Skip to main content

Full text of "A magyar védjegy-, mustra-, és modell-oltalomról szóló törvények ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and tbc book to cntcr tbc public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in tbc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the pást, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing lechnical restrictions on automated querying. 
We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reaeh new audienees. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l i /U. 7^í-«* /fJY .7^ HARVARD LAW LIBRARY JUN 3 1932 
Á M AGYAK VÉDJEGY-, MUSTRA- ÉS 

^_^ ^ 

c MODELL-OLTALOMROL -* 8ZÓLÖ TÖRVÉNYEK a vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel, 

országgyűlési tárgyalás anyagaival rendszeresen 

Összeállította és magyarázza 

Dr. KÓSA ZSIGMOND, \'f^ 

kir. szabadalmi bíró. 

BÜBAPEST, 1899. 
KIAI3JA TOJLíDI LAJOS. P - 1 f^O^ ^^ ' r^ < JUN 3 t932 Bndapest, Nagy S&ndor könjrvnyomdáiából. (IV., Papnövelde-utcza 8.) ELOSZO. 

E munlcánák czélja első sorban a magyar véd- 
jegyoltalom tárgyában alkotott érvényben álló tör- 
vényeket^ s ezen törvények végrehajtása tárgyában 
kiadott kiüömböző kormányrendeleteket és a kül- 
államokkal a védjegyoltalom kölcsönös védelme 
tárgyában kötőit államszerződéseket egybegyűjtve az 
érdeklődő jogász- és iparos-közönségnek könnyen 
hozzáférhetővé tenni. Szükségesnek tartottam egyúttal 
ismertetni, és pedig lehetőleg szőszerint, a törvények 
alkotását megelőzően bemutatott kormányjavaslatok 
indokolásait, az országgyűlés képviselőházában való 
tárgyalás eredményét azon törvény-szakaszoknál, a 
melyekre vonatkozólag azok a törvényt alkalmazó 
hatóságok által — ratione legis — alkalmazhatók. 
Hazai jogiróink ezen a téren ezideig figyelemre- 
méltó tevékenységet nem fejtetlek ki; a kérdéssel 
önállóan és behatóbban alig hogy foglalkoztak; 
miért is magának e joganyag rendszeres össze- 
áUitása és magyarázatokkal való kisérete annál 
szükségesebbnek miUatkozott, mert közeli a kilátás 
arra, hogy az Ausztriával eddig fennálló vám- és 
kereskedelmi szövetség a politikai viszonyok esetleges 
változásával, esetleg oly irányban fog módosíttatni, 
hogy a védjegy-, mustra- és modell-oltalomra vonat- 
kozó ügyek elintézésére már a Jcözel jövőben egy, 
a kereskedelemügyi minisztériumtól független önálló IV szakhatóságra fognak bizatni f Ez inditott különösen 
arra, hogy ezen munka anyagát^ melyhez, az eddig 
magyar nyélven még soha nem ismertetett^ mustra^ és 
modell-oltahmra vonatkozó, hazánkban törvénynek 
elismert 1858'iki cs. kir. pátenst is belefűztem, a 
gyakorlati jogi életben szükséges magyarázatokkal 
ellátva kiadjam, abban a reménységben, hogy ezzel 
fejlődő hazai iparunk ügyét, ha nem is sokkal, de 
annyival mégis előbbre viszem, hogy ezen az ipari 
jogok védelmét tárgyazó törvények és rendeletek 
ösmeretét az érdeklődő közönségnek könnyen hozzá- 
férhetővé teszem. Jogirodalmunkban a védjegy- 
oltalom kérdésével ezideig dr. Neumann Ármin. 
ügyvéd, orsz. képviselő, m. kir, udvari tanácsos 
foglalkozott legtüzetesebben, a ki előbb a ffJog- 
tudományi Közlöny** hasábjain,majdaz 1890. 
évben megjelent „A magyar kereskedelmi 
törvény magyarázata^* czimü munkája Il-ik 
kiadásában, I. kötet, 83 — 139, lapon e kérdést a 
külföldi judicaiura méltatásával tüzetesen tárgyalja ; 
azonban sem a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott nagyszámú kormányrendeleteket nem ismer- 
téti, sem a később alkotott védjegytörvény-novella 
rendelkezéseit figyelembe nem vette] dr. Nagy 
IPerencz egyetemi tanár pedig: ,,-J magyar 
kereskedelmi jog kézikönyved^ Il-ik kiadása 
121 — 129. lapján röviden csak a védjegytörvény 
anyagát tárgyalja, mig a mustra- es modeU-oltahm- 
ről szóló törvényt ezek mellett meg sem enditik. 
Ezek lUán munkámat az érdeklődő közönség hasz- 
nálatára azzal a kivánsággal bocsátom útnak, hogy : 
Valeat quantum valere potest. 

Budapest, 1899, márczius hó. I. RÉSZ. 

A VÉDJEGY-OLTALOMRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK 

ÉS 

RENDELETEK MAGYARÁZATA. 

(1890. évi II. t.-cz. 1895. évi XLI. t.-cz.) Történelmi előismeretek. 

Az ipari jogok védelmére alkotott törvé- 
nyeink között gazdasági és forgalmi tekintetben 
talán legfontosabbak a védjegyek oltalma tár- 
gyában alkotott törvényeink. Maga a védjegy- 
oltalom, lényegében nem egyéb, mint a kereske- 
delmi törvény által szabályozott és védett keres- 
kedői név (czég) egy fejlettebb, a forgalomban 
használatosabb és igy nagyobb jelentőséggel 
biró alakja. — Nagy fontossága abban rejlik, 
hogy ezen jognál fogva bármely kereskedő, 
iparos vagy termelő, kizárólag jogosítva van 
bizonyos jelvényt, nevet; árubélyeget meg- 
határozott nemű árui megkölömböztető jegye- 
képen ugy használni, hogy annak haszná- 
lásából minden más harmadik személyt ki- 
zárhat. 

Minő nagy ipari és gazdasági jelentőségű 
ez a kereskedelmi forgalomban, nem szándé- 
kozom e helyütt feszegetni; csak is azon tény 
egyszerű felemlitésére szorítkozom itt, hogy 
a védjegyoltalom nagy horderejét mi sem 
bizonyítja jobban, mint azon tény, hogy alig 
Van kultúrállam, melyben a védjegyek oltalma 

1* 4 Történelmi előismeretek. 

külön törvények által már rég szabályozva 
ne volna. 

Mig a legtöbb európai állam a védjegy- 
oltalom törvényes szabályozásával már a múlt 
században kimerítően foglalkozott, hazánk tör- 
vényhozása e kérdéssel önállóan legelőször az 
1872. évi XXIV-ik törvényczikkben foglalkozott. 
Ezen alkalmi törvényben, mindazon bel- és 
külföldinek, ki az 1873-ik évi bécsi világkiállí- 
táson olyan tárgyakat állított ki, a melyek a 
fenálló szabályok értelmében árubélyeg-oltalomra 
alkalmasak, ezen tárgyakra a védelmi igazolvá- 
nyok kiadása biztosíttatik. 

Később, midőn a bűntettekről, vétségekről 
és azok büntetéseiről szóló 1878. évi V-ik 
törvényczikket megalkotta törvényhozásunk^ 
ezen törvény 413. §-ában az iparjegyek védel- 
méről külön is rendelkezett és 3 hónapig 
terjedhető fogházzal, 1000 írtig terjedhető 
pénzbüntetéssel rendelte megbüntetni mind- 
azokat, a kik az ipar- védj egy hamisítás vétségét 
követnék el. 

Ezek azonban mind alaki természetű tör- 
vények voltak. Magát az ipari és kereskedelmi 
forgalomban oly nagy szerepet játszó védjegy- 
oltalmat, ennek megszerzési és megtartási mód- 
ját törvényhozásunk csakis az utolsó évtized, 
elején szabályozta először. — Ez ideig az 
Ausztriával kötött az 1867. évi XVI. t.-cziKkbe 
foglalt vám és kereskedelmi szövetség XVII-ik 
czikkének rendelkezése folytán hazánkban az 
1858. évi deczember hó 7-én kiadott, az 
absulut uralom idejében hazánk területén is 
életbe léptetett cs. kir. védjegy-pátens képezte Történelmi előismeretek. 5 

a törvényt, a mi hazánk ipari és kereske- 
delmi viszonyainak sok ideig teljesen meg is 
felelt. 

Minthogy azonban fejlődő ipari és keres- 
kedelmi viszonyaink mellett ezen pátens rendel- 
kezései a forgalmi élet követelményeinek többé 
már meg nem feleltek, kormányunk az osztrák 
cs. kir. kormánynyal egyetértve és azzal egyide- 
jűleg, 1888. évi márczius 7-én a védjegy-oltalom 
szabályozása tárgyában egy uj, az akkori ipari 
és kereskedelmi igényeket teljesen kielégítő 
javaslatot terjesztett a képviselőház elé. — Ezen 
törvényjavaslat, mely néhány elvi ujitáson kivül 
a régi szabályokkal lényegében megegyezett, a 
beállott kormányválság folytán csakis egy év 
multával tárgyaltatott le a törvényhozás által, 
ahol az minden nagyobb változás nélkül elfo- 
gadtatott. 

A javaslat előadója a képviselőházban 
Emich Gusztáv képviselő, a közgazdasági bizott- 
ság előadója volt. — A törvényjavaslat általános 
tárgyalása alkalmával kifejlett vitában előadón 
kivűl részt vettek Polónyi Géza, dr. Neumann 
Ármin, dr. Jellinek Arthur képviselők, — Baross 
G-ábor és Szilágyi Dezső miniszterek, míg a 
részletes tárgyalásban a fent említetteken kivül 
még dr. Molnár Antal és dr. Teleszky István is 
részt vettek. A képviselőházi általános vita 
alkalmával elmondott beszédeket ugy a mint az 
a képviselőház naplójában meg van örökítve 
czélszerűnek látom a törvény megvilágítása 
végett e helyütt megismertetni, míg a részletes 
tárgyalás eredményét az egyes törvényszaka- 
szoknál méltatom. A képviselőház elnöke 6 Képviselőházi tárgyalás. Emich Gusztáv, 

1889. évi deczember hó 9-én az ülést meg- 
nyitván, a törvényjavaslat tárgyát következőleg 
ismertette : 

Emich Gusztáv, a közgazdasági bizottság előadója : 
— T. ház ! Az iparügyre vonatkozó állami gondoskodás- 
nak, az iparpolitikának feladatai közt kiválóan fontos 
helyet foglal el az ipari tulajdonjog védelme, — mely — 
eltekintve a múltban eszközölt csekély kezdeményezé- 
sektől — a legújabb kor jogfejlődésének egyik fontos 
vívmányát képezi. A védjegyek oltalmáról szóló jelen 
törvényjavaslat az ipari tulajdonjognak, azon fontos 
részét rendezi újólag, mely az iparos, vagy termelő, 
árujának megjelölésére szolgáló külön jegyet mint egyé- 
niségének részét sérthetlennek kivánja tekinteni és azt 
a törvény hatályos és kötelességszerű védelme alá 
helyezi. Ezen törvényjavaslatnak jogerőre való emel- 
kedése által elérjük, nogy az ipari tulajdon védelmére 
szolgáló törvényes intézményeink reformálásaiban meg- 
történt az első fontos megnyitó lépés, és ha azt azután 
a szabadalmi ügynek és mintavédelemnek korszerű 
ujabb rendezése fogja követni, ezen a téren is meg- 
feleltünk a haladó kulturállamok követelményeinek. 

Nem akarom azonban a t. ház becses figyelmét 
a bizottsági jelentésünkben ezen törvényjavaslat is- 
mertetése tekintetében felhozottaknak ismétlésével fá- 
rasztani, így tehát csak annak kiemelésére szorítkozom, 
hogy a törvényjavaslat a védjegyek oltalmát olykép 
rendezi, hogy tekintettel a tényleges viszonyokra és a 
németországi és trancziaországi hasonczélu törvényekkel 
tett tapasztalatokra, az előzetes értesítést az úgynevezett 
avis prealable módozatát, mint a fakorlátnak íegiokább 
megfelelőt rendezi el. Megfelel a törvényjavaslat a 
vám- és kereskedelmi szövetség, azon határozmányának 
is, hogy a monarchia másik államának hasonló czélu 
intézményeivel analóg elveken nyugszik és nincs ellen- 
tétben azon irányelvekkel sem, melyek a legtöbb európai 
és amerikai állam által 1881^ márczius 20-án Párizsban 
az ipari tulajdonjog védelmére alakult, nemzetközi unió 
által kijelöltettek. 

Még csak azon körülményre vagyok bátor, a t* 
ház figyelmét felhívni, hogy e törvényjavaslat szerint & Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 7 

védjegy jog minden termelőre egyaránt ki van terjesztve 
és igy a mezőgazdaság termelői számára is hasznosítható 
lesz és különösen bor-, sajt- és tejtermékek stb forgal- 
mában 5s használható lesz. 

Mindezek folytán kérem a t. házat méltóztassék 
ezen törvényjavaslatot a közgazdasági bizottság szöve- 
gezése szerint altján osságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni. (Élénk helyeslés jobbielől.) 

Madarász József jegyző : Polónyi Géza. 

Polónyi Géza : T. ház ! Kendkivül sajnálom, hog^ 
egészségi okból nem fogok a dolognak annyira a mélyébe 
hathatni, mint szeretném ; de mégis igyekezni fogok tőlem 
telhető rövidséggel azon főbb elveket körvonalozni, 
melyek, bennünket ezen kérdés megítélésében vezetnek. 

Általában a védjegyek oltalmát törvény által biz- 
tosítani föltétlenül helyes, s ez a párt, melyhez tartozni 
szerencsém van s a melynek neveben szólok, feltétlenül 
helyesli azt. Ha tekintem magát azt a tényt, hogy e 
törvényjavaslatnak egyik kardinális rendelkezése az, 
hogy egy, eddig pátens által, tehát a magyar közjogba 
nem illő instrumentum által szabályozott kérdést, tör- 
vény által akar megoldani, úgy ezen szempontból 
üdvözölnöm kellene a javaslatot, mert a patentalis 
intézkedések megszüntetését czélozza. Ennek daczára 
azonban nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, 
hogy a törvényjavaslatot még általánosságban is a 
részleses tárgyalás alapjául elfogadhassam. Az első ok, 
mely bennünket arra vezet, hogy e törvényjavaslatot 
általánosságban se fogadjuk el, közjogi természetű. A 
t. ház csaJk természetesnek, következetesnek és ok- 
szerűnek kell hogy tartsa abbeli eljárásunkat, ha mi, 
kik az osztrák állammal semmiféle közösségnek hivei 
nem vagyunk, akik még a vámközösség elvét sem fo- 
gadjuk el, az ezen közösség elvén felépült bármely 
intézkedést közjogi okoknál fogva visszautasítunk. Azon- 
ban ha ezen általános elvi álláspont nem tenné is 
kötelezővé ránk nézve azt, hogy ezen ujabb közös ügyet 
inarticuláló javaslatot ne fogadjunk el ; a jelen speczialis 
esetben nemcsak a közjogi alap az, melj bennünket arra 
késztet, hogy e törvényjavaslatot még általánosságban 
se fogadjuk el, hanem magának a parlamentarizmusnak 
alapelve. Mert miről van itt szó t. ház ? Meggyőződésem 8 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

szerint a legveszedelmesebb közjogi alapelvek egyike 
statuáltatik és iktattatik törvénybe, mely a parlamentá* 
rizmusnak fundamentális elveit sérti és nomiokegyenest 
azokba ütközik. Nevezetesen a vámszerzödés XVII. 
czikkelye szerint maga az a tény, ha valamely árujegy 

— ahogy ott nevezik, itt már helyesebben a védjegy 
használtatik — ha valamely védjegy egyik vagy másik 
területen, t. i. vagy az osztrák vagy a magyar területen 
egyszer letéteményeztetett és lajstromoztatott, ez naaga 

— ipse facto és ipso jure — biztosítékot nyújt az iránt, 
hogy ezen letéteményezés tényével oltalmat biztosit 
magának a másik területen is. Röviden, ha valaki 
Ausztriában az ö védjegyét letéteményezi és lajstromoz- 
tatja, ez a tény maga a XVII. czikkely világos és télre- 
magyarázhatlan rendelkezése szerint jogot nyújt arra, 
hogy az a mi területünkön is védessék, mert a törvény- 
javaslat 32-ik szakaszába átvétetett, hogy az a védjegy, 
mely ott lajstromoztatott itt is védelemben részesül. 
Miért mondom én t. ház, hogy ez a parlamentarizmus 
alapelveivel ellenkezik? Azért, mert ha maga a leté- 
teményezés ténye, ipso facto és ipso jure a másik 
állam területén is biztosítja az oltalmat, ebből azt követ- 
keztetik, hogy a mi minisztériumunk, az osztrák minisz- 
térium által megszabott eljárási szabály szerint, melv 
nem homogén a mienkkel, az ott lajstromozott véd- 
jegyekkel szemben, kötött kézzel megy és köteles oltal- 
mat nyújtani saját miniszteri felelőssége mellett ; tehát 
felelősséggel tartozik' a mi parlamentünknek, de nem 
a saját tényeiért, hanem az osztrák minisztérium té- 
nyeiért. Ez t. ház, nézetem szerint a parlamentarizmus 
elvének tej tetőre állítása. Hogy az osztrák miniszterek 
által szabályozott eljárás alatt, annélkül, hogy a magyar 
területen a magyar törvényhozással szemben felelős- 
séggel biró tárczamioiszt érnek joga lenne megbírálni 
azt, vájjon helyesen és szabályszerűen lett-e a védjegy 
ott lajstromozva, itt azon védjegynek oltalom biztositatik 
ez nézetem szerint a parlamentarizmus alapelvébe ütközik 

De nem oly csekély jelentőségű e kérdés, mellőzve 
a közjogi kérdést közgazdasági tekintetből sem. Mert 
mire vezet ez? Egyszerűen arra, hogy az osztrák te- 
rületen levő nagy gyáripar nem lévén arra utalva, hogy 
Budapestre jöjjön, nogy védjegyeit itt oltalomban része- Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 9 

sitse, egyszerűen bejegyezteti Bécsben az iparkamaránál 
vagy más osztrák kamaránál a maga védjegyét és 
semmit se törődik azzal, hogy mi történik Magyíu*- 
orsz^on, mert hiszen a magyar miniszter hivatalból 
köteles annak oltalmat nyújtani és védjegye bejegyez- 
tetik itt mint currens tárgy. Nem közömbös ez a dolog 
azért sem, mert az osztrákoknak mindig volt eszük 
arra, hogy mit csinálnak. Például amig 1885 ben a 
magyar iparosok védjegye összesen 60 jegyeztetett be 
és ennélfogva 60 magyar védjegy részesült Ausztriában 
oltalomban, addig ugyanazon évben 496 osztrák védjegy 
jegyeztetett Ausztriában, melynek itt törvényszerű vé- 
delem biztosíttatott. 1886-ban 83 magyar védjegy jegyez- 
tetett be és ugyanazon idó'ben 518 osztrák védjegynek 
nyújtatott magyar területen a pátens alapján védelem. 
Már most méltóztassanak figyelembe venni, hogy a 
törvény még az iránt sem rendelkezik, hogy az 5 irtot, 
melyről itt szó van, mint lajstromozási dij fízetendö-e 
az osztrákok által a magyar területen való lajstromoz- 
tatásért. Erről a törvényjavaslat egy árva szóval sem 
emlékezik meg. Meglehet, hogy a gyakorlatban másként 
van megoldva, de sem a vámszerzödés XVII-ik czikkelye, 
sem a jelen törvényjavaslat nem tartalmaz dispozitiót 
arra n^zve, vájjon az a dij, amit a magyar iparos itt 
tartozik fizetni, vájjon azt az osztrák iparos itt is tarto- 
zik leróni. Ugyan igy állunk a közzététel — promulgatio — 
kérdésével, a melyre később is lesznek megjegyzéseim. 
Be t. ház, ha általában véve a mi közjogi elveink nem 
feszélyeznének is bennünket abban, hogy a törvény- 
javaslatot általánosságban elfogadjuk a jelen speciális 
esetben, mikor minden alapos ok nélkül, minden köz- 
gazdasági érdek ellenére egy ujabb közös ügy statuál- 
tatik — a védjegyek közös ügye, mi ezen törvényjavas- 
latot már ezen szempontból és ezen okokból se fogad- 
hatjuk el a részleges tárgyalás alapjául. Azonban, t. ház, 
ha ezen közjogi és parlamentáris bkok se forognának 
fen, nem fogadhatnánk el ezen törvényjavaslatot a 
részleges tárgya' ás alapjául, mert — hogy röviden 
összegezzem ezen törvényjavaslat feletti kritikákat — 
azt kell mondanom, hogv én még a magyar törvényhozás 
termében, ehhez hasonló rossz magyarsággal és termi- 
nológiával szövegezett törvényjavaslatot soha nem 10 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

olvastam. Olvastam t. ház, egy nagy tekintélynek ör- 
vendő szaklapban — a „Jogtudományi Közlönye-ben — 
egy igen. jeles czikket, épen igen t. dr Neumann Armin 
túloldalon levő képviselő úrtól, melyben ezen törvény- 
javaslat felett kitűnő kritikát gvakorol, melyre nézve 
előre is kijelentem, hogy annak álláspontjával legna^obb 
részben magam is megegyezem. De meg kell jegyeznem, 
hogy ezen törvényjavaslat nagyban és egészben majdnem 
szorul- szóra való receptiója az 1857-iki patensnak két 
dolog kivételével. Az egyik az, — hogy ezentúl nemcsak 
az iparos tulajdona vétetik e törvényjavaslat által 
védelembe — mint a hogy a t. előadó ur a törvény- 
javaslat szövegével ellentétben helytelenül jegyezte 
meg, — hanem — és ezt akarom épen, mint a törvény- 
javaslat egyik helyes dispositióját kiemelni — a termelő 
és kereskedő érdekeit is védelme és oltalma körébe 
vonja. A másik, a mit e törvényjavaslatban helyeslek 
az, hogy nemcsak a védjegyre magára terjeszti ki a 
büntető határozmányokat, hanem egészen helyesen — 
és pedig a Curia által hozott döntvény alapján és annak 
megf el előleg — azon áthágókkal szemben is, a kik 
hasonló védjegyeket gyártanak, szóval azok ellen is, 
akik az illető czikk provenientiája iránt tévedésbe 
ejtenek valakit, tartalmaz büntető jogi intézkedíseket. 

Ha ezen két dolgot kiemeltem t. ház, akkor a 
többire nézve elmondhatom hogy a mi e törvényjavas- 
latban uj van, az nem jó, s a mi jó van benne, az nem 
uj, mert szószerint, — a hol kihagyás van helytelen 
kihagyásokkal — semmi egyéb ezen törvényjavaslat — 
majd ráutalok az egyes szakaszoknál, hogy melyik 
melyiknek felel meg — mint tisztán a pátensnek átvétele, 
annyira átvétele, hogy csak mindjárt fgyet emlitsek, a 
t. előadó úr előadói jelentésében mig egyrészt maga 
hangsúlyozza azt, hogy ezentúl nemcsak iparodnak ada- 
tik védelem, de megadatik a termelő, a kereskedőnek 
is, addig a régi pátensnek kifejezéseihez hűségesen 
ragaszkodva, folyton vállalatról beszél és az előbbi 
pátens kifejezéseihez hiven a vállalatot szerepelteti mint 
olyat, mely tulajdonképen oltalomban részesül. A pátens- 
ben ugyan helyes volt a vállalat kifejezés, mert abban 
csak az iparvédjegyek, az iparvállalatok jegyei része- 
sültek védelemben, de ma már, midőn nemcsak az ipar, Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 11 

hanem a kereskedelem érdekei is védetnek, hogy lehet 
a törvényjavaslatban vállalatról beszélni ? mert — 
engedje meg t. előadó úr - a termelöt nem fogja a 
vállalat fogalma alá sorolni. Ezt azt hiszem bővebben 
magyarázni nem szükséges. És ez az egész törvény- 
javaslaton átvonul. 

Egyébiránt ez nem az egyedüli amit e javaslat 
terminológiai tekintetben kifogásolni lehet, hanem rátérve 
a javaslat meritorialis részére első sorban, összeütközés 
és összekocczanásba kell jönnöm a bizottság jelen- 
tésóvel. 

Én első sorban nem értem, hogy amikor a bizott- 
ság azt jelenti, hogy e javaslattal a büntetések szigorí- 
tását akarja elérni, miképen magyarázzam meg magam- 
nak azt, hogy mig eddig a védj egy hamisításra a büntető- 
törvénykönyv 413. §-nak rendelkezése szerint 3 havi 
fogházbüntetés is volt kiszabva, addig az ő mostani 
szigoritási elméletök szerint redukálják a büntetést és 
megelégednek 2000 frtig terjedő pénzbüntetéssel. Nem 
akarok most vitatkozni afelett, hogy melyik intézkedés 
a helyesebb, hogy legyen e szabadságvesztés a büntetés 
avagy sem, de na mar a bizottság azt mondja, hogy a 
büntetést szigorítani akarja és akkor áttér a fogház- 
büntetésről a pénzbüntetésre, engedje meg, hogy meg- 
mondjam, hogy a bizottsági jelentés nem áll harmóniá- 
ban azzal, amit mondani akar. 

De találkoztam e jelentésben egy sajátságos doloe- 
gaJ. Az előadó úr ugyanis mindenekelőtt az 1884: XXII. 
t.-czre hivatkozik a mely büntetést szab a hamis üzleti 
adatokat magukban foglaló jegyekre. Hát szíveskedjék 
a t. előadó úr megnézni az 1884: XXII. t.-czíkket, amely 
a Fiúméban megújítandó adókedvezményről szól, ennek 
nincs 58. §-a De már most tegyük fel, hogy ez sajtó- 
hiba, amelynek reparatióját az előadói székből elvárom^ 
ha ily nagy hiba foglaltatik a javaslat megokolásában. 
En helyes bitem és a helyes idézetet elmondom. Az elő- 
adó úr az 1884 : XVII. czikkre akart hivatkozni de ennél 
is hibásan czítál, mert az 1884 : XVII. czikk 58. §. nent 
tartalmaz büntetést. Tessék megnézni, hogy ez az 58. § 
a dispositiót .tartalmazza, t. i. azt, hogy hamis adatokat 
nem szabad a czégbe foglalni. A büntetést, mely e ren- 
delet áthágásával congruens, s mely evvel Összefüggés- 12 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

ben kiszabatík, az nem az 58. hanem t. előadó úr mél- 
tóztassék megengedni, a 157. §. tartalmazza 

Ezt csak azért mondom meg, mert ha az ember 
naár egy bizottsági jelentést szövegez, a legkevesebb 
amit a törvényhozási teremben kívánni lehet az, hogy a 
szakaszokra legalább ügyeljünk (Helyeslés a szélsőbalon.) 

Van a bizottsági jelentésnek egy passusa t. ház, 
melyet én őszintén megvallva — nem értek (Halljuk 
— a szélsőbalon) és azért kérem a t. előadó urat azt 
nekem megmagyarázni. 

A bizottsági jelentés ugyanis azt mondja : — 3 
„Hiteles központi védjegylaistrom kezdeményezése 
<17. §.), mely a 18. § megemlített előzetes értesítések 
által másodlatok vagy kétséges esetektől menten marad, 
mig a 16. § megszabott tizévenkénti megújítás a hasz- 
nálaton kívül levő yédjegvek törlését lehetővé teszi." — 
begyen szíves az előadó ur az egész pontot megmagya- 
rázni, mert én azt nem értem. 

Semmi kétségem, hogy a t. ház bele iog menni 
a javaslat részletes tárgyalásába, mert bármenn3dre 
közjogunkba ütközzék is egy törvényjavaslat, maga az, 
hogy a javaslat a vám szerződés alapján követel bíz o- 
nyos intézkedéseket, elég lesz a többségnek arra, hogy 
opportunitásból meg,^zavazzon egy javaslatot, melyet tán 
maga se helyesel. Áttérek tehát annak részletes kimu- 
tatására, hogy a törvényjavaslat egyáltalában nem fogad- 
ható el a részletes tárgyalás alapjául. E javaslat annyi 
létező törvényt és elvet sért, hogy annak a házban való 
módosítását nem tartanám helyesnek, kivált azért, mert 
nagy testületekben részletes módosítást csak nehezen 
lehet eszközölni ; különösen azok szempontjából, akik a 
törvényjavaslat módosításait az Ausztriával való közös- 
ségnél fogva, concertatio tárgyává kell hogy tegyék; 
szükségesnek tartom, hogy a javaslat úgy amint van, 
uj szövegezés végett az igazságügyi bízottsághoz uta- 
sittassék vissza. Általában, ha egyes magánjogi kérdés, 
kivált ha fontos büntetőjogi kérdés merül fel egy tör- 
vényjavaslatban mint itt is, hol a büntető törvénykönyv 
szakasza világosan hatályon kívül helyeztetik, a tör- 
vényhozás csak úgy jár el helyesen, ha azt első sorban 
az igazságügyi bizottsághoz utasítja, nehogy oly törvé- 
nyek alkottassanak, melyek a már létezőkkel homlok- Képviselőházi tárgyalás. Polónyl Géza. 1& 

egyenest ellenkeznek és bizonytalanná tegyék a jog- 
szolgáltatást. 

Az 1. § a védjegyek fogalmát állapitja meg (Zaj.) 
Kérnék csendet Elnök úr. 

Elnök: Kérem a t. képviselő urakat, ne méltóz- 
tassanak conversálni. 

Folónyi: Az első szakasz így állapitja meg a véd- 
jegyek fogalmát : Védjegyek alatt a jelen törvény értei- 
méoen oly jelvények (jegyek, vignetták s effélék) érten- 
dők, melyek a kereskedelmi forgalomba szánt készít- 
ményeknek és áruknak, más hasonló készítményektől é& 
áruktól való megkülönböztetésre szolgálnak. 

Már most, ha mi kereskedelmi forgalomra szánt^ 
tehát oly czikkekről akarunk beszélni, melyeknél a 
termelő és fogyasztó között, a kereskedő a közvetítő,. 
és másrészt a védelmet csakis a készítmények és áruk- 
nak adjuk meg ; méltóztassék megmondani, hogy lesz 
a védjegy biztositható a termelő részére? mert a ter- 
melő oly czikkeket is védelmezhet, melyek nem keres- 
kedelmi forgalomra, hanem egyenesen fogyasztásra^ 
vannak szánva, vagyis a termelő és iogyasztó között 
egyenesen létrejött ügylettel adatnak tovább. Ezek 
termények és nem készítmények. 

És ha a t. előadó ur és a bizottság a termelőnek 
is akar védelmet nyújtani, akkor a védjegy fogalmának 
az a megállapítása, melyet a törvényjavaslat tartalmaz,, 
homlokegyenest elleokezik azzal, amit mondani akar. 
Mert ha a védjegynek ez a helyes definitiója, akkor a 
termelőnek a termelő termékének védjegye nem lehet, 
mert itt csak kereskedelmi forgalomra szánt készítmé- 
nyeknek, tehát kereskedelmi forgalomra szánt ipari 
termékeknek adja meg a törvény ezen definitió szerint 
a védelmet. Minthogy pedig az intentió az, hogy a 
termékeknek is megadassék, az. méltóztassék megengedni^ 
de legalább a fundamentális definitió okvetlenül változ- 
tatásra és kiegészítésre vár, amiért a szövegezésbe is 
okvetlenül beteendő, hogy — készítmények és termé- 
kek — különben a termelőre nézve ki lesz mondva a 
védelem az indokolásban, de nem a törvényben. 
(Helyeslés balfelől). 

Szíveskedjék azonfelül engem a t. előadó ur fel- 
világosítani, hogy czélja-e a bizottság, illetve törvény- 14 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

javaslatnak — hogy csak egy példát említsek fel, ami 
különben nem is az én, hanem Dr. Neumann t. képviselő 
ur eszméje — hosjy az úgynevezett ettiquetteket, czim- 
lapokat is megvédelmezze, mert ha igen : ugy méltóz- 
tassék elhinni, hogy ezen esetben a determinatió ismét 
nem felel meg a czélnak. Erre a kérdésre is igen kérem 
a t. előadó ur nyilatkozatát, mert az életben felmerült 
egyes esetekre nézve a bíróságoknál törvény-magyará- 
zatot fognak követelni. Ott vannak pl. a gyógyszereknél 
az úgynevezett arcanumoknál használt védj egyek. Czélja-e 
a törvényjavaslatnak ezeket is védeni, vagy nem? Mert 
ezek ismét nem kereskedelmi forgalomra szánt tárgyak, 
hanem a gyógyszerészektől egyenesen a fogyasztóknak, 
a betegeknek adott dolgok. Azt pedig tudja a t. előadó 
ur, hogy a gyógyszerészséget sem az ipari, sem a 
kereskedelmi cathegóriák közzé nem sorozzuk, hanem 
az külön önálló ágat képez. Ka a t. előeuló ur nem 
akarja ezeket védeni, akkor nincs kifogásom a szövege- 
zés szempontjából a törvényjavslat ellen. De ha akarja, 
amiben nem is kételkedem, akkor nem hiszem, hogy 
mikor az arcanumoknak egész légióját teremtette meg 
az uj korszak, a t. előadó ur és a bizottság ezeket a 
dolgokat, a melyeknél a védjegy a közegészséerü^i 
szempontból is felette fontos, védeni ne akarná. Ékkor 
a törvényjavaslat szövegezése ismét hiányos, (ügy van 
a szélső baloldalon.) 

De van még egy másik kérdés is tisztelt ház. 
Mondja meg a t. előadó ur foglalkoztak-e a következő 
dolgokkal ? 

Egy külföldi gyáros gyárt egy czikket, melyre oly 
államban, a melylyel mi viszonosságban nem áUunk, 
szerez védelmet. E gyáros ezt az árut Magyarországon 
egy bizományosnak átadja, kérdés vájjon van-e a 
bizományosnak joga ezen külföldön, de velünk viszonos- 
ságban nem álló állam által védett árura itt Magyar- 
országon külön védjegyet szerezni? Más szóval csak 
a tulajdonosnak van-e joga védjegyet beszerezni, vagy 
a belföldi bizományosnak is? 

Mindezek t ház ezen törvén3'javaslatban se 
érintve, se megoldva nincsenek. 

Minthogy pedig ezen esetek az életből meritvék; 
annak a törvényhozónak, ki az élet viszonyait bölcsen Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 15 

és igazságosan óhajtja szahályozni, nem lehet az a 
czélja, hogy fölösleges meddő és többnyire költséges 
pereket, ugy okozzon az alattvalók és polgároknak, hogy 
azok megoldása absolut lehetetlen legyen. Az ily eseteket 
meg kell oldani a törvényhozásnak ós azokról határozott 
és világos dispozicziókat kell a törvénynek tartalmazni. 
(Igaz ! Ugy van ! a szélső baloldalon). 

Itt van a 3. § , mely a fisjurativ és nominativ 
védjegyekről szólva azt mondja, hogy oly védjegyeknek 
nem adatik meg az oltalom, illetőleg a belajstromozás- 
ból kizáratnak, a melyek kizárólag ő felségeiknek vagy 
a királyi család valamelyikének arczképéből állanak. 
Vájjon elégségesnek tartja-e ezt a bizottság törvény- 
hozási szem]jontból. Vagy megadja-e a bizottság a védel- 
met oly védjegynek, melyen ö felsége személye, illető- 
leg arczképe mellett az „F" betű ott lesz szóval, ha a 
figurativ védjegy egy betű hozzá tételével nominativ 
jelzővel is fog birni, mert ha nem adja meg — és ez 
a bizottság czélja — amit a későbbi szakaszokban csak 
sejteni enged, azon esetre nézve, ha ö felségeik, vagy 
az állam czimeréröl van szó, megint helytelenül van 
ez a pont szövegezve. 

De tovább megyek. Itt a 4. §-ban találok egy furcsa 
és az én jogi ismereteim szerint meg nem magyarázható 
constltutiv elemet. Azt mondja ugyanis ez a szakasz, nem 
adatik a védelem oly védjegynek, amely a közrend 
elleni ábrázolatokat tartalmaz. Legyen oly szives a t. 
előadó ur, magyarázza meg mi az a közrend elleni 
ábrázolat? (Közbeszólás a szélső baloldalon: Tisza 
Kálmán ! Derültség.) Ha combinálom azt. hogy e pont 
tulajdonképen az osztrák öffentliche Ordnung és Ruhe- 
störer-nek parallel fogalma akar lenni, akkor kérdenem 
kell a t. előadó urat, ha már ily — közrend elleni 
ábrázolatoktól megtagadja a védjegy oltalmát; nem 
volna-e helyes és czélszerü, ha a — közérzület elleni 
— képeket, ábrázolatokat tartalmazó védjegyektől is meg- 
tagadnék a védelmet? (Helyeslés a szélső bal.) Például 
ha valakinek eszébe jutna "Bécsben a mi Batthányin- 
kat, vagy valamelyik nemzeti vértanunkat pellengérre 
állítani, avagy valamely alkotmány tételünket nevetség 
tárgyává tenni egy védjegyen, ha alkotmány vagy 
geográfia ellenes térképet akar a védjegy tárgyává 16 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

tenni, ennek is megadja a törvény a védelmet? de a 
közrend elleni ábrázolatoktól megtagadja ? Én azt hiszem, 
hogy sokkal helyesebb, ba a törvény szövegében ben- 
foglaltatik, hogy a közérzület és alkotmányosság elleni 
ábrázolatokat tartalmazó védjegyektói tagadtatik meg 
a védelem, sem mintha az osztrák czopfon teng^ödŐ 
azon kifejezést vesszük a törvénykönyvbe, hogy — 
közrend elleni ábrázolatok. (Helyeslés a szélső balon.) 

egyébiránt megjegyzem, hogy az 1., 2., 3. pont 
teljesen megegyezik a pátens 1., 2., 8. pontjával. 

De van most t. ház, egy ni 6. §. s ez egyik vív- 
mánya a törvényjavaslatnak. Ez azt mondja, hogy 
nemcsak az iparosokat, kereskedőket kell megoltalmazni 
védjegyekkel, de a közönséget is. Itt azt hiszem, bizo. 
nyos elelmiczikkekre czéloz a t. miniszter és előadó ur- 
Tehát védeni kell a közönséget, de miként javasolja 
ezt a bizottság? Akként, hogy vannak bizonyos termé- 
kek és iparczikkek, a melyekkc^l szemben, hogy a 
közönség tévedésbe ne ejtessék, kötelezővé kell tenni a 
védjegyet, vagyis ha az illető nem is akarja védeni az 
ő áruit, hivatalból köteleztetik arra, hogy védje. £z 
igen helyes, acceptálom. Teljesen jogosnax és helyes- 
nek tartom. De t. ház, ez a szakasz valóságos szentelt- 
víz, mert ennek absolute senomiféle sanctiója se lesz. a 
törvényben. 

Nevezetesen a 28—24. szakaszokban foglaltatnak 
a büntetések, és itt van a 27. szakasz, mely azt mondja 
hogy a 28—24. §.-ban meghatározott vétségek csak a 
sértett fél indítványára üldözendők. 

No már most t. előadó ur, milyen furcsaságot 
akarnak önök törvénybe iktatni. Azt mondják, mi kény- 
szeritünk valakit, aki nem is akar védjegyet, hogy véd- 
jegye legyen, de az ellene vétőt csak akkor fogjuk 
üldözni, ha a kényszeritett ember mint sértett maga 
feljelenti, hogy valaki sérti az ő védjegyét. 

Bocsánatot kérek, ez anomália; mert ha egy 
ember kényszeríthető arra, hogy védiegyet tartson fenn, 
akkor annak a kényszemek mi az értelme? Az, hogy 
Ö nem akarja tenni, akkor érdeke az, hogy mások 
visszaéljenek a védjegygyei. És ha e czélját elérte, 
vájjon örült lesz-e; hogy feljelentést tegyen, mikor 
czélját elérte. Képviselőházi tárgyalás. Folónyi Géza. 17 

Ha önök a közönség érdekeit akarják védeni e 
szakaszban, akkor hivatalból kell üldözni a 28. §.-ba 
ütköző vétséget, és nem lehet csak a sértett fél indit- 
ványára üldözhető sérelmet törvénybe iktatni, ugy, 
hogy annak az életben is legyen hatálya. Azt niszem, 
ez eléggé nyilvánvaló. 

De t. ház, felveszik a törvényjavaslat szövegébe 
azt is. hogy valaki nemcsak többféle árura, hanem egy 
és ugyanazon árura is többféle védjegyet alkalmazhat 
és oltahnaztathat. 

Engedje meg a t. ház és t. miniszter ur, ezt a 
közönség éraekébe ütközőnek tartom, és ezen disposi- 
tiót már elvi szempontból se osztom, mert a gyakorlati 
életben — méltóztassék megengedni ha példával illuszt- 
rálom — tudok rá esetet — de nem fogom megnevezni — 
^pgy valakinek van egy és ugyanazon chemiaüag meg- 
vizsgált, a harmadik ulutióban is ugyanazon elemeket 
tartalmazó pezsgője, de azt elnevezi ötfélekép és külön- 
böző védjegyeket vesz neki. A casino tagjai nem tudják, 
^ogy ugyanazt a pezsgőt 1*50 frt drágábban fizetik, mig ha 
más vignetta alatt veszik 1*50 frttal olcsóbban kaphatják. 

T. ház, én nem hiszem, hogy a törvényhozás 
czélja lehessen az, hogy ilyen visszaélésre a kereskedők- 
nek, gyárosoknak jogczim adassék. Igenis védeni kell 
az ipart de ha már a közönség védelme is szerepel 
ebben a törvényjavaslatban, akkor én ezt a közönség 
érdekével nem tartom egybehangzónak. Vájjon mi 
lehet a gyakorlati czél az iparos szempontjából? miért 
oltalmazzon ecy árut 3 — 4—5 féle védi egy gyei, ha nem 
ilyen visszaélésre ? Más czélja nem lehet, mert ha áruja 
provenientiáját akarja oltalmazni, arra törvényesen elég 
6Ry védjegy, nem szükséges, hogy ötféle firma alatt 
árulja ugyanazt az árut, hogy a közönséget tévedésbe 
ejtse. (Ugy van ! a szélső biűon.) 

En ezt a részét a törvényjavaslatnak elvileg se 
osztom és ezért indokoltnak tartom, hogy ez az igazság- 
ügyi bizottsággal is megvitass ék. 

Rájövök most már t. ház a pátens 5 §-nak meg- 
felelő 9. §-ra és erre nézve felkérem a t. igazságügy- 
miniszter úr figyelmét. (Halljuk !) Azt mondja a 9. §. a 
védjegy azon vállalathoz tartozik — ezen sorral kezdi 
és igy már az első szóknál a védjegynek determinatióját 

Dr. Kosa : Védjegy-mustraoltalom. 2 18 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

helytelenül adja, mert e szerint a védjegy nem tartozik 
a vállalathoz, hanem maga az ám védetik. (Deríiltség 
jobbról.) Bocsánatot kérek, de ez csak mellékes kérdés, 
és nem erre fektetem a súlyt, hanem az, hogy ha itt a 
vállalathoz tartozik, amint már elébb voltam szerencsés 
kiemelni, ha a termelőnek és iparosnak is adatik védelem, 
«kkor nem lehet vállalatról is be<9zélni, mert pl. a szöLlő 
-aminek borát és vignettáját védelmezem, nem lehet 
vállalat. (Egy hang jobbról. De lehet!) Azt mondja 
továbbá e pont is ezt méltóztassék meghallgatni : A 
védjegy azon vállalathoz tartozik. mel3mek védelmére 
szolgál, ugyanazzal megszűnik. — Tehát termelés esetén, 
ha a birtok megszűnik, ha a vagyon tönkremegy ami 
lehetetlenség, mert a birtok nem szokott megszűnni — 
ugyanazzal megszűnik és birtokváltozás esetén az uj 
birtokosra száll. Birtokváltozás és nem tulajdonos válto- 
zásról beszél e szakasz. Méltóztassék megengedni, én 
erre a pontra akarom a t. miniszter úr figyelmét felhívni, 
vájjon igazam van-e, hogy jogi szempontból, a tulajdo- 
nos és birtokos közti kérdés olyan erős distinctio tárgyát 
képezi, hogy törvényhozói teremben nem lehet ilyen 
dolgot a törvényjavaslatba tenni. De menjünk tovább. 
Azt mondja : Ez utóbbi esetben — hogy melyik az előbbi 
eset netn tudjuk — ha csak a vállalatot — már megint 
vállalatról beszél — az özvegy, kiskorú örökösök 
hagvaték vagy csődtömege nem folytatja, az új tulaj- 
donos a birtokmegszerzése után — már megint — külön- 
beni törlés terhe alatt, három hónapon belül a saját 
nevére átíratni tartozik. — Már most t. ház — ne legyünk 
minvitiozusak a helyes jogi terminus technikus tekin- 
tetében, de ha valaki özvegyről beszél, ez világosan 
elárulja, hogy distinctiot akar az élők kö^ti szerződések 
és halálesetre szóló rendelkezések között. Ámde e szerint 
a 9. § szerint nem halt meg senki és mégis egyszerre 
lett özvegy valaki. Méltóztassék figyelembe venni azt, 
^^nJ ®Ky ilyen törvényjavaslatban világosan ki kell 
mondani azt, hogy mily eseteket contemplsJ. A halálese- 
tekre szóló rendelkezéseket, örökösöket, jogutódokat, 
átháramlást, ezeket mind figyelembe kell venni. De az 
egyik pontban azt mondani: ha a birtokos birtokot 
változtat, a másik pontban beszélni tulajdonosról, özvegy- 
ről nem lehet. (Helyeslés balfelöl!) -Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 19 

Ezért nagyon kérem a t. igazságtigyminiszter urat, 
ogy legyen olyan szíves nekem ezt a szakaszt bővebben 
legmagyarázni, és mivel az előadó úr nem igen fog reá 
állaikozni nekem megmondani, hogy tulajdonképen 
lilyen eseteket kell itt érteni, mert azt is szabályozni 
ell, hogy halál esetén az özvegyre, vagy csőd esetén 

csődtömegre mily modalitások között száll át a véd- 
ígynek tulajdoni joga? Szabályozni kell az elsőbbség 
3 az oltalomkérdést. De t. ház mielőtt a büntetőjogi 
érdesre térnék át — a mely az én felfogásom szerint 

törvényjavaslatban a legszerencsétlenebbül van meg- 
Idva — még van egy pár megjegyzésem. (Halljuk!) 

Azt mondja a 10. § hogy — más termelő, iparos 
agy kereskedő nevét, czégét czímerét, vagy üzletének 
legnevezését az illető beleegyezése nélkül áruk meg- 
jlölésére használni tilos - már most ez az egyik § 
hol hibásan vették át a pátens rendelkezését, mert a 
atensben világosan meg van mondva, hogy csak más, 
elföldi iparos, termelő, vagy kereskedőről van szó. Ez 
jen természetes is, mert egy amerikai czéget csak nem 
kar a t. képviselő úr Magyarországon védetni ? Minthogy 
edig a t. előadó ur Peru vagy Chilinek valamely köz- 
ársasági firmáját nem akarja itt védelmezni, több mint 
yilvánvaló, hogy csak belföldi, hogy csak olyan czégek- 
öl lehet itt szó, melyek részint a viszonosság, részint 
bekebelezett védjegy alapján részesülnek törvényes 
Italomban. Ezt tehát csak úgy általánosan odavetni 
em tartom helyesnek. 

Van azonban e törvényjavaslatnak egy cardinális 
ibája (Halljuk) ez abból áll — mielőtt a büntető részre 
ttérnék még ezt is meg akarom emliteni, abból áll, 
ogy nem állapítja meg 3-ik személyekkel azt, mikor 
ezdödik az oltalom, vagyis mikor áll be az az eset, 
ogy harmadik személy valakinek védjegyét sértheti, 
smerjük e tekintetben a többi törvényhozások dispo- 
itióit, vájjon mi akadályozta a t. bizottságot abban, 
0^ bele ne vegyen a törvényjavaslatba erre vonatkozó 
enaelkezést is? Vájjon ha az előadó ur jelentése 
zerint úgyis egy szaklapban való közzétételt akarnak 
s ezt a 17. 8-ba nézetük szerint fel is vették, mi aka- 
iályozta önötet abban, hogy ne vegyenek tudomást 
trról, hogy Magyarországon van egy „Központi hivatalos 

2* 20 EépTÍselőházi tárgyalás. Folónyi Géza. 

értesítő", amely a kereskedelmi törvény rendelkezésemé 
megfelelöleg vezettetik és a melyben minden ilye 
czégjegyzésre való dolog közzététetik. Mi akadályozta 
t. bizottságot abban, hogy megmondja azt, hogy S-i 
személyekkel szemben a védelem az ezen hivatali) 
központi értesítőben való közzétételnek 1., 2., B-ik mofj 
jelenésétől számit atik? Mert igaz, t. ház, a törvén} 
javaslat gondoskodik az elsőbbségi kérdés megoldásává 
vagyis azt mondja — azon naptol sőt azon órától, 
melyben valaki védjegyét lajstromozás czéljából bemutal 
biztosítja ma^a számárra az elsőbbséget, — habár ez» 
nincs a kérdés egészen megoldva, mert megtörténheti 
az, hogy 2 — 3 kamaránál egyidejűleg ugyanazon 'j 
órában ad be valaki hasonló védjegyet, s hogy ilya 
esetekben mi történjék, arról megint nem intézkedik i 
törvényjavaslat — hanem maradok csak az előbbi h 
fogásomnál, mondom igaz, ho^y az elsőbbséget a j^ 
vaslat azon óra szerint biztosítja, a melyben a védjegye 
lajstromozás miatt bemutatnak, de ez még nem vonhalji 
maga után a büntetési sanctiót. Mert, hogy mily órábai 
nj'ujtják be a védjegyet, kérdem én ki jut ennek ta 
domására t. ház? Arra senki se jut! a tudomásvétel 
az edictalis utón való közzététel a promulgatio hivataléi 
ténye, ez adja meg. Ha búntetci akarunk valakit védjeg 
megsértésért, akkor meg kell állapítani azt a hatiz 
vonalat, ahol a büntethetőség kezdődik. Az pedig nen 
lehet más, mint az, ahol a törvényhozási nyilvánosság 
utón lehetővé teszik harmadik személy részére aaA 
hogy tudomást szerezhessen a védjegy törvényes vedel 
mérői. (Igaz! A szélső balon.) 

De már most t. ház, mit ért a t. előadó ur azoi 
kifejezésével — nyomda utján kihirdetésre alkalmas. - 
Az én tudomásom szerint a nyomda nyomat ugyan, di 
kihirdetésekre nem alkalmas, azt nem tudom, hogi 
nyomda utján kihirdetésre alkalmas ezt még soha nen 
hallottam. Talán azt akarja mondani, hogy nyomdi 
vagy sajtó, vagy sokszorosítás utján kihirdetésrt 
alkalmas r 

Itt van a 18. § a mely intézkedik azon esetről 
ha valaki oly védjegyre nézve ad be kérvényt, i 
melyre nézve már van valakinek törvényes védeline 
Ekkor mi történik? Azt mondják: — vagy fenntar^'i Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 21 

z illető a bejelentését, va^y visszavonja, vagy módo- 
ltja. Tehát fenn is tarthatja t. előadó ur. Már most 
li történik ha fenntartja, erről megint nincs szó. Ha 
)hát valaki fenn is tarthatja a már bejegyzett véd- 
)gyre való kérvényt, akkor az ellenkezik a későbbi 
sakaszszal, melv az elsőbbséget megállapítja. Több 
unt világos tehát, hogyha egy már létező védjegyre 
alaki bead egv kérvényt, azzal nem lehet mást tenni, 
lint hivatalból visszautasítani, ha való az, ami a véd- 
)gyre vonatkozik. Ha nem való, akkor más az eset. 
[a pedig nem ugyanazon esetre vonatkozik a bejelentés, 
kkor nem quadrál a szakasz rendelkezése. De, t. ház, 
bjünk ennek a dolognak a büntetőjogi rendelkezé- 
sre. (Halljuk !) Ha elolvassuk a büntetőtörvénykönyv 418. 
•át, melyet most hatályon kivül akarnak helyezni és ha ezt 
sszehasonlitjuk ezen törvényjavaslatnak 28 — 24. |-ait 
B következő szakaszaival, akkor méltóztassék nekem 
legengedni, hogy azt kérdezhessem, hol vette a gyarló- 

S magának azt a jogot, hogy egy törvénynyel szemben, 
y minden kívánalmat kiélést e^y ilyen determiná- 
ióval ellátott törvényjavaslattal álljon elő a t. házban ? 
ilső sorban azt kell kérdeznem, hogy ha már valaki 
onstitutiv elem gvanánt beveszi azt. hogy az, aki más- 
ak kizárólagos használati joggal ellátott védjegygyei 
>gtalanal forgalomba hozott árut, ezt tudva forgalomba 
ózza csak akkor büntettetik, ha az illető ezt tudta, 
liért nincs gondoskodva arról, hogy ezt mindenki meg- 
adhassa, hogy az védjegygyei van ellátva. De azután 
ziveskedjék nekem jogász, vagy akár az igazságügy- 
liniszter ur maga megmondani, hogy ily körülmények 
özött mikor bizonyítsam én valakivel szemben azt, 
pgy ő tudva jogtalanul tesz közzé valamit ? Én azt 
iszem, hogy a védjegy-oltalmat lehetetlenné tenni e 
ét szóval „ezt tudva" teljesen lehetséges, mert csak 
2t a két szót kell a törvényben meghagyni, hogy e^et- 
^n esetben se lehessen kimutatni, hogy valaki védjegy- 
Amisitást követett el. 

Ha az vétetik t. ház alapul, hogy csak a szabály- 
zerüleg lajstromozott és közhírré tett promulgált véd- 
^P>y^el él valaki jogosulatlanul vissza, amint ezt a 
13. S-a mondja, ennek van értelme, de igy nem lesz gyetlen egy vádlott sem, aki ne azzal kezdje a véde- igy. 
ezdji 22 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

kezesét, ho^ ö nem tudta. Ez annyit jelent, mint az 
edictum teljes horderejét lerontani, mert ezentúl nem 
lesz elégséges bizonyítani, hogy közzététetett az ipar- 
j^gy védelme, de még külön be kell bizonyítani az 
illetővel szemben azt is, liogy ő ezt tudta ; ami teljes 
lehetetlenség, mert ehhez elég a tagadás. 

Lehetséges t. ház ez egy esetben, akkor t i., ha 
az int^ eljárást akarják életbe léptetni. E szerint egyszer 
szabad hamisítani, de ha rajta kapják, akkor figyelmez- 
tetik, mert máskülönben e két szónak — ezt tudva — 
meggyőződésem gyakorlati értéke nincs. 

Kérdem továbbá t. ház, hogy helyes dolog-e, ha 
egy törvény azt mondja — nem is vitatkozva a felett, 
hogy helyes-e, hogy 2000 frt büntetéssel megelégszik 
az addigi törvényes dispositio helyett — hogy visszaesés 
esetében ha az utolsó Düntetése után 10 év el nem telt 
— öregbíttetik a büntetés. Én ezti a létező törvénynyel 
ellenkezőnek tartom. Miről van szó ? A visszaesés- röl 
súlyosított minősített alakról való büntetésről. Igen, de, 
miKép akarja,, ezt tenni. Tiz esztendő alatt, ha ismétlést 
követett el. Ámde t. ház itt vétségiől van szó még pedig 
az uj törvény szerint sui generis vétségről, amely a 
büntető törvény 105. § szerint három év alatt elévül 
sőt ennél súlyosabb büntettek is öt év alatt évülnek el. 
Mi értelme van tehát annak, hogy míg az elévülés 
joghatálya 3 évig tart, vagyis egy vétségnek büntethetése 
3 év alatt elévül, addig itt egy vétséggel s^zemben 10 
évre terjesztessék ki az elévülés joghatálya. Ez annyit 
jelent, hogy tiz évig válik valakire nézve sulyosjLtóvá 
azon körülmény, hogy egyszer el volt Ítélve. Ámde 
ha egyszer el volt Ítélve és nem fogták el, vétség- 
esetén három év eltelte után már a büntetés kiált 
lására se lehet kényszeríteni, mert maga az itéle- 
három év alatt elévül. 

De a törvényjavaslatban azon rendelkezés is 
foglaltatik, hogy a 23—24. §-ban határozott vétségek 
megbüntetése Horvát-Szlavonországban is a királyi 
törvényszékek hatáskörébe tartozik. Ezzel nincs meg- 
mondva, hogy Magyarországon hova tartozik, csak az 
„is" szó van benne, amiből combinálható, hogy Magyar- 
országban is oda tartozik. Igen, de ha a büntető törvény- 
könyv 413. §. ezzel a törvénynyel hatályon kivül helyez- Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 23 

tetik és ha ezzel kapcsolatosan az életbeléptetési törvény 
39 — 40. §. utalok, akkor már kiesik itt a hivatkozás, 
tehát okvetlenül világosan meg kell állapítani, hogy 
ezen itt megalkotott sui generis vétség tekintetében, a 
jövőre is a törvényszék mint büntető biróság lesz 
illetékes Magyarországon. Ezt világosan ki kell fejezni, 
különben zavar támad. De általában helyes-e ha ezen 
vétség competentiáj át a kir. törvényszékekhez utaljuk. 
Én nem tartom helyesnek. Hiszen tudjuk, hogy a büntető 
járásbíróságok 6 havi fogház büntetésekig hozhatnak 
Ítéletet. Vájjon miért ne lehetne a büntető járásbíróság 
ily pénzbirsággal büntetendő vétséggel szemben is 
compentens? Miért ne lehetne, különösen az adott 
esetben, midőn az ily delictumoknál a legegyszerűbb 
kérdés vár a bíróra, mert a biió nem hoz a jog, hanem 
a tény kérdésében Ítéletet, amely a szakértők vélemé- 
nyein nyugszik. De még ha a jog kérdéséről is volna 
szó, ha például nemzetközi szempontból kellene azt a 
kérdést megvitatni, hogy egy állam viszonosságban 
van^e velünk, e kérdésre világos törvényeink vannak. 
Azt hiszem, hogy a büntető járásbíróság sokkal 
hamarabb hozhat ítéletet ily kérdésekben, mint 
a complicált eljárású törvényszék, ahol évekig húzó- 
dik egy per, holott itt a íőkövetelmény a gyorsa- 
ság volna. 

De vájjon az is jog, ha azt mondjuk, hogy a 
büntetőbíróság hatáskörébe utaliuk a kártérítési meg- 
állapítást és kimondjuk törvényben, hogy a kár nem 
lehet több 5000 frtnál? Ez a jogállam követelménye? 
Mi értelme van 1-szőr is annak, hogy azon büntető 
jogi princípiumot is megváltoztassuk, hogy büntető- 
bíróságok magánjogi kérdésekben, a kár mennyiségére 
csak akkor hozhatnak ítéletet, ha a perben álló felek 
között a kár mennyisége tekintetében diíferentía nincs. 
Ha ilyen véleményeltérés nincs, akkor hozhat a büntető- 
bíróság a kár mennyiségére nézve is ítéletet ; de minden 
más esetben, ha diííérentía támad a panaszos és vádlott 
között a kárkövetelés mennyiségére nézve az én eddigi 
tapasztalatom és jogi gyakorlatom szerint csak a polgári 
bíró elé való utasításnak lehet helye és nem lehet 
helye annak, hogy a crimínális bíró határozzon magán- 
jogi kérdésben. 24 Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

De ha mégis megeDgedem azt, hogy a kártérítés 
kérdésében a büntetöbiróság határozzon végérvényesen, 
vájjon mi értelme lehet annak, ha a kárt ^JOO frt maxi- 
mumban határozza meg. Hány esetet mondjak a t. 
miniszter umak, ahol a jogoltalomban részesülő gyáros 
csak 4—5 év múlva tudja meg, hogy visszaélnAk az ö 
védjegyével és mikor nem 5000, hanem 50 ezer írt kára 
is lehet csak egy articulusnál, például pezsgőnél ? Van 
akárhány olyan áruczikk, melynél érdemes lesz megresz- 
kirozni az 5000 frtot, mert 100,000 frt hasznot csinál 
magának belőle. Már most a pénzbüntetés lesz 2000 £rt, 
a kártérítés 5000 &t, összesen 7000 írt. Nagyon sok 
olyan embert tudnék előállítani, akik megcsinágák azt a 
gescháftet, hogy elitéltetik magukat 7000 frtra, mert 
25 — 50^000 írt hasznuk lesz mellette. 

Már, hogy a büntető törvénynyel ily speculatáót 
engedjünk meg épen Magyarországon, méltóztassék meg- 
gondolni, hogy helyes-e ez ? De tovább megyek a jogi 
téren. Itt delictum sui generis, vétségről van szó. A 
vétség kísérlete a büntetőtörvény 67. §. szerint csak 
akkor büntethető, ha a törvény azt világosan büntetni 
rendeli. Ily bölcseséggel esett meg, hogy nálunk a csalás 
vétsége 50 írton alul nem büntethető ; mert elméltóz- 
tattak felejteni kimondani, hogy a csalás vétség kísér- 
lete büntetendő. így tehát aki 50 frton alul csalni próbál, 
az* nem büntethető. 

Én nem tudom miként gondolkozik a t. bizottság 
ezen kérdésre nézve ; nem tudom, akarja-e ezen vétség- 
kísérletet büntetni avagy nem ; de azt képzelni se tudom, 
hogyha egy typografus könyvnyomdász hozzáfog ahhoz, 
hogy hamis védjegyeket gyártson és ha ö a kísérlet 
előkészítő stádiumában tetten kapatik, hogy az büntet- 
hető ne legyen. Ezt józanul hinni se akarom. És tovább 
menve akarja-e a t. ház a vétség kísérletét büntetni 
^VAgy sem. Ha akarja, akkor a büntetőtörvény 65. §. 
fogva, teltétlenül fel kell venni, hogy ezen vétség kísér- 
lete büntetendő. Ha nem akarja, úgy egészen más dolog, 
akkor igen természetesen ez a dispositio felesleges. 

De van ezen törvényjavaslatnak büntetőjogi szem- 
pontból még egy pontja. Nem akarok bővebben kitérni 
arra, amit kifogásolni akarunk és ez, hogy nálunk már 
uzussá kezd válni, hogy minden jogi esetekben a minisz- . Képviselőházi tárgyalás. PolÓDyi Géza. 25 

terekre bizatik a végső döntés. Ez esetben tovább mennek 
a javaslatnál, nem is akarnak alsóbb fórumot, minek is, a 
miniszter elég bölcs arra, hogy ítéletet hozzon. A mos- 
tani miniszter elég bölcs és igazságos, elismerem; de 
vájjon aki utánna jön, olyan lesz-e? Ez más kérdés. 
Méltóztassék megmondani, hogy helyes-e igazságügyi 
politikai szempontból, hogy minisztereket, a minden 
országban végső fórumokat, első utolsó egyetlen fórummá 
tegyünk valamely kérdésben, különöse a oly esetben, 
f^ogy bármilyen okos, bölcs, erélyes, igazságos legyen 
is a miniszter, bárminő védjegy kérdésben, soha más 
Ítéletet nem hozhat, mint úgy, ha meghallgatják az 
iparkamara védelmét Hozhatunk-e példákat másra ? No 
hát mi értelme van annak mikor úgy van, hogy az ipar- 
kamara véleménye alapján hozatik meg az ítélet, hogy 
a miniszter hozza azt r Sokkal nagyobb megnyugvássád 
fogadnám azt, hogy az iparkamara legyen a végső fórum 
a kérdés végleges eldöntésénél; de ha úgy fél vagy fázik 
a miniszter úr az iparkamarák ítéletétől, legalábo első 
fórumban adja meg nekik az itélhetés jogát azon kér- 
désre nézve, melyet ők ellenőriznek, ők lajstromoznak 
és a melyben ők hivatottak arra, hogy kereskedelmi, 
ipari és termelési szempontokból megbirÚják a helyzetet. 
Hát ily kérdésben ne legyen judicaturája a kamarának ? 

Mindezen szempontok olyanok, melyek megérde- 
melnek, erős meggyőződésem szerint meg is érdemlik, 
bogy a törvényjavaslat, amelynek annyi hézaga van, 
legslább érettebb megfontolás tárgyává tétessék és hozas- 
eéJk öszhangba az, egyéb törvényeinkben letétemé- 
nyezett elveinkkel és az igazságszolgáltatás helyes 
elveivel. 

Nem fogom hosszasabban fárasztani a t. ház 
türelmét, ha a többség a törvényjavaslatra nézve más 
véleményen volna és azt általánosságban elfogadván, 
a részletes tárgyalásba bocsátkoznék, hogy részletes 
módosításokat hozzak javaslatba, mert mint független- 
ség^ párti képviselő nem vagyok oly helyzetben, hogy 
önöknek oly módosításokat tudjak javaslatba hozni, 
melyeknek első feltétele vájjon tetszenek-e az osztrá- 
koknak avagy nem. (ügy van! szélsőbaloldalon. Ellen- 
mondás jobbfelől.) Önök bölcsesége fog dönteni vájjon 
helyeslik e észrevételeimet avagy nem. Méltóztassanak 26 Képviselőházi tárgyalás. Neumann Ármin. 

e kérdést egész objectivitással megfontolás tárgyává 
tenni és ha úgy találják, hogy ilyen nevezetes magánjogit 
eminens közjogi és fontos kártérítési kérdéseket érintő 
törvényjavaslat megérdemli, hogy a ház szakközege^ 
az igazságügyi hizottság megkérdeztessék, méltóztassanak 
az iránt annál is inkáhb intézkedni, mert e törvény- 
javaslat szövegezésében is olyan szerencsétlen ha 
egyébért nem, a szövegezés szempontjából is érdemes 
volna a bizottsághoz utasítani. 

Böviden oda concludálok, hogy közjogi szempont- 
ból se fogadjuk el e törvényjavaslatot, de kérjük a t. 
házat, hogy amennyiben eme felfogásunkban nem osztoz- 
nék, méltóztassék a javaslatot az igazságügyi bizottság- 
hoz visszautasítani. (Helyeslés szélsőbaloldalon.) 

Szathmári György jegyző : Neumann Ármin. 

Neumann Ármin : T. ház (Halljuk !) azon ellen- 
vetésekkel szemben, melyek e törvényjavaslat ellen a 
túloldalról tétettek, engedje meg a t. ház, hogy én is 
úgy a törvényjavaslatra általában mint az ellene felhozott 
érvekre néhány észrevételt tegyek. (Halljuk I) 

Polónyi Géza t. képviselő úr kiemelte közjogi 
szempontból is azon aggályokat, melyek a törvény- 
javaslat ellen felmerültek, erre nézve bátor vagyok 
figyelmeztetni a t. képviselő urat, hogy az 18b8-iki 
nemzetközi egyezménynek, melybe ma Ausztria-Magyar- 
országot kivéve, minden nemzet belépett negyedik 
pontja értelmében a védelem azon külföldi védje- 
gyekre is vonatkozik, melyek belföldön lajstromozva 
nincsenek és csak bizonyos idö alatt lajstromoztatnak. 
Ez az elv tehát oly nemzeteknél ki van mondva, melyek 
egymással semmi közösségben sincsenek annyival inkább 
szükséges ez nálunk, kik a szomszéd állammal szoros 
összefüggésben állunk. 

Ami Polónyi Géza t. képviselő ur egyéb észre- 
vételeit illeti, megjegyzem, hogy a törvényjavaslat 
gyakorlati szempontból indul ki és gyakorlati utón 
kívánja azon panaszoknak elejét venni, melyek az eddigi 
állapotok ellen olyan sürün felhangzottak. Közönbös 
ennélfogva, hogy az egyes szakaszok elméletileg és 
jogilag, hogy construálhatók, közönbös nemcsak azért, 
mert az elméletnek s jogi constructiónak az élethez 
kell simulnia s nem megfordítva, hanem azért is közön- Képviselőházi tárgyalás. Neumann Ármin. 27 

bös, mert a törvényjavaslat egy olyan anyagot kivan 
szabályozni; melynek jogi alaktalansága, daczára azon 
nagy irodalomnak, mely felette kifejlődött, még minden- 
ből érezhető. 

Ha kérdem mit lehet gyakorlati szempontból a 
törvényhozótól követelni, a felelet csak az lehet, hogy 
egyrészben a törvényben kifejezésre juttassa, miszerint 
a forgalmi életnek is egyik fŐ postulátuma a valódiság 
és hogy másrészről tekintettel legyen iparunk kifejlet- 
len voltára és ne engedje fejlődő iparunkat a külföldi 
ipar nagy versenyképessége által elnyomni. 

A mit a törvényhozótól várhatunk, az, hogy 
szem előtt tartsa, miszerint a kereskedő, az iparos és a 
gyáros által áruira alkalmazott jegy tevékenységének 
és szorgalmának jelvénye, hogy egyéniségének mint 
egy emanatiója és azért ugy mint az egyéniség maga 
szent és sérthetetlen ; a ki visszaél vele, koczkáztatja 
a kereskedő iparának hirét és jövőjét, hívatlanul bele- 
nyúl üzlete folyásának sorsába; plágiumot követ el 
másnak gazdasági erején és megrenditi azon oszlopo- 
kat, melyeken egész forgalmi életünk nyugszik, a 
becsületet és bizalmat. 

Igaz, t. ház, hogy a szabad verseny kinövései e 
téren oly sokszerüek, hogy azokat bármely spetialis 
törvénynyel fékezni alig lehet, s ezért nézetem szerint 
a védj egy- törvény hátterét kell, hogy egy feladata 
magaslatán álló polgári törvénykönyv képezze, mely 
módot és alkalmat ad arra, hogy az actio doli-val 
visszatoroltassanak magánjogi utón mindezen proteus- 
szerü visszaélések, melyekkel e téren találkozunk. 

Francziaországban, hol két . védj egy- törvény i& 
létezik egymás mellett, melyeknek egyike a nominatiVy 
a másik a figuratív védjegyet tárgyalja, a súlypont nem 
a törvények intézkedéseire, hanem a birói kar széles 
látókörére és éles judiciumára van fektetve, mely a 
concurence deloy-al minden nyilvánulását iparkodik 
elfojtani és jellemző, hogy Augolországban, a hol a 
védjegy régebben a common law szerint szabályoztál ott, 
most az Equiti szempontjai szerint nyer elintézést, a 
lord Chancellor itt azon szerepet játsza, mint a római 
praetor; az angol judicatura sohasem téveszti szem 
elől a kereskedelem ethikai momentumát. A formális 28 Képviselőházi tárgyalás. Neumann Ármin. 

védjegy rendszerét, mely mindent a belajstromozásba 
helyez és az anya^ rendszert, mel^ a jegy forgalmi 
használatára hefyezi a fősúlyt, csak igy lenét egymással 
kiengesztelni. 

A törvényjavaslat határozott haladást jelez, az 
•eddig érvényben volt pátenssel szemben, de haladást 
ielez a sokkal későbbi 1874. -iki német törvénynyel szem- 
ben, s habár a javaslat indokai némely élőn vöket 
kiemel, engedje meg a t. ház, hogy azokat az előadó 
ur tájékoztató előadása mellett is röviden egybefoglaj^jam. 

Mindjárt az első szakasz, mely az egész javaslat 
kiinduló pontját képezi, szerencsés ujitás, am'enyiben 
itt a védjegy egészen tárgyilagositva van; a törvény 
m'ncs telontettel ugy, mint a pátens v. német törvény 
.az alanyra, hanem az árút, mint olyant részesiti véde- 
lemben és ezért a 2. §. ezen alapgondolat következetes 
vkeresztül viteleként jelentkezik, midőn ugy intézkedik, 
hogy mindenki van jogosítva valamely védjegyet 
bejegyeztetni. Itt azon iejlődési processust találjuk fel, 
mely a kereskedelmi jogban is előfordul, hol a régi 
kereskedői jog kereskedelmi joggá vált, a jog alanya 
háttérbe és a jogügylet vergődött uralomra. 

A nominativ jelzések a 10. és 24. §. szerint 
rszintén részesülnek oltalomban és ezen intézkedések 
kiegészítik a kereskedelmi törvény 24. §.-nak azon 
intézkedéseit, melyek a czégbitorlásra vonatkoznak. 

A 11. §. világosan eldönti azon különösen a német 
judicaturában controvers kérdést, hogy vájjon az úgy- 
nevezett etiquettek részesülnek-e törvényes oltalomban 
vagy nem, kimondván, hogy mindaz, ami az áruk meg- 
jelöléséről mondatik, az az &uk csomagolásain, tartályain, 
l)oritékain és az efféléken használt megjelölésekre is áll. 

Nagy haladást látok a törvény azon törekvésén, 
hogy ne csak a védjegy használatára jogosult egyén 
óvassék meg a károsítástól, hanem, hogy az áruk 
integritása a közönségnek s az összforgalomnak váljék 
Jiasznára. Az eg3ák védelem épp oly jogosult mint a 
másik, és ha bizonyos tekintetben létezik is a kettő 
között coincídentia, ezen coincidentia megszűnik akkor, 
midőn a jogosult a jegyet belajstromozni elmulasztja. 
Mig tehát a javaslat 3. §-a e czélra való tekintettel 
megtagadja ezen oltalmat oly jegyektől stb., melyek a Képviselőházi tárgyalás. Neumann Ármin. 2^ 

fogyasztó közönség fébevezetésére alkalmasak, a 6. §. 
bizonyos áruk tekintetében a forgalomba hozatal előtti 
etiquettirozást és bejegyzést kötelezőleg előirja. Én meg- 
vágok győződve arról, hogy a 6. §. intézkedése keres- 
kedeleniügyi kormányunk által felhasználva, iparunk 
egyes ágait nagy lenaületre fogja hozni. 

