Skip to main content

Full text of "... Anabasis: seven books"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΙΙϋΙ^ :,,υ^Τ/ςι^5->^ί^Α.9α/ 1}αΓναΓ& Φο1ΐ€0€ %ίΙ)Γαη; 
ηΚΟΜ ΤΗΚ ΙΙΒΒΑΒΤ ΌΤ 

ΙαΜ£8 ΗαΚΟΥ ΚΟΡΕδ 
Οοη ο/ 1^89 

Ηθυ<Ι8 ΡΒ011Β880Β ΟΙ* ΟΐΥΧΝΙΤΤ 

1010-1098 Ιί9ίίζβάΐ5νΟθΟ§ΐ€ 3 2044 102 851 490 : '.ο^Η ■^Μ^/:ίΙ^./^:ί.3. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ * ^^9^ΐ^ζθ^^όνV^ΟΟ^ι^ ΧΕΝΟΡΗΟΝ'8 ΑΝΑΒΑ8Ι8 8ΕΤΕ1Ι Β00Κ8 ^ μ^ γαρ €υταζΙα σωζ€ΐν 8οκ€Ϊ, η §€ αταξία ΊτολΧονς 
άτΓολωλ^κεν, — Αναβα8Ι8 III. ι. 38 ΒΥ 

^ΙΙ.Ι.ΙΑΜ ΕΑΙΝΕΥ ΗΑΕΡΕΕ, Ρη.Ο., Β.Ο. 

ΙιΑΤΈ ΡκΕθίϋΕΝτ, ΧΐΝίνΕκβιτγ ορ Οηιοαοο 

^ΑΜΕ8 \\ΓΑΙ.Ι.ΑΟΕ, Ρη.Ο• 

ΜαΟΑΙ^ΒΤΕΑ ^ΟIΛ^ΕαΒ ΝΕ\Γ ΥΟΕΚ . : • ΟΙΝΟΙΝΝΑΤΙ • : • ΟΗΙΟΑΘΟ 

ΑΜΕΚΙΟΑΝ ΒΟΟΚ ΟΟΜΡΑΝΥ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ £ .^-^^τ /:ΐ9^, ^.^^.9 '^ι ΜΑΙίνΑίΙΟ 0011Ε6Ε ΙΙΒΒΑΒΤ 

ΠΚ)Μ ΤΗΕ ΙΙΒΛΑΒΥ ΟΡ 

ΓΙΙΟΡ. ^ΑΜΕ8 ΗΑΒΟΥ ΚΟΡΕ» 

ΜΑΚ0Η14,1934 ΟορίίήςΗί, 1893, 6^ 
Αμεβιοαν Βοοκ Οομραντ. 

ΟορίττίρΗί, 1921, 6^ 
.Ιαμε8 ^ΑυΑΟΕ. ^4// η^Λ/5 τβ8€τνβά, 

Η. & ^. ΔίΜώαββ. 

Β.Ρ 7 οίοίίίζΘά ^3ν ν300^ΐ€ ΡΕΕΓΑΟΕ. ΤΤΙΕ ίθχΐ; Οι ί&28 ^ίϋοη οί 1\ιβ Αη£ΐΙ)&8ί8 Ϊ8 ίΐι&ί οί ίϊίβ Γβοοηβίοη οί 
ΑνηοΜ Ηιι§, μ^ΗιοΙι ίβ 1)8.86(1 οη ύιβ Ρατίβίαιι οοάβχ 1^ηο^νη 08 Ο. 
ΤΗίί5 Ιβχί 18 ρΓθίβΓΓβά οη ίΐ8 οννη πίθΓϋδ, 1)βίη§ τβ^τάβά Ι)^ ιηοΒΐ; ύβχ^αειΐ 
0Γϋΐθ8 &8 \νβ11-ΐΐί§1ι βη&Ι. Νο άθνί&ϋοηβ Ιι&νβ 1)βθη &άιηί1:1:6ά βχοβρί; 
βαοΐι &8 ΙιαΥθ 1)οβη 8ίει1βά ίη Ιϊιβ Νοίββ ; ηοΓ 1ι&8 ϋ Βββαίθά \νοι11ι ^Ιιίΐβ 
Ιο ρβΓρΙβχ ϋΐθ 8<;ιιάβιιί ϋ1 ^ΗΙβ πί&^β οί Ιιίβ οοαΓββ \νί1;1ι νατίοαβ 

Γθ&<ϋΐ1§8. 

ΤΗθ Νο1θ8 &Γβ 1)ηβΓ αηά βΙβπίθηΙαΓ^ ; Ι) αϊ, βιιρρίθΐηβηίβά \)γ ύιβ γθΓθγ- 
βηοβδ Ιο Ιΐΐθ §Γ8.ιηιΐ)£ΐΓ8 αηά Οίβ ΠϊθΙογϊο»! ίηίΓοάυοϋοη, ϋ Ίβ \)βΙϊ&γβά ίϊΐΒΛ, 
Ιΐαβγ ψ'ύί ϊ>β Γουηά βαίΒοίβηί. ΤΗβ^ άο ηοΐ αί &11 Β,&βοί οή^ϊπΒΐιίγ, \)}χί 
£ΐΓΘ άΓίΐνη ΐτββίγ ίτοΐΒ α11 δοιίΓοββ. Μιιοΐι Ηβΐρ Ηω όββη άβηνβά ίΓΟίη 
(Ηβ βίαηά&Γά Εη^ΙίδΙι αηά ΑΐΏβηοαπ βάϋίοηβ, β8ρβοία.1ΐ3Γ ίΓοηι ΡγθΙογ, 
Μ&οιηίοΐιαβί, ο,ηά ΟτοΒ\)γ ; \νΊιί1θ ΚΓΠθ^βΓ, Κβΐιάαηΐζ, νο111)ΓβοΗί, αηά ΐΗβ 
Γβοβηί θάϋίοη οί Β&οΙιοί, Ιη&γβ οοηίή\)\χίβά ηοΐ; α Ιίίύβ ϊο ϊϊιβ Νο1θ8 αηά 
ΐΙΐΘ ΙηίΓοάιιοϋοη. λ^β ινίβΐι ίο 8,ο1ίηο^1βά§β ββρβοίαΐΐ^ οογ οΜί^ίΙοη ίο 
ύίβ ίίΓδΙ νοίιιιηβ ο£ Ψοτίεβ ο/ ΧβηορΚοη Ι)^ Η. Ο. ϋ&^^ηδ, >ν1ιο 18 άοίη§ 
ΓοΓ ί;1ιί8 αυϋιΟΓ \ν1ι&ί ^ο^νβί;1; Η&β 80 ΛάιηίΓ&Ι)!^ άοηβ ίοΓ Ρΐαίιο. 

Τΐΐθ βΓ8ΐ; οοοιίΓΓβηοθ οΓ ^ΟΓάβ ίη ϋιβ Ιβχί 18 ίηάίοΛίθά 1)7 ίηΙΙ-Γαοβά 
αρπ^ΙιΙ Ι^ρβ ; αηά τΛτοΓάΒ οοουΓπη^ πιοΓβ ΐΗαη ΓοηΓ ίίπιθδ Ηανθ 1)ββη 
&ΓΓΕΐη^6ά ίη ίΐιβ Ιίίβίβ οί \νοΓά8 ίη Ιΐιβ ΟΓάβΓ οί ίΓβς[υθηο7, βχοβρί ίΗβ 
ρΓθρο8ίί;ίυη8, ^ΗίοΚ λγθ ρΓβΒβηΙβά ίη 8. ί8.1)ΐι1αΓ νίβν. 

ΤΗβ νοοίΐΙ)ηΐ£ΐΓ7, ΐΗου^Κ οοιιοίδβ, Ιΐίΐβ 1)βθη ρΓβρ&Γβά ^νίΐΐι §Γβαί ραίηβ, 
αηά ίη οόηηβοΐίοη ννίίιΐι 08,Γβίϋ1 Γββ,άίη^β οί ΙΗθ ΙβχΙ. Τΐιβ πιογθ ίηιροΓ-ι» 
ίϋχίί θΐ^πιοΐο^ββ, Εη^ΙίδΗ οο^β-Ιοβ αηά άβηνβ,ίίνββ, βγηοηγπιβ, ίηΙβΓ- 
ρΓβ1α1ίοη8 οί ρΓορβΓ ηαιηβΒ, αηά νο,Γίοαβ οοηβΐηιοΐίοηβ αίίθΓ νθΓΐ)8, Ηανβ 
Γθοβίνβά α^ίβηΐίοη, — βηοη^Ιι, ϋ ίβ Ηορβά, ίο ηια1?6 \ί οΙβαΓ ίΐιαί; α ΟΓββΙί 
Ιβχίοοη 18 αη ίηΙβΓββϋη^ αηά ίΓυϋίαΙ βθΜ οί βΐυά^. "ννΐιβΓθ ίΐιβ βίγ- 
ιηοΐο^^ 18 βνίάβηί; ίΓοιη ίΐιβ ταΐβδ οί νοΓά ίοπηαϋοη, 8.8 ίη <;1ίθ 08,8β οί 
αΙ)8ίΓ8.ο1;8 ίη -ία ίτοηι Εΐά3βοϋνβ8 Ι η -ο9, ί1 ίδ οΛβη ρηΓροδβΙγ οπιίίίβά. 

Το βηοοαΓ&^β ΙΗθ βίιιά^ οί \νοΓά-1)αίΜίη§ αηά ίΐιβ ηιαβίβΓ^ οί >νοΓάβ 
1)}Γ βίγπιοΐο^οαΐ ^ουρβ, ΟΓΟδδ-ΓθίβΓβηοβδ αΓβ ^ΐνβη ιιηάβΓ δοιηβ ίιηροΓ- 
ίΑπί πιβπιΙ)θΓ οί βαοΗ §Γοαρ, 80 ΐΐιαί α11 νοΓάδ οί α οοπιιηοη ΟΓΐ^η ίουηά 
ίη Λθ Αη8.1>α8ί8 ιηα^τ 1)β Γθαάίΐ^ ^Γαοβά. ΤΗιΐδ, αηάθΓ εχω αΓβ τβίθΓβηοβδ 

οίοίΐίζθά όγ ν3θΟνΐ€ 4 ΡΚΕΓΑΟΕ. 

ηοΐ οηΙ^Γ ίο Ηβ οοιήρουηάβ, 1)ΐιί αίβο Ιο €χνρ6ς, ^χνρ^ί ίνΊχνρον^ ευ-ωχ/α, 
σχολή, ά-σχολία, νπ-ίσχν€ομαί. 8θβ, αίβο, ιιηάβΓ βαίνω, βάλλω, ΐστημι^ Β,ηά 
οίϊιβτ ίτηροΓί&η* νοΓάβ. λΥΗβΓβ ί\ϊβ οο^ηαίβ >νοΓ(ΐ8 οχ& ίη α1ρΙι&1)θΙ;ίοα1 
ΟΓάθΓ, 811θΗ ΓθίβΓΘΙΐΟββ 8,Γβ, οΓ οοαΓββ, οοιϋΐθίΐ. 

Βοοίίδ ν.-νΐΐ. Ιιανβ 1)βθΐι θάϋβά ίοΓ βί^Ι^ιΙί-Γθίκϋιι^. ΤΙιβ ίβχί Ηαβ 
1)θβη ρ8.Γ£ΐ^Γ»ρΙιβά, Ώοτί Β,ηά τ&τβ ννοΓάβ ΐΓΒ,ιΐδΙέΐί,θίΙ ο,Ι ίϊιβ 1)οϋθϊη οί ί\ϊβ 
ρα^Θ, »ηά ναποιιβ Ιιίηίβ ^ίνβιι ΓοΓ ϋιβ ΓβηάθΓίιι^ οΓ ίϊϊβ ιπογθ άί£6οα11 

86ηί60068. 

ΤΙιυβ θάϋβά, ί1ΐθ8β 1)οο1ί8 ΓαπιίδΙι &άιηίΓ8ΐΙ)ΐΘ πΐίΐΐβήίΐΐ ίοΓ ρΓαοϋοβ ίη ύφί- 
Γβίΐάίη^. Ιΐ 18 Γβοοιηιηθίκΐβά ίΐι&ί \)β{οτβ ίΐιίβ ίβ τη^άβ β. άίΒίίηοίίνβ ΓθίΐΙαΓβ 
οΓ ϋΐ6 ΓθοίΙαϋοη, ηοί 1688 ΙΙιαη ί\ιγ&β 1)οο1ί8 1)θ τβαά, β,ηά ΐΚβ Ι<ί8Ϊ8 ο( 
ΥίοτάΆ ίϊίοτοΏφΙγ ιηιι.8ΐβΓθά. ΟϊΗθγ βυ^^θβϋοηδ βγθ ιηαάβ βίΒθίγΙιβΓβ. 

1ΐ ύίβ ϋϊΆβ ίΐ11ο1:ΐΘά Γογ ρΓβρίΐΓ&Ι^ίοη ίη ΟΓθβΙί ί'οΓ οοΐΐβ^β 18 βΐιοιΐ;, 
ίΙΐΘΓβ 18 ηο ^οοά Γ68,8οη \ν1ιγ Ιΐΐθ ΙαΙίίθΓ 1)θο1ί8 οΓ ίΐιβ Αη8ΐΙ)&8ί8 ηια^ ηοΐ 1)β 
Γβ&ά Άί 8ί§1ιΙ; ίη ί1ΐ6 ΕΓθ8ΐιπΐ8,η γβ&τ. ΧβηορΗοη'β δΐ^ΐβ ίβ 80 οΚαΓπιίη^, 
ϋχΆί Ι\ιβ βίυάβηί ο&ηηοΐ: άο Ιοβϋβν ίΐιαη ί&ιηΐΐίαηζθ ΗίιηββΙΓ \νίΐ1ι ϋ \)βίογβ 
οίίαβτ &υ11ΐ0Γ8 εγθ Ια^βη αρ. 

Βθ8ίάβ8 ίΐϊβ πι&ρ 8ΐΊ0^ίη§ Ιϊϊβ τοηίβ οι ίϊϊβ Αη£ΐΙ)ίΐ8ί8 αηά οί Ιϊϊβ ΚβίΓβαΙ; 
νβ Ιι&νβ αάάθά α πιαρ οί ΟΓβθοβ, — βίη^αΙίΐΓΐγ οπιίίΐθά ίτοηι οίΙιβΓ θάί- 
Ιίοηβ \ν1ΐ6η ϋ 18 ΓβαΐθαιΙ)βΓβ(1 ίΙϊΆί ίΗβ ΟΓββΙίβ \νβι•Θ Ιβνίβά ίΓοηι ΏβΒ,ήγ α11 
ρίΐΓί8 οί ΟΓΘβοβ, β,ηά ϋϊΒΧ νΐΥϊβη ίηάίνΐάααΐδ αΓβ βΓ8ΐ; πίθηϋοηθά ίΙιβΪΓ 
ρΐβ,οβ οί Γθβίάβηοβ ί8 υ8ΐΐ8.11 3^ ^ίνβη. 

Ιη ΟΓάθΓ ίο 8£ΐνθ ίΐΐθ ίίπιβ ηβπίΐΐΐ^ Ιοβί ίη ββίίΓοΙιίη^ ίΙίΓου^Ιι πΐίΐη^ 
ρ8.^β8 οί ίΗθ ^^ιηπιαΓ, ιλγθ Ηανβ αάάθά 8θνθΓ8,1 ρ&^θ8 οί οοιηρβ,οίΐ^ 
ρηηίβθ ρ8.Γ8χ1ί^Γη8 οί ηοηη8, ρΓοηοιιπΒ, αά^6^^^νθ8, ραΓΐίοίρ1β8, &ηά ίΗβ 
ιηοΓθ άίίΒοιιΙί νθΓΐ)-ίθΓπΐ8, ίοΓ Γβ&οΐ^ ΓβίθΓβηοβ. 

ΤΗθ 1)ί1)1ίο^αρ1ΐ7 Θ88α78 ίο ^ίνβ οηΐ^τ ίΙιβ πιογθ ίωροΓί&ηί βάίίίόηδ 
αηά 1ιβ1ρ8. 

Το ΡΓθίθ88θΓ Ιίθοί8αΐ5:ο8 οί Νβλν ΥοΓίε, α ^αάυ&ίβ οί ίϊϊβ ϋηίνβΓδί^ν 
οί ΑίΗθη8, ΟΓββοβ, αηά ίο ΡΓθίβ88θΓ Ο. Ρ. ΟάΜθ, οί Οΐιίοα^ο, ^β οτβ 
Ι&Γ^β άβΙ)1οΓ8 ίοΓ ν&1ιιαΙ)1β αββίδί&ηοβ. 

ΤΗβ ρΓβρβ,Γίΐίίοη οί ίΐιίβ βάϋίοη οί ίϊϊβ ΑηίΐΙ)α8ί8 1ΐίΐ8 1)ββη α \ά\)ου οί 
Ιονβ ; Βϋί άθ,ίΐγ (1αίίθ8 οί α νβΓ^ βχαοίίη^ ηβ,ίιΐΓβ Ηανβ 1)β8βί ίί \νί11ι τηαιΐ}^ 
άίίΒοπ1ίίβ8 Β,ηά ΓβηάβΓβά Ιοη^ άβίαγβ ιιη8,νοίά8.1)1β. Λ^θ 1)β8ρβ£ΐ1ί ίηάυΐ- 
^βηί οΓίίίϋίβπι, Ληά δΗαΙΙ 1)β ίΐΐίΐηΐίίιιΐ ίο Ηϋνβ οπγ αίίβηίίοη οβίΐβά ίο βη^' 
πιΐΒί&^ββ, τΛτΙιβίΙιβΓ άαβ ίο ί^ηοΓ&ηοβ ογ ονβΓ8ί^Ιιί. 

"VVII^I.IΔΜ ΚδΙΝΒΥ ΗΑ.ΚΡΒΒ. 
^ΑΜΕ8 \VΔI.I^ΑΟΕ. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΡΑΟΚ8 

ίΝτκοΒϋστιοΝ 9-65 

Ρ6Γ81Η 11 

ΡβΓδΪΛα λτί οΓ ΤνβΓ 15 

Οπ^ία οι Εχρβάϋΐοη οΐ Ο^πω 18 

(τΓββΙε Απη^ οΓ Ο^Γυβ 21 

0Γ6β1ί ΑΗ οΐ Ψ&τ 22 

Χβηορίιοη 38 

ΒίΙ)1ίο^τ&ρ1ΐ7 45 

ΙϋηβΓ&Γ^ - , 47 

Ιηάαοΐίνβ ΕχβΓοίβββ ο . , ο 50 

Τ1ΐ6ΐη68 ίοΓ Ιηνβδϋ^αϋοη 64 

Βοοκ Ι 67-125 

Βοοκ II 126-163 

Βοοκ III 164-202/ 

Βοοκ IV 203-246 

8υοοΕ8τιθΝ8 ΡΟΕ 8ιοπτ Κεαόινο : Βοοίίβ ν.-νΐΐ 248 

Βοοκ V , 249-293 

Βοοκ VI 294-330 

Βοοκ VII.. . • 331-387 

ΝοτΕδ ο 389-427 

Βοοίε Ι „ 389 

Βοοίε Π 406 

ΒοοΙε III 414 

ΒοοΙ IV 421 ΟίΟίΐίζθό όγ Οοο^ίε 6 €ίΟΝΤΕΝΤ8. 

ΡΑΟΕβ 

1ΐ8Τ8 ορ ΤΓοΒΌβ. . « ... 429-454 

Νουηβ 429 

Ρτοηοηηβ « « • • . 433 

Α(1]6βϋτβ8 . . 434 

Α(1ν6Γΐ)8 αηά 0οιΐ)ΐιηβ(ίοιΐ8 437 

Ριβροδϋΐοηβ • . 439 

ΥβΛβ ......; 441 

Ιβιομ8 455,456 

ΡοΕ Κεαόυ Κερεεβνοε 457-468 

Νουηβ 457 

Αάίβοϋτββ 459 

ΡΐΓοηοτιη8 • • . . 461 

Ρατϋοίρίββ 463 

ΥβΛβ 465 

ΡαΓϋοίρΙββ ο£ -ω ΥβΛβ 466 

νοοΑΒϋΐ,ΑΚΥ 469-575 

ΑΒΙϊΓβνί&ϋοηβ • .' 470 

Υοο&1>ιι1&ΐ7 • • • . 471 Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 08Τ ΟΡ ΙΙΧϋδΤΚΑΤΙΟΝδ. Ραοι 

Ρεκβιαν Ροοτ-8θΐ.ϋΐΕκ (£γοπι ΡβΓββροΙίβ) , • 16, 

ΑΚΟΗΕΚ ΟΓ ΚΟΥΑI^ ΒΟΒΥ-ΟϋΑΚΒ (ίΓΟΙΤΙ ρ&ΐ3<ϊβ ΆΪ 81188.) .... 16 

Α88ΥΚΙΑΝ ΑκΟΗΕΚ ΑΝϋ ΑΤΤΕΝΒΑΝΤ (ίΓΟΠΙ Κΐ17ΐίη]ί^) . • , . . 16 

\νΑΚ Οηακιοτ \νΗΕΕΙ.8 (πο ΟΓΙ^η»!) 17 

δοΐ,ΒΙΕΚ ΙΝ χΐτών (£γΟΠΙ Αΐίίο ΠΓΠ) . . . • • 23 

ΗοΒδΕΜΑΝ ΙΝ χλομνς (ίΓΟΠΙ Αβϋΐβ νβββ) 24 

8ΗΙΕΙ.Β8 (ίΓΟίη Οοάοπει) 24 

θώραξ (ίΓΟίη Ογθθ^ υ3#6) 24 

αίχμαί (ίΓΟίη Βοάοηα) 25 

{(φη (ίΓΟΠΙ βοίίΐβ ν£18β) . . • . 26 

άκόντιον (ίΓΟΠΙ Β,ηοιβηί ν8τ8β) • . ο . ο • . 26 

τόξα (£γοπι νΒββ&) 26 

ΟΐΑβΚΑΜ8 ιΐ.ΐ.υ8ΤΚΑΤΐΝθ ΊΓοραγωτή 8•ηά <{ιλιγ|Μ< . . ο • . . 29, 80 

0Ί€ηνα( (ίΓΟΠΙ οοίαπιηβ οί Αηίοηΐηιιβ} 82 

ιτηρυξ ο . . . . 33 

τροιταΐον (ίΓΟΠΙ Βοβοϋαη οοίη) 35 

τριήρης (3Λ0ΟΤά\Ώ^ ίο Ι<βΠ18,ϋ;Γβ ΛΙίά (τΓΟββΓ) 9 . 87 

Χενορηον (£γοπι οιιί; οί ιιηοβΓίαΙη οΗ^η ίη ΙΙιθ Βοΐιη ββπββ) .... 38 

Χενορηον (ίΓΟΠΙ Κ&ρΙιαβΓδ " 8ο1ιοο1 οί Αΐΐιβηβ ")....».. 43 

όνλίτης (£γοπι βοίίΐβ ν3,86) , 67 

Οοι,ο Οακιο (οπ§ίη3,1 ίη ΒΓί1;ί8ΐι Μηββαπι) . , . <» . . . . . 70 

Ίκλταστης νάΐΐι ΑπίΕζοηίίΐη 8Μβ1ά (ίΓοπι νβ,ββ ρβίηϋη^) . . ο . ^ 73 

ΡπΒΥβίΑΝ αυλός (ίΓΟΠι Κοπίίΐη Ι38β-Γβ1ίθί) ...,-.... 74 

στλτγΎ£δ<« (ίΓοηι ναηοαβ 8οηΓ0β8) 75 

80Ι.ΒΙΕΚ ΙΝ χιτών (ίΓΟίη Αϋίο οΓη) . . . . , . • . ο . . . 76 

ΒίΑΝΑ ΙΝ χιτών (ίΓΟΠΙ δί&ίαβ οί Βίαπα, νίΐΐα Ραπώΐί) 76 

ΓοκΜ8 ΟΓ ΟκΕΟίΑΝ Ηει.μετ8 (1 8.ηά 2 ίΓοιη ίβιηρίβ οί Αβ^ίη»; 

3 ίοπηά ίη ήνβΓ Α1ρ1ιβη8, ηβ&Γ ΟΙ^πιρίΒ, ; 4 β,ηά 5 ίΓΟίη ^6πΐ8) . 77 

Ρεκθιαν ^αη Οηακιοτ (ίΓοπι ΡβΓδβροΙίβ) 77 

Οκεεκ ΑΥαβ Οηακιοτ (ίΓοιη να8Θ ίοαηά αί δαϋοοίβ,, Ιί&Ιγ) ... 77 

Μαρ ορ Μενον'8 ΚουτΕ , ο . . 79 

άκινάκης (ίΓΟΠΐ ΡβΓ8βρο1ί8) . . . . , , . . • . 81 

Μαρ ορ Υιοινιτυ ογ Ιδβυβ , 89 

ΟβτκιΟΗ (Κ1ιθΓ8άΙ)άά) , 95 

Μιι.1, ΑΝο 8εοτιον ογ ΙΙρρεκ 8τονε, 5νοβ άλυτης, (ίΓΟΠΙ Ροιηρβϋ) . 96 

ΚοΥΑί. Νεοκι,αοε (ίΓΟΠΙ ΡβΓββροΙίδ) .,....,. . 97 Ό'Φζθά όγ ν^όο^ι^ 8 ϋ8Τ ΟΓ ΐυ^υδΤΕΑΤΙΟΝ& ' 

ΚοτΑΐ* ΒκΑ6Εΐ«ΒΤ (£η>ιη ΕΙιαιβίΟ)^) ••-•• 97 

σκηΐΓτοΰχοβ (ίΓΟίη ΡθΓββροϋΒ) 103 

θαβραξ (ίΓοιη 0γ66^ ναββ) 109 

Ι&άχαιραι (1 ίτοιη θη^ανβά ^ιη, 2 ίιοιη ν8βθ ραιηίίη£^) ΙΟΟ 

ΡΕΚ81ΑΝ Εοοτ-βοω)ΐΒΚ8 (ίτοπι ΡβΓΒβροΙΙβ) 110 

ΓΐΛακΑΜ. — Ροβίίίοη ο£ Τιοορβ 6β£θΓβ Ιΐιβ Βαϋΐβ ο£ ΟαηαχΑ • . • 111 

ΓΐΑΟΚΑΜ. — Τΐιβ Κ1η§ απά ΐώ Αχιηγ 123 

νέλτοΑ (ίΓοιη αηοίβηί ιηοηιιιηβηΐβ) 124 

Τηκονε οκ 8ενα€ηεβιβ (ίτοιη Κυτώηίΐ^) 126 

ΐΝβΡΕΟΤίΝΟ ΤΗΕ £ντβαιι.θ (ίτοπι 1)&8-Γθ1ίβ£ ΥϊΗλ ΒοΓ^ΗθβΙ) • . . 132 

ΒυονΕΤΑϋκίΜΑ (ίΓοιη ΚοπίΛη Ι)ίΐ8-Γβ1ΐ6£) 134 

ξ£φη (ίΓοιη ΟΓΐ^αΙ ίοτιηά &^ Μ^οβηαβ) 134 

κή|>< 137 

Μαρ ογ Μεριαν ΑΥαιλβ, Οαναι^ *τα 146 

νχώ(α διψθ€ρίνη (ίΓοιη Κιΐ}Ίΐη3ϊ^) 149 

Αθηνά (ίτοιη §βηι) 165 

δ€κάδραχμον (δ^τ&ουββ &1)0ΐι( 40 Β. α) 180 

ζυγόβ (ίτοπι '^3,8-Τ6ΐΐ6ί) 181 

ΌΐΑοκΑΜ. — Χβηορ1ιοη*8 Οτάβτ ο£ ΜλγοΙι 183 

ΑθβΥΒίΑΝ 8Ι.ΙΝΟΕΒ (ίτοπι οοίηπιπ ο£ Τταίαη) 187 

Οβεεκ 8μνοεβ (ίτοπι οοίηηιη ο£ Ττ&ίίΐη) 187 

ΌΐΑΟΒΑΜ. — Ροβίϋοη οί 8ο1άίβτ8 ίη 1)3,ϋ1β Β,ττ&γ • • 193 

άατκοΧ φυσηθ€ντ€$ (ίτοπι Κτι^ύη]!^) 200 

ΚοΥΑί. Ββαοει^ετ (ίτοπι Κ1ιοτ8ήΐ3^) • • 203 

ΌΐΑΟΒΑΜ. — Κοαίθ ίΐιτοιι^ΐι η&ΐΎθ\ν^ ραββ 207 

Όιαοβαμ. — Οτοβδίη^^ οί ίΐιβ Οβη^τίΐββ Βίνβτ 219 

σαλιηκτή< 220 

ΡΕΒ8ΙΑΝ Αβοηεβ (ίτοπι ρ8.1»0β &ί 8ΐ18&) 224 

Οβεεκ Αβοηεβ (ίτοπι ϊβπιρίβ οί Αβ^ηβ,) • . • 224 

καρβάτιναι (ίτοπι ιηοάβτη Ιΐαϋαη. — Κίοΐι) 227 

ι}ΐΓο.8ημΐ(ΐτα, 1μάντι< (1 ίτοπι 8ΐ&ίιιβ, ΎΛϋοΛΤί ; 2 ίτοπι ΑροΠο Ββίνίάθτθ) 227 

€ΑΕ8Τϋ8 (ίτοπι Εποίβη! 8ΐ;8.1ιΐθ8) 246 

«ηΒάλιον (ίτοπι Ι)£ΐ8-Τ6ΐί6ί) • 252 

ΌΐΑΟΒΑΜ. — Τΐιβ βίτοη^ίιοΐά οί ίΐιβ Βτίΐ&β 254 

ΟI^ΥΜΡIΑ ΚΕ8ΤΟΚΕΒ (8.ί1»τ Εβίπΐιβχά) 261 

ΑμΑΖΟΝ ΙΝ χντωνίσ•Κ09 (ίτοπι 1)£18-ΤΘΐίβί) • 265 

ΌΐΑΟΒΑΜ. — Ροβϊϋοη οί Οτββύ 1τοορ8 αϋαοΜη^^ ϋΐθ βϋαάβ] . • • . 266 

&μφορ€ΪΒ « . • 267 

άτκ69 (ίτοπι ρ&ΐηϋη^ αί Ροπιρβϋ) 815 

€γΒεεκ Όβινκινο ΗοΒΝβ (ίτοπι νατίοιιβ βοητοθβ) 843 

δίφροι (ίτοπι Οτββ^ νΛ8β8) ν . 851 

χλαμνβ (ίτοπι Ρ&ηαίΐιβη&ίο ίτίβζβ) . . ■■ 856 

(τΒΕΕΚ 80Ι.ΒΙΕΒ ΙΝ Ιμάηον (ίτοπι βοΐίίΐθ νοδβ) • . 861 

ΑΒΙΘΤΙΒΕ8 ΙΝ ^μ^&ηον (βίΒ,ίχιβ ίτοπι ΡΕτπβββ οοΐίθοίΐοη) . . ^ < . τ861 ΙΝΤβΟΟυΟΤΙΟΝ. " Νο ιηοη ^^ρΐιίο &η(1 βύίιτίη^ η&ΓΓα^ίνβ ϋι&η (Πα!; Ιη ιγΐιίεΐι Χβηορίιοη (γ2ιο63 (λβ 
ίοΓίαηβ οί ϋΐΐθ Τβη ΤΙιοαβαηίΙ, \να3 βνβΓ ΛνΓΐίϋβη." — 8ικ Αι^εχανοεκ Οκαντ. 
" Οιΐθ ο£ Λθ ιηοδί; ν&1α&51θ άοοαιηβηίΐΒ οί Β,ηύίΐηιίγ" — Ουκτιυβ. 

1. Τΐιβ Αηαΐ338ί8. — ΤΗθ δίαάθΐιΐ; ίβ ηονν ίο ία^β υρ α βΙοΓγ οΓ δίη^αΙαΓ 
ίηίθΓβδΙ;. ΤΗθ Αηίΐΐ538ί8 ίβ οηβ οί ίΗθ \7ογ1(1*3 ^τβΒ,ί οΐ&ββίοδ, αηά ϋιβ 
θχρβάίϋοη οι \ν1ιίο1ι ίΐ; ίβ ϋιβ ΙιίβΙοΓγ, ίη βοπιβ ΓββρβοΙδ, ϋιβ ^ΓβαΙββί ιηίΐί- 
Ιο,τγ βχρίοϋ οί αηοίβηΐ ϋιιΐθ3. ΤΗθ ιηαίη ίαοΐΐδ ο,τβ δοοη Ιοίά. ΤΗϊγΙθθιι 
ίΗουδθ,ικΙ Οιββίζδ ιη&ΓοΙι ίντο ΙιΗοαβειηά ιηίΐβδ αικί (ϊθΓβαΙ αη βπθηιγ δθνθηί;^ 
ίίηιβδ ϋιβίΓ ο\νη ηαπιΗθΓ. ΤΙίθη, &ί1;θΓ ίΙιβίΓ οίΐιΐδθ ίδ ΙοδΙ;, αηά ΙΗθιγ ^βη- 
βΓ&Ιδ αΓθ ΐΓβαοΗβΓΟϋδΙγ δβίζβά, ΐΗθγ τ&ίτβ3.ί & Ιΐιοπδ&ηά ιηίΐβδ ΙΗγοιι§1ι ά 
βίΓαη^θ οοαηΐΓ^ αίοπ^ πιβΓβ όβαΐβη ίΓαοΙίδ, \νί1;Ιιοιι1; ηιαρ, οοηιρΑδδ, ογ 
ίηίδί^ ^ιιίάβδ, αοΓΟδδ ιιηΙ)πϋο^β(1 ΗνβΓδ, ονβΓ Ηΐ^ζΚ ηιοαηΐ^ίηδ, 1»Ηγοιι§Ιι ΙΙιθ 
\νίη(ΐ8 Βπά 8ηο\ν8 οί βλ ΑπΌβηίαη ννίηίβΓ, Ηαρέΐδδβά Ηγ βηβΐϋίθδ ίη Ιΐΐθ 
ΓβαΓ, ορροδβά ο,ί βΎβτγ ΒίταΙβ^ιο ροίηΐ \)γ \)τανβ ο,ηά νίατίιΐίβ ίπΗοδ, γβί 
ονθΓΟΟιηίη^ α11 οΗδΙβ,οΙββ ίΥιβγ γθ&οΗ ΙΙιθ δΗοΓβδ οί ίΗθ Ευχίιΐθ λνϋΐι ιηί1ϋ8.Γ)τ 
ΟΓ^αηίζαϋοη ίηίαοϋ, β,ικί λγθ αΙ)1θ δϋΐΐ ίο ιηιΐδίβΓ βί§1ι1 ίΐιοαδ&ηά βίχ Ιιαη- 
άιβά ιηβη. 

Το ϋιίδ, ΗίδΙοΓ^ ίαρηίβΐιββ ηο ρ£ΐΓα11β1. Ιί υτββ & \νοηάβΓίιι1 <;ηυπιρΗ 
οί ΙΐθΓοίδΐϊ], ίβΓϋ1θ-ΐΌίηάβ(1ηβ88, Ηαογ&ηο^ οί δρίπΐ, &η(1 ^οοά άίδοίρΐίηβ. 
8ο 1οη§ £ΐδ ηίθη Ηίΐνθ εκΙτηίΓαϋοη ίοΓ ΙΙιθ 1)Γ8.νθ, δγηιραΐΐιγ ίοΓ ΙιΗοδθ ίη 
ιηίδίοΓίιιηβ, αηά αρρίαυβθ ίοΓ ΐΗβ νίοίοποαδ, <;]ΐ6 βΙοΓγ οί ΐΗίδ βχρβάϋίοη 
\νί11 ηοΐ; Ιαοΐί ΓβαάβΓδ. Τΐΐθ ϊηΙβΓβδί ίΐ) βΐίοίΐΐδ ίδ ηιαηίίοΐά. 

2. ΡοΗΗοαΙ. — Οηθ Γβαάβ Ιιθγθ αη ϊπιρΓβΒδίνθ Ιββδοη οη ίΗβ ναΐυβ 
οί ροΐϋίοαΐ βάαοαίίοη αηά ί\\β δυρβηοΓϋ^ οί ρορηΙαΓ ίηδίϋυϋοηδ. ΤΗίδ 
ίτΓββΙζ αΓηιγ Ιιαδ Ηββη αρϋγ οοπιραρβά ίο α " Γονίη^ οοηιπιοη^Υβα111ι/' α 
ιηαΓοΗίηί^ άθπιοοΓαογ, " άβ1ί1)βΓ&ϋη^ αηά αοΐίη», β^Ηϋη^ αηά νοΜη^; αη 
θρϋοωβ οί Αίΐίθηβ βθί αάήΛ ίη Ιΐΐθ οβηΙθΓ οί Αδία." \νΐιαί. α δίήΐείηδ 10 ΪΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

ΰοη^ταβύ 18 ΗθΓθ ρΓθδβηίβά 1)β1ν^β6η ίΐιβ βίανββ οί άβδροϋβηι αηά Ιΐιβ οίϋζβηβ 
ο£ ί\ίβ ίΐθθ 8οί1 ο£ ΟιβθΟθ ! 

3. *Ηί8ΐ:οήοα1. — 0£ λνΐι&ί ίηίβΓθβύ ΐίΐθ ΑηαΙ)α8ί8 Ιιαβ 1)6βη Ιο Ιΐιβ 
1ιί8ί;οη£ΐη, Ι,Ιΐθ ίοοί-ηοίβδ απά αρρβηάίοββ ο£ ίΐιβ 8ίαηάίΐΓά ΗίβΙοΓίβδ οί ΟΓββοβ 
αΓθ δυβιοίβηΐϊ ίηάίοαϋοη. Βββίάθδ ίίβ ρίοΐ^αιβδ οί Ιίίβ Ηηά οΙι&ΓαοΙβΓ 8πιοώ§ 
Ιΐΐθ ΡθΓδίαηβ αη(1 ΐΗοββ 1ίϋΐ6-Ιεηο\ν^η ιηοαιιΐίο,ίη Ι)πΙ)68 ίο ΙΗθ ηοηΐι, ίΐ; ίαΓ- 
ηίβΙΐΘβ αη ίιιιροΓί;3.ηί} οΙιαρϋβΓ ίη ίΗθ 1ιί8ΐθΓ)Γ οί ίΐϊαί 1οη§ &ηά ΐΓΓβρΓβδδίΜθ 
οοηβίοΐ, 1)θΙ;\νβ6α ϋΐθ ΟΓββΙίδ αικί ίΐιβ ΡβΓδίαηδ. Νογ ίδ 1;1ΐθ ΙιίδΙοπαη Άί 
ίααϋ \7ΐιο ίΓίΐοβδ ίο ίϊιβ £ΐο1πβνθΐιιβηΐ8 οί ίϊιβ Τβη ΤΗοαβαικΙ β. οΗβπ^θ ίΓοη 
ΐΗβ άβίβηδίνβ ίο ί\ι& οβΤθηβίνθ ροΗογ οί 1;1ιθ ΟΓθβΙίδ, \ν1ιΐο1ι οα1τηίιι&Ιβ(1 ίντο 
^βηβΓαϋοιίδ Ι&ίβΓ ίη ΐΗβ ονβΗΐίΓΟλν οί ίϊιβ ΡβΓδίαη βηιρίΓθ \)γ ΑΙβχαηάβΓ 
αηά Ιιίδ ΙΙιίΓίγ-βνθ ϋιοαβαπά Οΐ'ββίίδ. δο ΓΓ&ηοίδ Βαοοη \νΓί1;θ8 : 

" ΤΙήδ 7ουη§ βοΗοΙαΓ (Χβηορίιοιι) οοηάαο^βά ίΐιβδθ Τβη ΤΙιουδαηά ίυοΙ; 
ΙΙίΓου^Κ Λθ Ηθ&Η οί £ΐ11 ίΙϊ& Ιίίη^'δ Ιιί^Ιι οουηΐπβδ . . . <;ο ί\ίβ αδίοηίδΐι- 
ιηβηΐ» οί 1;1ΐθ \νοΓΐ(1 αηά Ιΐΐθ βηοοαΓα^βηίθηΙ, οί ίϊιβ θΓβοί&ηδ, ίη ϋηιβ βαο- 
οββοΐΐη^ ίο ιηαΐίθ ίηναδίοη ιιροη ίΐαβ \ίΪΏ§8 οί ΡβΓδία, αβ Αναδ £ΐίΙ;βι•\νίΐΓ(1δ 
ρυΓροδβά \)γ ^3.δοη, ί\\β Τΐιβδδ&ΐίαη, &1;1;βιηρ1;θά Ι)^ Α^θδίίαιίδ, ίΙιβ 8ρ£ΐΓ- 
Ιαη, άπα &ο1ιίθνβ(1 \)γ ΑΙθχ&ικΙθγ, ί\ιβ Μαοθάοηί&η." {ΑάναπίχηιβηΙ ο/ 
Σβανηίηρ, 1.7**.) 

ΤΙιαΙ; 3, ιηαΗίαΙ κιοβ ΗΙ^θ ΐΗβ Εοηΐίΐηδ, <;οο, άβήνβά ίΓοηι Μιθ Αη&1)&8ί8 
^τ&ο,ί θηοοιίΓΒ^βιηβηΙ; ίη &11 ΐΗβίΓ δοΗβηιβδ αηά ΛναΓδ οί οήβη^αΐ οοηςυβδί; 
ηιβ^ δαίβΐγ Ι^θ ρΓβ8υπΐθ(3. ΤΗβΓθ ίδ α Ιιίηΐ) οί ίΐιίδ ίη ί\\% ίειοί ΐΗ&ί Μ&Λ 
Αηίοηγ, 1ι3,γ(1 ρΓβδδβά \)γ ίΗβ ΡαΓίΗίίΐηδ, \ναδ Ηβαιά ίο βχοΐαίηι ΓβρβαίβάΙ^, 
*' 0\ ίΐΐθ Τβη ΤΗοϋδαηά Γ* ίη αάηιίΓαϋοη, αάΛδ ΡΙηΙ&ΓοΗ, οί ίΗθ ΓβίΓβαί οί 
ϋΊθ ΟΓββΙίδ \νί1)1ι ΧβηορΗοη, λυΙιο, ίΐιοη^ΐι ί\\^γ Ιιο,ά ει 1οη§βΓ ^ουΓηθ7 <;ο 
πΐίΐΐζθ ίΓοηι Β&1)7ΐοη αηά βηβπιίβδ πιιιοΐι ηιοΓβ ηαηιβΓοιιβ ίο ^φί^ νβί; 
ΓβΒοΙιβά ΐΗβΪΓ Ιιοηΐθ ίη βθ,ίθίγ. 

4. Μί1ί1:ατ7. — Αδ β οοη1;ΓίΙ)αϋοη ίο ηιίΙίί&Γ^ βοίβηοβ, ίΙιβ ΑηαΙ)αβί8 
Ηοΐάδ Λ \ί\φ. ρΐ&οθ. Οη οίΤβηδίνβ αηθ άβίβηδίνβ ^ναιίαΓβ &ηά ίϊιβ ββχί- 
1)ί1ίίν οί βΓββΙε ίαοίίοδ, ίΙιβ Αη£ΐΙ)αδί8 ίδ αη ίηναΙααΜβ οοηιηιβηΙίΐΓγ »η(1 
ίΠαδίΓαίίοη. Αη Εη^ΙίδΙι η,Γπιγ ο£ΒοβΓ ΙΐΒβ Γβοβηίΐγ νπίίβη οη " ΤΗβ 
ΕθίΓβ&ί οί ίΐΐθ Τβη ΤΗοιίδαηά, Α ΜίΙίίαΓγ δΐηά^ ίοΓ &11 Τίωβ," αηά &η 
ΑπιβΓίο&η δίυάβηί οί πιίΙίί&Γ^ βοίβηοβ 1ι?ΐ8 ραί οη τβοοΓά ίϊιβ ορίηίοη ί\ϊ2Χ 
<* ΐΗβ βοΜίβΓ οί ^&ίβδί ηδθ Ιο ιΐδ ρΓβοβάίη^ Α1βχ3.η(ίβΓ λναδ υηςυβδίίοηαΐ)! 7 
Χβηορίιοη, • . . ΙΙ ίδ Ιίθ \νΗο Η»» δΐιο^νη ίΗβ λυογΚΙ Λνΐιβΐ; δΐιουΐά 1)θ ίΗθ 
ϋβοίίθ8 οί ΓθίΓβ&Ι;, Ιιον^ ίο οοιηηι&ηά α ΓβαΓ β^ααρά. ΜοΓβ ίΒοίίο&Ι οΓί^ίη&Ιίί^ ΡΕΚ8ΙΑ. 11 

ϊϊΒΒ οοιηθ ίΐΌΐη ίΐιβ Αη&1)α8ί8 ϋιαη ίτοηι Β,ηγ (Ιοζβη οΙ^Ιιθγ 1>οο1ί8. Ρογ ίη- 
βίαηοθ, ΧθηορΗοη άβ80ΓίΙ)θ3 αοοαΓαίθΙγ (4.8^°) α οΙιιΐΓ^β ονβΓ 1)α(1 ^Γοιιηά, 
ίη νΐιίοΐι, 80 ίο βρβαΐζ, 1ιθ 1)γο1£θ £ογ11ι \)γ ί\ι& ή^]ιί οί οοπιρίΐηίβδ, οηβ οί 
ΙιΙΐθ ιηοδί αββίαΐ ιηίηοΓ ηΐ8,ηβϋνθΓ8. Ηθ β8ΐ)2ΐΙ)1ί8ΐιβ(1 α ΓθββΓνβ ίη γθθ,γ ο£ 
ίΐΐθ ρΐι&ΐ&ηχ, Γγοπι Λνΐιίοΐι Ιο ίϊβθά νβαίε ρΑΓί;8 ο£ ΐΒθ Ηηβ, » βαρθίό βίδΐ 
οοηοβρϋοη. ΑΛθγ ύϊ& Ιαρδβ ο£ ΙννβηΙ,^'-ΙΙΐΓβΘ οβηΙιΐΓίβ«, ϋιβίΌ ίβ ηο \)βαβτ 
ιηίΙϋίΐΓ^ ίθχ1-1)θο1ε 1;1ι&η ίήβ ΑηαΙ)&8ί8." {ΟτβοΛ Οαρίαίη», \}γ Ιιίβιι<;.-0ο1. 
Βοά^θ.) 

δ. ΊΜβταχγ, — 1£ \νβ ίηςιιΪΓθ \¥ΐια1; αιβ 1;1ΐθ βίβηιβηίβ ίΐιαί §ο ίο ηιαί^θ 
1)οο1(8 ίηίβΓθδϋη^ ίο ίΥίβ ^βηβπιΐ τβαάβΓ, ίΐ; >νί11 αρρβ&Γ ίΥΐΒ,ί ιηοδί} οί ίΒθδο 
»Γθ ίοτιηά ίη Ιΐιβ Αη&1)38ί8. Ηθγθ αΓβ Ιιίδΐιοιγ, ί^ίο^ξΓ&ρΙιγ, ^γευθΙ, ίηοίάβηΐ;, 
Λ(3 νβηΙιΐΓβ, αηά ίβδαββ, β&νβ ί\ιβ άβαϋι οί Ογιαβ, αοοοΓάαηΙ \νίίϊί ϋιβ β^ηι- 
ραϋιίβδ οί ΙΙΐθ ΓβαάβΓ. ΝοΓ Ηαβ ϋιβ Ιαΐβ Ιοδί αηγίΗίη^ ίη ίΐιβ ύβΐΐίη^. 
Ιηάθθά, ίη Ιΐΐθ ^αά§η1θη^ οί ηο Ιθδβ α οήϋο Λαη Ταίηθ, "ίΐιβ 1)β&ιι1;γ οί 
ίΥϊβ ΒίγΙβ ίΓβ,ηδοβηάβ ίΐιβ ίηΙβΓβδΙ; οί ί\\& 8ίοτγ" Αί ΛΏγ ταΐβ, <;Ιιβ δίγΐβ ίδ 
Γθηΐ8ΐΓΐεαΙ)ΐ7 οΗ&βΙβ, Ιηοίίΐ, βηά ρΐβ&δίη^. 8ο, ίο ί\χ& Αώο\)&&\3 Ιχοά 1)ββη 
οοηοβάθά £1 Ιιί^ΐι ρίειοβ ίη ΙβϋβΓδ αδ α11 ίη αΐΐ ί\ιβ \)03ί βρβοίηιβη οί 0Β»γ, 
^Γίΐοθίαΐ Αΐίίο ρΓ08β ίη βχίαηΐ (χΓββΙε ΙίΙβκιίηΓθ. 

β. Βάαοαϋοηαΐ. — \νθ ηο\ν^ ηηάβΓδΙαηά ντ\\γ ί\ιβ Αη&1)α8ί8 1ι»8 Ιοηρ 
ΙΐθΜ £ΐη υηάίδραίβίΐ ρΐαοθ ίη ίΐιβ οοΠθ^θ οηΓποηΙυιη, Αδ ΐΗβ 1)βδ1; οί αΐΐ 1)οο1(β 
ίο ίηίΓοάαοβ ίΐιβ δίηάβηί ίο ί\ιβ ΐΒ,η^α^θ αηά ΙϋθΓίΐΙυΓβ οί ΟΓβΘοβ. 

Βαί 1;ο 1)θ αρρΓβοίαίθά, ΙΗθ ΑηαΙ)αδί8, Ιίΐίβ οΙΙίθγ ΙϋβΓαΙπΓβ, ιηπδΐ; ])θ Γββά 
ίη ίΗθ 1ί§1ι1; οί ίίδ ίίηΐθ, ίη ίΐδ ΗίβΙίοΓίοαΙ δβϋίη^. Αδ ίϊί& βχρβάϊίϊοη Ιι&ά 
ί1;8 οή^ίη ίη ΙίΙΐθ Ε&δΐ;, ψβ \)βξ[η ντ'ιίΐί Ρβΐδία. 

ΡΕΒ8ΙΑ. 

7. Β&τΐγ Εηιρίτββ. — ΤΗβ ΙβπιρβΓαίιβ οΐίιη&ΐθ &η(ί §τβ&ί ίβΗίΙίΙ;^ όί <;1ιβ 
Ί'ι^ΓΟ-ΕυρΙΐΓίΐίθδ \ο1\βγ ΏΛίχιτΒΐΙγ ηιαάβ \ί &ί αη βατίγ ίίηιβ ί\ιβ ββαί οί 
§ΓβΛί βπιρίΓθδ. Ηθγθ 0Η&1(1&θ& ΓΟδθ, αηά ήοαήβΐιβίΐ ίοΓ οβηίαηββ, ίίΐΐ ονβΓ- 
δΙίΑάονβά αηά βηαΐΐ γ δυ1ν]'υ§α<;β(1 Ιαγ Αδδνπίΐ (710 Β. ο.). ΤΗίβ θπιρίΓβ, \νί1;1ι 
1)β1;1;βΓ ροΐίΐίοαΐ αηά πιίΙίΙ&Γγ οΓ^αηίζ&Ιίοη, ΙιβΜ ίηιρβηαΐ 8^ν8,^ ονβΓ ^νβδίβΓη 
Αδί» 1;ί11 625 Β. ο., τνΐιβη ΝίηβνβΗ, ίΐΐδ οαρίί»!, ίβΐΐ 1)βίοΓβ 1;1ιβ δίΠίβά ρονβΓδ 
οί Μβίϋίΐ Λπά Β£ΐΙ)7ΐοηί8.. 

8. ΡβΓβΙαη Οοης[η68ϊ. — ΙΤηάθΓ Οι/τη9 ίΚβ ΟνβαΙ, ΐΗβ ΡβΓδί&ηβ, α 
1)ΐ&νθ αηά Ηατά^ Γαοβ, λνβηί; ίοΗΗ ίΓοηι ίΐιβ Ηί^ΐιίαηάδ βοδί &μ4 ηοΓ^Ιι οί 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ 12 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

ϋΐθ ΡβΓβίΛη Οαΐί ίη &η ίΓΓεβίβ^ιΜβ ϋ(1β οΓ οοηηιΐθβί. Μβάί» Ληά ίίβ άβ• 
. ρθΐκΐθποίθδ, Ιΐΐθ Ιι^άίίΐη ηιοηαιοΐιγ ιιηάθΓ ΟΐΌββαβ (554 β. α), ίΐΐθ Ορβθΐε 
οίΙ;ίθ8 οΓ Αβίει ΜίηοΓ, αηά ίίη&ΙΙ^ ΒαΙ)γ1οιι ίίβθ1£ (538 Β. ο.), αΐΐ ίθΐΐ 1)θίθΓθ 
1;Η68θ ιηοιιιιΐ^ίη ^^^αιτίορβ. 

9. θΒΐη\}γΒβΛ, — Κί11θ(1 ίη αη βχρβάίΐίοη Λ^αίηβΐ; Ιΐιβ Μαββα^βίαβ, α 
τη1)θ 011 ϋιβ Οαβρίαπ, Ογηιβ \να8 βιιοοβθίΐβά \)γ Ιιίβ βοη Οαηιδι/εβδ, Ηίβ 
Γβί^η (529-522 β. α) \να8 ό1ιίβ% (ΙϊβΗη^αίδΙιβίΙ £ογ ίϊιβ οοτκ^χιβδί οί ΡΗοβ- 
ηίοίίΐ αηά Ε^γρΐ;, ι^ΐιβηοθ ΓβΙαπιίη^, Ιιβ (ϋβ(1 ίη δ^ή». 

10. 0&τίιΐ8 Ι. — Α ρΓθ1;βη(1βΓ, δηιβΓάίδ, 1)βίη^ ραΐ οαΐί οί Λβ ντΛγ, 
ΌανίαΒ /., 8οη οί ΗγβΙαδρββ, οί α γοαη^βΓ 1)Γ£ΐηοΗ οί 1;1ιθ Γο^αΐ ταοθ 
( ΑοΙΐΛβπιβηί(1αθ) , 8αοοθβ(1β(1 1;ο ίΗθ ίΙίΓοηβ (52•1 β. α). Ηθ βαρρΓθδβθά 
ΓβΙ)6ΐ11οη8 αηιοη^ ίΐιβ Οΐ'ββίί οίίίββ οί Αδία ΜίηοΓ, ίη Β{ΐΙ))τ1οη, αηά βίββ- 
λνΙΐθΓβ, Ληά ραδίΐθΐΐ ίΗβ Ι^οαικίαπθδ οί Ιιίδ βηιρίΓθ βδ ίβ,Γ αδ Ιηίΐίβ, ίηΐο 
ΑΓ£ΐΙ)ία απ(1 ΤΙίΓαοβ, απά 8ΐ;ί11 ίαιΊΗβΓ ίη ΝθΓΐ;ΗθΓη Αίρΐο». Ηίβ ναβί; θπι- 
ρίΓβ ν^τ&δ ίοιίΓ Ηπίθδ &8 ΙαΓ^β 8,8 Αδδ^πα, 1ια(1 αη 8,γθ3, οί αΒοηΙ <ί\νο ιηΐΐΐίοη 
8(ΐη&Γθ ιηίΐθδ αηά οοη1;αίη6(1 » ροραΐαϋοη ναΓίοηδΐ7 βδϋαια1β(1 ϋΧ ϋίίγ ίο 
θί^Ηί}^ ηιϋΐίοηδ. 

11. ΑάιηίηΙβΙταΗοη. — Βαί ίΐ; 18 οΐιίθβ^ αδ &η ΟΓ^ειηίζθΓ ίΐιαΐ; ϋαήυβ 
άίδίίπδηίβΗβίΙ Ιιίηίδθΐί. Ηθ ιη&(1β 8η8& Ιιίδ ρπηοίραΐ Γβδίάθηοθ, Ι3ϋ1; ρ&88θ(1 
1ιΐ8 δηπιιηβΓδ οΧ, ΕΛαίί&ηίΐ, ίη Μβι1ί&. Ηθ &1δο ΙιαίΙΙ; λ ρίΐΐαοθ ίη ΡβΓδβροΙίδ, 
'ννΗβΓθ, 08 δΧ 8α83, ναΙιίΑΒΙθ δοιιΙρΙιΐΓθδ αηά ίηδοπρϋοηδ Ηανθ 1)ββη ίοιιηά. 
Ηθ πιίη1θ(1 ^οΐά αηά δίΙνβΓ οοίηβ οί α βηθ ςα&ΐίίγ, οαΐΐβά άανύ^Β, 

12. 8α1:Γ£ΐρίβ8. — ΤΗθ βηιρίΓθ ι«τ&8 (1ίνί(1θ(1 ίηίο ηοΐ; Ιβδδ Ιΐιαη ίνϊτβηΐ^ 
ρΓονίηοθδ, θαοΐι §ονβΓηβ(1 1)γ & 8?ι<;Γαρ αρροίηίθίΐ Ι)^ 1;1ΐθ 1ίίη<^ αηά Ηο1άίη§ 
οίΒοθ οΧ Ηίβ ρ1θ»8ΐΐΓθ. ΤΗβδβ δαίΓίΐρδ Ιιαά οοαΓίΐδ, ραΐαοθβ, ^αΓάβηβ, 8,η(1 
ϋνθά ίη Γ07»1 ίοδίιίοη» ΤΙίθ^ οοΐΐβοΐβά 1;Ηθ ΐθνβηηβδ, βχβΓοίδθί! ίΐΐθ ρον^τθΓ 
οί Ηίθ Βηά (1βίΐ1;1ι, αη(1 λυθγθ νβπΙαΜθ ΙγΓαηίδ, 8η1)3θθ1; οηΐγ ίο ίΐΐθ ί^Γβαί 
ΙγΓ&ηί Ιιίπίδβΐί, οίΐΠβίΙ ϋΐθ ^Γβαί; Ιζίη^^. Το δθοπΓθ ΙΗθιγ Ιο^^αΐίν, Ηθ ββηΐ; 
(1ο\νη ίο θΛοΙι ρΓονίηοβ ίΐ οοηιηιη,η(ϊβΓ οί ίΐΐθ Γογαΐ ίοΓΟβδ αηά α 8βθΓβΙ:αΓ7 
\νΗο λΥΗδ " θγθδ αηά βίΐΓδ " ίο ίΐΐθ 1ίίηί(, Ιίββρίη^ Ηίηι ίηίοΓηΐθ(1 οη &11 ίπι- 
ροΓίαηί; πιαίΙβΓδ. ΕαΙοΓ, ΐΗθ οοπιηιαηΓί οί ίΐΐθδθ ίΓοορβ Μταδ ΐΓαηβίθΓΓθά Ιο 
ίΗβ δ8ίΓίΐρ8, &ηΛ ίΐιιΐδ ΙΗθιγ ρο\νβΓ \νη8 ^Γβαϋγ ίΐη§πιβη1θ(1. 

13. Ιιοοαΐ ΟΌνβΓπηίθηΙ:. — 8ιι1)]οοί ΙπΗθδ ίΐη(1 ηαϋοηδ \\'θγθ ρθΓΠΐίΙΙίβά 
ίο βη]07 ίΗθίΓ ΟΜτη Ιοοαΐ 1α\ν8, οαδίοιηδ, αη(1 Ρθϋ^ι^ίοη. δοπιβίίηιβδ 8ΐι1>ίβοΙ; 
Ιίίηίτδ Γβίβ,ίηθά ΙΙΐθίΓ ον^τη ίϋΐβ. αβ ίη ίΐιβ 088θ οί ίΐιβ 1είη§τ οί Οίΐίοία. , 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΡΕΚδΙΑ. • 18 

14ι ΚβνβηιιβΒ. — Α δοπίθΜΓΐιαΙ} αηίίοπΏ β^βύθΐη οΓ Ιαχαϋοη \ιτ&8 ίηίΓΟ- 
άιΐ66(1. Βθδίάβδ α βχβά βαηι ο£ ηιοηβγ, θ&οΙι ρΓονίαοβ Η&ά ίο ηιαί^β α 
ρ&^πίθηί; ίη Ηηά, Γαηήβΐιίη^ ΐΗοβθ ρροιίιιοΐίβ νντΗβΓβίιι ίΐ; βχοβίΐβά. Τΐιαβ 
οη ΑπΌθηία \να8 ίιηροβθίΐ & 1;ΓίΙ>ιι1;β οΓ 1ΐ0Γ8β8 (4.5*^). Τΐιβββ ίβχββ ννθΓθ 
ηοΐι ίυ^ο1θΓαΙ)1θ, 1)α1; λνΐι&ΐ; ΜτϋΙι μγ&Ιθγ ίαχ, ββΐι Ιιαχ, αη(1 ϋιβ βχ&οΐίοηβ ο£ 
ίΐΐθ 8£ΐί;Γαρ8 ΐΗβηίδθΙνβδ, 1;1ΐθ Ι^ϋΓάβηβ οί οϋίζβηβΐιίρ (βχοθρΐ ίη ΡθΓδία ριορβΓ, 
\ν1ιίο1ι ^ν&8 θχθπιρί; ίΓοιη Ι&χίΐϋοη) ιηυδί; Ηανο Ιϊθθπ ιηοβΐ; ορρΓβδβίνβ. 

15. ΟοηΗβΓβ. — Α1οη§ ϋΐθ Γογαΐ Γοαάβ, οοπηβοϋη^ 1;Ηθ ο&ρίΐ&ΐ βηά 
άίδ1;αη1; ρΓονίηοβδ, »ί; Γβ^αΙαΓ ίη1)θνν8.1β ροδίιαΐ δ^αϋοπδ ντβΓβ 1)υί1ί;, βΛ, Ανίιίοΐι 
οοαηβΓδ αιιά Γθΐβ,γδ οί ΙιΟΓδβδ \νβΓθ Ιεβρί; Ι)^ 1;Ηβ ^ονβΓηιηβηϋ. Μθδβα^θδ ίο 
αηά Γγοιιι ΙΙιβ 1ίίη§ >νθΓθ οοηνβ^θίΐ ί^οιη ροδί ί;ο ροδί οη 1ιογ8θΙ)λο1£ \νί11ι 
8.11 ροδδίΙ)1θ βρβθά. 

16. Κοαάβ. — Β7 "γο^γλΙ Γοα<3δ" τ7θ ογθ ηοΐ; Ιο βηρροδθ ίΐιαΐ; ΜτβΠ 
ηϊίΐάβ πιίΙϊΙαΓ^ τοδκΐδ &γθ ηιβαηΐ; ; ίοΓ ϋ ίδ οηβ οί ΙΗθ δίραη^θ ίιιοΐίδ οί Ιιίβ- 
ίοΓγ, \,\ν2Χ ηο η^ϋοη ρηοΓ ίο ΙΙίθ Εοηιαηβ Ιθβ,Γηβά Ι,Ηθ δίηιρίθ αιΐ; οί ιοαά- 
ηιαίίίη^. ΤΒθ ^β^8 ηβνβΓ 1)ηίΙ1; δο ιηαοΗ αδ α «,Όοά τοαά Γγοπι ^ορρϋ οο 
^β^α8α1θΠ1, αη(1 ίΐιβ Οτββίίδ, ίΙιοα^Η ίΐιβγ βχοθΠβιί ίη αίπιοβΐ; βνβΓ}τΐΗίη§ 
βίδβ, οοαΜ 1)0Λ8ΐι οί ηο §οο(1 το&άδ βχοβρί; ρβΓΗαρδ ΐΗαί; ίτοπι ΑΐΗβηβ ϊο 
Είθυδίδ, \ν1ιί1β οί οΙΙιθγ αηοίβηΙ; Γο&(1δ ίη ΟΓββοθ βδ, ίοΓ βχ&πιρίΘ, ίΗθ οηθ 
ίΓοηι Τηροΐίδ ίο δραΗ», ίΐιβ ηιοδί ΙΙιλΙ; οίΐη 1)θ δαίά ίδ ί\\ο.\, ύ\&γ \νθΓθ 
ρα8δα1)1θ. "ΤΗθ ίββΐ; οί οαηΐθΐδ αηά ΗοΓδθδ," βίΐγθ Ττίδίκιπι, "θ,γθ ΙΙιθ 
οηΐ7 Γοαά-ηιαΙζΘΓδ ίη ΙΗθ Ε&δΐ;," αη(1 Εα^νΙίηδοΛ >νΓί1;βδ : ** Κυίκΐβ ίη ουι 
ββηββ οί ΐΗβ ΙίβΓηι ατθ δίίΐΐ δοαιοβίγ βχίδίβηί ίη λνβδίθΓη Αδία, ινΙΐβΓβ Ιίηβδ 
οί Γοη1;θ ηι&Γίζβά ηΐθΓθΙγ \>γ ΐΗβ ίοοί-ρΓίηΙίδ οί ΐΓ&ίϊιο Ιαΐίθ ΐΗβΐΓ ρΐβοθ. Νο 
πιαίθη&Ι Η&δ 1)Θβη Ι&ίά (1ο\¥η Λΐοη^ Ιΐιβδθ Γοαίβδ, ηοΓ Ηαβ βνβη ίΗθ 8ρ»άθ 
ΟΓ ρίοΐε-αχ 1)βΘη πδβά θχοβρίι \ν1ιβΓθ Γοαίββ ΟΓΟββ ΐΗβ πιοηηΐ&ίηδ." 

17. 0]Γΐ§1η οί ΐΛβ ΟΓΛθοο-ΡθΓβί&η Τ^λγ. — Ιη 500 Β. ο., β ίοτπιί- 
άΰλΑο Γβνοϋ 1)Γβα1ζίη§ οαΐ; αιηοη^ 1;Ηβ ΑβίαΙ;ίϋ (τΓθβΙίδ, ΑίΗβηδ β,ηιΐ ΕγρΙπλ 
δβηΙ; ίΐΌορβ \,ο ίΗθίΓ αδδίδίαηοβ. ^ο^η^ηί]^ ίΗ^ ίηδυΓςβηίδ ίΐιβγ οίΐρίιΐΓβά αηά 
1)ΐΐΓηί δΕΓίΙίβ. ΌαΓίηδ, ^βαϋγ ίηοβη8β(1, Γβδοΐνβά ίο ίηναάβ Ογθθοθ, αηά 
ίΐιαδ 1)θ§8.η νΗαΙ; ίβ Ιίηολνη ίη ΗίβΙοΓγ αβ ίΗθ ΡβΓδίειη \νΕΓ. 

18. Τΐιβ ΡΙγβΙ; Εζρβάίί;ίοη ηηάβΓ Μ&Γάοηίπδ ^38 ΓβηοΙβΓβοΙ ίΓαίίΙββδ, 
— Λί 8θα 1)7 δΙοΓπΐδ, οη Ι&ηΛ 1>γ ίΐιβ \νί1(1 ίηΐ^θβ οί ΤΗραοβ. ΤΙιθ εβοοηό 
αηάθΓ Βαίίβ αηά ΑΓΐ»ρ1ιβΓηθ8 \ν&δ άθίββίβίΐ ίη ίΗβ βνβΓ ηιβηκ«•αΙ)1β 1)αϋ1β βηκ«•αο1β όί 14 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

οί ΜΛΓ&ΐΗοη (490 β. ο.). Αΐίβτ ί,\ιτββ γβ&τΒ* ρτβρίΐΓ&ϋοη £ογ α ίίιίνά ΐην»• 
θίοη, Οαήυβ άίβά αηά \^α8 βυββββάβά \)γ Ιιίβ βοη. 

19. ΧβΓζββ Ι. — Οοηϋηυίιι^ ΙΙιθ ρΓβρ&Γαίίοη ίοΓ βίχ νβαΓδ Ιοιι^θγ, 
ΧβΓχββ 16(1 αη αηηγ οί α ιηΐΐΐίοη ιηβη αικί α ναβί βθβΐ α^β,ίηδΙ; βΓββοβ. 
Ηθ \ίΓοη & νίοίοΓ^ Β,ί ΤΙιβΓπιοργΙαβ (βχΛγ, 480 β. α), 1)ΐι1; βυίΤβΓβά α οηιβίι- 
ίηβ (Ιβίβαί &ί δαίαηιίβ (8βρί)βιηΙ)θΓ, 480), αβ άιά Ιιίβ §βιΐθΓ&1, ΜαΓάοηίιιβ, 
Β,Ι Ρΐβ,ΐίαβα ΐΗθ ηβχΙ; γβ&τ. ΤΗυβ ΕιίΓορβ \νβ8 β&νβά ίροιη ΐΗβ ί)1ί^1ιί; οί 
0Γίθη(;α1 άθβρούίδίη. 

20. Οβοϋηβ ο£ Ιίΐθ ΕιηρίΓβ. — Εγοπι ίΐιίδ Ιίπΐθ οη, ίΐΐθ θτηρίΓβ ταρίάΐ^ 
άβοϋηβά. Τΐΐθ ΙγθικΙ οί ίΗθ ΙιίδΙοΓ^ οί ΟΓίβηίαΙ ηβϋοηβ \ν&8 βνβΓ ϋιβ 
βαπίθ, — οοπί^αβδί, ^βαΙίΗ, Ιιιχιιγ^, (Ιβολ^• " Ιη α11 α^ββ οί Ι;Ιιθ \νοΓΐ(1'8 
1ιί8ΐ;οΓ7, ΕαβίβΓη βιηρίΓθ8 Ιιανβ 1)6θη ^ΓβαΙ; οηΐγ 80 1οη§ &3 ίΐϊβγ Ιιανβ ΐ3ββη 
᧧Γ688ίνβ. Ιη βνβΓγ ίηβίαηοθ ί\ιβ Ιιιβΐ; οί οοηςαββ^ Η&8 1)ββη ίοΐίοτνβά })γ 
Β&ϋβίγ, ίΐη(1 ίΐιβ Γβ8ΐι1ί; οί 1ιιχυήοα8 ίη&οϋοη Ιιαβ 1)βθη βρββϋγ άοοαγ. Να 
ο1;ΙΐθΓ Γθδΐιΐΐ; 8θβηΐ8 ρο88ίΙ)1β 'ννΗβΓβ ΐΗβΓθ 18, ίη 8ΐ,Γίο1,ηβ88 οί δρββοΗ, ηο 
ηαίίοηαΐ Ιίίβ, ηο ^ον^τΐ,ΐι οΓ ίη1;θ11βοΙ, ηο βρίηΐ; οί ρθϋβοηβΐ ίηάβρβηάβηοβ 
ίη ^1ΐθ ίη(ϋνίάιια1 οϋίζβη. Α 8θοίβ1γ οί Γΐιάθ »η(1 Ηατάγ >υ&γιίογ8 1)»ηάθ(1 
Ιο^βίΗθΓ υηάθΓ & ίβαΓίβδβ ΙβαίίβΓ πιαβί οΓαβΙι ίΗθ 8αΙ)3θοΐ8 οί α άβδροί μγΗο 
0£ΐη ΙοοΙζ 1)»ο1ε οηΐγ ίο ΙΙίθ οοηί^αβδί οί Ιιίβ ίοΓθίαίΙιβΓδ οδ α ρΐθά^β ίοΓ ίΐΐθ 
οοηϋηα&ηοθ οί Ηίβ ρΓΟδρθπΙγ ; 1)α1, ΙΙιίδ ίηίαβίοη οί ηβ\ν Μοοά 1)ηη^8 
\νϋ;1ι ίΐ; ηο οΐιαη^θ ίη Μιθ βδδβηϋΗΐ οοηάίίίοη οι ίΐιίη^δ βο 1οη§ αδ ίΐιβ 
άοπιίηίοη οί οηβ ίΓΓβδροηδ,ίΗβ ΓΐιΙβΓ ιηβΓβΙ^ §;ίνθβ ΨΒ,γ ίο ίΗ&ί οί β,ηοίΗθΓ." 
(Τ/ιβ Θτ€€ΐο8 αηά ίΚβ Ρ€Τ»ίαη8^ Οοχ, οΗ. ί.) 

21. ΑΓίαζβΓζββ Ι. — ΑίίβΓ Ηίδ ΓθίιίΓη ίη άίδ^Γαββ, Χβτχβδ §&νβ Ιιίηι- 
δβΐί υρ ίο ίΗθ ρ1β&8υΓβ8 ίΐηά οοΓΓπρίίοη οί Ηίδ οοπΓί, αηά 1)βίη^ ηιπΓάβΓβά, 
ίη 465, ναβ βηοοβθάβά Ι)^ Ηίδ ίΗίιά δοη, Ανίαχ€τχ€& Ζ, οαΙΙβΛ '*Ιιοη§- 
ΗΛηά." ΤΙιου»Ιι ίΐη αηιίίΐΗβ ρπηοβ, 1ιβ δΐιο^νβά Ιϋίΐθ ίοΓοβ οί οΗ&ΓαοίβΓ, 
αηά Ιιίδ Γβίί^η ίδ ηΐθπΐ0Γα1)1θ οΐιίβϋγ ίοΓ ίΗβ δυρρΓβδδίοη οί ΙΗβ βθοοηοΐ 
Γβνοΐί οί Ε^γρί 1)7 Μθί^αΐϊ^ζιΐδ, βαίΓαρ οί δ^ιία, αηά ί1ΐ6 Γβοο^ηίίίοη 
οί ίΐιβ ίηάβρβηάβηοθ οί ίΗβ ΟΓββΙί οοΐοηίβδ οί Αδία ΜίηοΓ, ^ι18ί βίίγ γβαΓδ 
αίίθΓ ίΙΐθίΓ Γθνοΐί. Οί Ηίδ βί^Ηίββη δοηβ, Ιιίδ οηΐ7 Ιβ^ίίίπιαίβ οηβ βυο- 
οθβάβά Ιιίηι. 

22. ΧβΓζββ Π., αΛβΓ α Γβί^ οί ίοΓίγ-βνβ άα^β, ναβ τηπΓάθΓβίΙ 1).γ 
Ηίδ ΗαΙί-Ι^ΓοίΙΐΘΓ 8ο^άίαηηΒ , ντΗο, αίίβΓ α Γβί^η οί δίχ ηιοηίΐιβ αηά α Ιιαίί^ 
πίθί α Ιί^θ ίαίθ αί ίΗβ Ιιαηάδ οί Ιιί8 1)ΓοίΙιβΓ, ϋαήηδ II. 8βθ 09. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΤΗΕ ΡΕΚ8ΙΑΝ ΑΚΤ ΟΓ 1ΥΔΒ. 16 ΤΗΕ ΡΕΒΒΙΔΝ ΔΒΤ ΟΓ ^ΔΒ. 

23. Τΐΐθ Οΐά ΡθΓ&ί&ηβ αηά ίΛίΒΪτ ΐΏ&ί)ιοά οί ναΗατβ αίθ οίΐβη ιηίβ- 
«αιάθΓδύυοοΙ. Ύϊίβγ Ψβτβ Αι^οηβ Ιϋ&θ ουΓδβΙνββ, αηά ιιηάβΓ ίΐΐθ βαρΗθΐ 
^ίη§8 ϋΐ67 νβιτθ ΐΗθ 1)68^ βοΜίθΐβ Αβια Η&ά γβϊ 
ρΓοάιιοβά, 8Ι;γοιι§, αοϋνβ, ίιιΐΐ ο£ οοιΐΓα§β ωιά 
βηθΓ^γ, »ηά οί βχοβίίβηΐ; ρο\νθΓ8 οί Θΐκΐιικιηοθ. 
Τ1ιβ7 Η&ά, Ιοο, α Γβ&Ι ιηί1ίΙαΓ7 878ΐ6ΐη, 1)0ΓΓ0\νβ(1, 
ηο (1ουΙ)1}, ίη ρατΙ; Γγοπι (;1ιθ Μβάββ αη(1 Αδβ^ηαηβι 
1)ΐιΙ δϋΐΐ οΕΓβίαΙΙγ β1αΙ)οι»1ίβ(1. 

24. Τΐιβ Αηη79 ΜτΗβη βοηιρίθίθ, ΐ¥&8 ιπλάβ 
ηρ ο£ ϊη{&ηίτγ, α&γ&ίγγ, οία&ήοίδ. 

25. Τΐιβ 1ηίΛΐι\:τγ ψβ^β άϊγϊάβά άοοϊτύ&ΙΙγ, 
ί. θ. ίηΐο (1) Ιβηβ, (2) Ιιαπάΐθάδ ογ οοιηρ&ηίβδ, 
(3) ΙίΙιουβΛηίΙβ ογ τθ^ίπιβιιίδ, (4) Ιβηβ ο£ ΙΙιοα- 
8αη(ΐ8 ΟΓ 1)η§&(1θ89 (5) θΐΐιηίβ ογ ΐΓίΙ)&1 άίνίδίοηβ. 

(6) ΟΟΓρβ. 
-"^ 2β. Κ νιτΒΒ ΟαοβΓβά 1)7 : (1) λ βοιητη&ικΙθΓ- 

Ιιίπι; (2) βΟΓρβ οοπιπι&ηάθΓ8 ; (3) άίνίβίοη οοιη- 
ιη&η(3θΓ8 ΟΓ §βηβΓαΐ8, υβααΐΐγ 1)Ηθ 88ΐ1;Γ&ρ8 οί ΙΙιβ ρΓονίηοβΒ. ΤΙιβ οοΓρ8 
&η<1 άίνίδίοη οοιηιηαικΙθΓβ ν^θΓθ αρροίη^θά }}γ ΐΗβ Μης, ΙΙιθ ούΙιβΓβ \)γ 
ύίβϊτ ίιηηιβάία^θ δηρβηοΓβ• 

27. ΤΙιβ ΓοοΙιηβη υΗΠΛίΙγ νοΓβ: (1) α ρβΐΓ οί γ&1;Ιιθγ Ιοοββ-ίϋΜπβ 
ΙβαϋΐθΓ ΙΐΓϋΐΐδβΓδ.. ΓθαοΗίη^ 4ο ί\ίβ αηΐζΐβ ; (2) β Ιοη^-βίβθνβά 1βα1;1ιβΓΐι ίυηίο, 
Γβ&οΗίη^ Ιο ί\ιβ Ι^ηβθ ; (3) α δοίΐ^ ϋατα, δοιηβν^τΐιαύ ΗΙ^θ ίΗβ ΐΏοάβηι ΤιΐΓ^ίδΙι 
ίβζ, 1)αΙ. 1)βη<ί ίθΓ\νΛΓ(1 ; (4) ΙβαΙιΙΐθΓ βΗοββ ογ 1ΐ£ΐ1ί-1)οοί8, ίίθίΐ ββοαΓβΙ^ λγοπικΙ 
ίϊϊβ αηΐίΐθ; (5) λ άοαΜβ ^ίηΐΐθ ογ 1)βϋ ίΓοπι \«^ΗίοΗ ίΐιβ άκινάκης 1ιυη§. 
Μβη οί ταη\ί ογ (ϋδΐίηοίίοη >νοΓθ ονβΓ 1;Ηθ ίπηίο (6) α \νίάθ-δ1θθνθ(1 ιγοοίβη 
Γο1)θ οί ρπΓρΙθ ΟΓ οίϊϊβτ Μφί οοΙοΓ ; (7) 3θνΓθΐΓ7, αβ ΒΓ&οβΙθίδ, ηβοΐίΐαοβδ, 
βαΓ-ηη§8, βίο* 

28 Οίίθηβίνβ ΑηηοΓ. — (1) α θΙιογΙ; βίΓαι^ΙιΙ ησοτά ογ Ιαγ^θ (1&§- 
(Ζ6Γ (άκινάκη^) βυδρβηάβά ίη α βΙΐθ&ΙΙ) ίΓοηα ΙΗθ 1)6ϋ ; (2) & ψβατ νίϋΥί 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 16 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ, ί&ρθΓΪη^ βΙιλΛ οσιηρ&Γ&ίίνθΙγ βΙιΟΓί; (βίχ ^ο ββνβη ίθβί/), ιη»(1θ, &οοοΓ(ϋη§ ίο 
ΧβΓίορΗοη, ο£ άο§ννοοί1. Ιί \\'ίΐ8 Ιίρρβά νίΐΐι ά βΗογΙ; πάί|[β(1 πιβ1&1 Ιιβ&ίΐ 
αηά Ιβηηίηαίβά αϊ ΙΙιθ 1)£ΐ86 ίη α οαινθά 1)α11 ; (3) α !>οίν, &,\)θ\χί ίοαι ϊβ%Ζ ΛΙ^ΟΗΕΚ ΟΡ ΚΟΤΑΙι 
ΒΟΙ>Υ-ΟϋΑΚ». 
Α88ΥΕΙΑΝ ΑΚΟΗΕΚ ΑΝΒ 
ΑΤΤΕΝυΑΝΤ. Ιοη^, ΟΑΓτίβιΙ 8^ιιη§ ονβΓ ίΐιβ ήφϊ βΙιουΙάθΓ ογ ίη λ οαββ. Τΐιβ &γγοιτ8 
ν^βτβ ί\νο αηά οηβ Η&ΐί ΐββί 1οϋ§, οί Γββά, ΐ;ίρρθ(1 \νϋ1ι 1)Γοηζθ ογ ΐΓοη. 
ΤΙΐΘ ΡβΓδίίΐηβ \ΓβΓθ ^οοά ΕΓοΙιβΓβ; (4) δαϋΐε-αχ, Ιεηίβ, &ηά βίζηρ, Υίβνβ 
οοοαβίοηαΐΐγ οιίΓηβά. Ιη ίΐιβ ΙεβΙ; βίοηβδ \^'θγ6 ιι8Θ(1. 

29. Οβίβηβίνβ ΑηηοΓ. — (1) Α ΙαΓ^β \νίο1ί8Γ βΜβΙά \νΗίο1ι Γβδίΐθά οη 
Ιήθ ^Γοϋηά αηά ^αβ βυρροΗβά ^νϋΐι α ΙαΓ^β 8ρί1ζβ αϊ ίΐΐθ 1)ο1,1;οπι ογ ρβΓίιαρβ 
6γ α ρΓορ ΟΓ αη αϋβηάαηΐι, αβ ^νϋΐι ί\ιβ Α88^Γί&η8. Τΐιβγ λΙβο τπΆάβ ιι8Θ 
οί 0. 8πια11 δΐιίβΐά αίΙβΓ & ραΙιΙβΓη οοπιηιοη &πιοη§ ΙΗθ 0Γββ1ζ8. ΟοηιραΓθ 
βΓδΙ; ουί § 61 τνϋΗ ΙίΙιίΓά οαΐ; 1.8^ (2) Οοαί ο/ ηιαίΐ, ^Ηίοΐτ 18 οί ^Γβαΐ; 
^ηΙ;ί(ΐηΐ1;γ, αβ Ε^^ρϋ&η &η(1 Αβδγπαη πιοηυηιβηίδ βΐιο;^, "νναβ οοοα8ίθ]ΐ&1ΐ7 
\νοΓη. II; \να8 ηΐίκΐθ οί" δοαίβ απηοΓ ογ \\βΆ\γ (]\ιϊίίβά Πηβη. 

30. Ο&ν&ίΓγ. — ΤΗβ ο&ναίΓγ-ηιβη \^0Γβ : (1) » ΚβΙηιβί, (2) οοαΐ ο/ ηιαίΐ, 
(3) ρτβαναδ, ααά οατήθά ^4) α ^ίπφ, (5) ίνίο &]ιοιί, ^^ο\ι^, ΐΓοη-ροίηΙθά 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΤΗ£ ΡΕΚδΙΑΝ ΔΒΤ ΟΡ λ^ΔΒ. 17 
ϋΙΤΑΚ ΟΗΑΚΙΟΤ ^ΗΕΕΙ.8. βανβΐίηβ, (6) α θΙιογΙ; βινοτά. ΤΗβ ΡβΓδί&ηβ βθί α 1ιί§1ι ναΐηο οη ο&ΥΰΑνγ, 
ΓβαΓβά βιιβ ΙιοΓδβδ, αηά ριοΙίΘοΙθά ϋιβιη νίΐΐι {!) /νοηίίβίδ^ (2) ΙτβαβΙρΙαΙβΒ^ 
(3) 8ίά€ αττηοτ. ϋ δββπΐδ ρΓοΙ)8ΐΙ)1β, &$ Κα^νΐίπδοη 8υ§^6δ(;δ Ιΐιαΐ ΙΙιθγθ 
ι^£ΐ8 αίδο α Ιί^ΐι^ οαναΐΓ^ >νΐί)1ιοα1; αηηοΓ ίοΓ Γαρίά πχαηβαΥθΓδ, δΐιοΐι αβ οαΙτ 
βαηΜη^, ρυΓβιιίη^, βίο. 

31. ΟΙιατίο^β. — Τΐΐθ \7ατ βΐιαήοί Ιιαά ίγίο ινίΐθβίδ αΙ)ουί ίουΓ ίβθΐ 

ίη άίαΐΏβΙθΓ, α Ηβανγ &χ1θ, 
α οιίΓνθίΙ 1)οαΓ(1 1)οχ ορβη 
1)βΗίη(1, αηιΐ α ροΐο. Ργοπι' 
ϋδ \νΗ66ΐ8 &η(1 αχΐ6δβ)τύΗ68 
ρ^ο^β^ι;β(^ ίοΓ Ιΐιβ ραΓροδβ 
οΓ ηιοννίηβ άοννη 1»ίΐθ βη- 
βηιγ. Τΐΐθ οΗβήοΙίθθΓ αηά 
ινατηοΓ >νθΓθ ΐΗβ οηΐ^ οο- 
ουραηΐδ, ΙιΗθ ΙαϋβΓ βητιβά 

ΜτϋΙι βρθΛΓδ. ΤθιτίΗθ 08 α 8ο^^11θά οΙι&γιοΙ Ιοοίω, ϋ (ϋά ηοΐ; ριονβ α νβΓ7 
θ^ΘοΙίνθ \νβαροη ίη ^β,Γ. 

32. Τΐΐθ Οαιηρ. — ΤΙιθ ΡβΓδίαηβ, αΐ^ναγβ ίβαιΜ οί λ ηψΐιί 8ΐ;1;αο1ζ, βη- 
ϋ8ΐηιρθ(1 8. (ϋ8ί)αηο6 οί βνβ Ιο θϊ^Ηΐ; ιηϊΐ68 ίΓΟίη ί,Ιιβ βηβηιγ. Τ1ΐ6 οαηιρ \ν»8 
ρϋοΗθά ίη ΐΗβ νίοίηϋγ οί λναΙβΓ αηά οη ΙθυθΙ ^Γοαηά, ίί ροβδίΒΙβ. ΤΙίθ 
Ιίίη^ ΟΓ οοπιπι&ηι1θΓ-ίη-οΙιίθΓ οοουρίβύ Ιΐιβ οβηίβΓ άπα βΓοηπίΙ Ηίιη \ΐΓβΓθ 
Γαη§β(1 Ιιίβ αίίβηιΐίΐηΐδ αηά αάνίδβΓδ {^οΐ πιστοί), ΗοΓδβηιβη αιιά οΐιαπο- 
ΙββΓδ. Ιί ΙΙίθ βηβπιγ \ν&8 ηβαΓ, ίΗθ οαηιρ Λναδ ίοΓϋββά >γϋ;1ι α άϋοΗ 
ΟΓ 1)»§β οί βαηά, δοπιβϋηιββ αίβο \νί1;η α δίοοίζαάβ. Αροαηά Εηά τνίίΐιίη 
ΐΗίδ ντβτβ δί&ϋοηβίΐ ίήβ γ€ρροφ6ροι. ΤβηΙδ ^θγθ ρϋο1ΐΘ(1 αηΛ {άοβά ί\ιβ( 
Γίδίη^ βαη. Τΐιβ 1ΐ0Γ8β8 \<γθγθ 1)θ1;Ιι ^βίΗβι-βά αηά 1ιοΙ)1)1θ(1 (3.4^) ίο ριβ- 
Υθηύ θδοαρθ. 

33. Τΐιβ Κίη§'8 Κθϋηηβ. — \νΗθη ίΐιβ ΡβΓδίαη Ι^ίη^ ιγβηΐ ίοπίι ίο 
νατ, Ηβ αοίθά αρραΓβη1;ΐ3Γ οη ^1ιβ ρΓΐηοίρΙβ οί **ί1ΐθ ηιοΓβ ΙΗθ ηιβΓΓίθΓ** 
£18 νβΐΐ ίΐδ ίΐΐθ δαίβΓ, αηά Ιιβ δββπίθά ίο 1;Ηίη1ζ ΙιΗαΙ α βηθ άΐβρία^ οί Γβ^αΐ 
ροπιρ \γοη1(1 οοηίηΙ)ηΐ8 ηια^ηίβοΘηίΙγ ίο ί]\β άβύτβά Γβδπΐΐ;. Ηβηοβ Ιιβ 
νίτοδ αοοοπιραηΙβά Ι)^ α ναβί ΓβΙίηπβ οί ηοη-οοπι1)α1αη1ί8, — ^νίνβδ αηά ίβηιαίθ 
οοιηραηίοηε οαπίβά ίη 1ϋί;θΓ8, βαηηοΐΐδ, ^ιταϋβΓδ. — ίη βΐιοιί, \}γ αίπιοδί Ιιίδ 
θηΜίθ βοαιύ» 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 18 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

34. Τΐιβ ΒΛβζΛββ Τταΐη >ν&8 α πιοδί; βυιιιΙ>Γ0ΐΐ8 Βίΰ&ίτ, βοηβΐβϋη^ οί οχβη, 
8.8868, ιηαίθδ, θΐβ. ΤΗθ ηιαΓοΙιβδ \ν6Γθ ΙΙιβΓοίοΓβ ^θάίουδ αηά &11 ί,Ιιβ τηοτβ 
80 αδ ίΗθ Γοαάδ τγθγθ 1)α(1. ΤΙιθ Ιπιίη ηιονβά ίη Ιτοηϋ οί ίΐΐθ αηηγ ιιηΐββδ 
ϋιβτθ Μταβ (Ιλπ^^θγ, ιγΐιβη ίΐ; \ν&8 Γβιηαικίβά ίο ί\ϊβ ιβαρ. Τΐιβ αττηγ ίοΐ- 
Ιοψθά ίη ί^νο (Ιίνίδίοηβ βοραια^θά \)γ ϋιβ ^ίη^ αηοΐ Ιιίβ '* ίηιιηοιί&ΐδ," ίΐιβ 
οΐιοίοθδί; ίη£αη1;Γ7 άπα οαναΐι^ οί ίΗβ θΐηρίΓβ. Κίνθίβ "ννβΓβ ίοΓάβά ογ 
ΟΓΟδβθά οη Γ&Λδ οΓ Ίΰπά^ββ ιη»(1θ ο£ 1)ο&ί8. 

35. Τΐΐθ ΟοιηχηΐΒΒ&τίαΙ Γβοβίνθά βαρθίαΐ αΗθηϋοη• Εοοά ντοβ τίδυαίΐγ 
οΐΐθίΐρ &ηά &\>\ΐ]ΐά&ηί^ &ηά αιηρίβ βαρρίίβδ ΛνβΓβ ΙταηδροΗβά νϋΐι Λθ ατω^• 
ΑΥΗθη α 1οη§ βχρβάίϋοη ναβ ρΓθ3Θθ1θά, βίοΓββ ιυθγθ Ι&ίά υρ Β,ί ΒΐχΊίΜ^ 
ρΐαοθδ αίοη^ ίήβ Ιίιιβ οί τηο,τοΥι. Ββδίάθβ, Γβςαίδίϋοη ντοβ ιηαάθ υροη 1;Ι)θ 
ρβορίθ ο£ ίΗθ (ΙίδίΓίοΙ; ίΓανβΓδβίΙ ίο ίυπιίδΐι δΐιρρίίθβ. 

36. ΕηΙβηης Βαΐΐιΐβ. — ΟΓάίπίΐΓίΙ^ ίΐΐθ ΡθΓδίαηβ άίδρίαγβοί Κίίΐθ ιηίΐί- 
ίΒ,τγ δΐίίΐΐ ίη &Ιΐ8ΐο1ίίη§ αη βηβιη^, αβ ίΐιβγ Γβΐίβά πιαίηΐγ οη ηηπιΙϊθΓδ. ΤΙιθ 
αιπιγ ιναδ άιαντη υρ ίη α βοΐίά 8(ΐααΓΘ, βαοΐι ηα,Μοη ίοΓΠΐίη^ α δθρ&ΓαΙβ 
(Ιίνίδίοη. ΤΙιθ 1ίίη§ ογ οοπιπιαηάβΓ οοοιιρίβίΐ ΙΗθ οβηΙιβΓ, βηιτοιιηάθίΐ Ίί^ 
Ιιίδ ίπιηιοΗαΙβ ογ 1)οά7-^£ΐΓ(1. ΤΙιθ οΐιαποΐΐδ ^υθγθ βίαϋόηθά ίη ΓγοπΙ, ίΗθ 
ο&γοίτγ οη 1;1ΐθ ^ίτίη^β. ΤΗαβ ίΐΐθ οττηγ ηιονβίΐ ίο 1)αίί1θ Λνϋΐι ίΐιβ βίπιρίθ 
ΛΪπι οΓ ΟΓΐΐδΗίη^ ίΗθ βηθπιγ })γ ίΐΐθ βΙιβθΓ \7θί§1ι1; ο£ ί1;8 οΙιαΓ^β, 1;1ιοη§1ι ίο 
ουϋΐαηΐζ β,ηά βηΓΓουηθ ϋιβηι \ναδ α οοπιηιοη ηιαηθανθΓ. 

37. ΜύίίΒχγ ΕηςΙηβΒ, βαοΐι αβ 1)α(;ΐ6Γίη§ ταηΐδ, οαίαριιΗδ, αηά βίθ^θ 
Ιοιν^θΓδ νθΓθ ρΓθΙ)8.1)ΐ7 ίη πδβ απιοη^ ϋΐθ ΡβΓδί&ηβ, ίΗοιι^Ιι ίΐιίδ ίδ ηοΐ; οογ- 
Ιαίη. Αβ ίΐιβγ ΛνθΓθ πιαοΗ βηιρίο^βά Ι)^ ίΐΐθ Αδδγηαηβ αηά ΒίΐΙ)7ΐοηίαη8, 
\νθ δΙιοπΜ βχρθοΙ; ίο βη(1 ΐΗβπι &πιοη§ ίΗβΐΓ οοη(ΐιιβΓθΓδ. διιοί), ίοο, ίδ ίΐΐθ 
Ιββίίπιοηγ οΓ ΧβιιορΗοη, ί;Ιιου§}ι ιί ίδ Ώοί βυρροΓίβά 1)γ οϋΐθΐ βνίάβηοβ. 

38. ΤΙιθ ΡβΓβίαη νΤατ-βΙιΙρΒ ιν^βΓθ ίαΓηίδΙίθά \)γ Βίλία^βοί η&ίίοηβ, αβ ίΐΐθ 
ΡΗοβηίοί&ηδ, Εσ^ρίίίΐηδ, αηίΐ ΟΓβθΙίδ ο£ ϋιβ πίΕΠίίπΐθ ρτονίηοβδ. Τΐιβγ 
ιν^βΓθ οΐιίββγ ΐΗθ ίήΓθπΐθ £ΐη(1 ρβηίβοοηίβΓ. 8οθ § 105. 

ΟΒίσΐΝ ΟΓ ΤΗΕ ΕΧΡΕΌΙΤΙΟΝ ΟΡ ΟΥΚυβ. 

39. Ο&Γΐηβ II. ν&δ βαΓηαπίθά ΝοίΙιοδ ογ ΒαβΙαΓά, 1)θθ&αδθ Ιιίδ πιοΙΙιθγ 
\ν£ΐδ Β Βίΐ1)γ1οηί&η οοηοαΙ)ίηβ. Ηβ πιαΓΓίβά ΡαΓγδαίίδ, Ιιίδ Ιιαίί βίδίθΓ, ογ 
ΛθοοΓ(1ίηο; ίο οίΐίθΓδ, Ηίδ αυηί, άαυ^ΜθΓ οί ΧβΓχβδ Ι. 8Ηθ ^αδ ίη ηι&ηγ 
Γθδρβοίδ Ά ίγρίοαΐ ΟΓίβηίαΙ ηιΐΘθη, — ρΓοιιά, ΟΓαβΙ, νίηίΐίοίίνβ, — &η(1 
βχβΓοίδβίΙ Λ ροίβηΐ; ίηϋιιβηοθ ονβΓ ίΐιβ Ιίίη^. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΟΚΙΟΙΝ ΟΓ ΤΗΕ ΕΧΡΕΟΙΤΙΟΝ ΟΡ ΟΥΚϋδ. 19 

40. ΡβΓβί&η Οοτυτί:. — 1ί ιη&γ Ββ ΐκΐάβά, ίη ραβδίη^, ίΥιεΛ ΙΙΐθ ΡθΓβίαη 
οοιιγΪ οί ϋιίδ Ιίηΐθ \ν&8 αΐΐ ί,\ϊΛί 18 ιΐδαπίΐ^ ίιηρίίβά ίη ίϊιβ ίβηιι ** Οήβηίαΐ 
ΟουΓΐ;," — ηια^ηΐΗοθηΙ; ρίΐΐαοθβ, πηίοΜ \νθ£ΐ1ΐ1ϊ, £ΐΙ)οιιη(1ίη§ ΙαχιΐΓγ, αη 
ίαιρβήοαδ ςαββη, αη ίηάββηϋβ ηαιιιΙ)θΓ οί βοηοαΙ)ίιΐθ8, βαηαοΐΐδ, αη<1 
βίανβδ, α 1ιο1;-1)β(1 οί ^β£ι1ου87, ίη1;ηδαβ, αηά οηιηθ. 

41. Τ1ΐ6 Οαββη'β &ίτά1β-ιηοη67• — Το ΐΗβ (^αβθη ^νβΓθ οδδψηθά 1;Ιιθ 
ΓθνβηιΐΘ8 οί οθΓίαίη 1;ο\νιΐ8 ογ (Ιίδίϋίοίδ 88 ^ΐΓάΙβ-ιηοηβ^ ογ ρίη-ιηοηθγ. 
" Ηθ ρίΐδββά 1;1ΐΓου§1ι α 1&Γ§β ίταοί οί βχοβίίβηΐ; Ιαικί (ίη ΡοΓβία) ΜτΙιίοΙι Ιΐιβ 
ρβορίθ ΟίΐΠθίΙ ΙΗθ (^αβθη'β βίΓ(11β, αηά αηοΙΙιβΓ λνΗίοΗ ύιβγ οαΐΐβίΐ Ηθγ νβίΐ, 
&η(1 8θνβΓ2ΐ1 οΙιΙΐθΓ ίαΐΓ αηά ίβΓίίΙβ (ϋδΐήοΐβ Μτΐήοΐι \νθΓθ ΓβδθΓνβά ίοΓ ίϊιβ 
δάοΓηιηβηΙ. οί ίΚθ φΐββη αηά »Γβ ιΐΛΐηβθ αίΙ^θΓ Ιιθγ δβνβΓΛΐ 1ιαΙ)ί1ίιιΐθηΐ8/* 
(Ρΐϋο ίη Αίο. ί.) 

42. Τ1ΐ6 Κβίςη οί ΌΛτΙνίΒ Νοίΐιοβ ^88 λ δΐιοοθδδίοη οί βηπίΘβ, ίηδίΐΓ- 
ΓθοΙίοηδ, »η(1 Γβνοϋδ, ΙΗθ πιοβΐ; ηοίαΒΙθ οί ^ΗίοΙι ιναβ ί;1ι&1; οί Ε^γρί), ίη 
\νΙιίοΙι 11; ΙίΙΐΓβνν^ οβΡ ϋΐθ ΡθΓδίαη ^οίεβ. II; 1;Ηβη Γθπι&ίηβά ίηάβρβηάοηΐ; ίοΓ 
8ίχί7 γβαΓδ. \νθΕΐε &δ 1;1ιθ 1ίίη§ ^£ΐ8, Ηθ 1;όο1ε αη αοΐίίνθ ίηίβΓββΙ; ίη Ι,Ηθ 
^ΛΓ ίΐιβη \ίΓΕ^η§ Ηθΐιννθβη δραΗ» αη(1 Αΐ,Ηβηδ, Λη(1 αρροίη^θά αΙ)1θ πιβη 
ίο ίΗθ λνβδίθΓη 8αΙ;Γ8ρίβ8. ΡΗ£ΐΓηα1)&ζιΐ8, ΙίΐίθΓ Ηίδ δοη-ΐη-ΐατν, τ^^αδ πιαάβ 
βαίκιρ οί Βί1;1ΐ7ηί& Ληά ΙιββββΓ ΡΙΐΓ^^ία, Τίδδ&ρΗβΓηββ, οί Οαηα. ΤΗθ 
ΙαΙΙθΓ, δηρρΓθδδίη^ ϋΐθ Γθνοΐί οί ΡίδδηΐΗηθδ, βαΐΓ^ρ οί Ίιγάια, δΐιοοβθάβά 
ίο ύΐΒ,ί δαίΓαργ αβ ίύδο ίο ίΗθ οοπίΓη&ηά οί ίΗθ Γογαΐ ίοΓΟθδ οί ίΗθ ιη3η1ίπιβ 
ρΓονίηοθδ. λνίΐ^ αηιΐ αηδΟΓορυΙοαβ, Ηβ ίκΙηιίΓΛΗΙγ ρΓθ3βοα1β(1 ίΐΐθ Ιίίη^'δ 
(τΓβοίΛη ροΐίο^ οί ** (Ιίνίάβ βηά οοη(ΐαβΓ.'* Ιη 407 Ηβ ν&δ δαρβΓδβόθά \ίγ 
0ρηΐ8, δθοοηοΐ δοη οί ϋαπηβ, αηίΐ Ηίβ οοηιπΐ3η(1 \ν£ΐ8 ϋηιίίβά ίο Οειπ» &η(1 
ίΗθ οίίίβ8 οί ίΗβ οοαδί. Ιηοβηδβά αί Ιΐιίδ, Ηθ Ηβοαηιβ ]β&1οαδ οί Ο^πΐδ 
&η(1 \Γ8ΐίοΗθ(1 Ηίδ πιονθηιβηίδ νντίίΗ δίθβρίβδδ δηδρίοίοη. 

43. ΟγτχΐΒ, οαΐΐθά ίΗθ τ^οηηρβτ, ϊ\ϊοχ\φ ίΗθη » πιθγθ γοηΐΗ οί δβνθπίββη, 
άίδρίαγθά δρίθηάίίΐ ί&ίθηίδ ίοΓ αοΙπιίηίδίΓ&ίίοη, αηίΐ Ηίδ βηΙΐΓθ βαίπαρ^ βυοη 
ίθΐί ίΗθ ραΐδθ οί Ιιίδ βηβΓ^γ. ΑΗΛπάοηίη^ ΙΗθ ροΐίογ οί ΤίδδΛρΗβηιβδ, Ηθ 
δίίΐβίΐ ζβαΐοαδί^ ^ίίΗ δραΗα αηά οοηίήΗαίβά ηοί ει Ιίΐίΐθ ίο ίΗθ ονβΓίΗΓον 
οί Αίΐίθηβ, ίΚθ αηοίθηί βηθπι^ οί Ηίδ οοαηίΓγ. 

44. Ηΐ8 ΑχηΙ>ίί1οη. — δαπιπιοηβά ίο ίΗθ Ηθάβίοΐβ οί Ηίδ ίαίΙϊβΓ, ΛνΗο Ιίΐγ 
ί11 £ΐί ΒαΗγΙοη, Ογρυδ λνβηί ιιρ θδοοΓίβά Ηγ ίΗΐθβ ΗιιηάΓβ^ Ορββίί Ηορίίΐβδ 
(404 Β. α) αηά 3.οοοηιρίΐηίβ(ϊ Ι^^ ΤίδδαρΗθΓηβδ, οδίβηδίΗΙγ Ηίδ ίηοηά. Αβ 
Ο^πΐδ \ν&8 ίΗθ 8οη ίίΓδί Ηογπ αίΙβΓ Ηίδ ί&ΐΗβΓ αδοοηάθά ίΗθ ίΠιοηθ, Ηβ 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 20 ΙΝΤΚΟΰϋΟΤΙΟΝ.. 

οδρίΓβίΙ Ιο ίΐΐθ βυοοΘββίοη, δϋά Ιιίβ ρΓβΙ,θηΗίοηβ 'ντβΓβ βίΓοη^Ιγ 8ΐιρροΓί;6ά 
\>γ ΡπΓγδ&Ιίβ, Ιιίβ ιηοϋΐθΓ, \ν1ιο Ιιαά α β^Γοη^ ρΓβ(3ΐ1θθϋοη £ογ Ηίιη. Βιιΐ; 
άββρίΐβ ΗθΓ ίηβυθποβ, ^νΙιίοΗ \να8 υβυαίΐγ άθοίβϊνβ, ίΗθ ϋίΓοηβ £θ11 Ιο Ιήβ 
θΐάθτ 1)ΐΌΐ;ΗβΓ Αΐδίοαβ, 1ίηο\νη ίη ΗίβΙοΓ^ α8 ΑιίΛχβΓΧθβ II. 

45. ΔιΙ&χθΓΧββ II. \ν£ΐ8 οαΐΐβίΐ Μηβηιοη ογ Μίηά/ηΙ. ΑοοοΓ(ϋη§ ίο 
8ΐη αηοίβηί} οαβίοιη, ΐΐιβ ΡβΓβίαη Ι^ίη^ λναβ ίηαα^ιίΓα^βά ίη α Ιίηιβ-ΙιοηοΓβίΙ 
8αηοΙ;α&Γ)Γ οΧ ΡαδίΐΓ^ΕκΙ&θ. Ηθγθ Ηβ (Ιοηηβίΐ α γο1)8 ν'ΟΓΠ 1)γ Ο^ιαβ ΐΗβ 
ΓίΓδί, ίΐιΐ(ί 8,1;θ 8. ίρα^αΐ πιβαΐ οί" ϋ^β, δοαρ ιηίΐΐζ, αιιά ΙιίΓρβιιϋηβ. λνΐιβη 
ίΐΙ)θϋ^ ίο βηΐΘΓ αροη Ιΐιίβ οβΓβιηοη^, Τίδβ&ρΗβΓηβδ οοπιίηβ ίο Ιιίηι ο1ιαΓ§θ(1 
ΐΗβΙ; 0)Γηΐ8 \να8 9.1)οαί ίο Ιίβ ίη λναίί αηά αδδ&δδίηαίβ Ιιίπι. Ηίβ ίββίίπιοηγ 
1)6ίη^ δαρροΓίβά \>γ α ριίθδί, Ο^Γαδ ΐΛταβ δθίζβά, &η(1 \νίΐβ οη ίΐιβ ροίηΐ; ο£ 
1)βίη§ ραί ίο (Ιβαίΐι, Μτΐιβη Ηίδ ηιοίΙιβΓ, ίΙίΓΟ^ίη^ ΗβΓ αΓηιβ Λΐ)ουί Ιιίηι, βη- 
ί\νίηίη§ Ιιίπι ίη ίίιβ ίΓββδβδ οί ΙιβΓ ΙιαίΓ, ρΓβδδίη^ Ιιίδ ηβοΐί ίο ΗβΓ ο\νη, λ^'ίΐΐι 
ίβαΓδ αηά βηίΓβίΐίγ, 1)⧧β(1 Ιιίπι οδΤ αηά εβηί Ιιίπι 1)αο1ί ίο Ιιίδ ρΓονίηοθ. 
(ΡΙαίαΓοΗ, ΛΗανχβνχβΒ^ οΗ. ίίί.) 

46. ΡΓβρ&Γ&ίίοη £θΓ 'ΨΙβχ. — \νίί1ι τνΗαί βρίηί »ηά Γθδοΐνβ Ηβ γθ- 
ίιΐΓΠθά, \νΘ ΛΓ6 ίο1(1 ίπ ίΗθ ίίΓδί δβοίίοπδ ο£ ίΗθ Απαΐ^αδίδ. Ηανίηβ 
ΙθίίΓηθοΙ ίΐιβ βηρβηοήίγ ο£ ΟΓββΙε ουθγ ΡθΓδίϋη βοΜίβΓβ, Κθ αί οηοβ 86ί αί 
\νοΓΐί ίο Ιβνγ α ΟΓββΙε 9^.τν^^γ, Ηβ ηιαάβ ορβη \ναΓ οη ΤίδδαρΙιβΓηβδ, 3η(1 
\Γοη ονβΓ ίο Ιιίηίδθΐί &11 ίΐιβ . Ιοηίαη οίίίθβ βχοβρί Μίΐβίπβ. 

47. σοηάίίίοη ο£ Ογθθοθ. — Ρογ ίΐιβ ίπΓίΗβΓ ρΓοββοπίίοη ο£ Ιιίβ ρΐαηβ 
ίΗθ ίίπιβδ Λνβΐ'θ πιοδί £»νοΓ&1:>1β. Τΐιβ γβαΓ α£ίθΓ ίΚθ Γβίαηι ο£ Ο^ΓΠβ Λνίί- 
ηβδδθά ίΗθ οίοδθ ο£ ίΗθ Ρθίοροηηβδίαη Λν&Γ. Ιί Ηαά Ιιΐδίβίΐ ίλνβηί^-δβνβη 
,γβίΐΓδ, αη(1 ίηνοΙνβ(1 ηβ&Γΐγ λ11 ίΗβ ΟΓβοίαη δίαίββ αηά ίβίαηάδ. Ογθθοθ 
\ν&8 ηολν £α11 οί 8θ1(1ίθΓ8. Το πι&ηγ οί ίΗβδβ, αοοηδίοηΐθά ίο ίΗβ βχοίίβ- 
ηιβηίβ οί Λν&Γ, ίΐί^ποαΙίυΓίΐΙ ογ πιβΓΟ&ηίίΙβ Ιίίβ ηοντ ββθπιβίΐ ίαπίθ. Ρογ 
νβΒ,Γδ ρπδί, δβΓνίοθ £ΐδ πιβΓοβπείΓγ βοΜίβΓδ Ηαά Ηβθη ^ο\νίηβ πι6γθ ρορυΙ&Γ. 
ΤΗβη δρΛΓία, ίη ββίίίη^ ηρ οΙί^ίίΓοΗίββ ίη οίίίββ ίΗαί Η&ά βυρροτίβά 
ΑίΗθΠδ, Ηαά βχίΐβά πιαηγ οί ίΗβ ρορυΙαΓ ρ&Γίγ. 

48. Ιηίΐτίθηοβ οί Ογπιβ. — Ββδίάββ, Ο^ΤΓυδ Η&ά ώ&άβ πιαη^ ίτίβηάβ 
»πιοη§ ίΗβ Οιββίίδ \)γ ίΗβ αίά Ηβ Ηαά Γβη(1βΓβ(1 δρ&τίίΐ, Ηγ ίΗβ ρ&Γίί&1ίί ^ 
βΗοννη :η Ηίδ βηιρίογηίθηί οί ίΗβηι ίη Ηίδ ς&ΓΠδοηδ (οί. 1.1•), Ληά Ι)^ Ηίβ 
ρβΓ8οη»1 ίήβηάδΗίρβ, ^βηβΓΟδίίγ, Ληά ββηβΓαΙ ίΓαδίντοΓίΗίηβδβ (ο£. 6.4•). οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΤΗΕ βΚΕΕΚ ΑΚΜΥ ΟΡ ΟΥΚϋδ. 21 ΤΗΕ αΒΕΕΚ ΑΚΜΥ ΟΓ ΟΥΚυβ. 49. Τΐιβ ΡοΓΟθβ. — Βγ ναήουβ ρίθΙβχ^Β, Βΐ&ίθά ίη ί\ϊ& βΓβί οΗίΐρίθΓ 
ο£ ίΐΐθ Αη£ΐΙ)&8ί8, Ο^ηιβ Γ&ίβθά »η Άττηγ οί ίΙιίΗββη ^Ηουβαηά ΟΓββΙίβ, 
ΐϊΐοβίιΐγ Ιιβανγ αηηβά, αηά οηβ ΗυιΐίΐΓθά ΙΗοηβαικί 1)&Γΐ)8,ηΕη8 αηάβΓ ΐΗθ 
οοπιιηειικί οί Απαβαβ. Β^ ϋΐθ αββΐβίαπϋθ οί" 8ραΓΐ;& 1ιθ αίβο οο11βο(;β(1 α 
βιη&ΙΙ βθθί, \)γ ί\ι& αί(1 οί Ανίιίοΐι Ιιβ Ιιορβίΐ ίο ίοΓοβ ύιβ ξο,ίβδ οί Οίΐίοία. 

50. 0•Γβ6ΐε Οοηϋηςβηΐ:». — δαΓίΙίδ μτ&8 ύ\β ρΐαοβ οί" Γβηάβζνουδ, &ηά 
ΗβΓθ, θ&Γΐγ ίη Μαιοΐι ο£ 401 β. ο., ΙΗθ ίοΓοββ αβββιηΜοιΙ. ΤΙιβ οοηΜη^βη^β 
ΜΤβΓβ 08 ίο11ο\ν8 : — Χβηί&β, οί Αγοο^ϊα . δορΗαβηβΙυΒ ** 
8οβΓει1;68, οί Αοΐιαβα . 

ΟΙβ&Γοίιιβ, οίδραΓία 

Ραβίοη, οίΜθ^απι . 
ΡΓΟχβηαδ, ο(' ΒοβοΙί& 
Μβηοη, οί Τΐιβδβαΐγ 
80818, οί δγΓ&οαββ 4000 Ιιορίϋββ. 

1000 " 

1000 " 

500 " 

1000 " . 

300 " . 

1500 •- . 

1000 " . 

300 " ( 800 ΤΗπιοί&η ρβΗ&βΙβ. 
ί 200 ΟΓβΙαιι 1)0\νπιβη. 

300 ρ6ΐ1;&δ1;8. 

500 ^ιηηβίββ. 

500 ρ6ΐ1»8ΐ;8. ΤοΙ&Ι Ηβ&ν^-απηβίΐ, 10,600 ; Η^ΐιί-απηβά, 2,300. 

51. ■^ΛΓ11θη^^ Μτΐ8ΐ:6Γ6ά. — Ιί 18 ίηίβΓθβϋη^ ίο ηοϋοβ, αδ ίΐΐθγ &γθ' 
0,1)0X1% ίο 8θ1 οιιΐ, ντΥϊ£Λ α ραη-ΐιβίίθηίο 1)0(37 ϋιβββ 0Γθβ1ί8 \νβΓβ. ΤΗθ 
ιη£ΐ3οπ1;7 ^ϊγθγθ ηιβη £γοπϊ οβΏίταΙ Ρθίοροηηββαδ \ν1ιο ίουπίΐ πίθΓοβηΕΓγ 
8θΓνίοθ ιηοΓθ Ιαοκιΐιίνθ ΐΗαη ίϋπηίη^ ογ ΙΐθΓ(ϋη^ οη ίΙιβίΓ η&ϋνβ ΗίΙΙβ. 
Βαΐ; ίΙιβΓβ \νθΓθ αίβο τβρΓβ8βιιί»ί;ίνΘ8 ίΓοιη 8ρ&Γί;», Αγ<το8, 8ίογοη, Μβ^^^^Γα, 
ΑΐΗβηβ, ΒοΘοϋ», Ιιοοπβ, Αοβτηίΐηΐίΐ, ΤΗβ88π,1γ, ΪΙίΓαοβ, (ΑπιρΗίροΗ», Οίγη- 
ϋιαδ), ΑιηΙ)ΓαϋίΛ, 8>τ&ϋΐΐ8Θ, Ορβίβ, βΐιοάββ, Οΐιΐοδ, 8ίΐη[ΐ08, ΤΙιιΐΓϋ (ίη ϋοΐγ), 
Μίΐβίπβ, Ό&ΓάΕηίίΐ, αηά άουΜβδβ ίροπι πΐίΐη^ οΙΙιβΓ ρΐαοβδ. 

52. Μβαηβ οί ΟΙνβΓβίοη. — Α» ίΐιβγ βίΐΐ &Γοηηά ΙΙιβίΓ ίβηίδ ογ \ν1ιί1β(1 
&\ναγ ΙιΗθίΓ Ιίπιβ Άί 1;Ηθ8β ρΐαοβδ αυΙιθγθ Χβηορίιοη «αγΒ, " Ιντανθα ίμαναν 
•ημέρας τρ€Ϊς, ττει/τ^, ΟΓ ΙτΓτά/' ΐΗβ δΟθηβ ηιπδΐ, οίΐβη Ηανβ 1)Θθη ςηίίβ ϋΐίβ ΐΗίΐί 
οί α 0Γ8,η(1 ΑΓηιγ οβηιρ-βΓβ. δοπιβ ρΓοΙ)»!^!^ Ιιαά δαί ίη ίΐιβ ίΙιβ&ίβΓ οί 
Όίοη^δυβ £ΐη(1 ΙΐθβΓά Ιΐιβ ρίο-γδ οί 8ορ1ιοοΐ68 ογ ΕυΗρίάβδ. 8οη2β πι&γ 
Ιΐδνβ 8ΐ;οο(1 ρη ίΐΐθ βίΓββί} οοΓπβΓδ '&ηά ΙιβαΓίΙ ίΐιβ Ηοηιβίγ 8οοΓίΐ<;β8 ρίγίη^ 
αη ορροηβηΐί \νί1;1ι Ιιίβ ηιβΓοίΙθδδ Ιο^ο. ΜοβΙ οί 1]:ΐ6Π)|. ηο 4ριιΙ)ί;, }ια(1 1)ββη 22 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

βοΜίθΓβ ίη ίΐϊβ Ρβ1οροηηβ8ί»η \ναΓ, ινΗίοΙι Ιιαά Ιβδίΐθά ί^βηίγ-δθνβη γβαΓδ 
"^ΙΐΕΐί 8061168 Ι,Ηθγ οοπίά άβρίοΐ;, \ν1ι»1 βχρβΓίβηοβ8 ιβίαΐβ ! δοπιβ Ηαά \νί^ 
ηβδδβά ί\ΐΒ,ί »ρρα11ίιι§ άΐβαδ^βρ ί\ϊο,% ονβΗοοΙί <;Ηθ ΑίΗβηίαηδ βΛ δ^Γ&ουββν 
01;1ΐ6Γ8 ΓθοοαηΙβά ί\ϊβ 1ιογγογ8 οί" 4Ηβ ρΐα^αβ 2Λ ΑίΙιβηδ ; οΙΙΐθΓβ, Ηο^τ οοιη- 
ρΐθίβΐ^ Ιι^δΕτιάβΓ *^8θοορβά*' ΐΗβ Α^Ηβηίαηδ &ί Αθ§08 Ρο1;Εΐηοί. Ρ^ΐοδ, 
ΑΓ§ίηιΐ8ειβ, ϋβοβίβα, ίΐΐθ &11 ο£ Αΐ;1ιβη8, Α1οίΙ)ί£ΐ(1θ8, Ρβήοΐβδ, αηδίοοΓαο^ 
ΌβΓβηε άθΐηοοΓαο^, — &11 ΛΐίΓοιιΙά ίιίΓηίβΙι ίηίβΓβδϋη^ ΐΗβηΐθδ ίοΓ ί\ιβ ραββίη^ 
ΙιοϋΓδ, £111(1 &11 ίΗ6 ηιοΓβ, 08 ηαοδί οι ΙιΗβδθ ^^Γββ1^β Υι&ά 1)θβη οη ίΐιβ \νίη- 
ηίη^ 8ί(]β. δοπιβ ίθ\ν ινουΜ ιβαά ίΓοηι ΗβΓοάοΙίαδ, οίΗβίδ \νοα1(1 τβοϋβ 
ρ&88&^θ8 ί'Γοηι ΗοηιβΓ ; \ν1ιί1β ίο ϋΐ6 Ρβίοροηηβδίαηδ — ΙίΙϋβ ίηίβτθδΐ^ά ίη 
ΙβϋβΓδ — ς[ΐιοίί8, ννΓβδϋίηβ, Επα 1)θχίη§ \νοη1(1 ίαηιίδΐι Εΐηιιββιηθηί οί ε 
άί£['6Γθη1; 1ίίη(1. 

ΤΗΕ σΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΓ Λ^ΑΒ. 

53. Μοάθΐ ο£ θΓ§;Εηίζ£ΐ1:ίοη. — Το ΕρριβοΐΕίθ Ιΐιβ ΑηΕΐ)Εδίδ *1ιβ 8ΐ;ιι- 
άβηΐ ιηαδί Ιίΐιονν δοιηθ1;1ιΐη§ οί ίΐιβ Οιββίί πίθΙίΗοά ο£ \νΆτ(ο.τβ. ΜοΒί οί 
ίΐιβδθ βρββίίδ \ν'θΓβ ίΓΟίη δίΕίββ ί\\αί Ιιαίΐ 1)ββη Εΐΐίβδ Ιο 8ρ&ιΊ;Ε; Εβ δΐιοΐι 
ίϊίβγ ΙΐΕά βρβοίΕΐ δρΕΓίΐΕη οοΐϊΐηΐΕηάβΓ8 Εδδί^ηβά ΐΗβιη. Ββδίάβδ, ΟΙθερ- 
οΗαβ, ίΗβ ΙίβαΙβηΕηί οί ΟγΓαδ, μγε8 ε δρΕΓίΕΠ Εηά ε τί^ίά (ϋδοίρϋπΕΠΕίι. 
Ηβηοθ, νβ 111 ίβΓ ϋΐΕΐ; Ιΐΐθ Ορββίε Άτταγ οί Ο^ρυβ ΛνΕδ ΟΓ^Εηίζβά Ιεγ^θΙ^ οη 
1;Ηθ δρΕΗΕπ πιοάβΐ. 

54. 01α8868 οί 8ραΓΐ:Εη Οί1:ίζ6η8. — ^ ΤΗβ δρΕτίΕηδ ιυθγθ ΙΙιθ βρδίϊ οί 
ΙΙιβ 0Γθθ1^8 1;ο Γβάηοβ ντΕΓίΕΓθ ίο ε δοίβηοβ, ίο ίβίΐοΐι Ιιοτν ίπιροΓίΕηΙ; α 
ίΕοίοΓ 18 ϋιοΓου^Ιι (ϋδοίρΗηθ. ΤΗθ ίη1ΐΕΐ)ί1;Εη1;β οί Σεοοπϊε \νβΓθ άίνίάβί 
ίηίο : (1) Ηβ1ο(;8 . ογ δθΓίδ ; (2) Ρβηοίΐίοί (ά\νβ11ίη§-Γοηη(1) ογ ρΓονίηοΐΕΐβ 
\ν1ιο 61130^6(1 οίνίΐ 1)η1; ησί ροΗϋοΕί Ιϋ^βΗγ ; (3) δρΕΓ^Εηδ ρΓορβΓ (δ/χοιοι, 
ρ€€Τ8), ΤΗθδβ ΐΕδΙ; \νβΓβ ίΗβ ηιίΙίΐΕΓγ Εηά ταϋη^ οίΕδδ, Επά τγθγθ ε11 
βοΙάίβΓδ 1)γ ρΓοίβδδίοη. 

55. ΕάηοΕΗοη. — ΤΗθϊγ βθποΕϋοη Ιιβ^η ίη οΙιίΙάΗοοά. Ργοπι βθνβη 
ίο ίν^βηίγ ΐΥίβ ίΓΕίηίη^ οί 8ρΕΓΐ;Εη 1)ογ8 — δβ^Γβ^Είβά, §οίη§ 1)ΕΓθίοοί, 
βίββρίη^ οη Γββά τηΕίβ, οοοίίίη^ ίΙιβίΓ ο\\'η ίοοά — ^ε8 αΐηιοδί; τνΐιοΐΐ^ 
^γπιπΕδϋο ΕΏΐΙ ηπΙί1;ΕΓ)τ. Ργοπι ίνίβηϊγ ίο ΒΪχίγ ί\ιβγ ηιβδδβά ίη οΙαΙίΒ 
οί βίίββη βΕοΙι, κίβρί; ίο^βίΙιβΓ, Ιίνβά οη οΐιββδβ, ίι^^β, ΙίΕρΙβγ-πιβΕΐ, Εηά 
1)ΐΕο1ί-1)Γο1;ΐΊ, Επά υη(1βΓ\νβη1; ε πιίΙίΐΕΓγ ίΓΕίηίη^ βίΓπίΙίΐΓ ίη δβνβηί^ *ο 
ίΥιβ,ί οί ΜοάβΓη ΕαΓορβΕη δοΙάίβΓβ. ΣβοηίάΕβ Εΐιά Ηΐδ ίΐιτββ ΗυηάΓοά 
δρΕΓίΕηδ ΐΥβΓβ Ιιαΐ; ΜνοτίΥιγ ραρίΐβ οί ίΐιίδ βγβίθΐη. ^^^^^^,,^^^^00^ι^ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΓ -ΤνΑΒ. } ^ ] '* 28 

56. Τΐιβ Οονβηιίης Ρήηοίρΐθ ίη ίΐιβ ιηίΙϋαΓ^ βγβίβιη ο£ 8ρ&Η& (&8 
ίηάθθίΐ οί α11 ΙΗ© Ορββίί βΐιαίθβ) νν&β ίΐίβ ρΐι&ΐαηχ. Τΐιο αίιη ναβ ίο ρΓοάυοβ 
& ιυ&83ίνβ ρΗ&Ιαηχ οί €0ΐηρΐ6ύθΐ7 αηιΐθίΐ ίηί&ηΐϋ^, βο ϋιοΓου^ΗΙ^ άιίΐΐβά αβ 
1;ο ρθΓίοηη α11 θνοΙαΜοηβ Μτϋΐι ρθΓίββΙ; ίαοίΐϋ^ &η(1 ρΓβοίδίοη. Ιί ιναβ ηοΐ 
βηοα^Κ ϋιαΐ: δοΜίβΓδ βΙιοαΜ ιη&δίβΓ ϋιβ άαύίβδ, β&οΐι οί Ηίδ ο\νη ραβί}; ύι&γ 
ντΒτβ θχρβοΐϊθά ίο Ιίηο^ν ιΙιθ ί&ούθ8 οί ϋΐθ οοιηραηγ βο ^νβΠ ί\ϊο.ί ίήνονηι 
ίοββΙιΙΐθΓ 111 ί;Ηθ οοηίαδίοα οί \)Β.α\β ίΐίβγ αοχά<1 &( οηοβ ΟΓ^αηίζβ, βαοΐι ρβΓ- 
ίοΓίηίη^ ίιΐΐθ άαϋθδ οί ίΐιβ ροδίί^ΐοη ίηύο \«Γΐιίο1ι Ιιβ Ιιαρρθηβά Ιο ί&ΙΙ. 

57. Οίνίβίοηβ οί 1:1ιβ Αχτηγ, — Τΐΐθ δραΓίαη Αηιι^ ι^αβ άίνίάθά ίηύο 
βίχ (Ιίνίδίοιιβ (μ,όραή, ρβΓΗαρδ ίΐΌΐιι Ιΐιβ βίχ (ϋβίΓΐΰΙίβ οί Ιιοεοιιία, βαοΗ οί 
ι^ΗίοΗ οοηίαίηβιΐ ίοαΓ οοηιρϋηίθδ (λόχοι). ΕαοΙι οοηιραηγ Αναβ άίνίάβά ίηίο 
Ιννο ρβη^βοοδί^θδ (7Γ€νΓηκοστν€^) αηύ βαοΐι ρβηίβϋΟδί^δ ίηΐιο 4\νο βηοπιοϋβδ 
(Ινωμοτίαι) οί ίν^βηίγ-ίινθ ιηβη. Τΐιυβ 'ννβ Ηανβ α ίοίοΐ οί ίοιίΓ ΙιυηάΓθίΙ 
ίη βαοΗ (ϋνίδίοη. Τΐιίδ δββπΐδ ίο Ιιανθ 1)θ6α ϋιο ηοπηαΐ δίζβ; 1)αύ 1}1ιθ 
ηυιη1)θΓδ ινβΓβ ν£ΐΓί&1)1θ, αη(1 ίη βοΜθ ίηβΙ.&ηοββ ϋιίΓΐί^-ίνο, ίη οϋΐθΓβ 
ίιΗΐΓΐ^χ-δίχ, αΓθ ^νβη αβ ΙΗθ οοιηρίβιηβηΐ οί αη βηοιηοΐ^. 

58. Τ1ΐ6 ΟΆοΒΤΒ ΜΓθΓβ : (1) Ιζίησ αηά Ηίβ βοαηοίΐ (οί 7Γ€ρ1 ίαμοσίαν 80 
σκψτήν, ί θ. ΐΗοδθ £ΐΓοαη(1 Ι,Ιιβ ρυΒΙίο Ιβηΐ), (») ροΙθπιείΓοΙι, (Ι)) ίΜτο βρ1ΐ0Γ8, 
(ο) ί\ιτ&& ρβθΓδ (δ/Λοιοι), (ά) ίλνο ττυθίοί ίο οοηδαΐί ί\ιβ ογ3ο1θ, (β) ^α()ςβΑ 

οί άίδρυί,ββ (Έλλανοδικαι), (£) ΐΓβ&βαΓβΓβ (το/αιοι), 
(^) δυρβΓίηΙβηάθηίδ οί 1)οο1;7 (λαφυροττωλαι) ; (2) 
οαρίδίηδ (λοχαγοί) ; (3) βρδί Ιίβαίβηαηΐ; (ν€ντψ 
κοστηρ) ; (4) δθοοηά ϋβιιίβη&ηί; (^νω^όταρχος). 
Ββδίάββ ίΙΐθΓβ \νθΓθ ΙιβΓ&Ιάδ (κ^ρυκ€ς), ίΓϋπιρθΙθΓδ 
(σαλπικται), δβθΓδ (/χάντας). ΤΗθ θίϊιοίθηο^ οί Ιΐιβ 
8ρβΐ'1;&η &Γΐηγ νν&δ (Ιυβ ίη ηο δπιαίΐ (3β§Γβθ 1κ) ί\\^ 
άίνίβίοη οί ΓθβροηδίΗΙίίγ &ηιοη^ ο&ΓβίιιΠγ ^κιάβά 
οίΒοβΓδ ; ίοΓ, αβ ΤΗυογάίάββ βαγβ (5.66), ρΓθΙΙιγ 
ηβαιΐ^ 8.11 ίΗβ β,Γηιγ, α βηιαίΐ ροΗίοη βχοβρίβά, ΛνβΓθ 
οίΒοβΓβ ΟνθΓ θ£&β6Γδ. 

βοι^οΐΕΒ ΐΝ χιτών. ^^' ^^® Ρ1ι&ΐ8ϋΐχ \να8 πι&θθ αρ οί δρϋΓ^αη 

οϋίζεηδ αηά ΡβΓίοίΙζοί, Ιΐιβ ΙαΙΙβΓ ίη ΙαίβΓ ϋηΐθδ 

Ί3θίη§ ίη ΐΗθ 108,30^^7. Τΐιβ Ηβίοΐβ δβΓΥθά &8 αϋβηάαηΐδ ογ ΙίζΙιΙτΒΓΠιβά 
24 ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. 60. Τΐιβ 8ο1άΐ6Γ8 \νοΓΘ : (1) Αβ ίΥίβ ο\\ιβΐ ατϋοΐβ οΓ άΓβββ, 8, βΗογΙ^ 
ΤΆί\\ατ ο1θ8β1)τ ίϊϋϊιι^, Ανοοίβη ίηηζό ογ 8/ιϊΗ (χιτών), βίββνβίΐ, οι• &ιηοιι<5 ϋΐθ 

8ρ&Γΐ;ίΐιΐ8, υβιΐίΐΐΐ)^ δίββνβίββδ ηικΙ ινοτη 
υηάβΓ ϋιβ αΓίηοΓ ; (2) ΊΊιβ χλαμνς, αη 
οΙ)1οη§ \νοο1θη ηιαηίΐβ (δΗοιΙβΓ ΙΗβη 
ύιβ ιμάτίον), ίη Ιβη^ΙΙι 8,1)οα^ 1\νίοθ ϋβ 
1)Γβαάί;1ι, υβυιιΐΐγ ίΙίΓολνη ονβΓ ί\ιβ Ιβίί 
δΙιοαΙίΙβΓ αιιά £εΐ8ΐ;βηβ(1 ουθγ ίΐΐθ Γίίϊ;1ι1; 
Λνϋΐι ει 1)ΐΌθο1ι. Ιΐ ^ν^αβ αίβο ιυαϋΚ 
λνοηι })γ ΙιΟΓδβιηβη. 1 1; \/α8, οί οοπΓββ, 
ΙηϊιΙ αβΐάβ ίη 1)8,ί;ί1β. ΤΗβδβ Ιννο §»γ- 
ΐΏβη^δ \ΓθΓθ 4ΐΐθ υηίίοΓηι οΓ β. ΟΓββΙε 
δοΜίβΓ αηά ννβΐθ δοείΓΐβΙί ; (3) βαηάαΐδ 
(^νπό^ημα, σάνδαλοι/), δΐΐοθδ ΟΓ Ιιαίί- 
1)θθ48 (υτΓοδτ^^ατα κοίλα) ; γβί 0Γθθ1^ δοΙάίθΓδ οΛβη ^βιιΐ 1)8ΐΓβΓοο1;. 

61. ϋβίβηβίνβ ΑΓηιοΓ. — ΤΙιβ απηοΓ ο£ ΙιΙιθ ΙιορΙΗβ Λνβδ ίηίβιιάβά οηΐ^ 
ίοΓ Ιιαηά Ιο Ιιαηά θΏοοαηίθΓ. ΤΒθ άθίθΐΐδίνθ απηοι οοηδίδύβά ο£ (1) & 
ΗΟΚ5ΕΜΑΝ ΙΝ χλαμΰ$. 

ΟΙΙΤ.ΟΝΟ δΗΙΕΙ,Ρ. 
θώρα{. δΙιΟΜτΐη!^ 1ιον«τ ΙΙιβ βΐήβΐά 

^08 Ο&ΓΓΪβά. 8/ηΜ, οί «νΗίοΙι ΐΗβΓβ \νβΓβ ί'^ο Ιζίη(ΐ8 : (α) 1&Γ§β οναί, οδίοη^, βΜβΙά 
^-^πλον, σάκος), τα^ά,β οί ίοαι 1;ο ββνβη ρΐίββ ο£ οχ-ΐιίάβ, ^θηβιαίΐ^ 1)οαη(] ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΓ νΥΑΚ. 25 !Ό§βί1ΐθΓ 1)7 α ιηβίαΐ ηπι (άκτυί), οαιήθά 1)γ α 1)&ΜΓίο (τ€λα/χών) ονβΓ Ιΐιβ 
δΐιοηΐάθτ αηά Ι)^ 1;νο Ιοορβ οη ΐΗβ ίηβίάθ ίΙίΓοα^Ιι νΐιίοΐι ΐΗβ ΙβΛ ίοΓβ&πιι 
αηθ Ιι&ηά ννβΓβ ραβββά. 1ί ναβ &1)οαί ίοιίΓ ίββί; 1οη<5, ί\νο ίββΐ \νίι1β, αικί 
\νβί§1ιβ(3 ^λνβηίγ Ιο ^ΠΐΓίγ ροαηάβ ; (Ι)) ά βιηαΐΐ, Γοηηά εΐιίβΐά (ασττίς), οναί, 
οΓ 1β&Ι;ΗβΓ ΟΓ πίθΐβΐ, ^νίθΜθίΙ Ι)^ ίννο Ηαηϋΐββ ογ Ιοορβ ινίΐΐιίιι. Τΐιβ ΙϊββΙ 
'νβΓβ ιιιαάβ αϊ; Αγ^οβ. ΒοίΗ βΙιίθΜβ \νβΓθ οονβΓβά \νί11ι α β&οΐί, Λνΐιίοΐι Μτββ 
Γθΐηονβά οη Γθνίβ^νβ αηά 1)βίΌΓβ βιιΙίθΗιι^ \)Β.α\β ; (2) οοαί ο/ τηαίΐ (θώραξ), 
οοηβίδΐίη^ οί 1)Γθα8ΐ;, 1)αο1ζ, αιιά βΙιοιιΜθΓ ρίβοββ ο£ ΙβαίΙιβΓ ογ οίοϋι οουθγθιΙ 
τιτϋΗ ιηβΐ^ίΐΐ ρΐαίββ. Αϋΐαοΐιβίΐ 1;ο ίί ο,ί ίϊϊβ \)οίίοχΏ. ^θγθ βίΓίρβ ο£ Ιβ&Ι,ΗβΓ, 
ονθΓίαίά ΛνιΜι τΏβΟΙ, ρΆτίΙγ ίοΓ ρΓοΙίββϋοη, γ>Β.νίΙγ £ΟΓ ΟΓη&ιιιβηΙ;. Ιί Λναβ 
£&8ΐ;βηβ<1 Ιί^ΗΐΙγ αΓοαηά Ι;1ιθ λναίβύ \)γ » βίΓάΙθ (ζωστηρ), Ιη ρΐαοθ οί ΙΙιθ 
θωραξ, & οοαί ο/ Ιβαί/ιβτ (σπολάς) 18 ιηβιιϋοηβά ίη 3.3**, 4.1"; (3) ΚβΙτηβΙ 
(κράνος), ΟΓί^ηαΙΙγ ο£ Ιβα^ΙιΟΓ, ΙαίθΓ μβααΐΐ^ οί 1)γοιιζ6, ϋηβά Λνϋΐι ίβϋ ογ 
οΙΙΐθΓ 8θΛ ηιαίβή&ΐ, οί ναποαβ ραϋβΓΠβ, ΐΗβ 1)θ8ί οί \ν1ιίο1ι Ιιαά α ογθ81; 
(λόφος) ^ οΗθθΙε-ρίβοββ, &η(1 νίδοι•. 1ί ^ίτβί^ΐΐθά £ΐ1)οαΙ; ΙΙΐΓββ ογ ίοπΓ ροιιηά8 ; 
(4) ρτβαν.€8 κι^μΐδ€9), θχΐθπ^ίησ ίη ΐννο ρίβοββ ίΓοιη ογ &1)ονθ ί\ιβ ^ηββ 
1;ο Ιΐΐθ β,ηΐίΐθ, υδααΐΐγ οί πιβΐ;»!, 1ίηβ(1 Ανϋΐι ίβΐί; ογ ΙβαίΙιβΓ, ^ο^^ϋά \)γ 1)8η(ΐ8 
(Ιτησφνρίο), 62. Οίίβηβίνβ ΑτιηοΓ. — ΤΗίβ οοηβίβΐθά οί (1) ψβαν (δόρυ) ογ Ιαηοβ, 
οοηβίβ^ίη^ οί 8, βιηοο^Ιι 8ΐΐ£ΐίΙ; οί ΒβΙι ογ οΙΙιθγ Ιιατά λυοογΙ, Ββνβη ογ πιογθ 
ίβθί ίη Ιβη^ϋι, \νίί1ι α ηιβί&Ι ροίηΐ;, νΗηοηβΙγ δΐιαρβά, 
δίχ ίο ^\φ^ ίηοΗθ8 Ιοη^, &ηά 1)ΐι1;|}β(1 \νϋ1ι α πιβίαΐ βρίΐίθ ; 
(2) 8ΐυονά, βϋΙιβΓ (β,) Ιοη^, βίΓαί^Ηΐ;, Βηά 1\νο βά^βά (ξίφος), 
τνϋΗ 1)1&άβ α1)οαΙ βί§1ιίββη ίηοΐιββ 1οη§, αηά οαπίβά ίη α 
80&Ί3ΐ)ίΐΓά (κολεός) ; οΓ, (Ι)) δΗοΓί, δΙί^Ηϋ^ οηγυθο, δίη^ΐβ 
βά§β(3 (μάχαιρα, ξνηλη), δΟΠΙβϋπίββ οαΐΐθίΐ & ΐΑΟΘίΙ&βΠίΟ- 
ηίαη δ^νοΓοΙ. 

63. Τΐΐθ Το1:α1 Τ?7©1§;2ιί οί α Ιιορίίίβ'β εγπιογ ίβ βδΐί- 
ΊΏοΧβά \)γ ΥοΙΙΙΐΓβοΙιΙ; Άί αίοοηί ββνβιιΐ^-βνθ ροιιηάβ. ϋ 
"ΫίΒ,Β υβπίΐΐΐ^ 1)0Γηθ 1)γ δίβ,νββ ογ ίη ιν&^οηδ. 

64. Τΐΐθ Ρ&7 0^ 21 Ιιορίίίθ ν&Γίβά ίΓοηι ίοπΓ ο1)θΐ8 ίο 
Ά άτΆοΥϊΐηο. 9, άίΐγ (Ι;\νβ1νβ ίο βί^Ηίβθη οβηίδ) ; οί & οαρίί*ίη, 
Ιινίοβ, οί 3, ^βηθΓ&Ι, ΓοπΓ ίίπιβδ ίΐιίδ απιοπηί. ί)ιιί οί ίΗίβ 

11ιβ7 ν^θΓθ θχρβοίοά ίο ίπΓηίδΙι ίΙιβίΓ ο\ν^η ρΓονίδίοηδ. Τΐιβν άτ&νί ρ&γ 
ίΓοιη ίΗθ ίίηΐθ ίΗβγ ιλτθγθ βΜτοΓη ίη ίίΐΐ ίΐΐθ βηά οί ίΐιβ θx^θ(^^[^1Λ^^X]^7Γη8 
26 ΓΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. ραίά ίΗβ 0γ6θ^ α οίαηο (βχοΐιαη^θά ίοΓ ίνβηίγ (ΐΓ&ο1ιιη»8 β ο.\>ο\ιί $3.50) 
α ηιοηύΐι, Ιαίβι οπθ αηά 8, ΙΐΒ,Ιΐ άατίοδ, αηά, νίΥίβΧ ν&δ ςιιϋβ υηυβιιαΐ, 
ρΓΟίηίβθά ίαΐΐ ρα^ ϋ11 ΙΙιθϊγ Γθ^α^η Ι» Ιοηία {οί. 1.3», 4» 7.2»•, 3^). 
65. Ρ6ΐ1:α8ΐ:8. — ΤΙιθγθ ιυθγθ ΙιΙΐΓβθ οΐ&ββββ οΓ ίτοορβ αηχίΗ&ιτ' ^^ *^® 
ρΗαΙαηχ, ΙΙιθ ΡβΗαβΙΐδ, Ο^πιηβίθβ, αηά ΟαναΐΓ^τ. Τΐιβ ρβΐίίΐδίβ (7Γ€λτασται), 
δαπίθ ΐπίο δβΓνίοθ (1υΓίη§ ίΐιβ Ρβίοροηηβδίαη λυλγ, αηά Γαη1ζβ(1 ίη βίβοίβηο^ 
ηβχΐ, ίο ίΐΐθ ΙιορΗίββ. Ύ\ιβγ \νβΓθ αηιΐΘά \νίΐΗ : (1) & δηιαίΐ, Η^ΐι!;, ΪΙίΓαοί&η 
έ/ιίβΐά, οι ναπουδ βΐιαρβδ, οοηβΐδϋπ^ οί α ίταπιβ οί \\Ό0(ί ογ \νϊο1ίβΓ-νίΓθΓΐ$: 
οονβΓθά ΛνίίΚ ΙβαίΙιβΓ, Ιίΐίβ ΙΗθ Αηιαζοη δΐιΐθΐάβ ; (2) εινονά (<ζίφος) ; (3) 
άατίβ (ακόντια), Ηυιΐβά \νϋΗ ίΐιβ ηαΐζθά Ιιαηά ογ νίΐΐι α ϋιοιίβ (αγκύλη) 
Γ&δΙβηβά ίο Ληά ντΓαρρβά γοιιικΙ ΙΙιβ δΐιαίί ίοΓ ίήβ ριίΓροβθ ο£ βίνίη^ ίί 
8, νοίατγ ιηοϋοη ; (4) βοιηβϋιηβδ α Ιίηβη ϋοτεΙ^Ι. 
άκόνηον. 66. 0•7ΐηη6ΐ:68 (γνμνψ-αι). — Τΐιβδθ \ίΓθΓθ ^ν^ϋΗουί (Ιθίβηβίνθ λγπιογ, 
αη(1 ίηοΐυάβά : (1) Βοιιηηβη (τοξόται), οι ΐγΙιίοΗ ίΐιβ ΟΓβί&ηβ τγθγθ ίΐιβ ιηοδί; 
οβ1β1)Γαίβ(1. ΤΗθ δίηη^δ ΎτβΓθ ιη&άθ οί Ηοτδβ-ΙιειίΓ ογ οχ-ΐιίάβ ; (2) άαΗ€Τ8 
(άκοντντταί) ; (3) Βΐίηρβη (σφεν^ονηταχ). ΤΙ) β ΟΓβΙ&ηβ βηά Εΐιοάίαηβ 
θχββίΐθά 08 δΙίη^θΓβ. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΕ ^^ΑΚ. 27 

ΤΗθ Η§Ιιί-£ΐΓΐηβ(1 ΐΓοορβ \νβΓβ αββά αβ οοοαβίοη βη^^βδίβά, βϋΙιβΓ ίη ίΓοηί;, 
ΡβιΐΓ, ΟΓ οη ί\ϊβ \νίη§8, ίο ΓβοοηηοϋβΓ, Ηβ ίη αιιιΙ)υ8ΐι, ββοαιβ Ιιβί^Ιιίδ, ραΓβυβ 
ϋΐθ βηβηιγ, βίο. Ύΐιβγ αρρβαΓ ίο Ηανβ 1)βθη άίνίάβά ίηΐο (ϋνίβίοηβ (τάί€ΐ5), 
0θΐΏτη3η(!6(1 \)γ & ταζίαρχο^ οτ λοχαγός, 

67. Ο&ναίΓγ. — Τΐΐθ 0Γβθ1ί8 ίΐιου^ΐι ίοηά οί ΙιοΓδββ §&νθ ο&ναΐΓ^ & 
βιηειίΐ ρΙαοΘ ίη ΛβΐΓ πιίΙϋαΓ^ 878ΐβη3, — ίη βαιίγ ί^ίηιββ, ηο ρΐαοβ &ί &11. 
Τΐιίβ ί8 Θχρίαίηβά \)γ 1;1ιβ8θ ίαοίβ ; (1) ίϊίβγ βΐ&ΐίβά α1ηιο8ΐ βνβΓ^ίΙιίη^ 
οη ί\ϊβ ρΗ&Ιαηχ, αηά (2) ϋΐθ οουηΙ,Γ^ ιναβ ηβϋΙιβΓ βϋθά £ογ ίΐιβ ΓβαΓΐη§ 
ο£ 1ΐ0Γ8β8 ηοΓ ί'οΓ ίήβ θνο1α1;ίοη8 ο£ ΟΛΥοΙτγ. ΤΗβ Τ1ιβ88α1ίαη8, Ιιο^βνβΓ, 
ΓβαΓβά βηβ ΗθΓ8β8 αηίΐ πιαβΙθΓβά α ΙαΓ^β 1)0(ΐ7 ο£ οαναΐι^, βηά, &ΛβΓ Ι,Ιΐθ 
ΡβΓδίαη \ν£ΐΓ, Αϋιβηβ αηά Βοθοίία δΐιοννβά & §Γ0\νίη§ αρριβοίαϋοη ο£ ΙΙιίβ 

£θΓΟβ. 

* 

68. Τΐΐθ ΟγθθΙε ΟαναίΓγχηαη Μτ&β βςιιίρρβά ιηυοίι &8 ίΐΐθ ΡβΓβίαη : (1) 
ΤΙΐθ Ιΐ0Γ8θ, \?ϋΗ (λ) /τοηίΐβίε (ττρομ^τοΊΓ&ΐΛ), (1>) Ιη'βαβύρΙαέβ (προστερνί' 
δια), (ο) 9ίά6-ρί€0β9 (τταφαπλενρί^ια) ; (2) ΙΙίθ ΓΪιΙθΓ, ινίΐΐι (&) Αβίτη^ί, (V) 
€οαί ο/τηαίΐ {θώρ<ιξ ίτητικός) Ιοη^βΓ Ι,Ηαη ίϊίο,ί ο£ ίΐιβ Ιιορίϋθ, αηά υδυαίΐ^ 
ρΓονίάθά ΥίϋΙί Β. ^ΟΓ^θΙ; ; (ο) ρτβανββ βχίβηάίη^ α1)ονβ Ιΐιβ Ιίηβββ ; ((Ι) α 
νρβαν (τταλτόν) ; (β) βινοτά (μάχαφα), Ηβ νίοτβ α ίηηίο (χιτών) &ηά 
τηαηύΐβ (χλαμνς)^ 1)α1 οαπίθΐ! ηο δΙιίβΜ, γο(1θ 1)&ΓθΙ)8,ο1ε ογ οη α β&ιΙιΙΙθ- 
ραά, ^ί^ΗοαΙι δ^ίπυρβ αηά υβηαΐΐγ τγίίΐιοαί 8ριΐΓ8, ΐΗου^Η ίϊϊβγ ββθπι ίο 
ίιανθ 1)θθη Ιεηοινη. ΤΙιθ οαναΐργ ίηιρΓονίδθά οη ί\ϊ& Έίβίτβ&ί (3.3^) οοαΜ 
Ιιαπίΐγ Η&νθ 1)ββη βο £ϋ1ΐ3Γ βο^πίρροά &8 £ΐΙ>ονθ άβ80ΓίΙ)β(1. 

69. Τΐιβ 8ραΓΐ:αη θ£ΐν&ΐΓγ Αναβ (ϋνίάβά ίηίο ίνίο οοπιρ&ηίβδ (μόραι) ο£ 
Μίγ ίο οηθ ΙιηηάΓβά βαοΐι, 1)ΐι1; Ηοαυ άρα^η αρ ίβ ηηοβιΐ,&ίη ; ίη ΙαίβΓ ίίηΐθ» 
ϋ \?»8 ιΐ8α&1ΐ7 ίη & βςυ&Γβ £οηΓ ίο βϊφί ηιβη άβθρ. ϋ νν&β βωρίογβά 
έήιβήγ ίο ρΓοίβοί; ΐΚθ ίΐ&ηΐίβ. 

70. Τ1ΐ6 ΜίΙϋαΓγ 8γ8ΐ:6ηι οί Α1:]ΐ6η8 (ΙίίΤβΓβά ίη 8οη)θ ρ&τΙίουΐΕίΓδ 
£Γοηι ί}\δί.ί ο£ δρ&Γία. ΑΠ οϋίζβηδ ^^θ1;^νθβη θί§1ιίββη ίΐηά 8ίχ1;7 τνβΓβ άίνίάβοί 
ίηΐο £οηΓ ο1α88β8 αοοοτάίη^ ίο ρρορβΓίγ. 0£ ΐΐιββθ ί\ϊβ ίϊτδί απά δβοοηά 
8βΓνβ(1 &3 ααΥΒίτγ ογ Ηορίίΐθδ, ί\ι& ίΐύνά β8 Ιιορίϋββ, ίϊιβ ίο\ιτί]\ (θητ€ς) &8 

1ί§Ιΐί-»ΓΠ1θ(1. 

