Skip to main content

Full text of "Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziaau Krajowego"

See other formats


m^mm :■■■ v ■';.■,■: 

^^M!,^' ;•':'■'•;, '1'' (.'.I'. -.r ■. ■■ 
i!^^'^>;'t •:■,'■■'■:.;■;'■■ ■■■." inWJhy "<* ''' >■ ■■"' 'I'/ ■■'■' !■ '■' PM'*; W' :>: <U- kmm,c^ JiiiISMs Akta Grodzkie i Ziemskie, AKTA 

GRODZKIE I ZIEMSKIE 

Z CZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z ArcliiAYum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie 

w SKUTEK FUNDACYI 

śp. Alexandra hi\ Stadnickiego 

WYDANE STARANIEM 

GALICYJSKIEGO WYDZIAŁU KRAJOWEGO. S TOM III. WE LWOWIE. 

GŁÓWNY SKŁAD W KSIĘGARNI SEYFARTHA I CZAJKOWSKIEGO. 

z DRUKARNI NARODOWEJ W. MANIECKIEGO. 

187 2. ł,3 
S52688 PRZEDMOWA. 1 om drugi Aktów niniejszych — jak wykazano w przedmowie do tomu tego 
dodanej i w objaśnieniach do każdego dokumentu dołączonych — powstał prze- 
ważnie z oryginalnych dyplomatów znajdujących się w tutajszych archiwach du- 
chownych a oblatowanych po największej części w tak zwanych aktach bernar- 
dyńskich. Ponieważ zaś komisya i przy niniejszym tomie kierowała się zasadami 
i względami . wyluszczonymi w przedmowie do tomu drugiego , a mianowicie 
ponieważ i tutaj chodziło jej przedewszystkiem o to, aby do ksiąg sądowych z taką 
niedbałością i nieznajomością rzeczy wpisywane obiaty sprawdzić, skontrolować 
i w zupełnie poprawnym texcie wydać przy pomocy oryginałów po całym kraju 
rozrzuconych a po dziśdzień jeszcze w rozlicznych zbiorach przechowanych, aby 
pochodzące z oblat dokumenta uzupełnić, wyjaśnić i we właściwym związku przed- 
stawić, posiłkując się innymi dyplomatami w bezpośrednim związku z nimi stoją- 
cymi — udał się przeto Wydział krajowy na wniosek komisyi do zarządów miast 
i korporacyi duchownych Galicyi z prośbą o udzielenie mu dyplomatów i aktów 
w ręku ich się znajdujących, celem pomieszczenia ich w temtu wydawnictwie, 
gdyby komisya za odpowiednie je uznała. Na prośbę tę pospieszyło kilka miast 
kraju naszego z ochoczą gotowością, przesyłając na ręce Wydziału krajowego 
bądź to dokumenta w archiwach miejskich przechowane, bądź też dokładne spisy 
tychże. 

Najbogatszy plon zebrała komisya tym sposobem nasamprzód z archiwum 
miasta Lwowa, skoro prześwietna Rada miejska wszystkie dokumenta archiwum VI 

swego stawiła do dyspozycyi wydawnictwa. Kiedy się zaś pokazało, że dokumenta 
lwowskie z XIV. i XV. wieku mogłyby same zapełnić więcej jak jeden tom bardzo 
znacznych rozmiarów, uchwaliła komisya pomieścić w tomie trzecim Aktów przy- 
najmniej wszystkie dokumenta lwowskie z XIV. wieku, odkładając późniejsze do 
następnych tomów. Tak więc wcielono do tomu tego blisko 5 o dokumentów 
z archiwum lwowskiego, oblatowanych po większej części w aktach grodzkich 
i ziemskich, które — spodziewamy się — wyjaśnią niejeden dotychczas 'ciemny punkt 
w historyi kraju naszego a mianowicie stołecznego miasta Lwowa i przyczynią 
się niepomiernie do gruntowniejszego poznania wewnętrznych stosunków prowin- 
cyi naszej w drugiej połowip wieku XIV. 

Dodać tu winniśmy, że wszystkie te lwowskie dokumenta już były przepi- 
sane przez ś. p. Wagilewicza. Ponieważ atoli gorliwy ten badacz dziejów krajo- 
wych nie przygotował ich jeszcze zupełnie do druku , trzeba więc było wszystkie 
te przez niego sporządzone kopie starannie porównać z oryginałami, aby podać 
text pod każdym względem poprawny i ze wszystkich myłek o ile możności oczy- 
szczony. Tam kollacyonowaniem zajął się wspólnie z Drem Liske członek komisyi, 
kustosz archiwum miejskiego p. Rasp. Objaśnienia do dokumentów tych przez śp. 
Wagilewicza dodane, prawie bez wyjątku zatrzymano, dodając do nich dla odróż- 
nienia od innych nazwisko autora. 

Prócz dokumentów lwowskich zdołano pomieścić w tomie tym dyplomata 
nadesłane z miast Krosna , Dobczyc , Sanoka i Halicza , inne z powodu i tak już 
zbyt znacznej objętości materyału musiano odłożyć do następnego tomu. 

Wreszcie wzbogacono tom ten jeszcze kilkunastu dokumentami wziętymi 
z biblioteki hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego , z biblioteki Zakładu narodowego 
imienia Ossolińskich i kilku innych mniej obfitych źródeł, które przy każdym do- 
tyczącym dokumencie w objaśnieniach jak najwyraźniej wymieniono. 

Z tych materyałów przedłożył Dr. Liske w trzech seryach komisyi 171 
dokumentów, które komisya poleciwszy poprzednio sprawozdanie o nich dwom 
członkom wszystkie do wydawnictwa przyjęła. Ponieważ atoli w jednym tomie, 
już ze względu na stan funduszów wydawnictwa, pomieścić ich nie było można, VII 

odłożono 41 do przyszłego tomu, pomieszczono zaś tutaj i3o, zajmujących razem 
40 arlcuszy drulcu. 

Tak samo jalc przy poprzednim tomie wreszcie poleciła Icomisya Drowi 
Liskemu zaopatrzenie dokumentów tych w objaśnienia, sporządzenie niezbędnych 
indexów, spisu treści i przeprowadzenie ich przez druk. 

Tym sposobem powstał tom trzeci Aktów, złożony z 76 dokumentów 
z XIV. i 54 z XV. wieku, który — podchlebiamy sobie — poda badaczom dziejów 
przeszłości kraju naszego bogaty a dotąd prawie wcale lub tylko niedostatecznie 
używany i prawie niedostępny materyał do poznania stosunków wewnętrznych 
dwóch odległych, dla historyi naszej nader ważnych wieków. 

We Lwowie w Lutym 1872 r. 

W IMIENIU WYDAWNICTWA: 
Oktaw THetruski. lir. Xajyery Liske. I. 

w Krakowie 7. Stycznia iSSą r. 

Kazimierz Wielki darowuje hrabiemu Spycymirowi z Melsztyna, kaszte- 
lanowi krakowskiemu , wolny plac i dom murowany w Krakowie na 
ulicy Św. Franciszka położony, w nagrodę za szkody przez tegoż poniesione 
w wojnie z Krzyżakami. 

In NoMiNE Domini Amen. Reges decet in reddendis servicioruui obseąuys pia consi- 
deracione prospicere, ut quos in e.\:hibicione eorumdem fideles esse cognoYeriut, ipsorum 
eciam comodis (s/t) inteudant iugiter et insistanter, Eapropter uos Kazimirus dei gracia 
Rex Polonie Necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie Pomora- 
nieąue dominus et heres Noticie unirersoruni tani presencium quam futurorum presentibus 
declaramus : Quod ob merita fldelium obseąuiorum uobis constanter per fidelem nostriim 
Comitem Spicimirum Cracouiensem Castellanum inipensoruni et ob recompensam dampnorum, 
que in conflictu cruciferorum percepit, sibi suisque posteris aream, ut ab antiąuo extat 
circumferenciata , et domum lapideam in Cracouia sitain in platea sancti Francisci ex facto 
Henrici ąuondam advocati Cracouiensis dudum coramisso in crimen illese (sic) mayestatis 
Regle patris nostri ad nos pertinentem , damus, tradimus, donamus et confirmamus tytulo 
et iure hereditaińo in perpetuum tenendam et liabendam convertendamque pro sua, iure et 
modo militali (s/c), quam aream et domum predictam iure eodem militali possidebit suo- 
rumque posterorum bencplacita roluntate. In quoi'um omnium evidenciam presentes sunt 
nostro sigillo insignite. Actum Cracouie in crastiuo Epifanie Christi Anno domini M. CCC. 
XXX. quarto , Presentibus hys nobilibus nostris Mistuyo Palatino , Othone Cantore, 
lanusio (sic) ludice Sandomiriensibus , Petro Yenatore, Andrea Dapifero, Criuosandp 
Subcamerario Cracouiensibus et alys multis fidedignis. Datum per manus domini Zbignei 
Prepositi et Cancellary nostri Cracouiensis. 

1 Pergaminowy oryginał dobrze zachowany, bardzo pięknie pisany ręką przypominającą, 
jeszczfi wiek Xin. znajduje się w Zakładzie Narodowym Imienia Ossolińskicłi (nr. 261). Na sznurze 
jedwabm-m koloru zielonego zawieszona dość znacznie uszkodzona majestatyczna pieczęć Kazimierza 
W., często już opisywana i przedstawiana. Na odwi-otnej stronie pergaminu napis z wieku XV: 

1334 

Antiąua Regis Cazymiri donacio dominis de Melschtin super domum in Cracouia, que Mt 
dominorum de Melstin in platea sancti Francisci. II. 

W Krakowie 21. Lipca 1.340 r. 
Kazimierz Wielki uwalnia mieszczan dobczyckich od opłaty ceł. 

In Nomine Domini Amen. Cum omues reg(/e) subiectos dicioui libertas regla 
debeat comitari, specialiter tamen illos, ąui cirili iure subigi dinoscuntur , Proinde nos Kazi- 
mirus dei gracia Rex Polonie recognoscimus universis, Quod melioracionem ciritatis nostre 
Dopschicze ') perlieuiiiter instaurare gestientes , exnimc omiies cives communiter vel divisim 
{lnic et hide omni tempore per Begnum) nostrum vel fora transientes absohimus ab omul 
Theloueo et a solucione iuriscuiusąue Ah{'pendio) et preiudicio cuiuslibet non obstante, 
sicąue gaudentes presenti uostra litera cives {qnod ab omni solucione Tlielonei et iure 
ąuoUbet, ut premisiinus) sint liberi et exempti. {Quod ątddem ut per improhos Thelond 
receptores non vdeant impugnari , chihus de) Dopschicze presentes dari iussimus, nostro 
sigillo conuuunitas ; preseutibus hys nobilibus nostris Sbigneo Preposito ac Cancellario nostro, 
laroslao Ai-chidiacono, lascone dieto {lura ^) Succamerario , {Staskone) Subagazo Cracouien- 
sibus, HeiTuanno Archidiacono Lanciciensi et procuratore Cracouieusis ac Sandomiriensis 
(terranun). Datum per manus Sbignei Prepositi sancti JMichaelis et subcancellary curie. 
Actum Cracouie in vigilia beate Marie vii-ginis Magdalenę. Anno domini Millesimo 
trecentesimo ąuadragesimo. 

Wydrukowano według bardzo zniszczonego potwierdzenia Zygmunta I. z r. 1530, opisa- 
nego przy dokumencie Jana Olbrachta z r. 1494 poniżej w tomie tym umieszczonego, a uzupełniono 
podług konfirmacyi Stefana Batorego oddrukowanej w Dod. do Gaz. Lwowsk. 1853, nr. 57—59. 
Ten sam dokument z r. 1340 potwierdził Władysław Jagiełło w r. 1389 nie przytaczając go do- 
słownie, lecz tylko w streszczeniu. Potwierdzenie Władysława Jagiełły znajduje się w pergaminowym ' ) Dobczyce , miasteczko w powiecie wielickim. 

-) Tak uzupełniamy mimo to, że w potwierdzeniu Batorego stoi skora; ten lasco zachodzi już w doku- 
mencie z r. 1339 (Cod. Muczk. III. 204) bez przydomku, a w dok. z r. 1344 (Cod. Muczk. II. 690) z przydomkieSa 
nie skora lecz lura, i tak w wielu innych. W potwierdzeniu Batorego widocznie zaszła omyłka. oryginale w archiwum dobczyckiem , ale w tak smutnem stanie, tak na szmaty podarte, pismo 
tak wypelznięte, że tylkoby drobne okruchy z niego wydrukować można. Ponieważ zaś treść nie 
zawiera nic nowego, czegoby w powyżej oddrukowanym dokumencie nie było, nie umieszczamy 
potwierdzenia tego tutaj, a przytaczamy tylko datę i świadków: 

Actum in Radom ipso die dominico {qni fiiit aute festum) beate Lucie virginis (12. Grudnia) 
Anno domini Millesirao Trecentesimo octuagesimo nono, Presentibus hys Spitkone Cracouiensi, 
(jSaj?)divogio Kalisiensi 'Pa\(ati)us), Petro Kmitha Lublinensi, lohanne Wysliciensi , Cristino Sande- 

censi Castellanis, [jeden icyraz nieczytelny) ludice {jeden ivyra2 nieczytelny) et 

alys multis nostris fidelibus , fidedignis. Datum per manus honorabilis Zaclice prepositi Sandomiriensis, 
Aule nostre Cancellary fidelis dilecti. 

U tego tak zniszczonego potwierdzenia Władysława Jagiełły pozostał jeszcze po pieczęci 
sznurek jedwabny koloru amarantowego. III. 

W Krakowie i. Lipca 1348 r. 

Kazimierz Wielki nadaje Hankowi ze Sądcza przywilej na założenie miasta 

na prawie niemieckiem nad rzeką Poprad po obydwu jej stronach w miejscu 

Piwniczna Szyja zwanem. 

Oblatae sunt ad Officium castrense capitaneale Sandecense et ad acta praesencia per 
Nobilem Stanislaum Biały, Advocatum in oppido Piwniczna Szyia literae pergameneae. Serenissimi 
olim divae memoriae Casimiri Dei gracia Poloniae Regis sub titulo et sigillo eiusdem Regiae 
Maiestatis emanatae, continentes in se locacionem seu fundacionem ex cruda radice oppidi Piwni- 
czna Szyia ') ad profluentem fluvy Poprod dicti una cum alys articulis et libertatibus inferius 
specificandis , omni vitio et nota suspicionis careutes. Quarum literarum tenor de verbo ad verbum 
seąuitur et est talis: 

In nomine Domini amen. Ea que magnifica Regum Maiestas facere decrevit 
maxime ad utilitatem regni sui, debent esse firma, et irretractabilia roburąue perpetue 
firmitatis obtiuere. Proinde Nos Kazimirus Dei Gracia Rex Polonie notum facimus universis 
tam presentibus quam futuris, hanc literain inspecturis, Quod cupientes utilitatem regni 
nostri peramplius ampliari in locaudis civitatibus seu oppidis de syhis et nemoribus, de 
ąuibus nobis penitus nuUa utilitas proveniebat, Discreto viro Hankoni de Sandecz damus 
civitatem seu oppidum locandum et disponendum in fluvio Poprod dieto et ex utraąue 
parte fluvy ipsius in loco, qui Piwniczna Szyia dicitur, cuius limites erunt iucipiendo de ') Piwniczna nad Popradem w Sądeckiem. Miodów ') et Glembokie '^) usque in Narth ^) quotcumque mansos poterit mensiirare et 
villas alias locare infra limites predictos, que ville cmtati predicte cum yilla Łomnica *), 
quam eciam addiraus ad predictam civitatem in oneribus, contribucionibus , seiritys iure 
Theutonico, quod maydeburgense nuncupatiir, quo civitas Nova Sandecz utitur, omnimodam 
potestatem ; scultetus tamen , qui est in Łomnica et sui posteri a scultecia non debent com- 
moveri. In qua civitate seu oppido damus predicto Hankoni et suis successoribus advo- 
catiam perpetuo tenendam, habendam, possidendam, vendendam, commutandam, donandam, 
pro sua et suorum posterorum utilitate convertendam. Cui advocato et posteritati ipsius 
perpetuo et iure hereditario racione adrocacie damus duos mansos liberos, molendina 
quotcunque potest facere in fluvys intra limites, qui fluvy decurrunt in Poprod, liberę 
cameras pannorum, panum, sutorum, macellas carnium, balneum, institas, piscinas, quot- 
cunque poterit facere, tabernas in villis, quas locabit, adiacentibus dicte ciritati, quas 
locabit intra limites predictos, ita quod nuUus ibi debeat taberuam vel tabernas intra 
limites predictos locare, nisi advocatus pro sua et posterorum utilitate. Preterea unum 
mansum damus in predicta civitate pro ecclesia liberum et antę omnia unum mansum 
damus pro pellendo grege, quod skotnicza dicitur, liberum. Łicitum sit dieto advocato et 
posteritati ipsius intra limites predictos piscari, renari, mellificia facere, in arboribus, qui 
in mansis ipsius stabunt seu truncis. Item damus predicto adrocato et posteris eius per- 
petuo tcrcium denarium de iudicio iu penis magnis vel parvis, duobus duntaxat pro Nobis 
reservatis, Sextum vero denarium de censu. Preterea absohimus et liberamus dictum 
advocatum et successores ipsius, cives ac Kmethones villarum adiacencium dicte civltati 
ab omnibus iuribus, iurisdiccionibus polonicalibus et nostris iudicibus ac potestatibus per- 
petuo palatinorum, castellanorum , iudicum ministerialiumque ipsorum quorumcunque, Ita 
quod dictus advocatus et successores ac cives dicte civitatis, Kmethones villarum earun- 
dem ad presenciam ipsorum citati pro causis magnis vel parvis minime respondere 
teneantur, nisi cives coram advocato ipsorum et Kmetliones coram sculteto, advocatus 
vero et sculteti villarum adiacencium ad dictam civitatem coram Nobis, dum tamen per 
nostram literam citabuntur, iure Theutonico supradicto, de se querulantibus respondebunt 
et posteri ipsorum. In causis autem criminalibus et alys quibuscunque predicto advocato 
et posteris ipsius iudicandi, conderanandi et puniendi iuxta ipsum ius tlieutouicum et omni 
iure ac libertatc pcrfrui; a tlieloneis dandis civibus mercatoribus sepedicte civitatis, quo 
iure civitas Nova Sandecz utitur, et libertatem liabet a solucione theloneorum, damus et ') Młodów wieś nad Popradem po lewej jego stronie poniżej Piwnicznj'. 

■') i ^) dziś nieznane. 

') Łomnica nad Popradem po prawym jego brzegu powyżej Piwniczny. tribuimus plenam potestatem. Fonira quocuiique die eliget dictus advocatus in sepedicta 
civitate, iu qiio foro licitum est cuilibet homini res suas vendere et emere pro suo posse. 
Ut dicta ciYitas et ville eidem adiaceutes, que locabuntur, eo cicius locari possint, oniui- 
bus et singulis chibus et Kmethoiiibus a solucione census et a servicys a data presenti 
ad ^iginti annos contiuue computando, damus et largimur omnimodam libertatem. Qua 
elapsa cives et Kmethones iamdicti Nobis et posteris Nostris perpetuo de quolibet manso 
pro censu in festo sancti Martini singulis annis per octo scotos grossorum sohent et pro 
decima, cui debitur, per fertonem. Ceterum ad tria iudicia magna, que ter in anno tieri 
consueverunt , prandium unum advocatus predictus civitatis, qni pro tempore fuerit, et 
sculteti yillarum predictarum et duo cives cum Kmetlionibus Nostro uuncio ad hot misso 
ministrabunt vel pro quoIibet prandio soIvere per sex scotos sint adstricti. Hoc enim 
adycimus, quod adyocatus et succedanei ipsius aut sculteti ad expeditioneni generałem pro 
posse ipsorum servire tenebuutur. Racione quorum serviciorum advocatus , qui pro tempore 
fuerit, sepeuominate civitatis de molendinis, tabernis ipsius liberis exaccionem vel contri- 
bucionem regalem, que imponetur, pro se recipere debet. In cuius rei testimonium 
Nostrum sigillum presentibus duximus appendendiim. Actum Cracouie in Octava Beati 
lohannis Baptiste {1. Lipca) Anno Domini ]Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Octavo. 
Presentibus hys testibus Sbigneo Cancellario aule Nostre, Hermano procuratore generali, 
Wilczkoue Castellano Sandomiriensi, Floriano Cancellario Lanciciensi, Petro dieto Neorsza 
Woyski Cracoviensi et Wyzga de Tangoborza et alys multis. Datum per manus Domini 
Sbignei Cancellary Nostri iam dicti. 

Actum in curia regali Sandecensi feria sexta post festum Sacratissimi Corporis Christi 
proxima (30. Maju) Anno Domini MDLXXVin. Martinus Luthoslawszki , Notarius castrensis capi- 
tanealis Sandecensis scripsit. 

W tej formie wraz z wydrukowanenii powyżej zapiskami obiaty potwierdził i pomnożył 
w r. 1578 powyższy zapis król Stefan Batory, a potwierdzenie to na nowo oblalowano w r. 1591. 
Według tej obiaty potwierdzenie to brzmi jak następuje: 

Oblatae sunt ad Officium et Acta praesentia Castrensia Capitanealia Sandecensia per 
Famatos Michaelem Matuszik et loannem Gołek, Oppidanos oppidi Piwniczna Szyia literae infra- 
scriptae peigameae Serenissimi olim divae memoriae Stepbani Dei gratia Regis Poloniae confirma- 
tionis literarum Serenissimi olim divae memoriae Casimiri Dei gratia Regis Poloniae locationis seu 
fundationis oppidi eiusdem Piwniczna Szyia, sub titulo et sigillo appenso eiusdem olim Sacrae 
Maiestatis Regiae editae ac manu propria ipsius olim dirae memoriae Stephani Regis subscriptae, 
omni prorsus vitio et suspitionis nota carentes, quas officium praesens sanas, salvas et illaesas 
vidit, ad affectationemąue suprascritorum Micłiaelis Matusik et loannis Gołek oppidi Piwniczna inhabitatorum et incolarum iii acta officy sui inscribere curarit, ąuaruiu literarum tenor cłe verbo 
ad verbum seąuitur et est talis: 

Stephanus Deł Gratiu Rex Poloniae , Magnus Dux Litlnaniae, Rusśiae, Prussiae, 
Masoviae, Samogitiae etc. necnon Transyhaniae Prlnceps. Signiticamus praesentibus 
liteiis Nostris, ąuonim iuterest, universis et singulis, Exhibitum et commonstratum 
Nobis esse certum extractura authenticiini ex libro castrensi Sandecensi, sigillo capi- 
tanei moderni obslgnatum manuąue notary castrensis Sandecensis subscriptum idque 
Tenerabilis loannis Yalentini lakubowski , Secretary Nostri , Canonici Sandomiriensis 
et in Piwniczna Szyia Plebani, salvum, integrum nulliąue sinistrae obnoxiuin 
suspitioni. In quoquidem rescripto continetur fundatio oppidi Piwniczna veluti hoc 
inferius latius patebit ex serie verboruni atque eius contextu, qui sequitur est- 
que talis : 

Następuje dokument Kazimierza W. z r. 1348 w tej tormie jak go powyżej oddrukowano, 
t. j. z zapiskami obiaty. Potem brzmi potwierdzenie dalej: 

Post cuius quidem rescripti authentici reproductionem supplicatum Nobis est nomine 
eiusdera Secretary Nostri diligenter, ut easdem literas omniaque in eis contenta 
authoritate Nostra regia approbare , ratificare et confirmare dignaremur , prout appro- 
bamus, ratificamus et confirmamus illisque robur perpetuae lirmitktis, quantum de 
iure fest et si usu quieta ac non interrupta possessione confirmata et stabilia sunt, 
apponimus, Adycientes ex speciali gratia Nostra praefatis oppidanis campum lanu- 
szowa cum eius circumferentys, item Łomnica antiquara, item mansum Skotnica 
dictum, item pascua Czerniec dicta, item prata Borownicza dicta, citra tamen advo- 
catorum Nostrorum et plebani Piwnicensis praeiudicium et damnum. In cuius rei 
fidem praesentes manu Nostra subscripsinuis ac sigillo Nostro communiri iussimus. 
Datum Leopoli die XXIII, raensis Augusti Anno Domini MDLXXVI1I, Regni vero 
Nostri anno III. 
Stephanus Rex. 

Actum in curia Sandecensi sabbatho post festum sancti Martini Pontificis proxima (16. 
Listopada) Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Primo. Locus sigilli castri Sande- 
censis. Correxit laworski. loaunes Luthoslawski Notarius' castrensis Sandecensis. 

Powyższy dokument wraz z potwierdzeniem Stefana Batorego wydrukowano według obiaty 
Acta Castrens. Sandeceus. t. lOG, p. 872 — 876. 

Potwierdzenie Stefana Batorego na nowo potwierdził i pomnożył król Jan III. Potwierdzenie 
to brzmi jak następuje: 

loannesIII Dei Gratia Rex Poloniae , Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
Masoviae, Samogitae, lvyoviae, Yolhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smo- 
lensciae , Severiae , Czernichoviaeque Significamus praesentibus literis Nostris , quorum interest, universis et singulis, Exhibitas Nobis esse literas pergamenas infrascriptas 
manu Serenibsimi Regis Michaelis subscriptas et sigillo Regni cancellariae miuoris 
munitas, sanas, salvas et illaesas omniąue suspitionis vitiQ carentes , continentes in 
se confirmacionem generałem omnium iurium, privilegiorum , immunitatum, concessio- 
num, libertatum, erectionis et locationis oppidi Nostri Piwuiczna Szyia, nuncupati, 
ad capitaneatum Sandecensem spectantis. Quae ąuonłam in cofinuatione praefata 
expressa non sunt neąue privilegia originalia sunt Nobis reproducta, Nos ex extractu 
authentico , de data et actu in castro Sandecensi sabbatho post festum sancti Martini 
Episcopi proxinio anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonagesimo Primo ad 
humillimam supplicationem pro dieto oppido et incolis illius per certos Consiliarios 
Nostros apud Nos factam, ea omnia huc transfeni mandavimus tenoris talis. 

Tutaj następuje powyżej wydrukowane potwierdzenie Stefana Batorego w tej formie jak je 
tam opisano. Dalej brzmi potwierdzenie i pomnożenie króla Jana III. : 

Nos itaąue loannes Rex supplicationi praefatae benigne annuentes, praeinsertas 
literas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis, nexibus et contentis appro- 
bandas, confirmandas ratificandasąue esse duximus, prout approbamus, confirmamus 
et ratificamus, decernentes eas vim et robur debitae firmitatis obtinere debere, in 
ąuantum iuri communi non repugnant et usus earum habetur. Et iusuper consultum 
esse Yolentes rationibus praedicti oppidi Piwniczna Szyia dicti, ut eo maiora capere 
valeat incrementa, praeter antiąuos solitos mercatus seu nundinas in dicta civitate 
ab antiąuo celebrari solitas, novas adhuc de benignitate Nostra adyciendas et conce- 
dendas esse duximus, prout concedimus praesentibus literis Nostris. Primas quidem 
pro festo CiiTumcisionis Domini, secundas pro dominica Laetare ąuadragesimae , 
tertias pro festo s. Pentecostes, ąuartas pro festo s. lacobi Apostoli, ąuintas pro 
festo sancti Bartholomaei Apostoli absąue tamen damno et praeiudicio aliarum vici- 
naram civitatum et oppidorum. Pro ąuibus ąuidem nundinis licitum et liberum erit 
omnibus cuiusvis generis horainibus, mercatoribus , negotiatoribus et artificibus cum 
rebus et mercibus sive ad victum sive ad negotiationem ire , venire in eisąue , quae 
illis visa fuerint, emere, vendere, res pro rebus, merces pro mercibus commutare 
et alia omnia negotia licita et honesta agere et exequi ac tractare omnibusąue eo 
yeuientibus tutus atque liber accessus et recessus paterę debet absque omni impe- 
dimento, nisi forte aliąui tales fuerint, quos iura publica fovere non permittant et 
quibus consortia bonorum iure merito sint deneganda. In ąuorum omnium fidem 
praesentes manu Nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum in 
Zolkiew die XXV mensis Octobris anno Domini MDCLXXXVn, Regni vero Nostri 
XIV anno. Confirmatio iurium oppidi Piwniczna Szyia dicti cum nova concessione 
nuiidinarum praeter antiqua. 
loannes Rex. (Locus Sigilli). 

Christophorus Taranowski 

Cracouiensis Vicecancellarius , 

Regiae Maiestatis Secretarius. To potwierdzenie Icróla Jana III. potwierdził znów na nowo r. 1726 król August U. 
Potwierdzenie jego brzmi: 

Augustus Secundus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kyoviae, Yolhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, 
Sniolensciae , Severiae Czernichoviaeque nec non Haereditarius Dux Saxoniae et Princeps 
Elector. Significaraus praesentibus literis Nostris, ąuorum interest, universis et singulis. 
Reproductas coram Nobis esse literas pergameneas manu olim Serenissimi loannis 
Terty Regis Praedecessoris Nostri subscriptas sigilloąue pensili maioris cancellariae 
Regni communitas, sanas, salvas et illaesas oinniąue suspitionis nota carentes, con- 
tinentes in se confirniationem lurium oppido Piwniczna Szyia dieto servientiura. 
Quarum ąuidem literarum tenor sequitur estąue talis: 

Tutaj następuje całe potwierdzenie króla Jana Ul. ze wszystkimi w niem zawartymi do- 
datkami, tak jak je powyżej umieszczono. Potem brzmi potwierdzenie króla Augusta II. dalej: 

Supplicatumąue Nobis est nomine et pro parte praedicti oppidi per certos Con- 
siliarios Nostros, ut easdem literas authoritate Nostra regia appobare, ratificare et 
confirmare dignaremur. Cui supplicationi Nos itaąue Augustus Rex uti iustae benigne 
annuentes, praeinsertas literas approbandas , ratificandas et confirmandas esse duximus,- 
uti ąuidem in omnibus earum punctis, articulis, clausulis, ligamentis et nexibus 
approbamus, ratificaraus et confirmamus (in ąuantum iuris est et usits eantm habełur) 
praesentibus literis Nostris, decernentes easdem vim et robur perpetuae ac inviola- 
bilis firmitatis obtinere debere. In ąuorum fidem praesentes manu Nostra subscriptas 
sigillo regni communiri iussimus. Datum Varsaviae die XXVIII mensis Marty anno 
Domini MDCCXXVI, regni vero Nostri XXIX anno. 
Augustus Rex. (Locus Sigilli pensilis maio- 
ris cancellariae Regni). 

lacobus Strykowski Sacrae 

Ilegiae Maiestatis Secretarius 
m. p. 

To potwierdzenie kr«la Augusta II. potwierdził na nowo król August HI. w r. 1748. Po- 
twierdzenie jego brzmi: 

Augustus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, 
Prussiae , Masoviae , Samogitiae , Kyoviae , Yolhyniae , Podoliae , Podlachiae, Livoniae, 
Smolensciae, Severiae Czernichoviaeąue nec non Haereditarius Dux Saxoniae et 
Princeps Elector. Significamus praesentibus literis Nostris ąuorum interest Universis 
et singulis: Productas coram Nobis esse literas pargameneas infrascriptas Serenisimi 
olim divae memoriae Augusti Secundi Regis Parentis Nostri Desideratissimi manu 
subscriptas sigilloąue maiori Regni pensili in cera rubra communitas, sanas, salvas 
et illaesas omniąue prorsus suspitionis nota carentes , continentes in se confirmationem lurium et libertatum oppido Piwuiczna Szyia dieto, a Serenissiinis Eegibus Poloniae 
Praedecessoribus Nostris benigniter collatorura servientium, Supplicatuiuciue Nobis 
est nomine eiusdem oppidi per Spectabiles Sebastianum Kosmidlowicz Advocatum et 
losephum Polakiewicz Notarium eiusdem oppidi, ąuatenus illis oninia eadem genera- 
liter lura et libertates autboritate Nostra Regia approbare, ratificare et iimovare 
dignaremur. Quarum quidem literariim tenor seąuitur estąue talis: 

Tutaj następuje cale potwierdzenie króla Augusta II. tak, jak je powyżej oznaczono. Potem 
brzmi potwierdzenie króla Augusta III. dalej : 

Nos igitur Augustus Tertius Rex Poloniae praedictae supplicationi nomine eorun- 
dem civium Piwniczna Sz3'ia pro generali confirmatione iurium ad Nos bumiliter factae, 
uti iustae benigne annuendo praeinsertas literas in omnibus punctis, clausulis, arti- 
culis et ligamentis, {in ąuantum iuris sunt et usus earum haletur) approbandas, 
confirmandas, ratificandas et innovandas esse duximus, prout praesentibus literis 
Nostris approbamus, confirmamus, ratiricamus et innovamus, Decernentes easdem 
vim et robur debitae et perpetuae firniitatis semper et inviolabiliter obtinere debere. 
In cuius rei fidem praesentes manu Nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. 
Datum Yarsaviae die XXXI mensis Decembris anno Domini MDCCXL YIII , regni vero 
Nostri XVI anno. 
Augustus Rex. fLocus Sigilli pensilis minoris 

Cancellariae Regni.) 
Confirmacio generalis iurium oppido Piwniczna Szyia dieto sementium. 

loannes Kłossowski Cathedralis 

Praemisliensis Canonicus, Saerae 

Regiae Maiestatis Sigilli Regni 

Secretarius m. p. 

To potwierdzenie króla Augusta III. potwierdził wreszcie wraz z nowym dokumentem tegoż 
samego ki'óla z r. 1749 ki-ól Stanisław August w r. 1766. Potwierdzenie to brzmi: 

Stanislaus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, 
PiTissiae, Masoriae, Samogitiae, Kyoviae, Yolhyniae, Podoliae, Podlachiae, Smo- 
lensciae Czerniehoviaeque Siguificamns praesentibus literis Nostris, quorum interest, 
universis et singulis: Reproduetas coram Nobis esse binas literas primas pargamenas 
infraseriptas manu propria Serenissimi olim divae memoriae Augusti Terty Regis Polo- 
niae, Praedecessoris Nostri subscriptas, sigillo regni minori pensili communitas, eon- 
tinentes in se confirmationem iurium, libertatum et priyilegiorum oppido Piwniczna 
Szyia dieto, a Serenissimis Regibus Poloniae, Praedecessoribus Nostris, benigniter 
eidem oppido coUatorum et servientium , alteras literas papyraceas infraseriptas itidem 
manu propria Serenissimi olim divae memoriae Augusti Tertii Regis Poloniae subscriptas, 
sigillo Regni minori in cera rubra appresso communitas, eontinentes in se conser- 

2 10 

vationem oppidanonim Piwniczna Szyia circa iura, libertates et privilegia antiąua, 
eidem oppiclo senientia una cum inhibitione Regia, ne ludei in dieto oppido tam in 
fundis civilibus , quam et advocatiae eiusdem oppidi incolatiim habeant, utrasąue 
literas sanas, salvas et illaesas omniąue prorsus suspitionis nota carentes. Supplica- 
tumąue Nobis est nomine eiusdem oppidi per Spectabiles Simonem Kucharski 
Scabinum et losephum Polakiewicz Notarium eiusdem oppidi, ąuatenus illis omnia 
eadem generaliter iura, libertates et privilegia anthoritate Nostra Regia approbare, 
confimiare, ratificare et innovare dignaremur, Quarum ąuidem literarum fideliter de 
verbo ad verbum est talis, qui sequitur tenor: 

Tutaj następuje całe powyżej wyłuszczoue potwierdzenie króla Augusta III., potem brzmi 
dokument króla Stanisława Augusta dalej: 

Ałterarum vero literatum fldeliter de verbo ad verbum est talis, qui sequi- 
tur, tenor: 

Augustus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litbvaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kyoviae, Yolhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, 
Smolensciae , Severiae Czernicboviaeque nec non Haereditarius Dux Saxoniae et Prin- 
ceps Elector. Significamus praeseutibus literis Nostris, quorum iuterest, universis et 
singulis. Expositum est Nobis per certos Consiliaris Nostros nomine et pro parte 
Famatorum Oppidanonim oppidi Nostri Piwniczna Szyia dicti , ad capitaneatum Nostrum 
Neo-Sandecensem spectantis , Quomodo Generosus loseplius Bzowski , Regens castrensis 
Sandecensis, dicti oppidi modernus Advocatus, contra iura et privilegia ysdem oppi- 
danis a Serenissimis Praedecessoribus Nostris Regibus Poloniae gratiose collata et 
per Nos confii'mata servientia {ąuae iura et prkilegia dictus Generosus Aduocatus 
eiusdem oppidi tueri ac defendere adsłrictus est) tum contra antiquam consuetudinem 
infideles ludaeos et arendatorem ludaeum in praefatam advocatiam dicti oppidi cum 
praeiudicio civium introduxit dictisque ludaeis non tantum fundos advocatiales verum 
et ciyiles coemere in illisque fundis domos, tabernas exstruere variasque mercaturas 
et propinationes omnium łiquorum praecipue ludaeo arendatori in depauperationem 
ciyium {qui ipsiniet onera publica exsolvunt) permittit Supplicatumque Nobis est 
nomine eorundem oppidanorum, ut illos in protectionem Nostram regiam assumere 
praedictisque ludaeis mercantias, propinationes et incolatum non tantum in dieto 
oppido, verum et in advocatia eiusdem oppidi de suprema potestate Nostra regia 
interdicere dignaremur. Cui supplicationi uti iustae benigne annuendo faciendum esse 
duxinnis , ut idem oppidum Nostrum Piwniczna Szyia dictum in protectionem Nostram 
regiam assumeremus illudque circa iura et antiquam consuetudinem conservaremus ac 
manuteneremus , prout praesenti privilegio Nostro assumimus, eonservamus ac manu- 
tenemus volumusque ut nemo ludaeorum in praefato oppido et advocatia eiusdem 
oppidi domum sibi emere aut exstruere illicque commorari, merces quasvis et propi- 
nationes praeter fora annalia et septimanalia divendere sub paena confiscationis bono- 
rum et mercium audeat et praesumat mandamusque Generosis Capitaneo łoci illius 11 

et moderno Advocato dicti oppidi nunc et pro tenipore existentibus , ut neminem ex: 
ludeis illuc introdiicant , nec donius ąuaspiam pro illis emi periuittant aut locum 
pro exstruendis doinibus ipsis assignent id(iue tam in fundo civili quam in fundo 
advocatiali eiusdem oppidi Nostri, modernos ludaeos, incolas et arendatorem ludaeum 
amoveant praefatumąue oppidum Nostrum circa iura et praesens privilegium Nostrum 
conservent , manuteneant et ab alys conservari ac manuteneri curent , pro gratia Nostra 
et sub paenis in convulsores privilegiorum Nostrorum in iure sancitis. In cuius rei 
fidem praesentes manu Nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. Datum 
Varsaviae die XXX mensis lanuary anno Domini MDCCXLIX, Regni vero Nostri 
X\T anno. 
August Rex. (Locus Sigilli minoris cancellariae regni in cera rubra expressi.) 

Conservatio circa iura et privilegia oppidauorum Piwniczna Szyia una cum inhi- 
bitione, ne ludaei in dieto oppido et advocatia eiusdem oppidi incolatum liabeant. 

loannes Kłossowski Canonicus Cathedralis Praemisliensis , Sacrae Regiae Maiestatis 

Sigilli Regni Secretarius m. p. 

Nos itaąue Stanislaus Augustus Rex Poloniae praefatae supplicationi eorundem 
civium Piwniczna Szyia ad Nos humiliter factae benigne annuendo , praeinsertas literas 
binas superius exaratas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis, conditionibus, 
nexibus et ligamentis approbandas, confirmandas et innovandas esse duximus, uti 
ąuidem in ąuantum iuris sunt et usus earum habetur, authoritate Nostra regia 
approbamus, confirmamus et innovamus praesentibus literis Nostris, Decernentes 
easdem vim et robur debitae et perpetuae firmitatis semper obtinere debere. In 
cuius rei fidem praesentes manu Nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. 
Datum Varsaviae die XI mensis luny anno Domini MDCCLX\7, regni vero Nostri 
II anno. 
Stanislaus Augustus Rex. 

Confirmatio iurium et privilegioruni oppido Piwniczna Szyia dieto ad capitaneatum 
Neosandecensem pertiaenti servientium. 

Antonius Sikorski, Sacrae Regiae Maiestatis et sigilli regni 

Secretarius m. p. 

Całe to potwierdzenie króla Stanisława Augusta poprzednio było drukowane przez Fr. X- 
Wolańskiego w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" r. 1859, nr. 5 — 13 i 15. 2* 12 IV. 

w Krakowie 3o. Września 1348 r. 

Kazimierz Wielki upoważnia Jakóba do założenia prawem niemieckiem 
wsi nad strumieniem Lubus zwanym, nadaje jemu i potomkom jego 
w tejże wsi dziedziczne sołtystwo, pewną ilość gruntów i różnorakie 

prawa. 

In nomeśte domini A^ien. Quod Maguifica Regum Magestas facere decrerit maxime 
ad utilitatem Regui sui debet esse firmum et stabile robiu-ąue perpetue firmitatis optiuere. 
Proinde nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie Notum facimus universis tam presentibus 
qu;im futuris hanc literam iuspecturis, Quod cupieutes iitilitates Regni nostri peramplius 
ampliare, de sihis, de ąuibiis nobis nulla penitus utilitas proveniebat, Discreto viro lacobo 
damus villam in fluvio dieto Lubus ') iure Theutonico, quod Maydeburgense dicitur, 
locandi omnimodara potestatem , que villa habebit infra limites Centum viginti mausos. 
In qua villa racione locacionis predicto lacobo et posteris ipsius damus Sculteciam per- 
petuo et iure hereditario tenendam , habendam, possidendam, donandam, vendendam, com- 
mutandam, pro sua et suorum posterorum voluutate convertendam. Cul Sculteto et sue 
posteritati damus perpetuo Octo mansos liberos eciam, pro ecclesia unum mansum et 
alium pro pellendo grege, qui rulgariter Scothuicza dicitur, liberos morę predicto Mayde- 
burgensi mensuratos, Moleudina quodcunque potest facere in fluvio predicto infra limites 
predicte hereditatis libera, dieto sculteto et suis successoribus damus Cameram panum seu 
piscatorum, Tabernam liberam, Macellum carnium seu Cameram Braseatorum, Cameram 
sutorum, piscinam liberam in villa ut extra villam, cui sculteto et successoribus ipsius 
licebit piscari pisces liberę, quatuor ortos liberos. Item damus sibi et suis posteris per- 
petuo tercium denarium, de ludieio in penis tam magnis quam parvis, diiobus duntaxat 
reseryatis, et ut dicta yilla eo cicius possit locaii omnibus et siugulis Kmetonibus, qui 
in ipsa locabuntur, a data prcsencium ad viginti annos a solucione ceusus et a senicio 
damus et largimur omnimodam libertatem. Qua elapsa tunc Kmetones singulłs annis per- 
petuo semper in fosto saucti martiui de quolibet mauso pro censu per octo scotos '*) 
grossorum solvent et pro decima, cui debitur, per fertonem. Preterea ad tria vero ludicia 
magna, que ter in anuo fieri consuererunt, nostro nuucio, quem ad hoc mittemus, unum ') Lubus strumień wpadający do Ropy, poniżej wsi Libuszy nad gościńcem z Biecza do Gorlic wiodącym. 
^) Zamiast: per octo scotos w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" wydrukowano: 4 octo scotoB. 13 

prandium scultetus et duo Kmetones dabunt aut pro ąuolibet prandio per sex scotos 
grossorum sohent. Eemoveraus nostraąue ibidem omnia Iui'a Poionicalia , Angarias et 
perangarias qualescunque , ita quod Kmetones dicte Tille coram nullo ludice Polonicali 
respondere teneantur, nisi coram sculteto ipsorum Theutonico iure predicto respondebunt, 
Scultetus Tero coram nobis aut coram nostro ludice Theutonicali iure quo supra, dum 
tamen per Nostram literam fuerit citatus tenebitur respondere, In causis autem crimina- 
libus quibuscnnque raagnis aut pa^^^s predicto Sculteto et suis successoribus iuxta ipsum 
ius Theutonicum iudicaudi, condempnaiuli et punieudi damus et tribuiinus omnimodam 
facultatem. Excipimus tamen. quod dictus Scultetus et posteri ipsius ad quamlibet expe- 
dicionem generałem cum uno liomine galeato et equo bono tenebitur serrire. In cuius rei 
testimoniuni nostrum sigillum presentibus duximus appendendum, Datum Cracouie in 
Crastino sancti Michaelis Archangeli (30. Września) Anno dumuii ^lillesimo Trecentesimo 
Quadragesimo Octavo. Presentibus hys testibus Hennano procuratore generali, Wilczcone 
Sandomiriensi , Yito de Polanecz Castellanis, Floriauo Cancellario Lancicieusi , Nicolao de 
Bibicz et laroslao plebano de ciritate Kazimiria et alys niultis fide dignis. 

Oblata w aktach grodzkich bieckich (Acta castrens. Biecensia z r. 1672) nazajutrz po Św. 
Annie. Bardzo niepoprawną obiatę było można sprostować według przedruku uskutecznionego 
według oryginału a umieszczonego w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" r. 1851, nr. 14, str. 54 i 55. V. 

w Sandomierzu 17. Czerwca i356 r. 

Król Kazimierz Wielki daje miastu Lwów prawo niemieckie magdeburskie, 

obdarzając takowe 70 łanami frankońskimi, z których 10 przeznacza na 

pastwisko, i zastrzegając, że na milę około miasta nie wolno stawiać karczem 

krajowcom i duchowieńst\Mi. 

Ik xoinxE DOMca amen. Quod maguifica regum decrerit tieri auctońtas pro 
commodo subditoram, ratum atque stabile debet perpetuo permanere, Ea propter nos 
Kazimirus dei gi'acia Rex Polonie necnou Terrarum Cracouie, Saudomirie, Syradie, Cuyauie, 
Pomoranie Russieque dominus et lieres, notum facimus unirersis: quod pia consideracione 
zeloque regie maiestatis proride advertentes disturbia et incommoda qnam plurima, quibus 
ciritas nostra Lwów perplexa noscitur ab hostibus quibuślibet impoitunis et ut eadem 
ci\-itas in utilitatibus , profectibus , commodis et prosperitatibus per amplius valeat adaugeri, u 

in consolacionem itaque dicte civitatis et ipsius fidelium incolarum augmentum ') damiis et 
perpetuis temporibus tribuimus predicte civitati lus Thewtiinicum , quod vulgariter Madebur- 
gense '') (sic) appellatur, removeutes ibidem omuia lura Ruthenicalia et consuetudines Euthe- 
nicales universas ^), quocumque nomiue censeantur "*), que ipsum lus Tliewtunicum turbare *) 
seu impedire quomodolibet '') consueverunt. A.bsolvimus iasuper ciritatem predictam et 
incolas ipsius ') ab omnibus iurisdiccionibus Castellanorum , Pallatiuorum *), ludicum, Subiu- 
dicum, Ministerialium ^) et a potestatibus quibuscumque . quocumque nomine dicantur, ita 
quod coram ipsis vel eorum aliquo in causis tam magnis quara panis '") nulli penitus 
respondobuiit ' 'j nisi cives coram suo Advocato , Advocatus vero coram nobis aut Capi- 
taneo nostro, qui in ibidem per nos deputatus fuerit, uou aliter quam si per literam 
nostram seu Capitanei uostri inritatus seu evocatus fuerit '^) tantummodo suo lure 
Thewlunico '^^ respondebit. In causis autem criminalibus vel quibuscumque '*) emergen- 
tibus Advocato dicte civitatis iudicandi, senteuciandi , punieudi et determinandi '^), secun- 
dum ipsum lus Thewthunicum exigit '*) et requirit, plenam et omuimodam concedimus 
facultatem. Et licet toti civitati predicte et omnibus habitantibus et communican- 
tibus '") m ea tribuimus lus Madeburgense supradictum tamen ex speciali nostro favore 
alys gentibus habitantibus in eadem civitate, videlicet Ormenis, ludeis, Saracenis *) ') Zamiast y^augmentum," stoi w transsumpcie z roku 1460 (opisanym w tym zbiorze pod r. 1460) t» 
augumenium. •) ^Madeburgense'^ Maydhurgense w transs. ^) Po „«nj'i!ersa«" dodano w transs. ac quevU alia. ') Za- 
miast ^censeantur'* w kopiaryuszu napisano ceitsanlur. ^) y,turbare" perturbare w transs. 'J ^ąuomodoUbel" nie ma 
w transs. ') Po ^ipsius" dodano w transs. ąuoslibet. ') „Castellanorum, Pallatinorum." Palatinorum , Castellanorum 
w transs. ') „Ministerialium" Ministerialium eorundem w transs. ' °) Po jjtarris" dodano w transs. furti, incendy, san- 
guinis, homicidy, ■menibrorum mutilacionis et quibusvis alys enormibus excessibus citati. ' ') Po „respondebunt" dodano 
w transs. nec aliąuas penaa solvereteneantur. '^) Ustęp od „aut Capitaneo io evocatus fuerit" wyki'eślony w kopiaryuszu. 
Zamiast ustępu tego stoi w transs. et koc dum per nostram literam specialiter fuerit citatus et euocatus. ' ') Po 
„Thewtunico" dodano w transs. Maydburgensi. ") „quibuscnmque" wykreślone w kopiaryuszu. ") Zamiast „et deter- 
minandi" stoi w transs. corńgend! , plertendi et condempnandi. '*) „exigit" prout exigi't w transs. '') „communican- 
tibus" commorantihtis w transs. 

*) Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa," str. 103, pojaśniając ustęp z przywileju Władysława III. wyda- 
negii w Budzie w r. 1444, co do doniosłości sądownictwa miejskiego magdeburskiego nad obcymi kupcami, w przy- 
pieku mówi o Saracenach: „Obok Tatarów, Żydów, Ormian i innych handlującycli narodów, znajdują się Saraeeni ; 
w ruskich zaś dokumentach owego wieku zamiast Saracenów, Surożauie , Surożcy. Byli to Włochy Genueńczycy, 

którzy mieli swe kolonie na brzegach morza azowskiego i w Tawrydzie Zatem Saraeeni łacińscy i Suroża- 

nie ruscy muszą być jedni i ciż sami." Tymczasem sama wzmianka o Saracenach razem z Żydami lub Tatarami 
wskazuje widocznie na lud niechrześciański. Ci to Saraeeni, według podania, mieli cmentarz swój na górze Szemberka, 
później zwanej Woronowskiego , dziś zajętej w obręb cytadeli. Są to najpodobniej Żydzi Karaici w Krj-mie mieszka- 
jący, jak przed kilkunastu laty w rozmowie ze mną twierdził nie dawno zmarły uczony rabin karaicki w Haliczu 
Leonowicz. 

Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa" na str. 488 i nast. , zamieścił transsumpt z r. 1460 tego dokumentu, 
ale z dość licznemi myłkami. 15 

Ruthenis '^ et alys gentibus, cuiuscumąue coudicionis vel status existant, tribuentes gra- ') „Ormenis .... Ruthenis" Aniienis, Ruthenis, Suracenis, ludeis w transs. 

Prócz tego tamże str. 37 i nast. podał w wątpliwość autentyczność tego dokumentu z następujących po- 
wodów : „a) Oryginału tego przywileju nie masz , i nie było w archiwach miasta J) Dopiero pod rokiem 

1460, a zatem o lat 104 po tym niby wydanym przywileju później, zjawia się ten przywilej przez Kazimerza Ja- 
giellończyka „in trmisumpto" potwierdzony O tym fundacyjnym a tem samem najglówuiejszym przywileju 

miasta żadnej wzmianki nie czyniono , i nigdy sig z nim rada miejska nie popisywała, c) Nie jest to żadną zuchwa- 
łością obwiniać starożytność o podrobienie dokumentów d) Mówi w tym dokumencie o wojewodach 

(palatinus) i kasztelanach, lecz tych naówczas, to jest w r. 1356 nie było jeszcze tu na Rusi. Najwyższym rządcą 

w imieniu króla był starosta e) Źe o tem nadaniu w późniejszych przywilejach z roku 1868 i 1372, mocą 

których terytorium miasta Lwowa do stu łanów frankońskich rozszerzone być miało, żadnej wcale nie masz 
wzmianki 7) Ze wspomina w nim o wójcie jako sądzie od miasta zawisłym, a jeszcze i później wójto- 
stwo szło z nadania monarchy ff) Że Lwów już w roku 1352, a zatem o lat cztery wcześniej przed tym 

przywilejem miał magistrat podług prawa magdeburskiego niemieckiego, z burmistrza i konsulów składający 

sig, i herbu swej pieczęci tego co i później używał." Odpowiadam co do o) Źle sig rozpatrz}'ł Zubrzycki w archi- 
wum. Z oryginału został uczyniony odpis na początku XV. wieku w kopyaryum księga 1. 223. Oryginał miał pod 
ręką arcybiskup halicki Jakób, jak widać z dokumentu jego wydanego we Lwowie die beati Leunardi confessoria 
r. 1392 fasc. 680. „J7< ad habilanduni in prediclo oppido populu^ kalholicus conueniens copiosiu^ se locaret, Incolis' et 
inhahitatoribus loci et opidi memorati certa lura atatuit atąue tradidit, prout in p7-edicti Reyis Kazimiri priuilegio ipsius 
■niageatatis aigillo rohorato protuiic coram nohia demonstrato plenius continentur et clarius eluceacunf." Był ten dokument 
jeszcze w r. 1757 w archiwum jak poświadcza „Seriea archivi Leopoliensis'^ przez rajców Franciszka Wenino i Woj- 
ciecha Wiszniowskiego ułożona z polecenia królewskiego komisarza Szczęsnego Czackiego księga 1. 1141, Arca prima 
Kr. 11. p. 8. temi słowy: PrivUegium Sereniaaimi Casimiri regia, super aeplaaginta laneos, et uf tuberna non exl7~u,atur 
uno milliare a civitate, anni 1356, cum penstli." Co do b) Jeśli przywilej ten pojawił się dopiero w 104 lata później 
w transsumpcie, wcześniejsze pojawienie jego było niewątpliwie zbytecznem. Wszelako znachodzim o nim prócz 
wyżej wspomnionych inne wzmianki. I tak Władysław Jagiełło potwierdzając swobody Ormian w Gródku in^ craslino 
sancti Luce euangeliste r. 1387, przytacza przywilej Ludwika w Dyosgeicr septima die ocłauarum festi Pasce r. 1380, 
gdzie czytamy; „Cohabitantes :n suis luribus univerais ąuibus aliaa tempore Sereniaaimi principia domini Kazimiri, 

eadem gracta olim Regis Polonie, beate recordacionis fratris noatri preclari uai fuerant." A drugi przywilej 

przez niego przytyczony, dany przez królowę Elżbietę w Apriaszu feria tercia in mgHia beati Bartholomei Apostoli 
r. 1379, temi słowy się wyraża: „In suia consuetudinibua et moribus quibu^ aliaa tempore Sereniaaimi principia domini 

Kazimiri eadem gracia olim Regia Polonie beate recordacionia fratria noatri preclari am fiterant " Obacz 

kopiaryum księga 1. 228. Znowu Ludwik obejmując na powrót rządy Rusi od Władysława opolskiego w przywileju 
danym w Dyosgewr 9. maja r. 1379, fasc. 293, o mieście Lwowie i jego mieszkańcach tak się wyraża: „Spondemus 
in omnibus luribas et libertatibua , videlicet deposicione omnium mercanciarum omnium et ąuorumlibel mercatorum, ac 
transitu aeu via , ac omnibua alga ąuibua tempore felicia memorie domini Kasimiri ąuondam Regia Polonie et demuiti 
lempore regiminis Riustria domine Eliaabeth noatre genitricia cariaaime freti aunl et potiti gaudere et utifrui voluvms." 
A królowa Jadwiga w dokumencie wydanym we Lwowie feria aexta proxima post dominicam Reminiscere r. 1387, 
fasc. 293 , wyraźnie mówi o prawach , wolnościach i przywilejach danych dla Lwowa przez Kazimierza i Ludwika : 
„Omnia et singuia ipsorum lura, libertatea, priiiilegia, que tempore Serenissimorum principum dominormn Kazimiri aui 
nec non Lodouici genitoria Yngarie et Polonie reguni nosirorum dilectorum habuerunt confirmamua ratificamu^ et tenore 
presencium approbamus."' Co do c). Jeśli w starożytności podrabiano dokumenta, o czem nikt nie wątpi, nie ma 
to związku z Kazimierzowskim dokumentem. Co do d). Byli znani na Rusi wojewodowie (palatini) i kasztelani już 
przed wydaniem tego dokumenta. Tak na dokumencie Jerzego Kazimierza wydanym w Włodzimierzu w roku 1335, 
jest mowa o Michale Jelezarowiczu bełskim, Hryczku Kossączowiczu przemyskim, Boryszku Krakule lwowskim 
(lemburgskim) i Chodorze de Otek łuckim wojewodach, w Karamzina Istor. gosud. rossysk. IV, primiecz. 276. 
W dokumencie Władysława opolskiego w Staszkowie feria quinta post festum sancti Nicolay r. 1372 , fasc. 293. zna- 
chodzim wzmiankę o wojewodzie przemyskim Gumprechcie; w dokumencie tegoż wydanym w Przemyślu die domi- 16 

ciam specialem, volumus eos iusta ritus ') eonuu iu ipsorum lure illibatos consenare, 
dautes tamen facultatem eis, iit pro qiubuscumque causis vel criminibus inter ipsos aut 
inter eos vel alias '^) ąuibiiscumciue super causis vel articulis emergeutibus , habuerint 
ąuestiouem, licituni sit eis predicto lure Madeburgense ^) uti coram advocato *) et pei-frui ') „itacla ritus" circa ritum w transs. 'J „alias" alys w transs. ') „Madeburgense" Maydburgense \r transs. 
') „advocato'' advocato civitafis vr transs. 

nica anie fesliim sande Heduigis r. 1377, transsumpt w archiwum O. O. Dominikanów, mowa jest o Wiktorze jaro- 
sławskim, Styborze Andreasskonie halickim i Franczkonie lubaczowskim kasztelanach; znowu w dokumencie przez 
tegoż wjdanyn w Gródku feria ąuarta post dominicam sancti Francisci confessoris fasc. 293 mowa jest o Prybkonie 
kasztelanie bełzkim; nareszcie w dokumencie przez tegoż wydanym w Mierzwicy feria terda post conduclum Paschę 
r. 1378, kopiar. ks. pod 1. 223, jest wzmianka o Andreaszkonie halickim i Franczkonie lubaczowskim kasztelanach. 
Zresztą, przyponmieuie o wojewodach, kasztelanach, starostach itd. jest zwyczajnem wyrażeniem się przy nadawaniu 
prawa magdeburgskiego pojedynczym miastom i osadom. Gdyby był Zubrzycki zajrzał do kopiaryum księga 
1. 223, dowiedziałby się, iż odpis w nim znachodz%cy się inaczej opiewa jak transsumpt w tem właśnie miejscu. 
I tak w nim czytamy: „Ita quod coram ipsis vel eorum aliqiio iu causis tam magnis quam. pareis jiulli peniius respon- 
debunt nisi Oives coram suo Advocato, Advocałus vero coram nobis aut Capitaneo nostro, qui in ibidem per nos depu- 
tatusfuerit, non alifer quam si per literom nostram seu Capitanei nostri ini-itatus aeu evocatus fuerit tantummodo suo 
lure Theutonico respondebit." W transsumpcie znachodzimy te słowa: „Ita quod coram ipsis vel eorum aliquo pro causis 
tam magnis gaam parvis: furti , incendy, sangwinis , homicidy, membrorum mutilaeionis et quibusvis alys enormibus 
excessibus ciłati , nulli penitus respondebuni nec aliquas penas solvere teneantur, nisi Cives coram siw Adi-ocato , Advo- 
catus vero coram nobis et hoc du7n per nostram literam specialiter fuerit citatus et evocatus tantummodo suo lure Teuto- 
nico Maydburgensi respondebit." Co do e). Odpowiadam, że jest o nim wzmianka w późniejszych przywilejach 
z r. 1368 i 1372; albo raczej tylkozr. 1368, (zobacz w zbiorze tym nr. XIX. i XXI.) i tego Zubrzycki nie zrozumiał. 
Co do f) Nie masz ani słowa w dokumencie , żeby wójtostwo byto sądem od miasta zawisłym , ale tylko prosto 
wykonywały się w niem sprawy bieżące według prawa magdeburskiego. Nareszcie co do g). Zubrzycki wcale 
z prawdą się minął. Bo w przywileju wydanym we Lwowie przez Kazimierza Wielkiego feria quarta infra octavas 
Aasumpcionis sancte Marie virginis gloriose r. 1352 , (.\kta grodzkie i ziemskie tom II., str. 1 , nr. I.) dla braci Jerzego 
i Kuperta (Stecherów) synów Macieja a wnuków Bartolda, którzy obaj byli niegdyś wójtami lwowskimi, a ostatni 
za wysługi od księcia Lwa otrzymał Mały Winnik (Winniczki), nie masz mowy o magistracie i rajcach we Lwowie. 
Gdyż wójtostwo łączyło się z gminą, a nie z nadaniem prawa magdeburskiego, jak naprzykład w Kołomyi zanim 
otrzymała prawo magdeburskie , są dwaj wójtowie , ruski i niemiecki , kiedy i w samjm Lwowie gmina ormiańska 
miała osobnych wójtów aż do czasów Zygmunta I. a niewątpliwie do r. 1433 mieli te same swobody Eusini, 
Żydzi i Tatarzy we Lwowie, to jest własne gminne urządzenie czyli autonomię, o ile takowe łączyło się z prawem 
magdeburskiem. Wprawdzie Zubrzycki tamże str. 6. wspomina o dokumencie wydanym „na rzecz Ulrycha 
stelmacha (Carpentarius)" fasc. 142., jakoby był z r. 1352, i że już wtedy istniał magistrat, ale w tem się pomylił, 
bo dokument ten jest wydany w r. 1359, a chociaż potwierdzono w nim uchwałę z r. 1353, to nie było wtedy we 
Lwowie magistratu, gdyż nie masz burmistrza (Preconsul) i ławników {Scabini), a są tylko rajce (Consules) i wójt 
{Advocatus), do uchwały zaś obowiązującej potrzebna była : Tota generaliter congregata Civium presencia." Tenże 
Zubrzycki tamże str. 82 jeszcze raz wspomina o nadaniu prawa magdeburskiego dla Lwowa przez Kazimierza 
Wielkiego: „W owym niby Kazimierzowskim przywileju z roku 1356, zachodzi wzmianka, że w nadanych przez 
niego 70 łanach zawiera się i uroczysko Bilohoszcz, gdy tymczasem wieś Bilohoszcz nawet w owych stu łanach 
przez Ładisława w roku 1372 później nadanjch objęta nie była." 

Odpowiadam: Widać że i tego nie zrozumiał, bo w przywileju nie jest mowa o nadaniu dla Lwowa 
uroczyska Biłohoszczy, a tylko o pozwoleniu użytku bez opłaty z niego jako pastwiska.- „Beliguos decem mansos in 
loco vicino Civitati antedicte, qui vulgariter Belohoszcz appellatur , dimittimus eis pro pascuis, sine cuiuslibei pecunie 
lolucione." Jan Wagilewicz. 17 

iuxta eonim peticionem petitam et oblatam. Sin autem refutavennt predictum lus Made- 
burgense '), qiio perfrui debeat civitas antedicta , tunc dicte uaciones Orraenorum , ludeorum, 
Saraceuorum, Thartliarorum , Ruthenorum ^) et aliarum quarumcumque nacionum, que 
ibidem congregate et adiiirente fiierint, quilibet sue nacionis lure, tamen presidente 
Advocato civitatis eidem iudicio , ipsoriiin quelibet questio debebit terminari et diffiniri ■'j. 
Yolentes insuper predictam ciyitatem Lwów gracia pi'osequi speciali, attribiiimus dicte ^) 
ci^itati pro melioracioue eiusdem septuagiuta mansos franconicos in silvis et '") mericis, 
pratis et ®) pascuis, secundum quod inibi eiiumerari sive meusurari poterint; de quibus 
mansis sexaginta volumus csse ceusuales singulis annis in festo beati Martini de quolibet 
manso pro ceusu nobis solvendo yiginti qiiatuor grossos computando Ruthenicales ; postquam 
vero fueriut exstirpati reliquos decem mansos in loco vicino ciritati antedicte, qui vulga- 
riter Belohoscz **) ') appellatur , dimittimus eis pro pascuis sine cuiuslibet pecunie solu- 
cioue. Ad maiorem autem melioraciouem ciyitatis sepedicte damus eidem civitati ex spe- 
ciali nostra gracia et favore, nt nullus Terrigenarum , religiosorum , civitatensium aut 
aliarum quarumcumque personarum locet, limitet aut edificet Thabernam vel Thabernas 
per unum milliare mensuratnm ab eadem civitate distantem. lu quorum omnium testimo- 
nium et ad *} eridenciam pleniorem sigillum nostrum in robur perpetue firmitatis duximus 
appendendum. Actum Sandomirie feria sexta iufra Octaram festi Peutecostes Anno domini 
Mo CCC quinquagesimo sexto. Presentibus hj's testibus nostris fidelibus et ^) dilectis 
lohanne lura Castellano Cracouiensi ^), Wylczkone domino Sandomiriensi *), Dobislao 
Wisliciensi Castellanis *), Floriano preposito '") Cancellario lancicieusi ''), Petro tribuno 
Cracouiensi, Andrea Cracouiensi, Raphaele Sandomiriensi Subcamerarys , lohanne doctore 
decretorum ' ') preposito Gnezneusi et Cancellario Russie et alys eciam nobilibus 
terre Russie yidelicet Wolczkone de Drochouicze "), Ywano dieto Loy '•) de Ska- ') „iladeburijense" Maydhurgense w tracss. -) „Ormenorum .... Ruthenorum" Armenorum, Eufhenomm, 
Saracenorum , Tarlarorum et ludeorum w transs. ') „diffiniri" finiri w transs. "■) „dicte" eidem w transs. ') „et" 
nie ma w transs. ') „et" nie ma w transs. ') „Belohoscz'^ Belokowycz w transs. ') „ad" nie ma w transs. 
') „e(" nie ma w transs. ' ") „preposito^ preposito et w transs. ' ') „doctore decretorum" decret. doct. w transs. 
'*) „Lot/^ Loyy w transs. 

**) Belohoscz , na uroczysku tern jest dziś wieś cokolwiek odmiennie nazwana .• Biłohorszcz. 

') Jan Jura herbu Leliwa , kasztelan krakowski; Miesiecki Herb. wyd. Bobrów. I., str. 121. i IX., str. 30. 

') Wilczko , herbu Bialjnia, kasztelan sandomierski; Niesiecki I., str. 350.; IX., str. 330. 

^j Dobiesław, kasztelan wiślicki; Bobrowicz do Niesieckiego I., str. 295. podał w tych czasach jakiegoś 
Henryka. 

') Floryan, kanclerz łęczycki; Niesiecki I., str. 350. 

') Droehowicze, Drohowyż, wieś w powiecie mikołajowskim obw. stryjsk. 

3 18 

rzeszów *), Sluneczcone ') de Rosbora ') heredibus et alj-s multis fidedignis. Datura et 
ordinatiira per manus domini loliannis nostri Cancellary Russie antedicti. 

Dokument ten zachował się w odpisie, pochodzącjin według znamion pisarskich z początku 
XV. wieku. Znachodzi się w kopiaryuszu księga arch. lwów. Oddz. III. A. n. 223., str. 24. i nast. VI. 

w Krakowie 7. Grudnia i358 r. 

Kazimierz Wielki objaśnia i zatwierdza prawa i przywileje przez poprze- 
dników swych nadane miastu Krakowowi. 

Łf NoiiTNE Doimfi Amen. Eegie Maiestatis celsitudo propter queque rirtutum 
insignia laude dignis glorie titulis excellenter insignitur et tanto celebrioris fama venustatur 
auspicys tantoąue dififusioris laudis attollitur preconys, ąuanto accuracius sathagit inhiare 
ampliandis rei publice incremeutis. ex ąuibus Regie dignitatis consurgit fastigium, honoris 
augescit ciunulus '), regalis munificencie propagatur liberalitas et subditorum successus 
crebrescit iu inimeusum. Hinc est, Quod Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie, necnon 
Terraruiu Cracouie, Saudomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie Pomeranieque domiuus et 
heres, notum facimus presentibus et futuris: Quod cum civitas nostra Cracouieusis Inter 
urbes Regui nostri famosior sit nomine , celebrior fama et in bonis fortuitis ceteris yideatui* 
preminere, cuius siąuidem cives ab annis impubertatis nostre meritis seu benivolencia ''), 
fidei puritate, obseąuiorum promptitudine, nostris promptissime obsecundavere nutibus, 
dignum ducimus ipsam civitatem et cives ipsius pii\ilegiorum prerogatiris , donacionum 
gracys, libertatum excellencys non immerito alys prerogare. Sanę itaąue consideratis et 
perpensius exquisitis privilegys, donacionibus. libertatibus per nos et progenitores aut ') „Sluneczcone" Slunyeczkone w transs. 

•) Skarzeszów; Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa," str. 490, mniema, że jest to Skrzyszów w obw. 
tamow., i wyprowadza ztąd granice Rusi za Wisłokiem. Tymczasem w przeciągu pięciuset lat wiele miejscowości 
mogło zmienić nazwę albo przestać istnieć jako miasta i wsie. Prócz tego w naszym kraju, jak powiadał mi ś. p. 
Aleksander hr. Stadnicki, jest 60,000 mieszkańców przysiółków potąd w żadnych spisach nie ogłoszonych, zaledwie 
nie dawnymi czasy ministerstwo handlu poleciło p. Sznejdrowi zająć sig pracą tego rodzaju. Jeden z takich przy- 
siółków jest Skaryszów w obw. tarnop. Czy przysiółek ten jest jedną i tą samą miejscowością z Skarzyszowem, 
trudno rozstrzygnąć, ale zawsze pod względem języka więcej mają z sobą spólności, niż wspomniony Skrzyszów. 

/. W. 

') Rozbora, Rozborz, wieś w powiecie jarosławskim obw. przem. 

') W „Dod. do Gaz. Lwowsk." wydrukowano: cumulis. 

') W „Dod. do Gaz. Lwowsk." wydrukowano: benivoleneie. 19 

quosvis predecessores nostros ipsi civitati nostre erogatis et indultis, minus specialiter et 
expresse declaratis, in declarata luculencia declaramus, declarata presenti iustrumento 
yigorosius approbando ratificamus, de munificencia siąuidem Regie liberalitatis damus, 
perpetuo donantes, munificencius elargimur universitati eiusdem civitatis nostre omnes et 
singulas utilitates iafrascriptas : Notanter quinque cameras pannorum cum toto censu et 
pleno dominio, sex cameras pannorum cum Terragio sive censu terrestri, yigiuti duo 
scampna panis cum pleno iure, duas cameras sive casas, in ąuibus panni tondentur cum 
omnibus utilitatibus , sex cramos sive institas cum suis censibus, tres stubas balneares, 
quarum una vocatur in Arena, altera balnea ludeorum, tercia circa Cornutos, <,xim 
ąuibusłibct earum ') solucionibus , crementoria argenti , cementaria auri cum omnibus suis 
attinencys, duas pensas sive stateras ąuarumlibet rerum cum omnibus usis, duos currus 
vel plures, si necesse fuerit ducentes potabilia, ad quos pertinet deposicio et superposicio 
yiuorum, cervisiarum et quorumlibet potabilium cum omnibus utilitatibus ad eos et ad ea 
pertinentibus ; censum quartarum de singulis hospitum staminibus vel ius civitatis non habencium, 
unam aream '^) in plathea castreusi , aliam in plathea ludeorum , maccellum carnium cum suo 
censu, mansum agrorum cum dimidio , censum arvinatorum. Item omnes census inter et intra 
et supra muros, in foro, sub pretorio, iu pretorio et ciixumquaque seu ex omni parte 
pretory, qui sunt et fieri possunt in futurum pro utilitatibus civitatis ampliandis, dum- 
modo civitas in locis celebribus per inordinata cdificia occupata non deturpetur. Porro 
ne universitas civium et pistorum antiquatis libertatibus frustrata ad insolitam cogatur 
seiTitutem, prondemus graciose indulgentes, quod omnes et singuli cives et pistores, 
sicut deantea liberi fuerunt, exnunc liberi sint, quelibet frumenta sua molere seu con- 
tondere , quod vulgo dicitm- Schrotin , in molendinis , quibus ipsis placebit , nec unquam 
coupelli debent ad molendum seu contondendum sua frumenta in nostris Regalibus molen- 
dinis vel alys quibuscunque , ericeptis illis pistoribus, qui ad nostrum cum toto censu 
translati fuerint dominium vel redempti, census siquidem superius expressatos augeri 
adnutamus sine nostrorum censuum aliqua deminucione ^). Preterea pro uberiori augmento 
rei publice civitatis gades ab antiquo distinctos hoc modo duximus confirmandos : Primum 
quod omnes suburbani ad omnia iura civitatis obligentur, exceptis specialiter civibus resi- 
dentibus ad Sanctum Florianum et incolis NigreuDle et Nigreplathee et hys, qui in littore 
Wyśle resident versus Swerzinciam, qui omnes iudicio et iurisdiccioni civitatis non subiace- 
bunt. Deinceps pascua versus Swerzinciam usque ad gades limitatos vel limitandos ad ') w „Dod. do Gaz. Lwowsk." wydrukowano: eorum. 

') W „Dod." : auream. 

^) W „Dod.": diminucione. 

3* 20 

civitatein pertineant, ab istis gadibiis directe nsqae ad flnvinm Prandnyk circa agros lo- 
hannis Amelegy, ab isto loco per liraites agrornm ad civitatem pertinencium , abłnde 
omnia iuter pascua civitatis contciit.i versns Czyrin usąiie ad fluvium Wyslam. Deinceps 
versus Kazimiriam nitra littns Wysle ab ista parte , in ąuibiis gadibns agi"os pertiueutes 
ad domum sancti Spiritus volnmns fore exceptos et exemptos. Omnesąne cause civiles vel 
criminales, qne inter gades predistinctos emerserint cum omni inre ad indicinm et regimen 
pertineant cintatis, eo raoderaniine interiecto, si equi, pecora vel alie res qnecnnqne 
apnd nobilem vel ingeniuim nostri Regni fuerint arrestata , is , apud qnem arrestata fuerint, 
parebit inri coram iudice sibi competenti. Si autem huiusmodi res apud civem aut merca- 
torem extraneum vel quemlibet forensem fuerint arrestata, a foro iudicy civitatis qnoquo- 
modo non trahantur. Interea ne qnisquam secundum status sui exigenciani iuribus sue 
legis frustretur, in eo casu si suggerente antiqui liostis malicia miles vel nobilis terrigena 
civem civitatis prenotate occiderit vel vnlaeraverit, causa vidneracionis vel homicidy coram 
nobis aut a nobis substituto vel iurisdiccionem ordiuariam habente iure Polonico prose- 
quatur. E contra si militem vel nobilem Regni nostri cives occiderit aut aliqualiter vulne- 
raverit, in presencia nostra vel substitnti a nobis, iure civitatis duobus aut tribus vel 
pluribus consulibus et civibus presentibus causa decidetur, hac condicione addita, quod 
solum in hoc casu ') qnis civem vel ius civitatis habeutem non ulterius , quam ad iudicium 
nostrum trahere poterit vel audebit. In alys autem omnibus et singulis casibus nulli 
cives vel ius civitatis habentes per qnosvis iudices, officiales vel familiares nostros extra 
iudicium civitatis nec ad castrum nec ad vincnla uec ad aliud quodcnmque iudicium nec 
ad captivitateni trahi debent vel evocari. Excepto dHntaxat, quod si quispiam concivis 
ipsorum vel alius gravatHs fuerit in iudicio ipsorum per interlocutoriam , que ^Tilgariter 
orteyl dicitur, licitum sit sibi, ab eadem interlocutoria ad maius nostrum iudicium appel- 
lare, cui appellacioni sue ydem iudices deferre tenebuntur, forma luris Tlieutuuici non 
immutata. Item omnes in civitate vel intra muros civitatis domos, hereditates, possessiones 
optinentes (sic), ecclesys et earum cimiterys tamen exceptis, ad vigilias, exacciones rei 
publice inpendeudas tenebuntur, hoc adiecto, quod si nobilis vel aliquis noster terrigena 
domos aliquas habuerit in civitate prenotata et eas exposuerit ad locandum, tunc locator 
sive inquilinus ad omnia onera ci\itatis subire sit astrictus, a quibus oneribus nobiles 
nostros sedeutes in domibus proprys volumus esse penitus immunes et exemptos, excepta 
guerra, dum hostes civitatem obsiderent '^}, tunc omnes domos in civitate habentes ad 
defensionem ipsius sint astricti. Sandeceuses etiam cives ceterique mercatores de Hungaria ') w „Dod.": caaa. 

') W „Dod.": obaederent. 21 

vel de confinio Sandecensi proficiscentes nullas vias extraneas vel inconsuetas cum snis 
mercibus versus Prussiam, Poloniam, Sleziam, Boemiam vel Morauiam nisi per ipsam 
civitatem Cracouiensem transire debeant, occasione ulla non obstante. Itemąue cives pie- 
dicte cłvitatis Cracouiensis Supam uostrani ementes ab exacciombus , vigilys omnibusque 
iuribus aut oneribus civitatis eximi non debeant nec absolvi. Ceterum necessitate exigente, 
dum presens privilegium legi debuerit vel viden, non alias, quam iu Castro aut in dvitate 

Cracouieusi in presencia ') ostendatiir. NuUi deniąue thabernam ad medium 

miliare de civitate sepedicta construere vel locare licebit in preiudicium civitatis. Ex 
superbabundanti eąuidem munificencia decernendo statuimus, quod nulli possesiones vel 
hereditates aliquas personis ecclesiasticis vel religiosis quibuscunqae resignare in perpetuum 
poterint vel conferre. Sed qui testari vel testamentum facere decreverint, ipsi vel execu- 
tores huius testament] vendito patrimonio vel hereditate de pecunia disponant iuxta libitum 
sue voluntatis ordiuando. Demum , si quis de civitate prenotata pro homicidio , vulneracione 
vel maleficio quocunque banuitus fuerit vel proscriptus, infra annum et diem a mansione 
civitatis abstinere tenebitur ingressu. Et eundem sic proscriptum in Kazimiria et in Flo- 
rencia '^) hoc est circa sanctum Florianum et in alys suis suburbys fore censemus pro- 
scriptum. Et e contra proscriptos in Kazimiria et apud sanctum Florianum eciam in ipsa 
civitate Cracouieusi volumus esse proscriptos. A qua proscripcione excipimus nobiles nostri 
Regni, nisi essent notory perfugi vel predones. Omnes nempe mercatores cives ") Craco- 
vienses cum suis mercibus per terras inter civitates et oppida ubique locorum transeuntes 
a theloneorum soluciouibus et gravaminibus quibuscunque omnimode absolvinms et liberamus. 
Postremo statuimus, quod si quispiam civis vel mercator extraneus nullo berede superstite 
vel legittimo successore relicto decesserit, media pars bonorum per eum relictorum mobi- 
lium Regio assignetur fisco , reliqua vero medietas in usus convertitur civitatis. In quorum 
omnium testimonium et evidenciam pleuiorem preseutem litteram nostrorum Sigillorum 
muniraine duximus roborandam. Actum Cracouie in Crastino Beati Nicolai Confessoris 
Anno domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo octavo, Presentibus Nobilibus viris 
nostris fidelibus domiuis lohanne Castellano , Imramo Palatino Cracouiensibus , lohanne 
Woyniciensi , Nynotba Radomieusi, Zauissio Sandecensi, Stascone Malogosteusi Castellanis, 
Floriano Cancellario Lanciciensi, lohanne ludice et Andrea Subcamerario Cracouiensibus. 
Datum per manus domini lohannis decretorum doctoris Decani et Cancellary Cracouiensis. ') Wydawca Wolański w Dod. zwyczajem przyjętym niestety u nas dość powszechnie robi tutaj parę 
punktów na oznaczenia lukki , nie dodając ani sfowa o tern czy tutaj w oryginale próżne miejsce , czy nieczytelny 
wyraz lub kilka wyrazów, czy dziura i t. d. ' 

') Florencia t. j. Kleparz. 

') W „Dod.": Diuea. 22 

Pergaminowy oryginał znajdował si§ jeszcze w r. 1862 w urzędzie gminnym miasta Sanoka, 
według którego wydrukował go Fr. X. Wolański w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowskiej," 1862, nr. 7., 
8., 9., 14., dzisiaj go tam nie ma; przedrukowaliśmy zatem przywilej ten z „Dodatku do Gaz. 
Lwowskiej" poprawiając tylko myłki widoczne, które spostrzedz było można i bez oryginału. 
Zresztą, , zdaje się, text jest poprawny. U oryginału wisiała na ki-ęconym sznurze jedwabnym kolorów 
zielonego i czerwonego znana pieczęć majestatyczna Kazimierza W. z konti-asygillum opisanem 
u Żebrawskiego (o dawnych pieczęciach str. 36.) a odrysowanem tamże tab. 14. nr. 33. 

Napisy na odwrotnej stronie pergaminu nie zawierały nic ważniejszego. VII. 

We Lwowie lo. Stycznia i35g. 

Rajce Pesko z Gniezna, Mikołaj Czambor, Szymon, Mikołaj Rusin i 
Mikołaj Kiselink potwierdzają oddanie w zarząd Ulrykowi kołodziejowi 
młyna w Zboiskacłi. podarowanego przez Komityssę Annę lwowskiemu 
kościołowi parafialnemu najśw. Panny Maryi, na mocy ucłiwały rajców 
Tymo , Henryka Platnera . Kunata ze Stynowa , Jakusza z Jarosławia , 
Jana z Kłajpedy i całej gminy z roku i353. 

In NOinsTE D05iixi A:siEX. Quoniam homiiium est labilis memoria et tempora 
momentaueo decurrunt cursu et transita, ea igitur, que aguutur et tiunt in tempore, ne 
simul a memoria trauseant et evanescant cum tempore, oportet literarum et testium 
veridicorum ac sigillorum munime roborari , Nos igitur Cousules tunc in cousilio existentes : 
Ttiimo, Henricus Platuer, Cunat de Stynow, lacusius de laroslaw '), loannes de Memil ^), 
laklo faber, deniąue Brunona tunc Advocatiam tenente ac aljs omnibus civibus infra- 
scriptis nostris dilectis fratribus et amicis, qui ad łioc vocati fuerunt specialiter et rogati, 
videlitet Lodwicus rasor, loliaunes Curczworst, Nicolaus Regil. Nicolaus Rotthen, Friczko 
rusticus, leklo murator, Heuslo sartor, Symon, Theodrieus, Laurencius brasiator, ac 
tota generaliter congregata civium presencia et meclianicorum ac quam plurimorum protunc 
in civitate lemburgensi habitancium, cupientes redditus et utilitates Ecclesie uostre paro- 
chialis beate virgiuis Marie amplificare et augere, molendiuum iu Sboyscz ^) situm, quod 
scilicet moleudinum Anna comitissa pro auime sue remcdio perpetue ad Ecclesiam dedit 
in lecto egritudinis sue et legarit, de cousilio omium supra et infra scriptorum tunc et ') JarosJaw miasto powiatowe w obw. przemyskim. 

') Memil, Memel miasto w Prusiech, po polsku Kłajpeda. 

') Sboyscz uroczysko , dziś wieś Zboiska w powiecie i obwodzie lwowskim. 23 

pronunc viventium concordi voce unanima volimtate, provido viro Ylrico Carpentario 
exposuimus, dedimus, convenimus et ordinavimus iu huuc modum videlicet, quod due 
partes pro Ecclesia nostra et tarcia pars pro ipso cedat ipso vivente cum omnibus pratis 
et alys, que ad idem molendinum tunc pertinebant et nunc iure pertinent possidendum, 
tenendum , habeudum , erigendum , corrigendura , eraendandum , si tunc in aliąuo ruisset et 
in futuro rueret et in postremo ruiturum ; hanc adicientes condicionem, quod eodem Vlrico 
defuncto, si per ipsum cum pueris tam honeste , tam decenter, tam proficue predictum 
molendinum tentum et rectum fuerit, sicut ipso vivente, extunc de nostra speciali bene- 
Tolencia et voluntate pocius uxori sue cum pueris predicto modo , videlicet pro tercia parte 
quam alteri protunc faciemus et in futuro ; preterea ne per nos et per successores forsitan 
nostros hec convencio et donacio procedente tempore infringeretur sive cassaretur, de 
omnium predictorum consilio et voluntate presentem appensione Sigilli civitatis permisimus 
roborare. Sed hec acta suut Anno domini Millesimo CCC. quinquagesimo tercio Cousulibus 
et testibus supra scriptis quibusdam protunc viventibus sicut et nunc. Scripta autem Anno 
eiusdem domini MCCC quinquagesimo nono consulibus existentibus Pescone de Gnezna, 
Nicolao Czambor, Syraone, Nicolao rutlieno, Nicolao Kiselink et quam pluribus fide dignis 
decima die mensis lanuary per manus Gregory notary civitatis Annis supra scriptis, 
Plebani autem annis infra scriptis. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. II. 

U dołu na zielonym jedwabnym sznurku pieczęć woskowa, na zielonym wosku wyciśnięta 
z herbem miejskim i napisem w otoku: „S. Ciuitatis Lemburgensis. " VIII. 

w Krakowie 24. Sierpnia iSSg r. 

Mikołaj Werzing (Wierzynek), stolnik sandomirski, darowuje Hencelinowi 

Werzingowi sołtystwo dziedziczne w Skrzynce, rezerwując dla siebie 

samego pewne prawa. 

(I)n ') NOMiNE DOMINI AMEN. Cum dignum est, ut bene meriti tam suis sequa- 
cibus premys pocioribus extollantur, Eapropter Nos Nycolaus Werzing dapifer Sandomi- 
riensis notum facimus presentibus et futuris presencium noticiam ^) habituris: Quod nos ') (I) w oryginale opuszczone, miało być dopiero później ozdobnie dopisane. 
') „noticiam^ opuszczono w „Dod. do Gaz. Lwowskiej." 24 

considerantes fidelia serricia nostri Melis Heuczelini dieto (sic) Werzingis, volentes eciam 
ńostros alios familiares ad nostra senicia reddere prompciores, et ut merito condignum 
corespondeat premium atąue favor Sculteciam nóstram, quam habuimus in villa, que 
dicitur Scrziuka ') uostro tideli Henczelino predicto cum suis legittimis successoribus 
ąuibuscumąue damus, confeiimus ac in perpetuum resignamus cum omni iure, prout nos 
antiąuis teraporibus tenuimus, -sidelicet fructibus, proventibus necnon cum sex mansis 
Theutunicalibus , pratis, pascuis, silvis, nemoribus, piscinis, aąuis fiueutibus pro libero 
molendino seu molendinis sine dampuo aliorimi circumsedeucium construendis , sculteciam 
spectautibus ad eandem. Item renari, piscari poterit in metis ville memorate; habebit 
eciam pi-edictus HenezeUnus sextimi denarium censualem et tercium denarium de ąualibet 
re iudicata, duobus vero pro nobis reservatis, tali tameu condicioue, quod idem dictus 
HenczeUnus ac sui heredes nobis unum prandium aut imum fertonem pro prandio singulis 
annis dare tenetur aut nostro procuratori quemcunque statuemus ; Eustici vero duo praudia 
aut mediam marcam Iure Magdeburgeusi. Item addicimus, si quis, quod absit, aliquem 
iu predicte ville gadibus in campis occiderit vel si quis aliquam virginem riolenter oppresserit 
vel defloraverit, seu si quis domum alterius noctis tempore sub sileucio furtive et violeuter 
intraverit et per vim quid rapuerit aut hospitem donius aut aliquem de eius familia 
occiderit, ista nobis speciaUter ad iudicaudum reseiTamus. Ceterum apponimus : Quod 
si aliquis in furtu vel liomicidio aut eciam alio pessimo crimiue raptus fuerit vel depre- 
hensus, prefatus Heiiczelinus scultetus suspendi, caput plectendi, mauus, pedes ampntandi, 
oculos eruendi liberam habebit potestatem, hoc tamen tali coudicione declaramus, quod 
idem Heuczelinus scultetus uobis et nostris legittimis successoribus ad quamlibet generałem 
expedicionem cum hasta iu spadone competenti servire teneatur. Quamquidam (sic) dona- 
cionem pactam *) ratam habeutes presentibus coutirmamus. In cuius rei testimouium Sigillum 
nostrum presentibus duximus appeudeudum. Datum in Cracouia in die beati Bartholomei 
Apostoli gloriosi Anno domini ]VIillesimo Trecentesimo LIX°.. Presentibus hiis testibus 
Nycolao Werzingi Civi Cracouieusi , Nycolao de Crizlowicz **), Nycolao de biinthenze ***), ') „Scrsinka", w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" niewłaściwie Strzinka. Dzisiaj wieś Skrzynka w powiecie 
wielickim. 

*) W miejscu tem stoi w oryginale ptam nad literą p zaś u góry napisane n , wedJug analogii skróceń 
w dok. tym używanych takie u góry napisane a znaczy albo ar, albo ra, albo ac, wyraz tutaj napisany czytaćby 
więc można partam albo pratam albo pactam. W „Dod. do Gaz. Lwowsk." rozwiązano predictam , co do sensu bardzo 
dobrze, lecz wyrazu tego tutaj nie ma, bo skrócenie to żadną miai-ą tak rozwiązać się nie da. 

**) Crisluicicz prawdopodobnie Krzesławice pod Ki-akowem. 

***) „biinlhense" , dziwna ta nazwa, którą wydawca w „Dod. do Gaz. Lwowsk." nieumiejąc jej odcyfrować 
zsstąpil punktami, napisana jest w oryginale bunthenze, a nad a umieszczono w niemiecki sposób e, co znaczy 
dzisiejs;!e niemieckie w. Jest to prawdopobnie wieś Bieńczyce o milę od Krakowa. 25 

Georgio, Paulo, Domiuico Zansa, leskoue de ylkus, uostris famulis et aliis plurimis 
fideclignis. 

Oryginał z cienkiego pergaminu dobrze zachowany, starannie z niezliczonemi skróceniami 
pisany, znajduje się w Zakła. nar. Im. Ossol. (nr. 3.). Na sznurku jedwabnym koloru czerwonego 
zawieszona na zwyczajnym wosku wyciśnięta, dość duża, na około oki-uszona pieczęć Mikołaja 
Wierzyuka ze znamionami dość znacznie zatartemi. W środku tarcz podobna rzeczywiście do 
tej, jaką Paprocki podaje jako herb Wierzynków (Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego, wyd. 
Turowskiego, str. 894) z tą jednak różnicą, że górna część tarczy w szachownicę pokratkowana. 
Z napisu w otoku odczytać tylko można parę liter. Na odwrotnej stronie parę napisów, najdawniejszy, 
o ile się zdaje, z początku XV. wieku a może i jednocześnie z oryginałem: 

Privilegium super Sculteciam in villa Srzinky. 

Drugi dość świeży podaje treść dokumentu , zawiera atoli to ważne w sobie , że wieś , 
której dyplom dotyczy, w nim niewłaściwie nazwana jest : Sursynlcą. Dokument ten z paru ważnemi 
niedokładnościami , z niestarannem opisem pieczęci i opuszczeniem napisów po drugiej stronie przy- 
wileju, drukowany był poprzednio w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." 1852, nr. 8 i 9. IX. 

w Krakowie 2. Października iSSg. 

Kazimierz Wielki nadaje Stefanowi synowi Wojosta, dziedzicowi z Stobniowa, 

dąbrowę zwaną Brzozową celem założenia na niej nowej wsi na prawie 

niemieckiem magdeburskiem i uposaża jego i przyszłych mieszkańców wsi 

tej w różne przywileje. 

In nomine domini amen. Quod maguifica Piegura fieri decrevit auctoritas, ratum 
atque stabile merito perpetuo debet permanere, Noverint igitur unirersi presentes et 
futuri, ad ąuorum noticiam deveuerit scriptum presens, Quod Nos Kazimirus dei 
gracia Eex Polonie uecnon Cracorie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Dobrinie, 
Pomeranie , Russieque terrarum dominus et lieres , bona Eegni iiostri _ ad meliores usus 
deducere cupientes, Mericam nostram Brzozowe '), terre Ilussie iu castellania Sanocensi, 
ex utraque parte fiuvy dicti Stobnicza situatam, dedimus et damus teuoi'e presencium ad 
locandam ibidem novara villam lure Thewtunico Maydeburgensi videlicet de quiuquaginta ') Brzozów miasteczko do dóbr biskupstwa przemyskiego obrz. łac. należące nad rzeką, którą jedni 
Stobnicą, drudzy Brzozówką nazywają. 26 

mansis fraiicoiiicis solubilibus in eadem, proyido viro Stepbano Woyostoiiis heredi in 
Sobuoiio '), Dantes eidem Stephauo et successoribus ipsius racioue locacionis ipsius '\ille 
Scolteciam ibidem cum luribus iufiascriptis, scilicet tribus mausis, duabus tabernis, duobus 
molendinis de ąuatuor rotis et duabus piscinis liberis, cum sexto denario de Ceusibus 
agrorum, ortorum, pistorum, fabrorum, carnificum, sartorum et sutorum, de penis vero 
ludicj- et omuibus iudicatis vel quocuuque cesserint nomiue pene terciam partem per ipsum 
Stepbanum et successores ipsius legittimos liberę perpetuis temporibus cum omuibus pre- 
tactis luribus possidendam , tenendam , donaudam , commutandam , rendeudam pro suaąue 
et successorum eius roluutate con^ertendam. Et ut ipsa bereditas eo celerius valeat 
collocari, omuibus et singulis lucolis iu ibi locaudis a data presencium ad rigiuti Aunos 
ab omnibus soluciouibus, exacciouibus et laboribus nostris plenam et omuimodam couce- 
dimus libertatem; Elapsa autem libertate jdem Incole de ąuolibet manso solubili per 
mediam marcam nobis et nostris successoribus, pro decima yero campestri per ąuatuor 
scotos grossorum pragensium polonicalis numeri et Rectori ecclesie unam mensuram sili- 
ginis et aliam ayeue singulis annis in festo beati martini confessoris solvere tenebuntur. 
lusupor solreut Scoltetus et yillaui memorati , Scoltetus fertonem et yillaui mediam marcam 
singulis -) de pecunia praudiali aut recipieut ter in auuo Nunccium nostrum ad iudiciuui 
magnum yenientem. Concedimus iusuper iamdictis yillanis facultatem ecclesiam fundandi pro 
sustentacione Rectoris ipsius duos mansos liberos cum area eidem perpetuo adiungentes ; 
Damus eciam A'illanis prefatis duos mansos liberos pro gregibus expellendis. Preterea 
exiuumus et penitus liberamus Scoltetum et Incolas memoratos ab omnibus luribus et 
consuetudinibus polonicalibus ac- eciam a ludicys omuium Palatinorum, Castellauorum , 
ludicum , Subiudicum et ofticialium eorum , ita ^) citati coram eis vel eorum altero minime 
respondebuut , sed tantum yillani coram suo Scolteto, Scoltetus vero coram nobis, dum 
per uustram literam citatus fuerit, pro causis magnis et paryis de se ąuerulantibus iure 
tamen suo Tliewtuuico respondebuut. Habebunt eciam Scoltetus et yillani sepedicti omnes 
maleticos, quos infra limit es ipsius ville pro maleficys ceperint. facultatem iudicandi et 
puniendi iuxta demerita factorum, prout Iiis Thewtunicnm ipsis concessum expostulat et 
reąuirit. Item Scoltetus prefatus tenebitur nobis et nostris successoribus mittere duos 
sagittarios iu eąuis competentibus ad ąuamlibet expedicionem generałem. Cum itaąue 
lura nobis Maj^dburgensia suut prorsus incognita, omuia Jura et consuetudines in festis ') Sobniów wieś pod Jasiem. 

') Zdaje się, że tutaj opuszczono: annia. 

') Tutaj opuszczono, zdaje się, quod. 27 

niobilibns commodum et iitilitatem dorainorum tangeucia salva nobis et nostris successo- 
ribus resenamiis. In qiiomm omiiium testimonium presentes scribi fecimns et sigilli uostri 
munimiue roborari. Actum Cracouio feria quarta post diem sancti Micbaelis {2. Paździer- 
nika) Anno domini MCCC quinquagesinio nono. Presentibus hys testibus lolianne Cracovieusi, 
lohaune \Yoynicensi Castellauis, Floriano Cancellario lancicieusi, Andrea Subiudice , Eodzatha 
Procuratore Cracoviensi et Tliomcone Burgrano de Sanok ac multis alys fidediguis. Datum 
per mamuś domini loliannis Decani et Cancellary Cracoriensis , Scriptum autem per mauus 
Nicolai de Woyborz Notary curie nostre. 

Oblata z dnia 25. Października 1773 r. (Acta Castr. Sanocensia Fasc. 153, nr. 3271.) 
Text obiaty poprawić i sprawdzić było można według oddruku dokonanego podług oryginału 
a umieszczonego w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." r. 1853, nr. 46, str. 182 — 184. X. 

w Krakowie 28. Grudnia i36o. 

Kazimierz Wielki potwierdza wilkicrz rajców i przysiężników miasta 

Lwowa. 

Nos Kazimirus, dei gracia Rex Polonie, Notum facimus universis preseucium 
noticiam babituris: Quia Consules et lurati civitatis nostre Lemburgensis nostra de 
Yolnntate pariter et aseusu nostro speciali statutum sen arbitriura firmiter tenendum 
fecerunt et obscryandnm, tale yidelicet : Quod quicunque aliquem post concordiam babitam 
interfecerit , infra unum annum et diem ab ingressu seu introitu civitatis illius, in qua 
tale scelns perpctrarit, debetur ubsentari. Item si quis gladium aut cultellum maliciose 
evaginaverit aut temere extrahere presumpserit , ille medy fertonis pena pnniatur. Si autem 
coram uno vel duobus luratis aut uno lurato et alio viro ydoneo, licet non lurato, boc 
factum fuerit, tunc idem pena fertonis integri puniatur. Preterea, si quis luratorum, ad 
discordantes yeniens, ipsis indixerit et pacem mandaverit habere et illi a lite cessare 
noluerint, similem penam videlicet debet sustinere unius fertonis '). Ceterum quod si 
tempore incendy seu igne importune exeunte domus alicuius civis predicte civitatis disrupta 
aut fracta fuerit, Aicini ciA^es in eadem parte et linea sibi commorantes, ad quos idem ') „penam videlicet debel sustinere tmius ferUmis" niewłaściwy szyk wjTazów, być powinno: penam debel 
sustinere videlicet unius fertonis. 

4* ' 28 

posset ignis derenire, ad reforinacionem et reedificacionem ipsiiis fracte domus impendere 
et dare iuvameu teneantur. Item quod quicumque cum lancea, cuspide, balista, arcu 
vel aljs quibusvis arinis minus iustis ad litem et discordiam accurret in subsidium alicui, 
ut pena antedicta , ^idelicet uno fertone , pro ci^"itatis reformacione et melioracioue puniatur. 
Et si quis pro pena transgi'es30i'um huiusmodi statuta transgi-edieucium Advocatum aut 
Consules vel aliam quamlibet personam supplicare presumpserit , eadem pena , qua trans- 
gi'essoi'es puniantur, et illi dcbeut puniri. Insuper quod domina aut mulier quelibet post 
mariti sui obitum, cum consauguineis seu coguatis dicti mariti sui quibuslibet utriusque 
sexus omues res mobiles et inmobiles per medium di^idere debet et teueatur. In cuius rei 
testimonium et evidenciam pleniorem uostrum sigillum preseutibus duximus appeudeudum. 
Datum Cracouie in die Sauctorum luuocentium Auuo Domini Millesimo CCC Sexagesimo. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. UL, pieczgć oderwana. XI. 

w Bieczu 26. Grudnia i36i. 

Kazimierz Wielki pozwala Hynkowi sołtysowi z Libuszy założyć nad 
rzeką Ropą młyn na swoją i potomstwa swego korzyść. 

Nos Kazimirus Dei gracia Eex Polonie tenorc presencium notum facimus quibus 
expedit universis tam preseutibus quam futuris, Quod considerata probitate Hyuconis 
Scolteti nostri de Lubussza '), prope Civitatem Beycz, sibi defectum, quem habet propter 

carenciam Molendini suijplere volentes, *) in fluvio dieto Roppa, iuxta ipsam 

villam Lubussza ubicunque conveniencius videbitur expedire , capiendo dictum fluvium Roppa 
litore ab utroque Molendinum de novo construendi , cum quautocumque Rotis poterit , 
plenam et omnimodam potestatem concedimus de uostra gracia speciali dictum Molendinum 
eidem, sue Scoltecie, sibi et suis posteris pro sua melioracioue adiuugentes perpetuis tem- 
poribus teneudum , habendum . possidendum , vendcndum , donandum , commutandum et pro 
sua suonimque posterorum voUmtate quomudolibet convertendum contradiccioue impedimento 
cuiuslibet penitus non obstante. In cuius rei testimonium sigillum nostrum preseutibus est ') Porównaj dok. z r. 1348 nr. IV. 
') Nieczytelny wyraz. 29 

appensum. Actnm in Beycz ') iii die beati Stephani . martiris et pontificis Anno domini 
Millesimo CCC. Sexagesimo primo. 

Dokument ten wzigty wyjątkowo z już drukowanego „Dod. tyg. Gaz. Lwowsk." (rok 1851, 
nr. 51.), ponieważ się odnosi do majętności i osoby, których dotyczył także dokument z r. 1348 
tutaj już poprzednio nr. IV. umieszczony. XII. 

w Krakowie 25. Kwietnia i362. 

Kazimierz Wielki nadaje Dobczycom prawo niemieckie, ustanawia w mieście 
targi, oznacza ciężary, jakie mieszczanie ponosić winni, pozwala im ryby 
łowić w rzekach pod miastem płynących i bydło wypędzać na pola. 

(I)n nomine domini amen. Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie, Necnoii 
Terrarura (C/-a)couie , Saudomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Pomoranie Russieque dominus 
et heres. Noticie universorum ta(m prese)ncmva. quam futurorura presentibus declaramus : 
Quod (cum civita)teni nostram (D()jj)ssycze *), cives et incolas in ea degentes et ad eam 
pertinentes per donacionem luris theutunici, quo perpetuis temporibus gaudere cons(o/atos 
de) gracia {nodra) s(jjeci)ali , Exnunc pro melioracione ipsius civitatis omnibus et singulis 
civibus et quibuscumque incolis ad gremium dicte civitatis intra et extra muros quolibet 
spectantibus lus [fheatimiciim) Maydburgense, quo utitur ciyitas nostra Cracouiensis, dauius, 
conferimus et donamus perpetuis temporibus duraturum, omnibus iuribus, articulis, punctis 
et clausulis universis dicti l{uris theii)tmńci in eadem civitate perpetuo obtentis et invio- 
labiliter observatis; Removentes ibidem omnia lura polonicalia, servicia, modos, consuetu- 
dines, angarias et (j)re)angarias co\o{nicales Mwj)versas, que ipsum ius theutunicum 
impedire sen perturbare consueverunt. Statuimus insuper forum quarun)libet rerum venalium 
in ea civitate feria secunda singulis septimauis (perpetuis) temporibus celebrandum. Preterea 
absolvimus, liberamus et eximimus advocatum, omnes et singulos cives seu incolas dicte 
civitati subiectos ac subiciendos ') (ah omnibus iudicys), iurisdiccionibus , potestatibus 
omnium Castellanorum , Palatinorum, ludicum, Subiudicum ac Ministerialium universorum; 
Ita quod coram ipsis vel eorum aliquo pro causis tam {magnis quam) parvis, puta furti, ') Beycz, miasto Biecz. 

*) Tego samego miasteczka dotyczył dokument nr. II. 

') Zamiast „ac snbiciendos" napisano w oblacie: ac fantiliaa ipsorum. 30 

sanguinis, homicidy, iucendy ac alys ' unirersis ') milli penitns respondebimt , nisi tantum 
cives et incole coram advocato suo iure tCieutunico , advor)a'ti\s rero coram nobis aut 
nostro iudicio Castrensi -) vel eciam ludicio uosti'o generali et ipsi cives necessitate (ej;/)gente, 
dum tamen per litteram ^) nostro sigillo muuitam {eiocati fi(e)x'mi, tunc dieto Iure 
tlieutuuico de se querulantibus respoudere siut astricti. In causis autem capitalibus {et) 
criminalibus quibuscumque , secundum quod ipsum lus theutunicum {postulat et) reąuirit, 
adyocato memorate ciritatis iudicandi, sentenciandi et puniendi *) plenam et omnimodam 
concedimus potestatem. Nicbilomiuus statuimus et rolumiis, quod ciyes et m{cole predide 
d«;i)tatis , qui agros possident, de quolibet Mau(so) noTem scotos gi'ossorum racione ceusus, 
de qualibet area integra duos grossos , de media area unum grossum , de quartali quartam, 

^j et de qualibet Tliaberua unum grossum singulis annis iu festo sancti Martini 

nobis solvere tenebuutur. Insuper omnia iura supprema vel quasi que dominium nostrum 
{contingant ex) iure Tlieutuuico supradicto exnunc iu ipsa civitate pro uobis illibata 
reseryamus. Cetenuu de gracia nostra benigua eisdem {civibi(s) in flu^^js iuxta ipsam civi- 
tatem deciuTeutibus {lidelicet in) Raba et iu Smarcana pro sua mensa piscaudi cum 
hauuo infra uostram abseuciam , sic ut nos cum piscibus iu memoria liabeant , liberam con- 
cedimus facultatem, {dum autem) ibidem personaliter constituti fuerimus et uno die antę 
nostrum adventum ipsis piscari prohibemus. Eciam intra limites sepedicte civitatis iu mericis 
et alias biucinde in locis conveuieutibus gregem ipsius civitatis sine ałicuius contradiccione 
pascendi plenam et omnimodam concedimus potestatem. In cuius rei testimonium SigiUum 
nostrum presentibus {est appensmn.) Actum Cracouie in dei beati Marci Ewangelistę Sub 
Anno domini jMillesimo CCC. Sexagesimo secundo, Presentibus hys Testibus lohanne 
Palatiuo SaudomLi-iensi, {Ahra)\\Am Castellano Lublinensi, Andrea Subcamerario , Andrea 
Subiudice Cracouiensibus , Bodzautha {procuratore generali) et lohanue {Decano et Can- 
cellario nostro Cracouiensibus, per cuius inanus presens privilegium est datum) et alys 
multis. Scriptum autem per Nicolaum Bohemum Xotarium curie nostre et Canonicum 
Ecclesie Wysliciensis. 

Oryginał pergaiuinowy na szmaty podarty, z pismem wypełzniętem znajduje się w archiwum 
miasta Dobczyc. Pieczęć oderwana , pozostał po niej tylko gruby sznur , dzisiaj rozstrzępiouy, jedwabiu 
zielonego. Dokument ten był oblatowany w grodzie krakowskim w dzień św. Łucyi (13. Grudnia) r. 1741. ') Zamiast „ac alys universis" napisano w oblacie :->„meni6j'or«OT mufUacionis et ąiilhusi-is eicessibus." 
-) Zamiast „Castrensi" w oblacie „casłri craconiensis." 
^) Zamiast „iilterajn" w oblacie „nostram litteram.^^ 

*) Zamiast „eł puniettdi" w oblacie „puniendi, corrigend! , plectendi et condemnandi.^' 

■') Kilkanaście liter wydartych, którycii uzupełnić nie moJna, ani podług potwierdzenia Władysława Jag., 
1)0 i tu wydarte, ani podług obiaty, bo i w niej opuszczone. 31 

(In libro oblatarum castrensium capitanealłum cracoviensium nr. 165 B. pag. 3927). Oblatg 
na proźbę Wydziału zechciało Prezydyiim sądu krakowskiego łaskawie przesłać wydawnictwu 
w starannej i uwierzytelnionej kopii. Luki, kursywą drukowane, uzupełniłem czgścią podług 
potwierdzenia Jagiełły z r. 1424, wydrukowanego tutaj poniżej pod właściwym rokiem, częścią 
podług obiaty, niezupełnie zgodnej z oryginałem, jak to wykazano w przypiskach. XIII. 

w żarnowcu i. Sierpnia i362. 

Kazimierz W. nadaje mieszczanom lelowskim przywilej dotyczący sprze- 
daży sukna. 

Nos Kazimirus clei gracia Rex Polonie presentibus recognoscinius publice prote- 
stando , quod attendentes , ąuomodo et utilitate civitatis iiostre lyelowyensis et civiuui 
eorumdem et specialiter officy lanificum ibi, ex ąuibus, dante domino, ipsis et eorum 
posteritati succedeute temperę honor et fructus non modicus poterit deriyari, quorum 
precibus tanquam iustis in liac parte favorabiIiter inclinati, de et super hys, que coram 
nobis et nostra baronia proposueruut, de mercatoribus paunorum aliunde et undecumąue 
yeniencium (sic) ad civitatem lyelowyensem predictam in eorum et dicti officy laniticum 
iure maxime premundicacius , super quo et alys eorum necessitatibus nobis expositis eisdem 
succurrere cupieutes taliter ordinando pro eadem civitate et officio laniticum predictorum 
ac utilitate comuni (sic) duximus proinde diffiniendum, ue quis de adyenis seu hospitibus 
et mercatoribus pannorum undecumque veniencium (sic) cuiuscumque status, gradus vel 
condicionis extiteriut, die fori ipsorum publice qualibet feria quinta semel in septimana 
per tocius anni circulum et deiuceps per omnes anuos in pcrpetuuni subsequentes cou- 
tinue et de conswetudine antiqua et laudabili metę dicte ci^^tatis observande alterius 
yaloris stamen sive pannum integrum , quam uuius sexagene et non infra valoris inchoare 
seu intaminare ad incidendum per ulnam vel ulnas aut ' particulariter seu di\asim audeat 
vel presumat tacite vel expresse per se vel alium seu alios et pałam, publice vel oculte 
(sic) in preiudicium prefatum ci^sitatis ac officy lanificum predictorum et ne ipsi lanifices 
inferiorum pannorum valoris eorum orbentur officio, qui hactenus ex eo consueverunt 
cum utilitate comodum (sic) reportare. Sed predicti hospites et adveni superyenientes 
undecumque ad ciyitatem ') pannos cuiuscumque generis fuerint et ') ĆJ lub 4 wyrazy wydarte. 32 

coloris, dummodo non fiiorit infra unius sexagene grossorum yalorem sed ultra cuiusąue 
yendere et incidere ac eciam ibidem adducere valeant licite et liberę secundum eorum 
publicum vohintatum (sit) ipsis et eorum cuilibet facultatem concedimus, premissorum 
contrarium non ausuri. Si quis vero contra predictam nostre ordinacionis et statuti diffi- 
nicionem fecerit aut eam ausus fucrit preterire, predicta stamina, que aput (sic) eum in 
foro publico et alibi reperta fuei'int et omnia bona sua, que in presenti habet aut in 
postcrum habiturus est, se noyerit perdidisse. Data in Saruowecz feria secimda, que fuit 
dies beati Petri ad vincula, Sub anno domini Millesimo tricentesimo sexagesimo secundo. 
Et in liuius rei testimonium ac evidenciam pleniorem omnium premissorum sigillum nostrum 
minus presentibus uostris litteris est appensum. Presentibus hys testibus domino lohanne 
castcllauo Cracouiensi, domino Nicolao iudice et domino Andrea subiudice Cracouiensibus 
et domino Sbigueo et alj's fidedignis. 

Dokument ten ua kawałku pergaminu ręką z wieku XV. spisany, w jednem miejscu uszko- 
dzony, znajduje się w Zakł. nar. im. Ossol. (nr. 267). Nie jest ou oryginałem, bo ręka nie jest 
współczesna i nie ma żadnycli śladów, żeby u niego była zawieszona pieczęć. Jest zatem albo 
kopią, albo falsyfikatem; tak za jednem przypuszczeniem, jak za drugiem dużo przemawia, wątpli- 
wość trudno rozstrzygnąć. Że dokument ten jest kopią a nie falsyfikatem wnosićby można ztąd, 
że data jest ściśle oznaczona i zgadza się zupełnie z rzeczywistością, bo święto Piotra w okowach 
w roku 1362 rzeczywiście przypadało na Poniedziałek, świadkowie przytoczeni rzeczywiście w tym 
czasie żyli i funkcye tam wymienione sprawowali, król i oni w czasie tym mogli się znajdować 
w Żarnowcu. Że dokument ten jest falsyfikatem a nie kopią za tern przemawia najprzód ta okoli- 
czność , że na drugiej stronie pergaminu widocznie dawniej było coś innego napisane. Gdy dokument 
dostałem do rąk śladów pisma na odwrotnej stronie prawie nie było można dostrzedz, tak je 
starannie wydrapano. Po użyciu chemicznych reagencyi wystąpiło zatracone pismo o tyle przynaj- 
mniej, że poznać można, iż tutaj dawniej był współczesną ręką napisany ten sam dokument. Czy 
do słowa zgodny z tym, który teraz stoi na drugiej stronie, nie mogę powiedzieć, bo pismo nie 
■wystąpiło tak wyraźnie, żeby go cały można odczytać. Wątpię jednak o tern, bo na cóżby go 
wydrapywano i na drugiej stronie przepisywano. Dalej za falsyfikacyę przemawia język dokumentu, brak 
zwykłego we wszystkich prawie dokumentach kazimierzowskich wstępu : In n o m i n e domini Amen, 
wyrażenia i cały styl przypominający późniejsze z połowy XV. wieku dokumcuta, wreszcie co naj- 
ważniejsze, owa sroga na przywożących i sprzedających w większych ilościach sukna wyznaczona 
kara: konfiskata wszelkiego majątku tak obecnego, jak przyszłego. Słowa: sigillum nostrum 
minus est appensum nie mogą wzniecać żadnego podejrzenia, bo jak widzimy z dokumentu z r. 1358 
nr. VI. i dzieła Żebrawskiego o pieczęciach Kazimierz W. rzeczywiście używał majestatycznej i 
mniejszej pieczęci. Z tego wszystkiego wnosićby można , że dokument ten jest wystawiony wprawdzie 
przez Kazimierza W. w miejscu i dniu wymienionych, lecz o tyle przez mieszczan lelowskich 
sfałszowany, że ową karę na sprzedających sukno przez króla wyznaczoną znacznie powiększono 
i obostrzono, dodając do konfiskaty samego sukna, która spotkać miała sprzedających, także 33 

konfiskatg wszelkiego majątku tak obecnego jak przyszłego, a dla tego wydrapano niesfalszowaną 
spółczesną drugostronną kopię. Zwjkły wstęp: In nomine domini amen mógł przepisy wacz 
umyślnie lub przypadkowo opuścić, nie ma go zresztą i na pierwotnej w)'drapanej kopii a nie ma 
go także w niektórych innych kazimierzowslcich dokumentach. XIV. 

w Krakowie 16. Sierpnia i365. 

Król Kazimierz Wielki daje trzecią część młyna pode Lwowem Konradowi 

z Prus. 

In nomine Domini amen. Dignum est, ut benemeriti premys pocioribus attollantur, 
noverint igitur ąuibus expedit uniyersi: Quod nos Kazimirus Dei gracia Rex Polonie nec 
non Terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranie, Russieąue 
dominus et heres . consideratis et inspectis maguis et utilibus sersicys sen laboribus , per 
virum pro^ddum fidelemąue nostrum Conradum de Prussia, molendinatorem , nobis in 
stnictura molendini, pisciue et aggeris ad dictum molendinum spectantibus circa ci^•itatem 
nostram Lemburgam in terra Russie situati, tidcliter foctis constanterque impensis et in 
posteriun dante Domino impendendis, ut merita beneficys repeusentur. Exnunc eidem 
Conrado liberis et successoribus suis legitimis in recompensam laborum suorum predicto- 
nim terciam partem prefati molendini circa Lemburgam per ipsum , ut prefertur , constructi 
ac eciam terciam partem omnium emolimentorum , ft-uctuum , redituum , proventuum et 
obrencionum, tam de frumentis et braseis ibidem molendis, quam eciam de universis 
instrumentis seu rotis, per ipsum Conradum circa dictum molendinum ex sua industria 
construendis , et ąuomodolibet inveniendis , obvenientibus , iure hereditario de gracia nostra 
Regia damus, attribuimus, conferłmus, ascribimus et perpetuo tenore presencium incor- 
poramus graciose, per ipsum Conradum, liberos et successores eius legittimos memoratam 
terciam partem molendini et generaliter omnium utilitatum , que nunc in dieto molendino 
habentur vel haberi poterint ąuomodolibet in futui-um, terciam partem liberę tenendam, 
habendam et pacifice possidendam, donandam, yendcndam, commutandam ac pro sua 
suorumque successorum yoluntate couvertendam ; declaramus insuper specialiter protestantes, 
quod quicunque tempore succedente pro reformacione seu necessarys cousuetis molendini, 
piscine et aggeris impendendum fuerit, nos et uostri successores duos denarios seu duas 
partes, prefatus vero Conradus et successores sui terciam partem impendere tenebitur 
cum effectu ; volumus eciam quod prefatus Conradus cum suis successoribus , in omnibus 
causis magnis et panis comuniter cum civibus Lemburgensibus Iure Theutunico, eidem 

5 34 

chitati concesso, peri)etuo gaudeat et fruatur. Ut autem hec nostra donacio robur per- 
petue firmitatis valeat optiuere (sic) presens pri\ilegiuiB eidem Conrado dari iussimus 
nostri sigilli munimine roboratum. Actum Cracouie in crastiiio Assumpcionis sancte Marie 
Vu-ginis gloriose, Anno Domini millesimo CCC Sexagesimo quinto, presentibus Wilczcone 
Sandomiriensi, Dobislao Yislicensi, Zauisza Sandecensi Castellanis '), Floriano Lanciciensi 
Cancellario, Andrea Subiudice Cracouiensi Ottoneąue Capitaneo Russie '^), et alys multis 
fidedignis. Datum per mamis domini lohannis Cancellary nostri Cracouiensis ^). Scriptum 
autem per Nicolaum, Notarium uostrum, plebanum de Czchów *). 

Oryginał pergaminowy dobrze zachowany w arch. miasta Lwowa nr. IV., na zielonym 
jedwabnym sznurku zawieszona zwykła pieczęć majestatyczna Kazimierza Wielkiego , bardzo znacznie 
uszkodzona. 

XV. 

w Sanoku 25. Kwietnia i366. 

Kazimierz Wielki nadaje Sanokowi prawo magdeburskie, ogrody na około 

miasta leżące i trzy lany wolne na skotnicę, ustanawia w mieście wagę 

i uwalnia kupców na lat dziesięć od połowy myta królewskiego opłacanego 

w Krakowie, Żmigrodzie, Wojniczu i Rabie. 

In nomine dosuni Amen. Quod magnifica regum decreyit fieri auctoritas ratum 
atque stabile debet perpetuo permanere, Igitur Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie ac 
Terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranie Russieąue dominus 
et heres Notum facimus tam presentibus quam fnturis tenore presencium, ąuibus espedit 
uniyersis : Nediim nostris yerum eciam et subditoruiu nostrorum et presertim fidelium 
nostrorum ci\ium civitatis nostre Sanocensis comodis (sic) et utUitatibus plurimum inten- 
dentcs, Yolentes itaque, ut predicti cives ciyitatis Sanocensis predicte et omnes ac singuli 
incole, in ipsa degentes, uberiorem fructum et utilitatem de beneficys et gracys regalibus 
largifluis, ipsis per uostram irapendendis regiam magestatem, exinde yaleant roportare, 'j Zawisza, kasztelan saudecki; Bobrowicz do Niesieckiego I. str. 293. 

'') Otto, z Pilczy, herbu Topor, starosta ruski; Szajnocha Jadwga i Jagiełło, HI., 70; od r. 1366 woje- 
woda sandomierski; Niesieeki I., str. 138. 

') Jan z Czarnkowa, herbu Nałęcz, kanclerz krakowski; Niesieeki I., str. 350., jest to jedna osoba 
z historj'kiem Janem z Czarnkowa archidyakonem gnieźnieńskim. 

•) Czchów miasteczko w powiecie brzeskim ohw. krak. 35 

Exnunc eisdem cmbus cmtatis nostre Sauocensis in consolacionem et comodum (sic) 
specialem lus Thewtonicura Maydburgensc damus , donamus , attribuinms , perpetuis tempo- 
ribus ibidem duraturum ; Removentes iuibi orania iura polonicalia , modos et consuetudines 
universas. Eximimus iusuper et liberamiis perpetuo advocatura, cives et omnes incolas 
prefate ciyitatis nostre Sauocensis ab omnibus iuribus, potestatibus , citacionibus et penis 
omnium Palatinorum, Castellanorum , ludicum, Subiudicum Regni uostri et Ministerialium 
ipsorum, ita ąuod coram ipsis vel eorum aliąuo pro causis (luibuscuniiue tam magnis 
quam paryis, pata furti, sanguinis, bomicid}-, iucendy, membrorum mutilacionibus et alys 
quibuscuuque citati, minime respondere aut aliquas penas solvere tenebuutur, nisi tantum 
ciyes et iucole eiusdem ciyitatis Sanocensis coram suo adyocato, qui pro tempore fuerit; 
adyocatus vero coram nobis aut iudicio uostro generali, dum tamen per litteram nostram 
Sigillo nostro munitam eyocatus fuerit, tunc de se querulantibus iure sibi competenti 
respondere tenebuutur. In causis autem criminalibus superius expressatis memorato adyocato 
iuxta formam iuris Thewtonici Maydburgensis iudicandi , sinandi , condempnandi et puniendi 
plenam et oranimodam concedimus facultatem. Preterea prellbatam ciyitatem Sanok, ciyes 
et omnes incolas, in ipsa degeutes, in meliorem condicionem redigere cupientes: exminc 
eidem ciyitati et ciyibus predictis omnes ortos in profectum ipsorum, circumquaque iamdic- 
tam ciyitatem Sanok antiquitus consistentes , cum omnibus ipsorum utilitatibus, necnon 
tres Mansos liberos pro Scothnicza seu pellendo grege in eyum duximus applicandos. 
Insuper pensam, que in mlgari waga nuncupatur, in qua omuia mercimonia, que ad 
eandem pensam spectant, prout in Cracouia et alys nostris ciyitatibus moris est, pende- 
rentur, in pretacta ciyitate Sanocensi perpetuo duximus deputandam. Demum omnes et 
singulos mercatores et liomines quoscumque, nunc in prefata ciyitate Sanocensi commo- 
rantes , yel eciam commorandos a medietate Thelonei nostri in ciyitatibus et locis infra- 
scriptis , yidelicet in Cracoyia , Żmigród '), Woynicz '^) et Baba ^) infra spacium decem 
annonim, datura presenciuni continue subsequencium , de nostra speciali gracia liberamus. 
In quorum omnium testimonium ad eyidenciam pleniorem presentes litteras scribi et pre- 
dictis ciyibus dari iussimus, nostri Sigilli munimine roboratas. Actum et datum in Sanok 
in die sancti Marci Ewangelistę Anno domini Millesimo Trecentesimo Sexagesirao Sexto, 
Presentibus lobanne Cracouiensi, Zauissa Sandecensi Castellanis, Dirsscone Subdapifero 
Sandomiriensi , Andrea Subiudice Cracouiensi, Petro Capitaneo Sandecensi, Przeczslao ') żmigród w powiecie krośnieńskim. 
^) Wojnicz miasto w powiecie brzeskim. 

^) Tej nazwy dwie s% miejscowości niedaleko Sanoka: Raba niżna w limanowskim i Raba wyżną w my- 
ślenickim powiecie. 

6* 36 

ludice Pozuanieusi et alys multis fidedignis. Scriptum per lacobum de Ossowa iiatum , 
preseuteni uotarium Curie nostre Regalis. 

Pergaminowy oryginał znajduje się w archiwum miasta Sanoka, pieczęć oderwana, pozostał 
po niej sznurek z jedwabiu kręcony koloru karmazynowego i białego, sam dokument dobrze zacho- 
wany. Na odwrotnej stronie parę późniejszych nic nie znaczących napisów. Dokument ten był 
oblatowany w grodzie sanockim Sabhutlw post diem cinerum videlicet die 24 mensis Februarii A. D. 
1776, a drukowany już poprzednio według tego samego oryginału poprawnie przez Fr. X. Wolańskiego 
w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" 1862, nr. 6. XVI. 

w Wlodzimirzu 28. Sierpnia i366 r. 

Kazimierz Wiellci potwierdza podział i darowiznę dóbr dokonaną przez 
kanclerza Janusza na korzyść swych synowców z wyłączeniem linii 

żeńskiej. 