A íavaslat súlypontja belajstromozási és büntetd^ 
intézkedéseiben rejlik. A mi a belajstromozást iUeti, az a 
javaslatban nem bir ugy, mint a franczia törvényben^ 
declarativ, hanem constitutiv jelleggel, vagyis a kizáró- 
lagos használati jogot csakis a belajstromozás adja meg,, 
és ez az angol törvénvtől is különbözik, mely a be- 
lajstromozástól csupán a keresetképességet teszi mggővé. 
Megvallom, hogy jogi és elméleti szempontból nem igen 
lehet megbarátkozni azzal, hogy a bejegyzés formális 
momentuma képezze az egész oltalom sarkpontját, 
tekintve azonban^ hogy ez idö szerint még egy codifícált 
törvénykönyvvel nem birunk, legczélszerübb a belaistro- 
m.ozásnak constitutiv jelleget adni, s ezáltal a bíróságnak 
is az itt előforduló kérdések elintézésénél biztos tám- 
pontot nyújtani, e mellett természetesen hatálvban 
maradnak a kereskedelmi törvénynek a czégekre és az 
ipartörvénynek idevágó intézkedései, és épségben maradt 
súlyosabb beszámítás alá jövő esetekre a büntető 
törvénynek a csalásra vonatkozó intézkedései. 

A mi a belajstromozási eljárást illeti, a javaslat 
szakitott a tiszta bejelentési rendszerrel, melynek a 

Í)atens, a franczia és német törvény hódol, hanem el- 
bgadta az elővizsgálat! rendszemek egy nemét, t. i. az 
értesítéssel egybekötött elővizsgálatot. Ezen rendszer 
felett discutálni lehet, mert hiszen az egész belajstromo- 
zási eljárás a czélszerüség kérdése. Nézetem e tekintet- 
ben az, hogy a lajstromozás központosításával, a tiszta 
bejelentési rendszerrel, mely annyi pernek, annyi bizony- 
talanságnak kútforrása, szakítani kellett. Mert a 
lajstomozás centralizálása nemcsak az egyöntetű eljárást 
segíti elő, hanem technikailag iskolázottabb személyzetet 
is teremt, mely az elővizsgálatra is alkalmasaob. A 
német és franczia törvény, miután a lajstromozást nem 
centralizálta, megmaradt a tiszta bejelentési rendszernél. 
Helyesen ;^llemzi Kohler ezen eljárás előnyeit, midőn, 
azt mondja : ,,Eine gut organisirte Prüfungsbehörde ist 30 Képviselőházi tárgyalás. Jellinek Arthur. 

ein grosser Segen, sie verhütet grosse Verluste, lang- 
^wLerige Processe, sie erspahrtruinöse Gescháftsstokungen, 
die bei langwierigen Processen un vermeid lich sind, sie 
hat überhaupt allé Vortheile, die einegesunde Preventive 
hat gegen eine nachtráglich störende, ofc vernichtende 
Repression.* 

A büntető eljárást illetőleg előnyös ujitás, hogy 
most már nem az iparhatóság, hanem a törvényszék 
illetősége alá tartozik a védjegyügy. 

A mi magukat a büntető jogi intézkedéseket illeti, 
AZokra voltam bátor már reflectáJni. 

Ezekben, t. ház, összefoglaltam azon előnyöket, 
azt a nagy haladást, a melyet én az eddigi állapottal 
szemben és a törvényes szabályokkal szemben fenforogni 
látok s ezért a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom, (Elénk helyeslés jobbfelől). 

Josipovich Géza jegyző : Jellinek Arthur ! 

Jellinek Arthur : T. ház ! (Halljuk.) Polónyi t. 
képviselötái'sam a tárgyalás alatt levő javaslatot, beható 
birálat tárgyává tette és annak el nem fogadhatóságát 
két okra vezette vissza. Az egyik elvi, közjogi ellenvetés, 
a melyet annak elfogadhatása ellen felhozott, a másik 
a törvény lényegéből merített és annak egyes intéz- 
kedéseire vonatkozó kifogásai. 

A mi a közjogi ellenvetést illeti, azt hiszem azok, 
akik a kereskedelmi és vámszövetséget, mint érvényben 
levő törvényt elfogadják — és a t. képviselő ur is annak 
tekinti — azok a jelen törvényjavaslatnak tárgyalása és 
elfogadhatása ellen közjogi ellentvetéseket nem hoz- 
hatnak fel. (Elénk helyeslés jobbfelől). 

Mert a kereskedelmi- és vámszövetség 17. sza- 
kasza világosan kiköti, hogy az áru védjegyekre vo- 
natkozó rendszabályoknak jövőben eszközlendő meg- 
változtatása közös egyetértéssel viendő keresztül. É 
rendszabályoknak megváltoztatása feletti határozathoza- 
tal és döntési jog, habár közegyetértéssel a magyar tör- 
vényhozást illeti meg, s igy nem állítható, hogy ezen 
törvényjavaslatnak elfogadása által ujabb közösügy, a 
védjegy közös ügye teremtetik meg, mert a jelen tár- 
gyalás alatt lévő törvényjavaslat által az al^kp érintet- 
lenül fennmarad, csak magát a tárgyat szabályozó Képviselőházi tárgyalás. Jellinek Arthur. 31 

szabványoknak egyik s rnásik irányban való megvál- 
toztatása forog szóban (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

Migön a közjogi ellenvetésekre ezt vagyok bátor 
megjegyezni, a magam részéről is ezen esetből kifojólag 
egy közjogi megjegyzést teszek, mely ugyan nem függ 
össze szorosan a tárgygyal, de azzal vonatkozásba 
hozható. (Halljuk!). 

A kereskedelmi- és vámszö vétség megjelöli azon 
táreyakat, melyek közös egyetértéssel képezik az el- 
intézés tárgyát. Ezek között felsorolja a jelenleg tár- 
gyalás alatt lévő törvényjavaslat anyagát is, de fel- 
sorolja többek közt a tengeri hajózás ügyét is és éppen 
ennek tárgyalása alkalmával az osztrák parlament oen 
oly nézetek nyertek kifejezést a többség részéről, mintha 
Magyarország ezen tárgyaknak szabályozásával büntető 
jogi tekintetben is köteles volna ugyanazon elveket, és 
intézkedéseket alkalmazni, mint Ausztria. 

Mi a magunk részéről a kereskedelmi- és vám- 
szövetség ily értelmezését nem fogadjuk el, és anuak 
hangsúlyozását azért tartottam szükségesnek, mert még 
a túloldalról is azzal a váddal illettetünk, hogy a köz- 
jogi törvénynek épségben tartása és abban Magyar- 
ország biztosított jogai iránt kellő érzékkel nem birnánk. 
Ezen szempont vezérel engem ugyancsak ezen törvény- 
javaslat tárgyalásánál. 

A mik a közös érdekeltség tárgyát képezik, azok 
egyedül kereskedelmi szempontok. Ami ezen túlmegy 
magánjogi v. büntetőjogi szempont és nem a közös 
egyetértés, hanem az önálló elhatározás és döntésjogát 
képezi. És ezen álláspontot szükségesnek tartom han- 
goztatni, hogy e tekintetben Magyarország szabad in- 
tézkedési és döntési joga fenntartandó és ezen elvbői 
kiindulva, a részletes vita alkalmával egyes módosit- 
vány okkal magam is bátor leszek fellépni. 

A mi Polonyi Géza t. képviselő társam másik 
kifogását illeti az a törvényjavaslatnak jelenlegi tár- 
gyalására vonatkozik. Nem tartotta eléggé elő készítettnek, 
s ha jól értettem felszólalását, azt kivánta, hogy a 
törvényjavaslat az igazságügyi bizottsághoz utasittassék. 
Sajnálatomra ezen kérelméhez, a magam részéről nem 
járulhatok hozzá ; nem járulhatok pedig azért, mert 
nem lehet döntő, mérvadó, hogy az egyes törvénj^- 82 Képviselőházi tárgyalás. Jelűnek Artliiir. 

ÍAvaslatokban kifejezésre jató különböző szempont 
legyenek azok, magánjogi, crazdasági, vagy r' ^ 
szempontok aszerint, amint ezek töt^é-kerésbl 
nvesülnek, a tőrvényjavaslatok előkészítés vé^tt bizott- 
Ságokhoz utasíttassanak, melyek ezen kérdés tárgyalásán 
bivatvák. Ha mi ezen gyakorlatot követnők,akkor vajmi 
kevés törvényjavaslat íenne olyan, a melyet nehán; 
bizottsághoz utasítani nem kellene. (Helyesl& jobbfelől.) 

De elvi szempontból sem járulhatok hozzá s u 
indok, mely engem e tekintetben vezet, a következő: 
(Halljuk !) Nem osztom és nem oszthatom s a parlamenti 
egészséges élet érdekébe nem tartom helyesnek hang- 
súlyozni azon szempontot, hogy a törvényjavaslatokat 
ércíemlegesen tárgyalni e házban nem lehetne, ha azok 
megelőzőleg egyes bizottságokhoz nem utasíttattak. 
(Igaz! Ugyvan! jobbfelől.) 

Az én nézetem szerint az egészséges parlamenti 
élet súlypontja ellenkezőleg a parlamenti összülésekben 
rejlik, nem pedig a bizottsági tárg^ral ásókban, mert a 
bizottságokban a ház minden tagjának nincs módja 
és alkalma az egyes tárgyakhoz hozzászólani és ha azon 
elv érvényesülne, nogy itt a házban a törvényjavaslatok 
lényegét megváltoztató újításokat behozni és elfogadni 
nem lehet; akkor ennek eredménye az lenne, hogy * 
ház teljes ülésre csak arra hívatott, hogy az egyes 
törvényjavaslatokat egyszerűen csak megszavazta. (Igaz! 
ugyvan! a jobboldalon. Felkiáltások a szélső balröl: 
ifgy sem tesz egyebet.) 

Ami a képviselő umak magára a tárgyra vonat- 
kozó egves észrevételeit illeti, azok érdeme felett most 
nem nyilatkozom, mert az annyi volna, mint az általános 
vitából részletes vitát kelteni. A képviselő ur mag* 
mondotta, hogy nézeteit elő togja terjeszteni módosit- 
ványok alakjáoan .... (Közbeszólás a szélsőbalról 
Ellenkezőleg mondotta.) .... Ha ellenkezőleg mondotta, 
ha nem teszi, nem panaszkodhatik. hogy mi csak 
obiective akarjuk megvitatni az általa előterjesztendő 
modositványokat. Én legalább a magam részéről a leg- 
nagyobb tárgyilagossággal szóUottam volna hozzá, t* 
nézeteit módositvány alakjában terjesztette volna s a 
mennyiben azok helyesek, el is fogadtam volna (He- 
lyeslés jobbfelől. Ellentmondás a szélsőbalon.) Képviselőházi tárgyalás. Jellinek Arthur. 88 

Én a magam részéről kérem a képviselő urat, 
legyeid szives engem támogatni azon modositványok 
tekintetében, a melyeket jelezni bátor voltam s az 
illető szakasznál kellő alakban előterjeszteni is bá- 
tor leszek. A mi engem felszólalásra indított az bizo- 
nyos általános szempontok kiemelése, melyeket már az 
áftalájios vitánál felemlitendőnek tartok, részint a kérdés 
jelentőségénél, rézzint horderejénél, részint netalán 
egyes más kérdésekkel való kapcsolatánál fogva, 
(Halljuk !) 

Kifogásaim e tekintetben különösen a törvény- 
javaslat 3-ik fejezetére vonatkoznak. A tör vén vj avaslat 
ugyanis szerény felfogásom szerint nem visszi keresztül 
következetesen azon alapgondolatot, a mely a védjegyek 
oltalmát a magánjogi szempontból tartja megállapítandó- 
nak ; mert akár tekintsük a védjegy kizárólagos hasz- 
nálatára vonatkozó jogosítványt, mint iparjogositványt, 
akár mint szellemi tulajdont, akár miként határozzuk 
meg annak lényegét : a magánjogi szempontok döntők 
annak szervezetében a védelemben, a melyet az e^es 
jogosítottnak nyújtunk, (ügy van !) A magánjogi védel- 
met a javaslatban kellőleg kifejtve, s a jogokat, a 
melyek az egyes jogosítottakat megilletik, a magam 
részéről kifejezve nem látom. Nézetem szerint a leg- 
szorgosabb és legfontosabb jog pl. az, hogy a jogosulat- 
lan védjegy használatnál az illető sertettnek meg- 
legyen adva azon jog, hogy azon áru, mely a hamis 
'^édjegygyel el van látva elkoboztassék és megsemisit- 
tesék. Ezen jogot nem szabad függővé tenni a büntet- 
hetőségből, mert számos eset forog fenn, a hol a 
büntethetőség megszűnik, bár a jogosított érdeke sértve 
van. (Igaz !) 

De szükségesnek tartom továbbá világos kifejezé- 
sét annak, hogy minden a védjegyre vonatkozó kérdések, 
magánjogi természetüknél fogva a polgári bíróságokhoz, 
büntető jogi természetüknél fogva a büntetőbírósághoz 
legyenek utasítva. E szempontot kell nekünk kidom- 
boritanun£, ebben találom én a lényeget. 

Engedje meg t. képviselőtársam, hogy egyik- 
' másik megjegyzése helyes-e vagy nem, annak vitatásába 
nem bocsátkozom, de a fődolog, melvre közösen töre- 
kednünk kell, ez a magánjogi elemnek teljes kifejezésre 

Dr. Kosa: Védjegy-mustraoltalom. 3 84 Képviselőházi tárgyalás. Jellinek Arthur. 

jutása, ezen szempontoknak megfelelően az illető intéz- 
kedéseknek a törvénykeretébe való felvétele. (Hielves- 
lések !) 

De még egy másik szempont is van — s ebben 
-eltérek a t. képviselő úrtól — s mely vonatkozik a 29. 
szakaszra, a melynek én nagy közjogi jelentőséget 
tulaj donitok, a mely igen nagy horderejével visszahat 
«tz egész bűnvádi eljárásnak jövőben leendő megalkotá- 
sára. (HaUiuk!) 

A 29. szakasz, — értve annak első kikezdését — 
nem emeli érvényre azon szempontot, melyet én a magam 
részéről fődolognak tartok ; t. i. a magánjogi szempontot, 
hanem ezen ügyek elintézését, a kizárólagos használat 
tulajdonát, az átruházását, az elsőbbséget, egyszóval a 
védjegyben rejlő magánjogi elemeket a közigazgatási 
útra tereli. 

£ tekintetben igen szívesen fogom verni a felvilá- 

fositást, melyeket meglehet tanulmányaim e tekintetben 
ézagosak, de megvallom, ujabb törvényt nem ismerek 
sem a continensen, sem Angliában, mely ezen szempont 
által uraltatná magát és ellenkező álláspontot foglalna 
el, azok mindezen kérdések magánjogi jelentőségét el- 
ismerve, azokat a közigazgatási hatóság intézési jog- 
köréből kivéve, kizárólag a biróság hatáskörébe utalják 

De ennek a kérdésnek igen fontos másik közjogi 
következménye is van ; ez, amit bátor voltam mondani, 
összefüggésben van a bűnvádi eljárással. 

A 29. pont 2-ik bekezdésében azt mondja : „Ha 
a bűn vizsgálat folyamán oly kérdés merül fel, melynek 
előzetes eldöntése az előbbi kikezdés szerint a keres- 
kedelmi ipar és földmivelésügyi miniszter hatásköréhez 
tartozik, ez esetben a bűntető biróság az illető adatok 
közlésével e kérdés eldöntésére a nevezett minisztert 
felkérni és határozatának beérkezését bevárni tartozik." 

En azt hiszem, hogy ezen elv talán ugy a jelen- 
legi bűnvádi eljárást szabályozó gyakorlattal, de még 
azon elvekkel is, melyeket a tisztelt kormány az 
eddig benyújtott, habár visszavont bűnvádi eljárási 
javaslatban kifejezett, ellentmondásban van. Elég lesz 
ha azt mondom, hogy ennek hordereje mérhetlen, ha 
ezen elvet ily alakban törvénybe iktatjuk. Most miről 
van szó? A bűntető biróság hatásköréről, a bűntető Képviselőházi tárgyalás. Baross Gábor. 35 

rónak faggetlenségéről, a büntető ítélet függetlensége 
rog szóban. 

A t. kormány által beterjesztett bűnvádi eljárásra 
unatkozó javaslat, melvet a t. igazságügyminiszter ur 
Bszavont, kimondja, hogy a büntető oiróság jelen 
rvényeink szerint határoz, mind a kőz-, mind a magán- 
gi kérdésekben, a melyeknek eldöntésétől függ az, 
»gy létfizik'^ büntetendő cselekmény ? (Halljuk ! Hall- 
k í) Ha a fenforgó esetben jelen kérdésnél ezen állás- 
mtot elfogadjuk, hogy a köz- és magánjogi kérdések 
raejudicialis kérdései eldöntése, a mennyiben ezen 
érdesek eldöntésével kapcsolatban áll egy cselekmény 
intető jogi viszonyainak meghatározása, nem a büntető 
róságot uleti meg, akkor én azt hiszem, a büntető 
Íróság hatáskörét szűkre szorítottuk, sőt a büntető 
élkezés függetlenségének egyik alapzatát elvontuk, 
lelyeslések). 

Ezek voltak általánosságban azon szempontok, a 
ielyeket kiemelni és melyeknek kihatását, s közjogi 
»lle^ét érinteni bátorkodtam ; a magam részéről csiűc 
zt jegyzem még meg, hogy a módositványt az illető 
zakasznál a ház elé fogom terjesztem. (Helyeslés a 
)bboldalon) 

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter : T. ház ! 
BLalljuk !) Azok után a miket ezen oldalról Polónyi t. 
épviselő úrnak válaszoltak, rövidre foghatom a magam 
^Iszólalását s azzal kezdem, hogy őszintén sajnálkozom 

felett, hogy a t. tulodal a törvény' avaslattal szemben 
isszautasító magatartást követ. Sajnálom a dolog érde- 
lénél fogva, mert ezen törvényjavaslat rendelkezései 
iválóan bazánk ipari és kereskedelmi érdekében feküsz- 
ek. Talán nem lesz szükséges bővebben fejtegetnem, 
ogv mily fontos a védjegyek oltalmának rendezése 
gyáltalán ipar és kereskedelemi szempontból. Hiszen 
zt itt egy oldalról sem tagadták, és mindegyik oldalról 
eismerték azt, hogy ezen ügynek a rendezése fontos 
s sürgős is. Ed tehát csak a kérdés sürgősségére nézve 
ivánok még kiemelni annyit, hogy ezen javaslat már 
losszabb idő óta feküdvén a t. ház előtt, annak törvény- 
rőre való emelését az érdekelt körök már rég sürgetik 

azért t. Polónyi képviselő úrnak azon indítványát, 
ttelynéltbgva ezen törvényjavaslat előzetes tárgyalás 

3* 86 Képviselőházi tárgyalás. Baross Gábor. 

végett még az igazságügyi bizottsághoz is utasíttass^ 
eLí'ogadni ne méltóztassék. (Helyeslés jobbfelöl.) £ 
volnék, t. ház, bizonyára az utolsó^ aki azt elleneznén 
hogy valamely törvényjavaslat bármennyi szakbizottd 
előtt társyaltassék, mert épp a miniszterre nézve al 
-egy törvény végrehajtásával van megbizva, csak előnyl 
lehet ha javaslatát minél több oldalról megvilágítsál 
ezen szempontból tehát semmi észrevételem sena voh 
az ellen, hogy e törvényjavaslatot még az igazságüg] 
bizottság is tárgyalja. De tekintettel a tárgynak mi 
említett sürgősségére, s tekintettel arra, hogy a részJ< 
tekben módunkban lesz, a mennyiben a t. képviselő urt 
netalán egyes hiányokra rámutathatnának, ezen hián^ 
kat kipótolni, a törvényjavaslat tárgyalását kell kémen 
(Helyeslés a jobboldalon.) 

A mi a felhozott ellenészrevételeket illeti, t. hi 
azok három csoportra oszthatók. Az első csoporti 
tartoznak a közjogi természetűek, a második csoporti 
tartoznak azok, a melyek a védjegyek lajstromozási 
val állanak kapcsolatban, és a harmadikba tartozna 
a büntető határozatokra vonatkozólag tett megjegj 
zések. 

Ez utóbbiakra nézve részletesen nyilatkozni nei 
fogok : mert azt hiszem a részletes tárgyalásnál alkii 
műnk lesz a benyújtandó módosítások kapcsán a kérdé 
jogi oldalát behatóan megbeszélni, de már most kd 
a következőket megjegyeznem e tekintetben. (Halljuk! 
Az előttem szóUott t. képviselő úr egészen helyesei 
fejezte ki, hogy a büntető határozatokra nézve semmi 
nemű közösség közöttünk és O Felsége többi országi 
között nincsen ; ezeket mi szabadon állapíthatjuk me( 
De bizonyos részleteknél, t. képviselőház, mégis tanácso 
az, sőt szükséges az, hogy intézkedéseink conformistt 
legyenek. Hiszen éppen JFolónyi t. képviselő úr is, midö 
a miniszteri felelősségre hivatkozott, kérdezte, hofi; 
hogyan érvényesülhet a magyar miniszter felelősségi 
a midőn Ausztriában esetleg egészen más eljárás széria 
adják meg az áruvédjegyek oltalmát, mint nálunk; hogyfl 
lehet tehát a magyar miniszter felelős olyasmiért am 
eaj más ország területén másként történik. De t. kép 
viselőház, kétségen Mvül áll az, hogy az eljárás kőrS 
is sokban alkalmazkodnunk kell és czelszerü azért, ho£ Képviselőházi tárgyalás. Baross Gábor. 37 

^hetöleg conformis eljárást honosítsunk meg. (Helyeslés 
»bbfelöl). 

Semmiféle ujabb közösügyet, t. képviselőház, ez 
törvényjavaslat nem statuál ; nem statuál már egy- 
Eertten azért sem, mert az 1878. évi és azóta meg is 
iosszabbított vámszővetségnek 17. czikke e tekintetben 
gészen határozott intézkedést tartalmaz és a jelen tör- 
Snyjavaslat 32. szakasza csak annyit mond ki, hogy 
et, „mennyiben alkalmazandók e javaslat határozmányai 
» l'elsége többi országainak és tartományainak terüJe- 
hte a vámszövetség határozatai szabják meg.* Ujabb 
!özÖstigyet tehát ezen törvényjavaslat nem statuál. 
)e feltéve, hogy statuál, akkor is meg kellene fontolni 
ajjon a t. képviselő úr indokolását a dolog érdeménél 
Dgva helyeseih etjük-e ; mert a t. képviselő úr azt 
aondja: Hja, ez az egész törvényjavaslat a mint van, 
aár a közjogi szempontoknál fogva tejtetőre állítja a 
nurlamentet, felforgatja a parlamentarisniust és közgaz- 
íaságilag sem helyes. Na t. képviselőház, akkor sohasem 
rolna szabad ilyen tárgyban más államokkal szövetséges 
^zonyba lépni. (Igaz! TJgyvan! jobbfelől.) Hiszen 
néltóztassék csak számba venni, hogy a védjegyek 
dtahnára nézve ujabban is kötetnek, sőt körendők 
IBSznek a lövőre nézve is az egves államok között köl- 
isÖQös védelmet biztosító szerződések, mennyivel inkább 
adokolt tehát az, hogy ilyen szerződést oly állammal 
pössük, melylyel közgazdasági tekintetben folytonos, 
Kölcsönös érintkezésben áUunk. (Helyeslés jobbfelől.) 

Azt pedig, hogy egy ily nemzetközi szerződésnek 
megkötése a parlamentet fejtetőre állítaná, a parlamen- 
larismust felforgatná ez egyáltalában nem fogadhatom 
)!' Hiszen t. képviselőház, ha mi a nagy német biro- 
lalommal kötünk egv ily szerződést, a mely szerint 
i>iztositva van a kölcsönös oltalom, Németország is 
^ maga törvényei és szabályai szerint adja meg az 
>ltalmat, mi csak a közösséget bizto^itjuk, ebben 
* törvényjavaslatban pedig meg van mondva az: 
tiogy a közösséget biztosítjuk az oly védjegyek részére, 
Dielyek az illető országban, az ott fennálló törvények 
Szerint szereztettek meg. Igen, de hiszen nekünk is kell 
^ak oltalmat szerezni a magunk védjegyei részére. 
(Ugyvan jobbfelöl.) 38 Képviselőházi táxgyal&s. Baross Grábor. 

Hoffy állunk már most a kérdéssel közg^azdasáj 
szempoDtból. A t. képviselő úr azt moDdja, hogy ka 
fi:azdaságilag hátrányos ez a törvényjavaslat mi ránJ 
Homlokegyenest ellenkezőleg áll a dolog t. képviselő ú 
Eltekintve attól, hogy a védjegy természetét xnéltózti 
tott félreérteni, azt hiszem közgazdaságilag nagy foi 
tossággal bir az, hogy a védjegy minél nagyobb gazdi 
sági területen nyerjen oltalmat (Helyeslés jobbfelöT 
hogy nekünk keresnünk kell azt, hogy a mi általcurl 
adott oltalom más államok területén is biztosittassé 
védjegyeink részére. Mert az, hogy nálimk kevesebi 
védjegy adatik va^y lajstromoztatik be mint Ausztrii 
ban, nem azt bizonyítja, hogy mi a lajstromozás tényén 
vagy oltalmára nézve közgazdasági hátrányban volnáji) 
Ausztriával szemben, távolról sem, hanem ez a mellet^ 
hogy ami kétséget nem szenved, Ausztria ipara sokkil 
r. fejlettebb, bizonyltja azt, hogy ott a lajstromozási 
nagyobb mértékben veszik igénybe, mint sajnos, mini' 
lünk. Nálunk azon a téren kétségkívül némi haladéi 
keU előmozdítani, hogy a lajstromozás tényleg igénjbf 
vétessék, kereskedők, iparosok és termelők által és ed 
lesz hivatva ezen törvény előmozdítani, sőt kellő módotj 
nálunk is meghonosítani. Azt hiszem tehát t. képvís6Í<?^ 
ház, hogy a közjogi és közgazdasági természetű észre^ 
vételei a t. képviselő umak meg nem állhatnak. 

Ami a második csoportot, a lajstromozás tényé* 
nek kérdését illeti, megvallom, nagy figyelemmel kisép 
tem azt, amit a t. képviselő úr egy Ízben mondott^ m 
egy elfogadható indokot sem hallottam, mely engen^ 
azon megyőződésemben megingatott volna, hogy az eni 
vonatkozó intézkedések nemcsak hogy helyesek, hauea^ 
sok tekintetben haladást is jelentenek. 

A t. képviselő úr méltóztatott felemlíteni, hogt 
az sincs a jelen törvényjavaslatban megállapítva, hog^ 
tulaj donképen a lajstromozásért járó díj mik ép szabá 
ly ózandó a két államfél között és azt hozta fel indok ' 
hogy tulajdonképpen ugy áll majd a dolog, hogy 
Ausztriában lajstromozott védjegy oltalommal íog bii 
Magyarország területén is, csak anélkül, ho^ e tekiiH 
tétben iit bármely lépés tétetnék, uagy dii fízettetetl 
volna. Tökéletesen igaz. De nemcsak igy áll a dologj 
mert a magyar védjegy ugyanazon oltalomban fM Képviselőházi tárgyalás. Baross Gábor. 89 

részesülni Ausztriában. Ennek közgazdasági jelentőségét 
én nem fogom bővebben indokolni, de azt hiszem, hogy 
az nem megvetendő. (Helyeslés jobbfelől.) 

A lajstromozás tényeért, a dij kamarának lesz 
fizetendő, ezeket nem az állam szedi, minden egyes 
kamara megtartja a dijiait, ugy hogy e tekintetben a 
viszonosság e két államiéi között semmiféle törvényes 
vagy anyagi sérelmet nem okoz. 

Azt is méltóztatott mondani t. képviselő ur, hogy 
az áru védjegyek belső jelentősége ezen törvényjavas- 
latban kellőleg körvonalozva nincs. Sajnálom t. képvi- 
selő ur, de a törvényjavaslat egyes dispositiói e tekin- 
tetben a kellő választ a képviselő urnák megadják. Az 
ugyanis, hogy a szakaszokban egyes kifejezések tán 
más magyarázatot is engednek, még nem elég ok arra, 
hogy a törvényjavaslat ez irányú intézkedéseinek helyes- 
ségét kétségbe vonjuk ; mert kétségkivül sokszor a 
dolog érdekében fekszik, ho^y a túlságos részletezés 
helyet*, általánosabb, de az illető szakértők által könnyen 
megérthető kifejezések használtassanak. Az 1. §. világosan 
megmondja, mi a védjegy, s azonkivül az első fejezeten 
pontonként végig vonul a védjegy természetének, 
használhatóságának és alkalmazhatóságának meghatá- 
rozása ; ugv, hogy e tekintetben semmiféle kétség fel 
nem merülhet. Az, hogy termelő is meg van emlitve, 
nem okoz semmiféle nehézségeket, hisz ott van a 
kereskedő, az iparos, a termelő. A védjegy főleg a 
forgalomban hozott árunak védelmére szolgál, az áru 
természete pedig lehet különböző, lehet ipari, va^y 
más kereskedelmi leroiény. Ez irányban tehát a részle- 
tezésnak, a kifejezések részletes megállapításának szük- 
sége nem forog fenn, hanem a törvényjavaslat maga 
keUő részletességgel sorolja fel az e tekintetben szük- 
séges intézkedéseket. 

A t. képviselő ur különben némi — hogy azt 
mondjam — erőszakoskodással is él e törvény szaka- 
szainak magyarázatában, mert igen felpanaszolta e 
törvényjavaslat nyelvének hiányos voltát. E tekintet- 
ben nem vitatkozom a t. képviselő úrral. De mit csinál 
pld. a 10. §.-al? A 10. szakasz igy szól: „Más termelő, 
iparos vagy kereskedő nevét, czégét, czimerét, vagy 40 Képviselőházi tárgyalás. Baross G-ábor. 

üzletének megnevezését, az illetők beleegyezése nélkül 
áruk megjelölésére használni tilos.^^ 

Azt mondja, a t. képviselő ur, hogy itt nincs 
megmondva, vajjop csak belföldi kereskedő értendö-e ? 
Itt általában meg van mondva, hogy más czégének, s 
a többinek használata az illető beleegyezéséhez van 
kötve, íődolog az, hogy az illető beleegyezzék sűbba, 
hogy valaki az ő nevét, czégét, s a többit használhassa 
a maga védjegyében, itt a védjegy constructiójáról van 
szó. A t. képviselő ur, a dolognak azon fordulatot adja, 
hogy akkor nem lehet a külföldi árut védelmezni. 

Polónyi Géza : Nem azt mondtam. 

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter, A beszedeti 
melyet a t. képviselő ur elmondott, egyszeri hallásra 
minden részletében me^bonczolni nehéz, de épen e 
részét tökéletesen meglegyeztem magamnak. Nehéz 
minden részletével foglakozni annyival is inkább, minél 
sajátságosabb észjárással bonczoltatik valamely törvónv- 
javaslat (Derültség' a jobboldalon) és minél kevésbbé 
mutattatik meg annak hiányossága, mint inkább azon 
értelmi erő, mely képes nehézségeket találni és éles 
kritikát gyakorolni még ott is, a hol annak helye alig 
van és ahol arra nézve csak szándék forog fenn. 
(Derültség és tetszés a jobboldalon.) A vitatkozás ezen 
módját nem akarom közelebbről megjelölni. 

A részletek megfogják győzni a t. házat arról, 
bogy ami a védjegy &galmáról, alkalmazhatóságájról és 
lajstromozásáról e törvényjavaslatban mondatik, részle- 
teiben is helyes és megáll. A t. képviselő ur azt mondja, 
bogy a 6. §. intézkedéseit helyesli, de csodálkozik azon, 
hogy annak nincs meg a sanctiója. 

Ha nem csalódom, Neumann Ármin t. képvi- 
selő ur már szives volt megmondani, hogy igenis van 
sanctiója, meg van a törvényjavaslatban mondva, hogy 
a 6. §. hatÁrozmányal ellen vétők megbüntetendők és 
mikép. 

Azonkívül, t. ház, a törvényjavaslatnak egy igen 
fontos rendelkezése kerülte el a t. képviselő ur ügyeimét, 
ö különösen az ellen fordult, hogy a vétség büntetése 
ahoz köttessék, ho^y az illető azt tudva követte légyen 
el, illetőleg tudva használta másnak védjegyét. Kétség- 
kívül a védjegyek használata körül felmerülő büntetendő Képviselőházi tárgyalás. Baross GTábor. 41 

cselekmények tekintetében, de közgazdasági és keres- 
kedelmi szempontból is egy nagy fontosságú intézkedése 
van a törvényjavaslatnak, mely azt tartalmazza, hogy 
az illető fél, ki valamely védjegyet belajstromoztatní 
óhajt, a kereskedelemügyi miniszter által előre figyel- 
meztetendő^ bogy ilynemű védjegy lajstromozása már 
kéretett. Ez az előzetes figyelmeztetés igen fontos és 
éppen ezért szükséges — mit különben már a vám- 
törvény is kimond -^ hogy a védjegyeknek központi 
nyilvántartása keresztül vitessék. Hogy e közzététel 
mily hírlapban történjék, az egészen alárendelt kérdés. 
Mint méltóztatik tudni, megjelent a „Központi Értesítő*^ 
A kereskedelmi törvény által elrendelt formában, a 
czégjegyzések számára. Igen, de ez nem czégjegyzés, 
hanem védjegy lajstromozás. 

Azt niszem, kár volna ebben a törvényben ki- 
mondani azt, hogy a védjegv-lajstromozásnak kihirde- 
t4se is a „Központi ÉrtesitÖ^^-ben történjék. Ott fog az 
megjelenni, a hol az leginkább szükséges; e tekintet- 
ben a miniszterek kezét megkötni teljesen felesleges. 

De t. ház éppen az előzetes értesítés és tudósítás 
az, mely leginkábo alkalmas elhárítani azt a vészedéi^ 
met, hogy a védjegyekkel való visszaélés gyakori legyen, 
ott különösen, ahol a szándék az illetőben nincs meg, 
mert a kellő időben figyelmeztetve lesz arra, hogy a 
^^^i^^i melyet keres valamely alakban, törvényes 
formában már létezik. 

Hozzájárul az is, hogy a t. képviselő úr kifogá- 
solta — ha JÓI emlékszem — hogy az illető védjegy a 
kamaránál lajstromozandó be. A törvény azt mondja, 
hogy a belajstromozás érvényére, illetőleg azon idő- 
pontra nézve, a melytől az elsőbbség számítandó, a 
kamaránál történt belajstromozás időpontja mérvadó. A 
t. képviselő úr e helyett inkább a kihirdetés napjától 
való számítást tartja szükségesnek. 

Polónyi Géza: A büntetőség tekintetében. 

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter: Ami a 
büntetőséget illeti, hogy az mely időtől számittassék, 
^ránézve majd az illető brróság fogj a a tényállást megálla- 
pitani. ügy veszem észre, hogy a t. képviselő úr a 
közzétételtől kívánja a büntethetőséget számítani, akáx 
tudva történt a vétség, akár nem. Én erre nem terjesz- 4á Képviselőházi tárgyalás. Polónyi Géza. 

kedem ki ; csak azt akarom kifejteni, hogy a jogvéde- 
lem kezdetéül tényleg csakugyan nem tekinthető más^ 
mint az, hogy az illető fél a kamarában megjelenik, a maga^ 
kérvényét a védjegye lajstromozása iránt benyújtja, aa 
illető kamara a Kérvényt átveszi, a kéirvénv egyik pél- 
dányára a beadás időpontját és a kérvény szamát rávezeti 
és egyúttal a bevezetést eszközli. Ez t. ház, eltekintve 
attól, hogy a vámszövetségi törvényben az erre vonat- 
kozó dispositio már benne van, helyes is ; először 
decentralizálja a bejelentést, mert minden kamaránál 
megtörténhetik a beielentés és másodszor oly kezekbe 
teszi le a lajtromozást, a melyeknek szakszerűsége iránt 
kétség nem lehet. Hozzáteszem, hogy a lajstromozás, 
illetőleg a védj egy- oltalom kezdetének időpontját is 
helyesen szabja meg akként, hogy az kezdődik a kér- 
vény benyújtásának, tehát az illetőnek jelenkezésével. 
Ezeket voltam bátor felsorolni, s egyúttal kifej- 
teni azt, hogy a t. képviselő umak a második csoportba 
felsorolható összevételeit sem tartom indokoltakniüi:, 
s azért ismételten kérem a t. házat, hogy tekintettel e 
fontos törvényjavaslatnak sürgősségére, méltóztassék a 
tőrvényjavaslatot általánosságban elfogadni, hogy annak 
részletes tárgyalása azonnal lehetővé tétessék. (Helyes- 
lés jobbfelöl). 

Elnök: Polónyi képviselő ur kiváiya félremagya- 
rázott szavait helyreigazítani. 

Polónyi Géza,: Minthogy kijelentettem, hogy a 
részletes vitában részt venni nem óhajtok, méltóztassék 
a t. ház mengengedni, hogy szavaim helyes értelmének 
visszaállítása czéljából néhány megjegyzést tehessek 
arra, a, mit a t. miniszter ur mondott. (Halliuk!) 

Én a közgazdasági hátrányt abban látom, miff 
mi 800 frt áruvédelemben részesülünk Ausztriává 
szemben, addig mi 2500, sőt 8000 frt áru véd elmet adunk. 
Mert 60 drb védjegynek lajstromozása per 5 frt, kitesz 
300 frtot, 500 védjegynek a lajstromozása per 5 frt: 
2500 frt. Ez világos. 

A 10. szakaszra vonatkozólag félreértett a t. 
miniszter ur. mert semmi egyebet nem akartam mon- 
dani, mint azt, hogyha csak másnak beleegyezésével 
használható valakinek czége, neve, vagy üzleti czime, 
ezt az intézkedést csak belföldiekre keli szorítani ; mert KépviselÓházi tárgyalás. Szilágyi DezsÖ. 4& 

nem értem, hogy lehetne a szakasz alkalmazását köve- 
telni akkor, ha valaki pl. oly védjegyet akarna hasz- 
nálni, mely Peru-ban használtatik, de nálunk nincs 
bej erezve. 

Szerettem volna, ha megmondja a t. miniszter ur, 
mért téves az a felfogás, hogy a védelmet csak a bel- 
földiekre akartam szoríttatni, a kiknek bejegyzett véd- 
jegvük van, de nem akartam kiterjeszteni oly külföldiekre, 
akikről nem is tudjuk, hogy milyen védjegyük van. 

A mit a t. miniszter ur a közzétételre mondott,, 
első sorban méltóztassék megengedni, hogy a büntet- 
hetőség kezdete meghatározásának nem egyedüli mód* 
jául tekintettem, hanem azt is egyik módjául tekintettem. 
Mivel áll elő a miniszter ur? Azzal, hogy sokkal 
helyesebb ha a szaklapokban tétetik közzé, mint a 
„Központi Ertesitö"-ben. (Egy hang jobbfelöl : Nem azt 
mondta.) Ha azt az elvet méltóztatik elfogadni, az 
egész eaictális rendszer halomra dől, mert akkor aztán 
felesleges Jesz a ^,Budapesti Közlöny,'' felesleges a 
^Központi Értesítő," mint hivatalos lap. Mert ha vala- 
kinek szabad védjegyét közzétenni, oly lapban, a mely- 
ben neki tetszik, a melyet azonban nekem sem nem 
kell, sem nem tetszik elolvasni, minő módja ez a hivatalos 
közzétételnek akár a törvényről, akár a védjegyről 
van szó? 

Miképen lehet tudomást szerezni az oltalmazandd 
védjegy bejegyzésekről? ügy, hogy a hivatalos lapban 
közzétetetik. Úa ezen módja a hivatalos közzétételnek 
mellőztetik, s a büLtetbetőség attól tétetik fiiggÖYé^ 
hogy például vájjon a Báth Károly által szerkesztett 
ipar lapot olvastam e vagy nem, akkor ez bűnvádi szem- 
pontból teljesen lehetetlenség. Azért van a kormánynak 
a hivatalos .orgánuma a „Budapesti Közlöny*^ vagy a 
„Központi Értesítő**, hogy senki se mondhassa, hogy 
nem volt tudomása róla, mert különben feleslegessé 
válik a promulgatiónak minden olyan neme, mely a hiva- 
talos lap utján történik. 

,jízek voltak azok, miket félremagyarázott szavaim 
értelmének helyreállítására felhozni akartam. 

SHlágyi Dezső, igazságügjoniniszter: T. képviselő- 
ház! (Halljuk ! Halljuk !) Méltóztassék megengedni, hogy 
az előttem szólt képviselő ur beszédének azon részére, 44 Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 

Toaely a javaslatban foglalt büntetőjog határozatokat 
érintette, röviden válaszolhassak. (Halhuk!) De mielőtt 
ezt tenném többször érintett két carainális tévedését 
kivánom a t. képviselő nmak helyreigazítani. 

Az első amit a t. képviselő ur töbhször érintett 
az, midőn a t. házat ezen törvényjavaslattól azzal 
szándékozott erjeszteni, hogy ezzel egy uj közöstigy 
alkottatik, holott ez az egész törvényjavaslat — a mint 
kiemeltetett — az Ausztriával kötött vám- és keres- 
kedelmi szerződés 17. czikkelyének egyszerű folyománya ; 
mert ezen 17. czikk elrendeli azt, hogy az áru-, bélyeg- 
es mustra oltalomról fennálló szabályok a vámszerzodés 
tartama alatt csak kölcsönös megegyezéssel változtat- 
hatók meg, s egvszersmind elrendeli azt, hogy mely 
pontok azok, melyek — megint csak a vámszerzodés 
tartamára — kölcsönösen kötik a két államot. Már 
pedig, hogy lehetséges legyen az, hogy ez 1867 : XIL 
it.-cz. értelmében 10 esztendőre valami közős ügy 
legyen, az aztán nem közösügy azt t. képviselő tar- 
i9am sem fogja állítani. Ezt tehát egyszerű szerződési 
viszony Miolyása s elenyészik vagy megujittatik a 
a szerződési viszony megszűntével vagy tovább való 
meghosszabbításával. 

A másik megjegyzés ugy látszik mintha lénvege- 
sebb volna és ha nem ellenvetésképpen hozza fel a t. 
képviselő ur, akkor tökéletesen igaz. Azt mondja t. i., 
hogy ebben a törvényjavaslatban csak oly védjegyek 
oltalmáról kell intézkedni, melyek a mieink, vagy a 
melyeket kölcsönösség alapján a vámszerződés szerint 
tartozunk megvédeni, t. i. azokat a melyek Ausztriáé, 
de ezt az oltalmat külföldre is kiterjeszteni, s a>zokat 
ha bárhol ilyen védjegyek keletkeznek, megvédeni nem 
volna helyes és nem volna czélszerü sem. 

Általában egészen igaza van a t. képviselőtársam- 
nak, s tévedése csak abban van, hogy feltételezi vagy 
azt látszik hinni, mintha a külföldi védjegyek itt meg 
volnának védve ; pedig nincsenek a büntető határozatok- 
han sem, a törvényjavaslat 81. §-a pedig világosan 
mondja, hogy külföldi vállalatok védjegyeinek s egyébb 
analóg jegyeknek megvédésére nézve a nemzetközi 
szerződések irányadók, de mi a kölcsönösség alapján, 
a vámszerződés alapján az ausztriai védjegyek és analóg Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 45 

jegyek megvédésére szerződésileg vagyunk kötelezve. 
iEzeket voltam bátor bevezetésül elmondani. (Helyeslés 
a jobboldalon). 

Szabad legyen most t. ház röviden áttérnem & 
büntető jogi határozatokra. 

T. képviselőtársam, mindenekelőtt kifogást tett a 
23. §. ellen, mely azon vétség tényálladékát állapitia 
meg, midőn valaki jogositatlanul véajegyet bitorol. Es 
két kifogást tett az ellen. Az egyik aboan áll, ho^ a. 
bűncselekmény kriteríTimai közé íel van véve az, hogy 
valakinek tudva keUett elkövetni a cselekményt. Mit 
kellett annak tudnia? Tudnia kellett azt, hogy oly 
védjegyet használt, melyre másnak kizárólagos haszná- 
lati joga van, és ezen felül tudnia kellett azt is, hogy 
ha olyan árut árul, mely ily védjegygyei van ellátva, 
az az áru iogosittatlanul van ellátva ezzel a védjegygyei. 

Ez benne van a törvényjavaslatban, de ha t. 
képviselőtársam azt hiszi, hogy nem ugyanilyen 
praegoansan kifejezve, ez nem vwt benn a régi törvény- 
ben sem, még pedig annak 413. §-ában akkor nagyon 
téved, mert subban is benne van. Ha azt beismeri, hogy 
abban is benne van 

Polőnyi Géza : Nem ismerem be. 

Szüágyi Dezső igazság ügy miniszter : Nem ? Akkor 
mindjárt be is bizonyltom. Imiből áll a 413. §. tény- 
álladéka? (Olvassál 

„Aki valamely áruczikken vagy annak burkolatán 
más belföldi gyárosnak, iparosnak, termesztőnek vagv 
kereskedőnek, czégét, iparjegyét jogtalanul azon czélbol 
használja, hogy a közönséget az áruczikk eredete, ter- 
mészete, minősége iránt tévedésbe ejtse . . . 

Polónyi Géza : Hol van a „tudva" ? (Halljuk 
jobbfelöl). 

Szilágyi Dezső igazságügy miniszter. Ha ezt a 
,tudva"-t t. képviselőtársam me^ akarja találni, szívesen 
kalauzul szolgálok neki mindjárt. (Halljuk! Halljuk! 
balfelől), 

A 413. §. vétséget állapít meg. Minden bűncse- 
lekmény tényálladékára büntetőtörvénykönyv szerint 
az áll, hogy ha nincs odatéve, hogy gondatlanságból 
követtetett el, akkor csak a dolosus szándékos elkövetés 
büntettetik. (Igaz ! ügy van ! jobbfelől). Tehát a régi 46 Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 

törvény szerint valaki csak akkor válik bűnössé, ha 
tettét szándékosan kq vette el. Már most, mikor lehet 
száxiáékosaaL elkövetni azt, hogy jogtalanul használja a 
más védjegyét? Mindenek élött ha tadja, hogy ezen 
védjegv a másé, ha tudja, hogy ezt neki haszaáhii 
joga nincs. 

Folónyi Géza: Mikor tudja? 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Most meniünk 
tovább. Nem csak ezt kell kimutatni, hanem az illető- 
nek a jogtalan használatot bizonyos dolosus, spetiális 
czélzattal kell elkövetnie. S e különös czélzat abban áll, 
hogy a közönséget az áruczikk eredete, természete, 
vagy minősége iránt tévedésbe ejtse. 

T. képviselőtársam tehát látja, hogy a „tudva** 
ezen szakaszban nagyon praegnansan, nagyon hathatóan 
benne van, mert meg a dolus Jspetiálist is megkivái^ja, 
olyan dolus spetiálist, a mely körülmények között 
gyanitható, praesumálható, de nehezen bizonyítható. 
Már ez okból is a 414. §-ban adott védelem nem volt 
elegendő. 

De jól tudom, hogy t. képviselőtársam ezen csak 
először akadt fenn. I^azi fennakadása abban áll, hogy 
azt mondja, hogy a javaslat egy csodálatos törvény- 
javaslat, mert megkívánja, hogy az illető tudja, hogy 
annak használatára jogosítva nincs, de a belajstromozott 
védje^nek közzététele iránt nem intézkedik. 

Ézt a kifogást t. képviselőtársam a törvény- 
iavaslat többi intézkedése ellen megtehette volna, de a 
büntető jogi intézkedés ellen nem teheti. Mindjárt meg- 
mondom, hogy miért? (Halljuk! Halljuk! jobbfelöD. 
Csak legyen t. képviselőtársam azzal a türelemmel, 
mintha mindketten nem csak a ,.tudva," hanem az igaz- 
ság keresésére karöltve indulnánk. 

Polónyi Géza: Azt hiszem nem tanúsítok türel- 
metlenséget. (Halljuk ! Halljuk ! jobbfelől). 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter: Igaza van, 
nem türelmetlenséget, hanem egy kis nyugtalanságot. 

Vájjon, hogyha pl. egyszerűsítés végett az tör- 
ténnék, s a javaslatban fel volna véve, amit képviselő- 
társam kivan, hogy abban a bizonyos értesítőben min- 
den védjegy közzé teendő és egyszersmind fametszet- 
ben le is rajzolandó; ez ezen bűncselekmény tényálla- Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 47 

dékán változtatna-e csak egy hajszálnyit is ? Egy haj- 
jszálnyit sem. 

Tegyük fel, hogy e közzététel nincs meg, mit kell 
az államügyésznek, mit kell a vádlónak hizonyitani? 
Azt, hogy bűncselekmény alkotó elemei megvannak, 
hogy az illető jogosittatlanul használt egy mást illető 
védjegyet és azt tudva használja. És ha a közzététel 
megtörtént volna, mit kellett volna bizonyítani? Nem 
azt, hogy ő megszerezhette volna a tudomást, mert a 
védjegy közzé lett téve. A közvádló nem praesumptiv 
alapján járna és járhatna el, hanem azon positiv tényt 
kellene neki kimutatnia, hogy az illető tudta, hogy a 
védjegy a másé és hogy használatára jogosítva nincsen. 

Nem mondom, hogy a képviselő úr valóban igy 
okoskodott, de akik hallgatták, könnyen abba a téve- 
désbe juthatnak, hogy így okoskodott: ha abban az 
értesítőben mindig megjelennek a védjegyek — és hozzá- 
teszem fametszettel illusztrálva, nogv szemlélhetők 
legyenek — a köz vádló úr igy okoskodnék : minthogy 
a védjegy közzé lett téve, neki tudnia kellett róla ; 
ennélfogva nem kell bizonyítani az alkatelemet, hogy 
tudta. Ez nem igaz. Ahol dolus kívántatik a bűncse- 
lekményben, ott praesumptioval nem dolgozhatunk, mert 
mindenütt bizonyítékokkal kell dolgoznunk. Azért mon- 
dom, hogy a bizonyítékokra nézve mindegy akár benne 
van a védjegy az értesítőben, akár nincs. (Helyeslés 
jobbfelöl.) 

A t. képviselő urnák másik ellenvetése — nem 
jól mondtam — kételye, nem ellenvetése az, hogy nem 
tudja a kísérlet büntettetik- e vagy sem? Engedjen 
meg, bebizonyíthatom ö ellene, hogy tudja, hogy nem 
büntettetik. Bizonyítom saját szavaival. Ö igy nyilatko- 
zott: a büntető törvénykönyv általános elve, mely alá 
a vétség esik az, hogy vétségeknél, a mennyiben nin- 
csen kifejezve az, hogy a kísérlet is büntettetik : a kísér- 
let büntetés alá nem esik, már pedig ez itt nincs kife- 
jezve. A t. képviselő úr hozta fel ezen szabályt, de velem 
nem fogja elhitetni, hogy kételye van, vagy bármely 
jogásznak , kételye lehet az iránt, hogy büntettetik-e a 
kísérlet. (Elénk tetszés jobbfelől.) 

Harmadik ellenvetése a kártérítésre vonatkozott. 
Azt mondja, hogy a 27. §-ban, hogy a büntetőbíróság 48 Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 

a sértett fél által a védjegy dolosus használata folytán 
szenvedett kárért 6000 frtig terjedhető kártérítési ösz> 
szeget állapithat meg. T. képviselőtársam ez ellen két 
kifogást emelt, az egyik : miért állapittatik ez meg bün- 
tető Titon, minek ez a limitás, hogy azt 5000 frtig álla- 
pithatja meg a büntető biróság és azontúl nem? Mi 
történik azzcd a féllel, melynek sokkal na^obb 10 — 20000 
Mnyi bizonyitható kára van? Minő igazságtalanság, 
hogy az illető fél kényszerítve van 6000 írttal meg- 
elégedni ? 

Nos ebben semmi igazságtalanság sincs. A tör- 
vényjavaslatban világosan ki van fejezve, ami ki van 
fejezve más esetekben és a büntető törvénykönyvben. 
Pl. testi sértésekre nézve a dll-ik §-ban. 

Polónyi Géza: 313. § ! 

Szilágyi Dezső igazságüqyminiszter : 811-ik. Meg- 
nézem, ha lehet engedek, (utánna néz a törvény- 
kön3rvben.) Engedelmet kérek, nem engedhetek. 311-ik. 
(Derültség.) Tenát ebben semmi baj nincsen. Itt rend- 
Kivüli előny van (Mozgás balfelől.) Imndjárt megmondom, 
hogy senkinek semmiféle kételye ne legyen s ki-ki a 
legnag;yobb nyugodtsággal fogadhassa el a szakaszt. 

Koppant előny az, ha valaki bűncselekmény ^tal 
magánjogi kárt szenvedett és meg van nyitva neki az 
ut, hogy ne csak büntetőjogi sérelme latoltassék meg, 
hanem magánjogi sérelme is egy és ugyanazon az eh'a- 
rásban végleg elintéztessék azon bizonyitékok alapján, 
melyek a Düntető eljárás czéljaira szükségesek és elö- 
szerezhetők és tudvalevő, hogy azon bizonyítékok alapján 
ez sokszor igen könnyen megtörténhetik, s valóban a 
legnagyobb pedantería volna itt a magánjogi kárpótlást 
kirekeszteni az Ítéletből és azt egy külön polgarí per 
útjára utasítani. (Helyeslés a jobboldalon.) : 

Aki azt hiszi, hogy 6.000 írtnál magasabb kártérí- 
tésre van igénye, az e javaslat szerint nem kívánhatja,, i 
hogy a büntető eljárással az ő kártérítési igényének | 
megállapítása egyesittessék. I 

Ha a sértett íél nagyobb összeget igényel, ezen j 
összeg nagysága érdemes arra, hogy az ügy polgári per 
útjára tereitessék. 

A t. képviselőtársam észrevételei között van azon* 
ban egy, a mely — megvallom — előttem legkevésbbé Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi DezsŐ. 49 

érthető. Ez pedig 'vonatkozik arra, hogy visszaesés ese- 
tében szerinte nem helyes súlyosabb büntetés kiszabása. 

Mielőtt erre nézve nyilatkoznám, legyen szabad 
valamit elvileg elmondanom. (Halljuk! HfQljuk!) Az 
általános büntető törvénykönyv már az első izben con- 
iunctiv büntetéssel sújtja az analóg vétségeket t. i. 3 
hónapig tenedhető fogházzal és 1000 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel. A jelen javaslat az első esetben 2000 
forintig terjedhető pénzbüntetést szab. 

Annak, t. képviselőház, van oka, miért alkalmaz- 
ható az első esetben kizárólag ily nagy pénzbüntetés. 
Ez az ok pedig az, hogv ezen dolosus bűncselekmény 
rendszerint nyereményvagyból történik. A büntetésnek 
tehát olyannak kell lennie, hogy ezt az alapmotívumot, 
mely a bűncselekmény elkövetésére az illetőt rábirta, 
a legérzékenyebben sújtsa. Az ily egyénekre nézve az 
első elkövetésnél valóban a legérzékenyebb s mégis 
megfelelő büntetésnek a nagy pénzbüntetés látszik. 

De egészen máskép áll a dolog akkor, ha ismételt 
elkövetés esete, visszaesés forog fenn. Itt már az elha- 
tározottság és a dolosus eljárás alkatelemének ereje oly 
nagy és az első büntetés hatálytalansága be van bizo- 
nyítva, hogy a conjunctiv intézkedésnek, t. i. szabadság- 
vesztés és pénzbüntetésnek alkalmazása teljesen indokolt. 

Furcsának találja t. képviselőtársam ezt, hogy 
ez bűncselekmény, mely magában véve képez vétséget, 
ha ismételten elkövettetik, súlyosabb büntetés alá esik. 
Ez ellen ő nem szól, de azt mondja: ha 10 éven belül 
történik az elkövetés, akkor büntettetik súlyosan. Kifo- 
gása ez ellen az, hogy a vétségre nézve a büntető 
kereset elévül 3 év alatt, igy mondta a t. képviselő ur ; 
de helyesebben mondta volna, hogy a büntetés végre- 
haithatósága évül el 5 év alatt — és azt mondja, ha 
a büntetés végrehajthatósága elévül 5 év alatt, hogy 
lehet a végrehajtott büntetésnek 10 éven belül még a 
visszaesés által súlyosbító hatályt tulajdonítani? Azt 
csak megengedi a képviselő ur, hogy az általános bün- 
tető törvénykönyvvel ezen javaslatnak legalább az alap- 
elvekre nézve összhangban kell maradnia ; — ott pedig 
ki van mondva pl. a lopásra, csalásra és sikkasztásra, 
hogy aki ezen vétségeket elköveti — bűntettről most 
nincs szó — és 10 éven belül visszaesik, az az valamely 

Br. Kosa: Yédjeg^y-xnnstraoltaloin. 4 '50 Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 

jtnalog delictumot követ el, sokkal súlyosabb büntetési 
fokozat alá esik. Az elévüléssel a visszaesés súlyosbító 
elemének absolute semmi köze. (Igaz ! Ugyvan ! a jobb- 
oldalon.) A visszaesés sulyosbitó eleméről csak akkor 
lehet szó. mikor egészen bizonyos, hogy az elévülésnek 
«emmi némü eleme sincs meg; mert visszaesésről csak 
ott van szó, ahol az illető nemcsak elitéltetett, de bün- 
tetését ki is állotta és a büntetés kiállásától számított 
10 év alatt visszaesett ; mig ellenben, ha ennek valami 
összeköttetése volna az elévüléssel, akkor vag^y a 
kereset, vagy a büntetés vé&^ehajthatósága évült volna el. 
(I^az ! Ugyvan ! a jobboldalon,) De miután ez suppo- 
nSja a végrehajtott büntetést magát, ezt összezavaroi 
az elévülésnél fennforgó elvekkel, alapjában véve két 
együvé nem tartozó kathegoriának összecserélése. (Igaz ! 
TJgyvan! a jobboldalon.) 

Helyes-e vagy sem, egyáltalában a visszaesettnek 
ezen megoldása, erről nem akarok itt nyilatkozni, de 
azt csak át fogja látni t. képviselőtársam, hogy nekünk 
ezen vétség felállításánál és a visszaesés büntetésénéi 
alkalmazkodnunk kellett azon elvekhez, melyek a büntető 
törvénykönyvben, le vannak fektetve. (Igaz ! Ugyvan ! 
Helyeslés a jobboldalon.) 

En azt hiszem ennélfogva, ha egyébb nagy döntő 
érvei nem lesznek t. képviselőtársamnak, a t. ház 
általánosságban is részletekben is nyugalommal elfogad* 
hatja a törvényjavaslatot és ezért azt ajánlom is az 
elfogadásra. (Igaz ! Ugyvan ! Helyeslés a jobboldalon.) 

Polónyi Géza : T. ház ! Ritkán fordul elÖ a 
képviselőházban oly eset, hogy neutrális téren állunk 
és igy közös capacitatipnak a lehetősége absolute kizárt- 
nak nem tekinthető. Én megvallom, azt vártam volna 
az igaz ságügyminiszter úrtól, hogy bizonyos kételyeimre 
néz\re capacitálni fog, a melyekre nézve én igen szívesen 
kapacitáltattam volna magamat. Legnagyobb sajná- 
latomra azonban kénytelen vagyok kijelentem, hogy ez 
a miniszter urnák nem sikerült. (Zaj a jobboldalon). 

Méltóztassék csak megengedni, hogy röviden 
ráutaljak, mennyire szükséges volt azon felszólalás, 
amit én magamnak megengedtem. Csak a kártérítés 
kérdésére szorítkozva, a miniszter ur 5000 frt k&rtérités 
tekintetében nekem tökéletesen igazat adott, azt mondván, Képviselöhájsi tárgyalás. Polónyi Géza. 61 

hogy 5000 frfeon felül tessék magánjogi utón keresni. 
(Közbeszólások a jobboldalon: Benne van a törvény 
^7. §-ában!) De hát 5000 frtig is helyes dolog-e azon 
büntetőjogi elvet megbolygatni, hogy a büntető biró 
csak akkor Ítélheti meg a kártérítést, hogy ha annak 
.mennyisége iránt a perben álló felek közt egyáltalában 
nincsen differentia, mert ezen esetben megítéli a büntető 
bíróság; de most a törvényjavaslat szerint 5000 frtig 
kötelező a büntető bíróság ítélkezése a kártérítés kér- 
désében, vagyis kötelezővé van téve a bíróságra nézve 
5000 frtig az, hogy magániogi pert is folytasson le bün- 
tető perben. Ha az igazsagügyminiszter ur jogi meg- 
győződése szerint helyes, az ellen nekem nincs kifogásom. 
Azonban, a főeltérés köztünk, amit nagyon szeretném, 
ha a többségnek t. jogászai megfontolnának a delíctum 
deternimatiójára vonatkozik. 

Nem akarok én vitatkozni a t. miniszter úrral 
arrói, hogy miről van szó, dolusról vagy csak culpáról, 
mert hisz utóvégre ma már a tudomány a dolus és 
culpa közötti különbséget ugy állapította meg, hogy 
dolus és culpa között az a különbség, hogy egyik a 
szándékosságnak nagyobb, a másik annak csekélyebb 
foka. (Ellentmondások és derültség jobbfelől.) 

Bocsánatot kérek én nem .beszélek a gondatlan- 
ságról, hanem azon igen t. képviselőtársamat, aki' most 
közbeszólott utalom Csemegire, a büntető törvény- 
könyvnek indokolására, hol a dolus és culpa közti 
külömbséget szó szerínt ugy kezdi, hogy csak szándékos- 
ság foka az, mire nézve a kettő között különbség van. 

En hivatkozom en*e az auctorításra, kinek aucto- 
rítása alapján a büntető törvénykönyv törvénybe ik- 
tattatott. 

A dolus és culpa közötti külömbségről van szó 
s nem beszélünk a mulasztás eseteiről. 

Mi a lényege a kérdésnek? Az, hogy helyes 
dolog-e törvény hozásílag, törvényalkotási szempontból 
belevenni egy törvénybe azt, hogy ezt a vétséget csak 
az követi el, aki tudja, hogy jogtalanságot cselek- 
szik és hogy az a védjegye másnak már védve 
van; de azután nem adja meg a módot, hogy 
arról tudomást szerezhessenek, a mit kérdés tárgyává 
tettem. Ha a t. míipszter ur azt mondja, hogy a büntető 

4« 52 Képviselöháai tárgyalás. Polönyi Géza. 

törvénykönyv 411. szakaszában benne van, — a mint* 
hogy benne nincsen — akkor azt kérdem a t. mixdszter 
úrtól, minek máskép szövegezni a szakaszt, ha az, a mit 
ö mond úgyis benne van. Minek hatályon kívül helyezni, 
ha úgyis benne van? 

De nincsen benne és helyesen nem is lehet b enne, 
mert igen természetes a büntető törvénykönyv ádtal ános 
részének — gondolom — második szakaszában ki is van 
fejezve, hogy büntettet vagy vétséget csak az követhet 
el, aki szándékosan követi el, tehát aki tudja azt, liogy 
a törvény azt bűntettnek, vétségnek jelöli meg. Annak 
speciális megjelölése ennéltogva teljesen felesleges. 

De t. ház, havaiamely vétség constitutiv eleme 

gyanánt bevétetik, hogy csak az követi el, aki tudta, 
ogy a jegy védve van és tudta, hogy azt jogtalanul 
használja, aztán megelégszik azzal, hogy ez a védjegy 
csak egy szaklapban tétessék közzé, az nézetem szerint 
nem a gyakorlati élet, hanem a katedra számaira fog 
törvényt csinálni. Mert a törvényben benn van, hogy 
mindenki megtekintheti a védjegyet nem kell annak 
iTiustráját közzétenni, teljesen elég, ha abban a ,,Központi 
Ertesítö"-ben közzé tétetik, hogy ez a jegy védve van 
miután annak leírása, — megjegyzem, hogy titkos leírások 
is léteznek, a melyeket nem közölnek, ezek szabadalmi 
kérdések és a védjegy maga és annak alkatrészei a 
minisztériumban betekinthetők. Ha tehát a „Központi 
Értesítö"-ben megjelenik, hogy egy jegy védve van, aki 
erről tudomást akar nyerni, azt ott megtekintheti. £z a 
külömbség kettőnk között. 

Ha a miniszter ur megelégszik azzal, hogy egy 
meg sem határozott szaklapban közöltessék a védjegy, 
de nem követeli, hogy hivatalos utón szereztessék edic- 
talis tudomás, ha ezzel megelégszik és mégis beleteszi 
a vétség constitutiv eleme gyanánt, hogy valaki azt 
csak tudva követheti el : ez kettőnk közt a külömbség 
, — erre nézve én sem fogadom el, hogy a t. miniszter 
ur engem ebben meggyőzött volna. 

Nem akarok erről hosszabban beszélni, módom 
lesz erre esetleg a részleteknél felelni, de én igen kérem 
a miniszter urat, ne foglalja el azt az exclusiv állás- 
pontot, különösen oly esetnél, mint a milyen a vétség 
kísérlete. Most már tudjuk, mert a t. ígazságügyminisz- Képviselőházi tárgyalás. Szilágyi Dezső. 53 

ter úr kijelentette, hogy a vétség kísérletét hüntetni 
nem akarja: de elÖbb mikor én felszólaltam, a többség 
padjairól igen sokan helyeselték, hogy bizony meg 
kellene büntetni ezen vétség kísérletét is. Mert^ hogy az, 
liogyha valaki hozzáfog ahhoz, hogy tömegesen gyártsa 
azokat a védjegyeket s mielőtt még közzétette, rajta 
vesztett : ne legyen büntethető, a többség nézete legyen. 
én nem hiszem. Befejezésül kijelentem, hogy tudomásul 
veszem, hogy a t. kormány nem akarja e vétségi kísér- 
letet büntetni. Most már értem ezt, de eddig nem értettem. 

Szilágyi Dezső igazságügy miniszter : T. ház ! (Halljuk ! 
Halljak ! T. képviselőtársam kijelentésére kettőt mégis 
meg kell mondanom. (Halljuk !< Halljuk!) Az egyik a 
kártérítés kérdésére vonatkozik. A törvényjavaslat 
27. szakasza világosan kimondja utolsó bekezdésében 
azt^ hogy a polgári magánjog szerint a sértett felet 
megillető kártérítés helyett az utóbbinak kívánatára a 
büntető bíróság 5(X30 frtig kárpótlást Ítélhet meg. 
Ebl>6'l tehát kettő következik. Következik először, hogy 
kárpótlást polgári utón tetszés szerint kereshet mindegyik 
fél ; másodszor, hogyha czélszerübbnek látja, keresheti azt 
ugyanabban a perben, a büntető biró előtt 5000 frtig. 
Annak pedig — a mit különben minden büntető 
perrendtartás bizonyos korlátok közt megengedett, 
togy a sértett fél kártérítési igényeit adhaesió utján 
a büntető perben követelheti, nagy előnye abban áll, 
bogy szükség nélkül egy vitás kérdésből avagy egy 
vitá.s jogviszonyból nem csinálnak kettőt, a mit semmi- 
féle törvényhozás nem tartott feladatának. A másik 
vonatkozik a dolus és culpa közötti controversiára. Én, 
t. báz nem ereszkedem ebbe bele. De ha a t. képviselő- 
társam azt hiszi, hagy van különbség a dolus és a 
gondatlanság közt, de nincsen különbség a dolus és a 
culpa között a büntető törvény szerint, felolvasom a 
75. § t, mely így szól : „Büntettet csak szándékosan 
elkövetett cselekmények képeznek ; ugyanez áll a vét- 
ségekre is" — t. i. hogy csak szándékosan követhetők 
el — „kivéve, ha gondatlanságbSl" — zárjel — „(culpa)'' 
(Derültség jobbfelől) ^elkövetett cselekmény a törvény 
különös részében vétségnek nyilváníttatott." Gondat- 
lanság és , culpa tehát a mi terminológiánk szerint 
ugyanaz. (Élénk derülség és helyeslés jobbfelől). 54 Történelmi előismeretek. 

Miután a törvényjavaslatot ezen vita után 
a képviselőház 1889. évi deczember 8. és 9-ik 
napjain letárgyalta és a förendekháza a javaslatot 
még 1889. évi karácsony előtt elfogadta, 's azt ő 
cs. és apostoli kir. felsége is szentesítette, az 
mint ilyen 1890. évi II. t.-czikk alatt törvény- 
tárunkba beiktattatott. 

Ez a törvény képezi ma védj egy oltalmi 
jogunk fő- és alapforrását, melyet az 1895. évi 
XLI. t.-czikk, a védjegy törvény novella csak 
kiegészített. — Ez a törvény már megalkotása- 
kor is lényeges hiányokban szenvedett, mert 
figyelmen kivül hagyta azt a tényt, hogy azon 
időben egyes külföldi államokkal kötött — már 
előző évekről fenálló szerződéseink (Eszakame- 
rikai Egyesült-Államok és Svéd- Norvégország) 
egyes államok polgárainak olyan védjegyek 
oltalmát is biztosította, a minőkre honpolgá- 
rainknak a kizárólagos használati jog megszer- 
zését mégsem engedte; szóval idegen állam- 
polgároknak több jogot biztosított mint aminő- 
vel honpolgáraink élhettek. Ezen okból de meg 
azért is mert 1892 évben, a velünk ipari és 
kereskedelmi tekintetben szoros viszonyban álló 
Német birodalommal (1892. évi IV. t.-cz.) szintén 
ilyen nagyobb kedvezést biztosító államszerző- 
dést kötöttünk, sürgősen szükségessé tette e 
törvénynek akkép való kiegészítését, hogy ezen 
hiányon kellően segítve legyen. 

E feladatnak kívánt törvényhozásunk meg- 
felelni akkor, midőn a védjegy törvény novellát 
(1896. évi XLI. t.-cz.) megalkotta, a mely 1895. 
évi augusztus 1-én lépett életbe. — Sajnos 
azonban, hogy fél munkát végezve nem tett Történelmi előismeretek. 55^ 

eleget az ipari jogok védelmére alakult nemzet- 
közi egyesület által több izben hangoztatott 
azon követelménynek, hogy ezen fontos, leg- 
inkább magánjogi természetű ügyek intézése és 
kezelése, ugy a mint ezt az 1895. évi XXXVII. 
t.-czikkben a találmányi szabadalmakra nézve 
elrendelte, — egy önálló független szakértő 
hatóság — a szabadalmi hivatal hatáskörébe 
utaltassék ; hanem meghagyta ezen ügyek keze- 
lését továbbra is a jogi tekintetben legalább is 
nem eléggé képzett és decentralisáltan működő 
kereskedelmi- ós iparkamaráknál és a kereske- 
delmi minisztériumnál, melyek szervezetüknél 
fogva legkevésbé vannak hivatva arra, hogy 
magánosok jogi ügyeiben megnyugtató hatással 
intézkedjenek. 

Védj egytörvényeink azonban lényegében 
ipari- és kereskedelmi viszonyainkat teljesen 
Éelégitik. Hogy az helyes alapokon nyugszik, 
hogy a törvény midőn ugy a termelök, mint a 
kereskedők védjegyeinek védelmet biztosít, a 
mellett a fogyasztó nagy közönség érdekeit is 
teljesen kielégíti, legjobban bizonyítja azon tény, 
miszerint a bizalom iránta évről-évre fokozódik 
és ugy a külföldi mint a hazai belajstromozott 
védjegyek száma évről-évre fokozódik, a mit 
leginkább annak lehet tulajdonítani, hogy a 
védjegyek használata ma már nincs az ^iparosok" 
szűk köréhez kötve. 

Ezen állításom igazolásául szolgáljon az 
alábbi statisztikai kimutatás, a mely a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszternek az országgyűlés 
elé terjesztett hivatalos jelentéseiből vett ada- 
tok szerint feltünteti, hogy az 1890—1898. évek- 56 Statisztikai adatok. ben belajstromozott és oltalomban részesülő 
védjegyek évenként a lajstromoztató honossága 
szerint, hogyan oszlottak meg: A védjegy 
honossága 


1890 


l3eleftJst:x?orxxofl5«^ei ^-%r^ | 


I89I|I892 1893 1894 1895 


1896,1897 I898| 


magyar 


Í(fö 


213 

1652 

93 

71 

35 

6 

2 

2 

1 


137 

2074 

131 

56 

47 
5 
1 
5 
5 
1 

1 

1 

1 


231 

1717 

56 

52 

25 

3 

5 

5 

1 

1 


1291*) 

1542 

70 

47 

28 

8 

2 

5 

2 

1 
4 
1 

1 


371 

2083 

148 

92 

76 

16 

12 

14 

2 

2 

1 
1 

5 


350 

2275 

200 

84 

52 

16 

14 

4 

* 


878 

1996 

186 

84 

47 

12 

9 

4 

1 


. 497 

2465 

218 

71 

33 

24 


osztrák 


1748 


lémet birodalmi 


110 


franezia 


136 

26 

6 

2 

1 
3 
1 

1 


angol 


é.-am6rikai R.-Í11. 


STájCzi 


33 

5 

1 
1 

2 

3 


belga 


holland 


sTéd 


3 1 


dán 


2 
7 

1 
orosz 


olasz 


spanyol 


gorog 


1 

16 
2154 

üzen 
a. 


j 

— 1 1 


bosnia 


egyptom 


27191 
;Iiane 


3854 
m 


kelet-india 


1 


china 


*) I 
nyomdahib 


2075|2465 
szokatlai 


2096 3003!2823!30ll' 
a nagy szám ali^ Az 1890. évi II. t.-cz. a védjegyek oltalmáról.*) 

(Szentesítést nyert 1890. évi febr. 4-én, kihirdettetett 

1890. évi február 15-én. I. FEJEZET. 
Általános határozatok. 

A yédjegy fogalma. 

!• §• Védjegyek alatt a jelen törvény értelmé- 
hen oly jelvények (jegyek, vignetták s effélék) 
értendők^ mélyek a kereskedelmi forgalomra szánt 
késziimííényekneh és áruknak más hasonló készitmé- 
. nyéktől és áruktól való megkülömhödetésére szol- 
gálnak. 