71. ΟβοθΓβ. — ΟνθΓ ίΐιβ Λπηγ ϋιβτβ ινβΓβ : (1) Ιβη ^βηβπιΐδ (στρα- 
τηγοι), οηθ ο£ ντίιοπι Λν&3 ί\ϊβ ντον πιίηίβίβΓ (ττόλίμαρχος). ΤΗθ^ 00Π1- 
ηι&ηάβά 3οίη1;ΐ7 ογ ίη ίαπι, Ιΐιοιψίι οΛβη οηΐγ α ρατί οί Ιίίιβπι, οοπιπιοηΐ^ 
ΙΙΐΓθθ, ντβηΐ £ογ1)]ι ΛνίίΙι ίΐιο απη^• ΙΙηάθΓ ίΐιβδθ ιυθγθ (2) ίβη Ι&χίατοί» 28 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

(ταξίαφχοί), οηβ ίΓΟίη βίΐοΐι ίή\)β, αηά υηοΙβΓ ίΐιβββ α^αΐη οαρίΕίηβ (λο;(α- 
γοι), βαοϊι οοηιπι&ικϋη^ α λόχος οί ΒΪχίγ ίο βΐφίγ πιβη. ΤΙιθ ^βηβΓ&Ιβ 
&ηά ίΕχίαιοΙιβ ινβΓβ οΙιθ8βη \)γ ίϊι& ρβορίβ (χειροτονία), 1;ΐ3θ ο&ρΐ&ίηβ ρΓοΒ- 
αΐ)!}*• 1)7 ίΐϊβΐτ βυρβηοι ο£&οβΓ8. Τΐιβ τάίις, 1;1ιοα§1ι ν&Γγίη§ ιηιιοΗ ίη βίζβ, 
ηβααΐΐ^ οοηίαίηβά ίΊοιη ίντο ίο βίχ λόχοι. Ιη 6.5" ίΐ οοηί&ίηβ ίψο 
ΗαηάΓβά ηιβη. 

72. Τΐΐθ Οοχηιηαηά οί ίΐΐθ Οαν&ΐτγ Μ^αβ ιιικΙβΓ ίνίο ΐτηταρχοι, αβδΐδίβά 
1>7 ίβη φνλαρχοι^ ε11 οΗοββη αηηααΐΐ^ })γ ΐΗβ ρβορίβ. Ιη ίΐιβ βί^ααίίΓοη 
(φυλή, ϊλη) ΙΙιβΓβ ¥ΓβΓθ Β,\)θχιί βίχί^-ΙΌαΓ ηιβη, μγΗιΙθ α τάξις, αβ αρρίίβά 
ίο ΟΒΎοΙτγ, 18 ς[αϋβ ίηάββηίΐβ. Ιη 1.8" ϋ οοηίαίηβ βίχ Ιιηηάιβά. Βοίΐι 
ο&γοίτγ Ληά ίιιίο.ηίτγ \νβΓβ (Ιίνίάβά αοοοιάίη^ ίο ίΓίΙ)β8, βαοΗ ΐΓίΙ>θ £αΓ- 
ηίδΐιίη^ 8. βί^ααίίΓοη οί οβ,ν&Ιτγ αηά α άίνίδίοη (τάξις) οί ίηίαηίτγ. Ό\ιήη§ 
αηά αίίβΓ ίΐιβ Ρβίοροηηβδίαη μγηγ, Αίΐιβηβ ωαϊηίαίηβίΐ α οο,Υ'άΙτγ Γογοθ οί 
οηβ ίΐιοηδ&ηά ηιβη. Ββδίάβδ α £ββ ίοΓ βςαίρπιβηί β&οΗ οαναίι^ηι&η Γβοβίνβά 
αΐ^οαί ί^ο Ιιηηάΐ'βοΙ αηά ΓοΓίγ άΓ&οΗπι&δ ($40 ίο $45) ρβΓ αηηϋηι. 

73. Τ1ΐ6 ΜίΙϋΛτγ Οίνίβίοηβ Ιη 1:1ΐ6 ΟττβοΙχ, Γοιοβ οί ΟγτηΒ. — Τΐΐθ 
§βηβΓα1δ Ιιανίη^ βηΐίβίβά ίΗβίι ο^η ίΓοορβ, ίΚβ ηαιηΙ)βΓ ίη.ίΐιβ (ϋνίδίοηδ ιναβ 
υη6(^η8.1, αηά ίη ίΗβ οοηιραηίββ ίηάββηϋβ. Εαοΐι ^βηβΓαΙ \ν&δ αββίβΐ^βά \)γ β. 
Ιίβαίβη&ηί (υττο-στράτηγος), Άηά βαοΐι οαρίαΐη \)γ α ύπο-λόχαγο9. 

74. Μ1Η1:εΐΓ7 Τβηηβ. — ΤΗβ Ορββίίβ Ιίΐίθηθά ίΙιβίΓ αιηιγ ίο αη αηίπι&Ι, 
οα11ίη§ ίΐιβ ναη μέτωπον, ίΐιβ Γβ&Γ ουρά, ίΗβ βίίΐβδ ογ \νίη^8 ττλευραί, κύρατα. 
Α βΐθ (Γγοπι ίΓοηί ίο Γβ&Γ) τναβ ο&ΐΐβίΐ λ στίχος, » Ηηβ ογ ταηΐί (ίροιη 
νίη^ ίο \νίη§) α ζνγόν, Τΐιβ ίτοηί αηά (Ιβρίΐι Μτβιβ άβδί^ηίΐίβά Ι)^ €19, 
ΟΓ €7Γΐ (ΛνίίΚ §βη.) ; δίη^Ίβ ήΐβ €« ενα, (1οαΙ)1θ ήΐβ €ίς δυο, ίοηι άββρ ΙπΙ 
Τ€ττάρων. 

75. Τΐιβ Γϋθ-ΙβαάθΓ \ν£ΐ8 ο&ΙΙβά ηγ€μών ογ ηγονμει/ος. 1ί αη βηοηιοί^ 
ωαΓοΙιβίΙ βίη^ΐβ βίβ ίΗβ βηοπιοί»Γθ1ι Λναδ Ιβ^άβΓ ; ίΓ ίη άοηΗβ βίβ Ιιβ Ιβά 
ίΗβ βίβ ίο ίΗβ ΓΪ^Ιιί. ΒβΙιίηά ίΐιβ βΙβ-ΙβαάβΓδ δίοοά ίΐιβ Ιτηστάται, ννΐιο 
τγβΓθ ρίοΐ^βά βοΙάίβΓΟ. Ιη ίΐιβ Ιπβί Ιίηβ βίοοά ϋιβ βΙβ-οΙοδβΓδ (ουραγοί), 
αηά £18, Ιη οουηίβΓ-πί&ΓοΙιβδ, ίΗβδβ £ογ ίΐιβ ίίπιβ 1)Θ0&ηιβ ήγ€μόν€ς, οαΓβ νω 
ίαΐίβη ίΐιαί ίΐιβγ βΐιοαίοΐ 1)β &ΐ)1θ-1)0(ϋβά, βχρβηβηοβά ηιβη. 

76. Κβίαίίνβ Ροβίίίοη Ιη Καηΐε αηά Γίΐβ. — Τΐιβ ρΗειΙαηχ ίη 1)£ΐίί1θ 

&ΓΓ&7 ν&Γΐβά ίη άβρίΐι, 1)βίησ υδυαίΐ^ ΙΌπγ, βί^Ηί, οι ίλνβίνβ ηιβη άββρ. Ιη 

1.2**ίΙΐ6 οοπιρ&ηίβδ &Γβ ίοαΓ άββρ Ληά, ίί ίαΐΐ, ίτνβηίγ-ίοαΓ ίΓοηί. ΤΗθ 

άίβί&ηοθβ 1)οίινβ6η ίΐιβ βοΐάίβιβ ίιοηι 1)&ο]ε ίο 1)&οΐ£ αηά ίιοΐΏ^ ιίκΐιί τβίάθ 

ο'Φζθό όγ νΐιΟΌ^ΐ€ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΓ \νΑΒ. 29 6ο ήφί ΒΪάβ νθΓθ θς[αα1• ΙΓ άη^η υρ : (1) ίη Ιοο8β οτ τηατ^^ίηρ στάβτ , 

ϋιββθ άίδ1}£ΐηοβ3 \νθΓβ βαοΐι δίχ ΟΓββίαη ίββί) (ρΐ βίβνβη Λπά ^\νο ίΐιίηΐβ 
ίηοΐΐθβ βαοΐι); (2) ίη οίοββ οτ βρΚίίηρ οτάβτ^ ^ΙΐΓββ ίββΐ; (3) ίη οοτϊν^ 
ραοί οτάβτ, οηθ αηά οηβ Η&1£ ίββΐ;. Τΐιβ Ιαβί; νω ο&ΙΙβά συναστησμός, 
&\ήβΙά ίο δΐιίβΐίΐ. 

77. Οοΐιυηη ΟΓάβΓ &ίιά Βα1:ΐα6 ΑττΒγ. — ΤΙΐθ ρΗ&Ιαηχ ίη πιαΓοΙιίη^ 
ΟΓάθΓ (ί. β. \νϋ1ι ηαΐΎΟΐο ίροη!) ογ ίη οοίηιηη λναβ βαίά 1;ο 1)β €7γι κερως ογ ΙπΙ 
κίρας ; ίη Ηηβ, ναπίο ογ 1)ααΙβ αττα]/, ΙπΙ φάλαγγας, ογ €« ογ κατά φάλαγγα. 

78. ΕνοΙιιΜοηβ. — ΤΗθ βνοΐυϋοη ίΓοηΐ ΙττΙ κ€ρως ίο €πΙ φάλαγγος ναβ 
οαΐΐβίΐ παραγωγι; (1θ&άίη§ υρ 1>β8ίι1θ), αηά 1)θ§&η λνϋΗ ίΐΐθ τβαΓ βηοπιοίγ (4). 

Ιί Γηονβά ίο ί\ίβ Ιβΐί (τταρ' άστΓίδα) &η(1 ίοΓν^^&ΓοΙ 
αΙ)Γβ£ΐ8ΐ; οΓ ί\ι& οηβ ίη ί*Γοη1; (4^, 3) ; ,ϋιβββ ίψο, ίο 
ϋΐθ ΙθΛ αηά £θΓνν£ΐΓ(1 &ΐ)Γβ£ΐ8ΐ; οι ί\ιβ αβχί ίη ίτοηί 
(4*, 3^, 2), Λπά 80 οη. ΪΗβ βνοΐαϋοη Γγοπι έπΙ 
φάλαγγος ίο ίπΐ κ€ρως Μταβ ίΐΐθ ΓθνβΓ8θ οί ίϊΐθ 
ΓοΓθ^οίη^. Ιη ίΐηβ 8&πιθ ηιαηηβΓ αίβο ΙΙιθ (1βρ(;1ι 
ΤΙ7&8 ίηοΓθ&8β(1 ΟΓ (ϋιηίηίδΙιθά. Τΐιαβ 2, ί&οίη§ &1)ουϋ 

ίο ίΐΐθ Ιβίί, ίοο^ Ιΐΐθ ροδϋίοη 2\ ίϊίβη 2\ αηά ίαοθά ίο ύΐιβ 

ΙβΛ. ^-4* ^-4^' 2^ 

"31^-2 

-4- ι± 79. Ραιαςοςβ. — Ιί ινίιίΐθ ίΐΐθ βΓπι^ ^*^9 πι»Γθ1ιίη§ ίη οοΐυπιη 
(ηβα&ΙΙ^ ίνίο &1)γθ&81,) ίΥΐΒ βηβπιγ αρρβ&Γβά οη ίΐιβ π^ΐιΐ; ογ ΙβίΙ, 

ν_ ίνίο πίΛηβυνβΓβ ΛνβΓθ βχβοπίβά : ( Ι ) ίΗο οουιρ»ηίΒ8 

'ίίτΐιββίβά ΓοηικΙ ϋιβίΓ ο&ρί&ίηβ (α, ά) αβ α ρίνοί. 
Τΐιιΐδ ί\ϊ^ βηβηιγ 8,ρρβ&ηη§ οη ίΐιβ ύφί, α Ι ίοοίε 1;ΐΊβ 
ροδίϋοη α ο ο,ηά ά € Ιΐιαί οί ά/, (2) ΪΗβ ίηίβΓνβΙβ 
ίΐιιιβ πι»ιΙθ, &8 1)βί\νβΘη α-ο ίΐηά ά-/^ μγθγθ βΐΐθά })γ 
^ παραγωγή, άβΒΟΤΪΪ^βά 3,1)0 νβ. 80. Έξ€λιγμο'5. — Ιί ^£18 α ρηηοίρΐβ ^^ίίΐι ίΐιβ 8ρΛΓ- 
V Ι&ηδ ί\\Β.ί ί\ιβ Ιϊβδί 8θ1(1ίβΓ3 δΙιουΜ 1)θ ίη ίΓοηΙ;. Ιί 

ΙΗβη ίΐιβ βηβπιγ ίΐρρθ&Γβ(1 ίη Ιΐιο γθλγ, ίΗβ οΓάβΓ ιν&8 
ΓβνβΓδθά 1)7 £ΐη βνοίπϋοη οίΐΐΐβά βίβλιγ/Αος. Ιη ίί; ίΗβ 
β1β-ο1θ8βΓ (ουραγός) 6, («ββ (Ιίίΐρ^Γίίπι ρ. 30) ίίΐοίη.ί^ &ΐ)θπί 
Ιοτν&Γά ΐΗθ βηβπιγ Β, Ιίβρίι Ιιίδ ροδϋίοη ^νΗίΙθ ίΐιβ υίΙιβΓδ (5-1) βίβά Ιοαά^ ίο 
ίϊίδ (ίοΓΠίβΓ) Γβ&Γ (ί. Θ. Ιο 5'— 1'). Β7 ίΐιίβ πιογθπιβηί ί\ϊβ Μΐρ7 Λίΐνίΐηοβά 

,ιίΐίζθόόγ ν^ιΟΟΟ, 80 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

ϋδ ο\¥η Ιβη^Η (6-1 ') ίοττατά ίΐιβ θηβιη7. Ιη ΐΗβ Μαοβάοηί&η €ξ€λιγμσς ΐΗβ 
ο&ρίαίη (1 ίϋ ίΐιβ οπύ) Γβιηαίηβά βίαϋοιιαιγ ; ίη Ιΐΐθ Οιβ^αη, ϋιο οβηΙβΓ. 

Α^ -ό -ό -Ο -ό <^- 6- 6" Ο- 6- 6->Β 

1 2 3 4 5 6 5' .4' 8^ 2' V 

81. ΤΛΓοΓάβ οί Οοχηιηαηά. — ΤΗβ ίο11θΑ¥ίη§ ατβ βοιηβ οΓ ίΐιβ τ^οπίβ οί 
οοηιιηαΐ)(1 : αγ€Τ€ €15 τα δττλα οτ ναράστητε τταρα τα όπλα, " βίίρ ηρ,*' *^/αΙΙ 
ίηίο Ιίη€ ;^' 7Γροάγ€Τ€, '^πίανώ;** ίχεσθ^ όντως, ^^ΚαΙΐ;^* Ιττ, άσττίδα κλιι/ατβ, 
'* Ιββ (ώοηΐ " (ΗΙ). ίο ίΚβ ΒΪιίβΙά, 1>0Γΐιβ οη ίΐΐθ ΙβΛ 1ι&ικί) ; €7γι δόρυ (άοττίδα) 
ΙΐΓίστρ€φ€τ€, τίρΗ (ί^β) ίητη, τηανοΗ ; Ιπί 8όρυ μ€ταβάλλ€σθ€, ΗρΗ αδοηί 
/οΰβ; άνω τα δόρατα, «ρβατΒ ηρ (ίη Ιι&ηά) ; κάθ€Τ€ τα αόρατα, δρβανβ άονοη; 
€ΐΓ ωμον τα δόρατα, εΚοηΙάβτ βρβανβ ; νροβάΧ.€σθ€ τα οττλα, ρνβδβηί αι^ΠΜ 
(δΐιίθΐά αηά βρβαΓβ) ; ΘΙσθ^ τα οττλα, 8ία61ί αντπδ, ΗαΙί ηηάβν αττηζ, ΤΗ β Ιβηιι 
ίοΓ ν}Η€€ΐίη€ΐ ιγαβ επιστροφή ; φιανίβΓ-ίνΙιββΙ, ανάστροφη ; ΗαΙ/'ΐοΚββΙ, τΓ^ρι- 
ητασμός ; ί}ντ€€-€[ηαΗ€Γ8, ίκΊτεριοΊτασμός ; (ο ονί^ίηαΐ ροΒίίίοη, Ιπικατάσταχτις. 

82. Οίβοίρΐίηβ. — (1) Ιη ίΐΐθ δραΗαη αΓΠΐγ βίηοί οΐίδοίρΐίηβ \78,8 πιαΐη- 
ίαίηβά, αηά ΐΗβ βοΙϋίοΓβ ΛνβΓβ πιυοίι βχβΓοίβθΐΙ ίο ρΓβνβηί Ιαζίηβδβ. 

(2) Αηιοη^ ίΥιβ ΑΐΙιβηί&ηβ άίδοίρΠηθ \ν£ΐ8 Ιβδβ ββνβΓθ αηά βχβτηρίίοη 
ίΓοηι ΒβΓνίοθ Π10ΓΘ ίΓβςαβηί. ΡαηίδΙιηίΘηΙ; £ογ Ιΐίβ ηιοΓβ εβήοηδ οββηοββ 
Λίτ&ΐηδί §00(1 0Γ(1βΓ, £18 άβδΘΓϋοη (λιττοτάζων) ογ οονν&πΐίοβ (δείλια), ναδ 
άθίβΓΓβά ϋ11 ί\ιβ ΓβίαΓη οί ί\ι& βχρβάίϋοη, \ν1ΐΘη οίΤβηάβΓδ \νβΓβ ίήβά "όο- 
ίοΓβ & ίιΐΓ7 οί ΙΙΐΘΐΓ οοιΠΓίκΙβδ, αηά, ίί ίοαηά β^ίΐΐ;^, ντθΓθ βχοΐαάβά ίΐΌΠΐ 
ίΐΐθ θοοίβδία αηά ρίΐΓϋΛΐΙγ (ϋδΓΓαηοΚίδβά. 

(3) Αηιοη§ τηβΓοβηίΐηβδ, \ν1ιο8β οΐιίβί ίηίβΓβδί ίη ο. οαηιραί^η Μτοδ ρβοα- 
τι'ΐΆγγ το,ϊΐηβτ Ιΐιαη ρ&ίηοΜο, άίδοίρΐίηβ οουΐά ιιοϋ 1)6 οι α νβΓγ Ιιί^ΐι ΟΓίΙβΓ. 
ΤΗθγθ ίδ απιρίθ ονίάβηοβ Ιΐΐίΐί απιοη^ ΙΗβ Ο^Γβαη Οΐθθΐ^δ ίί; \\'&δ οΛβη 
βΓβ&ϋ^ Γβ1αχβ(1. Ι η ίλνο ίηδίαηοβδ ί\\βγ Γβίυδθ ίο §ο ΓπγΙΙιθγ, αηΛ οη οηβ 
οί ίΐιβδβ οοοαβίοηδ ΟΙβαΓοΙιπδ ηβατίγ Ιοδβδ Ηίβ Ηίβ. Αϊ ΟΙι&τπΐίΐηοΙβ ΙΙιθ 
ρυηίδΗηίθηΙ; οί α δοΙάίθΓ τυθΙΙ ηί^ΐι ΓββαΗβά ίη αη βηοοηηίοΓ 1)βί;ΜΤ6βη ίΗο 
ίΓοορδ οί Μβηοη &η(1 ίΐιοδβ οί ΟΙβίίΓοΗπδ (1.5*^). Α^αΐη, ί;\νο οοπιραηίβΒ 
Ιβανβ ϋιβίΓ οίδοβΓβ αηά βο ονβΓ Ιο αηοίΙιβΓ (1.3'). II; ιηυδί \)β ιβπιβπι- 
1)6Γβ(1, Ιιο\^ονβΓ, ίΐι&ί 1;1ίθ άβοβρϋοη οί ίΥιβ δοΜίβΓδ ίη Γβ^^βΓίΙ ίο ίΐιβ (Ιβδ- 
ίίηγ οί ίΗβ βχρβάίίίοη αηά ίΐιβ ίβ&ίοπδγ (6.2^°) ίΗ&ί λνοη1(1 οβΓίαίηΙγ βπδβ 
&πιοη§ οίΚοβΓδ Λη(1 άίνίδίοηδ άΓ£ΐ\\'η ίροηι άίίϊβΓβηί ραΓίδ οί ΟΓββοβ, ΛνοηΜ 
ιοη^ΙθΓ ίί δρ6θί8,11}Γ ιΐίί&οαίί ίο ηιαίηίαίη άίδοίρΐίηβ. ΙΤηάθΓ ίΐΐθβθ οίΓοαπι• 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΤΗΕ αΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΡ ^ΑΚ. 31 

βί&ηββδ ΙΗθ ο£&66Γ3 (Ιίά Ιΐιβ 1)68ΐ) ύι&ί οουΙ(1 1)θ άοηβ. Τΐιβ^ Ιοο^ ύιβ 
3θ1(ϋθΓ8 ίη1;ο ΙΙιθϊγ οοηβάβηοβ, οαΐΐβιΐ ίΓβίΐαβη^ α88βυιΙ)1ίθ8 {Ικκλησίαν σννά- 
γ€ΐν ΟΓ άγ€ΐϊ'), αηιΐ ϋρρβα1θ(1 ίο ΙίΙιβίΓ 3ΐΐ(1ί5ΐηβιι1;. Ιΐ; μγ£18 ίη 1;1ιΪ8 \»τα)Γ ΙΗεΙ; 
ΐΗθ νθΓ8Λϋ1θ Χβηορίιοα βαίηβά βαοΐι α οοη1;ΐΌΐ1ίη§ ίηβιιβηοθ ονβΓ Ιΐιβπι. 
Οη 1;Ηθ Γβ^Γβ&Ιί, νΐιβη ί^ΗβΐΓ ϋνθβ ΑνβΓθ αϊ; βίαΐΐθ, α(1ιιιίΓ£ΐΙ)1θ άίβοίρΐίιΐθ ρΓβ- 
ν&ίΐθά. Α οαηοα8 ίηοίάβηΐ;»! ρΓοοΓ ο£ ΐΗίβ ίβ ίοαηά ίη (^Ιΐθ ίαοίι ί\ΐ2Χ 
8ίΐ1ίηο8, ίΐΐθ ΑπιΙ)Γ&οίαη 8Θ6γ, Ιο \»τ1ιοηι ΟγΓυβ β»νβ $10,000 βΙιοΓίιΙγ 1)βίοΓθ 
ΙίΙΐθ 1)£ΐ1}1;1β, λνίΐ8 αΜθ Ιο Ιίθβρ Ιιίβ ιηοηβ^ ϋίΓοα^ΙιοαΙ; ίΗβ Κβ^ΓβαΙ; ϋΐΐ Ιΐθ 
ΓβαοΗθά Ιΐΐθ Εαχίηβ, \ν1ιβΓθ Ηθ οΙιαΗθΓβά α ν688θ1 αηά ββΐ; βαίΐ ίοΓ ΟΓββοβ 
(1.7", δ,^^"", 6.4"). 

83. Κβΐίςίοη. — (1) ΤΗθ Οΐθβΐίβ μ'θγθ » τβΙίρίοηΒ ρβορίβ. Τ1ιβ7 Ιίνβά 
ία 6ΐο8β ί6ΐ1ονν8ΐιίρ ΜτϋΙι (ΙιβίΓ §0(ΐ8, αηά οοηβυΗβιΙ ϋιβιη οη α11 ίηιροΓ^&ηΙ 
αι&ί)ί;οΓ8, ρπναίβ &8 ντβΐΐ &8 ρυΙ)1ίο. 

(2) Όίυίηβ Οηίάαηοβ, — ΤΗθ Ιίίη^ οί δραΗ», 1)θΓογθ ^ο\η% ίοτί\ί ίο \7αΐζ, 
Ιοοίε οοηηβθΐ οί ίΐιβ ζοάβ ίη ίΗβ ρΓβββηοθ οί βρΗοΐΒ αηά οΙΙιθγ ο&οβΓβ. 1ί 
ΐΗθ οπιβηβ λνθΓθ ίανοΓ&Μθ 1ιβ ΑΥβηΙ; ίοΓί,Ιι, Λοοοπιρ&ηίθίΐ 1>7 » Ηβι-αΐά νΐιο 
1?οΓβ ΐΗθ δ&οΓθά 6γθ, \,ο ίΐιβ 1)0γ<1θγ8 οί ίΐιβ βΐ&ίβ, αηά ϋιβΓβ α^αίη βου^ΐιΐ; 
ίΐΐθ \ί^ί11 οΓ Ζβα8 αηά ΑίΗβηα. Αββαιβά ο£ ΙΗθιγ ίανοΓ 1ιθ 8θί οαί ρΓθοβίΙθά 
1)7 ίΐιβ 8£ΐοΓθ(1 βΓθ, τγΗίοΚ \να8 ηβνβΓ θχ1;ίη§αί8ΐΐθ(1, αηά β,οϋοηιρ&ηίθά \ίγ 
α11 1είηά8 οί νίοΜπιβ. 

(3) ΤΙΐθ &Η£ΐΓ ΤΥ&8 £ΐη ίηάίδρβηβίΐΜθ ρίΐΓΐ οί ΙΗθ ίαΓηϋπΓβ όί α ο&ιηρ. 
ΗθΓΘ βαοπβοθ νταβ οβ'βΓβά άαίΐγ ; βοίβηιη οαίΗβ ΛνθΓβ Ι,αΐ^βη (Ι.β') ίΐηά ιμ- 
ροΓίαηύ ηβσοϋαίίοηβ Ιιβίά. 

(4) ΤΚβ νίΰΐίηΐΒ, — Ιη οοηβηΗίησ ίΗβ ^οιΐβ Ι)^ βίΐοηβοθ, ίΗθ 8ββΓ ηοΐβά 
1ιο\ν ΙΗθ νίοίίπΐδ αρρΓοαοΙίθά ίΗθ ίΐΙίεΐΓ, ϋΐθ οοΙογ αηά 8πιοο1;ΙιηΘ88 οί Ιΐιβ 
ίη1;β8ϋηβ8, ίΗθ αρρβδίΓ&ηοβ οί ί\\ο ΙίνβΓ αηά Μΐβ, ίΐιβ βρρβ&Γαηοβ αηά ίΐοΐίοη 
οί ΙΗθ βίΐηΐθ. ΤΗιΐ8 άίά ϋΗβ ΟΓββΙίδ δββίε Ι,Ιιβ νίΠ οί ϋΗθ ^οάβ ΐ)βίθΓβ βηίβΓ- 
ίησ 1)3.1;ϋβ, ίη (Ιβοίάίη^ οη Γουΐβδ, βίο. (οί. 1.8^*, 2.1®, 2*, 4.3®). Όίνίηα- 
ίίοη ΜΤΕΐδ αη οοουΐί αιί. 

(5) ΟίΗθΓ ηιββηβ οί άίνίηαίίοη τνβΓθ άνβαηΐΒ (οί. 3.1^*, 4.3®), βοιιηάδ, Λβ 
βηβθζίη^ (οί. 3.2^), Μνάδ (6.5*), Ιοίβ, τηαρίοαΐ αΗ8^ βίο. Το ίΐιβ Ορββίίβ 
ίΕθίη§ ίΗθ 'ηοΓίΙι ίΗβ οπιβηβ ίΐιαί αρρβαΓθά οη ίΗβ Ιβίί -ννβΓβ 1>ειά, &η(1 δο 
άθβρ \Γ»8 ίΙΐΘίΓ οοηνίοίίοη οί ίΐιβ ίΓπίΙι οί ίΐιίβ ίΐιαί ίΐιβ νβΓν ^νοί'ά " Ιβίί " 
(άριστ€ρο9) \7&8 (ΙίδΟίΐκΙβίΙ ίη δρβίΐΐζίη^ οί ίΗβ Ιβίί \νίη§ οί ίΐιβ £ΐΓηι 7, Εηίΐ 
ίΗθ βηρίιβπιίδίίο ανώνυμος (οί §00(1 η&ηιβ) υβθά ίηβίβαοΐ. 

(6) ΊΤιβ ΟαΐΚ. — ΤΗβ Ορββί^δ πι&άθ ηιιιοΐι οί ίΗβ οαίΗ, Ηβΐά ίί, βδρβοί- 
4ΙΙ7 ίη ΗβΓοίο &ηά οΐ&δδίο ίίπιβδ, ίη βΓβ&ί Β&ηοίίίγ. αηά Γβ^ίΐΕ^βά ρβΜαΓν 32 ίΝτκουυοτιοΝ. 

&8 α 1ιβίηοιΐ8 οΐ'ίιπβ, οθΓί&ίη ίο ο&Π όόψη ίήβ "^το,ίΐι ο£ ϋΐθ βοιίβ οιι Ιΐιβ 
οβΒίκΙθΓ (οί. 2.5^, 3.2"). Ιί ψ&9 αάιηίηΐδίθΓβίΙ 1;ο ρθΓβοηβ αδδυηιίιι^ δοΐβηιη 
£111(1 ίηιροΓΐ;αιι^ ΐΓυβύδ, ογ ηιαίίίη^ ΐΓβαύίββ, αΐΐίαηοβδ, βίο, Ιί \\'ϋ8 αδίΐΗΐΙ)^ 
βοΐβιηηίζβά Ιογ βαοπβοββ &ηά οΜαϋοπδ, ίΐίβ 8>νβ3,ΓβΓ Ιαγίη^ Ιιίβ Ιιαικίβ οη 
ί\\β νίοϋιη ΟΓ οη Ι,Ηβ οΙίΒ,τ, Ιη 2.2^ ΙΙΐθ ο&ί\\ ίβ οοηήηηβίΐ \)γ άίρρΐη^ 
8ΑνοΓ(1 αηά 8ρβίΐΓ ίηίο 1;1ιβ Μοοά οί ί\\& νΐοϋηίδ. ΤΗβ βοά ίηνοΐίβίΐ ΐΛ^αβ 
8θηβι•α1ΐ7 βαοΐι αβ ΙιΗβ ρΐαοβ ογ οοοαβίοη 8α§;§β8ΐβ(1. ΤΗθ 8ρ£ΐΓΐ}αιΐ8 8\νοΓθ 
1)γ 0α8ΐ;οΓ εικΙ ΡοΠαχ (6.6**), ί\ι& 0θΓίη1;1ιίαη8 Ι)^ Ροδθίάοη, ίΐιβ ΑίΙιβηί&ηβ 
οΛθη 1)7 1;1ΐΓβο άβϋίβδ, Ζθυβ, Αΐ;1ιβη3,, αηά βϋΗθΓ Ροδβίάοη ογ Αροΐΐο. 

84. Τΐιβ Νιΐ]ηΊ36Γ οί Νοη-οοχηΊ3£ΐ1:αη1:8 (δχλος^ άπόμαχοί) \η α ΟΓθβΙε 
Β,νιιιγ νναβ Ιατ^β. Ιίι ίηοΐιΐίΐθίΐ ηιαδΙβΓβ οι 1)α^^αββ, αΓΓηοΓ-1>ΘίΐΓβΓ8 (αδααΐΐ^ 
δίανββ), ΐΓαάβΓδ, δαίΙβΓβ, ίβηιαίθ οοηιραηίοηδ, ρπδοηβΓδ, ηοΐ ίο βρβΑΐζ ο£ 
ρΐι^δίοίαηδ, βα^ατδ, ΙιβπιΜδ, ηιαβίοίαηβ, βίο. ΤΙιθ ίτηρβάίτηβηία, Ιοο, ΛνβΓβ 
ηαΐϋβΓοιίδ, — βΐΐ ιηαηιΐθΓ οί οοοίίίη^ αίβηδίΐδ, οΙοίΗίη^, ίβηίΐδ, Ιίθηΐ-ροΐββ, 
ριονίδΐοηδ, ν^α^οηβ, 8αΐϋρίθΓ-&ιπΓη£ΐ1δ, αιιά Λπίπΐίΐΐδ οί βαοήβοΘ. 

85. ΡΓονίβίοηβ, οαΓΓίθίΙ ίη ννα^οηβ αηά οη αηίπιαίδ, \7βΓΘ θχροδθά Γογ 
8α1β \>^ ί\ί% δυΐΙβΓδ ίη Ιΐιβ πι&Γΐί6ΐ;δ οί ΙΗθ απΌ^. \νΗβη ηιοηβγ ίαίΐβίΐ &8 
ίη Ι,Ιιβ Κβ^Γβ&1;, ΙιΗβ αΓηιγ ΓθΙ)ΐ5βά αηά ρΙαηάβΓβ(1 ίΐιβ οουηίΓ}^ 1;1ΐΓοιι§Ιι 
ν^ΐιίοΐι ί1} ροδδβά. ΤΗβ ρήδοηβΓδ £ΐη(1 &11 Ιίίηάδ οί 1)00^7 ηοί ηββάβίΐ £ογ 
8ΐιρρ1ΐθ8 ΐΛ^βΓβ βοΐά, &δ ΐΗβΓβ νίο& ορροΓίαηίΙ;^, αηά ί\ϊβ ηιοηβ^ ^Λδ (ϋνίιΐβά. 

86. Τ1ΐ6 Οαιηρ. — ϋηΐβδδ ρΓοίβοίθά οη οηβ 8ί(1β Ι)^ & τίνβΓ ογ & 
πιοαυ1;αίη, ΐΗο δρ&Γ^αη οαηιρ >ν8ΐ8 ρίΐοΐιβά ίη α οΪΓοΙβ, Γογ ίΐιβ Γβ&δοη, δ&^β 

Χβηορίιοη (Χβη. Εβρ. Ιιίΐο. 21.1), ίΙι&Ι; 
αη^ΐβδ λνβΓβ υδθΐβδδ. λνΐΐθίΙιβΓ ΙΙιθ 
Ο^Γθαη ΟΓθβΙίδ οαηιρβά 1;1ηΐδ ογ ίη 
α δςααΓβ ίδ ηηοβΓί&ίη. Τΐιβ δίίβ "Ββίη^ 
βθίθοίθά, ϋιβ νναρ;οηδ αηά ίΐηίηιαίδ \ν'βΓβ 
αη1οα(1βϋ, ίΐη(1 ϋιβ ΙβηΙδ, οονβΓβά \νϋ1ι 
ΙβαίΗθΓ ίΐη(1 ρΓοΙ)»!^!^ Γβ8βηι1)1ίη^ Ι,Ιιοδθ 
' ~ ' —^^^^ ----------- ^£ |.|^β Κοπίίΐηδ, ΛνβΓΘ ρίΐίοΐΐθά ίη γομτ8 

^^^^ ' νΓ\ί\\ ίΐνβηπθδ δπίΕοίθηΙ £ογ ρηΓροδββ 

ο£ οοοίίίη^, βχβΓοίδίη^, βίο. Τΐιβ οοπιπι&ηοΙβΓ-ίη-οΙιίβΓ ν7ί1;1ι Ιιίδ αίάδ οοοη- 
ρίθά ίΗθ οβηΙβΓ, »η(1 »ΓουηιΙ Ηιπι Λν»8 αη ορβη δρ&οβ ίοΓ ΙΙιβ βπηδ (τα δττλα) 
£ΐη(1 »δδθηιΙ)1ίθδ. ΕαοΙι ^βηθΓαΙ 1ι&(1 Ηίδ οννη ίβιύ, \)\ιί ίΐιβ ηιιηιΙ)βι• οί 
8θ1(ϋβΓ8 ςααΓ^θΓβά ίη βαοΐι ίβηί ίβ υηοβΓί^ίη. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 
ΤΗΕ ΟΕΕΕΚ ΑΚΤ ΟΡ ΑΥΑΒ. 88 87. ββηΐΐιΐθΐβ. — ΑΛβΓ ίΐΐθ θνβηίη^ ιηβ&Ι (δείτιτον), οβ&οβΓβ τβοβίνβά 
0ΓάβΓ8 ίοΓ Ιΐιβ ίοΐΐονίϋβ ιηοΓπίη^, 1;1ιβ βθΐιϋπθΐβ, §ίνβη 1;Ιιθ Μ^Αί^^11^νοΓ(1, νβΓβ 
ροδίβεΐ αϊ 8αΐ)(1ο\^η ^^ϋΐιίη αικί αροαηά ίϊιβ οαπιρ &η(1 οιι ^Ιιβ οαίρυβ^β. Α 
Ιιγπιη ν&8 8ΐιυ^9 ^^<^ ^^ α'^ΐγβη βί^η&Ι Ιΐιβ βοΜίβΓβ ΐθΙΐΓβίΙ^ 1&7ίη§ &8ί(1θ ίΐιβ 
ουΙβΓ ^ΕπηΘίιΙ) (χλαμνς). 

88. Τΐΐθ Νί§;1ι1: τγοβ άίνί(1βά ίηύο ίΙΐΓβθ ν^αίβΐιββ: (1) Ιο ιηίάηί^Ιιί; 
(2) ίο βαρίγ άανη ; (3) ίο 08,ηιρ-1)ΓβΕΐείιι§. 

89. Τ1ΐ6 ΌβΆυ Κουηά ίη Οαιηρ. — Ιί ίΐΐθ &ττηγ Γθΐηαίηβά ίη οαιηρ, 
Ιίΐιβ δβηϋηβΐβ \νβΓθ Γβΐίβνβίΐ ο,ί ά&^η, απ(1 ίϊιβ ίοΓβποοη, Ιίΐΐ άριστον (10 ίο 
11α. μ.), Λναβ βρβρί) ίη άηΐΐ, ^^ιηηαδϋβ βχθΓοίβθ», θ,ικΙ ίηβρβοΜοη. ΑίίβΓ 
1)Γ6&1(Γα8ΐ» ίΐΐθ ββηΐ^ίηβίδ μτθγθ α^αίη β1ιαη§θ(], ννΐιβη ΙΙΐθ βυΙάίβΓδ ιβδίθά, 
αιηηδθά ίΐΐθΐηδβίγβδ ινϋΐι ^απιβδ, ίβδίίναΐδ, βΙο., ϋΐΐ ΙΗθ αίίθπιοοη άηΐΐ, 
νΙιίοΗ βηάβά ντϋΐι δπρρβΓ. 

90. Οεαηρ-1>Γ6ει]είη§:. — Ιί ίΐΐθ ατπΐ7 νταβ ίο ββί ουί οη ίΚβ τηανοΚ, 
&η θ&γ17 δΙαΗ (4 ίο 5 α. μ.) τναδ ιηβ,άθ. Οη ίΐιβ ϋρβί; δί^ηαΐ ίΗθ 1)᧧£ΐ§6 
ναβ ραβ](6(1, οη Ιΐΐθ δβοοηά Ιοαάβά, οη ίΐιβ ίΐιίιά ίΐΐθ αΓοιγ βίαΐ'ίβά. 

91. 8ί§;ηαΐ8 λνβΓθ §ίνβη \)γ ίΗβ ίΓυπιρβί (σάλτηγί). ΤΙιθ λυοκΙ οΓ 
οοπιπίϊΐιιιΐ ραδββίΐ Γγοπι ίΐΐθ οοπιηιαηάίη^ ο&οθγ άο\7η ίΙίΓου^Ιι ίΐΐθ 

ίηίβΓπιβάί&ίθ οββοβΓδ ίο ίΐιβ βηοηιοίβ,ΓοΙι, \ν1ιο ^λυθ 
ίί ίο ίΐιβ δοΙιϋθΓδ. Ογ βίαΓίίη^ οη ΐΗβ η^Ηί, ίί 
ρ&δδβά αίοη^ ίΐιβ Ιίηβ ίροπι δοΜίβΓ ίο δοΙάίβΓ Ληά 
1)&οΐ£ α^αίη. δί&η(^&^(18 ιυθγθ ηοί υδβά Ι)^ ίΐιβ 

0Γββ1ί8. 

92. Τ1ΐ6 ΗβΓοΙά. — Α γβΓγ ίπιροΓί&ηί αηά ΙιοηοΓ- 
&Μθ οίΚοΘ \νη8 ίΐιαί οΓ Ηβτίΐΐά {κηρνξ), Ηβ πι&άθ &Ι1 
αηηοηηοβπιβπίδ, βυοίι αβ ίΐιβ Ιιοιιγ ίοΓ 1>Γβα1ίίη§ οαπιρ, 
οίΐΐΐβά α88βηι1)Ηβ8, 1)0Γβ πιβδδα^βδ 1)θ1\νΘβη ίΐιβ βηβπιίθβ. 
Ηθ ^ίΐδ ίΙιβΓβΓοΓβ ΓΘ<2^αΓ(1β(1 αδ ιιηάθΓ ίΐιβ δρβοί&Ι ρΓο- 
ίβοίίοη οί Ζβαδ αηίΐ Ιιίδ ρβΓδοη Λν&β ίηνίο1α1)1θ. 'ννίιβη 
ίΐιβ \ν»Γ 1)βοαπιβ ίτυσβί^δδ, ίί Λναβ δαίά ίο "Βθ ακήρυκτος. 
Οη ίΐιβ Κβίΐ'β&ί, ίο ρΓβνβηί ίΐιβ δοΙάίβΓδ ίτοηι 1)θ1η§ 
ίηβηβηοβά 1)7 ίΐιβ ίηβίάίουδ Βρρβαΐδ οΓ ίΐιβ ΡβΓδί&ηδ, 
ίΗβ ββηβταΐδ ρΓοοΙ&ίπιβίΙ ίΗβ ιν&Γ *τγίί1ιουί α Ιιθγ&Μ* (3.3®). 

93. Οη ϋΐθ ΜίΟΓοΙι. — Αβ ίο ίΗβ Γβΐίΐίίνβ ροδίίίοη οί' ίΐιβ Ιιβ£ΐΥ7-8ΓΓηβ(ί, 
1ί£[Ιιί-&Γηιβ(1• αρά οαγβΐτ^* \7ΐΐθη οη ίΐΐθ χη&ΓϋΙι, ίΙιβΓθ νίΟΆ ηο £χθά ταΐθ ; 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ 
κήρυξ. 84 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

Βαί ίη ηί^ΐιίτπι&τοΐιββ ίΐιβ Ηορίϋββ Ιβά, ί\\&ί ί\ϊβγ ταΐφί ηοί 1)θ βθρ&πιίθά 
ίΓοηι ϋιοδθ νΗο οοαίά 3ουΓηβ7 πιογθ ιαρίάΐγ (7.3•'). (2) ΤΙιβ ροβίϋοη οί 
1;1ΐθ 1>£ΐ§§α§θ ίκιίη νΗβΙΙιβΓ ίη {τοηί, ΐθατ, ιηίάίϋβ, ογ οη οηβ βΐάβ, ι«τα8 
άθΙβΓίηίηθά \)γ οοηνβηίβιιοβ Εηά βαΐβίγ, (3) ΤΗθ οοαιιη&ηάθΓδ Γοάθ οη 
1ιθΓ8θΙ)αο1ζ ΟΓ 1θ88 οΛβη ίη Μ^α^οηβ, \ν1ιί1β Ι;1ΐθ οαρύαίηβ πιαιοΗβά β,ί ίϊιβ 
Ιΐ6&(1 οΓ ϋΐθίτ οοηιραηίθβ. 

94. Κίτβϊβ νβΓθ ΟΓ0886(1 \>γ ΓοΓοΙίη^ ογ \>γ \>ήά^ο& τη&άβ οί Ιο^β 
βοαίβίΐ 1)γ βΐίίηβ ογ Ιϊοαίίβ, — & υββ οί βΐίίηβ βϋΐΐ οοηιπιοη ίη ϋιβ Ε»8ΐ;. 
Τΐΐθ Ο^Γβαη ΟΓθβΙίΒ, υη&Μβ 1;ο ογο88 ϋιβ Τί<5ή8, ηιαροΗβά ίο ίΐβ βουΓοο. 

95. Δ Όαγ'Β Μβχοϊϊ, — ΤΗθ Ιβη^ΐΐι οί λ άαν'δ πι&γοΚ \*'ίΐ8 (][ΐιίίθ 
ναιίαΜβ, άβρβηάίη^ οη 1)Ηβ η&ΙίαΓβ οί ί\ϊ& αοχιηίτγ, οη ΙΗβ τνβαΐΗβΓ, οοη- 
άίϋοη οί Λθ απη7, βίο., 1>ιι1 8ί)ί11 πιογθ οη ΙΙιβ θχί^βηοίβδ οί ΙίΙιβ οαββ. 
ΤΗθ ίνίο ΙιαηάΓθά 8ρ£ΐΓ^αη8, >ν1ιο ^βτύ ίο αββίδΐ ΑΐΙιβηΒ α^αίηβΐ ίΗβ 
ΡβΓδί&ηδ ίη 490 β. ο., αΓΓίνβίΙ ΙΗθγθ ίη ίΥιτββ άαγδ, α (Ιίβΐι&ηοβ οί οηβ 
Ιιτιη^Γοά αηά ί\ύτίγ ιηίΐβδ. ΤΙιθ ΟΓββΙίδ νϋΐι ΟγΓαδ ανθΓ&^βά α Ιϋϋθ 
ονβΓ βνβ ρακίδΕη^δ (βίΐββη πιίΐβδ) άαϋ^. Ιη ίΐιβ 3ουΓηθ7 ίΙίΓοηβΙι ΙΗθ 
άβδθΓϋ ΙΗίβ άίβ1;&ηοβ ιναβ ίηοΓβΕββά ίο δβνβο ογ &\φί ρ»Γ88»η^8. 

96. Ηαΐΐ». — ΤΗου^Ιι 07Γη8 \ν&8 ίη Ιι&δίβ ίο ίβί^β ίΐιβ Ιίίη^ &8 υηρΓθ- 
ρ&Γθ(1 αδ ρυβδίΙ>ΐ6, 1ιθ ίΓβ^υβηΙίΙγ Υι&Ιίβά ίοΓ δβνβΓαΙ ά&γβ »! α Ιίηιβ. Τΐιηβ 
κί Ρβϋαβ, Τ^Γίαβυηι, Ιοοηίηπι, Τΐιοαηίΐ, αηά Ιδδαδ Ιιβ Γβπιαίηβίΐ ίΐιτββ άαγβ. 
Ιί \νθ άβάηοΐ) ίΥιο ϋπιβ άηήη^ νΙιίοΗ Ιιβ &\ι?£ΐί1ιβά ίΐΐθ αΓπν&Ι οί ΐΓοορδ, 
ίί αρρβΕΓδ ί\\ΰίί 1ΐθ πίΛΓοΙίθά οηΐγ αΙ)ου1 Ιντο άαγδ ου! οί ίΙΐΓβθ. 

97. ΡΓ6ρ2ΐΓ2ΐϋοη ίοΓ Β&ηΐβ. — (1) ΤΗθ δρΒΓίαη δοΜίβΓδ, Ιί^θ ίΐΐθ 
ΗοπιβΓίο 0Γθβ1ί8, ΛνοΓβ Ιοπ^ Ιιαίρ, Ιίΐήηΐίίηδ ί]ιο,ί ΐΗαβ ίΙϊ&γ δββηΐθά, &8 
,ΧβηορΙιοη δαγδ (Κβρ. Ι.αο. XI. 3), μ^ίζονς, €λ€υθ€ριωτ€ρου<ζ καΐ γοργοτε- 
ροχχ:. (2) ΒβίοΓβ βηΙίθΓΐη^ \>3^ίί\& ΐΗβγ άΓββββίΙ ^Ηθιγ Ιιβιγ, ροΐίβΐΐθίΐ ΙιΗβίΓ 
αΓΠίοΓ, αηά οΓοννηβά ίΐιβηίδθίνβδ αδ ίοΓ α ίβ&δΐι (οί. 4.3"). 

98. Τΐιβ Α^ηι ίη Β&ηΐβ. — \νΐη1β πιυοίι βΐίίΐΐ ν^αδ οί1;βη άίδρίαγθά ίη 
ρΐαηηίη^ βη &ίίΆθ]ί, γβ^ Ι^Ηθ ΟΓββΙίβ Γβϋβά ηιαίηΐγ οη ΐΗβ ρΐι&ΐαηχ αηά 

% Αγοη πιοδί νίοίοΓίβδ \>γ βυρβήοΓ οουΓ&^β Ληά (ϋδοίρΐίηβ. ΤΗβ αίιη ^&8 ίο 
ίητη ίΐιβ βηβπιγ ίο ϋΐφί ογ, 1)ΓβΒΐ5ίη8 ΙΙίΓοα^Ιι ίΗβί/ Ιίηβ, 1;Ηγο\γ ΙΙιθπι 
ίηίο οοηίιΐδίοη. 

99. Τΐιβ ΒΛίίΙβ'ΒχτΒγ^ — Τΐιβ ρΗ&ίΛηχ βηΙβΓβά 1>αΙ<;1θ ίη οίοββ οΓάβΓ 
(δββ § 76), άΓα>νη ηρ υδαΕίΙ^ ίουΓ, θί§1ι1), ογ Ιννθίνβ πιβη άββρ. (1) Τΐΐθ ΤΗΕ ακΕΕΚ ΑΚΤ ΟΓ Ι/νΤΑΚ. 35 

1)β8ΐί ^Γοορβ ΜτβΓθ υβιιαίΐγ ρο8ί6(1 οη ΙΙΐθ ή^ΐιΐ» ν^ίηι^, 1)60£ΐα8θ, ίί ουί&αηΐ^θά, 
ΙιΙΐθίΓ ή§}ιί ΟΓ βΙιίθΜΙοΒβ βίάθ νταβ βχροββά Ιο Ι,Ηβ βΐι&ίίβ οί ίήβ βηβηι^. ΤΙιίβ 
Μτεΐ8, ΙΙΐθΓθίοΓθ, ίΐίβ ρο8ϋίοη οί ΙιοηοΓ. Τΐιβ υβχ^ 1)68(; \7βΓθ &88ί§η6(1 ίο 
ίΐΐθ ΙθΛ \νίο§, οΙ;1ΐθΓ8 Ιο Ιΐιβ οβηίβΓ. (2) Τΐιβ ρο8ίϋοη ο£ Ιΐιβ οοιηιη&ικΙβΓ- 
ίη-οΐιίθί ^08 ν£ΐπ£ΐΙ)1θ, 1)111 οοιηιηοηΐ/ οη Ιΐιβ γϊ^ΗΙ; ογ οθϋίθΓ. (3) Τΐιβ 
(ΆΥαΙτγ αηά ίΐιβ Η^Ηί ίηί'&ηίΓγ μγθγθ βίαϋοηβά ίη ίτοηί, γθ&γ, ογ οη θϋΙιβΓ 
βΐάθ, ΐΛ^ΙιβΓθνθΓ ύιβγ \νθΓθ Ιΐΐζβΐ^ Ιο 1>θ ωοδί 8θΓνίοβα1)1β (οί. 1.8•, 4.8", 
5.4^, 6.5^), 1)ϋί ίη α ιηίΐίοΓίΙίγ οί* ίηβίαηοθδ οη Ιΐιβ ννίη^β. (4) ΤΙιβ ο&ρ- 
ί£ΐίη3, ρ6η1θΰθδ1;6Γ8, &ηά βηοηιοίαΓοΙίδ δίοοά ίη ίΗβ ίΓοηί Ηηβ. ΤΙΐθ δθοοηά 
Ιίηβ ΙιβΜ ΙΙιβίΓ δρβ&Γβ ΙϊγΊΐιβ η^ΐιΐ δίάβ ο£ ίΐιοδβ ίη ίΓοηΙ; ίΐιβ γθαγ Ιίηββ, 
θΓΘΟί ^)Γ οη Ιΐΐθ δΙιοαΜβΓβ οί ίΐιοδβ 1)βίθΓβ ϋιβηι. 

100. ΤΛΓ&ίοΙι^οΓά. — (1) Ιη βηϋθπη^ \)Βα\β δοπίθ τιΤΕίοΙινοπΙ (συν 
θημα), ίη(ϋοα1;ίνθ οί §ϋθ(1 ίοΓίαηβ, \να8 ρβδββϋ αηά ΓβίιίΓηθίΙ. ΑΙ; Οαη&χα 
(1.8") ίί ΎίΤΕδ Ζ€υς σ^^ττηρ και νίκη, α^^ίΐίηδί ίΗθ ΒίίΙιγηίΕηδ (6.5**) Ζευς 
σωτηρ, Ηρακλής η'γ€μών, (2) ΤΗθ ρΐιαίαηχ Ιεβρί ίίηιβ ίο ίΐΐθ πΐυδίο οί 
Ααίθδ, Γΐΐδΐΐθά οη ίΐΐθ βηβηιγ αί ίΗβ δοπηι! οί ίΐιβ ίΓηηιρβί, δίη^ίη^ ίΚβ 
ΛναΓ-8οη§ ίΐηά Γ»ί8ίη§ ίΐΐθ 1)αίί1β-0Γ7. 

101. ΤΙιβ Ττορίιγ. — ΕοΠοντίη^ & νίοίθΓ7 ίί \7η8 ουδίοπιαΓγ ίο ηι»1ί6 
ί1ΐ£ΐη^-οββΓίη§8 ίο ίΗβ ^^^^, »η(1 δβί υρ α ίΓορΗ^ (τρόπαιον) \νΙΐθΓθ ίΗθ 

βηβηι^ ίαΓΠθά ίο βί§Ηί (τράτω, ίηηι, τροΊτη). ΤΗβ 
ίΓορΗγ Λν&8 ηιαιίθ οί ρίθοββ οί οαρίπΓβά λγπιογ 1ιυη§ 
ΐφ οη α ροδί ογ ίΐιβ ΗηιΙ) οί α ίΓβ6. 
102. Βητίαΐ. — Αδ ίη ίΐιβ ίΐιβοΐο^^ οί ίΐιβ ΟΓββΙ^δ 

ίΗθ 1)υπ£ΐ1 οί ίΗβ \κ)άγ ντ&δ ηβοβδδΛΓγ ίο ίΗβ ίαίαΓθ 

Τ7β£ΐ1 οί ίΗβ βοαΐ, ίΐΐθ άβαά ινβΓβ 1)ηηβά τγίίΐι βοριιρη- 

. Ιοηβ 0£ΐΓθ. Ενβη ίΐιοδβ Λνΐιοδβ 1)οάίβδ οουΐά ηοί 1)θ 

τροΊταιον. 

ίουηά λνθΓθ ίβηάβΓίγ ΓβπίθπιΙίθΓβά Ι)^ ίΐιβ βΓβοίίοη ο£ 

α οβηοίβ,ρΐι (κ€νοτάφίον)» 

103. Τ&οΙίοβ οί ΐΛβ ΚβίτβαΙ:. — Ιί δοπίθίίπίθδ Ιιαρρβηδ ίΗ»ί ίίηβΓ 
ββηβΓαΙδΙιίρ ίβ βχ1ιίΙ)ίίθί1 ίη ΓβίΓβΗί ίΗ»η οη ίΗβ 1)ίΐίί1θ-ίίβ1(1. ΤΗίβ ίβ,οί 
βηάβ αη ΒΐΙπιίΓΕίΙ)!© ίΙΙαβίΓΑίίοη ίη ίΗβ ΓθίΓβαί οί ίΗθ Τβη ΤΗοηδ&ηά. ΤΗθ 
ίοΠον^ίη^ ΛΓθ δΟΜθ οί ίΗθ ίαοίίοδ βα^^ββίβά Ι)^ ίΗθ ν&ήβά θχί»βηοίβ8 
^Ηίοΐι ύϊβγ νθΓθ οοπιρβίΐθά ίο ί&οβ. 

» (1) Το Γβρβί Λίί£ΐο1ζ8 οη ίΙιβίΓ ΓβίΐΓ ίΗβγ οΓσίΐπΐζβά Α οοπιρίΐηγ βί 
ΕΗοάί&η δΐίησβτδ, \<τ1ιο θχββίΐβά ίΐΐθ ΡθΓδίαηβ ίη ίΐιίδ Ι^ίηά οίΛ^Γί&Γβ, αίβο 86 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

α 8(^υ&(1 οί ΟΛΎΒίτγ ΐοτ ΙΙιθ βαοαβ ρυρροβο ογ ίο Ι^ββρ ϋιβ βηθίην αί α 
άίβίαηοβ. 

(2) θα ύίβ βϋβ^ββϋοη οί ΧβηορΙιοη, ίϊίέγ άτβντ υρ Ιΐιβ ΛΓΐη^ ίη 11ι& 
ίοΓίη οί Β, βί^παΡθ (ττλαίσιον) νίίίΐι ϋιβ \)α<τ^Λξβ ίκιίη ίη ί\ιβ οβη1;βΓ, ΙιΙιβ 
1ί§1ι1>&ηηβά ηβχΐ, &ηά Ιίΐιβ Ιιορίϋββ οη ϋιβ ίοαι βίάβδ. Βγ ίΐιίβ Αΐταιι^β- 
πιβηΐ 1)1ΐθ Ιιορίϋβδ οοιιΐά αί οηοβ ριβεβη! α ίτοηί ίοτ ΙϊβΗΐβ οη ΛνΗαίβνβΓ 
βίάθ ίΙΐΘ βηβπιγ ηιί^Ηΐ αρρθίΐΓ. Εοράβ, ηΛπονν ιοβίΐδ, β,ηά ίϊιβ 1ί1$θ ΓΘη(1βΓβ(1 
Ιιΐιίβ ΟΓάβΓ Άί ί[ϊΏ&Β ίπιρΓαοΜθ£ΐΙ)1θ αηίΐ θχροβθά 1;Ιιθπι ίη άίβοΓίΙβΓ 1;ο ΙΗθ 

8,α3Χ;\ί8 Οΐ ίϊϊ& βηβΠίγ. 

(3) Το Γθΐηβ(ΐ7 1;1ιί8 άβίβοί, βίχ οοπιρΛηίββ οί Ιιβ&ν^-αΓπιβά πιβη \\'βΓβ 
ΟΓ^αηίζβά ίο Ββτνβ αβ α 1ίίη(1 οί ηιίΐϋαι^ ββοοΓί ριοίβοϋη^ ί\ϊβ ηιονβηιβηίίβ 
οί ίΗθ 8(ΐυαι*Θ, αβ βτηβγζβηογ ηιί^Ηΐ ιβί^πιρβ. 

(4) Το άίδΙοά^Θ αη βηβπιγ ίροπι λ Ιιβί^ΐιί οοηιπι&ηάίη^ ίΐιβ ιοαίΐ, ΐΗβ 
υβη&Ι πΐθί;1ιο(1 νταβ ίο άββραΐίοΐι οοηιραηίββ Ι)^ οίΓοαϋουβ Γουίββ ίο ΆίίΒ,οΙ^ 
ίΗθ βηβπιγ αη6χρβο1;6(1ΐ3Γ ογ ίΓοω α πιοΓβ αίΐναηια^βουβ ροβίίίοη. Αη ίη- 
ηοναίίοη 8υ^<;β8ΐ;6ΐ1 Ι)}^ ΧβηορΗοη, αηά οηβ ί)\3ίί ίοηηά α ρΐβοβ ίη ΙαίθΓ 
Οιββίι ίαοίίοδ, \να8 ίο αίίαοίε α Ιιβί^ΐιί \)γ οοηιραηγ οοΐυπιηδ (λόχοι, όρθιοι)^ 
ί\\^ί ίδ, οοίαπιηδ οί ηαηολνβΓ ίΓοηΙ ίΙΐΒη (Ιβρίΐι. Τΐιπδ άιανν^η ίΐιβ^ \ν6Γθ 
Ιβδδ Ιί&ΐϊΐθ ίο 1)βοοηιβ άίδΟράβΓθά ίΓοπι Γου^Ηηβδβ οί ίΐιβ §Γοηη(ί, αηά, Λνΐιίΐθ 
αΙ)1β ίο άο ρΓβίίγ βββοίίνβ β^Ιιίίη^, θχροββά α βω&ΠθΓ ίιοηί ίο ίΐιβ βΐΐίΐίίβ 
οί ίΗβ βηβπιγ (οί..4.2"-", 8^» ^Λ^. 

104. θΐβςββ. — ΤΙΐΘ Οΐθβΐίδ \<τβΓβ ηοί βυοοβδδίηΐ ίη οοηιΐηοίίη^ 8ίβ§β8, 
αηά βη^ίηβδ οί νναι \νθΓΘ ηοί υδβά αιηοη§ ίΗβπι ίίΠ αΙ)ουί ίΐιβ ίίηιβ οί 
Ρΐιίΐΐρ οί Μαοθάοη, νΐιβη ίΐιβγ ΜτβΓβ ίηίΓοάαοβά ίιοηι δίοίΐγ. 

105. Τΐιβ Τν&Γ 81ιίρ8 οί ίΐΐθ ΟΓββΙίδ τνβΐθ ίΐΐθ ρβηίβοοηίβΓ αηά ίΐιβ 
ίήΓβηιβ. Τΐΐθ ίοηηθΓ, αδ ίΐΐθ ηαιηβ δαο:ίτβ8ίδ, ^«Γαβ α βίίγ-οατβά νοδδβΐ, 
ίλνβηίγ-βνβ οη α δίάβ. Οηί οί ίΐιίβ §Γβ\ν ίΐιβ 1)ίΓβπΐθ, α νβδββΐ οί ί^νο 
Ι^αηΐζδ οί οαΓβ, αηά οηί οί ίΗίδ α^αίη, ίΐΐθ ίηΐ'βηιβ. \νΐιβΓβ ίί οπίτίηαίβά 
ίδ ηοί Ιίηοντη, Ηιιί ίί \ναδ 1)αί1ί αί ΟοΓίηίΙι αβ βαΓί^ αδ 700 Β. ο., αηά τβ- 
ιηαίηβά ίοΓ οθηίαηβδ ίΐιβ πιοάβΐ νταΓ-δΗίρ οί ίΗθ ΟΓββΙ^δ. Οη βίίΙιβΓ δίάθ 
ινβΓθ ίΙΐΓββ 1)αη1ζ8 (στίχοι) ογ Γο\νβ οί οαΓδ, ίΗβ υρρθΓ οαΐΐβά θρανίταχ^ ίΗθ 
πιίάάΐθ ξυγιται, ίΐιβ ΙολνβΓ θαλαμίταί, ΤΗβ Ηοηζοηίαΐ δραοβ αΐΐο^βά βαοΐι 
ΓΟΛΥΘΓ Λναδ ίΙΐΓβθ ίββί. ΤΗοββ ίη ίΐιβ πιίάάΐβ Γοιν βαί ί\^ο ίββί 1)βΙο\ιτ αηά 
οηβ ίοοί 1)θ1ιίηά ίΗοδβ αΙ)ονβ, αηά ίΗοδθ ίη ίΗβ ίΐιίιά Γο\ν οοουρίβά ίΐιβ 
βαπίθ Γβίαίίνβ ροδίίίοη ν^'ίίΐι τβίβΓβηοβ ίο ίΐιβ δβοοηά. ΤΗβίΓ ροβίίίοη ινίίΗ 
ΓθίβΓβηοθ ίο ίΐΐθ βίάβδ οί ίΗθ νββββΐ ίβ \ιηοβι•ίαίπ. Τ1ΐθ-^£[τ^οί ^)1ΐθ ϊυδ'δ^ί ΤΗΕ αΚΕΕΚ ΑΚΤ ΟΡ λΥΑΚ. 37 ί1ιι•αηϋβ8 λυθγθ αΐ3οιι1; ^ΙιΐΓίθβη ίββΐ; ίη Ιθπ^ΙΙι, οί ϋηβ ζ^^ϋββ ίβη ίββίι, οί 
Ιΐΐθ ίιΐιαί&ϊηϋθβ ββνθη αηά οηβ-ΐιαίί ίβθΐι. Τΐιβ ΟΓβν^ ηυιηΐ3βΓβι1 οΓάϊη&ΓΐΙ^ 

(ΑοοοΜΙηβ ^ Κ&οαΐ [^βII1ιώ^^θ.) (ΑοοοΓάίη^; ^ο Ογ&βθγ.) οηθ 1ιυη(ΐΓ6(1 αηά ββνβηίγ-ίοιίΓ ΓοννβΓΒ, ίψβΏΐγ 8βΛ-ηιβη (ναυται), αηοΐ ίβη 
ιη&ηηβ8 {Ιτηβάται), Τΐιβ νθβδβΐ \νίΐ8 Γιοιη οηβ ΙιηηάΓβά απά ίΜτβηΙγ ^ο 
τριήρη«. 
(Αβ ΓββίΟΓβά ϋ}^ Κ&οαΐ 1«ιη&ί(χβ.) 

οηβ ΙιπικίΓθθ 2Λΐά ΐίϋγ ίββί Ιοη^, ΓοιτΗθθπ ίο θίί^ΐιΐθβη ίββί; ^ίάβ, £ΐΙ)οιι* 
βίβνβη ίββί £ΐΙ)ονθ ίΐηά βί^Ιιί ίββΐ; ΰβίοντ \να1;θΓ-1ίηβ. Ιΐ τγαβ αίβο βϋβά 
ιυΗΙ) οηβ ΟΓ ιηοΓθ ιηαδϋδ. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΙΝΤΕΟϋϋΟΤΙΟΙί. ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Ό γονι^ μ^Λί 'Αλ/^ατ8ρογ ουκ Κν ί•γ4νντο ΐΜτγα%, €4 μ)ι Έ^ροφύρ. — ΕίΤΝΑΡΠΤβ. 
Καλό», χαριίστατοί^ μουσικάτατοί. — ΑτΗΕΝΑΙϋ». 
Χβηορίλοηϋβ γοοβ Μαβαβ (^ααβί Ιοβη^αβ ίβηιηΐ. — ^υIΝΤII^IΑΝ. 

106. Τΐιηθ αηά Ρΐαοβ ο£ Βίτΐ:1ι. — 1£ Ιΐιβ Τβη ΤΙιοαβ&ηά βχοϋθ οπγ 
αάχηίΓ&Ιίοη Ι)^ Ιΐιβίτ Ιήαηιρίιαηύ τβίΓβαΙ, βϋΐΐ πιογθ άοβδ Χβηορίιοη αβ 

ίΙιβίΓ αηπηαϋη^ δρΐήύ αιιά άβϋ^ΗΐίαΙ Ηίδ- 
ίοη&η. Ηθ Λνω 1)οπι ρΓοΙ^αΜγ α1)ουί 431 
Β. 0.,^ ΐΗβ βΓδΙ; 5ΓβαΓ ο£ ίΐιβ Ρβίοροηηβδίβη 
τναΓ, αηά ιναβ ίΐιβ βοη οί Οι^Πυε άπα (ριοί)- 
αΗ^) ΒίοάοΓα. ΟΓ Ιιίβ ρ&τβηίβ υηίοΓίυ- 
πίΐίβΐ^ νβ Ιζηον ιιο1ι1ιίη§ βχοβρί ίΐιαΐ ΙΙ167 
τθβίάβά ίη ίΙΐΘ οΐβιιιβ ΕΓθ1ιβί& £ΐΙ)ου1 ί^θίνβ 
ιηίΐββ βαβί οί' ΑΐΗβιΐβ, βηά ΙΙι&Ι) Ιΐιβγ ^βιβ 
Ύ^οηΐ;^ ίο βαοήβοθ 8\^ίηβ ίο Ζθΐιβ 1;1ιβ Ογ&- 

010118 (Ζ€ί>9 /Χ€ΐλΐχΐ05), θ. ί&Οΐ) \ν1ΐίϋ1ΐ ρ08- 

βίΙ)ΐ7 111817 ^^"^^ ^^^ δοπίθΑίιίιι^ ίο άο τνϋΐι 
ίΐιβ ηαηΐθ Ογ^Ππβ, 'ννίιίοΐι πιβ&ηβ ρίρ. 

107. ΕάηοΕίίοη. — 0£ Ιιίβ βάαοαίιίοη \^θ 
Ιςηοτγ 1)ΐιί Ιίϋΐθ. Ηβ λυγοΙθ α ΐΓβαίίδθ οη 
Ηηηίίηρ αηά αηοίΙιβΓ οη ΗοτΒβτηχιηΒΗίρ, 
ίτοτα \ντΙιίο1ι ϋ αρροαιβ ίΐι&ί; Ιιβ \ν&8 νβΓ7 
ίοηά οί βροΓίβ αη(1 οιιΙ-άοοΓ βχβΓοίββδ. Βθίινββη Ιιίβ βί§1ιίββη1;1ι β-ηά ί\νβηί7- 
βθΥθπΐΗ 7βΛΓ, ίΐ8 ίΐίβ Ρθίοροηηββίαπδ ίΐιβη οοουρίβά ϋθοβίβα, τνΐιβηοβ ί1ιβ7 
ηι»(1θ ίηοιίΓδίοηδ ουθγ Αϋίο», Ιιβ πιτίδί Ιιανβ δρβιιί οοηδίάβιαΜο ϋηιβ ίη 
ΑίΗβηδ. ΗθΓθ 1ΐθ (1οαΙ)ί1βδδ βίαάίβΓΐ πιυδίο ογ ίίιβ αΓίβ, §Γαπιιη»Γ ογ ΙβίΙβΓβ, 
αηύ ^νηιπΛδϋϋδ, — ίΐιβ ίΙΐΓθβ Ι^ι-αηοΙιβδ οΓ ΟΓββΙί βθϋοβϋοη. Ηβ \^ουΜ Ιιθογ 
θχοίϋυδ αηά βίοςηβηί ΗαΓβηδυβδ 1)θίΌΓθ ίΐιβ ΑδδβηιΙ)ΐ7, &δ λυθΙΙ αδ βοπιβ 
ο£ ίΐΐθ ηιαδίοΓρίβϋβδ οί δορίιοοίββ »η(1 ΑηβίορΙιαηβδ ίη ίΗθ ΙΙιβαίβΓ οί 
ϋίοη7δα8. ΡθΓΐιαρδ, ίοο, Ιιβ Γβοβίνβά δρβοίαΐ ίηδίηιοίίοη ίΓοηι βοπιβ οί 

1 ΡοΓ Λβ βνίίΐβποθ ΙιβΛπη^ οη ίΐιβ (ΙλΙθ οί Χβηορ1ιοη*8 1)ίΓΐ1ι, ΙΙιβ δΐηάβηΐ; πΐ87 0°™" 
ρΛΓ« : 8.11*. **, 2»^, 6.3^ 7.3**, 6»* ; 1)ίοί;βιιβ3 ΐΛβτϋαδ, ϋ. 22 ; δΙτ&Ικ), ίχ. 2. 
ΧΚΝΟΡΗΟΝ. 

(Ρτοιη Μίθ Βοΐιη Ιι11)ΓαΓ>τ.) • 7.8*. < οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 39 

(Ι)θ βορίιίβΐβ οί (Ιΐθ άαγ &8 Οοτ^ίαβ οτ ΡΓοάίβαβ. Βββίάθβ, ίΐιοβθ ιιτβΓβ 
\7αΓ-ϋΐΏ68, αηιί Μ^&Γ-ϋηιββ &γθ θ(1αο&1;οΓ8 ίη ιηαϋβΓβ ροΐίϋοαΐ αηά ιηίΐϋατ^. 
Βαΐϊ ηιαοΐι οΓ Ιΐιίβ ίβ οοη36θ1)ΐΐΓ6. ^Ιιαί ίβ οθΓίαίη ίβ ϋιαΐ Ιιβ τν&β α ραρΠ 

οί ΟΙΙΘ οί ϋΐ6 \^0ΐ1(1'8 ξ£β&ί ΧηΟβΙβΓδ, δθΟΠΐί68• 

108. Ιηϋυβηοθ οί 8οογ&1:θ8. — ΟΓ Ιιίβ ίηίτοάυοϋοη ίχ> Ι^Ιΐθ ξτβ&Ι 
ρ1ιί1ο8ορΙιβΓ, Βίο^βηβ» Ιί&βΓϋαβ \νΓϋθ8* (τυθ ολπώοΙ βαγ Ιιοτγ Ιηιΐ^) : 
^Χβηορίιοη \7&8 ιηοάββί βη(1 βυΓρ&ββίηβΙ^ Ιϊβααϋίαΐ (€ΰ€ΐδ€στατο5 €15 
νπ€ρβολήν)• α 18 βαίά Ιΐιαί; δοοΓαίββ, ιηθθϋη^ Ιιίιη ίη α ηαπον -^αγ 
&Ώά &ίτβίο\ιίΏ§ οηί Ιιίβ 8ί£ΐ£Γ ίο 1)3.γ 1ιΐ8 ρ&88&σ6, οδΐ^βά Ιιίιη τνΐιβιβ ϋιί8 
&η(1 ϋιαΐ) οοηιηιοίΐϋ^ ΐ)7&8 Ιο 1)6 ρηΓοΙιαββά. Εθοβίνίη^; αηβΑνθΓ Ηβ α^ίη 
Λδΐίθά, που δέ καλοί κάγαθοί γινοντία άνθρωττοί ; — * ΜτΗβΓβ ΛΓΘ Ιΐΐθ ί&ΙΓ βηά 
ηοΙ)1β Ιο 1)θ ίυυηά V ΧθηορΗοη 1>θίη§ ρβΓρΙθχβά, Ηΐιβη,' ββίά Ιιβ, *ίο11οιιΐΓ 
Π1Θ £ΐη(1 ΙβαΓη.' ΤΗβηοθίοΓίΙι Ιιβ \?88 & 1)6&Γ6γ (ακροατές) οί 8οοΓα1θ8." 
Αη(1 1)6ίη^ α ίΐιοη^ΐιΐίαΐ &η(1 δυΒΟβρίίΜβ ρηρίΐ 1ιθ ηιηβί} Η&υθ 1)66η ρΓθ• 
ίουηάΐγ ίηϋηβηοθά Ι)^ & πι&η οί βυοίι βχΐΓ&ΟΓάίηαΓ^ ίοΓΟβ οί ο1ΐ£ΐΓ»οίβΓ. 
Οί ^ϊΛά, ίοο, 1118 Ιονίη^ ρβη Ηαβ Ιβίΐ) αΙ)αηάαη4 βνίάβηοθ ίη Ιΐιβ ΜετΠ' 
σταΜΙία οί \ήΆ §γθ&1 πιαδίβΓ. II; 18 οίΐβη βαίά ύι^Λ, Χβηορίιοη Ιιαά ηο 
πιίπίΐ ίοΓ ΐΗθ άββρθΓ ρΓθ1)1βπΐ8 οί δοοΓ&ϋο ρΙιίΙοβορΗ^, 1)α1ί \Χ ιηυβί; 1)β 
&(1πιίϋθ(1 ϋιαΐ ίΗθ Υ6Γ7 ίαοί) ίΐιαί} ^νΐιΐΐβ (^αϋβ α 7ουη§ πιαη Ιιβ Ιιεκΐ βαοΐι 
&η αάηιίΓ&Μοη ίοΓ ίΐιβ τγί8(1οπι οί δοοΓα^ββ αηά ίοηηβά 8ΐιο1ι βη Λϋ&οΗπίΘηΙ; 
1;ο Λθ ίΠ-οΙαά, Ιιοπιβΐ^, αηά απρορηΙ&Γ ρΙιί1θ8ορΙιβΓ, ηαιίΓΐίβ Ιιίηι οηΐ αβ ί&Γ 
&1)0Υθ ϋΐθ ανθτα^θ πιβη οί Ηίβ Ιίπΐθ ίη ρβηβίΓ&Ιίοη αηά ίη Ιονβ οί ΐΓαΐΗ. 

109. Ιοίηβ Ογηιβ. — Ιη ^Ηθ 8ρηη§ οί 401, Ιιίβ ο1(1 ίηβηίΐ Ρτοχβηυβ 
ββηΐ; Ιιίηι αη ηΓββηΙ; ίηνϋαΐίοη ίο 3θίη ίη £ΐη βχρβάίΐίοη ηηάβΓ Οτταβ, 
ρΓοηιί8ίη§ ΙΙι&ί; Ηβ τνοπίά ίηΙίΓοάιιοθ Ιιίπι ίο ίΐιαί ρορπΙ&Γ γουη§ ρηηοβ, α 
ίΐιίη^ Ηθ ρΓθίβ88θ(1 ίο Ιίθΐίβνβ ΛνουΜ 1)θ οί §Γθ»ί αιΙναηί&ί^Θ. ϋηοβΓίαίη 
\?1ιαί ίο άο, ΧβηορΙιοη ίοοίε οοπηββΐ οί δοοηιίββ, τυΗο αάνίββά Ηίπι ίο 
οοη8η1ί ίΐΐθ οΓαοΙβ βί ϋβίρΐιί. Οοίη§ ίΙιίίΗθΓ ινίίΐι 1ιί8 πιίηά αΐιβ&ιΐγ πι&άθ 
υρ, 1ΐθ πιβΓβΙ^ ίη(ΐπίΓβί1 ίο ντ\\?Λ, ^οάβ βαοτίβοίη^ Ιιβ ηιί^ΐιί πι&ΐίβ α 8υοοβ88- 
ίαΐ 3οπΓηβ7. ΕβίπΓηίη^, Ηβ ββί 8αί1 αηά ίουηά ΡΓ0ΧΘηα8 ίη δ&Γάίβ. 

110. Μοίΐνββ. — Τυ8ί ινίιαί ινβΓβ Ιιίβ ηοίίτ^θδ ίη αοβορίίη^ ίΗίβ ίη• 
νίί&ίίοη οαη οιιΐ^ 1)θ οοιΐ3βοίηΓβ<1. ΡβΛαρβ ίί ντ&β Ιονβ οί αάνβηίαΓβ, 
1)υί ΡΓοχβηιΐδ'β ρΓοιηίθβ οί ίΐάναηία^θ βυ^^ββίβ ίΗαί απιΗίίοη Ιι&ά πιιιοΐι 
ίο άο νίίΐι 1ί• ΤΙιβη, ίη ίΐιβ ίουτ ^β&Γβ ρΓβοβάίη^, ΑίΗβηδ Ιιαά 1)θ6η ίοηι ^ 0100. ΐΛΛτί,ρ Χϋηοψίιοη, §§ 1, 2. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 40 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

\νϋΙι Γβνοΐϋϋοη αικί άίβββηβίοη αβ βοαΓΟθΙγ βνβΓ 1)βίοΓθ ίη Ιιβι ΙιίβίοΓγ, &ηά, 
α ιη&γ \)&, Ιΐθ ναβ Ώοί \ΧΏνίΊ\\\η§ ίο ήηά α ρΓβΙβχΙ ίυΓ Ιβανίη^ £ογ α Μιηο. 
ΡοΓ ίΐιίβ Ιΐθ οόαΐά Ιιατάΐ^ ϋθ Μαιιιβά• 

111. Ροβίΐ^οη 1η Λθ Απηγ. — Ηθ Λοοοιηρ&ηίβοΙ ίΐιβ θχρβάίϋοη οί 
Ο^Γαδ, 1ΐ« Ιίβΐΐβ Π8 (3.1*), οντ€ στρατηγοί οντ€ λοχαγοί ουτ€ στρατκΙτΓης, 
\)\ιϊ αρραΓβηϋγ αβ &η αΙΙαΜ οί ΡΓοχβηυβ. λΥβ ΙιβαΓ ηοΐΐιίη^ οΓ Ηίιη ϋ11 
ίαβί; 1)6ίοΓθ ίΐιβ 1)αϋ1θ αί Ομώάχά, \ν1ΐθΐι Ιβανίη^ ΐΚβ ταηΐίβ 1ιθ ^νβηΐ} ίοιν' 
\ναΓ(1 ίο ηιβθί Ο^ΓΠβ Λπά αδίίβά ννΙιβϋΗβΓ Ιιβ Ιιαά Επγ ΟΓ^βΓβ ίο β^ίνβ. 

112. βιιοοβββίαΐ ΙιβαάβΓβΙιίρ. — Λ^β ηβχί βηά Ιιίιη οη ίΐιβ 1)&η1ί8 οί 
ίΐΐθ Ζαΐ), ηβαι ίΐΐθ βη(1 ο£ ΟοίοΙ)βΓ, α£ίβΓ ίΗβ ρβΓβάίουβ ββίζαιβ οί ίΐΐθ 
(χΓβθΙί ^θηβΓ&Ιδ, ^Ιιβη Ιιβ βρρβΛΓβ αβ ίΐιβ οΐιίβί βρββ,ΙίθΓ βηά αοίοΓ ίη ίΗθ 
ΓθΟΓ^&ηΐζ&ϋοη οί ίΐιβ Ογθθ^ αηηγ. ΗβηοβίοΓίΗ, βνβη ίί ντθ Βοοβρί \7ΐι&1; 
1ΐθ 8£ΐ78 οί 1ιίπΐ8β1ί σατπ ρταηο εαΐίε^ Ιιβ 18 νίΓία&Ι Ιβ&(1βΓ οί ίΐΐθ ΚβίΓβ&ί, 
βηά ίο Ιηιη πιογθ ίΐιαη ίο αη^ οίΙιβΓ ίβ ίίβ 8αοοθ88 (Ιυβ. Ηθ \ν88 ο, τβαάγ 
&η(1 οοηνίηοίη^ 8ρβα1ίβΓ, — ίΐιυδ βΐιο^ίηβ οοηΒρίουουδΙγ ίΐιβ βυρβποΓίίγ 
οΓ Ηίδ ΑίΙιβηίαη ίΓαίηίη§, — ραίίβηί, ίηίΓβρίά, Ιιορβίυΐ, ςηίοΐί ίο βΓββρ 
άίβΐϋΐιΐίίβδ, αιιά ίβΓίίΙθ^ ίη κυ^^βδίίη^ ρΓ&οίίοαΙ ηιβίΐιοάδ ο£ ιηββίίη^ ίΗθίη. 
Ιηάββά, δο ηιυοΗ δίΓαίβ^ίο βΐίίΐΐ άοββ Ηθ θχΙιίΙ)ίί ίΐιαί οηβ τνοηάβΓδ τυΙιθγθ 
Ιΐθ §οί Ιιίδ πιίΙίί£ΐΓ7 θάαοΛίίοηι 

113. Κθίηηι 1:ο Ογοθοθ. — ΑίίθΓ Ηίβ τβίυτη ίο Αβία ΜίηοΓ ίη ίΐΐθ 
βρήησ οΓ 399, Ιιίβ ωονβηίθηίβ &γθ ηηοβΓίβίη. Αί ΡθΓ^αηιιτδ Ηβ Ιι&ηάβί 
ονβΓ ίΐΐθ Ο^Γβαη Ορββίεδ ίο ίΐΐθ δραρί&η ^βηβΓ&Ι ΤΗίΙ)Γοη, ιλ^Ηο Ηαά Ιίββη 
δβηί ίο δί&γ ίΐΐθ α^βΓβδδίοηδ οί Τίδδ&ρΐιβηιβδ, βηοοβδδοι* ηοι«^ ίο ίΐιβ ε&ίκιργ 
οί ΟγΓϋδ. λΥΗθίΙιβΓ Χβηορίιοη 3θίηβ€ΐ ίη ίΐιίδ βχρβάίίίοη ογ ΓβίυΓηβίΙ ίο 
ΑίΗβηδ ίδ υηοθΓίαίη, 1)υί ίη 396 λυθ βηά Ηίηι ίη.Αδία Μίηοι• \νίί1ι 1ιί^, 
οοηΐΓ&άθδ ίη ίΐιβ δβΓνίοβ οί ΑββδίΐΒΠδ, 1ίίη§ οί δρ&Γί», \νΙιο \ν3β οοηίίηυίη§ 
ίΐιβ ΜΤΛΓ β^αίηδί ίΐΐθ ΡβΓδίαηδ. Ιη 394 Ιιβ ΓβίηΓηβά λνίίΐι Α^βδίίαυδ ίΙίΓοα^Ιι 
ΤΗΓ3.οβ £ΐη(1 Μ&οβάοηία &η(1 νναβ ρΓβδβηί &ί, ίί Ηβ άίά ηοί αϋίυ£ΐ1ΐ7 ρπΓίίοί- 
ραίθ ίη, ίΐιο 1)»ίί1β οί ΟοΓοηβα β^αίηδί ίΗβ Τ1ιβΙ)αη8 αηά ΑίΗβηίαηβ. 

114. Έζΐΐθ. — δοπιβ ίίπιβ 1)βί\^ββη 400 £ΐη(1 394 Ηβ τ^&δ βχίΐβά ίΓοω 
}ιί8 ηαίίνβ οίίγ, Ιϊΐιί ίοΓ \^'1ι&ί οαυββ ίβ άοηΙ)ίία1. ϋίο ΟΙΐΓ^δΟδίοπι &η(1 
Ραυδαηίαβ βαγ ίί ιναβ 1)βο&υ8β Ιίθ ίοίηβιΐ ίη ίΐιβ βχρβάίίίοη \νίί1ι Ογρυβ. 
ΑοοοΓάίη^ ίο Οίο^θηββ ΐΑθΓίίαβ ίί ναβ ΐΛΟοηίβιη ογ βγηιραίΐι^ νίίΐι ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 41 

115. ΜΒχτΪΈίζβ. — Ηθ ινοδ ιπαπίοά,^ ρΓοΙ)αΙ)ΐ7 βοοη αίΐθτ ίΐΐθ τθίηηι οί 
ί\ϊβ θχρθάίίιίοιι ίο Αβια ΜίηοΓ, ίο α Λνοηι&η ηααιβά Ρΐιϋββία, οί \7ΐΐ08θ Γββί- 
(Ιβηβθ αηά ίαιοϋγ ^β 1ίηο\ν ηοίΗίησ. Τ^ο βοηβ ύϊγθγθ 1)0Γη ίο Ιίΐιβιη, ηαιηβά 
ΛΪΙβτ Ηίβ ρϋΓβηΙδ Ογ^11ιι8 αηά Όίοάοηιβ ; ρβιΐιαρδ ^νΐΩβ, βίηοβ ί\ιο δρατύαηδ 
ηίοίζηαιηβά ^Ιιβιη Διόσκουροι. 

116. ΔΙ: ΒρΒχίΛ. — Αίίβτ ϋΐθ 1)»1;1;1θ οί ΟοΓοηβ» Ηθ αοοοιηρ&ιιίθά 
Α^ββϋαυβ ίο δρ&Γία, ΜτΗβΓθ 1ΐθ 8βθΐη8 ίο Ηανβ 8ρ6η1; δβνβΓ&Ι 7βί^Γ8> ηο 
(ΙοιιΙ)!; ξο,ίΙιβήΏ^ να&ίβτϊαΐ ίοΓ βυοίι Μ^οιίεδ αβ ί\ιβ Σα€οηίαη 8ίαΐ€, ΗίβΓο, 
ΛΤίά Οι/τοραβάία, Ηθγθ, Ιοο, 1ιί8 8οη8 Γβοβίνβά ΙιΙΐθίΓ ιιιί1ί1;αΓ^ ί;Γαίηίο§. 

117. ΑΙ: θοΙΠαβ. — ΑΙ)οιι1; 387 ίΐΐθ δραΓίαηδ 8θη1) Ηΐιη &8 α οοΐοηίδΐ; 
ίο δοΐΐΐαβ, βΐ3ου1) ί^ο Β,ηά α Ιι&ΐί ηιίΐβδ ίροιτι ΟΙ^^ηιρία, \<τ1ιθγθ, ΙίΐΙβΓ, ίΐϊβγ 
ρΓβ3βηΙβ(1 Ηΐιη \νίί1ι α Ηουβθ αηά ίαηη. Γγοπι ΙΙιθ πιοηογ βοοΓυίη^ ίΓοιη 
ίΐΐθ 8ει1θ οί 1π8 8ΐ]&Γθ οί ίϊιβ 8ροίΙ ειη(1 οί οαρϋνβδ ίαΐίβη ίη ίϊιβ Β,&ίτοΒ,ί, Ιιβ 
1)ουσΙι1; Ηθγθ 8. ρίοί οί §Γοαηά οη \νΙιίο1ι Ηθ Ηυίΐί Ιο ΑΗθίηίβ αη αΗαΓ αικί 
Λ ίβιηρίβ ιηο(1θ11β(1 3.ίίβτ ίϊιβ ^βΒ,ί ίβωρίθ οί ΕρΗββυδ. ΤΗβ ίπια^β οί ίΗβ 
^οάάβδδ, Ιοο, τβδθΐηΗΙβά ΐΗαί ίη ΐΗθ ΈρΗθδίαη δαποίπαΓγ, ΗαΙ \^£ΐ8 ηι&άθ οί 
ογρΓθβδ Λνοοά. Ιη ΐΗίδ (^υίβί; αηά άβΠ^ΗΐίυΙ ΓβίΓβ&ί Ηβ 1ίνβ(1 ίοΓ ήίίββη 
ΟΓ βί^Ηΐθβη 3ΓΘ&Γ8, βη^ογίη^ Ηίβ Γβΐί^ίοη, ο.ηά, αβ Ηίδ Ηίο^αρΗβΓ (,βΐΐβ ιΐδ, 
** ΗηηΙίη^, βηΙθΓίαίηίη^ Ηίβ ίήβηάδ, αηίΐ οοπιροδίη^ Ηίβ Ηίδίοηβδ." 

118. Δ!; Οοιίηΐιΐι. — Αί »η υηοβΓίαίη άβίθ, ρΓοΗ&ΗΙγ ίαβί; ΕΐίίβΓ ΐΗβ 
(Ιβίθβ,Ι) οί ίΗθ ΐΛΟθάβΒπιοηίαηβ &1 I^θιι^ί;Γ^, 371, 1;Ηθ Εΐβίβηδ (Ιγολ^θ Χβη- 
ορΗοη ίΓοιη 8οί11ϋ8, αηά ίΗβηοθ τνίίΗ Ηίβ ίαιηίΐ^ Ηθ ντβηί; ίο ΟοπηίΗ. 
δοπίθ ίίπΐθ ίΐίίβΓ ίΗίδ Ηίδ δβηίθηοθ οί ΗαηίδΗηίθηί ιναδ Γβδοίηάθοί. Ρθγ- 
Ηιιρδ ίΗθ άαίθ ίδ 3,ρρΓύχίπΐ8.ίθΐ7 βχβιΐ \)γ ίΗθ ίαοί ίΗαί Ηίδ δοπδ βθίνθά 
ίη ίΗθ ΑίΗβηί&η οαναΐργ ίιοηι 369 ίο 362. 

119. Α§6 Λΐ ΌοβΛΛϊ. — Ιη 363 λνΗίΙβ ο6βΓίη<5 δαοήβοθ, ρΓββιιπιαΗΙγ ίη 
ΟοήηίΗ, ίΗθ ηβ^δ ΓβαοΗβά Ηίαι ίΗαί Ηίδ δοη Οηγϋαδ Ηίκΐ ίαΐΐβη ίη ίΗβ 
Ηίΐίίΐβ οί Μαηίίηθ», ^^ΗβΓθπροη Ηθ Γβπιονβά ίΗβ οΗαρΙβί ίτοηι Ηίδ Ηβ«(1, 
Ηαί οη 1θίΐΓηίη§ ίΗ&ί Ηβ Ηαά άίβά ηοΜρ Ηβ Γβρίαοβά ίί, Γθπι&Γΐ£ίη<?, "1 
1ζηθ\¥ πιγ οΗίΙά ιν&δ πιοΓίβΙ." ΝοίΗίη^ ιηοΓβ ίδ ]^ηο\νη οί Ηίπι βχοβρί 
ίΗαί ίη ίΗθ ΰβΙΙβηίοα 6.4*^, Ηβ βρβαΐίδ οί ΤίδίρΗοηηδ αδ δαοοβδδΟΓ ίο 
ΑΙθχαηάθΓ οί ΡΗθγ&θ. ΤΗίδ ίδ Ιεηο^η ίο Η&νβ Ηββη ίη 357 ογ 359. 
Ηβ 1ΛΓ&8 ίΗβη &Ηοηί δβνβηίγ-βνβ γβαΓδ οί β,^ο ίί ^β λγθ οοΓτβοί ίη βχίη§ 
431 08 ίΗβ άαίθ οί Ηίδ ΗίιίΗ. » Οί. 7.β•*. ρ.^.^.^^^ ^^ ΟθΟ§ΐ€ 42 ΙΝΤΚΟΟϋΟΤΙΟΝ. 

120. ^οΛβ.— ΤΗθ οΛίίΎϋγ αηά νβΓβαϋΙϋ^ οΓ Χθηορίιοη'β πιίηά αρ• 
ρβαΓ ίτοηι α βίαηοβ Λί ϋιβ ηυιηΙ)θΓ αηά γβ,νϊβίγ οί Ιιίβ \νοΓΐί8. Τΐιβ^ αΓθ : 

Ι. ΉίΒίοτίοβΙ: (1) ΤΛ,€ ΗβίΙβηιοα (Έλλι/νικά), ίη δβνβιι 1)οοΐ£8 ; α ΗΐδίοΓγ 
ο£ βΐθβοθ, ίΓοιη ϋΐθ Ιι^νβηΙ^-βΓβΙ; γ^Β,τ οί Λθ Ρθίοροηιιββΐαη νβΓ (\ν1ιβΓθ 
1;1ΐθ 1ιί8ΐ;οΓ7 ο£ Τ1ΐϋογ(ϋάθ8 βηάβ) ίο ίΐιβ 1)αϋ1θ ο£ Μαηΐϊηβα (411-362). 

(2) Τΐΐθ Αηαδαβύ, ίη 86ν6η Ιίοοίεβ. II; ίδ λ οαΓίοιίδ ίαοί ί\ι&ί ΧβηορΗοη 
1ιίιη8θ1£ Ιιοδ ίαηιΐδίιβά ίΐιβ ^Γοαίκΐδ οη ντ\ιίοΥϊ ίϊιβ αιιίΙιοΓδΙιίρ οί Ιΐιβ ΛηαΒαείε 
1ι&8 1>θβη ςαβδϋοηοά ; (θ,) Ιιθ ρΐΐΙ)1ίδ1ιβ(1 ϋ αηυη^ηιοιίδΐ^ ; (Ι)) Ιιβ δρβαΐ^β 
ο£ Ιιίπίδβΐί ίη ΐΐΐθ ί1ιΪΓ(1 ρβίδοη ; (ο) Κθ βρβ&ΐίβ Λί ίίηΐθδ &8 ί£ 1ιβ Ιιαά άβ- 
Γίνθά Ιιίδ ίηίοΓΠΐ&ϋοη £Γοηι ο1;Ιιθγ8 : θ. §. Ιιθ βα^τβ, λέ/εται (1.8®), λ€γουσι δ€ 
τιν€ς (1.8^*), ΙΚ^οντο (1.10^), €λ€γον οί στρατευσάμενοι (5.4^*) ; (ά) ίη 
ίΐΐθ ΗβΙΙβηίϋα (3.1^), Ιιθ βρθα^δ ο£ Ιΐΐθ Ιιίδίοι^ ο£ Ιϊιβ Ο^Γβαη-ΟΓθθΙί βχ- 
ρθάϋίοη 08 Ιιανίη^ Βββη \ΐΓΓϋ1;βη Ι)^ Τΐιβπιίδίο^βηββ Λθ β^ΓΕοαβαη. 0£ 
♦Ιιίβ \70Γΐί ηοίΐιίη^ ίδ 1ίηο\7η, αηά ΡΙιιί&ΓοΙι 8&^8 ΙΗβΙ; ΧβηορΗοη ϋιου^ΐιΐ 
ϋϊβ Ληαδαβίβ νοιιΜ 1)β ηιΟΓθ 0Γβάί1)1β ί£ ρυΙ)1ΐδ1ιβά αβ ίΐΐθ ^τοΛ ο£ α άίδ- 
ίη1;βΓθδ1;β(1 τΓΐϋβΓ. Ηο\7βνβΓ ίΐιίδ ναβγ 1)8, Ιΐΐθ ίηίθΐηαΐ θνίάθηοθ ο£ ίΐβ 
ααϋίθηϋοϋγ ίδ ονθΓ\ν1ιβ1πιίη^, αηά ΙΗθ αιιοίβηΐβ υηαηίπιουδί^ α1;1;Γί1)υ1θ(1 
ϋ ίο ΧβηορΙιοη. Εγοπι 5.3'' ίΐ; &ρρβΕΓδ ίΐιαί ίΐ; \να8 αοί οοπιροδβά ογ, αί 
Ιθ&δΐ;, Ώοί ρηΙ)1ί8ΐιβ(1 ϋ11 βοηιβ ίίηιβ οίίβτ Ιιθ Ιβϋ δϋίΐΐπβ. ΤΗθ Ιαίθηβδβ 
ο£ ίΐΐθ ριιΐ3ΐίθΕϋοη, ΐΜτβηίγ ογ πιογθ γβ&Γδ οίίβτ ί\ΐθ θχρθάϋίοη, ίο^βίΙιβΓ 
ιγϋΐι ίϊίβ ηιίηαίβ άβδοπρίίίοηδ ίοαηά ίη ίΗθ Αη&1)αδί8, αΓθ ρΓθο£ Ιΐιαίί Ιιο 
ιηυδί Ιι&νβ ίαΐίθη οορίοιιβ ηοίθδ οη ί\ϊ& ίοπΓηθγ. 

(3) ΛρββίΙαηΒ : α βαΐο^ίδϋο δίεβΐοΐι ο£ Ιιίδ ίΓίβηά, ίΐΐθ 1ίίη§ ο£ βραιΐ», 
"ΐνίίΐι νΐιοπι 1ΐθ οαπιρ&ί^ηβά ίη Αδία ΜίηοΓ. 

II. βοοΓαϊίο: (1) ΜβοοΙίβοίίοηΒ ο/ βοαταΙβΒ (^Αιτομνημονευματα'^κρώ' 
τον9), ίη £οαΓ Βοοίίδ ; & 1ογίη§ νίη(ϋθ£ΐί;ίοη ο£ Ιιίδ ^β&ί πιαβίβΓ, ρΓβδβηΙίη^ 
£γοπι Ι^Ιΐθ ρΙιίΙοδορΙΐΘΓ'δ άί&ΐο^αβδ ίΐΐθ ρτΆοϋοθλ ΒΪάβ ο£ Ηίδ ίβ&οΐιίη^δ. 

(2) Όβ/βηο^ ο/ 8οσταί€Β (Απολογία Σωκράτους), α Ιγ&οΙ; ο£ €ΐοιιΙ>1;£α1 
^θηηίηβηθβδ. ' 

(3) Εΰοηοτηίΰβ (Οικονομίκός), & άί&ΐο^θ αΛθΓ ίΐΐθ δοοΓαϋο δίγΐβ, οη 
ίΐΐθ ρΓορβΓ ηΐ£ΐ继βπΐθη1; ο£ ΙιΙιθ ΙιοϋδβΗοΙίΙ αηά ίΐιβ £&γπι, ινϋΐι α ραηβ^^^ο 
οη £&Γηιίη§. 

(4) Τ/ί€ Βαηφιεί {^νμπόσιον) ; α ρίοίπΓθ ο£ αη Αΐΐιβηί&η βυρρβΓ-ρ&Γίγ, 
αί τνΐιίοΐι ίΙΐθΓθ ίδ πιηδίο, ά£ΐηοίη§, άήηΐίίη^, αηά α δοοΓαΙίο άίδοαββίοη οη 
*1ΐθ δΐιρβΓίοΓϋγ ο£ Ιΐθβνβηΐγ Ιονβ. 

III. ΡοΙίΐίοΛί: {\) Εάη€αίίοηο/Οί/Γα${ΚυρονΙία(^ζία)/\τί&\φ^\>οο\ίΒ\ 
ί\ήΆ ρΓοίθδβθβ 1)0 1)θ αη αοοοαηί ο£ 1;1ιθ 1;Γ8,ίηίη§ ο£ Ο ^Γαβ ΙΙιθ ΟΓβαΙ. αηά 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 48 ΙΙΐθ 6&γ17 Ι&ίβ^οτγ οί ί]ιβ ΡθΓδίαη Εηιρίτβ. Ιί ίβ ηοϋΐτ ^βηβΓΑΐΙ^ Τ6§&τ(1β(1 &8 
& ροΐίϋοαΐ τοιη&ηοθ, 6ΐηΙ)οθ7ίη§ ΧβηορΙιοη'δ νί6\ν8 αβ άΓ&Μτη Γγοπι ϋιβ 
ίηδϋΐυϋοηβ οι δρ&Γία &η(1 ΙΙιθ 1.β&ο1ιίη^8 οί δοοΓ&Ιβδ. 

(2) 7%« Οσιιβίίίηίιοη ο/ 8ραΗα (Αακ€^ιμονίων ΠολιΤ€ία^), Λ Ιταού. 

(3) Τ^6 Οθ7ΐ8Ηίη(ίοη ο/ Λί/ιβηβ (^ΚΘψαίων Πολιτ€6α), & ΙϋΛΟί;. 

(4) Ηίβτο (^Ιίρων η Τυραννικός), Τ^ΓαηΙ οί δ^ΓΛοαββ ; α \,το.(Λ ίη νΐιίοΐι 
Ιΐθ αηά ίΗθ ροβ^ δίιηοηίάβδ οοηΐΓ&βΙ} ΙϊΗθ βηκΐθϋβδ αικί (Ιαη^βΓβ ο£ ΙΙιθ 
ί)ΓΓ&η1ί ^ίίΐι ίΐϊθ ΐΓαπίΐιιίΙ Ιίίβ οί ϋιβ ρήναΐθ οϋίζβη. 

(5) ΕβνβηηβΒ (Πόροι), α ^Γαβϋ ο£ΓθΓίη§ δα^^θδϋοπδ οη ΙιοΐίΐΓ Ιο ίηοτβαβθ 
ΙΙιβ Γβνβηιΐθβ οί ΑΐίΙιβηβ. 

IV. ΜίβοβΠ&ηβοιίΒ : (1) Οη Ηηηίίη^ (Κνη^€τικ05), &ηθ 1;1ιθ Γβαηη^ 
&η(1 1.Γ£ΐΐηίη^ οί (1ο^8. 

(2) Οη Ηοτ9βηίαη8Ηίρ (Π£ρΙ Ίτπτικής), α Ιϋ&οΐ; οη 1ιο\ν ^ο οΐιοοββ, ^Γοοηι, 
άπα ΙίΓαίη α ΙιοΓδβ. 

(3) ΤΗβ Ηίρρατοΐι ('Ιππαρχικός), & ίτ&αί οη ϋιβ άαϋββ οι α ΟΛναΐΓγ,. 

θ£&ΟΘΓ• ' 

121. 8ΐ7ΐβ. — ΧβηορΙιοη 
ντοδ ηοΙ; α λΥΓϋθΐ οί οχϊτο,οτάί- 
η&ΐ7 0Γί§ίη&1ί1;3Γ. Ηβ \ϊΒ.ά 1ί1;1;1θ 
ίηια^ηΒΗοη, αηά Ιιίβ άίοΜοη ίβ 
δβΜοιη βΙθναΙβά. Ηβ Ηαά ηο 
^τβ&ί οοιηιηαηίΐ* οί Ιβη^ηα^β, 
ηοΓ ίδ Ιιίδ νοο&1)ΐι1αΓ7 ίΐΐθ ρυΓβδί 
Αϋϊο, Ηβ δοτηβϋηιβδ βιηρίογβ 
Βοήο βηά Ιοηίο ίοητϊδ, » ίαοί;, 
ΙιΟΜτβνβΓ, ηοΐ; ίο 1>β ΎϊτοηάβΓθά αί 
ίη νίθ\ν οί Ιιίβ 1οη§ Γβδίάβηοθ 
&ιηοη§ ηοη-Αϋίο ΟΓββΙίδ. Ρο-^ 
βϋο ^ΟΓΐΙδ, ίοο, &ΓΘ ηοί ίιιίρβ- 
ςυβη<;, αηά, ϋ πιιΐδΐ; 1>θ βάτηίϋβοΙ, 
οοουΓ οΛθη ίη ίΐιβ Ιββδί; αάοΓηβά 
δβηίβηοθδ. Ηθ ηιαίεβδ Ιίϋΐβ 
ηδθ οί τΙιβίοΓίοαΙ άβνίοββ, βυοίι 
&δ ωβίΑρΗοΓδ, δίηιίΐβδ, αηά ΙΙιβ 
Κίεβ, 1ι1ιοα§Ιι Ιιβ ίδ ίοηά οί ί\ιαί δρβοίββ οί ίαΐββ δγηίίΐχ, (^ιιϋΐθ αηρατάοη- 
&1)1θ ίη ^1ΐθ οοπιροδίίίοπδ οί βοΐιοοΐ οΚίΜΓβη, 1)ΐι1 \ν1ιίϋ1ι, \ν1ΐθη ίουηά ίη 
Α ϋί αοαίίϋαΐ ^θΐιυίηβιΐθβ•. ^-^^-^,^^^^ ^^ ΟοΟξΙ^ 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Οητοιη ΒαρΙιαβΓβ *' δοΐιοοΐ οί ΡΜΙοβορΙι^ &( 
Αϋιβηβ. ** — Υ&ϋοαη. ) 44 ΙΝΪΚΟΟυΟΤΙΟΝ. 

οίαββίο &α1;Ιΐ0Γ8, ίβ (ϋ^ηίβθά υηάθΓ ϋΐθ ΐΘπη " β^αΐθ οί βγηΐι&χ/• αηά βαΤΙθά 
αηαοοίϋίΐιοη (Η. 1 063). ΡαΓίΗθΓ, ΙΙιβΓθ αΓβ ιιηιηίβΙι&Ιί&Μθ ρΓΟοίβ ίη βοαίθ 
ο£ Ιιΐβ >¥Γίϋη§8 ύ\9\, Ιιίδ 3ΐιά§ιηθη^ ίβ 2Χ ϋοιββ δΙίΓοη^Ι^ 1)ί£ΐ86(1. 

122. Ροριι1αη.1:7• — Βθδρϋθ αΐΐ ίΐιίδ, Χβηορίιοη ναβ οηβ οί ϋιβ ΐΏΟδΙ; 
ρορηΙ&Γ τνηΙβΓδ ο£ αηϋίΐαϋ^. Τ1ιοιι§Η ηοΐ; ριοίοαπά 1ιθ Ιιαβ " α ρΓαοϋοαΙ 
ίηνβηϋνβηθδδ," οδ Ιι&δ 1>θθη βαίά, α ίΙιου^ΗΐίυΙηβδδ ίη ίΐιβ ββίβοϋοη ο£ Ηίδ 
πιαίβήΒΐ, αηά ίαδ^β ίη ριβδβηΐίη^ ίΐ, ίΥίϋΧ ηια^β Ιιίδ ν^οΓ^β βχοββάίη^ΐγ 
ν£^η&1)ΐ6 αιιιΐ ίηΙθΓββΙίη^. ΤΙιου^Ιι ηοΐ βο (ϋδραδδίοηαΙ^θ οδ Τΐιαβγάίάβδ, 
ί^ΆΟψ οοηΐίΐ 1ΐθ 1)β ί) 1ΐθ ^οδ γ^^ α πι&η οί δοαηά ριαοϋοαΐ 3η(1§πιβη1;, ο£ 
£ηθ οηΗαΓθ αηά νβΓδ&ϋΙβ ηιίηά. Αηά ϋ ίδ (^ιιϋθ Ιΐ'αβ, οδ Ρι*θθηι&η Ηαβ 
ΐ6πιαΓΐ£6(ί, Χ\ϊ2Λ, ίΐΐθ ρΓοίαδίοη ο£ δηΐίΐΐΐ άίαΐο^^αθ αηά ρβ^ίγ ρβίδοηαΐ αηβο* 
άοΐίβ ίη Χβηορίιοη, οίΐοη ^ίνββ ηδ α ηιοΓθ νίνίά ρίβ^υΐΌ οί ηιβη αηά Ιΐιίη^β 
(Ιιαη ίΐΐθ δοΙ)6Γ ρα^βδ οί Τ1ιυο7(1ίάθδ. 

Εθν δο ^βΐΐ Οδ }ΐθ Ιιανβ δ^ηιο^ Ιΐιβ §ο1(1βη ιηβαη 1)βίΐί<Γ66η ίΐΐθ Ιαη^α^β 
οί ά&ίΐ^τ Ηίβ αηά ΐΗβ δΟΥθΓβΓ δ1)τ1θ οί ίΐιβ βοΐιοοίδ. δαοΐι ίβ Ιιίδ υηαίΤβοίθά 
βοδβ, ρατϋ^, αηά δν^ββ^ηβδδ, βυοίι Ιιίβ ^ιαοβίαΐ αηά Ιαοίά δίηιρ1ίβί1}7 (&8 
Μαο&η1&7 δ£ΐ7δ), βαοΐι Ηίδ ΐΓ&ηδραΓβηΙ οαηάοΓ, ίΐιαί ^'δοηιβ ^οάάβββ οί 
ρβΓδϋ&βίοη/' Γβηι&Γΐίδ ^α^η^^1^£ιη, **βα^ υροη Ιιίδ Ιίρβ." Απιοη§ ίΐΐθ 
(τΓβθΙίδ οί ίοΔ&γ^ ΧθηορΗοη'δ ίδ ββίββηιβά ϋιο ρβΓίβο^ίοη οί β,^^ϊο^ αηά 
ίβ οαϋίναίθά ίη &11 ΐΗβ βοΐιοοίβ. 

ίκαΧ^Χτο δ^ καΐ "Αττική μούσα '^Κυκύτ'ηιτι τηί ίρμι黀ία5. — ΟίΟΟΕΝΕβ Ι^ΑΕΚΤίυβ. 

123. 01ιαταο1»Γ. — Α δΐή^ίη^ ίτελί οί ΧοηορΙιοη'δ οΥι&ΤΒ,οίβτ ^αδ Ηίβ 
Γβΐί^ίουβηβδδ. Αδ Ηίδ ραιβηΐδ \νθΓθ τνοηΐ; ίο βαοπϋοΘ ίο Ζβυβ (7.8*), τ7θ 
ίηίβΓ ί\ϊο.ί Ηθ \ϊτ&δ ρίουδίγ ΓβαΓβά, αηά Ηθ δβθπΐδ ίο Ηλυθ Γβίαίηβά υη- 
ςηβδϋοηβά α11 ϋίΓοη^Ιι ίΐιβ υρδ αηά άοτνηδ οί Ιίίβ ί\ϊβ δϊηψίβ ίαϋΐι οί 

( Ιιίδ ί^ίΙΐθΓδ. Ηθ Ιίβΐίθνθδ ηοϊ οηΐγ ίη βαοηβοβδ, 1)ηί αίβο ίη δί^ηδ (3.2*) 
αηά (ΐΓβ&πΐ8 (3.Ρ^, 4.3*) αηά ίδ ίυΐΐ^ ρβΓβαδκΙβά ίϊϊ&ί ίη (1οίη§ ύϊβ Λνίΐΐ 
οί ίΗβ §0(ΐ8 ίΙΐΘΓβ ίδ ^Γθαί Γθ\ναΓ(1. Ηίβ οΙιίΙά-ΗΙίβ ίηίδΐ; τη&γ ηοί αΐ^α^β 
δίπΐίθ υβ ίίΐνοΓαΙ)!^, 1)α1; ϋ οβΓΐ;8,ίηΐ7 πιαίεβδ Ιιίπι πιοΓβ ίηΐιβιβδίίη^ αηά α 
1x1161 ΓθρΓβδβηϋαϋνθ οί Ηίδ 8§β. 

Τ1ΐ6 8&$Γβ αηά ΙιβΓοίο Χβηορίιοη. — Οιββον» Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΙΒΟΟαΚΑΡΗΥ. 46 ΒΙΒΜΟΟΚΑΡΗΥ. ΒΒΙΤΙΟΝ3 ΟΡ ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8. ϋΟΒϋΒ. Ιιβίρδί^, 1775. 
ΗϋτοΗΐΝδΟΝ. ΟΙαβ^ον, 1817. 

δ€ΗΝ£ΙΌ£Κ. ΟχίΟΓά, 1821. 

Το^ΝβΕΝΟ. Ι.οηάϋη, 1823. 

ΒΟΒΝΕΜΑΝΝ. Ιιβίρβΐ^, 1825. 

ΟίΝΟΟΒΡ. Ιιβίρβί^, 1825. 

ΚκϋοΕΚ {Ι,Λί. ηοίβδ). Η&ΙΙβ, 1826. 

Ρορρο. Ι,βίρ8ί§, 1827. 

ΒΑΐ,ΓΟϋΚ. Ιιοηάοη, 1834. 

ΙίΟΝΟ. Ιιοηάοη, 1837. 

ΗιοκίΕ (Β1ί8. 1, Π.). Ι.οηάοη, 1839. 

ΟκΑΓΡ. Ι«βίρ8ί§, 1842. 

ΚΒϋοΕΒ (ΟβΓ. ηο1;68). ΒβΓίίη, 1845. 

ΚϋΗΝΕΚ. Ι/βίρβί^, 1852. 

Ηεβτι,ειν. Ιιβίρβί^, 1854. 

Ματτηια. ^πβά1^η1)αΓ§, 1859. 

ΒϋΒΝΕΒ. Ρ&Γί8, 1854. 
δΑϋΡΡΕ. Ι«6ίρ8ί§, 1865. 
Βκειτενβαοη (ΟβΓ. ηοΐββ). Ηαΐΐβ, 1865. 
Ββειτενβα€Η {1>Ά%. ηοΐβ8). Ήίΐΐΐβ, 1867. 
δοΗΕΝΚΐ.. ΒβΓίίη, 1869. 
Μαομιοηαεε. Ιιοηάοη, 1878. ^ΕΒΚΑΜ (Βΐί. II.). ΟχίοΓά, 1878. 
Ηϋο. Ιιβίρβί^, 1878. 
ΤΑΥΙ.ΟΒ (Βΐίβ. Ι , II.). Ι,οηάοη, 1879. 
ΡκΕτοκ (2 νοίβ.). 0&ιη1)Γίάββ, 1881. 
ΤΑΥίΟΒ (Β1ί8. III., IV.). Ι,οηάοιι, 1882. 
ΛνΑΐ.Ρθΐ.Ε (Βίζ. Ι.). Ι.οη(1οιι, 1882. 
ΛΥκιτΕ (Β1ί8. βάί1:6(1 ββρ&ΓαΙβΙν). ΙιΟΐι• 

άοη, 1880-7. 
ΜΑΚ8ΙΙΑΙ.Ι. (Βΐί. Ι.). ΟχίοΓά, 1885. 
ΟοΒΕΤ 1<β)'(ΐ6ΐι, 1886. 
ΜΑ118ΗΑΙ.Ι. (Βίε. Π). ΟχίοΓά, 1888. 
\νΕΐ.ι.8(Β1ζ.Ι.01ιαρ8.1-8). Ι^οπάοη, 1 888 
Βαοηορ. 08η&1)Γα€ΐζ, 1889. 

Αχηοηοαπ Έάίΐίοηβ•^ 

0>νΕΝ. Νβ\ν ΥοΓίί, 1843. 
ΑΝΤΠΟϊί. Νβνν ΥοΓίί, 1847. 
Βοΐ8Ε. Χβ\ν ΥϋΓΐζ, 1856. 
Κενόπιοκ. Νβνντ ΥοΓίν, 1873. 
ΟκοδΒΥ. Χβντ ΥοΛ, 1874. 
ΟοοιηνίΝ ίΐιΐ(1 λΥκιτΕ. Βθ8ΐ;οη, 1877. 
ΚΕΙ.8ΕΥ αηά Ζενοβ. ΒυβΙοη, 1889. ϋΐσΤΙΟΝΑΚΙΕΒ ΤΟ ΤΗΕ ΔΝΑΒΔ8Ι8. δυΗΐ,Ε: νοΙΙδΙαηάι^βΒ δεΗηΙινΰτίβΓ^ΐίοΗ, Βτ68ΐο,\ι, 1876. 
δτΒΑΟκ: νοΙΙδΐαηάί^βδ ίϊ'''ΟΓίβΓδΜθΛ, Ι«βίρ8ί§, 1886. 
νοι.ι.ΒΚΕ0ΠΤ : ίνδτίβτδηοΗ βί)' άβη δαΗηίρβΒταηαΗ, Ιίβίρβίί^, 1888. 
Μαβ8ΗΑΙ.ι^: νόοαΙπΙαΓί/ ίο ΐΗβ Απαίπΐδίβ, ΟχίοΓίΙ, 1888. 

> Α11 ϋιβ ΑιηβΓίοαη βάϋίοηβ βχοβρ^ Ιΐιβ &Τ81 ϊνο οοηίαίη ΙβχίοοηΑ ι ΙβχιοοηΑ /^^ τ 

ϋ'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 46 ΙΝΤΒΟϋϋΟΤΙΟΝ. ^ΟΒΚ8 ΟΓ ΒΕΡΕΒΈΝΟΕ. 

Οη Χβηορίιοη. 

Πακτνβ: ΤΓοτ^β ο/* Χβηορλοη, Υοΐ. Ι. ΙπύΓοάυεΐίοη, — ίΐΐθ χηοβΐ; οοιηρίβΐ» &ηά 

βοΙιοΙαΓί^ 1)ίο§Γ&ρΙΐ7 ο£ Χβηορίιοιι ίη 1:Ηβ Εη^ΙίβΙι Σαη^αα^β. 
δΜίΤΗ : *' Χβηορίιοη " ίη ΖΗοίίοηαΓί/ ο/ Οτβείο αηά Κοηιαη Βίο^αρΗι^. 
ΜυκΕ : ΟήΗσαί Ηΐδίοτι/ ο/ΐΗβ ΐΑΐη^χια^β αηά ΙίΐΙεταΙητβ ο/ Αηοίβηί Οηΐ€θβ^ Υο\. V. 
Μϋι,ΕΕκ: ΗίβίοΓ^ ο/ΐΤιβ ΕϋβναίΗτβ ο/ Αηοίβηί (χΓββοβ, Υοΐ. II. 
ΟκΑΝτ: "Χβηορίιοη" ίη Αηβίβηί 01α88Ϊ08 /στ ΕηφδΗ Κβαάβνβ, 
Μαηαρρυ : ΗίΒίοτμ ο/ ΟΙαβδίοαΙ ΟτββΙο ΙίίίβταΙηνβ, Υοΐ. II. 
Μαηαρρυ : ΡτοΙΙβΜΒ ίη ΟτββΙύ ΗίβίοΓί/, ΟΙιαρ. V. 
Μοκκΐ8 : Οη ΐΚβ Λρβ ο/ ΧβηορΗοη αΐ ίΚβ ίίτηβ ο/ ΐΗβ ΛηοΐΜΒίΒ. Τπιηβ&οϋοηβ ο£ Λθ 

Απιβηοαη Ρΐιϋοΐο^ίοαΐ ΑββοοίαΙίοη, νοί. V. 1882. 

Οη Ιΐιβ ΑηαΙ)α8Ϊ8 Αΐκΐ βοπΙοχηροΓΑΓγ ΚΐβΙΟΓγ. 

ΟκοτΕ : Ηίδίοτί/ ο/ ΟτββοΒ, Υοΐ. IX. ΟΙιαρβ. Ι.ΧΙΧ-Ι.ΧΧΙ. 

ΤΗΐκι.ΛνΑΐ.1. : Ηΐείονυ ο/ Ονββββ^ ΟΙιαρ. XXXIII. 

Οϋκτιυβ : Ηίδίοτι/ ο/ Οτββοβ, Βίε. V. ΟΙιαρ. III., 1)πβ£, 1)π1; νβΐΐ γτοτίΥι τβαάίηζ. 

ϋϋΕϋΥ : Ηίβίοτι^ ο/ Ογ€€€6, Οΐι&ρ. XXVIII. 

Βα\7ι.ιν80ν : " Τΐΐθ Είίίΐι Μοηα^^^1^," ίη 8βνβη ΟτβαΙ ΜοηαΓοΗίβδ. Τΐΐθ βύαηά&Γά 

ΙιίβίοΓ^ ο£ ΡθΓΒΐίΐ ίη Εη^ΐίβΐι. 
Ρι,υτΑΚΟΗ: "Ι.1£θ ο£ ΑΓίαχβΓχββ," £οαη(1 ίη λ11 ίΐιβ 6(1ί1:ίοη8 ο£ ΡΙη^ατοΙι'β Σίν^β 

Αη ίπιροΓΐαηΙ; βίάθ ϋ^ΐιΐ; οη ίιΗβ Αη&1)&8ί9. 
ΑΐΝβ'ϊνοκτΗ : ΤνανβΙδ ίη ίΗβ ΤΓααίό ο/ΐΗβ Τβη ΤΗοηΒαηά, 1844. 

" Οβοί^ταρΗιααΙ Οοηιηιβηίαν^ οη ίΗβ ΑηαΙ)α3Ϊ8, \)0\ηιά ντϊϊΥί ίΐιβ ΑηαΙ)&8ί8, 

Βοϊιη'β Οΐ&δβίοαΐ Ι.11)γ»γ3^. 
ΚοοΗ : Όβν Ζυ,ρ άβν ΖβΗηίαηδβηά ηαοΐι ΧβηορΙιοηΒ Αηαδαδίδ, 1 850. 
Ηεκτζβεκο : Όβν ΓβΙάηηί^ άβτ ΖβΗηίαηεβηά ΟήβαΗβη. 
ΗΟΙ.Ι.ΑΝΌΕΚ: ΗΪΒίοήδοΗ-ΙΰήαδϋΗβ Βεΐίτά^β ζηι ΕίΗάηιης νοη ΧβηορΗοηε Αηαύαδίδ, 1893. 

Οη Ιΐιβ Οτββίί ΑγΙ; οί '^^αγ. 

δΜίΤΗ : " ΕχβΓοίίηβ " Εηά οίΙιβΓ αΓΐ;ίεΐ68 ίη ϋίοίίοηαΓί^ ο/ Οιτββίο αηά Βοηαη ΑηΙίφιί- 

ίί€8. 1890. 
νοι.τ.ΒΚΕθΐιτ : Ηββτνΰβεβη άβτ 8ϋΙάηβν δβί ΧβηορΗοη. ΙηίίΓοάαοΙίίοη (49 ρρ.) ίο Λβ 

ΑηαΙ)£ΐ8ΐ8. 
ΚπΕϋΑΝΤΖ : ΤηΙτοάηοΙΐοη (Είηΐ6ί1:ηη^, 36 ρρ.) ίο ίΗβ ΑηηΙαΒίΒ. 
Βϋ8Τθ\ν αηά Κοοηι,υ : ΟβΒοΗίαΗίβ άβδ ΟήβοΗι'δοΗβη ΚΐΊ€(;ΐ8ΐυ68βη8, 1852. 

*' " " Οπ'ραΗίΒϋΗβ ΚηβρΒΒαΗηβδίβΙΙβΓ, 1853. 

Βι,ϋΜΝΕΚ : Σβδβη ηηά 8ίΐίβη άβτ ΟήβοΗβη^ 1887. 
6υΗΐ. »ηά Κονεκ : ΤΗβ υ/ρ ο/ ίΗβ ΟνββΙ-Β αηά Ηοηαηβ. 
ΒιΟΗ : ΏίοίίοηαΓί/ ο/ ΟτββΙ: αηά Κοτηση Αηίίηηίίίβδ. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ν 1ΤΙΝΕΚΑ11Υ. 

(βα»βά οη ΚίΛηβτ.) ΑΝΑΒΑΣΙΣ. (Βοοκ Ι.) ί 


ιί 


Λ 


&^ 


22 


3 


8 


1 


20 


3 


10 


2 


12 


2 


30 


3 


10 


2 


10 


2 


20 


3 


30 


5 


25 


4 


25 


4 


10 


2 


5 


1 


15 


2 


5 


1 


5 


1 


20 


4 


30 


5 


15 


3 


50 


9 


35 


5 


90 


13 


15 


4 
84 


517 Β. Ο. 401. 
(ΑρρΓοζΙιηαΙβ Ο&Ιββ. ) Κ6ί«Γθη6β ύο 
Χβηορίιοη. Ρ£188 ίο Γγοπι 8&Γ(ϋ8 ίο ίΐιβ Μαβ&η(ΐ6τ 

Το 0θ1θ33£16 . . . 

Το Οβίαβηαβ . . . 
-Ι Το Ρβϋαβ .... 
Το ΟβΓ&ιηοη Α^οτβ. 
Το Λθ ι ΐ2ΐίη οί Οίΐ^'βίβΓ 
Το ΤΙιγπιΙ^Γίαιη . 
Το ΤγΓίΛβαιη 
Το Ιοοηίαιη . . 
ΤΙίΓοα^Ιι ίιγοΆοηΪΆ 
Το Τ1ιο»ηΛ . . 
Ιη ίΐΐθ ΡΐΕΐη . . 
ΤΙίΓοη^Ιι ίΐιβ Οίΐίοίαη 

ΤαΓβαβ . . . 
8ία7 3,1; Τ&Γβαβ . 
Εγοιπ Τ&γβοβ ίο Κ. ΡβΛΓαβ 
Το Ρ^Γαιηαβ . . . 
Το Ιββαβ .... 
Το ιΗθ Οαίββ ο£ δνπίΐ 
Το Μ^πβηάΓπβ . . 
Το ίΐΐθ ΓίνβΓ ΟΙΐΗΐυβ 
Το ίΐΐθ ήνβΓ Ρ&Γάα3 
Το Τΐιαρδαεη» . . 

Το ίΐΐβ ήνβΓ Αγ£ΙΧ63 

Το ΟοΓβοίβ . . . 
ΤοΡ^Ιαβ .... 
ΤΙίΓοα^Ιι Βει1)7ΐοηί£ΐ 
Ό3,γ οί ίΐιβ 1)&ίί1θ αί Οιιηαχα 

8ιιιη 1 
"9Γ ΜαΓ. 

α 
ΑρΓ. 9. 

10-17. 
20-ΑρΓ. 19. 
21-24. 
24-26. 
29-Μ&7 4. 

6. 

8-11. 
14-17. 
22. 

26-29. 
30. ^α^θ 3. .Ταΐχ 

α 

Αη§. 

« 

δβρί. 23. 
25. 
26. 
28-^1117 1. 

2. • 

3-10. 
14. 
19. 
22-27. 

5-8. 
13-16. 
29 

2. 

3. ί. 2. 5. 
. 2. 6. 

2.7. 

2. 10. 
. 2. 10. 
. 2. 11. 

2. 13. 
. 2. 14. 
. 2. 19. 
. 2. 19. 
. 2. 20. 
. 2. 21. 

. 2. 23. 

. 3. 1. 
4. 1. 

'ό. 
6. 
.4.4. 

4. 6. 

4.9. 

4. 10. 

4. η. 

ί. 4. 19. 
.5.1,4. 

5.5. 
. 7. 1, 14. 

8.0. ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ. (Βροκβ ΙΙ.-Υ. 5. 3.) Όαν »£ΐβΓ ίΐΐθ 1)£ΐίί1β ο£ Ουηαχει 

^I1η^ί^οη ινίίΐι Αηαβαβ . . . 

Το Λθ \ν»11 ο£ Μβάί» . . . 

Τοδίίαοβ 

Το Λθ ΓίνβΓ Ρΐι^βοαβ » 


2 
3 


23 


8 


2 


8 


20 


4 

8βρί. 0οί. 4. 

6-29. 

2. 
4. 
8. ϋ. 2. 2, 8ςς. 
η. 2. 8. 13, 16; 
ϋ. 4. 1. 
ϋ. 4. 12. 
ϋ. 4. 13. 
ϋ. 4. 25. * Ιί ^Π 1)6 ο1>ββΓνβ<1 ϋοΛΪ ίη ΒΟίηβ ίηβίαηοββ ίΐιβ ρατΑβΑΟ^ αιμΙ Μιβ άα^β' Ιιαίΐ; »γ6 ηοΐ; (^τβη ; »1βο 
ϋι«( 1η Λ ίβντ ΟΜΘΒ ίΐιβ ΐ6ηΐΓΐ;1ι οί ίΐιβ ]η&το1ιβ8 (ίη άα^β) οαη οηΐ^ 1>β ίηίβτΓβά ίτοιη ϋιβ οοη(«χ1: Τ^ 48 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 
ΚΑΤΑΒΑ5Ι2. — Οοηϋηηβά. 


Β. Ο. 401^00. 
(ΑρρίΌχίιη&Ιβ 1)&(ββ.) ΚβίβΓβηοβ (Ό 
Χβηορίιοιι. ΤΙίΓοη^Ιι Μβάία 

'Γο Οαβπίΐβ αηίΐ . . ί 

Το ϋΐΐθ πνβΓ ΖαρΛί&β ) ' ' 

Το βοιηβ νίΐΐα^βδ ηοϋ ηαιηβά 

Το £αΓί88α 

Το Μβ8ρί1» 

Το 80Π1Θ νί11&§β8 ηοί ηαπιβά 
ΤΙίΓου^Ιι ΐΗθ ΡΐΛΐη .... 
Το α ραΐϋεβ ϋΐιά ^ 
ΟβΓίαίη νίΠα^ββ ( • • • • 

Ιηίο ίΗβ Ρΐαίη 

ΜαΓοΙι 1)3.ο1ί 

ΤΙίΓου^Ιι ΙΙΐΘ Ο&ΓάαοΙιί . . 
Αί ίΐιβ ΓΪνβΓ Οβηίηίββ . . . 

Το ΐΗβ 80τΐΤ€68 Οί Ιΐίβ Τί^ΓΙΒ 
Το ύΐβ ΓίνβΓ Τβ1βΙ)0&8 . . . 

ΤΙίΓΟϋ^Η ϋΐιβ Ρΐαίη .... 
Το ίΐιβ ΕυρΙΐΓ&Ιββ .... 
Το ίΐιβ Αηηβηί&η νίΐΐα^ββ . 
"ννΐιβιι ΐΗβ ^υίάβ β8οαρβ(1 . . 
Αάναηεβ Ι^β^οπίΐ ΐΗβ ΡΙίΛβΐβ . 
Το ίΐιβ ιηοιιηίίΐίΏβ οί ίΐιβ Τ&οοίιΐ 
0Γθ38ίη^ ϋΐιβ ηιοαηΐΐϋίηδ 
ΤΙίΓουι^ΐ ΐΐιβ ΤαοΛι . 
ΤΙίΓοιι^Η ίΗβ 01ΐ3ΐ7ΐ)β8 
ΤΙίΓου^Ιι ΙΙΐθ Βο^Ιηίηί . 
Το 0νιηηί&8 .... 
Το Μουιιΐ; ΤΗβοΙιββ 
ΤίίΓοα^Ιι ΐΗθ ΜαοΓοηββ 
ΤΙίΓοα^Η ίΗθ 0ο1ο1ιί&η8 
Βαίίΐβ \\'ίϋ1ι ίΗβ ΟοΙοΗίαηβ . 
1)β1ίΐν ΟΏ αοοοαηί ο£ ίΐιβ Ιιοηβγ 
Το ΤΓβΙ)ί8θοά 

Το ΓθΓί18118 

Το ϋΐιβ 1}θΓάβΓ8 ο£ Ιΐιβ Μοββγηοβοί 
ΤΙΐ'Όυ^ζΙι ΐΗβ Μοδβ^ηοθοί . 
ΤΙίΓου'^Ιι ίΐιβ Γ1ΐίΐΐ7ΐ)β8 . 
Το ΟοΙ;)•θΓ2ΐ 8υιιι 30 

4 

16 

516 

6 
4 15 

15 

15 

15? 

10] 

35 
10 

30 
50 
20 
20 

10 122 1 

4? 
30 
10 45 Οοΐί. Νον. ϋθΟ. 

<( 

α 

α 

α 

^αη. 

α 
α 
α 
α 
<< 

ΕβΙ). 
(( 

ίί 

ΜδίΓ. 
«< 

ΑρΓ. 14. 
15. 

19-22. 
23, 24. 
25. 
26. 

27, 28. 
29. 

3-6. 

7. 
10. 
11, 
18. 
19. 
22. 
25. 
28-θΟ. 

4. 

8-15. 
18. 
25. 

27, 28. 
29. 

3. Β.0.400. 
10. 

15-18. 
22. 
27. 
30. 

2. 

3 

6. 

8-ΜαΓ. 10. 
13-23. 
24. 

1. 

3-Μλ)τ10. η. 4. 27. 

ϋ. 4. 28. 

ϋ. 5. 1. 
ϋί. 3. 11; 4.1. 
ϋί. 4. 7. 
ίπ..4. 10. 
ϋί. 4. 13, 18. 
ϋί. 4. 18. 
ίίί.4.18,24,31 
ι7). . 
ίϋ. 4. 37. 
ϋί. 5. 13. 
ίν. 3. 2. 
ίν. 8. 1. 
ίν. 4. 1-3. 
ίν. 4. 3. 
ίν. 4. 7. 
ίν. 5. 1-2. - 
ίν. 5. 3, 7; 6.1- 
ίν. 6. 2. 
ίν. 6. 4. 
ίν. 6. 5, 8. 22. 
ίν. 6. 23-27 
ίν. 7. 1. 
ίν. 7. 15. 
ίν. 7. 18. 
ίν. 7. 19. 
ίν. 7. 20, 21 
ίν. 8. 1-8. 
ίν. 8. 8. 
ίν. 8. 9-19. 
ίν. 8.21. 
ίν. 8. 22. 

ν. 3. 2, 3. 

ν. 4. 1,2. 

ν. 5. 1. 

ν. 5. 1. 

ν. 5. 3, 5. ΚϋΙιηβΓ βηάδ ΙΙΐθ ΙϋηβΓ&ιγ ΛνϋΙι Ιΐιβ &η•ίν&1 οΓ ΙιΙιβ 0Γββ1ί8 βΛ Οο1;γοΓ&, 
νΙιβΓθ ρβΛαρΒ ίΐαβ Εβίτβαί τηηγ 1>6 8&1(1 ίο ΙΐθΓηιΙιιαίβ. ΟοιαρΛΓθ ν. 5. 4. 
ΤΗβ 8ΐι1)8β(^αβη1; ιηονβιηβηΐ^δ οί Ιΐΐθ Οιβείεβ αΓβ 8ΐιο\νη ίη ίΗθ Γο11ο>νίη§ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 
8ΑΤΒΑΡ8 ΑΝΟ ΤΗΕΙΒ ΡΒΟνίΝΟΕδ. 

€?ΤΒυ8, Ιι7ύχ». Ρ1ΐΓ78τί» Μΐά ΟαρρΑάοοί». 

ΤΐδδΛΡΗΕΒΝΕβ, Ιοηΐα, Ο&Ηα, Ιι7θί&, Ραιηρ1ΐ7ΐί&^ 

ΡΗΛΒΝΑΒΑ2υ8 ΒίΙΙΐ^ηΪΛ «-η^ 1ιθ88ΘΓ Ρ1ΐΓ7^Λ, 

8ΥΚΧΧΚ8Ι8, ("ΚίΝΟ") . . Οϊΐίοία. 

ΑΒΒΟ0Ο3ΙΙΑ8, Ρΐιοβηίοία. 

Βεΐ,ΕδΥδ, 87Γίααη4 Α887ηα. 

ΌΕΚΧΕ8 ΑγαΜα. 

ΚΗΟΡΑΚΑ8, ΒαΙ)7ΐοηία. 

ΑΚΒΑ0Ε3, Μβαια. 

ΟιιΟΝΤΑβ, , ΑπηβηίΛ. 

Τι;ιΐ3ΛΖυ3, '^θβΙθΓη Απηβηία. 

Ι 

30 Ιχ)η^^ΰ(1β Ε&ΒΙ 

ΜΑΡ δΗΟννίΝΟ ΤΗΕ ΚΟϋΤΕ ΟΓ ΧΕ 


Ό'φζθά όγ ν300^ΐ€ ΙΤΙΝΕΚΑΚΥ. 4^» ΤΑΒϋΙ^ΑΕ νΐΕ\ν. Μονβιηβηΐ;» οί Ιΐιβ ΟρββΙίΒ αίίβΓ Ιβανίη^ ΟοίγοτΛ. 
(Βοοίων. 5. 4. — νϋ.) Β. ο 400.1 

(Αρρτοχ. 
Β&ΐίββ. ) ΚβίβΓβηοβ (ο 
2βηορ1ιοη. ΟοΙγοτΛ 

δίηορβ, 

ΗβΓοοΙβα, 

ΡοηοίΟαΙρβ. 

ΟΙΐΓ^Βοροϋβ, 
Β^ζαηίιίυιη. 

ΡβΓΪηίΙιιιβ, 

ι 8θΐ7ΐ)ΓίΛ. 

Ι^απιρβαοηβ, 
ΡβΓ^Λΐηηβ. Χβηορίιοιι ίΐιίηΐίβ ο£ £οπηίη§ 3. ββϋϋΐθΐηβηΐ; 

ΙΐβΓΘ 

Ιβ ίιηρε&οΙιβά, &η(1 άβίβηάβ Ιιίπίδβΐί . . 

ΤΗβ απη^ ραηύβά 

Τγι&Ι ο£ ΐΐιβ ^βηβΓοΙβ 

Τταοθ πι&άβ νίϋϊϊ ΟοΓ^Ιββ ο£ ΡαρΜα^οηία 

ΈιηΙ)αΓΐ(&ϋοη οί ϋιβ αττηγ 

ΑΓΓίναΙ &ί 

Οΐιίηβορίιαβ ΓβΐπΓηβ 

ΧβηορΗοιι οΙίβΓβά Ιΐιβ βοΐβ ϋοιηιηαηά, 1)α1; 

άβοΐίηββ ίϋ ίη ίανοΓ οί ΟΗίπΒορΙιυΒ . . 

ΥογΛζβ ίο 

Τΐΐθ Άτταγ ββρείΓαίβΒ 'ηιίο ΙϊΐΓββ άίνίβίοΒΒ . 
ΑτοΒάΐΛπ (ΙίνίΒίοη ίη (Ιαη^βΓ ; ΓβΗβνβά })γ 

ΧβηορΙιοη 

ΟΙιίηβορΙιαΒ (ϋββ οί ίβνβΓ 

ΡΙι&Γηαοαζυβ οαΐβ ο& βνβ ΙιυηάΓβΛ οί ϋΐιβ 

Ογ661^8, ίΙίΓΟυ^Ιι ί\ιβ ΓοβΙιηβΒΒ οί Νβοη. 
ΡΗ&πι&1)αζυδ αηά Ιιί» γΒ,τίγ άβίβαίβά . . 
ΟΙβίΐαάβΓ, ΗαηηοΒί οί Β^ζαηίίαιη, οοιηββ 

ίο ίΗβ ΟΓββΙίδ 

Τΐΐθ 0Γ6β1ί8 ρΓΟΟθβά ίο 

Αη&χί1)ία8, ίΗθ δραΓίαη αάιηίΓ&Ι, ΙαΓβΒ 

ίΗθ 0Γββ1ί8 οηί οί Αβι» \)γ ρΓοίϊΐΐΒίη^ 

ίΐιβιη βιηρίο^ιηβηΐ Ληά ρ&γ .... 
Ύ\ιβγ ΛοοοΓάίη^Ιν ογοββ ονβΓ ίο Β^ζαηίίαιη 
Τΐιβ^ βηά ίηβΐΏΒβΙνββ άβοβίνβά, &ηά 

ίΙΐΓβ&ίβη ίο ρϋΐα^θ Βγζαηίίαπι . . . 
ΕοηΓ 1ιαιΐ(ΐΓβ(1 οί ίΗβ ΟΓββΙ^Β βοΐά οδ βΙίΐνβΒ 

1)7 ΑπΒίίίΓοΙιαΒ ίΙΐΘ βυοοβΒΒΟΓ οί ΟΙβαηάβΓ 

ΑγγιυλΙ αί 

ΧβηορΙιοη οοηίβΓΒ νίίΐι 8βυί1ιβ8 . . . 
Τίΐβ ΟΓββΙίΒ βηίβΓ ίΐιβ ΒβΓνίοβ οί 8β•αίΐΊβ8, 

(ίη \ν1ιίο1ι ίΐιβ^ Γβπιαίη 1>νο πιοηίΐΐδ, νϋ. 

6.1) 

Αοίβ οί δθαίΙιβΒ αηά ίΗβ ΟΓββΙζβ ίη ΤΗγ&οθ, 

(ρ&γ ΛνίίΙιΗβΙά, νϋ. 5. 2 & 9 ; ραίίΐ, νίί. 

7.55) 

Τ1ιίΙ)Γοη ίΗβ ΒραΓίαη ίηνίίββ ίΗβπι ίο ίοίη 

Ιιίπι ίη ίΐιβ \ν£ΐΓ ίη Αδία 

Αιτίν»! 3,ί 

ΜίΐΓϋΙι ίΙίΓοα^Ιι Τγο&8 ίο ΡβΓ^απιαΒ . . 

Αίίίΐοΐζ αροη ΑβίοίαίβΒ 

ΟΓβαί ρροΐΐ ί&ΐίβη 

Τΐιβ ΟΓΘβΙνΒ ίοίη ΤΙιίΙ)Γθη 45 51 ^α1^ 1. 5? Αη§. 7. •ί ΜίιΙ- 
ΛνίηίβΓ, 
νίί. 6. 24. 

ί)βο. 5. ν. 5. 3. 

ν. 7. 1- 

τ. 7. 35. 

ν. 8. 1-26. 
νί. 1. 1. 
νί.^.14. 
νί. 1.15-17, 
νί. 1. 16. 

νί. 1.18-19, 
νί. 2. 1. 
νί.2.16. 

νί.3. 15- 
ν^.4. 11. 

νί. 4. 24. 
νί. 5. 7-32. 

νί.6.38. νϋ.1.1. 
νίί. 1.7. 

νίί. 1.16. 

νίί. 2. 6. 
νίί. 2. 11. 
νίί. 2. 23. Β.0.399. 
ΜίΐΓ. 5. νίί. 3. 14. 

νίί. 3. 34- 

{ νίί. 5. 15. 
' /νίί. 6.1. 
, νϋ. 8. 1. 
: νϋ. 8. 7. 

νϋ. 8. 12. 

νϋ. 8. 22. 

νϋ. 8. 24. Η. & ¥ν^•ΑΜΑϋ. — 4 Ό'φζθά όγ ν300^ΐ€ ίΝΟυΟΤΙΥΕ ΕΧΕβΟΙ8Ε8. Ικ ίΐΐθ £ο11ο\ΐΓίη^ βχθΓοίβθβ, β&οΐι ο£ Ιΐιβ 6γ81 ΛΓβθ ο1ι»ρίθΓ8 οΫ ί\ιβ βρ»* 
Βοο]^ 18 πιειάθ ίΙϊ& \)8&\β οί λ ^βηβτοί ϊηάιιούνβ Βίηάγ, ίη \7ΐ)ίϋ1ι βαοΐι ββη- 
Ι^θηοθβ αηά ρ&Γϋβ οΓ δβηίβηοββ &γ6 άρανη ίΓοηι Ιΐιβ ίβχΐί εΐ8 βχβιηρΗί^'^ Ιΐιβ 
ηιοΓθ ΐιηροΓίίίΐηΙ; ίαβίβ οί ^ΓαηιηιείΓ. Ιη Ιίΐ^θ ηιαηηβΓ ββνβπιΐ βίιιάίθβ οη 
βρβοίαΐ ^ορΐθ8 αΓθ ρΓβββηίβά, 1)£ΐ8θά οη πιαίβρίαΐβ άι•&>¥η £γοπι ί\ιβ Γβπι&ίη- 
ίη§ οΙΐ£ΐρ1;βΓ8 οί ίϊιβ 1)θο1ί. Τ1ιβ8β β^υιΐίθβ εγθ ραΓροββΙ^ ΙθΛ ίηβοηιρίβίϊβ, 
80 ύίο,ί τνΐιίΐθ ύίβγ τηο,γ Ββτνβ \Λ^β11 βηουί^Ιι 08 βρβοίπιβηβ οΓ ίηάηοϋνβ 
βίιαάγ, ϋΐθ^ οοη &180 1)θ υββά β8 ρΓΕοϋοοΙ θχβΓθί8β8 £ογ Γβνίβν. ΤΙιθ 
8ΐϋ(ΐ6η1; Βΐιοαίά 1>θ Γθί^αίΓθοΙ ίο ίτ&τΐ8ΐ3Λβ 1;1ΐθ θχθΓοίβββ αηά Βί&ίβ ιΐββηϋθΐ^, 
οτβΐΐγ ΟΓ ίη Μτηϋη^, ί\ΐθ ζτο,χΏταο,ύοοΙ ΐ&οί& ογ ρπηοίρίββ 6χβηιρ1ί6β(1« 
Εοΐΐονίη^ ^Ιΐθβθ 8ΐαάίθ8 13 α 1181} οί ί^ΐιβηιβδ ίοΓ ίηνθδϋ^ϋοη. ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. 1. Ρτβάίοαίβ Νοηη. Κλ/αρχο^ φυγάς ην^ § 9. 

2. Αρρο8ίΐίοη, 7ΓαΓδ€9,Άρταί€ρίτ7ς, Κύρος, § 1. 624 α. 914. 

3. Νατϊώβτ, τταΐδες δυο, § 1. ΤΗβ ρίπκιΐ (£18 '^βΐΐ 08 (Ιιΐίΐΐ) ιη&γ 1)θ υ8θ(5 

οί \,^0 θΙ)]βθΙ)8. 

4. ΑπΗί/ιββίβ, πρ€σβντ€ρο<: μ^ν . • . ν€(άτ€ροζ δ€, § 1. 

5. ΟοτΛρατΊ^οη. ώς /χάλιστα, § 6 ; οη άτταρασκευότατον, § 6 ; οτι πλ^ι- 

σ-τους, §§ 6, 9. 
6• ΤΗβ ΛΗϊΰΙβ. α. τελευτην, ττεδιΌν. 8βθ οοηΐιβχΐ; αηοΐ 661. 958. 
ό. βοίσιλίως, βασιλεΐ, § 5 ; βαυσιλεως, § 6 ; βαυσιλία, § 7 θΐ &]. 
660, θ. 957. €. του βίου, § 1 ; τον ά^ελφόν, § 3 ; ^ Η'ΨνΡί ΙΝΟυΟΤΙΥΕ ΕΧΕΚόΐδΕδ. 51 

τήν άρχψ, § 3 ; τφ ά8€λφω, η μητηρ^ 5 4. (ίο Κύρος, § 2 ; 

τον Κνρον, §§ 3, 10 ; τω Κνρω, 6 Κνρος, §§ 7, 8, 9, 10. ΤΙιθ 
ατίίοΐβ 18 οίίθη αδθά ι^ϋΗ Κΰρος^ Ιϊθο&ηββ Ιιβ ίδ Ιΐιβ Ιιθγο οί ΙΙιρ 
8ΐθΓ7. €. 6 δ€, § 3 (ϋηθ 3) ; ό δή § 9 (ϋηθ 6). /. τους 

μίν • . • του9 8€, § 7. 
Νοίθ βίχ ίΐϊΐροΓί»η1; ίαοΐβ οοηοβτηίη^ ί\ίβ &Γϋο1θ Ηθγθ βχβιηρίίβθίΐ : 
α. Ιΐ 18 βοιηβϋπιββ οιηϋ1;β(1 μτΙιθγθ ίη Εη^ΙίβΗ ίΐ; ίβ βχρΓββδβϋ. 
6. Ιί Ώΐογ Ι)θ οηιίϋβά ΜτϋΙι β(ΚΓίλ€νς τβίβτήη^ ίο ίΐΐθ 1ίίϋ§ ο£ Ρβιβίβ» 
€. Ιί ιηα^ 1)6 τΐδθά αβ α ροβδβββίνβ. 
ά, Ιί ΙΏ&7 1)θ υδθά νίϋΐϊ ρΓορβΓ ηαιηββ. 
€• νία\ί 8ί ϊηίτοάχιοϊη^ & δθηίβηοβ Ίί ιηβ&ηβ Ιιβ, ίΚβ, ίΚβί/. 
/. Αγί1;1ι μ€ν, δέ, ϋ ηιβίΐηδ ίΐΐθ οη€^ 1;1ΐθ οίΑ«•, Βοτηβ^ οίίιβτβ. 
7• Αάνβτδδ αηά ΡΚτα&β% ηββά ^ ίιοισ ? α, των παρ* €αντω βαρβάρων^ § 5. 
τήν ττρος €.αντον Ινιβουλην, § 8. ό. των οίκοι άκτιστασιωτώΐ'. 

8. Ροβίέίοη ο/ ΡτοηοηπΒ. α. τώ ΐΓα?δ€ άμφοτ^ρω^ § 1. 6. τοις 

φρούραρχοι^ ίκάστοΐζ, § 6. ο. ταντας τας ΐΓΟλ€ΐς| §8• <3?• τ^ 

€ανΓθτ) χ<ύρ<ιι^ § 11• 

9. ί/βί 0^ οΓ. — • ι^^ιΌυ δούναι οΓ τας πόλεις, § 8. 

10. Οα8€8, — ΑοουΛαΐίνβ, α. αυτόν σατράττην Ιιτοίησε^ § 2• στρατητγον 

αυτόν ά?Γ€δεί^€, § 2. ό. αίτει αυτόν μνσθόν, § 10. β• ^αν 

Τισσαφέρνους το άρχαίον, § 6 (βηά). οΰδεν ηχΟ^το, § 8. οΛΛο 
στράτευμα συνελέγ^το τόνδ€ τον τρόπον^ § 9. ί/. Τισσαφέρνης 

Ίτροαισθόμενος τα αύτα ταύτα βουλευομενους, § 7• 

11. Οβπίίίνβ. α. Δαρ€ΐΌυ γιγνονται, § 1. δ. των βαρβάρων ^πεμελεΐτο, 

§ 5. Λ ΐ^σαν Τισσαφέρνους, § 6. <ί. ΤνσσαφΙρνην άρχειν 

αυτών, § 8. Λ νεριγενόμενος των άντιστασιωτών, § 10. 

/. δειται αύτου, § 10. 

22. ΏοΛίνβ, α. 7Γαρι}γγ€ΐλ6 φρουράρχοις, § 6. δούναι οΓ, § 8. 6. στρά• 

τευμα αύτω στΛ'ελίγετο, § 9. χρήματα συνεβάλλ,οντο αύτω, § 9. 
τρ€φ6μ€νον Ιλάνθανεν αύτφ το στράτευμα, § 9. ο. ΤνσσαφΙρνει 

Ινόμιζε ΊΓθ\ί.μουντα αυτόν, § 8. ΙττοΧΙμ^ι τοις Θρα^ι, § 9. έένος ώμ 
Μγχανε αύτω, § 10. αυη; ττρόφασις ην αύτφ, § 7. </. άπ&Γίμττε 

ίασμους βασιΧύ^ § 8 (= ΙαΙ). αβί τύ^ετη). €. ώστε αΰτω φίλους 

ιΤναι^ § 5. /. επιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταΐς ττόλεσι, § 6• 

ή Μ-Ψ^Ρ οννίπραττεν αΰτφ, § 8. τούτω (τυγγενό/χ,εμος, § 9. 

1& Ρί'βροβίΗοηβφ Τϊΐθγ ατβ ίοαιιά ΐΗίΗγ-δνβ ϋιηββ ίη ίΐιίδ βΗαρ^θΐ. Νοί^β 
θ8ρθ(ήΑΐ1)Γ• α. ένΐ τψ ά&ελφι^ § 4* 6. καΐ^^βατσ γην καΐ 52 ίΝτκοουοτιοΝ, 

κατ& θάΚΚατταν^ § 7. €. κατέστη €ΐς την βασιΚ€ΐαν^ § 3 ; βηθ 

δστις άφικνοΐτο των τταρα βαχτιλίως, § 5. ΟοηβίΓαοϋο ΡΓαο^η&ηβ, 
788. 1225. ά, €Ϊς την τροψην των στρατιωτών, § 9 : &ηϋ 

μισθον €15 δισχιλχους ζένονς, § 10. 

14. ΜίάάΙβ Υοίοβ. α. αθροίζονται^ § 2. 6. ΙζαιτησαμΙνη, § 3. <χ7Γ€- 

7Γ€/χ,7Γ€Τθ, § 5• β. ίτΓίκρντΓτομενος, § 6. συνεβάλλοντο, § 9. 