In nomine domini Amen. luri congriiit et est cousonum racioni, ut ea, que 
aguutiu- iu tempore, ne siinul cum lapsu temporis pereant, litteris autenticis et fidedig- 
norum testimonio roborentur , Hinc est : Quod Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie 
necnon Terrarum Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranie Russieąue 
heres et dominus, notificamus ąuibus expedit uniyersis: quod honorabilis vir domiuus 
lanussius, doctor decretorum, Cancellarius Cracouiensis , ad nostram nostrorumąue 
Baronum accedens preseuciam , usus de alto et basso consilio suorum amicoinim , volens 
iurgia ąuestionum inter suos proximos eritare, que possint super boiiis et liereditatibus 
per ipśum conparatis (sic) in posterum suscitari, cum sit licitum cuilibet et facultas rebus 
suis legem iniponere, ąualem libet, motus itaque idem lanussius pietate sui saugwinis, 
filiastris suis yidelicet W^lczconi, Petro, Nicolao, j\Ii-oczconi et lohanui \illas suas 
infrascriptas , per ipsura rite conparatas, secundura quod sunt in earum limitibus et 
exteusione distincte, yidelicet Cobyle '), Macowiscza, Sadk}^, Lescziua, Sulostryiowa , 
Zagorze, Lanky, Pancraczowa Wola, Chir\vato\va Wola •), Gloscze, Ducie, Zawandole ■'), ') Kobylany wieś z kościół, paraf. obrz. łac. na wschód od Żmigroda w powiecie krośnieńskim, gdzie 
także reszta wymienionych tu wsi leży, tylko Pankracowej Woli dziś nie można było odszukać. Zobacz dok. nr. XXIV. 
^) Chirwatowa Wola, zdaje się dziś Chyrowa na zachód Dukli. 
^) Zawandole może dzisiaj Nadole pod Duklą. 1 Msana, Droganowo '); I^^'la et Rybytwy dedit, donavit et in perpetuum resingnavit (sic), 
nullum ius in eisdem aliquibus personis alys leseiTando, cum omiii iure et dominio, uti- 
litate seu utilitatibus , que in ipsis sunt vel inposterum locari adinvemri potenint, quavi4 
facultate occurente. Ita tamen quod quicumqiie rtictorum suorum nepotura caruerit prole 
masculiua, decre\it idem lauussius, quod ad prolem femininam, ex illo nepote 
susceptam, nulla pars hereditatum predictarum devoIvatur, sed tantum sint heredes 
masculi ^illis in pretactis. Et si qua questio inde oriretur iuter femininum genus 
et masculinum de predictis bonis, decrevit idem Cancellarius, nostra yoluntate ad hoc 
accedente specialiter, quod silencium pro parte feminini generis omimode inponatur. 
Quaraquidem donacionem et resignacionem memoratus dominus lanussius petivit nostris 
litteris confirmari. Nos vero ipsius peticionibus benignius inclinati, attendentes, quod iuste 
petentibus , non est denegandus assensus , dictas donacionem et resignacionem ratas, firmas 
atque gratas habeutes, approbaraus, ratificamus et virtute presencium coufirmamus. In 
cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum in 
Wladymiria in die beati Augustini Confessoris, Anno domini Millesimo CCC" Sexagesimo 
Sexto, Presentibus Strennuis viris et dominis Andrea Cracouiensi, Petro Sandomiriensi 
Palatinis, Wylczcone Sandomiriensi, Zauissio "Woynicensi, Pellia Zauichostensi Castellanis 
et Andrea Subiudice Cracouiensi ac alys pluribus nostris fidelibus fidedignis. 

Pergaminowy oi-yginał dobrze zachowany i starannie pisany znajduje się w Zakł. Nar. Im. 
Ossolińskich (nr. 142). Pieczęć ze sznurem i kawałem pergaminu oderwana. Na odwrotnej stronie 
parę bardzo nowych napisów, zawierających tylko tyle ważnego, że wieś w przywileju zwaną, 
„Cobyle" nazwano później Kobylany. Drukował dokument ten już poprzednio poprawnie F. X. 
Wolański „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." 1851 , nr. 32. 

XVIL 

w Krakowie 19. Listopada 1367 r. 

Kazimierz Wielki potwierdza sprzedaż wójtostwa krośnieńskiego dokonaną 
przez wójtów Michała i Jakusza, określa prawa wójtowskie, zwalnia 
nowo przybywających mieszkańców Krosna na rok jeden od wszelkich 
ciężarów i oznacza ciężary, które po upływie roku tego ponosić winni. 

In Nomine domini Amen. Dignum esse dinoscitur, ut vendiciones, empciones et 
resignaciones coram Regum Magnificencia facte sollempni titulo literarum et fidedignorum. 
testimonio ad perpetuam memoriam reducantur. Proinde Nos Kazimirus dei gracia Rex. ') Droganowo dziś Draganowa. 38 

Polonie Necnon Ten-anim Cracoiiie, Sandomirie , SjTadie, Lancicie, Cuyauie, Pomeranie 
Russieąue dominus et heres Notum facimus preseutibus et futuris, quibus expedit, uuiversis, 
Quod in nostram et Baromim nostrorum accedentes presenciam discreti vii-i nostri fideles 
IMicliael et lacussius de Croszna adrocati sani meute et corpore existentes, non coacti, 
sed de bona ipsonim yoluntate advocaciam ipsoruni predictam in Croszno cum omni lure 
et dominio ac omnibus et singulis utilitatibus ad eandem spectantibus discreto Tiro Peschoni 
de Tharnow et suis legittimis successoribus pro Trecentis Marcis grossorum Pragensium, 
XL^Tn Marcam facientes, yendideruut et perpetuo resiguarunt per ipsum Peschonem et 
eius posteros perpetuis temporibus lure hereditario possidendam. Redditus autem infra- 
scriptos habebit perpetuo , yidelicet Octo Mansos libercs , unum Balneum , Maccella carnium, 
Cameras panorum, Panum, Sutorum, Fabrorum quotquot possunt fieri libera, molendinum 
vel molendiua quotquot plura potest facere infra limites predicte civitatis et adiacencys ad 
eandem in tlmys "Wysieka et Lubotbowa , ita infra limites dicte cintatis quod nullus debet 
habere molendinum nisi ipse adrocatus et sui successores ; utilitatem in ortis antę 
civitatem, tercium denarium de iudicio in pensis tam maguis quam parwis, duobus dum- 
taxat pro nobis et nostris posteris reservatis, sextum denarium de censu, piscinas quot- 
quot facere potest in limitibus dicte ci^^tatis licebitque predicto advocato piscari in flurys 
predictis, mellificia facere et excogitare in mansis ipsius et alias quascunque utilitates, et 
omni iure uti secundum quod ipsum lus Tewtonicum postulat et requirit, mactatorium 
carnium, quod Cutlow dicitiu'. Eciara nullus presiimet piscari pisces infra limites predicte 
ciyitatis, nisi piscator advocati. Et ut melius memorata ciyitas ad finem locari Yaleat, 
omnibus civibus et kmethonibus in dicta ciritate et adiacencys ipsius locandis a data pre- 
. sencium infra spacium unius anni ab omnibus nostris solucionibus et serricys plenam 
concedimus libertatem. Qua elapsa , extunc cives et kraethoues de quolibet manso perpetuo 
tres fertones racione census et tres Scotos pro decima nobis et nostris successoribus, 
Plebano vero unum Scotum. Item de qualibet area et de ortis unum Scotum nobis racione 
honoris singulis anuis in festo sancti Martini solvere tenebuntur. Excipimus tamen, quod 
advocatus et posteri ipsius nobis et nostris successoribus hominem unum galeatum cum 
armis et alium cum balista ad expedicionem generałem mittere debet. Preterea eximimus 
predictum adrocatum et posteros ipsius ab omnibus et singulis iuribus et potestatibus 
Pallatinorum , Castellanonim , ludicum et Subiudicum unirersonim et ipsonim officialium, 
ita quod coram eis vel aliquo citatus minime respondebit, nisi in Iudicio uostro Tewtoui- 
caU luie supradicto, kmethones vero et cives coram advocato dicte ciTitatis tenebuntur 
respondere, in causis autem criminalibus quibuscumque predicto advocato et suis successo- 
ribus iudicandi , seutonciaudi ,. puniendi et condempnandi plenam et omnimodam concedimus 
facultatem, prout ipsum lus Te\siomcum postulat et requirit. In cuius rei testimonium 39 

Sigillum nostnim presentibus est appensum. Datiim Cracouie in Octava sancti Martini 
Confessoris atąue Pontificis gloriosi ') Sub Anno domini M. Trecentesimo Sexagesimo 
Septirao. Presentibus lohanne Castellauo, Audrea Pallatino Cracouiensibus , Petro Pallatino 
Sandomiriensi, Predborio Subdapifero, Andrea Subiiidice Cracouiensibus, Bodzatha Procu- 
ratore generali et a\j& multis fidedignis. Datuni per manus domini lohannis de Czaracow 
Cantoris Wladislauieusis , Yicecancellary nostri. Scriptum autem per Micbalkonem Can- 
cellarium Cracouiensem Nostrum. 

Wydrukowano według kopiaryusza pisanego w wieku XV., którego niestety tylko resztki 
znajdują się w archiwie miasta Krosna. XVIII. 

w Sanoku ii. Kwietnia i368. 

Kazimierz Wielki pozwala odbywać w Sanoku doroczny, tydzień trwający 

jarmark od Piątku przed Zielonemi Świętami do następnego Piątku i 

uwalnia zjeżdżających kupców od opłaty ceł. 

Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie Notum facimus tenore presencium tam pre- 
sentibus quam futuris, ąuibus expedit universis: Quod melioracioni et comoditati (sic) 
Civitatis nostre Sanocensis, ad quam specialem graciam gerimus, intendentes dicteque 
civitati de opportuno remedio, ut eo pocius laudabiliter collocari valeat, volentes provi- 
dere, Exnunc in eadem Nundinas seu libera fora incipieudo a feria sexta proxima antę 
festum p(ewfe)costes inclusire usąue ad sequenteni feriam sextam, hoc est ad octo dies, 
statuimus, sauccimus, fecimus et perpetuis temporibus (concecU)mns , taliter ut omnes 
mercatores de terris et partibus quibuscunque cum Mercibus generaliter universis ibidem 
venientes vendendi, emendi ac singiila alya in mercando prout ipsis utilius videbitur 
expedire faciendi, exerceudi, standi et recedendi infra tempus pretactum absque omni 
solucione et dacione Thelonorum (sic) plenam et omnimodam eysdem damus et largimur 
facultatem. Demum Civium Civitatis predicte peticionibus iustis dignisque graciose acclinati, 
omnibus supervenientibus et advenłs pannum ulnatim madere (?) et vendere ((w)lentibus 
penitus inhibemus, verumtamen pannos in Staminibus inibi potestatera securam vendendi ') Datę tg rozwi%za}em 19. Listopada, choć możnaby ją, rozwi%zać także 18. Listopada, nie wiedzieć 
bowiem , czyli tutaj mowa o Marcinie biskupie czy też Papieżu. Wziąłem wyraz : Pontifex w znaczeniu Papież. 40 

liabeant iuxta eorum iitilem profectum, yoluntatem atque nutum. Ut autem hec omnia 
premissa robur firmitatis perpetue possint optinere (sic) preseutes scribi iussim(»s) et 
nostri Sigilli munimiue roborari. Actum et datum (iii) S{anok fena <er)cia in festo Paschę 
Anno domini Millesimo CCC Sexagesimo Octavo *). 

Pergaminowy oryginał w paru miejscach uszkodzony znajduje się w archiwum miasta 
Sanoka. Pieczęć oderwana , pozostał po niej tylko wypłowiałj' czerwonego koloru sznurek jedwabny. 
Na odwrotnej stronie parę późniejszych napisów podających treść. Dokument ten był oblatowany 
w aktach grodzkich sanockich Feria secunda post Dominicam Exaudi (20. Maja) A. D. 1776. (Acta 
Castrensia Sanocensia r. 1776 tom 260, pag. 1371 — 1373). Według tej obiaty uzupełniłem lukki 
w oryginale, w texcie kursywą wydrukowane. XIX. 

w Pryszowie 27. Lipca i368**). 

Król Kazimierz Wielki daje miastu Lwowu sto łanów frankońskich, 

warując , że Rusini we wsiach do zamku lwowskiego należących mają 

prawo wspólnego używania pastwisk z mieszczanami lwowskimi. 

In Nomiue Domini Amen. Vere dignum et iustum est, ut ea quae per reges et 
principes in profectum et utilitatem suorum subditorum benignius largiuutur, ue simul cum 
fluxu temporis a memoria hominum decrescant, necesse est, ut ea solempnis roboret 
titulus literarum. Proiude Nos Kazimirus Del gi'acia Rex Poloniae nec non Terrarum 
Cracoriae, Sandomiriae , Syradiae, Lauciciae, Cuiariae, Pomoraniae, Russiaeąue Dominus 
et Haeres, No tum facimus tam praesentibus, quam futuris tenore praesentium quibus 
expedit universis. Cousideratis ąuibusdam ac uonnullis defectibus Civitatis nostrae Lembur- 
gensis ') et ciriuni ac iucolarum in ipsa degentium , quibus ipsa Civitas Lemburgensis ') in 
ten-a Russiae constituta, per insultus infidelium Lythuanorum ortodoxae tidei inimicorum 
proch dolor fore noscitui' aggravata et praerenta, voleatesque eidem civitati ^^ ac incolis *) w oblacie napisano: MiUesimo sexcentesimo octavo. Mając orj-ginał pod ręką, licznych błędów oblat 
tak tu jak w innych dokumentach nie wyliczam, nie widząc w tem żadnego celu. Amatorowie odmianek atoli 
znaleźliby tutaj bujny plon. 

') „Lemhurgensis" w transsumcie Władysława Jagiełły z r. 1389, fnr. XLIX.) Lamhurgensis. ^) „cwitati" 
w transs. <nviiaU et cimbus, 

**) Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa", mówiąc o tym dokumencie str. 40, uznaje go podejrzanym 
„częścią dla tego, że oryginału nie masz ani jednego (to jest z r. 1356) ani drugiego, częścią z przyczyn, które 
miżej pod rokiem 1372 mówiąc o podobnemże nadaniu Ładzislawa opolskiego przytoczę." Znowu str. 68 i nast. takie 41 

ipsius de benignitate nostrae Celsitudinis , ut merito tenemur, de remedio providere oppor- 
tuno, ex mmc ipsis civibus, iucolis et eorum yeris ac legitimis haeredibus uatis et 
nascendis centum raansos Francoiiicos im'e Tlieutonico Magdebiirgeusi cum omnibus utili- 
tatibus, pratłs, pascuis, paludiuibus '), sihis, mericis, rubetis, agris cultis et incultis, 
moleudiuis, piscinis, piscaturis, aquis, aąuarum decursibus, quae nitra limites et men- 
suram praedictorum centum maiisorum contiuetur vel protunc contiuentur ^), ad extirpan- 
dum, colendum, meliorandum et ad usus beneplacitos utifruendum, inicipenda a fronte 
murorum pracdictae civitatis et a monte, qui dicitur Stephani jNIons sursum ac etiam 
deorsum ex utraąue parte flury Polthwa, et abinde per circuitum praefatae chitatis 
Lemburgensis ') usque ad molcndinum Ecclesiae Parocbialis Sanctae Mariae Yirgiuis gloriosae 
inclusire , quod subtus praefatam Civitatem est situatum , damus douamus ac "*) concedimus, 
plenam ac *) omnimodam facultatem, praeterea molendiuum Sanctae Mariae Ecclesiae 
predictae antiquitus et pei'petuo ipsi Ecclesiae iunctum ^), ima cum laneo, quem etiam ') ^paludinibus" ' paludihus w transs. ^) Zamiast ustfpu „continetur continentur" połeńnt coniinen 

w transs. ') „Lemburgensis" Lamhurgensis w transs. ') „ac" et w transs. *) „iunctum"' iniuncttim w transs. 

daje dowody o podrobieniu tego przywileju: a) Nie masz i jak najdawniejsze inwentarze archiwalne 

zaświadczają, nie było nigdy oryginału kazimierzowskiego, chociaż inne należycie zachowane znajduje się. b) Ten 
tak zwany kazimierzowski przywilej zaczynający się od słów: „Fece dignum et iustum est" jest słowo w słowo jedno- 
brzmiącą kopią owego przez Ładzisława opolskiego miastu na też sto łanów w Staszkowie r. 1372 wydanego . . . > 
c) Gdy Jagiełło pierwszy raz w roku 1387 jjod Lwów przybył, podała mu rada miejska przywilej książęcia Ładzi- 
sława z roku 1372 , na też sto łanów do aprobaty, i on go w Gródku pot\vierdził , gdyby zatem miasto było miało 
takiż sam i od króla Kazimierza, nie zaniedbałoby i tenże drugi nowemu monarsze do potwierdzenia przedłożyć. 

Odpowiadam co do a): Z tego czego dziś nie ma, nie można wnosić, że niegdyś nie było. -Wiele dokumentów 
było w archiwum, które teraz są tylko w odpisach, też znachodzą się takie, któi-jch tylko ślad istnienia pozostał. 
Gdzie i jak zginęły, trudno dociec; dom3-ślać się tylko można, że nie tylko działo się to przypadkowo, lecz także 
osoby w różnych czasach miały interes przywłaszczać sobie archiwalne dokumenta. A nawet już po inwentowaniu 
Zubrzyckiego kilka dokumentów zginęło. W inwentarzu zaś jedynjTn, który ocalał mianowicie: „Sei-ies archim 
Leopoliensis" ułożonjTn z polecenia komisarza królewskiego Szczęsnego Czackiego przez rajców Franciszka Venino i 
Wojciecha Wiszniowskiego w r. 1757 w arce I., fasc. 14, p. 8, tę wzmiankę znachodzim o rzeczonym dokumencie: 
„Donatio Sereiiissimi Casimiri regis centum laneorum civitati Leojjoliensi anni 156S , cum pensili." Księga 1. 1141. To samo 
przy opisie inwentarza archiwum w r. 1805, znachodzim w sumaryuszu fasc. 193 taką wzmiankę o tjTn dokumencie: 
„Anuus 1368. Feria ąuinta infra octavas beati lacohi apostoli Casimirus rex Poloniae Cii-itati Leopoiiensi super 100 
mansos cum piscinis nec non molendinis privilegium in originali confert." Prócz tfego w fasc. 245, z powodu lustracyi 
masta Lwowa przez Jerzego Dzieduszyckiego kasztelana lubaczowsldego w r. 1621 ; w spisie na ten cel ułożonym 
pod tytułem Lustracio civitatis Leopoliensis p. 22, tak wspomniony został ten dokument: „Pokazali nam privilegia: 
pierwszy króla św. pamięci Kazimierza z r. 1368." I w fasc. 10 Synd., według Zubrzyckiego fasc. 741, znachodzi 
się kopia tegoż przywileju, pochodząca z końca zeszłego wieku, którą wyżej zamieszczono. Co do b) Dla czegóż 
nie przeciwnie, przywilej Władysława opolskiego jest kopią Kazimierzowskiego z r. 1368, jak istotnie nazwany jest 
przjTTilej Władysława opolskiego, fasc. 1014, w oświadczeniu magistratu do urzędu obwodowego: lurium et primle- 

6 42 

ipsi Ecclesiae de dictis centum mansis praesentibus adiungimus ac molendinum Gregory 
Domini ') Stecher, civis Lemburgeusis . iu meusura praedictorum ceutiim laueorum seu 
mansorum similiter yolumus peniuiuere. Et ut ouera ^) cives praedictae civitatis eo faci- 
lius et meliiis poterunt ^) supportare , decem mansos liberos de praefatis centum mansis, 
absąue solucione ceusus, eisdem perpetuis temporibus damus et elargimur, cum potestate 
plenaria veiulendi, commntaudi et ad usus beneplacitos convertendi, nostro tameu et 
successorum de consensu et beneplacita rolnutate. addiceutes specialiter et expresse, quod 
in paludiue ąuodam intra limites et mensuram Octuaginta IX mansorum situato, omnes ') ^Domini" dicti w transs. ') „onera" honera w trauss. ^) ,^oten>nl^ poierint w transs. 

giorum urhis LeopoJis ad puncla ah incUlo officio cimifar! capitaneałi Leopoliensi ciuitati porrecla descriplio; gdzie 
p. 2 czytamy: o przywileju Kazimierza z r. 1368 „aliisgue plurimis conjtrmatoriis , titpote a Serenisswiis Ladislao 
duce OpoUensi." .... Coby właśnie dowodziło , iż ten wielkorządca czy prorex Władysław, nie miał prawa wydawać 
transsumptu i że pod swojem imieniem powtórzył przywilej Kazimierzowski. Ztąd też kiedy spory zachodziły o dzie- 
aięcinę między arcybiskupem lialickim Jakóbem i mieszczanami lwowskimi, w dokumencie przez niego wydanym we 
Lwowie ipso die heati Leonardl confessoris 1392, fasc. 680, zawierając ugodg, powołuje się wyraźnie na dokument 
Kazimierza z r. 1368, a nie Władysława opolskiego z r. 1372, chociaż oba maj^ te same słowa: „Eł quia prelactus 

Rex Kasimirus ne Incole sepedicti Opidi censu annno sibi et suis successoribus dando plus dębiło grauarentur, 

de gracia Segia speeiali censum leuem et exilem sibi et suis successoribus singulh annis temporibus perpetuis dandum 
canatituit, Sex rideUcet grossos j^ro censu regio, Sex vero racione decime de ąuolibet ianeo siue manso atributo et emen- 
surato." I rzeczywiście jeden tylko Kazimierz, jako pan i dziedzic Kusi, mógł uzupełnić dotacyę Lwowa , podniósłszy 

j% z 70 na 170 łanów: „Consideratis ąuibusdam ac nonnnUis defeclibuz Ciuitatis nostre Lamburgensis volen- 

tesque eideni Cititati ut merito tenemur de remedia prouidere," jak widział magistrat przy końcu zeszłego 

wieku, iż pierwszy przywilej Kazimierza „locationis dictae civitatis" z r. 1356, był na 70 łanów, a drugi na 100 
łanów z r. 1368 donatis na polepszenie lokacyi. Obacz lurium et privilegioruin urbis Leopoliensis .... descriptio fasc. 
1014, p. 2. JeśU Zubrzycki biedzi sig i nie może doliczyć nawet stu łanów rzeczonej dotacyi , dzielił on ten 
kłopot już z Gęsiorkiem (Auserinemj rajcą Iwowskirri , który pod r. 1608 opisał i rozmierzył wszystkie łany do miasta 
należące , fasc. 647, chociaż tenże sam nie wie co i jak liczy i ów niby frankoński Jan u niego często nie różni sig 
od dzisiejszej ryzy; prócz tego, co najważniejsza, opuszcza przestrzeń bardzo znaczną starego miasta obu dotacyi 
Kaziuiierza Wielkiego, osiedloną od kościoła najśw. Panny Maryi do Tarnawki z jednej strony a z drugiej między 
górami Łysą i Lwią i Pełtwią jako należące do sądownictwa zamkowego. Wprawdzie już w r. 1413 fasc. 193, były 
granice postanowione migdzy miastem i zamkiem, z rokazu Władysława Jagiełły przez Haukona wójta lubomel- 
skiego , za pozwoleniem Iwona z Obiechowa starosty, i w obecności Włodka wojewody i rajców lwowskich : „granicies 
et ■melas inter maius castrum Lamburgense et vinetum loliannis Trawtfraueleyn nostri scabinalis officii college, quod 
vinetum prima fronte ad liberlalem nec non ad laneos civitatis pertinet et principaliter debuit emensurari, tali mado 
liniitaoit, videlicet incipiendo a lapide limitali, qui lajtis distinguit metas maioria castri et laneorum cimtatis, prefatus 
Hanko ponens mensuram in fronte eiusdem lapidis per directum seorsum per montem in longitudinem usque per siłwam 
deorsum. koc ipsum vinetum emensuravit et limitavit, ponens ibidem signa granicierum per ipsum facta pro vera mensu- 
racione," a więc na górze wzdłuż ciągnącej się, pod którą w pewnem oddaleniu byt las, został postawiony kamień 
graniczny i do tego lasu spuszczając sig, usypane były za górą kopce. Ggsiorek (Anseryn) szukał narożnika na 
górze Lwiej biorąc ją zaStefanową, i zdawało mu się , że znalazł ślady jego już w r. 1413. Tymczasem według naszego 
przekonania są to dwie góry znacznie od siebie oddalone, mianowicie Lwia naprzeciwko zamku a Stefanowa na 43 

Kutheni, ad castrum nostrum Lemburgeusem pertinentes, una cum civibus et iiićolis 
praelibatae chitatis equos et pecora ipsorum comrauniter depasceut iuxta ipsorum omni- 
modam yoluntatem. Insuper ut eo citius, commodius et facilius saepedicti ceutum mansi 
per iamdictos cives et iucolas valeant collocari , et in uberiorem redigi condicionem , 
omnibus et singulis cmethonibus colonisąue in praedictis centum mansis locandis, ab 
omnibus nostris solutionibus , exactionibus , collectis et depactationibus universis infra 
yiginti aunorum spatium a data praesentium, continue computandorum, plenam et omni- 
modam damus et concedimus libertatem. Qua elapsa cives, coloui seu incolae octuaginta 
novem mansorum seu laneorum dc ąuolibet manso seu laneo solubili duodecim grossos 
pragenses in Festo Beati Martini singulis annis nobis et successoribus nostris pro censu 
et decima, sohere tenebuntur. In ąuorum omniuni testimoniuin et ') evidentiam clariorem 
sigillum nostrum praesentibus est appensum. Actum *) in Pressów '^) feria ąuinta infra ') „et" ad w transs. ') „Pressów" Przisow w transs. 

*) Preszów, właściwie Pryszów. Długosz Hist. XI., p. 331, mówiąc o Władysławie Jagielle, tak go 
wspomina: Cracovia egressus apud castra oppidaąue sua et curias, videlicet: Novani Cicitatem (Korczyn), Sandomiriam, 
Priachow, Szczekarzowice , Lublin, Chełm, Ruhieschow transitum faciens." Jest to Pryszów królewski w powiecie niskim 
obw. rzeszowskim. 

Łyczakowskiem za św. Antonim , naprzeciw trzeciego wału starego Lwowa , i dopiero po odpadnięciu Podzamcza i 
Zniesienia pod bezpośredni zarząd starosty wzigto za identyczną. Lwią gorg z Stefanową. PrzyczjTia zaś tego jest 
ta, że Zubrzycki nie wiedział, iż pierwotua lokacya Lwowa przez Daniela Romanowicza, wydarzyła sig jedno- 
cześnie z Chełmem, wnosząc z wiadomości podanej przez Wołyńską lietopiś str. 197: „Bie bo hrady 
inyja ziżdaj protiwu bezbożnym Tatarom." I Lwów ten otrzymał nazwg od najstarszego syna Daniela Lwa. 
Wszakże był on na północnej stronie góry Łysej (mons Yenereus) i Lwiej, według dokumentu Władysława TV. 
z r.. 1637, feria secunda in crastino c^oni.iiiicae Ramispalmarum w Warszawie wydanego. Księga 1. 1055, p. 348, gdzie 
czytamy: „Supra moniem Licia góra dicliim ex opposito arcis situalum;^' gdzie dziś jest przedmieście Żółkiewskie i 
wieś Zniesienie. Kiedy bowiem na górze Lwiej są ślady wielkiego budynku przez ogień zniszczonego, jakem sam 
naocznie zauważał, był to niewątpliwie zamek starego Lwowa, leżącego na północnej stronie rzeczonych gór. Ztąd 
też w tejże Li et o pis i str. 195, pod r. 6767 (1259) przy jjożarze Chełma tg wiadomość czytamy: „Jakoże izo Lwowa 
.zriaszcze widiti po polem bielskim ot horienija silnaho płameni;" to jest, że Lwowianie patrząc po dolinie peltew- 
skiej otwierającej sig ku Bełzowi, spostrzegli łung pożaru Chełma. Lwów ten stary został zburzony z rozkazu temnika 
tatarskiego Burondaja w r. 1261, tamże str. 198 pod r. 6769: „Lew rozmeta Daniłow, i Stożek, ottolie że posław 
Lwów rozmeta." Jeszcze jest wzmianka o Lwowie pod r. 1283, tamże str. 212 pod r. 6791, z powodu zatrzymania 
sig powracającego z wyprawy pod Sgdomierz temnika tatarskiego Telebuhy, aczkolwiek niejasno: „Pojdę nazad 
na Lwowu zemliju, na horod na Lwów. I stojucze na Lwowie zemlie dwie nedieli, kormiacześ ne wojujucze, i ne 
dadachut' niiz horoda wyliezti w zażitije, kto ze wyjechaszet' iż horoda, owy izbiwasza, a druzŁi poimasza a inyi 
izłupiwsze puszczachu nahy." Porówn. tamże str. 214 pod r. 6795 (1287): „A Mestisława, powiedasza, oże poszeł 
8 Telehuhoju na Lwów." Dodać jednak należy, że w Wołyńskiej lietopisi lata od stworzenia świata nie 
odpowiadają erze konstantynopolitańskiej 5.508 , i różnica wynosi od dwóch do pigciu lat; lecz potąd nie natrafiłem na 
bliższe pojaśnienie tego pojawu. Lwów ten był właściwie tylko uroczyskiem dawniejszej osady, która, chociaż zo- 

6* 44 

octavas Beati lacobi Apostoli Gloriosi sub *) Anno Domiui Millesimo Trecentesłuio Sexage- 
simo Octavo. Praesentibus Borziigio **) Tribiino Lublinensi, lolianne Pascone de Krzeszów, 
Peregrino de Yanglesziu '), Alberto de Wamborkow, Clemeutc de Lowczow militibus, 
Przeczslao de Cbmelow Yiceprocuratore Sandomirieusi , et aliis imiltis ***) fidedignis. *) „*uŁ" nie ma w traiiss. **) ^Borzugio" Worzugio w transs: ***) „muHis" nie ma w transs. 
') Peregryn z Węgleszyna wymieniony u Niesieckiego IX., str. 212. 

stawała odbudowaną,, nie będąc obronna, bardzo doczesne miała istnienie. O woź na począ,tku XIV. wieku założył 
drugi Lwów na południowej stronie góry Łysej i Stefana czyli Lwiej, Lew Mścislawicz , wnuk Daniela, jak mówi 
Letopisec litowskij, str. 238, Rgkop. biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, wzmiankując, że W. Ks. litewski 
Trojden posłał swojego syna Rymonta do swojej świeści a jego ciotki siostry matki zamgżuej za księciem Lwem 
Mścisławiczem: „dla nauki jazyka ruskoho do Lwa Mestislawicza , kotoryj założył horod w imia swoje Lwów.'' Ten 
Łowy Lwów, osiedlony głównie przez Rusinów, opierał się o oba zamki , wyższy na Łyiej górze i niższy na wzgórku 
pod Łysą górą rzeczoną Budelnica , z kaplicą św. Jana Chrzciciela , dziś kościółek obrz. łać. , gdzie pod niższym 
zamkiem dzisiejszy plac na krakowskiem przedmieściu tworzył rynek. Owoż wedle obu tych zamków Rusini pobu- 
dowali mnogie cerkwie: św. Mikołaja, Teodora, Przemienienia Pańskiego, Zmartwychwstania Pańskiego, Pokrowa 
Bogorodzicy, Paraskiewy czyli piętnie, Soboru Bogorodzicy na Temawce, i monastyry świętego Onufrego, Jana 
Teologa, Michała Archanioła i Wwedenija. Obok nich osiedli Ormianie, mając kościół św. Krzyża i monastyry ■ św. 
Jakóba i Anny. Też mieszkali tamże Tatarzy, a najbogatsi mieszkańcy byli mniej liczni Niemcy, mając kościółek 
Najśw. Panny Maryi Śnieżnej. Na dalszych przedmieściach przy rozrzuconych cerkwiach, wśród sadów i ról skupiała 
się gromada większa lub nmiejsza mieszkańców, koło monastyru św. Jerzego na Grodeckiem, koło cerkwi św. ' 
Krzyża na Gliniańskiem , koło cerkwi epifanii (bohojawleńskiej) na Halickiem, koło cerkwi Zwiastowania na Jawo- 
rowskiem, nareszcie w dzisiejszej wsi Zniesienie na Belskiem koło cerkwi wniebowstąpienia (wzniesienia). Kiedy 
Kazimierz Wielki , wziąwszy Lwów, spalił oba drewniane zamki , a podobno i całe miasto , niższego zamku nie odbudo- 
wał, lecz tylko wyższy z cegieł i z kamienia wymurował. Za to już wymurował nowy zamek w dzielnicy niemieckiej, 
a później z pohtycznj-ch względów uznawszy główną ludnością Niemców we Lwowie, dał im prawo magdeburskie, 
i wyznaczył dla nowo budującego się miasta przestrzeń dziś istniejącą. Że to nie jest hipotezą, lecz zasadza się na 
istocie, przytoczę świadectwo z dokumentu znachodzącego się w kościele Najśw. Panny Maryi Śnieżnej, ułożonego 
według starjch aktów magistratu u Z achariasi e wi cz a YitaPraesulum Premisl. (Vien. 1844, 8) p. XXXI. sqq. 
Słowa jego są , gdy Kazimierz Wielld : „LeopoU nullum templum inuenUset , ubi sacrificium gratiarum actionis Deo 
offerret, in medio reteris illius Leopolis, ecclesiam sub titulo beatae Yirginis Mariae ligneam erigi fecit, quae tamen 

novem modo annis ad 1349 perslitit; anno 1350 quum noeae struendae urbis locum designasaeł , eodem anno 

extruendae cathedralis fundamenta fecil, verum: pleriąue Oermani sub signis militantibus Casimiri Magni exUtentes 
domicilia sua hic Jingentes, collatis oblationibus exłra moenia urbis ecclesiam beatae virginis Mariae reaedificarunt." 
Z czego widać, że Kazimierz Wielki po spaleniu Lwowa zbudował kościół Panny Maryi Śnieżnej, który stał od 
r. 1340 do 1349 i ten sam w r. 1350 odbudowali ze składki Niemcy żołnierze stojęcy na załodze, zaradzając po- 
trzebie gwałtownej. Był on murowany z cegieł i w połowie mniejszy niż dzisiaj. Tak powstała parafia łacińska 
we Lwowie. A na dowód, że stare miasto ciągnęło się popod górami Łysą i Lwią czyli Stefanową, mog% 
w Części służyć szańce znachodzące się na Łyczakowskiem , mianowicie pierwsze od Strzelnicy do Piekarskiego, 
drugie koło Sakramentek , nareszcie trzecie koło cmentarza Łyczakowskiego — w równej odległości powinny 
takież szańce znachodzić się na Żółkiewskiem, jak był zwyczaj fortyfikowania w dawnych czasach na Rusi, 
i coś podobnego jest rzeczywiście na Zniesieniu. Kiedy konwent dominikański przy odbudowanej kaplicy św. 45 

Datum per manus Domini' lobannis de Czarnków Yicecancellary Regni Poloniae , Decani 
Vladłslaviensis '). Scriptum autem per lacobum Petri de Ossowa Canouiciim Plocensem et 
Sancti Georgii in Castro Cracovieusi Ecclesiarum, Notarium Aulae Nostrae Regalis. 

Dokument ten znajduje się w arch. miasta Lwowa w kopii z XVIU. wieku w fasc. 10. 
Prócz tego zaś w transsumcie Władysława Jagiełły z r. 1389 (obacz nr. XLIX.) Ponieważ kopia 
choć późna jest zrobiona z oryginału, wydrukowano dokument podług niej a z transsumptu dodano 
tylko w notach odmianki. W transsumptach bowiem , jak wiadomo, nieraz zmieniano text oryginałów. ') Jan z Czarnkowa, przedtem kanclerz krakowski, później podkanclerzy królestwa polskiego i dziekan 
włocławski , jest jedna i ta sama osoba ze znamienitym historykiem Janem z Czarnkowa, archidyakoaem gnieźnieńskim . Jana Chrzciciela, z powodu sporu z Rusinami był bez znaczenia, wtedy to Kazimierz w nowo budującem się 
mieście, mając zamiar ustanowić katedrę biskupa łacińskiego we Lwowie, założył fundamenta na kościół kate- 
dralny. Za wielkorz^dztwa Władysława opolskiego już był Lwów zabudowany i przynajmniej częściowo opa- 
sany murem, i wtedy napłynęli w wielkiej liczbie Polacy i Węgi-zy katolickiego wyznania. Poczem w sto lat 
później same miasto zostało ostatecznie obwarowane murowanymi wałami z basztami, ostrokołami i okopami 
pod r. 1428, księga 1. 1076, str. 466. I to było przyczynsj, że Lwów ci%gn%c się popod obie wspomnione 
góry z jarami i przygórkami , coraz więcej rozszerzał się po nad rzeką, Pełtwią, z ściekiem Pasieką po mo- 
czarach i bagnach, aż wreszcie o swej starej lokacyi mieszkańcy zapomnieli. Jednak jeszcze pod r. 1539 
cerkiew wniebowstąpienia (wzniesienia) była kryłoszańską (kanoniczną,) według hramoty wikarego Makarego Tu- 
czapskiego biskupa lwowskiego, znachodz%cej się w archiwum kapituły obrz. gr. : „A na tot czas były o 
Christi poczesnyi kryłoszane ; otec fedorowskij Zacharya naniislnyk , otec Nykolińskij Stefan , otec bohojawłeń- 
skij Antonij , otec błahowiszczenskij Ijakow, otec woskresenskij Hryhorij , otec spaskij Antonom , otec pokrow- 
skij loann, otec woznesenskij Hryhorij." Kiedy pod nieznanemi okolicznościami powstała wieś Zniesienie, która 
jednak mimo wysadzonej komisyi przez Zygmunta III. pod kierownictwem Żółkiewskiego w r. 1599, księga 
1. 1060, nie była od Lwowa rozgianiezoną , a jeszcze adwokat Frank w r. 1792 zeznaje, że szukał w aktach 
grodzkich i ziemskich zapisów tyczących się stosunków tej wsi ze Lwowem i nie mógł znaleść fasc. 39, 
jakoż rzeczywiście tylko sama jurydyka starościńska po długich sporach z magistratem została od miejskiej 
kopcami i narożnikami w r. 1596 rozgraniczoną; i jeden z takich narożników był na górze Stefana czyli 
Lwiej fasc. 245. Miasto jednak pamiętało, że jego terytoryum graniczyło z Zboiskami, Grzybowicami , Grzędą 
i Młynowcami. Wszakże mimo tego pozostał dawny stosunek pod względem duchownym, bo gdy kryłoszań- 
stwo wniebowstąpienia upadło , Zniesienie przyłączone zostało jako filia do cerkwi św. Mikołaja. A nawet dziś 
pośród zniesieńskich gruntów posiada łąki erekcyjne parochia Paraskiewy (piętnie), które jako część dotacyi 
zniesionej parafii św. Mikołaja otrzymała. Przy czem w aktach archiwalnych częsta jest wzmianka o gruntach 
ornych i łąkach w Zniesieniu , które posiadali i posiadają mieszczanie lwowscy z przedmieścia Łyczakowskiego, 
jak przeciwnie kilka osad lwowskich zaHczono do Zniesienia. — Co do c) Powód dla którego magistrat nie 
podał do aprobaty przywileju Kazimierza na sto łanów AYładysławowi Jagielle, był bardzo prosty. Oto już 
Jadwiga potwierdziła była wszystkie przywileje Kazimierza i Ludwika dane Lwowowi, gdy zaś ten przywilej 
Jadwigi jej mąż król Władysław Jagiełło ijotwierdził , nie było potrzeby osobnej aprobaty. 

Jan Wagilewiez. 46 

XX. 

w Preszburgu lo. Października iSya. 

Król Ludwik oznajmia, że dał Ruś pod zarząd i zachowanie Władysława 

księcia opolskiego, nakazując przytem, aby mieszkańców Rusi uważano 

jako jego poddanych. 

Lodouicus dei gracia rex Huagarie , Polonie , Dałmacie etc. fidelibus suis et devotis 
Prelatis, Barouibus, Comitibus, CasteUanis, Nobilibus, Yasallis, predialibus, possesionatis 
hominibus, item Civitatibus, Opidis, Ci^itatumque et Opidorum rectoribus in dictis Regnis 
nostris Huugarie et Polonie constitutis et existentibus et signanter tributa et tricesimas 
in iitrisąue Regnis nostris liabentibus et conseryantibus , ąuibus presentes ostenduntur 
salutem et graciam: Cum nos cognita yirtute, industriosa pericia et prudencia spectabilis 
et incliti Principis domini Ladislai ducis Opulensis et Yelunensis nostri carisimi consan- 
guinei et consiliary secretary, Regnum nostrum Russie siraulcum omnibus castris, civita- 
tibus, opidis, hominibus et incolis eidem domino duci perpetue contulerimus gubernandum 
et conservaudum , tidelitati universitatis vestre firmissimis damus regys sub edictis , ąuatinus 
tociens ąuotiens homines et mercatores dicti Regni Russie cum eorum rebus , bonis seu 
mercibus ad vos et ad tenuta ac dominia vestra accesserint, eosdem tanąuam nostros 
fideles ac dicioui nostre subiectos, favorabiUter, pie et benigne pertractantes iustis eorum 
tributis, tricesimis et alys iuribus persolutis per vestras terras, loca et dominia liberę et 
secure procedere et transire permittere velitis, nullum penitus impedimentum , dampnum 
vel iniuriam ultra iustam dictorum tributi et tricesime solucionem ipsis vel eorum alicui 
inferre audeatis et inrogare, sed eos tanquam nostros homines favoribus debitis prose- 
ąuentes recomissos habeatis et habere curetis in omnibus vys, processibus et transitibus 
eorum pernotatis ; eciam ') ubique in dictis regnis nostris pałam iubemus promulgari et eciam 
illibate conserrari, presencium sub nostre maiestatis maiori et autentico sigillo nostro 
testimonio litterarum. Datum Posony decimo die mensis Octobris , Regni autem nostri 
anno Tricesimo primo. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. VII. Pieczęć wraz z paskiem, na którym 
wisiała oderwana. ') Bardzo nieczytelny wyraz. 47 

XXI. 

w Staszkowie 9. Grudnia 1872. 

Władysław Opolslci daje miastu Lwowu sto łanów franlcońsjcichi. 

lu nomiue domiui Ameu. Yere , diguiim et iustum est , ea que aguutur per Reges 
et principes in pi'ofectum et utilitatein suoruin subditorimi benignius largiuutur, ne simul 
cum fluxu temporis a memoria liominum decrescant, necesse est ut ea solempnis roboret 
titulus litcrarum , Proiude Nos Ladislaus dei gracia dux Opoliensis, Weluneusis terreąue 
Russie domiuus et lieres, Notum facimus tam presentibus quam futims teiiore presencium 
ąuibus expedit uuiversis: Consideratis ąuibusdam ac nonnuUis defectibus ci\itatis nostre 
Lemburgensis et civium ac incolanim iu ipsa degencium, ąuibus ipsa civitas Leraburgensis 
in terra Russie constituta per insultus infidelium Litwanorum. ortodoxe iidei inimicorum, 
proh dolor fore noscitur agrayata et prerenta, A-olentesque eidem cintati et civibus ac 
incolis ipsius, de benignitate nosti'e celsitudiuis , ut merito tenemur, de remedio proridere 
oportuuo, ex nuuc ipsis ciribus, iucoIis et eorum veris et legitimis beredibus, natis et 
nascendis, centum mausos franconicos iure theutonico vel meydburgensi , cum omnibus 
utilitatibus , pratis, pascuis, paludinibus, silvis, mericis, rubetis, agris cultis et iucultis, 
molendinis, pisciuis, piscaturis, aquis, aąuarum deciu"sibus, que intra limites et mensuram 
predictorum centum niansomra coutinentur, vel poterint contineri, ad extirpandum, locan- 
dum, incipiendo a fronte mm-orum predicte civitatis et a monte, qui dicitur Stephani 
mons, sursum et eciam deorsum ex utraque parte fluvy Poltwa et ab inde per ciiTuitum 
prefate ci^atatis Lemburgensis usque ad molendinura ecclesie parochialis saucte Marie 
Yirginis gloriose inclusive , quod subtus prefatam civitatem est situatum , damus , donamus , 
et concedimus plenam et omnimodam facultatem. Preterea molendiuum sancte Marie ecclesie 
predicte antiąuitus et perpetue ipsi ecclesie iunctum uua cum laueo, quem eciam ipsi 
ecclesie de dictis centum mansis presentibus adiungimus ac molendiuum Gregory dicti 
Stecher civis Lemburgensis in mensura predictorum centum laneorum seu mansonim simi- 
liter yolumus permanere, et ut honera (sic) cives predicte civitatis eo facilius et melius 
poterint supportare, decem mansos liberos de prefatis centum mansis, absąue solucione 
census eisdem perpetuis temporibus damus et elargimur cum potestate plenaria vendendi, 
commutandi et ad usus beneplacitos convertendi, nostro tamen et successomm uostromm 
de consensu et beneplacita gi-acia et voluntate; addicientes specialiter et expresse, quod 
in paludine ąuodam, intra limites et mensuram octoaginta novem mansorum situato, omnes 
Rutheni ad castrum nostrum Lemburgense pertinentes una cum civibus et incolis prelibate 48 

cmtatis equos et peccora ipsorum commimiter depascaut, mxta ipsorum omniinodam 
Toluntatem. Insuper ut eo cicius, comodius et facilius sepedicti ceutiim mausi per iain 
dictos cives et incolas valeant coUocari et in uberiorera redigi coudiciouem , omnibus et 
singiilis kmetonibus coloiiisąue in predictis centimi mansis locandis ab omnibus nostris 
soluciouibus, exaccionibus, collectis et depactaciouibus unirersis infra viginti annorum spacium 
a data presencium continue computaudoruui , plenain et omnimodam damus, concedimus de 
gracia nostra libertatem. Qua elapsa cives, coloni seu incole octoaginta novem mansorum 
seu laneorum de quolibet manso seu laueo solubili duodecera grossos prageuses in festo 
beati Martini singulis annis nobis et successoribus nostris pro censu et decima solvere 
tenebuntur. In ąuorum omnium testimonium ad evidenciam clariorem sigillum nostrum 
presentibus est appensum. Actum datum in Ztliaschcow ') feria quinta post festum sancti 
Nicolay Anno Domini Millesimo triceutisimo (sic) septuagesimo secundo . presentibus strenuis 
et famosis militibus dominis Swenthopelcone pallatino Siradiensi -), Paschcone Slotzey de 
Pilchowicz *), Petro Gumprecht pallatino Premisliensi , Merbotha de Ssyrawa *), Petro Bnin 
et Strala de Kokicz, et pluribus alys fidedignis ^). 

Oryginał pergamino^Ny w arcli. miasta Lwowa nr. \TII. Na wypełzłym sznurku jedwabnym 
koloru różowego zawieszona pieczęć majestatyczna Wladj-slawa Opolskiego. Na odm-otnej stronie 
pergaminu napis z końca Xr\^ lub początku XY. wieku: 

1372 
Super centum laneis domini Ladislai diicis oppoliensis sub eadeni forma prout sonat pńvi- 
legium domini regis Kazimiri de predictis centum laneis et presens litera data est ąnatuor annis 
post literam Regis Kazimiri. Napis teu jest bardzo ważny, bo świadczy także o autentyczności 
dok. Kazimierza W. z r. 1368. Dokument ten z różnemi niedokładnościami drukował poprzednio 
Zubrzycki przy końcu swej „Kroniki miasta Lwowa." ') Zthaschcow, Staszków, dziś Staszkowa wieś w sandomierskiem. 

-) Świętopełk, herbu Lis, wojewoda sieradzki; Niesiecki I., str. 152. 

^) Paszko Złodziej z Pilchowic jest jedna osoba z Pawłem z Biskupic, herbu Niesobia, według S z a j- 
n o c h y Jadwiga i Jagiełło III., str. 360. 

') Ssyrawa, dziś Żyrawka , wieś w powiecie lwowskim. 

'■) Zobacz co o tym dokumencie powiedziano w notach dodanych do dok. Kazimierza W. z roku 1368 
(nr. XIX.), który z tym tu zgadza sig prawie zupełnie. Ten tu dokument bowiem jest właściwie tylko transsumptem 
dokumentu z r. 1368. Porównaj także potwierdzenie Władysława Jagiełły z 18. Października 1387 r. (nr. XLIII). 49 XXII. 

We Lwowie 18. Czerwca iSyó. 

Jakób kiskup kijowski i dwaj przysiężnicy zeznają przed sądem miejskim 
testament Taiczadyna, mieszczanina lwowskiego. 

Feria sexta in \-igilia kathedra beati Petri (21. Lidego 1388 r) Serkis katholicus veniens 
in assessum consilium, ąuasdam litteras scabinales incorruptas et iu\iolatas Dominis Consulibus 
presentavit, peteus easdem litteras in libmm Civitatis scribi et copiari; ąuanmi liteiarum tenor 
talis est: 

Coram singulis et uniyersis, ąuibus presens expeclit aiidire, Nos iudex, iurati seu 
scabini lembui'genses sive Lowow pałam recogiioscimus per eifectum: Qiiod ;i. Domini 
M° CCC™° LXX™° Sexto feria quarta aute diem saucti lohaimis baptiste indiciiim fuit 
bannitum: Coram quo iudicio constitutus rererendiis pater dominus lacobtis, Episcopus 
Kyouiensis, necnon duo iurati nostre civitatis publice profitentes et expresse: Quod 
Tayczadin , filius ąuondam lohannis et gener Sirkis , ciAis lemburgensis presentis exMbi- 
toris, io agone sue mortis, sana mente, licet quadam egritudine oppressus, testamentum 
fecit anime sue ad salutem. Omnia quoque et siugula sua bona conscribere petirit et 
mandavit. Primo assiguavit Ecclesie corporis Christi unam sexageuam. Item Ecclesie 
beate Marie Yirginis uuam sexagenam. Ecclesie sancti lohannis unam sexagęnani. Item 
ad hospitale duas sexagenas. Item Ecclesie sancti Fraucisci quinque sexageaas. Item in 
cintate Caffa ') ad ąuauilibet Ecclesiam katholicam assignavit per unam sexagenam. Item 
in Caffa est una Ecclesia katholica retro Ecclesiam sancti Francisci, ubi se Christiaui 
flagellare solent, cui etiam assignavit duas sexagenas. Ceterum vero assignant uxori sue 
legittime videlicet Cotlumelik, tilie Sirkis predicti, XL sexagenas. Item assignavit fratri 
suo Mardros quinque sexagenas. Item assignavit Bintel, patmo suo, quinque sexagenas. 
Avunculo vero suo Micliatar X sexagenas assiguavit. Item cousorti suo Kustakis unam 
sexagenam. Uxori vero eiusdem Rustakis unam 5exagenam. Item Symoni, patri domini 
Stepphani vicary Lemburgensis, unam sexagenam assignavit. Et notandum, quod predictus 
Tayczadin liabuit secum in Lemburga XXXA'1I lapides piperis et medium lapidem de 
moscatis et de margaritis habuit tres fertones minus tercia dimidia słotnie ■'). Item liabuit 
tres libras de serico bona et quiuque libras de serico viii. Item habuit duos equos. Item ') Caffa, Kafa dziś Teodozya miasto w Krj-mie. 

') „słotnie" złotnik, waga rossyjska, znaczy tyle co trzecia część lóta. 50 

predictus Tayczadin habuit apud Chodzą Mansur cive iii Caffa LX sexagenas fr?nconicas. 
Item uotandum, quod ipse Tayczadin in his debitis est ebligatus Iwanis Diiiiti alteram 
dimidiam sexageue. Item Bogdauo Kamsori duas sexagenas; et quidquid de supradictis 
bonis omnibus et singulis residuum fuerit, hoc filio suo legitimo lohanni totum perpetue 
possidendum. Et de bonis circa eum inventis expos1te sunt XX sexageue pro diversys 
negocys et attenencys pro pannis videlicet ad spolia (?) et pro ofifertorio. Et iste XX 
sexagene debent recipi iteratc de predictis LX sexagenis, ąue sunt apud predictum 
Chodzą Mansur, dum iu Lemburgam adducentur. Tayczyn (sic) vero sepius dictus elegit 
honestos viros, yidelicet Sirivis socrum suum et Diuitem Iwanis uxori sue legitime et 
filio suo loluiuni ') legittime iu j^lenipotentes procuratores seu tutores, committens eisdem 
uxorem suam cum filio suo, ut eis debeant preesse tam diu douec filius suus lohannes 
predictus ad maturam perreniat etatem. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presen- 
tibus est appeusum, actura et datum anno die ut supra. 

Wjpisano z księgi archiwu miasta Lwowa Fragmenta officii cousul. 1382 — 13S9, T. L, p. 129. XXIIL 

w Gródku 8. Października iSyy. 

Władysław Opolski oznajmia jako Mardrus Ormianin sprzedał swój folwark 
Malochę Janowi Machewiczowi Rusinowi. 

In nomine domini amen. Ladislaus dei gracia dux Opoliensis , Welunensis et 
Russie tenore presencium notificamus guibus expedit uuiversis, quod iu nostra corporali 
presencia constitutus Mardrus Armenus de Lemburga sauus corpore et racioue non deceptus, 
non coactus, sed libera atque spontanea sua roluntate, de consilio suorum affinium curiam 
suam Mało cham *) dictam, in districtu lemburgeusi sitam, cum uno molendiuo et alys 
suis pertiuencys, utilitatibus et fructibus universis,' prout eadem curia in suis metis existit 
limitata, ndelicet agris, campis, pratis, pascuis, aquis et earum decursibus, piscinis, 
piscaturis, sihis, nemoribus, vii-gultis, mellificys et alys obrencionibus , quibuscunque 
Yocentur nominibus, ad eaudem curiam pertineutibus pro decem marcis grossorum cousueti 
numeri Rutinicalis rite et ratiouabiliter yendidit iustoque condicionis titulo yendidit, provido ') ^lio suo lohanni" w oblacie stoi niewłaściwie Jily sui lohannis. 
*j Malocha, dziś' wieś Malechow w powiecie i obwodzie lwowskim. 51 

Airo lohanni Machewicz cm nostro lemburgensi, ipsius eciam heredibus et successoribus 
legitimis perpetuis temporibus possidendara , tenondam, babendam, utifruendam , donandain, 
veudendam, obligaudam, commiitaudam , alieuandam ac in ipsos usus siios suorumąue 
bereduin et successorum legitimorum beneplacitos convertendam pro suo et eoruudem bene- 
placito Toliiiitatis, quam quidem rendiciouem et einpcionem ratas , gi-atas et firmas volumus 
obsenari temporibus perpetuis duraturam; tenetur autem prefatus lohannes Machwicz, sui 
hercdes et successores legitimi de eadem curia uobis et nostris posteris , ąuociens oppor- 
tunum fuerit. cum uno sagitario deserrire. Harum quibus sigilluui nostrum appensum est 
testimouio literarum. Actum et datum Grodek feria ąuiłita post diem saiicti Fraucisci 
confessoris Anuo domini ]Millesimo CCCLXXYII preseutibus lescoue Eadlo Capitaneo 
Russie, Pribcone Castellano Belzeusi, Petro Brwn (sic), Haiicoue Swarcz. Paulo Timo, 
lohanue Bime civibus Lemburgensibus et domino Xicolao nostro Cancellario. qiu presencia 
liabuit in commisso et alys multis nostris fidelibus fidedignis. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. X. Na sznuracli jedwabnych zawieszona 
uszkodzona pieczęć majestatyczna Wład. Opolskiego z kontrasigillum nieuszkodzonem. XXIV. 

w Sandomierzu 17. Października iSyy. 

Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomirscy poświadczają dział 

dóbr uczyniony pomiędzy Jakuszem , Mikołajem i Piotrem , synami Jakusza 

Cztan pana i dziedzica na Strzelcacłi. 

Nos Pełka Iudex et Prandotba Subiudex terre Sandomiriensis uuiversiś; quibus expedit , 
protestamur : Quod accedentes ad nostrani uostrorumque assessorum presenciam Xobiłes viii 
lacussius, Nicolaus, Petrus, fiły domini Cztan, beredes de Strzełcze cum ipsorum bona vołuntate 
ac deliberacione fassi sunt inter se fecissc mutuo talem divisionem suarum bereditatum , taliter 
quod prefato domino lacussio perpetuałiter iufrascripte bereditates ') cesserunt sueque legittime 
posteritati. ridelicet Cobile -) hereditas cum suis adiacencys, Item Zagorze, Lauki, Item Dugla, 
Item Gywla , Item Droganowa , Item Gloscze , Item Macouiscza , Item Sadki . Item Lesczua, 
Item Sulistrioua ^) rulgariter dicte, bec prenotate bereditates cum omui iure et dominie, ') „infrascripte hereditate^" opuszczono w „Dod. do Gaz. Lwowskiej." 

^) Cobile, Kobylany pod Żmigrodem w Jasielskiem, gdzie i reszta tutaj wymienionych wsi leży. Porówan 
dok. z r. 1866, nr. XVI. 

') Suliatriona wydr. w Dod. 52 

cum omnibus utilitatibus et singulis proventibus, cum omnibus suis pertinencys pretacto 
lacussio perpetualiter cesserunt suisąue legittimis successoribus. In cuius i'ei testimonium 
nostra Sigilla huic littere sunt appeusa. Datum colloąuio in generali in crastino sancti 
Galii in Saudomiria Anno domini Millesimo CCC™" LXX'»o \TIn^o Presentibus hys testibus 
Ockone ') (sic) Palatinó et Capitaueo Sandomirieusi , lohaune Sandomiriensi Castellduo, 
Nicolao Zauichostensi Castellano, Pacosio de Smigrod dominis heredibus et strennuis mili- 
tibus, Sangnewo de Slupcza herede, Mathia Cancellario Dobrzuensi (sic) et alj^s quam 
plurimis fidediguis. 

Wydrukowano podług potwierdzenia królowej Jadwigi z r. 1385 tutaj umieszczonego i opi- 
sanego pod nr. XXXVn. Dokument ten podług tego samego potwierdzenia ale z kilku wykazanemi 
powyżej myłkami drukowano już poprzednio w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." r. 1851, nr. 36. XXV. 

We Lwowie i. Listopada iByS. 

Władysław Opolski daje Jerzemu Stecherowi łąki, krzaki i pięć pługów 
roli w Małym Winniku. 

lu nomine domini amen. Decet excellencia priucipum suorum subditorum comodis 
et utilitatibus intendere, ut dum eorum profectibus iungUant, ipsos in honoris sue pro- 
mocione ser^lcys senciaut prompciores, Nos igitur Ladislaus dei gracia dux Opolieusis, 
heres Welinensis et dominus terre Russie, ad perpetuam rei memoriam volumus dereuire 
Quod in nostra nostrorumąue seniorum presencia coustitutus discretus vir Gregorius Stecher 
ci%is Lemburgensis proposuit cum querela: Quia multa sustinuisset et adhuc sustinet 
incomoda , quia agri ad suam villam j\Ialy Wyuik *) pertinentes , sitam in districtu Lem- 
burgensi, non in una linea secuiudum lus Tewtuuicum annexivum, sed secundum Rutenorutn 
cousuetudinem sparsim et particulatim sunt distiucti , uude sibi non modicum scimus grayari 
incomodum. Nos igitur uostros subditos et presertim incolas nostre civitatis Lemburge 
in ipsorum iuribus et ab omnibus iniurys et incomodis volentes conservare, agros nostros, 
prata et rubeta, quos et que habemus in eodem districtu ex ista parte fluvy, qui fluit 
per lam dictam viUam jNIaly Wyuik prope metis agrorum iam dicti Gregory, pro ipsius ') Oclone wydr, w Dod. 

*) Mały \\'yTiik , dziś Winniczki , wieś w powiecie lwowskim. 53 

agris ex illa parte prefati fluvy sub monte et in monte ') particiilatim situati, damus 
eciara in planicie eiusdem moutis quoque mansos, ąuantum cum quinque aratris colere 
possit, ex nostra speciali gracia supradicto Gregurio Stecher et suis posteris appropriamus, 
incorporamus et tenore presencium contirmamus perpetuis temporibus pacifice iure beredi- 
tario possidendos, tenendos, iiuncquam a sepe fata \\l\a separandos, sub eodem eciam 
senicio ipsos mittere decrevimus , quo a premeiuorata rilla in prinlegio Excellentissimi 
Regis Kazimiri sunt astricti, harum sub testimonio literarum , quibus sigiUum nostmm 
est appensuni. Actum et datum Lemburge in die omnium Sanctorum sub anno domini 
millesimo tricentesimo septuagesimo octavo , prcseutibus Ins dominis et fidelibus uostris 
Domino Mathia electo in arcbiepiscopum lemburgensem ^) et strenuo milite Paskone 
Slodzey iu Czchów ^), Nycolao de Bogima Zawichostensi castellanis *), Andreaskone capi- 
taneo Russie . lohanne Scbof nostro Marschalko , Petro Armkecht (sic) -theoloniatore {sic) 
lemburgeusi et alys quam plurimis yiiis tide dignis. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XII. Na sznurku jedwabnym zielonym i 
czerwonym pieczęć majestatyczna Władysława Opolskiego znacznie uszkodzona z koutrasygillum 
także znacznie uszkodzonem. XXVI. 

We Lwowie 7. Listopada 1878. 

Władysław książę opolski jednoczy wójtostwo z miastem, warując sobie 
w wypadkach kryminałnycti dwie części z jego docliodów. 

In nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Ladislaus dei gracia 
Dux Opoliensis, Weluuensis et Russie Notum facimus tenore presencium universis, quibus 
nosse fuerit opportunum : Quod de conswcta nostre pietatis gi-acia meritaque fidelitatis et 
probitatis fidelium uostrorum ci\ium lemburgeusium iutueutes et ut ad quevis serricia et ') Jtliejsce podskrobane, na którem wpisano et in monie. 

^) Alaciej, według Niesieckiego I, str. 30, arcybiskup halicki pod r. 1377. Podobno dla tego 
nazwany obranym arcybiskupem lwowskim, że Władysław Opolski miał wszelką nadziejg uzyskać u stolicy apostol- 
skiej przeniesienie siedziby arcybiskupiej z Halicza do Lwowa , co mu sie nie powiodło. 

^) Paszko Złodziej, kasztelan czchowski, jest jedna osoba z Pawłem z Biskupic, herbu Niesobia, według 
Szajnochy Jadwiga i Jagiełło III., str. 360; Bobrowicz u Niesieckiego I., str. 312. nie wspomina go w poczcie 
kasztelanów czchowskich. 

') Mikołaj Bogorya kasztelan zawichoski; Bobrowicz u Niesieckiego I. , str. 300. Jest to jedna osoba 
z Mikołajem z Ossolina kasztelanem wiślickim ; Szajnocha Jadwiga i Jagiełło II., str. 376 i nast. 54 

beneplacita nostra se valeant reddere pronipciores , de consilio eciam nostrorura fidelium 
Baronum, ipsis advocaciam nostram Thewtunicorum in Lemburga et penas de eadem pro- 
yenientes damus, couferiiuus et donamus douacione perpetiia et iuyiolabili ') teneiidam 
habendam et iu iisus predicte civitatis nostre lemburgensis coiwertendain , boc tamen 
excepto quod quicumque hominum pro causis magnis ipsorum iure sentencłatus et con- 
dempnatiis fuerit, ita quod bouis et vłta privari debetur '), vel quicunque homicidium 
aliquod perpetrarerit , estunc quidqiiid ab eisdem provenire poterit , imam partem ipsis 
conferimiis, reliquas vero duas partes pro nobis reservamus, vokuiius eciam quod cum 
supradicti cives consules ipsorum de scitu tamen nostro eligerint et per nos supradicti 
consules confirmati fnerint, extunc idem consules electi Adyocatum de medio ipsorum, 
quem voluerint debent eligere quando et quociens ipsorum placuerit voluntati. Harum 
quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum et datum Lemburg ^) 
die dominico infra Octavas Omniura Sanctorum. Sub Anno Domini M" CCC Soptuagesimo 
Octavo. Presentibus hys dominis et fidelibus nostris Paschkone Slodzey in Czchów, 
Nicolao de Boguria Zawichostensi Castellanis, Gnewossio de Dalouicz Militibus, Andreaschkone 
Capitaneo Russie , lohanne Schof Marschalco , Petro Armknecht Theoloniatore {sic) lembur- 
gensi et domino Nicolao Cancellario nostro, qui presentes habuit in commisso et alys 
quam plurimis fide dignis yiris. 

Dokument ten istnieje w archiwum miasta Lwowa, w odpisie pochodzącym z początku 
XV. wieku w kopiaryuszu księga 223 , str. 28. Dokument ten był potwierdzony przez ki-óla 
Zygmunta I. Potwierdzenie to brzmi: 

In nominb domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Quoniain facta humana 
quantumcunque memorabilia facile intercunt, nisi literarum officio fuerint memorie com- 
mendata, Proinde nos Sigismundus dei gratia Rex Polonie, Magnus dux Lituanie, Nec 
non terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Russie, Masouie, ac 
Culmensis et Elbingensis , Pomeranieque etc. dominus et beres , Significamus tenore presen- 
cium quibus expedit uuiyersis et singulis presentibus et futuris harum noticiam habituris: 
Quia miserunt ad nos per quosdam e sui medio Famati Proconsul et Consules Leopolienscs 
literas Priyilcgii Adyocatie, a Ladislao duce Opoliensi, Wielunensi Russieque ciyitati ') „irreuocahiU" w traiissum. z r. 1541. 
') „deberetur" w transsum. 
') „Lemhurge" w transsum. 55 

datas, iiitegras, incorruptas et omui suspiciouis nota careutes, cuiu sigillo eiiis ducis 
appcnso, que ad rerbum ita se liabeut : 

Tutaj następuje dokumeut Władysława Opolskiego z r. 1378, powyżej oddrukowauy, z od- 
miankanii poniżej textu podanemi; potem brzmi potwicrdzeuie dalej: 

Has literas a nobis confirmari supplicavoiunt, quorum nos iuste peticioni anuuentes, 
eas coufirmandas, approbandas, ratificandas duxiraus, ita ut presentibus confirmamus , 
approbamus , ratificamus in omnibus earum punctis, clausulis, conditionibus et articulis, 
easąue ratas haberi et firmiter obsenari perpetuis temporibus Yolumus, decerueutes eos 
robur perpetue firmitatis habere. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus 
est appensum. Datum Vilue Sabato ipso die festo Yisitacionis gloriosissime Yirginis Marie. 
[2. Lipca.) Anno Domini Millesirao ąuingentosimo ąuadragesimo primo , Regni vero nostri 
auno tricesimo quinto. Presentibus Keverendo in Cbristo patre domino Samuele Maczie- 
iowski Episcopo Clielmensi, Nominato Plocensi et Regni nostri Yicecancellario , Nec non 
Magnifico , Yenerabilibus et Grenerosis Nicolao de Wolia Castellano Sandomiriensi Serenis- 
sime Couiugis nostre Curie Magistro, Sanocensi, Lauczkorunensi , Lomzensi et Yizuensi 
Capitaneo, lacobo Ycbauski Canonico Cracouiensi Curie nostre Refereudario , Andrea 
Czarnkowski Cracouiensi et Wladislauiensi Scholastico, Andrea Zebrzidowski decauo Lan- 
ciciensi, Cracouiensi et Plocensi Canonico, loaune Biliński Plocensi et Warscliouiensi 
Canonico, Secretariis nostris, Martino de Wolia cubiculi nostri prefecto, curie nostre 
Tliesaurario , Zacroczimeusi et Blonensi Capitaneo, Augustino Kotbficz Vexillifero Curie 
nostre et Stabuli prefecto, Hieronimo Staskowski Magistro Coąuine nostre, et aliis 
quam plurimis diguitariis, oficialibus et aulicis nostris fidelibus dilectis. Datum per 
manus prefati Reverendi in Cbristo patris domini Samuelis Episcopi Clielmensis, nominati 
Plocensis, Regni nostri Yicecancellarii, sincere nobis dilecti. 

Samuel Episcopus Chelmensis Relatio Rererendi in Christo patris domini 

Nominatus Plocensis et "Yicecan- Samuelis Maczieiowski Episcopi Chelmensis, Nominati 
cellarius subscripsit. Plocensis, et Regni Polouiae Vicecaucellarii. 

Oryginał potwierdzenia na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. XIII. U dołu na sznurku 
jedwabnym czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym zawieszona pieczęć woskowa mała kanclerska. 56 

XXVII. 

w Wieluniu i3. Stycznia iSyg. 

Władysław Opolslci slcłada rządy Rusi na ręce Ludwika Icróla. 

Ladislaus dei gracia diix Opoliensis, Welunensis, Vladislauiensis et Dobrinensis, 
uniyersis et siugulis Barooibus, Terrigeuis, Nobilibus, Militibus, Clieutibus, Woywodis, 
Trybimis, item Advocatis. Consulibus, Cmbus, Scultetis, Iiulicibus et uniyersis lucolis, in 
terra Piussie mauentibus, sincere dileccionis ainiciciam cum salute Yobis universaliter et 
cuilibet yestrum singulariter de obediencia, bomagio et fidelitatis constancia, quibus nos 
hucusąue fideliter et constanter estis prosecuti, multiplices referimus graciarum acciones. 
Absolyentes et liberaiites uicbilomiuus yos et yestrum ąuemlibet specialiter ab huiusmodi 
homagio, obedieucia, tidelitate et al3's ąuibusAis promissionibus, quibiis nobis bereditarie 
fuistis subiecti, obligati et astricti, resignautes, reddeutes ac restitueutes uicbilominus vos 
et yestrum ąuemlibet uniyersaliter et particulariter Serenissimo Priucipi domiuo Lodo\yico 
Vngarie, Polonie, Dalmacie etc. Regi, domino nostro gracioso, pi-esencium patrocinio 
medianie, ąuibus sigilla nostra sunt appeusa. Datum Weluu ipso die octayo festi Epifanie 
domini Anno domini Millesimo trecentesimo Septuagesimo nono *). 

Oryginał znachodził się Iciedyś w arch. miasta Lwowa w faso. 87, dziś jest w archiwum 
c. k. domu, dworu i państwa w Wiedniu, gdzie go przepisano. Zubrzycki przepisawszy go 
według późniejszej kopii, posłał go do Petersburga, gdzie go komisya archeograficzua wydrukowała 
w dziele Suppl. ad hist. Russ. mon. 12fi, lecz z kilku ważnemi myłkami i niedokładnościami. *) Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa" str. 41, mówi, że Ludwik król Węgier i Polski, Władysławowi 
Opolskiemu „który był dotąd palatynem węgierskim, z którj-m go pokrewieństwo i przyjaźń łą.czyła, i podobnież jak 
on, oprócz t;ego, że był Piastem , Jeszcze był i siostrzeńcem zmarłego Kazimierza z drugiej siostry, księstwo nasze 
ruskie a tem samem i Lwów prawem niepodległej własności odstąpił. Który tegoż 1370 roku hołd i przysięgę 

wiemośpi od całego kraju i miast odebrał Nie był więc Ładzisław ani wielkorządcą polskim , ani wicekrólem, 

ani Prorex, jak go obom historykom lwowskim nazwać się podobało, lecz panem tej ziemi z zupełną samowiadnością." 

Na to odpowiadam: Ludwik poruczając rządy Kusi Władysławowi opolskiemu, w r. 1372, nie 1370, według 
dokumentu wydanego 10. Października w Pożoniu regni autem nostn anno SI, tak się wyraża: „Cum nos cognita 
Yirtule, industria, pericia et prudencia speclahilis et incliti Prlncipis doirdni Ladislai ducis Opolensii et Yelunetisis noatri 
Carhaimi Conaanguinei et consiliarii secretary Regnum noatrum Stisaie simul cum omnibus Caatria Ciuitatihua Opidia 
Hominibua et incolia, eidem domino duci perpefue contulenmus guheriiandum et conseruandum," A określając doniosłość 
tych rządów, pojaśnia, że mieszkańców Rusi należy uważać: „fanqnam noatros Jideles ac dicioni noslre subiectos." 
Z czego okazuje się, że takowe były dziedzicznem wielkorządztwem , przez które Władysław Opolski nie przestał 
być poddanj-m i shigą Ludwika. Tytuł zaś udzielenia wielkorządztwa tego Władysławowi Opolskiemu nie byl 57 XXVIIL 

Dyosgewr g. Maja iSyg. 

Król Ludwik odbiera Ruś pod swoje bezpośrednie rządy, oświadczając , 

że Lwów zachowa przy prawach i swobodach udzielonych mu przez 

króla Kazimierza W. i Elżbietę. 

Nos Lodoyicus Dei gracia Rex Yngarie, Polonie, Dalmacie et cet. Memorie coiu- 
mendamus tenora presencium significantes nniversis: Quod nos. qui pietate regia ciritatem 
uostram Lemburgensem , iu confinis Regni nostri Russie habitam et existentem, que ilynastyczny, bo Piastowie szląscy zostawszy lennikami czeskimi należeli do imperyum; tylko zamiana za ziemię 
Topolczany i inne posiadłości w Węgrzech , jak mówi Zygmunt I. cesarz rzymski i król węgierski w dokumencie wy- 
danjTn w Wywarze feria tertia proxima post festum s. Dorolheae 1396, w Dogiela Cod. dipl. IV., p. 77, gdzie czy- 
tamy: „Ludovicua rex Hungariae , Poloniae, Dolraaciae etc. socernoster cańssimus , łerram Russiae cum suo dominia per 
modum conimutationis pro terra Caplochan et ałiis lerris, quas illustris princepa dominus Ladislaus dux Opoliae, suua 
et noster avunculus dilectua in regno nostro Hungariae pro iunc possedisset et łenitisaet , eidem domino Ladislao duci 
pridem hgitime appropriai-eril." Dla tego też Władysław Opolski, przy zrzeczeniu sig rządów na Rusi na rzecz 
Ludwika, w dokumencie wydanym w Wieluniu ipso die octauo fesli Epiphanie 1379, zowie go swoim łaskawym panem 
jako hołdownik zwierzchnika, wyrażając sig tak: „Ahsoluentes et liberantes nichilominus vos et vestrum ąuemlihet spe- 
cialiter ab huiumiodi Homagio obediencia fidelitaie et aliis gaihusiiis promissionibus , quibua rtobis hereditarie fuistis 
subiecti obligati et aatricti. Resignantes redentes et reatituentes nichilominus voa et vealimm ąuemłibet vninersaliter et 
particulariter Serenissiino Principi domino Lodowico Yngańe Polonie Dalmacie etc. Regi, domino nostro gracioso." 
I stosunek ten byl wiadomy spułczesaemu Janowi z Czarnkowa archidyakonowi gnieźnieńskiemu, ap. 
Sommersb. II., p. 119, który mówi: „Cernens Yladialaus, quod nobile regnmn Russie propłer insultus Lithuanorum 

pacifice teneri non possit ipsum domino Ludorico resignaińt."' Szczególnie na uwagg zasługuje oświadczenie o 

rządach na Rusi Władysława Opolskiego, wyrzeczone przez papieża Grzegorza XI. w bulli erekcyi arcybiskupstwa 
halickiego i biskupstwa przemyskiego, włodzimierskiego i chełmskiego, wydanej w Awinionie Idibus Februarii 1375, 
u Theinera Veter. monuni. Polon. I., p. 713. Brzmi ono tak: „Pro parte dilectl flil Ladislai ducis Opulienais, suh 
cuius temporali dominio dicte partes consistere asserunłur," tak więo nie ulega żadnej wątpliwości, że Władysław 
Opolski był dziedzicznym wielkorządcą Rusi. A ostateczną wątpliwość pod tym względem usuwają następne pojawy. 
Na kwartnikach ruskich przez niego bitych znachodzim na awersie ukoronowaną literę L. z napisem w otoku: 
Lodouicus R{ex) Yngariae; a na rewersie lew wspinający się i napis w otoku: Yladislaus Dux. Prócz tego na doku- 
mentach Władysława Opolskiego, które są w archiwum tutejszem, jest zawieszona pieczęć większa na wzór tak 
zwanej majestatycznej, pwoż na takowej jest przedstawiona jako książąt udzielnych osoba siedząca na krześle z ka- 
peluszem niemieckim na głowie i mieczenl w prawej ręce, z tarczami herbowemi po obu stronach z prawej orła 
jednogłowego za Polskę a z lewej lwa wspinającego się za Ruś. Zachodzi pytanie, do jakiego państwa należał 
Władysław Opolski, bgdąc wielkorządcą Rusi, do Polski lub Węgier? Rozpatrując poczet świadków, których napoty- 
kamy na dokumentach przez niego wydanych, zastanawia nie mało, że są to po większej części polscy dostojnicy, 
na prz. z r. 1372 Świętopełk wojewoda sieradzki, Paszko (Paweł) Złodziej z Piłchowicz kasztelan czchowski, 
z r. 1377 Mikołaj Kanclerz; z r. 1378 Mikołaj z.Bogoryi kasztelan zawichostski , Jan Szof marszałek, Gniewosz 
z Dalewic podkomorzy krakowski. Był on wiec niezawodnie członkiem stanu polskiego, co i ztąd widać, że 
z Rusi przeniósł go Ludwik do Polski, dawszy mu ziemię dobrzyńską. J. Wagileuicz. 

8 58 

freąuentcs incursus Litwanorura solet subire, graciose couforere, et ipsani ac eius iucolas 
in eorum libertatibus pristiuis illesos conserrare debeamus , ut dicta ciritas et iuhabitatores 
ipsius eo comodiiis populorum multitudine decorentur ac utilitate, comodo et profectu 
amplientur, Consideratis premissis et recensitis fidelitatibus, ąuibus hucusąue constanter 
se nostre maiestati reddiderunt gratos incole dicte civitatis pariter et acceptos, eandem 
civitatem Lemburgensera et habitantes iu ea , asumpsimus et presencium patrociuio spou- 
demus in omnibus iuribus et libertatibus, videlicet, deposicione omnium inercanciarum , 
omnium et ąuorumlibet mercatorum, ac trausitu seu via, ac omnibus al^s, ąuibus tempore 
felicis memorie domini Kazimiri ąuondam Kegis Polonie, et demum tempore regimiuis 
Illustris domine Elisabethe Reginę , nostre genitricis carissime , freti sunt et potiti , gaudere 
et utifrui yolumus et ex«unc in antea illesos et illibatos consei'\"are presencium sub nostre 
maiestatis Sigillo testimonio litterarum. Datum Dj^osgewr ') die nono mensis May Anno 
Domini Mo C° C" C° septuagesimo nono. 

Relacio Petri Zudar Bani, iu presencia archiepiscopi Strygoniensis. 

Oryginał na pergaminie w arcbiw. miasta Lwowa nr. 15. Na pasku pergaminowym zawie- 
szona była pieczęć, która zagingła. Kopię tego dokumentu posłał Zubrzycki do Petersburga, 
gdzie ją archeograficzua komisya W7drukowała (Supplementum ad histor. Kusss. mouum. p. 129), 
ale z kilku mvłkami. XXIX. 

w Preszowie 23. Sierpnia iSyg. 

Królowa Elżbieta daje rozkaz, żeby Ormian zachowano przy ich zwycza- 
jach i obyczajach, pożytkach i prawach, jak za czasów króla Kazimierza 

Wielkiego. 

Elizabeth, Dei gracia Yngarie et Polonie Regina senior, Nostris iidelibus uniyersis 
et singulis Capitaneis, Woyewodis, Burgrabys, Officialibns per totam terrara nostram 
Russie constitutis Graciam Regiaui cum favore. Cupientes communitatem Armenorum nostro- 
rum in Lemburga civitate uostra terre prescripte nostre perfrui bona pacis tranąuillitate, 
Yestre nimirum universitati ac tidelitati nostro Regio edicto firmiter conimittentes , man- 
damus, ąuatinus Armeuos nostros in dieta ciritate lemburgensi intra mnros ot extra civi- 
tatem eiusdera cohabitantes in suis cousuetndinibus , moribus yidelicet Adrocatis , Episcopis, ') Dyosgewr, Dyos-Gjor miasto w komitacie pesztońskim na Wggrzecli. 59 

Sacerdotibus , Ecclesys seu quibusvis utilitatibus ac iurłbus iiniversis, ąuibus alias tempore 
Serenissimi priucipis domini Kazimiri, eadcm gracia olim Regis Polonie , beate recordacionis 
fratris nostri preclari, ac tempore nostii regiminis usi fueraut liucusque et utebantur 
exnunc proiit extunc utifrui pacifice et ąuiete statu et iure primero, absque omiii coutra- 
diccione et recnsa stare et vivere permittatis, nostre Reginalis gracie sub obtentu. Vobis 
nichilomimis nostro iideli Barom domino lanussio, Capitaneo ') terre sepius nomiuate, 
singulariter committimus, insinuantes, ąuatinus superius dictos Armenos ab homiuum 
ąuorumlibet iniurys, molestys et pertiirbacionibus universis tueri et protegere soUicite 
debeatis et in eorum iure per vos et ąuemlibct yestrum necuon alios in terra Russie 
constitutos morę pristino permittatis cum effectu. Harum ąuibus Sigillum uostrum est 
appensum testimonio literarum. Datum in Appriasz '^) feria tercia in yigilia beati Bartho- 
lomei Apostoli Anno domini Millesimo tricentesimo septuagesimo nono ^j. 

Dokument ten znachodzi się w arciaiwum miasta Lwowa w kopiaryuszu księga 223, str. 56 
i nast. i to w transsumpcie Władysława Jagiełły z r. 1387 przepisanym na początku XV. wieku. 
Zobacz nr. XLV. 

XXX. 

w Łucku i8. lyistopada iSyg. 

Dymitr książę włodzimierski i łucki oświadcza , że składy towarów pozo- 
staną jak dawniej we Lwowie, Włodzimierzu i Łucku, chybaby król 
Ludwik kazał inną drogą przez Ruś udawać się do Tataryi. 

In dem Namen gotis, Amen. Wir groser Furste Demetyr *), von den genaden 
gotis von Ladymir und von Luczk, gelobin den erbaru Luyten dem Ratę und den 
gemeynen Burgern und der ganczen Stat czu der Lemburg, Das Wir keynen Koufman ') Janusz czyli Jan starosta ruski, jest wspomuiony w dokumencie z r. 1382 u Kantony Hiitor. crit. reg, 
Hungar. X, str. 20: „Joanni (de Kapulya) vaiuodae Russiae." 

^) Appriasz, Preszow, Eperies miasto żup. w Węgrzech. 

') Zubrzycki „Kronika miasta Lwowa" str. 136, twierdzi, że przytoczony dokument : „Królowej Elżbiety 
zmyślony, bo się w nim tytułuje królowa polską , którą nigdy nie była." Zarzut bardzo bJahy, ponieważ tytuł ten. 
napotykamy w testamencie Elżbiety spisanym w Budzyniu 5. Kwietnia 1380; Katona IJistor. crit. rey. Hang. XI., 
str. 671 i nast. J. W. , ' 

*) Dymitr książę włodzimierski i łucki, jest wymieniony w Synodyku cerkwi uniowskiego monastyru. 
Tamże napotykamy go na kar. 3. w rodzie Lwa Dauiłowicza minią zapisanego w tem następstwie: JlaHU.\a, JIiBa, 
reopcHfl, 4hmht|)hs " Ten sam książę wspomniony jest w Letopiscu lite w. wydanym przez Dauiłowicza str. 2, 
jako władca części Podola: i jego to nakładem został wylany dzwon trębowelski, który dziś znacłiodzi się w katedrze 

8* 60 

nicht wcUen losen czyn mit zyme giite, her zey yon polen ader von Dnyczlien Landen 
durcli unzer lant ken Heydeulant, das dy Nyderloge blybe czu Ladyniir czu Luczk und 
czu der Lcmburg, ais is von alders her vormols gewest is. Welde uch aber unzer Herre 
der Konig gewalt tun, und hyse den gast, durch uwer lant ken Hej-denlant czyn, so 
welte Wir ouch den gast durch Unse Lant loseu czyn ken Heydeulant, Und dy briwe dy 
Wir czwyschehen uns vorschrebyn han, ir suUet uns unsern Biyf, und Wir uwern brif 
uch antwerten zullen , an allen schaden , und an alle argelyst, und an ale Hyndernis ; czu 
eyner Befestenunge des geczuyknys desys briwes habe Wir -angehangen unser Ingezygil. 
Gegebyn is der Brif an dcm achten Dagę des Heyligen Herren Sente Mertins des werden 
Byschhowes noch unsers Herren geburt M. C. C. C. L. XX IX czu Luczk '). 

Oryginał na pergaminie , dobrze zachowany w arch. miasta Lwowa nr. X\1I. Pieczęć zawie- 
szona była na pasku pergaminowym, dzisiaj oderwana. Na odwrotnej stronie pergaminu napis 
z XV. wieku: i*. 

depositi leopoliensis ducis Lithuanie Demetry 1379. XXXI. 

Dyosgewr i. Kwietnia i38o. 

Król Ludwik zachowuje Ormian lwowskich przy ich zwyczajach i oby- 
czajach jak za czasów Kazimierza Wielkiego. 

Lodouicus dei gracia Rex Yngarie, Polonie, Dalmacie et c. Nostris fidehbus uni- 
versis et singuhs Capitaneis, Woyewodis, Burgrabys, oflicialibus per totam terram 
nostram Russie constitutis Graciam Regiam cum salute. Cupientes communitatem Armenorum 
nostroi-um in Lemburga civitate nostra terre prescripte nostre, perfruibouapacis tranąuilUtate, 
vestre universitati ac fideHtati uostro Regio edicto firmiter committentes , niaudamus, ąuatinus 
Annenos nostros in dicta ciyitate Lemburgensi intra et extra muros ci\itatis eandem 
cohabitantes in suis consuetudinibus et moribus , ąuibus alias tempore Serenissimi principis ') Dokument ten zamieściła komisy a archeograficzńa w Petersburgu według kopii D. Zubrzyckiego 
w dziele: Supplementum ad historica Russiae monumenta, p. 128 sqq., z dość licznemi myłkami. 

Św. Jerzego. Był on wigc potomkiem Lwa Danielowicza , a podobno synem Jerzego Lwowicza; ale w jakim stosunku 
zostawał do Lubarta Gedyminowicza i syna jego Teodora , którzy byli właściwymi władcami Wołynia , nie jest w^ia- 
domo. Domysł jednak o tym Dymitrze Stadnickiego Synów. Gedym. II., str. 157, że jest on jedną osobą z Lu- 
bartem, już dla tego nie może się utrzymać, iż w tymże Synodyku osobno zestawiony ród Lubarta, a w nim 
minią napisany jest pierwszy w drugim przedziale Dymitr; ob. tamże str. 260. J. Wagilewice. 61 

domini Kazrmiri, eadem gracia olim Regis Polonie beate recordacionis et fratris nostri 
preclari, ac tempore nostri regiminis hucusąue usi sunt et utebantur; exminc prout 
extunc utifrui pacifice et quiete statu et iure primeyo absque omni recusa stare et vivere 
pennittatis , Nostre Regalis gracie sub obtentu. Vobis nihilominus nostro fideli Baroni 
Maguifico viro domino loliauni Capitaneo terre Russie sepius nomiuate singiilariter com- 
mittimus insinuautes, ąuatinus superius dictos Armeuos ab hominum ąuorumlibet iniurys, 
molestys et perturbacionibus universis tueri et protegere solicite debeatis et in eorum 
iure per vos et ąuoslibet vestros necnon alios in terra Russie constitutos morę solito 
stare permittatis cum eifectu. Harum quibus Sigillum nostrum impressum est testimouio 
literarum, presentes attamen reddi iubemus exhibenti semper post lecturam. Datum iu 
Dysgeuer septima die octavarum festi Pasce Anno domini Miilesimo trecentesimo octuagesimo '). 

Dokument ten znachodzi sig w archiwum miasta Lwowa w kopiaryuszu księga 223, str. 56, 
i to w transsumpcie z r. 1387 króla Władysława Jagiełły, przepisanym na początku XV. wieku; 
zobacz nr. XLV. XXXIL 

Około r. i38o*). 

Król Ludwik ustanawia skład towarów we Lwowie dla kupców idących 
do kraju Tatarów i wracających z niego. 

In nomine domini amen. Nos Lodovicus dei gracia Rex Hungarie, Polonie, 
Dalmacie etc. Ad perpetuam rei memoriam tam presentibus quam futuris volumus devenire : 
quia benignitate nostra Regia considerantes et graciosius attendentes diversa et multiplicia 
damna et incomoda ac depauperaciones , que fidelibus nostris Regnorum nostrorum 
Hungarie et Polonie sacris coronis subiectis civibus et incolis mercatoribus racione pre- ') Zubrzycki „Ki-onika miasta Lwowa" str. 136, twierdzi, że dokument ten jest podrobiony : „Zmyślony 
króla Ludwika, bo w nim nazywa króla Kazimierza swym bratem, a on był jego wujem." Prawda to jest, lecz 
królowie nazywają, się między sobą braćmi ze względu na swoje dostojeństwo. 

*) W kopiaryuszu, z którego dokument ten wzięto, opuszczono niestety datę. Wagilewicz uzupełniając 
j% dopisuje „około r. 1381" niedodając żadnych powodów, lecz z r. 1381 dokument ten być nie może, bo Ludwik 
mówi w nim o Elżbiecie, która zmarła już r. 1380; gdyby więc dokument ten był wystawiony r. 1381, byłby 
Ludwik niezawodnie dodał do imienia i tytułu matki, słowa; felicis recordacionis, pie memorie lub tym podobne. 
Domyślam się więc, że przywilej ten jest wystawiony r. 1379 lub 1380, kiedy Ludwik na siebie odebrał rządy 
Kusi, a więc przy tej samej sposobności, Idedy Ludwik wystawiał dokumeuta tutaj umieszczone pod nr. XXVIII, 
lub XXXI. 62 

cliisionis et prohibicionis vie Tartarie, quam cives uostri in Lemburga iu diotis uostris 
pretenderaut mercatoribus , instarent et orirentur irrecuperabiliter habita per nos et 
Serenissimam Priiicipissam Dominam Elizabeth genitricem nostram legittimam ac eciam 
uostrorum Baromini saua bene deliberata et matura deliberacioue , et ex certa uostra 
sciencia deceruentes , omniiio yolumus , deffinimus et statuimus perpetuo et irrevocabiliter , 
ut iiuiyersi et singuli dictorum Regnorum Hungarie et Polonie uostrorum cives et iucole 
mercatores yenientes cum eorum rebus et mercimonys in dictam nostram civitatem Lembur- 
gensem, cuiuscunque generis, speciei et materiei existant, dummodo se Me digno dictorum 
nostrorum Hungarie et Polonie regnorum docuerint testimouio fore cives seu iucolas, ad 
plenos XIV dies cum dictis eorum mercibus in dicta civitate Lemburga continuare pro 
speciali eorundem Lemburgensium incolarum consolacione ac melioracione et yeudicionem 
exponere teuebuntur. Quas cpiidem eciam merces predictas si vendere ibidem non possent, 
tunc soluto iusto, digno et consueto theloneo cum eisdem mercibus liberę et absąue 
cuiusris hominis cuiuscunąue status vel condicionis impedimento Tartharłam et ad quasvis 
Tliartarie partes quocienscunque et quandocunque ipsis opportunum et expediens fore vide- 
bitur, Yel eorum beneplaciti fuerit transire debeant et poteriut, et redire in civitatem 
Lemburgeusem cum ipsorum reportatis seu adductis mercibus de Thartaria ad plenos XIV 
dies iacere et oasdem merces in quantum poterint ibidem comodiosius et utilius yendere 
siut astricti. Quibus tunc elapsis XIV diebus, post dictam reversionem , soluto iusto eorum 
et condigno tlieloneo, ad propria transire poterint liberę, vel quo eorundem mercatorum 
nostrorum fuerint voluntates. Volumus insuper et decernimus, • quod omnes literę nostre 
aut genitricis nostre predicte antę prius priyilegium impetrate per dictos Lemburgenses 
quomodolibet contrarie presentibus nullius sint penitus iugiter efficacie vel yigoris. In cuius 
rei memoriam presentibus duximus concedendum. Datum .... 

Dokument ten z opuszczoną datą znachodzi się w arch. miasta Lwowa w kopiaryuszu 
księga 223, str. 77, odpisany przy końcu XVI. wieku. XXXIII. 

We Lwowie 14. Października i38o. 

Jan, starosta ruski, rozstrzyga spór Mikołaja Szegoczyca z Przybkiem 

z Buska o wieś Lackie, przyznając ją na własność pierwszemu. 

Noverint uuiversi presencium noticiam liabitnri: Quod Nos Johannes Russie Capi- 
taneus recognoscimus publice profitentes: Quod Nicolaus Szegoczicz uua cum domino 
Pribcone de Busco presenciam nostram personaliter accedentes, in iudicio generali pro 63 

una rilla Laczske ') dicta iii simiil iudicium habebant, super qua ambo tam domiiius 
Przipko, ąuain et ipse Nicolaus pi'ivilegia Illustrissimi Priucipis et Domini Domini Ladi- 
slai Ducis Oppoliensis, Weluneusis et tuuc Russie, coram uobis et quam pluribus Nobi- 
libus Terre Russie iudicibus, eidem iudicio geiierali assidentibus , demoustraverunt , iii 
ąuibus audiyimus, quod ipsa villa Laczsky ambobus est ascripta, sed in priviIegio Nicolay 
Szegoczicz coutinetur, ita quod idem Domiiius Dux dicit expresse, quod ipsam villam 
domino lesconi Kmythe ■) non dedisset ueque ipsum Nicolaum, sed pro suo serricio 
eundem reservavit, hoc tamen non obstanto, quod notarius Domini Ducis prefati ex iguo- 
raucia eandem villam sepedictam iu privilegio domini Kmytlie scripsit : hoc tamen Domiuus 
Dux iu priyilegio eiusdem Nicolay est professus : uude Nos auditis huiusmodi couclusionibus 
per ipsum Domiuum Ducem plenarie exclusis, ipsum Nicolaum Szegoczicz contra domiuum 
Pribcouem fecimus esse iustum: sibi eandem yillam cum omnibus suis utilitatibus, fructibus, 
censibus, redditibus, cum agris, campis, sihis, uemoribus, pratis, pascuis et omnibus 
adherencys suis, quomodolibet ad ipsain villam Laczske spectantibus , prout ipsa villa in 
suis limitibus circuinferencialiter est distincta et limitata, prout eciam in ipsa litera privi- 
legiali est expresse conscriptum , adiudicantes : Domino vero Pribconi abiudicantes : in quo 
quidem iudicio iudices fuerunt infrascripti : dominus Nicolaus Paharus dictus, dominus 
Matliias Electus lemburgensis , dominus Petrus Brun, dominis Chodco Bibelsky, Chodco 
Loyeuicz , dominus Benco , dominus Dimitrius Thezaurarius Polonie , Petrassius Strysky, 
Michael Calouicz, lanussius albus, et aly quam multi probi viri, fide digni. Actum et 
datum in Lemburga in yigilia Hedwigis gloriose sub Anno Domini Millesimo CCC LXXXo. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. 19. U dołu na rzemyku pergaminowym 
pieczęć woskowa wisząca z herbem Odrowąż i napisem w otoku: „S. loliannis . . . Russie." Trzy 
inne oderwane , pozostały tylko paski pergaminowe. 

XXXIV. 

w Łańcucie 23. Listopada i38i. 

Otto z Pilczy, wojewoda i starosta sandomirski , pan na Łańcucie, 

zakłada w obwodzie łańcuckim wieś , nazywając ją Langinaw, dziś 

Hanzlówka, i nadaje w niej dziedziczne sołtystwo Janowi Langowi. 

In NOMiNE DOsnNi AJiEN. Cuiu oiunes eiiipcioiies , yendiciones, douaciones et resigna- 
ciones sen ciualescunque contractus nullum robur perpetue firmitatis per se yaleaut ") Laczske, Lackie, wieś w powiecie złoezowskim. 

') Jaśko Kmita, herbu Szreniawa, starosta sieradzki, Niesiecki V., str. 125. 64 

optinere (sic), nisi solempni (sic) titiilo litei^arum testiumqiie annotacione fuerint roborate, 
Ea propter nos Otto Palatinus et Capitaneus Sandomiriensis , domiuns heresąue de Pilcia, 
Yolentes et cupientes ampliare et augere ceusus, redditus et proveutus nostri dominy in 
silris et mericis opacis et condeusys in districtu Lanssuth uostre civitatis situatis, de quibus 
nobis nostrisąue antecessoribus penitus nullus fructus et utilitas proreniebat et oriebatur, 
in prefatis itaąne sihis et mericis villam decrevimus collocare seu eciam situare, nomen 
eedem (sic) ville Langyn Aw ') inponentes. In qua ąuidem villa provido circumspectoque viro 
Lang Hansyl suisque liberis ac legittimis successoribus Sciilteciam in perpetuum iure hereditario 
damus preseutibus et assiguamus, maturo consilio multorum proborum super eo preaccepto. In 
prefata itaque villa Langyn Aw prefatus Scultetus Lang Hansyl centum et octo laneos seu mansos 
iure Meydburgensi mensuratos collocare debet et tenetur '^). Quos centum et octo laneos 
non alterius iurisdiccioni ad collocandum subdere promittimus , nisi iuridiccioni (sic) Scul- 
teti prenotati alias Lang Hansyl, de quibus quidem centum et octo laneis sepe tacto 
Sculteto Lang Hansyl suisque liberis ac legittimis successoińbus Quatuor mansos seu 
laneos liberos ab omui nostra solucione et coUeccione damus et assignamus. Item ^) pro 
Eclesio (sic, sic) duos et pro tempe alias Scotnicza similiter duos mansos damus et assigua- 
mus. Ceterum prefato Sculteto damus et couferiraus duas tbabernas, duo molendina, quot- 
(juot rotas in hisdeiu moleudiuis facere potest. Item damus sepiusdicto Sculteto 
quinque artiliccs, scilicet tabrum, carnificem, sertorem (sic), sutorem et pistorem et hys 
quinque artificibus unicuique pro orto uuum quartale agri; damus denique dieto Sculteto 
sextam partem de censibus villa ex eadem provenientibus et tercium denarium de re qua- 
cunąue iudicata; qui quidem Scultetus suique liberi ac legittimi successores iudicare 
debent et possunt omnes causas magnas sive parvas secundum exigenciam iuri (sic) Meyd- 
burgensi (sic). Hec itaque omnia et siugula prenarrata sepissime tacto Sculteto Lang 
Hansyl suisque liberis ac legittimis successoribus ab omnibus nostińs solucionibus et labo- 
ribus libera facimus preseutibus et soluta; ut autem prenarrata villa nostra Langyn Aw 
eo cicius et facilius possit collocari, omnibus et singulis kmethonibus et incolis in dicta 
yilla comanentibus (sic) vel comanere (sic) volentibus a data presencium yiginti annorum 
per spacium damus et concedimus omnimodam libertatem ab omnibus nostris solucionibus, 
laboribus, angarys et pcrangarys et alys quibusvis collcccionibus , quibuscunque nominibus 
Yocitcntur. Qua itaque libertato olapsa seu exspirata omnes kmethones et incole in prefata 
villa Langyn Aw commorantes nobis nostrisque liberis ac legittimis successoribus census ') Langynaw dziś Hanzlówka wieś na porzeczu Mieczki na południe Łańcuta. 
^) „tenere^' wydr. w „Dod. do Gaz. Lwowsk." 
') Kościoła dziś nie ma w Hanzlówce. 65 

et hoiiores solvere słut astricti secundum moduui et consuetiuliuem aliarum uostrarum 
^dllal•ulu in districtu et vicinio Lanssiith chitatłs iiostre locatarura. lu recoiupeusam vcro 
premisse iiostre donacionis multocieus tactus Scultetus suis cum liberis ac legittimis suc- 
cessoribus ad ąiiamds expcdicioncui cum hasta uobis nostrisąue successoribus senire 
teneatur; praudialcs vero alias obedue ipse Scultetus ąuolibet in auuo per quatuor 
scotos ') semel nobis ordinabit seu presentabit, kmethones vero omnes et singuli ibidem 
persererantes similiter per ąiiatuor scotos ^) et hoc bis per aiuuim nobis dabunt et presen- 
tabunt, et hoc libertate premissa exspirata. Quam quidem Sculteciam in dicta villa 
Lang3'n aw prenarratus Scultetus Lang Hansyl suis cum liberis ac legittimis successoribus 
tenebit, habebit et pacifice possidebit, vendet, donabit et comutabit (sic) et pro sua 
suorumąue successorum voluntate conyertet; ut autem premissa omuia robur perpetue 
firmitatis possint optinere {sic) presentes litteras c(o>;/)ici fecimus, nostri Sigllli maioris 
miinimine ipsos roborantes. Actum et datum Lanssuth die beati Clementis papę amio 
iom(mi Jf)illesimo Trecentesimo octuagesimo primo, Presentibus Michaele truth fraw (sic, 
s/f) advocato, Niclone alias Tropar, Nicolao Bar . . . . ^) dar, Manczlone, Petro alias 
Gostnar consulibus civitatis uostre Lanssuth, Hannus ow stachar {sic, sic) Sculteto de 
Crzemenicza ') et aljs multis fide dignis. Scriptura autem per ]Mathiam de Lgotha heredem, 
notarium Curie uostre. 

Pergaminowy oryginał w dwóch miejscach nieco uszkodzony w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. -i). 
Pieczęć wi"az z kawałem niezapisanego pergaminu oderwana. Dokument ten poprzednio drukował 
z kilku myłkami i niedokładnościami Fr. X. Wolański w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." 1852, nr. 2 
i 6. Na odwrotnej stronie pergaminu tylko jeden bardzo świeży napis podający treść dokumentu. XXXV. 

w Krośnie 1382 r. 

Wójtowie dziedziczni krośnieńscy przekazują cechowi rzeźnickiemu jego 
jatki na własność pod warunkiem opłacania pewnej daniny. 

Nos Petrus et Heulinus, gerraani adrocati hereditary civitatis Crosneusis, notum facimus 
unirersis, ad quos praeseutes devolveutur : Quoniara commodum nostrum et successorum uostro- 
rum diligenti consideracione perpendentes ceususąue nostros annuales, qui nobis et successoribus ') i ') rP''" quatuor scotis" wydruk, w „Dodatku". 

^) Trzy najwięcej cztery liter wydarte. 

') Krzemienicą osada na południowy wschód Łańcuta. 66 

nostris continua annorum revoluciono a nostris lauys provenire consuevenuit , stabilire, 
amplificare et in conditiouem meliorem transformare cupientes, ipsis lanys nostris merao- 
ratis scamna sive bancos lanioruni, ad adyocatiam nostram pertinentes seu pertinencia, 
pro certa pecnniae ąuautitate nos rite atque rationabiliter reudidisse publice profiteniur ac 
nostro iudicio in baunito resignasse, iure haereditario tenenda et habenda, possidenda, 
yeudenda , commutanda et obliganda , locanda , conducenda et ad omnia cum eisdem prout 
ipsorum cuilibet yidebitur melius faciendum; ita tamen quod nobis et nostris successoribus 
censum coustitutum singulis annis exsolvere debent et assignare omui sine dilatioue. In- 
super etiam yolumus , ut quod si dicta scamna yetustate . aut yentorum impetuositate aut 
quo vis casu fortuito seu, quod absit, iucendio ignium redigentur in niliilum, per ipsos 
lanios et eorum sequaces, quicuuque pro tempore fuerint, proprys impensis, nostro omni 
sine suffi-agio ac nostrorum successorum, denuo construenda, nisi, in quantum de nostro 
beneplacito fuerit, ad boc faciemus. Ceterum etiam statuimus, habere yolentes, quod si 
aliquis nostrum aut successores nostri, quicunque pro tempore fuerint advocati, suam 
indignationem super quempiam excitari yoluerint iuflammari ipsum propterea a suo scamno, 
qui se liouoritice conseryayerit, nullatenus elimiueut, nisi probari possit contrarium. 
Demum etiam, si yiyum ex hac luce migrare contigerit, et pueros siye viduam post se 
reliquerit, hy sua scamna tenere debent, quamdiu nobis et nostris successoribus censum 
soiyere et comnuinitati asstare possunt, et ab eis nullo modo sequestrari debent. Licet 
autem eis praedictos bancos, instaute aliqua necessitate, yendere obligareque omni sine 
contradictione. In cuius rei testimonium sigilla nostra praesentibus sunt subappensa. Actum 
et Datum Crosna sub Anno Domini INIillesimo Trecentesimo Octuagesimo Secundo. 

Dokument ten potwierdził, nie podając roku, dziedziczny wójt krośnieński. Potwierdzenie 
to brzmi: 

Nos Petrus adyocatus Crosneusis notum facimus tam presentibus quam futuris, 
quibus expedit, uniyersis: Quia Magistri et Seuiores totaque communitas laniorum loci 
iam dicti in nostra nostrorumque aliorum seniorum praesentia constituti nobis sua quae- 
rela {sic, nic) deposuerunt, quod ipsorum litterae, quas super bancis sive operibus eorum 
a nostris antecessoribus yidelicet Heulino , patre nostro carissimo , et Petro , patruo nostro 
dilecto, olim adyocatis loci seu oppidi in antea dicti recolendae memoriae, se liabuisse, 
asseruerunt, ipsis iucendio ignis eo tempore, quo ciyitas forte peccatis hominum expo- 
scentibus flammarum voragine heu extitit in fayillam redacta, etiam per negligentiam' 
esspectationis essent consumtae, supplicantes omni cum instantia, quatenus easdem litteras 
ipsis de nostro ofticio sub forma priorum litterarum iunoyare, ratiticare et coufirmare 
deberemus. Quarum quidem literarum tenor dinoscitur fore talis nobis et alys civitatis 
senioribus testantibus in hacc verba : 67 

Tutaj następuje przywilej z r. 1382, powyżej ocldrukowany. Potem brzmi potwierdzenie dalej: 

Nos igitur iiostro salubri ac nostrorura amicorum, ąuorum iuterest freti consilio et 
coiiseusu adhibito, ipsorum congruis petitionibus inclinati, praedictam venditionem per 
nostros i^racdictos praedeccssores taliter factam, ipsam ratani, gratam habeutes bonaque 
ipsorum, ut praemittitur , nostro ex officio renovamus, stabilimiis, ratificamus, confirma- 
mus liarum tenore statuente. lu cuius rei testimoninm sigilli nostri munimine iussimus 
roborari. 

To potwierdzenie wójta Piotra, bez wymienionego roku, potwierdził powtórnie w r. 1516 
Mikołaj Kamieniecki. Potwierdzenie to brzmi: 

In Nomiue Domini Amen. Consueveruut humana gęsta , quae sub vitae humanae 
coutingunt tempore solerti cura et provisioue recto tramite aeąuitatis et providentiae 
agitari atąue disponi, sed nisi fuerłnt futuris successorum scientys commendata et litte- 
rarum atąue testium fidedignorum testimonio perhennata, cum ammissione vitae simul 
deperire. Quapropter Nos Nicolaus de Kamieniecz, Capitaneus Buscensis necnon advocatus 
haereditarius Crosnensis, significamus et in notitiam deducimus tenore presentium universis 
et singulis tam presentibus quam futuris, noticiam presentium habituris: Quomodo ad 
nostram presentiam accedentes personaliter circumspecti viri Martinus Preisnar, Gregorius 
Hasnar, Micliael et alter Gregorius cives et carnifices nostri Crosnenses suo et aliorum 
carnificum nominibus nobis supplicaverunt , ąuatenus privilegia eorum ipsis per antecessores 
nostros advocatos Crosnenses super scamna macellorum eorum eis per eosdem praedecessores 
nostros concessa et veudita , contirmare , ratiticare atąue approbare dignaremur sub forma 
priorum privilegiorura , ąuae ąuamvis sunt ipsis per ignis roraginem absumta, tamen ex 
copys eorum , ąuas in pałam nobis reproduxerunt , ea sub tenore verborum horum conspe- 
ximus sub hac forma, ąuae seąuens fuisse: 

Tutaj następuje potwierdzenie wójta Piotra powyżej wydrukowane , potem brzmi potwierdze- 
nie Mikołaja Kamienieckiego dalej: 

Nos erga etiam petitionibus iustis dictorum carnificum tanąuam iustis et raeioni 
consonis, ąuoniam iusta petentibus non est denegandus assensus, dicta eorum priyilegia 
cum omnibus eorum contentis rata atąue grata babentes confirmamus, ratificamus et 
approbamus, deeernentes ea tenore presentium robur habere perpetuae firmitatis. In cuius 
etiam rei testimonium et fidem lioc praesens privilegiale decretum nostrum sigilli nostri 
appensione communivimus. Actum et Datum Crosnae feria sexta post festum conversionis 
sancti Pauli (i. Lutego) Anno domini INIillcsimo Quingentesimo Sedecimo, Presentibus 68 

ibidem Nobilibus Xicolao de Żarnowiec , Stauislao Mleczko de ledlicze et Borek et Nicolao 
fratre eius et nhs quam pluribus fidedignis testibus circa praemissa. 

Potwierdzenie Mikołaja Kamienieckiego było powtórnie potwierdzone wraz z drugiem nada- 
niem przez króla Zygmunta HI. w Warszawie 31. Marca 1596 r., ponieważ jednak nie zawiera nic 
prócz formuł konfirmacyjuycli nie umieszczamy go tutaj. Powyższe dokumenta atołi wydrukowa- 
liśmy według tego potwierdzenia zygmuntowego , znajdującego się w oryginale pergaminowym z za- 
wieszoną znaną, pieczęcią Iffólewską na sznurze z jedwabiu zielonego i nitek srebrnych skręconego, 
w archiwum miasta Krosna. XXXVI. 

We Lwowie i5. Listopada i385. 

Notaryusz Mikołaj z Bytomia spisuje imieniem Materna wicewikaryusza 

kontraty ruskiej, Dominikanina, i Jakóba gwardyana Franciszkanów 

oświadczenie dotyczące sporu o dom pomiędzy Bernardem arcybiskupem 

halickim a miastem Lwowem. 

In nomine Domini. Sub anno Natiritatis eiusdem Millesimo CCC° LXXXV, 
ludiccione VIII, XV Die Mensis Novembris, Hora quasi nona, in refectorio fratrum Ordinis 
Minorum, in Civitate Lemburgensi, in "mei notary publici et testium submissorum, ad huc 
(sic) specialiter vocatorum et rogatorum presencia, persoualiter constituti, Discreti ac rcli- 
giosi viri frater INIaternns ViceTicarius coutratu (sic) terre Russie societatis peregrinancium 
propter Christum inter gentes, ordinis Predicatorum , necnon frater lacobus Gardianus 
fratrum Minorum, de consensu ipsorum fratrum, publice ac manifeste recognoverunt et 
recoguoscunt: Quod Reverendus in Christo Pater Dominus Bernhardus Arcliiepiscopus Hali- 
censis propter quandam domum in dicta civitate sitam, divina suspendebat, quam sibi 
illicite asserit alienatam et causa concordie, strenuo ac nobili militi domino Nicolao 
Allexandri (sic) filio, in suum consensit arbitrium, et promisit divina relaxare, pretactus 
autem niiles inter Reverenduni in Christo patrem et dominum Bernhardum diligens con- 
cordiam generare , condicione tali , ut regalis dignitas inter sepedictos , yidelicet Revereudum 
in Christo patrem et dominum Bernhardum Achiepiscopum Halicensem, ac inter incolas 
dicta ci\itatis concordaret, ne dicta civitas inter scismaticos sita tam turpiter depopula- 
retur ac devastaretur , dummodo dicti consules ad regiam maiestatem nuncios diri- 
gerent, et familiarem unum dicti domini Archiepiscopi Halicensis liberę suis in expensis 
ad regiam maiestatem enutriereut, utrnm regalis dignitas domino Archiepiscopo Halicensi G9 

sepe dieto domiim prefatam aut veris heredibus ad eandem spectantibus assłgnaret, dicti 
vero consules singulas swasiones couseiicientes dicti militis domini Nicolai filii Allexandri 
(sic) et eius consilia, domum ac hospiciiim dieto domino Archiepiscopo ordinantes, donec 
prefati nunccy utriusąue partis a regia maiestate remearent, pretactus autem dominus 
Arcliiepiscopus Halicensis, non coactus nec compulsus, sed sponte et vohintarie, auimo 
bene deliberato spopondit ac promisit: Quod prcfatam concordiam per strenuum militem 
antedictum dominum Nicolaum factam seu dispositam, ratam et gratam ac firmam invio- 
labiłiter promiserat observare, deiiide, nescitur quo seductus spiritu, Rererendus in Christo 
pater et dominus Beruliardus Arcliiepiscopus Halicensis, singula promissa infringens, sub 
termiuo, quem sibi a semetipso prefigebat, in conteraptum katholice fidei, silenter ac 
furtive noctis temporibus evanuitque (sic) recessit, super quibus omnibus et singulis dicti 
consules Lemburgenses a me notario publico pecierunt, unum vel plura couficere instru- 
menta. Actum Anno, Indiccione, Die, Hora, Loco ut supra: uecnon ad maiorem eviden- 
ciam Sigilla prenominatorum conventuum videlicet Predicatorum et Minorum suut appeusa : 
presentibus discretis ac dominis Anthonio Castello , Martino Andree , Dominico et quam 
pluribus fide dignis. 

Ego Nicolaus Nicolai Korulini de Beuthom Clericus Cracouiensis 

S^ y Dyocesis, publicus Imperiali auctoritate notarius, premissis omni- 

^^ bus et singulis , dum sic fierent et agereutur , una cum prenomi- 

• i- ^ • natis testibus presens fui, eaque sic tieri vidi et audivi in testi- 
mouium omnium premissomm necnon lidem. 

Oryginał na pergaminie dobrze zachowany w arch. miasta Lwowa nr. XXI. Na paskach 
pergaminowych zawieszone na zwyczajnjm wosku wyciśnięte dwie podłużnego kształtu pieczgci: na 
pierwszej dwóch świętych podających sobie komunię i napis w otoku : S. Conueiitus Lenihurgensis ordinis 
Predicatorum^ na drugiej postać, którą rozpoznać trudno, i napis w otoku S. Fratnim Minorum 
Conventus Lemhurgensis. 

XXXVII. 

w Krakowie i. Grudnia i385. 
Jadwiga królowa potwierdza dział dóbr, jaki stanął pomiędzy Jakuszem, 
Mikołajem i Piotrem, synami Jakusza Cztana, pana i dziedzica na Strzel- 
cach, w r. 1377. 

In nomine domini amen. Heduigis dei gracia Regina Polonie, necuou terrarum 
Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie Pomeranieque domina et heres. Ad per- 
petuam rei memoriam. Revera clemencia salvatoris huraani generis imbecillitati , qHe 70 

de cnrsu temporis et oblivionis errore plurimum obnubilatur, industriosum remedinm indidit, 
ut actus suos, et signanter perpetuitatem concernentes , consuent litteranim apicibus et 
fidediguorum testimoaio perhennare , sanę pro parte fideliiim nostrorum : lanussy, Przeczslai, 
lacussj" et Domeratlii, filiorum olim laaissy Czthan militis et heredis de Strzelcze nuper 
maiestati uostre oblata peticio coutiuebat, ąuatenus litteram super facto dhisionis heredi- 
tatum innoYare , ratificare , confiniiare et approbare de nostre maiestatis celsitudine digna- 
remur. Cuiusąuidem littere contiuencia atque tenor per omnia dinoscitur fore talis : 

Tutaj następuje dokument z r. 1377, wydi-ukowaay w tym zbiorze pod nr. XXIV. Po tern 
brzmi potwierdzenie ki'ólowej Jadwigi: 

Xos itaąuo iustis peticionibus pro prefatis lauussio , Przeczslao , lacussio et Dome- 
ratho oblatis beuiguiter accliuate, supradictam litteram ratam babentes et gratam, ipsam 
in omnibus suis puuctis, articulis, clausulis et sentencys de nostre celsitudinis clemencia 
iiinoyamus, ratificanius, approbamus et tenore presencium confirmamus decerneutes sepe- 
dictam literam iu predictis suis omnibus puuctis, articulis, clausulis et sentencys robur 
obtinere perpetue tirmitatis. Harum ąuibus Sigillum nostrum appensum est testimouio litte- 
rarum. Actum Cracouie in crastiuo beati Andree apostoli Anno domini Millesimo trecen- 
tesimo octoagesimo (sic) ąuinto, Prcsentibus hys Strennuis riris, dominis Dobeslao Castel- 
lauo, Sandziwogio Capitaneo, Spithcone Palatino Cracouieusibus, lohanne Liganza Palatino 
Lanciciensi, Petro Malogostensi et lohanne Woynicensi Castellanis ac alys multis nostris 
iidelibus lidedignis. Datum per manus honorabilis viri domini Zaclicze, Prepositi Sando- 
miriensis, Aule nostre Cancellary. 

Oiyginał na pergaminie starannie pisany i dobrze zachowany w Zakł. Nar. Im. Ossolińskich 
(nr 143). Pieczęć wraz z sznurem i kawałem pergaminu oderwana. Na odwrotnej stronie parę 
bardzo świeżych napisów, nie zawierających nic ważnego. Dokument ten już poprzednio był popra- 
wnie drukowany w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." 1851, nr. 36. XXXVIII. 

We Lwowie i6. Listopada i386. 

Mikołaj z Czanoka, proboszcz Najśw. Panny Maryi jako prokurator 

mieszczan lwowskich, zakłada apelację do stolicy apostolskiej przeciw 

Bernardowi, arcybiskupowi halickiemu, w sporze o dom. 

In uomine Domini amen. Anno natiyatis eiusdem M" C. C. C. Lxxxyj, Indiccione nona, die 
Mensis novenibris x\'j , hora terciarum vel quasi pontiticatus sanctissimi in Christo patris et domini 
domini Urbani divina providencia papę yj annó viii" Constitutus in presencia mei notary publici et 71 

testium subscriptorum discretus vir dominus Nicolaus Petri de Czanok, rector ecclesie parochialis 
opidi lemburgensis procurator, et nomine procuratorio discretorum virorum videlicet consulum uecnon 
tocius communitatis coniunctim opidi prelibati quodam (sic) publicum instrumentum appellacionis iu 
carta pargamenea per me Nicolaum Koruclini (sic) notarium publicum Bcriptum a nonnullis grava- 
miuibus per reverendum iu Christo patrem et dominum dominum Bernbardum halicensem Archie- 
piscopum minus iuste illatis, dictus dominus Nicolaus intimavit, notificavit et publicavit prelibato 
Ai'cliiepiscopo presenti et audienti, cuius ąuidam appellacionis instrumenti tenor seąuitur et est talis: 

In nomine Domini amen. Cum appellacionis remedium a sanctis patribus sit indultuni 
ac imentum eaque, que propter ius fiunt, in statum debitum valeant reforraari, proinde 
coram Yobis honorabilibus et discretis viris dominis et te Nicolao notario publice et alys 
hic astaiitibus , Ego Nicolaus Petri de Czanok rector ecclesie prelibate procurator et nomine 
procuratorio predictorum civium lemburgeusium , dico et propono, quod prelibatus liali- 
censis Arcliiepiscopus sibi a sede apostolica pro aliquibus rebus, ut asseruit, dicte hali- 
censis ecclesie ') collatis et principaliter una domo sita in dieto opido in superiori parte 
circuli fore illicite abstracta , pro eadem vero domo ac alys rebus , prout in literis aposto- 
licis plenius continetur, a predicta sede iudicem obtinuit videlicet Revereudum in Christo 
patrem et dominum dominum Deraetriura titulo toto sanctorum ąuatuor coronatorum presbi- 
terum Cardinalem, legatum regnorum Yugarie et Polonie, sancte Strigouiensis ecclesie 
gubernatorem perpetuum , aule Yngarie summum cancellarium , predictus vero Arcliiepiscopus 
halicensis a memorato reverendo in Christo patre ac domino domino Demetrio citacione 
recepta de predicta domo et super ea questione mota, coram pretacto reverendo in 
Christo patre ac domino domino Demetrio pendente citacione , nescitur qua seduccione pre- 
libatus Archiepiscopus halicensis sic recepta citacione et mota questione pendencie litis, 
propriam anhelans iurisdiccionem ordinariam, qua minus iuste utebatur, me et predictos 
consulcs excommunicando et in predicto opido interdictum ponendo, proYoco et appello et 
apostolos primo, secundo, tercio instantcr, instancius et instantissime miclii dari pęto, 
si quis sit, qui michi eos dare possit et debeat subiciens me quo supra nomine 
et dictos consules et nobis adherentes omniaque iura et bona nostra et adherencium nobis 
proteccioni et defensioni dicti domini Demetry et iam dictorum et protestor de predicta 
appellacione corrigenda , innovanda, insinuanda, intimanda prefato domino domino Bernhardo 
halicensi Archiepiscopo et alys quibus ipsa de iure fuerit enodanda , quam cito , comode potero, 
Yolo intimare et in loco super hys testimonium Yirorum, dominorum et personarum hic pre- 
sencium et astantium et precipue tui notary hic presentis , rcquirens te , ut super premissis 
veri conficias unum ycI plura publica instrumeuta. Interposita est hec appellacio in stuba ') Po ecclesie stoi esse, które nie ma sensu , dla tego je w texcie opuszczono. 72 

domus religiosi viri domini lohaunis ordinis saucti Basilici. Actura Anno, Indiccione, die 
Mensis pontificatus , hora, loco, quibus supra, presentibus discretis viris dominis Nicolao 
predicatore de Crapicz, Paulo Sdezeyti de Keppernik, lacobo Gardiano ordinis minorum, 
Michaele notario ci\itatis, Domino lohanne Kersin presbiteris Wratislauiensis , Cracouiensis, 
Warmiensis, Culmensis diocesum, testibus ad premissa Yocatis et rogatis. S.N. Et ego Nicolaus Nicolai Korulini de Buthom, Clericus Cracouiensis 
(iiocesis , publicus Imperiali auctoritate notarius , huiusmadi appellacionis 
iuterposicioni, leccioni, apostolorum peticioni et protestacionibus ąc 
omnibus alys, ut premittitur , una emu prenominatis testibus presens 
inteifui. Impeditus tamen diversis causis per alium scribi procuravi, 
signo et nomine meis sobtis me subscripsi ad reąuisicionem pretacti 
domini Nicolai in testimonium omnium premissorum. Dokument ten na pergaminie pisany znacbodzi sig w archiwum miasta Lwowa nr. 22, 
pieczęci nie było przy nim żadnej. XXXIX. 

w Częstochowie 6. Lutego iSSy. 

Władysław Opolski wzywa mieszkańców Rusi do stawiania oporu królowej 

Jadwidze. 

Wir Ladissla van gots gnadeu herczog czu opól , zu welun, czur Onya, czur Dobrin etc. 
globen in giithen trauwen ane arg alleu vnsern Lantlewteu vud Steteu in Rewsen , ab \Tauwe 
hedwig konigin czu polen ken Rew^sen czoge mit krige, ab den vnser lantlewte adir 
Stete icht schaden nemen in demselbeu krige. Waz vns den blebe in Rewsen vau dem 
glowbe wir allen Landlewten vnd Steten richten alleu schaden, den se in dem krige 
entpfangeu hetten. Auch glowben wir en , daz vnser Beyden \Tauwen yrauwe Elizabetli 
Mid yrauwe Maria beyde konigiu czu yngeru vnd auch wir en nymmyr eynen vnger 
czu hawptmann seczczen ane eren wisseu vud willeu. Auch ab yrauwe hedwig konigin 
czu polen se an redeu worden, daz se ir gehorchig weren, se sullen sich Landlewte \iid 
Stete berufen an der herren eyne, die hernoch sten geschriben: An den Kónig van 
Bemen '), an den Marggrouen \an Meysen ^), an den herczog von heidelberg ^), an herczog ') Wacław król czeski od r. 1378 do 1419. 

'') Wilhelm margrabia misnieiiski od r. 1381 do 1407. 

') Ruprecht książę hejdelberski , właściwie palatyn reński, panował od r. 1353 do 1390. 73 

lodwig ') adir aii herczog kimrod '^), vnd sullen sieli irfarii waz se mit reclite tuu sulleu, 
daz sulleu se tun mit rnserm wissen. Daz wir aucli die ynsirn dorczu geseudeu mocliten. 
Waz se in soten reysen rorteten, daz globen mr en willeklich wedir geldin vnd wez sy 
van der egenanten herren eyiie vnderweyset werden wez vi'auwe hedwig konigiu czu polen 
recht gehaben mochte zu den egenanten Rewsen lande, dy weyle beyde konigin czu 
YDgern leben yrauwe Elizabeth vnd vraiiwe Maria konigin zu yngern vnd aucli wir, daz 
wellen wir willeklich mit euch leyden vud wellen uicht do wedir sein. Auch glowben 
wir, daz wir ane euch allen keyne rerrichtunge haben wellen mit vrauwen hedmg konigin 
zu polen vnd wellen euch io mit uns haben in der vorrichtungen vnd glowben euch wol, 
daz ir auch niclit andirs keu ves tut vud Erbern Lieben getreuwen ap vrauwe hedwig 
kouigyn zu polen adir ir rot mit vns adir mit euch nicht vor komeu welldeu vor der 
egenannten herren eyue alz geschriben stet, so mogit ir wol merken, daz se yns vnd 
euch meynen berowen vnsere ere. Decz zu geczewgnisse hauget vnser Ingesigel an disem 
briwe. Died geben ist zu Czhanstochow an sand Dorotheen Tage noch gottes gebort 
dreyczanhundirt ior dornoch in dem sibenden vnd achczigsten lore ^). 

Oryginał pergaminowy znachodził się w arcli. miasta Lwowa w faso. 13G, dziś jest w archi- 
wum ces. domu, dworu i państwa w Wiedniu, gdzie go przepisano. ') Ludwik książę 8zlą,sko- brzeski od r. 1359 do 1398. 

^) Konrad książę szląsko - oleśnicki od r. 1367 do 1410. 