E törvényszakasz meghatározza a védjegy 
fogalmát, tekintet nélkül az alanyra, a mely azt 

*) A jelen törvény, mely 1890. évi május 16-án lépett 
életbe, oár alapelveiben és fóbb rendelkezéseiben egyezik 
is az osztrák 1890. évi január 6 iki védjegy törvénynyel, 
azzal azonosnak mégsem mondható. — Egyezik ugyan 
vele külső tekintetben az által, hogy mind a kettőnek 
35 §-a van, azonban a védjegy törvény- novella már ebben 
sem egyezik, mert míg az osztráknak csak 9 §-a van, addig 
a magyar védjegy törvény- novella 14 §-ból all. — Lénye- 
ges külömbség azonban a két törvény között az, hogy 58 1890. évi n. t.-cz. 1. §.a. 

áruja megjelölésére kívánja használni. E szerint 
lehet védjegye nemcsak a kereskedőnek, gyá- 
rosnak, iparosnak, hanem a mezőgazdának, ős- 
termeléssel foglalkozóknak; nem csupán a ter- 
mészeti személyeknek, hanem jogi személyeknek, 
szóval bárkinek is, £t ki bizonyos áruczikket 
forgalomba hozni akar. Az iparos vagy termelő 
a védjegyet nem csupán saját készitményeire 
és terményeire, hanem mind azon tárgyakra is 
alkalmazhatja, a melyeket ő mint a védjegy 
kizárólagos használatára jogosított vállalat 
tulajdonosa forgalomba hozás czéljából meg- 
szerez. 

A védjegyjog azonban a jogosítottnak nem 
ad tulajdoni jogot magára a védjegyre és a 
védjegy magában véve tulajdon tárgyát képező 
önálló javat nem képez. Lényege a védjegynek 

mig nálunk a védjegybitorlás csak kihágás, addig az 
osztrák törvény szerint ez ma is vétség, mely miatt a 
bíróság a tettest vagylagosan 500 forinttól— 2CO0 forintig 
terjedhető pénzbüntetésre, vagy 3 hónapi fogságtól egy 
évig terjedhető fogsággal sújthatja, a mely utóbbi bün- 
tetés 2000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel Köthető ös^ze. 
E törvény territoriális hatálya a magyar korora 
országai egész területére terjed ki, — s mint a melyre 
a magyar törvényhozásnak törvény alkotási joga van. 
A védjegy ügy Ausztria és Magyarország között az 
1867. évi XII. t.-czikk szerinti közös ügyet nem képez, 
nem is olyan ügy. a mely időről időre megállapítandó 
elvek szerint közös egyetértéssel intézendő, hanem, az 
önálló független intézkedésnek jogköre, a melyben csak 
annyiban vagyunk korlátozva, a mennyiben az Ausztriával 
kötött vám és kereskedelmi szövetség XVII. czikkében 
az Ausztriában lajstromozott osztrák védjegyeknek itten 
lajtsromozás nélkül védelmet biztosítottunk es köteleztük 
magunkat, hogy védjegyügyi törvényhozás terén Ausz- 
triával egyetértésben jáiunk el. 1890. éri 11. t..cz. 1. §.a. 5^ 

mint jognak abban rejlik, hogy egy árucikk ezen 
jelvény által külömböeteiik meg más személy hason- 
nemű árujáióL Ugyanazért, hogy egy védjegy 
belajstromozható legyen, annak olyannak kell 
lenni, hogy magában véve, vagy a külső meg- 
jelenésben mutatkozó összbenyomása szerint 
alkalmas legyen egyik iparos áruczikkeit egy 
másik iparos vagy gyáros hasonnemü áruitól 
megkülömböztetni. A bejegyzésre alkalmas véd- 
jegyek minémüségére a törvény különös szabá- 
lyokat nem állit fel. Ugyanazért védjegyét 
bárki szabadon választhatja, azt belajstromoz- 
hatja, ha t. i. a törvény ezen választott véd- 
jegyet a lajstromozásból ki nem zárja. — Lásd 
a 3. §.t. 

A védjegyet mint külső jelvényt tulajdo- 
nosa akár magán az áruczikken, készítményein^ 
akár annak burkolatán vagy csomagolásán alkal- 
mazhatja. E jognak kizárólagos gyakorlását 
csakis a védjegylajstromba való érvényes be- 
jegyzés biztosítja. Mellékes dolog, és itt figye- 
lembe nem jön azon tény, hogy a védjegy 
az árun hol és miként alkalmaztatik. Ugyan- 
ezért a védjegy nemcsak a szorosabb érte- 
lemben vett árun magán, hanem az áruval 
közvetlen kapcsolatba hozott és ez által annak 
kiegészítő részét képező tárgyon is alkal- 
mazható. — (Például csomagoláson, dugókon, 
etiquetteken). 

Kivételt e tekintetben csakis olyan áru- 
czikkek és gyártmányok képeznek, melyeknek 
vódjegygyel való mi mődoni ellátása még a for- 
galomba hozatal előtt kötelező. így például a 
sarlók, kaszák, s^almavágók és a czukor; me- ^ 1890. évi II. t.-cz. 2. §-a. 

lyekre nézve miniszteri rendelettel meg van 
állapitva az, hogy a védjegy rajtuk hol és mi- 
módon alkalmazandó. 

Lásd erre a 6. §-nál közölt 34973/96. K. 
M, rendeletet. Á yédjegyoltalom megszerzésének módja. 

3. §• A ki valamely védjegy Tcizárólagos hasz- 
nálati jogát magának hiztosüani kívánja, azt a követ- 
kező fejezetben JogláU határozatok értelmében be kell 
lajstromoztatnia. 

A védjegyeket a kereskedelmi és ipar- 
kamarák lajstromozzák be. Ezek vezetik az 
erre vonatkozó lajstromokat, kezelik az irattárt 
az erre nézve megállapított szabályok szerint. 

A védjegy belajstromozása által a tulaj* 
donos kizárólagos jogot nyer e törvény hatá* 
lyának területén,*) hasonló jelvényeknek hason- 
nemü áruozikkeken való alkalmazásától min- 
denkit eltiltani, még az esetben is, ha ez 
utóbbinak áruczikke az övénél kedveltebb, vagy 
jobb minőségű volna, mivel ilynemű árukat 
ilyen jelvénynyel forgalomba hozni, csak is a 
védjegy kizárólagos használatára jogosított tulaj- 
donosnak van igénye. 

A védjegytörvény czélzata előmozdítani 
a tisztességes kereskedést az által, hogy módot 
nyajt a termelőnek, iparosnak, kereskedőnek 
magát, üzletének himevét utánzások és a jogo- 
sulatlan védjegy használása ellen megvédem. *) A magyar korona országainak területe. 1890. évi 11. t.-cz. B. §-a. 61 

A védjegyoltalom a ielajstromozoit védjegyre 
a maga egészében kiterjed; miért is a védjegy 
egyik alkotó részére ezen oltalom még magának 
a jogosítottnak beleegyezésével sem korlátol- 
ható, így például, ha valamely belí^tromozott 
védjegyben egy szó és egy képes jelvény nyer 
alkalmazást, a törvényes védjegyoltalom nem- 
csak a képes jelvénjrre, hanem az ezzel egybe- 
kapcsolt szóra is kiterjed. Az általános jog-^ 
gyakorlat szerint bár ha egy védjegyben a lö 
ábrázolat mellett egy mellékes szerepet játszó 
toldás van is, ezen toldat a belajstromozott 
és igy törvényes védelemben részesülő védjegy- 
nek teljesen kiegészítő és el nem választható 
alkatrésze ; sőt jogilag magának a védjegy tulaj- 
donosnak sem lehet megengedni azt, hogy 
csakis a védjegyében levő egy különös jelt 
tekintse védjegyének; mert ez ellenkeznék a 
törv. 2. és 13. §-a rendelkezéseivel, a mely az 
oltalmat a bejegyzett védjegy egészére, nempedig^ 
annak egy részére biztosítja. Nem lajstromozható jelyények. 

3. §• A idajstromozásböl kizárva vannak 
és ennélfogva a kizárólagos használati jog meg^ 
szerzésére nem alkalmasak az oly védjegyek, a 
mélyek : 

i. kizárólag ő Felségeiknek vagy a királyi 
család valamelyik tagjának arczképéből áUanak; 

2. kizárólag állami vagy közhatósági czime- 
rekből valamint jmsztá/n számokból, betűkből vagy^ 
szavakból állanak; €2 1890, évi n. t-cz. 3. §-a. 

S. a forgalomban hÍBonyos árunemek meg- 
jelölésére eggáUalán ssokásasak; 

4, erköleslelen és hözbotrángt okossö vagy köz- 
rend elleni ábráaciaíakat vagy a tényleges üzleti 
viszonyoknak vagy a valóságnak meg nem felelő és 
a fogyasztó köz&nségnek tévedésbe ejtésére alkalmas 
féliratokat vagy adatokat tartalmaznak. 

Védjegyét bárki szabadon választhatja és 
a kereskedelmi és iparkamarák kötelesek bár- 
minemű lajstromozás végett bemutatott véd- 
jegyet elfogadni és lajstromozni, hacsak azon 
jegyet a törvény a lajstromozásból ki nem zájja. 
A lajstromozást kizáró okok kétfélék; feltétlenek 
és feltételesek t. i. vagy olyanok, melyek a laj- 
stromozást semmi körülmények között nem 
•engedik meg és vagy olyanok, melyek szerint 
bizonyos jelek csakis bizonyos engedély mellett 
lajstromozhatók be védjegyül. 

Az 1. pontban felsorolt lajstromozást kizáró 
okok mint megszorítások a legszorosabban lévén 
magyarázandók, kétségtelen, hogy ezen tiltó 
rendelkezés más személyekre, külfbldi uralko- 
dókra, uralkodó házak tagjainak arczképeire ki 
nem terjeszthető. 

Felsége és az uralkodóház tagjai arcz- 
képeinek védjegyeken való alkalmazása iránt 
lásd a fold., ip. ker. min. 1886. évi szept. 23-án 
Ö2558. sz. a. kiadott rendeletét (1886. évi K. 
T. 746. lap). 

Mivel az 1. pont alatti szövegezés szerint 
a lajstromozásból csakis a király és családja 
tagjainak arczképei vannak kizárva, mivel csalos 
élők képezik a királyi család tagjait, halottak 
pedig csak képezték, nem alapul e törvényen 1890. évi II. t.-cz. 3. §-a. 63 

a kereskedelemügyi miniszternek 53859/96. K. 
M. sz. alatti azon rendelkezése, a melylyel 
kimondotta, hogy védjegyül a királyi család 
már nem élő tagjainak arczképe sem lajstro- 
mozható. 

A törvényszakasz 2-ik pontja értelmezé- 
sére nézve, mindjárt a törvény életbe lépte 
után 1890. évi jul. 14-én a m. kir. kereskede- 
lemügyi miniszter 39772 VI. k. m. sz. alatt vala- 
mennyi kereskedelmi és iparkamarához a követ- 
kező körrendeletet intézte: „A védjegyek oltal- 
máról szóló 1890. évi Il-ik t.-cz. 3. §. 2. pont- 
jának alkalmazása iránt kételyek merültek fel 
az iránt, vájjon nevekből és elegekből áUőy de 
más jelvénynyel egybe nem kapcsolt védjegyek 
nyerhetnek-e bejegyzés által a törvényben biz- 
tosított oltalmat? Értesítem a kamarát, hogy 
a nevek és czégek, melyek a nélkül, hogy más 
jelvónynyel egybe volnának kötve csupán betűk- 
ből vagy szavakból állanak, vagy csakis vonalak- 
kal vagy csíkokkal vagy pontokkal vannak 
bekerítve az idézett törvény 1. §-a, valamint 
a 3. §. 2. pontja szerint mint védjegyek be 
nem jegyezhetők, (Lásd alább az 1896, évi XLL 
t'Czíkk 1. §'át) Mindazonáltal ily nevek és czégek, 
habár mint védjegyek a lajstromba nem jegyez- 
hetők be, az illető jogosultak által áruczikkeken 
alkalmazhatók és igy magukban véve az idézett 
törvény 24. §-a illetve a novella 9. §. alapján 
védelemben részesülnek. — Magától értetődik 
különben, hogy azon védjegy bejegyzése ellen, 
mely az okvetlenül megkívánható jelvényen kívül 
még valamely nevét és czéget is tartalmaz, ez 
oknál fogva észrevétel nem tehető. 64 1890. évi II. t.-cz. a §.a. 

Állami és Icözhaiösági czimerek alatt nézetem 
szerint, — ha egyes államokkal kötött szerző- 
dések máskép nem rendelkeznek — csak is & 
magyar állam és közhatóságainak czimerei, és 
nem egyéb külállamok és ezek hatóságainak 
czimerei is értendők — habár a védjegyoltalom 
nemzetközi jellegű is — mert e törvény csakis 
a magyar állam számára van alkotva. Ki van- 
nak pedig a lajstromozásból zárva az állam és 
hatóságainak jelenleg fenálló (nem képzeleti) 
olyan czimerei, a melyeket az állam, illetve 
hatóság ma tényleg használ. 

Ha más külállamok czimerét is kiakarta 
volna zárni a törvényhozó a lajstromozásból, 
akkor e pontot ugy szövegezte volna, mint azt 
az 1894. évi német birodalmi védjegytörv. 4. §. 
2. pontjában tette, mely ugy a bél- mint a 
külföldi államok czimereit, és csakis belföldi 
közhatósági czimerek védj egy képen való belaj- 
stromozását tiltja meg. 

Az ország czimerének magánosok által 
való használata tárgyában lásd a m. kir minisz- 
terelnöknek 1888. évi febr. 22-én 627. M. E. 
sz. a. és a m. kir. belügymin. 1888. febr. 28-án 
13803. sz. a. rendeleteit. (1888. évi E. T. 137. 
és 140. 1.) 

A vöröskereszt-egylet czimerének és jel- 
vényeinek oltalma tárgyában az 1889. évi ' jul. 
1-én 40113. sz. a. ; — ugyanaz év aug. 9-én 
52125 sz. a. kiadott (R. T. 1701. és 1967. 1.), 
végre 1890. évi jan. 31-én 6218. sz. a. belügy- 
miniszteri rendeleteket. (E. T. 19. 1.) 

A 3. §. képviselőházi tárgyalása alkalmával 
dr. Neumann Ármin képviselő, mivel ezen §• 1890. évi II. t.-cz. 3. §-a. 65 

bizonyos jelvényeket feltétlenül, másokat pedig 
^feltételesen csak akkor zár ki a lajstromozás- 
ból, ha ezen jelvények mint ilyenek jelentkeznek 
és nem képezik valamely védjegy alkatrészeit; 
javasolja, hogy ezen 3. §. 2. pontjában hol a 
kormányjavaslatban ezen intentio kifejezésre nem 
jut, a kizárólag szó tétessék az „állami és köz- 
hatósági czimerekből, valamint pusztán számok- 
ból, betűkből vagy szavakból állanak" — mondat 
elé, — a mely módosítást ház a el is fogadott. 

Rendjelek és Tciálliiási érmek, bár azokat 
e szakasz a lajstromozásból feltótlenül nem zárja 
ki, szintén nem lajstromozhatók be ; mert a ki 
ilyen kitüntetést kap, azokat árui megjelölésére 
szabadon és joggal használhatja, miért is azokra 
lázárólagos jogot biztosítani azért sem lehet, 
mert a fennálló szabályok szerint ilyeneket min- 
denki szerezhet. 

E §. 3. pontjában emiitett ^^általánosan szo- 
kásos^ kifejezést illetőleg megjegyzem, hogy 
valamely árubélyegnek több — de mégis kor- 
látolt számú termelő vagy iparos által való 
használása magában véve még nem állapítja 
meg a forgalomban való szokásos használás 
(Preizeichen) fogalmát. A kereskedelmi forga- 
lomban ez értelmezésre inkább az kívántatik 
meg, hogy ezen árujegy bizonyos árunemen 
több, számszerint meg nem határozható termelő 
által közismeretü módon általánosan használ- 
tassék, s hogy ezt a közönség is ilyennek 
ismerje. Szokásos, a forgalomban használt áru- 
jegynek tehát csakis olyan jegyek tekinthetők, 
melyek a belföldön a belajstromozás napja előtt már 
mint szokásosak voltak ismeretesek ; mert ezen tör- 

Dr. Kosa : Védjegy-mustraoltalom. 5 66 1890. évi II. t.-cz. 8. §-a. 

vény csakis a hazai védjegyek oltalmáról, s nem 
egyszersmind a külföldi védjegyek védelméről 
rendelkezik ; miből következik az is, hogy olyan 
ezimjegy, melyet az itteni belajstromozás előtt 
külföldön bizonyos árunemre nézve szokásosnak 
ismertek, — hacsak azt a belföldi kereskedelmi 
forgalom szintén ilyennek nem ismerte, — tör- 
vényünk szerint mint védjegy bejegyezhető. 

A forgalomban szokásos jelvény azonban 
csakis azon alakjában van a lajstromozásból 
kizárva, a melyben az mint közhasználatban 
szokásos ismeretes. Nincs kizárva tehát a lehető- 
sége annak, hogy ezen szokásos árujel más 
képes ábrázolattal egybekötve, (mi által különös 
individuálisaié jelleget nyer), be ne lajstromoz- 
tassék. Az, hogy valamely árujegy a keres- 
kedelmi forgalomban szokásosnak tekintendö-e? 
általában, hogy forog-e fenn a lajstromozásból 
kizáró tilalom, jelenleg a kereskedelmi és ipar- 
kamarák bírálják el, mint a mely hatóságok 
hivat vák, elbírálni azt, hogy valamely védjegy 
belajstromozható-e vagy nem. A kereskedelmi 
kamarák erre törvényszerint kötelezve is vannak, 
mert ők bírálják ma el, hogy a törvényben 
emiitett lajstromozást kizáró ok forog-e fenn 
vagy nem. De ők erre leginkább hivatottak is, 
mert ismerve a kereskedelmi szokásokat, ők 
vannak abban a helyzetben, hogy egy bejelen- 
tett védjegyre nézve megállapíthatják azt, mi- 
szerint annak használata a forgalomban tényleg 
általánosan szokásos-e? 

A német birodalomban ezen teendő a 
szabadalmi hivatal hatáskörébe tartozik, mint 
a hol az áruvédjegyek belajstromoztatnak. 1890. évi IL t.-cz. 8. §-a. 67 

A 3. §. 4-ik pontjában a törvényhozó a köz- 
megbotránkozást okozható jelzések belajstro- 
mozását kizáró tilalmon kiviil, főkép a tisztes- 
ségtelen üzleti verseny meggátlására szolgáló 
rendelkezéseket vette fel. így, — mivel a véd- 
jegy nem az áru valódiságát, hanem csakis azt 
igazolja, hogy az ezen jegygyei ellátott árukat 
Péter vagy Pál késziti vagy hozza forgalomba, 
— megköveteli a törvény, hogy a védjegyen 
feltüntetett adatok a tényleges állapotnak min- 
denben megfeleljenek, nehogy a vásárló közön- 
ség az árujegy tartalma által megtévesztve, az 
áru eredete, készitése és minősége iránt félre- 
vezettessék. Ennélfogva, mivel védjegyképen 
csakis a valóságnak megfelelő adatokat lehet 
belajstromozni, egy iparos vagy kereskedő sem 
lajstromozhatja be áru vagy készítményei szá- 
mára egy másik iparos vagy kereskedő nevét, 
czégét mint védjegyet, mert ez a valóságnak 
meg nem felelne. Analóg e rendelkezés az ipar- 
törvény 58, §-a rendelkezésével. — A védjegy- 
ben feltüntetett adatok valódiságának megvizs- 
gálása a lajstromozó hatóság joga és köteles- 
sége, a ki e tekintetben a bejelentőt nyilatko- 
zatra is hivhatja fel és ha a bejelentő, a hozzá 
intézett felhívásra nem igazolja azt, hogy a 
védjegyében foglalt adatok valók; helyesen jár 
el a kereskedelmi és iparkamara, ha a védjegy 
bejegyzését ez alapon megtagadja. Ilyen eluta- 
sító sérelmesnek vélt határozat ellen a keres- 
kedelmi miniszternél lehet panasz utján jog- 
orvoslást keresni. — E tárgyban külömben 
a kereskedelemügyi miniszter 1893-dík évi 
június 13-án 39522/93. VI. sz. a. következő 

5* 68 1890. évi n. t.-cz. 3. §-a. 

körrendeletet intézte a kereskedelmi és ipar- 
kamarákhoz : 

A védjegyoltalmat keresők gyakran alkal- 
maznak védjegyeiken különféle kitüntetéseket, 
a többi között érdemrendeket, kiállítási érmeket 
s főleg árványvizekre alkalmazandó védjegye- 
ken az ásványvíz vegyelemzésére vonatkozó 
adatokat és orvosok ajánlatait. Azonkívül gyak- 
ran emlités történik szabadalomról is, holott 
annak fennállását nem igazolják. Minthogy a 
védjegytörvény 3. §. 4. p. értelmében a lajstro- 
mozásból kizárva vannak — s ennélfogva a 
kizárólagos használati jog megszerzésére nem 
alkalmasak — az oly védjegyek, a melyek a 
tényleges üzleti viszonyoknak vagy a valóság- 
nak meg nem felelő és a fogyasztó közönségnek 
tévedésbe ejtésére alkalmas feliratokat vagy 
adatokat tartalmaznak, oda utasítom a kamarát, 
hogy jövőre az ily védjegyek tulajdonosait, a 
védjegyek belajstromozása előtt a védjegyeken 
látható bárminemű adatok igazolására szólítsa 
fel s ennek megtörténtét ugy saját lajstroma, 
amint a hozzám felterjeszteni szokott havi ki- 
mutatás ,,jegyzet* rovatában tüntesse fel. 

Lásd erre nézve még a 13, §-nál közölt 
25552/92. sz. k. m. rendeletben foglalt lajstro- 
mozási utasítás 7. §-át. — Figyelmet érdemel 
itt az 1897. évi XXXVH. t.-cz. 2. §-a is, a mely 
szerint 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendők azok, a kik oly minőségű czim- 
jegyeket készítenek és hoznak forgalomba, a 
melyek felületes megtekintése forgalomban levő 
papírpénznek, bélyegjegynek vagy postajegy- 
nek tekinthetők ; miből következik az, hogy ily 1890. évi II. t.*cs5. a §-a. 69 

alakú jelvényeknek, mint védjegyeknek belaj- 
stromozása sincs megengedve. 

E pont alá tartoznak továbbá azok a meg- 
jelölések is, a melyek valamely árunak tényleg 
nem létező minőséget tulaj donitanak; - — bogy 
azt valamely uralkodó különösen kedveli (pld. 
a krondorfi savanyu viz etiquettejen használt 
állítólagos mondása boldogult Rudolf trónörökös- 
nek: ^Ez az a jó krondorfi, mely asztalunkról 
solia ne hiányozzék^) ; — hogy az áru valamely 
kiváló minőségű árut termelő közismeretü vidék- 
ről való, és egyáltalán mindazon jelek haszná- 
lata, illetve lajstromozása, melyek által a véd- 
jegytulajdonos magát másnak akarja bemutatni, 
mint a minő valóban és a mi által a fogyasztó 
közönség az áru eredete, minősége stb. tekin- 
tetében megtéveszthető ! 

Ugyancsak ezen törvényszakasz 4-ik pont- 
jának téves értelmezése adott alkalmat arra, 
togy az idegen szövegű felírásokat tartalmazó 
védjegyek oltalma tárgyában 1898. évi jan. 1-én 
75972 '97. K. M. sz. a. a m. kir. kereskedelem- 
ügyi miniszter következő körrendeletet intézte 
az összes kereskedelmi és iparkamarákhoz : 

Miután az 1890. évi II. t.-cz. 3. §-a 4-ik 
pontjának értelmezését és alkalmazását, illetőleg 
ellentétes vélemények forogtak fenn arra nézve, 
vájjon az idegen szövegű felirdsokat tartalmazó 
védjegyek, ha rajtuk az áru előállításának helye 
megjelölve nincsen, a védjegytörvény § jelzett 
pontjába ütköznek-e? egyöntetű eljárás czóljából 
inegállapodtam az osztrák kereskedelmi minisz- 
ter úrral, hogy az ily védjegyek a mennyiben az 
idézett törvény rendelkezéseit külömben nem 70 1890. évi 11. t.-c2. 8. §.a. 

sértik, oUahmban részesitendök, mert az idegen 
nyelvű szöveg használatából a fogyasztó közön- 
ség tévedésbe ejtésének szándéka nem minden 
esetben következtethető. Az ily védjegyek tehát a 
kamara által ezentúl szabályszerűen bejegyzendő. 

Erkölcstelen és közbofrávyt ókozö jelek és 
ábrázolatok alatt e §. 4-ik pontja értelmében 
is csak azokat az ábrázolatokat lehet érteni, 
melyek a jó erkölcsöket sérteni képesek, legyen 
az sexualis avagy más tekintetben, emberi vagy 
más állati alakoknak külön-külön vagy vegyesen 
ilyenek feltüntetésével. — Ilyenek továbbá az 
olyan jegyek, a melyek valamely vallásfelekezet 
tagjainak vallásos érzületét sértik és közbotrányt 
okozni alkalmasak. 

Közrendellenesnek a védjegy akkor tekint- 
hető, ha olyan képet, jeleket tüntet fel, melyek 
a magyar állam állami méltóságát, önállóságát, 
a magyar nemzet méltóságát sértenék, nemzeti 
hőseit gúny és nevetség tárgyává tennék, vagy 
ha oly jelenetet örökitene meg, a mely állam- 
ellenes vagy az állami rend lelforgatására irá- 
nyulna. Ez a kifejezés különben szerencsésnek 
nem mondható. 

1895, évi XLI. t. ez. 1. g-a.*) 

Az 1890. ém 11. t-czikk 3. §. 2'ik pont- 
jának rendelkezése^ mely szerint a puskán szavakból 

*) Az 1895. é\i XLI. t.-czikk 1895. évi augusztus 
1-én lépett életbe, és a kereskedelemügyi miniszter 1©5. 
évi aug. 4-én 549Í4/VI. sz. a. kelt rendeletével figyel- 
meztette a kereskedelmi és iparkamarákat, hogy a véd- 
jegyek belajstromozásánál e törvény szerint járjanak el. Védjegytörv. novella 1. és 2. §-a. 71 

álló árujegyek a. hélajsironiozástól ki vannak zárva, 
csak oly szavakra vonatkozik^ melyek kizárólag az 
áru előálUtásának helyéi, idejét és módját, az áru 
minőségét, rendéltetését valamint ár, mennyiség és 
súly viszonyait jelzik. 1896. évi XLI. t.-cz. 2. g-a. 

A csupán szóból vagy szavakhói álló szabály- 
szerűen belajstromozott védjegyre vonatkozó kizáró- 
lagos használati jog a védjegynek nem csupán a 
letett álakban váló használatára, hanem annak min- 
den oly kiállitására is kiterjed, mely a védett szót 
vagy szavakat akár egészben, akár részben más 
betújegyekkel, szinekben vagy nagyságban adja 
vissza. 

A védjegytörvény ezen novelláris kiegé- 
szítése azon hiányokon kivánt segiteni, a melyek 
a törvény 3. §. 2-ik pontjának gyakorlati alkal- 
mazásánál észleltettek. Ugyanis a most ismer- 
tetett 3. §. 2. p. szerint belföldiek idehaza 
szavakból álló védjegyeket be nem lajstromoz- 
hattak, mert ezeket a törvény a belajstromozásból 
kizárta. — Ezzel szemben több külföldi állam 
polgárai a fent álló kereskedelmi, illetve áru 
védjegyoltalom tárgyában kötött szerződéseik 
folytán hazánkban ilyen védjegyeket is belaj- 
stromoztathattak, minélfogva ezek a magyar 
állampolgárokkal szemben kedvezőbb helyzet- 
ben voltak. 

Mig ugyanis a most hivatkozott 3-ik sza- 
kasz szerint honpolgáraink számára a pusztán 
szavakból álló védjegyek a lajstromozásból egy- 72 Védj egy törv. novella 1. és 2. §-a. 

általán ki voltak zárva, addig az éjszak-ame- 
rikai Egyesült-Államokkal 1871. évi november 
25-én kötött és az 1872-ik évi XlV-ik t.-czikkbe 
beczikkelyezett ; Svéd- és Norvégországokkal 
1890. évi május 10-én kötött és az 1890. évi XVI. 
t.-czikkbe beczikkelyezett, végre a Német biroda- 
lommal 1891. évi decz. 6-án kötött és az 1892. évi 
IV. t.-czikkbe beczikkelyezett államszerződések, 
ezen államok polgárainak és mindazoknak, a kik 
azon állampolgárokkal egyenlő elbánás alá estek, 
azt a jogot biztosították, hogy hazájuk törvénye 
szerint bejegyezhető és be is jegyzett védjegyei- 
ket, az ottani alakban hazánkban bejegyeztes- 
sék. Minthogy ezen államok védjegytörvényei 
ítz olyan védjegyeket is belajstromoztatják, 
a melyek pusztán betűkből vagy csupán sza- 
vakból állanak, avagy ha a védjegy csupán 
tulajdonos nevét, czimét, czégét és üzleti elne- 
vezését tartalmazta is, igen gyakran fordult elő 
az az eset, hogy ezen szerződéses államok pol- 
gárai részére védjegytörvényünk rendelkezése 
ellenére az államszerződésük folytán olyan véd- 
jegyek belajstromozását kellett elrendelni, a 
minőknek bejegyzését saját honpolgárainktól 
védjegytörvényünk alapján meg kellett tagadni. 
— A novella első szakasza e bajon némileo- 
segített. — Nem engedi ugyan meg feltétlenül 
ez sem a puszta szavakból álló védjegyek be- 
lajstromozását, de ezt már csakis azon esetre 
korlátozza, midőn a kizárólag szavakból, szá- 
mokból, betűkből álló védjegy az áru elöálli- 
tásának helyét, idejét, módját, minőségét, 
rendeltetését, árát, mennyiségét vagy súlyát 
jelezné. Védj egy törv. novella 1. és 2. §-a. 7B 

Megengedi azonban a novelláris *) szakasz 
az u. n. eszményi jelszavaknak tekintendő 
szavakból álló védjegyek lajstromozását, (pl. 
rióra gyertya, Odontin fogpor, turista szesz 
stb.), továbbá azokat, melyek általános értel- 
műek ugyan, de az illető áruval semmiféle oko- 
zati összefüggésben nem állanak, (pl. „Korona- 
sör'', „Huszár fénymáz''), — végre az olyan 
védjegyeket, a melyek csakis a kereskedő nevét, 
<izégét vagy üzletének elnevezését tartalmazzák, 
melyek az 1890. évi II. t.-cz. 10. és 24. §§-ai 
értelmében eddig is részesültek védelemben, de 
a melyek a lajstromozásból ez ideig ki voltak 
zárva. (Min. indokolás.) 

Egy szóból vagy szavakból álló védjegy 
belajstromozása azonban még nem jelenti azt, 
hogy ezzel a bejegyzett szónak bármily hasz- 
nálata egynemű árukra nézve másnak tilos 
volna, mert a szójegy miként való alkalmazásá- 
nak előre való meghatározása törvényünk sze- 
rint nem kötelező — mint a Német birodalom- 
ban; másrészről azonban védelemben részesül 
a bejegyzett szónak vagy szavaknak minden 
oly kiáUitása, melyek azt akár egészben, akár 
részben más betűjelekkel, más nagyságban tün- 
tetik fel ; ugy hogy tilos azon bejegyzett szó- 
védjegyet bárkinek is csekély változtatással más- 
forma betűjegyekkel kapcsolatban, más szinek- *) Ilyen nem lajstromozható szóvédjegyek pél- 
dául: szepesi vászon, brassói, gácsi posztó, érmelléki 
bjikar, 1848 iki asszu, ó'szi búza, szövött harisnya, ko- 
vácsolt vas, aczélos elsőrendű búza, czukorrépa, varró - 
-gép, sarokvódö, mellfüzö, 2 frtos czipö, literes üveg, 100 
méteres szalag, 80 kgos búza stb. 74 1890. évi II. t.-cz. 4. §-a. 

ben vagy nagyságban alkalmazni, mert a ki 
ezt teszi, az bitorlást követ el. (Min. ind.) 

Megjegyzendő egyébként, hogy egy szó- 
védjegy belajstromozásánál ennek értelmezésére 
— nem azon értelem az irányadó, melyet azon 
szónak a bejelentő tulajdonit, hanem azon érte- 
lem, aminőt azon szónak az illetékes kereskedelmi 
körök a forgalomban általában tulaj donitanak; 
ugyan ezért a belajstromozhatóság megbirálásá- 
nál is mindig ezen értelem lesz irányadó, hasonló- 
kép az illető szónak természetes és nyelvtani 
értelmezését kell figyelembe venni akkor, ha 
azon kérdést kell elbírálni, hogy valamely véd- 
jegykép belajstromozott vagy belajstromozandó 
szó az áru minőségét, előállítási helyét, idejét, 
módját stb. jelenti-e? 

Feltételesen lajstromozható védjegyek. 

4. %. Az oly védjegyek, a melyéken ő Felsé- 
geiknek, vagy a királyi család valamelyik tagjának 
arczképe, vagy valamely kitüntetés, a magyar állami 
vagy közhatósági czimer képezi a védjegy alkatrészét, 
csak az esetre lajstromozhatók be ha afenáUó törvények 
vagy szabályok értelmében az azok használata tekin- 
tétében megkívánt engedély előzetesen igazoltatik. 

1. Ö Felsége és a királyi család tagjai 
arczk épéinek védjegyeken való alkalmazása 
iránt lásd a föld. ip. és ker. min. 1886. évi szept. 
23-án 62558 sz. a. rend. (E. T. 1886. 746. lap.) 

2. Lásd a 13. §-nál közölt 25562/90 K. M. 
r. 2. §. 5. alineaját. 

3. A kereskedelmi és iparkamarákat 1894. 
évi jun. 10-én 42120 sz. a. kiadott rendeletében 1890. évi U. t.-cz. 4. i^-a. T6 

utasította a kereskedelmi miniszter, hogy a 
"^ödj egyek belajstromozásánál vegyék figyelembe 
azt, hogy az 1883. évi XVIIL t.-cz. értelmében 
a magyar szent korona jelvényeinek használata 
máskép mint az ország czimerével kapcsolatban 
meg nem engedhető, és hogy az ország czime- 
rének a szent korona nélküli használata a hivat- 
kozott törvény határozmányai szerint már magá- 
ban véve kihágást képez. A magyar korona 
országai egyesitett czimerének valamint az ország 
külön czimerének magánjellegű testületek, válla- 
latok és intézetek által való használhatásáról 
az 1883. évi XVIII. t.-czikk és az annak végre- 
hajtása tárgyában 1883. évi szept. 10-én 60422 
sz. a.; majd az 1884. évi máj. 26-án 29722 84 
sz. a. kiadott belügyminiszteri rendeletek intéz- 
kednek. Ezeknek lényege a következő: 

A most emiitett czimerek bármelyikét 
gyári- vagy iparczikkeken, árukon, üzlethelyi- 
ségeken, árutáblákon, czimlapokon, üzleti nyom- 
tatványokon stb csakis a m. kir. miniszterelnök 
engedélye mellett lehet használni. A ki ezen 
czimereket használni akarja, kérvényét a törvény- 
hatóság első tisztviselőjéhez, (alispán, polgár- 
mester) Horvátországban a vármegyei alispán- 
hoz adja be és igazolnia kell, hogy politikai 
jogai gyakorlatában van, hivatalvesztést kimondó 
Ítélet hatálya alatt nem áll, üzlete oly kiterjedésű 
vagy üzletének tárgyai oly kiváló minőségűek 
^^gy egyébként üzlete olyan tekintélyes, hogy 
az állam czimerének használatára érdemes. 

Az állami egyedáruság tárgyait elárusitók 
pl. dohánytőzsdék, bélyegárudák stb. ezek 
elárusitására vonatkozó engedélyük alapján üzle- 76 1890. évi 11. t.-c2. 4 §-a. 

tük tartama alatt ezen czimereket különös en- 
gedély nélkül is használhatják. 

Szintén használhatják ezen czimen azok 
is, a kik m. kir. udvari szállítói czimet ez 
ideig elnyerték, vagy ezután elnyerni fogják. 
-. — A kiadott engedély alapján a czimereket az 
üzlet fióktelepei és ügynökségei is használhatják. 
' — Olyan jogerős büntető birói Ítélet, mely a 
hivatalvesztést vagy a politikai jogok gyakor- 
lásának felfüggesztését kimondja, az ezen czi- 
merek használhatásának engedélyét is meg- 
szünteti. 

A nyomdászok és könyvárusok, a mennyi- 
hen a czimerek használatára engedélyt nyernek ; 
azokat csakis czim- és czégtábláikon, továbbá 
üzleti nyomtatványaikon használhatják; egyes 
könyvkiadványaikon, kivéve ha azok hivatalos 
kiadványt képeznek, ezen czimerek csakis külön 
a kiadványra vonatkozó engedély alapján hasz- 
nálható. — Szeszgyáros czégek a mennyiben 
ezen czimerek használataira jogositvák, ezeket 
csakis gyáraik és nagy raktáraik czim- ós czég- 
tábláin és nyomtatványaikon használhatják. 

A magyar czimer olyan használata, hogj^ a 
magyar czimer a kétfejű sasnak szivpaizsát, 
vagy általában a kétfejű sas, a magyar czimer 
hátterét képezze, nemkülönben, hogy a magyar 
czimer felé más mint a magyar szent korona 
helyeztessék — tilos. 

E czimereknek törvénybe ütköző haszná- 
lata kihágást képez, mely 2 hónapig terjedhető 
elzárással ós 300 frt pénzbüntetéssel büntethető. 

A miniszterelnök jogosítva van, ha hasz- 
nálatra jogosított olyan körülmények közé jut, 1890. évi II. t.-cz. 5. 8-a. 7T 

melyek között a czimerek használatára való 
engedély meg sem adatott volna, — a czimer 
használati engedély hatályát megszüntetni, 
ületve az engedélyt visszavonni. 

4. A magyar szent korona országai vörös 
kereszt egylete czimerének és jelvényeinek véd- 
jegyképen való alkalmazására, illetve annak vé- 
delmére lásd az 1889. évi jul. 1-én 40113. és 
aug. 9-éii 52125. sz. a. és 1898. évi június hó 
6-án 44996. sz. a. kiadott belügyminiszteri ren- 
deleteket, ez utóbbi értelmében a vörös kereszt 
használata még az esetben is tilos és kihágást 
képez, ha az nem mindenben egyezik meg az 
országos vörös kereszt egylet jelvényeivel. A 
vörös kereszt jelvény használatára jogosítottak 
névjegyzékét lásd az 1890. évi E. T. 19—27. 
lapján. A saját név védjegyképen való használása. 

6. §. A betűket vagy siókat is tartalmazó 
védjegynek eszközölt helajstromozása nem képez aka- 
dályt^ hogy más is áruinak megjelölésére saját nevét 
vagy czégét akár rövidebb alakban is használhassa. 

E szakasz czélzata az, hogy egy védjegy 
belajstromozása által senki ne legyen gátolva 
abban, hogy saját czégét vagy nevét szabadon 
használhassa; vagyis bárha egy szónak véd- 
jegyül való bejegyeztetése által a védjegytulaj- 
donos ezen szónak védjegyképen való haszná- 
latára kizárólagos jogot nyert is, ez csakis 
annyiban érvényesülhet, a mennyiben harmadik 
személy törvény adta jogát nem sérti. — Ez áll 78 1890. évi II. t.-cz. 6. §-a. 

akkor is, ha valaki nevét mint czóget a keres- 
kedelmi czégjegyzékbe később jegyeztette be, 
minthogy azon szót a védjegytulajdonos áru- 
jegykép bejegyeztette; mert a kereskedelmi tör- 
vény kötelezökép elöirja, hogy a kereskedő czég 
gyanánt saját polgári nevét köteles bejegyez- 
tetni, a miből következik az, hogy a saját név 
használására mindenkinek joga van, még akkor 
is, ha más azon névvel teljesen azonos szót 
előzőleg mint védjegyet belajstromoztatta. Szó- 
val „qui suo jure utitur, neminem laedit.'' 

A név és czégnek ezen szakasz szerint 
hiztositott szabad használata azonban csakis 
annyiban érvényesülhet korlátlanul, a mig a 
név, illetve a czég önállóan minden függelék 
nélkül használtatik. — Mihelyt azonban a név 
vagy a czég egy képes védjegy alkatrészét ké- 
pezi, ennek kizárólagos használata nem ezen 
szakasz alapján, de a védjegy hasonlóságra 
nézve megállapított szabályok szerint bírálandó 
meg. 

Yédjegy kötelező használása, 

6. §• A védjegy használata rendszerint nem 
Jcőlelező. Ajsmban a kereskedelemügyi miniszter 
bizonyos árunetnekre elrendelheti^ hogy ilynemű áruk 
forgalomba bocsátásuk előtt a jelen törvény értelmé- 
ben belajstroniozoU védjegygyei rendeleti utón meg- 
állapitandö módon láttassanak él. 

E szakasz bekezdő részében kimondja a 
törvény azon jogelvet, hogy jogával élni senki 
nem köteles. E szabály alól azonban részint I 1896. évi II. t..c2. 6. § a. 79 

a törvényhozás, részint a kereskedelmi miniszter 
ipari és pénzügyi rendészeti czélból kivételt 
allapitott meg és pedig nemcsak abból a czélból, 
hogy a védjegy használatára jogosult egyén 
óvassék meg a kárositástól, hanem azon czélból 
is, nehogy a jogtalan használat által az áru 
integritása megsértésével a fogyasztó közönség 
érdeke szenvedjen. Ily esetben bátran mondhatni, 
l^ögy a törvény a fogyasztó közönséget védi 
akkor, midőn védjegybirtokosnak oltalmat nyújt 
8 hogy a kettőnek érdeke ezen esetben közös. — 
így például már a czukoradóról szóló 1888. 
évi XXIII. t.-czikk Ill-ik fejezete kötelezően 
elöirja, hogy a czúlcortermelvényéket iparjegyekkel 
kell ellátni, ós a törvény 26. §-a, azon czélból, 
hogy a netáni adó megrövidités esetén a czukor- 
termék származási helye könnyebben megálla- 
pitható legyen, elrendeli, hogy minden czukor- 
gyár, minden az illető gyárban előállitott kész 
és elárusitásra alkalmas czukortermelvényét 
köteles a kizárólag általa használt, belajstro- 
mozott árujegygyei megjelölni. Hogy ezen 
'^^djögy ^ czukorra mikép alkalmazandó, azt a 
pénzügyminiszter rendelettel állapította meg. — 
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter pedig a 
kaszák, sarlók és szalmavágók kötelező véd- 
jegygyei való ellátása és megjelölése iránt 1896. 
évi jul. 15-én 34973 96. k. m. sz. alatt a követ- 
kező rendeletet intézte az összes kereskedelmi 
és iparkamarákhoz: 

1. §. Kész, vagy félig kész kaszák, sarlók 
és szalmavágók nem hozhatók előbb forga- 
lomba, tehát nem hagyhatják el előbb a vállalat 
székhelyén levő gyártási és raktári helyiségeket, 80 1890. évi II. t.-cz. 6. §-a. 

mielőtt azok a védjegytörvény értelmében és a 
következő határozmányok értelmében védjegy- 
gyei ellátva nincsenek. 

2. §. Minden kasza, sarló, szalmavágó 
csupán egyetlen egy és a fentebb érintett czik- 
ket előállitó czég részére belajstromozott véd- 
jegygyei jöhet csak forgalomba. 

3. §. Ezen gyártási jegy az izzó állapotban 
levő árura az edzést megelőzőleg minden utó- 
lagos fölülbélyegzést kizáró módon a kasza, 
sarló szalmavágó gyártásánál alkalmazni szokott 
nagyságban és az árunak azon részére ütendő 
vagy nyomandó a melyen a jelzés az illető 
fogyasztási területre szánt áru alakjának meg- 
felelően általában szokásos. 

4. §. A gyártók által gyári jegyeik mellett 
használatos nevek, czégek, czimerek, kitünteté- 
sek, telepmegjelölések, valamint testületi és 
az áru minőségére vonatkozó jelzések (pótló 
jelek) oly módon ütendők vagy nyomandók az 
áruba, mint a belajstromozott gyári jegyek. 

5. §. A kaszák, sarlók, szalmavágokra elő- 
irás szerint ütött illetve nyomott gyári jegyeken 
kivül czimkék, (vignette) fölirások és egyéb 
megjelölések csak oly módon alkalmazhatók, 
hogy ez utóbbiak mellett a gyári jegy és az 
áru előállitásának helye a vevők részéről tisztán 
kivehető legyen. 

E rendeletek határozmányainak áthágása a 
törv. 31. §. szerint az elsőfokú iparhatóság által 
büntettetik. A ki ezen rendeletet megszegi, kihá- 
gást követ el és az illető ártjik elkobzásán hivíd 
20 frttól — 200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. — Lásd még a 31. § rendelkezését* 1890. évi 11. t.-cz. 7. §-a. 81 

A kény szervédj egyek használását a kül- 
földi nagyiparos államok nagyobb terjedelemben 
ismerik a mint ezt az angol, franczia és német 
törvények igazolják. 

Ugyanazon árujegynek különnemű árukra való 

használata. 

7. §• Valamely védjegynek kizárólagos hasz- 
mlati jóga nem zárja ki azt, hogy ugyanazon véd- 
jegy más árunemre más vállalkozó által ne használ- 
tassék. Ha az árunemek azonosságára nézve kétség 
támadj a kereskedelemügyi miniszter a kereskedelmi 
és iparkamara meghallgatása után haiároz. (13. §.) 

Ezen szakasz a védjegy kizárólagos hasz- 
nálatának korlátozása, a mennyiben megengedi, 
^ögy egy harmadik személy egy bizonyos áru- 
nemre már bejegyzett védjegyet más árunemre 
védjegykép használjon. Az árunemek hasonló- 
sága sokszor kétséges lehet és ha e felett vita 
támad, ennek megbirálásánál nem az a döntő 
körülmény, minő értelmet tulajdonit azon áru- 
nemnek a tudomány, — nem is az árunemek 
teljes hasonlósága vizsgálandó meg, hanem inkább 
az, hogy a belföldi kereskedelmi forgalomban 
azon áruk miképen osztály oztatnak. Például 
sarló, kasza, szalmavágó, habár nem azonos 
áruczikkek is, de kétségtelen, hogy egy és 
ugyanazon árunemhez tartoznak, igy egy olyan 
védjegy, a mely sarlóra be van lajstromozva, 
egy harmadik által kaszára be nem lajstromoz- 
ható; ellenben misem akadályozta Richter gyógy- 
szerészt abban, hogy a horgony védjegyet, melyet 
Eichter a kőépitő szekrényre belajstromoztatott, 

Dr, Kosa: Védjegy-mnstraoltalom. 6 82 1890. évi II. t.-cz. 8. §-a. 

■a Pain Expeller gyógyszerre védj egy képen be ne 
lajstromoztasson. — Ha a belajstromozás után 
"derűi ki, hogy egyenlő védjegyek hasonló áru- 
nemekre már lajstromoztattak be, az esetben 
kereset folytán a később lajstromozott védjegy 
lesz törlendő azon elv alapján, hogy „qui prior 
tempore potior injure." 

Ugy az árunemek hasonlóságát kimondani, 
mint a védj egyet törölni, egyedül a kereskedelmi 
miniszter az illetékes. 

Egy tulajdonos^ több védjegy. 

8. §. Töhh védjegynek ugyanazon folyamodó 
nevére a jelen törvény határozatai szerinti bejelentése 
még az esetre is meg van engedve, ha rendeUetésök 
ugyanazon árunem^ékre való. 

Ezen szakaszt a képviselőházi tárgyalás 
alkalmával Polónyi Géza orsz. képviselő elvi 
szempontból kifogásolta. Megnem engedhetönek 
és a közönség érdekébe ütközőnek találta, liogy 
valaki egy ugyanazon árunemre többféle véd- 
jegyet lajstromoztathasson be; mert a gyakor- 
lati életből tud rá esetet, hogj'' valaki gyárt és 
forgalomba hoz egy és ugyanazon chémiailag 
megvizsgált és a harmadik dilutióban is ugyan- 
azon elemeket tartalmazó pezsgőbort, de azt 
ötféleképen nevezi el és mindenikre külön 
védjegyet tesz. Ezt a közönség nem tudja és 
igy ugyanazon pezsgőt egyik védjegy alatt 
1 frt 50 krral drágábban fizeti meg mint a másik 
alatt. - A törvényhozásnak nem lehet czélja, 
liogy az iparosnak, gyárosnak ily visszaélésekre 
jogczimet biztositson. Igenis helyes védeni az 1890. évi II. t.-cz. 9. §.a. 83 

ipart, de ha már e törvényjavaslatban a közön- 
ség védelme is egyik tényezökép szerepel, akkor 
ezen rendelkezést a közönség érdekével össze- 
egyeztethetőnek nem tartja. Vájjon mi lehet 
az iparos szempontjából ennél a gyakorlati czél, 
mi szüksége van neki arra, hogy egy és ugyan- 
azon árut 3— 4-félekép oltalmazva, különféle 
'^édjegygyel, ha nem ilyen visszaélés. Más czélja 
nem lehet, mert ha árujának proveniencziáját 
oltalmazni akarja, nem szükséges, hogy azt öt- 
féle védjegy alatt árulja s ez által a közönséget 
áruja minősége és provientiájára tévedésbe 
ejtse. — Erre válaszképen megjegyezte Emich 
Gusztáv előadó, hogy e §-ban tisztán csak a 
kereskedelem igényeinek megfelelő gyakorlati 
intézkedésről van szó, mely módot akar nyújtani 
arra,hogy a különböző országokba irányuló keres- 
kedelemnek megfelelő védjegye ugyanazon árura 
nézve is szabályoztassék, a mi különben az inter- 
nationalis kereskedelemben gyakran előfordul. 

A védjegy tulajdonjogának kérdése, annak jogi 

minősége. 

9. §• A védjegy azon vállalathoz tartozik, 
melynek védelmére szolgál, ugyanazzal inegszünik és 
hirtokváltozás esetéhen az uj birtokosra átszáll. 

Ez utóbbi esetben, hacsak a vállalatot az özvegy, 
kiskorú örökösök, hagyaték vagy csődtömeg nem foly- 
tatja, — az uj tulajdonos a birtok megszerzése után, 
külömbeni törlés terhe alatt 3 havi határidőn belől 
« védjegyet saját nevére átíratni tartozik, 

E törvényszakasz is igazolja, a mit már 
fentebb is kiemeltem, hogy a védjegy nem egy 

6* 84 1890. évi II. t.-cz. 9. §-a. 

physikai vagy jogi személy tulajdonához tar- 
tozó vagyont képez, hanem az csak egy váüálat, 
egy iparüzlet tartozéka ; azon iparüzleté, mely- 
nek részére az belajstromoztatott. 

Ebből kifolyólag egész természetes az, 
hogy ha azon iparüzlet, melynek készítményeire 
a védjegy belajstromoztatott, — megszűnik, 
a védjegy is elveszti jogi hatályát és a meg- 
szűnt üzlet volt tulajdonosa azt mint sajátját 
meg nem tarthatja. 

A törvényben használt ezen kifejezés „hir- 
tokváUozás'^ jogi tekintetben kifogás alá esik, 
mert itt leggyakrabban nem a birtok állagában, 
hanem a birtokos személyében áll be változás, 
s ennek a változásnak belajstromozását rendeli 
el e törvényszakasz. Ép ily helytelen a szakasz 
2-ik pontjában használt „birtok megszerzése" ki- 
fejezés is, mert a védjegy magában véve meg nem. 
szerezhető, nem birtokolható, hanem csakis azon 
iparüzlettel együtt, a melyhez jog szerint tartozik. 

„Die Verausserung der Marké ohne Etab- 
lissement ware eine Treubruch gegen die Kund- 
schaft imd ein Vergehen gegen den gutgláubigen 
Verkehr, welches die Q-esetzgebung nicht sanc- 
tioniren kann," mondja helyesen dr. Josef Lud- 
wig Brunstein „Name, Firma und Marké" czimű, 
Bécsben 1889. évben megjelent értekezésében ; 
és mégis törvényhozásunk ellentétben ezen 9. § 
rendelkezésével, midőn a 21. §. a) pontjában meg- 
engedte, hogy a védjegy a tulajdonos kérelmére 
törölhető, kerülő utón oda jutott, hogy a véd- 
jegyről vállalat átadása nélkül is le lehet mon- 
dani, azt hallgatólag ilyképen másra is át lehet 
ruházni, csak az kell hozzá, hogy ha a lemondás 1890. évi II. t.-cz. 9. § a. 85 

folytán törölt védjegyet valaki belajstromoztatja 
és az ellen a novella 3. és 4. §§-aiban jelzett két 
évi időn belől a jogositott fel ne szólaljon. 

Mit kell vdRcdai alatt érteni, azt a szó 
természetes értelme magyarázza meg. Vállalat 
egy oly ipari foglalkozás, melyben vagyonszer- 
zés czóljából személyes működésünket és pén- 
zünket érvényesítjük. — A vállalat birtokosa 
személyében beálló változásnak a lajstromban 
való feltüntetésére, illetve az átíratásra e törvény 
§. 3 havi határidőt szab meg. Halálesetén szintén 
ez a szabály az irányadó, dé mivel 3 hónap alatt 
a hagyaték jogerősen még alig lesz beszavatolva, 
kérdés be kell-e az örökösnek várni azon időt, 
midőn a hagyaték be lesz szavatolva, vagy erre 
való tekintet nélkül 3 hónap alatt eszközöltetni 
kell-e a védjegy átiratást. Nézetem szerint mivel 
e kötelesség teljesítésére a törvény apodictice 
záros határidőt szab, a védjegyre jogosított vál- 
lalat tulajdonosa az elvesztés terhe alatt köteles 
ezt még a hagyaték jogerős beszavatolása előtt 
eszközöltetni, illetve az ez iránti kellő lépéseket 
folyamatba tenni, bár örökösödési jogunk a 
hagyaték jogi személyiségét nem ismeri is el. 

Az átiratási kötelezettségre meg kell még 
azt jegyeznem, hogy a gyakorlat az átiratási 
kötelezettséget még azon esetben is megkívánja, 
hogy ha egy közkereseti társaságot képező tár- 
sas czég, egyéni czéggé avagy ha egy egyéni 
czég társas czéggé alakul, valamint akkor is, 
ha egy ily egyéni vagy társas czég részvény- 
társulattá alakult. 

Lásd még a 20. §. jegyzetét az átirás mi- 
ként való foganatosítására nézve. 86 1890. évi II. t-cz. 10. §-a. 

Idegen néy, czég használása. 

10. §. Más termelő y iparos vagy kereskedő 
nevét, czégét^ czimerét vagy üzletének megnevezését 
az illetők beleegyezése nélkül áruk megjelölésére hasz- 
nálni tüos. 

Ezen szakasz a kereskedelmi forgalomban 
igen nagy szerepet játszó, már egyébként is 
védett üzleti név védelmére alkottatott. Tulaj- 
donképen ezen szakasz nem a védjegyoltalom 
keretébe tartozik, inkább a tisztességtelen ver- 
seny megakadályozását veszi czélba. — Erre 
nézve már a kereskedelmi és az ipartörvényeink- 
ben vannak rendelkezések, melyek ez utóbbit 
kellően megvilágitják. Az 187B. évi XXXVH. 
t.-czikkbe foglalt kereskedelmi törvény 3-dik 
czime rendelkezik a kereskedelmi czégekröl 
10 — 24. §-ig. A czégre nézve, a 11. §. kötelezően 
kimondja, bogy kereskedők, kik üzletüket egye- 
dül folytatják, czégül saját polgári nevöket és 
pedig legalább vezeték nevöket kötelesek hasz- 
nálni. — Czégükhöz oly toldást nem csatolhat- 
nak, mely társas viszonyra mutatna. Az ez alóli 
kivételek, valamint arra nézve, hogy a társas 
czégek, részvénytársaságok és szövetkezetek, 
minő módon kötelesek czégöket jegyeztetni, a 
későbbi szakaszok adnak magyarázatot. A 24. 
§-ban ezután világosan megmondja a törvény 
minő sanctiója van, a törvény be nem tartásá- 
nak ; ugyanis az, a ki valamely czég bitorlása álial 
jogaiban sérelmet szenved, követelheti^ hogy a bitorló^ 
a czég további használatától 500 frtig terjedhető 
pénzbirság mellett eliiltassék és kártérítésben elma- 
rasztalta^sék. A kár létezése és mennyisége felett a 1890. évi n. t.cz. 10. §.a 87 

törvéftysjsék a fenforgó körülmények alapján, esetleg 
szakértők meghallgatása meUett, szabad belátása sze- 
rint határoz. A törvényszék e mellett a sértett fél 
kérelmére hozott haiározatánák a marasztalt fél költ- 
ségein leendő közzététele is elrendelheti. — Hason- 
nemü rendelkezést tartalmaz az ipartörvény 
(1884. évi XVn. t.-cz.) 68. §-a, mely szerint 
j^egy iparos vagy kereskedő sem használhat czégén, 
nyomtatványain vagy hirdetéseiben oly jelzőket, jel- 
vényeket vagy adatokat, melyek a tényleges üzleli 
viszonynak, vagy a valóságnak meg nem felelnek; 
a ki ezen rendelkezést megsérti az elsőfokú 
iparhatóság által az ipartörvény 167. § d) pontja 
alapján 20 frttól 200 írtig terjedhető pénzbün- 
tetéssel büntethető. 

Ezen szakasz azonban csak az iparos és 
kereskedőnek tiltja meg az árúk megjelölésénél 
a valótlan adatok, és igy az idegen neveknek is 
jogtalan használatát. — Erre a törvény indo- 
kolása szerint a védjegybitorlással rokon cse- 
lekmény tilalmazására és megfenyitésére azért 
volt szükség gondolni és intézkedni, mert tör- 
vényeink ezen súlyos visszaélés megfelelő meg- 
torlásáról kellően nem gondoskodtak, s mert 
az ipari jogok védelmére alakult nemzetközi 
congressus a névbitorlás ellen hozandó szigorú 
intézkedést követeltek.'' 

A törvény ezen tilalma arra az esetre is 
alkalmazandó, ha a név egy védjegy alkatrészét 
képezi, a mi különben egyébként is törvény- 
ellenes, mert egy idegen név vagy czégnek a 
védjegybe való felvétele, tekintettel a 3. §. 4, 
pontjának rendelkezésére, mint a valóságnak 
meg nem felelő adat meg nem engedhető, — 88 1890. évi 11. t.-cz. 11 §.a. 

illetve az ilyen védjegybe nem lajstromozható 
ós ha belajstromoztatott, ez okból törlendő. Meg 
van azonban engedve — ha nem is védjegy 
képen — más iparos vagy kereskedő nevének 
stb. használata, áruk megjelölésére ha az abba 
beleegyezik. 

Jelen törvényszakasz sanctióját a 24. §-ban, 
illetve az ezt módosító 1895. évi XLI. t.-cz. 
9. §-ában találja, ennek értelmében azonban 
csakis belföldi termelő, iparos vagy kereskedő 
nevének jogtalan használása büntettetik; — 
külföldiek védelmére vonatkozólag minden egyes 
esetben az illető államokkal kötött szerződés 
határozmányai nyernek alkalmazást. 

Csomagolás^ tartály boríték megjelölése. 

11. §1. A mi ezen törvényben cus áruk meg- 
jelöléséről mondatik: mindaz azok csomagolásain, 
tartályain, borítékain és az efféleken használt meg- 
jelölésekre nézve is áll. 

A védjegy miként való alkalmazásáról a 
törvény közelebbi határozatokat nem tartalmaz. 
E szerint a védjegy az áru csomagolásán is 
alkalmazható, és mellékes dolog az is, hogy a 
védjegy az árura vagy csomagolására a jelvény 
felragasztása, ráfestése vagy más módon alkal- 
maztatik-e. Az sem szükséges, hogy külsőleg 
látható módon alkalmaztassék, elég ha az áruk 
felhasználásánál lesz felismerhető. — E szakasz 
mintegy kiegészítése és magyarázása az előző sza- 
kasznak, nehogy a névvel stb. biztosított védelem 
kizárólag csakis az áruknak — s nem egyúttal 
azok csomagolásainak védelmére is szolgáljon. 1890. évi II. t.-cz. 11. és 12. §-a. 8^ 

E §-ból folyik az is, hogv a védjegy nem- 
csak magán a szorosabb értelemben vett árun. 
— hanem a vele közvetlen kapcsolatban hozott 
és igy annak kiegészitő részét képező tárgyon 
is alkalmazható — (csomagolás, dngaszolás, edény 
boriték stb) ; — továbbá^ boey a védjegytörvény 
védi ugyan a csomagolásra használt edényeken, 
borítékokon alkalmazott jeleket, — de nem védi 
magát a tartálvt, a csomagolást és annak külső 
vagy különös alakját, melynek esetleg mínto véde- 
lemben részesülhetnek. Téves volna azon nézet, 
l^ogy az egész edény alakja be lenne lajsro- 
mozva akkor, ha azon jelvény, mely a védjegyet 
képezi — az egész borítékot elfedi, mert eboöl 
jogszerűen az következnék, hogy olyan jelvé- 
nyeknél, melyek egy ládaalaku csomagolás 
mÍQden oldalán alkalmaztatnak csakis a csomag 
felülnézete, — nem pedig a csomag oldalára 
rajzolt képes ábrázolat van belajstromozva. 

- A törvény 1., 11., 13., 14. és 17. §§-ai szerint 
csakis az árura vagy ennek csomagolására alkal- 
mazott védjegy, nem pedig a védjegygyei el- 
látott áru képe — alakja lajstromozható. A 
védjegylajstrom a védjegynek csakis felül- 
nézetét tünteti elő ; mig a minta, a belajstro- 
mozott minta dombom alakját is. Ez határolja 
el a védjegyoltalom területét a mustraoltalomtol. 

Kfilon jelzést rendelő törvények. 

13. §• Azon szabályok, melyek bizonyos áruk 
kiüönös megjelöléséről intézkednek, különösen a fény- 
jelzési szabályok, jelen törvény áÜál változást nem 
szemednek. 

Lásd az 1868: XVIII. t.-czikket. 90 1890. évi II. t.cz. 13. §. Védjegylajstromozás. n. FEJEZET. 
1. czim. 

A védjegyek lajstromozásáról és 

törléséről. 

A lajstromozás foganatosítás! módja. 

13. §• A védjegy^ melynek kizárólagos haszná- 
lati jogát valaki a maga száméra biztosítani óhajtjoy 
azon kereskedelmi^ és iparkamaránál, melynek terű- 
letm az illető vállálai létezik, négy példányban be- 
mtdatandó. 

Egy példány a kereskedelmi- es iparkamarád 
nál vezetendő lajstromhoz csatolandó, egy példány 
a következő szakaszban meghatározott záradékkal 
ellátva a félnek vissza^andó, két példányban pedig 
a kereskedelemügyi miniszterhez fdterjesztendő. 

A fél egyúttal a védjegygyei biztositandö áru- 
nemet megnevezni tartozik, — Ezenkivül minden 
védjegyről nyomda utján való kihirdetésre alkalmas 
cliche mutatandó be, mely használat után a félnek 
visszaszolgáltatandó, — Olyan védjegyekről, melyek 
fénij agyag, üveg és efféle anyagokból álló árukra 
alkalmaztatnak a megfelelő védjegygyei bélyegzett 
próbanyomatok legalább három példányban mellék- 
lendők. 

Ezen szakasz a törvény 2. §-ában kimon- 
dott kizárólagos jog megszerzésének, illetve 
biztosításának módját, vagyis azt állapitja meg, 
íiogy ^ '^ódjegy kizárólagos használati jogát 
magának valaki miképen biztosíthatja. 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Védjegylajstromozás. 91 

Hogy ezen jog csakis a belajstromozás 
által lesz teljes, azt már a 2. §. is kimondja; 
ez a szakasz pedig világosan fejezi ki azt, hogy 
az anyagi védjegyoltalom lényege, a védjegy 
kizárólagos használásának jogérvénye egy alaki 
cselekvény megtevésétöl függ. 

A védjegyoltalom kizárólagos használata 
biztosításához e § csakis a védjegy bemtdatásáty 
nem egyszersmind annak belajstromozását kivánja 
meg. Ugy de ha ezen szakasz rendelkezésével 
— a 2. §. azon rendelkezését, mely szerint a 
védjegyet a kizárólagos használati biztosítása 
jog czéljából be kell lajstromoztatni; össze 
hasonlítjuk, azonnal meggyőződünk arról, hogy 
bár a bemutatás napja és órája (19. §.) biztosítja 
is a tulajdonos számára a védjegy elsőbbségét^ 
de a védjegy használatának biztosítása perfecté 
csakis a belajstromozás által lesz, a mely tény 
egyúttal azt is jelenti, hogy a bemutatott véd- 
jegy az illetékes hatóságok nézete szerint a 
törvény és szabályoknak megfelelő és igy belaj- 
stromozható volt. 

A belajstromozást nálunk a kereskedelmi- 
es iparkamarák végzik. Hazánkban a kereskje- 
delmi- és iparkamarák az 1868. évi VI. t.-czikk 
alapján állíttattak fel, azoknak teendőit és be- 
osztását részint a törvények, részint a kormány- 
rendeletek állapítják meg. Jelenleg a kereske- 
delmi és iparkamarák területi beosztása a kö- 
vetkező : 

1. Budapest: Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun- és 
Fehérvármegyék. Budapest fő- és székváros, — 
Kecskemét és Székesfenérvár sz. kir. önálló 
törvényhatósági joggal felruházott városok. 92 1890. évi II t.'Cz. 13. §. Keresk. kamar&k beosztása. 

2. Szeged: Bács-Bodrog és Csongrád vár- 
megyék; Baja, Hódmezővásárhely, Szabadka, 
Szeged, Újvidék, Zombor önálló törvényhatóság 
joggal felruházott városok; 

3. Temesvár: Temes, Torontál, Krassó- 
Szörény vármegyék; — í?ancsova, Temesvár, 
Versecz önálló törvényhatósági joggal felruhá- 
zott városok. 

4. Arad: Arad, Békés, Csanád, Hunyad 
vármegyék; s Arad önálló törvényhatósági 
joggal felruházott város. 

5. Brassó: Brassó, Fogaras, Szeben és 
Nagyküküllö vármegyék. 

6. Marosvásárhely : Csik, Háromszék, Udvar- 
hely, — Maros-Torda várme^ék, Marosvásár- 
hely önálló törvényhatósági joggal felruházott 
város. 

7. Kolozsvár: Kis-Kliküllő, Alsó-Fehér-, 
Torda-Aranyos-, Kolozs-, Szilágy-, Szolnok- 
Doboka-, Besztercze-Naszód vármegyék és Ko- 
lozsvár önálló törvényhatósági joggal felruhá- 
zott város. 

8. Nagyvárad: Biharvármegye és Nagyvárad 
•önálló törvényhatósági joggal felruházott város. 

9. Debreczen: Bereg, Ugocsa-, Máramaros, 
Szatmár, Szabolcs, Hajdú, és Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok vármegyék; — Debreczen és Szatmár 
önálló törvényhatósági joggal felruházott 
városok. 

10. Miskolcz: Heves, Borsod, Gömör és 
Kis-Hont vármegyék. 

11. Kassa: Abauj-Toma: Sáros, Szepes, 
TJng és Zemplém vármegyék, Kassa önálló tör- 
vényhatósági joggal fekuházott szab. kir. város. 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Keresk. kamarák beosztása. 9^ 

12. Besderczehánya: i^rva, Bars, Hont, Liptó^ 
Nógrád ós Zólyom vármegyék-, Selmecz- és 
Bélabánya önáUó törvényhatósági joggal fel- 
ruházott sz. kir. város. 

13. Pozsony: Pozsony, Nyitra, Trencsén és 
Turócz vármegyék, Pozsony önálló törvény- 
hatósági joggal felruházott város. 

14. Sopron: Mosón, Sopron-, Vas- és Zala 
vármegyék; Sopron önálló törvényhatósági jog- 
gal felruházott város. 

15. Győr: Esztergom-, Gryör-, Komárom, 
Veszprém vármegyék ; Győr és Komárom önálló 
törvényhatósági joggal felruházott városok. 

16. Fécs: Baranya, Somogy, Tolna vár- 
megyék és Pécs önálló törvényhatósági joggal 
felruházott város, 

17. Eszék: Szerem, Veröcze és Pozsega 
vármegyék . 

18. Zágráb : Bel óvár. Körös, Várasd, Zágráb 
vármegyék és Modrus-Fiume vármegye keleti 
része ; 

19. Zengg: Likka-Korbávia vármegye és 
Modrus-Fiume vármegye nyugati része. 

20. Fiume város és kerülete. — A ki tehát 
védjegyét belajtromoztatni kivánja, köteles véd- 
jegyét a lakóhelye, helyesebben vállalata gyári 
vagy kereskedelmi telepére vagy üzletére ille- 
tékes kereskedelmi és iparkamarán ál négy egyenlő 
példányban bemutatni. — Másnak, mint az ille- 
tékes kamaránál történt bemutatásnak hatálya^ 
nincs; az semmis, abból jogokat a bemutató 
a maga számára nem származtathat. A be- 
mutatást a kamaránál Írásban kell megtenni,, 
de azt szóval is jegyzőkönyvbe lehet adni; s^ S4 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Lajstromozási utasitás. 

pedig akár személyesen, akár megbízott által. 
— A védjegyek belajstromozásánál követendő 
eljárásra külömben a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 1890. évi ápril 30-án 26562/90. VL 
sz. alatt a következő körrendeletet intézte a 
kereskedelmi és iparkamarákhoz: 

A védjegyek oltalmáról szóló 1890. évi 
II. t.-cz. végrehajtása ügyében a kamarát, — 
mint az idézett törvény czikk Il-ik fejezete 
értelmében a védjegyek lajstromozására hivatott, 
közeget a- következőkre utasítom : 

1. §. A kereskedelmi- és iparkamara köteles : 

a) hülön helyiséget kijelölni, melyben a 
védjegyek lajstromozása körül az idézett törvény 
által a kamarákra ruházott hivatalos teendők 
végeztetnek s melyben ugy a lajstrom, valamint 
a próbanyomatok (1. a törv. 13. §.) megőr- 
zendők. *) 

b) a védjegylajstromozót kijelölni és fel-' 
esketni, 

c) a védjegylajstromot az idézett törvény- 
ben és a jelen rendeletben foglalt határozmá- 
nyokhoz képest berendezni és annak rendes 
vezetése iránt intézkedni. 

2. § a védjegylajstrom a jelen rendelethez 
csatolt A) minta szerint rendezendő be. *) Az e pontban emiitett külön helyiséget a keres- 
kedelmi miniszter 1890. évi ápr. 30-án 25552 sz. alatt a 
brassói kereskedelmi és iparkamarához intézett leiratá- 
ban akképen értelmezte, hogy a védjegy lajstromozó 
a kamara hivatalos helyiségében ugyan, de lehetőleg 
külön szobiban helyezendő el, a melyhez a közönség 
könnyen hozzáférhessen, és a melyben a védjegyek 
lajstromozására és elhelyezésére szükséges tárgyak kellő 
megőrzés czéljából elhelyezhetők legyenek. 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Lajstrom minta. 95 Lapszám. 


1 


Jegyzet 


00 
OQ 


c 


vCdvu 89 

■BpáHUpq '9A9 
• 


— 1 •'- 

1 ^ 

! 

! 

i 

1 


93 

1 


989Z9A9a99UI 
89A'U9Uip9Sa9 
O 

• 

t30C 


vfd'BIX 89 
wfdBÜpq '9A9 
«1 


• 


9Aze2C9af t^I 
daxpepeje 

-9ui'xaíJ9 « 
'AJOí^-iCSafp 


OA 9q mOTíraoj^íhl 
• 
• 


fP9A ^ 

uaq o 

■§ -91 ^ 
9A V S 
• 
• ' 

o 
<^ 

1 
1 

1 

• 


iC 


9paBZ'«inx'B3ix'® ^afpaA 
« 9J^9^x®^^ '089XQxaC39Tn 

5[tLn? UOZW :)UIUl'BX'BA9iCX0^ 
S9 9S9Z9A9U3'9UHBX«XT?^V 
• 


9iCx9q01[«X 89 'BS'^ZO^X'^I 
-SOJ '9d^Z0 ÍCS«A '9A9U 

souoppttxti:^ iCdafpaA y 
cc 


Vff JO 89 BCd«U 
'BfdBuoq '9A9'^«U 
-^B'BIJ'B^THnaq if39Pp9A V 


• 


J 1 

a 

t 
» 

< 

* 


©ij 


Az eredeti 
védjegy 
00 


• 

r-1 


OpU9Zi£39[ 

9qzo^ !^;i 8B5zo;i'\»AA? zy 

9G 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Lajstromozási utasit4s. 

Az A) minta egyes rovataira nézve tájé- 
kozásul a következőket jegyzem meg: az 1-sö 
rovatba az uj törvény életbeléptetésétől szá- 
mitandó első bejegyzés 1. számmal jelölendő ; 
a későbbi bejegyzések még az éwáltozás figye- 
lembe vétele nélkül is folytatólagos számozással 
jelölendők meg. 

A 2. rovatba a bemutatott eredeti védjegy 
ragasztandó. — Ha próbanyomatok mutattatnak 
be e rovatban, azok számát is fel kell említeni. 

Ha a már bejegyzett védjegy a törvény 
16. §-a szerint megujittatik, ezen körülmény 
nemcsak a 6. rovatban, hanem egyidejűleg a 
régi lajstromban is az illető védjegy „Eszre- 
vétel*^ rovatában feltüntetendő. 