σνμβονΧεύσηται^ § 10. 

15. Τβηβββ ο/ Ιΐιβ Ιηάίΰαίίυβ, α. /ΑβταττήυιτΓίται, αναβαίνει ^ § 2 ; δαι- 

βάλλει, 7Γ€ΐί^€ται, συλλαμβάν€ΐ^ αποπέμπει^ § 3 ; βονλ^νεται^ § 4 ; 
€ρχ€τ<ιι^ αίτ€Γ, διδωσιι^, δβΓται, § 10. 
ό. άναβαίν€ί + ανίβη, § 2 ; ηγάσθη + διδωσι, § 10. ΗίβίίΟΓίοαΙ ρΓβββηί 
άπα αοηδΐ; οοιηΙ>ίηβά ίη βαιηβ 8βη1;βηοθ. 

16. ΤβηεβΒ ίη οίΚβν Μοά€8. α, ΟοτηραΓθ €;^οΐ€ν, § 5 (βηά), ινίίΐι λάβον, 

§ 6, αηα συμβονλίνσηται, § 10 (βη(1). 851. 1272. ΤΗίδ ίΐίδ- 
Ιίηοϋοη ίβ οί ^τβ&ί ίτηροτίβ,ηοβ, 6. €νο/χι^€ αύτον δατται/αι^^ 

§ 8. 852. 1280. 

17. Μοάβ8. α. των βαρβάρων «ττερ,ελατο ως εύμοϊκως ^οΐ€ν αντ^ § 5. 

6. τήν δυΐ'α/Αΐν ηθροιζίν οπωζ άτταραχΓκευότατον λάβοι^ § 6. 

0. βονλ€ν€ται δττωϊ μη7Γοτ€ Ισται €7γι τω άδ€λφφ^ § 4. 

18. ΟοηάίίίοηαΙ ΟΙαηδβ, ην Βννηται βασιλεύσει, § 4, 

19. ΚβΙαίίνβ ϋΙαη8€8. 

1. Όββηίΐβ Αηίβοβάβηί. 909. 1427. α. αϊτό τ^ «ρχ^ 1^5 αυτδν 

σατράττην ίττοίησε, § 2. ό. πάντων όσοι εις ττεδιον άθροί" 

ζονται, § 2. ΝοΙίΘ ΙίΗαί δσοι (αδ ^θ11 &8 οι) πια^τ 1)θ υββά ειί^βΓ 
Ίτάιττες. €. σττόσας €Τχ€ φύλακας, § 6. β?. και €Κ των 

ττόλεων ων έτνγχανεν €χων, § 8 (βηά). 

2. Ιηάββηίί€ Αιιίβΰβάβηί, α. δστις άφικνοίτο άττοττέμιτίτο, § 5. 

ό. δ€ίται αυτοί) μη ΤΓρόσθίν καταλυσαι ττριν αν αύτω σνμ- 
βονλ€ν(Γηται, § 10. 

20. ΒββηΙί Οίαηββϋ. α. ώστ€ ( = αηά βο) /βασιλεύς την ζττιβονλην ονκ 

^σ^άνετο, § 8. ώστε ουδέν ηχθ^το^ § 8. ώστε χρήματα σννφάΚ- 
λοντο, § 9. ΟοιηρΕΓθ 22 (5). 

21. Ιηάίνβΰί Ι)ί8€οη7'86. διαβάλλει τον Κΰρον προς τον άδελφόν ώς εττι- 

βουλενοι αΰτω, § 3. 

22. Ιηβηίίίυβ. 

(1) /« ΙηάίνβΰΙ Όί8€θην8β, α. Τισσαφερνεΐ ενό^ΐΛίζε ττολε/χουντα 
αυτόν δατταναν, § 8. Γ^ Τ ΙΝϋϋϋΤίνΕ ΕΧΕΚ0Ι8Ε8• 68 

(2) Ναί ίη Ιηάίνβϋί Όίβϋοίΐτββ. α, ΙβούλΛτο τω παΐδβ παρ€7να.£, 

§1. 
6• ΊΓαψηγγ€ίλ€ τοΐ5 φρονράρχοί^ λαμβάνειν άνδρας, § 6. 
0• €π€ΐρατο κατάγ€ΐν τους €/ΓΐΓ€7Γτωκ<>τα9, § 7 ; 17^^*^^ δοί^ναι οΐ τάς 

πόλεις, § 7. 
(ί, τΓροαιχτθόμενος τα αυτά ταί5τα βσυλ€υομ€νονς άττοστηναι προς 

Κυρον, § 7. 950 (θηά). 1517 (θπίΐ). 
€• ώς πολ€/Χ€ΐν ίκανοί €ΐησαν, § 5. 
^. πάντας οντω δίατι^€ΐς ακΓΤ€ αΰτω φίλους €7ναι, § 5• 
^. Ίτροφασκ του άΒροίζ^ιν στράτ€υ/ια, § 7 (βοά). 
23• ΡατίίοίρΙβ, α. τον βαχτιλεύοντα ^Αρταζίρζψ, § 4 ; τους γιγνο/ιένους 
δασ/Αους, § 8; κατώγξΐν τους ίκίΓΟττωκότα^, § 7. 6. υττηρχί τω 

Κυρω φιλούσα αύτόνι § 4, Τυσσαφέρνης ΊτροαιχτΟόμενο^ βουλευό' 
μίνονς ταύτα, § 7. <?. άνίβη €χων άρχοντα αυτών Βενίαν^ § 2 

(όπα). ί/• ώς άττηλθε κινδύνευσαν, § 4. β. αυτών ιτολε/ιοΰν- 

των, § 8. /. συλλαμβάνει Κυρον ώς άΐΓοκτ€νών, § 3 ; ώς €πι- 

βουΚεύοντος Ύίχτσαφερνους ταΓς πόλ€σι, § 6 ; ώς ούτως ιτεριγενόμενος 
Αν των άντΜΓτασιωτών, § 10; ώς βουλόμενον στρατευεσθαι^ § 11; ώς 
πολ€/Χ77σων, § 11. (7• ντάρων €τυγ;^αν€, § 2 ; $ενος ων ετυχανε^ 

§ 10; το στράτευμα έλάνθανε τρεφόμενον, § 10 (βηίΐ). ΤΙΐθΓθ &ΓΘ 
£θΓΐ7 ρ£ΐΓϋοίρ1β8 111 ϋίίβ οΙιαρΙβΓ, — ο. βιιίδοίθηίι ριοοί οΓ ΙΗθ ίτββ- 
άοπι \ίτί1;1ι \ίτΙιίοΙι ίϊιβγ &ΓΘ αβθά ίη ΟΓββΙί. ΤΗθ^ βΗοαΙά 1)θ οαΓβίαΙΙγ 
οίοδδίίιβά. 

24. ΡβαιΙία'ηίίβΒ ίη ίΚβ ηββ ο/ ΐΚβ ΕβΙαίίνβ, α. €Κ των ΐΓΟλ€ων ών Ιτυγχανε 

έχων, § 8. δ. όττόσας εΤχε φύλακας ιταρηγγειΚε τοΓς φρουμάρχοις, 

§6. 

25. ΝβραίίνβΒ, μη (ίη μηπστε)^ 8θθ 17, ο; αηά 19, 2, Ι). 

26. Αβι/ηάβίοη. Κβαά ίΐιίβ οΗαρΙΐΘΓ α^&ίη, οΙ)8θΓνίη§ ο&ΓθίϋΙΙ^τ ΛνΗβίΙιβΓ 

ΘΥΘΓγ δβηίβηοθ ίβ οοη3οίη6ά Λνίΐΐι ΐΗβ οηβ ρΓθοβίϋη^ \)γ Βοτηβ 
οοηηβοΜνβ. ΝοΙθ (1) ϊ\ίβ οοηηβοϋνβ ; (2) ίΐ8 ροδίϋοη ; (3) ίΐ8 
οπιίδβίοη. ΡγοΙ)»!)!^ ηο Ιαη^ιια^β β^παίε ίΐιβ (τΓββΙζ ίη ΙΙιβ &οοιιγ&07 
&Ώά άβύοο,ογ νί'ύϊί \νΗίο1ι ίί; θχρΓβ8868 οοηίίηυϋγ οι 1\\ο\ιφϊ. 

27. Οτά€τ ο/ ΨοτάΒ, δί;α(ΐ7 Ι^Ηθ ονάβΓ οί \νοι•(ΐ8 ίη ^Ηθ οΗ&ρΙβΓ, αηά 

Θ8ΐ£ΐ1)1ί8ΐι 80Π1Θ ίαοΐ8 ΓβΙαΗνβ Ιο ΙΗθ ρο8ίίίοη οί: (1) βιιΙ)]66ΐ; 
(2) νθΛ ; (3) οΙ)]•θθ1;. 

28. Τταηβίαίίη^ ίΐΐθ νοΓάβ (βχοβρί; ροβίτροβίϋνβδ) ίη ίΙιβίΓ οη^ίη&Ι οτάβΓ, 

ηο1;θ Ηο^ ηι&ην οΓ ϋΐθ ββηίβηοθβ νίθΐά ίηίβΙΙίβίΜθ Εηβΐίβΐι. , 

00§ΐ€ 64 ίΝΤΚουυοτιοΝ. 

Π. 

(3ΗΑΡΤΕΕ Π. 

1. 8ίώί€α. ΙσάλίΓνγί€, $ 17. 

2. ΥετΙ υήίΗ ίισο στ τηοτβ 8ίώ;^€ί8. €Ϊχ€ Ά το μΧ»^ ί€(ών Μά^αιμ καΐ ο( 

σνν αντ^9 § 15. 

3. Ρνβάίΰοίϋ Νοηη, τουτσυ το ^ροζ Βύο νΧΙΘρα^ § 5 ; τα 8€ Μ\λ ^<τ<ιν 

στλ«)τ/ί<δ€5 χρνσαΐ^ § 10• 

4. Αύίνίδηΐίνβ• αθροίζει τό τ€ βαρβαφικον κ<ά το Έλλτ^νικόν, § 1 ; ΐΓρ€>' 

€ΜΎηκ€ί του ζενικόυ^ § 1 • 

5. Ι/ββ ο/ πλΛον, ώφ€ίλ€το μίχτθος ιτλεον η τριών μψ/ων^ § 11. 

6. Μ€σο9• δια μ€σου τον τταραΖείσον ρεΓ ο ττοταμός^ § 7 ; στήσας το ορμΛ 

Ίτρο της φάλαγγας μεσης^ §17; δια μέσου της ττόλούς ρεί 6 ττοταμός, 
§23. 

7. Ρνοηοηη ο/ ΤΙιίτά Ρβτ8ση, λίγετοΛ Άπόλλωι^ εκ8ειραι "Νίαρσυαν 4ρ^ 

ζοντά οί, § 8 Οοιηρ&Γθ Ι. 9^ , 

8• ΑΰαΐΜαίίνβ, α. ρεί ττοταμος Κυδνος ονομα^ εΖρος δυο πλεθρων, § 23. 

6• τ^ Κιλίσσαι/ αποπέμπει την ταχίστην 6Β6ν^ § 20. €, €$■' 

εΧαύνει σταθμουψ τρεις, § 5 ; ίζελχιννει σταθμΛν Ιι/α, § 6 ; εμεινεν 

ημέρας επτά. 
9. 0}>)€€ί αηά ΡνβάίοαΙβ Αοσα^αίίνβ ίη ΐΗβ Ραβείνβ ΟοηΜπκΛίοη. 6 ποταμός 

καλείται Μαρσνας, § 8 ; δώρα α νομίζεται τίμια, § 27. 

10. Οβηίίίνβ, α. ποταμός ενρος δυο πλεθρων, § 23. 6. εστί δε καΧ μεγά- 

λου ^ασιλεωί βασίλεια, § 8. ο. τό ε^ρίς εσην είκοσι και πέντε 

ΐΓοδώμ, § δ. ά, προειχττηκει του ζενικον^ § 1. β. ^κουσ-ε 

Τισσαφέρνους τον στόλον, •& 5 ; λέγεται δο^^ναι Κυρου εττιδει^αι τό 
στράτευμα^ § 14. ^. παράδεισος αγρίων θηρίων πλήρης, § 7; 

ιτεδιομ δένδρων συ/ιπλεων και αμπέλων, § 22. ^. οΰδενι κρείτ- 

τονι έαυτοΰ ε?9 χείρας Ιλθεΐν, § 26• Λ• τό στράτευμΛ ην είσω 

των όρεων, § 21. 

11. Ώαίίνβ, α• έττίστευον αυτφ, § 2. δ. ούτοι αυτφ άφίκοντο, § 4; 

οδός (1/Αΐ7;(ανο9 εισέλθει ν στρατευματι, § 21. ο. Κΰρω βα^σιλενα 

^ν, § 7 ; νό/Αος (ι^ν) αύτοΓς, §15; δρόμος εγενετο τοις στρατίωταις, 
§17• <ί• Μαρσναν ερίζοντά οΐ, § 8 ; ουδενι εις χείρας ελθειν, 

Ι 2β• «• Ιπφονλΐίυ€»ν αύπ^ § 20 ; συνεγένοντο άλ^ηλοις, § 26. ΙΝϋϋΟΤίνΕ ΕΧΕΚ0Ι8Ε8. 65 

/. γ4φνρα Ιζ€υτγμ.€νη νλοίοις, § 5 ; ^ Ιδυνατο τά;(£στα, § 4 ^ ήτπ;^€Ϊς 
^ /*^Χ27> δ 9• 5^• νροτίρα Κύρου π€ΚΤ€ ημίραι,ς άφίκ€το^ § 25. 

Λ. τ]5 υ(ΓΤ€ραί(^^ ηκ€ν αγγ€λο9, § 21• 
12• Ρτφοήίίοηβ, του^ €κ των ττόλεων λαβών παρ€γει/€το, § 3 ; αϊ ιπγγαι 
€ΐσνν €Κ των βασίλίίωιν, § 7 ; €θηρ€υ€ν άπο ΐτπτου, § 7 ; ^ν τταρα την 
ο86ν κρήνη, § 13; ο2 έκ της αγοράς καταλαΓΟντ€ς τα ώνια ίφνγον, 
§18. 

13. ΟοηάΐίίοηαΙ ββηίβηοββ. α. ην 6δ6« αμήχανος €ΐσ€λθ€ΐν €ΐ τις ζκωλυεν, 

§ 21. ό• Κνρος έδωκ€ ^κανφ τα άνδράττοδα, ^ν που €κτν)^άϊ/ακΓΐν, 

άτΓολαμβάνίννψ § 27• 

14. Ιηάίνβαί Όΐ8θοητ8β, α• τους φυγάδας €Κ€λ€υσ€ σνν αυτω στρατ€υ€σθαΐψ 

υποσχ6μ€νος αυτοΐς^ €ΐ καλώς καταπρά$€ΐ€ν Ιφ* α 1στοατ€0€το^ μη 
νρόσθεν ττα-νσ^σθαι Ίτρίν αυτούς καταγώγοι οΓκαδ€, § 2. 
(α) ΟοηνθΗ €ί • • • οικαδ€ ίη1;ο (ϋρβοί; άίβοοιίΓβθ. 
(δ) νηΐθ ίΐΐθ 8&ΙΏΘ ο,ΐίον νπιχτχν€ίταΛ, αυτοις• 

(ρ) 3ίΒ.ίθ ί\ιβ οΐιαη^θδ πιαάθ ίη οοηβίηιίη^ ίΐΌΠΐ άΪΓθοΙί ίηΐ^ο ίηάίτθοί; 

θίδοουτδθ : (1) &ίίβτ α ρήηοίραΐ ίβηββ; (2) αίίβΓ α ραβί Ιβηββ. 

(Λ) νί\ϊ8,ί οϋΐθΓ ίβηβθ οί στρατεύομαι Ιϊθβίάθβ Λθ ίιηρθΓΪβοΙί \ίτοιι1ά 

|}6 &£ΐπΐί88ίΙ)1θ 1 

& ^Κ€ν άγγελος λίγων λ€λοιΐΓως €ΐη "ίυίννεσις ίττεί ^θετο ταΰτα, 
21. \νηί;θ ϋιίβ ββηίβηοθ β,ίίβτ ηκει αγγ€λος αικί ηοΐβ οΙι&η^ββ• 
«, 8θθ θχ&τηρίθβ υηάβΓ 16 <% 

ΙϋΤ. ΟαηίοΙ ΟΙαηΜ. λελοιττε '^υεννεσις 3η ηκσυε ταύτα, § 21. 925 
1505. 

16• Ιηβηίίίνβ. α. Β€νίςι ^#ί€ΐν παραγγέλλει λαβόντα (ογ λα^όντι) τους 
ολΛους, §1• 6. λέ)^€τ<ιι *Α7Γ({λλων εκ^άραχ Μαρσυαν, § 8; λέγεται 

οίκοδο/ιι^αι ταίϊτα, § 9 ; Ιλεγετο Κΰρω βουναι χρηματ(^ § 12 ; λέγε- 
ται Μίδας τον ^άτυρον Λ/ρευσαι, § 13. Αγθ ίΗββθ ίηβηϋίνββ 
(αηάθΓ δ) ίη ίηάίνβοί (ϋββουΓββ ? ο• /ϋΐείΐζονα ήγι/σατο είναι τήν 

ιταρασκευι/ν, § 4; οί /Αεν εφασαν δυο λ<);(ους κατακοττ^ναι, § 25 
ά, τω Κλεάρχω ηκειν παραγγέλλει^ § 1 5 εκελευσε τους "Ελλτ/νας 
στ^ναι, §15; αιτιασά/ιενος (αυτούς) επιβουλενειν αντ<^ § 20. 
€• ί86κει αΰτφ ττορεύεσβαι ανω, § 1. Ιδ ίΐΐθ ίΐΐ&ηίί)ίνθ 1)6Τθ ίη 
ίηάΐΓΘοί (ϋβοοπΓδθΙ 946, α ; 949. 1519, 1523, 1 (θηά). /. τήν 
χωράν ^ετρορε διαρπάσαΐι § 19. 

17. ΡατΙΐΰίρΙβ. α. ναριην έχων διτλίτας, § 3. 0. τ-^ν πόλιν βι^ρττασαν 

όργιζόμενοι, § 26. β• θαττον νρουόντων δρόμος Ιιγενετο ^τοί^ 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 56 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

^ ατρατιωτιχκ, § 17. ά την χωράν '^ίηρτίτασαν & ποΚ^μ,ίίΐ:» 

€ίσαν^ § 19. β. ελπίδας λέγων δι^γ€, § 11 ; δ^λος ^ν ανι*ομ.€' 

νος^ § 11 ; ησθη τον των βαρβάρων φόβον ί&ων, § 18 ; τρίηρ€ΐ^ 
Ί^κου€ Ύαμων ίχοντα^ § 21. 

18. Τ/ΐ€ ΜβΙαίίνβ, δ ζΙχ€ στράτ€νμα^ § 1 ί όσον ην αντω στράτευμα^ § 1• 

19. Νβ^αίίνβΒ, ιηΓ€σχ€το μη ΊΓανσ€σθαι, § 2; ουκ ην ττρο^ του Κύρον 

τρόπου έχοντα μη άττο^ώόναι^ § 11. 

20. Μβαηίησβ οι : Κλέαρχος^ Πρό^ίΐ/ος, άκρατης, Ηενιας, Μίνων, 2ώσΐ5 1 

θΓββ^ ρΓορβί' η&τηβδ ίαπιίβΐι απ ίηί;βΓβ8ϋη^ ίΗβπΐΘ ίοΓ δίυάγ, 
ΤΗβγ ρΓβΒβηΙ;, ίη τηΆπγ ίηβίαηοβδ, ΙΙιθ ίάβαβ 1;1ια1; νβΓθ υρρβηιιοδβ 
ίη ίΥιβ ιηίηάδ ο£ ΙιΙΐθ Οιββ^β. δββ 8ΐώ αγορά, εύρύ^, Γππος, καλό^, 
κράτος, Ηαν^ικλ^, φίλος. 

ΠΙ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ III. 

1. ΡνβάίΰΟίβ Αφ'βοίίνβ. δια φίλιας της χώρας, § 14. 

2. Λρροείίίοη, Άνδρ€ς στρατιώται, § 10. 

3. ΑνίίοΙβ• τρία 'ημίΒαρ€ίκα τον μηνός τω στρατίωτΎ}, § 21. 

4. ΑοοηΒαίίνβ, α. στρατηγψτοντα ταντην την στραττ/γίαν, § 15. 5. /ια^ 

κρδν €$€φχτγ€ μη καταπ€τρωθηναι, § 3 ; ιτρωτον £δάκρν€, § 3 ; το ρ,€/& 
στον αισ•;(υν<)/Α€νος, § 10 ; σνντάττ^σθαι την ταχίστην, § 14; τά τ€ 
άλλα Ιτίμησί. ^ ττάντα ζψζνσμενος αντω, § 10. €. €δάκρυ€ 

τΓολύν χρόνον^ § 2. οί. βονλομίνονς αφαψζίσθαι τονς Ινοικουντας 

*Ελλτ;νας την γην^ § 4 ; Κυρον αιτίΐν ιτλοΓα, §14; ηγ€μόνα αΐτ^ίν 
Κυρον, § 14 ; €ρωταν €Κ€Γνον τι βονλ€ται ημΐν χρησθαι^ § 18. 

5. Οβιιίΐίνβ, α. των άλλων τον βονλόμενον^ § 9 > μη&€ΐς νμων λ€γ4τω, 

§ 15 ; ως τις^καί άλλος άνθρώττων, § 15. 
ό. ού;( ώρα ά/Α€λ€ΐν ^ρ,ών αυτών, § 11. 
<?. ό άνηρ ΤΓολλον άζίος, § 12 ; ΰρ,ών δί έρημος ών, § 6. 
ά• μη κακίονς των σνναναβάντων, § 18 ; η ττρα^ις €7ΓΐίΓονωτ€ρα της 

Ίτρόσθζν, § 19 ; ημίόλων ου ττρότ^ρον Ιφ^ρον^ § 21. 
Λ λάθρα των στρατιωτών ττίμπων αγγβλον, § 8 ; ουδέ ττόρρω αντον 

καθησθαι^ § 12. 
/* άνευ τούτων^ §11; άνευ της Κνρον γνώμης^ § 1 3. 
^. ονκ €φα^σαν ίβναι τον νρόσω^ § 1. Γ^ Τ ΙΝΒϋΟΤίνΕ ΕΧΕΚ0Ι8Ε8. 6? 

6. ΏαΙνοβ. α. Ιμ,οί ονκ €^€λ€Τ€ ττ^ίθ^σθαι, % 6. 

6. ττίμ,πων αΰτφ άγγ€λον, § 8 ; συμαγαγών του5 ΐΓροσ€λί όντας α^τ^ 

§9. 
β. οντω Αν €ΊΓθίμ€θα φίλοι αύτω, § 19. 
€?. ηγ€μόνα αΙτ€ΐν τταρα τούτου ω λνμαινόμ^θα^ § 16. 
Λ €/ΑθΙ ^€^09 Κΰ/309 €γά/€το, § 3 ; ανάγκη 8η μοι^ § 5 ; οντ€ Ικ€Ϊνος ίτί 

ημ,ΐν μισθο^ότης^ § 9 ^ δοκ€Γ ού;^ ώρα €?να( ι^/Λΐν κα0€νδ€ΐν9 § 1 1 > 

τοΓ? δέ (θί• ό δί) ντΓοψία ην^ § 21. 
^Ί ^/ΑοΙ τούτο ον ποιητ€ον, § 15. Ι' 

^. φοβοίμην αν τψ ηγεμόνι €7Γ€σ^αί, § 17; ού συνεττόμ^θα αντω^ § 9 } 

στΛΌΐδα €/χ.αυτω, § 10, 
Λ. τήν δι/ο^ν Ιφι/ χρτ^€ίν Ιπιθ^ναι. αυτφ^ § 20. 
». τΓ€ίσομΛΐ 2^ δυνατόν μάλιστα, § 15. 
^*. τ^ Κυρου φίλια χρησθαι, § 5 ; τι βονλζταχ ημίν χρησθαι, § 18. 

Νοίθ 1186 θ£ τί. 
^. ;(αλ€ΐΓως ψ€ρω τοις ιταροΰσι ιτράγμαχτίν, § 3 ; Κΰρος δ€ τούτοις 

άπορων, § 8. 

7. Ιιηρβτ/βΰί Τβηββ. τον^ στρατιώτας Ιβιάζ^το Ιίναι^ § 1• 8βΘ οοηΐθχΐ;. 

8. ΟρΙαίίνβ. οκνοίην αν €ΐς τα ιτλοια ίμβαίνειν, § 17 ; φοβοίμην αν €7Γ€- 

σ^αι, § 17 ; βονλοίμην αν λαθ^ίν αυτόν, § 17 ; ούτω αν πρόθυμοι 
ατοίμ^θα, § 19. 8βθ οίΙΐΘΓ θχ&τηρ1β8 αιιάβΓ 9, 11 (2), 13, 

9. Ρηνρθ8€φ α• Ιπορευόμην Ινα ώφ^λοίην αυτόν, § 4 ; €Γς δή €Ϊ7Γ€ αίτίΐν 

ττλοια ως ά7Γ07Γλ€0ΐ€ν, § 14. 
ό. τφ άνδρι π^ίσομαι Ινα €ίδ^τ€ ότι και άρχ^σθαι ίττίσταμαι, § 15. 
<?. σκ€7ΓΤ€ον (€στιν) όττως ασφαλέστατα μενονμεν, §11. 
ώ. οκνοίην Αν €μβαίν€ί,ν μη ημάς κατα^νστ), § 17 ; φοβοίμην αν Ιττίσ^αι 

μη ημάς Ο'γάγη δθ€ν ονκ Ισται €ζ€λθ€Ϊν, § 1 7. Είνβ ίαοΐδ αίθ ΙΐβΓθ 

θχβηιρΗββά. δί&ίθ ί;1ΐθΐιι. 

10. ΟσηάίΗοηαΙ Οίαηβββ. α, €ΐ δοκει άττιεναι σκ^ιττίον (^στ\ν) όττως τα 

€ίΓΐτΐ7δ€ΐα Ιζομ€ν, § 11 ; ^ίττεν ΙλΙσθαι οΛΛους στρατηγούς €ΐ μη 

βονλ€ταί ΚλΙαρχος άττάγζΐν, § 14. 
δ• €αν δε μη δίδω ταύτα ηγζμόνα αιτεΓν, § 14. 
(?. €1 τω ηγ€μ6νί πιστενσομίν τί κωλν€ΐ τα άκρα ττροκαταλαβζΤν, § 16. 

11. ΚβΙαίίνβ Οίαη8€8, 

(1) Όββηίΐβ ΑηΙβοβάβηί, €7Γ€ι ρ^/νω ότι ού δυντ/σεται βιασασθαι σννψ 
γαγεν Ικκλησίαν, § 2 ; εττειδ-^ Κύρος ΙκάΧ^ι ^ττορευομην, § 4 ; 
δρα λε'ν^ιν Οτι τις ν^Τ^ωσκει, § 12. ^^ , 68 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

(2) Ιηάφηίίβ Αηί€€β<Ιβ7ΐί, α. ΙβαΧλον τα νποζυγία ίΐΓ€ΐ αρξαιντι 

νροί€ναι^ § 1. 

ό• ο η αΐ' δ€2; π€ίσομΛΐ^ % ^ » οΊμαχ €Γναί £ν τίμίΟζ οπού αν α> 

§ 6 ; €ΐμ.ι δπτι αϊ/ και ύ/χ€?9 («ν^Ό» § ^ > α^ΐ09 φίλος ω αν φίΧος 

§, § 12 , ΟΤΙ αν ττρος ταντβ λ€γ€ΐ ά7Γαγγ£ΐλαί 8€ΰρο, § 19. 

12. * ϋηίίΐ^ ΟΙανΜΒ, Ιως μ€νομ€ν σκ€ντ€θν δττωζ άσφαΧ.€σΎατα μ€νον/Λ€ν» 

ΟΓ. €ω5 μεν αν πα/ϊβ τις χρωμοΛ (αύτω), 4^ 
13• Ιηάίτβσί Πίβΰοητεβ. α. άλλος άνίστη ΙπιΖ^ίκννς ώς €ΰΐ7^€ς «Γι; θ^β., 
§ 16 ; ατΓ€κρίνατο δτι άκούοι *Αβροκόμαν €πΙ τω Ένφράττ^ ποτα/ι.ώ 
€Γναι, § 20 ; ΟΤΙ €πι βασιΚία αγοι ηκονσει/ οΰδ€ΐ«ϊ, § 20, 
ό. προ5 τούτον Ιφη βσυλεσθοΛ €λ^€Γν, § 20 ; ^κην Ιφη χρ^^ιν ΙπιβεΐνοΛ 

αυτω, § 20. 
€• τοΓς §€ υποψία ην (= νττώτττευον) οτι αγοι προς βαχτιΧΙα^ § 20. 
ά. υπισ\ν€Ϊται ημιόλιον πασι δώσ€ΐν, § 20• 

14. "ννΐιίοΗ οι ίΥί& ίοΐίολνίη^ ίηβηϋίνββ εγθ ίη άΐΓβοΙί, ^^Ιιίοΐι ίη ίηάΪΓθβΙϊ 

(ϋ80θΐΐΓ8θ1 α. ον βονλ€σθ€ συμπορεν^σθαί, § 5. 6. άνάγκτγ 

μοί μεθ* νμων €ΐναί, §5• €, νομίζω νμας €μοι €Γναι και πατρίδα 

και φίλους, § 6. β?. νομίζει υπ Ιμου ή^ικησθαι^ § 11• Λ ώρα 

'(€στϊν) ημΐν βουλευζσθαί ο τι χρη ποιεΐν, § 11. /. ουδέ πόρρω 

ίοκουμεν μοι αυτού καθησθαι, §12• ^. ουκ Ιφασαν «τι τούτο 

μιχτΟωθηναι, § 1. Α. τους στρατιωτας Ιβιάζ€το Ιεναι^ § 1. 

». ου δυντ}σ€ται βιάσασθαι, §2• ^*. €/αοΙ ουκ ΙθίΚετζ π^ίθε- 

σθαι, § 6. ^. ουκ αν ικανός (^ιην) φίλον ωφελησαι^ § 6. 

2. πέμπων δ€ αγγελον £λ€γ€* θαρρε'ίν, § 8. τ». μεταπεμπεσθοΛ 

8' €Κ€λ€υ€ν αυτόν, § 8. Λ. €Γς δ€ €7ιγ€ * στρατηγούς ΙΚεσθαι^ 

συσκευάζεσθοΛ^ ηγεμόνα αΐτ€Γν, § 14. ο, αρχεσθαι επίοΎαμαι, 

§ 15. ρ, ευηθες (βοΎΐν) ηγεμόνα αΐτειν, § 16. ς, εγω 

γαρ όκνοίην αν Ιμβαίνειν^ § 17. V. ανδρ€ς €πιτ7/δ€ΐοι ερωταψ 

εκ€Ϊνον, § 18. 8, τί κωλύει τα άκρα κ€λ€υ€ΐν ΚΟρον προκατα- 

Χαβάν^ § 16, ι. δοκίΐ δ€ /λοι Ιττίο-^αι και ΐ7/*ας, § 18. 

15. Ιηβηίίίνβ ιοίίΗ αν, ουκ αν ικανός οιρ,αι εΤναι φίλον ώφελησοΑ^ § 6. 

16. ΡαΠίοΐφΙβ.- ανίσταντο οι μεν λέγοντες α Ιγίγνωσκον, § 13; 7Γ€ρ,ι^αι 

(άνδρας) προκαταληψομενους τα Άκρα, §14; υρ,ων δέ έρημος ων 
ουκ Αν Ικανός (€ΐ>/ν) Ιχθρον αλεζασθαι, § 6 ; τούτοις δ€ άπορων 

' Ευθπ νθΛβ ο£ 8αι/ΐη^ Ληά ΐΗίηΐ€ίη€ΐ, &8 λ67». νΐιβη ίΐ; δί^ηίββ» ^αοτητηαηά, αηά 9οκ§7, 
α ΒβεηΐΒ ροοά, ιη&γ 1»1ίθ Ι^ΐΐθ ρΓββ. ογ οογ. ίηί., ηοί ϊη ίηάϊν&α άΐΆοοακβ. Μ. αηά 'ί\ 
1 99 ; Μβ αΙβο § 684. η ] ΙΝυαΟΤίνΕ ΕΧΕΚ0Ι8Ε8. 69 

μΛΤ€ν€μΊΓ€Γθ τον Κλ€αρχον^ § δ > βουλοίμην 8* ^ι^ άκοντος Κυροζ 
λαβείν αυτόν άνελθώνρ §17^ δπω$ μη φθάσωσί καταλαβ6ντ€ς (τα 
άκρα), § 14; ώστε μεταττεμιτομίνου αντον Ιθίλχύ ΙΚβεΙν^ § 10; 
σννοώα εμαχττψ πάντα εφευσμενος αυτόν, § 10• 

δία^θ ίΐΐθ ο1αδ8 (οίΓοαιη8^αη1ία1 ογ βιιρρΙβιηβηύ&Γ)^) αιιά ίΐιβ 
Τθίαϋοη (οααβθ, ριιιροβθ β^ο.) θχρρθββθά \)γ βαοΐι οϊ ΙΙιθ &1>ονθ 
ρ&ΓϋοίρΙθβ. 

17. ΜβΙαίίνβ, ^ε^ιως μη ^ίκην επιθ^ ων νομίζει ή^ίκησθαι, § 10; λεζοντες 

α εγίγνωσκον, §13; πραζις παραπλήσια οίψτερ πρόσθεν εχρητο τοΐ^ 
'ζένοις, § 18. 

18. Νβ^αίίνβ μη. α, μη θαυμάζετε^ § 3; μηΒεις λεγετω, § 15, ό. €1 

μη βούλετοΛγ §14; €αν μη δίδω ταντα, §14; εαν μη^ε ητγεμόνα 
δίδω, § 14; 0. οττως /α^ φθάσωσι, § 14. ίί. οκνοίην αν 

εμβαΐνειν μη ημάς καταδΰστ/, § 17. β. δοκ€Γ δβ /ιοι ^/χ.α$ μη 

κοίκίους €7ναί (€Κ€ΐνων), § 18. /. εζεφυγε μη καταπετρωθηνα^^ § 2• 
ΉθΓθ αΓθ δίχ άίβϋηοΐ} ιΐδθβ οί μη βχβιηρίίβθά ; δίαΐ^θ ΙΙΐθΐιι• 

19. ΏοίώΙβ ΝβροΛίνβ. ούδ€ ενταύθα ηκουσεν ου^ίς, § 21. 

IV. 

1. ΊΤίβ ΑΗτάβ. α. των ιταρα βαχτιλίως, 1• ; * προς τονς οΓκοι, 2* ; τους ^κ 
των ΐΓΟλ€ων, 2* ; οί συν αύτω, 2**; τα τταρ' €/>ιοι, 7*; άντι των οΓκο», 
7* ; τα ^ /Χ€σω^ 7• ; το κα^ αυτούς, 8^ ; ύπο των άμφ* αυτόν, 8^ ; 
των &μφι βαχΓίλεα, 8*^ ; των νερΧ αυτόν, 8^ ; των εφ* ημών, 9" ; οι 
συν αύτω, 10*,*; οί μετ* *ΑριαιΌυ, 10*; υπο των άμφι ^ασιλ€α, 
10*; τους κα£^ αυτούς, 10*; τους συν αΰτω, 1θ•; οΐ άμφι βασιλέα, 
10"; τλ ύτΓ^ρ του λόφου, 10"; οί σί;ν /^ασιλίΐ, 10". 
ό. τα Κυρου, 3»; επΙ τους Μά/ωνος, 5"; τοί?ς Ιαυτου, 2", 10*. 
β, το βαρβαρικόν, 2* ; το Έλλιτνικο'ν, 2* ; του ί€νικου, 2* ; το δε^ιο'ν, 
2**; το ενωνυμον, 2"; το /ΐ€σον, 2**; τ^ υστεραί^ 2^ ; τα ημέτερα, 
3• ; τα Ιπιτή^εια, 3" ; τα βασίλεια, 4*® ; τλ πολύ του Ελληνικού^ 
4"; έν τω αύτω, 8*; το αυτόν = ταύτο'ν, 5*; εν &εξιξ^ 5*; οί 
πιστοί; 5**; τοΓς^Γκοι, 7*; τ^ τρι'η/, 7»; τλ Βεξιά, 8*; του Έλ- 
λι/νικου, 8* ; του βαρβαρικού, 8* ; ^ν τω δ€ίιω, 8* ; εν τφ ευωνυμω, 
8* ; €πΙ του ευωνύμου, 8* ; εκ του άντιΌυ, 8^ ; το Έλλψικόν, 8" ; 
τί^ βϋ(λα = ταλλα, 8® ; τους κακούργους, 9" ; τους άγαμους, 9" 

• 16 ίιιάίοΛίββ ο1ι. 1 1 5. ^ τ 60 ΙΝΤΚΟϋϋΟϊΙΟΝ. 

τίΛς κακοΛ, 9**; ^κ του άδικοι), 9"; Ικ του δίκαιου, 9"; Μ ^ 

€υωνυμΛ^ 9'* ; του ίτπτικου, 9**. 
Λ €?5 ΤΟ Γδιον, 3• ; €« το δ€ον, 3^ ; το μίγνστον, 3*^ ; το όρχαχΌν^ 1* ; ττ^ 

ταχίστψ, 3"; το συμνοΛ^, 5•; τό τρίτον^ 6•; τα ^€γάλα, 9^; το 

ττρωτον, 10^®. 
4^ του πρόσω, 3*; €« το πρόσθεν, 10*; το €σωθ€ν, 4*; το Ίτρόσθεν, 10^; 

το Ιίω, 4* ; το Ι/ιτταλιι/ (του/ιπαλιν), 4^ ; τοΓς οΓκοι, 7*. 
/; του άθροιζαν, Ι' ; του ^ιαβαΐν^ιν^ 4** ; το κατά τούτον €?ναί, 6• ; τω 

δΐΰσττάσ^αι, 5* ; το νικαν, 9^ ; το τΓ€ρΐ€ίνω^ 9^ ; τω ΊτροθυρΛίσθαι^ 

9^ ; δια το €χ€ΐν, 9" ; του κά€ΐν, 6* ; του μάχ€σθ€α, 7^. 
0% το ν7θλ£ΐπό|Α€νον, 8** ; τΑ ΐΓο«>υ/Α€νον, 10^ ; τώι^ άίΓοκρυπτο^ό^ωι^^ 9^• 

V. 

1• Ροβίύιοη ο/ ίΚβ Ρνοηοιιη8. τοις φρονράρχοις Ικάχττονζ, 1*; ταύτας τλς 
ΐΓΟλ€ΐ9, 1® ; τοντου τον •ϊΓ€διου, 2** ; τους αύτοΰ στρατίωτας, 3^ ; τα 
ΰτΓοζΰγια τα €Κ€ίνον, 3* ; το €Κ€ίνων ττλοΐον^ 4^ (1)ΐΐ4 €Κ€Γνο το 
πλοΓον) ; το αύτοΰ στράτ^νμα^ 4^' ; τοντω τω τόττφ, 5^ ; τα κρ€α 
αυτών, 5' ; το αύτου ττά^ος, 5^* ; τ^δε τ^ ^/^^Ρ^> 5*® ; €« τήν Ιαυτοί 
σκϊ^η^ν, 6* ; 6 €/Αος πατήρ, 6® (οΓ 6 πατήρ μου) ; τον €μον άδ€λφοΰ, 
6* (οΓ του ά^€λφον μον) ; τήν σαυτου δυναμ,ιν, 6' ; τήν €/α^ χώραν, 
& ; τω έ/ιω αδ€λφω, 6® ; τον άνδρα τούτον, β* ; τον^ ημ€τ€ρσν% 
φίλον^, 7' (οΓ τους φίλους ήμων) \ αυτών τών ποΧ^μίων, 8*. 

(1) ΒβτηοπίίναΗυβ Ρνοηοηη (3) ΡοΒΒβ&είνβ Ρνοηοιιη ^, 

(2) ΡβτβοηαΙ Ρτοησα,η — . (4) Εβββχίυβ Ρνοτιοηη — . 

VI 

1. Οοη8ίηΐ€ίίοη ντίίΚ Αφ'βοίίνϋβ. α. ύ/^ών δ^ Ι^μος ων, 3• ; ποταμϋον πλήρη 
Ιχθνων, 4® ; κωμαί μαστοί σίτον και οίνου, 4** ; εν ιτλαισίω 7Γλΐ7ρ€ΐ 
ανθρώπων, 8® ; άρματα Κ€να ^νιό;^ων, 8^ ; άμαξας μ€(Γτα<ζ αλεύρων 
και• οίνου, 10^^ ό. ττολλου α^ιος φίλος, 3^* ; τα ττλείστου α^ια, 

4'; άνδρες ά^ιοι τζς ελευθέριας, 7*. <?. τούτων εγκρατείς, 7'. 

<Ι. τοίικής τ ε και άκοντίσεως φιΧομαθίστατον εΓναί καΐ μ€λ€Γηρσ 
τατον, 9^ 

(1) Αφ'θοίίνθβ ηίθαηίη^ ίαΐ^β ίΐιβ ^θηίίίνβ. 

(2) Β ο ί\ϊβγ οοΓΓθ8ροη<Ι ίη ιηβαηίη^ ίο νβΛβ 1\\3ίί Ι&ΐίθ ίΐΐθ §βηιϋνθ ? 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΙΝϋϋΟΤίνΕ ΕΧΕΚ0Ι8Ε8. 61 

νπ. 

ΟοηίΛτν^ΛΜη υήέΗ, Αάν€τΙ>8. €?σω τών ορίων^ 2^ ; ΧΑΘμί^, των στρατκοτων, 
3* ; πόρρω αΰτου, 3^^; €ΐσω και Ι^ω τών πυλωνι 4*; άνωτφω τώμ 
μαστών, 4^' ; πέραν του Έυφράτου ττοτα/ιοΟ, 5^® ; ύττιχτΟεν ίαυτων^ 
7* ; τοΰ €υωνυ/χου Ι^ω, 8** } Ιμνροσθεν αντου, 8^ ^ Ι^ω του ενωννμου 
κψατος, 10•; αυτών ίκατίρωθεν, 10^; αν€υ τούτων, 3*^; άν€υ τής 
Κυρου γνώ/Ατ/9, 3^* ; μ€τα$υ του ποταμού και τής τάφρου, 7^ ; 
τανττ^ς εν€κα τ^ς τταρόδου, 4* ; της πρόσθεν Ιν€κα αρετής, 4® ; /^εχρ' 
ου, 7*; Ρ'^χρ^' του τείχους, 7"; ττλήν Μιλι^του, 1*; πλην Κυρου, 
8•; χωρίς τών άλλων, 4*^*; αρ,α τ^ ημ^Ρ^^ 7^ ^ 

(1) Μ&ηγ &(1νΘΓΐ)8 ί&ΐζβ ; β3ρ6θί3,11}Γ Λ(ΙνθΓΐ)8 Οί , βυοίΐ β8 €1<ΠΙ^ 

Ι^ω, ΊτΙραν^ πρόσθεν, Ιμπροσθεν^ οπιχτθεν^ νόρρω, 

(2) άμα^ 18 ίοΠο^θά \}γ ίϊίβ ^, 

VIII 

ΡνβροίϋίωΐΒ, — 8ιά: (1) \νΗΙι ^θηίΐίνβ. ^^€λαυν€ΐ διλ τ^ Λυδίας, 2•| 
δια Φρυγίας, 2® ; δια της Ανκαονίας, 2^ ; ρεί δια της πόλεως, 2' | 
δια μέσου τούτων ρεΐ, 4* ', παρετίτατο η τάφρος δια του πεδίου, 7**| 
δια τών τάξεων, 8*®; δια του θώρακος, 8*; δια του αυτών στρα 
τοπεδου, 10*• 
(2) Αίν^ίΐιΐι αοουβαϋνθ. δια τούτο 6 ποτα/^δς καλείται Μαρσυας, 2® ; δώ 
τον οΧεθρον των στ;στρατιωτών οργίζόμενοι, 2^ ; δια καύμα ου δυναν• 
ται οικειν άνθρωποι, 7® ^ ετετίμητο υπό Κυρου δια πιστόττ^τα, 8^. 

Μβαηίη^ οί δια : 1. \νίί;1ι ^θηϋίνβ 2. \νί1;1ι &οοπ8ίΐϋνΘ — . — . 

€•ς : χρήματα συνεβάλΧοντο εΙς την τροφην των στρατιωτών, Ρ ; ώς νόμο^> 
(ην) αυτοΓς €ίς μάχην ούτω ταχθηναι, 2^ ; Ιδωκί χρήματα πολλά 6?5 
τήν στρατιάν, 2^; αι κωμαι ΤΙαρνσάτιΖος εις ζώνην Βί^ομεναι, 4®; 
νμΐν χρησεται ζΐς λοχαγίας, 4}^ ; Κύρος €ίς τ-^ν μάχην καθίστατο, 8® ; 
επεκαμπτεν ως εις κυκλωσ-ιν, 8^ ; «ίς το διώκειν ορμησαντες, 8^** ; τών 
εις τον ποΚεμον ερ-γων, 9* ; €Ϊς την επωνσαν €ω ή^ειν ^ασιλ€α, 7*. 

1. ΙΙβη^ιΙ τηβαπίΏ^ . 

2. Ιίβββ οοτηπιοη ιηβ»ηίηοΓ8 . 

ΑγιΙ — \νί11ι ρ^βιιίί;ίνθ : παρην Χ.ειρίσοφος επ\ των νέων, 4* ; ΙπΙ τ<ϊυτων 
&^<χινον, 5^® ; τών οπλών πολλά επι άμαζων τγγετο, 7* ; γηλοφο^; 
Λ. 4*• αδ Λ^ράφη^, 10». ^ ,^^^^^ ,,ΟοΟ^Ιε 62 ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. 

νϋΐΐ άαϋνβ : νόλιν οίκουμίνην ίνΐ τ^ θοίλάττρ, 4• ; ίιΑ τοις τ€ίχ€σΜΛ 
άφ€ΐστηκ€σ(Μν Ίτνλαί^ 6^ ; £4 φνλάττοίεν Ιπί ταΓς '!Γυλαυ^^ 6* ; ελκφον 
τ^ς {ώη;$ τον 'Ορόκταν Ιπι θανάτ<^, 6^ ; ΙττΙ δέ τ^ τάφρω ονκ €κώλ.ν€ 
βασίλευα, 7^; €ίΓΐ τφ €νωη;/ϋΐφ τοζευθηναί τΐ9 €λ€γ€το, 8*; οΐ άρι- 
στοι &€ΐντο €7γ' αντ^ 8^; οΐ πα4δ€ς «τΙ ταΤ^ βαχτιλάας ττύλαΐζ ΤΓαι- 
δ€υοκτα4, 9*• 

νϋΗ αβουβαϋνβ : £{€λανν€ΐ ΙπΙ τον Χάλον ποταμόν^ 4* ; «τ* τας 
νψ/άς^ 4^ ; €7Γΐ τον Έ,νφράτην ττοταμόν, 4}^ \ «τι μάχτρί Ιόντων^ 4^ ; 
€ίΓ€σθ(ΐι επΙ βαχτιΧία^ 4** ; άψιΐίνοννται «τι τον Μάσκαν ιτοταμόν, 
5* ; €ίΓΐ πυλχι^^ 5* ; €λ^ών οτι την ΒιΛβασιν^ δ^* ; ηλαυνεν €1γι 
' τους Μ€νωνο9, 5** ; τρ€χ€ΐν Ιιτί τα οπλα^ 5*• ι ΙλΒων επΙ τον βωμόν, 

6*; €7γΙ θάνατον γ/€το^ 6**; παρ€τ€Γατο ι^ τάφρος €7γι δωδ€κα 
παρασ-άγγας, 7* ; άνα)9ας ειτι τον Γϊτττον, 8* ; έφόνη κονιορτος €7γΙ 
«-ολν, 8• ; ίετο «ΐΓ* αντόν, 8^ ; ονκ άνφίβαζεν «τι τον λόφον, 10**. 
Ργοιπ ΐΗθδβ βχαιηρίββ \νβ δββ ίΐι&ί «τι ιηβαηβ : 

1. ΛνϋΗ ββηίϋνθ . 

2. \νϋΙι άΒ,ϋνβ . 3. ΑΥϋΙι &οοιΐ8&Ηνβ - νρός. — 1. Ανί1;1ι ξβηϋίνβ : ο τι Βίκαιόν €στ4 καΐ ιτρος θέων καϊ νρο^ 
ανθρώπων, 6* ; ό/ιολογ€Γται προς πάντων κράτιστος γ€ν«Γ^αι ^€ρα- 
π€υ€ΐν, 9*. 

2. ΛνίίΗ (1»ϋνβ: τα δ€^ια του κέρατος ίχων προς τω Ένφράτβ ποταμω, 

8*; 7Γαρ£λαυνων ου πάνυ προς αυτω τω στρατενματι^ 8**. 

3. λν^ίΐΐΐ &001188ϋν6 : άπιόντας ττάλιν και ου προς βαχηΧία, 4' ; άθυμότ€ρος 

ην προς την άνάβασιν^ 4• ; η 68ος Ισται προς βασιΧεα, 4}^ ; άφι- 
ιτνοί5ντ<ιι προς τον Άρά^ι/ν ποταμόν, 4^; δπότ€ ή προς ΰδωρ 
βονλοίτο διατ€λ«Γαι ^ προς χιλόν, 5^ ; Ιλ^ών προς το Ιαυτου 
στράτευμα, 5^ ; προς ταύτα Κύρος βΤπε, 6* ; «ττιν ημΐν άρχτί προς 
μεν μεσημβρίαν, προς δέ άρκτον, 7^ ; ταύτα δέ ^γγελλον ττρος 
Έίνρον^ 7^ ; ην μεντοί προς τα θηρία φιλοκινδυνότατος, 9 ; πρώτοι 
μεν ην αντω πόλζμος προς Πισίδας, 9** ; οι προς ίκ€Ϊνον Ιπλαχταν. 
Μβ&ηίη^ οί προς : 

1. νϋΠ ^βηίϋνβ . 

2. νιΛ (1»«νβ . 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΙΝϋυθΤΐν£ £Χ£Κ0Ιδ£8. 68 IX. 

ΟοηάΜοηαΙ ΒβιιΙβηοβΒ, 

α. €ΐπ€ρ γ€ Δα/)€ΐον καΐί Ώαρυσάτι&ός Ιστι ναΐς οίκ άμαχα, ταντ* Ιγω 
ληψομΛΐ^ 7*. 

6. €2 μη νμ€ί^ ηλθ€Τ€ €ΠΌρ€υόμ€θα αν ΙπΊ βαχτιλία^ 2Λ\ 

€. €ΚΓ5<Γαν ά4ιουντ€ζ €ΐ^€ναι τι σφίσιν Ισται Ιαν κρατήσωσιν, 7*. 

ά. ον\ αρα ΙΗί μαχάται €1 Ιν τανταίς ον μαχ€Γται ταΓ^ ημ€ρακ, 7^. 

β. €1 αντφ δοό; Ιτητίας χιΧίους ζώντας ττολλους αντώΐ' αν Ιλοι, 6* ; ονύ- 
€1 Ύ€νοίμην (πιστός), σοι γ* αν πθΓ€ Ιη ^ξαιμι^ 6*; ουκ αν '.Γ0Γ€ 
προοΐτο (φίλους), ουδ* €1 Ιτι κάκιον Ίτράζ^υαν^ 9 . 

/". οί δ€ (δοτηβ) <^κτ€£ρον €1 άλαίσοιντο, 4'. 
Ότ&ν Γγοπι ΙΙΐθ &1)ονθ: 

ι. Τ[ΐθ νατίοτιβ ίοπηβ οΓοοηάί6ίοη£^ οίααβββ. 

2. Τΐΐθ βοηβ^ηιοϋοη οί βαοΐι ίη 1>ο11ι οοη(1ί1άοη αηά οοηοΐαβίοη• χ. 

1. 8ίηίρΙβ 8βηί€ηοβ8 ιη Ιηάίνβοέ Ώί8ωην8β• α. άΐΓαγγΑλ€( &η φ^ον 
σιν, 10". 
6• γράφ€ΐ «ΓΜΓΓολήν ΟΤΙ ηζοι έχων Ιππίας, 6*. ΟοπίρΒΓΘ νίΛ ίΐΐίβ 

&ιαβαλλ€ΐ . • . δτι Ιπιβονλενοι αίη-ω, 1.1•. 
β. ι5ρ€το τΐ5 6 θόρυβος €Ϊη, 8*• ; ηρ€το 5 τι €?!; το σύνθημα^ 8^•. Οοίη- 
ρατθ νϋΐι Ιΐΐθ &1)ονβ ίΗθ 1\νο ίο11ο\νίη§ ίοαηά ίη ίΐιβ δαπίθ 
βθοίίοη : είπεν οη σύνθημα παρίρχεταχ ίευτερον^ 8** ; και δς 
Ιθανμασε τις παράγγελλα, 8^®. 
^€1 αυτόν ΟΤΙ μ/σον €^(01 τον ΐίερσικον στρατεύματος, 8^ ; ησθοντο 
οί "Έλληνες οτί ^ασιλίυς εν τοις σκευοφοροις εϊη, 10*; ^ΐίουσ€ 
Τισσαφέρνους οτι οΐ "Ελλτ/νίς νικω€ν, 10*; ^ρ€το ει τι παραγγελ' 
Χοι, 8**; ίβουλευετο ει πεμποιεν τινας η πάντες ιοιεν, 10*5 ^βον- 
λ€Όοντο €1 τα σκευοφόρα ενταύθα αγοιντο η άπίοιεν επι το 
στρατόπεΒον, 10^*; δι^λ^€ λόγος οτι διώκοι αυτούς Κΰρος, 4^; 
|λ€γ€ οτι η δδος €σοιτο προς βαχτιΧία, 4** ; ελεγον οτι. ουπιαπτο^ 
οΰτος 6 ποταμός διάβατος γένοιτο εΐ μη τότε, 4**, 
1• Ιιχίίίθού ϋίβοοιίΓβθ ίόΐΐο^β νβΛβ ιηβαιήη§ — — . 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 64 ΙΝΤΚΟΌυΟΤΙΟΝ. 

2. ϋβθ ο£ ιηοάβδ : (1) ΑίΙβΓ & ρπιη&Γγ ύβηβθ. 

(2) ΑΛθΓ αη ΙπβΙοήο&Ι ρΓβδβηί. 

(3) ΑίΙβΓ ά. δβοοηάαΓ}^ Ιβιΐδθ. 

2* ΟοηάίΙίοηαΙ δβηίβηοββ %η Ιηάίτβοί ΏΐΒοοηνββ. α. Λίγ^/ €1 αυτω δοίη 
ίτ7Γ€α5 ΟΤΙ {ώκτας ττολλούί αν ελοι, 6* \ €νιοί φαχην οΰδ' €ΐ βονλοιο 
δυΐ'ασ^αι αν άττοδοΰναι (ταντα), 7*. 
ό. μ€σον €χοντ€% το αυτών -ψ/οΐη/ταί νομίζοντ^^ €ΐ τι τταραγγειλαι χρτ^- 

ζοΐ€ν, ημίσ^ι αν χρόνω αΙσθάν€σθαι το στράτευμα, 8^\ 
Ο. μέσον €χοντ€ζ το αυτών ^ουνται νομίζοντες ούτω καΐ εν άσφαΧεστάτι^ 
€?να(9 ην ζ η ισ\υ^ αυτών ίκατψίύθ^ν, 8^• 
Οΐιαη^ββ Γβί^αίτβά ίη ΙηάΐΓβο^ Όίδοοαίδθ. ΤΗΕΜΕ8 ΡΟΚ ΙΝνΕδΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

1. ΟΐΕ88ίβοα1;ίοη οι ίϊιβ νβΛβ ίη οΙιαρίβΓ(8) , 1)οοΙί , Οί. 392 

405. 567-621. 

2.• Αοοβηΐ; οί ΙΗθ νθΛδ. ΓθΓηΐ8 ίη \νΗίοΙι Ιΐιβ αοοβηΐ; ίβ ΐΓΐβ^ηΙαΓ. 

3. "ννοΓίί ίοΓηιαίίοη, Οίαβδίίγ α11 Ιΐιβ νοιάβ ίοαηά ίη βθοίίοηδ 

\Γϋ1ι Γββρθοί; Ιο οπ^ίη ; ί. β. ίηΐο ρήηιϋίνβδ αηά άβΓίν3,1;ίνβδ, 

4. ΑδοβΗαίη, αδ ί&Γ ίΐδ ροδβίΙ^ΐΘ, ίΐιβ ρήπιϋίνβδ \ν1ιβηοΘ ϋΐθ άβίίναίίνθ 
νθΓΐ)δ ίη οΐΊ3,ρϋθΓ(δ) — — θ,γθ ίοηηά ; β. §. δτ^λόω ίΓοηι δήλος. 

5. ΟοΠθοΙ; ϋΐ6 αΙίδίΓ&οΙ; ηουηβ ο£ ο1ια"ρ1βΓ(δ) αη(1 βη&Ι^ζβ Λβηι ίηΐιο 

ΙιΙιβίΓ βίβπιβηίδ. 

6. Οηιίδδίοη οΓ ΙιΙιθ 8ηΙ)3Θ0<; ηοωίη&ίίνβ. 

7. ΧβαίοΓ ρΙαΓαΙ δυΐ3]θθ1;. 

8. λνΐΊειΙ; ίδ ίΐιβ ροδίϋοη αηά ηππι1)βΓ οΓ ίΗβ νθΛ \^ϋ1ι ί\νο ογ πιοκ 
8υΙ)3βοΙδ1 Οϋθ βχ&ηιρίβδ Γγοπι οηβ 1)οο1ί. 

9. Οοΐΐβοί; θχαηιρίββ οί ρΓβάίοαίβ αά3βοϋνΘ8 αββά ίη αη αάνθΛί&Ι ββηδβ 
01 619. 926. 

10. Αρροδίίίοη. Υαποηδ ίοΓπίδ. 

11. ΑάνβΛδ ίΐη(1 ρΙΐΓίΐδβδ πδθά &8 &<1)βο1;ίνθ8. 

12. ΟοηδΙίΓυοϋο βά δβηδυηι. 

13. ΤΗθ (Ια&Ι. 

14. Οοχηραήβοη. \ί&γ8 οί δ^Γβη^Ιιβηίη^ ίΐιβ βυρβΓίαίίνβ. ΤΗΕΜΕ8 ΡΟΚ ΙΝΥΕδΤίαΑΤΙΟΝ. 65 

15. Αί^βοίίνββ οί ρΐαοθ, — άκρος, μ€σσς, Ισχατος. 

16. Ροβίίίοη οίίΙΐΘ ρΐΌηοαηβ. 

17. Τΐΐθ &οοιΐ8ίΐ1;ί\ηβ. ΟοΠθοΙ; &ηά οΙαββίΓγ 8,11 βχΕίηρΙββ ίοιιηά ίη οΐιαρ- 
*6γ(θ) , 1)οο]£ , ί11π8ΐ;Γ8.1;ίη§ ίΗβ ιιβθ ο£ 1;Ηθ αοοιίΒΑϋνβ. 

18. ϋβββ οΓ ίΐιβ ^βηίϋνβ ττϋΐι: (1) ηοιιηβ; (2) νβΛβ; (3) »(^βο1;ίνθβ; 
(4) »άνβΓΐ)8. 

19. Τΐιβ ά&ϋγβ, Υαπουβ άίνΐδίοηβ. 

20. Υαποηβ να^β οί βχρΓβββίη^ ροβββββίοη. 

21. 'νν£ΐ78 οί βχρΓβ88ίη§ ίήβ νΕΓίοιίβ ηοϋοηβ ο£ Ιίπιβ. 

22. ΡΓ6ρο8ί1;ίοη8. Μβ£ΐηίη§ νί1;1ι άίβ*βΓβη1; ο&βββ. 

23. Εχαιηρίββ οί" οοηβίπιοίιίο ρΓ8β^8,η8. 

24. δίαΐβ Ιΐιβ άίίϊβΓθηοβ ΐη Γηβαηίη^ 1)β1ν6βη Ιΐιβ ρτβ8&ηί 8ΐιΙ)3ΐιηο1;ίνθ, 
ορίαϋνβ, ίιηρΘΓαϋνβ, αηά 1;1ιθ οΌτίβί βιιΐ^ιιιιοϋνθ, ορ1»1;ίνβ, ίιηρβΓ&ΙάΥθ^ 
Β,ηά Ύβήίγ ί\ι& 8ΐ}Εΐ;βιηθη1; Ι)^ βχαιηρίθβ. 

25. Τΐιβ ίπΙιΐΓβ ορΐαϋνβ Β.ηά ίηβηίΐίνβ. 

26. Εχβιηρ1ίί7 ΐΐιβ ναποαβ Π8β8 οίαν. 

27. Τΐΐθ 8π1>ίιιηο1;ίν6 ίη βίιηρίΘ ββηίβηοββ. 

28. ΤΙΐΘ ορίΒ,ϋγβ ίη 8ίηιρΐ6 8βη1;βηοβ8. 

29. Είηαΐ οΐ8,ιΐ8β8. Υεγιοιμ ίοΓπΐ8. 

30. Οοηάίίίοηαΐ ο1αυββ8. 

31. ΚβίΒ,ίίνβ ο1ίΐιΐ8β8 : (1) 0ΓάίηΕΐ7; (2) οοηάίίίοπΛί 

32. ϋ8β οί" πιο(1β8 ίη * νηίίΐ '-οΙαιωβδ. 

33. θ£ΐυ83ΐ 6ΐ£ΐη8β8. 

34. ν8,ποα8 να^δ οί βχρΓβ88ίη§ Γθβαΐΐ;. 

35. ΙηάΐΓβοΙ; άίδοοηιββ. 

36. Ιπιρίίβά ίηάίτβϋΐ; (ϋβοουτδβΐ 

37. 0ΐ£ΐ88ΐί7 ίΐΐθ 11868 οί ίΐΐθ ίηβηίϋγβ &8 ίοπηά ίη ο1ιαρ1;βΓ(8) , 

1)Οθΐ£ . 

38. 8ΐ;α1}β ΐΐΐθ (ϋδΤβΓβηοβ 1)β*ννββη 1;1ΐ6 αοήβΐ ίηβηίϋνββ (ογ ρΓβββηΙ;) ίη 
ίηάίτβοί άίβοοιίΓββ &η(1 ηοΐ; ίη ίηίϋτβοί; (ΙίβοοαΓββ. Οίνο βχ£ΐπιρ1β8. 

39. Τΐΐθ ίηήηίΐίνβ νίίΐι ηβαίβΓ αρϋοΐβ. 

40. Τΐιβ ρίΐΓΐίοίρΙβ. 01&88ί^ ίΐβ η8β8 β& ίοηηά ίη ο1ΐ3,ρ1βΓ(8) — -^ — , 
Ιχκ)^ . 

41. Οβηϋίνβ Εΐ)8θ1υ1:β. 

42. ΑΐΐΓΟοίίοη, ίηοοΓροΓαΙ^ίοη. ^ 

43. .ΤΗβ ηβ^ίΐΐίνβδ ου, μη. 

Η. & ΤΓ. ΑΝΑΒ. — 5 ' /^ 1 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΤΡΟΤ ΑΝΑΒΑ2Ι2. £βΐΒΓθηοθ8 Ιο ΰιβ ΟκβίΕ ΟηιηιηΑτβ ογθ Ιηάΐο&ΐβά 1>7 οοηΐηβϋη; ί^Μς 
«'αΙΙ.ίΑΟοΑ Βοιη»ιι (750) - Η&ά1θ7-Α11βΐΐ• 
Ι,Ιζϊίί-ΐαοβά Κοιηαη (1130, 2) -ΟοοάΜη. 
Χ^α-Ζοβ^ ΙΙαΙίΛΒ (,365) - Β&1>1>1ϋ. 
Ι^Μ•/αο6α Ιίαϋοβ (509, &) - βοοάβϋ. Α0Γ02 Α. 

ΡΓθϋιηΙηαΓγ 8^α<11οβ• (1) ΡβΓβί», ΙηίΓοά. 7-12, 17-21. (2) Ώ&ηηβ ΧΙ., 

ΙηίΓΟίΙ. 39, 42. (3) ΑΓΐαχβΓχββ &Ώά ΟγτχΐΒ, Ιιι1:γ€μ1. 43-45. (4) Τΐΐθ Αχι&1)&- 
8Μ, ΙηίΓοά. 1-8. Χβηορίιοη, ΙηίΓοά. 106-123. 

Οηρίη ο/ ίΗβ ι/οατ δβίινββη ΟΐβτνΛ αηά Αν(αχβτχ€$. 

Ι. Ααρείον^ καΐ Παρνσά- 1 
τιδθ9 γίγνονται^ ΐΓαΐδ€$^ δύο, 
ΐΓρ€σβντ€ρο$ μλν *Αρταξ€ρξης^ 
ν€ώτ€ρο$ δέ Κνρος. ίττΛ δβ 
ήσθέν€ΐ * Ααρ€ίος καΐ ύττ- 
ώ'ΐΓτ€υ€* τ€λ€υτήν τοΰ* β^ου, 
^βονλ€Τθ τώ παΐδε^ άμψοτέρω^ 
ΐΓαρ-€Ϊναι. ό μ€ν * οίν π/0€- 2 
σβντ€ρος παρ-ών^^ ίτύγχαν€' 
Τ^Ηβ (οί. Ιη*Γο<ΐ. 61). Κνρορ δβ μ€τα-'ΐΓέμτΓ6ται^^ άπό 

» 760. 1180, 2. 3βδ. 509, ». » 828. 1252. 5;95. Α5Α, 1>. » 634. 155. 499. 
«8;80. 1250. ϋ2β. 1*59. β 362, &. 543. 175, 1. «65, Ι). «658. 949. 447. 
δί}.ά. »939. 895.1. 629 570, ά. *673, ». 976. 4Λβ. 55Λ. β ^^, ο, 964. 
4Λ;9, Ν. 10 984. 1586. ββΟ, μ. ^^, ». >ι 828, 818. Γ252, 1242, 2. Λ»6, 604. 

οί9ίίζ|8^ν^ΟΟ§ΐ€ 
68 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

τ^9 &ρχή$ ή^ αΰτδν σατράπην^ ΙτΓθίί\σ^^ καΐ στρα- 
τηγόν^ δέ αντον ά'Π'-€δ€ΐξ€ πάντων δσοι €ΐ9 Καστωλου 
ΐΓ€δ(ον αθροίζονται. άνα-βαΟν€ΐ ουν 6^ Κΰρο9 λαβών* 
Ύισσαφέρνην ώ$ φΟλον,^ και των ^Έ^Κηνων Ιχων* οπλΟ- 
ταε άν-εβη τριακοσΟου$, Η,ρχοντα^ δε αυτών Βενίαν 
ΤΙαρράσιον. 

Έπ€ΐ δε Ιτ€\€ντϊ\σ€ Δαρείος και κατ-ίστη εις την βα- 
σιΚ^ίαν^Αρταξερξης,Ύυσσαφερνης δια-βάλλει^ τον Κυρον 
ττρόδ τον άδελψόν ως έττι-βουλενοι ^ αύτω ® ό ^ δέ ιτείθεται 
και συλ-λαμβάνει Κνρον ως άιτο-κτενων • ^^ η^^ δε μήτηρ 
έ|-αιτησαμένη ^ αυτοί/ άπο-ΐΓέμιτει ττάλιν ίττΐ την αρχήν. 4 ο Λ» δ' ως άΐΓ-ήλθε κινδυνεύσας και ατιμασθείς, βουλεύεται 
8πωδ μήττοτε ^^ ετι εσται ^* ε'πι τω άδελφω, άλλα, ήν ^ δύνη- 
ται, βασιλεύσει άντ' εκείνον» 

Τορίοβ £οΡ δΐυάγ. (1) ΤΗθ Όυ&Ι. (2) ΟοηΒΐ;ηΐ€ΐ}{οη ^ΐΐ^ΐι τυγχάνω. 
(3) Ήίβϋοηο&Ι ρΓβΒβηί;. (4) Αιΐίοΐβ αβ ροβββββίνβ. (5) ΙΙδβδ ο£ αοηβύ ίηάίο»• 
ϋνθ. (6) 6 Βέ. (7) μ^ν . , , ΒΙ (8) ΤΗβ ίαίαΓθ ραΛίοίρΙβ. 

Τΐΐθ Γθίβιβηοββ ΒΛ Ιΐΐ6 ίοοΐ ο£ βαείι ρα^β ινίΐΐ τβΆάίΙγ βα^^ββύ οΙΙιβΓ Ιορίοβ. 

0!^ηβ« ρτβρατββ /ον ίνατ ; ίταίηε 1}ανΒαηαη8, οοΙΙβοίβ α Οτββίε β)Τ09^ 
ά€€6ίν68 ΐΗβ Μη^. 

(ΙΙαρύσατις μεν δή η μητηρ^^ ύττ-ήρχε τω Κύρω/^ 

ψιλοϋσα ^* αύτον μάλλον ή τον βασιλεύοντα ^ ^Αρταξερξην. 

* "Οστίδ^ δ' άφ-ικνοϊτο^^ των^ τταρά βασιλεωδ^ προς 

αύτον πάντας οΰτω δια-τιθεις άττ-επεμπετο ^ ώστε^ αύτώ ^ 

μ,αλλον φίλους εΤι/αι -^ βασιλεΐ. και τώι/ τταρ' έαντφ ^ 

» 7»β. 1077. 8θθ ΙηίΓοά. 42, 48. 341. 55Α. » 837. 5;&β, 1. Λ65. » ββ3. 948. 
866 ΙηίΓοά. 7. 446. 551, &. « 068, Ι). 653, χ. 8. 583, &, οηά. » 595, 1>. 916. 320. 
δΙ^β. «828. 1252. 62&. 1^51^, Ι). ' 932, 2. 1481, 2. θββ ΙηίΓοά. 45. 673. 659, λ. 
•775. 1179. 394. « 654, β. Οϊ^ίΚ»)• 443.1. 5Α», Ι). ι» 969, ο, 978. 1563,4,1574. 
β^3, 5, β^β, 8. 583,1), 595. ""^58. 949. 447. 551, ά, " 85β. 12^. 8βθ ΙηΐΓο4. 
45. Λ4δ. 581, Λ. » 1018^21. 1610. 431,\. 1^86. ι« 885. 1872. 693. 658, β^, 
»898. 1408. 604. 650. Χ^623. • 911. 317. 502. "764,2. 1159. 1160. 376. 
£90, Λ. »9β9, Ι). 1568,2. 653,4. 585. »β9β5. 1559. 6δΟ. 582. «>β«9, 5. 
1031,(0). 464,1. "914, Β, (2). 1431,2. 62δ. 616, \>. »621,α. 952,1,2. 424. 
ΒΙ»8. »β60, ο. 446, ν. ^9Ά0. 1258,2. 5;96, 1. 1,59. »953. 14^595 56'6, 5, 
«•765. 1174. 376. Μ. 62», » βββ. α. 962,1. 451. 555,9^ χ,^^^^^\^00^ 

•...•.■ \ - ..' ... ~. ^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Ι. Ι• 

δί βαρβάρων ^ Ιττ-ψ^Χ^Ιτο ως 'ΠΌλ€μ€Ϊν ^ τ€ Ικανοί ένησαν ^ 
καΐ €'υνοΙκω$ εχοιεν αύτω} 

Ύηρ δέ ^Ελληρικηρ δνναμιν ηθροίζερ ώς * μΑλιστα εδν- β 
ι/ατο έτΓΐ-κρυΐΓτόμ^νος,' όπως δτι^ άΐΓαρασκ€υάτατον λάβοι 
βασυλεα.^ ώδ€ οΰρ ΙποιεΙτο την συλλογήν. &ΤΓ6σα$ είχε 
φυλακάδ ^ ίν ταΐς •π•6λ€σι 'π•αρ-ή^/γ€ΐλ€ τοις ψρουράρχοι$ ίκά- 
στοι$ λαμβάνειν^ ανδρα$ ΙΙελοποννησίους ση ΐΓλ€θστου$ 
καΐ β€λτ(στου$, ως ® επι-βουλεύοντος ^^ Ύίσσαφερνους 
ταΐς ττόΧεσι}^ καΐ γάρ ήσαν αί 'ΙωνικαΙ πόλ€ΐς Τατ- 
σαφερνονς^ το άρχαϊον^^ ίκ βασυλεως^ δ€δομ^ναι, τότε 
δβ άφ7€λστήκ€σαν προς Κνρον ττάσαι ττλήν Μιλτ^του.^ν 

Τορί^β ίορ δΐιιά^τ. (1) ΟοηβίΓαεϋοη Μτί(;}ι &στ€, §§ 5, 8. (2) Ιχ€ΐν ^(Ιι 
<ιάΥ6Γΐ)8 = ντ1ι&1ί ? (3) »5 Β,ηά οτι νίί%\ι ίϊιβ βυρβχίαϋνβ. (4) ΟβηίΙίνθ &1)βο- 

ΙΐΐΙΟ. (5) Αάν6Γΐ)ία1 2Μ!0α82ΐΐίνθ. 

Έν Μιλητω 8ε Ύισσαφερνης ιτρο-αισθόμ^νος τα αυτά ^* ^ 
ταΰτα ψ6ν\ενομένονς^^ [( Ιπο-στ'ι^^α ι προς Κυροι/,]* τους 
μεν^^ άπ-εκτευ/ε τους δ' έξ-€βαλ€ν. 6 δβ Κΰρος ίητο- 
λαβών τους φεύγοντας ^^ συλ-λί|α9 στράτευμα έ'ΤΓθλι6ρκ€ΐ 
Μίλτ/τοι/ και κατά γήν και κατά θάλατταν και € ΤΓ€ΐρατο 
^αιτ-ά]^€υ; τους έκ-ττίτητωκότας. και αυττ; αί ϋλλη ιτρόψασις 
ην αντω τον αυροίζ,ειν στράτευμα* 

ΤΙρος 8ε /βασιλέα ^ ττεμιτων ή|(ου άδβλφος ^ ο5ι/ ^^ αύτου ί 
δο^'^ι^αι ^ οΤ ^ ταύτας τάς πόλβις μάλλον η Ύισσαφερνην 
αρχειν αντων^ και η μητηρ^ συν-ίπραττεν ^ αΰτω ταΰτα • 
ωστε^ /βασιλεύς την μεν προς εαυτόν ^ έττιβουλήν ούκ 

17418. 1102. 8δβ 511. *95». 1526. β41. 565. > 881. 1865. 690. βδΟ,Λ, 
«765. 11Τ4. 37β. 622. βββί,α. 428. «660,6. 957. 446, ν. ^095. 1037. 48Λ. 

618, ο. β 048. 1519. β3β. 570. « 978. 1574. βδβ. 3. 593, ο. ι» 970. 1152. 
βδ7. 689. 1 11 Οί. β αύτώ, § 3. "732. 1094,1. 348,1. 508. "719,1). 1060,2. 
«3β. 5Λ0. ϊ 1*716, 1). 1054. 33^. /)5/?, Ι). "988. 15ίί8. 661. 586, λ. "654. 
981. 443,1.^51*9. "966. 1560. β^Ο, 1. 589. "768. 1178. 370. 5«Α, ». 
» 959. 15*7. β3β, 630. 575. » 706, Ι). 907. 326. 509. « 969, 1). 1668, 2. 
6^3,4. 683. «948. 1519. 638. 570. "685. 987. 472. 197. «* 741. 1109. 
3δβ..610,^ Μ ϋί. τοδ βίου. § 1. 8θθ ΙηίΓοά. 44. «» 775. 1179ο 304. «β»ϊ. 
1449, 1450. 505. 659, &. « ϋί. ιταρ' ίαυτφ, § 5. 

* ΒΐΜ^Ιβ £ ] ΙαΑΙοΑίθ νοΓάβ βαρροβθΔ Ιο Ιμ ΙηΙβτροΐΑίΙοο•• - ^^ Ι 

Ό'Φζβά όγ ν^οο^ι^ το ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ησθάν^το, Ύυσσαφ^ρρα^ δΙ ^έμιζ€ πολζμουντα^ αύτον 
άμψΐ τα στρατεύματα δαίΓαν&ν • ^ ώστ€ ουδέν * τίχβ€το 
αύτων^ πολεμούντων. καΐ γαρ 6 Κύρος άπ-ίπεμπε τους 
γνγνομένους δασμούς βασιΚεΙ ^ έκ των ττοΚεων ων '^ 
Ύιο•σαφ€ρνονς * €τνγχαν€ν εχων.^ [ ^ ' . 

Τορίοβ ίορ 8(υά3Τ. (1) ό (η, οΓθϋο.), μ^ν . . , 6 {^ βίο.), ««• (2) ΑΛίοΙβ 
νΐίΐι ίΐΐθ ίη&ηίίίνβ. (3) ϋββ ο£ ρΓοηοαη οί (Μια ρβηοη. (4) €&ββ ιιίίβΓ 
ν6Γΐ)8 οί ηιίίίΐρ. (5) Αίίηκίίοη οί ίΐΐθ Γβΐ&ίίνθ. 

ϋηάβτ νανίοΗΒ ρτβίβχΐΒ Ηβ βηιρΙ(ηβ$ ΟΙβανοΗηΒ, ΑΗεΗρριΐδ, αηά 
οίΗ&ΓΒ Ιο €θϊίβ€ί Οτββίο τηβτοβηαηβΒ, 

^ *Αλλο δε στράτευμα αυτω^^ συν-ζλεγβτο €ν Ιίερρονησφ 
Τ]5" κατ* άντιΐΓ€ρα$ Ά/8ύδου^^ τόνο^τον τράττον^^ Κλέαρ- 
χος Αακ€8αιμόνιος φυγάς ην του- 
τω^^ συγ-γ€ν6μ€νο$ ό Κύρος μ-ψίοΛ^ ^^ \ 

> Ν ^ 5^'5^ 16 > ^^ 

Τ€ αυτόν και οιοωσιν αυτω 
μυρίους δαρ€ΐκοιΙ$. ο δε^^ λαβών 
οοι-ϋ οΑκιο (8Λί;α&ι βίζβ). γο χρυσΟον στράτευμα συν-ελεξεν 
από τούτων των χρημΑτων καΐ επολεμει εκ Χερ- 
ρονησου όρμ^μ€νο$ τοις θ/οα^ϊ^® τοΐς^^ ύττέρ Έλλτ/- 
σποντον οΙκοΌσι και ώψέ)ιί^ τους '^Ελλ τ/ι/ας ' [ ωστε^ και 
χρήματα συν-εβάλλοντο αύτφ εις την τροψήν των στρα- 
τιωτών αΐ ΈλλησποντυακαΙ πόλεις έκοΰσαι.^\'' τούτο δ* 
αΰ ούτω τρεψέμενον ίλάνβανεν ^ αντ^ το στράτευμα. 
'2ο ' Αρίστιππος δε ό θετταλός ξένο$ ^ ων^ έτύγχανεν 
αυτω^ και ττιεζόμενύ^ ύττό των οίκοι ^ &ντιστασΜ»τΔιτ2ρχ^ 

1773. 1177. 899,1. 696. * Οί. ώι» •> 8|)ονβ. >Μβ. 1828. β4β. 678. «710, Η. 
1060. ΒΒβ. 51*0. «970. 1182. βδ7. 58». «764,1. 1158. 37δ. 590. ^ 904. 
1081. 484. 613, \). «750. 1180. 3βδ. 5Ό9,λ. » Οί. >ο παρώΐ', § 2. "767. 1166. 
878. 695, "668. 969,2; 960. 4δ9. 669,^, "757. 1148. 869, Β. 51β, Ι). 
" Οί. τ6 άρχαΓον, § 6, ονδ^μ, $ 8. " 77«, 775. 1176, 1179. 894. 696. « 497, λ. 444. 
15β, 8. 591*. "828. 1262,1. 5ί>5. Λ5Λ, Ι). " Οί. " δ «€, § 8. " Οί Τ^σσαφ^ρ^€^, 
$ 8. " Οί. η? " Εΐ)θ'-6. » Οί ώστ«. §§ 5, 8. « 619, &. 926. 4^5. δΙ*β. "084. 
1586. ββΟ. Ν. 5Η5. Α. » 706, Ι). 907. 896. 609. »* Οί " ιταρών, | 8, ΙχΜΐ^, | 8. 
Μ 768. 1178. 879. 691*, α. » Οί. " ναρ' ^αντφ. $ & 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 
ν ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Π 71 

Γαι προς τον Κυρορ και αΙτ€Ϊ αύτον^ εις δισχιλΟους 
ξερούς και τριών μηνών αισθόν, ως "^ όντως ΐΓ€ρι-Ύ€ν6|ΐ€νο$ 
αν^ των άι/τιστασιωτώ|/Λ (ό §€ Κΰρος δίδωσιι/ αντω €19 
Τ€τρακισχιλίου$ και €| μηνών μισθόν, και $€Ϊτ$|,ι αντον ^ 
μη ® ΐΓρ6σθ€ν ^ κατα^λί)σοίί^ π/οο9 τους άντιστασιώ"ας 
ιτρίν® α^ αύτφ συμ-ρο.υλ€ύθΓηται. οντω δέ αυ το έν θβτ* 
ταλια €λάνθαν€ν αντω τρ^φόμ^νον στράτ€νμα. 

ΐΐρόζζνον δε τοϊ' Βοιωτών ζένον οντά έκΑευσε λαβόντα π 
ανΒρας οτι® ττλειστ ους ττ αρα-γενεσθαι/^ ώί βίς Πισίδας 
βον\6μ€νος στρατεύεσθαι,.ώς ιτράγματα ιταρ-εχόντων ^^ των 
ΠκΓίδώι^ τ ^αν^ον ^ ^ χώρ^ 

Χοφ(Ιιν€τον δβ τοί' ΧτνμφαΚιον καΐ ^ωκράτην τον 

*λ\αι6ν^ ξένους δντας και τούτους, εκελενσεν άνΒρας 

\αβόντας ελθείν οτι. ττλείστους, ως πολεμησων Τισσα- 

φερνει^ συν τοις φυγάσι τοΐς^^ ΜιΚησίων. και εποίουν 

ούτως /οντοι. 

Τορίββ £θΓ δΐηάγ. (1) Ροβίΐίοη οί 1;1ιθ αηίείθ. (2) Οιηίββίοη οί 1;1ιθ 
€οη]ΐιιιο1;ίοη,-ττ αβ^ηί/βίοη, Η. 1039. (3) Ο&ββ 2ΐ£ϋβΓ Μ ααά συν ίη εοηαροβίΐιίοη. 
(4) ΙίνοΓάθ ΟΓ ρΙίΓοββθ ίη ΐΐΐθ '&1;1;ΓίΙ)αΜνθ ρο8ί(;ίοη. (5) νβΓΐ)β ικτίΐΐι Ι^^το αοοαβα- 
*ίνβ8, §§ 3, 10. (6) ΤΙρόσθ^ν . . . -ηρίν. (7) Ιάίοιη ίοΓ ' ιοα8 ββοτβίΖ^ «αρροτίβά* 
(8) Κβίαΐίοηβ βχρΓββββά \^γ ΐΐΐθ §βηί1;ίνβ &1)8ο1αΐ;6, §§ 6, 11. (9) ΟοηβΙηιοΙίοιι 
9,ίΧ%τ νολ^μ^ω. (10) ΜθΓΟθη&Γγ βοΐάΐβ», Ιη1;Γθ<1. 47, 48. 

Ήβ ιηη$ΐ€η Μ$ ίτοορ$ οί 8ατάη ; ΤίββαρΗβτηββ ΰοτηβ» ΐΚβ ηβτοΒ (σ 

ίΚβ Ηηρ. 

Π. Έπ€ΐ δ* &6κε\,^ αντω ήδη ιτορεύεσθαι δνω, την μλν ) 
Ίτρόφαχην εποιεΐτο ως^^ Πισίδας βουλόμενος εκ-βαΚεΙν 
ιταντϋίΓασιν εκ της χώρας ' και αθροίζει ως επί τούτους το 
τε βαρβαρικόν και το ΈλΚηνικόν. ενταύθα και παρ-αγγελ- 

-»7ίί4. 106». 840. 636, « Οίΐ • ώί, § 6. »987 (»). 1808,1,2. β€9. 696. 

•74β. 1120. 364. 609,^, » 743, Λ. 1114. 3δβ. 509, λ. «1023. 1611. 481,1. 
661^. 7 95δ, α. 627, ν. β 924, &. 1469. €27. 61,1,, \>. • Οί. « ώί, δτι, § 6. » Οί. 
• λαμβάνβιν, § 6. " Οί. >ο ίηφουλίύοντος, § 6. " 673, Ι). 977. 4δ7, 2. 55Α, Α. 

»772. 1177. 892, ν. 525. " Οί. τβ— τ», τοϊβ— τβίς. 8 »• "949. 1617. 687, Χ 
^^I^ 1*978 1574. β5β, 8. 698,9, 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ (•^-ί/ ν 72 ^^ ΑΝΑΒΑδΙδ. λ€ΐ τ^ τ€ Κλ€α/ο;^ω Χ αβόντι ^ ήκίΐν δσόν ^ν αντω στράτευ- 
μα^ και τφ ^ Κριστίππω συν-αλλαγέντι π/οος τού^ ^ οίκου * 
άπο-ττε/χψαι π/οος εαυτόΐ' ο έΤν^ στράτευ^^οΗ και Ββνία τω 
*Αρκάδι, ο9 αύτω^ ιτρο-ειστήκει του εν ταις πολεσι ξενικοί,^ 
ηκειν παρ-αγγελλει Χαβόντα τους άλλους ττλι^^ οπόσΌΐ 
^- 2 ίκαΐΌΐ 'ί^σαΐ' τάς άκρσιτόλεις φυλάττειν.^ εκάλεσε δε και 

τους Μίλητον πολιορκονντας, και τους φυγάδας ε'κελευσε 
συι/ αύτω στρατεύβσθαυ, ύπο-σχόμενοδ αύτοΓς,^ ϊεΙ καλώς 
'λ/ α ί^ κατα-ιτράΙενεν ^ ε'φ* ά^^ εστ/οατευετο," μη^^ πρόσθεν^^ τταύ- 
^ /^ ^ σεσβαι^* πρίρ αυτούς κατ-αγάγοι^ οΐκαδε. οΐ δέ^^ήδεωδ 
έπείθοντο' εττίστευον γαρ αυτω' ^^ και λαβόντ€ς τα σιτλα 
τταρ-^σαν εις .Σά/οδε(,^. 

Τορίοβ ίορ δΐυά^τ. (1) ΡοΓοβ ο£ ώ$ ι«Γί1;1ι ίΐιβ ρΛΓίίοίρΙβ. (2) Τν^Λνβ οί 
θχρΓβ88ίη§ ρο88688ΐοη. (3) Ρθ8ίΙ;ίοη8 ο{ ΐΗβ αηΐβοβοΐβιιΐ;. (4) ΟοηίίηιοΙίοη 
νίίΗ νβΛβ οί δΐιρβηοηΐι/ (&ρχν, τηριγίγνομαι, νροίστημι). (5) Ιηήηίϋίνβ νίΐΐι 

9 Ξει/ιας μβν Βη τους εκ τωρ πόλεων λαβών^^ παρ- 
εγενετο εις Σάρδεις όπλίτας εις τετρακυσχιλίους^ ΤΙρό- 
ζενος δε παρ-ηρ εχων^^ όπλίτας μεν εις πεντακοσΟουτ 
και χιλίους^ γυμνήταδ δε πεντακόσιους^ %οφαίνετος δε 
ό ΧτυμφαΚιος οπλίτας ε)(ωι/ χίλιους, Χωκράτης δε ο 
Αχαιός όπλίτας έχων ως πεντακόσιους^ ΥΙασίων δε ό 
Μεγα/οεύς "τριακόσιους μεν οπλίτας, τριακόσιους δε ττελ- 
ταστάδ έχων παρ-εγενετο' ην^^ δε και οΰτός και ό 
Χωκράτης των^ άμφι Μίλητον στρατευομένων. οΰτοι 
μεν εις Σάρδεις αύτω ^^ άφ-ίκοντο. ' - Τη'^ 

» Ύισσαφερνης δε κατα-νοήσας ταΰτα, και μείζονα ήγησά- 

1 Οί. * λαβώ!», 1 ». 2 995. 1037. 485. 615, ο. « 621. 952, 2. 4«4. 5Λ5. * βββ, ο. 
952. 4ΐ;99, 1. 555, λ. « 767. 1165. 378. .523. « 74Ι. 1109, 1132. 3δβ. 570, ο. 
»952. 1526. 641. 565. β 7β4. 1158. 375. 530, «938,2. 1497,2. 673. 659, λ. 
«>99β. 1026. 486. 611*. "936. 1489. 676. 62!*, ο. "1024. 1611. 449, ν. 
679,2. "Οί. 7Γρόσβ€ν, 110. ι« 948, &. 1286. δ49, 2. "924. 1502,8. 627. 

61*1*, ο. "Οί. »όδβ, 1». "764,2. 1159,1160. 376. 520, α. "968.1). 1565. 
653, Ν. 8. 5β5,&, βηά. "607. 901. 496,1. Λ^δ, ο. »> 732. 1094,7. 355,2. 508. 
«767. 1165. 373. ί«5. ^ τ ^ Ιν<^<^^^'' Χίκ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ίΐΝ^ :^ 

1 ^Γ'^ '^Λ*: Ο 

•§ 5 


-Ι ' ■ 


π Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Π. 78 

μ£νοδ ζΐναι ^ η ω^ €πΙ Πισίδας τηρ 'ΤΓαρασκ€νήν,^ πορεύεται 
ως )8ασιλ€α '§^ εδιίι/ατο τάχιστα Ιτητίας έχων ώς ττ^ντα" 
κοσίους. καΐ βασιλεύς μέν 8η €π€ΐ ήκουσ€ Ύισσαφ4ρτ 5 
ΐΌυς* τον Κύρου στόλον, άντι-τταρ-ίσκευάζίτο. 

Τορίβδ ίορ δΐυάγ. (1) «/$ >νί1;Ιι ηαΐΏβΓαΙβ. (2) ΡαΓίίΗνβ ββηίΐίνβ. 
(3) 1)»1ίνβ οί ιηϋβΓβΒί. (4) Ιάίοιη ίοΓ 'αβ ^α/ο^/γ αβ Λβ /δ α/;/β.' (5) κίοηνοβ. 
(6) όττΜταί, Ιηίτοά. 56, 60-64. (7) Ι.\^\ϊί-&τΐηβά ίΓΟορβ, ΙηίΓοά. 65-66. 

Ηβ τηατοΗβΒ Ιο ΟοΙθ88αβ, ΐΗβπΰβ ίο ΟβΙ(ΐβηα6 ; {18 ραΙα€€8, ρατίε ; ψηΛ/Οί 
ο/ Ματ8^(ΐ8 ; ανήναί ο/ Ιτοορ8 ; τβνίβίβ. 

Κΰρος δβ έχων ους^ €Ϊρηκα ώρματο άπο Χάρ8€ων* καΧ 
Ιξ-€λα'ύν€ΐ διά της Λυδίας <ΓταβμΌύ9^ 7/0619. τταρασάγγαδ® 
«Ικοσι και δύο ^ €πΙ τορ Μαίαν8ρορ ^ ττοταμόν. τούτουτ 
το €ΐ!ρος^ δύο ιτλίθρ^ι. "^^ γέφυρα δέ έττ-ήν έτητά ίζίυγμένη^^ 
ττλοίοιςΛ^ '' ' 

Ύοντον δια-βάς 4ζ'€\αύν€ί διά Φρυγίας σταθμον 2να πα- θ 

ρασάγγας οκτώ εις Κολοσσάς, πολιι/ ^^ οίκονμένην, €ΐιδαί- 

Λ^ ΙΚ 1^°^* '^^^ μκ:γά\ηρ. έν^αν^ 

/'τ^^^^Α ^^ ?μ€ΐν€ν ήμίρας^* €7Γτά• 

^ί'^™^^/^^^^^ . ■ και ηκ€ Μένων 6 Θετταλδς 

',_^,>^!^^^^^^^^^*~Τ^ όπλίτας Γγωί'^ ;(ΐλίους καΐ 

^35ί^£7 / ■/^■■'^'^Φ^^-^ πβλταστάς πβζ/τακοσίους, 

'"^ ,>^-,. ν... „:.,.:: Δολοπας και Αιζ/ιαι/ας καΐ 

»€λταστήδ.\νιτΗ αμλζονιλν 8Ηιει.ο. ,_ ν /», 

Ολυζ/£/ιους. 

Έντ€ίθ€ν €^-€λαύι/€ΐ σταθμούς τρβΐς παρασάγγας ζΐκοσιν 7 
€19 ΚέΚαινάς, της Φρυγίας πόλιν ^^ οίκουμενην, μβγάλην 
καΐ εύ8αίμονα. €ΚΓαΰ^α Κύ/οω^^ βασίλεια ην^^ και ιταρά- 

»94β. 1522. β4β. 575. «939. 895,1. 629. 670, ά. • 77β. 1181. 889. 
δί6,\>. *743, ο. 1103. 36δ. 611, α. » 99β. 1026. 8ββ ΙηίΓοά. 58. 486. 611^. 

β 720. 1062. 8ββ ΙηίΓοά. 84, 85, 95, 96. 338. 538. . » 891, Ι). 882, 1. 153. 190. 
ββ?4, 8. 911,970. 317. »β11. 891,1. 308. ί^93,\>. "614. 907. 320. 60». 
η 365. β28. 178. \. £89. " 77β. 1181. 387. 6ί6, &. "^23. 911. 317. 50«. 
»*75•0, Λ. 1062. 338. 538. ^ Οί. * λαβών, 1*. "768. 1178. 8θβ Ιηίτοά. 12. 879. 
114. Α. "604. 899,2. 498. 4Μ. Γ^^^^Τ^ 74 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

δ€ΐσο$ μεγαζ Αγρίων θηρίων ^ ιτλήρηδ, (ί €κεΐνος έθήρ€υ€ν ' 
άπδ ΪΊΠΓου, όπότί γυμνάσαι βούλοι,το ^ βαυτοΐ' Τ€ και τους 
ίππους, δια μέσου * δέ του παραδείσου ^Ι 6 ΜαίανΒρος ^ 
ποταμός αί δε πηγαΐ αυτοΰ είσιρ^ €Κ των βασιλείων ρ€Ϊ 
δέ και δια της Κβλαιι/ώι/ ^ πόλεως. 

Τορίββ £θΡ δΐυά^τ. (1) Οιηΐβδίοη ο£ (Ιιβ αηΐίβεβάθηί;. (2) ΤΗβ Ιοη^ΐι 
οί ίΗβ σταθμοί &ηά ναρασάγγη$. δββ Ογο^θ, νοί. ίχ., ρ. 14, Ν. 3. (3) Αίβαηβ — Ιιοντ 
θχρΓ6886(1. (4) £χ(;6ηΙ (οί βραοθ ΟΓ (ίιηβ). (5) ΥίοτάΒ οί/ηΙηβ88, 

Έστι^ δέ και /χβγάλου βασιλέως^ βασίλεια 
€1/ Κελαιι^αΐς έρυμνά επί ταις πηγαις του Μαρ- 
συου^ ποταμού ύπο τ^ άκροπόλβι* ρεΐ δέ και 
ούτος δια της πόλεως και έμ-βάλλ€ΐ €ΐ9 τον 
Μαίαν8ρον' του δε Μαρσυου το ευρός εστίν ^ 
είκοσι και πέντε ποδών.® 
ΐΗΒΥοίΑΝ "Ενταύθα λέγεται ^Απόλλων^^ ίκ-δεΐραι Μαρσυαν 
νικήσας έρίζοντά οΐ^^ περί σοφίας, και το δέρμα κρε- 
μάσαι έν τω ϋντρφ δθεν αί ττηγαί' δια δε τούτο 6 ποταμός 
καλείται Μαρσύας?^ ενταύθα 'αερζης^ 8τε εκ της Ελλά- 
δος ήττηθεΐδ τ^ ^^ Κ^ΧΐΙ ^* άπ-εχώρει, λέγεται οίκοδομήσαι 
ταυτά τε τα /βασίλεια και την Κελαιι/ώι/ άκρόπολιν. 

*Ενταυθα έμεινε Κΰρος ημέρας τριάκοντα* και 17'^ε Κλέαρ- 
χος [ό Λακεδαι/χόζ^ιος φυγάς] €χων οπλίτας ^ιλίους και 
πελταστάς Θράκας ^όκτακοσίουδ και το|όταδ Κρητας δια- 
κόσιους, αμα δε και Σωσις παρην 6 Συρακούσιος έχων 
οπλίτας τριακόσιους, και Χοφαίνετος 6 * Αρκάς έχων οπλί- 
τας χιλίους. και ενταύθα Κύρος έξέτασιν και αριθμόν των 
*ΈΧληνων εποίησεν εν τφ παραδείσω^ και εγενοντο οί^ 

> 753, β. 1140. 8Λ7. 512, « 830. 1258, 2. δ9β, 1. ι^69. » 914, Β, (2). 1481, 2. 
€2δ. 616, \>. «671. 97^. 454. 556. «624, ». 911, 9Τ0. 317. • 11β.* 140. 

70. 7 480,2. 144,5. 269,1. 20, β. «732. 1094,1. 848,1. 608. • 73». 
1094.5. 35^9,1. 608. »» 944. 1522,2. €34. 571^, λ. "772.685. 1177,987. 89», 
472. 525, 197. " 726, 1>. 907. 341, 1. 591^, Ι). " 657. α. 444. 561. ^ 77& 
1181. 889. δίβ,^ »684,•. 911. 817. 60», ^^ΙΖ. 979. 488,1^ 

^~ ^^9^ΐ^ζθ^^όνV^ΟΟ^ι^ 
ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. II. 7β 

(ΓΰμΐΓαντ€$ οπλΐται^ μΛν μύριοι καΧ χίλιοι^ πβλτασταΐ δί 
αμφι τους ^ ^ισχιλίονς, 

Τορ1θ3 ίοΓ 8ΐυ43Τ• (1) Μβαηίη^ ο£ μ4σο» ίη ρΓβ^ίο&ίβ ροβϋίοη. (2) 
ΠίΙί6Γ6ΐιο6 1)β(ΐϋτβ6η ^βιιίΗνβ αηά (Ι&ΐιίνβ οί ροβββββίοη. δθβ ηοΐββ. (3) Γβηοηαΐ 
α)ΐΐ8<;πΐ€(ίοη. (4) ίμψΐ ιιιτϋΐι ηαιηβηιΐβ. 

Πβ ιηανοΙιβΒ Ιο ΡβίΛαβ ; ραηιβΒ ; τεαοΑβΒ Οα^είβτ-ββΙά ; $οΙά%ΒΤ$ Α- 
ϊοΰοιά ραι^ ; αττίναί ο/ Ερ^ϋοαζ. 

^ΈαηΑθ^ν €ξ-€Κανν€ΐ σταύθμονς δνο ίο 
τταρασάγγας δ€κα €ΐς Πελτας, ττόλιν 
οικΌυμ€νηρ. ένταυθ* €μ€ΐΡ€ΐ/ ημέρας 
τρ€Ϊς' €ν αΐς Ηει^ίας ό 'Άρκάς τα 
Λνκαια 2θυσ€ και &γΔνα {θηκ€* τα §6 
2θλα ^σαν <Γτλ€γγ(δ€ς χρυσαΐ* έθ€ώρ€ΐ 
δβ τον άγώι/α και Κύρος. 
ΐΓΓλ€γγ1δ«8. ΈΐΑτευ^α. 4ξ'€\αύρ€ΐ σταθμούς δύο 

τταραχτάγγας δώδεκα €ΐς Κεράμων Αγοράν» ιτόλιι^ οίκον 
μότην, ίσχάτην προς τ^ Μνσία χώρα, 

*Ει/Τ€υθ€ν €ξ'€λαύρ€ΐ σταθμούς τρ€Ϊς παρασάγγας τριοτ 11 
κοντά €ΐς Καύστρου π€8ίον, πόλιρ οικουμ4νην, ίντανθ^ 
ψ€ΐν€ΐ/ νμ^ΙΑ^ 7Γ€ντε' και τοΐς στρατιώταις^ ώψείλετο 
^ΐ(Τ^ος ττλβΌι/* η τριών μηνων,^ και ΐΓθλλ&κι$ 16ντ€$ έπι 
Λτας θύρα$ άιτ-ήτουν. ό δε €λΐΓίδα$ λέγων ^ δι-ήγε και 
' &ήλο$ ^ν Α,νιώμ.€νο$' ον γαρ ^ν προς του Κύρον τρόπου 
€χοντα'' μη^ Αττο-διδόναι. 

Έι^αν^α άφτίκνεΐται *Έ/ττυαζα η Χυ^νν4σιος γυνή του 19 
ΚιΚίκων βασιλέως^ παρά Κυρον' και ελε/ετο^^ Κνρφ 
ΒουνοΑ» χρήματα πολλά. τ^ δ' ουν ^^ στρατί^ τότε 

1624, ά. 914. 819. <ββ4, ο. 948, (1>). < 7β4, &. 1158. 37δ. 690. «647. 
4Μ, κ. 4. 517, οΓ. θχ. 2. » 729, ά. 10^5.5. 352 Άΐ\ά ν. 606, λ. «981. 1573-80. 
ββΟ. 686, Λ. 1 941, 969, ά. 1568, 5. 631, 1, βδ3, 6. 671, ο, 688. • 1023. 1611. 
481,1. 661^, «623. 911. 8«θ ΙηΙτοά. 12, 18. 817, 609. »>944. 1622.2. 684. 
δη, Λ. 1^ 1048, 2, 411ι ϋηο. /-^ τ 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 76 ΑΝΑΒΑδΙ». άπβδω/ίβ Κνρος μισθον Τ€ττάρων μηνών, €Ϊχ€ 8έ ι^ 
Κίλισσα [ καϊ ] φυλακηρ ττβρί αύτην Κίλικας καΐ 
^Ασπβν^ίονς' ίΚ4γ<ζτΌ δε και συγ^ενέσθαι Κνρον τ^ Τορίοβ ίορ δΐιιά^τ. (1) Αρροδίίΐνβ. (2) Οο^ηαίβ »€οα8&ίίνβ. (3) 
πλίον, ρβοαΙίίΐΓ αδβ οί. (4) ΚιιρρίΘΐηθίιΙαΓ}^ ραΓίίαρΙβ. (5) ΡαΓίίαρΙβ αβ 8υΙ>- 
8ΐ;ί(;ιι1;6 ίοΓ ά οοικίίϋοιιαΐ οίααδβ. (6) δ' οίν. ο ί Ματάί οοηίΐηηβά Ιο Τί^ηαβηηι ; α νενιβιν ο/ ίΗβ ΟτββΙοΒ ίο ρΙβ<ζ8β 
\Ι - - ίΐιβ ηηββη, 

|3 ^Έϊντ^θ^ν €ζ'€\ανν€ί σταθμούς δύο παρασάγγας δέκα 
€19 θύμβριον, πόλίν οίκονμβνην^ βνταυθα ην παρα^ 
την όδόν ^ κρήνη η Μίδου καλούμενη ^ τον Φρνγων 
βασιλέως, εφ' ^ λέγεται Μιδα9 τον^ Χάτυρον θηρενσαι 
οϊν<$^ Κ€ράσαδ^ αύττ/ι^. 7 >/ 

14 ^ *Εντα)θεν εξ-ελαννει 

σταθμούς δύο τταρα- 
σάγγας 8εκα εις Ύνρν 
άειον, πάλιν οικούμε• 
νην. ενταύθα εμεινεν 
ημέρας ^^Λ^' '^α^ 
λέγεται ^^^^-^ι/αι ^ η 
Κίλισσα Κνρον ^ Ιττι- 
δ€Ϊξαι ^ το στράτευμα 
αντΎΐ ' βονλόμενος ονν 
επι - δει^αι εζετα/τιν 
ποιείται εν τφ πεΒίω 

15 τώι/ ^Ελλήνων και των βαρβάρων. εκελενσε δβ τους 
'^Έλληνας ως νόμος ^^ αντοΐς ^^ εις μάχην οντω ταχθήναι 

1788. 1225. 39«, Ν. 3. 595,1). « 1δ2, β. 194. »9β5. 1559. βΒΟ, 689, \». 

«657, α. 444. «773. 1175. 392 Α. 525. «969,». 1.">68, 8. 6^3,2. 588. 

» 497. 444. 159, 8. $91*. » Οί. δ«ϊται αύτον, 1 »». » 948. 161». βββ. ^70. » βο. ^ΐ"• 
611. 808. Μ8,1>, »7β8. 1178. 879. 6»^^ο, 
^^ΐί^Λ^^ν^^Ι^ΐ 80Ι.ΌΙΕΒ ΙΝ χΐτών. ϋΙΑΝΑ ΙΝ χίτών. ^^ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Π. 77 καΐ στήναι, συν-τάξαι δ' ^καστον τΌν<;'^ ίαντον. έτά- 
χθησαρ ονν έπΙ τ^ττάρων' βΤχε^ δέ το μ€Ρ δ€ξι6ν Μ^νωρ 


ΥΑΚΙΟυβ ΒΌΚΜ8 ΟΡ ΟΚ£0ΙΑΝ ΗΕΙ.ΜΕΤ8. 

καΐ οί συν αίττω, το δε €ΐίώνυμΌν Κλέαρχος και οί 
4κ€ίνον^ το δε μέσον οΐ άλλοι στρατηγοί^^,^'^ 

Τορίοδ ίορ δίαάγ. (1) τταρά νί'ιίϊί α€€α8Εΐ;ίνθ. (2) έφ' ^, (3) Οββθ 
βίίβι δέομαι. (4) 4^1 τβττάρων, 866 Ιηίτοά. 74, 76. (5) οι σΐΐ'αύτφ, οί εκείνου» 

Έ^εώρει ονν ο Κύρος ττρώτον μεν τους βαρβάρους' όΐ ΐ€ 
δε Ίταρ-ήλαυνον τεταγμένοι κατά ϊλαδ και κατά τάξεις* 
είτα δε τους '^Ελληνας,^ παρ-εΚαύνων εή> ϋρματος και τι 

ΡΕΚ9ΙΑΝ ΜΤΑΚ €ΗΑΚΙΟΤ. ΟΚΕΕΚ \νΑΚ ΟΗΑΚΙΟΤ. Κίλισσα εφ* άρμαμάξης. είχον δε πάντες κράνη χαλκά 
και χιτώνας ψοινικοϋς και κνημΐδας και τάς ασπίδας 
4κ-κεκαλυμμένας.^ έττειδή δε ττάντας τταρ^Χασε^ στησας ι 
το άρμα ττρό της ψάλαγγος μεσης^ ττε/ιψας II [γ ρητά 
τον ^ρμηνεα παρά τους στρατηγούς των Ελλήνων εκέ- ^ϋΐαΐ,Λ. 952,2. 424. 51,3, «607. 901. 49βΛ. 1^8,0. »βο. ίββώρ•ι. 

«960, &. 1δβ8,8. 65^,8. 583, • 837, οί. «τοίιΐσ•. 1 ^ 028,1. Ι^. «671. 976. 

454. 566, 

ΟίΟίΐίζθό όγ^ /ΟθΟ§ΐ€ 78 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

λ€υσ•€ ιτρο-βαλέσθαι τα όπλα καΐ ίττι-χωρήσαι 8λην την 
φάλαγγα} οΐ 8έ^ ταντα ΐΓρο-€Ϊ'π•ον τοις στρατιώταις• 
και €7Γ€ΐ €σ<ΙλΐΓΐγ|€,^ προ-βαλόμζνοί τα οττλα ίττ-ησαν. 
€κ δε τούτου θαττον^ ττρο-ϊόντων^ συν κραυγή άπο τον 
αυτομάτου δρόμος Ιγίνψο τοις στρατιώταις ^ €πι τάς 
σκηνάς, τώι/ δέ βαρβάρων'^ φόβος ^ πολύς, και η[ τ€ 
Κίλισσα Ιφνγζ,ν €πι τ-^ς άρμαμάζης και οι €κ* τ^9 
'® αγοράς κατα-λΐ'Π'όντ€$ τα ΰνια €φχ/γον. οΐ δέ 'Έλληι^ες 
συρ γίλαπΊ €πι τάς σκηνάζ ^λθον. η δε Κίλισσα Ιδοΰ- 
σα ^° την λαμπρότητα και την τάξιν τον στρατεύματος 
ίθαυμασ€. Κνρος δε ήσθη ^^ τον εκ των^ *Έλ\ηνων εις 
τονς βαρβάρονς φόβον ίΒών}^ 

Τορίοβ ίορ δΐιιά^Γ. (Ι) ΑπηοΓ ο£ α 1ιορ1ί1;β, βββ ΙηΐΓοά. 61,63. (2) 
ττροβαΚέσθαί τά 2ΐΓλα. 8βθ ΙηίΓΟίΙ. 81. (3) νροϊόντων^ — & ρβΟϋΙίΛτίΙ^ ίη ίΐΐθ πββ 
οί Ιΐιβ £;6ηί(ίν6 &1)8θ1α(;β. (4) Μααηβτ, (}(ρια }οηνη6ί^8 ΐΗτοη^Η ΐΛίοαυοηια ; ψΑβΒη τβίητηΒ ββοοτίβά Ιη/ Μβηση ; 
ηιατοΗ Ιο ΤΚοαηα; ΐΓαιίοτβ βχβοηίβά; ραβΒ ιηίο ΟίΗοια; %1$ 
ρίαιη. 

19 'Εκτευ^εΐ' ε£-ελαύι/ει σταθμούς τρεις τταραχτάγγας εικο- 
σιν εις 'Ικόϊ/ιον, της Φρνγίας πόΧιν έσχατην. ίντανθα 
εμειι/ε τ/οεις ημέρας. 

*Εντα)θ€ν έξ-βλαύνευ δια της Ανκαονίας σταθμούς πέντε ' 
παρασάγγας τριάκοντα. ταύτην την χώραν επ-^τρεψε 
δι-αρπάσαι^^ τοις 'Έλλτ^σιΐ' ώς ^* πολεμΟαν Όυσαι/. 

20 Έντοίθεν Κνρος την Κίλισσαϊ' εις την Κιλίκίαν άπο- 
πέμπει την ταχίστην ρ8όν.^ και συν-^πεμψεν αύτ^ [τους] 

^939. 895,1. 629. 670, Α. *β54,β. 988. 448,1. 5Λ9, 1>. *β02, ο. 897,4 
80δ. 1*59, ». * 67, 74, Ι). 84, 1 ; 95, 6. 39, 1. 181, (βπίΐ). » 973, β. 1568. 657, ν. 1 
690, Λ. «768. 1178. 379. 691*, λ. '729, 1). 1085,2. 349. 506, α. ^^.^ν,οί. νόΐί^κ,%\^. 
«788, α. 1225. ^98, ν. 8. "983. 1580. 660, \. Λ85, ά, (βηά). "497. 444, 
158,8. 891*. »666, ο. 962. 4δ1,\. 666, λ. "951, 1582. 69». 666 ^Α λ. 

"978. 1574. βΛίβ.8. 698, α. «71Θ.•. 1060. 336. δ^. ί^^^^^^]^> ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. II 79 στρατιώτας ους Μά/ωρ €Τχ€^ και αυτόν. Κύρος δβ μ€τά 
των άλλων έξ-ελαύν^ι δια Καππαδοκίας σταθμού*; τ4τ^ 
τάρας παρασάγγας είκοσι καΐ π€ντ€ €ίς θόαι/α, πάλιν 
οίκο/^€νην, μ€γάλην καΐ ευΒαίμονα. ενταύθα ίμβιναν 
ημ^^ζ τρ€Ϊς' έν ω^ Κύρος άπ-€ΚΤ€ΐν€ν άνΒρα^ Τΐ€ρ(Γην 
'ιΛ^γαx|}€ρν7^ν^ ψοινικιστήν βασ(λ€ΐον, και €Τ€ρόν τίνα 

των ύττάρχων* δυνάστην, αΙτιασάμ€νο$ ίτη-βουλεύ^ιν^ 

> ** β 
αυτω. ' 

ι 

Τορίββ £θΓ δΐυά^. (1) Αοηβί; οί ΙίηιιΜ ν6Γΐ)8. (2) ^ίάΥίΜ\ί ξ<&η,,νι\1\ί 
«££. (3) τ^ν ταχίστην ό9όν. (4) άιτήρ 08 αη αρροβίΐ^ίνθ. *Έίντ€νθ€ν έπβίρωντο €ΐσ-βάλλ€ΐν βΖς την Κίλικίαν' η 2ΐ 
Ό€ €ΐσβολή 'ί)ν όδος αμαξιτός όρθία 1σχυρώς3 '^αι αμήχανος 
€ΐσ-€λθ€Ϊν^ στρατενματι^ βΐ τις ίκώλυ€ν.^ ίλέγετο δέ 
<αΙ ^υένν^σις ^ίναι ΙττΙ των ΐκρων φνλάττων την άσβο- 
\ην' δι& €/ϋΐ€ΐι^αι/ ημέραν €ν τφ π€δίω. Τ'η δ' ύαττ^ραίζ}}^ 
ηκ€ν &γγ€λο$ λ^γων δτι λ€λοιΐΓώ9^^ €νη ^νβννβσις τα 

1389,0. 689. 172,2, 967. « βο. χρ^νφ, 99β. 1026. 48β. 61Α. *β25, &. 
» 729, β. 1085, 7. 856. 606, &. » 94β. 1522. β4β. 575. « Οΐ. » αντψ, 1 ». ? 952. 
1526. 641. 566. «767. 1165. 57«. 55.?. «893. 1390. 8βθΛΐ8θ83}ί. 1255. 602. 
α. &ΐ8θ 627 ; «47, οί. Α5Ρ, λ. " βο. ήμβρ<», οΓ. βμ ώ, § 20. 8ββ 782. 1192. 886. ί«7, β. 
•^457. ΐΰ;). ^36,1. ^^δ6,ά. Ρογ ορι. βββ 938, :2. 1467. 673. 6ύ&,Α. ^ τ 80 ΑΚΑΒΑ81δ. 

άκρα^ €π€ΐ ^σθετο ' οτι το Μ^νωνος στράτευμα η^ έρ 
ΚιΧικία ηρ^ €ΐσω τωι/ ορέων ^^ καΐ δτι, τριήρ€ΐ9 ηκου^^ 
ΐΓ€ρι-ΐΓλ€0'ύσα9 ο,π Ιωνίας εις Κιλίκίαν Ύαμων έχοντα^ 
τάς Κακοδαιμονιών καΧ αντον Κνρου. Κύρος δ' ονν 
ανφη €πΙ τα ορη ούδβϊ/ος^ κωλύοντας^ και €ΐδ€ τάς 
σκηνας ου ^ οί Κίλιι^€ς ΙφυΚαττον. 

22 ^Έιντευθζ,ν δέ κατ-€βαιν€ν €ΐ9 ττβΒίον μέγα καΐ καλόν, 
Ιττίρρυτον» καΐ δένδρων ^ ιταντοδαιτων σύμΐΓλ€ων ^ καΐ 
αμπέλων* πολύ δέ και σήσαμον καΐ μ€λ(νην και κέγχρον 
και πυρούς καΐ κριθάς ψέρ€ΐ. ορός δ' αύτο π€ρι-€χ€ΐ 
όχυρόν και ύψηλόν πάντη έκ θαλάττης βίς θάλατταν. 

Τορ1θ8 ίοΓ δΐιιά^. (1) δίιηρίβ βαρροΒίίίοη. (2) Τίτηβ, ινΗβη. (8) 
Εαΐβ ίοΓ ιηοίΐββ ίη ίηάΐΓβοί; άίδοοϋΓί'ο. (4) Οη^ίη οί ϋΐθ αάν. ου. (5) ϋβοίβη- 
βίοη ο£ σΰμττΚ^ων. (6) Οοιηρ&Γβ ίν φ, § 20, ^« τούτου, § 17, ^ι/ 0^5, § 10. (7) 
ϋβ8€ΓίΙ)β Ιΐιβ ΓοαΙθ ονθΓ νΐιίοΐι Ο^'Γαδ 1ΐ£ΐ3 ρ&δδβά. (8) Ηανβ ί\ιβ οίίίββ ΐΜβη 
ίάβηϋββά ? (9) δύιαούιΐΓθ οί ϋΐΐθ ΙίΓΐιβιηθ. 86β Ιηί^Γού. 105. ^^ 

!ανοΗ ίο Τατ8η8: (ινο οοηιραηίββ Ιθ8ί ; ιηΐβτνίβΐϋ ν)ΐίΗ 8^βηηβη8, 

23 Κατα-)5άς δε δια τούτου τον πεδίου ήλασε σταθμούς 
τετταρας παρασάγγας ττεντε και είκοσιν €19 Ταρσούς^ 
της Κιλικίας πόλιν μεγάλην και εύΒαίμονα^ ένθα ^ν ^^ 
τα ^νεννεσιος ^βασίλεια [τον Κιλίκων /βασιλέως]* δια 
μέσον^^ δε της πόλεως ρει ποταμός Κύδι^ρς ονομα,^^ ^^ρος 

24 δύο ττλέθρων}^ ταντην την πόλιν έ|-έλιπον οί έν-οικοΰν- 
τες^* μετά Συει/ι/εσιος είς^ χωρίον οχνρον επι^ τα ορη 
πλην οι τα καττηλεΐα έχοντες ' ε/χειι/αι^ δε και οί παρά 
την θαλατταν οίκονντες εν Σόλοις και εν *Ισσοΐς. 

1935,0. 1499. 675,8. 662. « Οί. ί<Γτρατβύ€το. 2 «. 8 192,757. 1148. 106, 

860. 131,, 618, \). *933, 935, Ι). 1497, 2, (βικί). 674,67δ,ί. 659. »98». 1588. 
661. •ί>8β,Λ. «970. 1152. 657. 589. ' 760, ε. 1137. 3&8. δίδ, «753,0. 

140. 357. 519. 226. 805. 110. 71*. »ο ($04. 899,2. 498. 1*96. "Οί. μέσης, 
§ 17. 12 718. 1058. 337, 537. " 729, (1. 1035, 5. 3δ2 αηά ν. 60$^ β. ι« θββ ' 
1560. 660, 1. 688. ^ 78». 1225. 398, ν. ύ. £&β. 1>. 
ί,^ί^ ^ ^ ^Κ/^Λ^5 ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Π. 81 ^Εαπίαξα δέ η Χν€ΐ/ν€σιος γύρη ιτροτέμα^ Κύρον^ π€ντ€ 
ήμ€ραίς ^ €19 Ταρσούς &ψ-£κ€το• 

*Έ,ν δε τ^ ύιτερβολη των ορέων τ^* είς το ττ^Ζίον^ δυο 25 
λόχοι τον Μενωνος στρατεύματος άττ-ώλοντο* οί μλν^ 
Ιφασαν άρπάξοντάε τι κατα-κοπήναι ^ νττο των ΚιΚίκων^ 
οί δε',® ύΐΓ0-λ€ΐψθέντα9 καΐ ου δυναμένους €ύρ€Ϊν ^ το άλλο ^^ 
στράτευμα ουδέ τάς 68ούς έΙτα ιτλαν^μ^νουε άττ-ολέσθαι' 
'ήσαν δ* ουν^^ ούτοι εκατόν οπλΐται. 

Τορίοβ ίΟΓ δΐιιά^. (1) Ροβίΐίοηο£ ουτοι. (2) Αοοαβ&ίίνβ ο£ βρβοίβοΛ• 
ίίοη. (3) ΥβΛβ ο£ ΓββΙ; νίϋΐι ρΓβροβίΙ^ίοηβ (€«1, ^πί, παρά, ιτρόί) &ηά ίΙΐΘ Λοο. 
(4) ΟοηβίΓαεΙίοη &ίΙβτ ΐΐιβ οοιηρ&τ&Ιίνβ. (5) ΜβΑβαιβ οί (ΙίΰβΓβηοβ. (6) 
βοιιβίταοιίοιι α£(6Γ φ-ημί. ΐΓοΓδ οί δ* άλλοι €7Γ€ΐ '^κον^ την Τ€ πάλιν [τους Ταρσούς] 26 
Βι-ηρπασαν^ δια τον δλ€θρον των συστρατιωτών όργι^ό- 
μ€νοι,^ και τα βασίλεια τα 
€ϊ^ αυτη, 

Κΰρος δε επει €ΐσ-ήλασ€ν 
€15 την πόλΐϊ/, μετ-εττέμπετο 
τον %υένν^σιν προς εαυτόν 6 
δ* οίτ€ πρ6τ€ρον ουΒενί^^ τη» 
^* €19 χείρας 
τοτ€ Κύρω 
η γυνή κρ€£ττονι εαντου ' 
έφη οΰτ€ έλθ< ειν 15 ία/αι ^^ ήθελε, πρΙν 

αυτόν έπεισε ^^ και ττίστεις Ακινάκηδ. έλαβζ. μετά δε ταντα ε'πει συι^ 27 

€γ€νοντο άλλήλοΐ9,^ Χυέννβσις μεν έδωκε Κνρω χρήματα 
πολλά εί9 η7'' οτρατιάν^ Ιίυρος δε έκείνω δώρα ά ϊ^ο/ιί- 

^610, &.'926. 4;95. 5Αβ. >755. 1158. ^β^. 517. » 781. 1184. 388. 526, α. 

«ββ8. 989,2. 462. 559, 1>. «βββ, ο. 960. 4^1,1. 555, α. β 654, α. 981. ί#43, 1. 

5Α9, &. 7 946, 1>. 1523. 669 &ιχά 1. 65β. " 613. 319, 1. ΛΡ5, 1>. » 948. 1519. 
β««. 570. >ο 966. β50, 1. 555. " 8ββ " δ* οΖν, 2. ", ». " 969, Ι). 1563, 2. 663, 

4. 555. "772, Λ. 1177. 892,1. 696. "755. 1153. 3β3. 517. «Οί.•κατα- 

«•ν^αι, $25. Μ 948. 1519. 638, 670, " 9»4. 1469. β;97. 544, &. ^77». 
1175. 39;», 1. 5)»5. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 82 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ζ€Τ€α^ παρά /δασιλβί τίμια,^ ΐττποι/ χρυσοχάλινον και 
<Γτρ€ΤΓτόν χρυσουν και ψέλια καΐ άκινάκην χρυσονν και 
στολήν Ιί^ρσικήν^ και την χώραρ μηκέτι δι-αρττάζβσ^αι * ^ 
τα δε ηρπασμένα άνδράποδα, ην που έν^υγχάνβοσιν,* άπο- 
λαμβάν€ΐν. \ 

Τορΐ69 ίοΓ δΐιιάγ• (1) ΙδχοΊΆ ίοτ ' ίηΐο ύβ ρσιν€τ ο/ αη^ οηβ* (2) Οοιι- 
βίΓΠΟΐίοη &ί1;6Γ Ίτρίν. (3) Οίνίη^ ρΓβδβηΙ» αιηοη^ οηβηΙ^&Ιβ. (4) ΟοηβίΓαο^ίοη 
ΛίίβΓ ίάν ΟΓ ^ν. 

ΤΚβ Ονββίίβ εηερβοΗηρ ίΚβ άβ$ΐ0η8 ο/ €ψη$ νβ/ηεβ Ιο ρο/ατίΐιβν. 
ΠΙ. Έι/ταυ^α €μ€ίν€^ Κνρος και η στρατιά ημέρας 
βίκοσιν' οι γάρ στρατιωταχ ονκ^ €φασαν ια^αι τον 
ιτρόσω'^ ύπ'ώτΓΤ€υον γάρ ηΒη έπΙ βασι\4α Ιβναι'^ μι- 
σθωθηναι δέ ουκ βττι τούτω ίφασαν, ττρωτος^ δέ 
Κλέαρχος τους αύτον στρατιώτας έβιά^ετο^^ ιε^αι* οι 
δέ αυτόν τ€ εβαλλον και τά ιπΓοΙ^ύγια τα έκ€ίνου^ επει 
αρξαιντο^^ ττροτϊέναι. Κλβαρχος δβ τότ€ μ€ν μικρόν ^^ 
έ|-ίφυγ€ μη^ κατα-Ίτετρωθήναι,^* ίίστερον^ δ* εττει ?γνω^ 
ΟΤΙ ου ^υνησεται /διάσασ^αι, συν-ήγαγ€ν έκκλησίαν 
των αύτου στρατιωτών. και ττρωτον μ€ν έδάκρυε 
πολύν χρόνον^^ έστώς'^^ οι δε ορωντες Ιθαύμαζον και 
ίσιώττων" είτα δε ελε^^ε τοιάδε.^^ \ 

Τορΐ69 ίοΓ 8ΐιιά^. {\) οΰ φημχ (2) Βΐιηρίβ εοηάίΗοηαΙ ΓβΙ&Ιίνβ εΙ&α3θ. 
(3) ΚβάαηάαηΙ; υββ ο£ /Αΐ^. (4) ΡοβίΙίοη ο£ ίΐιβ Γβίΐβχίνβ ρροηοαη. (5) Μβαη- 
ίη§ ο£ 7στ97/Αΐ ίη ρί. αικί ρΐρί. (6) 4κκΚησία. δββ Ιη<;Γ0(1. 2, 82, αιιά ΏίοΙιοηατ^ 
ο/ Οΐ'ββίο αηά Εοηιαη ΛηίίςηίΙίββ. 

ΟΙβανοΗηε αάάν€88€$ (Ηβτη. 

" *Αϊ/δρες ^ σττρατιώται, μτ) ^ θαυμάζετε οτι χαλε- 

Ίτώε φφω τοις παρ-ουσι πράγμασιν.^^ έμοί^ γάρ 

1 ΟΓ. " ;5ν, § 28. «786,1). 907. 341 αηά 1. 554,1). «948. 1518. β3β. 570. 

«808. 1408. β04. 650. «607. 901. 496, ί. 1*98, α. • 1028. 431,8. '7βΟ,&. 
1138. 358. 615, «940. 895,2. «30. 671. »β19, 1). 926. 425. 51*6. »0 832. 
1255. 5;97. 1*69, λ. " 914, β, (2). 1431, 2. 625. 616, 1). » 719, Ι). 1060, 867. 

386. 61*0. "10«9. 1615. 434. 573. "948. 1519. 638. 570. 1&489, 15. 

799. 729. 867. " 720. 1062. 338. 588. " 33β, 849. 842, 1263. 258, 535 

870, 1*56, 1). Μ 696. 1005. 482. " 625, λ. «> 1019. 1610. 431, 1. Αββ. « 778. 
ηεΐ. 391. δΜβ,Λ. »7β8. 1178. 37Λ 5«Α, •. Γ^^^^Τ^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. ία 88 

ζά/ος Κνρος Ιγέν^το και μ€ φ€υγορτα Ικ της 
ιτατρίδος τά τ€ αλλα^ {τίμησ€ και μνρίονζ €^ωκ€ 
δαρ€ΐκους • ους έγώ λαβών ουκ εΐ^ το Ιδιον ^ κατ- 
«θέμην €μοΙ ονδ€ καθ-ηδυπάθησα, αλλ* εΐ9 ύμα$ 
48απάνων. 

" Και πρώτον ^ μεν προς τους Θράκας βπολεμησα^ και 4 
ύπ€ρ της Ελλάδος έτιμωρούμην /ιβ^' νμων^ έκ της Χερ- 
ρονησον αυτούς εξελαύνων βουλομενους άψ-αιρ€Ϊσθαι τονς *- 
εϊ/-οικοί)ι/τα? "Ελλτ^ϊ^ας την γην^ επβιδι) δβ Κύρος έκαίλει, 
λαβών ύμας επορευόμην, ϊνα ει τι δβοιτο^ ώφελοίην^ 
αύτον άνθ* ων^ €? ίτταθον* υπ* εκείνου, επεϊ δβ ύμεΐς ου δ 
βαύλεσθε συμ-ιτορεύεσθαι, ανάγκη δτ; μοι^ η ύμας ττρο- 
δόντα^^ Τ'η Κύρου φιλί^.^^ χρήσθαι 17 'τ^ρος εκείνον ψευ- 
σάμ€νον μεθ* υμών εΐϊ^αι. βί^ μα/ 8η δ£Ι:αια^ ποιήσω^ 
ουκ οΤδα, αίρήσομαι δ' ούν ^^ ύμας και σ^ν ύμίν 
δτι^ αν^^ δή; πείσομαυ. ^ και 0'ϋτΓ0Τ€ ερεΐ ουδείς ^^ 
ώς εγώ '^Ελληνας άγαγών εις τους βαρβάρους^ προ- 
δούς τους 'Έλλτ^ϊ^ας την των βαρβάρων φιλίαν 
εϊλόμην, αλλ* επει ύμεις ^® εμοι ^ ουκ εθελετε πείθ^ β 
ζΓ^αι, εγώ σύν ύμΐν ^ψομαι και δ τι αν δε^^ πείσομο φ^ 
νομίζω γαρ ύμας εμοί^ είναι και πατρίδα ^^ καϊ /> 
φίλους και συμμάχους, και σ^ν ύμΐν μεν ^.ν^^οΐμαι -1* 
είναι τίμιος σττου αν ω, υμών, οε έρημος ων ουκ ^. / 
ικανός [οΤ/^αι] εα/αι οΰτ^ αν^^ φίλον ώφελησαι^ ούτ 

»719. 1060. 336. δ1*0. «β»1, ο. 932. 424. 51*8, « 01 μιΐΕρ<ίμ, § 2. * 7184. 
1069. 340. 535. «937. 1503. 677. ββ^. «881. 1365. 590. 659 &Ώά &. 

'99β,&. 108'2. 486. 611*. «820. 1241. 513. 1*99, α. » ΟΓ. «μοί, § 8. "941. 
β28.1. 631,1. 571,0. "777. 1183. 3β7, ν. «930. 1605. 578. 655, ω 716, 1). 
1054. 334. 586, \>. "Α8ίη2". « ι«5ΐ, ». 426. » 913, 916. 1429,1484. 623. 
618, Λ. "1030. 1619. 433. 1*87. Οι. ούΒανί, 2». »« Αβ ίη § 5. 677. 985. 467. 
557. » 764, 2. 1159-60. 376. 520, λ. «> 768. 1173. 379. 521*, α. « 939. 910. 
629. 570, ά. » 964, (λ), 900. 1308. 6-47. 579. «940. 927. 631. 571. ««913, 
916. 1429,1484. 623. 630, 616, &. *« 753, ί?. 1112,1140. 362,2. 516, λ. «β <5β6 - 

ούδ€ί(, &1)ονβ. *7 864. 1312. 439, ν. 2. ^ 959. 1526. 64^. 565. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 84 ΑΝΑΒΑδΙβ. 

αϊ/* έχθρδν άλέξασθαι. ώς^ 6/ιου οΖν ιόντος ίττη 6.ν καΧ 
νμεΐς^ οντω την Ύ^ώμην €χ€Τ€.'' 

Τορίοβ ίοΓ δΐιιά^.' (1) ΠίΙίβΓβηεθ 1)θΙί^θ6ΐι ού αηά μ^. (2) (7α«ββ αίίβι 
νθΓΐ)8 οί /ββίϊηρ, (3) νβΓΐ)8 ο£ άβρήυίη^. (4) Ρητρο8β. (5) Μοάβ ο£ (1β- 
ρβηάβηΐ; εΐβ,αβθ ίη ίηάΐΓβοί; άί86υαΓ36. (6) €&8θ αίύβΓ χράομαι. (7) Όοα)>1θ 
Ιΐβ^&ϋνθ. (8) &ν νίΐίΐι ίη&ηί1;ίνβ. 

ΤΑβ $οΙάιβν8 αρρίαίΐά ; ΒβστβΙ ηηάβτΒίαηάιηρ ίνΜ Ο^τηβ, 

7 Ταντα €Ϊπ€ΐ/' οί δε στρατιωται οι* τβ αύτοδ εκείνου 
καΧ οΐ άλλοι ταντα άκούσαντ^ς [οτι ού φαίη^ τταρα 
βαχτιΚέα πορευεσ^αι] Ιπ-ι^ν^σαν πάρα δβ Βαρίου καΐ 
ΤΙασιωνος ττλβίορς^ η Βισχίλίοι λαβόιττες τα δττλα καΐ 
τα σκ€υοψόρα έ(ΓτρατοΐΓ€δ€ύσαντο πάρα Κλ€αρχορ.'' 

8 Κύρος δε τούτοις^ άπορων τε ι^αι λυιτοιίμενος /ιετέ- 
πέμπετο τον %Χέαργον' 6 δε Ζα/αι /ιέϊ/ ούι^ ηθ^λ^, 
λάθρ^ δε των στρατιωτ^ων^ πέμπων αντω άγγ€\ον 
έλεγε θαρρεΐν ως*^ κατα-στησομένων τούτων εις το δέον. 
[μ€τα-π€μπ€σθαι δ* εκελευει/ αντόν' αυτός δ* ούι^ εφτ; 

9 ίε^αι-^ μετά δε ταντα σνναγαγών τους ^ εαυτόν 

στρατίώτας και τονς ττροσ-ελθόνταε αντςί** και τώϊ/ 

άλλων ^^ τον βουλόμβνον/^ ελε^ε τοιαδε. 

Τορίοβ £θΓ δΐιιά^. (Ι) Όβοίβηδίοη οί εοιηρ&Γ&ϋνββ ίη -»ν. (2) €&8θ 
αίίβτ άπορ4ω. (3) Ιηβηίΐιίνβ &8 οΙ)ίβο1; (ε£. θαρρύν, § 8). (4) Αάν6Γΐ)8 ινί<^1ι ^ηίίίνβ. 

ΟΙβατοΗηε^ αάτοΐίΐι/ Ββϋίη^ /οτΐΗ ίΗβ ρνανιίί^ ο/ ΐΗβ 9ΐίηαί%οη, αάνίββΒ 
ΐΗβτη ίο €οη8ηΙί ίΗβικ βα/βΐι/, 

10 '^ *Αϊ/δρε5 στρατιώται, τα ** μέι/ δτ) Κύρου δτ^λοι/ ^ δτι 
όντως ε])(ει προς ήμας ώσπερ τα ημέτερα προς έκβΐνον* 
ούτε γαρ ημ€Ϊς ^^ Ικτίνου εη στρατιώται, επεί γε ον συν- 

1864. 1812. 489, ν. 2. >078. 1698. 686,9. 698, ο. •βο. Ιιρ-β, 613. 81», ί. 
Λ98, \>, * 118, ο. 143, 4. 69, ί. 18. » Οί. ουκ ϊφησαν, 8 » : Γογ ορί. βββ 932 ; 1487 ; 

678 ; 659, α. « 236. 858. 191. α9. » 788. 1225. 398, ν. 8. 698, \). * 778. 
1181. 391. 526, Λ. » 766. 1148. 862,8. 518,1). »0 978,'97Ο. 1574,1568. 656,3; 
6δ7χ 698, ο; 689. "776. 1179. 894. 625. " 729, β. 1088. «55. 606, λ. 

" »9β6&ηά&. 1560. 650, 1 &η(1 ν. 1. 682. λ, \). ι« 621. 1>, 2<1 οχ. 953. 4;9ίΙ. ^Λ3, αίβο 
607, 1>. ^1048.1, Α. "611. 808. Αδ3, 5. (^ ] 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΕ Ι. ΟΗΑΡ. ΐη. 86 

:ΐΓ6μ€θα αντω, οντ€ €Κ€Ϊνος ετι ημίν^ μισθοδότης. ση 
^ιέντοι &δικ€ΐσθαι^ νομίζει νφ* ημών οίδα* ώστ€ καΐ^ 
μ€Γα-7Γ€μπομ€νου^ αντον ουκ έθέλω ΐΚθάν^ το μ^ν μέγΐ" 
στον^ αΙσχυν6μ.€νο9 οττι σ'ύν-οιδα έμαυτφ ττάρτα εψενσ/ι,β- 
νος^ αυτόν^ 2π€ΐτα καΐ δ€διώ^^ μη^ λαβών μ€ δ(ια]ν <πι-#η 
ων^ νομίζει υπ έμου τβικησθαΛ, έμοί οΖν Ζοκύ ούχ δρα η 
€Ϊν(η ημΐν καθ-€•ΰδ€ΐν ^^ ούδ' &μλ€Ϊν ημών^^ αύτων, άλλα 
βουλ€υ€σθαι ο τι χρή ποΜν έκ τούτων, και &>$ Τ€ μένοτ 
μ€ν αύτοϋ ^ σκ€'ΐΓτέον ^ μοι δοκβΖ εΐνοΛ όπως [ω?] ασφαλέ- 
στατα μ^νουμεν^ €Ϊ τ€ η8η 8οκ€Ϊ άιτιέναι, 07Γω9 [ω^Τ^^^^^ 
ασφαλέστατα απιμ€ν^^^ και δπως τα έπιτήδ€ΐα εξομενΤ&ν^^^ Λ 
γαρ τούτων ούτε στρατηγού^ ουτ€ Ιδιώτου ι5ψ€λο$ ουδό/, 
ό δ' άνηρ πολλού ^^ μ€ΐ Κξιος φίλος φ αν^^ φίλος ^, 12 
χαλ€ΐΓώτατο$ δ' έχθρος ω αν πολέμιος 'ζ^ έχει δέ δυι/αμ»/ 
και ΐΓ€5ήν και Ιτητικήν και ναυτικην ην πάντες όμοίω$ 
ορώμέν Τ€ και ίΐΓΐστάμ€θα • και γαρ ουδέ πόρρω ^οκουμέν 
μοι αύτοΰ^® καθ-ήσθαι. ώστβ ωρα^^ λέγειν δ τι τις γιγνώ- 
σκ€ΐ &ριστον βα/αι." 

Τορίοβ £θΡ 8ΐυά7. (1) Βηλον 9τι. (2) ΟοηβΙιιτκΛίοιι λΛογ νβΛβ ο! 
/βαήηρ, (3) Ιβί^ίαυβββ. (4) νθρΙ)&ΐ8 ίη •τ4οι. (5) 8πρβΓΐ&ί;ίνβ β& &άΎ. 

(6) 0β86 ^Ιΐι ^105. (7) Τΐιβ ίοΓΟθ οί Κιτ ίη α Γθ1&1;ίτβ οίαηββ. (8) Ο&βθ 
&£ΐ«Ρ ίξω, \άθρ^, πόρρω. 

ΘβηβταΙ άΐ8€ηΒ9ΐοη; νβύηνη ηηάβτ ΟΙβατοΗία ρτοροββά ; Λβ τββιββΒ 

ίο Ιβΰΐά. 

Ταύτα εΙπων έπαύσατο. έκ δβ τούτου άν£-σταντο οί ι* 
μεν^ εκ του αυτομάτου, λέξοντες^^ α εγίγνωσκον, οι δέ 

»7β8. 11Τ8. 379. 5«Α, λ. «940. 895,2. «30. 57ί. «979. 1678. βδβ ^ 
δ98, 5. « 970, 969, β. 1568, β, 1668. βδ7, βδ3, 7. 589, 590, » 719, Ι). 1060 336 
βΙ,Ο. • 982, Λ. 1590. ββΐ, Η. 2. 687. ' 849 αηά Ι). 1263. δ3δ. 1,56, ο. β 887 
1878. ΛΜ. Α7Α. »99β, α, (2). 1082. 48β. 611,. ¥οτ οαββ, βββ 745 Εηά ε, 1121 367 
611*. «>96«. 1521. 641. 566. " 745ί. 1102. 356. 511. "7βΟ,α. 1187. 368 615 
»990. 1δθ7. 66δ. 506, \). "477,». 808,8. 961,2. 885, \). «732. 1085 8. 
848,1. 608. "753,ί. 11^ 3δ3, 1. 618, α, «' 912, 914, β, (1). 1428,1481. 620, 
6»β. 616, β. ΓοΓ 6&86 οί ψ 8ββ 765, 1174, 876, 622. >« 757. 1148. 362, 8. 52β. 11 

»β11,». 908. «654. 981. 4^,1. ΑΜ>. «969.0. 1668,4. βΛ3. 6. Λβί,Ιλ^Ι^ 8β ΑΝΑΒΑδΙδ. 

καϊ υπ Ικ^ινον ίγκέλ€υ<ΓΤθΐ, Ιττι^Ζ^ικνύντΕ^ οϊα ^Ιη^ η 
απορία αν€υ τη^ Κνρου γνώμης καΐ μέν^ιν καΧ ατη4ναι. 

14 €15 δέ δτ) €Τπ€, ΐΓροσ-ποιοιΙμ€νο9 <ηΓ€ύδ€ΐν ως τάχιστα 
ΤΓορεύβσθαι άς την Ελλάδα,^ στρατηγούς μ€ν €λ€σ^αι^ 
άλλους ως τάχιστα^ €1^ μη^ βούΚ^Ραι Κλέαρχος άττ- 
άγ€ΐν• τα δ* έτηττβ^ι άγοράξ€σθαι — η δ' άγορα ην Ιν 
τω βαρβαρικφ στρατ^ύματι — και συ-σκ€υάξ€σθαι* ελ- 
θόντας δέ Κνρον^ αΐτάν ττλοΓα, ως άπο-ΐΓλίοΐ€ν• έαν 
δέ μη διδφ^ ταύτα, ήγ€μόνα αΐτ^ίν Κνρον δστις δια 
φιλίας^ της χώρας άττ-ά^βι. έαν δβ μ,ηδέ ηγεμόνα δίδω, 
συν^άττ€σθαι την ταχίστην, ττήϋίψαι δέ και ιτρο-κατα- 
ληψομένους ^ τα άκρα^ όπως μη ψθάσωσι μήτ€ Κνρος 
μητ€ οι Κίλικβς κατα-λαβόντ€$,^ ών^^ ττολλούς και πολλά 
χρήματα εχομ€ν^^ άν-ηρπακότ€9• ούτος μ^ν τοιαΰτα 
€ΐπ€• μετά δε τούτον Κλέαρχος βΤπβ τοσούτον. 

15 " *Πς μ^ρ στρατηγήσοντα ' 4μ€ ταντην την στρατηγίαν^^ 
μηδίΐδ^* υμών λ^γέτω' πολλά γαρ ίν-ορώ δι* α έμοί^ τοντο 
ου ποιητ&ν* ως δβ τω άν8ρι^^ 6ν^^ αν έλησθβ ττ^ίσομαι 
'§^ δυνατόν μάλιστα^ ίνα €ΐ8ητ€^^ δτι και αρχεσθαι 
έττίσταμαι ως τις καΐ άλλος μάλιστα άνθρώπων/' 

Τορίοδ ίοΓ δΐιιάγ• (1) Μβαηίη^ οί βΤπον τπ(;1ι ίη&ηίΐ^ίνβ. (2) δυρροβί- 
ίίοη οί ίΗβ ΐΗΐΓά ογ τηονβ νινιά ίοττα, (3) Ρ&Γΐίίίνθ ^βηίίίνβ. (4) Οαββ αίίβΓ 
τηίθυμαι. (5) Α^βηύ οί^βΓ •τ(Όν. (6) Ιηββεϋοη οί οΊ^α. 

ΛηοΐΚθτ 8}ιου)8 ίΚβ ^οΟλ/ ο/ α^Μηρ εΜρβ ον ^ηιάβ, αηά εηρρβίΐΒ (ΗαΙ 
α οοηιτηιαββ ΐϋαίί οη 0Ί/ηΐ8 αηά Ιβατη Με ιηίβηίιοηΒ. 

16 Μβτά τοντον άλλος ανέστη^ έττι-Β^ικνύς μεν την €ύή- 
θ€ΐαν τον τα πλοία α1τ€Ϊν κέλεύοντος^ ωσπβρ^ πάλιν τον 

» 932, 2. 1487. 678. 669, ». « Οη βΤπον %ν. Ιηί., βθθ 04β, 1), 669, Ν., 658, βηί. 
•893. 1890. 602. 647. * 1081. 1388. 431.1. 1,88. » 724. 1θ69. θ40. 685. 

•898. 1403. «04. 650. » 670 βηά ». 971. 453Βηά1. 55;?, ά. «966. 1560,1,2. 
650, 1. όβ«. » 984. 1586. 660, ν. 555, α. ίο 739, β, α. 1085, 7. ΒΛ5, 848. 
636, Λ. " 1262. 536, 2. " 982. 1538", 1598. 661. 586, α. « 715. 1051. 831, 
536. Μ 1019. 1610. 431,1. 486. "991. 1188. 666. 696. "764,2. 1169 
276. 590, Λ. "913, 916. 1434. 620, 628. 616, β. "622, 776. 982, 2; 

1181. 424, 389. 61*8.696,1:^ »491. 820. 289, 886. Μ978.». 1576. 686, α 
'-'98. 4. ^ ΒΟΟΕ Ι. 03ΑΡ. ΠΙ. |7 V στόλον Κνρου ποιούμενου^ έπι-^βικνυς 8ί ως €ΰηθ€$ εΖη^ 
ηγβμονα αΙτ€Ϊν πάρα τούτου φ^ λυμαιν6μ€θα τηρ πραξιν• 
€1 δέ καΐ τφ ηγ^μόνι πίστεύσομει/ ^ ον^ αϊ/ Κύρος Βφ^ τί 
κωλύει καΐ τα άκρα τ^μϋν ^ κβλεύ^ιν Κυρον προ-κατα- "ώΟιΧΛ / 
\αβάν} έγω^ γαρ όκνοίην® μ€ΐ/ ίίν €ΐς τα πλοία ίμ- 17 *^^*' 
βαίν€ΐν α ημνν οονη, μη ημάς ταις τρνηρ^σι^ κατά• ] 

δυση,^ ψοβοίμην δ' αν τω ηγεμόρι^ φ^^ 8οίη ίτΓβσθαι, μη 
ημάς αγάγΐβ όθεν ουκ βσται €ξ-€λθ€Ϊν ' ^* βουΚοίμην δ' ίυν 
ϊκοντος^ άτΓΐώι/ Κνρου \αθα.ν^^ αύτοι^ άττ-βλ^ώι/• ό ου 
δυνατόν έστιν. άλλ' έγώ φημι ταύτα μ€ν ψλυαρίαβ €ΪμαΛ * 
8οκ€ΐ δε μοι ανΒρας ίΚθόντας προς Κυρον^ οΙτιν€.ς έπιτψ 18 
δβιοι, συν Κλεάρχω 4ρωτα ν ^^ έκ€Ϊνον τί^ βούλεται ημΐν 
χρησθαι' και έαν μεν η πραξις η ιταραπλησία οΐ^περ^ 
καϊ πρόσθεν εχρητο τοις ζένοις^ δτεσ^αι και ημάς καΧ μη 
κακίουδ^ ύναι των πρόσθεν τουτφ συν-ανα-βάντων* έαν.8^ 19 
μείζων η πραξις της^^ πρόσθβν^ ψαίνηται και έπιπονβ»- 
τίρα και έιτικινδυνοτέρα, άζιοΰν^ η πείσαντα ημάς 
αγειι/ η πεισθέντα προς φιλίαν &ψ-ΐ€ναι* ούτω γαρ κοΛ 
επόμενοι^ &ν φίλοι αύτω και ιτρόθυμιοι έποίμεθα καϊ 
άπ-ιόντες ασφαλώς αν άπ-ίοιμβν' δ τι δ' ίίν προς ταύτα 
λεγη ά'ΐΓ-αγγ€Ϊλαι δεΰρο' ημάς δ' άκούσβντας προς ταΰτα 
βουλεύεσθαι. 

^^^. £οΓ 8<;υ4γ• (1) Ηον άο ΙίστΊΐΡ 8βΑ ίστηνα άίΰθΓ ίη ιηβ&ηίη§? 

(2]^^^Β^1 ορίΛύνβ. (3) ΛαοοπιραηίπίβηΙ, (4) Μβ&ηίη§ οί Κστι "^ίΐΐι ίΛίθ 

^^^^^ίδ) Αά]βο1;ίτθΒ ο£ ΙίΙο6ηβ8$, (6) ΟίΓοιχιηβιαηΙίΛΙ ραΓϋοίρΙβ. 
687, 589. « 932, 3. 1487. 678. 659, λ. • 7βΤ. 1166. 878. 
5ί5.'^^53, ο. 1891. βθ;9, Ν. 2. 6ΑΙ, λ. « 91β. 1429,1484. 628. 616, Λ. • 7β7. 
1165. 878. 598. »677. 985. 467. 557. «872αηάΕ. 1827. 868. 1,76. •919,α. 
1489. 624. 616, 1). " -«β. 1181. 887. 526, α. " 887. 1878. 894. 610, 611, 1). 
"778. 1175. 899,1. 525. "994. 1081. 484. 618, 1>. "949. 1517. «57,1. 
574. «970, 97», Ι). 1563. 657. 589 αηά λ. "984. 1586. ββΟ, ν. 555,•. 

"94β, β. 1517. θο βπ€σβαι, άξιοΰν, άπαγγ., βονλβύΐσθαι. 637, 1. 578, Λ. " 777 αηά•, 
1188. 884. 586, \>. » 996, α, (2). 1082. 484, ί. 613, \). Ρογ βαββ, 866 773. ΙΙΤβι. 
899,2. 522. «>Οί.πλβίονί,3». «766. 1153. 368. 617. »666,6. 952. 4ΜΧ,1^ 
499,1. 655, Λ. »410,5. 499. 19. 81β,\>. ^968. 1568,1. 688. 683. Ό'φζθά ϊ^γ\^^ΟΟθΙ^ 88 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

Οί/νηε αηειο&ηηρ ίΚαΙ Ηβ ίΰΐεΗβά ίο ρηπιεΚ Α1)τοϋοηιαα ίΗ» ίοΙάιβτΒ 
τββοΐνβ ίο /οΙΙον), Ιηιί αβΧ: αΜχΗοηαΙ ραί/, 

20 *Εδο^€ ταντα, καΧ αν8ρας ΙΚόμ^νοι σνν Κλεάρχω 
Ίτέμπουσιν οί ηρώτων ^ Κνρορ τα 8όζαρτα τ'η στρατιά. 6 
δ' άΐΓ-€κρίνατο ση, άκούοι^ Άβροκόμαν έχθρον αν^ρα Ιπ\ 
τω ΕνφράτΊΐ ποταμφ ^Ιναι^ άττ-ίχοντα δώδεκα σταθμούς ' 
προς τούτον ουν ίφη βονλεσθαι^ ΐΚθάν' κ&ρ μ^ν ^ Ικ€Ϊ, 
την 8ίκηρ ίφη χρηζ€ΐν ίτητθ^,ναυ αντω, ηι/^ δβ φύγι^, ημ€Ϊς 

21 έκ€Ϊ προς ταύτα βονλ€νσόμ€θα. άκονσαντ€ς δέ ταίίτα οί 
αΙρ€τοΙ άτΓ-αγγελλουσι τοις στρατιωταις' τοις δέ^ ύιτοψία 
μ€ρ ην ΟΤΙ αγοι ^ προς βασιΧέα^ δμω9 δ€ εδόκβι επ^σθαχ. 
ττροσ-αιτοΰσι δέ μισθόν ' ό δέ Ιίνρος νπ-ισχνεΐται, 
ήμιόλιον πασι ^ώσβυν'^ ον ® πρστ^ρον ^φβρον, άντΙ 
8αρ€ίκον τρία ήμιδαρ€ΐκά τον ^ μηνός ^^ τω στρατιώτη ' 
ΟΤΙ δέ €πι βασιΚέα αγοι ουδέ ενταύθα ηκονσβν ονΒάς 
εν γ€ τψ φαν€ρφ.^3^ 

Τορίοβ ίοΓ δίαάγ. (1) ΟοηβϊΓποΙ^ίοηβ οάιηίββίΜβ αί1;6Γ άκον». (2) Τΐΐθ 
ορ1;8,<;ίν6 ίη ίηάΐΓβοΙ^ άίβεοαΓββ. (3) Οοοβί^ηιοΜοηβ ^τίΐίΐι ιητισχνέομΜ, (4) ΥΙΓΙιαΙ 
ΐ¥θΓθ Ιΐιβ αβααΐ >να§β8 ο£ α ΟΓββΙί βόΙάίθΓ ? Ματώ ίο Ι88η3; ανηυαΐ ο/ ΤατηοΒ αηά ΟΗΐη8ορΗη8 ΐΰΐίΗ ίτοορΒ. 