') Ten dokument wydany na prośbg Maryi kr. węgierskiej, lub właściwie jej męża Zygmunta margrabi 
brandenburskiego, pod względem bistorycznym ma bardzo wielką, doniosłość. Acikolwiek jak mniemam z umysłu 
został on opóźniony, i do Lwowa wysłany już po przybyciu Jadwigi i uczynionem liomagium, bo tak nakazywała 
polityka Władysławowi opolskiemu. Potąd znany on był z lichego przekładu polskiego dokonanego w drugiej poło- 
wią zeszłego wieku, który jest zamieszczony w raptularzu w fasę. 1047. Ten przekład Zubrzycki wydrukował 
w „Kronice miasta Lwowa" str. 54 i nast. a później odpis jego posłał do Petersburga do archeologicznej komisyi, 
która go w dziele Su2)plementum ad histoi-. Rusa. monumenta, Petrop. 1848, p. 130 wydrukowała. Przekład ten już 
ze względu na zachodzące różnice z oryginałem zamieszczam. 

„My Władysław z łaski bożej xiążę opolslii, wieluński, dobrzyński etc. ob%vieszczamy naszym wszystkim 
„ludziom i miastom w Rusi , jeśli żeby pani Jadwiga , królowa polska , ciągnęła z wojskiem do Rusi , a nasiby ludzie 
„i miasta odnieśli jaką szkodę przez tę wojnę, cokolwiekby nam zostało z Rusi, z tego obiecujemy nagrodzić szkodę. 
„I to im obiecujemy, że ani pani Elżbieta, ani Pani Marya, królowa węgierska , ani my sami nie podamy im żadnego 
„Węgrzyna hetmanem bez pozwolenia ich. A jeśli żeby pani Jadwiga, królowa polska, chciała ich do swego posłu- 
„szeństwa namawiać, tedy się mają odzywać do którego z tych panów, jako do króla czeskiego, do margrabi my- 
„szyńskiego, xięcia hajdelberskiego , do xięcia Ludwika albo xigcia Konrada. I co im każą czynić, to mają, czymc, 
„jako za wolą naszą; a my im mamy wrócić nakład co na drogę dla tego nałożą. I jako im którykolwiek z tych 
„panów każe strony prawa pani Jadwigi, królowej polskiej, do ruskiej ziemi, za żywota pomienionych królewien 
„węgierskich postępować , tak mają czynić , a my mamy z nimi bądź dobrze , bądź źle zarówno cierpieć. I to wam 
„obiecujemy, że bez waszej woli i wiadomości żadnej zgody z panią Jadwigą czynić nie będziemy, toż rozumiemy, 
„że też wy tak uczynicie. Dla pewnego świadectwa na tym liście pieczęć naszą przyciskamy. Działo się w Często- 
„chowic w dzień świętej Doroty r. 1387." J- Wagilewicz. 

10 74 

XL 

w Gródku 1. Marca iSSy. 

Królowa Jadwiga udziela ziemianom i mieszczanom obwodu lwowskiego 

glejt wolnego przejazdu i powrotu ze Lwowa do Gródka i na powrót. 

Heduigis dei gracia Regina Polonie Litliuanieąue Princeps Suprema etc. fidelibus, 

dilectis Terrigenis, Consulibus totiąue ') Communitati ciyitatis et districtus lemburgensis ') 

Regiualem gi'aciam cum favore : fideles nostii dilecti , vobis et yestiiim cuilibet tenore 

preseucium damus securitatem sine fraude et dolo , ita quod ad nostram maiestatem venire 

pacifice possitis ^), facta yestra disponere et demum liberę recedere *), sahis yestris rebus 

omnibus et personis. Harum ąuibus uostrum Sigillum appeusum est testimouio litteramm. 

Datum in Grodek feria sexta proxima antę Domiuicam Reminiscere ^) Anno domini 

Millesimo Trecentesimo LXXX'no Septimo. 

Oryginał na małej ćwiartce pergaminowej dobrze zachowany znajduje się w bibliotece hr. 
Włodz. Dzieduszycldego we Lwowie. Na pasku pergaminowym zawieszona na czei-wonm wosku 
wyciśnięta, dość dobrze zachowana pieczęć ki-ólowej Jadwigi , taka sama jak u Żebrawskiego tabl. 
16, nr. 43. Na odwrotnej strome dwa dość świeże napisy, nie zawierające nic ważnego. 

Dokument ten z kilku niedokładnościami wymienionemi poniżej drukował poprzednio już 
K. hr. Stadnicki „Synowie Gedj-mina" II., 126; Supplementa ad Hist. Russiae Monumenta str. 131 
i Dyon. Zubrzycki „Ki-onika miasta Lwowa" str. 55. Mimo to podaję go tutaj jeszcze raz po- 
nieważ wszystkie wymienione oddruki zawierają myłki. 

XLL 

w Gródku i. Marca iSSy. 

Dobiesław kasztelan Krakowski, Jan Sandomierski, Sędziwoj Kaliski, 

Spytko Krakowski wojewodowie, Drogosz sędzia Krakowski, Krzesław 

kasztelan Sandomierski, Krystyn z Ostrowa ochmistrz królowej i Gniewosz 

z Dalewic dają glejt posłom miasta i powiatu lwowskiego. 

Nos Dobeslaus Castellanus Cracouiensis *), Johannes Saudomiriensis , Saudziuogius ') Zamiast totijae wydruk. Stadnicki „Synowie Gedymina" II. 126 „ioteegue", taksamo Suppl. ad historica 
Russiae m<mumenta p. 131 i Zubrz. p. 56. "-) „Lemiurgierms" wydruk. Stadnicki. ') ,jiossit" wydrukował S t a- 
dnicki, tak samo Suppl. ad h. B. m. p. 131 i Zubrz. p. 56. ') „recedaf wydruk. Stadnicki, tak samo Suppl. 
ad k. R. m. p. 131 i Zubrz. p.' 56. ') K. hr. Stadnicki: „Synowie Gedymina" U., 126 biednie datę tg rozwiązuje, 
pisząc 2. Marca zamiast 1. Marca; datg tę poprawił już Szajnocha, „Jadwiga i Jagiełło" Ul. 273. 

*) Dobiesław z Kurozwgk, herbu Poraj, kasztelan krakowski; Niesiecki V., str. 461. IX., str. 33. 75 

Calisieusis '), Spitlico Cracouiensis palatini ^), Drogossius Iuclex Cracouieusis ^), Crzesslaus 
Castellanus Sandomiriensis "*), Cristinus de Ostrów magister curie Domine Regiue Polonie, 
et Gneuossius de Daleuicze, promittimus tenore presentium terrigenis, consulibus totiąue 
communitati civitatis et districtiis Lemburgensis pro omnimoda securitate , quod ad domiuam 
nostram Regiuam Polonie pacifice devenire possiut , facta sua disponere, cum domina Regina et 
suis Baronibus loąui ac demum liberę recedere, salvis suis rebus omnibus et personis. 
Harum quibus sigilla nostra sunt appensa testimonio literarum. Datum in Grodek feria 
sexta proxima antę dominicam Remiuiscere Anno Domini Millesimo Trecentesimo LXXX™o 
septimo *). 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. XXV. U dołu na okrawkach pergami- 
nowych ośni pieczgci woskowych: 1) Poraj, z napisem: S. Bohieslai de Curoswanki ; 2) Leliwa, 
z napisem: S. loannis de Tarnów; 3) Topor, bardzo uszkodzona; 4) Leliwa, z napisem: S.d{om\)iu 
Sj}i{t)ko de Mellstein; 5) Topor, z napisem: S. Drogossu de Chroborz; 6) Poraj, bez napisu 
w otoku; 7) Rawicz, z napisem: S. Cristlni de Ostrów; i 8) Kościesza, z napisem: S. Gnewosii 
de Dale .... (reszta odłamana). 

XLII. 

We Lwowie 8. Marca 1387. 

Jadwiga królowa potwierdza prawa, wolności i przywileje miasta Lwowa 
z czasów Kazimierza Wielkiego i Ludwika, znosi cla i daniny po śmierci 
pierwszego nałożone , nareszcie ustanawia w nim skład soli i wszelkich 
towarów i zaręcza zachowanie praw Rusinom, Ormianom, Saracenom, 
Żydom i wszystkim w ogóle mieszkańcom. 

In nomine domini Amen. Decet ąuorumlibet principum legitimas actiones, preser- 
tim pcrpetuas scripturarum meraorie comendare, ne per oblivionem possint aliąualiter in 
cichilum redigi et reduci. Igitur nos Heduigis dei gracia Regina Polonie Litliuanieque 
princeps suprema et heres Russie etc. ad uni^ersorum noticiam tam presencium quam 
futurorum volumus devenire :. Quod considerata tidelitatis constancia ac diligencius inspectis 
fidelibus seryicys , que circumspecti viri consules . cives totaque communitas civitatis nostre ') Sgdziwoj z Szubina, herbu Topor, wojewoda kaliski; Niesiecki IX., str. 98. 

^) Spytek z Melsztyna, herbu Leliwa, wojewoda krakowski; Niesiecki IX., str. 30. 

') Drogosz z Chroborza, herbu Topor, sędzia krakowski; Szajnocha Jadwiga i Jagiełło III., str. 71. 

') Krzeslaw z Kurozwęk, herbu Poraj, kasztelan sandomierski; Niesiecki V., str. 462. 

') Porównaj dokument nr. XL. 

10* 

i 76 

Lemburgensis progenitoribus nostris et nobis exhibueriint , ac in posterum exhibere prestan- 
cius, dante domino, sunt parati, cupientesąue de benignitate iiostra ipsos proseąui gi-acia 
speciali, omnia et siugula ipsorum iura, libertates, privilegia, que temperę Serenissimorum 
priucipium, dominorum Kazimiri avi uec uou Lodouici geuitoris, Vugarie et Polonie 
regum, nostrorum dilectonim, habueruut, confirmamus, ratificamus et tenore presencium 
approbamus, in omnibus punctis et articulis perpetuo yalitura. Adiuugentes, quod nulli 
hominum in ciritate vel antę civitatem Lemburgensem predictam, nulla omnino violenćia, 
per quempiam quoquomodo debet fieri rei inferri; rolumus eciam ut civitas nostra Lem- 
burgensis predicta in suis metis et limitibus, prout in literis et privilegiis ipsius plenius 
conscriptum continetur, inconcusse debeat permanere, et si aliąuid predicte civitati aut 
civibus ^iolenter abstractum existit seu ablatum, illa taliter ablata restituere volumus, 
que tamen dumptaxat ') in nostris manibus obtinemus '); preterea volumus, ut omnia et 
singula thelonea et tributa post mortem Serenissimi principis domini Kazimiri , pie memorie 
olim Regis Polonie avl nostri carissimi, iudebite et minus iuste per quempiam statuta 
omnino et totaliter deponautur. Statuimus iusuper, quod deposicio salis et mercimoniorum ") 
iu ci^itate nostra Lemburgensi prenotata fore debeat, veluti tamen fuit temporibus ab anti- 
quis *) ; promitteutes tenore presencium ^) omnes Ruthenos , Armenos , Saracenos et *) 
ludeos et quemlibet eorum in suis iuribus conservare. In quorum omnium premissorum eridens 
testimonium presentes ') scribi fecimus nostrique appensione sigilli communiri. Actum 
Lemburge feria sexta ®) proxiiua post dominicam Rerainiscere etc ^). Anno Domini IMillesimo 
trecentesimo octuagesimo septimo. Datum per manus lionorabilis vii-i Kelczonis prepositi 
saucte Marie iu civitate Cracouiensi et cancellary aule nostre *). 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa Nr. XXVI. Pieczgć woskowa wisząca na 
sznurku jedwabnym z zielonych nici ski-ęconym wyobraża ua tle czerwonym odcisk pieczęci tej 
samej co u Żebrawskiego tab. 16. nr. 43. ') „dumptaxat" nie ma w transs.Władysł. Jag. z 8. Marca r. 1424 (zob. nr. XCVin). -) „oltinemus" w trans8. 
retinemua. ^) „mercimoniorum" w transs. omnium mercanciarum. ') Zamiast ust§pu „velidi tamen fuit temporibus ab 
ardiąuis" napisano w transs. et permanere. Neenon per omnes et singulos niercatores et homines ab undecumque venienteJ' 
cum eisdem non alibi, nisi in eadem civitate nostra perpetuis temporibus inviolahilitcr łeneri et obseroari , veluti fuit 
temporibus ab antiąuis tentum et servatum. Nec eciam aliąuis eorundem mercatorum, inconsuetas et directas vlas et trans- 
itus faciet vel audeat pertransire aut depositum facere earundem preterąuam in dicte civitatis deposilo yenerali easdem 
deponat. ^) „presencium" w transs. presencium mediante. *) „et" nie ma w transs. ') „presentes" w transs. presentes 
literas. ') „sexta" nie ma w transs. ') „etc." nie ma w transs. 

*) Dokument ten wedfug kopii udzielonej przez D. Zubrzyckiego zamieściła komisya archeograficzna 
w Petersburgu w dziele: Supplemenlum ad historica Russiae monumenła, p. 132 z kilku mylkami. Prócz tego wydru- 
kowano go podług niedokładnej kopii z metryki z niewłaściwem datowaniem w kodexie Muezkowskiego i Rzyszczew- 
skiego (I. 252 i 2.53). Dokument ten potwierdził w Gródku dnia 18. Października 1387 r. król Władysław Jagiełło 
(zobacz w zbiorze i tomie tjTn nr. XLIV.) a prócz tego powtórnie przez mieszczan bardzo sfałszowany (zobacz od- 
mianki w notach podane i dokument nr. XCVIII, w tomie tym wydrukowany) w Krakowie 8. Marca r. 1424. 77 XLni. 

w Gródka 18. Października iSSy. 

Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez 
Władysława Opołczyka w Staszkowie 9. Grudnia 1872 r. 

In nomink dgjiini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Wladislaus dei gracia 
rex Polonie Lithuanieąue Princeps supremus et heres Russie etc. Revera clemencia salva- 
toris humani generis imbecillitati , que decursu temporis et obliyionis] errore plurimum obnu- 
bilatur, industriosum ad hoc iiididit ingenium, ut actus suos, et signanter perpetuitatem 
coutiuentes , consiievit literarum apicibus et fidedignonim testimonio perhennare , sanę fide- 
lium nostrorum civium tociusąue universitatis civitatis nostre lemburgensis maiestati nostre 
oblata peticio continebat, ąuatenus literam Illustris domini Ladislai, diicis opoliensis etc, 
fratris nostri carissimi, niaiori ipsius sigillo pendenti signatam, non rasam, nec viciatam, 
sed omni prorsus siispicionis vicio carentem, de nostre celsitudinis pietate solita, specia- 
libus nostris literis innovare , ratificare et confirmare dignaremur. Cuius ąnidem literę tenor 
seąuitur in hec yerba: 

Tutaj następuje przywilej Władysława Opołczyka z r. 1372 (zob. nr. XXI.) Potem brzmi 
potwierdzenie Władysława Jagiełły dalej: 

Nos itaąue predictorum civium ac tocins uniyersitatis civitatis nostre lemburgensis 
iustis et honestis peticionibus graciosius acclinati, suprascriptam literam in omnibus suis 
punctis, clausulis, articulis et senteucys innoramus, approbamus, ratificamus et confirma- 
mus presencium patrocinio mediante, decernentes eandem literam in eisdem suis punctis, 
clausulis et senteucys perpetuam obtinere roboris firmitatem. Harum ąuibus sigillum nostrum 
appensum est testimonio literarum. Actum in Grodek ') ipso die beati Luce Ewangelista 
Anno Domini Millesimo Treceutesimo Octuagesimo septimo , presentibus hys lohanne Pala- 
tino Sandomiriensi et Capitaneo Russie, Nicolao Castellauo Wisliciensi et Marschalco curie 
nostre '), Wlodcone Pincerna ^), Thomcone Subpiucerna % Petro Scbaffraniecz Subdapifero ') Gródek, miasto powiatowe w obw. Iwowsk. 

-) Mikołaj Toporczyk z Ossolina kasztelan wiślicki; Bobrowicz u Niesieckiego I., str. 295. Według 
Szajnochy Jadwiga i Jagiełło II. , str. 376 i nast. pisał sig on też z Bogoryi i był kasztelanem zawichoskim, 
prócz tego piastował urz^d marszałka. 

3) Włodko z Charbinowic , herbu Sulima, cześnik krakowski; Szajnocha Jadwiga i Jagiełło HI., 116. 

■') Tomko z Wijgleszyna , herbu Jelita, podczaszy krakowski , według Długosza Historia X., 185 był on 
pod r. 1407: „Castellanus Sandomiriensis et Capitaneus Maioris Poloniae'^. 78 

Cracouiensi ') et lącussio de Medzwedz Vexillifero '') ac alys pluribus nostris fidelibus 
fidedignis. Datum per manus Yenerabilis Zaclice prepositi Sandomiriensis , Aule nostre 
Cancellary fidelis dilecti. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa m-. Mila. Na sznui-ku jedwabnym koloru 
czerwonego i zielonego zawieszona wigksza pieczęć ki'ólewska. XLIV. 

w Gródku 18. Października 1387. 

Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez 
królowę Jadwigę w dniu 8. Marca 1887 r. 

In nOjSune dojiini amen. Wladislaus dei gracia Rex Polonie Lithuanieąue princeps 
supremus et heres Eussie etc. Significamus tenore presencium quibus expedit unirersis, 
presentibus et futuris, presencium noticiam habituris: ex attente mentis consideracione 
perpendentes clare fidei fii'mam constanciam ac multe fidelitatis fructuosa serncia, ąuibus 
fideles nostri, cives et incole ci^itatis nostre lemburgensis in oculis nostre celsitudinis 
complacere studuerunt, et in futurum aucto fidelitatis studio prestancius poterint se nobis 
reddere graciores, bonim intuitu, ob ipsonim quoque instantissimas et iustas peticiones, 
ąuibus maiestati nostre operosius supplicarunt, cupientes ipsos specialium graciarum studys 
proseąui, literam Serenissime Domine Heduigis Reginę, nostre contboralis carissime, onini 
prorsus suspicionis -^icio carentem, eius vero pendenti sigillo sigUlatam, eisdem civibus 
datam , scriptam specialiter et concessam in omnibus ipsius punctis , articulis , condicionibus 
et clausulis approbamus, ratificamus, innovamus et confii-mamus. Cuius ąuidem literę tenor 
seąuitur iu hec verba: 

Tutaj następuje przywilej królowej Jadwigi z 8. Marca 13S7 r. w zbiorze tym nr. XLn. 
Potem brzmi potwierdzenie dalej : 

Ut autem buiusmodi nostra approbacio, ratificacio, innovacio et confirmacio robur 
obtineat perpetue firmitatis, preseutes literas nostras memoratis ci-\ibus dari fecimus , nostri 
sigilli munimiue roboratas. Actum iu Grodek ipso die beati Luce Ewangelistę anuo domini ') Piotr Szafraniec, herbu Starj-koń, podstoli krakowski, Niesiecki VIII., 504. 

') Jakusz z iliedźw-iedzia nieznany heraldykom. Niesiecki VI., 391 mówi, że „Toporczykowie jiisali sig 
<ie Miedzwiee." 79 

młllesimo trecentesimo octuagesimo septimo , presentibus lohanne Palatino Sandomiriensi et 
Capitaneo Russie, Nicolao Castellauo Wisliciensi, Marschalco curie nostre, "Wlodcone de 
Charbinowicze Pincerna, Thomcone de Waugleschino Subpincerna, Petro Schaffi-aniecz 
Subdapifero Cracouiensibus et lacussio de Medzwedz VexiIlifero ac alys multis-nostris fide- 
libus fidedignis. Datum per manus yenerabilis Zaclicze Prepositi Sandomiriensis , Aule nostre 
Cancellary, lidelis dilecti. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XX^^a. Pieczęć woskowa wisząca na 
sznurku jedwabnym z nici różowych i zielonych ski-ęconym wyobraża na tle czerwonym odcisk 
taki jak u Żebrawskiego, tab. 17, nr. 46. 

XLV. 

w Gródku 19. Października 1387. 

Władysław Jagiełło potwierdza dwa przywileje dla Ormian wystawione 
przez królowę Elżbietę w r. iSyg i króla Ludwika w r. i38o. 

"Wladislaus dei gracia Rex Polome Lithuauieąue priuceps supremus et heres Russie 
etc. Signifłcamus tenora presencium ąuibus expedit unirersis : Quomodo fideles nostri Armeni 
ad nostre Maiestatis venientes presenciam nobis cum magna instancia humiliterąue suppli- 
cayerunt, ut literas super iuribus ipsorum pateutes Serenissimorum pie memorie Lodouici 
Regis et Elizabeth senioris Reginę olim Ungarie, Polonie etc. ratificare, confirmare et 
approbare dignaremur. Quarum ąuidem literarum prime tenor de verbo ad verbum 
seąuitur et est talis: 

Tutaj następuje przywilej króla Ludwika z r. 1380, w zbiorze tym oddrukowany pod 
m-em. XXXI. Potem brzmi potwierdzenie : 

Alterius vero tenor seąuitur in hec verba : 

Tutaj następuje przywilej ki-ólowej Elżbiety z r. 1379, w zbiorze tym oddrukowany pod 
nrem. XXIX. Potem brzmi potwierdzenie: 

Nos vero iustis eorum peticionibus acclinati premissas eorum literas in omnibus 
earum clausulis, punctis et condicionibus universis innovamus, approbamus, gratificamus 
et tenore presencium confirmamus. Vobis igitur Capitaneo et eius voyevodis uostris fide- 
libus , qui pro tempore fueritis , nostris damus firmissime regalibus in mandatis , ąuatinus 
predictos Armenos in eoi'um iuribus, moribus et consuetudinibus universis stare et liberę 
vivere permittatis, nullos modos et iura contra ipsos et eorum ąuemlibet statuere presu- 80 

mentes, aliud pro gracia nostra facere non ausuri. Datura in Grodek in crastino ') sancti 
Luce Evangeliste Anno Domini Millesimo trecentesimo octuagesimo septimo Nostre Maiestatis 
sigillo presentibus subappenso. 

W archiwum miasta Lwowa wkopiaryuszu (nr. 223 , str. 56 i 57) pisanym na początku XV. wieku. XLVI. 

w Lublinie 29. Września i388. 

Władysław Jagiełło daje wójtostwo miastu Lwowu udzielając oraz rajcom 
władzę obierania wójta i warując sobie dwa denary dochodu z wójtostwa. 

Wladislaus dei gracia Rex Polonie Lithuanieque princeps suprennis et heres Russie 
etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit uniyersis, presentibus et futuris pre- 
sencium noticiam habituris. Ex attente mentis intuitu perpendentes clare fidei constan- 
ciam et multipUcium fidelitatum fructuosa servicia, ąuibus cives et incole civitatis nostre 
Lemburgensis uostri fideles dilecti Maiestatem nostram sunt plurimum constantibus animis 
yenerati, et adhuc fideles famulatus multe diligencie conatibus nobis non desinunt exhi- 
bere, ąuonim intuitu prefatos cives et incolas ciyitatis nostre Lemburgensis specialis favoris 
prerogatira proseąui cupientes condicionemąue ipsius ciritatis nostre Lemburgensis volentes 
ex eo fieri meliorem, eidem ciritati nostre Lemburgensi advocaciara nostram Lemburgen- 
sem incorporamus , appropriamus, damus, adicimus et conferimus perpetuis temporibus 
duraturum, dantes et conferentes consulibus cintatis nostre Lemburgensis supradicte, qui 
pro tempore de consensu nostro constituti fuerint, plenam et omnimodam potestatem, 
advocatum eligendi, statuendi et subrogandi, iuxta ipsorum arbitry yoluntatem, habilitate 
tamen personę ad officium huiusmodi advocacie cognita et ralore , de qua ąuidem adrocacia 
suisque proventibus duo denary pro nobis et nostro doniinio cedere debeant perpetuis 
temporibus affuturis, pro quibus tollendis et colligendis nostrum liominem continue rolumus 
deputari. Tercius autem denarius ipsius advocacie pro usibus et melioracione sepedicte civi- 
tatis nostre Lemburgensis et eius incolarum debebit cedere exnunc et in ewum. In cuius rei 
testimonium et certitudinem planiorem presentes literas nostras fieri iussimus nostri 
pendentis sigilli munimine roboratas. Actum et datum in Lublin ipso dei beati Michaelis 
Archangeli Anno Domini millesimo trecentesimo octuagestmo octavo. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XXVn. U dołu na okrawku pergaminowym 
zawieszona uszkodzona pieczęć woskowa królewska wigksza. Taka jak u Żeb rawskiego tab. 1 7, nr. 46. ') Zamiast „in crastino" napisano w kopiaryuszu „in Castro". XLVII. 

We Lwowie 12. Lutego iSSg. 

Maternus. przeor konwentu Bożego Ciała Dominikanów we Lwowie 
i wikary ziemi ruskiej, zeznaje, iż otrzymał od rajców łwowskicti wosk 
należący się mu na mocy testamentu Marcina z Wiszni . mieszczanina 

lwowskiego. 

In uomine Domini ameii. Auno natiritatis eiusdem Millesimo Treceutesimo Octua- 
gesimo nono, indiccione duodecima, duodecima die mensis Febniary, pontificatus sauctissiiiii 
in Cłuisto patris ac doraiui uostri, domini Yrbaoi diviiia provideucia papę sexti anuo XII, 
hora tercia vel quasi iu stuba pretory opidi lemburgensis , haliceusis diocesis, iu mei 
notary piiblici iufrascripti et testium infrascriptonim preseucia coustitiitus religiosus vir frater 
Maternus ordiuis predicatorum prior couyeutui (sic) corporis dominici uecuou vicarius terre 
Eussie de roluntate et consensu capituli eiusdem couyeutui {sic) publice promisit et spo- 
śpondit (sic) tam preśentibus quam futuris. litcram preseutem inspecturis: quod discretos 
■\-iros consules lemburgenses , presentes uecuou futuros, ab omui impeticioue, arrastacione 
omuium persouarum cuiuscuuque geueris et status secularium rei spiritualium contra pre- 
dictos cousules se oppouentes causa et racioue quatuor frusta cerę contineucia XLY lapides 
minus + *) besmeni, XII besmenos pro uua marca, que a Martino de "NYisna coucItI lem- 
burgensi racione yeri testamenti suut legata, sub quavis forma coram quocunque iudice 
ecclesiastico yel seculari , tam iu ciyiłibus , quam in criminalibus sepedictos consules expur- 
gare et exbrigare et quitos et indampnes reddei-e et teuere. lusuper predictus frater 
Maternus promisit, si contiguerit predictos consules ab aliquibus arrastare, tuuc tot lapides 
cerę fuse seu tot pecunias in depositum depouere ubicuuque maudarent sepefati consules: 
ad maiorem eyideuciam ac rubur sigillum mei ofdcy necnou cuuyeutus preśentibus sunt 
appensa. Actum anuo, indiccione, die, mensę, hora, loco, quibus supra; preśentibus 
discretis Vu-is Michaele notario ciyitatis , Paulo olym notario ciyitatis , Heynrico de Treblow, 
Andrea Somersteyn ad premissa yocatis, habitis et rogatis. 

At ego Nicolaus Nicolai Korulini de Buthom Clericus Cracouiensis diocesis, 

S^ -j publicus auctoritate imperiali notarius, premissis omnibus et singuhs 
|\ dum sic fiereut et agcreutur una cum pretactis testibus presens ful 

• -^ ^ • eaque sic fiep yidi et audiyi et in hauc formam publicam redegi, signo 
et nomine consiguayi in tidem et testimonium omnium premissorum. *) Znak — |— jest wJaści-nne średniołac. ferto, niem. fierdung i oznacza ćwierć. 82 

Oryginał pergaminowy w arch. miasta Lwowa nr. XXIX. U dołu na olfrawkach pergamino- 
wycli dwie pieczęci owalne na czerwonym wosku wyciśnięte. Pierwsza przedstawia osobę klęczącą 
z kielicliem w ręku, nad nią baranek i krzyż, napis w otoku nieczytelny; druga konwentu Bożego 
Ciała Dominikanów przedstawiająca dwócli świętych podających sobie komunię z napisem w otoku: 
„S. Conventus lemburgensis ordiuis predicatorum." XLVIII. 

We Lwowie 29. Września iSSg. 
Władysław Jagiełło potwierdza nadanie Kazimierza W. z r. i368 obda- 
rzające miasto Lwów 100 łanami frankońskimi. 

In nomine Domini Amen. Wladislaus Dei gracia Rex Polonie uecuou terrarum 
Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Litwauie priuceps supremus, Pomeranie 
Russieąue domiuus et lieres, Significamus teuore presencium tam preseutibus quam futuris, 
quibus expedit universis : Quomodo fidelium uostroi'um cousułiim et civium civitatis uostre 
Lamburgeusis oblata peticło continebat : Quatinus de innata nobis clemencia literam 
Serenissimi Priucipis domini Kazimiri olim Regis Polonie ipsis coucessam ratificare et con- 
finnare dignaremur , cuius tenor seąuitur in hec verba : 

Tutaj następuje przywilej Kazimierza W. z 27. Lipca 1368 r. oddrukowauy w tym zbiorze 
i tomie pod urem. XIX. Potem brzmi potwierdzenie dalej : 

Nos itaąue iustis ipsorum peticionibus anuuentes predictam literam in omnibus 
ipsius articulis, punctis et seutencys approbamus, ratiticamus , inuoramus et confirmamus, 
ipsam Toleutes obtinere robur perpetue firmitatis. Actum in Lambiirga ipso die beati 
Miclialielis (sic) archangeli Anno domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Nono , preseu- 
tibus lohanne de Tarnów Pallatino Sandomiriensi , Dimitrio ') Yicethesaurario , Cristino de 
Ostrów % Nawogio de Laucawa, Michaele de Buczacz ^) et leszcone Mazowita ac alys 
multis nostris fidelibus fide dignis. Datum per mauus Yenerabilis Domini Zaclicze Prepo- 
siti Sandomirieusis , Aule nostre Cancellary, nostri fidelis delecti. 

Oryginał pergaminowy dobrze zachowany w arch. miasta Lwowa nr. V. Na sznurku jedwa- 
bnym koloni zielonego i różowego zawieszona dobrze zachowana znana pieczęć majestatyczna Wła- 
dysława Jagiełły. Dokument ten powtórnie potwierdził wraz z paru innemi król Zygmunt August 
w Piotrkowie na sejmie feria tercia post fcstitm sanctae Trinitatis (11. Czerwca) 1555 r. (Arch. 
miasta Lwowa nr. Ya.) ') Dymitr z Goraja, herbu Korczak , podskarbi koronny. (Niesiecki IV., 184 i 187), był on później marszałkiem. 
') Krystyn z Ostrowa, herbu Rawicz, ochmistrz król. Jadwigi. (Szajnocha. Jadw. i Jag. HI., 71.) 
') Michał z Buczacza , herbu Habdank. (T^^iesiecki II., 34.5.) 83 XLIX. 

We Lwowie 29. Września iSSg. 

Władysław Jagiełło potwierdza własne swe nadanie udzielone pod mniejszą 
pieczęcią mieszczanom lwowskim w Lublinie 29. Września i388 r. 

In nomine domini Amen. Wladislaus dei gratia Rex Polonie necnou terraruin 
Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie, Lithwanie priuceps siipremus , Pomeranie 
Russieąue domimis ot heres. Ad porpetuam rei mcmoriam. Significamus tenora presencium 
tam presentibus, quam futiirłs , ąuibiis expedit unirersis, presentes literas inspecturis: 
Qiiomodo nostre celsłtudini pro parte civium ciyitatis nostre lamburgensis , nostrorum fide- 
lium dilectorum, oblata peticio continebat: ąuatinus literam nostram ipsis olim sub minori 
nostro sigillo datam non rasam , non cancellatain , sed omni prorsus vicio suspicionis caren- 
tem de iunata nobis beuignitate iunorare, coufirmare et ratificare dignaremur. Cuiusquidem 
literę tenor sequitur in hec verba: 

Tutaj następuje przywilej Władysława Jagiełły z r. 1388, w zbiorze tym oddrukowany pod 
nrem. XLVI. Potem brzmi potwierdzenie: 

Nos vero dictorum ciyium ciyitatis nostre lemburgensis iustis peticionibus beuigne 
annuentes dictam literam ratam habentes atque firmam, ipsam inuoyamus, coufirmamus et 
ratificamus tenore presencium mediaute, decerneutes ipsam literam in omnibus suis punctis, 
articułis, clausulis, condicioiiibus et sentencys uniyersis robur obtinere perpetue firmitatis. 
Harum ąuibus sigillum nostrum maius appensum est testimouio literarum. Actum in 
Lemburga ipso die beati Michaełis Arcbangeli Anuo domini Millesimo Trecentesimo Octua- 
gesimo Nono , Presentibus lohanne Palatino Sandomiriensi , Demetrio Vicetliesaurario nostro, 
Cristino de Ostrów Magistro Curie Cousortis Nostre , Nauogio de Lanca^ya Piucerna Cra- 
couiensi, Michaele de Buczacz, laschkone Mazouita ac alys multis nostris fidelibus fide- 
dignis. Datum per manus honorubilis Zaclice Prepositi Sandomirieusis , Aule nostre 
Cancellary, fidelis nostri dilecti. 

Oryginał pergaminowy dobrze zachowany w arcli. miasta Lwowa nr. XX\TI. Na sznurku 
jedwabnym czerwonym i zielonym zawieszona pieczęć majestatyczna bardzo dobrze zachowana. 84 We Lwowie i. Października iSSg. 

Władysław Jagiełło jednoczy Lwów z Koroną polslcą i przyrzelva ziemię, 

obwód i miasto Iwowslcie zacłiować sobie, małżonce swej Jadwidze i 

potomstwu z niej równie jali i Koronie polslviej, nie dając rządów żadnemu 

lisięciu lub dostojnilcowi. 

In nomine domiui amen. Wladislaus dei gracia Rex Polonie uec non terrarum 
Cracouie, Saudomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Lithwanie Princeps siipremus, Pome- 
ranie Russieąue dominus et lieres. Ad perpetuam rei memoriam. Significamus tenora pre- 
sencium tam presentibns quam futuris ąuibus expedit universis, presencium noticiam habi- 
turis : Quaraquam Regalis dignitatis generosa sublimitas universis fidelibus . quos Regni sui 
latitudo conplectitur, grata beneficia dignetur impendere, et tanto copiosius in subiectos 
sue largitatis propagare donaria, quanto ex huiusmodi largicione magnifica suis fre- 
ąuenter utilitates accrescere experitur, tamen ad illos qui per observanciam sincere 
fidelitatis Regio Culmini diguum prebent obseqiuum, specialis prerogativa favoris sue libe- 
ralitatis dexteram consuevit uberius iucliuare, sanę cupieutes terras nostras Regni nostri 
Polonie in unione prospera et felice , que soliditatem Reguorum terraruiuque generat atque 
parit, ipsarum indigenas in statu bono et regimine salubriter conseryare, consideracionis 
itaque nostre aciem soUicite couvertentes ad sincere constantie atque multe fidelitatis 
obsequia, quibus cives et iucole cintatis nostre Lemburgensis in conspectu nostre Maiestatis 
affectuosis conatibus mnltipliciter claruernnt, Quorum contemplacione, dictam ciritatem nostram 
Lemburgensem ipsiusque ciyes et incolas Corone Regni nostri Polonie unimns, aggregamus 
perpetuis temporibus adiungeutes, eandemque ciritatem Lemburgensem et ipsius cives et 
incolas, sub proteccione nostra et Corone Regni nostri predicti Yolumus iugiter respirare. 
Promittimus insuper et spondemus, quod districtum, terram et ciyitatem Lemburgensem 
nulli ducum ac cuipiam lioniinum dabimus aut quomodolibet conferemus, sed eundem 
districtum ac civitatem lemburgensem pro Nobis et Inclita principe domina Hedwigi Regina 
Polonie, Consorte nostra carissima, nec non liberis nostris et Corona Regni Polonie tene- 
bimus, habebimus et babere yolumus temporibus perpetuis et in eyum. Harum quibus 
sigillura nostiiim maius appensum est tostimonio littcrarum. Actum in Lamburg feria sexta 
post dicm bcati Michaelis Archaugeli Anno domini Millesimo Treceutesimo octuagesimo 
nono , Preseutibus lohanne Palatino Sandomiriensi et Capitanco Russie , Demetrio Vice_ 
thezaui"ario nostro, Cristino de Ostrów Magistro Curie Consortis nostre, Nawogio de 85 

Lancawa Pincenia Cracoiiiensi , Pasclicone de Bogoria , lohanne de Sprowa alysqiie miiltis 
uostris fidclibus fide dignis. Datum per mauus Honorabilis Zaclice Prepositi Saiidonm-ieiisis, 
Aule nostre Cancelary, fidelis nostri dilecti. 

Oryginał ziiacłiodził się w arcli. miasta Lwowa w fasc. 87, dziś jest w Wiedniu w c. k. 
archiwum domu, dworu i państwa, gdzie go przepisano. Dokument ten potwierdził na dniu 20. 
Października 1578 r. w Krakowie król Stefan Batory. Potwierdzenie to brzmi: 

Stepliaims Dei gratia Ptex Polooiae, Magnus Dux Lituaniae, Paissiae, Prussiae, 
Masouiae, Samogitiae, Kyuuiae, Yolhiniae, Podlachiae Liuoniaeąue etc. nccuou Priuceps 
Traussiluauiae etc. Significamus his literis nostris ąuorum iuterest unńersis et siugulis 
earum noticiam Jiabituris: Productas et monstratas fuisse coram nobis ab interuunciis 
ciyitatis nostrae Leopolieiisis, nomine Magistratus et omnium quoque civium eiusdem civi- 
tatis litteras Domini Wladislai Regis autecessoris nostri iu cliarta membrauea scriptas, et 
appensioue sigilli maioris Regni muuitas , integras , nulli vicio et sinistra suspicioue obnoxias, 
supplicatumąue nobis ab iisdem internunciis esse, ut eas ipsas litteras nos autoritate 
nostra Regia approbare et coufirmare diguaremur. Hae vero lioc yerborum tenore erant 
coutextae : 

Tutaj następuje przywilej z r. 1389 powyżej oddrukowany. Potem brzini potwierdzenie dalej 
Nos itaque etsi in Coronatione nostra faelici omnium subditornm nostrorum iura, 
libertates , iramunitates , praerogativas , pri^^Iegia et quaevis indulta , tam publica quam prł- 
vata, a divis antecessoribus uostris concessa, interposita religione iurisiurandi approba- 
yerimus, eademque sancte nos semper serraturos litteris nostris suscepeiimus et promi- 
serimus : secuti tamen vestigia diyorum antecessorum nostrorum , quos privatim etiam litteris 
suis, subditis suis, de privilegiis et libertatibus illorum cavisse illaque approbasse com- 
pertum babemus annuendum memoratae internunciorum ciyitatis Leopoliensis supplicationi 
nobis factae esse existimavimus, praeinsertas itaque litteras in omnibus earum partibus, 
quantum iuris publici rationes sinunt, autoritate nostra Regia per praesentes nostras 
litteras approbamus , confirraamus , ac ratas et gratas nos habere profitemur decernimusque 
easdera et omuia in illis compraehensa robur et pondus suum iustum ac debitnm perpetuo 
obtinei'e debere. Iu eiusque rei fidem praesentes manu nostra subscripsimus et sigillo 
Regni nostri muniri mandaviraus. Datum Cracouiae die vigesima mensis Octobris, Anno 
Domini Millesimo quingentesimo septuagesimo octaro, Regni vero nostri Anno Tertio. 
Stephanus Rex subscripsit 

U. Bech — Notarius. 

Oryginał ua pergamine w arch. miasta Lwowa nr. XXX. Pieczęć oderwana, pozostał 
po niej pasek pergaminowy. 86 LI. 

w Rzymie i5. Maja iSgo. 

Bonifacy IX. papież nakazuje biskupowi przemyskiemu Erykowi, aby 

zjechał do Lw^owa, miasto od interdyktu uwolnił i surowe śledztwo 

z arcybiskupem halickim Bernardem rozpoczął. 

Bonifatius episcopus servus seryorum dei Yenerabili fratri Episcopo Primisliensi 
salutem et apostolicam benedictionem. Pys suplicum votis hys presertim, per que salus 
auimarum procuratur, libenter intendimus et volumus favorabiles inveniri. Dudum siąuidem 
pro parte Bernardi Archiepiscopi Haliciensis exposito felicis recordationis Yrbano papę 
VI predecessori nostro, quod cum olim ecclesia Haliciensis consisteus iu Ducatu Kussie, 
qui per clare memorie Ludouicum Regem Yngarie de manibus scismaticorum et infidelium 
ad fidem catholicam et obedientiam sancte Romaue ecclesie de novo reductus fuerat, in 
potestate dictorum scismaticorum et iufidelium tuuc existeas tanto temperę caruisset 
catholico antistite, quod ubi et infra quos coufines cousistebat dos ecclesie predicte de 
facili sciri uou poterat, dilectus filius Nobilis Vir Ladislaus Opolieiisis tunc Russie dux 
zelo deyotionis fidei ortbodoxe accensus opidum Rohagyn ') et castra Oleszko ') et Tustau ^}, 
in diocesi Hałiciensi consistentia , cum districtibus, villis, bonis et eorum pertinentys uni- 
yersis ac unam domum sitam in superiori parte circuli opidi lamburgensis dicte diocesis 
iuxta confines eiusdem opidi cum omnibus iuribus et pertinentys suis necnon decimam 
theolonorum (sic) in eodera opido et decimam salis in Drobobicz *) et in Sudaczoia ^) 
prefate diocesis tunc ad eundem Ducem iusto titulo pertinentia dicte Hałiciensi ecclesie ia 
dotem donatione perpetua et irrerocabili concesserat et donaverat , quodque limites diocesis 
predicte ac pronucie dicte ecclesie ex eo discerni non poterant, quod predicti infideles et 
scismatici illarum parcium dictum ducatum antę redductiouem predictam diutius occupare- 
rant et detinuerant occupatam et quod debiti modus et forma divlni officy celebrandi in 
eadem Hałiciensi et cathedralibus ac alys sibi subiectis ecclesys dicte proyiucie non serva- ' ) Rohagyn , Rochatyn , miasto powiatowe. 
-) Oleszko, Olesko, miasto w powiecie złoczowskim. 

^) Tustaa, Tustań zamek w skale wykuty, dziś w ruinach pod wsią, Urycz, tak zwany kamień pod 
Uryczem w powiecie stryjskim. 

') Drohobicz, Drohobycz, miasto powiatowe. 

5) Sudaczoia , Żudaczów, Żydaczów, miasto powiatowe. 87 

bautur nec suffragauei dicte Haliciensis ecclesie residebant in cathedralibus ecclesys supra- 
(lictis, idem predccessoi" bonę memorie Demetrio titulo sanctorum Quatuor coronatoniin 
presbitero Cardinali , tunc Strigony commoraiiti, conimisit, quatiims rocatis, qui foreiit 
evocandi, de premissis summarie, simpliciter et de piano ac sine strepitu et figura iudity 
se diligenter informaret , et si per iuformatioueiu huiusmodi inveniret douationem et conces- 
siouem predictas fuisse legitime factas, eas auctoritatc apostolica confirmaret et nicliilo- 
minus ea, que de bouis ad ipsam ecclesiam et eius dotem pertinentibus alienata vel 
occupata inreniret illicite vel distracta, ad ius et proprietatera ipsius ecclesie legitime 
revocare curaret ac diocesim et provinciam predictas eadem auctoritate limitaret et 
distingueret necnon modum et formam di\iui officy celebrandi in Haliciensi et in alys 
ecclesys predictis, qui in eis perpetuo deberent observari, eadem auctoritate ordinaret, 
disponeret et statueret, prout sibi secundum Deum videretur expedire, contradictores 
auctoritate apostolica, appellatione postposita, compescendo, prefatusque Archiepiscopus 
minus veraciter pretendens, quod dilecti fily ludices, Proconsules, Consules et lurati ac 
Universitas dicti opidi lamburgensis predictam domum tunc detinebant indebite occupatam, 
eosdem ludices. Proconsules, Consules et luratos ac Universitatem super hoc petendo, 
eandem domum ad ius et proprietatem eiusdem Haliciensis ecclesie revocari coram eodem 
Cardinali dictarum literarum pretextu fecit ad iudicium evocari et licet predicti ludices, 
Proconsules, Consules, lurati ac Universitas essent super premissis stare iuri parati coram 
Cardinali prefato, tamen predictus Archiepiscopus lite huiusmodi coram eodem Cardinali 
sic indecisa pendente , in preiudicium litis pendentie huiusmodi in eosdem ludices , Procon- 
sules, Consules, luratos necnon in singulares personas huiusmodi Uuiversitatis necnon 
parochialem ecclesiam eiusdem opidi occasione predicte domus interdicti sentencias de facto 
proraulgabat. ac ipsos ludices, Proconsules, Consules, luratos ac personas excommunicatas 
ac Universitatem et ecclesiam predictos interdictos mandavit et fecit pubhce nuntiari de 
facto temere attemptando ; et licet etiam predictus Cardinalis huiusmodi attemptata tanquam 
in preiudicium litis pendentie huiusmodi coram eo, ut prefertur, facta et innovata per 
suam sententiam, que nuUa provócatione suspensa in erem trausint, iudicatam legi- 
time revocasset ac subseąueuter eundem Archiepiscopum , qui in prefixo sibi certo 
peremptorio termino competenti tunc expresso ad iustantiam eorundem ludicum, Procon- 
sulum, Consulura, luratorum ac Universitatis legitime citatum coram eodem Cardinali com- 
parere contumaciter non curantem, propter huiusmodi eius contumatiam a divinis suspeu- 
disset, et successive huiusmodi eius crescente contumatia sibi ingressum ecclesie interdi- 
xisset et demum ipsum excommunicationis sententia kmodasset ac ipsum suspensum et 
excommunicatum sibique ingressum huiusmodi interdictum fore mandasset et fecisset pubhce 
nuntiari; et licet etiam idem Archiepiscopus excommuuicatiouis, suspensionis et interdicti 88 

sententiarum hiiiusmodi in eum latarum, ut premittitur, indubitatam noticiam habuiset, 
ipse tamen Archiepiscopus in reprobrum sensiim datus ac seiitentjs ipsis vilipeusis, eas 
per triennium et amplius sustinuit, prout sustinet, animo indurato reddii-e non curans ad 
ecclesie unitatem et etiam post et contra ipsas excommunicatioms , suspensionis et inter- 
dicti sententias in contemptum clanum dinnis se immiscuit et immiscet officys ea publice 
celebraudo , j mmc verius profanando , ac idem Ai-chiepiscopus eosdem ludices , Proconsules, 
Cousules et luratos ac Uuiversitatem occasioue predicte domus alias multipliciter Texare 
presumpsit hactenus et presumit, necnon iara per uuum anuum cum dimidio se ab eadem 
diocesi absentavit et in ea non resedit neque residet et etiam nullum officialem seu vica- 
rium in spiritualibus ibidem hactenus deputarit, sed in partibus reraotis ot hincinde per 
mundum ragabatur et yagatiu- in preiudicium animarum subditorum eiusdem Arcliiepiscopi ratione 
ecclesie Haliciensis antedicte. Quare pro parte ludicum, Proconsulum, Cousulum et lura- 
torum ac Universitatis predictorum nobis fuit Inimiliter supplicatum, ut eis de oportuno 
remedio in premissis providere de beuignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi 
supplicationibus iuclinati fraternitati tue per apostolica scripta mandamus , ąuatiuus legitimis 
per ipsum Cardinalem super hys habitis serratis processibus . eos auctoiitate predicta ąuotiens 
expedierit aggi-avare ac eundem Archiepiscopum , ut a vexationibus indebitis et temerarys 
huiusmodi onmino desistat, per censuram ecclesiasticam preria ratione compellas . invocato 
ad hoc , si opus fuerit , auxilio brachy secularis , et nichilominus Rectori euisdera parrochialis 
ecclesie pro tempore esistenti, ut per se vel alium ydoneum sacerdotera, (piem duxerit 
eligendum, omnćs parrochianos eiusdem ecclesie parrochialis a pecatis eorum, que sibi 
confitebuutur , preter quani in casibus sedi apostolice specialiter resenatis, ąuamdiu pre- 
dictus Archiepiscopus in eiusdem suspensionis. interdicti et excommunicationis huiusmodi 
sententys, ineum, ut premittitur. latis. perstiterit et extra dictara diocesim taliter eragatur, 
ut prefertur, absolvere possit eadem auctoritate concedas. Non obstantibus tamen felicis recorda- 
tidnis Bonifacy papę YIII predecessoris nostri, in qua caretur: ne quis extra suam civi- 
tatem et diocesim nisi in certis casibus et in illis ultra unam dietam a fiue sue diocesis ad 
iudicium yocetur, seu ne iudices a sede deputati predicta extra cintatem et diocesim, in 
quibus deputati fuerint, contra quoscunque procedere sive aly vel alys vices suas com- 
mittere aut aliquos ultra unam dietam a fine diocesum eorumdem trahere presumaut , et de 
duabus dietis in concilio generali, quam alys constitutionibus apostolicis contrarj-s quibus- 
cunque, seu si eidem Archiepiscopo vel quibus-\is alys comniuuiter vel divisim a sede 
predicta sit indultum, quod interdici, suspendi vel exconimunicari non possint per literas 
apostoUcas non facientes plenam et expressam ac de yerbo ad verbum de indulto huiusmodi 
mencionem. Datum Romę apud Sanctum petrum in Idibus May Pontiticatus nostri 
Anno Primo. 89 

Oryginał pergaminowy w arch. miasta Lwowa nr. XXXI. U dołu na sznurku konopnym 
zawieszona pieczęć ołowiana po jednej stronie napis: BONiFAircrs pp vim, a po drugiej dwie twarze 
z krzyżem po środku z napisem: spa. spe. LII. 

w Przemyślu 22. Grudnia iSgo. 

Eryk biskup przemyski wydaje wyrok w sprawie przeciw Bernardowi 
arcybiskupowi halickiemu. 

Illustrissimo principi et domino Wladislao Polonie Regi necnon Revereiidis in Christo 
patribus ac domiuis dominis dei gracia Gnezuensi et Pragensi Arcliiepiscopis ac Wrati- 
slawieusi, Olomuceusi, Luthomyslensi , Misneusi, Cracouiensi, Wladislauiensi , Plocensi, 
Poznaniensi (episcopis) ') ipsorumąue et cuiuslibet ipsius in spiritualibus et temporalibus 
yicarys et specialiter discretis viris iudicibus predictorum Revereudorum patrum universisque 
et singulis Abbatibus, Prioribus uecnon Katliedralium et Collegiatarum Ecclesiarum ac 
Monasteriorum quorumcunque Prepositis, Decauis, Archidiaconis , Scolasticis, Cautoribus, 
Tliezaurarys, Custodibus, Canonicis et Capitulis, Miuistris generalibus, provincialibus , 
Yicarys, Custodibus, Comendatoribus predicatorum et minorum ac Sancti Augustini 
fratrum et quorumcumque aliorum fratrum ordinum, Decanis ruralibus atque parochialium 
Ecclesiarum Rectoribus, Plebanis, Presbiteris, ciiratis et non curatis Yicarys, CapellaniS; 
Altaristis et eorum loca tenentibus Clericis et Tabellionibus ac Notarys publicis ceterisque 
ecclesiasticis regularibus et secularibus exemptis et non exemptis per dictas pro\incias, 
ciyitates et dioceses et specialiter haliciensem diocesim ac alias ubilibet constitutis necnon 
illustribus principibus et dominis Tessinensi , Olschoiiiensi , Mazouiensi ducibus ac Marchio- 
nibus Misnensi ac Morauiensi Burgravys et specialiter Capitaneo Cracouiensi , Lemburgensi , 
Haliciensi et in Luczko alysque principibus , comittibus , ducibus , baronibus , uobilibus , 
militibus , iusticiarys , iiulicibus eorumque officialibus quibuscumqne quarumcumque provin- 
ciarum et diocesum terrarum, ciritatum, opidorum, castrorum, unircrsitatum, communitatum 
ac yillarum advocatis , magistris , civium scultetis , cousulibus , proconsulibus , scabinis , civi- 
bus , opidanis , yillanis , incolis , notarys et scribis et preconibus dictarum et quarumcumqe 
aliarum civitatum , opidorum , castrorum , villarura , districtuum et locorum per proviucias, ') Wyrazu „episcopis" nie ma w oryginale. 90 

civitates et dioceses predictas ac alias ubilibct constitutis ac alj-s omnibus et siiigiilis aniii- 
geris Christifidelibus tam iii spiritualibiis quam in secularibus ab ecclesia seu vestra Regia 
Maiestate civilem vel temporalem iiuisdicciouem recipientibus vel habentibus coniunctim vel 
divisim . quibiiscumque nominibus ceuseantur , cuiuscumąue preemiuencie , excelleiicie , digni- 
tatis gradus, status, ordinis vel condicionis esistaut et specialiter domino officiali decano 
et capitulo singulisąue canonicis et personis dicte ecclesie Cracouiensis omnibusque alys et 
singulis, quorum interest vel intererit, et quem vel quos infrascriptum execucionis nego- 
ciumtangit, concernit aut taugere seu concernere seu interesse poterit, nunc vel in futu- 
rum , et ad quem vel ad quos presens noster processus pervenit , seu cui aut quibus fuerit 
presentatus, aut per presentes fuerit requisitus seu requisiti fuerint coniunctim vel divisim, 
Ericus eadem gracia Episcopus Premisliensis , executor unicus, cum illa clausula frater- 
nitati tue per Apostolica scripta mandamus , scilicet a sede apostolica specialiter deputatus 
serenissimo Priucipi Wladislao Polonie Regi, Maicstati vestri Regni terrarumque vestrarum 
prospiciatis augmentum, ceterisque omnibus superius in specie et in genere nominatis, 
salutem et sinceram in domino caritatem et mandatis nostris ymo verius apostolicis firmi- 
ter obedire ad vestram et cuiuslibet vestram uoticiam deducimus et deduci volumus per 
presentes : quod Reverendus in Christo pater dominus Bernardus haliciensis archiepiscopus 
quasdam literas sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani olim papę sexti eius 
vera bulla plumbea in cordula canapis , morę Romanc curie bullatas , salvas , sanas , inte- 
gras omnique prorsus (vicio) ') et suspicione carentes Reverendissimo in Christo patri et 
domino domino Demetrio titulo sanctorum quatuor coronatorum Cardinali iudici et commis- 
sario pro parte Bernhardi antedicti una et ludicis et iuratorum opidi lemburgensis parte 
ex altera , presentavit , inter cetera continentur , ut ea , que de bonis ad ipsam haliciensem 
ecclesiam et eius dotem antiquius pertinentibus alienata vel occupata inveuiret illicite vel 
distracta, ad ius et proprietatem ipsius Ecclesie legittime revocare procuraret ; idem archie- 
piscopus minus veraciter pretendens, quod sagaces et circumspecti viri Iudex et iurati 
quandam domum dicti opidi lemburgensis, ad eius haliciensem ecclesiam spei-tantem, inde- 
bite detiuerent et occuparent, contra eosdem iudicem et iuratos petens sibi per predictum 
dominum Cardinalem litteras citatorias decerni, predictus vero dominus Cardinalis volens 
in huiusmodi negocio procedere secundum formam a sede apostolica sibi directam, contra 
predictos Iudicem et iuratos literas cum monicionibus ad instanciam et requisicionem pre- 
dicti Bernhardi archicpiscopi decrevit et concessit; idem archiepiscopus, non attendens 
premissa, diversas excommunicacionura, suspensionura et interdicti sentencias huiusmodi, 
lite coram prefato Cardinali sic indecissa pendente, propria temeritate perperam iniuste Wyrazu „vicio" nie ma w oryginale. 91 

tamąue nulliter et de facto protulit et eciaiu promulgavit , a ąuibiis ąuidein seutencys ad 
prefatum dominum Cardinalem pro parte dictorum iudicis et iuratorum fuit legittime appel- 
latum et adveniente termiuo liuiusmodi appellacionis pro parte predictorum iudicis et 
iuratorum discretus vir Nicolaus, tunc pro plebauo se gerens lemburgcnsi, coram prefato 
Cardinali comparcns et predicto domino Archiepiscopo, nec per se iiec per procuratorem 
suum comparente, recepta cautioiie de parendo iuri, a dieto domino Kicolao nomiue pro- 
curatorio, quo supra, ipsos iudices et iuratos absolvit ad cautellam a sentencys antedictis, 
si sentencie dici meruerunt, iuterdictum vero per predictum Arcliiepiscopum latura rela- 
xavit iu fornia ecclesie consueta; demum instante nigro Conrado syndico Budensi, procu- 
ratore predicto legitimo prefatorum iudicis et iuratorum ac cirium aliorum Icmburgensium, 
predictum Archiepiscopum monuit canonice et moneri focit idem dominus Cardinalis, ut ab 
inńirys prefatis studere et abstinere et sentencias per eum minus iuste latas revocare, 
alit uin si secus faceret, ipsum ad suam presenciam citari faceret ; fuitąue legitime citatus, 
ut ad 'iam diu elapsum terminum huiusmodi appellacionis coram domino Cardinali studeret 
legitime comparere , super premissis iusticie complemeutum recepturus ; cjuo termiuo huius- 
modi citacionis veniente, et dieto Archiepiscopo per se vel procuratorem suum legitimum 
minime comparente, et sentencias predictas nulliter et de facto latas revocare non curante, 
jono eas aggrayante et alia plurima attemptante, instante eodem prefato procuratore pro 
parte dictorum iudicis et iuratorum et aliorum civium dictiquc Arciiiepiscopi non compa- 
rente, contumacia accusata quo ad actum et terminum luiiusmodi eius, exigente con- 
tumacia reputavit eum non immerito contumacem ipsumque ob premissam contumaciam 
prefatis iudici et iuratis huiusmodi causa contumacie condempnavit , in expensis sibi 
huiusmodi taxacione expensarum in posterum reservata, revocans memoratus dominus 
Cardinalis in" irritum et inane dictas excommunicacionum et interdicti sentencias et alia 
per ipsum Archiepiscopum in prciudicium huiusmodi litis attemptata. Et licet prefatus domi- 
nus Cardinalis et Iudex propter huiusmodi suam notoriam et manifestam contumaciam 
coram prefato domino Cardinali sufficienter probatam ad sentenciam excommunicacionis 
contra eundem Archiepiscopum procedere potuisset, ipse tamen eius pontificali dignitati 
deferens , in hac parte prefata eius exigente contumacia et predictorum iudicis et iuratorum 
instanciam memoratum dominum Archiepiscopum ab ingressu ecclesie suspeudit in scriptis, 
tam diu donec eius et sancte matris Ecclesie humiliter pareret mandatis fuitque et est ab 
huiusmodi ingressu ecclesie suspensus, prout dictus dominus Cardinalis nobis et alys in 
yirtute sancte obediencie et censure ecclesiastice in nos et quemlibet nostrum districte 
precipiendo mandavit, ąuatinus infra sex dierum spacium a die presentacionis aut requi- 
sicionis presencium nobis et nostrum cuilibct faciendum, ita quod unus alium non expec- 
taret neg unus pro alio se excusaret, ad ipsum dominum Archiepiscopum per nos, alium 

12* 92 

seu alios, si eius presenciam comode et secure habere possemus, alioquiii ad eius liali- 
ciepsem ecclesiam et alias, ubi expedieus esset, accedereraus et predictas literas et uian- 
data huiusmodi ad ipsius domini Archiepiscopi et aliorum quorum interesset noticiam iudu- 
bitatam, deduceremus, quod si prefatas domini Cardinalis sentencias, quod absit, susti- 
neret et per eum temere attemptata revocare non curaret, animo indurato per continuos 
noyem dies, quorum tres pro primo, tres pro secundo et reliquos tres pro tercio et 
pereraptorio termino, eidem assignarit; extunc ad ulteriorem ipsius aggravacionem vellet 
procedere, iusticia mediante, subsequeuter instaute Magistro Courado Henrici, procuratore 
legitimo predictorum iudicis et iuratorum, et dictas sentencias contra predictum Archie- 
piscopum in prioribus dicti domini Cardinalis processibus promulgatas aggrayari, postulante in 
eiusdem Archiepiscopi contumaciam, seryatis servandis ipsum finaliter et in scriptis idem dominus 
Cardinalis suspendit a divinis, nobis iterum et alys in yirtute sancte obediencie penis et 
censure ecclesiastice mandans, quatiniis nos, vel alter nostrum, qui presentibus foret 
requisitus, infra sex dierum spacium a die requisiciouis huiusmodi continue computandum, 
quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos pro tercio et 
peremptorio nobis et cuilibet nostrum assignayit, quatinus ad dictum dominum Archie- 
piscopum, si eius presenciam comode et secure habere possemus, alioquin ad ipsam ecclesiam 
haliciensem per nos vel alium seu alios ydoneos accederemus et premissa omnia eidem 
Archiepiscopo insinuaremus , quem et ipse dominus Cardinalis precisse et peremptorie 
monuit fuitque et est monitus per certos subesecutores , ut infra quindecim dieiiim spa- 
cium a die notificacionis eorundem mandatorurn sibi facta , quorum quindecim dierum quinque 
pro primo , quinque pro secundo et reliquos quinque pro tercio et peremptorio termino et Cano- 
nica mouicione eidem assignavit et eciam subexecutores dictorum mandatoriim assignarunt , ut 
a dictorum iudicis et iuratorum et aliorum concivium manifesta iniuria desisteret per 
eumque, ut premittitur, temere attemptata revocaret et revocari faceret ac sancte matris 
Ecclesie et eiusdem domini Cardinalis in hac parte obtemperaret maudatis, debite absolu- 
cionis beneficium infra dictum terminum sibi procuraret, alioąuin pronunc prout extunc et extunc 
prout exnunc dictomm quindecim dierum , Canonica monicione premissa , ipsum excommunica- 
cionis vinculis finaliter et in scriptis enodaret fuitque et est per certos subexecutores 
enodatus, quos quidem sentencias excommunicacionum si scienter per alios quindecim 
dies animo sustineret indurato, prout sustinuit, extunc ad denunciacionem et publicacionem 
dictarum sentenciarum solempniter, prout moris esset, procederent temporibus et locis 
optimis, fuitqae et est solempniter per certos subexecutores ad denunciacionem et publica- 
cionem dictarum sentenciarum in predictum Archiepiscopum latarum processum; et nichi- 
lominus lohaunes Rutheni Rector parochialis Ecclesie sancte Marie in Lemburga procu- 
torio nomine iudicis et iuratorum aliorumque civium in Lemburga haliciensis diocesis 93 

ąuasdam literas apostolicas graciam et iusticiam conccrnentc; domini nostri domini Boni- 
facy papę noni moderni eius vera bulla plumbea in cordula canapi morę Romana Curie 
bullatas, salras, sanas et integras non riciatas nec in aliqua earum parte suspectas nobis 
coram notario publico presentavit et testibus infra scriptis nos cum ea , qua decuit , 
reverencia noreritis reccepisse et Nicolao notaiio nostro subscripto ad publicandum et 
perlegendum dedisse fueruntąue de verbo ad verbum nobis publicate per omuia in 
hunc modum. 

Tutaj następuje brewe papieża Bonifacego IX. z r. 1389, oddrukowane w zbiorze tym pod 
nrem. LI. Potem brzmi wyrok biskupa Eryka dalej : 

Post ąuarum ąuidem literarum apostolicarum presentacionem, recepcionem et publi- 
cacionem fuimus per predictum lohannem procuratorio nomine iudicis et iuratorum pre- 
dictorum debita cum instancia reąuisiti , ut ad execuciouem dictarum literarum apostolicarum 
nobis, ut premittitur, directarum et ad aggrayacionem, reaggravacionem dictorum domini 
Demetry Cardiualis antedicti processuum, tociens quociens opus esset, ac brachy secularis 
inyocacionem contra memoratum dominum Bernhardum halicensem Archiepiscopum eiusąue 
fautores contra mandata apostolica eidem farentes et adlierentes et alios quoscumque 
contradictores et rebelles procedere et exequi litterasque donunciatorias, aggravatorias 
et reaggraratorias , tociens quociens opus esset, cum invocacione brachy secularis auxily 
decernere et concedere dignaremur iuxta earumdem literarum apostolicarum formam et 
tenorem. Nos igitur Ericus Episcopus prefatusque executor attendentes, quod iusta peten- 
tibus non est denegandus assensus, volentesque mandatis apostolicis nobis in hac parte 
directis obedire eaque, quantiun possumus, debite execucioni demandare, ut tenemur, ut 
priores dieti domini Cardinalis processus suum debitum sorciantur effectum et ut presumptores 
huiusmodi a similibus arceutur abstinere , ne ipsorum facti perversitas alys trahatur in 
exemplum, et ut quem vel quos timor dei a raalo non revocat, saltim coherceat severitas 
ecclesiastice discipliue , forma igitur dictarum litterarum apostolicarum diligenter attenta , et de 
omnibus et singulis contentis in primis eiusdem domini Cardinalis processibus ac eorumdem 
execucionibus inquisicione facta diligenti, iuveuimus dictum Bernhardum halicensem 
Archiepiscopum sentencias suspensłouis , interdicti et excoramunicaciouis in eum per dictum 
dominum Cardinalem, ut premittitur, latas, dampnaliter incurrisse, prout hec omnia et 
singula ex dicti domini Cardinalis et iudicis presencium suprascriptorum processibus, eius 
vero sigillo sigillatis eorumque execucionibus et publicis iustrumeutis plenius continetur; 
-et ne idem Archiepiscopus sic excommuoicatus et denunciatus de sua malicia glorietur, 
et ut ipsius periculosa comunio a Christifidelibus caucius evitetur, ac ut ipse rubore et 
yerecundia suffusus ad humilitatis graciam et reconciliacionis eifectum facilius inclinetur, 94 

TOS et ąuemlibet vestrum, qui iiresentibus fueritis seu aliąuis vestnim fuerit reąuisitus 
seu reąuisiti, reąuirimus et monemus robisąue supi'a et infrascriptis coniunctim et dhisim 
precipimus et mandamus : ąuatinus accedatis et quil;bet vestrum accedat , ubi propter lioc 
et fuerit accedendum, et specialiter Nicolaum Capricornu alias Koszlarogy plebauum in 
Halicz ceterosąue oranes et siiigulos predicti Archiepiscopi excommumcati et denuDciati 
consanguineos , propinąuos, amicos, socios, vicinos, fautores et notos universosque Christi- 
fideles, clericos et laicos, mares et feminas utriusąue sexus horainem in specie et genere 
auctoritate nostra ymo verius apostolica moneatis et reąuiratis, quos et eorura quemlibet 
tenore presencium requirimus et monemus eisque et eorum cuilibet coniunctim et divisim 
in yirtute sancte obediencie et sub infrascriptis sentenciarum penis districte precipiendo 
mandamus: quatinus ipsi omnes et singuli ac quilibet eorum infra sex dierum spacium 
post monicionem et requisicionem huiusraodi ipsis aut eorura (cuilibet) ') factam inmediate 
sequencium, quorum dierum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro 
tercio et peremptorio termiuo ac canonica monicione premissa, eis et eorum cuilibet pre- 
figimus et asignamus a dicti Bernhardi Archiepiscopi excommunicati et denuncciati parti- 
cipacione et comunione qualibet desistant et quilibet eorum desistat penitus et omuino, 
uec cum eodom domino Arcbiepiscopo sic excommunicato et denuncciato. huiusmodi eius 
rebellione durante loquendo, comendo, labendo, coquendo, moleudo, pistando, emendo, 
vendendo , hospitando , sal , aquam , cibum , potum , ignem seu alia vite necessaria prestando, 
auxilium, consilium vel favorem dando aut quovis alio humanitatis solacio, pret*er quam 
in casibus a iure permissis, participare vel communicare presumant vel presumat, priores 
dicti domini Cardinalis processus per hoc aggravando, quod si contraria fecerint seu alter 
eorum fecerit et a dicti Archiepiscopi sic excommunicati, denuncciati et aggravati commu- 
nicacione seu participacioae non destiterint seu (alter) ipsorum (non) ^) destiterit , ut prefer- 
tur, penitus et omnino in predictum Nicolaum Capricornu et alios sic participantes et 
momitos, ut preraittitur, dieto sex dierum termino elapso, in eos et eorum quemlibet 
exnunc prout cxtunc et estunc prout exnunc excommunicacionis senteuciam ferinius in hys 
scriptis in eos et eorum quemlibet sic temere participantem , ac eciam enodamus ipsosque 
et quemlibet ipsorum taliter communicancium excommunicatos fore, publice denuncciamus 
per presentes contra alios iuxta canonicas sanxionos, prout iusticia suadebit, processuri. 
Quos omnes et singulos et eorum quemlibet sic et in specie et nominatim per nos monitos 
ex tunc singulis diebus dominicis et festinis in vestris Ecclesys , Monasterys , Conventibus 
et Capellis et alibi ubi expediens fuerit et requisiti fueritis vel alter vestrum fuerit requisitus ') Wyrazu „cuilibet" nie ma w oryginale. 

'} Wyrazów „alter" „non" nie ma w oryginale. 95 

corain populo fideli accensis candelis extinctis et iu terram proiectis ac pulsatis campanis 
excommunicatos fore publice denunccietis et denuncciari faciatis, quousque super premissis 
aliud a nobis aut superiori nostro habueritis in raandatis, verum si forte, quod deus 
arertat, idem excommunicati, denuucciati et aggravati superius in specie et in genere 
et quicunque aly, inobedientes et rebelles pharaouis imittantes, duriciam morę surdis 
aspidis aures suas obturantes, huiusmodi penas et sentencias per alios sex dies prefatos, 
sex inmediate sequentes, animis obtusis sustiuuerint induratis vel eorum alter sustiuuerit 
et ad uuiouem sancte matris ecclesie redire contempserint , quia tuuc cresceute coutumacia 
ruerito ci'escere debet et pena, extunc volumus et dicta aucturitate apostoUca predicta 
Yobis omnibus et singulis predictis, quibus presens noster processus dirigitur, seu qui 
requisiti fueritis vel fuerit re(iaisitus , sub dictis et infrascriptis seutenciarum penis districte 
precipimus et maudamus, ut quam diu excommunicati , denuucciati et aggravati vel alter 
eorum in vestris seu alterius vestrum Ecclesys, Monasterys , Conventibus , Parochys , Capellis, 
Civitatibus, Suburbys, Yillis vel locis alys moram aut domicilium traxeriut seu traxerit, 
transitum fecerint vel fecerit, visi fuerint vel visus fuerit, et post recessum eorum vel 
alterius ipsorum arbinde per tres dies servetis continue et servari faciatis strictissime eccle- 
siesticum interdictum, ac extunc cessetis et cessari faciatis penitus a divims, causam 
huiusmodi cessacionis et interdicti populo nuncciando cum inhibicione ecclesiastice sepul- 
ture, uullo super hoc alio recepto aut expectato mandato; quas quidem interdicti senten- 
cias et censuras dictorum excommunicatorum , denunciatorum ac aggravatorum et eis 
adherencium per modum reaggravacionis dictorum domini Cardinalis et presencium nostro- 
rum processuum in Ecclesias, Mouasteria, Conventus, Parochias, Capellas, Civitates, 
Suburbia , Yillas et loca alia huiusmodi siugulariter in hys scriptis ferimus et promulgamus, 
que interdicta exnunc prout extunc fore declaramus et denuucciamus per presentes priores 
domini Cardinalis et nostros presentes processus per hoc reaggravando. Dcnique si huius- 
modi penas, sentencias et censuras supradicti excommunicati, denuucciati, aggravati et 
reaggravati per alios sex dies dictos duodecim dies inmediate sequentes sustiuuerint seu 
alter eorum sustiuuerit animo, quod absit, indurato, quia ubi tuuc culpa exuberat debet 
et crescere pena, ne sic in derogacioncm censure ecclesiastice pollulet tantus error in 
Christi populo Christiano, vobis universis et singulis predictis auctoritate predicta et supra 
et infrascriptis seutenciarum penis tenore presencium districte precipiendo mandamus: qua- 
tinus quam diu predicti excommunicati, denuucciati, aggravati et reaggravati seu alter 
ipsorum in vestris seu alterius vestrum Ecclesys, Monasterys, Parochys, Conventibus, 
Cappellis, Civit£tibus, Suburbys, Yillis vel locis alys moram aut domicilium traxerint seu 
alter eorum traxeritj transitum fecerit aut fecerint, visus fuerit aut visi fuerint, post 
ipsorum et cuiuslibet eorum abinde recessum per sex dies inmediate sequeutes servetis 96 

continue et seirare faciatis, strictissime ecclesiasticum interdictum cesautes, ut supra, et 
cessari faciatis a divinis. Porro si supra dicti excommunicati , denuncciati , aggravati et 
reaggravati aut eorurn alter huiasmodi nostris mandatis, censuris et processibus , ymo verius 
apostolicis, infra sex dies dictos decem et octo dies inmediate sequentes parere contempse- 
rint seu neglexerint, quia tunc excommunicatis et ab unione sancte nostre Ecclesie pre- 
cissis fructus beneficiorura ecclesiasticorum et aliorum officiorum sunt merito subtraliendi, 
ne ipsos ab ecclesia, quam coutempnunt, refoveri contingat; ipsum Bernhardum haliciensem 
Archiepiscopum omnesąue sibi contra nostra maudata, ymo verius apostolica , participantes 
a percepcione quorumcumqne fructuum, reddituum, censuum et proventuum ad eius 
archiepiscopalem dignitatem, iurisdicionem aut officium pertinencium aliorumque, prout 
status eonim requirit, luiiusmodi eorum rebellione durante, suspendimus ac suspensum et 
suspensos declaramus et pronuncciamus per presentes, mandantes et inhibentes omnibus 
et singulis Christi fidelibus et presertim in diocesi halicensi parochialium ecclesiarum, bene- 
ficiorum aliorum rectoribus singulis, arrendatoribus , reddituarys et detunarys earumdem 
ecclesiarum, beneficiorum et officiorum alysque clericis secularibus et regularibus aclaycis 
ubilibet constitutis utriusque sexus hominum cuiuscumque gradus, status, ordinis, condi- 
cionis vel preeminencie existant, in wtute sancte obediencie et sub excommumcacioms pena, 
quam in eos et eorum quemlibet inobedientes et rebelles, Canonica sex dierum monicione 
premissa, exnuuc prout extunc et extunc prout exnunc siugulariter ferimus in hys scriptis 
districte precipientes *), ne quis eorum dictis excommunicatis , denuncciatis , aggravatis et 
reaggrayatis huiusmodi eorum rebellione durante seu alteri eorumdem census, fructus, 
redditus et proventus seu obrenciones predictorum nec aliorum quorumcumque suorum 
beneficiorum et officiorum persohant nec persolri faciant, sed, huiusmodi census, redditus, 
fructus, proventus et obvencioues peues se detinent et eos fideliter conseryent, quousque 
per nos vel superiorem nostrum de hys fuerit alter ordinatum seu aliud a nobis vel 
superior! nostro receperint in mandatis; alioquin omnes et singulos coutrarium facientes *) Dokument ten napisany na dwóch ogromnego formatu zszytych z sobą, arkuszach pergaminu. Na szwie 
leczącym oba arkusze zaś napisano w tem miejscu; 

Et ego Nicolaus Zakouicz clericus Primisliensis , imperiali auctoritate notarius, facio fidem 
de connexione istarum duarum cuttium cum pressulis pargameni et XXIX foraminibus in- 
ferius colligatis, cum propter defectum pargameni tantam outem habere non potui, in qua 

S-^ ■—■ presens processus potuisset comprehendi. Ideo ad evitandos obiectus et errores ąuosoum- 

l^k I que me manu propria huic presenti cuti subscripsi et alia huic cuti annexe et condepen- 

j ^J denti cum appensione sigilli Reverendi patris et domini domini Erici Episcopi Primisliensis 

ac executoris presentis processus in cordula sericea rubey et viridis coloris me eciam manu 
propria subscribendo ac presenti huic condependenti signo mec, quo eciam talia utor 
consignando. 97 

prefatam excommuiucacionis seutenciam per nos, ut prefertiir, latam iii scriptis ipso facto 
declaramus et denuncciamus iiicidisse per presentes, quos omnes et singulos in vestris 
Ecclesys, IMonasterys et Conventibus, Parochys, Cappellis et locis alys, de cptorura nomi- 
nibus constiterit, sic excommuuicatos nouiinatim et in specie deimnccietis et publice denuuc- 
ciari faciatis. Ceterum vero, si -forte, ipiod absit, excommunicati , denuncciati, aggravati 
et reaggrarati predicti et qiucunique aly contradictores seu rebelles predictorum manda- 
torum apostolicorum et processiuim pretacta nostra, ymo yerius apostolica, nionita, precepta 
et mandata aggravacionum , reaggravacionum , penas, censuras et sentencias, denuncciaciones 
in profundum nialorum euntes spreverint et contempserint vel ad unionem sancte matris 
ecclesie reconciliacionis graciam et paricionem processiuim et mandatorum apostolicorum predic- 
torum redire (non) ') curaverint , predictas penas , censuras , sentencias per sex dies prefatos 
decernet, octo dies inmediate seąuentes, sic excommuuicati , aggravati, denuncciati et 
reaggrarati a recto tramite deviantes et in errorłs semitam incidentes, ad viam gracie 
redire non curaverint, animis induratis sustinuerint vel ipsorum alter sustinuerit, eum 
tunc nobis in exequendo ulterius dicta mandata apostolica mucronś non proficiente ecclesie 
temporalis gladius non immerito suffragetur, ut tunc per affłiccionem corporum fons doloris 
scaturizans duricie cordis rigare et effectualiter ac salubriter temperare et diversis suis 
rivolis tormentorum in salutem animarum suarura deiluere valeat, ut qui de mało ad 
bonum retralii noluerint , forte timore domini iuxta dictum propheticum : Inopes et depau- 
perati et in carceribus confusi ad cor redeuntes laudabunt nomen domini , maxime cum 
remedium aliud non reperiatur; Nos igitur Ericus Episcopus et executor prefatus volentes 
iustis animadvertere in eosdem aggravatos, denuucciatos et reaggravatos et contra ipsos 
et eorom (piemlibet gravius et ad temporales penas, prout ex dictarura litterarum aposto- 
licarum nobis presentatarum possimus et tenemur procedere, ut ipsorum digna correccio 
coteris presumptoribus transeat in exemplum et ne eorum dampnanda perversitas inficiat 
alios Christi fideles per exempli proniciem in futurum, nam sacra pontificum prefulgens 
auctoritas ac regum et principum aliorum metuenda potestas, que ab ipso deo tamquam 
eorum principio processerunt , regum gubernacula huius mundi et eisdem mediator dei et 
bominum Ihesus Christus sic actibus proprys et dignitatibus di^stinctis officys, peccatis 
utriusque discernit , ut eciam Christiaui reges et aly domini temporales pro eterna vita 
pontificibus iudigerent et Pontifices et aly spirituales prelati pro cursu rerum temporalium 
regalibus auxilys uterentur, una enim potestas alia semper eat et ideo tenentur se eciam 
non inmerito ad invicem coadunare, ut contra rebelles inveniantur per ipsorum mutua 
auxilia forciores , et propterea eciam conditores sacrorum canonum non inprovide statuerunt, Wyrazu „non" nie ma w oryginale. 98 

ut si clorici in (i[uibii3ciim(iue ordinibus vel diguitatibus constituti iucorrigibiles fuerint 
excoiimiuuicari debeaut. deinde cresceute eorum contumacia aiiathematis mucroue feriri et 
postmodum, si iu profundum maloriim veuientes redire contempseriut , tum eciam uon 
hesitat, quid ultra faciat, ne sic escommunicati , denuucciati , aggrarati et reaggravati 
possiut esse perdicie plurimorum, contra ipsos seculare brachium invocetur, ut impleatur 
in ys , quod dicitur per prophetam : fiat mensa eorum coram ipsis iu laąueum et in retri- 
bucionem et in scaudalum, obstruentur oculi eorum, ne videant et dorsa eorum semper 
incurya. Igitur illustrissimum principem et dominum dominum Wladislaum Regem Polonie 
omnesąue alios et siugulos superius tam specialiter quam generaliter nomniatos Archie- 
piscopos, Episcopos, Abbates, Priores, Officiales, Pronuciales , Custodes, Canonicos, 
Presbiteros, ecclesiarum parocliialium Eectores, Altaristas, Yicarios et Clericos universos 
et singulos aliasąue personas ecclesiasticas quarumcumque ecclesiarum CapituUorum et 
Comeutimm regularium vel secularium, exemptorum vel uou exemptorum necnon dominos 
Duces, Marcbiones, Langravios, Comites, Barones, Burgra\1os, nobiles dominos, milites 
et militares Capitaneos et officiales , Advocatos , ludices Castreuses armigeros et Magistros 
ciyium, Ministros, Scultetos, Consules, Procousules, Scabinos, Cives et Opidanos per 
predictas Gueznensem et Pragensem, Wratislauiensem , Olomicensem, Luthomisliensem , 
Misnensem , Cracouiensem , Władislauiensem , Plocensem , Poznaniensem pro-\incias , civitates 
et dioceses et alibi ubilibet constitutos et generaliter omnes alios et siugulos cuiuscumque 
preeminencie , excelleucie, diguitatis, status, gradus, ordinis vel oondicionis tam in parti- 
bus Polonie, quam alibi ubilibet constitutos, ludicia spiritualia et secularia gubernantes et 
regentes esistunt , quibuscumque nominibus nuncupentur , qui temporalis glady lurisdiccionem, 
usum et exercicium habent et exercent, habere et exercere consueverunt et omnes alios 
et singulos, quibus presens uoster processus dirigitur seu quibus ostensus, exhibitus aut 
presentatus fuerit, seu ad quem, seu ad quos alias eius iudubitata noticia quomodolibet perveucrit, 
qui merito retribucionem huiusmodi saucte execucionis iusticie ab altissimo fore , desiderant 
fore participes, auctoritate apostolica nobis in liac parte concessa ortamur, rogamus, 
requirimus et mouemus et uicliilominus in virtute saucte obedioucie et sub infrascriptis 
sentenciarum penis districte precipiendo maudamus : quatinus infra sex dierum spacium 
post lapsum dictorum vigintiquatuor si predictos excommunicatos , deuuncciatos , aggravatos 
et reaggravatos in yestris civitatibus, diocesibus, opidis, villis et alys locis videritis aut 
Yiderint , visi fuerint vel eorum alter visus fiterit , moram ti-axerint vel traxerit cum et quaudo 
per prefatos ludicom et luratos vel eorum procuratores ad hoc constitutos et quodlibet pre- 
missorum fueritis requłsiti seu aliquis vestrum fuerit requisitus, quorum sex dierum duos 
pro piimo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro tercio et perempturio termino ac 
canonica monicione yobis uniyersis et singulis assignamus, vos omnes et singuli supradicti 99 

et qiiilibet yestrum et al}' quicumque, ad quorum omnium et singulornin, ut ad nos et 
yestriim qucmlibet et eorum cuiuslibet teniporalitatem seu temporalis ludicy coliercionem 
sen districcioiiem pertinct et spectat, iii iuris subsidium et brachy secularis prcsidiuui, 
auxiliiim et adiutoriura iii virtnte litterariini apostolicarum nobis, ut predictum est, pre- 
sentataruni et directarum ad instauciam districti viri lolianuis Paitheni procuratoris nomine 
procuratorio dictoruni iudicis et iuratorum de Lamburga haliciensis diocesis predicte 
requinmus. Ita eciam quod in exequendo ea, qae iiobis auctoritate apostolica comittendo 
procipimns, ut alter alterum yestruui non expectat nec unus per alterius negligenciam, 
tardacioneni vel retardacionem se excuset, in prcniissorum vel subscriptorum execucionem 
uullatenus se retai-det, prefatum Bernhardum halicensem Arcliiepiscopum ac omnes alios 
et singulos dictis mandatis nostris , ymo verius apostolicis , inobedientes , contradictores et 
eis non parentes seu contra ea et eorum aliquod consilium, anxilium vel favorem per se 
vel aliura seu alios prestantes seu inpedientes, dantes seu prestantes, publice vel oculte, 
quacumque auctoritate seu pocius temeritate cuiuscumque status , gradus , ordinis, preemi- 
uencie aut condicionis existant, per invasionem, prescripcionem , capcionem, incarceracio- 
nem et detencioneni omniuraque et cuiuslibet ipsorum et ipsaruiu, in quantum tamen fieri 
potest, sine gravi lesione corporum ipsorum, seu eos et eas et eorum seu earum quemlibet 
vel quamlibet per inyasionem bonorum suoruni et suarum et cuiuslibet ipsorum seu ipsarum, 
eciam omnium et singuloruni mobilium et immobilium ecclesiasticorum et muudanorum, 
ubicumque repertorum , capcionem , sequestracionem seu arestacionem et quamcumque aliam 
importunam occupacionem et detencionem auctoritate apostolica et potencia brachy secularis 
procedatis, procedant et procedat, ipsos ac ipsas seu alterum vel alteram ipsorum seu 
ipsamim ac alterius eorumdem seu alterius earumdem personarum complicum et fautorum 
compellatis, compellant et compellat, capiatis, capiant et capiat, incarceretis , incarcerent 
et incarceret , detineatis , detineant et detineat tam diu et quousque mandatis et proces- 
sibus dicti domini Cardinalis ac nostris, ymo verius apostolicis, predictis humiliter paruerit 
dictasque sentencias excommunicacionuni et interdicti in singulares personas iudicem et 
iuratos ac Ecclesiam parochialem minus iuste, perperam et inique in preiudicium viliter 
pendencie coram prefato Cardinali revocet aut revocare faciat ac plenam, debitam et 
expressam in premissis fecerit, idem archiepiscopus seu aly et alter eorum fecerint satis- 
faccionem, bona quoque et res prefatorum sive prefotarum excommunicatorum et excom- 
municatarum per nos , sicut premittitur. capta, occupata, sequestrata, arestata et retenta 
absque uUa diminucione eisdem iudici et iuratis predictis iniungentes auctoritate nostra, 
ymo verius apostolica, ut bona et res sic capta, ut supra, si nobis presentata fuerint 
eciam absque nlla diminucione detineatis tam diu quous(pie per nos vel superiorom nostrum 
de hys alias fuerit ordinatum. Quod si vos illustrissimc princeps Wladislae ac Rex Polonie 

:3* 100 

excciitur iusticie preseutis nostri processus et mandati nostri , ymo rerius apostolici . trans- 
gressor, contradłctor Ael ueglector fueiitis, uos euim sei^enissimum priucipem et Regem 
iam prenomiuatum huiusmodi stutojicys ligari uolumus, A'obis ob Regiara Maiestatem 
vestram merito deferentes iutuitii tamen iusticie ob sedis apostolice revereuciam vestramque 
Serenitatem ad prefatam execuciouem iu domiuo ortaiimr, rerum si vos Rerereudi patres 
Ai'chiepiscopi, Episcopi vel aliqui seu aliquis restrum iu preseuti uegocio processuum 
huiusmodi coutradictor , trausgressor , ueglector seu uon factor aut transgressores, ueglectores 
et contradictores fueritis vel fuerit repertus, prout superius vobis et cuilibet vestrum est 
comissum, et vos et vestrum ąuemlibet preseus uoster processus coucernit seu conceruere 
poterit, iuxta reąuisiciouem dictorum iudicis et iuratorum .vel procuratonim suorum coutra 
ipsum •vel eius teuorem publice vel occulte, directe vel indirecte attemptaveritis vel 
aliąuis vestruui attemptaverit per uos vel alium seu alios. extunc vobis ob pontificalium 
dignitatum merita et revereucias, diiferentes vobis et vestriim cuilibet premissorum luobe- 
diencium dictis uostris mandatis, ymmo verius apostolicis, uou parencium dicta sex dierum 
canouica raouicione premissa , exnunc prout extuuc et extuuc prout exnuac ingressum ecclesie 
iuterdicimus iu liys scriptis. Si vero huiusmodi interdictum per alios sex dies inmediate 
seąueutes sustinueritis aut alter vestrum sustinuerit dicta cauonica mouicione premissa iu 
liys scriptis vos et vestrum ąuemlibet rebellem et iuobedieutem exnuuc prout extuuc et 
extunc prout exnunc suspeudimus a diviuis. verum si prefatas interdicti suspeusiouis seu- 
teucias per alios sex dies prefatas duodecim dies inmediate seąueutes animo. quod absit 
(indurato), sustiuueritis vel alter vestrum sustinuerit dicta Canouica mouicione premissa, 
in vos et vestrum ąuemlibet et ąuemcumąue et ąuoscumąue alios . superius tam in genere 
quam iu specie uomiuatos, cuiuscumąue auctoritatis , preemiuencie. excelleucie. dignitatis, 
status , gradus , ordinis vel coudicionis existant seu existat , ąuibuscumąue uominibus nuncu- 
peutur, transgressores, contradictores, ueglectores, inobedieutes aut rebelles seu transgresso- 
rem , contradictorem vol neglectorem , iuobedieutem aut rebellem excommunicacioms sentenciam 
in hys scriptis exnunc prout extuuc et extunc prout exuuuc ferimus in hys scriptis et eciam pro- 
mulgamus. Ceterum cum ad execucionem ulteriorem huiusmodi mandati apostolici faciendam alys 
nostris arduis uegocys et presertim ecclesie nostre primislieusis predicte ąuoad preseus non possu- 
mus personaliter interesse, veuerabilibus viris, decanis, prepositis et capitullis ecclesiarum pre- 
dictainim necnon archidiacouis , scolasticis, cantoribus, custodibus , parocliialium ecclesiarum 
rectoribus seu plebauis , gardianis earundem ecclesiarum eisąue et eorum cuilibet in virtute 
sancte óbediencie et sub excommunicaciouis pena iam late sentencie , ąuam iu eos et eorum 
ąuemlibet dicta sex dies cauonica mouicione pi'emissa, exuunc prout extuuc et eciam 
extunc prout exnunc ferimus in hys scriptis, cum et ąuando predictos iudicem et iuratos 
vel procuratores eorum nomine reąuisiti fueritis vel alter vestrum fuerit reąuisitus, ea 101 

que comittimus et mandamus eis et eoruiu cuilibet negleserint vel distuleriut. neglexit, 
distiilit vel contradL\it ąiiomodolibet et implere districte precipimus, quod nos ipsi vel 
eorum alter dictas litteras apostolicas et liuuc uostrum presentem proccessuin dum et 
ąuando ipsum Bernhardum Archiepiscopnm , ut prcmittitur , excommunicatura et deuuucciatuin 
in vestns civitatibus, diocesis, opidis, suburbys, villis videritis vel alter vestrum -siderit 
eidera publicandum et exequeudam iu omnibus, iii quibus modo prcmisso decrevimus et 
presentibus decernimus ; mandamus insuper vobis omnibus et singulis et quibuscumque alys 
subexecutoribus uostris sub dicte per nos lata excomnHinicacionis sentencia et sex dierum 
canonica monicioue premissa, ne dum et ubi predictos iudicem et iuratos vel pro parte 
ipsorum fueritis requisiti seu alter vestrum requisitus fuerit, compellatis vos omnes pre- 
dictos et singulos principes tam spirituales quam seculares , duces, comites , barones , nobiles 
milites ac militares ac omnes alios et singulos tam generaliter quam specialiter superius 
nomiuatos et quemlibet eorum, cui presens noster processus dirigitur, ut pro invocacione 
et subsidio auxily brachy secularis per se vel alium seu alios ydoneum vel jdoneos 
accederit vel accedat , tociens quociens opus fuerit et eciam oportunum , et predictas litte- 
ras apostolicas et hunc nostrum presentem processum et omnia et siugula iu eis contenta 
omnibus et singulis supradictis eidem Bernliardo Archiepiscopo , si eius presenciam comode 
liabere poteritis, prout requisiti fueritis, seu alter vestrum fuerit requisitus, alias in 
Cuculnik *) villa, ubi liabitare consuevit, et in loco magis insigni ipsius Archiepiscopatus 
videlicet in Lemburga ecclesła parocbiali ibidem et in Halicz, unde idem Archiepiscopus 
ecclesiam kathedralem non habet, intiment, publicent, legant, moneant, requirant, denunc- 
cient ac intimari , preseutari , legi , moneri , requiri et denuncciari faciant seu alter eoruin 
publicet , intimet , legat , moueat , requiret et denuncciet , quos nos , predictis et eorum 
quemlibet monicionum et requisicionum terminis pretłxis et elapsis, in dieto nostro pro- 
cessu et eius penis, censuris et seuteucys astringi, artaii et ligari volun)us et cousti-ictos, 
artatos et ligatos ac astrictum , artatum et ligatum decernimus et presentibus eciam decla- 
ramus; ac si eidem Archiepiscopo alysque omnibus et singulis et vestrum cuilibet ac si 
vos dicte littere apostolice et presens noster processus eciam presencialiter et personaliter 
existeret intimatus et publicatus et nichilomiuus omnia et siugula nobis in hac parte 
coraissa, que in presenti negocio exequenda restant, plenarie exequantur et iuxta traditam 
a sede apostolica nobis forniam, ita tamen quod idem subdelegati nostri vel eorum alter 
nichil valeat seu valeant in preiudicium dictorum iudicis et iuratorum quomodolibet 
attemptari nec in huiusmodi nostris aut aliquo de contentis in eisdem processibus et seu- 
teucys, per nos latis, relaxando, suspendendo vel revocando, aliquid possit imutare; in *) „Cuculnik" K^kolniki miasteczko w powiecie rohatyńskim i dziś należące do rz. kat. arcjbiskupstwa 
lwowskiego. 102 

ceteris autem, que eisdein iudici et iuratis iu premissis iireiudicari possent, ab eisdem 
sutdelegatis nostris et a ąiiolibet eornm omnimodam aiiferimns et eciam denegainus 
potestatein. Yolumus autem , ut quod per uiuim eorum iiiceptum fuerit per alium seu alios 
ipsorum possit et valeat finire et terminare, licet inchoans uullo fuerit legitimo impedi- 
mento prepeditus, et si contiugat nos in premissis in aliąuo procedere, de quo nobis 
omnimodam resery^amus potestatem, non iatendiauis propterea comissionem seu subdelega- 
cionera nostram huiusmodi in ąliquo revocare, nisi de revocacione huiusmodi in litteris 
nostris specialem et expressam fecerimus mencionem; per hunc autem nostrum processum 
et litteras apostolicas ac omnia et siugula litteras, munimenta et instrumenta huiusmodi 
negocia concernentes seu conceruencia yolumus penes dictos iudicem et iuratos et eorum 
procuratores remanere, ne per nos seu restrum ałterum contra ipsorum roluntatem quo- 
modolibet detineatur, contrarium vero facientes nostris sentencys, prout superius in scriptis 
late sunt, ipso factu Yolumus subiacere; mandamus tamen vobis, ut copias dictarum litte 
rarum apostolicarum et presentis nostri processus detis eas peteutibus, sahis tamen eorum 
sumptibus et processibus; et nichilominus robis ecclesiasticis personis mandantes, quatinus 
in signum execucionis et observacionis presentis nostri processus et mandati sub dicta 
excommunicacionis pena per nos , ut premittitur , sigilla nostra presentibus apponatis , 
absolucionem vero et relaxacionem omuium et singulorum premissorum, qui prefatas 
nostras sentencias in prioribus dicti domini Cardinalis vel presentibus nostris processibus 
contentas vel earum aliquam directe vel indirecte incurrerunt vel iucurrerint, nobis vel 
superioribus nostris tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum tidem et 
testimouium huiusmodi nostras litteras ac presentes processus, moniciones, deuuncciacioues, 
aggraraciones et reaggrayacioues ac auxily brachy seculans invocacionem in se continentes 
seu continens per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, 
nostri sigilli fecimus appensione muniri. Datum et Actum in Civitate Primisliensi in domo 
et minori stuba eiusdem nostre habitacionis Anno domini Millesimo Trecentesimo nonage- 
simo, Indiccione XIII, die XXII Mensis Decembris, hora terciarum vel quasi pontiticatus 
prefati domini nostri domini Bonifacy papę noni Anno secundo, presentibus ycnerabilibus 
yiris dominis Magistro Henrico Cantore ac lohanne et Petro Canonicis Ecclesie Primisliensis, 
testibns ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 

Et ego Nicolaus Zakouicz clericus Primisliensis, publicus imperial! 
auctoritate notarius, dictarum litterarum apostolicarum presentacioni et 
rccepcioni et presentis processus decreto, mandatis, monicionibus sen- 

S-^ y tenciarum, aggravacionum , reaggravacionum ac brachy secularis invo- 
r\ cacioni, subdolegacioni omnibusque alys et singulis suprascriptis una 

• -^ ^ • cum prenominatis testibns presens interfui eaque sic fieri vidi et 103 

aiulivi et de mandato Reyereadi patris et domini domini Erici Episcopi 

Primislieusis. preseutis processus executoris, presens publicnm iustru- 

mentum , me occnpato alj's negoc ys , per alium iideliter scriptum , 

exiude confeci, publicari et in lianc pnblicam formam redegi, hic me 

manu propria subscribeudo signoąue meo solito et consueto signavi 

uua cum appensione sigilli prefati domini Erici Episcopi et executoris 

predicti rogatus et reiiuisitus in tidem et testimonium omnium premissorura. 

Oryginał na dwóch ogromnych razem zeszjiych arkuszach pergaminowych w arch. miasta Lwowa 

m'. XXXIII. Na sznurku jedwabnym kok)rów zielonego i czerwonego owalna pieczęć na wosku czerwonym 

wyciśnięta przedstawiająca u góry siedzącego w infule i z pastorałem biskupa, na dole stojącego 

takiego samego biskupa, w otoku napis: S. Erici dei gracia epi. primisliensis. 

LIII. 

We Lwowie 27. Lutego 1392. 

Jan z Tarnowa, wojewoda sandomirski i starosta ruski, poświadcza 
sprzedaż wsi Malechowa przez Piotra Bloroka Michałowi Lambackiemu. 

lohannes de Tharnow, Palatinus Saudomiriensis et Capitaueus Kussie, Siguiticamus 
tenore preseuciiim, ąuibus expedit unirersis: Quod accedens ad nostram nostrorumąue 
assessorum presenciam lionestus vii- Petrus dictus Blorok , civis Lemburgensis , sanus mente 
et corpore, non conpulsus, nec coactus, nec aliąuo ricio erroris seductus, sed ex certa 
sciencia voluntateque ultronea, amicorum suorum fretus salubri consilio, villam suam 
Malechow ') sitam in districtu Lemburgeusi eo iure et dominio, quo ipsam solus tenuit 
hacteuus et possedit, pro se et suis heredibus legittimis uicliil peuitus reservando, Nobili 
Viro INIicliaeli Lambaczski et suis heredibus et successoribus legittimis pro triginta quatuor 
sexagenis grossorum numeri Paithenicalis rendidit et perpetua donacione resignaAit cum 
omnibus et singulis utilitatibus , redditibus, obrencionibus et emoluraentis necnon agris, 
pratis, pascuis, sihis, rubetis, nemoribus. aquis et aquarura decursibus. necnon piscinis, 
molendinis et omnibus limitibus et gi'anicys, prout eadem villa Malechow superius dicta 
est longe vel lata , circumferencialiter distincta per ipsum Michaelem Lambaczski superius 
nominatum eiusque heredes et successores legittimos habenda, tenenda, utifruenda ac eciam 
possidenda. Hainim quibus sigillum nostrum est appensum testimouio litterarum. Datum 
in Lemburg ipso die Cineiiim Anno domini Mo CCC° nonagesimo secundo. Presentibus 
hys testibus domino lacobo Arcliiepiscopo Halicziensi, Chodcone Loyoyicz, Yascone ') Malechow, wieś w powiecie i obwodzie lwowskim. 104 

"Wolczcowicz , Michalcone Lovcziczski, lohaiine Mazowita cle lariczow, Paulo Condi iiotario 
ciyitatis Lemburg et alys ąuam i^luribus fide dignis. 

Pergaminowy oryginał w arcb. miasta Lwowa nr. XXXVI. U dołu ua jedwabnym sznurku 
z nici czerwonycb i zielonych pieczęć woskowa na zielonym wosku wyciśnięta z herbem Leliwa i 
napisem w otoku: „S. lohannis heredis de Tharnoic . . . Sandomiriensis.^^ 

LIV. 

w Słomnikach 12. Września 1392. 

Jadwiga królowa poświadcza, że Anna owdowiała Kołeczkowa sprzedała 

za trzydzieści grzywien dom swój w Krakowie położony Piotrowi wice- 

kustoszowi krakowskiemu. 

Heduigis dei gracia Regina Polonie princepsąue Lithuanie suprema et he(;-es) Russie 
etc. Significamus ąuibus expedit tenore presencium universis : Quod yeniens nostre celsitu- 
dinis ad presenciam personaliterque cons{isteiis) Iionesta domina Anna relicta Koleczkonis 
domum suam sitara in platea porte Kazimiriensis sub Castro Cracouiensi, ab una parte 
aree ad ecclesiam sancti Egidy pertinentem et ab alia aree Prandothe dicti Lasska couti- 
guam iuxtaque fluvium ibidem sub Castro Cracouiensi fluentem residentem, cum omni iure, 
dominie hereditario ad dictam domum et ad ipsam pertinente, pro se uichil et suis 
affinibus reseiTando, fideli nostro Petro ricecustodi ecclesie Cracouiensis pro triginta 
marcis numeri et pagamenti polonicalium vendidit, omnemąue hereditatera ac ius dicta 
domus corani nobis resignayit, dans et concedens eidem domino Petro yicecustodi plenam 
et omnimodam facultatem et potestatem dictam domum yendeudi, aiTendaudi, donandi et 
in usus suos ac aliorum ąuibus donan(f?/, fo«)yerteudi , ad libitum et placitum ipsius 
yoluntatis. In cuius rei testimoniura presentes scribi fecimus et sigilli nostri munimine 
Tob{orari). Datum et actum in Słomnik ') feria ąuinta antę festum exaltacionis sancte 
Crucis Anno domini M° CCC™° nonagesimo secundo ; Presentibus nobiłibus yiris Pascone 
de Bogoria tunc Magistrocurie locumtenente nostre, Petrassio Subdapifero de Sczekocin, 
lacussio de Boturziu Subcamerario et magistro coąuine nostre, Kresslao Lopossinski, 
Nicolao filio Drogossy ac Nicolao Falcowski familiaribus nostris, testibus ad premissa 
fidedignis. 

Oryginał na pergaminie w dwóch miejscach uszkodzony znajduje się w bibliotece Włodz. 
hr. Dzieduszyckiego , pieczęć oderwana, pozostał tylko pasek pergaminowy. Na odwrotnej stronie 
parę napisów nic ważniejszego nie zawierających. ') Słomniki w dawnem województwie krakowskiem, obwodzie i powiecie miechowskim. 105 LV. 

We Lwowie 6. Listopada 1392. 

Jakób arcybiskup halicki oświadcza jako zrzekł się dziesięciny snopowej 
od mieszczan lwowskich, a przystał na wypłatę 6 groszy od łanu. 

Lacobus Didna et Apostolico sedis provideiicia Sancte Haliciensis Ecclesie Archie- 
piscopus, Significamus cunctis prescntibus et futuris noticiam habituris presencium, quibus 
expedit uniyersis : Qaod cum preclare memone Kazimirus Eex Polonie partes Russie vicinas 
Reguo Polonie, iu ąiiibus principcs dominabantur et populi habitabant, non solum 
scismatici sed diversarum heresim erroribus irretiti pungnando yiriliter contra eos de ipso- 
rum principum dominio dextera 'domini secum faciente yirtutem, per suam et aliorum prin- 
cipum potenciam erripuerat et sibi et dieto Regno utique katholico acąuisierat, tempore 
quocpie ac(j[uisicionis huiusmodi et post ipsam inulte personę utriusąue sexus dictarum 
parcium ex gracia dei miserantis pereuncium animarum , dicti Regis nec non prelatorum 
ac clericorum et religiosorum virorum eiusdem Regni studiosa solieitudine, relictis scismate 
et erroribus prelibatis ad orthodoxam fidem et obedienciam ac unitatem sancte katholice 
et Appostolice Ecclesie converse fuerant et reducte, iu eiusąue devota perseverancia per- 
manebant, fidem rectam sectantes ac obedienciam et unitatem sancte kathohce et Appo- 
stolice Ecclesie obseiTantes; idem quoque Rcx Kazimirus cupiens tunc opidi Lamburga 
appcllati, in predictis partibus Russie sui dominy consistentis , condicionem reddere melio- 
rem ot ut ad habitaudum iu predicto opido populus katliolicus convcniens copiosius se 
locaret , incolis et inhabitatoribus loci et opidi memorati certa iura statuit atque tradidit , 
prout in predicti Regis Kazimiri privilegio ipsius magestatis sigillo roborato, pro tunc 
coram nobis demonstrato, plenius coutinentur et clarius elucescunt, et quia pretactus 
Rex Kazimirus, ne incole sepedicti opidi censu annuo sibi et suis successoribus dando 
proptcr infertilitatem agrorum eidem opido circumiacencium plus debito gravarentui-, de 
gracia Regia speciali censum levem et exilem sibi et suis successoribus singulis annis 
temporibus perpetuis dandum constituit, sex yidelicet grossos pro censu regio, sex vero 
racione decime de quolibet laneo sive manso atributo et emensurato opido sepedicto. Nos 
itaque sano pensantes animo et considerantes , quia nonnulle gentes diversorum generum 
lingwario iu ibidem congregati, temere cecitatis erroribus et dampnosis velaminibus post- 
positis, ad orthodoxe fidei claritatem despecto perniciose credulitatis derio devota mentis 
derocione suut conversi et iam per diuturnitatem temporis yelud probati in tide sunt sta- 
biles iuYenti et in eiusdem fidei exequendis actibus efficaces, et ne idem [lopulus in fide 106 

katholica sic congi'egatus , propter ceusuiim et decimariim agrayaciouem posset a fide 
orthodoxa apostolari volentesqiie yoluiitatem uostram rolimtati Eegis Kazimiri memoratł 
et ipsius siiccessorum conformare , tpiemadmodum iu prhilegio ipsius contiuetur, eciam 
agi"orum , Lambiirga opido predicto circumiaeenciiim . infertilitatem atteudentes , in sex 
grossis tantummodo de quolibet manso seu laneo opidi predicti, pro decima et racione 
decime singiilis aiinis iiobis et nostris siiccessoribus exsolveudis , volumxis contentari, ipsam- 
que solucionera decime , ut piita sex grossorum , ratam atque firmam habentes, prout 
a primeva fuudacione opidi pretacti est iostituta et per predecessores nostros coUecta et 
recepta, nostros successores ąuoslibet pi-eseutibus astringimus et obligamus perpetuis tem- 
poribus taliter, ut prefertur, iuriolabiliter observari. Super quibus Yoluutate et conten- 
tacione opidi predicti incolis et opidanis et alys ad ipsum opidum spectautibus , agros 
colentibus presentes nostras literas dediinus, nostri sigilli munimine roboratas. ActiiC^et 
datum in Lamburga ipso die beati Leonardi confessoris Anno doniiui Millesinio Treceute- 
simo Nonagesimo secundo, quo consecracionem et curaiu regiminis suscepimus pastoralis. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XXXVII. Na pasku pergaminow}Tn zawie- 
szona owalna pieczęć na czerwonym wosku wyciśnięta przedstawiająca Najśw. Pannę Marię z dzie- 
ciątkiem Jezus na ręku , przed nią, klęczący biskup w infule , ornacie i z pastorałem. W otoku napis 
S. lacohi Archiepiscopi Haliciensis. Na odwrotnej stronie pergaminu współczesny napis: 
pro decima episcopali a Icuieo per VI grossos A. 1392. LVI. 

We Lwowie 3o. Marca iSgS. 

Gniewosz z Dale^^ic, starosta ruski, oświadcza, że bracia Przedbor i 

Stanisław, synowce Lemberta, pogodzili się z sobą co do posiadania 

wsi Oświecy w ten sposób, że pierwszy odstąpi! ją drugiemu. 

Nos Gncuosius '), Capitaneus Regui Russie, Notum facinius, tenore presencium 
quibus expedit uuirersis, preseutem pagiuam iuspecturis: yuod diu iuter famosos et 
liouestos Yiros Prcdborium et Staiiislauni Mliastros quondam Lemberti pro quadam -yilla 
nomiue Woschuize '^) sita in districtu Icmburgeusi , materia questioms circa Nobilem 
Militem ac dumiiuun dominum lohanneiii, protunc Capitaneum Russie, fuisset exorta, et ') Gneuosius, jest znany z historyi Gniewosz z Dalewic. 

') Woschuize, Oświeca, wieś kolo Żubrzy, w powiecie lwowskim dziś las pod tą, nazwą. 107 

per multos ac vanos teriuinos yoliita extitisset et indiffinita permaiisit. In tenniiio autem 
peremptorio , per uos ipsis assigiiato, ad nostram personaliter accedeutes preseuciam idem 
Predborius, non compulsus, nec per aliąuem doliim scductus, sed de bona animi sui deli- 
beracione, vive rocis oraculo coufessus extitit in liunc modiim: Quod pro villa superius 
uominata Stanislaum atąue heredes suos nimąuam animo vellet perturbare et iuipedire, 
promittens insuper pro omnibus et singulis sue genoloj'e (sic) amicis : Quod Stanislaum 
sepius nominatum ac heredes et legitimos suos successores similiter nunąuam debeant et 
yaleant pro eadem hereditate "Woschuice inąuietare, infestare neąue molestare dansque 
sibi et heredibus suis potestatem, facultatem super memoratam yillam yendendi, commu- 
tandi, alienandi et in usus suos suorumąue licredum pociorem conyertendi. Quam quidera 
villam Stanislaus ac heredes et legitimi sui successores tenebunt, habebunt et iure here- 
ditario sine omni impeticione predictorum in perpetuum possidebunt. In cuius rei eviden- 
ciam cerciorem presentes sibi fieri iussimus nostri sigilli cum apposicione. Actum et datum 
in Lemburg in die Uarais palmarum Anno incarnacionis domini Millesimo Trccentesimo 
Nonagesimo tercio , Presentibus yalidis ac nobilibus Militibus Domino lohaoue de Tharnauia '), 
Benkone de Schabocruk '^), lasclicone Mazo^ysky, Micliaele Labonsky, Miczkonc Mazowsky, 
loscone de Wolków '), Nicolao dieto bsdaczi ac alys quara plurimis fide dignis. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa dobrze zachowany, nr. XX\TII. Na pasku 
pergaminowym zawieszona była pieczęć, dziś zaginiona. LVII. 

We Lwowie 29. Maja i3g4. 

Mancyna z Konina, wojewoda lwowski, rozstrzyga spór między Olbrachtem 

Stolpsesem a Szymonem Mazowiczem o łąkę Dubek, przyznając takową 

na własność pierwszemu. 

Manczina, Heres de Conin, Yoyeyoda Lemburgensis , Significamus tenure presen- 
cium ąuibus expedit uniyersis: Quod yeniens ad nostram nostrorumąue assessorum presen- 
ciam Honestus Vir Olbracht dictus Stolpszes, civis lemburgensis, et conquestus est iudi- 
cialiter coram nobis super Semon Ruthenum dictum Masovicz pro quodam prato dieto ') Tharnawia, Tarnawa, wieś w powiecie liskini. 

-) Schabocruk, Żabokruki, wieś w powiecie bobreckim. 

')' Wolków, Wolków, wieś w powiecie przemyślańskim. 14* 108 

Dubek, iacenti circa decursum aque Mokrzecz nuncupatum , et iam prefatus Olbracht 
Stolpszes multas et varias litis coutroversias in iuclicys pro liuiusmocli prato liabuerat cum 
prefato Scmou Masoricz. Extunc coram nobis utrisąue partibus compareutibus idem Olbracht 
Stolpszes evidentibus racionibus testimonioąue sufficieiiti se ius habere ad huiusmodi pratum 
comprobant. Tandem nos \isa iusticia prenominati Olbracht dicti Stolpszes, sibi prefatiun 
pratum, Nobiles ac Honestos Yiros ad ipsum transmittentes, propter ulteriorem ac iniurio- 
sam litis controversiam termiuaiidam , fecimus cercius limitari, fossataque fodere et palos 
infigere terre, propter habendas sibi cerciores granicyes, predictumąue pratum eidem 
Olbracht dieto Stolpsz (sic) adiudicavimus et adiudicamus presentibus mediante. In cuius rei 
testimouium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Lemburge feria sexta in 
crastino Ascensionis domini Anno domini Millesimo CCC™° Nouagesimo ąuarto , Presentibus 
hys testibus lohanne herede de Bancow '), Bahramo Seczski, Stanislao Lambertovicz de 
Zubiza, Hannus Borslagar, Paulo cive de Colomia, Hannus Criczbork et alys quam plu- 
ribiis personis fide diguis. 

Oryginał ua pergaminie w arch. miasta Lwowa m'. XXXVin. U dołu na okrawku perga- 
minowym pieczgć woskowa wisząca z herbem Piawicz. Napis w otoku: „S. Mauczine de Konin." LVIII. 

We Lwowie 5. Czerwca iSgS. 

Jakób, arcybiskup halicki, uśmierza spór pomiędzy miastem Lwowem 
a arcybiskupami halickimi o dom w rynku we Lwowie położony, zamie- 
niając przed notaryuszem dom ten na inny przy klasztorze św. Krzyża, 
' obok cmentarza franciszkańskiego położony. 

Ln nomiue domini Amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo Nouage- 
simo Quinto, ludiccione tercia, die ąuinta Mensis luny, hora quasi nona, Pontificatus 
sanctissimi in Cristo patris ac domini, domini Bonifacy noni; papę raoderni, Anno sexto 
in lignea domo habitacionis Reyereudi in Cristo patris ac domini, domini lacobi divina 
et appostolice sedis providencia halicziensis Archiepiscopi , ipsemet pater et dominus in 
Cristo Reverendus dominus lacobus preteusus Archiepiscopus motus zelo iusticie acieque 
mentis diligenter perpendens, dampnis gravibus varysque laboribus, fatigis, sumptibus, ') Banków, dziś Pańkowce, wieś w powiecie brodzkim. 109 

gravaminibus , que ex litigioso liomiuum anfractu, motu humane suggestionis sepius eieniie 
consueyerunt , cupiens paternalis affecciouis obriare reuiedio , ue in futurum consules et 
uniyersitas lamburgeusis ciritatis in debitis fatigis et displiceucys gravarentur , lu mea 
publici Notary infrascripti ac testium ad hoc iiotabiliter Yocatorum preseucia, prefatus 
domiuus archiepiscopus omnibus generaliter et singulis litibus, causis, processibus, cegocys, 
quibusvis disseusionum materys ipsis cousulibus et uuiversitati predictis pro ąuadam domo 
in circulo dicte civitatis sita, cuius fines inter domum curti Pauli et domum Petri Stejger 
contigue insistuut, per Reyerendum in Cristo patrem ac doniinum domiuum Bernhardum, 
sancte recordacionis antecessorem suuui proximum, motis et liabitis, que et quas ipse 
dominus archiepiscopus preuimissus occasioue dumus prelibate liabere posset, tacitis et 
expressis , nou vi uec metus causa , nec aliqua fraude seu dolo ductus , sed de sua mera 
atque libera et spontauea voluntate cesśit, reuunciavit et destitit cum effectu, confitens et 
iu yeritute reconguoscens (sic), considerans itaque et atteudcns domus predicte iuconpeti- 
bilem adiaceuciam necuon sti'epitum et tumultum, qui coram eadem perforizantes et per- 
mercantes singulis diebus comittuntur (sic), cum consulibus et uuiversitate prefatis occa- 
sione domus premisse, non ^^ metusque causa, nec dolo sive fraude aliqua, ut prefertur, 
sed de mera ac pura voluutate et de certa sui sciencia , propter careuciam capituli , quod 
tunc ob novam plantacionem sedem liabere non potuit, veram atque racionabilem permu- 
taciouem se fecisse, et domum sue habitaciouis circa claustrum Sancte Crucis, fratrum 
Minorum cimitterio contigue sitam, pretextu domus prefate per modum legittime permu- 
tacionis seu camby nomine sedis et suo recepisse recongnoyit (sic), reputans sibi ac sedi sue 
occasione domus prenotate effectualiter satisfactum. Et promisit itaque pretensus dominus 
Archiepiscopus michi Notario iufrascripto, tamquam personę autentice, legittime stipulauti 
et recipienti , dictam cessionem , reuuucciaciouem {sic), recongnicionem (.sic), permutacionem 
ratam, gratam firmamque irrefragabiliter tenere et observare, nolens, quatenus dictas 
cessionem, renuncciacionem , recongnicionem, permutacionem ullo unquam tempore nec 
per se, nec per aliam personam admissam seu adniittendam aliquid attemptare, facere vel 
contraveuire , sed eas in soliditate stabili et firmissimo robore valitui-as volens temporibus 
permanere. Super quibus omnibus premissis requisitus et rogatus per consules et uniyer- 
sitatem predictos et de mandatu prefati domini Archiepiscopi speciali presens publicum 
instrumentum manu propria confeci et Sigillo premissi domini Archiepiscopi ac meis con- 
suetis infra positis ad maiorem evidenciam omnium prescriptorum consignavi. Actum anno, 
indiccione, mensis die, hora, loco, Pontificatu, qaibus supra. Presentibus hys discretis 
wis domino lohanne olim Rutheni (sic) plebano lamburgensi, lohanne Stacheri altarista 
Cappelle beatorum Petri et Pauli appostolorum ad parrochialem ibidem in Lamburga, 
Thoma prebendario ad Sanctam Katherinam de castro minori lamburgensi, lacobo Rectore 110 

hospitalis de ibidem , Martino protunc ricario contrate Russie ac fratre ordinis fratrum 
predicatorum , fratre Nicolao dieto Goltberger dicti ordiuis predicatorum , Petro gardiano 
coiiventus lamburgensis de ordiue fratriim niinoriim, viris religiosis et alys pliirimis 
fidedignis. 

Et Ego Laiirencius olim Didconis de Sandomii-ia Clericus dyocesis 
Cracouiensis, publicus aiictoritate Iraperiali Notarius iinacum premissis 

S^ y testibus dictis omnibus permutacioui, recouguicioni , remmcciacioni , 
X. cessioni, ut premittuntur, presens interfui et ea dum sic fierent vidi 

• -^ ^ • et audivi et reąuisitus manu propria me subscribens in hanc publicam 
formam redegi, signo et nomine meis consuetis consigna^i in testimo- 
nium omnium premissorum. 

Oryginał na cienkim pergaminie starannie z wieln skróceniami pisany znajduje się w Zakł. 
Nar. Im. Ossol. Na pasku pergaminowym zawieszony ułamek pieczęci arcybiskupiej, na czerwonym 
wosku wyciśniętej, tak drobny, że rozpoznać nie można, co na nim było. Na odwrotnej stronie 
napis prawie współczesny: 

litera Instrument! publici super omnium controversiarum sedacione pro domo Episcopi 

Leopoliensis 1395. 

Doliument ten poprzednio już drukował z paru nieznacznemi niedokładnościami Fr. X. 
Wolański, „Dod. tyg. do Gaz. Lwowskiej", 1854, nr. 21 i 22. LIX. 

w Haliczu i6. Października i395. 

Władysław Jagiełło daje Kołomyi przywilej na targi tygodniowe co 
soboty i udziela tejże herb: głowę orlą ukoronowaną. 

In nomine DoinNi Amen. Ad rei memoriam sempiteruam. Cum Celsitudo Regum 
magnifica commodis subditorum merito debeat iuteudere et ea, que augmentum ipsorum 
recipiunt, diligenti meditacione pensare, dignum arbitramur et congruum , ut que in commo- 
dum statuuntur perpetuura literamm apieibus et tidedignorum testimonio perhennentur ; 
Et proinde nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie Lithuanieąue princeps supremus et 
heres Russie etc. Signiticamus tenore presencium, ąuibus expedit, universis tam preseuti- 
bus quam futuris, harum noticiam babituris: Quomodo civitatis nostre Colomia in terra 
Russie situate condicłonem voleutcs facerc nicliorem, ac de fidelitatis coustaucia, cum 
eiusdem civitatis, tum nostrorum tidelium plurimum confisi ipsorumque et dicte civitatis 111" 

coiiiinoclis et utilitatibus cupieiites proridere , forum scptimaDale ibidem statuimus, singulis 
Septimaiiis die Sabbato tcmporibus perpetuis liberę celebi-audum, Yolentes et preseiicium 
teuore deceruentes, quod omues et siuguli liomines utriusąue sexus et mercatores cuius- 
cumque status et coudiciouis fueriiit , cum ipsorum mercibus ad dictam ciyitatem uostram 
Colomia yeidre liberę, ipsorum merces reudere et emere ac demum recedere yaleaut, quo 
ipsorum fuerit Yoluutatis. Quocirca robis omnibus et siugulis Capitaneis, Baroiiibus, Nobi- 
libus, Tenutaiys, "Woiewodis ceterisque terre nostre Russie fidelibus et subditis firmiter 
precipimus et mandamus: Quatenus forum prefatum contra nostri decreti presentis volun- 
tatem impedire nuUo modo presumatis. Preterea rolentes prefatam ciyitatem nostram 
Colomia proseąui favoribus gracie specialis, et ut honoribus et cousuetudinibus , prout alie 
nostre ciyitates, frui yaleat et gaudere, arma seu clenodium dicte ciyitati Colomia, yide- 
licet caput aquile Regio diademate coronatum daraus , donamus et concedimus , in sigillo 
communitatis temporibns perpetuis deferendum. Harum quibus sigillum nostrum appensum 
est testimonio litterarum. Actum in Halicz ipso die saucti Galii confessoris Anno domini 
Millesimo Trecentesimo Nonagesimo quinto, Presentibus yalidis lohanne de Tharnow Pala- 
tino Saudomiriensi et Capitaneo Russie , Petro Kmita Castellano Lublinensi , Drogosio 
ludice Cracouieusi, Demetrio Marsalco curie nostre, Gneuosio de Daleuicz et lohanne de 
Oliesnicza, et alys nostris fidelibus fide dignis. Datum per manus Yenerabilis Zaclice aule 
nostre cancellarj' fidelis dilecti. 

Z kopiaryusza nr. 223, str. 145 i 146 w arch. miasta Lwowa, odpis z początku XM. wieku LX. 

w Medynicy 3o. Października iSgS. 

Władysła^v Jagiełło daro^vuie Jachnilcowi zwanemu Dzieweczl:a ze Soswe- 
szo^va miasteczłco Icrólewsłcie Zarszyn i ^vieś Długie, w ziemi sanocl^iej 

położone. 

In nomine domini Anieu. Ad perpetuam rei memoriam. Wladislaus dei gracia Rex 
Polonie , Lithuanieque Priuceps Supremus et Heres Russie etc. Significamus teuore presen- 
cium , quibus expedit uniyersis , tam presentibus , quam futuris , preseucium noticiam 
habituris: Quod mente sollicita attendentes multiplicia fidelitatum studiosa obsequia, 
quibus celsitudini nostre laclinik dictus Dze^yeczka *) de Schosueschow, fidelis noster *) Herbu Syrokomla, pisze Paprocki Herby Rycerstwa p. 858, używają Dziewoczkowie , w grodzińskim 
powiecie, mężowie znaczni. 112 

dilectus, complacuit, et inantea aucto fidelitatis studio complacere poterit prestancius in 
futurum, Horum itaąue intuitu Yolentes sibi graciam facere specialem, sibi et suis succes- 
soribus legittimis Opidum nostrum Regale Szarschin cum Suburbio et villam nostram 
Dluge ') Yolgariter dictam, situatas in terra uostra Sanocensi, cum omnibus et singulis 
censibus, fructibus, redditibus, agris, pratis, campis, silvis, pascuis, nemoribus, gays, 
rubetis, virgultis, borris, ąuercetis, mellificys, paludibus, lacubus, aucupacionibus, vena- 
cionibus , molendinis , emolimentis , aąuis et aąuarum decursibus , obyencionibus et appendys 
umversis, quocunque nomine vocitentur, ad dictum opidum , suburbium et villam predictam 
ąuomodolibet spectantibus , prout in suis metis et gadibus longe lateque ab antiąuo cir- 
cumferencialiter sunt limitata et distincta, prout eciam hocipsum opidum, suburbium et 
vlllam possedimus et tenuimus soli nos, luribus tamen nostris Regalibus et Exaccione 
dicta Yulgariter Podymczysna in dictis Opido, Suburbio et villa semper salvis, que pro 
nobis et nostris succesoribus in eisdem reservamus, pref;ito IachnilvOni et suis succesoribus 
legittimis donamus, conferimus et damus de nostra gracia speciali, per ipsum laclinikonem 
et suos legittimos successores in perpetuum tenendum, habendum, donandum , utifruendum, 
vendendum, commutandura , alienandum et perpetuis temporibus possidendum ac ad usus 
quoslibet suos et successorum suorum beneplacitos quomodolibet convertendum , prout sibi 
et suis successoribus melius, conveniencius et efficacius yidebitur expedire, Constituentes 
ipsum lachnikonem et suos successores in dictorum Opidi , Suburby et ville vcros heredes, 
dominos legittimos et perpetuos possessores, Hoc tamen interiecto, quod ydem lachnik et 
sui successores legittimi nobis et nostris successoribus ad quamlibet Expedicionom cum 
una lancea et tribus sagittarys iuxta terre nostre Russie consuetudinem, prout Terrigene 
nostri Sanocenses seryire consueverunt , tenebuntur serrire et sint asstricti (sic) dc Opido, 
Suburbio et yilla memoratis. Harum quibus Sigillum nostrum appensum est testimonio 
literarum. Datum in INIedinicza '^) in vigilia Omniumsanctorum (30. Paździermka) Anno 
domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Quinto. Presentibus nostris fidelibus Petro 
Kraitlie Castellano lublinensi, lohanne de Olessnicza, Grothcoue de lanowicze, Abraham 
de Rudno, lohanne Campsky et Mszurca Magistro Coquine nostre ac alys multis nostris 
Militibus fidelibus, testibus fidedignis ad premissa. 