A 9. rovat többféle bejegyzésre szolgálj 
nevezetesen annak felemlitésére, bogy a véd- 
jegybirtokos a törvény 4. §-ában említett külön 
jelzések használatára fel van-e jogosítva ? továbbá 
azon kereskedelemügyi miniszteri rendelet kel- 
tének és számának feljegyzésére, mely alatt a 
kamarához az illető védjegynek egymás korábban 
már belajstromozott védjegygyei való azonossága 
illetőleg hasonlatossága iránt esetleg előleges 
értesítés (avis apreables) érkezett ; végül a véd- 
jegy alkalmazása módjának feljegyzésére, hogy 
t. i. miként alkalmaztatik az a kereskedelmi 
forgalomban, (magán az áruczikken, göngyölésén 
vagy szines nyomatban lepréselve-e stb.) 

3. §. A belajstromozott védjegyekről ren- 
des tárgymutató vezetendő, mely kimutatja a 
védjegytulajdonos nevét, a védjegy tárgyát és 
a lajstrom lap számát illetve a védjegy bej egye- 
zésének folyó számát. ,1890 évi II. t -ez. 13. §. Lajstromozási utasítás. 97 

4. §. A Védj egy lajstromozó hivatal napon- 
ként vasár- és ünnepnapok kivételével meg- 
liatározandó és kifüggesztendő hivatalos órák 
alatt, a közönség részére nyitva kell hogy 
álljon. 

Ezen egész idő alatt a védjegyek belajsro- 
mozása, megújítása, átruházása vagy törlése, 
valamint a lajstromok és próbanyomatok meg- 
tekintése, úgyszintén felvilágositások szerzése 
czéljából bárki igénybe veheti a hivatalt. — A 
íelek védjegyek belajstromozása, megujitása, 
átíratása vagy törlése, valamint a szükséges 
felvilágositások iránt a védjegylajstromozó hiva- 
talt Írásban vagy szóval kereshetik meg. Az 
első esetben a kérés kellő bélyeggel ellátva 
nvujtandó be, ha a kérelem szóval terjesztetik 
elő, a jelentkező felekkel kellőleg bélyegzett 
jegyzőkönyv veendő fel és az ugy a felek mint 
a védjegylájstromozó által aláirva az irattárban 
megőrzendő. 

5. §. A kamara elnöksége köteles a véd- 
jegylajstromozó hivatal működését folytonosan 
ellenőrizni. 

6. §. A védjegyek lajstromozásáért, meg- 
uíitásaért, valamint átíratásáért a védiefi:ytör- 
viny értelmében beszedendő dijak, a'kSara 
bevételét képezik, viszont a védjegylajstromozó 
hivatal költségei a kamarát terhelik. Ugy a 
bevételek mint a kiadások a kamara évi költsége 
vetésében, illetve zárszámadásában külön irány- 
zandók elő illetve számolandók el. 

7. §. Minthogy a védjegyek oltalmáról 
szóló törvény 3. és 4. §§-aiban oly árujegyek 
vannak felsorolva, melyek bejegyzése feltétlenül 

Dr. Kosa: Védjegy-mnstraoltalom. < 98 1890. évi II. t.-cz. 13. §. Lajstromozási utasítás. 

vagy feltételesen ki van zárva, minthogy ezen 
kivül országos törvények és kormányrendeletek 
egyes ábrák mint pld. az ország czimerének 
használatát külön engedély előzetes kieszköz- 
lésétöl teszik függővé, a védj egy lajstromozó 
feladata lesz megvizsgálni, vájjon a bejelentett 
^ödjegy a bejegyzésre alkalmas-e vagy nem? 
Az utóbbi esetben a védjegy lajstromozó köteles 
a bejegyzést megtagadni és egj példánynak 
visszatartása és a bejelentés idejének pontos 
feljegyzése mellett arról a bejelentőt végzésileg 
értesíteni, oly figyelmeztetéssel, hogy a mennyi- 
ben a hozott határozattal meg nem elégednék 
joga van az ellen annak kézhez vétele napjától 
számítandó legfeljebb 30 nap alatt felső elhatá- 
rozás czéljából a kereskedelemügyi miniszterhez 
felebbezni. — Ha a kereskedelemügyi miniszter 
a bejegyzést elrendelné, az esetben a védjegy 
az első bejelentés idejének megjelölésével jegy- 
zendő be. 

8. §. A védjegylajstromozónak kötelessége 
arról gondoskodni, hogy a védjegyet bejelentő 
fél a törvény 13. §-ában kivánt clichet ós pedig 
legfeljebb 20 cm hosszú, és 13 cm széles méret- 
ben és nyomdai sokszorosításra alkalmas (26 mm) 
magasságban egy példányban, úgyszintén a fém, 
anyag — üveg ós efféle anyagra alkalmazandó 
védjegyeknél a próbanyomatokat legalább 3 
példányban mellékelje. 

A próbanyomatok minden egyes példá- 
nyának átlyukasztva kell lennie, hogy a Ijni- 
kon átfázott zsinegen oly jelzés legyen alkal- 
mazható, mely a védjegylajstrom illető számára 
utal. A próbanyomatnak a védj egy képet tenné- 1890. évi II. t -ez. 13. §. Lajstromozási utasítás. d9 

szetes nagyságban kell feltüntetnie és oly mé- 
retű legyen, hogy a védje^képen kivül ne 
jnáradíon több mint 2 cmnyi üres szél* . 

Oly bejelentök részére, kik védjegy clichet 
bemutatni általában nem képesek, a megfelelő 
-fi — 3 védjegy példány beinutatása és a meg- 
felelő költség előleges betétele mellett á kamara 
elkészíttetheti a szükséges clichét. 

Csak oly clichék fogadhatók el, melyek 
alapzatai prizma alakúak. Kerek vagy tojás 
alakú alapzattal birok, nyomtatás utján való 
közzétételére nem alkalmasak. 

9. §. A védjegytörvény 13. §-ának 2-ik 
bekezdése szerint a bejelentőnek védjegy bizo«- 
nyitvány mellett vissza szolgáltatandó védjegy 
példányára a törvény 14. §-ában felsorolt 
-adatokon kivül esetleg még az is rájegyzendő, 
hogy hány próbanyomatot nyújtott be* Eaen 
dső védjegy^hizonyttvány dijtaíanuí szolgáltatandó 
ki. Ha azonban a felek ugyanezen alkalommal 
vagy később bármikor több ily bizonyítvány 
kiállítását kivánná, minden egyes bizonyítvány 
kiállításáért 60 krnyi dijt tartoznak a kamara 
pénztárába fizetni. 

10. §. A törvény 16. §-a értelmében meg- 
iijitás végett beérkező védjegyeknél, a védjegy- 
lajstromozónak arra is kell ügyelnie, vájjon ezen 
"^^^jögyök ftz annak idejében letett védjegyekkel 
teljesen azonosak-e? Az oly védjegyek, melyek 
eltérők, vagy pótlásokat (érmeket, engedélyhez 
kötött jelzeteket stb.) mutatnák fel, mint uj 
bejegyzések kezelendők. 

11. §. A kamara saját megbizói érdekében 
fogna eljárni, ha azon védjegybirtokosokat, kik- 

7* 100 1890. évill. t.*cz. 1 3. §. Lajstromozási utasítás. 

nek oltalma, a törvény szerint lejáróban van, 
arról kellő időben értesítené, hogy a megujitást 
még a törvényes határidő alatt észközöltessék. 
— Ezen figyelmeztetés azonban a felekkel szem* 
ben nem képezi a kamarának kötelezettségét. 

12. §. Oly védjegyre nézve, mely érvé* 
nyességl ideje alatt birtokosát változtatta, illetve 
másra át lett irva, az eredetileg foganatosított 
bejegyzés kelte a megújítás tekintetében is 
mérvadó. 

13. .§. Azon esetben, midőn a kereskede- 
lemügyi miniszter a védjegy oltalmáról szóló 
törvény 18. §-á értelmében áz újonnan bejegy- 
zett védjegynek egy másik már korábban be- 
jegyzett védj egy gyei való azonosságáról vagy 
hasonlatosságáról a kamarát értesiti, ez utóbbi 
ezt az illető felekkel haladéktalanul vétbizo- 
nyitvány mellett közölni tartozik* 

14. §. A védjegyek kihirdetését magában 
foglaló y^Központi ÉrtesUő^ ezimti lap a kamará- 
nak ügy niint eddig megfog küldetai. 

E lap betekintendő, kellően megőrizendő 
s a feleknek kívánságukra megmutatandó. A 
felek esetleg arra is figyelmeztetendök, hogy 
egyes példányok addig - míg a készlet tart a 
lap szerkesztőségénél száméként 10 krért meg^ 
szerezhetők. 

15i §. A védjegylajstromuk az A) minta 
szerint készítendő másolatai legalább havonként 
egyszer a kereskedelemügyi miniszterhez mindég 
két egyenlő példányban felterj esztendők. Ezen 
másolatok ugy készítendők, hogy az iveknek 
csak egyik oldala legyen beírva; a védjegy 
példányok csak lazán ragasztandók feL 1890. évi II. t -ez; 13. §. Lójstromozási utasítás. lŰl 

16. §. A dennyiben valamely hónapban a 
kamaránál védjegy egyáltalában nem jegyez- 
tetett volna be,> illetve nem íratott át vagy 
nem töröltetett; errör is a iió lejárta után leg- 
később a következő hó 3-áig a kereskedelemügyi 
miniszterhez jelentés teendő. 

17. §. Jelen rendelet a^ 1890. évi 11. t.-cz. 
35. §-a értelmében 1890. évi május 16-án lép 
életbe. 

Ezen rendelet, melynek 7. §'a a védjegy- 
lajstromozásánál az elő vizsgálati eljárást ugy« 
szólván meghonosította és a törv. 18. f'-ában 
foglalt avis apreables intézményét megteremtette, 
később sok tekintetben kiegészítésre és magya- 
rázásra szorult, különösen a külfölddel kötött 
államszerződések folytán. 

Így a m. kir. kereskedelmi miniszter a 
fenti kórrendelet kiegészítése végett már 1891. 
évi febr. 15-én 7023/91. VI. sz. a. következő 
körrendeletet intézte a kereskedelmi- és ipar-i 
kamarákhoz: 

1. §. A védjegyoltalmat keresők által véd-, 
jegyeik lajstromozása alkalmával tenni szokott 
azon nyilatkozat, hogy áz illető védjegyek más 
színekben is alkalmaztatni fognak, mint azon 
színösszetételben, mely belajstromoztatott, ■ — 
törvényes hatálylyal birónak nem tekinthető ; 
mert az 1890. évi 11. t.-cz. 1. és 2. §§-ai értel- 
mében a védjegy a kereskedelmi forgalomra 
szánt készítményeknek és. áruknak más hasonló 
készítményektől és áruktól való megkülönböz- 
tetésére szolgálván, csakis azon haidrozoüan meg- 
hülönibőzt''iett alakban részesül oltalombany a mély- 
ben lajstrmnozva lesz. Ha tehát a védjegyoltalmat 102 1890. évi II. t.-cz. 13. 5}. Lajstromozási utaaitás. 

kérő védjegyét több szüiben vagy Bzinössze- 
tételben is kivánja oltalomban részesittetni, 
köteles azt minden egyes színben vagy szín- 
összetételben (külön-külön) belajstromoztatnl 
— (Lásd ezzel szemben az 1895. évi XLI. t.-cz. 
2, §-át.) 

2. §, Oly védjegyek, melyek bár betűkből, 
szavakból vagy számokból állanak, de azonfelül 
még színjelzéssel is elvannak látva (például egy 
színes mező, melybe a feUrás beíllesztetett vagy 
színes csíkkal körvonalakkal s vonalakkal, me- 
lyek az írást körül veszik) mint e^en kizáröhj 
hetükből, szavakból vagy számokból állók nem 
esnek az 1890. évi 11. t.-cz. 3. §. 2, pontjának 
tUtó rendelkezése alá s eimélfogva belajstro- 
mozhatók. Mindazonáltal figyelem fordítandó 
arra, hogy necsak a szavak, vagy betűk legye- 
nek színesek, hanem, hogy a színek még más 
módon is megkülönböztető jelek alakjában 
legyének a védjegyeken alkalmazva. 

3. §. Azon védjegyoltalmat kérők, kik a 
fent idézett törvény 13. §-a értelmében kötelezve 
vannak védett áruiknak a bepréselt védjegygyd 
ellátott próbanyomatait bemutatni, kötelesek 
ezen 3 példány próbanyomatot ajson anyaga 
bepréselve bemutatni, a melyből a védjegygyei 
oltalmazott áru áll. Ennek alapján meg nem 
engedhető például, hogy a sarlókra bejegyzett 
védjegyek próbanyomatai nem sarló, hanem más 
puhább anyagba nyomva (mint ólom. ón stb.) 
adassanak be. 

4. §. Ugyanazon törvény 33. §. 1. bekez- 
dése alapján, mely szerint a még meg nem 
újított védjegyek, melyek a régi védjegytörvény 1890. II. t.-cz. 13. § KiÜföldi védjegy lajstromozása. 103 

fenállásakor belajstroinoztattak, a védelmet csak 
a jelenleg érvényben álló védjegytörvény hatá^ 
rozmányai szerint élvezik, - mindazon védjegy- 
tulajdonosok, kik az ottani kamarai területen 
laknak s a kik az uj védtörvény 13. §-ának 
utolsó bekezdésében emiitett árukra védje^eket 
lajstromoztattak, (melyekről azonban, mivel a 
régi védjegytörvény hatályban léptekor lajstro- 
moztattak, próbanyomatok nem léteztek), fel- 
szólitandók, hogy a kamara által kitűzendő 
határidőn belől minden védjegyről 3 próbanyo- 
matot mutassanak be, melyek közül 2 példány 
a központi védjegylajstromozó hivatalban leendő 
megőrzés czéljából külön jelentés mellett fel- 
terjesztendő. 

Végre minthogy a külföldi gyári és keres- 
kedelmi védjegyek belajstromozásánál egyes 
kamarák az Ausztriával fenálló vám- és keres- 
kedelmi szövetség vonatkozó határozatát nem 
egyezően értelmezték 1892. évi szept. 27-én 
57066/92 VI. sz. alatt a m. kir. keresk. miniszter 
következő rendeletet intézte a budapesti kereS" 
kedélmi és iparkaYnarához : 

A külföldi gyári és kereskedelmi védjegy- 
nek belajstromozása tárgyában. 

A védjegyek kölcsönös oltalma iránt idegen 
államokkal kötött egyezmények a külföldi gyári 
és kereskedelmi védjegynek biztosítandó védelem 
tekintetében egyértelmüleg azon feltételt állapítják 
fel^ hogy a külföldi vállalatok védjegyei ugy a 
btidapesti kereskedelmi és iparkamaránál a magyar 
korona országai tekintetében mint a bécsi kereskedelmi 
és iparkamaránál a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országok tekintetében jegyeztessenek be. 1Ó4 1890. n. t.-cz. 13. §. Külföldi védjegy lajstromozása. 

Ezen szerződési kikötés értelmében & végett, 
hogy valamely külföldi védjegyre nézve az olta-. 
lom a monarchia egyik állama területén, is érvé-. 
nyesittessék szükséges, hogy ezen védjegy mind 
a két kereskedelmi és iparkamaránál be legyen 
lajstromozva; ezen két rendbeli belajstromozás 
igazolása tehát követelhető (?) mielőtt a véd- 
jegyoltalmára vonatkozó intézkedés tétetnék 
vagy határozat hozatnék. 

Ennek folytán és azon czélból, hogy a 
kettős bejegyzés késedelmes foganatosítása is 
kerültessék, utasítom a kamarát, hogy a kül- 
földi védjegyeket ugy mint eddig lajstromozza, 
' — egyúttal pedig a bejélentőket utasítsa, hogy 
az illető védjegyet a bécsi kereskedelmi és 
iparkamaránál 30 napon belől szintén belajstro- 
moztassák és annak eszközlését a lajstromozási 
bizonyít ványnyal igazolják. — Ha ezen igazolás 
kellő időben nem történt, a hiány a védjegy- 
lajstromban feljegyzendő és ezen hiány eseüeges 
pótlásáig a védjegy a központi védjegylajstrom 
vezetésére és a kihirdetés eszközlésére szolgáló 
havi kimutatásból kihagyandó ! 

A mennyiben a bécsi kamaránál történt 
lajstromozás igazoltatnék, ezen igazolás a lajstro-. 
mozási igazolványra és a védjegylajstromba 
jegyzendő és a védjegy a havi kimutatásba 
veendő fel, minek folytán az ilyen kellőleg 
belajstromozott külföldi védjegy általam a köz- 
ponti védjegylajstromba bejegyeztetni és ki- 
hirdettetni fog. — Megjegyzem végre, hogy 
valamely külföldi védjegynek elsőbbsége vagy 
a budapesti vagy a bécsi kereskedelmi- és ipar- 
kamaránál törtónt első bejegyzésétől számítandó. 1890. n. t.^cz 13. §. Külföldi védjegy laj stroníozása 105. 

hogy .azonban a védjegynek 10 évi tartamára 
nézve illetve az njőlágos belajstromozására ki- 
tűzött határidőre nézve a. második bejegyzés 
mérvadó. (1892. évi K T. 2236. lap.) 

E renddet iegüj abban némileg módositva 
és kiegészítve lett. Ezen ujabbi rendelet, mely 
kibocsátása napján 1898-ban jan. 1-én életbe 
lépett a következőleg hangzik:- 1897 VI. Az osztrák kereskedelemügyi miniszter, 
nrral létrejött megállapodásom alapján hivatali 
elődömnek 1892. évi szept. 23-án 67056. sz. alatt 
kiadott rendelete kiegészitésekép, illetve ezen 
rendelet részbéni megváltoztatásával, a külföldi 
eredetű védjegyek lajstromozása tekintetében, 
miután azok a vonatkozó egyezmények szerint 
ngy Budapesten, mint Bécsben az illető keres-, 
kedelmi- és iparkamaránál bejelentendők, ezen 
kétoldalú lajstromozás nyilvántarthatása végett 
a következőkről értesitem a< kamarát : 

Bármily külföldi védjegy lajstromozása 
alkalmával ugyanis a bejelentő — a mennyiben 
ugyanezen védjegynek Bécsben már előzőleg 
eszközölt lajstromozását nem igazolja — az 
itteni lajstromozást tanusitó végzésre rávezetett 
megjegyzéssel figyelmeztetendő, hogy a kama- 
ránál bejelentett védjegyet a bécsi kereskedelmi 
és iparkamaránál is lajstromoztassa és ennek 
megtörténtét az itteni lajstromozástól számított 
8 hónapon belől hitelesen igazolja, mert ellen- 
kező esetben a nemzetközi egyezmények szerint 
megkívánt azon kötelezettség elmulasztása miatt, 106 1890. 11. t.-cz. 13. §. KülíÖldi védjegy lajsiromozása. 

hogy védjegyét Bécsben is lajstromozliassay 
itteni védjegyének törlése iránt, az intézkedések 
folyamatba tétetnek. 

A mennyiben Bécsben eszközölt lajstro- 
mozás megtörténte ezen három hó alatt igazol- 
tatik, ez esetben az ily védjegyek a kamara 
által, miként eddig is, mint havi pótlások fel- 
terjeszt endök, a mennyiben azonban az ily 
védjegyeknek Bécsben is eszközölt lajstromozása 
a jelzett határidő elteltéig nem igazoltatnék, 
erről minden egyes esetben külön-külön hozzám 
azon czélból teendő jelentés, hogy a csupán 
egyoldalulag történt lajstromozás miatt a törlés 
iránt intézkedhessem. 

Ezen eljárás 1898. január 1-től kezdődöleg 
követendő. Budapest, 1898. január 1-én, 

Ezen a vé(^ egyek belajstromozása körüli 
eljárást szabályozó rendeleteken kiyül, a ke- 
reskedelmi- és iparkamarák létszámának szapo- 
rítása alkalmával, hogy a védjegyek kezelése 
körüli zavarok elkeruftessenek, a kereskedelem- 
ügyi miniszter 1892. évi jun. 15-én 28133 92. VI.^ 
sz. alatt kelt rendeletében utasitotta a kereske-' 
delmi- és iparkamarákat, hogy a mennyiben a 
régebben fennállott kereskedelmi- és iparkama- 
ránál olyan védjegyek is fordulnak elő, melyek 
az újonnan felállitott kamara illetékessége alá 
tartoznának, az ilyen védjegyekre vonatkozó 
kivonatokat, az illető védjegyek ábráinak bera- 
gasztásával az uj beosztás folytán illetékes ka- 
marához tegyék át, és az áttételt saját lajstroma 
^Jegyzef* rovatában jegyezze fel; s erről egy 
ábra nélküli kimutatást a minisztériumhoz ter- 
jeszszen fel. 1890, évi II; t.-oz. 13. §. Lajstromozási utasítás. 107 

Azon kamarák, melyeik ily átutalt védjegy 
kimutatást kaptak, kötelesek azon védjegyeket 
saját védjegylajstromaikban folyó szám alatt 
bevezetni és a ^ Jegyzet^ rovat alatt feltüntetni, 
h^ogy a védjegy illetékességi szempontból utalta- 
tott át hozzá. Ezen kamara szintén Köteles a hozzá 
átutalt védjegyekről egy ábra nélküli kimutatáát 
felteijeszteni a kereskedelmi minisztériumhoz. 

Továbbá a 26662/90. K. M. r. 9. §. a 
magyarázatául a m. kir, kereskedelemügyi 
miniszter 1896. évi november 14-én 69409 sz. a. 
kelt rendeletével tudatta á kereskedelmi- és ipar- 
kamarákkal, hogy a pénzügyminiszter egy 
felmerült eset alkalmából arról értesitette, hogy 
a belajstromozott védjegyekről a lajstromoztató 
feleknek kiadatni szokott hivatalos bizonyít- 
ványok, helyesebben értesitvények a bélyeg- és 
illetékszabályok 46. díjtételének 4. pontja értel- 
mében hélyegmentesék;*) mert ezen igazolványok 
egyszerűen a lajstromozást kérő beadványok 
elintézését képező hivatalos kiadványoknak 
tekinthetők és az idézett díjtétel 1. pontjában 
minősített bélyegköteles kiadványok jellegével 
nem bimak. — Félreértések kikerülése czéljából 
figyelmeztetem a kamarát, hogy a szóban levő hi- 
vatalos kiadványokat végzések alakjában adja ki. 

Ezen figyelmeztetés valóban szükséges is 
volt, mert a fennáUó bélyeg- és illetékszabályok 
értelmében, valamely hatóság által kiállított 
hivatalos bizonyítványok, így a kereskedelmi- 
es iparkamara által kiállított lajstromozást bizo- 
nyító igazolványok is ívenkint 1 írt bólyeg- *) Lásd utasítás 9. §-át a 90-ik oldalon. 106 1890. évi 11. t.-cz. 13. §. Lajstromozási igazolvány. 

illeték alá esnek. — * Hogy ezen tehertől az 
iparos- és kereskedővilág mégkiméltessék, ugyann 
ezen tárgyban a védjegy-faizonyitványok bé- 
lyegmentessége tárgyában a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter 1897; évi nov. 23-án 37647. 
sz. alatt az Összes kereskedelmid és iparkama- 
rákhoz a következő körrendeletet intézte : 

A védjegyek lajstromozása alkalmával a 
lajstromoztató feleknek hivatali elődöm 1890. 
évi áprilhó 30-án 25552. szám alatt kelt rende-v 
léte értelmében (9. §.) kiadni szokott kamarai 
bizonyítványok tárgyában múlt évi november 
hó 11-én 69409. szám alatt kiadott körrendelet 
temre hivatkozva, értesítem a kamarát, miszerint 
azon czélból^ hogy lajstromoztató felek a lajstro-» 
mozási bizonyítványra szükséges bélyegköltségr 
tői megkíméltessenek, leghelyesebb volna, hff 
jövőre a lajstromozási igazolványok a kamara 
által végzés alakjában adatnának ki. 

E czélra legalkalmasabbnak az idemellór 
kelt és a budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
által ez idő szerint használt űrlap példány mutat- 
kozik, minélfogva az egyöntetűség szempontjából 
is ajánlom a kamarának, hogy ityeneket készít- 
tessen s azokat könyvalakba köttesse be, ugy, 
hogy az űrlap leszakitása után a szélvény, a 
melyen a lajstromszám, a fél neve, valamint 
a befizetett összeg jegyzendő fel, a könyvben 
maradjon. 

Megjegyzem még, hogy az űrlapok alján 
a vonal alatt vagy azok tuUapjain tanúsítandó 
adott esetben azon körülmény is, hogy a véd- 
jegy megújítását képezi-e egy korábban be- 
jegyzett védjegynek, valamint ugyancsak az 1890. évi II, t.-cz. 13. §. Lajatiíoxíaozási igazolvány. 109 

említett helyen igazolandó az is, hogy ^ véd- 
jegy másria íratott át. 

Minta *; 37647197 K. M. r. számhoz. 

A debreczení kereskedelmi- és iparkamara 
áruvédjegylajstromozó hivatala. 

lajstrom, szám 

N. N. . 

ezemyolczszázkilenczvenkilencz évi 

hó . . . dél^^ . . órakor megjelenvén, azt a 

kérelmet terjeszti elő, hogy a bemutatott . . . 
védjegy, oly megjegyzéssel^ hogy (pl. az vagy 
azok debreczeni üzlete részére mézeskalács és 
gyertyaáruina;k) törvényes megvédése végett az 
éruvédjegy lajstromba bejegyeztessék. 

Végzés. 

A kérelemnek hely adatván, a túloldalon 
csatolt .... rendbeli védjegy az 1890. évi 
H. t.-cz. és az 1896. évi XLI. t.-cz. értelmében 
> . . . szám alatt az áruvódjegy-lajstromba be-^ 
j egy^eztetik. (nek) . 

A törvényszerű . . forint belajstromozisi 
4ij a kamara pénztárába befizettetett. 

Kelt Debreczen, 1899. évi . . . . hó . -n» 

A debreczeni kereskedelmi- és ipar- 

kamara áruvédjegy-lajstromozó 

hivatala. 

pénztárnok. lajstromozó. 

*) Egész iv papir két oldalára ugv nyomandó, 
liogy egyikén a kérelem, másikon a végzés legyen. 110 1890. évi II. t-cz. 14. §-a. 

Á Tédjegylajstromozás miképeni foganatosítása* 

14. §• A bemtUcUoU védjegy mindenik példá- 
nyára a kereskedelmi' és iparkamarának ezzel meg* 
UzoU közege: 

a) a védjegylajstrom fólyószámái, 

h) a beérkezés napját ás óráját^ 

c) annak nevét vagy czégét, kinek részére a 
védjegy belajstromoztatoUj 

d) a vállálaiot és az árukat, melyek megvédé" 
sere a védjegy szolgál, rájegyezni tartozik; és ezen 
rájegyzés a hivaiahs pecsét alkalmazása mellett általa 
sajáúezúleg aláirandö. 

A kereskedelmi-- és iparkamarák védjegylajstrom 
maiba az a, b, c, d) pontckban foglalt adaiók be^ 
iklatandök és mindenki áUál megtekinthetők. 

A védjegyek a lajstromba egytől kezdve 
folyó sorszám alatt vezettetnek be, melyek az 
éwáltozás figyelembe vétele nélkül tovább 
vezettetnek. — E folyó számozás azok elsőbb- 
ségére semmi befolyással nincs, s nem is lehet 
egy védjegy magasabb lajstromszámától, ké* 
söbbi prioritásra következtetni, — mert azon 
esetekben mindőn egy, a kereskedehni kaman^ 
által megtagadott védj egy lajstromozásnak — 
felebbezés, illetve panasz folytán a kereskedő* 
lemíigyí miniszter helyt ad, a magasabb lajstrom- 
számú védjegy rendesen korábbi elsőbbséggel 
fog birni, mint a korábbi lajstromozott kisebb 
számú, mert az elsőbbséget nem a lajstromozás 
ideje, hanem a bejelei^tés ideje állapítja meg. 

(19. §.) 

Annak kijelentése és feltüntetése, hogy a 

bejelentett védjegy valamely vállalat és ennek 1880. évi II. t-cz. 15. §-a. 111 

összes fiókjai számára lajstromoztatik be, felesleges, 
mert az természetes, hogy a vállalat fiókjai a vál- 
lalat védjegyét jogszerűen használhatják, ennek 
hülönös lelemlitése csak félreértésekre adhatna 
alkalmat. A belajstromozott védjegyet a vállalat- 
nak Magyarország és Ausztria, ugy Bosznia- és 
Herczegovina e^ész területén levő fióküzletei is 
kizárólag és teljes joggal használhatják. 

A 14. §. a. b. c. d. pontjaiban felsorolt 
adatoknak a bemutatott védjegyre való félj egy r 
zése azért fontos, mert a b) alatt emiitett adat 
állapítja meg a védjegy elsőbbségét (19. §.) ; a, 
c) alatti adat feljegyzése tünteti elő a védjegy 
kizárólagos használatára jogosult alanyt, jogi 
vagy természeti személyt, a d) pont alatti pedig 
azon üzemet és árunemet a melyben és a me- 
lyen az igy belajstromozott védjegy kizárólagosan 
használható. 

Lajstromozási díj 

16. §• Minden egyes védjegy lajstroYnozásáért 
5fri dij fizetendő^ mély összeg a lajstromozást eszlcözlö 
iereskedelmi' és iparkamara pénztárába folyik, — 
A védjegyoltalom hazánkban ingyenes, de 
lajstromozási dijban minden egyes védjegy után 
külön, úgynevezett lajtromozási dij fizetendő. 
Ezen csekély dij az igénybevevő részéről, 
nem az állam által nyújtott védjegyoltalomért 
fizetett ellenszolgáltatás, hanem csakis eizon 
ipar- és kereskedelmi rendészeti cselekményért, 
az u. n. belajstromozásért járó dij, a melyet 
minden kereskedelmi kamara a lajstromveze- 
téssel járó költségei fedezésére szed. A lajstro- 112 1890. évi ír. ,t.-cz. 16. §.a. 

mozási illeték sem el nem engecüietö (69112 85 
foldm. ip. és ker. m. r.), sem a félnek vissza 
nem tórittetik még akkor sem, ha a védjegy 
utólag mint törvényellenes töröltetik. 

Ezen dijon kivül a védjegy belajstromor 
zásaért egyéb dij nem jár; azonban ha valaki 
a belajstromozásról egynél több igazolványt 
kivan, az esetben minden egyes bizonylat után 
a hivatalos bizonyítványokra megszabott bé- 
lyegilletéket köteles megfizetni Nem jár dij a 
védjegy törléseért sem, valamint a Központi 
Erfcesitöben való közzétételért sem. — A keresi- 
kedelmi miniszter azon czélból^ h.ogy még a 
bejegyzési igazolványok bélyegmentesen legye- 
nek kiáUithatók 1897. évi nov. 27-én 37647,92. 
VI. sz. alatt körrendeletet adott ki a kereske* 
delmi- és iparkamaráknak, a melyet a 13. §-nál 
107 — 109. lapon fentebb már közöltem. A lajstromozás időszaki megujitása. 

16. §• A védjegyek lajstromozása a bejegyzés 
idejétől számított tiz évről tiz évre a lajstromozási 
dij újólag lefizetése mellett msgujitandő^ ellenkező 
esetben e védjegyoltalma megszűntnek tekintendő. 

A védjegyek időleges megújításának az 
a ratioja, hogy minden érdeklődő tudomást 
szerezzen arról, miszerint a jogosult továbbra 
is igényt tart védjegyének fenállására. Ez ok» 
ból kivánja azt meg a franozia védjegytörvény 
is, mely ezen intézkedés anyjának tekinthető. 
E szakasz tekintetében a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter 1891. évi jun. 30-án 35719/91 1890. évi. II. t.-cz. 16. §-a 113 

K.. M. VI. sz. a. kelt rendeletében a kereskedel- 
mi- és iparkamarákat oda utasitotta, hogy azon 
meg nem ujitott védjegyeket, melyek a törvény 
16. §. és 21. §. b) pontja értelmében eddig 
lejártak lajstromából azon a napon törölje, a 
mely napon fenállásuk 10-ik évét érték el, s ezen 
törlést valamint minden egyéb változást bár- 
mily természetű legyen is az, az illető t. i. 
azon havi kimutatásba vegyék fel, a melyben 
a változást törvényszerűen saját lajstromába 
bejegyezték. — Megjegyzendő, hogy a meg- 
hosszabbítás alkalmával nem engedhető meg, hogy 
az újból letett védjegy alakja a régitől bármiben is 
elférjen, mert ezen megujitás csakis folytatása 
egy más fenálló jognak, melyet ez eredetileg 
letett védjegy képvisel. — Ha tehát valaki egy 
olyan védjegyet akarna megujitásképen be- 
mutatni, a mely az eredetitől bármiben is eltér, 
ha a megújítani kivánt védjegy az előbbivel 
hasonló ugyan de azzal nem mindenben azonos, 
az csakis mint uj védjegy lajstromozható, de 
mint megújított nem vezethető be a lajstromba. 
A védjegynek ezen §. szerinti meghosz- 
szabbitási kötelezettségénél, mindég az eredeti 
bejelentési nap az irányadó, a közbeeső átruházás 
illetve átíratás erre befolyással nincs,*) az uj 
tulajdonos nem az átiráis napjától, de az ere- 
deti vagy megújított lajstromozástól számított 
10 év múlva köteles védjegyét megújítani ha 
azt fentartani kívánja, a mi természetes is, mert 
ö csak a jogszerző személyének folytatása és 
az átírással jogot szerzet ugyan, de uj jogot 

*) Lásd: Lajstromozási utasítás 11. és 12. §-át 
a 100-dik oldalon. 

Dr. Kosa: Yédjegy-mustraoltalom. 8 X14 1890. évi II. t.-cz. 17. §. Központi lajstrom. 

nem alkotott. ^ — (Lásd dr. Neums^nn A. ellen- 
kező nézetét ^A védjegy oltalmáról" czimü 
munkája B4-ik oldalán.)^ 

A -törvény szószerinti szövege szerint „a 
védjegy lajstromozása megújítandó**, azonban 
elegendő ha a védjegytulajdonos bejelenti mi- 
szerint azon védjegyet fentartani kivánja. — 
E 10 év a külföldi védjegyeknél, nem a véd- 
4 egy elsőbbségi napjától, hanem a második lie- 
lyen eszközölt belajstromozás napjától számit. 
(Lásd 75972/97 K. M. rendeletet a 13. §-nál 
105. oldalon.) 

Központi lajstrom. 

17. §. A Iceresl'edelemügyi minisztériumban 
^()0ponti védj egy 'lajstrom vezetendő^ mélybe a Tcama- 
ráknál b^egyzeü védjegyek beérkezésük sorretidje 
szerint bejegyzendők. 

A központi védjegy-lajstrom ugyanazon ada- 
tokat tartalmazza, melyek a kereskedelmi- és ipar- 
Icamaráknál a 14. §. szerint vezetett lajstromokban 
foqlaliatnak s mindenki által megtekinthető. A be- 
ieqmeit összes védjegyekről betűrendes és folyton 
Ueqészüendö lajstromok készitendők, mélyek a kö- 
zönség által a hivat'dos helyiségekben megtekinthetők. 

Ekkép kezelendők a 13. §-ba/n emlüeit próba- 

*^^ A védjegyeknek a központi védjegy-lajstromba 
történt bejegyzése után azok lenyomata a 18. §-ban 
^^lifAt clichék felhasználásával közzéteendő. 
^^^'^^1 központi lajstrom vezetését már az 1867. 

/ XVI t.-czikkbe foglalt vámszövetség XVII. 

ikUnek utolsó pontja statuálta. Ezen intéz- evi 
czi 1890. évi. II. t.- ez. 17. §!: Központi lajstrom. 115 

tedós tehát annak ' csakis kibö^tése. Vezetése 
nem. olyan fontos, mint a kamarai lajstromoké, 
mert ez inkább csak nyilvántartás gyanánt szol- 
gál. — Ezen lajstroni vezetésére nézve a keres- 
kedelemügyi miniszternek 26103/90 YI. K. M. 
sz. a. kiadott rendelete az. irányadó. 

Egyébként a mint azt e szakasz szövege- 
zése is mutatja, a védjegynek a központi laj- 
strombavaló bevezetése a kereskedelmi miniszter- 
nek nem öiiálló jogot alkotó cselekménye, nem 
i« erösiti meg ez. a kereskedelmi- éí* iparkamara 
intézkedését, hanem ez csakis egy közigazga- 
tási intézkedés, meljmek czélja az, hogy a ke- 
reskedelmi- és iparkamaráknál decentralisálva 
bejegyzett védjegyek a központban is nyilvánr 
tartassanak; és ezért például ha a központi 
lajstromba és a kereskedelmi- és iparkamaránál 
vezetett lajstromban levő védjegyek különböző- 
sége miatt vita támadna a felett, hogy a kettő 
közül melyik á hiteles, mindenesetre a keres- 
kedelmi- és iparkamaránál letett védjegy lenne 
hitelesnek tekintendő, mert az ottani letétel 
áUapitja meg a védjegyoltalomra való jogot 
az ott őrzött védjegy szerint. . 

A védjegyek központi kezelésének előnyei 
külömben nyilvánvalók, csak ily módon lehetne 
azon vizsgálati rendszert egyöntetű gyakorlatban 
meghonositani, melyet védj egytörvényünk 3., 4. és 
18. §§-aibán mintegy kötelezően élöir. A külföld 
nagy iparos államai, az éjszakamerikai Egyesült- 
Államok, Nagy-Britania, — a Német birodalom, 
Olaszország stb. mind ezen rendszert honosí- 
tották meg. Az Ausztriával való uj (1898-iki) 
kiegyezési javaslatoknak a kormány által a kép- 

8* 116 1890. évi IL t.-cz. 18. §-». 

viselöház elé terjesztett uj XVII. czikkének 
fogalmazása már arra enged következtetni, togy 
nálunk is e központosítás felé irányulnak a 
törekvések, a mi különben ugy az érdekelt 
kereskedelmi és ipari, — mint a jogászkörök- 
nek is régi óhajtása. 

Óyás a lajstromozástól (avis aprealable). 

18. %. A kereskedelemügyi miniszter értesiii 
esetleg szakértők meghallgatása tUán^ a védjegyolta- 
lomért folyamodót arról, hogy tigyanazon árunemre 
nézve az áltála újonnan bejelentett védjegygyei azo- 
nos vagy hozzá hasonló védjegy már be van lajstro- 
mozva, a folyamodó belátására bizván azt, hogy 
bejelentését fentartsa, módositsa vagy visszavonja. 

Az, hogy a védjegyoltalomért folyamodó erről 
értesíttetett, egyid^üleg a már korábban bélajstro- 
mozott illető védjegytulajdonosával is közlendő, 

E szakaszban az elővizsgálat egy nemét 
teremtette meg a törvényhozó. Vizsgálni köteles 
ugyan a kereskedelmi- és iparkamara már azt is, 
hogy a 3. és 4. §§-okban felsorolt lajstromozást 
kizáró okok a bemutatott védjegyre nézve nem 
forognak-e fenn, — de ha a védjegy törvény 
szerint belajstromozható, azt a kamara még ak- 
kor is köteles belaistromozni, ha az mások 
jogait nyilvánosan sértené. — Az ezen §-baii 
statuált eljárás azonban már a lajstromozás 
kezdetén elejét veszi sok törlés iránti kérelem- 
nek, mert a védjegyoltalomért, illetve a belaj- 
stromozásért folyamodó ezen értesítés által, tudo- 
mást szerez arról, hogy az általa bejelentett 
védjegyhez hasonló, illetve azzal azonos véd- 1890. évi II. t.-cz. 18 §-a. 117 

jegyet valaki hasonló áruczikkre vagy készit- 
mónyre már előtte belajstromoztatta. 

Az értesítést egyedül a kereskedelemügyi 
miniszter van jogosítva megtenni, sem a keres- 
kedelmi- és iparkamarák sem a központi lajstrom 
vezetője jogosítva nincsenek. — Az értesítést (avis 
aprealable) már akkor ki kell adni, ha az újon- 
nan bejelentett védjegy az ugyanazon árunemre 
bejelentett és belajstromozott védjegyhez egyál- 
talán hasonlónak mutatkozik. (1890. II. tcz. 25u §.) 

Míg a kereskedelmi minisz'ter a belajstro- 
mozásra bejelentett védjegynek hasonló vagy 
azonos árunemre már előbb belajstromozott 
védjegyhez való hasonlóságáról a bejelentőt 
értesíteni köteles, — addig egy olyan jelvény- 
ről, a mely védjegyképen belajstromozva nincs, 
nincs hivatva és jogosítva olyan véleményt nyil- 
vánítani, hogy az egy már belajstromozott véd- 
jegyhez hasonló. Az ily értesítés kiadása — avis 
apreabable — nem praejudícal a kereskedelem- 
ügyi miniszter határozatának, olyan esetben a 
midőn a 29. § értelmében valamely védjegy- 
tulajdonjoga, elsőbbsége, vagy a 7. § szerinti hasz- 
nálatbavétel megengedhetősége kérdésében ítél. 

Azt, hogy a bejelentő a hasonlóságra 
figyelmeztetve lett, a kereskedelmi miniszter a 
korábban belajstromozott védjegy tulajdonosá- 
val szintén közli. Épen ez azon körülmény, a 
mely védjegytörvényünkben az elővizsgálat egy 
különös nemét, (mely a svajczi avis aprealable- 
intézményhez hasonló) teremtette meg. — A 
kereskedelemügyi miniszter azonban a teljes 
azonosság esetére sincs jogosítva, a már bejegy- 
zett védjegyet a hasonlóság miatt hivatalból 118 1890. évi II. t.-cz. á8. §.a. 

kitörölni, vagy a belajstromozás hatályát fel- 
fiiggeszteni, inert ez csakis a 21. §-ban felsorolt 
esetekben következhet be. — Ezen értesitésnek 
a védjegy jogi fenállására nézve semmi hatálya 
nem lévén, ez ellen sem előterjesztésnek, sem 
másféle jogorvoslatnak helye nem lehet, söt 
ebben az értesitésben, bár kétségtelenül a tör- 
lési perek megelőzését, czélozza is, taég prae-» 
judicium sem rejlik arra nézve, hogy ezen 
újonnan bejelentett védjegy, a korábbi belaj- 
stroinozott védjegyhez a csalódásig annyira 
hasonló, hogy az törlendő. 

Aviö prealablet nem gyakorol a magyar 
kormány tényleg akkor, ha e^ itt bejelentett 
külföldi védjegy egy osztrák védjegygyei azonos 
vagy ahhoz hasonló, mert a külföldi védjegy 
államszerződés folytán Ausztriában is bejegy- 
zendő lévén, ezt az osztrák kormánynak is 
módjában áll észlelni. 

Hogy minő csekély azonban az avis pre- 
alablenak a hatása, azt legjobban bizonyítja az? 
Österreichische Patentblaft 1899. évi márczius 1-én 
megjelent B-ik számában közölt az 1898. évi 
védjegy ügyforgalmi statisztikának azon adatai, 
melyek az 1898. évben kiadott avis apreablék 
számát és azok hatását tüntetik fel. — így 
1898. évben az osztrák minisztérium adatai sze- 
rint Ausztria területére kiadatott 580 ily figyel- 
meztetés, melynek folytán csak 44 bejelentett 
védjegyet vontak vissza a lajstromozásból; — 
ugyanezen idő alatt a magyar korona országai 
területén kiadott 80 figyelmeztetést, melyből 
csak annyi eredménye lett, hogy 6 védjegy 
visszavonatott a bejelentés alól. 1890. évi II. t>cz; 19. §-a. 119 Á Tédjegyoltalom kezdete. Prioritás. 

19. §• A védjegy kizárólagos hasmélatí joga 
a bemtUatőt azon napUl és árától kezdve illeti^ a 
midőn a védjegyet a kereskedelmi- és iparkamaránál 
bemutatta és e szerint Ítélendő meg a^ elsőbbségi 
igény^ ha többen azonos védjegyet vgyanazon vagy 
különböző kereskedelmi- és iparkamaránál jelentet- 
tek be. 

Az elsőbbségre nézve lásd a 14. és 29. 
§-okat. Oly külföldi védjegyek elsőbbségére 
nézve, a melyek az államszerződések szerint 
ugy Bécsben mint Budapesten belajstromozan- 
dok a magyar és osztrák kereskedelemügyi 
minisztériumok akkép állapodtak meg, hogy 
ezek elsőbbsége azon naptól számitandó a mely 
napon a bécsi vagy budapesti kereskedelmi- á 
iparkamaránál először bemutatva lett, mert az 
•alsö bemutatással szerzi a fél meg a végjegy- 
oltalmat. — Lásd különben erre nézve az Ausz- 
triával kötendő uj vám- és kereskedelmi szövet- 
ségnek újonnan szerkesztett XVII. czikkét. 

A védjegy elsőbbsége felett a kereskede- 
lemügyi miniszter határoz (29. §). és pedig fiz 
érdekelt felek, a lajstromozó kereskedelmi- és 
iparkamarák, valamint a védjegytanács vélemé- 
nyének meghallgatása után. 

Kérdés, ha a 18. §. szerinti értesitésre, a 
bejelentő védjegyét módosítja az esetben priori- 
tása mely időponttól számitandó? 

Erre nézve általános szabályt felállitani 
nem lehet, mert minden egyes esetben külön 
kell elbirálni, hogy olyan lényeges-e az eredeti it20 .1890. évi II. t.-cz. 20. §-a. 

bejelentett védjegy módosítása, togy az többi 
az első bejelentéssel azonosnak tekinthető. Ha 
a védjegy föalkotó részei módosítás után is 
azok amik előbb volt, ugy az első bejelentési 
prioritás megadandó, — ellenben ha módositás 
a fő, ugy az utóbbi bejelentése adja meg a 
prioritást. 2, czim. 
Átíratás. 

Átíratás, tulajdonosváltozás esetén. 

20. §. Hogy a védjegy a 9, §. értelmében 
útirhatö legyen, a folyamodó áUal a vállalat nieg^ 
szerzése igazolandó. 

Az átiratásnál uyganazon dij fizetendő, mint a 
lajstromozásnál (15. §) 

A megtörtént átíratás a felehneh kiadott igazol- 
ványra (13. §. 2-ik bekezdés) épugy mint a keres^ 
kedelmi' és iparkamara lajstromába (14. §.) es a 
központi védjegy lajstromába is (17. §.) bejegyzendő 
és közzéteendő (17. §). 

Lásd a 9. § jegyzeteit. — A védjegy a 
védjegytörvény 9., 13., 17. §§-ok értelmében 
egy bizonyos vállalat kiegészítő részét és nem 
egy személy tulajdonát képezvén, ha ezen vál- 
lalat birtokost cserél, az esetben a védjegy is 
annak tulajdonává lesz, a ki azon vállalatot — 
melyhez a védjegy tartozik, megszerezte. — 
A vállalat tulajdonosa a védjegy tulajdonát 
ellenkező kikötés hiányában a vétellel egyide- 1890. óvi II. t.-cz. 20. §-a. 121 

jüleg megszerezte ugyan, azonban ennek 
kizárólagos használati jogát csakis akkor szerzi 
meg, ha azt 3 hónapon belől (9. §) saját nevére 
átíratja. — Az átíratás feltétele, törvény szerint 
a vállalat, megszerzésének igazolása, e nélkül 
védjegyet szerezni nem is lehet. 

A védjegy kizárólagos használati jogának 
átruházása s ennek érvénye felett, vitás kérdé- 
sekben a 29. § értelmében a kereskedelmi mi- 
niszter határoz. van jogosítva különösen 
kimondani, hogy valamely átruházás lajstro- 
mozása kellő időben eszközöltetett-e. Az átírás, 
nem jogalkotó cselekmény, azért a megújításra 
szükséges 10 év nem az átirás napjától, hanem 
az eredeti lajstromozás napjától számítandó. — 
Az átruházás a lajstromba feltétlenül bejegy- 
zendő, de ezenkívül a kereskedelmi miniszter 
1898. évi jan. 1-én 76972 97. VI. sz. a. kelt ren- 
deletével utasította az összes kereskedelmi- ós 
iparkamarákat arra, hogy az 1895. évi aug. 16-én 
53868. sz. a. kiadott rendelete értelmében a véd- 
jegyek átírásánál a kimutatás 7. rovatába a véd- 
jegyek átruházásának otó (öröklés, ajándékozás, 
eladás) enneJc^ valamint a kamaránál eszközölt 
átiratásnak keltét, mindenkor pontosan tüntessék 
fel, az újólagos megújítás alá kerülő védjegyek- 
nél pedig ne csupán az eredeti (első) lajstromozás 
számát és keltét, hanem az azután eszközölt 
minden egyes következő megújítás lajstromszá- 
mát ós keltét is jegyezzék fel. 

Az átirás, melyet az 5 frt díj lefizetése 
mellett a kereskedelmi ós iparkamaránál kell 
kérni, épugy mint az eredeti bejegyzés vagy 
törlés a „Központi Értesítő "-ben kihirdettetik. ÍS2 1890. évi II. t.-cz. 21. §-a. 

3, czim. 

Töri és. 

A védjegytörlés esetei. 

21. §. A védjegy törlendő: 
a) a védjegy tulajdonosának kérelmére; 
h) ha a lajstromozás a 16. §-ban foglalt ka-^ 
tározótok eUevére kellő időben nem ujiitatoU meg; 

c) ha az átíratás keUő időben nem kérelmez* 
tetett (9., 20. §§.); 

d) ha a kereskedelemügyi miniszter határozata 
szerint a védjegy a 3. és 4, § szerint nem voU be* 
lajstromozható ; 

e) a kereskedelemügyi miniszter által valamely 
védjegy használati jogának fennállása iránti vitás 
ügyben hozott és törlést rendélő határozat alapján 
(29. §.) 

1. Lásd a 16. §-nál az 1. alatti rendeletet. 

2. Ha a vállalat, melynek védjegye is van 
megszűnik, a nélkül, hogy a vállalat tulajdonosa 
a védjegy törlését kérelmezte volna, ez esetben 
tekintettel arra, hogy védjegy vállalat nélkül 
jogilag fenn nem állhat, az illetékes kereskedel- 
mi- és iparkamara hivatalból köteles lajstromá- 
ból a kérdéses védjegyeket törölni. 

Ellenkezőleg határozott a kereskedelem- 
ügyi m. kir. miniszter 21431- 91 K. M. sz, alatti 
határozatában, melyben kimondotta, hogy a 
védjegy hivatalból még akkor sem törölhető, ha 
a kereskedelmi- és iparkamara hivatalosan tudja 
azt, hogy a vállalat, melynek czéljait a védjegy 1 

i 1890. évi 11. t-^cz. 21. §-a. 123 

szóigálja, megszűnt ; — mert lehet, liogy a vál- 
lalat később feléled ; — de ez nincs is mint 
törlési ok a 21. §-bán felsorolva és egyéb mód 
is Van az Uyen védjegy törlésére. 

3. Mint a most emiitett miniszteri rendelet 
kimondja, törölni valamely védjegyet csakis azon 
esetben lehet, ha a 21. §-ban felsorolt esetek 
egyike forog fenn. E szakasz szerint a védjegy 
törlése négy esetben^ de háromféle módon iőveU 
hezhet he: 

*) v^gy ^ jogositött kérelmére, ha ez t. i. 
a védjegy kizárólagos használatától lemond; 

^) vagy valamely érdekelt fél panaszára 
megindított peres eljárás folytán, a kereskede- 
lemügyi miniszter határozatára; vagy végre 

c) hivatalból. 

A védjegy törlését hivatalból a 21. § a), 
b), c) pontja alatt felsorolt esetekben a keres- 
kedelmi- és iparkamara is kimondhatja; de a 
d) és e) pont eseteiben a törlést egyedül a ke- 
reskedelmi miniszter mondhatja ki. (29. §.) 

Ha magyar védjegy a lajstromból kitöröl- 
tetik, ennek hatálya nemcsak a magyar korona 
országainak, hanem Ausztriának egész terüle- 
tére is kiterjed, mert a vám- és kereskedelmi 
egyezmény szerint, habár a két állam mindenike 
önállóan, egymástól függetlenül lajstromozza is 
a védjegyeket és intézi védjegyügyeit, mégis 
az 1887. évi XXIV. t.-czikkbe foglalt egyez- 
mény XVII. czikkének azon rendelkezéséből 
következtetve, hogy a monarchia egyik államá- 
ban belajstromozott védjegyek a monarchia 
másik államában is törvényes oltalomban része- 
sülnek, nyilvánvaló, hogy az itteni törlést ki- 124 1890. évi II. t.-cz. 21. §-a. 

mondó határozat hatásában Ausztria területére 
is ldterje.d; és megforditya egy Ausztriában 
belajstromozott védjegy mig egjnrészt már az 
osztrák belaistromozással oltalmat nyer hazánk 
területén, mirészt ha azon yédjeg/ Ausztria- 
ban töröltetik, ezen törlést kimondó határozat- 
nak Magyarország területére is kiterjedő jogi 
hatálya van. 

A törlés iránti kérelmet a d) és e) pont 
esetén bárki előterjesztheti, mert a törvény 3. 
és 4. §§-ai a panasz emelést semmi feltételhez 
nem kötik, sőt ha ezen törlési okokat hivatalos 
működésközben észlelik, azon esetben a törlés 
hivatalból is elrendelhető. 

A c) pont alatti törlés esete csak akkor 
állhat be, ha az átíratás a vállalat átszállásától 
számított 3 hónap alatt nem kérelmeHetetf, tehát 
nem akkor, ha az átruházás belajstromozása 3 
hónap alatt keresztül nem vitetett. Elég tehát 
az átirás belajstromozását kérelmezni a 9. 
illetve 20. §§-okban megállapított idő alatt ; — 
9zen kérelem hiányait később is lehet jogkövet- 
kezmények nélkül pótolni. 

A 21 §. d) pontjában jelzett törlési okot 
kiegészíti a védj egy törv. novella 1. és 2. §§-ai, 
tehát a belajstromozhatóság megitélósénól a 
védj egy törv. 3. és 4. §§-ain kivül ezek is figye- 
lembe veendők. — Ez esetben a törlést már 
csakis a kereskedelmi miniszter mondhatja ki, 
habár kétségtelen, hogy ezen lajstromozást ki- 
záró okokat a bejelentés alkalmával a keres- 
kedelmi- és iparkamara is figyelembe veheti és 
belátása szerint a belajstromozást meg is tagad- 
hatja. 1890. évi II. t.-cz. 21. §-a. 125 

A 21. §. e) pontjában több törlési ok foglal- 
tatik. — Legfontosabb ok azonban az az eset^ 
midőn két belajstromozott védjegy közül az 
utóbb lajstromozott védjegyet az előbbi priori- 
tású vé^* egyel való azonossága vagy tévedésbe 
ejtésre alkalmas hasonlósága miatt kéri a jo- 
gaiban sértett fél töröltetni. Hivatalból ezen 
okból a kereskedelmi miniszter a törlést még az 
esetben sem mondhatja ki, ha a lajstromozásból 
hivatalosan meggyőződik arról, hogy valaki 
utóbb ugyanazon árunemre egy már előbb be- 
lajstromozott védjegygyei teljesen azonos véd- 
jegyetlajstromoztatott be. Ez esetben legfeljebb 
a védjegytörv. 18. §-ában statuált avis prea- 
lableval élhet, de tovAbb mennie nem szabad, 
ha csak egyúttal a védjegytörv. 3. 4. vagy a 
novella 1. ós 2. §§-aiban jelzett esetek vala- 
melyike is fen nem forog. 

A védjegyek törlési perében arra nézve^ 
hogy két védjegy egymáshoz annyira hasonló-e, 
hogy azok ugyanazonossága iránt a közönséges 
vevő tévedésbe ejthetö-e, mindig azoknak a 
törvény 25. §-ában emiitett összbenyomása lesz 
síz irányadó ; mert a védjegy a maga egészében, 
ugy is olyan alakban élvezi a jogvédelmet a mint 
ez a közönséges vevő emlékezetébe bevésődik ; a 
ki annak egyes alkotórészeire kellő figyelmet 
nem is fordit. — De ez felesleges is volna; 
mert a törvény szerint a védjegy belajstromo- 
zása, kizárólagos használati jogot csakis a véd- 
jegyre a maga egészében — és nem annak egyes 
alkotó elemeire — iiyujt ; a törvény annak külső 
megjelentési alakját, szinét, kiállitását védi ugy 
amint az be van lajstromozva. — Ebből követ- 126 1S90. évi. IL trcz. 21. .§-a. 

kezik, hogy egy helajstróinozott védjegy .egyes 
alkotórészei, — habár a lajstrojnoztátó azt fő 
alaknak tekinti is — egy .más védjegybe jogo- 
san felvehető, feltéve természetesen, hogy ez által 
a védjegy összbenyomása áz előbb lajstromo- 
zott védjegy összbenyomásával egyező nem leend. 
Kérdés, hogy a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszternek a védjegy törlése iránt hozott 
határozatára van-e — egyáltalán és ha igen, minő 
befolyása az osztrák kereskedelmi miniszternek ? 
— A vám^ és kereskedelmi szövetség XVII. 
czikke szerint egy védjegynek a magyar állam 
területén fekvő bármely kereskedelmi- és ipar- 
kamaránál való belajstromozása törvényes vé- 
delmet nyújt ezen védjegynek Ausztria egész 
területén is és viszont. Bár a vámszöyetség ezen 
rendelkezéséből a két állam egymásnak védjegy 
oltalom tekintetében a teljes egyenjogúságot 
megadja is, a vámszövetségben egy szó sincs 
arról, hogy az egyik állam hatóságai a másik 
állam hatóságainak védjegy ügyekben hozott 
határozataira bárminemű befolyással lehetnének. 
Miből világos, hogy ha a m. kir. kereskedelem- 
ügyi miniszter, egy hazánkban belajstromozott 
védjegy törlését kimondja, az a lajstromból az 
osztrák cs. és kir. kereskedelemügyi miniszter 
hozzájárulása nélkül is kitöröltetik. — Szóval 
a védjegyügyekben ugy Ausztria, mint Magyarr 
ország egymástól függetlenül önállóan bírás- 
kodnak, és a mint a védjegyoltalom megszer- 
zésére nem kell „közös egy etértéssel** belajstro- 
mozni a védjegyeket, épugy nem kell azok 
törléséhez sem a két állam kormányának közös 
egyetértése. i890. évi II, t,-cz. 21. §-a. 127 

NeíQ szükséges ezen egyetértés a külföldi 
védjegyek törléséhez sejn, mert azok belajstro- 
mozását és törlését sem kötik tö vényeink aho? 
a feltételhez^ hogy Ausztria és Magyarország 
kormányai, e felett egyetértsenek. Nincs ilyen 
rendelkezés sem a vám- és kereskedelmi s2avétr 
öég XVII-ik czikkében, sem az egyes államok- 
kal kötött szerződésekben, miért is, a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszternek 1890. évtől kezd- 
ve osztrák kezdeményezésre inaugurált azon 
gyakorlata, hogy a külföldieknek, Bécsben tö- 
rölt védjegyeit azok lajstromaiban foglalt fel- 
jegyzés folytán egyszerűen törli, semmi törvé- 
nyes alappal nem bir. Igaz ugyan, hogy az 
osztrák cs. kir. kereskedelemügyi miniszter 
mielőtt a külföldi védjegyet törölné, kérdést intéz 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez, hogy 
bele egyezik-e a törlésbe ; — azonban ezen 
-eljárásnak nincs semmi törvényes alapja, és a 
midőn a m. kir. kereskedelemügyi miniszter, 
^gy ilyen törlést elrendelő határozathoz hozzá 
járult nem kevesebbet tett, mint lemondott az 
ő független és önálló birói hatásköréről, a 
mely tekintetben ö egyoldalról sem volt befolyá- 
solva. Minden esetre a törvénynek egyedül 
^csakis azon gyakorlat volt megfelelő, melyet a 
korínány a régi törvény hatálya alatt követett ; 
annál inkább helytelenebb ez ujabbi gyakorlat 
mert sem az uj 1890. évi II. t.-czikk; sem a 
-vám- és kereskedelmi szövetség ujabb XVII. 
czikke e tekintetben senuniféle változtatást 
nem tett, 

Nálunk a védj egy törlési perekben a keres- 
kedelemügyi miniszter első és utolsó fórum ; 128 1890. éa II. t.-cz. 21. § a. 

— mig Ausztriában a kereskedelemügyi minisz- 
ternek e tárgyban hozott határozatai ellen a 
cs. kir. legfőbb közigazgatási biróságnál lehet 
jogorvoslatot keresni. Maga az a tény, hogy 
a cs. kir. kereskedelemügyi miniszter határoza- 
tai védjegy ügyekben nem végérvényesek, kizár- 
ják azt, hogy a külföldi védjegyek törlése iránti 
perekben a magyar és osztrák kormány egyet- 
értésben járhassanak el, mert ez esetben, a 
magyar kir. miniszter végérvényes rendelkezé- 
sét egy külföldi állam közigazgatási bírósága 
birálná felül, a mi államjogi szempontból meg- 
engedhetetlen. 

Ügyvédi kényszer a védj egy törlési perek- 
ben elöirva nincs ugyan, azért Uy perekben a 
felek szabadalmi ügyvivő meghatalmazottat is 
nevezhetnek mivel azonban a gyakorlatban — 
minden kötelező szabály nélkül ugyan — • ilyen 
ügyekben az iratváltások a perrendtartás szabá- 
lyai szerint történnek, az ügyvéd általi képvise- 
let annál inkább czélszerü, mert itt a kérdésnek 
nem a műszaki, hanem jogi oldala nyer meg- 
oldást. Költségmegitélésnek üyen perekben 
eddig is helye lehetett, azért teljesen felesleges 
volt a védjegytörv. novella 6. §-ának rendel- 
kezése, mert vitás esetekben azon személy a ki 
a per indítására okot szolgáltatott eddig is el 
volt marasztalható az általa okozott költségek 
megfizetésére és az ilyen Ítéletek a végrehaj- 
tási törv. 1. §. utolsó pont értelmében végre- 
hajthatók is voltak. 

Egy ujabb törlési okot statuált a védjegy- 
törv. novella 3. §-a, vagyis 1896. évi XLI. t.-cz. 
3. §-a. 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 129 1896. évi XLI. t-cz. 3. {|-a. 
ToTábbi törlési ok. 

Az 1890. évi 11. törvényczikk 21. §'a e) 
pontja szerint a védjegy törlése azon okból is drendel- 
hető, mert az egy már korábban, hasonló árunemre 
bélajstromozoit s még oltalom alatt áUó védjegyhez 
annyira hasonló, Jwgy a két védjegy közötti különb- 
ség a közönséges vevő által csak különös figyelem 
mellett volna észrevehető. — A régibb védjegy 
tulajdonosának ily törlés iránti kérelmére a keres- 
kedelemügyi miniszter a megtámadott védjegy tulaj- 
donosának és szükség esetén szakértőinek meghallga- 
tása után határoz. 

Ezen szakasz kiegészíti azon törlési okok 
sorozatát, melyet az 1890. évi II. t.-czikk 21. 
§-a megállapitott. E semmiségi ok lényege 
abban áll, hogy a később belajstromozott védjegy 
látképének összbenyomása, az előbb ugyanazon 
árunemire belajstromozott árujegybez a csalódá- 
sig hű legyen, vagyis ahhoz annyira hasonHtson, 
hogy közönséges figyelem mellett a vevőt az 
áru eredetére tévedésbe ejtse, 

A törlés iránti kérelmet ez esetben 
csakis a sértett fél, vagyis a régibb védjegy 
tulajdonosa terjesztheti elő, más személy részé- 
ről előterjesztett ily kérelem tehát hivatalból 
elutasitandó. — A panasz a kereskedelemügyi 
miniszternél adandó be, tárgyalására nézve a tör- 
vény csak annyit követel, hogy ily kérelmek 
jfelett a kereskedelmi miniszter ^a megtámadott 

Dr. Kosa: Védjegy-mustraoltalom. 9 130 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 

védjegy iulaidonosdtmJc és szükség esetén szakértők- 
nek meghallgatása lUán határoz.^ 

Ezen rendelkezésből csak az világos, hogy 
ezen ügyben az ellenfelet okvetlenül meg kell 
hallgatni ; miből következik, hogy a panasz vele 
okvetlenül közlendő, miért is az két példányban 
adandó be. — Szükség esetére a miniszter szak- 
értői bizonyítást rendelhet el. Szakértőkre nézve 

a perrendtartás rendelkezései az irányadók, 

Az eljárás a gyakorlatban az, hogy a védjegy- 
törlési kérelmeket rendes kereset alakjában 
akképen terjesztik elő, hogy a megtámadott 
védjegy tulajdonosának a kereset egy példánya 
mellékleteivel együtt kiadható legyen. — A 
kereset felett ezután a rendes polgári peres 
eljárás szabályai szerint tárgyalnak. 

A bizonyítási eljárás tekintetében a jelen 
szakasz csakis a szakértők meghallgatását em- 
líti fel, mig más esetekben a perrendszerű 
egyéb bizonyítási módok is alkalmazást nyer- 
nek. Nézetem szerint azonban, mivel a törvény 
nem mondja kifejezetten, hogy csakis szakértő 
hallgatható meg ily perekben, concrét esetben 
nincs kizárva az, hogy más bizonyítási módok 
is alkalmazást ne nyerjenek. (Lásd különben a 
miniszteri indokolást.) — A bizonyítási eljárás 
befejezése után, a vitás jogesetben a miniszter, 
a kereskedelemügyi minisztériumban szervezett 
védjegytanács véleményének meghallgatása után 
hozzsL meg határozatát, a mely ellen semmiféle 
jogorvoslatnak helye nincs. 

Ausztriában, — a kereskedelmi miniszter- 
nek törlést kimondó határozata ellen, a legfőbb 
közigazgatási bíróságnál lehet semmiségi panasz 1895. évi védjegy nov. 3. §. Védj egy tanács. 131 

által jogorvoslást keresni. — Ezen uj törlési ok 
feltétele különben teljesen felesleges volt, mert 
a 21. §. e) pontja alapján figyelemmel a 25. §. 
és 29. §. első bekezdésének rendelkezésére ilyen 
-védjegyek törlése a novella megalkotásáig is 
törvény szerint eszközölhető volt.' 

A védjegytanács szervezete tárgyában a 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1896. évi 
febr. 21-én 1196/96 K. M. E. sz. a. következő 
rendeletet adta ki : a vezetésem alatt álló minisz- 
tériumban fenálló szabadalmi tanács működését 
a folyó lió végével be fogván szüntetni az 
ugyanezen tanács által eddig tárgyalt véd- 
jegyek törlése iránti panaszok valamint a véd- 
jegy ügyekben felmerülő fontosabb elvi kérdések 
tárgyalására az ide csatolt szabályzat szerint 
a folyó évi (1896) márczius l-jével uj védjegy- 
tanácsot állitok fel. 

8zábályz<d a védjegytanács számára. 

1. §. Központilag belajstromozott véd- 
jegyek törlése iránt benyújtott kérvények felett, 
valamint fontosabb elvi kérdésekben való véle- 
ményezés czéljából, állandó védjegytanácsot 
alakitok. 

2. §• Ezen tanácsnak tagjai a vezetésem 
alatt álló minisztérium tanácsosai közül általam 
kinevezett elnök, négy rendes és két póttag. 

A védjegyügyek ellátásával megbízott 
szakosztály főnöke és az illető ügyosztály veze- 
tője ezen tanácsnak szavazattal biró tagjai nem 
lehetnek, a tanács üléseiben azonban tanács- 
kozási joggal részt vesznek, 

9* 132 1895. évi védjVgy nov. 3. §. Védj egy tanács. 

i 
* ■ 

3. §. A tanács minden ülésében — así 
elnökkel együtt — öt (B) szavazati joggal bíró , 
tagnak kell jelen lenni. I 

Az elnököt akadályoztatása esetében a j elen- 
levök közül a rangban legidősebb tag helyet- 
tesiti. 

Póttagok a szükséghez képest hivandók 
meg rangjuk sorrendjében. 

A tanács előadója a védjegyügyek ellá- 
tásával megbízott ügyosztály vezetője, esetleg 
helyettese. 

A tanács jegyzője egy, a védjegyügyek 
ellátásával megbízott szakosztály főnöke által 
kirendelt, tisztviselő, ki szavazati joggal nem bir. 

4. §. A tanácsülések helyét és idejét — 
a védjegyügyek ellátásával megbizott szakosz- 
tály főnökének megkeresésére, — az elnök tüzá 
ki, és ugyanő hivja össze a tagokat és erről 
egyidejűleg az emiitett szakosztályt is értesiti. 

B. §. Az előadó az előadandó ügyben ki- 
merítő és az ügy minden körülményeit meg- 
világító tényállást terjeszt — saját véleménye 
kiséretében - — a tanács elé, melynek feladata 
az ügy elintézésének módjára nézve javaslatot 
tenni. 

6. §. Minden ügyről külön-külön jegyző- 
könyv veendő fel, melyet az ülés elnöke és 
jegyzője ir alá. 

7. §. A tanács üléseiről felvett jegyzö- 
könyvek — további intézkedés végett — a véd- 
jegyügyek ellátásával megbizott ügyosztály ve- 
zetőjének adandók át. 

8. §. Jelen szabályzat 1896. évi márczius 
1-én lép hatályba. (1896. évi R. T. I, k. 803. 1.) 1895. évi védjegy nov. B. §.a. Törlés, 133 

Bár mint fentebb is enilitettem egy con- 
oret esetben 2143X 91 K. M. s». a. a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter is kimondotta, hogy 
valamely védjegy használatra jogositott vállalat 
megszűnése nem ok a védjegynek hivatalból 
való törlésére már azért sem, mért valamely 
védjegyet csakis a védj egy törv. 21. §-ában és 
a novella 3. §-ábaij f^sprolt esetekben lehet 
törölni; bár ezen törlési okokat a törvényhozó 
taxatíve megáUapitotta ; legújabban a m. kir. 
kereskedelmi mii^iszter 57066 92 VL sz. alatt, 
majd 76972y97 VL s^. ajatt a cs. kir. osztrák 
kereskedelemügyi miniszter egyetértésében ki- 
adott rendeletekben a nevezett szakaszokban 
©miitett törlési okokon kivül még egy uj törlési 
okot statuált. 

Kimondotta ugyanis ezen rendeletekben, 
hogy a külföldi védjegytulajdonosok a fenn- 
álló nemzetközi szerződéseknél fogva kötelesek 
védjegyeiket ugy Budapesten mint Bécsben 
^ kereskedelmi- és iparkamaráknál belajstro- 
moztatni; és ha valamely külföldi ezen kettős 
belajstromozási kötelezettségnek meg nem felel 
védjegyét csakis az egyik helyen lajstromoz- 
tatja be, ugy azon külföldi védjegy a nemzet- 
közi szerződésekben foglalt kötelezettségek meg 
nem tartása miatt törlendő lesz. 

Ezen rendelet a Lukács Béla kereskedelmi 
minisztersége alatt kezdett már fentebb ismer- 
tetett gyakorlatban leli alapját. A legelső ilyen 
külföldi védjegyet, amely Bécsben nem lajstro- 
moztatott ezen okból már a 3169/90 K. M. sz. 
rendelettel törölte a kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium. 184 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 

Nézetem szerint a fentemiitett miniszteri 
rendeletek törvényen nem, hanem csakis así 
állam szerződések téves értelmezésén alapulnak. 
Sokkal helyeseblD és a vámszövetség rendel- 
kezéseinek megfelelőbb volt azon 1890. évig, 
sőt 1891. évig követett gyakorlat, mely szerint 
a külföldi védjegyek Ausztriában és Magyar- 
országon belajstromoztattak a nélkül, hogy 
arra vigyáztak volna, vajon azon külföldi, 
Ausztriában vagy Magyarországon védjegyét 
lajstromoztatja-e avagy nem? — és ezen kül- 
földi védjegyeket a m. kir. keresk. minisztérium 
csakis a budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
és nem a cs. kir. osztrák minisztérium havi ki- 
mutatása alapján törölte a központi lajstrom- 
ból. — Ugyanis ha az Ausztriával fenálló vám- 
és keresk. szövetség szerint a külföldi védjegyek 
belajstromozása mind Ausztriában, mind hazánk- 
ban önállóan, egymástól fliggetlenül — a két 
állam kormányának hozzájárulása nélkül — tör- 
ténik; ugy világos, hogy az ilyen védjegyek 
törléséhez sem kell a két állam kormányának 
egyetértése. 

Helytelennek kell a fenti hivatkozott mi- 
niszteri rendeletekben foglalt intézkedéseket 
már azért is tartanom, mert sehol sincs olyan 
törvényünk, mely pl. arra kötelezné a budapesti 
kereskedelmi- és iparkamarát, hogy vizsgálat 
tárgyává tegye azt, miszerint valamely külföldi 
védjegy tulajdonosa védjegyét előbb vagy utóbb 
a bécsi cs. kir. kereskeskedelmi- és iparkamará- 
nál is belajstromoztatta-e, s minthogy ilyen 
törvényünk nincs, nem lehet ennek ellenőrzé- 
sére kötelezni a kereskedelmi- és iparkamarát, 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 135 

a mely egyébként sincs liivatva arra, hogy 
mások érdekei felett bármi tekintetben is. 
gyámkodjék. 

De megkisérlem ezen rendelet intézkedé- 
seinek tarthatatlanságát magukból a védjegy- 
oltalom tárgyában kötött államszerződésekből 
is kimutatni. 

Téves először is magoknak a rendeletek- 
nek azon állítása, illetőleg kiindulási pontja, 
hogy a védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában 
idegen államokkal kötött egyezményeink a kül- 
földi kereskedelmi- és gyári védjegyeknek biz- 
tosítandó védelem tekintetében egyértelmüleg azon 
feUéteU áUUnák fel, hogy a külföldi vállalatok 
védjegyei ugy a budapesti kereskedelmi- és 
iparkamaránál a magyar korona országai tekin- 
tetében, mint a bécsi kereskedelmi- és ipar- 
kamaránál a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országok tekintetében belajstro- 
moztassanak. 