IV. "Έοητευθ^ν Ιξελανν^ι σταθμούς 8νο παρασάγγας 84- 
κα έπΙ τον Ψάρον ποταμόν, ον ην το ενρος τρία 

^Εντ€νθ€ν ^ζίΚανν^ι σταθμον ενα παρασάγγας ί 
τον ΤΙνραμορ ποταμόν^ ον ην το εΖρος (ττάδιον.' 

*Εντ€νθ€ν έξ^λαννα σταθμούς δύο παρασάγγας ΤΓ€ντ€- 
κα£δ€κα βίς Ίσσούς, της Κιλικίας εσχάτην πόλιν επΙ τρ Γαγγας ό€- λ 724. 1069. 340. 535, • 93», 8. 1487. 678. 659, λ, «04β. 1689. 646. 
578. «898. 1403. 604. 660. Ββ54, β;7β8. 988,1178. 443,Λ\Β79. 5Α9,1>; 5«4,α. 
«'93«,2. 1487. 673. 659, λ, 7 948, α. 1286. 549,2. «755. 1154. 363. 517, 
» 657, α, 951. "> 759. 1186. 8β6 ΙηίΓοθ. 64. 3δ9. 515. " 621, 5. 988. 4Α»4 
«5. -706.1. Οί«». 90Τ. »»9. ίΟ». »»1«. 288. ί^^^,^οΟ^Ιε να 03 νο^^^ι^ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. IV. 89 ναο θαΚάττιι οΐιςουμενην^ μ^γάΧηρ Κ(ά ευ^αίμονα. 4ντανθα 
€μ€ίΐ/αρ ημέρας τρβΐς ' καϊ Κνρψ παρησαν αί έκ Πβλοττομ- 2 
νήσου νη€9 τριάκοντα καΐ π4ντ€ καΧ έπ ανταΐς ναύαρχος 
ΤΙνθαγόρας ΑακεΒοΛμόνι,ος. ηγβΐτο δ' ανταίς^ Ύαμώζ 
ΑίγυτΓτιος έζ Έφ^σου^ εχων^ ι/αδς έτ€ρας Κνρου π€ΡΤ€ 
και €Γκοσιι/, αΓς έπολιόρκ^ι Μίλητορ [οτ€ Ύισσαυφέρν€ΐ 
φίλη ην^ καΐ συν€ΐΓθλέμ€ΐ Κνρω προς αύτόϊ^]. τταρην 3 
δβ καΧ Χείρίσοφος Αακ€8(αμόρίος έπΙ των ν^ων^ μ€τά- 
πιέμπτοε^ νττο Κύρου, έπτακοσίους έχων οπλίτας^ ων^ 
4στρατηγ€ί, πάρα Κνρω. αί δε νηβς ώρμουν πάρα την 
Κνρου σκηνηρ. Ιντανθα καΧ οι παρά *Αβροκ6μα^ 
μισθοφόροι "Έλληρβς άποστάντες ηλθορ παρά Κνρον 
Τ€τρακόσιοι οπλΐται και συν€(Γτρατ€ΐίοντο έπι βασιΚέα^^^ 

Τορίοβ ΪΟΓ δΐυά^. (1) Τν^ο "Ψτζ,γΛ οί θχρΓβδβίη^ τηβαΒΗΓβ. (2) Μβαηίη^οί 
ίτγ4ομαι νίϊί\ϊ ββη.'* τνίΐΐι άοΧ. ? (3) ΏΆίϊνβ ΛίΙβΓ αά]βϋ1;ίνθ8. (4) ΥβΛαΙ ίη -τλ 

Ρα98 ΐΗτοηρίι ΐΗβ ΟίΙίβίαη ΟαΙβ8 ; τβίνβαί ο/ ΛΙτοϋοτηοε. 

, ^Έΐρτενθερ έξελανρει σταθ- 4 
μορ €Ρα παρασάγγας π€ΡΤ€ 
€7γΙ ΐΓΐίλας της Κιλιι^ια9 και 
της %νρίας. ^σαρ δε ταύτα ^ 
διίο τείχη, και το μ€Ρ ίσωθεν^ 
το^ προ της Κιλικίας Χνεν 
Ρ€σις είχε και Κιλίκωϊ^ φνλακη^ 
το δε ?|ω το προ της Συρίας 
βαχτιΚέως έλεγβτο φνλακη φν 
λαττειι/. βια μέσον οε ρει τοχ)^ 
τωρ. ποταμός Κάρσος ορομα^ 
ε?ρο9 πλεί9/>ζΐΛ Επαν δέ το μεσορ τωρ τειχωρ '!)σαρ^^ 

»7β7. 1166. 8787 δ»8. >9β8,1>. 1565. βδ3,ν.9, Αβ5,Λ,(βι^ά). «475. τΛ,ί. 
23δ. 852. *741. 1109. 8δβ. 610, ο. » 14β, ο. 188,8. 7^?, β. «632. άβϋ, 
613, &. 7 041, Α. 952. 4»9, 1. 66», ά. • Οί. τ», 2». «718. 1008. 387. 697. 
-010. 904. ΛΟΧ. Ι^8,ά. ϋφζ.6 1.,ΟθΟξ[^ 
'Κ 90 ΑΝΑΒΑ8Ι3. 

στοΒίοι τρβις• και ΐΓαρ€λθ€Ϊν* ουκ ^ν βΐ^** ^^ γο,ρ η 
πάροδος στ€νη και τα τ^ίχη €15 την θαΚατταν καθήκοντα, 
νζΓ^ρθ€ν δ* ^σαν πέτραι ήλίβατοι* «πΐ δέ τοί^ τ^ίχ^σιν 

5 άμφστέροι^ €ψ€ΐστήκ€σαν ^ τπίλαι. ταιίττ^ς Ζν€κα* τη^ 
τταρόΒου Κύρος τας ναΰς μετεπεμφατο^ δπως οπλίτα^ 
ά'ΐΓθβιβά.σ€ΐ€ν «Σσω και ζξω των πυλών βι,ασομενονς τους 
πολεμίους €1 φυλάττοιεν^ έπΙ ταΐς Χυρίαι,ς τπίλαις, 8π€ρ^ 
φ€Γο ποιησειν^ 6 Κνρος τον ^Αβροκόμαν^ έχοντα πολύ 
στράτευμα. *Αβροκόμας δέ ου τουτ ε'/τοίτισεν, αλλ* 
έπεί ηκουσε Κύρον €ν Κιλικία οντα'^ άναοτρ€ψα$ €Κ 
Φοινίκης πάρα βοχηλέα &ΐΓήλαυν€ν9 €χων^ ώς έλεγετο, 
τριάκοντα μυριάδας στρατιας^^Τ ) 

Τορίβδ ίοΓ δΐυάγ. (1) ΚβρβΙίΙίοη οί Ιΐΐθ ϋτϋοίθ./ (2) Α^ββιηβηΐ; οί ΐΐιβ 
νβΓΐ) τπΐΐι 11)6 ρΓβάίεαΙίβ. (3) Ροβίϋοη οί αμφότεροι. (4) ΟθπίΙίνβ &ίΙβΓ &Α- 
τβΓΐ». (5) ΓαίαΓβ ίηήηίέίνβ. 

Ματοίι ίο Μί^ηαηάηΒ; Χβηιαέ αηά Ρ<χ8ίοη άβΜτί. 

6 ^Ενταίθεν εξελαύνει δια Συρίας σταθμον €να τταρα- 
σάγγας πέντε εις Μυρίαν8ον^ πόλιν οίκουμενην ύπο 
Φοινίκων επι τη θαλάττη ' ίμπόριον® δ' ην το χωρίον και 
ωρμουν αυτόθι όλκάδ€9 ττολλαί. ενταυθ* 6/ϋΐ€ΐι/αι^ ημέρας 

7 επτά* και Β^ενίας 6 * Αρκάς [οτρατηγος'^ και ΤΙασίων 
6 Μεγαρευς εμβάντες εΙς πλοΐον και τα πλείστου ^^ 
α^ια ^ν9^μ^ενοι^^ απέπλευσαν, ως μεν τοΐ ς πλείστοις 

' ,η. ^ ίδόκουϊ'^ φιλοτιμηθέντ€5 δτι τους στρατιωτας αύι»ώι/ 

*,//., .►ί ^Όυς πάρα Κλεαρχον άπελθόντας^^ ω^ άπιόντα ^ εις την 

' ^ Ελλάδα π άλιι^ και . ου προς ^α^ιλεα €ΐα^^ Κυρο9 τον 

Κλεαρχον εχειν./ επεϊ δ' ήσαν άψαν€Ϊ9, διήλθ€ λόγος 

»949. 1517. 637. 571*. «776. 1181. 887. 696, λ. •358,&. 609. 988. 
863. * 758. 1220, 0. 36», 3 ; 418. 518, ο ; 699. « ϋΐ. δβοιτο, 8«. « 855, λ. 12ΤΛ 
848. 577 αηά α. τ 982. 1588. 661. 586, α. «7»9,θ. 1085,7. 888. 606; α. •ββ9. 
956. 449. 651, «. ^ο 753, ί. 1185. 353,1. 616, λ. "813. 1242,8. 804. 
600, Ι) »944, α; οί. 'Κπάλλων, 2•. 684. 671^ λ. >*9β5. 1660. 680. 679. 

*3β9. 687. 17;», 2. Γ ΓΛΓΛα\(^ / ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. IV. 91 

ση διώκοι^ αυτούς Κύρος τριηρεσι' καΙ οί /ΐ€)/ ηΰχοντο 
ως δ€ΐλο'υ$ δντας αυτούς ληφθηνίη^ οί δ' φιπ'€ΐρον €4 
άλώσοιντο•^ ^ι^^β^^ ^ συγκαλ€σα9 τον9 στρατηγούς β 

^^ *Απολ€λοίΐΓασιν ημάς Β^νίας καΐ ΤΙασίων. άλλ' €δ 
γε μα/τοι έτηστάσθων οη οντ€ άποδ€δράκασιν * οίδα 
γαρ οττη οίχονται* οντ€ άΐΓσΐΓ€ψ€ΐ}γασιν* ^ω γαρ τριψ 
ρ€ίς ωστ€ έλεΐν το Ικ^ίνων^ πλοΐον' άλλα μά* τους 
θ€σν9 ουκ ίγωγ€ αυτούς διώ^ω, ούδ' έρεΐ ουδείς ^ ώς -^ 
€γώ ίζος μ€Ρ αρ τταρ'^^ τις γρωμαι, ΙΐΓ€ΐδάν δβ άπι-^ρ^- ία.τ^, 
€ΐ/αχ βούληται^ συΚΚαβών ^^^^ ι αυτούς κακώε ποιώ καΐι *' 
τα χρηματα'^ άΊΓ(^χΙ\ω\^ί^λλα Ιόντωνβ ειδοτβς ση 
κακιους είσΐ περί ημάς η ημ€Ϊς περί εκείνους, καίτοι 
εχω γε αύτων καΐ τέκνα και γυναίκας €ν Τραλλεσε 
ψρουρσΰμ^να' άλλ' ονδέ τούτων^ στερήσονται»^ άλλ' άπο^ 
λτ}φονται της ττροσθεν^^ ένεκα περί εμε αρετής." 

ΚαΙ ό μεν ταύτα εΐττεν οί δε ^Ελληνες^ ε! τις^ καΐ ψ 
άθυμ^€ρο9 ^ν προς την άνάβασιν, άκούοντες την Κύρσυ 
άρετην ήδιον καΐ προθυμότερον^^ συνεπορεύοντο* 

Τορίοβ ίοΓ 81υάγ. (1) ΤΗθ αιΐιοΐβ &ηά ρΓΰάίοα^β ηοτηίηαΐίνβ. (2) Οοιη- 
ρ&Γθ &1ΐ6 αυηδΐ αικί ρΓβββηΙ ρατίίίοίρίθβ (3) Οίαββββ οί άβροηβηύ 76γΙ)8. (4) 
Οοη3υ^(θ (Ιΐθ ίηιρβΓίβοΙ; οί έά». (5) άτοΒΛράσκω αικί α'καφ^ίτγω &8 «71101171118. 
(6) ΥβΓίιβ οί άβρήυΊηρ. 

ΕβαοΗιηρ ΐΗβ ΕηρΚταίβΒ, ΟψΐΛ$ ιη/σηΜ ΐΗβ βτββίΒ Λαί Κβ {$ ηιατοΚ- 
%η0 αραίηβΐ Λβ Ιηηρ; ΐΗη^ ατβ αηρτ^ αηά άβτηαηά α δοηηίί^. 

Μετά ταντα , Κύρος Ιξε\αύνει σταθμούς τέτταρας 
τταρασαγγας εικοσιν επι τον ΧαΚον ποταμόν^ οντά 
το εΖρος πλεθρου, πλήρη δ' Ιχθίων^^ μεγάλων και 

1938,2. 148Τ. 673. 659, λ. «907. 1420 ; βίβο 855, α. 1287. 548,677. 659, 
» €Τ. 678 Λ 977. 4Λ7, 2. 554 ίΤ. * 723. 1066. 344. 633. β 1030. 1619. 

^33. Ι4»Ι. β 914, Β, (1). 1481. 626. 616, &. » 7»4. 1069. 340. 625. β 748,11. 
1071. 36», η. 509, &. •49β. 1248. Λ15, 1. 898. ι«βββ,ο. 952. 461,1. 555, λ. 
11893; 894,0. 1890,1895. 602. 647. ι<040, 1>. 426,1. » 753. /ΐί^ έδψ, 
$12. 0ί9ίΐίζθάόνν3θΟ^ΐ€ 94 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

ι^'^^Ακσύσαντες ταντα €π€ίθορτο καΐ δι/)8ΐ7(Γαι^ πρίι/ τού^ 
αλλου9 αποκρίναυσθαχ. Κΰρο9 δ' έπ^ι 'βσθετρ Βι,αββ- 
βηκότας,^ ησθη Τ€ και τω στρατεύματι πεμψας Τλουρ 
€Ϊ7Γ€ΐ/^ "*Ε9^ώ μ€ν, ω άϊ/δ/>€ς, η8η νμας ίιταιν&' όπως δε 
καΐ ύμεΐς έμέ έτιοΛνάτετε^ έμοί μ€λήσ€ΐ, η μηκέτι^ μ€ 

17 Κυρον 1/ομίζεηε" οΐ μέρ 8η στρατιωτοΛ έν ΙΚττίσι 
μζγαΚαις ορτβς ηϋχοντο αντον €ίτυχήσαι, Μίνωνι δε | 
και 8ώρα €λ€γ€το^ πεμψαι μεγαλοίΓρείΓως. ταύτα δε 
ποίησας Βιεβαιν^' συι^είττετο δε και το άλλο στράτευμα 
αύτφ ατταν. και των 8ιαβαι,νόντων τον 7Γθταμχ>ν ουδείς 

18 4βρίχθη._άκωΓ^ω των μαστών [ύττο του ττοταμου]. οί 
δε ΘαφακηνοΙ ελεγοϊ/ δη ονττώττοβ' ^ ούτος 6 ποταμός 
διαβατός γένοιτο πεζτ) ει μη ^ τστε^ άλλα πλοίοις, ά τότε 

Αβροκόμας προΐων κατέκαυσεν^ Ινα μη Κύρος δια/8^ 
εδόκει δΐ7 βεΐον εΤϊ/αι και σαψώε ύττοχωρήσαι τον ποτά- 
μον Κυρψ^ ώς βασιλεύσοντι. ^ 

Τορίοβ ίοΓ 8ΐαΛ^. (1) ΟοηβίΓηοίίοηβ λΛθγ ιτρίν. (2) Οη^η&Ι ίοηη οί 
Ιίσθη. (3) ΟοηβΙ^Γαούΐοη οίύβΓ υ6γΙ)3 οί αϋβηίΐοη, οαΓβ, €]^οτί, (4) ΑοοβηΙ οί 
Βίοβγ. 

,ΜατΰΗ αίοηρ Λβ Ιββ 1>αη^ ο/ ίΗβ ΈηρΗταΙβΒ, ΐΗτοηρΗ α 4β$€τ( 
οοηηίτί^ αΙ)οηηάίη^ ίη ρατηβ. 

19 ^Ενταίθεν εξβλαύνει δια της Χυρίας σταθμούς ίννέα^ 
παρασάγγας ττεντήκοντα• και άφίκνουνταί προς^ τον 
*Αράξην ποταμόν, ενταύθα ήσαν κωμαι πολλαι μεσταΐ ® 
σίτου και οίνου, ενταύθα έμειναν ημέρας τρεις και 
ίττεσιτίσαντο• 

10Τ. 982. 1588. ββΐ, 599, α; οί. βονλβνομ^ρονς, 1*. >885. 1872. δ98. 698, λ. 
* 1018, 1019. 1610. 431,1. Αβ6. «944. 634. .574, α. * 1028. 1608. 670, 3. 

«905, &,1. 1414. 616,1. δδβ,Λ. * 767. 116& 378, 699, «708,0. 1112,1140. 
867, 61$, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. V 05 
/ 

ΐί ν. ΈΐΑΓ€ν^€ΐ/ έξελαύρβι δια η^^ * Αραβίας τόϊ/ Εύφράτηρ ι 
^ ποταμον €ν δβ^ια^ έχων σταθμούς έρημους π€ΡΤ€ πάρα- 
σάγγας τριάκοντα καΐ 7Γ€ρτ€. Ιν τούτω δβ 
τω τάπφ ην μεν η γη ττβδίοι/ άπαν ομαλές 
ωσττερ θάλαττα, αψινθίου δβ πληρ^ς'^ €ΐ^ 
8ε τι καΐ άλλο αη\ν ΰλης^ η καλάμου, 
άπαντα ήσαν €ύώδη ωσπ€ρ αρώματα* δει/- 2 
Ο8ΤΚΙ0Η. ^ρορ δ' ούδέϊ/ ένην^ θηρία δέ ιταντοΐα, 
πλβΐστοί 8νοι άγριοι^ πολλαΐ δέ στρουθοί αί /Α€γά- 
λαι * ένησαν δε καΐ ώτ(δ€$ καΐ δορκάδες * ταύτα δε 
τα θηρία οΐ Ιππείς ίν£οτ€ έΖίωκον. καΧ οί μεν 
ονοι^ εττεί τις διώκοι,^ ιτροδραμόντες ίστασαν.^ πολν 
γαρ των ίππων Ζτρ€χον θάττον ' και πάλιν^ έπεί 
πλησιάζοιεν οί ϊπποι^ ταντον^ έποίονν, και ουκ ην 
λαβείν,^ €1 μη διαστάντ€9 οί ιππείς θηρφεν διαδεχό- 
μενοι, τα δε κρέα των άλισκομένων ην παραπλήσια 
τοις έλαψε£οΐ9,^ άπαλώτερα δε. στρουθον δε ουδείς 
ελαβεν. 

Οί δε διώ^αντες των ιππεων^^ ταγν επανοντο' πολν 3 
γαρ άπέσιτα φεύγονσα^ τοΐς μεν ποσΐ^^ 8ρ6μω^ τοις 
δε ΊΓτέρυξιν αίρουσα, ωσπερ Ιστίφ^^ χρωμενη. τάς δε 
ωτίδα5 άν τις ταχύ άνιστη εστί λαμβάνειν πέτονται 
γαρ βραχύ ωσπερ ιτέρδικεε καΐ ταχν άιταγορεύουσι. τα 
δε κρεα αυτών η8ιστα ην. 

ΤΙορευόμενοι δε δια ταύτης της χώρας άφικνουνται 4 
επι τον Μάσκαν ποταμόν, το εύρος ιτλεθριαΐον. ενταύθα 
ην πόλΐ9 ερημη^ μεγάλη, όνομα δ" αύτ^ Κορσα/τη' 

1621, ο; αΐβοββί. 982. 424. 51,3. « 753, ο. 1112,1140. 8δ7. 519. •ΟΤ. 
9ΐης,49. «7;δ9,β. 1085,7. ^δδ. 506, α. » 894, 2 ; 914, β, (2). 1429,1431. 608, 
92δ. 660, 629. β 849, ο. 1263. δ8δ. 1,56, \> ; 1,57. » 7β. 42. 43. 35. • 949. 
1517. 687. 574. • 773. 1175. 89», 2. δ9α. » 729, β. 1085,7. 8δδ. 606, κ. 
>» 777. 1188. 387, κ. » 77β. 1181. 887. 696, «. " 777, ». 916. 320 (οί. Ιβ8( 
«.). Μ7(οΐ:ΐΜΐβζ.). 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ? 96 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

ΐΓ€ρΐ€ρρ€Ϊτο δ* αϋτη ύπο τον Μάσκα κύκλφ•^ ένταυθ* 
€μ€ίναι/ ημ€ρας τρ€Ϊς καΐ έπεσιτίσαντο. 

*Ερτο)θ€ν ίξέΚανν^ι σταθμούς έρημους τρισκα(δ€κα 
παρασάγγας έν€νήκοντα τοι/ Έίνφράτηι/ ποταμορ έν δβ^ι^ 
€χων^ καΧ άφικνάται έπΙ Πΰλας 
Τορίββ ίορ 8ί;αά3Γ. (1) μ€στ05^λ•ίιρη$. (2) Εχ1«ηί οί ίΐιο ΑΓΕΐ)ίαη 
ά686η. (3) Οιηίδβίοη οί 1;1ιβ αΠιοϊέ (\ν^ί(;1ι βασιλεύε, ί^ζιόε &ϊο.), Η. 660, 661. 
(4) Ββΰίβηβίοιι οί κρ4α$. (5) Έχρίαία αοοβηΐ; οί ένην, ένησαν. (6) ω ίη αιτα- 
λώτ€ρα. (7) ρρ ίη Ίτ^ρι^ρρ^Ίτο. (8) Μάσκα. 

Βοατοίΐίβ αηά ρτίοβ ο/ ρτονίειοπε ; απ ΐηείαηοβ ο/ ροοά άιεΗρΙίηβ. 

6 Έϊ/ τούτοις τοις σταθμοΐς πολλά των υποζυγίων άπώ- 
λβΓο^ υπο λιμχ)ϋ* ου γαρ ην χ6ρτο9 ουδέ ^ άλλο* ούδεν 

δά'δροι^, άλλα ψιλή '^ν 

απασα η χώρα* οΐ δβ 

€νοίκουντ€ς όνους &\έτα% 

παρά τον πσταμον όρίτ- 

τοντ€9 καΐ ποιουντες €ΐς 

Βα^υλώι/α ηγσν καΐ ίττώ- 

Ι^β^^^^ϊ^^^^Ι^Ρ^ Χουν καΐ άνταγοράζοντ€$ 

5 ΜΐΕΐ, ΑΝΌ 8Ε0ΤΙΟΝ ορ ϋΡΡΕκ (βνο« σΐτον 2ξων. ΤΟ 0€ οτρα- 

' ' Τ€υμα ο σίτος €ΐΓ€λιπ€, και 

ΐτρίασθαι ^ ουκ '^ν βι μη Ιν τ^ Λνδία άγορα Ιν τω Κύρου 

βαρβαρικω, την καττίθην ίΧ^ύρων^ η άλφίτων τεττάρων; 

σίγλων.^ ο δε σίγλος 8ύναται επτά όβολον9 ^ καΐ ήμιωβ^ 

λιον * Αττικούς-^ η δε καπίθη δυο χο(νικα$ ^Κττικάς έχώρ€ΐ. 

1 κρέα οΖν ίσθΙοντ€9^^ οί στρατιωται δΐ€γίγνοντο. ην^^ δε 

τούτων των σταθμών ^^ ους ^^ πάια; μακρον9 ^* ΐ7λαυι/εν^ 

(ητάτ^ η προς ίίδωρ )8ουλοιτο^^ διατ€λέσαι η προς χιλόν. 

1 77β. 1181. 3β9. 5«6, 5. « ΟΓ. «παβοι/ ύίτ*, 8*. « 1030. 1619. 4««. ΑΛ^. 
« 705 96β, 2. 49^9, Ν. 2 » Οί. ούκ ^ν ΧαβΐΙν, § 2. « 729, Γ. 1085, 4. 35« βηά ν. 
δ06\>. Μ4β. 1188. 353. 5ί5. «720. 1062. 338. 588. •β1β. 924,(5). 491. 
ω ά λίγων ίι^γ«, 2". "098. 1029. 486, ν. 611^, α. "732. 1094,7. 3Λ;9, 1. 508. 
*»716. 1067. «31. 556. -* 694, Ι) ωά Β. 919. 30». 547. >•914, λ. 1481,». 

^^^• ^^^• Οί9ίίζθθί^)νΟθΟ§ΐ€ 
ΚΟΤΑΙ< ΝΕ6ΚΙ.Λ0Ε. ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. V. 9Τ 

^ χ ν; , 

ΚαΙ δτ; 'ΠΌΤ€ στ€ν^ωρία$ καί ττηλοΐ φαι/€ρτος ταΐς 
οΕ/ια^αις^ δυ(ηΓορ€'(;του ίπέστη 6 Κύρος συν τοις π^ρΐ 
αύτοι/ άρίστοίζ καΐ βύδαιμοι/εστάτοις καί έταζε Τλούι/ 
καΐ ΐΐίγρητα λαβόντας του βαρβαρικού (ττρατον^ συν- 
€κβιβάζ€ΐν τάς άμΐ4ίξα9. βπβΐ δ' 48ο- β 
κουι/ αυτω σχολα(ω9 ττοιβϊϊ/, ωσπερ 
όργη €Κ€λ€υσ€ τους περί αύτον Πφ- 
σας τους κρατίστου9 συν€'π•ισ'π•€βσαι 
τάς ά/^ά£α9. ίνθα δΐ7 Η^ροδ '^ι τΐ75 €ντ<ι|ία9 ην θ€άσα- 
σθαι. ^ |^ί\|/αντ€9 γαρ τους πορψυρο{ΐ9 κάνδυ9 * οπού €τν 
χεν ^ έκαστος έστηκώς,^ Ϊ€ντο ωσπερ αν ^ράμοι'^ τις 
π€ρΙ νίκης καΐ μάλα κατά ιτρανονς 
γηλόψου, έχοντες τους τβ πολυτ€λ€Ϊ9 
χιτώνας καί τάς ΐΓ0ΐκίλα9 άν<ι|υρ(- 
δα9, €νιοι δε και στρετττούς π€ρΙ 
τοις τραχήλοΐ9 και ψελια περί ταΐς 
κοΥΑΐ, ΒΚΑΟΕΙ.ΕΤ. χ€ρσίν ' €^649 δε συν τούτοις €ΐ<ηΓη- 
δήσαντ€§ εις τον ττηλον θαττον η ω^ τις αν ψ€Τ0 ' 
μ€Τ€ώρου9^ έ|€κ6μισαν τάς άμαξας, 

Τορίοβ £θΓ δίαά^Γ. (1) Αηοίβη• ιηί1ΐ8. (2) Κβίαίιίοηβ βχρΓβββθίΙ 1)7 Λθ 
αΓοηπιβίαηίί&Ι ρίΐΓίίοίρΙβ. (3) Μαίβήαί. (4) ΡΗοβ, (5) ίστιν {^ν) οί. 
(6) νβΓΐ)3 ί\\2Λ Άάϊϊΐϋ 3. 8ηρρ1βιηθΐι1»Γ7 ρ&ΓϋίοίρΙβ. (7) τβρί ντϋΐι αοο., άΒΧ.,ζβη, 
[Η) Γοηηα1;ίοιι ο£ ίΐΐθ ίκΙνβΓΐ). % Ορηΐ8 τηατΰΐιβά 80 ταρίάΐτ/; ίναβο αστο88 ΐΚβ τζνβτ. 

Το δε σύμπαν ^^ 8η\ος ^^ ην Κύρος ώς σπεύδων πάσαν 9 
Τ22_,β2ο^^^^ κοιΐ ου διατρίβων δπου μη Ιιτισιτισμοΰ ένεκα 
η τίνος άλλου αναγκαίου έκαθεζετο, νομίζων, οσω^ μεν 

»7β7. 1166. 3797 533. « 73β. 1097. 356. 508. «949. 151Τ. 637, 5η 
«204. 257. 8ββ ΙηΐΓ0(1. 2Τ. ΙΙΟ,λ. ΐη. 6 984. 1586. 6βΟ, ν. 555, β. β «49 

1263. 535. 456, Ι). ' 872 αηά α. 1327. 563. 1,76. β «95, 903. 1897, 1413. 565 
6ίί9: οΐ.633,». » Οί. μακρούς, § 7. »<> 719, 5. 1060. 336. 51,0. "981. 1589. 634, 
660, Ν.; οί. ΙββΙ θχ. 585, &. Οί. άνίώμΛνος, 2". ^720. 1062. 338 » 638 

»781,Α. 1184. 388. 5ί6, ο. Β. * ν• ΑβΑΒ.— 7 οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ (5 98 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

θαττον ί\θοι^ τοσούτω άπαρασκευοτ^ρψ βαχτιΚει μΛχ€Ϊ- 
σθαι^ οσω δέ σχολαίτβρον^ τοσούτω πλέον συναγ€ίρ€- 
σθαι βασιλεΐ^ στράτευμα, και συνιδ€ΐν* δ* ^ρ τφ ττροσ- 
ίχοντι^ τορ νουν η ^βασιλέως άρχη ΐΓλήθ€ΐ® μεν χώρας 
καΐ ανθρώπων Ισχυρά οΖσα^ τοΐ^ δβ μήκ€σι^ των ο^ων 
καΧ τψ δΐ€(ΓΠ'άσθαι ^ τας δυνάμεις άσθ€νή$^ εΐ ης δια 
ταχέων τον πόΧεμαν ποιοΐτο. 

10 Πέραν δβ του Έίύφράτου ποταμού κατά τους ερτήμονς 
σταθμούς ην πόλις ευδαίμων καΐ μεγάΚη^ όνομα Βε Χα/>- 
μάνΒη • εκ ταύτης οί στρατιωταχ ηγόραζον τα επιτη^εια^ 
σχ€δίαΐ9 δια^αίι/οκΓ€9 ώδε. διψθέρα9 α$ είχον στ€γ<ί- 
σματα^ Ιπίμπλασαν χόρτου κονψου, είτα συνηγον και 
συνέσττων, ως μη απτεσθαι^ της κάρψη9^^ το ν^ωρ' επι 
τούτων Βιεβαινον και ελάμβανον τα επιτηΒεια, οΐνον τε 
εκ της βαλάνου πεποιημενον της^ άπο του φοίνικος και 
σΐτον μεΚίνης ' τούτο ^ γαρ '}^ν εν τ^ χώρΛ πλείστον}^ 

Τορίοβ ίοΓ δΐΐιάγ. (1) ϋσφ . . . τοσούτφ. (2) Βαίίνβ ίη Ιοοβθγ Γβίβτ 
ίίοηβ. (3) Κββρβοί (4) Αηαΐ^βίβ οί ϋι^σνάσθαι &ηά συνέσταν. (5) &5 νάίλϊ. 
ίη&ηίΐίτθ. (6) ν6Γΐ)β ο£ ίοηϋΚίηρ. 

ΟίβατΰΙηα ρηηίΒΗβε οηβ ο/ Μβηοη^β ΒοΙάίβτ»^ %8 (Ι8»αυ1ΐβά; οαΠε ίο 
αντηβ ; Οι/ηΐ8, ϋοτηίηρ ηρ^ αν€τΐ8 ΙΙαοά^Ηβά. 

11 Άμψιλ€ξάντα>ν δε τι ενταύθα των τε Μενωνος του στρα- 
τιωτών και των του Κλεάρχου, 6 Κλέαρχος κρ(να9 άΒικεΐν 
τον του Μενωνος ττληγάς ενέβαλεν' 6 δε ελθών προς 
το εαυτού στράτευμα ελεγεν' άκούσαντες δε οί στρα- 
τιώται εχαλέπαινον και ώργίζοντο Ισχυρώς τω Κλεάρ- 

12 χφ•^ τ^ δε αύτ^ ημ^ρφ ^^ Κλέαρχος ύλθών επϊ την 

>932, &. 1497, 2. θθο Ιηΐτοά. 93. 95. 673. 6Θ9, *04β. 1523. Μβ, 678. 
•■767. 1165. 379. 598. *949. 151Τ. 637,1. 57Α. » 771, α, Ι). 1684. 38ί6. 
688, Λ. β 780. 11δ2. 390. 627, Ι). ? 08». 1588. ββΐ. 686, α. « 058, 959. 
1547. 640. 676. » 726. 1080. 341. 68^. ι» 953 ; 1054, Γ. 1456. δ9β. 666, \}. 
« 738. 1090. 3Λβ. 610, \». " 668. 959, 2. 4ίί2. 652, 1). » ΟΓ. 630. -464. 
Μ 050, 5. 497,1. »7β4,3. 1160. 376. 680, λ. » 788. 1192. 385. 5)97.0. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. V. 09 

διάβα(Γΐν τσν ποταμού καϊ €Κ€Ϊ κατασκ€ψάμ€νο9 την άγο- 
ράν &ψιιπΓ€'ύ€ΐ €πΙ την έαυτοΰ σκηνηρ δια του Μενωνος 
στρατεύματος συν ολίγοις τοΐς^ περί αυτόν Κύρος δ€ 
ονίΓω ηκ€ν^ αλλ* βτι ΐΓρο(Γήλαυν€ * τωρ δε Μενωνος 
στρατιωτών |νλα σχίζων τις ως εΤΒε Κλεαρχον δΐ€λαύ- 
νοντα, ΐησι τ^ ά|1νχ|'^ και οΰτος μεν αυτόν ^ ήμαρτ€ν' 
αλλο9 δε λίθφ και άλΚος, είτα πολλοί, κραυγής γενο- 
μένης, ο δε καταφεύγει εΐ5 το εαυτόν στράτευμα, καΐ 13 
ενθύς παραγγέλλει εΙς τα δπλα' καϋ τους μεν όπλίτας 
αντοΰ εκελίευσε /ιεΓι^αι τας ασπίδας προς τα γόνατα 
θέίττας, αντος δε λαβών τους θράκας καΐ τους Ιππέας 
όΐ ^σαν αύτω εν τω στρατεύματι πλείους η τετταρά- 
κοντα^ τούτων δε οΣ πλείστοι θρφκες, ηλαυνεν επι τους 
Μενωνος, ώστ εκείνους^ έκιτειτλήχθαι * και αυτόν Μενωνα^ 
και τρεχειν επι τα όπλα • οι δε και εστασαν ^ άπορουντες 
τώ πράγματι. ν,^ν*^-^-^ ^ 

Ιο χτ-^ 6- ^^ -"^^ Γ ^ 

Τορΐ68 ίοΓ 81ηά3Τ. (1) Τίιηβ, ισΑβη, λο«7 Ιοηρ. (2) ΡαΙιαΓβ ο/ υθγΙμ ίη 
άζα», ίζω. (2) Βθοίθηβίοη οί νΚ€ΐον9$. (3) Εοτοθ οί ρβΓίβοΙ;, ΐηβηί^ίνβ, Ιΐηά 
ραχϋοίρίθ. (4) Ιηβθοίίοη οί ρ6ΓίβοΦ αηιΐ ρΙαρθΓίβοΦ Β^ί. οί ΧστημΛ. 

^,-Τ ( ^"^ 

*0 δΙ Ώρόζενος — έτυχε γαρ ύστερος^ ιτροσιών και 14 
τάζις αύτω επομένη των οπλιτών — ευθύς ουν εις το 
μέσον αμφοτέρων άγων εθετο τα όπλα και εδειτο του 
Κλεάρχου'^ μη ποιεΐν ταύτα. 6 δ' 'ε^^αλεπαιι^εΐ' στι 
αύτον ολίγου® δετ^σαι/τος® καταλευσθήναι ιτρ^ως λβ^^οι^^ 
το αυτού πάθος, εκελευσε τε αύτον εκ τού μέσου Ι^ίίττα- 
σζαι^ έ}^ ^ΓΟ&[ίμ . δε επρει και Κύρος και ίττίθετο το 15 
ττραγμα' ευθύς δ* έλαβε τα παλτά, εΐ9 τάς χείρας και 
σνν τοις παρούσι των πιστών '^κεν ελαύνων εΙς το 

>ββ8,&. 9ί5θ,2. 4δ9. ΒΒ9,\». • 77». 1181. 387. 626, λ. «748. 1099. 362,1. 
609,Λ, *1276. 534 ; οί. 861, 1). 668,1*76. β83β. δΟδ. 258. 370. « Οί. ιτροτβρα, 2 »*. 
»€1•.««ϊν«αύτοί;,1«>. •748,1>. 1112. βόβ. 61Μ. »»70. 1668. βΛ7. 689. »085,1>. 
ΙδΟβ. «Μ, Η. βΜ. ^ τ 

^ ^^9^ΐ^ζθ^^^^νV^ΟΟ^ι^ 100 ΑΝΑΒΑ8Τ8. 

16 μέσον ^ κσΧ λβγβι τάδε. " Κλέαρχε και ΤΙρόξα/€ καΧ οΐ 
άλλοι οι παρόντ€ς "Έλληνβς^ ουκ ϊστ€ δ η ποιείτε. ει 
γαρ τίνα άλλτ^λοις ^υιά^^τ/ι/ συνάψετε^^'^^/Αΐζετε €ν τ^δε 
ΤΎ/ ημ€ρα €μ€ τε κατακ€.κό^€σθαι^ καΧ νμας ου πολύ 
€μου ^ ϋστ€ρον ' κακώς γαρ των ημετέρων ενόντων * 
πάντες ούτοι ους οράτε βάρβαροι ττολεμιώτεροι ημίν 
έσονται των^ πάρα βασίΚ^Ι όντων. ^^ 

17 ^Ακουσας ταύτα 6 Κλέαρχος έν εαυτω έγέν€το' και 
παυσάμενοι άμφ6τ€ροι κατά χώραν έθ&ηο τα οττλα. 

Τορ1θ8 £θΡ δ1υ<1γ. (1) ΟΓββΙε ιι8Θ ο£ ΰσηροί, -κρόηροί, πρώτο ί. (2) 
Μβαήίο^δ οί 7ΐθ€σθαι τά βιτλα. (3) Ιηίΐβοίίοιι οί ΐηάίεαίιίνθ ο£ οίδα. (4) ΜθΛπ• 
ίη^ οί ιτανον, ναύομαι. 

Μτ8έ 0-0068 ο/ ΐΗβ βηβτη^ ; Οτοηίαε, Μβ ίτβα^ϊΐΒτ^ αηά ατταί. 

1 νΧ Έι/τευ^εΐ' προϊόντων^ έφαίν€το ϊχνη ίππων καΐ 
κόΐΓρο9 ' εΐκάζετο® δ' εΐι^αι 6 στίβος ως ^ισχιλίων ίππων ^ 
ούτοι προϊόντες ^καο^ και χιλον και, ει τι άλλο χρή- 
σιμων ί^ι/. /^νχ.^ν^ 'ΓΤΐιΓ-- 

*Ορόντας δε ΪΙέρσης άνηρ γίνει® τε προσήκων ^ασιλει® 
και τα πολερ,ια^^ λ€γόμ€νος έν τοις άρίστοις Τΐ€ρσών 
έπιβουλεύει Κύρω και πρόσθα/ πολ€μησας, καταλλαγείς 

2 δε. ούτος Κύρψ ειπεϊ/, ει αντω 8οίη^^ ιππέας χίλιους, 
ΟΤΙ τους προκατακάοντας ιππέας 'ϊ^ κατακάνοι αν ενεδρεύ- 
σα9 η ζώντας πολλούς αυτών αν ελοι ^^ και κωλυσειε τον 
κάεΐϊ/^ επιόκτας, και ποιησ€ΐ€ν ώστε μηποτ€ 8ύνασθαι 
αυτούς ιμάντας το Κύρου στράτευμα ^ασιλει διαγγείλαι. 
τω δε Κύρω άκούσαντι ταύτα εδόκει ωφέλιμα έΙναι, και 
έκέλευσεν αυτόν λαμβάνειν μέρος παρ ύκάστου των 
ηγεμόνων* 

1 809. 1405. 602, 61*8. * 850, α. 1266. 538, ν. 1*58. ' 643. 1158. 426, 2. 
Β17. * Οί. δίησαι/τοί, § 14. » Οί. 2 ". 9758, λ. 15Γ.>^. 657, ν. Ι. 590, Ε. «367,». 019- 
173,1. ;?65,5. 7 73». 1094. 34»,\. 506. » 77β. 1181. 390. δ27,\>. » 704, 2. 
1159 (βηά). 376. 520, λ. "718• 1058. 337. 697. "900. 1408. 60δ. 661. 
'^ 748. 1117. 369, ι. 609, Λ. Γ^ Τ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. νΤ. 101 

Ό δ* ^Ορόντας νομίσας έτο(μχ)υ9 εΐι^αι αύτω^ τού^ 3 
ίππ€ας 'γράψ€ΐ ίΐτιστολήν παρά, ^ασιλβα οτι ηζου^ ίχων 
Ιππέας α5ς αν 8νρηται πλείστους * άλλα ψράσαι τοΐ^ 
ίαντοΰ ίππευσιν ίκέΧεν^ν ώς φίλιοι/ αύτον ύΐΓθδέχ€σθαι. 
€νηι/ §€ €ν τ^ βπιστολ^ καί της ττροσθ^ν φιλίας χητομνή- 
ματα και πίστεως, ταύτην την επιστοληρ δίδωσι πιστφ 
άν8ρί, ώς ωετο ' 6 ιΒε λαβών Κνρω δίδωσ*»^. 

Τορίοδ ίοΓ δΐιιά]^• (1) ΡοπηαΙίου οί ίΥιβ 'ββΰοηά αοηβΐ ρε^βίνέ. (2) 
ΟοηάίΙίοη ο£ ίΐΐθ /οηηΚ οτ Ιβ88 νινιά ίοηιι ίη ίηάΐΓβυί; (ΙίβεουΓββ. (3) Οοη- 
ΒίΓϋοϋΐοηβ αίίΘΓ νβΛβ οί Λίηί/βηη^. (4) δγηορβί» οί «Ιδοι^. (5) Αοε6η( οί Ιΐΐθ 
δΚίΐίνβ ίηβηΐίίνββ. 

Άναγνούδ δβ αντην 6 Κνρος συλλαμβάνει ^Ορόνταν^ 4 
και <ητ καλεί εΙς την εαυτού σκηνην ΙΙερσας τους 
αρίστους των^ περί αύτον ετττά, και τους των *Ελληνων 
στρατηγούς εκελευσεν οπλίτας άγαγεΐν, τούτους 8έ 
^εσ-^αι τα όπλα περί την αύτου σκηνην. οι δε ταΟτα 
εποίησαν^ άγαγόντες ως τρισχιλίου$ οπλίτας. Κλεαρχον 5 
δε και εΐσω ιταρ€κάλ€σ€ σΰμβουλον^^ ος γε καΐ αύτω καΐ 
τοις άλλοις εΒάκει προτιμηθηναι /χάλιστα των ^Ελληνων.^ 
επει δ* εζηλθεν^ ^ήγγ€ΐλ€ τοΓς φίλοις την κρίσιν^ του 
^Ορόντα'^ ώς εγενετο' ου γαρ απόρρητον 'ήν. 

ΤηαΙ αηά βχβοηίίοη. 

"Εφη δε Κΰρον άρχειν του λόγου ® ώδε. " Παρεκάλεσα 6 
ύμας, άν8ρες φίλοι^ όπως συν ύμΐν βουλευόμενος δ τι 
Βίκαιόν εστι και προς θεών κσΐ προς ανθρώπων^ τούτο 
Ίτραξω^ περί *Ορόντα τουτουί.^^ τούτον γαρ πρώτον μεν 6 
«μόδ^ πατήρ ε^ωκεν ύπήκοον εΤι/αι^^ εμοί' επει δε ταχθείς^ 

1767. 1174. 878, 523. «932,2. 1487* 673. 659, &. '3 739,β. 1085,7. 355. 
δΟβ,α, *78β. 916. .3»0. 5.%.• » 739, β. Ιϋ^δ. 355,1. 506, ιι. β 878. 717,18. 
Όί. ΆβροΛομα, 4». 8 738. 1099. 356. 510,1). «881. 1369. 390. 638, ο. "274. 
412. 147; 210. "689. 998. »951. 1582. Λ92. 565 &ηά ι Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 102 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ως €φη αυτός, ύττδ του Ιμον άΖ^Κφου οντο^ βπολβ• 
μησ€ν €μοΙ έχων την Ιν ^άρΖ^σιν ακρ6πο\ιν^ και έγω 
αύτοι/ 'Π'ρο(ηΓθλ€|ι&ν €ποίησα ωστ€ Βόζαι τούτω του προς 
€μ€ πολ€μου^ παύσασ^αι, καΙ δε^ιάι/ ίλαβορ και έδωκα/ ' 
τ μετά ταΟτα, ζφη^ " ω ^Ορόντα, Ιστιν ο τι ^ σ€ ήΒίκησα ; " 
άπβκρίνατο οτι^ "ου." παΚιι/ δέ 6 Κύρος ήρωτα, "Ονκοβν 
ύστερον^ ως αυτός συ όμχ)λογ€Ϊ9, ούδβϊ/* υπ εμού άδικου- 
μ€νος άποστάς €ΐς Μυσούς κακώς εποιεις τ'ί)ΐ' β/χ,ι^^ 
χώραρ δ τι εδυι/ω ; " εψτ^ ό 'Ορόι/τας. " Ούκουι^/' βφτ; 
ό Κύρος, "όττότ' αυ ίγρως τηρ σαυτοΰ Βύραμιρ^ €λθωρ 
έπι τον της ^Αρτβμώος βωμόν μεταμέλειν τ€ σοι €φησθα 
και πείσας ε/ιε τηστά πάλΐϊ/ εδωκάς ^ιιοι και έλαβες τταρ' 
ε/ιου;"'και ταΰ^ ώμολό'^/ει ό 'Ορόι^ας. 

Τορίοβ £θΡ 81ηά3Τ. (1) δ^ηορβίβ ο£ άι^-€7»'»»'• (2) ΡΓοΙβρβίβ. (3) ϋοηο 
ββηίΐίνθ. (4) 0&8Θ οίίβΓ νβΓΐ)8 οί δβ^ΐηηίηρ. (5) Εοηη&Ηοιι αηά ροβίΐίοη οί 
11ΐ6 ρθ88688ίγβ ριοηοιιη8. 

8 "Τί^ ουϊ/," εφτ; ό Κΰ/οος, "άδικτ/^εις ύπ' ε/χοΰ ι4)ι/ το 
τρίτον * επιβουλενων ^ μοι φανερός γεγονας ; *' ειττόκτος 
δε του ^Ορόντα οτι ου8εν^ αδικηθείς^ ήρωτησεν 6 Κύρος 
αυτόν, ""Ομολογείς οΐίν περί εμέ &δικο9^ γεγενησθαι ; ** 

Η γαρ ανάγκη, εφη ο Οροντας. εκ τούτου παλιι/ 
ήρωτησεν 6 Κύρος, "*Ετι ουί' αν γίνοιο^ τω €μψ άδελφω 
ΤΓολεμιος, ε/χ,οι δε φίλος και πιστός ; " ό δε άπεκρίνατο 
ΟΤΙ " ουο ει γενοιμην, ω Κυρε, σοι γ αϊ/ ττοτε ετι 

9 Προς ταύτα Κύρος εΤττε τοις παρούσιν, "*0 μλν άνηρ 
τοιαύτα μεν πεποίηκε, τοιαύτα δε λέγει * ύμων δε σύ 
πρώτος, ω Κλέαρχε, άιτόψηναι γνώμην οτι σόι 8οκεν 

»748. 1117. 362,1. 509, λ, • 786. 1076. 340. 556, ο ; οΛ 1ε8* θχ. >028, 1>. 
1477. 69$. * 719, Ι). 1060. 336. 540. « 71β, Ι), οι- 785. 1061. 334 ογ 33β, 
636, ο, ΟΓ δΙ^Ο. β 981. 1588. ββΟ. 585. ^ 040. 927. β31. 571. « 878. 1827. 
563. Α76. • Οί. ΟΤΙ οΰ, § 7. "900. 1408. 60^. 651. ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. νΠ. 108 Κλέαρχος δβ εΤπε ταδβ. ^^ Συμβουλεύω €γω τον αι/δρα 
τούτοι/ έκίΓοδών ποίβΐσθοχ ώς τάχιστα^ ω^ μηκετι^ 8έρ 
τούτοι/ φυΚάττ^σθαχ^ άλλα σχολή ^ ήμΐν^^το ^ κατά τουτορ 
ζΙνοΔ τους ίθ€λοντάδ ^ φίλους εί ποιαί'." 
^Γαύτ-β δέ τ^ 7^^/^2?* ^Ψ^ '^^^ '^'^^^ άλλους ιτροσθέσθαι. Ι• 
/ιβτά ταντα, εφτ/, κ€λ€ύοντος Κύρου ίλαβον της ζώνης^ 
τον *Ορ6νταν €πΙ θανάτφ απαντάς αναστάντ^ς καΧ οί 

συγγ€ν€Ϊ9 • βΤτα δ' έξήγον αυτόν 
οίς^ 'ΐΓροσ€τ<ίχθη. . έττά δέ €&ον 
αυτόν οΐπ€ρ ττρόσθεν 'Π'ροσ€κννουν9 
καΧ τάτ€ προσεκύνησαν^ καίιτερ 
€ΐδότ€9 οτί 4πΙ θάνατον αγοιτο? 
έπά δε βϊς την ^Αρταπάτου σκηνην ΪΧ 
€ΐσήχθη του πιστότατου των Κύ- 
ρου σκηΐΓτσΰχων, μετά ταύτα ουτ€ 
ζωντα ^Ορόνταν ούτε τεθνηκότα 
ούδβις βίδε ττώττοτε ούδε δττως 
αττέθανεν ουδείς^ είδως ελεγεν' 
εΙκαΧρν δε άλλοι» &λλω9^ τάφοδ δε ουδείς πώποτε αυτού 
Ιφάνη. 

Τορ1θ8 ίοΓ 81αά;^• (1) Νβα^βΓ Λά^βούνβ Β3θθβΏ^^ίβοτίΒΒ.ανΒ» (2) 
δτί ίηίΓοάαοίη^ άΐΓβο* ^ίβοοαίΈθ. (3) Οιηίδβίοη οΠη^ηοΐβοΙ; ο£ ίΐιβ ίηβηίΐιίνβ. 
(4) ΡΓθάίοαίθ ίΐάίβοΐίίνθ αίΐβτ ίη&ηίΐίνβ \πί1ι 8αΙ)ί6ΰ1; οιηίίΐιβά. (5) Ιηβηίίίνβ ίη 
Ιοοββ οοηβίΓαοΙίοηβ. (6]^ ΡλΛ αβΛίθά.^.^^ (7) Μοάββ ο£ ριιηίβΐιιηβηΐ; Λΐηοη§ 
ίΐΐθ ΡβΓβίαηβ. 8θβ ΚΑ^ϋηβοη'β Ρβτ8ΐα. "^^^ 

ΜατοΗ οοηίιηηβά; νβντβίΰ ; (ΙβΒβτίβτβ βτστη ίΚβ Μη^; ϋοηηοιΐ ο/ ι/οατ ; 
ΟψηΒ αρρ€(ζΐ8 (ο ΐΗβ ΟτββΙα, 

νΠ, 'ΤΕι^ευ^εν ίξ^λαύν^ι δια της "βαβυλώνιας σταθ- ι 
μους τρεις παρασάγγας 8ωΒ€κα. €ν δε τω τρίτω σταθμω 
Κύρος ίξετασιν ποιείται των ^ΈΧληνων και των βαρβάρων 

» 1021. 1610. 481, 1. 1*86, « 95β αηά β. :ΐ584- 6. &416. 669, » 624, α. * 775. 
υ». 894. 625. Β738&ηά&. ^ίϋΐΐ• ^^β, ν. 1. 610,1). «990. )$£& ^^β. 611*. 
<Γκη•ΐΓΤθυχο5. 1:^]α.ηα αV^V^«β. Είρΐ^ζ,^ι^^ 

104 - . ΑΝΑΒΑ8Ι8. Γ/ 

€Ρ τω 7Γ€θΐω πβρι μ^σας νύκτας * €θοκ€ί γαρ €ΐς τ-^ν 

€πιουσαι/ ?ω^ η'έ^βιΐ' βασι\έα συν τω στρατ€νμαη μαχον- 

μβνον'^ καΐ €Κ€λ€υ€ ΚΚέαρ\ον μ€ν τον δεξιοί) κέρως^ 

ηγ^ισθοχ^ κένωνα δε \τον ^ετταΚον^ του ζνωνύμου^ 

αυτός δε τους ίαυτοΰ ζιέταξξ^^^ λ^ ^α^Ι'ι^^ 'ν^ 

2 Μβτά δε την ^ζέτασιν άμ.α τη έπνούσηβ νμ^^ρα Ύίκοι/τ€ς 

χ^Γ^Ρ&τόμΛΧοι πάρα /ιεγαλου βασιΚίως απηγγύ^Χον Κύρω 

.\ ^.π€ρϊ της βασιλέως στρατιάς. Κύρος δε συγκαλέσας 

^;:τούς στρατηγούς καΐ λοχαγούς των ^Ελλήνων συνεβου- 

/^ 'λευετό τε ττώς ^ αν^ την μάχην ποιοΐτο καΐ αύτος παρηνει 

^ί ^.θαρρύνων τοιάδε. 

\2Γ/ '^^ αι^δρες ^^ Ελληνες^ ουκ ανθρώπων ^^ άπορων^ β^Ρ" 

βάρων συμμάχους ύμας αγω, αλλά νομίζών άμείνους 

καϊ κρ^ίττους πο\\ων βαρβάρχον^ υμάς εΤϊ/αι, δια τούτο 

προσελαβον. δπως^^ ουν εσεσ^ε άϊ/δρες α^ιοι της Ι^ευ: 

^ερίας ;^9^^ κέκτησθε καΐ ης^^ ύμας εγώ ενδαιμονίζω. εί 

γαρ Γστε στι την €λ€υθ€ρίαν έλοίμην αν άντΙ ων εχω 

πάντων ^^ καΧ αΧΚων ττολλαιτλασίων; 

Τορίββ £θΡ 8*αάγ. Ι) Όβ€ΐβη«ίοη ο£ €»». (2) ΙηάΪΓβοΙ; ςαβ^Ηοηβ. 

(3) Οιηίδβίοη οί ρΓΪιΐΓίρ3.1 νβΓΐ) 1)β£οιβ διταί. (4) Μβαηίη^ ο£ κτάομαι, οί κίκτΌ- 
μοί. (5) Αάίθοϋΐνββ ίοΐΐονβά 1)7 & ^θηίϋίνβ. 

4 ""Οττως δε και ειδ'^τε εις οΓοί' €ρχ€σθ€ άγωνα, ύμας 
είδώς διδάξω. το μεν γαρ ττλ'^^ος^* πολύ και κραυγή 
πολλή ίπίασιν'^^ αν δε ταύτα άνασχησθε,^® τα άλλα^^ κσΧ 
αισγυν^ίσθαί μοι δοκώ οΓουδ ημίν ^® γνώσ^σθ^ τους 4ν 
τη χώρα δντας^^ ανθρώπους, [υμών δε άνΒρών οντων^ 
και ευ των €μων γ€,νομ€νων^ εγω υμών τον μ€ν οικαοε 

» 79β, Ι). « 1β1. 199. 92, 8. 94. « 9β9, ο. 1563, 4. «53, 5. 555, 1). * 741. 
1109. 3δβ. 510,0. β 700. 1600. 490. 333. « Οί. αν -γένοιο, β^, ^743. 1112. 
36», 1. 512. «ΟβΟ, 1>. 1563,2. 658,4. 58^.. » 755. Ιΐδίί. 3β3. 517. »» 88β. 
1352. 583, Ν. 8. 638, 1>. " 994. 1031. 484. 613, Ι). " 744. 1126. 366. 509, β. 
•«994,996. 1038. 484-δ. 613,]), ά. »*β11. 891.1. 308. 1^93, \). "609. 90α 
δΟΟ. 1,58, Λ. "898,0. 51», ν. 1. οΓ. βΓ.^ΐ ^*•ηΙ. "719,1). 1060. 336. 51*0. " 770 
1,171. 881, 696. ^98%, 1588. 661. 5β6, «. «> 7»9, β. 1085.7. 888. 506, λ. 
105 βον\6μ€νον ατηέναχ τοΓς^ οίκοι ζηλ(οτ6ν ποιήσω άπβλ- 
θεΐν^ πολλούς δε οΐμαχ ποιησειν τα παρ" €μοΙ Ιλέσθαχ αντί των ύικοι. *Έ»ντανθα Ταυλίτης πάρων φυγάς Σάμιος, πιστός δε 5 
Κύρω, εΤπε, " ΚαΙ μην, ω Κΰρ€, λέγονσί τίνες οτι πολλά 
ύπΐ(Γχν€Ϊ νυν δια το^ Ιν τοιούτω^ είναι του κινδύνου 
προσιόντος, αν δε εδ γένηταί 1ί, ου μ.€μνήσ€σθα( σε 
φασιν' €νιοι δε, ούδ' ει μεμνί/ό^ τε και βούλοιο^Βύνα- 
σ^αι άν άπο8ούναι οσα νπισχνει." άκουσας ταΟτα 6 
ίλεξεν 6 Κύρος, "*Αλλ' εστί μεν ήμΐν, ω άνΒρες, η 
άρχη η ιτατρφα προς μεν μ.€ση|ΐβρίαν μ^χρι ου δια 
καϋμΛ ου δυι/ακται οικεΐν άνθρωποι, προς δε &ρκτον 
μέχρι ου δια χειμ^λνα ' τα δ' εν μεσψ τούτων πάντα 
σατραττεύουσιν οί του εμού αδελφού φίλοι^ ην δ' ημείς 7 
νικησωμεν, ημάς δει τους ημέτερους φίλους τούτων^, 
εγκρατείς τΓοί'ί^σαι. ώστε ου τούτο 8ε8οικα μη ουκ εχω 
^-^ί^-.οτι δω^ έκάστφ των φίλων, άν εδ γενηταχ, άλλα μη 
ουκ εχω ικανούς οΐς δώ. ύμων δε των *Ελληνων καΧ 
στέψανον εκάστφ χρυσούν δωαζω^^ 

Τορ1β8':^θΓ 8ΐα€ΐ3Τ. (1) ΡΓβββηΙ ρυτραββ. (2) Οοηβίηιοίίοη ιιίίβΓ νβΓίΜ 
ο£ (έοβίάηρ. {β) δ^ηορβίδ οί άν^σχόμην. (4) Μβαηίη^ ο£ νβΓΜβ ίη -τιίί. (5) 
μΛμνήσκΦ,τ- ο1α88 &ιΐ(1 ιηβ&ηίη^ οί ρΓβδβηΙ, οί ρβτίβοί τηίά(11θ. 

€^/ηΐ8 φΐ68Ηοη6ά ; ητ^βά ηο( (ο ίάΐοβ ραΗ ιη ίΗβ ΒαίίΙβ ; ηηηώ&τ ο/ 
8θΙάίβτ$ αηά $<η^ίΗβ-ϋΗατίοΐΒ οη βαοΗ Βΐάβ, 

Οί δε ταύτα άκούσαντες αυτοί τε '^σαν πολύ προθυ• 8 
μότεροι και τοις άλλοις εξηγγελλον. είσησαν δε παρ* 
αύτον οι τε στρατηγοί και των άλλων '^λληνων τίνες 
άζιούντες είδει/αι τι σφίσιν^ εσται, εάν κρατήσωσιν. ό 

» ΟΓ. 991. 1188. βββ. 696. * 958, 959. 1546. 636, 638, ΙλβΙ: θχ. ΟΤ, 575. 
» 730. ο. 1088. 3δδ. 507, ο. * 4βδ, λ. Τ22. 227, ν. β 753, 5. 1140. 3^7. 

516, Λ. «866,8. 1358. &77. 471,0. ' 768. 1178. Αίβο 685. 987. 379,472. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ■ςτ ΙΟβ ΑΝΑΒΑδΙδ. 

9 δί ίμπιμιτλάς αιτάντων την γνωμηρ άπεπιε/Απί. ΐΓαρ€Κ€- 
λ€νοντο δε αντω^ ττάντ€^ δσοιπ€ρ δΐ€λέγοντο, μ,η μάχ^' 
σθαχ^ άλλ' &πΊσθ€ν Ιαντων τάττ^σθαι. έν δε τω καιρφ 
τούτω Κλέαρχος ώδε 'ΐΓω9 ηρετο τορ Κνροι/ ' " ΟΓει γαρ ^ 
σοι μαχείσθαι^ ω Κΰρε, τον αδελφοί/;" "Νή* ΔΓ," 
ζφτη 6 Κύρος, "είττερ^ γε Ααρ^ίον και ΤΙαρυσάτώος 
εστί παις, ε'/χ,ος δε αδελφός, ουκ άμαχεί ταυτ' εγώ 
λτηίομαι/' 

ο^^Έΐνταυθα δ^ ει/ τ^ έξοπλισί^' άριΘμος έγενετο των 
μ€ν *Ε\ληνων άσπίς^ μνρία καΐ τετρακόσια, ττελτασταΐ 
δε δισχίλιοι καΐ πεντακόσιοι, των δε /ιετά Κνρον βαρ- 
βάρων δέκα μυριάδες καΐ άρματα δρειτανηψόρα άμφι τα 
είκοσι, \ των δε πολεμίων ελεγοντο εΤι^αι εκατοϊ/ και είκοσι 
μυριάδες και άρματα Βρεπανηφορα διακόσια, άλλοι ^ δε 
'^σαν έ|ακισχίλιοι Ιππείς, ων *Αρταγερσης ^ρχ^ν' οντοι 
δ* αυ προ αυτού )8ασιλεω9 τεταγμένοι ^σαν. 
12 Του δε )8ασιλεω5 στρατεύματος ήσαν άρχοντες [και 
στρατηγοί^ και ηγεμόνες"] τετταρες, τριάκοντα μυριάδων 
έκαστος, *Αβροκ6μας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, ^Αρβάκης^ 
τούτων δε παρεγενοντο εν τύ) μάχτ/ ενενηκοντα μυριάδες 
και άρματα 8ρεπανΊ)φόρα εκατόν και πεντήκοντα* Αβρό- 
κομας δε ύίττερησε της μάχης^ ημεραις^^ πέντε, εκ 
|13 Φοινίκης ελαύνων. ταύτα δε ήγγελλον προς Κύρον οι 
αύτομολήσαντες [εκ των πολεμίωι^] παρά μεγάλου βασι- 
λέως προ της μάχης, καΐ μετά την μάχην οι ύστερον 
ελήφθησαν των πολεμίων^^ ταύτά^^ ηγγελλον. 

Τορΐ68 ίορ 81αά;^. (Ι) Όββ ο{ σφ§79. (2) δοιηβ ηβββ οί /κ^. (3) Οοη- 
βίταοΐίοη αίΐβτ \βτ\)Β οί ίΜΜηρ. (4) ι^. (5) δίιηρίβ βυρροβίΐίοη. 

1764.1. 1160. 37δ. δίΟ. >048. 1619. 688. 570. < 1050, 4, 1>. 441, ν, % 
67ί,Λ. *723. 1066. 344. 532. «893. 1390. β02. 61*7. ββ09. 821. » 705. 
966,2. 492,^.2. 8 634, <1. 914. 319. » 749. 1Γ20. 364. 609, ϊ>. "781. 

1184. 388. 696,0, ^ 7»0, •. 1088. 3ΛΛ, 606, λ, " 76; 77, 1>. 48,2. 43, Ζ6, 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ VII. 107 

ΜανοΗ ιη αίταΐβ ; τβοΑίΗ α άίΙοΗ τηαάβ /οτ άβ/βηοβ; ίτίΐβββ ο/ ί/ΐΒ 
βηβτηΐβ ; Ιβ88 οαηΐίοη, 

*Εντ€νθ€ν δε Κύρος έξξλαύν^ι σταθμον β/α παρασάγ- 1 4 
γας τρ^ίς συντ€ταγμ€ρφ τω στρατ&ίματι^ παντΧ καΧ τω 
^ΈΧΚηνικψ κσΧ τφ βαρβαρικω ' φ€το γαρ ταντιι τ^ νΠ'^Ρ^' 
μαχεΐσθαι βασιΚέα' κατά γαρ μέσον τον σταθμον του- 
τον τάφρος ην όρυκτη βαθ€ΐα, το μίν €Ϊίρος όργυιαΐ^ 
π€ντ€^ το δε βάθος οργυιαΐ τρ€Ϊς. παρ€Τ€τατο δε η ΐ5 
τάφρος άνω δια του πεδίου ε'πΐ δώδεκα παρασάγγας 
μέχρι τον Μτ]δία9 Τ€ίχον^ 

\^Ενθα αΐ διώρυχες, άπο του Ύίγρητος ποταμού 
ρίονσαχ • άσΧ δε τετταρες, το μίν εύρος πλεθριαΐαχρ 
)8α0εΐα6 δε ισχυρώς^ καΐ πλοία πλεΓ έν αύταΐς σιταγωγά * 
άσβαΚΧουσι δε εΐ9 τον Έίύφράτην^ διαλείπουσ^ δ' 
ίκάστη^ παρασάγγην, γέφνραι δ' έπεισινΛ^^ 

'^νίν δε παρά τον Έίυφράτην πάρο8ος ^στενη μεταξύ 
του ποταμού καΐ της τάφρου ως είκοσι πο8ών^ το εύρος ' 
ταύτην δε την τάφρον ^ασ-ιλευς ποιεΓ [ρ-^α^] άντΙ 16 
έρύματος^ επειδι^ πυνθάνεται Κύρον προσεΚαύνοντα. 
ταύτην δ^ την πάρο8ον Κύρος τε και η στρατιά παρ- 
ήλθε και εγένοντο εΐσω της τάφρου. ταύτη μεν οίν η 
τη ημέρα ουκ εμαχέσατο βασιλεύς, άλλ' υποχωρούντων 
φανερά ησαν^ και ίππων και ανθρώπων ίχνη πολλά, 

Τορίββ ίορ 81α<1;^. (1) Τί^ο-Εαρίικιίββ οαηαΐδ. (2) Ρατίίίινβ %ρρο8ί- 
Ηοη. (3) Τίπΐθ ινΗβη, ινϊίΗϊη ιοΚίαΗ. 

'Ένταΰθα Κύρος Σιλαι^οι^ καλεσας τον *Αμπρακιωτην\8 
μΛντιν εδωκει/ αύτω δαρεικούς τρισχιλίους, οτι τη ίν 
δεκάτη απ* εκείνης ημέρα προθυόμενος εΐπεν αύτω οτι^ 

»774. 1189. Β9ίί. δίδ. « β14. 907. 320. δ02. » 6584, ά. 914. 319. «720,(1. 
10Θ5, β. §ό9ν»άν, 606, •β04,1>. 899, 8, Δηβ ρΓΐηΙ. 498Αηάν. Λ96 (βΐΜΐ). • 0X8, 1)1^ 
14ΤΤ. βΐί Λ^ 108 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

"^βασιλεύς ου μάχονται Ζέκα ι^/ιβρώι//" Κύρος δ* είττε»/, 
" Ουκ ϋρα ετι μα^^βίται, ά έν ταύταις ου ^ μαχ^ΐται ταΐς 
ημέραι^' ίαν δ' άληθ€ν<Γΐ|δ,® ύπίσχνουμαί σοι ^βκα τά- 
λαντα." τούτο το χρυσίοι/ τάτ€ άπεδωκβϊ/, έπβΐ παρηλθον 

19 αί δβκα ήμ€ραί. εττεί δ' €πΙ τ^ τάφρψ ουκ €κώλυ€^ 
βασιλεύς το Κύρου στράτευμα δια^αΓι^€ΐι/, βδο^ε καΐ 
Κύρω καΐ τοις άλλοις άιτβγνωκέναι τοΰ^ μάχβσθαί' 
ωστ€ τ-η υστεραία Κύρος έπορεύετο ήμ€λημένω9 /ιαλλΌι/. 

20 τ'^ 8έ τρίτΎ/ επί τε του άρματος καθήμενος την ιτορείαν 
εποιεΐτο και ολίγους εν τάξει έχων προ αύτου, το^ 
δβ πολύ αύτω^ άνατ€ταραγμένον επορεύετο καΐ των 
οπλών τοις στρατιώταις ττολλά επΙ αμαξών η^^το και 
υποζυγίων, ^^ 

Τορίοβ ίοΓ δίτιάγ. (1) Αη οί (ϋνίηαφί], Ιη1;Γ0(1. 83, (4), (5). (2) Αοοβηϋ 
οί ρθΓίβοΙ; ιηίοΐοΐΐβ ιΊιίιηί1;ίν6 αηά ρ&τίίοϊρίβ. (3) Ιηβίαηοββ οί αάνβΓ^β ίοηηβά 
ίΓΟίη ίϊίβ ιρβτίβοί ιηί(1(1ΐ6 ρ3.Γ(;ίείρΐ6. 

ΑΙαττη ^ΐνβη ίΐιαί ΐΗβ Ηη^ 18 ϋοτηίηρ; Ηηβ ο/ δαίΐΐβ /οττηβά. 

1 νΠΙ. Και ηΒη τε '^ν άμφι άγοράν πλήθουσαν και 
Ίτλησίον '^ν 6 σταθμός ένθα €μ€λλ€^, καταλύειν^ ήν^κα 
ΤΙατηγυας άνηρ ΤΙερσης των άμφΐ Κύρον πιστών ιτρα- 
ψαίν€ται ελαύνων ανά κράτος Ιδροΰντι τω ΐππω^ καΧ 
ευθύς πασίϊ/ οΓς ενετύγχανεν έβόα και βαρβαρικως και 
έλληνικως οτι '' βασιλεύς σύν στρατεύματι πολλω προσ- 
έρχεται ως εις μάχην ΐΓαρ€σκ€υασμι^νο$/' 

2 'Ένθα 8η πολύς τάραχος εγενετο ' αντίκα γαρ εΒόκουν 
οι '^Ελληνες και πάντες 8ε άτάκτοις σφίσιν^^ ίτΓηΓ€σ€Ϊ- 

3 σθαι' Κυρός τε καταπηδήσας άπο του^^ άρματος τον 

1750. 1136. 359. 515. * 10128. 1383,2. 431,3. » 808, ύ. 544, οί. ίΐτ&ί βχ. 
«063. 1Μ9. 643. 512, ΐ). -058, 050. 748. 1Μ6, 1117. β39 , 36», 1. 575; 

509, Α. β 665. ' 9(57. 550. ' 767. 116Γ>. 37Η. 523. « 846 ιιηα α. Ι^.Μ. 533, \, 
670, 1>. * 774. 1189. 399. 595, ^ 775, 685. 1179, 987. 394, 47;9. 695, 197• 

»»β58. 949. 447. 651, ά. ^ . τ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. νίΠ. 100 
Οώραξ. θώρακα ένέδυ καϊ άναβάς επΙ τον ΐτπτον τα παλτά €ΐ$ 
τάς χ€Ϊραζ βλαβ^^ τοις Τ€ άλλοις ττάσι παρηγγζΚΚει^ 
4ξοπλίζ€σθαι καΐ καθίστασθαι €ΐς τηρ 
εαυτού τάζιν εκαστ αν. ^^ 

*Ει/^α δ^ συν ιγο\\^ σιτουδη καθί- 4 
στακΓΟ, 1ί\έαρ\ος μ€Ρ τα δβ^ιά^ του 
κ€ρατος έχων προς τφ Ευφράτη) πο- - 
ταμφ, ΤΙρόζενος δε €'χόμ€Ρος, οί δ' 
άλλοι μ€τά τουτορ, Μίρωρ δβ [και το 
στράτ€νμα\ το ευώρυμορ κέρας «τχβ του^ 
Έλληι/ΐίοοί). του δε βαρβαρικού ίττπεϊς 5 
μ€ϊ/ Παψλαγόϊ/ες εις χιλίονς παρά Κλβ" 
αρχορ ίστησαρ εν τω δε^^ιω ίοαι το ^Ελληρυκορ ττελτα- 
(Γτικόν, εΐ' δε τω €ύωρυμψ Άριαΐος τε ό Κύρου ύπαρχος καϊ 
το άλλο βαρβαρικορ^ Κύρος δε και οί ιππείς τοντου οοόι' 6 
εξακόσιοι [κατά το /ιεσΌΐ^], ώιτλισμένοι 
θώραξί μ€Ρ αύτοΙ καϊ ΐΓαραμηριδίοΐ9 και 
κράρ€σί .πάρτ€ς π\ηρ Κύρου' Κύρος δε 
ψιλΐ7^^ εχωρ τηρ κεφαλήν εις τηρ μάχηρ 
καθίστατο [λέγεται δε και τους άλλους 
Πέρσας ψιλαΐς ταις κεφαλαις^ ει/ τφ 
'^ πολέμφ διακινδυνεύειν] . οί δ' Γπποι πάρτης 7 
μΑχαιραι. |^^€ ^^^ Κύρον] εΐχοι^ και ιτρομεταπτίδια 
και ΐΓρο(ΓΤ€ρνίδια * ^χον δε και μαχαίρας οί ίππεις 
Έλλτ^ϊ^ί'κάς. 

Τορ^ ίορ βΐηάγ. (1) ΟοηβίΓυοίίοηβ αΛβΓ μ^λλω. (2) Κοππαϋΐοη ο£ ^»/Γβ 
νβΓίΜ. (3) ΊΤΐθ βηάίη^ -ίδιο*. (4) %υ&νυμο$,Έ.6^ανο$. (5) ΡβιβίΛη λγηιογ, 
ΙηίΓοά. 28, 29. 

1 80. Μ<ρΐ| 621, ο. 9&3. 424. δΙ*9. * 670, ». 919. 4^3, 1. ^5)9, ο. • 77β, 670, κ. 
οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 110 ΑΝΑΒΑ8Ι8. ηβ βηβτηι/ αρρβατ ; Ηοιν άταυ3η ηρ ; ΒΟί^Ηβ-οΗαηοί (ίβεΰτϋβά; στάβη 

ίο ΟΙβατοΙνΜ* 

8 Και Ύ^ τ€ ^1/ μέσον ημεραζ καΐ ονπω καταφανείς 
^σαν οΐ πολεμί,ου' ηι/ίκα δέ δ€(λη έγίγνετο^ εφάνη 
::^^τ=.=ϊ_=-^ϊ5ΐ^Τ ΡΕΒΘΙΑΝ ΡΟΟΤ 80Ι.ΟΐεΚ8. κονιορτός ωσπ€ρ νεφέλη λευκή, χρορψ^ δΙ συχνφ ύστερον 
ωστΓβρ μελανία τις Ιν τω πεδίω εττΐ πολν. στε δβ έγ- 
γΰτερον Ιγίγνοντο^ τάχα δΐ7 ^^^^ χαλκός τις ήίττρα'πτε 
9 καΧ αί λόγχαι κσΧ αι τάζεις καταφανείς εγίγνοντο. και 
ήσαν Ιππεΐς μεν λευκοθώρακες επΙ του ευωνύμου των 
ΐΓολεμίων ' Τισσαφέρνης ελεγετο τούτων αρχειν ' εχό- 
μενοι δε γερροφόροι, εχόμενοι 8ε οπλΐται συν ττοδήρεσι 
ξυλίναις άσπίσιν. Αίγυιττιοι δ' ούτοι ελεγοντο είναι ' 
άλλοι δ' ιππείς, άλλοι τοζόται. πάντες δ' οίτοι κατά 
?θνη εν Ίτλαισίφ πληρει ανθρώπων^ εκαστον το εθνος^ 
επορεύετο} 

1781. 11Β4. 388. 526, α. >758,β. 1140. 957. δϊ». «βΜ,ά. 914. 819 
*β07 301. 49β,1. €ί.Αί8,Ι). ^ τ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. νίΠ. 111 

Π/οδ δέ αυτών άρματα^ διαλβίποι/τα συχρορ^ άττ* άλ- ίο 
λήΧων τα Βη 8ρ€πανηφόρα καλονμ€να* €Ϊχορ^ δέ τα 

δρέιτανα έκ των αξόνων €ίς 
^ Χ-ι ^ν Ίτλάγιον ά'ΠΌΤ€ταμ€να καΐ 

■ γ3&Ε^^^*''''^ ^^'^'Ί*-*-*^ ^^ ^^^^ δίφροι$ €15 γην 
%^...---Τΐ;;έϊ ρλίτΓοντα, α5ς* ,δ_ιακότΓτ€ΐν ^ ^ / 

β^ϊ^β;^;;^:-— * οτω €ντνγχανοί€ν. η θ€ ^^ 

Β γνώμη ^ν ώ^ €15 τάς τά- ^/^. 

ν ίεΐ9 των Έλλτ^νων €λώντα* .ί" 

1. ρ»ρΐιΐββοιιΐ»η ατΛχ. ^^αί Βι,ακόφοντα. ο'^ μέντοι ιι 

3. ΟΓββίίΐιορίϋββπιιάβΓ: α)θΐβΜβΐιιι•,(2) 1νι;/>09 €ΐπ€ν οτ€ καΛ€σα$ 
<Ρ^^^^1ΓπΤ^.Γα..ηα1Λ.ιx πα/>€Κ€λ€ύ€το Τ069 ""ΈΧΧησι 

ΒΓο^βη^^-— ™ )8ά/οων άνέχ^σθω.^ έφεύσθη 

τούτο ' ® ου Τ'^Ρ '^Ρ^^^ΎΌ 
άλλα σιγ^ ως άνυστόν καΐ ήσυχ'ο €ν Ισφ καΐ βραδέως 
προσ^σαν. ϊ "^ ^ ^ 

ΚαΙ €ν τοντω^ Κύρος ττα/οβλαιίνων αντος συν Τίίγργμι 12 
ίΤ §) Ιρμηνβΐ καΐ άλλοις τρισίν η τετταρσι τω Κλ€άρχ(φ 
€β6α αγβίν το στράτευμα κατά μέσον το των πολεμίων^ 
ΟΤΙ, εκεί βασιλεύς €Ϊη ' ^^ καν τουτ^ εφη^ νικωμεν, πάνθ* 13 
ημΐν ^^ ττεττονηταιΡ ορών δέ ό Κλ€αρχος το μέσον στίφος 
και άκούων Κύρου ^ €^ω δντα του [^Ελληνικού] εύωνύ- 
μου βασιΚέα — τοσουτον^^ γαρ πΧηθει ΐΓ€ριήν ^βασιλεύς 
ώστε μέσον των ίαυτοΰ ε\ων του Κύρου ευωνύμου εζω 
'Λν — αλλ* όμως 6 Κλέαρχος ουκ ηθεΧεν αποσττάσαι 
άτΓΟ τοϋ ΤΓΟτα/χου το δεξών κέρας, φοβούμενος μη κυκλω- 

λ 8θ. Ι)ν, 611. 308. 1^3, 1>. > 7130. 1062. 338. 588. « 604 &ηά 1>. 899, 8, ϋη• 
ρΓΐηΐ. 498, ν(. «1054, ί. 1456. δ9δ. 566, \>. ^937. 1502. 677. 6Ί&, Ι). «974. 
15Τ0. βΛ8, Ν. 591. α. » 1009. 1080. 318. 1^91, ά. » 718. 1058. 337. 537. 
• 782, α. 1195. 38δ, 5»7, ο. »« 926, 1). 1506. δ98, ν. 625, Ι). " 769. 1238. 380. 
69Ι^,\>. "848. 1264; &ΐ8θ898, &; 1408. δ37 \ 604, κ. »750; 74», ο. 1108. 865. 
Α».». "719,1). 1060. 886. 61*0, 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 112 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

θ€ίη ίκατέρωθ^ν, τω δ€ Κύρω άπβκρίνατο οτί αύτφ /χ^λοι ^ 
όπως καλώς €χοι? 

Τορίοη ±οτ ^Ιηάγ, (1) Κατ<£ ίη οοπιροβίΐίοη. (2) ΜαίβηαΙ. (3) 8ον*1ΐθ• 
ε1ΐ2ΐΓίο1ί8, Ιη1;Γ0(1. 31. (4) ΑοοαβαΗνβ £ΐΙ)8θ1α1^. (5) Μοάββ ίη τβίαίιίνθ οίηαδββ 
νίίΐι άββηίΐβ απΐβοθάβη!;, ΜτίίΙι ίηάββηίίβ. (6) Αηαοοίαίιΐιοη. (7) ΤΓαηβΙαΙ^ίοη 
οί *Ιο δβ* Υίϊίϊϊ £κ1υ6γΙ)8. (8) ΡθΓβίαη ιηοάβ οί αϋο^Ιί. Ιηί;Γθά. 36. ΟτηβτΐΒ /ανοτοΜβ ; υχχίοΗινοτά ρ(ΐ$$βά ; €Ηατρβ ο/ Οιβ Οτμ1(λ ; βιφΧ 
ο/ ίΚβ δατδατίαηΒ ; ρηηηιί, 

14 ΚαΙ €ν τούτω τω κάψω τό μ€ν βαρβαρικον στράτευμα 
όμχιλως π/οοτ^ίΐ, το δβ Έλλτ/ι/ικδϊ/ ή"ΐ ίν τω αντω^ μένον 
σνΡ€τάττ€το έκ των €τι προσιόντων. και 6 Κνρος ττα/οε- 
\αννων ου πάνυ προς αύτω τφ στρατεύματι, κατ€θ€ατο 
4κατέρωσ€ άιτοβλέιτωι^ €Ϊς τβ τους πολβμίονς καί τους 

15 φίλους. ί8ών δε αύτον άπο του ^Ελληνικού '0,€νοφωρ 
* Αθηναίος, ΐΓ€λάσα9 ως^ συναντήσαι ηρετο €ΐ τι παραγ- 
γίλλοί * ό δ' έπιστησας εΤπε καΧ λβγειν έκελβυβ ττασιν 

16 οτί και τα ΐ€ρα καλά καΐ τα σφάγια καλά. ταντα δβ 
λβγων θορύβου ηκουσβ δια των τάξβων Ιόντος, καί ηρετο 
τίς^ 6 θόρυβος €ΐη, 6 δε [Κλεα/οχος] ειπεί/ ση σύνθημα 
παρ€ρχ€ται^ δεύτερον 17^17. και ος^ Ιθαύμασ^. τις παρ- 
αγγέλλει καΧ ηρετο δτι^ €νη το σύνθημα. 6 δ' άπεκρί- 

ΙΚ ι^ατο "Ζενς σωτηρ και νίκη.^' 6 δε Κύρος άκουσας 
"*Αλλά® δέχομαί τε/' ίφη, "και τούτο έστω." ταίίτα 
δ' ειπών εις την αντου χώραν άπηλαυνε. βνιο^.^ 

Και ούκέτι τρία η τέτταρα στάδια^ δΐ6ΐχίτΐ]ν) τω 
φάλαγ^ απ* άλλτ^λωι^ ηνίκα έιταιάνιξόν τε οί "Ελλτ^ι/ες 

18 και ηρχοντο άντίοι^^ ίει/αι τοις πολεμίοις}^ ώς δε 

• . * Ι 

>93». 1487. β73. 659, Λ. ρ^885Ληάι). 1874. δ93,\. 65β,ο. Ι • βο. τ6πφ, β«1, ο. 

953. 424. ΰΙ*3. Ι ί^ Οί. ώ?, § 10. ^'Γ* 700• 1012• ^^<> ^-^•ί •933. 14β7. 8ββ 

ΙηίΓΟίΙ. 1(Μ>. 674. ' 662. "» 655, &! 1028, 2. 443, 3. δ60. ''Ίθ4β, 2, Ι). • 720. 

1062. 338. 638. » βΙΟ. 926. 4»δ. 61*6. "765. 1174. Α7βΑη<ΐΝ. 6Μ. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. νΐΠ• 118 

πορευομέι/ων^ Ιξ€ Κ•ΰμαιν( έ τι* της φάλαγγας^ τ6 νιτολβι- 
π6μ€ΐ/ορ ηρξατό 8ρόμω θ€Ϊν• καΐ αίμα ίφθέγΙαντο πάντες 

}Λ\^οίον^ω_ Έια|αλίω Α€λίζουσι, και πάι/τβς δέ ίθ^ον. 

, [λβγουσι 06 τιι/ες ως και ταις ασπισι π/οος τα δόρατα 
έδονιτησαν φόβορ ποιοΰϊ/Τ€5 τοις Γπποις.^] πριν δέ 19 

^ ^ / Τ^^υμα έξικν€Ϊσθαι έκκλίνουσιν οι βάρβαροι, και φει^ 
γουοΊ. και έντανθα &7 ^δίωκοι^ /ιει/ κατά Μράτας οί 
"Ελληνες, έβόων δέ άλλι^λοις /χ-^ ^€11/ δρομω, αλλ* €ΐ/ 
τα^βι €π•€σθ(ΧΛ. τα δ* άρματα έφέροντο τα* /ΐ€ΐ/ δι* 20 
αυτών των πολβμίων, τα* δέ και δια τώι/ Έλλτ^ι/ωι^ Κ€νά 
ηνιόχων.^ οί δ* βπβι 'ΐΓροΐδοΐ€ν^^ διίσται/το* έττι δ* όστις 
και κατελήφθη ωσπερ έν ΙιΠΓοδρόμφ εκπλαγείς ' και 
ουδει^^ μέντοι ούδβ τούτοι/ τταθεΐν ίφασαν, ούδ' άλλος 
δε των ^ΈΧληνων έν ταύτ^/ τ^ Η'^ΧΌ ^πα^βι/ ούδβις' 
ονδά^^ πλην €πϊ τφ ευωννμω το|€υθήναι τις έλβγετο. 

Τορίββ ίοΓ δΐιιάγ. (1)' ΧβηορΙιοη, Ιη^Γοά. 111. (2) Κβΐ&ϋνββ ίηΐτο• 
(Ιαοίης ίηάΐΓβοΙ: ςυβδίίοηβ. (3) Αοοουηΐ; ίοΓ ιΗθ βηρβποηΐ/ οί ΙιΗβ ΟΓθβΙί ονβτ 
(1ΐ6 ΡβΓδίαη βοΙάίβΓβ, ΙηίΓοά. 20, 53-56. (4) Οαββ Β,ίΐβτ άντίοχ, οίί&τ κ^νόί. (5) 
8(&1θ νΐιβη £ΐη ΐηβηί1;ίνβ 18 ίη ίηάίτε<Λ άίβοοηΓββ. 045, α.• 1495. β32. 677-^. (6) 
Οηίθηβ, ΙηΙίΓοά. 83, (1), (5). (7) Βαΐϋΐβ απΛγ, ^^αΙοΙιινοΓά βΙο., ΙηΙτοά. 99, ΐοα 

€^ρτΗ8 ίϋΜ Μί 9ΐχ Ηηηάτβά οανάΐτη^ ΜίίοΙίΒ αηά νοηίε ΐΗβ Μη^8 
ΰβηίβτ ; ρβτβοηαΐ βηοοηηίβν ΐΰίίΗ ίΚβ Μηρ. 
Κνρος δ* ορών τους "Ελλτ^ι^ας νικώντας^ το^ καθ" 2ΐ 
^αυτούς και διώκοντας, ηΖόμενος^^ και προσκυνούμενος 
τβη νπο των άμφ* αυτόν , ούδ* ώς ^^ έξηχ^θη διώκβιι/, άλλα 
(Γυν€(ΠΓ€ΐραμ4νην έχων την των συν έαντω έζακοσίων ιπ- 
πέων τάξιν επβμελείτο ο τι ποιήσει βασιλεύς. και γαρ 
:φ.έι αύτον^ οτι μέσον ίχοι τον ΤΙερσικου- στρατεύματος. 

* 972, Λ. 1568. 657, ν, 1. 590, &. * βο. μέρος ; οί. δφά, § 4. » 767. 1165. 878. 
523. *624, ά. 914. 319. « 763, κ- 1140. 3β2,2. 516, λ, β 914, β, (2). 1481,2. 
625. 616. \>. τ 71Θ, Ι)• 10•>*. 334. ί,.ν;, \). ^ 1030. 1619. 433. Αβ7. " 982. 
15»β. ββΐ. 586, Λ. " 80. μβρος, 631,0. 9.53. 424. 51*3. " 969, θ. 1568,6. 653,7. 
588. 1Ί20; 138,8. 689. ^^ 878. 717-18. 

Η. & V. ▲χ^Β. — ί* Ό-φζθά όγ ^^οο^ι^ 22 και Ίτάντες δ* οί τωρ βαρβάρων άρχορτ€ς μέσον €χοντ€ς 

το αυτών ηγούνται^ νομίζοντβς ούτω καΐ ίν άσψαλ€στ<ίτφ^ 

^ €ΐναχ^ τίν ^ η ΙσχΌε αύτώι/ εκατέρωθεν^ και βι τι παραγ* 

«Μ^ί^^χ» ν^νείλαι Ύρύζοιεν^ ήμίσ€ΐ άϊ'^ Κρόνω^ αίσθάνεσθαι το 

"3Γ 23 στράτευμα^ και ραχτίλευς οη τοτ€ μβσον έχων της 

[ ^ "^ αυτοΰ στρατιάς όμως έξω έγένετο του Κνρον ευωνύμου 

ΐΟρΙίαΠ Γ έρατος, έπέί δ* ούδβι^ αυτω έμάχετο έκ του άντίου 

!_ ^ ουδέ τοις αυτού τεταγμένοις ίμ,ιτροσΒεν^ ίττέκαμ,τΓτεν ως 

24 €19 κνκλωσιν. ένθα 8η Κύρος δίίσας μη όπισθεν γενό- 
μενος κατακόψτ^^ το ^ΈΧληνικον €λανι/ει άντίος*^ και 
έμβαλών συν τοις έζακοσίοις νίκα τους προ )8ασιλ€ω9 
τεταγμένους και εις φυγην €τρ€\|/€ τού^ έξακισχιλίους^ 
και άποκτεΐνοΑ λέγεται αυτός τ^ εαυτού χειρι *Αρτα- 
γέρσην τον άρχοντα αυτών. 

Τορίοβ £θΡ δΐιιιάγ. (1) Τλ «αβ* αύτούχ. (2) Οί. ^ϊ, βτ.- " (3) ΕοαΓΛ 
ΟΓ 1683 νίγί(1 ίοΓίη ο£ οοζκΐίύίοη&ΐ ββηΐ^βηοθ ίη ίικΙΐΓβοΙ; άίβοοιίΓββ. (4) Ρογοθ οί 
&(1ν6ΐΙ)ί&1 ©η(ϋιι§ -ββκ. — 

25 *ίΐ5 δ* η τρσιτη εγένετο^ δια(ΓΠΓ€ίρονται και οί Κύρου 
εξακόσιοι είς^ το διώκειν ορμησαντες^ π\ην πάνυ ολίγοι 
άμφ* αύτον κατελείφθησαν^ <Γχ€δόν οι όμοτράΐΓ€ξοι καλού- 

26 μενοι. συν τούτοις δε ων καθορα )8ασιλεα και το άμφ*" 
εκείνον στίφος* και ευθύς ουκ ηνέσχετο^ αλλ* εΙπών 
" Ύον ανορα ορω ιετο επ αυτόν και τταίει κατά το στέρ- 
νου και τιτρώσκει δια τον θώρακος^ ως φησι Κτησίας 6 

27 1ατρ6$, και Ιασθαι αντος* το τραΰμΑ φησι, παίοντα δ* 
αυτόν ακοντίζει τις παλτω υπο τον όψθαλμόν βιαίωε* καΐ 
ενταύθα μαχόμενοι και )3ασΊλεν? και Κνρος και οι άμφ 
αυτούς ύπερ εκατέρου^ — οπόσοι ^^ μεν τών άμφΐ ^βασιλέα 

ΐΟί. ίν τψ αύτω, §14. •90Ο. 1408. βΟδ. 651, »964, (λ). 1494. &47. 579. 

* 782. 1194. 385. 527, ο. » 887. 1878. 594, Α7Α. « 619. 926. 425. . 61^6, 

^958,950. 1Μ6. β8β. Οί, 675. β 361, α. 546. 175, ν. ί668,ο, » 040, 1>, αηά ΙβΙ 
βχ. β31. 571, "1063. 717,1. ΒΟΟΚ Ι ΟΗΑΡ. IX. χ 115 

ίτΐέθνησκον Κτησίας \€γ€Ϊ • παρ* €Κ€ίρφ γαρ ^ν • Κΰρος 
δε αυτός τ€ άπ€θαρ€ καΐ οκτώ οι άριστοι των π€ρΙ αντοι/ 
2κ€ΐντο €π αντψ. *Αρταπάτης δ* ό πιστότατος αντφ 28 
των σκητΓΤονχων [β€ρ<ίΐΓων3 \€γ€Τ(α, €π€ΐδ^ 'ΐΓ€'ΐΓτωκάτα 
είδβ Κΰρον^ καταττη^&ας άπο του ίππου 'ΐΓ€ριΐΓ€σ€Ϊν 
αυτω} και οι /ι,ό' ^α(η )8ασιλ€α κβλεδσαί τΐϊ/α Ιττι- 29 
σφ(1ξαι αντο^ Κύρω^ οι δέ αντον €πισφάξασθαι σιτασά- 
μινον τόϊ' άκινάκην' €ΐχ€ γαρ φυσούν* καΙ στρ€πτ6ν 
8' €ψ6ρ€ΐ και ψελια καΐ ταλλα ωσπερ οι άριστοι 
ΙΙερσων* ετετίμητο γαρ ύπο ^Ινρου Βι €ΰνοιάν Τ€ καΐ 
ΤΓΐστ<ίτητα. 

Τορίββ ίοΓ 8Ι;ιιά7• (1) Τΐιβ δμοτράπ^ζοί. (2) Αα£^πΐ6ΐι( οί Μχομαι 
(3) στρ€ΐΓΎ6¥, δβθ Ιηΐ;το<1. 27. 

Εΐύύβία />« ^^^*•, «ογ/^ Ιταίητηρ; Βοι^Αοοά (ταΐί8, 

ΊΣ, Κΰρος μ€ν οίν οϋτως βτέΚεντησβν^ άνηρ ων Περ• # 
σων^ των μετά Κΰρον τον άρχαΐον γενομένων βασιλι* 
κωτατέ$ τ€ καΧ αρχ€ΐν άξιωτατος^ ώς πάρα πάντων 
ομολογείται των Κύρου Βοκούντων Ιν ιτείρ^ γενέσθαι^ 
πρώτον μεν γαρ ετι τταις ων οτ έΐΓαιδ€'ύ€Τθ και συν % 
τω αδελφή και συν τοις άλλοις παισί, πάντων πάντα^ 
ί^V^ράτιστο9 €νομίζ<ετ ο. \ πάντε<ξ γαρ οί των άριστων Πβρ- 3 
^ σων παίδες επΙ ταις ^βασιλέως θύραις παιδεύονται • 
&^ά τΓολλτ)^ /ιει/ σωφροσΰνην" καταμάθ οι ^ α^ τις^ αΙσχρόν)-><, 
ο* οΰδει/ οντ* άκοΰσαι ούτ ίδείϊ/ εστι•^ θεωνται δ* οί 4 ' 
παίδες και τιμωμένους ύπο /δασιλεως και άκουουσι, 
ίίαι άλλους άτιμαζομενους * ωστε €υθύς παίδες οϊ/τες^ 
μανθάνουσιν^ άρχειν τε και άργεσθαι. ίνθα Κύρος ξ 
αΐδημονέστατος ^ μ€ν πρώτον των ήλικκοτΔν εδόκει εα/(Μ> 

>775. 1179. 394 .5«,5. « 729. β. 1088. β^5. 50β. λ. » 718. 1058. 887. 
Μ7. .*87». 1827. δβ3. 476. *949. 1617. ββ7. 1 57Α. • 986. 1692,2. 

ββΙ,Η.8. £69,0. *940. 927. «31. 571. ^ τ 11β ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

τοις Τ€ πρ€σβυτ€ροις ^ ^^α^ των Ιαντον ύ'ΠΌδ€€στέρων * 

μαΧΚον π^ίθεσθαυ^ €π€ΐτα δέ φιλιτητότατος και τοις Γπ- 

ΤΓοις άριστα ^ γ^ρησθαί ' * €κρινον ^ δ* αύτορ και τ/ον βίς 

τόι^ πά\€μοΊ/ ί'ργων,^ τοΙικης^ Τ€ και άκοντίσ€ω9, φιλο- 

6 μαθέστατον εΐραι και μ€λ€τηρότατον. βπβϊ δέ τ^ ήλικίοι 

€ΐΓρ€ΐΓ€, και ψιλοθηροτατος ην και προς τα θηρία μ€ν 

τοι ψιλοκινδυνότατος. και /ίρκτον ποτ€ €ΐΓΐψ€ρομ€νην 

ουκ ϊτρ^σ€ν, άλλα συμ'ΐΓ€σών κςτ€στΓάσθη άπο του Γππου, 

|ΐ((•.. » και τά^ /χ>€ΐ/ ίτταθ^ν, ων καΧ τάς ώτ€ΐλάς €Ϊχ€, Τ€λθ5 δέ 

■ ΠΠ -ΐ• ϋατ€κα퀕 και τοι/ πρώτον μβντοί βοηθήσαντα πολλοίς® 

μακαριστον έποίησεν» 

Τορ1θ3 ίορ δίαάγ. (1) Ο/γοβ Λβ ΟτβΈΛ,, ΙηίΓΟίΙ. 7-9. (2) Εάηο&Ιίοη 
&ιηοη§ 1;1ΐ6 ΡβΓδίαπδ. Κα^^ϋηβοη, Ι'^Ι/ΙΗ ΜοηατοΚ}^^ οι. ίϋ. (3) Οαΐαΐο^αθ (1ΐθ 
τίΓΐίΠ63 οί Ο^Γΐΐδ 08 ρΓ686η(6ά ίη Ι^Μβ ΰΙιαρΙβΓ. (4) Ζοα^ιηα. 

Ττηβ ίο Με ΐϋοτά ; αιτηβά ίο οηίάο ΙοίΗ /Ηβηά αηά βηβτηι/ ; 86ν€τβΙ^ 
ρητιχεΚβά βνίΐ-άοβτ» ; ΙίδβταΙΙι/ τεινατάβά ίΚβ βηΒί, 

ξ *Επ€ΐ δβ κατ€'Π'έμψθη ύπδ του πατρός σατράττης Λυδίας 
Τ€ και Φρυγίας της μ€γαΚης και Καππαδοκίας, στρα- 
ττ7γος ^^ δέ και πάντων απεδείχθη οίς ^^ καθηκ€ΐ €ΐς 
Καστωλοΰ πεδίον άθροίζεσθαι^ πρώτον μεν βπεδει^βι/ 
αύτον ^ ΟΤΙ πβρι πλβίστου ποιοιτο,^^ [ει τω <ηΓ€ίσαιτο] 
και €1 τω συνθοϊτο και €ΐ τω ΰποσχοιτό τι, μη^αμώς^ 

8 ψ€ύδ€σ"0αι. και γαρ ουν ίπίστευον μ€ν αυτω αί πολβις^ 
€πιτρ€πό/χ€ΐ/αι, έπίστευον δ' οί α^δρβς * και €ΐ.^* τις 
πολε/χιος ίγέν^το^ σπασαμένου Κύρου €πίστ€!2€ μη^εν^^ 

9 αν πάρα τάς σπονδάς παθ€ίν^ τοιγαροίν €π€ΐ Τισαα- 
φ^ρνα, έπολζμησβ^ πάσαι αί πόλεις εκοίίσαι Κυροι^ 

» 7β4, 2. 1159. 37β. 5X0, ». • 643. 1153. 426, 2. 517. » 269. 869, 188. 
»31^. * 412. 496. 199, 3. 550. « 602, ο. 897, 2. 305. 1,93, α. « 763, 4. 1142. 
881, 516, \). »624, α. 914. 319. β 71β, Ι). 10Γ>4. 334. .556,1). • Οί. τοΓ? 

οίκοι, 7*. "726,1). 1078. 320,1. 53/,,\>. "764,2. 11.^9. 376. 520, Λ. "878." 
812,1). 717-18. " 894, 1 ; 932, 2. 1093 ; 1497, 2. 609,673. 61,7; 659, λ. "894. 
2^0. 188δ. 602. 61,7. ^α.τάμίν,%6. 1022,1024. 1611(611(1). 431 (ΑτδΙοειη.). .';^:4. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. IX. ^^^ 117 ^ιΧοντο ίντΧ Τισσαφέρνους πλην Μιλησίων* οντοι δε 
ση ουκ ηθελ€ τους φ€ύγοντας ^^^^^α^έφοβουντο αυτόν. 
καχ γαρ €ργω έπε^^ίκνντο και €λ€γ€ν οτι ουκ αν πσΓ€ ίο 
ν^,προοίτο^^ επεί ϋιταξ φίλος αύτοΐς έγ4ν€Γθ? ούδ' ά €τι μλν 
μ€(^ γένοιντο^ εη δε κάκιον ττράξ^ιαν. 
\ Φανερός δ' ην καΧ ει τις τι αγαθόν^ τ} κακόν πονήσ^ιεν ιι 
αντόΐ', νικαν π€ΐρώμ€νος ' * και εύχήν δε τιν€ς αυτού 
φ'φ€ρον ως ευ'χοιτο τοσούτον χρονον ζην εστε νικωη^ 
καΐ τους ευ "και τους κακώς ποιουντας ά\€ζόμ€νος.^ και 13 
γαρ ουν πλείστοι δή αυτω €νί^ γ€ άν8ρι των εψ* ημών 
ίπ€θι}μησαν και χρήματα και πολεΐ9 και τα εαυτώι/ 
σώματα ττροέσθοΛ, ^^- 

/Τορίθ8 ίον δΙιιΑ^' (1) νβτΐιβ αίίπιίίίίη^ ίνο ηοιηίΐ)2Λΐνβ8. χ^) Οοη- 
Λΐίοη ο£ ίΐιβ ΙΙιίΓ^Ι ογ νιΐΟΓβ νίνίιΐ ίυπη &£(^τ..^.ρα8ΐ Ιβηββ. * {Ά^^^τΙ^ρΧ ΊΓ\€ίστον 
κοιηφί^Λΐ. (4) δΙιΟΓΐ; ;ίθΓΐα9 ο£ ^^η. ^αιά άοΧ.οί τ\$. (5) δ^ηορδίβ οί ίημιΐΏ. 
^. Αοΐ;. αιιά ιηΐά. ' (61 01)]66^'ηυ(1 εο^ϋαΐβ αεοαββιΐΐνβ. (7) βοηβΙ^ΓτιεΙιίοη βΙχλτ 
ψ«|€ρ55 ^κ (οΓ ίστί). \β) Τΐΐθ ίοΓίη ζτ^ν. (9) €Γ5 ΟΓ €?5 γ? νίίίΐι 8αρ6Γΐ&1:ίνβ8. 

ΜΟύ Ι/ιέι/ δτ) ουδέ® τουτ αν τις ειττοι ως τους κακοιίργους ιβ 
και αδίκους εια καταγελαν, αλλά άψ€ΐδέστατα πάντων 
Ιημωράτο ' πολλάκις δ' ην ΙΒεΐν παρά τάς στΰΐβομένας 
οδούς και πο8ών^ και χ€ΐρών και οφθαλμών στερομβνους 
ανθρώπους ' ωστ έντη Κύρου άρχη €γ€ν€Τθ και'Έλληνι 
και βαρβάρω /ιτ^δέι^ άδικουζ'τι^^ άδεώς πορεύ^σθαι 8τγ[| 
η9 ΐ7^ελε^, εχοντι ο τι ιτροχωροίη.^ '^ι (\ 

Τους γ€ μέντοι αγαθούς εις πόλ€μον ώμολόγητο δια- 14 
ψ€ρόντω$ τιμάν. και πρώτον μεν ην αυτω πόλεμος προς 
Πισίδας και Μυσούς * στρατευόμενος ουν και αυτός εις 
ταύτας τάς χώρας ους εώρα εθελοντας κιν8υνενειν^ 
τούτους και άρχοντας έποίει ης κατεστρεψετο χώρας^ 

»900. 1408. 605. 6ΰ1. « 935, ο. 1-1ί>9. 675, η. 003. ^ Ί2δ, &. 1073. 340. 

5.^6•, 0. 4 981. 1589. 660. 585. ^ 937, α. 1502,8. 677. 631. β 969, α. 15(ΐ3, 8. 

653, 8. 583. ' 652, 1). » 1030. 1619. 433. Λδ7. » 748, α. 1117. 362, ν 

"^969,(1. 1568,5. 653,6. 588. "914, β, (2). 1481,2. 625. 616, \>. ^9&&,λ. 

1088. 485. 613, ά, ^ , 118 ΑΝΑΒΑδΙβ. 1^ " 

15 €π€ΐ,τα §6 καϊ άλλοις Βώροις €τίμα \1 ωατε φαίνβσθαα 
τους μ€Ρ άγαμους €ύ8αιμορ€στάτους^ τους δβ κακούς 
δούλουε τούτωρ αζιων εΖ^αι. τοιγαρονν πολλι^ ^^ 
αφθονία αντω των έθ^Κοντων κινΒννεύβιν, οπον τις 

16 οΖοιτο Κΰρορ αισθησβσΘαυ. €15 γ€ μην δικαιοσύνην €? 
τις φανερός γβνοιτο^ έπι^ζίκννσθαι βονλόμενος^ τΓβρι 
παντός €ποΐ€Ϊτο τούτους ιτλουσιωτέρως ^ ζην ποιείν των ίκ 

17 του αδίκου^ ψιλοκ€ρδούντων; και γαρ ο5ν άλλα Τ€ ττΐ'λλά 
δικαίως αυτω * δΐ€χ€ΐρίζ€το και στρατεύματι άληθινφ ^χρή- 
σατο. και γαρ στρατηγοί και \(3^αγοί^ οι χρημάτων 
€ν€κα προς εκείνον €'ΐΓλ€υσαν, ίγνωσαν Κ€ρδαλ€ώτ€ρον είναι 
Κύρω καλώς ύπάρχειν η το κατά ^ μήνα κέρδος. Τορίοβ ίοΓ 8ΐ;ιιάγ. (1) Ορί;αϋνθ ίη βίιηρίβ βθηϋβηοββ. (2) Ρ&Ηβ οί έάω. 
(3) νβΓΐ)3 ο£ άβρήνίης. (4) Αιι§ιιιβη1; ο£ 6ράω. (5) 01. αληθή» ααά α\ηθιν6$, 
(6) ΡβΓβίαη οηιηίηί^ οοάβ. Καλνΐίηδοη, Ι'ίβΗ ΜοηατεΗι/, οΐι. ηί. 

ΟταέββιΙ, β-ββ β-οτη βην^, ΙιβΙρ/ηΙ, ο/ τηατίοβά ΙϋβταΚί^» 

16 *Αλλά μην €ΐ τις γε^ τι ^ αυτω ^ προστάζαντι ιταλως 
•ΟτΓηρ€τήά•€ΐ€ν, ούδβι/ι* πώποτε ά^άριστον^ €Γα€Ρ€* την ιτρο- 
θυμίαν. τοιγαροίίι/ κράτιστοι 8η νιτηρέται παι^τος^ ογον^^ 

19 Κύρω ελέχθησαν γενέσθαι, ει 8ε τιι^α ορωη δ€ΐνόν οντά 
οίκονόρν εκ του δίκαιον και κατασκ€υάξοντ& τε ης 
άρχοι^^ χώρας και ιτροσόδους πριουντα, ονδενα άν^ 
πώποτε άφείλετο^ αλλ* άίΐ πλείω ΐΓροσ€δίδου * ώστε και 
ΐ7δεω9 επόνουν και θαρραλέως εκτώντο και οσα έιτέίΓατέ 
τις ήκιστα Κυρον^^ εκρυπτεν* ου γαρ φθονών^* τοις 
φαν€ρβς Ίτλουτοίσιν^ εφαίνετο^ αλλά πειρώμενος χρησθαχ 
τοις των άττοκρυιττομίνων χρημασι. 

1894,2. 1898,2. 610. 651,2, > 259, &. 370,2. •βΙ81, &. 988. 4»4. δί8. 
* 767. 1165. 378. 523. » βββ, ο. 952, 1. 451, 1. 555, &. « 71β, Ι). 1054. 384. 
636,)). '7β4, 2. 1159. 376. 530, &. «767. 1165. 378. 523. • 894, 2, α, ©ϊμΙ. 
1898, 2. 610, Ν. 1. 1*65. »« 789, ο. 1085, 8. 350. 506, λ. " 919, α. 1489. 316. 
626, 1>. " 894, 2, &. 1898, 1296. 610, ν. 1. Α67, &. » 794. 1069. 340. 535. ι« 981. 
1588. 660. 585. ^764.2. 1159. 376. δϋΟ.Λ, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. IX. 119 

Φίλους γ€ μην όσους ΐΓονήσαΛΤθ\ καΐ €ΰνου$ γνοίη 20 
οντάς και Ικανούς κρίν€ί€ συνβργους βΙΐ'ΟΜ. ο τι τνγχάνοι^ 
βουλόμεν^ |^ατ€ργάζ€σθαι^ ομολογείται προς ττάντων 
κράτιστος δτ) γενέσθαι θ€ραπ€ν€ΐν. και γαρ αντο 21 
τουτο^ ουπερ ιαντος ένεκα φίλων ^ ωετο Βεΐσθαι^ ώς συν 
€ργους εχοι, και αύτος ίπειρατο συνεργός τοις φιλοις'^ 
κράηστος βα^αι τούτον^ ότου αίσθάνοιτο'^ εκαστον 
ΙτΓίθυμονντα. 

Τορίοβ ίοΓ δίαά^• (1) ^Πυ&Ι ρπτβ ν6Γ!>8 ιη&ΐί^ (Ιιβ ία^υτο Ιη άσω Ι (2) 
νβΓΐ» οί ϋοηοβαίιηρ. (3) δοπίθ υ6γ58 αιιά &(1ί6θ1;ίν68 ύΐΒΧ (αΐ^θ ^Ιλβ βαρρίβιηβη• 
(&Ι7 ρ&ηίοίρίθ. (4) 0&8Θ &ί(6Γ 4ιηθνμ4ω, ϋομοί, 

^^αρα δέ πλείστα μεν^ οΐμαι, εις γε άνηρ ελάμβανε 23 
δια πολλά• ταύτα δέ πάντων^ δτ) μάλιστα τοις φίλοις 
δΐ€δ(δου9 προς τους τ^&φ3]/9 εκάστου σκοτπ&ν καΐ ότου 
μάλιστα ορωη έκαστοι^ Βεόμενο^. και οσα τφ σώματι ' 23 
αντου πεμποι τις η ώς εΙς πόλεμον η ύ';» λΐ^ κάλλ^ύΊησ\ί^6ν^ 
και περί τούτων λέγειν αύτον εφασαν ι'γι γο μεν εαυτού 
σώμα ουκ αν Βύναχτο τούτοις πασι κοσμηθήναι^ φίλους 
8έ καλώς κεκοσμημενους μέγιστου κόσμον άν^ρι νομί" 
ζοι./ καχ το ^^ μεν τά^^ μεγάλα νικαν τους φίλους βυ 24 
ΐΒοισνντα ούΒεν θαυμαστοί^ έπειΒη γε και 8υνατώτερος 
ψ' το 8έ τ^^* έ'ΐΓΐμ€λ€ίφ περιεΐνοΛ των φίλωρ και τω 
ΐΓροθυμ€Ϊσθαι χαρ(ξ€σθαι, ταύτα εμοιγε μάλλον Βοκεΐ 
αγαστά €ΐι/αι. Κΰρος γαρ έπεμπε β(κου$ οίνου ήμιδ€€Ϊς 25 
πολλάκις οποτ€ πάνυ η8ύν λάβοι,^ λέγων οτι ουπω 8η 
πολλού χρόνου ^* τούτον 178101^1 οΐνω ίττιτύχοι ' ^ τούτον 
(Λν σοι^^ επεμφε καΐ δβΐταί σου τήμίΕρον τούτον ίκΊτιεϊν 

> 914, Β, (2). 1481, 2. β2δ. 616, Ι), βηά 620. * 919, λ. 1489. β9δ. 616, 1) ; 618, 

■βββ. 1816. 318. 1,01, Λ. * 743. 1112. 3δβ. 512. β 772, Ι). 1175. 392, 2. 

5ί5. • 7»9, ο. 1085, 8. 350. 506, β. » Οί. ποίήσαίτο, § 20, « 7«9, θ. 1088. 353. 

Λ»,». •7β7. 1165. 37». 523. «> 959. 1546. 637. 521*. " 719, 1>. 1060. 
33β. 51Μ. Μ 780. 1182. 390. 527,1), «914, β, (2). 1481,2. 625. 616,\>\β97. 

'*7δ9. 11Μ. 8Λ9. 616. ^932,2, 1487. 073. 669, λ. μ 119, 5. 1^ ^ί»^1 

*0,Λ, Ό-φζθά όγ ν300^ΐ€ 120 . ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

26 σνν 019 μάλιστα φιλβΤςΓΠτ πολλάκις δε χήναδ ήμιβρώτους 
67Γ6/Χ.7Γ6 κοί αρτων ήμίσ€α και άλλα τοιαύτα, έ'ΐΓΐλ€γ€ΐν 
κελευωι^ τον φ^ροντα^ Τούτοις^ ησθη Κνρος* βούλβταυ 

27 ονν και σε τούτων^ 'γ€ύσασθαι. οπον δε ;(ΐλος σπάνιος 
πάνν ειΐ], αύτος δε διίϊ^αιτο παρασκευάσασ^αι δια το 
ΤΓολλούς ^ειι/ νττηρβτας και δια την επι/χελεια^, δια- 
Ίτέμιτων ε'κέλευε τους φίλους τοις τά εαυτών σώματα 
αγουσιν Γπποις ίμβαΚΧ^ιν τούτον τον χιλόν^ ως μη 
ΐΓ€ΐνωντ€9 τους έαυτου φίλους αγωσιν. 

Τορίοβ ίορ βίαάγ. (1) ϋβββ ο£ Λθ ορΙ&Ιίνβ ιηοάβ. (2) ΤΙΐΓββ αβββ ο{ 
&μ. (3) ΑάτβΓόδ ιηαάθ ίΓΟίη /ϋβγαϊ. (4) Μοάθ ίη £θη(1ί<;ίοη&1 ΓθΙ&Ιίνβ εΐααββ 
αίΙθΓ α ρ&8ΐ (βηββ. 

ΡηΙΙϊοΙ^ Κοηοτ» Μβ /ΗβηάΒ ; ρτοο/ ο/ ρορηίαηΐ^ αηά ^οοΛ 

28 Εί δέ Ζη ποτ€ ττορεύοιτο^ και ττλεΓστοι μβλλοι^ν 
οψεσ^αι,* ιτροσκαλών τους φίλους ίσττουδαιολογεΐτο, ώς 
δηλοίη ους τι/χα. ωστ€ έγω μέν γε έζ ων ακούω ουΖένα 
κρίνω ύπο πλειόνων πεφιλησθαι ούτε 'Έιλληνων ούτε 

29 βαρβάρων. τεκμήριον δέ τοτίτου και τοδε. παρά μεν 
Κύρου 8ούλου οντος^ ονδεις άπτ^ει προς βο,σύ^α^ πλην 
Όρόντας €ΤΓ€χ€ίρησ€• και ουτο9 δΐ7 ?^ ψ€το πιστοί/ οι® 
είναι τανύ αύτοΓ ηύρε Κύρω φίλτερόν η ε αυτω ' πο,ρα 
δέ βασιλέως πολλοί προς Κυρον άπηλθον, επειδή πολέ- 
μιοι άλλτ^λοις εγενοντο^ και ούτοι μεντοι οι μάλισχίΐ 
ύπ' αυτού άγαττώμίνοι, νομίζοντες παρά Κύρω 6ντες'' 
αγαθοί άξιωτερας αν τιμή^^ τυγχάνειν^ η παρά ^δασιλεί. 

30 μέγα οε τεκμηριον και το εν τ^ι τεΚευτη του ριου '^^'^φ 
γενόμενον^^ οτι και αύτος ην αγαθός και κρίνον δρθω$ 

>778. 1161. 391. 52β. ά. «742. 1102. 356. Γ,!]. «894,8,2. 1898,2. 610. 
651,2. *84β. 1-'Γ>4. 533. ί,70,\). «969, <-. ΙΓ.Γ..^ 0. 653,7. 583. β ©«β. 987. 
472. 107. ''^€ί€ΐησαν, 902. 1413. 614. ίΛ.ί. «739. 1099. 3δ6. 610, ά. 
» 964, 900. 1494, 1408. 647. 579. »<> 9ββ. ΙδβΟ. 650, 1. $89. ^ . ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Χ. 121 

εδυι/ατο τους πιστόνι και ευρονς κ αΐ β €βαίου$. άπο- 3ΐ 

θνηο'κοντος γαρ αυτού πάντες οί π€ρΙ αντον φίλοι καΐ 

συντράτΓίί^οι άπέθανον μα\όμ,€Ρ οι [νπβρ Κνρον\ πλην 

Άρυαίου ' ουτρς δέ τεταγμα/ος ^ €τύγ)(αρ€ρ έπΙ τω 

εν ωνναω του Ι τιτηκού αρ^ων ' ο5ς δ* χ/σθ^το Κυρορ 

πετΓτωκόταρ^ ζφυγβρ ίχων καΐ το σ τράτ€ν μ.α τταν ου 

ηγεΐτο. 

Τορίββ £θΡ δΐιιάγ. (1) Ροβϋίοη Επα ίοΓοβ ο£ γ4. (2) Οπ^η ο£ ϋιβ 
ηατηβ Έλλάχ. (3) ΒίβθΓβηοθ 1)6ύ¥Γβ6η τελοχ Βηά τ<λ€ντ4• (4) Οη£;ίη οί 

ΤΗβ Μηρ /οΙΙβ ηροη αηά ρΙηηάβτ$ ΐΗβ οατηρ ο/ Οψ^αΒ ; ΐρΜΙβ (Ηβ 
Θγ€6]ο8 ΙιαΙΗηρ άβΐίδβναίβ, ΤίΒεαρΗβτηβη αηά ΐΗβ Ηηρ ^<ηη^ηρ 
ίοτοβε τβίητη ίο ΐΗβ αίΐαϋΐο. <ί' Χ. Έι/ταίί^α δΐ7 Κυρον άτΓθτέμν€ται τ\ κεφαλή και η ι 
χειρ 17 δβ^ιά. /δασιλίύ^ δε [«καΙ οί συν αύτω] 8ιώκων^ 
άσΊΓίΐΓΤ€ΐ ^ €19 ΤΟ Κύραον στρατ6τΓ€δον • και οι μ€ν μετά 
Αριαιου ουκέτι ιστανται αλλά φ^ύγουσι δια του αυτών 
στρατοπέδου €ΐς τον σταθμον €νθ€ν ωρμηντο ' Τ€τταρ€ς ' 
δ' έλέγοντο παρασάγγαι εΤι/αι της οΒού.^ βασιλεύς δε 2 
και οί συν αύτω τα τε άλλα πολλά 8ιαρπαίζουσι^ και 
την Φωκαί8α την Κύρου ιταλλακίδα την σοψήν ^αι καλι^^ 
λεγομβνην είναι λαμβάνει, η δε Μιλτ^σία [^ν νεωτέρα 3 
η\ ληφθείσα ύπο των άμφι ^βασιλέα εκφεύγει γυμνή 
προς των 'Έλληνων, οί ετυχ^ον εν τοΐς σκευοφόροις δπλα ο\. 
έχοντες καΐ άντιταχθεντες πολλούς μεν των αρπαζόντων 
απεκτειναν, οί δε και αυτών άπέθανον • ου μην εφνγόν 
γε, αλλά και ταύτην ίσωσαν και τάλλα οπόσ"α ίντό$ 
αυτών και χρήματα^ και άνθρωποι^ εγενοντο πάντα 
έσωσαν. 

>984. 1586. ββΟ,ΐί. 585, λ. >982. 1588. ββΐ. 58β,Λ, *β07. 901. 49β, ι. 
45β,υ. *733. 3δ2,1. 608. * 6584. »11. 819. 609. ^ , 122 Α^ΑΒΑ818. 

4 Έι/ταυθα διβσχον αΚληλων ^ βασιΚεύζ Τ€ και οΐ 
"Ελλτ/ι/βς ως τριάκοντα στάδια, οι μβρ Βιώκοντ€ς τους 
καθ* αντονς [ώς πάντα νικωντε^*^^^ οΐ δ* αρπάζοντες ώς 
η8η πάντα νικώντ€ς. 

Τορίβ» ίοΓ βίαάγ. (1) νβΓΐ)β οί (1ΐθ ίο1ί& οΙδ88. (2) Ιηββοώοη οί ίιη 

5 *Επ€ΐ δ* '^σθοντο οί μεν "Ελλτ^ι/βς οτι βασιλεύς συν 
τω στρατεύματα έν τοις σκευοφόροις ευη^ βασιΚευς δ' 
αδ ηκονσε Τισσαφέρνους οτι οί ^Ελληνες νικωεν * το καθ* 
αυτούς και εις το πρόσθεν οΐχ^ονται^ διώκοντες^ €νθα 
8η ^δασιλβύς μεν αθροίζει τε τους εαυτού και συντάτ- 
τετ αχ, 6 δέ 'ΚΧεαρχος εβουλευετο ΤΙρόζενον κάΚεσας, 
πλησιαίτατος γαρ ην, εΐ πεμποιεν * τινας η πάντες ΐοιεν 
επΙ το στρατόπε8ον ά|ϊή|οντ€δ.^ 

6 'Ει/ τούτω και ^βασιλεύς δ-^λος '^ν προσιών πάλιν 
ως ε^όκει οπΰσθεν. και οί μεν "Ελληνες στραφ€ντ€δ^ 
παρεσκευάζοντο ώς ταύτη '' προσιόντος^ και 8εξ6μενοι, 
6 8ε [/βασιλεύς] ταύτη μεν ουκ ^γεν, η δε παρηλθεν 
εζω του ευωνύμου κέρατος ταύτη και άττηγεν, άναλαβών 
καΐ τους εν τη μάγχι [κατά τους "Ελληνας^ αυτόμολη- 

7 σαΐτας και Ύισσαφερνην και τους συν αύτω^ 6 γαρ 
Τισσαφέρνης εν τη πρώτη συνόδφ ουκ εφυγεν, άλλα 
διτ^λασβ παρά τον ποταμον κατά τους Ελληι^ας πελ' 
ταστάς' 8ιελαύνων 8ε κατεκανε μεν ού8ενα, 8ιαστάντες 
δ' οί "Έλληνες επαιον και ηκόντιζον αυτούς ' *Επισθενης 
8ε *Αμφιπολίτης ^ρχ^ των πελταστων και ελεγετο φρό- 

8 ιαμος γενέσθαι, γο δ' ουν Τισσαφέρνης ώς μείον έχων 
άπηλλ&γη, ττάλΐϊ^ μεν ουκ αναστρέφει, εις 8ε το στρατοτ 

»748. 1117. 362, \. 609, α. » 8«7. Οί. 1250. 1!21. Ι^δΙ^,ΐ. * 938, 2 ; 933, 1&8« 
βχ. 1498. 673-4. 659, λ, * 932, 2 Ληά Ι) (2). 1490. β73 (βηά). 661. β 969, ο. 

1δβ8, 4. β53, 5. 535.1). • ΙιιίΓοά. 81. »β»ίδ. 1181• ^24. 61^3. «972, Α. 1668. 
657, Ν 1. 690. Λ, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Χ. 128 ν€δθΓ άφικόμ^νος το των Έλληνωρ €Κ€Ϊ συντυγχάν€ΐ 
βαχτιΧ^ί, καΐ όμοΟ δ^ πάλιν σννταξάμ^ροι έπορενοντο. 

Τορίοβ ^οι δΐιιά]^. (1) ΟοιαρντίΒοη οί ψΙ\09, ιτλησίσΐβ, (2) ΑηΒίγΒΐΙίοί 
ρτραφέντ^ί^ 8<αοτάκτ€χ, άνηλλάγη• (3) ϋ6ΰΙ)6ηιϋ?β βα1>}ΐιηοΐίτβ ίη ίηάΪΓβο^ άίβ- 

£011186. ΤΗβ βτ€β^9 ρηϋιηρ ΐΗβ Ηνβτ %η ίΚβ νβατ^ ϋΗΰοτρβ^ τοηΐ, αηά ρηηη$ 
ίΚβ βηβτηι/; τβίηττίΐηρ ^Κβ^βηά ιΗθιτ οατηρ ρΐηηάβτ^ά. 

*Επ€ΐ δ* ^σαν κατά τ6 ευώννμορ των ^'&ΧΧ'ήνων κ4ρα%^ * 
^ ^ - — ι ίΒ&,σαρ οΙ^ΈΧ\ην€ς μη ιτροσ- ^ 

■ (Λ,ιιιηίΜπΗ» -Ι Αγοΐ€ν ηρος το κζρα$ καΧ (χ^ /α^ 

« ^ .ΐΓ€ρΐ'ΐΓηίίξαντ€$ άμψοτέρωθ€ν ^ 

1^ ^^^ αυτούς κατακόφααν' καΐ 

■ ^ν 48όκ€ΐ αύτοΐς άνάτΓτύσσ€ίν 

η ^ ^ 1 το κ4ρα^ καΧ ΐΓονήσαχτθαι 

Μψ^^ ΙΤ ' Ι ^πισ^€ΐ^ τον ττοταμόν. €ν ίο 

Η \^ 1 Γ Μ ι Α Φ Β^ ταύτα ζβονλεύοντο^ 

™ II ^^ κσΧ &7 /δασιλβύς ΐΓαραμ€ΐψά- 

1—*^ μ€νος €15 το αυτό σχήμα 

ίΧΙζ^^.'1'Γ^^^^^^^ κατέστησαν άντίαν τ^ν φά- 

<^^ § β> η ιτβψηλΘβν ϊξοβτου €ύωιηίμο» κέρατο*. \ ^ \ ^ 

<{ 9, ^ΐΓ€ΐ δ' ήσαι/ κατά τ& ^νώι^Μ^!ΓτΜ^ Καγγα ωοΊτερ το πρώτον 

ΈΚΚήνων κέμας. ^ / 1 # € 0> \ 

β, 1 10, Παραμ<ιψάμβΐΌ« €1$ το αΰτ6 σχί}μα. ΙλΟΛ/Ονίλ^νΟ^ <ΓννΤ1€1• 6)5 06 /- — 

/» 1 10, ΚΛΤέστψτ€¥ αντίαν τηκ φάλαγγαι. » Α. • Μ ι 

όντας και, 'ΐΓαρατ€ταΎμ£νου$^ 
αϊθΐδ ποααι/αται/τες Ιπ^σαν πολύ «τι *ηροθυμ6τ€ρον η το 
νρόσθεν. οί δ* α5 βάρβαροι, ουκ έΖέχοντο, αλλά ^ιτ π 
πλίίοι/ος -17 ^^ ιτρόσθεν ίφευγον* οί δ* έπ€δίωκον μ^Κ/Η 
κώμης τίνος. . 

*Ει/ταί;^α δ* έστησαν οί ^Ελλτ/ι/ες' ύπερ γαρ της 12 
κώμης γήλοφος ^ν, έφ* 65 άνεστράφησαν οί άμφί «960,0. 16», 4. βΜ,Ο. «89 οίοίΐίζθάόγ ν^οο^ι^ 124 ^^ ^ ^^ ^ ΑΝΑΒΑί«3. )8ασιλ6α, πεζοί μ€ν^ουκ4τι^ των δε Ιτητέων^ 6 λόφος 
ένεπλησθη^ ώστ€(το ττοιουμ^νον μη γίγρώσκ€ίν. καΐ το 
βαχτίλ€(,ον σημεΐον όράι/ εφασαν άετόν τίνα γρνσουν βπΐ 

ιιΑται. 

13 ΊτΑτη [επΙ ^τίλου] άνατεταμένον. εττεί δε και έντανθ* 
έχώρονν οι 'Έλλτ/ϊ/ες, λείπουσι &7 ^^^ ™^ λόφορ οί 
ίππβΐς' ον μην ετι αθρόοι αλλ* άλλοι ϋλλοθεν* ^ έψιλοΰτο 
δ' ό λόφος των ίππέων ' ^ τ€\ος δε και πάντες άπε- 
"χωρησαν. Τορΐ€8ΤθΡ 8<;αάγ. (1) Μοάββ εΛθγ νβΓΐ)8θ£./«αηη^. (2) Ιίστησα, Ιίστηι^, 
άίίίθΓβηοθ ίη ιηβαηίιι^. (3) Όίά Ιΐλο ΡβΓβί&ιιβ ιΐ86 ιηίΙϋ&Γ/ βίαικίατάβ ? 

14 *0 ονν Κλέαρχος ουκ άνεβίβαζεν επι τον λόφον, αλλ* 
νπ αυτόν στησας το στράτευμα πέμπει Κύκιον τον 
Χυρακόσιον και άλλον εττί τον λόφον και κελεύει κατι- 

15 ^όντας τα ύττέρ του λόφου τί εστίν άπα')/γεΓλαι. και ό 
Λνκιος Ί^λασε τε και ίδώι/ απαγγέλλει δη φευγουσιν άνα 
κράτος, σχεΒον δ' δτε ταίίτα 'ί^ζ^ και ήλιος έδύετο. Κ ' ^ 

16 Έμταίί^α δ' έστησαν οί "Ελλτ/ι/ες και θέμενοι τα 
όπλα ανετταίοντο • και α/χα /οιει/ έθαύμαζον δη . ούδαμοΟ 
Κΰ/οος φαίνοιτο^ ούδ' αλλοδ άπ' αύτου ουδείς παρ^ίη' 
ου γαρ ^^δεσαι/ αυτόν τ€θνηκότα, άλλ' ^^ΓκαζοI/ ι^ διώ- 

17 κοντά οιχεσΒαι η καταληφό^ιενόν η προεληλακέναι/ και 
αντοι εβουλεύοντο ι ει αύτου μ^ίναντ^ς τα σκευοφόρα 

^748. 1112. δ5β. ^Ι;9. ' «095, 1>. 1606. 59β, ν. 6)94. Α. 

/• ,' ,_ . , ^ ^^9^ΐ^ζθ^^όνV^ΟΟ^ι^ ΒΟΟΚ Ι. ΟΗΑΡ. Χ. ' 125 

€ντανθα αγοιντο η ^πίοιεν βττΐ το στρατόπβΖον. €Βοζ€Ρ 
αντοΐς άτΓΐέναι * και άφικνουνται άμφΐ δορπηστόν €πΙ τάς 
σκηνάς. ταύτης μίν της ημέρας τοντο το τέ\ος έγένετο. 18 
καταΚαμβάνονσι δβ τωρ Τ€ άλλωρ "^ζ^ρημάτων τα πλείστα 
^ιηρπασμένα και €ΐ τι σιτίον η ΐΓ0'ΐ;όν ^ν^ και τάς άμαξας 
/ιεστάς αλεύρων και οίνου, ας παρεσκενάσατο Κνρος^ 
ίνα ει ΤΓΟτε σφοδρά το στράτευμα Χάβοί ίνδεια, διαδοιτ;" 
7*019 ^Έίλλησιν — ^σαν δ' ανται τετ/οακοσιαι [ως ελ^ 
γοντο ] αμα^αι — και ταύτας τότε οι συι/ /δασιλεΐ 
^ιηρπασαν. ώστε ΐδειπνοι '^σαι/ οί πλείστοι τώι/ 'Ελλτ^- 19 
νων* ^σαν δε και άνάριστοι * πρίν^ γαρ 8η καταλΰσαι /κ^ι» 1 
το (Γτράτευμα προς άριστον βασιλεύς εφάνη. ταύτην 
μεν ουν την νύκτα^ οντω 8ί€γενοντο. 

Τορίββ £θΓ δΐιιάγ. (1) 01&88 οί ^λαι^ν». (2) Α(;ϋο Γβάπρίίοαϋοη. (3) 
Μίοιη ίοΓ ' Μβ^ Ιοηοίν ΐΗαί Ηβ %$ άβαά* (4) ΟγθθΙ^ ιηβ&Ιβ. 

«937. 1δ08< β77. 66», «Οίΐ «.β^λοκ «Ζημ, 1.4». »71{»,ο. 493,2. 680,^ οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΛΟΓΟΣ Β. ΚΑΤΑΒΑ8Ι8. 

ΒβΰαριΗίΐαίίοη ; ώβ θτββΙ^Β Ιβανη ο/ ίΗβ ,άβαίΗ ο/ Οί/τη$ ; ο^^9Τ ίΑ€ 
ίΙιτοη6 ίο Αηίίβηε ; ΗΙΙ ίΗβΐν οχβη /οτ /οοά, 

Ι. ['ίΐς μ^ν οΖν ήθρρίσθη Κνρω το 
*ΈΧ\ηνικον οτ€ έπΙ τον αδελφοί/ Ά/)τα- 
ζέρζην έστρατευετο, και οσα Ιν τ•η άνόδφ 
έπράχθη και ώ$ η μάχη Ιγένετο καΧ ως 
Κί)/)09 Ιτ€Κεντησ€, και ώζ έπι το στρατό^ 
ττεδοι/ έλθόντες οί '^Ελληνες ίκοιμήθησαν 
οΐόμενοι τα ττάντα^ νικαν^ καΧ Κνρον 
ζην^ Ιν Τψ πρόσθεν λόγω δεδτ^λωταχ.] 

*Α/ια δέ τ^ νΠ'^Ρ^ συν€λβ6ντ€δ οί 
στρατηγοί έθανμαζον οτι '^νρος ουτ€ 
άλλον πέμτΓοι^ ση μ,ανοΰντα οτι χρη 
ποΐ€Ϊν οντ€ αύτος φαίνοιτο. εόοξεν ουν αυτοΐς συ- 
σκευασαμενοι^ ά εΐχον καΐ έζοπλισαμενοις Ίτροϊέναχ 
3 €19 το πρόσθεν εως Κνρω σ\α^ ^ξ,€ΐαγ ^~^'^^ δέ €ν 
όρμη όντων ^ άμα ηλίω άνεχοντι ήλθε ΤΙροκλης 6 Τβυ- 
^ρανίας άρχων^ γεγονώς άπο Ααμαράτου του Κάκωτ 
νος, και Τλονς 6 Ύαμω. οΰτοι ελεγον οτι Κΰρος μεν 
τεθνηκεν^ ^Αριαΐος δε πεφευγώς εν τω σταθμω εΐη ^ μετά 
των άλλων βαρβάρων δθεν τ^ Ίτροτεραίί^, ωρμηντο^ καΐ 

> 710, 1>. 1060. 336. 51,0. * 046, 040. 1522, 895, 2. 630. 571. • 025, 1>. 
1606. 598, Ν. 65Α, Ι). *037, ». 1502,3. 677. 631. β 9758, α. 1569. 657, ν. 1. 
ίΟΟ,Λ, •933,1&8ΐβχ. 1498. 674. 669. «088,2. 1487. 673. 669» Λ. 
02& Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ^{0 2^0 '•Ιίο -^^^^^ ^^^ 

^δ ±^ ΒΟΟΚ π! άΕβίΡ. Ι. "^ ^ 127 

\€γοι» €(η ταντην μ^ν την ημέραν ν€ριμ.€νοΪ€ν αυτούς, €1 
μ€λλοΐ€ν^ ηκειρ^ τ^ δέ αλλ'^ άπιενοΛ φαίη^ €πΙ* Ιωνίας^ 
δθ€νπ€ρ ^λθ€. 

Τορίοβ ίοΓ βίαά^. (1) Μοάθ ίη οαπβ&Ι οΐ&πβββ Ιη ϊηάΐΓβοΙ άίβοοαηβ. 
(2) Λί άαι^Ι)Τ6αΙο, αΐ $ηη$€ΐ, ση ΐΗβ ηβχΐ άαι^, ]ιοΐ¥ βχρΓβββθά ? 

Ταντα άκονσαντ^^ οι στρατηγοί καΐ οί άλλοι *Ελλ7^ι^€ς 4 
πννθαν6μ€νοί βαρέως ίφβρον. Κλέαρχος δέ τάδί €ΐπ€ΐ/, 
"Άλλ' ωψ€λ€^ μ€ν Κύρος ζην €7Γ€ΐ δέ τετελεύτηκ^ν, 
άπαγγβλλετε Ά/)ΐαις> οτι ήμβίς νικωμίν τ€ βασιΚέα καί 
ως 6ρατ€ ουδείς εη ημίν μάχεται, και ει * μη νμ^ίς ηλθετζ^ 
βπορευομεθα αν επι βασιΧέα.^ έ'Π'αγγ€λλ6μ€θα δέ ΆριαίωΤΛ ι^ 

Ιαν ένθάδ€ €λ^27> ^^^ ™^ θρόνου τον βασίλ€ΐον καθΐ€Ϊν^ Ι^ΰ»^ 
αύτον' των^ γαρ μάχχΐ νικώντων καΧ το'^ αρχειν εστί." 'ς,,ν \ > ' 

Ταύτα ^Ιπών άττοστέΧΧ^ι τους άγγίΚους και συν αύτοΐς 5 ' ^^ ^ ^ 
Χ€ίρίσοφον τον Αάκωνα καϊ.Μ€νων^ τον Θετταλον' και ^ί^^λ 
γαρ αντος Μένων έβούλετο' ^ν γαρ φίλος και ξ^νος 
*Αριαίου. οί μ€ν φχοντο, Κλζαρχος δβ π€ρΐ€μεν€' το 6 
δε στράτευμα Ιπορίζετο σΐτον όπως εδυι/ατο εκ των 
υποζυγίων κόιττοντες τους βοΌς και δνους' ξυλοις^ δέ 
έχρωντο μικρόν^ προϊόντες άπο της φαΚαγγος ου^^ η 
μάχη Ιγενετο τοις τε οίστοϊς^ πολλοίς ουσιι/, ους 
ήνάγκαζον οί "Ελληι/ες €κβάλλ€ΐν τους αύτομολουντας 
παρά βασιλέως, και τοις γέρροις^^ και ταις άσπίσι ταΐς 
' ξυλίναις ταΐς Αίγυτττίαις' πολλαι δέ και ττελται και 
αμαζαι ^σαν φερ^σθαι,^ ίρημοι οδσοιι' οΓς 7Γάσ"ΐ χρ<ο- 
μενοι κρεα^ ίψοντες^* ησθιον €Κ€ίνην την ημέραν^^ Τορίοβ ±οτ %ίηύ.γ. (1 ) ϋη&11;αίη&1)1θ ^βΐι. (2) δπρροδϋίοη οοτΛχΛχγ 
%θ ίΛβΧ. (3) Αρροβίΐίίνβ \(Γί<;1ι χράομαι, (4) Ιη&ηίίίνβ άθηοίΐη^ ραΓροβθ. 

» 808, 93»; 2. 1890, 1497, 2. β04. 650. « Θ4β, ^. 1628. 669. 658. » 871, λ. 
1612. 688. 1,70, Χ), • 895. 1897. 606. 61,9. ^^25. 665,8. 21/ί. 81,6. • 732, ο. 
1094, 1. 348. 1. 508. » 959. 1542. 686-7. 571,. » 623, 696, Ι). 916. ΒίίΟ 
(υΤ. ΐΜΐβχ.). ό^^7 (οί. ΙαβΙ βχ.). » 720. 1062. 838. 538. «> 760, λ. 1187. 358 {^ηά). 
δ16 (βηά). " 777. 1188. 887, ν. " 951. 1532. δ92. 565 &ηά λ, »» 191. 287. 
10Θ (οί. γ^ραΟ. 1ϋ/*. ^* 969, α. 1568, 8. 665, 2. 653 (οοΐθ ββοοηιΐ ρλη^ηρίι). 30^ΐ€ 128 Α1ίΑ£Α8Ι8. ΤΗβ Ιίηρ άβτηαηάδ (Αβ Βηντβηάβτ ο/ (Ηβ Οτββίί ; ϋιβ^ τφ^^ ν>ιϋϊ 
ΰοηταρβ αηά τηοάβταΛίοη. 

7 Και Ύΐ^η τ€ ην π€ρΙ πληθουσαν άγοραν και άρχονται 
παρά βασιλέως και Ύισσαφ^ρρους κήρυκ€$ οΐ μ^ν άλλοι 
βάρβαροι^ ην δ' αυτών ΦαλΓι/ος €19 ^Ελλτ^ι/, θ9 €τνγχαν€ 
παρά Ύισσαφ€ρν€ί ων και έντίμως έχων * και γαρ 
προσ€ποΐ€Ϊτο έιτιστήμων €Ϊι^αι τών^ άμφΐ τάξζΐς τ€ 

8 και άπλομαχίαν. ούτοι δε προσ€λθόντ€<; και καλε- 
σαντ€ς τούζ των ^ΈΧληνων άρχοντας \4γονσιν ότι 
βασιΚάς κελευ€ΐ τους ^^ΈΧΚηνας, επεί νικών τυγχάνει 
και }ίνρον άπέκτον^^ ιταραδόντας τα όπλα ιοϊ^τα^ επι 
τάς βασιΚέως θύρας ευρίσκβσθαι άν^ τι δύνωντοΛ 
ά'γαθόν, 

9 Ταύτα μλν ^πον%οΙ βασυλ^ως κηρυκ€ς' οΐ δε *Ελ- 
ληνες βαρέως μεν ηκουσαν, όμως δε Κ\€αρχος τοσούτον 
είπεν οτι ου των νικώντων^ €Ϊη τά όπλα πα/οαδιδόι^αι * 
" αλλ , εφη, υμ€ΐς μ€ν, ω ανορες στρατηγού, τού- 
τοις άποκρίνασθζ. οτι κάλλιστόν τε και άριστον 
ε;)(ετε• εγω οε αντίκα ηςω. εκαλεσε γαρ τις αυτόν 
των ύττηρβτων, δπως ιδοι τά ιερά έξηρημένα ' ίτυχε γάρ 
θυόμενος. 

10 "Ε^νθα Ζη άπεκρίνατο Κλεάνωρ 6 Αρκάς πρεσβύτατος 
ων ο/ι πρόσθεν^ αν άποθάνοιεν η τά όπλα παραδοιει/' 
ΤΙρόζενος δε ο Θηβαίος, " Άλλ' εγώ/' εψτ;, " ω Φαλίι/ε, 
θαυμάζω πότερα ώς κρατών βασιλεύς αιτεί τά όπλα τ 
ώς διά φιλίαν δώρα.^ ει ρ,ει/ γάρ ίίς κρατών, τι δει 
αύτδϊ/ αιτείϊ/ και ου λαβείν ελθόντα ; ει δε πείσας* 

» 753, ά ; 621, Ι). 1142. 851.424. 516, \>\ Α2Λ, οΓ. 507, 1). «898. 1403. β04. 
650. »0Γ. βαιηβ, §4 θπίΐ. * = ττριι/, 921, Ι) ; 924. 1474,14:36. 6;97 αηά ν. 6ΑΛ, ο. 
Β 683 ; 595, 1>. 916. Β»0. 61^7. « 969. &. 1568, 8. 653, 2. 5^^. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. Ι. 129 

βον\€ταί^ λαβ^ΐν^ λεγετω τί ίσται τοις στρατιώτοΑς^ 
έαν αύτςί ταυτα^ χ^αρίσωντοΛ." 

Τορίοβ ίοΓ δΐιιά^. (1) ΊΤιβ οΆοβ οί ΙιβΓβΙά, ΙηίίΓοθ. 92. (2) 'νΠιίοΙι 
ρ&τϋείρ]68 ίη ϋιίβ ρηδβα^β βχρΓββδ ϋιβ οατιβαΐ αηά τν^ΐιίοΐι (Ιιθ οοηάίΐίΐοηιιΐ ΓοΙ&Ηοη 1 
(3) Τίΐθ ίιηρβΓ&ϋνθ ίη 1;Ιΐθ οοηείαβΐοη οί εοηάΐϋοηαΐ ββηύβηοββ. 

Προς ταύτα ΦαλΓι^ος €χτγ€^ '* Βασιλ€ύς νικαν ηγείται, \\ 
€π€ΐ Κνρορ άπ€κτορ€. τις γαρ αυτω^ €τι τη^ζ οίρχν^ 
&ντΐ'ΐΓθΐ€Ϊται ; νομίζει δβ και ύμας ίαυτον * €Ϊι/αι^ 
ίχων ^ €ν μ^θ"Ιΐ τ^ βαυτοΰ χ(όρα καΐ ποταμών €ντος 
αδιάβατων και πλήθος ανθρώπων έφ* νμας δυνάμενος 
άγαγεΐι^ όσον ούδ' ει * παρέχοι ® υμίν ^νναισθ^, αν 
άποκτεΐϊ/αι." 

Μβτά τούτον Θβόπομπος ^Αθηναίος εΐπβι/, "ίΐ ΦαλΤι/€, 1 2 
νυν^ ως συ οράς, ημΐν ούδέι/ ίστυν αγαθόν άλλο €ΐ μη 
όπλα και άρετη, δπλα μεν ονν έχοντες^ οΐόμεθα αν^ 
και Τ]5 ^Ρ^τχΐ χρησθαι, παράγοντες δ' αν ταύτα και 
των σωμάτων στερηθηναι. μη^ ονν οίον τα μόνα 
άγα^ά ημΐν οντά νμΐν παρα8ώσειν, άλλα σνν τού- 
τοις και περί των υμετέρων αγαθών μαχονμεθα,^' άκον- 13 
σας δε ταύτα ο Φαλΐνος έγελασ-ε και εΤπει^, "*Αλλά 
φιλοσόφφ^^ μεν ίοικας, ω νεανίσκε, και λέγεις ονκ άχά- 
ριτα • Γσ^ι μεντοι ανόητος ώι//^ ει οΓει την νμετεραν 
άρετην περιγενεσθαι ^^ αν της βασιλέως Βννάμεφς.^^ ^ 
αλλονς δε τιΐ'ας εφασαν λέγειν ύττομαλακιζομένους ώς 14 
και Κνρφ πιστοί εγενοντο και )8ασιλεΓ αν πολλον άξιοι 
γένοιντο, ει βονλοιτο ^* φίλος γενέσθαι ' και είτε άλλο ^ 

»893. 1890. 609. 81^7. «716,1). 1054. 334. 556,1). «778. 1175. 39;^, 1. 
δίίδ. * 732, α. ΐυ»4, 1. 348, 1. 508, λ. » 969, Ι). 1563, 2. 653, 4. 683. β 900. 
1408. 60δ. 651. "* 90)δ. 1413. 614. 583. » 964, 900. 1308, 1408. 647, 605 
579,651. β 1019. 1610. 431,1. 1*86. "773. 1175. 392, \. 525. "982,986. 
158δ. 661. ^Γ. 660, ν. 586-7. « 9β4 (α). 1494, 1327. 647. 679. " 749. 1120. 
3β4. 509, ϊ>. 1* 900. 1408. 605. 661. « 716, 5; 1188. Οί. τί, 1Λ »». 334 

Β. & 'ντ• ΑΝΑΒ. —β οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 180 , ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

τι θ€\ου χρησθαι €Ϊτ ίττ Κίγυπτον ατρατεύ^ιν^ συγκατα- 
(Γτρ^ψαιντ* αν αντω, 

Τορίοβ ίοΓ βΐιιά^^. (1) ^ΟΏ&^τη^^^οη Λί^βτ άντίΊτοιέομαι» (2) Μβ&ηίο^ οί 
θ^άίΓομΊτοί. (3) Μοάββ οί Λ\}τΙά^Ώζ εοηάίϋοηαΐ εΐ^ιπαββ. (4) Ηοΐ¥ ΐΓ&ηβΙ&Ιίβ 
' ιοΗαΙ * ίη (Ιιβ βοηύβηοβ, ' Εογ ^\αίΧ \νί11 Ιιβ αββ ιΐ8 ? ' 

ΟΙεατοΗηζ ϋσηζηΐίζ μοχΙΗ ΡΗαΙίηη$. 

Ι» *Ει/* τούτω Κ\€αρχοζ ηκ^^ και ήρώτησβν €ΐ* η^ 
άποκ^κριμένοι €Ϊ€ν.^ Φαλΐνος δε ύττολαβων ειπείν, " Ούτοι 
μει/, ω Κλ€αρχ€^ άλλος * άλλα λεγίΐ * ^ σα» δ' ημΐν βίπέ τί 

16 λβ)^€ΐ9." ο δ* εΤπεί', "'Εγώ σε, ω ΦαλΓι/ε, &σμ€νο9^ 
Ιώρακα, οΐμαι δε και οί άλλοι τΛίι^ες ' συ τε γαρ "Ελλτ^ι^ 
ει και ή/ι^εις τοσοίϊτοι οι/τες οσον^ συ ορας' Ιν τοιοντοις 
δε οντ^^ πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι τι χρη ποΐ€Ϊν 

17 πε/)ΐ ωρ λέγεις, συ ουι/ προς θέων συμβούΚενσον ημΐν 
ο τι σοι δοκεΐ κάλλιστοι/ και άριστον εΤι/αι, και δ σοι 

^ τιμήν οΐσει εις τδι/ έπειτα ^^ χρόνον άει λεγό/χει/οϊ/, δτι 
ΦαλΓι/ος ποτέ πεμφθεις πάρα βασιλέως κελενσωι/® τους 
*Ελλΐ7ΐ/ας τα δπλα παραδοίίι/αι συμβουλευόμενοι^ συνε- 
βούλενσεν αυτοΐς τάδε.^ οΧσθα δε δτι ανάγκη λεγεσθαχ 
εν τ^ Ελλάδι ά άι/ συμβουλεύσ^ς,^^ 

18 *0 δε Κλε'αρχος ταΰτα ΐττήγετο βουλόμενος και αύτον 
τον πάρα βασιλέως ιτρεσβεύοντα συμβουλευσαι μη 
παρα8ουναι τα δπλα, δπως εύελιτιδες μαλλον^^ εΐεν οΐ 
'^Ελληνες. Φαλΐνος δε χπτοστρέψας παρά την δόξαν αυτοί 

19 ειπεν^ " Εγω, ει /ι,ει/ των μυρίων εΚπίοων ρ»ια τις 
ύμίν εστί σωθηναι^^ πο\εμουντα^^^ ^ασιλει, συμβον- 
λευω /χι^ παραδιδοι/αι τα δπλα * ει δε τοι μηΒεμία 

>0ί. 1.5« >930;938, 2. 1605,1487. 578. 655. «465. 788. 227. 300, \). 