Oryginał na pergaminie w bibliotece wszechnicy lwowskiej. Pieczęć wraz z sznm-em, na 
którym wisiała, oderwana. Na odwrotnej stronie pergaminu napis: 

mm omni iure nihil pro se et successoribus suis reservando. A ivżdy owiesz dziszya pano- 
wie starosthowie wycziągają s poddanych naszych , nescitur ąiio iure. Datum Anno 1536. 1 die marcy. ') Zarszyn, miasteczko w sanockim powiecie: Długie, wieś w tymże powiecie do zarszyńskiej parafii 
należąca. 

^) Medenice, wieś w drohobyskim powiecie. 113 LXI. 

We Lwowie 14. Grudnia iSgS. 
Jakób arcybiskup halicki zwraca rajcom miasta Lwowa młyn w Zboiskach. 

In nomiue domini Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo Trecentesimo Noua- 
gesimo ąuinto , ludiccione tercia , ąuarta decima die mensis Decembris , hora quasi sexta , 
in stuba lignea habitacionis Reverendi iu Christo patris et domini domini Lacobi Archie- 
piscopi Halicziensis, pontificatus sanctissimi iu Cliristo patris et domini uostri, domini 
Bonifacy IX papę moderni anno septimo, iu Reverendi in Christo patris et domini, domini 
lacobi Archiepisfopi Haliciensis premissi et in mei publici Notary infrascripti ac testium 
ad hoc Yocatorum specialiter et rogatorum presencia, providi viri Consules civitatis sive 
oppidi laniburgensis nomiue totius uniyersitatis loci prenotati personaliter constituti prefa- 
tum dominum Archiepiscopum Halicziensem de et super minus iusta abstraccione et 
recepcione molendini siti in Sboyscze '), quod ipse dominus Archiepiscopus nullo iuris 
ordiue super eo servato ipsis Cousulibus et ab eorum tutoria possessione ad iustanciam 
lohannis Rutheni plebani de ibidem receperat, reąuisierunt et monueruut, ut predictum 
molendinum ipsis iuxta premissum eis factum restitueret in possessionem pristinam et 
assignaret viceversa et investituram sive incorporacionem eiusdem cum instancia debita 
postularunt. Et tandem prefatus dominus Archiepiscopus post monicionem, reąuisitionem 
Consulum predictorum prorupit, dicens in hec verba: Domine plebane, ego recognosco 
coram deo et in conscieuciam meam dico me ipsis Consulibus et civitati in recepcione 
dicti molendini yiolenciam et iniuriam fecisse, eo guod molendinum predictum contra 
Deum et iusticiaui ab eurum tuteUi et possessione recepi, nullo iure mediante. Uude ex 
60 et pro eo dictum molendinum tibi aufcro et recipio eo iure, quo tibi dedi, ipsis Con- 
sulibus et universitati restituo et assigno in possessionem tutoriam viceversa. Tuuc preli- 
bati Consules statim coram me notario suut protestati, quod ipsi non spoliarent plebanum 
molendino , nec aliqua violencia sibi rcciperent molendinum prenotatum, sed quod ipse 
dominus Archiepiscopus ipsis dictum molendinum in tutoriam possessionem redderet, daret 
et assignaret , eo modo et nomiue , qno ipsis abstraxerat ; et ex post i)remissus dominus 
Archiepiscopus ad peticioncm et instanciam dictorum consulum dicti molendini incorpora- 
cionem ipsis Consulibus dedit et fecit cum effectu et lohanni dieto Haze, capellano suo, 
prefatos Consules iu possessionem dicti molendini inducere et inyestire demandavit et 

Zboiska wieś w powiecie lwowskim. 114 

comisit. Qiiiquidem lohauues Ha ze de maudato domini ArcMepiscopi ipsos Cousules in 
dictum moleudiuum iutroduxit ac imestirit, facieus et percipiens molendinatori , ut miUipiam 
nisi ipsis Cousulibus de omnibus emolimeutis respoudeat. Super ąuibus omnibus predicti 
Consules a me notario infrascripto presens publicum iustrumentum ipsis lieri postularunt. 
Acta sunt hec Anno, Indiccione, die, mensę, hora, loco, pontificatus , quibus supra, 
presentibus liis viris Michaele notario domini Archiepiscopi , Petro dieto Gladischa notario 
publico, clerico Cracouiensis diocesis, Nicolao sellatoris de Nowa Sandecz presbitero Craco- 
uiensis diocesis, ad hoc vocatis specialiter et rogatis et alys pluribus fide dignis. 

Et ego Laurentius oUm Didconis de Sandomiria clericus coniugatus (sic) 
Cracouiensis diocesis, publicus Imperiali auctorithate Notarius, omnibus 

S1V T preniissis , dum sic tierent et agerentur uua cum premissis testibus 
i ^ presens interfui et ea sic fieri vidi et audi^i et iu hanc fonnam 
publicam mann propria redegi, signo et nomine meis consignan in 
testimouium premissorum. 

Oryginał na długim a wązkim pasie pergaminowym w arch. miasta Lwowa nr. XLII, pie- 
czgci nie było żadnej. LXII. 

w Krakowie 29. Lutego iSgó. 

Jan archidyakon lubelski wyrokuje z polecenia papieskiego w sprawie 

spornej o młyn w Zhoiskach pomiędzy Janem Rusinem , rektorem parani 

Najśw. Panny Maryi, a miastem Lwowem; notaryusz Wawrzyniec syn 

Dydkona zaś wyrok ten przepisuje na dniu 26. Maja iSgó. 

In nomine Domine Ameu. Anno Xativitatis eiusdem ilillesimo Treceutesimo Nonagesimo 
Sexto, Indiccione ąuarta, Yicesima sexta die mensis May, hora fere nona, Pontificatus Sauctissimi 
in Cristo patris et domini nostri domini Bonifacy noui, superna proTidencia papę modemi, in 
domo lignea dotis parochialis in Lamburga ad sanctam Mariam, in mei pubhci notary iufrascripti 
ac testium infra annotatoruin , speciahter ad hoc rogatorum et Yocatorum pi'esencia , prondi Michael 
proconsul et Petrus Stecher consul ci\itatis seu opidi lamburgensis , ex parte totius universitatis 
opidi pretaxati personaruni constituti , a discreto \iro domino lohanne , lohauuis Rutheni , Rectore 
Ecclesie parochialis ad Sanctam Mariam ibidem in Lamburga, cuiusdam processus, monicionis, 
sentencie, excommunicationis et interdicti, per houorabilem virum dominum lohauuem Archidyaco- 
nem lubUneusem de ecclesia Cracouiensi, authoritate commissionis , a sede Apostohca per dictum 
lohannem Rectorem Ecclesie parochialis iu Lamburga super eaąue de bonis obtente, contra Pro- 
consulem et Consules, luratos, Scabiuos nec non etiam in totam unirersitatem opidi pretensi, pro 115 

ąuodam molendlno late, sive datę, cuin instancia copiam prefati processus, moniciouis, sentencie' 
excommuiiicacionis et interdicti, ipsis dari, reąuisierunt et postularunt qui ąuidem, domiiius 
lohanues Rector Ecclesie prelibate ad iequisicionem Proconsulis et Consulis predictorum , sine 
omni contradiccioue : per me notarium publicuin infrasciptum , ad transsunieudum seu copiandum 
tradidit et assigiiavit. Cuius (luideni processus tenor, de verbo adverbuin, seąuitiir sic etesttalis: 

loHANNES archidyaconus lublinensis in Etclesia Cracouiensi, Iudex et Conimissarius 
uiiicus ad infrascripta per Sanctissimura in Cristo patrem et domiuum uostrum, dominum 
Boiiifacium diviua provideucia papam noiuini, modenium specialiter deputatiis, discretis 
yiris yicarys et ebdomadarys ecclesiarum parochialium in Halicz, in Trcblow, in Zudaczow, 
iu Lamburga, in Strj-g (sic), in Droliobicz, in Wischna, in laroslawia, in Lanczhuth, in 
Rzesciiow, Halicziensis et Premislieusis dyocesum ; in Robczicze , in Pilsna , in Tarnów, in 
Woynicz, in Parwa brega, in Bochna Cracouiensis diocesis, ac in ciyitate Cracouiensi, ad 
beatani Yirginem, ad omues sanctos, ad sanctam Annam, ad sauctum Stephanum, ad 
sauctum Florianum, ad sanctum Nicolaum, extra muros Cracouienses , alysąue omnibus et 
singulis, quorumcumque ci^itatum dyocesis et opidorum clericis presbiteris, curatis et 
non curatis, tabellionibus et notarys publicis, ad queni vel ad quos presentes nostre literę 
monicionis venerint, quibus vel cui exhibite aut presentate fuerint, seu qui presentibus 
requisiti fuerint, seu alter ipsorum requisitus fuerit, salutem in domino et mandatis nostris 
ymo yerius apostolicis firmiter et luimiliter obedire, literas Sanctissimi in Cristo patris et 
domini nostri, domini Bonifacy, divina providencia papę noni, prefati, eius vera bulla 
plumbea, in cordula canapea dependente, morę Romanę Curie buUatas, sauas, salvas et 
integras, ac omni prorsus vicio et suspicione carentes, nobis per discretum virum, domi- 
num lohannem Rectorem Ecclesie parochialis in Lamburga halicziensis dyocesis, presen- 
tatas, Nos cum ea, qua decuit, reyerencia, noveritis recepisse. Quarum quidem literarum 
apostolicarum tenor sequitur in hec verba: 

BoNiFACius Episcopus servus servorum dei dilecto filio Archidyacono lublinensi, 
in Ecclesia Cracovieusi , salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti fily lohannis Rectoris 
parochialis Ecclesie in Lamburg, halicziensis dyocesis, precibus ioclinati presencium tibi 
auctoritate mandamus, quatenus ea que de bonis ipsius Ecclesie alienata inveneris 
illicite vel distracta ad ius et proprietatem eiusdem ecclesie legitime revocare procures, 
contradictofes per censuram ecclesiasticam , appellatione postposita, conpescendo, testes 
autem, qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint , censura simili 
appellacione cessante conpellas , ventati testimonium perhybere. Datum Romę apud Sanctum 
Petnun, quiuto nonas Octobris (3. Października 1390 r.), Pontificatus nostri anno primo. 

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentacionem et recepcionem pre- 
dictus dominus loliannes , Rector parochialis Ecclesie in Lamburga , in dictis literis apostolicis 

15* 116 

principaliter nomiuatus, corara nobis proposuit ąuerulose, quod Coiisules, Scabini, lurati 
et tota Communitas conimuniter et divisim, opidi in Laraburga, halicziensis dyocesis, 
qiioddam moleudiimm retro maiiis castrum in Lamburga circa Sboyscze situra , niiacupatum 
et nomiuatum generaliter et conimuniter moleudinum Beatę Yirginis Marie Ecclesie 
parochialis, quod predictus Rector per certos dies, menses et annos pacifice tenuit et 
ąuiete possedit, fructus, redditus, censns et proventus ex eodem percipiendo, ab ipsa 
Ecclesia et Rectore, lohanne predicto, alienarunt et distraxerunt , fuimusąiie per predictum 
dominum lohannem Rectorem cum instaucia debita reąuisiti, ut ad execucionem dictarum 
literarum apostolicarum et contentorum iu eisdem iuxta vim, formam et tenorem procedere 
curaremus, sibique citationem contra nonnuUos fidedignos testes, de et super predicta 
alieuacione et distraccione moleudini predicti, ad ipsam ecclesiam parochialem beate Marie 
Yirginis in Lamburga predicta ac Rectorem eius spectantis et pertinentis, decerni digna- 
remur, et si per informacionem diligentem, ex depositionibus et coufessionibus dictorum 
testium et per dicta ipsorum iuveniremus, a predicta ecclesia parochiali beate Yirginis 
Marie et Rectore eiusdem antedicto predictum molendinum fore et esse alienatum illicite 
vel distractum, ad ius et proprietatem ecclesie predicte et Rectoris eiusdem legitime revo- 
care curaremus. Nos vero Johannes, Iudex et Commissarius prefatus. attendentes predicti 
domini lohannis Rectoris prelibati peticionem fore iustam et consonaiu racioni eidem 
domino lohanni Rectori citacionem contra nonnullos fidedignos testes aliosąue valitudina- 
rios, de quornm dispretabatur , aUos vero affutnros et recessuros '), dari decrevimus ad 
certos diem et lioram corapetentes. Quo quidem termino adyeniente, comparentibas coram 
nobis dictis testibus, ab ipsisque et eorum quolibet prestito et recepto corporali iuramento 
de perliibendo testimonio veritati , quorum quidem testium suprascriptorum super alienacione 
et distraccione suprascripta examen certis notarys publicis fideliter duxinuis comittendum, 
et quia ex deposicionibus , attestacionibus et dictis predictorum testium comperuimus 
sufficienter, predictum molendinum fuisse et esse Ecclesie sancte Marie parochialis in 
Lamburga ac pertinuisse et spectasse ad ecclesiam autedictam et Rectorem eius ipsumque 
dominum lohannem Rectorem , uomine ecclesie sue antedicte , per certos dies , menses et 
annos dictum molendinum possedisse pacifice et quiete, fructusque, redditus et proventus 
ex eodem percepisse, et nichilominus per vos dominos Consules, Scabinos, luratos et 
totam communitatem dictum molendinum ab ecclesia prefata et domino lohaiłne Rectore 
eius illicite alienasse et distraxisse '^), ideoque dictum molendinum per vos dominos Con- 
sules, Scabinos, luratos et totam communitatem sic illicite alienatum et distractum ab ') w zdatiiu tem, zdaje sig, notarysz przy przepisj-waniu coś opuścił. 

') Zamiast alienasne et dislraxisse być powinno: alienatum et distractum, esse. 117 

ipsa Ecclesia et eius Rectore autedicto, ad ius et proprietatem Ecclesie parocliialis sancte 
Marie in Lamburga, haliczieiisis dyocesis predicte, et ad dominum lohannem Rectorem 
eius memoratum legitime revocanius per presentes. Quo circa vos omnes et siugulos, 
suprascriptos dominos, auctoritate apostolica, qua fungimur, in hac parte, primo, secundo 
et tertio pex'emptorio termino, cominuuiter et divisim reąuirinius et monemus, vobis et 
vestrum cuilibet, in yirtute sancte obedieucie et oxcommunicacionis pena, quam nisi infra- 
scripta maudata nostra, ymo verius apostolica, feceritis trium dierum canonica monicione 
premissa, in vos et vestnim ąuemlibet ferimus, in hys sci'iptis, percipiendo mandamus, 
ąuatenus omnes et singulos dominos Consules , Scabinos, luratos totamąue communitatem 
ac eorum ąuemlibet , coniunctim et diyisim , in genere et in specie , opidanos in Lamburga 
auctoritate apostolica primo , secundo , tercio et peremptorio termino , moneatis , quos et 
nos teuore presencium requirimus et monemus, communiter et divisim, quatinus infra 
quiudecem dierum spacium post notiticacionem seu mouicionem pi-esentem in eos et eorum 
alterum factis immediate seąuentos, quorum dierum quinque pro primo, quinque pro 
secundo et reliquos quinque dies pro tertio et peremptorio termino terna canonica moni- 
cione dictis Consulibus , Scabinis , luratis , opidanis ac toti communitati in Lamburga com- 
muniter et divisim premissa prefigimus et asssignamus, quatinus ab occupacione et deteu- 
cione dicti molendini beate Marie Yirginis Ecclesie parochialis antedicte iuriumąue et 
pertinencie eiusdem cedatis et ąuilibet vestrum cedat, dictoąue domino lohanni Rectori 
vel eius legitimo procuratori realem, actualem et corporalem possessionem dicti molendini, 
iuriumque et pertinencium eiusdem absque difficultate et contradiccione qualibet assignetis 
et quilibet vestrum assignet, et de perceptis ac parte alienacionis et distraccionis dicti 
molendini plenariam satisfaccionem dieto domino lohanni aut eius procuratori inpendatis, 
et quilibet vestrum inpendat, aut cum eodem domino lohanne aut eius procuratore super 
eisdem amicabiliter compouatis. Quod si forte premissa non adinpleyeritis aut aliąuod in 
contrarium feceritis (et quilibet vestrum) ') fecerit seu si mandatis et mouicionibus nostris liuius- 
modi 3'mo verius apostolicis in hac parte non parueritis ■) et quilibet vestrum non paru- 
erit cum effectu, in vos dominos Consules, Scabinos, luratos. oppidanos ac ipsam 
communitatem et quemlibet restrum in Lamburga coniunctim et divisim in genere et in 
specie , et alios contradictores quoslibet et rebelles aut impedientes ipsum dominum 
lohannem aut procuratorem ipsius super premissis aut aliquod premissorum, aut inpedien- 
tibus ipsum dantur consilium , auxilium et favor publice vel occulte , directe vel indii-ecte, 
quominus idem dominus Johannes Rector aut procurator suus dictum molendinum possit 'I Wyrazy et ąuUihel veslrum dodaiem, bo bez nich sens niezrozumiały. 

^) „pai-ueritis" ; w notaryackim transsumpcie , z którego drukuję, napisano: ■paruerint. 118 

pacifice et qniete possidere, ac ipsius molendiui fructus, redditus et proventus cum inte- 
gritate raleat percipere tam iu dantes alteri quam in recipieutes dictum molendiuum, aut 
aliąuod ius ad ipsum pertineus, seu in preiudicium dicte Ecclesie parochialis et Rectoris 
eiusdem aliąuod ąuomodolibet disponentes vel ordinantes, cuiuscunąue status, gradus, 
ordinis aut coudicionis existant, elapso dieto (termino) ') quindecim dierum, mouicione, 
exnuuc prout extunc, et extunc prout exnunc, siugulariter iu siugulos Cousules, Scabinos, 
luratos, opidanos et Jpsam communitatem , coniunctim et divisim, iu genere et iu specie, 
excommunicacionis senteuciam feriraus et promulgamus in bys scriptis. Vos omnes et 
siuguli dum pro parte dicti domini lohannis vel procuratoris eius fueritis requisiti seu 
alter vestrum fuerit reąuisitus, singulis diebus dominicis et festinis, vestris in ecclesiis et 
alibi ubi expedieus fuerit , sic excommunicatos publice deuunciari curetis, tam diu premissa 
exequentes, donec a uobis aliud habueritis in maudatis. In cuius testimonium presentis 
nostre monicionis et _sentencie literas, seu presens publicum iustrumentum exinde per 
lacobum Benodicti de Saudomiria notarium auctoritate Imperiali publicum nostrumąue et 
cause buiusmodi scribam coram nobis infrascriptum scribi et publicari mandavimus, et 
nostri appensione Sigilli communin. Actum et datum auno domini M" C. C. C. XCo sexto, 
Indiccione ąuarta , die XXIXt'^ mensis Februarii , borarum priraarum vel quasi Pontificatus 
Sanctissimi in Cristo patris et domini nostri domini Bonifacy superna prondencia papę 
noni moderni auno septimo , in camera domus habitacionis houorabilis viri domini Nicolai 
decretorum doctoris canouici et officialis Cracouiensis in Cracouia; presentibus ibidem 
discretis viris dominis, Pbilippo rectore ecclesie parocliialis de Kosszczelecz , lohanne 
Stauislai de Przauslaw layco Cracouiensis diocesis, ac alys quam pluribus fidediguis testi- 
bus ad premissa vocatis, specialiter et rogatis. Supra quibus omnibus premissi, Michael 
proconsul et Petrus consul civitatis seu opidi Lamburgensis predicti ad copiaudum, 
rescribendum dictum processuu, cum subscripcione notary scribentis eundem pro parte 
Consulum, Scabinorum , luratorum ac omnis universitatis loci pretensati, me publicum 
Notarium infrascriptum cum instancia diligenti requisierunt et postularunt. Actum Anno 
domini, Indiccione, die, hora, mensę, pontificatus, loco quibus supra presentibus providis 
viris Nicolao dieto Beme, mercatore in Lamburga, Francisco, Ambrosio civibus ac merca- 
toribus de Thoron, protunc in Lamburga consistcntibus et alys multis fidedignis. 

Subscripcio notary seu scribe processus. 

Et ego lacobus Benedicti de Saudomiria clericus Cracouiensis dyocesis publicus 
Imperiali Auctoritate Notarius predicte monicioni et sentencie peticioni, concessioni ac 
eius per prefatum dominum lohannem decreto alysque omnibus et singulis premissis, dum 
sic ut premittitur agerentur et fierent una cum tcstibus premissis etc. ') „termino" opuszczone w transs. uotaryackim. S.N. 119 

Et Ego Laurentius olim Dyclcouis de Sandomiria Clericus Cracouiensis dyocesis 
publicus auctoritate imperial! notarius, dicte reąuisicioni, postulacioni, tradicionl, 
alysąue omnibus et singulis dum sic ut premittitur agereutur et fierent una cum 
prenominatis testibus presens ful . eaąue sic fieri vidi et audivi , et reąuisitus 
me subscribendo manu propria in hanc publicam formam redegi, signo et 
nomine meis consuetis signavi in testimonium omnium premissorum. Et pro- 
testor de illa diccione Interdicti vicio erroris commissa et de scissura propter 
carenciam pargameni. Pergaminowy dokument w arch. miasta Lwowa nr. XLIII., bez pieczęci. 

LXIIL 

w Rzymie 7. Kwietnia 1396. 

Bonifacy IX. papież potwierdza donacyę młyna w Zboiskach przez 
komitysę Annę na rzecz kościoła Najśw. panny IMaryi dokonaną. 

BoNiPACius Episcopus sertds seryorum Dei. Ad futtjeam rei MEM0RIA3I. Sicut 
rationabile et meritorum existit operam dare, quod pie testaucium roluntates iideliter 
obseryentur, ita ne decursus temporis aut memorie labilitas vel cupiditas improba ad 
huiusmodi voluntatum executionem possit officere et ne etiam executio ipsa retardari raleat 
seu mutari libenter, presertim cum a nobis reąuiritur, efficaces adhibemus diligencie nostre 
partes. Sanę sicut exhibita nobis nuper pro parte Yenerabilis fratris nostri Archiepiscopi 
Halicieusis peticio continebat, ąuondam Anna dicta Comitissa, mulier haliciensis dioecesis, 
condens de suis bonis in eius voluntate ultima testaraentum, in eodem testamento certis 
sibi tunc unirersalibus beredibus iustitutis, con:^ules oppidi Lemburgensis dicte dioecesis 
pro temperę existentes eiusdem testament! executores ac fidei commissarios deputavit ac 
Yoluit et reliąuit, quod ydcm executores quoddam molendinum situm in Sboyscze ') dicte 
diocesis cum iuribus et pertinencys suis ad ipsam Annam pleno iure spectans, quod par- 
rocbiali ecclesie beate i\Iarie Yirgiuis dicti opidi in eodem testamento legavit, singulis 
annis pro certa annua pensione locarent, ac fructus, redditus et proventus, qui ex pen- 
sione buiusmodi provenirent, pro fabrica seu reparatione et utilitate dicte ecclesie, prout 
secundum deum eis expedire yideretur, converterent et etiam assignarent, prout in literis 
autenticis inde confectis plenius dicitur contineri , et quod de huiusmodi fructibus , redditi- 
bus et proYcntibus ecclesia- predicta reformata sufficienter et dotata existit et auctore deo ') Porównaj tir. LXII do tej samej sprawy się odiioszą,cy. 120 

speratur in posterum non solum conservari sed eciam de bono in melius aiigmentari. 
Quare pro parte dicti Archiepiscopi nobis fuit humiliter supplicatum , ut voluntati et legato 
huiusmodi robur apostolice firraitatis adycere de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati roluntatem et legatum predicta ac omuia alia 
et singula in eisdem litteris contenta , huiusmodi legatum et yoluntatem concernencia , rata 
habentes et grata, illa auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio 
commuuimus. Yolumus etiam et maudamus, quod executores prefati dictum molendinum 
couserrare et alias yoluntatem et legatum huiusmodi diligenter studeaut observare. Nulli 
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre conlirmacionis, communicionis , voluntatis 
et mandati infriugere vel ex ausu temerario contraire. Si quis autem lioc attemptare pre- 
sumpserit iudignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum se noverit 
incursurum. Datum Roma apud Sanctum Petrum septima Idus Aprilis Pontificatus uostri 
Anno Septimo. 

N. de Fregona. Pro F. de Lanzameo. 

lo. de Lyus. G. Bothory. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XL. U dołu na sznurku jedwabnym 
czerwonym i żółtym zawieszona pieczęć ołowiana: na jednej stronie wizerunek apostołów Piotra 
i Pawła z napisem S. PA. S. PE. a na odwrotnej stronie napis Bonifatius PP. MIII. LXIV. 

w Krakowie 4. Sierpnia 1397. 

Jadwiga królowa potwierdza darowiznę zrobioną przez byłego wójta 

krośnieńskiego Jana klasztorowi Franciszkanów w Krośnie a zarazem 

wyjmuje klasztor ten z pod zależności od władz miejskich. 

Heduigis dci gracia Regina Polonie et Heres Yngarie etc. Significamus tenore pre- 
sencium ąuibus expedit universis presentibus et futuris presencium noticiam habituris. 
Quod ad nostram uostrorumąue Baronum preseuciam accedens personaliter providus lohaunes 
alias Scoltetus de Crosna, nunc vero civis Cracouiensis , noster fidelis, non coactus, nec 
compulsus , nec ali(iuo errore seductus , sed sanus mente et corpore existens , suorum 
quoque ultroueo fretus cousilio amicorum, ortum suum cum predio agri lana (ex opposito 
conyentus) ') quod habuit prope civitatem nostram Crosna statim sub monte iacentem ') Wyrazy w nawiasie napisane tij sam^ rgk^ na brzegu ze znakiem, że tutaj powinny być umieszczone^ 121 

trans flumine imediate, fi-atribus et conventui domus seu Monastery fratrum Miuorum 
ibidem in Crosna uomine reii ac legittirai testameuti ac pure et simpliciter propter deum 
donacione irrevocabiIi donarit et effectu resignavit, cum omni łure, cum quo dictus lohannes 
eundem tenuit et possedit, per dictos fratres et conyentum tenendum, habendura, utifru- 
endum ac pacifice temporibusi perpetuis possideadum, yeudendum et pro utilitate eiusdem 
domus liberę conrertendum. Et quod Yenerabilis Laurencius de Cracouia Gardianus tunc 
temporis iu Crosua cum fratribus ordinis Minorum yidelicet mouastery et conveutus in 
Crosna nobis conquesti sunt, peteutes humiliter, ne se ultra iutrudant proconsul et con- 
sules magisterio collegiorum ac universitas tocius civitatis Crosne in bonis claustri et templi, 
in quo religiosi fratres Miuorum deo famulautur, quod non sumptibus aut adiutorio con- 
sulatus Crosnensis aliquo, sed eleemosinis, ut notum est nobis, que dictis fratribus per 
pios homines afferebantur, templum et claustrum est erectum ac res templi et claustri 
conventus Crosnensis comparate sunt. Hoc insuper addito et spccialiter expresso, quod 
eciam res templi argentum, oruamenta et huiusmodi, que ad dei laudem prefati templi 
conventui Crosueusi obiatę sunt, Gardianus legittime per primarios ordinis sui in Crosna 
institutus , integre cum suis fratribus pro necessitate regni perpetuis temporibus conseiTare 
potest sine adiutorio , rectimine ac custodia consulatus , quod non monasterium et templum 
Conventus Crosne proconsuli et consulibus regere commissum est sod civitatem , ne per 
negligenciam consulatus aut privatam respublica Crosnensis detrimentum aliquod paciatur; 
Nos itaque donacionem et resignacionem dicti lohannis ac peticionem Gardiani et fratrum 
Minorum in Crosna huiusmodi per omnia ratam habcntes et gratam, ipsam approbamus, 
ratificamus et tenore presencium perpetuis temporibus duraturam confirmamus. Statuentes, 
quod Gardianus et fratres monastery et conventus Crosnensis sint liberi ab omni vexacione 
consulatus, nec se ultra intrudant proconsul cum consulibus in regimen templi et claustri 
conventus in Crosna fratrum Minorum sub reposicione mille florenorum Yngaricorum, quos 
tenebuntui- proconsul Crosnensis cum consulibus in thesaurum Sacre Regie Maiestatis et 
domino Capitaneo Sanocensi centum irremissibiliter perpetuis temporibus reponere, tociens 
quociens dicti fratres ab ipsis vocati fuerint. Harum quibus Sigillum nostrum appensum 
est testimonio literarum. Actum Cracouie Sabbato proximo post diem beati Petri advincula. 
Sub anno domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Septimo. Presentibus strenuis Petro 
Rpisca Castellano Yisliciensi , magistro curie nostre , lacussio Yangrzin de Noua Góra, lacussio 
de Bocarzin Magistro coquine, Adam de Tur Yicethesaurario nostris , lurcone de Quathcovo et 
Paulo Rpisca de Bedlno ac multis alys nostris fidelibus, discretis, fide et testimonio dignis. 

Wydrukowano według potwierdzenia i pomnożenia króla Władysława Jagiełły, opisanego 
szczegółowo pod r. 1407 nr. LXXXII. 

16 122 

LXV. 

(We Lwowie) 3o. Stycznia 1399. 

Rajcy miasta Lwowa zakładają w kościele Najśw. Panny Maryi ołtarz 

pod tytułem 10.000 męczenników, ŚŚ. Agnieszki, Katarzyny i Doroty 

panien i męczennic, wyposażając takowy funduszem czterecli kóp groszy 

każdego roku, z obietnicą, że tenże z czasem podwyższą. 

In noniine domini amen. Qui gloriosus et lauclabilis est in secula, a quo omnis 
dolus et iuyidia penitus est relegata, ordinacione predestiuatoria eque omnia disponens et 
disponendo permissione qiiadam confert humanitati fulgentis \igorem tam substancie quam 
personę, liuic vero extreme paupertatis miseriara et corporis artus debiles contulit, ut 
compassionis materiam ferentes super multiplici defectu natiu-ali per elemosinarum largi- 
cionem et inparticionem celestis Tranie heredes fieri mereantur. Proinde Nos Consules 
Ciyitatis Lemburgeusis , Gloriosi Apostoli salubribus raonicionibus inducti et informati 
dicentis: Opportet enim Vos extreme messionis diem operibus misericordie preyenire, ut 
stantes antę tribunal Cristi sitis accepturi yicissitudiuem meritorura, quam ipse fidelibus 
suis promisit ipsum in kantatę perfecta diligentibus inraarcesibilis mercedis centuplacione. 
Hanc igitur informacionem uostre mentis acie adyertentes de nostro ac tocius uniyersitatis 
sano et maturo consilio ac yoluntate siye communi assensu prehabitis, diem extreme 
messionis iuxta dictum apostolicum operibus misericordie preyenire cupientes, ad honorem 
et landem sancte et iudiyidue Trinitatis et beate Marie Yirginis et sanctonim eius pro 
remedio peccaminum oumium nostrorum et salute animarum nostrarum , altare de nowo ad 
honorem decem millia martirum, Agnetis, Katherine, Dorothee yirginum sacrarum atque 
martinim duximus erigendum. fundandum et id ipsum erigimus. fundamus ac ipsum ad 
presens cum quatuor sexagenis dotamus pro censu anuuali singulis aunis altariste seu 
rectori altaris predicti assiguamus, et annuente domino, de anno ad aunum census ube- 
riores pro dieto altare ac altarista ad extensionem decem marcarum Euthenicalium inten- 
dimus augmentare cum effectu, quos census in domibus et areis per nos dicti altariste, 
quem pro tempore esse contingerit, tollendas annotamus, ad altare prefatum deputatos, 
hac vero condicione subadiuncta, si dictas domos, quod absit, iugnis (sic) incendio aut 
alio quoyis casu fortuito annulari contingerit, quod prefatus altarista, quicunque fuerit, 
usque ad reedificacionem domorum arearumye predictarum compacienciam ferendo censu 
debeat carere prenotata , postquam yero instaurate fuerint et rcedificate , sic census anno- 
tati per inhabitatores earundem yiceyersa, ut prius, debeant sohi et assignari. Yolumus 123 

et enira, ut preseutacio et ius patrouatus altaris et altariste predictoriun ad uos et suc- 
cessores nostros iure pleno iugiter debeat pertinere. lusuper volumus , quod rectores altaris 
predicti pro remedio peccaminum omniuin nostrorum et animarum salute inissam de beata 
Yirgine siugulis diebus dominicis, secundis vero ferys missam pro defiinctis, quintis autem 
ferys missam de corpore cristi perpetuis temporibus, solempnitatibus duntaxat exclusis, si 
quas liys diebus evenire coutiugerit, celebrare sint obligati. In cuius evidenciara preseutes 
nostras litteras Sigillo civitatis nostre predicte fecimus roborari. Datum et Actum feria 
quinta antę festum Punficaciouis Marie Anno domini MCCC nonagesslmo nono. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XLIV. U dołu na okrawku pergaminowym 
pieczęć woskowa wisząca miejska znacznie uszkodzona z napisem w otoku: „Sigillum Ciuitatis 
lemburgensis." 

LXVI. 

w Rzymie 17. Kwietnia iSgg. 

Jakób Steube, audytor papiezkł, cytuje rajców miasta Lwowa przed sąd swój 
w sprawie spornej z Janem Rusinem plebanem lwowskim a Mikołaj 
z Przemyśla notaryusz kopiuje cytacyę tę we Lwowie 1. Sierpnia 

i399 roku. 

In nomine Domini Amen. Anno Nativitatis eiusdem Domini Millesimo Tricentesimo nonage- 
simo nono , Indictione septima , Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Bonifacy divina providencia papę noni anno decimo, prima die mensis Augusti, Iiora vesperorum 
vel quasi in domo habitacionis honorabilis viri domini lohannis Ruteni Lemburgensis Plebani in Lem- 
burga, Haliciensis diocesis, in mei notary publici subscripti testiumcpie infrascriptorum constitutus 
personaliter discretus vir Dominus Laurencius Didkonis de Sandomiria notarius oppidi Lemburge 
predicte, nomine procuratoris pi'Ovidorum virorum Cousulum et Universitatis predicti Oppidi Hali- 
ciensis Diocesis pecyt ac cum instancia postulavit a Domino lohanne Rectore parochialis Ecclesie 
in Lemburga predicte Diocesis Haliciensis copias citacionis ac inbibicionis sub publica manu contra 
Consules et Universitatem predictos per Yenerabilem Yirum Dominum lacobum Stewbe, auditorem 
sacri palący apostolici , coram apostolica authoritate decretarum quarumquidem literarum inbibicionis 
et citacionis copias decrevit et ad transsumendum per me notarium infrascriptum dictas inbibicionis 
et citacionis literas dare et assignare promisit, prout expost easdem dedit et presentavit tenorem 
seu tenores in se buiusmodi continentes: 

Uniycrsis et singulis Christi fidelibus et presertim Almanie et Faissie nationum 
lacobus Stewbe legum doctor, prepositus yratislayiensis, domini nostri papę Capellanus et 
ipsius sacri palący apostolici causarum et cause ac partibus infrascriptis ab eodem domino 

16* 124 

nostro papa Auditor specialiter deputatus Salutem in Domino sempiternam. Nuper ex parte 
Sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Bonifacy dinna proyidencia papę 
noui qiiandam commissionem sire supplicationis cedulam nobis per certum suum cursorem 
presentatam nos cum ea, qua decuit, reverencia noveritis recepisse, tenorem qui seąuitur 
continentem : 

Beatissirae pater, exponitur Sauctitati restre pro parte deroti Airi lohannis Ruteui 
Rectoris Ecclesie parocliialis sancte Marie in Lemburga lialicensis diocesis, quod licet 
ąuoddam molendinum nuncupatum communiter moleudinum sancte INIarie situm retro maius 
Castrum lemburgense spectare consuererit ac spectat et pertinet ad dictam Ecclesiam 
sancte Marie et eius rectorem pro terapore existentem, ipseąue exponens sicut et aly 
predecessores sui dicte Ecclesie Rectores fuerit per plura tempora in possessione dicti 
molendini iuriumąue et pertineuciarum omniuni eiusdem pacifica et ąuieta vel quasi iuris 
percipicndi pura frumenta et alia quecumque emolumenta proveniencia ex eodem, tamen 
postmodum consules et universitas eiusdem opidi lemburgensis dicte diocesis ad hoc per 
sonum campane et nunccium dicte universitatis sub certa parte convocati dictum exponea- 
tem et Ecclesiam suam prefatam dieto molendino et eius possessione de facto mann forti 
et magno tumultu spoliaruut et licet successive dictus Rector exponens vigore commissionis 
apostolice et Sanctitatis restre in forma eaque de bonis Ecclesie monicione cum excommu- 
nicacionis sentencia ab Arcliidiacono lubliuensi, cui dicta commissio facta fuit, contra 
consules et uuiyersitatem predictos obtiuuerit et in processu cause coram eodem Commis- 
sario habite se in dicti molendini possessione fuisse ipsosque consules et unirersitatem pre- 
dictos premissa contra eum et dictam ecclesiam suam minus iuste attemptasse docuerit. 
Tamen postmodum ad dictorum consulum et universitatis uotitiam devenit, quod dictus 
rector exponens contra eosdeni consules et uniyersitatem in superdictis processibus expressis 
super dieto molendino et eius iuribus vigore porcessuum coruudera procedere se parasset , 
prefati consules et universitas iu reprobrum sensum dati ipsius exponenti consanguineis, 
affinibus et amicis animo detrahendi dieto exponenti eis et eorura cuilibet minati sunt, 
dicentes quomodo ipsi eis pro dieto Rectore de eo, quod super iuribns et bonis dictorum 
Ecclesie et Rectoris ipse Rector nunquam aliciii de consulibus et imiversitate opidi predicti 
lites intentari deberet, fideiussoriam caucionem prestitisset quodque propterea, si dictum 
Rectorem contra eos vel alterum ipsorum aliąuas lites movcre contingeret, se cum bonis 
et rebus consanguineorum , affinium et amicoriim dicti Rectoris defendere et tueri vellent, 
expensasque. si quas inde eos facere oporteret antę omnia recuperare premissas et non- 
uullas alias eis minas et ten'ores incuciendo in elusionem et vilipendium mandatorum sedis 
apostolice et Sanctitatis restre dictique Rectoris et Ecclesie sue predicte non modicum 
dispendium et gravamen itaque, propter comminaciones et terrores huiusmodi dictus expo- 125 

nens, tiraens, ne dicti fore factores dictis consanguineis , affinibus et amicis suis tales 
niolestias inferrent seu alias multo graviores et maliguas in corporibus et bonis eorum 
ulciones caperent, dictos processus apostolicos non presumsit esecucioni facere demandari. 
Sicąue iurisdiccio dicti Commissary apostolici per premissos et alios diyersos modos iu 
processu cause deducendos, contra ecclesiasticam libertatem attemptatos, hucusąue extitit 
impedita uec eciam contcnti de premissis, sed magis luala malis accumulari non yerentes 
dictam Ecclesiam et eius Rectorera duabus ai'eis circa walvam halicensem dicti opidi iaceu- 
tibus spoliarunt , nonullaąue relicta in testamentis et ultimis Yoluntatibus dicte Ecclesie ot 
eius fabrice deputata uecnon certas et magnas pecuniarum suramas de pulsalibus funera- 
lium et pro sepulture funerum (sic, sic) in dicta Ecclesia sepultorum ipsi Ecclesie erogatas 
oblaciones quoque que ad tabulam yitrici ipsius Ecclesie per Christi fideles fieri consueve- 
runt, unacuiu uonnullis pecuniarum summis, que de usu cuiusdara Caldaris, in quo certa 
liquefieri consuerit, Caldare beate Yirginis nuncupatum, pro certo lumine in dicta Ecclesia 
convertendum perceperunt et cotidie percipiunt, per plura tempora sustulerunt et toUunt 
et nullam de eisdem dieto Rectori , quanivis super hoc fuerint requisiti , racionem facientes. 
Nounullos eciam calices consecratos et ad usum divini officy in dicta Ecclesia perficiendi 
deputatos vendiderunt et eosdem a dicta Ecclesia alienaveriuit ; feceruut eciam , pater bea- 
tissime, dicti consules et universitas certa statuta videlicet: quod nulla nuilier poterit 
neque valeat de bonis suis Ecclesys vel pys locis seu spiritualibus pcrsonis sine licencia 

mariti sui plus testari nisi certam minutam pecuniam ; Cum autem ') nil Addetur 

prodesse humilibus obediencys, si talibus inobedientibus et quodammudo rebellibus et liber- 
tatem Ecclesie conantibus enaryari huiusmodi contemptus non obesset, supplicat igitur 
sanctitatem vestram prefatus Rector exponens, quatenus statiim cause coram dieto xirchi- 
diacono habitum et tenorem processuum eorundem habentes pro expressis, alicui ex vene- 
rabilibus viris dominis vestri sacri pallacy apostolici causarum Auditoribus committere 
dignemini omnes et singulas causam et causas tam criminales quam civiles, quam et quas 
movet et movere intendit contra et adversus consules et universitatem supradictos con- 
iunctim et divisim, de et super omnibus et singulis supra dictis necnon dampnis, expensis 
et interesse propterea passis ac uonnullis iuribus et rebus alys dicte Ecclesie et eorum 
occasione coniunctim et divisim audieudi, decidendi et fine debito terminandi cum omnibus 
et singnlis emergentibus incidencys, dependencys et connexis, cum potestate citandi quatuor 
principaliores yidelicet Petrum Folmar, lohannem Zume(r)steyn , Gerkonem Smithaws, 
Petrum Czedlicz persoualiter, alios vero legittime et omnes coniunctim et divisim per 
edictum in Romana curia et in vicinis partibus affigendum, cum ad eos tutus non pateat ') Jeden wyraz nieczytelny. 126 

accessus , et eciam mandando eisdem consulibus ac universitati coniunctim et divisim eciam 
antę execucionem citacionis supradicte sub pena excomunicacionis late sentencie, quam 
quilibet contrafaciens incurret ipso facto et mille marcarum argenti alysąue penis, de 
quibus dieto Auditori visuni fuerit expedire, ut infra cei'tum termiuum eis et cuilibet 
eorum prefigendum a dictis statiitis et prohibicionibus testamentorum et alys supi'a dictis 
contra libertatem Ecclesie attemptatis cessent et finaliter desistant dictiąue Rectoris con- 
sanguineis, affiuibus et araicis nullam inferant molestiam seu gravamen, et cum potestate 
deniincciendi eosdem statutarios in excomunicacionem et alias penas a canonibus promul- 
gatas incidisse ; et quod dieto exponenti de securo accessu et recessu ad dictam Ecclesiam 
et quod in eadeni et opido predicto stare, servire] et permanere unacum alys supradictis 
possit ydonee provideant, non obstante quod causa et cause huiusmodi non sint de sui 
natura ad Romanam Curiam legitime devolute nec in ea de luris neccessitate tractande et 
finiende ac prohibicione Bonifacy, in qua cavetur , quod sentencia excomunicacionis in uni- 
yersitatem promulgari non debeat alysque in contrarium editis et faciendis non obstan- 
tibus quibuscunque. 

In fine vero dicte coimuissionis sive supplicacionis cedule scripta erant de alterius 
manus et litera superior! literę ipsius cedule penitus et omnino dissimili et diyersa liec 
verba yidelicet: De mandato domini nostri papę audiat Magister lacobus Stewbe citet, 
ut petitur, eciam personaliter duos principaliores , si exponens agat criminaliter , alioquin 
ipsos et alios legitime ac eciam omnes per edictum, facta informacione inhibeat et declaret 
ac denuncciet, ut petitur, et iusticiam faciet. 

Post cuiusquidem commissiouis sive supplicacionis cedule presentacionem et recep- 
cionem sumus per dictum lohannem Ruteni principalem supradictum in dicta nobis facta 
commissione principaliter nominatum coram nobis constitutum cum instancia debita requisiti, 
quatenus sibi citacionem legitimam et per edictum in Romana Curia et in partibus vicinis 
affigendum contra et adversus eosdem Petrum Folmar, lohannem Zomerstyn, Gerkonem 
Smethaws, Petrum Cedlicz ac Consules et Unłversitatem oppidi Lemburgensis dicte Hali- 
ciensis diocesis exadverso principales supradictos eciam in prescripta commissione exadverso 
principaliter nominatos iuxta vim, forraam et tenorem suprascripte commissiouis decemere 
et concedere dignaremur. Nos igitur lacobus Stewbe Auditor prefatus attendentes requisi- 
cionem huiusmodi fore iustam et consonam racioni volentesque in causa et causis huius- 
modi rite procedere et partibus ipsis dante domino iusticiam ministrare, ut tenemur, et 
quia pro informacione nonnullormn testium fide dignorum, coram nobis productorum, recep- 
torum, iuratorum et tandem per nos examinatorum invenimus predictorum Petri Folmar, 
lohannis Zomerst^ai, Gerkonis Smethaws, Petri Cedlicz ac Consulum et Universitatis 
Oppidi Lemburgensis ex adverso principalium domicilia seu hospicia tutę adiri non posse , 127 

idcirco authoritate apostolica, qua fungimur iu hac parte, per hoc presens publicum edictum 
in audiencia publica literarum coutradictarum domiui nostri papę legeudum et valwis seu 
portis audiencie sacri pallacy apostołki causarum uec non basilice sancti Petri principis 
apostolorum de urbe ac eciam valwis seu ostys in Zudeczow et ia Wisna oppidorum Hali- 
ciensis et Premisliensis diocesum parocliialium Eoclesiarum affigendiim, prefatos Petrum 
Fohnar, lohannem Zomerstyn, Gerkonem Smethaws, Petrura Czedlicz ac Consules et 
Uniyersitatem dicti oppidi Lemburgensis principales tenore presencium peremptorie citamus, 
ąuatenus septuagesima die post huiusmodi nostri edicti publicacionem et affictiouem portis 
seu yalwis antedietis factas immediate seąuenti, si dies ipsa septuagesima luridica fuerit et 
nos vel alius loco nostri in causa et causis huiusmodi surrogandus Auditor Eome vel 
alibi, ubi tuuc forsau dictus Dominus noster papa cum sua Curia residebit in audiencia 
causamm apostolica , in qua iui-a redduntur mane hora causarum ad iura reddenda in loco 
nostro vel suo solito pro tribunali sederimus vel sederit. Alioąuin prima die luridica extunc 
in mensę sequenti, qua nos vel dictum loco nostri forsitan surrogaudum Auditorem ad iura 
reddenda iu dicta audiencia causarum apostolica pro tribunali sedere contigerit, compareant 
in ludicio legitime coram nobis vel surrogaudo predicto per se vel procuratorem seu pro- 
curatores idoneos ad causam et causas huiusmodi sufficienter instructos cum omuibus et 
singulis actis ac citatis literis, instrumeutis , scripturis, iuribus et niunimentis ad causam 
et causas huiusmodi facieutibus seu cam vel eas quomodolibet concerneutibus dieto domino 
lohanni Ruteni principali aut ipsius procuratori legitime de et super omnibus et singulis 
dicta nobis facta Commissione contentis de iusticia mensuri et alias in causa et causis 
huiusmodi ad omnes et singulos actus gradatim et successive et usque ad deffinitivam sen- 
tenciam inclusive debitis et consuetis terminis et dilacionibus precedentibns processuri aliasque 
dicturi, facturi, audituri et recepturi quod iusticia sua deberit et ordo dictaverit racionis. 
Certificantes nihilomiuus eosdem citatos quod sive in dieto citato termiuo, ut premissum est 
yenire curaverint sive non. Nos nihilomiuus in causa et causis huiusmodi ad partes coram 
nobis comparentes et huiusmodi causam seu causas prosequi curantes iusticiam, prout iustum 
fuerit, proccdemus seu dictus surrogandus Auditor procedet, dictoiiim citatorum absencia 
seu contumacia non obstante, loca vero audiencie publice ac val\varum seu portarum pre- 
dictarum tamquam publica et idonea ad citacionem nostram huiusmodi publicaudam ad 
instar edictorum publicorum, que olim in albo pretorio scribebantur, diusimus eligenda , que 
presentem nostram citacionem suo quasi sonoro preconio et patulo iudicio publicabunt, in 
quibus ipsam citacionem nostram modo premisso decre^imus et decernimus publicaudum, ne 
prenominati sic citati vel eorum aliquis de premissis et infrascriptis excusacionem seu 
ignoranciam, quod presens nostra citacio ad eos non deveuerit ac quod eam ignoraverint, 
pretendere yaleaut vel valeat seu eciam allegare, cum non sit verisimile apud ipsos sic 128 

citatos remanere incognitum, quod tam patenter et notorie extitit omnibus publicatum, volen- 
tes niliilomiuus ac dicta authoritate apostolica decernentes, quod hec presens nostra citacio 
modo premisso executa prenomiaatos citatos et eorum ąuemlibet sic arceat et astringat et 
perinde valeat ac si in proprys eorum persouis citati essent ac ipsis et eorum cuilibet 
citacio huiusmodi presencialiter lecta et publicata fuisset. In quorum omnium et singulo- 
mm fidem et testimonium premissorum presentes nostre citacionis literas seu presens 
publicum instrumentum exinde fieri et per Henricum notarium publicum nostrumąue et 
huiusmodi cause coram nobis scribam intrascriptum subscribi et publicari mandanmus 
nostrique sigilli iussimus appensione communiri. Datum et actum Rorae iu domo habitacionis 
nostre horę noue vel quasi sub auno a nativitate Domini millesimo C. C. C° nonagesimo 
nono, Indictione septima, die Iovis, decima septima mensis Aprilis , pontificatus Sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri Domini Bonifacy divina providencia papę noni predicti 
anno decimo, preseutibus ibidem discretis viris Magistris Petrino de Magio et Materno 
Yigandi notarys publicis scribisque nostris, Clericis novariensis et 'Wratisla\iensis diocesis, 
testibus ad premissa Yocatis specialiter et rogatis. 

Subscripcio vero notary huius citacionis de verbo ad vei-bum sequitur in hec verba. 

Et ego Henricus Roseman de Umbach clericus Maguntinensis diocesis, publicus apo- 
stolica authoritate notarius , prefati venerabilis et cuxumspecti ^^ri Domini lacobi Auditoris 
et cause huiusmodi coram eo scriba, quia predicte citacionis petłcioni eiusque concessioni 
et decreto ac omnibus alys et singulis premissis , dum sic, ut premittitur, per dictum domi- 
num Auditorem et coram eo agerentur et fierent unacum prenominatis testibus presens interfui 
eaque sic fieri -sidi et audiyi , ideo hoc presens publicum instrumentum per alium me alys 
occupato negocys fideliter scriptum, exinde confeci, subscripsi , publican et in hanc publicam 
formam redegi siguoque et nomine meis soUtis et consuetis una cum appensione sigilli 
dicti domini Auditoris de mandato eiusdem signa^d rogatus et requisitus in fidem et testi- 
monium omnium premissorum. Acta sunt hec Anno, Indictione, die, mensę, hora et loco 
quibus supra, preseutibus discretis viris dominis Paulo, Nicolao et Clemente Vicarys sancte 
Marie in Lemburga ac alys quam pliuibus testibus ad premissa. S.N. Et ego Nicolaus laczkonis, Clericus de Premislia, publicus Iiuperiali autho- 
ritate notarius, predictarum citacionis copiarum peticionł et eius decreto 
alysąue omnibus et singulis premissis, dum sic, ut premittitur, agerentui* et 
fierent unacum preuominatibus (sic) testibus presens interfui eaque omnia et 
singula sic fieri vidi et audivi et in hanc publicam formam redegi, me quoque 
huic manu propria subscripsi signo et nomine meis solitis et consuetis con- 
signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum. 129 

Dokument pergaminowy dobrze zachowany, z niezliczonemi skróceniami pisany znajduje 
się w posiadaniu ks. kanonika Pietruszewicza. Pieczęci nie było nigdy żadnej. Na odwrotnej stronie 
współczesny napis: 

Copia citacionis consulum et comniunitatis pro ąuibusdam iniurys ecclesie factis. 

Anno 1399. LXVIL 

w Rzymie 17. Kwietnia iSgg. 

Jakób Steube, audytor papieski, wydaje pozew w sprawie spornej pomiędzy 
rajcami miasta Lwowa a księdzem Janem Rusinem , a notaryusz Mikołaj 
z Przemyśla przepisuje we Lwowie na dniu 1. Sierpnia iSgg roku 

ten pozew. 

In noraine domini Amen. Anno nativitatis eiusdera domini Millesimo Trecentesimo (nono), 
Indiccione Septima , Pontificatus Sanctissimi in Ctiristo Patris et domini Bonifacy divina providencia 
papę noni anno decimo, prima die mensis Augusti hora vesperorum vel quasi in domo habita- 
cionis honorabilis domini lohannis Ruteni Rectoris Ecclesie parochialis in Lemburga haliciensis 
diocesis , in mei notary publici subscripti testiumąue infrascriptorum , constitutus personaliter discretus 
vir dominus Laurencius Didconis de Sandomiria, notarius opidi Lemburge predicte, nomine procu- 
ratoris providorum virorum consulum et universitatis predicti opidi halicensis diocesis, pecyt ac 
cum instancia postulavit a domino lohanne Rectore parochialis Ecclesie in Lemburga predicte 
diocesis haliciensis citacionem ac inhibicionem sub publica manu contra consules et universitatem 
predictos per venerabilem virum dominum lacobum Stewbe Auditorem sacri pallacy apostolici cau- 
sarum apostolica authoritate decretarum , ąuarum ąuidem literarum inhibiciouis et citacionis copias 
decrevit et ad transumendum per me notarium infrascriptum dictas inhibiciouis et citacionis literas 
dare et asignare promisit, prout ex post easdem dedit et presentat tenorem seu tenores in se 
huiusmodi continentes: 

Uniyersis et singulis Christi fidelibus et presertini Petro Folmar, lohanni Zomer- 
steyn , Gerkoni Sraithaws , Petro Czedlicz ac Consulibus et toti uniyersitati opidi Lembur- 
gensis, Halicensis diocesis, omnibusąue alys et singulis ąuorum iuterest et iutererit et 
quos infrascriptum tangit negocium seu taugcre poterit (luouiodolibet iu futurum, quibus- 
cumąue nomiuibus censeantur, lacobus Stewbe legura doctor, prepositus Ecclesie vrati- 
slauiensis, domini nostri papę Capellauus et ipsius sacri pallacy apostolici causarum et 
cause ac.partibus infrascriptłs ab codom domino nostro papa Auditor specialitcr deputatus, 
Salutem iu domino et fidem indubium presentibus adhibere ac mandatis et monicionibus 
nostri huiusmodi yramo verius apostolicis firmiter obedire. Nuper sanctissimus in Cliiisto 

17 130 

pater et domimis noster dominus Bonifacius diriua proridcncia papa nonus quandam com- 
missłonis sive supplicacionis cedulam nobis per certum eius cursorera presentari fecit sub 
hjs yerbis: 

Tutaj następuje prośba wystosowana do Papieża wraz z rozkazem papieskim, zaczynające 
się od wyrazów : Beatissime pater, kończące się zaś na wyrazach: et iusticiam faciet 
a wydrukowane w zbiorze tym na stron. 124 do 126. Potem brzmi wjTok dalej: 

Cuius quidem commissionis vigore postąuam citacio legitima extra Romauam Curiam 
et ad partes contra et adversus dictos Petrum Folmar, lohannem Zomersteyn, Gerkonem 
Smythaws, Petrum Czedlicz ac contra Consules et totam unirersitatem dicti opidi lerabur- 
gensis ex adverso principales iu dicta commissione principaliter nominatos ad instanciam 
houorabilis ^^ri domini lohannis Ruteni principaliter eciam iu dicta commissione principa- 
liter nominati per edictum publicum in Romana Curia et extra eam iu Aicinis partibus 
publicando seiTatis servandis per nos esset decreta, tandem fuimus per dominum lohannem 
Ruteni principalem citra procuratorum suorum reyocacionem coram nobis personaliter con- 
stitntum cum instancia debita reąuisiti, ąuatenus eisdem Petro, lohanni, Gerkoni et Petro 
ac cousulibus et unirersitati dicti opidi lemburgensis ac alys , quorum interest et intererit , 
sub })enis in dicta commissione contentis mandare, ut iufra certum terminum competentem 
a statutis et prohibicionibus testamentorum et alys contra ecclesiasticam liber tatem attemp- 
tatis desistant, necnon eisdem inhibere, ue ipsius domini lohannis Rutheni principaliter 
consanguineis , affinibus et amicis aliąuam molestiam sen gravamen inferant, literasąue 
oportunas desuper per simile edictum ad Romanam Curiam et extra eam in partibus 
circumviciuis publicando iuxta dicte nobis facte commissionis formam et tenorem decer- 
nere et concedere dignaremur. Nos igitur lacobus Auditor prefatus volentes mandatum apo- 
stolicum nobis in hac parte factuni reverenter exequi, ut teneraur. et quia ex informacione 
certorum testium pro parte dicti domini lohannis Rutheni principaliter coram uobis ad 
infonnandum auimum nostrum super contentis in eadem commissione productorura et per 
nos receptorum iuratorum et diligenter examinatorum invenimus, quod ad dictum opidum 
lemburgense pro publicacione presencium non pateat tutus accessus, id circo dictos Petrum 
Folmar , lohannem Zomersteyn , Gerkonem Smythaws , Petrum Czedlicz ac Consules et 
totam communitatem et alios, quorum interest, comuniter et dinsim per hoc publicum 
edictum in audiencia publica literarum contradictoriarum domini nostri papę legendo et in 
valvis sacrł pallacy apostolici causarum seu Basilice beati Petri priucipis apostolorum de 
urbe ac eciam valvis seu ostys in Zudaczow et in AYisna opidorum halicensis et premislensis 
diocesum parochialium ecclesiarum publicandum et affigendum requirimus et monemus primo , 
secundo , tcrcio et peremptorio (termino) eisque et eorum cuilibet in yirtute saucte obediencie 131 

et sub excomunicacłonis et interdicti penis, quas in dictos Petrum Folmar, lohannem 
Somersteyn, Geikonem Smythaws et Petrum Czedlicz ac in Consules ac alias singularum 
personas unirersitatis dicti opidi lemburgeusis in hac parte rebelles exnunc prout extunc, 
nisi feceriiŁt, quod mandamus, ferimus in liys scriptis et eciam sub pena mille niarcarum 
argenti pro uua luedietate camare apostolice ac pro altera medietate dieto domino lohauui 
Rutheni principali ap2)licaudarum , quam penam dictos Petrum Folmar, Johanem Zomersteyn, 
Gerkonem Smythaws et Petrum Czedlicz ac Consules et universitatem dicti opidi lembur- 
geusis eciam exnuuc prout extuuc, si huiusmodi mandatis et inhibicionibus non paruerint, 
Yolumus incurrere , distincte precipieudo , mandantes : ąuatenus infra ąuindecim dierum 
spacium post pubhcacionem presencium in valvis dictarum sacri pallacy seu Basilice ac 
parochialium ecclesiarum predictarum factam immediate seąuendo, quem terrainum ipsis 

et eorum cuilibet pro ') dilacione et Canonica monicione prefigimus et assigna- 

mus , quatenus a statutis et prohibicionibus testamentorum et alys contra libertatem 
ecclesie attemptatis , de quibus in dicta commissione fit mencio , cedant et finaliter desistant. 
Inhibonuis insuper per hoc simile edictum modo et forma premissis publicandum dictis 
Petro Folmar, lohanui Zomersteyn, Gerkoni Smythaws, Peti"o Czedlicz ac Consulibus et 
toti universitati dicti opidi lemburgeusis alysque omnibus et siugulis, quorum interest et 
interesse poterit quomodolibet in futurum, comuniter et divisim sub dictis penis , ne ipsius 
domini lohannis Rutheni priucipalis consauguiueis , affiuibus et amicis aliquam molestiam 
inferant seu grayamen per se vel alium seu alios publice vel occulte , directe vel indirecte ; 
et ne eciam in preiudicium dicti domini lohannis Ruteni principalis vel eciam amicorum 
et consanguineorum suorum vel dicte Ecclesie parochialis in Lemburga ac litis pendencie 
ac iurisdicioni nostre huiusmodi, ymo verius apostolice, contemptum quicquid innovare vel 
attemptare presumant seu presumat et si quid in preiudicium dictorum lohannis Rutheni 
vel consanguineorum et amicorum suorum seu eciam libertatem dicte parochialis Ecclesie 
attemptaverint seu fecerint. id totum infra dictum quindecim dierum terminum revoceDt, 
necnou dieto domino lohanni Rutheni de tuto ac libero accessu et recessu ad dictam 
suam parochialem Ecclesiam sancte Marie et ad dictum opidum in Lemburga et ad alias 
partes oportunas ibidemque una cum alys quibuscumque suis cousanguineis, affinibus, 
amicis et seiTieutibus comuniter et divisim rebus(iue et bonis eorum salvis remanere in 
perpetuum secure possit et possint, ydonee caveant infra dictum quindecim dierum termi- 
num et pro^ideant sub penis supradictis. Alioquin contra dictos Petrum Folmar, lohannem 
Zomersteyn, Gerkonem Smythaws, Petrum Czedlicz ac Consules et universitatem dicti opidi 
lemburgeusis ac alios in premissis rebelles ad declaracionem dictarum summarum et ') Jeden wyraz nie"czytelijy. 132 

penaram et alia grariora procedemus seu alter loco nostri forsan surrogandus Auditor 
procedet iusticia mediante, loca vero audiencie literariim contradictoriarum domini uostri 
papę ac valvarum sacri palący apostolici causarum seu Basilice beati Petri principis apo- 
stoloruin de urbe ac valvariuu parochialium ecclesiarmu predictarum tamąuam publica et 
ydouea ad moniciouem et iuliibicionem iiostras huiusmodi publicandas ad iustar edicto- 
rum, que olim iu albo pretorio scribebantur, duxiinuseligenda, que presentes monicionem et 
inhibicionem suo quasi sonoro preconio et patulo iudicio publicabunt. In quibus huiusmodi 
uostras monicionem et iuliibicionem modo premisso decrevimus et tenore presencium decer- 
nimus publicaudum, ne preuomiuati moniti et aly quibus duximus inbibeudum aut eorum 
aliquis de premissis aliquam ignoranciam pretendere yaleant seu eciam allegare, cum non 
sit yerisimile apud ipsos sic monitos et illos quibus inhibemus remanere incongnitum, 
quod patenter et notorio extitit publicatum. Yolumus autem et dicta apostolica autliori- 
tate decernentes. quod huiusmodi presentes monicio et inhibicio modo premisso execute, 
predictos raouitos et alios , quibus inhibemus ac eorum quemlibet taliter arceant et astrin- 
gant ac si fuissent et essent eis et eorum cuilibet lecte presencialiter et intimate. In 
quonim omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes literas sive 
presens publicum instrumentum huiusmodi nostras monicionem et inhibicionem in se con- 
tinentes sive contiuens, exinde fieri et per Henricum notarium publicum nostrumque et 
huiusmodi cause coram nobis scribam iufi^ascriptum subscribi et publicari maudavimus 
nostrique sigilli fecimus appensione communiri. Datum et Actum Romę in domo habita- 
oionis nostre, horę nonę, vel quasi sub auno a uatiritate domini jMillesimo Tricentesimo 
nonagesimo nono, Indiccione Septima, die louis, decima septima Meusis aprilis, Pontificatus 
Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacy di^ina provideucia papę 
uoni Anno decimo, Presentibus ibidem discretis viris magistris Petriuo de Magio et Materno 
Wigandi notarys publicis scribisque nostris clericis Nouariensis Civitatis et Wratislauieusis 
diocesis, testibus ad premissa rocatis specialiter et rogatis. 

Subscripcio notary publici seąuitur de verho ad verbum. 

Et ego Henricus Eoseman de Vmbach, clericus Moguntinensis diocesis, publicus 
apostolica autoritate notarius prefatique yenerabilis et circumspecti yiri lacobi Auditoris et 
cause huiusmodi coram eo scriba, quia predictis inhibicionis peticioni eiusque coucessioni 
et decreto ceterisque premissis, dum sic, ut premittitur, per dictum dominum Auditorem 
et coram eo agerentur et fierent una cum prenomiuatis testibus presens interfui eaque 
omnia et singula sic fieri ^^di et audiri, ideo hoc presens publicum instrumentum per 
alium fideliter scriptum, exinde confeci, subscripsi, publicavi et in hanc formam redegi 
signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione Sigilli dicti domini 
Auditoris signavi , rogatus et requisitus iu fidem et testimonium omnium et singulorum 133 

premissorum. Acta sunt hec Anno, Indiccione, die, mensę, hora, loco, quibus supra, 
Presentibus discretis viris dominis Paulo, Nicolao et Clemente vicarys sancte Marie in 
Lemburga ac alys quam pluribus testibus ad premissa. 

Et ego Nicolaus laczkonis, clericus de Premislia, publiciis Iinperiali notarius 
autoritate, prediclis inhibicioni, copiarum petłcioni et eius decreto alysąue 

S omnibus et singulis premissis, dum sic agerentur et fierent, ut premittitur, 

1^ una cum prenominatis testibus presens interfui eaąue omnia et singula sic 

J^ \j fieri vidi et audivi et in hanc publicam formam redegi meaąue huic manu 
propria subscripsi, signo etnominemeissolitis et consuetisconsignavi rogatus et 
reąuisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum. 
Pergaminowy dokument w arch. miasta Lwowa nr. XXXII. Pieczęci nie było żadnej. Doku- 
ment ten zdaje się być tylko odmienną, redakcyą, poprzedniego nr. LXVI. LXVIII. 

We Lwowie 29. Kwietnia ISgg. 

Jakób arcybiskup halicki poświadcza, jako Mikołaj Bolcz sprzedał swój 
grunt Jakóbowi rektorowi szpitala św. Ducha i połowę umówionej ceny, 
dziesięć grzywien ruskich, podarował na rzecz tegoż szpitala, warując 
sobie , aby po śmierci tegoż Jakóba przeszedł na własność rzeczonego 

szpitala. 

In uomine domini Amen. Cunctorum perit memoria factorum, nisi scriptui^e 
presidio et testium adminiculo faerint insignita, Proinde Nos lacobus dirina et apostolice 
sedis providencia Archiepiscopus Metropolice sedis Ecclesie Halicensis ad noticiam uuiver- 
sorum Yolumus devenire , tam presencium quam futurorum , presentibus protestantes : Quod 
Nicolaus Bolcz Ci\'is Lemburgensis aream in loco braxeatory Nicolai dicti Maydli sitam in 
vico prope hospitali sancti spiritus in Lemburga omnimoda iuris cum possessione, que 
ad ipsum pertingebat, totam honorabili viro domino lacobo rectori hospitalis sancti spi- 
ritus ibidem in Lemburg, vendidit pro yigintis marcis gi'ossorum Ruthenici numeri et paga- 
menti; quarum quidem pecuniarum idem Nicolaus Bolcz decem marcas pro se tulit, et 
decem ductus zelo misericordie pure propter deum pro salute ipsius suorumque prede- 
cessorum et successorum eidem domino Licobo seu Ecclesie prelibate sancti spiritus relin- 
queudo dimisit. Hanc vero aream sive sit par^-a sive magna, idem Nicolaus dictus Bolcz 
coram nobis constitutus ex yoluutate et assensu omnium suorum amicorum prefato domino 
lacobo rectori hospitalis sancti spiritus , ut prefertur , liberaliter resignavit . sibi Ecclesieque 134 

sancti spiritus hospitalis Lemburgensis prelibati hereditarie libereque , perpetue possidendam, 
tenendam, et ad usus placidos convertendam , secundum quod eidem domino lacobo vide- 
bitur utilius expedire; tali tamen interiecta coiidicioue , dum ipsum dictum dominom laco- 
bum sepius nominatum naturę debitum moriendo solvere contigerit, extunc nemo ipsius 
amicorum sive propiaąuorum , quocunque nomine censeatur, debeat et habeat pro eadem 
area aliąuid petere vel iuris vigore postulare, sed quiete pertineat ad Ecclesiam sancti 
spiritus temporibus perpetuis duraturum. Super quibus premissis omnibus sigillum nostrum 
presentibus est appensum. Actum et datum Lemburg sive Lwów Anno domini Millesimo 
Tricentesimo Nonagesimo Nono Penultima die mensis Aprilis, Presentibus discretis et cir- 
cumspectis viris domino Thoma prebendario sancte Katherine castri minoris, Henrico 
Rectore de Sokolniki '), Nicolao Rectore Ecclesie in Kulikow '^), domino Paulo Yicerectore 
beate Yirginis in Lemburg, Nicolao servitore domini Arcbiepiscopi et alys quam pluribus 
fide dignis. 

Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XLV. U dołu na okrawku pergaminowym 
owalna pieczęć na czerwonjTii wosku wyciśnięta przedstawiająca matkę Boską z dzieciątkiem Jezus 
i klęczącym przed nią biskupem z napisem w otoku: „S. lacobi Arcliiepiscopi Haliciensis." LXIX. 

w Nowem mieście Korczynie 19. Czerwca iSgg. 

Władysław Jagiełło rozstrzyga spór o drogę handlową z Krosna na 
Ruś pomiędzy mieszczanami krośnieńskimi a celnikami ropczyckimi. 

In nomine domini amen. Ad rei memoriam scmpiternam. Wladislaus dei gracia Rex 
Polonie Lithuauieque princeps Suppremus et heres Russie etc. Signiiicamus tenora pre- 
sencium, quibus expedit universis: Quomodo cum providi Cives totaqne Communitas Civi- 
tatis nostre Crossno sua nobis exposicione (f/e?no»)strassent, quod ad faciendum publicum 
transitum et viam cum bonis eorum ad partes Russie per T(//e/oHe)arios de Ropschice et 
eorum yicesgerentes per prefatum opidum Ropschice cogebantur. Nos (ad co)gnoscendum 
huiusmodi negocium Strennuo Clementi de Moskorzow Regni nostri Yicecancellario et 
Capitaneo Sanocensi cum Cousulibus Civitatum videlicet Biecz, lassel, Pylzno et Dam- 
bowdzal *) prefat(is) civitatibus Crossno et Ropschice confinaucium mandavimus, convenimus. ') Sokolniki wieś w powiecie lwowskim. 
') Kulików miasto powiatowe w obw. żółkiewskim. 

*) Krosno , Biecz , Jasio , Pilzno , Ropczyce znane miasteczka w teraźniejszej Galicyi. Dambowdzal 
bgdzie pewno Dgbowiec miasteczko w jasielskim powiecie. 135 

Qui Clemens yicecancellarius cum prefatis Consulibus convencione facta reper}!, quod 
prefati cives de Crossno non per Ropschice, sed per ąuaudam aliam viaia ipsis 
a predecessoribiis nostris Eegibus Polonie antiąuitus deputatani cum eorum boiiis ad partes 
Russie predictas cum eorum bonis *) huiusmodi debent et consueverunt transire. Quocirca 
Tobis omnibus, qui pro tempore fueritis in Ropschice, Thelonearys et restras vicesgerentibus 
nostris damus Regalibus firmissime in mandatis, ąuatenus iamdictos cives de Crossno et 
ąuemlibet eorum ad prefatas partes Russie transeuntes pacificos dimittentes, ipsos per pre- 
fatam \'iara, ipsis ab antiąuis expositam temporibus, pertransii^e tociens ąuociens eis 
placuerit transire permittatis. Venim si prefati cives de Crossno ad terras Sandomirienses 
et Mazouiam cum ałiąuibus bonis transire yoluerint . tunc per Ropschice transire et ibidem 
consuetum Theloneum solvere sunt astricti. Harum ąuibus Sigilhim nostrum appensum est 
testimonio literarum. Datum in Nouaciuitate Corczin ipso die sanctorum Geruasy et 
Prothasy Martirum, Anno domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Nono. 

Ad relacionem Clementis 
Yicecaucellary predicti. 

Oryginał na pergaminie w archiwum miasta Krosna. Pieczęć oderwana, pozostało tylko 
wcięcie, przez które przeciągnięty był pasek pergaminowy. LXX. 

We Lwowie 5. Września iSgg. 

Jakób arcybiskup halicki jako komisarz apostolski , wzywa na swój sąd 

burmistrza i rajców z jednej strony a Jana Rusina (Rutheni) rektora 

parafii Najśw. Panny Maryi z drugiej w celu rozstrzygnięcia sporu 

o szkołę, młyn i meszne. 

lacobus deł gi-acia Archiepiscopus Haliciensis, Commissarius ad infrascripta a sede 
apostolica specialiter deputatus, honorabilibus ac discretis viris ecclesiarum parrochialium 
Rectoribus et eorum ebdomadarys, yicarys, altaristis in Premisl et ad beatam Yirginem, 
ad Omnes sanctos, ad sanctam Annam, ad sanctum Sthephanum, ad sanctam crucem in 
Cracovia et tibi Nicolao Scheyberi ac alys generaliter et singulis, qui presentibus reąui- 
rentur, Salutem in domino et nostris ymmo verius apostolicis mandatis, firmiter obedire *) Wyrazy cum eorum bonis dwa razy powtórzono. 136 

literas commissionis Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifacy digna 
dei providencia papę IX eius vera bulla plumbea in filis canapis dependentibus, morę 
Romanę Curie bullatas, non rasas, non cancellatas, non yiciatas nec suspectas, sed omni 
prorsus vicio et suspicione carentes, salvas , sauas et integras nuper nobis pro parte pro- 
yidorum virorum Proconsulis et Consulum, Scabinorum et universitatis opidi lamburgensis 
dioceśis Haliciensis per ipsum Procousulem exhibitas et presentatas coram Notario publice 
et testibus infrascriptis nobis cum ea, qua decuit, reverencia recepisse noveritis huiusmodi 
sub tenore: 

Bonifacius, episcopus servus serrorum dei, Yenerabili fratri Archiepiscopo Hali- 
ciensi Salutem et apostolicam benedictionem siucere devocionis affectus , quem dilecti fily 
Proconsul, ConsuLes, Scabini et universitas opidi lamburgensis Haliciensis Dioceśis ad nos 
et Romanam gerrunt ecclesiam , promeretur , ut votis eorum illis presertim , que a racionis 
tramite non discordant, favorabiliter annuamus; exhibita siąuidem nobis nuper pro parte 
dictorum Proconsulis, Consulum, Scabinorum et uuiyersitatis peticie coutinebat, quod licet 
a tempore , cuius contrary memoria non existit , fructus , redditus et proventus parrochialis 
ecclesie dicti opidi in censibus et alys communibus obvencionibus adeo sufficientcs exti- 
terint et de presenti existant, quod ex eis rector eiusdem ecclesie, pro tempore existens, 
potuerit et possit congrue sustentari, episcopolia iura solvere et alia sibi iucumbencia 
onera supportare , sicque eciam absque eo, quod unquam aliquis rector ipsius ecclesie , qui 
fuerit pro tempore , aliquos introitus ibidem communiter missalia nuncupatos a parrochianis 
ipsius ecclesie pecierit seu exegerit, tamen dilectus filius lohannes lohannis Rutheni ad 
presens dicte ecclesie rector a parrocliianis eiusdem ecclesie presertim mansos in parrochia 
ipsius ecclesie obtinentibus , de quolibet yidelicet manso unam siliginis et aliam avene 
mensuras singulis anuis pro introitibus missalibus nuncupatis ultra consuetos fructus, 
redditus et proventus eiusdem ecclesie petere et exigere presumpsit et presumit, quodque 
licet eciam olim Proconsul, Consules et Scabini dicti opidi, qui tunc erant, provide con- 
siderantes domos mansionis rectoris dicte ecclesie pro tempore existentis inter tabernas 
publicas et alias in indecenti loco ipsius opidi situatas, ac cupientes super hoc salubriter 
proyidere pro huiusmodi domiuibus (sic), tum earum fundo certum alium locum ad hoc 
aptum et decentem tunc ad dictum opidum commnuiter pertinentem eidem ecclesie per 
viam commutacionis dedissent et assignassent, ac in eo domum seu mansionera novam pro 
rectore eiusdem ecclesie pro tempore existente similiter aptam et convenientem expensibus 
dicti opidi construxissent seu construi fecissent et eciam ordinassent ipsms ecclesie rectoris, 
qui tunc erat, ad hoc accedentibus consensu et libera voluntate, tamen similiter ipse 
lohannes de hys , de quibus eciam nonnulli sui predcccssores, ipsius ecclesie rectores, contenti 
fuerunt, minime contentus, predictas priores domus requisivit et requirit ac uichilominus 137 

licet Scole puerorum dicti opidi in fuudo ipsius opłdi et duntaxat expensis eiusdeni opidi 
facte et constructe suut et eciam espensis eiusdem opidi conseiTentur et renoventur , dum 
opus fuerit, nec Rector dicta ecclesie pro tempore existens informatori puerorum earuudem 
scolarum de aliąuibus expeiisis seu solario prondeat neque proridere habeat; tameu eciam 
dictus loliaiiues presumens veUe puerorum dictarum scolarum de iuformatore ad iiutum 
suum providere, absąue lioc quod aliąuis predecessorum suorum rectorum dicte ecclesie 
hoc uuąuam presumpsisset , predictos Proconsulera. Consules, Scabinos et uiiivei-sitatem , 
ąuominus ipsi dictis pueris de iuformatore, pront hactenus cousuererunt , eciam absąue 
ipsius Rectoris expensis et damnis proridere possint, nititur impedire ac de procuracio 
nibus in testamentis seu ultimis voluntatibus christifideliuin pro fabrica et cenamentis dicte 
ecclesie legatorum et douatorum necnon de ąuodam molendino sito in Sboyscze dicte 
diocesis, dudum per ąuondam Annam dictara commitissam mulierem in sua yoluntate 
ultima pro fabrica eiusdem ecclesie legato, asserens illud ad se racione ipsius ecclesie et 
non ad huiusmodi fabricam spectare ac de institucione sacriste eiusdem ecclesie, eciam 
absąue eo, ąuod unąuam aliąuis preter dictos Proconsulem, Consules et Scabinos de hys 
se intromiserit seu presumit intromittere , ipsos Proconsulem, Consules, Scabinos et uni- 
yersitatem in sua autiąua consuetudine impediendo. Quare pro parte ipsonim Proconsulis, 
Consulum, Scabinonim et unirersitatis uobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsos in suis 
antiąuis consuetudinibus conservare et alias eis in premissis providere de benigiiitate apo- 
stolica diguaremur. Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes ac cupientes, 
prout decet, eosdem Proconsulem, Consules, Scabinos et uniyersitatem in eorum laudabi- 
libus consuetudinibus couservari, huiusmodi supplicacionibus inclinati, fraternitati tue. de 
qua in hys fiduciam gerimus in domino singularem, per apostolica scripta committimus et 
mandamus, ąnatiuus de premissis omnibus et singulis ac eorum circumstancys universis 
te auctoritate nostra summarie, simpliciter et de piano ac sine strepitu et figura iudicy 
diligenter informes et si per iuformacionem huiusmodi fructus, redditus et proventus dicte 
ecclesie in censibus et alys communibus obvencionibus absąue huiusmodi introitibus , missa- 
libus nuncupatis, adeo sufficientes existere, ąuod Rector ipsius ecclesie, ąui est pro tem- 
pore, ex eis congrue sustentari, episcopalia iura solvere et alia sibi incumbencia onera 
supportare possit et dicti lohannis predecessores , rectores ipsius ecclesie, ąui pro tempore 
fueruut, huiusmodi introitus, missalia nuncupatos, a dictis parrochianis ex consuetudine 
non habuisse nec priores domos unąuam repetisse ac institucionem informatoris puerorum 
et sacriste necnon procuratiouem legatorum et donatorum predictorum de antiąua consue- 
tudine non ad rectores ipsius ecclesie, ąui pro tempore fuerunt, sed ad dictos Procon- 
sulem , Consules et Scabinos pertinuisse ac prefatum molendinum ad huiusmodi fabricam, 
ut prefertur, per pie fatam Annam legatum extitisse, reppereris, predicto lohanni rectori 138 

siib excommunicacionis pena, quam ferimus in hys scriptis et quam, si contra fecorit, 
canonica mouicione premissa incurrat , ipso facto inhibeas , ne huiusmodi introitus , missalia 
niincupatos, ad priores doinos seu molendinum prefata vel ipsorum aliąuod seu aliqua 
exigere aut iinpetere vel de institucione infonnatoris puerorura seu sacriste aut procura- 
cione legat oram et donatorum predictorum uec de dicta fabrica se intromittat 
seu introniittere presumat quoquomodo et nichilominus ') commutacioues 
domoruni seu mansionuni predictanun et alia, que luicusque iu premissis per ipsos Pro- 
consulem, Consules, Scabinos et univcrsitatcni laudabiliter obseiTata siint, eadem aucto- 
ritate confirmes et facias de cetero iuviolabiIiter observari, non permittens eosdem Pro- 
consulem, Consules, Scabinos ac universitatem super hj-s per prefatum lohanem rśctorem 
vel suos successores rectores dicte ecclesie, qui pro tempore erunt, aut quoscunque alios 
ąuomodolłbet molestari seu eciara impediri contradictores per censuram ecclesiasticam, 
appelacione postposita , compescendo , constitucionibus apostolicis et alys contrarys uou 
obstantibns quibuscunque , seu si prefato lohanni vel quibusvis alys communiter vel divisim 
a sede apostulica sit indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint 
per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de 
indulto huiusmodi mencionem. Datum Ronie apud sanctum Petrum Kalendis luly ponti- 
ficatus nostri Anno decimo. (1. Lipca 1399 r) 

Post quarum quidem literarum apostolicarum presentacionem et exhibicionem fuimus 
per ipsum Proconsulem pro parte Consulum , Scabinorum et universitatis opidi predicti cum 
instancia debita requisiti , ut ad execu(.ionem dictorum mandatorum apostoliconim nobis in 
ea ^) parte directorum procedere ipsisque Procousuli, Consulibus, Scabinis et unirersitati 
opidi predicti citacioneni iu forma solita contra et adversus prefatum lohannem lohanuis 
Ruteni rectorem ecclesie sub certo termino et competeuti inferius anotato pro instancia 
ipsorum Proconsulis, Consulum, Scabinorum et universitatis predictorum dare, decernere 
et concedere dignaremur. Nos itaque lacobus dei gracia Archiepiscopus Haliciensis et 
commissarius memoratus mandatum apostolicum, ut tenemur, exequy cupientes, attendentes 
huiusmodi requisicionem fore iustam et consonam racioui, cum iusta petentibus asensus 
non debeat denegari , prefata omuia et singula per predictos Proconsulem , Consules , Sca- 
binos et cetera petita dignum duximus coucedenda. Quocirca vobis universis et singulis 
superius notatis ac alys Clericis curatis et non curatłs per nostram haliciensem, premi- 
sliensem ac cracouieusem dioceses et alias ubilibet coustitutis, qui i)resentibus requi- ') Ustęp od nec do nichilominus podskrobano i na dawniejszeiu piśmie wpisano t^ sam^ ręk% wy- 
drukowane tutaj \vjTazy. 

') Zamiast ea stoi new oryginale. 139 

rentur sancte obediencie iu yirtute et sub excommuuicacionis pena , quam iu yos et vestrum 
quemlibet, nisi feceritis, quod precipiraus, dicta auctoritate apostolica, triuni dierum trina 
monicioue canonica premissa , ąuorura unum pro primo , unum pro secuudo et residuum 
diem, tercium pro tercio ac peremptorio termiuo vobis universis et singulis et cuilibet 
yestrum prefigentes et assignantes ferimus in lij^s scriptis discrecius iniungeiites, ąuatinus 
dum et ąuando et ubi pro parte Procousulis , Consulum , Scabinorum et uuiversitatis pre- 
dictorum reąuireraiui, seu alter Testriim fiierit requisitus, mora qualibet postposita, pre- 
dictum lohaunem rectorem ecclesie ac alios omnos sua interesse putantes. personaliter 
accedentes, si comode accedere potuerint, alioquin iu ecclesys predictis et signanter in 
ecclesia premiscliensi (sic) predicta publice proponentes uuo pro tribus edicto ad eorundem 
Proconsulis, Cousulum et cetera citare peremptorie procuretis, quem et nos citamus per 
presentes, ut coram nobis in curia babitacionis nostre in Halicz sive in Lambiu'ga, si ibi 
tunc constituemur. proxima feria post diem sancti Micbaelis Archangeli ipso die sancti 
Remigy nunc, venturo compareat, causas et negocia suuimarie. simpliciter et de piano sine 
strepitu et figura iudicy auctoritate apostolica per nos diligenter informandus et informanda, 
prout circa biiiusmodi causas et negocia antiquis temporibus ac consuetudinibus diutinis 
fuisse servatum inyenerimus, ordinandum et eadem ad statum pristinum reducendum atque 
inyiolabiliter observari faciendum, nostra ymmo verius apostolica auctoritate decerni ^isuri 
et eciara audituri, alioquin causas raciouabiles verbo vel in scriptis dicturi et eciam alle- 
gaturi, cur et quare premissa omnia facere minime deberemus contra secus facientes. 
prout debuerimus. in forma iuris procedomus. In cuius rei testimonium presentes nostras 
ymmo verius appostolicas cittacionum literas seu presens pubłicum iiistrumentnm buiusmodi 
citacionem in se continens oxinde per Laurencium Didconis de Sandomiria. clericum cpn- 
iugatum Cracouiensis diocesis, pubłicum Imperiali auctoritate notarium. propter nostri 
notary absenciam, tunc coram nobis constitutum scribi et publicari mandaviuuis et nostri 
soliti appensione sigilli communiri. Actum et Datom in domo sive refectoi'io cenoby fra- 
trum minorum ad sanctam Crucem in Lamburga Anno domini M" CCC° nonagesimo nono. 
Indiccione septima, die quinta septembris '). hora quasi nona . Pontificatus Beatissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Bonifocy papę Noui Anni) decimo, Presentibus 
Religiosis viris lohanne dieto Hase, lohanne prcdicatore Polonorura, fratribus ordinis 
Minorum, necnon Nicolao fiimiliari ipsius domini Archiepiscopi et alys pluribus fide dignis 
ad premissa vocatis et rogatis. De essecucione presentis nostri ymmo rerius apostolici 
mandati nobis per instrumenta publica aut per appensionem restrorum sigillorum fidem 
certam faciatis et facere procuretis. ') Podskrobane i wpisane: septembris. S.N. 140 

Et Ego Laurencius, olim Didconis de Sandomiria , clericus coniugatiis 
Cracouiensis diocesis, publicus Imperiali Auctoritate Notarius, dictaniin 
apostolicarum literarum presentacioni, exhibicioni, citacionis peticioni 
et alys premissis unacum prenotatis testibus presens interfui, eaque 
sic fieri vidi et audivi , sed alys magis arduis impeditus , per alium 
fideliter scribi et ingrossari feci , et de mandato prefati domini Archie- 
piscopi, et reąiiisicione Proconsulis , Consulum, nomine tocius uuiver- 
sitatis opidi predicti, propter abseuciam sui uotaiy me mann propria 
subscribens, cum appeusłone sui sigilli, siguo et nomine meis proprys 
in hanc formam publicam redegi et consignari iu testimonium omnium 
premissornm et protestor de illa diccione Septembris per me correctam. 

Oryginał na wielkim arkuszu pergaminowyui dobrze zachowany w archiwum miasta Lwowa 
nr. 46. Na pasku pergaminowym zawieszona na czerwonym wosku wyciśnięta, dobrze zachowana 
pieczęć owalna, przedstawiająca Najśw. Pannę z dzieciątkiem Jezus na ręku i klęczącym przed nią 
biskupem w infule, ornacie i z pastorałem. W otoku napis: S. lącobi + archiepiscopi >' hali- 
eiensis >! Na odwrotnej stronie pergaminu napis z 16. wieku podający treść dokumentu. LXXI. 

w Szczercu 4. Paździeznika iSgg. 

Władysław Jagiełło nadaje OO. Dominikanom lwowskim dwa dworzyska 
w Krotoszynie i Kościejowie z obowiązkiem odprawiania dwóch mszy 
każdego tygodnia za niego i zmarłą królowę Jadwigę po wszystkie czasy. 

In Nomine Domini amen. "Wladislaus Dei gracia Rex Polonie Lithwauieque Princeps 
Suppremus et heres Russie etc. Ad perpetuam rei memoriam. Siguificamus , ąuibus expedit, 
uniyersis presentibus et futuris , presencium uoticiam habituris : Quod benigna consideracione 
prehabita , ad sincere devocionis insignia et oracionum devotarum suffragia , ąuibus wenerabilis 
Materna, \icarius uniyersalis Russie , unacum conventu monastery Corporis Cliristi, in civitate 
nostra Lemburgensi ordinis fratrum predicatorum , devoti nostri dilecti , pro nostra salute necnon 
Serenissime Principis Domine Hedwigis felicis recordaciouis olim Reginę Polonie etc. , consortis 
nosti'e carissime, ac predecessorum nostrorum animabus misericordiam Omnipotentis Dei non 
desiuunt implorare , cupientes itaąue , ut ydem Maternus Aicarius cum courentu fratrum 
predicatorum predictorum divinis cultibus diligencius valeant inberere, quodque fabricam 141 

seu ecclesiam Corporis Christi in chitate n ostra Lemburgensi fundatam, ad cuius iiistaura- 
cionem et consummacionem singularis zelo devociouis affectum gerimus specialem , possint 
operosius uostris suffulti munificencys instaurare, construere et, ut iuchoaverunt, prospe- 
rante Altissimo consummare, prefatis vicario et coiwentui ipsorumąue successoribus de 
nostre liberalitatis plenitudine duas curias, dwoi-ziscza yulgariłer dictas, nostras regales, 
unam in Grothoscliino , in qua duo falconary nostri habitabaut, et aliam in Coscbczeyow '), 
quam quidam servus noster inbabitabat, dedimus, contuliraus daniusąue, conferimus et 
donanius donacione perpetua et irrevocabili , temporibus pcrpetuis affuturis, per ipsos 
vicarium et couventum ac eorum successores teneudas , habendas , utifruendas et perpetuo 
possidendas eo iure et dominio, ąuibus ipsas duas curias soli tenuimus, habuimus hacte- 
nus et possedimus pleno iure, iure tamen theutonico, quo predicte due ville Grothoschino 
et Coscbczeyow gaudent et fruuntur, per eosdem yicarium et conventum perpetuo possi- 
dendas. Ut autem presentis donaciouis nostre niemoria plenior et eyidencior inposterum 
habeatur, ydem yicarius cum conventu efficiant penitus et decernant, quod pro nostra 
salute et prefate domine Heduigis Reginę anima ac votivis successoribus due misse iu pre- 
dicta ecclesia Corporis Christi, una singulis ferys quintis et alia diebus sabbatis, qualibet 
septimana cuiuslibet anni per fratrem seu fratres ordiuis ipsorum continuo legautur, 
quamdiu videlicet vitam duxerimus in humanis, Nobis autem Domino permittente ab bac 
luce migrantibus , ydem frater seu fratres pari modo duas missas defunctorum in qualibet 
septimana legere perpetuo sint astricti. Si vero sollempnitas alicuius festi in aliqua 
septimana huiusmodi occurrerit, preter cuius celebritatem magnificam predicte due misse 
suppleri non potuerint, extunc in diebus feriatis alterius septimane sequeutis predicte due 
misse nichilominus per fratrem seu fratres eosdem suppleantur integraliter et adplenum. 
Harum quibus sigillum nostrum appensura est testimonio literarum. Actura et datum in 
Sczirzecz ') sabbatho scilicet ipso die beati Francisci Confessoris (4. Paźdzkrniha) Anno 
Domini Millesimo Trecentesirao Nonagesimo Nono. Presentibus Ręverendo in Cliristo Patre 
Domino lacobo Dei gracia Arcbiepiscopo Halicziensi, Cristino Castellano Sandomiriensi , 
Gnewossio Subcamerario Cracouiensi, Sbigneo de Brzeze pro tunc Marsclialco nostro, 
Iwano fratre Demytry et Mancziue Woyewoda Lemburgeusi et alys multis uostris fidelibus 
fidedignis. Per manus Reverendi in Christo patris domini Nicolai de Curow Episcopi 
"Wladislaviensis , sincere nobis dilecti. 

Dominus Rex per se. ') Krotoszyn i Kościejów, porównaj dok. nr. XXI. tomu drugiego. 
'') Szczerzec miasteczko w pow. lwowskim. 142 

Oryginał na pergaminie w Bibl. 00. Dominikanów lwowskich. Pieczęć oderwana, pozostał 
po niej tylko kawałek sznurka jedwabnego koloru wiszniowego. Na zagiętce po prawej stronie 
nieco późniejszy napis: 

Lectum per Albertum de Zichlin Kegni Polonie Yicecaucellarium. 

Poprzednio już drukował dokument ten Fr. X. Wolauski w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowskiej" 
1858, nr. 8. 

LXXII. 

Na Zamku Kamieńcu 5. Listopada iSgg. 

Władysław Jagiełło darowuje wieś Szczepańczową Wolę Piotrowi Fał- 
kowskiemu , łowczemu sandomirskiemu , wkładając na niego za to pewne 

ciężary. 

In nojune domiki amen. Ad perpetuam {rei memoriam). Wladislaus dei gracia 
{Piex polonie) Litliuanieąue Princeps 'S>{iq)premm) et heres Russie etc. Significamus (tenore 
presencmm) quibus expedit presentibus et futuris \)re(seiiciii)m uoticiam babituris: Quomodo 

con{sideranfes ') gratuita, perpendentes multiplicia M{elia- obseąida) '&{trenu)i 

Militis Petfassy de Falcow, Yeuatoris nostri Sandomiriensis fidelis dilecti, ąuibus idem in 
nostro conspectu regio multipliciter lam (>e jjro)mptum exhibuit, et {in posterum) con- 
ciunato sue fidelitatis studio se poterit coiitinuo reddere promptioreui ; horum intuitu 
YOlentes {eundem) Petrassium Yenatorem (s/x'ć7')alium graciarum proseąui favoribus ipsumąue 
cupieutes letari prerogatiya et perfrui ampliori, et ut uostris (et «o)strorum opportunis 
%ev{vlcys) yaleat opperosius inlierere, eideui Petrassio suisąue lieredibus et legittimis 
successoribus vill(aw nostram) Regalem Sczepancz(o»Y< Tro)lya '^) dictam in terra uostra 
Russie et iu districtu Sanocensi situatam , ąuatuor niausos seu laueos in se dunitaxat conti- 
nentem cum suis {omm)\m% et siugulis proventibus, fructibus, utilitatibns , redditibus, cen- 

sibus, agris, pratis, campis. pascuis, uemoribus, silyis, quercetis, "), dumetis, 

virgultis, borris, pinetis, melliiicys, niolendiuis, emoliraentis, aquis et earum decursi- 
bus, piscinis, lacubus, s{łagms), paludibus, montibus, planis, yallibus ac alys qui- 
busvis pertincncys, obyencionibus , spectancys et appeudys universis ad eandem villam 
ąuomodolibet spectantibus , quibuscumque yocabulis pociantur, damus , conferimus et dona- 
mus douacione perpetua et irrevocabili , perpetuis tamporibus affuturis per eundem Petras- ') Brakuje jednego wyrazu. 

') Sczepanczo wa Wolya, dziś Szczepańczową w powiecie krośnieńskim. 

') Dwa wyrazy zgolą wypelznigte. 143 

sium Ycnatorem et suos heredes et successores legittimos habendam , tenendam, utifruendam, 
donandam, alieiiandam, obligandam , permutaudam , vendeudam ac iii usus suos beuepla- 
citos et Yohintarios couvertendam , prout sibi et eisdem melius, utilius et convenieiicius 
expedire yidebitur pro siio et eorundem beneplacito Yoluntatis; coiidiciouibus tameu iufra- 
scriptis .specialiter appositis et adiectis, quod lauei supradicti villam memoratam iutegrantes 

debent in se mensuram lencariim ') dictarum yulgariter continei'e non amplius 

neque minus. Exactis autem et ad plenum mensuratis buiusmodi laneis ceu lencis, totales 

s ■) et omnia deserta a parte laneoruni et leucarum buiusmodi debebunt ad civitatem 

nostram Crosznensem pertinere. Preterea memol-atus F{ctrassius suiąue) heredes et succes- 
sores legittimi racione donacionis eiusdem cum una lancea seu hasta, cum armis et equo 
Talentibus debebunt nobis {et s«cce)ssoribus nostris ad ąuamlibet generałem expedicionem 
perpetuo deservire. Harum ąuibus sigillum nostrum appeusum est testimonio literarum. 
Datum in {Ca)ni/)enecz ^) Castro feria quarta post diem Omuium Sanctorum Anno domini 
Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Nono. Presentibus de Suy ....'') \en{ałore) Cra- 
couiensi, Sbigneo Marschalcone , leschkone de Rzeschow, Nicolao de Pstroschice, lohanne 
de Sczecoczyny et lescone Reyg de S . . . *) (et al)ys multis nostris fidelibus fidedignis. 

Relacio Clementis Vice- 
cancellary. 

Oryginał na pergaminie w archiwum miasta Krosna, bardzo znacznie zniszczony a oprócz 
tego smarowany tynkturą, Ictóra pergaminowi nadała kolor brunatny, przez co pismo jeszcze więcej 
stało sig nieczytełnem. (Zobacz o tern objaśnienie dodane do dokumentu z r. 1400 nr. LXX[II.) 
Pieczęć oderwana , pozostał po niej tyłko sznurek z kręconego jedwabiu koloru wiszniowego. Luki 
uzupełniłem w znacznej części przy pomocy innych dokumentów, własną tylko kombinacyą, kopia 
dokumentu tego bowiem nie exystiije. Na odwrotnej stronie parg późnych napisów, jeden tyłko 
ręką z XV. wieku: 

priviłegium fałkowsky super nostram villam. ') Brakuje kilku liter. 

^) Brakuje kilku liter. 

') Kamieniec, zamek znany dzisiaj pod nazwą odrzykoiiskiego. Odrzykoń wieś nad Wisłokiem, pót mili 
od Krosna. Na szczycie góry sterczą zwaliska warownego zamku zwanego niegdyś Kamieńcem, co za czasów Kazi- 
mierza "W. w przywilejach zniemczono na Ehremberg , obecnie słynie pod nazwą zamku o Jrzykońskiega lub korczyń- 
skiego, ponieważ wschodnia cześć gruzów do wsi Korczyna należy. W XnT . wieku należał do dziedziców Moskorzewa, 
z których Klemens, na powyższym dyplomie podpisany jako Podkanclerzy, otrzymawszy 1408 r. działem zamek 
Kamieniec, dał początek sławnej Kamienieckich herbu Pilawa rodzinie. O zamku tym i historyi jego zobacz roz- 
prawę Żegoty Paulego w Album wydanem na korzyść pogorzelców przez J. D. Borkowskiego str. 101 — 107, 
Lwów, 1844 r. 

'") Nazwisko o kilku literach nieczytelne. 

') Nazwisko o kilku literach nieczytelne. 144 LXXIII. 

w Krakowie 23. Lipca 1400. 

Władysław Jagiełło darowuje miastu Krosnu wszystkie lasy należące do 
Szczepańczowej, zostawując właścicielowi wsi tej Piotrowi Fałkowskiemu 

tylko cztery łany. 

Im nomine DOMEsn Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Dum vivit litera, vivit 
et accio comissa literę, {cuius) assercio {nutrii memoriam et) labiles semper perpetuat 
accioiies. Proinde Nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie necnon Terrarum Cracouie, 
Sandoiuirie, Syradie, Lancicie, Ciij-avie, Lythwanie {Princeps Suppremus), Pomeranie 
Paissieque dominus et heres etc. Significamus quibus expedit universis, quod cupientes 

coudicionem civitatis nostre Crosno facere meliorem ut ') gere, ut tempore 

nostri felicis regiminis felicia eciam suscipiant incremeuta, pro melioracione eiusdem civi- 
tatis Grosno omnes silvas ville Scepanyczoua , quam Militi (Petrdssio de Fakoiv) ^) dedimus, 
in qua quatuor mansos tantummodo asserebat contineri. supra et ultra eosdera quatuor 
mausos excrescentes , cum omnibus earum utilitatibus, fructibus, \)(roventilius, gcOjs, lignis, 
arboribus, roboribus, quercetis, piuetis et aliorum generum arboribus, quibuscumque Tocen- 
tire vel vocari poteriut nominibus, predicte civitati Crosno douacione per(j)e?Ma et irreio- 
cabiU don)ainus, adiungimus, apropriamus, incorporamus et assignamus i)resencium per 
tenorem; per eandem civitatem et eius cives et incolas teneudas, habendas, utifruendas 
cum o{innibits redditihuś) et proyentibus ipsarum eciam perpetuis temporibus possidendas. 
Harum quibus {sigillum) nostrum presentibus est appensura testimonio literarum. Actum 
Cracouie in crastino sancte Marie ^) Mag(f/a/cHe Anno domini) Millesimo quadringentesimo, 
presentibus hys Strenuis Nobilibusque \{iris) Ibhanne de Thauczin Castellano Cracouiensi, 
lohaune de Tharnow Sandomiriensi , lohanne 'L{yganza Lanciciensi , lacobo de) Co(nyecspoJ,)ye 
Syradiensi Palatinis, Cristino de Ostrów Sandomiriensi et Cristino {de Cozeghicy Sandecensi) 
Castcllanis (»(»/f/»5»e) alys fidelibus , (fidcdignis). Da tum ^cr {mamis) W(enerabiUs) inChristo 
patris domini Nicolai Episcopi Wladislauiensis. 

Ad relacionem Clementis 
Yicecancellary. ') 3 do 4 wyrazów wydarte. 

') Nazwisko tutaj wydarte biorę z dokumentu z r. 1399 nr. LXXn, w którym WJadyslaw Jagiełło temuż 
darowuje wieś Szczepańczową Wołg. 

') Marie Mag jest tak wypelznigte, że ledwie dostrzedz je można, nie śmiemy więc z zupein% 
pewnością twierdzić, że w miejscu tem stoją te dwa, a nie inne wjTazy. 145 

Oryginał pergaminowy znajduje się w archiwum miasta Krosna, niestety v/ stanie naj- 
okropniejszym, pieczgć oderwana wraz ze sznurem, pismo wypełzuięte, wielka dziura w środku 
■wygryziona. Na dobitkę jeszcze ktoś smarował go taką ingrediencyą chemiczną, że cały pergamin 
nabrał koloru bronzowego a przez to pismo stało się jeszcze więcej nieczytelnem. Wnosimy, że 
uczynił to p. Wolański, ztąd, że wszystkie prawie dokumenta, które drukował w „Dod. do Gaz. 
Lwowskiej " a których pismo było wypelznięte, posmarowane są tą samą ingrediencyą ; darować mu 
to możemy przy tych dokumentach, które wydrukował, bo w pierwszej chwili po posmarowaniu 
pismo pewnie wyraźniej wystąpiło , ale darować mu nie możemy, że smarował także takie dokumenta, 
których sam nie drukował jak n. p. powyższy, a w których przez to zrobił pismo teraz jeszcze nie- 
czytelniejszem. Nadmieniam tutaj , że jedyną ingredyencyą, której używać można bez szkody dla 
pisma i pergaminu, jest: A mm o ni u m hy drosulphuratum. Luki w dokumencie uzupełniłem 
o ile możności jedynie według własnej kombinacyi, kopii bowiem nieposiadamy żadnej. LXXIV. 

We Lwowie 3o. Września 1400. 

Władysław Jagiełło daje lwowskiemu konwentowi św. Krzyża OO. 
Franciszkanów wsie Hanaczów i Kozielniki. 

In nomine domini ameu. Ad perpetuam rei memoriam. Dura vivit litera, \ivit 
et accio comissa literę , cuius assercio nutrit memoriam et labiles semper perpetnat acciones, 
Proiude nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie Litwanieąue princeps supremus et heres 
Russie Significamus ąuibus expedit universis: Quod habita diligeuti consideracione ad cou- 
stantis devocionis inditia , ąuibus fratres Conventus sancte Crucis in Lemburga ordinis fratmin 
minorum in conspectu Regio claruerunt, liorum intuitu volentes ipsorum devocionem ampliare 
et eos specialis gratie prerogatira pre\'euire, ut nostris suffiilti munificencys in pacis 
conąuiescentes dulcedine oracionibus liberius vacare poteriut et Creatoris clemenciam 
nostri pro nostra et predecessorum uostrorum salute uberius exorare cupientesąue diem 
extremi iudicy pietatis operibus prerenire , specialis devocionis zelo accensi villas Chonaczow 'j 
et Kozelniky ^), in districtu Lemburgensi sitas, eidem monasterio ac Comentui fratrum 
minorum in Lemburga incorporamus et ab omnibus servicys expedicioualibus , de ipsis 
nobis fieri solitis, liberamus perpetuis temporibus duraturum. Quas quidem villas ipsi 
fratres et Conventus Lemburgensis eodem iure et ordine ac modo , quibus per alios regulares et 
claustrales in Regno nostro Polonie hereditates et villas possidentur, possidebunt et łiabebunt. ') Chonaczow, Hanaczów wieś w powiecie przemyślańskim. 
') Kozelniky, Kozielniki wieś w powiecie lwowskim. 146 

De ąuibus easdeni exaccio!K? et labores, quas regularium et claustralium villaui in Ecgno 
Polonie existentes solvunt , et sohere iugiter tenebuntur. Harmii ąuibiis sigillum uostruin 
appensuiu est testimouio literaruin. Actuin in Lemburga ipso die Beati leronimi Anno 
domini M'^ ąuadringentesimo , Presentibus his testibus Reyerendis in Gliristo patribus dominis 
lacobo dei gracia Lemburgensi Archiepiscopo, domino Petro Cracouiensi, domino Mathia 
Premislieusi Episcopis, lohanue de Tarnów Palatino Sandomiiiensi et Capitaneo Ptussie, 
Benkone de Zabokruck, lohanne Mazouita lariczowsky multisque nostris fidelibus Me 
dignis. Datum per manus Yenerabilis in Cliristo patris domini Nicolai de Curow Episcopi 
Wladislauiensis. 

Dokument ten znachodzi się w archiwum miasta Lwowa w kopiaryuszu 223, str. 35; 
odpis współczesny. 

LXXV. 

We Lwowie i. Października 1400. ^ 

Władysław Jagiełło oświadcza, jako za pośrednictwem prałatów i baronów 
została zawartą ugoda między miastem i Janem Rusinem (Rutłieni) rekto- 
rem parafii Najśw. Panny Maryi względem mesznego, dziesięciny, 
szkoły, zakrystyana. czynszu od dwócti domów i młyna w Zboiskacti. 

In xo3iixe DOiiEsi a^łen. Ad perpetuam rei memoriam. Quia tunc multis errornm, 
licinm et dubiorum incomodis pinidenter occurrimns, dum gęsta etatis nostre literarum 
apicibus et testium annotacione perbennamus, Proinde nos Wladislaus dei gracia Piex 
Polonie Litbwauieque Princeps Supremns et lieres Piussie etc. Ad universorum noticiam 
tam presenciura quam fnturorum per hec scripta deducinius : Qnod inrgiorum et displicen- 
ciamm materias uiter cires nostros et loliaunem Rectorem seu Plebauum Lemburgensem 
hactenus motas et habitas per salubreiu composicionem cupientes dirimere et controversias 
ipsorum amputare, ut ipsi altenitrim per uostram celsitudinem sub nostro felici regimine 
in pure caritatis persererent dulcedine et creatoris nostri clemenciam pro nostra salute 
liberius non desinant exorare , quantum igitur ad primum articulum , in quo fomes ipsomm 
displicencie pocior habebatui', mediante prelatorum et baronum nostrorum ad hoc specia- 
liter rocatorum eonsilio, statuimus per utramque partem inriolabihter obseiTari, yolentes 
ut omnes iucole ciritatis lemburgensis et aly ad ipsam civitatem spectantes agros colentes 
pro dacione missali, qne alias meszne dicitur, quam ipse lohannes Rector Ecclesie ab 
ipsis per dcputatoruni frumcnturum grana extorquere sathagebat per duplicatam pecunłam, 147 

qiie prius per simplicem solrebatur, de ąiiolibet laneo seu manso anuuatim eidem ple- 
bano et ecclesie perpetuis temporibus exsolvatur, ita videlicct quod ąuilibet civis ad cm- 
tatem pertinens, agros colens, qui prius grossum de mensa sohebat, duos grussos latoś 
et qui medium, unum grossum latum de mensa pro Eectorc ecclesie et ipsa eeclesia sol- 
A^ere teneantur, ceteri autem cives et aly sub iure cirili existeutes, agros non colentes, 
per unum grossum sohcant morę solito et consueto. Quautum autem ad secundum arti- 
culum predictorum Prelatorum et Baronum persuasioue inducti decrevimus, ut ipsi cives 
scolas construant , edificent et reforment Kectoremque scolarum eligant ralenteiu et Plebano 
presentent ac in omnibus licitis obedire faciant, qui si incorrigibilis et discortus seu 
ingnarus et ipsi Plebano rebellis fuerit , ipse Plebanus rebellionem ipsins et omnes defectus 
ipsis ciyibus explicet et narret, qui alium Talentem invenire debent et statuere et ipsi 
Plebano presentare, ut prefertur. Similiter et de sacristiauo, quem ipsi cives eligent et 
Plebano presentabunt ac obedire facient in omuibus licitis, qui res ecclesie, utpote 
calices, ornatus et alia bene et proyide custodiet et sertabit. Addicimus insuper, quod 
ad testamenta omnia tam moriencium quam vivornm, que alias fiebant coram consulibus, 
Plebanus vel eius vicarius aut quem ipse deputaverit, vocetur resque testate cousulibus 
tanquam executoribus testamenti deutur, quas ipsi cives pro eeclesia conrertent de scitu 
Eectoris ecclesie lemburgensis memorate. Preterea de facto duorum (sic) domorum, de 
quibus septem sexagt;nas ipse Plebanus racione censuum sibi dari debere asserebat, taliter 
decidimus, quod ipse Plebanus racione ipsorum ipsos cives non debet impetere ex eo quod 
ipsi cives comutationem factam pro eisdem domibus manifeste probaveruut. Insuper ipse 
Plebanus et eius successores molendinum sancte Marie, pro quo etiam cum civibus liti- 
gabat, pro Eeclesia temporibus perpetuis possidebuut pacifice et quiete, et ut prescripta 
omnia in firmiori robore permaneant, radium centum sexagenarum inter Plebauum et 
eosdem cives vallavimus et yallamus, presentibus decernentes, quod quecumque parcium 
premissarum articulos predictos vel unum ipsorum temerarie violaverit, vadium huiusmodi 
centum sexagenarum, quarum quinquaginta nobis et quiuquaginta parti violeuciam passe 
solvi volumus , ii-remissibiliter debeat expagare. Harum quibus sigillum nostrum appensum 
est testimonio litterarum. Datum in Lemburga ipso die beati - Reraigy confessoris Anno 
domini Millesimo quadringentesimo. Presentibus hys Yeneraudis in Christo patribus domino 
lacobo dei gracia Archiepiscopo Haliceusi , Petro Cracouiensi, Mathia Premisliensi Episcopis, 
Strenuo lohanne de Tarnów Palatino Sandomiriensi , Capitaneo Russie, Clemente de 
Moszkoszow aule nostre Yicecancellario et Bokscha de Schumsko Yenatore Cracouiensi 
multisque alys nostris fidelibus fidc dingnis (sic). Datum per manus Revereudi in Christo 
patris domini Nicolai de Curow Episcopi Wladislauiensis. 

19* Pergaminowy oryginał w arch. miasta Lwowa nr. XLVin. U dołu na sznurku jedwabnym 
zielon\Tn zawieszona pieczęć woskowa mała kancłerska. LXXVI. 

Około r. 1400 '). 

Władysław Jagiełło potwierdza słcład towarów we Lwowie dla l;upców 
idących do ziemi Tatarów i wracaj ącycti z niej. 

In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Dum ■sayit litera, -sirit 
et actio literę comissa , cuius assercio nutrit memoriam et labiles semper perpetuat actiones. 
Proinde nos Wladislans dei gracia Rex Polonie necnou terrarum Cracouie, Sandomirie, 
Siradie, Lancicie, Cuyauie , Lythwanieąue priuceps supremus , Pomeranie Piussieąue dominus et 
heres etc. Siguificamus teuorepresencium quibus expedit universis preseutibus et futuris preseu- 
ciura noticiara habituris : Quomodo altercacione facta inter cives Cracouienses ab unaetLambur- 
genses parte ex altera idem cives' Laraburgeuses asserebant coram nobis et nostris Baronibus, 
quod cives Cracouienses et aly quicunque non deberent devenire ad partes Tartarie , transitus 
facere et raercancias eonim exercere, quibus viam eandem (ad) Tartariam precludebant, ipsos ad 
transitum ibidem facieudum nołebant admittere. Ipsi autem cives Cracouienses ex adverso dice- 
bant, quod devenire ipsi et aly cives Eegni nostri quicunque ad easdem partes Tartarie cum 
ipsorura mercancys et causa mercanciarum possent liberę proficisci, suisque assercionibus 
satisfacere cupientes, et eas probare luculenter, literas sub sigillo maiestatls Serenissirai 
principis Domini Lodovici, olim Hungarorum et Polonie Regis predecessoris nostri charissimi, 
ad nostrum Baronum presenciam produxeruut, in quibus evidenter inrentum est: quod 
ipsi mercatores Cracouienses et aly de civitatibus Piegni nostri licite ad Thartariam cum 
mercibus ipsorum poterint proficisci, ita tamen quod Thartariam eundo cum mercibus 
ipsorum in Lemburga XIV diebus pausare debent, et easdem merces ad vendicionem seu 
coramutacionem exponere debent, quas si yendere aut commutare non possent, tunc solutis 
tlieloneis consuetis ad Thartariam se transferre possunt cum eisdem. Similiter de Thartaria 
redeundo , ibidem in civitate Lemburga cum mercibus eorum XrV diebus demorari tenentur 
et eas exponere ad emendum aut eciam connnutandum , quas si commutare aut yendere ') w Jokumoncie tym z kopiaryusza Nvj"jgtym opuszczono datę. Wagilewicz dopisał j% wyrazami „około 
r. 1390", nie podajijc żadnych powodów. My zaś dopisaliśmy datę „około r. 1400", opieraiąc sig na tem, że ten 
sam wstęp dokumentu znachodzi się w przywileju z 30. Września 1400 r. (or. LXXIV.), zdaje się więc, że go pisał 
ten sam pisarz a więc może także w tym samym czasie. Ze szczegółów w dokumencie podanych o czasie jego wy- 
stawienia wnosić trudno. 149 

non possent, cum ipsis recedant, tlieloneis consiietis exsolutis, ut prefertur. De trausitii 
autem ad partes Valachie per Prelatos et Barones nostros taliter extitit diffiuitum : quod 
si cives et mercatores Lemburgenses partes Yalaclue racioue mercanciarum et negociacio- 
num exercendarum yisitare yoluerint, tunc et civibus Cracouieusibus easdem partes Yalacliie 
et alias preter Thartariam, ad quascunque cum mercibus eorum pertrausirc poteriut absque 
mora XIV dierum in Lcmburga licitum erit yisitare, consuetis cum tlieloaeis ibidem in 
Lemburga exsoIutis. Quam quidem diffinicionem Prelatorum et Caroiuim nostrorum ratam 
et grałam habeotes ipsam teuore presenciura approbamus. Harum quibus sigillum Maiestatis 
nostre est appensum testimonio literarum. Actum etc. 

Dokument ten z opuszczoną, datą, znachodzi się w arch. miasta Lwowa w kopiaryuszu 
księga 223, str. 78, odpis na początku XVI. wieku dokonany. LXXVII. 

(W Krośnie) 26. Listopada 1402. 

Magistrat miasta Krosna poświadcza, że w księgach miejskich pod dniem 
i3. Lutego 1400 r. znajduje się zapis, według którego miasto sprzedało 
zakonowi Franciszkanów za 3oo grzywien groszy pragskich grunt, na 
którym stoi klasztor i należące do niego zabudowania, i że summa ta 
nie tylko miastu wypłaconą została , lecz że nawet zakon z własnej woli 
darował miastu prócz tego 100 grzywien zwykłej monety jako zapomogę 
na odbudowanie' zgorzałego miasta. 

Dum vivit littera, vi\it et accio commissa littere, cuius assercio nutrit memoriam 
et labiles acciones super perlienuat. Proinde nos Petrus hereditarius Advocatus civitatis 
Crosnensis una cum Cousulibus ibidem Petrus Yillusch, lobannes Clause, Thomas de 
Elzeynstat, Petrus Roschke, Nicolaus Advocati, lohaunes Bernhart, nec nou Magistri 
collegiorum Mathis Schindler, Mathias Flaber, Paulus Sartor, Petrus Preysuicz, Nicolaus 
sutor de Zanok, ac cum uuirersitate tocius civitatis siguificamus uniyersis et singulis 
omnibus tam presentibus quam futuris , actis aperta fuerit noticia subscriptorum : Quod 
temperę illo, cum civitas Crosua una cum monasterio per yoraginem iguis totaliter fuit 
combusta et periculum nou modicum ex permissioue diyina subintrayit et iucurrit, tuuc 
religiosus yir dominus Nicolaus Gardianus Mouastery predicti cum fratribus suis non com- 
pulsus , nec coactus, animo deliberato nostrum yeniens ad consistorium , uuanimiter petentes, 150 

ut favorem acliiiugereimis, ut super heredłtatem ci\itatis iuxta muriim antiąuum pro certa 
peccimie summa eis locum ad edificaiidum templum et monasterium renderemus, ita tameii 
quod meries muri deberent esse liberi, quod yigiles ciyitatis sine impedimento edificy et 
fratrum possent liberę et secure transire; Nos yero dictam causam Serenissimo Principi 
■W^adislao Regi nostro gracioso ac Styborio Capitaneo nostro pi'oponentes , qui consensum 
eorum adiunxerunt, super eo nos ipsis consencientes , Nos itaąue ob spem beate retribu- 
cionis et ob causam eorum oracionum cum dieto Gardiano et ft-atribus eius unionem 
concordie rite ac racionabiliter celebraAdmus condicione tali: quod idem Nicolaus Gardianus 
et sui posteri pro eodem loco, qnem illis yendidimus, ab angulo muri antiqui usque ad 
tnrrim inferius et ad turrim superius quadrangulariter iucluso , nobis et nostris successo- 
ribiis trecentas marcas grossorum pragensium debent dare, a data presencium per quattuor 
(sic) ebdomadas quinquaginta marcas grossorum pragensium , ad festum Sancti lacobi sequentis 
teiitum marcas, et ad festum Pasclie sequeutis quinquaginta , ad festum quoque assumptio- 
uis Marie quiuquaginta, et post Iioc ad festum sancti Michaelis quindecim , ad festum vero 
frium regum yiginti, tandem pro festo aununciacionis Marie quindecim marcas grossorum 
pragensium et est ratę ultima solucio. Et liinc est quod nos Petrus adyocatus ciyitatis 
prefate una cum iuratis supratactis per presentes profitemur peccuniam trecentas videlicet 
marcas gi'ossorum pragensium per fratres religiosos ordinis minorum in Crosna pro loco, 
ubi templum et conyentus eorum edificatus est, plenarie suo temperę et die esse solutam, 
quos quietamus de summa peccunie \idelicet treceutarum marcarum grossorum pragensium 
perpetuis temporibus, quia iam nobis pro loco sive area, quam Ulis yendidimus, iuxta 
latas suprascriptas satisfecerunt. Insuper ab eisdem religiosis in Crosna in adiutorium muni- 
cionis Crosneusis ciyitatis ex gracia illorum accepimus centum marcas usualis peccunie, 
quam ob rera quoque eis concedimus et donacione irrevocabili donamus locum sive aream 
uti yicinis nostris ac benefactoribus ciyitatis Crosnensis inter flumen ac predium (illorum) '), 
quem locum sive aream ipsi pacifice teneant, habeant, utifruant et possideant perpetuis 
temporibus. Et quando nos yel posteri nostri murum incipiaut murare , tunc fenestras in 
stuba et domum atque cameras siye cellas , ut ipsi yocaut , ipsis per murum mittere debe- 
mus, ad que feuestra ipsi ferrum debent ordinare prout necesse fuerit, et per murum 
unum sterquillinium debent habere, ubi illis commodius placuerit. In area igitur sive 
in loco, quem religiosi supra tacti pro summa peccunie supra scripta apud nos emerunt, 
per nosque sufficienter quietati sunt , licebit eis uti yeris ac legittimis heredibus construere 
quidquid commodius pro utilitate conyentus sui et templi yiderint expedire sine aliqua 
nostra iurisdictione , imperio, rcgimine aut intrusionc perpetuis temporibus. In cuius rei 
testimonium sigillum nostre ciyitatis appendimus. Actiim in yigilia sancti Yalentini ') Wyraz ten stoi t% sam^ rck% napisany na brzegu ze znakiem, że należy na to miejsce. 151 

martii-is (13. Lutego), sub Anno domini Millesimo Qua(lringeutesimo. Datum in crastino 
sancte Catlierine virginis (26. Lisfojmda) Sub Anno millesimo Quadnngentesimo Secundo. 

Wydrukowano według potwierdzenia króla Władysława Jagiełły, opisanego szczegółowo 
przy tem potwierdzeniu z r. 1407, nr. LXXXII. LXXVIII. 

w Krośnie ig. Stycznia 1403. 

Michał sędzia prowincyonalny i ławnicy miasta Krosna poświadczają 

układ o wójtostwo krośnieńskie pomiędzy Piotrem wójtem a Jakóbem 

Cirler, mieszczaninem bieckim. 

Cum tempus nostrum continua revolucione proch dolor sic labitur, quod preteri- 
torum accio futurorum successione subripiatur, sed ąuoniam omnia, que fiunt in tempore 
faciliter labentur, uisi testibus reridicis aut scriptis publicis fuerint roborata, proinde 
Nos JNIichael, Iudex Provincialis, sub sacramento fidei nobis recommisso significamus uni- 
yersis et singulis quorum audicioni presens scriptuni fuerit recitatum, quod proxima feria 
sexta post octavas Epiphanie domini sub Anno domini M. Quadringentesinio tercio ludi- 
cium per nos fuit banitum et per septem scabinos subinfra scriptis (sic) civitatis Croszne 
Petrum Picgeler, lohannem dictum Clause, Francz Kensteyn Textorem, Paulum Institorem, 
Stephanuni Furman, Petrum Hone, lohannem Peszer in forma luris Tewtouici solenniter 
contestatum. Coram quo houorabilis yir Petrus, ciyitatis Croszuensis Adrocatus heredita- 
rius, non compulsus uec coactus, spontanea yoluntate, bona deliberacione , valetudine 
sanus , presencialiter constitutus , omni semota fraude , cognovit vive vocis ofaculo : Quod 
circumspectus et famosus vir lacobus Cirler, civis ciyitatis Beczensis, ad redimendam, 
esimendam et libcrandam quartam partem sue adyocacie Crosznensis , que ad ipsum iure 
paternali spectare dinoscebatur , a sti-ennuo niilite domino Clemente Yicecancellario Regni 
Polonie sibi IIII centiim Marcarum grossorum Pragensium numeri Polonicalis, XLVIII 
grossos in quamlibet marcam computando, amicabiliter , benigniter, fayorabiliter concessit, 
cum qua summa pecuuie ipsum cii'ca suam adyocaciam paternalem couseryayit. In quibus 
concessis pecunys premissis Petrus noster adyocatus predicto lacobo suisque heredibus de 
consensu omnium suorum amicorum Triginta quinque IMarcas monetę usualis preter minuta 
pecunia sui census hereditalis, quos (sic) habet in dicta sua advocacia in pignore, duxit 
obligandum, ita quod sepedictus Petrus yel sui heredes easdem Triginta quiuque Marcas 152 

ad duos terminos videlicet ad festum lacobi sancti apostoli XVin Marcas , et prima domi- 
nica temperę leiuuy Iuvocavit XVni marcas iam superius tacto lacobo vel suis beredibus 
singulis annis solyere et dare sit astrictus, tamdiu douec memorate pecuuie ąuantitas, 
puta nil centum Marce, prescripto lacobo vel suis beredibus integraliter fuerit persoluta, 
cuius usus et fructus dictarum Trigiiita quinque Marcarum a predicto Petro receptas et 
obtentas idem Petrus advocatus et sui heredes in sortem sic concesse pecunie prescripto 
lacobo vel suis beredibus coram spirituali nec seculari iudicio nullatenus debet computare. 
Cum autem sepedictus Petrus vel sui lieredes eandem summam pecunie solvere possuut, 
tunc nisi Qnuiquaginta marcas semper ad spacium uuius anni lacobo vel suis beredibus 
solvere debet et quiuque marcas post soluciouem quiiiquaginta Marcarum semper debent 
esse ąuitate et cum sepedictus Petrus domino sibi cooperante premissam summam pecunie 
ita soherit , ut prefertur , eidem lacobo vel suis beredibus conipleto et integre , tunc 
omui sine contradiccione literam suam ei reddere amicabiliter quemadmodum benigne 
obligavit, impedimento aliquo non obstaute. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum 
Siabiualis ofticy presentibus est appensum. Actum et Datum Anno, die, hora, loco 
ąuibus '), presentibus Consulibus Petro Wylusch , Nicolao advocati , lolianne Textori , lacobo 
Helnar, Nicolao Sculteti, Quod ad evidenciam pleuiorem Sigillum civitatis appendere -). 