Ezen tévedés azonnal szembeötlik, ha ezeu 
államszerződések szövegét pontosan megvizs- 
gáljuk. 

Eltekintve a különös rendelkezéseket tartal- 
mazó, Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi 
szövetség XVII-ik czikkétől, 18 különböző ál- 
lammal kötöttük e tárgyban különösen kiköté- 
seket tartalmazó állami szerződóst. 

Ezen szerződéseket ha olvassuk, látjuk 
hogy azokat szerkezeti alak és igy tartalom 
tekintetében három osztályba lehet sorozni. 

Az első osztályba sorozhatjuk azon szerző- 
déseket a melyek állampolgárainknak a kül- 
földi államban teljes viszonosságot és ugyan 136 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 

azon jogokat biztosítják a minővel az illető 
állampolgárai élhetnek. — Ilyen rendelkezé- 
seket tartalmaznak a portugaUi (1872. évi XXX. 
t.-cz.) ; a franezia (1882. évi XXXVIII. t.-cz.) ; 
a schweizi (1886. évi IX. t.-cz.) ; a bolgár (1897. 
évi XIX. t.-cz.) ; végre ei. japán (1898. évi XXXII. 
t.-cz.) kereskedelmi szerződések. — Ezen szerző- 
dések lényegileg mind igy hangzanak : 

j^A két állam mindenikének (daUvalái a mó- 
sik fél területein a gyári és kereskedelmi jegyek vala-- 
mint az ipari mustrák és minták oUálma tekinteté-' 
ben ugyanazon jogokat élvezik^ mint a nemzetbeliek.^ 
Látjuk ezen szövegből, hogy ezen államok- 
kal kötött szerződésben egy szó sincs arról, 
mintha valamely portugál, franezia, svajczi, 
bolgár, vagy japán, csakis ugy nyerhetne ná- 
lunk védjegyoltalmat, ha védjegyét egyúttal 
Ausztriában is belajstromoztatja ; ellenkezőleg 
ki van mondva ezen szerződésekben az, hogy 
ezen államok alattvalói hazánkban a védjegyoltalmcU 
ugyanazon módon szerezhetik meg, mint a magyar 
(ülampolgárok ! Minthogy pedig a magyar állam- 
polgár a védjegyoltalom elnyerése végett — 
védjegyét csakis Magyarországon köteles laj- 
stromoztatni, ugy ezen most elsorolt államok 
alattvalói sem kényszeríthetők nézetem szerint 
a védjegyoltalom elnyerése czéljából, ezenkívül 
még más feltételek teljesítéséhez. 

A franezia, portugál, svajczi, bolgár ós 
japán állampolgáraira, tehát az 670B6/92. VI. 
és a 75972/97. VI. sz. a. kiadott kereskedelmi 
miniszteri rendeletek ezen államokkal fenálló 
szerződéseink megsértése nélkül nézetem sze- 
rint egyáltalán nem is alkalmazhatók. 1895. évi védjegy nov. 3. §'a. Törlés. 187 

A második osztályba sorozhatok azok az 
államszerződések a melyek szerint a külföldi 
államok alattvalói, ha ipari védjegyeik tulaj- 
don jogát maguknak biztositani akarják, kötele- 
sek a megkívánt okmányokat a fenálló törvények 
éTtelméhen Ausjstríára násive a bécsi; — Magyar- 
orseágra nézve a budapesti kereskedelmi- és ipar- 
kamaránál letenni. — Ilyen szerkesztésű állam- 
szerződések az Orosz birodalommal (1876. évi XI. 
t.-cz.) ; — a Belgiumtnal (1880. évi XXII. t.-cz.) ; 
— a Hollandiával (1887. évi XI. t.-cz.), a Bomá* 
niával (1893. évi XXIV. t.-oz.), — a Szerbiával 
(1893. évi XX. t.-cz.) végre a Spanyolországgal 
legújabban kötött államszerződés. 

Ezen szerződéseknek szövegezése, melyek- 
nek legélesebben kifejezett alakja a legutóbb 
emiitett Spanyolországgal kötött egyezmény, 
^ — már egyenesen kizárja azon magyarázatot, 
melyet a már hivatkozott 67056 92. és 76972 97. 
számú kereskedelmi miniszterek említenek, — 
mintha a védjegyoltalom ezen államok alatt- 
valói számára ahhoz a feltételhez volna kötve, 
hogy azok védjegyeiket mind Budapesten — 
mind Bécsben kötelesek belajstromoztatni! — 
Ellenkezőleg ezen szövegezés világosan azt 
mondja, hogy az orosz ^ belga, hoUandi, romániai^ 
szerbiai és spanyol alattvalók, ha Magyarorszá- 
gon akarnak maguknak védjegyoltalmat bizto- 
sitani, akkor védjegyüket Budapesten; s ha 
pedig Ausztriában kivannak védjegyoltalommal 
élni, akkor Bécsben kötelesek védjegyüket be- 
lajstromoztatni ! 

Sehol nincs olyan törvényes rendelkezés, 
melylyel ezen államok alattvalóit a kettős be- 138 1895. évi védjegy nov. 3. §-a. Törlés. 

jegyzésre lehetne kényszeríteni ; s nézetem sze- 
rínt az államszerződések súlyosbító magyarázata 
lenne részünkről az^ ha ezen államok polgárai- 
nak Ausztriában belajstromoztatott védjegyét 
töröltetnők azért, mert ugyanazon védjegy 
Budapesten be nem lajstromoztatott. — Ilyen 
kényszerítő magyarázatot a törvénybe beleol- 
vasni annál kevésbbé lehet, mert bár ezen 
államszerződéseinket, az Ausztriával közös kül-^ 
ügyminiszter, mind a két állam részére, egyenlő 
alakban kötötte is meg, ezáltal a tény által 
hazánk Ausztríával még nem olvasztatott egy 
államterületté, a mit éppen maga a szerződés 
szövege igazol legjobban akkor, a midőn taxa- 
tive előirja azt, hogy minő cselekményt kell a 
külföldinek teljesíteni, ha hazánk területén ma- 
gának védjegyoltalmat akar biztosítani. 

A harmadik osztályát képezik azon állam- 
szerződéseknek azok, a melyek a mint gyanítom, 
alapul szolgáltak a már többször említett 67056/92 
és 75972/97. sz. a. kiadott rendeletek kiadására. 
— Ezen államszerződések szerint ugyanis kül- 
földiek ha maguknak védjegyeik törvényes 
oltalmát az osztrák-magyar monarchiában biztosí- 
tani akarják, kötelesek védjegyeiket a fenálló 
törvények és szabályok értelmében Bécsben és 
Budapesten a kereskedelmi- és iparkamaránál 
letenni. — Ezen formula helyett y^Bécsben és 
Budapesten"' több szerződésben ily kifejezést is 
használhatni „ugy Bécsben, mint Biidapestm" stb. 

Ilyen szerkezetűek az É, A, E.-AUamok" 
hal kötött (1872. évi XIV. t.-cz.) ; — a Nagy- 
Bríüániával kötött (1877. évi XXIX. t.-cz.) ; — 
a Spanyolországgal kötött régi (1882, évi XVI. 1895. évi védjegy nov. 3. §-éu Töílós. 139 

t.-cz.) ; — a Braziliával kötött (1887. évi XXXIX. 
t..cz.); — a Dániával kötött (1888. évi XVI. 
t.-cz.) ; a Svéd' és Norvégorsmggal kötött (1890* 
évi XVI. t.-cz.); — d^ Német hirodálommal\iötött 
(1892. évi IV. t.-cz.) ; végre az Olass királysággal 
kötött (1892. évi VI. t.-cz.) áruvédjegy oltalmi 
szerződéseink. 

De ezen szerződéseket bárki is ha gondo- 
san átolvassa, nem talál azokban egyetlen szót 
sem, melyből azt lehetne kimagyarázni, hogy 
valamely ezen államok polgárai által Ausztriá- 
ban belajstromoztatott védjegy törölhető lenne 
nálunk csak azért, mert e védjegy hazánkban 
belajstromozva lett, vagy megforditva. — Ha 
ögy ily külföldi védjegyét csak Ausztriában 
jegyeztetné be, annak a törvény, illetve egyez- 
mény alapján nem törlés, hanem legfelebb csakis 
az lehetne a következménye, hogy ezen véd- 
jegytől bitorlás esetén az állam a jogi védelmet 
megvonhatná azzal az indokolással, hogy „mivel 
a fenálló szerződés szerint azok, a kik védje- 
gytik kizárólagos használatát maguknak bizto- 
sitani akarják, kötelesek azt ugy Bécsben, mint 
Budapesten lajstromoztatni, s mivel ezen a véd- 
jegyoltalom alapját képező formális aktust a 
védjegytulajdonos megtenni elmulasztotta ; a 
védjegybitorlással terhelt vádlottat jogsértés 
hiányában a vád alól fel kell menteni!" 

Nézetem szerint ezen most felsorolt állam- 
szerződéseket lehet ugyan szó szerint igy magya- 
rázni, — de hogy ezeknek a helyes értelme- 
zése csakis az lehet a mi a második osztályban 
felsorolt államszerződéseknek, az kitűnik abból 
a tényből, hogy legújabban közölt hasonló szer- UO 1895. évi védjegy nov. 4 §-a: Tprlós, 

ződéseinkben mindinkább világosabban kifeje- 
zésre jut azon tény, hogy Magyarország ós 
Ausztria két egymástól különálló független 
állam, melyet csakis az uralkodó személye és 
közös érdekeik fiiznek egymáshoz. 

A külföldi védjegyek belajstromozása és 
törlése tárgyában egyébként a m. kir. keres- 
kedelemügyi miniszer egész 1890. évig az ál- 
talam fejtegetett és helyeselt álláspontot fog- 
lalta el. — Nem kétlem, hogy ezen tét rendelet 
mely egy uj védjegy törlési okot teremtett, 
mindenütt a közös ügyek szaporítását czélzó 
osztrák cs. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
kezdeményezésére vezethető vissza ; — pedig a 
védjegy oltalmi ügy Magyarország önálló ügy© 
és a védjegytörvényünk a külföldi védjegyekre 
sem statuált más törlési okot, mint a minő az 
1890. évi II. t.-cz. 20. §-ában és a novella 3. 
§-ában fel van emlitve. 1896. évi XII. t.-cz. 4. §-a. 

Be nem lajstromozott Tédjegy védelme. Törlési 
kereset indítási jog, — a kereset Inditásideje. 

A^ 1890, évi IL tőrvénycjdkk 21. §-ábanfeU 
sorolt eseteken kivül, valamely védjegy törlését ae is 
kérelmezheti^ a ki igazolja, hogy az átíala ha- 
sonló árunemre helajstromozatlanul használt árujegye 
mint vállalata áruinak ismertető jele, az illető for- 
galmi körökben azon időben ismeretes vólt^ midőn a 
megtámadott és megtévesztésre alkalmas védjegy fte- 1895. évi védjegy nov. 4. §-a. Törlés. 141 

lajstromoztatoU, Törlés iránti kereset a védjegy 
birtokában levő jogutédd(ü szemben is indithatő. 
Nincs azonban helye törlési keresetnek, ha a be- 
lajstromozott védjegy tulajdonosa beigazolja, hogy 
a védjegy belajstromozása a panaszos beleegyezésével 
történtj vagy ha igazolja^ hogy a megtámadott véd- 
jegyet belajstromozatíantil ép oly régen vagy régebben 
hasznáUa mirU a törlést kérő. 

Ezen szakasz alapján védjegy törlését czélző 
kereset legkésőbb a védjegy bdajstromozásától szd- 
mitoit két év alatt nyújtandó be a kereskedelemügyi 
miniszterhez. 

A törlési kereset folytán a törölt védjegy olyannak 
tekintendő, mintha soha belajstromozva sem leit volna,. 

A miniszteri indokolás jelen szakasz tekin- 
tetében mely azon régi jogszabálylyal szemben^ 
hogy jura vigilantibus scripta kivételt állapit meg, 
kiemeli, hogy nem ritkák azon esetek, melyek- 
ben valamely iparos vagy kereskedő a védjegy 
jelentőségének és a törvényes szabályok nem 
kellő ismerete miatt áru megjelöléseit vagy 
általában bejegyeztetni, vagy ezen bejegyzés 
megújítását kérni elmulasztja ; más valaki pedig 
ezen körülményt felhasználva ugyan ezen áru 
megjelölést a maga részére védjegy alakjában 
bejegyezteti, sőt ezen bejegyzés alapján azután 
B régi jogszerű birtokost bitorlási keresettel 
meg is támadja. 

Méltányos tehát, hogy ily esetben a régibb 
birtokos szerzett joga védelemben részesüljön 
s hogy ezzel a nagy közönség is, mely külön- 
ben az áru származása tekintetében félre vezet- 
tetnék érdekeiben szintén oltalomban részesül- 
jön, — kivánatos nevezetesen, hogy nem csak 142 1895. évi védjegy nov. 4. §-a. Törlés. 

a régi birtokos joga védelmeztes^ék a jogtalau 
támadások ellen, — hanem az is szükséges, 
hogy az ily módon szerzett védjegy kitörülhetö 
is legyen. 

Ezen szakaszban foglalt jogosítványnak 
nem azon tény a feltétele, hogy egy termelő, 
iparos vagy kereskedő árujegye a fogyasztó 
közönség előtt ugy legyen ismeretes, mint, hogy 
az ily árujegygyei ellátott áruk annak üzleté- 
ből származnak, — ezen jogositványhoz inkább 
annak igazolása szükséges, hogy a termelő, 
iparos vagy kereskedő ezen árujegyet biísonyos 
árunem megjelölésére aforgahmhan már élőbb hasz* 
jiálta és ez mint ilyen ismeretes is volt. 

Az ily törlési kereset azonban csak akkor 
hatályos, ha az nemcsak a védjegyoltalom első 
megszerzője, hanem annak mind azon jogutóda 
ellen is, a ki t. i. az ily jogtalanság jellegével 
biró védjegyet tőle megszerezte, érvényesíthető 
legyen. — Csakis akkor nincs helye ily alapon 
törlési keresetnek, ha a sértett fél árumegjelölési 
gyakorlatával szemben, a másik fél részéről is 
ugyanannyi vagy hosszabb idő óta fenálló hasz- 
nálat mutatható ki. 

Hogy azonban a bejegyzett védjegy bir- 
tokosának hasonnemű megtámadásoktól nosszu 
időn át ne kellessen tartania, a kereset elévü- 
lési ideje 2 évben állapíttatott meg, mert ezen 
idő alatt elég alkalma lehet a sértettnek arra, 
hogy másnak a kérdéses védjegyre vonatkozó 
használatáról tudomást szerezhessen. 

E szakaszhoz hasonló intézkedést sem a 
német, sem a svajczi, sem a franczia védjegy- 
jtörvény nem ismer, de azért ennek jótétemé- 1895. évi védjegy nov, 4 §-a. Törlés. 143 

nyeit hazánkban államszerződések alapján ezek 
is élvezik. 

Ugyancsak ezen szakasz nevezi először 
-a törlési kérelmet keresetnek, megjelölvén ezzel 
azon utat és módot, a melylyel a védjegy tör- 
lése törvényes utón foganatositható. — A tör- 
lési kereset ezen szakasz alapján nemcsak azon 
személy ellen érvényesithetö sikerrel a ki a 
már előzően használt árujegyet rosszhiszemideg 
később hasonnemü árura belajstromoztatta, ha- 
nem az ellen is, a ki ezen belajstromozást jóhi- 
■szemüleg eszközölte, sőt még oly harmadik 
iszemély ellen, a ki azt utóbb a belajstromozó 
-vállalatával együtt jóhiszemüleg megszerezte. 
Arról, hogy ezen keresetet csakis az indithatna 
jnegj a ki a később belajstromozott árujegyet 
vállalatában a forgalmi körök ismerete szerint 
hasonló árunemre belajstromozatlanul használta, 
vagy ilyen keresetet ezen személy jogutóda is 
sikeresen indithat, e szakasz nem intézkedik 
ugyan, de nem vélem a törvényt helytelenül 
értelmezni, ha azt állitom, hogy ezen kereset 
ez utóbbi személyt is megilleti, mert azon indok, 
a mely ezen intézkedést a belajstromozatlanul 
használóra megállapitotta, annak jogutódaira is 
fenforoghat. 

Az előhasználat megállapitásához, — mely 
a szabadalmi törvény II. §-ában szabályozott 
joggal azonosnak mutatkozik, — nem szükséges 
I annak kimutatása, hogy a használt árujegy 
azon árunemnek melyre belajstromoztatott min- 
den egyes darabjánál használtatott legyen, az 
sem szükséges, hogy azon árujel egyenesen az 
elöhasználó áruinak eredete jelzésére használ- 144 1895. évi védjegy nov. 6. §• Költségek. 

tátott legyen; — elég ez esetben azon tény 
beigazolása, hogy azon árujel előzőleg már mint 
a alperes vállalata által forgalomba hozott 
bizonyos árunem ismertető jele volt a forgalom- 
ban ismeretes. 

Ezen rendelkezésből me^állapitható az is, 
hogy törvényünk a védjegylajstromozás tényét 
nem aMríhutiv ténynek, hanem declarativ illetve 
confirmatiy ténynek tekinti ; s hogy bár a véd; 
jegyre a kizárólagos védelmet ugy magájijogi, 
mint büntetőjogi tekintetben a lajstromba való 
bejelentés ténye adja is meg, maga a lajstro- 
mozás még nem feltétele magának a védjegy- 
oltalomra való jognak, mert a törvény a lajstro- 
mozás nélkül használt árujegynek is biztosit 
ugy magánjog mint büntetőjogi védelmet 
(Lásd a novella 4. és 7. szakaszait.) 

Lásd még az 1895. évi XLI. t. ez. 13. §. 2-dik 
bekezdését, mely szerint a jelen §. határozmányai 
csakis oly védjegyekre nyernek alkalmazást, melyek 
a jelen törvény kihirdetése napjától fogva kerülnek 
lajstromozás alá; vagyis ezen rendelkezésnek vissza- 
ható ereje nincs és ezen törvény életbelépése előtti 
(1895. évi aug. 1.) árujegyekre nem alkalmazható. 1896. évi XLI. t.-cz. 6. §-a. 

Költségek megállapítása a vé^egy torlése 
iránti vitás ügyekben. 

A védjegy kizárólagos használaii joga iránti 
vitás ügyékben a kereskedelmügyi miniszter szabad 
belátása szerint állapilja meg, hogy mily arányban 
és mily összegben terhelik az eljárás és a jogi kép- 
viselet költségei az érdekélt feleket. 1895. évi védjegy nov 6. § Költ-égek. 145 

A MUséget megáUapitó határozat végrehajtható 
közokirat. (1881. évi LX. t.-cz. 1. §.) 

A végrehajtás az illetékes hiróságnál kérelme- 
zendő. (1881. LX. t'Cz. 2. §.) 

Ezen §. felvételét a miniszteri indokolás 
szerint azon körülmény tette szükségessé, hogy 
az 1890-ki védjegytörvény nem jogositotta fel a 
kereskedelmi minisztert arra, hogy védjegytör- 
lési ügyekben a felmerült költségeket a vitat- 
kozó felek egyikével vagy másikával szemben 
végrehajthatólag megállapíthassa. — Minthogy 
pedig méltányos dolog az, hogy a ki máséhoz 
hasonló védjegyet jogtalanul belajstromoztat, 
illetve, hogy az, aki másnak a védjegyét alapos 
ok nélkül töröltetni kéri, és ez által annak indo- 
kolatlan költségeket okoz, a felmerülő költségek 
megfizetésére végrehajtható határozat által is 
kötelezhető legyen ; nagyon helyes és szükséges 
volt ezen § felvétele, különösen a tekintetben, 
hogy a kereskedelmi miniszter arra is feljogo- 
sitja, hogy concret esetben az ügy körülményei- 
hez képest e költségeket a felek egyikének vagy 
másikának terhére állapítsa meg vagy pedig a 
költségeket kölcsönösen meg is szüntesse. 

Ezek a rendelkezések azonban csakis az 
1895. évi XLI. t.-czikk kihirdetése után indított 
peres ügyekben nyernek alkalmazást. (Lásd a 
novella 13. §. 2-ik bekezdését.) A költség meg- 
ítélése mindig a concret eset körülményeitől 
függ, azonban kétségtelen, hogy költség nem 
ítélhető meg az ellen, a ki az ellene indított 
védjegytörléisi kereset folytán, a jogosult igazát 
belátván, védjegyét minden perbe bocsátkozás 
nélkül törli. 

Dr. Kosa : Vódjegy-mustraoltalom. 10 146 1895. védjegy 7. §. Törölt védj. ujb. lajstr. 

A végrehajtás elrendelésére ilyen ügyekben 
az 1881. évi LX. t.-cz. 2. §-a értelmében a 
budapesti IV. ker. kir. járásbíróság az illetékes. 1896. évi XLI. t-cz. 7. %. 
Törölt yédjegyek ujbóll belajstromozása. 

Ají 1890. évi II. t'CZ. 21. §-(1 a) b) és c) 
pontjai álapján tőröU védjegyek másnak^ mint az 
tUolső tulajdonosnak vagy jogtdödjának javára 
ugyanazon vagy hasonló árunemre csak a védjegy- 
nek a kereskedelmi- és iparkamaránál történt törlése 
napjától számított két évtUán lajstromozhatók újból. 

A jelen törvény á. §'a értelmében eszközöli 
védjegytörlés esetén a p inaszos jogositva van a töröU 
védjegyet a törlés kimondásának jogerőre emelkedése 
után saját javára belajsiromoztatni. 

Ezen szakasz felvételét a miniszteri indo- 
kolás szerint a mindennapi tapasztalat tette 
szükségessé. Az egymással folyton versenyző 
kereskedők és iparosok ugyanis valamely véd- 
jegynek dij nem fizetés vagy az átíratás elmu- 
lasztása miatti törlését gyakran arra használ- 
ták fel, hogy a maguk részére sürgősen, azonos 
vagy hasonló védjegyet lajstromoztattak be; s 
az által az előbbi védjegytulajdonosnak olykor 
évek hosszú során át szerzett gazdasági tevé- 
kenysége eredményét a maguk számára igye- 
keztek biztosítani. — így e szakasz szerint a 
törléstől számított két éven belől az 1890. évi 
II. t.-cz. 21. §. a) b) c) pontjai értelmében tö- 
rölt védjegyet más mint az előbbi tulajdonos 1895. védjegy 7. §. Törölt védj. ujb. lajstr. 147 

vagy jogutóda újra be nem lajstromoztathatja. 
Az 1883-ik évi angol védjegytörv. 79. §-a sze- 
rint ezen jog 5 éven belől csakis az eredeti 
védjegytulajdonost illeti meg. — Ha mégis ilyen 
belajstromozás megtörténnék, az előbbi véd- 
jegjrtulajdonos kérelmére a kereskedelemügyi 
miniszter a lajstromozott védjegyet törli, és La 
ez megtörtént az esetben az előző jogosított — 
a védjegyet a maga számára újból belajstromoz- 
tathatja. 

Kérdés, hogy a kereskedelmi- és ipar- 
kamara jogosítva van-e, nála lajstromozás végett 
harmadik személy által iDejelentett olyan védj egy 
belajstromozását megtagadni, melyről tudja, 
hogy az két éven belől a jelen szakasz értel- 
mében töröltetett? Nézetem szerint nincs jogo- 
sítva, nemcsak azért, mert a lajstromozást kizáró 
okok a törv. 3. és 4. §-aiban a novella 1. és 2. 
§§-aiban fel vannak sorolva — és ez azok közé 
nem tartozik — hanem azért sem, mert a véd- 
jegytörv. 7., 13., 18. és 29. §§-ai értelmében tt 
felett dönteni, hogy egy védjegy egy már előbb 
belajstromozott védjegygyei azonos-e vagy 
ahhoz a csalódásig hasonló-e egyedül a keres- 
kedelmi miniszter van hivatva dönteni. — Mi 
sem gátolja azonban a kereskedelmi- ós ipar- 
kamarát abban, hogy ha ily dologról tudomást 
szerez, azt a kereskedelemügyi miniszternek 
illetékes eljárás végett tudomására ne hozza. 

A jelen szakasz 2-ik pontja értelmében 
ismételve lajstromoztatott védjegy prioritása, 
nem a megtámadott belajstromozás, de az uj 
bejelentés napjától számítandó. (Védjegytörv. 
19. §.) 

10* 148 1890. évi II. t.-cz. 22. §-a. 

1890, éyi II. t.-cz. 22. §-a. 
A tőrlés feljegyzése és kihirdetése. 

22. §• A törlés mind a kereskedelmi- és ipar- 
kamara lajstromába mind az ott levő védjegyre 
(14. §.) mind a központi védjegylajstromba is be- 
jegyzendő és közhirré teendő. (17. §.) 

A védj egyek törlése épen olyan fontos moz- 
zanat mint annak belajstromozása, azért a mint 
a belajstromozás, s igy a kizárólagos használati 
jog közhirré tétetik egy erre rendelt hivatalos 
közlönyben, ugy a törlés is mint az oltalom 
megszűnésének ideje szintén kihirdettetik. A 
törlés kihirdetése s a keresedelemügyi minisz- 
térium által kiadott „Központi Értesitö'^-ben 
eszközöltetik, azonban a törlés megtörténte ugy 
a kereskedelmi- és iparkamaránál, mint a keres- 
kedelemügyi minisztériumban vezetett központi 
lajstromba is bevezettetik. A törlés jogi hatálya 
különböző — a szerint a mint a törlés a törv. 
21. §. a), b), c) pontjai, d) vagy e) pontja alapján 
avagy a novella 4. és 7. §-a alapján történik. 

A védj egy törlés törvényünk szerint telje- 
sen közigazgatási eljárás utján történik, ezekben 
a kereskedelmi- és iparkamarák, illetve a keres- 
kedelemügyi minisztérium az első és utolsó 
forumot képezik és határozataik ellen jogor- 
voslatnak helye nincs. 

Ausztriában az eljárás hasonló ugyan, dé 
a kereskedelemügyi miniszternek védjegytörlési 
perben hozott határozata ellen a legfelsőbb köz- 
igazgatási bíróságnál lehet jogorvoslatot keresni. 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. i49 m. FEJEZET. 

1S95. éyl XLI. t.-cz. S. §-a. 
Bitorlás fogalma. 

Az 1890. évi IL törvényczikh 23. §a követ- 
kezőleg módosittcdik : 

A ki másnak hizárölagos használati jogát 
képező védjegygyei jogtalanul ellátott ártd, ez tudva, 
forgalomha hoz vagy árul, továbbá az, a ki vala- 
mely védjegyet ily czéWől utánoz, kihágást követ el 
és kétszáz koronától hatszáz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig 
ha az utolsó büntetést megállapitő itélet jogerőre 
emelkedése óta még két esztendő el nem 
telt, két hónapig terjedhető elzárással és 
hatszáz koronáig tejedhető pénzbüntetéssel bün- 
telendő. 

A mennyiben a cselekmény a büntető törvény- 
könyv szerint súlyosabb beszámitás alá esik, külö- 
nösen a mennyiben a büntető törvénykönyv szerint 
cscdás büntette vagy vétsége is forog fenn; a bün- 
; tető törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók, 

A védjegybitorlást, elözö törvényeink t. i. 
, az 1878. évi V. t.-cz. 413. §-a, és az 1890. évi 
! n. t.-czikk 23. §-a védjegyhamisitás vétsége- 
I képen 3 havi fogházzal és 1000 frtig terjedő 
pénzbüntetéssel rendelték büntetni. Jelen tör- 
vényszakasz azonban a védjegybitorlást lefo- 
kozza és kihágásnak minösiti, s megbüntetését 150 1895, évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 

a kbtkv. rendelkezései szerint állapitotta meg 
analóg egyéb ipartörvényekben hazánkban 
megállapitott rendelkezésekhez. — Az idevágó 
előbbi törvényes intézkedések következők 
voltak : 

A bíkv. {1878, évi V. t-cz,) 413. ^-a. 

„A ki valamely éruczikken, vagy annak burkola- 
tán, más belföldi gyárosnak, iparosnak, termesztőnek 
vagy kereskedőnek czégét vagy iparjegyét jogtalanul 
azon czélból használja, hogy a közönséget azon áru- 
czikk eredete, természete, vagy minősége iránt téve- 
désbe ejtse: az ipar védjegy hamiaitás vétségét követi él 
és bárom hónapig terjedő fogházzal és 1000 frt pénz- 
büntetéssel büntetendő. 

Ugyanazon büntetés éri azt is, a ki a jelen 
szakaszban meghatározott vétséget külföldi gyáros, 
iparos, termesztő vagy kereskedő czégének vagy ipar- 
jegyének jogtalan használása által követi el, ha a 
viszonosság azon állammal, melynek a sértett fél 
honosa, államszerződés vagy egyezmény által me^ van 
állapítva. Mindkét esetben ezen vétség csak a sértett 
fél indítványára üldözhető." 

Az 1890. évi IL i.-cz. 23. §., mely a védjegy- 
oltalmat, rendszeresen először szabályozta a most 
emiitett 413. §'t igy módosította: 

^A ki másnak kizárólagos használati jogát 
képező védjegygyei jogtalanul ellátott árut, ezt 
tudva forgfiJomba hoz, vagy árul, továbbá az, 
a ki valamely védjegyet ily czélból utánoz, a 
védjegyhamisitás vétséget követi el és 600 
firttól 2000 írtig terjedhető pénzbüntetéssel bün- 
tetendő ; visszaesés esetében ha az utolsó bün- 
tetés kiállása óta 10 év még el nem telt, 3 
hónapig terjedhető fogházzal és 500 fiitól 2000 
fi:^g terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A 
mennyiben a cselekmény a büntető törvény- 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 151 

könyv szerint snlyosabb beszámítás alá esik, 
különösen a mennyiben a btkv. 379. és követ- 
kező szakaszai szerint csalás büntette vagy 
vétsége forog fenn, a btkv. rendelkezései alkal- 
mazandók.'' 

Hogy a védjegy bitorlása, a novella 8. és 
9. §§-ai szerint vétségből kihágássá lefokoztatott, 
— annak indoka nem abban rejlik a miben 
talán sokat keresnék, t. i. Hogy iparügyi törvé- 
nyeink sanctiójául felvett büntető rendelkezé- 
sek általában kihágásnak vannak minősítve — 
hanem valódi indoka az, hogy a Horvát-Szlavón 
országos kormány, igazságügyi autonóm tör- 
vényhozása megsértését látta abban és tilta- 
kozott az ellen, hogy a Magyar országgyűlés, 
Hörvát-Szlavonország területén is érvényes 
büntető törvénykönyvbe illő rendelkezéseket 
állapítson meg. 

Ezen kihágás illetékes bírósága, — a ma- 
gyar korona országai egész területén — mivel 
az 1890. évi n. t.-cz. 26. §-át a novella 10. §-a 
hatályon kivül helyezte — a kir. járásbíróság 
mint büntető bíróság; a mely ezen ügyekben 
is jelenleg a fenálló bűnvádi eljárási szabályok 
szerint (2260/80. I. M. E.), jövőben pedig a 
büntető perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. 
t.-ozikk vonatkozó rendelkezései szerint jár el, 
azzal a módosítással, a melyet a jelen törvény 
Ill-ik fejezete előír. 

A szoros értelemben vett Magyarország 
területén ezenkívül a kir. járásbíróságok az 
1890. évi május 16-án 17662/90. I. M. rendelet 
értelmében kötelesek a védjegy bitorlás kihá- 
gása miatti büntető ügyekben hozott jogerőre 152 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 

emelkedett Ítéleteiket a m. kir. kereskedelem- 
ügyi minisztériumhoz megküldeni. (1890. évi 
E. T. 800. 1.) 

A védjegytörv. 23. §-a; illetve a novella 
8. §-a szerint a védjegybitorlás tárgyi tény 
álladéka objective abban áll, hogy egy a be- 
lajstromozott védjegyet utánzó árujegy jog- 
talanul azon árun, csomagolásán, borítékán stb. 
alkalmaztassék, a melyre ezen védjegy más 
vállalat számára már mint kizárólagos védjegy 
be van lajstromozva. 

Nem állapítja meg tehát a védjegyhami- 
sitás tényét az, ha valaki egy idegen védjegyet 
körözvényein, üzleti levelein, hirdetésein, czég- 
tábláján, számláin jogtalanul használ, mert a 
"^édjögy ^ forgalomba hozott áruk megjelölé- 
sére használtatnak. Ez utóbbi cselekvény bün- 
tethető esetleg az ipartörv. 68. illetve 167. §-a 
szerint de a védjegybitorlás tényáUadékát meg 
nem állapítja. 

Természetes, ha valaki egy ilyen utánza- 
tot utóbb üzlete vagy vállalata számára véd- 
jegykép belajstromoztatja, az által meg nem 
szabadul a bitorlás jogi következményeitől, és 
az előbb lajstromozott védjegy tulajdonosa nem 
kényszeríthető jogszerűen a biróság által arra, 
^ögy az utánzatot képező belajstromozott 
védjegyet előbb töröltesse, mert csak azután 
hoznak Ítéletet a bitorló ellen, ily felfogás 
érvényesülése mellett a jogvédelem teljesen 
illusorius lenne ; a mennyiben az ily ki- 
hágási ügyek büntethetősége elévülne azalatt, 
Iliig ögy ily védj egy törlési per befejezést 
nyerne. 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 153 

Ezen felfogás nyer kifejezést az osztrák 
cs. kir. semmitöszéknek 1893. évi márcz. 29-én 
3587. sz. a. és 1896. évi május 17-én 2566. 
sz. alatt hozott Ítéleteiben is, melyek szerint 
ha valaki egy védjegy kizárólagos használati 
jogát megszerezte, ugy egy ezen előbb lajstro- 
mozott védjegyhez hasonló vagy azzal azonos 
védjegynek egy más személy részére való be- 
lajstromozása, ezen személy felelősségét az 
előbbivel szemben meg nem szünteti, — nem 
köteles az előző jogosított az utóbb lajstromo- 
zott védjegy törlését kérni, mert azon használati 
jog, — melyet az ily utóbb lajstromozott véd- 
jegy birtokosa a büntető biró előtt érvény esi- 
teni kivan nem képez olyan praejudiciális kér- 
dést, melynek eldöntésére a védjegytörv. 29. 
§-a szerint a kereskedelemügyi miniszter lenne 
hivatott. 

A yfíidcUosság^ fogalma itten azonos 
a btkvben megkövetelt dolus fogalmával; 
a dolust csak annál követeli meg a törvény, 
^a ki másnak kizárólagos használati jogát ké- 
pező védj egy gyei jogtalanul ellátott árut for- 
galomba hoz vagy áruP ; de nem kivánja meg 
ezen szakasz a dolust annál, ^a ki valamely 
védjegyet forgalombahozatal czéljából utánoz", 
készit, elad, mert a dolus itt magában a ké- 
szités tényében benne van, és abban a czél- 
zatban nyeri betetőzését, hogy ezen kószitett 
védjegy bizonyos árunemmel kapcsolatba hozva, 
— forgalomba hozassék. 

A dolus fenforgása a vádlottal szemben 
igazolandó, — azonban nem ugy mint a pol- 
gári perben, a hol a felperes köteles ténybeli 154 189B. évi védjegy nov. 8. §. Bitóriás. 

állításait alperes tagadásával szemben igazolni, 
hanem az erre vonatkozó adat a büntető 
biró által hivatalból szerzendö be. A „dolus* 
megállapításához nem feltétlen szükséges annak 
bebizonyítása, hogy a tettesnek a védjegy 
belajstromozásáról határozott tudomása volt, 
elég erre csak annak az igazolása is, hogy a 
tettes fenforgó körülményekből megállapítha- 
tóan a védjegyet meg nem engedett módon még 
akkor is használta, ha tudta azt, miszerint 
a kérdéses védjegy törvényes oltalmat élvez. 

A védjegy tudatos használása mellett ok- 
vetlen szükséges, hogy ezen használat ^jogtalan^ 
legyen. — Jogtalan a védjegyhasználat, ha 
ugyanazon árunemen annak engedélye nélkül 
alkalmaztatik, a ki a belajstromozás által arra 
előbb mar kizárólagos használati jogot nyert. 
Mellékes dolog, hogy az árún maga a forga- 
lombahozó, avagy egy harmadik alkalmazza a 
védjegyet. 

A jogsértés elkövetésénél a dolus tekin- 
tetében a judicatura nem követeli meg a dolus 
speciálist, hanem e tekintetben elégnek tartja 
ha a tettes könnyelműen, meggondolatlanul 
cselekszik. így például ha e^ kereskedő, a ki 
mint ilyen tudja azt, hogy a forgalomban hozni 
szokott áruk bélyeggel szoktak ellátva lenni, 
— látván, hogy bizonyos árun védjegy van, 
elmulaszt meggyőződést szerezni arról, hogy 
az a ki ezen árut forgalomba hozta a védjegyre 
kizárólagos jogot szerzett, vagy ha körözvé- 
nyekből, számlákból tudomására jut, hogy a 
védjegy lajstromozva van és ő ennek daczára 
azt jogtalanul használja. 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 155 

Az angol védjegytörvény a dolus bizonyí- 
tása tekintetében még tovább megy, és abból 
az elvből kiindulva, hogy az utánzatokat csak 
a legritkább esetekben készitik véletlenül vagy 
tudatlanságból a 2. §-ában elrendeli, hogy „a 
ki idegen védjegyet utánoz, vagy az utánzás- 
hoz eszközöket készit ; a ki az árukra hamis 
feliratokat alkalmaz, vád esetén ő maga köteles 
beigazolni azt, hogy a cselekmény elkövetésé- 
nél öt dolus nem terheli.'' Az angol törvény- 
hozás tehát ily esetben mindig a dolus fenfor- 
gását vélelmezi és a bizonyítás terhét arra nézve, 
hogy nem járt el dolose, a terheltre hárítja. 

A védjegybitorlás kihágása természeténél 
fogva a vagyon elleni kihágások közé tartozik, 
a miatt hivatalból indítandó bűnvádi eljárásnak 
helye nincs és az, mivel csakis magánérdekeket 
sért, csakis magánvádra üldözhető. 

Az uj bprts életbelépte után az 1896. évi 
XXXIII. t.-czikk 41. §-a rendelkezése szerint 
ilyen kihágási esetekben a sértett fél mint fő- 
magánvádló szerepel, a ki panaszát a bíróság 
előtt önállóan, a kir. ügyészségnek, a vád kép- 
viseletére való felhívása nélkül is előterjeszt- 
heti ; a tárgyalásról, azonban a kir. ügyészség, 
a ki a vád képviseletét ily esetekben is bár- 
mikor átveheti — értesítendő lesz. 

A védjegyet jóhiszeműen utánzó vagy az 
ellen, a kit még dolus eventualis sem terhel 
bitorlásí kihágás miatt fellépni nem lehet ugyan, 
azonban nézetem szerint az ilyen jogtalan hasz- 
náló polgári utón a védjegy jogtalan haszná- 
latától eltiltható, a hol a kereset a védjegy- 
használat abbanhagyására és kártérítésre is X5B 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 

irányulhat, mert kárt másnak szándék nélkül is 
lehet okozni.*) 

Arról, hogy kiszabandó pénzbüntetés be- 
hajthatlanság esetén minő kulcs szerint változ- 
tatandó át, hogy az minő czélra fordítandó, 
ezen törvény ugyan nem rendelkezik ; de mivel 
a védjegytörv. novella a védjegybitorlást kihá- 
gásnak minősítette, arra nézve a mennyiben a 
jelen törvény rendelkezést nem tartalmaz a 
kihágások és azok büntetéséről rendelkező 
1879. évi XL. t.-czikk anyagi rendelkezései 
nyernek alkalmazást. 

Ezek szerint külföldön elkövetett védjegy- 
bitorlás kihágás miatt hazánkban büntetésnek 
helye nincs, ilyen miatt kiadatás nem engedé- 
lyezhető ; (1879. évi XL. t.-cz. 13. és 14. §§.), 
belföldön elkövetett védjegybitorlás miatt azon- 
ban a külföldi hazánkban épugy felelősségre 
vonatik, mint a belföldi ; valamint hogy nálunk 
belajstromozott külföldi védjegyek is épugy 
élvezik nálunk a jogvédelmet, mint a belföldiek, 
sőt az Ausztriával fennálló vám- és kereske- 
delmi szövetség XVn. czikkének rendelkezése 
folytán a csakis Ausztriában belajstromozott 
védjegyeknek hazánkbani bitorlását bíróságaink 
a jelen törvény szerint kötelesek megtorolni. 

A pénzbüntetés átváltoztatásánál megfe- 
lelően szintén kbtkv. rendelkezése alkalma- 
zandó, azonban mivel e helyütt a kiszabandó 
pénzbüntetés minimuma is meg van állapítva 
és ezen alól még enyhitő körülmények fenfor- 
gása esetén sem szállhat a biró, — a kiszabott *) Lásd Szilágyi beszédét az 53-dik lapon. 1895. évi védjegy nov. 8. §. Bitorlás. 157 

pénzbüntetés minden 10 frtja után egy napi 
elzárás büntetés lesz megállapitandó. A kisza- 
bott pénzbüntetések a pénzbüntetések országos 
alapja javára forditandók. 

Elévülés és egyéb tekintetben is a kbtkv., 
illetve a btkv. rendelkezései nyernek a védjegy- 
bitorlásnál is megfelelő alkalmazást. így alkal- 
mazandók itten is az 1879. évi XL. t.-czikk 4., 
12., 13., 17., 31. és az 1878. évi V. t.-cz. 2., 4.. 
6., 6., 19., 76., 84., 88., 90., 91. §. első bekezdése 
105., 107-119., 121., 122., 124. és 126. §-ai. — 
Mivel' a védjegybitorlás folytatólagos bűn- 
cselekmény az elévülés az utánzott védjegynek 
legutolsó forgalomba hozatala napjával kezdődik, 
egyébként ugy az elévülési idő, úgy a büntető 
eljárás meginditására, folytatására mint a kisza- 
bott büntetés végrehajtására nézve a kbtkv. 
illetve a btkv. általános szabályai szerint számit- 
tatik. — így a sértett fél köteles panaszát a 
tettes ellen a cselekmény tudomására jutásától 
számitott 3 hónapon belől, — de a cselekmény 
elkövetésétől számitott 6 hónap alatt az illeté- 
kes biróság előtt megtenni; és a jogerős Ítélet 
a jogerőre emelkedéstől számitott egy év alatt 
végrehajtandó. — Szünetel az elévülési idő ha 
a büntető biró az eljárást a védj egy törv. 29. §. 
első bekezdésében foglalt előkérdések eldön- 
tése végett felfiigeszti, — ha tehát ezen elő- 
kérdés a felfüggesztéstől számitott 6 hónap alatt 
megoldást nem nyer is, azért a cselekmény 
büntethetősége meg nem szűnik. 

Az 1890. évi Il-ik t.-czikk 23. §-ába a pénz- 
büntetési maximum és mininum, melyet a no- 
vella 8. §-a elvileg elfogadott ugyan, de az 1879. 158 1896. évi védjegy nov. 8. §. Eljárás. 

évi XL. t.-czikk rendelkezésével^ való összkang 
végett leszállított dr. Neumann Ármin képviselő 
indítványára fogadta el a képviselőház. — 
Ugyancsak az ő javaslata folytán vétetett fel 
a 23. §-nak, ezen 8. §. második bekezdésével 
szóról szóra megegyező 2-ik bekezdése. 

A novella 8. §-nak megfelelő 1890. évi II. 
t.-cz. 23. §-a után Jellinék Arthur képviselő a 
ni-ik fejezet után egy uj fejezet beiktatását ja- 
vasolta : 

IT. fejezet: Az eljárásról. 

31. §. Az ezen törvény alapján megindí- 
tandó magánjogi peresügyek a kir. törvényszékek 
mint kereskedelmi bíróság hatáskörébe tartoznak. 

32. §. A 28. §-ban a lefoglalás és zárlatra 
vonatkozó intézkedések a polgári peres eljárás- 
ban is alkalmazást nyernek. 

33. §. A jelen törvény 23. és 24. §§-aíese. 
teiben habár a védjegybitorlás büntethetősége 
megszűnt ugy az elkobzás mint a megsemmisítés 
a 27. §. korlátai között a polgári bíróság előtt 
kérhető. 

34. §. A védjegybitorlásból eredő magán- 
jogi kártérítés iránt támasztható kereset 3 év 
alatt évül el. Az elévülés azon a napon kezdő- 
dik, a melyen a forgalomba hozatal vagy eláru- 
sítás utoljára történt. 

Ezen figyelemre méltó javaslat indokolá- 
sára nevezett képviselő következő fontos és 
figyelemre méltó okokat adta elő: 

E fejezet kiindul azon alapelvből, hogy a 
védj egy kérdések tisztán magánjogi kérdéseket 1895. évi védjegy nov. 8. §. E 'járás. 159 

képeznek és hogy azoknak eldöntése nem köz- 
igazgatási, hanem tisztán és kizárólag birói útra 
tartozik. — Ezen kivül hatályon kivül helye- 
zendőnek és eltörlendönek véli a 29. §-t és az 
uj fejezet ^az eljárásról" kimondaná azt, hogy 
a meginditandó magánjogi peres ügyek a tör- 
vényszékek mint kereskedelmi biróság hatás- 
körébe tartoznak. — Annak bizonyítása, hogy 
miért tekintendők ezek kereskedelmi ügyeknek, 
talán bővebb indokolást nem igényel ; de kimon- 
dandó lenne a törvény keretén belől, hogy a 
lefoglalás és zárlatra vonatkozó s a 28. §-ban 
megállapított jogok érvény esithetők legyenek 
a polgári biró előtt is, mert ez a jogérvénye- 
sítésnek egyik legfontosabb eszközét képezi. 
Kimondandó lenne továbbá, hogy az elkoDzás 
és megsemmisítésnek helye lenne a polgári biró 
előtt, mert igen gyakran tekintve, nogy e cse- 
lekvény inditványi cselekvény, mely rövid idő 
alatt elévül, a másik fél kénytelen lesz a pol- 
gári biróság elé menni, és ott a büntető egyik 
legfontosabb követelményét fogja képezni, hogy 
a hamisított védj egy gyei ellátott tárgyak elko- 
boztassanak, esetleg azon korlátok között, 
melyeket a törvény megszab, megsemmisittes- 
senek. Azt hiszem, hogy e jogot határozottan 
meg kell adni és ennek csaHs külön szakaszba 
foglalásával teszünk eleget. 

Felveendőnek tartom továbbá azt is, hogy 
a magánjogi igény 3 év alatt évül el. Hivat- 
kozom e részben a szerzői jogra, a hol a magán- 
jogi kártérítés elévülése hasonló időre van szabva. 

A 29. §-t illetőleg már az általános vita 
alkalmával jeleztem álláspontomat és azért ismét- 160 1895. évi védjegy nov. 8. §. Eljárás. 

lések kikerülése végett itt csak azt jegyzem 
meg, hogy a 29. §. kihagyandó volna. 

Jellinek módositványa elfogadása ellen 
Teleszly István igazságtigyminiszteri államtitkár 
és néhai Baross Gábor volt kereskedelmi mi- 
niszter szólaltak fel, a^ következőket mondván: 

Télesísky István: Én a módosítást elfogad- 
hatónak nem tartom. Azt, hogy az eljárásra 
vonatkozó szabályok is bevétessenek, egészen 
felesleges és szükségtelen. (Helyeslés jobbfelöl.) 
De nem fogadhatom el mindjárt például azt 
sem, a mi az índitvány homlokzatán áll, t. i. 
annak kimondását, hogy a civil kájiiéritési 
keresetek mindenesetre a kir. törvényszékek- 
hez, mint kereskedelmi biróság hatáskörébe 
tartoznak. Nem fogadhatom el először azért, 
mert ha a kártérítés összege kisebb és nem 
haladja meg azon összeget, a mely törvényeink 
szerint a sommás eljárás körébe tartozik, t. i. 
nem haladja meg az 600 firtot, akkor egy- 
általán nem értem, hogy miért kellene itt 
törvényes illetékességet megállapítani. De nem 
volna helyes megállapítani a törvényszékeknek 
mint kereskedelmi bíróságoknak kizárólagos 
illetékességét sem, mert ez a törvény nem csak 
a kereskedők és iparosok védjegyéről hanem a 
termelő védjegye megvédéséről is szól. Nekem 
általában az a nézetem, hogy magánjoga tör- 
vényeink azon módosítása mellett, melyek ezen 
szakaszokhoz beadattak, hogy t. i. kivan mondva 
az, hogy a kár ténye és mennyisége felett a biró 
a bizonyítékok szabad mérlegelése mellett itél 
és Ítélhet, magánjogi szabványaink elég módot 
nyújtanak arra, hogy a mennyiben az illető sér- 1890. évi Tódjegy nov. 8. §. Eljárás, 161 

tett fél nem akar azon jogival élni, hogy a 
szigorúbb rendszabályok alkalmazása végett a 
büntető biró elé menjen, tisztán kártérítési 
követelésének érvényesítését a fenálló törvények 
és szabályok értelmében az illetékes biróság 
előtt szorgalmazhatja. 

Ennélfogya én az indítványozott fejezet 
elfogadását nem ajánlom és részemről azt el 
nem fogadom. 

Baross Gábor kereskedelmi miniszter. 
Jellinek Arthur t. képviselő ur módosítására 
nézve Teleszky István t. képviselőtársam és 
államtitkár ur tegnap már jogi szempontból 
nyilatkozott és én csatlakozom az ő jogi fejte- 
getéseihez, ezért nem is tartom szükségesnek, 
hogy e szempontból visszatérjek a módosit- 
ványra. 

Csupán egy megjegyzésre kivánok szorít- 
kozni. A t. képviselő ur tegnap kiemelte — és 
ezt módositványa is kifejezi — hogy ő nem 
helyeselheti azt, hogy a miniszternek bizonyos 
határozati jog adatik, mert abban a vélekedés- 
ben van, hogy a törvényjavaslat azon intézke- 
dése, mely a miniszternek bizonyos döntési 
jogot enged, mélyen érinti a tulajdon kérdését 
éa ő nem tartja helyesnek, hogy ily esetekben 
a miniszter döntsön. 

Abstract jogi szempontból én is osztozom 
e nézetben, mert én is azt hiszem, hogy magán- 
jogi kérdésekben közigazgatási utón határozni 
nem volna indokolt. Eltérésnek lehet ily esetek- 
ben helye midőn nyomós okok vezetnek ily 
eljárás indítványozására; a jelen esetben azon- 
ban előzetes kérdéseknek eldöntéséről van szó, 

Dr. Kosa : Védjegy-mustraoltalom. 11 162 1893. óvi védjegy nov. 8. §. EJjárás. 

még pedig szakközeg, a szakminiszter részéről. 
: — Tehát a biró a kinek nem lehet elzárkóznia 
a kérdés a szakszerű . megítélése elöl, mielőtt 
büntetőjogi vagy más értelemben határozatot 
hozott, utalva van arra, hogy a kérdést köz- 
igazgatásilag szakszerűen kezelő minisztertől 
felvilágosítást bizonyos ^tekintetben kérjen. — 
A 29. §. is Neumann Ármin képviselő umak 
tegnap elfogadott módosítása következtében 
szabatosabb alakot nyert és a ki ezt figyelemre 
méltatja, látni fogja, hogy ott első sorban ma- 
gával a lajstromozással kapcsolatos és közigaz- 
gatási utón elintézhető kérdésekről van szó. 
De még egy más tekintetre is bátor vagyok 
felkérni a t. ház figyelmét és ez . az, hogy 
végre is arra vagyunk utalva, hogy óvatos 
figyelemmel kisérjük azt, milyen hatáskör adatik 
egyik vagy másik államterületen az illető mi- 
niszternek, mert fordulhatnak elő esetek,, hogy 
miután a törvény bizonyos tekintetben közös 
alkalmazást nyer, épen a mi szempontunkból 
szükséges, hogy az egyöntetű és korszerű alkal- 
mazás biztosittassék. — Már pedig sokkal 
könnyebben érintkezhetnek a ^ kormány tagjai 
egymással, mint a bíróságok. Épen ezért figyel- 
meztetni voltam bátor a t. házat, hogy fordul- 
hatnak elő esetek, a melyekben hasonló kérdések 
eldöntése ádministrativ hatáskörbe fog soroz- 
tatni, holott más tekintetben nem lehetne aggály 
iaz iránt, hogy ugyanazon teendők birói hatás- 
körbe utaltassanak. 

Ezen indokokból a képviselőház Jellinek 
Arthur képviselő által indítványozott uj IV. 
fejezet felvételét mellőzte. .18£|5,^vi -véajegy-töí?:/noVel!la 9i §-a. iÖB 1895. éri XLL t.-cz. 9. f-a. 

Az iparos és kereskedő neyének^ czégéiiek . 

yédelme. 

m 

Ájsf 1890. évi 11. törvént/c/sikk 24. §-a kövei- 
kezőleg módosittatik : 

Azok eUén, kik belföldi iermelőj iparos vagy 
kereskedő nevével, czégével^ czimerével, vagy üzletének 
élrtevezésével jogtalanul megjelölt árukat, ezt tudva 
forgahmha hoznak vagy árulnak, továbbá azok ellen) 
kik ihf czélból a felsorolt jelzéseket tudva előállítják, 
a jelen törvény 8. §rának (az 1890. évi II. t.-ez. 
'23. §.) határozmányai aikalmazandők. 

Ezen szakaszban felsorolt cselekmény ttilajr 
donképen nem képez védjegybitorlást, de sanc- 
tióját képezi a védjegytörv. 10. §-á' rendel- 
kezésének, mely a védj egy oltalmi körön tul 
menve hatályos védelmet biztosit az iparos nevér 
vei, czégével, czimerével, vagy üzletének elneve- 
zésével, forgalomba hozott áruknak még akkor 
is ha az mint védjegy belajstromozva nincs is. — '- 
Ez tehát nem védjegybitorlás kihágás hanem 
kihágás, mely épen ugy büntettetik mintha valaki 
^gy "védjegyet' jogtalanul használna. — A törv. 
I szakasz ezen jogot ugyan csak a belföldieknek 
'biztosítja, de élvezik ezt azon külföldi államok 
alattvalói is, a melyek államszerződések alapján 
nálunk erre igényt tarthatnak. 

így igényelhetik azt mindazon külföldi 
államok alattvalói, melyeknek államszerzödér 
aeink ugyanazon j ogot biztositj ák védj egy oltaloaü 
stb. tekintetében, mint a minőket saját állam- 
polgáraink élvednek. 

11* 164 1895. évi véajegy-törv. noveUa 9. §-a. 

Belföldi alatt ugyan csakis a magyar korona 
országai területének honosai értendők; azon- 
ban az Ausztriáv al fe nálló vám- és kereske- 
delmi szövetség XVii. czikke és az 1879. évi 
Ln. t.-cz. értelmében az osztrák állampolgárok^ 
jás BoszniBrHerczegovinában állaaipolgársági 
joggal birok e tekintetben ugyanazon oltaloxn- 
ban részesülnek mint a belföldiek. 

A termelő, iparos, kereskedő nene^ esime 
vagy üzletének elneveisése alatt először is annak 
a polgári életben szokásos, használt vezeték* 
és keresztneve, a kereskedőnek czégjegyzékbe 
bevezetett vagy nem bejegyzett de használatos 
kereskedői neve, czége értendő. Üzletének el- 
nevezése alatt értendő oly üzlettelep megjelö- 
lés, mely alatt az iparos vagy kereskedő üzletét 
folytatja; pld. Károly-köruti szőnyeghez. Nem 
ezen szakaszba ütközik, hanem a novella 8. §-a 
rendelkezését sérti azon tény, ha valaki másnak 
nevét, czégét vagy üzletének megjelölését be- 
lajstromozott védjegyébe, mint ennek egyik 
alkatrészét felvette, ez esetben nem a novella 
8. és 9. §§-aiban statuált kihágások halmazata, 
hanem csakis a novella 8. §-ába ütköző véd- 
jegybitorlás kihágása forog fenn. A külföldi — 
franczia és német judicaturában nagy szerepet 
játszanak azon védjegybitorlási perek, a me* 
íyekben hasonló vagy hasonló hangzással biró 
egyének az előbb bejegyzett védjegyeket utá- 
nozzák. Bár kétségtelen az, hogy saját polgári 
nevét mindenki jogositva van használni árai- 
nak megjelölésére (qui suo jure utitur nemi nem 
laedit), — mégis védj egy oltalmi jog szempontjá- 
ból egyedül az a helyes felfogás, hogy még teljes 1890. évi II. t.-cz. 25. §-a. 16& 

névazonosság esetén is, — az ugyanazon nevet 
árui megjelölésére használó személy köteles nevét 
olyan toldattal ellátni és használni, melyek azt 
az előbbi jogos használatától megkülönböztetik. Tévedésbe ejtésre alkalmas védjegy használásá- 
nak büntetése. 

1890. évi IL U'CZ. 25, §. Nem zárja ki a 23. 
és 2á. §'Okban (1895. évi XLI. U-cz. 8. és 

Om §.) meghatározott cselekmények büntethetőségét, 
ha a védjegy, név, czég, czimer vagy a vállalat 
üzletének elnevezése^ csekély változtatással vagy oly 
annyira nem eléggé észrevehető módon használtatik, 
hogy a közönséges vevő az áruk közti kilUmbségét 
csak különös figyelem reáforditásával ismerheti fel. 
E szakasz specificalja legpraegnánsabban, 
kogy mit ért a törvényhozó védjegybitorlás 
alatt. — A fökérdés a mi itt minden egyes 
esetben eldöntendő az, hogy az utánzat ossz 
megjelenésében olyan-e, hogy a közönséges figye* 
lemmel vásárló és fogyasztó közönséget és nem a 
szakértő kereskedőt vagy iparost az áru pro- 
veniencziaja iránt alkalmas-e tévedésbe ejteni? 
Szóval, habár a védjegyen változtatások, toldások 
vannak is mindig az lesz a bitorlás megállapí- 
tásánál a biróra nézve az irányadó, hogy as 
utánzat összbenyomása a bejegyzett v^édjegy- 
gyel megegyezik-e ? Ily értelemben intézkednek 
csaknem valamennyi európai állam védjegytör- 
vényei és a judicatura is kivétel nélkül ezen 
irányt követi. Ezen szakasz rendelkezése alkal* 
mazást nyer ugy a védjegyeknél mint a név, I 166 1895. védi- nov.. 10.. §.. Illetékes bíróság. ezég, c^imer, üzlettelep elnevezés bitorlásainak 
megbirálásánál is,- — '■ tehát ngy a novella & 
§. mint 9. §rábaxi statuált kihágásoknál. 

Ezen szakasz tulaj donképen törvényei 
magyarázása a védjegybitorlást megállapitó 
rendelkezéseknek, vagyis annak, hogy a novella 
8; és 9. §§-aiban megjelölt bitorlás mikor álla-< 
pitandó meg? — Szabály az, hogy a midőn 
a biró a belajstrómozott védjegyet az utánzattal 
összehasonlitja á fősúlyt, azoknak . összbenyo- 
mására, és ne az eltérést feltüntető egyes fiixom 
külömböztetö jelekre fektesse, és ezen. birói 
fánctiónál . a biró az utánzatot mindig a közön- 
séges meg figyelő képességgel biró vásskrló 
szemével tekintse, a ki a védjegyet csak emlé* 
kezete után' ismeri. 

1896. évi XLL t.-cz. 10. §.á. 
Illetékes bíróság a védjegybitorlás kihágásánál. 

Jus 1890. évi IL törvénycjsikk 26. §-a kőve^ 
Jcezőleg mődostítcUik : 

Jelen törvény 8. és 9. §'a%ban meghaiározM 
kihágások megbüntetése a kir. járásbirósúgok haáás-t 
körébe tartozik. 

Ezen kihőgási ügyekben úz 1863. évi VI. tör- 
vényczikk 7. §-ának a : másodbirősági itélet elleni 
felebbviiéU korlátozó intézkedése nem nyer alkaJ/mazást. 

1896. évi XII. t.-cz. 11. 8-a. 

Az 1890. évi II. törvényczíkk k7. §'ának elsf 
és ötödik bekezdésében emiitett vétség helyett ki- 
hágás értendő. 1895. védj. nov. 11. §. lUetékes bíróság. 167 

Ezen szakasz a büntető utón inegtórlandó 
^é^j^gy^^^orlás kihágásának illetékes hatóságát 
és a felebbvitel módját állapítja meg ; és pedig 
első pontjában egyöntetűen a magyar korona 
országai egész területére. 

Természetes, hogy ezen szakasz 2-ik pontja 
Horvát-Szlavon-Dalmátországokban alkalmazást 
nem nyer, mert Horvát- Szlavonország büntető 
j ogszolgáltatás tekintetében Magyarországtól 
teljesen fiiggetlen s minélfogva az 1883* évi VI. 
t.-czik — mint kizárólag a magyar büntető 
igazságszolgáltatásra vonatkozó törvény, csakis 
Magyarország szűkebb területén joghatályos. 

Az eljárásra vonatkozólag, a kir. járásbíró- 
ságoknak a vétségi és kihágási ügyekben való 

eljárást szabályozó ^. I. M. E. sz. a. kiadott 

rendelet az irányadó, — mindaddig mig az uj bün- 
tető perrendtartás 1896. évi XXXIII. t. ez. életbe 
nem lép, mert ennek életbeléptével ugy az első 
bíróság előtt eljárásra, mint a felébb vitebre nézve 
is ezen szabályok lesznek alkalmazandók. 

A jelen szakaszban hivatkozott 1883. évi 
Vl-ik törvényczikk 7. §-a következőleg hangzik : 

^A 6. §. szerint másodfokban a kir. itélő 
táblák hatásköréhez utalt kihágások és vétségek 
eseteiben, a másodbirósági Ítélet ellen a m. kir. 
Curiához csupán az anyagi büntető törvénykönyv 
nem helyes alkalmazása miatt és ez esetben is 
csak akkor van további felebbezésnek helye: 

1. ha büntetendő cselekmény esete nem 
forog fenn; 

2. ha valamely bűntett vagy elsőfokulag 
a kir. törvényszékek hatásköréhez utalt vétség; 168 1895. védj. nov. 11. §. lUetékes bíróság 

kihágásnak vagy a kir. járásbíróság hatásköréhez 
utalt vétségnek minősittetett. 

Ezen rendelkezés azonban csak addi£: ma- 
rad joghataljros, Biig az uj büntetö penStar- 
tás (1896. évi XXXm. t,-cz.) életbe nem lép, 
mert az után ugy a büntető eljárásra, mint a 
jogorvoslatra nézve ezen törvény rendelkezései 
lesznek az irányadók. 

A^ uj büntető perrendtartás a^ 1897. évi 
XXXIV. t.-czikk 1. §. szerint 1900 január else- 
jén lép életbe; ezen időtől kezdve a védjegy- 
bitorlás kihágásának tárgyalását a kir. járás- 
bíróságok mint a büntető bíróságok az 1896. évi 
XXXin t. ez. XlX-ik fejezetében szabályozott 
eljárás szerint tárgyalják; és mivel az 1897. évi 
XXXIV. t.-czikk 29. §-a szerint ezen naptól kezd- 
ve az 1883. évi VI. t.-czikk hatálya megszűnik, 
az ilyen kihágási ügyekben is a kir. járásbiró- 
ság ítélete ellen csakis a kir. törvényszékhez 
lehet felebbezni; további fokozatos felebbezésnek, 
— kivéve a bprts. 556., iUetve 441. §-ában a 
jogegység érdekében a korona ügyész részéről 
való felebbezést — ilyen ügyekben helye nem 
lehet. 

Mivel e helyütt a törvény a hirői illeté- 
kesség kérdését szabályozza, könnyebb áttekint- 
hetés végett szükségesnek tartom még e helyütt 
együttesen ismertetni azon hatóságokat, melyek 
a védjegytörvény végrehajtásánál egyes előfor- 
duló esetekben intézkedni hivatottak. — A tör- 
vény végrehajtásánál mint az eddigiekből is 
kitűnik, mindenesetre első szerepe van: 

A) a kereskedelmi' és iparkamaráknak. Ezek 
hatáskörébe van utalva a) a védjegyek belaj<« 1895. védj. nov. 11. §. Illetékes biráság. 169 

stromozasa (13. §.) s erről bizonyítvány ki- 
adái^ (14. §0 ; 

b) a védjegyek átírása (20. §.) ; 

c) a védjegyek meghosszabbitása (16. §.) } 

d) a védjegyek törlése (21. §. a), b), c) pv) 

B) A kertskedelmi minisztérium. Hatáskörébe 
tartozik : 

a) a központi védjegylajstrom vezetése 

(17. §.) . , 

b) bizonyos ámnemekre elrendelni, hogy 
forgalombahozatalak előtt védjegygyei láttas- 
sanak el. (6. §. 2. ü.) 

g) Végleges elhatározása annak, hogy egy^ 
a kereskedelmi- és iparkamara által belajstro- 
mozni megtagadott védjegy belajstromozható-e ? 
(végr. rend. 7. §-a.) 

d) határozás a védj egy törlése iránti kérel- 
mek és keresetek felett való (21. §. d. és e*^ 
pont és novella 3. és 4. §.) 

e) határozás a védjegy kizárólagos haszná- 
lati joga felett (7. §. 29. §.) 

f) határozás a védjegy kizárólagos haszná- 
lati jogának elsőbbsége és az átíratás felett (19.. 
§. és 29. §.) 

g) határozás a felett, vájjon valamely be- 
lajstromozott védjegy más harmadik személy 
által más árunemekre használatba vehető-e vagy 
nem? (7. §.) .' '^ 

h) Figyelmeztetni a folyamodót arra, hogy 
bejeeyzetir védjegye egy már előbb lajstromozott 
és fennálló védjegygyei azonos vagy ahhoz 
hasonló. (18. §,) 

C) A védj egy oltalmi törvény alapján indí- 
tott kártérítési perek illetékes, bírósága, amenyi-* 170 1890. évi n. t.-t5z. 27. §-a. 

ben a káí összeg 500 frtot a Tcítí járásbirősá§4k^ 
mint kereskedelmi biróságok (1893. évi XVIIIj 
t.-czikk 2. §-a 4. p.), ha ezen összeget meglia- 
la^a a kárkö vetélés, akkor az e, /. km törvény- 
székek mint kereskedelmi bíróságok (3269/81. I. M. 
E. rendélet 6. §-ának 12. pontja.) 

D) a kir, büntető járásbíróságok és fokozatos 
felebbvitelben a kir. Ítélőtáblák és kir. Curia, 
melyek a védjegybitorlási ügyekben a büntető 
eljárási szabályok szerint ítélkeznek. 

; . E) a védjégytanács, ' mely nem decemálő, 
de conzultativ fórum, melyet a m. kir. keres** 
kedelemügyi miniszter 1896. évi márczins 1-töI 
kezdve a kereskedelemügyi minisztérium kebe-^ 
lében azért állított fel, hogy a központUág be- 
lajstromozott védjegyek törlése iránt benyújtott 
kórvények felett, valamint a védjegyügyekben 
felmerlilö.fontosabb. kérdésekben a miniszternek 
véleményt adjon. 

F) végre cús iparügyi hatóságok^ melyek mint 
kihágási biróságok közigazgatási utón járnak 
el és ítélkeznek azok ellen, a kik a kereskede- 
lemügyi miniszternek a védjegytörv. 6. §-a alap- 
ján a kötelező áruvédjegy használata iránö 
kiadott rendeletét megsértik; 

£lkobzás. Megsemmisítés. Hírlapi kozzététeL 

Kártérités. 

27. §. A 23. és 24, §. (1895. évi XLI. 

t.-cz. 8, és 90 §'Okban meghatározott híhágásoh 
csak a sértett fél indítványára büntetendők. • 

Az Ítéletben a sértett félnek a tárgyalás folya- 
ma alatt kifejezett kívánatára kinumdandőy hogy aá 1890. éyiH, t.-ca. 27. §-a. Ili 

útáneásrá vágy jogialán megjelölésre kizárólag vagy 
különösen alkalmai szerszámok és készülékek aJí. 
émliteU czélra hasznavehetetlenekké tétessenek; tO" 
váibá, hogy az utánzott védjegyeknek és jögtcúanul 
készített megjelöléseknek netán meglevő készletei meg^ 
semmisütessenekj és hogy a jogtalanul alkalmazott 
védjegyek, és megjelölések az elitéUnek birtokában 
lévő árukról, illetőleg burkólaiaikról, még aa esetben 
is eltávolíttassanak, ha az éltávölitás az Uruk.megr 
semmisítését okozná is. . 

A sértett félnek a tárgyalás folyama alatt 
kifejezett kívánatára megrendelendő továbbá: hogy 
fltóf Ítélet egész terjedelmében indoJcaíval együtt, am 
elítéltnek költségén közhírré tétessék. A. közhirrététel 
módja és határideje a sértett fél kivánatának tekin- 
tetbevételével az iületben megállapítandó. 

A polgári magánjog szerint a sértett fdet megi 
illető kártérítés helyett, ez utóbbinak a tárgyalás, 
folyama alatt kifejezett kivánatára, a büntető bíróság 
az elitélt ellen, az ítéletben a büntetésen felül, a 
fenforgó összes körülmények méltatásával szabad 
meggyőződése szerint a sértett fél javára ötezer frtig 
terjedhető kártérítési összeget is megállapithat. 

Ha ugyanazon kihágásért (1895. évi XLI* 
tércz. TJLm §*) többen Ítélteinek el, az elitéltek a 
kártérítési összegért egyetemlegesen felelősek. 

A kártérítésre vonatkozó fentebbi határozatok 
akkor is alkalmazandók^ ha a 23. §. (189S. évi 
XLI. t,-ez* 8* §.J második bekezdésének rendel" 
kezese folytán a vádlott súlyosabb beszámítás alá 
eső és a büntető törváiykönyvbe ütköző valamely 
esdékmény miatt ítéltetik el. *) Lásd 6 szakaszt a 16^-ik . oldalon. $12 1890, évi. II. t.-cz. 27. §-a. 

Ezen szakasz 5-ik és 6-ik bekezdései Molnár 
Antal képviselő indítványára vétettek fel a tör- 
véínybe. A kormányjavaslatból ezen két utóbbi 
pont hiányzott, de ezek természetes folyomái- 
nyai voltak a 23. §-nál (novella 8. §-a)dr. Neu- 
Ibann Annin képviselő javaslatára elfogadott 
módosításnak. — Egyébként ezen szakasz ren- 
delkezése szerint a bitorlás kihágása csakis 
tL. sértett fél indítvány ára üldözhető.. 

Sértett félnek törvény szerint csakis a véd- 
jegy kizárólagos használatára jogosított vállalat 
tulajdonosa tekinthető, mig ennek üzleti bizo- 
mányosa, külön megbízás nélkül vádat eredmé- 
liyesen nem emelhet. 

A 2-ik pont szerkesztése nélkülözi ugyan 
a kellő praecisitást de azért belőle megállapít- 
ható az, hogy a büntető biró, ha a terhelt bűnös- 
ségét beigazoltnak látja és igy büntetést kiszabó 
Ítéletet hoz a sértett fél vagy igazolt megbízottja 
kívánságára, az Ítéletben azt is köteles elren- 
delni; hogy 

a) az utánzott védjegyek és egyéb meg- 
jelölésekmeglevő készlete megsemmisíttessenek, 
— togy 

b) az utánzat készítésére és megjelölésre 
kizárólag és különösen alkalmas mwmaesaköjsök 
szintén megsemmisíttessenek, végre hogy 

c) a már árukra alkalmazott utánzatok vagy 
megjelölések az árukról vagy burkolataikról való 
eltávolittatásának még akkor, is ha az eltávolítás 
az áru megsemmisítését vonná maga után. 

Ezen rendelkezés lényegében teljesen azonos 
a btkv. 61. §-ában foglalt rendelkezésekkel^ csak- 
hogy itt t. 1. a védjegybitorlásnál, a büntető 1880. évi IL t.-cz. 27. §-a. 173 

elj&r&s inditványozás&n kivűl a megsemmisítést 
és eltávolítást még külön is indítványozni keli 
£zen kérelem csakis a tárgyalás folyama alatt 
terjeszthető elő, így az első bírói ítélet meg- 
hozatala után előterjesztett ilyen kérelem már 
figyelembe nem vehető. Nem rendelkezik ugyan 
e pont arról, hogy csakis a vádlott birtokában 
levő utánzatok készítésére szolgáló eszközök és 
készülékek, továbbá utánzatok semmisitendők 
meg, mint ezt a szabadalmi törv. 61. §-a teszi, ■ — 
azonban mivel egészen természetes, hogy a bírói 
Ítéletben más személyről — mint a kinek bir- 
tokában ilyen utánzatok és előállításra alkalmiis 
eszközök vannak — szólni nem lehet, — a bírói 
ítélet csakis azon tárgyakra rendelheti el a 
megsemmisítést, a melyek a terhelt birtokában 
vagy bírlalatában vannak. 

Ugyancsak a sértett félnek a tárgyalás 
folyama alatt külön kifejezett kívánatára ren- 
deli el a bíró a büntetést megállapító ítéletek- 
nek azon belföldi hírlapokban egész terjede- 
enlemb való közzétételét, melyekben azt a sértett 
fél kívánja. — A bíróság bűnvádi átalánya ezen 
közzétételnek csak egy hírlapban való közlés 
költségeit előlegezi, mert több hírlapban való 
közzététel elrendelésének kötelezettsége a tör- 
vényben kimondva nincs. Ezen rendelkezés igen 
nagyfontosságú, mert a kereskedőre, iparosra, 
a ki a védjegybitorlás által üzleti érdekeiben 
az utánzás által sok kárt szenvedett, — sokkal 
fontosabb az, hogy a nagyközönség tudomást 
szerezzen arról, hogy védjegyeit utánozták, hogy 
azok e miatt el is ítéltettek, mint a csekély 
összegű kártérítés. — A közzététel, költségeire 1 174 1890. évi t.-cz. IL 27. §-a, 

nézve a törvény világosan meg mondja ugyan, 
hogy az mindig az elitélt költségén eszközlendő, 
azonban mivel az Ítélet ezen részének végrehaj- 
tása' nem várhat addig mig ezen költséget az 
elitélt befizeti vagy mig ennek kz esetleges 
vagyontalansága igazolást nyer, — bár ezen közzér 
tétel a magánvádló érdekében történik is, -— a 
bűnvádi eljárási átalány fogja előlegezni, — mely 
azt az elitélt vagyonából, esetleg magánvádlótól 
ha t. i. több lapban tétetett közzé behajtja. 