* 6184,(1. 914. 819. β 607. 901. 496,1. 5.9ί^, ο. β βΐ9. 926. 4«5. 5Λ6. ' βββ, α 
952. 45ί, 1. 555, β. « 969, ο. 1563,4. 653.5. 555. » 716, Ι). 1054. 384. 556, 1>. 
" 256. 871. 13/ί. 180. " ββ4, ο. 948. 44β. 551, ο. " 8ο. βλιτίν, 621, <1. 982, 2. 
424. 51*3. >«95». 1526. 041. 666. ^«941. 928,1. 631.1. £71,0. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. Ι. 181 

σωτηρίας €στΙν ελπις ακορτοζ^ βαυσιΚίω^^ σνμβονΚεοω 
σώζ€σθαι νμϋν οττίβ Βννατόν" 

Τορ1β8 £θΓ 81ιι<ΐ3Γ• (Ι) 6ιγ^ ίη οοιηροθίύίοη. (2) ΙιηρθΓ&<;ίγθ8 (ΙιΜ αοοβη^ 
Ι;1ΐ6 βηειΐ -έ. (3) ΧΙββ οί ϋσμ^νοχ. (4) Οοιηραηβοη \}γ μαλΧθ¥. (5) Νοαχιβ 
ίοΠονβά \)γ ίηβηίϋνθ. (6) &κων, ίκών ίη ςβηίΐΐνβ &1)&ο1ιι1ο. 

Κλ€αρχο9 δέ προς ταύτα βΐτΓβν, " *Αλλά * ταί5τα /^έν 20 
δΐ7 <^ λ€γ€ΐ5 ' ττα/ο* ημών δβ άπά')θ/€λλ€ τάδε οτι ημ^ΐς 
οίόμ€θα, €1 /ΐ€ϊ/ δώι βασιλεΐ φίλους εΐζ/αι, πλείοι/ος άΐ' 
άξιοι €ΐι/αι φίλοι έχοντας τα όπλα η παρα8όρτ€ς άλλ^, 
€1® δε δεοι πολ€μ€Ϊν^ αμ^ινον αν πολβμ^ΐν €χοντ€ς^ 
τα δπλα ή άλλψ πα/οαδοϊ^τες." ό δε Φαλΐνος εΤπε, 2ΐ 
*^ Ταύτα μ€ν 8η άπαγγ€λονμεν • άλλα και τάδε ύμΐν 
€ΐπ€ίν εκελενσε βασιλεύς ατι μένονσι^ μ€ν νμΐν αύτου 
σπονΒαΙ εΐησαν^ προϊονσι δε και άπιοΟσι πόλεμος. 
είπατε ουι/ και ττερί τούτου πότερα /ιει/ειτε και σττοζ/δαί 
είοΊΐ/ 17 ^5 πολέμου^ οντος παρ* υμών απαγγ^λώ.^^ 
Κλέαρχος δ' ελε^ει/, *^ Άπά'^ο^ελλε τοίννν και ττε/οι τούτου 22 
ΟΤΙ και ημιν ταύτα οοκει απερ και ρασιλει. " Τίτ οιλ^ 
ταντά εστίί' ; " ίφη 6 Φαλΐνος. άπ€κρίνατο Κλεα/)χο9, 
"*Ηι/ μ€ν μένωμ&/^ σττοι/δαί, άπιοΰίτι δε και προϊουσι 
7ΓΟλε/ιθ5." ό δε πάλιν ήρωτησ€, ''%πον8άς η πόλ^μον ^ 
άπαγγβλώ ; " Κλέαρχος δε ταντά πάλιν άπ€κρίνατο, 
" Σ'ΤΓΟί'δαι /ι,έι/ μένουσιν^ άπιουσι δε και προϊουσι ττόλε- 
μος." ΟΤΙ δε ποιησοι^ ου δι^σήμηνε. 

Τορΐ68 ίοΓ 81;«ά^. (1) ΤΗβ £οπη βϊΊτατ•. (2) ϋίδθΓβηοθ 1)β1ίτ«Γββη ταδτα 
αηά ταύτα. (3) ΕαίυΓθ ορίαίίνβ. 

»97«,1). 1162. 667. 589 κηά %. «Οί. 1.8", §4. «900. 1408. βΟδ. 661, 
*' 908. 1418 ; βο μένουσι, (άβ*. ρ1.), προϊουσι, άιτιοί/σ». 614. « 970, 978. 1598, 2. βΛ7, 
661, ν. Α, $89,693,0, «855, Α. 1287. 54β. 669, λ. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 182 ΑΝΑΒΑ8Ι8. Αηαεη8 νββίβββ ΐΚβ ονοινη ; 1η^ οτάβν ο/ ΟΙβατοΚηΒ, ν)Ηο Ιη^ ί(ΐ€ΐί οοΠ' 
3βηί α88ηηΐ€8 ΰοτηηιαηά, ΐΗβ θτββ^ ^οιη Λνίαβη8 αηά βχοίιαηρβ 

ι Ώ^^αλΐνος μ€ν 8η ψχετο και οΐ συν αντω. οΐ δε 
παρά, *Αρίαίου ηκον ΤίροκΚΎ]^ καΧ Χ€ΐρίσοφος ' Μ^ρων 
δέ αντον^ €μ€ν€ παρά, Άριαίω' ούτοι δε ελβγοϊ/ οη 
ποΧΚονζ φαίη ^ Άριαιος εΤι/αι Πφσας . εαυτοί) ^ελτίους, • 
ους ουκ αν άνασχ€σθαί^ αύτου* )8ασιλευοι^το5 * άλλ' εί 
βουλεσ^ε ,συναταεναι, 'ηκ€ΐρ 7}8ύ) κελεύει της νυκτός.^ 
2 ει οε μη, ρ,υριον, πρω απιει^αι φησι,ν, ο οε Κλεα/);(ος 
εΖπεϊ/, " Άλλ' ούτω χρι^ 'ϊί'οιεϊϊ/ • εάϊ' /χέϊ/ ηκωμει/, ωσπβρ 

λέγετε• εί^ δε /ι^τ;, πράττ€Γ€ 
ότΓοΐον άι/ τι νμίν'^ οίησθε 
μάλιστα συμψέρειν." δ τι 

δ χ / 8 '^χ ' 

ε ποιησοι ουοε τούτοις 
είπε. ΤΝβΡΕΟΤΙΚα ΤΗΒ ΕΝΤΚΑΙΙ^. Μετά ταύτα η8η ηλίου 
8ύνονΓος συγκάλεσαν τούζ 
στρατηγούς και λοχαγούς 
ελε^ε τοιάδε. " ^Εμοί^ ω 
ανΒρες, θυομένω Ιέναι^ επΙ 
)8ασ"ΐλεα ουκ Ιγίγνετο τα 
Ιερά. και εΐκότως αρα ουκ εγίγι^ετο" ώς γαρ εγώ νυν 
πυνθάνομαι, Ιν μέσω ημών και )8ασιλεως 6 Τίγρης 
ποταμός εστί ναυσίττορος, 6ν ουκ αν ^^ 8υναίμ€θα άνευ 
πλοίων δια^^ι/αι * πλοία δε ημείς ουκ εχομεν. ου μεν 
δΐ9 αύτου^^ γε μενειν οΐόν^ τε' τα γαρ έπιτηΒεια ουκ 

1760, &. 1187. 8δ8. 515. >94β, 1>. 1523. 673. 659ΛΧϊίίΛ. «947. 1524 
671, ν. *742. 110•2. 657. 511. » 7δ9. 118Γ...359. 515. « 006. α. βίβ, 8. 
656,0. »767. 1105. 378. ίί;23. • Οί. βαπίθ, § 23. β 951. 1532. 640. 566 λπΛ λ, 
»879,Α. 1827. 60δ. ^79, » Οίΐ βϋΐηβ, $ 1. "1041. 1024, (α), (Ι». 441, α. βηά. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. II. 188 

^ζ^ίστιν €χ€ίν \^{α/αι^ δέ παρά τού^ Κνρον φίλους πάνυ 

' , καλά 'ημΧν τά ιερά ^ν. ώδε ουν χρη ττοιύν * άγιόντας 4 

' £€ΐ'ΐΓν€Ϊν Ο τι τις Ι)(€ΐ • επειδάϊ/ ^ δε σημην^ τω κε/οατι 

ώς άναπαύ€σθαχ? συσκευάζεστε* ε'πειδάι^ δε το δεν- 

τ^ρον^ άνατίθεσθε ε'πι τά υποζύγια" επι δε τω τ/οίτ^ 

/ βπεσ^ε τω ηγουμίνφ^ τά /Αεί' ύβρζυγια ^οι/τες προς 

του ποταμού^ τά δε όπλα ^ 

^ "Τορίοβ £θΓ δΐιιάν. (1) Ροβίββη ο£ ίΐΐθ νβΛ ίη ίΐΐθ ββηίβηοβ. (2) Οοη- 
ΒίτηοίΐώΏ ΛίίΒτ λ€7» &η(1 φημί, (3) δ^ηορβΐβ οί (ίσχον ίη αοΐ^ίνθ νοίοο. 

/ Ταΰτ' άκουσαι/τες οί στρατηγοί και λο;(αγοϊ άττί^λ^οι/ 5 
και έποίουν ούτω. και το λοιπόν 6 μ^ν ηρχ^ν^ οί δε 
/ €π€ίθορτο, ούχ ελο/ιει^οι,^ αλλά ορώντας οτι μόνος έψρό- 
νει-^ οΓα δει τδϊ^ άρχοντα, οί δ* άλλοι άπειροι ήσαν. 

[^Αριθμός της 68ου ην^ ηΚθον Ιζ Έψεσου της Ίωι/ίας 6 
μέχρι της μάχης σταθμοί τρ€Ϊς και €ν€νηκοντα, πάρα- 
σάγγαι πε'κτε και τριάκοντα και πεντακόσιοι, στάδιοι 
πεντήκοντα και ΙζακισχιΚιοι και μύριοι * άπο δε τ^ς 
μάχης ΙΚέγοντο είναι εις Βα)8υλώϊ/α στάδιοι έξήκοντα 
και τ/οιακοσιοι.] 

^Έΐντευθεν επεί σκότος εγενετο Μιλτοκύθης μεν 6 7 
Βραξ έχων τους τε Ιππέας τους μεθ* εαυτού εις τετταρά- 
κοντα και των πεζών θρακών ως τριακόσιους ηύτο- 
μόλησε προς βασιλέα. Κλεαρ^^ος δε τοις άλλοις® 8 
'ηγεΐτο κατά τά παρηγγελμενα, οι δ' εΐποντο' και άψι- 
κνουνται εις τον πρώτον σταθμον παρ' ΆριαΓοι/ και την 
εκείνου στρατιάν άμφΐ μεσας νύκτας ' και εν τάξει 
θέμενοι τά όπλα συκι^^^^^ οί στρατηγοί και λοχαγοί 

»952. 1526. 8ββ ΙηίΓοά. 83 (4). 641. 565. «91β. 1434. 623. 616, Λ. •9β1. 
1582. 699. 665 βηά λ, ν * €Γ. το τρίτον, 1.6 » ; 80 το λοιιτόν. 8οθ ΙηίΓοά. 90. β 969, Ι). 
1568,2. 663,4. 688. «930. 1489. 676. 6»^^,0, ' 715, ϋ. 1057. 338. 686. 
•7θ7• 1164. 378. 628. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 184 ΑΝΑΒΑ8Ι8. των *ΈΧ\ηνων τταρ* ^Αριαΐορ' και δμοσαν οι Τ€ *Ελλΐ7- 
ν€ς και 6 Άριαΐος και των συν αύτω οι κράτιστοι μητ^ 
βυονΕΤΑυκιι,ΐΑ. 7Γρ68ώσ€ΐν^ άλΧηλονς σύμμαχοι^ Τ€ ίσ^σθαχ' οι δέ 
• βάρβαροι Ίτροσώμοσαν και ήγήσεσθαι άδόλως. ταύτα ' 
ξίφη. 

δ' ωμοσαν, σψ<1ξαντ€$ ταΰρον και κάιτρον και κριόν €ΐς 
ασπίδα, οι μβν ^Ελλην^ς βά'πτοντ€§ |ίφθ5, οΐ δέ βάρ- 
βαροι λόγχην. 

Τορ1θ8 ίοΓ δΐιιάτ^. (1 ) Τΐιβ ίιηρβΓίβοΙ; Β,ηά ρΙπρβΓίβοΙ; ίη ΰΐ&πβββ ίη ίηάί- 
Γ6€( άίδοοιίΓδβ. (2) ΟοπιραΓβ μάχαιρα Άηά ζίψοί. (3) ιτρόχ ίη οοτηγοβίύοη. 
(4) Οηβηϊαΐ ιηοάββ οί €οηβηηίη^ α οογβηαηϊ. Οί. δβτβτηί&Ιι χχχίν. 18. ^856. 1276. ^40, 2αηάν. 678. 
984, 686, Ιί. •040. 927. 630. 57 ί. 

ΟίΟίΐίζθό όγ α»6§ι^«*• ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. η. 186 ΑηαβΗ9*$ ρΙαηΒ; ρτοϋββάιηρ ηοτίΚβααχοατά &ηβ αρρνοοϋΗ Λβ 
ϊηη^'ί οατηρ. 

ΈΐΓ€ΐ §€ τα πιστά έγά/ετο^ άπ^ν 6 Κλέαρχος, "*Αγ€ ίο 
δτ;, ω ΆριαΓί, {'Π'€ίΊΓ€ρ ό αύτο5 νμΐν στόλος έστΙ και ημΐν, 
βίττέ τίνα γνώμην €χ€ΐς περί της πορείας, πότερορ απιμεν 
ηνπερ^ ηλθομεν ή άλλην τίνα ένν€νοηκ4ναι Βοκεΐς οδοί/ 
κρειττω. 

*0 δ' εΐπεν, "^Ηι^ μεν ηλθομεν άτη^όντες^ τταντεΧΆ^ &ν η 
έτΓο λιμ.οΰ άπολοί^εθα* υπάρχει γαρ νυν ημΐν^ ον^εν 
των επιτηδείων* έΊΓτακαίδ€κα γαρ σταθμών^ των^ εγ* 
γυτάτω ού8ε Βα)ρο ιόντες εκ της χώρας ουΒεν'^ είχομεν 
λαμβάνειν ένθα δί τι ^ν, ημείς διαπορ^υόμ^νοι κατ€δα- 
ΐΓανήσαμ.€ν. νυν δ' Ιττινοοϋμ^ν πορεύεσθαχ μακροτεραν^ 
μεν, των δ' επιτηΒείων^ ουκ άπορησομεν. ιτορ^υτ^ον 12 
δ' ήμΐν^^ τους πρώτους σταθμούς ως αν Βυνώμεθα 
μακρότατους, ίνα ως πλείστον άποσπάσωμεν του 
βασιλικού ^στρατεύματος* ην γαρ απα^ δυο *η τριών 
ήμερων ΰδοι^^^ άπόσχωμεν^ ούκετι^ μη ΒύνητοΑ.^^ βα- 
σιλ^ς ημάς καταλαβεΐν. ολίγω μεν γαρ στρατεύματι^ 
ου τολμήσ€ΐ {ψ€ΊΓ€σθαι* πολύν ' 8* έχων στόλον ου 8υνψ 
σεται ταχέα>9 πορευεσθαι' ϊσως 8ε και των επιτηΒείων^ 
ίΠΓανίδΧ.^^ ταύτην,'* εφη, ^^ την γνώμην εχω εγωγε^ 

Ηΐ' δέ αυττ; η στρατηγία ούΒεν^^ άλλο Βυναμενη *η 13• 
αποδραι/αι η άποφυγεΐν' η δέ τύχη εστρατηγησε κάλ- 
λίον. εττεί γαρ ήμερα εγένετο, επορ^οντο εν δε^ια 
έχοντες τον ηλιον, λογιζόμενοι ηζειν άμα ηλίψ δν• 

>0ί: ί^ΐ'ηλ0ομ€ν, § β. >83β. 858. 121. 11*9. •002. 1418. β14. «768. 

11(3. 879. 52!*, &. > 759, 760. 1136. 358. 615. « 668. 960. 4δ9. 652, Ι). 

»1030. 1619. 4Β3. 1*87. « ΟΓ. ίίμιτβρ, § 10. «743. 1112. 862, \. 612. "991 

1597. βββ. 596. »» 720. 1062. 838. 588. " 898, ο. 319, ν. 1. 660, λ. " 1032. 
1360. 369, 2. ί*89, &. >« 898, α. 1408. 604, ν. ^ 774. 1189. βββ Ιηίτοά. 88, 84. 
Β92. 925. » α. Ββιηβ, § 11 βηά. ^7 425. 665, 8. 213. 81*β. >» ΟΓ. βή 
όβολον<. 1. 6β. . » υί. δγατα« ... τ 186 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

νοντι €15 κώμαζ τη^ ααβν\ωνία<ζ χώρας* και τοντο^ 

14 μ€ν ουκ €\Ιβ€υ(τθησαν. €τι δέ άμφΐ Βείλην ίΒοξαν ττο 
λ€μίονς οραν ίττπέας * καΧ των τ€ ^ΈΧΚηνων^ οι μτ]^ ετνχον 
έν τοΛ,ς τάζ^σιψ ορτες βις τάς τάξεις εθεον^ καΧ ΆριαΓος, 
€ηί}/;)(αι/€ γαρ βφ' άμάζης πορενόμενος διότι ετετραπο^ 

15 καταβας έθωρακίζ€Τθ και οί σύϊ/ αύτω. €ΐ/ ω δέ ίίπλί- 
ζοι^ο ηκορ λέγοντες οί προΊΓ€μψθ€ντ€9 σκοττοί οτι ούχ 
ίππβι^ €161/ άλλ' υποζύγια νέμοιτο. και εύθνς έγνωσαν 
πάντες δτι εγγύς που έστρατοπεδενετο βασιλεύς* και 
γαρ καπνός έφαίνετο έν κώμαις ου πρόσω. 

Τορίοβ £θΡ δίτκΐγ. (1) ού μή ιγίίΐι βαΤίίπηοίίνβ. (2) Κεγθ ιηβ&ηίη§8 
οί ^ύναμαι, οί. § 13, 1.5^. (3) 0&8Θ οίϋβΓ άΊτορ4ω, σνανίζω. (4) ^^£ί6^6η^6 
1)6ΐΐ¥θ6η οί ού 3Λΐά οί μή, 

βίνοίκΐΰ ίη νι11αρβ8 ; ί&τη/^ ϋιβ βηβηι^ ; ανβ ραηιΟ'Βίηοίβη, 

16 Κλέαρχος δέ επι μεν τους πολεμίους ουκ ^γεν' ^δβι 
γαρ και άΊΓ€ΐρηκ6τα$ τους στρατιώτας και &σίτου$ Οϊ^ας' 
η8η 8ε και όψέ ην' ού μεντοι ονδε* άττέκλιν^^ ψυλατ- 
τόμενος μη^ 8οκοίη φεύγειν^ άλλ' €'υθύωρον άγων άμα 
τύ ηλίω 8υομενω εις τάς εγγυτάτω κώμας τους πρώτους 
ίχων κατ€σκήνωσ€ν, έζ ων.Βιηρπαστο ύπο του βασιλικού 

17 στρατεύματος και αυτά τα άπο των οίκι&ν ζύλα. οι 
μεν οΐ}ν πρ&τοι όμως τρόπω τινί εστρατοπε8εύσαντο, 
οι 8ε ύστεροι σκοταΐοι^ προσιόντες ως ετύγχανον έκαστοι 
ηυλίζοντο, και κραυγην πολλην εποίουν καλούντες άλ- 
ληλους^ ώστε και τους πολεμίους άκούειν''' ώστε οι 
μεν εγγύτατα των πολεμίων και εφυγον εκ των σκηνω- 

18 μΛτων. 8Ύΐλον 8ε τούτο τ-^ ύστεραία εγενετο' οΰτε γαρ 
ύποζύγιον ετ ού8εν^ εφάνη ούτε στρατόπ^8ον ούτε 

ΐΑβΙηΙ.8". «729, β. 1085,7. 3δδ. 506, α. » 10»1, 1). 1428. 621, 615, *0ί1 
ούβέν, §11. «887. 1878. δ94. 610,611, «βΙΟ,Α. 926. 495, 61*6. τ 087. 1449. 
«95. 566,\>, »Αβ1ιι$11. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. ΠΙ 187 καπνός ονΒαμοΰ ττλησίον. έζβπΧάγη δε, ως €θΐκ€^ Κ€ά 
/8ασ•ιλ€υς τ-η ίφόδφ^ του στρατεύματος. έΒηλωσε δέ 
τούτο οΐς ^ τ^ νστεραία €πραττ€. 

ΙΙροΐονσης^ μέιττοι της νυκτός ταύτης 19 
και τοΙς "Ελλησι φόβος €μΊΓί'Π'Τ€ΐ, και 
θόρυβος καΐ δοΰπος ην οίον €ΐκό5 
φόβου €μπ€σόντος γίγνεσθαι. Κλεαρτ 20 
χος δβ Ύολμβην ΉλβΓοι/, 6ν - έτυγ- . 
χαν€ν έχων παρ* έαυτω κήρυκα αρι- 
στον των * τότε^, άν€ΐΊΓ€Ϊν εκεΚευσε σιγην 
κηριίξαντα οτι ΐΓροα7θρ€ύουσιν οί αρχον 
τες^ 6ς^ αν τον άφεντα τον ονον εΙς 
τα όπλα μήνυση/ οτι λτ^ψεται μισθον 
ταΚαντον^ επεί δε ταύτα έκηρύχθη, 2Ι 
έγνωσαν οί στρατιωται οτυ κενός 6 
φόβος εΐη καΐ οΐ άρχοντες σφ. άμα 
δέ δρθρφ παρηγγειλεν 6 Κλέαρχος εΙς τάξιν τα 
όπλα τίθεσθαχ τους "Ελλτ^ϊ/ας ^π€.ρ εΐχον δτε '^ν η 
μάχη. 

Τορ1θ9 ίοΓ δΐυά^. •(!) Οαηδβ ςιΛθγ νβΛβ οί ββΐιηξ/, (2) 87ηορ8ί8 ο! 
ϋΐθ 2 α. οί ίημι, 2^^ύ\β Άηά ιηίάάΐθ. (3) Ι(1ίοιη ίοΓ * αί άα^^-^τεαίο* (4) Ραηίεε 
ίη ΟΓββ);: αηά Οήθηίαΐ &πηί68. Οί. 2 Κίηξ;8 νϋ. 6-15. 
κήρι<. ΗβτάΙά$ ρνορο8β α ίτηοβ ; ϋιβ (ττββ^β αοϋβρί ση ΰσηάϋΗοη ο/τβοβίΌΐη^ 

ρνοΌΐ8%οη8. 

ΠΙ. *0 δε δί7 έγραψα οτι )5ασιλευ9 εζεπλάγη τ^ ^ 
εφό8ωρ τωδε^ Βηλον '^ν. τη μεν γαρ πρόσθεν ήμερφ 
πέμπων τά δπλα παρα8ι8όναχ εκελευε, τότε δε άμα 

»778. 1181. 391. 526, λ, « 77β. 1181. 887. 5«6, λ. »970. 1568. 8θ «μη- 
νάντ<κ. 657. 689. « 80. κηρύκων, βββ, Ο. 952. 4δ1, 1. 655, &. « Οΐβ. 148^ 
623. βΙβ,Λ. «505,726. 1080. 320. 547. *778. 1181. 391. 626, λ,_ οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ >^ 188 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

ί ΎΐΚίω &νατέλλσντι κήρυκας €π€μψ€ πβρί σπονδών, οί 8^ 
έπ€ΐ '^λθον προς τους ιτροψ-ύλακας, έζήτουν τους άρχοντας• 
έπ€ΐ8η δέ άτΓηγγ€Κλοι/ οί προφυλακές^ Κλέαρχος τυχωι/ 
τότ€ τάς τάξεις έΐΓίσκσττΔν είπε ^ τοις προφύλαξι κελενειν 

3 τους κήρυκας περιμένειν ίίχρι^ αν σχολάση. έπά δέ 
κατέστησε το στράτευμα ώστε καλώς εχειρ ορασθαι^ 
πάντΐ[ΐ φάλαγγα^ ττυκνήν, έκτος δέ των δπλων μηΒένα 
καταφανή είναι^ εκάλεσε τους αγγέλους^ και αυτός τε 
ΐΓροήλθ€ τους τε €'ΰστΓλοτάτου9 έχων καΐ €'υ€ΐδ€στάτου$ των\ 
αύτοΰ στρατιωτών και τοις αλλοΐ9 στρατηγοΐς ταύτα 

4 εφρασεν. έπει δβ ^ν προς τοΙς άγγέλοις^ άνηρώτα τί 
βούλοιντο, οι δ* ελεγον δτι περί σπον8ών ηκοιεν άν 
8ρες οΐτινες ικανοί έσονται^ τα τε πάρα ^βασιλέως τοις 
"Ελλησιι/ άπαγγεΐλαι καΧ τα πάρα των Έλλτ^ϊ/ωι/ βα- 

5 σιλ€Γ. ο δε άπεκρίνατο^ " Άπαγγβλλετβ τοίνυν αυτφ 
ΟΤΙ μάχης ^ δει πρώτον άριστον γαρ ουκ εστίν ούδ' 6 
τολμησων περί σπονδών λέγειν τοις "Ελλτ^σι μ'η'' ιτορί* 
σας άριστον** 

6 Ταύτα άκούσαντες οί άγγελοι άπιηλαχη/ον, καΙ ηκον 
ταχυ' ω καΐ Βηλον ην οτι εγγύς που ^βασιλεύς ^ν η 
άλλος τις ω^ ίττετέτακτο ταύτα πράττειν* ελεγον δΙ 
ατι εικότα Βοκοΐεν λέγειν ^δασιλβϊ, και ηκοιεν ηγεμό^ 
νας έχοντες οϊ αυτούς, έάν σπον8αι γένωνται, άξουσιν^ 

7 ένθεν έξουσι τα επιτήδεια* 6 δε ηρωτα ει αύτοις τοις 
άν^ράσι^^ σπένΒοιτο τοις Ιουσι και άπιουσιν, η καΐ τοις 
άλλοις έσοιντο σπονΒαί. οί δε, "'Άπασιι^," έφαχταν^ 
^* μέχρι αν^^ βαχτιλέι τα παρ υμών Βιαγγελθ'^.^' 

8 'ΕπεΙ δε ταύτα εΤποι^, μεταστησάμενοδ αυτούς 6 Κλεαρ- 

1ΓΜ 1>, βηά. ββ9, Ν. 658. •021. 1460. 693. 681. •052. 1528. €41. 
Β6δ. ♦Λ95, 1). 916. 820. 61*7. » 933 βηά Ιεβ* βχ. 1498. 674. 659. «748. 1112. 
962,\. 512, τ 1025. 1612. 431,1. Οι. 58δ, ο. β οί». οΙϊ προσ€τάχβιι, 1.6>• •911. 
'442. δ91. 615. ^ 77)δ. 1175. 39», 1. 625. " Οί. άχρι, § 2. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ βυοκ II. ΟΗΑΡ• ιπ. 189 

χος €βου\€ν€το* καΙ έΒόκει» τάς σποι/δάς ποιϋσθοΛ 
[ταχύ τβ] καΧ κα£^ ήσυχίαν 1\θάν Τ€ €πΙ τα €7ΓΐΤϊ^δ€ΐσ 
και \αβ€Ϊν. θ- δβ Κλέαρχος βΐπβ, ^^ Αοκ€Ϊ μ€ν κάμοί 9 
ταντα' ου μέι/του ταχύ γ€ άπαγγέΚω^ άλλα 8ιατρίφω 
ίστ αρ Όκιτήσωσιν οί αγγ^Χοι μη &νοδό|η^ ήμΐρ τάς 
σποΐ'δά9 ττονήσαχτ&αι ' " οΐ/ιαι γ€ μέντοι^^ €φη, " καΐ τοις 
ημ^τεροις στρατιωτοΛς τορ αυτορ φόβορ ιταρέσ^σθοχ.** 
Ιπά δέ €δόκ€ΐ κ<αρο9 Λρολ^ άττηγγύΧ^ρ δη σπό/δοιτο, 
ί^αι €νθύ^ ηγ^ΐσθοΛ €κ4λ€υ€ ιτρος τάπιτηΒβια. 

Τορίοβ ίοΓ δΐιιά^. (1) μ4 ^ίι^Ιι ρ&Γ(;ίείρ1θ8. (2) /ι<τ^ Ιη οοιηροβίϋοιι. ^ 
(3) ται, βιτοϊ, σύμιτοί, (4) Ροΐΰθ ο£ άιτ^ ίη άιτοβ^ρ. 

2%6;^ αΓβ ΰ&ηϋηοίβά ίο ν%11αρβ9 ίϋβΙΙ ΛηρρΚβά νήΛ ρΌΐη, 

Και οί μ€Ρ ηγοΰρτο, Κλέαρχος μέρτοι Ιττορεν^το τάς ίο 
μλν σποι/δάς πθίησοίμ€Ρος, το δέ στράτευμα εχωρ έρ 
τά^€ΐ, και αύτος ώττισθοφυλάκ^ι. και ίν6τύγχανον τάφροι^ 
καχ αυλωσιν ύδατος πΚηρεσίΡ αι$^ μη Βύροχτθαυ δια- 
βαίνειρ αρευ γεφνρωρ' άλλ' βποιοίϊι^ο €Κ τωρ φοιρίκωρ 
ους €νρισκορ εκπετττωκότας^ τους δέ και Ιξέκοιττορ. 

Και έρταΰθα '^ρ^ Κλεαρχορ καταμαθεΐρ ώς έπ€(Γτάτ€ΐ9 11 
έν μλρ τ'η &ριστ€ρ^ Χ^ψ^ ^^ Βόρυ €χωρ, €Ρ δέ τη Βεξι^ 
βακτηρίαν ' και ει τΐ9 αντω Βοκοίη τωρ προς τούτο τεταγ* 
μζνωρ ρλακ€ύ€ΐν9 έκλ€γ6μ€νο9 τορ έπιτη^ειορ ζπαχσα/ * αρ^ 
*κα1 αίμα αυτός ττροσέΚάμβαρζ,ρ εις τορ πηλορ €μβαίρωρ' 
ώστε ττασιρ αίσχύνην Λραι μη ου συ<ηΓουδάζ€ΐν. και 12 
Ιτάγθησαρ προς αύτο^ οΐ [ίίς] τριάκορτα ?τη γετγορότες' 
επει^δέ και Κλεάρχορ εώρωρ σιτουδάζοντα, προσελάμβα- 
νορ και οι πρεσβύτεροι, πολύ δέ μ,αλλοι^ ο Κλέαρχος 13 
εσιτευδει/, ύποτττεύωρ αύτο * το πλήρεις εΐροΛ τας τάφρους 

>887. 1878. Λ94. 610,611, > 1054, ϋ 1456. 595. 666, λ. » ΟΛ ούκ Κ 1•»*. 
' 8Μ, 2, &. 1898, 2. 610, ν. 1. Αβ7, Λ, ^Ο. «ρ6β τοντο, $ 11. « 059 «ηά &0€. Ιβί θχ. 
1Μ1. 688, 677. 

Ό-Φζθά όγ ν^οο^ι^ 140 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

νδατο9 ' ον γαρ ην ωρα οία το ττεδίοι/ &ρδ€ΐν ' * αλλ* ΐρα 
η8η πολλά ττροφαίνοιτο τοί^ ^Ελλησι. δβιχ/ά εις την 
ΐΓορ^ίαν, τοντον €ΐ/€κα βασιΚέα νπώτΓΤ€ν€ν επι το πεδίοι/ 
το νοωρ αφ^ικένσχ. 

14 ΤΙορ^νόμ^νοι δβ άφίκοντο €19 κώμαζ δθ€ν άττί^ειζαν 
οΐ ηγεμόν€ζ λαμβάνειν τά επιττ^δβια. €νην δε σίτος 
πολύς καΐ οίνος φοινίκων και δ|θ9 ίψητόν άπο των 

15 αυτών, αύται δε αί βάλανοι των φοινίκων οίας μεν εν 
τοις ^Ελλησιι/ εστίν ^ ι8εΐν τοις οίκεταις^ άττεκειντο, αί 
δε 7015 δεσττόταΐδ άττοκείμεναι ήσαν άπόλεκτοι^ θαυμάσιαι 
τον κάλλους^ και μεγέθους, η δε 8ψΐ9 ήλίκτρου^ ον8εν 
διέφερε* τάς δε τιι^ας ξηραίνοντες τραγήματα^ άττετίθεσαν. 

16 και ην και πάρα ττότον η8ύ μεν, κεψαλαλγες δε. έι/ταΟ^α 
και τον έγκέψαλον τον φοίνικος πρώτον εψαγον οι στρα- 
τιώται, και οι πολλοί ε^αυ/χασαι^ τό τε εΐδος και την 
Ιδιότητα της ηδονής. ην δε σφόδρα και τοντο κεφα- 
λαλγες. ο δε φοινιζ όθεν εζαιρεθείη^ 6 εγκέφαλος 
όλος αύαίνετο. 

Τορίοβ ίοΓ δΙαάΐΓ. (1) ΙιηρθΓίββΙ αηά αοήβΐ ι^^ίΐΐι &ιτ. (2) μη οΰ. (8) 

ΙΌΐοβ οί Ίταρά ϊη παρά. νάτον. 

Τ{$$αρΗβΓηβ$, ανηνιη^, ρνοροεβε (ο Ιβαά ΐΚβηι ΒααΙ: ίο Οτββοβ, αηά 08^9 
ν)Η^ ίΚβί^ ΐπαάβ ιυατ α^αιηβί ί/ιβ Μη^ ; 01βατ€Ηη8'8 τβρϊί/. 

17 Έι^ταν^α εμειι/αν ημέρας τρεις ' και πάρα μεγάλου 
^αοΓίλεως ηκε Τισσαφέρνης και 6 της ^βασιλέως γυναικός 
αδελφός και άλλοι Περσαι τρεις* δοΰλοι δε πολλοί 
εΐποντο. επει δε άττήντησαν αύτοΓς® οί τών ^Ελλήνων 
στρατηγοί^ έλεγε πρώτος Ύισσαφερνης 8ι ερμηνεως 
τοιάδε. 

» 1000. 1528. 641. 665, β. « Οί". ^ίν καταμαθβΐν, § 11. » 767. 1165. 879. 

625. * 753, 744. 1140,1126. 366. 616,]). «748. 1117. 369,1. 609, Λ. 

β 726. 916. 341. 03!,. ^ 914, β. (2). 1431, 2. 62δ. 616, Ι). • 778. 1Π6. 399. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. ΠΙ 141 

*^'Εγώ, ω άνδρες ^Ελληνες , γ^ίτων^ οικώ τ^ Ελλάδι,^ 18 
και έπεί ύμας εΤ^ορ εΙς πολλά και ά/ιτ/χαι/α πβτττωκοτας, 
€δρη|ΐα εποιησάμηρ εΐ πως 8υναίμην^ παρά )8ασιλ€ω5 
αίττ/σασ^αι δούναι εμοί άποσωσαι νμας εις την Ελλάδα. 
οΓμαι γαρ αν^ ουκ άχαρίστως μοι εχειν ούτε προς υμών 
ούτε προς της πάσης Ελλάδος. ταντα δ€ γνονς ητού- 19 
μψ βασιΚεα^ λέγων αύτφ οτι δικαίως αν μοι ^αρίζοιτο^ 
ατι αύτω Κνρόϊ/ τε ίτΓΐστρατ€ύοντα πρώτος ηγγει\α και ^ 
Ροήθ€ΐαν έχων άμα Τ'ΐ) άγγ€λ1ψ άφικόμην^ και μόνος 
των κατά τους "Έλλιγι^ας τεταγμένων ουκ εφυγον^ άλλα 
διτ^'λασα και στ;ν€/ιιία βασ^λεΐ εν τω νμετερψ στρατο- 
ττεδω [ένθα βασιΚενς άφίκετο^ επεί Κνρον άπεκτεινε 
και τους συν Κνρω βαρβάρους έ8ίωζε συν τοΐσ8ε τοις 
παρουσι νυν μετ εμοΰ^ οίπερ αυτω είσι πιστότατοι]. 
καΐ ττερί μεν τούτων ύπεσχετό μοι βουλεύσεσθαι ' ερε- 20 
σθοί 8ε με υμάς εκελευεν ελθόντα τίνος ένεκεν εστρα- 
Τ€υσατ€ επ' αυτόν, και συμβουλεύω ύμΐν μ€τρ(ω$ άπο- 
κρίμασθαι^ ίνα μοι ίυπρακτ6τ€ρον ^ εάν^ τι Βύνωμαι 
άγαμοι/ ύμΐν παρ αυτού διαπράξασθαι." 

Τορίοβ :ίθΓ δύιιάγ. (1) ΡΓβάίοαΙβ αρροβίΐιίγβ. (2) "ΈΛψημα Ίτοιύσ^ΟΛ. 

(3) δ^ηορβίβ ο£ Ιδοοκα. (4) Εοπηαίίοη ο£ αάνβΓΐ». ^^ Προς ταύτα μεταστάντες οΙ'Έλληνες εβουλεύοντο' και 2ΐ 
απεκρίναντο, Κλέαρχος δ' ελεγεν. " Ήρ,εΓς ούτε συνηλ- 
θομεν ως ^ασιλ€Ϊ^ πολεμησοντες ούτε επορευόμεθα επι 
]8ασιλ€α, άλλα πολλάς προφάσεις Κύρος εύρισκεν^ ως 
καΐ συ ευ οΐσΟα, ίνα υμάς τε άπαρασκεύους λάβοι και 
'ημας ένθά8ε άγάγοι. επεί μεντοι η8η αύτον έωρώμεν 22 
έν 8εινω οντά, ησγύνθημεν και θεούς ^ και ανθρώπους 

>5Θ5, 1>. κ. 907. 320. 5ι^6. «778,1). 1175. 892,2. 5ί5. «907. 1420. 613 
«51 «964,8. 1494. 647. 679. * 878. 1327. 563. 1^79. ^ Ο. αν η, &\λ,, \^ 
^ 772. 1177. 392. 1 »ηά κ. 625., β γΐ», 1049. 329, 1. 530. ^ ^ 142 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

πρ68ονναΛ^ αυτον^ €ν τφ πρόσθβν χρονω ναρ€χοντ€^ 
23 ημάς αυτούς €υ ττοιάν!^ €π€ΐ δβ Κύρος Τ€θνηκ€ν, ουτβ 
βαχηλβΐ ® άρτιποίουμεθα της αρχής οΰτ ίατιν στον α/εκα 
βονλοίμβθα^ αν την )8ασ•ιλ€ω9 χώραν κακώς ιτοιεΓι// 
ούδ* αντορ άποκτ€Ϊναι αν έθ€\οιμ€.ν^ πορενοίμβθα δ* αν 
οΓκαδβ^ €1 τις ημάς μη Χνποίη ' ά8ίΚθνντα μέντοι πείρα- 
σόμεθα συν τοις θεοΐς άμύνασθαι* έάν μέντοι τις ημάς 
και ευ ποιών ύπάρχη^ και τούτου^ €Ϊς γ€ δύζ/α/ιιι/ ού;^ , 
ηττησόμεθα €υ ποιονντες.^^^ 
Η *0 μεν οϋτως εΐπεν άκουσας 8έ 6 Τισσαφέρνης 
" Ταύτα," εφη, " εγώ άπαγγέΚώ ^δασιλει και ύμΐν πάλιν 
τα παρ* εκείνου • μ^χρ^ δ' αν εγώ ηκω αί σπονΒαΙ 
μενόντων άγοράν 8ε ημείς παρεξομεν.'* 

Τορίοβ £θΓ βΐιιάγ. (1) Οαββ &ί1;6Τ αίσχύνω, «δ οτ κακ«»$ τμΙ». (β) 
ΒβήναΙίγθ Υ6ΐΙ)8. (3) ΟΙαββ οί θν^ισκω, οί κτ^Ινω, οί €δρ/σ««. 

ΤΗ/β βτββΧ:» αΙΙοΐϋβά ίο τβίητη ηηάβτ Τΐ88αρΗ€τη€8 ; ρΙβάρβ$ 
βχοΗαηρβά. 

β* Και €19^ μ^ την υστεραίαν ουχ ηκεν' ώσθ' οί 
"Ελλτ^νες ίφρόντιξον* τη 8ε τρίτη ηκων ελεγεν οτι δια- 
πεπραγμενος . ηκοι παρά βασιλέως 8οθηναι ^ αύτω 
σώζειν^^ τους '^Ελληνας^ καίπερ^ πο\\ών άντιλ€Ύ<ίντων 
ως ουκ άξιον είη βασιΚει^ άφεΐναι τους εφ* εαυτόν 

26 στρατευσαμενους. τέλος 8ε εΐπε, ^' ΚαΙ νυν €ξ€στιν ύμΐν 
πιστά λαβείν παρ* ημών '}} μην φιλίαν παρεζειν ύμΐν 
την χώραν και ά8όλως άπάζειν εις την Ελλάδα άγοράν 
παρέχοντας* οπου^ δ' αν μη^^ η πρίασθαι, λαμβάνειν 

1086. 1581. 660,1, ν. 688,0. *951. 1^32. δ92. 665 ΛΤϊά Λ. * Οί. βαοαβ, § 21 . 
«87»,&. 1827. β63. 1,79. «712. 1074. 330 (βηά). 530, &. «749. 1120. 3β4 
509,1). ^969, &. 1568,8. 6δ3,Β. 583. « Οί. €Ϊ« «ω, 1.7». «948. 1519. 638. 570. 
»939, Α. 1517. 637. 571*. "979. 1578. 6δ6, 2. 593, \). "766. 1174. β7θ 
6Μ», » 916. 1484. 6»3. 616, &. »« 1019. 1610. 431, 1. Α8δ. ^ . ΒΟΟΚ II ΟΗΑΡ. Γν. 148 

νμας €κ τη^ χωράς ίάσομεν τά βπιτηΒαα. ύμας δ^ α? 2* 
ημΐν Βεήσει ομόσαχ ^ μην πορεύσβσθαι^ ώς δια φιλίας 
άσινώδ σΐτα και ποτά λαμβάνοντας οπόταν μη άγομάν 
παρέχωμεν * ην δέ τταρεχωμεν άγοράν^ ώνουμένονς ^ εζειν 
τά €νιτ7;δ€ΐα." ταύτα βδο^ε, και ωμοσαν και δεξιάς 28 
εδοσαι^ Τισσαφέρνης και 6 της /βαοΊλεως γυναικός 
ΐάδελφος τοις των 'ΈΧληνων στρατηγοΐς καΧ λοχαγοΐς 
καΐ ίλαβον παρά των 'ΈΧληνων. μετά δε ταντα Τμγ- 5ί9 
σάφερνης είπε, "Ννι^ /ιέϊ/ δ-^ άττειμ,ι ώς /βασιλέα" 
επειδάι^ δε Βιαπράξωμαι^ α δέομαι, ι^^ω συσκβνασάμενος 
ως άπάξων υμάς εις την Ελλάδα και αύτος άπιών επϊ 
την εμαντου άρχήν^^^ 

Τορίοβ :ίθΓ δίιιάγ. (1) §1ι ϊη βχρτβββίοηβ οί (ίιηθ. (2) Αττ^ψίύχ Ιη- 
άίε&ϋτθ. (3) ΑάίπηοΙβ οί Ιΐιβ ρ&τ(ίοίρ1θ. (4) ρυρ, ^δΐ}. 

ΆαρίοίουΛ ο/ Αηαβηε αηά ^οβαη/ ο/ άβία^ ΐΗβ^ ρτοΐ€9ί ; ΟΙβΰοτ- 

Γ7. Μετά ταύτα περιεμενον Ύισσαφερνην οι τε "Ελ- 1 
\ψες και ό *ΑριαΓθ9 εγγύς αλλήλων εστρατοπε8ενμενοι 
ημέρας πλείονς η εικοσιν. εν δε τανταις άφικνουνται 
προς ^Αριαΐον και οί αδελφοί και οι άλλοι αναγκαίοι 
καΐ προς τους συν εκείνω ΤΙερσών τινες^ [οι] ιταρεθάρ- 
ρυνόν τε και δεξιάς ει^ίοις* παρά βασιλέως εφερον μη 
ΐινησικακήσειν /8ασΊλεα αύτοΓς^ της συν Κύρω ίττιστρα- 
Τ€(αδ* μηΒέ άλλου μηΒενος^ των τταροιχομένων. τούτων 2 
θ€ γιγνομενων ίνδηλοι 'ήσαν οί περί ^Αριαΐον ήττον 
ττροσεχοντες τοις *Έλλησι ® τον νουν ' ώστε και δια 
τόυτο τοις μεν πολλοίς ® των ^ΈΧληνων ουκ ήρ|σκον, άλλα 

1 855, Β. 1276. 549, 2. 568, β. * 969, &. 1568, 8. βδ3, 2. 689. * 91β. 1484. 

θ«3. 616, Λ. ΟΤ. λ\&ο 898, ο. δ44. « 764, 1. 1158. 37δ. 530. * 767. 1165. 

Β78. 523. «744. 1126. 366. 509, β. 7 1030. 1619 433. ι^87. «764. 1168• 
θ75. δ»0. «665. 967. 444. 5^5,1). 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 144 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ιτροσιόντβζ τω Κλβα/ο^^ω ίλβγον καΐ τοις άλλοις στρα- 

3 τηγοΐς^ " Τί μένομζ,ν ; η ουκ Ιττιστάμ^θα οτι βασιλβύς 
ημάς άττολεσαι αρ περί παντός ποιησαιτο^ ίνα και τοις 
άλλοις ^Ελλτ^σι φόβος €υη 4πΙ )8ασιλ€α μέγαν στρα- 
Τ€ν€ΐν ; ^ και νυν μέν ημάς υπάγεται μένειν δια το ^ 
8ΐ€σπάρθαι αύτω^ το στράτευμα ' εττην δε πάλιν άλισβη* 
αύτω , η στρατιά, ουκ εστίν όπως ουκ έπιθησεται ημΐν. 

4 Γσως 8ε που η ά'ΐΓοσκά'π•τ€ΐ τι 17 ά'ΠΌΤ€ΐχίζ€ΐ, ως ϋττορος 
εΐη η όδος. ου γάρ ποτέ εκών γε βουλησεται ημάς 
ελθ όντας εις την Ελλάδα άπάγγεΐλαι ως ημείς τοσο(δ€ 
οντες ενικωμεν [τον^ βασιΚεα επΧ τοις θύραις αυτόν 
και καταγ€λάσαϊ/τ€9 άπηλθομεν" 

Τορίοβ ίοΓ δΐΗά^τ. (1) Τΐιβ ί ίη έγγυχ, Μύί, (Λ(3ν.). (2) Οοιηρ&Γβ θ^λοί, 
Μη\ο5. (3) Ριοί^αβββ ο£ ΑρβΙ £ΐη(1 (ΙιίΓ(1 ίοπη. 

5 Κλέαρχος 8ε απεκρίνατο τοις τάυτα λεγουσιν^ "*Εγώ 
ένθυμο\)|χαι μεν και ταύτα πάντα ' εννοώ δ' οτι εΐ^ νυν 
άπιμεν^ 86ζομεν επΧ^ πολεμώ άττ^αι και πάρα τας 
σπον8ας ποιεΐν. έπειτα πρώτον μεν άγοραν ουδείς 
παρέζει ημΐν ού8ε όθεν ^ επισιτιούμεθα * ® αυ^ις δβ 6 
ηγησόμενος ουδείς εσται' και α/χα^ ταύτα ποιούντων 
ημών ευθύς [αν'\ *ΑριαΓος άποσταίη ' ώστε φίλος ημΐν 
ουδείς λελείψεται,^^ άλλα και οι πρόσθεν οντες πολέμιοι 

6 ημΐν έσονται. ποταμός δ' €ΐ μεν τις και άλλος άρα 
ημΐν^^ εστί διαβατέος ουκ οιδα* τον δ' ουν^ Έύφράτην^ 
ισμεν 8τι αδύνατον δια^ΐ7^αι κωλυόντων πολεμίων, ού 
μεν 8η^ αν μάχεσθαί γε δετ/, ιππείς είσιι^ ημΐν συμ- 
μαχοι^^ των δε πολεμίων ιππείς εισιΐ' οι πλείστοι καΐ 

*θ5ίδ. 1521. β41. 565. «959. 1540. 636. 01575. 8 767. 1165. 378. 528. 
«Οί. δια7Γράίωμαι,2.3ί9. 6 893,0. 1390,1. 602. 61*7^ ^ Οΐ. ΐττιΒανάτ^^,Χ.^^^. ' 99β, 
997, Λ. 1028. 4«β(βη(1). 61/*, 630. «425. 665,3. 21δ. 31,6. «976. 1572. 6δΛ. 
592. 10 850, α. 1266. 538. 1,58. "991. 1188. 666. 696, ^Οί.βωηο, 1.2". 
^878. 717. ΙΑ 1*683. 916. 317. 609, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. IV. 146 

πλείστον α^ιοι* ωστ€ νικώντ€ς^ μεν τίνα αν άποκτεί- 
νοΑμξν ; ηττωμ€νωρ δβ ούδό/α οΐόν Τ€ σωθηναι. έγώ 7 
μ€ν ουν )8ασιλ€α, ω οντω πολλά βστι τα <Γυ/Α/ια;(α, εΓττε/ο 
προθυμείτοΛ - ημάς άττολόται, ουκ οΣ8α ο τι *^ δει αύτοϊ/ 
6/χοσαι και δε^ιάι/ δονν£α και ^€ον?^ έιτιορκησαι και 
τα εαυτοί) πιστά άπιστα ποι^ί^σαι "Έλλησί τε και ^α/)- 
]βά/)οΐ9." τοιαύτα πολλά ελεγβΐ'. 

Τορίοβ ίοΓ δΙαΑγ. (1) Τΐιβ ίαΐαιβ ρβιτίβοΐ. (2) ΟΗ^ίη αηά ιηθαηίη^ οί 
τ« ίη οίορ Τ6. 

Ζβύ^ 5^ ΤΐεΒαρΚβτηβΒ^ ίΗβ^ Ββρίη ίΐιβ τβΙτβοΛ; ^ηψισίοηβ αη$β, 

Έϊ/ δε τοντφ ηκ€ Τισσαφέρνης έχων την εαυτοί) δυνα- 8 
\ί.ιν α5§ εί9 οίκον αιτιών και ^Ορόντας . . . την εαυτού 
Ιυναμιν ' ηγε. δ€ και τΐ7^ θυγατέρα την βασι\4ως επΙ 

Έϊ/τευ^ει/ δε ΐ7δϊ7 Τισσαφέρνους ηγουμένου και άγοραν 9 
παρέχοντος έπορευοντο ' επορενετο δε και *Αριαΐος το 
Κύρου βαρβαρικον έχων στράτευμα άμα Ύισσαφέρνει 
καΐ ^Ορόντα και συνεστρατοττεδεύετο οτυϊ/ εκείνοις. οι ίο 
δε "Ελλτγϊ^ε^ ύψορωντες τούτους αυτοί εφ* εαυτών εχώ- 
ρουν ηγεμόνας έχοντες. εστρατοπε8ευοντο δε εκάστοτε 
απέχοντες αλλήλων παρασάγγην και πλεΐον' εφυλάτ- 
τοντο δε αμφότεροι ώσπερ πολεμίους αλλήλους^ και ευθύς 
τούτο ύποχΙβίαν παρεΐχεν. ενίοτε δε και ξυλιξόμενοι εκ η 
του αυτού* και χόρτον και άλλα τοιαύτα στ;λλεγοι/τε9 
πληγάς ένέτεινον άλλι/λοις * ώστκ και τούτο ίχθραν 
παρείχε. 8ιελθόντες δε τρεις σταθμούς άφίκοντο προς το 12 
Μη^ίας καλούμενον τείχος, και παρηλθον εισω αυτού, ην 
θ€ ωκο8ομημένον ιτλίνθοις 6τπταΙ% εν άσψάλτω κειμέναις, 

>908. 1413. 614. > 71Θ, β. 10βΟ-1. 336. ΒίΟ. *718. 1040. 399.1. 690. 
'κ.τόνον,β»1,ο. 968. 4;94. 5^5. 

• ^^9^ΐ^ζθ^^όνV^ΟΟ^ι^ 146 ΑΝΑΒΑ8Ι8. €υρο9 βΐκοσι πο^ών, ί5ψο$ δβ έκατορ* μήκος δ* έλβγετο 
€Ϊρ(α €ίκοσί παρασαγγών ' άπ€χ€ΐ δβ Βαβνλωρος ον πολύ* 
13 *Ερτ€υθ€Ρ δ' έπορενθησαρ σταθμούς δύο παρασάγγας 
οκτώ' και Βιεβησαρ Βιωρνχας δύο, τηρ^ μ€Ρ έπΙ γεφύ" 
ρας» τηρ^ δέ έζευγμερηρ πλοίοις έπτά' ανταχ δ' ^σα^/ 
άπο του Ύίγρητος ποταμού ' κατ€Τ€τμηντο δε εξ αύτωρ 
καΐ τάφροι επΙ τηρ γώραρ^ αί μεν πρωται μεγαΚαι^ 
έπειτα δε ελάττονς • τέλος δε καΐ μικροί οχετοί, ωσπερ ' 
ερ ΤΎ) Έλλαδι επΙ τας μελιρας • και άφικρονρται επΙ 
τορ Ύίγρητα ποταμορ' προς ω πόλις ^ρ μεγάλη καΐ 
πολυάνθρωπος 27 ορομα %ιττάκη^ απέχουσα του ποταμού 
ι4 στα^ίους περτεκαί8εκα.\ οΐ μερ οΖρ "Ελλτ^νες ττα/ο* αυτηρ 
έσκήνησαν εγγύς παραδείσου μεγάλου και καλοΰ και 
δασίο$ παρτοίωρ 8ερ8ρωρ,^ οι δε βάρβαροι^ Βιαβεβΐ)- 
κότες ΤΟΡ Ύίγρητα* ου μερτοι καταφαρεΐς ^σαρ, 

Τορίββ ίοτ θΐυάγ. (1) Τΐιβ ίάίοιη ίοΓ '^ ΐΚβηίδβΙυβδ' *α ραναβαη^ οτ 
ίΒΟΓβ.' (2) ΤΙιβ 1ΛΓ&11 ο£ Μβάί». (3) Τΐιβ ΙΙΐΓββ ηβββ οί Λβ ιηίάάΐθ νοίοθ. 
(4) ΥβΓΐ)8 1}ΐΛί Γβάυρίίεαίβ Λκτίΐΐι ^Ι. 

1 654, 624, <1. 981, 914. 443, 1, 319. 5^, Α. < 958. Ο. 1140: βίΐ ΗρέΝΤ, 1Α« 
367. 519. * βο. ίσκήίτησαν, 613. 31ί9, 1. 1^95. Ιλ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. IV. 147 

ΤΚβ Ρβτηαηίβαήηρ ΙβΒί Ιϊιβ Οτββ^β άβ8ΐτ(ηβ (Ηβ Ιηάρβ ονβτ Λβ Τί^Η» 
τβΒΟτΙ ίο 8(ταέαρ6τη, 

Μετά δβ το δ€ΪΐΓνσν ετυχον Ιν ΐΓ€ριΐΓάτφ οντ€^ προ των 1 5 
οπλών ΤΙρόζβνος και Β^νοφων' καΐ ττροσ^Κθων άνθρωπος 
ης ήρωτησ^^ τους προφνλακας ττοΐ ίίν^ Σδοι ΤΙρόζβνον 
η Κλ^αρχον' 'Μ,ένωνα δέ ονκ €ζητ€ί, καΐ ταύτα ^ παρ* 
Άριαίον ων του Μενωνος ξένον. έπβϊ δβ ΙΙρόξενος 16 
ζίπεν δτί^ αυτός άμι ον ζητείς^ €Ϊπ€ν 6 άνθροτιτος τάδβ. 
"*Επ€/Αψ€^ μ€ ^Αριαΐος καϊ ^Αρτάοζος, πιστοί 6ντ€ς Κύρω 
και υμίν^ βυνοι^ καΐ κεΚ^ύουσι φυλάττβσθαχ μη ύμΐν 
Ιτηθωνταχ της νυκτός ^ οί βάρβαροι ' ίστι δέ στράτευμα 
πολύ έν τω πλησίον παραΒβίσω. και παρά την γεφυραν 1 7 
του Ύίγρητος ποταμού πβ/χψαι κελενουσι φυλακην, ως 
διανο€Ϊται αυτήν λϋσαι Ύισσαφέρνης της νυκτός, εάν 
δυι;7]ται, ως μη δια^'ί^τδ άλλ' έν μέσω άποληφθητε του 
ποταμού και της Βιώρνχος" 

^Ακούσαντβς ταύτα άγουσιν αυτόν παρά τον Κλβαρ- 18 
\ον και φράζουσιν α λεγβι. 6 δ€ Κλβαρχ^ος άκουσας 
έταράχθη σφόδρα και εφοβεΐτο, νεανίσκος 8ε τις των 19 
παρόντων εννοησας εΐπεν ως ουκ ακόλουθα εΐη τό^ τε 
επι^τ^σεσ^αι και λύσειν την γέφυραν. '' 8ηλον γαρ οτι 
Ιπιτιθ^μένους η νικάν Βεησει η ηττάσθαι. εάν μεν ουν 
νικωσι, τί 8εΐ λύειν αυτούς την γέφυραν ; ούδε γάρ αν 
πολλαι γέφυραι ωσιν ^ έχοιμεν ^ αν δττοι φυγόντες ημείς 
σωθώ μεν }^ έάν 8ε ημείς νικώ μεν , λελυμένης της γεφύ- 20 
ρας ου\ εζουσιν εκείνοι οποί φύγωσιν ' ούδβ μην βοψ 

>7«4. 1069. 340. 685. «878,909. 1327. δ63. 1,79, « Οί. ββιηβ, 1.4». 

*9«8,1). 1477. 633. «837. δ28,1. 1,63. β 7β6, 764, 2. 1174,1160. 376. 5Μ. 
» 759. 1186. 3δ9. 515. » 855, α, βηά. 1276-7. δ49. 574. • 901, α. 1421. 2. 

β^υ9,1. βδβ,Λ. 10 806,8. 1858. 577. ΜΙ, λ. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 148 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

^-ί^σαι, πολλωρ^ όντων ττβραν^ οόδ€ΐ9 αύτοΓς* ΒννησβτοΑ 
ΧέΚνμβνης της γέφυρας.^* 

Τορίββ :ίθΓ δΐυάγ. (1) ΤΙΐθ ΟΓββΙ^ ο&ιηρ. Ιηΐιτοά. 86. (2) κάί ταντα 
(3) ΤΓ£ϋΐ8ΐΗ(.β νυκτός, ρυκτΐ, νυκτός, (4) 0&8Θ αίΙβΓ βοηβ4ω, &ίΐ6Γ ώφ€\4ω. 

21 *Ακουσα9 δβ 6 ΚΚβαρχ^ος ταντα ηρζτο τον άγγεΚον 
Ίτόση τΐ9 €νη χωρά η έν μέσω τον Ύίγρητος καϊ της 
8ιώρνχος. 6 δέ βίττ^ν ση πολλή καϊ κώμαυ ίν^ισι καΧ 

22 πόλεις τΓολλαί και μεγάλοι. τότ€ 8η καΐ βγνώσθη οτι, 
οι βάρβαροι τον άνθρωπον ύττοητέμΑ^^ιαν^ οκνονντες μη 
οΐ '^Ελλην^ς δΐ€λ6ντ€$ την γεφνραν μ^ίν€ΐαν^ έν τ^ νήσί^ 
έρνματα εχοντβς ενθβν μβν τον Ύίγρητα^ ίνθεν δβ την 
8ίώρνχα' τα δ' επιτήδεια εχοΐεν έκ της έν μέσω χωράς 
ΐΓολλι^^ και άγα^ΐ7^ ονσης και των έργασομένων ενόντων^ 
€Ϊτα δε και άιτοστροψή γένοιτο €Ϊ τις βονλοιτο ^α(Γΐλεα 
κακώς ποιέΐν. 

23 Μετά δε ταντα άνεπανοντο' εττι μέντοι την γέφνραν 
δμως φνλακην έπεμψαν ' και οντ€ έπέθετο ουδείς σύδα- 
μόθεν οντ€ προς την γέφνραν ουδείς ήλθε των πολεμίων^ 

24 ως οι φνλάττοντες άπηγγελλον, έπειδη δε εως έγένβτο^ 
8ιέβαινον την γέφνραν έζενγμένην πλοίοις τριάκοντα 
καΐ επτά ως οΐόν τε μάλιστα ιτεψυλαΎμένως * έζηγγέλλον 
γάρ τίνες των πάρα Ύισσαφέρνονς ^Ελληνων^ ως δια- 
βαινόντων^ μέλλοιεν ενι^τ^σεσίαι. άλλα ταύτα μεν 
ψευδή ην' 8ιαβαινόντων μέντοι 6 Γλους [αυτώϊ/] επεψάνη 
/χετ' άλλων σκοπών ει 8ιαβαίνοιεν τον ποταμόν' επειΒη 
δε είδει^, ωχετο άπελαννων. 

Τορ!θ8 £θΓ δΐυάγ. . (Ι) Αροάοβββ οί (Ιιβ ίοπΓ ίοπηβ οί οοοάίίίοη. (2) 
νβΓΐ)8 ίΐιαϋ Γβιίαρϋοαίθ τνίίΐι €. (3) Ν^ΙαιαΙ ΓββοαΓοββ ο£ ΡβΓβία. (4) οίχομοί, 
ΙίΟΛν αββά. 

1 971, ο. 1568, 1568, 6. €δ3. Τ. 690. * 764, 2. Ί160 376 (βηά). 690, Α. 
>887. 1878. δ94. 610,611. «969, 1>. 1668,2. 653,4. 583. •978.4. 1Μ& 
657. Ν. 690, Λ. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. IV. 149 Οτο99%ηρ ΐΚβ ΤίρτίΒ ώβ^ /οΠοίϋ ϋ ηοτΐΚ%οανά ίο Οαβηαβ. 

Άπο δβ του Ύίγρητος έπορενθησαν σταθμούς τ€τ• 25 
7α/)α§ τταρασάγγας ^Ικο&ιν βττΐ τον Φύσκον ποταμόρ, 
το €νρος πλ^θρον * έπην δβ γέφυρα, καϊ έντανθα ωκ€Ϊτο 
πόλι§ μεγάλη ορομα *Ππΐ9 * ττρος ην απήντησε τοις 
'ΈΧΚησιν^ 6 Κνρου καΐ ^ Κρταζερζου νόθος άδ€λφο9 άττο 
ί^ονσων καΧ ^Έκβατάνων στρατιαν πολλην άγων ώς 
βοηθησων ^ασιλβί* καΐ έπι,στησας^ το εαυτόν στρά' 
(Γχ€δ£α διψθφίνη. 

τεψα παρερχομενονς τους *Ελλΐ7ΐ'ας εθεώρε^^ 6 δε 26 
Κλέαρχος ηγεΐτο μ^ν εις διίο, επορευετο 8ε 'αΧλοτ€ καΐ 
άλλοτε έφιστάμενος' όσον δε [άι/] γ^ρόνον^ το ηγού- 
μ.ενον τον στρατεύματος ετηστησειε^ τοσοντον ην ανάγκη 
χρόνον δι* όλον τον στρατεύματος γίγνεσθαι την ίττίστα- 
(Γίν ώστε το στράτενμα καΧ αντοΐς τοις "Ελλτγσι δό^α4 
νάμίΓολυ εΐι^αχ, και τον ΙΙερσην εκπεπληχθαι^ θεωρονντα. >778. 1175. 392. ί. 695. «500. 494. 366. 
*914,Β,(2). 1481,2. β»δ. 616, 1>. • Οί. βαιηο, 1^». •720. 1062. 338. 538. Ό'φζβύ ύγ\^^00^[^ 150 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

27 ^ντάίθβν δ* έπορενθησαν δια της Μτ^διας σταθμούς 
έρημους ίξ παρασάγγας τριάκοντα €ΐς τας Παρυσάτιδος 
κώμας της Κνρον καΐ βασιλέως μητρός. ταύτας Τιοτ- 
σαφερρης Κύρω έπεγγελων^ διαρπάσαι^ τοις '^ΕλΚησιν 
εττετρεφε πλην άν8ραπό8ων. ενην δέ σίτος ττολυς καΧ 

28 πρόβατα καΧ άλλα χρήματα. εντεύθεν δ' έττορενθησαι/ 
σταθμούς έρημους τετταρας παρασάγγας είκοσι τον 
Ύίγρητα ποταμον εν αριστερά έχοντες, εν δε τω πρωτω 
σταθμω ττεραν του ποταμού πόλις ωκειτο μεγάλη και 
ευδαίμων όνομα Κ,ουιναί^ εζ ης οι βάρβαροι 8ιηγον έπϊ 
σχ€δίαχ9 διψθ€ρ(ναι$ άρτους, τυρούς, οΐνον. 

Τορίοβ ΓοΓ δίυάγ. (1) ΜβοχΛηξ οί βηιϋη^ -Μα(τ),-/<ο(«), •τΐ|(9). ' {2) 
ΊΓϋψίί ίη οοιηροβί^ίοη. (3) 6 ^ύσκοχ Ίτοταμό$ οι 6 ποτΰφΛί Φέσκοι, — νΐιίοΐι 9 

Το τβτηονβ κμιΛόοΙ »η»ρΪ€ίοη8, ΟΙβατοΗηΛ ΗοΙάε αη ιηίβτνιβίϋ ίνίίΗ 

Τί88(ψΙΐ€ηΐβ8. 

1 ▼• Μετά ταύτα άφικνοΰνται επΙ τον Ζαπάταν ποτά" 
μόν, το €υ/οο9 τεττάρων πλεθρων. και εΡταυθα βμειι/α»^ 
ημέρας τρεις ' εν δβ ταιίταις νττοψίαι μεν ^σαν, φανερά 

2 δε ούδβ/ιία εφαίνετο επίβουλη. ε8οξεν ουν τφ Κλεάρχω 
σνγγενεσθαι τω Ύισσαφερνει [καΐ] ει πως Βύναιτο^ 
παίίσαι τας υποψίας πριν εξ αυτών πόλεμον γενέσθαι ' 
καΐ επεμχίβε τίνα ερουντα^ οτι συγγενεσθαι αύτφ χρ'βζ^^• 
ο δε έτοίμως εκελευεν ηκειν• 

3 Επειδή ^ συνηλθον, λέγει 6 Κλέαρχος τά&ε. ***Εγώ, 
ώ Τισσαφέρνη, οίδα μεν ημΐν^ δρκους γεγενημένους 
καΐ δεξιάς ΒεΒομενας μη άΒικησειν ® άλλι/λονς ' φυλατ- 
τόμενον δε σε τε ορω ώς πολεμίους ημάς και ημεΐ% 

>77β. 1179. 804. 690, λ. «Οί. ββιηβ, 1.2» »907. 1420. 618. βδ», «Οί 
«λ€ύσωΐ',2.1». •7β9. 1186. 880. Μ4, Ικ • (Λ Η. οη «€^άί . . . €φ«ρ«», 8.4^ 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. V. 151 

ορωντ€ς ταύτα ίντιψυλαττόμ^θα. €π€ΐ δέ σκοπών ου 4 
^ύι/αμοί ουτ€^ σε αίσθέσθαχ ΊΤβίρώμενον ημάς κακώς 
ΐΓοίζΐν εγώ τ€ σαφώς οΤΒα οτι ημείς γ€ ονδβ έπινοονμεν 
τοίοντον ον^έν. ίΒοξε μοι άς \όγους σοι^ ΐΚθύν, δπως 
€1 ^υναίμεθα^ ίξέ\οιμεν άλλτ^λωι^ την Αιτιστίαν• κα^ 5 
γαρ οίδα ανθρώπους η8η} τους ^ μεν εκ διαβολής, τους 
δβ καΐ εζ υποψίας^ οΐ φοβηθεντες αλλήλους, φθάσαχ 
βονλόμενοί πρΙν παθεΐν, εποίησαν άνήκ€στα κακά τού9* 
οντε μέλλοντας ουτ αν^ βουλομενους τοιούτον ού8έν. 
τάς ουν τοιαύτας ίχνωμασύνας νομίζων συνουσίαις μώ- β 
λίστα αν παιίεσ^αι ηκω καϊ ΒιΒάσκευν σε βούλομαι ώς 
σν ημΐν^ ουκ ορθώς ά'ΐΓΐστ€Ϊ$. πρώτον μεν γαρ και 7 
μεγιστον οι θεών ημάς όρκοι κωλύουσι πολεμίους εΙνοΛ 
αΚΚήλοις • βστις δέ τούτων ^ σύνοι8εν ^^ 'αύτ^ ιταιτημ^ . 
ληκώδ, τοντον εγώ ουποτ αν ευΒαιμονίσαιμι. τον γαρ 
θών πόλεμόν ουκ οϊδα συτ άπο ποίου αν τάχουδ φεύγων 
ης άποφύγοι^^ ουτ εις ποιον αν σκότος άποΒραίη οΰθ^ 
όπως αν εις έχυρόν 'χωρίον άποσταίη. πάντΎΐ γαρ 
ιτάντα τοις θεοίς ^ '6ΐΓοχ€(ρια και ττανταχ-π πάντων ^ ίσον 
οί ^€01 κρατουσι. 

Τορίοβ ίοτ δίαά^. (1 ) Ργο(&868 ίη \7ΐιίο1ι %1 οτ ίάμ = ί/ρβηλαηϋβ, ίη αηβ 
'ΑαΛ Οί. βι' &λ(έσοικτο, 1.4^ «« δυναΐμην, 2.3^^. (2) Τΐιβ αρβηί βΟχ^τ (Ηβ ρβΓίβο^ 
Αηά ρΐηρβτίβο^ ρ&ββίνβ. (3) 01)ί6ε(; αηά οο^ηα^ο Αοοϋβαύίνο. (4) Τΐιβ ίάϊοιη 
(11 λογονι σοι 4\θ€Ϊν, (5) ΟοηβΙηιοί^ίοη &ΐΙβτ σύνοιΒα. 

"ΙΙβρΙ μεν δή τών θεών τε και τών όρκων οΰτω γιγνώ- 8 
σκω, παρ* ους ημείς την φιλίαν συνθεμένοι κατεθεμεθα' 
των δ' Ανθρωπίνων σε βγω εν τω παρόντι νομίζω μέ- 
γιστον είνοΛ ημΐν αγαθόν, συν μεν γαρ σοι ττάσα μεν 9 

> 1044, Α. οντβ . . . τ€, οί. 441. 60». «778,». 11Τ7. 892, 1, 324, 1. 5*5. 
•987. 1608. 677. 669. * 82β. 1258. 529. Λ5Λ, ά. 3 684,(1. 914. 819. ϋΓ. 
«4*. ». • 725, Λ. 10Τ8. 840. 636, 1). » 987, Ι). 1808. 662. 595. « 764, 2. 1160. 
«7β. 550, Ε. »742. 1102. 856. 511. "982, β. 1590. 661, ν. 2. 557. "87». 
1^. 668. 1^79. " 766, 764, 2. 1174. 876. 62» » 741. 1109. 886. ^ύίΟ,^ τ 152 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

όδδ9 «ΰττοροδ, πας δβ ποταμός Βυαβατός, των Τ€ ίπιτψ 
Ββίων ονκ άπορία' ανεν δέ σον πάσα μ^ν δια σκότους η 
όδο9' οΰδέι/ γά/ο αντης έπίστάμ€θα' πας δβ ποταμός 
δύσίΓορος, πας δε 5χλο$ ψοβ€ρ6$, φοββρωτατορ δ' έρημία* 
♦ μεστή γαρ πολλής απορίας εστίν, εί δε δΐ7 ^^^^ μίΛνέν- 
τ€δ^ σε κατακτείναιμεν, αλλο^ τι αν 17 ^^^^ είεργέτην 

10 κατακτείναντες προς )8ασιλεα τοί/ μεγιστον €ψ€δρον άγα>- 
νιξοΟμ€θα ; οσωι/ δε δτ) και οίων αν ελπίδων έμαντον 
στερησαιμι, ει σε τι κακόν ^ έπιχειρησαιμι ποιειν, 
ταΰτα λε^^ω. 

"*Εγώ γά/> Κΰρον έπβθνμησά /χοι φίλον γενέσθαι, 

11 νομίζων των τότε^ Ικανώτατον είναι εδ*^ ποιειν ον 
βούλο^το* σε δε νίίν ορώ ττ^ν τε Κνρον δυνα/χιν και 
χώραν Εχοντα και τ^ν σαντοΰ [χωρ^ϊ^] σώζοντα, 
ττ^ν δε βασιλέως δυνα/ιιν, 27 Κί5ρο9 πολέμια^ εχρητο, 
σοι ταντην σνμμαγρν ουσαν, τούτων δε τοιούτων 

12 όντων τις ούτω μαίνεται δστΐ9^ ου βόυλεταχ σοι 
φίλος είναι; άλλα μην ερω γαρ και ταύτα ε^ ων εχω 
ελπίδας και σε βονλησεσθαι φίλον ημΐν είναι. οιδα 

13 μεν γαρ νμΐν Μνσονς λυπηρούς οντάς, ους νομίζω αν' 
συν ΤΎ) παρονστ) δυνάμει ταπ€ΐνο'υ$ νμΙν παρασχεΐν ' * 
οΤδα δε και Πισίδας ' ακούω δε και άλλα εί^νη πολλά 
τοιαύτα είναι, α οιμαι αν παυσαι ενοχλουντα αει Τ|7 
υμέτερα εύδαιμονίφ. Αιγυπτίους δε, οΐς^^ μάλιστα υμάς 
νυν οΐδα τεθυμιωμίνουδ, ούχ ορω ποί^ δυνά/ιει συμ- 
μάχω}^ χρησάμενοι μάλλον αν κολάσαισθε της ^^ νυν συν 
εμοι ούσης. άλλα μην εν γε τοΙς πέριξ οικονσι συ 

χ 841 Εηά β. 1260. β29. Ι^βΙ*. βηά &. < 1015, 1). 1004. Λ73, ν. • 725, &. 

1078. 340. 536,0. * Οί. τών €ννντάτω, 2.2". ^ ^ΐ. κακόν, ^ ΊΟ. • 777, β. 916. 3»0, 

387, Ν. ΟΓ. 61,7, ΐΛ&ί βχ. » 910. 144δ. 597. 615. « 964 (β). 1494. «47. 679. 

•940. 895,2. 630. 571. " 764, 2 ; 718, Ι). 1159,1160. 376. 5^0,». » 764, 2. 

• 1159,1160. 376. 5;?0. ^ Οί, ηο\φ<ί, ^ 11. » 755. 1158. 363. £27. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. V. 163 

€1 μεν βούλοιό τψ^ φίλος €Ϊναί, ως μέγιστος &ν €Γτ7<?, 14 
€1 δβ τίς σ€ λνΊΤοίη^ ως Ββσπότης [άΐ'] άναστρβφοιο 
ίχων ημάς νττηρέτας^ οΐ σοι ονκ αν του μισθού €Ρ€κα 
μόνον ντΓηρ€Τθΐμ€ν αλλά καΐ ' της "χάριτος ην σωθ^ν 
Τ€9 ύπο σον σοι αν εχοιμεν δικαίως, έμοί μ€ν ταύτα 
ιτάντα ένθνμονμενω ούτω Βοκβΐ θανμαστον €Τι/α(. το^ ΐ5 
σέ ημιν άπιστείν ωστβ καΐ η8ιστ αν ακούσαιμι το 
οι/ομα* τίς όντως έστι 8€ΐνος \€γ€ΐν^ ωστβ σβ πείσαχ 
λέγων ^ ως ημβΐς σοι έπιβονλεύομζν,^* 

Κλέαρχος μ€ν οΰν τοσαντα €ΐπ€' Ύισσαφέρνης δέ 
ί}δ€ αίτημα ίψθη. 

Τορίββ ίοΓ δίαάγ. (Ι) ΤΗθ Μίοιηβ ίοτ 'ΐλϊβ (βιη^ βο, ηηάβτ ίλίββ οίτοητη^ 
ΛοΜΧΒ* § 12. (2) Μίοιη ίοτ ' νοΚο ί» 8θ ιηαά οβ η<Λ ίο νοί»Κ 9 ' (3) Ο&βθ Είίβτ 

Τί$Βαρ1ΐΒτηβ9 νβρΚβ» ίοΜ ΰοηΒητητηαέβ άηρίίοι^. 

"Άλλ* τβομαι μεν, ω Κλέαρχε, άκονων σον'^ Φρ^ ΐβ 
νίμονς λόγονς ' ταύτα γαρ γιγνώσκων ει τι εμοι κακόν 
βουΧευοις, άμα άν μοι 8οκεΐς και σαντω κακόνους βΤϊ'αι. 
ω9 8' αν ^ μάβγις οτι ούδ' αν νμεΐς Βικαίως οντε ^ασιλ€Γ 
€υτ εμοΙ άτΓίστοίητε^ άντάκουσον. ει γαρ νμας έβονλσ- ^γ 
μεθα^^ άττολεσαι, πότερα σοι ?9θΚ(Λμεν ιττπέων ττληθονς 
απορεΐν η πεζών η &πλίσ€ως εν ^ ν μας μεν βλάΐΓΤ€ΐν 
ΙκανοΧ ειημεν άν^^ άντηΓάσχ€ΐν^ δέ ονδβΐς κίνΖννος ;^^ 
αλλά χωρίων επιτηδείων ύμΐν επιτίθεσθαι απορεΐν άν ^^ 
(τοι ^οκσυμεν^^^,^ τοσαντα μεν πεΖία α νμεις φίλια 
οντά συν πολ\φ ιτόνφ Βιαπορενεσθε, τοσαντα δ€ ορη 

>277. 416. 148. 919. « Οί. στβγάσματα, 1.6». •Θ5Θ,049. 1516,1642. «57. 
Βη. * 80. Ικίίνον, β 952. 1526. 641. 665. « 9β9, α. 1563, 8. 658, 2. 688. 
' 748, ο. 1108. 8βδ, 611, λ. * 88». 1367. 890, ^. 2. 688. ο. » 872. 1827.. . 

Ββ3. 479. »β 896. 1397. βΟβ. ΰΙ,Ο. " 909, 87». 1427. 619, 868. 616, Α79. 
-958. 15Μ. ΜΙ. «ί. »βη ΒΟΗ. «5.6. ΟΙ^ΙΒζβ. .,ΟοΟ^Ιε 154 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

6ρατ€ νμΖν^ οντά 'ΐΓθρ€υτ&, α ΎΐμΧν €ξ€στι προκαταΚα^ 
βονσιν άπορα υμιν παρεχβιν, τοσούτοι 8' €ΐσΙ ποταμοί 
έφ* ων €^€στΐϊ/ ημΐν ταμΐ€'ύ€σθαι οπόσοι^ αν ^ νμων βου- 
λώμβθα μάχεσθαυ ; €ΐσΙ^ δ' αυτών ους ούδ' &ν παντά- 

19 πασί 8ιαβανητ€, €1* μη ημβΐ^ νμας Βιαπορ^ύουμβν. βί 
δ' €ν πασί τούτοις ηττφμεθα, άλλα ,τό^ γ€ τοι ττβρ 
κρμττον του καρποί έστιν' 6ν ημ^ΐζ Βυναίμβθ* ανν 
κατακαύσαντ€ς λιμον ύμΐν αντιτάζαι, φ ύμβίς' ούδ' ει 

20 πάνυ αγαθοί €Ϊητ€ μάχεσθοΛ αν 8ύναισθ€. πώς αν 
ουν Εχοντες τοσούτους πόρους προς το ύμΐν πολεμεΐν, 
και τούτων μηΖένα ημΐν €πικίν8υνον, ίπειτα βκ τούτων 
πάντων τούτον αΐ( τον τρόπον 'εζέΚοίμεθα 6ς μόνος μέν 
προς θεών άσεβης, μόνος δέ προς ανθρώπων αισχρός ; 

21 πΧιντάπασι δέ απόρων '^ έστΙ καΐ ά/χΐ7Χ<ίΐ'ωϊ' καΐ 4ν 
άνάγκΎΐ 4χομ€νων^ και τούτων πονηρών, οΐτινβς 4θ4\ουσι 
δι* £πιορκ(α$ τ€ προς θβούς και απιστίας προς ανθρώπους 
πράττ€ΐν τι. ουχ ούτως ημ€Ϊς^ ω Κλ€αρχ€^ ούτ€ αλό- 
γιστοι ούτ€ ηλίθιο ί έσμεν. 

Τορίββ ίοΓ δίαά^. (Ι) &ν λώ ραΓροββ οίαηβθβ. (2) ΟΙ&ββίί/ Ιΐιβ οοη- 
άίϋοηαΐ οίαηβββ. (3) ΡθΓβοη&Ι αηά ίπιροηοηοΐ οοιιβΙ;ηιοΙίοη ιή(1ι ν6ΐΙ)&1β. (4) 

/' 

«9 ^^*Αλλά τι δΐ7» ν/χά9 ^ζον^ άπολεσοιι, ουκ €πΙ τούτο 
η\θομ€ν ; €? ΐσθι οτι 6 €μος ίρως τούτου^ αίτιος το^^ 
τοις 'Έλλτ^σιΐ' €/!€ πιστοί^ γενβσθοΛ^ και ψ^ Κύρος 
αν4βη ξβνικω^^ δια μισθοδοσίας πιστεύων τούτφ^^ 4μΕ 

23 καταβηναι δι* €ύ€ρΎ€σία$ Ισχυρόν. δσα^ δ' €/χοι χρ^ 
σιμοί ύμ€Ϊς 4στ€ τα μ€ν καΧ συ δΤηας:, το δ€ μ4γιστον 
έγώ οΤδα' την μ€ν γαρ έπΙ τ^ κεφαλ-β τιάραν /βοισιλεΐ 

1991. 159Τ. 66β. 596. >91β. 1484. β23. 616, λ. *098. 1029. 48β, ν. 
βυ^,Λ. «900. 1408. βΟδ. 651. «659. 448. €ΐ.561,\). «87». 1827. Λβ3. 
479. »738, ο. 1094,1. 348.^. 508. «973. 1569. βδ8. 691. • 753, β. 1140. 
3δ1, 616, α. 10 950,611(1. 636,041, ύ7Α,βη<1. «^ 774. 1189. ΑΑ9. «Μ. τ » 718. 
1008. 337, 697. Οίοίΐίζθό όγ V^ΟΟ^ι^ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. V. 165 

μόνω ζζ^στιν όρθήν €χ€ΐν, την 8* ^πί τζ καρδίφ ίσως 
αϊ/, ύμων τταρόντων, καΐ €Γ€ρος €ύΐΓ€Τ&$ ^ί^*"" 

Ταύτα ^Ιπώι/ ^Βοξβ τφ Κλβάρχφ αληθή \€γα,ν • καΧ 84 
€ΐπ€ν, " Ούκουϊ'/' €φη^ " οιτιι/€9, τοιούτων ημΐν €19 φνλίαν 
υπαρχόντων^ ΊΤ^ιρωνταχ αναβάλλοντας ττοιησοΛ πολεμίους 
ψας ά^ιοί €ί(η τά «τχατα^ παθαΐν ;** 

"ΚαΙ €γώ μ,ό/ γβ/' €^17 ό Τισσαφέρνης^ "€1 βούλεσθε 2& 
μοι, οΡ τ€ στρατηγοί καΐ οΐ λοχαγοί, ίλθύν έν τφ 
ίμφαν€Ϊ, λβ^ω τους προς εμβ λέγοντας ως συ εμοί επίτ 
βουλενεις καΐ τ•^ συν εμοΙ στρατιά.** ^' 'Εγώ δ€/' εψη 26 
ο Κλέαρχος, ^^ αξω πάντας, και σοι αδ διπλώσω δθει^ 
€γω παρι σου ακούω. 

Τορίοβ ίοΓ δύαΑγ• (1) ΑοοΌβ&ϋτθ &1)βο1ιιΙθ. (9) Ιη&αΐϋτβ Ιη ΐφρο- 

Βίΐίοη. (3) Ονκοΰιτ &η<1 οΰκουν, 

ΟΙωτοΚυΛ αηά οίΗατ ρεπεταΐ» ^οιηρ ίο ΤΪ8»αρΗβνηβ8* ΗβαάφιατΙβη 
/οτ €οη/€Τ€η€β, ατβ Ιτβα€Ηβτοη$Ιί/ ρνί Ιο ζίβαίΗ. 

Ε/^ τούτων δ^ των λόγων 6 Τισσαφέρνης ψιλοψρονοιί- 27 
|ΐ€νο§ τότε μεν μενειν τε αυτόν εκελευε και σ'ΰνδ€ΐΐΓνον 
Ιπονήσατο. τ^ δβ ύστεραί^ 6 Κλέαρχος άπελθων επ\ 
το στρατόπε8ον 8ηλός τ ην πάνυ φιλικώς οΐόμενος^ 
διακ€Ϊσθαι τω Τισσαφερνει και ά ελεγεν εκείνος άπηγ" 
γελλει/, €^17 τ^ ΧΡν^^^ ιό/αι πάρα Τισσαφερνην ους* 
€Κ€Κενσε, καΐ ο? αν έλ^γχθωσι ^ιαβάλλοντες των 'Ελλτ;- 
νων, ως ττροδδτας αυτούς καΐ κακόνους τοις ^Έλλησιν 
ορτας τιμωρηθηναι. υπώπτενε δβ είναι τον Βιαβάλλοντα 28 
Μό/ωϊ/α, €ΐδώς αύτοι^ και λάθρα συγγεγενημένον Τισ^ 
(ταφερνει μετ *Αριαίου και στασιάξοντα αύτ^^ καΐ 
^τΓΐβουλενοντα, όπως το στράτευμα άπαν προς αύτον 

^716, 1>. 1054. 3^4. 636, \>, «623. 911. 317, 60». *081. 1589. 669^^ 
686. «990. 102β. 436. βυ^ •77». 1Π6. 39ί6,1. 686. Γ^^^^Τ^ 156 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

29 λαβών φίΚος ύ) Ύισσαφέρν^ι. 4βον\€το δβ καΐ 6 Κλβ• 
άρχος άπαζ/ το στράτευμα προς έαχπον εχειν την γνώ- 
μην και τους ιταραλυποΰντας εκττοΒών εΐνοΛ. των δέ 
στρατιωτών άντβλεγόν τιν€ς αύτω μη Ιέναι πάντας τους 
λοχ^αγούς καΐ στρατηγούς μηΒε ττιστεύειν Ύισσαφέρνει. 

30 ό δ€ 1ί\έαρ\ος ισχυρώς κατέτ€ΐν€ν, €στ€ Βιεπράξατο 
πέντε μεν στρατηγούς Ιεναι^ εϊκοσι δέ λοχαγούς • συν- 
ηκολούθησαν δέ ώς εΙς άγοραν και των άλλων στρατιωτ 
των ως διακόσιοι. 

31 Έπ€ΐ δβ ήσαν έπΙ ταΐς θύραις ταΐς Τισσαφέρνους, 
οι μεν στρατηγοί παρεκληθησαν εΐσω, ΤΙρόζενος Βοκό- 
τιος, Μένων Θετταλός^ Άγιας 'Αρκάς, Κλέαρχος Αάκων, 
Σωκράτης Αχαιός* οι δβ λοχαγοί έπΙ ταΐς θύραις 

32 έμενον. ου πολλω^ δβ ύστερον απο του αυτού σημείου 
οι τ' ίνδον συνελαμβάνοντο και οι εζω κατεκόττησαν. 
μετά Βε ταύτα των βαρβάρων τίνες ιππέων δια του 
πεΒίου ελαύνοντες ωτινι έντυγγάνοιεν '^ΈΧληνι η δονλω 

33 17 €λ€υθ€ρφ πάντας €ΚΤ€ΐνον. οι δε 'Έλλτ^ϊ'ες την τε Ιττ- 
Ίτασίαν εθαύμαζον εκ του στρατοπέδου ορώντες και 
ΟΤΙ εποίουν ήμψ€'γν6ουν, πρΙν Νίκαρχος * Αρκάς ηκε 
φενγων τετρωμένος εις την γαστέρα και τα €ντ€ρα έν 
ταΐς χερσιν έχων^ και είπε πάντα τα γεγενημένα./ 

Τορίοδ ίοΓ δΐυάγ. (1) Αοοοαηΐ; £ογ Λβ αοοβηΐ; οη έκ^γχθώσι. (2) Αη^- 
ιηβηΐ; οί άμφιγνο^ω. (3) Τΐΐθ βθνβη ^τβαΐ; οΐϋββββ οί υθγΙ)8. 

Αηαβη$ αηά οΙΗβτ» αηηοηηοβ ίο ΐΗβ €ττ€β^8 ίΚβ άβοΛΗ ο/ ΟΙβατοΗηΒ 
/ αηά Ιΐιαί ΐΚβ ίοίηρ άβηιαηάε ίΚβιτ αντπΒ. 

84^ Έκ τούτου Ζη οι "Ελλτ^ϊ'ες έθεον επΙ τα δπλα πάντες 

εκπεπληγμένοι και νομίζοντες αντίκα τ^^^ειζ^ αυτούς επι 

35 το στρατόπεδον. οι δε πάντες μεν ουκ '^λθον, ΆριαΓος ΜβίΑηάΑ. 1184. 388, β»β,9. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ■ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. V. 167 

δε καΐ *Αρτάοζος καΐ Μιθρα^άτης, οι ^αταν Κνρφ ιηστό• 
τατοι • ο δέ των ^Ελληι/ων έρμηράς ^φη καΐ τον Τισσα- 
φζρνονς αδελφοί/ συν αντοΐζ οραν καΐ γνγνώσκ€ίν• 
σννηκολονθονν δ€ και άλλοι Ιΐ€ρσων τεθωρακισμένοι 
€19 τριακόσιους. ούτοι επει €γγυς ^ο^αι^, ίτροσεΚθεΐν 3§ 
ίκίΚευον ει τΐ5 €Ϊη των 'Ελληνων στρατηγός η λοχ^αγός^ 
Ινα άπαγγείλωσι ^ τα πάρα βασιλέως. μετά ταύτα 37 
ίζηλθον φυλαττόμ€νοι των ^Ελλήνων στρατηγοί μ€ν 
Κλ^άνωρ ^Ορχομένιος και ^οφαίν€Τος ^τυμφάλιος^ συν 
αυτοΐς δε Β^νοφων^ ^Αθηναίος, δπως μάθοι τά ττερι 
ΪΙροζενου' Χειρίσοφος δβ έτύγχαν€ν αιτών έν κώμ-τ/ τινι 
συν άλλοις έπισιτιζόμενος. έπ€ΐΒη δέ έστησαν εις* ^® 
έπήκοον, ειπεί/ *Αριαΐος τάδβ. 

" Κλέαρχος μέν, ω οίνΒρες ^Έλληνες, εττεί επίορκων 
Τ€ εφάνη και τας σπόντας λύων, ίχει την Βίκην και 
τίθνηκε, Πρόξενος 8έ και Μένων^ οτι κατήγγειλαν αίποΰ 
την επιβουλην^ εν μεγαλ-^ τι/χ^ είσΐϊ/. ύμας 8ε ^βασιλεύς 
τά δττλα άτταιτεΓ' εαχπου^ γαρ εΐϊ/αι φησιν^ επείπερ 
Κνρου ^σαν του εκείνου ^ούλου.^^ 

Τορ1θ8 ίορ δΐηάγ. (1) Μβαηίη^ οΓ Ιΐιβ ρΓορβΓ ηοηηβ ίη § 37. (2) Ριβρ- 
οβΐίίοη8 ο£ Ώΐοίίοη νιΛ νβΛβ ο£ τββί. . (3) Ρθ3ί1:ίοη ο£ ίκ^Χνοί^ ο£ ^Μίνου. 

Προς ταύτα άπεκρίναντο οι "^Ελληνες^ έλεγε Βε Κλεά- 3« 
νωρ 6 ^Οργομένιος ' "'^^ίΐ κάκιστε ανθρώπων Άριαϊε και 
οί άλλοι δσοι '^τε Κύρου φίλοι, ουκ αίσχύνεσθε ουιε 
θζους^ ουτ ανθρώπους^ οιτινες ομόσαντες ημΐν τους 
αυτούς φίλους^ και εχθρούς νομιεΐν,'^ προϊόντες ημάς 
ονν Ύισσαφέρνει τω άθεοοτάτφ τε και ττανουργοτάτφ τους 
τε αι/δρας αντονς οΓς ωμνυτε άπολωλέκατε και τους 

> 881, &. 1869. β74. 662, * 8θβ Ιηΐτοά. ΙΟβ-138. > 788, ιηΐά. 1225. 398, ν. 8. 
008. 5. * 732. 1094, 1. 348, 1. 508. β 71». 1049. 329, 1. 680, • 7»β. 1077. 
341. «4. »4ίί5. 66δ,8. «15. 545. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 168 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

αλλον9 ημα^ προδεδωΐίστβς σνρ τοις ίτολβμιοις εφ' ημάς 

40 €ρχ€σ^€;" ό δέ *Αριαΐο9 €Ϊπ€, "Κλέαρχος γαρ 7Γρόσθ€ν 
έπφονλεύων φαι/€ρος έγέν^το Ύισσαφέρν^ι τ€ καϊ 
'Οροι/τα, και πάσι^/ ήμΐρ τοις σνρ τούτοις^* 

41 ΈπΙ τοιίτοΐ9 Η^νοφων τάδε είπε. '^Κ\€αρχος μεν 
τοίννν ει τταρά τους όρκους έλυε τάς (τποι/δάς, τ^ί' Βίκην 
εχει' δίκαιοι/ *)/άρ άπόλλυσ^αι τονς επιορκονντας ' Ώρσ- 
ζενος δε και Μβνωρ επείπε/) είσι^/ υμέτεροι μεν ενεργεται^ 
ημέτεροι δε στρατηγοί^ πέμφατε αυτούς Βενρο' 8η\ον 
γαρ ΟΤΙ φίλοι γε οντες άμφοτέροις ττειράσονται και 

42 ύμΐν καϊ ημΐν τα βέλτιστα^ συμβουλαίσαι** προς 
ταύτα οι βάρβαροι πολύν χρόνον Βιαλεχθέντες άλλψ 
λοις^ άπηλθον ού8εν άποκρινάμενοι. 

Τορίββ ίοΓ δΐηά^. (1) Οοιηρειτίδοη οί κακόϊ. (2) δ7ΐιορ8ί8 οί ρΓβββηίι 
β^βΐβιη ο£ 6μρϋμί. (3) \νΐΐ7 ηοί; ττίμπίτί, § 41 ? (4) 0£ 1;1ΐθ ϊμγο ίιηρβΓαίίνθβ, 
ρΓ686η1; ααά αοΓίδΙ;, ιιτΜοΙι ίβ υββά οί1;βη6Γ ? 

ΟΗαταοίβτ εΙ:βί€Ηβ8 ; ΟΙβανοΗηδ, /οηά ο/ νοατ^ βΗβά ίο οοηιηαηά. 

1 VI• Οι μεν 8η στρατηγοί ούτω ληφθέντες άνήχθησαν 
ως )8ασιλεα και άποτμηθέντες τάς κεφάλας^ ετελεύτψ 
σαν, εις μεν αύτων Κλέαρχος ομολογουμένως εκ πάντων 
των Ιμ,ττείρως * αύτοΰ εχόντων 8όξας *)/ει/εσ^αι άνηρ και 

2 ΊΓολεμικόδ και ψιλοΐΓ6λ€μο$ εσχάτως. και γαρ Βη εως 
μεν πόλεμος '^ν τοις ΑακεΒαιμονίοις προς τους * Αθη- 
ναίους 'Π'αρ€μ€ν€ν, επειδ-^ δε εΙρήνη εγένετο, άναπείσας 
την αύτου πόλιν ως οι βράκες άδικοΰσι ^ τους "^Ελληνας 
καϊ Βιαπραξάμενος ως εΒύνατο πάρα των εφόρων ^ξ^ιτλει 
ως πολεμησων τοΙς υπέρ Χερρονησου και ΤΙερίνθου 

3 ΘρΫ^ξίν. έπεϊ δε μεταγνόντες πως οι έφοροι, ηΒη έξω 

>71β,1>. 1054. 384. 586,'ϋ. • 778. 1175. 392,1. 525. • 7«4. •. 1289. 
619. Οί. Βαΐ¥ϋη8οη'8 ΡβνΗία, ο\χ. 111. (βοά). « 756. 1147. 3ό7. 618, ». 01. Κνρον ί» 
99ίμ^.ΙΛΚ '^^«7. Λ«1. Α54,ΐ: /^ Τ ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. VI. 169 

οντος^^ άίΓοστρ^ιν αντορ Ιιτ^χρωντο έξ *Ισθμον, έντανθα 
ουκετι π^ίθεται^ άλλ' ψχ^το π\έων βίς Έλλτ^σποκτοι/. 
€κ τούτου καΧ έθανατώθη νττο των έν ^πάρτ^/ τ€\&ν αις 4 
άΐΓ€ΐθών. η^η δέ φυγάς ώρ έρχεται προς Κυρορ, καΐ 
οποίους μλν λογοις €7Γ€1(Γ€ Κυρορ &λλ\) γεγραττται, δίδωσΊ 
δε αύτω Κύρος μύριους 8αρ€ίκούς ' 6 δέ λαβών ουκ έπΙ & 
^θυμίαν Ιτράπετο^ αλλ* άπο τούτων των χρημάτων (τυλ- 
\(ζας στράτευμα εποΚεμει τοΙς θραξί^ και μάχ-^ι τ€ ενίκησε 
καΙ άπο τούτου^ 8η έφερε καΐ ηγε τούτους καΐ πολέμων 
δΐ€γά/€το μέχρι Κΰρος έΒεηθη του στρατεύματος ' τότε δέ 
απηλθεν ως συν εκείνφ αδ πολεμησων. 

Ίαυτα ουν φιλοπόλεμου μοι 8οκεΐ άν8ρος έργα (Ιί/αι^ • 
όστις, εξον^ μεν ειρηνην εχειν άνευ αίσχυι/775 και 
βλάβης, αιρεΐται πολεμεΐν, εξόν δβ ^θυμ^ΐν βούλεταχ 
τΓον€Ϊν ώστε πολεμειν, εζον δβ χρήματα εχειν ακινδύνως 
αφείται πολέμων * μείονα ταύτα ποιεΐν ' εκείνος δέ 
ωσπερ εΙς ιταιδικά η εις άλλην τίνα ηΒονην ήθελε 
δαπαϊ^αι^ €19 πόλεμον. 

Ούτω μεν φιλοπόλεμος ^ν* πολεμικός Βε αδ ταύτ'α 7 
έδόκει ειι^αι οτι φιλοκίνΒυνός τε ^ν και ημέρας^ και 
νυκτός άγων έπι τους πολεμίους καΧ εν τοις Βεινοΐς 
φρόνιμος^ ως οι παρόντες ττανταχοΟ πάντες ώμολόγουν. 
καΐ αρχικός δ* ελεγετο εΐι/αι ως Βυνατον εκ του τοιούτου ^ 
τρόπου οίον κάκεΐνος εΐχεν» ικανός μεν γαρ ώς^ τις 
και αλλο9 φροντίζειν ην όπως εχοι'^ η στρατιά αυτψ 
τα επιτήδεια και παρασκευάζειν ταύτα, Ικανός δε και 
ίμποιήσαι τοις παρουσιν ως ττ^ιστεον ® εϊη Κλεάρχψ. 

Τορίοβ ίοΓ 81αάγ. (1) * Το 6β αϋηηαίηίβά ιυίίΗ οηβ* Ιιο^ν ΐΓ&ηβΙ&Ιιβά^ 
(2) ΤΙΐθ ίοιοθ αηά ροθίΐίοη οί 8ή. (3) ^4ρΐΐν καί άγ^ιν. (4) Οοπιρατίβοη οί 
^Μφόι. (5) Τ1ΐ6 θηάίη^^ ικόχ. 

107», Α. 1668. β57, Ν. 1. 590, λ. «621,1). 958. 424. 51,8. «973. 16β9. 
Μ8. 691. «9β0,&. 1508,8. «53,2. 683. * 759. 1136. 359. 615. • ΓΓ 
β&ιηβ, 1.8». Τ885,1>. 1874. 698,1, βββ, ο. •990, 764, 2. 1597,1159,1160^ ββϋ, . 
«7β. 5Ρβ,1);5«0.». Οί9ΐίζθάόνν^ΟΟ^ΐ€ 160 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

8βΌβτβ %η άΪ8€ίρΙιηβ. 

9 Τοντο δ* βποίει έκ τον^ γαΚ^ττο^^ βΐϊ/αι' καΧ γαρ 
οραν^ στυγιΛς ^ν- και τ^ ψωνη τραχύδ, €κ6\αζ4 τ€ 
Ισχυρώς, καΐ' οργ^ €νίοτ€, ως* και αύτψ /Χ€ταμελ6ΐι/ 
βσθ"^ οτ€. καΐ γ^^μν ^* εκόλαζει/• ακολάστου *)/άρ 

10 στρατεύματος ονΒέν ήγβίτο οφζλος είναι, άλλα και 
\€γ€ΐν αντον εφασαν ως δώι τον στρατιώτην φοβ^Ζσθαυ 
μάλλον τον άρχοντα η τους ττολε/χίους, €1 μελλοι η 
φύλακας φυλάξειν τ] φίλων ^ άφεξεσθαι η άιτροψασίστως 

11 ιάΌΐ προς τους πολ€μίους. εν μεν οζν τοις Βεινοΐς 
'ηθ€λον αύτου άκον^ιν σφόδρα και ουκ άλλον ^ηρουντο 
οι στρατιωται' και γαρ το στυγνον τότε ψαιδρόν αύτον 
εν τοις άλλοις ΐΓροσώίΓοις εφασαν φαίνεσθαι και το 
χαλεπον έρρωμένον προς τους πολεμίους ε8όκει εΐν€α, 

12 ώστε σωτήριον, οΰκετι χαλεπον εφαίνετο' οτε δ' εζω 
του Βεινοΰ γενοιντο^ και εξείη προς άλλοι/ άρζομένους^ 
άπιβι/αι, ττολλοι αυτόν απέλειπον ' το γαρ έττίχαρι ουΛ 
εΐχεν, άλλ* άει χαλεπός "^ν και ωμός ' ώστε Βιεκειντο 
προς αύτον οι στρατιώτου ωσπερ παίδες προς διδά- 

13 σκαλον. και γαρ ουν φιλία μεν και εννοί(ΐ? επομενους^^ 
ούδ€'ΐΓθΤ€ είχεν' οΐτινες δβ η ύπο πόλεως τεταγμένοι 'η 
νπο του δεϊσ^αι η άλλτ; τιι/ι άνάγκ-^ κατ€χ6μ«νοι παρεί- 

14 ησαν^^ αύτω, σφόδρα πειθομενοις εχρητο. επει Βε 
άρζαιντο νικαν συν αυτφ τους πολεμίους, •η8η μεγάλα 
^ν τα χρησίμους ποιουντα εΤι^αι τους συν αύτω στρα" 
τοίίπας' τό^ τε γαρ προς τους πολεμίου^ ^αρραλεως 
εχειΡ^-π^φην και το την παρ^ εκείνου τιμωρίαν φοβεΐσθοΛ 

1959. 1546. 639. 675. « 940, βηά. 927. 631. 671. «952. 1028. 641. 
565. * 1054, {. 1456. δ9δ. 566, 1). « 998, 1). 1029. 486, ν. 611*, α. • 748. 
1117. 362, 1. 509, λ. ' 914, β, (2). 1481, 2. 62δ. 610, \). » 969, ο. 1563, 4. 
653.5. 583,]). »77β. 1181. 391. 596, Λ. ίο 966. 650,1. 68». ^^ Οί. γ€Κ0Μ^ο, 
-Χ2. "θβθ. 1Ηβ.2. «37. «*. 0ΐ9ΐ„ζβ..,ΟθΟ3ΐε ΒΟΟΚ II. ΟΗΑΡ. VI. 161 

€ΰτάιΠΌυ9 €7Γθί€ΐ. τοίοντος μεν Βη οίρχων ^ν' αρχ€- *5 
(τθοΛ δέ νπο αλλωρ ου μάλα έθέ\ειν ίλεγζτο. ^ν δε 
5γ€ έτέΚεύτα άμφΐ τά πεντήκοντα ετη, 

Τορίοβ ίοτ ^Ιηάγ. (1) Ύϊί& ϊδίοΊΠ &$ τα καί &\λοί. (2) ΟοηδΙηιβΙίοηβ 
&(1ΐΏί88ίΙ)ΐ6 α£(6ΐ ν6Γΐ)8 οί οαΓ€, ββΌτί, (3) Τΐιβ ίάίοια Ιοί * ΟίβατοΗο» ηιαδί 6β 
ο&β^βύί/ (4) τ6 πίΙ\ί ηβη1»Γ Βάΐβο^νβ. 

Ρτοχ6ηη$, ατηΜΗοίΐδ, ΗσηοναΙΙβ, α ροοτ άίΒηρΙιηαηαη. 

ΙΙρόξενος δέ 6 Βοιωτιος ευθύς μεν μ€ΐράκιον ων επετ ιβ 
θύμ,^ι γ€ΐ/«Γ^αι άνηρ τά μεγάλα πράττειν ικανός ' καΐ 
δια ταύτην την Ιτηϋυμ,ίαν ε8ωκε Τοργία αργύριον τω Αεον 
τίνω. επεί 8ε συνεγενετο^ εκείνω, Ικανός^ νομίσας η^η 17 
€ΐι/αι και αργειν και, φίλος ών τοις πρώτοις, μη ηττασθαι 
€ν€ργ€τών, ηλθεν εΙς ταύτας τας συν Κνρω πράξεις ' 
καΐ ωετο κτησεσθαι εκ τούτων όνομα μέγα και δυι/α/χιν 
μ^γάλην και χρήματα πολλά ' τοσούτων ^ δ' επιθυμων 18 
σφοδρά εν^ηλον^ αυ και τούτο εΐχεν οτι τούτων ου^εν 
ο,ν θέλοι κτασθαι μετά αδικίας, άλλα συν τω δικαίω^ 
και καλψ ωετο Βεΐν τούτων^ τυγχάνειν^ άνευ 8ε τούτων ^^^^ 
Ιίψ άρχειν 8ε καλών μεν καΐ άγα^ώζ^ Βυνατος ^ν ' ΐ^ 
ού μ4ντοι ουτ αΐδώ^ τοΐς στρατιωταις εαυτού^ ούτε 
φόβον ικανός εμποιησαι, άλλα καϊ ησχύνετο μάλλον 
τους στρατιώτας η οι αρχόμενοι εκείνον ' καΧ φοβού- 
ΐι^νος μάλλον ην φανερός το άΊΓ€χθάν€σθαι τοις στρα- 
τιώταις^ η οι στρατιώται το άπιστεΐν εκβινω. ωετο 20 
θ€ &ρκ€Ϊν προς το άρχικον €Ϊναι και ^οκεΐν τον μεν 
καλώς ποιουντα επαινεΐν, τον 8ε ά8ικουντα μη επαινβίν. 
τοιγαρονν αύτω οι μεν καλοί τε και αγαθοί των 

»837. 528, 1. 1,63. «940. 927. 631. 671. «743. 1102. 3δβ. 611. 

*72β. 1078 (βη(1). 341. 51,7. « βίϊΐ, 1) &ηά κ. 93». 424. 5!*3. β 739. 1099. 3δβ, 

510, ά. 7 196. 238. 109. 129, » 7«9, ο. 108δ, 3. 350. 606, ίί, » 7Λ4, 4 ίίήί 
1160. Β7β. 690, Λ. 

Η. & V. ΑΝΑΒ. —11 Γ^Α-.^^^Τ^ 162 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

συνόντων εΰι^οι ^σαν^ οι δέ άδικοι ίπφονΚενον ως 
€ύμ€ταχ€ΐρ(στφ οντι. στ€ δέ άπ€θρησκ€ρ ^ν έτώρ ως 
τριάκοντα. 

Τορίββ ίοΓ δΐηά^. (1) Οοτ§ί&8. (2) δπΙ)8ΐ&η(ίν68 1}ΐΛϊ Αάιηϋ αη ο1>- 
ίθοίίγβ ^θΐιίώνβ. (3) Υατίουβ ιβη(ΐ6ήη|;8 ίοτ &$ ^α)ι ρατίίοίρίββ. 

Μβηοη, αναηοίούΒ αηά υΜ&τΙ^ ηη$€ηιρηΙοία. 

^* Μένων δβ δ θετταλος δ^λο9 ην έπιθυμών μεν πλόυτείν 
Ισχυρώς^ Ιπιθνμων δβ αρχ€ίν^ όπως πλείω λαμβάνοί, 
επιθυμων δβ τιμασθαι. Ινα πλειω Κ€ρδαίνοι* φίλος Τ€ 
έβονλετο εΐνοί τοις μέγιστον Βνναμενοις, ίνα ά^ίκων 

^^ μη διδοίτ} 8ίκην. έπΙ δέ το κατερτγάζεσθαι ων εττιθν 
μοίη συντομωτάτην φ^το οΖον €ΐι/αι δια του επιορκεΐν 
τ€ και ψευδβσ^αι και έξαιταταν, το δ' άιτλοίΐν και αληθές 

^ το αντο τω ήλίθίω^ εΐναχ. στέργων δβ φανερός μεν ^ν 
ούδό^α, οτφ δέ φαιτ} φίλος εΙναί, τούτω δ/δηλος εγίγνετο 
ετηβονλεύων. και ττολε/χίον^ /ΐ€ΐ/ ονδει^ος κατε^^βλα,] 
των δβ συνόντων πάντων ώς καταγελων άει ^ιελεγετοΛ 

24 και τοις μλν των πολεμίων κτήμασιν ονκ έπεβούλενε' 
χαλεπον γαρ φετο εΤι^αι τά των φυλαττομενων λαμβά^ 
νειν * τα δέ των φίλων μόνος ψετχ) εΐ^εναι ^στον ^ον 

25 αφύλακτα λαμβάνειν, και όσους μεν σίσθάνοιτο ^ιτιόρ- 
κους και αδίκους ώς €? ώπλισμενους έφοβεΐτο^ τοις 
δβ όσΟοις και άλήθειαν άσκοϋσιν ώς άνάνδροις επειρατο 

•26 χρησθαι. ωσπερ δε τις άγάλλεται επ\ θεοσεβείς, και 
άλ7}0€ΐα και δικαιέτητι» ούτω Μένων ηρ/άλλ^ο τψ* 
εζαπαταν ^ύνασθαι^' τω ιτλάσασθαι ψευδ"^, τφ φίλους 
διαγελαν* τον Βε μη^ πανου ργον των ατταιδεύτων* άεΐ 
ενόμιζερ €&αι. και παρ* οΓς μεν επεχείρει ΐΓρβι»Τ€ΰ€ΐν 

>Τ78,». 1176. 309,2. 699. «758. 1128. 870. 609, λ. •050. )ΜΤ. ΜΟ. 
676. «1086. 1613. 431,1. Οί.689,0, • 788. 1094,7. 3ΛΛ, 2. Α>9. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ Π. ΟΗΑΡ. νΐ 168 

φιΚία^ Βιαβάλλων ^ τους πρώτους τοντο φετο δεΐι^ 

κτησασθαχ. 

Τορίθ8 ίοΓ δΐηά^. (1) Οβββ ίοΗοι^ίη^ & αΜ*. (2) Οοιηρατίβοη οί 
ί^διοί. (3) ΟοηβίΓαοίίοηβ &ίίβτ νβΛβ οί ίβεϋη^; οί. 778 &ηά & 391 &ηά Ν. 
(4) ΙΜβϋη^ίδΙι ΧΐΐΒ (Ιβηοιηίηαύίνβ Υ6γΙ>8. 

Το δε π€ίθομ€ΐ/ονς τους στρατιώτας τταρέχ^σθαι €κ τον 27 
(Γυναδικ€ΐν αύτοΐς Ιμηχανατο. τιμασθαι δε καΧ θεραπεν- 
€σίαι ήζίου €πώεικννμ€Ρθζ ατι ττλεϊστα Βύναιτο καΐ έθίΚοι 
ο,ν ά8ίΚ€Ϊν. €υ€ργ€σίαν δε κατέλεγεν^ οττοτε τις αύτοΟ 
άψίσταιτο, οτι χρώμβι/ο<ζ αντω ουκ απώλεσαν αντ6ν• 

Και τά* μ^ν 8η άφαι/η ε^εστι περί αυτοί) ψευδεσ^αι, 28 
ά δε ιτάντβς ισασι τάδ* εστί. παρά * Αρίστιππου μεν 
ετι ωραίος ών στρατηγεΐν διεπρά^ατο τώζ/ ζένων^ 
Άριαίω* δε βαρβάρφ οντι, ατι /χειρακίοις^ καλρΓς 
τ)δετο, οίκειότατος [^τι ωραίος ωρ] έγ€ΐ/€το, αύτος δε 
παιδικά είχε θαρύπαν αγένειος ων γενειΑντα. άποθρη- ^^ 
σκόντων δε των συστρατήγων δτι εστράτευσαν επι βασι- 
λέα» συν Κυρω, ταύτα πβποιηκώς ουκ άπβθανε, μετά δε 
701/ των άλλων θάνατον [στρατί;γών] τιμωρηθείς ύπο 
)8ασιλεως άπέί^ανεν, ουχ ώσπερ Κλεαρ;)(ος και οί άλλοι 
(ηρατηγοί άποτμηθέντες τάς κβφαλάς^ οσπερ τάχιστος 
θάνατος δοκεΐ είναι, αλλά ζω ν αΙκισΟεΙς ένιαυτόν ως 
ΊΓονηρος λέγεται τ^ς τελευτης τυχεΐν. 

Άγιας δε 6 * Αρκάς και %ωκράτης ο Άχαιος και τούτω 30 
(πτεθανετην. τούτων δε οΰ^ ως εν πολεμώ κακών ουδείς. 
κατεγελα οντ εις φιλίαν αυτούς έμέμψετο. ηστην δε 
αμψω άμφι τά πό^ε και τριάκοντα ετη άπο γενεάς. 

Τορίββ ίοΓ δΐιιάγ. (1) βΐ' ¥τί1;}ι ΐΐιβ ίη&ηίϋνθ. (2) Οοιηρ&τθ <1|ιόβο, αιτ^», 
ίττ^»' (3) Ώίά ΟγθθΙ^ 8θ1(ϋβΓ8 νβ&τ 1)β&Γ(ΐ8 ? (4) ΟοηβΟΓΠοΐίοηβ ΛίΙβτ τυγχάνω. 

»9β9,». 1568,8. «53,2. 555. «718. 1058. 387. 637. 8 741. 1109. 3ββ 
510, ο. * 772, Ι). 1175. 39», 2. δίδ, » 778. 115Θ, 1160. 391. 526, λ, 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΛΟΓΟΣ Γ. ΒβοαρχΙυΙαίιοη ; ί:Ηβ ΟτββϊοΒ πιποΗ ά%8€θηναρβά, 

1 1- ['Όίτα μ^ν δι) €1/ τ^ Κύρον άζ/α)8ά(Γ€ΐ οΐ "Ελλτ^ι/βς 
€πραζαι/ μ^χρι της μοίχη^^ *^(ΐί οσα €π€ΐ Κύρος βτβλευ- 
τησβν 4γ€ν€το άπιόντων των 'Ελλτ^ι/ωζ^ συν Τκτίτα• 
φ4ρν^ι €Ρ τοις σπον^αΐς^ €ν τψ πρόσθ^ν λόγφ Β€8ή 
λωται.] 

2 *Επ€ΐ δβ οί στρατηγοί σννβιΧημμένοι τ^σαι/ και των 
λοχαγώι/ και των στρατιωτών οί σνν€7Γΐσπόμ€νοι άπω- 
λώ\€σανγ 4ν πολλ-η 8η απορία ^σαν οι "Έλληνας, εν- 
νοούμενοι μ€ν ΟΤΙ επί ταΐς βασι\4ως θύραις ^σαν,^ 
κύκλω δε αύτοΐς πάντΎ) πολλά καΐ έθνη και 7ΓΟλ€ΐ9 
πολ^μιαι ησαν^ άγοράν δε ουδείς ετι τταρέζ^ιν ε/χελλει/,^ 
απάχον δε της Ελλάδος ον μ^ον^ η μύρια στάδια, 
ηγβμών δ' ουδείς της 68ου '^ν, ποταμοί δε διεΐργον άδιά- 
βατοι έν μέσω της οΓκαδε όδοΰ, ττρουδεδώκεσαΐ' δε 
αυτούς και οι συν Κύρω άναβάντ€ς βάρβαροι^ μόνοι 
δε κατα\€λ€ΐμμ€νοι ^σαν ουδέ ίππε'α ούΒενα σύμμαχον 
^οντ€ς^ ωστ€ εΰδηλον ην οτι νικώντας ^ μ€ν ούδενα άρ 
κατακάνοΐ€ν, ηττηθέντων δε αυτών ουδείς &ν λ^ιφθ^ίη. 

3 Ταυτ' εννοούμενοι καΧ άθιίμως €χοντ€ς ολίγοι μεν 
αυτών εις την έσιτεραν σίτου ^ εγεύσαντο, ολίγοι δε ττυρ 
ανέκαυσαν, έπι δε τα δπλα πολλοί ουκ ^λθον ταύτην 

1036. 1489. β7β. 6Η, α. «846,855,». 12Μ. 1278. δ33, 549, ^. 570, Κ 

«647. βηά. 4;96, Ν. 4. Οί. 517. βχ. 2. «908. 1418. β14. «748. 1ΐυ:ί. ΒΛβ. 611, 

(164) Οί9ίίζθ:ίΙ)νΟθΟ§ΐ€ ΒΟΟΚ ΙΠ. ΟΗΑΡ. Ι. 165 

την νύκτα^ άν^τταναντο δέ δπον €τνγγαν€ν^ δταστος, ου 
Ιννάμζνοι καθζν^^ιν νττο λ'ύιτηε και ιτόθου Ίτατρί^ων^ 
γονίων, γυναικών, ΊταίΒων^ ους ' οΰποτ ένόμίζον εη 
οψ€σ^αι. οϋτω μ€ν 8η ΒιακβΙμβνοί πάντες άν^Ίταύοντο. 

Τορ!θ9 £θΓ βΐηά^τ. (1) μ^ΐον, ρβουΙί&Γ υββ οί. (2) ΡΙαΓ&Ι ο£ στάίιον. 
(3) Ψ2ίγ8 οί α^ήά^ίη^ 1;1ιβ οοηάίΐίοη&ΐ εΐααβθ. (4) €&ββ 9ίΐ6τ γ§ύω. (5) 
01&88 οί καίω, 

ΧβηορΗοη,^ Ηοιν Λβ οατηβ Ιο ^ο^η (Ηβ βχρβάιΗοη. 

ην δβ τΐ9 έν τ^ στρατιά Η^νοφων *Αθηναως^ ος « 
οντ€ στρατηγός ουτ€ λοχαγός οΰτ€ στρατιώτης ων συνη' 
κολούθ^ι^ άλλα ΐΐρόξενος αυτόν /χ€Τ€π€/χψατο οΐκοθβν 
ξ4νος ων αρχαίος ' ύπισχν€Ϊτο δέ 
αύτω, €1 ελθοι, φιλον αύτον Κύρω 
7!\ηησ€ΐν,^ 6ν αύτος^ ίφη κρ^ίττω ^ 

ί^ντω® νόμιζαν της πατρίδος. 6 μέν- & ο^>^ 
Τ5^ '2ί^νοφώρ άναγνούς την ίπιστολην 
ΟΜϋί^ί'νο'ϋται 2,ωκρατ€ΐ * τω "* Χυηναιω ι . ι. , . . , ^^ 
ΤΓέ/>ί της ττορ^ίας. καΧ 6 Σωκράτης 
Ι|•.-ο7Π'€υσα9 μη τι προς της πόλεως 
ύπαίτιον €Ϊη Κύρω φίλον γενέσθαι,^ 
ΟΤΙ €δοκ€ΐ ό Κύρος προθύμως το'ις Αακε^αιμονίοις επΙ 
'Γας ^Κθηνας συμπολεμησαι^ συμβουλεύει τω Βι^νοφωντι 
ίλθόντα ^^ εις Αελφούς άνακοινωσαι τφ θεω ^^ ττερί της 
ΤΓορείας, ελθώ}/ δ' ό Βενοφων ί'ΐΓήρ€Τ0 τον *Απόλλω 6 
τίνι αν θέων θύων καΐ ευχόμενος κάλλιστα και άριστα 
ίΚθοι την 68ον^ ην επινοεί καΧ καλώς πράζας σωθείη. 
ίίαΐ αν€Ϊλ€ν αύτω 6 * Απόλλων θέοΐς^ οΐς ε8ει θύειν. 

» 984, Λ. « 739, ο. 1086^ 3. 350. » 8ββ ΙηίΓοά. 109, 110. * 948, β. 1286. 

54Ρ, 2 Λπά Ν. 577,». «940, 1), ρατβηΙΙιβΒίβ. β 767. 1165. 878. 523. » 772. 

1Π5. 302, \. 695. 8θβ ΙηίΓοά. 108. » 667, α. 444. 551, λ. «945. 1517. 635, 
'ϊ7Α. ιβ 941. 928, 1. 631, 1. 571, ο. " 773. 1175. 392, 1. 526. » 715, Ι). 

106Τ. 833. 596, » 1008. 1085. 484,2. βΐί,ο. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 

ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

€7Γ€ΐ δ€ πάλιν ^λί€, \4γ€ΐ, τηρ μαντ€[αν τφ ^ωκράτβι. 
6 δ' άκουσας '^τιάτο αυτόν δτι ου τούτο πρώτον ήρώτα 
πάτ€ρον λφον €νη αύτφ πορεύ^σθαι η μ€ν€ίν^ αλλ* αύτος 
κρίνας Ιτ&ν €ΐναι τουτ έπυνθάνετο όπως αν κάλλιστα 
πορ^υθ^ίη, " επβΐ μέντοι ούτως ηρου, ταντ*," ^ψΠί " ΧΡν 
ποΐ€ΐν οσα 6 θ^ος Ικέλενσ^ν^^ 

8 Ό μ^ν δΐ7 'Ξι€νοφων ούτω θυσάμ^νος οΤς άνβίλεν 6 
θ^ος έζέπλ^ι, καΧ καταλαμβάνει Ιν Σάρδβσι ΙΙρόζενον 
και Κυρον μέλλοντας 'η8η ορμάν την άνω 68άν^^ και 

9 συν€(Γτάθη Κύρω. προθυμουμένου δβ του ΐΐροξένου καΧ 
6 Ιίνρος συμιτρουθυμ^ΐτο /ΐ€Ϊι/αι αυτόν^ €Ϊπ€ δέ οτι €π€ΐδάι/ 
τάχιστα ή <ΓΓρατ€ία ληξια^ €νθυς άποπβ/χψει αύτόι/. 

.0 ίλ4γ€το δβ 6 στόλος ^Ιναι άς Πισίδας. έστρατ€ύ€το 
μ€ν 8η ούτως εξαπατηθείς^ — ουχ ύπο ΤΙροξενου* ου 
γαρ η8€ΐ την βττΐ )8α(Γΐλ€α ορμην ούδε αλλθ9 ουδείς των 
^ΈΧλ'ήνων πλην Κλεάρχου ' έπεϊ μεντοι εις Κιλικιαι^ 
^λθον, σαφές πάσιν ηΒη €8όκ€ΐ ε^αι οτι 6 στόλος είη 
€πι )8ασιλ€α. φοβούμενοι δε την 686ν και άκοντες 
.^ί^\η^χ ομοίς οι πολλοί δι' αίσχύνην και αλλήλων^ και Κύρον 
'*^ '' /^Ίτυνηκολούθησαν' ων εις καΐ Ξενοφών ^ν. 

νΧ ί^Ι;Χί^'^€ ΤορΙοβ ίορ δΐιιά^. (1) Τΐΐθ *\70 οοηβίΓποίίοηβ ΕίίβΓ νβΛβ ο! ρτοτηιβίη^, 
(2) Τΐΐθ ίηίΐαβηοθ ο£ 1;1ιθ ογοοΙθ ο£ Πβίρΐιί. (3) Τΐιβ ΕοοηβΛΜνβ ΛίίβΓ άρχομαι, 
ίρμαν. (4) Τγ&οθ χηθ&ηίη^ ο£ άΐβ-αφέω Ιο ' γ^^.' (5) Τΐΐθ &α(1ιοηΜρ οί ϋιο 
Αιι&1)&8Ϊ8. ΙηΙίΓοά. 120, 1., (2). ' 

ΧβηορΗοη, νση$€ά δ^ α άνβατη, €αΙΙ$ (ο^βίΗετ Λβ οϋφίοΛίϋ ο/ ΡτοχβηπΒ 
αηά οάάτβΒΒβΒ ίΗβτΛ. 

41 "ΕτΓβΙ δΙ απορία ^ν, ελυπεΐτο μ^ν συν τοις άλλοις και 
ουκ εδύνατο καθεύΒειν' μικρόν^ δ* ΰττνου' λαχών εβεν 
βναρ. ε^οξεν αύτω βροντής γερομενης σκψττϋ πεσείν 

^Αβίηϋβ. >01β. 1484. β»3. 616, λ. « 969, 1>. 1568,2. β5Α, 4. 683. «7Μ,& 
106β|8. 860. 606, Λ. •7$δΟ. 1062. 838. 698, «789. 1099. 886. 610, ά. ^ ί- ΒΟΟΚ ΙΠ. ΟΗΑΡ. Ι. 167 

άζ τηρ Ίτατρφαν οΐκίαρ, καΐ 4κ τούτον λ&μΐΓ€σθαι πασε^ . 

¥€ρΙφορο9 δ* €νθύς άνηγ^ρθη, καΐ το οναρ τ^^ μΛν €κριν€Ρ \%^^\^^ 
οτ/αβ6ν^^ οτι έν Ίτοροις &ν καΐ κινΖύνοι^ ψΔε μ€γα εκ 
Διδς ίδειι/ βδο^ε' τ^^ δε καΐ εφοβ^ίτο^ οτι άττο Διδς μ€Ρ 
)8ασιλ€ω9 το οναρ εδοκει Λντω εΐι/αι^ ιαίκλφ δε εδόκει 
^ίμπεσθοΛ το ιτυρ, μη^ ου δυι^αιτο εκ της χώρας έζ- 
άθεϊρ της βασιλέως, άλλ' είργοιτο ιτάντοθεν υπό τιρωρ 
αίΓοριωρ, 

ΌτΓοιορ τι μίν δι; εστί το τοιουτορ οραρ ιΒεΐρ εζεστι 13 
σκοπειρ εκ τώϊ^ συμβάντων ^υ α το οϊ'αρ. γίγρεται γαρ 
τάδε. εν^ύς -επειδτ) άρηγερθη πρωτορ μέρ 2ννοια αντ^ 
Ιμπίπτει * τι κατάκειμακ ; 17 ^ ^^ προβαίνει ' αμα δε 
Τ]Ι ημερζ}, ει^ος τους πολε/χίους ηζειρ. ει δε γερησόμεθα 
εττϊ )8ασιλεΓ, τί ίμττοδών * (ίιτ) ο^Ι πάντα μερ τα χαλε- 
πώτατα έπιδόνταε^ νάρτα δε τά δειι^οτατα παθορτας 
ύβριξομιένους άποθαρειρ ; δ^ία^ δ' άμνίίονμεθα ^ ονδείς 14 
παρασκευάζεται ονδε επιμελείται, άλλα κατακείμεθα 
οκτΊτερ έζορ^ ησνχίαρ άγειρ. εγώ οίν τορ εκ ποιας 
πόλεως στρατηγορ ιτροσδοκΔ ταύτα πράζειρ ; ποίαρ 
δ* ήλικίοιν εμαντφ ελθειρ αναμένω; ον *)/άρ β)/ωγ* ετι 
^πρεσβύτερος εσομαι, εάν τημερορ προ8ω εμαντορ τοις 
,νολεμίοις.^ 

Τορΐ68~7θΓ βΙιιΑ^• (1) ΊΊιβ ίηβιιβηοο οί άτβ&πιβ ατηοιι^ «Ιιβ βΓββΙεβ. 
Ιη(το€ΐ.83, (5). (2) Ενίάθηοββ οί Χβηορίιοιι'β ρίβΙ;^. ΙιιΙτοά. 123. (3) ΟΙ&ββίί^ 
λβτχώ»», έγ^ίρο», βαίνω, ιτάσχω, θιΗισκω, 

'Εκ τοΛ"ον* άνίσταται και σν/καλει τους ΤΙροξερου 15 
πρωτορ λόχαύγούς. επεί δε στΛη^λ^ον, ελεξερ, " *Εγώ, ώ 
αί^δρες λοχαγοί, οντε κα^ευδειν δυναμαι, ωσπερ οΐμαι 
ουδ' ύμεΐς, οντε κατακεΐσθαι ετι, ορωρ εν οιοις εσμέρ. 

>780. 1182. 590. 5ι?7,1). >887. 1878. ΛΜ. βΠ, ο. «1034, &, Ι). 1β17. 485. 
^η,%. *88β. 1878. Λ9Β. 688, η. •978. 1669. β5β. 591. •1039. ^ί^^,Λν^^Τ^ 168 ΑΝΑΒΑ8Ι3. 

/ 

16 οί μβρ γαρ πολβ/χιοι^ Βηλον οτι^ ου πρσΓ€ρορ^ προς ημάς 

τορ π6\€μον έξ€ψηναν πρΙν ενόμισαν καλώς τά εαυτών 
παρασκ€υάσασθαι, ημών δ' ουδείς ουδ€ΐ'^άντ6'Π•ιμ6λ6Ϊται 

17 οττως ως κάλλιστα άγωνιονμβθα. καΐ μην βΐ '6ψησ6μ€θα 
και βπΐ βασιλ^Ι γ^νησόμεθα^ τί οΐόμ^θα π£ί χτ€σθ αχ ; ο^ ^'^' 
και τον όμομητρίου ά8€λφου και τ^θνηκστος ηΒτ^^Ι^οτε- 
μών την κεφαλήν κοί την χ^ΐρα άν€στα•υρωσ€ΐ^ζ^^/χά5 

δε, οΐς κηδ€μών μ€ν ονΒβΙς πάρεστυν, έστρατ€νσαμ€ν δε 
επ' αυτόν ώς ^ουλον άντΧ /βασιλέως ττοιησοντ^ς κσΧ 

18 άποκτ^νουντ^ς ει Βυναίμβθα^ τί αν ^ οΐόμβθα παθ€Ϊν ; 2ρ 
ουκ αν €πί παν βλθοι ώς ημάς τά έσχατα* αΐκισάμενος 
πασυν άνθρώποις φάβον παράσχοι τοχ}^ στρατ€νσαί ποτ€ 
ε'π' αυτόν ; άλλ' δπως τοι μη επ' €Κ€ίνφ γενησόμεθα 
πάντα^ ποιητβον. 

Τορίοδ ίοΓ 81αά3Τ• (1) Οί. ^κ τούτου, ίν $, μ^τίί ταϋτα. (2) Ροβί<;ίοη ο£ 

(Ιιβ ΐθ&6χίΥ6 ρΓοηοαη. (3) Οί. Μ Κύρου, Μ Κύρφ, 

Ψατ ρνβ/βταΐίίβ Ιο ΐΗ,βίν οαίΗΊοηηά (νβ(χ^. 

19 "*Εγώ μεν οχ)ν εστε^ μεν αί σπονΖαΧ ^σαν ουποτ€ 
ίπαυόμην ημάς μ€ν οίκτείρων^ )8α(Γΐλεα δε καΧ τους συν 
αύτω μακαρΟξων, διαθεώμενος αυτών οσην μεν χώραν 
καΐ οΐαν εχοιβν^ ώς δε ΐψθονα τά εττιττ^δεια, δσους δε 

20 θβράποντας, δσα δε κτήνη, χρυσόν δε, ίσθήτα δε' τά^, 
δ' αυ τών στρατιωτών 6πότ€ Ινθυμοίμην^ οτι τών μεν 
ά')/α^ώζ/ τούτων οϋΒ^νος^ ημΐν μετείη, ει μη πριαίμ^θα^ 
οτου^^ δ' ώνησόμεθα η8€ΐν ετι ολίγους έχοντας, άλλως ^^ 
δε πως πορίζ<εσθαι τά επιττ^δεια 17 ώνουμ^νους^ όρκους 
η^η κατέχοντας ημάς' τολτγ οχη/ λογιζόμενος ενίοτε 
τάς σπονΒάς μάλλον έφοβούμην ή νυν τον πόλεμον. 

1955, Λ. 627, Ν. «719. 1060. 336. 61*0, «964, &. 1494. 6ίίΙ~~679. 
«7ΐβ, Ι). 1076. 334. 686, \). •959. 1516,2. 639. 576. «990. 1597. <ϊβ5. 
696, \>. ϊ9»8. 1464. 619. 631. • Οί. τά έαυτωι^, § 16. • 737. 1097. 3δ6. δίΟ^ύ. 
»74β. 1188. ΒΛ8. 618. ^^ 1045, 1>. «θβΟ,Α. 1568,8. 608,2. ^^αΤρ ΒόΟΚ III ΟΗΑΡ. Ι. 169 

6^61 μ4ντοι Ικ€ΐνοι ίλνσαν τας σποριάς, λελυσ^αι μοί 2ΐ 
^οκ€Ϊ καΐ η €Κ€ίρων ιίβρις καΙ η ημ€Τ€ρα άσάφ€ΐα. €ν 
μέσω γαρ ηΒη Κ€Ϊται ταύτα τα άγα^ά α^λα άπότ€ροι^ 
$.ν ημών αρΒρ^ς άμείι/ονβς ωσιν^ άγωνοθέται δ' οί θ^οί 
ζίσιν^ οΐ συν ημΐν, ώς το εικός, έσονται. οντοι μ€ρ 22 
γαρ αυτούς '^ 4πιωρκηκασίΡ' ημείς δβ πολλά ορώρτβς 
άγα^ά (ΓΤ€ρρ&$ αυτών άπειχόμεθα δια τους τών θεών^ 
όρκους ' ώστ€ εζείναί μοι δοκβι Ιέναι έττΧ τον αγώνα 
πολύ συν φρονηματι μείζονι η τούτοις. €τι δ' εχομεν 23 
σώματα Ικανώτερα τούτων και ψύχη καΐ θάλπη και 
Ίτόνους φερβιν ' * εχομεν δβ και ψυχάς σνν τοις θεοΐς 
αμείνονας ' οι δέ άνδρες και τρωτοί και θνητοί /χάλ- 
\ορ ημών, ην οί θεοί ωσπερ το πρόσθεν νίκην ήμΐν 
διδώσιζ/. 

"Άλλ* ίσως γαρ και άλλοι ταύτα ενθυμούνται, ίτρος 24 
τώρ θεών μη * άναμενωμεν άλλους εφ* ημάς ελθεΐν πάρα- 
κάΚουντας επι τα κάλλιστα έργα, αλλ* ημείς αρξωμεν 
τον ® έξορμήσαι και τους άλλους €πι την άρετην • φάνητε 
των λοχαγών άριστοι και τών^ στρατηγών ά|ιοστρατη- ίί^^^^^^>'.: 
γ6τ€ροι. κάγώ 8ε, ει μεν ύμεΐς εθελετε εζορμαν έττίζι 
ταύτα, εττεσθαι ύμΐν βούλομαι, ει δ' ύμεΐς τάττετ ^ '"'*" 
αυτοί/® με ήγεΐσθαι, ού8εν^ ΐΓροψασίξομαι την ηλικίαν, 
άλλα και άκμ(1ξ€ΐν^^ ηγούμαι Ιρύκειν απ εμαυτού τα Τορίοβ ίορ δΐηά^τ. (1) Οοηβίτυοίιοη 8{1;θγ μ4τ€ίμί, (2) 87ηορ8ί8 ο£ 
^ριάμην. (3) Τΐΐθ οαίΐι &πιοη§ ίΐιβ ΟΓββΙζβ. ΙϋίΓοά. 83, (6). (4) \νϊΐΛϋ ίηίβΓ- 
βηοθ 18 ίο 1)θ άΓίΐνίΓη ίτοιη ίΐιβ Ιαβί ββηίβηοβ ίη τθ^αΓά ίο ίΐιβ &§θ οί Χ<»ηορ1ιοη &ί 
ίΙώίΛιηθΙ (5) ΟοταρΛίβ βούλομοί ΆΩά 4θέλω. 

*βββ. 1026. 486. 61Α. «712. 1049. 329,1. 580. » 7589, ο. 1085, Ϊ5. 850. 

606, Λ. *96». 1526. 641. 665. «866,1. 1844. β8δ. ί72. «738. 1099. 856. 

510,}ί. 7 75|(. 1158. 368. 517, «687. 475,2. 699,0, • 719, 1>. 1060. 336, 
51*0. Μ 946. 1522. 646. 678, Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 170 ΑΝΑΒΑ81ίλ 

■ 
ΧβησρΗοη αείβά Ιο ιαΐεβ οοτηηίαηά ; αη8ίν€τ$ αη ορρσηαΑ 

86 *0 μ^ρ ταντ* «λε^^ει/, οί δβ λοχαγοί άκούσαντ€^ 
ηγ^ΐσθοΛ ίκβλευον πάντ€ς^ πληρ ^ΑπολλωνίΒης ης 'Ι^ρ 
βοιωτιάζων τύ} φωρ^ • ^ οντος δ* ^ττερ ση, φλύαρο ίη 
δστΐ9^ \4γοι άλλως ττως σωτηρίας αν τνχύρ η )δασιλεα 
πείσας,^ €1 δυϊ/αιτο, και ά/χα 'ηρχ^το \€γ€ΐρ τάς 
απορίας• 

27 " Ό μέντοι Βι^ροφωρ μεταζύ νπολαβωρ Ιλεξερ ώδε. "*β 
θανμασίωτατ€ αρθρωπε, σνγ€ ούδε όρώι/ γιγρώσκ^ις 
οΰδβ άκούωρ μ€μρησαί. €Ρ ταύτφ * γ€ μέρτοι ^σ^ τού- 
τοις^ δτ€ βασιλ€ύς^ έπεί Κύρος άττέθαρ^^ καταψρονήσας 

28 €7γΙ τούτω ττέμττωρ €Κ€\€υ€ παραδιδόζ/αι τα όπλα. €π€ΐ 
δέ Ί^/^εΓς ου παραδόι/τ€9, αλλ* έξοπλισάμ^ροι ΙΚθορτ^ς 

ν^^-'^ΊΓαρεσκηνήσαμεν αύτω, τι ουκ 4ποίησ€ πρέσβεις πέμπωρ 
/ ^"Ύ"^ καΧ σπορΖας αιτώ^ ^αι παρέχωρ τα βπΐΉ^δεια, έοττ^ ο^-^^^ 
>|29 σπορ^ωρ ^τνχερτ^πά δ* αυ οι στρατηγοί καΧ λοχαγοί, ^^ 
ωσπβρ 8η συ κελεύεις, εις λόγους αύτοΐς^ άρευ δπλωρ 
^λθορ πιστεύσαρτες ταΐς σπορ8αΐς, ου ρυρ εκεΐροι 
παιόμεροι, Κ€ντο'ύμ€νοΐ9 ύβριζόμεροι ουδέ άποθαρειρ, οί 
τλήμον€$, Ζύρορται, και /χάλ', οΧμαι, έρ&ντ€$ τούτου ; 
.^ α συ πάρτα ει8ώς τους μερ άμύρεσθαι κελεύορτας 
^^φλυαρεΐρ φ-^ς, πείθειρ δβ πάλιρ κελεύει^ Ιορτας ; εμοί, 
ω αρΒρες, Βοκεΐ τορ αρθρωπορ τουτορ μήτε ιι;ροσί€σθαι 
€15 ταυτορ ημιρ'^ αύτοΐς άφελομερους τε τηρ λο;)(αγίαί/ 
σκ€ΰη άραθερτας ως τοιούτω χρησθαι. οΰτος γαρ και 
τηρ πατρίδα καταισχύνει και πασαρ τηρ *£λλάδα^ ατι 
'Έλλτ^ϊ' ωρ τοιούτος εστιρ^ 

1780. 1182. 390, 597, 1>. *010. 14«1. β19,Ν. 598, βίδ, •9&9»λ. 

1668, 8. β/ί3, 2. 688. «- τ<Ρ αντφ. • 773, α. 1175, βΙΙ 4ϋι «χ. Α»ί9, 2. 5Μ. 

• ΊΥ».*. 1177. 399,1. 394,1, βΜ5. « ΟΙ τονηκ*, § 91. 

οίοίΐίζθά ϋν^οο^ι^ ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡ. 1.' 171 

ι 

*Έαη^€ΐίνπο\αβών Άγοκτίας 2η;/χφ(ίλιθ9 βΖπεν^ 3ϊ 
" Άλλα τούτω γ€ ουτ€. της Βοιαπ-ίας προατήκει ου8€ρ > 
ουτ€ 7^9 *Ελλαδθ5 τΓαντάτταχτιν, έπεί εγώ αντον εβον 
ωσπβρ ΑνΒον αμφότερα τα 2τα* τ€τρυτΓημ^νον." • καΐ 32 
^Ιχεν ούτως, τούτον μεν οίν άττήλαχταν. 

01 δ€ άλλοι παρά τας τάζεις Ιόντες οπού μεν στρα- 
τίγγος σως εΐη^ τον στρατηγον παρεκαΚονν, όΐΓ6θ€ν δέ 
οίγοιτο» τον ύποστράτηΎον^ σπον δ* αυ λο;(αγδ5 σως εΐη, 

3λοχαγόν. 
ορίοβ ίΟΓ δΐηάγ• (1) Τΐΐθ Μίοιη £ογ * ίηί€7τηρ1ίηρ' (2) Ροηηβ οί ώβ 
ηϋ ορ1;&Ιίν6 ία νθΓΐ)8 ίη •<«. (3) Τΐΐθ βικίίη^^ -μον, (4) 088θ αίΐ^ι έρά», 
1(5) ύκοστράτ7τγο$. 866 Ιη(ιθ(1. 73. 

ΧβπορΙιοη, αάάν€99%ηρ ίϊΐΒ α»$βηΜβά αβΰβη, €χΗοτέ8 Λβτη ίο $βί αη 
βχαηιρίβ ο/ ^ανβτ^ αηά βίβοί η&υο ^€η6ταΙ$. 

[ νΕττά ^ πάντες συνηλθον, είς^ το προσθεν των οττλων 83 
Ικαβεζοντο* καΧ εγενοντο οί σννέΚθόντες στρατηγοί 
και λοχαγοί άμφϊ τους εκατόν, στε Ζε ταντα ην σχεΖον 
μεσαι ^σαν νύκτες. ενταύθα *Ιερώνυμος *ΙΙλεΐος πρεσ- 84 
βντατος ων των ΤΙροξενου λοχαγών ηρχετο λέγειν ώδβ. 
"*Η/χίι/, ω αν8ρες στρατηγοί και λοχαγοί^ όρωσι τα 
τταρόντα ί8οξε και αντοις σννελθείν και νμας παρακα- 
λόται, όπως βονλευσαίμεθα ει τι Ζυναίμεθα άγαμοι/, 
λε^οι; δ*/* εφη, " και συ, ω Β,ενοφων, απερ * και προς 
ημάς. - 

*Εκ τούτου λέγει ταδ€ Βιενοφων• ** Άλλα ταντα μεν 3δ 
δή πάντες €7Γΐ(7τά/χ€^α οτι ^βασιλβυς και Τισσαφέρνης 
ους μεν εΖννηθησαν σννειληφασιν^ ημων^ τοΙς δ' αλλοι,ς 
^λον στι επιβονλενονσιν^ ως ην δνι/ωκται άπολεσωσιν, 
ημίν^ δε γε οΐμαι πάντα ποιητεα ως μηποτε επΙ τοις 

> 718. 1058. 83Λ, δ12. 687. » 914, β, (2). 1481, 2. 625. βίβ, Ι>. • 78& 
1225. 898, ν. 8. 398, \>. «8ο. €λ6{α«. •3ββ. 622. 178,2. £91,1). • 7X9, β. 

Μβδ,Τ. 958. ίΟβ,Λ, »9»1. η8& βββ. δ9β. Γ^^^^Τ^ 172 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

βαρβάρους γενώμεθα^ άλλα μάλλον εκείνοι^ βφ* ημΐρ. 
?Β εν τοίνυν έπίστασθε οτι νμεΐς^ τορ-ουτοι ορτες όσοι νυν 
συνεληλύθατε, μέγιστον έχετε καιρόν, οι γαρ στρα- 
τιωται οντοι πάντες προς νμας βλέπουσι, καν μεν ύμας 
ορωσιν άθυμοΰντα99 πάντες κακοί έσονται, ην 8ε ύμεΐς 
αυτοί τε παρασκευαζόμενοι ^ φανεροί ητε επι τους πολε- 
μίους και τους αλλου9 παρακαλητε, ευ ΐστε οτι οΐβονται 

37 ύμΐν καΐ πειράσονται μ.ιμ€ΐσθαι. ίσως 8ε τοι και 8ίκαιόν 
εστίν ύμας 8ιαφερειν τι^ τούτων} ύμεΐς γαρ έστε 
στρατηγοί, ύμεΐς ταξίαρχοι και λοχαγοί ' και στε ειρήνη 
ην ύμεΐς και χρημασι^ και τιμαΐς τούτων^ έττλίονίκτβϊτί• 
και νυν τοίνυν έπει, πόλεμος εστίν άζιουν 8εΐ ύμας αυτούς 
άμείνους τε του πλήθους εΐϊ^αι και ιτροβουλβύβιν του- 

38 των και ΐΓροπον€Ϊν, ην που δβτ^. και νυν πρώτον μεν 
οΐμαι αν^ ύμας μέγα ωφελήσαι το στράτευμα, ^ι επι- 
μεληθείητε δπως άντι των άπολώλότων ως τάχιστα 
στρατηγοί και λοχαγοί άντικατασταθώσιν.^,. /αι/ευ γαρ 
αρχόντων ου8εν αν ούτε καλόν ούτε αγαθόν γένοιτο, 
ώς^ μεν συνίλόντι ειπείν, ού8αμού^ εν 8ε 8ή τοΐς πολε- 
μικοις πανταπασιν. η μεν γαρ ευταξία σωζειν οοκ€ΐ, 
η 8έ αταξία πολλούς '^δη άπολώλβκβι/. 

Τορΐ68 ίορ βίαάϊτ. (1) Τΐιβ ΟΓββΙε ίοΓ ιηιάάαι/, τηίάηίςΜ. (2) Τΐιβ 
ιάιοΐΏ. ίοτ ' ίη ΐΗβ ροινβΓ ο/' (3) ω$ συν^Κόντι ^Ιν^Ίν. (4) Ορββίε ιηίΙίΐΕΓ^ άίβ- 
οίρΐίηβ. ΙηίΓοά. 82. (5) "νν^ΐιαΐ ορροΓίαηίίίββ Ηίΐά ΧβηορΗοη Ιιαά Ιο βίαά^τ 

ΟΓββΙξ: ίαοίίοβ ? (6) ΕθΓΐη»1;ΐοη ο£ Αίίίο Γβίΐυρίίο&ΐϊοη. Οί. ί\•ί\\υθα, 6\ω\α. 

(7) 0£ ίΐιβ ΙΙΐΓβθ ο1α83β8 ο£ ραΓθ νβΓΐ)8 {-άω, -έω, -<ίω), \ν1ιίο1ι ίδ πιοβΙ; οοιηιηοη ? 

(8) ΌΐββΓβηοθ 1)β1;\ν^ββη ίΐιβ ΓβΒίΓίοίίνβ αηά §βηβΓίο ΕΓίίοΙβ. (9) ΟοτηραΓβ Ιΐΐθ 
6ΐ;1ιίΰ3,1 άβ,ΐίνθ £ΐη(1 (1ΐθ άαΐίνβ ίη ΙοοββΓ Γθίαΐίίοηβ. (10) Οοιηρβ,Γβ Μσταμαι αηά 
ΜσταμΜ. 

1 80. 'γίνωντακ. «981. 1589. ββΐ. 586, Λ.- » 719, 1). 1060. 836. 5Α0. «749. 
1120. 364. 509,1). «780. 1162. 390. 527, \κ « 964, (α). 1494. 647. 579. 

τ 885, 1). 1874 59^,1. 63^,0. 8 956. 1δΒ4. 64», ί. 569. » 1030. 1619. 433. 
Α78, »>551, 1. 884. ί979,8. Μβ, Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡ. ι 178 

Ηβ αάν%$€» ίΤίΒηι Ιο αΒΒετηΜβ αηά βηϋοηνα^β ίΚβ ίοΜιβη ; ΟΜηΒορΗηΜ 
$βοοηά8 ίΗβΒβ ρΓορο$αί8 αηά τιβιό οτβίοβτΒ ατβ οΚοΒβη. 

" Έπειδάϊ' δβ κ α,ταστηαΎρττθε τους άρχοντας δσους δει, 39 
ψ καΐ τους άλλους στρατίώτας σν\\4γητ€ καΧ τταραθαρ- 
ρύνητ€^ οίμ,αι αν^ ν μας πάνυ έν καιρώ ποιησαι. νυν γαρ 40 
ίσω9 καΧ νμβΐζ αίσθάνεσθ^^ ως άθύμως μ€ν ^λθορ έπΙ τά 
σττλα, άθύμως δβ προς τας φυλακάς' ώστε, οΰτω γ* Ιχον- 
των,^ ουκ οΤδα οτι^αίρ τις χρησαιτο αντοίς βΓτε νυκτός^ 
8601 €176 και ημ€ρας. ην δε τις αυτών τρεφτ/ τάς γνώ• 41 
(ίας, ως μη τούτο μόνον έννοώνται τι ττ^ίσονται άλλα 
καΐ τί ποιησουσί, πολύ €υθυμ.6τ€ροι έσονται. €πίστασθ€ 42 
γαρ 8η ΟΤΙ ορτ€ πληθός έστιν ουτ€ Ισχυς η Ιν τω 
τΓολβ/χω τας νίκας ποιουψα, αλλ* οπάτ^ροι αν συν τοις 
θεόίς ταΐς χΙ^υχαΐς^ €ρβι^μ€ν€στ€ροι ΐωσιν έπΙ τους πολε- 
[ΐίονς, τούτους ως έπΙ το πολύ οΐ άντίόι ου δέχονται. 
Ιντ^θυμημαχ δ* €)/ωγ€, ώ άι/δρ€9, καΧ τούτο οτι οπόσοι 43 
Ιΐ€ν |ΐαστ€ΐίουσι ζην έκ παντός τρόπου έν τοις πολ€μικοίς, 
ούτοι μ€ν κακώς τ€ καΐ αχσχρως ως έπι το πολύ άπο- 
θνη&κουσιν^ οπόσοι δέ τον μ€ν θάνατον ίγνώκασι πάσι 
κοινλν εΐι/αι καΧ αναγκαίον άνθρώποις^ περϊ δβ του 
καλώς άποθνησκ€ΐν αγωνίζονται^ τούτους [ δ' ] ορω 
μαλλόν πως €ΐς το γήρας άφικνουμένους και, Ιως 
αν ζωσιν^ €ύδαιμον€στ€ρον διάγοντας. α καΧ ημάς 44 
θ€Ϊ νυν καταμαθόντας^ έν τοιούτω γαρ καιρώ βσμεν^ 
α,ντούς τ€ άνδρας αγαθούς εΤι/αι και τους άλλους 
τταρακαλεΓϊ//^ 

Τορ1θ9 ίορ δίαάγ. (1) οΰτω έχ6ιη•ω¥. (2) &$ Μ τλ πολύ. (3) Οοιη• 
ρ&ηβοη οί έρρωμέρο$^ «νδαίμνν. 