Wydrukowano według kopiaryusza pisanego w wieku XV., którego resztki przechowują się 
w archiwum miasta Krosna. 

LXXIX. 

w Krośnie 14. Sierpnia 1403. 

Piotr, wójt dziedziczny miasta Krosna, i rajcy krośnieńscy potwierdzają 
ustawy cechu rzeźnickiego. 

In nomine domini Amen. Cum tempus nostrum continua revolucione proclidolor sic 
labitur, ut preteritorum accio futurorum successione subripitur, sed (q u on iam)*) omnia, 
que fiunt in tempore, faciliter labuntur, nisi testibus yeridicis aut scriptis publicis fuerint 
perhennata, proinde Nos Petrus, advocatus bereditarius civitatis ©k-osna, una cum consu- 
libus ibidem Petro Weluscb, Nicolao Piosenkrancz , Michaele Seufftleben. Thoma Lauifice 
et Nicolao Sculteti , significamus univorsis et singulis omnibus , quibus expedit , et quorum ') Tutaj opuszczono: supia. 

') iussimus, albo fecimua, zdaje się, opuszczono. 

*) (juo niani, wyraz ten opuszczono w kopii, porównaj wstęp poprzedniego dokumentu nr. LXXVin. 153 

audicioui presens scriptum fuerit recitatum , quod ad instantes peticiones nostrorum fide- 
lium caruificum et melioraciouem ipsius civitatis Crosna et tociiis communitatis ornatum 
intendere volentes cum efifectu, ąuemadmodum specialiter ad lioc fuimus deputati consue- 
tudiues et arbitria ipsorum coiifirmari, igitur magistro ipsorum, qui protiinc electus ex 
statuto frateniitatis fuerit collegii ipsorum, quod Morgensproch dicitur, secundum formam 
iuris collegy banniti, omniraodam damus potestatem , qui in dieto coUegio vulgariter 
Morgeusproche pacem infregerit aut temerarie quid fecerit contra statutum vel aliquem 
maledixerit vel cultellum aut aliud defendiculum scienter importaverit , pro peua unius 
fertonis ipsi communitati, omni sine contradiccione , solvere sit asstrictus, quam magister 
secure recipiat et pro utilitate ipsorum oranium fideliter et prudenter exponet. Si autem 
ignoranter defendiculum importaverit, quod suo valeat obtinere iurameuto , medio talento 
cerę fratribus satisfaciat. Eadem pena puuiatur, qui edicta facere presumserit iu cervisia 
ipsorum fraternali. Item si aliquis aliquem de collegiatis aut uxorem eius in maccellis 
maledixerit, penam sex grossorum se uoverit incursurum, et leso seu oifenso verbis con- 
dignam faciat recompensam. Item qui ultra statutum carnes habuerit, quod oberschlag 
dicitur, et ipsum veudiderit, si approbatus fuerit, fertonem pro pena solvere tenetur. 
Item quicunque maccellam emerit et artem carnificam minima exercere poterit , unam marcam 
et unum quartale cerę unius lapidis et uuum octuale cervisie ipsis dare sit asstrictus; 
si autem docuit in arte predicta se fore expertum, tantum unum octuale cervisie et duo 
talenta cera dare debebit. Item qui bancum habet et non habet uxorem legittimam , anno 
primo sit liber, deinde singulis annis, donec uxorem non duxerit, unum octuale cervisie 
dara tenetur. Eciam nuUus alium in foro nec in villa in empcione impediat, si secus 
fecerit et approbatus fuerit, cum medio talento cerę collegio satisfaciat et illi damuum 
refundet, secundum valorera, ut probari poterit. Item quicunque magister inter signum 
suum destinat ad convocandum eos, quando ultimus cum signo veniat et qui tunc absens 
manet et non interest, medium taleatum cerę dabit, excepto si esset in locis alienis et 
non iu preseucia. Item damus ipsis, ut non tenentur (sic) duobus unum yitulum seu 
mutonem vel arietem .mactare, sed unum bovem vel thaurum vel porcum cuiuscunque 
erapcionis fuerit duobus et non pluribus mactare tenentur. Item quicunque cum ipsis 
Collegium habet et si mała fama val abqua causa per annum vel per duos aut quocunque 
tempoi'e contra ipsum fuerit , ille nacionem puam et bonam conservacionem litteris autenticis 
debet docere e^-identer et de eadem accusacione fideliter se expurgare, et si littera bonę 
conservacionis habfre non poterit et miuime se a dicta causa expurgare poterit, dignus 
est de ipsorum collegio reiri (sic). Item damus ipsis. ut nuUus concivis nec advena die 
forensi nec alio temporc carnes recentes et non salsas vendere presumat ; ubi talem iuven- 
tent, de nostra speciali licencia easdem carnes recipere debent et pro communi ipsorum 

20 154 

utilitate exponant. Insuper habere volumus, quicimque feria secimda et tercia super 
ąuatuor baucos carues pro uno fertoue baberent, tuuc illi. quos ordo taugit, carnes suas 
super bancos ipsoruin statim seccare debent, sub pena nostra cirili. Eciam omnia iura ad 
nostrum consulatum spectancia nobis reservamus, ut autem hec donacio immutabilis et 
iuriolabilis persereret , preseus privilegiura scribi iussimus et uostro maiori sigillo roborari. 
Actum et Datum feria tercia iu rigilia assumcionis Marie yirginis gloriose Sub Anno Domini 
Millesimo Quadriugentesimo (T e r c i o) '), Presentibus pluribus fidediguis. 

Kopia papierowa rgką z wieku X\^. pisana w archiwum miasta Krosna. Ten przywilej 
wciągnięto prawie zupełnie (z opuszczeniem wstępu i datowania a z dodaniem innego wstępu, 
dosłownego tłumaczenia wstępu tego, który jest umieszczonym w dokumencie z r. 1459 poniżej 
w zbiorze tym umieszczonego) do potwierdzenia, które cechowi rzeźnickiemu wystawili wójtowie 
dziedziczni i rajcy krośnieńscy na dniu feria sezła antę Yitti Anno domini Millesimo Quadringen- 
tesimo Quinąuagesi)no nono. a które znów potwierdził Mikołaj Kamieniecki, starosta buski i wójt 
dziedziczny Krosna feria sexta post festum Conversioms sandi Pauli A. D. 1516. Potwierdzenie 
to przechowało sig po dziś dzień w archiwum miasta Ivrosna, lecz nie w oryginale, ale w nowem 
potwierdzeniu Zygmunta EU., które już jest opisane przy dokumencie z r. 1382 nr. XXXV. W po- 
twierdzenie Zygmunta bowiem wciągnięto tak dokument z r. 1382, także zatwierdzony przez Miko- 
łaja Kamienieckiego, jak dokument z r. 1459, o którym tutaj mówimy, wraz z takiemż potwier- 
dzeniem Mikołaja Kamienieckiego. Dokumentu tego atoli nie drukujemy tutaj, po części dła tego, 
że nie zawiera prawie nic nowego, czegoby nie było w przywileju powyżej umieszczonym , po części 
zaś dla tego , że właśnie ta część konfirmacyi zygmuntowej , w której znajduje się przywilej 
z r. 1459, jest tak zniszczona, wypełznięta i podarta, żeby tylko bardzo niezupełny fragment 
podać dzisiaj jeszcze można. W dodatku jeszcze dokument ten wysmarował ktoś tynkturą taką, 
że dzisiaj cały pergamin nabrał koloru brunatnego, tak że przez to pismo stało się jeszcze 
nieczytelniejszem. ') w kopii, z której dokument ten drukujemy, wyrazu "Tercio" nie mamy, miatby zatem dokument ten 
być wystawionym w r. 1400, lecz data jest fałszywą, bo w r. 1400 wilia „assumcionis Marie" nie przypadała na 
Wtorek, lecz na Sobotę; na wtorek zaś przypadała wilia ta dopiero w r. 1403, który poprawiając umieściliśmy 
w dokumencie; że zaś dokument ten pochodzi z samego początku tego wieku wynika z potwierdzenia jego z r. 1480 
poniżej umieszczonego, w którem o nim mówią, jako o bardzo dawnym „mm caducum et antląuum, quod vix legi 
poterat" i z tego, że ten sam wstęp, który tutaj umieszczony jest na czele, znajduje się dosłownie także w doku- 
mencie z tego samego roku 1403, wydrukowanym tutaj pod nrem LXXVIII. W tym samym dokumencie zachodzą 
także jako świadkowie rajcy krośnieńscy tutaj wjanienieni: Petrus Wyluach i yicolaiis Sculteti. Zdaje się więc, że 
przepisywacz dokumentu tego albo przez pośpiech opuścił owo „tercio" albo że go też w starym i zniszczonym ory- 
ginale odczytać nie mógł. 155 LXXX. 

w Medyce 27. Października 1405. 

Władysław Jagiełło darowuje miastu Haliczowi Błonie, oznacza jego 
granice i wymienia ciężary, jalcie Haliczanie ponosić winni. 

In NOinNE DOMINI AMEN. Ad perpetuam rei memoriani. Cum inter Immanae 
naturae comnioda niliil diguius memoria liabeatur opportunum existit, iit actus liominura 
litterarum apicibus et testiura annotacioue perliennentur, ne lapsu temporis evaiiescant. 
Proinde nos Wladislaus dei gratia Rex Poloniae iiecnon Terrarura Cracouiae , Sandomiriae, 
Siradiae, Lanciciae, Cuiauiae Litliuaniaeque Princeps supremns, Ponieraniae, Russiaeąue Pominus 
et liaeres etc. Significamus tenore presentiiim quibus expedit unirersis praesentibus et futuris 
harum noticiam liabituris. Quomodo cupientes cmtatis nostrae Halicz, in terra Russiae sitte, con- 
ditionem facere meliorem ipsiusąiie utilitates , commoda et profectus M{eUter) augere, inspectis 
eciam et in animo revolventes (sic) fidolibus obseąuiis , ąuibus civcs dictac Haliciensis ci\atatis 
nostrae placere meruerunt Celsitudini nostrae et in futurum aucto fidelitatis studio praestantius 
poterint complacere , horum intuitu yolentes iijsos nostrarum grii{tiarum liberfa)t\huH liilarius 
consolari, ut nostris sufifulti muificenciis , sub nostro felici regiraine uberius respirare 
valeant et creatoris nostri clementiam jiro nobis iugiter exorare, eidem civitati Halicz 
et civibus ipsam inliabitantibus planiciem in suburbio civitatis, quae vulgariter Bloniie 
dicitur . (piae a civitate et a fluvio Dnestr incipit et attingit usąue ad lapidem , in qua ipsi cives 
pro ipsorum ac eiusdem civitatis utilitate et profectu brazetoria construere, ortos erigere et caeteras 
quascunque utilitates dictae civitati pr(o//)cuas instaurandi, reficiendi et reparandi plenam 
habebunt facultatem, de innata nostrae celsitudini clementia damus, conferimus, appro- 
priamus, incorporamus , adiungimus, annectimus et donamus perpetue et in e-saim, haben- 
dum, tenendum, utifrueudum et lĄacificc) temporibus perpetuis possidendum ac ad usus 
beneplacitos convertendum; quos eciam civos Haliciensis civitatis supradictae specialis gra- 
tiae praerogatiya yolentes praevenire et ipsis annuarum dationum pagumenta, quae ab 
antiquo de laneis agrorum ad civitatem pertinentibus annuatim soliti sunt solvere 
aleviare gratiose, ut felicia recipereiit incremcnta, statuimus et tenore presentium decer- 
uimus , quod ipsi cives de quolibet laneo ad ciyitatem pertinenti mediam sexagenam ratione 
census ac unum truncum ayenae cum medio tmnco siliginis annis singulis dare et solvere 
efticaciter tenebuntur, ipsos a dationibus et contributionibus pullorum , oyorum, cascorura 
et butiri libcrtantes perpetue et omnino absolyentes, niandamusque omni(Z»//s) Capitaneis, 

20* 156 

YoievocIis et eoram Aicesgerentibus , qui pro tempore fuerint , seriose et districte , quatenus 
donationem et libertatem iu presentibus descriptas, quibus dictos Halicienses cives dignati 
sumiis consolari gratiose, infriugere sea ąuomodolibet violare, nulla praesumant racione 
nostrae gratiae sub obtentu. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio 
litterarum. Actum ia Medica feria tercia ia vigilia beatorum Simouis et lude Apostolorum 
Anno Domini ]VIillesimo Qiiadringentesimo quinto ; Presentibus ralidis strenuisque \iris 
lohanne de Tliarnow Palatino, Gnewossio de Daleuice Succamerario Cracouiensibus , Petro 
de Charbinouice ') Subdapifero , Floriano de Gorithnicza '^) Subpincerna Saudomiriensibus, 
Bencone de Zabokruk ^) et laczkone Masouita de larziczouo *) baercdibus, multisque aliis 
fidelibus tidedignis. Datum per raanus bonorabilis Nicolai Praepositi sancti Floriani antę 
Cracouiam, Regni Poloniae Yicecancellarii , nobis sincere dilecti. 

Ad relationem eiusdem Domini Nicolai, Regni Poloniae Vicecancellarii. 

Dokument ten potwierdził w r. 1539 król Zygmunt I. Potwierdzenie to brzmi: 

Łsr NomNE domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Conreuit authoritati prin- 
cipiim, ut ea, quae vetustate labefactata sunt, inuorationis adminiculo restaurentur refi- 
cianturque ac litterarum muuimine ab oblivionis iniuria riudicentur posterorumque memo- 
riae prodantur. Proindo nos Sigismundus dei gracia Rex Poloniae , Magnus Dux Lithuaniae 
necnon terrariim Cracouiae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae,- Cuiauiae, Russiae totiusque 
Prussiae, Culmensis, Elbingeusis ac Pomeraniae etc. dominus et liaeres Siguificamus testa- 
tumque facimus liisce litteris universis et singulis, qui nunc sunt quique post futuri sunt, 
exhibitum esse nobis privilegium pro parte civium nostrorum Haliciensium sub titulo et 
sigillo Serenissimi olim principis domini Wladislai Regis Poloniae, praedecessoris inostri 
des3'deratissimi , donationem cuiusdam campi sou plauiciei iu se coutinens, sanum, sahum, 
integrum ac onini prorsus suspicionis nota carens Nobisque per certos consiliarios nos- 
tros supplicatura fuisse, quatenus lioc ipsum priyilegium auctoritate nostra regia approbare, 
ratificare et confirmare dignaremur. Cuiusquidera pririłegii tenor sequitur de verbo ad 
yerbum et est talis. 

Następuje powyżej oddiiikowan}' dokument Władysława Jagiełły. Po tem brzmi potwierdzenie: 

Nos itaque sigismundus rex praefatus supplicationibus dictorum consiliariorum 
nostrorum benigue annuentes cousiderantesque praeinsertas privilegii litteras iuste et 
legittime esse editas et emanatas ac omni prorsus suspicionis nota carentes, illas ac ') Cl) artnio vice napisano w oblacie. ') Cerumbnicza napisano w oblacie ') Zabokremik 
w oblacie. M Masurouita Je larziozono w oblacie. . 157 

omnica et singula in eis contenta in omnibus puuctis, clausulis et toto illarum tenore 
auctoritate uostra Regia exnunc approbamus, ratificamus et confirmamus easdernąue litteras 
ac donationem campi seu planiciei in eis descripti oraniaąue alia in eis contenta robur 
perpetuae firmitatis habere debere decernimus tenore presentium mediante, mandantes uni- 
versis et singulis hominibus nostris presertim vero Tibi Generoso Nicolao Sziienuauuski (sic) 
Castellano Belzensi et caiupestri ac Haliciensi moderno et aliis pro tempore esistentibus 
Capitaneis, ąuatenus dictos cives nostros Halicienses in liac donacione campi praedicti 
et aliorum in dictis litteris contentorum couservetis et conservare (omnino ma)nAe[is, pro 
gratia nostra. Harum testimonio quibus sigillum nostrum est appensum. Datiim Cracouiae 
feria tercia post festum sauctae et indiriduae Trinitatis proxima (3. Czerwca) Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Trigesimo nono, Regni yero nostri Anno (Trigesimo) tertio '). 
Praeseutibus Reverendis in Christo patribus dominis Stanislao Tarło Praemisliensi , Sebas- 
tiano Braniczski Chelmensi Episcopis, necnon Magnificis, Yenerabilibus et Generosis 
Petro Kmitha comite in Wissnicze Palatino et Capitaneo G(racouiensl , Regni nostri) mar- 
salco, Scepusiensi ^), Praemisliensi et Colensi Capitaneo, Petro Opaliienski Gnesnensi, 
Serenissimi filii nostri ') curiae magistro, Costensi *) et Olstinensi Capitaneo ^), Spitkone 
de Tarnów Radomiensi, Regni nostri Thesaurario , Siradiensi, (Krzepicensi , Brzesnicensi)^) 
et Krzessoviensi capitaneo, Seuerino Boner Biecensi "), Znppario, Burggrabio et Maguo 
Procuratore Cracouiensi , 0^{ivia)ici)mensi *), Zatoriensi . Rabstinensi ') Capitaneo Castella- 
nis, Samuele Maczyeowuski '") Decano Cracouiensi et Reijjni Poloniae Yicccancellario) "), 

loanne Zbanski Praeside Posnaniensi '^) uostro, Hierouimo '^) 

kowuski coąuiuae Magistro, Augustino Kothwicz Stabuli Praefecto et aliis quara pluribus 
fidediguis testibus sincere et fidelibus dilectis. {Datimi autem per manus) '^) eiusdem 
Yenerabilis Samuelis Macziieouuski Decani Cracouiensis et Regni nostri Yicecancellarii. 
Samuel Macye\n'Sk3" Decauus Craco- Relacio Yenerabilis Samuelis Macziieiouuski 

yiensis et Yicecancellarius spt. Decani Cracouiensis et Regni Poloniae 

Yicccancellarii. ') w oblacie uapisano: Anno Domini tertio. ') W oblacie: Sceprisiensi. ^) Stów Serenissimi filii nostri 
w oblacie nie ma, pisarz natomiast napisał: ob corositatem legi neąitit. ') Zamiast Curiae magistro, Costensi w oblacie 
curiae nostrae Ustinensi. ^) Wyraz Capitaneo opuścił pisarz obiaty. ') Wyrazów K7'zepicensi , Brzesnicensi w oblacie 
nie ma, pisarz dodaje: hoc loco oh corrositatem perlegi neąait ; rzeczywiście wyrazów, które tutaj stały, żadn^ miarą 
już odczytać nie można, dopełniliśmy je atoli z innego dokumentu z czasu tego pochodzącego. ') Biecansi w oblacie. 
^) Ostahomiensi w oblacie. ') Rabilynensi w oblacie. '") Maczuonuski w oblacie. ' ') Słów w nawiasie nie ma w oblacie, 
pisarz dodaje: hoc loco ob corrositatem perlegi neguit ; rzeczywiście odczytać ich już nie można, ale domyślić ich sig 
nie trudno. '^) Paru słów brakuje, których już pisarz obiaty odczytać także nie mógł. ' ^) Parę liter nieczytelnych. 
' ') Słów w klamrach nie ma w oblacie, pisarz ich odczytać nie mógł. I dzisiaj odczytać ich nie można, ale domy- 
ślić ich sig nie trudno. 158 

Wydrukowano według potwierdzenia Zygmunta I. z r. 1539, na wielkim arkuszu pergami- 
nowym znajdującego się w posiadaniu magistratu halickiego. Pieczęć oderwana, pozostał tylko 
sznur jedwabny koloru niebieskiego, białego i żółtego. Miejsca uszkodzone uzupełniono częścią 
według własnej kombinacyi, częścią podług obiaty, zresztą, bardzo błędnej ; dokument ten był bowiem 
obłatowany in act. castr, halidensibus Feria ąexła in vigilia Festi S. Laurencii Levitae et Martyn, 
Anno Domini 1765. Miasto Hałicz dzisiaj posiada tylko jeszcze ten jeden, powyżej wydrukowany 
dokument w oryginale. Dawniej miało icli więcej i tak widzimy z lustracyi starostwa halickiego 
(oblatowanej in act. castr, halidensibus Sabbafho in. Crastino Festi Sanctae Margarefhae Yirginis 
et Martyris A. D. 1663), że w r. 1661 posiadali mieszczanie haliccy przywilej Władysława Jagiełły 
d. d. in Drohobycz Feria Sezta ij^so die Sanctontm Simonis et Iiide Anno domini MiUesimo 
Quadringentesimo Yigesimo nono, w potwierdzeniu Zygmunta Augusta, w którym król uwalnia 
mieszczan halickich od dawania podwód pod posłów cudzoziemskich przez Halicz przechodzących; 
dalej widzimy z potwierdzenia Jana Kazimierza d. d. Varsaviac in Conrentione Begni Generali 
die XXX inensis Decembris A. D. 1649, oblatowanego in actis castr, haliciens. Feria secunda in 
Festo Nativitatis Marie A. D. 1765, że Haliczanie posiadali wtedy dokument Władysława Jagiełły 
także z r. 1429, sujyer Knndinas huic civitałi collatas pro festo sanctissimae Trinitatis ad relacio- 
nem vencrabilis Yladislai de Oporoic Begni Poloniae VicecanceJarii , fora vero septimanalia pro 
singulis feriis secundis, który tylko w tych słowach streszczono w potwierdzeniu Jana Kazimierza. LXXXL 

w Przemyślu 29. Października 1407. 

Władysław Jagiełło pozwala Waśkowi Moszence urządzić do rybołóstwa 
jezioro Malczyckie, oznaczając granice jego. 

Wladislaus Dei gracia Rex Poloniae, Russiaeque etc. Domiuus et Jiaeres Signifi- 
camus teuore presentium , ąuibus expeclit , uniyersis preseutibus et futuris , harum uoticiam 
habituris , Quia addidiraus et presentibus addimus serritori uostro Nobili Waskoni Moszeuka 
exuxidacioueni stagno eius novo superior! circa Malczyczc iaceiiti, in districtu Leopoliensi 
consistenti . liberum erit ei teiiere incipiendo ab eius prato , iacenti in fine lacus nostri, et 
liberum erit ei iuuudare usque ad iizbiska, et abinde extremo merice wroczowskiensis po 
podleuzu usque ad prata dicta pomienne et wrocowskich , et eciam ad eius prata porzeckie 
nuncupata et propter hoc dedimus eidem servitoi'i nostro Waskoni Moszenka, qui ipse 
nobis erigerat stagnum in nlla Regali Zalesie, in districtu Leopoliensi cousisteuti, impensa 
sua propria sine molestia uostra dedimusque illi lioc perpetuo^ et inviolabiliter puerisque- 159 

ipsius et successoribus legittimis, pro tempore existentibus et propter meliorem iusticiain 
huiusąue rei evidenciam sigillum nostrum praesentibus est appetisum. Actum in Przemyśl 
sabbato in crastino Festi Beatoruni Simonis et ludae Apostolorum (29. Października) 
Anno Natiyitatis Domini Millesimo Quadringentesimo septimo. Preseutibus ibidem nobi- 
libus et strenuis yiris lobaune Ligenza Pallatino Lanciciensi, Floriano de Coritnica Pin- 
cerna, Galio de Czepelowo Dapifcro, Petro Scarbinowicz ') Subdapifero Sandomirieusibus, 
Biencosio Sabokruk, lacincto Mazouita de Miloczycze miiltisąue alys fidelibiis nostris fide 
dignis. Datum per manus Reverendi Nicolai Prepositi Ecclesie Sancti Floriani antę Cra- 
coviam, nobis syncere dilecti. 

Dokument ten był potwierdzony w r. 1530 przez Zygmunta I. Potwierdzenie brzmi jak 
następuje : 

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Sigismundiis Dei 
gracia Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Mazouiae etc. dominus et 
haeres Significamus tenore presentium, quibus expedit, uuiversis et singulis, ąuomodo 
Nobilis loanues Malczynski, terrigena noster districtus Leopoliensis, coram maiestate 
nostra coustitutus, exhibuit originaliter privilegium suum ruthenico charactere scriptum, 
tituloąue et sigillo Serenisimi olim Principis Domini Wladislai, eadem gracia Poloniae 
Regis, Praedecessoris nostri tunc temporis regnantis, obsignatum, sibi vero super bona 
eius introcontenta ex praedecessoribus eius serviens et latius obloąuens, sed tamen nirais 
inyeteratum, petens illud ipsum privilegium suum de ruthenico idiomate in latinum trans- 
ferri et innovari et in omnibus eius coutentis auctoritate nostra Regia approbari, ratificari 
et confirmari, decerni tenore subseąuenti. 

Tutaj następuje dokument z r. 1407 powyżej oddrukowany. Potem brzmi potwierdzenie: 

Proinde Nos Sigismundus Rex attendentes literas praeinsertas iustas esse ac legitti- 
mas nec in aliąua sui parte suspectas, sed propter temporis diuturnitatem inveteratas 
alteras earum de rutenico idiomate in latinum transferri, de certa scientia deliberationeąue 
nostris Regiis in praesens privilegium nostrum eas transferendas et innovandas esse decer- 
nimus nostraeąue Maiestatis Regiae auctoritate in omnibus punctłs , clausulis , articulis 
condicionibusąue in iis praesertim, in ąuorum usu et pacifica possessione existit, iuribusąue 
nostris Regalibus, si quae ex illis bonis debentur, semper salvis approbavimus, ratifica- ') Pewno zamiast Petro de Charbinowice , t}ómac2%c z ruskiego pisarz zatrzymał tu z Charbinowic zamiast 
napisać po Jacinie de Charbinowice. 160 

Timus et confiraiayimus , approbamusąue , ratifićamus et confirmamus, decementes eadem 
pririlegia omniaąiie eorum contenta robur firmum perpctuis temporibus babitura, presentium 
tenore mediante. In cuiiis rei fidem et testimoiiiuin sigillum uostriim presentibus est sub- 
appensum. Actum Cracoviae in coiiyentione generali sabbato ipso die Sancti Gregory 
Papae {12. 3Iarca). Anno Domini IMillesimo ąuingentesimo trigesimo, Regni autem nostii 
Yigesimo ąuarto. 

Powyższe potwierdzenie z r. 1530 wraz z zawartym w niem dokumentem z r. 1407 na 
nowo było potwierdzone w r. 1563 przez Zygmunta Augusta. Potwierdzenie to brzmi: 

Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, 
Prussiae, Mazouiae, Samogitiae etc. Dorainus et haeres Significamus tenore praesentiura, 
qaibus expedit uniyersis et siugulis, supplicatum nobis esse, ut literas iufra scriptas, in 
libris Cancellariae nostrae inyentas, describi et autentice sub sigillo extradi mandare 
dignaremur, ąuarum tenor de yerbo ad yerbum seąuitur et est talis. 

Tutaj następuje powyżej umieszczone potwierdzenie Zygmunta I. z r. 1530 wraz z zawartym. 
w niem dokumentem z r. 1407. Po tem brzmi potwierdzenie Zygmunta Augusta dalej: 

Nos itaąue Sigismundus Augustus praefatus supplicationi praedictae benigne annu- 
entes, literas priyilegii suprascriptas, ut ad yerbum hisce nostris sunt insertae, ratas et 
gratas habentes , easdem in robore conseryamus easdemąue titulo et sigillo nostro commu- 
nitas ex Caucellaria extradi iussimus. In cuius rei fidem et testimonium sigillum maius 
nostrum praesentibus infra est appressum. Datum Piotrcouiae in Conyentione generali 
Regni feria ...... ') post Dorainicam Qaadragesimae Oculi proxima {Między 15. a 19. 

Marca). Anno Domini Millesinw ąuingentesimo sexagesimo tercio, Regni yero nostri anno 
trigesimo ąuarto. 

Relatio Magnifici loannis de Ocieszino R. P. Cancellary, 
Cracoyiensis Generalis ac Oswiencimensis , Zatoriensis, 
Samboriensis , Olstinensis Capitanei. 

Powyższy dokument wraz z dwoma potwierdzeniami wydrukowano tutaj według kopii z po- 
czątku wieku XYn. w kopiar. arcybiskup, (str. 127 — 129). ') W kopii, z której dokumeut ten drukujemy, jest tutaj luka ua jeden wyraz. 161 

LXXXIL 

w Krośnie 6. Listopada 1407. 

Władysław Jagiełło potwierdza nadanie królowej Jadwigi z roku i3gj i 
dokument magistratu kośnieńskiego z r. 1402, względnie z r. 1400, a prócz 
tego pomnaża przywilej zakonu OO. Franciszkanów krośnieńskich, uwal- 
niając ich od płacenia wszelkich podatków królewskich. 

In nojune Domini Amen. Ab perpetuam rei memoriaui. Wladislaus Rex Polonie, 
Lithuauorura Priuceps suppremus et Heres Russie etc. Significamus tenore presencium 
ąuibus expedit unirersis preseutibus et futuris presencium uoticiam liabituris : Quomodo 
religiosi Gardianus et fratres Minorum ordiuis luonastery et conventus in Crosno ad nostre 
maiestatis yeuientes presenciam, nobis literam felicissime memorie Serenissime Principis 
domine Heduigis Reginę Polonie, olim consortis nostre charissime, exibuerunt (sic), peten- 
tes humiliter et devote, ąuatenus ipsis eandem de innata nostre celsitudinis clemencia 
ratificare, gratiticare, innoyare et approbare diguaremur. Cuius cpiideui literę tenor sequi- 
tur in hec rerba : 

Tutaj następuje dokument królowej Jadwigi z r. 1397, umieszczony w zbiorze tym pod 
nrem LXIV. Po tern brzmi potwierdzenie: 

Quorum quideni Gardiani et fratrum predictorum iustis, devotis et huniilibus accli- 
nati peticionibus , priyilegium ac literam ipsorum eandem ratificamus, gratificaraus, inno- 
vamus, approbanius, decernentes ipsam robur perpetue firmitatis obtinere. Sub eadem 
quoque confirmacione Petri hei-editary advocati civitatis nostre Crosnensis literam dictis 
fratribus scriptam Anno domini Millesimo Quadringentesimo secuudo , quam vidimus , 
legimus et manu uostra contrectarerunt (sic), inuorautes quoque decernimus ipsam robur per- 
petue firmitatis et legittime fratrum Minorum in Crosna fundacionis obtinere. Cuius littere 
tenor sic incipit : 

Tutaj następuje dokument magistratu krośnieńskiego z r. 1400, umieszczony w zbiorze tym 
pod nrem. LXXVII. Po tem brzmi potwierdzenie : 

Et quod tenor littere luuus tractat per totum, qnouiodo religiosi supra tacti in 
Crosna cnierunt areani sive locum cum consensu Serenissimi Principatus nostri ac tocius 
regni Piaronuni noc non unirersitatis Crosnensis ad edificandum templum et Monasterium 
apud hercditarium advocatum pro peccunie summa supra scripta, pro qua sufficienter iam 

21 162 

sunt ac plenissime absoluti et ąuictati, ab aiigulo rauri usque ad turrim inffrius et ad 
tuirim superius ąuadraugulariter inclusiye dederuntąue dicti fratres ex gracia in adiutorium 
municionis ciritatis nostre Crosutusis centura marcas usualis peccunie; ideo decernimus 
statuentes, ut et tenor presencium hereditary videlicet advocati, uti vera ac legittima 
fundacio conventus Crosnensis fratrura Minorum eaudem vim euiidemąue rigorem ac idem 
robur per omniaj ut est insertus (sic), perpetue firmitatis obtineat temporibus perpetuis. 
Ad derotas quoque etiara Gardiaui et fiatrum predictorum precium instancias ipsos a solu- 
cione census, quem racione orti et predy supra scripti nec uon conrentus in area empta 
edificati annis singulis soliti fuerunt solyere et quibusvis alys angarys. stacionibus, exactio- 
nibus bellicis nec non a solucione eorum ipsus exoneramus, de (|uibus ipsi nobis teuentur 
de iure respondere , exiniimus , absolvimus ac perpetuis temporibus libertaraus. Consulesąue 
Hna cum proconsule ac magistri colległorum ciritatis nostre Crosnensis nitra se non 
ingerant aut intrudant in regimen templi et conrentus, nec audeant religiosos conventus 
Crosnensis in persuna bonisąue et rebus nec non suppellectili, agro ac possessionibus 
eorum per se vel alium seu alios publice ^■e^ occulte. directe vc'l indirecte. tacite vel 
expresse, quovis quesito colore vel ingenio molestari. perturbari , inquiotari aut^ quod 
absit, violenciam aliquam inferre dictis religiosis in Crusua vol c(oA'()entui ąorum, cuius 
dicti reli(cyi)osi sunt lieredes legittimi tam conventus sui quam templi et predy. sub vadio 
supra scripto mille florenorum yiigaricorum yidelicet, quos tenebuntur proconsul Crosiiensis 
una cum consulibus non ex comnumi fisco aut proTentibus civitatis, sed ex propiys sub- 
stancys ac possessionibus in thesaurum nostriiin reponere et domino Capitaueo Sanocensi 
centum irremissibiliter perpetuis temporibus tuciens quociens per religiosos ordinis Minorum' 
pro sua ab illis iuiuria aut . quod absit , pro intrusioue in bona aut res sive regimen 
terapii conventus eorum in Crosna ad quodciiniiue officium citati fuerint. Harum quibus 
Sigillum nostrum appensum est testimonio littcraruui. Actum in Crosna die dominica 
ipso die beati Leonardi coufessoris (6. Listopada) Anno domini Millesimo Quadringentesimo 
Septimo. Presentibus Reverendo domino Matliia dei gracia Episcopo Premislieusi , et 
strenuis ac nobilibus viris loanne de Sczecocziuy Zawłchosteusi, Alberto de Wscharadola 
Camenecensi Castellauis , Sinbramo de Maschcow Gladiferu Cracouiensi , Stiborio Capitaneo 
Sanocensi et Byencone de Zabocruk multiśque alys fide et testimonio dignis. Datum ') 
honorabilis domini Nicolai Regni Polonie Wicecancellary nobis sincere dilecti. 

Ad rclacionem eiusdem domini Nicolai Regni Polonie Wicecancellary. 

Wydrukowano według potwierdzenia króla Władysława Jagiełły znajdującego się w orygi- 
nale, na pergaminie w posiadaniu 00. Franciszkanów w Ivrośuie a udzielonego wydawnictwu za ') Tutaj opuszczono widocznie wyrazy; per manus. 163 

pośrednictwem JW. hr. Mieczysława Potockiego, konserwatora. Pieczgć zagingła, pozostały tylko 
po niej cztery okrągłe otwory, przez które sznurek był przeciągnięty. Pismo dokumentu tak drobne, 
że go było można odczytać tylko za pomocą szkła powiększającego, a przytem jak naówczas wiele 
okrąglejsze jak zwykle; możnaby ztąd wnosić, że pisarz nie był Polakiem lub przynajmniej czło- 
wiekiem we Włoszech lub na zachodzie wykształconym, gdzie pismo w owym czasie już o wiele 
bardziej się zbliżało do charakteru, jakim u nas pisano w wieku XVI. Pergamin gruby, po jednej 
stronie tylko gładzony. Napisy na odwrotnej stronie nie zawierają nic szczególnego. LXXXIII. 

w Bełzie 7. Czerwca 1408. 

Ziemowit książę mazowiecki darowuje Mikołajowi z Górki wieś Biessewo, 
wkładając na niego za to pewne ciężary. 

In nomiue domini Amen. Ciun liumaiia negocia, que fiunt in temi)ore, simul 
labuntur cum tenipore, Proinde Nos Semouitluis dei gracia dux Mazouie Princepsąue 
Terrarum Plocensis et Belzensis etc. 8igniticanuis tenoro presencium , ąuibus expedit, 
uuiversis tam presentibus quam futuris : Quomodo attentis et diligenter inspectis fidelibus 
servicys, que nobis fidelis noster Nicolaus de Górka a multis retroactis temporibus im- 
pendit et in futurum cum ipsius legittima posteritate dirina f;ivente clemeucia est impeu- 
surus, cidem Nicolao suisąue legittirais successoribus villam nostram vulgari iiomine 
dictum Byessewo *) nuUi peaitus obnoxiam nec obligatam , sitam in districtu uostro Socca- 
liensi, sicuti ipsa villa suis in limitibus ab antiquo lunge, late et circumferencialiter existit 
limitata et distincta, cum omnibus eiusdem ville utilitatibus, fmctibus, censibus, redditibus, 
proventibus, obvencionibus ac lucris generaliter uuiversis, ut puta agris, pratis, campis, 
sihis, nemoribus, rubetis , borris, melliticys, mericis, pascuis, aquis et aqnarum decur- 
sibus , piscinis , piscaturis onniium piscium et auimalium aquaticorum , moleudinis factis et 
fiendis, yenacionibus, aucupacionibus, cum omni iure et dominio dedimus , ascripsimus et 
appropriavimu.s et tenore presencium damus, douaunis et perpetuis temporibus incorpora- 
mus, per ipsum Nicolaum et ipsius posteritatem Icgittimam habendam, tenendam, regendam, 
gubcrnaudam. utifruendam et pacifice possidcudam, vendendam, dandam, donaudam , com- 
mutaudam, obiigandam in parte vel in toto ac ad usus suos proprios iuxta libitum sue 
yoluutatis quovismodo convertendam , prout sibi et successoribus ipsius videbitur melius et *) Biesewo. Byszów, wieś między Sokalem a Stojanowem przy granicy wołyńskiej w Żółkiewskiem. 

21* 164 

utilius fore expedire . nostra tamen nostronimque successorum cum voIuntato pariter et 
consensu. Racione cuius donaciouis predictus Nicolaiis et sua legfttima posteritas nobis 
et nostris successoribus tempore (.ipedicioiium una balista sive arcu tenetur famulari. 
Preterea incole sire lanethones ville predicte unacum incolis aliarura rillarum in terra 
nostra Belzensi existencium ąuolibet aniio exaccioues nostras ridelicet Podyme {$ic), avenam 
neciion post avenam grossos. labores vero omniura castrorum et poncium uoyorum et 
veteroinim (sic) dare, solrcre et inipeiidere tcinporibus porpotuis siat astrictł. In cuius rei 
testimonium Sigillum nostruni maius presentibus est appeusum. Datum iu Bełz feria ąuiuta 
post festum penthecosten Anno Domini Millesimo Qaadringentesiuio Octaro, Presentibus 
Nostris Assessoribus et Dominis Paulo Vexilifero (sic) Plocensi, Paulo Castellano Gostineusi, 
lohaune de Czwicliuo Slawecz Subcanierario _ Eawensi, Petro de Campa Subcamerario 
Gostinensi , INIichaele Yicecancellario uostro , Preczslao Notario Curie uostre alysąue quam- 
pluribus dignis fide testibus ad preniissa. 

Pergaminowy oryginał dość dobrze zachowany znajduje się w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 10). 
Pieczęć oderwana , pozostał po niej sznur jedwabny lioloru czerwonego i niebieslciego. Na odwrotnej 
stronie wielliiemi literami pięlcną ręką z XV. lub początku XM. wieku napisano: 

Semowłthus Dux Mazo\ię donavit perpetuo villam Byszow 1408 
Nicolao Górka 

Dokument ten był poprawnie drukowany w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" 1855, nr. 2. LXXXIV. 

w Żydaczowie 6. Stycznia 1411. 

Książę Fedor Lubartowicz potwierdza wyrok w sporze granicznym doty- 
czący wsi Obłaźnicy. 

Z Bozey raiłosczi mi Kxyąze Fedor Lyubortbouicz czinini znaiomo tbim naschim 
listem każdemu dobremu człowyekoui . kto gdi uan weyzrzi albo czitbaiancz Yszlischi, 
A tho czo pan Daniło Zadrzeuiczki Dasbogouicz frimarcził wyesz z woytem Zidaczowskim 
Luczkyem Czeremchouim , przecziwko Lowczicz y njedorzeczouicza Dworzisczem y Piskóuicza 
Dworziscze, czo podlye \vszi Lowczicz, A iako szya frimarcziwscbi wszyami, tedy pan 
Daniło myał szyą wstampowacz w- Obobłazniczę dambrouę y w lyasz y w dworziscze 
Piskouicza, czo v w'j'erzcliu Lubsclia na Huhninye: tedi braczya trzey Obłozniczey yczynili 
z Daniłcm roziaszd y wiwiedli Obłazniczi na dambrouę wyelye dobrich lyudzi , zyemyan i 165 

starczow, A Daiiilo z woythera wiwyedli swoie lyudzye y stharcze, y iiyeukazał Daiiiło 
z woytliem graniczę swoiey sstarczami s swogimi, a Oblazuiczi swoic grauicze ykazali 
z zyemyani y s starczami. A zaiachali im zyemyanye y starczowye po ich praweniY 
pokiey dzyerzeli icli przudkowye y tesch Dzyadowye icli y Oyczowye; A potlii zaiachali 
im póki thoieczka droga na krziscli lyezi, a po wyelki^ mogiłą po Zidaczowskye rosputliye 
y tez po Zirawską drogę na niwi Obłazniczow, A na rozdzyczdzye bili zyemyanye pan 
Pyenko Zarubicz 'voieuoda Zidaczowski , pan Coroway Proczeuicz , pan Kostko Powistliczicz, 
pan Thatomir Balicki, pan Draliorair Yolodimyereczki , pan Iwasko Dzyadoschiczki, pan 
Manyko Ordenouicz a Ostasch Hołobuth , y zaiachali im po ich prawcy prawdzye y ostali 
Obłazniczi przithim Dworzisku Piskouicza czo na Huhni ; Thedi pan Daniło przischedsclu 
przed nasz, prauouał szyą na woytha Zidaczowskyego Luczkę o dworzisko Piskouicza czo 
na Lubschey y na Huhni, y połozili przed nami Krolyewski Prziwiley Wojthow i tesch 
listlii daune, Thedi y na Królewskim lisczye roythowim y tesch dawnich lisczyech nyestogi 
opiszano tho dworzisko Piskouicza czo na Lubschey y na Huhni, alye tho dworzisko 
Piskouicza stogi opiszano na Królewskim lisczye y na dawnich lisczyech , czo we wszi 
Lowcziczach y drugye Nyedorozouicza dworzisko : tedi pan Daniło nyedostał na yoyczye 
tego dworziska, czo na Huhni moczą za szwe właszne dostawał. Przetoscli mi obacziwschi 
na Królewskim lisczye y na daunich z naschimi s służebniki a s sądzyami, isch tho 
dworziscze Piskouicza, czo na Huhni stogi na Oblazeniczi zyemi y mi oszadziwschi y 
obacziwschi z naschimi s sądzyami y z zyemyani, zostauiliszmi Obloznicze przi thim 
dworzisku Piskouiczach , czo na Huhni a sthim ze wschisthkim prawem y pozitki, czo od 
dawnich czaszow przisluschalo ku temu dworzisku y na toszmi dali Oblazniczom ten nasch 
listh pod naschą pyeczączyą; A ktemu y naschich sług y zyemyanskimi pyeczączyami pana 
Chotkona Czemyeroua pyeczącz y pana Pyenkona pyeczącz, pana Zarembicza voieuoda 
Zidaczowskiego pyeczącz y pana Corouaiona pyeczącz Proczeuicza, A przithim bili sądzye 
y swyatkowye pan Chodko Czemyerz , pan Pyenko Zarubicz Yoieuoda Zidaczowski , pan 
Coroway Proczeuicz, pan Drahomir Yołodimyerski, pan Kostko Pousliwczicz , pan Thatomir 
Balićzki, pan Łuczka yoyth solski, Pleban Radaczowski Mikolay y Holopoboth y Brzilyarz 
y inschich biło przithim wyelye dobrich ludzi. A piszan then listh w Zudaczowye na dzyea 
swyątich trzech I^^rolow Lyatha narodzenya panskyego Thiszyącznego cztcrzisethnego 
iedenastego. 

Wyrok ten, dodając Jo niego jeszcze drugi, potwierdził Zygmunt August w r. 1555. Po- 
twierdzenie Zygmunta wraz z drugim wyrokiem brzmi: 

SiGiSMUNDus AUGU8TUS Dci gracia Eex Poloniac , Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masouiae Samogitliiaeąue etc. Dominus et haercs Significamiis tenore praescu- 166 

tium (luibus expedit univei-sis et singulis: Exhibitas esse coram nobis nomine Nobilium 
Sebastian! et Bolidau Krambskich^ fratrum germanorum , per certos consiliarios nostros 
binas literas pergameueas tenoris iufrascripti , literis Riithenicis exaratas. Quarum alterae 
ąuatuor , alterae duobus sigillis subappensis communitae fuerant , sanas , salvas et integras 
uuUiąue ricio aut suspicioni obnoxias supplicatumąue nobis fuisse, ut eiusmodi literas et 
omuia eanmi contenta auctoritate nostra Regia approbare, ratificare et contirmare digna- 
reniur. Quax'um ii tenores fuerant: 

Tutaj nastgpuje oddrukowany powyżej wyrok z r. 1411. Po tern brzmi potwierdzenie: 

Alterarum vero literarum is tenor fuerat: 

Od pana Androsza Zidaczowskiego vbieuodi, od pana Pyotra Sądzyego Kxyązeczya 
prauouali szyą przed nami łączko Zauyeuicz Obłoznicz a prauouał szyą o barthni lyasz 
y o syanozenczi y wstąpiwschi w prano , dał pamyątnego grziwuc , a wigrał swoie po Damb 
Czerewathi y po ławne, y tescli po dwye niogilye w cząsczi po Buk po Yołcze kolyaszo. 
Sądził pan Andreas Sądzya y pan Pyothr sądzya ICxyazęczi, Olescliko Powyesthiwicz , 
Myenko Schimonouicz. 

Nos itaque Sigismundus Augustus Rex praefatus supplicatioui eiusmodi benigne 
annuentes utrasąue literas praeinsertas et omnia earum contenta auctoritate nosti'a Regia 
iu omnibus punctis, clausulis, conditionibus et articulis approbamus, ratiticamus et coutir- 
mamus vimque et robur debitae tirmitatis obtinere debere, iii ąuantum dictorum bonorum 
possessio est liucusąue continuata, decernimus. Harum quibus sigillum nostrum est sub- 
appensum testimonio literarum. Datum Pyothrcouiae in Conyentione Regni nostri generali, 
sabbato post Dominicam Cantate proximo. Anno Domini Millesimo ąuingentesimo quinqua- 
gesimo quinto, Regni nostri ngesimo sexto. 

loannes Ocieski R. P. Canc. sscr. Relacio Magnifici loannis de Oczyeschino, Regni 

Poloniae Cancellarii, Cracouiensis generalis ac 
Saudecensis OIsclitinensisque Capitanei et Succa- 
merarii Cracouiensis. 

Powyższe dwa wyroki wraz z potwierdzeniem Zygmunta Augusta wydrukowano tutaj według 
tegoż potwierdzenia Zygmunta Augusta, które się w oryginale na pergaminie znajduje w bibliotece 
hr. Włodz. Dzieduszyckiego. Pieczęć wraz z sznurem , na którym wisiała , oderwana. Na odwrotnej 
stronie napis: 

Vide Originale idiomate Kuthenico Sigillis ąuatuor sub signo Theodor. 167 LXXXV. 

w Żukowicach 20. Lutego 1413. 

Władysław Jagiełło nadaje wójtostwo w Krzczonowie Bartoszowi 

z Wianczownicy. 

Iji NOimsrE DOiiiNi Amen. Ad perpetiuim rei memoriain. Qihu tunc multis orroruui 
et dubiorum prudenter occiirrimus dispeudys, dum gęsta etatis nostrc litterariim apicibus 
et fide diguorum testimonio perlieniiainus , Proinde Nos "Wladislaus dei gracia Rex Polonie 
necnon terrarum Cracouie, Sandoniirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie, Litliwaniotpic Priu- 
ceps supremus, Pomeranie Russieąue dominus et lieres, Significamus teiiore presencium 
ąuibus expedit universis presentibus et fiituris presencium noticiam habituris : Quomodo eon- 
sideratis et inspectis fidelibus serricys Nobilis Barthossy de Wyauczownicza, uustri Melis 
et dilecti, que nobis exliibuit et in posterum domino siiffi-agante paratus exhiberet, Yolen- 
tes itaąne ipsum nostre faroribus proseąui gi-acie specialis sibi sculteciam in villa dicta 
Krzczonów '),. in terra et districtu Lublinensi situata , cum tribus lanois agri super rivulo et cum 
eodem rivulo ac propria eidem rivulo adherenta, et duas piscinas, unam in villa predicta Krzczo- 
nów superius nostre piscine aliam infra Krzczonów in torrente ibidem in Krzczow (sic) in Zucow 
fluente, et in eadem piscina inferiori molendinura edificare dediraus et presentibus damus; 
et cum pratis, que vadunt a multicorticc (?) stante iii medio vallis usąue ad viam, que 
-currit et saltat per eandem yalliculam alias przes dołek. Eciam sextum denarium de censis, 
terciumąue de penis ywszdawne per (ipsum) scultetum vel per ąuempiam alium successorem 
alias yegobandaczi fore dedimus, contribuimus et in perpetuum damus cum omnibus pertinencys, 
attinenc3-s et prorentibus ad tale ofticium scultecie iure hereditario spectantibus possidendum, 
tenendum, habendum ac predictara sculteciam cum prenomiuatis laneis agri et rivulo ac area 
commuttandum. rendendum et ad nsus suos beneplacitos liberę couvertendum, prout sibi autsuc- 
cessoribus ipsius legittimis melius et utilius yidebitur expedire , concedimus facultatcm. Damus 
itaąne prefato Barthossio et suis posteris legittimis unam thabernam in medio ville prelibate cum 
medio laneo inter alios agros thabernarum, ad quam eciam addidimus et presentibus 
addimus residnitates agrorum ibidem ad eandem thabernam concurrencium, que residuitates 
Yulgariter obschar nuncupantur, et in eisdem residuitatibus Barthossius predictus scultetus 
potest et sui successores legittimi possunt suis pro utilitatibus ortulanos collocare. Eciam 
predictam thabernam, pratum ab aggere piscine sculteti inferioris usąue ad rivulum 
primura yersus monaculum, qui yulgariter a czmj'ntharzisko appellatur; Item dum preno- 
minatus Barthossius laneos prescriptos totaliter et ex integro extirpaverit et effoderit ') Krzczonów w dawnem województwie lubelskiem, powiecie lubelskim. 168 

aut ipsius siiccessores legittimi extirpaYeriut et effoderint , extunc damiis prenominato 
Bartossio maricam yulgariter dąbrowa iaceutem inter ipsius laneos et inter Cozarzow ad 
utilitatem ipsius , nicMl pro se reseryando ad iuperpetuum (sic). De qua ąuidem scultecia 
sepedictus Bartliossius et sui posteri iiobis et nostris successoribus tenebitur et teuebuntur 
cum balista in equo suo proprio ad ąuamlibet expediciouem generałem paratus esse para- 
tique et servire. Si autem contigerit, quod sepe dicta villa Krzczonów versa fuerit in 
possessionem dominorum , ex tunc sepe tactura Barthossium ob causam fidelium serviciorum, 
nobis per ipsum atteute exliibitorum , ab omnibus aljs serricys dominorum predictorum 
eximimus et liberamus eriterne. Ipsumąue (et) successores eius nostris pro seryicj^s specia- 
liter reseryamus, qui nobis et nostris successoribus seryire debebunt , sicut aly Terrigine (s/c) 
Regui nostri. Harum quibus Sigillum nostrum est appensum testimonio litterarum. Actum 
in Zucouicze *) feria secuuda proxima antę festum sancti Matliie Apostoli Anno domini 
M" CCCCo tredecimo, presentibus hys streunuis nobilibusque yiris lohanne de Sczecoczini 
Lublinensi, Dobeslao de Olesznicza Woyniciensi , lohanue Curopathwa de Laczuchow 
Zauichostensi, Domaratli de Cobylani Byecensi Castellaiiis, Bartliossio de Ogrodzenicze 
Succamerario Saiidomiriensi et Mathia de Suchodoli ludice Lublinensi et alys quamplu- 
ribus fidedignis. Datum per manus Yenerabilis Donyn prepositi sancti Floriaui Cracouiensis, 
Regui Polonie ■sicecancellary, nobis sincere dilecti. 

Ad maudatum domini Regis per se. 

Pergaminowy oryginał nieco uszkodzony w bibl. Włodz. hr. Dzieduszyckiego we Lwowie. 
Pieczęć wraz z sznurem oderwana. Prócz w tym oryginale znajduje się w tej samej bibliotece ten 
sam dokument jeszcze w transsumpcie na pergaminie, z pieczęcią nie zawieszoną lecz -na perga- 
minie wj'ciśniętą, wj^stawionym przez króla Kazimierza Jagiellończyka in Parczow Feria ąuinta 
pro.rima post Sancti Francisci (7. Października) Anno domini MiUesimo CC CC quinquagesimo 
primo. Ad rclacionem Magnifici lohannis de Conyeczpole R. F. Cancellary. 

LXXXVL 

w żukowie 21. Lutego 1413. 
Władysław Jagiełło zwalnia Bartosza wójta z Krzczonowa od służby 
wojennej z obowiązkiem, aby na każdą potrzebę przysłał jednego sługę 

na koniu z rusznicą. 

In NOłnxE domini Amen. Ad pekpetuam rei memoeiam. Nos Władislaus dei 
gracia Rex Polonie, Magnus dux Lithwanie necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, *) Tej nazwy jest kilka miejscowości, tutaj prawdopodobnie Żukowice w dawnem województwie krakow. 
skiem, obwodzie miechowskim. Ki 9 

Siradie, Lancicie, Cuyauie. Pomoranie, Dobrinie dominus et heres Russie, Significaums 
tenore prcseuciuni ąiiibiis expedit uińversis presentibus et fiituris presenciiim iioticiam 
habituris: Quoniodo consideratis et iuspectis fidelibus seryicjs Nobilis Barthossy de 
Crsczonow ') Advocati nostri , fidelis iiobis dilecti , que nobis exhibuit et in posterum poterit 
exhibere , Yolentes itaąue ipsiim nostris proseąui specialibus favoribiis Barthossium Adyocatum 
nostrum de Crsczouow fidele dilectum et siios legittimos successores ab omni bellica expedicione 
liberavimus, eximimusetabsolvimus; Tali tamen condicione interiecta, quod predictus Barthossius 
adyocatus de Crszczonow et sui successores legittinii dc predicta advocacia tenebitur et tenebuntur 
pro ąualibet expedicione bellica nostra coutra hostos quoscunquo unum famulum in equo cum 
balista perpetue et eviterne expedire. Harum testimonio litterarum quibus Sigillum nostrum est 
presentibus appensum. Actum in Zucow '^) feria tercia proxima antę festum sancti Mathie 
Apostoli gloriosi Anno domini Millesimo Quadringentesimo tredecimo, Presentibus hys 
Sti"enuis Nobilibusque viris lohanne de Sczecoczini Lublinensi, Dobeslao de Oleschuicza 
Woynicziensi, lohanne Curopathwa de Laczvchow Zauichostensi, Domarath de Cobilany 
Beczensi Castellanis, Barthossio de Ogrodzenyecz Succamerario Sandomiriensi et Mathia 
de Suchodoli ludice Lublinensi et alys quampluribus fidedignis. Datum per manus Vene- 
rabilis Doniu prepositi sancti Floriani extra inuros Cracouienses in Florencia, Regni 
Polonie Yicecancellary, nobis sincere dilecti. 

Ad Relacionem eiusdem Yenerabilis Dvnyn, Regni Polonie Yicecaucellarj^ 

Oryginał pergaminowy z pismem wypełzniętem w bibl. Włodz. hr. Dzieduszyckiego we 
Lwowie. Pieczęć wraz z sznurem oderwana. Napis na odwrotnej stronie dość świeży nie zawiera 
nic ważnego. 

LXXXVII. 

w Gródku 12. (?) Czerwca 1416. 
Władysław Jagiełło uposaża probostwo wyznania ruskiego w Stradczu. 

In nomine domini Amen. Nos Wladislaus Dei gracia Rex Polonie, Supremus dux 
et heres Russie et aliarum terrarum Significaraus his nostris literis cui expedit, Quem- 
admodum venientes ad nos popones de villa Stradecz *) coram nobis questi sunt contra ') Zobacz dokument LXXXV. 

-) I >nia poprzedniego (20. Lutego) wystawił Władysław Jagiełło przywilej wżuliowicach (nr. LXXXV), 
zdaje się, że ten Zuków jest tylko nieco odmienna nazwą, tej samej miejscowości. 
*) Poniżej Janowa nad Wereszycą w Lwowskiem. 

22 1 70 

honestuin yirum Ivaii tle zobychowa ') Capitancum Leopoliensem, qiiomodo idem Ivaa 
iussit eis obire labores et argeutum statioues clictas virada ■) sohere, qui Ivan coram 
nobis retulit quam niiilti popoues iu villa Stradecz et aree nostre possessionate et labores 
et census perierunt et ex his areis comisiraus ipsi Ivan Capitaueo Leopoliensi, iit con- 
gregatis omnibus nobilibus comunibus antiąuis et interrogaret , qui iuter istos popones 
esset de Stradecz perpetuus Krilozaujii ^) heres et possessor ecclesie Beato Yirginis Marie 
Assumpcionis ibidem in Stradecz; et sic yenieiites ad nos nobiles communes cum Ivan 
Capitaneo Leopoliensi coram nobis recognoverunt et dixerunt: Quod Krilozany perpetui 
heredes et possessores huius Ecclesie sunt videlicet lacobus Koropyssowycz pop et Dime- 
trius pop ab eterno, sic nos considerantes , quod ipsi sunt perpetui Kiilozany et heredes 
huiusmodi Ecclesie ibidem in Stradecz, volentes, ut ipsos benignitate et gracia nostra et 
ecciesiam Beatę Yirginis Marie Assumpcionis iu Sthradecz consolari, dedimus ei aream 
dictam Naroisth, alteram aream dictam Radziewsky cum horto dieto worszeuycze et cum 
horto Korpysowycz cum porciouibus agri alias oplossamy et pratis, in quorum usu est, 
sitis in -y-illa nostra Stradecz in districtu Leopoliensi , damas et douamus donacioue nostra 
inviolabili in perpetuum ipsis et eorum liberis ac successoribus hys uostris literis inscri- 
bimus ad eam sinagogam ipsas areas superius descriptas simul cum hortis agri porciouibus 
pratis eidem popoui Licobo et Dimetrio de Kropyssowycze cum omnibus earum utilitatibus, 
proventibus et cum rivis illis, qui ad eandem Ecciesiam et areas ab eterno pertinent et 
tenebunt ac utifrueutur pacifice et liberę ac posteri eorundem et non debent laborare nubis 
nullos labores neque bellicalia aliqua neque metropolitauo suo aliquas daciones dare tene- 
buntur ueque marduros *) eorum yicesgerentibus. Et si aliquas contribuciones repeteremus 
a comunibus popouibus ad Thezaurum nostrum, tules contribuciones nobis dare non tene- 
buntur, nisi prius proventus et ville ad eandem ecciesiam deputaremur *). In cuius rei 
testimonium Sigillum nostrum presentibus est subappensum. Actum et Datum in Grodek 
feria quinta ipso die sancti Onoffri {12. Cserwca?) ^) anno domini Millesimo Quadringea- 
tesimo sedecimo , presentibus Duce Horko, lohanne Sczekoczki Castellano Lubliuensi, 
Yolszczkone Rohatinski , Andrea Bybelsky, Chriczkoue fratre eius, Wloczkone Rekythnowycz 
et alys quam pluribus fidedignis. 

Ex mandato proprio Regie Maiestatis. ') lyan de zobycliowa, widocznie zamiast Ivan de Obychow, dokument ten jak widać z potwierdzenia 
Zygmunta I. byt tłumaczony z ruskiego, w texcie ruskim stało Ivan zobychowa , co tłumacz oddał po łacinie de zobychowa. 

■") Wlrada, poczta, stacya albo stan. 

^) Kryłoszanin, kanonik. 

') Mardurus, wzigte z niemieckiego, po polsku kunica lub kuniczne. 

') Tutaj, zdaje się, stać powinno: deputarentur. 

') Św. Onufrego przypada na 12. Czerwca, w r. 1416 atoli dzień ten nie był Czwartkiem lecz Piątkiem. 171 

Dokument ten pierwotnie po rusku napisany kazał na łacinę przetłumaczyć i potwierdził 
w r. 1537 król Zygmunt I. Potwierdzenie to brzmi: 

lu Nomiue domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Sigismuudus dci gracia 
Rex Polonie, Magnus Dux Lithwanie nec non terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, 
Lancicie, Cuiauie, Russie, Prussie, Culraensis, Elbingensis, Pomeranie, Mazouie etc. 
dominus et heres Significamus tenore presencium quibus expedit universis liarum noticiam 
habituris, Quia cxhibitum est coram nobis priyilegium Idiomate Ptuthenico conscriptum 
sub titulo olim Yladislai Regis, avi nostri charissimi, et Sigillo appenso super sinagogara, 
areas et proventus poponuni in Stradecz villa pro parte lacobi Tliurek et Sieńko poponmn 
de eadem Stradecz supplicatuniąue est nobis illud approbare et confirraarc dignaremur, 
quod nos Ruthenica lingua iu latinam versum approbandum et confirmandum duximus. 
Cuius tenor sequitur et est talis. 

Tutaj następuje dokument powyżej oddrukowany. Po tem brzmi potwierdzenie dalej: 

Proinde Nos Sigismundus considerantes priyilegium ipsum preinsertum in omnibus 
suis articulis, clausulis et punctis salynm et illesum et onnii suspicione carens ipsum 
de certa sciencia et speciali gracia regye maiestatis approbandum , roborandura et confir^ 
mandum duximus, prout approbamus, roboraraus et confirmamus decernentes id robur 
debite et perpetue firmitatis perpetuo habituruni tenore presencium mediante. In ciiius rei 
testimonium Sigillum nostrum est presentibus subappensum. Actum in Grodek feria ąuinta 
in yigilia Exaltacionis sancte Crucis (13. Września.) anno domini millesimo quingcntesimo 
trigesimo septimo, rcgni vero nostri anno trigesimo primo, presentibus Magnificis, Gene- 
rosis et venerabilibus Petro Cmitha de Vysznycze palatino et capitaneo Cracoviensi, 
Scepusiensi, Premysliensi et Coleusi, regni nostri Marschalko, Spithkone de Tharnow 
Castellano Radomiensi, Siradiensi, Crzepicensi et Krzeschovieusi Capitaneo, regni nostri 
Thezaurario, Bernardo Maczeyowski Lublinensi Castellano, Paulo de Yolia regni nostri 
vicecancellario , Burgrabio Cracoviensi et Capitaneo Gostinensi, Samuele Maczyeyowski 
Gnesnensi, loanne Sbąski decano Poznaniensi secretarys nostris et Canonicis Cracoviensibus 
et alys quam plurimis dignitarys et officialibus aulicisąue nostris. testibus ad premissa 
fidedignis, sincere et tidelibus dilectis. Datum per manus Magnitici Pauli de Yolia regni 
Polonie ricecaiicellary, Burgraby cracoriensis et Capitanei Gostinensis, sincere nobis dilecti. 
Paulus de Yolia Yicecancellarius Relacio Magnitici Pauli de Yolia regni Polonie 

subscripsit. yicecancellary, Burgraby Cracoviensis et Capi- 

tanei Gostinensis. 22* 172 

Potwierdzenie Zygmunta I. potwierdził i^owtórnie król Zygmunt August w r. 1554. Potwier- 
dzenie to brzmi jak następuje: 

Sigismuudus Augustus Dei gracia Rex Polonie, Magnus Dux Litvanie, Russie, 
Prussie, Mazovie, Samogithie etc. dominus et heres Siguificamus tenora presentium ąuorurn 
interest universis et singulis presentibus et futuris haram notitiam habituris: Exliibitas 
esse corani nobis pro parte lacobi Thurek et Syenko de Stradziecz poponum literas in 
pargameno Serenissimi oliui domini Yladislai Regis Polonie a divo olim domino parente 
nostro confirmatas sub sigillo eiusdem divi pareutis uostri appenso teuore infrascripto 
sanas, salvas et quamvis aliquod in locis fuerant madefacte, tamen suspitionis notam iu se 
habebant nullam, supplicatumąue nobis est per certos consiliarios nostros, ut illas inno- 
vare ac auctoritate nostra Regia contirmare diguaremur. Quarum tenor de verbo ad 
yerbum seąuitur. 

Tutaj następuje potwierdzenie króla Zygmunta I. z r. 1537 z zawartyan w uiem dokumentem 
z r. 1416, po tem brzmi potwierdzenie ki-óla Zygmunta Augusta dalej: 

Nos itaque Sigusmuudus Augustus Rex supplicatioui predicte anuentes literas iam 
insertas innovandas ac auctoritate nostra Regia in omnibus earum punctis, clausulis, arti- 
culis et conditionibus approbandas, ratificandas et contirmaudas duximus innovamusque, 
approbamus et coufirmamus per presentes decerueutes eas omuiaque in eis contenta robur dobite 
firmitatis obtinere debere haram testimouio literarum, quibas sigillam nostrum est sub- 
appensam. Datum Lubliny iu conventione regni geuerali feria quinta proxima antę domi- 
nicam palmarura {15. Marca) anuo domini Millesimo Quingentesimo Quiuquagesimo Quarto, 
Regni vero nostri vigesimo qaiuto. 

loannes Ocziesky Regni Polonie Relatio magnifici loannis de Ocziesuo Regni Polonie 

Caucellarias sscr. Caucellary, Cracoviensis genei'alis ac Sandeceusis 

01sthineusisque Capitanei, Succamerary et Burgraby 

Cracoviensis. 

Według obiaty z dnia feria ąiiinfa jwsł fesłiim sancH Adalherti Episcopi proxima (26. 
Kwietnia) anno domini 1554. Acta Castr. Leopoliensia. Dokument ten był poprzednio już druko- 
wany w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowsk." r. 1852, nr. 41 — 43. 173 LXXXVIII. 

w Proszowicach 29. Sierpnia 1420. 

Władysław Jagiełło postanawia, że mieszczanie krośnieńscy sądzić mogą 

wszystkie zbrodnie przed własnym sądem według prawa magdeburskiego, 

jedynie tylko zranienie lub zabicie szlaclicica w obrębie miasta pociągać 

należy przed sądy królewskie. 

Wladislaus Del gracia Rex Poloiiiae Lituauiaeąue Princeps suppreraus et haeres 
Russiae etc. Significamus teiiore presenciura, ąiiibus expedit, uiuversis: Quod ex quo ad 
hoc divinae Maiestatis clemeiicia iiobis Regni commisit gubernacula et diadematis nos 
honore iusigiiiyit, et cum omnium specialiter sub nostri regiminis cura consistencium pro- 
fectibus tentamur intendere, et maxime ąuorum ministeriis facta et iiegocia nostra diri- 
gantur, fatemur nos obligari; Proinde attendentes, ąuoraodo iiicolae et inhabitatores cm- 
tatis nostrae Crosno a noiinuUis nobilibus et terrigenis emulis eorum nunc iudiciorum 
strepitibus, nunc vioIenciis et nunc calumniis contra iura et libertates ipsorum multa et 
varia patrantur detrimenta. Volentes autem, ut cives praedictae civitatis sub nostrae 
protectionis positi praesidiis ab oppressionibus liuiusmodi et calumniis eruantur et per 
nostra opitulamina debita libertate lactentur, hanc ipsis specłalem gratiam concedimus 
praesentibus et largimur, ut pro causis omnibus et singulis tam magnis, quam parvis 
adyersus ąuaslibet personas coram ipsorum iudicio, prout luris Maidemburgensis Theuto- 
nici firmitas reąuirit, et non coram aliis respondere sint asstricti, exceptis dumtaxat 
duobus articulis, lam dudum per laudum et constitutionem proclamatis: primo yidelicet, 
ut pro Yulneribus omnium vel cuiusąue nobilium in civitate predicta illatis, ot secuudo 
pro homicidio etiam nobilium perpetratores coram nobis et nostro iudicio tenebuntur re- 
spondere. Vobis igitur omnibus et singulis Palatinis, Castellanis, Capitaneis, ludicibus, 
Subiudicibus , Camerariis, Subcamerariis et caeteris omnibus Regni nostri officialibus et 
subditis fidelibus nostris praesentibus reąuirendis firmis nostris regalibus damus iu manda- 
tis, ąuatenus praefatae civitatis cłves, incolas et ministros circa hanc ipsis datam et con- 
cessam gratiam inviolabiliter debeatis conservare. Harum ąuibus Sigillum nostrum est 
appensum testimonio litterarura. Datuni in Proszowice {feria qumta) infra octayas sancti 
Bartholomei Apostoli. Anno domini Millesimo ąuadringentesimo vigesimo. 

Relacio Yenerabilis domini lohannis Decani Cracoviensis 

et Regni Poloniae Yicecancellarii. 174 

Dokument ten potwierdził Zygmunt August w r. 1562. Potmerdzeuie brzmi: 

siGisJiUNDUS AUGUSTUS Del gracia Rex Poloniae, Magnus Dus Lituaniae, Russiae, 
IMasouiae, Samogitiae etc. dominus et haeres. Siguificamus praeseutibus literis uostris, 
ąuorum interest, uniyersis et singulis, praeseutibus et futuris, harum uoticiam habituris: 
Exliibitas esse coram nobis per certos consiliarios uostros literas pergameueas, sub titulo 
et sigillo Sereuissimi olim domini Wladislai Regis, antecessoris nostri desyderatissimi , 
integras omniąue suspicionis nota carentes, continentes in se praerogatiras de iudicaudis 
ciTibus Crosnensibus concessas tenoris infrascripti, supplicatumąue nobis fuisse, ut easdem 
literas authoritate nostra Regia approbare, ratificare et coufirmare dignaremur, ąuarum 
quidem rerba haec seąuuntur: 

Tutłij następuje dokument Władysława Jagiełły powyżej wydrukowany. Po tem brzmi 
potwierdzenie dalej : 

Quas quidem superius recensitas literas nos autboritate nostra Regia in omnibus 
conditionibus . clausulis et articulis approbandas, ratifłcandas et confirmaudas duximus, 
approbamusąue, ratificamus et confirmamus, decernentes eas robur debitae et perpetuae 
firmitatis obtinere debere. In cuius rei fidem sigillum nostrum praeseutibus est appensum. 
Datum in Conventu Generali Petricouiensi feria ąuinta in vigilia Nativitatis Domini 
(24. Grudnia) Anno domini ]\Iilesimo Quingentesimo Sexagesimo Secuudo, Regni vero 
nostri anno trigesimo tertio. 

loannes Ocieski Regni Poloniae Relacio Mngnifici loannis de Ocziessino Regni Polo- 

Cancellarius subscripsit. uiae Cancellary, Cracouiensis generalis, Oswiccimensis, 

Zatoriensis, Samboriensis Olstinensisąue Capitanei. 

Pergaminowy oryginał potwierdzenia tego źle zachowany i uszkodzony, według którego 
powyższe dyplomaty wydrukowano, znajduje sig w archiwum miasta Krosna. Pieczgć oderwana. 
Pomigdzy napisami na odwrotnej stronie jeden tylko zasługuje na uwagg : 

Anno Domini 1565 coram Iłevisorihis exhibita et leda per eosdem. 

Uszkodzone miejsce w datowaniu, którego żadną miarą odczytać nie było można, uzupeł- 
niono według jeneralnego potwierdzenia przywileji krośnieńskich wystawionego przez Augusta m. 
-w dniu 27. Listopada 1754 r. a oblatowanego w grodzie sanockim Feria secuncla in Crastino Fesłi 
Sanctorum Viti et Moclesti A. B. 1755. 

Dokument ten według tego samego potwierdzenia był drukowany w „Dod. do Gaz. Lwow- 
skiej" 1853 r., nr. 50. 175 LXXXIX. 

w Niepołomicach 8. Listopada 1420. 

Władysław Jagiełło nadaje prawo niemiecliie średzlcie wsiom Zulców i 
Drzyszczów, nałeżącym do Jana Labąty z Żulcowa. 

In nojune domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Ne error obliviouis gestis 
sub terapore vcrsaiitibiis iiar(if(f impostcrum defrimenfa, alfa re)gum et principum con- 
silia decreverunt ea literarura et testium annotacione perheuuari, Proinde Nos Wladislaus 
deigracia Rex Polonie necnon terrarum Cracouie, Saiulomirie, Siradie, Laucicie, Cuyauie 
Lythwanieąue Princeps Suppremus , Pomeranie Russieąue dominus et lieres etc. Significamus 
tenore presencium ąuibns expedit unirersis presentibus et futuris presencinm noticiam ha- 
bituris: Quomodo ad instantes peticioues lohannis Labantlica (sic) de Zucow, fidelis no- 
stri, Yillas ipsius in districtn leopoliensi sitas, yidelicet Zucow et Drzisczow '), prout in 
suis metis et liniitibus longe , late et circumferencialiter sunt distincte ab antiąuo et limi- 
tate, de lure Polonico, Rutlienico et quovis alio in lus Thewtunicum , quod Sredense 
dicitur, transferimiis perpetuo duratiirum; Removentes ibidem omnia lura Polonicalia, 
Ruthenicalia et quevis alia, niodos et consuetudines universas, que ipsum lus Theutuni- 
cum plerumque consueverunt et sunt solita perturbare. Eximimus insuper, absohimus et 
perpetuo liberamus scultetum necnon omnes et singulos limethones , tabernatores et quosvis 
earundem yillarum incolas ab omni iurisdiccione et potestate omniuin Regni nostri Pala- 
tinorum, Castellanorum, Capitaneorum , ludicum, Subiudicuni, 'Woyewodarum et quorumvis 
officialium et ministerialium eorundem, ut coram ipsis aut ipsorum aliąuo pro causis tara 
magnis quam parvis, puta furti, incendy, sangwinis, homicidy, membrorum mutliilacionis 
et quibusvis enormibus escessibus citati minime respondebunt nec aliquas penas solvere 
teneantur, sed tantum dictarum villarum Icmethones et quivis incole coram suo sculteto, 
qui pro tempore fuerit, scultetus vero corara prenorainato lolianne Labanthca sive suc- 
cessoribus suis legittimis aut coram nobis vel {It(dl)c\o nostro generali; dum tamen per 
nostram litteram nostro sigillo sigillatam idem lohannes Labantlva {sic) vel Scultetus evo- 
cati fuerint et citati, et boc si in reddenda iusticia negligentes forent et remissi, tunc 
non aKter quam suo lure Tliewtunico ludicio predicto M se querulantibus respondere sint 
astricti. In causis autem criminalibus et capitalibus superius expressis memoratarum yilla- 
rum sculteto in metis et granicys iudicandi, sentenciandi, puuieudi, decollandi, rotandi, '^ żuków i DryBzczów wsie w powiecie brzeżańskim. 176 

corrigendi, plectendi et condempnandi plenam danins et oranimodam tenora presencium 
concedinnis facultatem , prout lioc dictum lus Tliewtanicura Sredense predictum in omnihus 
suis punctis, sentencys, coudiciouibus , articiilis et clausulis postulat et reąuirit, iuribus 
tamen uostris Regalibus in omnibus sempcr sahis. Harum quibus sigilliim nostrum appeu- 
sum est testimonio litterarum. Actum in Nyepolomice feria secunda in octava sancti 
Martini Episcopi et Confessoris Anno domini Millesimo Quadringentesimo \igesimo, Pre- 
sentibus Rererendis in Christo patribus dominis Nicolao sancte Gneznensis Ecclesie Archie- 
piscopo et primate, Alberto Cracouiensis , Regni Polonie Cancellario et lohanne Chclmensis 
Ecclesiarum Episcopis , Magnificisque et Nobilibus Cristino de Ostrów Castellano et lohanne 
de Tarnów Palatino Craconiensibns , (Sandit^ogio) de Ostroróg Poznanieusi, Nicolao de 
Michałow Sandomiriensi, lacobo de Couyeczpolye Siradiensi Palatinis, Dobcone de Oleschnicza 
Woynicensi , lohanne de Sczecoczini Lublinensi et Martirio de Calinowa Siradiensi Castellanis, 
multisąue alys fidediguis, fidelibus nostris dilectis. Datum per manus predicti domini 
Alberti Episcopi Cracouiensis, Regni Polonie Cancellary suppremi et venerabilis lohannis 
Szafiranyecz Decani et Canonici Cracouiensis, Regni Polonie Yicecancellary sincere nobis 
dilectorum. Stanisław *). 

Ad relacionem Yenerabilis Sbignei de Oleschnicza sancti 

Floriani antę Cracouiam Prepositi. 

Oryginał pergaminowy dość znacznie uszkodzony, czytelnie pisany w Zakł. Nar. Imien. 
Ossol. (nr. 338). Na wypełzniętym i postrzępionym sznurku jedwabnym koloru białego i czerwonego 
zawieszona mniejsza pieczęć królewska, taka jak u Działyńskiego Statut litewski tabl. IV, nr. 3. Na 
odwrotnej stronie pergaminu parę napisów nie zawierających nic ważnego. XC. 

w Niepołomicach 21. Listopada 1421. 

Władysław Jagiełło przenosi wieś Hodowice należącą do prebendy Św. 
Jana na przedmieściu Lwowskiem z prawa polskiego i ruskiego na 

niemieckie. 

In NOłn>rE domint amen. Ad rei memoriam sempiternam. Cum inter humane naturę 
comoda nicliil dignins memoria habeatur, opportunum existit, ut actus hominum literarum *) Stanisław, tą samą ręką co cały dokument. Zdaje się, że pisarz dokumentu uwiecznił się w ten 
sposób. W innycłi tą samą ręką pisanycli dokumentach podpisywał się la Stanczlaow. Porównaj tomu II. 
nr. XLni, i tomu III. XC\TI i XCVIII. V 177 

apicibus et fidedignorum testimonio perhennemus , ne lapsu temporis evanescant, Proinde 
Nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie, necnoii terrarum Cracouie. Saiulomirie, Siradie, 
Lancicie, Cuyauie, Lytliwanie Priuceps Siipremus, Pomeranie Russieąue dominus et heres 
etc. Significamus tenore presencium quibus expedit universis presentibus et futuris, pre- 
senciiim uoticiam liabituris : Qiiomodo ad instantes peticiones Honorabilis Stanislai Erpysska, 
Archidiacoui lublinensis etc. dcvoti nostri, villam ipsius Hodowicze '), ad prebendam Sancti 
lohannis extra murus leopolienses iurispatronatiis nostri pertinentem , in ten'a Russie et 
districtu leopoliensi sifam, in flumine Hodowicza consistentem, prout in suis nietis et gra- 
niciebus longe , late et circumferencialiter est limitata et distincta , de lure Polonico, 
Ruthenico et quovis alio in lus Tbeutunicum, quod Maydeburgeuse dicitur, transferimus, 
perpetuo duraturum, removentes ibidem omnia lura Polonicalia, Rutheuicalia et quevis 
alia, modos et consuetudiues universas, que ipsum lus Tbeutunicum Maydeburgeuse pre- 
dictum plerumque perturbare cousueverunt. Eximimus insuper, absoMmus et perpetuo 
liberamus omnes et singulos kmethones, tabernatores et quosvis dicte ville incolas ab 
omni iurisdicione et potestate omnium et singulorum Regni nostri Palatinorum, Castella- 
norum, Capitaneorum , ludicum, Subiudicum et qiioruravis ofticialium et miiiisterialium 
eorundem, ut coram ipsis aut ipsorum aliquo pro causis tam magnis quam paryis puta 
furti, incendy, sangwiuis, homicid}', membroruni niutilacionis et quibusvis aly§ enormibus 
excessibus citati minimo respondebunt, uec aliquas penas solvere sint astricti, sed tantum 
dicte ville kmetbones et incole coram Sculteto suo, (pii pro tempore fuerit, Scultetus vero 
coram preuominato Stanłslao Erpysska vel suis successoribus, aut coram uobis vel iudicio 
nostro gcnerali, dumtameu per uostram literam nostro sigillo sigillatam citatus fuerit; et 
hoc si in reddenda iusticia negligens fuerit et remissus, tuuc non aliter, quam suo lure 
Theutunico Maydeburgensi predicto de se querulantibus respoudere sit astrictus. lu causis 
autem criminalibus et capitalibus superius expressatis Sculteto ville memoratc in metis et 
et graniciebus iudicandi, sentenciandi , puniendi, corrigcndi, plectendi et coudempnandi 
plenam damus et omnimodam tenore presencium concedimus facultatera , prout hocipsum 
lus Tbeutunicum Maydeburgeuse predictum in omnibus suis punctis, sentencys, condicio- 
nibus, artictilis et clausulis postulat et requirit, iuribus tauien nostiis Regalibus in omni- 
bus semper salvis. Harum quibus Sigillum nostrum est appensum testimonio literarum. 
Actum in Niepolomicze feria sexta proxima antę festum saucte Cecilie {31. Listopada) 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo yicesimo primo. Presentibus Reverendis in Cliristo 
patribus dominis Nicolao deigracia Arcbiepiscopo Gueznensi, Alberto Cracouiensi, Andrea 
Poznaniensi, lanussio Premisliensi , lohanne Chclmensi Episcopis, necuon Magnificis et ') Hodowice wieś w powiecie lwowskim. 

23 178 

Nobilibus Cristino de Ostrów Castallaiio, loliauue de Tlianiow Palatiuo Craconieusibus, 
Sandiwogio de Ostroróg Poznaniensi, Nicolao de Michałow Sandoiuiriensi , lacobo de 
Conyeczpole Sii'adieusi , Niecko da Opporow Lauciciensi , lanusio de Cosczelecz Wladisla- 
uiensi Palatinis et alys fidediguis. Datum per inanus eiusdem Reverendi iu Christo patris 
doniiiii Alberti Episcopi Cracouiensis , Regni Polouie Cancellary et Yenerabilis loliaanis 
Decani Cracouiensis, Regni Polonie Yicecancellary, sincere nobis dilectorum. 

Ad relacionem eiusdem yenerabilis domini lohannis, decani 
Cracouiensis, Regni Polonie ricecancellary. 

Oryginał na pergaminie w arch. kap. metr. lwów. obrz. łac. (Loc. XII, nr. 3). Pieczęć 
oderwana, pozostał tylko sznur jedwabny koloru białego, czarnego i czerwonego. XCI. 

(W Haliczu) r. 1421 bez dnia oznaczonego. 

Michał z Buczacza, starosta halicki, potwierdza, że Kuźma Czarny 
dworzysko swoje Hlubiemowo od króla w darze odebrane sprzedał 
Janowi, arcybiskupowi lwowskiemu , za 10 grzywien monety krakowskiej. 

Nos Michael heres de Buczacz necnon Capitaneus Halicieusis uotura facimus uni- 
vei-sis et singulis, ąuibus expedit, literam preseutem inspecturis, Quia Nobilis vir Kuzma 
Czarny vocatus Falconista veniens ad noitram presenciam necnon Terrigenarum non cora- 
pulsus nec coactus, sed de libera voluntate sua relegavit curiam suam Hlubiemowo dwo- 
rzysce dictam, quam sibi Serenissimus Dominus Rex dederat, Revereudissimo in Christo 
patri Domino lohanni, Archiepiscopo Leopoliensi, et sue Ecclesie, quam curiam recoguont 
se eidem Domino Archiepiscopo rendidisse pro decem marcis Cracoviensis monetę communis et 
totaliter easdem decem marcas iam recepisse et relegarit eam cum omni iure veluti ipse 
solus tenuit predictam curiam Hlubiemowo dworzyscze iu perpetuum. Et si faerit prepe- 
ditus premissus Dominus Archiepiscopus ab aliąuo damno sive magno sive parvo , extunc 
prenominatus Kuzma teuetur ac obligatur intercedere pro ąuolibet damno magno rei parvo. 
In cuius rei testimonium nostrum Sigillum presentibus est appensum sub Anno Domini 
Millesimo Quadringentesimo Yigesimo Primo Presentibus hys Nobilibus viris Domino Gun- 
thero, Domino Spincero, Domino Franczkone, Domino Wetrislao , Domino Chotkone, Do- 
mino Stanislao Zaluszewski et alys fide dignis. 

Według kopii z początku wieku XVU. w kopiaryuszu arcybisk. (str. 103 i 104). 179 XCII. 

w Medyce 2. Maja 1423. 

Władysław Jagiełło potwierdza sprzedaż Tłiezatyna (Cieszacina) dokonaną 
przez braci Jakóba i Piotra z Thezatyna na korzyść Macieja z Tłiezatyna. 

In N03UNE Domini Amen. Ad rei memoriaui sempiternam. Quia tunc multis errorum 
et dubioriim prudenter occurrimus incoraodis (sic), dum gęsta etatis nostre litterariim api- 
cibus perliennamus , Proinde Nos Wladislaus dei gracia Rex Polonie necnou Terraruni 
Cracouie, Saudorairie , Siradie, Laucicie, Cu3'aiiie. Ljtliwaiiieąue Priiiceps Supreinus 
Pomeranie Riissieąue dominus et lieres etc. Significamus teuore presencium quibus expedit 
universis, presentibus et futuris presencium noticiam habituris: Quomodo nostre maiestatis 
accedentes presenciam lacobus et Petrus fratres germani, heredes de Thezatyn, fideles 
nostri, non compulsi nec aliquo dolo seducti, sed spontanea ipsorum voluntate publice re- 
cognoverunt, se hereditatera ipsorum Thezatin '), in Terra Russie et districtu Premisliensi 
sitam, Mathie de Thezatin, tideli nostro et ipsius successoribus pro tricentis marcis mo- 
aete comraunis , ąuadraginta octo gi'ossos in marcam ąuamlibet computando , in perpetuum 
vendidisse eandemąue sibi cum omni iure, proprietate et dominio corani nobis resignarunt, 
prout ipsam prefati lacobus et Petrus possidebant, necnon cum omnibus fructibus, censibus, 
redditibus. agris, pratis, carapis, silvis, rubetis, nemoribus, aąuis et earum decursibus, 
molendinis , piscinis , paludibus et generaliter cum omnibus utilitatibus , que in dicta here- 
ditate Thezatin nunc sunt aut ipsius cura solicitudinis ąuomodohbet in eadera poterunt 
suboriri. Quamquidem veudicionem et resignacionem nos ratam et gratam habentes, 
admisimus graciose, decerneutes ipsam robur obtinere perpetue firmitatis, iuribus tamen 
nostris Regalibus in omnibus semper salvis. Actum in Medica ') ipso die sancti Sigismundi 
Regis, Presentibus ioidem Magnificis lacobo de Coneczpole Palatino Syradiensi, Mosticio 
de Stanszaw Castellano Poznaniensi, Spitkone de Tarnów Capitaneo Russie necnon 
Strennuis lohanne Manzik mensę nostre pincerna generali , Henrico de Rogów Thezaurario, 
Zaramba Marsalco Curie nostre et alys fidedignis Anno domini Millesinio Quadringentesimo 
vicesimo tercio. Datuni per manus Reverendi in Gliristo patris domini Alberti Episcopi 
Cracouiensis , Regni Polonie Cancellary, et Wenerabilis lohannis decani Cracouiensis , 
eiusdem Regni vicecancellary, sincere nobis dilectorum. 

Ad relacionem eiusdem domini lohannis decani Cracouiensis, 

Regni Polonie yicecancellary. 

') Cieszaclii w ]k. wiecie jarosławskim. ') Medyka w pow. przemystóm. ' 

23* 180 

Oryginał na wielkim arkuszu pergaminowym , dobrze zachowany i czytelnie pisany, w Zakł. 
Nai-. Im. Ossol. (m-. 13). Pieczęć wraz z sznurem, na którym wisiała, oderwana. Na odwrotnej 
stronie napis z końca XVI. lub początku XYn. wieku: 

Recognitio personalis coram JRrgia Blaiestate vendicionis in Czyessaczyn minori 
Petri et lacobi facta Nobili Mathie de Czyessacsyn 1423. XCIII. 

w Sokalu 19. Maja 1423. 

Ziemowit, książę mazowiecki, przenosi wieś Batyjów do probostwa 
w Łopatynie należącą na prawo niemieckie. 

In iiomine domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Semouithus dei gracia 
dux Masouie Russieąue Princeps, Terrarum Plocensis, Raweusis, Sochaczouieusis, Gosti- 
nensis, Plonensis, dominusąue et heres Wissznensis et Belzensis etc. Siguificamus tam pre- 
sentibus quam futuris tenore presencium ąuibus expedit uuiversis, Quod ob respectum 
salutis uostre et progeuitorum nostrorum et remedium animariuu predecessorum nostrorum 
divinique cultus augmentum , ad instantes peticioues discreti et devoti yiri lohannis Rectoris 
parrochialis Ecclesie nostre iu Lopaczino ') villam Ecclesie ipsius Bathyow -) Yulgariter 
uuncupatam, iu districtu lopaczieusi {sic) situatam et per nos dicte Ecclesie et Rectoribus 
ipsius perpetue datam, donatara et atributara et ideo ut eo melius locari et ad raeliorem 
utilitatem augeri et deduci posset, proiude prefatam villam de lure Ruthinico {sic) et 
Polonico iu lus Theutunicum, quod Maudiburiense {sic) dicitur, in omnibus et singulis 
puuctis, condiciouibus , clausulis et articulis opportunis trausferimus imperpetuum et trans- 
mutamus , de cetero in eadem villa omula lura Ruthiuicalia (sic) et Polonicalia removentes 
iiberantesąue et esimentes prefatam yillam Bathyow et ipsius omnes et singulos incolas, 
kmethones et inhabitatores , ąuocumąue noniiue yocitentur, ab omnibus uostris et nostro- 
rum Successorum soluc(/o»i)bus , exaccionibus , censibus (t';')delicet podymne , avena necnon 
pecunias {sic) post avenam , dacys et co(?M>«)bacionibus ac laboribus castroru(Ht et) omnium 
noworum sive autiąuorum faccionibus et reformacio(»(')bus et generaliter omnibus anga- 
lys, preaugarys et stancis {sic) uostris, quocumque uomiue ceuseantur. Yerumptameu {sic) 
pro huismodi {sic) iuris et gracie nostre donacioue, quod dum diviua disposicione nupcias 
nostras seu filiorum aut filiarum uostrarum celebraverimus aut, quod absit, Nos tcI ') Łopatyn wieś w pow. brodzkim. 
") Batyjów wieś w pow. brodzkim 181 

ąiieiupiain ex successoribus nostris cai)tivitate(/«) iucurrere vel aliqua,m terram per Nos 
obligatam rcdimere vel denuo unam vel pliires emere contingerit, extunc voluiims quod 
incole seu kmethoues ville predicte talem et tantam uobis et successoribus nostris persol- 
vant exaccionem , ąualem et ąuantam tunc pro (i;i7)lamco super alias Aillas eąuali iure locatas 
duxerimus geueraliter imponendam. In cuius rei recompensam prefatos incolas et inhabi- 
tatores yille predicte ab omnibus nostris ludicys omnium ludicum, Capitaneorum, Woye- 
wodarum , Pi-ocuratorum , Tenutariorum , Willicorum alias Tywnorum et Officialium quo- 
rumcunąuo. quibuscumque nominibus censeautur, exemimus et perpetuo liberamus per 
presentes, ut per eos non iudicentur nec citentur et cłtati non compareant pena eos 
omnimode nulla sequente, nisi coram Sculteto seu Advocato dicte ville, Scultetusque seu 
Advocatus coram prefato lohanue Rectore prefate Ecclesie moderno et coram successoribus 
ipsius, qui pro tempore fuerint Rectores iu dicta Ecclesia, eodem Iure Tlieutuuico Mand- 
buriensi (sżc) de se cuilibet querulanti astabunt responsuri. Si vero in aliquibus penis vel 
maguis vel parvis predicti kmethoues iam dicte ville vel Scultetus mailserint et eas lucrent, 
nulli eas penitus solvere teneantur nec sint astricti, nisi prefato lohanni Rectori prefate 
Ecclesie moderno vel successoribus ipsius, qui pro tempore fuerint Rectores, solvere tene- 
buntur. Damus eciam prefato lohanni Rectori ecclesie ibidem in Lopaczyno et ipsius suc- 
cessoribus, qui pro tempore in dicta Ecclesia fuerint rectores, ut quocienscumque et 
quandocumque incole seu kmethoues ville mutuo se occiderint , quod tunc prefatus lohannes 
Rector predicte Ecclesie vel Successores ipsius Rectores eiusdem Ecclesie penam huis- 
modi (sic) capitis totalem pro se toUent et levabunt. Si vero proprius incola extraneum 
Tel extraneus proprium incolam occiderit et interimerit, tunc medietatem huismodi (sic) 
peue capitalis memoratus lohaunes prefate ecclesie Rector vel successores ipsius, qui pro 
tempore in dicta Ecclesia fuerint Rectores, pro se tollant et levabunt. Donamus eciam et 
damus prefato lohanni Rectori Ecclesie prefate et Successoribus ipsius, qui pro tempore 
in dicta Ecclesia fuerint Rectores, omnes causas tara magnas quam parvas Criminales 
et Civiles infra metas ville predicte Bathyow iudicare , carceres , cypum et patibula 
erigere, excessus quoscumque et delicta punire, licet vindicta sangwinis eflfusioneinque 
membri mutilacionem aut ultimum supplicium exigat et deposcat. In cuius rei testimonium 
Sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datura in Soccale*) feria quarta 
infra octavara Ascensionis doraini nostri Ihesu Christi (19. Maja) Anno domini Millesimo 
quadringentesimo vigesimo tercio. Presentibus ibidem Strenuis Nobilibusque viris nostris 
Wydzga de Ostrów vexillifero plocensi, Lasznewsky de Dlusznowo herede Tribuuo Belzensi, 
Gunoldo de Posdzimircze familiaris curie nostre, Luca de Babsco Subpincerua Curie nostre *) Sokal miasto powiatowe w Galicji. 182 

ac Wenerabilibus viris dominis Czaniborio Cancellario Rawensi plebanoąue de Byala necnon 
Canonico i)locensi, Stanislao Pawlowsky Arcbidiacono plocensi necnon Cancellario Russie 
et Mazouie Terranim , qui tunc presencia a nobis habuit in coniissis et alys quam plurimis 
fide dignis, fidelibus nostris testibus ad premissa etc. 

Oryginał na pergaminie w arch. kap. metr. Iwowsk. obrz. łac. (Loc V. nr. 2) w kilku 
miejscach uszkodzony. Na sznurku jedwabnym koloru czerwonego zawieszona wielka gałka woskowa 
z maleńkim na czerwonym wosku odciskiem pieczątki prawie zupełnie zatartej. XCIV. 

w Proszowicach i. Lipca 1423. 

Paweł z Bogumiłowic sędzia i Jakób z Boturzyna podscdek ziemscy 
krakowscy poświadczają , że Wilczko z Mojkowic zobowiązał się zapłacić 
Piotrowi Piórkowi dziedzicowi na Kryskowicacłi do przyszłego Bożego 
Narodzenia 24 grzywny, gdyby zaś nie zapłacił, oddać mu jeden łan 

w Wojsławicacłi. 

Nos Paulus de Bogumilouice Iudex et lacobus de Boturzin Subiudex terre Cra- 
couiensis generales Notum facimus ąuibus espedit universis , presencium uoticiam habituris : 
Quomodo in ludicio terrestri nostro Cracouiensi coram certis Camerarys ludicialibus nostris 
constitutus personaliter Nobilis vir Wilczco heres de Moycouice, sanus mente et corpore 
existens, non compulsus, nec coactus, sed de bona eius voluntate yiginti ąuatuor marcas 
ad festum Natiyitatis Christi proximum Petro Pyorco heredi dc Criscouice ') obliga\at se 
plenarie soluturum. Si non soherit idem Wolczco dictas riginti ąuatuor marcas dieto Petro, 
tunc sibi in eisdem pecunys unum laneum in Yoyslauice '^) , quem Kwaton tenuit , et aream 
ibidem, in qua Pelca ortulanus residet, cum omni iure, domiuio, utilitatibus, proventibus, 
cum gagys (sic) et universis pertinencys, nichil pro se reser\^ando, dare habebit ^) in obli- 
gacionem, per ipsuui Petrum tenenduni usque ad plenam exemcionem. In cuius rey testi- 
monium Sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum in Proschouice feria 
ąuinta in octawa sancti lohannis Anno domini Millesimo Quadringeutesimo vicesimo tercio, 
Presentibus Nobilibus liys testibus domino Petro de Wisnice, lohanne de Sarbe, Clemente ') Krzyszkowice wieś w pow. wielickim. 

') Wojsławice, tej nazwy w samem dawnem woj. krakowskiem aż wsi trzy. 

^) Polonizm znaczący „ma dać". 183 

de Nasanchouice , lohaune de Lexicc, lohaune de Carsy, Pascoue de Zidow lieredibus 
pluribus alys fide dignis. 

Oryginał na ćwiartce pergaminowej w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 12). Na paskach pergami- 
nowych zawieszone były dwie pieczęci, które obie zaginęły. Na odwrotnej stronie parg napisów 
treść podających, najdawniejszy z końca XV. lub pierwszej połowy XVI. wieku: 

Od fi/lczka z moylcovyc2 czo zastavyl porl;ovy hm roley v vosJavycz. 

Poprzednio drukował ten dokument Fr. X. Wolański w „Dod. do Gaz. Lwowsk." 1855, nr. 4. 

XCV. 

w dąbrowie pomiędzy Mościskami i Medyką 22. Lipca 1423. 

Spytek z Tarnowa, starosta ruski, poświadcza dokonaną pomiędzy Janem, 
arcybiskupem lwowskim , i Jakuszem z Potoczan zamianę wsi arcybisku- 
piej Jawcze na wieś Potoczany do jakusza należącą a Władysław Jagiełło 
potwierdza tę zamianę w Dobrostanach 27. Września 1423. 

Nos Spytko de Tharuow, Capitaneus Terre Russie , Significamus presentibus, ąuibus 
expedit universis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris. Quomodo ad 
nostram veniens presenciam Nobilis lacussius alias heres in Potoczany, sanus mente et 
compos existens racionis, non compulsus, non coactus, nec aliąuo dolo circuraventus , sed 
de mera sui liberalitate , sano amicorura suorum fretus consilio, tommutavit prefatam here- 
ditatem suam Pothoczary '), ipsum ex paterna successione concernentem , iu districtu 
Leopoliensi sitam, cum Reyerendissimo in Christo Patre , Domino lohanne, Dei gracia 
Leopoliensi Archiepiscopo , pro villa Ecdesie lawcze ^) nuncupata, in districtu Haliciensi 
sita, cum additamento septuaginta sexagenamm numeri et ponderis polonicalium, in Regno 
Polonie communiter decurreucium ; quam rillam Pothoczany prefatus lacussius resignavit 
coram nobis per modum commutacionis huiusmodi memorato Domino lohanni Archiepiscopo 
Leopoliensi et suis legittimis successoribus, cum omnibus et singnlis dicte rille censibus, 
redditibus, proventibus, molendinis, mellificys, mericis, sylvis, gays, nemoribus, montibus, 
coUibns, yallibus, pratis, cultis et non cultis agris, campis, pascuis, acjuls , rivis, piscinis, 
paludibus, aquarumve decursibus, emolimentls, iuribus et ol)vencionibus uniyersis, prout 
eadem ^^lla in suis metis et graniciebus longe, late et circumferencialiter est distincta et 
limitata, prout ipsam solus hactenus tenuit et possidebat, nichil iuris, proprietatis vel 

') Potoczany wieś w pow. przemyślańskim. 
') Jawcze wieś w pow. rohatyńskim. 184 

dominj' sibi vel suis legittimis successoribus in eadem villa resei'vando, promittens prefato 
Domino Archiepiscopo pro omni indemnitate iuxta terrestre cursum in talibus comiitacio- 
nibus et resiguacionibus bereditatum fieri solitum et hactenus observatuni , eciam futuris 
teraporibus obsenandum , voleus eciam dictus lacussius si aliąualiter expost super predicta 
hereditate confecte emanserint, qnod ille nullius sint firmitatis vel momenti. In ąuorum 
omuiiim testimonium et fidem premissorum presentes dari iussimus et nostri Sigilli appensione 
comrauniri. Actum et datum in loco stacionis nostre in merica Moscika et Medica ') 
mediante feria ąiiinta ipso die beate Marie Magdalenę {22. Lipca) Anno Domini Millesimo 
Quadringeniesimo Yigesimo tercio. Presentibus ibidem strenuis et Nobilibus viris Dominis 
lohanne in Mruzow. lohanne in Klischow, Michaele in Malecliow, Andrea in Bronischowicze, 
lolianne in Wielopole, lanussio in Nieprawicze heredibus, testibus ad premissa et alys 
quam phiribus flde dignis. " - 

Dokument ten był potwierdzony w tym samym r. 1423 przez króla Władysława Jagiełłę. 
Potwierdzenie brzmi jak następuje. 

In NosnNE Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Quia tunc multis 
errurum et dubioruni incommodis prudenter occurrimus, dum gęsta etatis nostre literarum 
apicibus et testium annotaciuue perennamus, ne lapsu temporis evanescant, Proinde Nos 
Wladislaus Dei gracia Rex Polonie necnon Cracouie , Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie 
Lithuanieąue Princeps Supremus Pomeranie Russieąue Dominus et beres etc. Significamus 
tenore presencium , ąuibus expedit universis , presentibus et futuris , presencium noticiam 
habituris, Quomodo Ileverendus in Christo Pater Dominus lohannes, Archiepiscopus Leo- 
poliensis, sincere nobis dilectus, in conspectu uostro Regio constitutus, nostre Maiestati 
humiliter et ad instancia supplicayit, ([uatenus literas Magnifici Sp3'tkonis de Tbarnow, 
Capitanei Russie, de innate nobis beniguitatis clemencia ratificarc, gratificare , coufirmare 
et approbare dignarennii". Quarum tenor de verbo ad verbum seąuitur et est talis. 

Następuje dokument z r. 1423 powyżej wydrukowany. Po tern brzmi potwierdzenie: 

Nos itaąuc peticionibus suis tanąuara iustis benigniter acclinati literas buiusmodi 
ratificamuś,, gratificamus et approbamus, decernentes ipsas robur obtinere perpetue firmi- 
tatis. Hamm quibus Sigillum nostre Maiestatis est appeusum testimonio literarum. Actum 
in Dobrestan}' *) loco veuacionura nostrarum die Dominico proximo post festum beati Stani- 
slai tempore autumni {27. Września) Anno Domini ^lillesimo Quadringentesimo vigesimo 
tercio. Presentibus Revcrendo in Christo Patre Domino lohanne Episcopo Premisliensi et Mościska miasto powiatowe; Medyka wieś w pow. przemyskim. ■) Dobrostany w pow. gródeckim. 185 

preclaro Principe Domino Sigismundo Duce Lithuaiiie, Strenuisąue et Nobilibus Pascone 
de Bogumilowicze ludice Cracoviensi , Spjikoue de Tharnow Leopolieusi , Michaele de 
Buczacz Haliciensi Capitaneis, Laurenoio Zaremba Marschalco Curie multisąue alys fide 
dignis, fidelibus iiostris dilectis. Datum per maiius Yenerabilium lohannis Szafrauiecz 
Decaui Cracoviensis , Regui Polonie Caucellaiy, et Stanislai Cziolek Cautoris Cracoviensis, 
eiusdem Regni Yicecancellary, sin cerę nobis dilectorum. 

Ad relacionem eiusdem Yencrabilis Domini Stanislai Regni Polonie Yicecancellary. 
Według kopii z począ;tku wieku XVII. zawartej w kopiaryuszu arcyb. (str. 59 — 61). 

XCVI. 

We Lwowie g. Października 1423. 

Władysław Jagiełło zezwala, aby spór o zwierzchnictwo nad szpitalem 

Św. Ducha we Lwowie^ między przełożonym szpitala Piotrem z Zakszyna 

a radą miejską wzniecony, załatwił arcybiskup lwowski Jan. 

Wladislaus Dei gracia Rex Polonie Lytliwaniecpie supreuuis Princeps et heres 
Russie etc. Significamus tenore presencium, ąuibus cxpcdit, unirersis presentibus et futu- 
ris, presencium noticiam habituris, Quomodo orta iater houorabilem Petrum de Zacschyno 
Magistrum hospitalis Sancti Spiritiis ex una et prudentes Consules Civitatis nostre Leopo- 
lieusis parte ex altera de et super regimiae, guberuacione et tutoria dicti hospitalis materia 
questionis, dieto Magistro hospitalis aserente, ciuod ad eum et suos Successores guber- 
nacio, regimen et tutela dicti hospitalis a primeva sui fuudacione pertiuuisset et hucusąue 
pertineret, prefatis autem Consulibus prefata omuia, scilicet gubernaciouem , legimen et 
tutelam, similiter ad se et suos Successores in Cousulatu predicto ipsis succedeutes perti- 
nere astruentibus ex adycrso. Tandem dicte partes voleutes parcerc dispeudys, sumptibus, 
laboribus et expeusis, super omnibus litibus, displicencys , coutroversys et iniu(r^s) iuter 
easdem partes occasioue dicti hospitalis subortis, \ertentibus et yeutilatis in Revereudum 
in Christo patrem dominum (Jo/ja)nnem Archiepiscopum Leopolienscm tamąuam in arbitrio 
arbitratorem et amicabilem compositorem compromisoi-uut de alto et basso. Verum quia predic- 
tnm arbitrium sine nostro consensu tamąuam dicti hospitalis patrono non posset ipso iure sub- 
sistere vel saltim tractu temporis calumpnias pateretur, fuit nobis supplicatum, ut in et ad 
dictum arbitrium et amicabilem composicionem nostrum consensura prebcre dignaremur. Nos 
igitur considerantes , quod iusta peteutibus non est denegandus assensus, quodque discor- 
dias et odia restringi favoresque et coucordiam couyeniat ampliari voleutesque , ut dinnus 
cultus in dieto hospitali per dissensioncs .. discordias et lites non impediretur nec minueretur, 186 

sed magis per concordiam, que nutrit amorem, promoveretur et augeretur, ut sic eciam 
dicti hospitalis coudicio melior fieret et votiva iucrementa susciperet, in prefatum arbi- 
trium, laudum et amicabilem composicionem consensimus ac presentibus consentłmus , pre- 
fato Reverendo patri domino Archiepiscopo, de cuius legalitate non ambigimus, dictam cau- 
sam taliter , ut prefertur , per amicabilem composicionem committentes terminandam , volentes 
quod quidquam idem Reverendus pater in dicta causa dixerit, declaraverit , pronunccia- 
verit, ordinaverit, diffinierit, sentenciaverit et arbitratus fuerit, robur habeat perpetue 
firmitatis. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum 
in Leopoli sabbato proximo post festum sancti Francisci (9. Października) Anno Domini 
Millesimo Quadringentesimo vicesimo tercio. 

Relacio Revei-eudi patris domini lohannis Episcopi Premisliensis. 

Według współczesnej kopii na pergaminie uieco uszkodzonej w bibliotece wszechnicy 
lwowskiej. Kopia ta służyła oprawiaczowi rzadkiego inkunabułu Liher moralitatum elegantissimus 
magnarum rerum natur alium, lumen anime didus {1482) za podbitkę wierzchnej okładki , do której 
na krawędziach tylko przylepiona była. Na odwrotnej stronie i na marginesach po obu stronach 
ćwiczył się jakiś pisarz z XV. wieku, wypisując na nich pojedyncze słowa lub tytuły, ustępy 
z pisma świętego, bul papieskich, przywilejów i korespondencyi królewskich. Oryginałem dokument 
ten nie jest, co wynika już ztąd, że w szerokim marginesie nie ma żadnego śladu, żeby pieczęć 
gdziekolwiek była zaczepiona. Dokument ten był drukowany w „Dod. do Gaz. Lwowsk." r. 1858, 
m-. 25 i 26. XCVII. 

w Krakowie 7. Marca 1424. 

Władysław Jagiełło pozwala Janowi, arcybiskupowi lwowskiemu, zamienić 

wieś Dunajów na miasto z prawem magdeburskiem i ustanawia w niem 

roczne targi w dzień sw. Małgorzaty. 

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei me(;»orirt>«. Cum inłer Jmmane 
naturę) commoda nichil dignius me(;morla habeatur, opportunum existit) ut actus homiuum 
literarum {apicibus et annotacione testium ^e)rennentur, ne lapsu temporis {evanescant. 
Proinde Nos Wladi)s\iius Dei gracia Rex Polonie nec(wow terrarum Cracovie, Sandom)me, 
Siradie, Lancicie, Cuiavie, {Litwanieąue princeps Suppremus ,) Pomeranie Russieąue Domi- 
nus et {heres etc. Significamus tenore) presencium quibus expedit uuiversis {presentibus et 
fiduris presencium) noticiam habituris, Quomodo zelo de(j'otiOwJs accensi cuplentes) diem 
extremi ludicy pietatis operibus {prevcnirc, ad instantes peti)doaes Reyerendi iu Cliristo 187 

Patris Domini {lohannis dei gracia sanct)e Leopoliensis Ecclesie Archiepiscopi sincere 
nobis dilecti, ut bona Ecclesie ipsius temperę uostri felicis regiminis utilia incrementa 
recipere yaleant, de yilla ipsius Dunayow '), in terra Russie et districtu Leopoliensi sita, 
Civitatem locandam indulsimus et eam in Civitateni transformamus, quam exnunc Dunayow 
Yolumus nuncupare , lus civile , uti Civitas nostra Leopolis optinet (sic), eidem attribuentes, 
ipsam de lure Polonico , Ruthenico et quovis alio in lus Tlieutunicum , quod Maidburgense 
dicitur, transferiraus perpetuo duraturum; Removents ibidem omnia lura Polonicalia, 
Ruthenicalia et quevis alia , modos et consuetudines universas , que ipsum ius Theutunicum 
plerumque consueverunt perturbare. Eximimus insuper et perpetuo liberamus Advocatum 
necnon omnes et singulos Cives et incolas status et condicionis cuiuscumque ab omni 
lurisdiccione et potestate omnium Regni nostri Palatinorum , Castellanorum , Capitaneonim, 
Woiewodarum , ludicum, Subiudicum et quorumvis Officialium et -^linisterialium eorundem, 
ut ccram ipsis aut ipsorum aliquo pro causis tam magnis quam parvis puta furti, incendy, 
sanguinis, homicidy, membrorum muthilacionis {eł ąulhiisińs enormihus ea;ressijbus citati 
minime respondebunt , n(ec; aliąuas ^Jt'>/«s sohcre teneantur), sed tantum dicte Civitatis 
Cives et {quivis incole coram suo a(?)vocato, qui fuerit pro tempore, advoca(te vero coram 
Domino) Archiepiscopo A'el ab eo deputato aut coram {iwhis vel ludicio nostro gene)T9\\ , 
dum tamen per literam nostam nostro {Sigillo sigillatam evocatm) fuerit et citatus et hoc 
si in reddenda ius(^ida fuerit negligens et) remissus, tunc non aliter quam suo lure 
(Theutunico Maydburgensi) predicto de se querulantibus respondere sit astri(c^?tó, in causis 
autem) Criminalibus et Capitalibus superius expre(ssa^/s et )iomina)tis Adyocato in metis 
et granicys iudicand(/, senłeiiclaudi, punie)i)([i, comgendi, plcctendi et condemnandi plenam 
damus et omnimodara tenore presencium concedimus facultatem, prout hoc ipsum dictum 
lus Theutunicum in omnibus suis punctis, sentencys, condicionibus , articulis et clausulis 
postulat et requirit. Ut autem ipsa Civitas Dunayow convocacione hominum instaurari et 
eo cicius collocare valeat, in ipsa forum scilicet Annale in festo Sancte Margarete statu- 
imus perpetuis temporibus eelebrandum, omnibus et singulis mercatoribus et cuiuscunque 
status et condicionis hominibus huiusmodi forum frequentantibus res mercantias et bona 
cuiuscunque sint geueris vel speciei in eodem foro yendere, emere, commutare et de eis 
disponere secundum libitum yoluntatis ipsorum ac ad propria redire cum eisdem plenam 
et omnimodam damus et concedimus facultatam; mandantes gi-acie nostre sub optentu {sic) 
omnibus et singulis Regni nostri Capitaneis, Woiewodis, Tenutarys, Terrigenis Tbelo- 
nearys et quibusvis Officialibus et Subditis, ut forum huiusmodi dum et quando procla- 
matura fuerit, omnibus ad ipsum transeuntibus et transire volentibus liberum et securum ') Dunajów w pow. przemyślańskim. 

24* 188 

transitura et regressnm concedatis, millum impediraen(??/HJ • ■ • ') »?)olestiani rei offen?;ara 
cuiąnam infer(re permittatis. Harum ąuihus) Sigillinn uostro Maiestatis appensum (cst testimo- 
nio Uterarmn. Actuin) Cracovie te^^pore Coronacionis inclyte (Consortis nostre carissime 
Doniine) Zophie Reginę Polonie etc. feiia {tcrcia Carnisprky (7. Marca) Anno Do)mini 
Miliesimo Quadringentesiino (ligesimo ąuarto. Presentihus) Revereudis in Cliristo Patribus 
Dominis Alberto (Sande Gneznensis Ecclesie ^)rchiepiscopo , Sbigneo Cracoviensi , loliaune 
'W\a(dislapiensi , lannssio Pre»?/)sliensi et loliaune Chelmensi Episcopis, ^lAgm(fidsque et 
NobiUbus Crisfin)o de Ostrów Castellano, lohanne de Tharnow (Palatino Cracoviensibu)s, 
Sandivogio de Ostroróg Poznaniensi, '^\(colao de Ilichalow -S)andoiniriensi et Jacobo de 
Konieezpole Siradiensi Palatiuis et alys quam pluribus fide dignis. Datum per laanus Ve- 
nerabilium lohannis Decani CracoYiensis , Regni Polonie Cancellary et Stanislai Czolek 
Cantoris Craco\iensis , Poznaniensis, Sandomiricnsis Ecclesiarum Canonici, eiusdem Regni 
Yicetancellary, sineere nobis dilectonim. la Stanczlaow *). 

Ad relacionem predicti Domini lohannis Decani et Cancellary. 

Według kopii z początku wieku XYn, umieszczonej w kopiar. arcybisk. (str. 25— 28). Kopia 
bardzo znacznie uszkodzona, luki atoli lyło można, porównując dokument ten z innymi, prawie 
bez wyjątku uzupełnić, tak że w wydrukowanym powyżej texcie ledwie parg słów nie dostaje. Uzu- 
pełnione miejsca, jak zwykle, drukowano kursywą. XCVIII. 

w Krakowie 8. Marca 1424. 

Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez 
królowę Jadwigę 8. Marca iSSy a w transsumcie tym bardzo znacznie 

/.mieniony. 

In nomine D0311NI Amen. Ad perpetuam rei raemoriani. Ne error obliyionis gestis 
sub tempore versantibns pari;)t iraposteruin detrimenta, alta Regnm et Principum consilia 
decrcverunt ea litcrarum appicibas et testiuni annotacioue perhennari, Proiude Nos Wla- 
dislaus dei grucia Rex Polonie uec nou Terraruni Cracouie , Saudomirie, Siradie, Lancicie, 
Cnyauie, Litwanieąue Princeps supprennis, F*omeranie Russieąue doniinus et heres etc. 
Sigiiificamus tenore presencium quibus rxpedit universis presentibus et futuris presencium ') Jednego lub dwóch sJów brakuje. 

*) Porównaj uotg dodaną do nr. LXXXIX. 189 

noticiam liabituris : Qiiod attente mentis consideracione perpendentes clare fidei firniara 
coBstanciam ac nnilte fidelitatis fructiiosa serricia, quilnis fideles nostri cives et iiicole 
ciyitatis nostre Lamburgensis in oculis iiostre Celsitudiuis complaccre studuerunt et ia 
futurum aucto fidelitatis studio prestaucius poteriut se nobis reddere apciores, horum 
intuitu, ob ipsorum quoque instautissiraas et iustas peticioucs, ąuibus Maiestati nostre 
operosius supplicarunt , cupientes ipsos specialium graciarum studys proseąui, literam 
Serenissime Domine Heduigis Reginę Polonie etc. cousortis nostre carissime, omni prorsus 
suspicionis vicio careutem, eius vero peudenti sigillo sigillatam, eiusdem civibus datam, 
scriptain specialiter et concessani, in omnibus ipsius punctis, articulis, condicionibus et 
clausulis, approbamus, ratificamus, inuovamus et confirmamus. Cuius quidem litero tenor 
seąuitur in hec verba: 

Tutaj następuje przywilej królowej Jadwigi z dnia 8. Marca 1387, tutaj wydrukowany pod 
nrem XLII. a w transsumcie, jak wykazano pod nreni XLII., bardzo zuaczuie zmieuiouy. Po tein 
brzmi potwierdzenie dalej: 

Ut autem huiusmodi uostra approbacio, nitificacio , innovacio et confirmacio robur 
obtineat perpetuo firmitatis, presentes literas nostras meraoratis civibus dari fecimus nostre 
Maiestatis sigilli niunimine roboratas. Actura Cracouie feria ąuarta Cinerum tempore 
Coronacioniś Inclite Cousortis nostre Carissime Domine Sophie Regiue Polonie etc. Auuo 
domini Millesimo Quadringentesimo Vigesirao Quarto. Presentibus E,everendis in Christo 
patribus dominis Alberto Gneznensi, lohanne Leopoliensi Archiepiscopis , Sbigneo Craco- 
uiensi, lohanne Wladislauiensi, lohanne Premisliensi et lohanne Chelmensi Episcopis, 
Magnificis et Strennuis Cristino de Ostrów Castcllano, lohanne de Tharnow Palatiuo Cra- 
couiensibus et Spitkone de Tharnow pi otunc Capitaneo nostro Leopoliensi geuerali multisąue 
alys fiide dignis. Datum per manus Yenerabilium lohannis Decani Cracouiensis Regni Polonie 
Cancellary et Stanislai Czolek Cantoris Cracouiensis, Poznaniensis, Sandomirionsis ecclcsiarum 
Canouici , eiusdem Regui Yicecancellary, sincere nobis dilectorum. Ia Stanczlaow *). 

Ad relacionem predicti domini Stanislai Czolek Cantoris, 

Regni Polonie Yicecancellary. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. XXVIb. Pieczęć wisząca woskowa ma- 
jestatyczna na sznurku jedwabnym czerwonym, czarnym i białym. Kopia z niego cokolwiek pubMlaniu- 
cona znachodzi się w Metryce koronnej w Warszawie, zkąd wydrukowali ją Rzyszczewski i 
Muczkowski Kodex dyplomatyczny polski I., 252 i nast. *) Porównaj iiotg dodana do nr. LXXXIX. 190 

XC1X. 

w Krakowie 18. Marca 1424. 

Władysław Jagiełło potwierdza nadanie udzielone mieszczanom dobczy- 
ckim w r. i362 przez Kazimierza Wielkiego. 

In nomine domini Amen. Ad pei'petuam rei memoriam. Ne error oblivionis pariat 
impostenim (gestis r?e/>v')menta , alta regum et principuin consilia de(creverunt) ea literarum 
apicibus et testium auuotacione perheniiare. Proinde Nos Wladislaus dei gracia B,ex{Polonie 
necnon) Terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lanc: cle, Cuyauie, Litwanieąue Princeps 
Suppremus, Pomeranie Eussieąue dominu s et heres etc. Significamus tenora {presencium 
ąuihus) expedit universis presentibus et futuris presencium noticiam habituris: Quomodo 
pro parte fidelium nostrorum consulum, civium et incolarum tote {sic) comunitatis 
(civitatis nostre Dopsc1ii)cze nobis oblata peticio continebat: Quatenus ipsis prmlegium 
domini Kazimiri condam Regis Polonie etc, Predecessoris nostri, et in eo contenta rati- 
ficare , innovare , (confirmare), approbare dignaremur. Cuius quidem Privilegy tenor seąuitur 
et est talis: 

Tutaj następuje przywilej Kazimierza W. z r. 1362, wydrukowany tutaj pod nrem. XII. 
Po tem brzmi potwierdzenie: 

Nos itaque peticionibus ipsonim huiusmodi tamąuam iustis ac racionabilibus beni- 
gniter annuentes predictum priyilegiiun domini Kazimiri ^(egis Polonie) et in eo contenta 
in omnibus suis punctis, sentencys, condicionibus , articulis et clausulis de innato nobis 
Celsitudinis clemencia ratificamus, inuovamus, con(firm(imus) et approbamus, decernentes 
ipsum robur obtinere perpetue firmitatis. Harum quibus Sigillum Maiestatis nostre appen- 
sum est tcstimouio literarum. Actum Cracouie Sabbato proximo (antę) dominicam Remi- 
niscere Anno domini Millesimo Quadringentesimo Yigesimo Quarto. Presentibus magnificis 
et Strennuis Cristino de Ostrów Castellano Cracouiensi, lohanne de Tharnow Cracouiensi, 
Sardywogio de Ostroróg Poznaniensi, Nicolao de Michałow Sandomiriensi , lacobo de 
Conieczpole Słradieusi, Nicolao de Opporow Lancicieusi et Matliia de Labischin Brestensi 
Palatinis, multisque alys fidedignis. Datum per manus venerabilium lohannis decani Cra- 
couiensis, Regni Polonie Caucellary et Stanislai Czolek Cantoris Cracouiensis, Poznaniensis, 
Sandomiriensi s Ecclesiarum Canonici nobis dilectorum. 

Ad relacionem predicti domini Stanislai Czolek Regni 

Polonie Yicecancellary. 191 

Pergamino-wy oryginał potwierdzenia tego , na same szmaty podarty, przez wilgoć zniszczony 
znajduje się w archiwum miasta Dobczyc, pieczęć oderwana, pozostał po niej sznur jedwabny o 
wypełzniętych i zabrudzonych kolorach. Dokument ten był oblatowany w grodzie krakowskim 
dnia 13. Grudnia 1741 r. In libro oblatarum castrensium capitaneal. cracov. nr. 1G5 Y 3. pag. 3930. 
Kopię obiaty tej na prośbę Wydziału krajowego przysłało wydawnictwu łaskawie Prezydium sąda 
krakowskiego. Według niej uzupełniono luki uszkodzonego oryginału. c. 

w Sandomierzu 26. lutego 1426. 

Władysław Jagiełło rozstrzyga spór między arcybiskupem lwowskim 
a mieszkańcami Rusi co do biskupczyzny. 

In nomine domini amen. In memoriam futurorum sempiternam. Labilis est huma- 
narum rerum memoria, nisi scripturarum remedio et testium aunotacioue fuerit roborata. 
Proinde nos Yladislaus dei gracia Rex Polonie uecuon terraram Cracovie, Saudomirie, 
Siradie, Lancicie, Cuyavie, Lituanieąue princeps suppremus Pomeranie Russieąue domiuus 
et heres etc. Significamus tenore presencium ąuibus expedit uuiyersis: Quomodo plerisąue 
iara vicibus et locis pluribus et nunc iu hac congregacione per nobiles et terrigeuas 
terrarum nostrarum Russie in diocesi Sancte Ecclesie metropolitane Leopoliensis fideles 
nostros dilectos nobis est depositum in querela : Quomodo Reverendissimus in Christo pater 
dominus loannes eiusdem Leopoliensis Ecclesie Archiepiscopus de ipsorura kmethonibus, 
colonis et incolis in lure Theutonico collocatis insolitas et iniustas exactioues pro mensa 
sua, que Archiepiscopalia nuncupantur, per uuum videlicet fertonem latorum grossorum 
de ąuolibet eorum laneo seu manso culto et inculto possesso vel deserto exigeret, et ad 
solyendum sibi eorum kmethones tam scismaticos quam catholicos ad instar solucionis 
dictorura Archiepiscopalium ab łiominibus nostris Leopoli et circa Leopolim civitatem 
residentibus , et laneos seu mansos agrorum possidentibus , qui de ąuolibet lanco per unum 
fertonem pro dictis Archiepiscopalibus solvere sint soliti et astricti , simili solucione com- 
pelleret et astringeret, Nos igitur cum prelatis et baronibus nostris in hac conveucione 
nobiscum congregatis, auditis hincinde proposicionibus et responsionibus , terrigenis ipsis 
allegantibus non nisi per sex grossos de ąuolibet laneo possesso et solum a catholicis, 
vel eciam a prophanis aut scismaticis, quos ab ipsis catholicis agros seu laneos compe- 
rasse (sic) et emisse constaret , predicta Archiepiscopalia exigi pro festo Sancti Martini et 
persolyi debere, domino autem Archiepiscopo econtra allegante et probare volente, per 192 

antecessores suos, yidelicet dominum lacobum et alios i^ro tunc halicienses Arcliiepiscopos 
per uiium fertonem latorum grossorum Bohemicalium de quolibet lanco a quociinque homine, 
sive catholico sive scismatico et cuiuscunąue coudicionis existeret, fiiisse esactum et 
receptura ; satis diu examiuautes liuiusmodi controyersiam , de prelatoriim et baronum 
maturo consilio, tali medio salubri de utriusąue partis conseusu et Yoluntate eam modei^a- 
vimus, ac per lianc uostram seuteuciam diffiuitivam diffinivimus, sentenciavimus , diffini- 
musąue et seuteuciamus, decernentes, eam robur habere perpetue firmitatis. Primo ^ade- 
licet, quod omnes et singuli kmethones sive coloni et incole Ci\itatum, Opidorum, 
Suburbiorum et ■\'illariim, tara bouorum nostrorum Regalium quara uobiliura et terrigeiia- 
rura in diocesi Leopoliensi, cuiuscuiique coudicionis aut religionis fuerint, sive sint pro- 
phani sive scismatici sive catholici in lure Theutonico locati, quolibet raanso sive laneo 
possesso sex grossos latoś pro archiepisiopalibus predictis ipsi domino Archiepiscopo et 
suis successoribus persolrere pro festo saucti Martini singulis annis debent et teneutur, 
esceptis duntaxat colonis Leopoliensibus, qui ut premissura est, per unura fertonem de 
guolibet laneo solverc sint astricti. De laneis autem desertis illi homines , qui eos coluerint, 
aut alłquo anno usum ex ipsis ceperiut seu liabuerint similiter sex grossos latos domino 
archiepiscopo pro tempore existeuti persolvant, si vero inculti et sine usu aliquo per- 
manserint, ab orani solucione sint exempti. Harum quibus Sigillum nostrum presentibus 
est appensum testimonio litterarum. Actum Sandomirie feria quarta antę dominicam Renii- 
niscere (20. Lutego) Anno domini Millesimo quadringentesimo Tigesirao sexto. Prosentibus 
Reverendis in Christo patribus dominis Sbigneo Cracoviensis, loanne Vladislaviensis, Regni 
Polonie Cancellario ccclesiaruni episcopis . Magnificis loanne de Tharuow palatino Craco- 
viensi, loanne de Cziszow Sandomiriensi , Dobkone de Olesnycza Yoyniciensi, loanne de 
Ossoliu Radomiensi et Domarath de Cobilani Biecensi castellanis, raultisque ah^s fidedignis, 
datura autem per manus predicti domini loanuis Episcopi et Cancellary et Yenerabilis 
Yladislai de Oporów Ecclesie sancti floriani antę muros Cracovienses prepositi, Regni 
Polonie Yicecancellary, sincere nobis dilectorum. 