Ugyancsak a sértett félnek a tárgyalás 
folyamán kifejezett kívánatára a büntető biró 
y^az összes k&lnűmények méltatásával szabad meg- 
győződése szerinf^ 6000 frtig terjedhető kártérítést 
Ítélhet meg. Ezen kártáritési összeg azonban 
felébb nem emelhető, sőt ha a fél kártérítési 
igényét is büntető eljárás folyamán szorgal- 
mazza, ezzel lemond arról, hogy esetleges több 
kárát polgári iiton érvényesíthesse. 

A polgárí utón érvényesítendő kártérítési 
keresetek ha a kár 600 firtot meg nem halad az 
1893. évi XVIII. t.-cz. 2. §. 4. pontja értehnében 
a kir. járásbíróságok mint keresKedelmi bíróságok 
előtt a sommás eljárás szerint tárgyalattnak ; — 
ha pedig a kár az 600frtot meghaladja a 3269/81. 
I.M. rendelet 12-ik pontja szerínt, tekintet nélkül 
arra, hogy alperes kereskedő-e vagy nem, a kir: 
törvényszékek mint kereskedelmi bíróságok előtt 
jegyzőkönyvi tárgyalás utján esetleg rendes el- 
járás szerint periratok váltásával tárgyaltatnak; 
A szakasz 6. pontja a tettes társak egyetemleges 
kötelezettségét, mig a 6. pont azt mondja ki, hogy 
a kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is 
alkalmazást nyernek, ha a tettes súlyosabb l)eszá<» 1890. évi IL t;.cz: 27. §-a. 175 

mitás alá esö a btkv. rendelkezéseibe ütköző véd- 
jegyjögsórtést követett el, és e miatt itóltatett el. 
t)r, Neumann Ármin „A védjegyek oltalmá- 
róP szóló törvény magyarázata cimti munkájában 
a^on nézetének ad kifejezést, hogy a polgári 
bíróság előtt, kártárítés iránt addig pert inditani 
nem lehet, a mig a büntető biró a bitorló bünösr 
ségét meg nem állapította ; kivéve ha a bitorlás 
büntethetősége elévült, vagy. ha a tettes elhalt. 
Ugyanily nézetnek ad kifejezést dr. Nagy Ferenci 
egyet. tan. is a „magyar kereskedelmi jog magya- 
rázata '^ oimü művében. — Nézetem szerint ezen 
éllitás nem állja meg a szigorú birálatot ; hiszen 
ha nem is intézkedik e törvény erről nyilvánosan 
j(explícite), dé ha figyelembe vesszük, hogy a tel- 
jesen analóg szabadalmi bitorlásoknál az 1895. évi 
XXXVn. t.-cz. 53. §-a „a bitorlás megszüntetése 
és kártérítési igény"-nek polgári utón való érvé- 
nyesítését egyenesen megengedi, — -. tekintettel 
arra, hogy azt e törvény sehol el nem tiltja ; ho^ 
e 29. §. első bekezdésében felsorolt előkérdések 
eldöndése iránti megkeresést a kereskedelemügyi 
miniszterhez a polgári bíróságok is intézhetik ; — 
továbbá, tekintettel arra, hogy midőn egy véd- 
jegy törlése iránti perben az utóbb bejegyzett 
hasonló védjegy törlése után még mindig fen- 
marad a védj egy tulaj donosnak a m agánj og szerinti 
kártérítés iránti igénye, a midőn az a terhelt 
megbüntetését nem kívánja — akkor nézetem 
szerínt nem kényszeríthető a sértett fél arra, hogy 
ilyen esetben először a büntető pert indítsa meg, 
holott azt kevesebb zaklatással kívánja elérni. *) Lásd különben Szilágyi beszédét az 53. oldalon. i^6 a890. évi 11. t-cz. 28. §-a. Lefoglalás^ zárlat. Birói szabadmérlegelés. 

28. §. A sérteti félnek jogában dü, a 37. §^ 
S'dik bekezdésében emlüett tárgyakra nézve a b&mn 
tető Ítélet meghozatala előtt a lefoglalást, kiUön őri^ 
eet alá vételt és más intézkedések foganaiositását 
kérelmezni, melyek által a büntetendő cselekmény 
ismétlése megakadályoztathcUá. 

Ezen kérvény a birőság részéről azonnal el*- 
intézendő, de szabadságában áll a kérelmezett fog* 
lálást illetőleg külön őrizet alá vételt, vagy a Mvánt 
más intézkedéséket a sértett Jeltől bekővetdendő biz^ 
tositék letételétől függővé tenni. 

Ha a sértett fél a 23-ik és 2á'ik §'ók (1895. 
évi XLI. t.'CZ, 8, és 9.) eseteiben kártérítési köve- 
telesét a polgári birőság előtt érvényesiti, a birőság 
a kár ténye és mennyisége felett a fenforgö körül- 
mények alapján saját belátása szerint határoz. 

Ezen szakasz 3-dik bekezdése dr. Molnár 
Antal képviselő javaslatára vétetett fel a tör- 
vénybe, első és második bekezdése lényegében 
megegyezik a taláknányi szabadalmakra vonat- 
kozó törvény 53. §-a hason rendelkezésével. 

A zárlatot, lefoglalást a biróság a végre- 
hajtási eljárás erre vonatkozó rendelkezése 
szerint foganatosítja ; — a külön őrizet alá véíéU 
Hsak akkor, ha ezt a sértett fél kéri és annak 
foganatositási módját megjelöli, alkalmas le- 
«árolható helyiségről gondoskodik külön őrizet 
alá veendő tárgyak biztos megőrzésére. — Mik 
legyenek azon y^más intézkedések*^, a melyek foga- 
natosítására erre a törvény a birót feljogosiiga, 
ezen törvény ép oly kevés felvilágosítást nyújt 1890. évi 11. t.-cz. 28. §-a. 177 

mint a szabadalmi törvény melynek teljesen 
azonos rendelkezése van. 

A lefoglalás, zárlat és külön őrizet alá 
vétel iránti kérelmet a sértett fél az Ítélet meg- 
hozatala előtt köteles előterjeszteni; — ennek 
czélja az, hogy a sértettnek mód nyujtassék 
arra, miszerint a bitorló megakadályoztassék a 
védjegy további jogtalan használásában. Ezen 
kérelem a büntető birónál, esetleg a rendőri 
hatóságnál is, mely büntető ügyekben a nyo- 
mozás foganatosítására illetékes, a panasz meg- 
tételével egyidejűleg terjeszthető elő és arra 
irányulhat, hogy a vádlott birtokában levő 
utánzott védjegyek, — ilyen védjegyekkel ellá- 
tott áruk és ezen védjegyek készitésére szolgáló 
és erre alkalmas eszközök lefoglaltassanak hogy 
ez által a terhelt bitorlás folytatásában megakadá- 
lyoztassék. Bár a törvény nem mondja meg vilá- 
gosan azt, miszerint a sértett fél ha ilyen kérelmet 
terjeszt elő, köteles valószínűvé tenni azt, mi- 
szerint terhelt a bitorlást tényleg elkövette, — 
mint a szabadalmi törvény 63. §. 2-ik pontjá- 
ban — mégis tekintettel arra, hogy ezen sza- 
kasz 2-ik bekezdése szerint is a bíróság jogo- 
sítva van a lefoglalás iránti kérelem teljesítését 
a sértett fél által adandó biztosítéki összeg leté- 
telétől függővé tenni, szükséges, hogy a sértett 
fél a zárlati kérvény mellett ugy saját belaj- 
stromozott védjegyét mint a vádlott által jog- 
talanul használt védjegy egy-egy példányát mu- 
tassa be a czélból, hogy a kettőnek összehasonlí- 
tása által meggyőződést szerezzen a bíró arról, 
miszerint a bitorló által jogtanul használt védjegy 
összbenyomásában a sértett fél kizárólagos hasz- 

Dr. KÓBa: Védjegy-mustiaoltalom. 12 178 18ÍH). évi II. t.-c2. 28. §-a. 

nálati jogát képező védj egyhez annyira hasonló, 
miszerint ezen védjegy használása a közönséget 
az ára eredete felöl könnyen tévedésbe ejtheti. 

A zárlatot illetve lefoglalást nem csak a 
büntető biró, hanem a polgári biró is elrendel- 
heti, az esetben t. i. ha a sértett fél kereseti 
kérelme a kártérítésen, kivül kapcsolatosan vagy 
önállóan oda irányul, hogy a terhelt a jogtalanul 
használt védjegy további használásától eltiltassók. 

Az ily kérelem, épugy mint a végrehajtási 
eljárásban, azonnal és pedig rendszerint a ter- 
helt meghalgatása nélkül intézendő el ós foga^- 
natositandó, mert különben az egész czólját 
tévesztené. 

A lefoglalás iránti kérelemmel kapcsolato- 
san a sértett fél részéről leteendő biztosíték czél- 
ját ugyan a törvény nem jelöli meg, de a dolog 
természetéből kifolyólag ez másra nem szolgál- 
hat, mint azon költség ós kár megtérítésének 
biztosítására, melyet a vád alól netán felmen- 
tett terhelt az igazolatlannak bizonyult zárlat 
vagy más biztositási intézkedések által vagyo- 
nában ok nélkül szenvedett, illetve azon költsé- 
gek megtérítésére a melyet neki az ellene alap- 
talanul indított eljárás okozott. — Az úgy- 
nevezett erkölcsi sérelmek, melyet a régi védjegy- 
törvény y^Schimpf und Schand^ névvel jelöl, 
valamint a vesztett haszonból folyó kártérítési 
igény iránt az alaptalanul terhelt a polgári 
bíróság előtt kereshet jogorvoslást. 

A kár ténye és mennyisége felett ugy a 
büntető, mint a polgári biró a fenforgó^ összes 
körülmények móltatásával szabad belátása sze- 
rint határoz, vagyis a biró ennél a perrendtar- 1890. évi II. t.-cz. 29. §-a. 179 

tásban megállapított alaki bizonyítékokhoz kötve 
nincs ós a bizonyítékokat szabad meggyőződése 
szerint mérlegeli. — (L. 27. §, 4. és 28. §. 3, p.) Kereskedelmi miniszter blról Illetékessége véd- 
jegyperekben. 

29. §. Azon kérdés felett, vájjon megillet-e 
valakit a védjegy hizárölagos használati joga, vala- 
mint ezen jognak elsőbbsége és átruházása felett; 
továbbá afelett : vájjon valamely lajstromozott védjegy 
egy harmadik személy áltál más árunemekre haszna- 
latba vehető-e vagy sem (7. §.) a kereskedelemügyi 
miniszter határoz. 

1895.éví XLI. t.-cz. 12. §'a.V Ha a büntető 
ügyben (jelen törv, 8. és 9. §§'aij oly kérdés merül 
fel, melynek előzetes eldöntése az előbbi bekezdés 
szerint a kereskedelemügyi miniszter hatásköréhez 
iartozikf ez esetben a büntető biróság az illető adatok 
közlésével e kérdés előzetes eldöntésére a nevezett mi- 
nisztert fölkérni és határozatát bevárni tartozik. 

Ezen szakasz rendelkezése ellen egyes 
képviselők már a törvény megalkotása alkal- 
mával komoly aggályaiknak adtak kifejezést. 
így JeUinek Arthur képviselő a szakasz teljes 
kihagyását és e helyett a 23. §. után egy tel- 
jesen uj fejezet felvételét hozta javaslatba.**) 
Figyelemre méltó javaslata indokolására fel- 
hozta, hogy ezen szakasz nem emeli érvényre 
kellően a védjegyoltalomban azt a mi benne 

*) Az 1890. évi n. t.-cz. 29. §-a 2-ik pontja helyett 
módosított uj szöveg. 

**) Lásd a 158-ik lapon. 

12* 180 1890. évi n. t.-cz. 29. §-a. 

fő, a magánjogi szempontot, hanem ezen ügyek 
elintézését, a kizárólagos használat tulaj donát^ 
az átruházást, az elsőbbséget, szóval a védj egy- 
ben rejlő összes magánjogi momentumokat köz- 
igazgatási útra tereli. Nincs állam a continensen, 
a mely ezen ügyek elintézését a közigazgatási 
hatóság kezéből ki ne vonta volna s ne a bíró- 
ság hatáskörébe utalná. 

E szakasz második bekezdésének fontos 
közjogi következménye is van, a mennyiben 
az összefügg a bűnvádi eljárással is, — és a §. 
ezen 2-ik pontja ellenmondásban van a bűnvádi 
eljárási gyakorlattal is. Ha ezen elvet ily alak- 
ban törvénybe iktatjuk, ennek hordereje mér- 
hetetlen, mert itt a büntető biróság hatásköré- 
ről, a büntető biró és a büntető itélet független- 
ségéről van szó. 

Ha a fennforgó esetben, ezen kérdésnél 
azon álláspontot foglaljuk el, hogy a köz- és 
magánjogi kérdések mint praejudicialis kérdések 
eldöntése — a mennyiben ezek eldöntésével 
kapcsolatban áll egy cselekmény büntetőjogi 
viszonyainak meghatározása, — nem a büntető 
biróságot illeti meg, — akkor a büntető biróság 
hatáskörét szűkre szorítottuk sőt a büntető 
Ítélkezés függetlenségének egyik alapzatát el- 
vontak ! Felszólaló ezen érveivel szemben Baross 
Gábor kereskedelmi miniszternek a 23. §-náI 
ismertetett indokai alapján, a képviselőház ezen 
szakaszt Neumann Ármin képviselő módosításá- 
val fogadta el. Nevezett képviselő ugyanis, — 
minthogy a 29. §. első bekezdésének eredeti 
szövegezése azon hiedelmet gerjeszthette volna, 
mintha a védjegy elsőbbsége és átruházása 1890. évi 11. t.-cz. 29. §-a. 181 

érvényének megállapitása, függetlenül annak 
kizárólagos használati jogától is, a kereskedelmi 
miniszter hatáskörébe tartozik, — javasolta, hogy 
a 29. §. első bekezdés 2-ik sorában a „valaminf 
szó után, ezen szók helyett „a^ elsőbbség és átru- 
hájsfás jogostdésdga^ tétessenek ezen szók: „ezen 
jogok elsőbbsége és átruházása'^ ; a mi el is 
fogadtatott. — Pedig nézetem . szerint Jellinek 
Arthumak nagyon is igaza volt, midőn a 29. §. 
teljes kihagyását inditványozta, mert néhány 
év múlva a büntető perrendtartásról alkotott, 
legközelebb életbe lépő 1896. évi XXXHI. 
t.-czikk 7. §-a már megteremtette azon jogi 
ellentétet, a melyeket Jellinek beszédében jelr 
zett,. a mely ezen 29. szakasz 2-ik bekezdésének 
tartalmát kellően reducálta. 

„Parliamenten kivül" a „Jogtudományi Köz- 
löny" 1889. évi 24— 25-iki számaiban közzétett 
czikkeiben különben dr. Neumann Ármin képvi- 
selő is azon véleménynek adott kifejezést, hogy 
a 29. §-ban institualt megáUapitási kereset, mely 
mint praejudicialis kereset, természeténél fogva 
csak a perek szükségtelen elhúzását mozditja elő, 
veszély nélkül volna a magánjogi keresettel össze- 
köthető és a kereskedelmi miniszter hatásköréből 
elvonható. — A kereset prakticus eredménye 
1 nagyon csekély, hatályos végrehajtása nem kép- 
! zelhető, mert a jogtalan használat folytatása 
vagy ismétlése ennek alapján meg nem gátol- 
ható, miért ne volna tehát a kártérítési kérdés 
eldöntésére hivatott illetékes biró ezen előzetes 
kérdés felett is Ítélni hivatott? Hisz már a 
m.agán- és büntetőjogi eljárás dualismusa is 
elég nehézkes, — miért ide egy harmadik ille-í 183 1890. évi II. t.-cz. 29. §-a. 

tékességet is csatolni ; az eljárás menetét szük- 
ségtelenül akadályozni és költségeit aránytalanul 
növelni akkor, a mikor a kár anyagilag úgyis 
csekély. így irt a törvényjavaslatróli kritikájá- 
ban dr. Neumann is, mert belátta ö is, hogy ezen 
kérdés eldöntése nem közigazgatási hatóság elé 
tartozik, hanem mint az egyéni tulajdon kér- 
dése egyedül csak polgári biróság által oldható 
meg helyesen. 

Ezen 29. §. czélja különben az, hogy bizto- 
sítsa a jogosítottnak belajstromozott védjegyé- 
nek kizárólagos használati jogát, elismertetni és 
megáUapittatni ezen jogot másokkal szemben a 
kik az ö jogkörébe sértöleg bele avatkoztak. 

A védjegytörv. 2., 7., 13., 18. és 19. §§-ai 
és a' novella 4. §-a megállapítják ugyan azon 
módokat és feltételeket, melyekkel valaki vala- 
mely védjegy kizárólagos használati jogát a 
maga számára biztosithatja, azonban ezen kizá- 
rólagos jog még nem absolut, ez attól függ, hogy 
ilyen vagy éhez hasonló védjegyet, egy harma- 
dik személy ugyanezen árunemre más keres- 
kedelmi kamaránál előbb belajstromozás végett 
le nem tett. - Annak elbírálására tehát, hogy 
több, szabályszerűen belajstromozott hasonló 
védjegy birtokosa közül ki van jogosítva azt 
ugyanazon árunemre használni, ezen szakasz 
szerint a kereskedelmi miniszter az illetékes ; és 
igy a korábbi prioritással biró védjegy birtokosa 
jogosítva van a később hasonló árunemre be- 
lajstromozott védjegy törlését a védjegytörv. 
29. és 21. §. e) p. alapján szorgalmazni. 

Ezen szakasz másrészről egy olynemű 
megállapítási kereset alapjául is szolgál, a minőt 1890. évi II. t.-cz. 29. §-a. 183 

a szabadalmi törv. 67. §-a statuált. — Ugyanis 
mivel azon kérdés felett, hogy valakit meg- 
illet-e valamely védjegy kizárólagos használati 
joga, ezen szakasz első bekezdése szerint hatá- 
rozni egyedül a kereskedelemügyi miniszter hiva- 
tott, a később belajstromozott védjegy tulajdo- 
nosa jogosítva van a kereskedelmi miniszter 
döntését kikérni oly irányban is, hogy őt — egy 
már előbb belajstromozott védjegy fennállása 
ellenére — megilleti-e belajstromozott védjegye 
kizárólagos használati joga. — Joga van neki 
ezt kérni minden oly esetben, a midőn kimutatja, 
hogy alapos oka van attól tartani, miszerint az 
előbbi jogosított ellene bitorlási panaszszal lép 
fel. — A később belajstromozott védjegy tulaj- 
donosa ellen emelt bitorlás iránti panasz azon- 
ban, az ilyen megállapítás iránti kérelem előter- 
jesztését kizárja, — de az előző jogosított bitor- 
lás miatt panaszt tehet még azután is, midőn a 
későbbi jogosított megállapítás iránti kérelmét 
előterjesztette. — Kétségtelen, hogy megállapí- 
tási kérelem csak a kizárólagos használati jogot 
biztosító belajstromozott védjegyeknél terjeszt- 
hető elő, — egy be nem lajstromozott és belajstro- 
mozott védjegy között ilyennek helye nem lehet. 
Annak megállapításánál, hogy az utóbb 
lajstromozott védjegy tulajdonosát, az előbb 
lajstromozott védj egy gyei szemben, a kizáró- 
lagos használati jog megilleti-e vagy nem, min- 
den egyes esetben csakis a két belajstromozott 
védjegynek — a lajstromba bevezetett és mus- 
trában bemutatott képe, illetve ezen képek össz- 
benyomása veendő figyelembe, épen ugy mint 
a védjegybitorlásnál, meri a védjegynél mint az 184 1890. évi 11. t.-cz. 29. §.a. 

árunemek megkülönböztetésére szolgáló jelvé- 
nyeknél az a lényeges, hogy annak össstmegjélenése 
oly megkülönböztető jéU tüntessen dő, mely szerint 
azokat közönséges vevő is képes egymástól 
megkülönböztetni. 

A védjegy kizárólagos használati joga 
iránti vitás ügyekben követendő eljárást ugyan 
ezen törvény nem szabályozta, azonban a ke- 
reskedelemügyi minisztérium gyakorlata ezen 
ügyekben nagyrészt a polgári perrendtartás szabá- 
lyaihoz alkalmazkodik, A magánfél által indított 
törlési kereset vagy megállapítás iránti kérelem 
a kellő bizonyítékokkal felszerelve 2 példány- 
ban a kereskedelmi minisztériumnál adandó be ; 
— melynek egyik példánya az ellenfélnek ellen- 
irata illetve, nyilatkozata megtétele végett ki- 
adatik. — A netán szükséges válasz — viszon- 
válasz, végirat és ellenvégirat váltása után a 
minisztérium szükség esetén bizonyítási eljárást 
rendeli el, hol tanúkihallgatásoknak, okiratok- 
nak és szakértőknek, sőt eskü általi bizonyítás- 
nak is lehet helye, minthogy ezeket a bizonyí- 
tási módokat perrendtartásunk ismeri. 

A 29. §. 2-ik bekezdése, melyet a novella 
12. §-a kifejezéseiben módosított, hasonló ren- 
delkezést tartalmaz a szab. törv. 50. §. 2-ik 
bekezdéséhez. — Ezen 2-ik bekezdés a legszigo- 
rúbban — strictissime — alkalmazandó, azért a 
büntető biró a vádlott részéről előterjesztett 
olyan indítványt, hogy az ügyben a kereskede- 
lemügyi miniszter nézete kéressék ki, nem min- 
den esetben köteles figyelembe venni, hanem 
csakis akkor, ha a büntető biró meggyőződése 
szerint az ilyen kérelemnek a tényállásban kellő 1890. évi n. t.-cz. 29. §.a. 185 

alapja van. — Az ily megkeresésekben a tény- 
állás tüzetesen leírandó, mert az ügyet a miniszter 
ezen megkeresés folytán is, mint biró dönti el, a 
mit mutat az is, bogy e törvényszakasz szerint 
a kereskedelemügyi miniszter ilyen kérdések — 
megkeresések — felett is j^határozatoi^ boz, me- 
lyet a büntető biró bevárni tartozik. — Ezen 
Tendelkezésböl folyik az is, hogy a büntető biró 
a kereskedelmi miniszter határozatát köteles Ítélete 
alapjáifl elfogadni, és nem áll jogában azt vizsgáim, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter a vitás és ver- 
sengő védjegyek hasonlósága tárgyában helyesen hatá- 
rozott-e^ hogy határozatának indokai a jogi bírálatot 
kiáUják-e, mert e szakasz első pontja értelmében 
a védjegy kizárólagos használati joga iránti 
kérdésekben egyedül és kizárólag a kereskedelmi 
miniszter van jogosítva határozni. — Nem köte- 
les azonban a büntető biró a kereskedelmi minisz- 
ter véleményét kikérni akkor, ha két védjegy 
közül az utóbb bejelentett és igy nyilván ké- 
sőbbi prioritású védjegyre nézve maga a biró 
megállapítja azt, hogy ezen védjegy a korábbi 
elsőbbséggel biró védjegygyei teljesen azonos 
vagy ahoz a csalódásig hasonlít, mert ilyen 
esetben a büntető Ítéletet minden előkérdés 
megoldása nélkül meghozhatja. 

A most tárgyalt 29. §. 2-ik bekezdését, 
illetve a novella 12. §-át a büntető perrendtar- 
tásról alkotott 1896. évi XXXIII. t.-cz. 7. §-a 
liatályon kivül helyezte azon jogi elvnél fogva, 
hogy: lex prosteriór derogat priori. — Ezen 
szakasz szerint ugyanis, y^ha annak megállapitása, 
hogy forog-e fenn bűncselekmény és milyen, vala- 
^mély köz- vagy magánjogi törvénynek előleges eldön- 186 1890, évi n. t.^cz. 30. és 31. §-ai. 

iéséiől függ^ a hüntető hiróság e iérdésben a jelen 
eljárás (tehát a hptrs) szerint határoss. A hiróságnák 
vagy bármely más hatóságnak ily előleges magánjogi 
kérdésre vonatkozó határozata a büntető hirósögra 
a büntethetőség kérdésében nem kötelező.'^ — Ezen 
törvényszakasz 3-ik pontja szerint továbbá 
a bíróság azt látja, hogy valamely „bűnvádi 
ügynek eldöntésére nézve lényeges magánjogi 
kérdés csak hosszabb eljárás alapján bírálható 
el; a büntető biróság az érdekeltek egyikét, 
záros határidő kitűzése mellett külön eljárásra 
utasíthatja és az indítandó vagy már megindí- 
tott eljárás eredményét bevárhatja", — azonban 
ezt bevárni, mint ezt a novella 12. §-a köve- 
telte a biróság többé nem tartozik, — sem azon 
hatóság határozata a büntethetőség megállapí- 
tásánál a bíróságra nézve többé nem kötelező. 

30. §. Az 1878. évi V. t.-cz. 413. §'a jelen 
törvény életbeléptével hatályon kívül helyeztetik.*) 

A kényszer jelzés elmulasztásának 
megbüntetése. 

31. §. Ha a kereskedelmi miniszter a 6. §* 
alapján bizonyos árunemekre elrendeli, hogy azok 
forgalomba bocsátásuk elölt az általa meghatározott 
módon belajstromozott védjegygyei láttassanak el : az 
a ki ezen rendeletet megszegi^ kihágást követ el; és 
az 1884. évi XVIL t.-cz. 157. §. d) pontjának 
megfelelőleg húsz forinttól kétszáz forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, és azon kiviU az illető 
áruk mindenkor elkobzandók. 

*) Lásd az 1896. évi XLI. t.-cz. 8. és 9. §-át a 
195. és következő lapokon. 1890. évi II. t.-cz. 31. §-a. 187 

Ezen MMgásohhan, a bíráskodásra as 1884. 
évi XVIL t,'C0, 166, §-ában*) meghcUáro^oU ipar- 
hatóságok az illetékesek^ a melyek a hozzájuk utaU 
iparkihágási ügyekben előirt eljárást követik. *) Ipartörvén V 1884. évi XVn-ik t.-cz. YII. fejezet. 
Az iparhatóságokról és az eljárásról. 

166. §. Az iparügyekben következő hatóságok álla- 
píttatnak meg : 

I. Elsőfokú hatóság: 

a) községekben a szolgabíró ; 

b) rendezett tanácsú városban a várostanács; 

c) törvényhatósági joggal felruházott városokban 
a rendőrkapitány ; 

d) Budapest fővárosban a kerületi elöljáróság. 

II Másodfokú hatóság : 

a) vármegyékben az alispán ; 

b) törvényhatósági joggal felruházott városokban 
a tanács. 

III. Harmadfokú hatóság : 

(a földmivelés-. ipar- és kereskedelemügyi mi-; 
niszter.) 

180. §. Az elsőfokú ip8.rhatóságnál az eljárás szó* 
béli, melyről azonban jegyzőkönyv vétetik fel. A végzés 
szóval kihirdetendő és a felek kívánatára írásban is 
kiadandó. 

181. §. Iparügyekben az iparhatóságok által ho- 
zott első- és másodfokú határozatok ellen, ideértve a 
kihágások tárgyában hozott határozatokat is, a felfolya- 
modás a határozat kihirdetése., illetve kézbesítése után 
15 nap alatt az elsőfokú iparhatóságnál szóval bejelent- 
hető vagy írásban nyújtandó be. Az első- és másodfokú 
határozatok ellen kellő időben benyújtott felfolyamodás 
a 141. és 176. §§-ban említett esetek kivételével, vagy 
ha a végrehajtást köztekintetekből nem szükséges azon- 
nal foganatosítani, halasztó hatálylyal bír. 

L. még a 165. §. 3. bekezdését és az 1879 : XL. 
t.-cz. általános részt. 1 188 1890. évi II. t -ez. 31. §-a. 

Ezen szakasz Neumann Ármin képviselő 
jnditványára nyerte mai szövegezését. Különben 
nem érdektelen kérdés, hogy mi történnék azon 
esetben ha egy iparos elnézi, hogy az ö köte- 
lezően használt védjegyét valaki silányabb áru- 
val utánozza és ez által a fo^asztó közönséget 
megkárosítja, nem volna-e ily esetben indok 
hivatalból eljárni az ellen, ki az ilyen véd- 
jegy ^^ jogtalanul utánozza. 

Az iparhatóságok hatáskörébe utalt kihá- 
gások eseteiben követendő eljárást az ipar- 
törvény végrehajtása tárgyában 1884. évi augttsztas 
36' án 39266189. sz. a. kiadott földmivélés-^ ipar- 
és kereskedelmi miniszteri rendelet V-ik és 6-ik 
fejezete szabályozza. A pénzbüntetés és az áru 
elkobzása ilyen esetekben feltétlenül kimon- 
dandó, és a két büntetés mindig együtt alkal- 
mazandó. — A behajthatlannak bizonyult pénz- 
büntetés átváltoztatására nézve az 1879. évi 
XL. t.-cz. 22. §-ának rendelkezései, — annak 
hová fordítása iránt pedig az 1892. évi XXVli. 
t.-oz. rendelkezései az irányadók.*) ♦) 1892. évi XXVII. t.-cz. A pénzbüntetés hova- 
fordításáról 8. §. Mindennemű pénzbüntetés akár kir. 
bíróságok, akár közigazgatási hatóságok állapították 
meg, hacsak az Ítélet alapjául szolgáló törvény vagy 
rendelet világosan más rendelkezést nem tartalmaz, az 
igazságügy miniszter kezelése alá tartozik és a felmerülő 
szükséghez és czélszerüséghez képest letartóztató inté> 
zeti építkezésekre, javító intézeti és rabsegélyző czélokra 
fordítandó. 1890. évi II. t.-cz. 32. §-a. 189 NEGYEDIK FEJEZET. 

A magyar korona területén kivttl enS 

vállalatok védjegyei. 

33. §. Külföldi vállalatok védjegyeinek, vala- 
mint a nevek^ cjségek, czimerek és más üzleti meg^ 
nevezések védelmére nézve az illető államókkal kötött 
államszerződések illetőleg egyezmények irányadók. 

Hogy milyen feltételek alatt legyenek az ő 
Felsége többi királyságai és országai területén lajstro^ 
mozott védjegyek^ továbbá az ottani termelő, iparos 
vagy kereskedő neve, czége, czimere vagy üzletériek 
megnevezése a jelen törvényben biztosított védelemben 
részesitendŐk, az a vám- és kereskedelmi szövetség 
haiározmányai szerint Ítélendő meg.*) 

Lásd a vonatkozó külföldi államszerződé- 
seket végül lenyomatva. 

Ezekre vonatkozólag tájékoztatásul meg- 
jegyzem, hogy ezen szerződések nem egyenlően 
vannak szövegezve, sőt szerkezeti tekintetben egy- 
mástól nagyon is elütő három osztályba sorozhatok. 

Az első osztályba sorozhatjuk azon állam- 
szerződéseket a melyek a külföldi államok polgá- 
rainak hazánkban teljes viszonoságot biztosítanak 
a védjegyoltalomra nézve, mint az a FortugalU- 
ával kötött 1872. évi XXX. t.-cz. illetve az ezt 
meghosszabbító 1891. évi XLII. t.-czikk a ÍVan- 

*) Lásd Sincerus : Védjegyoltalmunk a kiegyezés- 
ben czimü czikkét, az Ügyvedek Lapja 1899. évi 10. és 
11-ik számában. 190 1890. évi n. t.-cz. 32. §-a. 

<^ziaországgal kötött kereskedelmi szerződésbe 
(1882. évi XXXVIII. t.-cz. II. ez.) a Svdjczczal 
a védj egyek kölcsönös oltalma tárgyában kötött 
(1886. IX. t.-cz.) egyezmény első czikkébe ; — 
a. Bulgáriával kötött kereskedelmi szerződésünk 
(1897, évi XIX. t.-cz.) Ill-ik czikkébe — végre 
a Japánnál kötött (1898. évi XXXII. t.-cz) 
kereskedelmi és hajózási szerződés XVlII.-czik- 
kébe felvett rendelkezésekben kifejezésre jut. 

Ezen államok polgárai a védjegyoltalom 
tekintetében hazánkban ugyanazon jogokat élve- 
zik, mint saját állampolgáraink. 

A második osziályha tartozó államszerző- 
dések a lajstromozási bifurcatiót elválasztva 
állapitják meg, — külön a magyar korona orszá- 
gaira, külön Ausztriára. — így például 

az orosz birodalommal ipari védjegyoltalom 
tárgyában kötött és az 1876. évi XI. t -czikkbe 
foglalt szerződés II. czikke szerint, ha az orosz 
alattvalók védjegyeik tulajdonjogát nálunk biz- 
tosítani kívánják, kötelesek „a^ar orosz eredetű 
védjegyeket a bécsi kereskedelmi- és iparkamaránál 
Ausztria részére — és a budapesti kereskedelmi- 
es iparkamaránál Magyarország részére^ beter- 
jeszteni. — Hasonló szerkesztésüek a Belgium- 
mal az áruvédjegyek védelme tárgyában kötött 
az 1880. évi XXH. t.-czikk H-ik czikkónek 
azon rendelkezése, a mely szerint a belga alatt- 
valók, ha maguknak valamely árujegy tulajdonát 
biztosítani kívánják, az osztrák-magyar monar- 
chiában hatályban levő törvények és rendeletek 
értelmében megkívánt okmányokat, j^ Ausztriát 
illetőleg a bécsi kereskedelmi- és iparkamaránál, 
— Magyarországot illetőleg a budapesti keres- • 1890. évi 11. t.-cz. 32. §-a. 191 

kedelmi- ós iparkamaránál tartoznak letétemé- 
nyezni. — Ugyanily módon rendelkeznek a 
Szerbiával kötött kereskedelmi szerzödósünk 
(1893. óvi XX. t.-cz.) XlV-ik czikkének 7-ik 
pontja, és Romániával a védjegyek oltalma tár- 
gyában (1893. évi XXIII. t.-cz.) kötött egyez- 
mény lÜ-ik czikke ; végre a Hollandiával az 
áruvódjegyek oltalma tárgyában kötött (1887. 
évi XI. t.-cz.) egyezmény első czikkelye ; ós a 
Spanyolországgal 1897. évi június 17-én kötött 
hasonló egyezmény VlII-ik czikkelye. 

Végre a harmadik osztályha sorozhatok 
azok az államszerződések, a melyek grammatikai 
szövegezése azon magyarázatnak szolgált alapul 
a mely szerint külföldiek védjegyoltalmat a 
vám- és kereskedelmi szövetségben álló Magyar- 
ország és Ausztria területén csakis ugy nyer- 
hetnek, ha a védjegyeiket ugy az egyik mint a 
másik állam területén belajstromoztatják. — így 
van szerkesztve a Nagy-BriUániával kötötl keres- 
kedelmi szerződésünk (1877. óvi XXIX. t.-cz.) 
a melynek VI. czikke második pontja szerint az 
angol alattvalók az osztrák-magyar monarchiában 
kizárólagos védjegyoltalmat csak ugy igényel- 
hetnek, „ha azt két-két példányban ugy a bécsi 
— valamint a budapesti kereskedelmi- ós ipar- 
kamaránál letették". — Hasonló szerkesztésű 
az észak-amerikai EgyesüU-Allamokkál kölöU és 
az 1872. évi XTV. t.-czikkbe foglalt iparvédjegy 
egyezmény, melynek Il-ik czikke szerint, ha az 
éjszak-amerikaiak iparvédjegyeikre vonatkozó 
jogaikat az osztrák-magyar monarchiában bizto- 
sítani akarják, „be kell terjeszteni ezen jegyek 
másolatait két példányban az ipar- és kereske- 192 1890. évi II. t.-cz. 32. §-a. 

delmi kamaráknál Pesten és Bécsben." — Ennek 
megfelelően van szerkesztve a Brazíliával kötött 
áruvédjegy egyezmény (1887. évi XXXIX. t.-cz.) 
Il-ik czikke, a mely szerint a brazíliai alatt- 
valók, ha valamely védjegy oltalmát az osztrák- 
magyar monarchiában biztosítani akarják, az 
itt „fennálló törvények és szabályok értelmé- 
ben megkívánt okmányokat a kereskedelmi- és 
iparkamaránál Bécsben és a kereskedelmi- és 
iparkamaránál Budapesten tartoznak letótemé- 
nyezni," 

Hasonló értelemben van szerkesztve a 
Spanyolországgal kötött kereskedelmi és hajózási 
szerződés (1882. évi XVI. t.-czikk, az uj meg- 
szentesitve nincs). VI. czikkének 4, pontja ; — a 
Német birodalommal a szabadalmi mustra és véd- 
jegyoltalom tárgyában kötött (1892. évi IV. t.-cz.) 
egyezmény 9-ik czikke ; — a Svéd- és Norvég- 
országokkal a védjegyoltalom tárgyában kötött 
egyezmény (1890. évi XVI. t.-cz.) Il-ik czikke; 
— a Dániával a védjegyek kölcsönös oltalma 
tárgyában kötött (1888. évi XVI. t.-cz.) egyez- 
mény Il-ik czikke ; — végre az Olase királyság- 
gal kötött kereskedelmi és hajózási szerződés 
(1892. évi VI. t.-cz.) Vl-ik czikke. 

Nézetem szerint azonban ezen szerződések- 
ből sem lehet az illető külföldi államok polgáraira 
jogosan azon kötelezettséget is róni, hogy aka- 
ratuk ellenére is arra kényszeríttessenek, misze- 
rint védjegyeik számára oltalmat biztosítsanak 
Ausztriában akkor is, mikor nekiek csakis az a 
szándékuk, hogy azt Magyarország területén 
szerezzék meg. 1890. II. t.-cz. 33. és 1895. XLI. t.-cz. 5. §-a. 193 

ÖTÖDIK FEJEZET. 
Zárhatározatok . 

33. §. Ass eddigi szabályok*) álapján bejegy- 
zett védjegyek közül, azon védjegyek^ melyeknek laj- 
stromozása óta jelen törvény életbeléptetéséig tíz év 
még le nem járt, ezen határidő leteltéig, újólagos 
lajstromozás nélkül is a jelen törvény alapján érvé- 
nyesitendö védelemben részesülnek**) 

Ellenben azon védjegyek, melyek a jelen tör- 
vény életbeléptetése előtt 10 évnél régibb idő óta let- 
tek lajstromozva, az eddigi lajstromokból a jelen 
törvény Jiatálybaléptétől számitoit három hó elteltével 
törlendők, ha az illető védjegytulajdonosok ezen ha- 
táridő alatt védjegyük ujabb belajstromozását nem 
kérték. 

Jelen törvény életbeléptetése előtt védjegybitor- 
lás miatt meginditott tárgyalások az eddigi szabályok 
szerint és az eddigi illetékes hatóságok előtt befeje- 
zendők, 

1896. évi XLI. t.-cz. 5. §-a. 
Képyiseleti kötelezettség. 

Azon külföldi, kinek czége az országban beje- 
gyezve nincs, csak azon esetben érvényesitheti az 
1890, évi II, törvényczikk, — valamint a jelen 
törvény álapján jogait, ha megfelelően meghatalmazott *) Lásd az 1858. évi decz. 7-éD, a R. G. Bl. 230. 
számában kiadott védi egy törvényt. 

**) Lásd a 13. §-nál 2. ]d. alatt közölt 7023/91. K. 
M. rendelet 4. § a rendelkezését. 

Dr. Kosa : Védj egy-mustrao Italom. 13 19i 1895. XLI. t.-cz. 5. §. Képviseleti kötelezettség. 

képviselőt nevez, ki a magyar korona területén, a 
hirodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá- 
gokban vagy Bosznia és Herczegovinában állandó 
lakással bir. 

A külföldiekre vonatkozó ezen intézkedés alól 
kivétetnek a birodalmi tanácsban képviselt király sá- 
gok és országok valamint Bosznia és Herczegovina 
lakosai, A képviselő neve és lakása, valamint a 
képviseletben történt változás az uj képviselő meg- 
hatalmazásának bemutatása mzllétt, a lajstromozó 
hatóságnál a védjegylajstromban leendő följegyzés 
végett bejelentendő. 

Ha a képviselő nem lenne bejelentve, a védjegy 
törlésére irányuló kérelem fölött a védjegy tulajdono- 
sának meghallgatása nélkül is hozható határozat. 

A védjegyügyek kezelésénél, különösen a 
védj egy törlése iránt folyamatba tett ügyekben 
a tárgyalás folytatása, a megtámadott védjegy 
birtokosának megballgatása akadályokba ütkö- 
zött azért mert a védjegytulajdonos olyan állam- 
ban lakott a hol a rendes kézbesités nehéz- 
ségekbe ütközött. 

Ezen esett forgott fenn akkor is, ha a kül- 
földön lakó védjegytulajdonosnak belföldön lakó 
megbízottja nem volt, vagy annak megbízotti 
minősége igazolható nem volt. Ezen a hiányon 
segített ezen §. rendelkezése de talán túl is ment 
az állam souverenitása által megengedett korláto- 
kon a törvényhozó akkor, a midőn megengedte 
azt, hogy hazánk területére meghatalmazott 
képviselőül olyan egyén is nevezhető ki, a ki 
Ausztriában, vagy Bosznia ós Herczegovinában 
lakik. — Hogy képviselő ki lehet^ azt közelebbről 
nem jelöli meg a törvény ^ azért képviselőül mindenki 1890. évi II. t.-cz. 34. ós 35. §-ai. 195^ 

dj elölhető, a ki jogosítva van a feleket ható- 
jágok előtt képviselni. — A képviselő ezen 
jzakasz szerint a külföldi védjegytulajdonos 
liter egója, a kivel a védjegyre vonatkozó min- 
ién ügy akkép tárgyaltatik, mintha a védjegy- 
íulajdonos lenne; — ha azonban a külföldi 
irédjegytulajdonos képviselőről nem gondosko- 
iik, — azt itt a lajstromba be nem jegyezteti, 
iz esetben a minisztérium nem köteles részére 
igygondnokot rendelni, — mint a szabadalmi 
iörvény 15. §. utolsó bekezdése előirja, hanem 
la ugy tetszik a védj egy törlési kérelem felett, 
— a külföldön lakó védjegytulajdonos meghall- 
gatása nélkül esetleg kinevezett ügygondnok 
űaeghallgatása esetén is határozhat. (Min. indok.) Horvát magán- és büntetőjog alkalmazása. 

34. §• A mennyiben a jelen törvényben a fen- 
álló magánjogi vagy büntetőjogi törvényekre történik 
hivaikozás^ ezalatt Horvát ^Szlavonor szagokra nézve 
az ott fennálló magánjogi és büntető törvények ér- 
tendők. 

A törvény életbelépési ideje. 

36. §. Ezen törvény kihirdetése napjától szá- 
müandó 3 hó múlva lép életbe^ — és végrehajtásával 
a kereskedelemügyi és igazságügyi miniszterek, — 
Horvát' Szlavonor szagokra nézve pedig, a kereskede- 
lemügyi miniszter, ki e tekintetben Horvát- Szlavón- 
és Dalmátországok bánjával, egyetértőleg jár el — 
hizatnak meg, 

13* 196 1895. évi XLI. t-cz. 13. és 14 §-ai. 

Jegyzet. Ezen törvény t. i. az 1890. évi 
II. t.-czikk szentesítést nyert 1890. évi febr. 4-éii. 
Kihirdettetett 1890. febr. 16-én, ekképen 1890, 
május 16-án lépett életbe; ezt kimondani azért 
volt szükség, mert az 1881. évi XVII. t.-czikk 
szerint, ha a törvény életbelépési ideje iránt maga 
a törvény külön nem intézkedik, akkor az a tör- 
vénynek az országos törvénytárban való megje- 
lenése napjától számított 16 nap múlva lép életbe. 

1895. évi XLI. t.-cz. 13. f-a. 

A jelen törvény , ais 5. §. kivételével a kihir- 
detés napján, az 5, §, intézkedései pedig a kihir- 
detést követő hat hónap múlva lépnek életbe. 

A 4. §. határozmányai csak oly védjegyekre 
alkalmazhatók, melyek jelen törvény kihirdetése nap- 
jától fogva kerülne lajstromozás alá ; hasonlóképen 
a 6. §. határozmávyai is csak azon peres ügyekben 
alkalmazandók^ melyek ezen időpont után indittai- 
nak meg. 

Jegyzet. Ezen törvény szentesítést nyert 
1896. évi jul. 30-án, az országos törvénytárban 
kiadott 1896. évi augusztus 1-én, tehát életbe- 
lépett még az 6-ik §-a is: 1896. évi febr. l-én. 

1895. évi XLI. t.-cz. 14. S-a. 

Ezen törvény végrehajtásával a kereskedelem- 
ügyi és igazságügyi miniszterek, Horvát-Szlavonor- 
szagokra nézve pedig a kereskedelemügyi mimssster, 
-^ ki e tekintetben Horvát- Szlavón- és Dálmáior- 
szágok bánjával egyetértőleg jár el — bietUnak meg. II. RÉSZ. A MUSTBA- ES MODELL-OLTALMAT r •• SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY. BEVEZETÉS. 

A mustra- és mintaoltalom szabályozásával 
törvényliozásunk ez ideig önállóan nem foglal- 
kozott. A szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. 
törvényczikk megalkotásakor ugyan ezen rokon- 
tárgy szabályozása is szóba került, de ennek 
megoldását a törvényhozó mellőzte, sőt a tör- 
vényczikk 63. §-ában világosan kimondotta, 
hogy a szerzői jog tárgyában alkotott törvény 
a mustra és modellekkel közel rokon képző- 
művészeti tárgyakra nem alkalmazhatók. 

Az ujabb időben az „eszmei tulajdon** 
nevezet alatt ismeretes szerzői jog, szabadalmi 
jog, és a védjegyoltalom terén is olyan a kor 
színvonalán álló törvényeket tudunk felmutatni, 
melyek bármely müveit állam hasontárgyu tör- 
vényeivel bátran helyezhetők egysorba, de 
ezen a téren a magyar törvényhozás önálló 
alkotásképen mitsem képes felmutatni. Pedig 
ha a szellemi tulajdonnak egyáltalán joga van 200 Mustra-modell. Bevezetés. 

a védelemre, — a mit pedig senki nem tagad 
— ugy a nem ritkán művészi alkotást feltün- 
tető iparczikk készitöje is méltán, söt joggal 
igényelheti munkája gyümölcsének a törvényes 
védelmet. 

Azonban ha ez ideig nincs is e tárgyban 
alkotmányos utón alkotott törvényünk, az ipari 
jogok ezen része sem nélkülözi hazánkban a 
kellő jogi védelmet. Ugyanis az Ausztriával 
kötött és az 1867. évi XVI. törvényczikkbe 
foglalt vám- és kereskedelmi szövetség XVII. 
czikke értelmében, az Ausztriában 1858. évi 
deczember 7-én az ipari termékekre szolgáló 
mustrák és minták védelme tárgyában (R. G. 
Bl. 237.) és az ennek módosítása tárgyában 
1866. évi május hó 23-án (E. G. BL 35.) kiadott 
császári királyi pátensek, ugy a fennállott 
császári királyi kereskedelmi, ipar- ós.középi- 
tészeti minisztérium által az ezek végrehajtása 
tárgyában 1858. évi deczember 21-én 3970. sz. a. 
kiadott utasítás nálunk is kötelező jogszabá^ 
lyokká válván, ebeket mint honosított törvényéket 
tekinthetjük, melyek határ ozmányai alapján sze- 
re25hető nálunk az ipari mustrák és mintákra 
a kizárólagos használati jog; és tényleg keres- 
kedelmi- és iparkamaráink ezen szabályok alap- 
ján lajstromozzák be a náluk letett mustrákat 
ós mintákat; és iparhatóságaink a mustra- és Mustra-modell. Bevezetés. 201 

mintavédelem bitorlását ezen most említett sza- 
bályok alapján bírálják el. 

Ezen szabályok, melyek az 60-es évek 
végén Ausztria ipari viszonyaínak, különösen 
a már akkor is eléggé fejlett textil iparának 
teljesen megfeleltek, ma már nemcsak hogy 
Ausztriában nem elégítik ki az ottan magas 
fokon álló ipar érdekekéit, de még a mi kevéssé 
fejlett ipari viszonyaink mellett sem mond- 
hatók ezek kielégítőknek; és mindinkább szük- 
ségesnek mutatkozik a mustra- és mintaoltalom 
hatályosabbá tétele szempontjából való annak 
modem szabályozása. 

Minthogy azonban a mv^tra- és minia-oltalom- 
naTc a hözel jövőben váló szabályozására ez idő sze- 
rint kilátás nincs, mivel tudomásom szerint a 
jelenleg e tárgyban érvényes szabályok ez ideig 
magyarul meg sem jelentek sziűcségesnek tartot- 
tam ezt némi magyarázat kíséretében a védjegy- 
oltalomról szóló iörvénynyel kapcsolatosan hasábosán 
tnagyarul és eredeti német szövegben kiadni. 

Mig iparos közönségünk a mustra- és minta- 
oltalomról szóló törvény reformálása iránt semmi 
mozgolódást nem mutat, addig Ausztria iparos 
körei minden oldalról már régóta sürgetik az 
1858. évi deczember 7-diki mustra- és minta- 
oltalmi törvény reformálását, különösen azért, 
mert egyértelmű meggyőződésük szerint a tör- 202 Mustra-modell. Bevezetés. 

vény által nyújtott 3 évi oltalmi idő olyan 
csekély, hogy e mellett egyes iparágak, különösen 
az iparművészet egyenesen pangásra van kárhoz- 
tatva, nemhogy fejlődésnek indulna. Ez okból 
az osztrák császári királyi kereskedelemügyi 
minisztérium e tárgyban már két izben és pedig 
1880-ban és 1894. évben teljesen kidolgozott 
törvényjavaslatot terjesztett az osztrák biro- 
dalmi tanács elé, melyek azonban — mivel 
azokat a kormány visszavonta — tárgyalás alá 
nem kerültek. 

Ez volt az oka annak, hogy az osztrák 
birodalmi gyűlés képviselőháza 1896. évben, 
midőn a védjegytörvény módositásáról szóló 
törvényt tárgyalta olyan tartalmú határozati 
javaslatot fogadott el, mely szerint a kormány 
utasíttatott, hogy a mustra- és minta oltalomra 
az illetékes tényezők meghallgatásával mielőbb 
javaslatot dolgozzon ki és mutasson be a háznak. 

Kormányunk és törvényhozásunk — mint 
már fentebb is emiitettem — e tárgygyal egy- 
általán nem foglalkozott, legalább ugy nem^ 
hogy erről a közönség is tudomást szerezhetett 
volna ; minek oka egyrészt az, hogy minden 
oly törvényhozási intézkedésnél, mely az ipari 
tulajdonjogi védelmének szabályozását czélozza^ 
rendesen bevárjuk az ipar és kereskedelem 
terén összehasonlithatlanul magasabb és fej- Mustra-modell. Bevezetés. 205 

lettebb Ausztria kezdeményezését ; másrészt 
pedig az, hogy a magyax ipar a mustra- és 
mintavédelmére nézve fennálló szabályok refor- 
málását még nem igen igényli, hiszen a magyar 
királyi kereskedelemügyi miniszter csak ezelőtt 
10 évvel is az országgyűlés elé terjesztett jelen- 
tésében, ugy nyüatkozik, hogy az áruminta- 
védelem hazánk területén ez ideig alig vétetik 
igénybe. (Lásd az 1889. évi keresk. min. évi 
jelentést.) 

Hogy ez még ma is igy áll, azt a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszternek az országgyűlés 
elé terjesztett hivatalos jelentéseiből összeállított 
következő adatok igazolják, a melyek szerint 
egész Magyarország területén az 1882-től 1898-ig 
belajstromozott áruminták száma a következő 
képet tünteti fel: ^04 Mustra-modell. Bevezetés. 

A lajstro- 
mozás éve 


Száma a lajstromoz- 
tató magyar 


Száma a lajstromoz- 
tató külföldi 


* 
czégnek | mustrának 


ez égnek mastrának 


1882. 


10 


49 


11 


499 


4 
1883. 


7 


54 


14 


539 


■ 
1884. 


8 


40 


16 


622 
V 


1885. 


18 


49 


17 


510 
1 

) 

1 
1 


1886. 


22 


103 


19 


402 


1887. 


12 


88 


29 


780 


( 


! 


1888. 


10 


21 


14 


567 


1889. 


84 


174 


36 


357 


1890. 


25 


124 


19 


356 


1891. 


27 


834 


24 


369 


1892. 


57 


345 


25 


325 


1893. 


43 


881 


25 


251 


1894. 


77 


846 
513 


36 


838 


1895. 


83 


45 


513 


1896. 


151 


782 


43 


314 


1897. 


113 


538 


41 


486 
( Mustra-model). Bevezetés. 205 Feltüntetése ft nem budapesti keresk*- és ipar- 
kamaránál lajstromozott minták számának 

Mind a budapesti kamaránál lajstromoztatott. A magyar mustrák közül belajstromoztatott : 

1. Az aradi kamaránál 1 czég, 3 mustrát ) a többi 

2. A zágrábi , 1,1 v ) budap esti. 

Mind a budapesti kamaránál lajstromozva. 

A magyar mustrák közül belajstromoztatott : 

1. A zágrábi kamaránál 1 czég, 1 mustrát. 

2. A pozsonyi , 1,1 „ 

1. A brassói kamaránál 2 czég, 3 mustrát. 

2. A temesvári , 1 , 47 , 

1. A pozsonyi, fiumei, zágrábi, temesvári kamaráknál 
1 — 1 czég, 1 — 1 mustrát. 

2. A soproni, debreczeni kam. 1 — 1 czég, 2 — 2 mustr át. 

1. Brassói kamara 1 czég, 4 mustrát. 

2. Zengg „1,1, 

8. Fiume , 1,2, 

1. Debreczen 1 czég, 1 mustr. 4. Brassó 3 czég, 5 m. 

2. Kassa 2,2, 5. Fiume 2,9, 

3. Pozsony 1,4, 

1. Zágrib 1 czég, 1 mustr. 4. Fiume 1 czég, 2 m. 

2. Brassó 1 , 1 , 5. Miskolcz 1 , 3 , 
8. Győr 1,1, 6. Pozsony* 1 , 41 , 1. Fiume 1 czég, lm. 8. Kassa 1 czég, 4 m. 

2. Kolozsvári , 1 , 4. Pozsony 2,2 , 

Arad 2 czég, 8 mustrát. 

1. Kassa 1 czég, 1 mustr. 3. Pozsony 1 czég, 10 m. 

2. Sopron 1,2, 4. Győr 2 , 3 , 

1 . Beszterczebánya 2 czég, 4 m. 4. Kassa 1 ez , 2 m. 

2. Fiume 1 , 47 , 5. Pozsony 3,8, 

3. Győr 2.8, ^06. Mustra-modell. Bevezetés. 

E kimutatás igazolása szerint még ma is 
tevésen igényelik hazánkban a mustra- és minta- 
oltalmat, iparosaink nem érzik szükségét még 
ma sem annak, hogy e tekintetben a most 
élvezett oltalomnál hatályosabb oltalomban 
részesüljenek. — Ebből látszik az is, hogy 
évek multak el hazánkban amig — Budapestet 
kivéve — hazánk területén egyetlen mustra be 
sem lajstromoztatott; a mi sajnos fejletlen 
iparunknak legkiáltóbb bizonyítéka, mert az 
ipari élet fellendülése mellett — az iparosra 
az a legfontosabb, hogy forgalomba hozott 
mustrái és mintái hatályos oltalomban részesül- 
jenek. 

Igaz, hogy ezen statisztikai adatokból 
ipari életünk fejletlenségére alaposan lehet 
következtetni, de épen ezért abban a nézetben 
vagyok, hogy egy modern uj mustra- és minta- 
oltalmi törvény ipari- és műipari életünk fej- 
lesztésére előre nem látható nagy befolyással 
lenne. — Hiszem is, hogy ez nem soká fog 
magára váratni, mert az ipari mustrák és minták 
védelmének jogi alapja a tulajdon védelmével 
egy forrásból származik. Az állam, midőn az 
anyagi tulajdon mellett a szellemi tulajdont is 
jogvédelemben részesíti, akkor kimondotta azt 
is, hogy az írónak biztosított szerzői jog, — 
a feltalálónak biztosított szabadalmi, — mustra 
és minta készítőjének és alkalmazójának biztosí- 
tott oltalmi jog épen olyan tulajdonjog, mint más 
egyéb, a melynek jogi védelme felől senkinek 
kétsége nincs. — Nem szenved kétséget, hogy 
egy szép virágváza, gyertyatartó, lámpa stb. 
mintájának megszerkesztése olyan iparilag érté- Mustra-modell. Bevezetés. 207 

kesithetö szellemi alkotást képez, a mely épugy 
megérdemli, épu^ jogosan megköveteli a jogi 
védelmet, mint bármely más szabadalommal 
védett iparilag értékesíthető találmány. Ezen 
elvitázhatlan tényben rejlik jogosultsága annak, 
hogy ugy az eredeti alakú iparczikkek alkotói mint 
azok, a kik egyes iparczikkekre valamely az 
aesthetikai Ízlést fejlesztő díszítéseket alkalmaz- 
nak és ez által az iparczikkeknek — a csinos- 
Ízléses külső megszerkesztésével — a forgalomban 
nagyobb kelendőséget szereznek ; — alkalmazott 
mustráik és mintáik tekintetében olyan, vagy 
legalább ahhoz hasonló törvényes oltalomban 
részesüljenek, mint a minőt a szorosabb érte- 
lemben vett feltalálók találmányaik tekintetében 
élveznek. — Az a személy, a ki valamely 
mustrát vagy mintát egy iparterméken alkal- 
maz, ugy tekintendő, mint azon mintázott 
iparczikk feltalálója, mint azon modell szer- 
zője, és a midőn a törvény ezeknek védelmet 
biztosit, nem tesz egyebet, mint a szerzői jogot 
biztosítja. 

Kormányunk 1893. évben, — nem ugyan 
aás ipari mustrák és minták ezen nemére — de 
az úgynevezett „Használati mustrák és minták 
oltalmára^ nézve törvényjavaslatot dolgozott ki 
ós azt 1894. évben a találmányi oltalom tárgyában 
készített szabadalmi törvényjavaslat tárgyalására 
a kereskedelemügyi minisztériumba egybehívott 
szaktanácskozmány elé , terjesztette; azonban, 
miután a szakértekezlet a javaslatot, — mely 
egyébként teljesen az 1891. évi július 1-én kelt 
német birodalmi „Gebrauchs-Muster Gesetz". 
rendelkezéseit czélozta hazai jogunkba átültetni 208 Mustra-modell. Bevezetés. 

— mint hazai viszonyainknak meg nem felelöt 
egyértelmtileg félretenni javasolta, kereskedelmi 
kormányunk azt a törvényhozásnak be sem ter- 
jesztette. 

Egyébként a kizárólagos mustra- és minta- 
oltalom megszerzésének előfeltétele nálunk mai 
jogunk szerint ugyanaz, mint a kizárólagos véd- 
jegyoltalom megszerzése-é, t. i. hogy az illető 
mustra vagy minta az illetékes kereskedelmi- 
es iparkamaránál bemutattassék, letétessék és 
belajstromoztassék. — Vagyis mint ezt a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter 1891-iki évi 
jelentésében mondja: „árumustra oltalmat élvez- 
nek hazánkban mindazok, kik készitményük uj 
alakját, vagy árujokra alkalmazandó uj ékit- 
ményt az illetékes kereskedelmi- és iparkamará- 
nál az áru forgalombahozatala előtt bejetentik 
és árujok egy ily példányát ott leteszik." — A 
belajstromozási eljárás teljesen azonos a véd- 
jegybelajstromozás módjával, minél mellékes 
dolog az, hogy a mustra vagy minta munka- 
eszköz avagy használati tárgy-e ; — vagy hogy 
annak czélja az ízlésre vagy a szépészeti érzéket 
emelni! A törvény végrehajtásánál eljáró ható- 
ságok ugyanazok, mint a védjegyoltalomról 
alkotott törvénynél. Azzal a külömbséggel, hogy 
a mustra' és mintaoltalom bitorlása által elköve- 
tett kihágások felett nem a kir. járásbirőságok, 
hanem az 18S4. évi XVII-ik törvényczikkben 
szervezeit iparhatóságok biráskodnak; a bitorlás- 
ból eredő polgári kártérítési perekben pedig 
az 1893. évi XVIII. t.-cz. 1. §. 1., 4., 5. pont- 
jainak korlátai között 500 frtig sommás eljárás 
utján a kir. járásbíróságok ; 500 frton felül pedig A mustra- és mintaoltaJmi törvény. 209 a 3269 81. 1. M. E. rendelet 6. §. 12. pontja 
értelmében a kir. törvényszékek mint kereske- 
delmi bíróságok Ítélkeznek. A mustra- és mintaoltalom tárgyában 1858. 
éji deczember hó 7-én kiadott cs. kir. pátens 

(E. G. Bl. 237). Mi első Ferencz- 
József, Isten kegyelmé- 
ből Ausztria császára, 
Magyar és Csehország 
királya stb., hogy a bel- 
földi iparnak a készümé- 
nyelnél alkcdma/sandő uj 
mustrák és mintákra meg- 
felelő védelmei nyújt- 
sunk, miniszterünk és 

birodalmi tanácsunk 
lűe'ghallgátása után jó- 
nak találtuk az alábbi 
törvényt kibocsátani és 
elrendelni, hogy ez 1859. 
évi márczius 1-től kezdve 
Birodalmunk egész terü- 
letén hatályba lépjen. Wir Franz- Josef der 
erste,. von Q-ottes Gna- 
den Kaiser von Oester- 
reich, König vonUngarn, 
Böhmen etc, um der 
inlandischen Industrie 

einen angemessenen 
Schutz, fiir die bei ihrem 
Erzeugnissen in Anwen- 
dung kommenden neuen 
Muster und Modellé zu 
gewahren und dadurch 
ihre Entwickelung zü 
fördem, finden wir nach 
Vemehmung unser Mi- 
nister und Anhörung 

unseres Eeichsrathes 
nachstehende Gesetz zu 
erlassen und verordnen, 
dass dasselbe im Ganzén 
Umfange unseres Eei- 
ches mit 1-ten Márz 
1859 in Wirksamkeit 
trete. Dr. Kosa: Vódjegy-mustraoltalom. 14 210 Mustraoltalom 1. §-a« I. Általános határo- ] I. Állgemelne Bestim- zatok. 

!• §• Jelen törvény 
szerint mustra és niodell 
alatt minden valamely 
ipartermék alakjára vonat- 
kozó és egy ilyen ipar^ 
terméken alkalmazható pél- 
dány értetik* 

A mi az alábbiakban 
a musirákről mondatik, az 
egyúttal a modellekre is 
érvényes. mimgen. 

1. §. Unter Muster 
und Modellé wird in die- 
sem Q-esetze jedes ftuf 
dieFórm eines Industrie- 
erzeugnisses bezügliche 
zur Übertra^ng auf ein 
solches geeignete Vor- 
bild verstanden. 

Was im Nachs tehen- 
den von Mustern gesagt 
ist, gilt immer auch von 
Modellen. E szakasz hiányosan ugyan de mégis meg- 
^áUapitja az ipari mustra fogalmát; ebből ki- 
tetszik, hogy e törvény csakis az iparczikk külső 
alakján látható, vagy magában az alakban meg- 
nyilvánuló figurális olyan tárgyat kivánja jogi 
védelemben részesíteni, a mely más hasonnemü 
iparczikk példányokon is alkalmazható. Ennél- 
fogva olyan tulajdonságok, melyek az iparczikk 
készítésénél alkalmazandó anyagok belső tulaj- 
donságain alapulnak, a moistra- vagy modellolta- 
loDűL tárgyát nem képezhetik. E törvény csakis az 
Iparczikk felületét, külső ábráját védi, a mihez 
'természetesen az illető ipartermék szine is tar- 
tozik.^ Bár a mustra az iparczikk külsején nyer 
is alkalmazást,. . e törvényszakasz értelmében 
mustrának va^y modellnek nem tekinthető és 
igy 1^0 sem lajstromozható egy olyan alakítás, ■i ;. ;í i — ■Mustraoltaíotti 2; §^. í*ill 

XD6l3mek összeállításában magasabb képzettsége 
műipari tanulmány ós Ízlés nyUatkozik meg, li 
mely magában véve önálló mübecscsel bir. (Lásd 
3. §«). Nem mondja azonban meg e szakasz azt, 
hogy mi tekintendő tulaj donképen mustrának, 
s hogy voltaképén mit éttöünk modell alatt — 
csakis annnyit mond meg, hogy a mit a törvény 
az egyikre. nézve rendel, az a másikra is álL 
JEa e két fogalmat egymás mellé állítjuk és 
összehasonlítjuk, ugy találjuk, hogy essdc étfy* 
mással abban egyetmek, hogy ugy az egyiky. 
inint a tüásik á közönség izlési igényét igye- 
kezik kielégíteni, fejleszteni,' a nélkül azonban, 
hogy általuk azon tárgy' értéke, melyen alkal- 
mazást nyer, használhatóság, belső érték tekint 
tétében bármit is eiáelkednék; — hülömböznek 
azonban egymástól abban, hogy a mustrák nem 
magukért készíttetnek, hanem azért, hogy általuk 
egy iparczikk külseje ékesittessék, míg a modell 
áltel maga az iparczikk anyaga nyer egy tet- 
szösebb, ízlésesebb alakot. — Egyébként modell 
és mustra között a törvény külömbséget nem 
-tesz, csakis azon egy közös mozzanatot emeli 
ki, hogy mind a kettőnek iparczikken kell alkal- 
maztatni, ha e törvény szerinti védelemben 
akarnak részesülni. 3. §• Mindenki a ki 
egy mintát eredetileg vagy 
maga készít, vagy más 
áltál saját számlájára ké- 
szíttet, a jelen törvényben 
megállapított idő diait és 3. §. Derjenige der 
ein Muster entweder 
selbst oder durch einen 
Andern fur eigene Reöh- 
nung ursprünglich zu 
Standé gebracht hat; íst feltételek mellett kizárólag ^fav die Zeit tmd üntér 

14* n 312 Mustraoltalom 2. §^a. jo00$tMt ast ipari ■késeü- 
niényein áücalmazm. E jogát egészben vagy 
réBzhen másra Í8 átruház-* 
hatja. ■ ■ 

Olyan mustrára, wc- 
Jyet vátaki beír vagy kül- 
földön jogellenesen szerzett 
meg, e törvényben biztosí- 
tott kizárólagos jogot soha 
níegszerezni nem lehet. 
(10:'§. d) pont). Bédingóngen die in die- 
sem Gresetze festgesetzt 
sind aüein * berechtigt, 
dasselbe auf Industrte- 
erzeugnissé anzawenden. 

Erkann diesesReckt 
ganz oder theilweise an 
Andem übertrágen. 

Auch Musfter, die 
Jemand, es sei aus dem 
Inn- oder Auslande wie- 
derrechtlich an sich ge- 
brácht hat, kaim érdas 
in diesem G-esetze be- 
stímmtes ausschliessU- 
ches Bénützungsrecht 
m« erwerben (§10. lit-d). E szákasz szerint ^mindenki^ alatt csakis 
iparos (nagy vagy kisiparos) érthető, ' mert e 
törvéiiy iparczikkeken alkalmazandó mustrák 
és modelleket alkalmazó és használó személyek- 
nek biztosit jogvédelmet, tehát nem más sze- 
mélyeknek is ; — ámbár ipartörvényünk azOn 
rendelkezéséből kifolyólag, hogy bizonyos ipar- 
ágakat nem iparosok is űzhetnek^ mivel tiltó 
rendelkezést, vagy egyes személyeket kizáró 
sánctiót e ' törvényszakasz • nem ismer, azt is 
lehet következtetni, hogy kizárólagos mustra- 
oltalmi, jogot bárki is megszerezhet magájiak, 
egy olyan modellre a mit vagy maga készít, 
vagy más által a maga számára készittett. — 
A mustraoltalmi idő tartama 3 év (4. §.), 
mig^ megszerzésének egyéb feltétele a jelen •Mustraoltalom -3. §-á. 213 

törvény 6,. 9. és 10. §-aiban- vannak fel- 
sorolva. • 

A mústfaol talmi jog -vagyoni értéket kép- 
viselvén, az egészben vagy -részben épugy mint 
a -szabadalomátruházhato^ jogelleneáen &zerfc.ett 
xaustrára érvényes kizárólagos használati jog 
nem szerezhető, ha ilyen valakinek belajstro- 
moztatott, az a 10* §. d) pontja dapján meg- 
semmisithetö. 3. §• Olyan mustrákra, 
melyek a művészet önálló 
alkotásainak ptiszta máso- 
latai, Meárőlagos jog nem 
adhaiö. 3. §• Áuf Muster, 
welche blos die NacH- 
bildungen von selbstán- 
digen Werken derKunst, 
wird eín ausschliessH- 
ches Recht nicht er- 
kannt. 

Ezen szakasz az egyedüli praecis tilalmat 
-foglalja e törvényben arra íiézve. hogy kizáróla- 
gos oltalmat élvező mustra- vagy modell gyanánt 
minő tárgy nem lajstromozható be. ■ — A beje- 
- lentett mustrák és. modellek, a lajstromozó ható- 
ság által e^§ tekintetében megvizsgálhatók, — bár 
-egyéb tekintetben vizsgálatnak helye nincs is, — 
hogy -a mustra- vagy modell nem egyszerű má- 
solata-e valamely művész műalkotásának? há 
a lajstromozó hatóság a belajstromozni kért 
-modellt ilyennek találja, akkor a lajstromozást e 
; szakaszra való hivatkozással megtagadni köteles. 
Egyébként concret esetben fiagyon nehéz 
eldönteni azon kérdést, vájjon valamely tárgy 
■ a művészet olyan önálló alkotása-é, a mely e 
törvény szerint védelemre igényt nem tarthát ; 
vagy az csak olyan mustra vagy modeil-e,- a 214 Masttaolt&lom. 4* §:&• njély é törvény védelme alá esik ? Fontos ez a 
kérdés azért, mert a műipar termékei gyakran 
csak abban külömböznek a művészet alkotásai- 
tói, hogy azok használati tárgyakat képednek; 
mig ezeknél a művészi gondolat mindén itiellék 
czél nélkül szabadoii fejlődött és nyert meg* 
nyilatkozást; de ha egyébként ezen műipari 
tárgyak alakjának tökéletességét, kidolgozását 
és izlésteljes voltát tekintjük, ezeket bátran 
sorozhatjuk a művészet alkotásai közé. — A 
képzőművészet öüálló alkotásainak szerzői jog- 
ról szóló törvényünk nyújt kellő védelfeet, de 
a műipar tárgyai sajnosán nélkülözik — a fej- 
lődésük előfeltételét képező hatályos védeliaet, 
'a mennyiben ezen törvény rendelkezései arra 
nem kielégítők. — (Lásd az 1884. évi XVL 
t.-cz. 66. §-t.) 4. §• A kizárólagos 
használati jog a minta 
belajstromozásátől kezdve 
hg feljebb 3 évig tarthat. 
Ezen időn belől a védelem 
tartamát megválasztani a 
védelmet igénylő tetszésére 
vafi bízva. Az egyszer 
maghatározott és engedé- 
lyezett védelmi idő meg 
nem hosszabbittatik. (A 
4. §. ezen módosított 
szövege az 1865. évi má- 
jus 23-iki törvény által 
eszközöltetett. (E». Gr. Bl. 
lír. 65.) 4« ^. Das ausschlíed- 
liche Bénützungsrecht 
dauert höchstenis 3 Jahre 
vom Zeit^unkte d&r B6- 
gistrirung des Musters. 
Es wird dem Sohutz- 
werber überlassen inner- 
halb dieses Zeitraumes 
die Anzahl der Jahre 
der Schutzdauer zu wUh- 
len. Eine Verlangerung 
dereinmalausgesproche- 

nen tind beSgten 
Zeitdauer findet nicht 
statt. - Mustraoltalom 5. §-a. 215 A mustra-oltalmi törvény azon rendelke- 
zése, hogy a védelmi idő legfeljebb 3 évig 
tarthat, — a szövő- és csipkeij)ar kivételével — 
egyetlen iparágnak sem nyújt elegendő védel- 
met, legalább, annyit nem a mennyit az jogosan 
igényelhet. Nem egy iparág érzi ezen intéíske- 
dés hátrányait. Hogy a védelmi időtartamának 
megválasztása a jogosított tetszésére van bízva, 
az helyes rendelkezés ugyan, de helytelen azon 
rendelkezés, hogy a már választott időtartam 
meg nem hosszabbítható, mert a mustra-olta- 
lomnál e tekintetben ugyanazon elvnek kellene 
érvényesülni, mint a találmányi szabadalmak- 
nál, a hol a védelem tartama tetszés szerinti 
évekre meghosszabbítható a megengedett maxi- 
mum keretén belől. » ^ II. Á minta letétele, 

r 

5. §• A ki egy mustra 
Jeizáfvhgoshasj^nalaH jogát 
magának biztosítani ki- 
vánja^ köteles — mielőtt 
egy e szerint készített ipar- 
terméket forgalomba hozna 
'^— (*ffy mintát azon keres- 
kedelmi és iparkamara 
irodájában^ melynek kerü- 
letében lakik vagy, a mely- 
ben a mintát alkalmazó 
üzleti telepe van, letenni. II. Hinterlegong der 
Muster. 