>Ό01,Λ. 1421,2. 612, ί. «Οί. 82β. 1258. «22. I^δI,, ά. «973, &. 1668 

β*7, Ν. 1. 590. &. «71β, Ι), βηά. 1)54. 334. 530,]). β 759. 1186. 3^. . 615 γ 
•780. 1182. 390 5ί7. Οφζβ6ύγ(<^ΟΟξΙ(^ 174 ΑίίΑΒΑδίδ. 

45 *0 μ€ν ταντα εΙπων Ιπανσατο. μ€τα δ€ τούτον €ίπ€ 
Χβίρίσοφος, " * Αλλά πρόσθ^ν μέν^ ω Β,^νοφων, τοσον- 
τον^ μόνον σε έγίγνωσκον όσον ηκουόν Αθήναιον εα^αε, 
νυν δε και επαιι/ώ σ€ εφ' οΐς λέγεις τε και πράττεις και 
βουλοίμην αν οτι πλείστους είναι τοιούτους* κοινον 

46 γαρ αν εΐη το άγαμοι/. και νυν, ^Ψν^ Η'ν /^^'λλω/χβι/, 
ω άνδρες, αλλ* απελθόντες η8η αιρεΐσθε οι Βεομενοι 
άρχοντας, και ελόμενοι ηκετε εις το μέσον του στρατό- 
πε8ου και τους αιρεθεντας άγετε ' επειτ εκεί συγκα- 

. λουμεν τους άλλους στρατιώτας. παρεστω δ* ημΐν,^' 
εφη, " και Ύολμί8ης 6 κήρυξ.** 

47 ΚαΙ άμα ταυτ ειπών ανέστη, ώς μη μελλοιτο άλλα 
' ΐΒΓ6ραίνοιτρ τά Βεοντα. έκ τούτου ηρέθησαν άρχοντες^ 
. άντΙ μεν Κλεάρχου Τι/χασίωι/ Ααρ^ανευς, άντΙ δέ Σωκρά- 
τους Βανθικλης Ά;(αιός, άντι 8ε * Αγίου Κλεάνωρ * Αρκάς, 

* άντΙ δέ Μενωνος Φιλησιος *Αχαΐ05, άντι 8ε ΙΙροξενου 
Βενοφων * Αθηναίος, Ι 

Τορίββ ^ΟΓ 8^11^3^. \\ ) Μβαηίη^ οί ιτα^ω, ιτα^σ/Ααι, οί οΧρΙω^ αίροΰμαι, οί 
. ^χ€ΐν, Ιίχ€σθΜ. (2) Μβαηΐη^ οί (Ιΐθ ρτορβΓ ηαιηβδ ίη § 47. 

0/ιίη$ορ}ιΐί8 €χΚοτί8 ΐΗβ 8οΙάίβτ8 ίο Βταυβτι/ ; ΟΙβαηοτ %οαηΐ8 
αραίηεί άβΰβρίΐοη. 

1 Π. *Ε7Γ€ΐ δέ ηρηντο, ήμερα τε σχε8ον ύΐΓέψαιν€ και 
€19 το μέσον ηκον οί άρχοντες, και ε8οζεν αυτοΖς προ- 
φύλακας καταστησαντας συγκαλεΐν τους στρατιωτας, 
επει 8ε και οΐ άλλοι στρατιωται συνηλθον, ανέστη πρώ- 
τος μεν Χειρίσοφος 6 Αακε8αΛμόνιος και ελεξεν ω8ε. 

β '''Άν8ρες^ στρατιωται, χαλεπά^ μεν τά παρόντα, 
οπότε άν8ρών^ στρατηγών τοιούτων στερόμεθα και 
λοχαγών και στρατιωτών, τρος 8* ετι και οί άμφλ 

>710, 1>. 1060. 83β. δΜ>. * 786, 1>. 908. 8»β, 841,\. 51Λ, 1>. •β25, & 

* βο. εστί• * ^ τ *ΒθΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡ. II. 176 

^λριαίον, οι 7Γρ6σθ€ν σύμμαχοι ορτ€ς^ προδεδώκασιι^ 
ημαι^δμως δέ δβΓ €Κ των παρόντων ανΒρα^ αγαθούς 3 
Τ€λ€θ€ΐν καϊ μη νφίεσθαι^ αλλά ττειρασθαι όπως ην μ€ν 
^υνώμζθα κάΚως νικώντ€ζ σωζώμεθα* €.1 δβ μη^ αλλά 
/ταλώς γ€ άποθνησκωμβν^ ύποχβίριοι δέ μ.ηδί'Π•οτ€ γενώ- 
μέθα ζωντ€ς τοΓδ πολ€μίοι<:} οΐμοΛ γαρ αν ημάς τοιαύτα 
τταθεΐν οΓα^ τους εχθρούς οΐ θεοί ττοιήσειαν" \) 

Τορίββ ^ΟΓ βΐηάγ. (1) ιτ^ί 9' ^τ'* (2) Μοάθ ίη ηΐΔΐί^ οίααββ νϋϋι 
άβ&ηίίβ &η1«θθ(1θη1^ (3) Ο&ββ &ή»τ ύΈοχ€ίριοι, 

ΈτγΙ τούτω Κλεάνωρ 6 ^Ορχομίνιος ανέστη καΐ ελεξεν 4 
ωδ€. *^*Αλλ' οράτε μεν, ω αν^ρε^, την βασιλέως εττιορ' 
κίαν και ίσέ^ειαν, οράτε 8ε την Τισσαφέρνους άπιστίαν, 
όστις λέγων ως γείτων τε εΐη της Έλλαδθ5 και ττερί 
ιτλείστου αν ποιησαιτο σωσαχ ημάς, και εττι τούτοις 
αΰτο9 ομοσας ημΐν, αύτος δβ^ιά^ 8ούς, αύτος εζαπατησας 
συνέλαβε τους στρατηγούς, και ού8ε Δία ξίνιον η^έσθη, 
άλλα Κλεάρχφ^ και ομοτράπεζος γενόμενος αύτοΐς ^ τον- 
τοις εζαπατησας τους αν8ρας άπολώλεκεν. *Αριαΐος δβ, 5 
ον ημείς ήθέλομεν ^βασιλβα καθιστάναι, και ε8ώκαμεν^ 
και έλάβομεν πίστα μη πρ68ώσειν αλλήλους, και ούτος 
ούτε τους θεούς δείσας ούτε Κυρον τεθνηκότα αΙΒεσϋεί^, 
τιμώμενος μάλιστα ύπο Κύρου ζώντος νυν προς τους 
εκείνου εγθίστους άποστας ημάς τους Κύρου φίλους 
κακώς ποιεΐν πειράται, άλλα τούτους μεν οι θεοί άττοτί- 
σαιντο•^ ημάς 8ε 8εΐ ταύτα ορώντας μηποτε εξαπατη^ % 
θηναι ετι ύπο τούτων, άλλα μαχόμενους ως αν δυι/ώ/Α€^α 
κράτιστα τούτο ο τι αν 8οκη τοΐς θεοΐς πάσχειν.^' 

Τορίοβ ^ΟΓ 81ηά7• (1) Τΐιβ ίοηη 49ώκαμ€ν. (2) Τΐΐθ (^ο υβθβ οί (λθ 
ορ^ίτθ ίη βίιηρίβ 86η1«ιΐ668. (3) Ροβίύίοη οί ά,ρ ϊη ΪΏάβήΏϋβ Γβίαΐίνβ ββηίθηεββ. 

»7β5. 1174. 876. 599, « 725, λ. 1078. 340. 635. » 009, &, ιηΐά., 870. 1427, 
150Τ. 619,887. 615Λ76. * 7758, Ι). 1175. 892,2. 595. 6 776. 1181. 887. 
696, Λ. «4811, βηά, 1005. 670,1041. 808,487. 878»β1δ,Λ, ' 870. 1507. 887 

*'*• ' Οί9ίΐίζβϋΙ)νΟθΟ§ΐ€ 176 ,/1^ Λ . ΑΝΑΒΑ8Ι8. ^ V-, ^ ν « •* ϋ^Γ. 

ΧεηορΗοη άβηνββ Ηορβ ο/ άβΐίνβναπϋβ /τονη ΐΚβ /αυω ο/ ίΚβ ροάε, 
νΐΰΐοηβέ ο/ ΐΗβίτ αηοβΒίοτε, τβοβηΐ 8η€€€$8 αηά βχρβνίβηοβ. 

7 *Ε#ί τούτου Β^ροφων άνίσταται έσταλμ^νος βττΐ 'πολε- 
μον ο5ς έ^ννατο κάλλιστα, νομίζων^ €ΐτ€ νίκ'ήν Βυδοΐβν 
οΐ 0601, τον κάλλιστον κό&μον τω^ νικαν πράτειι^, εΓτε 
Τ€\€χπαν δεοι, 6ρθω<: εχειν των καλλίστων^ έαντον άξιώ• 
σαντα €ν τούτοις της τέΚβυτης τυγχάνει^ν' τον λόγου^ 

€ ηρχετο ωθ€. 

8 " Τΐ7^ μ€ν των βαρβάρων €πιορκίαν τ€ καΧ άπίστίαν 
λ€γ€ΐ μ€ν Κλεάνωρ, έπίστασθε δέ και νμ€Ϊς οΧμαι. €4 . 
μεν οΖν βονλόμεθα πάλιν αύτοίς* δια φιλίας ιέναχ, 
ανάγκη ημάς πολλην άθυμίαν εχειν^ ορώντας και τους 

-^ στρατψ/ονς^ οι δια ττίστεως αντοίς εαυτούς ένβχβίρισαν, 
οΓα πεπόνθαρΊν * €ΐ μέντοι ^ιανοονμεθα συν τοις οπλοις 
ων^ Τ€ ττετΓΟίηκασι Βίκην εττιθείναι αύτοΐς και τό^ 
λοιποί/ δια παντός πολέμου αύτοΐς ιό^αι, σύν τοΐς θεοΐς 
ΤΓολλαι ημΐν και καλοί ελπίδες είσΐ σωτηρίας.^^ 

9 ΤοΟτο δέ λέγοντος αυτού ΐΓτάρννταί τις ' άκούσαντες 
δ* οι στρατιωται πάντες /ιια ορμ^ προσεκννησαν τον 
θεον, καΐ 6 Έενοφων είπε, '' Αοκεΐ μοι, ω άν8ρες, επεί, 
περί σ"ωη7/2^^^ ημών λεγόντων, οΙωνός του Αιος του 
σωτηρος εφάνη, βί^^ασ^αι τω θεω τούτω θύσειν σωτήρια 
οπού αν πρώτον εις φιλίαν γ^ωραν άφικώμεθα, συν€'ΓΓ€ύ- 
ξασθαι δβ και τοις άλλοις θεοΖς θύσειν κατά δύι/α/χιι/. 
και οτω δοκει ταυτΥ' εφη, '' άνατεινάτω την χβιρα. και 
άνετειναν άπαντες. εκ τούτου ηύζαντο και επαιάϊ'ΐσ'αΐ'. 
€7Γ€ΐ δβ τα των θέων καλώς εΐχ^εν, ηρχ^βτο πάλιν ώΒε. 

Τορίοβ ίοτ δίΐΐά^. (1) αύτοΐε Βιίί φί\1α$ Ιίναι^ ίΛ ΊταντΌχ ΊΓοΚ^μον αντοΐΒ 
ΙένΜ. (2) τΓτάρνυται. 8θθ ΙηίΓού. 83, (5). 

Ι9β9. 1516,2. 640. .575. « 74β. 118Γ). 853. 513. «738. 1099. 356. δΙΟ.Κ 
''772,Λ. 1177. 39}ί, ι, 324. ι. 526. * 878. 717,1^. • 7»θ.- ΙΟίΙδ, «. 360. 

δ06,Λ. «710,1). 1000. 334. 686,0, /^ τ 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡ. II• 177 

^^Έίτυγγανον \^ων στι πολλαΐ καΧ καλαΐ βλττββς ίο 
τ^/ιΓί' ^ν ^σωτηρίας. πρώτοι/ μ€Ρ γαρ ήμ€Ϊς μέν ίμΐΓ€- 
δοΟμ€ν τους των θ^ών ρρκον^, οΐ δέ πολε/χιοι έπιωρκηκασί 
Τ€ και τάς σποι/δάς παρά τούζ δρκον^ \€λύκασίν. οντω 
Ι' εχόντων^ €ίκο9^ τοις μ^ν πολεμίοι,ς^ εναντίους €ΐναι 
τους θ^ούς^ ημιρ δέ συμμάχους^ όΐπ€ρ Ικανοί βίσι καΐΧ 
τονς μ€γά\ον<; ταχύ μικρούς 7Γθΐ€Ϊν και τους μικρούς \ 
καν^ έν δανοΓς ωσι ΐτώζειΡ ευπετως^ όταν βονλωνται, \ 

"*Ε7Γ€ΐτα δέ άναμνήσω^ γαρ ν μας και τους των ιτροΎό- 1 1 
ναν των ημετέρων κινδύνους ^ Ινα €ΐ8ητ€ ως άγαθοΐς τ€ 
υμίν προσήκει εα^αι σώζονται τ€ σύν τοις θ€οΐς καΧ εκ 
ττάνυ 8εινών οι αγαθοί, ελθόντων μεν γαρ ΙΙ^ρσών και 
των σύν αυτοΐς ΐΓαμΐΓληθ€Ϊ στόλω* ώς άψανιούντων^ τάς 
'λθηνας^ ύττοστήναι αυτοί * Αθηναίοι τολμησαντες ύνίκψ 
σαν αυτούς, καΐ εύζάμενοι τ-ζ ^Αρτεμώι οπόσους κατά- ΐ5 
κάνοΐ€ν τών πολ€μιων τοσαύτας χΐ|ΐα('ρα$ καταθ'ύσ€ΐν τ^ 
θ^φ, επ€ΐ ουκ ^Ιχον Ικανας εύρεΐν^ ε8οζεν αύτοΐς κατ 
€νιανΓδι/ πεντακόσιας θύειν, καΧ ετι νυν άίΓοθυουσιν.. 
«Γ€ΐτα οτε Ηερζης * ύστερον Λ,^^ί^α% την άναρίθμητον 13 
(ττρατιαν ι^λ^ει/ 4πϊ την Έλλαδα, και τότε ενικών οι 
"ημέτεροι πρόγονοι τους τούτων προγόνους και κατά γην 
'^αι κατά θάλατταν. ων εστί μεν τεκμήρια^ οραν^ τα 
τράπαια, μέγιστον δε μνημ€Ϊον η ελευθερία τών πόλεων 
€1/ αΐς ύμεΐς εγενεσθε^ και ετράφητε ' ου^ένα γαρ ανθρω- 
'^Γον 8εσπότην άλλα τους θεούς, προσκυνεΐτβ. ' τοιούτων 
μεν Ιστε προγόνων» 

"Ου μ^ν δτ) τουτό γε ερώ ώς ύμεΐς καταισχύνετε 14 
αντους• αλλ* ούπω^ολλαι ημέραι^^ αφ* ου αντιταζάμενοι 

>0ίβΜηβ,8.1« «βο.ίστί. » 778, 1). 1175. 590,2. 595, «894,1. 1898,1. 
Λ>Λ 650. »74«,1). 106Θ. 356, ν. \. 511. «774. 1189. 392. 525. 7 9β9, ο. 
1668,4. 653, 5. 588, 1>. > ΟΓ. 595. 5. κ. 916. 320. 51*6, •949. 1517. 637, 1. 
ί7Α. »80.βισί. ί^ λ 178 ΔΝΑΒΑ8Ι8. 

τούτοις^ τοις ίκ^ίνων ίιτγόνοις, πολλαπλασιονς νμων^ 
15 ένικατ€ συν τοις θ^οις. καΧ τότ€ μ€ν 8η π€ρΙ της Κύρου 
βασιΚ^ίας ανΖρ^ς ^τ€ άγαμοι* νυν δ* οπστε 7Γ€ρΙ της 
νμ€Τ€ρας σωτηρίας 6 άγων Ιστι πολύ δήπου νμάς προίτ- 
ΐβ ηκ€ΐ καΐ άμείνονας καΐ προθυμότερους €Ϊν€α. αλλά 
μην καΐ θαρραΚεωτερους νυν πρέπει είναχ προς τους 
πολεμίους, τότε μεν γαρ άπειροι οντες αύτων^ το τε 
πλήθος 8.μ€τρον ορωντες, όμως ετολμήσατε συν τω 
Ιτατρίφ ψρονήματι ιέναι εις αυτούς* νυν δε οπότε καΐ 
πεΐραν η8η εχέτε αυτών οτι ου θελουσι και πολλαπλά- 
σιοι οντες [_μη^ 8εχεσθαι ύμας, τί^ ετι ύμΐν προσήκει 
τούτους φοβεΐσθαι ; 

Τορ1β9 ^ΟΓ 8ίτιά3Γ• (1) Υβτΐιβ οί τβτηιηάίης. (2) Τ^θΚ ί;ΙΐθΓθ 007 ίη 
Χβηορίιοη'β ααάίβηοθ ίΐιαΐ; Ιι&ά νίίηββββά ίΐιβ ίην&βίοη ο£ Χ6γχ68 ? (2) Οοη- 
8*ηιο*ίοιι αίίβΓ νοΓάβ ίη -ιτλάσιοί. (4) Ηοτν^ άίά ΟΓββοβ (ίί8 οΐίιη&ΐίθ, ρ1ΐ73ίο&1 
ίβαιατβθ, 6^0.) (6η(1 Χλ (Ιβνβίορ ύΐιβ ίηάίνίάα&ΐΐΐ;/ οί Ϊ1» ρβορίθ ? 

Οί/β€Ηοη$ αηείΌβνβά : άβ$βτΙ{οη ο/ ΐΗβ ίανΒαηαηβ ; υίαηΐ ο/ οανάίτ^^ 
ρηίάβ, τηανίίβύ ; ϊτηρα88αΜβ ηνβτί. Α 1<ΐ8( τβΒουτοβ. 

17 "Μ>/δέ μεντοι τούτο μείον Βόζητε^ ^^^^ ^^ ®ί 
*Αριαίου πρόσθεν συν ημΐν ταττόμενοι νυν άφεστηκασιν. 
€Γΐ γαρ οΰτοι κακίονές είσι των υή> ημών ηττημένων 
εψυγον γοΰν [προς] εκείνους καταλιπόντες ημάς. τους 
δ* εθελοντας φυγής άρχειν πολύ κρειττον^ συν τοΤ,ς 
πολεμίοις ταττομένους η εν τη ημέτερα τάζει οράν. 

18 ει^ 8ε τις υμών άθυμεΐ οτι ημΐν μεν ουκ εΖσΐι/ ίππ€Ϊ9, 
τοις 8ε πολεμίοις πολλοί πάρεισιν^ ενθυμηθητε οτι οι 
μύριοι ιππείς ού8έν άλλο η μύριοί είσιν άνθρωποι* ύπο 
μίν γαρ ίππου εν μάχη ού8εις πώποτε ούτε δηχθ€ΐ$ οντ€ 

1765, β. 1154. 363. 517. »753,ο,βηά. 1140. 357. δ16,\>. » 719, ο. 1060. 336. 
Β1*0. « 874. 1846. δ84. /»8δ, * (^στέι^) ^μα», βΙο. « «93 Αη(1 1). 1890. 902 &η<1 Ν. 1. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ ΙΠ. ΟΗΑΡ. Π. 179 

λακησθ€ΐ€ άπέθανεν, οί δβ άι/δρβς άσΧν οί ποι,συντ^ς 
δη αν €ν ταΐζ μάχαχ^ γίγνηται. ουκουν των ιππέων^ 19 
πολύ 17/^619 €π άσψαλ€στέρου όχήματ6$ ίσμεν • οί μ€ν 
γαρ έή> ίππων κρέμανταχ φοβούμενοι ουχ ημάς μόνον 
άλλα και το καταΐΓ€σ€Ϊν * ημείς δ' έπϊ γης β€βηκ<ίτ€$ 
πολύ μ€ν ίσχνρσΓ€ρον παίσομεν^ ην τις προσίη^ ττολύ 
δβ μαΧΚον ότου ίίν βουλώμεθα τενζάμ^θα. ενΧ δε 
μόνω ιτροέχουσιν οί ιππείς \^μθ'ς'\ * φεύγβιν αντοΐς 
ασφαλέστεροι/ έστιν η ημΐν. 

Τορίββ ^ΟΓ δίαάγ• (1) ΟΒΥΛίτγ ίη <;1ΐ6 ιηί1ί1;&ΐ7 βτβΐίθΐη οί 1;1ιβ 6γθ61ε8. 
Ιηΐτοά. 67-69, 72. (2) '^^Πιαί; 6γθ61^ 8(α1;6θ αΰύαοΐιβά ιηοβΰ ΐιηροΓύαηοβ 1;ο οαν- 
ώ7? 0£. ΙηίΓίχΙ. 67. 

"Εί δε δ^ τάς μ^ μάχας ^αρρειτε,^ στι' δε ονκέτι 20 
ημίν Τισσαφέρνης ηγησεται ονδέ βασιλεύς άγοραν 
παρεξει, τοντο αχθεσθ^^ σκεψασ^ε πότ€ρον κρεΓττοι/* 
Ίισσαφερνην ηγεμόνα €χ€ΐν^ ος ίπιβονΚεύων ημΐν φανε- 
ρός εστιι/, 17 ^^ ^^ "ή/Αεις άνδρας λαβόντ€ς ηγ€Ϊσθ<ιι 
κζλεύωμεν^ οι εΓσοι/ται ση, 17^ τι περί ημάς αμαρτά- 
νωσι^ περί τάς εαυτών ψνχάς και σώματα άμαρτησονται. 
τα δε επιτήδεια πότερον ώι/είσ^αι κρεΐττον έκ της αγοράς 2ΐ 
ης^ ούτοι παρενχον μικρά μ^τρα ττολλου αργυρίου,^ μη8€ 
τοντο ετι έχοντας, η αυτούς λαμβάνειν, ήντΓ€ρ κρατώμεν, 
μετρώ χρωμένους οπόσω αν έκαστος βούληται- 

"Ει δε ταΟτα μεν γιγνώσκετε οτι κρείττονα,^ τους δε 22 
ποταμούς άπορον'^ νομίζετε εΐι/αι και μ€7^^^^ ηγεισθε 
«ίαπατη^τ^ι^αι Βιαβάντες,^ σκεφασθε ει άρα τούτο και 
|ΐ«ράτατον* πεποιηκασιν οί βάρβαροι. πάντες γάρ 
ποταμό^ ει και πρόσω των πηγών άποροι είσι, προϊ- 

^ 755. 1168. 363. 517. > 719. 1049. 329, 1. 680. > τοντο β» άχ0«σ0β δτι 
ο*«έη,βΙο. «βο. ίστί. 6 994. 1031. 484. 515, Ι). «746. 1188. 3/ί3. 513. 
'617. 925. 4»3. 669, α. «969, &. 1568,8. 653,2. 589. <> 670, &. 971. 453,1. 

*^'''• Οί9ίίίζβ:ί^)νΟθΟ§ΐ€ 180 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

οίίσι ^ προς τας πηγας διαβατοί γίγρονται, ονθ€ τδ γόνν 
βρέχοντας. 

Τορίββ ίορ δίτιά^τ. (1) μάχαί θοφρ^ΐη, (2) ΤΥΤίΛΐ; ίοπηβ ο£ οοικϋίίοΒ 
&Τ6 ίοαικί ίη (Ιιίβ ρ»88α§θ ? (3) Ναιηο (Ιιβ άβηοιηίη&ΐίΐνθ υ6ρΙ)8 ίοαηά ίη Η. 

23 "Εί δε μηθ' οΐ ποταμοί διήσουσιν^ ηγεμών τ€ μη^είς 
ημΐν φανεΓται, ούδ* ως ημΐν^ γε άθυμητέον. Ιπιστά- 
μ^θα μ€ρ γαρ Μνσούς^ ους ουκ αν ημών φαίημεν 
βέΚτίους εΤϊ^αι, οτι έν τ^ι βασιλέως χωρά πολλάς τ€ και 
ευΒαίμονας και μεγάΧας πόλεις οίκουσιν^ έπιστάμ^θα 
δε Πισίδας ωσαύτως, Αυκάονα^ δε καΐ αύτοΙ €Ϊ8ομ€ν 
ΟΤΙ έν τοις πεδίοις τα έρυμνα καταλαβόντ^ς την τούτων 

24 χώραν καρπούνται* καΐ ημάς δ* αν ίφην^ βγοτ/^Ε χρ^)νοχ 

μ.ήπω φανερούς εΐ^αι οΓκαδε ώρμη^ 
μένους, άλλα κατασκευάζεσθαι ώς 
αύτου^ που οίκησοντας. οΤΒα γαρ 
δτι και Μυσ•οΓ9_^ασ"ΐλεύ5 πολλούς 
μεν ηγεμόνας αν δοίτ^, πολλούς 
δ* αν όμηρους τοίί ά^όλως ΙκΊτέμτ 
ψειν, και όδοττοιήσειί γ* αν αυ- 
τοΐς και ει συν τεθρίτητοις βού' 

^ ^^ λοιντο απιει/αι. και ημιν γ αν, 

οιδ* ΟΤΙ, τρισάσμενος ταυτ' εποίει, ει εώρα^ ημάς μένειν 

25 κατασκευαζόμενους. αλλά γαρ δεδοικα μη, αν απα^ 

μάθωμεν άργοΙ ζην και εν άφθόνοις βιοτεύειν, και Μη8ων 

δε και ΐίερσ&ν καλαΐς και μεγαΚαις γυι/αι|^ι^ και ιταρθέ- 

νοις δμιλεΐν, μη, ωσπερ οι λωτοφάγοι, έιτιλαθώμεθα της 

οΓκαδε οδού.® 

Τορΐ69 ίορ θίαΛίΓ. (1) Οοηάϊίίοηβ οί ββοοηά Λπά ίοπΓίΙι ίοηη ΛίΙβΓ οΤ8α 
ίτι, ΕίίβΓ φΎίμΙ. (2) Οαββ ίΐίίβΓ όμιλίω, ίΐίίβΓ ένιΚανθάνομαί. (3) Οή^ίη οί 
ν49ραητο$. (4) Τΐΐθ Ιοίαβ-βαίβΓβ. δββ ΟίΑββίοαΙ ΌίοΙίοηαΓγ. 

>771, 1). 15&4. 382. 598, &. «899. 1405. 602, 61*8. »991. 1188. βββ. 
696. «895,903. 1397,1418. Λβ5. α.9. « 760. η,^ 11?7. 858. 515, • 89». 
1897 606. 61*9. » 77»• 1Π5. 392,1- 5£5. • 74«. 11(>2. 366^150^^^]^ 
Βοοκ ιυ. ΟΗΑΡ. π. 181 *^ Το ^οητηβί^ ^α/βΐ^ ίοβ ιηη$ί ρβί τίά ο/ $ηρ€τβηοΗ$ Ιχί^ραρβ αηά 
τηαίηίαίη άί»€%ρΗηβ,'' 

^^Αοκ€Ϊ ονν μοι €ΐκος κα\8ίκ€αον εΤι/αι πρώτον εις την 26 
Ελλάδα ^αΐ προς τους οικείους π&,ρασθαι άφικν€Ϊσθαι 
και ^πι^^^ζ(ιι τοις '^Ελλησιν οτι έκόντβς ττίνονται, έζον^ 
αυτοίς τους νυν σκληρΔς €Κ€Ϊ βυοτεύοντας ^νθάΒβ κομι- 
σαμ€νου$ ιτλουσίως οραν. άλλα γοίρ^ ω άνΒρ^ς^ πάντα 
ταύτα τάγαθα 817^°^ ? 9Γ^ ^^^ κρατούντων εστί, τούτο 27 
δβϊ λ€γ€ΐ»ν^5π^ αν πορευοίμ^θά τ€ ως ασφαλέστατα καί, 

εΐ μάχ^εσθαί δεοι, ω^ κράτιστα 
μαχοίμζθα. 

" ΤΙρωτον μ€ν τοίννν^^* ζφη^ 
"δοκεΓ /χοι καταίάυσαι τάς 
άμαξας ας εχομεν^ Ινα μη τά 
ξεύγη ')7/^ώϊ' στρατηγέ ^ άλλα 
πορζνώμεθα οπτ) αν τη στρατιά 
σνμφ€ρη έπειτα και τας (τκψ 
νας σ^Ύκατακαΰσαι. αύται γφρ αν οχλον μεν παρέ- 
χουσιν άγειν, συνίοψελοΰσι δ* ον^εν ούτε εις το μάχεσθαι 
οι/γ' €19 το τά επιτήδεια εχειν. €τι δε και των άλλων 28 
(Γκευων τά ττεριττά άπαλλάζωμεν^ πλην οσα πολέμου 
ο^εκεν η σίτων η ποτών εχομεν^ Ινα ως πλείστοι μεν 
ημών εν τοις οπλοις ωσιν, ως ελάχιστοι δε σκευοψορωσι. 
κρατουμένων μεν γάρ επίστασθε δτι πάντα αλλότρια* 
ην δε κρατωμεν^ καϊ τους πολεμίους δει σκευοψόρους 
ημετέρους νομίζειν. 

ΤορΙοΒ ίοτ ^Ινίάγ. (1) νβΓΐ)3&(1ιηί1;1;ίη§1;1ΐθΛθοη8α1;ίνθ&1)8θ1υ1;β. (2) ΤΗθ 
ιάίοπι £θΓ *Άβ«β ίΜη^8 1>€ΐοη(^ ίο ίΚθ86 υίΗο οοηςαετ.' (3) Τΐΐθ αοοβηΐ ο£ οοιη- 
Ρουηύβ. 68». 885. ί994, 800, Ν. 439, Λ. 

>078. 1569. βΛ8, 691, » 6ηλον ^τι -^ δήΧως. • 866,1. 1344. 585. 47«^ , 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 
182 ΑΚΑΒΑ818. 

29 "Λοιττόι/^ ^01 άπ€ΐν δπερ καΐ μ4γιστον νομίζω €&αι. 
οράτε γαρ καΐ τους πολεμίους 5η ον ττρόσθεν εξενεγκειν 
έτόλμησαν προς ημάς ποΚεμον πριν τους στρατηγούς 
ημών σννεΚαβον, νομίζοντες, όντων μεν των αρχόντων 
και ήμων πειθομένων, Ικανούς €α/αι ημάς περιγενεσθαι 
τφ πο\εμω^ λαβόντες 8ε τους άρχοντας άναρχί€ΐ^ &ν καΐ 

30 αταξία ενομιζον ημάς άπολεσθαι. δβι ουν πολύ μεν 
τους άρχοντας ^'πιμ^εΚεστάρον% γενέσθαι τους νυν των 
πρόσθεν, πολύ δέ τους αρχόμενους εύτακτοτέρους καΐ 

31 πειθομένους μάλλον τοις άρχουσι νυν η πρόσθεν' ην 
Βε τις άπειθ'^^ χΐιηφίσασθαι^ τον αεί υμών εντυγχάνοντα 
σύν τω αρχοντι κολάζειν ' οϋτως οί πολέμιοι πλείστον 
έφευσμένοι έσονται ' τ^δε γαρ τ^ νΗ'^ΡΨ Ι^^Ρ^^^^ οφον 
ται άνθ* ένος Κλεάρχους τους ού8ενΙ έπιτρεφοντας κακφ^ 

32 €0^04. άλλα γαρ και περαίνειν η^η ώρα * * ίσως γαρ οί 
πολέμιοι αύτίκα παρέσονται, δτφ οίν ταύτα Βοκεΐ καλώς 
έχειν^ έπικυρωσήτω ως τάχιστα^ Ινα έργω περαίνηται. 
ει 8έ τι άλλο βέλτιον η ταύττ), τολμάτω καΧ 6 ιδιώτης 
Βι8άσκειν' πάντες γαρ κοινής σωτηρίας Ζεόμεθα.^^ 

Τορίββ ίορ δίιΐ(ΐ3τ. (1) Τΐιβ βηάίη^β, -ιοί, -€ΐοί, -ία, -η». (2) νρίν νιΛ 
ίηάίεαϊίνβ. (3) Αοϋβη^ οί ββεοηά αοη8( ίηβηϊΜνθ αιΐ(1 ρατΜοίρΙθ οί β»•ΥθΡΐ)β. 
(4) Ττν^ο ίοπηβ οί ^βηίΐΐΐνθ &η(1 άαΐίνβ οί δστίϊ. *€ ρτορο$αΙ$ Ιβίηρ αάορίβά, ΧβηορΗοη 9Ηΐιη%($ αη οτάϋτ ο/ τηατοΗ, 

83 Μετά ταύτα Χειρίσοφος εΐπεν. 

*^*Αλλ* ει μέν τίνος άλλου 8εΐ προς τούτοις οΐς λέγει 
Βενοφων^ καΐ αύτίκα έζέσται ποιεΐν* ά δβ νυν εΐρηκε 
8οκεΐ μοι ως τάχιστα ψηφίσασ^αχ άριστον εΐνοΑ* και 
οτφ 8οκεΐ ταύτα, ανατεινάτω την χείρα.** άνέτειναν 
πάντες. 

»βο.ίσΚ «780. 1182. 890, 5«7,Κ • ΤΤβ. 1181. 397. «β,». «ίβ.«•ίι 
«041. 928,1. β81. 571, ο.> ΒΟΟΚ ΙΠ. ΟΗΑΡ. Π. 183 *Αϊ/αστά9 δε παΚίΡ €ΐπ€ Β^νοφών^ "*Ω αι/δρες, άκού- 34 
σατ€ ων ΐΓροσδοκ€Ϊ μοι. Βηλον δτι πορεύεζ^θαι ημάς δει 
οπον €ζομ€Ρ τά €7ητη^€ΐα' ακούω δ€ κώμας είναι καΚας 
ου πλώι/ εΓίοοσι σταδίων απέχουσας ' ουκ αν ουν θανμά- 35 
ζοψΐ €1 οί πολ€/ϋ&4θΐ, ώαΊΓ€ρ οΐ &€ίλοϊ κ\ίν€$ τον9 μ€ΐ/ 
Ίταριόντας δύώκοι/τ€9 και ^άκνου- 
σιν^ ην ^ύνωντοί^ τους δβ διώ- 
κοντας φεύγουσιν, ά και αύτοι 
ημΧν άπιουσιν έΐΓακολουθοΪ€ν. ίσως 3« 
ουν άσφαλ€στ€ρον^ ημΐν πορεύε- Ώ ++++++ Γ ++++++ 
++++++ 
+ +++++■ 
++++++ σθαι, πΚαίσιον ποιησαμενους των 
δπ\ων^ Ινα τά σκευοφορα και ό 
πόΚύς οχΚος 4ν άσφα\€στ€ρω η. 
€1 ουν νυν άποΖ^ιχθ^ίη τίνας χρη 
ηγεΐσσαι του πλαισίου και τά 
προσθεν κοσμ^ΐν και τίνας €πΙ 
, των ΊΓκΛρ&ν έκατερων ειι/αι, τι- 

οπισθοφυλακ^ΐν, ουκ αϊ/, όπότβ οΐ πολε/χ,ιοι 
ΐΚθοιεν^ βουλεύ€σθ(μ ημάς δεοι, άλλα γρώμεθα αν ευθύς 
τοις τεταγμενοις. 
Τορίββ ^ΟΓ 8ΐα€ΐ7« α δ ο <2, νλαίσιοΐ', ίσ^λ€νροτ. 
€^στάμΛ^ τά πρόσθβν, Λ 

/, ούρα, τά όΐΓίσββν. 
. . Λ Λ αί η-λβνρΛ*. 
Α, λ, λ, λ, γυμί'ητα*. 

+ +» σκβνοφιίρα, όχλος. ΐ'ας δ• (1) ΊΓλαίσιορ, Ιηΐροά. 103, (2), 93. 
84. (3) ίτΚ€υραί, ΙηΙτοά. 74. (2) ίχλοί, ΙηίΓοά. " Ει /χβι/ ουν άλλο τΐ9 βελτιον ορα^ άλλως €χετω ' ει ^ 37 
δε, Χειρίσοφος μ€ν ηγοΖτο^ 4π€ΐ^η και Αακ€.^αιμόνι6ς 
€0ΓΤΐ • των δε πλευρών * έκατερων διίο τώ πρβσβυτάτω 
(ττρατηγώ ίπιμεΧοίσθην ' οπισθοφυλακοΐμεν δ* τ^/Αεις οί 
ΐ'εωτατοι εγώ και Τι/χασιωι/ το^ ϊ/νι; εΤι/αι• το δε λοιποί/ 38 
πεφώμενοι ταύτης της τάξεως^ βουλευσόμεθα ο τι αν 
αά κράτιστον Βοκη ειι/αι. ει δε τΐ9 άλλο ορα βίΚτιον^ 

>Μ. βσται. « » βί δ» μΐ7, ΟΟβ, 1>, θηβ. 1417. 616,9. βδβ,ο. * 870. 1507. Λ87, 
ΜΒ. *74». 1102. 35β. 611. «95β,&. 1585. 64», \. 669, &αά, • 738^ 1099. 184 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

λε^ατω." €7Γ€ι δ* ουδείς αντιλέγει/, είπεν ""Οτω δοκ€ΐ 

ταύτα, ανατ^ινάτω την χείρα.^^ εδο^ε ταύτα. 

89 " Νίίϊ/ τοίνυν^^ ίφη^ " άπίόντας ποιέιν δει τα δεδογ- 

μ€να. καΐ δστίζ τε νμων τόν<: οίκ^ίουζ €πιθυμ€Ϊ ίδειι^, 

μ^μνήσθω άνηρ αγαθός είναι ' ^ ου γαρ εστίν ^ άλλως 

τούτου τυχβΐν ' οστχς τε ζην επιθυμείς πειράσθω νικαν * 

των μίν γαρ νικώντων το κατακαίνειν, των δε ηττωμ4• 

νων το απόθνησκαν έστί' καΧ ει τις δε χρημάτων 

επιθυμεί, κρατείν πειράσθω * των γαρ νικώντων εστί και 

τα εαυτών σώζειν και τα των ηττωμενων λαμβάνειν^ 

Τορίθ3 ίοΓ 81;υά5Γ. (1) τ^ ι/ΰι^ €Ίναι. (2) €1 Βέ. (3) Τΐιβ άίββΓβηοβ 
ίη ιηβ&ηίη^ 1)6ΐ;\ν66η ίηϋηίΐίνβ &ηά ραΓίίοίρΙθ Υίϊ^ίή. μ^μιη^μαι. (4) Οαβθ 8.ί1;βΓ 
κ^ίράομαι, έτηθυμύω. 

Όβοβίνβά Ι^ ΐΗβ βηβτΜ^, ΐΗβτ/ νβεοΐνβ ίο αάηιίί ηο τηοτβ ΚβταΙάζ. 

1 ΠΙ. Τούτων λεχθέντων άνεστησαν καΐ απελθόντες 
κατεκαον τας άμαξας και τας σκηνάς, των δε περιττών^ 
δτου μεν 8εοιτό τις μετεδίδοσαν άλλτ^λοις, τα δε άλλα 
εΐ9 το πυρ ερρίτττουν. ταύτα ποιησαντες ήριστοττοιοΐντο. 
άριστοποιουμενων δε αυτών έρχεται Μιθρα8άτης συν 
Ιππευσιν ως τριάκοντα, και καλεσάμενος τους στρατη- 

2 γούς εις επηκοον λέγει ώδε. " ^β^ώ, ω άνδρες '^Ελληνες, 
και Κύρω πιστός ην, ώς υμεις επίστασθε, και νυν ύμΐν 
ευνους' καΐ ενθά8ε δ' εΙμΙ συν πολλω φόβω Βιάγων. 
ει ουν ορωην ύμας σωτήριόν τι βουλευομενους, ελθοιμι 
αν προς υμάς καΐ τους θεράποντας πάντας έχων, λέξατε 
ουν προς με τι εν νω έχετε ώς φίλον τε και εννουν και 
βουλόμενον κοινή συν ύμΐν τον στόλον ποιεΐσθαι.^' 

3 Βουλευομενοις τοις στρατηγοΐς εΒοξεν άποκρίνασθαι 
τάδε • και έλεγε Χειρισοφος ' " Ήμΐν δοκει, ει μεν τις 
εα ημάς άπια/αι οΓκαδε, 8ιαπορεύεσθαι την χώραν ώς 

» 98β Ληά 1»8ΐ θχ. 1592. ββΐ αηά ν. 3. 555, ο. «949. 1517. β37Λ^ 57Α. ,«737. 
1097.2. 3δβ. 510, ,ι. Όφζβάί^γ^ΟΟξΙ^ ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡ. ΙΠ. 186 

αν 8νρώμ€θα ασινέστατα' ην δβ τι 9 ημάς της όδου* 
άποκωλύχι, διατΓθλ€μ€ΐν τούτφ^ ώς &ν Βννώμ€θα κράηστα." 
Ικ τούτον €7Γ€ίρατο Μίθρα8άτης 8ώάσκ€ΐν ώζ άπορον 4 
ώι βασί\€ως άκοντος σωθηναι. ίνθα 8η έγιγνώσκετο 
στι ύτΓίίτΓβμίΓτος €Ϊη * καΐ γαρ των Ύισσαφ4ρνονς τις οί- 
«είωϊ/ ΐΓαρηκολουθήκ€ΐ πίστεως €ν€κα, και έκ τούτον 5 
ζ^όκει τοις στρατηγοΐς βέ\τιον €&αι δόγμΑ ποιησαχτθαι 
τον ποΚεμον άκήρυκτον^ εΐϊ'αι ίατ έν τη πολέμια €ΐ€ν' 
δΐ€ψθ€ΐρον γαρ ττροσιόντες τονς στρατιωτας^ και α/α γ€ 
λοχαγον Βιεφθειραν Νίκαρχον *Αρκάδα, και φ)^€το άπιών 
νυκτός σνν άνθρώποις ώς είκοσι. 

Τορ1θ8 ίΟΓ 8ίιιά}Γ. (1) ΡοίηΙβ οί άί:£ί6Γθηοθ 1)βΰΐ¥θ6η 1;1ΐθ ΟγθθΙε ^βηίύίνβ 
&1)8οΙπ1;6 αηά Ι,βΧϊώ. ΛΪΛΛύγβ &1>8θ1α(θ. (2) Ροβϋίοη ο£ (Ιιβ αα^πίθηΐ; ίη Υ6ΐ1)8 
ιη&άθ ίιοπι οοιηροτυκίβ. (3) Υ6γΙ)8 ίη -4» ίϊϊΛϊ ιβίΆΛη <ί1ΐθ • ίη <ί1ΐθ ία(;αΐ6. 

Ββρίηηίηρ ΟΐΒ τηανοΗ, £/ιβ^ ατ6 ρηβνοηίΐί^ Ηανοβββά %η ύΗβ τβατ, 

Μ€τά ταντα οΙριστήσαντ€$ και 8ιαβάντ€ς τον Ζαπάταν β 
ιτοταμον επορενοντο τεταγμένοι τα υποζύγια και τον 
οχλον εν μέσω έχοντες. ον πολύ δβ προεληλνθότων 
αύτώϊ/ €7Γΐφαίϊ'€ται πάλιν 6 Μι^ραδάτης, ίππ€α9 έχων 
ω9 ^ιακοσίονς και τοξότας και σψ€νδονήτα$ €ΐ9 τετρα- 
κοσίονς μάλα ελαφρούς και εϋΐζώνους. και προσηει μεν 7 
ως <^ίλο9 ων προς τονς "ΈΧληνας * €ΐΓ€ΐ δ* εγγνς εγενοντο, 
ίξαττίνηδ οί μεν αντων ετοξενον και ί7Γπ€Γ9 και πεζοί, 
οί δ' εσφεν^όνων και ετίτρωσκον. οι δε οπισθοφυλακές 
των ^Ελλήνων επασχον μεν κακώς, άντεποίονν δ* ον^έν ' 
οι τε γαρ Κρ^τε9 βραχύτερα των ΤΙερσων ετόζευον και 
αμα ψιλοί οκΓε9 εισω των οπλών κατεκέκλειντο, οι τε 
ακομτισταΐ βραχύτερα ήκόντιζον η^ ώς εξικνείσθαι των 
(τφενΒονητων.^ 

»748. 111Τ. 362,1. 609, λ. «77». 1177. 892,1. 6Η, » θββ ΙηίτοΛ. 92. 
•864. 1458. 045, τ». 666, λ, • 739. 1099. 3δβ. 610, ά. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 186 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

8 Έκ τούτου 'Β,€νοφωντι 4Β6κ€ΐ διωκτέον ειι/αι * καΧ βδιω- 
κον των όπλιτώι/^ και των πβλταστώι/ οι €Τ\Γ)(ον συν 
αυτω οπισθοφυλακουντες * διώκοι^ες δέ ού^€να κατ^Κάμ- 

9 /8αι/οι/ τώι; πολεμίων. ουτ€ γαρ ιππείς ^σαν τοις 
^ΕλΚησυν ουτ€ οΐ πεζοί τους πεζούς έκ πολλού φεύγον- 
τας έΒύναντο καταλαμβάνειν έν ολίγω χωρίω' πολύ 
γαρ ούχ οΐόν τ€ '^ν άπο του άλλον στρατεύματος διώ- 

10 κευν' οΐ δε βάρβαροι ίππεϊς και φεύγοντες άμα ετίτρωτ 
σκον εις τούπισθεν τοξενοντες από των ίππων, οπόσον^ 
δε διώ^ειαι/^ οί "^Ελληνες, τοσούτον πάλυν επαναχωρεΐν 

11 μαχόμενους έδει. ώστε της ημέρας^ δλης 8ιηλθον ου 
πλέον πέντε και είκοσι σταΒίων,^ άλλα δείλτ^ς άφίκοντο 
εις τάς κώμας. 

Τορίοβ ίοΓ 8ί;ιιάγ. (1) δΐ^βιηβ οί: βαίνω, φαίνω, Ικνέομαι, φίάγω. (2) 
01088 οί: μάχομαι, δοκ4ω, βούΚομαι, μ4\ω. (3) Υίοιάα ΙϊΐΛΐ αάιηίΐ; & ρ&ΓΐιΗινβ 
ξβη'ιύνβ. 

Ταη^Ηΐ Ιη^ βχρβηβηοβ, ίΗβι/ β^ηίρ α δοάι/ ο/ οαναίτι/ αηά $1ιηρ€η. 

"Ενθα δτ) πάλιν άθυμία ην. και Χειρίσοφος και 
οί πρεσβύτατοι των στρατηγών Ξενοφώντα ι^τιωντο 
δτι εΒίωκεν άπο της φάλαγγος και αυτός τε εκινΒύνευε 
και τους πολεμίους ούΒεν μάλλον ε8ύνατο βλάτττειν. 

,12 άκουσας δε Βενοφων ελεγεν οτι ορθώς αΐτιωντο και 
αυτό το έργον αυτοΐς μαρτυροίη. " άλλ' εγώ" εφη^ 
^' ηναγκάσθην Βιώκειν, επει8η εώρων ημάς εν τφ μένειν 
κακώς μεν πάσχοντας, άντιποιεΐν δε ούΒεν δυνάμενους. 

18 επειδτ^ δε εΒιωκομεν, άληθη,^* εφη, " ύμεΐς λέγετε ' 
κακώς μεν γαρ ποιείν ού8εν μάλλον ε8υνάμεθα τους 

14 πολεμίους, άνεχωροϋμεν δε πάνυ χαλεπώς. τοις ουν 
θεοΐς χάρις^ οτι ου σύν πολλ^ ^Ι^Ό άλλα σύν ολίγοις 

«Οί. τωΐ'Έλλ^ΐ'ωι/, 2.2". «720. 1002. 338. 558. » 914, β, (2). 1481,2. 6:?5. 
βίβ, Ι>. « 750. 1186. ΒΛ9. 616. « 8θβ Ιηΐτοά. θδ, 96. • βο. ίστω. ^ τ ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡ. ΠΙ. 187 ^λ^οι/, ωστ€ βΚώ^αι μ€.ν μη μ^γαΚα^ δτ^λωσαι δέ ων 
δ€ο/χ€ία. ννν γαρ οί μέι/ πολβμιοι τοζεύουσι καΧ σφεν 15 
^ονωσιρ οσον^ οντ€ οί Κρητε^ άντιτοξ€ν€ΐν δυι/ακταχ 

Α88ΤΚΙΑΝ 8Ι.ΙΝΟΒΒ. 0«ΈΕΚ 81.ΙΝ6ΕΚ. οντ€ οί €κ χ€ψ6ς βάλλοντες εζικνείσθαι * όταν δβ αυτούς 
Οίώκωμεν, πολύ μεν ούχ οΐον Τ€ χωρίον άπο του στρα- 
τεύματος 8ίώκ€ίν^ έν ολίγω δέ ούδ* €1 ταχύς €νη πεζός 
πεζοί/ αν 8ιώκων καταλαμβάνοι εκ τόξου (Μματος. 

Τορ1θ8 £θΓ δίιιάγ. (1) Ναηΐθ 1;1ΐ6 ρο8{;ρο8ί(ίνθ8. (2) ΤνΊιαΙ: ^ίηά οί α 
ο1»ϋ8β 18 ίηίΓοάηοβά \>γ ΒταΡ, έττάν 1 1)7 ¥ιν ογ 4άν ? (3) Ήο^ ίβ ίΐΐθ ρ&ΓβηίΙιβίίβ 
*ίαΐά Αβ ' θχρΓ6836<1 ? (4) Ή,ονί ίβ 1;Ιΐ6 ίηήηί^ίγβ αΰθοίίθά \ίγ (;1ΐ6 &Γΐ;ίο1θ ? 

"*Η/Α€Γ9 ονν εΐ μελλοιμεν τούτους είργειν ώστε μη 16 
οννασθαι βλάπτειν ημάς πορευομενους^ σφενΒονητων 
την ταχίστην Ζει και ιππέων. ακούω δ* έΙναι εν τφ 
^ρατεύματι ημών "Ροδίους, ων τους πολλούς φασιν 
^ττίστασθαι σφενΖοναν, και το βέλος αυτών και διπλά- 
ΟΊον φερεσθαι των ΙΙερσικών σφεν8ονων? εκείνοι γαρ η 

«719,1). 1060. 336. 61,0. * 72δΟ. 1062. 338. 688. •755,λ. 1164. θββ Ιηΐτοά. 
β5•Τ. Οί.363, 617. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 188 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

δια το χ€ΐρσΐΓληθ£σι τοις λίθοις σφεν^οναν 4πΙ βραχύ 
εξικνούνται, οί δβ *Ροδιοι καΐ ταΐς μολυβδΐσιν έπίσταν 

18 ται χρησθαι. ην οδι^ αυτών * έπισκ€φώμ€θα τίν€ς 
π€πανται σφενΒόνας, και τοντων'^ μεν Βωμεν άργνριον, 
τφ δβ αλλάς ΐΓλ^Κ€ΐν 4θί\οντι άλλο άργύριον Τ€λώμΐ€ν, 
και τφ σφβνΒοναν €ν τω τεταγμένφ έθέΧοντι αΚλην 
τίνα άτ€λ€ΐαν ευρίσκωμεν, ίσως τιι/€9 φανοννταΧ ίκα- 

19 νοί ημάς ώφ€\€Ϊν. ορώ δέ ίππους οντάς ίν τω στρα- 
τεύματι, τους μέν τινας παρ εμοί, τους δέ τών^ 
Κλεάρχου κατάΚελειμμίνους, πολλούς δέ και άλλους 
αΙχμαλώτους σκευοφορουντας. αν ουν τούτους πάντας 
εκλέζαντες σκευοφόρα μεν άντιδ&|ΐ€ν; τους δε ίππους 
€19 ίτπΓβας κατασκενάσωμεν, Ισως και αυτοί τι* τους 
φεύγοντας άνιάσουσιν.^' 

20 *Εδο^€ και ταύτα. και τανη7ς της νυκτός σψει/δα 

ι^αι μεν εις διακόσιους εγενοντο, ίπποι 8ε και ιππείς 

έδοκιμάσθησαν τ^ ύστεραία εις πεντήκοντα, και <ηΓθλάδ€ς 

και θώρακες αύτοΐς επορίσθησαν, και ΐΐΓΠταρχος βπβ- 

στάθη Αύκιος 6 Πολυστράτου ^ Αθηναίος/ 

Τορίββ £θΓ δΐιιάγ. (1) Τΐΐθ οΙι&ΓΣιοίβΓ ο£ ίΐιβ ΚΗΐχϋωιβ. (2) Ρηοβ. 
(3) Τΐΐθ Μηζ \)ΛΤξ3ίηβά ίορ, — οωθ ο£. (4) ΑηηοΓ ο£ 02ΐν2ΐΐΓ7, ΙηίΓοά. 68. 
(5) Ιάίοιη ίοΓ * ίΗβ βοη ο/.' 

Λϋίΐοΐοβά ηβχί άαι/, (Ηβι/ οΗατρβ αηά ρηί ίΗβ εηβην^ Ιο βί^Μ. 

Ι / IV. Ήίείναντες δε ταύτην την ημεραν τ^^ άλλη εποτ 
ρεύοντο πρωαίτερον'^ άναστάντες * χαράδραν γαρ εΖει αυ- 
τούς δια^ι^^^'* ^Φ' V ^φοβουντο μη επιθοΐντο^ αύτοΐς ^ 

2 Βιαβαίνουσιν οί πολέμιοι. Βιαβεβηκόσι δε αύτοις πάλιν 
φαίνεται 6 Μιθρα^άτης, έχων ιππέας χίλιους, τοξότας 
δε και σφενΒονητας εις τετρακισχιλίους' τοσούτους γαρ 

1 ΑΛθΓ τίν€ς. ΟΓ. 733 άπα α. 3δ6. 508, &. * 746. ο. 1183. 3δ3. 513. » βο. 
Ιππων, * 719, 1). 1060. 336. 61*0. » 730, β. 958. 34 β, ν. 607, α. • = τ^ νστ*• 
ραι>. 7 640, α. 4;9β. 1. 566, %. * 887. 1878. δ94. 610, 611, • 775. 1179. ΒΟΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡ. IV. 189 

ψησ€^ Ύισσαυφζρνην^ καΐ ίΚαβα^ ύπο(τχόμ€ΐ/ος^ αν 
τούτους λά^βτ^^ παρα8ώσ€ίΡ αυτω τους ^ΕλΚηνας, κατα- 
φρονησας^^ οτι έν τ^ πρόσθ^ν ιτροσβολη οΚίγους έχων 
ίπαβ€ μεν ούδδΐ/, πολλά δβ κακά ένόμιζε ποιησαι. έπ€Ϊ 8 
§€ οΣ "^Ελληνες 8ιαβ€βηκότ€ς άπεΐχον της χαράδρας 
οσοι/* οκτώ σταδίου9, διήβαιι^β και 6 Μιθρα&άτης έχων 
την ^ύναμιν. παρηγγελτο δε των πεΚταστων^ ους «δει 
^ιωκ€ΐν και των οπλιτών^ και τοις Ιππευσιν εΐρητο 
θαρρουσι^ Βιώκ€ΐν ως έφεφομένης ικανής 8υνάμ€ως? 
€π€ΐ δε ό ΜιθραΒάτης κατ€ΐληφ€ΐ^ και ηΒη σφεν^όναι 4 
και τοζενματα εζικνουντο, €(Γημην€ τοις ^Ελλτ^σι τ]^ 
σάλπιγγι, καΐ ευθύς εθεον 6μι6σ€ οΐς εΐρητο^ και οι 
Ιππας ηλαυνον ' οί δε ® ουκ ί^έζαντο, άλλ' ίφευγον εττΐ 
την χαρά8ραν. 4ν ταύττ) τ^ διώξ€ΐ τοΐς βαρβάροις^^ 5 
των τε πεζών άπεθανον πολλοί και των ιππέων εν ττ/ 
χαράδρα ξωοΐ ελήφθησαν εΙς όκτωκαίδεκα. τους δε 
ίίΓοθανόντας αύτοκελευστοι οί ^Ελλτ^ι/ες 'βκίσαντο^ ως οτι 
φοβερωτατον τοΐς πολεμίοις εΐη ορανΡ^ καΧ οί μεν β 
τΐοΚέμιοι ούτω πράξαντες άττηλθον^ οι δε 'Έλλτ/ι^ες ασφα- 
λώς πορευόμενοι το λοιπόν της ημέρας άφίκοντο επι 
τον Ίίγρητα ποταμόν. 

Τορ1θ8 £θΓ 81υ<1γ. '^) Τΐιβ βτθβίε £ογ ' ίΑβ ηβΛί ί/α^.' (2) ΟοιηρΛΓίβοιι 
οί »ρφ. (3) ΤνοΓίΙβ ιηβ&ηίη^ ' αΙ)οηί * γήύϊ. ηπιηβΓίΐΙβ. (4) ΓίΓδί αοηβΐ ο£ φαίνω, 
νημαίνω (δ) ΤΓθαίιηβηΙ; ο£ ϊΥιβ άβΛά αιηοη^ ϋΐι© ΟτΓθθΙίβ, ΙηϋΓοά. 102. 

27ΐ€ΐ/ ρα$8 ΐΗβ νηϊηε ο/ αηοίβηί ΟαΙαΙι αηά ΝίηβνβΗ. 
Έί/ταΰ^α πόλις ην έρημη μεγάλη^ όνομα δ' αύτ^ ην 7 
Αάρισσα' φκουν δ' αύτην το ιταλαιόν Μι^^^*" '^'^^ δε 
τείχους άυτης ην το εύρος πέντε και είκοσι πόδες, ΰφος 

^724. 1069. 840. 685. *948, &. 1286. &49,2. 577, α. > 86. αντών. «αβίιι 
1.8•. β 729, β. ΙΟ^νΓλ 7. 8δδ. 506, &. « 9β9, ». 1563, 8. βδ3, 3. 583. » 971, β. 
1568, 2 : 3565. 667, 1. 590. « Οΐ. οίς προσετάχ^, 1.6". » Ι.θ. οί ιτολίμιοι. " 7β7. 
1165. 378. δ£8. *» 95«. 1526. 641. 565. ^ , 190 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

δ* €κατόν* του δέ κύκλου η ΐΓ€ρ(οδο$ δύο παρασάγγοί' 
φκ686μητο δέ πλίνθοις Κ€ρα|ΐ€αΐ$ * κρηιτίς δ* ύττήν λιθίνη^ 

8 το υφός €ίκοσι, πο8ωι/.^ ταύτην βαχτιΚευς 6 ΤΙερσων δτβ 
πάρα Μη8ων την αργΐ)ν ίΚάμβανον ΧΙέρσαι ττολιορκων^ 
ούδ€ΐ/1 τρόπφ έΖύνατο ελεΐι/ • ηίλιοχ/ * δε νεφέλη ιτροκαλν- 
ψασα ηφάνισε μ^ρ^^ έζέΚιπον οι άνθρωποι^ καΧ ούτως 

9 Ιάλω? παρα'^ ταύτην την πάλιν ην ΐΓυραμΙ$ λιθίνη, το 
μεν εύρος ενός πλεθρου^ το Βε νψος δύο πλεθρων. επι 
ταύτης πολλοί των βαρβάρων ^σαν εκ των πλησίον 
κωμών πεφενγοτες. 

10 *Έίντα;θεν δ' επορενθησαν σταθμον ενα παρασάγγας 
εζ προς τείχος ερημον μέγα [^κείμενον^' όνομα Βε ην 
τζ πόλει Μεσπιλα* Μη8οι δ* αυτήν ποτέ φκουν. ην 
δε η μεν κρηπίς λίθου^ ξεστοϋ κογχυλιάτου, το εύρος 

11 πεντήκοντα πο8ων καΐ το ύφος πεντήκοντα, επι δε 
ταύτβ^ επφκοδόμητο ^^ ττλίνθινον τείχος^ το μεν εΖρος 
πεντήκοντα ποδώι;, το δε ύφος εκατόν του δε τείχους 
η περίο8ος εζ παρασάγγαι. ενταύθα λ6)^εται Μΐ7δεια 
γυνή βασιλέως καταφυγεΐν οτε άπώλλυσαν την αρχήν 

12 ύπο ΤΙερσων Μι^^^*" ταύτην δε την πάλιν πολιορκων 
6 ΤΙερσων /βασιλεύς ουκ εδύι/ατο ούτε χράνφ^^ ελεΐν^^ 
ούτε βίφ • Ζευς δε βροντή κατ^Ίτληξε τους ενοικουντας^ 
καΧ ούτως εάλω, 

ϊορίοβ £θΓ δίιιάγ. (1) 1/&η8β&. (2) ΊΝτο 'πΒ,γβ οί (Γ&ηβΙ&Ηης 'ίη 
ίοίάύΗ.* (3) ΟΓάθΓ οί ηηιηβΓ&Ιβοοιιηβοίθά 1)7 *&ηά,' 1891, 1). 382. 1δ8, 190. 
(4) Τΐΐθ βηάίηβ ~ινο5, (5) Οί. ρ&Γίβ οί άλίσκομαι »ιΐ(1 αναλίσκω, (6) δ^ηορβίβ 
οί 1\\ων, (7) Μββρίΐα. (8) ΜαΙβΗάΙ, (9) κ(7μαι, &\ίσκομΛΐ, ιιββά 88 ρ&88. 
Ιο νΐιαΐ; ν6Γΐ>8? (10) Ιβ έ\€Ϊν (§ 12) ίη <1ίΓβ6( ογ ίηάίΓβοΙί (ϋβοοαιβο ? 

>5ββ. 852. 288,2, 1*96. * 729, ά. 1085,5. 352. 506, λ. •9β9, ». 1588, 8. 
653,2. 688, «659, α. «922. 1464. β19. 681. « 489 αηά 13. 799 ^ 7;99. 
869, ο. » Οί. V ιταρα την όδον κρηί'τι, 1.2 ". « 73» ». 1094, 4. 352, ν. » Οί. €ιγι ταιίηκ, 
$9. »681. 882,2. 298,^. 1,87-8. " 77β. 1181. 387. 6X6, Λ. » 851, 94» 
1272,1519. 039,638. 668. »9ββ. 16β0. 650.1. 68». 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟύΚ ΠΙ., ΟΗΑΡ. IV. 191 *Ει/Τ€ί)^€ΐ/ δ' €πορ€υθησαν σταθμον &/α παρασάγγας ^8 
τέτταρας. εΙς τούτον δε τον σταθμον Ύισσοιφ^ρνης 
ετΓίψάη), ους Τ€^ αντος; ίππ€ας^ ηλθ€ν ίχων^ , καΐ την 
Όρόντα\^ύν(ΐμιν του την' βαχη\€ως θυγατέρα εχοντο^^ 
και ^ονς Κνρος έχων ^ άνέβη βαρβάρους ^ καϊ ογς 6 
βαχτιλεως ά8€λφος ίχ^ων^, βασιλ€Ϊ έβοηθει^ καΐ προς 
τούτοι^ όσους /βασιλεύς €8ωκ€ν αύτω, ωστ€^ το στρά' 
Τ€υμα πάμπολυ έφάνη. €π€ΐ δ* €γγυς έγένετο, τας 14 
μ€ν των τάξεων όπισθεν καταστησας^ τας δε €ΐς τά 
πλάγια παραγαγών εμβαλ^ΐν μ€ν ουκ έτόλμησεν ονδ* 
ίβούλετο 8ιακιν8υνε6€ΐν^ σφενΒοναν 8έ παρηγγ€ΐλε καϊ 
τοξεύειν. επεί 8ε .οιαταχθ^ντ^ς οι *Ροδιοι 4σφ€ν8όνησαν 15 
καΐ οΐ [2κυ^αι] τοζόται ετόζευσαν και ου^^ις ημάρτανεν 
αν8ρός^^ ούδε γαρ €ΐ πάνυ προυθυμείτο ραδιοι/ -^ι/, 
και 6 Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ίζω βέΚών απεχωρ^ι 
και [αι] αλλαι τάζεις απεχώρησαν, και το λοιπόν της 16 
ημέρας οί μεν επορενοντο^ οι δ* εΐποντο' και ούκέτι 
Ισίνοντο οι βάρβαροι τχι τότε άκροβολίσει' μακρότερον 
γαρ οι τ€ * Ρόδιοι των ΤΙερσων εσφενΖονων και των 
τοξοτών ... 

Μεγάλα δέ καΐ τα τόζα τα ΤΙερσικά εστίν* ώστε )» 
χρ^ίσιμα -^ι/, οπόσα άΧίσκοιτο των τοζενμάτων^ τοΙς 
Κρησί^^ και 8ιετέλουν χρώμενοι τοΙς των πολεμίων 
τοξενμασι, καΧ έμελέτων τοξεύειν άνω Ιεντες μακράν.^ 
ευρίσκετο δε και νεύρα πολλά εν ταΐς κώμαχς κα4 
|ΐ6λυρδο$^ ώστε χρησθαι^ εις τάς σφεντόνας. 

>005. 1087. 488. 618,0. *9β8, 1>. 1566. 653, κ. 8. 683.Λ{βτιά), • 14β, 1». 
188, β. 7«,β. *937. 1450. 595. 639, α. «739. 1099. 3δβ. 610, ά. • 7βΤ 
1169^1174. 878. δίδ, ^ 790. 1062. 338. 588, • 60. τοντο^β. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 192 ΑΝΑΒΑ8Ι8. ' 

18 Και ταντχι μ^ν τη ημ€ρφ^ επεί κατ€στρατσΐΓ€δ€ύ<ηπΌ οί 
^νΛληρ€ς κώμαις επιτυχόντες^ άττηλθον οί βάρβαροι 
μείον ίχοντες τ'ζ άκροβολίσει' την δ' επιουσαν ημέ- 
ραν έμειναν οΐ "Ελλτ^ι/βς καΧ επεσιτίσαντο ' ^ν γαρ 
ΐΓολύς σίτος εν ταϊς κώμαις. τ'ζ 8ε νστεραία έττορεν- 
οντο δια του ΐΓ€δίου, και Τισσαφέρνης εΐπετο ^κροβολι- 
ξό|ΐ€νο$. 

Τορίοβ £θΓ δίαάγ. (1) Ηοτν^ ίβ Λθ ββοοικί λογιβΙ; Ιεηοτ^η 1 (2) Οί -«γΙμιΙ 
νβΓβ ΟΓββΙί 1)θΐν8 »ηά αΓΓΟτ^β ιη&άβ ? 8ββ ΌϊοΙΐοηανμ ο/ Ογ€€1• αηά Κοτηαη ΑηΗφιί- 
ίΐ€8, (3) Ροβίΐίίοη ο£ 0τ6ί& αηά οΙι&Γ&εΙθΓ οί ίίβ οίνίΐίζαΐίοη. (4) Αηοίθηΐ 
βΙίη^βΓβ. 8θθ ΏίοΗοηατι^ ο/ ΒίδΙβ, ΙιΛγ&τά'α ΝίηβνβΗ; ^ν^ίΐΐάηβοιι'β ικγογΙ» οό 

Το 8βτνβ %η βτηβτ^βηοιβί, (Ηβί/ /θ7Ίη αη β3€θτί ο/ $ιχ οοτηραηιβί, 

19 "Ένθα Βη οί "Ελλτ/ι/ες έγνωσαν^ πλαίσιον ΙσάιτΧενρον 
δτι πονηρά τάζΐζ εϊη πολεμίων επομένων, ανάγκη γάρ 
εστίν ^ ην^ μεν συγκντΓτη τα κέρατα^ τον πλαισίου η 
68ου στενότερα^ ούσης ^ η ορέων άι/αγκαζόντων η γεφν- 
ρας^ ^κ6λίβ€σθαι τους οπλίτας και πορεύεσθαι ιτονήρως 
άμα μεν πιεζόμενους, άμα 8ε και ταραττομένους, ώστε 

20 δύσχρηστους είναι [ανάγκη ^] άτακτους δκτας ' όταν δ' 
αΖ 8ιάσγχι τα κέρατα, ανάγκη 8ιασπάσθαι τους τότε 
εκθλιβομενους και κενόν γίγνεσθαι το μέσον των κερά- 
των, και άθυμειν τους ταύτα πάσχοντας πολεμίων επομέ- 
νων, και οπότε 8έοι γέφυραν δια^αίι^ειι/ η άλλην τινά 
διά^ασιι^, εσπευ8εν έκαστος βουλόμενος φθάσαι ττ/οω- 
τος• και €'6€'ΐι:(θ€Τον ην ενταύθα τοις π^λεμίοις. 

21 'Επει δε ταΰτ* έγνωσαν οι στρατηγοί, εποίησαν εξ 
λόχους ανά εκατόν άν8ρας, και λοχαγούς επέστησαν 
και άλλους ιτεντηκοντήρας καα άλλους ^νωμοτάρχους. 
οντοι δε πορευόμενοι οπότε μεν σνγκνπτοι τα κέρατα 

Α 841. 1260. 829. 1*61*. *894, β. 1. 1393,1. 909. 650. < » αϊ «λ€νραί, οΓ. § 28. 
8βθ Ιηΐτοά. 108. • 071, α. 1568, 2 ; 1568. 667, 1. 670. » βο. Ι^ν. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ ΙΠ. ΟΗΑΡ. IV. 193 ΐΐΓ€μ.€νον υστέρου [οΣ λοχαγοί"], ωστ€ μη ει/οχλειι/ τοις 
κέρασι^ τότε δε παρήγον ίζωθεν των κεράτων. οπότε 22 
δε ^ιάχτχοιεν αί πλευραΐ του πλο^ισίου, το μέσον αν 
φπίμπλασαν, ει μεν στενότερον εΐη το Βιεχον, κατά 

αΐ 


Μ] 


ί> 
Ί 


ΙιΙ 
/ 
φ 
β 
/ 


\ 
οΐ 


ί 


ά 


"1 


1 1 

€{ . . . στην6τ€μον^ κατά λ^χονς. «£ . . . ΐΓλατντ€^ν, κατά πίντηκοντνς. β, β, κέρατα, ιτλενραί!. 
/»/» τό μ€σοΐ', τδ διβχομ. «... ιτάνν ιτλατν, κατ* ίνωμοτιαυς. λόχους^ ει Βε Ίτλατΰτίρον, κατά τΓ€ντηκοστΰς5 ^^ δβ πάνυ 
πλατύ, κατ ένωμοτίας * ώστε άεΐ εκπΧεων εα/αι το μέσον. 23 
€1 δε και Βιαβαίνειν τίνα δβοι διά/βασίϊ^ Τ7 γεφυραν, ουκ 
εταραττοντο, αλλ ει/ τω . μέρει οι λοχαγοί 8ιεβαινον ' 
ίίαι ει τΓου^ δεοι τι' της φάλαγγος, έΐΓίτταρησαν ούτοι. 
τούτω τω τρόπω επορεύθησαν σταθμούς τέτταρας. 

Τορίοβ £θΓ 8<;ιιά3τ. (1) ΤΗθ ΑηειΒαβΐβ λβ α οοηϋηΐίηίίοη ίο πιί1ίΐ&Γ7 Μβ- 
ίθΓ7. ΙηίΓΟίΙ. 11, 103, (3). (2) ΤΗβ ΟΓβ^&ηίζ&ίίοη ο£ λ ΟΓββΙί ιηίΙίί&Γν οοπιρ8η7. 
ΙηίΓοά. 56, 57, 75. (3) ΤΙΐθ ΓβίΛίίνβ ροβίϋίοηβ ο£ βοΙάίβΓβ νΐιβη ίη 1)ε1;1;1θ 9ΧΐΛγ. 
ΙηίΓοά. 76. (4) Μ&Γθ1ιίη§ ΟΓάβΓ. ΙηίΓοά. 77. 6ΙΛ. >7β4,2. 1159. 376. 620,9,. * 767. 1148. 360. 5Ιβ, 1>. •719,1>. 1060. 836 Η. & V. ΑΚΑΒ. — 18 οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΙΜ ΑΚΑΒΑ8Ι& 

ΒβαοΜηρ ΐΗβ ΜΠβ^ ίΗβι/ βηά ΐΚβτη οοοηρΐβά ύ^ ϋιβ €ηεηι^» 

24 *ϊΙνίκα δέ τον Ίτέμιττον ίττορεύοντο^ είδοι/ βασίλ€ΐόν 
τι καΐ π€ρΙ αύτο κώμα^ πολλάς, την δε οδοί/ προς το 
-χωρίον τοντο δια γηλόφων υψηλών γιγνομένην^ οΧ καθψ 
κον άπο του ορούς νή> φ ην η κώμη. καΧ είδοι/ μ€ν 
τους λόφους ασμ€νοι οί "Ελλτ^ι/βς, ω9 εικος^ των πολ^- 

25 μίων όντων Ιππέων ' επεί δε πορευόμενοι €κ του πεδίου 
άνφησαν έπΙ τον πρώτον γηλοφον καΐ κατέβαινον^ 
ώς 4πΙ τον €Γ€ρον άναβαίν^υν^ ενταύθα ίπιγίγνονται οί 
βάρβαροι καΐ άπο του ύφηλου εις το πρανές ββαλλον^ 

26 €σφ€ν8όνων^ έτόζβυον ύπο μαστιγών, και πολλούς έτί- 
τρωσκον καΐ ^κράτησαν των ^Ελλήνων γυμνητων^ και 
κατ€κ\€ΐσαν αυτούς εισω των οπλών ' ώστε ΤΓακτάττασΊ 
ταύτην την ημέραν άχρηστοι ^σαν Ιν τω οχλω οντες 

27 και οί σφενΒονηται και οι τοζόται. ε'πεί δε πιεξό/ιει/οι 
οί Έλλτ^ι/ες επεχείρησαν 8ιώκειν^ ^Χ^^ϋ Μ^^ ^'^^ ™ 
άκρον άφικνουνται οπλΐται οντες, οι δε πολέμιοι ταχύ 
άπεπήδωνο 

28 ΪΙάλιν δε οπότε άπίοιεν προς το άλλο στράτευμα 
ταύτα επασχον, καΐ επΙ του 8ευτερου γηλόφου ταύτα 
εγίγνετο^ ώστε άπο του τρίτου γηλόφου ε8οξεν αντοΐς 
μη κινεΐν τους στρατιωτας πριν άπο της δεξιάς πλευράς 

29 του πλαισίου άνηγαγον πελταστάς προς το ορός. επεί 
δ' ούτοι εγενοντο υπέρ των επομένων πολεμίων^ ούκετι 
επετίθεντο οί πολέμιοι τοις καταβαίνουσι^ δεδοικοτες 
μη άποτμηθείησαν /ίαι άμφοτερωθεν αύτών^ γενοιντο 

30 οί πολέμιοι.^ οΰτω το λοιπόν της ημέρας πορενόμενοι, 
οί μεν τη όδώ* κατά τόύς γηλοφους^ οί δε κατά το 

»741. 1109. 3δβ. βΙΟ,ϋ. •757. 1148. 860 518, \>. » - οί*Ελληι^€«. • 77β. 
1181. 389, δί6,ϊ>. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡ. IV. 195 

οροζ €πίπαρί6ντ€ς, άφίκοντο €19 τάς κώμας' καΧ Ιατρούς 

κατέστησαν οκτώ" ιγ6Κ\οΙ γαρ ^σαν οί τετρωμένοι. 

Τορ!€3 £θΓ δΐυάγ. (1) ΟοπιραΓβ ν^«α &η<1 ^€/. (2) Κββαΐΐ; : Ιιον 6Ζ- 

'ρΓβ88β(1? (3) Τΐίωβίαίθ ταυτ^, ταύτα, αυτά. (4) νβΓίΜ ο£ ΓΜ//η^. (5) 

ΡτΕο1;ίε6 οί ιη6άί€ίηθ αιηοη^ ώβ Οΐθθΐίβ, Όίοϋίοιι&τ/ ο{ Οιββίς αοά ΚοπίΑη Αητ 

(ΐςα|ϋ68, 8αΙ)ί60( Μ6(ϋείιι&. 7 Χ ^Ενταύθα έμειναν ημ€ρας τρ€ίς και των τετρωμίνων II 
θ'€/ία καΧ\β.μα βπιττ^δεια πολλά βίχοι/, άλευρα, οίνον, 
κριθας ΐππ^ς^ (Γυμβ€βλη μίνας πολλάς. ταύτα δβ (τυι^ 
€ΐτην€γμ€να ην τω σατραπενοντι^ της χώρας, τετάρτη 
δ' ημίρα καταβαίνουσιν €ΐς το πεδιοι/. 

'ΕπεΙ δε κατέΧαβεν αντούς Ύισσαφέρνης συν τ^ 32 
δνι/ά/Α€ΐ, έ8ίΒαξ€ν. αυτούς ή ανάγκη κατασκην^ται οδ 
πρώτον βΐ&ον 'κώμην και μη πορ€υ€σθαχ εη μαχο^ίνους' 
πολλοί γαρ ^σαν οί απόμαχοι, [οΓτε] τετρωμένοι κ(ύ οί 
€Κ€ίνους φ€ροντ€$ και οί των φ€ρ6ντων τα όπλα Βεζώ- 
μ€ΐ/οι. €π€ΐ δε κατ€σκηνησαν και ίπεχζίρησαν αύτοΐς^ 33 
^κροβολίζιεσθαι οί βάρβαροι προς την κώμην προσιον 
Τ€5, πολύ πβριησαν οί ^Ελλην€ς' πολν γαρ Βιίφερεν 
€κ χώρας ορμώντας άλεί^ασ^αι η πρρενομένους έπιουσι 
7*015 πολεμίοις μάχεσθαι. \ ' ' 

Ένίκα δ' ην ηΒη δείλτ;, ωρα ^ν απιέναχ τοΙς πόλε• 34 
μίοις' ουποτ€ γαρ μείον ^ άπεστρατοπ€δ€ύοντο οί /βάρ- 
βαροι του ^Ελληνικού έζηκοντα σταΒίων, φοβούμενοι 
μη της νυκτός οί "Έϊλληνες επιθωνται αυτοΐς. πονηρον 35 
γαρ νυκτός εστί στράτευμα ΤΙβρσικόν' οι τε γαρ ίπποι 
(ΐυτοις^ δέδενται καί, ώ^* επΙ το πολύ, ιτείΓοδισμένοι είσι 
του'' μη φεύγειν ένεκα ει λυθείησαν, εάν τε τις θόρυβος 
γιγνηται, Βεΐ Ιιτισάξαι τον Ιππον Πέρση άνΒρΙ καΐ 

» 767. 1165. 378. 593. » 7β7, 1165 ογ 7β9, 1186. 380. 5η, Ι), ογ 378. 689, 
"778. 1175. 392,1. 595. * 756. 1158. δββ Ιηί;Γο<1. 82. 383. 517. • 767. ΙΠα 
«7β. 598, •0Λ8.1«. »959. 1646. θββ Ιηίτοά. 82. 639. 575. Γ^^^^^Τ^> 196 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

χαλιν&σαι, 861 καΐ θωρακισθέντα άζ^α/δτ^ι/αι ίττ\ τον 
ΐΊΠΓον. ταύτα δβ πάντα χαλεπά^ ννκτώρ και θορύβου 
οντος. τούτου €ν€κα πόρρω άπβσκήνουν των ^Ελλήνων. 

Τορίββ ίορ 8(α€ΐγ. (1) Οάάβ ο£ 8ηΙ)ίβο1; ο£ ίηύηίίίνθ £ο11ο\νίη§ δβΓ, χρ^ι, 
ανάγκη. (2) Ροθίΐίίοη οί αηά οαβθ Β.ίίβτ βνβκα. (3) ΒΜ (Ιιβ ΟΓββΙ» Β,ηά Ρθγ- 
θί&ηβ αβθ 8α(1(1ΐ68 *? ΙηΙίΓοά. 68. ^4) ΤΙιβ βηάίη^ -ωρ ίη νύκτωρ. δββ Σβχίεοη. 

ΟυβΗαϊοβη 1η^ ΤίεεαρΗβτηβε ; ΧβηορΗοη νοΙηηίββτΒ ίο Ιβαά α /οτοβ 
αραίπΒΐ ΐΗβ βηβτη^ ΐΰΗο ατ6 οοτητηαηάίηρ ί/ιβ τοαά, 

36 'ΕπεΙ δε €γίγνωσκον αυτούς οΐ "^Ελληνζς βου\ομ€νου<; 
άΐΓΐα/αι και Βιαγγ€\\ομ€νους, έκηρυζζ. τοΐ^ 'Έλλτ^σΊ 
σνσκ€υάζ€σθαι άκουόντων των πολ€μΙων. καΐ χρόνον 
μέν τίνα έττίσχον τ^9 πορείας οί βάρβαροι^ Έπ€ΐ8η δΙ 
δψέ €γίγν€Τ0^ άττησαν ου γαρ 486κ€ΐ \ύ€ΐν αυτούς 
νυκτός πορεύ^σθαι και κατάγεσθαι 4πΙ το στρατόπεΒον. 

37 €ΐΓ€ΐδΐ7 δέ σαφώς άπιόντας η^η έώρων οι 'Έλλην^ς^ 
βπορεύοντο καΐ αύτοι άναξ€ύξαντ€$ και διι^^^^^ δσον 
έξηκοντα σταδίους. και γίγν€ται τοσούτον μεταζύ των 
στρατευμάτων ώστε τ^ ύστεραία ουκ εφάνησαν οΐ 
πολέμιοι ούδε τ'η τρίττ)^ τ^ δβ τίτάρτπ νυκτός προεΚτ 
θόντες καταΚαμβάνουσι -χωρίον ύΐΓ€ρδ4|ιον οί βάρβαροι, 
γι εμεΚ\ον οι "ΈΧΚηνες παριέναι, άκρωνύ)(ίαν^ ορούς, ύφ* 

38 ην η κατάβασ-ις '^ν εΙς το πεδίον. επειΒη 8ε έώρα 
Χειρίσοφος προκατειλημμενην την άκρωνυχίαν, καΚεΐ 
Βενοφωντα άπο της ουράς και κελεύει λαβόντα τους 
πελταστάς παραγενεσθαι εις το πρόσθεν. ο δβ Βενοτ- 

39 φων τους μεν πελταστας ουκ ηγεν * επιφαινόμενον 
γαρ βώρα Ύισσαφέρνην καΧ το στράτευμα παν αυτός 
δβ προσελάσας η ρωτά " Τί καλεΐς ; " ό δέ Χεγει αύτω, 
^^'^Εξεστιν οραν' προκατειΚηπται γαρ ημΐν^ 6 ύπερ της 

>Β0. «»τιν. «623. 911. 317. δΟί, »7β7. 1165. 378. 5β3.^^^^^τ^ 
ΒΟΟΚ ΠΙ. ΟΗΑΡ. IV. καταβ(ίσ'€ως λόφος, καΐ ουκ ίστι παρ^Κθ^ν, €1 μη του* 
του5 άποκ6ψθ|ΐ€ν. άλλα τί ουκ ^γ€ς τους πεΚταστάς ; " 40 
ο δέ λέγει στι ουκ εδοκει αυτω ίρημα καταλιπεΐν τα 
όπισθεν^ ττοΚεμίων επιφαινομένων. "*Αλλά μην ωρα 
γΥ' ίφη^ " βουλεύεσθοΛ πώς τις τους αν8ρας άπελ^ άπο 
τον λόφου.** 

Τορ!€8 £θΓ 8ί;ιιάγ• (1) ΤΠίθη Ιβ £οτ€ ίο11ο\76<1 \}γ Ιΐΐθ !η<1ίο&Ην6 ? (2) 
¥ίι&1: ίηβηίΐίνβ αβϋοΐΐχ ίοΐΐονβ μ4\\ω'ί (3) Κβάαρίίοαίίοη ο£ λαμβάνω. (4) 
*Ιί %$ρο$ήΗβ* — 1;Γ&η3ΐ&ύ6 ίη Ιυιο γταγα. (5) Ιη&θο<; ίαΐίατθ ίηάίο&ίιίνθ οί ^λανν» 

^Ενταύθα Βενοφων ορφ ' του ορούς την κορυψήν ύπερ 4ΐ 
αυτοί) του εαυτών στρατεύματος ουσαν, καΧ απο ταύτης 
€φο8ον επι τον λόφον ένθα ^σαν οι πολέμιοι, και λέγει, 
^'Κράτιστον, ω Χειρίσοφε, ημΐν Γβσ-^αι ως τάχιστα έπ\ 
το άκρον ' ην γαρ τούτο λάβωμεν, ου Βυνησοντσχ μένειν 
οΐ ύττερ της οδοί)., άλλα, ει βούλει, μένε επι τω στρα- 
τενματι, εγώ δ' εθέλω πορεύεσθαι ' ει δε χργζεις, ποτ 
ρεύου επ\ το όρος, εγώ δε μενώ αυτοί)." " Άλλα 8ί8ωμί 42 
σοι," έφη 6 Χειρίσοφος, " οπότερον βούλει ελέσθαι.** 
€ΐπων 6 Ηενοφών ότι νεώτερος εστίν αίρεΐται πορευ- 
εσθαι, κελεύει δε οί^ συμπέμφαι άπο του <ΓτόμΛτο$ 
άνδρας ' μακρόν ^ γαρ ^ν από της ούρας λαβείν, και 43 
ο Χειρίσοφος συμπέμπει τους από του στόματος πελ- 
ταστάς, έλαβε δε τους κατα^ μέσον του πλαισίουι 
(τννέπεσθαι δ' εκέλευσεν αυτω καΧ τους τριακόσιους 
ου% αυτός έΙχε των ίπιλέκτων* έπ\ τω στόματι του 
πλαισίου. 

Τορίοβ ίοΓ 81ιι<1γ. (1) Οοηοίηβίοηβ οάιηιββίΜθ &ίί«Γ & οοη(Ιί1:ίοη οί 1;1ΐθ 
Αηΐίοπη. (2) άλλα ίη Γβρϋβδ. (3) αντοΟ, ποΟ, βπον, ό/ιον, οδ. (4) Μθοηίης 
οίαίρ4ξο^α1ρουμαι\ ττνίθω, ττ^Ιθομαι ; τταύω, τταύομαι ; ίχω^ ίχομαι. (5) Ιβ ίΐιβ ΐη- 
βιιίϋίνθ λΙΧλτ 9οκ€7, 8ββηΐ8 ροοά, ίη ίηάίΓβοΙ άίβοοηΓδβ ? (6) στόμα, ουρά, δοθ 
ΙηίΓοά. 74. 

>βο.|λ^ 1685. 987. 472, 197. •β4». ^^Τ^δθ^β- ΙΟβδ^Χ ΑΜ , 

«»•*• 0ί9ίίίζβϋΐ)νν^ΟΟ§ΐ€ 198 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

ΧβηορΗοη άιβίοά^ββ Λβ βηβηι^ 

44 Έι/τευ^εν έττορενοντο ως έδύναντο τάχιστα. οί Β' 
€πϊ του λόφου πολ€μιοι ώς ^νάησαν αυτών την ττορ^ίαν 
ίττί το άκρον, €υθύς καΐ αύτοΙ ώρμησίΐν άμιλλα- 

45 σθαι €7γΙ το άκρον^^ και ενταύθα ττολλ^ μ€νΊ^ρϋιΛ^γ7ι 
ί^ν του Έλλτ^ι/ικοί) στρατεύματος διακ€λ€υομένων ^ τοίς^ 
έαυτων, πολλι^ δε κραυγή των άμφι Ύισσαφβρνην 

46 7019 εαυτών ^ιακέΚευομβνων. Β^^νοφών δέ ιταρ^Καύνων 
Ιπί του ίππου τταρβκβλευετο, "^Αΐ'δρες, νυν έπι την 
Ελλάδα νομίζετε άμιλλάσθαι^ νυν προς τους παΐδας 
καΐ τας γυναίκας, νυν- ολίγον πονησαντ€ς ά/υιαχεί την 
λοιττην^ πορενσόμ^θα*^ ^ωτηρί8ας δέ ό Χικυώνιος 

47 €ΐπ€ν, " Ουκ ίζ Ισου, ω Η^νοφων, έσμέν ' συ μβν γαρ 
4φ* ίππου 6χ€Ϊ, 4γώ δε χαλ€πώς κάμνω την ασπίδα 
φέρων !^ και 09* άκουσας ταύτα καταττηΒησας άπο 
του ίππου ώθεΐται αυτοί/ €κ της τάξεως καΐ την άσττίδα 
άφέλόμενος ώς 48ύνατο τάχιστα έχων ίπορεύετο' ετύγ- 
χανε δε καΐ θώρακα έχων τον ιππικόν' ωστ επιεζετο. 
και τοΓς^ μεν έμπροσθεν ύπάγειν παρεκελεύετο, τοις δε 

49 όπισθεν παριει/αι μ6λι$ επόμενος. οι δ' άλλοι στρα- 
τιωται παίουσι και βάλλουσι και λοιδορσΟσι τον Χωτη-- 
ρ&αν, εστε ηνάγκασαν [ανα-^λαβόντα την ασπίδα 
πορεύεσθαι. 6 δε άναβάς^ εως^ μεν βάσιμα ην, επι του 
Ιππου ηγεν, επει δε (Ιβατα ^ν, καταλιπών τον ΐππον 
έσπευδε πεζΐ/. και φθάνουσιν επι τφ άκρω γενόμενοι^ 
τους πολεμίους. 

Τορίββ £θΓ δΐιιά^. (1) Τΐΐθ ΟΓββΙε βΙιίβΜ, ΙηίΓοά. 61. (2) Ψ^βίζϊΛ ο£ α 
Ιιορϋΐιβ'β αηηοΓ, ΙηΙίΓοά. 63. (3) €οη8ΐ;πιε1;ίοη8 Β,ίίβτ φθάρω. (4) ΟοηΒΐ;ταο1ίίύ 
&ά Βθηβπιη. (5) Μβαιιίη^ οί 2»ηιρίδα9, οί Ρικνών ? 

£ββ3&ηά&. 920. €ί. κόιττο»τ€ν, 2.1•. ^91. 613, λ. * 764, 1. ΙΙβΟ. 875. 690, 9^. 
•ΙΙβ,Ι). 1057. 833. ξ$6. « 655, α. 1023,2. 144, &. 560. » Οί. τοΓ«^| 45. •1.β.«»ι 
η>νΙππον. »«»». 14<^;. 619. 631, «084. Ι•^*** 660, α. ^«^.«ΌοΟδΙ^ ΒΟΟΚ III. ΟΗΔΡ. V. 199 Εηΰατηρ %η Λθ ρΐαίη ; ίΤιβ βηβτη^ ^ (ο βνβ ΐΚβ ιήΠαρββ ; α ρΐαη /οτ 
ι Ιτίάρίηρ ώβ ΊϊρΗ$, 

>^ν. "Έα/θα δ^ οί μ€ν βάρβαροι στραφ4ντ€^ έφευγαν 1 
Χ ^ ίκαχΓτος 48ύνατο, οΐ δέ "Ελλτ^ι/ες €ΪχθΊ/ το άκρον, οί 
δε άμφΐ Ύισσαφέρνην και *Αριαΐον άΐΓθτραΐΓΟ|ΐ€νοι αλλτ^ι; 
όδοι/^ ωχοντο. οί δέ αμφΧ Χειρίσοφοι/ καταβάντ€ς 
€(ττρατοπ€8€υορτο έν κώμχι μβατζ πολλωι/ ά'γαθων* 
^σαν δέ και αλλαι κώμαι πολλοί πλήρεις πολλών 
αγαθών έν τούτω τω πεΒίφ πάρα τον Ύίγρητα ποταμόν. 
ψίκα δ* ην δείλι; έζαπίνης οι πολέμιοι ΙπιφαίνοντοΛ 2 
εν τω 7Γ€δίω, και των Ελλήνων κατεκοφάν τινας των 
€σκ€δασμένων εν τω πβδίω καθ* άριταγήν• και γαρ νομαΐ 
πολλαΐ βοσκημάτων διαβιβαξ6|ΐ€ναι €ΐ9 το πέραν τον 
ποταμού κατ€ληφθησαν, 

^Ενταύθα Τισσαφέρνης και οι συν αντ^ κάειν Ιπεχ^ί- 8 
ρησαν τάς κώμας. καΐ των Ελλήνων μάλα ήθύμησάν 
ηνζς, εννοούμενοι μη τα επιτη8εια^ ει κάοι^ν, ουκ 
εχοΐ€ν^ οπόθεν λαμβάνοΐ€ν. και οί μεν άμφι Χειρίσο- 4 
φον απτισαν εκ της βοηθείας ' 6 δε Βενοφών επεί 
κατ4βη^ παρελαύνων τας τάζεις ηνικα άπο της βοψ 
θζίας απήντησαν οί ^Έλληνες ελεγεν^ ^' *Οράτ€, ω άν8ρες 5 
['Ελλτ/ι/ες], ύφιέντας^ την χώραν ηΒη ημετέραν εΤϊ'αι; α 
γαρ, οτε έσπενΒοντο, 8ΐ€πράττοντο, μη κάβιν^ την )8ασι* 
λεως χώραν^ νυν αυτοί κάουσιν ως άλλοτρίαν. αλλ* 
ϋν που καταλίπωσί γε αύτοΐς τα επιτήδεια, οφονται 
και ημάς ενταύθα πορευομένους. αλλ*, ω Χειρίσοφε/^ β 
ίφη^ "δοκεΓ μοι βοηθεΐν επι τους κάοντας ως υπέρ τη^ 
ημετέρας.^* 6 δέ ΧειρΙσοφος ειπεν, "Ουκονι/ εμοιγε 

ΐ0ί1τ)^λΜΐτφ',4«. *887. 1878. δ94. 610. •Βθ.αύτο^. * μ^ι (ί,μ&ς) κάη». 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 200 ΑΝΑΒΑ8Ι8. δοκεί' άλλα και ημίι^^* €φη, "κάω/χ€ΐ/,^ καΐ οντω θαΤ' 
τον παύσοντοί. 

ΤορΙββ £θΡ 8<;ιΐ€ΐγ. (1) 6Βόν οίϋβΓ υθΛβ ο£ ροίη^, (2) Τΐιβ ίάΐοιη £ογ 
' ΤΪ88αρίΐ6Γηβ8 αηά ΐΗοδβ νΰΐίΚ Ηαη,' §§ 1, 3. (3) Οί. (Ιιβ ρΓββθηΙ; &η(1 αοηβΐ ρΒτίϊ- 
αρίθβ οί ίημί. ■.7-^<^- 
'ΕπεΙ δβ έπΙ τάς σκψ 
ι/άς άττηλθορ^ οΐ μ€ΐ/ άλ- 
λοι π€ρΙ τα έπιτηΒαα 
_^ ήσαν, στρατηγοί δέ και 
— λοχαγοί συνγισαν. καΧ 
Ιντανθα πολλτ^ απορία 
^2^Γ ^ν- ίνθ^ν μ€ν γαρ ορη 
'^^Γ^ ην ύπ€ρύψηλα, €νθ€ν δε 6 
-— ~ -^^ΪΓ ποταμός τοσούτος το βά- 
θος^ ώς^ μη8€ τα δόρατα 

8 '6ΐΓ€ρέχ(ΐν π^ιρωμένοις^ τον βάθους.^ άπορονμένοις δ* 
αύτοΓς προσελθών 
τις ανηρ *Ρόδιο9 ' .^*^> 
εΤπεχ/, "'Εγώ Θ4\ω, 
ω άν8ρ€ς^ δια)8ι- 
^άσαι υμάς κατά 
Τ€τ/)ακισχιλίου9 
δπλίτας, αν έμοί ων 
δέομαι υττηρεΓηση- 
Τ€ και ταΚαντον 
μισθον ίτορίσητβ.** 

9 ερωτώμενος δε ατού 

δεΟΙΤΟ " ^Ασκών/' ^""""^ φνσηθέντ«. 

€ψη, " δισχιλίωι/ Βεησομαι ' πολλά δ* ορώ πρόβατα 

>8ββ, 1. 1844. Λ9Λ. ;^7^. * 718. 1058. 337. 687, •1054, ί. 1456. δ9δ, 
Λββ,\>. *771, 1). 1172,2. ββ;9. δ»8,Λ, «738. 1099. 5Λβ. 510, Ικ 3θσ[^ 
ΒΟΟΚ III. ΟΗΑΡ. V. 201 

και αίγας καΐ βου<ζ και δνου<;^ ά Αποδαρ^ντα καΧ ψυση- 
βίντα ρ^δίως αν παρέχοι την 8ιάβασιν. 8εησομ(α δέ ίο 
καΙ των δ€σμ&ν 0Γ9 χρησθε π€ρΙ τα υποζύγια ' τούτοι^ 
ζθίξας τους ασκούς προς αλλήλους^ όρμίσας ίκαστον 
ασκον λίθους άρτήσας καΐ άφείς ωσπερ άγκνρας €ΐ9 το 
υδω/), διαγαγώι/ και αμ,φστέρωθεν 8ησας έπιβαλώ ϋλην 
και γην έιτιψορήσω * οτι μ€ν ουν ου κατα^ύσεσθε αυτίκα 1 1 
μάλα βΐσβσθβ' πας γαρ άσκος δυο άνΒρας ίξβι του^ 
μη^ καταΒυναι. ώστε δε μη όλισθάν€ΐν η ΰλη και η γη 
σχτ/σίΐ."* άκούσασι ταύτα τοις στρατηγοΐς το μεν 12 
ενθύμημα χαρί€ν ε^όκει είναι, το δ' έργον αδύνατον* 
^σαν γαρ οι κωλύσοντες πέραν πολλοί ιππείς, οι ευθύς 
τοις πρώτοις ού8εν αν επετρεπον τούτων ποιεΐν. 

Τορίθ8 £θΡ θΐιιά^. (1) 0£. βαίνω αηά βιβάζω. (2) Τΐΐθ ηβθβ οΓ βΙιίηΒ 
ίη Ιΐΐθ Οήβηΐ;. (3) ΑηαΙ^βίβ οί &,ΊτοΖαφ4ντα, φυσηΒ4ντα. (4^ 0£. φ4ρω &η(1 
φορί». 

ΕβΙητη Ιο ίΤιβ νίΐΙα^βΒ ; ς[ίΐβ$(ίοη ρτΐ8οηβτ9 ολ Ιο ροΒΒίΜβ νοηί6$, 

^Έαηαυθα την μεν ύστεραίαν^ επανεχώρουν εις τονμ' 13 
τταλιζ; \ύι^ προς ^αβυλωνα\ εις τας ίκαύστους κώμας, 
κατακαύσαντες ένθεν εξγ/σαν ' ώστε οί πολέμιοι ου 
Ίτροσηλαυνον, άλλα εθεωντο και δμοιοι ήσαν θαυμά* 
ζουσιν^ οποί ποτέ τρέφονται οι '^ΈΧληνες και τι εν νω 
εχοιεν, ενταύθα οι μεν άλλοι στρατιωται επΙ τα επιτη- 14 
δεια ^σαν* οι 8ε στρατηγοί πάλιν συνηλθον, και συν- 
αγαγόντες τους εαλωκότας ηλεγχον την κύκλω πάσαν 
χώραν τις εκάστη ειη. οί δέ ελεγον οτι τά μεν προς ΐ5 
μεσημβρίαν της^ έπι Βα^υλώι/α ειη και Μτ^δίαι^, δι' 
ήσπερ ηκοιεν, η^ οε προς εω επι ζ,ουσα τε και Εκρα- 
τανα φεροι, ένθα θ€ρίζ€ΐν λέγεται βασιλεύς, η δε δια- 

» 748. 1117. 362, 1. 509, 8. « 1029. 1615. 434, δ72^<ί. » (νμαΟ ώστβ μι} . . . 
*90.γμ<ραν. Β 80. όβ^« αγ«ι. β 773. 1176. 392,2. δί». 7 73». 1094,1. 3δδ,2. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 202 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

βάντι^ τον ποταμον προς έσιτέραν βπΙ^Λυδίαϊ^ κσΧ *1ων[αν 
φέροι^ η δβ δια των ορέων και προς άρκτον τβτραμμένη 
ση €15 Καρ8ούχου<; αγοι. τούτους^ δε ίφασαν οΙκ^Ιν 
ανά τα δρη καΐ πολβμικούς βΐναυ, καΐ βασιΚ4ως ουκ 
άκού€ΐν^ άλλα καΐ έμβαλεΐν ποτ€. €19 αυτούς^ βασιΧικην 
στρατιάν δώδβκα μυριάδας * τούτων δ' ον^ένα άττονο- 
στήσαι δια την δυσχωρίαν. 6π6τ€, μέντοι προς τον (τα- 
τράπην τον έν τω πεδίω σπ^ίσαιντο, καί^ έπιμιγνύναι 
σφων τ€ προς έκβίνονς καΐ έκβίνων προς εαυτούς. 

Τ/ιβί/ άβσιάβ Ιο οτοββ ίΗβ ΟατάηοΜαη τηοηηίαιηβ. 

17 *Ακούσαντ€ς ταντα οι στρατηγοί έκάθισαν χωρίς 
τους έκα<ΓΓαχόσ€ ψάσκοντας βΐδέναι^ ονδβν δΐ7^^^ πουψ 
σαντβς δποι πορεύβσθαι €μ€\λον. εδόκει δε τοΐς στρα- 
τηγοΐς άναγκαΐον εα^αι δια των ορέων €15 Καρ8ούχους 
€μβάλλ€ΐν" τούτους γαρ Βι,ελθόντας έφασαν βίς Άρμ^τ 
νίαν ηζ^ιν^ ης ^ Ο ράντας ηρχ^ πολλής^ καΐ €υ8αίμονος. 
εντεύθεν δ* ευπορον έφασαν είναι οποί τις εθέλοι ττα- 

18 ρευεσθαι. επΙ τούτοις εθύσαντο^ όπως ηνίκα^ καΐ' 
8οκοίη της ωρας^ την πορείαν ποιοΐντο' την γαρ ύπερ- 
βολην των ορέων ε8ε8οίκεσαν μη προκαταΚηφθείη ' 
και παρήγγειλαν, επειΒη δειτη^ι/σειαι^, συσκευασαμένους 
πάντας άι/απαύεσ^αι, και έπεσθαχ ηνίκ αν τις παραγ- 
γέλλη. 

Τορίοβ ίοΓ δίτιά^. (1) Ύ]ιβ ίοτταΛϋοη οί μίίτημβρία, (2) Οοχΐ8ΐ;ηΐ€ΐ;ίοιι 
ΔίϋβΓ φημί, €ίνον, \4γω. (3) κάθημαι, καθίζω. (4) ΤΗβ βηάίη^ -σ§. 

^ ΟΤ. π€ίρωμ.€νοις, 5 7. * 1.6. Καρθονχονν. > χαί (αίβο)» ΒΟ. ίφασαν. * 1008. 919. 

, Οι. 316. «757. 1148. 360. 618,]). Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΛΟΓΟΣ Δ. 
ΗβοαρϋηΙαίΙιοη ; Λη/ €Τ088 α ηά^β Ιο νϋΙαρβΜ ίοΚβηοΒ Λβ 
ΟατάηοΗί βββ. 

Ι. [*Οσα μλν 8η έν τ^ αναβάσ^ι ι 
€γ€ν€το μ^χρι της /χ-άχτ/ς, καΐ δσα^ 
/χετά την μ<ίχην ^ν τοις σπον^αΐς 
α? βασιΚευς^καΧ οί συν Κύρω άνα- 
βάντες '^ΈΧληρες έποιησαντο, καΧ 
οσα^ παραβάι/τος τά? σπορ8άς βασιλέως καΐ Τμγ- 
σαφέρνονς^ επολεμηθη ττρο^ τους "^Έλληνας επακολον 
^ονι^ος του ΤΙερσικού στρατεύματος, εν τω ττροσΘεν 
λόγω δεδτ/λαιτοΛ.] 

* *Ε7Γ€ΐ δ€ άφίκοντο €νθα 6 μίν Τίγρης Ίτοταμ,ος ίτακτάττασιν άπορος 2 
ην 8ια το βάθος και 쀕γ€θος^ ττάροΒος ΒΙ ουκ ην, άΛΛα τα Κ.αρ^ονχζία 
ορτη άιτότομα νττίρ αυτοί) τον ιτοταμου €κρ€ματο, €δόκ€ΐ δή τοις στρα- 
ττ^γοΓς δια των ορίων ττορεντέον €ΐναι. ηκουον γαρ των άλισκομό/ων 3 
δτι €1 δΐ€λ.^οΐ€ν τα Καρδου;^€ΐα ορτ/, εν τ^ ^Α.ρμ€νί(^ τα9 τπγγας τον Ύίγρψ 
τος ΤΓΟταμον, ην μ€ν βονλωνται, ^ιαβησονται, ην δ€ ΐλη βονλωνται, ττερι- 
ιασι. και του Εύ<^ράτου δέ τα5 τπγγας ίλεγετο ου ττρόσω τον Ύίγρητος 
611/αι, και Ιστιν οντωζ «χον. την δ' €19 τους Καρδοΰχουζ Ιι^βολήν ώδ€ 4 
ποιοτϊνται, α/χ,α /χέν λαβείν ττεφώμενοι^ αίμα δέ φθάσαι ττρίν τονς πολ€- 
/αους καταλαβζΐν τα ακριχ. 

Ηΐ'ίκα δ' 17^ ά/χ<^ί τηζ/ τελευταίαι/ φυλακην καΐ ελεί- 5 
1Γ6ΓΟ της νυκτός^ όσον σκσταίους 8ίε\θεΐν^ το πε8ίον, 

>80. βγ^ιτ€Τν. >η5, 1>; 819, Α. 1064, 1240. 833; 515, 2 δ8β, •80. τοσοΰτο. 
«958. 1526. 641. 666, (203) οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 204 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

τηνικαντα άναστάρτ€ς άπο τταραγ^ίΚσ^ω^ πορενομενοι 

6 άφικνονντοΛ, άμα τ^ νΐ^^Ρ^ ττρος το ρρος. ίνθα 8η 
Χ€ίρίσοφος μλν ηγα/το τον στρατεύματος λαβών το 
άμή> αντον και τον<ζ γνμνητας ττάζ/τας, Β€ΐ/οφώι/ δέ 
συν τοις οπισθοφνλαξιν οπλίταις βΐπβτο ου^ένα έχων τ^υ- 
μνητα* ονΖά,ς γαρ κίνδυνος έΒόκβι βίναι μη τις, άνω 

7 τΓορευομένων^ €κ του όπισθεν βπίσττοιτο. και επι μεν 
το άκρον αναβαίνει Χειρίσοφος πριν τινας αισ^ότ^αι» 
των πολεμίων ' έπειτα δ* ύφηγ€Ϊτο * εφείπετο δε άεΐ το ^ 
'υΐΓ€ρβάλλον τον στρατεύματος εις τάς κώμας τας εν 
τοΙς α\Κ€σί Τ€ καΧ μυχοΐς των ορέων. 

8 "Ένθα δη οι μεν Καρδοίίχοι εκλιπόντες τας οικίας 
έχοντες κσΧ γυναίκας και τταίδας έφενγον επι τα ορη» 
τα 8ε επιτήδεια πολλά ην λαμβάνειν, ήσαν δε και χαλ- 
κώμχισι πάμπολλοι^ κατεσκε,υασμέναι αί οΐκίαι, ων ούδεν 
εφερον οι '^Ελληνες, ούδε τους ανθρώπους εδίωκον, ύττο- 
ψ€ΐδόμ€νοι, εΐ^ πως εθελησειαν οι Καρδοΰχοι διιένοΛ 
αυτούς ώς δια φιλίας της χώρας, επείπερ ^βασιλει πόλε- 

9 /χιόι ήσαν ' τα μέντοι επιτήδεια δπου τις επιτυγχάνοι 
ελάμβανον' ανάγκη γαρ ην. οι δε Καρδοΰχοι οντε 
καλούντων υπηκουον ούτε άλλο φιλικον ουδέν εποίουν. 

10 επει δε οι τελευταίοι των ^Ελλήνων κατέβαινον εις τάς 
κώμας άπο του άκρου ηδη σκοταΐοι — δια γαρ το στε- 
νην είναι την οδον ολην την ημέραν η άι/ά^βασις αντοΓ^ 
εγένετο και κατάβασις — τότε δη συλλεγέντες τίνες 
των Καρδούχων τοις τελευταίοις επετίθεντο, και άπέκτει- 
νάν τινας και λίθοις και τοξεύμασι κατέτρωσαν, ολί- 
γοι δντες'^ εξ απροσδόκητου γάρ αύτοΐς επέπεσε το 

11 'Έλληνικόν. εί^ μέντοι τότε πλείους^ συνελέγησαν^ 

^978, &. 1568^. 657, χ. 1. Β90,λ, » τ}> (μέρος) υπερβάλλον. > 907. 1420. β13, 
652. «969,6. 1568,6. βδ3,Ί. 608. « 895. 1897. βΟβ. 61*9. β»νλ€ίοι^«ν. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ, Ι. 205 

€κιν8ύνευσ€Ρ αν Ζιαφθαρηναχ ττολύ τοΟ στρατεύματος. 
και ταύτην μ€ν την νύκτα ούτως έν ταΐς κώμαις ηνλί" 
σθησαν ' οί δέ Καρ8ουχ^οι ττνρα πολλά €καον κύκΚφ 
ΙτΐΧ των 6ρ4ων καΧ συνεώρων άλλ7^λοι;9. 

Τορ1β8 Ιοτ Β^νίάγ, (1) VΒ^\1ι\Λή^γ ίη ίήβ αββ οί σνοταΖστ, τ€\€υτάίυί,ΐΓρώ•* 
το$ 6ί;€. (2) ΒίίίβΓβηεθ 1)6{;ν6βιι ίώ. ψί\ία$ τηχ χώραί &ηά δέ£^ τη; φί\ία<! χώρα$. 
(3) Ι(1ίοιη ίοΓ ' ηηβχρ€€ΐ€άΙι/,' {4} Τΐιβ οίοδβ ο£: κτ^ίνω, φθείρω, τιτρώσκω, 

Ιβαυιηρ άΙΙ ΐΜηρε άίψβηβαΒΙβ ώβί/ ^οη^ηβ1^ ΐΗνοηρΗ είστϊη^ Κατά 
ρτβεεβά Ιηι ίΚβ βηβτηι/, 

^λμα δε τ^ νί^^ΡΨ (τνν^Κθονσι τοΖς στρατηγοΐς και κ 
\οχαγοΐς των 'Έλληνων ίΒοξβ των Τ€ υποζυγίων τα 
ίνατ/καία καΧ δυϊ^ατώτατα έχοντας πορεύβσθαι, κατά•* 
\ί7ΓΟντας ταλλα, καΐ δσα ί]ν ν€ωστΙ αΙχμάλωτα άνΒρά- , ' 
πόδα €ν τ^ στρατιά πάντα άφεΐναι. σχολαίαν γαρ 13 
Ιτΐοίονν την πορβίαν πολλά δντα τα υποζύγια και τα 
αΙχμάλωτα^ πολλοί δε οί βπι τούτοις οντ€ς απόμαχοι 
ψαν^ διπλάσια τε βπιττ/δεια έδει πορίζεσθαι και φβρετ 
(τθαι πο\\ων των ανθρώπων όντων. 8όζαν^ δε ταίίτα 
ίκηρνζαν ούτω ποιεΐν. 

'Επει δε άριστησαντες βπορεύοντο^ ύποστήσαντες έν 14 
τω στ€νω οι στρατηγοί^ ει τι ενρίσκοιεν των βίρημένων 
μη αφζΐμενον, άφγιρουντο^ οι δ* επείθοντο^ πλην ει τις 
<η €κλ€ψ€ν, οίον η παιδος^ έπιθυμησας ή γυναικός των 
€νΐΓ()€ΤΓών.^ και ταύτην μεν την ημεραν ούτως επορεύ- 
θησαν^ τά* μεν τι μαχόμενοι τα δε και άναπαυόμενοι. 
«5 δε την ύστεραίαν γίγι/εται χειμων πολύς, άναγκαΐον 1 5 
δ' ην πορεύεσθαι* ου γαρ ^ν ικανά τάπιττ^δεια. και 
ηγ^ΐτο μεν Χειρίσοφος^ ώπισθοφυλάκει δε Βενοφών. 
και οί πολεμ,ιοι ισχυρώς επετίθεντο^ και, στενών όντων 

«074 βηά». 1669, β5«, ν. (βηά). δ91. * 742. 1102. 35β. 511. » 789, θ 
ΙΟβΰ,Τ. 3δδ. 506, α. ♦ 71», 1>. 1060, 443,1. 5Α5, ». 200 ΑΚΑΒΑδΙβ. 

των χωρίων, ίγγνς προσι6ντ€ζ ίτόξευον κσΧ ^σφει/δα• 
νων* ώστ€ ηναγκάζοντο οι ^ΕλΧηνβ^ έπι8ιώκοντ€ζ καΐ 
νάλιν &ναχάζοντ€$ σχ^^ΐ5 πορεν^σθαι* καΧ θαμινίΐ 
ναρηηγγζΚΚ^ν ο Η^νοφων ύπομέν€ΐν, οτ€ οί πολέμιοι 
ισχυρώς έπικβοιντο. 

Τορΐ68 £θΓ δΐυά^. (1) ΑάΥθΓΐ)ΐα1 βηάίη^ -τι. 8Θ0, 3. (2) Ηον θ&γΙ]^ 
ίη ϋΐιβ ιηοΓηΐη^ άίά (1ιβ ΟιοβΙ^β 86( οαΐ: οη (Ιΐθ ιηατεΐι ? 866 Ιη(;Γθά. 90. (3) Ιη 
ι^ΙίΑΐ: Ι&Ιΐϋαάβ ^6Γ6 (116 ΟγθθΙ^ Βί Ιΐιίβ ϋολθ ? (4) ΟΙι&γοοΙ^γ οί ϋΐ6 ΚιΐΓ(ΐ8. δββ; 
Εηο^οΙοροβάία ΒήΙαηηίοα, 

17 ενταύθα 6 Χευρίσοφος αλλοτ€ μ€ν οτ€ ιταρ^γγυωτο 
νπ€μ€ν€, τότ€ δέ ονχ νπ4μ€ν€ν, άλλ' ^γ€ ταχ4ω<ζ καΧ 
παρηγγνα επβσθαχ, ώστε 8ηλον ί)ν οτι ττραγμά τι €ΐη • 
σχολή δ' ουκ ^ν^ ί&είν παρβΚθόντι το αίτιον της 
σπονδής ' ωστ€ η πορεία ομοία φνγη εγίγνβτο τοις 

18 οπισθοφύλαζι. και ενταύθα αποθνήσκει άνηρ αγαθός 
λακωνικός Κλβώνυμος τοξενθείς δια της ασπίδας και 
της σπολάδος εΙς τας πλευράς, και Βασια? * Αρκάς διαμ- 
ΐΓ€ρίς την κεφαλήν.^ 

19 ^"Έπ€ΐ δέ άφίκοντο 4πΙ σταθμον, ευθύς ωσπερ είχεν 
ο Ηενοφων ελθών προς τον Χειρίσοφον '^τιατο αυτοί/ 
ΟΤΙ ούχ νπεμενεν, αλλ* ηναγκάζοντο φενγοντες αίμα 
μάχεσθαι. ^' καΧ νυν δύο καλώ τε και άγαθύ ανδρε 
τεθνατον^ καΧ ούτε άνελεσθαχ ούτε θάψαι εδυνάμεθα** 

20 αποκρίνεται 6 Χειρίσοφος, ^'Βλεφον,'* εφη^ "ττρός τα 
ορη και ιοε ως αρατα πάντα εστί /χια ο αυτή οοος ην 
ορα5 ορυια, και επι ταυττ[) ανσρωπων οραν εςεστι σοι 
οχλον τοσούτον, οι κατειληφότες^ φυλάττουσι την ίκβα- 

21 σιν.* ταυτ^ εγώ εσπευδον καΧ δια τουτό σε ούχ υπέ- 
μενον, €1 πως^ δυναίμην φθάσαι πριν κατειληφθαχ την 

1 (ηΐ'Ι) πα^μ€Κ96νη. * 718. 1058. 386. 557. > 490. 4. 804 «. 799 {9ν^ση$^ 
«70, (4). «3ββ. 022. 178, 'Ι. «81,5. «716,5. 1054. 334. £56,5 •α£.«Ί•ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΤ. Ι 207 
λ. α,ΟΡΟ) Μ%« 6ρ^; α») ή φαιδρά ό36$ ; 
(2β. β) ή φαι/βρά όθ<$?. 
(1»)βκβασ4ί; <1*') ϋπβρβολ^; (2ΐ,2) φαΐ'ί- 
' ρά ϊκβασίί ; (2^) τ6 όρβιον. 

"> €, {!**) Βυνατη καχ ύποζχτγίοις πορ*ύ*σθαΛ 6&άς, 
Ι ί, (2») χαράδρα. 
«, (») €ίσοβ<κ («Ο 0• Ρι ίΐ'"^) οϊρομϊ (2ν ^) ηκί^ον•^ (21) χωρίον; 
(23, ί*') μαΰτϋτ; {2'^) τριτο5 μαστδς ί 
ϋττίρ της ^υΚακ^'! ϊ (ΐ'^', Ι*•) άκροι». 

Α, (Ώ'Ι) ή ιττίΓΐτ ύίόΐ. 

ί'^ (2-) ίϊτριίΐίΐτ άϊϋί'., 

•η, (210) χόφος : (2", ι») λ<$φος. 

Λ, (2^ϊ) όρθιΌις τοις λόχοις. 

Ο, (2") άφοθος. 

ρ, (2«) ίτερος λόφος ; (2»3) δβιίτβρο« λ^φοτ 

Γ, (218) 7-ω αντώ τρόπω. 

8. (21») «χώρουι/ (ίΓοω ^ Ιο ΙΛ). 

<, (2ΐβ) το ομαλό»/. 

«, (218) άί/τίτΓορος λόφοβ. ί^^ΛΓ\Γί]ί> 208 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ύτΓ^ρβόΚήν ' * οί δ* τυ^μον^^ ους εχομέρ ου φουσυν είναι 
αλλην όδοϊ/." 

Τορίοδ £θΡ δΐίΐιά^τ. (1) ϋί8ί;ίη§αί8Η 1)β1;Λνβθη βίνοι, βΤναι, ϋνοί. (2) λ^οΓά» 
α,<1ιηί((ίη§ (1ιβ ά&ΐιίνβ οί ϋΐοβηβδδ. (3)' άνοθι^'ίισκω 'Ληά κίΐμΛΐ 86Γνβ &8 ροδβίνββ (ο 
ντίιαΐ ν6Γ58 ? (4) Βλβψοί'» «9^ (§ 20) ; ντϊιγ ϋυε^ρΓ636η( ίπιρβιαΰνο ? (&) Ιβ 
ί;1ΐθ ρβΓίθοΙ ο£ ίποθιτησκω, άνοτίθιτηκα ογ τέβνηκα 1 

ΤΑει/ Ιβατη ο/ αηοΐΚβτ ιοαι/ οοηιτηαηάβά 1η/ α ΜΒ. 

22 *0 δέ Β^νοφών \4γ€ΐ, "*Αλλ* εγώ εχω δυο αϊ/δ/)α9.\ 
έπα. γαρ ημΐν πράγματα παράχον^ €νη8ρ€υσαμ€ΐ/^ οπ€ρ 
και ήμας άνα'ΐΓν€ύσαι έποίησβ, καΐ άπ€κτ^ίναμ4ν ηνας 
αυτων^ καί ζωντα<ζ προνθυμηθημβν λαβείν αντον τούτου 
€ν€κα οπω9 ηγεμόσιν ^ ειδόσι την γώραν χρησαίμεθα.^* 

23 ΚαΙ €ύθύς άγαγόντβς τους άρθρ,ώπους 'ηλ€γχορ διαλα- 
Ρέ5ντ€$ €1 Τίνα €ΐ8€ί€ν αλλην 68ον η την φανβράν.^ 6 
μεν ουν έτερος ουκ εφη^ μάλα πολλών φόβων προσ- 
αγομένων ' έπεί δε ού^εν ώφελιμον ελεγεν^ ορωντος του 

24 έτερου κατ€σψάγη. ο δε λοιπός ελεξεν οτι ούτος μεν ου 
φαίη [δια ταΰτα] είδε^αι οτι αυτω ετύγχανε^ θυγάτηρ 
εκεί παρ* άν8ρΙ έκδ€δομ^νη ' αντος * δ' εφη ηγησεσθαι 

25 ^υνατην^ καΧ υποζυγίοις πορενεσθαι ο86ν^^ ερωητώμετ 
νος δ' ει ειτ; τι εν αύτη δυσιτάριτον χωρίον ^ εφη εΐνοΑ, 
άκρον ^ 6 ει μη τυς προκαταληφοίτο, αδύνατον εσεσ^αιί 
τταρελ^ειι^. 

26 *Ενταυθα δ' εδόκει συγκαλεσαντας λοχαγούς και 
ττελταστάς και των οπλιτών λέγειν τε τα παρόντα καί 
εραπαν ει τΐ9 αυτών εστίν όστις άνηρ αγαθός εθελοι αν 

27 γει^εσ^αι καί ύποστας εθελοντής πορενεσθαι. υφίσταται 
τών μεν οπλιτών *Αριστώνυμος ΜεθυΒριεύς [ Αρκάς] 
καί *Αγασία5 %τυμφάλιος [Αρκάς], άντιστασιάζων δε 

1 (αντοΐΟ ήγ<μόσι. * 80. <ίδ€ναι. > δβ. οδσα. 084, &. * 040, 1), (— ). 927. 631, 
47^, Ν. 54^,(1). «05». 1626. 641. 666, « 715, 1>. 1057. 333. 596. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. Π. 209 

αντοΓς Καλλίμαχος ΤΙαρράσιος [Αρκάς και οδτος] ίφη 
Ιθέλ^ιν πορ€ν€σθαι προσλαβών έθελοντάς εκ παντός 
του (τήρατενματος, "εγώ γαρ^^ εφτ/, " οίδα ση &Ιβονταί 
πολλοί των νέων εμοΰ ηγουμένου" εκ τούτου έρωτωσιν 28 
ει τΐ9 και των γυμνητων ταζιάρ')(ων έθέλοι συμίΓορεν- 
€σθαχ. υφίσταται^ ^Αριστέας Χίος, ο9 ττολλαχοΰ .πολ- 
λοί)^ α^ιος Τ27 στρατιά εΐ9^ τα τοια£τα Ι^έν ^τβ/Τ^^^^ ^ 

Τορίοβ £θΡ δΐιιά^. (1) 0£. ΙνΙΙ^Λ, Ι., ίηβίάί&β. (2) Λ»» νίΐΐι ίΐιβ ορ*&- 
ϋνβ. \Ζ) ^Ιιαΐ; ίοιιηβ ο£ ο78α 1)6^ ινϋΐλ ο»- ? 1κ^^1;1λ^^? ιτΗΙλ Μ (4) Οή^ ' 

Οί £{109. 

ι 

ΨΚιΙλ Λβ ατηη^ άιυβΗβ ίΤιβ αϋβηΐίοη ο/ ίΤιε βηβτη^ νοίηηίββτε χηαίβ \^ 
α άέίον,τ αηά οαρίητβ ίΚβ Ηβι^Ηί, \ ^ 

Π. Και ην μ€ν δείλη, οΣ δ' έκέλευον αύτού<ζ έμφα- ι 
γόντας ττορεν^σθαχ. και τον ηγεμόνα 8ησαντ€ς πάρα- 
διδόασΊΐ/ αντοΓς, και συντίθενται την μεν νυκτα^ ην 
λίβωσι το άκρον ^^ το χωρίον^ φυλάττειν^ αίμα δε τη 
"ημέρα τη σάλπιγγι σημαίνειν' και τού<ζ μεν άνω 
οιτας ιεί/αι επι τους κατέχοντας την' φανεραν έκβα- 
(τιν^ αυτοΧ δε συμβοηθήσειν έκβαίνοντες ως αν Ζύνων 
ται τάχιστα. ταύτα συνθεμένοι οι * μεν επορευοντο 2 
Ίτληθος^ ως 8ισχίλιοΐ' και ϋ8ωρ πολύ ην έζ ούρανοΌ. 

Βενοφων δε έχων τους οπισθοφύλακας ηγέίτο προς 
την φανεραν έκβασιν, όπως. ταύτη τη όδω οί πολέμιοι 
ττροσέχοιεν τον νουν και ως μάλιστα λάθοιεν οι περί- 
ωιτες*^. εττει δε 'ήσαν επι χαράΒρα^ οι οπισθοφύλακες 3 
ψ έδει Ζιαβάντας προς το ορθιον * εκβαίνειν^ τηνικαυτα 
€κύλινδον οί βάρβαροι όλοιτρόχους άμαξιαίους και μείζους 
και ελάττους^ οι φερόμενοι προς τάς πέτρας παίοντες διε- 
σψ€νδονΔντο • και παντάπασιν ουδέ πελασαι οΐόν τ ^ν τη 

» οι ΰίΓοστάϊ, § 25. > 753, Γ. 1185. 353, 1. 618. » Οί. βίς την τροφήν, 1.1•. «Ι-β. 
•ϋβίλοκταί. «718. 1058. 887, 687. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 210 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

4 €ΐσ6δφ.^* δ/ιοι δέ των λοχαγωρ, €ΐ μη τανττβ ^νναιντο^ 
α\\Ί[ΐ έπβψώρτο ' και ταντα €ποίουν Ι'^^χρ^ σκότος 
€γ€ν€Τθ' €^€1 δέ ωοντο άφαν€Ϊς είναι άπιόντες, τότε 
άττηλθον έτη το δεΐπνον' ετνγχανον 8ε και άνάριστοι 
οντες αυτών οι όπισθοφυλακησαντες. οι μεντοι πολέ- 
μιοι ού8εν επανσαντο δι* δλης τ^ς νυκτός κυλίν8οντεζ 
τους λίθους* τ€κμαίρ€σθαι δ' ην τω ψ^φ. 

Τορίοβ £θΓ δΐιιά^. (1) Τΐΐθ βη(1ίη§ -ιαΣοί. (2) δίθΐη αηΛ άβοίθηβΐοη 
ο£ ΕάίβοίίνβΒ ίη 'ψ, -€5. (3) α-, αβ α ρΓβ&χ. (4) ΥίΙΐΛί ρΓβροβίΙ^ίοιίΒ ίη οοιηρο- 
άϋοη νίιΐι νβΓ^β Ιι&υθ &η ίοΐ^ηβΐνθ ίοιοβ ? 

5 Οί δ* έχοντες τον ηγεμόνα κύκλω περιιόντες ι^α^α• 
λαμβάνουσι τους φύλακας-^ άμφΐ ττυρ καθήμενους ' και 
τους μεν κατακανόντες τους δε καταδιώξαντ€$ αυτοί 

6 ενταυθ* εμενον ως το άκρον ^ κατέχοντες. οι δ* ου 
κατέιχον, άλλα μαστός^ ην ύπερ αύτων παρ* δν ην η 
στενή αυτη^ 68ος ^ εφ* ^ έκάθηντο οι φύλακες. εφο^ 
δθ9* μέντοι α•ΰτ6θ€ν* επι τους πολεμίους ην οι επι τζ 
φανερά 68ω^ έκάθηντο. καΐ την μεν νύκτα ενταύθα 

7 8ιηγαγον ' έπεϊ δ' ημέρα ύπέφαινεν^ επορεύοντο σιγή 
συντεταγμένοι επι τους πολεμίους*^ και γαρ ομίχλη 
εγένετο, ωστ^ έλαθον εγγύς προσελθόντες. επεΙ δε 
εΤΒον αλλήλους^ η τε σάλπιγζ εφθέγξατο κσΧ άλαλά- 
ζαντες ιεντο επΧ τους ανθρώπους ' οί δε ουκ ε8έζαντο, 
άλλα λιπόντες την έδδϊ'^' φεύγοντες ολίγοι άπέθνησκον' 
ενζωνοι γαρ ήσαν• 

Τορίββ £θΓ δΐυά^τ. (1) ΤοηηΛύοη ο{ άλλ-ίιΚοιν. (2) άλαλ^^α», ^λ€λ/^«^. 
6\ο\ύζω^ 1ιο>ΐ7 ίοπηβά ? (3) Εογοθ οί βηάΐη§τ8 -θι, -θ^ν, -8ί ? (4) Μβαηίη^ οί 
Μ^γήίή §βη. ? νίίΐι άίΛ. ? νίίΐ) αοο. 1 (5) ΟοηβίΓαοίίοη »ί*θΓ τνγχάι^, λαγ 
χάνω, φΒάνώ. (6) Γοπηαϋοη οί αάίθοΐίνβθ ίη ό5, όρ, 

» ΤΤ». 11Τ5. 892. 620, λ. « 894, 2. 1898. 610. 651, 2. » 673, ο. 

975. 4Λέ. 668, Λ. «917. 292,2. 137,2. £»8, «987. 1400. 09Λ. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΔΡ. Π. 211 

^^ Ί%β ΟτϋβΙ$ αάναηεβ, ΧεηορΚοη /οΠοιοιηρ ιΗβ νοίαηίβεη. 

01 δε άαφί Χ€φίσοφον άκονσαντ€<; της σαΚπιγγος β 
άθυς ΐβντο άρω κατά την φανβραν^^ οδόι/' άλλοι* δβ 
των στρατηγών κατά, &τριβ€Ϊ$ οδούς*»* €πορ€υοντο ^ ετν 
χον έκαστοι δντ€ς^ και άναβάντβς ως ί^νναντο άνίμων 
άλΧτ^λους τοις δόρασι. και οδτοι* πρώτοι αννέμ,ιζαν δ 
7019 προκαταλαβονσι το χωρίον} 

Βενοφων δε έχων των οπισθοφυλάκων τους ημίσεις 
Ιττορεν^ΓΟ ^π^ρ^ οι τον ηγ€μόνα €χοντ€ς' εύοδωτάτη 
γαρ ην τοις ύποζχτγίοις' τους δε ημίσβις οπισθβν των 
υποζυγίων ετα^ε. πορ€νόμ€νοι δ' έντυγχάνουσι^ λόφω^ ίο 
υπέρ της 68ου κατ€ΐ\ημμένω ύπο των ττολε/χίωϊ/, ους η 
άτΓοκόψαι ^ν ανάγκη η διεζεΰχθαι^ από των άλλων Έλλι^ 
νων. και αύτοι μεν αν ίπορενθησαν ηπερ οί άλλοι, τα 
§€ υποζύγια ουκ ^ν άλλ^^ η ταύτβ €κβηναι» ίνθα 8η η 
τταρακελενσάμει/οι άλλτ^λοις προσβάλλουσι προς τον λο- 
φον ορΘίοις τοΖς λο^οις^ ου κύκλω άλλα καταλιπόϊ^ 
Τ69 ΐφοδον^ τοις πολεμίοΐ9, ει βούλοιντο φευγειν. και 12 
Τ€ωδ μεν αυτούς αναβαίνοντας οτι^ έ8ύνατο έκαστος οι 
βάρβαροι ετόζευον και ^αλλοι^, έγγυς δ' ου προσίεντο, 
αλλά φυγ^ λείπουσι το χωρίον, και τούτον τε παρ- 
ίληλύθ^σαν οί "'ΈΧληνες και έτερον ορωσιν^ έμπροσθεν 
\όφον^ κατεχάμενον επι τούτον αυ^ΐ9 εδόκει πορεύε- 
σ-^αι. εννσήσας δ* ο 'Βενοφων μη^ ει ερημον καταλίποι 13 
Γοΐ' ι^λωκότα λοφον^ ['ίαι] πάλιν λαβόντες οι πολέμιοι 
Ιπιθοΐντο τοΖς ύποζυγίοις παριούσιν — επι ^ πολύ δ* ην 
τα υποζύγια άτε δια στενής της οΒού'^ πορευόμενα-^ 
καταλείπει επι του λόφου ^ λοχαγούς Κηφισό8ωρον 

>779, β. 1181. 389, 5«β, Ι). «77». 11Τ5. 892,1, 695, » 1275. €ί. 851. 1>, 
βϋό. * (αντοΐν) όρώσι, άαϊ. ρΐ. β €ί1 ΒΑΐηθ, 1.8*. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 212 Α^ΝΑΒΑδΙΒ. 

Κηφισοφωντος ^Αθηναΐορ καΐ ^Αμφικράτην * Αμφίσημου 
* Αθηναίοι/ καΐ ^ Αργαγόραν *Αργ€Ϊον φχτγάΒα^ αυτός δέ 
συν τοις λοιποΓς έπορεύετο έπΙ τον δεύτερον λόφον/* και 
τω αύτω τρόττω^ καΧ τούτον αίρονσιν. 

Τορίβδ ΙίοΓ δ^ί^υ^γ. (1) δ^βιη οί 1.•ημι. (2) Α^νβΓΐ)8 βηάίη^ ίη ». 
(8) Οιπΐβδίοη ο£ 8αΙ)8ί3,ηίίνβ8. 621. 953. 643. (4) ω ίη εύοΒωτ&τη, 

(5) ΓοΓίη&ίίοη οί ίΐΐθ ρβΐ'ίβοί; ιηίάάΐθ. (6) Μοβΐ; οοιηιηοη ω-νθΓΐ)8 τν^ίΐΐι 2 &. 

οί ίΐιβ ΜΜηβθοίίοη. 489. 799. (6) Μβ&ηίηβ οί 6ρθιο% \6χο$, ΙηΙιοά, 103, (4). 
(7) Αϋκ ΓβάαρΗεαύίοη. 

Α$ ΧβηορΑοη οοοηριβΒ ΐΗβ ΐΜτά ΜΙΙ, ΐΗβ βηβτη^^ τβΙτβϋΛίηρ Ιο ίΚβ 
τβατ^ οηί 0^ ΐΗβ ΟτββΙοΒ Ιββ Ιο ρηανά ΐΗβ βτ$ί ΜΠ, 

14 *Ετι δ* αντοΐς τρίτος μαστός ^ λοίττος ην πολύ ορθιώ- 
τατος 6 ύπερ της επΙ τω πνρΐ καταληφθείσης φυλακής 

15 της νυκτός ύπο των εθελοντών, έπά δ' εγγύς εγενοντο 
οΐ ^^ Έλληνες ^ λείπουσιν οί βάρβαροι αμαχητί τον 
μαστόν, ώστε θαυμαστον πασι^ γ€ϊ/€σ^αι και ύπώ- 
ΤΓτενον 8είσαντας αυτούς μη κυκλωθεντ€ς ττολιορκοΐντο 
άπολιπείν. οι δ' αρα άπο του άκρου καθορώντ€ς τα 
όπισθεν γιγνόμενα πάντες επι τους οπισθοφύλακας 

16 εχώρουν.' και Β^νοφών μεν σύν τοις νεωτάτοις άνε- 
βαινεν επ\ το άκρον^ τους δέ άλλους εκέλευσεν 
υπάγ^ιν, όπως οι τελευταίοι λόγοι ΐΓροσμίξ€ΐαν, καχ 
προελθόντας κατά την 68ον εν τω ομαλω* ^€σ"^αι τα 

17 δττλα [είπε].^ καΧ εν τούτω τω χρόνω ηλθβν ^Αρχαγό- 
ρας 6 ^Αργεΐος πεφευγως καΧ λέγει ως άπεκόπησαν άπο 
του λόφου και δτι• τεθνάσι ΚηφισόΒωρος και *Α/χψι- 
κράτης καΐ άλλοι όσοι μη άλάμενοι κατά της πέτρας 
προς τους οπισθοφύλακας άφίκοντο. 

Τορίββ ίοΓ δίιΐά^. (1) α. μαστ6$,\6φο5,'ΐτ4τρα,Κίϊ^'ΐτ4τμοί. (2) ΟβΟ 
(Ιλθ θχαοί ιβΐ&ΐίίνβ 1οοα1;ίοη οί (Ιΐθ Ιιίΐΐβ ιηβηΐιίοηβίΐ ίη (1118 ρ&88&3θ 1)θ Δχθά Ι 

>ίβ.τοΐ«''£λλησι. >94β, 1>, βηά,οί. 1.8β. 669, ν. 65β(6ηάν 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ, II. 218 

ΊΤίβί/ οοηΗηηβ ίΤιβ ηιανοΗ ΗατοΜβά Ιη/ ίΚβ βηεηψ. 

Ταύτα δέ ^ιαπραζάμβνοι οΐ βάρβαρου ηκον έπ άντΙ- 18 
πορον λόφον^ τω μαστω'^ και 'Β^νοφών ^υέΚεγβτο αντοΐς 
δι' έρμην^ως π€ρϊ σπον&ωρ και τους ν€κρου$ άττι^τ^ι. οί 19 
δί ίφασαν άποδώσειι^ εφ' ω^ μη ΚΜίν τάς οικίας, 
συνωμολ6γ€ΐ ταντα ό '3ι€νοφων. έν φ δβ το μ€ΐ/ άλλο 
(ττράτ€νμα παρθεί, οί δέ ταΰτα διελβ/οζ/το, πάντες οί 
Ικ τούτου του τόπου συν€ρρύησαν ενταύθα^ πολέμιοι, 
και επεί ηρζαντο καταβαίνειν άπο του μαστού^ προς 20 
τούί άλλους ένθα τά όπλα εκείτο, Ιεντο δτ^ ^^ πολέμιοι 
πολλώ πληθει και θορυβώ ' και επει εγει/οντο επι της 
κορυφί/ς του μαστού αφ* ου Βενοφων κατεβαινεν, εκύ- 
λινΒορ 'ΐΓ€τρου$' και ενός μεν κατές|,|αν το σκάλος, Βενοτ 
φωντα δβ ό ύτΓαστΓίσΉΐδ έχων την' ασπίδα άπελιπεν' 
Ευρύλοχος δέ Αουσιευς [Άρκά?] 'ΐΓρο(Γ€δραμ€ν αύτω 21 
οπλίτης, και προ άμφοιν προβεβλημένο^ άπεχωρει, καΧ 
οί αλλόι προς τους συντετώ^ενους άπηλθον. 

Έκ δέ τούτου παΡ ομού εγενετο το 'ΈΧληνικόν, και 22 
(σκηνησαν^ αύτου εν ττολλαις καΐ καλαΐς οικίαις και 
επιτη^είοις δα φι^^ " και γαρ οίνος πολύς ^ν, ώστε 
Ιν λάκκοι? κονιατοΐς είγον, Βενοφων δέ και Χειρίσοφος 23 
^ιεπράξαντο ώστε λαβόντες τους νεκρούς άπέΒοσαν τον 
ηγεμόνα ' και πάντα εποίησαν τοις* άποθανούσιν εκ 
των 8υνατων δσαπερ νομίζεται άνΒράσιν άγαθοΐς, 

Τορίββ £θΓ 8ΐηά^• (1) ΑοαοτηραηίτηβηΙ, — 1ιο>ΐ7 θχρΓββββά ? (2) ΥβΛβ 
ίη-λλβ», -ττΜ, -ζω. (3) Ρηπιατγ ββηβθ ο{ νομίζω. (4) Τ1ΐ6 βικϋη^β: -ικάί, -ιοί, 
ναά -€10$, 'ρο$. δβ4. 850-1,855. »87,6, 425. 

Τ^ δέ ύστεραία άνευ ηγεμόνος επορεύοντο* μαχόμενοι 24 
8* οί πολεμ.101 και δπη[ΐ εΐη στενον χωρίον προκαταλαμ' >77». 1175. 392, \. 525. >999&ηάα. 1460. δ9β. 667. • βΟΟ (& οουβοΐΐνβ 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ >α5ΐ60ΐ, βΙο.). 900. δΟΟ. Μ8,λ. «767. 1165. 378. 6X8. 214 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

25 βάνοιτΓβς ίκωΚυον τάς τταρόδους. οτγ&γ^ μλν οΖν τους 
πρώτους κωλύοιβν^ Β€νοφώρ όπισθεν έκβαίνων προ<; τα 
ορη €λυ€ την άπόφραξιν τη<ζ παρόδου τοΐς^ πρώτοις 

26 ανωτέρω πβψώμετΌ^^^'γίγνεσθαι των κωΧυοντων^ όποτε 
δέ τοις όπισθεν έπιθοΐντο^ Χβιρίσοφος έκβαίνων και 
π€ΐρώμ€νος ανωτέρω γίγνεσθαι των κωλνοντων έλυε 
την άπόφραζιν της παρόδου τοΓ? όπισθεν και άει 
όντως εβοηθουν άλΚηλοις και ισχυρώς αλλήλων^ επεμε- 

27 Χοντο. ην^ 8ε και οπότε αντοις τοις άι/α^βασι πολλά 
πράγματα παρεΐχον οΐ βάρβαροι πάλιν καταβαίνον 
σιν ' ελαφροί γαρ ^σαν ώστε και €γγνθ€ν φευγοντες 
άποφευγειν* ού8εν γαρ είχον άλλο η τόζα και σφεν 

28 8όνας. άριστοι δε τοξόται ησαν' εΐχον δε τό^α εγγύς 
τριπηχη, τα δε τοζενματα πλέον η διπηχη* εΐλκον δε 
τάς ν€υρά$9 οπότε τοξενοιεν, προς το^ κάτω τον τόζον τφ 
άριστερω ποΒι προσβαίνοντες. τα δε τοζενματα εχώρει 
δια των άσπίΖων κσΧ δια των θωράκων. εχρωντο δε 
αύτοΓς οΐ "Ελληι/ες, επει λάβοιεν, άκοντίοις^ έναγκυ- 
λώντες. εν τούτοις τοις χωρίοις οι Κρητες χρησιμώ- 
τατοι εγενοντο. ηρχ^ δε αντων Χτρατοκλης Κρης. 

Τορ1β8 £θΓ δΐηά^. (1) Αηοίβηΐ; ΛΓοΙιβΓ^. ΌΊοϋοπΛτγ οί βΓββΙ: αηά 
Κοιηαη ΑηΙ^ί^αίύίβδ, βαΐ) ατοαβ. (2) Οοηάί^ίοηαΐ Γβίαύίνβ οίααββ οί (1ΐ6 &γ8( £1&β8. 

ΚβαοΜη^ ίΗβ Ο^ηΛτϋβΜ, Λβ^ βηά α /οτββ νβαά^ ίο άιερηίβ ίΗϋίτ 

ρ(ΐ88αρβ, 

1 ΠΙ. Ύαντην δ* αΖ την ημεραν ηνλίσθησαν εν ταις 
κώμαις ταΐς^ υπέρ τον πεδίον τον^ παρά τον Κεντρίτην 
ποταμόν^ εΖρος ως δίπλεθρον, θ9 ορίζει την *Αρμενιαν 
κσΧ την των Καρδούχων χώραν• και οί ""Έλληνες εν 

*11β1. 1165. 378. 633. «742. 1102. 3δβ. 611, >0Θ8, 1>. 1029. 48β,η. 
βΙΑ, &. « τ& κάτ» (μ«ρ<κ). «595,1). 916. 8ίί0. £Λ7 (οΓ. ΙμΙ βχ.). «668. 909» 2; 
960. 4δ». 6δ£,1>. (^ίΛη^Γί]ο ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. ΠΙ. 216 

'ίανθα ανέιτνευσαν ασ•/χ€ΐΌΐ ίδόι^ες π^ίον* απ€Ϊχ€ δί 
Γώϊ^ ορέων 6 ποταμο<; ίζ η βτττά στάδια [των Καρδον- 
χωϊ/]. τοτ€ μεν οΐίν ηύλίσθησαν μάλα ηΒεως και τάπΐτ 2 
ττ^'8€ΐα έχοντες και πολλά ^ των παρεληλνθότων πόνων 
μ.νημον€ΰοντ€$• €7Γτά γαρ ημέρας, οσασπερ επορεύ- 
θησαν δια των Καρδουχωι/, πάσας μαχόμενοι δΐ€τβ• 
λ€(Γαϊ/, και επαθον κακά οσα ουδέ τα σύμπαντα νπο 
βαχτιΚεως και Τισσαφέρνους. ώς οίν άπηΧΚαγμένοι 
τούτων η^έως εκοιμηθησαν.^ 

"Αμα δβ ττ} ημέρα ορωσιν ίτπτβας που πέραν του 3 
ποταμού εζωπλισμένονς ως κωλνσοντας^ δια)δαίι^€ΐι^^ 
πζζούς δ* €πι ταΓ9 δχθαίδ παρατεταγμένους ανω των 
Ιππέων ως κωλύσοντας εις την ^Αρμενίαν εκβαίνειν. 
ίΐσαν δ' ούτοι ^Ορόντα και *Αρτούχα * Αρμένιοι και 4 
Μάρδοι και Χαλδαιοι μισθοφόροι, ελέγοντο 8ε οι Χαλ- 
δαιοι ελεύθεροι τε και ϋλκιμοι €ΐι^αι• οττλα δ' εΐχον 
γερρα μακρά και λόγχας. αί δέ οχ^αι αδται εφ* ων 5 
παρατεταγμένοι ούτοι ^σαν τρία η τέτταρα πλέθρα 
απο του ποταμού άπεΐχον' οδός δε μία η ορωμένη Τίν 
άγουσα ανω ωσπερ χ€ΐρσπΌίητο$ * ταύτγ/ επειρωντο δια- 
)8αίϊ;€ΐι/ οι 'Έλληι^ες. επει 8ε πειρωμένοις^ το τε υ8ωρ 
νπερ των μαστών εφαίνετο, και τραχύς ^ν 6 ποταμός 
μ^γάΚοις λίθοις και όλισθηροΐς, και ουτ εν τω υδατι 
τα όπλα ην έχειν ' ει ^ δέ μη^ ηρπαζεν 6 ποταμός ' επί 
Τ€ της κεφαλής τα όπλα ει τις φέροι, γυμνοί εγίγνοντο 
προς τα τοζενματα και ταλλα βέλη • άνεχωρησαν και 
αντοΰ εστρατοπε8ευσαντο πάρα τον ποταμόν^^ 

Τορ1θ8 Ιοτ βΐηάγ. (1) δΐΐθΐιιβ οί ντέω, ΐΓ\4ω, βέω. (2) ΥθτΙμ οϊ μ/νιγο- 
<>οη. (3) Οί. ίαητίς, βτλοι^, ιτ^ληι, Ύ4ρρο9. (4) Οί. Ιΐΐθ ρ&ηβ οί λ4γω^ Μαί^, «ηά 

>719,1>. 1060. 834. 586, \). >497.' 444. 1δ8,8. 991,. «063. 1649. 848, 
57» ωά ο. * 771, 1). ϋβ^ **^• ^^^* »• " ^^» ^• βί β, β. βδβ, ο. ^ τ 
216 ΑΝΑΒΑδΙβ. 

7 ^Ερθα δ€ αντοϊ την ττροσθει/ νύκτα ήσαν €πι του 
ορούς έώρων τους Καρ^ούχους πολλούς σννβυλζγμβνους 
€ν τοις οπλοίς. βνταυθα 8η πολλι^ ^θνμία ην τοϊς 'Έλ- 
λησιν^ ορωσι μέν του ποταμού την δυσιτορίαν, ορωσι δβ 
τους Βίαβαίνβιν κωλύσοντας, ορωσι δ€ τοΙς ^ιαβαίνονσιν 

8 βπικβίσομβνους τους Καρ8ούχους όπισθεν. ταύτην μ€ν 
ουν την ήμβραν καΐ νύκτα ίμβιναν έν πολλ^ άπορίφ 
οντ€ς. Β^νοφων δέ οναρ^ εΤ^εν' ίΒοξβν €ν 
δβδβσ-^αι, αΰται^ δε αυτω^ αντόμαται πβρίρρυην 
λυθηναι καϊ ^ιαβαίνειν οπόσον ββούλετο. επει δε 
όρθρος ην, άρχεται προς τον Χ€ίρίσοφον καΐ λέγ^υ οτι 
έλπί8ας €χ€ΐ καλώς ζσεσθαί, κω^ διηγείται αντφ το 

9 δναρ, ο δε η8€τό τε καΐ ως τάχιστα εως νπέφαινεν 
έθύοντο πάντες παρόντες οΐ στρατηγοί ' καΐ τα ιερά 
καλά ην ευθύς επΙ τού πρώτου, καΐ άπιόντες άτ^ο των 
Ιερών οΐ στρατηγοί καϊ λοχαγοί παρηγγέΚλον τ^ 
στρατιά άριστοποιεΐσθαι, 

Τορίοβ ίοΓ δΐιιάγ. (1) Όβοίβηβίοη ο£ 6ναρ, οί Ι«9. (2) Μθ&ηίη^ οί 
μα ίη αυτόματοχ. (3) €ί. ί€ρά, σφάγια, θϋμα. 

ΤΗβ^ άί$€ονύτ αηοΐΚβτ /οτά ; ρτβρανβ ίο €το$$; ινΜΙβ α /βίηί ι$ 
τηαάβ Μοιν, ΟΜνίΒορΙιηΒ €νο88β$ <ώονβ. 

/ίο Καϊ αριστώντι τω Βενοφώντυ προσετρεχρν^ δύο νεανί- 
σκω ' ^δεσαν γαρ πάντες οτι εξείη αύτω και αριστώντι 
καΐ ^ειπνοΰντι προσελθεΐν και ει καθ^Ευ^οι Ιιτεγείραντα 

*ι ειπείν, ει τις τι ^χοι τών προς τον πόλεμον. και τότε 
ελεγον οτι τυγχάνοιεν "φρύγανα συλλεγοντες ως επϊ 
πυρ, καπειτα κατ&οιεν εν τω πέραν εν πετραις καθψ 
κούσαις επ* αυτόν τον ποταμον γίροντά τε και γυναίκα 
καΐ Ίταιδ[σκα$ ώσπερ μαρσίιτους ιματίων κατατιθέμενους 

» ΙηίΓοά. 88, (5), 12-3. « βο. ίδοίαι^. «767. 1165 378. 699, *β34. Οΐ. γίγνον 
τοΛ πα16€ί 6ύο, 1Λ^. 499. Ι»97. (^ Τ ί\ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. III. 217 

Ιν ιτετρφ &ντρώδ€ΐ. Ι ιδονσΊ §€ σφίσ^ δό^οα άσφα\€ς 
άνοί Βί,αβηνοΛ' ούδε γαρ τοΐ^ πολεμίοις ίππεΰαι ιτροσ- 12 
Ρατόν €11/04 κατά τοντο. €κδύντ€$ δ'. ίφασαν εχοντ^^ 
τα ίγχ€ΐρίδια γυμνοί ώς ν€υσόμ.€νοι ^ 8ιαβαίρ€ίν ' πορευό- 
/ί€ΐ/οι δβ πρ6σθ€ν δια^^ι/αι πρΙν βρέζαι τα αΙδοΐα* και 
δια)8αι/Τ€9, λαβόντ^ζ τα Ιμάτια πάΚυν ηκευν. 