Lecta et admissa per Albertura de Zichlin Regni Polonie Yicecancellarium in 
Leopoli Anno domini Millesimo quadringentesirao sexagesimo secundo '). 

Dyplomat teu został potwierdzony przez Zygmunta I. w r. 1512.; potwierdzenie brzmi 
jak następuje: 

In nojone DOsriNi Amen. Ad perpetuam roi memoriam. Regia Maiestas tunc sibi 
maximam laudem yiudicat, cum aliquid ecclesys pro divini cultus augmento tribuit, vel ') Podpis ten podkanclerzego niewłaściwie wciągnięto do potwierdzenia Zygmunta I., według którego 
dyplom Władysława Jagiełły drukujemy. Jest on Ijowiem od samego dokumentu o 36 lat późniejszy i znajdował 
się na zagiftce oryginalnego dokumentu, tak jak u wielu innych, któreśmy w tym i drugim tomie umieścili. 193 

id, quod antea fiierat concessum, iunovat approbatąue, et ne id ipsuni edax rerum teniyus 
consuraat, litteranim apicibus et testium fidedignoriiui aunotacione pcrhennat. Proiude nos 
Sigismundus dei gracia Rex Polonie Magnus, dux Lituanie neenon Tcrrarum Cracovie, 
Saudomirie, Siradie, Lancicie, Cuj^ayie, Russie, Prussie, Cuimensis, Elbingensis, Pomera- 
nieąue dominus et heres etc. Significamus tenore presencium ąuibus expedit universis pre- 
sentibus et futuris harum uoticiam babitur's : Quomodo in nostra et cousiliarioruui iiostro- 
rum hic nobiscum existeucium presencia constitutus personaliter Revereudissimus in Christo 
pater dominus Bernardinus Yilczek, Arcliiepiscopus Leopoliensis , sincere nobis dilectus, 
supplicavit liumiliter nostre Maiestati, quatcnus eidem priyilegium tenoris infrascripti 
propter eiusdem retustatem, de gracia et munificencia nostris Regys innovare, approbare, 
ratificare et confirmare dignareraur. Cuius ąuidem privilegy tenor seąuitur et est talis. 

Tutaj następuje powyżej oddi-ukowany przywilej ; poczem potwierdzenie brzmi jak następuje : 

Nos itaque Sigismundus Rex prefatus, supplicacionibus predicti Reverendissimi in 
Christo patris domini Bernhardini Yilczek Archiepiscopi Leopoliensis tanąuam iustis et 
racioui cousonis benłguiter annuentes, priyilegium preiusertum in omnibus eius punctis, 
clausulis, condicionibus et articulis ratum et gratum habentes, de certa sciencia nostra, 
ac consiliariorum nostrorum consilio iunovandum, approbandum, ratificandum et confir- 
mandum duximus, iunovamusque , approbamus, ratificamus et coufirmamus presentis scripti 
patrocinio, decernentes ipsum robur perpetue tirmitatis obtinere. In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum presentibus est subappeusum. Actum Cracovie die dominico iu crastino 
festi sancti Yalentini {15. Lutego) Anno domini Millesimo quingentesimo duodecimo, Regni 
vero nostri anno Sexto. Presentibus Reverendissimo et Rererendis in Cristo patribus 
dominis loanne sancte ecclesie metropolitaue Gneznensis et primate, loanne Cracoviensis, 
loanne Poznauiensis , Erasmo Plocensis, Luca Yarmieusis, Mathia Premisliensis et Cau- 
cellario Regni nostri, Nicolao Chelmensis ecclesiarum episcopis , neenon Maguificis, Vene- 
rabilibus et Generosis Spithkone de laroslaw Castollano, Nicolao de Camyenyecz Palatino 
et Capitaneo Cracoviensibus, Nicolao Gardzina de Ludbrancz Poznaniensi, loanne de Tharnow 
Saudomiriensi , laroslao de Lassko Siradiensi , loaime Zaramba de Oalynowa Lancicieusi, 
Nicolao de Crethkow Brestensi, Stanislao de Cosczielecz Iuniwladislaviensi, loanne 
Odrowansch de Sprowa Russie , Nicolao de Pilcza Belzensi , Nicolao Firley de Dambrowicza 
Lublinensi, Otha de Chodecz Podolie palatinis, Liica de Górka Poznaniensi et Capitaneo 
maioris Polonie generali, Cristoforo de Schidlouiecz Sandomiriensi et Vicecancellario Regni 
nostri ac Siradiensi, Sochaczoviensi et Gostincnsi Capitaneo, loanne larandi de Brudzow 
Calissiensi, Andrea de Oporów Brestensi, Thoma de Barthniki Plocensi, Andrea de 
Radzieowicze Sochaczovieusi , lacobo de Siekluka Yoyniciensi, Nicolao lordan de Zakliczin 

25 194 

Yisliciensi, Nicolno de Schidloniecz Radoniiensi, Andrea Czurilo de Sthoj^anoTicze Pre- 
misliensi, Alberto de Pothulice Cameneusi et Nicolao Missopad Czechowiensi Castellanis, 
Stauislao de Chodecz Marschaleo et Capitaueo Leopoliensi, Ańdrea de Cosczielecz Tliesau- 
rario Regni nostri, Scepusiensi, Osswieczimensi, IuniwladislavieDsi et Bidgostiensi Capi- 
taneo Zupparioąue ac Procuratori {sic) generali Cracoviensi, loanne Lathalski Gneznensis, 
Cracoviensis et Lanciciensis ecclesiarum preposito, Petro de Thomice Archidiacono , Sigis- 
mundo Thargouiczki , decretorum doctoribus, loanne Carnkowski Canonicis Craco^^iensibus 
et Stanislao Goreczki preposito Calissiensi Secrctariis nostris , Stanislao laroczki Marsalco, 
Stanislao Chroberski Vexillifero, Incisore et Subpincerna et Nicolao Oczieski magistro aga- 
souum Curie nostre, Costensi, Pisdrensi et Conyneusi Capitaneo, ceterisąue dignitarys, 
Ofticialibus et Ciiricnsibus nostris, Testibus ad premissa fidedignis, Sincere et fidelibus 
nostris dilectis. Datura per manus prefati Reverendi in Christo patris domini Mathie 
Episcopi premisliensis et Regni nostri Cancellary, Sincere nobis dilecti. 

Matliias D. Episcopus Relacio eiusdem Reverendi in Christo patris domini 

et Cancellarius suscripsit. Mathie Episcopi premisliensis et Regni Polonie 

Cancellary. 

Oryginał na pergaminie w arch. kap. metr. lwów. obrz. lać. (Loc. I. nr. 2.) Na jedwabnych 
sznurach koloru białego, czerwonego i zielonego zawieszona na czerwonym wosku wyciśnięta wielka 
pieczęć królewska, taka jak u Dzialyńskiego: Statut litewski Tab. X. nr. 3. Na odwrotnej stronie 
jergamiuu napis spółczesny: 

pro episcopalihiis Byszhupczysna. CI. 

w Medyce 5. Maja 1426. 

Piotr Wlodkowicz z Charbinowic, podstoli sandomirski i jeneralny starosta 

ruski, poświadcza, że Katarzyna małżonka Szymona z Ożeńska sprzedała 

kawał gruntu i staw Maciejowi z Czeszacina. 

In nomine domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Petrus Wlodkowicz 
heres de Charbinowicze, Subdapifer Sandomirionsis et Capitaneus Russie Generalis, Noti- 
ficamus tenore prcsencium ąuibus expedit uuiversis, presentibus et tuturis, ad quorum 
noticiam presens pagina deveuerit: Quomodo veniens coram nobis Nobilis Katherina, 
Consors Symonis de Oszensco ') legittima, sana mente et corpore, non coacta, non •) Ożańsko wieś w pow. jarosławskim. 195 

compulsa, nec alicuius suggestionis dolo seducta, sed ipsius bona deliberacione prehabita, 
suorum quoque amicorum salubri et maturo arbitrio freta consangwineorum porciouem 
agi'i spacy quiuqiie cum medio laneorum ad latitudinem, ad longitudiuem vero usqiie ad 
granicies Zurowsky et ipsius coiitiuue adiacentis , unacum stagno alias luto , in quo piscina 
est parauda, uobili Mathie de Czescbaczino ') suisque successoribus legittime procreatis et 
procreaudis veudere disposuit et veiididit pro trigiuta marcis monetę polouicalis numeri et 
ponderis in Regno communiter decurrencium, quamlibet marcam quadraginta octo grossis 
computando, et in perpetuum rosiguavit habenduiu, tenendum, utifruendum, vendendum, 
commutandum, alienaudum et ad usus proprios et beueplacitos couvertaudum (sic), prout 
sibi suisque successoribus legittimis yidebitur expedire, pacifice quoque, liberę, ąuiete et 
sine quovis impedimento possidendum perpetuis temporibus et in evum cum omni eo iure, 
potestate et dominio velud (sk) ab eadem est possessa. Harum quibus Sigillum presen- 
tibus nostrum est subappensum testimonio litterarum. Actum in Medlca -J ipso die Domi- 
nice Rogacionum Sub Anno domini Millesimo Quadringeutesimo Yicesimo Scxto etc. Pre- 
sentibus Nobilibus viris dominis lohanne de Gołuchów, Paulo Golambek de Zamechow, 
Nicolao de Czelaticze, Barthoklo Ozeg de Nakel, Hriczkone de Wolcziczowo, Nicolao de 
Malczicze alysque quampluribus testibus fidediguis. Datum per manus Petrassconis Czarno- 
chowsky, Notary nostri, sincere nobis dilecti ^). 

Oryginał na małym arkusiku pergaminowym , diobnem ale czytelnem pismem pisany, bardzo 
dobrze zachowany, w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 14.) Na pasku pergaminowym zawieszona była 
pieczęć, która zaginęła. 

CII. 

w Przemyślu 19. Listopada 1427. 

Jan Mężyk z Dąbrowy, wielki cześnik i starosta ruski, poświadcza, że 
Jan z Ożeńska i Katarzyna siostra jego wraz z synem swym Janem 
sprzedali wieś swą Ożeńsko Maciejowi z Czeszacina za 177 grzywien. 

Nos lohannes Mauszyk de Dambrowa, Suppreraus pincerua mensę Regalis et Capi- 
taneus Russie generalis, necnon Dobeslaus de Sprowa, Subcamerarius eiusdem terre ') Cieszacin wieś w pow. jarosławskim. 
'') Medyka w pow. przemyskim. 

^) Jedyny nam znany przykład tej formuły; Datum per mauus etc. w prywatnym dokumencie. Wido- 
cznie p. Piotr Włodkowicz naśladuje króla. 

25* 196 

Russie, Petrus de Grochowiecz '), Iudex przemisliensis , Syenco de Syennow ^), Waschco 
Bogdauowicz de Woiutice ^), lasclico de Myezinice *) et lanussius Dzalosa de Darowice *) 
Significamus tenore presencium, ąuibus expedit , uuiversis, presentibus et futuris, presen- 
cium noticiam habituris: Quomodo ad nostri venientes presenciam Nobilis lohannes de 
Ossensko *) cum Generosa Katherina, sorore sua germana, et lohanne filio dicte Kathe- 
riue, sani mente et coi'pore, non compulsi, ncc coacti, neque aliąuo errore oblivionis 
seducti, sed ex certa sua sciencia ac deliberacione voluntaria, suam hereditatem seu 
villam dictam Ossensko, in districtu przemisliensi sitam, Nobili Matliie de Czessacino '') 
pro Centum septuaginta et septem marcis numeri et ponderis polonicalium tamąuam veri 
et legittimi heredes mortificantes alios esse propinąuiores , iu perpetuum vendiderunt, rite, 
realiter et cum effectu coram nobis resignaverunt, cum omnibus et singulis utilitatibus, 
fructibus, iuribus, dominys, proyeutibus et appendys universis, que ibi sunt aut in poste- 
rum fieri possent, ndelicet cum toto agro ad curiam spectante et cum prato inferius 
ville predicte incente, cum ambabus ipsius prati rippis {sic), siham ac eciam piscinam ia 
medio ville iaceutem, unacum Scultecia cum quinque kmethonibus, tliaberna, duobus 
laneis et gays ad dictam Sculteciam ac eciam hereditatem seu ^dllam Ossensko pertinen- 
tibus, prout solimet et sui successores *) et antecessores teuuerunt, habuerunt et possi- 
derunt {sic), nithil pro se aut suis aliquibus excipiendo et reservando, sed per ipsum 
Mathiam aut ipsius posteros legittimos habendum, tenendum et possidendum ita longe et 
late, prout in se predicta hereditas circumferencialiter est distincta et limitata. In cuius 
rei testimonium Sigilhim nostrum Capitaneale presentibus est appensum testimonio littera- 
rum. Datiun in Przemisl feria quarta ^) ipso die sancte Elizabetis Anno domini Millesimo 
ąuadriugentesimo vicesimo septimo '"). ') Grochowice w powiecie przemyskim. 

*) Siennów w pow. łańcuckim. 

') Wojutycze w pow. Samborskim. 

*) Mieżyniec także Niżyniec w pow. przemyskim. 

*) Darowice w pow. przemyskim. 

') i ') Zobacz objaśnienie dodane do nr. CI. 

*) Wyrazy te „sui successores" pisarz napisał bez sensu, poprawił sig dodając „et antecessores", lecz 
pierwszych nie wykreślił. 

') W r. 1428 Św. Elżbieta przypadała na Piątek a nie na Środ§, jak tu powiedziano (19. Listopada). 
19. Listopada r. 1428 dokument ten nie mógł być dany, bo sig na niego już powołuje król Władysław Jagiełło 
w przywileju wystawionym w Jedlnie 18. Lutego 1428 r. (nr. CIII.) Dokument ten musiał wigc być wj-stawiony 
przed tym dniem. Ponieważ cała zewngtrzność dokumentu pokazuje, że jest to oryginał, a dzień św. Elżbiety przy- 
padał na Środg w r. 1427, przypuszczamy, że wystawiono go w r. 1427 a nie 1428, a przez omyłkg napisano 
o c t a V o, które poprawiamy na septimo Wydawca w „Dod. do Gaz. Lwowsk." wcale na to nie zwrócił uwagi. 

' ") W oryginale o c t a v o. 107 

Oryginał na pergaminie bardzo dobrze zachowany, czytelnie pisany, z oderwaną pieczęcią, 
po której pozostał tylko pasek pergaminowy, znajduje sig w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 17.) Na 
odwrotnej stronie jeden napis z końca XVI. lub XVII. wieku podający treść, drugi późniejszy 
opiewa: 

Anno Domini 1428 feria ąuurta ipso Elisdbete. 
Nic się z tych granic wyrażonych w Donacyi nie nauczy. 
Dokument ten poprzednio już drukował Fr. X. Wolański w „Dod. tyg. do Gaz. Lwowskiej" 
r. 1854 nr. 31. nie zważając wcale na trudności, jakie treść jego nasuwa, a które powyżej wyłuszczyłem. CIII. 

w Jedlnie i8. Lutego 1428. 

Władysław Jagiełło potwierdza dwa kupna dokonane przez Macieja z Cie- 

szacina przed starostami lwowskimi Piotrem Wołczkowiczem z Charbi- 

nowic i następcą tegoż Mężykiem z Dąbrowy. 

In nomine domini Amen. Ad perpetuam rei memoriara. Quia tunc multis errorum 
et dubiorum prudenter occurrimus iucomodis (sic), dum gęsta etatis nostre litterarum 
apicibus et fidedignorum testimonio perhennamus, Proinde Nos Wladislaus dei gracia Rex 
Polonie necnon terrarum Cracouie, Sandoniirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie Lyttliwanieąue 
Priuceps Suppremus, Pomorauie Russieąue doraiuus et lieres etc. Sigiiificamus tenore 
preseucium ąuibus expedit universis , preseutibus et futuris , presencium uoticiam habituris : 
Quomodo ad uostre maiestatis et nostrorum Baronum accedens presenciam Nobilis Ma- 
thias de Czeschaczin , fidelis noster dilectus , ąuasdam litteras resignacionis bonorum here- 
ditariorum coram nostris Capitaneis Russie, ridelicet magnifico Manzikone de Dambrowa 
moderno Capitaneo Leopoliensi et Petro Wlodcouicz de Charbinouicze , immediato ipsius 
antecessore, rite ac legittinie factas nostre exhibuit maiestati, ąuarum prima continebat '): 
Quoniodo yenientes Nobilis Johannes de Oschensko cum Nobili et Geuerosa Katharina 
Sorore sua germana et lohanne filio dicte Katharine hereditatera suam Oschensko ipsis 
quucunque iure competentem cum omni iure , proprietate et dominio Nobili Mathie de Cze- 
schaczin ac ipsius legittimis successoribus iusto , legittimo ac irrevocabili yeiidicionis tytulo 
pro Centura Septuaginta et Septem Marcis monetę, nuraeri et ponderis Polonicalium in 
perpetuura yendiderunt et realiter cum effectu temporibus perpetuis resignarunt. Alterius '') ') Porównaj dokumenta nr. CI. i CU. 
') Porównaj nr. CI. i CII. 198 

Tero littere effectus erat talis: Qualitei- venieus Nobilis Katherina Consors Simouis de 
Oschensko sortem hereditatis sue, quani liabuit ibidem in Oscheusko, in latitudine quinque cum 
medio laneorun , ąiiorum longitudo graniciebus Zurowsky est contermina et usque ad eas se 
protendit, imacum stangno vulgariter Blotho, iu quo piscina poterit preparari, construi 
et fundari, Nobili Mathie de Czeschaczin suisque legittimis successoribus eciam cum omni 
iure , proprietate et dominie pro Triginta marcis mouete '), numeri et ponderis polonicalium 
yendidit ac iusto rendicionis tytulo in perpetuum resigna^-it supplicavitque nostre 
maiestati idem Mathias instantissime , quatenus litteras buiusmodi per ipsum nobis oblatas 
et presentatas, ut prefertur, de innata celsitudinis nostre clemencia confirmare, ratificare 
et approbare dignaremur. Cuius peticionibus tamquam iustis et racioni consonis benigniter 
acclinati, ipsas ratificamus, confirmamus et approbamus tenore presencium mediante, decernentes 
ipsas robur optinere (sic) perpetue firmitatis. Harum quibus Sigillum nostrum presentibus est 
appensum testimonio litterarum. Actum in ledlna feria quarta Cinerum Anno domini Millesimo 
Quadringentesimo ricesimo octavo, Presentibus Reverendis in Ćhristo patribus domiuis 
Alberto dei gracia Archiepiscopo et Primate Gneznensi, Sbigneo Cracouiensi, lohanne 
Chelmensi Episcopis, lohanne de Tarnów Cracouiensi, Nicolao de Michałow Sandomiiiensi, 
Marcissio de Ryttwany LancicienSi Palatinis, et alys quanipluribus fidedignis. Datum per 
manus Yeuerabilium yirorum dominorum lohannis Decani Cracouiensis , Cancellary, et 
Stanislai Czolek Yicecancellary Eegni Polonie, sincere nobis dilectonim. Scriptum per 
Leonem Notarium de Clodnia, predicto domino Yicecancellario referentem. 

Pergaminowy oryginał dobrze zachowany w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 15). Pieczęć oderwana, 
pozostał po niej sznur jedwabny kolorów bronzowego, czarnego i czerwonego. Na odwrotnej stronie 
parę niedawnych napisów , nie zawierających nic ważnego. CIV. 

w Oświęcimie roku 1428. 

Kassek (Kazimierz) książę oświęcimski poświadcza, że Michał sołtys 
z Zorzowa wypłacił córce swej Ełźbiecie wiano. 

In nomine domini Amen. Quonłara ea, que fiunt in tempore, siniul cum tempore 
labescunt, nisi litterarum proborumque testium munimine roborentur, Proinde Nos Cassek *) ') Zamiast monetę pisarz przez omj'2kf napisał monenete. 

*) Eazimierz I., sj-n Przemysława, panował do 7. Kwietnia 1433 r. 199 

dei gracia diix Osswencziraiensis Significamus tenore presencium , ąuibus expedit , universis et 
singulis : Qiiomodo nostri veuieus in presenciam Famosus vir Michael Scultetus de Zorzow ') cum 
filia sua Elisabeth, recognovit: quod eidem filie seu Elizabeth ex parte dotalicy satisfaccionem 
exhibuit plenariam eam pro ipsius porcionehereditaria, que sibi cedere debuit, pecunys paratis 
expediendo, que pariformiter ^) prescripta Elizabeth , MichaelisSculteti preuomiuati filia, hoc 
ipsum fassa est , maternalia et patrimonium totaliter abnegans, se nichil ad ea habere et his 
contenta esse. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est subappensum , 
hys presentibus testibus fidedignis, videlicet domino Nicolao Szadowsky protunc Capitaneo 
Osswenczimensi , domino Nicolao lawyschowsky ^), Nobili domino Zyema de Grodzecz, 
domino Szulek de Brzeznycza, domino Paulo de Żebracze '') et alys ąuamplurłbus fidedignis 
hominibus. Datum in Osswenczim Anno domini Millesimo ąuadringetesimo (sic) yicesimo 
octavo. 

Oryginał na ćwiartce pergaminowej dobrze zachowany w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 16). 
Pieczgć zagingła, pozostał pasek pergaminowy. Na odwrotnej stronie napis współczesny. 

Super partem scultecie in Zorzow. 

Dokument ten poprzednio drukował już Fr. X. Wolański w „Dod. Tyg. do Gaz. Lwowsk.", 
1854, nr. 52. 

CV. . 

w Wiślicy 27. Marca 1430. 

Jan ze Sprowy sędzia i Zawisza z Oleśnicy podsędek sandomirscy po- 
świadczają, że Strasz z Pawiowa zastawił dwie części dóbr swych 
Piekoszowskich Piotrowi Odrowążowi ze Sprowy za looo grzywien 
szerokich groszy pragskich. 

Nos lohannes de Sprowa Iudex et Zauissyus de Oleschnicza Subiudex Terre Sau- 
domiriensis Generales, universis et singulis tara presentibus quam futuris, quibus expedit, 
profitemur presencium per tenorem: Quia nostraui aliorumque dominorum in colloquio 
generali Wysliciensi nobiscum presidencium acccdens presenciam personaliter Strennuus ') Zorzów wieś pod Skawiną w wadowicljiem. 
') „per for miter" wydrukowano w „Dod. do Gaz. Lwowsk." 
^) Jawiszowice między Oświgciraem i Białą nad Wisłą, dziś stacya koleji żelaznej. 

') Brzeźnica, Grodziec dziś Grójec, Żebracza, wsie w ks. oświęcimskiem i zatorskiem. (Zobacz Gątkowski, 
Rys dziejów ks. oświgoimskiego i Zatorskiego, Lwów, 1867.) 200 

Miles dominus Strasschyus de Pawiow lieres, sanus mente et corpore existens, non com- 
pulsus, non coactus nec aliquo errore seductus, sed de bona et libera ipsius voluntate 
recoguovit publice, quod duas partes suarum villarum infrascriptarum videlicet in Pyekos- 
schow, in Sczukouicze, iu Brunnicza, iu Manczigost, iu Losschen et in Gnewcze '), cum 
omni iure et dominio, proiit solus easdem tenuit, habuit et possedit, necnon cum omni- 
bus et singulis utilitatibus , censibus, fructibus, redditibus, obvencionibus et attinencys 
universis, videlicet areis, curys, domibus, edificys, kmethonibus, incolis locatis et in 
posterum locandis, agris, pratis, gaj-s, virgultis, silvis, borris, mericis, nenioribus, melli- 
ficys, yenacionibus , piscinis, molendinis, fluvys, aquis et earnm decursibus ac alys qni- 
buscumąue dicantur uominibus, que tamen ibidem modo sunt et in posterum quacunque 
arte poteriut iuveniri, et prout iamdicte due partes yillarum memoratarum in earum 
limitibus et metis late longeque ac circumferencialiter sunt distincte , limitate et consignate> 
uicliil pro se vel pro sua legittima posteritate in eisdem penitus excipiendo, in Mille 
marcis latorum grossorum Pragensium , numeri polonicalis consueti , Strennuo militi domino 
Petro alias Odrowansz ibidem de Sprowa heredi et ipsius legittime posteritati proposuit 
et omnimode obligavit. Ita tamen quod idem dominus Petrus cum sua legittima posteri- 
tate iamdictas medietates yillarum memoratarum, sic ut premittitur, tenebit, habebit et 
modo bereditario possidebit, morę aliarum obligacionum, tamdiu quoHsque sibi mille Marce 
predicte per aliquem propinquonim Strassy memorati secundum conswetudinem in talibus 
obsers^atara integraliter exsolventur, promittensque et se presentibus inscribens iamdicto 
domino Petro Strassyus predictus occasione predictarum duarum porcionum hereditatum 
memoratarum ab omni impedimento cuiuslibet personę ubilibet intercedere ac relevare 
iuxta conswetudinem terrestris iuris. Haeum qnibus in testimonium uostra presentibus 
Sigilla sunt appensa. Datum in Colloquio generali Wysliciensi feria secunda proxima post 
dominicam Letare Anno domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo, Presentibus hys 
dominis Strennuis Nobilibusąue Militibus Dobeslao de Grzibow domini Nicolai Palatini, 
laschone Czechamol domini Micbaelis Castellani Sandomiriensium locatenentibus, Floriano 
Castellano Wysliciensi, "Wenerabiliąue Magistro Hotya Decano Sandomiriensi, Nemerza de 
Lucowa, Filipo de Chroberz heredibus et alys multis. Scriptum per manus Honorabilis 
Nicolai Custodis Ecclesie Oppathouiensis. 

Oryginał na ćwiartce pergaminowej nadzwyczaj drobno ale czytelnie pisany, w jednem miejscu 
nieco uszkodzony znajduje się w Zakł. Nar: Im. Ossol. (nr. 262). Zawieszone były dwie pieczęci, 
po jednej pozostał pasek pergaminowy, po drugiej tylko wcięcie, przez które pasek był przecią- 
gnięty. Na odwrotnej stronie parę napisów, najdawniejszy, zdaje sif z XV. wieku: 

liiera xHper pyekoschoic. 

') Piekoszów, Szczukowice , Brynica, Łosień w dawnem wojew. p;i mlomierskiem, obwodzie opoczyńskim, 
powiecie szydlowieckim. Manczigosta i Gaiewca odszukać nie było można. 201 CVI. 

w Krakowie lo. Grudnia 1431. 

Władysław Jagiełło nadaje na własność Icapitule metropolitalnej 40 

łanów ziemi w dąbrowie i lasach pomiędzy wsiami z jednej strony Skni- 

łowem, Obroszynem i Stawczanami, z drugiej Hodowicą aż do drogi 

wiodącej do Szczerca. 

In Nomine Domini Amen. Quia hominura moderni status condicio, que cito labilis 
sit, memorie sue et gestomm summe sibi reąuirit et exoptat actus cuiuslibet rei scrip- 
turarum literali testimonio perhennare ad meraoriam universoram diuturnam, unde Nos 
"Wladislaus Dei gracia Rex Polonie necnon Terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lan- 
cicie, Cuyavie, Lithwanieąue Princeps Supremus, Pomeranie Russieąiie Dominus et Heres 
etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit. universis tam presentibus quam futii- 
ris presencium noticiam iiabituris, Quamquam Regia maiestas nostra singulis subditis suis, 
quos ad yoluntatis sue obsequia grata et accepta habiles conspicit et intentos liberalitatis 
sue dexteram extendere consuerit, multo magis tenetur illis, qui die noctuque precium 
meditacione assidua vigilant et iuteudunt, pro eiusdem statu et prospero successu Regui 
Celsum Domiuuiu . exorare pietatis et munificencie sue graciam ostendere. Et quia volentes, 
ut Ecclesia Metropolitana Leopoliensis , ad quam sumus specialiter affecti, tarnin laude et 
honore Dei, quain eciara persouarum pUiralitate, uti alie Ecclesie Regni nostri augmentari 
valeat et insigniri , nt in ea salubris memorie nostre peragatur suffragium , zelo devocionis 
.accensi dicte Ecclesie Metropolitane et.ipsius prelatis, canonicis totique capitulo in et super 
quibusdam raericis et syMs dosertis, que consistunt Inter villas nostras Crznilow, Obro- 
szyn et Stawczany ab una parte et alia ville Hodowice ') usque ad viam Sczyreceusem se 
protendentes , in terra Russie et districtu Leopoliensi sitis, quadraginta laueos •) una 
cum excrescencys alias obszary plenum damus et omnimodara tenore presencium concedimus 
facultatem exstirpare, enicnsurare et hominibns collocare alias(iue utilitates, que inibi 
fieri poterint , pro libitu ipsorum yoluntatis erigere et augmentare per dictam Ecclesiani 
Leopoliensem, Prclatos et Canonicos totumque Capitulum ipsins Ecclesie dictos qHadra- 
ginta lancos et quascnuque alias utilitates in dictis mericis et sylvis constructas, erigendas 
et in futurum quoque reparandas, cum omni iure, dominio et proprietate tenendi, liabendi, 
utifriicndi et pacifice temporibus perpetuis possidendi. Haruni quibus sigillum nostrum ' ) Sknilów, Hodowice . Szczerzec w pow. lwowskim ; Obroszyn i Stawczany w gródeckim. 
') Na tern miejscu stanęła wieś Basiówka. 

26 202 

appensum est testimonio literarum. Actum Cracouie feria secunda proxima post festum 
concepcionis sancte Marie Yirginis gloriose (10. Grudnia) Anno domini Millesimo Qua- 
dringentesinio Tricesimo primo , Presentil)us Revereudis in Christo patribus Alberto Archie- 
piscopo guezuensi et primate, Sbigneo Episcopo cracoviensi, Magnilicisąue Strennuis et 
Nobilibus Nicolao de Michałow Castellano, lohanne de Tharnow Palatino cracoriensibus, 
Petro Schaffi'anecz Sandomiriensi et Sandiwogio de Ostroróg Poznaniensi Palatinis multisque 
alys fide dignis fidelibus nostris. Datum per raanus Rererendi in Christo patris lohannis 
Episcopi Wladislaviensis , Regni Polonie Cancellary necnon Yenerabilis Wladislai de Oporów 
decretorum doctoris, prepositi sancti Floriani extra muros Cracovienses et eiusdem Regni 
Polonie Yicecancellary, sincere nobis dilectorum. 

Według kopii urzędowej w arch. kap. metr. Iwowsk. obrz. łac. Dokument ten był poprze- 
dnio z wielu myłkami drukowany jako dodatek do rozprawy Al. lir. Stadnickiego: Ziemia lwowska 
w XIV. i XV. wieku (Bibl. Os.sol. III. str. 102 i 103). Podano tam, że według oryginału w archiwum 
konsystorza, taki oryginał atoli w archiwum tern sig nie znajduje; że zresztą, w Bibl. Ossolińsk. 
dokument powyższy nie był drukowany według oryginału, wynika między innemi jeszcze ztąd, 
ie przywilej umieszczony tamże kończy się słowami: Locus sigilU regni sub appensu, co przecież 
żadną, miarą, stać nie mogło w oryginale, lecz tylko w kopii. CVII. 

w Żydaczowie 5. Marca 1435. 

Ziemowit, książę mazowiecki, zwalnia właścicieli Obłaźnic od wszelkich 
ciężarów, przenosząc ich z prawa poddaństwa na prawo ziemskie. 

Semouithus Dei gracia Dux Mazouie etc. Significamus teuore presencium quibus 
expedit universis tam in-esentibus quam futuris, horum noticiam habituris: Quoniam atten- 
dentes debita obseąuia fideliaąue merita, quibus nobis nobiles Ignatius Oblaznycz, Sudko 
gener ipsius ot Licz filiaster eiusdem Ignacy de Oblaznycze '), nostri fideles sincere dilecti, 
complacuerunt et ad amplius adaucta fidelitatis ipsorum constanciadante domino studebunt pro- 
mereri, ipsos et eorum quemlibet cum ipsorum prole legittimavolentesprosequi nostris ducalibus 
uberius gracia et favore, ab omnibus servicys curiensibusetquibuslibetcommunibuseos et eorum 
ąuemlibet eximimus , absohimus et pcrpetuo libertamus , ut ad ea super amplius nullatenus per 
aliquem uostrorum dignitarioruui et officiaiium astringantur neque teneantur perpetue et ') Oblaźnica wieś w pow. żydaozowskim. 203 

in cviim . jmmo ipsos de lure Servili m las Torrestre transkitos teneant, liabeant et 
obseryent; racione cuius (iiiidem uostre gracie ipsis taliter, ut premittitur, per nos facte, 
prefati Ignatius, Siidko et lacz ipsoi-uuiąue piieri legittinii ad ąuamlibet expedicionem 
generałem, dum alj' terrigene monebuutur, nobis et nostris successoribus una hasta duabus 
balistis circumsita cum alys Terrigenis servire tenebuutur temporibus perpetuis, totiens 
ąuotiens extiterit oportunum ; eo tamen non obmisso, quod decimani de illic ab antiquo 
pro nobis dari solitam et consuetam iuxta anti(iuam consuetudinem nobis dandam reserva- 
mus; eo adiuncto, quod dum et ąuotiens nos ad rillam ipsorura Oblaznicze dictam causa 
recreacionis nostre ad renaudum yisitare sive descendere contigerit, quod ipsi Iguatius, 
SudlvO et lacz ipsorumque pueri iam dicti ]jro nostro felici adventu stacionem iuxta anti- 
quam consuetudinem nobis teneantur ministrare oportunain ; demum dura contigerit ursum 
ąuerere, ipsum ąuerant et indagari teneantur. Datum in Zudaczow Sabbato proximo antę 
Invocavit Anno domini Millesimo Quadringentesimo tricesimo quinto Sigillo nostro presen- 
tibus in pleniorem firmitudinem sub appenso, pi^esentibus ibidem Strennuis et Nobilibus 
dominis Gothardo de Miczow, lohanne Thabasch dc Zalusky nostro Rawensi Subcamerario, 
lolianne de Nyeborow, lohanne Sw}-nka de Zelona , Andrea Hriczkouicz de Borthnyky, 
Senkone Proczowicz de Rudnyky nostro ludice Zudaczouieusi, Demetrio Dauylowicz de 
Ruda, Hi-aschkone de Mlenyszcza et alys quam phiribus nostris fidedignis. Scriptum per 
Gregorium de Brzezini nostruni Notarium. 

Pergaminowy oryginał uszkodzony w bibliotece Włodz. hr. Dzieduszyckiego. Pieczęć wraz 
z sznurem oderwana. CVIII. 

We Lwowie 5. Października 1440. 

Jan z Tarnowa, dziedzic na Jarosławiu, uposaża altarzystę przy kościele 
parafialnym w Jarosławiu. 

In nomine domini amen. Tunc enim multorum errorum dubys prudeuter occurri- 
mus, dunr acta etatis nostre literarum apicibus ac fidedignorum testimonio perennamus. 
Proinde Ego lohanncs de Tarnów et heres de laroslaw notum facio teuore presentiura 
nniyersaliter singulis siugulariterque uniyersis presentium temporiterque futurorum. quibus 
nosse fuerit oportunum: Quomodo de libero meo arbitrio et yoluntate spontauea, nullo 
errore ac dolo circumventus , meorum amicorum utifruens maturo consilio, octo marcas 
pecunie, numeii dintine in Regno Polonie consueti, in et super Teoloneo (s/c) meo 204 

laroslauiensi eiiisdera mouete et generis, quam ego aut mei posteri legittimi in eodem 
predicto Teoloneo pro tempore exigani et levabo protuuc occurrente discreto viro domino 
Bartliolomeo Rectori Ecclesie pairocliialis in Eohathiu ') pro Ceutum sexagenis, quarum 
medietas, yidelicet quinquaginta sexagene, in latorum grossorum Pragensium aniplitudine 
ac alie quinquaginta sexagene in mediorum grossorum Cracouiensium quantitate se proten- 
debant, necnon pro quatuor sexagenis minutę pecunie rendidi, resignavi iustoque titulo 
venditiouis iiTerocabiliter vendo et resiguo presentium per tenorem pro altari in Ecclesia 
parrochiaU in laroslaw in honorem omnipotentis Dei, Sancti Nicolai et Sancti Stanislai 
dedicato, per ipsumque predictum dominum Bartholomeum ob remedium salutis sue meeque, 
suorum ac meorum progenitorum pro animabus necnon pro eiusdem altaris regulator^ 
erecto et fuudato. Quod quidem altare sepedictus dominus Bartholomeus tantum semel 
conferre, cui vuhierit, habebit potestatem. Ipso vero defuucto collatio et ius patronatus 
altaris predicti ad me vel meos successores legittimos debet devolvi et omniuo devenire. 
Hoc itaque expresso: quia prefatus dominus Bartholomeus vel eius successores regulato- 
resque iaradicti altaris in qualibet septimana annis singulis duas missas circa hoc idem 
altare: unam feria secunda pro animabus, alteram feria quarta pro peccatis aut altera 
dierum, qua ipse seperecitatus dominus Bartholomeus vel successores edicti altaris fuerit 
dispositus ad legendum, est astrictus. Etiam in una dierum singulis hebdomadis anni 
une rigilie per recitatos successores debent legi et cantari ^) necnon concinnis quatuor 
temporibus anni cuiuslibet duplices yigilie in memoriam fidelium defunctorum per eosdem 
successores teuentur decantari. Quarum quidem octo marcanim censum sepenarrati altaris 
ipse dominus Bartholomeus eiusdemque altaris successores singulis annis in quibuslibet 
quatuortemporibus per duas marcas in predicto theoloneo laroslauiensi eviternetollere etlevare^) 
debebit cum efFectu pecunie et monetę protunc currentis aut quam protunc ego yel mei sucessores 
legittimi tollam et lerabo. Et ut solutio census predicti yidelicet octo marcarum perpetuis tempo- 
ribus suo in effectu et conditione persistat, Ego et mei successores legittimi huiusmodi 
solutionem census edicti altaris impedire yel quovismodo infringere per nullum eventum 
fallacie astringor, seu etiam eandem pecuniam predicti census ab altari sepedicto yel 
a Rectore eiusdem altaris in toto aut in parte alienare yolentibus cuiuscunque status aut 
conditionis fuerint, debeo et teneor et quilibet meorum successorum legitimorum fide et 
honore iuxta formam iuris tueri et defensari , ut hec ycnditio et resiguatio sit rata roburque 
obtineat firmitatis perpetue presenti sigilli mei appeusione duxi roborandum. Actum et 
datum Leopoli feria quarta proxima post festum Sancti Michaelis archangeli Anno domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo, presentibus Magnifico et Strenuo domino ') Jarosław i Rohatyn miasta powiatowe w Galicyi. 

') or ar i wydrukowano w „Dod. do Gaz. Lw." ') lavare wydr. w „Pod." 205 

Raphaele de Tarnów fratre raeo Capitaneo Leopoliensi necnon Castellano Wojuiczensi et 
alys nobilibus yidelicet de Ljeszcze Wojewoda Leopoliensi, Petro de Kampa ') et Aiidrea 
eiusdem fratre de ibidem, necnon discretis viris yidelicet domino Petro Custode Leopo- 
liensi, Martino altarista in ibidem Capellanis Leopoliensibus et alys fiuam pluribus 
fidedignis etc. 

Pergaminowy oryginał w Zakł. Nar. Im. Ossol. (nr. 18.) dość dobrze zachowany. Pieczątka 
na zwyczajnym wosku wyciśnięta, na sznurku jedwabnym koloru modrego i czerwonego zawieszona, 
przedstawia odcisk herbu Leliwa z zatartym napisem w otoku. Na odwrotnej stronie pergaminu 
jeden napis podaje treść dokumentu, drugi brzmi: 

Anno Domini 1743 Mensę Novembri in Yisiłatione Generali JEccIesiae Collegiatae laro- 
slaviensis peracta praesens Privilcgiuin procluctitm. 

Dokument ten poprzednio już drukował z parą drobnych myłek Fr. X. Wolański w „Dod. 
Tyg. do Gaz. Lwowsk." 1854, nr. 47 i 48. 

CIX. 

w obozie nad Dunajem pod miastem Orszawą 25. Lutego 1444. 

Władysław Warneńczyk przenosi wieś Brozów czyli Lubotańcze należącą 

do Jana Bala z Boiska na prawo niemieckie i zamienia ją na miasto 

z nazwą Lubotańcze , dziś Nowotaniec. 

In nomine domini Amen. Ad perpetuum rei memoriam. Quia tunc multis errorum 
et dubiorum prudenter ocurimus (sic) incoraodis {sic), dum gęsta etatis uostre litterarum 
appicibus (sic) et fidedignorum testimonio perhennamus , proinde Nos Wladislaus dei gracia 
Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. Rex necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, 
Lancicie, Cuyauie, Lithwanie princeps supreraus, Pomeranie Russieąue dominus et heres 
etc. Significamus tenore presencium quibus expedit universis , presentibus et futuris , pre- 
sencium noticiam habituris: Quomodo per Generosum et Nobilem loliannem Bal de 
Boyska, fidelem nostrum ddectum, oblata nostre Maiestati peticio coutinebat: Quatenus 
yillam suam Brozow alias Lubothaneze *) in districtu Sanoczensi sitam , in civitatem lure 
Theutunico, quod Maidburiense dicitur, errigere et transferre dignaremur, Nos itaąue 
habito diligenti respectu ad constantis fidelitatis obseąuia et pure fidei merita eiusdem 
lohanuis, ąuibus Maiestati nostre complacuit et adhuc complacere poterit aucto fidelitatis ') Krarapa wydrukowano w „Dod. do Gaz. Lw " 
*) Dziś Nowotaniec miasteczko w powiecie sanockim. 206 

•stadio prestancius la futurum, horura iutuitu volentes ipsiim specialium graciarum uostra- 
rum proseąui favoribus et ad obseąuia iiostra continuo reddere prompciorem, peticionibus 
ipsius benigniter annuentes , sibi et suis successoribus legittimis chitatera sen opidum [sic) 
de yilla predicta iure tlieutunico Maidburiensi noraineąue et Yocabulo Lubothancze appel- 
landam, plenain damus teuore preseucium errigendi facultatem. In quo forum annuale bis 
in auno ąuolibet, videlicet die dominico antę festum penthecosten, aliud vero una septi- 
mana antę festum natiritatis Sancte Marie virginis, septimanaleąue singulis ferys tercys 
in (jualibet septimana statuimus celebrandum, dantes et concedentes potestatem et plenam 
libertatem omnibus et singulis mercatoribus et horaiuibus utriusąue sexus ad dictum 
opidum (s/t) Lubotancze cum ipsorum rebus et mercancys reniendi, res et mercancias ipsorum 
cuiuscumque generis existant vel speciey yendendi, emendi. comutandi (sic) ac secundum 
beueplacitum ipsorum disponendi et ad propria dispositis vel non dispositis redeundi, 
decernentes ipsos in accedendo et recedendo nostra potiri securitate, nisi tales sint, quos 
iura non peniiittunt, ipiibus omuino et merito fidedignorum consorcia denegantur. 
Quod quidem opidum Lubothancze cum omnibus et singulis attinencys , appendys, coherencys 
et pertinencys. prout in suis metis et limittibus longe. late et circumferencialiter est 
limittatura ot distinctum, eximimus de Iure polouico in lus tlieutunicum , quod Maidburieuse 
dicitur, quo alie civitates in regno nostro sibi vicinate gaudent et fruuntur. transferimus 
perpetuo duraturum; removentes ibidem omnia Iura polonicalia, modos et conswetudines 
universas, que ipsum lus tlieutunicum plerumque consweverunt et sunt solita pei'turbare. 
'Eximimu3 insuper et perpetuo liberamus ac absohimus cives et incolas civitatis seu opidi 
predicti presentes et futuros ab omni iurisdicione (s/c) et potestate omnium regni nostri 
pallatinorum {sic), castellanorum, capitaneorum, dignitariorum , iudicum, subiudicum cete- 
rorumque officialium et ministerialium eorundem, ut coram ipsis vel ipsorum aliquo pro 
causis tam, magnis quam par\Yis puta incendy, furti . homicidy, membrorum mutilacionis 
seu quibusvis alys euormibus excessibus citati mininie respondebunt nec aliquas penas 
sohere. tenebuntur, sed cives et incole civitatis predicte coram advocato suo ac consulibus 
et iuratis, qui pr.i tempore fuerint, adyocatus vero coram predicto lohanue Bal aut suis 
successoribus legittimis et hoc non alit er, quam suo Iure theutimico Maidburiensi omnibus 
de se querulantibus respondere sit astrictus ; in causis autem criminalibus et capitalibus 
superius expressatis advocato eiusdem civitatis, qui pro tempore fuerit, in metis et gra- 
nicys eiusdem, iudicandi, corrigendi, puniendi, condempnaudi plenam damus et coucedimus 
omnimodam potestatem, prout hoc ipsum lus tlieutunicum Maidburiense in omnibus suis 
punctis, condicionibus , articulis et clausulis postulat et rcquirit; iuribus tamen nostris 
rcgalibus semper salwis. Harum quibus sigillum nostrum est appensum testimonio litte- 
rarum. Actum in loco campestri stacionis in ripa Danuby circa opidum Orschawa feria 207 

tercia in crastino Sancti Mathie apostoli et ewangelistę '^ Anno domini Millesimo Qua- 
dringentesirao Quadragesimo Quarto, presentibus ibidem Venerabili Nicolao Laszoczskj-- 
decauo Cracouiensi, Generosisąue et Streniiis Hinkoue de Balicze Vexillifero Sandomiriensi, 
Hinathkone de Cuthiscza ludice Haliciensi, Wolczkone Rokutlii de Głodno {sic) Succame- 
rario Leopoliensi, Nicolao Seraphin Gladifero Cracouiensi et salis utriusąue Zuppario, 
Spithkone de laroslaw, Paulo de Senno, lohaune de Rzeschow et alys ąuampluribus mili- 
tibus et familiaribus nostris fidedignis testibus circa premissa. Datum per manus Magni- 
ficorum lohannis de Coneczpole Cancellary et Petri de Sczekoczini Yicecancellary Regni 
Polonie, sincere nobis dilectorum. 

Ad relacionem eiusdem Maguifici Petri de Sczekoczini, Regni 

Polonie Yicecancellary. 

Pergaminowy oryginał dobrze zachowany znajduje si§ w posiadaniu p. Antoniego Schneidera. 
Na sznurze z jedwabiu kręconego koloru amarantowego i żółtego zawieszona była pieczęć, dziś już 
oderwana. Dokument ten jest pisany tą, samą, ręką, co dokument z tego samego roku umieszczony 
w tomie II. niniejszego wydawnictwa pod nr. LXIX. ex. 

w Budzie 3. Czerwca 1444. 

Władysław Warneńczyk zapisuje Rusinowi Iwankowi 60 grzywien polskich 
na wsi Załużu na Świerżu. 

Wladislaus dei gracia Polonie , Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Rex Lithwanieąue 
princeps suppremus et heres Russie etc. Significamus tenore presencium quibus expedit 
universis, Quomodo attendentes coustantis fidelitatis studiosa obseąuia Nobilis Ywankonis 
Rutheni fidelis nostri dilecti, ąuibus nobis placere studuit, auctaąue fide in futurum pre- 
stancius poterit complacere , et siguanter in nostra hac expedicione , quam cum deo contra 
Crucis Christi inimicos et nostros, puta Turcos facere decreyimus, horum et aliorum 
suorum meritorum intuitu , sibi in et super villa nostra Zaluze circa fluvium Swyrzza *) ') Rok 1444 byl rokiem przestępnym, św. Maciej zatem według zwyczaju teraz używanego przypadać 
w nim powinien na 25. Lutego, a dzień po nim, w którjon dokument ten wystawiono, na 26. Lutego. Dzień ten 
atoli nie był Wtorkiem, jak tutaj podano, lecz Środ%. Zdaje sig zatem, że albo przez omyikg albo przez zwyczaj 
wówczas jeszcze panujący dzień św. Macieja i w przestępnym roku wówczas obchodzono 24. Lutego, tak jak w roka. 
zwyczajnym: dokument ten zatem według tego wystawiono nie 26., lecz 25. Lutego. 

*) Załuże wieś w pow. rohatyńskim; Świerz rzeka wpadająca do Dniestru po lewym jego brzegu. 208 

iii districtu halieziensi sita Sexaginta luarcas monetę et numeri polonicalium, Quadraginta 
octo grossos iu marcani ąuamlibet computando, dedimus, doiiavimiis damusąue et inscri- 
bimiłs per preseutes per ipsum cum omnibus utilitatibus , fructibus, censibus, redditibus, 
proventibus, agris, pratis, campis, silvis, merieis, rubetis, fluminibus, lacubus, piscinis, 
piscatnris, aquis, molendinis, attinencys, venacionibus, aucupationibus , mellificys et obven- 
cionibus universis habeudum, tenendum, utifrueudum ~ et ąuiete possidendum, ita diu 
quousque sibi vel suis successoribus prefate Sexaginta marce per nos aut successores 
uostros plenarie fuerint et ex toto persolute. Quibus exsolutis dicte ville possessio pleno 
iure ad nos et successores nostros devolvetur, iuribus tamen nostris et Stacionibus Rega- 
libus per omnia semper salvis. Yolumus itaąue prefatum Ywankonem Rutlienum libertate 
gaudere a solucioue et exaccione stacionum nostrarum Regalium tanidiu, quousque primum 
in Regno uostro Polonie feliciter constituemur. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum 
presentibus est appensum. Datum Budę feria quarta infra octavas pentliecosten (3. Czerwca) 
Anno domini ]VIillesimo Quadringentesimo Quadragesimo quarto. 

Ad mandatum Regie maiestatis lohannes Rey Sancti 

Michaelis prepositus. 

Oiyginał na pergaminie w arch. kap. metr. Iwows. obrz. łac. (Loc. 1. nr. 8.) Na pasku 
pergaminowym zawieszona królewska pieczęć na czerwonym wosku wyciśnięta, taka jak u Dzia- 
łyńskiego: Statut Litewski, Tab. VI. nr. 1. CXI. 

w Bieczu 3i. Maja 1447. 

Zofia królowa zezwala na wcielenie darowanego przez księdza Mikołaja 
Przybiankę , plebana bobowskiego, szpitalowi bieckiemu sołtystwa w Libuszy 

i Krygu. 

ZoPHiA Dei gracia Regina Polonie etc. Significamus tenore presencium quibus 
expedit, Quomodo Honorabilis Dominus Kicołaus Przibiauka iu Bobowa ') plebanus spe- 
cialis zelo devocionis acceusus, cupieudo diem extremi iudicy, quantuin cum Deo posset, 
pietatis operibus prcvenire consideratisque et in animo revolutis multiplicibus defectibus 
pauperum in Domo Hospitali Beczensi degencium ex insufficienti administracione yictualium 
et neccssariorum eiusdcm Domus Rcctoribus iucumbentibusquc ipsorum huiusmodi defectibus ') Bobowa miasto w pcw. grybowskim. 209 

pye et misericorditer yolendo succurrere, ut ipsius siiffulti pauperes piedicti munłficeucys 
oraciouibus uberius vacare poterint et Creatoris nostri clemenciam pro ipso et pro pre- 
decessoribus suis devocius exorare , Sciilteciam in Lubuscha et Krig '), quam pleno iure 
tanąuam verus heres possedit, dedit, douavit et incorporaAdt domui prefate post tempora 
vite sue pure propter deum temporibus sempiternis et in evum cum omni iure prout pri- 
yilegium hereditale canit atque docet, nichil pro se et suis successoribus in cadora Scul- 
tecia reservando, sed quia hec huiusmodi dotacio per ipsum deifice facta sine nostro 
cousensu non potuit fieri speciali, unde ad devotas precium instancias prefati Domini 
Nicolai et gratas complacencias, que in conspectu Nostro claruerunt sibi votoque suo, sic 
uti premittitur, in predictam dotacionem consensimus per presentesque consentimus gra- 
ciose, ut in Collegio Beatorum Regni Celestis sortem liabeamus et ut eciam aliquid ob 
spem salutis Regum Polonie Regni et nostri precarissimi mariti felicis recordacionis et 
nostre fecisse yideamur, presentes literas per nostrum filium precarissimum Serenissimum 
Principem et Dominum Kazimirum Dei gracia Electum Regem Polonie Regni et Ducem 
Magnum Lithwanie et Russie etc. disponemus innovaudas, approbaudas et ratificandas 
mediantibus Sei*enitatis sue munimentis. In cuius rei testimonium Sigillura nostnmi presen- 
tibus est subappensum. Datum in Becz feria ąuarta iofra octavas festi Penthecostes 
(31. Maja) Anno domiui Millesimo quadriugeutosimo quadragesimo septimo. Preseutibus 
his testibus Magnificis , Generosis Nobilibusque et Yenerabili lohanae de Zagórzan}- Subda- 
pifero et Magistro Curie nostre, lacobo de Morawany Castellano Czechowiensi , Stepiiano 
Schpiek de Becz ibidem plebano et nostre Curie Cancellario et quam pluribus fidedignis. 
Ad Relacionem Solius Domine Reginę et Dominorum supra descriptorum. 

Dokument powyższy wzięto z „Dod. Tyg. do Gaz. Lwowsk." r. 1853, m-. 25, str. 100. 
Wydrakowano go tutaj ponieważ się odnosi do tej samej Libuszy, o której założeniu opiewa doku- 
ment z r. 1348, umieszczony tutaj pod nrem W. CXII. 

w Busku 29. Lutego 1456. 

Ziemowit i Władysław, książęta mazowieccy, uposażają kościół Najśw. 
Panny Maryi na przedmieściu w Busku. 

Semouithus et Wladislaus dei gracia duces Mazowie Russieque principes etc. Significamus 
tenore presencium quibus expedit universis , presentibus et futuris harum noticiam habituris : ') Libusza i Krjg w pow. gorlickim. 210 

Quomod.j perpendentes Ecclesiam Sancte vii'ginis in suburbio oppidi iiostri Busko rectore fore 
destitutam et nimium desolatam volentesque saluti predecessorum nostrorum et nostre consulere, 
ipsani Ecclesiam lionorabili Stanisiao presbytero coutulimus sibiąue tres Marcas grossoruni 
monetę et numeri polonicaliuiu, iii (|uamlibet Marcam ąuadraginta octo grossos coniputando, octo 
ulnas paani stncznego ąuolibet annorum et pelliceani agninam super duos annos de 
Theoloneo (sic) nostro Busczensi dari assignavimus expensas(iue pro prandio et cena ąuo- 
libet dierum in Castro sive Curia nostris per Capitaneum nostrum Busczensem sive 
woyewodam ipsius rainistrandas et pro sero anforam cervisie, in (|ua essent due urnę, 
et duo lamina ąuolibet dierum per eundem Capitaneum sive woyewodam sibi etradenda. 
Mandamus igitur vobis Capitaneo , wojewodę et alys officialibus nostris Busczensibus, 
ąuatcnus orania et singula hic notata ipsi Cupellauo et eius Successoribus debeatis adiraplere, 
gracie nostre sub ubtentu, tuąue Theloneator Belzensis sive Busczensis , pro tempore 
existens, dictas tres Marcas sibi ąuolibet annorum etradere non ommittas, per tres 
fertones super ąuelibet ąuatuor tempora etradendo, qui Capellanus super ąualibet solucione 
litera sua te ąuietabit. In cuius rei testimonium Sigilhim lelicis recordy preclari olim 
principłs domini Wladislai Geuitoris nostri carissimi , quo ad preseus utimur, presentibus 
est appensum. Actum et datum in Busko die dominico Oculi {29. Lutego) Anno domini 
Millesimo ąuadringentesimo ąuinąuagesimo sexto , Presentibus ibidem Magnificis , Generosis 
et Nobilibus dominis lohanne de Nyeborowo palatino Belzensi, Nicolao de Crassow^o Castellano 
wysznensi, Sigismuudo de (A'/y^sczice vexillifero plocensi, Golyasch de Lang Marschalco, 
Dadzbogone {de Pony)ecz\no vicethezaurario , lacobo de Clobukowo et Paulo de Bedlsko 
Notarys Curie nostre necnon Ratiborio de Goleyewo Cancellario nostro , qui presencia 
a nobis liabuit in commissis. 

Oryginał na pergaminie w arch. kap. metr. Iwowsk. obrz. lac. (Lec. V., nr. 4) u dołu dość 
znacznie uszkodzony. Na sznurku jedwabnym koloru niebieskiego zawieszona znacznie uszkodzona 
na czerwonym wosku wyciśnięta pieczęć z odciskiem orła (taka sama jak u Stronczyńskiego, Wzory 
pism dawnych tab. 92 pieczęć nr. 8) i napisem w obwodzie zupełnie prawie zatartym. Na odwrotnej 
stronie pergaminu napis ręką z wieku XVI: 

1564 
4 fehrunrii ohlnłe rt revise In Coiifeiiłu Hef/ni Yarssotiensi. 
Dokument ten był oblatowany według zapisu na odwrotnej stronie pergaminu feriu II. post 
festum h. Viti et Modcsti proxima (17. Czerwca) Anno Domini 17 S2 w grodzie buskim. 211 CXIII. 

w Krośnie 8. Czerwca 1459. 

Wójtowie dziedziczni i rajcy miejscy krośnieńscy pozwalają cechowi 
szewskiemu wystawiać stragany swe kolo domu meszczanina Groszadła 
na rogu naprzeciw domu Jana Langa i potwierdzają przywilej cechowy 
potwierdzony już dawniej przez tę samą radę na dniu 22. Grudnia 1424 r. 

In dem nameii Gotis amen. Alle zoche , dy do geschen yn czeiten , dy czugeen 
auch mit der czeit, Is zey denne, das is mit woń\o{fftirie)n geczewge adir rait offimbar 
schrifit bestetigit sverde. Doi'unirae wir Petrus und abir Petrus der aide mit lolianne. 
zeynem zonę Erbffoygte der Stat Crosseu ') mit sampt den Ratmannen doselbist: Petrus 
au der ecke , Incas welusch, lohannes Withe, Matis rews, lang hannes, Stenczel Cromer, 
wir tuen kunt, das dy Erbare mannę dy schumechir vnsir Stat Crosse, vnsere gelipten, 
gutte aide Hantfesten haben geliat, das man ze nicht zulle treyben von dem Ryuge von 
erem flecke, Ap ir schu Bencke vórfawlten adir das wetir ze czuresse adir, do got vor 
zey, fewirsnot vort6rben, zo zulde ze noch der aide Hantfeste lawte nyrnith andirs, 
wenne ir Bencke wedir oflF den margt oflf den selbigen flecken bawen. Adir noch 
der bronst ^) irkanten wir , das der Ryng enge was , zo worden wir czu rotę mit den 
alden Biirgern vnd mit den Czechmeistern vnd auch mit der ganczen gemeynne, yelich 
teil ais dy aide Burgir, dy Czechmeistir vnd dy gancze gemeyne zundirlich aptretinde, 
gnomen eyntrechtirlich mit eynir stymme vor vns obin Erbfoyte vnd vor de gesessen 
Rat, das man dy Schu Beiickin zulden losseu bawen do, ais das fewir aufkommeu ist, 
vnd wir obin genanteu Rotmannen mit folgę der konigynne Zophia, vnsir gencdige frawe, ') Grosse drukuje Wolański w „lUd. do Gaz. Lwowsk." tutaj i we wszystkich uastępnj^ch miejscach, 
choć jak najwyraźniej stoi tu: Cross en. 

^) W tym i w paru innych przywilejach krośnieńskich czytamy wzmiankę o pożarze, który miasto to na- 
wiedził w tym czasie. O pożarach tych, jako i o innych wypadkach znajdujemy wiadomości na karcie pisanej albo 
w końcu XV. albo w początku XVI. wieku, a zachowanej w archiwum miasta Krosna. Zapiski te brzmią: 

Anno a Christo nato 1427 civitas Crossna a terrigeuis incensa in cineres abyt, primum patrie malum; actum 
feria secunda post ludica horis pomeridianis. 

14.56 iterum exusta est . succensa, ubi nunc sunt maccella e regione domus Mathei Groschadill. Actum 
feria secunda tempore medie noctis, noctis precedentis post festum Sancte Trinitatis. 

1474 Raczi eum Yugaris feria secunda in die sancti Antbony fuerunt antę Crossnam parumąue abfuit, quin 
clancularys iusidys civitatem adorti, eandemhostes cepissent, nisi superioris porte excubitor liguura, quo ponticulus 
(alias dy czug briicke) deprimebatur, excussisset. Post cum e pixidibus manualibus ac uncatis globi eiacularentur, 
hostes ira perciti eo furoris perducebantur, ut omnes pene suburby domos igni combusserint una cum hospitali ac 
eiu8den\ ecclesia. Que a quodam Yngaro nomine Tarczy Thomasch succensa fuerat, qui tandem resipiens ac irrati 

27* 212 

vud ir \or lowoitunge vnd mit folgę der aide Biirgir, Czechmeistern vnd der gancze ge- 
meyne folga , gobeu en eyn ander flecken , bey Groschedil an der eckin kegin lang liannes 
ebir ir Schu Bentke czu Baweu , vnd von denie uymmir aptreiben mit vnsrin mile czu 
Ebigen czeiten, ap ze rorfawlten, das wetir czu resse adir, do Got v6r zey, v6rbranteu, 
das ze wedir off den flecken ir Schubencken zollen bawen, Auch dy gancze Czeche der 
Schubert vnsir Stat, vnsir liben getrewen, vnd haben mit fleisse gebeten, das wir en ir 
willkor geruchtin czubestetigen , Do zoge wir an ir betę dy ze yngleiche toten ynd beste- 
tigten en ir aide wilkor, Dy hy uoch geschrebeii zeiut my vnd zu ebigen tagen: Czu dem 
irsten gebe wir en, wer eyn ir Czeche tretin wil, der zal gutte briffe breugen , also das 
dem Rotę genugit vud auch der Czeche, dy Czeche gebit dem zelbigen czu den briffen 
eyn halb lor tag, ist das her is auch an dem Rotę gehabeo mag. Me gebe wir en, wer 
eyn ere Czeche trcten wil, der zal der Czeche eyn achtil Bir gebin vud czwe phunt 
wechs vnd zechs groschen eyn dy Bóchse; Auch gebe wir en, wer das hantwerg czu en 
gelemit hot vnd eyne Bang kewifet vud meistir werden wil, der zal der Czeche eyn 
halb achtil Bir geben vnd ej'n phunt wechs vnd drey groschen yn dy Bochse; ffort me 
gebe wir en ap irkeynen meistir vnd en eynem iunger v6rdiugit wirt, vnd der luuge 
entliflfe ane zache ynd dornoch wedir qweme vnd welde briflFc haben , den zahl men keyne 
briffe geben, Is zey denne, das her dem zelbigen meistir, dem her vórdinget was, genug 
tue , das her em losse genugen , wy her mit em apgereth hot , das zal her em halden. 
Auch me gebe wir en , welch lunge czu em das hantwerg lernen wil , der zal der Czeche 
eyn halb achtil Bir geben vnd eyn phunt wechs vud drey groschen eyn dy Bochse '). Me 
gebe wir en, wen eyn meistir vndir en storbit vnd eyn zon leeth, der zeyue fetu-liche 
Bang bezeczit '), der zal volle Czeche habea, adir ist der vatir en aufgesaczt hot vnd 
eyne andir Bang geka^-fft hot, zo zal her halbe Czeche gewynnen, vnd ist das der yatir 
en das hantwerg gelemit hot vnd her wandirte vnd dornoch wedir qweme vnd eyne 
kowffte ^), zo zal her halbe *) Czeche gewynnen; ATid ist das derselbe gestorbne ') Ca2y ten ustgp od: welch lunge do eyn dy Bóchse opuszczono w oddruku w „Dod. do Gaz. 
Lwowskiej". ') „bezeczit" beczegit wydr. w „Dod." ') „kowffte" keffte wydr. w ,.Dod." ') „halbe" 
folie wjdr. w ,.Dod." 

penitudine ductus, quod pauperes , hospitalis incolas , tantis calamitatibus atfecisset animo fortassis suo repe- 
tens, ut uullum bonum irremuneratuiu esse, sic nullum malum inultura impunitumąue ducentos in auro dacatos 
damni utcumąue resarciendi gracia consulibus antecessoribus nostris dedit. Kes in viridi regestro acticata suo loco 
reperitur. 

1482 pestis magna Crossne viguit, ita ut uno die octnaginta morerentur, malum eo levius tollerandum, 
qaod cum toto Regno ac alys proyincys haberet comraune, iuxta illud yulgatissiraum : Gaudium est miseris socios 
habere pfnarum. 

1498 Scytharura seu Tartliarorum gens furax potius i)uam militaris totam Russiam ad Pylszno usque 
yaetarunt ferro igniąue. Qui tandem opimis spolys onusti na t«m się urywa kroniczka krośnieńska. 213 

meistir eyiie tochtir losse vnd ze eyuen gesellen neme, der das "hantwerg czu em geleruit 
hot, zo behelt her folie Czeche; hot her abir das hantwerg andirswo geleruit, zo zal her 
halbe Czeche gewynnen; auch ist, das des zelbigeu meystirs weyp eynen raaii czu der 
Ee nynipt, der das hantwerg czu em gelernit hot, der behelt folie Czeche, hot her abir 
das hantwerg andirswo gelernith, zo zal her halbe Czeche gewynnen. Auch gebe wir en, 
welch meystir vndir en eyn Bang kewffit adir mittit, der zal folie Czeche gewynnen, is 
zey denne, das her mit ere gunsz hette. Abir me gebe wir en, das keyn niau gast adir 
Burgir fremde scho swartz noch Rot is yn dem lormargte, adir wonne is yn dem lore 
zey, abir ze brengen zal czu forkewtfen , wirt eyner do mitte begriifeu zey, dy schv zollen 
ze em nemen vnd an eren nocz wenden, vnd ap das eyn meistir vndir ') en tete vnd 
fremde schv brochte, dy selben schv zollen ze em nemen vnd an eren nocz wenden, vnd 
der selbe meistir, der das tete, der zal volle Czeche gewynnen von uewis. Me gebe wir 
en, das keyn man ledir adir fel off dem margte kewffen zal, Is zey denne her kunne is 
mit der hant vórerbiten. Auch gebe wir en, das keyn mitteburgir ledir noch fel enlenczil 
oiF dem margte wedir dy gebawer zal kewffin, wenne dy schubert mussen zolledir han, 
vnd mussiu dy stat mit schuen bey rechte halden , hawffewerg mag ydir man wol kewffin. 
Abir gebe wir en, das keyn man ledir off den margt tragin zal, is zey denne wol gar 
adir rawch bey dem selben ledir. Me gebe wir en, das keynir vndir ') en off dy dorffir 
lawffen zal ledir adir fel zu kewffin bynne ^) den mergten *). Wirt eynir des óbirwundin, 
der zal von dem ledir vir grosschen vnd von dem fele czwen groschen czu busse der Czechen geben. 
Nach me gebe wir en, das an dem margttage keyn meistir nach keyn geselle ledir noch fel yn 
den gassin kewffin zal, wirt eyner des óbirwundin, der das tete, der zal von dem ledir fire 
groschin vnd von dem fel czwen groscliin der Czechin yoi^allin zeyn vnd ist das irneynir eynen 
yn das haws rifie ^) , der ist auch der selben busse yoifollen. Fort Me gebe wir en , das 
keyne meysterynne ledir off dem margte kewffen zal, is zey denne, das der meistir 
cranck adir nicht ynhemisch were, bey der busse das ledirs fir groschin, des felis czwen 
groschin. Me gebe wir en , das keynir den andirn off deme margte , noch vndir dene Benckin 
hyndern zal bey eynem phunde wechsis. Abir me gebe wir en , das keynir rndir en yn dy 
flesch Bencke geen zal ledir vnd fel betretin noch kewffin , is en zey denne off den flocken, 
auch zal her is nicht kewffin an zolcze, auch zal her nicht vndir dy Bencke geen, 
is zey denne, das bede tar offgeton zeyn, bey eynem phunde wechsis. Me gebe wir en, 
das ke}Ti meistir vndir en an dem margtage vndir dy Bencke mittenandir me tragen zal, ') „vndir" vedir wydr. w „Dod." ') Ustęp od; dem selben do keynir opuszczono w „Dodatku"- 
') „bynne" byene w „Dod." ') „mergten" meegten w „Dod." ') „riffe" eiffe w „Dod." 214 

-wenne sechs par steflfelu, Czen par knylenge, fiiiiiff par geknoffilte schv, Sechs par uedir ') 
schv Ynd czwe par kjndir schv vnd ist das her me czu mole yu dy Beucke treet, zo zal her 
von ydem par der Czeche eyn halbin groschin vórfallin zeyn. Auch gebe wir en das keyniryndir^) 
en bussellig erbitin zal bey eynem halbin groschin. Fort me gebin wir en, das der lungiste vndir 
en den brudiru Bir wartin zal vud wen man den Czappen czyhen zal , zo zal her mit des 
meistirs lawbe dy czuzeher ^) nemeii vnd zal den Czappen czyeu vnd wenne man das vas 
heben zal , zo zal abir vndir des meistirs lawbe dy czuzeher uemen vnd zal das vas heben 
vnd is das her das Yorworlost, zo zal her eyn phunt wechs der Czechin gebin. Auch ist 
das dy czuzeher das vorwarlossin , zo zullen ze bede eyn phunt wechsis zu busse gebin. 
Noch me gebe wir en eyn das selbe Bir eyn messir adir eyn andir gewere yn das selbe 
Bir yu Yorgessiuheyt wer vudir en tret, der zal eyn halber groschin zu busse gebin, 
tret her is abir mit trewil dor eyn, zal her der Czeche eyn achtil Bir zu busse gebin 
vnd dy selbe busse ist, wer eyn gewere yn dy Czeche tret. Auch welcher yndir en aus 
dem selbige Bire an des meistirs lawbe geet, der zal der Czeche eyn halb phunt wechs 
czu busse gebiu. Auch Me wen der meystir dos Czeychiu vmmc zendit, wenne der leczte 
mit dem Czeychiu kiimmith, wer denne dem Czeychiu nicht uuchtolgit. der zal eynen 
halben groschen zu busse gebin vnd wer Ao weg czewth an des meistirs lawbe vnd eyn 
Czechtag ist, der zal eynen halben groschen zu busse gebin. Auch wen der meistir das 
leych Czeichin vmb zendit, wclchir denne nicht kompt Yudir das dach, do dy leyche ist, 
Ee das man mit dem Crewcze korapt , der zal ejTi phunt wechs gebin. Auch me gebe wir 
en, dy czuzeher der brudir kercze vor dem ewangelio nicht entczundin vud noch dem 
zehene nicht ausleschin , zo eyn iczlicher eyn halb phunt wechs zu busse gebin. Me wenne 
dy Czuzeher aus dem Margt tage nicht schaweu, zo zal iczlicher eynen haloen groschen 
gebin. Fort me an des heyligen loychnampstage zullen dy Czuzeher der Czechin kercziu 
selbir tragin vnd ap ze ci-anck weren, zo zuUin ze von erem hewpie schickin, der ze 
trage, yczlichem bey eynem halbe phunde wechsis. Auch welch meistir eynem mannę 
Smer, loe adir asche aijborgit, rud ofif eynen genannten tag nicht beczalit, ais her mit 
em apgereth hot, das clage off en yn dy Czeche kSmpt, zo zal em der meistir gebittin, 
das her em yn firczen tage boczale. Beczalt her zeyn nicht, zo zal her eyn halb phunt 
■wechsis czu busse gebin also lange bas her beczale. Auch welch meistir enlenczil ledir 
adir fel off dem margte kewffit, der zal is nicht weg fiii-en, her is yorerbite, adir den 
gesellin wedir Yorkewffe bey eynir volle ynnunge, Is zey Gar adir Rawch. Me gebe wir 
en ap iruenem yndir en vndir den adir yn den Benckin gestolin wirt vnd der Dyp 
begriffin wirt, zo zollin ze alle off eynen phennyg lossin Richtin. Auch me wer Midir ') „nedir" yndir w „Dod." '') „yndir" rudir w „Dod." ') „czuzeher" czuzeyer w „Dod." 215 

en yn der Briidir Bir adir vndir den Benckin adir yn der Czeche voreylet udir eyii 
messir czoge adir scholde, der zal eyn aclitil Bir czu busse gebin. Aucb wer czu ir 
Briidir Bir gebetin wirt, is zey schvkneclit adir wer her zey, frewelt her adir scholde 
adir eyn geczog hwbe, der zal dy zelbe busse gebin ais der nieystir eyue. Me ap ynuuit 
vndir eu ander yn Ee begiiffiu wiirde, adir nicht an der j-echten Ee zesse, den zulleii 
ze ans der Czeche werffen. Fort me wer dem andir zeyu gezynde eutfremdet vnd des 
obirkomeo wirt, der zal volle Czeciie gewynnen. Auch welch geselle her zey cleyn adir 
gros offsteet v6r den vir rothen tagen, welch meystir en zeczit, der zal vulle Czeche 
gewynnen. Auch me geben wir en, das ze loe noch der Czeche kewffen zullin, wenne 
eynir eyn fudir kewffit, zo zal der andir auch kewffin, eyn noch dem andirn noch der 
Czeche wenne eynir gekewffit, zo zal her is dem andirn kunth tuen vnd wer das nicht 
tut adir me kewffit, der zal der Czeche eyn halb phunt wechsis gebin. Auch Me asche 
vnd gcstossen loe zullin ze auch noch der Czeche kewffin, wenne eynir eynen scheffil 
gekewfft, zo zal der andir auch eyneu kewffin auch noch der Czeche bey eynem pfunde 
wechsis. Auch keyn Gerbir zal czu vns zeyn , wenne ze kvnnen zelbir gerben. Me geben 
wir en, keynir vndir en zal keynem Dorffschrstir keyne Yorderunge tuen, bey eynem 
pfunde wechsis. Auch zal keyn schustir vndir der Foyten auswenig der Stat zeyu. Me 
gebe wir en, wer en aide schue gebit czu mechen vnd dy yn sechs wochen nicht lozet, 
dy zullin ze vorkewffin. Auch wer vndir en ere Hemelchkeyt offimbart, der zal volle 
Czeche gewynnen. Des czu Orkunde halbin wir vnsir Ingesegele an dezen keiginwortigen 
briff lossin anhengin. Geschen vnd Gegeben zu der Crosse an dem neheste Freitage vor 
Viti , Noch Gotis Gebort Thawsunt firhundirt ') lore vnd yn deme Newnde vnd fumffczigi- 
sten lore etc. Item wir obin genannte Erbffoyte vnd Rotmannen bekennen, das das (sic) 
der fleckin ais dy Schu Benckin, Fleisch Benckin, Brot Benckin oifgebawet zeint, ist der 
Stat vnd nicht der Foyten, wenne dy Stat en beczalt hot pesch (sic) Baben {sic) vnd 
dy Foyte czu em nisnicht •) haben. 

Oryginał na ogromnym arkuszu pergaminowym w archiwum miasta Krosna, dobrze zacho- 
wany i dość czytelnie pisany. Piecz§ć oderwana , pozostał po niej tylko pasek pergaminowy. Z dość 
licznemi omyłkami i kilku znaczniejszemi opuszczeniami drukował ten dokument p. Fr. X. Wolański 
w „Dod. do Gaz. Lwowsk." 1854, nr. 28—30. Ważniejsze omyłki i opuszczenia wykazaliśmy wprzy- 
piskach. Ten sam przywilej cechu szewskiego już raz poprzednio był potwierdzony przez rajców 
krośnieńskich, oryginał pergaminowy potwierdzenia tego znajduje się po dziś dzień jeszcze w arch. 
miasta Krosna z oderwaną pieczęcią, a pozostałym paskiem pergaminowym. Nie drukowaliśmy atoli 
przywileju tego według dawniejszego potwierdzenia, ponieważ to w paru miejscach jest bardzo „firhundirt" firostndirt w „Dod." '^) „nisnicht" insincht w „Dod." 216 

znacznie uszkodzone i wypełznięte a nie zawiera, jakeśmy się przekonali, nic innego prócz tego, 
któryśmy powyżej wydrukowali. Wypisuję tutaj zatem z tego dawniejszego potwierdzenia tylko 
rajców którzy je wystawiają i datę pod którą jest \vystawione: Rajcowie są: Wir Petrus wnd abir 
Petrus erhfóyte der Stat Crossc mit sampt den Rołmannen dozelhist lohmuie słewbil, Nicolao csen- 
kir, Pełro Zefler, Nicolao welusch, lohanne sclirot, lohanne poscMromer, — data zaś jest następująca: 

Gescheen und Gegehin an dem nesten freytage vor WeynacJiten (22. Grudnia) nocli gotis 
gebort Tawsnnt virhundirt ior yn dem rir wnd czicanczigisten iore. 

W wydrukowanem powyżej potwierdzeniu dodany tylko jest ustęp końcowy po datowaniu, 
zaczynający się od: 

Item wir obin genannte Erhffoyte ...... CXIV. 

w Krośnie g. Czerwca i45g. 

"Wójtowie dziedziczni i rajcy miasta Krosna potwierdzają ustawy (wilkierz) 

cechu piekarskiego. 

In dem iiamen Gotliis amen. Alle sacheu, dy geschen in czaj'ten, dy czugeen 
aucli mit der czeyth, es sey denne, das es mit worhofftigen geczeyge ader mit offinbar 
schryfft bestetiget werden. Dorum wyr Petrus wud aber Petrus der aide mit lohanne 
seyuem sonę, Erbfoyte der Stadtli Crossen, mit sampt den Rothmanuen doselbest Petrus 
an der Ecke , Lucas Welusch , loliaunes Wythche , Matliis Raysz , Langhanues wnd Stanczel 
Cromer wyr tueu koutli alliu den keygenwertigen ader nocli czwkomfftigeu , dy dysen 
brj-fl' sehen, hyren ader lesen, das vor Avns komen synt dy gancze Czecha der Becker 
wuser Stadth, wnser liben getrejen, wnd haben wns mit fleyse gebeten, das wyr in yr 
wylker geruchten czw besztetigen. Do sogen wyr an yr bathe, dy sy im gleychen toten 
wnd bestatygen yn yr wylker, dy hy nocli geschryben synt, nw wnd czw ew^gen tagen. 
Czw dem yrszten, wen ej^n neyer Meyster kempt yn wnser Czeche, so yst her scłieldyck 
gebyn yn dy Czeclie eyu Achtel Byr wnd eyu halbe Margk wnd eyn fyrtel eynes szteyns 
Wechses. Der, der das hanthuerk nicht beweysen mag ader nicbt kan, ader der das 
hentwerk kan mit seyner hant beweysen, der sal gebeii wns eyn acbtil Byr wnd eyn 
fyrdung wnd II pfnnt wachs, ader dor for mit wns bruderschaffth ader ynnwnge hoth 
gehabt, der sal gabeu eyn achtel Byr wnd II pfwnth wachs wnd keyu gelth. Auch gebe 
wjrr yn, wen eyn lerknecht wnser honthuerk lerne wył, der sal geben jti dy Czeche eyn 
halb achtel byr wnd U pfwnth wachs w- nd keyu gelth , wnd der selbyge lerknecht , wen 
Łer czw wns eyn Meyster wyl seyn, der sal geben in dy Czeche halbe Innwnge. Item 217 

Avenn ej-n gebaur qaeme , der tlas hentliwerk iiyclit kynde wnd wolde eyn bauck mitten, 
den sellen wyr nicht oifnemen mit der liylffe wnser herren wnd der foyte. Item off welchen 
Meyster ader geselleu ader frau byze wuyrlycbe sache hy ader von anderswo her off yn 
queme, der sal sych fertygen in eynem halben Jare, kende her sycli das niclit fertigen 
yi} der czeyth, den sellen wyr nicht halden in wnser Czeche mit hylffe wnser hern wnd 
auch wnser fóyte. Item welcher Man ader Wayp auszeczygk wer ader den bysen grynth 
hete, den selln {w!j)v auch nicht halden in wnser Czechen mit wnser hern wylln wnd der 
foyte. Mee gaben wyr dem Czeclimeyster^der becken dy macht, das her alle fyrczentage 
sal hegen dy Morgeuszproche wnd wer do frewelte mit worte wyder den Meyster ader 
geselleu, der sal geben II groschin dy bwsse, ader, do goth vor sey, ap her frewelte mit 
der tot, das sztee czu dem gerychte. Item ap ymaut wyrde stroffen den Meyster wnd den 
czwsaher, dy das baćken anlegen ia eynem beąuemen der Stadt nottdarfft, den ader 
dy sal mau byssen mit II groschen. Item Nymauth sal broth Yorkeyffiu, her sal is vor 
lossin beschawen den Meyster wnd den Czwsaher, ap es pfemerth warth yst, wnd voa 
Bayte nycht abtragen, bey der bwsse II grosschyn, ap her denne den Czwsaher nicht 
kende gehaben , - so mag her uemen eynen andern gesellen czw beschawen wnd das sal 
ym an wandel seyu. Item das do uiclit pfemerth warth wer wnd das meyste theyl hol 
were, das Rocken Broth sal man. II broth omb III heller geben wnd weysens Ul wmb 
II heller. War do derwyder were yn wnser Czeche, es sey man ader wayp, den sal 
man byssen mit II groschen. Item wen off ymaut clage ąueme in dy Czeche, es sey 
Man ader Weyp, wmb scholth, dy das heuthwergk antreth, dem sal man theylen czw 
beczaleu in fyrczen tagen bey dem schosse , ap her denne nicht beczalte in fyrczen tagen, 
dem sal man das heuthwergk uyderlegeu. Item nymant aws wnser Czeche eyner dem 
audern schadeu sal an dem kauffe , das das heuthwergk autryth , es sey off dem Morgkte 
ader in der Mylen, an getrede ader holcz, bey der bwssin II groschyn. Item yber wnsern 
kychlern sal man nicht yberfyren mit pfafferkwcheu, awsgenommen den lamargth, ader 
kynde her nicht nottdarfft gaben der Stadt, so niygen wnser Cromor kwcheu habeu wnd 
forkeyffeu. Hette ader wnser kychler uottdartft, so sellen wyr yn uemeu mit der hern 
hylffe wnd FOytc. Item war wyder wnsern kychler kncheu keyffct, her sey wer her sey, 
der bat sy frey wyder allhy czwuekeyffeu, wen her der Stadth wnd wns gleych thuth, 
wnd der kycliler alle lare off das heylygeu leychnams tagli sal in dy Czeche geben II 
pfwnth wachs. Item war mit wus dy bruderschafft haben wyl, der sal auch alle lar II 
pfwuth wachs gaben iu dy Czeche, wy wyr im sellen alles recht twan, was dy leyche 
autryth. Item keyu byrgersman sal keyuem gaste broth verkeyffen, awsgenommen den, der 
czw ym czw thysche geeth, es sey denne das des broth gebrech czw den Becken, das 
yst iin aue waudel ader syst sellen wyr ym dos Broth nemen mit der hern wyllea wnd 218 

der Foyte. Itcm wo \\Tr begreyffen gebaurbroth 3'ber wns tragen, es sey wo es sey, 
das megen wjt ym nenieu mit der heru wyllen wnd auch der foyte. Item dy weyle wyr 
nottdarfft mygen geben der sztadt, das man keynen freyan niargktli yber wns ausrwffen 
sal, noch haben, ansgenommen grosse theyrwnge ader grosse Derre, so sal der Czech- 
meyster mit den Czwsaliern dy nycht getrauten gaben nottdarfft geen czw den hern wnd 
off eyne beąueme czeyth den freyen margkt lossin czwgeen, bysz wyr wyder mechten 
haben nottdarfft wnd wyder ber sal werden apgeriiffen , wenne wyr werdeu haben nottdarfft. 
Item wenne der meyster das bruderbyr heyst anczappen, das her niclit gehorsam yst , 
der yst verfallen in dy Czeclie II groschyn dy busse wnd auch wem beffelt der Meyster 
das achtel oflheben A\Tid her in dem czorne wyderrcdth wnd das byr tryb maclit , der yst 
II groscliin ferfallen dy busse. Item in keyne Morgeusproclie noch yn keyn bruderbyr sal 
keyner mit keynem Masser yngyen, her sey eyn Meyster ader eyn gcwercke, den sal 
man bysseu mit II groschyn, es sey denne es geschee mit laube das Meysters, das sal 
seyu an wandel. Item wen der meyster nicht seczte an seyner stadth eyn andern Meyster 
in dem bruderbyr wnd auch syst wnd weyth gyetli an laube, der yst II groschin verfallin. 
Item Nymant sal yu keynem heyligen sontage, noch yn keynem banfeyertage raden, noch 
malen, noch backen an laube, eyn pfunt yst dy busse, ausgenommem Nottdai-ffth, das 
yst im an Wandel. Itcm ap eyn gewercke Yorschwige eyne sache yn czween Morgensprochen 
wnd yu dy drytte wolde eynbrengen , der sal salbest dorynue bleyben , wnd II groschin 
yst seyne bwsse. Item welcher Czusa;cher in den f3T grosseu feyertagen in dem lare in 
der yrsteu vesper, in der Metten, czw der Fryniessyn wnd czu der hoemessen wnd auch 
in der ander yesper dy lychte nicht anczyndet wnd auch nicht awslescht czw recliter 
czeyt, der yst scheldygk eyn groschin dy bwsse, wnd auch alle sontage wnd alle heylige 
banfeyer czw recliter czeyth nycht awswortet, auch dy selb}'ge busse. Item der Meyster 
der eyne elj-che hausfrau nicht heth, alle lar sal her wns geben eyn achtel byr in dy 
Czeche. Item eynen itzlichen Meyster yst frcy Yorkeyffin Neybackeu broth dem, der is 
begerth, in seynem heymen M'nd der noch in dem drytten tage, ist im frey auch aws- 
czwtragen. Item wan das Czeychen begreyfift wnd lier nicht kemt wnd aiich das Czeychen 
ee ynkempth, der yst eyn halben groschyn dy busse sclioldyk. Item in dy morgcnsproche 
war nicht kempt, eynen halben groschyn dy busse, wnd war auch des broth awstrcth 
barffus, dy selbyge bwsse, awsgenommen der in dcm layin arbeth, ader wandel hoth in 
seynen fyssen, der yst frey. Item von eynem halben korcz weyszmal czw raden eynem Byrger eyn 
Quartner yst wnser lon , wnd eyn yderman in wnser Czeche yst frey czw reden. Item war czu 
rechter czeyt das lyth nicht offtuth wnd czw recliter czeyt nicht czwthut, eyn halber groschen 
dy busse. Item war brotli hoth vur czwane grosclien , der sal be czeytten oflenbarn das man 
frysz broth ofttrage bey der bwsse 6311 groschen. Item wer beygel vor sechs groschen hot, 219 

dar sal aucli ofifembareii dcm andcni fiysche beygel awsczwtragen bey der salbygen biisse. 
Item wen eyn broth wer vor dem roth, so bytten wyr das czu rychten in der 
Czcchen , ap wyr es mugen apbytten , wud yn der czw rycliten dy bwsse mit II groschen. 
Item wenne der Roth mit dem Meyster yrkennet czw kleyn seyn adcr hol seyii , so sal 
raau ym nicht nameu , sunder drey groschyn sal her gebyn dem Roth dy busse nach der 
alden hanthfesten lawte wnd auswoysunge, off das, das der Stadt recht nicht geschwacht 
werde wnd das selbyge cleyne broth sal her mit eynem andern forkeyften der pfemert 
warth hoth. Item wylcher geselle ader Meyster wnser hanthfeste nicht gleyben wyl, der 
sal geben dem Meyster anderhalbe groschen , der ym lesen wyrth. Item war dy leyche, 
es sey Man ader Fraw, dy inheymesch seyn , czn dem grabę nicht beleydt wnd wyder 
den betrypten inhej^men ader nich czw dem Opper geeth, eyn groschyn yst dy busse. Auch 
gabe wyr in, ap dy Brothbencke forfaulten ader das wetter czurysse ader, do goth forsey, 
ap sy fon fewers not fortyrben, so sylle sy yre brothbencke wyder bawen off dem sal- 
,bygen flecken bey den schubencken , also fyl ais wnser Macht yst. Des czw wrkwnde 
haben- wnser sygele an dysen keygenwertygen bryff lossin anhengen. Geschen wud gegeben 
czw der Crosse an dem nesten Sonnobendth nach Yitti noch gothis gebwrth Thawsenth 
Firhundertli wnd in den Neyn wnd Fwmffczygsten lar. Item wyr obenbenanten Erbfoyte 
wnd Rothmanne beckennen, das der Flecken, ais dy Brothbencken , Fleysbenken, Schu- 
bencken offgebauth seyn, ist der Stadt wnd nicht der Foyte, wen dy Stadt in beczalth 
hoth pyszraben {sic) ') wnd dy foyte czw ym nysten haben. 

Kopia papierowa ręką i wieku XVI. pisana znajduje si§ w archiwum miasta Krosua. cxv. 

We Lwowie 5. Kwietnia 1460. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej nadany mieszczanom lwow- 
skim przez Kazimierza wielkiego w r. i356. 

In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Kazimirus dei gracia 
Rex Polonie ac Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyawie, Magnus Dux Lithwanie, 
Russie, Prussie nec non Culmensis, Elbingensis , Konigsberiensis et Pomeranie TeiTarum 
heres et dominus, Significamu§ tenore presencium ąuibus expedit universis presentibus et ') nPys''-''^beu" zamiast tego stoi w takim samym ustępie dokumentu nr. CXI1I: peech Babeu, Nie 
rozumiem ani jednego, ani drugiego. 

28* 220 

futuris harum noticiaiii liabituris: Quon]odo pro parte Faiiiosorum et Proyidoriini Coii- 
sulum, Cirium tociiisąue Communitatis Civitatłs Leopoliensis fidelium nostrorum dilectoriim 
nobis oblata peticio contiiiebat: Quatinus ipsis priyilegium domini Kazimiri olim Regis 
Polonie etc. predecessoris nostri et eius contenta per Serenissimum Principeui dominum 
Wladislaum Regem Polonie, genitorem nostrum carissimnra felicis recordy, sub mayori 
-appenso sigillo approbatiim et coufirmatum de beniguitate nostra clemencia confirmare, 
adraittere et approbare dignareniur. Cuius ąuidem privilegy tenor de rerbo ad yerbum 
seąuitur et est talis. 

Tutaj następuje przywilej Kazimierza Wielkiego z r. 1356, w zbiorze tym oddrukowany 
pod nrem V. Po tem brzmi potwierdzenie dalej : 

Nos itaqae Kazimirus Rex prefatus peticiouibus ipsorum liuiusmodi tanąuani iustis 
et racionabilibns benigniter auuuentes , ipsis predictum privileginm et in eo contenta in 
omnibus suis pnnctis, sentencys, articulis, condicionibus et clausulis de liberalitatis uostre 
munificencia ratificamus, coufirmamus et approbamus, dccerueutes ipsum robur obtinere 
perpetue firmitatis. Harum ąuibus sigillum nostrum est appeusum testimonio literarum. 
Actum in Civitate nostra Leopoliensi Sabbato proxinio antę diem dominicam Ramis pal- 
marum Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo, Presentibus Reyerendissimo 
Reyerendoąue m Christo Patribus dominis Gregorio ArcMepiscopo Leopoliensi, Nicolao 
episcopo Camyenecensi , nec non Maguificis et Generosis Stauislao de Ostroróg Calischiensi, 
Derslao de Ritliwaui Siradiensi, Audrea Odrowsch (sic) de Sprowa Leopoliensi et Capitaneo 
Russie, Hriczkoue de Pomorzani Podolie Palatinis, Petro de Scliamotuli Poznaniensi, 
Michaele Muzylo de Buczacz Camyenecensi, Nicolao de Zakrzew Wysliciensi, loliaune de 
Knychuycze (sic) Haliciensi Castellanis, Nicolao de Gologori Succamerario , Georgio Stru- 
niilo Vexillifero Leopolicnsibus , Stanislao de Chotecz Capitaneo Haliciensi, multisąue alys 
fide dignis. Datum per manus Yenerabilis et Egregy lohannis Lutlikonis de Brzesze 
utriusąue luris doctoris et sedis Apostolice Protliouotary eiusdemąue Sacri Apostolici 
Pallacy Causarum auditoris, Archidiaconi Gneznensis et Regni Polonie Vice Cancellary 
nostri dilecti. 

Relacio eiusdem Yenerabilis et Egregy lohannis Luthconis 
de Brzesze utriusąue luris doctoris, Sedis Apostolice protho- 
notary, eiusdem Pallacy Causarum Auditoris, Archidiaconi 
Gneznensis, Regni Polonie Yicecaucellary. 

Oryginał na pergaminie w arch. miasta Lwowa nr. I. Pieczęć mniejsza kancelaryi królew- 
skiej zawieszona na sznurze jedwabnym koloru czarnego, różowego, białego i czerwonego. Na od- 
wrotnej stronie kilka napisów podających treść. 221 CXVI. 

(W Krośnie) 7. Maja 1460. 

Radni miasta Krosna układają się z wójtami Piotrem i Janem o las 
pomiędzy Szczepanową Wolą i Polanką i odgraniczają dla nich część 

lasu tego. 

Anno domini M. CCCC. Sexagesimo feria Quarta in Yigilia Sancti Stanislai ia 
Mayp facta est Concordia pro omnibus et singulis factis disi3licencys et iniurys , et signanter 
pro silva civitatis Crossna inter providos Consules Seniores magistros mechanicorum et 
tocius communitatis civitatis Crosnensis ex una et inter famosos Petnira seniorem necnon 
lohannem, filium eius, protuuc advocatos, et postea fieudos advocatos ciyitatis prefate, 
parte ab altera, isto modo quia ci\'itas Crosnensis habet optima priyilegia Regie Maiestatis, 
qiie priyilegia manifeste docent et ostendunt, quod silva inter villas Sczepauowa "Wola et 
yillam Pollanka situata '), versiis civitatem Crosna est civitatis prefate, et non advoca- 
torum vel advocati, qui pro tempore fuerit. Pro qua silva advocatus vel advocati dudum 
contradixerunt , et ipsi vel ipse advocatus nullani arborem nec rubetum habet vel liabent, 
nec aliqua dociimenta nec privilegia desuper habent, cum quibus privilegys possent docere, 
quod habereut aliquod ius in silva prefate ciyitatis nec aliqiiod signum , scopulum vel 
scopulos. Qui Petrus senior advocatus cum lohanne filio suo petiverunt dominos Consules, 
Seniores cives et Maystros manicałium et totain communitatem, ut eis et futuris advo- 
catis vel advocato darent benivole et non coacte aliquam partem silve et exmensurarent 
ipsis de hoc, ipsi vellent stare contenti. Civitas vero cum tota commuuitate exaudivit 
peticiones dictorum advocatorum et dedit eis prefatis advocatis et futuris, tempore qui 
fuerit advocatas Crosnensis, cum bona voluntate et exmensuraverunt eis et futuro advo- 
cato, qui fuerit protunc, non plus nec lacius nisi ita late, sicut est ager advocati versus 
Polanka. Que mensuratio silve data benivole est signata arboribus diversi geueris cum 
siguis et scopulis, incipiendo penes finem Polanka retro viam est tilia et circa eam sco- 
pulus vulgariter Copecz. Item euudo versus civitatem est una aiitiqua abyes, alia minor 
signata cum scopulo et tribus crucibus signata. Item post iterum abies signata cum sco- 
pulo, in qua est mellificium. Post item abies signata cum scopulo. Item alia abies tribus 
signata crucibus. Item abies signata. Item due abietes una penes aliam consignate. Item 
post arbor dicta Oschyka antiqua signata cum tribus crucibus cum mellificio et scopulo. ') Zobacz dokument z r. 1399 i 1400, nr. LXXII i LXXIII, i dok. nr. C.XX z r. 14G4. 222 

Item abies signata cum scopulo et circa eam antiąua Oschyka signata. Item ąuercus versus 
civitatem et agrum advocati incuiTata signata. Item ultimo ąuercus signata cum crucibus 
et scopulo yersus ciyitatem. Item una Oschyka penes aliam siguate versus civitatem. Item 
ultimatim arbor dicta Wyosz tendeudo ad agros adyocati et siugulos agros rersus civi- 
tateni. Que meusuracio silve iam dicte debet teueri perpetuis temponbus irrerocabiliter , 
et si civitas vel advocatus pro tempore existens scinderet seu unus super alterius partem 
iam exmensurate sihe et fuerit probatum cum ministeriali, extunc civitas vel advocatus 
puniri debebunt pena a ąuolibet stipite per tres marcas. 

Wydrukowano według kopiaryusza pisanego w wieku XV., którego resztki przechowują się 
w archiwum miasta Ki-osna. Ten sam dokument według oryginału dziś już zaginionego drukowano 
w „Dod. do Gaz. Lwowskiej" r. 1855, nr. 6. CXVII. 

w Piotraszówce 20. Stycznia ,1461. 

Mikołaj dziedzic Piotraszówki uposaża kościół w Piotraszówce i sprzedaje 

proboszczowi tamże pięć grzywien wieczystego rocznego czynszu we wsi 

swej Staraniwa za i3o grzywien. 

(I)k nomine sancte et indiyidue trinitatis Amen. Ad perpetuam rei memo- 
riam. Nos Nicolaus heres de Pyotraschowka Attendentes, quod Ecclesia sancti Clementis 
pontificis et martiris gloriosi Necnou Dorothee yirginis alme nostra in villa Pyotraschowka, 
cuius coUator iure patrouatus existimus , per negligenciam longi temporis et annis a multis 
pri\ilegio caruit et robur munimenti minime habuit, Yerum ad hoc gi-acia divina suffra- 
gante iu animo nostro revoluti, consilioąue nostrorum amicorum sano prehabito ac con- 
sensu plenaque voluntate nostrorum liberorum studiose ad hec porrecta, ad uuiyersorum 
Christi fidelium prescncium et futurorum deducimus noticiam et notilicamus per presentes: 
Quomodo pretendentes salutem anime propriam predecessorum ac successorum omnium, 
confidentes vero indubie in celestes thezauros illud reponi, quit(iuid (sic) pro Ecclesiarum 
sanctarum honore et perseuarum earundem sustentacione pie et liberaliter fuerit errogatum, 
yolentes igitur, ut divinus cultus augmentum in nostra Ecclesia predicta unacum Recto- 
ribus et Capellanis in futurum existentibus in eorum facultate et sustentacione reciperet 
crescendum, Discreto viro Domino Wenczeslao de Slomnyky Cappellano (sic) et plebano 
parrochialis Ecclesie nostre predicte et suis successoribus et Rectoribus eiusdem Ecclesie 223 

futuris, agruiu iacentein pos Dotam ') '^) prout iii longitudine et latitiidine funi- 

culo geometrico sive mensaracionis minime curato {sic, sic) in suis nietis liiciilentcr distin- 
ctus ab antiąuo spectabat, duas pisciiuilas alias Scliadzyawky, imam ex dirccto Ecclesie 
penes piscinam nostrara, et aliam antę septa ville peues comiuunem viam, qua gTex pelli- 
tur yulgariter Skothnja , inter agros Alberti Lodgierz ex una et Stanislai Czychosch parte 
ex altera. Item dua ') prata coniaccneia in rippa (sic) fluyy Wysslok, prout eciam eortun 
granicies in longitudine et latitudine ab antiąuo cum roboribus in rippa (sic) crescentibus 
extendi clare comprobatur. Decimam vere manipularem post omnem araturam agrorum 
nostrorum Curie nostre spectantem, necnon post. Curias sive domicilia {omniuni) legitti- 
morum nostrorum successorum perpetue contulimus, apropriamus et łargimur. Pro annonis 
autem , quod meschne dicitur , ' scilicet siliginis et avene et decima peccuniali Episcopalium, 
de quolibet laneo ąuilibet kmetho unum fertonem annuatim communis pecunie pro quolibet 
festo sancti Martini, Inquilini vero et ortulani predicte ville nostre Pyotraschowka per 

unum grossum pro mensalibus *) continuis in quolibet festo pasce iaxta consuetu- 

dinem ab antiquo servatam solvere tenebuntur. Cui ąiiidem plebanie decimam marcam et 
deinceps decimam partem census nostri propry iu prefata villa uostra Pyotraschowka, dum- 
taxat post kmethones, exceptis et intactis tiiaberuarum censibus, plebano prenominato et 
suis successoribus damus , contulimus , coufirmamas et assignamus tolleudam , recipieudam 
de manibus nostris aut collectoris nostri sive de manibus successorum nostrorum aut 
eorundem collectorum, medietatem videlicet solucionis eiusdem partis decime Census pre- 
scripti iuxta cousuetudinem pro festo sancti Adalberti, et i-eliquam medietatem pro festo 
Felicis et Aucti sanctorum. Annectimus insuper et perpetue łargimur ad sepedictam 
Ecclesiam iam prefato plebano et suis successoribus in villa nostra Staranywa dicta ia 
censu kmethonum duas marcas pecunie ex integro, unam marcam pro festo Georgy et 
aliam pro festo Felicis et Aucti sanctorum, eciam de manibus nostris aut successorum 
nostrorum sive ofticialium eorundem. Item duas mensuras siliginis et duas aveue ibidem 
iu Staranywa de communi nostra dacione, que dicitur Sepp, percipiendas, toUendas et ad 
proprios usus convertendas. Quas eciam duas marcas et duas mensuras siliginis et avene 
expressorum admiseramus et admisimus olym Nobili lolianni Wyelopolsky occasione cuius- 
dam debiti per nos sibi tenti ad prelibatam Ecclesiam asscribere et api-opriare. Racione 

quarum duarum marcarum similiter siliginis ^) successores presbi- 

terium ®j tenebuntur. Compeetum eciam {hahentes) liys uovissimis temporibus ') w tem miejscu widocznie stał inny wyraz, który wydrapano częściowo i przerobiono na dotam. *) Jeden 
wyraz nieczytelny. ') Wyraz dua przez dodanie kilku kresek zamieniono na tria. ') Jeden wyraz nieczytelny. 
*) Tutaj brakuje oJ 5 do 6 wyrazów. ") Tutaj znów brakuje 3 do 4 wyrazów. 224 

DonnuIIos successores suorum predecessorum acta, facta et ordinata, necuon donaciones, 

'), ordinaciones , perpetuaciones sive vendiciones eviternas suarum animarura 

in pregrave periculura violare et infringere, Proinde Nos Nicolaus heres ut supra rolentes 
tales ordinaciones sive yendicioues uostras per posteros nostros iu vigore perpetuitatis 
conserrare, modo, ordine et forma, quo antę, ad eandera noticiam unirersorum tam pre- 
sencium quam futurorum deducimus recoguoscentes et presentibus recognoscimus, quomodo 
deliberato animo et maturo amicorum cousilio captato, omnimodaque voluntate liberorum 
nostrorum ad hec specialiter rocatorum et requisitorum concessa, data, exhybita et desti- 
uata, Moraorato Wenceslao plebano yendidimus actualiter et de facto foro sen yendicione 
perpetua rata, grata et irrevocabili qninque marcas peccunie minutę communiter in regno 
Polonie currentis, in, de et super censibus kmethonum ville nostre Staranywa antefate, 
preter ilas duas marcas prius ibidem descriptas, pro Centum triginta marcis peccunie com- 
munis, in quamlibet marcam quadragiuta octo grossos computando, easdem sibi et omnibus 
suis successoribus futuris inscribentes preseutibusque inscribimus, apropriamus, damus, 
iucorporamus in censu dieto et •silla prefata, nichil penitus iuris nobis et nostris posteris 
in ipsis reseryando. Quas quidem quinque marcas Census expressi sic, ut premissum est, 
yenditas, specificatas, deputatas, signatas, inscriptas et ratificatas, sepefatus Wenceslaus et 
oranes futuri plebani aunis singulis continuis non intermissis temporibus solucionum censu- 
alium solitis, scilicet pro festo Georgy medietatem, hoc est duas cum media marcas, et 
pro festo Felicis et Aucti reliquam medietatem de manibus nostris nostrorumque successorum 
aut officialium eorundem, omnibus dilacionibus, prorogacionibus , eyasionibus, coutribu- 
cionibus siye esaccionibus regalibus, eciam expedicione necnon quoyis colore et quaque 
necessitate ardua immiuente remotis, de anno in annum, a tempore in tempus, continua, 
non diyisim sed summatim et integre, tollet, recipiet, leyabit, percipiet realiter et cum 
etfectu tamdiu, quousque nobis aut nostris posteris, et hoc cum consilio et assensu, qui 
protunc fuerit, plebani, Alibi in loco competenti in yero, certo, perfecto , actuali sive 
reali, duraturo Censu et perpetuo Alias speciales et specificas certas quinque marcas loco 

illarum in Staranywa -) emendi, comparandi, dandi, inscribendi et ratiticandi 

facultas alFuerit , quas tunc quinque mar(ms sic uf) premittitur emptas , Comparatas , Datas, 
apropriatas, inscriptas, perpetuatas et ratiticatas plebanus quilibet in Pyotrascho^vka omni 
occasione, prout descriptum est, nocendi, infringendi et perturbandi seclusa, effectualiter 
leyabit, tollet, percipiet temporibus perpetuis et fruetur. Racione quanim quiuque marca- 
rum taliter repetitarum et decime partis Ceusus, prout supra, in yilla Pyotraschowka 
assiguataruni et incorporatarum , quilibet plebanus ibidem temporibus perpetuis qualibet ') Jednego wyrazu brakuje. -) Brakuje jednego lu)) dwóch wjrazów. 225 

seiJtimana diias niissas, iiuam sccunda, aliam sexta ferys per se vel suum yicarium pro 
defunctis benefactoribus vel alias alys diebus propter festum occurreus et vigilias ąuater 
in anno, singulis videlicet quatuor temporibiis , legere et dicere sit astrictus. lu quoruin 
omuiuiu ineliorem et pleniorem evidenciani ac robur firmitatis perpetualiter obtinendum, 
Sigillum nostnini presentibus diiximus appcndendum. Actuiu et datura iu Pyotraschowka ') 
feria tercia ipso Die Sebastiani et Fabiaiii martirum {20. Stycznia) Anno doraini niillesimo 
ąuadriugentesłmo sexagesirao primo, presentibus Nobilibus et honorabilibus dominis Hleb 
de Zuclyn alias de Scbyennow '^), Zauysscha de Tliopolowka, lohanne de Luthorzyrz ^), 
Raphaele de Zwyanczycza *) lieredibus, necnou loliaune de Przybyschowka ^), Petro de 
Rzeschow, lohanne de Chyczyh plebanis, et alys pluribus fidedignis testibus ad premissa. 
Oryginał na pergaminie znajdujący sig w posiadaniu wydawcy, w kilku miejscach przez 
wilgoć uszkodzony; pieczęć oderwana, pozostał sznur jedwabny koloru czerwonego, niebieskiego 
i broDzowego. Na zagigtce w prawym rogu napisano: 

BarthoJomeus Ostiensis Artiuni Baccalaureus plehanatus offichim suscepit die Festi SS. 
Sebastiani et Fahiani 1568. 

Oretiir })ro eo. 

Na odwrotnej stronie pergaminu dwa napisy bardzo znacznie przez wilgoć zniszczone, 
z których tylko tyle doczytać się można, że dokument ten był wniesiony do aktów konsystorskich 
i grodzkich, lecz nie wiedzieć jakich i w jakim czasie. CXVIII. 

Na zamku krakowskim 4. Listopada 1462. 

Mikołaj Keisinger, wójt prowincyonalny najwyższego uprzywilejowanego 
sądu magdeburskiego na zamku krakowskim, wraz z siedmiu przysięgłymi 
wyrokują w sprawie spornej pomiędzy Piotrem i Janem wójtami krośnień- 
skimi , przytaczając zarazem wyroki poprzednie w sprawie tej niższej 
instancyi sądu sanockiego z 3o. Kwietnia i 5. Listopada r. 1461, 10. Czerwca 

i 1. Lipca r. 1462. 

Nos Nicolaus Keyzynger, Advocatus Provincialis lurissupremi Tewthonici Meydbur- 
giensis privilegiati Castri Cracouiensis , unacum septem luratis videlicet Martino Hoewar, 
lohanne Grislo, Stanislao Bandkowszky, lohanne Czarni de Cracouia, Nicolao Grzimala ') Pietraszówka albo Boguchwała i Staroniwa wsie w pow. rzeszowskim ') Żuklin i Siennów wsie w pcw. 
łańcuckim. ') Lutnrysz miasteczko w jiow. rzeszowskim. ') Zwieńczyca wieś w pow. rzeszowskim. ') Przybyszówka 
wieś w powiecie rzeszowskim. 226 

de Swerzinjecz , Mikossio de Glogoczow et Nicolao de Sclioloczowa villarum Scultetis per 
Serenissimum principcm et doiiiinum, dominuni Kazimirum dei gracia Regem Polonie, 
Maguura diicem Lithwaiiie, Paissie etc. domiuum iiostrum graciosissimum ad id specialiter 
deputatis et apropriatis . Recognoscimus iii pałam universis: Quomodo causa certa famo- 
sorura Petri, advocati liereditary Crosznensis. actoris ab una et lohanuis, eciani advocati 
de ibidem , partibus ab altera , que iuxta seriem proposiciouis seu ąuerele ipsius actoris et 
partis adverse rcsponsiouem occasioue medietatis advocacie Crosznensis hereditarie coram 
ludicio supremo Tewtouico Maydburgensi Castri Sanoceirsis mota iudicialiter extat, per 
idem lus supremum Castri predicti Sanocensis ad nos. pro infurmacioue ?.c decreto orti- 
legiali seeuudum statuta privilegiata sedis nostre est transmissa; ad quod lus supremum 
pi'edictum ipsis partibus litigantibus, diem ulteriorem seu longiorcm, yidelicet iu sex Septi- 
manis ordine luris Tewtonici Maydburgensis assiguaverat. iaia tamen dioni ulteriorem gracia 
expediciouis generalis, que pro tempore in terras Prussie continuebat Serenissima olim 
felicis recordy domina Zopbia Regina Polonie iu omni vigore, prout tunc temporis iu die 
ipso ulteriori lus fieri debuit, post revisionem domiuorum TeiTigenarum et ipsius Petri 
actoris de expedicioue pretacta trausposuerat , prout ex scriptis ludicy coguovimus. Cuius- 
quidem cause meritis articulis,, clausnlis et puuctis Nos rumiuatis, pensatis et diligeuter 
examiuatis scriptis ac ritum luris ipsius Maydburgensis predicto ludicio supremo Sano- 
ceusi respondendo ferimus ac pro inforraacioue ortilegiali misimus seutenciam. Cuius tamen 
cause processus et rerborum tenor per dictum lus supremum Sanocense nobis trans- 
missus talis est: 

^■^du^lu^^ckilgo.- j^cta feria Quinta post festum Sancti Adalberti (30. Kwietnia) Anno 
domini M. ąuadringentesimo sexagesimo primo in presencia nostri nostrorumąue assessorum 
Bauiti ludicy Thomas (sic^ Kunezowicz viceadvocati presentis ludicy et septem Scabiuorum ad 
ludicium prefatum spectantium stans persoualiter Famosus Petrus, hereditarius adyocatus 
de Crossna, per suum procuratorem reąuisiyit iu lure, prout concitaverat Famosus lohannes 
adyocatus Petrum adyocatum Crosznensem ad lus supremum , ut cum idein loliaiuies adyo- 
catus debet ąnerulari contra Petrum adyocatum in lure, au quid Inris sit; stans perso- 
naliter ibidem lobanues adyocatus suum per procuratorem dixit: Qaia presens sic dicara 
sine quere]a et nolo adlmc qucrulari. Ibidem idem loliaunes adyocatus per suum procu- 
ratorem respondet: Ego concitayi Petrum adyocatum, quia ipse interdixit seu arestayit 
per literam domini Yiceadyocati proventus meos nullo iure me conyicendo, quos proyentus 
ego per caucionem iideiussoriam liberare yolui et nunc sum paratus et yos domine Iudex 
michi absque adyersa parte boc facere reuiinisco , nunc autem ambabus partibus dies 
luris est deputata, et presentes ambe partes sumus, quero iu Iure, utrum possum pro- 227 

veiitus meos i)er caucioneni iiieam liberare aut quid luris dietal sentencia diffinitiva per 
Scabinos decreta et quo lure pie^eiites ambe partes assuut et luliamies advocatus suos 
proyentus per caucionem fideiussoriam liberare lure luediante cupit, habet idem luhannes 
adrocatus poncre Udeiussores ad lus Petro adyocato Crosziieasi et babere Iiberos proyentus 
et si quid Petrus adyocatus Croszuensis contra cuudcm lobannem babet in causis, debet 
querulari, prout ad lus decet et spectat; ibidem lus decreyit per Scabinorum diftiiiitiyam: 
Quod lohanucs adyocatus Croszuensis potcst liabere fideiussores ad lus cum Petro adyocato 
Crosznensi hic iu isto lure resideiiti et statuere eosdem hic iu isto lure; ibidem stans 
Petrus adyocatus Croszuensis per suum procuratorem clixit lobauni adyocato : tenes medie- 
tatem bonorum meorum et intrudis te alias ^yczv■szkaszya non bubens aliquod ius et robur; 
super quo lobannes adyocatus posuit scbcppen scbellyng Scabiuis. Ibidem lus decreyit 
diffinitiyam sentenciam: quod lohannes adyocatus debet nominare alias Ocrz3'czycz in Iui'e 
proyentus, pro (luibus statuit fedeiussores Petro adyocato Croszhensi. Ibidem stans adyo- 
catus Croszuensis per suum prolocutorem iuxta sentenciam diffinitiyam uominat alias 
Ocrzyczyl proyentus, pro quibus statuit fideiussores, yidelicet ccnsus et alios proyentus, 
qui spectant ad medietatem adyocacie Croszuensis. Ibidem lus decreyit per sentenciam 
diffinitiyam : quod lohannes adyocatus Croszuensis Petro adyocato Crosznensi debet modo 
et honore i'espondere ad obiecta in lure , dummodo liberayit proyentus per eundem Petrum 
sibi arestatos. Ibidem stans Petrus adyocatus Crosznensis per suum procuratorem dixit: 
domine Iudex requiretis, an lohannes adyocatus suscepit Ortel Scabinorum aut si cupit 
reprobare. Et stans lohannes adyocatus per ipsius procuratorem sentenciam diffinitiyam 
alias Ortel coram ludicio dixit : suscipio , et accepit. Ibidem stans IMathias de Cracouia, 
procurator Petri adyocati Crosznensis legittime constitutus, lure acquisiyit reformacionem 
tocius luris Maydburgensis predicto Petro adyocato Crosznensi, et lus decreyit: quod 
quitquit (sic) in lure postulat hoc obtinuit et habet. Idem stans lohannes adyocatus Crosznensis 
per suum procuratorem accepit lauprink pro querela a Petro adyocato Crosznensi. Querela 
Petri adyocati Crosznensis: Propono contra lobannem, quia ipse nuUum iushabens, yide- 
licet nec naturale nec proprietatis per aliquam lineam cousauguineitatis geueloye {sic) nec 
empcionis nec reformacionis nec iuridice eyiterne divisionis , intrudit se ad partes bonorum 
hereditariorum, yidelicet in medietatem adyocacie hereditarie Crosznensis. Quamquidem 
adyocaciam totam, integram, indiyisam ])rotavus domini Petri moderni adyocati apud 
primos heredes emit et per eosdem secundum primam donaciouem et ipsius adyocacie 
fundamentalem ereccionem et limitacionem Serenissimi domini Rcgis coram sua Maicstate 
et dominis Consiliarys est sibi resignata, super quo lus sue Maiestatis Piegie tanquam super 29* 228 

proprietate habeo et hic coram ludicio presento '). Nam postea proavus, aMis, pater 
propry sui heredes et autecessores aliąiios suos consanguineos , qui lus liuealis cousan- 
guineitatis habuerunt, ex sorte eoniudem exolverunt suntąue libertati et quitati ab eisdem, 
super ąuibus omnibus ipse Petrus habet ius sufficiens. Qaod sibi recepit in iuvamen , si 
quis contradicere yellet, advocacia tanien semper a resignaciouis primo tempore integre et 
in nulla divisione eviterna reraansit, ipse vero nullum ius proprietatis nec alicuius linee, 
quia sibi nicliil in aliquo gradu attinet nec iuridice divisionis habens , intrusit se ; ideo 
requiro in iure, ex quo offero literas antecossorum propriorum. utrum et ipse, si aliquid 
habere rellet iura sua ostendere non debet vel alias silencium habere vel quid iuris est, 
hoc admitto , si in aliquo opus fieret testimonio , tanquam super proprietatem in subsidium 
coassumpto. Ibidem stans lohannes advocatus per suum procuratorem postulavit a Petro 
advocato satisdacionem alias Gwer super questionem ; et stans protunc Petri adyocati ^) 
satisdacionem alias Gwer fecit. Responsio lohannis advocati : Domino Iudex, prout Petrus 
advocatus contra me est querulatus, ostendens literas et privilegia, assumens ipsa in sub- 
sidium et in iuvameTi siie cause, istud privilegium non obmitto et alias quascunque plures 
habens literas ad ipsas me remitto et teneo firmę meas literas, non obmittendo quas 
habeo et testimonium bonorum huiusmodi, quod producere volo tempore opportuno, nam 
idem priyilegium in se continet protavum , avum et patrem meum et liy omnes in solidum 
indivise expedicione seryierunt, videlicet unus uuo anno et alter alio anno et utique per 
medium unus alteri in omnibus iuvit similiter omnes census, proventus per medium habu- 
erunt; quos census sic habentes et proventibus omnibus per medium participantes unum 
annum et diem, secuudum annum et diem, tercium annum et diem, quartum annum et 
diem pacifice tenuerunt et utifruerunt (sic), quia hec possessio paciftca huius advocacie 
devenit de prima manu in secundam, de secunda in terciam, de tercia in quartam, de 
quarta usque ad me proprium adyocatum inter se mocione habita existentes in uno 
districtu, sub una campana, in eodem iure et hanc advocaciam teneo pacifice , ultra quara 
a trigiuta quinque annis secundum formam Iuris feodalis alias lynszky, super que omnes 
antiqui bene sciunt et in memoria bene habent horum videlicet protavi, avi et patris mei 
mansione; ergo quero in Iure, utrum iam ista in silencio deberet haberi iuxta meorum 
propinquorum pacificara possessionem vel quid ius dictat. Ibidem Petrus advocatus Crosznensis 
postulavit satisdacionem a lohanne et lohannes fecit satisdacionem alias Gwer. In hoc ') Porównaj dokument z r. 1367 wydany w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego, tutaj nr. XVin, jako 
i odnośne do tej samej sprawy dokumenta: z r. 1403 sędziego prowincyonalnego Michała nr. LXXVIII, z r. 1463 
potwierdzenie Kazimierza Jagiellończyka nr. CXIX, z r. 1464 z Krakowa Kazimierza Jagiellończyka nr. CXXII, 
i z r. 1464 Mikołaja Pieniążka z Witowie podkomorzego krakowskiego i starosty sanockiego nr. CXX. 