5. í|. Wer sich das' 
ausschliesliche Recht 
auf die Benützung eines 
Musters sichem will, 
muss — bevor er ein 
nach demselben verfer- 
tigtes Erzeugniss in den 
Verkehr bringt — das 
Muster in der Kanzlei 
der Handels- und Ge- 
werbekammer in derén 
Bezirk er wohnt oder 
sein zur Anwendung des 

Musters bestimmtes 
Etablissement gelegen 
ist, hinterlegen. 216 Mustraoltalom 6. §-a. Sjsabadságában áU a 
félnek a mintát nyitva 
vagy lepecsételve boríték 
alatt benyújtani. 

A kereskedelmi kamor 
rának ezzel megbízott kö- 
zege a mintát vagy csoma- 
got folyó számmal ellátva 
a mustralajstromba be- 
vezeti. 

A letételről jegyző- 
könyv vétetik fel, melybe 
a letevő nevét vagy czégét 
és lakását j a letétel napját 
és óráját és a lajstrom 
vonatkozó számát kell tar- 
talmazni és ezt a féllel 
alá kell iratni. A letelt nyílt mustra 
vagy lepecsételt csomag, 
egy pecséttel megerősitett 
zsineggel a jegyzőkönyvhöz 
kellően oda füzetik és erre 
a lajstrom száma hivaiálos 
igazolás mellett feljegyez- 
tetik. Es steht der Partei 
frei das Muster oflfen 
oder unter einem ver- 
siegeltem ümschlage zu 
überreichen. 

Das hiezubestimmte 
Organ der Handelskam- 
mer, tragt das Muster 
oder Packet nach der 
laufenden Zahl in das 
Musterregister ein. 

• Über die Hinterle- 
gung wird ein Protokoll 
aufgenommen, welches 
den Namen oder die 
Firma und den Wohn- 
sitz des Hinterlegers, 
den Tag und die Stunde 
der Hinterlegung und die 
diesbezüglicne Zahl des 
Eegisters zu enthalten 
hat und Yon der Partei 
mit unterzufertigen isi 

Das hinterlegte of- 
fene Muster oder. versie- 
gelte Packet wird durch 
einen unter Siegel be- 
festigten Bindfaden mit 
den Protokoll gehörig 
in Yerbindung gebracht 
und darauf die Nummer 
des Registers unter amt- 
lichen Fertigung in Ver- 
bindung gebracht. Mu^traoltalom 5. §-a. 217 AjegysSkönyvazirai" 
tárban megőridetik és egy 
hasonlő adatokat tártai- 
mazö hivatalos igazdváwy 
a. félnek kiadatik. 

Ha a fél a mintát 
nyitva és két példányban 
adta át akkor a fentebbi 
adatok a Il-od példányra 
magára a hivatalos bizony- 
lat mellett rávezetendők, 
és. ez a félnek a fent em- 
litett igazolvány helyett 
kézbesítendő. Das Protokoll wírd 
im Archive aufbewahrt 
und ein, die gleichen 
Angaben enthaltendes, 
áhnliches Certificat der 
Partei ausgefertigt. 

Hat die Partei das 
Muster offen und in zwei 
Exemplaren überreicht, 
so sind die obigen An- 
gaben auf dem Duplicate 
selbst unter amtlichen 
Fertigung anzumerken 
und dieses statt des oben 
erwahnten Certificates 
der Partei aus zu hSLn- 
digen. A kizárólagos mustraoltalmi jog a belajstro- 
mozás illetve leiélel által szerezhetömeg. A lajstro- 
mozás ezen szakasz ós az 1868. óvi VI. törvóny- 
czikk 3. . §-a szerint a kereskedelmi- ós ipar- 
kamarák joga ós kötelessóge, a most hivatkozott 
törvónyszakasz szerint ugyanis a kamarák köte- 
lesek „a náluk letett árubólyegek, mustrák és 
mintákról pontos lajstromot vezetni ; miből következik 
az is, hogy egy ületókes kamara sincs jogosítva 
arra, hogy egy törvónyes alakban belajstromozás 
végett letett mustrát — ha csak a 3..§-ban fel- 
hozott ok nem forog fenn — visszautasítson, mert 
a mustra belajstromozása pusztán egy alaki cselek^ 
meny ós a lajstromozó hatóság nincs jogosítva 
sem a kórelem órdemóben, sem egyób irányban 
.vizsgálatot tartani; különösen nincs jogosítva 219 Mustraoltalom .5. §-a». 

vizsgálni azt,íht)gy a benyújtott mustra a letétel 
idejében már forgalomban lévő iparczikken egy- 
általán alkalmaztatott-e vagy nem. A lajs^o- 
mozást különben ezen szakasz szerint kérni 
nem is kell, elég csak annak a mintának az 
illetékes kereskedelmi kamara irodájában való 
letétele, melynek kerületében, tudniillik a minta 
tulajdonosa lakik vagy a melynek kerületébe 
üzleti telepe közigazgatásilag tartozik. 

Az ilyen kérelemről természetesen jegyzö- 
könyvet kell felvenni, a melyhez a letett eredeti 
minta hozzá erősítendő. Lehet azonban a kérel- 
met Írásban is előterjeszteni, de ez nem teszi 
feleslegessé a jegyzőkönyv felvételét, melyet e 
§. kötelezően elöir. Mivel védelemben ezen 
szakasz szerint csakis uj mustra részesülhet, & 
letételnek olyan időben kell történni, a midőn 
még a letett mustrával ellátott iparczikk 
forgalomba nem hozatott, de nem szükség & 
letételnél kijelenteni azt a letevőnek, hogy 
mustrájában ini az uj, mi annak lényeges ismer- 
tető jele, mert a mustra a maya egészeben ugy 
a mint letétetik részesül oltalomban és nem vizs- 
gálja a hatóság hivatalból azt, hogy valóban 
uj-e a bemutatott minta? 

A mustraoUalom, -, — ellentétben a védjegy- 
oltalommal — a mustrának nemcsak azon áru- 
nemen való kizárólagos használati jogára terjed 
ki, meljnre a mustra lajstromoztatott, hanent 
küerjed az a mustrának más árunemeken és más 
mint a letett szirtben való alkalnuizására %s. 

E tekintetben a volt császári királyi osztrák 
kereskedelmi ipar- és középitészeti minisztérium 
e szakaszra vonatkoizólag 1869. évi január 29^-6n. JfnsttapItíiJom 5. §-a. ^ 19 

232. szám alatt yalaliiecimyi keíéskedeiíni'^ és ipa]> 
kamarához körrend^latet adatt ki,' melynek szö- 
vegét tekintettel arra; hogy az- AnsztaiáYal 
felmálló vám- és kereskedelmi saöveiség XVII. 
czikkének relidelkezése folytán ezen,.- rendelhet 
hazánkban is alkalmazandó, a következőkben 
közlöm: : * :' :,^vv[ 

^Habár az 1868. évi deczember 7-iki'iörr 
vény a belaj^troiíiozott mustrák_.ég modéUe'knek 
bármély iparczikkra.: való alkalmíizását kiüöiíb>- 
ség nélkül egyenlően védi is, és ,a' bejelentő 
nincs kötelezve íura, hogy a lajstromozó hivar 
talnál kijelentse azt is, hogy, a mustrát minő 
iparczikken kivánj a alkalmazni, : mégisl igen 
gyakran a letevő érdekében fek»^ik, hogyi ea3> 
.a kijelentést a letételnél megtegye; 

Ez /annál könnyebben megtehető, > meit 
ebből a bejelentőre sfemi^iiiemü joghátrány nem 
származik, a mennyiben e kijelentésétől :el- 
tekintve még mindig szabadságában áll, Hogy 
* a letett ínüötrát vagy Inódellt más miiit az 
áltfidam^ elölt iparczikkre alkalmazza. Ez a 
törvény 9. §-a rendelkezésének is teljesen meg- 
felel, feltéve, hogy a belajstrpmozott mustrát 
vagy modellt a védelmi idő első évében egy- 
általában bárminő iparc2ikken is alkalmazza;. 
A letevőnek a letett mustra vagy modell leg- 
közelebbi használati módja iránt tett ilyén 
kijelentése, a lajstromban alkalmas helyen meg- 
jegyzendő; és a kamarát semmi nem gátolja 
abban, hogy a mustra vagy modell letételénél 
.a feleket/ — de minden kényszer alkalmazása 
nélkül -— megkérdezze ez iránt, és hogy annak 
mi módon való n&aimazását a lajtromba fel- 2*20 Mustfaoltalom 6.§-a. 

jegyezze. Ha- a fél vonakodik e kijelentést meg- 
tenni ugy a; belajstromozása ennek daczára is, 
minden nehézség, nélkül foganatosítandó." 

Egyébként a törvény ezen szakasza álla- 
piig a . meg V a, mustraoltalom kizárólagos • hasz- 
nálásának feltételét, melyet, a törvény a mustra 
letételéhez köt ; ezen actus azonban nem teremti 
•meg a mustraoltalmi jogot, mert ezt a mustra 
tészitöje megszerezte már , akkor, a midőn azt 
elkészitette ; a lajstromozás amustra oltalmi jogot 
mem alapitjameg (ez nem attributiv tényező), 
hanem csak nyilvánvalóvá teszi (deiclaralja) azon 
jogot, melyet a mustra készitöje már megszerzett, 
i A lajstromozást egyedül a kereskedelnii 
kamarák teljesítik, — erről lajstromot egyedlil 
ők vezetnek 'és az árumvstrákról központi lajstro- 
mot a kereskedelmi minisztérium nem vezet j a nai 
^egyik • legnagyobb ■■ hátránya ennek a tör- 
•vénynek. 6. §. Die Eegistri- 
ripigunterliegt íur jedes 
Muster eine Gebuhr, 
welche in die Cásse der 

Handelskammer ein- 
fliest. Die Taxe wird 
mit 50 kr. ö. W. für je- 
des. Jahr ^ bemessen, fijr 

welches der Muster- 
schutz angesucht wird. 

. > . A íelen szakasz az 1866. évi május- 23-án 
(R. G-. Bl. Nr. 35.) kiadott törvény által módo- 
sított alakban van: felvéve. — A mustrá-véde- 
iem dija évenként és darabonként 50 kr., a mely 6. §• Minden mustra 
bejajstrom^pzásaért bizo- 
nyos illeték fizetendő, mely 
a Jcereskedelmi kamara 
pénztárába f oly Ezen ille- 
:tck minden évre — melyre 
a musiravédelem kéretik 
— 50 krban dllapittatik Mustraoltalom 7. és 8. §-ai. 221 a letételnél elöré lefizetendő,, annak hitelezése. 
vagy elengedése semmi körülmények között nem\ 
foglalhat helyt. — E szakasz minden évre 
egyenlő mennyiségben állapitja meg e dijat, hol- 
ott a külföldi államok legnagyobb része succe- 
sive progsiv irányban emelkedő dijakat szed. 7. g. Egy boriiék 
alatt több mustra is be- 
mutathatod ez esetben azon- 
ban a borítékon a mustrák 
száma megjegyzendő és a 
dif minden egyes mustra 
után lefizetendő. Minden ezen dijat be- 
folyásolod a borítékon levő 
helytelen megjelölésért a 
letevő az elvont illeték há- 
rőmszm ósával büntettetik. 7. §• Es ist gestát- 
tet, unter einem Unf- 
schlage méhrere Mustét 
zu überreichen, doch 
muss in diesem • Falle 
die Anzahl der Muster 
auf dem Umschlage ; 
angemerkt sein und ' 
die Taxe fiír jedes ein-r^ 
zelne Muster ehtrichtet 
werden. 

Jede, diese Taxe 
beeintrachtigende ' un- 
richtige Angabe wird arf 
démHinterlegermit denf 
dreifachem Betrage det ümgegangenen ' öebühi* 
gealindet. 

Lásd az utasítás 13. §-át, mely szerint a' 
2-ik pontban emiitett költségek a kereskedelmi, 
kamara megkeresésére a közigazgatási hatóság!! 
által hajtandók be, és a dij a kamarát illeti. %. %^ Az a kinek ne- 
vére egy mustra belajstro- addig a minta jogos tulaj- 
donosénak tekintendő, mi(i 8. §• Derjenige, auf 
dessen Namen ein Mus- moztatótt (a letevő) mitid-^ ter registrirt wurde (der Hinterleger), wird so- 
lange als wirklicher i2^2 Mustrac^talom 9. §-a: annak ellenkezője heiga- Eigenthümer des Mus- 
sóUatik. ters angesehen, bis das 

Gegentheil erwiesen ist. 
E szakasz szerint a kamara nincs jogo- 
sitva vizsgálat tárgyává tenni azt, hogy a letevő 
valóban tulajdonosa-e a bemutatott mintának, 
Jh-Ogy azt jogos utón szerezte-e vagy nem, mert 
a, törvény a letevőt jogos tulajdonosnak vélel- 
mezi, melynek ellenkezője bárki által igazol- 
hat, mikor is a 10. §. szerint a lajstromozás 
hatálytalan lesz. 

9. §. Innerhalb eines 
Jahres nach. Hinterle^ 
gung, muss die Schutz- 
berechtigte das Mnster 
im Innlande auf Indus- 
trieerzeugnisse anwen- 
den, und die Letzteren 

in Verkehr bringen. 
Wáhrend dieser Zeit 
werden die unter v^:- 

sieg^lten Umschlage 
hinterlegten Muster in 
diesem Zustande auf- 
bewahrt, Nach einem 
Jahró werden die Siegel 
in G-egenwart.von zwei 
Zeugen und Au&ahnae 
eines Protokolles ab- 
genömmen, und ^es ist 
die Einsiöht der Muster 
wie bei den* offen hinter- 
legten schón úrsprünng- 
lich Jedermann gestattet. 9. §. A letételtől szá- 
müott egy éven l>elŐl^ köte- 
les a védelemre jogosított 
a mintfU belföldön ipari 
készUményein. alkalmazni 
és azokat forgalomba hozni, 
^en idő alatt a lepecsé- 
telt borítékban letett mus- 
trák ezen állapotban meg- 
őriztetnek. Egy év eUeUével 
a pecsét jegyzőkönyv /elő- 
vétele mellett két tanú je- 
lenlétében levétetik, és a 
minta megtekintése épúgy, 
: mintha eredetileg már 
nyitva tétetett volna le, — 
mindenkinékmegengedteiik. Múatraoltalom 10. §>á. á23 'E szakaszban a mustra* vagy modell-tnlaj- 
-donosra kötelezően meg van álfapítva, á gya- 
iorlatbavételi kötelezettség, azaz, hogy a be- 
lajstromozás, illetve a letételtől számított egy 
•éven belől a hemuiatoü mmtrát bef/öldön ipari 
készüményein alkalmazni; továbbá az ily mustrá- 
-val ellátott készítményt forgalomba hozni köteles. 
Ez természetes és jogos követelménye is a tör- 
vénynek, mert a mustra-oltalom adásának egyik 
közérdekű czélja a beJfőMi ipar feUenditése ; ezen 
alapon tehát a 11. §. a) pont szerint meg- 
szűntnek mondható ki a mustraoltalom, hogy 
a jogosított a védett mustrával ellátott áru- 
czikkeket külföldről hozza be, vagy ha bel- 
földön azt csak látszólag gyakorolja, mert e 
törvény valóságos gyakorlatba vételt követel. 
-A gyakorlatba vétel tényét azonban a jogosított 
a kamaránál, nem köteles igazolni, — ezt csak 
akkor köteles megtenni, ha valaki ezen okból a 
mustra-bltálom megszűnését kéri kimondatni. III. Á lajstromozás ér- 
vénytelensége, a mnstra 
oltalmi jog elvesztése. 

' 10. %. A mustra be- 
lajstromozása semmis és 
hatáh^lan, ha az alábbi 
körülmények egyike beiga- 
zoUatik: 

a) hogy a letett mus-- 
tra szerint készített, ipar- III. Ungiltigkeit der 

Begistrimng, Yerlust 

des Musterrechtes. 

10. §. Die Erfolgte 
Registrirung eines Mus- 
ters ist nichtig und ohne 
Wirkung, wenn eine der 
nachstehenden Anstánde 
bewiesen wird: 

a) dass schon vor 
dem ^ö'itpunkte der 224 Mustr&.oltalom 10. §-a. czilhek már a letétel ideje 
elolt bél- vagy külföldön 
forgalomban voltak; b) hogy a mmtra már 
előbb közzétett nyomtat- 
ványban megjelenti 

c) ho^ iigyanaz a 
belföldön már előbb más 
javára belajstromoztatoti ; d) hogy a letevő a 
mustrát jogellenes úton 
szerezte meg. Hinterlegung nach der 
hinterlegten Muster ver- 
fertigte Industrieerzeug- 
nisse im Inn- oder Aus- 
lande in Verkelír waren ; 

b) dass schon früher 
das Muster in einem ver- 

öffenüichtem Druck- 
werke erschienen ist ; 

c) dass dasselbe 
schon fiülier auf den 
Nameneinesanderenim 
Innlande registriit wor- 
den ist ; 

d) dass der Hinter- 
leger das Muster wieder- 
réchtlich an sich ge- 
bracht hat. Ezen szakasz tulajdonképen kiegészíti az 
1. §-t, mely szerint csakis az uj mustrák és 
modellek iparczikkeken való alkalmazása élvezi 
az ezen törvényben biztosított oltalmat. Az 
újdonság fogalma itt sem az absolut újdonság 
értelmében veendő, hanem csakis e § által 
vont korlátok között. A gyakorlat, mivel a 
letevő mustráját nemcsak a bemutatott, hanem 
más iparczikken is alkalmiazhatja, újdonság- 
hiánynak vette azon tényt, ha a mustrát a laj-. 
stromözás előtt harmadik személy — nem a. 
letevő által megjelölt és készített, de másnemű 
iparczikken alkalmazta is ; ezzel szemben azon- 
ban, mivel a törvény a mustrától nem követel 
meg absolut újdonságot, helyesnek kell mon- Mustraoltalom 10. §-a. 225 

dánunk a svájczi judicaturában elfogadott azon 
nézetet, a mely nemcsak magát a mustrát, hanem 
a mustrának különös, az eddig használt módtól 
teljesen elütő uj alkalmazását is, melyre eddig 
senki nem gondolt, ós a melylyel egy iparczikk 
épen ezen jellegzetes diszitési módnál fogva 
tetszetősebbé és a forgalomban keresettebbé 
válik olyan uj mustrának tekinti, a mely a tör- 
vényben nyújtott oltalomban részesítendő. 

Ez külömben ezen törvényszakaszból is 
okszerűen levezethető, mert a mint ezen sza- 
kasz minden pontja semmiségi okul lényegében 
az uj donsághiányt emeli ki, ugy ezzel ellentét- 
ben megállapítható, hogy minden mustra, mely- 
ben bizonyos fokú találmányi gondolat van, ha 
az nem is valami nagy szellemi munka ered- 
ménye, de az legalább összbenyomásában az 
eddig ismert és használt formáktól eltérő uj alakot 
tüntet fel, újnak tekintendő, ós ennek megbirá- 
lásánál azon tény, hogy az egyes alkotórészek 
magukban véve ujak-e vagy nem, figyelembe 
nem vehetők. — E tekintetben minden mustra 
önállóan magában véve bírálandó meg; nem 
jöhet itt figyelembe a czél, a melyre szolgálni 
hivatott az a iárgy a min alkalmazást nyer, 
hogy czéljának valóban megfelel-e? a kérdés 
egyedül az, hogy a mustra alkalmazásában olyan 
uj-e, hogy mint ilyennek joga van létezni és 
védelmet igényelni. 

Külömben a felsorolt semmiségi okok alap- 
ján bárkinek joga van a mmtra-oUalom meg- 
semmisítése iránt az illetékes politikai hatóságnál 
{19. §.), tényleg a kereskedelemügyi minisz- 
tériumnál kérvényezni, illetve keresetet indítani. 

Dr. Kosa: Védjegy-mustraoltalom. 15 226 Mustraoltalom 10. §-á. 

E jog adio ptíblica, melynél a felperesnek sem 
jogos magánérdéket, sem közérdek fenforgását 
nem kell igazolni a czélból, hogy keresete indí- 
tásának okát adja. A kereskedelmi miniszter 
ilyen ügyekben az osztrák cs. kir. kereskedelem- 
ügyi minisztertől függetlenül, önállóan határoz 
és pedig első és utolsó fokban jogerősen. 

A hozott határozat, a végrehajtási utasítás 
10. §-a értelmében a mustra-lajstromban fel- 
jegyeztetik. A megsemmisítési eljárásra a törv. 
semmi határozott utasítást nem ad, a törv. 19. §. 
erre nézve csakis annyit mond, hogy „a poliU' 
Icai hcUőság határoz a letétéi érvénytelensége va^ a 
minta védelmi jog elvesztése felett,"^ az eljárási mód- 
ról azonban egyáltalán nem rendelkezik sem e 
törvény sem a hozzá kiadott miniszteri utasítás. 
A gyakorlat tényleg az, hogy ezen ügyekben 
a 10. §. eseteiben, épúgy mint a védjegyügyek- 
ben a vódjegytörv. 29. §. eseteiben a keres- 
kedelemügyi minisztérium a polg. perrendben 
szabályozott eljárás mellett közigazgatási úton 
dönt, ugyanazért ilyen ügyekben — kötelező 
szabály nem létében — az eljáró hatóság be- 
látására van bízva szakértőket meghallgatni, 
melyeket hivatalból esetleg a felek meghallga- 
tásával a hatóság nevez ki; az eljárás pedig 
contradictorius a mennyiben a megtámadott 
félnek mód nyuj tátik arra, hogy a vele közölt 
keresetben foglalt állításokkal szemben véde- 
kezhessék. 

11. §• A mustra lei- 11. §. Das Recht 

zárólagos használati joga des ausschliesslichen 
megszűnik: Gebrauches eines Mus- 

ters erlischt: Mustraoltalom 11. §-a. 227 a) ha a letevő a vé- 
dett mintát a letételtől 
seámitoU egy éven hélől az 
osztrák birodalom terüle- 
tére nem használja; h) ha a letevő a kül- 
földön a minta szerint ké- 
szített árúczikket az osz- 
trák birodalom területére 
behoz. a^wennderHmter- 
leger das geschiitzte 
Muster binnen einem 
Jahre nach der Hinter- 
legung im Umfange des 
österreichisclien Reichs- 
gebiete nicht benützt; 

b) wenn der Hinter- 
leger nach dem Muster 
im Auslande verfertigte 
"Waaren in das öster- 
reichische Reichsgebiet 
einftthrt. Ezen szakasz a 9. §. egy pontjában con- 
stituált kötelezettség sanctiója; ennélfogva a 
mustra oltalom jogi hatálya megszűnik, ha a 
jelen szakasz a) vagy b) pontjaiban felsorolt 
esetek egyike beáll. Ezt nem szükséges a tör- 
vény szerint külön peres eljárásban beigazolni, 
mert a megszűnés az a) és b) pontok eseteiben 
eo ipso beáll, de mivel hivatalból nem ellen- 
őriztetik az, hogy valaki védett mustráját gya- 
korlatba vette-e, ugyan azért a mustraoltalom 
megszűnéséhez is szükséges, hogy ezt az illeté- 
kes hatóság határozatilag kimondja. Ennek ki- 
mondására szintéin csak a kereskedelmi miniszter 
az illetékes. 

A megsemmisítést kimondó Ítéletek jogi 
hatálya visszahat a mustra letételének napjára 
vagyis a mustra ugy tekintetik, mintha le sem 
tétetett volna; mig a megszűnést az a) pont 
esetében csakis az első védelmi év utolsó napjától 
kezdő joghatálylyal; a b) pont esetében pedig 

15* 228 Mustraoltalom 11. §-a. 

azon időponttól kezdő joghatály lyal lehet meg- 
ádlapitani mikorra beigazolást nyer azon tény, 
hogy a mustra védelemre jogositott a védett 
minta szerint készitett iparczikkeket Ausztria 
vagyMagyarországjilletveBosznia-Herczegovina 
területére behozott ; és pedig még az első védelmi 
évben is, ha az ez idő alatti behozatal a jogosi- 
tott ellenében törvényszerű beigazolást nyer. 
Ugy a megsemmisítést, mint a megszűnést ki- 
mondó Ítéletek abszolút hatályúak, vagyis azokra 
mindenki jogosan hivatkozhat, eltérően a bitor- 
lási ügyekben hozott Ítéletektől a melyek relativ 
hatályuk, tudniillik csakis a mustraoltalomra 
jogositott és a bitorlás miatt panaszlott fél közt 
rendezi a vitás jogi kérdést. 

Az a) pontban emiitett „belföld" ; a h) pont 
alatt emiitett „osztrák birodalmi terület" alatt 
azon terület értendő, a melyet az 1898. évi 
I. t.-czikkel meghosszabbított vám- és kereske- 
delmi szövetség szerint egy kereskedelmi és 
vámvonal vesz körül. így ha valaki egy mustrát 
Debreczenben lajstromoztat be, s azt nem Ma- 
gyarországban, hanem csakis a birodalmi tanács- 
ban képviselt valamely országban készítteti, 
gyakorlatba vételi kötelezettségének e törvény 
szerint megfelelt és ez okból „belföldi" gya- 
korlatba vétel hiánya miatt a mintavédelem 
megszűntnek ki nem mondható. A megszűnés 
a lajstromba, ép ugy, mint a megsemmités a 
lajstromba bejegyzendő (utasítás 10. §.) 

A mustra- és mintaoltalom tekintetében 
nagy feltűnést, jobban mondva visszatetszést 
sziüt legutóbb a Párisi Cour d'appelnek 1898. 
évi május 20-án a Grauer-Frey ca Daltroff M. Mustraoltalom 12. §-a. 229 elleni perben hozott Ítéletében, az eddigi gya- 
korlattal teljesen ellentétes azon rendelkezése, 
a mely kimondja, hogy a nem franczia állampol- 
gárnak Francziaországon kivül készített gyártmá- 
nyai mustra- vagy modelloltalmat nem nyerhet- 
nek ; a mi ismét csak azt igazolja, hogy a mustra- 
oltalom a belföldi ipar fejlesztését czélozza, hogy 
ezt a bíróságok is a legnagyobb figyelemmel 
kisérik, habár a jelen esetben a franczia legfőbb 
biróság Ítélete aligha nem sértette meg az egyes 
államokkal kötött kereskedelmi szerződéseket. IV. Bitorlások, kihágá- 
sok és büntetéseik. 

18. §. A mustraól- 
talmi jog minden megsér- 
tése^ akár a védett mustra 
fogtálán alkalmazása vagy 
utánzása; akár az e sze- 
rint készített árúk eladása 
által követtessék is az el, 
feljogosifja a sértett felet 
arra, hogy a mustra to- 
vábbi használásának és az 
illető árú további eladásá- 
nak megtiltását szorgal- 
mazhassa. Követelheti azt 
Í5, hogy a kizárólag vagy 
főképen az utánzatok ké- 
szítésére szolgáló szerszá- 
mok és segédeszközök e 
czélra hasznavehetetlenné lY. Elngriflfe, Űbertre- 
tungen und Strafen. 

18. §. Jede Eingrijff 
in das Musterrecht, sei 
es durch unbefugteUber- 
tragung eines geschütz- 
ten Musters, sei es durch 
den Verschleiss derhier- 
nach verfertigten Waa- 
ren, begründet fíir des 
Verletzten das Recht auf 
die Einstellung der fer- 
neren Anwendung des 
Musters, und des ferne- 
ren Verschleisses der 
Waare zu bringen. Auch 
kann er verlangen dass 

die zur Nachbildung 
ausschliesslich oder vor- 

zugsweise dienlichen 280 Mustraoltalom 12. §-a. tétessenek. A sértett félnék 
mustraoUálmi joga meg- 
sértéséből származó kár- 
térítés iránti igényei a 
jpolgári törvények szerint 
bírálandó el. "Werkzeuge und Bűlfc- 
mittel fíir diesen Zweck 
unbrauchbar gemacht 
werden. Ansprüche des 
Yerletzten aui Ersatzdes 
durch den Eingriff in 
sein Musterrecht erlitte- 
nen Schadens sind nach 
dem bürgerHchen Ge- 
setze zu beurtheilen. 

A mustra-oltalmi jognak ezen szakaszban 
felsorolt megsértése miatt, (t. i. ha a mustra 
jogtalan alkalmazása nem szándékos, de jog- 
talan és az ilyen mustra szerint jogtalanm 
készített áruczikkek eladása miatt) a sértett fél 
tulajdoni jogának elismerése, a mustra további 
használatának eltiltása, az eladás beszüntetése 
iránt önállóan vagy kártérítési igény érvénye- 
sítésével kapcsolatban a törv. 19. §-a utolsó 
pontja szennt az illetékes polgári bíróságnál 
keresetet indíthat, mely az ilyen kérdések- 
ben polgári perrendtartás szabályai szerint 

tárgyal. 

Minthogy e szakasz rendelkezése szerint a 
jogaiban sértett fél azt is követelheti, hogy a 
kizárólag vagy főképen az utánzatok készíté- 
sére szolgáló szerszámok és segédeszközök ezen 
czélra hasznavehetetlenné tétessenek és ez által 
a további utánzás megakadályoztassék, a bíróság 
a fél kérelmére a per folyama alatt ezeknek 
zár alá vételét elrendelni nemcsak jogosított, 
hanem erre kötelezve is van, mert külömben 
az megvalósítható soha nem lenne. MnstraoltBlom 18. és 14. §-ai. 231 13. §• A^ utánzás 
tíltoU voltát nem szünteti 
meg az, ha a mustra csu- 
pán méreteiben vagy a szí- 
nekben váUoztatík meg. 18. §. Eine Nach- 
bildung hört deshalb 
nicht auf einer verbote- 
ner zu sein, wenn blos 
Dimensionen oder die 
Farben des Musters ver- 
andert wurden. Ezen szakasz megerősíti azon fentebb 
kifejtett nézetemet, hogy a midőn két mustra 
összehasonlításánál azon kérdés elbírálandó, 
vájjon egyik a másikat sérti-e vagy nem, min- 
dig azok összbenyomása veendő figyelembe; a 
puszta méret és szinváltoztatás által a bitorlás 
következményei elől menekülni nem lehet, mert 
ez a cselekmény tilos voltára befolyással nincs, 
de ha valaki az iparczikket a mustrához hasonló 
fénynyel olyan anyagból állitja elő, a mely 
anyag benső természeti minősége a kidolgozás 
után a mustrához hasonló szint vagy fényt tüntet 
elő, az nem követ el bitorlást, mert anyagter- 
mészeti minősége mustra-oltalom tárgyát nem 
képezheti. 14. §. Ha a bitorlás 
szándékos, a vétkesre az 
általános büntető törvény 
szerint netán kiszabandó 
büntetésen felül még 25 
frttól 500 frUig terjedhető 
pénzbüntetés is áUapitandő 
meg. 14. §. Ist die Ein- 
griflf wissentlich began- 
gen worden, so ist gegen 
den Schuldigen nebst 
der dagegen etwa auch 
nach dem allgemeinen 
Strafgesetze eintreten- 

den Bestrafiing eine 
Geldbusse von 25—600 
Gulden zu verhangen^ 232 Mustraoltalom 15. §-a. 16. §, Visszaesés ese- 
tén a büntetés megJcétsjue- 
rezhető. Isméiéit vissza- 
esésnél a pénzbüntetés mel^ 
lett vádlottra egy héttől 
három hónapig terjedhető 
elzárás is szabandó ki. Ha a bitorlást sér- 
tettnek egyik munkása vagy 
alkalmazottja vagy bizal- 
mával egyébként visszaélő 
egyén követte el^ ez a bün- 
tetés kiszabásánál mint 
különösen súlyosító körüU 
meny veendő figyelembe 16. §• Bei einem 
Eückfalle kann die Strafe 
verdoppelt werden. Bei 
neuerlicheii Bückfalle 
ist .wieder den Schuldi- 
gen nebst der Geldstrafe 
auch eine Arrestetrafe 
von einer Woche bis 
zu drei Monate zu ver- 
hangen. 

Wurde der Eingrtff 
in der Musterrecísfce 
durcli einen Arbeíter 
oder Angestellter áes 
Verletzten oder sonst 
mit Missbrauch seines 
Vertrauens begangen, so 
ist dies bei Bemessung: 
der Strafe als ein besoi»- 
ders erschwerende Um- 
stand in AnscLlag zu: 
bringen. A 14. és 15. §§-ok a tudatos, dolosus bi- 
torlás büntetéseiről rendelkeznek. Mikor dolosus 
a bitorlás, azt a törvény nem mondja meg, 
miből önként folyik az, hogy tudatosnak a 
bitorlás akkor mondható, ha a tettes ellen be- 
igazolást nyer az a tény, hogy tudomással birt 
arról, miszerint az általa készített, habár for- 
galomba nem is hozott mustra^ más személy 
javára be van lajstromo2íva. A ^^tudatos" cse- 
lekvés azonban itten ép oly kevéssé magyará- 
zandó absoíut értelemben mint a védj egy bitor- Mustraoltalom 15. §-a. 233 

lasnáíj azért tudatosnak veendő a bitorlás már 
ükkor is, h-a a bitorló, ki rendszerint iparos és 
igy versenyzötárs, a közönséges gondossággal 
való körültekintés mellett megtudhatta volna, 
hogy az utánzott mustra jogvédelem alatt áll. 
Téves lenne azt hinni, hogy ezen szakaszok 
alapján bitorlás miatt csakis akkor léphetne fel 
a sértett fél, ha a „dolus*^ fenforgása úgyszólván 
nyilvánvaló^ mert ily esetekben a szándékos, czél- 
tudatos cselekmény és a köteles figyelem alkal- 
mazásának elmulasztása által elkövetett cselek- 
mény között csakis a büntetés kiszabása tekinte- 
tében lehet csak külömbség. — A bitorlási ügyek 
elbírálásánál a biró teendője mindig abban áll, 
hogy a belajstromozott és igy védelem alatt 
álló mustrával összehasonlítja a bitorló által 
készített és forgalomba hozott mustrát, mely a 
jogosított érdekét sérti. Megállapítandó a bitorlás 
nem csak akkor, ha az utánzat a védelem alatt 
álló mustrával teljesen azonos, hanem akkor is, 
h.a az utánzat azzal lényeges részeiben meg- 
egyez, ha az utánzaton a védett eredetivel 
szemben csekély és oly lényegtelen változtatá- 
sok alkalmaztatnak, melyek csak nagyobb figye- 
lem és gondos szemle után vehetők észre. 

A büntető utón megtorlandó bitorlások 
illetékes bírája a közigazgatási hatóság, és pedig 
íiz iparhatóság, a mely az ily ügyekben az ipar- 
törvényről szóló 1884. évi XVII. t.-czíkk 183. 
'§-ában megállapított fokozat szerint az erre 
vonatkozólag megállapított szabályok szerint 
jár el. — Az eljárás az iparhatóságoknál szó- 
beli ; a panasz szóval avagy írásban megtehető, 
«, tárgyalásról jegyzőkönyv vétetik fel, a hatá- 234 Mustraolialom 16. §-a. rozatot az eljáró hatóság szóval hirdeti M, és 
ajst a feleknek kivánatukra Írásban is köteles 
kiadni. A határozat eUen a törvényben meg- 
állapított módon fokozatos felebbezésnek van 
helye. £zekből kitűnik, hogy mig a szabadalom 
és védjegyoltalom bitorlása által elkövetett kihá- 
gások illetékes bírósága minden esetben a kir. 
büntető bíróság, addig a mustra-oltalom szán- 
dékos megsértése által elkövetett kihágások 
illetékes bírósága a jelen törv. 19. §-a értelmé- 
ben még mindig a közigazgatási hatóság. 16. §• Ha a pénz- 
büntetés a elüéltet vagy 
hozzátartozóü vagyoni vi- 
szonyaiban, vagy megélhe- 
tési módjában érzékenyen 
stdjianá, vagy ha azt a 
büntetendő cselekményből 
folyó káriériiési kötelezett- 
ség teljesítésében meggá- 
tolná, ez esetben az — 5 
frtot egy napra számítva 
— elzárás büntetésre vál- 
toztatandó át. 16, §. Wenn die> 
Geldstrafe den Vermö- 
gensumstandenoderdem 
Nahrungsbetriebe des zu 
verurtheilenden oder sei- 
ner An|;ehörigen zmo. 
empnndlichen Abbruche 
gereichen oder ihn an 
der Erfíillung der aus 
der straf baren Handlung 
entspringenden Ent- 
schádigung hindem 
würde, ist sie in Arrest 
— von einem Tagé j& 
5 Gulden — umzuwan- 
deln. 

A jelen szakasz szerint tehát a kiszabott 
pénzbüntetés nemcsak az esetben változtatandó 
át elzárásbüntetésre, ha az elítélt teljesen vagyon- 
talan és a pénzbüntetés ez okból nem hajtható 
be, hanem akkor is, ha az elitéltnek van ugyan 
vagyona, de a kiszabott pénzbüntetés végre- Mustraoltalom 17. és 18. §-ai. 285 

hajtása az elitéltet vagy családtagjait vagyoná- 
ban aránytalanul sújtaná, vagy képtelenné tenné 
arra, hogy a sértettnek megítélt kártérítési 
összeget megfizethesse. 17. §. A büntető ha- 
tóság elrendelheti ad is, 
liogy a büntető üéUt köz- 
hirré tétessék. n. g. Die Straf- 
behörde kann auch ver- 
ftigen, dass das Straf- 
erkenntniss veröffent- 
licht werde. 

Mi módon történjék a közhirrététel, hir- 
lapokban-e vagy a helyi szokás szerint, arról 
a törvény nem rendelkezik, valamint arról sem, 
hogy az ilyen rendelkezést az itélöbiróság 
a sértett fél kérelmére, avagy hivatalból is meg-^ 
teheti-e? azonban tekintettel a szabadalmi és 
védjegy oltalomról szóló törvények hasonló 
rendelkezéseire, nézetem szerint, helyesen csak-: 
is akkor jár el a hatóság, ha ilyen rendelkezést 
az Ítéletben akkor mond ki, ha a sértett az el- 
járás folyamán ilyen irányban kérelmet terjesz- 
tett elő. Ez ugyan nincs bent e törvényben^ 
de mivel a büntető utón megtorlandó mustra 
védelem megsértése miatt az eljárás csakis 
magánvádra teendö-e folyamatba (lásd 21. §-t) 
kétségtelen, hogy ilynemű rendelkezés is csak. 
a sértett fél indítványára rendelhető, mert a 
bitorlás által érdekeiben csak ő szenved sérelmet. 18. §. A pénzbüntetés 
azon község szegényalap- 
jába folyik, a hol a kihá" 
gás elkövettetett. 18- «• Die Straf- 
betráge fliessen in den. 

Armenfond des Ortes 
der begangenen Uberr 
tretung. 236 Mustraoltalom 19. §-a. A szabadalom bitorlási kihágási ügyekben 
kiszabott pénzbüntetések az ipari és kereske- 
delmi iskolai alap javára; a védjegyoltalom 
bitorlása által elkövetett kihágási ügyekben 
kiszabott pénzbüntetés az állam pénztárába az 
országos javitóintézeti és pénzbüntetési alapba, 
mig az e törvény alapján kiszabott pénzbünte- 
tés a községi szegényalapba folyik. T. Hatóságok és eljárás. 

19, §. A minta vé- 
delmi jog bitorlása felett 
a tárgyalás és ítélkezés, 
valamint a Iá. és 15, §- 
okba ütköző kihágások meg- 
vizsgálása és büntetése az 
iparügyi kihágások és át- 
hágásokra fenállő szabá- 
lyok szerinti eljárás és 
felebbezési fokozat meg- 
tartásával az első fokú 
politikai közigazgatási ha- 
tóság hatáskörébe tartozik. A politikai hatóság 
határoz a letétel érvényte- 
lensége vagy a minta vé- 
delmi jog elvesztése felett V. Behörden und Ver- 
fahren. 

19. §. Die Verhand- 
lung und Entscheidung 
über Eingriffe in das 
Musterrecht, sowie die 
Untersuchung und Be- 
strafiing derselben, wenn 
sie sich nach § 14 und 
15 zu einer Übertretung 
gestalten, steht den poli 
tischen Verwaltungsbe- 
hörden erster Instanz 
nach den fur das Ver- 
fahren und den Instan- 
zenzug bei Gewerbsstö- 
rungen und Gewerbs- 
übertretungen bestehen- 
den Vorschriften zu. 

Die politische Be- 
hörde entscheidet auch 
über die Giltigkeit der 
Hinterlegung oder den Mastraoltalom 19. §-a. 237 

is. A 12, §'ban emliteít Verlust des Musterrech- 
Jcáriérüésiigényés aminta tes. Über die im § 12 tulajdonjoga iránti vitás 
ügyekben a polgári bíró- 
ságok határoznak. erwáhnten Entschádi- 

gungsansprüche und 
über Streitigkeiten in 
Ansehung des Eigen- 
thums eines Musters, 
steht die Entscheidung 
dem Civilrichter zu. E szakasz a mustra-védelmi jogból szár- 
mazható különböző vitás jogkérdések eldön- 
tésére hivatott hatóságok illetékességét szabá- 
lyozza. Mig a védjegy-oltalomról szóló törvény 
rendelkezése szerint a végjegy jogtalan hasz- 
nálása által elkövetett kihágás elbírálására a 
királyi büntető bíróságok illetékessége állapít- 
tatott megbizonyos összeg erejéig még akártérités 
kérdésében is Ítélkezni, addig a mustra-oltalmi 
jog megsértése által elkövetett kihágás felett 
elsőfokban az ipari kihágási ügyekben eljáró 
elsőfokú közigazgatási hatóság illetékes eljárni, 
a mely hatóság e tekintetben az iparügyi ki- 
hágások feletti eljárás szerint az 1884. évi 
XVII. t.-czikkbe foglalt ipartörvény rendel- 
kezései szerint jár el. Ezek a kihágási ügyek 
egyébként teljesen ugy kezelendők, mint egyéb 
rendőri kihágási ügyek, azzal a különbséggel, 
hogy a felebbvitel legutolsó fokban nem a bel- 
ügyminiszterhez, hanem a kereskedelemügyi 
miniszterhez történik. 

A minta letételének érvénytelensége és a 
mustra-oltalom elvesztése felett is politikai 
hatóság itél, és pedig bár e szakaszban kifej e- 238 Mustraoltalom 19. §-a. 

zésre nem jutott ilyen ügyekben első és utolsó 
fokon a kereskedelemügyi miniszter határoz. 

A letétel érvénytelenségének eseteit a 
10. §. a)^ b), c) pontjai, a jogelveszés eseteit a 
10. §. d) pontja, a megszűnés eseteit a 11. §. 
a) b) pontjai állapitják meg. Lásd még az 
utasítás 2. §. 3. pontját és ennek 10. §-át. 

Miután a mustra-oltalomra jogosított bitor- 
lás esetén kártérítési igényét a kihágási eljárás- 
ban nem érvényesítheti, a törvény ugy a kár- 
igények érvényesítését, mind ason esetet, midőn 
a minta tulajdonjoga a vitás, a polgári bíró- 
ságok hatáskörébe utalta. A kártérítési igények, 
ha a kárösszeg 500 frtot meg nem halad az 
1893. évi XVIII. t.-cz. 1. §. 1., 4. és 5. pontjai 
értelmében a királyi járásbíróságok előtt sommás- 
eljárás szerint ; — 500 Mot meghaladó kár 
érvényesítésénél pedig a királyi törvényszékek, 
mint kereskedelmi biróság előtt érvényesíthetők. 
(Lásd keresk. elj. 6. §. 12. pont). 

A mustra tulajdonjoga iránti vitás perek 
elbírálására a rendes polgári bíróságok az ille- 
tékesek, melyek az ily ügyekben a polgári per- 
rendtartás szabályai szerint járnak el. Az ipari 
kihágási ügyekben való eljárást, a magyar királyi 
fbldm. ipar- és keresk. miniszter által 1884. évi 
aug. 26-án 39266 84. sz. alatt kiadott az iparügyi 
hatóságok hatáskörébe utalt kihágások eseteiben 
követendő eljárás szabályozza, azokkal az eltéré- 
sekkel, a melyeket erre nézve különösen a f eleb- 
bezési fokozat tekintetében az 1884. évi XVIL. 
t.-czikkbe foglalt ipartörvény és az ennek végre- 
hajtása tárgyában kiadott földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi miniszteri rendelet megállapított. Mustraoltalom 20. §-a. 289 20. §• Ha a tárgya- 
iás vagy vizsgálat során 
az tűnik ki, hogy a hatá- 
rozás oly előkérdés elcUhí' 
tésétől függ^ a mely feleit 
a polgári birőság jogosí- 
tott ítéletet mondani, az 
esetben a politikai hatóság 
a feleket az 'illetékes pol- 
gári bírósághoz utasítja, 
és ilyen esetben csakis az 
e kérdés felett hozott jog- 
erős polgári birósági ítélet 
bemutatása után hozhatja 
meg ítéletét. Egyébként a politikai 
hatóság oly jogerős határo- 
zata, melylyel valaki a 
mustra védelmi jog meg- 
sértésében vétkesnek mon- 
datott ki, a sértett kártérí' 
tési igényeinek a polgári 
hiró előtt váló érvényesíté- 
sére alapul szolgál. 20. §• Érgiebt sicli 
wáhrend der Verhand- 
lung oderUntersuchung, 
dass die Entscheidung 
von einer Vorfrage ab- 
liangt, tiber welche das 
Civilgericht zu sprechen 
hat, — 80 verweist die 
politische Behörde die 
Partéién an das zustán- 
dige Civilgericht und 
kann in einem solchen 
Falle nur nach hierüber 
vorgelegten rechtskraf- 
tigen oivilgerichtlichen 
Spruche ikre eigene Ent- 
scheidung schöpfen. 

Übrigens dient dem 
Verletzten die rechts- 
kraftige Entscheidung 
der politischen Behörde, 
womit jemand des Ein- 
griífes in das Muster- 
recht schuldig erkannt 
wurde, zur Geltendma- 
chung der Entschádi- 
gungsansprüche vor dem 
CivUrichter. E rendelkezés analóg a szabadalmi törvény 
54. §. első, a védjegytörvény 29. §. 2-dik be- 
kezdésével, illetve a védjegytörvény novella 
12. §-a rendelkezéseivel. Jelen esetben csakis 
azon kérdés merülhet fel a mustraoltalom 240 Mustraoltalom 21. §-a. bitorlása iránti ügy tárgyalásánál, hogy a mustra, 
a törvény 10. §-a szerint érvénytelenül van 
lajstromozva, hogy az a törvény 11. §-a szerint 
érvényét elveszitette, végre hogy annak tulajdon 
joga nem a lajstromozott tulajdonost illeti. Ezen 
kérdésekben azonban nem kizárólag a polgári- 
bíróságok, hanem legnagyobb részt a kereske- 
delmi minisztérium van hivatva Ítélkezni, minél- 
fogva a bitorlási ügyben eljáró hatóság a ki- 
fogást emelő terheltet ezen hatóságokhoz uta- 
sítja, hogy záros határidő alatt a mustra törlése 
vagy tulajdonjoga iránt a pert inditsa meg és 
ezt előtte annál inkább igazolja, mert akkor 
erre való tekintet nélkül fog az ügyben hatá- 
rozni. E szakasz kimondja azt is, hogy a bitor- 
lási ügyben hozott itélet a polgári bíróságok 
előtt kártérítés iránt indított perekben — a 
kártérítési kötelezettség megállapításánál alapul 
szolgál, — az összeg megállapítása azonban a 
bíróság szabadmérlegelésének képezi tárgyát. 21. g. Eine Straf- 
verhandlung wegen der 
in diesem Gesetze be- 
zeichneten Gesetzüber- 
tretung darf, insoweit 
nicht eine nach dem all- 
gemeinen Strafgesetze 
von amtswegen durch 
die Strafgerichte zu ver- 
folgende straf bareHand- 
lung unterlauft nur auf 
Anlangen des Verletzten 
eingeleitet werden. 21. §. A jelen tör- 
vényben megjelölt kihágá- 
sok midit, a mennyiben az 
általános büntető törvény 
szerint nem a büntető bíró- 
ság áltál hivatalból meg- 
torlandó cselekményről van 
szó, a büntető eljárás csakis 
a sértett fél indítványára 
tehető folyamatba. Mustraoltalom 21. §-a. 241 Ha azonban ez, a vád- 
lott megbünMésére irány- 
zott heréimét még a ható- 
sági határozat kihirdetése 
előtt visszavonja^ ez eset- 
ben a sértett félnek kár- 
térítésre vonatkozó igényeit 
nem érintve^ minden bün- 
tetésre irányzott vizsgálat- 
tól el kell tekinteni. Wenn jedoch der- 
selbe sein Ansuchen um 
Bestrafung noch vor 
Kundmachung der be- 

hördlichen Entschei- 
dung an den Angeklag- 
ten wiederruft, so hat 
es, unbeschadet der pri- 
vatrechtlichen Ansprü- 
che des Yerletzten auf 
Entschadigung, von je- 
der Bestrafung und auch 
von jeder weiteren Un- 
tersuchung zum Behufe 

der Bestrafung abzu- 
kommen. Elvként vonul végig az ipari jogok védelme 
tárgyában alkotott törvényeinken, hogy a tettes 
ellen azok jogtalan megsértése miatt csakis 
a sértett fél indítványára lehet fellépni. Mennyi 
idő alatt teheti meg indítványát a sértett fél, 
erre nézve mivel a törvény külön rendelkezé- 
seket nem tartalmaz, a kbtkv. törv., illetve a 
bkv. rendelkezései a mérvadók ; a vád az első- 
fokú hatósági határozat kihirdetéséig, tehát nem 
a H-od vagy Ill-ad fokú hatóság kihirdetéséig 
vonható vissza. A vád visszavonása a terheltet 
csakis a büntetéstől menti fel, nem szünteti 
azonban meg ennek kártérítési kötelezettségét, 
melyet ellene a sértett fél az illetékes biróság 
előtt akkor is érvényesíthet, ha büntetés iránti 
panaszát visszavonta. Dr. Kosa: Védjegy-mustraoltalom. 16 242 Mustraolcalom 22. §-a. 23. §. Minden oly 
esetben, midőn a bitorlás 
megáUapUása végett két 

minta egybehasonlitása 
szükséges, a hatóság el- 
fogulatlan szakértők általi 
szemlét rendeljen. 

A szemle megejtésé- 
hez a felele is meghivan" 
dók, hogy felvilágosüásai- 
kat és esetleges kifogásai- 
kat hodlassák, A szemlét, 
csakis a szákértők elleni 
kifogás vagy alaki sérelem 
miatt lehet megtámadni. 
Ha ez hiányos vagy nem 
világos, ennek pótlása kö- 
vetelhető. Felülvizsgálat- 
nak helye nincs. 23. §. So ofib es sich 
zur Constafcirung eines 
Eingriffes um die Ver- 
gleichiing zweier Muster 
handelt, hat die Behörde 
einen Befund durch un- 
befangOQe Sachverstan- 
dige zu veranlassen. 

Zu der Aufnahme 
des Befandes sind auch 
die Partéién beizuzie- 
hen, und mit ihren Auí- 
klárungen und allíálli- 
gen Einwendungen zu 
hören. Ein Befond kann 
nur wegen Bedenken 
gegen die Sachverstán- 
aigen oder wegen Form- 
gebrechen angefochten 
werden. Ist er mangel- 
haft oder undetitlich, 
kann auf dessen Yer- 
vollstándigung gedrun- 
gen werden. Eine sckau 
findet nicht statt. A jelen szakasz szerint a hatóság a szak- 
értői szemlét, ha szükségét látja hivatalból, tehát 
nem a felek kérelmére rendeli el; nem szűk* 
séges tehát az sem, hogy a felek a meghallga- 
tandó szakértőket kijelöljék, vagy hogy az iránt 
meg is hallgattassanak. Mivel azonban a jog- 
szolgáltatás czélja az is, hogy a feleket a birói 
határozat megnyugtassa, czélszerü a feleket ez Mustraoltalom 23. és 24. §-ai. 213 iránt meghallgatni és méltányos kívánságai- 
kat figyelembe is venni. 23. §. TJgy a politi- 
Jcai hatóság, mint a birö- 
ság jogosítva van minden 
peres ügyben a kereske- 
delmi és iparkamarától, 
átvételi elismervény ellené- 
hen a letett minta meg- 
küldését kérni, A minta 
burkolat netán szükséges 
félnyitásához a letevő meg- 
hivandój ha nem jelenik 
^wegr, ugy erről a pecsét- 
nek két érdektelen tanú 
jelenléiében leendő eltávo- 
Utasa mellett jegyzőkönyv 
veendő fel, (Lásd utasítás 
9. §-át.) 24. §• A sértettnek 
jogában áll, mielőtt még 
panasza felett határozná- 
nak^ a minta védelmi joga 
megsértésével készítettnek 
jelzett gyártmányok és az 
ezek készítéséhez használt 
szerszámok és segédeszkö- 
zök (12. §.) zár alá véte- 
lét vagy bármely más mó- 
don való őrizet alá vételét 23. §. In allén Streit- 
fállen, ist sowohl die 
polítische Behörde al3 
das Gericht berechtigt, 
die Übermittlung des 
hiaterlegten Musters von 
der Handels- und Ge- 

werbekammer gegen 
Empfangsbestattígung 
zu yerlangen. Bei de?: 
etwanöthígen Eröffnung 
des Musterums chlage^ 
ist der Hinterleger vor- 

zuladen. Ercheint er 
nicht, so sind zwei un- 
befangene Zeugen bei- 
zuziehen. Über die Ent- 
scheidung ist ein Proto- 
koll aufzunehmen. 

24. §. Der Verletzte 
ist berechtigt, noch vor 
der Entscheidunff über 
seine Beschwerde die 

Beschlagnahme oder 
sonstige Verwahrung 
der vor ihm als mit Ver- 
letzung seines Muster- 
rechtes bezeichneten Er- 
zeugnisse und der dazu 
verwendetenWerkzeuge 

16* 244 Must raolt alom 24. §-a. und Hilfsmittel (§. 12) 
zu verlangen. Die poli- 
tische Behörde hat die- 
selbe, über Yorweisung 
des nach §. 5 hinaus- 

gegebenen ámtlicken 
Certificates, beziehungs- 

weise Duplicates so- 
gleich zu veranlassen. 
Es bleibt jedoch ihrem 

Ermessen überlassen, 
fiüher eine Sicherstel- 
lung för Schinipf und 
Schaden des Geklagten 
zu verlangen. Gleich- 
zeitig mit der Anord- 
nungderBeschlagnahme 
oder sonstigen Verwah- 
rung hat die Behörde 
die Einsendung des bei 
der Handels- und Ge- 
werbekammer erUegen- 
den Musters im Sinne 
§. 23 zu veranlassen. Ezen szakasz lényegében a szabadalmi 
törv. 63. §-ával megegyez. Czélja ennek, hogy 
a sértett a bitorlót megakadályozza abban, hogy 
a bitorlást a hatósági eljárás ideje alatt foly- 
tassa. — (Lásd szerzőnek ^A magyar szabadalmi 
törvények magyarázata*^ czimü munkájának 5ál2 
— 214. lapján idevonatkozólag a fejtegetéseit.) 
Az óvadék összegének nagyságát a hatóság a 
körülmények gondos mérlegelése után állapítja kérni, A politikai hatóság 
kötdes azt az 5. §. sze- 
rint kiadott hivatalos iga- 
zolvány iUetve másodlat 
bemutatása tUán azonnal 
elrendelni. Belátására van 
azonban bízva, a pana- 
szos erkölcsi és anyagi 

kára (Schimpf und 
Schaden) biztosüása végett 
élőbb óvadékot követelni. 
Egyidejűleg a zárlat vagy 
más őrizet alá vétel el- 
rendelésével köteles a ha- 
tóság a kereskedelmi- és 
iparkamaránál letett minta 
beküldését a 23. §. értel- 
mében elrendelni. Mustra olt alom 25. §-a. 245 meg, s ez ellen jogorvoslatnak helye nincs. — 
A zárlat elrendelésével egyidejűleg köteles a 
hatóság az eredeti letett mustrát a kamarától 
bekivánni, és ha meggyőződik arról, hogy a 
letett mustrával a zár alá vett tárgyak nem 
egyeznek, a zárlatot feloldja, nehogy a terhelt- 
nek előre láthatóan indokolatlan kárt okozzoü. 35. §• Ha a minta 
védelmi jog megsértése he- 
igazolást nyerj az esetben 
az illető tárgyak a védelmi 
idő lejáraiáig hivatalos 
zár aíatt maradnak^ és 
ezeknek az elitéU költségére 
és veszélyére leendő meg- 
őrizése iránt intézkedni 
kellj a mennyiben az érde- 
kelt felek egyébként meg 
nem egyeznek, vagy hiva- 
talos ellenőrzés mellett 
azok megfelelő átoHakilása 
el nem rendéltetik. 25, §. Wird erkannt, 
dass ein Eingriff in das 
Musterrecht stattgefun- 
den habé, so habén die 

betreffenden Gegen-; 
standé bis zum Ablaufe 
der Schutzfirist unter 
amtlichen Siegel zu ver- 
bleiben und es ist fíir 
derén Verwahrung auf 
Kosten und Gefahr des 
Vefurtheilten Vorkeh- 
rung zu treffen, inso- 
ferne nicht zwischen den 
Betheiligten durchUber- 
einkommen etwas ande- 
res verfugt wird, oder 
die entsprechende Um- 
staltúng unter amtlichen 
Aufsicht bewerkstelligt 
wird. E rendelkezés analóg a szabadalmi törv. 
51. §-a rendelkezésével ; ennélfogva a mustra- 
oltalom megsértésével létrehozott és a ^24. §. 
szerint zár alá vett áruczikkek hováfordítása 246 Mustraoltalom 26. §-a. iránt a felek a birói határozat jogerőre emel- 
kedéséig megegyezhetnek ; — ha ezt nem teszik, 
az esetben, ha azok megőrzésére alkalmas helyi- 
séget a sértett fél ki nem jelöl, a hatóság oly 
intézkedést rendelhet el, a mely szerint az után- 
zatok hivatalos ellenőrzés mellett akképen ala- 
kittatnak át, hogy azok többé a sértett mustra- 
oltalmi jogát nem sértik. — Ugy a megőrzésre 
szolgáló hely bérköltségét, valamint az átala^ 
kitás költségeit a bitorló köteles viselni. 26. §. Ha heigazólást 
vyer^ hogy a panaseloU 
ártatlan és a panasz rósz 
akaróiból eméUetettj az 
esetben a hatóság — a 
panaszlott elégtételi igényei 
épségben tartásával — pa- 
naszost, a községi szegény- 
alap javára 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel 
sújthatja. 26, §. Wird der Ge- 
klagte schuldlos, und 
die Beschwerde zugleich 
als muthwillig erkannt, 
so kann die Behörde 
d en B es chwerdeflihrer 
in eine in den Orts- 

armenfond fliessende 
Geldstrafe bis zum Be- 
trage von 300 fl. ver- 
fallen, unbeschadet des 
Anspruches des Geklag- 
ten auf Genugthuung. E szakaszban statuált rendelkezés a köny- 
nyelmüen emelt bitorlási panaszok megakadá- 
lyozását czélozza ; ennek inkább rendészeti, mint 
büntető jellege van, mert alkalmazására a l3Ítor- 
lási ügyekben bíráskodó iparhatóság van hi- 
vatva, a mely ha meggyőződik a panasz alap- 
talanságáról és a panaszos rossz szándékáról, 
ez ellen hivatalból 300 frtig terjedhető pénz- 
büntetést szabhat ki, — fenmaradván a sértett- Mustralajstromozási utasítás. 247 

nek a panaszos ellen a bitorlási eljárás folyamán 
szenvedett kárai megtérítése iránti igénye. — 
Tulaj donképen e szakaszt ma már az 1878. évi 
V. t.-cz. 227. §-a hatályon kivül helyezte és az 
e szakaszban szabályozott eset mint hamis vád 
büntetendő, a btkv. 227., 228., 229. és 231. §§-ai 
szerint. Utasítás 

a kereskedelmi- és iparkamaráknak az ipar- 
czikkek védelmére alkotott mustra- és minta- 
oltalomról szóló 1868. évi deczember 7-iki (R. 
G. Bl. 237.) törvény hatályba léptetésére. (A cs. 
kir. keresk. ipar- és középi tészeti minisztérium 
1858. évi decz. 21-én 3970. sz. a. kibocsátott 

rendelete.) 

1. §. Minden kereskedelmi kamaránál egy 
mustralajstromozó-hivatalt kell berendezni, és 
e czélból: 

a) hivatali helyiséget kell kijelölni, mely- 
ben az általa a fent hivatkozott törvény Il-ik 
fejezete értelmében végzendő hivatali cselek- 
mények elintézendők, és azt a belajstromozott 
mustrák és modellek megőrzésére szükséges 
tartályokkal (2. §.) és az egyéb teendőkre szük- 
séges berendezési és felszerelési eszközökkel 
ellátni ; 

b) egy mustralajstromozó egyént kiren- 
delni, a ki a legmagasabb törvény által a ka- 
marához utalt hivatali cselekményeket közvet- 
lenül elintézi; 

c) előirás szerint mustralajstromot vezetni. 248 Mustralajstromozási ui4isitás. 

2. §. A hivatali helyiségben elkülönített 
tartályokat kell felállítani: 

1. a lepecsételve benyújtott mustrák és 
modellek megőrzésére (titkos irattár); 

2. a nyitva benyújtott és oly minták és 
modellek megőrzésére, melyek eredetileg ugyan 
lepecsételve nyújtattak be, de a melyek a vé- 
delmi idejének már első éve lejárt (nyilvános 
irattár a védett minták számára); 

3. a köztulajdonba átment mustrák és mo- 
dellek vagyis azok megőrzésére, melyek védelmi 
ideje vagy a törvényes időtartam teljes lejárata 
folytán töröltettek (4. §.) vagy ezen idő lejárta 
előtt jogerősen megsemmisittettek. — (Törv. 11. 
és 19. §.), (Nyilvános irattár a köztidajdonha átment 
mustrák számára). 

3. §. A titkos irattárt kettős zár alatt kell 
tartani, melyeknek egyik kulcsát a mustralaj- 
stromozó, másik kulcsát pedig a kereskedelmi- 
es iparkamarának, a kereskedelmi- és iparka- 
mara elnöke által kinevezett tagja őrzi. 

A nyilvános irattárt bárki megtekintheti. 
Ezek szükség esetén megfelelő alosztá- 
lyokkal is elláthatók. 

4. §. A kinevezett mustralajstromozó, mi- 
előtt hivatalát elfoglalná, a politikai orsz. ha- 
tóságnak bejelentendő a végből, hogy ez annak 
megesketését elrendelje. 

5. §. A mustralajstrom az A) minta szerint 
vezetendő, átfűzendő és a következő rovatokat 
kell tartalmaznia: 

a) folyó szám, mely alatt a lajstromozás 
történik ; 

b) a mustra- vagy modell benyújtásának Mustralajstromozási utasítás. 249 

napja és órája, azok száma, s hogy lepecsételve 
vagy nyitva mutattattak-e be ; 

c) a védelemért folyamodó neve vagy 
ozége, állása és lakóhelye; 

d) a védelem megszűnésének napja és oka. 

6. §. Ha valaki egy mustrát vagy modellt 
bemutat, a lajstromozó a dijak lefizetésének 
igazolása után (6. és 7. §.) köteles mindenek- 
előtt a lajstroma — c) rovatait kitölteni, — ezután 
«z előirt B) minta szerinti jegyzőkönyvet (5. §.) 
felvenni, és az esetben, ha a mustra vagy mo- 
dell lezárva, — vagy nyitva ugyan, de egy pél- 
♦dányban adatik be, a C) alak szerint bizony it- 
'ványt állit ki. 

Ha a mustra vagy modell nyitva és két 

Íéldányban adatik be, akkor a D) minta szerint 
iállitandó igazolvány magára a felnek vissza- 
adandó példányra állíttatik ki. — Ha ez a mustra 
v^agy minta természete szerint lehetetlen, az 
igazolvány (E) önállóan állíttatik ki zsinórral 
•<s pecséttel a bemutatott és a félnek vissza- 
."jidandó másodlattal összeköttetik. 

7. §. Minden kamara köteles a szükséges 
lejárati előjegyzéseket vezetni, hogy a titkos 
irattárba elhelyezett mustrák ós modellek az 
-első védelmi év lejártával, a védelem alatt álló 
jnustrák nyilvános irattárába és annak teljes 
lejárata után a köztulajdonba átment szabad 
minták irattárába késedelem nélkül átvezethetök 
legyenek. 

8. §. A lajstromozott mustrák és modellek 
az irattárban gondosan megőrzendők, és különö- 
sen arra kell vigyázni, hogy ezek a vonatkozó 
letéti jegyzőkönyvtől el ne választassanak. (5. §.) 250 Mustra] aj átroiifKMsási utasítás. 

Minden irattár számára egy rendes név- 
mutató vezetendő az ott őrzött mustrák ós mo- 
dellekről. 

9. §. Ha a törvény 23. §. esetében egy 
mustrát vagy modellt a kamarától elkérnek, 
akkor a megkereső hatóság által kiállított átvé- 
teli elismervény a levéltárban ennek a helyére 
teendő és erről a mustralajstromban is meg- 
jegyzés teendő; valamint feljegyzendő ugyan- 
ottan az a nap is, mikor azok ismét visszaér- 
keztek. 

Ha az (4) négy hét alatt vissza nem 
érkezik, köteles a kamara azt megsürgetni. 

A visszaküldött mustra vagy modell kése- 
delem nélkül az illető irattárba elhelyezendő. 

10. §. Ha egy mustra vagy modell védelmi 
jogát elveszti, akár a törvényes időtartam le- 
járata, akár az illetékes hatóság jogerős ítélete 
által (törv. 10., 11. és 19. §§.) ugy ez a lajstrom 
vonatkozó rovatában feljegyzendő. 

Ha a jogvédelem azért szűnt meg, mert a 
lajstromozott minta letevőjétől az elsőbbség 
jogerős Ítélettel megvonatott (10. §. c) pontja) 
az esetben ezen mustra vagy modell az irattár- 
ból eltávolítandó ; minden más esetben azonban 
azon mustra vagy modell, melynek jogvédelme 
megszűnt a szabad minták nyilvános irattárába, 
átteendő. 

11. §. A mustralajstromozó hivatalnak, 
vasár- és ünnepnapok kivételével naponkint 
délelőtt és délután, meghatározott hivatalos 
órák alatt a közönség számára nyitva kell lenni^ 
hogy ott a mustrák és modellek belajstromo- 
zását eszközöltethessék, — felvilágosítást nyer- Mustralajstromozási utasiiás. 251 

jenek, vagy a lajstromot, — vagy a nyilvános 
irattárban megőrzött mustrákat és modelleket 
betekinthessék, mely okból az illető hivatal- 
noknak, — a pontosság és előzékenység a felek 
kivánságai tetjesitésóben — kötelességévé tétetik. 

12. §. Minden kereskedelmi- és iparkamara 
kötelessége a mustra lajstromozása felett felü- 
gyelni és azt ellenőrizni. 

13. §. Ha kiderül, hogy egy fél két vagy 
több mustrát tett le egy borítékban, és e tekin- 
tetben az előirt dij fizetését befolyásoló beje- 
lentést tett, ez esetben a kamarának jogában 
áll a törvény 7. §-a esedékes büntetési összeget 
az illetékes hatóság által közigazgatási utón 
behajtatni. 

14. §. Az 1858. évi decz. 7-iki törv. 22. §-a 
szerint igényelhető szakértőkre vonatkozólag a 
kamara köteles az ipar minden főosztálya szá- 
mára kerületében szavazattöbbséggel legalább 
is 3 — 3 szakértőt választani és az igy megvá- 
lasztottak névjegyzékét a közigazgatási ható- 
ságnak megküldeni, hogy ezáltal a törvény 
22. §-a esetében alkalmas szakértők legyenek 
kinevezhetők. 

A szakértők számában beálló hiány válasz- 
tás által gyorsan pótlandó, és erről a közigaz- 
gatási hatósághoz jelentés teendő. 

16. §. A mustralajstromozásért befolyó 
dijak, épugy mint a 13. §. szerint minden 
esetben befolyó büntetések a kamara bevételét 
képezik; — ezzel szemben a mustralajstro- 
mozási hivatal költségei mint a kamara kiadása 
elszámolandó és a kamara évi számadásában 
nyilvántartásba teendő. 

A. minla &z 5. 


inták: 


í 
és hfireBí't- 
lakóhelye 


3r 

eeáma, 


oek okn 
napja 


Megiegrzis 
1898.évi 


Tóth 


2 minta 
A __i«>int» Mustralajstromozási utasítás. 253 

B. minta a 6. §-hoz. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Debreczenben 1898. jun. 8-án 
d. e. 10 órakor a debreczeni kereskedelmi- és 
iparkamara hivatalos helyiségében megjelenik 
Bészler Gyula debreczeni lakos vaskereskedő 
és az alólirt hivatalnál benyújt lajstromozás és 
megőrzés végett egy lepecsételt csomagot^ melyben 
állitólag (ide beírandó a mustrák vagy modellek 
száma). 

{Megjegyzés : Ha mustra vagy modell nyitva 
adatik át, akkor a fenti rész igy hangzik: 1 
nyitott mustrát). 

Ezen mustra a letevő jelenlétében a mustra- 
lajstrom . . . kötet . . . lapján szabályszerűen 
belajstromoztatott, és ezután a letevő . . . frtot 
lefizetett. 

Kelt Debreczen, 1898. jun. 8. 

A kereskedelmi' és iparkamara 
mustralajsirom^ző hivatala: 

Bészler Gyula s. k. Nagy János s. k. 

letevő. 

P. H. 

C. minta a 6. §-hoz. 

Igazolvány. 

Miután (Bészler Gyula debreczeni lakos 
vaskereskedő 1898. évi június 8-án d. e. 10 
órakor alólirott hivatalnál) egy lezárt csomagot, 
melyben állitólag (mint a B. mintánál) vagy 
egy nyitott mustrát nyújtott be, ezennel hiva- 254 Mustralajstromozási utasítás. 

talosan igazoltatik, hogy ez a mustraletét a 
mustralajstrom . . . kötet . . . lapján szabálysze- 
rüleg bejegyeztetett, és hogy a letevő az ezután 
esedékes ... fii; dijat lefizette. 
Debreczen, 1898. évi jun. 8. 

A 'kereskedelmi'' és iparkamara 
mustralajstromozó hivatala. 

P. H. 

D. minta a 6. §-lioz. 

Igazolvány. 

Miután N. N. (mint C. alatt), egy mustrát 
nyitva és két példányban letett és az ezért járó 
. . . fi:t dijat lefizette, ezen másodlat a letevő- 
nek annak az igazolásával adatik vissza, hogy 
az első példány letétele a mustralajstrom . . . 
kötet . . . lapján szabály szerüleg belajstromoz- 
tatott. 

Debreczen, 1898. jun. 8. 

A kereskedelmi' és iparkamara 
miistralajstromozó hivatala : 

Nagy János, s. k. 

P. H. ) in. RÉSZ. FÜGGELÉK. 

A KÜLFÖLDI ÁLLAMOKKAL 

A VÉDJEGY- B8 MÜSTRAOLTALOM 

TÁRGYÁBAN KÖTÖTT ÁLLAMSZERZŐDÉSEK 
ÉS EZEKRE VONATKOZÓ RENDELETEK. *. 

J 

1 » < 

Észak-Amerikai Egyesült-AUamok szerződése 257 Az észak-ameHkai Egyesült- Államok^ 

bal az iparvédjegyék tárgyában 1871, évi november 
iö'én kötött és az 1872. évi XIV. t.-czikkbe be- 
mhkelyezett egyezmény. 

I. czikk. 

A két szerzödöfél bármelyikének orszá- 
gaiban tilos oly iparvédjegyek utánzása, melyek 
\ másik szerződő fél országaiban vagy területein 
)izonyos áruczikkekre származásuk és minö- 
jégük igazolása végett alkalmaztatnak és ezen 
iilalom áthágása a sértett félnek jogot ad az 
itánzás meggátlása, valamint a kártérítés kiesz- 
cözlóse végett azon kereset vagy eljárás meg- 
nditására, melyet megenged a törvényhozás 
izon államban, hol a hamisitás bebizonyittatott, 
)pugy mintha a panaszló ezen állam polgára 
enne. 

Bizonyos iparvédjegy használatára való 
dzárólagos jog nem illetheti az Egyesült-Álla- 
aok polgárait az osztrák-magyar monarchiában 
^agy az osztrák-jnagyar birodalom polgárait az 
Egyesült-Államok területein hosszabb időre 
aint a milyenre azt az illető állam törvényei 
aj át polgárai számára megállapítják. 

Ha az iparvédjegy azon államban, honnan 
eármazik, köztulajdonná vált, olyanná lesz az 

Dr. Kosa : Védjegy-mnstraoltalom. 17 258 Fortugall és Orosz szerződések. 

a másik szerződő fél országaiban vagy terüle- 
tein 18. 

n. czikk. 

Ua az iparvédj egy éknek a két szerződő 
fél bármelyikének országaiban vagy területein 
lakó tulajdonosai jogaikat a másik szerződő fél 
területein biztositani óhajtják, be kell terjesz- 
teniök ezen jegyek másolatait két példányban 
az ipar- és kereskedelmi kamaráknál Buda- 
pesten és Bécsben, és a szabadalmi hivatalnál 
Washingtonban. 

(Angol-magyar szöveg.) 

JPúrtiigaUiával kötőit ae 1872. évi XXX-ifc 
t'CziMbe fogíaU kereskedelmi és hajózási seerződés; 
meghosszabbiiva az 1891. évi XLIL t-czikkel. 