Έίυθνς ουν 6 Βενοφων αύτ09 τ€ «Γττεϊ/δε καΐ τοις 
νεανίσκους έγχ^ίν έκίΚενε καΐ ευχβσθαι τοις φηρασυ 13 
^€015 τα τ€ ονείρατα και τοι^ ττόρον και τα λοιπά 
άγα^ά ίιητ€λέσαι. σπβίσας δ' €ύ^ύ9 '^γβ τού9 ν^ανί- 
σκους πάρα τον Χ€ΐρίσοφον, και διτ/γοΰι^ται ταντά. 
άκουσας δε και ό Χβυρίσοφος σπονΒας εποίει. σπβί- 
σαντ€ς δε τοις /ιβι/ άλλοις παρηγγελΚον όνσκευάζεσθαι, 14 
αντοι δε σν)^καλεσ"αϊ^ε9 τους στρατηγούς €βουλ€υοντο 
δπως αν κάλλιστα δια^βαιει/^ και τοιίς τε έμπροσθεν 
νικω€ν και ύπό τώι/ ϋπισθβν μηΒεν πάσχοιβν κακόν. 

Τορίββ ίΟΓ βΐιιάγ. (1) \νΐιβη άίά (Ηθ ΟτββΙίΒ ίΒ.}ίβ Αριστον 'ί (2) Τΐΐθ 
^ίη^ -ώδΐ|$. (3) ΤΗβ ηββ οί ριοηοαη ο£ (ΙιΐΓά ρβηοη ίη ΑΜίο ΟΓββΙκ. (4) 
ΓοΓοθ οί 1;1ΐθ θΐιάίης -σι (*). 

Και εδο^ει/ αύτοΓς Χβιρίσοφον μίν ιγγύσθαι και δια- 15 
βαίναν έχοντα το ήμισυ του στρατεύματος^ το δ' ήμισυ 
€τι ύπομ€ν€ΐν συν 'Ββνοφωντι^ τα δε υποζύγια και τοζ^ 
ο^^λοι; έν μ4σω τούτων δια^αίι/ειι^. . επει δε [ταΰτα] 1 6 
καλώς €Ϊχ€ν έπορεύοντο * ηγουντο δ* οί νεανίσκοι βν 
αριστερά Γ)(θϊ/τε9 τοι^ ποταμόν ' όδος δε '^ι/ επι τηι^ διά- 
^οισιι/ 019 τέτταρ^ς στάδιοι. πορευομενων δ' αντώι/ π 
αντιτταρήσαν αί τάζεις των Ιππβων. €π€ΐ8η δε ησαι»• 
'^ατά τΐ7^ διά)3ασιι/ και τά9 δχθας του ποταμού^ εθεντο 
τα οττλα, και αύτο9 πρώτος Χειρίσοφος στ€ψανωσάμ€νο$ ^ 

> 394, Α ; 674. ΟβΟ, β ; 1568, 4. 193, ν. ; βδ3, 5. «57, 1>. ; 683, \>. * 879. 1827. 
*«. 479. .8..Ιη»Γ«1.»Τ.(3). Οί^ί,ίζβ. .γΟοΟ^Ιε 218 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

και ίιτοδύς ΙΚάμβαν^ τά οττλα καχ τοΐς αλλοΐ9 ττασΊ 
παρηγγέΚλε, καΐ τους λοχαγούς έκέλευεν άγ€ίρ τους 
λόχους όρθιους, τους μ€ν ίν αριστερά τους δ' έν δβ^^ια 
8 εαυτοί). και οί μεν μάντεις ίσφαγιάζοντο άς τον ποτά- 
μόν ' οί δβ πολβμιοι έτόζευον και έσφβρ^όνωι/ ' αλλ* 

19 ουπω Ιζικνουντο* επει δβ καλά ην τα (τφάγυα, βπαυάνιζον 
πάντες οί στρατιωταί και &νηλάλαξον, συνωλόλυξον δε 
και αί γυναίκες αττασαι. πολλαι γαρ ήσαν έταΐροΜ 
€ν τψ στρατεύματι. 

20 Και Χευρίσοφος^^εν €ΐ^€)8αιι/€ και οί συν εκείνω ' 6 
δε Β,ενοφών των οπισθοφυλάκων λαβών τους ευζωνοτά- 
τους εθει άι/ά κράτος πάλιν επι τον πόρον τον κατά 
την εκβασιν την εις τα των * Αρμενίων ορη, προσποιού- 
μενος ταύτη δια^βάς Διτοκλείσειν τους παρά τον ποταμον 

21 ίππεα9. οί δε πολέμιοι ορωντες μεν τους άμφΐ Χειρί- 
σοφον εύπετως το ύ8ωρ ττερωντας, ορωντες δε τους άμψΐ 
'Βενοφωντα θεοντας εις τουμπαλιν, 8είσαντες μη άπολη- 
φθείησαν φεύγουσιν ανά κράτος ως προς την του 
ποταμού άνω εκβασιν. επεί δε κατά την οδοί/ εγενοντο, 

22 ετεινον άνω προς το ορός. Αύκιος δ* ό την τάζιν έχων 
των Ιππέων και Αίσχίνης 6 την τάξιν των πελταστων 
των άμφΐ Χειρίσοφον επεΙ εώρων ανά κράτος φεύγοντας, 
εΐποντο* οί δε στρατιωται εβόων μη άπολείπεσθαι, 

23 αλλά συνεκβαίνειν επί το ορός. Χειρίσοφος δ' αυ επει 
Βιεβη, τους μεν ίππεας ουκ ε^ίωκεν, ευθύς δε κατά τάς 
προσήκουσας σχθας επι τον ποταμον εζεβαινεν επι 
τους άνω πολεμίους. οι δε άνω, ορωντες μεν τους 
εαυτών ίππεας φεύγοντας, ορωντες δ' όπλίτας σφίσιν 
επιοντας, εκλείπουσι τά ύπερ του ποταμού άκρα. 

ΤορΙββ ίορ δΐυάγ. ( 1 ) θΓββ^ £ογ ' οη Ιλβ ηρΜ,' * οη ίΗβ Ιφ ' Ϋ (2) ΙΚΙ- 
Ιβηηοθ 1)θ(ν66η άνά κράτο$ Ληά κατά κμάτοι. (3) Όθοίθηβίοη οί γνΗ). ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. ΙΠ. 219 ΤΙίβ οΐΐιβη €Τ088 ρτοίβΰίβά /Γοτη ΐΗβ τβαν βηβηΐί/ % ΧβηορΗοη, 

Β€ΐ/οφων δ* έπεί τά πέραν έώρα καλώς γιγι^όμβι/α, μ 
απεχώρευ την ταχίστην προς το Βιαβαΐνον στράτευμα* 
καΐ γαρ οΐ Καρ8οΰχοι φανεροί η8η ήσαν εΙς το πεδίον 
καταβαίνοντες ώς επιθησόμενοι τοις τελευταίοίς. καΐ 25 
= κ^μοΛ^ § 1. ^^^ 
-^- ?^^^ ΐ^Λ ^^ ί'ι&=ΙιπΓ-ίΐ, ί4Β, ^ §26. 
0-ΰ :=: «[ΐιι^μΰτιαΐ Χειρίσοψος /α€ι/ τά ανω κατείχε^ Αυκυος δέ συι/ όλί- 
70^5 επίχειρησας επιδιώ^αι έλαβε των σκευοφόρων τα 
νπολείπόμενα καΐ μετά τούτων εσθητά τε κάΚην καΐ 
€ΚΐΓώματα. και τά μεν σκευοφόρα των Ελλήνων καΐ 6 2β 
όχλος άκμήν 8ίεβαινε^ Βενοφων 8ε στρεφας προς τους 
Καρδουχους άντία τά όπλα εθετο, και παρήγγειλε τοΐς 
\οχαγοΐς κατ* ενωμοτίας ποιησασθαι εκαστον τον εαυ- 
τόν λόχον^ παρ ασπίδα παραγαγόντας την ενωμοτιαν 
ετΓΐ φάλαγγος' καΐ τους μεν λοχ^αγονς και τους ενω- 
μοτάρχους πρϊ>ς των Καρδούχων Ιεναι^ ουραγούς δέ 
καταστησασθαι προς του ποταμού. 

Οι δβ Ιίαρδουχοι ως εώρων τους οπισθοφύλακας τον 27 
όχλου φιλονμενους και ολίγους η8η φαινομένους^ θάτ- 
Τ01/ δι^ έπεσαν φδά$ τινας $δοντ€$. ό δε Χ€ΐρίσο<^^σΙ^ 220 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

€7Γ€Ϊ' τά^τταρ* αυτψ ασφαλώς βΤχβ, πβμπβι τταρα ΗεΐΌ- 
φωντα τους πέΚταστας, καΐ σφ^ν^ορητας καΐ τοξότας 

28 καΐ κέΚενεί πουείν ο η αν παραγγεΧΚιι. ιδώζ/ δ' αυτούς 
διαβαίνοντας 6 Β^νοφών π€μφας αγγελον κελεύβί αντον 
μεΐναι βπΐ τον ποταμού μη 8ίαβάντας ' όταν δ* άρξων- 
ταυ αυτοί ^ίαβαίνβυν^ εναντίους ένθεν και ένθεν σφών 
εμβαίνειν ώς Βιαβησομενους^ Βιηγκυλωμενους τους άκον 
τιστας καΐ επιβεβλημένους τους τοζάτας' μη πρόσω δέ 
του ποταμού προβαίνειν. 

Τορΐ68 £θΡ 8ίυάγ. {\) τ6 Υί\\λί ΛάνβΓΐ)8 ω τοΰτησΒ^ν, τοϋμναλιν. (2) 
άκμ'ίιι^. (3) -παρ' ασπίδα, έ-πϊ δόρυ, Μ φά\αγγο5 αβ ιηίΙίΙ&Γ}^ (βηηβ. (4) Ββήνα- 
ϋν63 ίΐΌΐη φδ^. (5) διηγκυλωμ^μοι, έΊτιβ^βλημ^μοι. 

29 Ύοΐς δβ παρ* εαυτω παρηγγειλεν, επεώαν σφενδόνη 
εξικνηται καΐ άσπις ψοψη, παιαι/ίσαζ^τας θεΐν εις τους 

πολέμιους €π€ΐδάι/ δ' άναστρε- 
χίβωσιν οΐ πολέμιοι και εκ του 
ποταμού 6 σαλιτικτήδ σημην-β 
το πολεμικόν^ άναστρεφαντας 
επι Οορυ ηγεισυαι μεν τους 
ουραγούς^ θεΐν δβ πάντας και 
δια)8αίζ^€ΐι/ οτι τάχιστα ^ έκα- 
στος την τάξιν €Ϊχ€ΐ/, ώς μη 
€μΐΓθδΐζ€ΐν αλλήλους ' οτι ούτος 
άριστος εσοιτο ος αν πρώτος 
σαλπικτήί. ^^ ^^ πέραν γενηται. 

80 Οί δβ Καρ8ουχοι ορώντες ολίγους η8η τους λοιπούς 

— πολλοί γαρ και τών μενειν τεταγμένων ωχοντο επν 
μελόμενοι οΐ μεν υποζυγίων, οι 8ε σκευών, οι ο εταίρων 

— ενταύθα 8η επεκειντο θρασέως και ηρχοντο σφενΖοναν 

81 κσΧ τοξεύειν. οί 8έ 'Έλληνες παιανίσαντες^ ώρμησαυν 
ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. IV. 221 

6π αυτούς ' οι οε ουκ βοβξαντο' και γαρ ήσαν 
ωπλισμίροι ώς μεν έν τοις ορεσιν ικαρώς προς το ίττι- 
δραμ€Ϊν και φεύγειν^ προς δε τρ «ίς "χείρας ^έχεσθοί 
ουχ Ικαρως. έν τούτψ σημαίνει 6 σαλπικτης' καΐ οί 32 
μ€Ρ πολέμιοι εφευγορ πολύ ετι θαττον^ οι δε "Ελλτ/ι/ε^ 
τίναντία^ στρεφαρτες εφευγορ δια του ποταμού οτι 
τάχιστα. τώρ δε πολεμίωρ οί μεν τιρες αισθόμενοι 33 
παλιι; ίδραμον εττι τον ποταμορ και τοξεύορτες ολίγους 
€τρωσαρ^ οι δε πολλοί και περαρ ορτωρ τώρ *Ελληρωρ 
€τι φαρεροί ^σαρ φεύγορτες. οί δε ύτταντήσαντες &νδρι- 34 
|(5|ΐ€νοι και προσωτερω του καιρού προϊορτες ΰστερορ 
των μετά Βεροφώρτος Βιεβησορ πάλιν καί ετρώθησαν 
ηνες και τούτων. 

Ρτοΰββά ίΚτοηρΚ Λττηβηια Μηάβτβά οηΐί^ Ι/^ $1σηη$, 

IV. 'ΕτΓεΙ δε 8ιεβησαρ^ συρταξάμεροι άμφι μέσον Ι 
ημέρας επορεύθησαν δια της ^Αρμερίας πε8ίορ^ απαρ 
καΐ λείουδ γηλόφους ου μεΐορ η περτε παρασάγγας' ου 
γαρ ησαρ έγγυς του ποταμού κώμαι δια τους πολέμους 
τους προς τους Καρ^ούχους. εις δε ηρ άφίκορτο κώμηρ^ 2 
μεγάλη τε ηρ και βασίλειορ είχε τω σατράπη και επι 
τοις πλείσταις οικίαις τύρσεις επησαρ' επιτήδεια δ' ^ρ 
δαψιλ•^. 

Έΐρτευθερ δ' επορεύθησαρ σταυθμούς δύο παρασάγ- 3 
γας δέκα μ^ρι ύττερήλθον* τά9 ττηγας του Ύίγρητος 
ποταμού. 

Ερτενθερ δ* επορεύθησαρ σταθμούς τρεις παρασάγ- 
γας περτεκαί8εκα επι τορ Ύηλεβόαρ ποταμορ. ούτος 
δ' ηρ καλο9 μερρ μέγας δ' ον' κώμοι δε πολλαι περΧ 

'710,&. 1060. 336. 51*0. * 715, 1>. 1057. 833. 686. «905. 1087. 48Α. 
619,0, «391.1). 188,1. 184,1- ^68, λ. Γ^ ] 222 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ι τον ποταμίων ^σαν. ' 6 δε τ6πο<ξ οντο^ ^Αρμενία €κα\€Ϊτο 
η 7Γ/)09 έσπεραν. ύπαρχος δ' ην αυτής Ίιρίβαζος, 6 
και βασιλβΐ φίλος γβν^όμβνος^ και οπότβ παρείη, ονΒβΙς 

5 αλλθ9 βασιΚέα €πΙ τον ΐππον άνέβαλλ€ν. οΰτος προσ^ 
η\ασ€ν Ιππβας έχων, καϊ προπεμι^ας Ιρμηνέα ειπεί/ οτι 
βονλοιτο ^ίοΚεχθηναι τοις άρχουσι. τοις δε στρατψ 
γοΐς εΒοξβν άκουσαυ' καϊ προσέΚθόντες εις Ιπηκοον 

6 ήρώτων τι θ4\οι. 6 δε ειπεί/ ατι σττ^ίσασθαι βονΚοιτο 
€φ* ψ^ μητ€ αντος^ τους 'Έλληνας άδικεϊι/ μήτε εκεί- 
νους κάειν τας οικίας^ λαμβάνειν τε τάπιττ^δεια δσων 
Βεοιντο. εδο^ε ταΰτα τοις στρατηγοΐς και Ισττείσαντο 
επι τούτοις. 

Τορ1θ8 £θΓ 81ιιά7. (1) Αηη6ηί&: (ϋνΐδίοη, βχίθηΐ, ρΓοάαεΙβ βΙο. (2) 
Τΐΐθ ίάίοιη £θΓ * ινίΐΗιη Ηβαήηρ,* 

7 *Έ»ντ€νθεν δ* επορεύθησαν σταθμούς τρεις δια πεδίου 
παρασάγγας πεντεκαί^εκα ' καΐ Ύιρίβαζος παρηκολούθει 
έχων την εαυτού δύζ/α/ιιι/ απέχων ως δέκα σταδίου^ ' 
και άφίκοντο €ΐς ^βασίλεια και κώμας περιζ πολλας 
πολλών^ των επιτηδείων μεστάς. 

β %τρατοπεΖενομενων δ' αυτών γίγνεταχ της νυκτός χιών 
πολλή ' και έωθεν εΒοξε διασκηνήσαι τας τάξεις καϊ τους 
στρατηγούς κατά τας κώμας* ου γαρ εώρων πολεμιον 
ούΒενα καϊ ασφαλές εδόκει ειι/αι δια το πλήθος της 

9 χιόνος, εζ/ταίί^α εΐχον [τα επιττ^δεια] δσα εστίν άγαθά^ 
Ιέρεια^ σΐτον^ οίνους παλαιούς εύω8εις^ άσταψίδαε» όσπρια 
παντο8απά. των δε άποσκ€δαννυμ€νων τινές άπο του 
στρατοπέδου ελεγον δτι κατίδοιει/ νύκτωρ πολλά πυρά 

ο φαίνοντα. εδοκει δ-ί) τοις στρατηγοΐς ουκ ασφαλές 
εΐνοΑ Βιασκηνοΰν, άλλα συναγαγεΐν το στράτευμα πάλιν. 

ΐ8ββ €ΐΓ4, οΓ. 4.2". «940, (Ι)). 927. 631, 475, ν. 61*8, (1). •τΑ^ •ΐΓΐτΐϊί€ί»• 
(6ι^ΜΡ) νολλών. 504, 1>. 919. 453, 1. 652. ο. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. IV. 228 

ΙντΛθει^ σννηΚθον* #οαι γαρ β^όκει διαιθριάζ€ΐν4^ νυκτ€- η 
ρ6ΐ)<ίντων δ' αυτωρ ενταύθα εττιπίτττει χιών &'Π'λ€το$9 ώστ€ 
αποκρνφαι και τα δπλα καΐ τους ανθρώπους κατακ^ν 
μένους ' και τα υποζύγια συν€'ΐΓΟδισ€ν 17 χ^ών ' και πολύς 
5κνο§ ήρ ανίστασθαχ' κατακβιμζνων^ γαρ άλ€€ΐνόν^ ην 
η χιών €πιπ€7Γτωκυΐα οτφ μη ΐΓαραρρυ€[η. εττεί 81 12 
Β^νοφών έτολμησ'ζ γυμνός άναστας σχίζβιν ζυ\α^ τάχ 
αναχΓτάς τις και αλλθ9 έκβίνου άφέΚόμβνος^ ^σχιζεν. 
Ικ δέ τούτου καΧ άλλοι άναστάντες πυρ €καον και ^χρί" 
ΟϊΠΌ' τΓολύ γαρ ενταύθα €υρίσκ€το χρΐμα, φ έχρώντο 13 
άιτ' ελαίου, σύ€ΐον και σησάμινον^ και &μυγδάλινον €Κ 
των ΐΓίκρ&ν και Τ€ρμίνθινον• έκ δέ των αύτώι^ τούτων 
και μύρον €νρίσκ€Τθ^ 

Τορίββ ίοΓ βΐιιάγ. (1) 0χ6θΙ^ ίοΓ 'ηιιβλ 8ηωο/αΙΙ»; §$ 8, 11. (3) ΤΙ» 

6η(1ίη^ άβηοϋη^ ηαίβηαΐ, 

ΑηΙίοιροαιηρ αη αϋαοί /γομ ΤϊηύαζίΜ, Λβι/ άΐφβηβ Η%$ ίνοσρ$, 

Μ€τά ταύτα βδοκβι πάλιι^ Ζιασίίίηνητέον €ΐι/αι \άς τας 14 
κώμας] €15 στέγαδ. €νθα Ζη οι στρατιώται συν πολλ^ 
κροίνγ^ και η^ον^ χισαν Ιπ\ τας στέγας και τα έπιτψ 
θ€ΐα• όσοι δβ στβ το προτερον άπασαν τας οικίας 
«νίπρησαν ύπο &τασθαλία$ Βίκην βδίδοσ-αι/ κακώς σκη' 
νονντες. 

^Εντ&)θ€ν ίπβμφαν νυκτός Αημοκράτην Ύημνίτην 15 
άνδρας 86ντ€ς 4πι τα δρη €νθα ίφασαν οι άποσκ^Βαν 
Ρνμενοι καθοραν τα πυρά* ούτος γαρ εδόκει και προ- 
Τ€ρον πολλά η8η ά\ηθ€υο'αι τοιαύτα^ τα οντά Τ€ ως 
Οντα και τά^ μη οντά ως ουκ οντά, πορευθείς δε τα 16 
μ^ πυρά ουκ ίφη ίδειι/^ αϊ/δρα δέ συλλαβών ηκ€ν 

>β<δ.αύτ»μ. *β17. 925. 428. 5Μ. • βο, 'ήιν ά$ίνψ^, «5ββ,1>. 852. 988,^ 
4<6(βη<1). «1095, Λ. 1612. 481,1, 689,0. (^ ] 224 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 18 
ΡΕΒ8ΙΑΝ ΑΚΟΗΕΒ. άγωι/ έχοντα τόξον ΤΙβρσικον καΐ φαρέτραν καΐ σάγαριν 

ί7 οΓαι/7Γ€/> καΐ αί ^ Αμαζόνας εχονσιν. ερωτώμενος δέ 

ΊΓοδαιτόε €Ϊη ΙΙερσης μβν εφη εΤι/αι^ 

πορενεσθαι δ* άπδ του Ύιριβάζου 

στρατοπέδου^ δπως έπιτηΒεια λάβοί. 

οΐ δβ ήρωτων αύτον το στράτευμα 

οπόσον τ€ εΐη καΐ βπΐ τίνι συν 

ειλεγμενον. 6 δε εΐπεν ση Ύιρίβαζος 

εΐη έχων την τε εαυτού Βύναμιν καϊ 

μισθοφόρους Χάλυβας καΐ Ύαόχους' 

παρεσκευάσθαι δε αυτόν εφη ώς επΙ 

τ^ υττερβοΧ^ του ορούς εν τοις στενοΐς 

^ττερ μονάχη ενη πορεία^ ενταύθα επιθησόμενόν τοις 

ΈΧΚιησιν. 

19 Ακούσασι τοις στρατηγοΐς ταΰτα ε8οξε το στράτευμα 

συναγαγεΐν' καΐ ευθύς φύλακας 
καταλυπόντες καΐ στρατηγον εττΐ 
τοις μένουσι %οφαίνετον ^τυμφά- 
λιον επορευοντο έχοντες ηγεμόνα 
τον άλόντα άνθρωπον. επειδι^ δε 
ύπερέβαλλον τα όρη, οΐ πελ- 
τασταΐ προϊόντες καΧ κατι^όντες 
το στρατόπε8ον ουκ έμειναν τους 
οπλίτας, άλλ' άνακραγ6ντ€$ εθεον 
επΙ το στρατόττεΒον. οΐ δε βάρ- 
βαροι άκούσαντες τον θόρυβον ούχ υπέμειναν, άλλ' 
εφευγον ' όμως δε και άπεθανόν τίνες των βαρβάρων 
καΐ Ιπποι ηλωσαν εις είκοσι καΧ η σκηνή η Ύιριβάζου^ 
εάλω και εν αντ^ κλΐναι άργυρόπο8ες και εκπώματα 
22 και οι άρτοκάίΓΟί καϊ οΐ οΙνοχόοι φάσ κοντές είναι. επειΒη 

^Ι&ϋΓ0€ΐ.12. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 20 
ΟΚΕΕΚ ΑΚΟΗΒΚ. 21 ΒΟΟΚ IV, ΟΗΑΡ. V. 225 

δέ ίττνθοντο ταύτα οί των οττΚιτων στρατηγοί, έ^όκ€ΐ 
αυτοΐς άπΐ€ραι τηρ ταχίστηρ έπΙ το στρατόπ€8ορ, μη 
ης ί'ΐΓίθ€σΐδ^ γέροιτο τοις κατα\ά^€ΐμμέροις. καΧ €νθνς 
άι/ακαλ€σάμ€νοι τ^ σαΚτηγγι άττ^σαι/, και άφίκορτο αίθη- 
|ΐ€|)6ν βπΐ το Ο'τρατ6π€8ορ. 

Τορ1θ9 ίοΓ βΐυάγ. (1) ΡΙπΓΕίβ ο£ ιτνρ. (2) 0£. ξένοι Ληά μισθοφόροι. 
(3) ΤΗβ βηάίη^ -χ^. (4) Νοαηβ άβηνβίΐ ίΓοιη βά\\ω, ί^ραμον, ^^Ύ^, <ΓΤ6λλ•». 
(5) Το φά5 (ρΓ68. ρ^. οί φημί) ΧβηορΙιοη ρτβίθη γτϊϊ&ί ρατίΐοίρΐθ ? 

ΙΤιβί/ τηατοΚ οη ΐΗτοηρΗ άββρ εηοίν, /αοίη^ α οοΐά υ)%η<1. 

V. Τ^ δ* ύστεραία βδό^ει πορεντέον €Ϊραι οττο δν- ι 
ναιντο τάχιστα ττρίρ συΧΧβγηροι το στράτευμα πάΧυν 
και καταΚαββίρ τα στερά. σνσκευασάμβροι δ* ευθύς βττο- 
ρεύοντο δια χιορος 7Γολλ•^9 ηγβμόρας εχορτες πολλούς ' 
καΐ αύθημζρορ ύττβρβαλόρτβς το άκρορ €φ* ω εμ^λλζρ 
ίπιτίθ^σθαι Ύιρίβαζος κατ€στρατοτΓ€^€υσαρτο. 

^Εντ€νθ€Ρ δ' ετΓορευθησαρ σταθμούς βρημους τρεις 2 
Ίταρασάγγας π€ΡΤ€καί^€κα βπΐ τορ Εύφράτηρ ποταμόρ, 
καΐ ^ι4βαΐΡον αύτορ βρεχόμεροι προς τορ όμψαλόν. ελε- 
γοντο δ' ούδ' αί πιηγαΐ πρόσω ζΐροι. 

^Έίρτζνθβρ επορενορτο δια χιόρος πολλής και πεδίου 3 
σταθμούς τρβΐς παρασάγγας δέκα. ο δε τρίτος^ εγε'- 
νετο χαλεπός και άρβμος βορράς βραρτίος ^ιτνει παρτά- 
ττασιρ άίΓοκάων πάρτα και ττηγνυς τους άρθρώπους. ένθα 4 
οι) των μάρτεώρ τις είπε* σφαγιάσασθαι τω άι/ε/ιω, και 
(σφαγιάζεται ' και πάσι δή περιψανώε ε^οξβρ άρειραι το 
χαλεποί/ του πνεύματος. '^ρ δε της χιορος το βάθος 
οργυιά* ώστε και τωρ ύποζυγίωρ και τωρ άι/δραπόδων 
πολλά άπώλετο και τωρ στρατιωτωρ ως τριάκορτα, 

^881. 1862. δ90. 611, ο. « 765, α. 1174 (" ^ϋ1ι Νοπηβ ")* β^^• 599. •βο, 
νταβμ^. 4 946, 1> (βηά). 669, Ν. 668 (βηά). 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 226 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

δ 8ιβγ€νορτο δβ την νύκτα πυρ κάοντβζ' ζύ\α δ* ^ν €ν 
τψ σταθμω πολλά* οί δβ όψέ προσΊοντβς ξνλα ουκ 
€Ϊχον. οί ουν πάλαι ηκοντε^ καΐ πνρ κάοντες ου προα- 
ίβσαν προς το πνρ τους όψίζονταε, «Ζ μη μ€τα8οΪ€ν 

6 αύτοΐς πύρους η άλλο [τι] βΐ τι εχοιεν βρωτόν. ίνθα 
δΐ7 μ€Τ€^ί^οσαν άλλτ^λοις ων^ ^Ιχον €καστοι. α/θα δ|ε 
το πυρ βκάετο, διατηκομένης της χ^ιόνος βόθροι ίγίγνοντο 
μ€γάλοι βστε βπΐ το δάΐΓ€δον* ου Βη παρην μ^τρ€ΐν το 
βάθος της χιόνος. ^ 

Τορ1β8 ίοΓ 81υά7. (1) €Ίναι &ηά €Τναί. (2) ΕοΓοβ οί μ§τά ίη οοπιρο- 
8ί1;ίοη. (3) Ιστ€ Άηά 4στ4, &$ &η(1 &9. 

7 Έϊ^εΰ^εΐ' δβ την έπιουσαν ημέραν ολην €πορ€ύοντο 
δια χιόνος^ καΐ πολλοί των ανθρώπων ίβουλιμίασαν. 
Β^νοφών δ' οπισθοφυλάκων και καταλαμβάνων τους 
πίπτοντας των ανθρώπων ήγνΟ€ΐ ο τι το πάθος εΐη. 

8 €π€ΐδΐ7 δ^ €*^^ "^^5 αντω τώι/ 4μ'Π'€ίρα>ι^ οτι σαφώς βου- 
λιμιώσι ίίάι/ τι φάγωσιν άναστησονται, π^ριιων πβρι 
τα υποζύγια, ει πού τι ορωη βρωτόν, διεδίδου και 
δΐ67Γ€/ιπ€ διδόι^τας τους δυνάμενους ΐΓ€ριτρέχ€ΐν τοΓ^ 

9 βουλιμιωσιν. ίττειδι^ ^^ '^^ εμφάγοιεν, άνίσταντο και 
βπορεύοντο. 

ΤΙορβυομίνων^ δε ΧειρίοΌφος μεν άμφΐ κνέψας προς 
κώμην άφικνεΐται, και ύδροψορούσα$ €Κ της κώμης προς 
τη κρήνη γυναίκας καΐ κόρας καταλαμβάνει εμπρο- 
10 σθεν του ερύματος, αύται ήρώτων αυτούς τίνες είεν. 
6 δ' ερμηνενς είπε ΐΛρσαστΙ^ οτι παρά ^βασιλέως πορεύ- 
ονται προς τον σατράπην. αί δέ απεκρίναντο οτι ουκ 
ενταύθα εΐη, αλλ* άπΓ)(€ΐ όσον πάρασάγγην. οί δ*, 
€π€ΐ οψ€ ^ν, προς τον κωμάρΧ,ην συν€ΐσέρχονται €19 το 

>ν8ν. 1097. 8δβ. 610, Λ, >βο. αντώΐ'. «860.8, ^ , ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. V. 227 

€ρνμα σνρ ταΐ9 υδροφόροι^• Χβφίσοφος μ^ οίν και ιΐ 
όσοι έ^ννηθησαν του στρατεύματος ενταύθα έστρατοτ 
πεΒεύσαντο^ των δ' αλλωΐ' στρατιωτών οΐ μη ^ δυνάμενοι 
διατβλβσαι την 68ον ένυκτέρενσαν ίσιτοι καΧ αν€υ 
ττυρός'^ καΐ ενταύθα τιι/€9 άπώλοντο των στρατιωτών. 

Τορΐ68 ίοΓ θΐιιάγ. (1) βοΰί ίη εοτηροβίΐίοη. (2) Ρτοηοαηβ αβθά ίη 
ίηΐτοάηείη^ ίηάίτεοί ςηβδίίοηβ. (3) Αοοθο^ οί ύ^ροψ^», Η. 583| ο; Ο. 885. 
(4) μή \ΐίί\ι αάίβοΐίίγθβ ΟΙ ρ&τ1;ίοίρ1θ8. 

Αββτ τηηοΗ ίίΐ^βηηρ αηά βχΚαΐΜίΐοη Λβ^ βηοαηψ ίη Λβ μοι9• 

*Έφ€ίτΓοντο δβ των πολεμίων σννειΚεγμένοι τΐϊ/ές καΧ \% 
τα μη δυνάμενα των υποζυγίων ηρπαζον καΐ άλληλοις 
εμάχοντο περί αυτών. ΙΚείποντο δέ των στρατιωτών οι 
Τ€ διεφθαρμένοι ύπο της χιόνος τους οφθαλμούς^ οι τε 
ύπο του χΐβύχους τους δακτ'ύλου$^ των 
πο^ων ά'ΠΌσ€ση'ΐΓ<ίτ€$. ^ν Βε τοις μεν ΐ3 
οφθάΚμοις έιτικούρημα της χιόνος^ ει 
τις μελαν τι έχων προ των οφθαλ" 
μών επορευετο, των δε πό8ων^ ει τις 
κινοίτο^ και μηΖέποτε ησυχίαν εχοι και εΙς την νύκτα 
-δτΓολύοιτο• δσοι δε '6τΓθδ€δ€μ€νοι εκοιμωντο, €ΐσ€δύοντο 14 
€19 τους πό8ας οι Ιμάντες και τα 
ύίΓοδήματα 'ΐΓ€ρΐ€ΐΓήγνυντο * και γαρ 
τ^σαν, επειΒη επελιπε τα αρχαία 
υποσηματα^ καρβατιναι πεποιημεναι 
€Κ των ν€θδάρτων βοών. δια τας τοιαύτας ουν άνάγκας 1 5 
ύττελείποντό τίνες των στρατιωτών* και ίδόι^€9 μελαν 
τι χωρίον δια το εκλελοιπένάι ^ αχ/τρθι την χιόνα εικα]^ον 
τ^ιΐ^κ^αι • και έ'ζ^κει δια κρηνην τίνα η πλησίον ^ν 

» 10«5, Λ. 1612. 431, 1. 55ί, ο. « 718. 1068. 335, δ19. 537. • 799, ο. 
1065,8. 350. 506, Λ. «894. 2. 1308,2. 610. 661.2. «059. ΙΜ6. 633. 01671, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 

228 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ίχμίζουσα ίν νάπτι. Ινταυθ" ίκτρα'Π'6μ€νοι €κάθηιτΓο κοϋ 
ουκ ίφασαν πορεύεσθαι. 

16 *0 δβ Β,€Ρθφων €χων \τον<{\ οπισθοφύλακας ώς 
γ/σθετο^ έΒεΐτο αντων ττάστ; τε^^ν-ρ και μηχαργι μη 
άπολείπεσθαυ^ \4γων δη έπονται ποΧΚοΙ πολέμιοι συνει- 

' λεγμένοι, και τελευτων ^ εχ^αλεπαινεν. οι δβ σφάττειν ^ 

17 έκελενον'^ ου* γαρ αν δύϊ/ασ^αι πορενθηναι, ενταύθα 
εΒοξε κράτιστον βΤϊ^αι τον<; επομένου^ πολεμίους φοβψ 
σαι, €1 τις 8ύναιτο, μη επίοιεν τοις κάμνονσι. καΧ ^ν 
μεν σκότος η8η, οί^ δβ προσ^σαν πολλω θορυβώ άμφΐ 

18 ων εΐχον Βιαφερόμενοι, ίνθα 8η οι οπισθοφύλακες [ατ€ 
ύγια[νοντ€9] ί|αναστάντ€δ εΒραμον εις τους πολεμίους ' 
οι 8ε κάμνοντες άνακραγάντες όσον ε8ύναντο μέγιστοι/ 
τας ασπίδας προς τα δόρατα έκρουσαν, οί δέ πολέμιοι 
Βείσαντες ηκαν εαυτούς κατά της χ^ιόνος εις την νάπην, 
καΐ ού8εΙς ετι ού8αμοΰ εφθέγζατο. 

ΤορΙθ8 ίοΓ δΐυάγ. (1) ΡαΓ^ίοίρΙββ αββά »(1νθΓΐ)ί8ΐΐ7. (2) ΤΗο ίοπη 

Ι9^^ϊία1 Βενοφων μεν και οΐ συν αυτψ είποντες τοις 
ασθενουσιν οτι τη υστεραία ηζουσί τίνες €π' αυτούς, 
πορευόμενοι πρΙν τέτταρα στάδια δΐ€λ^€Γι/ έντυγχάν^ό-^ 
σιν εν τη όδω αναπαυομένοις επΙ της χιόνος τοις 
στρατιωταις 1>/κεκα\νμ.μ.ενοίς, και ού8ε φυλακή ούΒεμία 
καθειστηκει • και άνίστασαν αυτούς, οΐ δ' έλεγον δτι 

20 οΐ έμπροσθεν ούχ ύποχωροΐεν. 6^ 8έ παριών και ττα- 
ραττέμιτων των πελταστων τους Ισχυρότατους εκέλευε 
σκέφασθαι τι εΐη το κωλυον. οι 8έ άττηγγελλον οτι 

21 όλον ούτως άναπαύοιτο το στράτευμα. ενταύθα καΐ 
οί περί ^Βενοφώντα ηυλίσθησαν αυτού άνευ πυρός και 

Ι 068, &. 1564. βδ3, ν. 2. 689, Λ. * 80. «ντον;. > βο. αντόν. * 8& ίφαη», • Ι.β 
•«.ΙΟ*. β 1.6. Β•νοφίΛ¥, ^-^ , 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. V. 229 

αδειπϊ/οι, φύλακας οίας ί^ύναντο καταστησάμενοι. εττβΐ 
δε πρδν ημέραν ^ι/, ό μλν Έ^νοφων πε/^ψας προς τους 
ασθενουντας τους νεωτάτονς άναυστήσαντας βκζλενερ 
αναγκάζ€ΐν προΐα/αι. έν δε τοντφ Χβιρίσοφος Ίτέμπ^ι 22 
των^ €κ της κώμης σκε^ομένονς^ πως εχοια^ οΐ τελευ- 
ταίοι, οι δε άσμεροί ί8όντ€ς^ τους μ€ν ασθ^νουντας 
τούτοις παρ48οσαι/ κομίζ€ΐν εττΐ το στρατοττεδοι^, αυτοί 
δε €πορ€ύορτθ) και πριν είκοσι στάδια διελτ^λυ^ό^αι 
^σαν προς τ^ κώμγι α/θα Χειρίσοφος ηύλίζετο. 

Τορΐ69 £θΓ 81ιιάγ. (1 ) 0£. άνίστασαν^ ά.ν4στασα», άν4στησαα^, (2) ΜΓΙΐΛί 
(βη863 οί ίστημι αΓθ (ΓοηβίΙίνθ ? 

ΊΤιβ Ιτοορ$ ανβ ΜΐΙβίβά ατηοηρ ϋιβ υιΙΙαρβζ, Αητιβηιαη ^οηββί. 

'Επει δε συνβγά/οντο άλλτ^λοι^, εδο^ε κατά τάς κώμας 23 
ασφαλές εΤζ^αι τας τάζεις σκηνοΟν. και Χειρίσοφος μεν 
αντου εμενεν^ οί δε άλλοι διαλαχόντες ά9 εώρων κώμας 
Ιπορεύοντο έκαστοι τους εαυτών έχοντες, ένθα 8η Πο- 24 
λυκράτης Αθηναίος λοχαγός εκελευσεν άφιεναι εαυτόν ' 
και λαβών τους εύζώνονς^ θέων επι την κώμην ην είλη* 
χει Βενοφών καταλαμβάνει πάντας εν8ον τους κωμήτα$ 
καΐ τον κωμάρχην, και ιτώλους εί^ δασ/ιοι/ )8ασιλεΓ τρε- 
φόμενους .εττταίςαίδε/ία, και την θυγατέρα του κωμάρχου 
ίνάτην ημεραν ^ γεγαμημενην * * ό δ' άνηρ αυτής λαγώ$ 
ωχετο θηράσων και ούχ ηλω εν τη κώμη. 

Αι δ' οικίαχ ^σαν κατάγειοι, το μεν στόμα ώσπερ 25 
φρέατος, κάτω δ' ενρειαι' αί δε είσοδοι τοις μεν ύττο- 
ζνγίοις ορυκταί, οΐ δε άνθρωποι κατεβαϊ,νον επι κλίμα- 
Κ05. εν δε ταις οίκιαις ^σαν αίγες, οΤες, βόες^ όρνιθες, 
και τα εκγονα τούτων ' τα δε κτήνη πάντα χιλω ενΒον 

>788, 8. 1225. 398, ν. Β, * ββ. αντοι{«. >ββ1 (οί. 4.6ΐ), 721. 1068. 838. 698. 
*81β,5. 1246. 606, 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 230 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

26 ΙτρέφοντοΑ ^σαν δέ και ττνροΧ και κριθαΧ και όσπρια 
και οίνος κρίθινος εν κρατήρσιν. ένησαν δβ και αύταί 
αί κριθαϊ Ισοχ€ΐλ€Ϊ$, και κάλαμοι ένέκ€ΐντθ9 οι μ€ν /χεί- 

27 ζους οΐ δβ ελάττους, γόνατα ουκ έχοντες ' τούτους €δ€ΐ 
οπότε τΐ9 διψφη λαβόντα εις το στόμα μύξ€ΐν. και 
πάνυ 8,κρατο9 ^ν^ ει μη τις υΒωρ έιτιχέοι ' και πάνυ η8ύ 
συμμαθόντι^ το π&μα ην. 

28 *0 δε Βενοφων τον άρχοντα της κώμης ταύτης σύν 
δβιτΓΐ^οι/ εποιησατο και θαρρείν αυτόν εκελευε Χεγων 
ΟΤΙ ούτε των τέκνων στερησοιτο την τε οικίαν αύτου 
άντ€μ'ΐΓλήσαντ€9 των επιτηΒείοίν^ άττίασιΐ', ην άγα^όΐ' 
τι τω στρατενματι έξηγησάμ€νο9 φαίνηται εστ αν εν 

29 αλλω εθνει γενωνται. 6 δβ ταύτα υπισχνείτο, και ψιλο- 

φρονούμενος οΐνον^ εφρασεν ένθα ^ν κατορωρυγμένος. 

ταύτην μεν ουν την νύκτα Βιασκηνησαντες ούτως εκοι- 

μηθησαν εν παοΊΐ^ άφθόνοις πάντες οι στρατιωται^ εν 

φυλακή έχοντες τον κωμάρχην και τα τέκνα αυτού 

ομού εν όφθαΚμοΤ,ς. 

Τορ1θ8 £θΓ 81υά7• (1 ) Τ1ΐ6 ίάίοιη ίοΓ ' ηίη€ άαχ^Β α^ο* (2) Ββοίθηβΐοη 
ο£ Κατ^ώί, ΰίωρ. (3) Ιάίοιη £ογ *' Ιΰββρ ηηάβτ οηβ*8 β^β.' 

30 Ττ^ δ' επιούσχι ημ^ρα 'Βενοφων λαβών τον κωμάρχτ/ν 
προς Χειρίσοφον επορεύετο' δπου 8έ πάριοι κώμην, 
ετρεπετο προς τους εν ταΐς κώμαις και κατελάμβανε 
πανταχού εύωχουμ,ένονς και >Εύθυμουμένου$^ και ουδαμο- 

31 θεν άφίεσαν^ πρΙν παραθεΐναι αυτοΐς άριστον ' ουκ ^ν 
δ' οτΓου ου 'ΐΓαρ€τ[θ€σαν €7Γι την αύτην τράπεζαν κρεα 
ΐρναα, έρ[φ€ΐα, χο[ρ€ΐα9 μ6σχ€ΐα9 όρν[θ€ΐα, συν πολλοίς 

82 άρτοις τοις μεν ττυρίνοιε τοΓ^ δβ κριθίνοις. οπότε Β4 
τις φιλοφρόνούμενός τω βούλοιτο 'ΤΓροΐΓΐ€Ϊν^ εΐλκεν^ επΙ 

1771, »,1). 11Τ2, 1, 2. 31^2. 698, λ. «743. 1118. 856. 619. «878. 717,15 
* 80• αντον«, 1.β. Η9Ρ9φωντα και τον κωμάρχην, Ιρ^ αυτό». 1/ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. V. 281 

τοι^ κρατήρα^ α/θα/ έιτικΰψαντα εδβι ^οψοΟντα ιτίν^ιν 
(ύσπερ βονν. καΐ τφ κωμάργχι €^&οσαν λαμβάνειν 
δη βούλοίτο. 6 δβ άλλο μ€ν ου8€ν έ^ίχ^το^ οπον δε 
ΤΗ/α των <τυγγ€νωι/ Ζδοι, προς. εαυτοί^ άεΐ έλάμβαν€ν} 

ΈΐΓ€ΐ δ' ηλθον ττροζ Χ€ψίσοφον^ κατέΚάμβανον κά- 33 
κάνους σκηνουντας 4στ€φανωμ€νονς τον ξηροϋ χιλοΰ 
στ€(έάι/οις, και διακονοϋντας Αρμενίους παιδας συν ταΐς 
βαρβαρίκαΐς στολαις' τοις παισίν εΒείκνυσαν ωσπερ 
ίν€θϊδ οτί δβοι ττοιείν. επβΐ δ' αλλήλους έφιλοφρονψ 34 
σαι^ο Χζίρισοφος καΐ 'Βενοφων^ κοιν^ 8η άνηρωτων 
τοι/ κωμάργΎ)ν δια του 'ΐΓ€ρσίζοντο$ ίρμηνεως τίς €ίη η 
χώρα. 6 δ' ζλεγεν ση Αρμενία. καΧ ττάλιν ηρώτων 
τίνι οί ίπποι τρεφοιντο. ο δ* ελεγεν οτι )8ασιλ€Γ δα- 
σ/χο9• τ^ι/ δέ πλησίον γωραν εφη εΐι^οα Χάλυβας^ καΐ 
την ό8ον εφραζεν η εΐη. και αύτον τότε μεν ψχετο 35 
ίγων Βενοφων προς τους εαυτού οίκετας^ και ΐππον 
ον είληφει παλαίτερον^ διδωοτι τω κωμάργχι άναθρέψαντι 
καταθυσαι, οτι ηκουεν αυτον^ ιερόν €Ϊ^αι του *Ηλίου,* 
δεδιώς μη αποθάντι' έκ€κάκωτο γαρ ύπο της πορείας* 
αντος δέ των πώλων ^ λαμβάνει, καΐ των άλλων στρα- 
τηγων [^καϊ λοχαγών] ε8ωκεν εκάστω πώλον. ^σαν δ* 36 
οί ταύτΊΐ ^'^'^^^ μείονες μεν τών ΤΙερσικών, θυμο€ΐδέ- 
στ€ροι δβ ΤΓολν. ενταύθα 8η και 8ι8άσκει 6 κωμάρχης 
ττερί τους πόδας τών ιττπων καΧ τών υποζυγίων σακία 
ΐΓ€ρΐ€ΐλ€Ϊν, δταν δια της χιόνος αγωσιι/' άνευ γαρ τών 

(τακίων κατε8ύοντο μέχρι της γαστρός. 

« 

Τορίββ £θΓ δίηά^. (1) Οήξίη οί ίύωχ4ω, (2) Τΐιβ θηάίη^ •€»». (3) 
ΤΙιβ (η1)α(;6 ραίά 1;1ΐ6 Ρβιβιαη Ιάηζ, — Ιιον &89θ8βθ(1 ? 8θθ Ιη<:ροά. 14» (4) Οοαίρ 
Ι«η8θη ο£ ιταλαιόΒ. 

1 Μ. αντόν, 1.6. 'Λν συγγενή. * »βΟ, 649, 1>. 803. 18», 2 ; 4»β, 1. 178. * 1•. τΗ 
'ίπτοΐ'. «754,0. 1148. 348,2, 516, \>. Β786. 1097. 886. 508. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 230 26 4τρ€φοντο.\ η( 
καΐ οίνος κρίθ 
αι κριθαΐ Ισο 

27 ζονς οΐ δί €> 
6πότ€ Τ19 δι 
πάνυ άκρατος 
συμμαθόντι ^ 

28 Ό δέ Β€1 
Β^ί,πνον €π( 
ση οντ€ τί 
άντ€μ'ΐΓλήσα 
τι τω στ/. 

29 αλλω ίθρ€ί 
φρορούμεν 
ταντην μ^ 
μηθησαν 
φυλακή ί 
ομού €ν 

ΤυρΙθ5 1 ««^ ι Μ» Α«^!ί2 ί^ ^Αβ βηβηψ. 
.^τύίΒ% τδΐ'* /ιέΐ' ηγζμόνα 

, -ν< 5ε οΙκ€τας ι^αταλ€^7Γ€ί 

,• -•?ι; άρτι ήβάσκοντο$ * τον- 

~ν. "7 ιπιραδίδωσΊ φνλάττ€ίρ, 

, . .ν^ και τοΰτοΐ' άπιοι. και 

^ ,ί^τ*^** ω9 έ8ύναντο ττλβιστα, 

νΎ^'^το δ' αύτοΓ9.ο κω- 

.,,υ^' και ηίδτ/ Τ€ '^ΐ' €1/ τω 

..».'υ^ο9 αύτω έχ^αλεπάνθη δτι 

5* €λ€γ€ΐ' ΟΤΙ ουκ €Ϊ€ν^ εν 

\^4ριαΌψθ9 αύτον ετταισβ /χό/, 

, ΐ>ν €Κ€ΓΐΌ9 τηζ νυκτός άπο8ρας 

^ν. τοντό γ€ 8η Χβίρισόφω και 

,^^ ^ν τ^ πορεία έγέν€το^ η του 

^ν ^.4* *Έ/ιησθένης δε ήράσθη^ 

^ ^,^^σας πιστοτάτω Ιγρητο. 

^^οηΜ €7Γτά σταθμούς ανά π€νΓ€ 

,^^μ£^ σαρά τοι/ Φασιι/ ποταμόν, 

σταθμούς δύο παρασάγγας 

νΰ ΐτίδιοι/ νπβρβολη απήντησαν 

Γ^ι.»^οί και Φασιανοί, Χειρίσο- 

ΐΓθλ€/[χίου9 €7Γΐ 7^ ύπ€ρβολ'^^ 

^ψίχων €19 τριάκοντα σταδίου^, 

{χινί' πλησιάσει τοις ττολε/ιίοις• 

^Ι.ϊ) ^<μ<$κα. »7β7. 1165. ^7β. 5;»«. 
^759. 1186. 359. 515. * Οδ βιιάΐιι^ ο£ οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VI• 283 

ιΤΛρήγ/^ιΚζ, 81 και Τ0Γ9 άλλοις τταράγζΐν τους Χοχον^, 
όπως €7Γΐ φάΚαγγος γένοιτο το στράτευμα. 

Τορίββ ±οτ δίαά^• (1) δ7ηορ8ί3 ο{ ίΖρδν, (2) κατ& κ4ροα, Μ φάλαιγ' 
ΤΟί. ΙηίΓΟίΙ. 77. (3) ΥίΆγα ο£ βχρΓβββίη^ ρατροββ. 

*Επ€ΐ δέ ηλθον οι 6πισθοφύλακ€ς, (Γυν€καΚ€σ€ τους 7 
στρατηγούς και λοχαγούς^ καΐ ί\^ξ€ν ώδε* "Οί μ.€ν 
πολέμιοι^ ως 6ρατ€^ κατέχουσι τας νπ^ρβολας του 
ορούς • ωρα δέ βουλεύεσθαι δπως ως κάλλιστα άγωτ 
νιονμεθα} ΙμοΧ μ^ν ουν δοκβΓ παραγγ^ίλαι μ^ν αρι- 8 
στοποΐ€Ϊσθαι τοις στρατιωταις^ ημάς δβ )8ουλ€υ€σ^αι 
€Ϊτ€ τημερορ €Ϊτ€ αυριον δοκεϊ ύπερβαλλειν το δρος." 
" 'Ε/χοΙ δ€ γ€," ίφη 6 Κλεάνωρ^ " δοκίΐ, βπάι^ τάχιστα 9 
αριστησωμεν^ Ιζοπλισαμένονς ως τάχιστα ί€ναι βττΐ 
τους άνδρας, ίί γαρ Βιατρίφομεν^ την τημερον ημέ• 
ραν^ οι τ€ ιή}ΐ' ήμας ορώντας πολέμιοι θαρραλεωτεροι 
έσονται και άλλους βίκος,^ τούτων θαρρούντων, ΐΓλ€ίοι;ς 
'ΐΓρο<Γγ€ν€σβαι." 

Μβτά τούτον 'Βενοφων έΐπεν^ '^'Εγώ δ* οΰτω γΐ' ίο 

γνώσκω. ά μ€ν ανάγκη έστΙ μάχεσθοΛ, τουτο^ δβι 

παρασκευάσασθαι όπως ως κράτιστα μαχούμεθα' €ΐ 

δβ βουλόμεθα ως ραστα ύπερβάλλειν^ τουτό μοι 8οκεΐ 

σκεπτέον έΙναι δπως [ως] βλάχιστα μεν τραύματα λά- 

βωμεν^ ως ίλάχιστα δέ σώματα άνΒρων άττοβάλωμ^ν. 

το μ€ν ουν δρος εστί το^ δρώμενον πλέον η εφ* εζψ 1 1 

κοντά στάδια, άνδρες δ* ού8αμου φυλάττοντες ημάς 

€ροι €ΐσιζ^ αλλ η κατ αυτήν την οοον πολύ ουν 

ττον^ του έρημου δρους καΐ κλέφαι τι^ πειρασθαι 

ντας καΐ άρπάσαι φθάσαντας^ ει Ζυναίμεθα^ μαλ- 

η προς ισχυρά χωρία και ανθρώπους παρεσκευα' 

,86. 1872. 093. 638, λ. «899. 1405. 602 61^8. » βο. ^(ττί. «1868. 

» 885, Ιλ 1874, οί. 8.1». δ93, 1. 638, λ. • βο. μ€ρος. ' 1046, 2, ο. ^βα ίστ^τ 234 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

12 σμήνους μάχ^σθαι} ιτοΚυ γαρ ραον ορθιον άμαχα Ιά/ζα 
η ομαλές ίνθεν καΐ ίι/θ^ν πολεμίων όντων, καΐ νυκτωρ 
άμαχα. μαΚΚον αν τα ττρο ττοΒων ορωη τις η μ^θ* ημέ- 
ραν μαχόμβνος, καΐ η τραχβΐα^ τοις ποσίν άμαχα 
ιουο'ΐν ^ €\;μ€ν€(ΓΤ€ρ€|. η η ομαλή τάς κεφάλας * βαλλο- 

13 μ€νοις, και κλεφαι δ* ουκ άΒύνατόν μοι δοκ€ΐ εΤ^αι, 
έξον μ€ν νυκτός ιά/αι, ώς μη οράσθαι, έξον δ' άπ^λθα,ν 
τοσούτον ώς^ μη αΐσθησιν παρίχειν. 8οκουμ€ν^ δ* αν 
μοι ταύηυ προσποιούμενοι πρόσβαλαν έρημοτέρω αν^ 
τω ορ€ΐ χρησθαι* μβνοιβν^ γαρ αύτου μάλλον αθρόοι οι 
πολέμιοι. 

14 "*Ατάρ τι €γώ π€ρΙ κλοπής συμβάλλομαι; ύμάς^ 
γαρ €γωγ€, ω Χειρίσοφε, ακούω τους Αακ^Βαιμονίους, 
όσοι €στ€ των ομοίων^^ ευθύς €Κ παίΒων κλ4πτ€ΐν μέλβτ 
τάν, και ουκ αισχρον είναι άλλα καλόν κλέπτειν δσα 

15 μη κωλύει νόμος, όπως 8ε ώς κράτιστα κλετττητε καΧ 
πειράσθε λανθάνειν, νόμιμον τταρ' ύμϊν εστίν, εάν 
ληφθητε κλεπτοντες, μαστιγοΟσθαι. νυν οΖν μάλα σοι 
καιρός εστίν βπιδεί^ασ^αι την τται^είαν, και φυλάξα- 
σ^αι μη ληφθωμεν κλέπτοντες του όρους^ ώς μη πληγάς 
λάβωμεν^^ 

Τορ1θ8 ίοΓ δίυά^• (1) ο/ 5μο(οι οί δραΗ», Ιηΐιιοά. 54. (2) ΒιΙίβΓθηοθ 

/^ ΊΤιβ^ $βηά νοίηηΐβ&η ν)Κο άίίΐοάρβ ϋιβ βηεηιι^. 

16 ^^Άλλά μεντοι,^^ εφη 6 Χειρίσοφος, "κάγώ ύμας 
τους * Αθηναίους ακούω Βεινούς €ΐι/αι κλεπτειν τα δημό- 
ΟΓία, κοΛ μάλα όντος^ δβι^οίί του κινδύνου τω κλέπτοντι^ 

1 1^ μάχ^σθαι προς... « ββ. Μ<$ί. • οη ^00% ; ϋΐ. 771, Β, Κ 1172. 88». 5*5, ». 
« 718. 1058. 812, 388. 687. " - ώστ«. • 944, β. 634. Οι. 671^, ». » 8β4. 

1812. 489, Ν. 2. • 80. άν. • ύμα9, τους Αακββαιμοι/ίονς, μ€Χ€ταν κλέπταν. ^ 73ίί. 

1094,7. 848,1. 608, >^ 736. 1097. 886. 608. "971» ο. 1668,16^6. 6^7,^1. 690. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VI. 286 

και τους κρατίστονς μερτοι μάλιστα^ εΐπ€ρ ύμΐν οι 
κράηστοι άρχβιν αζισυνταχ* ώστε ωρα καΐ σοι €πιδ€^ 
κνυσθαι την τταιδεία^." 

" 'Εγώ μέν τοίνυν^^ εφη 6 Βι€νοφων^ ^^ ετοιμόζ εΙμι 17 
τονς οπισθοφύλακας €χων^ επειδάν ^ειπνησωμεν^ ιένοΛ 
καταλη\Ιβόμ€νο<ζ το οροζ. €χω δέ καΧ ηγεμόνας* οί 
γαρ γυμνητες^ των επομένων ήμΐν κΧϋητ&ν ελαβόν τινας 
ίνώρεύσαντες* τούτων^ καΐ πυνθάνομαι οτι ουκ άβα" 
τόν εστί το ορός, άλλα νέμεται αί^Ι και βονσίν ' ώστε 
^άνπερ άπαξ λάβωμεν τι τον ορούς, βατά και τοις 
νποζνγίοις εσται. ελπίζω δέ ούδβ τους πολεμίους 18 
μεν^ΐν έτι, €7Γ€ΐδάΐ' ΐ8ωσιν ημάς εν τω ομοίω επι των 
άκρων ' ουδέ γαρ νυν εθέλονσι καταβαίνειν εις το ίσον 
ψΐν:'^ 

Ό δβ Χειρίσοφος είπε, " Και τι δει σ^ Ιεναι καΐ 19 
λιπειζ/ την όιτισθοφυλακίαν ; άλλα (Σλλους πεμχΐβον, άν 
μη τιζ/βς εθελοντές άγαθοι φαίνωνται.^^ εκ τούτον 'Αρι- 20 
(ττώννμος Μί^υδριβύς έρχεται οπλίτας έχων και *Αρι- 
στεας Χίος γνμνητας καΐ Νικόμαχος Οίταΐος γυμνητας' 
καΐ σύνθημα εποιησαντο, οπότε εχοιεν τα άκρα, πνρά 
κά€ΐν πολλά. ταύτα συνθεμένοι ηρίστων * εκ δέ τον 2ΐ 
άριστον 'ΐΓροήγαγ€ν 6 Χειρίσοφος το στράτενμα πάν ως 
οέκα σταδίους προς τονς πολεμίονς, δπως ως μάλιστα 
^οκοίη ταύτχι προσάξειν. 

Τορ1β9 ίοΓ 8ΐαά3Γ. (1) Βοητϋβ, (2) ΟοηβϋΓΠΟίίοη ΕΐίίβΓ Αιτί^ω. (3) 
ΤΙιβ ίοηη οί ϋνομα ίη οοιηροαπάβ. (4) Μβαηίη^ οί *Κριστώνυμο$^ *Κριστ4α», 
^ίκόμαχοί, 

'Επβιδ'^ δέ εΒείπνησαν καϊ ννξ εγένετο, οί* μεν τα- 22 
χθεντες ωχοντο, καΐ καταλαμβάνονσι το δρος, οί δέ 

1 γνμιήτης ίνηΒρίύσανης ϊΚαβόν ηνας. > 760. 1108. 365, 609, α. * 773. 1175. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ 236 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

άλλοι αντον άν€πανοιη•ο, οΐ δβ πολφιοι €7Γ€ΐ '^σθοντο 
το 6ρο<ζ €χόμ€νον, €'γρηΎΟρ€σαν ^ καΐ €καον πυρά πολλά 

23 δια νυκτός. έπ€ί8η δέ ημέρα έγα/ετο Χβφίσοφος μ€ν 
θυσάμ^νος ηγε κατά την δδοΓ, οΣ δέ το ορός καταλα- 

24 βόντβς κατά τά άκρα έττησαν. των δ' αυ πολεμίων 
το μεν πολύ εμενεν έπϊ τη υπερβολή του ορούς, μέρος 
δ' αύτων άπηντα τοις κατά τά άκρα. πρΙν 8έ ομού 
6ΐι/αι τους πολλούς αλληλοις, (τυμμιγνύασΊν οΐ • κατά 

25 τά άκρα^ καΐ νικωσιν οι "'ΈΧληνες και 8ιώκουσιν. εν 
τούτω δέ και οι εκ του πεΒίου οι μεν πελτασταΐ των 
^ΈΧληνων 8ρόμω έθεον προς τους παρατεταγμένους^ Χίΐ- 

26 ρίσοφος 8έ βάδην ^ τα^^ύ εφείπετο συν τοις όπλίταις. οι 
δέ πολέμιοι οΐ επι τη 68ω επει8η το άνω έώρων ηττώ- 
μενον, φεύγουσι' και άπέθανον μεν ου πολλοί αυτών, 
γέρρα 8ε πάμπολλα ελήφθη ' α οι "Έλληνες ταΐς μα- 

27 ^αίραις κότττοντες άχρ€Ϊα εποίουν. ως δ' άνέβησαν, 
θύσαντες και τρόπαιον στησάμενοι κατέβησαν εις 
το πεΒίον, και/ €ΐς κώμας πολλών κάγαθων Ύ€μο'ύσα$ 
^^λθον. 

ΤορΙοδ^^Γ δίυάγ.* (1) ΤΙιβ θηάίη§-δΐ)ΐτ. (2) Οί. ά(ηΓΐ$, ΐΓ4\τη, γέρρον. 
(3) τρόναίον. ΙηίΓοά. 101. 

ΤΑβ^ οαρίηνβ α ΤαοοΜαη είτοηφοίά. 

ι VII. Έκ δε τούτων επορεύθησαν εις Ύαάχους σταθ' 
μους πέντε παρασάγγας τριάκοντα ' και τά επιτήδεια 
επέλιπε' χωρία γάρ ωκουν ισχυρά οι Ύάοχοι, εν οΧς 

2 και τά επιτήδεια πάντα έΐχον άνακ€Κομισμ€νοι. €π€ΐ δ' 
άφίκοντο προς χωρίον 6 πόλιν μεν ουκ εΐχεν ούδ* οικίας 
— συνεληλυθότες^ δ' '^σαν αύτόσε και άν8ρες και γυναί- 
κες και κτήνη πολλά — Κειρίσοφος μεν ουν προς τοΰτο 

1849,6. 1268. δβδ. Α57. »860, 2. 290,2, •011(Λ, ^ , ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VII. 237 

προσ€βαΚ\€ν €νθνς ηκων • έττει^η §€ η πρώτη τάζι% 
ά'ΐΓέκαμν€ΐ;, αΚ\•η προσ-^^ι καΧ ανθι^ αΚΧ-η • ού γαρ ^ν 
άθρόοις^ 'ΐΓ€ριστηναι, άλλα ποταμός ην κύκλω. 

'Επ€ΐ8ΐ7 δ^ '3,€νοφών ήλθε συν τοις οπισθοφύλαζυ και 3 
π€\τασταΐς καΐ όπλίταις, ενταύθα δτ) λβγβι Χειρίσοφος, 
" Εις καλόν ηκ€Τ€ ' το γαρ χωρίον αίρετβον ' τη γαρ 
στρατιά 'ούκ €στι τα έπιτηΒεια^ ά μη ληίρόμ^θα το 
χωρίον.^^ ενταύθα 8η κοινή έβουλ^ύοντο * και τον 4 
Β,^νοψωντος βρωτώντος τι το κωλυον €Ϊη άσ^λθ^ιν €Ϊπ€ν 
6 Χ€ΐρίσοφος^ "Μία^ αΰτη πάροΒός έστιν ην ορ^ς' 
όταν δβ τις ταύτη π^ιρΆται παριέναι^ κνλίν8ονσι λί- 
θονς νπ€ρ ταύτης της νπ^,ρεχονσης πέτρας ' 6ς δ* &ν 
καταληφθη^ ούτω διατίθεται." ά/ια δ' εδει^β συντ€τριμ- 
μένους ανθρώπους και σκέλη καΧ πλευράς, 

'''*'11ν δβ τους λίθους άναλώσωσιν/' βφη 6 β,^νοφων, 5 
^^ άλλο ^ τι 07 ούΒεν κωλύβι παριβι^αι ; ού γαρ 8η €Κ 
τον ενάντιου ορωμεν ει μη ολίγους τούτους^ ανθρώπους^ 
καΐ τούτων δυο η τρεις ώπλισμενους. το 8ε χωρίον, 6 
ώς καΐ συ οράς, σχε8ον τρία ήμίιτλεθρά εστίν 6 8εΐ 
βαλλόμενους διελ^εΐΓ • τούτου 8έ όσον πλεθρον ^ δασύ 
ττίτυσι^ διαλειπούσαις μεγάλαις, άνθ* ών εστηκότες αν 
8ρες τι αν πάσχοιεν η ύπο των φερομένων λίθων η 
ύπο των κυλιν8ομενων ; το λοιπόν ^ ουν η8η γίγνεται 
ως ημίπλεθρον, 6 8εΐ όταν λωψήσωσιν οι λί^οι ιταραδρα- 
μ^ΐν. '' Αλλά ευθύς" εφη 6 Χειρίσοφος, " βπειδάΐ' 7 
αρζώμεθα εις το δαστ» προιεναι, φέρονται οι λίθοι πολ- 
λοί." " Αύτο άϊ/," ^Φν^ '' 'ί'ο 8εον εΐη ' θαττον γαρ 
άναλώσουσι τους λίθους, άλλα πορευώμεθα^ ενθεν^ ημΐν 

* βο. αύτοϊς. • μία νάροΒός «στι»* αντη ί)ν , , . > 1015, Ι). 1604. 073, Ν. 668. 
«βΤ4. 456, ν. 658, ΐ».. » βο. «στί. «776. 1181. 391. 526, &. ^ Βϋ. χωρίον. 
* 8ββ, 1. 1844. δβδ. ΜΒ. * €νθ€ν βσται ημίν, βΧβ. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 238 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

μικρόν η τταραΒραμεΐν «τται, ην Βννώμεθα^ καϊ ά-ΤΓβλ- 
θ€Ϊν ράΖιον^ ην βονλώμ^θα.^^ 

Τορίοδ £θΓ 81ιιά3Γ. (1) ΡθΓίρΙΐΓ»8ί;ίο ίοηηβ ο£ Λθ ΥβΛ. (2) Οί \ν1ΐ2ΐ4 
οίοδβ 18 κάμνω 1 άναΧίσκομοΑ'^ &πλΙζω'ί φυΚάττω'ί ίστημι'ί βίπταΐ (3) &λλο 
τι ίϋ. 

8 ^Εντ€υθ€ν έπορεύοντο Χειρίσοφος καΐ '3ι€νοφων καΐ 
Καλλίμα)(ος ΊΙαρράσιοζ λοχαγός • τούτου γαρ η ήγ€- 
μονία ην των οπισθοφυλάκων λοχαγών Ικ^ίντι τ^ 
ημέρα, ' οί δέ άλλοι λο^^αγοί €μ€νον Ιν τω άσφαΚεΐ. 
μ€τα τούτουζ ουν ύττηλθον ύττο τα δβτδρα άνθρωποι ώς 
έβδομήκοντα^ ουκ αθρόοι άλλα καθ' &α, έκαστος φυλατ- 

9 τόμβνοζ ως έ8ύνατο, 'Αγασιας δβ ό 'ϊ,τυμφάλιος καΐ 
Άριστώνυμος Μβ^υδριεύς καΐ οΰτοι των οπισθοφυλά- 
κων λοχαγοί οι^Τ€9, και άλλοι δε, έφβστασαν ίζω των 
Βά/Βρων' ου γαρ '^ν ασφαλές €ν τοις Ββν^ροις έστάναι 

10 πλ€ον η τον ενα λόχον. €νθα 8η Καλλίμαχος /Λτ^χα^ά- 
ταί τι* προυτρεχβν άπο του ΖένΖρου υφ* ψ ην αυτός 
δυο η τρία βήματα * €π€Ϊ δε οί λίθοι φ^ροιντο, άνέχα- 
ζ€ν €ύπ€τως ' εφ* εκάστης δε ιτροδρομής πλέον η 8€κα 

11 άμ,α^αι πετρών άνηλίσκοντο. 6 δε *Αγασία9 α5ς ορα 
τον Καλλίμαχον α εποίει, καϊ το στράτευμα παν θεώ- 
μενον^ 8είσας μη ου πρώτος παραΒράμη εις το χωρίον, 
ούτε τον ^Αριστώνυμον πλησίον οντά παρακαλεσας 
ούτε Έύρύλοχον τον Αουσιεα εταίρους ο^τας ούτε άλ- 

12 λον ού8ενα χωρεί αυτός, και παρέρχεται πάντας. 6 δε 
Καλλίμαχος ως ορα αυτόν παριόντα, έιτιλαμβάνεται 
αντοΰ της ϊτυοδ * εν δε τούτω ιταραθεΐ αυτούς *Αρι- 
στώνυμος ΜεθυΒριευς, καΐ μετά τούτον Έύρύλοχος Λον- 
σιευς • πάντες γαρ ούτοι άντεποιοΰντο αρετής καϊ 
άντηγωνίζοντο προς αλλήλους * και ούτως ερίζοντες 
αιρουσι το χωρίον, ως γαρ άπαζ εισέ8ραμον, ουδείς 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VII. 239 

πέτρος &νω9€ν ♦ ήνίχθη. βνταυθα 8η Βεινον ί}ν θέαμα. 1 3 
αΐ γαρ γυναίκες ρίπτονσαχ τα ιταιδία εΤτα βαυτάς 
έΐΓΐκατ€ρρίΐΓΤουν, καΧ οΐ ανΒρες ωσαύτως. ενταύθα 8η 
καΧ Αΐνείας ΧτνμφάΚιος λοχαγός ί8ών τίνα θέοντα ως 
ρίφοντα έαντον στολην έχοντα καΚην ζτηλαμβάνεται ως 
κωλνσων* 6 δβ αύτον Ιττισιταται, καΐ αμφότεροι ωχοντο 14 
κατά των πετρών φερόμενοι και άπεθανον. εντεύθεν 
άνθρωποι μεν πάνυ ολίγοι ελήφθησαν^ βόες 8ε καΐ 
όνοι πολλοί και πρόβατα. 

Τορίοβ ίοτ 8(ιιά^. (ι) Ραββίνβ άβροηβηί». (2) Εοπη&Ηοη οί λΙοβ^τλο^ 
ηοοηβ ίη .βία, οί. άμίλβια, Οί. Λ5β, 3. 842». »8», 2. 429, 1. (3) 8ρβοί&1 οοη- 
βίταοϋοη οί νΧέον, ^λαττοι^. 

Ρα$8Ϊηρ ΐΗβ ΟΗαΙφβί^ ίΚ&^ νβαοΗ β^τηηΐΜ, υοΗβτβ ίΐιβ^ τβοβίνβ α 
ρηίάβ ΐϋΗο €οηώΐ€ί$ ΐΗβτΛ ιοΜίη είρΤιΙ ο/ ΐΗβ Ειιχίηβ. 

^Εντεύθεν επορεύθησαν δια Χαλύβων σταθμούς ετηα ^* 
παρασάγγας πεντήκοντα. οΰτοι ^σαν ων^ 8ιηλθον 
άλκιμώτατοι, και εις -χείρας^ ^σαν. εΐχον 8ε θώρακας 
λινσΟς μ^ρ^ τον ήτρου, άντι 8ε των πτερύγων σπάρτα 
πυκνά έστραμμενα. είγρν 8ε καΐ κνημΐ8ας και κράνη ** 
και πάρα την ζώνην μαχαίριον όσον ξυήλην Αακωνικην, 
ω εσφαττον ων κρατεΐν 8ύναιντο, και άποτεμόντες αν 
τάς κεφάλας έχοντες έπορεύοντο^ καΧ η8ον καΧ έχ6ρ€υον 
οπόττε οί πολέμιοι αυτούς οφεσθαι εμελλον, εΐχον 8έ 
και 8όρυ ως πεντεκαί8εκα πήχεων μίαν λόγχην έχον. 
οντοι Ιν€μ€νον εν τοις πολίσμασιν' επεί 8ε παρελθοιεν **^ 
οί *Ελλ•)^ΐ'€9, εΐποντο άει μαχούμενοι. ωκουν 8ε εν τοις 
οχυροΐς^ και τα επιτη8εια εν τούτοις άνακεκομισμενοι 
ήσαν * ώστε μη8εν λαμβάνειν αυτόθεν τους "Ελληνας, 
αλλά δΐ€τράψησαν τοις κτηνεσιν α εκ των Ύαόχων 
εΚαβον. 

λβο.ΐΜ<Μ•τ. •βο.«ντο;«. «885. 1296. 568, Μί,% ί^ λ 240 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

18 Έκ τούτου οΐ "Ελλτ^ι^βς άφίκοντο €πΙ τον ^Αρπασον, 
ποταμόν^ €νρο^ τεττάρων πλβθρωρ. 

*Κρτ€υθ€ν έπορενθησαν δια ^κυθηνών σταθμούς τέτ- 
τάρας παρασάγγας είκοσι δια πβδίου €15 κώμας' ίν αΐς 
ίμειναν ημέρας τρεις καΐ εττεσιτίσαντο. 

19 ^ΈΑΡτευθα/ ^ιηλθον σταθμούς τέτταρας τταρασάγγας 
είκοσι προς πόλιν μεγαΚηι/ και ευΖαίμονα και οίκον- 
μενην η εκαΚεΐτο Τνμριάς. εκ ταύτης [της χώραί] ό 
άρχ^ων τοις '^Ελλησιν ηγεμόνα πέμπει^ όπως δια της 

20 εαντων πολέμιας χώρας άγοι αυτούς, ελθών δ' €^€1^05 
λέγει οτι άξει αυτούς πέντε ημερών εΙς χωρίον όθεν 
οψονται θάλατταν' ει 8ε μη, τεθνάναι έπηγγείλατο. 
καΧ ηγούμενος επεώη ενεβαλλεν εις την [εαυτού] πόλε* 
μίαν, παρεκελεύετο αΐθ€ΐν καΐ φθείρειν την χώραν' ω 
και 8ηλον εγενετο οτι τούτου ένεκεν συνελθοι, ου της 

21 των Ελλήνων εύνοιας. καΐ άφικνούνται επι το ορός 

τη πέμπτη ήμερα ' όνομα 8ε τψ δρει ην &ηχης. επει 

8έ οι πρώτοι εγενοντο επι του ορούς, κραυγή πολλή 

εγενετο, 

Τορίοδ ίοΓ 81)υάγ. (1) ΤΙιβ ί(1ίοιη £ογ * Ιο οοτηβ ίηΐο ίΚβ Καπό 8 ο/* οτ * ιηΐο 
οΙοΒβ ςιιαν(€Γ8 ινίίΗ.* (2) Οαβθ Β,ίίβτ κρατίω. (3) 0£. 4χυρ69 Β,ηά 6χυρ6$, 
(4) ΤΗβ βηάίη^ -υ{$) ιη ΛάνβΛβ. Οί. €ύθύ$, έγ/ύΒ. 

«&α/ 8βα/" 

22 Άκουσας δε ο Β,ενοφών και οί οπισθοφύλακες φηθη^ 
σαν έμπροσθεν άλλους επιτίθεσθαι πολεμίους* εΐποντο 
γαρ όπισθεν οι εκ της καομενης χώρας, και αυτών οι 
οπισθοφύλακες άπεκτεινάν τε τινας και έζώγρησαν έν€- 
δραν ποιησάμενοι, και γερρα ελαβον δασειών βοών 

23 ώμοβΟ€ΐα άμφΐ τα εικοσιν. βπειδ'^ δ' η βοή πλείων τε 
εγίγνετο και εγγύτερον και οι άεΐ επιόντες εθεον 8ρόμω 
επι τους αεί βοώντας και πολλ^ μείζων εγίγρετο η βοη 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. νυΐ. 241 

οσω 8η π\€ίονς έγίγνοντο^ €8όκ€ΐ 8η μ€Ϊζόν τι βΐι/αι τω 
Β^νοφώντι^ καΐ ά^α)3ά9 ^φ' Ιτητον καΧ Αύκιον κοΧ τού^ 24 
ίττπόχς άναΚαβων 'ΐΓαρ€βοηθ€ΐ ' και τάχα 8η άκονονσι 
βοώντων των στρατιωτών " θάλαττα ' " θαΚαττα ' και 
7Γαρ€γγυώντων. ίνθα 8η ίθ^ον πάντες και οι οπισθοφύ- 
λακ€ς, και τα υποζύγια ήλαννετο Και οι ΐτπτοι. €π€ΐ δβ 25 
άφίκοντο πάντ€ζ έπϊ το άκρον, ενταύθα 8η 'ΐΓ€ριίβαλλον 
άλλτ^λουί και στρατηγούς και λοχαγούς 8ακρνοντ€ς. 
και έξαπίνης στου^ 8η παρ€γγυησαντος οι στρατιωται 
φ4ρουσι λίθους και ποιοΰσι κολωνόν μ€γαν. ενταύθα 26 
ανετίθβσαν 8€ρμάτων πλήθος ώμοβο^ίων καΧ βακτηρίας 
και τα αιχμάλωτα γ4ρρα, καΧ 6 ήγ^μών αυτός τ€ κατέ- 
τψν€ τα γ4ρρα καΧ τοΙς άλλοις 8ι€ι^€λ^υ€το. 

Μβτά ταύτα τον ηγβμόνα οι "Ελληνες άποπ4μπουσι 27 
δώρα 86ντ€ς από κοινού ΐππον και φιήλην άργυραν χαι 
σκ€υήν ΤΙβρσικην και 8αρ€ΐκούς 8€κα ' ητει δέ μάλιστα 
τους δακτυλίους, και έλαβε πολλούς πάρα των στρατιω- 
τών, κώμην 8ε δ€ί^ας αύτοΓς ου σκηνησουσι και την 
οδοί/ ην πορεύσονται εις Μάκρωνας, επει εσπέρα έγένετο, 
ωχετο \της νυκτος\ άπιών. 

ΊΤιβ^ ρτοΰββά ίΚτοηρ/ι ϋιβ ίβττιΙοτΊβ ο/ ίλβ Μαοτοηβη, 

νΠΙ. *Έιντ€υθεν δ* επορευθησαν οι '^Ελληνες δια * 
'ϋίακρώνων σταθμούς τρεις παρασάγγας 8εκα. τη 
"ί^ρύτη 8έ ήμερα άφίκοντο επΙ τον ποταμον 6ς ωριζε 
την των Μακρώνων καΐ την των Χκυθηνων. εΐχον δ* 2 
υπέρ δί^ιώι; χωρίον οΐον^ χαλεπώτατον και εξ άριστε- 
ρας άλλοι/ ποταμον, εΙς ον ενεβαλλεν 6 ορίζων, δι' 
ον βδβι δια^δ'^ΐ'αί'• '?^ δβ οΰτος δασύς 8εν8ρεσι^ τταχέσι 

ΐότον»τιμδ«δση9β^ν. *β51(6ηά). 4»8, 01688,1 * 776. 1181. ΟΙϋνδρωρ, 
«.4Μ. 891. 6^6, Λ. 

Η. Α ^. ΑΚΑΒ. — 16 (^ Γ\Γ\Γ\\θ 
282 ΑΝΑΒΑδΙβ. ύίοβίνβ άαι/^ τηατοΗ ί^β^ τβΟΰΗ α ρα8$ ΚβΙά ί^ ύιβ βηβηψ, 
ΰοηηοίΐ ο/ νοατ, 

νΐ *Επ€6 δ* ημ€ρα^ ^ν ογδόη, τον^ μ€ν ηγβμόνα 
παραδιδωσι Χεψισόφφ, τους δέ οΙκ€τας καταλείπει 
τω κωμάργιυ^ πΚην τον νιου του ίίρτι ήβάσκοντος * τού- 
τον δε Έτησ'^ό'ει *Αμφίπο\ίτΊ[ΐ τταραδίδωσ^ι φν\άττ€ΐν^ 
όπως εΖ καλώ9 ηγησαιτο^ έχων και τοί/τοι/ άττίοι. και 
εΐ9 ττ7^ οΐκίαν αυτού είσεφόρησαν ώς 48ύναντο πλείστα, 

2 και άΓαζει;^αϊ^ε9 έπορεύοντο. ηγ^ΐτο δ* αύτοΐς . ό κα>- 
μάρχηζ λελυ/ιείΌς δια χιόΐΌ9• και η^δτ/ τε '^ΐ' εν τω 
τρίτω σταθμω^ και Χ€ΐρίσοφος αύτω έγαΚ^ττάνθί) οτι 
ουκ εις κώμαζ ηγάγ^ν. 6 δ' έλεγες οτι ουκ εΐεΐ'* εν 
τω τόπω τοντω. 6 δε Χβίρίσοφος αύτον επαισε /χει/, 

8 €8ησ€ δ* ου. εκ δε τούτου εκείι^ος Τ175 ζ^υκτος άποδ/οάς 
ψχ€το καταΧιττων τον υι6ν. τουτό γε δ'^ Χ€ίρισόφψ και 
Βι^νοφωντι μόνον διήψορον ει/ τ'η πορεία ίγένετο^ η τον 
ηγ€μόνος κάκοοσις και αμέλεια. 'Ε^ισθένης δε ήράσθη^ 
του παιδδς και οΓκαδε κόμισαν πιστοτάτω έχρητο, 

4 Μετά τούτο 4πορ€υθησαν ετττά σταθμούς άνα πέντε 
παρασάγγας της ημέρας^ παρά τον Φάσιι/ ποταμόν, 
ε5ρο9 π\€.θριαίον? 

5 Έι^ευ^εΓ ^πορενθησαν σταθμούς δύο παρασάγγας 
δεκα' επι δε τ^} εις το πεδίοι/ ύπερ)8ολ^ απήντησαν 

6 αύτοΓς Χάλυβας και Τάο;(οι και ΦασιαίΌΐ^ Χειρίσο- 
φος δ* επει κατειδε τους πολε/ιίους επι τ^ ύπερ)8ολ^, 
έπαύσατο πορευόμενος^ απέχων εις τριάκοντα σταδίους, 
Γι^α /χ*^ κατά κέρας άγων π\ησίάση[} τοις πολε/χ,ίοις• 

λΟΤ. β&ηιβ, 4.δΜ. «1.6. τ6ν κωμάρχηκ (ώς) ^€μ<$κα. » 767. 1165. ^7β. 5;»9. 
«Ββ.κωμα4. «841. 1260. Α;99. Α6Λ. «759. 1186. 8δ9. 61δ, *θΔ«ηά1θ9θ£ 
Α|Μ(|-ια?ο(, 4.2•. Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VI. 233 

ιτα.ρηγ'/€ΐΧ€ δΙ καΐ τοις αλλοΐ9 παράγ€ΐν τους \6χους, 
όπως έπΙ φάλαγγος γένοιτο το στράτ^,νμα. 

Τορ1β9 ίοΓ 8*αάγ• (1) 87ηορ8ί8 οί ί^μάν. (2) κατλ κίραχ^ Μ φάΚαη^ 

705. Ιη1;Γ0(1. 77. (3) ΥίΒ,γΒ οί βχρΓβββΐη^ ρηηροΜ. 

'ΕπβΙ δβ 7ι\θον οί οττισθοφύλακ^ς, ανν^καΚ^σ^ τους 7 
στρατηγούς καΐ λοχαγούς^ καΐ ίλεζ^ν ώδ€ • " Οί μβν 
τΓοΚεμιοι, ώς οράτε, κατέχονσι τας νπερβολας του 
ορούς ' ώρα δέ βουλεύεσθαι οττως ως κάλλιστα άγω- 
ϊ'ΐον/Αβ^α.^ εμοί μ€Ρ ουρ δοκβι παραγγεΐλαι μεν άρι- 8 
στοποιεισθαχ τοις στρατιωταις, ημάς 8ε βουλεύεσθαι 
€176 τημερον είτε αυριον δοκβι υπερβάλλειν το ορος.^^ 
" Έ/ΑοΙ δβ γβ," εφη 6 Κλεάνωρ, " δοκ€ΐ, επαν τάχιστα 9 
αριστησωμεν, εξοπλισαμενους ώς τάχιστα ίει^αι επί 
τονς αν8ρας. ει γαρ 8ιατ ρίφομεν^ την τημερον ημέ" 
ραν, οι τε νυν ήμας ορώντες πολέμιοι θαρραλεύτεροι 
έσονται καΧ άλλους εικός^ τούτων θαρρούντων, ττλείους 
ττροσγβνέσβαι." 

Μετά τούτον Ηενοφων εΤπεν, '^'Εγώ δ* ούτω γι- ίο 
γνώσκω. ει μεν ανάγκη εστί μάχεσθαι, τούτο ^ Βεΐ 
τταρασκευάσασθαι οττως ώς κράτιστα μαχούμεθα' ει 
06 βουλόμεθα ώς ρα,στα υπερβάλλειν, τούτο μοι 8οκεΐ 
(τκείΓτέον €ΐζ/αι όπως [ώζ] ελάχιστα μεν τραύματα λά- 
βωμεν,^ ώς ελάχιστα δβ σώματα άν8ρων άιτοβήλωμ^ν. 
ΤΟ μεν ουν ορός εστί το ορωμενον πλέον η εφ εξη- 1 1 
κοντά στάδια, άν8ρες δ' ου8αμου φυλάττοντες ημάς 
φανεροί είσιν άλλ'^ η κατ αύτην την 68όν* πολύ ουν 
κρέίττον^ του έρημου ορούς και κλέφαι τι^ πειρασθαι 
λαθόντας και άρπάσαι φθάσαντας, ει δνι^αιμε^α, μαλ- 
λοι^ η προς ισχυρά χωρία και ανθρώπους παρεσκευα- 

» 886. 1872. 593. 688, &. « 899. 1405. 602 61^8. 3 βο. ^^ζ^ « 18^8. 
<93. «885, Ιλ 1874, οί. 8.1 Μ. δ93,1. 638, λ. • βο. μ€ρος. 7 1046,2,0. «.ββ. <στί. τ 234 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

12 σμά/ους μάχ^σθαι} πολν γαρ ρα,ον ορθιον άμαχβί Ιό/αι 
η ομαλές ίνθ^ν και ενθει/ πολεμίων οντων^ καΧ ννκτωρ 
άμαχεί μαΧλον αν τα προ ποΖων ορωη τις η μεθ" ημε- 
ραν μαχόμενος, και η τραχεία^ τοΐς ποσίν άμαχεί 
ιουσιν ^ €ΐ;μ€ν€(ΓΤ€ρ(]|. η η ομαλή τάς κεφάλας * βαλλο- 

13 μενοις. και κλεφαι δ' ουκ άΒύνατόν /ιοι Ζοκεΐ εΤι^αι, 
εζον μεν νυκτός Ιέναυι, ως μη ορασθαι, εξόν δ* άπελθεΐν 
τοσούτον ως^ μη αΐσθησιν παρεχειν. 8οκουμεν^ δ' αν 
μοι ταύτΊΐ προσποιούμενοι προσβαλεΐν ερημοτερω αν'^ 
τφ ορει χρησθαι' μένοιεν^ γαρ αυτού μάλλον αθρόοι οί 
πολέμιοι. 

14 "*Ατάρ τί εγώ περί κλοπής (τνμ^δάλλομαι ; ύμας^ 
γαρ εγωγε, ω Χειρίσοφε, ακούω τους ΑακεΒαιμονίους, 
όσοι εστε των ομοίων^^ ευθύς εκ παί8ων κλέτττειν μελε- 
ταν, καΐ ουκ αίσχρον βΤι/αι άλλα καλόν κλέπτειν δσα 

15 μη κωλύει νόμος, όπως 8ε ως κράτιστα κλεπτητε καΧ 
πειρασθε λανθάνειν, νόμιμον τταρ' ύμΐν εστίν, εαν 
ληφθητε κλεπτοντες, μαστιγοΟσθαι. ννν ουν μάλα σοι 
καιρός εστίν επι8είξασθαχ την 'ΐΓαιδ€£αν, και φυλάξα- 
σ^αι μη ληφθώμεν κλεπτοντες του ορους,^ ως μη πληγάς 
λάβωμεν.^^ 

Τορίοβ ίοΓ βίυάγ. (1) ο/ ^μοκκ οί δρ&τΐ», ΙηϋιχκΙ 54. (2) ΙΗββΓθηοθ 

/ ΊΤιβ^ Ββηά νοίηηΐββη ιοΚο άι$Ιοάρβ ϋιβ βηβνηι^. 

16 ^^Άλλά μεντοι,** εφη 6 Χειρίσοφος, "κάγώ ύμας 
τους * Αθηναίους ακούω Βεινούς είναχ κλέπτειν τα δημό- 
σια, και μάλα οντος^ Βεινου του κινδύνου τω κλεπτοντι, 

1 1^ μάχ€σθαι πρ6« . . . «80. &δ<$ν. • οη /οοΐ ; ϋί. 771, Β, Κ 1173. 882, 5Μ, &. 
« 718. 1058. 819, 338. 657. ' - ωστ<. < 944, α. 634. Οί. 671*, α. τ 8β4. 

1812. 439, Ν. 2. • βο. αν. • υμάς, τους ΑακίΒαιμονίους, μβλβτάΐ' κΚίπηιν. ^ 78ί8. 

1094,7. 848,1. 608. >^ 73β. 1097. 886. 608. "971, ο. 1668, Κίβ&β. 657.1. 690. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VI. 286 

καί τους κρατίστους μέιηοι μάλιστα^ €?π€ρ νμΐν οι 
κρίτιστοι αρ)(€ίν ίζιοννταχ* ώστε ωρα καΐ σοΙ επιδείτ 
κνυσθαι την παχδβίαΓ." 

" 'Εγώ μ€ν τοίνυν^^ ίφη 6 '3ι€νοφων, " έτοιμος €ΐμι 17 
τους οπισθοφύλακας εχων^ επειδάι/ δ^ιιτνησωμεν, ΙένοΛ 
καταλη^όμ^νος το ορός. εχω δέ και ηγεμόνας ' οί 
γαρ γυμνητ^ς^ των επομένων ημΐν κλο>πων ίλαβόν τινας 
Ιν^^ρεύσαντβς * τούτων^ και πυνθάνομαι οτι ουκ άβα" 
τόν Ιστι το ορός, άλλα νέμεται αΐζΐ καΧ βονσίν ' ώστ€ 
Ιάνπ€ρ άπαξ λάβωμέν τι τον δρονς, βατά καΐ τοις 
νποζνγίοις εσται. ελπίζω δέ οΰδβ τους πολεμίους 18 
μεν^ΐν €τι, €π€ΐ8άν ΐ8ωσιν ημάς €ν τω ομοίφ €πι των 
άκρων ' ουδέ γαρ νυν εθέλονσι καταβαίνβιν €ΐς το ίσον 
ημιν. ^ 

Ό δέ Χζίρισοφος €Τπ€, " Και τι δβι σέ ιά/αι και 19 
\ίπ€Ϊν την όιτισθοφυλακίαν ; αλλά άλλους πέμφον, άν 
μη ηϊ/€9 εθελοντές άγαθοι φαίνωνται.^* εκ τούτου *Αρι- 20 
οτώνυμος ΜεθυΒριευς έρχεται οπλίτας έχων και *Αρι- 
στεας Χίος γυμνητας καΐ Νικόμαχος ΟιταΓος γυμνητας' 
και σύνθημα εποιησαντο, οπότε εχοιεν τα άκρα, πυρά 
κα€ΐν πολλά. ταντα συνθεμένοι ηρίστων * εκ δβ του 2ΐ 
αρίστου 'ΐΓροήγαγ€ν ό Χειρίσοφος το στράτευμα πάν ώς 
οεκα σταΒίους προς τους πολεμίους, δπως ώς μάλιστα 
οοκοίη ταύτχι προσάξειν. 

Τορ1θ9 ίοΓ 8ΐαά3Γ. (1) Βοητοβ, (2) Οοηβϋηιοίίοη αίϋθΓ Αιτί^ω. (3) 
ΤΙιβ ίοηη οί ^νοίΜ ίη οοιηροαπάβ. (4) Μβαηίη^ οί *Κρίστώνυμο9, *Αρίστ4α$, 
^ικόμαχοί, 

Έπτεώη δέ εΒείπνησαν καϊ νυζ εγενετο, οί* /ιέν τα- 22 
χθεντες ωχοντο, καΐ καταλαμβάνουσι το ορός, οι δε 

1 γυμνηης ίνίΒρ^νσανης ϊΚαβάν ηνα^. * 750. 1108. 365. 609, α. * 773. 1175. 
3Μ,2. 5ΑΡ. *-οί€Λλοκτβα. • 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ 236 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

άλλθ6 αντον άν€πανοντο. οΐ δε πολέμιοι επβΐ ^σθοντο 
το ορός βχόμερορ, €γρηγόρ€σαν^ και ίκαον πνρα πολλά 

23 δια νυκτός, έπβώη δε ήμ€ρα έγ4ν€το Χβιρίσοφος μ€ν 
θνσάμβρος ηγ€ κατά την οδοί/, οι δε το ορός καταλα- 

24 βόντ€ς κατά τά άκρα έπησαν. των δ' αυ πολβμίων 
το μεν πολύ εμενεν επι τ^ ύπερ/βολ^ τον ορονς, μέρος 
δ' αυτών άπηντα τοις κατά τά άκρα. ττρίν δε ομού 
είναι τους πολλούς άλλτ^λοις, συμμιγνυασιν οι ' κατά 

25 τά άκρα, και νικώσιν οι ^Ελλτ^ι/ες και διώκουσιι/. ει/ 
τούτω δε και οι εκ τοΟ πεδίου οι /χ,έϊ' πελτασται τώϊ/ 
^ΈΧληνων 8ρόμω εθεον προς τους παρατεταγμένους^ Χει- 

26 ρίσοφος δε βάδην ^ ταχύ εφείπετο συν τοις οπλίταις. οΐ 
δε πολέμιοι οι επι τη όδω επειδι^ '^^ ^^^ εώρων ηττώ- 
μενον, φεύγουσι' και άπέθανον μεν ου πολλοί αυτών ^ 
γέρρα δε πάμπολλα ελήφθη ' ά οΐ '^Ελληνες ταΐς μα- 

27 χαίραις κόπτοντες αχρεία εποίουν. ώς δ' άνέβησαν, 
θύσαντες και τρόπαιον στησάμενοι κατεβησαν εις 
το πεΒίον^ και/ εις κώμας πολλών κάγαθών γεμούσας 
^ΐλθον. 

Τορίοβ,ίώ• βίαάγ.• (1) Τΐιβ βηάίη^ -δΐίΐ'. (2) 0£. άσπίί, π^λτι;, 7^Ρ/η>κ. 
(.3) τρ6ν<ίίοι/. ΙηίΓΟίΙ. 101. 

Τ/ΐ€ΐ/ €αρ{ηνβ α ΤαοϋΜαη 8ΐτοηρΗοΙά, 

1 VII. Έκ δε τούτων επορεύθησαν εις Ύαοχους σταθ^ 
μούς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ' και τά επιτηΒειαι 
επέλιπε' χωρία γάρ ωκουν ισχυρά οΐ Ύάοχοι^ εν οΐ9 

2 και τά επιττ^δεια πάντα εΐχον άνακεκομισμ^νοι. επει δ' 
άφίκοντο προς χωρίον 6 πόλιν μεν ουκ εΧχεν ούδ* οικία9 
— ση/ι/εληλυ^οτες ^ δ' ^σαν αύτόσε και άνΒρες και γυναί- 
κες και κτήνη πολλά — "Κειρίσοφος μεν οίν προς τοντο 1 849, ο. 1268. δ8δ. 1*57, *8βΟ, 2. 290,2. •Οί.701 οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VII. 237 

προσββαΧΧ^ν βύθνς ηκωρ ' €π€ί8η δε η πρώτη τάζι% 
άΐΓέκαμν€ΐ;^ άλλτ; π/3οσ>/€ΐ κσΧ αύθις άλλη ' ου γαρ ην 
άθρόοις^ 'ΐΓ€ρι<ΓΓηναι, άλλα ποταμός '^ν κύκλω, 

'Επειδτ) δβ 'Β^νοφώι/ ηλθβ συν τοΐζ οπισθοφυλαζι καΐ 8 
7Γ€λτασταΓ9 και όπλίταις, ενταύθα 8η λεγβι Χειρίσοψος, 
"Εί9 καλοί/ ηκετε' το γαρ χωρίον αίρ^τέον* τη γαρ 
στρατιά 'ούκ βστι τα ίπιτηΒαα^ εΖ μη ληφόμεθα το 
χωρίον.^* €ΐ/ταί}^α δτ7 κοινή έβουλ^νοντο ' και του 4 
3€νοφωντος βρωτωντος τι το κωλυον εΐη €ΐσέλθ€Ϊν εΐπ^ν 
6 Χειρίσοφος, "Μία^ αυτή πάροΒός έστιν ην οράς* 
δταν δε τΐ9 ταύτη πειράται παριέναι, κυλίρ8ουσι λί- 
θονς ύπβρ ταύτης της ύπερεχούσης πέτρας ' 6ς δ' αν 
καταληφθη, ούτω διατίθεται." αίμα δ' έδειξε συντετριμ^ 
μένους ανθρώπους και σκέλη και πλευράς. 

^^*Ηι/ δε τους λίθους άναλώσωσιν," έφη 6 Βενοφων, 5 
^^ άλλο ^ τι -^ ουΒβν κωλύει πα/οιει/αι ; ου γαρ 8η εκ 
τον εναντίου ορωμεν ει μη ολίγους τούτους^ ανθρώπους^ 
καΧ τούτων 8ύο η τρεις ώπλισμένους. το δε χωρίον^ 6 
ώς καΧ συ ορας^ σχε8ον τρία ήμϋιτλεθρά εστίν 6 δει 
βαλλόμενους διελ^ειι^ ' τούτου δε όσον πλέθρον ^ 8ασυ 
Ίτϋτυσι^ διαλειπουσαις /χεγάλαις, άνθ* ων εστηκότες άν- 
δρες τί αν πάσχοιεν η ύπο των φερομένων λίθων η 
υπό των κυλινΒομένων ; το λοιπόν ^ ουι^ η8η ')/ί')/Γεται 
ώς ημίπλεθρον, 6 δει δται^ λωψήσωσιν οι λί^οι τταραδρα- 
μ^ϊν." " Άλλα εύ^υς," έφη ο Χειρίσοφος, " επει8άν 7 
αρζώμεθα εις το 8ασυ προιέναι, φέρονται οι λίθοι πολ- 
λοί." " Αύτο αν" έφη^ " το 8έον εΐη ' θαττον γαρ 
άνάλζϋσουσι τους λίθους, άλλα πορευώμεθα^ ένθεν^ ημΐν 

* 80. αύτοΓί. • μια πάροδοι βστιν αΰτη ^ν . . . • 1015. Ι). 1604. 073, Ν. 668. 

«674. 456, Ν. 653,0.. » 80. βστί. «776. 1181. 391. 526, λ. ^ βο. χωρίον. 
' 8ββ, 1. 1344. 38δ. Λ75. * €^06^ ίστίί ημίν, βΧο. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 238 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

μικρόν τι παρα8ραμ€Ϊρ Ισται, ην Βννώμζθα, καϊ άν^Κ' 

θ^ΐν ρ(^^ιον^ ην /βουλώ/χε^α." 

Τορίοδ £ορ 8ΐιιάγ• (1) Ρθηρ1ΐΓ»8ί;ίο ίοηηβ ο£ ίΐιβ νβΛ. (2) Οί νΙΐΛΐ; 
οίοδδ 18 κάμι/ωΊ άναλ/σιτομαι ? ύπΚίζω'ί φυλάττω'ί ίστημι'ί ρίητωΐ (3) &λλο 
τι ή. 

8 ^Εντ^θεν έπορενοντο Χειρίσοφος και Βενοφων καΐ 
Κα\λιμα)(^ος ΊΙαρράσιος λοχαγός * τούτου γαρ ή ήγ€- 
μονία ην των οπισθοφυλάκων λοχαγών έκείν^^ ττ) 
ήμερα, * οΐ δέ άλλοι λοχαγοί εμενον Ιν τω άσφαλεΐ. 
μ€τα τούτους ουν ύπηλθον ύπο τα δα/δρα άνθρωποι ώζ 
έβδομήκοντα, ουκ αθρόοι άλλα καθ" β/α, έκαστος φυλατ- 

9 τόμενος ως εΒύνατο. Άγασιας δβ ο ^τυμφάλιος καΐ 
*Αριστώνυμος Μεθυ^ριεύς και οΰτοι των οπισθοφυλά- 
κων λοχαγοί οντες, και άλλοι δβ, εφεστασαν εζω των 
ΒενΒρων' ου γαρ ^ν ασφαλές εν τοΙς 8εν8ροις εστάι/αι 

10 πλέον η τον €να λόχον. ένθα Βη Καλλίμαχος /Λτ^χαζ^ά- 
ταί τι * προύτρετχεν άπο του 8εν8ρου υή> ω ην αύτος 
8ύο η τρία βήματα* €π€ΐ δβ οί λίθοι φεροιντο^ άνέχα- 
ζεν εύπετως * εφ* εκάστης δε ττροδρομής πλέον η 8εκα 

11 αμα^αι πετρών άνηλίσκοντο. ο δε 'Α^^ασίας ως ορα 
τον Καλλίμαχον ά εποίει, και το στράτευμα παν θεώ- 
μενον^ 8είσας μη ου πρώτος παραΒράμΐ) εις το χωρίον, 
ούτε τον *Αριστώνυμον πλησίον οντά παρακαλεσας 
ούτε Εύρύλοχον τον Αουσιεα εταίρους οντάς ούτε αλ- 

12 λον ού8ενα χωρεί αυτός, και παρέρχεται πάντας. ο δε 
Καλλί/χαχο9 ως ορα αυτόν παριόντα, {ιτιλαμβίνεται 
αυτοί) της ϊτυο$ * εν δε τοιίτω τταραθεΐ αυτούς Ά/)ΐ- 
στώνυμος Μεθυ8ριεύς, και μετά τούτον Εύρύλοχος Λου- 
σιεύς ' πάντες γαρ ούτοι άντεποιούντο αρετής και 
άντηγωνίζοντο προς αλλήλους ' και ούτως ερίζοντες 
αίρούσι το χωρίον, ως γαρ άπαζ εισεοραμον, ούδεις 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. VII. 239 

πατρός 21νωθ€ν - ήνέχθη. έντανθα 817 δ^ιι/δι/ Τίν θέαμα. 13 
αί γαρ γνι/αΐκ€ς ρίπτονσαιχ τα ιταιδία €ΐτα βαυτάς 
έ'ΐΓΐκατ€ρρί'πτουν, καΧ οΐ άν8ρ€ς ωσαύτως. ενταύθα ^η 
καΐ Αΐνείας ^τνμφάΚίος λοχαγός ΙΒώρ τίνα θέοντα ώς 
ρίψοντα εαυτόν στολην έχοντα καλην επιλαμβάνεται ως 
κωλύσων' 6 δε αντον έΐΓκηταται, κσΧ αμφότεροι ωχοντο 14 
κατά των πετρών φερόμενοι καΐ άπεθανον. εντεύθεν 
άνθρωποι μεν πάνυ ολίγοι ελήφθησαν, βόες 8ε και 
όνοι πολλοί και πρόβατα. 

Τορΐ69 £θΓ 8ΐιιάγ. (ι) Ραββίνβ άβροηβηύβ. (2) Εοπηαύίοη οί 3.\)Βίτ3βΙ 
ηοιιιΐ8 ίη -€ΐα, οί. άμί\€ΐα, Οί. 556, 3. 8428. ίί8», 2. 429, 1. (3) 8ρθο1&1 οοη- 
βϋηιοϋοη οί πλέον, Ιλαττον. 

Ρα$$ιηρ ΰιβ ΟΗαΙφβ^^ ίΚη^ νβαοΗ Ο^ηιηιαΛ^ ίοΙιβτβ ϋιβι^ τβοβινβ α 
ρηίΰΐβ ΐϋΗο βοηάηοίε ΐΗβτη ιοίίΗίη 8ίρΜ ο/ ϋιβ Ειιχίηβ, 

^Εντεύθεν επορενθησαν δια Χαλύβων σταθμούς επτά ^* 
παρασάγγας πεντήκοντα. οντοι ^σαν ων^ Βιηλθον 
άλκιμώτατοι, καΐ εις χείρας^ '^σαν. εΐχον δε θώρακας 
λινσΟς μ^ρ^ τον ήτρου, άντΙ δε των πτερύγων σιτάρτα 
ττνκνά εστραμμένα. εΙχον δε καΧ κνημΐ8ας καΐ κράνη ^^ 
και πάρα την ζώνην μαχαίριον όσον |υήλην Αακωνικην, 
ω εσφαττον ων κρατεΐν 8ύναιντο, καΐ άποτεμόντες αν 
τας κεφάλας έχοντες έπορεύοντο^ και η8ον και έχόρ€υον 
οπότε οί πολέμιοι αυτούς οφεσθαι εμελλον, εΐχον δε 
και 8όρυ ως πεντεκαιΒεκα πήχεων μίαν λόγχην έχον. 
οντοι ένέμ^νον εν τοις ΐΓολίσμασιν επεί δε παρέλθοιεν ^^ 
οί ^Έιλληνες, εΐποντο αεί μαχούμενοι. ωκονν δε εν τοΖς 
οχυροΐς, καΐ τα επιτήδεια εν τούτοις άνακεκομισμενοι 
ήσαν * ώστε μη8εν λαμβάνειν αύτόθεν τους 'Έλληνας, 
άλλα διετράψησαν τοις κτηνεσιν α εκ των Ύαόχων 
ελαβον. 

ΐΒ0.^Μ<Μ•ν. >80.αύτΜ«. • 885. 1296. Λ68. Αβ1,9, Γ^ Τ 240 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

18 Έκ τούτου οΐ "^Ελληνες άφίκοντο εττί τον ^Κρττασον, 
ποταμόν^ €υ/3ο$ τβττάρων πλβθρων. 

*Εντ€υθ€ν βπορβύθησαν δια ^κυθηνων σταθμούς τέτ- 
τάρας παρασάγγας €Ϊκοσι δια πεδίου €ΐ5 κώμας' έν αϊς 
ίμ^ιναν ημέρας τρ€Ϊς καΐ έπεσί/τίσαντο. 

19 ^Εντεύθεν Βιηλθον σταθμούς τ€τταρας παρασάγγας 
εϊκοσυ προς πόλυν μ€γά\ηρ καΐ ευΖαίμονα και οίκον- 
μένην η €καλεΐτο Τνμνιάς. €Κ ταύτης [της χώρας] ό 
άρ^ων τοΙς 'ΈΧΧησιν ηγεμόνα πέμπει^ όπως δια της 

20 εαυτών πολεμίας γωρας αγοι αυτούς, ελθών δ' εκείνος 
λέγει οτι άξει αυτούς πέντε ήμερων εΙς χωρίον όθεν 
δφονται θάλατταν* ει δε μη^ τεθνάναι εττηγγείλατο. 
και ηγούμενος επειδ-^ ενεβαλλεν εις την [εαυτού] πολε- 
μίαν, παρεκελεύετο αΐθειν και ψθείρειν την χώραν' ω 
και Βηλον εγένετο οτι τούτου ένεκεν συνέλθοι^ ου της 

21 των *Ελληνων εύνοιας. και άφικνούνται επΙ το ορός 
τ^ πέμτΓτη ήμερα ' όνομα δε τω όρει ην &ηχης. επεί 
δε οΐ πρώτοι εγένοντο επΙ του όρους, κραυγή ποΧλ^η 
εγένετο, 

Τορίοδ ίορ δΐηάγ. (1) Τΐιβ ίάίοιη £ογ * ίο αοτηβ ίηΐο ώβ }ίαηά$ ο/* οτ * ιηΐο 
οίοδβ ηηαΗβν» ινΐίΗ.* (2) Οεΐ8θ αίίβτ κρατάω. (3) Οί. 4χυρ69 Β,ηά 6χυρ05, 
(4) Τΐΐθ βηάίη§ •υ{$) ίη ΛίΙνθΛβ. 0£. €ύΘύ5, έγγύ:, 

''8βα! 8βα/" 

22 *Ακουσα9 δε ό β,ενοφων και οι οπισθοφύλακες φηθηη^ 
σαν έμπροσθεν άλλους επιτίθεσθαι πολεμίους ' ειποντο 
γαρ όπισθεν οι εκ της καομένης χώρας, και αύτων οί 
οπισθοφύλακες απέκτεινάν τέ τινας και έζώγρησαν ίνί- 
δραν ποιησάμενοι, και γέρρα έλαβον δασειώι/ βοών 

23 ώμοβόεια άμφΧ τα είκοσιν. επει8ή δ' ή βοή πλείων τ€ 
εγίγνετο και έγγύτερον καΧ οι αεί επιόντες έθεον Βρόμιο 
επι τους άει βοώντας και πολλφ μείζων έγίγρ€Το ή βοη 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. νΠΙ. 241 

οσω ση πΚ^ίονς βγυγροι/το, €θοκ€ί οη μειςοι/ τι €α/αι τφ 
3€ΐ/οφώντί, και άι/α^άς βφ' ΐππον και Αύκιορ και τους 24 
ίτΓΤΓβας άναΚαβών 'ΐΓαρ€ροήθ€ΐ ' καΐ τάχα δ'^ ακονονσι 
βοώντων των στρατιωτών "θάλαττα" "^άλαττα" και 
τταρεγγυώντων. ίνθα Βη ίθ^ον πάντες και οι οπισθοφύ- 
λακες, και τα υποζύγια ήλαύνετο Και οί ίπποι, επβί δέ 25 
άφίκοντο πάντες επι το άκρον, ενταύθα 8η 'ΐΓ€ριέραλλον 
αλλήλους και στρατηγούς και λοχαγούς Βακρύοντες. 
και εξαπίνης στου^ Βη παρεγγυησαντος οι στρατιωται 
φερουσι λίθους και ποιοΰσι κολωνόν μεγαν. ενταύθα 26 
άνετίθεσαν Βερμάτων πλήθος ώμοβοείων και βακτηρίας 
και τα αι;^άλωτα γερρα, και 6 ηγεμών αυτός τε κατέ- 
τ^μνε τα γερρα και τοις άλλοις διεκελευετο. 

Μετά ταύτα τον ηγεμόνα οί ΈΧληνες άποπεμπουσι 27 
δώρα Βόντες άπο κοινού ΐππον και ψιάλην άργυραν και 
(Γκευήν ΠερσΊκτ7^ και Βαρεικούς δεκα' ^τει δε μάλιστα 
τους δακτυλίους, και έλαβε πολλούς παρά των στρατιού- 
των. κώμην δε Βείξας αύτοΐς ου σκηνησουσι και την 
68ον ην πορευσονται εις Μάκρωνας, επεί εσπέρα εγένετο, 
φχετο [της νυκτός^ άπιών. 

Ί%βί/ ρτοΰββά ΰιτσαφ ΐΚβ Ιβνήΐοη^ ο/ ίΚβ ΜαοτοηβΜ. 

νΠΙ. ^Εντεύθεν δ' επορευθησαν οΐ 'Έλληνες δια ϊ 
Μακρώνων σταθμούς τρεις παρασάγγας δέκα. τη 
τιρώτη δε ήμερα άφίκοντο επι τον ποταμον 6ς ωριζε 
την των Μακρώνων και την των 'Ζκυθηνων. εΐχον δ* 2 
νπερ δε^ιώι/ χωρίον οΐον^ χαλεπωτατον και ε^ αριστε- 
ράς άλλον ποταμόν, εΙς ον ενεβαλλεν 6 ορίζων, δι* 
οδ ^δει δια)3^ι/αι. ^ν δε ούτος δασύς 8ενΒρεσι^ τταχίσι 

»δτον»τ4ΐ^δ«δστ««ήίμ. «β51(βηά). 4»8, Οί. 688,1 » 776. 1181. 016έν6ρωρ, 
«.4«*. 891. δύβ,Λ. 

Η. « ΤΤ. Α1ΤΛΒ. -Ιβ ^^^^^ ,νΟθ03ΐ€ 242 ΑΝΑ£ΑδΙ8. 

μ€Ρ ου, πυκροΐς δέ ταντ έπεί προσήλθαν οί ^Ελλι^ϊ/ες 
ίκοτΓτορ^ σπ€υδοι/τ€9 €κ του χωρίου ώς τάχιστα έζ^Κθάν. 

« οί δέ Μάκρωρβς εχοντβς γβρρα καΐ λόγχας και τρί- 
χινους χιτώνας κατ άντιπέραν τ^5 Βιαβάσ€ως παρα- 
τεταγμένοι 'ήσαν καΐ άλλτ^λοις 8ΐ€κε\€ύοντο και λίθους 
€19 τον ποταμον ίρριτττον' έζικνόυντο γο,ρ- ου ούδ' 
εβλατΓΤον ου^έν• 

4 "Έα/θα δΐ7 ΤΓροσέρχεταχ 'Β^νοφωντι των πελταστων 
άνηρ ^Αθηνησι φάσκων δ€δουλ€υκέναι, λέγων δτι γιγνώ- 
σκοι την φωνην των ανθρώπων. ^' και οΤ/ιαι," βφτ;, 
^^ ε/Αϊ)!/ ταύτην πατρίδα €&αι ' και €1 /^τ; τι κωλύει έθίλω 

δ αύτοΓς διαλβχ^ι^^^•" ^' *Αλλ' ούδβι/ κωλυβι/' εψι^, 
*^άλλά διαλβ)^ου και /ι^ά^ε πρώτον τίνες εισίν!^ οί δ* 
είπον ερωττησαντος^ οτι Μάκρωνες. "Έρωτα τοίι/υι/," 
€φτ7, "αυτούς τι άντιτετάχαται*^ και χρ^^ουσιν ημΐν πο- 

β λφιοι €α/αι/' οί δ* άπεκρίναντο "'Ότι και ύ/χβΐς €πι 
τ>)ι^ ημετεραν χώραν έρχεσθε.^ ^ λέγειν εκελευον οι 
στρατηγοί οτι " ου κακώς γε ποιησοντες^ άλλα /βασιλεί 
πολεμησαντες άπερχόμεθα εις την Ελλάδα, και €πι θα- 

7 λατταν βουλόμεθα άφικεσθαι.** ηρωτων εκείνοι ει 8οΐεν 
&ν τούτων τα πιστά. οί δ* εφασαν και δουι^αι καΐ 
λαβείν εθελειν. εντεύθεν διδόασιζ/ οί Μάκρωνες βαρ- 
βαρικών λόγχτ/ν τοις ^^Ελλησιν^ οί Βε ^Έλληνες εκείνοι^ 
*ΈΧληνικην* ταύτα γαρ εφασαν πιστά είναι' θεούς δ* 
έΐΓ€μαρτύραντο αμφότεροι. 

3 Μετά δέ τα πιστά ευθύς οί Μάκρωνες τα δα^δρα 
συν€ξ^κοΐΓτον την τε 68ον (υλοποιούν ως Βιαβιβώντες ει^ 
μεσοις^ αναμεμιγμένοι τοις ^Ελλι^σι, και άγοράν οϊαΐβ 
έΒύναντο παρειχον, και παρηγαγον εν τρισιν ημέραυι^ 
€0)5 ^πΐ τα Κολχωι^ δρια κατέστησαν τους "'ΈΧληνας• 

ι•ο.«ύνοβ. >8Υβ,ΐΝά. 701. Ζβ7,Λ, ΜΑ,ο. *βη. 978. 4ϋ^ «Μ. , ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. νΠΙ 843 

£Ι^ α ύΜβΛ ΰΟΙαοΙ ίΚη^ άβ/βαέ Λβ ΟοΙοΜολμ. 

^Ενταύθα ^ν δρος μέγα • καΐ 4πΙ τούτου οί Κόλχ(Μ 9 
Ίταρατεταγμέροι ^σαν. καΐ το μ€ν πρώτοι/ οί '^Ελληρ^ς 
άντιιταρ^τάξαντο φάλαγγα^ ώ^ ουτωζ αξοντ€ζ προς το 
ορο<ζ' €π€ΐτα δέ εΒοξε τοΐζ στρατηγοΐς^ βονΚενσαχτθαχ 
συλλεγβισιι/ όπως ώς κάλλιστα άγωνιουνταχ. 
' "ΈΧεζεν οίν Βίενοφών ση δοκοίη πανσαρτας την φά" ιό 
λαγγα λόχους όρθιους^ ποιησοΛ' '' η μεν γαρ φαλαγζ 
^ιασπασ-θησεται, ευθύς * τ^ μεν γαρ ϋνοδον τ^ δε ευοΒον 
άρησομεν το δρος' καΐ ευθύς τοΰτο άθνμίαν ποθήσει 
όταν τεταγμένοι είς^ φάλαγγα ταύτην Ζιεσπασμένην 
ορωσίν. έπειτα ην μεν επί^ πολλών τεταγμένοι προσ- 1 1 
άγωμεν^ 'ΐΓ€ριττ€ύσουσιν ημών * οί . πολέμιοι και τοις 
ΊΤ€ρίττοΐς γρησονται δ τι αν βούλωνται * έαν δέ έπ* 
ολίγων τεταγμένοι ΐωμεν, ούΒέν αν εΐη θαυμαχττον ει 
^ιακοπείη ημών η φάλαγζ ύπο αθρόων και βέλων καΧ 
ανθρώπων έμπεσοντων* ει Ζέ πΐ[ΐ τούτο έσταιχ^ τ^ δλ^ι 
φαΚαγγι κακόν έσταχ. άλλα μοι Βοκεΐ όρθιους τους ΐ3 
λόχους ποιησαμένους τοσούτον χωρίον κατασχείν Βιοτ 
λιπόντας τοις λόχοις^ δσον έξω τους έσχατους '' λόχους 
γενέσθαι των πολεμίων κεράτων και ούτως εσόμεθα 
της τε των πολεμίων φάλαγγος έζω [οί έ(Γχατοι λό^^οι], 
και όρθιους άγοντες οι κράτιστοι ημών πρώτον προσ- 
ίασιι/, ^® τ€ ί^ν ευοΖον η ταύτχι έκαστος άξει [ο 
λόχος'\. και εις τε το Ζιαλεΐπον ου ράΖιον έσται τοις 13 
πολεμίοις είσελθειν ένθεν και ένθεν λόχων δντων, δια- 
κοφαι τε ου ρά8ιον έσται λόχον δρθιον προσιόντα. έάν 
τέ τις πιέζηται των λόχων^ 6 πλησίον βοηθήσει, ην 

> ντρατιιγοι* σνλλ•γ«ΐ«ιτ. • βββ ΙηΙτοά. 4, 108, (8). • §!» φάλαγγβ Ιφ&ίη ηΜιφβ . . . 
•Ου <»1 τ€ττάρ«ΐ', 1.2». «749. 1120. 3β4. 509, \). • 77β. 1181. 89Τ δ9β,^ 
« α 671, 2ά αχ. 9ΊΒ Μ βχ. Οί. 4δ1 νάϊή 454. 556, • Οί. βΛίηβ, ^Λ^^^^^ ^^ (^ΟΟΟΐ^ 244 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

Τ€ €15* π|7 ^υνηθ^ των λόχων €πΙ το άκρον άναβηνοΛ» 

ου8€ΐς^ μηκ€Τί μείνΐ) '^^^ ττολ^μίων,^* 

Τορίοδ £θΓ δΐηάγ. (1) βοιηροαηάδ οί 696$. (2) Αάν&ηύα§68 ο{ βΛ- 
ίΆβ]άηξ ονβΓ Γοιι^ΐι ^γοοικΙ τν^ίΐΐι όρθίου: λόχουί. 

14 Τάΰτα βδο^β, και έποίονν όρθιους τους Χόχονς. Ββι^ο- 
φων δέ άπυών έπΙ το βύώνυμον από του Βεζίου έλεγε 
τοις στρατιώταις, "^Αϊ/δ/οες, ουτοί βίσίν ους οράτε μόνοί 
ετι ημΐν^ €μπο8ών το^ μη ηΒη εΤι/αι €νθα πάλαι σπεύ- 
8ομ€ν' τούτους^ ην πως Βυνώμεθα^ και ωμούς δει 
καταφαγεϊϊ/." 

15 Έπει δ' έν ταΐς γωραις έκαστοι έγενοντο και τους 
λόχους όρθιους έποιησαντο^ ίγένοντο μβν λόχοι των 
οπλιτών άμφΐ τους 6γ8οηκοντα, 6 δε λόχος έκαστος 
σχε86ν εις τους εκατόν ' τους δε πελταστάς και τους 
τοζότας τριχη έποιησαντο^ τους μεν του ευωνύμου 
εξω, τους δε του δε^οί), τους δε κατά μέσον^ σχεΒον 

16 εξακόσιους εκάστους. εκ τούτου παρηγγύησαν οί 
στρατηγοί ευχεσθαι' εύξάμενοι δε και παιανίσαντες 
επορευοντο, και Χειρίσοφος μεν και Βιενοφων και οι 
συν αύτοΐς πελτασταΐ της των πολεμίων φάλαγγος εζω 
γενόμενοι επορευοντο, 

17 Οι δε πολέμιοι^ ως ειδοζ/ αντούς, άντηΓαραθίοντ€$ οί 
μεν επι το ^εζιον οι δε ε'πι το ευώνυμον 8ιεσπάσθησαν^ 
και πολύ της αύτων φάλαγγος εν τω μέσω κενόν εποί- 

18 ήσαν. οι δε κατά το *Αρκα8ικον πελτασταί, ων ηρχεν 
Αίσχίνης 6 *Ακαρνάν, νομίσαντες φεύγειν άνακραγόντες 
εθεον' και οΰτοι πρώτοι επϊ το όρος άναβαίνουσί' 
συνεψείπετο δε αύτοΓς και το *Αρκα8ικον σττλιτικόν, ων 

19 'ηρχ€ Κλεάνωρ 6 Όρχομενιος. οι δε πολέμιοι, ως 
νρζαντο θεΐν, ούκετι έστησαν, άλλα φυγγι άλλος αλλ^; 

^1032. 1860. δβ9,2. I^89, Λ. > 767 1174. 378. δΜ. • 9βηη±ΛΛίΛα9. 

64». 1 434. 66Β. 81». ΟίΟ ίΐίζθό όγ ν^ΟΟ^Ιν^ ΒΟΟΚ IV. ΟΗΑΡ. νίΠ. 246 

έτράπετο. οί δέ *Ελλ>7ζ^€5 αναβάντνζ ίστρατοΊΓ^Ζενοντο 
€ν 7ΓθλλαΓ9 κώμαχς καΐ τάττιττ^δβια πολλά βχονσαις. 

Τορίοβ ίοΓ ΘΙπάγ. (1) €ί. £μο$ αηά &μό$, (2) &λλο$, &λλρ. 
Τ/ιβ^ τβαοΗ ίϊιβ 8βα, ρβτ/σττη ΐΗβΐτ νοιθ8, αηά ϋβίβδταίβ ^αηιβ$. 

Και τα} μίεν άλλα ούδέΐ/^ ο τι καΧ έθανμασαν' τα δΙ 20 
σμήνη πολλά ^ν αυτόθι, και των κηρίων όσοι ίφαγον των 
στρατιοπών πάντβς άφρονβς Τ€ έγίγνοντο και ήμουν και 
κάτω δΐ€χώρ€ΐ αυτοΐς και ορθός ούδ€ΐ9 έΒύνατο ιστα- 
<Γ^αι, αλλ* οι μ€ν ολίγον^ €^ηΒοκ6τ€ς σφόδρα μ.€θύουσιν^ 
€ωκ€σαν, οι δέ πολύ μαινομένοις^^ οί δβ και άπο- 
θνησκουσιν.^ €Κ€ΐντο δε οϋτω πολλοί ωσπβρ τροττης 21 
γ€γ€νημ€νης, και πολλι^ ^^ άθυμία. τ^ δ* ύστ€ραία 
άττέθαν€. μ€ν ουδείς, άμφΐ δέ την αυτήν νως ωραν 
άνεψρόνουν ' τρίττ/ δέ και τετάρτη) άνίσταντο ωσπβρ βκ 
ψαρμακστΓοσίας. 

'Έ^ντ^υθβν δ* έπορ^ύθησαν δύο σταθμούς παρασάγ^ -22 
γας €7Γτά, και ηλθον ^πι ^άλατταζ^ €ΐ9 ΤραπεζοΟι/τα 
ΊΓολιν Έλληζ/ίδα οικονμένην έν τω Έύζζίνω ΤΙόντω 
Χινωπ€ων αποικίαν έν τ^ Κόλ^^ωΐ' Χ^Ρ?• €ϊ/τα5^α 
ε/χειί'αϊ' ημ€ρας άμφι τας τριάκοντα Ιν ταΐς των Κόλ- 
χωι/ κώμαις ' κάντευθεν ορμώμενοι έληζοντο τ^ι/ Κολ;(ίδα. 23 
άγοράν δε παρ^ΐχον τω στρατοπεδω Τραπεζουι/τιοι, 
και β^εξαντό τε τους "Ελληι^ας και ^εζ/ια €8οσαν βονς 
και άλφιτα και οΤι/οι^. συνδιεπράττοντο δε και υπέρ 24 
τώϊ' πλησίον Κόλχων των βν τω πεδίω μάλιστα οικούν 
των, και |^ενια και παρ* εκείνων ^λθον /βόες. 

Μετά δε τούτο ττ^ϊ' θυσίαν ην ευζαντο παρεσκευά- 25 
ζοντο' ^λθον δ' αύτοΓς ίκαζ/οι /8όε9 άποθυσαι τω Διι 
σωτήρια και τω ΉρακλεΓ ήγεμόσυνα και τοις άλλοις 

>718. 1068. 397. $87. *Μ.^ν. •βο.ιπ)ρΜΚ «778. 1170. 39»Λ> ΑΜ. 
• βο. ίν*•*^•"• ^ τ 246 ΑΝΑΒΑδΙ8. θεοΐς α ενξαντο^ Ιττονησαν δέ καΐ αγώνα γυμνιιών €ν 
τφ ορ€ΐ, 2νθα'ΐΓ€ρ έσκηνουν. €Ϊ\οντο δε Αρακ6ρ7ΐορ 
^παρτίάτηρ^ θ9 €φνγ€ παις ων οίκοθεν, τταΓδα άκων 
κατακανών ζυηλ^ι ιτατάξαε, Βρόμου τ έπιμέΚηθηναι και 
του αγώνος ιτροστατήσαι. 

26 *Επεώη δέ η θυσία βγενετο, τα Βερματα παρεΒοσαν 
τω Αρακοντίφ, και ηγεΐσθαι έκέ\<ενον δπου τον Βρόμον 
πεποιηκώς εΐη. 6 δέ δ€ί^α9 οδ'ΐΓ€ρ έστηκότβς έτυγχανον 

^^ Ούτος 6 λόφος,^' εφη, 
"κάλλιστος τρεχειν δπου 
αν τΐ5 βουΚηται!^ ^^ Πώς 
ουν, €<ρασαι^, ^'^ουνησον 
ται ΐΓαλαί€ΐν έν σκληρφ 
και οασ€ΐ ούτως ; ο ο 
βΤπβ, " Μάλλόϊ/ τι άϊ/ιάσ€- 

27 :;^βί νί;.; >' ^^^/ "ται ό καταΊΐ^σώνΓ τ^γωτ 

νίζοντο δε παίδες μεν 
στά&ιον ^ των αίχμαλώτ 

των οΐ πλεΓ(ΓΓθΐ, δόλιχον δε Κριτές πλείους η έξηκοντα 
ίθβον, Ίτάλην δε και ττυγμήν και «ιταΎκράτιον . . . καλι^ 
θέα έγένετο' πολλοί γαρ κατφησαν και άτε θεωμένων 

28 των εταίρων ΐΓθ\\η φιλονικία έγίγνετο. ίθεον δε και 
ίπποι και έδει αυτούς κατά του πρανούς έλάσαντας έν τ^ 
θα\άττχι ύποστρεφαντας πάλιν άνω προς τον βωμον αγειι^. 
και κάτω μεν οΐ πολλοί εκαλιι/δουι/το * άνω δε προς το 
ισχυρώς δρθιον μόλις βάΖην επορεύοντο οι ίπποι* ένθα 
πολλΐ7 κρΟ'νγη και γελως και ιταρακέλευσις εγίγνετο. 

Τορίββ Ιοτ δΐηάγ. (1) ΑοοαβΑΐ^ίγβ οί Μη<ΐΓ6ά ιηθ&ηίη^. (2) βΓβοίιιη 
ς&ιηββ. δββ Όίσίΐοηατίΐ ο/ ΟτββΙο αηά Κοηιαη Αηίίρηι'ίίβδ, βαΐ) 9ρόμο$, άγωι^^ί, 
Ίτνγμίΐ, τατγκράηον. (3) δαΙ)86<|α6ηΙ ΙιίβΙοζ^ ο£ Χβηορίιοιι• ΙηΙτοά. 119-119. 
(4) 8ΐ7Η Ιηΐιοά. 121, 122. 
ΐ71β,Α. 10ΰ2. 988. «Μ,•» οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ Β00Κ8 ν.-νΐΐ. ΕΏΙΤΕΏ ΓΟΗ ΒΙΟΗΤ-ΕΕΑΌΙΝσ. οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 8ϋααΕ8Τ10Ν8 ΕΟΚ 8Ι0ΗΤ ΚΕΛΌΙΝΟ. 
Βοοκβ ν.-νΐΐ Τηε Αη£ΐΙ)£ΐ8ί8 βΐιοηΐά 1)θ βίαάίβίΐ "ν^ϋΐ! α δχβά, υη&ϋβΓ8.1)1θ άβί^Γπιίηίΐίίοη 
ίο ΙβαΓπ ίο τβοά α Άί βί^ΐιί, >νίί;1ι οη1}Γ οοοαβίοηαΐ ιιββ ο£ ίΐιβ Ι»βχίοοη. Νο 
οΙ)8ί3<ο1β8. 1ιο\ν6νΘΓ ^Γβθ,Ι;, βΐιοιιΐίΐ 1)β αΙΙο^ΝΓβά Ιό οίοιιά ϋιίβ 8βί ριΐΓρο8β. Κβρί; 
(ϋ8ίίηοί1}Γ 1)β£οΓΘ ίΙϊΘ ιηίηά, ίί >νί11 ^ίνβ ο, ΙίββηβΓ ζββί ίο δίηάγ, ρΓβνβηΙ; αΙ)ΐΐ8β 
οί Ιιβίρβ αηά ρΓοιηοίβ α πίθ,ηγ-βίάβά βίηάγ ο£ ίΐιβ Ιαη^θ,^β. 

Το Γβαά 3.1; 8ί§1ι1; οηβ πιιΐ8ΐ; Ιιανβ : 1. Α Ιίΐιοτγΐβά^β ο£ ίΐιβ ιηβαηίη^ ο£ Ιΐιβ 
νΓ0Γ(ΐ8 ; 2. 0£ ϋιβίΓ £θΓΐη8 (Αοοίάβηοβ) ; 3. 0£ ίΗβίτ Γβίαίίοηβ (δγηί&χ) ; 
4. 0£ ίΐΐθ οοιηπιοη ίάίοπίδ ; δ. ΡγοοΙιοθ. ΤΗβββ ο,τβ β88βηϋ3.1 αηά β£ΐο1ι πιιιβΙ; 
Γβοβίνβ ϋδ άιιβ βΙΐίΐΓβ ο£ Β,ϋβηϋοη, ΤΙιβ ί(ϋοπΐ8 £οιιηά ίη ίΙΐΘ Αη£ΐΙ)£ΐ8ί8 λγθ 
ηοί πιιιηβΓοιίδ αηά τη&γ 1)θ βοοη πιαδίβΓβά. Τΐιβ ιηαίη £8.ο1β ο£ δγηίαχ Β,τβ 
ηοί 8ο ιηαηγ 8,8 Ιο οίϊβΓ ββΓίοιιβ άίίϋοιιΐίγ ίο ίΐιβ βθ,Γηβδί βίιιάβηί. ΤΗβ^ Γβοιιτ 
ς[ΐιίίβ οίίβη, Άηά ιηοβΐ; ο£ ίΐιβιη ο,τβ βχβπχρίίββά ίη 3, βίη^ΐβ 1)θοΐ5: ο£ ίΐιβ Αηα1>- 
0818. ΤΗβ νβΓΐ)-£οΓΐη8 Γβ(ΐαίΓΘ ιηοΓΘ αίίβηϋοη, 1)ΐιί ββ-οΗ ο£ ίΐιβββ Ιιαβ οηβ ογ 
ιηοΓΘ οΗ&ΓαοίβΓίβίίοδ ογ άίββΓβηίία, αηά ίΗβδβ, αΐΐ ΐοΜ, ίηοίικϋη^ βη(ϋη^, Άτβ 
ηοί ιηοΓβ ίΗαη 8,1)οιιί ββνβηίγ ίη ηαπ[ΐΙ)θΓ. 

Τ1ΐ6 3,0(1111811)1011 ο£ α οορίοιίδ γοοΆ\)υ1ο.τγ 18 8,Γ(1ιιοιΐ8, 1)ΐι1; Ιΐιβ ί&βίε ίβ 
^βαίΐγ Ιί^ΐιίβηβά 1)ν τβ,ϋοηαΐ ιηβίΐιοοίδ. "^βΠ άΐΓβοίβά β£ίθΓΐ; ΙιβΓβ ίβ 3,ιιιρΐ7 
ΓβΑγαΓίΙβά. ΤΗθγθ ο,νβ οηΐγ α1)οιι1; 900 ρήπιίΐίνββ ίη ίΐιβ Αη3,1)3βί8. ΤΙιβ 
ρΓβροδίίίοηβ ο,ηά ρΓοηοιιηβ οοοιιγ η,1)οιι1; 8,000 ίίπιβδ, ΤΛτΙιίΙβ €ίμ* β,ηά ίίβ βοιη- 
ροαηάβ 3,Γβ £οιιηά ονβΓ 1,300 ίίπιββ. 

δί^Ιιί-Γβαάίη^ δΙιοιιΜ 1)θ ρΓαοίίοβά ίη ίΗβ ρΓβρΕΓ&ίίοη ο£ βγβτγ Ιβββοη, 1)ΐι<; 
1)β£οΐ'Θ ίί ίδ ΊΏο,άβ 8, άίδϋηοίίνβ £Θ3,ί;ηΓΘ ο£ ΙΗβ Γβοίίαίίοη Ιΐιβ βίιιάβηΐ; δ)ιοιι1(1 
ιηοδίβΓ : (1) ίΐιβ Αίϋο ρ3,Γ3,(ϋ^πΐδ ; (2) ίΗβ πιαίη υβββ ο£ ίΗβ Οαβββ, Υοίοββ, 
Μοάββ, απά Τβηβββ ; (3) ίΐιβ ρΓΐηοίραΙ βιιίΒχβδ ; * (4) ίΙΐΘ Ιιίδίβ ο£ ΥΙΓοΓοΙβ. 

Ιη ίΗθ ρΓαοϋοβ ο£ δί^Ιιί-Γβαάίη^ οΙ)8βΓνβ ίΐιβ ^οΠοτνίη^ : — 

1. Αρρββ,Ι οοηδίβ-ηίΐγ Ιο ίΐιβ β3Γ αδ τνβΐΐ 8.δ ίο ίΗβ θ^θ ; ίΐιαί ίβ, τβΒ,ά αίοηά. 

2. Κβαά 3,η βηίΐΓβ ραΓα^αρΙι αί & ίίπιβ αηά \ν^ίί1ιοιιί βίορρίη^. 

3. Όο ηοί ίΐ'αηβίαίβ ίηίο Εη^ΐίδΐι ηοΓ δίορ ίο ριιί ίΐιβ ραΓίδ ο£ ίΗβ ββηίβηοβ 
ίο^βίΙιβΓ. ΚβαοΙι ίΗβ ββηδβ, ί£ ρο88ίΙ)1β, άΐΓβοίΙγ £Γθΐη ίΐιβ οΗ^ηβ.!, ίαβί αβ « 
ηαίίνβ (τΓββΙε ^ν^οηΐά άο. 

4. ΓοΓ ίΐιβ ηΐ6αηίη^8 ο£ ίΗβ ινοΓάδ βοηιίίηίζβ οίοββίγ ίΗβ βίβιηβ 8,η<1 βυ&χββ. 

5. ΓοΓ ίΐΐθ ΓβΙαΐΊοη» οί ίΐιβ 'ν^οΓάδ δοηιίίηίζβ οίοδβΐ^τ ίΐιβ άίββΓβηίία ο£ ί1ι« 
ηοηη αηά υθγΙ) £οΓπΐδ. 

6. Όο ηοί Ιοοίί υρ \νοΓάδ Ιίβγοηά ίΗοδβ ^ίνβη β,ί ίΐιβ £οοί οί ίΐιβ ρ&§^β ϋ11 
ίΗβ ρ3,8δ3^β Ιιαδ 1)ββη γθ3,(1 3,1οαά β,^αίη αηά α^αίη. 

7. Κβνίβ^ν^ ρΓβνίοιίδ Ιβδδοηβ ίη ίΐιβ δαηιβ πιαηηβΓ 8,8 οίίβη 83 ϋπΐθ "^πΐ! 
ρβΓίηίί. 

« 86β λ^ΟΓά Ροπηλϋοη. 540^90. 822-889. 268-300. 897-Μ9. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΛΟΓΟΣ Ε. ΒβοαρίίηΙΰΛιοη, 

Γ ['Όσα μ^ν δτ) έν τ^ άραβασβί τ^ μετά Κνρου ι 
€πραζαν οΙ '^Ελληνβ^^ κοΊ οσα έν τ^ πορεία τ^ Η'^ΧΡ^ 
έττΐ θαΚαίταν την Ιν τω Έίοζ^ίνω Πόι/τω, και ώ^^ €15 
Ύραπεζουντα πάλιν *ΈΧληνί8α άφίκοντο, καΐ ώς απέθν- 
σαν^ α ενζαντο σωτήρια^ θύσ^ιν ένθα πρώτον €ΐ9 ψι- 
Χίαν γην άφίκοιντο, Ιν τψ πρόσθεν λόγω 8β8ηλωταί.^ 

Ιέ Ϊ8 νοίβά* ίο 8βηά ΟΜη8ορΗη8 Ιο οΐΐαΐη βΜρβ /ογ (λβ ΰοηνβ^- 
αη€β ο/ ίΚβ ΟτββΊοβ. 

Έκ δε τούτον συνελθόντες εβουλεύοντο περί της 2 
λοίττης πορείας ' άν-εστη 8ε πρώτος Αεων Θούριος καΐ 
ελεζεν ώδε* 

" 'Εγώ μεν τοίννν^^^ εφηη, "ω άνΒρες, άπ-είρηκα^ Ύΐ8η 
σ-να-κευαζόμενος και βαδίζων^ και τρέχων καΧ τα όπλα 
φέρων καΐ εν τάξει ιών και φύλακας φυλάττων και 
μαχόμενος^ επιθυμώ δε η8η πανσάμενος τούτων των 
πονων^ επει θάλατταν εχομεν^ πλείν το λοιπόν καΐ 

1 Αα». 2 ραιά (ίη β&οπβοβ). « (βο. /€ρλ), ίλαηϊΰ-οβεηη^δ βτ βα/βίι/, 

* / αίΛ ίίτβά. 6 υχύΐοϊηρ. Οίρίΐίζθί ^Ρ^ΟΟ§ΐ€ 250 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

{κταθ€ΐ$^ ωσπερ Όδυσσευς αφικέσθαχ €15 τΎΐν Έλ- 
λαοα. 

3 Ταύτα ακονσαντΕ^ οί στρατιωται άν-εθορυβησαν^ ώζ 
βδ λ€γο6• και άλλος ^ ταυτ βλεγβ, καΐ πάντες οί παρι- 
όντες} έπειτα δβ Χεψίσοφος άν-εστη και είπεν ώδβ' 

4 "Φίλος /ι,οί εστιν^ ω αρΒρες^ *Αναξίβιος^ ναυαρχ&ν^ 
δε και τυγχάνει, ην ουν πεμχίτητε με^ οιμαι αν ελθεΐν 
και τριήρεις έχων και πλοία τα ημάς άξοντα' νμεΐς 
δε ειττερ πλεϊϊ' βούλεσθε^ περιμένετε εστ &ν εγώ έλθω • 
ηξω οε ταχέως. 

*Ακονσαντες ταύτα οί στρατιωται ησθησάν^ τε κα\ 
έφηφίσαντο^ π\εΐν αυτόν ως τάχιστα. 

ΧβησρΗση ρτορο8β8 ρΙαη8 /οτ ΐΗβ τηαίηίβηαηοβ αηά ^α^Βΐ^β ο/ Λβ 
Οτββίο^ %η ίΚβ αίεβηββ ο/ ΟΜτι&σρΚυΛ. 

5 Μετά τούτον Η^νοφων ανέστη και ελε^ει^ ώδε* 

^' Χειρίσοφος μεν Βη επι πλοία στέλλεται, ημείς δε 
άναμενουμεν. οσα μοι οΖν δοκει καιρός εΐι/αι ττοιειι^ 

6 εν τ^ Η^νη, ταίίτα ερώ.® πρώτον μεν τα επιτήδεια δει 
πορίζεσθαι εκ της πολέμιας*^ οΰτε γαρ άγορα εστίν 
ικανή ούτε στου^^ ώνησόμεθα εύττορία^^ ει μη ολίγοις 
τισιν' η δε χώρα πολέμια* κίν8υνος^^ οΖν πολλούς 
άπόλλυσθαι^ ην άμελώς^ τε και άψυλάκτως πορευησθε 

7 επι τα επιττ^δεια. άλλα μοι δοκει συν ιτρονομαΐς^* λαμ- 
βάνειν τα, επιττ^δεια, άλλως δε μη πλαΐ'άσ^αι,^ ώς 
σώζησθε^ ήμας^^ δε τοτίτωϊ' επιμελεΐσθαι.^* 

^ {έΐί-τ€ΐνω), δίτβίοΐιβά οαΐ (ί.θ. ίη Λβ 1)θ&ί;), ο£. Οά. χίϋ. 74-. * αρρίαιιάεά 

(οί. 06ρυβο$), βα^ίο^. ^ = τά αυτά. ^ πάρ-€ΐμι, (ξο 6μ ((» <;1ιβ ίΓοη^), 

€0Ίηβ/σηνατά, ^ ναυ-αρχίω, ^ 0£. 9ι9ομχιι. ^ Οί. ψ^φοί, ρβύδΐβ, νοίβ, 

* ία*, οί ψημί. ® 80. χώρα:. ^^ ο/ ίΗαΙ ινϊΐΗ ινΗοΗ, (§βιι. οί ρηοβ) ιοβ «Λα// 

ρΗΤΰΗαδβ. 1^ ρΐ^ηίι^ί δνβαβηαμ. ^^ 80. ^στί. ^^ οαΓβΙβδδΙί/. " ιτρονομ^ι^ 
/οΓαρΐηρ ρανίμ. ^^ οί. πλάι^, υΰαηάβήηρ. ^^ ί. β. ίΐιβ οΜοβη. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. Ι. 251 

*Εδο£€ ταντα. 

""Ετι τοίνυν ακούσατε και τάδβ• βττΐ λ€(αν^ γαρ 8 
υμών £κΐΓορ€νσοτπ'αί τιν€9. οιμαι ονν βέΧτιστον ^ϊναχ 
ημΐν ^ * 667Γ66Ι/ ^ τον ** μέλλοντα ίζιέναχ^^ φράζειν ^ δβ και 
οπο4,^ 61/α και το πλήθος ά8ώμ€ν των έξιόντων και των 
μ,^νόντων και συμ-ΐΓαρασκ€υάξωμ^ν ^ €άι/ τι δβρ, και/ ^οτ/- 
θησαί τισ"ΐ καιρός ^ €ίδώ/χ,€ν^ δποι δβτ^σβι βοηθεΐν, και 
εαι/ τΐ9 τώι/ άπβιροτφων ^ ίγχ^ιρΉ ^ ττοι, σνμβονλεύωμεν 
π€φώμ€νοι ειδα/αι ττ7ϊ' Βύναμιν έή> ους αν Γωσιχ/." 

*Εδο£€ και ταΰτα. 

" Έι/ι/θ€Γτ€ δε και τόδβ," Ιψτί• *^ σχολή τοΙς ττολε- 9 
/ιίθ45 λΐβζ(εσθαι^ και δικαίως 17/111/ ίττιβουλεύουσιν ' Ιχα- 
/ιει/ γαρ τα εκείνων ' ύΐΓ€|>-κάθηνται ^ δέ τιμών, φύλακας 
^η μοι ^οκ€Ϊ δβίι/ ττβρι το στρατόπβδοι/ βιναι ' εάν ονν 
κατά μέρος ^^ [μ^ρισθίντ€5^^] φνλάττωμεν και σκσπώμεν, 
ητΓον αν Βύναιντο ι^/χας θηράν^ οι πολέμιοι, ετι τοίνυν 
τάδε οράτε, ει μεν ήπιστάμεθα σαφώς δτι ηξει πλοία ίο 
Χ€φίσοφος άγων ικανά, ού8εν αν εδβι ων μέλλω λέ- 
γ€ΐί/• νυν δ* επεί τούτο ίί-δηλον, δοκβι μοι πειράσθαι 
πλοΓα συμπαρασκευάζειν και αύτόθεν, ην μεν γαρ 
^^ν [ζ^^^]> υπαρχόντων^ ενθά8ε, εν άφθονωτεροις 
ττλευσόμεθα' ην 8ε μη άγχι, τοις ενθά8ε χρησόμεθα, 1 1 
ορώ δβ εγώ πλοΓα πολλάκις ιταρα-πλέοντα ' €1 ουν αΐτη- 
ΟΌμ^νοι παρά Ύραπεζουντίων μακρά πλοία κατάγοιμεν 
καΐ φυλάττοιμεν αυτά, τά ττηδάλια^* Ίταρα-λυόμ,ενοι, εως 
αν Ικανά τά άξοντα^^ γενηται, ίσως αν ουκ άπορησαι- 
μεν κομιδής^® οΓας 8εόμεθα" 

* δοοί^. 2 βίαίβ. * ί. θ. μ4λ\€ΐ 4ξίέναι. * οοϋρβταΐβ (ίη ρΓβραπη^). 

* ΒΟ. 7να. β άττ^ιροί. "^ ΙάΙοβ ίη Καηά {έν χ^Ιρ), ηηάβτίαίύβ (δο. ίβι/αι) ποί, 

* ρΐαηάβτ. ® δβαίβά, ροδΐβά αίονβ. ^° {η(ο ρατΙίβΒ, ^^ μ^ρίζω^ άίνιάβ. 
^ Ακηί, ί. β. Ι&Ιιβ \}γ βΠΓρηΒβ. ^^ β^., ιτΧοίων. ΐ* νη^άΚιον, ηιάάβτ, 
8ββ οπϋ. ΐδ ά7», οαττί/, 16 κομιϋ'ίι^ οοηνβι/αηοβ, 

.♦ α, 6 βίο., ίικϋοΛίβ ίΐΐθ ΟΓάθΡ ο£ νοιάβ. Γ^^^^^^Τ^ 252 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 12 κοινού ^ ους ^ &] *Εδο^€ και ταντα• 

""Ερι/σήσατ€ δ*," €φη, "βί βικδ^^ και τρεφζΐν άττο 

ν καταγάγωμ^ν όσον αν χρόνον ημών 

ένεκεν μβνωσι, καΐ ναΰσ- 

'Κ^ θλον* σνν-θ4σθαι^ όπως 

■"' ωφέΚονντζζ^ καί ωφ€τ 


13 
ΐΓη8άλΐΌν. Κωνται. 
*Εδο^€ και ταύτα, 

" Αοκεΐ τοίννν μοι^^ 
€<ρ>^, '^ΐ' αρα και ταντα 
ήμΐν μη €ΚΐΓ€ραίνηται 
ώστ€ άρκ€ίν πλοία, τάς 
οδούς ας δυαττό/οους άκούομεν €Ϊναί ταΓς πάρα θάΚατταν οίκούσαις^ πό\€€ην 
έντ€ίλασθαι ® οδοποιβΓι^ ' ^ ττ^Ισονται γαρ και δια το 
φοβ€Ϊσθαι και δια το ^ούλβσ^αι τ^/^ώι^ άτταλλαγ^ι^αι." ΧβηορΚοη ρβτεηαάβε ίΚβ σίΐίβε ίο τβραίν ΐΗβ τοαάΒ. Όβ/βοΙιοη 
ο/ Όβχίρρηδ ; άβαΐΚ ο/ ΟίβαβηβΙηβ. 

14 ^Ενταύθα δβ άνέκραγον ώς ον ^4οι όδοητορίΐν.^^ 6 δε, 
ως εγνω την άφροσύνην^^ αύτώΐ', €ΤΓ-€ψήφισ€^ μ€ν ονΖέν^ 
τάς δε πόλεις εκούσιας επεκτεΐ' όδοποιείν, λε)/ωϊ/ οτ6 
Θαττον άπαλΚάξονταί, ην εύποροι γένωνται αϊ 68οι. 

15 ελαβον δε και τΓβντηκόντορον ^* πάρα των Ύραπεζουντίων, 
η ίπ-έστησαν Αεζιππον Αάκωνα ττ^ρίοικον}^ ούτος ά/χε- 
λησας του συΧλεγειν πλοία άποδράς^ ψχ^το εζω τον 
Πόι/του, έχων την νανν. ούτος μεν ουν δίκαια επάγει/ 

1 Η 18 ΓβοδοηαΙΙβ. 2 οογητηοη (£ηηά). ^^ ί. β. ίΗθ 1)0&ίιηβιι. * /ατβ. 

δ α^ββ. * 80. ^μαί. '' οικέω, ώνβΙΙ, δβ Βΐ'ίηαίβά. ^ 4ντ4?^ομΜ, €η)Όίη. 