') Opuszczono wjTaz: procurator. 229 

yerbo Petrus advocatus Croszueusis ponit pecuniam ad lus supremum Cracouiense : Qiiod 
ex quo anteąuam emisi insinuacionem cause et ąuerelam emittara et postea audita partis 
adverse responsione, quod tunc super suam responsionem possem recipere et contradicere 
illi hoc, quod serviret niunimentis et literis meis, per que querulatus sum, in subsidiuni, 
quod est miclii per sentenciam vestram adiudicatum; ideo talis replicacio seu contradiccio 
mea super suam responsionem michi acticari debet et iu subsidium devenire de forma 
iuris. In hoc verbo lohaunes advocatus ponit pecuniam ad lus supremum Cracouiense: 
Quod ex quo ego per meuni tutorem super querela Petri advocati, quam fecit unam et 
fecit satisdacionem post querelam et similitcr ego post responsionem meam satisdacionem 
feci et dominus Petrus sirailiter unam querelam ti-iplicem replicacionem fecit alias Ortele; 
ideo quero in lure utrum potest reformari ortilegium ultra satisdacionem factam vel quid 
iuris est. Ibidem stans Petrus advocatus dixit: Prout lohannes advocatus literas in sub- 
sidium nominavit , has neque posuit nec presentavit nec ostendit ; ludicium decrevit : Prout 
Petrus advocatus Crosznensis ex una et lohannes advocatus ex altera inter se iura age- 
bant, hee (sic) partes habent terminum in sex septimanis. 

s8?u™SnTctogo. Ceterum post reversionem eorum de bello iuxta reposicionem olim 
domine Reginę etc. Acta feria quinta proxima post omnium sanctorum (5. Listopada) Anno 
domini M. CCCC. sexagesimo primo. Yeniens personaliter lohannes advocatus Crosznensis, 
existens pars adversa, per suum prolocutorem dixit: Ex quo pie memorie domina Zophia 
Regina, domina nostra graciosissima , de hoc mundo decessit, igitur ego revoco me ad 
dominum Regem, dominum nostrura graciosissimum, suspendcndo omnia Ortilegia , nichilo- 
minus luri et ortilegys nocendo in omnibus punctis et illani Petrus advocatus interdixit. 
Et ibidem Petrus advocatus existens, actor cause, testificatus est ludicio Bannito, quia 
lohannes advocatus habens diem prefixum, cum eo noluit Ortilegium audire, et Petrus 
advocatus Crosznensis paratus est Ortilegium audire , super qiie posuit solidum Scabinorum. 
Ibidem Petrus advocatus Crosznensis existens actor astitit alias wstał diem longiorem et 
lohannes advocatus revocavit se ad dominum Regem dicens : dies longior diu preterivit , 
sed domina Regina nobis diem istum post regressum de bello ') et ego me ad dominum 
Regem revocavi. Sic quoque ex recognicione ludicy eiusdem supremi Sanocensis in ipsa 
die prefixa tanquam longiori, que inscripta fuerat vigore olim domine Reginę in omni 
robore diey ulterioris, lohannes sentenciam nostram audire noluit et ex eo ipsa sentencia 
nostra remansit non aperta. Preterea post tempus breve Petrus actor attulit ad presen- 
ciam nostri literam Maiestatis Regie, per quam ipsius Maiestas dictis ambabus partibus ') Tutaj opuszczono zdaje się: posuit. 230 

de conseiisu ius cause eoiuiii iu omnibus eiiisdem clausulis et punctis, iu ąuibiis tunc in 
eadera die iuscripta indecisa remansit , ad dictum Tus Supremum Sanocense iudicaudum et 
decernendum remisit limitando ipsis partibus et iraponendo terminum et diem, videlicet 
feriam ąuiatam post festum conversionis sancti Pauli, subiungeodo , ut si que pars, sen- 
teuciam illorum non susciperet aut in aliquo gravitas ludicy occurreret, (juod tunc ludicium 
pecuoys a parte reccptis , ut iuris est , ad nos et sedem nostram pro sentencia et Ortilegio 
mitterc deberent. Et co sic stante ipsum Ius Supremum Sanocense in dictarum parcium 
causa ad iuquisicionem Petri advocati Crosznensis actoris iterum ad nos pro informa- 
cione Ortilegiali sua miseruut scripta . ąuibus tandem attentis et examiuatis , nos ordine 
Iuris Maydburgiensis Ortilegium ipsis rcspoudcndo trausmisimus. Ad cuius Ortilegy diem 
ibidem per ludicium datum et prefixum non paruit nec aliąuod legale irapedimentum iuris 
importarit ;* qui concitatus iterum solus non, sed per nuucium legale impedimeutum induxit, 
yidelicet infirmitatem , reponendo ubi ad instanciam actoris sibi nuucio per ludicium extitit 
decretum, qui tamen pro eo iurare noluit, sic quod non factis (sic) iuramento a ludicio 
idem nuncius recessit et ex eo dictum legale impcdimentum sibi lohanni advocato ludicium 
adiudicayit et actor Petrus advocatus ius continuando iterum ad nos pro sentencia seu 
ortilegio peciiniam posuit. Nos vero iuxta scripta senteuciam tulimus, ad quod dictum 
ludicium testatur. 

sjduTanMtogo. Actum feria quinta infra Octavas solenuis Pentbecostes (10. Czerwca) 
Anno etc. Sexagesimo secuudo Ius decrerit : Quia hauc causam . que inter domiuum Petrum 
advocatum hereditarium ex una et lohaunem advocatum Crosznensem parte ex altera, que 
hodie tieri debuit in termiuum et diem ambe partes liabent ab binc ad tres septimanas 
cum omnibus clausulis, punctis in pleno et toto rigore, prout bodie tieri debuit cum 
citacionibus prius factis et uicliil aliud debeut iudicare prius quam ortilegium Iuris supremi 
Castri Cracouieusis ad Ius suprenuuii importatum. 

s5d™saL^°g'^. Deinde Actum feria quinta in ^^gilia yisitacionis Beatę Marie (1. Lipca) 
Anno eodem Ius decreyit : Quia lohannes adyocatus Crosznensis debet audire Ortilegium 
Iuris supremi Castri Cracouieusis. quod ortilegium Petrus adyocatus Crosznensis pro sua 
peeunia erait et lobannes audire noluit et Ius decreyit: Quia debuit audire, ex quo rem 
et causam ambarum parcium tangit, et ipse lohannes yerbis ad domiuum Regem reyocayit, 
quod Ius sibi non admisit propter eius simplicem reyocacionem , pro quo Petrus actor 
posuit solidum Scabinorum. Iterum Ius decreyit: Quia nulle res et cause incipi debent 
in eodem ludicio non proponi , nisi prius ortilegium Iuris supremi Castri Cracouiensis 
aprepriatur (sic) et legatur, lohannes coram ludicio Bannito di.\it : Domine adyocate, ex 
quo Petrus adyocatus Crosznensis sine me et me nesciente ponebat pecuniam suam ad 231 

Ins supremum Castri Cracouiensis pro Ortilegio, extniic ego nolo illud ortilegium suum et 
non meum audire et revoro me ad Sereaissimum duminum Regem.i Sic ipse lohannes 
existcns pars adversa ortilegium audire uoluit et reccssit et ex eo ipsum doraiuus Petrus . 
uua cum Ortilegys acl lus supi-enumi Castri Cracouiensis , uude Ortilegia exiveruut , citare 
citatorio eiusdem iuris procurarit, (]uod citatorium ipse lohanues apud se retiuuit. 

najwyższego ssdif kl-^^wskiego. Taudcm vero coram nobis adveniente termiiio, ąui fuit feria 
sexta in Crastino Octave Corporis Christi (25. Czerwca) nuper preterito Petrus adrocatus 
Crosznensis actor paruit, loiiaunes autem non paruit ncc ali(piod legale impedimeutum 
iuris importavit. Iterum secundo citatus non paruit. Iterum ad tercium citatns ipse loliannes 
uou compareus coram uobis aifectavit sibi dari terminum super proximum ludicium post 
Sancti Bartliolomfii bennole et fiualiter ad respondendum ; cui propter dies laboriosos, ex 
eo, quia liercditatem tangebat, datum est sibi a ludicio fiualiter ad respondendum super 
ludicium proximum post Bartliolomei. Quo termino adveniente ipse partes videlicet Petrus 
actor et lohannes coram ludicio comparentes, ipse lohannes stans coram ludicio respon- 
dere uoluit nec inscripcioni sue satisfecit in aliquo, nos tamen temcrarie ad presenciam 
domiui Regis citando , Petrus vero actor contiuuando iudicia et ius suum complendo ter^ 
miuura eundem secundum acta astitucicionem ipsara '); Ceterum dum per mandata Maiestatis 
Regie antę commissiouem de tali ipsius temeraria nostri citacione et ipsius inobediencia 
expurgati sumus, tandem ipse Petrus actor habens pro se omnes terminos iudiciales in 
ąuarto ludicio contra eundem lohaunem partem adversam requisivit in sentencia: Quod 
ex quo in causa inter me ex una et lohannem partem adversam , in qua querela et res- 
ponsio coram ludicio supremi Castri Sanocensis , que et satisdacioue ligata sunt , exive- 
runt, in qua eciam a vobis ad dictum Ius supremum Sanocense iuxta eorura scripta Orti- 
legium seu sentencia super diem a ludicio eodem assignatum et per dive memorie olim 
domiuam Reginam gracia expedicionis generalis Regni post reversionem terrigeuamm de 
bello in omni vigore, clausulis et punctis in die lougiori de cousensu parcium trausposi- 
tum fuerat, impoitata, ad quam senteuciam audiendam Petrus euudem lohannem conci- 
tavit, quam sentenciam nostram idem lohanues audire in eodem die et termino uoluit, 
se sinipliciter verbis ad domiuum Regem revocando, Petrus vero eundem diera inscriptum 
contra eum astitit et post ea dominus Rex literis Maiestatis sue de cousensu parcium 
eandem causam in omnibus chiusis et punctis, iu quo eodem die remansit dieto ludicio 
supremo Sanocensi iudicaudum et discernendum remisit, diem iuris partibus impoueudo, ad 
quod lohannes non paruit nec legale impedimentum import£vit, et pro tercio seu ad ter- 
cium citatus nou paruit, sed per nuncium legale impedimentum induxit infirmitatem repo- ') Tutaj zdaje się brakuje wyrazu. 232 

nendo; cui inmcio dccretum fiierat iuramentum facere, quod ipse ita esset infirmus, quod 
ad ludicium renire non posset, qui tamen nuncius pro eo iiirare noluit, sic a ludicio, 
iuramento non facto, recessit et pro eo legale irapedimentura silii lohanni per ludicium 
est abiudicatum, in quo Petrus actor pecuniam pro Ortilegio ad lus supremum Castri 
Cracouiensis iterum posuit, cui assignatus fuerit terminus. In quo termino lohannes ibidem 
comparens recepit sibi ad tres septimauas cum omnibus clausulis et punctis et citacionibus 
et iu toto yigore, sicut in die longiori. Quo iterum termino adreniente ipse lohannes 
Ortilegium luris supremi Cracouiensis importatum audire noluit et a ludicio temerarie iuri 
suo satis non faciendo recessit. Ibi iterum ad ludicium vestrum unacum Ortilegys citatus 
est ad presenciam vestri, unde Ortilegia exiverunt, propter ipsius huiusmodi inobedienciam 
et temeritatem, prout hoc ipsum ludicium supremum Sanocense attestatur, et hic taliter 
citatus, iterum primo ludicio non paruit nec legale impedimentum importavit. Secundo 
citatus non paiuit nec legale impedimentum importarit. Tercio citatus comparens sibi beni- 
Yole recepit ad respondendum fiualiter, iuxta quod in actis restris continetur. Ubi iterum 
comparens respondere noluit nec iuri suo in aliquo satisfecit, ut iuris est, sed a ludicio 
temerarie recessit. Ego vero ius meum continuando et complendo orania ista ludicio 
astiti. Ideo reąuiro in iure : ex quo ipse lohannes pars adversa taliter per suam inobe- 
dienciam, temeritatem ius suum, tam ibi in Iure Sanocensi, quam hic in Iure coram 
vobis non curavit, neglexit et satis non fecit omnibus Ortilegjs restris, utrum causam 
suam iuxta querelam meam tinaliter non amisit vel quid iuris est? Nos itaque consideratis 
ac diligenter attentis testimonio ac scriptis ludicy suppremi Sanocensis ac pensatis inobe- 
diencie (s/c) et temeritate partis, talem in causa ferimus et edixmus sentenciam et decre- 
tum: Quod ex quo in causa inter Petrum actorem ex una et lohannem respondentem 
partibus ex altera in primis querela et responsione factis et satisdacione ligatis in Iure 
suppremo Sanocensi pro senteucia huc ad Ius suppremum Castri Cracouiensis missum est, 
quam sentenciam super scripta ipsonim iuxta Iuris Maydburiensis ordinem , ruminatis 
beneque masticatis scriptis eisdem, ibidem tulimus et dedimus; cuius senteucie diera ulte- 
riorem in omni vigore usque post reversionem terrigenarum de bello Serenissima olim 
domina Regina de consensu parcium transposuit et post reversionem actor \adelicet Petrus 
lohannem partem adversam ad audicndum hoc Ortilegium concitavit, qui parere non 
curayit, ullum impedimentum legale importando; pro tercia vice concitatus, licet per nun- 
cium legale impedimentum insinuavit, videlicet intirmitatem , nichilominus nuncius, cum per 
sentenciam ludicy compulsus fuit , iurare , quod ita infirmus esset , quod ad ludicium venire 
non posset, noluit iurare, et ita sibi legale impedimentum cecidit et est abiudicatum. 
Postea vero iteratis yicibus Ius suppremum Sanocense iuxta mandata Regia, pecunys 
a. parte receptis, ad nos pro emenda sentencia direxit, quibus nos iteratis yicibus super 233 

scripta ipsorum senteuciam direximus , quam sentenciam, cum ibi portata fuerat, lohannes 
ad tres septimauas recepit, quod sibi datum est aludicio; et venieiitibus tribus septimanis, 
lohannes sentenciam noslram audire noluit, sed se simplicibus verbis ad dominum Regem 
revocavit. Quod si sibi lus ibidem suppremum admittere noluit, ita quod lohannes ibi 
inobediens iuri citatus huc viceversa non paruit, secundo citatus non paruit et nulhim 
impedimentum legale insinuavit et tercio vero citatus paruit, sed propter dies hxboriosos 
sibi super expositum ludiciura, hoc est ad feriara ąuintam post Bartholoniei proximam 
{26. Sierpnia) ad respondendum finaliter, prout acta nostra ostendunt; advenienteque ter- 
terraino respondere nohiit nec iuri suo quidquam satisfecit, concitans ius temerarie a lu- 
dicio recessit, Petrus vero iuri suo tam in lure Sanocensi et liic continuando satisfecit, 
extunc lohannes causam suam iuxta querelam ipsius Petri satisdacione ligata, prout Ius 
Sanocense nobis clare testatur, perdidit et amisit finaliter de forma iuris. In cuius rei 
testimouium clarius Sigillum sedis nostre officy presentibus est subappensum. Actum et 
Datum in Castro Cracouiensi feria quinta proxima post festum Omnium sanctorum (4. Li- 
stopada) Anno domini MCCCCLXII. 

Wydrukowano według współczesnego kopiaryusza , którego resztki przechowują się w archi- 
wum miasta Krosna. CXIX. 

w Radomiu 6. Czerwca 1463. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wyrok najwyższego magdeburskiego 

uprzywilejowanego sądu na zamku krakowskim ferowany w sprawie 

Piotra i Jana wójtów Krośnieńskich na dniu 4. Listopada 1462. 

In nomiue domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humane naturę 
commoda uichil dignius memoria habeatur, oportunum existit, ut actus hominum literarum 
apicibus et testium annotacione perhennentur , ne lapsu temporis evanescant. Proinde nos 
Kazimirus dci gracia Re.x Polonie necnon Cracouie , Sandomirie, Siradie , Lancicie, Cuiavie, 
Magnus dux Lithvanie, Russie, Prussieque necnon Culmensis , Elbingensis, Konigispergensis 
et Pomeranie terrarum dominus et heres Significamus tenore presencium, quibus expedit, 
universis et singulis, presencium noticiam habituris : Quomodo inter famosos Petrum , advo- 
catum Crosznensem, ex una et lohaunem de ibidem occasione medietatis advocacie 
Crosznensis per ipsum lohannem tente partibus ab altera in lure Castri Sanocensis et 
demum in lure Maydburgensi Castri Cracouiensis supremis a retroactis ventilabatur 

30 234 

temporibus et agitabatiir; qiiiqiiiclein Petrus advocatus Croszneusis non absque gravibus 
suraptibus, impensis et fatigis in ludicys prefatis supreniis iuridice, iuste et legittirae sen- 
tencia diftiuitiva mediante super prescripto lohanne suo adversario optinuit (sic) et acqui- 
sivit eandem advocacie medietatem, quam huiusmodi sentenciam diffinitivam idem Johannes 
coram uobis et consiliarys nostris sepesepius in Convencionibus geueralibus impugnabat 
malam esse, iniąuam et suspectam. Yolentes tamen de ipsa sentencia plenius experiri et 
inter prescriptas partes finem pi-emissis litibus imponere ultimatum, ipsam cum consiliarys 
nostris sufficienter examinavimus et revidimus, quam sentenciam diffinitivam taliter cogni- 
tam et comprobatam inrenientes vere, iuste et legittime emanatara. promulgatam esse et 
pronunciatam , tam ad instantes peticiones eiusdem Petri adrocati Crosznensis decrevimus 
et presentibus decernimus approbandam. ratificandam et confirmandaui. Cuius quidem 
sentencie diffinitive tenor seqnitur de verbo ad ver])um et est talis: 

Tutaj następuje wyrok najwyższego prowincyonalnego uprzywilejowanego sądu magdebur- 
skiego na zamku krakowskim z dnia 4. Listopada 1462 r. , w tym zbiorze oddrukowaiiy pod 
nrem. CXVUI , potem brzmi potwierdzenie królewskie dalej : 

Nos igitur Kazimirus Rex prefatus peticionibns tanquam iustis et racionabilibus 
memorati Petri advocati Crosznensis beuigniter annuentes, pretactum privilegium sentencie 
diffinitive suprascripte ratificamus, approbamus, laudaraus et presentis scripti patrocinio in 
omnibus suis punctis, clausulis, articulis, capitulis et condicionibus coutirmamus, decer- 
nimus eandem sentenciam robur sue firmitatis perpetuo obtinere. Actum in Radom feria 
secunda post festum Sancte Trinitatis proxima [6. Czerwca) Anno domini ]\ICCCCLXni 
Presentibus Reverendo, Maguiticis et Nobilibus lohanne de Brzesze Electo Ecclesie Craco- 
yiensis et Yicecancellario, lohanne de Rythwiany Marsalko Rcgni Polonie, Nicolao Pyenanszek 
de Wythowicc Succamerario et Capitaneo Cracouiensi *j, Petro Dunyn de Prawkowycze 
Succamerario Sandomiriensi , Groth de Ostrów Succamerario Lublinensi , Petro de Wysmuthow 
ludice Sandomiriensi, Dobeslao de Byschow Belsensi et Dominico de Cazauow Radomieusi 
Capitaneis et alys quam pluribus fidedignis. Datum per inanus Reverendi patris domini 
lohannis de Brzeze Electi Ecclesie Cracouiensis, Regni Polonio Yicecancellary, sincere 
nobis dilecti. 

Ad Relacionem eiusdem Reverendi patris domini lohannis 
de Brzesze iuris utriusque doctoris, Electi Ecclesie Craco- 
uiensis, Regni Polonie Yicecancellary. 
Wydrukowano według współczesnego kopiaryusza, którego resztki przechowują sig w archi- 
wum miasta Krosna. *) OmyJka, powinnno być: „Succamerario Cracouiensi et Capitaneo Sanocensi", porównaj do- 
kument przez niego wystawiony z dnia 9. Kwietnia 1464, tutaj oddrukowany pod nrem. CXX. 235 cxx. 

w polu pomiędzy Szczepańcową Wolą a Polanką g. Kwietnia 1464. 

Mikołaj Pieniążek z Witowie, podkomorzy krakowski i starosta sanocki, 

i Piotr z Rytarowic, podkomorzy sanocki, potwierdzają z polecenia 

królewskiego układ, jaki stanął w r. 1460 pomiędzy radnymi miasta 

Krosna a wójtami Piotrem i Janem. 

Nos Nicolaus Pyenaszek de Withowicze , Saccaraerarius Cracouiensis et Capitaneus 
Sanocensis etc, Petrus de Eytharowicze Succamerarius Saiiocensis etc. Significamus tenore 
presencium, ąuibus expedit, universis et singulis, presentibus et futiiris, harum seriem 
inspecturis et in legendo audituris. QuoiDodo ex cominissione et mandato speciali Sere- 
nissimi principis et domini domini Kazimiri dei gracia Regis Polonie etc, domini nostri 
graciosissimi , descensura fecimus in campum inter villas et hereditates ac proprietates 
Famosorum Cousulum et tocins civitatis Croszna yidelicet Sczepanczowa wola ex una et 
famosos Petrum hereditarium advocatum ycI qui futuris temporibus extiterit advocatus 
eiusdem ciyitatis Croszne partibus ex altera, ibiąue visa et interlecta litera concordie 
facte eorundem famosorum Consulum et tocius ciyitatis Croszue ex una et Petrum seniorem 
necnon loliannem, filium eius, protunc adyocatos Crosznensis civitatis, que litera concordie 
de yerbo ad yerbum sic sonat. 

Tutaj następuje układ pomiędzy burmistrzami krośnieńskimi a Piotrem i Janem wójtami 
z r. 1460, oddrukowaiiy w zbiorze tym powyżej pod nr. CXVI. Po tern brzmi dok. niniejszy dalej: 

Ideo nos prefati de mandato Serenissimi Principis domini Eegis nobis graciosissimi 
eandem literam concordie inter predictos Consules et totam communitatem ciyitatis Crosz- 
nensis cum predictis advocatis factam presentibus approbamus, perpetue firmitatis robur 
obtinere decrevimus, constituimus , confirmamus; harum ąuibus Sigilla nostra sunt subap- 
pensa testimonio literarum. Actum in Campo, quo supra, inter yillas prenominatas feria 
secunda proxima post Conductus Paschę Anno domini M. Quadringentesimo Sexagesimo 
ąuarto. Presentibus ibidem Generosis et Nobilibus lohanne de Kobylany, Henrico de 
Kamyenyecz, Nicolao Zarnowiczsky, lohanne Osszwyeczymka de Kunowa, Nicolao de 
Schebna *) et aliorum multorum nobilium fidedignorum ad premissa rogatorum. 

*) Szczepańcową, właściwie Szczepańcową Wola, dziedzictwo miejskie. Polanka, Zarnowice, Szebna i 
Kobylany wsie między Krosnem, Jasłem i Żmigrodem leżące. Kamieniec, zamek znany teraz pod nazw% Odrzy- 
końskiego. Kunowa pod Bieczem. 

30* 236 

Wydrukowano według kopiaryusza pisanego w wieku XV., którego resztki przechowują się 
w archiwum miasta Krosna. Ten sam dokument według zaginionego już dzisiaj oryginału, z którym 
kopia nasza zupełnie się zgadza, drukował Wolański w „Dod. T3'g. do Gaz. Lwowsk. r. 1855, nr. 7." CXXL 

w Krakowie ii. Maja 1464. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdzając nadanie Kazimierza Wielkiego do- 
tyczące drogi handlowej postanawia , że kupców krośnieńskich wracających - 
z towarami przedewszystkiem z Wrocławia nie w'olno zatrzymywać 
w Krakowie dłużej nad jedną godzinę dla zapłacenia zwykłego cła. 

KAzunRus dei gracia Rex Polonie, Magnus dux Lytbwanie. Russie, Prussieque 
dorainus et heres etc. Significamus tenore presencium ąuibus expedit unirersis preseutibus 
et futuris presencium noticiam habituris: Quomodo in nostre maiestatis consiliariorumąue 
nostrorum, protuuc nobiscum existencium presenciam constituti faraosi proconsul et consules 
Crosznenses, fideles nostri dilecti, literam Sereuissimi Pi-incipis domini Kazimiri, diye 
memorie Polonie Regis et predecessoris nostri, donaciouem, concessionem et libertatem 
transitus omnibus mercatoribus per viam sive stratam publicam. tiuara autea mercatores 
de Terra Cracouiensi circa easdem partes in proxirao confinantes veł eciani ab aliunde 
venientes per Opidum {sic) Tbargowysko transire cousueverunt, continueutes obtulerunt et 
presentayerunt nostre niaiestati instantes, supplicantes : Quatenus ipsam donacionis et liber- 
tatis literam coufirmare, ratificare, approbare et conseryare dignaremur. Nos igitur ipsorum 
peticionibus tanąuam iustis , raciouabilibus et consonis annueutes de dictorum consiliariorum 
nostrorum uiianimi yołuntate et consensu eandem ratificayimus , confirmavimus approbayi- 
musąue et conseryayimus , ipsam robur perpetue firmitatis in omnibus articlis (sic), punctis 
et clausulis decernentes obtinere , prout hoc in ipsius Kazimiri donacionis et libertatis 
nostreąue confirmacionis litteris desuper datis et confectis lacius continetur. Insuper cupientes 
dicte nostre ciyitati Crosznensi condicionem facere meliorem diffiniAaraus et decrevimus 
ac dictorum nostrorum consiliariorum consensu accedente diftinimus et perpetue duraturum 
per presentes decernimus : Quod omnes et singuli dicte civitatis Crosznensis mercatores 
ex Slesia yel ab aliunde et presertim ex Wratislavia redeuntes in ciyitate nostra Craco- 
uiensi non debent retineri , arrestari et rotardari neque quoquomodo eorum recessus impe- 
diri, sed Theloneo Cracouiensi dumtaxat exoluto, eciam infra spaciura uuius horę ex ipsa 
ciyitate Cracouiensi recedere ot cum suis rebus et mercancys abire sint liberi et absoluti 237 

pacifice et ąuiete, omni difficultate, arresto, negligencia et quovis semoto impedimento. 
Quocirca vobis Pallatinis, Castellanis, Capitaneis, civibus ceterisąue dignitarys et 
officialibus et presertim proconsulibus , consulibus et theloneatori Cracouiensibus pro tem- 
pore existentibus seriosius precipimus et mandamus, omnino habere volentes: Quatenus 
ipsos Crosznenses cives et mercatores cum eoruui niercibus et rebus ex ąuibus- 
cumąue partibus et presertim ex Wratislauia venientes iu civitate Cracouiensi retinere, 
arestare nec quoqomodo retardare debeatis, sed mox, tbcloneo consweto exoluto, eciam 
infra unius borę spacium ipsos ex dicta civitate Cracouiensi recedere et abire liberę ac 
pacifice absque omni mora, aresto, negligencia et impedimento permittatis et permitti 
faciatis atque ab omnibus iniurys et yiolencys tueamini et defendatis et aliter non facturi 
gracie nostre sub obtentu. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est 
appensum. Datum Cracouie feria sexta in crastino Asceusionis Domini Anno Domini 
Millesimo Quadnugentesimo Sexagesimo Quarto. 

Oryginał i)ei'gaininowy w archiwum miasta Krosna. Pieczęć wraz z paskiem, na którym 
wisiała, oderwana. Na odwrotnej stronie napis dawny: 

ratificacio super Stratam: Quod Croszurnses eundo ex Slesia et presertb)!' 
ex WratisJawia /w Cracouia non dehenf retardari. CXXII. 

w Krakowie 23. Maja 1464. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wyrok ferowany z polecenia królew- 
kiego przez Jana Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego, i Jana Rytwiań- 
skiego, marszałka i starostę sandomirskiego, w sprawie spornej pomiędzy 
Piotrem wójtem krośnieńskim a Henrykiem Kamienieckim i Barbarą żoną 
Jana mieszczanina krośnieńskiego. 

In nomine domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum intcr Immaue naturę, 
commoda nicliil dignius memoria habeatur, opportunum existit, ut actus bominum literarum 
apicibus et testium annotacione prehennentur, ne lapsu temporis eyanescant. Proinde Nos 
Kazłmirus deigraciaRex Polonie necnon Cracouie, Saudomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Magnus 
dux Litbyanie, Russie, Prussie necnon Culmensis , Elbingeusis, Kvnisbergensis et Pomeranie ter- 
rarum dominus et heres Significamus tenore presenciura, quibus expedit, universis, presentibus et 
futuris presencium noticiam babituris : Quia inter famosum Petrum Advocatum Crosznensem ex 238 

una et Generosum Heuriciira de Kamyenecz necnou Honestam Barbaram, consortem pro- 
vi(li lobauuis , civis de Cioszua , partibus ab altera dififereucie , altercaciones , lites et cou- 
trorersie a transactis temporibus orte fuerunt et suscitate occasioue adyocacie in ibidem 
et aliarum violenciarum et damnorum ibidem illatorum, yidelicet eąuorum, peccorum (sic) 
et peccuniarura (sic) circa eadem oblatarum et receptarum de et super predicto Petro 
Adyocato Crosznensi per prefatum Heuricum et Barbaram tamąuam actores in Castro 
Sauoceusi obtentarum et acąuisitarum et ex adyerso prefatum Petrum Adyocatum Ci'osznensem 
tamąuam actorem in lure suppremo Maydboriensi Tewtonico Castri Cracouiensis de et 
super prescripto lohaune, marito memorate Barbarę, racione ducentarum marcarum in lite 
deductarum ac factarum, iuris ordine obteutarum et acąuisitarum ; hys itaąue omnibus 
altercacionibus superius expressis et displiceucys , odys et differencys, quoquomodo ex 
antiąuo hiucinde suscitatis et ortis yolentes autem iinem imponere inter partes premissas 
ultimatira, commiseramus Magnificis lohauni de Tanczyn Castellano Cracouiensi et lohanni 
de Rythwany Marsalko Rcgni Polonie et Capitaneo Saudomiińensi , sincere nobis dilectis, 
huiusmodi displicencias et coutroyersias reyidendum, examinandum, cognosceudum , compo- 
nendum, decideudum et fiue bono terminandum. Quiquideui prelibati consiliary et dignitary 
nostra plenaria auctoritate , mandato et commissione specialibus nostris in ea re functi , 
examinatis, reyisis et cognitis predictarum parcium omnium causarum meritis ad i^lenum, 
talem inter prefatas partes ordinem et disposicionem seutenciamąue diftiuitiyam desuper 
promulgaruut , protulerunt et pronunciarunt hincinde perpetuo, inyiolabiliter tenendum et 
seryandum: Primo quod omnes lites, altercaciones et differencie quocumque modo inter 
premissas partes occasione adyocacie Crosznensis et aliarum yiolenciarum orte fuerunt et 
suscitate, penitus perempte sunt, complanate, extincte et mortificate , lucra eciam utrarumque 
parcium tam in lure suppremo Castri Cracouiensis racione expensarum ducentarum marca- 
rum in lite deductarum et factarum, quam eciam in Castro Sanocensi superius expresso 
quocumque modo et qualitercumque contra prefatum Petrum Adyocatum Crosznensem sunt 
introducta et inscripta prorsus cassantur, annullantur et mortificantur, de librisąue seu 
actis predictorum lurium iam expressorum utraque pars omnia et singula quomodolibet 
introducta, sic nt prefertur, delere debet et mortiticare sub pena et yadio mille mar- 
carum. Insuper prefatus Petrus beres et adyocatus Crosznensis circa omnia iura et muni- 
mouta tocius adyocacie predicte et possesionem proyentuum et reddituum omnium eiusdem 
perpetuo conseryatur et eyiterne. Memoratoque Henrico de Kamyenecz, lohanni civi 
Crosznensi et Barbarę consorti ipsius necnon alys omnibus et singulis fratribus, sororibus 
ac alys amicis quibuslibet pro eadem adyocacia agere yolentibus perpetuum imponitur 
silencium. Nos itaque Rex pretactus Kazimirus huiusmodi disposicionem, ordinacionem et 
sentenciam diffinitiyam superius descriptam inter partes premissas per Consiliarios uostros 239 

memoratos de Yoluntate, consensu et mandato nostris specialibus factam, edictani et pro- 
miilgatam pro rata atque grata habentes et tenentes, approbanius, laudamus, ratificamus 
et presentis scripti patrocinio iii omnibus sułs punctis, clausulis, ai'ticulis, capłtulis et 
condiciouibiis confirmamus , decernentes ipsam robur sue finnitatis perpetue obtinere. 
Haruiu (jiiibus Sigillum uostrum preseritibus est subappensum testimonio literarura. Actum 
Cracouie feria quarta post festum Penthecostes proxima (^3. Maja) Anno domini MCCCCLXIIII. 
Presentibus Reyerendissimo in Christo patre domino lohanne dei gracia Episcopo et Regni 
Polonie Cancellario, necnon Magnificis et Generosis lolianne de Tauczyn Castellano Cra- 
couieusibus, lohanue de Koszczelecz Pallatino luniwiadislauiensi et Capitaneo in Marien 
Burg, lohanne de Ritliwan Marsalko Regni Polonie et Capitaneo Sandomiriersi, Dobe- 
slao Kmitha de Wysnycze Castellano Lublineusi, lacobo de IJampno Regni Polonie Tesau- 
rario et Cracouiensi Capitaneo et Dominico Litlifas de Kazanów Capitaneo Radoraiensi et 
alys quam pluribus fidedignis circa premissa. Datum per mauus eiusdem Reverendissimi in 
Christo patris domini lohannis Episcopi Cracouiensis , Regni Polonie Cancellary, nobis 
sincere dilecti. 

Relacio Magnifici lohannis de Rytlniani Marsalcy Regni 
Polonie et Capitanei Sandomiriensis. 

AVydnikowano według współczesnego kopiaryusza, którego resztki przechowują się w archi- 
wum miasta Krosna. 

CXXIII. 

w Nowem mieście Korczynie 17. Października 1470. 

Kazimierz Jagiellończyk odnawiaJŁ]c dawne spalone nadania postanawia , 

że kupcy jadący z towarami z Węgier na Ruś lub Podole i na odwrót 

powinni jechać na Sanok i tam opłacić zwykłe myto. 

KAziMiEus dci gracia Rex Polonio, Magnus dux Lithwanie, Russie Prussieąue domi- 
nus et heres etc. Significamus tenore presencium, ąuibus espedit universis, tam presentibus 
quam futuris: Quomodo in nostre Maiestatis consiliariorumąue nostrorum tunc ad latus nostrum 
assidentium personaliter constituti presencia circumspecti et providi cires nostri Sanoczenses, 
fideles dilecti, sua exponentes relacione : Quomodo certa iura, munimenta et privilegia, que super 
nonnullas libertates raercatorumque et vectorum aliorumque hominum forensium ex terris nostris 
Russie et Podolie versus Regnum Hungarie et viceversa cum bonis, rebus et mercibus 
ipsorum euncium et proficiscencium per ipsam nostram Sanoczensem ciyitatem solituni 240 

transitiini et progressiira liabere se referebant, casii iufausto superiori tempore, civitate 
ipsa Sanocensi exusta, tuuc p(e/- ign)is roraginem suut coiisunipta et absorpta, de 
ąuorum eiusmodi prłvilegiorum ammissione sufficientem hoininum fidedignoriim accepimus 
proba(f /o«(')ni , ąuapropter Maiestati nostre siipplicariint, ąiiatinus ipsis de nostre munifi- 
cencie liberalitate succurrei-e liuiusiDodiąue iura et priyilegia deuuo dare et innorare digna- 
remur. Nos igitur Yoleutes ipsoriun ciyium nostroruin Sanoczensium (condicio)ie)m facere 
melioreiD , ut tempore nostri felicis regiminis siiarum facultatum suscipiant incrementa, ipsis 
hiiiusinodi omnia iura , munimenta et pririlegia , taliter per ignis incendium consumpta, 
iunoyanda dnximiis et imioyamus, tenore presencium mediaute, perpetue et in eyiim decer- 
ueutes et preseutis scripti (pafrocymio statuentes : Quod quicumque mercatores , yectores 
et cuiusyis status, condicionis aut preeminencie liomines cum rebus, bonis et mei'cibus 
ipsorum gracia mercandi et res pro rebus commuttaudi et negociandi de terris nostris 
Russie et PodoHe ad Regnum Huiigarie ire, transire et proficisci et yersayice de 
Hungarie Regnu in Russiam aut Podoliam reyenire et redi(/-e) yoluerint, per eandem 
ciyitatem nostram Sanoczensem, ut mo{ns fi(er)at, et non per alia loca, ciyitates sive 
opida solucionem thelouci ibidem (_non) subterfugientes , ire, transire et proficisci 
tenebuntur, Ae{bcbunt et) sint astricti, ad quod faciendum yolumus esse obligatos. Item 
Yolumus (et ifa (lecerm)mus, ut omnes et singuli utriusąue sexus homiues siye {vectores) 
ad forum septimanale ad eandem nostram Sanoczensem ') cum frumentis (imwersis) grani 
et seminis yenientes a solucione theloneorum ibidem sint exempti et absoluti, quos et nos 
absolyimus per presentes. Quamquidem innovacionem eorumdem priyilegiorum taliter per 
nos factam ratam et gratam habentes, decernimus robur perpetue firmitatis obtinere. In 
cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in Conyencione 
Noyeciyitatis Korczin feria quarta proxima post festuin beate Heduigis Anno domini Mille- 
simo quadringentesimo septuagesimo. 

Ad relacionem yenerabilis Alberti de Zichlin Regni Polonie 
A^^icecancellary. 

Oryginał pergaminowy w dwóch miejscach nieco uszkodzony z pismem wypełzniętem znaj- 
duje się w archiwum miasta Sanoka. Pieczęć oderwana, pozostał po niej tylko pleciony sznurek 
jedwabny koloni zielonego, do którego, kiedy pieczęć odpadła, dla większej, zdaje się, wiarogodności 
zawieszono połowę blaszanej puszki, w jakich od wieku dopiero XVn. przechowywano pieczęci. 
Dokument ten oblatowano w grodzie sanockim in Crastino Festi Sancti BarthoJomaei apostoli 
(25. Sierpnia) A. D. 17S1. Lukki w uszkodzonym dokumencie uzupełniono częścią według tej obiaty, 
częścią według potwierdzenia dokumentu tego przez Zygmunta III. z dnia 28. Stycznia 1609 r. Przed „S annczenspm" opuszczono civitatem. 241 

w Warszawie wystawionego, którego tutaj nie umieszczamy, ponieważ nie zawiera nic prócz formuł)- 
koniirmac.yjnej. Potwierdzenie to na pergaminie z pismem do szczętu wypelzniętem , tak że je tylko 
za pomocą ingred)'encyi chemicznej {amonium hijdrosidphuratum) nieco wydobyć było można, znaj- 
duje się także w archiwum miasta Sanoka. Pieczęć także oderwana, pozostał gruby sznur jedwabny 
kręcony kolorów białego, żółtego, bronzowego i czerwonego. CXXIV. 

w Nowemmieście Korczynie 14. Października 1479. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej Kazimierza W. z r. i366, 
nadający miastu Sanokowi prawo niemieckie, ogrody na około miasta i 
trzy łany wolne na skotnicę, ustanawiający w mieście wagę i uwalniający 
kupców na lat dziesięć od polowy myta królewskiego opłacanego w Kra- 
kowie , Żmigrodzie, Wojniczu i Rabie. 

In NoiriNE DOjnKi ajmen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum inter humaHe naturę 
comoda {sic) nichil dignius memoria habeatur, opportunum existit, ut actus liominum, qui 
vetustate cadunt et successione teniporis iu obliviouem labuntur, solidis litterarum 
apicibus et testium amiotacioue perhenueutur , ne lapsu temporis evanescant; Proinde nos 
Kazimirus dei gracia Rex Polonie, Magnus Dux Lithwanie, Russie, Pnissieąue dominus et 
łieres etc. Significamus tenore presencium quibus expedit nuiversis, presentibus et futuris 
presencium noticiani habituris: Quatenus pro parte providorum consuluni et omnium opidi 
{sic) nostri Sanok fidelium (/»co/a)runi nobis oblata peticio contiuebat : Quatenus ipsis 
prinlegiiim Felicis olim recordacionis Serenissimi principis et domini Kazimiri Regis 
Polonie etc, predecessoris nostri, quod coram nobis cum sigillo niaiestatis presentavenint, 
de innata nobis benignitate ratificarc, approbare et confirmare dignaremur, huiusmodi 
sub tenore: 

Tutaj następuje przywilej Kazimierza W. z r. 1366 w zbiorze tym wydrukowany podług 
or}'ginału pod nr. XV. Po tem brzmi potwierdzenie: 

Nos igitur Kazimirus dei gracia Rex Polonie prefatis peticionibns huiusmodi tam- 
quani iustis et rationabilibus benigniter acclinati, suprascriptum {]}riciJegium), quod in- 
hactenus in suo robore tenebatur, de benignitatis nostre clemeucia in omnibus ipsius 
punctis, condiciouibus et clausulisjatificavimus, approbayimus et gratificavimus ac presentis 
scripti patrocinio ratiticamus, approbamus et confirmamus, deceruentes .ipsum obtinere 

31 242 

robur perpetue firmitatis. Haruiu ąuibus Sigillum nostrum presentibus est subappensura 
{testimonio Uterannn). Actum in Novacivitate Corczin Feria quiata antę festum beate 
Heduigis Electe proxima Anno domini ]\Iillesimo ąuadringentesimo septuagesimo nono : 
Presentibus Reverendis in Christo patribus dominis lohanne Cracouiensi, Andrea Premi- 
sliensi ac Regni Polonie Vicecancellario , Episcopis, ac Magnificis et Generosis lacobo de 
Dambno Castellano Cracouiensi, {lohanne) de Tharnow Cracouiensi, Dobeslao de Byschow 
Belzeusi Palatinis, Paulo lasszyensky Sandomiriensi, Andrea de Thanczin Woynycziensi, 
lohanne {de P{/)lcza Sandeczensi , lohanne Eabstinsky Zawichostensi Castellauis , Stanislao 
de Curozwanky Cancellario, Raphaele de laroslaw Marschalco et Petro de Curozwanky 
\icQ\hQ{zaurano Regni) Polonie , lohanne Synowyecz Cracouiensi , Andrea Gorsky Pozna- 
niensi Succamerarys et alys ąuampliiribus iidedignis ad premissa. Datum vero per manus 
Reverendi in Christo patris domini Andree Episcopi et Administratoris Premisliensis , Regni 
Polonie Yicecancellary. 

Andreas Episcopus et yicecancellarius Relacio Reverendi patris domini Andree Episcopi 
subscripsit. et Administratoris Premisliensis, Regni Polonie 

Yicecancellary. 

Oryginał na pergaminie dość nieczytelnie pisany, w paru miejscach uszkodzony, z pismem 
wybladłem i wypelznigtem znajduje sig w archiwum miasta Sanoka. Pieczęć oderwana, pozostał 
tylko gi'uby sznur skręconego jedwabiu koloru zupełnie wypłowiałego. Na odwrotnej stronie parę 
nic nieznaczących napisów, jeden tylko ważniejszy: 

Productum coram Dominis Lustratorihus die Gfa lanuary A. 1665 

Stanislaus Makalshi 
drugi podpis nieczytelny. notarius Thesauri Regni. cxxv. 

w Krośnie ii. Sierpnia 1480. 

Rajcy miasta Krosna potwierdzają ustawy cechu rzeźnickiego nadane 

temuż w r. 1403. 

In nomine domini Amen. Ne rerum gestarum memoria per decursum temporis deper- 
iret, sapientum introduxit autoritas ac consuetudo laudabilis approbavit, ut ea, que 
gernntur in tempore , ad eternam rei memoriam scripturarum testimonio perhenniter robo- 
rentur. Noscat igitur tam presens etas, quam successiva posteritas futurorum, ąuomodo 
de Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Octuagesimo feria sexta infra octavas sancti 
Laurency Martiris, coram nostra plenaria consulari sessione, dum morę salvo sedebamus, 243 

pro tiinc consulibus videlicet lohanne Proczler lanifice, pro tunc proconsule, Petro Greser, 
Nicolao sartore, lohamie Baler pistore, Nicolao Szpouer pellifice et lacobo Prawsznyker. 
constituti personaliter circimispecti viri , videlicet Martinus Hesner iuveuis , protunc magister 
niechauicus , Michael Hoffman et Martinus Hesner antiąuus , seniores carnificum , cum toto 
coutubcrnio ipsorum, nostri fideles dilecti, certum privilegium ab antecessoribus uostris 
felicis recordacionis rite et racionabiliter eis concessum et datum presentarunt, quod iam 
caducum et antiąiuim erat, quod vix legi poterat, nobis instautissime supplicarunt, ut 
eisdem prefatum priyilegium innovare et denuo scribere dignarcmnr. Nos vero prefati con- 
sules eoriim dignis, iiistis et consouis peticionibus annuentes, pretactam privilegium, sic 
vetustate caducum, de uostra licencia spcciali rcnovari et scribi iussimus, ut ad noticiam 
futurorum eo clarius et lucidius poterit pervenire. Quod priyilegium uichil augmentando 
nec diminueudo , de verbo ad verbum sic sonabat : 

Tutaj następuje przywilej cechu rzeźnickiego z r. 1403, oddrukowaii)' tutaj pod nr. LXXIX. • 

Kopia papierowa przywileju tego, ręką z wieku XVI. pisana, znajduje się w archiwum 
miasta Krosna. CXXVI. 

w Litwinowie 3i. Stycznia 1483. 

Anna z Litwinowa i Jan Skarbek z Szarańczuk uposażają kościół w Litwi- 
nowie, już poprzednio ufundowany. 

In nomine domini Amen. Sagax naturę discrecio^hominum humane memorie labi- 
litate pensata ne diuturnitate temporum ea, que intra contrahentes agcrentur, obliyionis sub- 
iacerent defectum Tabellionatus Notariatusąue officium sagaciter adinyeuit, ut literarum 
munimine aminiculoąue testium fidedignorum annotacione sigillorumąue robore perhennentur. 
Proinde Nos Anna, Nata olim Magnifici domini lohannis Capitanei Threbo\vlensis, heres de 
Lyth^vyno\v districtus haliciensis et dioccsis leopoliensis, sana incolumisąue mente et cor- 
pore , frcta maturo consilio amicorum meorum , cousiderans et attendens fragilitatem naturę 
humane volensque almificis mundi dei in extremis districtique ultimi iudicy pyetate bonis 
operibus preyenire et aniine nosti-e cum nostris legittimis successoribus posterisque salu- 
briter proyidere et occasione nostrorum predecessorum , parentum et proximorum , cogna- 
torum et consangwineorum ceterorumque benefactorum nostrorum animarum salute requieque 
sempiterna adipiscenda, ad laudem opificis mundi dei sueque genitricis intemerąte Marie 

31* 244 

seniper nrginis titnliąue Saneti lohannis Baptiste et Nativitatis intemerate semper Tirginis 
Marie Genitricis eiusdem dei necnon tocius celestis lerarchie ad honorem Eclesie in opido 
nostro nuucupato Lj-thwynow, iu districtu lialiciensi et diocesi leopolieusi, ut prefertur 
superius, site, et dudum per nostros antecessores fundate erecteąue et de consensu spe- 
cialiąue voluatate domini diocesaui protunc existentis et ipsam Eclesiam seu Rectores 
eiusdem et protunc esistentes certis bouis immobilibus et mobilibus fuit et estitit dotata 
et donata per nostros, ut memoratur, antecessores, prout luculencius in fundato eiusdem 
Eclesie patet. Tandem Nomiue diyino nobis swadente amplioribus bonis immobilibus et 
mobilibus memoratam Ecclesiam cupientes dotare et cultum deificum in eadem augere 
atque augmentare de nowo disposuinius et preordinavimus plebaniatum , censuimus et 
decrerimus in eadem Eclesia, quod dotanmus et donanmus, prout uostri antecessores 
eandem Eclesiam et eundem plebaniatum disposuerunt , preordinayeruut , fuudayerunt , dota • 
verunt et donaverunt. ut inferius continetur, et quod plebanus -sidelicet discretus dorainus 
lohannes et sui legittimi successores et plebani protunc existentes tenebitur seu tenebuntur 
miuistrum Eclesie seu Scole observare, tenere et habere occasione divinorum, ut premisssum 
est, officiorum peragendorum. Item primo approbamus et confirmamus dotacionem nos- 
trorura predecessorum. Item apropriamus, ascribimus, iucorporamus, inrisceramus , dota- 
mus damusąue et eyiterue prebemus eedem Eclesie et plebaniature omuia bona immobilia 
et mobilia, de ąuibus plenius inferius continetur. Item damus Gremium sive Cimiterium 
pro Eclesia erigenda et iam erecta. Item aream pro curia et domibus plebaniature, prout 
est ex antiąuo limitata et sepita (sic). Item aream pro Scola. Item ąualibct emiśsione 
piscinarum ridelicet in L}'thwynow, Rudnyky, Boszykow ') tria vasa piscium damus, asscri- 
bimus. Item in Lytliwynow unum vas luceorum. Item iu Paidnyky unum vas tincarum 
damus. Item duos laneos iacentes unum penes ^iam , que currit ad yillam nuncupatam 
Szumlany, cum pratis ita longe et late, prout est ex antiquo limitatum, damus; Secundum 
laneum dictum Wthatarszkyem similiter cum pratis damus , prout lioc lacius in antiquo 
privilegio antecessorum nostrorum continetur. Item in Opido nostro prememorato Lyth\y(^- 
n)ow post predium nostrum decimam manipularem utriusque grani damus. Item de mo- 
lendino nostro in Lythwynow decimam meusuram omnis grani damus. Item post predia 
nostra , que spectant ad (Opidjnm nostrum Lythwyao\y, yidelicet iu yillis sic dictis Krzywe, 
Lethatin, Loszowa post araturas nostras decimam omnis grani damus, asscribimus. Item 
in piscina nostra Lythwynow plebano et sncces{sorib7()s eius liberę diebus ieiunati^is, 
ąuibus non utuntur carnes, tracone alias wlokyen seu Barsz alias Szaky prandere damus. 
Item plebanus et sui successores in molendino nostro Lythwynow a.{bsque) recepcione ') Litwinów, Rudniki, Bożyków w pow. podhajeckim. 245 

mensure utriusąue grani tenebitur seu teuebuutur pro utilitate sua molare. Item iu opido 
nostro antememorato Lythwynow ąuilibet opidanus teuens et habeos unum aut medium 
laneura aunonas tenebitur sołvere. Item qui tenent plenum laneum medium truncum sigi- 
linis (sic) et medium truucum avene pro festo Saucti Michaelis Archangeli solvere tene- 
buutur. Item qui liabent et tenent medium laneum duo ąuartalia sigilinis (sic) et duo aveue 
similiter pro predicto festo sohere teuebuutur. Item non colens agros ąuilibet opidanus 
plebano per duos grosiculos ad ąuatuor terapora solvere tenebitur, luąuilini vero per 
unum grosiculum. Item Ministro Eclesie ąuilibet opidanus in Lythwynow ad ąuatuor tem- 
pora per unum grosiculum solvere tenebitur, luąuilini vero per medium grosiculum simi- 
liter solvere tenebuutur. Item plateam, que currit inchoando ab Eclesia usąue ad pre- 
dium , ąuod est sub fortalicio nostro , damus et Eclesie eedem eviterne asscribimus. In qua 
platea plebauus et successores sui legittimi habebit seu habebunt auctoritatem, potes- 
tatem liomines cUiuscunąue condicionis et status iu lure Theutunico locare. Quos homines 
Nos Anna et successores nostri legittimi non teuebimur ueąue teuebuutur duntaxat solus 
plebanus aut successores sui iudicare, de ąuibus hominibus census et daciones plebanus 
et successores ełus recipere tenetur seu teuebuutur. Item in eadem platea duo Brasea- 
toria iam erecta et coustructa damus et asscribimus. Item de ceusibus nostris dum et 
ąuando exiguntur iu opido nostro antememorato Lythwynow uuam Sexagenam monetę et 
numeri polonicalium damus et asscribimus eviterue et iu evum. Item unum polendrum 
ąuolibet anno de nostra eąuirea, dum eaudem congregabimus , damus. Item in Iluduyky, 
Boszykow piscinis plebano et successoribus suis cum Tracone alias wlokyem seu Barso 
alias Szakyem liberę prandere damus. Couseąuenter Nos igitur lohannes Szkarbek heres 
de Zaranczuky ') ob salutem nostrorum predecessorum pareutum et proximorum, cognato- 
rum et consangwineorum ceterorumąue benefactorum nostrorum auimarum salute reąuieąue 
sempiterna adipiscenda eviterne et in perpetuum damus, asscribimus et incorporamus pre- 
inemoi'ate Eclesie et plebaniature in Lythwynow. Hem ąuolibet anno polendrum ąuamdiu 
durabitur damus et asscribimus. Item de piscina nostra in Zaranczuky ąualibet emissione 
unum vas tincarum damus. Item omnes christiani in villa nostra Zaranczuky habitantes 
plebano et successoribus suis decimam tritulatam yidelicet unum ąuartale sigilinis et unum 
avene tenentur dare et solvere. Et prememorata omnia volumus cum successoribus nostri(s 
Ze^i)ttimis perpetualiter eterneąue et in evuin tenere. In cuius fidem et testimonium evi- 
dencius robor Sigilla nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum in Lythwynow 
feria sexta proxim(a rt)nte festum purificacionis yirginis Marie (31. Stycznia) Auno domini 
Millesimo ąuadringentesimo octuagesimo tercio Presentibus ibidem honorabili et nobilibus ' ) Szarańczuki -wieś w powiecie brzeżańskim. 246 

lohanne Capellano nostro de Malczow, Marco tenu(^ft/7')o olim in Lithatin, loliaune Bjal- 
kowszky, lohanne Rogala, Felice alias Szczeszny Abrahe de Zaraby, ceterisąue fide dignis 
testibus ad premissa. Insuper nos prememoratus lohannes Skarbek in merica dicta warschow 
robora pro fabrica cidera Eclesie scindenda eviterne damus, penes quam mericam dictam 
warschow pratum ibidem Eclesie eidem eviterne asscribimus, damus, prout se in metis 
suis habet alias wszrankach. 

Et Ego Petrus Mathie de Szochaczow Clericus diocesis poznaniensis, 
Imperiali auctoritate publicus Notarius et coram Ipsis Scriba, Quia 
prescriptis omnibus donacionibus dotacionibusąue et assignacionibusąue (sic) 
bonis immobilibus et raobilibus {sic, sic) pretacte Eclesie seu plebaniature 
in Lythwynow dist)'ictus halicieusis et diocesis leopoliensis et decreto 

S^ y o!unibusque alys et singulis premissis dum sic , ut premittitur, fierent 
jV et agerentur unacum prenominatis testibus interfui eaąue sic fieri vidi 

• -^ " • et audivi. Ideo hoc presens publicum iustrumentum manu propria 
scriptum exinde confeci, subscribsi (sic). publicavi et iu hanc publicam 
foi'mani redegi signoque et nomine meis solitis et conswetis unacum 
Generosa (sic) et Generosi prelibata (sic) et prelibati Anna (sic) et lohannis 
Sigillurum appensioue siguavi rogatus et reąuisitus in lidem et testi- 
monium oniuium et singuUorura {sic) premissorum. 

Oryginał na pergaminie w arcli. kons3'st. metrp. Lwów. obrz. łac. w dwóch miejscach uszko- 
dzony; przy nim dwie pieczęci ua jedwabnych sznurkach, pierwsza na sznurku koloru czerwonego 
z odciskiem herbu „Habdank" i napisem w otoku: s. anne de lifhwinow; di-uga na sznurku koloru 
zielonego z odciskiem tegoż herbu i napisem: s. lohannis de s CXXVII. 

We Lwowie i5. Sierpnia 1485. 

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza i pomnaża uposażenie dla Mansyonarzów 
lwowskich przy kaplicy Św. Katarzyny na niższym zamku uskutecznione 
poprzednio przez króla Władysława Jagielle i księcia Władysława opolskiego. 

In uoniinc Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum sublimitas dignitasąue 
Regia ad ea mentis sue aciem inter alias soUicitudines humeri Regio impositas convertere 
apponercąuc consuevit , que pro Sanctarum Ecclesiarum Ministrorumque dei commodo et 
laudis divine augmcnto fiunt; Proiude Nos Kazimirus dei gracia Rex Polonie necnon 247 

Terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Cuyawj-e, Laucicie, Magnus dux Ljtlnyanie, Eussie, 
Prussie, ac Culmensis et Elbingensis Pomeranieąue domiuus et lieres etc. Siguificamus 
teuore preseucium, ąuibus expedit, uuirersis presentibus et futuris liarum noticiain habi- 
turis, Quomodo uovissimi diem iudicy operibus pietatis preveiiire de hysque, que Altissi- 
mus iu Terris sua gracia nobis contulit, immarcescibiles Thezauios iu futuro congerere 
cupientes, uou dubitantes nos illinc centuplum accepturos fructum, si ad augmeutandam 
laudeni divinam fortunas Terrestres errogavenmus , presertim morę felicium olim prede- 
cessorum nostrorum Wladislai Polonie Litliwauioąue Principis supremi et heredis Russie 
etc. ') , qui decimas Mauipulares cuiuslibct grani et segetis post araturas AUodiorum et 
Curiarum in Miklaszow, Nowessyolo, Wyelkie Polye et Czinilow ^), et Ladislai Opoliensis ^), 
Wyeluuensis et Russie Ducis, qui decimam Metretani Braseorura et cuiuslibet gnmi de 
Molendinis duobus, quorura unum antę Halicziensem et aliud aute Cracoyiensem Walvas 
circa Civitatem nostram Leopoliensem situandum et censum annuuiu quindecim Marcarum 
de Tlieloueo Leopolieusi percipiendum pro Capella Saucte Cathcrine in Castro inferiori 
Leopoliensi sita, dederunt et incorporaverunt, eiusdem Capelle condicionem facere melio- 
rem et landem divinam in ea omnipoteuti deo iugi famulatu reddendam augmentare volentes 
utque , quo maior servorum dei in ea numerus fuerit, eo culcius et laudabilius divinus 
honos et gloria decantarentur, Ad landem omnipotentis dei, Matris sen Yirginis Marie et 
Sancte Catherine in Capella predicta in Castro inferiori Leopoliensi Sex Mansionarios 
yidelicet Quiuque simplices et Sextam Preposituram in predictis prius dotatis Censibus, 
Decimis et Metretis et censibus alys per nos additis et adiunctis presentibusque inscriptis 
fundandis (sic) duximus fuudamusque presentibus per Presbyteros professionis Romanę, 
quos ad Instituendum presentandos decernimus morę aliorum Beneficiorum Ecclesiasticorum 
ad vitam duntaxat possidendas. Pro conteutacione et subsistencia Presbyterorum Beneficia 
ipsa pro tempore possidencium novum Censum annuum decem et septem Marcarum Monetę 
et numeri polonicalium , quadraginta octo grossos Marcam in quamlibet computaudo, in et 
super Theloneo nostro predicto Leopoliensi et pro Candellis duos Lapides Cerę de Statera 
Leopoliensi nobis annuatim provenientes dotacionis nostre una cum predictis dotacionis 
antique censibus, yidelicet quindecim Marcis pecuniarum monetę et numeri predictorum, in 
Theloneo ipso annis superioribus iuscriptarum, Ita quod Triginta et duarum Marcarum ') Dokument ten z r. 1427 był drukowany w tomie II. Aktów pod nr. XLVIII. 

') W dokumencie z r. 1427 wymienione s% wsie: Miclaschow, Newesyolo alias Nowidwor et 
Chr.".i nilo w. Mikłaszów wieś powiatu lwowskiego, Chrzinilowo dziś Sknilów w tymże powiecie, Nowego sioła- 
w tej okolicy dzisiaj nie ma , Wielkie Pole między Janowem a Gródkiem. 

') Zamiast Opoliensis tak w oryginale, jak w oblacie napisano; Opawiensis widocznie przez pomyJkę, 
Dokument ten Władysława opolskiego nie jest nam znany. 248 

complebit nunierum, iiecnon decima Metreta de Molendinis et decimis de araturis nostris, 
singulis percipiendis aunis, et pro mansione eorum domum sub Castro ipso, arce Clau- 
strali contiguam, quam nuuc inhabitaut, dotantes et douautes dotamusąue et donamus 
tenora presencium mediante per possessores Prepositure et Mansionariarum predictanim 
hactenus et in faturiim existeutes, Ceusus omues predictos domum, Metretas, Ceram et 
decimas babeudum , tollendum , decimaudum et percipieudum iu solidum perpetuo et in 
evum. Quosquidem Theolonei (sic) Census Honorabilis Petrus Misszkowsky, Notarius noster 
modenuis et aly pro tempore existentes Thelonei Leopoliensis predicti factores nostri sive 
ex tidelitate, sive ex Arenda coustituti aut constituendi eorumąue substituti aut Notary 
annuatim siugulis anni ąuatuortemporibus per octo marcas pecuniarum Presbyteris ipsis 
per nos et successores presentandis dare, reddere et persolvere debebunt et tenebuntur, 
Recognicioues ab eisdem de solutis Censibus receptur! , quas iu racione nobis et successo- 
ribus nostris facieuda recipere et computare yolnmus, et per successores uostros reci- 
piendas deceruimus , ąuibus stare volumus et standum decernimus ac si nostri Sigilli muni- 
mine essent roborate. Quemquidem Censuin, decimas, Metretam et domum a Tributo 
Seculari, Contribucioue Spirituali et expedicione Bellica generali, particulari aut Regia 
imposita vel impoacnda eciam per Spirituales personas ox quacuuque necessitate aut causa 
solvi solita, absohimus et liberamus Ipsumque Ceiisum, metretas et domum emunitate et 
libertate ecclesiasticis potiri roUimus et decernimus, Et si in solucione Census predicti 
factor modernus prcdictus yel aly pro tempore exłsteutes remissi aut negligentes fuerint 
pro eorum ac similiter Metretarum, Cerę aut decimarum non solucione reddituarios per 
lociordinarium aut eius ^icesgerentem Ceusuris Ecclesiasticis et Interdicti decernimus et 
statuimus ad integrara solucionem cogendos et nonnisi satisfaccionem ad plenum impense 
absolyendos, omnibus impedimentis , laudo, Statuto et qualibet contradłccione contraria 
proculmotis, quibus derogamus et derogatum esse Yolumus pi'esentibus. Yerum quia Bene- 
ficium datur propter ofticium, Statuimus, quod ipsi Sex presbyteri Horas de Beata Yirgine 
communes cum resperis. Completorio Salve singulis diebus dominicis et festiyis ac eciam 
ferialibus et unam ^lissam Salve sancta parens etc. in Capella predicta sonora voce pro 
nostra et Serenissime domine Elizabeth Reginę Polonie , Consortis uostre carissime , Salute 
et prosperitate nostrorumque successorum et predictoriim olim predecessorum nostrorum 
remedio anime , Post mortem yero nostram et eiusdem Principis Consortis nostre Anni- 
yersarios duos unura pro nobis et alium anniyersarium diera pro ipsa Principe, Consorte 
nostra carissime, Impleturi, tandem die quolibet anniyersariorum eorundem yigilias cum 
Missa defunctorum omnes in simul dccantaturi, divi:im yero Missara eandem defunctorum 
singuli eorundem lecturi et completuri, Ad que ouera explenda et ferenda cos astringimus 
j)rcscutibus. Ut autem onera ipsa co ordinacius complerentur per eosdem Rcgimen Capelle 249 

predicte Preposito pro tempore cxistenti attiibiiiinus et annectimus , Cui predicti aly Capelle 
presbyteri in omnibus Capelle Regenti ad laudem divinam concernentibus intendant et 
obediant, qui, si secus fecerint, extunc oranes negligentes et deordinatos Lociordinario 
deferrc dobeat Auctoritate ordinaria cohercendos et niliilominus ipse Prepositus onera 
explere, prout confratres aly, sit astrictus. Cuius Capelle ac Beueficiorum predictorum 
luspatrouatus et presentandi Nobis dumtaxat et successoribus nostris Regibus Polonie 
reseryamus tcnore preseucium in oviim. In cuius rei testimonium Sigilhim nostriiui presen- 
tibus est subappensum. Actum in Leopoli fcria secunda proxima post Laurency festum 
(15. Sierpnia)*) Anno Domini Millesimo ąuadringontesimo octuagesimo ąuinto. Presentibus 
ibidem Reyerendissimo et Reverendis in Cliristo patribus dominis lohanne Archiepiscopo 
Leopoliensis, Mathia Episcopo Camenecensis et lohanne Electo Clielmcusis Ecclesiarum, 
Necnon Magnificis, Generosis et Nobilibus lacobo de Danibno Castellauo et Capitaneo 
Cracoviensi, Mathia de Bnyn Poznaniensi, lohanne Amor de Tharnow Cracoviensi, Spith- 
kone de laroslaw Sandomiriensi, lolianue de Oporów luniwladislawyensi , Dobeslao de 
Bysszow Belzensi Palatinis, Raphaele de laroslaw Castellano Sandomiriensi, Marszalko, 
Creslao de Curozwanky Decano Gnezuensi, Cancellario, Petro de eodem Curozwanky 
Thesaurario, Gregorio de Lubranyecz Preposito Skarbimiriensi, Yicecancellario et Ambrosio 
Pampowsky Incisore Regni nostri et alys quam pluribus fidedignis, sincere et fidelibus 
nostris dilectis. Datum per manus eiusdem Yenerubilis Creslai de Curozwanky Decani 
Gneznensis, Regni nostri Cancellarj^ sincere nobis dilecti. 

Creslaus Cancellarius subscripsit. Relacio renerabilis eiusdem Creslai de Curozwanky, 

Regni Polonie Cancellary. 
Oblata w grodzie lwowskim (Acta Castr. Leopol. t. 350, p. 334 — 337j feria secunda post 
Dominicam Cantate proxima {13. 3Iarcii) Anno Domini 1596. Błędną nieraz obiatę poprawić było 
można według oddruku uskutecznionego podług oryginału przez Fr. X. Wolauskiego a umieszczonego 
w „Dod. do Gaz. Lwowsk." r. 1854, nr. 5, 6 i 7. 

CXXVIII. 

w Sczebrzeszynie 29. Stycznia 1486. 

Jan Amor z Tarnowa, Wojewoda krakowski, wraz z żoną swoją zapisuje 

kościołowi w Staremsiole karczmę. 

In nomine DOMEsri Amen. Et quia prout certa mente perspeximus, ąuomodo cuncte 
opes et omnes mundane facultates disparguntur et in nichilum rediguntur peractoąue cursu 

*) Poniedziałek po św. Wawrzyńcu w r. 1485 przypadał na 15. Sierpnia, w tym dniu atoli obchodzi się 
święto A 6 sumpt i o Mariae, dziwne więc dla czego nie podług niego zadatowano doliument. 

32 250 

extremo liomiuum obliyioni committuntiir, sola diintaxat pietatis opera, qne a Christi- 
fidelibus dirino cultui iu vita inipaiciuntur, memorie commeodaiitur et mercedem celestis 
patrie consecuntur, prout hoc ipsum Apostolus affinnat dicens: Qui in benedictionłbus 
seminat, de benedictiouibus et metet vitam eternam, quam conseąuendam idemipse nos 
ammonet, non habemus, dicit, hic nianentem civitatem, sed futuram ąuenunus. Omnes, 
inąuit, stabimns antę tribunal ihesu christi reddituri racioiiem, prout iu corpore gessimus 
sive bonuui sive malum. Proinde nos lohaunes Amor de Tharuow palatiuus cracoviensis 
una cum consorte nostra Barbara herede legittima ex Starescholo ') hec et alia animadver- 
tentes , plenarie ad hec deliberantes , visa iusufficienti dotacione Ecclesie collacionis nostre 
in Starescholo per predecessores uostros facta , iu qua Rectores eiusdem Ecclesie ob defectum 
dotacionis diyinis seryicys minime vacare valuntur (sic), cupientes igitur saluti animabus 
{sic) predecessorum nostrorum necnon etiam et nostrarum in futurum salubrius subveuire 
et Ipsos Rectores tam presentes quara futuros iu eadem Ecclesia existentes ad perhibenduin 
cultum divinum aptiores efficere, houorabili Mathie pro tunc plebano et suis successoribus 
tabernam pro Ecclesia ibidem in Starescholo in medio eiusdem ville nostre prelicte penes 
viam, que radit iu Leopolim ex una et viam, que teudit in Schalomvy (sic) ^) ex altera 
partibus ereigeudam (sic), construendam, edificandam pro usui (sic) suo et suorum succes- 
sorum comraisimus, adraisimus et admittimus per presentes; cui etiam ortum penes pisci- 
nam in medio ville et piscarium sub pisciua nostra supperiori appropriamus , ascribimus, 
damus, donamus perpetue et iu evum. Ad quamquidem taberuam homiuibus nostris ex 
omnibus villis nostris ad bibendiim potagia. quorunque precio propinata fuerint , liberę ire 
et eyerso redire sine quovis impedimento nostro aut olficialis nostri, quocienscunque 
opportunum fuerit , admisimus et presentibus admittimus. Quequidem omnia. et singula iam 
premissa promittimus rata, grata atque firma iuviolabiliter , perpetue et in evum tenere 
et observai-e , uullis penitus obstantibus occasionibus. In cuius rei testimonium sigilla 
nostra presentibus subappendi iussimus. Actum et datum iu Sczebreschin feria quiuta antę 
festum purificacionis Yirginis gloriose (29. Stycznia) Anno domini Millesimo Quadringen- 
tesimo Octuagesimo Sexto, presentibus Generosis, Nobilibus et Houorabilibus domiuis 
lohanne et Alexandro filys domini lohaunis palatini Cracoriensis, Nicolao de Roza, 
Lucassio de Meglew, Nicolao plebano de Sczebrzeschin et Bernardo plebano de Botorz et 
alys quam pluribus ad premissa vocatis. 

Oryginał na pergaminie w arch. kons. metr. Iwowsk. obrz. łac, niedbale pisany. Zawieszone 
były dwie pieczęci ua sznurkach jedwabnych wypłowiałych; z tych pierwsza, uszkodzona znacznie, ') Staresiolo wieś w pow. bobreckim. 

') Schaloinvy, Szołomyja wieś w pow. bobreckim pod Staremsiolem. 251 

przedstawia na wosku zwyczajnym wyciśnięty herb Leliwa, druga oderwana. Na odwi-otnej stronie 
współczesny napis : starescJiyJo. Dokument ten oblatowany w aktach grodzkich lwowskich Feria Quarta 
Antę Festum Beat. Yirgin. Marie 1642. CXXIX. 

w Krośnie 24. Czerwca 1486. 
Rajcy miasta Krosna potwierdzają ustawy krośnieńskiej czeladzi szewskiej. 

In (lem iiamen des heru Amen. Wir Rothern der stat Crosse thwen konth allin 
wnde iczlichen, den is uotdorift wurde seya beygenwertigen wnde czwkwnftigen : Das vor 
wnsern gesassen Roth se}Ti kommen dy Erber Mayster wnde gesellin das hantwerks 
der Scliuster wnde habin gebatin den gesellin omme eyne suudorliche herberge yn 
czw der wolin , wo is yn worde libin adir beąwame wer wnde wilkor zw machin. 
Wir ansaeud ir beąwame bathe , habin yn worwillit wnde gegabin das. Wnde czw machin 
wilkir dy jn moglicht seyn czw haldin, dy wir yn bestatigon ewielich mit der vor 
lowortunge irer Meystir, dy sy also gemacht habin: Czw dem ersten. Eyu geselle, der do 
erbit omme eynen groschyn, der do worsewmith den eyngang yn dy herberge yn firczyn 
tagin, dy busse eyn halp grosche. Item wnde alle fyrczen tage fir hellir offczwlegin. Item 
wenne eyn geselle kommeth gewandirt, der do nw gearbit hot eyne woclie, der sal ya 
legin eyn halp wochen lon. Item wenne eyn geselle komth gewandirth, so sal her thwen 
czw wissin dem Vater. das her ym yn halife wnde sal das gerathe yn dy herberge gabin 
czw haldin bey der busse cynis halbin groschyn. Item Ein iczlicher geselle, der yn dy 
herberge geet mit eynem gewere, der eynem Mayster arbit, dy busse eyn halp grosche. 
Item Dy gesellin sollin Yater wnd Mutter ereu, heyssiude den Vater Vater, wnde dy 
Mutter Mutter, wnde alle seyn hawsgesinde, dy kynder des Yaters seyn sy weybisbylder 
Swaster auch dy kochyn Swaster, wnde dy zonę das Yaters adir den hawskuecht bruder 
wnder der busse eyuis halbin groschyn. Item Wnde wer seyn Bette wnireth , dy busse 
eyn halp grosche. Item Wepnę eyn geselle trouke , das hers weder gebe , dy busse eyn 
halp wochen lon. Item Wnde eyn geselle , der das woste wnde das vorswege , wurde man 
das gewor, dy busse eyn halp wochyn lon. Item Wenne eyn geselle den anderu wniret, 
czwnamith adir lestert , kau her yn obyrkommen , dy busse eyn halp grosche. Item Wenne 
eyn geselle trinket yn der herberge czw dem Yater, so sal her thwn beczalunge. Wnde 
czeweth her wayk wnde beczalit nicht, dem sal man noch schreybin wnde sal yn nicht 
lossin arbitin . basher sich fertige adir beczale. Item Welcher geselle czw dem Yater wil 
czu Tysche geen. der sal das dem Yater oftinbarn, das ym seyn kost nicht vortarbe, 

32* 252 

wnde von der Molczeyt des morges fir ąuartir wndc off den obynt eyn lialbiu groscliyn. 
Item eyn iczlicher geselle sal alle ąuatempir eyn ortin trinken yn der herberge czw dem 
Vater wnder der busse eynis lialbiu groschjui. Item Wnde iczliche ąuatempir yu czw legia 
yn dy ladę eyn halbiu groschyu. Item eyn iczlicher geselle sal alle ąuatempir bey der 
Sylmesse seyu bey der busse eynis lialbiu pluiud wachsis. Item wnde keyn geselle sal 
barschenkycht geen czw dem oppliir bey der busse eynis halbin groschyu. "Wnde auch 
yn keynem krancze wnder der salbigen busse. Item Wenne eyn geselle kommet nach dem 
Ewangelio adir wenne der Prister das buch off dy andir seyte legit, dy busse eyn halp 
grosche. Item Czwene gesellin sollin wartin der kerczyn eyne woche, noch der warkstat, 
wo her arbit, gleych wy das czeclijn ommcgeeth alle Sontage wnde alle feyertage czw 
czwnden vor dem Ewangelio wnde awsleschen uach dem zagu der Messę wnder der busse 
eynis halbin groschyu. Item "Wenne eyn geselle krangk worde wnde hette nicht, wo her 
sych mochte aws haldin , zo zollin zy yn aws der Bruderschafft aws haldin , wnd czwene 
gesellin sollin seyu alle nacht wortin. Wnde wenę her fryss worde, so sal her das der 
Bi-uderschafft aplegin. Sunder sturbe her , denne so sal dy Bruderschafft das beczalit , namen 
von seynen cleydern adir mit der liabe , dy noch ym bleybith. "Wnde ap her denne irkayn 
freunth adir Bruder hette, der dy cleyder wolde habyn, der sal der gesellen 
Bruderschafft genuk thwen. Item "Welche gesellin dy altknecht befalin czw wartin des 
krangkyn, wnde thweu das nicht, dy busse eyn halp wochen lon alzo vii, also her das 
nicht thwi. Item Das eyn iczlicher geselle sal seyu altkneycht, welchyn dy andeni gesellin 
kysin an allin widersprech. Item Eyn iczlicher geselle sal gehorsam seyn dem altknecht 
■wnder der busse eyuis halbiu groschyu. Item wnde worde der altkueycht bussellyck, 
so sal man yn bussin czwefach. Item Wenne sich gesellin din czweeu wnde der altknecht 
yu nicht mochte wydersteen, So sal her den Yater czw holffc namen, wnde der "Vater 
sal yn frede schaffin czy lossin czw zeczen mit des Burgersmeysters macht. Item Das eyn 
iczlicher geselle drey mol yn dem lore bey dem byre seyn adir bey dem tancze Ofif 
fasnacht, an dem tage des heyligen leychnamis Wnde off weynachtin, dobey her sey adir 
uicht, so sal her haltiu beczalin das bir. Item keyn geselle sal offinbarn dy heymlichkeyt 
der gesselin, dy sy czwyssiu enander habin, worde irkeyner bewarit mitymanden, so sal 
dy busse seyn eyn halp wochen lon. Item keyn geselle sal keyn freyweyp iren mit der 
gesellin bir wnder der busse eynis halbin groscliyn. Item Wenne eyn geselle hette eyn 
gegarbit ladir , Is wer Roth , Swarcz adir loe Rwtli , wnde wolde wandern , wnde hette 
das bey dem salbigen Meyster awsarbit, wnde wolde das vorkawffin, So sal her das ladir 
dem Mayster anbitten , wnde wirt her das wollin kawftiu , so sal her ym das ladir beczalyn, 
ais tewer her das ladir raw hot. Adir wil her is mit ym tragin, das ist ym frey. Wnde 
wil der Mavster das nicht kawffiu, so mag her is vorkawffin, wam her wil. Item Das 253 

keyn solle eyiiir mit dem andern spilin nicht sal weder yn der herberge, weder auders 
wo, wnde worde irkeyner bewaryt, dy busse eyn wochen łon. Item Das keyn geselle an 
lawbe wayk sal geeu von der gesellin byr nocli dem offlegen wuder der busse eynis 
balbin groschyn. Item eyn iczlicher, der do wolde wayk czyeen, wnde ys nw were firczyn 
tage vor der ąuatempir , der sal eynlegiu ąuatempir gelt eyniu halbin groschyn wnder der 
busse dy obyu gescribłn steet. 

Tutaj opuszczono dość znaczne miejsce , po tem brzmi przywilej dalej : 

Item wnde dy Meystcr habyu yn gcgabin den Bathtag czw firczen tagin Von 
ostern bas off synte Michel noch des zaygers drey Wnde vou synte ]VIichel bas off ostern 
noch das zaygers czwe. Item wnde dy Mayster habyn ya auch gegabin czw kawffin eyn 
lader in der tewer dritte halbin groschyn Wnde eyn yczlychen Ascher czwe Stocle czw 
stussin, das habe wir yn gegabin, das sy ais der fleyssyger wern bey dem Ascher. Item 
Wnde gabin yn awch mitte alle montage czw machyn eyn Par schw, Eyn Montagk eyn 
geknewffilt par, Dornoch eyn paar Stewffiln, dornoch kny Schw Wnde alle fircżyn tage 
eyn Paar firfus wnde eyn paar solin. Itew wenne eyn geselle kommet gewauderth bas ya 
dy Mawer, zo mag ym der Meyster czwsprechyu arbit off der gassin. Item wenne eyn 
Schwknecht czw spreche eynem andern Schwkneclit omme arbit, So mag yn aptreybin 
eyn iczlicher Mayster adir Maysteryn. Item off alle ąuatempir sollin czw yn konimen 
czwene Meyster yn dy herberge wnde suUin yn vorczelyn dy gewonheyt, dy do cwyschyn 
den gesellin sal seyn. Item keyn geselle macliyn sal Gefaldenne Stewffiln, Noch keyne 
Yordunkte schw wnder irer busse , dy sy babin yn irer hantfeste. Welcher dinge geczewkuys 
wnde czw eynir bewarlichkeyt wnser Sigil ist nw angehangeu. Geschaeen wnde gegabin au 
dem tage Sinte lohannis des tewftirs Noch cristi geborth Tawsint Yirhundert Achczyk 
wnde Saychs lor. ' 

Na odwrotnej stronie odmienną ale , o ile się zdaje , współczesną ręką dodano : 

Item Zo yrkeynem schuknechte sterbe zeyne hawsfraw, adir eyn kynth, zo zullyn 
dy audiru czu der leyche kommen Vnde dy selbige czu dem grabę beleytyn vude mit 
dem betruptyn wedir heym geliyn, bey eynem halbyu groschyn. Vude so man leych- 
czeycliiu legit, sollyu sy bey der messyn seyn, vude czu dem opphir gehyn, vudir der 
selbigin bussyn. Vude welchyn dy aldeu knecht heyssyn dy borę tragin, der sal sich das 
nicht nicht weren vndir I groschin. Vnde so ymanth stirbeth aus den schuknechtiu , man 
adir fraw adir kynth, so sal man aus der loden nemin vnde lonen deme, der das grap 
grebith. Item Zo dera vatir der schuknechte aus dem willyn gottis ymanth storbe, fraw 
adir kynth, so sullyn sy des gleichyn alle zw der leychyn kommin Wnde dy beleytyn 254 

cza dem grabę wncle den betruptyn wedir heymbeleyten vnde bey der Zelmessyn wnde 
leychczeychyn seyn wnde czw dem opphir gehyn vnder eynem I groschyn, wnde dervotir 
ist en wedir also yH yorbundyn zu thwn. Item so zy ere liantfeste lossin lesin, so sal en 
der Yotir eyne heymliche stellc gebin, durch erer heynilichkeyt wyllyn. Item alle schuknechte, 
dy do hausfrawen haben, off dy ąuatuortempora suUyn sy eynlegin zu zwelff hallirn, 
Wnde dy ledigen gesellin ais is obin steeth geschreben. Item uymanth sal yn dy herberyge, 
so sy eyngangk babyn, eyn messir eyntragin, ys sey gros adir kleyn, vnder eynem 
halbyn groschyn. Item so dy gesellen gelt einlegin, so sal nymanth yn den kreyss eyn- 
greyffin , dy buss I gi-oschyn. Item so eyn geselle was hette zu clagyn off eyuen andirn , wnd 
das niclit worde clagyn yn dem yrsten eyngange, so yene beginwertygk were wedir 
welchyn her clagin sulde, wnde wiirde hernochmolis clagyn, so vorfellit her eynem hal- 
benyn groschyn. Item Eyn yczlicher methebruder, der do ist vnsers hantwerkis, der sal 
zo ymandin ymant worde sterbin, bey der beygroftt seyn vnde allgerechtikeyth do 
bey thun, also denne obene gescłu-ebenn steeth, bey der bussiu eyus I groschyn. Item 
nymant sal frcwlich redin , so dy gesellin yndirenander yrkeyn gescheffte habyn , vndir der 
busse eynes lialbm Wochen lones. Item zo ydirraan der gesellin yn dera eyngange seyn 
gelt eyn legit, so sal her nedir zyetzenn, wo en der eldiste geselle heyssit zytzin, vndir 
der bussin eyns I groschyn. 

Pergaminowy oryginał znajduje się w archiwum miasta Krosna. Na pasku pergaminowyA 
wisiała pieczęć, której dzisiaj już nie ma. cxxx. 

We Lwowie 18. Stycznia 1488. 

Gunter z Sieniawy, sędzia i Jan z Wysokiego, podsędek, ziemscy lwowscy, 
odsyłają Stachna z Pletenicz, po wyczerpaniu wszelkich form prawnych, 
do starosty grodowego , aby go wprowadził w posiadanie summ przysą- 
dzonych mu na Filipie z Podussowa. 

Nos Guntherus de Syenyawa Iudex, necnon lohannes de Wyssokye Subiudex 
Terrestres Leopolienses generales Significamus tenore presencium ąuibus expedit unirersis 
tam presentibus (juam fiituris presencium uoticiam habituris: Quomodo ad nostram et 
aliorum dominorum protunc in ludicio terrestri nobiscum residencium presenciam Feria 
sexta antę Dominicam Oculi raei proxima (4 Marca) Anno domini Millesirao ąuadringente- 
simo octuagesimo ąuinto yeniens personaliter Nobilis Stachno heres de Plethenycze actor, attentayit tenninum prinuim iiixta cittacionem pro tribus poledris, prout eadem cittacio 
lacius cauit super Nobilem Philipum heredem de Podussow '). Qui Philipus per miuiste- 
rialem iuxta iuris formara ad ius est pruclamatus et ipse iiec per se nec per suum procu- 
ratorem paruit, neque in eodem terinino quicquam facere cuiavit. stans prefatus Stachno 
ipsum Philipum in nonparicione primi termini iuxta cittacionem iuiicialiter condemnarit et 
super lioc memoriale posuit, quod ludicium recepit. Tandem Feria sexta in crastino 
Asceusionis Domini {13. Maja) Anno eodem yeuiens personaliter Nobilis Stachno de 
Plethenycze actor , attentayit terminum secundum iuxta cittacionem super Nobilem Philipum 
heredem de Podussow partem cittatam, qui per ministerialem iuxta iuris formam ad ius 
proclamatus, non paruit, nec in eodem termino quicquam facere curavit. Stans prefatus 
Stachno ipsum Philipum in nonparicione secundi termini iudicialiter condemnavit et super 
hoc memoriale posuit, quod ludicium recepit. Iterum sabbato in crastino Epifaniarum 
domini (7. Stycznia) Anno eiusdem Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto Nobilis 
Stachno heres de Plethenycze, actor, atteutavit tercium terminum iuxta terciam cittacio- 
nem super Nobilem Philipum heredem de Podussow partem adversam. Qui Philipus primo, 
secundo, tertio, quarto iuxta iuris formam per ministerialem ad ius est proclamatus, 
et ipse nec per se, nec per suum procuratorem paruit, neque in eodem termino quicquam 
fecit. Stans prefatus Stachno ipsum Philipum non comparentem iu toto suo lucro et dampuo 
iuxta cittacionem iudiciahter condempnarit et hoc pro eo, quia ipse Philipus subtraxit sibi 
Stachno sex equas equircas alias stadne, ita bouas sicut octodecim marce pecunie comlinis 
et in totidem ipsum dampnificavit, et super hoc Stachno memoriale posuit, quod ludicium 
recepit et ministerialem, q(«e/w ipst) Stachno duxerit eligendum, ad concitandum addidit. 
Demum Sabbato antę dominicam Letare proximo (4. Marca) Anno eodem Nobilis Stachno 
heres de Plethenycze, actor, affectavit solucionem et satisfactionem iu termino concitatorio 
iuxta concitaciunem a Nobili P{hiIipo) herede de Podussow parte adversa. Qui Philipus 
primo, secundo, tercio et quarto per ministerialem ad ius est proclamatus et ipse nec per 
se nec per suum procuratorem paruit, ueipie in eodem termino concitatorio quicquam 
facere curarit. Stans prefatus Stachno, eum ipsum terminum concitatoriura astitit et ipsum 
in eodem termino concitatoiio iudicialiter condemnavit, iuxta concitacionem , qua ipsum 
concitayerat ad solucionem et ad satisfactionem octodecim marcarum et totidem dampni, 
pro quibus ipsum condemnayit iuxta citacionem, prout eadem condemuacio in actis libri 
terrestris leopoliensis lacius ostendit, et hoc pro eo, quia ipse sibi Stachno subtraxit sex 
equas oquireas alias Stadne, ita bonas sicut octodecim marce pecunie comunis et in totidem 
ipsum dauipnificayit et etiam ipsum concitayit ad audieudum luramentum super damnura ') Pletenice i Podusów wsie w powiecie przemyślańskim. 256 

exin(le secutum, per ipsum Staclmo fore prestandum. Quam condemnacionem ludicium 
admisit. Super hoc Stachno memoriale posuit, qiiod ludicium recepit et ministerialem ad 
primam pignoracionem admisit. Ceterum Sabbato ipso die saucte Scolastice yirginis 
{10. Lutego) Anno domini Millesimo ąuadringeutesimo octuagesimo septimo reniens per- 
sonaliter Mathias miuisterialis de Camyonka tonsus leopoliensis de iure additus ad primam 
pignoracionem in Podusso^Y Nobili Stachno heredi de Podussow (sic) ') coram iure reco- 
gnorit, quia ex parte ipsius Stachno aifectavit primam pignoracionem in Podussow apud 
Nobilem Philipum Podussowskj- in octodecim marcis essencialis pecunie et in totidem 
damni ac in penis iuxta prelucra ipsius Stachno. Que prima pignoracio ibidem est reper- 
cussa. Pro qua repercussione prime pignoraciouis ipse Stachno Plethenj^czski ipsum Philipum 
in pena trium marcarum et iudiciali totidem iudicialiter condemnavit et super hoc memo- 
riale posuit , quod "ludicium recepit et eundem ministerialem ad secundam pignoracionem 
addidit. Iterum Feria sexta post Conductum paschę proxima (57. Kwietnia) Anno eodem 
yeniens persoualiter Mathias ministerialis de Camyonka tonsus leopoliensis de iure additus 
ad secundam pignoracionem in Podussow nobili Stachno heredi de Plethenycze coram iure 
recognoyit: quia ex parte ipsius Stachno afiFectavit secundam pignoracionem in Podussow 
apud Nobilem Philipum Podussowski in octodecim marcis essencialis pecunie et in totidem 
damni ac in penis iuxta prelucra ipsius Stachno, que secunda pignoracio ibidem est 
repercussa. Pro qua repercussione secunde pignoraciouis ipse Stachno Plethenyczki prefa- 
tum Philipum in pena trium marcarum et iudiciali totidem iudicialiter coudemnarit et 
super hoc memoriale posuit, quod ludicium recepit et eundem ministerialem ad terciam 
pignoracionem addidit. Tandem vero Sabbato post festum Ascensionis domini proximo 
{25. Maja) Anno eodem Mathias de Camyonka ministerialis tonsus leopoliensis de iure 
additus ad terciam pignoracionem in Podussow Nobili Stachno heredi de Plethenycze, 
coram iure recognovit: quia ex parte ipsius Stachno atfectayit terciam pignoracionem in 
Podussow apud Nobilem Philipum Podussowski in octodecim marcis pecunie essencialis et 
in totidem dampni ac in penis iuxta prelucra ipsius Stachno, que tercia pignoracio est 
repercussa. Pro qua repercussione tercie piguoracionis ipse Stachno Plethenyczsky ipsum 
Philipum in pena trium marcarum et iudiciali totidem iudicialiter condemnarit et super 
hoc memoriale posuit , quod ludicium recepit et ministerialem eundem ad primam intro- 
missioncm addidit. Postremo Feria sexta post octaras solennitatis Coi'poris Christi pro- 
xima {21. Czerw ta) Anno eodem prefatus Mathias ministeriaUs de iure additus ad primam 
intromissionem in Podussow Nobili Stachno Pletenyczski coram iure recognoyit: quia ex 
parte ipsius Stachno in bonis Podussow apud Nobilem Philipum heredem de eadem ') Podu|ssow przez omyłkę napisano zamiast Plethenycze. 257 

Podussow affectarit primam intromissionem in octodecim marcis pecunie essencialis et in totidem 
damni ac penis iuxta prelucra ipsius Stachno, que intromissio est reperciissa, pro qua reper- 
cussioiie prime intromissionis fatus Staclino ipsum Philipum in pena trium marcaram et iudiciali 
totidem iudicialiter condempnavit et super hoc memoriale posuit, quodiudicium recepit eteundem 
ministerialem ad secundam intromissionem addidit. Tandem feria sexta antę festum Sancte Marie 
Magdalenę proxima {30. Lipca) Anno qiio supra Mathias de Camyonka prefatus ministerialis de 
iure additus ad secundam intromissionem in Podussow Nobili Stachno lieredi de Plethenycze, 
coram iure recoguovit: quia dum venit in Podussow in bona Nobilis Pliilipi heredis de 
eadem Podussow et ibi ex parte ipsius Stachno affectavit secundam intromissionem in 
octodecim marcis et in totidem damni iuxta prelucra ipsius Stachno apud prefatum Phili- 
pum Podussowsky, que secunda intromissio ibidem est repercussa. Pro qua repercussione 
secunde intromissionis fatus Stachno ipsum Philipum in pena trium marcarum et iudiciali 
totidem iudicialiter condemnavit, et super hoc memoriale posuit, quod iudicium recepit et 
ministerialem sibi Stachno ad terciam intromissionem addidit. Ultimo vero feria sexta ipso 
die sancte Prisce rirginis {18. Stycz}da) Anno domini et testibus infrascriptis Mathias 
prefatus ministerialis Leopoliensis , de iure additus ad terciam intromissionem in Podussow 
Nobili Stachno heredi de Plethenycze coram iure recognovit, quia ex parte ipsius Stachno 
afifectavit terciam intromissionem in octodecim marcis et in totidem darapni et in penis 
iuxta prelucra ipsius Stachno, apud Nobilem Philipum heredem de Podussow, que intro- 
missio est repercussa. Pro qua repercussione tercie intromissionis iudicium sibi Stachno 
decrevit penam trium marcarum et iudicio totidem super ipso Philipo, et super hoc Stachno 
memoriale posuit, quod iudicium recepit. Sed quia vanum esset iura condere, nisi sit, 
qui ea tueatur, ne detur occasio alys proterviendi , sed ut pena manibus imperancium 
rebelles substernet, quos ipsa inobediencia fecerat contumaces, pro tanto finaliter et ulti- 
matim prefatum Stachno Plethenyczsky cum omnibus ipsius prelucris iure acquisitis , 
dampnis, penis hic insertis et contentis de iudicio terrestri remittimus per presentes ad 
Magnificum domiuum Spithkonem de laroslaw Palatinum Sandomiriensem et Capitaneum 
Terrarum Russie generałem ad brachium Regale, ut ipse prefatum Stachno in bona Podussow 
prefati Philipi in omnibus prelucris hic conscriptis, dampnis, penis de brachio Regali 
intromittat, ipsumque intromissum ab omnibus yiolenciarura insultibus, iuxta consuetudinem 
terrestrem, tueatur et defendat, tamquam loci Capitaneus et dominus graciosus. In cuius 
rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt subappensa. Actum et Datum Leopoli in 
terminis terrestribus feria sexta ipso die sancte Prisce yirginis {18. Stycznia) celebratis, 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo Octuagesimo Octavo, Presentibus ibidem Magni- 
ficis Generosis et Nobilibus dominis Spithkone de laroslaw Palatino Sandomiriensi et 
Capitaneo terrarum Russie generali, lohainie de Oleszko Castellano Malogostinensi {sic), 

33 258 

Seuerino de Felsthyn Vexillifero, Paulo de Olesko Succamerario , Stanislao Maldrzyk 
Tribiino et Yicecapitaneo , Aiidrea de Swyrsz Gladifcro, Nicolao Carnkowsky Subdapifero '), 
Petro Krzywyczski, lolianne de Syeuyawa et alys ąuampluribus circa premissa testibus 
fidedignis. 

Oryginał na pergaminie w arch. kap. metr. lwów. obrz. łac. (Loc. II. , nr. 1.) Zawieszone 
były na paskach pergaminowych dwie pieczęci , z tych pierwsza, sędziego, oderwana, druga, podsędka, 
uszkodzona przedstawia odcisk herbu „Odrowąż". Na odwrotnej stronie pergaminu kilka napisów, 
z tych najdawniejszy: 

super poduszow perlucra 1488. S|HiL^^^c5>- ') Tutaj zapomniano dodać jakimi s^ urzędnikami, niewątpliwie lwowskimi. I N D E X. 33* INDEX personarum, pagorum, urbium, oppidorum, castrorum, villarum, 
silvarum, fluminum, rivorum etc. in tabulis hisce occurrentium. A. 

Abraham vide Lublin, Castellanus. 
Albertus vide Gnesno, Archiepiscopus. 

vide Polonia, Cancellarius et 
Cracovia, Episcopus. 

Almania 123 

Ambrosius civis et mercator de Tlioron, 

test. 1396 ....... 118 

Amelegius Johannes, i358 ... 20 
Anna comitissa, iSSg, antę iSgG, 

antę iSgg ... 22. 119. 137 

relicta Koleczkonis 1892 . .104 
Andreas vide Polonia, Yicecancellarius 

et Premislia, Episcopus. 

vide Poznania, Episcopus. 

vide Cracovia, Palatinus. 

vide Cracovia, Succamerarius. 

vide Cracovia, Dapifer. 

vide Cracovia, Subjudex. 
Andreasko vide Russia, Capitaneus. 
Androsz, vide Zydaczow, Wojewoda. Appriasz (Eperies) vide Preszow. 
Armeni . . 14. 17. 58. 60. 61. 76. 79 
Armkecht Petrus vide Leopolis , The- 
loneator. B. Sub- de Babsko Luca vide Masovia. 

pincerna Curiae Ducis. 
Bal Johannes, de Boyska, 1444 . 205. 206 
Baler Johannes, pistor, vide Crosno 

Consul. 

Balicki, Thatomir 1411 165 

de Balicze Hinko vide Sandomiria , 

Vexillifer. 
Bandkowsky Stanislaus vide Cracovia , 

Juris Supremi teutonici juratus. 
de Bancow Johannes haeres , t. 1 394 

108 
Barbara, consors Johannis, civis de 

Crosno, 1464 238 262 de Bartniki Thomas vide Płock , Castel- 

lanus. 
Bartholomeus Ostieiisis vide Piotra- 
szowka, plebanus. 
Rector ecclesiae parrochialis in 

Rohatyn 1440 

Bartossius advocatus de Krzczonów 

1413 

Batyjow villa 180. 

de Bedlno , Rpisca Paulus vide Rpisca. 

de Bedlsko Paulus vide Masovia, 

Curiae Ducis Notarius. 

Belohoscz (Bilohurszcz) 

Bełz 

Johannes de Nyeborowo test. 

1456 

Dobeslaus de Byszow t. 1479, 
test. 1485 ... . 242. 
Nicolaus de Pilcza , t. 1 5 1 2 Palatinus j Pribco, test. iSyy . . . 
Castel- I Nicolaus Sieuiawski, capita- 
lanus. I neus canipester et lialiciensis, 

[test. 1539 

Capita- j Dobeslaus de Byszow, testis 

neus. i 1463 

Tribu- I Lasznewsky de Dlusznowo 

nus. 1 haeres, t. 1423 

Tlieloneator . . . . . . 

Beme, Nicolaus dictus, mercator in 

Laniburga, test. 1396 
Bemen, kouig vou, vide Bohemia. 

Benco, i38o 

Bernardus, plebanus in Botorz, test. 
1486 204 

169 

181 17 
164 

210 

249 

193 
51 

157 

234 

181 
210 

118 

63 

250 Bernhardus vide Halicia, Archiepis- 

copus. 
Bernhart Johannes vide Crosno, Consul. 
Biały Stanislaus, advocatus in oppido 

Piwniczna Szyja iSyS . . . 
Bibełski vide Bybelski. 
de Bibicz Nicolaus, t. 1348 . . . 
Biecz 13 Castel- 
lanus. Civis. 29. 134. 209 

Doraarath de Cobylany test. 
1413, t. 1426 . 168. 169. 192 
Seyerinus Boner, Zupparius, 
Burgrabius et Procurator Cra- 
coriensis, t. i539 . • • -157 
Jacobus Cirler, 1403 . 151. 152 
Douius hospitalis . . . .208 
Biliński Johannes vide Płock, Canoni- 

cus, Varsavia , Canonicus. 
Bime Johannes vide Leopołis , Civis. 
Binteł, patruus Tayczadin, 1376 . 49 
Blorok Petrus vide Leopołis, Civis. 
de Bnin Mathias vide Poznania , Pala- 
tinus. 

Bobowa 208 

de Bocarzin Jacussius vide Polonia 
Coquinae Reginalis Magister. 

Bochnia 115 

Bodzanta vide Cracovia, Procurator. 

Bogdan Kamsor, 1376 50 

Bogdanowicz, Waschco, de Wojutice, 

1427 196 

de Bogoria Pasco, test. 1389 ... 85 
vide etiani Polonia, Curiae 
Reginae Magister locumteuens. 263 de Bogumilowice Jacobus vicle Craco- 

via , Judex generalis. 

Pasco vide Cracovia , 

Judex. 
de Boguria Nicolaus vide Zawichost , 

Castellanus. 
Bohemia , . . . 

Rex, i387 

Bolcz vide Leopolis , Civis. 

Boner Sererinus vide Biecz, Castell. 

Bonifacius VIII. papa 

IX. papa .... 86. 93. 

108. 113. 114. 115. 118. 119. 

124. 126. 127. 128. 129. 130. 
136. 

Borek, t. i5i6 

Borownicza , prata dicta .... 
Borsiagar Hannus, t. 1894 . . . 
de Bortnilci , Andreas Hriczkowicz vide 

Hriczkowicz. 
Borzugius vide Lublin, Tribunus. 
Boszykow (Bożyków) villa . .244. 

Bothory G. iSgó 

de Boturzin Jacussius vide Polonia , 

Reginae Succamerarius et Polo- 
nia Reginalis Coąuinae Magister. 
Jacobus vide Cracovia, Sub- 

judex terr. gener. 
Branicki Sebastiainis vide Chełm , 

Episcopus. 
Brest (Brześć). 

Mathias de Labischin, testis 

Palati- I 1424 

""s. Nicolaus de Cretkow t. i5i2 21 
72 102 
123 
132 
139 
68 
6 
108 245 
120 190 193 Castel- I Andreas de Oporów t. i5i2 
lanus- I 
iu Bronischowicze Andreas, t. 1413 Brozow alias Lubotancze vide Nowo- 
taniec. 

de Brudzew. Johannes Jarand vide 
Calissia, Castellanus. 

Brun Petrus t. 1372. i38o . . 48 
vide etiam Leopolis , civis. 

Brunnicza vide Brynica. 

Bruno vide Leopolis, advocatus. 

Brynica villa 

de Brzesze (Brzesie) Johannes Lutkonis 
^ide Polonia, Yicecancellarius, 
Gnesna, Archidiaconus et Cra- 
covia, Episcopus electus. 

Sbigneus vide Polonia , Mar- 
schalcus Regis. 

de Brzeznycza Szalek, t. 1428 . . 

Brzozowe merica regia 

de Buczacz Michael t. iSSg . . 82 
vide etiam Halicia, Capitaneus. 
— Muzylo yide Camieniec, 
Castellanus. 

Buda 

de Btinthenze Nicolaus, t. i359 . . 

Busko 

Ecclesła S. Yirginis in suburbio 
oppidi .... Pag, 

193 
184 63 200 Capitaneus . . . 

Wojewoda . . . 

Theloneator . . . 

de Busko Pribco i38o . 

Byalkowski Johannes t. 1483 67, 62 199 
25 

83 208 

24 

210 

210 
210 
210 
210 
. 63 
246 264 Bybelski Chodco, i38o 63 

Audreas, t. 1417 170 

Chriczko, t. 1417 170 

Byessewo (Byszow) villa 163 

de Byszow (Byschow) Dobeslaiis vide 
Bełz, Capitaneus et Bełz Pala- 
tinus. 
Bzowski Josephus, Eegeus castreusis 
Sanocensis , Adrocatus oppidi 
Piwniczna Szyja, 1749 ... 10 

C*). 

Cafta mitas 49 

de Calinowa Martinus vide Siradia, 
Castellaiuis. 

Zaramba Johannes \"ide Lan- 
cicia , Palatimis. 
Calissia (Kalisz). 

Sandiyogius i387, t. iSSg . 3 
74. 75 

Stanislaus de Ostroróg testis 

1460 220 

Castel- I Johannes Jarand de Bru- 

lanus. \ dzew t. i5i2 193 

Calowicz Michael i38o 63 

Camen (Kamień). 
Castel- f Albertus de Potulice , testis 

lanus. ) i5i2 194 

Camieniec castrum (Odrzykoń) . .143 
de Camieniec Henricus, testis 1464 

235. 238 Palati- 

nus. pus. Castel- 
lanus. Nicokius, Capitan. Buscensis i5i6 67 
nde etiani Crosno, Advocatus. 
— vide Cracovia, Palatinus. 
Camieniec (Podoliae). 

Episco- fNicoLaiis, test. 1460 . . . 220 
Mathias, test. 1485 ... 249 
Albertus do Wscharadola , 

testis 1407 162 

Michael Muzylo de Buczacz, 

testis 1460 220 

de Campa Petrus vide Gostinia Succa- 

iiierarius. 
Campski Johannes, t. iSgS . . .112 
Capricornu Nicolaus alias Koszlarogy 

vide Halicia, Płebauus. 
de Carsy Johannes, t. 1428 . . .183 
Cassekdux Oswenczimensis vide Oswen- 

czim , I)ux. 
Castellus Antonius, t. i385 ... 69 
de Charbinowice Wlodco vide Craco- 
via , Piucerna. 

Petrus Wlodkowitz ^^de 
Russia, Capitan. gener. , Leo- 
polis , Capitan. et Sandomiria , 
Subdapifer. Chełm Episco- 
pus. Wszystkich nazw zaczynających się od tej litery, 
których Czytelnik tutaj nie znajdzie, należy szukać 
pod litera K. Johannes, t. 1420, t. 1421, 
t. 1424, t. 1428 . . 176. 177 
188. 189. 198 
— electus, t. 1485 . . 249 
Nicolaus, t. i5i2 . , . . 193 
Sebastianus Eranicki t. 1539 . 157 
Samuel Maciejowski, uominatas 
Ploceusis, R. Polonia e,Vicecan- 
cellarius, t. 1541 . . . . 55 265 Pag. 

Chirwatowa Wola villa .... 36 

de Chmelow Przeczslaus vicle Sando- 
miria Yiceprocurator. 

de Chodecz Otho vide Podolia , Palat. 
Stanislaus vide Halicia , Capi- 
taneus , Leopolis , Capitaneus , 
et Polonia, Marschalcus. 

Chodzą Mansur, civis in Caffa, iSyó 50 

Chonaczow vide Hanaczow. 

Chotko dominus, t. 1421 . . . .178 

de Chroberz Filipus, t. 1430 . . . 200 

Chroberski Stanislaus vide Polonia, 
Curiae Reg. Vexillifer, Incisor 
et Subpincerna. 

Chyczyn villa 225 

Cieszacin villa 179 

de Cieszacin Jacobus haeres, 1428 . 179 
Petrus haeres, frater germanus 

Jacobi, 1423 179 

Mathias, 1428, 1424, 1426, 
1427, 1428 . . 179. 195—198. 

Ciołek Stanislaus vide Polonia, Yice- 
cancell. et Cracovia, Cantor. 

Cirler Jacobus vide Biecz, civis. 

Clause Johannes vide Crosno, Scabi- 
nus et Crosno, Consul. 

Clemens vide Polonia, Yicecancell. 
vide Leopolis, Yicarius S. 
Mariae. 

Cobyle vide Kobylany. 

Colomia vide Kołomyja. 

Condi Paulus vide Leopolis Notarius 
Ciritatis. 

Conradus , dux Silesiae Olesnicensis , 

i387 73 de Prussia molendinator i365 

33. 34 
niger, syndicus Budensis, aute 

i3go 91 

Henrici, magister i3go ... 92 
Corczin vide Korczyn. 
Coroway Proczewicz vide Proczewicz. 
Coschczeyow vide Kosciejow. 
Cothumelik , filia Serkis, Hxor Tay- 

czadin, 1876 49 

Cozarzow 168 

Cracovia . . . 1. 2. 5. 13. 18. 21. 24 

27. 28. 30. 34. 35. 39. 70. 85. 89 

90. 98. 104. 121. 144. 148. 149 

157. 160. 188. 189. 190. 193. 202 

233. 236. 237. 239 

terra 239 

dioecesis 138 

jus supremum theutonicum 

229—233. 238 

S.' Francisci 1 

Castrensis 19 

Platea. ■! Judaeorum 19 

portae Kazimiriensis sub castro 104 

nigra 19 

Nigravilla 19 

Doraus S. Spiritus .... 20 
S. Aegidii ....... 104 

S. Annae 115. 135 

S. Crucis 135 

Eccie- I extra muios Cracovienses . .115 

sia. I S. Floriani 115 

Beatae Mariae . . . 115. 135 
S. Nicolai . . ,. . . . . 115 
omnium Sanctorum . .115. 135 
34 266 Episco- 
pus. Pag. 

Ecciesia. { S. Stephani . . . . 115. 135 
Petrus, t. 1400 . . 146. 147 
Albertus, R. Polouiae Cancell., 
t. 1420, t. 1421 , 1423. . 175 
177. 179 

Sbigneus 1. 1424, 1. 1426, 1. 1428, 
t. 1431 188. 189. 192. 198.202 
Johannes de Brzesze, Yicecan- 
cellarius Poloniae t. 1463 . 234 

— R. Polon. Cancell., t. 
1464 239 

— testis 1479 . . . 242 

— testis i5i2 . . .193 
Johannes, decretorum doctor 
ot cancellarius Crdcoviensis, 
i358. 1359. i362 . 21. 27. 30 
Johannes Szafraniec, R. Polon, 
yicecancelianus, 1420. 1421. 
1423 . . 173. 176. 178. 179 

— ' R. Poloniae Cancell, 

1423. 1424. 1428 . . . 185 
188—190. 198 

Nicolaus Lasocki, t. 1444 . 207 

Archi- jjaroslaus, t. 1340 ... 2 
diaconus | 

Praepo- ( Zbigneus, Cancellarius Craco- 

situs. )viensis, i334. test. 1340 . 1.2 
Scholas- ( Andreas Czarukówski , Wladi- 
ticus. I slaviensis Scholasticus, t. 1541 55 

IStanislaus Ciołek, R. Poloniae 
Vicecancellarius, 1423, 1424 185 
188—190 ućca- 
nus. Ołficialis I Nicolaus, decretorum doctor 
etCano- { „ . 
nicus. 1396 118 Praepo- 
situs S. 
Mariae. Praepo- 
situs S. 
Florian! 

antę 
Craco- 

viam. S. Geor- 
gii in 
castro 
cano- 
nicus. Canoni- 
cus. Vice- 
custos. Cancel- 
larius. Vicecan- 
cellarius 

Castel- 
lanus. Pag. 

Kelczo, cancellarius aulae Re- 
giae, 1387 76 

Nicolaus, ;Vicecancellarius R. 

Poloniae, 1405 156 

— 1407 159 

Donyn , Yicecancellarius R. Po- 
loniae, 1413 168 

Sbigneus de Oleschnicza , 1420 176 
Wladislaus de Oporów, decre- 
torum doctor, Yicecancell. R. 
Poloniae, 1426. 1431 . 192. 202 

) Jacobus de Ossowa vide Polo- 
I nia . Aulae Reg. Notarius. 

I 

Jacobus Uchański , Curiae Reg. 
Referendarius, t. 1541 . . 55 
Andreas Zebrzj^dowski , Lanci- 
ciensis Decanus et Plocensis 
canonicus, t. 1541 .... 55 

Petrus, 1-392 . . . . ' . .104 

Zbigneus , Cracoviensis prae- 
positus, 1334. t. 1340 . . 1. 2 
Johannes sive Janussius , decre- 
torum doctor, decanus Craco- 
yiensis. i358. i359. t. i363. 
i365. i366 21. 27.30.34.36.37 

Micbalko, 1367 39 

[ Taranowski Christopher, Reg. 

] Majest. Secretarius, 1687 . 7 

j Spicimirus, i334 .... 1 

[Jura Johannes, t. i356 . . 17 267 Jolianues, test. i358, i35g, 
i362, t. i366, t. i367 . 21. 
32. 35. 
Dobeslaus, t. i385, iSSy 70. 
Johannes cle Tanczin, t. 1400 
Cristinus de Ostrów, t. 1420, 
t. 1421, t. 1424 . . 176. 

188 — 
Nicolaus de Michałow, t. 1431 
Johannes de Tanczyn, 1464 

Jaeobus de Danibno, t. 1479 

t. 1485 242. 

Spitko de Jarosław , t. 1 5 1 2 Imramus, t. i358 . . . . 
Andreas, t. i366, t. 1367 37 
Spitko, t. i385, i387, test. 

i389 3. 70 

Johannes de Tarnów, t. iąoS, 

t. 1420, t. 1421, t. 1424, 

t. 1426, t. 1428, t. 1431 

156. 176. 178. 188—190. 

198. 

Johannes de Tarnów, t. 1479 
— Amor de Tarnów, t. 
1485, t. 1486 . . . 249. 
Nicolaus deCamieniec, Capi- 
taneus Cracovien., t. 1 5 1 2 . 
Petrus Kmita de Wiśnicze, 
R. Polon. Marschalcus, Capi- 
tan. CracoY., Scepus., Premisl. 
et Colensis, t. i537, t. i539 27 


Procu- 


39 


rałor. 


74 
144 
178 
190 
202 

238 
239 


Succa- 

mera- 

rius. 


249 
193 
21 
. 39 
. 75 


Capita- 


neus. 192 
202 
242 


Judex. 


250 


Dapifer. 


193 


Subpin- 
cerna. 
Sub- 


157 


judex 


171 

Herniannus , Archidiac. Lancie. 

et procurator Sandomir., t. 1 340 2 

Bodzanta, t. iSSg, t. i362, t. 

1367 .27. 30. 39 

Criyosandus, t. i334 . . . 1 
Andreas, t. i356, t. i358, t. 

i362 17. 21. 30 

GneyossiusdeDalewice, t. 1399, 

t. 1405 141. 156 

Nicohius Pienanszek de Wy- 
thowice, Capitan. Sanocen., t. 
1463, 1464 .... 234. 235 
Johannes Synowiecz, t. 1479 242 
Sandzivogius , t. i385 . . . 70 
Jacobuś de Danibno , R. Polon. 
Thesaurarius , t. 1464, Castell. 
CracoY. t. 1485 . . 239. 249 

Petrus Kmita de Wiśnicze, Palat. 
CracoY., R. Polon. Marsclialcus, 
Capitan. Scepus., Premisl. et 
Colens., t. 1537, t. 1339 157. 171 
Johannes, t. 1358 .... 21 
Nicolaus, t. i362 .... 32 
Drogossius, 1387, t.i 395 75. 111 
Paulus (Pasco) de Bogumilo- 
wicze, 1423, t. 1423 . 182. 185 
{ Andreas, t. i334 .... 1 

JThomco, t. 1387 ... 77. 79 

Andreas, t. i359, t. i362, t. 
i365, t. i366, t. i367 . 27. 30 
'32. 34. 35. 37. 39 

Jaeobus de Boturzin, 1423 . 182 268 Sub- 
dapifer. 

Pin- 
cerna. 

Tribunus 
(Wojski). Gladifer. Venator. 

Sub- 
agazo. 

Advocatus 
proyincia- 
lis juris 
supremi 
teutonici 
castri 
Cracoy. Jurati 
Supremi 

juris 
teutonici. Advoca- 
tus. 

Civis. Pag. 

Predborius, t. 1367 ... 39 
Petrus Szafraniec, t. iSSy 77.79 
Wlodco, t. i387 • • • 77. 79 
Narogius de Laucava, testis 

i389 83. 84 

Petrus dictus Neorsza, t. 1348 5 
— testis 1 356 ... 17 
Sinbramus de Maschkow, test. 

1407 162 

Nicolaus Seraphiu, utriueąue 
Salis Zupparius, t. 1444 . 207 
I Petrus, t. 1334 .... 1 
I Bokscha de Scliumsko, t. 1400 147 I Stasko, t. 1340 Nicolaus Keyzynger 225 Martinus Hoewar 1462 225. 226 

Johannes Grislus, 1462 225. 226 

Stauislaus Bandkowsky, 1462 225 

226 

Johannes Czarni de Cracovia 

1462 225. 226 

Nicolaus Grzimala , scultetuś 

de Zwierzyniec, 1462 225. 226 

Mikossius , scultetuś de Glo- 

goczow, 1462 . . . 225. 226 

Nicolaus, scultetuś de Scho- 

laczowa 1462 . . . 225. 226 

Henricus, antę i334 . . . 1 

Nicolaus "Werzingi, t. iSSg 24 
Johannes, alias scultetuś Cros- 

nensis, 1397 120 de CrassoYo Nicolaus vide Wizna, 

Castellanus. 
de Cretcow Nicolaus vide Brest, 

Palatinus. 
Criczbork Hannus, t. 1394 . . . 108 
de Criscovice, Petrus Pyorko, haeres, 

vide Pyorko. 
Cristinus vide Sandomiria , Castellan. 

vide Sandeć, Castellanus. 
Crivosandus vide Cracovia, Suc- 

camerarius. 
de Crizlowicz Nicolaus, i iSSg . . 24 
Cromer Stenczel vide Crosno, Consul. 
Crosno (Crosna, Crosse, Krosno) 66. 67 

120. 121. 134. 135. 143. 144. 149 

150. 153. 161. 162. 173. 174. 211 
215. 219. 221. 235. 236. 251 

Monasterium (Conventus) fra- 

trum minor um . . 121. 161. 162 
Gardianus ( Laurentius de Cracovia, antę conventus 1 o „ 
fratrum \ '-'y/ • • • 
minorum. i^icolaus, 1400 121 
149. 150 ^^P'*^* jstiborius, 1400 150 

neus. 1 

I Johannes Proczler 1480 . . 243 Procon- 
sul. Consul. Johannes Bernhart, 1400 . . 149 

Johannes Clause, 1400 . .149 

Thomas de Elzeynstat, 1400 149 

Petrus Roschke, 1400 . . .149 

Petrus Vilusch (Welusch) 1400, 

1403 149. 152 

Nicolaus Adyocati, 1400, 1408 

149. 152 

Nicolaus Rosenkrancz, 1403 152 

Michael Senffleben, 1408 . 152 269 Consul. Advoca 
tus. Pag. 

Thomas laiiifex, 1403 . .152 
Nicolaus Sculteti. 1403 . .152 
Johannes textor, 1403 .152 

Jacobus Helnar, 1403 . .152 
Petrus an der Ecke, 1459 .211 

216 
Lucas Welusch, 1459 211. 216 
Johannes Withe, 1459 211. 216 
Matis Rews, 1459 . . 211. 21G 
Langhannes, 1439 . . 211. 216 
Steuczel Cromer, 1459 211. 216 
Petrus Greser, 1480 . . .243 
Nicolaus Sartor, 1480 . .243 
Johannes Baler, pistor. 1480 243 
Nicolaus Szponer , pellifex , 

1480 243 

Jacobus Pra\vszn\ ker , 1480 243 

Michael, 1367 38 

Jacussius, 1367 .... 38 
Heulinus, i382 . . .65. 66 
Petrus, tilius Heulini post 

i382 

Petrus, i382, 1400. 1402, 
1403 . 65. 66. 149. 150— Scabinus. Magistri 

collegio- 

rum. gister [ 
ihani- I 
1 Car- I Pag- 

Petrus Regelcr, 1403 . . .151 
Johannes dictus Clause, 1403 151 
Francz Kensteyn textor. 1403 151 
Paulus institor, 1403 . . .151 
Stephan Furman, 1403 . .151 
Petrus Hone, 1403 . .151 

Johannes Peszer, 1403 . .151 
Mathias Schindler, 1400 . . 149 
Mathias Flaber, 1400 . . .149 
Paulus sartor, 1400 . . .149 
Petrus Preysnicz, 1400 . .149 
Nicolaus sutor de Sanok, 1400 149 

Martinus Hesner juvenis, 1480 243 Petrus der aide, senior, 1459. 
1460 .... 211. 221. 
Johannes filius ejus, 1459, 
1460, 1461, 1462 . .211. 

226— 
Petrus, 1459, 1461, 1462. 
1464 211. 226—234. 237 
Nicolaus de Kamieniecz, Capi- 
taneus Buscensis, i5i6 . 
Scultetus. {Johannes, antę 1397 66 

151 
161 

235 

221 
235 

238 

67 

120 Magister 
mechani 
cus Car . 
nificum [ 

Senior (Michael Hoffmann 1480 . . 243 
carnificum LMartinus Hesner antiąuus, 1480 243 

212 
238 
67 
67 
67 
67 
1 Civis. Groschedil, 1459 
Johannes, 1464 . . . 
Martinus Preisnar , 1 5 1 6 
Gregorius Hasnar , 1 5 1 6 
Michael , 1 5 1 6 . . . 
Gregorius , 1 5 1 6 . . 

Cruciferi 

Crzeslaus vide Sandomiria, Castell. 

Crznilow vide Sknilów. 

Cuculnik vide Kakolniki. 

Cunat de Stynow vide Leopolis, 

consul. 
Curczworst Johannes vide Leopolis, 

civis. 
Curopatwa Johannes de Laczuchow 

vide Zawichost, Castellanus. 
de Curozwanki Creslaus vide Polonia, 
Cancell. et Gnesna, Decanus. 

34* 270 Petrus vicle Polonia Vice- 

thesaurarius et Tliesaiirarius. 
Stanislaus vide Polonia, Cau- 

cellarius. 
de Cuthiscza Hiuatko vide Halicia, 

Judex. 
Czambor Nicolaus vide Leopolis, 

consul. 
Czaniborius vide Rawa, Caucellarius 

et Płock, Canonicus. 
de Czanok Nicolaus Petri ride Leopo- 
lis, rector ecclesiae parrochialis. 
Czarni Johannes vide Cracovia, jura- 

tus juris supremi teutonici. 
de Czarnków Johannes vide Polonia, 

Yicecancellarius , Wladislavia , 

Cantor et Decanus. 
Czarnkowski Audreas vide Cracovia , 

Scholasticus et Wladisłavia , 

Scholasticus. 
Czarnochowsky Petrassco, uotarius 

Capitanei Russiae, 1426 . . 195 
Czchów. 

Pasco Złodziej, t. 1378 . 53. 54 

Jacobus de Morawauj'^, test. 

1447 209 

Nicolaus Missopad, t. i5i2 194 
Czechamel Jascho , t. 1430 . . . 200 
Czedlicz Petrus, 1399 . . . 125—127 

129—131 
dc Czelaticze Nicolaus, t. 1426 . .195 
Czemyerz Chotko, 1411 .... 165 
de Czepelowo Gallus vide Sandomiria, 
Dapifer. Castel- 
lanus. Czeremchowy Luczko vide Zydaczow, 

Adyocatus (wójt). 

Czerewathi dąb 166 

Czerniec, pascua dicta 6 

de Czeschacino vide de Cieszacin. 
Cziolek (Czolek) vide Ciołek. 
Czinilow vide Sknilow. 
de Cziszow (Czyzow) Johannes vide 

Sandomiria , Castellanus. 
Czurilo Andreas de Stoyanowicze vide 

Premislia , Castellanus. 
de Czwiclino Johannes Slawecz ^ide 

Rawa, Succamerarius. 
Czychosch Stanislaus, 1461 . . . 223 
Czyrin 20 

D. 

de Dalewice (Dalo\icz) Gnewossius, 

t. 1378, i387, t. 1395 . 54. 75 

111 
vide etiam Cracovia , Succa- 
merarius. 

de Dambno Jacobus ^^de Cracovia, 
Castellanus et Capitaneus, Po- 
lonia , Thesaurarius. 

Dambowdzal, ciyitas 134 

de Dambrowa , Johannes Manszyk 
vide Polonia, pincerna supre- 
nius, Russia, Capitan. gener. 
et Leopolis, Capitaneus. 

de Dambrowica Nicolaus Firley vide 
Lublin , Palatinus. 

Danubius • . . . 206 

Danylowicz Denietrius de Ruda , t. 

1435 203 271 de Darowice Janussius Dzalosa vide 

Dzalosa. 
Dasbogowicz Danylo Zadrzewicki vide 

Zadrzewicki. 
Demetrius, dux Wladimiriensis et Luce- 

orieiisis, iSyg 59 

titulo Sanctorum quatuor Coro- 
natorum Cardinalis presbyter, 
legatus Regnorum Hungaiiae et 
Poloniae, Stiigoniensis ecclesiae 
gubernator perpetuus , Aulae 
Huugariae suramus Caiicellarius, 
i386 . 71. 87. 90—95. 99. 102 
vide Polonia, Curiae Ilegiae 
Marschalcus, Yicethesaurarius et 
Thesaurarius. 

pop, 1417 170 

Dirssko vide Sandomiria, Subdapifer. 

Dives Iwauis, iSyG 50 

Długie villa .112 

Dnestr fluvius 155 

Dobczyce 2. 29. 190 

Dobeslaus vido Cracovia, Castellanus. 
A'ide Wislicia, Castellanus. 

Dobrestany 184 

Dobrzyń. 

Cancel- j]y[athias, t. iSy? . . . . 52 
larius. \ ' ' 

Dominicus, t. i385 69 

Donyn vide Polonia, Yicecancellarius 

et Cracovia , praepositus S. Flo- 

riani. 
Dopszyce (Dopschicze) vide Dobczyce, 
de Drochovicze, Wolczko, haeres, test. 

i356 17 Droganowo villa 37. 51 

Drogossius vide Cracovia, Judex. 

Drohobycz 86. 115 

Drziszczow villa 175 

Dubek, pratum 108 

Ducie, villa 36 

Dugla (Dukla; 51 

Dunajów villa 187 

Dunyn , Petrus de Prawkowycze vide 

Sandomiria , Succanierarius. 
Duyczen Lande vide Germania. 
Dyosgewr (Dj^os Gyor) . . . 58. 61 
Dzalosa Janussius de Darowice, 1427 196 
Dzeveczka, Jachnik dictus, de Scho- 

sweschow, iSgS . . . . 111. 112 
Dziadoschiczki Iwasko, 1411 . . .165 

E. 

an der Ecke Petrus vide Crosno, 

Consul. 
Elisabeth regina Hungariae, 1887 . 72. 73 

filia Michaelis sculteti de Zorzow, 

1428 199 

de Elzeynstat Thomas vide Crosno, 

consul. 
Erasmus vide Płock, Episcopus 
Ericus vide Premislia, Episcopus. 
Erpysska Stanislaus vide Lublin, Archi- 

diacouus. de Falków Petrassius, 1400 . . .144 
vide etiani Sandomiria, Yenator. 

Falkowski Nicolaus vide Polonia, 
Reginae familiaris. 272 Pag. 

Fedor Lubartowicz, Dux, 1411 . .164 
de Felstyn Seyerinus vide Leopolis, 

Vexillifer. 
Firley Nicolaus de Uambrowicza vide 

Lublin, Palatinus. 
Flaber Mathias vide Crosno , Magister 

collegii. 

Florencia (Kleparz) 21 

Florianus vide Wislicia, Castellanus. 

vide Lancicia, Cancellarius. 
Folmar Petrus, iSgg ... 125 — 127 

129—131 
Franciscus , civis et mercator de Tho- 

ron, t. 1396 118 

Franczlco dominus, t. 1421 . . .178 

de Fregona N. iSgG 120 

Friczko rusticus vide Leopolis, civis. 
Furman Stephanus vide Crosno, scabinus. 

G. 

Georgius, t. iSSg 25 

Germania 60 

Gladischa, Petrus dictus, notarius publi- 
cus, clericus Cracov. dioecesis, t. 

iSgS 114 

Glembokie 4 

de Głodno Wolczko Rokuthi vide Leo- 
polis , Succamerarius. 

Gloszcze yilla 36. 51 

Gnewcze villa 200 

Gnewossius de Dalewice vide de Da- 
lewice, Cracovia, Succamera- 
rius et Russia, Capitaneus. 
Gnesna (Gniezno) 89. 98 Archie- 
piscopus Praepo- 
situs. Nicolaus, t. 1420, t. 1421 

Albertus, t. 1424, t. 1428, t. 
1431 . . . 188. 189. 198. 
Johannes, t. i5i2 . . . . 

! Johannes, decretorum doctor, 
Russiae Cancellarius, t. i356 176 
177 

202 
193 17. 18 Decanus. Archi- 
diaconus Castel- 
lanus. 157 195 I Creslaus de Curozwanky, Can- 
I cellarius R. Poloniae, t. 1485 249 
Johannes Lutkonis de Brzesze, 
utr. juris doctor, sedis apostoł, 
protonotar. , S. palatii causarum 
auditor, R. Polon. vicecancel- 

larius, 1406 220 

Petrus Opalenski, magister cu- 
riae Regis junioris, capitaneus 
Costen. et Olstin., t. iSSg 
Golambek Paulus de Zamechow, t. 

1426 

Gołek Johannes, oppidanus de Piwni- 
czna Szyja, iSgi 5 

de Goleyewo Ratłborius vide Masovia, 

Ducis Cancellarius. 
de Gologory Nicolaus vide Leopolis, 

Succamerarius. 
Goltberger, frater Nicolaus dictus, 

ordinis praedicatorum , t. i3g5 
de Gołuchów Johannes, t. 1426 . 
Górecki Stanislaus , praepositus Calis 

sień. , Secret. R. , t. 1 5 1 2 
de Górka Nicolaus, 1408 . . 163. 164 

Lucas vide Posnania, Castell. 
Gorsky Andreas vide Posnania, Suc- 
camerarius. 110 
195 

194 273 Gostinia. 

latt {Pa»l"^' ♦• 1408 .... 164 
^JJJJ,^"" { Petrus de Campa, t. 1408 . 164 

Gregorius de Brzeziny, uotarius Semo- 

viti Ducis Masoyiae, 1435 . 203 
vide Leopolis, Archiepiscopus. 
vide Leopolis , Notar. Civitatis. 
caniifex vide Crosno , civis. 

Greser Petrus vide Crosno, cousul. 

Grislus Joliauues vide Cracovia, juratus 
juris supremi teutonici. 

de Grochowiecz , Petrus vide Pre- 
mislia , Judex. 

Grodek .... 51. 74. 75. 77. 78. 80 

170. 171 

de Grodziec Zyema vide Zyema. 

Groschedii vide Crosno, civis. 

Groth de Ostrów nde Lublin , Succa- 
merarius. 

Grothdschin vide Krotoszyn. 

de Grzibow Dobeslaus, t. 1430 . . 200 

Grzimala Nicolaus, scultetus de Zwie- 
rzyniec vide Cracovia , juratus 
juris supremi teutonici. 

Gumprecht Petrus vide Premislia, 
• Palatinus. 

Gunter, dominus, t. 1421 . . . .178 

Gywla 51 

H. 

Halicz . 89. 90. 92. 99. 101. 111. 115 

123. 126. 127. 129. 130. 136 

139. 155 

Suburbium Blouye . . . .155 Archi- 
episcopus. Ple- 
banus. 

Castel- 
lanus. Capita- 
neus. Pag. 

Ecclesia 86 

dioecesis 138 

districtus 183. 243 

Beniardus, i385, i386, i3go, 
antę 1395 . 68. 69. 71. 86—88 
90—94. 96. 99. 101. 109 
.Jacobus, t. 1392, 1392, iSgS, 
1396, 1399, t- 1399 • 103. 105 
108. 109. 113. 114. 119. 120. 133 
135. 136. 138. 141. 192 
I Nicolaus Capricornu alias Ko- 

1 szlarogy, 1 390 94 

f Johannes de Knychnycze , t. 

1 1460 . 220 

Michael de Buczacz , 1421, t. 