V. czikk. 

A mi illeti az áruczikkeket, az áruczikkek 
vagy azok burokjainak feliratait (etiquette) a 
kereskedelmi- és iparvédjegyeket, mindegyik 
szerződő fél alattvalói a másik területein ugyan- 
azon oltalomban részesülnek, mint a nemzet- 
béliek. 

Ajs orosz birodalommal az ipari védjegyek tár- 
gyában 1874. évi február 5-én kötőit nyüatícozd 
beczikkelyezéséről szóló 1875. évi XL t.-czíkk. 

I. czikk. 

Az osztrák és magyar állampolgárok Orosz- 
országban, és az orosz állampolgárok az osztrák- Orosz birodalmi ezerzödés és rendelet. 259 

magyar monarchiában az árujelvények, ipar- 
védjegyek és gyári jelvények tekintetében 
ugyanazon jogokat élvezendik, mint a nemzet- 
béliek. 

II. czikk. 

Az osztrák vagy magyar állampolgároknak, 
a kik Oroszországban, és az orosz állampolgá- 
roknak, kik az osztrák-magyar monarchiában 
gyári jelvényük tulajdonát biztosítani kívánják, 
be kell terjeszteniök ezen jegyeket, és pedig az 
osztarák va^ magyar gyári jelvényeket a keres- 
kedelmi és iparügyi hivatalnál Szent-Pétervárott, 
és az orosz eredetű jegyeket a bécsi kereske- 
delmi és iparkamaránál Ausztria részére; és a 
budapesti kereskedelmi- és iparkamaránál Ma- 
gyarország részére. 

in. czikk. 

A jelen megállapodás szerződés erejével 
birand mindaddig a mig az egyik vagy másik 
fél részéről fel nem mondatik. 

(Franczia-magyar szöveg.) 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1896. 
évi szeptember 26- án 58818, sz. a. Oroszországban 
bejegyzett védjegyek belajstromoztcUása tárgyában 
következő rendeletet intézte az ország összes kereske- 
delmi' és iparkamaráihoz: 

A cs. és kir. közös külügyminiszter úrtól 
vett értesítés szerint az orosz császári pénzügy- 
miniszter a f. évi febr. 26-án kelt uj (orosz) 
védjegytörvényre való tekintettel elrendelte, 
hogy az eddig bejegyzett összes védjegyek az 

17* 260 Orosz birodalmi szerződés és rendelet. 

említett törvény kihirdetésétől, azaz folyó (1896) 
évi márczius hó 31 19 tői számított egy év lefor- 
gása alatt megujitandók. 

A védjegylajstromozási kérelem benyúj- 
tását illetőleg a következő változások rendel- 
tettek el: 

1. A kérvényhez csatolandó külföldi ke- 
reskedelmi- és iparkamarai védjegylajstromozási 
igazolványok hitelesített orosz fordítással látan- 
dók el. 

2. Minden belajstromoztatni kívánt véd- 
jegyből tartós színnel nyomtatott száz példány 
csatolandó. 

3. A kérvény 80 kopekás orosz okmány- 
bélyeggel látandó el, azonkívül minden egyes 
védjegyhez hasonló értékű okmánybélyeg csa- 
tolandó. 

4. A lajstromozási díj, mely a jövedéki 
főpénztárnál (mint a kereskedelmi- és ipari osz- 
tály letéti hivatalánál) fizetendő le, minden egyes 
belajstromozandó védjegy után, melynek oltalma 
kívánat szerint egytől tíz évig terjedhet, az 
első évre 3 rubel, minden következő évre egy 
rubel, tehát 10 évre összesen 12 rubel. 

5. A védjegytulajdonosok érdekében kívá- 
natosnak találja az említett osztály, hogy a laj- 
stromoztatni kívánt védjegyek clíchéít mentől 
hamarabb megkaphassa, melyek vett használat 
után a védjegyeknek szélesebb körben való 
ismertetése czéljából ismét vísszaadatnak. 

Értesítem továbbá a kamarát, hogy szent- 

E étervári konzulátusunk, mint eddig ezután is 
észséggel elvállalja a védjegyek belajstromözta- 
tását: a kérvényezőknek előre látható nagy Nagy-Brittaniával kötött szerződés. 261 

száma miatt azonban kívánatos volna, ha a 
kamara a kérvényeket a pénzösszeggel össze- 
gyűjtve küldené az említett konzulátushoz. A 
konzulátus által fedezendő fordítási és hitelesí- 
tési, esetleg letéti dijak fejében a lajstromozási 
illetéken kívül védjegyenként öt rubel küldendő 
a nevezett konzulátushoz. 

Felhívom a kamarát, hogy ezen körren- 
deletem tartalmát megfelelő módon hozza az 
érdekeltek tudomására. 

A Nagy-Brittaniával 1876. évi deczemler 
5'én Jcöiött és az 1876, évi XLIX. t-czíkkhe he- 
czikkelyezeit és az 1877, évi XXIX. i.-czikk által 
meg nem határozott időre meghosszabhitott kereske- 
delmi egyezmény: 

VI. czikke. 

A magas szerződő felek egyikének alatt- 
valói, a kereskedelmi- és ipari védjegyek, az 
áruk vagy begöngyöléseík más megjelölése, 
valamint az iparczikkek mustrái és mintái tekin- 
tetében a tulajdonjogot illetőleg, ugyanazon 
oltalmat élvezendík a másik fél területein mint 
a belföldiek. 

Felsége a nagy-brittaniai királynő alatt- 
valói azonban az osztrák-magyar monarchiában 
csak akkor fogják a kizárólagos tulajdonjogot 
valamely védjegy vagy más jelvény és valamely 
mustra vagy minta tekintetében igényelhetni, 
ha azt két-két példányban ugy a bécsi, vala- 
mint a budapesti kereskedelmi kamaránál le- 
tették. 

(Angol-magyar szöveg.) 262 Belgiummal kötött szerződés. 

JBélgiummál az áruvédjegyék tárgyában 
1880. évi január 12'én kőtőU egyezmény becjsíkke' 
lyezéséről szóló 1880. évi XXIL t.-cz. 

I. czikk. 

Az árukon vagy csomagolásokon alkalma- 
zott, úgyszintén a gyári és kereskedelmi véd- 
jegyek tekintetében az osztrák és magyar alatt- 
valók Belgiumban és a belga alattvalók az 
osztrák-magyar monarchiában ugyanazt a vé- 
delmet élvezendik, melyben a saját alattvalók 
részesülnek. 

II. czikk. 

Az osztrák vagy magyar alattvalóknak, ha 
maguknak Belgiumban vítlamely árujegy tulaj- 
donát biztosítani óhajtják az e tárgyban Bel- 
giumban hatályban levő törvények és szabály- 
rendeletekhez kell alkalmazkodni. Viszont a 
belga alattvalók, ha maguknak az osztrák-ma- 
gyar monarchiában valamely árujegy tulajdonát 
biztosítani kívánják, az osztrák-magyar monar- 
chiában hatályban levő törvények és rendeletek 
értelmében megkívánt okmányokat Ausztriát 
illetőleg a bécsi kereskedelmi- és iparkamaránál, 
Magyarországot illetőleg a budapesti kereske- 
delmi- és iparkamaránál tartoznak letétemó- 
nyezni. 

III. czikk. 

Ezen egyezmény szerződés erővel és ha- 
tálylyal bir mindaddig, mig egyik vagy másik 
fél 6 hónapi fehnondási jog szerint azt meg nem 
szünteti. Spanyolországgal kötött szerződés. 263 

Spanyolországgal 1880. évi jun. S-án 
köiöU, az 1881. évi XVL L-czíkkhe foglalt keres- 
kedehni és hajózási szerződés. 

VI. czikk. 

Az egyik szerződő fél alattvalói a másik 
fél területein ugyanazon védelmet élvezendik 
mint a nemzetbeliek, mindenben, a mi a gyári 
és kereskedelmi jegyeknek, az áruk vagy cso- 
magolásaik megjelölésének, valamint a mustrák 
és minták tulajdonjogát illeti. — E tekintetben 
mindazon által az illető országban érvényes tör- 
vények és szabályok által megszabott feltéte- 
lekhez és alakszerűségekhez tartoznak alkal- 
mazkodni. — Magától értetődik az, hogy a 
szerződő felek egjákének alattvalói a másiknak 
területén gyári és kereskedelmi jegyeik védel- 
mét csak annyiban és addig érvényesíthetik, 
mennyiben és a meddig ezen védelmet saját 
országukban élvezik. 

A spanyol alattvalók gyári vagy kereske- 
delmi védjegyeik, vagy más jelvényeik, mustráik 
vagy mintáik kizárólagos tulajdonjogát az 
osztrák-magyar monarchiában nem érvényesít- 
hetik, ha azokat mind a bécsi, mind a buda- 
pesti kereskedelmi kamaránál két-két példány- 
ban be nem terjesztették. 

Viszont az osztrák és magyar alattvalók 
Spanyolországban gyári vagy kereskedelmi véd- 
jegy öi^ vagy más jelvényeik, mustráik vagy 
mintáik kizárólagos tulajdonjogát nem érvénye- 
síthetik, ha azokat két példányban Madridban 
a del Fomento minisztériumban levő közoktatás-, 264 SpaDyolorázággal kötött szerződés. 

fbldmivelós- és iyarügyi főigazgatóságnál be nem 
terjesztették. 

Külügyi kormányunk Spanyolországgál 1897, 
évi január 21-én a találmányok, védjegyek 6> 
mustrák oltalma tekintetéhen ujabb egyesményt^ 
kötött. Ezen egyezményt, mely valamennyi ha- 
sonló szerződésünk között a legnagyobb gond- 
dal van készítve, a Magyarország képviselőháza 
és főrendiháza még 1897. év őszén letárgyalta, 
azonban szentesités alá ez ideig nem került,; 
mert Ausztriában az ottani törvényhozás azt ez 
ideig alkotmányosan nem tárgyalhatta. Ezen 
egyezmény következőleg hangzik: 

Spanyolországgal a találmányok, védje- 
gyek és mustrák oltalma tárgyában Madridban 
1897. évi január 21-ikén aláirt külön egyezmény 
szövege a következő : 

Egyezmény 

az Osztrák-Magyar monarchia és Spanyolország 
között a találmányok, védjegyek és mustrák 
kölcsönös védelme érdekében. Azon czélból, 
hogy az osztrák vagy magyar alattvalók részére 
Spanyolországban és viszont a spanyol alatt^ 
valók részére az osztrák-magyar monarchiában 
a találmányok, gyári- és kereskedelmi védjegyek 
és mustrák oltalma biztosittassék a kellően 
meghatalmazott alólirottak a következőkben 
állapodtak meg: 

I. czikk. 

Az osztrák- vagy magyar alattvalók Spa- 
nyolországban, ideértve ennek tengerentúli bir- 
tokait és viszont a spanyol alattvalók az osztrák- Spanyolországgal kötött szerződés. 265 

magyar monarchiában a találmányok, mustrák 
és minták, gyári- ós kereskedelmi védjegyek, 
valamint a czégek, nevek s egyéb árumegjelö- 
lések tekintetében ugyanazon jogokat élvezik, 
mint a honosak. 

II. czikk. 

A honosokkal egyenlő jogokat élveznek 
azon személyek is, kik a szerződő felek vala- 
melyikének területén laknak vagy ott ipari 
főteleppel bimak. 

m. czikk. 

Ha a szerződő felek egyikének alattvalói 
hazájukban valamely találmányra szabadalmat 
kértek, az ezen bejelentés napjától számítva 90 
napon belől a másik szerződő fél területein való 
bejelentésre elsőbbségi joggal bimak, s a későbbi 
bejelentés minden tekintetben ugyanazon ha- 
tály lyal bir, mintha az első bejelentéssel egy- 
idejűleg tétetett volna. 

Ugyanez áll a szerződő felek egyikének 
területein bejegyzett azon gyári vagy kereske- 
delmi védjegyek, mustrák és mintákra nézve 
is, melyekre a másik szerződő fél területein, az 
első bejegyzéstől számitva legkésőbben 90 napon 
belől tétetik a bejelentés. 

A találmányokkal egyazon szempont alá 
esnek ama használati minták, melyek a szerződő 
felek területein törvényes oltalmat élveznek. 

Az előző pontban engedélyezett 90 napi 
határidő a tengerentúli spanyol tartományok ós 
birtokokból eredő bejegyzési kérelmeknél 120 
napra terjesztetik ki. 266 Spanyolországgal kötött szerződés. IV. czikk. 

A ni-ik szakasz rendelkezéseinek megfe- 
lelően bejegyzett gyári és kereskedelmi véd- 
jegyek, árunemek, mustrák vagy minták vé- 
delme a másik szerződő fél területein sem ter- 
jedhet hosszabb időre, mint a származási ország 
területén nyújtott oltalom. 

Másrészt azonban az egyik szerződő fél 
államának csakis azon alattvalói nyerhetnek a 
másik fél területein is kizárólagos használati 
jogot valamely védjegy vagy árujelzőre vonat- 
kozólag, ha ezen jog a saját országukban már 
törvényesen biztositva van. 

. V. czikk. 

Az egyik szerződő fél területein előállított 
áruk a másik szerződő fél területeire való be- 
vitel által nem vesztik el azon jogukat, melyeket 
ezen utóbbi területein a találmány, mustra- vagy 
mintaoltalom élvez. 

Eme jog tulajdonosa minden esetben kö- 
teleztetik azonban, hogy találmányát, mustráját 
vagy mintáját azon ország törvényeinek szab- 
ványai szerint vegye használatba, a mely országba 
a védett árukat beviszi. 

VI. czikk. 

A származási országban bejegyzett véd- 
jegytől, vagy az eredeti államban a védjegygyei 
egyenlő oltalomban részesített árujelzőtől a 
másik szerződő állam illetékes hatósága a be- 
jegyzést csakis azon esetben tagadhatja meg, 
ha az illető védjegyek vagy árujelzők: Spanyolországgal kötött szerződés 267 

a) Ö Felségeiknek vagy a kiiályi család 
valamelyik tagjának arczképót, állami vagy 
közhatósági czimert viselnek magukban; 

b) a forgalomban bizonyos árunemek meg- 
jelölésére általánosan szokásosak; 

c) erkölcstelen vagy közbotrányt okozó ; 
vagy 

d) a valóságnak meg nem felelő s a kö- 
zönség tévedésbe ejtésére alkalmas feliratokat 
tartalmaznak. 

A szerződő felek fentartják maguknak a 
jogot, hogy az eredeti államban oltalomban 
részesített védjegytől a bejegyzést megtagadják 
azon esetben is, na ezen védjegygyei azonos, 
vagy hozzá a megtévesztésig hasonló védjegy 
már élőbbről be van lajstromozva; ugyancsak 
törölhetők (bejegyzés esetében) ezen fentjelzett 
védjegyek az első bejegyzés folytán jogosult 
személyek kérelmére. 

VII. czikk. 

A szerződő felek, a mennyiben azt már 
előzőleg nem tették, ezentúl megfogják akadá- 
lyozni oly áruk eladását és áruba bocsátását, 
melyek csalárd szándékkal vagy a jogos keres- 
kedelem sérelmével a másik szerződő fél állami 
czimerével vagy az illető áru eredetének jelzé- 
séül a másik szerződő fél területeihez tartozó 
helyeknek, kerületeknek nevével vagy czimeré- 
vel vannak ellátva. 

Vni. czikk. 

Az egyik szerződő fél államának azon 
alattvalói, kik maguknak a találmány, védjegy, 268 Francziaországgal kötött szerződés. 

mustra vagy minta tulajdonjogát a másik szer- 
ződő fél területein biztosítani akarják, tartoznak 
az utóbbi fél törvényhozása által előirt alaksze- 
rűségeket teljesíteni. 

Különösen pedig találmányaik leírását, 
valamint védjegyeiket, mintáikat és mustráikat i 
a fenálló szabályok értelmében bejelenteni tar- 
toznak: Spanyolországban a. művészeti és ipari 
conservatoriumiiál Madridban; az Osztrák-Ma- ' 
gyár monarchiában, Ausztriára nézve a talál- 
mányok leírását az illető tartományok közigaz- 
gatási főnökségénél, a védjegyeket, mustrákat 
és mintákat a kereskedelmi- és iparkamaránál 
Bécsben ; — Magyarországra nézve : a találmá- \ 
nyok leírását a magyar királyi szabadalmi hiva- 
talnál, a védjegyeket, mustrákat és mintákat a < 
kereskedelmi- és iparkamaránál Budapesten. 

IX. czikk. 

Jelen egyezmény a jóváhagyások kicseré- 
lése után IB nap múlva lép életbe és a szer- 
ződő felek valamelyike által való felmondás 
után még 6 hóig ínarad érvényben. 

X. czikk. 

Ezen egyezmény jóváhagyandó és a jóvá- 
hagyási okmányok mielőbb kicserélendők. Minek 
hiteleül alulírottak azt aláírták és czimeres pe- 
csétükkel ellátták. Kelt két egyenlő példányban 
Madridban, 1897. évi január 21-ón. 

Francziaországgal a JceresJcedelmi viszo- 
nyók ideiglenes szahályozá^áról szőlő 1882'ik évi 
XXXriII-ik t.-czikk. SvájczCzal és Braziliával kötött szerződés. 269 

II. czikk. 

A két ország mindegyikének alattvalói, a 
másik fél területéin a gyári- és kereskedelmi 
jegyek, valamint az ipa.ri mustrák és minták 
oltalma tekintetében ugyanazokat a jogokat 
élvezik, mint a nemzetbeliek. 

Svájczczal 1885. évi jun. 22-én védjegyek 
kölcsönös oltalma tárgyában kötött egyezmény be- 
czikkelyezéséröl szóló 1886, évi IX. L-czikk. 

I. czikk. 

Az osztrákok ós magyarok Svájczban, és 
a svájcziak az osztrák-magyar monarohiábán 
gyári- ós kereskedelmi védjegyeik tekintetében 
ugyanazon védelmet élvezik, mint a honosok. 

Sraziliával az áruvédjegyek oltalma tár- 
gydban 1886. évi aug. 28-án kötött egyezmény 
beczikkdyezéséről szóló 1887. évi XXXIX. t.-czikk. 

I. czikk. 

Az osztrák vagy magyar alattvalók Bra- 
ziliában ós a brazíliai alattvalók az osztrák- 
magyar monarchiában mindarra nézve, a mi az 
áruk és borítékaik jelvényeit és a gyári- és 
kereskedelmi védjegyeket illeti, kölcsönösen 
ugyanazt az oltalmat fogják élvezni, mint a 
honosok. 

n. czikk. 

Az osztrák vagy a magyar alattvalóknak, 
ha maguknak Braziliában valamely védjegy 270 Görögországgal kötött szerződés. 

tulajdonát biztosítani akarják, az e tárgyban 
Braziliában hatályban levő törvények ós szabá- 
lyokhoz kell alkalmazkodniok. 

Viszont a brazíliai alattvalók, ha maguk- 
nak az osztrák-magyar monarchiában valamely 
védjegy tulajdonát biztosítani akarják, az osztrák- 
magyar monarchiában fennálló törvények és 
szabályok értelmében megkívánt okmányokat 
a kereskedelmi- és iparkamaránál Bécsben és a 
kereskedelmi- és iparkamaránál Budapesten tar- 
toznak letéteményezni. 

m. czikk. 

Ezen egyezmény szerződési erővel és 
hatálylyal bir mindaddig, míg az egyik vagy 
másik fél a 6 hónapi felmondás jogával nem él. 

Jegyzet: Brazíliában a védjegyek lajstro- 
mozását és az e körüli eljárást az 1876. évi 
október 23-án kiadott császári decretum sza- 
bályozza. 

Görögors^eággal 1887. évi ^^^^^- 

TcöiöU kereskedelmi egyezmény heczikkdyezéséről szőlő 
1887. évi XXXV 11. törvényczikk. 

I. czikke. 

Mindkét magas szerződő fél alattvalói, 
hajói és árui a másik fél területén ugyanazon 
jogokat, kiváltságokat és kedvezményeket fog- 
ják élvezni, melyek a legnagyobb kedvezésben 
részesülő nemzetnek nyújthatnak. 

Ezen szerződés 1. czikkében foglaltakon 
kívül a védj egy- oltalom kölcsönössége tárgyá- 
ban a császári királyi osztrák kereskedelemügyi Görögországgal kötött szerződés. 27 L 

miniszter, a magyar királyi kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértöleg 1895. évi február 10-én 
egy rendeletet adott ki, mely az osztrák R. G.BL 
1895. évi 29-ik számában jelent meg. E^en 
rendéletnek megfelelő magyar miniszteri rendelei 
tudomásom szerint a magyarországi rendeletek tárá- 
ban nem jelent meg. E rendelet következőleg 
hangzik : 

„Egyetértésben a magj'^ar királyi kereske- 
delemügyi miniszterrel közhirré tétetik, hogy 
az osztrák-magyar monarchia és Görögország 
között 1887. évi április 11-én kötött kereske- 
delmi szerződés I. czikke alapján, tekintettel 
arra, hogy az 1893. évi február 10-iki görög 
védjegytörvény 13. czikke a gyári-jegyek védel- 
mére nézve világosan előirja azon alakiságokat, 
melyeket a külföldieknek teljesíteni kell, ha a 
védjegy oltalmat maguk számára ezen uj hatá- 
rozatok szerint biztosítani akarják, az athéni 
császári és királyi ügyvivő és a görög királyi 

külügyminiszter 1894. évi ^Sot ^t^^én- 
ben oly tartalmú nyilatkozatot cseréltek ki, 
melynek értelmében az I. czikk szabályai és az 
emhtett kereskedelmi szerződés tartama alatt 
a görögök Ausztria-Magyarországban és az 
osztrák és magyar állampolgárok Görögország- 
ban gyári-jegyeik tekintetében ugyanazon jogo- 
kat élvezik, mint a belföldiek; ennélfogva a 
görög állampolgárok a birodalmi tanácsban kép- 
viselt országok részére az 1890. évi január 6-iki 
törvényben, a magyar korona országai területén 
az 1890. évi 11. t.-czikkben, az osztrákok és 
magyarok pedig az 1893. február 10-én a gyári- 272 Egyp tómmal és Hollandiával kötött szerződés. 

jegyek oltalma tárgyábaa alkotott görög törvény 
és az ennek végrenajtása tárgyában 1893. évi 
deczember 19-én kiadott királyi rendeletben 
előirt alakiságokat teljesitik. 

Egyúttal utasittatik a bécsi kereskedelmi- 
es iparkamara, hogy azon esetben, midőn egy 
görög alattvaló védjegyét, — melyet a buda- 
pesti kereskedelmi- és iparkamaránál is be kell 
jelenteni -^ lajstromozás végett bejelenti, magát 
azon szabályokhoz tartsa, melyek a külföldi 
védjegyek lajstromozására nézve fennállanak. 

Egyptommal nem törvényhozási utón 
ugyan, de a cs. és kir. közös külügyminiszter 
közvetítésével a m. kir. és osztrák cs. kereske- 
delmi miniszterek abban állapodtak meg, hogy 
a védjegyek kizárólagos használatát, az illető 
államok polgárainak egymás területein kölcsö- 
nösen biztosítják ; az egyptomiak azonban véd- 
jegyeik jogvédelmét Ausztriában és Magyar- 
országon csakis ugy biztosithatják maguknak, 
ha a törvényes feltételek mellett azokat ugy a 
budapesti, mint a bécsi kereskedelmi és ipar- 
kamaránál belajstromoztatják. (Lásd a 9988/1890. 
és 36384/90. K. M. számokat.) 

Hollandiával az áruvédjegyek oltalma iár- 
gydtían kötött szerződést beczikkelyezü 1887. évi 
XL, t.'Czikk. I. czikk. 

A magas szerződő felek azon alattvalói, 
a idk az 1867. év^i márczius 26-iki kereskedelmi Dámával kötött szerződés. 273 

szerződés V. czikke értelmében*), a másik 
államterületén a gyári- és kereskedelmi véd- 
jegyek tulajdonát, illetőleg minden tekintetben 
ugyanazon védelemben kivannak részesülni, 
mint a honosok, az ezen államban érvényes 
szabályokhoz alkalmazkodni tartoznak. Külö- 
nösen, a mi az osztrák-magyar monarchiát illeti 
a szóban álló védjegy Ausztriát illetőleg, a bécsi 
kereskedelmi- és iparkamaránál, Magyarországot 
illetőleg a budapesti kereskedelmi- és iparkama- 
ránál teendő le. 

n. czikk. 

Jelen megállapodás addig marad érvény- 
ben, mig az előbbeni czikkben emiitett kereske- 
delmi szerződés kötelező ereje meg nem szűnik. 

Dániával a védjegyek kölcsönös oUalma tár- 
gyában 1888. évi február O-én kötött, és az 1888. 
évi XVI. t.'Czikkbe foglalt egyezmény. *) A Hollandiával 1867. évi márczius 26-áii kötött 
kereskedelmi szerződés, a melyre itt hivatkozás tör- 
ténik, de a mely hazánkban törvénybe iktatva nem lett 
Ausztriában az 1867. évi R. Gr. Bl. 102. számában jelent 
meg, ennek V-ik czikke következőleg hang2ik: „A ma- 
gas szerződő felek egyikének alattvalói a másik állam- 
ban mindenben, a mi a gyári- és kereskedelmi jegyek 
tulajdonának védelmét illeti, ugyanazon jogokat élvezik, 
mint a belföldiek. Az osztrákok Németalföldön gyári- és 
kereskedelmi jegyeik kizárólagos tulajdonát nem igényel- 
hetik, ha azokat Amsterdamban a kerületi törvényszék 
irodájában két példányban le nem tették. Viszont nem 
lehet a németalföldieknek Ausztriában igénye a gyári- 
f s kereskedelmi védjegyek tulajdonára, ha azokat Bécs- 
ben a kereskedelmi- és iparkamaránál két példányban, 
le nem tették. 

Dr. Kosa : Védjegy-mnstraoltalom. 18 274 Svéd- és Norvégországgal kötött szerződés. I. czikk. 

A magas szerződő felek mindegyikének 
alattvalói; a másiknak területein és birtokain 
bárminemű gyári- és kereskedelmi védjegyek 
oltalma tekintetében ugyanazon jogokban része- 
sülnek; mint a honosok. Mindazonáltal az osz- 
trákok és magyarok Dániában és a dánok az 
osztrák-magyar monarchiában nem részesülhet- 
nek több jogban és nem élvezhetik az oltalmat 
hosszabb ideig, mint saját hazájukban. 

n. czikk. 

Mindkét magas szerződő fél azon honosai, 
kik védjegyeikre nézve a másik fél területein 
oltalomban részesülni óhajtanak, az ezen terü- 
leteken érvényes szabályoknak megfelelően véd- 
jegyeiket bemutatni tartoznak, nevezetesen az 
osztrák-magyar monarchiában a kereskedelmi- 
es iparkamaráknál Bécsben és Budapesten, 
Dániában pedig a gyári- és kereskedelmi véd- 
jegyeket lastromozó hivatalban, Kopenhágában. 

ni. czikk. 

Jelen egyezmény, bármelyik magas szer- 
ződő fél részéről történt felmondás után még 
egy évig érvényben marad. 

A Svéd- és Norvégországokkal gyári- 

és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oUcUma tárgyá- 
ban 1889. évi szept 20'án kötött egyezményt be- 
czikkelyező 1890. évi XVI, t-czikk. 

Azon czélból, hogy az osztrákok és a ma- 
gyarok részére Svéd- és Norvégországokban és Svéd- és Norvégországgal kötött szerződés. 275 

viszont a svédek ós norvégek részére az osztrák- 
magyar monarchiában gyári- ós kereskedelmi 
védjegyeik oltalma biztosittassék, a kellően 
meghatalmazott alólirottak a következőkben 
állapodtak meg: 

I. czikk. 

A svédek ós norvégek az osztrák-magyar 
monarchiában, ós az osztrákok és a magyarok 
Svéd- ós Norvógországokban mindennemű gyári-- 
és kereskedelmi védjegyek tulajdonára nézve 
ugyanazon oltalomban részesülnek mint a ho- 
nosok. 

Valamely gyári- vagy kereskedelmi véd- 
jegyre vonatkozó kizárólagos használati jog, a 
svédek ós norvégek javára az osztrák-magyar 
monarchiában ós viszont az osztrákok ós a ma- 
gyarok javára Svédországban ós Norvégiában 
nem lehet sem nagyobb terjedelmű, sem hosszabb 
tartamú mint a saját hazájukbeli. 

II. czikk. 

A szerződő országok egyikének honosai, 
kik védjegyük tulajdonát a másikban biztosítani 
/óhajtják, az utóbbi országban a törvényhozás 
által e tekintetben előirt alakszerűségeknek 
megfelelni tartoznak. 

A mi a vódj egyek bejegyzését illeti, ezek 
Svédországban a stockholmi kir. szabadalmi 
hivatalnál, Norvégiában a christianiai gyári- és 
kereskedelmi védjegyek lajstromozási ós letéti 
hivatalánál ; az osztrák-magyar monarchiában 

18* 276 Német birodalommal kötött szerződés. 

pedig a bécsi és a budapesti kereskedelmi- és 
iparkamaráknál letéteményezendök. Q-yári- vagy 
kereskedelmi védjegyekül, a melyekre az előző 
megállapodások alkalmaztatnak, azok tekintet- 
nek, melyeket az illető országban az illető 
iparos vagy kereskedő, a ki azokat használja 
törvényesen megszerzett, vagyis a svéd- vagy 
norvég védjegy jellege a svéd- és norvég tör- 
vények szerint bírálandó meg, épen ugy, mint 
á hogy az osztrák vagy magyar védjegy jellege, 
az osztrák, illetve a magyar törvények szerint 
Ítélendő meg. 

Mindazonáltal a bejegyzés megtagadható, 
ha a védjegy, melyre nézve az kéretett, az 
illetékes hatóság által az erkölcsiséggel vagy a 
közrenddel ellenkezőnek találtatnék. 

III. czikk. 

Jelen egyezmény kihirdetése napján lép 
életbe és az egyik vagjr másik magas szerződő 
félnek felmondása napjától számítandó egy év 
lefolyásáig marad érvényben. 

Ezen törvény Svéd- és Norvégországgal első ízben 
kötött ilynemű szerződést czikkelyez meg, mert addig 
e tárgyban ezen államokkal szerződésűnk nem volt. 

A Német birodalomm€il a sjsabadalmi, 

mustra- és védjegyoltalom tárgyában 1891. évi 
deczemher 6 án kötőit és az 1892'ik évi IV-ik tör- 
vényceikkhe foglalt egyezmény. 

I. czikk. 

A szerződő felek egyikének alattvalói a 
másik fél területein a találmányok, a mustrák Német birodalommal kötött szerződés. 277 

(ideértve a használati mintákat is) és minták, a 
kereskedelmi- és gyári védjegyek, czégek és nevé^ 
oltalma tekintetében ugyanazon jogokat ólve- 
zendik mint a saját alattvalók. 

II. czikk. 

A jelen egyezményben értett alattvalókkal 
egyforma elbánás alá esnek más személyek is, 
kik a szerződő felek egyikének területein laknak 
vagy ott főteleppel bimak. 

III. czikk. 

' Ha valamely talábnány , mustra vagy minta; 

gyári- vagy kereskedelmi védjegy a szerződő 
felek egyikének területein oltalomnyerés végett 
jelentetik be, és ha három havi határidőn belől 
a bejelentés a másik szerződő fél területein is 
eszközöltetik, akkor: 

a) ezen későbbi bejelentés megelőzi, mind-^ 
azon bejelentéseket, melyek a másik fél terü- 
letein az első bejelentés időpontja után 
nyújtattak be ; 

b) oly körülmények miatt, melyek az első 
bejelentés időpontja után következtek be, a 
bejelentés tárgyától az újdonság jellege a másik 
fél területein meg nem vonható. 

IV. czikk. 

A Ill-dik czikkben említett határidő kez- 
dődik : 

a) mustrák és mintáknál, valamint keres- 
kedelmi- ós gyári védjegyeknél azon időponttal, 
midőn az első bejelentés történt; 278 Német birodalommal kötött szerződés. 

b) találmányoknál azon időponttal,, midőn 
az első bejelentésre a szabadalom megadatik; 

c) oly tárgyaknál, melyek Németországban, 
mint használati minták, az osztrák-magyar mo- 
narchiában, mint találmányok jelentettek be, az 
első bejelentés időpontjával ha az Németország- 
ban történt és azon időponttal, midőn az első 
bejelentésre a szabadalom megadatott, a mennyi* 
ben az az osztrák-magyar monarchiában történt. 
A bejelentés, illetve szabadalmazás napja a ha- 
táridőbe be nem számíttatik. A szabadalmazás 
napjául azon nap tekintendő, melyen a szaba- 
dalom végérvényes megadására vonatkozó ha- 
tározat kézbesittetett. 

V. czikk. 

Az egyik fél területein előálKtott áruknak, 
a másik fél területeire való bevitele nem von- 
hatja maga után azon oltalomnak elvesztését, 
mely ez utóbbi területeken ezen áruknak vala- 
mely találmány, mustra vagy minta alapján 
biztosíttatott. 

VI. czikk. 

A szerződő felek egyikének területein be- 
jegyzett kereskedelmi- és gyári védjegy tulaj- 
donosától a másik fél területein való bejegyzés 
nem tagadható meg azon okból, mert a védjegy- 
a védjegyek összeállítása és külső alakja tekin- 
tetében itt fennálló szabályoknak nem felel meg. 

Ezen a védjegyek összeállítására és külső 
alakjára vonatkozó szabályok közt nem értetnek 
azon szabályok, melyek tiltják uralkodók vagy Német birodalommal kötött szerződés. 279 

az uralkodóliázak tagjai arczképeinek, vagy 
állami és más nyilvános czimereknek a védje- 
gyekben való felhasználását. 

VII. czikk. 

Oly kereskedelmi- és gyári védjegyek, me- 
lyek az egyik fél területein, mint ismertető jel- 
vényei valamely iparszövetséghez, bizonyos 
helyhez vagy kerülethez tartozók áruinak, oltal- 
mat élveznek és a mennyiben ezen védjegyek 
1876. évi október 1-je előtt a másik fél terü- 
letein be lettek jelentve, ugyanott szabadon 
használható jegy ékül nem tekinthetők. — Az 
ily szövetséghez, helyhez vagy kerülethez tar- 
tozókon kivül más ilyen védjegyek oltalmát nem 
igényelheti. 

Árumegjelölések, melyek az egyik fél 
területeinek közczimereit tartalmazzák, a másik 
fél területein szabadon alkalmazható jegy ékül 
nem használhatók. — Más mint az, ki ily ezi- 
merek használatára engedély ly el bir, ily jegyek 
oltalmát nem igényelheti. 

Vin. czikk. 

Mindegyik szerződő fél a mennyiben az 
még nem történt volna meg, intézkedéseket fog 
tenni oly áruk eladása és áruba bocsátása ellen, 
melyek a másik fél állami czimereivel vagy a 
származás megjelölése végett a másik fél terü- 
letein fekvő helyek és kerületek nevével és 
czimereivel a kereskedelem és forgalomban való 
megtévesztés czéljából vannak ellátva. 280 Német birodalommal kötött szerződés/ 

IX. czikk. 

Mustrák és minták, valamint kereskedelmi- 
es gyári védjegyek, melyek részére német alatt- 
valók az osztrák-magyar monarchiában oltalmat 
kivannak szerezni, ugy a. kereskedelmi- ós ipar- 
kanjaránál Bécsben a birodalmi tanácsban kép- 
viselt királyságok és országokat illetőleg, vala- 
mint a kereskedelmi- és iparkamaránál a magyar 
korona országait illetőleg bej elén tendők. 

X. czikk. 

A jelen egyezmény 1892. évi február 1-én 
lép hatályba és a szerződő felek egyike részéről 
történt felmondása napjától számítandó hat hó- 
napig marad érvényben. — Jelen egyezmény 
jóváhagyandó és a jóváhagyási okmányok Bécs- 
ben kicserélendők. 

Zárjegyzőkönyv. 

Az egyezmény Vl-dik czikkével első be- 
kezdésében foglalt határozatnak nem az a czél- 
zata, hogy az egyik szerződő fél területein 
belajstromozott védjegy számára, akkor is igényt 
biztosítson a másik szerződő fél területein való 
belajstromoztatásra, hogyha ez utóbbiban az 
találtatnék, hogy a védjegy tartalma az erköl- 
csöt sérti, vagy a közrendbe ütközik, vagy 
pedig a tényleges viszonyokkal — a közönséget 
megtéveszteni alkalmas — ellentétben van. Ha 
ezen feltevések valamelyike fennforog a be- 
lajstromozás megtagadható. 

Ezen külön áruvédj e?y-szerzödést megelőzőleg az 
áru védjegy-oltalom tárgyában Németországgal kölönös Német birodálomm&l kötött szerződés. 281 

szerződésünk nem volt, hanem ezen viszoDvainkat az 
lb78. évi XXXVI. tör vény czikkbe foglalt 1878. évi 
deczember bó 16-án kötött kereskedelmi szerződés XX. 
czikke és az ezen szerződéshez tartozó zárjegyzőkönvv 
20-ik czikke szabályozta, melynek hatályát az 1879. évi 
LVIII. t.-czikk, az 1880. évi XXVIII. t-czikk, az 1881. 
tVII. t.-czikk, az 1887. évi XLI. t.-czikk, végre az 1888. 
évi V. t.-czikk 1888. évi június 30 ikáig meghosszabbi- 
totta, azzal a kikötéssel, hogy ha 1888. évi február 
15-dike előtt a szerződő felek egyike sem nyilvánítaná 
a szerződés hatályának megszüntetése iránti szándékát 
akkor az érvényben marad egy év lefolytáig azon nap- 
tól fogva, a melyen azt es:yik vagy másik magas szer- 
ződő fél felmondja. (I czikk.) 

Még ezen szerződést megelőzően a német vám- 
egyesülettel fennállott és az 1869. évi VII. t.-czikkbe 
foglalt vám- és kereskedelmi szerződés 19 -ik czikke 
szerint ^az áruk megjelölése és jegygyei ellátása 
(Etiquettirunff) vagy azoknak csomagolása tekintetében 
a szerződő felek mmdenikének alattvalói a másik terü> 
létén ugyanazon védelmet élvezik, mint a belföldiek^ ; 
ugy, hogy bátran állithatjuk, hogv Németország volt 
az első, a melylyel Ausztria után a védjegyoltalom 
kölcsönössége iránt a magyar állam szerződésben intéz- 
kedett 

73311/92. M. kir. JceresJcedelmi minisdertől kör- 
rendelet valamennyi kereskedelmi- és iparkamarához* 

A német birodalommal a szabadalmak, 
védjegyek és mustrák kölcsönös oltalma tár- 
gyában kötött egyezmény (1892. évi IV. t.-cz.) 
3. ós 4. czikkónek végrehajtása iránt. 

A Német i irodalommal 1891. évi deczem- 
ber 6-án a szabadalmak, védjegyek ós mustrák 
kölcsönös oltalma tárgyában kötött egyezmény 
3. ós 4-ik czikkónek végrehajtása iránt a követ- 
kezőket rendelem: 

A német birodalom alattvalói, valamint az 282 Német birodalommal kötött szerződés. 

ezekkel egyenjogú személyek, kik a fentemiitett 
egyezmény 3. és 4. czikke által az osztrák- 
magyar monarchiában szabadalmaik, használati. 
ós izlósi mustráik, mintáik és védjegyeik oltalma 
tekintetében biztosított jogokat igénybe venni 
akarják, a magyar korona országaiban eszköz* 
lendő bejelentésük alkalmával tartoznak a kö- 
vetkező igazolványokat bemutatni, és pedig: 

I. A szabadalmak bejelentésénél, a meny- 
nyiben az igény a német birodalomban adott 
szabadalomra alapittatik : 

1. A német birodalomban kiadott szaba- 
dalmi okmány egy példányát, vagy annak 
hiányában 

a) a német birodalomban benyújtott és 
az ott engedélyezett szabadalom alapját képező 
találmányi leirásnak és rajznak hitelesített 
másolatát ; 

b) a találmány bejelentésének napját iga- 
zoló bizonyítványt; 

c) a találmány leirása alapján kiadott 
német szabadalom engedélyezését igazoló bizo- 
nyítványt. 

2. A német szabadalom végleges engedé- 
lyezésének kézbesítési napját igazoló bizo- 
nyítványt. 

II. A szabadalmak bejelentésénél a meny- 
nyiben az igény a német birodalomban beje- 
lentett használati mustrára alapittatik: 

a) A német birodalomban bejelentett hasz- 
nálati mustrának (mintának) hitelesített után- 
zatát vagy rajzát ; annak hiteles igazolásával^ 
hogy minő uj alakra, berendezésre vagy. készü- Német birodalommal kötött szerződés. 283 

lékre nézve jelentetett be a német birodalomban? 
A mennyiben a német birodalomban a hasz- 
nálati mustrának külön leirása nyújtatott volna 
be, ezen leirásnak hitelesített másolatát is; 

b) az illető használati mustrának a hasz- 
nálati mustra-lajstromba történt bejegyzéséről 
szóló igazolványt a védelem tartamára szóló 
igazolványnyal együtt, vagy e két igazolvány 
helyett az ezen adatokat tartalmazó használati 
mustra-lajstrom hiteles másolatát; 

c) a használati mustra bejelentésének nap- 
ját kimutató igazolványt, a mennyiben a hasz- 
nálati mustra-lajstromnak ezen adatot is igazoló 
kivonata be nem mutattatott volna. 

m. A mustrák és minták bejelentésénél: 

a) A német birodalomban bejelentett hasz- 
nálati vagy ízlési mustrának, vagy mintának 
hitelesített utánzatát vagy rajzát; vagy a 
mennyiben a mustra vagy minta bepecsételve 
tétetett volna le: vagy a mustra-jegyzéknek 
hitelesitett kivonatát, a melyből a gyári vagy 
üzleti szám kivehető, vagy pedig a német biro- 
dalmi Ertesitő (Beichs-Anzeiger) azon példányát, 
melyben a bepecsételve letett mustra vagy 
minta szabályszerűen ki van hirdetve; 

b) az illető használati mustrának a hasz- 
nálati mustra-lajstromba történt bejegyzéséről, 
illetve a mustrának vagy mintának a mustra- 
jegyzékbe történt bevezetéséről szóló igazol- 
ványt; vagy a használati mustra-lajstromnak, 
illetve mustra-jegyzéknek hiteles kivonatát ; vagy 
végre a német birodalmi Értesítőnek (Eeichs- 
Anzeiger) azon példányát, melyben a használati 
mustrának a használati mustralajstromba vagy 281 Német birodalommal kötött szerződés. 

a mustra, avagy a mintának a mustra-lajstromba 
történt bejegyzése ki lett hirdetve; 

c) a használati mustra vagy mustra, avagy 
minta bejelentésének napját kimutató igazol- 
ványt, a mennyiben a használati mustra- 
lajstromnak vagy a mustra-jegyek kihirdetését 
magában foglaló és ezen adatokat tartalmazó 
német birodalmi Értesítőnek példánya be nem 
.csatoltatott volna. 

IV. A védjegyek bejelentésénél: 

a) a német birodalomban bejelentett véd- 
jegy hitelesített példányát; 

b) az ezen védjegynek a védjegy-lajstromba 
történt bejegyzéséről szóló igazolványt, vagy 
az emiitett bejegyzést kihirdető német biro- 
dalmi Ertesitő példányát is; 

c) a védjegy bejelentésének napját kimu- 
tató igazolványt, a mennyiben az ezen adatot 
kimutató német birodalmi értesítő nem csatol- 
tatott volna. 

A német császári szabadalmi hivatal áltaí 
nyomtatásban kiadott szabadalmi okmányokat, 
vagy a német birodalmi Ertesitő példányait nem 
szükséges még külön hitelesíteni. 

Az igazolványok a bejelentések elfoga- 
dására hivatott hatóság által állitandók ki és 
a német birodalommal 1880. évi február 25-én 
kötött hitelesítési szerződés (1880. évi XXXVI. 
t.-czikk) 1. czikke és 4. czikkének c) pontja 
értelmében további hitelesítést nem igényelnek. 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe. 

Kelt Budapesten, 1892. év nov. hó 8-án 

E. T. 1892. évi 3165. lap. Német birodalommal kötött szerződés. 285 

Melléklet az 1891. IV. t.-cz. vógr. tárgy, 
kiadott 73311/92. XI. 8. rendelet IV. b) pont- 
jához. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1896. 
évi október 7-én 48903. sz. a. következő rende- 
letet intézte a budapesti kereskedelmi- és ipar- 
kamarához: A német birodalommal a szaba- 
dalmak, végjegyek és mustrák kölcsönös oltalma 
tárgyában 1891. évi deczember hó 6-án kötött 
egyezmény (1892. évi IV. t.-cz.) 3. és 4. czik- 
keinek végrehajtása tárgyában 1892. évi nov, 
8-án 73311. sz. a. kiadott körrendelet IV. részé- 
nek b) pontja következőképen értendő : 

A német birodalom alattvalói, valamint az 
ezekkel egyenjogú személyek, kik a fentebb 
említett egyezmény 3. és 4. czikke által az 
osztrák-magyar monarchiában védjegyeik tekinte- 
tében részükre hizlositott jogokat igénybe venni 
óhajtják j ezen jogaikat olyképen is érvényesít- 
hetik, hogy az említett egyezmény által a 
németországi bejegyzést igazoló bizonyítékaik 
utólagos bemutatása az egyezményben kikötött 
3 havi határidő elteltével is helyt foghat. 

Ily esetben azonban a védjegytulajdonos 
a lajstromozás iránti kérvényében kifejezett okok 
kellőleg mérlegelendők s az esetről esetre vég- 
zésileg kiszabandó ujabb határidő ismételt ké- 
relem folytán meg is hosszabbítható, azonban 
minden ily irányú kérelemre hozott végzésben, 
mely által az egyezményben kikötött három 
havi határidőn túl engedélyezett ujabb határidő 
engedélyeztetik vagy meghosszabbittatik, vilá- 
gosan hangsúlyozandó, hogy a német birodalmi 
bejegyzést bizonyító igazolvány bemutatása- ^86 Olaszországgal kötött szerződés. 

liak az engedélyezett, vagy meghosszabbitott 
határidő alatt való elmulasztása esetén a be- 
jelentés visszavontnak tekintetik s végleg el- 
utasittatik. 

Ily védjegyek kezelését illetőleg utasítom 
a kamarát, hogy azokat csupán akkor iktassa 
a bejelentés által igazolt elsőbbséggel a kama- 
rai lajstromba, s a lajstromozási igazolványokat 
is csupán azon esetben szolgáltassa ki, ha az 
említett igazolványt a lajstromoztató bemutatja, 
ezen időpontig azonban a bejelentés nyilván- 
tartandó. 

A^ (Maszorazággal kötött és az 1879. évi 
L L'CZÍkkbe foglalt vám- és kereskedelmi szerződés, 

XVI. czikk. 

Az egyik szerződő fél alattvalói a másik 
fél területein ugyanazon védelmet élvezik mint 
a nemzetbeliek mindenben, a mi a gyári-^ és 
kereskedelmi jegyeknek, az áruk vagy csoma- 
golásaik megjelölésének, valamint a mustrák és 
minták tulajdonjogát illeti. 

Az osztrák és magyar alattvalók azonban 
Olaszországban gyári jegyeik vagy egyéb jel- 
vényeik, mustráik vagy mintáik kizárólagos 
tulajdonjogát nem érvényesíthetik ha azokat 
egy vagy több példányban az illetékes hivatal- 
nál be nem terjesztették. 

Viszont az olasz alattvalók gyári- vagy 
ögyéb jegyeik, mustráik vagy mintáik kizáró- 
lagos tulajdonjogát az osztrák-magyar monar- 
.chiában nem érvényesíthetik, ha azokat mind a Olaszországgal kötött szerződés. 287 

bécsi, mind a budapesti kereskedelmi kamará- 
nál két-két példányban be nem terjesztették. 

Valamely gyári jegynek, mustrának vagy 
mintának utánzása és utánzó által eszközölt 
letétele, mielőtt az igazi tulajdonos a letételt 
eszközölte volna, semmi tekintetben nem csor- 
bítja ez utóbbinak jogait az utánzóval szemben. 

Ezen szerződést hatályon kivül helyezte az 
1892. évi VL t.czikkbe foglalt uj kereskedelmi 
szerződés, a melynek vonatkozó czikke következőleg 
hangzik : 

Az Olasz királysággal, kötött és az 1892. 
évi Vl'ík L'Czikkhe foglalt kereskedelmi és hajózási 
szerződés. 

VI. czikke. 

Az olaszok Ausztriában és Magyarorszá- 
gon, továbbá az osztrákok és magyarok Olasz- 
országban a gyári- és kereskedelmi jegyek, az 
iparczikkek mustrái és a minták tekintetében 
ugyanazon védelmet élvezendik mint a nemzet- 
béliek. — Az egyik magas szerződő fél alatt- 
valói, kik a másik magas szerződő fél területein 
jögyöitj mustráik vagy mintáik védelmében 
kivannak részesülni, ezen jegyeket, mustrákat 
vagy mintákat az ezen utóbbi területeken fen- 
álló szabályok szerint, vagyis Olaszországban 
a fbldmivelés- ipar- és kereskedelmi minisztéri- 
umnál vagy az ország egyik praefecturájánál; 
és az osztrák-magyar monarchiában a bécsi és 
budapesti kereskedelmi- és iparkamaránál letétbe 
helyezni tartoznak. 288 Szerbiával kötött szerződés. 

xxvni. czikk. 

Jelen szerződés 1903-ig marad érvényben. 
Ha azonban a lejárat előtt 12 hónappal előbb 
valamelyik fél fel nem mondja, érvényes marad 
további egy évre. 

A Szerbiával 1892. évi aug, 2'án kötöU 
és az 1893. évi XX. t.-czikkhe beczUckeJyejsett keres- 
kedelmi szerződés. 

XIV. czikk. 

1. A szerződő felek egyikének alattvalói 
a másik fél területén a találmányok, a mustrák 
és minták, a gyári- és kereskedelmi védjegyek, ceé- 
gek és nevek oltalma tekintetében ugyanazon 
jogokat élvezendik, mint a saját alattvalók. £ 
tekintetben az alattvalókkal egyforma elbánás 
alá esnek mindazon személyek is, kik a szer- 
ződő felek egyikének területein laknak, vagy 
ott birják ipari főtelepüket. 

2. Ha valamely találmány, mustra vagy 
minta, gyári- vagy kereskedelmi védjegy a szerződő 
felek egyikének területein oltalom elnyerése 
végett bejelentetik, és ha hároni havi határidőn 
belől a bejelentés a másik szerződő fél területein 
is eszközöltetik, akkor 

a) ezen későbbi bejelentés megelőzi mind 
azon bejelentéseket, melyek a másik fél terü- 
letein az első bejelentés időpontja után nyúj- 
tattak be ; és 

b) oly körülmények miatt, melyek az első 
bejelentés időpontja után nyújtattak be, a be- 
jelentés tárgyától az újdonság jellege meg nem 
vonható. Szerbiával kötött szerződés. 289 

3. A fentebbi határidő kezdődik: 

a) mustrák és mintáknál valamint keres- 
kedelmi- és gyári védjegyeknél azon időponttal, 
midőn az első bejelentés törént; 

b) találmányoknál azon időponttal, midőn 
az első bejelentésre a szabadalom megadatik. 

A bejelentés^ illetve szabadalmazás napja e 
határidőbe be nem számittatik. A szabadalma- 
zás napjául azon nap tekintendő, melyen a 
szabadalom végérvényes megadására vonatkozó 
határozat az érdekelt félnek kézbesittetett. 

4. A szerződő felek egyikének területein 
előállitott áruknak a másik fél területeire 
való bevitele nem vonhatja maga után azon 
oltalomnak elvesztését, mely utóbbi területe- 
ken ezen áruknak valamely találmány mustra 
vagy minta alapján biztosíttatott. 

6. A szerződő felek egyikének területein 
bejegyzett kereskedelmi- és gyári védjegy tulaj- 
donosától a másik fél területein való bejegyzés 
nem tagadható meg csupán abból az okból, 
mert a védjegy a védjegyek összeállítása és 
külső alakja tekintetében az itt fenálló szabá- 
lyoknak meg nem felel. 

Ezen a védjegyek összeállítására és külső 
alakjára vonatkozó szabályok között nem értet- 
nek azon szabályok, melyek tiltják az uralkodók 
vagy uralkodóházak arczképeinek vagy állami 
és más nyilvános czimereknek a védjegyekben 
való felhasználását, vagy végre oly védjegyek 
alkalmazását, melyek a közrendbe ütköznek, 
vagy pedig a tényleges viszonyokkal — a kö- 
zönséget megtéveszteni alkalmas — ellentétben 
vannak. (Védjegytörv. 3. és 4. §§.) 

Dr. Kosa: Védjegy-mustraoltalom. 19 290 Szerbiával kötött szerződés. 

6. Mindegyik szerződő fél, a mennyiben 
az még nem törtónt volna meg, intézkedéseket 
fog tenni oly áruk eladása és áruba bocsátása 
ellen, melyek megtévesztés czéljából ós a jogos 
kereskedelem hátrányára a másik szerződő fél 
állami czimereivel vagy a származás megjelölése 
végett a másik fél területein fekvő helyek és 
kerületek nevével vagy czimeróvel lettek ellátva. 

7. A szerződő lelek egyikének alattvalói, 
kik a másik szerződő fél területein valamely 
védjegyre, mustrára vagy mintára nézve a 
tulajdonjogot biztosítani kívánják kötelesek az 
utóbbi törvényhozás által e végből megállapí- 
tott alakszerűségeknek megfelelni. 

Különösen kötelességükben áll védjegyei- 
ket, mustráikat és mintáikat az érvényben levő 
szabályoknak megfelelőleg Szerbiában a belgrádi 
kereskedelmi törvényszéknél, az osztrák-magyar 
monarchiában a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országokat illetőleg a keres- 
kedelmi- és iparkamránál Bécsben, valamint 
Szent István koronájának országait illetőleg 
a kereskedelmi- és iparkamaránál Budapesten 
bejelenteni. 

A védjegy- és mustraoltalomra vonatkozólag 
Szerbiával már előbb is volt szerződésünk, melyről 
az 1882. évi XXX-ik t.-czikkbe foglalt 1882. évi 

^^^P^ kötött kereskedelmi szerződés XIV. czikke 

luajas b-an 

rendelkezett, de ezen törvény rendelkezéseit az ujabbi 
később kötött kereskedelmi szerződés rendelkezései 
hatályon kivül helyezték. 

Romániával a védjegyek kölcsönös óUálma 
tárgyában 1893, évi jan, 28-án kötött egyezmény 
hecsikkelyezéséröl szóló 1893. évi XXIV. t.-czikk. E.omáDÍával kötött szerződés. 291 

I. czikk. 

A romániai alattvalók az osztrák-magyar 
monarchiában, valamint az osztrák ós magyar 
alattvalók Bromániában, a gyári- és kereskedelmi 
védjegyeknek és azon ország törvényei által, 
hol azok bejegyzendők, a gyári- és kereskedelmi 
védjegyekhez egyenlőknek nyilvánított egyéb 
árumegjelöléseknek tulajdonát illetőleg, ugyan- 
azon oltalomban részesülnek, mint a honosok. 

II. czikk. 

Valamely gyári- vagy kereskedelmi véd- 
jegyre vonatkozó kizárólagos használati jog a 
szerződő felek egyikének alattvalói által a má- 
siknak területén csak azon esetben szerezhető 
meg, ha azt már saját hazájukban megszerezték 
és nem lehet az sem nagyobb terjedelmű, sem 
hosszabb tartamú, mint a saját hazájukban. 

m. czikk. 

A szerződő felek egyikének azon honosai, 
kik vódjegytulajdonukat a másik területein 
biztosítani óhajtják, az ezen ország törvény- 
hozása által e tekintetben előirt alakszerűsé- 
geknek megfelelni tartoznak. — Az osztrák- 
magyar monarchiában a védjegyek letétemé- 
nyezése kizárólag teljesítendő a kereskedelmi- 
es iparkamaráknál Bécsben Ausztriát illetőleg, 
és Budapesten Magyarországot illetőleg ; Ro- 
mániában pedig Bukarestben a kereskedelmi 
törvényszék irodájában. Mindazonáltal a bejegy- 
zés megtagadható az illetékes hatóság által, ha 
a védjegy a közrenddel, az erkölcsiséggel vagy 
az ország törvényeivel ellenkezőnek találtatott. 

19* 292 Bulgáriával kötött szerződés. 

IV. czikk. 

Jelen egyezmény jóvá lesz hagyandó, — 
és a jóváhagyási okmányok minél előbb Buka- 
restben kicserélendök, és a jóváhagyási okmá- 
nyok kicserélésétől számitott egy hó múlva lép 
hatályba, és a szerződő felek egyike részéről 
történt felmondása napjától számítandó egy 
évig marad érvényben. — Minek hiteléül a 
mindkét részbeni meghatalmazottak a jelen 
egyezményt aláirtak és pecsétjeikkel ellátták. 
Kelt Bukarestben kettős példányban 1893. évi 
jan. 28/16-án. 

Jelen törvény a E.omáDÍval 1875. évi jun. 22-én 
kötött kereskedelmi szerződés (1876. XIX. t.-cz.) XXIV. 
czikk ében foglalt gyári- és védjegyoltalom helyébe 
lépett azért, mert a kereskedelmi szerződés, a melyben 
ez biztosítva volt, lejárt. 

Bulgáriával 1896. évi deceemher 9-én 
TcötöU és az 1897. évi XlX-ik t-czikkhe foglalt 
kereskedelmi egyezmény. 

m. czikke. 

A szerződő felek kötelezik magukat arra, 
hogy a hajózásra vonatkozó kérdéseket, mihelyt 
lehetséges, külön egyezmény megkötése utján 
rendezni fogják. 

Épugy külön egyezmény fog köttetni a gyári 
védjegyek és minták oltalmára vonatkozólag is. Ezen 
egyezmény aláírásáig a szerződő félek alattvalói a leg- 
nagyobb kedvezésben részesülő nemzet irányában alkal- 
mazott bánásmódban fognak kölcsönösen részesUtetni. 

A bulgár kormány a találmányi szabadal- 
makról az e tekintetben elfogadott nemzetközi Japánnal kötötf szerződés. 293 

elveknek megfelelő törvényt fog a sobranje ele 
terjeszteni ós oda hatni, hogy az legrövidebb 
idő alatt szentesittessék. 

A Japánnal 1897. évi deczemher 5-én kötött 
és az 1898. évi XXXILik törvényczikkle heczikke- 
lyezett kereskeddmi- és hajózási szerződés. 

XVni. czikk. 

A magas szerződő felek mindegyikének 
alattvalói a szabadalmakat, a mustrákat és min- 
tákat, a gyári- vagy kereskedelmi védjegyeket, 
a czégeket és neveket illetőleg a másik fél 
területein ugyanazon oltalomban fognak része- 
sülni mint a saját nemzetbeliek, ha a törvény 
által előirt alakszerűségeknek megfelelnek. 

Zárjegyzökönyv 6-ik pontja a XVIII. 
czikkhez. 

A magas szerződő felek fentartják maguk- 
nak azt, hogy a szabadalmak, mustrák és min- 
ták oltalmát klüön egyezmény utján szabályoz- 
zák, mely irányban a szükséges tárgyalásokat 
annak idején megfogják inditani. 

A japán kormány kötelezi magát, hogy 
az ipari tulajdonnak védelmére vonatkozó párisi 
nemzetközi egyesülethez még az osztrák-magyar 
consuli bíráskodásnak Japánban való megszű- 
nése előtt csatlakozni fog. 

XXII. czikk. 

A jelen szerződés határozatai azon orszá- 
gokra is alkalmazandók, melyek a magas szer- 
ződő felek egyikének vámterületéhez jelenleg 
tartoznak vagy jövőben tartozni fognak. 294 Ausztriával kötött szerződés. 

Az 1887. évi XXIV, L-czíkk áUal fentartoU 
és az 1898. évi I. t.-czikk által meghosszabbitott 
1878. évi XX. t.'Czikkhe foglalt Ausztriával 
kötött vám- és kereskedelmi szövetség. 

XVII-dik czikke :*) 

Az árujegy-mustraoltalomra nézve jelenleg 
fennálló rendszabályok megváltoztatása csak a 
két fél egyetértésével eszközölhető. 

Az árujegynek, mustrának vagy mintának 
a két állam területén levő akármelyik iparka- 
maránál történt letéteményezése és lajstromo- 
zása az illető részére mindkét fél területén tör- 
vényes oltalmat biztosit. 

Az iparos vagy termelő telepének neve, czége, 
czimere vagy megnevezése ugy az egyik, mint a 
másik állam területén törvényes oltalmat biztosit. 

Az e részben jelenleg fennálló rendszabá- 
lyok alapján szerzett jogok mind a két fél terü- 
letén teljes érvénynyel birnak. 

A két állam területén bejelentett árujegyek 
nyilvántartása végett mindkét kereskedelmi 
minisztériumában árujegy-lajstromok fognak a 
két kereskedelmi miniszter kölcsönös havi köz- 
leményei alapján vezettetni. Ha az 1897. év végével Ausztriával lejárt, de az 
1898. évi I-sö törvényczikkel meghosszabbitott vám- és 
kereskedelmi szövetség a kormány által 1898. évi ápril 
20-án a képviselőház elé terjesztett javaslat alakjában 
fogadtatik el, akkor az eddigi XVII. czikk következő uj 
szövegezést nyer: 

„1. Kereskedelmi- és gyári jegyek, mustrák és 
minták, valamint a kereskedelemben és forgalomban hasz- 

*) ásd az 1867. évi XVI. t.-cz. XVH. czikkét Ausztriával kötött szerződés. 295 

nált nevek, czégek, czlmerek és telepmegnevezések mind- 
két államban teljes törvényes oltalomban részesülnek.** 

„2. A jegyek, mustrák és minták, oltalmára a két 
államban fennálló törvényes határozatok csak a két 
szerződő fél egyetértésével változtathatók meg/* 

„3. Az által hogy valamely jegy, mustra és minta 
valamelyik kereskedelmi- és iparkamaránál vagy lajstro- 
mozással jöoőben n%tán meghizandő hatóságnál a két állam 
egyikében letétetik és lajstromoz tátik, a két állam egyi- 
kének alattvalói, valamint oly személyek részére, akik 
ezen államban lakással vagy teleppel birnak, a törvényei 
oltalom mindkét államra kiterjedőleg megszereztetik." 

^,4. Mindazon intézkedésekre és határozatokra 
nézve, amelyek valamely állampolgár vagy a belföldön 
lakással avagy teleppel bíró személy árujegyére, must- 
rájára vagy mintájára vonatkozólag kizárólag illetékes 
azon állam, amelyhez a jegymustra vagy minta birtokosa 
állampolgárságánál fogva tartozik vagy amelyben lakás- 
sal vagy teleppel bir. 

5. ,,Minaazon intézkedésekre és határozatokra 
nézve, amelyek valamely külföldinek vagy belföldön sem 
lakással, sem teleppel nem biró személynek árujegyére, 
mustrájára vagy mintájára vonatkoznak, kizárólag ille- 
tékesek azon állam hatóságai, amelyben a lajstromozás 
elébb bejelentetett/ 

,6. Tekintettel a nemzetközi államszerződések 
határozataira, melyeknél fogva külföldiek az árujegy-, 
mustra- vagy minta-oltalomra csak a budapesti és bécsi 
kereskedelmi- és iparkamaráknál történt belajstromozás 
által nyernek jogot, valamely külföldi, vagy a belföldön 
sem lakással, sem teleppel nem biró személy árujegy-, 
mustra- vagy minta-oltalmi jogának elsőbbségére nézve 
azon időpont mérvadó, midőn a jegy-, mustra- vagy 
minta az egyik államban oltalom czéljából legelébb 
letétetett ; ezen jogok tartama azon időponttól számí- 
tandó, amelyen az egyik államban való belajstromoz - 
tatást a másik államban való belajstromozás követte/ 

,7. Az egyik államban illetékesen megejtett 
lajstromozásokat és intézkedéseket, valamint a hozott 
határozatokat a két kereskedelemügyi miniszter, az ott 
vezetett lajstromokban való feltüntetés végett, egymás- 
sal havonként közölni fogja/ TARTALOM-JEGYZEK. 

Lap 

Előszó in 

I. RÉSZ. 

A Téd jegy- oltalomra vonatkozó törvények és 

rendeletek magyarázata. _ 1 

1. A) Történelmi előümereUk 3 — 56 

2. Képviselőházi tárgyalás 6 — 53 

3. Emich Gusztáv elÖadó beszéde 6 

4. Polónyi Géza Jj ép viselő beszéde _. 7 — 26 

5. Dr. Neumann Ármin képviselő beszéde 26— 30 

6. Dr. Jellinek Arthur képviselő beszéde 30 — 35 

7. Baross Gábor keresk. miniszter beszéde 35—42 

8. Polónyi Géza képviselő beszéde ... ... ... 42—43 

9. Szilágyi Deísö igazságügymin. beszéde 43—53 

10. Statistikai adatok 56 

I. Fejezet. Általános határozatok. 

B) Védjegy-törvény 57 — 89 

1. Védjegy fogalma (1. §.) _. 57 

2. Védjegyoltalom megszerzésének módja 

(2. §.) -- 60 

3. Lajstromozásból kizárt védjegyek (3. §) 61 

4. Szóvédjegyek belajstromozása(nov. 1. 2. 8.) 70—74 

5. Feltételesen lajstromozható jegyek (4. §.) 74 

6. Saját név-czég használása védjegyül (5. §.) 77 

7. Kötelező védjegy használás (6. § ) 78 

8. Ugyanazon védjegy használása más által 

más árúnemen (7. §.) ... _ 81 

9. Több védjegy ugyanazon árúnemre (8. §.) 82 
10. A védjegy jogi minősége (9. §.) 83 297 Lap 

11. A védjegy átháromlása (9. §.) 8B 

12. Idegen név, czég, czimer, üzlet elnevezés 

jogtalan használása árukon (10. §.) 84 

13. A csomagolás, boríték megjelölésének 

védelme (11. S.) 87 

14. Külön Jelzések *(12. §.) 88 

n. Fejeset. 

A védjegyek belajstromozásáról és törléséről 90—148 

15. A lajstromozás módja (13. §.) 90 

16. Kereskedelmi és iparkamarák területi be- 

osztása 91 — 93 

17. Lajstromozási utasítás (25552/90 K. M. R.) 94-101 

18. Lajstrom minta 95 

19. Központi értesítő és lajstrom (utasítás 14. 

és 15. §.) ... ._ 100 

20. Lajstromozási pótutasitás (7023/91 K. M. R.) 101—102 

21. Külföldi védjegyek lajstromozása tárgyá- 

ban kiadott utasítás 57056/92 és 75972/97 103— lOG 

22. Lajstromozási igazolványok bélyegmen- 

tessége _ 107—109 

23. A lajstromozás foganatositási módja (14. §.) 110 

24. A lajstromozási díj (15. §.) 111 

25. A lajstromozás megújítása (16. §.) 112 

26. Központi lajstrom (17. §.) ._. 114 

27. Óvás a lajstromoztatástól (avis apreable) 

(18. §.) 116 

28. A védjegyoltalom kezdete (Prioritás) (19. §.) 119 

29. Átíratás kezdete (20. §.) ... 120 

80. A védjegytörlés 122—146 

31. Törlési t seték (21. §.) ... 122 

82. Törlés tévedésbe ejtésre aÜcalmas hasonló- 
ság alapján (novella 3. §.) 199 

33. Védjegytanács szervezete 131 

34. Külföldi védjegytörlés a kettős lajstro- 

moztat ás elmulasztása miatt (57056/92 

és 75972/97 K. M ) 133 

35. Nem lajstromozott védjegy védelme (nov. 

4. §.) _. 140 

36. Költség megállapítás védj egy törlési per- 

ben (nov. 6. §.) 144 298 

Lap 

87. Törölt védjegyek uj lajstromozása (nov. 

7. §•) - 146 

88. Törlés feljegyzése és kihirdetése (törv. 

22. §.) 148 

m. Fejezet. 

Bitorlás 149—188 

39. A védjegybitorlás fogalma (qov. 8. §.) ... 149 

40. A termelő, iparos, kereskedő neve, czége, 
czimere, üzleti elnevezésének jogtalan hasz- 
nálása (nov. 9. §.) 163 

41. Tévedésbe ejtésre alkalmas védjegy hasz- 
nálása s ennek büntetése 165 

42. Illetékes hatóság védjegybitorlási ügyek- 
ben (nov. 10. U. §.) 166 

43. Illetékes hatóság védjegy lajstromozásnál 168 

44. „ „ védjegytörlési stb. 
ügyekben _ 169 

45. Illetékes hatóság kártérítési perekben 169 

46. „ „ a kényszer jelzés elmu- 
lasztása által elkövetett kihágás ügyben 170 

47. Elkobzás. Megsemmisítés, Hiriapi közzé- 
tétel. Kártérítés (törv. 27. §.) 171 

48. Lefoglalás. Zárlat. Külön Intézkedés (28. §.) 176 

49. Védjegyi vitás ügyek illetékes hatósága 

(29. §.) - 179 

60. Előzetes kérdés eldöntése (nov. 12. §.) ... 179 
51 Kényszer jelzés elmulasztásának bünte- 
tése (törv. 30. §.) 186 

IV. Fejezet. 

62. A magyar korona területén kivül eső válla- 
latok védjegyeinek védelme 189 

V. Fejezet. 

63 Záróhatározatok. Átmeneti rendelkezések 193 

64 Külföldiek képviseleti kötelezettsége 193 

66. Horvát magán- és büntető jog alkalmazása 195 

66. Törvény életbelépési ideje 195 

57. Törvényt végrehajtó hatóság l^o 299 II. RÉSZ. I-ap 
A mustra- és modell- oltalmat szabályozó töryény. 

58. Bevezetés 199-209 

59. A mustra- és modell fogalma (1. §.) 210 

60. Ki jogosított mustra-oltalomra (2. §.) ._. 211 
Gl. Mustra-oltalomból kizárt készítmény {S. §.) 213 

62. A mustra-oltalom tartama (4. §.) 214 

63. A mustra letételi helye és módja (5. §.) 215 

64. Mustra-oltalmi dij (6. §.) 220 

65. Dij eltitkolás büntetése (7. §0 221 

6G. Ki a mustra jogos tulajdonosa ? (8. §.) ... 221 

67. Gyakorlatba vételi kötelezettség (9. §.) „. 222 

68. A lajstromozás érvénytelensége (10. §.; 223 

69. A mustra-oltalmi jog megszűnése (11. §.) 226 
'íO. Bitorlások, kihágások és büntetéseik (12 — 

18. §.) — 229-236 

71. Bitorlás fogalma (12. §.)... 229 

72. Utánzatok és készülékek elkobzása (12. § ) 230 

73. Szándékos bitorlás büntetése (14. §.). 231 

74. Szándékos visszaeső büntetése (15. §.) ... 232 

75. Pénzbüntetés átváltoztatása (16. §.) 234 

76. Büntető ítélet közzététele (17. §.) 235 

77. Pénzbüntetés hováforditása (18. §.) 235 

78. Hatóságok és eljárás (19-26. §.) 236-247 

79. Bitorlás illetékes bírája (19. §. 1. p.) ... ._. 236 

80. Érvénytelenségi per illetékes birája (19. §. 

2. p.) 237 

81. Eljárás felfüggesztése előzetes kérdés 

esetén (20. §.) _. 239 

82. Sértett fél indítvány ozási joga (21. §.) ... 240 

83. Szakértők alkalmazása (22. §.) 242 

84. Minták bekivánása (23. §.) _.. 243 

85. Utánzatok és eszközök zar alá vétele (24 §.) 243 

86. Utánzatok átalakítása (25 §.) 245 

87. Hamis vád büntetése (26 § ) 246 

88. Lajstromozási utasítás 247—254 SCO III. RÉSZ. 

FÜGGELÉK. 

A kttlf51di államokkal kötött vé^egy- és 
itiastea-oltalmi sierződések és erre ronat- 

kozó rendeletek. - 255 * 

89. Északamerikai Egyesült-Államokkal kötött 

szerződés 257 

90. Portugalliával kötött szerződés 258 '. 

91. Oroszországgal kötött szerződés 258 

92. Nagy •Brittaniával(Anglia)'kötött szerződés 261 

93. Belgiummal kötött szerződés 262 

94. Spanyolországgal kötött szerződés 263 

95. Francziaországi^al kötött szerződés 268 

96. Schweizzal kötött szerződés 269 

97. Braziliával kötött szerződés 269 

98. Görögországgal kötött szerződés 270 

99. Egyptommal kötött szerződés 272 

100. Hollandiával kötött szerződés 272 

101. Svéd- és Norvégországgal kötött szerződés 274 

102. Német birodalommal kötött szerződés 276 

103. Német birodalmi szerződéshez végrehaj- 

tási rendelet 281 

104. Olaszországgal kötött szerződés 287 

105. Szerbiával kötött szerződés 288 

106. Romániával kötött szerződés 291 

107. Bulgáriával kötött szerződés 292 

108. Japánnal kötött szerződés 293 

109. Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi 

szövetség 294 1 TOLDI LAJOS könyvkereskedése 

klad&s&ban 

Budapesten, IL, Fö-utcza S. sz., 

megjelent és kapható: 

\ MAGYAR 

SZABADALMI TÖRVÉMYEK 

B|AGYARÁZATA. 

Függelékben az 1822-ik márczius 12-iki 
helytartótanácsi rendelet; az 1852-ik 
augusztus 15-iki cs. kir. szabadalmi nyilt 
parancscsal és az uj törvényre vonat- 
kozó végrehajtási rendelettel, 

irta 

Dr. Kosa Zsigmond 

m. kir. szabadalmi biró. 

Ára 2 forint 50 krajczá^. 

Megrendelhető : 

TOLDI LAJOSNÁL Budapesten, valamint 

minden hazai könyvkereskedésben. BudapeHt, ISag^- búiulur kunyviiyumd^jából.