1423 178. 185 

Stanislaus de Chotecz, t. 1460 220 
Nicolaus Sieniawski , Castell. 
Belzen., Capitan. Campester, 
, 1539 157 

Judex. { Hinathko de Cuthiscza, t. 1444 207 

Hanaczow villa 145 

Hanko de Sandecz, 1348 . . . . 3. 4 
Hannus ow stachar , scultetus de Crze- 

menicza, t. i38i 65 

Hanzlowka villa 64 

Hase , Johannes dictus , capellanus 
Archiepiscopi Haliciensis Jacobi, 

1395 113. 114 

— frater ordinis minorum, 

testis 1399 139 

Hasnar Gregorius carnifex vide Cro- 
sno, civis. 
Heidelbergae Dux, 1387 .... 72 
Helnar Jacobus vide Crosno, ConsuL 

35 274 Henczelinus dictus Werzingis vide 

Werzing. 
Henricus rector de Sokolniki, t. iSgg 134 

vide Cracovia, Advocatus. 

%'ide Premislia, Cantor. 
Henslo sartor vide Leopolis, civis. 
Hermannus vide Lancicia, Archidiaco- 

nus, Cracovia, procurator et 

Sandomiria, procurator. 

procurator generalis , t. 1348 5. 13 
Hesner Martinus anti^uus vide Crosno, 

senior carnificum. 

— juvenis vide Crosno, Ma- 
gister mechanicus carniticum. 
Heulinus vide Crosno, Advocatus. 
Hlubiemowo dworzyszcze . . . .178 

Rodowicza flumen 177 

Hodowice villa 177. 201 

Hoewar vide Cracovia, Juratus juris 

supremi teutonici. 
Hoifman Michaei vide Crosno, Senior 

carnificum. 
Holobuth (Holopoboth) Ostasch, 1411 165 
Holya Magister vide Sandomiria, 

Decanus. 
Hone Petrus vide Crosno , Scabinus. 

Horko, dux, t. 1417 170 

Hriczkowicz Andreas de Bortniki, t. 

1435 203 

Huhninya (Huhnia) . . . . 164. 165 

Hungaria . . 20. 46. 57. 58. 61. 65. 71 

76. 79. 239. 240 

Hynco scultetus de Lubusza, i36i . 28 I. J. 

Jacobus scultetus villae in fluvio Lubus , 

1348 12 

Benedicti de Sandomiria, nota- 

rius publicus, iSgó . . . .118 

de Ossova vide Polonia, Reg. 

Curiae notarius. 

vide Halicia, Archiepiscopus. 

vide Leopolis , Rector bospitalis 

S. Spiritus. 

vide Leopolis, Gardianus fratrum 

minorum. 
Jacussius baeres in Potoczany, 1423 183 

184 

de Jarosław vide Leopolis, consul. 

vide Crosno , Advocatus. 
Jacz filiaster Ignatii de Oblaznicze 1435 202 

203 
Jaklo faber vide Leopolis , consul. 
Jakubowski Yalentinus, Secret. Reg., 

Canon. Sandomir., plebanus in 

Piwniczna Szyja vide Sandomiria , 

Canonicus. 
de Janowicze Grothco, t. i3g5 . .112 
Janussius Albus, i38o 63 

vide Premislia, Episcopus. 

vide Cracovia, Cancellarius. 

vide Russia, Capitaneus. 

vide Sandomiria , Judex. 

Januszowa campus 6 

Jarand Johannes de Brudzew vide Ca- 

lissia , Castellanus. 
Jariczowski Johannes Masovita vide 

Masovita. 275 

Pag. 

Jarocki Stanislaus vide Polonia, Curiae 

Reg. Marschalcns. 
Jarosław Aide Cracovia , Archidiacon. 

plebanus de ciyitate Kazimiria, 

t. 1348 13 

Jarosław civitas . . . 115. 203. 204 
de Jarosław Raphael vide Sandomiria, 

Castellanus et Polonia, Mar- 

schalcus Regni. 

Spitko, t. 1444 . . . . . 207 

— vide Cracovia , Castell. 

— vide Sandomiria, Pala- 
tinus et Russia , Capitaiieus. 

Jasieński Paulus vide Sandomiria, 
Castellanus. 

Jasio (Jassel) 134 

Jawcze villa 183 

Jaworski, iSgi 6 

Jawyschowski Nicolaus, t. 1428 . .199 
de Jedlicze Stanislaus Mleczko v. Mleczko. 

Jedlna 198 

Jeklo murator vide Leopolis , civis. 
Jesko de Ylkus, t. i359 . . . . 25 
Imramus vide Cracovia , Palatinus. 
Joliannes filiaster Janussii, cancellarii 

cracoY. , i366 36 

filius Tayczadin, 1376 . . . 50 
ordinis S. Basilici, i386 . . 72 
praedicator Polonorum , ordinis 
fratrum minorum , t. 1399 . .139 
rector ecclesiae parrochialis in 
Lopaczino, 1423 . . . 180. 181 
filius Katherinae sororis Johannis 
de Ośsensko, 1427 . . 196. 197 
plebanus de Przybyschowka , t. 
1461 . . . .' 225 et et et plebanus de Chyczyn t. 1461 
plebanus de Litwinow, 1483 
capellanus de Malczow, 1483 
vide Gnesna, Archiepiscopus. 
vide Leopolis, Archiepiscopus 
vide Cracovia, Episcopus. 
vide Polonia , Cancellarius 
Cracovia, Episcopus. 
vide Wladislavia, Episcopus. 
vide Polonia , Cancellarius 

Wladislavia , Episcopus. 
vide Posnania, Episcopus. 
vide Chełm , Episcopus. 
vide Polonia, Cancellarius 

Cracovia , Decanus. 
decretorum doctor vide Cracovia, 

decanus et Cracovia, Cancell. 
vide Gnesna , Praepositus et 

Russia , Cancellarius. 
vide Lublin, Archidiaconus. 
vide Premislia, Cauonicus. 
Rutheni vide Leopolis , Eccle- 
siae S. Mariae parroch. rector. 
vide Cracovia, Castellanus. 
vide Sandomiria, Palatinus et 

Russia , Capitaneus. 
vide Sandomiria , Castellanus. 
vide Woj nicią, Castellanus. 
vide Wislicia, Castellanus. 
vide Russia, Capitaneus. 
vide Cracovia, Judex. 
textor vide Crosno , consul. 
vide Crosno, Advocatus. 
vide Crosno, Scultetus et civis 

et Cracovia, civis. Pag. 

225 
244 
246 276 Palałi- 
nus. Jordan Nicolaus de Zakliczyn vide 
Wislicia , Castellanus. 

Judaei 10. 14. 17. 76 

Juniwladislayia (Inowrocław). 

Janussius de Kościelec, t. 142 1 178 
Johannes de Kościelec , capita- 
neus in Marienburg, t. 1464 239 
Johannes de Oporów, t. 1485 249 
Stanislaus de Kościelec, 1. 1 5 1 2 193 
Jus polonicum . . 13. 20. 29. 175. 177 

180. 187 
Jus ruthenicum 14. 175. 177. 180. 187 

Jus servile 203 

Jus terrestre 203 

Jus theutonicum . . 4. 12 — 14. 16. 20 
24—26. 29. 30. 33. 35. 38. 41. 47 
52. 64. 141. 151. 173. 175—177 
180. 181. 187. 191. 192. 205. 206 
226. 245. 
Jura Jasco vide Cracovia , Succame- 
rarius. 

Johannes vide Cracovia, Castell. 
Iwanus, frater Demetrii, t. 1899 . . 141 
lwia viUa 37 

K*). 

Kąkolniki, villa 101 

de Kamyonka Mathias videLeopolis, 

ministerialis. 
Karnkowski Nicolaus vide Leopolis , 

Subdapifer. Wszystkich nazw zaczynających się od tej litery, 
którjxh czytelnik tutaj nie znajdzie, należy szukać 

pod literą C. Johannes, Can. Crac, Secr. Reg. 

t. i5i2 194 

Katherina, consors Symonis de Oszen- 

sko, 1426 194. 198 

soror germana Johannis de Oszen- 

sko, 1427 196. 197 

de Kazanów Dominicus Litfas \ide 

Radom , Capitaneus. 

Kazimiria , ... 21 

Kelczo vide Cracovia, praepositus S. 

Mariae et Polonia, Cancella- 

rius Aulae Reginae. 
Kensteyn Francz vide Crosno Scabinus. 
Kersin Johannes presbyter Wratisla- 

viensis, Cracov., Warmien., Culmen. 

dioecesiiui , test. 1 386 , . . . 72 
Keysynger Nicolaus \ide Cracovia, 

Adyocatus Prov. Jur. Supr. Teut. 
Kij o via. 

Episcopus Jacobus, iSyS . . 49 
Kiselnik Nicolaus vide Leopolis, consul. 
in Klischow Johannes, t. 1423 . . 184 
de Klobukowo Jacobus vide Masovia, 

Ducis Curiae Notarius. 
Kłossowski Johannes, Cathedr. Pre- 
misliensis Canon., Sigilli Regni Secre- 

tar., 1748, 1749 . . . . 9. 11 
Kmita Jesco i38o 63 

Dobeslaus de Wiśnicze vide Lu- 
blin, Castellanus. 

Petrus vide Cracovia, Palatinus, 

Polonia Marschalcus , Lublin, 

Castellanus. 

— de Wiśnicze vide Craco- 

via, Palat. et Capit., Polonia, 

Marschalcus. / 277 

Pag. Pag. 

de Knychnycze Johannes vicle Halicz , Krambski Sebastianus . i555 . . .166 

Castellanus. Bohdan, i555 166 

Kobylany j 36. 51 Krotoszyn, viUa .... ^ .. 141 

de Kobylany Johannes, t. i364 . . 235 ^'"yS' "^'* • ^09 

Domarath vide Biecz, Castellan. Krzczonów, villa 167.. 168 

-. , , • 1 Tr u 1 Krzemienicą, villa 65 

Kobyle vide Kobylany. . 

de Krzeszów Johannes Pasco, t. i368 44 

de Kokicz vide Strala. .. .,, „.. 

Krzywe, villa 244 

Kołomyja , 110. 111 Krzywicki Petrus, testis 1488 . . 258 

de Koniecpole Jacobus vide Siradia, Kucharski Siuion scabinus oppidi Pi- 

Palatinus. wniczna Szyja, 1766 . . . . 10 

Johannes vide Polonia , Cancell. Kunczowicz Thomas vide Sanok vice- 

Korczyn Nova Civitas . 135. 240. 242 advocatiis sup. jud. teutonici. 

Koropyssowycz Jacobus pop, 1417 . 170 de Kunowa Johannes videOswiecimka. 

Dimetrius pop, 1417 . . . 170 de Kurów Nicolaus vide Wladislavia , 

hortus 170 Episcopus. 

de Korytnica Florianus vide Sando- ~ Kuzma Czarny vocatus Falconista 1421 178 

miria, Subpincerna. Kwaton 1428 182 

Kosciejow, Yilla 141 de Kwiatkowo Jurco, test. 1897 . .121 

de Kościelec Janussius. Johannes vide 

Juniwladislawia, Palatinus. ■■-'• 

Stanislaus vide Juniwladislawia, Labanthka Johannes de Zuków, 1420 175 

Palatinus. . de Łabiszyn Mathias vide Brest , Palat. 

Andreas vide Polonia , Thesaur. Labonski Michael. test. iSgS . . . 107 

Regui. Lackie , yilla 63 

Kośmidłowicz Sebastianus advocatus in de Laczuchow Johannes Curopathwa 

Piwniczna Szyja, 1748 ... 9 vide Zawichost, Castellanus. 

Koszlarogi Nicolaus vide Halicz , Ple- Ladimir vide Wladimiria. 

banus. Ladislaus du.\ Opoliensis, "Wielunensis 

Kotwicz Augustiuus vide Polonia, etc. 1372, 1377, 1378, 1379, 

Curiae Regiae Vexillifer et Sta- 1387 et sine anno . . 46 — 48. 50 

buh Pteg. Praefectus. 52—54. 56. 63. 72. 77. 86. 247 

de Kozeglowy Cristinus vide Sandecz Lambaczski Michael, 1392 . .103 

Castellanus. Lambertowicz Stanislaus de Ziibi^a, 

Kozelniki, yilla 145 testis 1394 . . . - '. . .108 

35* 278 Cancel- 
larius. 

Decanus. 
Archi- Palati- 
nus. I Andrea 
I CrucoY. Pag. 

de Lancawa Navogius. t. i38q . 82. 83 

Lancicia. 

Floriauus t. 1 348 , praepositus 
t. i356, t. i358, t. i359, t. 
i365 . . 5. 13. 17. 21. 27. 34 
reas Zebrzydowski, Canon. 

et Płocen. t. 1541 . 55 
Hennannus procurator terrao 

diaconus. I (^racoY. et Sandec, t. 1840 2 
Johannes Liganza, t. i385, 
t. 1400. t. 1407 . 70. 144. 159 
Nicolaus do Opporow, t. 1421, 
t. 1424 178. 190 

Marci-:sius de llythwany 1. 1428 1 98 
Johannes Zaremba de Cali- 
nowa , test. i5i2 . . . .193 

Lancut 64. 65. 115 

f Niclo alias Tropar, t. i38i 65 

Consul. JManczlo, t. i38i .... 65 

I Petrus alias Gostnar, t. i38i 65 

Advocatus. { Michael truth fraw, t. i38i 65 

de Lang Golyasz vide Masovia. Dnc. 

Marschalcus. 

Lang Hansyl, i38i 64. 65 

Hannes vide Crosno , consul. 
Langyn Aw vide Hanzlowka. 

Lanki, villa 36. 51 

de Lanzameo Y. iSgó 120 

de Lasko Jaroslaus vide Siradia , Palat. 
Lasocki Nicolnus vide Cracovia , De- 
canus. 
Lasznewski de Dhisznowo vide Bełz , 

Tiibunus. 
Latalski Joliaunes praejios. gnezn. , cra- 

cov. et lancie, sccret. r.. t. i5i2 194 Laurencłus Didconis de Sandomiria 
clericus dioc. cracov., notarius 

publicus, 1395, 1396, 1399, . 110 
113. 114. 119. 139. 140 
vide etiara Leopolis , notarius. 
brasiator vide Leopolis, ci vis. 
de Cracovia vide Crosno , gar- 
dianus conv. fratruin miuorum. 

Lawne 166 

Lelów 31 

Lemburga vide Leopolis. 

Leo notarius de Clodnia, 1428 . .198 

Leopolis . . 6. 13. 17. 27. 33. 40. 41 

43. 47. 49. 50. 52—54. 57—60. 62 

63. 68. 74—78. 80—91. 99. 101 

103. 105—109. 113—117. 119 

122—124. 126. 127. 129 — 131. 134 

136. 139. 145—149. 158. 159. 170 

177. 183. 186. 187. 189. 191. 192 

201. 204. 220. 249. 250 

Advocatia 54. 80 

Valva cracovicnsis 247 

Valva haliciensis 247 

Domus lignea dotis parrocliialiś 

ad S. Mariam 114 

Hospitale S. Spiritus . . . .133 

Stephani Mons 41. 47 

Metropolitana 201 

Parrochiahs S. Mariae . 22. 41 
47. 49. 116. 117. 119. 124. 125 

S. Francisci -. 49 

S. Johannis 49 

S. Spiritus 134 

S. Catharinae capella in castro 

inferiori 247 

('Orporis Christi 49 Eccle- 
sia. 279 Eccle- 
sia. Archi- 
episcopus. Rector 

Paroch. 

Ecciesiae. Mouasterium Corp. ChristiJ40. 141 
Conyentus S. Criicis . . .145 
Praebenda S. Johannis extra 
rauros 177 

Mathias elcctiis. t. iSyS, t. 

i38o .... 53. 63 
Jacobus, t. 1400 . . 146. 147 
Johannes 1421, 1423, 1424, 
1426 178. 183—187. 189. 191 
Gregorius, testis 1460 . . 220 
Joliaunes, test. 1485 . . . 249 
Bernardinus Wilczek. i5i2 193 
Nicolaus Petri de Czanok, 
i386 et antę 1390 . . 71. 91 
Johannes Rutheni, 1 390, 1 395, 
1396, 1399, 1400 et sine 
anno . . 88. 92. 93. 99. 109 
113—118. 123—127. 129—131 
136—139. 146 Vicerector 
B. Mariae. I Paulus, test. i3g9 Vicarius 
S. Mariae. 

Altarista 
Ecciesiae 
paroch. 

Prior 

conyentus 

Corp. 

Christi. 

Gardianus 

Ord. 
Minorum. 

Praeben- 

darius S. 

Katha- 

rinae. . .134 

I Paulus, t. 1399 . . 128. 133 
{Nicolaus, t. 1399 . .128. 133 
Iciemens, t. 1399 . . 128. 133 

I Johannes Stecheri , t. i3g5 109 

iMatcrnus vicarius terrae Rus- 
siae, 1389 81 

j Jacobus, i385, t. i386 68. 72 
\ Petrus, test. i395 Pag. 

Recł.hosp. I Jacobus, test. iSgS, 1399 . 109 

Spiritus;! 110. 133. 134 

Magister t 

hosp. S. { Petrus de Zacschyno, 1423 . 185 

Spiritus. I 

Vicarlus. { Stephanus , 1 376 .... 49 

Fratres Ordinis Minorum . . 68 

Palati- f Andieas Odrowąż de Sprowa, 

nus. ,1 Capit. Russiae, t. 1460 . .220 

Ivan de Ob3'cho\v, 1417 . .170 

Spytko de Tarnów, t. 1423, 

t. 1424 185. 189 

Petrus Wlodkowicz de Charbi- 
nowice, antę anuura 1428 . 197 
Manzik de Dambrowa, 1428 197 
Raphael de Tarnów, Castellan. 
Wojnicensis , frater Johannis de 
Tarnów, t. 1440 .... 205 
Stanislaus de Chodecz, Mar- 
schalcus R. Pol., t. i5i2 . .194 
Wolczko Rokuthi de Głodno, 

testis 1444 207 

Nicolaus de Gologory, t. 1460 220 
Paulus de Olesko, t. 1488 . 258 
[ Georgius Strumilo, t. 1460 . 220 
I Seyerinus de Felstyn, t. 1488 258 
{ Gunterus de Sieniawa, 1488 254 
{ Johannes de Wysokie 1488 . 254 

Nicolaus Carnkowski, t. 1488 258 Capita 
neus. Succame- 
rarius. Vexillifer. 

Judex. 
Subjudex. Sub- 
dapifer. 110 Tribunus Thomas, testis i395, test. 
1399 108. 134 Gladifer. { Andreas de Swyrsz, t. 1488 258 
Stanislaus Maldrzyk vicccapi- 

taneus, t. 1488 258 

r Manczina haeres dc Conin , 
I 1394, t. 1399 ... 107. 141 
I Stanislaus Maldrzyk tribunus, 
\ t. 1488 Vojevoda. 

Vicecapi- 
taneus. 258 280 Ministe- 

rialis 

tonsus. Matliias de Camionka, 1488 114 Consul. Proconsul. { Michael, 1396 . 

Jaklo fabcr, i353 . . 
Henricus Platner, i353 . 
Jacussius de Jarosław, i353 
Johannes de Memil, i353 
Cunat de Stynow, i353 . 
Thimo, i353 . . . . 
Pesco de Gnesna, i359 . 
Simon, iSSg . . . . 
Nicolaus Rutheiuis, iSSg 
Nicolaus Kiseliuk, i359 . 
Nicolaus Czambor, iSSg 
Petrus Steclier, 1396 . 114 

Bruno. i333 . . 
Gregorius,, i359. . 
Michael, test. i386 
Pauhis, t. 1389 . 
Micliaeł, 1389 . . 
Paulus Condl, t. 1392 
Laui'entius Didkoiiis de San- 
dorairia, 1399 . . .123. 

1 Petrus Arnikecht, t. 1378 53 

Ludovicus rasor, i353 . . 
Johannes Curczworst, i353 
Nicolaus Regil, i353 
Nicolaus Rotthen, i353 
Friczko rusticus, i353 
Henslo sartor , i353 . 
Jeklo murator, i353 . 
Simon, i353 . . . 
Laurencius braseator, i353 
Ulricus carpentarius, i353 Advocatus. Notarius. Thelonea- 
tor. Pas. 

256 
257 118 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 

118 

22 
23 
72 

81 

81 

104 

129 

54 Civis. 22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
•7?. Gregorius Stecher i368, 1372, 
1378 .... 42. 47. 52. 

Tayczadin tilius Johanuis, 1376 
49. 

Johannes ]\Iachewicz, 1377 . 

Hanco Swarcz. t. 1377 . . 
Civis. Petrus Bruu , t. 1 377 . . . 

Paulus Timo, t. 1377 . . . 

Johannes Bime, t. 1377 • • 

INIartinus de Wisna aute 1389 

Petrus Blorok, 1392 . . . 

Olbracht Stolpszes, 1394 107. 

Nicolaus Bolcz, 1399 . . . 

Lesczina villa - . 

Lesczna 

Letatin villa 

de Lexice Johannes, t. 1423 . . . 
de Lgotha Mathias . notarius curiae 
domini Ottonis de Pilcia, i38i 

Libusza villa 

Liganza Johannes vide Lancicia, Palat. 

Lithuani 40. 47 

Lithuania. 

Sigismundus dux, t. 1423 . . 
Litwinow oppidum .... 244— 
de Litwinow Anna, ^1483 243. 245. 
Johannes vide Trembowla Capit. 

Lodgierz Albertus. 1461 . . . . 

Łomnica yilla 

Łomnica autiqua 

Lopaczino vide Lopatyn. 

Lopatyn 180. 

Loposinski Creslaus vide Polonia, 

reginae familiaris. 
Losień villa 53 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

81 

103 

108 

133 

36 

51 

244 

183 

G5 
200 58 

185 
246 
246 

223 
4 
6 

181 200 281 Losschen vide Losień. 

Loszowa villa 244 

Lowczice villa 164 

Lowcziczski Michalco , t. iSga . . 104 

de Lowczow Clemens miles, t. i368 44 
Loy Iwan haeres de Skarzeszow test. 

i356 17. 18 

Loyewicz Chodco, i38o, t. 1392 63. 103 Lublin Archidia- 
jConus. Palatinus. Castel- 
lanus. Succame- 
rarius. 

Judex. 80. 167. 172 

Johannes Judex et commissa- 
rius a sede ai)ostolica coiisti- 
tiitus, 1396 . . 114—116. 124 
Stauislaus Erpysska, 1421 . 177 
Nicolaus Firley de Dambro- 

wica, t. i5i2 193 

Abraham, t. i362 ... 30 
Petrus Kmita, t. 1389, t. i395 

3. 111. 112 
Johannes de Sczekociny, test. 

1413, t. 1417, t. 1420 168. 169 
170. 176 

Dobeslaus Kmita de Wiśnicze, 

t. 1464 239 

Bernardus Maciejowski , testis 

1537 171 

Groth de Ostrów, t. 1463 .234 {Mathiasde Suchodoli, t. 1413 168 
Tribunus. { Borzugius , test. l368 . . 44 
Lubotancze vide Nowotaniec. 

Lubotowa fluvius 38 

de Lubraniec Gregorius praepositus 

sandomiriensis vide Polonia , 

Yicecancellarius. 

Nicolaus Gardzina vide Posnania, 

Palatinus. Pag. 

Lubsza 164. 165 

Lubusza 28 

Lucas vide Warmia, Episcopus. 

de Lucowa Nemerza, t. 1430 . . . 200 

Luczk 60. 89 

Luczka wójt, 1411 165 

Ludovicus rex Ungariae . . . 86. 148 

dux Silesiae, 1387 .... 73 

rasor vide Leopolis, civis. 

Lutomyslia 89. 98 

de Lutorzyrz Johannes, t. 1461 . .225 
Lutosławski Martinus vide Sandecz, 

notar. castr. 

Johannes vide Sandecz , notar. 

castri. 
Lwów vide Leopolis. 
de Lyus Jo., i3g6 120 

M. 

Machewicz Johannes vide Leopolis, 

civis. 
Maciejowski Bernardus vide Lublin, 

Castellauus. 

Samuel guesnensis et cracov. cano- 

nicus, t. 1537 171 

nde etiam Chełm Episcopus, 
Płock, Episcopus uominatus et 
Polonia, yicecancellarius. 

Macowiszcza 36. 51 

de Magio Petrino magister, clericus 
novariensis, notar. publ., scriba 
Jacobi Steube , auditor. apostoł., 

t. 1399 128. 132 

Malczyce viłla 158 

de Malczyce Nicolaus, t. 1426 . . 195 
Malczynski Johannes, i53o . . .159 

36 282 Maldrzyk Stanislaus ricle Leopolis, 
tribunus et 'sicecap. 

Malechow villa 50. 103 

in Malechow Michael, t. 1423 . .184 

Malocha vide Malechow. 

Małogoszcz. 

!Stasco, t. i358 .... 21 
Petrus, t. 1385 .... 70 
Johannes de Olesko, t. 1488 257 

Mały Wynik vide Winniczki. 

Manczigost vilhi 200 

Manczina haeres de Coniu yide Leo- 
polis, voyevoda. 

Manczlo vide Lancut, consu!. 

Mansyk Johannes de Dambrowa vide 
Polonia, siipr. pincerna, Russia 
capit. gener. et Leopolis, capit 

Marcus teuutarius olim in Letatin, t 

1483 246 

Mardrus frater Tayczadin, 1376 . . 49 
Armeuus de Lemburga, 1377 • 50 

Maria regina Hungariae .... 72. 73 

Martinus Andreae test. i385 ... 69 
frater ordinis praedicator. vide 
Russia, yicanus. 
de Wisna vide Leopolis, civis. 

de Maschcow Sinbranus] vide Cracovia, 
gladifer. 

Masovia 89. 135 

Seraoyitus princeps terrae plo- 

censiset belzens., 1408, 1. 1423, 

I 1435 .... 163. 180. 202 
Dux. < 

Wladislaus (antę 1456) . .210 

Semovitus princeps Russiae , 
1456 209 Dux. Cancel- 
larius. Mar- 
schalcus. 

Vicecan- 
cellarius. 

Subpin- 
cerna. 

Vicethe- 
saurarius. Nołarius 
curiae. r Wla 
I 145 Wladislaus princeps Russiae , 

456 209 

Stanislaus Pawłowski archidiac. 
ploccnsis, cancell. Russiae, t. 

1423 182 

Ratiborius de Goleyewo, test. 
1456 210 

I Golyasch de Lang, t. 1456 . 210 

Michael, t. 1408 . . . .164 
[ Luca de Babsko, t. 1423 .181 

< Dadzbog de Ponieczino, t. 1456 210 

rPreczslaus, t. 1408 . . .164 
I Jacobus de Clobukowo, t. 1456 210 
I Paulus de Bedlsko, t. 1456 . 210 

Masovicz Semon Ruthenus , 1394 107. 108 

Materna vel Maternus vide Russia, 
Yicarius et Vicevicarius et Leo- 
polis, prior conventus Corporis 
Christi. 

Maternus Wigandi magister, clericus 
wratislay., notarius public, scriba 
Jacobi Steube, auditor. apost., t. 
1399 128. 132 

Mathias deCracovia, procurator Petri 
adyocati crosnensis coram judicio 
supr. sanocensi 1461 .... 227 
plebanus in Staresiolo, 1486 . 250 
vide LeopoHs, archiepisc. electus. 
vide Premislia, episc. et Polonia, 
cancellarius. 

\ide Camieniec, episcopus. 
vide Dobrzyń, cancellarius. 283 

Pag P«g- 

Matuszyk Michael oppidanus de Piwni- de Miczow Gotardus, t. 1435 . . . 203 

czna Szyja, iSgi 5 Miklaszow villa 247 

Mazowita vel Mazowski Jeszco , t. Mikossius scultetus de Glogoczow vide 

1389, t. 1393 . . .82. 83. 107 Cracovia, jiiris supr. teutonici 

de Jaryczow Johannes t. 1 392, juratus. 

t. 1400 104. 146 de Miloczyce Jacinctus Mazowita vide 

de Jarzyczowo, t. 1405 . .156 Mazowita. 

de Miloczyce Jacinctus , t. 1407 159 Miśnia 89. 98 

Medenice 112 Marchio, 1387 72 

Medyka 156. 179. 184. 195 Missopad Nicolaus vide Czchów, 

Medinicza vide Medenice. castellanus. 

de Medzwedz Jacussius vexillifer, t. Mistuyus vide Sandomiria , palatinus. 

1387 78. 79 Miszkowski Petrus vide Polonia, nota- 

de Meglew Lucassius, t. 1486 . . 250 rius regius. 

Meisen Margraf von . . . vide Miśnia. Mleczko Stanislaus de Jedlicze, t. i5i6 68 

de Memil Johannes vide Leopolis, de Mlenyszcza Hraszko, t. 1435 . . 203 

cousul. Miodów 4 

de Melsztyn Spicimirus conies vide Mokrzecz 108 

Cracovia , castellanus. Moravia 89 

Spitko vide Cracovia, palatinus. de Morawany Jacohus vide Czchów, 

Merbotha de Ssyrawa, t. 1372 . . 48 castellanus. 

Michael judex i)rovincialis,i4o3 . . 151 Mościska 184 

notarius archiep. halic. Jacobi, de Moskorzow Clemcus vide Polonia , 

testis 1395 114 vicecancellarius et Sanok, capit. 

scultetus de Zorzow, 1428 . . 199 Moszenka Wąsko servitor regis , 1407 158 

vide Sandomiria, castellanus. de Moycowice Wilczco haeres, 1423 182 

vide Masovia, vicecancellarius. in Mrazow Johannes, t. 1423 . . 184 

vide Crosno advocatus et civis. Mroczko filiaster Janussii cancellarii 

truthfraw vide Lancut, advocat. cracoviensis , i366 36 

vide Leopolis, proconsul et Msana villa 37 

notarius. Mszurca vide Polonia , regiae coąuinae 

Michalko vide Cracovia, cancellarius. magister. 

de Michałow Nicolaus vide Cracovia, Muzylo Michael de Buczacz vide Ca- 

castell. et Sandomiria, palatinus. mieniec , castellanus. 

Michatar ayunculus Tayczadin, 1376 49 de Myezinice Jaszco, 1427 .... 195 184 N. 

de Nakel Bartholdus Ozeg vide Ozeg. 

Naroisth area 170 

Narth 4 

de Nasanchowice Clemens, t. 1423 . 183 
Nemerza de Lucowa vide de Lucowa. 
Niclo alias Tropar vide Lancut, cousul. 
Nicolaus liliaster Jauussii cancellarii 

cracoyiensis , i366 . . . . 36 
cancell. ducis Ladislai opól. et 
Russiae, t. 1377, t. 1378 . 51. 54 
Alexaudri filius, miles, i385 68. 69 
Nicolai Korulini de Beuthom, 
clericus cracov. dioec, uotar. publ., 
i385, i386, i389 69. 71. 72. 81 
praedicator de Crapicz , t. i386 72 
dictus Bsdaczi, t. 1393 . . .107 
sellatoris de Nova Saudecz, 
presbyter cracoY. dioec, t. iSgS 114 
Jaczkonis clericus de Premislia, 
notar. pub lic, 1399 . . 128. 133 
dictus Maydli, 1399 . . . .133 
familiaris Jacobi archiepiscopi 
haliciensis, t. 1399 .... 139 
servitor Jacobi archiepiscopi 
haliciensis, t. 1399 . . . .134 
rector ecclesiae in Kulikow, t. 

i399 134 

plebanus de Szczebrzeszyu , t. 

1486 250 

testis i5i6 68 

plebanus de Radaczow, t. 1411 165 
vide Gnesna , archiepiscopus. 
vide Wladislavia , episcopus. vide Chełm , episcopus. 

vide Camienicc, episcopus. 

vide Polonia , yicecancellarius et 

curiae regiae marschalcus. 

plebanus de Czchów ^ide Polo- 
nia, notarius regius. 

Bohemus vide Polonia, not. reg. 

filius Drogossii, vide Polonia, 

reginae familiaris. 

vide Cracovia, officialis, cano- 

nicus, praepositus S. Floriani, 

judex et juris supr. teuton. juratus. 

vide Crosno, gardianus mona- 

sterii fratrum minorum, consul 

et magister collegii. 

\ide Leopolis , plebanus , vica- 

rius S. Mariae et consul. 

nde Opatów, custos. 

vide Sandomiria, palatinus. 

vide Zawichost, castellanus. 

vide Wislicia, castellanus. 

Niepołomice 176 

in Nieprowicze Janussius, t. 1423 184 
de Niszczyce Sigismundus vide Płock, 

vexillifer. 
Novacivitas Corczin vide Korczyn, 
de Nowa Góra Jacussius Yangrzin, 

t. 1397 121 

Nowesyolo villa 247 

Nowotaniec villa 205. 206 

de Nyeborow Johannnes, t. 1435 . 203 

vide etiam Bełz, palatinus. 
Nyedorzeczowicza vel Nyedorozo- 

wicza dworziszcze . . . 164. 165 
Nynotha vide Radom, castellanus. 285 O. 

Oblaznic/e villa 203 

Oblazniczy alias Oblozniczy alias Obo- 

blazniczy tres fratres, 1411 164. 165 
de Oblaznycze Iguatius, 1435 202. 203 
Obloznicz Jaczko Zaiiyewicz s. a. . 166 

Obroszyn villa 201 

de Obychow Iwan vi(lc Leopolis, eapit. 
Ocieski Nicolaus vide Polonia , agazo- 

num magister. 

Johannes vide Polonia , cancell. 
Ocko vide Sandomiria palat. et eapit. 
Odrowąż de Sprowa Andreas vide 

Leopolis , palatiuus et Russia , 

capitaneus. 

— Johannes vide Russia , 
palatinus. 

— Petrus vide de Sprowa. 
de Ogrodzenicze Bartosius vide San- 
domiria, siKcamerarius. 

Olesko 86 

de Olesko, Johannes vide Małogoszcz, 

castellaiius. 

Paulus vide Leopolis, succamer. 
de Oleśnica Dobko vel Dobeslaus vide 

Wojnicz, castellanus. 

Johannes, testis iSgS . 111. 112 

Zbigneus vide Cracovia, praepo- 

situs S. Floriani. 

Zawissius v. Sandomiria, subjud. 

Olomuncia 89. 98 

01schoviensis dux 89 

Opalenski Petrus vide Gnesna , castell. 
Opatów. 

custos ecclesiae Nicolaus, 1430 200 de Oporów Andreas vide Brestia, 

castellanus. 

Johannes vide Juniwladislavia, 

palatinus. 

Nicolaus vide Lancicia, palatinus. 

Wladislaus vide Polonia, vice- 

cancellarius et Cracovia, praep. 

S. Floriani. 
Ordenowicz Manyko, 1411 . . . 165 
Ormeni vi(lo Armeni. 

Orszawa 206 

Ossensko villa 196 — 198 

de Ossensko Johannes, 1427 . 196. 197 
de Ossolin Johannes vide Radomia, 

castellanus. 
de Ossowa Jacobus Petri vide Polonia, 

notarius aulae regiae. 
de Ostroróg Sandivogius vide Posna- 

nia, palatinus. 

Stanislaus vide Calisz , palatin. 
de Ostrów Cristinus, t. 1389 . . 82 — 84 

vide etiam Polonia, curiae reg. 

magister , Sandomiria , castell. 

et Cracovia, castellanus. 

Groth vide Lublin, succamer. 

Oświeca villa 106. 107 

Oświęcim 199 

Dux. { Cassek, 1428 ... 198. 199 

Capita- I Nicolaus Szadowski, t. 1428 199 
neus. \ 

Osswyeczymka Johannes de Kunowa, 

testis 1464 235 

Otho vide Sandomiria, cautor. 
vide Russia , capitaneus. 

Ozeg Bartholdus de Nakel, t. 1426 . 195 

36* 286 P. 

Paharus Nicolaus, i38o 63 

Pampowski Ambrosius vidc Polonia, 

incisor regni. 
Pankracowa Wola villa .... 36 

Parva Brega 115 

Paulus, testis iSSg 25 

curtus, iSgS 109 

civis de Kołomyja, t. 1394 . 108 
vide Leopolis, yicerector S. 
Mariae, Yicarius S. Mariae et 
notarius. 

vide Crosno, scubiiius et magis- 
ter collegii. 

vide Gostinia, castellanus. 
vide Płock, vexinifer. 
de Pawlow Strasscbyus v. Strasschyus. 
Pawłowski Stani-:laus vide Russia, 
cancellarius, Masovia, cancell. 
et Płock, arcłiidiaconus. 

'Pełka ortułanus, 1423 182 

vide Sandomiria, judex. 
vide Zawictiost, castellanus. 
Petrus filiaster Janussii cancellarii cra- 

coviensis, i366 36 

plebanus de Rzeszów, t. 1461 225 
Matłiiae de Sochaczow, clericus 
dioec. posnaniensis , notarius pu- 

blicus, 1483 240 

judex ducalis sine anno . . .166 
vide Cracovia , episcopus, vena- 
tor, tribunus et vicecustos. 
vide Sandacz, capitaneus. 
vide Sandomiria, palatinus. 
vide Premysl, canonicus. vide Leopolis, gardianus conveu- 

tus fratrum minorum. 

vide Crosno, advocatus. 

vide Małogoszcz, castellanus. 

Gostnar vide Lancut, consul. 
Pescłio de Tarnów, 1367 .... 38 
Pesco de Gnesna vide Leopolis, consul. 
Peszer Johannes vide Crosno, scabinus. 
Płiilippus rector eccl. parroch. de 

Kościelec, t. 1396 118 

Piekoszów villa 200 

Pieniążek Nicolaus de Witowice vide 

Cracovia, succamer. et Sanok, 

capitaneus. 
de Pilcłiowicz Pasko Slotzey vide 

Slotzey. 
de Piłcia Otto vide Sandomiria, 

palatinus et capitaneus. 
de Pilcza Johannes vide Sandecz , 

castellanus. 

Nicolaus vide Bełz, palatinus. 

Pilzno 115. 134 

Piotrcowia . . . . . 160. 166. 174 
Piskowicza dworzysko . . . 164. 165 

Piwniczna Szyja 3. 5 — 11 

Płatner Henricus vide Leopolis, consul. 
de Płetenicze Stachno haeres, 1488 

254—257 

Płock 89. 98 

Erasmus, testis i5i2 . . . 193 
norainatus Samuel Maciejowski 
episcopus chełmensis, R. Pol. 
yicecancellarius, t. 1541 . . 55 
Canoni- ( Czaniborius, cancell. ravensis, 
cus. \ plebanus de Biała, t. 1423 . 182 Episcopus. 287 Canoni- 
cus. Archi- 
diaconus. Castel- 
lanus. Johannes Biliński canonicus 
warsavien., secret. reg., t. 1 541 
Andreas Zebrzydowski decanus 
lanciciensis et canonicus cra- 
co\iensis, t. 1541 . . . 
Jacobus de Ossowa vide Polo- 
nia , aulae regiae notarius. 
Stanislaus Pawłowski cancella- 
rius Russiae et Masoviae terra- 
ruin, test. 1423 55 55 182 I Thomas de Bartniki, t. i5i2 193 Vexillifer. Palati- 
nus. Paulus, testis 1408 . . . 164 
Wj'dzga de Ostrów, t. 1428 181 
Sigismundus de Niszczyce, t. 

1456 210 

Podolia 239. 240 

Hriczko de Pomorzany, test. 

1460 220 

Otha de Chodecz, t. i5i2 . 193 

Podussow 256. 257 

de Podussow Philippus, 1488 255 — 257 
Polakiewicz Josephus notarius oppidi 

Piwniczna Szyja, 1748, 1766 9. 10 

Polanka villa .221 

Połaniec. Castella- 
niłs. 13 Yitus, test. 1348 . . 

Polonia . . 21. 46. 60—62. 71. 84. 98 
105. 145. 183. 203. 209 
Kazimirus . 1—3. 5. 12. 13. 18 
25. 27—29. 31. 33. 34 Rex. Rex. Marschal- 
36—40. 48. 53. 58. 59 cus Regni. 

61. 76. 82. 105. 106. 190 

220. 236. 241 LudoYicus . 46. 56. 57. 60. 61 

76. 79. 148 

Wladislaus Jagiełło . . . 77 — 79 

82—85. 89. 90. 98. 99 

110. 111. 134. 140. 142 

144—146. 148. 150. 155 

156. 158. 159. 161. 167 

168. 169. 171—175. 177 

179. 184—186. 188. 190 

191. 197. 201. 220. 247 

Wladislaus de Warna . 205. 207 

Kazimirus Jagiełlonides . 209. 219 

220. 226. 233—238. 241. 246 

Sigismundus I. . 54. 156. 159. 171 

193 

Sigismundus Augustus . 160. 165 

166. 174 

Stephanus 5. 6. 85 

Michael 7 

Johannes III 6. 7. 8 

Augustus II 8 

Augustus Ul. . . . . 8. 9. 10 
Stanislaus Augustus . . . 9. 11 
Elisabeth (senior) . . 58. 62. 79 
Hedvigis . 69. 73—75. 78. 104 
120. 141. 161. 189 
Zophia . 188. 189. 208. 211. 226 

229 

Elisabeth 248 

Johannes de Rytwiany capita- 
neus sandomiriensis, t. 1463, 
testis 1464 . . 234. 238. 239 
Raphael de Jarosław, t. 1479 242 
Raphael de Jarosław castell. 
sandomiriensis, t. 1485 . . 249 288 Stanislaus de Chodecz, capita- 
neus leopoliensis , t. 1 5 12 . 194 
Marschai- p^^^^^^ ^^^^^^ ^^^ Wiśnicze pa- 
cus Regni. ^ 

latinus et capit. tracov., test. 

1537, t. 1539 . . . 157. 171 
Zaklika praepositus saudomir., 
i385, i387, i389, 1395 . 70 
78. 79. 82. 8.3. 85. 111 
Albertus episcopus cracoviens., 
t. 1420, 1421, 1423 176. 178. 179 
Johannes Szafraniec decanus 
cracdY., 1423, 1424 . . . 185 
188—190 
Johannes episcopus Wladisla- 
Yiensis, t. 1426, 1431 . 192. 202 
Johannes decan. cracov., 1428 198 
Joliannes de Couyeczpole , 
Cancel- I ^444, '45 1 ... 168. 207 
larius. | Johannes episc.ci'acov.,t. 1464 239 
Stanislaus de Curozwanky, t. 

1479 242 

Creslaus de Curozwankj' deca- 
nus guesnensis. t. 1485 . . 249 
Mnthias epus. preniisl. t. i5i2 193 
Johannes Ocieski cracoviensis, 
sandec, olstiu. capit., cracov. 
succamer. et burgrab., i554 

i555 166. 172 

— — cracoY., oswiecim. , 
zator., sambor., olsztinensis 
capitaneus, i562, i563 160. 174 

Johannes de Czarnków cantor 
Vicecan- I whidislaviensis, 1367 . . cellarius. Vicecan- 
cellarius. . 39 

Johannes de Czarnków decanus 
wladisUnieusis , i368 ... 45 Cleraens de Moskorzow capita- 
neus sanocensis, 1399, 1400, 
1403 134.135.143.144.147.151 
Nicolaus praepositus S. Floriani 
antę Cracoviam, 1405 . .156 

— — 1407 162 

Doniu praepositus S. Floriani 
extra niuros cracoY., 1413 168. 169 
Johannes Szafraniec decanus 
cracoviensis, 1420, 1421, 1423 

173. 176. 178. 179 
Stanislaus Ciołek cantor craco- 
yieusis, 1423 

— — cantor cracoviens. , 
canon. posuan. et sandom., 1424 

- 188- 
Wladislaus de Oporów praepo- 
situs S. Floriani. 1426 . . 
Stanislaus Ciołek, 1428 . . 
Wladislaus de Oporów decre- 
torum doctor, praep. S. Floriani 
c.\tra muros cracov., 1431 
Petrus de Sczekociny, 1444 . 
Johannes Lutkonis de Brzezie 
jur. utr. doct., sed. apost. pro- 
tonot., s. apost. paląc, causar. 
auditor, archidiac. gnesnen., 
1460 

— — iur. utr. doct., elec- 
tus eccl. cracoy., t. 1463 . 
Albertus deZichlin. 1462 (?), 
1470 et sine anno 142. 192. 240 
Andreas episc. premisl., 1. 1479 242 
Gregoriuś de Lubraniec prae- 
positus scarbimir. , t. 1486 . 249 185 -190 

192 
198 202 
207 220 234 289 Yicecan- 
cellarius. Thesaura- 
rius Regni. Vicethe- 

saurarius 

Regni. Marschal- 

cus Curiae 

regiae. Capitan. 
exercit. 
campest. Ciistophorus de Szydłowiec 
sandoni. cast., sirad., sochacz. 
et gostin. capit., t. i5i2 .193 
Paulus de "Wolia burgrab. cra- 
cov., cai)it. gostin., t. i537 . 171 
Samuel Maciejowski decanus 
cracoY., testis iSSg . . .157 

— — cpisc. chelmens., 
nominat. plocens. , t. 1541 . 55 

Dimitrius, i38o .... 63 
Jacobus dfe Dambno capitan. 
cracoy. , t. 1464 .... 239 
Petrus de Curozwanky, 1. 1485 249 
Andreas de Kościelec scepu- 
siensis, oswiecim. , juniwlad. 
et bidgost. capit., cracov. zupar. 
et procurat. generał., t. i5i2 194 
Spitko de Tarnów radomiens. 
castell., t. 1537, t. 1539 157. 171 

(Dimitrius, t. 1389 . . 82—84 
j Petrus de Curozwanky, t. 1479 ^42 

Nicolaus castell. wislic, test. 

i387 77. 79 

Demetrius, t. iSgS . . .111 
Zbigneus de Brzezie, t. 1399 

141. 143 
Laurencius Zaremba, t. 1423 

179. 185 
Stanislaus Jarocki, t. i5i2 . 194 

Nicolaus Sieniawski belzeusis 
castellanus, haliciensis capita- 
neus, 1539 ^^'^ Pincerna 

generał. 

mensae 

regiae. Curiae 

regiae 

Subpin- 

cerna. Curiae 

regiae 

Thesau- 

rarius. Curiae 
regiae 
Incisor. Curiae 
regiae 
Referen- 
darius. Curiae 

regiae 

Vexillifer. Coąuinae 

regiae 
Magister. 

Cubiculi 

regii 

Praefectus Stabull 

regii 

Praefectus 

Curiae 

regiae 

Magister 

Agasonum Johannes Manzik, t. 1423 . 179 
Johannes Manzik de Dam- 
browa, capit. Russiae generał., 
1427 195 

Stanislaus Chroberski vexillifer 
et incisor curiae regiae, test. 
i5i2 194 

I Henricus de Rogów, t. 1423 . 179 
i Martinus de Wolia cubiculi 
I reg. praefectus, Zakroczym, et 
[ blonens. capitan., test. 1541 55 

Ambrosius Pampowski , t. 1485 249 

Stanislaus Chroberski vexillifer 

et subpinc. curiae reg. t. i5i2 194 Jacobus Uchański canonicus 
cracoY., testis 1541 . . . 

Stanislaus Chroberski incisor 
et subpincerna curiae regiae, 

testis 1 5 1 2 

Augustinus Kotwicz stahuli regii 
praefectus, t. 1541 . . . . 
Mszurca, t. 1395 .... 
Hieronimus Staskowski, t. 1541 
Martinus de Wolia curiae reg. 
thesaurarius, zakroczim. et blo- 
j nens. capitaneus, testis 1543 

Augustinus Kotwicz, t. i539 157 

— — curiae regiae vexilli- 
fer, t. 1541 

Nicolaus Ocieski costens. , pis- 
drensis et conynensis capita- 
neus , t. 1 5 1 2 

37 55 194 

55 

112 

55 55 55 194 290 Notarius 
regius. Curiae 
reginalis 
Cancellar. Vicełhe- 
saurarius 
reginae. 

Succame- 

rarius 

reginae. Subdapifer 
reginae. Curiae 
reginalis 
Magister. Curiae 
reginalis 
Magister 
locumte- Nicolaus Bohemus canonicus 
wisliciensis, i362 . . . 30 
Nicolaus plebanus de Czchów, 

i365 34 

Jacobus de Ossowa, i366 . 36 
Jacobus Petri de Ossowa cano- 
nicus plocensis et S. Georgii 
in castro cracoviensi, i368 45 
Petrus Myszkowski, 1485 . 248 

Kelczo praepositus S. Mariae 
iu ciyitate cracoviensi, 1387 76 
Stephanus Schpiek de Biecz 
plebanus in Biecz 1447 . . 209 

Adam de Tur, t. i3g7 . .121 f Jacussius de Boturzyu magis- 

I ter coąuinae reginalis, t. 1392 104 

Petrassius de Sczekocin, t. 

1392 101 

Johannes de Zagórzany magis- 
ter curiae reginalis, t. 1447 209 
Cristinus de Ostrów, i387, 

t. i389 75. 83. 84 

Petrus Rpisca wisliciensis ca- 
stellanus t. 1397 . . . .121 
Johannes de Zagórzany curiae 
reginalis subdapifer, t. 1447 209 

( 

] Pasco de Bogoria, t. 1392 104 f Kreslaus Lopossinski, t. 1392 104 

Familiaris I Njp^jj^jjg gjj^g D,-ogossii, t. i392 104 
reginae. I a 3 ^ 

I Nicolaus Falkowski, t. 1392 104 

Polihwa (Peltew) flmius . . . 41. 47 
de Pomorzany Hriczko vide Podoiła, 

palatinus. 
de Ponyeczino Dadzbog vide Masovia', 

Yicethesaurarius. 

Poprod fluyius 3. 4 

de Posdzimircze Gunoldus familiaris 

curiae Semoviti ducis masoviens., 

t. 1423 181 

Posonium (Presburg) 46 

Potoczany villa 183 

de Potulice Albertus vide Camen , 

castellanus. 
Powistliczicz alias Pousliwczicz Kostko, 141 1 Powyestliwicz Oleschko sine anno 
Poznania. 165 
166 177 
193 i Jacussius de Boturzyn succame- 
rarius regiuae, t. 1392 . . 104 
— — de Bocarzin, test. 
1397 121 Episco- f Andreas, test. 1421 
pus. I Johannes , test. 1 5 1 2 

Sandiwogius de Ostroróg, test. 
1420, t. 1421, t. 1424,1 1431 

176. 178. 188. 190. 202 
Mathias de Bnin, t. 1485 . 249 
Nicolaus Gardzina deLudbrancz, 

t. i5i2 193 

Mosticius de Stanszaw, t. 1423 179 
Petrus de Szamotuły, t. 1460 220 
Lucas de Górka capitaneus 
[Maj. Pol. gener., t. i5i2 .193 

I Andreas Górski, t. 1479 . . 242 

Judex. { Przeczslaus , test. i366 . 35. 36 Palatinus. Castel- 
lanus. Succame' 
rarius. 291 Praga 89. 98 

Prandnik fluvius 20 

Prandota dictus Lasska, 1892 . . 104 

vicle Sandomiria, subjuclex. 
de Prawkowycze Petrus Dunyu vide 

Sandomiria , succamerai'ius. 
Prawsznyker Jacobus vide Crosno, 

consul. 
Predborius filiaster qiioadam Lemberti, 

1393 106. 107 

vide Cracovia, subdapifer. 
Preisnar Martinus carnifex vide Crosno, 

civis. 

Premysl . 100. 102. 115. 127. 130. 135 

138. 159. 179. 196 

Ericus 1390 . . 86. 90. 93. 96 

97. 103 

Matliias, t. 1400, t. 1407 . 146 

147. 162. 

Janussius, t. 1421, t. 1423, 
t. 1424 . . 177. 184. 188. 189 
Andreas vicecancellarius Polo- 
niae, test. 1479 .... 242 
Mathias cancell. R. Pol, test. 

i5i2 .193 

Stanislaus Tarło, t. i539 . 157 

{Johannes, testis 1390 . .102 
Petrus, testis 1390 . . .102 

* I Henricus magister, t. 1390 102 

Palatinus. { Petrus Gumprecht, t. 1372 48 
Castel- f -A^ndreas Czurylo de Stojano- 
ianus. [wice, testis i5i2 .... 194 
Judex. { Petrus de Grochowiecz, 1427 196 

Pressów (Pryszów) 43 

Preszow (Eperies) 59 Episcopus. Canonicus. Ecciesiae 
Cantor, Preysnicz Petrus vide Crosno, magis- 
ter collegii. 

Pribco vide Bełz, castellanus. 
de Busco vide de Busco. 

Proczewicz Coroway, 1411 .... 165 

Proczler Johannes vide Crosno, pro- 
conśul. 

Proczowicz Senko de Rudnyky vide 
Zydaczow, judex. 

Proszowice 173. 182 

Prussia 21. 226 

de Przanslaw Johannes Stanislai , t. 

1396 118 

Przeczslaus vide Masovia , notarius 
curiae. 
vide Poznania, judex. 

Przibianka Nicolaus plebanus in Bo- 
bowa 1447 208. 209 

Przybyszowka villa 225 

de Pstroszice Nicolaus, t. i3g9 . .142 

Pyekoszow vide Piekossow. 

Pylzno vide Pilzno. 

Pyorco Petrus haeres de Criscowice , 

1423 182 

Pyotraszowka 223—225 

Wenceslaus de Slomnyki, 1461 

222. 224 
Bartholomaeus ostiensis artium 
baccalaureus , i568 . . . 225 
de Pyotraszowka Nicolaus haeres, 

1461 222. 224 

Q. 

de Quatcovo Jurco vide de Kwiatkowe. Plebanus. 292 R. 

Raba ciyitas 35 

Rabstinski Johannes vide Zawichost, 
Castellanus. 

Radio Jesco vide Russia, capitaneus. 

Radom 3. 234 

"fNynotha, t. i358 .... 21 
Johannes de Ossolin , t. 1426 192 
Nicolaus de Szjdlowiec, test. 

i5i2 194 

Spytko de Tarnów, R. Polo- 
niae Thesaurarius, capit. sirad., 
krzepie, etkrzeszow. t. iSSy, 
t. 1539 159. 171 

{DominicusLithfas de Kazanów, 
t. 1463, t. 1464 . . 234. 239 
de Radziejowice Andreas vide Socha- 
czow, castellanus. 

Radziewsky area 170 

Raphael Tide Sandomiria, succamer. 
Rawa. 

Cancel- f Czaniborius , pleb. de Byala , 
larius. | canon. Plocen., t. 1423 . . 182 Castel- 
lanus. Capita- 
neus. Succame- 
rarius. Johannes de Czwiclino Slavecz, 

t. 1408 164 

Johannes Thabasch de Zalu- 
sky, t. 1435 ., ... 203 

Regeler Petrus vide Crosno, Scabinus. 

Regil Nicolaus vide Leopolis , civis. 

Rekythnowicz "Włóczko, t. 1417 . .170 

Rews (Rayszj Matis nde Crosno, consul. 

Rewsen ^ide Russia. 

Rey Johannes, S. Michaelis praeposi- 

tus, 1444 208 Reyg Jesco, t. 1399 143 

Rogala Johonnes. t. 1483 .... 246 
de Rogów Henricus vide Polonia, 
curiae Reg. Thesaurarius. 

Rohatyn (Rohagjn) 86. 204 

Rohatynski Wolczko, t. 1417 . . 170 
Roma . . 88. 120. 127. 128. 132. 138 
Basilica Beati Petri . . 130—132 
Romana curia . . 125. 126. 130. 136 
Ropczyce (Robczice, Ropschice) . .115 

134. 135 

Roppa fluYius 28 

de Rosbora, Sluneczko, haeres, test. 

i356 18 

Roschke Petrus vide Grosno, consul. 

Roseman Henricus de Umbach, clericus 

dioc. Maguntinensis , notar. publ., 

Jacobi Stewbe auditoris aposto- 

lici scriba, iSgg ... 128. 132 

Rosenkrancz Nicolaus ^Ide Crosno, 

consul. 
Rotthen Nicolaus yide Leopolis, civis. 
de Roza Nicolaus, t. 1486 .... 250 
Rpisca Paulus de Bedlno, t. 1397 . 121 
Petrus \ide Wislicia, castella- 
nus et Polonia, curiae Regina- 
lis Magister. 
de Ruda Demetrius Danylowicz vide 
Danylowicz. 

Rudniki villa 244. 245 

de Rudno Abraham, t. iBgS . . .112 

Russia . 17. 25. 33. 40. 46. 56. 57. 59 

60. 61. 63. 72. 86. 105. 110—112 

123. 134. 135. 142. . 155. 177. 179 

187. 191. 201. 239. 240 293 Dux. 

Princeps. 

Palati- 
nus. Capita- 
neus. Succame- 
rarius. Cancella- Ladislaus dux opolien. et welu- 
nensis, iSyy, iSyS 50. 52—54. 63 

Semovithus dux Masome, 1456 209 
Wladislaus dux Masoyiae, 1456 209 

Johannes Odrowąż de Sprowa, 

t. i5i2 193 

Otto, t. 1365 ..... 34 

Jesco Radio, t. 1877 . . 51 

Andreasko, t. 1378 . . 53. 54 

Jiunissius, 1379 • . • . 59 

Johannes, i38o . . . 61. 62 

Johannes de Tarnów palatinus 

sandomiriensis , t. i387, 1392 

77. 79. 103. 106 

Gnevossius, i3g3 . . . .106 
Johannes de Tarnów pal. san- 
dom., t. i395,t.i4oo 111. 146. 147 
Spitko de Tarnów, t. 1423 . 179 
183. 184 
Petrus Wlodkowicz haeres de 
Charbinowicze, subdapifer san- 
domiriensis, 1426 .... 194 
Johannes Manszyk de Dambro- 
wa, supremus pincerua mensae 

regalis, 1427 195 

Andreas Odrowąż de Sprowa, 
palatin. Leopolien., t. 1460 . 220 
Spitko de Jarosław, palatinus 
sandomiriensis, 1488 . . . 257 

Dobeslaus de Sprowa, 1427 195 Johannes, decretorum doctor, 
praepositus gnesnen., t. i356 17. 18 
Stauislaus Pawłowski, archidiac. 
Plocen., canc. Masoviae, t. 1423 182 Vicarius 

univer- 

salis. Vicevica- 
rius 

ordinis ^Maternus, i385 68 

praedica- 
torum. 

Maternus, prior conventus Cor- 

poris Christi, i38g ... 81 

< Martinus, frater ordinis fratrum 

I praedicatorum , 1395 . . .110 

(Materna, iSgg 140 

Rustakis consors (wspólnik) Taycza- 

din , 1376 49 

Rutheni 15. 17. 43. 47. 76 

Rybytwy villa 37 

de Rytarowice Petrus vide Sanok, 

succamerarius. 

de Rytwiany Derslaus \ide Siradia, - 

palatinus. 

Johannes vide Polonia, Mar- 

schalcus Regni et Sandomiria, 

Capitaneus. 

Marcissius vide Lancicła, palat. 

Rzeszów (Rzeschow) . . . . 115. 225 

de Rzeszów Jeschko, t. 1399 . .143 

Johannes, t. 1444 207 

s. 

Sabokruk Biencossius vide Zabokruk. 

Sadky villa 36. 51 

Sandecz (Nova) 4 

Za^issius, t. i358, t. i365, 

t. i366 21. 34. 35 

Cristinus, t. 1389 .... 3 
Cristinus de Cozeglowy, t. 1400 144 
Johannes dePylcza, t. 1479 . 242 

■ I Petrus, t. i366 35- Castella- 
nus. Capita 
neus. 294 Praeposi- 
tus. Cano- 
nicus. Notarius (Lutosławski Martinus, iSyS 5 
castrensis. ■! Lutosławski Joha im es. 1391 G 

Sandivogius \ide Calissia, palatiuus. 
vide Cracovia , capitaueus. 

Sandomiria 17. 52. 192 

Terra 135 

Decanus. { Magister Holya, t. 1430 . 200 
Zaklika, caucell. Aulae Regiae. 
i385, i387, i389 3. 70. 72. 78 
79. 82. 83. 85 
Cantor. { Otho, t. i334 1 

(Jakubowski Johannes Yalenti- 
nus, secret. Reg., plebanus in 
Piwniczna Szyja, iSyS . . 6 
IHermanuus archidiaconus Lan- 
cicien., procurator cracoviensis, 
t. 1340 2 

Przeczslaus de Chnielow, t. 

i368 44 

Mistuyus, t. 1334 ... 1 
Johannes, t. i362 ... 30 
Petrus, t. i366, t. 1367 . 37. 39 
Ocko, capitan. sandom., t. 1377 51 
Otto haeres de Pilcia, capit. 
sandoiuir., i38i . . . . 64 
Johannes , 1 387 .... 74 

— capitaueus Russiae, t. 
1387 .... 77. 79 

— de Tarnów, t. 1 389 82 — 84 

— de Tarnów, capitaneus 
Russiae, 1392, t. i395, t. 1400 

103. 111. 144. 146. 147 
Nicolaus de Michałow, 1. 1420, 
t. 1421, t. 1424, t. 1428 . 176 
178. 188. 190. 198 Vicepro- 
CU rato r. Palatinus. Palatinus. Castella- 
nus. Succame- 
rarius. Capita- 
neus. Nicolaus, 1430 200 

Petrus Szafraniec, t. 1431 . 202 
Spitko de Jarosław, t. 1485 . 249 
Spitko de Jarosław capit. terra- 
rum Russiae generał. 1488 . 257 
Johannes de Tarnów, t. i5i2 193 

Wiłczko, t. 1348, t. 1356, t. 
i365, t. i366 5. 13. 17. 34. 37 
Joliannes, t. 1377 .... 52 

Crzesłaus, 1387 75 

Cristinus, t. 1399 .... 141 
Cristinus de Ostrów, t. 1400 144 
Johannes de Cziszow (Czj^zow), 

testis 1426 192 

Micliaeł, 1430 200 

Paułus Jasszyensky, t. 1479 • 242 
Raphaeł de Jarosław, Mar- 
schałcus Regni Połoniae, t. 

1485 

Cristophorus de Szj-dłowiec , 
R. Połon. yicecancełl. , capitan. 
Sirad., Sochaczow. et Gostin. , t. 

l5l2 

Nicolaus de Wołia, Reginae 
Połoniae curiae magister, capit. 
Sanocen.. Lanckorun., Lomzen. 
et Yiznen., testis 1541 . . 55 

Raphaeł, t. i356 . . . . 17 
Bartossius de Ogrodzieniec, t. 

1413 168. 169 

Petrus Dunyn de Prawkowycze, 

t. 1463 234 

Ocko, pałatin. sandomir., t. 1377 52 

(Otto haeres de Piłcia pałatin. 
sandoiuiriensis , i38i . . . 64 249 193 295 Capita- 
neus. 

Vexillifer. Johannes de Rytwiany mar- 
scbalcus Reg. Pol., 1464 238. 239 

Hinko de Balicze, t. 1444 . 207 Judex. Dapifer. Subpin- 
cerna. Janussius, t. i334 ... 1 

Pełka, 1377 51 

Johannes de Sprowa, 1430 . 199 

Petrus de Wysmuthow, t. 1463 234 

Nicolaus Werzing. i359 . 23 

Gallus de Czepelowo, t. 1407 159 

Pincerna. { Floriauus de Coritnica, t. 1407 159 

Florianus de Coritnica, t. 1405 156 

[Prandota, 1377 .... 51 
Subjudex. | Zavissius de Olesrhnicza , 

[ 1430 199 

Dirsco, t. i366 .... 35 
Petrus de Charbiuowice , t. 

1405, t. 1407 . . . 156 159 
Petrus Wlodkowicz, haeres de 
Charbinowice, capitan. Russiae 

generał., 1426 194 

{ Petrassius de Falków, 1 399 142. 143 

(Sanocia) . . 34. 35. 39. 40. 112 

239. 240 

Castellania 25 

Districtus 142 

Succame. j pg^j-^g ^^ Ry taro wice, 1464 235 
rarius. I ■' » t t 

('iu genere) .... 121. 162 

Clemens de Moskorzew, vice- 

cancell, Reg. Pol., 1399 134. 135 

Stiborius, t. 1407 . . .162 

Nicolaus Pyenanszek de Wyto- 

wice, succamer. cracor., test. 

1463, 1464 . . . 234. 235 Sub- 
dapifer. Venalor. 

Sanok Capita- 
neus. Bur- 
grayius. I Thomco, t. 1359 27 Castri judicium supremum theuto- 
nicum magdeburgense . . . .226 
229—231. 233. 238 Viceadvo- 
catus 
supremi 
judicii 

theutonici. Thomas Kunczowicz , 1461 . 226 14. 17. 76 
. 182 32 Saraceni , 

de Sarbe Johannes, t. 1423 
Sbąski Johannes vide Zbanski 
Sbigneus dominus, t. i362 

vide Cracovia, episcopus. 

vide Polonia, marschalcus Reg. 

vide Polonia , cancellarius Aulae 

Regiae. 

praepositus S. Michaelis vide 

Polonia, subcancellarius curiae. 
Sboyscz (Sboyscze) vide Zboiska. 
Schalomvy vide Szolomyja. 
de Schebna Nicolaus, test. 1464 . . 235 
Scheyber Nicolaus, 1399 .... 135 
Schimonowicz Myenko, s. a. . . .166 
Schindler vide Crosno, magis. collegii. 
Schof Johannes, marschalcus ducis 

Ladislai Opoliensis, t. 1378 53. 54 

de Schosveschow Jachnik dictus Dze- 

weczka vide Dzeweczka. 
Schpiek Stephanus de Biecz, plebanus 

in Biecz vide Polonia, curiae 

reginalis cancellarius. 
de Schumsko Bokscha vide Cracovia, 

venator. 
de Schyennow Hleb vide de Zuclyn. 296 Scrzinka vide Skrzynka. 

Sczirzecz vide Szczerzecz. 

Sdezevti Paulus de Keppernik, testis 

i386 72 

Seczski Bahramus, t. 1894 .... 108 
Semovitus vide Masovia, Dux et Russia, 

Princeps. 
Senfftleben Micliael v. Crosno , consul. 
de Senno Paulus, t. 1444 .... 207 
Seraphin Nicolaus, utriusąue salis zu- 

parius vide Cracovia, gladifer. 

Serkis catholicus, iSyó 49 

de Siekluka Jacobus vide Wojnicz, 

castellanus. 
de Sieniawa Johannes, t. 1488 . . 258 

Gunterus ^ide Leopolis, Judex. 
Sieniawski Nicolaus vide Polonia, capi- 

taneus exercitus canipester, Bełz 

castellanus, et Halicia, capitau. 
Sieńko pop in Stradecz, i53j, antę 

1554 171. 

Sigismundus dux Lituaniae vide Litu- 

ania, dux. 
Sikorski Antonius, S. Reg. Majest. et 

sigilli Regni secretar., 1766 
Siradia (Sieradz). 

Swentopelco , t. 1 372 . . 
Jacobus de Conyeczpolye, test. 
1400, t. 1420, t. 1421, t. 
Palałinus. { 142?, t. 1424 . 144. 176. 178 

179. 188 
Derslaus de Rytwiany, t. 1460 220 
Jaroslaus de Lassko , t. i5i2 193 172 11 48 Castel- 
lanus. I Martinus de Calinowa, t. 1420 176 de Skarzeszow Ywan dictus Loy 

haeres vide Loy. 

Sknilow villa 201. 247 

Skrzynka 24 

Slawecz Johannes de Czwiclino vide 

Rawa, succamerarius. 

Slesia 21.236 

Słomniki 104 

Slodzey Paschko de Pilchowicz, test. 

1372 48 

de Slupcza, Sangnewus, haeres, testis 

1377 52 

Smithaws Gerko', 1899 . . . 125 — 127 

129—131 
de Sobnowo Stephanus Woyostonis, 

haeres, i359 26 

Soccale vide Sokal. 

Sochaczow. 

Castel- I Andreas de Radziejowice , test. 

lanus. 1 i5i2 19^ 

Sokal 181 

Somersteyn Andreas, t. 1389 ... 81 
Spicimirus vide Cracovia , palatinus. 
Spincer dominuś, t. 1421 .... 178 
Spitko^vide Cracovia, palatinus. 
de Sprowa Andreas Odrowąż vide 

Leopolis, palatinus et Russia, 

capitaneus. 

Dobeslaus yide Russia , succamer. 

Johannes, t. 1889 85 

— yide Sandomiria, Judex. 

— Odrowąż \-ide Russia, 
palatinus. 

Petrus alias Odrowansz, 1480 . 200 29' Stacheri Johannes vide Leopolis, alta- 
rista capellae bb. Petri et Pauli 
ad ecclesiam parrochialem. 

Stanczlaow, 1424 188. 189 

Stanislaus, filiaster ąuondaui Lemberti, 

1393 106. 107 

presbyter, 1456 210 

de Stanszaw Mosticiiis; vide Posnania , 
castellaniis. 

Staranhya yilla 223. 224 

Staresiolo (Starescholo) 250 

de Staresiolo Barbara, consors Johannis 

Amor de Tarnów, 1486 . .250 
Stasco vide Małogoszcz, castellanus. 

vide Cracovia , subagazo. 
Staskowski Hieroujmus vide Polonia, 
coąuiuae reg. magister. 

Staszków yilla 48 

Stawczany rilla 201 

Stecher Gregurius vide Leopolis , civis. 

Petrus vide Leopolis. consul. 
Stephanus Woyostonis v. de Sobnowo, 

haeres. 
Stewbe Jacobus, legum doctor, praepo- 
situs ecclesiae Wratislav., Domini 
Papae capellanus et s. pallacii 
causarum auditor, iSgg 123. 126 
129. 130. 132 

Steyger Petrus, 1395 109 

Stiborius vide Sanok, capitaneus. 
vide Crosno, capitaneus. 

Stobnicza fluyius 25 

Stolpszes Olbracht dictus vide Leopolis, 
civis. Pag. 

de Stoyanowicze Andreas Czurilo vide 
Premislła, castellanus. 

Stradecz yilla 169—171 

Strala de Kokicz, test. 1372 ... 48 
Strasschyus de Pawlow haeres, 1430 200 

Strłgonium 87 

Arcbiepisoopus sine nomiue, test. 

1379 58 

Strumilo Georgius yide Leopolis, 
Yexillifer. 

Stryj (Stryg) . . , 115 

Strykowski Jacobus , S. reg. mąjest. 

secretarius , 1726 8 

Stryski Petrassius, i38o . . . . 63 
de Strzelcze Nicolaus, filius domini Cztan 

haeres, 1377 51 

Petrus, filius doniini Cztan haeres , 

1377 5J 

Jacussius, filius domini Cztan haei'es 

1377 • • • ' 51 

Janussius, filius olim Jacussii 
Cztan, i385 . . ~. . . . . 70 
Przeczslaus, filius olim Jacussii 

Cztan. i385 70 

Jacussius, filius olim Jacussii 

Cztan, i385 70 

Domerath, filius olim Jacussii 

Cztan, i383 70 

de Suchodoli Mathias yide Lublin, 

Judex. 
Sudaczoia vide Zydaczow. 
Sudko gener Ignatii de Oblaznycze, < 

1435 202. 203 

Sulostryjowa (Sulistrioyaj yilla . . 36. 51 
Swarcz Hanco yide Leopolis , ci\is. 

38 298 

P«g. Par- 

Swentopelco vide Siradia , palatinus. Petrassius vide Polonia, regiuae 

Swerzincia vide Zwierzyniec. subdapifer. 

Swierz fluvius 207 Szczekocki Johannes vide Lublin, 

Swynka Johannes dc Zeloua, t. 1435 203 castellanus. 

de Swyrsz Andreas vide Leopolis, Szczepanczowa Wola (Szczepanowa 

gladifer. Wola, Scepanycova) . . 142. 144 

Swyrzza fluvius vide Swierz. 221. 235 

de Syennow Sienco, 1427 . . . .196 Szczerzec oppidum 141 

de Syenyaw^a vide de Sieniawa. Szczukowice villa . . . . . . .200 

Symon pater domini Stephani ricarii Szczyrecensis via 201 

leopoliensis , iSyó .... 49 Szegoczicz Nicolaus, i38o . . . 62. 63 

vide Leopolis. consul. Szkarbek Johannes de Szaranczuky 

vide Leopolis, civis. vide de Szaranczuky. 

Synowyecz Johannes vide Cracovia, Szolomyja rilla 250 

succanierarius. Szumlany vilhi . . 244 

„ j , ^T. , j «-> • de Szydłowiec Cristophorus vide San- 

Szadowsky Aicolaus vide Oswenczim, -^ . . ' 

domiria, castellanus et Polonia, 

capitaneus. ' 

e^ r ■ Tl • 1 r. 1 • vicecancellarius. 
Szarraniec Johannes viue Polonia, 

,, T-. 1 • 11 Nicolaus vide Radom, castell. 
Yicecancell., Polonia, cancell. 

^ ^ . j , de Szyrawa vide Merbota. 

et CracoYia, decanus et ca- -' 

Szponer Nicolaus pellifex vide Crosno, 

nonicus. ^ 

Petrus vide Cracovia. sub- 
dapifer. - 

— vide Sandomiria', palat. 

de Szamotuły Petrus vide Posnania, Tabasch Johannes de Zalusky vide 

castellanus. Rawa, succamerarius. 

Szaranczuki villa 245 de Tanczin Johannes vide Cracovia, 

de Szaranczuki Johannes Szkarbek, castellanus. 

1485 245. 246 Andreas vide Wojnicia , castell. 

Szarschin oppidum vide Zarszyn. de Tangoborza Wyzga vide Wyzga. 

Szczebrzeszyn (Sczebreschin) . . .250 Taranowski Cristophorus vide . Cra- 

de Szczekociny Johannes, t. iSgg . 143 covia, yicecancellarius. 

— vide Zawichost , castell. Targowiczki Sigismundus , decretorum 

— vide Lublin, castellanus. doctor, canon. cracoy., secret. 
Petrus vide Polonia, Yicecancell. Reg., t. i5i2 194 299 Targowysko oppidum 236 

Tarło Stanislaus vide Premislia , epis- 

copus. 
de Tarnawa Johannes, t. iSgS . . 107 

Tarnów 115 

de Tarnów Johannes, haeres de Jaro- 
sław, 1440 203 

— filius Johanuis Amur Pala- 

tini cracoY., t. 148G . . .250 
Alexander filius Johannis Amor 
Palatini eracov., t. 140'.') . .250 
Johannes vidc Cracovia. palatin. 

— Amor vide Cracovia, 
palatiuus. 

— vide Sandomiria. palat. 
et Russia, cupitaneus. 
Raphael vide Wojnicia, castell. 
et Leopolis , capitaneus. 
Spytko yide Radom , castell. 
et Polonia, thesaurarius. 

— vide Russia , cajiitan. et 
Leopolis , capitan. genoralis. 

Tartaria G2. 148. 149 

Tatomir Balicki vide Balicki. 
Tayczadin vide Leopolis, civis. 

Tessinia (Cieszyn) 89 

Theodricus vide Leopolis , civis. 

Thezatin vide Cieszacin. 

Thomas vidc Leopolis, praebendarius 

S. Catharinae castri minoris. 

lunifex vide Crosno, consul. 
Thomco vide Cracoria, Subpincerna. 

vide Sanok. Burgravius. 
Timo vide Leopolis, consul. 

yide Leopolis, civis. de Tomice Petrus archidiaconus cracov., 

secret. reg., t. i5i2 . . . .194 
de Topolowka Zavyscha, t. 1461 . 22;') 
de Treblow Heynricus, t. i38g . . 81 

Trembowla (Treblow) 115 

CaDita- I ■^"li<'*'"i6s de Litwinow, antę 

neus. \ 1483 243 

de Tur Adam vido Polonia , Vice- 
thesaurarius Keginae. 

Turci 207 

Turek Jacobus, pop in Stradecz, iSSy, 

antę i554 171. 172 

U. 

Uchański Jacobus yide Polonia, curiae 
referendarius et Cracovia, ca- 
nonicus. 

Urbanus VI. papa, i386, iSBg . 70. 81 

86. 90 

V. w. 

Yalachia 149 

de Wamborkow Alliertus, miles, t. 

i368 44 

de Wangleszin Peregrinus, miles, t. 

i368 44 

Thomco yide Cracovia , sub- 
pincerna. 

Yangrzin Jacussius Ao Noya Góra yide 
de Nova Góra. 

Yarmia. 
Episcopus. {Lucas, testis i5i2 . . . . 193 

Yarsavia 8. 9. 11 

Johannes Biliński, canon.Ploceu., Canonicus. \ secret. reg., test. 1541 55 300 "Wenczeslaus de Slomnyki vide Pio- 

traschowka, plebanus. 
Werzing Nicolaus vide Sandomiria, 

dapifer. 
Werzingi Nicolaus v. Cracovła, civis. 
Werzingis Henczelinus dictus, iSSg .24 
Wetrislaus dominus, testis 1421 . .178 

Wielkie Pole villa 247 

in Wielopole Johannes, t. 1423 . . 184 
Wielopolski Johannes, antę 1461 . 223 

Wieluń 56 

Wilczek Bernardinus \"ide Leopolis, 

archiepiscopus. 
Wilczko filiaster Janussii, cancellarii 

CracoY., i366 36 

vide Sandomiria, castellanus. 

Vilna 55 

Wilusch (Welusch) Petrus vide Crosno, 

consul. 

Lucas vide Crosno, civis. 

Winniczki villa 52 

Wislicia. 

Colloąuium generale . . 199. 200 

Dobislaus, t. i356, t. i365 17. 34 
Nicolaus, marschalcus curiae 
regiae, test. 1387 . . .77. 79 
Petrus Rpisca, curiae reginalis 
magister, t. i3g7 . . . .121 
Florianus, t. 1430 . . . 200 
Nicolaus de Zakrzew, t. 1460 220 

Nicolaus Jordan de Zakliczyn, 

t. i5i2 193 

f Nicolaus Bohemus , notarius 
Canonicus. { . „^ „_ 

I cunae regiae, i362 ... 30 Castel- 
lanus. Wisłok fluvius . 223 

Wisłoka fluYius 38 

de Wisnice Petrus, testis 1423 . .182 

Yistula (Wisła) 19. 20 

Wiszna 115. 127. 130 

Withe (l\''ythche) Johannes vide Crosno, 

consul. 
de Witowice Nicolaus Pyenanszek vide 

Cracovia, succamer. et Sanok, 

capitaneus. 
YitLis vide Połaniec, castellanus. 
Wizna. 

?aniis" i ^'i'^'^!^"^ de Crassowo, t. 1456 210 

Wladimiria 37. 60 

Yladislaus vide Masovia, Dux et 
Russia, Princeps. 

Władisłavia 89. 98 

Nicolaus de Kurów, 1399, t. 
1400, 1400 . 141. 144. 146. 147 
Johannes, t. 1424 . .188. 189 
Johannes, Reg. Poloniae cancell., 
t. 1426, 1431 . . . 192. 202 
( Johannes de Czarnków, Reg. 
I Polon, yicecancellarius, i368 . 45 
Andreas Czarnkowski, Scholast. 
Cracoyien., testis 1541 . . 55 
f Johannes de Czarnków, Reg. 
I Poloniae vicecancełl., 1367 . 39 
Wlodco vide Cracovia , Piucerna. 
WlodcoAvicz Petrus de Charbinowice 
haeres vide Russia , capitaneus 
generał. , Leopolis , capitaneus 
et Sandomiria, subdapifer. 
Wojnicia (Wojnicz) 35. 115 Episcopus. Decanus. 

Scholas- 
ticus. 

Cantor. 301 Castel- 
lanus. Johannes, t. i358, t. i359 21. 
Zavissius, t. 1366 . . . . 
Johannes, t. i385 . . 
Dobeslaus (Dobco) de Oleśnica, 
J t. i4i3, t. 1420, t. 1426 . 
169. 176. 
Raphacl de Tarnów, capitan. 
Leopoliensis . t. 1440 
Audreas de Tauczin, t. 1479 
Jacobus deSiekluka, t. i5i2 

Wojsławice villa 

de Wojutice Waschco Bogdanowicz vide 

Bogdanowicz. 
de Wolcziczowo Hriczko, t. 1426 
Woiczcoricz Yasco, t. 1892 . 103. 
de Wolia Martinus , capitan. Zakrocziiu. 
et Bloneusis, vide Polonia, 
cubiculi Reg. praefectus et curiae 
Reg. Thesaurarius. 
Nicolaus V. Sandomiria, castell. 
Paulus \ide Polonia, yicecancell. 
de Wolków .losco, t. 1393 . . . 
Yolodimyereczki (Tolodiuij-erski) Dra- 

homir. 1411 

Worszewice hortus 

Woschuice vide Oświeca. 

de Woyborz Nicolaus, notarius curiae 

regiae, i359 

Wratislavia . . . .59. 98. 236. 
de Wscharadola Albertus vide Camie- 

niec, castellanus. 
deWyanczowniczaBartossius, 1413 167. 

Wydzga de Ostrów vide Płock , 
Vexillifer. 

de Wysmutow Petrus vide Sando- 
miria, Judex. 27 
37 
70 

168 
192 

205 
242 
193 
182 195 
104 de Wysokie Johannes vide Leopo- 

lis , Subjudex. 
Wyzga de Tangoborza, t. 1348 . . 5 107 

165 
170 27 
237 168 Ywauko Ruthenus, 1444 207. 208 165 51 de Zabokruk Benco (Bencossius), test. 

1398, t. 1400, t. 1405, t. 1407 

107. 146. 156. 159. 162 
Zaclica vide Zaklika. 
de Zacschyno Petrus vide Leopolis, 

Hospitalis S. Spiritus Magister. 
Zadrzeviczki Danilo Dasbogovicz, 1411 

164. 
de Zagórzany Johannes vide Polo- 
nia, curiae reginalis Subdapifer 

et Magister. 

Zagorze villa 36 

Zaklika vide Polonia , Aulae Regis 

cancellar. et Sandomiria, prae- 

positus. 
de Zakliczyn Nicolaus Jordan vide 

Wislicia, castellanus. 
Zakoyicz Nicolaus clericus Prcmisliensis, 

notarius publicus, 1390 93. 96. 102 
de Zakrzew Nicolaus v. Wislicia , castell. 

Zalesie villa 158 

Zaluszewski Stanislaus, test. 1421 .178 

Zaluze yilla 207 

Zambicz Pienko vide Zydaczow, 

wojewoda, 
de Zamechow Paulus Golanibek vide 

Golambek. 

38* 302 Zaniewicz Jaczko Obloznicz v. Obloznicz. 
Zansa Domiiiicus, t. iSSg . . . . 25 
de Zaraby Felix alias Szczęsny Abia- 

hae, t. 1483 246 

Zaramba Johannes de Calinowa vłde 
Lancicia , palatinus. 
Laurentius vide Polonia , curiae 
Reg. Marschalcus. 
Zaranczuky vide Szaranczuki. 

Żarnowiec (Sarno wecz) 32 

de Żarnowiec Nicolaiis, t. i5i6 . . 68 
Zarnowiczsky Nicolaus, t. 1464 . . 235 

Zarszyn oppiduui 112 

Zawandole villa 36 

Zawichost. 

(Pełka, t. i366 37 

Nicolaus, t. 1377 .... 52 
Nicolaus de Bogurya , t. 1 378 

53. 54 
Johannes de Szczekociny, t. 

1407 162 

Johannes Curopatwa de La- 
czuchow, t. 1413 . . 168. 169 
Johannes Rabstinski, t. 1479 242 
Zavissius vide Wojnicia, castellanus. 
vide Sandecz, castellanus. 
Zbanski Johannes, decanus Poznań., 

canonic. Cracov., t. i537 . .171 
— Praeses(?) Poznań., t. 1 539 157 
Zbigneus vide Sbigneus. 
Zboiska villa . 22. 113. 116. 119. 137 
de Żebracze Paulus, t. 1428 . . .199 
Zebrzydowski Andreas vide Lancicia , 
decanus et Cracovia, canonicus. Castella- 
nus. deZelona Johannes Swynka v. Swynka. 
de Zichlin Albertus vide Polonia , vice- 

cancellarius. 
de Zidow Pasco. t. 1423 .... 183 

Zirawska via 165 

Zlodzey Pasco de Pilchowiczv. Slodzey. 

vide etiam Czchów, castellanus. 

Żmigród 35 

de Żmigród Pacossius haeres, t. i377 52 

Zolkiew 7 

Zomersteyn Johannes, 1399 . 125 — 127 

129—131 

Zorzow villa 199 

Zthaschcow vide Staszków. 

de Zuclyn alias de Schyennow Hleb. 

t. 1461 225 

Zudaczow vide Zydaczow. 
Zudar Petrus Bauus, 1379 ... 58 
Zuków (Zucow) villa . . 167. 169. 175 
do Zuków Jołianues Labantka vide 

Labantka. 

Żukowice 168 

Zurowsky villa 195. 198 

Zwierzyniec 19 

de Zwyanczyca Raphael. t. 1461 . 225 

Zydaczowskye rosputhye 165 

Zydaczow . 86. 115. 127. 130. 165. 203 

I Senko Proczowiez de Rudniki , 
J""*"- )t. 1433 203 

IAndrosz, sine anno . . . .166 
Pyenco Zarubicz alias Zarem- 
bicz, 1411 165 

Wójt. { Luczko Czeremchowy, 1411 164. 165 
Zyema de Grodzecz, t. 1428 . . .199 Spis wjTazów niełaciiiskich 

znajdujących się w dokumentach łacińskich w łomie tym oddrukowanych. strona 

blotho 198 

copecz . , 221 

cutlow 38 

czmyntharzisko 167 

dąbrowa 168 

dworziscza 141 

gwer .228 

iizbiska 158 

krilozanyn 170 

lauprink 227 

lynszky 228 

meschne 223 

morgensproch 153 

oberschlag 153 

obschar 167 

ocrzyczycz , ocrzyczyl . . . .227 

oplossamy 170 

ortel, ortilegia .... 227.229—232 

oschyka 221. 222 

podymczyzna 112 stronJŁ 

podyme (sic), podymne . . . 164. 180 

pomienne 158 

po podlenzu 158 

porzeckie 158 

przez dołek 167 

schadzyawky 223 

scheppen schellyng 227 

schrotin 19 

sepp 223 

skothnya, skotnica, scothnicza 6. 12. 64. 223 

stucznego 210 

szaky, szakyem .... 244. 245 

Yolcze kolyaszo 166 

wczyszkaszya 227 

wlokyem . . - . - . 244. 245 

wstał 229 

wthatarszkym 244 

wyosz 222 

yegobandaczi 167 

ywszdawne .^ 167 SPIS RZECZY. i. 1334. Kazimierz Wieliii darowuje hrabiemu Spycymirowi zMelsztyna, kasztelanowi 
kiakowskiemu , wolny plac i dom murowany w Krakowie na ulicy św. Franciszka 
położony, w nagrodę za szkody przez tegoż poniesione w wojnie z Krzyżakami I 

II. 1340. Kazimierz Wielki uwalnia mieszczan dobczyckich od opłaty ceł . . 2 

in. 1348. Kazimierz Wielki nadaje łlankowi ze Sądcza przywilej na założenie miasta 
naprawie niemieckiem nad rzeką Popradem po obydwu jej stronach w miejscu Piwni- 
czna Szyja zwanem; wraz z potwierdzeniami i pomnożeniami Stefana Batorego 
z r. 1578, Jana m. z r. 1687, Augusta II. z r. 1726. Augusta III. z r. 1748 i 1749 
i Stanisława Augusta z r. 1766 ......... 3 

rV'. 1348. Kazimierz Wielki upoważnia Jakóba do założenia na prawie niemieckiem wsi 
nad strumieniem Lubus zwanym, nadaje jemu i potomkom jego w tejże wsi dzie- 
dziczne sołtystwo, pewną ilość gruntów i różnorakie prawa .12 

V. 1356. Kazimierz Wielki daje miastu Lwowu prawo niemieckie, obdarzając takowe 
70 łanami frankońskimi, z któryh 10 przeznacza na pastwisko, i zastrzegając, że 
na milę około miasta nie wolno stawiać karczem krajowcom i duchowieństwu Vó 

Yl. 1358. Kazimi(.'rz Wielki objaśnia i zatwierdza prawa i przywileje przez poprzedni- 
ków swych nadane miastu Krakowowi ........ 18 

Vn. 1359. Rajcy Pesko z Gniezna, Mikołaj Czambor, Szymon, Mikołaj Ftusin i Mikołaj 
Kiselink potwierdzają oddanie w zarząd Ulrykowi kołodziejowi młyna w Zboiskach , 
podarowanego przez komityssę Annę lwowskiemu kościołów, parafialnemu nąjśw. 
Panny Maryi, na mocy uchwały rajców Tymo, Henryka Platnera, Kunata ze Sty- 
nowa, Jakusza z Jarosławia. Jana z Kłajpedy i całej gminy z r. 1353 . 2S 

Vin. 1359. Mikołaj Werzing (Wierzynek), stolnik sandomirski, darowuje HenceUnowi 
Werzingowi sołtystwo dziedziczne w Skrzynce, rezerwując dla siebie samego pewne 
prawa ............. '!?> 

IX. 1359. Kazimierz Wielki nadaje Stefanowi synowi Wojosta , dziedzicowi z Stobniowa, 
dąbrowę zwaną Brzozową celem założenia na niej nowej wsi na prawe niemieckiem 
magdeburskiem i uposaża jego i przyszłych mieszkańców wsi tej różnymi przy- 
wilejiami ............ 26 

X. 1360. Kazimierz Wielki potwierdza wilkierz rajców i przysiężników miasta Lwowa 27 
XI. 1361. Kazimierz Wielki pcjzwala Hynkowi, sołtysowi z Libuszy, założyć uad rzeką 

Ropą młyn na swoją i potomstwa swego korzyść ...... s>= 

.=ł9 3()(i XII. 1362. Kazimierz Wielki nadaje Dobczycom prawo niemieckie, ustanawia w mieście 
targi, oznacza ciężary, jakie mieszczanie ponosić winni, pozwala -im ryby łowić 
w rzekach pod miastem płyncicych i bydło wypjgdzać na pola .... 29 

XIII. 1362. Kazimierz Wielki nadaje mieszczanom lelowskim przywilej dotyczący sprze- 
daży sukna ............ 31 

XIV. 1365. Kazimierz Wielki daje trzecią część młyna pode Lwowem Konradowi z Prus 33 
XV. 1366. Kazimierz Wielki nadaje Sanokowi prawo magdeburskie, ogrody na około 

miaste leżące i trzy łany wolne na skotnicę, ustanawia w mieście wagg i uwalnia 
kupców na lat dziesięć od połowy myta królewskiego opłacanego w Krakowie, 
Żmigrodzie, Wojnicza i Rabie ......... 34 

XVI. 1366. Kazimierz WieUd potwierdza podział i darowiznę dóbr dokonaną przez kanclerza 

Janusza na korzyść swych synowców z wyłączeniem linii żeńskiej . . .36 

XVII. 1367. Kazimierz Wielki potwierdza sprzedaż wójtostwa krośnieńskiego dokonaną 
przez wójtów Michała i Jakusza , określa prawa wójtowskie, zwalnia nowo przyby- 
wających mieszkańców Krosna na rok jeden od wszelkich ciężarów i oznacza ciężary, 
które po upływie roku tego ponosić winni ....... 37 

XVni. 1368. Kazimierz Wielki pozwala odbywać w Sanoku doroczny, tydzień trwający 
jarmark, od Piątku przed Zielonemi Świętami do następnego Piątku i uwalnia zjeż- 
dżających kupców od opłaty ceł ........ 39 

XIX. 1368. Kazimierz Wielki daje miastu Lwowu sto łanów frankońskich, warując, że 
Rusini na wsinch do zamku lwowskiego należących mają prawo wspólnego używania 
pastwisk z mieszczanami lwowskimi . . .... 40 

XX. 1372. Król Ludwik oznajmia, że dal Ruś pod zarząd i zachowanie Władysława, 
księcia opolskiego, nakazując przy tern, al)y mieszkańców Rusi uważano jako jego 
poddanych . . . . . . . .46 

XXI. 1372. Władysław Opolski daje miastu Lwowu sto łanów frankońskich . . 47 

XXII. 1376. Jakób biskup kijowski i dwaj przysiężnicy zeznają przed sądem miejskim 

testament Taiczadyna, mieszczanina lwowskiego ...... 49 

XXIII. 1377. Władysław Opolski oznajmia jako Mardrus Ormianin sprzedał swój folwark 
Malochę Janowi Machewiczowi Rusinowi ....... 50 

XXIV. 1377. Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemscy sandomirscy poświadczają dział 
uczyniony pomiędzy Jakuszem, Mikołajem i Piotrem, synami Jakusza Cztana, pana 

i dziedzica na Strzelcach .......... 51 

XXV. 1378. Władysław Opolski daje Jerzemu Stecherowi łąki, krzaki i pięć pługów roli 

w Małym Winniku ........... 52 

lOLYI. 1378. Władysław Opolski jednoczy wójtostwo z miastem Lwowem , warując sobie od 

spraw kryminalnych dwie części z jego dochodów ...... 53 

XX\TI. 1379. Władysław Opolski składa rządy Rusi na ręce Ludwika króla ... 56 
XXVIII. 1379. Król Ludwik odbiera Ruś pod swoje bezpośrednie rządy, oświadczając, że 
Lwów zachowa przy prawach i swobodach udzielonych mu przez króla Kazimierza 
Wielkiego i Elżbietę ........... 57 307 

XXIX. 1379. Królowa Elżbieta daje rozkaz, żeby Ormian zachowano przy ich zwyczajach 

i obyczajach, pożytkach i prawach, jak za czasów króla Kazimierza Wielkiego . ós 
XXX. 1379. Dymitr, książę włodzimirski i łucki, oświadcza, że składy towarów pozostaną 
jak dawniej we Lwowie , Włodzimirzu i Łucku , chybaby król Ludwik kazał inną 
drogą przez Ruś udawać się do Tataryi ....... 59 

XXXL 1380. Król Ludwik zachowuje Ormian lwowskich przy ich zwyczajach i obyczajach 

jak za czasów Kazimierza Wielkiego . . . . . . . .60 

XXXIL Około r. 1380. Król Ludwik ustanawia skład towarów we Lwowie dla kupców 

idących do kraju Tatarów i wracających z niego . . . . . .61 

XXXJn. 1380. Jan, starosta ruski . rozstrzyga spór Mikołaja Szegoczyca z Przybkiem z Buska 

o wieś Lackie, przyznając ją na własność pierwszemu ..... 62 

XXXIV. 1381. Otto z Pilczy, wojewoda i starosta sandomirski, pan na Łańcucie, zakłada 
w obwodzie łańcuckim wieś, nazywając ją Langinaw, dziś Hanzlówka, i nadaje w niej 
dziedziczne sołtystwo Janowi Langowi ........ 63 

XXXV. 1382. Wójtowie dziedziczni krośnieńscy przekazują cechowi rzeźnickiemu jego 
jatki na własność pod warunkiem opłacania pewnej daniny ; wraz z potwierdzeniem 
Piotra, dziedzicznego wójta krośnieńskiego, bez podania roku, i Mikołaja Kamie- 
nieckiego, starosty buskiego i dziedzicznego wójta krośnieńskiego, z r. 151G . 65 

XXXVI. 138.5. Notaryusz Mikołaj z Bytomia spisuje imieniem Materna, wicewikaryusza kon- 
traty ruskiej, Dominikanina, i Jakóba, gwardyana Franciszkanów, oświadczenie do- 
tyczące sporu o dom pomiędzy Bernardem, arcybiskupem halickim, a miastem 
Lwowem ............ 68 

XXXVII. 1385. Jadwiga królowa potwierdza dział dóbr, jaki stanął pomiędzy Jakuszem , Miko- 
łajem i Piotrem, synami Jakusza Cztana, pana i dziedzica na Strzelcach, 

w r. 1377 69 

XXXVIII. 1386. Mikołaj z Czanoka, proboszcz Najśw. Panny Maryi, jako prokurator mie- 
szczan lwowskich, zakłada apelacyę do stolicy apostolskiej przeciw Bernardowi, 
arcybiskupowi halickiemu, w sporze o dom ....... 70 

XXXIX. 1387. Władysław ks. Opolski wzywa mieszkańców Rosi do stawiania oporu królo- 
wej Jadwidze ............ 72 

XL. 1387. Jadwiga królowa udziela ziemianom i mieszczanom obwodu lwowskiego glejt 

wolnego przejazdu i powrotu ze Lwowa do Gródka ..... 74 

XLL 1387. Dobiesław, kasztelan krakowski, Jan sandomierski. Sędzi woj halicki, Spytko 
krakowski wojewodowie, Drogosz sędzia krakowski, Krzesław kasztelan sandomierski, 
Krystyn z Ostrowa ochmistrz królowej i Gniewosz z Dalewic dają glejt posłom 
miasta i powiatu lwowskiego ......... 74 

XLII. 1387. Jadwiga królowa potwierdza prawa, wolności i przywileje miasta Lwowa 
z czasów Kazimierza Wielkiego i Ludwika, znosi cła i daniny po śmierci pierwszego 
nałożone , nareszcie ' ustanawia w nim skład soli i -wszelkich towarów i zaręcza 
zachowanie praw Rusinom, Ormianom, Saracenom, Żydom i wszystkim w ogóle 
mieszkańcom . ' . . . . . . • . . . .75 308 

strona 

XLni. 1387. Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez Władysława 

księcia Opolskiego w Staszkowie 9. Grudnia 1372 r. ..... 77 

XLrV. 1387. Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez królowę 

Jadwigę w dniu 8. Marca 1387 r. ........ 78 

XLV. 1387. Władysław Jagiełło potwierdza dwa przywileje dla Ormian wystawione przez 

królowę Elżbietę w r. 1379 i króla Ludwika w^ r. 1380 ..... 79 

XLVL 1388. Władysław Jagiełło daje wójtostwo miastu Lwowu, udzielając oraz rajcom 

władzę obierania wójta i warując sobie dwa denary dochodu z wójtostwa . .80 

XLVII. 1389. Maternus, przeor konwentu Bożego Ciała Dominikanów we Lwowie i wikary 
ziemi ruskiej, zeznaje, iż otrzymał od rajców lwowskich wosk należący się jemu 
na mocy testamentu Marcina z Wiszni, mieszczanina lwowskiego . . .81 

XLVIII. 1389. Władysław Jagiełło potwierdza nadanie Kazimierza W. z r. 1368 obdarzające 

miasto Lwów 100 łanami frankońskimi ........ 82 

XLIX. 1389. Władysław Jagiełło potwierdza własne swe nadanie udzielone pod mniejszą 

pieczęcią mieszczanom lwowskim w Lublinie 24. Września 1388 r. . . .83 

L. 1389. Władysław Jagiełło jednoczy Lwów z Koroną Polską i przyrzeka ziemię, 
obwód i miasto Iwowslde zachować sobie, małżonce swej Jadwidze i potomstwu 
z niej , równie jak i Koronie Polskiej , nie dając rządów żadnemu księciu lub do- 
stojnikowi; wraz z potwierdzeniem króla Stefana z r. 1578 . . .84 
LI. 1390. Bonifacy IX. papież nakazuje biskupowi przemyskiemu Erykowi, aby zjechał 
do Lwowa, miasto od interdyktu uwolnił i surowe śledztwo z arcybiskupem 
halickim Bernardem rozpoczął ......... Sb 

LII. 1390. Eryk, biskup przemyski, wydaje ^^^rok w sprawie przeciw Bernardowi , arcy- 
biskupowi halickiemu .......... 89 

Lin. 1392. Jan z Tarnowa, wojewoda sandomirski i starosta ruski, poświadcza sprzedaż 

wsi Malechowa przez Piotra Bloroka Michałowi Lambackiemu .103 

LIV. 1392. Jadwiga królowa poświadcza, że Anna owdowiała Kołeczkowa sprzedała la, 

30 grzywien dom swój w Krakowie położony Piotrowi , wicekustoszowi krakowskiemu 104 
LV. 1392. Jakób, arcybiskup halicki, oświadcza jako zrzekł się dziesięciny snopowej od 

mieszczan lwowskich a przystał na w}'płatę 6 groszy od łanu . . 105 

LVI. 1393. Gniewosz z Dalewic, starosta ruski, oświadcza, że bracia Przedbor i Stani- 
sław, synowce Lemberta , pogodzili się z sobą co do posiadania wsi Oświecy w ten 
sposób, że pierwszy odstąpił ją drugiemu ....... 106 

LVII. 1394. Mancyna z Konina, wojewoda lwowski, rozstrzyga spór między Olbrachtem 
Stolpsesem a Szymonem Mazowiczem o łąkę Dubek , przyznając takową na własność 
pierwszemu .... 107 

XVIII. 1395. Jakób, arcybiskup halicki, uśmierza spór pomiędzy miastem Lwowem a arcy- 
biskupami halickimi o dom w rynku we Lwowie położony, zamieniając przed nota- 
ryuszem dom ten na inny przy klastorze Św. Krzyża, obok cmentarza franciszkań- 
skiego położony . . . . . . . . . . ,108 309 

strona 

LIX. 1395. Władysław Jagiełło daje Kołomyi przywilej na targi tygodniowe co soboty 

i udziela tejże łierb: głowę orlą ukoronowaną . . . .110 

LX. 139.5. Władysław Jagiełło darowuje Jacłiniliowi zwanemu Dzieweczka ze Sosweszowa 

miasteczko królewskie Zarszyn i wieś Długie , w ziemi sanockiej położone . .111 

LXI. 1395. Jakób, arcybiskup halicki, zwraca rajcom miasta Lwowa młyn w Zboiskach 113 
LXII. 1396. Jan, archidyakon lubelski, wyrokuje z polecenia papieskiego w sprawie spornej 
o młyn w Zboiskacłi pomiędzy Janem Rusinem, rektorem parafii Najśw. Panny 
Maryi, a miastem Lwowem; notaryusz Wawrzyniec, syn Dydkona, zaś wyrok ten 
przepisuje na dniu 26. Maja 1396 r. . .114 

LXIII. 1396. Bonifacy IX. papież potwierdza donacyę młyna w Zboiskach przez komityssę 

Annę na rzecz kościoła Najśw. Panny Maryi dokonaną . .119 

LXIV. 1397. Jadwiga królowa potwierdza darowiznę zrobioną przez byłego wójta ki-ośnień- 
skiego Jana klasztorowi Franciszkanów w Krośnie a zarazem wyjmuje klasztor ten 
z pod zależności od władz miejskich . . . . . . .120 

LXV. 1399. Rajcy miasta Lwowa zakładają w kościele Najśw. Panny Maryi ołtarz pod 
tytułem 10,000 męczenników, ŚŚ. Agnieszki , Katarzyny i Doroty panien i męczennic, 
wyposażając tako\s7 funduszem czterech kóp groszy każdego roku, z obietnicą, że 
tenże z czasem podwj-ższą . . . . . .122 

LXVI. 1399. Jakób Steube, audytor papiezki, cytuje rajców lwowskich przed sąd swój 
w sprawie spornej z Janem Rusinem, plebanem lwowskim, a Mikołaj z Przemyśla 
notarj'usz kopiuje cytacyę tę we Lwowie 1. Sierpnia 1399 r. . . .123 

LX\'II. 1399. Jakób Steube, audytor papieski, wydaje pozew w sprawie spornej pomiędzy 
rajcami miasta Lwowa a księdzem Janem Rusinem ; a notaryusz Mikołaj z Przemyśla 
przepisuje we Lwowie na dniu 1. Sierpnia 1399 r. ten pozew . .129 

LX\'III. 1399. Jakób. arcybiskup halicki, poświadcza, jako Mikołaj Bolcz sprzedał swój 
grunt Jakóbowi, rektorowi szpitala Św. Ducha i połowę umówionej ceny, dziesięć 
gi-zy wien ruskich , podarował na rzecz tegoż szpitala , warując sobie , aby po śmierci 
tegoż Jakóba przeszedł na własność rzeczonego szpitala . . .133 

LXIX. 1399. Władysław Jagiełło rozstrzyga spór o drogę handlową z Krosna na Ruś po- 
między mieszczaaftmi krośnieńskimi a celnikami ropczyckimi .134 
LXX. 1399. Jakób, arcybiskup halicki, jako komisarz apostolski wzywa na swój sąd 
burmistrza i rajców lwowskich z jednej strony a Jana Rusina , rektora parafii Najśw. 
Panny Maryi, z drugiej w celu rozstrzygnięcia sporu o szkołę, mł)'n i meszne 136 
LXXI. 1399. Władysław Jagiełło nadaje 00. Dominikanom lwowskim dwa dworzyska 
w Krotoszynie i Kościejowie z obowiązkiem odprawiania dwóch mszy każdego tygo- 
dnia za niego i zmarłą królowę Jadwigę po wszystkie czasy . .140 
LXXn. 1399. Władysław Jagiełło darowuje wieś Szczepańcową Wolę Piotrowi Fałkowskiemu, 

łowczemu sandomirskiemu, wkładając na niego za to pewne ciężary . . . 142 
LXXin. 1400. Władysław Jagiełło darowuje miastu Krosnu wszystkie lasy należące do 
Szczepańcowej , zostawując właścicieiowi wsi tej Piotrowi Fałkowskiemu tylko 
cztery łany ............ 144 

39* 310 LXXIV. 1400. Władysław Jagiełło daje lwowsłviemu lionwentowi św. Krzyża 00. Franciszlia- 
nów wsie Hanaczów i Kozielnild ........ 

LXXY. 1400. Władysław Jagiełło oświadcza, jalio za pośrednictwem prałatów i baronów została 
zawartą ugoda między miastem i Janem Rusinem (Rutłieni), relitorem parafii Najśw. 
Maryi P., względem mesznego, dziesięciny, szłcoły, zalcrystyana , czynszu od dwócli 
domów i młyna w Zboislcach ......... 

LXX\^. Olioło r. 1400. Władysław Jagiełło potwierdza sliład towarów we Lwowie dla 
Icupców idącycli do ziemi Tatarów i wracających z niej ..... 

LXXVn. 1402. Magistrat miasta Krosna poświadcza, ze w Ijsięgach miejslcicłi pod dniem 
13. lutego 1400 r. znajduje się zapis, według litórego miasto sprzedało zalionowi 
Franciszkanów za 300 grzywien groszy pragskich grunt, na którym stoi klasztor 
i należące do niego zabudowania , i że summa ta nietylko miastu wypłaconą została, 
lecz że nawet zakon z własnej woli darował miastu prócz tego 100 grzywien 
z\\7kłej monety jako zapomogę na odbudowanie zgorzałego miasta 
LXXYIII. 1403. Micliał, sędzia prowincyonalny, i ławnicy miasta Krosna poświadczają układ o 
wójtostwo krośnieńslde pomiędzy Piotrem wójtem a Jakóbem Cirler mieszczaninem 
bieckim ............. 

LXXIX. 1403. Piotr, wójt dziedziczny miasta Krosna, i rajcy krośnieńscy potwierdzają ustawy 
cechu rzeźnickiego . . . . . . . . . . ' . 

LXXX. 1405. Władysław Jagiełło darowuje miastu Haliczowi Błonie, oznacza jego granice 
i wymienia ciężary, jakie Haliczanie ponosić mnni; wraz z potwierdzeniem przez 
Zygmunta I. z r. 1539 .......... 

LXXXI. 1407. Władysław Jagiełło pozwala Waskowi Moszence urządzić do rybołóstwa jezioro 
Malczyckie, oznaczając granice jego; wraz z potwierdzeniem przez Zygmunta L 
z r. 1530, i Zygmunta Augusta z r. 1563 ....... 

LXXXII. 1407. Władysław Jagiełło potwierdza nadanie królowej Jadwigi z r. 1397 i doku- 
ment magistratu ki'OŚnieuskiego z r. 1402, względnie z r. 1400, a prócz tego po- 
mnaża przywilej zakonu 00. Franciszkanów krośnieńskich, uwalniając ich od pła- 
cenia wszelkich podatków królewskich ........ 

LXXXIII. 1408. Ziemowit, książę Mazowiecki, darowuje Mikołajowi z Górki wieś Biessewo, 
wkładając na niego za to pewne ciężary ....... 

LXXXIV. 1411. Książe Fedor Lubartowicz potwierdza wyrok w sporze gi-anicznym dotyczący 

wsi Obłaźnicy; wraz z potwierdzeniem Zygmunta Augusta z r. 1555 . 
LXXXV. 1413. Władysław Jagiełło nadaje wójtostwo w Krzczonowie Bartoszowi z Wianczownicy 
LXXX^^. 1413. Władysław Jagiełło zwalnia Bartosza , wójta z Krzczonowa, od służby wojen- 
nej z obowiązkiem aby na każdą potrzebę przysłał jednego sługę na koniu 
z rusznicą ............ 

LXXXVII. 1416. Władysław Jagiełło uposaża probostwo wyznania ruskiego wStradczu; wraz 

z potwierdzeniem Zygmunta z r. 1537 i Zygmunta Augusta z r. 1554 
LXXXMn. 1420. Władysław Jagiełło postanawia, że mieszkańcy krośnieńscy sądzić mogą 
wszystkie zbrodnie przed własnym sądem podług prawa magdeburskiego, jedynie 145 146 

148 149 

151 
152 

155 

158 

161 

163 

164 
167 

168 
169 311 

-siro^ia 

tylko zranienie lub zabicie szlachcica w obrębie miasta pociągać należy przed sądy 
królewskie; wraz z potwierdzeniem Zygmunta Augusta z r. 1562 . . . 173 

LXXXIX. 1420. Władysław Jagiełło nadaje prawo niemieckie średzkie wsiom Żuków i 

Drzyszczów, należącym do Jana Łabąty z Żukowa . . . . .175 

XC. 1421. Władysław Jagiełło przenosi wieś Hodowice należącą do prebendy Św. Jana 

ua przedmieściu Iwowskiem z prawa polskiego i ruskiego na niemieckie . .176 

XCI. 1421. Michał z Buczacza, starosta halicki, poświadcza, że Kuźma Czarny dwo- 
rzysko swoje Hlubiemowo od króla w darze otrzymane sprzedał Janowi, arcybisku- 
powi lwowskiemu, za 10 grzywien monety krakowskiej ..... 178 

XCII. 1423. Władysław Jagiełło potwierdza sprzedaż Thezatyna (Cieszacina) dokonaną 

przez braci Jakóba i Piotra z Thezatyna na korzyść Macieja z Thezatyna . 179 

XCin. 1423. Ziemowit, książę mazowiecki, przenosi wieś Batyjów do probostwa w Łopa- 

tynie należącą na prawo niemieckie ........ 180 

XCIV. 1423. Paweł z Bogimiiłowic, sędzia, i Jakób z Boturzyna, podsędek, ziemscy 
krakowscy, poświadczają . że Wilczko z Mojkowic zobowiązał się zapłacić Piotrowi 
Piórkowi dziedzicowi na Kryskowicach do przyszłego Bożego Narodzenia 24 grzywny, 
gdyby zaś nie zapłacił, oddać mu jeden łan w Wojsławicach . ' . . . 182 

XCV. 1423. Spytek z Tarnowa, starosta ruski, poświadcza dokonaną między Janem arcy- 
biskupem lwowskim, a Jakuszem z Potoczan zamianę wsi arcybiskupiej Jawcze na 
wieś Potoczany do Jakusza należącą, a Władysław Jagiełło potwierdza tę zamianę 
w Dobrostanach 27. września 1423 r. ....... . 183 

XC^^[. 1423. Władysław Jagiełło zezwala, aby spór o zwierzchnictwo nad szpitalem 
Św. Ducha we Lwowie między przełożonym szpitala Piotrem z Zakszyna a radą 
miejską wzniecony, załatwił arcybiskup lwowski Jan . . . . .185 

XCVII. 1424. Władysław Jagiełło pozwala Janowi, arcybiskupowi lwowskiemu, zamienić 
wieś Dunajów na miasto z prawem magdeburskiem i ustanawia w niem roczne 
targi w dzień św. Małgorzaty ......... 186 

XCVIII. 1424. Władysław Jagiełło potwierdza przywilej nadany Lwowianom przez królowę 

Jadwigę 8. marca 1387 r. a w transsumcie tym znacznie zmieniony . . .188 

XCIX. 1424. Władysław Jagiełło potwierdza nadanie udzielone mieszczanom dobczyckim 

w r. 1362 przez Kazimierza Wielkiego . . . . . . .190 

C. 1426. Władysław Jagiełło rozstrzyga spór między arcybiskupem lwowskim, a mie- 
szkańcami Rusi co do biskupczyzny ; wraz z potwierdzeniem Zygmunta I. z r. 1512 191 
CI. 1426. Piotr Włodkowicz z Charbinowic, podstoli sandomirski i jeneralny starosta 
ruslci, poświadcza, że Katarzyna małżonka Szymona z Ożeńska sprzedała kawał 
gruntu i staw Maciejowi z Cieszacina . . . . . . .194 

CII. 1427. Jan Mężyk z Dąbrowy, wielki cześuik i starosta ruski, poświadcza, że Jan 
z Ożeń.ska i Katarzyna siostra jego wraz z synem swym Janem sprzedali wieś swą 
Ożeńsko Maciejowi z Cieszacina za 177 grzywien ...... 195 312 

ttroBA 

Cin. 1428. Władysław Jagiełło potwierdza dwa kupna dokonane przez Macieja z Cie- 
szacina przed starostami lwowskimi Piotrem Włodkowiczem z Charbinowic i na- 
stępcą tegoż Mężykiem z Dąbrowy . . . . . . .197 

CIV. 1428. Kassek (Kazimierz), książę oświęcimski, poświadcza, że Michał sołtys z Zorzowa 

wypłacił córce swej Elżbiecie wiano . . . . . - .198 

CV. 1430. Jau ze Sprowy sędzia i Zawisza z Oleśnicy podsedek sandomierscy poświadczają, 
że Strasz z Pawłowa zastawił dwie części dóbr swych Piekoszowskich Piotrowi 
<3drowążowi ze Sprowy za 1000 grzywien szerokich groszy pragskich . 199 

CVI. 1431. Władysław Jagiełło nadaje na własność kapitule metropolitalnej 40 łanów 
ziemi w dąbrowie i lasach pomiędzy wsiami z jednej strony Skniłowem, Obro- 
szynem i Stawczanami , z drugiej Hodowicą aż do drogi wiodącej do Szczerca . 201 
CVII. 1435. Ziemowit, książę Mazowiecki . zwalnia właścicieli Obłaźnic od wszelkich cię- 
żarów, przenosząc ich z prawa poddaństwa na prawo ziemskie . . . 202 
CVIII. 1440. Jan z Tarnowa, dziedzic na Jarosławiu, uposaża altarzystę przy kościele 

parafialnym w Jarosławiu .......... 203 

CK. 1444. Władj-sław Warneńczyk przenosi wieś Brozów czyli Lubotańcze należącą do 
Jana Bala z Boiska na prawo niemieckie i zamienia ją na miasto z nazwą Lubo- 
tańcze, dziś Nowotaniec .......... 205 

ex. 1444. Władysław Warneńczyk zapisuje Rusinowi Iwankowi 60 grzywien polskich na 

wsi Załużu na Świerżu .......... 207 

CXI. 1447. Zofia królowa zezwala na wcielenie darowanego przez księdza Mikołaja 

Przybiankę , plebana bobowskiego , szpitalowi bieckiemu sołtystwa w Libuszy i Krygu 208 
CXII. 1456. Ziemowit i Władysław, książęta mazowieccy, uposażają kościół Nąjśw. Panny 

Maryi na przedmieściu w Busku ........ 209 

CXIII. 1459. Wójtowie dziedziczni i rajcy miejscy ki-ośnieńscy pozwalają cechowi szewskiemu 
wystawiać stragany swe koło domu mieszczanina Groszadła na rogu naprzeciw 
domu Jana Langa i potwierdzają przywilej cechowy potwierdzony już dawniej przez 
tę samą radę na dniu 22. grudnia 1424 r. . . . .211 

CXrV. 1459. Wójtowie dziedziczni i rajcy miasta Krosna potwierdzają ustawy (wilkierz) 

cechu piekarskiego . . . ■ .216 

CXV. 1460. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej nadany mieszczanom lwowskim 

przez Kazimierza Wielkiego w r. 1356 ....... 219 

CXVI. 1460. Radni miasta Krosna układają się z wójtami Piotrem i Janem o las między 

Szczepanową Wolą i Polanką i odgraniczają dla nich część lasu tego . 221 

CXVn. 1461. Mikołaj, dziedzic Piotraszówki, uposaża kościół w Piotraszówce i sprzedaje 
proboszczowi tamże pięć grz}'wien wieczystego rocznego czynszu we wsi swej 
Staraniwa za 130 grzywien ......... 222 

CXVQI. 1462. Mikołaj Keisinger, wójt prowincyonalny najwyższego uprzywilejowanego sądu 
magdeburskiego na zamku krakowskim , wraz z siedmiu przysięgłymi wyrokują 
w sprawie spornej pomiędzy Piotrem i Janem wójtami krośnieńskimi, przytaczając 313 

strona 

zarazem wyroki poprzednie w sprawie tej niższej instaucyi sądu sanockiego z 30. 
kwietnia i 5. listopada r. 1461. 10. czerwca i 1. lipca r. 1462 . . . 225 

CXIX 1463. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wyrok najwyższego magdeburskiego uprzy- 
wilejowanego sądu na zamku krakowskim ferowany w sprawie Piotra i Jana wójtów 
krośnieuskich na dniu 4. listopada 1462 ....... 233 

CXX. 1464. Mikołaj Pieniążek z Witowie, podkomorzy krakowski i starosta sanocki, 
i Piotr z Rytarowic, podkomorzy sanocki, potwierdzają z polecenia królewskiego 
układ jaki stanął w r. 1460 pomiędzy radnymi ininsta Krosna a wójtami Piotrem 
i Janem ~ ........... . 235 

CXXI. 1464. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza nadanie Kazimierza Wielkiego dotyczące 
drogi liandlowej, i postanawia, że kupców ki-ośnieńskich wracającycli z towarami, 
przedewszystkiem z Wrocławia, nie wolno zatrzymywać w Krakowie dłużej nad jedną 
godzinę dla zapłacenia zwykłego cła . . . . . . . . 236 

CXXII. 1404. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wyrok ferowany z polecenia królewskiego 
przez Jana Tęczyńskiego , kasztelana krakowskiego i Jana Rytwiańskiego, marszałka 
i starostę sandomierskiego, w sprawie spornej pomiędzy Piotrem wójtem krośnień- 
skim a Henrykiem Kamienieckim i Barbarą żoną Jana mieszczanina krośnieńskiego 237 

CXXTTT. 1470. Kazimierz Jagiellończyk odnawia dawne spalone nadania Sanoka i postanawia , 
że kupcy jadący z towarami z Węgier na Ruś lub Podole i na odwrót powinni jecliać 
na Sanok i tam opłacać zwykłe myto . . . . .,. . .239 

CXXIV. 1479. Karziraierz Jagiellończyk potwierdza przywilej Kazimierza Wielkiego z r. 1306, 

nadający miastu Sanokowi prawo niemieckie, ogrody naokoło miasta i trzy łany 

wolne na skotnicę, ustanawiający w mieście wagę i uwalniający kupców na lat 10 

od połowy myta królewskiego opłacanego w Krakowie, Żmigrodzie, Wojniczu i Rabie 241 

CXXV. 1480. Rajcy miasta Krosna potwierdzają ustawy cechu rzeźnickiego nadane temuż 

w r. 1403 242 

CXXVI. 1483. Anna z Litwinowa i Jan Skarbek z Szarańczuk uposażają kościół w Litwinowie 

już poprzednio ufundowany ......... 243 

CXXVII. 1485. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza i pomnaża uposażenie dla Mansyonarzów 
lwowskich przy kaplicy Św. Katarzyny na niższym zamku uskutecznione poprzednio 
przez króla Władysława Jagiełłę i księcia Władysława Opolskiego . . . 246 

CXXVIII. 1486. Jan Amor z Tarnowa, wojewoda krakowski, wraz z żoną swoją, zapisuje 

kościołowi w Staremsiole karczmę . . . . . 249 

CXXIX. 1486. Rajcy miasta Kj-osna potwierdzają ustawy krośnieńskiej czeladzi szewskiej . 251 

CXXX. 1488. Gunter z Sieniawy, sędzia, i Jan z Wysokiego, podsędek, ziemscy lwowscy, 
odsyłają Stachna z Pletynicz, po wyczerpaniu wszelkich form prawnych, do sta- 
rosty gi-odowego, aby go wprowadził w posiadanie summ przysądzonych mu na 
Filipie z Podussowa .......... 254 

Index ............. 259 

Spis słów niełacińskich .......... 303 Sprostowania i błędy drukarskie tomu niiiiojszogo. Str. '26 w texcie wiersz 16 zamiast: insupor 
„ ;?4 raczy czytelnik wypuścić notę 3, ponieważ wymieniony 

cracouiensis nie jest Jankiem z Czarnkowa. 
„ 40 w nocie 1 zamiast: nr. XLIX 

, 45 wiersz 5 „ nr. XLIX 

„ 45 nota 1, wiersz 1, raczy czytelnik wyrzucić wyrazy: przedtem kanclerz kraJcowsM, później, 

Janko z Czarnkowa bowiem nie bj'ł kanclerzem ki-akowskim. czytaj : insupcr. 

w texcie lohannes CaneeUarius 

czytaj: nr. XLVIII. • 
, nr. XLVin. 77 w nagłówku 

125 wiersz 12 

142 wiersz ostatni 

161 w nagłówku wiersz 2 

178 wiersz 3 

197 w nagłówku wiersz 2 
211 . n 2 

223 W texcie „ 2 

236 w texcie „ 3 zamiast : W Gródka 

certa 

tamporibiis 

kośnicńskiego 

da Opporow 

Woiczkoiuiczeni 

messczanina 

mensaracionis 

r. 185:j nr. 7 czytaj : W Gródku. 

„ cera. 

„ temporihus. 

„ krośnieńskiego. 

„ de Opporow. 

„ Włodków iczem. 

„ mieszczanina. 

„ mcnsur adonis. 

- r. 1855 tir. 6. Sprostowania i biedy drukarskie tomu drujcie^o. Str. 24 w nocie, opierając się na kodexie Muczkowskiego i Rzyszczewskiego (I., 252 i 253), 
podano mylnie, że przywilej królowej Jadwigi potwierdzający prawa i nadania Lwowa był 
wystawiony 20. marca 1386 r. zamiast, jak się pokazuje z dokumentu tego wydrukowa- 
nego w tomie III. nr. KLII. niniejszych Aktów podług oryginału, 8. marca 1387 roku. 
Łaskawy czytelnik raczy zatem w nocie tej wyrzucić cały ustęp zaczynający się w wierszu 4 
od dołu od słów: i śmiałość swoją a kończący się w wierszu 2 od dołu na słowacli : 
{Kod. Muczkowskiego i., 252 i 253). 67 92 Str. 63 w texcie wiersz 3 od dołu zamiast : lohanne de Cztcalino czytaj : lohanne de Cswiclim ; 
skutkiem tego i w Indexie str. 247 zamiast: de Cgwolino Johannes Capifaneus Lid)acso- 
vieiisis t. 1414 czytaj : de Czwidińo Johannes Cap. Ltthacs. t. 1414. 
wiersz ostatni w objaśnieniu do dokumentu nr. XL. i str. 106 wiersz 3 i 4 od góry 
w objaśnieniu do dok. nr. L1X. mylnie podano, że na pieczęci kapituły lwowskiej obrz. 
łac. znajduje się G^tyf. Jest tó, jakeśmy się przekonali z pieczęci jeszcze lepiej zachowa- 
nej, Lew stojący na tylnych łapach, zwrócony w lewą stronę, na wytartym odcisku zu- 
pełnie podobny do Gryfa. 

i 93 dokument nr. LM. z r. 1432 wydrukowano podług potwierdzenia króla Michała 
z r. 1671; później znalazł się oryginał dokumentu tego, na pergaminie , dobrze zachowany 
w arch. kap. metr. Iwowsk. obrz. łac. Pieczęć oderwana , - pozostał gruby, wypłowiały sznur 
jedwabny. Na odwrotnej stronie kilka napisów treść podających a prócz tego: 

Russia 
Ohlatae et rerisae m Conventu Regni Varsehoviensi 1559. 4. Marey. 
Z oryginału tego przekonywam się, że w oddruku umieszczonym w tomie II. na str. 92 i 
93 według Michałowego potwierdzenia zuachodzi się prócz innej pisowni kilka ważniejszych 
omyłek i opuszczeń, a mianowicie: 
w texcie wiei-sz 9 dok. nr. L\l. zamiast: attenti czytaj: accensi 

„ 11 „ po sHccessus opuść przecinek. 

„ 13 „ zamiast: ingressionc czytaj: congressione. 92 93 20 „ „ debeatur 

22 „ „ fuerinf 

1 od góry przed die dodaj ipso. 

5 „ zamiast: Molshi debeatis. 
fueritis. czytaj : 6 Bielawski 
SozkotcsTci Malslci, a więc tak samo 
w Indexie str. 260. 
Belaicski. 

Sakowski, a więc tak samo 
w lndexie str. 268. 
■„ 7 „ opuść Yenerabilium ; a wreszcie po całej osnowie dokumentu 

tego dodaj: 

Relacio eiusdem Wladishii doctoris Vicecancellary. i PLEASE DO NOT REMOYE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY DK Akta grodzkie i ziemskie z 

402 czasów Rzeczypospolitej 

A7 Polskiej 

t.3 ■ ' ' '■-■'.' i' '1} iiii''!'''!'.'' 

■: • ' ■■:;:' ■■'■ ^'^^^' H^Wi:':i ' ■'^' '''''' :^'ii'^-''-'i''"','''W%'^ 

-:■'::,. -f lv;' ąra'...' ■:A.U<\i:v'i;S