® = νβραιτ. ^^ ^οη^ηβ}{ ί)ΐ/ Ιαηά. ^^ οί. ί,-φρων, <Ρρ^*Ί τηίηά. ^^ ^«.ψη^ί^»^ 
ρΜί <ο νοίβ, ο£. άττο-. ^8 ρβηί€€οηί€Γ, β£ίν-θΕΓβι1 νββββί. ^* ρτονίηα'αί. 8βθ 

ΙηίΓοά. 54. 16 άΊΤΡ^ιΒράσκω,β€€ ογ β/ι> αα^αν• Γ^^^^^Τ^ Βοοκ V. ΟΗΑΡ. η. 253 

ύστερον ' €ν θράκτι γαρ πάρα ^ενθιι πολυπραγμόνων^ 
η άπέθανεν νπο 'ΝίκάνΒρου του Αάκωνος. βλαβον δε 16 
καΐ τριακόντορον,^ ύ) €π-€στάθη ΙΊολυκράτης Άθηναΐο^^ 
09 οπόσα Χαμβάνοι πλοΓα κατηγεν €πΙ το (ττρατόπβδον. 
καΐ τα μέν αγώγιμα,^ €? τι ηγον^ εξαιρούμενοι φύλακας 
καθίστασαν^ όπως σα* εΐη, τοις δβ πλοίοις εγ^ρησαντο 
€19 τταραγωγήν.^ εν ω δβ ταύτα ην^ επι λείαν έζεσαν 17 
ο£ "Ελλτ^ϊ/ες, καΧ οι μεν ελάμβανον οι Βέ και ου, Κλε- 
αίνετος δ' β^αγαγώι/ καΐ τον εαυτού και άλλον λόχον 
ττρος χωρίον χαλεπον αυτός τε άπεθανβ και άλλοι πολ- 
λοί των συν αύτω. 

Το ρβί 8ηρρΙίβ8 ΧβηορΗοη Ιβαάβ ΗαΙ/ ίΗβ αττηχ^ αραϊηβί ΐΗβ ΌηΙαβ. 

Π. 'ΕπβΙ δβ τα επιτήδεια ουκέτι ην λαμβάνειν ώστε ι 
ά'ΐΓαυθημ^ρίζ€ΐν ^ επΙ το στρατόπεΒον^ εκ τούτου λαβών 
αενοφων ηγεμόνας των Ύραπεζουντίων εξάγει εις Αρί- 
δας το ήμισυ του στρατεύματος, το 8ε ήμισυ κατελιπε 
φυλάττειν το στρατόπε8ον ' οι γαρ Κόλ^^οι, άτε ^ εκπε- 
πτωκάτες^ των οικιών, πολλοί ήσαν αθρόοι καΐ ύπερε- 
κάθηντο επι τών άκρων. οί δβ Ύραπεζούντιοι οπόθεν 2 
μεν τα επιτήδεια ρά8ιον ην λαβείν ουκ ηγον ' ^ φίλοι γαρ 
αντοΓ^ ^^ ήσαν * εις 8έ τους Αρίλας προθύμως ηγον, ύφ* 
ωι/ κακώς βπασχον, εις χωρία τε όρ€ΐνά^^ και δύσβατα ^^ 
και ανθρώπους πολεμικωτάτους τών εν τω ΤΙόντω, 

ΤΗβ Ιί^Μ-αντηβά ίτοορε αίΐαοϊο ύηύ /αίΐ ίο οαρίηνβ α ΒίΓοηρΗόΙά, 

ΈπεΙ δβ ^σαν εν τ^ άνω χώρα οι '^ΈΧληνες, οποία ζ 
των χωρίων τοις Αρίλαις άλώσιμα^^ βΐΐ'αι ε8όκει εμπιμ- 

•^ ΐΜάάΙίηρ ινίίΗ. ^ Μτίγ-ΟΛΤβά νβ88β1. ^β-βίρΚΐ, οί. &γω. * σωο5, οί. σώζω. 
^ταηβροτΐ (-βθΓνίοβ). ® άττ-, αύτ05, 7)μ4ρα, τβίητη οη ίΗβ εατηβ άαί/, ^ ΙβοαηΒε 
^κ-τΙττω^/αΙΙ οηΐ, Ιβ βτρβΙΙβά. * 80. του$ *'Έ,\\'ηνα$. ι*^ ί. β. ίο ϋΐιβ η»ί^ίνθ8. 

^^ ^}ΛτΛμο$. 12 /8ατ^5, νθΓΜ οί βαίν». ^'^ βα«% Ιαΐοβη, ίτ. αλίσκομοί )^^\^ 254 ΑΝΑΒΑ8Ι8. πράντ€ς άπασαν ' καΐ ού8€ν ην λαμβάνειν €6 μη ^^^ η 
βους η άλλο τι κτηνο^^ το ττυρ δια-ΐΓ€ψ€υ'γ6$. €ν δέ 
^ν χωρίον μητρό-ΤΓολις αντων' εις τούτο πάντες σννερ- 
ρνηκ€σαν.^ περί δε τοντο ^ν χαράδρα Ισχυρώς βα- 
4 θεΐα^ καΐ π/οόσ-οδοι χαλεπαΐ προς το χωρίον, οΣ δέ 
α, ή χαράδρα. ά, η άκρα. 

6, αναβολής σκ6\οπ€ς, τϋρσΐΐς, β, οΐκίαι. 

Ο, αί πιίλαι. Χ μΐ}ΐ^6ΐβη¥ 17 τ<ί^(?• 

ρ, άκρα Τίνα ισχυρά^ § 16. 

ΤΓβλτασταΙ προ-δραμόντβς * στάδια πό^€ 17 ^£ τώι/ οττλι- 
των, 8ιαβάντ€ς την χαράδραν, ορωντβς πρόβατα πολλά 
καΐ άλλα χρήματα προσεβαλλον προς το χωρίον ' συν- 
είποντο 8ε καΐ δορυ-ψόροι πολλοί οί επΙ τα επιτήδεια 
εζωρμημενοι ' ^ ώστε εγενοντο οι 8ιαβάντες [πλείονς 17] 
5 €69 χίλιους ανθρώπους. επει 8ε μαχόμενοι ουκ εδν- 
ναντο λαβείν το χωρίον, και γαρ τάφρος τ^ν περί αύτο 
ευρεία άναβεβλημενη^ και σκόλοτΓ€δ^ επι της αναβολής 
και τύρσεις^ πνκναι ^υλιναι πεποιημεναι, άπια/αι δΐ7 

^ Ηορ8. * αηίτηαΐ. ' σύρ, β4». * νρο-τρίχω. ^ έ^•ορμάω. ® άΜΐι> 
ΒάΚλω; άι^α-βολ'ή,ΓατηραΓί. τ ρ<ιΙί8α4€. ^ τ•Ίρ*Ί$,Ιονοβτ. ΟοΟοΙρ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. II. 255 

Ιπεχείρουν * οί δέ έτΓ-βκ&ντο αυτοΐς. ώς δβ ουκ εδιί- β 
ναντο ά'ΠΌτρ€χ€ΐν, ην γαρ €φ* ένος^ η κατάβασίζ €κ τον 
χωρίου εις την χαράΒραν, πέμττουσι π/οος Έενοφωντα' 
ο δβ ηγ€ΐτο τοΓδ όπλίταις. ό δβ* έλθών λβγβι δτι Ιστι 7 
χωρίον γβημ,άτων τΓθ\\ων μ€στόν' τούτο ουτ€ λαβείν 
^ννάμβθα' Ισγυρον γαρ εστίν ' ουτ€ άπέΚθεΐν ρά^ιον* 
μάχονται γαρ €ΤΓ€|€ληλυθ(ίτ€5 ^ καΐ η άφο8ος χαλεπή. 

ΧεηορΚοη^ Ιβαάιηρ ηρ ίΗβ ΙιορΙιΙββ, αΛ8αηΙΐ9 αηά οαρίητϋ$ 
ίΗβ ρΐαοβ. 

Άκουσας ταύτα ο 'Βενοφων προσαγαγών προς την 8 
χαρα8ραν τους μεν οπλίτας Θεσθαι εκελενσε τα όπλα, 
αντος δβ δια/8άς συν τοις λοχαγοΐς εσκοπείτο πότερον 
Ηη κρεΐττον άπαγαγεΐν καΐ τους 8ιαβεβηκ6τας η καΐ 
τους οπλίτας Βιαβίβάζειν, ώς άλόντος^ αν του χωρίου. 
Ι^όκεί γαρ το μεν άπαγαγεΐν ουκ είναι άνευ πολλών ^ 
νεκρών, ελεΐν^ δ' αν ωοντο καΐ οί λοχαγοί το χωρίον, 
καΐ 6 'Βενοφών συν€χώρησ€* τοΐς Ιεροΐς πιστεύσας* οί 
γα/) μάντεις αποδεδειγμένοι ήσαν οτι μάχη μεν εσταχ, 
το δβ τέλος καλόν της εξόδου.^ και τους μεν λοχαγούς ίο 
ετΐψπε 8ιαβιβώντας τους οπλίτας, αύτος δ* εμενεν ίνα- 
χωρίσαδ* απαντάς τους πελταστάς, και ούδό'α εΐα^ 
ο,κροβολίζεσθαι, επεί δ' ηκον οι οπλΓται, εκελευσε τον ιι^ 
\6χον^ εκαστον^ ποιησαι^ τών λοχαγών^ ώς αν κρά- 
τιστα οΓτ^ται άγω^Ίβίοτ^αι • ^σαν γαρ οί λοχαγοί πλη* 
(τίον αλλήλων οι πάντα τον χρόνον άλληλοις περί 
ίνδραγαθίας ^^ άντεποιουντο. και οί μεν ταυτ εποίουν' 12 
ο δβ τοΓς πελτασταις πάσι παρήγγειλε Ζι-^γκνλωμετ 

* ίίηφββίβ, 2 ί. θ. Ιΐΐθ πιβ88βη§βΓ. * έιτ-ίξ-ίρχομΜ, 8αΠι//οτίΗ αραίηβΐ. 

* 2 &. ρΙ;. οί αΚίσκομαι, δβ Ιαΐοβη. ^ ΐίΚον, αιρ4ω. ^ σνγ-χωρ^ω, οοηββηί. 

' = €χρβ<αΐίοη. 8 ίίνα-χωρίζω, Ββραναίβ, άνανο ο/Τ', οί. χωρίχ. ® ίιηρί. ο£ 256 ΑΝΑΒΑ8Ι8 

νους^ 14ναι^ ώ^ οπόταν (τημηνΐ) άκοντίζβίν^ και τους 
τοξόταζ έπιβεβλησθαί^ βπΐ ταΐς ρευραΐς^ ώς οπόταν ση- 
Η^ν^ν '^οζεύ^ιν [Ρεησον^^ καΐ του^ γνμνητας λίθων εχβιν 
μεστας τας διφθέρας • και τον^ επιτηδείους βττε/χψί 
τούτων επιμζληθηναι. 

13 'ΕπβΙ δβ πάντα παρεσκεύαστο καΧ οΐ \ο^αγοί και οί 
ντΓολόχαγοι και οί άζιονντες^ τούτων μη χ€ίρου$ είναχ 
πάντες προτ€ταγμ€νοι ήσαν, καΐ αλλήλους μεν ^η συν- 

Η εώρων' μηνο€ΐδή$^ γαρ δια το χωρίον η τάξις ^ν' €π€ΐ 
δ* επαιάΐΊίταϊ' και η σάλπιγζ έφθεγζατο, άμα Τ€ τφ 
*Έίνυαλίω ηλέλιζαν^ καΧ εθεον 8ρ6μω οι όπλϊται, καΐ 
τά βέλη ομού εφερετο, λόγ^^αι, τοζεύματα, σφεν8όναι^ 
πλείστοι δ* εκ των χειρών λίθοι, '^σαν 8ε οί και ττνρ 

15 ΐΓροσ-€φ€ρον. ύπο 8ε του πλήθους των βέλων ελιπον οί 
πολέμιοι τά τε (Τταυρώματα ^ και τάς τύρσεις' ώστε 
*Αγασία5 ^τυμφάλιος και Φιλόξενος ΤΙελληνεύς κατά- 
θεμενοι τά όπλα εν χιτωνι μόνον άνεβησαν, καΐ άλλος 
άλλον εΐλκε,^. και άλλος άνεβεβηκει^ και ι^λώκβι^^ το 

16 χωρίον, ώς ε8όκει. και οί μεν πελτασται και οί ψιλοί 
€ΐσ-δραμ6ντ€$ ^^ ηρπαζον ο τι έκαστος έ8ύνατο' 6 8ε 
'Βενοφων στάς κατά τάς ττύλας οπόσους ε8ύνατο κατ- 
€κώλυ€ των οπλιτών εξω * πολέμιοι γάρ άλλοι εφαίνοντο 

17 επ* άκροις τισίν ισχυροΐς. ου πολλού δέ χρόνου με- 
ταξύ γενομένου κραυγή τε εγενετο εν8ον και εφευγον 
οί μεν και έχοντες α ελαβον, τάχα 8ε τις και τετρωτ 
μένος • και πολύς '^ν ώθισμός ^^ άμφι τά θύρ€τρα.^ και 
ερωτώμενοι οί εκπίπτοντες ελεγον οτι άκρα^^ τε εστίν 

- = ίϋϋΗ βηρβΤ8 ι'η ύβ ύοηρδ, 8βθ ΙηίΓοά. 65. * ^^ Ιιανβ ρηί ίΚβ αττοινβ. 

• ηβη*. ο£ ίηΐ. ρί. ο£ Βέω, δίηοβ ιί ινοηΐά δβ ηβοβδδανι/ ίο βίο. * ίξιουντ^ί . . . ^Ίναι, 
οίαίτηίη^ ΐΗαί ύιβι/ ατβ ηοΐ βίο. * ετβδοβηί-ΒΗαρβά, β ^λ^λ/^ί», βΗοπύ ίΚε ιναν-αη/, 
' ραΙί8αάβ8, ^ €λκ», άτανο. • = Καά αΐνβαάι/ οΐιηώβά ηρ. ^° ρΐρί. οί 

&\ίσκομαι. " ίϊσ-τρ4χω. ^ £γ. ώθίζω = ώθ4ω, ρηβΗ. " θύρντροκ 

^αίβ. Η άκρα, οϋαΜ, ^.^.^.^^^ ^^ Οθ03ΐ€ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. II. . 257 

ίι/8ον καΐ θ6 τΓολφιοί, πολλοί, οι παίονσιν ίκδ€8ραμη- 
Κ(ίτ€5^ τον^ €ν8ον άνθρώτΓονζ. 

ΤΗβ Οτβ6Ϊ(8 ΊΓαεΜης ίη, βηά ίΊιβ βηβτηρ ίηίνβηΰΊιβά ίη α οϋαΜ^ 
τϋΚβηόβ α ίταβ άββτηβά ίτηροβΒίΜβ ίο άΐΒίοάρβ ίΐιβϊη, 

*ΈίΡτανθα άν-^ιπεΐν έκέλευσ^ Ύολμί8ηρ τον κήρυκα 18 
ίβ^αι €Ϊσω τον βουλόμβνόν η λαμβάνειν, καϊ ΐβνται 
πολλοί είσω, καΐ νικωσι του^ εκπίπτοντας οΐ €ΐσ-ωθον- 
μ.€νοι^ και κατακλείονσι τους πολεμίους πάλιν βίς την 
ακραν. καΐ τα μ€ν εζω της άκρας πάντα Βΐ'ηρπάσθη, 19 
καΐ έξβκομίσαντο^ οί '^ΈΧληνες' οΐ δβ όπλΓταχ ^θ&ηο 
τα όπλα, οί μίν περί τα σταυρώματα, οΐ δε κατά την 
δδοζ; την έπΙ την ακραν φβρουσαν. 6 δε 'Β^νοφών καΐ 20 
οί λοχαγοί εσκόπουν βί οΐόν Τ€ €Ϊη την ακραν λαβύν* 
^ν γαρ οΰτως σωτηρία ασφαλής,^ άλλως δβ πάνυ 
χαλεπον έΒόκει είναι άπελθειν ' σ κόπου μενοις δβ αύ- 
7019 εδο^ε παντάπασιν άν-άλωτον^ €?ι^αι το χωρίον. 
Ιντανθα παρεσκευάζοντο την αφο8ον, καϊ τους μεν 2ΐ 
σταυρούδ® έκαστοι τους καθ* αυτούς Βι-ηρουν,^ και τους 
αχρείους^ καΐ φορτία έχοντας εζεπεμποντο^ καΧ των 
ο^\ιτων το πλήθος καταΧιπόντες ^^ οί λοχαγοί οΧς 
ίκαστος επίστευεν, 

*Επ€ΐ δε ηρξαντο άποχωρεΐν, Ιπ-εξ-έ^εον 2νδοθ€ν" πολ- 22 
λοί γέρρα καΐ λόγχας έχοντες καϊ κνημΐ8ας και κράνη 
^αφλαγονικά, καΐ άλλοι επι τάς οικίας άνεβαινον τάς 
ίι^θεν^ και ένθεν ^^ της εις την ακραν φερούσης όδου' 
ωστ€ ούδε 8ιώκειν ασφαλές ην κατά τάς ττύλας τάς εις 23 
τψ ακραν φέρουσας, και γάρ ζύλα μεγάλα Ιπ-^ρρί- 

^ ίκ-τρ4χω. 2 8ββ ^04(0^ § 17, η. 12. ^ ββ, ^^τβί, ί.θ. ίΐΐθ 1)θο1;7. 

* = α98ΐιτβά, 6 0^^ αλίσκομαι. ^ ρβΗδαάβ. "^ Βι-αφίω. ^ &-χρ€7ο5, 

«ββ/βίβ. ^ οί λοχαγοί 4ξ-€ττέμττο»το. ^^ {βο. 4κ€(νου5) οΪ5/ ^ βοηι υήΐΚίη. 
^ οη Μί*8 8ίάβ αηά οη ΐΗαΙ, 

Η. *>ν. ΑΝΑΒ. — 17 ^^9^ΐ^ζθ^^όν^^ΟΟ^ι^ 258 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ΊΓΤουν^ ανωθ^ν^ ώστε ^αΧ^πον ην καΧ μέι/^ιν καΧ ίπιέναχ 
24καΙ Ύΐ νυζ φοββρα ^ν βπιουσα. μαχόμενων δέ αυτών 
καΧ ατΓορονμ,ένων^ θβων τις αύτοΓς μηχανην^ σωτηρίας 
8ίΒωσιν. ζξαπίνης γαρ άν-έλαμ\|/€ν οΙκία των €ν δε^ια 
οτου^ 8ύ) έν-ά\|/αντο9. ως δ* αυτή σνν-επι,ΤΓτεν^ ίφευγον 

25 01 άπο των €ν δβ^ια οΙκιων. ως δε εμαθβν 6 Β,^νοφων 
τούτο πάρα της τύγιης^ Ινάπτ^ιν εκελευε και τά$ ει/ 
αριστερή οικίας^ αί ^λΐϊ/αι ησαν^ ωστ€ και ταχν 
€κάοντο. ίφευγον ουν και οι άπο τούτων των οικιών. 

26 οι δε κατα^ το στόμα δτ) €τι μόνοι ΐΚνπονν^ και δΐ7" 
λοι ΟΤΙ €πΐ'Κ€ίσονται έν τγι ε£όδω τε και καταβάσ^ι. 
ενταύθα παραγγέλλει φερβιν ζνλα^ όσοι έτυγχανον ε£ω 
οντ€ς των ββλων^ €ΐς το μέσον έαντων και των πολε- 
μίων, εττει δε ικαι^ά η8η ην^ εν-ηφαν' ένητττον δε 
και τας παρ* αύτο το χαράκωμα^ οικίας, όπως οι πολ4τ 

27 μιοι άμφι^ ταύτα εχοιεν. ούτω μόλις άπηλθον άπο 
τον χωρίου^ πυρ έν μέσω εαυτών και των πολεμίων 
ποιησάμενοι. και κατ-εκανθη^ πάσα η ττόλις και αί 
οικίαι και αί τύρσεις και τα σταυρώματα και ταλλα 
πάντα πλην της άκρας. 

ϋβοβιυιηξΐ ΐΗβ βηβτηι/ Ιη^ αη ατΗΐηιεοαάβ, ίΚβ Οτββία τβίατη ίο 
ίΗβιτ €ατηρ. 

28 Τ^ δε ύστεραία άπησαν οι '^Έλληνες έχοντες τα 
επιττ/δεια. επει δε την κατάβασιν έφοβονντο την εις 
Τ/οαπεζοΟϊ'τα, πρανης^^ γαρ ην και στενή ^ ψευδενίδραν ^^ 

29 έποιησαντο' και άνηρ Μυσδς και τοννομα τούτο έχων 
των Κρητών λαβών δέκα έμενεν έν λασίφ^ Χ^^ψ '^^^^ 

1 ίπΐ'ρ-ριπτέω, ^ίπτ», <Αγομ7. ^ γηβαπΒ. ^ ινίιοβνβτ, ίηάββά, Καάβτεά ί/. 

• ΓατΙηηβ, ^ κατ^ τ^ στόμα, ίη/τοηί. ^ λιητίω, αηηοι/, ^ ραΐΐβαίϋίΐρ. 

" Ιίχ^ιν ί^μψΐ 6(0., ύβ ί)ΐΐ8^ αύοαί. ^ κατα-κάω, δηνη άοιοη, 1<> 8ΐ/6€ρ. ^^ /οιβλ 
ατηδυβίι. ^'^ \άσιο$, διίδλρ- 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. III. 259 

προσ'€ποΐ€Ϊτο^ τους πολεμίους πειρασθαι \αρΘάν€ΐν' αΐ 
δβ ΤΓβλται^ αυτών αλλοτ€ καΧ αΧΚοτε δΐ€ψα(νοντο χαλ- 
κα2 ουσαι. οι (Ιβν ουν πολέμιοι ταύτα 8ι-ορ&ντ€$ εφο-^ο 
βουρτο ώς ίνε^ραν ουσαν * η δβ στρατιά εν τούτω ' 
κατεβαινεν. επεί δε βδό^βι 17^^ ικανον ίπΓ-€ληλυθίναι/ 
τω Μυσω έσημηνε^ φεύγειν ανά κράτος ' καΧ 6ς έζ- 
αναστάς φεύγει και οι συν αυτω. και οι μλν άλλοι 3( 
^ρητες, άΚίσκεσθαι ^ γάρ εφαχταν τω 8ρόμω, εκπεσόντες 
€κ της 68ου εΙς ϋλην κατά τάς νάπας^ καλιν&ονμ.€νοι ^ 
εσ-ώθησαν^ 6 Μυσος 8ε κατά την οδοί/ φευγων εβόαβ^ 
βσηθειν' καΧ εβοηθησαν αύτω, και άνελαβον τετρωτ 
μ,ένον. καΧ αυτοί επ\ πόδα^ άνεχωρουν βαλλόμενοι οι 
βοηθησαντες και άντιτοζενοντες τίνες των Κρητων. 
ούτως άφίκοντο επΙ το στρατόπεΒον πάντες σω ^^ δντες• 

8βηά%η0 ίΚβ /ββΙΙβίί Ιη/ »/ιψ, ώβ Οτ€βΪ£9 ρτοοββά Ι^ Ιαηά Ιο Οεταηί», 
ίΰΗβτβ Ιΐιβ^ ΚοΙά α τβυί&ΐϋ. 

ΠΙ ΈπβΙ δβ ούτε Χειρίσοφος ηκεν ούτε πλοία ικανά ι 
^ν ούτε τά επιτήδεια ^ν λαμβάνειν ετι, ε86κει άττ• 
ιτίον^ είναι. καΧ εις μεν τά πλοία τους τε άσθενουντας 
έι^^βίβασαν καΧ τους υπέρ τετταράκοντα ετη καΧ παΐ- 
8ας και γυναίκας και των σκευών δσα μη ανάγκη ην 
€χειν. και Φιλησιον καΐ ^οφαίνετον τους πρεσβυτά- 
τους των στρατηγών €ΐσ-βιβάσαντ€$ τούτων εκελενον ί 
βπψελεισ^αι ' οι 8ε άλλοι επορενοντο ' η 8έ όδος 2 
ωΒοποιημενη ^ν. καΧ άφικνουνται πορευόμενοι εις 
Κερασ;ουντα τριταίοι πόλιν Ελληνίδα επι θαλάττ^ 
%ιν(απεων ίίίΓΟίκον^ εν τ^ Κολχίδι χώρα. 

* ρτβίβηάβά. * ιτ^λτιι, ΙιςΗΐ βΗίβΙά. * τηβαηινΗίΙβ. * ύπ•4ρχομαί, υοΐΰιάταιο. 
^ ΐΛβ ίίφιαΐ νοοΛ φνβη. ^ ατβ δβιηρ οαηρΗί, ί. θ. ί\ΐ2Λ 1\ιβ βηοπι^ &γθ ονβΓί&ΗηΐΒ^ 

Κΐιβιη. 7 ράιτη, (]ν.11ΐβ. 8 τοΙΙίη^^ ίηηώΐίπί^, ® τβίτβαΐβά όαο^κγίΓέ/. 

^'^ = σάοι. οί. σώζ*^• ^^ τβΓΐ)8ΐ οί &ΐΓ€ΐμι, (/ο αινα»/. ^^ εοΐοη^. ^ Ι ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

3 *Εντανθα €/Α€ΐι/αι/ 'ημ€ρας Β^κα' καΐ ζζεταχη^ σνν τοί^ 
οπλοις €γίγι/€Τθ καϊ αριθμός, και έγενοντο όκτακισ-χίλιοι 
καΐ εξακόσιοι} οΰτοι έσώθησαν. οι ^^ αΧΚοι άπωΚοντο 
υπό Τ€ των ττολβμίων και χ^ιόνος καΐ €? τις^ νόσφ.^ 

Ί7ΐ6^ $βΙ1 ΐΗβ ρτί$ωιβτ$^ άίνιάβ ώβ ρτοΰββάβ, τβββτνιη^ α ΗίΗβ 
/στ α ϋιαηΤζ-ο^^βτιη^. 

♦ Έι/ταυ^α και Βιοτλαμβάρονσι το άπο* των αΣ;(/Αα- 
λωτων άργύριον γβνόμενον. και την δ€κάτην,^ ην τφ 
*Από\\ωνι έξ-εΐλον και τη 'Έφ^σία Αρτβ/χιδι, δι-ελα^οι/ 
οΐ στρατηγοί το μ^ρος €καχττος φνλάττ€ΐν τοις θ€θΐς • 
άντι δέ Χ€ΐρισόφον ίίέων 6 *Ασιναΐος €\αβ€. 

5 '8,€νοφων ουν το μεν τον * Απόλλωνος ανάθημα ® ποίησα- 
μένος άνατίθησιν €ΐς τον έν Αέλφοΐς των * Αθηναίων 
θησαυρόν^ και €π-έ'γρα\|/€ τό Τ€ αύτου όνομα και το ΤΙροξέ- 
νου, 6ς συν Κλεάρχω άπβί^αϊ'β• ζενος γαρ ην αυτού. 

6 το^ δέ της *Αρτ€μι8ος της Έφεσίας, δτ άπ^η€ΐ συν 
Άγησιλάω €κ της 'Ασίας την €ΐς Βοιωτούς® όδόι^^ κατα- 
λείπει πάρα "Μ,^γαβύζω τω της * Αρτέμιδος ι^ωκόρφ,^^ οτι 
αύτρς κιν8υνεύσων ε8όκει ιό'αι, και ίΐΓ-ίστ€ΐλ€ν,^^ ην μεν 
αύτος σωθη, αύτω άποΒοΰναι' ην δε τι πάθη, άνα- 
^ειι^αι ποιησάμενον τη ^ΑρτεμιΒι οτι οϊοιτο χαριεΐσθαι 
τη θεω. 

ΧβηορΙιοη βχρβηάε Με ίΐίΚβ ίη ίΐιβ βνβΰΗοη ο/ α ΒτηαΙΙ ίβτηρίβ 
%η ΞϋΐΐΙη» ηβαν ΟΙι/τηρία, 

^ *Επ€ΐ δ' εφενγεν^ 6 Ηενοφων, κατ-οικο{)ντο$ η^ αυτόν 
εν ^κιλλουντι \υπο των Αακε8αιμονίων οίκισθεντος^^ παρά. 
την *Ολυμπίαν^ άφικνεΐται Μεγάβυζος εΙς *Ολυμπίαν 

1 8βθ ΙοίΓοά. 1. * ΑβΓβ αηά ΐΚ&τβ οηβ. • ροσο^, άίββαδβ. * /τοη (Ιΐιβ 

8Αΐβ οί) ίΚβ βίχί. δ ΙβηίΗ, ίτ. δ^ΛΟ. β νοίίνβ οβετΐνφ, ίτ. άνατίθημι. ^ ΐηαβιΐΓΐ/. 
• βο. άι/άθημα. ^ 8βθ Ιη1;Γ0<1. 113, 116. ^'^ ίεββρβΓ ο/ίΚβ ΙβιηρΙ: " ϋΐιαημ 
*ΙιΙμ). 12 δββίηίτοά. 114. ι« οΐκίζω,ϋοΐοηίζβ,/ουηά. ΡοΟοΙρ 262 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

θεωρησωι/ καΐ άποδίδωοτι την παρακαταθήκην ^ αύτω. 
* 3,€νοφωΊ/ δε λαβών χωρίον ωνβΐται ττ) Θ^ω δπου άν- 

8 €Ϊ\€ν^ 6 θεός. €τυχ<ε δε Ζια-ρ-ρέων δια τον χωρίον 
ποταμός ^βλινονς, καΐ έν Έφεσω δβ παρά τον τη^ 
Ά/οτ€/χιδθ5 νεών ^έΚινονς ποταμός παρα-ρτρει. καΧ 
Ιχθν€ς τ€ έν άμφοτβροις «'-εισι καΐ κόγχαι ' βν δε 
τω έν ^κίλλονντί χ(ορίω καΐ θήραι πάντων όττόσα €στΙν 
άγρ€υ6μ.€να θηρία. 

^ 'Έ^ποίησ€ δβ και βωμον καΐ ναόν άπο τον Ιβρον άργν 
ριον, καΐ το λοιπόν δβ άεΐ δ€κατ€ΐίων τά έκ τον άγρον 
ωραία θνσ^ίαν έποί^ι τύ/ θεω^ και πάντες οΐ ττολΐται και 
οί πρόσχωροι άνδρες και γνναΐκες μ^τ-€Ϊχον της έορτης. 
παρ^εΐχε δβ η θεός τοις σκηνονσιν αλφιτα, αρτονς, 
οίνον, τραγηματα^ καΐ των θνομένων άπο της ιεράς 

10 νομής λάχος, καΧ των θηρενομένων 8ε. και γαρ θηραν 
εποιονντο εις την εορτην οι τε Ξενοφώντος παίδες και 
οί τών άλλων πολιτών, οι 8ε βονλόμενοι και άν8ρες 
συν-€θήρων ' και ηλίσκετο τά μεν εξ αντον τον ιερόν 
χώρου, τά δβ και εκ της Φολόης, σΰες καΐ 8ορκά8ες 

11 καΐ ελαφοι. εστί 8ε ή χώρα η εκ Αακε8αίμονος εις 
^Ολνμπίαν πορεύονται ως είκοσι στάδιοι άπο τον εν 

Ολνμπία Διός ιερόν, ενι δ' εν τω ιερω χώρω καΧ λ€ΐ- 
μών καΧ ορη 8εν8ρων μεστά, ικανά σνς καΧ αίγας και 
βονς τρέφειν καΧ ΐππονς, ώστε και τά τών εις την εορ- 

12 την ιόντων υποζύγια ενωχεΐσθαι. περί 8ε αντον τον 
ναον {Ιλσος ήμερων 8εν8ρων έψυτεύθη δσα εστί τρωκτά 
ωραία. 6 δε ι^αος, ως μικρός μεγάλω, τω εν ^Εφεσω 
εΐκασται, καΐ το ξόανον εοικεν ως κυτταρίττινον χρνσω 

13 οντι τω εν *Έφεσω. καΐ στήλη εστηκε παρά τον ναον^ 

* ΰΙβροΒίί. 2 ά,ρ.αιρ4ω, αηΒιοθτ, ίηάίοηίβ. ^^^&^ ι. 

* ΤΗβ Γβδί οί (ΙΐΛρ. ίϋ. κ]ιοπ1(1 ί)Θ η-α 1 \νίΐ1ι Ιΐιβ ^λάοί ΐΗβ ΙβχίοοηΛ ^,.^ /^τ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. IV. 263 

γράμματα ίχονσα' " Ί€/>θ9 ό χώρος* της *Αρτ€μι8ος. 
τον ίχοντα και καρπού μ€νοι/ την μίν ζ^κάτην καταθύ^ιν 
ίκάστου έτους, εκ δβ τον περιττού τορ ναον έ'ΠΊ-σκ€υά- 
5€ΐν. αν δβ τις μη ποι-ξ/ ταύτα τ^ θεφ μέΚησει.*^ 

ΒβοϋΗιηξΐ ΐΗβ ΜοΒΒ^ριοβοϊ^ ϋιβί^ ανβ νβ/η$€ά ροΛΒαρβ, 

IV. Έκ ^ίερασουντος δβ κατά θάΚατταν μεν έκομί- ι 
ζοντο οΐπερ και πρόσθεν^ οι δβ άλλοι κατά γην επο• 
ρεύοντο. επει 8ε ^σαν επι τοις 'Μ.οσσυνοίκων ορίοις^ 2 
ττψΊτονσιν εις αυτούς Ύιμησίθεον τον Ύραπεζούντιον 
ΐΓρό|€νον^ οντά των Μοσσυνοίκων^ ερωτώντες πότερον 
ως δια φιλίας η δια πολέμιας πορευσονται της χώρας. 
οί δβ ειπον δτι ου Βι-ησοιεν'^ επίστενον γαρ τοις 
χωρίοις. εντεύθεν λέγει 6 Ύιμησίθεος οτι πολφ,ιοι 3 
τούτοις είσΐν οι εκ^ του Ιιτ-έκεινα. και ε8όκει κάλε- 
σαι εκείνους, ει βούλοιντο συμ-μαχίαν^ ποίησασθαι' 
και πεμφθεις 6 Ύιμησίθεος ηκεν άγων τους άρχοντας. 

ΤΗβ Οτββίε τηαΐοβ απ αϊΗαηοβ ιυίώ οβτίαιη βηβπιΐβ» ο/ ίΚβ 
αΪΜνβ Μο88^ηο6€ί. 

*Επ€Ϊ δβ άφικοντο, συνηλθον οι τε των Μοσσυνοίκων 4 
ο-ρχοντες και οί στρατηγοί των *Ελληνων' και ελεξε 

ι Β€νοφων, ήρμήν€υ€^ δβ Ύιμησίθεος. 

Ι "*Ω άνδρες Μοσσυνοικοι, ημείς βουλομεθα δια-σωθή- δ 

ναι προς την Ελλάδα πεζή ' πλοΓα γαρ ουκ εχομεν ' 
κωλνουσι δβ ούτοι ημάς ους άκούομεν ύμΐν πολεμίους 
ίίί'αι. €1 ουν βούλεσθε, εζεστιν ύμΐν ημάς λαβείν συμ- 6 

Ι * 80. ^κομίζοντο^ ί. θ. ίΐΐθ βίοίε, τνοτηβη βίο., οί. οΗ. ίϋ. § 1. ^ ριΐ€8ί-/ηβηά, 

\ €οηίηΙ, 8 ζι.ίημι, Ιβί ρα88, οί. άφ-ίημι, § 7. * ο/'ϋιβ (άίβίηοΐ;) όβι/οπά, ^ αΙΙΊ- 

αίκβ. 6 ίρμην^ύω, ίο ιηΙβτρΓβί. 

' * Ηη^, ΒίΤΛΏζΒ ίο ΒΆγ, 11(1θρί3 ίΐΐβ τβΆάΐΏξ Χ0ρ05, ^Ιΐίοΐΐ, ίί ΟΟΓΓβΟί, ίΠΙΙβί 1)β 

ι ΐΓδηβΙαϊβίΙ, οοηίΓαΓγ ίο οοΓηιηοΏ ιΐ8&§6, ίπο/θ5ΐ/Γβ. Οοοοίρ 

Ι 191 ιζθ ν ^ 264 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

μάχ^ονς καΐ τιμωρησασθαι^ €? τί πότβ νμας οΰτοι η^ι 
κηκασι^ και το λοίποι/^ νμων νττηκόονς βΤ^αι τούτους, 

7 εΐ δε ημάς άφ'ησ€Τ€^ σκεφασθβ 'ΐΓΟθ€ν α5^ΐ9 αν τοσαύ- 
την διίϊ^α/Λΐϊ' λάβοιτβ σνμμαχον.^^ 

8 Προ9 ταντα άπεκρίνατο 6 άρχων των Μοσσυνοίκων 
οτν καΐ βονλοιντο ταύτα καΐ Βεχοιντο την σνμμαγίαν. 

9 "*Αγ€Τ€ δτ^/' ^φη ο 'Β,βνοφων^ " τί^ ημών 8€ησ€σθε 
γρησασθαι^ αν σύμμαχοι ύμων γβνώμβθα, καΐ ύμβΐς τί 
οιοί* τ€ €σ€σθ€ ημΐν συμπραξαι περι^ της διόδου ;" 

.0 Οί δβ είπον οτι '' Ικανοί έσμεν βις την γωραν^ 
€ΐσραλλ€ΐν €Κ του βπι σατβρα την των νμιν Τ€ και 
ημΐν πολβμίων^^ και Βευρο ύμΐν πφψαι νανς Τ€ καΐ 
άν8ρας οΐτινες νμΐν συμ-μΛχοΰνταί τ€ και την όδόϊ/*^ 
ηγησονται.^^ 

Τ/ιβ ατηναί ο/ ίΚβ άΐΐίβί ; ΐΚβίτ ατπιον ; άβ/βοΛ. 

Λ Έπι τούτοις^ πιστά Βόντ€ς και \αβόντ€ς ωχοντο. 
και ηκον τύ/ νστβραία άγοντες τριακόσια πλοία μονό- 
|υλα και εν εκάστω τρεις άνΒρας, ων οΐ μεν δύο εκ- 

\2 βάντες εΙς τάξιν εθεντο τα οττλα, 6 8ε εις ενεμενε. * καΧ 
οι μεν λαβόντες τα πλοία απέπλευσαν^ οι 8ε μένοντες 
έξ-€τάξαντο ώδε. έστησαν ανά εκατόν μάλιστα οίοι/ 
χοροί άντι-στοιχοΰντ€δ άλληλοις, έχοντες γερρα πάντες 
λευκών βοών δασεα, είκασμενα κιττοΰ 'Π'€τ<ίλφ, εν δέ 
τγΙ δε^ια παλτον ως εξάττηχν^ έμπροσθεν μεν λόγχτ^ι/ 
έχον, έμπροσθεν δε του ξύλου σψαιρο€ΐδ€$. 

13 Χιτωνίσκους δε ει^εδεδύίοεσ"αι/ υπέρ γονάτων, ττάχος ώς 
λίνου στρωμ^τοδέσμου, ε'πΐ τύ) κεφαλή δε κράνη σκΐτινα 

^ ρηηίδΐι. ^ Λάν. Β^ο. ^ /ογ χνΗαΙί ^ ηΙΙβ. ^ ίο αδείβΐ οητ ραδβα^β, 
* 4κ Ύοΰ {χωρίου) ένΐ τα βτβρα (μίρη) =/Γοηι ΐΚβ οίΗβν (οτ /ανίΗβΓ) είάβ. ' οη <Λβ 
ίοαι/, 8 οη ΐΗβ86 ΰοηάϋίοπΞ. 

* δβεΐίοηβ 12-15 βΐιοαίά 1)θ τβ&ά νί'ιΐΐι ίΐΐθ Β,ϊά ο£ ίΐΐθ Ιβχιβοη. Γ^^^^Τ^ 
ΑΜΑΖΟΝ ΙΝ χιτων£σκο$. ΒΟΟΚ ν. ϋΙΙΑΡ. ι,ν. 265 

οΐάπ€ρ τα ΙΙαφλαγοι/ικά^ κρο^βύλον έχοντα κατά μέσον^ 
εγγύτατα τιαρο€ΐδή * €Ϊχον δέ και σαγάρ€ΐς σιδηράς. €1/- 1 4 
τευθ^ν ί|-ήρχ€ μ^ν αύτωι/ €ΐ9, οΐ δε 
άλλοι άπαντβς έτΓορ€ύοντο ^Βοντ€ς 4ι/ 
^υθμφ^ και 8ΐ€\θόντ€<; δια των τάξεων 
και δια των οπλών των ^Ελλήνων 
€πορ€υοντο ευθύς προς τους πολε- 
μίους έπΙ χωρίον 6 ε^όκει ίττι- 
μΛχώτατον εΤι^αι. ωκεΐτο δε τούτο .ο 
προ της πόλεως της Μητροπόλεως 
καλούμενης αύτοΐς και εχούσης το 
άκρότατον των Μοσσυνοίκων. καΐ 
περί τούτου 6 πόλεμος ην ' οι 
γαρ άεϊ τουτ έχοντες ε8όκουν εγκρατείς βΐϊ^αι καΐ 
Ίΐαντων Μοσσυνοικων^ καΐ εφασαν τούτους ου δι- 
καίως εχειν τούτο, άλλα κοινον ον καταλαβόντας 
Ίτλεονεκτεΐν. 

Έιΐποντο δ* αύτοΓ^ καΐ των * Ελλήνων τίνες , ου ταχθεν- ι β 
Γ€9 ύπο των στρατηγών^ άλλα αρπάγης ένεκεν, οι δε 
ττολεμιοι^ προσιόντων^ τέως μεν ήσύχαξον^ επει δ* 
^γγνς εγενοντο του χωρίου^ εκ'8ραμόντες τρέπονται αυ- 
τούς, καΐ άπ-έκτειναν συχνούς των βαρβάρων καΐ των 
<τνναναβάντων ^Ελλήνων τινάς, καΐ ε8ίωκον μέχρι ου 
είδοι/ τού^ "^Ελλτ^ι^ας βοηθουντας' είτα 8ε άπο-τραπό- η 
ΐιενοι ωχοντο^ και άποτεμόντες τάς κεφάλας των νεκρών 
^ΤΓζ8είκνυσαν τοις "Ελλτ^σΊ καΐ τοις εαυτών πολεμίοις, 
ίίαι α/χα εχόρευον νόμω^ τινι α8οντες, 

01 δε '^Ελληϊ'ες μάλα ηχθοντο^ οτι τους τε πολεμίους ιε 
^ηεποιηκεσαν θρασυτβρους* καΐ οτι οΐ εξελθόντες *Ελ- 
ληνες σύν αύτοΐς επεφεύγεσαν μάλα οντες συχνοί* 6 

* δβ φίίβί. * ϋηιβ, 8ίταίη. * άχθομαι, όβ νβχβά. * θρασύ^^ δ^'''ΚοΟ^I^ 266 ΑΝΑΒΑ8Ιδ. 

ον-πω πρόσθει/ €π€ποίηκ€σαρ Ιν τ^ στρατεία. Β^νοφωρ 
δέ συγκαλεσας τους '^ΈΧληνας €Ϊπ€Ρ' 

ΤΗβ ίτοορ8 βν.οοητα^βά })\β ΧβηορΗοη αΙί(ΐ€^ ΐΗβ οϊίαάβΐ 

19 "^Αι/δ/οβς στ/οαηωται, μη^έν άθυμησητ€ €ΐ/€κα των 
γ€γ€νημ€νων * Γ(7Τ€ ^ γαρ δτι καΐ αγαθόν ου μύον τον 

20 κακ(Λ γ€γ4ιτηται* πρώτον μ€ν γαρ €πίστασθ€ οτι ο ς 
μ€λλοντ€ς ημΖν ηγάσθαι τω οντι ποΚέμιοί^ άσιν 
οΐσπ€ρ καΐ ημάς ανάγκη ' βττβιτα δε καΐ των ^ΈΧληνων 
οΐ άμ€λησαντ€ς της συν ημΐν τάξεως και Ικανοί^ ηγη^ 
σάμενοι €ΐι/αι συν τοΖς βαρβάροις ταύτα πράττειν απβ/)* 
συν ημΐν 8ίκην 8€8ώκασιν ' ωστ€ αύθις ήττον * της 

21 ημ€Τ€ρας τάξεως άπολενφονται. άλλ' ύμας δει πάρα- 

σκβυάζεσθαι όπως και 

βϋΐαΐαΐ αίαΐρίαΐαΐαΐαΐαΐα^^οί'^ ψιΚοις ουσι των 

βαρβάρων 8όζ€Τ€ κοβίτ- 
τους αυτών €ΐϊ/αι και τοις 

υι_ιι_ι υι_ιυυυυί-ιι-ιι-ι 7Γθλ€/11019 θηλωσ€Τ€ ΟΤΙ 

Ρ α η α α □ ϋ α ϋ ρ α α ο * ^ οιιοίοι^ ^ άν^ηάπ-ι υ^η.- 

ΰ ϊ)' 7 α' α' α' α' α' α' α' α' α ^^Λ ^μοίοίς ανορασί μα- 

α ά, δρβίονϊ τούϊ λόχους ττοιτίσάμίΐ^ι. ^ΟΙ^Ϊ^Ταΐ ϊ/υΐ' Τ€ Καΐ ΟΤ€ 

6 V. τους βαρβάρους εττΐ τ5 βνώμνμον «ατά ^ 9 / > / »> 

τα4τά ταίάμ.^. τοί.5 ατακτοίζ εμαχοντο. 

22 ;.το«τ»{<τ«μ.τ«ίί•τώ.λόχ«..>^. ΤανΓηι/ αδί» οίι/ τ^ι» 

ί7 Ο, ΤΟ ντΓολ€ΐπομ€νοΐ' στόμα των οπλιτών. ' * ' 

ημ4ραν ούτως €/ΐ€ΐϊ/αϊ/• τ^ 

^δε ύστεραία θύσαντες επεί εκαλλιερήσαντο/ άριστησαντ€ς, 

όρθιους^ τους λόχους ποιησάμενοι, και τους βαρβάρους 

^πι το εύώνυμον κατά ταύτα ταζάμενοι €πορ€ύοντο τους 

τοζότας μ€ταζύ των λόχων [^όρθιων] ίχοντες, ύπολειπο- 

1 οΤία. ^ (80. 4κ€ΐ»οΐ5) οΐ<ΠΓ€ρ. 8 Ύίγησάμ^νοι (Ίναι Ικανοί. * ΡΟ. Ι^Ίτραξαι^^ 
α8 ινιΊΗ υα . . . ιυίΠ 1>β Ιββδ ϋΜη Ιο ϊβανβ βίο. " τοΓϊ των βαρβάρων βίσι ψ/λο«« 

β ΒηαΗ. '' = τά /«ρ^ ^αλά ί-γέν^το. ^ 8θθ ΙηίΓοά. 103, (*)Γ^οοσΙρ ΒΟΟΚ V. 011ΑΡ. IV. 2ΰ7 

μενον^ δέ μικρόν του στόματος των οπλιτών. ήσαν 23 
' γαρ των πολεμίων οί ενζωνοι κατα-τρ€χοντ€δ τοις λίθοις 
ίβαΚλον, τούτους άν€στ€λλον^ οΐ τοξόται καΐ πελτα- 
σταί. οι δ' άλλοι βοί8ην επορενοντο πρώτον μεν επι το 
χωρίον αή> ον τ^ προτεραία οί βάρβαροι ετρεφθησαν^ 
και οι συν αντοΐς ' ενταύθα γαρ οι πολέμιοι ^σαν 
αντι-τεταγμενοι. τους μεν ουν πελταστάς ε8εξαντο οι 24 
βάρβαροι και εμάχοντο, επει8η 8ε εγγύς ^σαν οι οττλΓ- 
ται, έτρεποντο. καΐ οΐ μεν πελτασταΐ ευθύς εΐποντο 
οιώκοντες άνω προς την πάλιν, οι δβ οπλΐται εν τάξει 
αποντο, επει 8ε άνω ήσαν προς ταΐς της Μητροπο- 25 
λεως οΐκίαις, ενταύθα οι πολέμιοι ομού 8η πάντες γενοτ 
[ΐ^νοι εμάγοντο καΧ ί|-ηκόντι1^ον τοΙς παλτοΐς, καΐ άλλα 

δόρατα έχοντες παχβα μακρά, 
^^ψ^ οσα άνηρ αν φεροι μόλις, 

\}^] τούτοις επειρώντο άμύνεσθαι 

^^ι ι ΐ § % ι^πει οε ουχ υφ-ιεντο οι 26 

Γ3| νϊ% '^ν%. '-'Μ ί^λΚηνες, άλλα ομοσε εγωτ 

\ ^.^^^^τ^ίΙ^^ί^Ρ ρουν, εφενγον οΐ βάρβαροι 

; «ί^ ■ *ί=^^^ και εντεύθεν λείποντες άπαντες 

. / . το \ωρίον. 6 8ε βασιλεύς 

αύτων 6 εν τω μόσσυνι τω 

.V άκρου ωκο8ομημενω, ον τρεφουσι πάντες κοιν^ 

αυτού μένοντα και φυλάττουσιν, ουκ ηθελεν εζελ- 

θίιν, ούδε 6 ^ εν τω πρότερον αιρεθεντι χωρίω^ αλλ* 

αντου συν τοΖς μοσσύνοις κατ-εκαύθησαν. * οί δε 2; 

Ελληι/ες διαρπάζοι/τες τα χωρία ευρισκον θησαυρούς 

^ ϋιβ ναη (ί. Θ. οί 1)θ\ν^-ιηβη), 1)βίη§ α Ηίίΐβ 1)β1ιίηά ίΐι&ΐ; οί των όιτλίτών. ^ ΚβΙά 
«η οΑβο^. 8 τρίΐΓ», /ΜΓη, τοηΐ. * έκ χ€ΐρ65^ Καηά ίο Ιιαηά. ^ ύφ-ίημι, ρίνβ 

"^//• ^ μ/>σσυν, κ'όοάεη ίοινβτ. 7 γ,οΓ ϋιβ οηβ. ^ Οί. § 24. 

* δβοίίοηδ 27-29 δΙιοαΙά 1)β Γβδκΐ ^νίΐΐι Ιΐιβ Μά οί ίΐιβ Ιβχίοοη. ^ΟΟ^I^ 268 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

€Ρ ταΐς οΐκίαις άρτων ν€νημ€νων ιτ^ρυσινούε» ως €φα- 
σαν οΐ Μοσσνροικοι, τον δέ ν€ον σίτον ίτι σνν τγ 

28 καλάμη άποκ€ίμ€νον' ήσαν δέ Ι^ίΐαΙ αί πλεΐσται. καΐ 
δ€λψίνων Τ€μάχη έν άμψορ€'υσιν βυρίσκετο τ€ταριχ€υ- 
μίνα και στέαρ €ν τ€ίχ€σι των 8€\φίνων^ ω έχρώντο 

29 οΐ Μοσσννοίκοί καθάΐΓ€ρ οΐ "'ΈΧΧηνβς τω έλαίω' κάρυα 
δέ €πΙ των άνωγεων ην πολλά τα πλατέα ουκ έχοντα 
διαψυήν ον^Εμίαν. τούτων και πλβίστω σίτω €•χρωντο 
οΙβθντ€ς και άρτους ότΓτώντ€δ. οίνος δε €ύρίσκ€το 6ς 
άκρατος μίν ό|ύδ €φαίν€το είναι ύπο της αύστηρότητοε, 
κερασθείς δε Ευώδης τε και η8ύς. 

ΤΤιβ ϋοηηίνι/ αηά ιίβ ιηΤιαΜίαπίβ. 

30 Οί μεν ^η ^'ΈΧΚηνες άριστησαντες ενταύθα επορεύ- 
οντο άς το πρόσω, παρα-δόντες το χωρίον τοις συμ- 
μαχήσασι^ των Μοσσυν οίκων. οπόσα δε και άλλα 
τταρησαν χωρία των συν τοις ποΧεμίοις όντων, τα ειπτροσ- 
οδώτατα^ οί^ μεν ελειπον, οΐ δέ^ εκόντες προσ-εχώρουν.* 

31 τα δε πλείστα τοιάδε^ ην των χωρίων άπεΐχον αί πό- 
λεις απ* αλλήλων στάδια όγδοτ^κοι/τα, αί δε πλέον α£ 
δε μείον ' άνα-βοώντων ^ δε αλλήλων συν-ήκουον εις τητ/ 
ετεραν^ εκ της ετέρας πόλεως ' ούτως ύψηλη τε καΐ 
κοίλη ^ η χωρά ην. 

32 "^^Έπει δε πορευόμενοι εν τοις φίλους ήσαν, επεδεί- 
κνυσαν αύτοΐς παίδας των ευ8αυ μόνων σιτευτούε^ τεθ ραμ- 
μένους καρύοις έψθοΐς, απαλούς και λευκούς σφόδρα 
και ου πολλού 8εοντας ίσους το μήκος και το πλάτος 

^ συμ-μαχέω, ίο Ββ α σόμ-μαχο5. ^ ^ύ-ιτρόσ-ο^οί, βαδί^ ο/'α€€€$3.• ' βοτηβ 

(ο£ ίΗβ ίη1ΐ£ΐΙ)ίί;3.ηί;8). * οαιηβ {ογβν) ίο, ι/ίβΐάβά. ^ αβ/οΙΙοινβ. ^ συν-^κουορ 
{•ακούω) αλλήλων άναβοώντων. ^ ίηίο οηβ {^\^γ). ® ΚοΙΙοιν, \. ©. ίη1;6Γ86€^βί1 

λνίΐΐι άββρ Γίΐνίηββ. 

* δββ Ιβχίοοη ίοΓ ηβ\ν ννοΓίΙβ ίη ββοίίοαβ 32, 33. ^ Ι ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. V. 269 

βϋΌΐ, ποικίλους δέ τα ν&τα και τα €μπροσθ€Ρ πάντα 
ίστιγμένουδ άνθέμια. έζητουν δέ και ταις έταίραις^ ας λλ 
ίίγον οΐ "Έλληρ^ς έμψανως^ συγγίγνβσθαι^' νόμος γαρ 
^ν ούτος σφίσι. λευκοί δβ πάντες οί άνδρες και αΐ 34 
γυναίκες. 

Ύοίπους ελεγον^ οι στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους 
^ιά,θ^ΐν και πλεϊστον των Ελληνικών νόμων Κ€χωρι- 
σμ6νου5.^ εν τε γαρ όχλω οντες έποίουν άπερ αν 
(ΐνθρωποι έν ερημιά ποιησειαν, μόνοι τε όντες όμοια 
^ραττον άπερ αν μετ άλλων όντες, ^ιελεγοντό τε αύ- 
τοις καΐ εγελων εή> εαυτοΐς και ώρχοΌντο* εώιστάμι,ενοι 
οπού τυχοι^ν ωσπερ άλλοις επιΖεικνύμενοι. 

ΤΙίβ ΟνββΙοΒ ρα88ΐη^ ΐΗΓοη^Η ΐΗβ ΰοηηΐτηβ ο/ €!Κάίφβ% ατηυβ αζ 
, ΟοΙι^οτα. 

V. Δια ταύτης της χώρας οΐ "Ελληνες, δια τε της 1 
ττοΚζμίας και της φιλίας, επορεύθησαν οκτώ σταθμούς, 
καχ άφικνουνται εις Χάλυβας, ούτοι ολίγοι τε ^σαν 
και υπήκοοι^ των Μοσοτυνοίκων, και 6 βίος ην τοις 
ττλζίστοις αυτών από σιδηρ€ία$.^ εντεύθεν άφικνουνται 
ίί-ί Ίιβαρηνούς. η δέ τών Ύιβαρηνών χώρα πολύ ην '^ 
ΤΓίδινωτέρα ® και χωρία εΐχεν έπΙ θαλάττη ήττον ερυμνά. 
και οί στρατηγοί εχρηζον προς τα χωρία προσβάλλειν 
και την στρατιάν όνηθηναί^ τι, και τα ^ει^ια® ά ηκε 
πάρα Ύιβαρηνών ουκ Ι^έχοντο, άλλ' επι/χ.ειί'αι κελεύ- 
(ταντες εστε βουλεύσαιντο Ιθύοντο. και πολλά κατά- ^ 
θυσάντων τέλος άπ-ε^είζαντο^ οί μάντεις πάντες γνώμην 

* . . . Βαΐά ΐΗαΙ Λβί/ ρα88€ά ΐΗτοηφ ύβδβ ΐΗβ τηοεί })ατ}>ανοΗ8^ ι. θ. Λαί ίΐιββθ νβΓβ 
Λβ πΐ09ί θΐο. 2 χαρίζα^ ΒβραΓαίβ, τ^τηονβ. ? 6ρχ4ομαι, άαηορ.. * Οί. 

^-Λκούω, δ ινονίΰϊηρ ΐη ΐνοη: ^ χίδιρόχ, £γ. πΒίορ, ρΐαΐη. ^ ονίρημι, ΙβηββΙ 

* ?(/?« ο/ΚοΒρΗοΙΗ}^. ^ 6ΧρΤ6886ά. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ φ% ΑιΝΑΒΑ81!^. 

στι ον^αμγΙ προσ-ίοιι/το^ οΐ θβοί τον πόλ€μον. Ιντ^νθεν 
δη '^ά έ'ό^ια ΐΖέζαντο^ καΧ ώς δια φιλίας πορ€νόμ€ΐ/οι 
διίο ημ€ρα^ άφίκοντο €19 Κοτύωρα πόλο/ Έλληι/ίδα, 
^ινωπτέων αποικον^ ονσαν δ* €ϊ/ τ^ Ύιβαρηνώι/ χώρα. 

4 [Μβχρι ενταύθα 4τΓ€ΐ^€υσ€ν^ τ) ο'τρατιά. πλήθος τ-^ς 
καταβάσ€ως της ο^ον άπο της έν Βα^υλώΐΊ μάχης ^χρ^ 
€19 Κοτνωρα σταθμοί Ικατον είκοσι δυο, τταρασάγγαι 
Ιζακόσιοι καΧ €Ϊκοσι^ στάδιοι μύριοι και όκτακισχίλιοι 
και εξακόσιοι^ χρόνου πλήθος οκτώ μηνβς.^ 

5 Έι/ταΰ^α €μ€ΐι/αι/ ημέρας τ€τταράκοντα πεντ€. έν δ€ 
τανταΐ9 πρώτον μ€ν τοις θ^οίς ίθνσοΛ^^ και ττομιτάε^ 
εποίησαν κατά έθνος έκαστοι τών ^ΈΧΚηνων και άγώι^ας 

6 γυμνικούς. τα δ' επιτήδεια βλάμβανον τα μ€ν €Κ ττ^ς 
Παφλαγοΐ'ία9, τα δ' €κ τώι^ χωρίων τών Κοτυωριτών * 
ου γα/) παρείχορ άγοράν^ ούδ' €19* το Τ€Γχο9 το^ς 
άσ^€ϊ/ουϊ/τα9 €δ€χοι^ο. Τ/ιβ 8ίηορβαη8 αίαντηβά Ββηά αηώαΒΒαάστΒ ύο ίΚβ ΰττββίΒ, 

7 *Εν τούτω έρχονται έκ ΧινώπΎ^ς πρέσβεις, φοβού- 
μενοι περί τών Κοτυωριτών της τ€ πόλ€ω9, ην ^ γαρ 
εκείνων και ψόρον^ έκείνοις έφερον^ καί ΙΙ^ερΙ της χώρα9, 
ΟΤΙ ηκουον δχ|ουμ€νην.^ και έλθόντες εις το στρατόπεΒοι/ 
έλεγον ' 

Προη70ρ€ΐ^ δέ *Εκατώϊ/υ/χσ9 δ€ΐΐ'δ9'^ ^Όμιζομ€ΐ/θ9** €Τι/α£,*^ 

β λέγειν "'^Επεμφεν ημάς, ω άνδρες στρατιώται, η των 
%ινωπέων 7Γθλΐ9 επαινέσοντάς τ ε υμάς δτι νικάτε 
"Έλληνες οντες βαρβάρους, έπειτα 8ε και συνησθησομ^- 
νουδ® ΟΤΙ δια πολλών τε και Βεινών^ ώς ημείς ηκονσατ 

1 προσ-ίημι, αρρνονβ, οί. 47β. 810, 2. 2 ^β^ε^ω, 70 οη /οοί^ ίτ. ιτ^ζόί 

8 ΒοΙβτηη ρνο€β88ίοηΒ. * =ινΐίΗίη. ^ .ίοτ Ίί (ΟοΙ^οΓ») Μωΐί^βά Ιο ΐΗβιη. 

6 φ6ρο5, ΐΓΪ})ηΐ€. " Ζι^6ω, Ιαι/ υ^α8ίβ. ^ νρο'ψγορ4ίύ^ (ο 6β αη αάνοοαίβ οτ /;/μ>Α:«•• 
τηαη. ^ συν-'ίιΒομαι, ΤΒ]οί€Β νοΐΐΚ (^Οΰ). 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. V. 271 

μει/, πραγμάτων σ€σωσμ4νοι πάρβστβ. αζιονμα/^ δβ 9 
Ελλτ^ϊ/€9 6ντ€^ καΧ αντοί ύή> υμών όντων ^ΈΧληνων 
αγαθόν μέν τι πάσχ€ΐϊ/, κακόν δέ μηδέν * ουδέ γαρ 
ημείς ύμας ουδέν πώποτ€ νπ-ηρζαμεν^ κακώς ποίουντες. 
Κοτυωρΐταυ δβ αυτοί άσι μεν ημέτεροι άποικοι^ και την ίο 
χωράν ημείς αύτοΐς ταύτην παραδεδώκαμεν βαρβάρους 
αφύ,όμενοι ' ^ διο και δασμον ημΐν φερουσιν ούτοι 
τεταγμένον * καΐ Κερασούντιοι και Ύραπεζούντιοι ' ώστε 
ο η αν τούτους κακόν ποιησητε η Χινωττέων πό\ις νομί- 
ζ€ΐ πά(Γχειν. νυν δε άκούομεν ύμας εις τε την πάλιν π 
βίψ παρ-εληλυθότας^ ενίους^ σκηνούν'^ εν ταΐς οίκίαις 
και εκ των χωρίων βία λαμβάνειν ων αν δεησθε ου 
ττείβοντας? ταύτ ουν ουκ άζιούμεν'^ ει δε ταύτα ποΐ7/-^ΐ2ΐ 
σ•6Γ€, ανάγκη ημΐν και Κορύλαν και ΪΙαφλαγόνας και 
αΚΚον οντινα αν δυνώμεθα φίλον ποιεΐσθαι.^^ 

ΧβηορΗοη τβρίΐββ άβ/βηάίη^ ίΗβ οοηάηοί ο/ ΐΗβ Οτββία, 

Προς ταύτα άναστας Βιενοφών ύπερ των στρατιωτ 13 
των είπεν' 

'' Ή/ιεις δε, ω άνδρες ^ινωπεΐς^ ηκομεν άγαπωντες ^^ 
ΟΤΙ τά σώματα διεσωσάμεθα και τα δπλα' ου γαρ '^ν 
δυνατόν άμα τε χρήματα άγειν και φέρειν και τοις 
ττολεμίοις μάχεσθαι. και νύν επει εις τάς Ελληνίδας 14 
πόλεις ηλθομεν^ εν Ύρατ^εζούντι μεν, παρεΐχον γαρ 
ημιν άγοράν, ώνούμενοι εΐχομεν τά επιτήδεια, και άνθ* 
(Λν ετίμησαν ημάς και £ΟΊα έδωκαν τη στρατιά, άντε- 
ημδμεν αυτούς, και ει τις αύτοΐς φίλος ην των βαρβά- 
ρων, τούτων άπ-ειχόμεθα ' τους δε πολεμίους αυτών 

^ ίξιόω, οΐαΐτη (ββ & τίζ\\ί). ^ υιτ-άρχω. ^ άφ-αιρ4ω. * αρροίηΐβά. 

* ναρ•4ρχομαι. ^ Βοπιβ ο£ ^οπ. ■• σκηνό» {σκηιτί}), ρι'ΙΰΗ ΙβηΙ,φιατΙβτ. ^ ηοί 
η€Γ8ηαάίη^ (ίΐΐθΐη), ι. β. £θΓθίΙ)1^. ^ άββηι ινοΓίΗι/ οτ νβα8οηαΙΙβ. ^^ άΎα7Γάω^ 

ΙοΌβ, 1>€ €οηίβηΙ. ί^ Γ\Γ\η\ί> <^ 272 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

εφ ονς αυτοί ηγοιντο κακώς €ποιονμ€ν όσον βΟννα* 

15 μ€θα. €ρωτατ€ δέ αυτούς οποίων τινων^ ημών €τυχ^ον ' * 
πά/>-€ΐ(η γαρ ένθάΒβ ους ημΐν ηγεμόνας δια φιλίαν η 

16 πόλυς συν€π€μ\Ιβ€ν. δποι δ* αν ελθόντβς άγοραν μη εχω- 
μβν, αν τ€ €19 βάρβαρον γην αν Τ€ εις ^Ελλην&α, ονχ 

17 ΰβρ€ΐ άλλα ανάγκη λαμβάνομβν τα επιττ/δεια. καΐ Κα/ο- 
Βούχους και Ταοχους και Χαλδαίους καίπερ βασιλέως 
οΰ;)( υπηκόους οντάς δμως και μαλα φοβερούς οντάς 
πολεμίους εκτησάμεθα^ δια το ανάγκην εΐναί λαμβάνειν 

18 τα επιτηΖεια^ επεί άγοραν ου παρεΖγρν. Μάκρωνας δε 
καίπερ βαρβάρους οντας^ επει άγοραν οίαν ε8ύναντο 
παρεΐχον^ φίλους τε ενομίζομεν ειι^αι και ^ία ού^εν 

19 ελαμβάνομεν των εκείνων. Κοτυωρίτας δε, ους υμετέ- 
ρους φατε^ είναι, ει τι αύτων είληφαμεν^ αυτοί αίτιοι^ 
είσ'ΐΐ' ' ου γαρ ως φίλοι προσεφεροντο ημΐν^ άλλα κλεί- 
σαντεδ® τάς πνλας ούτε εΐσω ε8εχοντο ούτε εζω άγοραν 
επεμπον ' ητιωντο ® δε τον παρ* υμών άρμοστήν ^^ τούτων 
αίτιον εα/αι. 

20 «*ο^^ δε λέγεις βία παρ-ελθόντας σκηνουν, ημείς 
ηζιουμεν ^^ τους κάμνοντας ^ εις τάς στεγας ^* δε^ασ^αι ' 
επει δε ουκ άν-4φγον^^ τάς τπίλας, η^^ ημάς ε^έχετο αυτό 
το χ^ωρίον^^ ταύτη εισελθόντες άλλο μεν ουΒεν βίαιον^^ 
εποιησαμεν^ σκηνουσι δ' εν ταΐς στεγαις οΐ κάμνοντες 
τα αυτών 8απανώντες,^^ και τάς πνλας φρουρουμεν^ δπως 
μη επι τω ύμετερω αρμοστή ωσιν οι κάμνοντες ημων^ 

21 άλλ' εφ* ημΐν ^^ η κομίσασθαι δταν βουλώμεθα. οι δε 
άλλοι, ω9 δράτε^ σκηνουμεν ύτταίθριοι^ εν τη τάζει» 

^ 80. ημΐν. 2 χοΐί'α. ' ριιΐ8 30ΐηβ βιηρίιωίβ οη 6νοΙ(ον, ]ηΒΐ νοΚαΙ 8οτί ο/". 

Οί. όνοΐόν τι, 2.22. * ύβΐ{β)Ηηά ιΐ8 (ίο 1)β). ^ {κτάομαή^ τηαάβ €ΜηιΪ€». 

. ® 0^///. ^ ίο Ηιτηβ. 8 κχ^Ια,, 8ΗηΙ. ^ ΟΛπάομΟί, δίαίηβ, ^^ ρονβτηοτ. 

*1 α8 Ιο ινΚαΙ, (ηατηβΐ^) ίίια( ινβ. ^2 ά|ι<ίω. ^^ ινβαΓ//, βχΗαπΒίβά, " (ττ^γη^ 
τοο/, Ηοιίίκ. 15 άι^.οίΎο), ορ€η. 1^ ιυ/ιρνβ ίΑβ ρΐαοβ ίΐεβΐ/, ^^ νίοίβηί (άββά) 

^ ^ανανάω^ 8ρβηά, ^^ Ιΐ^αί ϋ τηαι/ όβ ίη οην ροινβν Ιο βίο. ^^-ί» ίΛβ οο€η αίΓ, ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VI. 273 

ΊΓαρζσκ€υαχτμ4νΌΐ^ αν μεν τΐ9 ευ ποι^, άντ €2 ττοιεΐν^ αν 
δέ κακώς, άΧέξασθαι. α δβ ή'ΐΓ€ίλησα$ ^ ως ην ύμΐν δο/ο^ 22 
Κορύλαν καΐ ΤΙαφλαγόνας συμμάχους ττοιησεσθε εφ* ημάς, 
ημάς 8ε, ην μεν ανάγκη η, πολεμησομ€ν και άμφοτεροις ' 
η^η γαρ καΐ άλλοις πολΧαπλασίοις υμών έπολεμησα- 
μεν* αν δε δοκ^ ημΐν και φίλον ποιεΐσθαν τον Παφλα- 
γόνα — άκούομεν 8ε αυτόν και επιθυμεΐν της υμετέρας 23 
πόλεως και -χωρίων των ίττι-θαλαττίων — πβιρασόμεθα, 
(τνμττράττοντες αυτω ων επιθυμεί, φίλοι γίγνεσθαι*. 

8ίηορβαη βηυο^Β αρτββ Ιο τβοβϊνβ ΐΗβ θτββ^ε ΗοΒρίίαΜ^, 

Έκ τούτου μαΚα μεν δτ^λοι ήσαν οΐ συμ-ιτρέσββις ^ 24 
τω ^Εκατωνυμω χαλεπαίνοντες τοις είρημένοις^ παρελ- 
θών^ δ' αυτών άλλος είπεν οτι ου πόλεμον ποιησόμενοι 
ηκοιεν άλλα επΐ'8είζοντες οτι φίλοι είσί* και ζενίοις, 
ψ μεν ελθητε προς την %ινωπεων πόλιν, εκεί 8εξό•• 
μέθα, νυν 8ε τους ενθά8ε κελεύσομεν διδόι/αι α δύι^αι/- 
ται' ορωμεν γαρ πάντα άληθη οντά. α λέγετε, εκ 25 
τούτου ζένιά τε επεμπον 6ί Κοτυωρΐται και οΐ στρα- 
τηγοί των Ελλήνων ί|€νι1^ον^ τους των ^ινωπεων 
ττρεσβεις, και προς αλλήλους πολλά τε και φιλικά^ 
οιελεγοντο τά τε άλλα και περί της λοιττ^ς πορείας 
άν^πυνθάνοντο ^ ων εκάτεροι ε8εοντο. . 

ΤΑβ ΟτββΙ^Β οοπΒΐιΙί ΐΗβ αηώα88αάοτ8 /τοιη 8ίηορβ <18 ίο ΐΚβ 
τβεί ο/ ίΗβ ^οη^ηβ]^, 

VI. Ύαύτη μεν τη ημ^ρφ τούτο το τέλος εγενετο. ι 
τη 8ε ύστεραία συν-ελεζαν οι στρατηγοί τους στρατιώ- 
τας. και ε8όκει αύτοΐς περί της λοιττ^ς πορείας πάρα- 

* &τ€{λ€», ίΚνβαΙβη ;■ αβ ίο νοΚαί ι/οη ίΚτβαΙβη ΐΗαί βίο. ^ Μβ /βΙΙοιν-αηΛαΒΒαάοτδ. 
* άαί. ο£ 63,1186. * οοΊΠΐηρ (£θΓ\ν&Γά). ^ ^^νΐζω, βηΙβΓίαι'η (αβ §αβ8ί:8). * ίΓ. 
φίλοί. ^ πιαάβ ίηςηίηβδ αύοηΐ (βαοΐι ίΐιίη^β) αβ βαοΑ ρανίι/ άβδίΓβά. ^ , 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ί - 274 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

καλεσαντας τους Χινωπζας βουΚεύ^σθαι. €ΐτ€ γά/ο πβζ^ 
δεοι τΓορεύ&τθαΛ^ γρησιμοι αν έΖοκονν €Ϊι/αι οί Σιι/ω- 
7Γ€69• €/χπ€ΐ/)οι γάρ '^σαι/ τ^9 Παφλαγοι/ίας • €ίτ€ κατά 
θάλατταν^ προσ-8€Ϊν^ έ8όκ€ΐ Χινωπέων' μονοί γαρ αν 
έδόκονν Ικανοί €Ϊναι πλοΐα παρα-ζτχβΐν^ άρκονντα^ τ^ 

2 στρατιά. καΧ€σαντ€ς οΖν τους πρέσβεις συνφουΧεύ- 
οντο^ καΐ ήζίουν^ '^ΈΧληνας οντάς "Ελλτ^σι τούτω πρώ- 
τον καλώς ^έχεσθοΛ τφ ευνους τ€ €Ϊναι και τα βέλτιστα 
συμβουλ€ύ€ΐν. 

(κΙνΪ8€8 Ιΐιβτη ίο ρτοοββά Ιί) ββα. 

3 ^ΑναχΓΓας δέ *Εκατώνυμος πρώτον μ€ν άτΓ-€λογήσατο ^ 
π€ρϊ ου €Ϊπ€ν ως τον ΤΙαφλαγόνα φίλον ποιησοιντο^ δτι 
ονχ ως τοις '^ΈΧλησι πολβμησόντων σφων εΓποι, αλλ* 
ατι, €ζον^ τοις βαρβάρους φίλους €Ϊναί, τους "ΈΏίηνας 
αίρησοντοΛ. επεί §€ συμβουΧεύ^ιν έκελβυον^ έΐΓ€υξάμ€νο9 
€Ϊπ€ν ώδε* 

4 ^^Εί μ€ν συμβουΧενοιμι α βέλτιστα μοι Βοκ€Ϊ είναι^ 
ΤΓολλά μοι και άγα^ά γένοιτο * €1 δέ μη^ ταναντία» 
αυτή γαρ η Ιβρα συμβουλή^ λ€γομ€νη εΐι^αι δοκει μοι 
παρ€Ϊναι' νυν γαρ 8η αν μ€ν €υ συμβουλευσας φάνω, 
πολλοί έσονται οι επαινουντές μ€^ αν δέ κακώς, ττολλοί 
€σ€σθ€ οί καταρώμ.€νοι.^ 

5 "ΐίράγματα^ μεν ουν οίδ' δτι πολύ πλειω ίζομεν, εάν 
κατά θαΚατταν κομίζησθε ' ημάς γάρ 8€ησ€ΐ τά πλοία 
πορίζβιν' ην Βε κατά γην στ4\\ησθ€^ υμάς Βεησει τους 

1 ΒίιΙΙ τηοτβ {χρ05) ηββά ο/ θίο. ^ χαο4χω. * βμββίβηΐ, * 1)βροβά ίΚβτη 
α8 Οτ€€^8 άβαΐίη^ ιοίίΗ Οτ€€^8 ίη ίΗβ βτ8ί ρΐαοβ Ιο τβοβ'ιυβ ΐΚετη νοβΙΙ, ΐΗηβ {τούτφ 
άΛί. ο£ τηαηηθΓ) 6.^ δβίη^ ίοβΙΙ άί8ρο8€.ά βίκϊ., "Έ,ΧΧησί ά»*. αίίβΓ ^ΰνουί. * ά»ο- 

λο7<ο/και, 8(11/ ίη άββηοβ, * ΐΚοη€ΐΚ ί( 18 ρβντηΐίίβά ιΐ8 ίο β1«. ' /οτ ΐΗαί ϋοηη8β1 
βαιά ίο Ιβ 8α€Γ6ά 8€6ΐη8 βύο. ^ ίΗθ8β (οί γοη) βχβαταίίηρ ιηβ νοίΙΙ &β ιηαη^• * ά%^• 
βεηίαββ. ^0 ρτοοββά, 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VI. 275 

μαχομίι/ονς^ έΙναι. δμως δε λίκτέα' α γιγνωσκω' 
ψπ€φος γαρ άμι καΐ της χώρας της ΤΙαφλαγόρωρ καΐ β 
της Βννάμζως. €χ€ΐ γαρ αμφότερα^ καΐ πβδία κάλλιστα 
καΐ ορη νφηλότατα. και πρώτον μέν οίδα €νθνς^ ύ/ την 7 
^Ισβολην ανάγκη ττοιβΐσθαι ' ου γαρ ίστιν άλλ^; η ^ 
τα κ4ρατα τον ορονς της 68ου καθ"^ €κάτ€ρ(ί έστιν 
υι/ηλά, α κρατύν^ κατέχοντας και πάνυ ολίγοι ^νναιντ 
ίν' τούτων δέ κατεχομένων ούδ' αν οί πάντες άνθρωτ 
ΊΓοι Βύναιντ αν δι-βλ^εΐϊ/. ταύτα δέ και δβί^αιμι® αν^ 
€1 μοί τίνα βούλασθα οτυμπέμφαι. 

"*Επ€ΐτα δε οΙδα και πβδία οντά και ΙιπΓ€ίαν^ ην 8 
αντοι οί βάρβαροι νομίζουσι κρείττω εΤι^αι άπάσης της 
βασιλέως ίπττείας. και νυν οΰτοι ου τταρ-αγένοντο βα- 
σιΚέι καΚουντι^ άλλα μείζον φρονέι^ 6 άρχων αυτών* 

"Ει δε και ^υνηθέΐτα τά τε ορη κλεψαι® η φθάσαι^^ 9 
\φ6ντ€ς και έν τω πεδίω κρατησαι^^ μαχόμενοι τους 
Τ6 Ιππέας τούτων και πεζώι^ μυριάδας πλέον η δώδεκα, 
ηζατα επι τους ποταμούς^ πρώτον μ€ν τον θερ/ιώδοι^τα, 
εύρος τριών πλέθρων, ον χαλαπον οιμαι δια^αίΐ'εΐϊ' άλ- ! 

λω5 τε και πολεμίων πολλών έμπροσθεν οντων^ πολ- \ 

\ων δε όπισθεν ίπομένων ' ^εύτα,ρον δε ^\ριν^ τρίτΓλ€θρον | 

(Λσαντως ' τρίτον δε ^Αλυι/, ου μείον 8νοΐν στα8ίοιν^ ον \ 

ουκ αν ^ύναισθζ. άνευ πλοίων δια^^ΐ'αι ' πλοία δε τις ^ 

«Γται 6 παρέχων ; ως δ' αίτωδ^^ και ο ΤΙαρθένιος ] 

άβατος ' έφ* ον ελ^οιτε άν^ ει τον '^Αλνν 8ιαβαίητ€. ! 

^γω μεν ουν ου χαλεπην νμΐν εΤϊ/αι νομίζω την πορβίαν ίο 
άλλα παντάπασιν αδύνατον. αν δε πλέητβ, έστιν^^ 

^ ΐΗββξΐΗίβΓδ = ίο β^Ηΐ; 70ΪΙΓ ντΛγ. * τηηΒί δβ δώά, ίτ. λ#7^. ^ €ύθίί5 ^, 

/«βί ινΚβτβ. * οη βϊΐΗβτ ΒΪάβ ο/(Κβ τοαά. ^ κατ4χοντ^% & νάνυ οΧί-γοι βίο. / 

" Ι^Ικνϋμι. "^ οαναΐνι/. ^ ΐ8 Ιοο Μ(^Η 8ριτΗβά. ^ ΒίβαΙ, ι. β. 8β\;5β Ι)^ βίβίύίΐι. 
^'* αηΐίάραΐβ (ϋΐιβ βηβπι^) ιη. ^^ μαχόμενοι {ίχ/ β^Ηίίηί^ κραττισοα . . . <τα1 χλ^ον ' 

ί> δώ9«κα ιΐινρΐ(£δα$. ^'-' ί'η /«^β Ίπαηηβτ. ^^ ϊΐ ί'β ροδβίδίβ. ^ τ 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 276 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ίνθ4νδ€^ μ€Ρ €ίς Χινώπην παραπλευσαι, €κ Χί,νωΊτης δ€ 
€19 Ήράκλβιαρ' έξ ^Ηράκλειας δε ουτ€ πεζγ ουτ€ κατά 
θαΚατταν απορία ' πολλά γαρ κσΧ πλοία εστίν εν 
*Η/)ακλ€ία." 

ΤΗβ ΟτββίοΒ τβΒοΙυβ Ιο ρτοβββά Ιη/ ββα ι/ ίίιβι/ οαη εβοητβ $ηβ• 
βοίβηί δοαίβ, 

11 *Επ€ΐ δβ ταυτ ελεξεν^ οΐ μεν νπώτττενον φιλίας ένεκα 
της Κορνλα λέγειν ' καΐ γαρ ην πρόξενος αντω • οί 
δέ^ και ώς δώρα ληφόμενον^ δια την σνμβονλην ταν- 
την* οί δέ νπώπτευον και τούτου ένεκα λέγειν ώς 
μη, πεζή Ιόντες^ την Χινωπεων τι χώραν κακόν εργά- 
ζοιντο. οι δ' ονν "'ΈΧληνες εψηφίσαντο κατά ΘαΚατταν 
την πορείαν ποιεΐσθαι. 

12 Μετά ταντα Βενοφων εΐπεν' 

"*ί1 ^ινωπεΐς, οΐ μεν αν8ρες ηρηνται^ πορείαν ην 
νμεις συμβουλεύετε ' ούτω δε εχει' ει μεν πλοία έτε- 
σ^αι μέλλει ικανά ώς^ αριθμώ^ ένα μη καταλείπεσθαι 
ενθά8ε, ημείς αν πλέοιμεν ' ει δε μέλλοιμεν οι μεν 
κατα-λείφεσθαι οι δε πλευσεσ^αι, ουκ αν έμβαίημεν 

13 εις τα πλοία, γιγνώσκομεν γάρ οτι οπού μεν αν κρα- 
τωμεν, 8υναίμεθ* αν καΐ σώζεσ^^αι και τα επιτήδεια 
έχειν ' ει 8έ που ηττους ^ των πολεμίων ληφθησόμεθα^ 
ενΒηλον 8η οτι εν άν8ραπό8ων χώρ(}' εσόμεθα.^' 

^Ακούσαντες ταύτα οι ^ινωπεΐς έκέλευον πέμπειν πρέ- 

14 σβεις, και πέμπουσι Καλλίμαχον Ά/οκάδα και *Αρί- 
στωνα * Αθήναιον και %αμ6λαν Α^αιοι^. και οί μέν 
ψχοντο. 

1 ΐΐιρηοβ. 2 8(3, υτΓ(&ΊΤΓ€Ό0», • λαμβάνω, * αίρέω. ** = Λστ€. 

** άριθμφ (ίνα μ^, ηοί οηβ ίη πητηδετ = ηοΐ α δίηςίβ ΐπάίνΐάχιαί. ' ίίττοκίϊ (κακοί) 

ΐΰοτ8€ ϋιαη, ίη/βηοτ ίο. * λαμβάνω, ίη ίΐιβ ββηββ οί βηά. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VI. 277 ΨΗίΙβ ΐΗβ αττη^ %8 η^αιΠηρ αΐ ΟοΙι/στα^ ΧβηορΗοη ΐΜηΗ ιΗβ οχτομίπτ 
8ίαη€β8 ορροΗηηβ /οτ /οαηάϊη^ α αοΐοη^; Με ρητρο8β ΐ8 ΐΗιναΗβά 
^ 8ιΙαηη8. 

Έΐ' δβ τοντω τω χρονω Β^νοφώιτη,^ ορωντι μλν όπλί- ΐ5 
τας πολλούς των ^ΈΧΚ'ήνων^ ορωντι δέ και ττβλταστάς 
πολλούς καΐ τοξότας και σφεν^ονητας καΐ Ιππέας δε 
καΐ μάλα η8η δια την τριβήν^ Ικανούς^ 6ι/τας δ' έν τω 
Πόισω, α/θα ονκ αν απ" ολίγων χρημάτων τοσαύτη 
^νναμυς παρ'€(τκευάσθη^ καλόν αυτψ^ €δο/^^ι είναι καΐ 
χωραΡ και δύϊ/α/ιιι/ τζ Ελλάδι ιτροσ-κτήσασθαι ^ πόλιν 
κατ-οικίσανταδ.* και γει/^σ^αι αν αντω βδοκβι μεγάλιη^ ιβ'^^^Γ^/^ν 
κατα-λογιζομένφ ^ τ6 Τ€ αντων πλήθος και τους ΐΓ€ρι- 
οικονντας τον Ώόντον. και επι τούτοις'^ εθύετο πριν 
ηνι εΙπεΐν των στρατιωτών Χιλανον παρακαλίσας τον 
Κύρου μάντιν γενόμενον τον ^Αμπρακιωτην. 6 δέ Σίλα- ι; 
ΐ'ος δβδιώς μη γενηται ταύτα και καταμ^ίνη που η 
στρατιάς εκφέρει^ εις το στράτευμα λόγον^ δτι Ηενοτ 
φων βούλεται καταμεΐναι την στρατιαν και πόλιν οΐκί- 
σαι και εαυτω όνομα και δυΐ'α/ιιΐ' ττίρι-ίΓΟίήσασθαι.® 
αντος δ' 6 Σιλαι^ος εβονλετο δτι τάχιστα εΙς την ΐ8 
Ελλάδα άφικεσθαι ' ους ^^ γαρ πάρα Κνρον έλαβε 
τρισχιλίονς 8αρεικούς δτε τας 8εκα ημέρας ηληθευσε^^ 
θνόμενος Κύρω, ^ι-εσεσώκει.^ των 8έ στρατιωτών^ 19 
€^€1 ηκονσαν, τοις μεν ε8όκει βελτιστον ειι^αι κατά- 
(ίεΐναι^ τοις 8ε πολλοίς ον, 

^ ββοίβηί δι/ ρταοΐίαβ. ^ αάίΐβά 1)β02ΐη8β ί^άκα ίβ Ιλτ Γβιηονβά ίΓοιη Η^ιό- 

^ντί. 8 χροσ-κτάομαι, αοςιιιτβ αάάίΐίοηαί χώραι» βϋο. * Ιι/ /οηηάίη^, ίΓ. κατ- 
οικίζω,/οηηά. ^ α^Γβββ ινίΐΐι ττόΚα. ® τβοΐίοη. ^ ίϋίίΚ τβ/βΓβηοβ Ιο ΐΜ». 

* ^κφ4ρ€ΐ λόγον^ βρνβαάδ α Γβροτί. ^ ινίη /οτ ΗίτπδβΙβ ίο οΟϊ Βαρΐΐκούχ. 

8βθ ΙηίΓοά. 82 (3), (βηά). ιι ά\ηθ€ύω, ^θΓβ = ίβίΐ ΐΗβ Ιηιίΐι αίουί, η^Μι/ /οτβ- 278 ΑΝΑΒΑ818. 

ΤϊτηαΒίοη αηά ΤΗοταχ Ηίηί ίο οβτίαίη ΗβναοΙβαηβ ί/ιαί %/ ΐΗβ Οτ6βίο$ 
ατβ ηοί ρτσνίάβά ΐΰΜ τηοηβί/, ί/ιβ^ ηιαι/ 8βΙΐΙβ άοίοη ΐΗθτβ. 

Ύιμασίωρ δέ ό Ααρ^ανεύς και Θώραζ 6 Βοιώτιος 
προζ 4μΐΓΟρου9^ τιρας τταρ-όντας των Ή/οακλβωτώι^ και 
%ίνωπ€ωρ λεγουσιρ δη ει μη έκιτοριοΰσι^ τ^ στρατιά 
μισθον ωστ€. εχξΐν τα Ιπιττβ^ια έκττλ^ορτας, ότι κιν 
δι;ϊ/€υσ€ΐ μειι^αι τοσαύτη δΰι^ααις €ν τω ΙΙόντω ' βού- 
λεται γαρ Η^νοφων καΧ ήμας παρακαλάς επβιδάϊ/ βλ^τ; 

20 τα πλοία, τότ^ άπαν εξαίφνης τη στρατιά^ "'Άν8ρ€ζ, 
νυν μ€ν 6ρώμ€ν ημάς απόρους^ οντάς και έν τω άττο- 
ιτλφ* ίχ^ιρ τα επιτήδεια και οΓκαδε άπελθόντας ονησαί 
τι τους οίκοι * €ΐ δέ βούλεσθε της κύκλω χώρας περί 
τον ΐΐοντον οικουμένης εκλεξάμενοι οποίορ [αι/] βού- 
λησθε κατα-σχειν^ και τον μεν εθελοντα άττια/αι οΓκαδε, 
τον δ' εθελοντα μενειν αύτου, πλοΐα δ' ύμΐν πάρεστιν^ 
ώστε οπη αν βούλησθε εξαίφνης αν εττι-ττεσΌΐτε." 

ΤΗτοηρΗ Ί%ηια$ΐοη ΐΗβ Θτββ^ε ατβ στβί^βνβά τηοηβί^ οη οοηάϊΗοη 
ο/ ίΚβιτ ερββά^ άβραΗητβ. 

21 ^Α,κούσαντες ταύτα οι έμποροι άπΊ]γγελλον ταΐς 
πόλεσι * συνεπεμφε δ' αύτοΐς Τψασ-ίωϊ/ ό Δαρδαι/ευς 

^ Ευρύμαχόν τε τον Δαρδαι/εα καΐ Θώρακα τον Βοιωτιον 
τα αύτα ταύτα έρουντας.^ ^ινωπεΖς δε καΐ Ή/οακλεω- 
ται ταύτα άκούσαντες πεμπουσι προς τον Τι/ιασίωι/α 
καΐ κελεύουσι προστατησαι^ λαβόντα^ χρήματα όπως 

22 εκπλενση η στρατιά. 6 δε άσμενος άκουσας^ εν συλ- 
λόγφ® των στρατιωτών δντων^ λέγει τάδε* 

^ τηβτολαηίΒ. * 4κ-νορΙζω, ρτονίάβ. ^ ηηαΜβ κα\ , . . καΐ. * άτ6-τ\ου% 
Γβίητη νο</αρβ. ^ ίαί. οί φημί. ^ προστατίω, ?ηαηα§β, ' α/1«Γ Γβοβινιηα. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒϋΟΚ V. ΟΗΑΡ. VI. 279 

"Οδ δβΓ προσίχζΐν^ Ι^ονζ, ω αρ8ρ€ς^ ουδέ της Ελλά- 
δος ούδβι/ ττ€ρι πλείονος ττονύσθαΛ. ακούω δε τινας 
θύεσθοΛ βπΐ τούτω ούδ' υμιν λέγοντας. υπισχνουμαί, 23 
δί ύμΐν^ αν €/^-πλο/τ^, άπο νουμηνίας^ μισθοψοράν^ 
τταρτέξειν κυξικηνόν* έκάστω του μηνός ' και αξω ύμας 
€19 την Τρωάδα, &^€ΐ/ και έίμι φυγάς, καΐ υπάρξει 
ύμΐν η Ιμη πολις' Ικόντες γαρ με Χέζονται. ηγησομοΜ 24 
δε αντος εγώ ένθεν πολλά χρήματα ληφεσθε. έμπειρος 
δε εΙμι της^ Αίολίδος και της Φρυγίας και της ΎρωαΒος 
και της Φαρναβάζου άρχης πάσης^ τα μεν^ δια το 
€Κ€Ϊ-θ€ν εΤϊ^αι, τα δβ^ δια το συνεστρατευσθαι εν αντ^ 
σνν Κλεάρχω τε και Δβρ/ατλίδα." 

^Αναστας αυ^ΐ9 Θώραξ [ο Βοιώτιος], ο9 περί στρατί;- 25 
γίας Βενοφώντι εμάχετο, εψτ;, ει έζελθοιεν εκ του Πόμ- 
τον^ εσεσ^αι αύτοΓ^ Χερρονησον χωράν καλην καΧ 
εν&αίμονα ώστε [ε^ειι/αι] τω βουλομενω εν-οικεΐν, τω δέ 
μη βουλομενω απιεναχ οΓκαδε. γ€λοΐον® δε είναι εν τη 
Ελλάδι ούσης χώρας 7Γθλλΐ7^ ^^^ άφθονου εν τη 
βαρβάρων μασΎεύειν? " εστε δ' άι/," εφηη^ " εκεί γένη•- 26 
σίε, κάγώ καθάπερ Τι/ιασίωι/ υπισχνουμαι ύμΐν την 
μισθοφοράν.^* ταύτα δε ελεγεν ε18ώς α Τιμασιωι/ι 
οι Ήρακλεώται και οί Χινωπεΐς ύπισχνούντο ώστε 
εκ-ττλεϊϊ/. 

27»β βοηάηοί ο/ Χβηορίιοη οάΙΙβά ίη ρηβ$Ηοη ; Μβ αηπαβτ^ 

*0 δε Βενοφών εν τούτφ εσί^α. άναστάς δε Φιλτ;- 27 
0*109 και Αύκων οΐ * Αχαιοί ελεγον ώς Βεινον εΐη ιδία® 
μεν Βενοφώντα πείθειν τε κατα-μενειν και ^ιίεσ^αι υπέρ 

^ Μ/ 1/οατ ΐΗοηρΚίΒ οη τβτηαίηίηρ (ΙιβΓθ) ποτ €8ίβ€ΐη αηΐ{ΐΗίηρ ηιοτβ ΜρΗΙι/ ίΚαη 
ΗεΙΙοΛ. 2 ^^^^^ρ γηοοη, * />«//. * α Ογζίαβηθ (δΙαϋβΓ = $5.50) ηαπιβά ίτοιη 
ίΗβ Ιονη Κύζίκοί, οη Λβ ΡΓορο^ηίίβ. ^ ρσΗΐ}/ . . . ραιΊΐι/. ^ πάίονίονα^ ίη 

7«λ»ι. 7 ί/€5ί>β βανηβΒίΙι^ (ίο Ηνβ, 80. ^νβϋκβα/). « ρηυαίβΐι^. Οοοοίρ 

191 ιζθ ν ^ 280 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

της μονής [^μη κοινονμ^νον^ - Τ'η στρατιά], €19* δέ το 
κοιρον μη^βν ά^/ορ^ν^ιν π€ρΙ τούτων. ωστ€ ήναγκάσθη^ 
6 'Β€νοφων άνα-στηναι καΐ €ΐ7Γ€Ϊν τάδβ* 

28 ^* *Εγώ, ω αϊ/δρ€9, θύομαι μ€ν ώζ 6ράτ€ οπόσα Βννα* 
μαί και ύπερ νμων και ύπερ εμαντου όπως ταύτα τυγ- 
χάνω^ καΧ \4τγων καΧ νοών και ττράττων οποία μέλλει 
νμίν τε κάλλιστα και άριστα εσεσ^αι και εμοι. καΐ 
νυν έθνόμην ττε/οι αυτοί) τούτου ει αμ€ΐνον €Ϊη α/)χε• 
σ^αι λ€γ€ΐν €ΐς ύμας και πράττ€ΐν περί τούτων η παντώ- 

29 πασι^ /χτ^δέ απτ^σθαι τον πράγματος, ^ιλαι^ος δε μοι 
6 μάντις άπεκρίνατο το μ€ν μέγιστον^ τα ιερά καλά 
ειι/αι* ^οει γαρ και εμε ουκ άπειρον οντά δια το αει 
παρβΐναι τοις ιεροΓς' ελε^ε δε δτι €ν τοΐς ίεροΓς φαί- 
ι^οιτο τις δόλος ^ και επίβουλη ε/χοί, ως αρα γιγνώσκων 
δτι αυτός εττε^οιίλευε ΒιαβάΚλ^ιν μ€ προς ύμας. ίζ- 
ην€γκ€^ γαρ τον λόγον ως έγώ πράττ€ΐν ταύτα δια- 

30 νοοιμην η^η ου π€ίσας ύμας. έγώ δε ει μεν έώρων 
άπορούντας ύμας, τούτ ^ αν εσκόπουν αφ ου αν γένοιτο 
ωστ€ Χαβόντας ύμας πόλιν τον μ€ν βουΧόμενον αποτ 
πΧειν η8η, τον δε μη βουΧομενον^ επει κτησαιτο ικανά 

81 ώστε και τους εαυτού οικείους ώφεΧησαί τι. εττει δέ 
ορώ ύμΐν και τα πΧοΐα πέμποντας ΉρακΧεώτας καΐ 
^ιι/ωπεας ώστε εκπΧεΐν, και μισθον ύπισ^νουμένους^ 
ύμΐν ανΒρας άπο νουμηνίας, καΧον μοι 8οκεΐ εΤι/αι 
σωζόμενους ^ ένθα βουΧόμεθα μισθον της εύπορίας ^ 
Χαμβάνειν^ και αυτός τε παύομαι εκείνης της διανοίας/^ 

^ κοιρόομαι, οητητΛίΐηίοαΛβ. ^ αηά (§οίη^) ίηΐο ΐΗβ ρηΗίο (εοηηοίΐ ΟΓ &886ΐηΙ)ΐ7) 
βρβαΑ; {ά'γορ^ύ^ιν). ^ ανάγκαζα. * = ίΗαΙ 1 7ηαι/ ρβτοΚαηοβ εαι/ βίο. * ψιοί 

βνβη . . . αί α//. • ινΗαί ιναβ ο/ (ρ•βαΐ68ΐ ιτηροτίαηββ (ηαιηβΐ^). "^ βταηά, 

• {τ. 4κ•φ4ρω, 38 ίη 6^'^. • τοϋτο . . . ίφ' ου βίο., ίΑίβ, ηατηβΐ^ Βι/ ινΚαΐ ηιβαηβ ιί 

ηιίρΗί δβ δτοα^Ηί αίουΐ (ΗαΙ βίο. ^^ (βο. ιηί^ΐιί βαίΐ ΛπΛγ) ινΗβη βίο. ^ &ν9ρα$ 

(ηησχνουμ4νου$. ^^ όβί'η// οαττί^ά ^α/άι^^ Μα βίο. ^ οΐ)]. |;6η., /ογ ίΛβ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VI. 281 

και οπόσοί προς €μ€ ιτροσ-^σαν \^οντ€ς ως χρη ταύτα 
πράτταν, 7Γαιί€σ^αί φημι χρηναι. ούτω γαρ γιγνώσκω' 
ομού μ€ν ορτ€ς ττοΧΧοΙ ωσπ^ρ νυνί^ 8οκ€Ϊτ€ αν μοι και 32 
ϊντιμοι^ €Ϊι/αι καΐ εχβιν τα έτητηΒεια' έν γαρ τω κρα- 
τ^ν^ έστί καΐ το \αμβάν^ιν τα των ηττόνων' δια- 
σπασθ€ντ€ς^ δ' αν καΐ κατα^ μικρά γενομένης της 
^υνάμ€ως ουτ αν τροφην δυι^ακτ^β λαμβάνειν ούτε χαί- 
ροντ€5* αν άπ-αλλάξαιτ€. 8οκ€Ϊ^ ουν μοι απερ ύμΐν, 33 
€κπορ€υ€σθαι €ΐς την *Ελλάδα, και έάν τις μέντοι 
απολιπων ληφΟτ)^ πριν έν άσφαλεΐ €Τι/αχ παν το 
στράτευμα^ κρίνβσθαι αντον ως άΒικονντα. και δτω 
οκ€ΐ, εφη^ "ταύτα, αρατω^ την χ€ΐρα. αν€Τ€ΐναν 
απαντάς. 

8ίΙαηη8 οΙ^βοΗηρ ίο ΧβηορΗοη^8 ρτοροβαΐβ /« ονβηταΐβά. ΤΗβ ρτοη^ 
ήβά β£ηά$ ατβ- ηοί /οτίΚΰΟΐηίηρ, αηά α οΚαηρβ ο/ τοηίβ %8 
ρτοροββά. 

*0 δε Σιλαι/ος €β6α, και επιχειρεί λέγειν ως Βίκαιον 34 
ενη άπιεχ/αι τον βουΧόμενον, οι 8ε στρατιωται ουκ 
ήν^ίχοντο,^^ αλλ* ήπειΚονν^^ αντω οτι ει λη\}βονται άττο- 
διδράσκοϊ/τα, την 8ίκην επι-θησοιεν. εντεύθεν επει 35 
€γνωσαν οι Ήρακλεωται οτι εκπλείν 8ε8ογμενον εΐη και 
Β^^νοφων αντος επ-εφηφικώς ειη, τα μεν πλοία πεμπουσι^ 
τα δε χρήματα^ ά νπεσχοντο^ Τι/χασίωι/ι καΧ Θώρακι 
ε^ενσμενοι ^σαν [της μισθοφορας^. ενταύθα 8ε εκ- 36 
ηεπληγμενοι ^* '^σαν καΐ εδεδισαι/ ^^ την στρατιάν οι την 
μισθοφοραν ύπ-εσχημενοι. παραλαβόντες ουν οΰτοι 
και τους άλλους στρατηγούς οΐς άν-εκεκοίνωντο ά 

^ βιηρΙιαΗο νυν. ^ 4ν ημζ. ' /οτ ΐη τηαείβνι/ ίλβνβ 18 άίβο βΙο. * Ζια- 

στάω, 8€αΗ€Γ, ^ ίηΐο 8τηαΙΙ δοάιβδ. ^ τβ]οΪ€β, "^ (ταύτα) δοκ6* . • . δπβρ 

(ίο«€ΐ). 8 χαμβάνω. ^ αίρω. ^^ άν-4χομαι. " άτταλ^ω. 12 ^8 ίο ίίιβ 

^ησηβι/ /οηϋα§ΐ€8 {τηε μισθο<ρορα$) νοΜοΊι βίο., ογ μισθοψορας ΤΛΒ,γ (Ιβρβπκΐ οη ^ψβν- 
'τμ^νοι. ^ 2 α. ο£ (ητισχνίομαι. 1* ^κ-ιτλί^ττω. ^^ 3ά ρ1. ο£ δβδια, ίΓ. ^«^δ». ίρ ν^ 282 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

προσθ^ν ίπραττον^ πάρτης δ' ήσαν πΧηρ Νβωι/ος τον 
^Ασιναίου, ος Χβιρισόφω ύτΓ-€στρατήγ€ΐ/ Χ€ίρίσοφος δβ 
οντ;•ω παρ-ην, ίργρνται προς Η^νοφωντα^ καΐ \4γονσιν 
ση μ€ταΊΐ€λοί^ αντοΓς, καΐ Βοκοίη κράτιστον ^Ιναι π\άν 
€15 Φάσιΐ', 6π€ΐ πλοΓα βστι, και κατα-σχβΐν την Φασιαι/ώι/ 
37 γώραν. Αίητον δε ύιδουδ® έτνγχαν€ βασιλεύων αυτών. 
^Β^νοφών δε άπ€κρίνατο οτι ούδέι/ άι^ τούτων εΓποι εις 
η^ϊ' στρατιάν' "ύ/χεις δε σνλλζζαντες,^' ^Φν^ "^^ 5οϊ^ 
λεσ^ε, λεγετε.'* ενταύθα άποΒζίκνχπαί Τι/ιασίωι^ ό 
Ααρ8αν€υς γνώμην ουκ εκκλησιάζειν ^ άλλα τους αύτοΰ 
€καστον^ λοχαγούς ττρώτον πβιράσθαι πείθειν. καΧ 
άπ-έλθόντες ταντ έποίονν. 

ΤΗβ τ&ροτί ϋΐ€Λ ΧβηορΗοη ϊηίβηά$ ίο ίβαά ίΗβτη ΙχιβΙο ίο Ρ}ια$ί8 
€αη8€8 άΐΒΟοηΙβηί. 

\ VII. Ταύτα ονν οι στρατιώται άνεττύθοντο ταραττό- 
^€να.^ καΐ 6 Νεωι> λέγει ως Η^νοφών άνα-πεπεικώς^ 
τους άλλους στρατηγούς Βια-νοβίται αγειι/ τους στρά- 
φι τιωτας ίζαττατησας^ πάλιν άς Φάσιι^. άκουσαντες δ' οί 
στρατιώται χαλζ,πώς βφερον, και σύλλογοι Ιγίγνοντο 
και κύκλοι^ συνίσταντο^ και μάλα φοβεροί ^^ ^σαν μη 
ποιησειαν οία καΧ τους των Κ,ολγων κήρυκας έποίησαν^^ 
καΐ τους άγορανόμουδ * ^^ [^οσοι μη €ΐς την θαλατταν 

3 κατεφυγον κατ-ελεύσθησαν}^^ επεϊ δε ησθάνετο Ξενο- 
φών, ε8οζεν αύτω ως τάχιστα συναγαγείν αύτων 
άγοράν^ και μη εάσαι συλλεγηναι αυτομάτους ' και 

4 εκελενσε τον κήρυκα (τυλλεί^αι άγοράν. οι δ* εττεί 
του κηρυκος ηκουσαν^ συνέδραμαν^* και μάλα ετοίμως. 

1 !>€ α ΙίβηίβηαηΙ. ^ ίίτβρβηΐβά (ίηιρβΓβ.). ^ (^ταηάεοη,ίτ.υΐάς. * ααΙΙ 
αη α88€τηΙ)Ιι/, ^ ίκαστον ιπιρασθαι βίο. ^ ί)€ίηζΐ αρίίαίβά. "^ άνα-ιτ^ίθω. 

^ έζ-ανατάω, άβαβίνβ. ^ = (^νοηρδ (οί δοΙιΙίβΓβ). ^^ τηηοΐι (ο δβ/βανβά /ββί. 

11 Γβίαΐθά ίη § 23. ^ άίηχίοτ» ο/ ϋιβ ιηοΓ^βί. *3 κατα-\€ύω, δίοηβ ίο άβίϋΗ. ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VII. ^8^3 

(νταΰθα Η^ροφων των μ€Ρ στρατηγών ου κατηγ6ρ€ΐ/ 
ΟΤΙ ηλθορ προζ αυτόν, \€γ€ί δβ ω䀕 

Χβηορίιοη, τβρί^η^, βΗοίοβ Ηον) ^τοηηάΙβΒΒ Ϊ8 ΐΗβ τβροτΐ αηά €ΐθ9β$ 
ίΰίύ α Ηιηί αί απ βνΐΐ δβ^ίηηίη^ ίο τηαηι/βΒί ίΐΒβΙ/ %η ΐΗβ αττηΛβ. 

"*Ακουω Τ6ΐ/ά δια)8άλλ€ΐι/, ω αν8ρ€ς, €/χ€ εις εγώ άρα δ 
ίξαπατησας ύμας μ€λλω άγ€ίν βίς Φάσιι^. ακούσατε 
ουν μου προζ θ^ων, καΐ Ιαν μβν €γώ φαίνωμαι άδικβιι/, 
ου χρη μ€ ένθβνδζ απ^Κθάν πρΙν αν δώ^ Βίκην' αν δ' 
ψΐν φαίνωνται ά8υκ€ίν οΐ €μ€ 8ίαβάλλοντ€ς, όντως 
αυτοις χρησυβ ωσπ^ρ άξιον. νμ€ΐς 0€, €φη, ωτ€ ^ 
^ηπου δθ^ν ήλιος άνίσχ€ΐ καΐ δπου δύεται, καΐ οτι €αν 
μέν τις άς την Ελλάδα /χελλ^ ίεναι, προς Ισττέραν δει 
ΐΓορεύ€σθαι* ην δε τις βούληται εις τους βαρβάρους^ 
Τουμπαλιν ^ ττρος εω. ίσην ουν όστις τούτο ^ αν 8ύναίΤ0 
νμας ίζαττατησαι ώς η\ιος ίνθζ,ν^ μ€ν άνίσγ^ι, διίεται 
δέ Ινταυθα, €νθα δε δυεται, άνίσχβί δ' βντευθζν ; άλλα ; 
μην και τουτό γ€ έπίστασθ^ δτι βοριάς μ€ν ίζω του 
Πόϊ/του εΐ9 την Ελλάδα φφει, νότοδ® δε εΓσω εις Φάσιΐ', 
καΐ λέγεται, οται/ βορράς ττνετι, ώς κάλοι ιτλοΐ ® είσιΐ' 
€15 την Ελλάδα. τουτ ουν εστιι• όπως τις αν ύμας 
ίζαπατησαι ώστε έμ-βαίν^ιν οπόταν νότος πν^τ) ; άλλα ^^ 
γαρ οπόταν γαλήνη γ €μ-ριρω, ουκουν εγω μεν €ν § 
€η πλοίω πλεύσομαι, ύμ€Ϊς δε τούλά^^ιστοι^ ^^ έν εκατόν. 
ττως αι^ ουν εγώ η ^βιασαί/ιτ/ι^ υμάς συν ε/χοι πλ€Ϊν μη 
βονλομ€νους η έζαπατησας άγοιμι ; ποιώ ^* δ' υμάς 9 
ίζαπατηθ^ντας καΐ γοητευθεντας ^ ύπ' έμοΰ ηκειν εις 

^8ρ€αΙ: αραίπδΐ. ^ ΒΙΙίωμι. ^ 6^ιόν (^ίττιΐ'). * οΊδα. ^ (δίΓ πορ^ύ^σθαι) 
^οϋμΊΓα\ιρ βίο. ® τοντο, οο§. Λοο. = Μμ5. "^ Ροίηίίη^ ίο ίΐιβ Λνβδϋ. ^ βοηίΗ 
ν^ίηά. * ίτ. ΊΓλόοε, δαίΐίη^, ίτ. ΊΓ\4ω, βαιί. ^^ άλλα, δηί (3Γθα β,Γβ βίίΐΐ βιίθρί- 

ϋίοηβ ρβΓίιαρβ) /Ότ βίο. ^^ α εαΐτη. ^^ 4μ-βιβάζω, εαηββ ίο βηώατΤο. ^^ = τ6 

ίΚίχισΎον. ^* Ιβί τηβ (ιη&^β ίί =) οδδηιηβ ΐΗαί ι/ον βίο. ^ γοητεύω, 1)βνοίί€Κ, [^ 

Ο 284 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

ΦασίΡ' καΐ 8η άΊΓθ-βαίνομ€ν εις τηρ \ώραν* γνώσ^σθ^ 
8ηπου οτι ουκ ίν τύ) Έλλαδι €στ€' καΐ έγώ μ€ν ίσομαι 
6 έξηπατηκώζ^ €19, νμ€Ϊς δβ οΐ βξηπατημβι/οι €γγυς 
μυρίων €χορτ€ς όπλα. πως αν ουν άνηρ μαΧλον^ 
8ουη Βίκην η ούτω π€ρΙ αύτοΰ Τ€ καΐ υμών βουλευό- 
μ€νος ; 

10 "Άλλ* οντοί €ΐσίν οΐ λόγοι άν8ρων καΐ ηλιθίων^ κάμοί 
φθονονντων^ οτι εγω νφ' νμων τιμωμαι. καίτοι ου 
Οίκαίως γ* αν μοι φθονοΐ^ν' τίνα γαρ αυτών εγώ κωλύω 
7] λεγειι/ ει τις τι αγαθόν 8ύναται €ν ύμΐν, η μάχ^σθαι 
ει τις ε^ελει υπέρ υμών τε και έαυτοίί, η έγρηγορβ- 
ϊ/αι * πε/>ι της υ/χετφας ασφαλείας ^ έπιμ^λόμενον ; ^ 
τί^ γοίρ, άρχοντας αίρουμβνων υμών^ έγώ τινι €μπο8ών 
βίμι; Ίταρ-ίημι,® άρχ€τω' μόνον άγαμοι/ τι ποιών ύμας 
φαιν€σθω. 

11 "*Αλλά® γαρ ε/χοι μβν άρκ^ΐ περί τούτων τα βίρημένα' 
ει οε τις υμών η αυτός €ςαπατησηναι αν οιεται ταντα * 

2 η άλλον [έζαπατησαι^^ ταΰτα], λεγωι^ διδασκετω. οτα^ 
δε τούτων ίίλΐδ *^ €χ7}τε, μη άπ-ελ^τ/τε ^* πριν αν άκού^ 
σητ€ οΐον^^ ορώ Ιν τη στρατιά αργρμ^νον πράγμα ' 6 
ει επ-εισι^^ καΐ εσται οΓοι^ νττο-δείκνυσιν,^^ ώρα ημΐι/ 
βο•ϋλ€ύ€σθαι ύπ€ρ ημών αυτών μη κάκιστοι τε καϊ 
αΐ^'χιστοι αι^δρες άποφαινώμ^θα και προς θζών καϊ 
προς ανθρώπων καϊ φίλων και πολε/χίωι/.** 

13 Ά/οοιίσαι/τες δε ταντα οι στρατιώται Ιθαύμασάι/ 
τε οτι ειτ^ και λεγειι/ Ικ4λ€υον}^ €κ τούτου άρχεται 
πάλιν • 

^ ΐη αρρ. \νί1;1ι 4γώ. ^ = τηοτβ ΒητβΙ}^. ^ /οοίίδΗ. * όβ ιοαΙαΚ/αΙ, ίτ, 

ίγφω. 5 8α/€ΐι/. β (αίοΐπί^ ΐΗοηςΗί, α^βββ )νί6ΐι αοο., βηΐ)]. ο£ έγρψγορ^ναι, 

^ ινΗβΓβιη άο Ι είαηά ΐη Ιΐιβ ίναι^ βίο. 8 ^^^β/α?. 9 Ιηΐ (ηο ιηοΓβ)^Γ. ^^ ύμω9 
οίεται ^ βΙο. ^^ »η ϋιεδβ τηαΐίβτδ. ^^ αοηΐά άβαβΪΌβ αηοΐΚβτ, *• €ηοηρΙι. 

1* ΤΓαηβΙαίβ αβ ίιηρβΡίΐίίνθ. ι* οίον Ίτραγμα. ^^ €0ΐη€8 ηροη ηβ, ^^ λΗοιόλ 

'οηΐβΐυΗαΙ, ι» έκέ\§υον, &^. αυτόν, ί.β. Χθηορίιοη. Γ^^^α^τΤ/> ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. νΠ. 285 

Χβηορ/ιοη &βΐ8 /οτίΚ ίΚβ /οΙΙι/ ο/ τβ»οΗ%ηρ Ιο νίοίβηΐ τηβαεητβε %η 
άβαΚηρ ιοίίΗ ΐΗβ ϊηΗαΙήίαηίβ. 

"'Επίστασ^ε πον ση χωρία ^ν βν τοις ορ€σι βο,ρ- 
βαρικά^ φίλια τοις Κ^ρασουντίοις, οθ^ν κατ-ι6ντ€δ τιν^ς 
και ΐ€ρ€Ϊα ^ έττώΧονν ^ ημΐν και άλλα ωρ €ΐχοι/, δοκουσι* 
δε μοί καΐ νμων τιν^ς ^ άς το έγγντάτω γωρίον τούτων 
1\θ6ντ€ς άγοράσαρτ€ς τι πάλιν άπ€\θ€ΐρ. τούτο κατά- ΐ4 
μαθών Κλβάρβτος 6 λοχαγός δτι και μικρόν €Ϊη καΐ άφν- 
λακτον δια * το φιλιον νομίζ€ΐν ειι^αι, €ρχ€ταχ Ιπ αυτούς 
τη^ νυκτός ως ττορθήσων,*^ ούΒενι ημών €ΐπών. δι-ζνζνόητο^ 15 
δε, €1 λάβοι τό8€ το χωρίον, €ΐς μ€ν το στράτευμα 
μηκετι ίλθείν, €ΐσ-βά$ δβ €19 πλοΐον €ν ω €τύγχανον οι 
σύ-σκηνοι^ αύτου παραπλέοντες, καΐ Ιν-θεμενος ει τι 
λά)8οι, αποπλέων οΐχεσθαι ίζω του ΤΙόντου. και ταύτα 
συνωμολόγησαν αύτω οΐ εκ του πλοίου συσκηνοι, ως 
εγώ νυν αισθάνομαι, παρακαλεσας ουν οπόσους επειθεν 1 6 
ηγ€ν έπι το χωρίον. πορευόμενον δ' αύτον φθάνει^ 
ημέρα γενομένη,^ και συ-ατάντες^ οι άνθρωποι άπο 
ΐ(Γ)(υρων τόπων βάλλοντες^^ και παίοντες τόν τε Κλεά- 
ρ€Γον άποκτείνουσι καΧ των άλλων συχνούς, οι^^ δε' 
ην^ς καΧ εις Κερασουντα αύτων άπο-χωρουσι. 

"Ταύτα δ' -^ι/ εν τύ) ημέρα η ημέις 8ευρ' εζ-ωρμωμεν ν 
πεζ^• των δέ πλεόντων έτι τίνες '^σαν εν Κερασουντι, 
ουπω άνηγμένοι.^ μετά τούτο, ως οι Κερασούντιοι 
^έγουσιν, άφικνουνται των εκ του χωρίου τρεις άν8ρες 
των γ€ραιτέρων^ προς το κοινον ^* το ημέτερον χρηζοντες 

* ΰαίΐΐβ {οτλξΐΏΰΜγ ίοτ ΒΛοηήοθ). ^ !/ββο? ίο ββΠ. • 8οηβ ο/^οη αίδο εββηι 
8*0. * όβοαι/δβ (ίΐιβ ρβορίβ) ΒηρροΒβά βΙο. ^ πορθ4ω, ρίηηάβτ. * 9ια-νο4ω, 

^ηίβηά. 7 σύ-σκηρο^^ ίβηί-τηαίβ, οοτηταάβ. ^ οοτηιηη, ου€•ϊ1.αΐ€€8. ® α88€7ηΰΙίη^. 
^'^ΗνΗιηρ (τηίββίΐββ). ^^ 8οπιβ βιο. ^^ άκ-^γο/Αοι, 86ΐ δαίΐ. ^^ {γ4ρων), ταΐΗβτ 
ύάβΗι/ ΐΗβη. ^* ρηΙ)Ιί€ {•Λ88βΏϊ\Αγ). ^ τ 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 286 ΑΝΑΒΑδΙδ. 

18 ζλθβίν. εττεί δ' ημάς ου κατ-ίΚαβον^ προς τους Κ€ρα 
σουντίονς ίλβγον οτι θαυμάζοιβν τι ημίν 8όζα€ν έλθεΐι 
€π αυτούς. έπ€ΐ μέντοι σφβΐς \4γ€ΐν^ βφασαρ, οτι ουκ 
άπο κοίροΰ γένοιτο το ττραγμα^ 'η8€σθαί Τ€ αυτούς και 
μ€λ\€ΐν ένθάΒζ πλ^ΐν^ ώς^ ημιν λβ^αι 1"ά γενόμενα και 
τους νεκρούς κ^Κ^,ύ^ιν^ αυτούς θάπτ€ΐν λαβόντας. 

19 "Τάι/ δ* άτΓοφυγόρτων τιρας ^Ελλήνων τυ)(€Ϊν^ ετι 
οντάς 4ν Κβραχτουντι ' αισθόμβνοι δε τους βαρβάρους ^ 
δποι ιοιεν αυτοί τ€ έτόλμησαν βάλΚζΐν τοις Χίθοις καΐ 
τοις άλλοις*^ παρεκζλβύοντο. και οι άνΒρ^ς άποθνψ 

20 σκουσι τράς 6ντ€ς οι πρέσβεις κατα'λ€υσθ€ντ€ς. βττεί 
δβ τούτο €γ€ν€Τ09 €ρχονται προς ημάς οί Κ^ρασούντιοι 
και λέγουοΊ το πράγμα ' και ημείς οι στρατηγοί 
άκουσαντες ηχθόμεθά^ τ€ τοις γεγενημένοις καΧ εβου- 
λευόμεθα σύν τοις Κερασουντιοις όπως αν ταφείησαν^ 

21 οΣ των ^Έ^ήνων νεκροί, συγ-καθήμ€νοι δ* έξωθεν των 
οπ\ων εξαίφνης άκούομεν θορύβου ττολλοίί, ^ΠαΓε τταΓε, 
βάλλε βάλλε^^ καΐ τάχα 8η ορώμεν πολλούς ιτροσ- 
θέοιτΓας λίθους έχοντας εν ταΐς χερσί, τους 8έ καϊ 

22 άν^αιρουμενους}^ και οί μεν Κερασούντιοι^ ως 8η καϊ 
εωρακότες το παρ" εαυτοΐς πράγμα, 8είσαντες άπο-* 
χωρουσι προς τα πλοία, ήσαν 8έ νη Αία καΐ ήμων^^ 

23 οί ε8εισαν. εγώ γε μην ηλθον προς αυτούς καΐ ήρώτων 
ΟΤΙ εστί το πράγμα, των οε ήσαν μεν οι ουόεν 
^δεσαι/, όμως 8ε λίθους εΐχον εν ταΐς χερσίν. επεί 
8ε €ΐδοτ4 ^ τινϊ επ^ετυχον, λέγει μοι δη οΣ άγορανόμοι 

^βηά, 3ίοΓΐηί.8ββΜ7. 1524. β71,Ν. ΐ(?Λβη, ΛοιοβνβΓ, <Λβ^ ((Ιιβ ΟβΓ&βπηΗηββ) 
αΒ8ν.τΒά ΐΗβτη ΐΗαί ΐΗβ αβ'αίτ νοαβ ηοί 1)ρ ρηΜίο αυ,ΐΗοήί}/, ίΐιβρ {οΐ Κβρασοί^ιτηοι) 
νεροΓίβά ΐΗαί βίο. • =» ώστ€, * κ€\€ύ€ΐρ αύτούί \αβ6ρτα$ θάιτταρ τού$ ν€κρού%, 
* τυχεΐν άθρβηάβ οη ίφασαν Εΐ)ονθ. β = ίτοι οί βάρβαροι {— οΐ τρ4σβ€α) Γομκ. 
7 80. βά\\€ΐν. 3 ϋγΒομαι, Ο θάττω, 1)ηΓΐβ' ^^ ^οτηβ αΐ80 Ιαΐοίπίί ηρ (βΙοηΜ) 
11 (βοπίθ) ο/ η8 ν;Λο. ^ ο/ ΙΚβνη, ίΚβΤβ νοβτβ (ιοαίθ) ιολο. ^ •Ιδα. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VII. 287 

^€ίν6τατα νοίουσι το στράτευμα. Ιν τοντ(^^ τις. ορ^ 24 
τον άγορανόμορ Ζηλαρχορ ττρος την θαΚατταν άπο- 
χωρουρτα^ καΐ άν€κραγ€Ρ ' οΐ δέ ώζ ηκουσαρ^ ωστΓ€ρ 
η συος αγρίου η 4λάφου φαρερτος Ϊ€ρται^ βπ αντόρ. 

"Οι δ' αυ Κερασούρποι, ώς εΐ^ορ ορμωρτας καθ^ 25 
αυτούς, σαφώς ρομίζορτες έπΙ σφας ιβσ^αι, φεύγουσι 
^ρόμω καΐ έμ-πίπτονσιν €15 τηρ θάΚατταρ. συν-€ΐσ- 
€π€σον δβ καΐ ημώρ αύτώρ τιρες, καΐ ί'ΐΓνίγ6το^ όστις 
ν€Ϊν * μη έτυγχαρ€ρ έπιστάμ^ρος, καΧ τούτους * τι 
8οί^^Γτ^ ; η8ίκουρ μ€Ρ ούΒερ, ίΒβισαρ δέ μη λΰττα * τις 26 
ωσπερ κυσίρ ημΐρ έμ-ττεπτώκου, 

"Ει ουρ ταύτα τοιαύτα €σται, θεάσασθε"^ οία η 
κατάστασίδ^ ημΐρ βσται τι^ς στρατιάς. ύμεΐς μ€Ρ οΐ 27 
ττάντες^ ουκ ίσβσθβ κύριοι ^^ ουτ€ άρ-βλεσθαι ττόλβμορ 
ω αν βούλησθε ούτ€ /οατα-λΰσαι, ιδί^ι δΙ ό βου\όμ€Ρος^ 
α^€ΐ στράτευμα εφ' ο τι αρ Θ4\.η. καρ τίΡ€ς προς υ μας 
κοσι πρ4σβ^ις η €χρηρης δεό/χβνοι η άλλον τιι^ος, κατα- 
κανόντ^ς τούτους οι βουλόμ^νοι ποιησουσιν^ υμάς των 
\6τγων μη άκοΰσοΛ των προς ύμας Ιόντων. έπειτα 28 
δε ους μ€ν αν ύμ€Ϊς άπαντες ί\ησθ€^ άρχοντας, έν 
ούδε/ιιοί χώρα^ ίσονται, όστις δβ αν έαυτον ίΚηταχ 
στρατηγον καΐ ΙΘ4\τι λεγαν ' Βάλλε βάλλβ* οΰτος Ισται 
ικανός καΐ άρχοντα κατακανεΐν ^* καΐ Ι^ιάττην ον αν 
ψών έθβλτι ίίκριτον,^ ην ωσιν οΐ πεισό/χει^οι ^® αντω, 
ωσπερ και νυν εγει/ετο. οΓα δε υμΐν κσΧ Ζια-π^πράχασιν 29 
οι αύθα(ρ€τοι^^ ούτοι στρατηγοί σκεφασθ^. Ζηλαρχος 

* ^η8^ ΐΗβη. * η«Α, ίτ. %-ημι, β ιτρί^ω, οΑο^, άτοιοη. * »ίί»Γ Ικιστάτ 

ΜίΐΌΐ. δ αβ Λ) ΐΗβ8€ (ιηβη). β 80ΐηβ ιααάηβΒΒ. "^ ΜοΙά^ οσπΒΪάβτ, ^ ΰοη- 
άίΐίοη, » οΐ τάντβϊ, ΐΗβ νοΚοΙβ δοά^. ίο Ιίσ^σθί κύριοι, Ηανβ ααίΗοτϋι/. 

^^ ρτβν&ιΐ ι/ΟΗβΌπι Κβαήπί] (Ηβ ρτοροδαΐβ βίο. ^^ 2 ο,. ο£ αιρ€ω. ^^ ΐ. θ. ο£ ηο 
Λοοοηηί. 1* 2 α. ο£ κατα-καίνω = -κηίί^. ^^ ΐϋϋΗοηί α ΙήαΙ. ιβ νι/6^ 

" 8€ΐ/<Κθ8€η. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 288 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

μ€ν 6 άγορανόμος €1 μ€Ρ ά8ίΚ€Ϊ νμας^ οΐχεται άττοττλεωρ 
ον οονς νμιν οικην' α θ€ μη αθικ€6» φ€νγ€ΐ €Κ τον 

30 στρατεύματος Ββίσας μη αδίκως ^ άκριτος αποτθάνη. οΐ 
δέ καταΛ.€νσαντες τονς πρ4σβ€ΐς 8ί€πράξαντο^ ημΐν 
μονοις μ€ν των ^ΈΧΚηνων άς Κ^ρασουντα μη ασφαλές 
€ΐι^α6 μη συν Ισχτίί άφικρ^ΐσθαι' τους δέ ν€κρονς ους 
πρόσθ^ν αύτοΙ οΐ κατα-κανοντ^ς^ €κ4\€υον θάτττ€ΐν^ 
τούτους Βι^ττράξαρτο μη8€ συν κηρυκ€ίφ^ €τι άσφαΧβς 
εΤι/αι άν€λ€σθαι. τις γαρ βθζλησβι κηρυζ^ ϋναι κηρχτ 
κας άΐΓ-€κτονώς,;^ άλλ' ημείς Κζρασουντίων θάφοΛ 
αυτούς έ8εηθημ€ν. 

31 ^^Εί μβν οίν ταΰτα κμλως €χ€ΐ^ Βοζάτω'^ ύμΐν, ΐνα^ 
ως τοιούτων €σομ€νων, καΐ φυλακην ιδία ποίησης τις 
καΐ^ τα €ρυμνα^ υπ€ρ84ζια π€ΐραται έχων σκηνουν. 

32 €1 μ4ντοι ύμΐν 8οκ€Ϊ θηρίων άλλα μη ανθρώπων €ΐι/αι 
τα τοιαύτα έργα, σκοπείτε τταίλάν^^ τίνα αυτών* ει 
δέ μη^ προς Διός πως η θβοΐς θύσομεν τβεως ποιούν 
Τ€9 έργα ασεβη^ η ποΧ^μίοις πως μαχούμ^θα^ ην 

33 άλλτ^λους κατα-καίνωμεν ;^ πόλις 8ε φιλία τις ημάς 
84ξ€Γαι, ήτις αν 6ρ^ τοσαύτην άνομίαν ^ εν ημΐν ; 
αγοραν οε τις ας^€ΐ υαρρων^ ην περί τα μέγιστα 
τοιαύτα ^* ίξ-αμαρτάνοντ€$ φαινώμεθα ; ου ^ δβ δι) πάντων 
οιόμεθα τεύζ€σθ(α ίπαίνον,^^ τις αν ημάς τοιούτους 
οντάς επαιν4σ€ΐ€ν ; ημ€Ϊς μβν γαρ οίδ' οτι πονηρούς 
αν φαίημ€ν^^ €ΐι/αι τους τά τοιαύτα ποιουντας** 

^ 0£. Α-9ικο9. * βββΰΐβά (1)Γοπ^}ι1; ίΙ; 8,|χ)πί;) ίλαΐ Η ΐ8 ηοΐ βα/β /στ ι/οα αίοηβ β(€. 
' β 2 8.. οί κατα-καΐν» = -κτ^Ινω. * α Κβταΐά^ί ιναηά. δββ Ιη(;Γθά. 92. ^ €ί8 α 

ΙΐίτάΙά, 6 2 ρ£, ο£ άττο-κτ^Ινν. ^ ΙβΙ Η βββηι ^οοά Ιο ^οη = »ο Γ€8θΙνβ, 

^ καί {Ινα) πβιραται σκηνουν ^χαον 6(0. * ΛίτοηρΗΜβ ΚιρΚ ση ίλβ τίρλί, ροίΐι<;ΐιΐ|; 

ηο άοηΙ)( ίο ΙιίΠβ οη ίΗθ Γίβ:1ιί. ^^ ιηβαη8 ο/ βίορρΐηρ (ϋ). " ίπιρίοαδ. 

^ ίαινΐ€88η€83. 18 =: οοηβάβηίΐι/, Ιτ. Βαρρ4ω. 1* οο^. βοο., 80. &μαρτ^• 

ματα. ^ ίοΚβτβ (ιηβ&ηίη^ ίη ΟΓββεβ). ^^ ρΓαΐ8€. " φαίημ^ν (Ψνμί) το^« 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VIII 289 

Ββ$οΙηΗοη» ατβ ροΜβάξ άι^οΐβάιβηοβ %9 Ιο Ιβ ρηηΜβά; €οητί ο/ 

• 
'Ε/ο τούτον αν-ιστάμ€νοι πάντες Φλέγον τους μλν 3- 
τούτων άρξαντας^ δοΰι^αι 8ίκηρ^ τον δέ λοιπόν^ μτηκεη. 
€ζ'€Ϊραί ανομίας αρξαι* έάν δβ τις οίρξ-β^ αγεσθαχ 
αυτούς €πΙ θανάτω* τονς δέ στρατηγούς εις 8ίκας^ 
ττάντας κατα-στησαι ' βίναι δε Βίκας * καϊ €ΐ τι άλλο 
ης ή8ίκητο ίξ ον Κνρος άπβι^αι/ε• δικαστείς^ δέ τους 
λοχαγούς έττοιησαντο. παρ^αινονντος δβ 'Β^νοφώντος 33 
και των μάντεων σνμβονλενόντων εΒοζε καθήραι^ το 
στράτευμα. Καϊ Ιγενετο ^^αθα^^$• ο η ΤΗβ ρβηβναΪΒ (ηβά. 

νΐιΐ, *Εδο|€ δβ και τους στρατηγούς 8ίκην ΐτΓ0-σχ€Ϊν^ ι 
του τταρ-εληλνθότος χρόνον. και 8ι8όντων^ Φιλησιος 
μεν ωφλ€^ και Ηανθικλης της φνλακης των γαυλικ&ν 
χρημάτων το μ^είωμ.α είκοσι μνας, ^οφαίνετος 8ε, οτι 
αίρεθείς^^ . . . κατημέλει,^^ 8εκα μνας. 

Βενοφώντος 8ε κατηγόρησαν τίνες φάσκοντες παίετ 
σθαι νπ αντον και ώς υβρίζοντος την κατηγορίαν^ 
Ιποιονντο. 

ΧβηορΗοη, αΐιατρβά υήΛ Ηανιηρ ίίτηΛ α 9θΙά%6τ^ ηια^β» Αι# 
άβ/βηοβ. 

Και 6 Βενοφων εκελευσεν ειπείν τον πρώτον λεζάντα ί 
που και Ιιτλήγη.*^ 

ϊ ίΑβ ηηφβαάβτΒ ιη ίλβββ τηαϋβτΒ. • β>τ ίΚββΟυτβ = τλ Χοιτόν. • = Ιτιη^ 
αΙΙ (βποΐι οΰβηάβΓβ) ίο ίήαΐ. *'ίΑαί ΐΗβτβ 6β ίη(ΐΐ3 ιη οαββ απ}/ οηβ βίο. ^ ^ηά^βΒ, 

• £γ. καθαιρώ, ρητΐ/ίβ. "^ νΐΓ-4χω, ηηάβτ^ο α ΙηαΙ. ^ 80. των στρατηγών ?ίΙκην. 

• ίΓ. οφλισκάνω, οοηάβτηηβά Ιο ραι^^/οτ ίΚβΪΓ (θ3.Γβ1β88) οηείοάί/ ο/ίΗβ δΜρβ' οατί^οβΒ, 
(Λβ άββαίβηο/, (ηαιηβΐν) θΐο. ^^ 80. οοιυπίΕΐκΙβΓ ο£ ίΐιβ 1ίΓ&ιΐ8ροΓ(8» οί. Λ 
" κατ'αα€λ4ω, Ιβ ύατβίεεβ ^ αοαιβαίιοη, -* νΚΊτΓτω, Μύτίίβ, ^^ , 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 290 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

*0 δβ άΐΓ€κρίνατο^ "*Όπον καΧ |^ίΎ€ΐ^ άττωλλνμζθα 
καΐ χιών ττλζίστη ην.^' 

3 *0 δβ €Ϊπ€Ρ} ^**Αλλά μηρ χ€ΐ/χ£ι/ος γ€ ορτοζ οίον 
λέγεις^ σίτου δε έπι^-^λελουπότος^ οΐνου δε μη8^ δσψρα(- 
νεσθαι παρόν^ υττο δε ττόνων Ήθ\\ων άπαγορ€υ6ντων^ 
ποΧβμίων δε βπομέρωρ^ ει έρ τοιούτω καιρψ νβριζορ, 
ομολογώ και τωρ ορωρ ύβριστότερος ^ εΤι/αι, οΓς φασιρ 
νπο της νβρ€ωζ κ&ττον^ ουκ Ιγ-γΙγνεσθαι. όμως δε και 

4 \4ζορ^^ ίφη, " €Κ τιρος ^ €πληγης. πότ^ρορ 'ψουρ ^ τι 
σ"ε καΐ επεί μοι ουκ εδίδους €παιορ ; αλλ* άπη^τουρ ; ® 
άλλα ττερί παι8ικωρ ^ μαχόμζ,ρος ; άλλα μ^θύωρ ^ ίττα- 
ρφνησα ; " 

δ 'Επει δε τούτωρ ουΒβρ €φησ€ρ^ €π-ηρ€το αύτορ εί 
άπλιτευοι/^ ουκ βφη ' πάλιρ ει ττελτάξοι.^^ ουδέ τοΰτ* 
εφτ;, άλλ' ήμί-ονον ^^ έλαύρ^ιρ ταχθείς υττο τωρ (τυ- 

6 σκήρωρ έλενθβρος ωρ. έρταυθα 8η άρα-γιγρώσκ€ΐ αυτόν 
Λαι ηρετο, " Η στ; ει ο τοι/ καμρορτα αγαγωρ ; 
"ΝαΙ^^/ιά ΔΓ/' €φη\"συ γαρ ήράγκαζ^ς* τα δε τώι^ 
εμώι/ συσκηρωρ σκεύη δι-^ρριψαδ." ^^ 

7 "*Αλλ' 17 μ€Ρ διάρριψι$/' ίφη ο Β^ροφωρ, '' τοιαύτη 
τις έγ€Ρ€το. δι-εδωκα άλλοις άγειι^ και εκελευσα προς 
ε/χέ άτΓ-αγαγειι/, και άπολαβώρ ατταρτα σα άπεδωκά 
ΟΌΐ, επει και στ; ε/χοι αττ-εοεις^ας τοί' αρορα. οίοι/ 
δε το πράγμα €γ€Ρ€το ακούσατε/ ' εφτ; ' " και γ^ρ 
άξιορ}' 

8 ^'^Κνηρ κατ-^Κ^ίπετο δια το μηκετι Βύρασθαι πορεύ- 
εσ^αι. και ε'γώ τοι/ /χει/ άρ8ρα τοσουτορ έγίγρωσκοι/ 1 όν οο/ίί. * 84 . . . ναρόν, ινΗβη ϊί \να8 ρο88ΪδΙβ ηοί βνβη ίο ρβΐ α ΛτηβΙΙ ο/, 

8 χνοτη οηΐ. * τηστΒ, αύηδίνβ. * βιίΐηηβ. ^ /τοτη υ^ΗαΙ (ϋ&υβθ). ^ αιτίο». 

** άβιηαηά ι)α^I^ (8θΐηθί;Ιιίη^). ® /ανοηΐβ. ^^ άτΗηί' άιά Ι αδιΐ8€ ι/οη ? ταρ^ΐ¥4θ9. 
^1 8€τν€ 08 α ΗορΙίίβ. ϊ2 5βη?β 08 ο ρρΙίαΜ. ^^ ηηι/ρ. ι* ιηείββά. ^ Μβ εισϋε 
(χη&η). ^• ^βί. ^τ αια•ρ-ρΐΊΓτω,8€α(ίβΓαδοαί. ^^ =. μτοάιΐϋβά. ^• ιοοτ/Α (ινίιϊΐθ). 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VIII. . 291 

στι €19 Ί)μ.ων €νη ' ήράγκαχτα δβ <}•€ τούτον αγ€ίν^ ώς 
[ΐη άτΓ-όλοιτο " και γαρ, ώς βγω οΐ/χαι, πολέμιοι ημΐν 
Ιφ-ζ,ίποντο!^ συν-ίφη^ τοντο 6 άνθρωπος. 

"Ούκοίίϊ/," βφτ/ ό Β^νοφωρ, " επει ττρονπβμφά^ σ€, 9 
καταλαμβάνω αύθις συν τοις οπισθοφνΚαξι ιτροσ-ιων 
βόθρον^ ορνττοντα^ ως κατ^ορύζοντα^ τον ανθρωπον^ 
και επι-στάς έπη^νονν σ€. εττει δέ 'ΐΓαρ-€στηκ6των ^ ημών ίο 
συνίκαμψ€^ το σκβλος άνηρ^ άν-€κραγον οί παρόντες 
ση ^ ζτ) άνηρ/ (τν δ' βίπας ^Όπόσα^ γ€ βούλεται' ώς 
€γωγ€ αντον ουκ αζω! βνταΰθα βττακτά σε ' αΧηθη 
\€γ€ΐς ' Ιδο^ας γαίρ μοι ^^ είδοτι έοικέναι οτι βζη.^' 

"Τι ουι^;" εψτ/, '^ηττόν^^ τι άπβθανεν^ €7Γ€ι €γώ σοι π 
άπ-εδει^α αυτοί/;" "ΚαΙ^ γά/ο ημείς^^^ €φη 6 Βενοφων^ 
'' πάντες άποθανονμεθα' τούτου ουν ένεκα ζώντας ημάς 
δει κατ'ορυχθηναι ; " ^ τούτον ^^ μεν άν-εκραγον ως όλί- 1 2 
γας^^ τταίσειεν. 

*Αλλου5 δ' εκελευε λέγειν δια τι έκαστος επληγη. 
ζττει 8ε ουκ άνίσταντο, αύτος ελεγεν^ " 'Εγώ, ω άνΒρες, 13 
ομολογώ τταισαι δ-^ άν8ρας ένεκεν άταζίας οσοις^^ 
σώζεσ^αι μεν ηρκει δι* νμωι/ εν τάζει τε Ιόντων και 
[ΐαχομενων οπού δεοι, αύτοι^® δβ λιπόντες τας τάζεις 
ΐΓρο-θέοντ€$ άρπάζειν^^ ηθελον και ημών πλεονεκτείν}^ 
εΐ δε τοντο πάντες εποιουμεν, άπαντες αν άπωλόμεθα. 
η8η 8ε και μαλακιξόμενόν ^^ τιι^α και ουκ εθελοντα αν ΐ4 
ίστασθαι άλλα προϊεμενον αύτον τοις πολεμίοις και 
€παισα και εβιασάμην πορεύεσθαι. εν γαρ τω ισχυρω 

^ α88βηίβά ίο. 2 Ίτρο-ττίμιτω. * ρΐί. * άιρ. ® 1)ητί^, ^ τταρ-Ιστημι. 
' συγ-κάμττω, δβηά ΙορβίΗβτ = άτβιο ηρ. ^ = 6 άιτί\ρ. ^ = (Ιΐθ τη^γ Ιίνβ) α» 
ηΐΜοΑ αβ Αβ /?^β8, βίηηβ βίο. ^° μοι έθίκ4νΜ {ίϊκάζω, ϋΐεβ) οηβ ^ΐΒότι βίο. ^^ ο?ΐίί 

Αβ ΐΚβΙβΒΒ άίβ βίο. 12 (ιιθ)/θΓ υ}β. ^^ ίΐίίβΓ ΊΓαίσ€1€ν. ι* = ίΟΟ /βΙΟ (ΜΟ'ΛΓδ), 

642. ΐδ ^ρ/^€ΐ (άρΛ^») δσοΐ5, αβ ?ηαη^ αβ ιυβτβ οοηίβηΐ (ο όβ δανβά Βι/ ηβ (ντίιο) 

6ο<Α θ*ο. ιβ 2ί;Λ27β ί^β^. 17 ^0 ρβΐ ρΐηηάβτ. ΐ^ ^^^ ^^β αάυαηίαρβ, ^^ δβ 
ίοββηβά = δΑοΐΓ «;βα^ηββ8. Γ^ ^λ γλ γτ Ι /> 292 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

'χ€ΐμ<ύνι καΙ αντός ποτ^ άραμά/ων τινά,ζ (Γυσκ€υαζομ4' 
ρους καθ'€ζόμ€Ρος σνχνον γρόνον κατ-έμαθον^ άι/α-στάς 

15 μοΚις και τα σκβΧη €ΚτΤ€.ίνας. έν έμαυτω ουν πβΐραν 
λαβών €Κ τούτον^ καΐ άλλοι/, 6πότ€ ιδοι/χι καθημβνον 
και β\ακ€νοντα^ ηλαννον' το γαρ κινάσθαι και ανΖρί- 
ί€σ^αι παρ€Ϊχ€ θ^ρμασίαν^ ηι^ά καΐ ύγρίίτητα,* το 8έ 
καθησθαι και ηατυχίαρ «χειι/ έώρων ύττουργόν^ ορ τω 
τ€ άίΓΟΊτηγνυσθαι ^ το αίμα^ και τω άποσηπ^σθαι^ τους 
των τΓοδώι/ δακττίλους, άπ€ρ πολλούς και ύμ^ίς Γστε 
τταθόρτας. 

16 "* Αλλοι/ δβ γε ίσως άπολ^ιπόμβνόρ που δια ^στώνην® 
και κωλύοντα και ύμας τους πρόσθ^ν και ημάς τους 
οπισθβρ πορεύ^σθαι βπακτα ττϋ!,^^ όπως μη λόγ'χΎΐ ύπο 

17 των πολεμίων παίοιτο. καΧ γαρ ο\)ν νυν ^ξβστιν αύτοΐς 
σωθ^ιΟΊν^ €1 τι υπ* Ιμου βπαθον πάρα το δίκαιον, 8ικην 
λαβζίν. €1 δ' €πΙ τοις πολ^μίοις Ιγένοντο, τι μεγα^ αν 
οϋτως βπαθον ότου ^^ 8ίκην αν ηζίουν λαμβάνειν ; 

18 " ^Αττλοίίς /χοι," εφη, " ό λόγος ' ^^ €ΐ μεν €π* άγαθω 
εκόλασά ηι/α, ά^ιώ ύπ-εχειν^^ 8ίκην οΐαν καϊ γονείς 
υιοΐς και διδάσκαλοι τταισί * και γαρ οι Ιατροί κάουσι 

19 και τίμνουσιν ^^ επ* άγαθω ' ει δε υ βρει νομίζετε με 
τα5)τα πράττειν, ενθυμηθητε οτι νυν εγώ θαρρώ συν 
τοις θεοΐς μάλλον η τότε και θρασυτερός ει/χι νυν η 
τστε και οινον πλειω πίνω, αλλ* όμως ού8ενα παίω • 

20 εν ενΗ<ι,^^ γαρ ορώ ύμας. όταν δε χειμών ^ καϊ 
^άλαττα μεγάλη επιφερηται, ουχ οράτε δτι και νεύ- 
ματοδ^^ μόνου ένεκα ;)(αλεπαίι/ει μεν ΐΓρφρεΐδ^ τοις εν 

1 / Ιβατηβά ύιαί Ι το8β θ*ο. ^ }ΐβτβΗροη. * ίϋαηηίΗ. * πιοίβίητβ^ ρΐίαηϋΐβ, 
^ ΗβΙρβιΙ, β οοηρβαΐ. "^ ΙΙοοά. ^ πιστίΐ/^β. ® Ιονβ ο/βαΒβ^ ίηάοίβηοβ. 

10 ινίίΗΟιββδΐ. 11 οίίτωί μ€γα = Ηοΐϋβνεν ξ^τβαΐ. ^^ /οηνΜοΗ. ι* ^,,^ 

άρ/βηοβ. 1* φνβ βαίίδ/ααΐοη. ι^ ο«ί. 1^ βηβ νοεαίΚβτ, 5. θ. ίη ββοαηί^•. 

1^ ηοά. 18 Ιοοίοοηΐτηαη. ^ τ ΒΟΟΚ V. ΟΗΑΡ. VIII. 293 

ιτρφρ^/ χαΧ€παίρ€ΐ δβ κυβίρνήτηδ^ τοΐς Ιν ιτρΰμνη;* 
Ικανα γαρ €Ρ τψ τοιούτω καΐ μικρά άμαρτηθέντα πάντα 
συν-€ΐΓΐ-τρϊψαι.* οτι δέ δικαίως ίπαιον αυτούς και* 21 
νμεΐς κατ-€δικ(ίσατ€ * €χοντ€ζ ζίφ'η^ ου ψήφουδ,^ παρ^- 
στατ€, και έξηρ νμίν έΐΓΐκουρ€Ϊν ^ αύτοίς, €1 ^βούλ^σθε' 
άλλα μα Δία ουτ€ τούτοις €π€κουρα,τ€ ουτ€ συν €μοΙ 
τοϊ/ άτακτοΰντα^ €παί€Τ€. τοιγαρονν έξουσίαν^ βποιψ 22 
σατ€ τοις κακοΐς αντων ύβρίζειν 4ωνΓ€ς^^ αυτούς, οιμαι 
γαρ, €1 ξ.θέ\€Γ€. σκοπεΐν^ τους αυτούς €υρηο^€ και τάτ€ 
κάκιστους και νυν ύβριστοτάτους. 

" Βοισκος γουν 6 ιτυιοτηδ ^^ 6 0€τταλο9 τότ€ μίν δι- 23 
6μάχ€το ώς κάμνων ασπίδα μη φφειι/, νυν δβ, αίς ακούω, 
Κοτυωριτων πολλούς η8η άπο-δεδυκει^. τ^ι^ ουι^ σα)φρονήτ€,^ 24 
τούτοι/ τάναντια^ ποιησ€Τ€ η τους κύνας ποιουσι' τους 
μ^ν γαρ κύνας τους χαλβπούς τάς μ€ν ημέρας διδέασι,^* 
τας δέ νύκτας άψ-ιάσι, τούτον δί, ην σωφρονητ€ την 
νύκτα μ€ν δι/σετε, την δέ ημ4ραν άφ-ησ€Τ€.^^ 

" *Αλλά γοίρ/^ ^Φν^ '' θαυμάζω οτι €ΐ μεν τινι υμών άπ^ 25 
"ηχθόμην, μέμνησθε και ου σιωπάτε, €ΐ δε τω 17 χ^^/^ωι^α 
Ιττ^κούρτησα"^ η πολ4μιον άπήρυ|α^^ τ^ άσθβνουντι ,'^ άπο- 
ρουντι συνεξειτόρισά ^® τι, τοτίτωι^ δε ουδείς μ4μνηται^ ούδ* 
€1 τιι/α καλώς τι ποιοΰϊ/τα Ιπ-ην^σα ούδ' ει τιι^α αν8ρα 
οντά αγαθόν έτίμησα ώς έΒυνάμην, ούδέι^ τοντωι/ μβμνη- 
(τθβ, άλλα μην καλόν ^^ γ€ και δίκαιον καΧ οσιον και 26 
τριον των ά')^α^ώι/ μάλλον η των κακών μ^μνησθαι.*^ 

Έκ τούτου μίν Ζη άνίσταντο και άν-εμίμνησκον,^ 
και πε/>ι-εγει/ετο ^^ ώστε καλώς εχ^ειν* 

* ρτοίϋ. • ΚάτηΒτηαη, ' βίβπι. * άβδίτοι/ ηΙίβΑΐ), * βι^βη ^ομ ροΛΒβά 
ΙηάςίΜβηΙ βΙα • ρβδΒΙβδ, νοΙβ8. "^ α/'ί/. 8 άτακτέω, 6β άίδοτάβΓΐ^. • ^οιι 
^αΐ'β αηώοηί^, ^^ ί&ντ^^ {έάω) αυτούς, ίι/ Ιβϋίπξΐ ΐΗβτη αίοηβ. ^^ δοχβη ^^ ^^ 
ϊσίίβ. 18 (Ηΐη^β οίίΐθΓ Ιΐι&η = ίΛβ ορροδίΊβ ο/ ινίιαί βΙο. ι* δίδτ^μι = ί^α», όι'ηβ^. 
^ &τ-«ρέκ», ΐΓΟΓοί ο^, 13 (<η;ι/-€ί^.πορί^(»), ΙιβΙρβά Ιο/υτηΐΒΚ, 1^ βο. ίστ» 

» »βΓβ τΒοαΙίίηρ (ΐίίβ ββΓνΐοββ). ι» οαηιβ αΙχΜ. οίοίΐ,ζθά όνΟθ0^ΐ€ ΛΟΓΟΣ Ρ. 6 Το βηά 1^08ΐ%1{Ηβ8 Λβ ηιΐβν ο/ ΡαρΜαροηια 8εηά$ άβρηΙιβΒ Ιο ΐΗβ 
€ίΤ€€ΐο8^ ν)Ηο ρίυβ ίΚβτη α Κθ8ρίίαΙΙβ τβοβρίίοη, 

1 Γ *Εκ τούτον δβ €ν τ^ διατριβή ^ οΣ μ€ν άπο της αγο- 
ράς εΐζωι/, οί δβ καΐ λτ^ζό/χβι/οι έκ της ΤΙαφλαγορίας. 
€κλώτΓ€υον^ δέ και οί ΤΙαφλαγόν^ς €υ μάλα τους άπο- 
σκ^^αννυμένονς^ και της νυκτός τους πρόσω σκηνονντας 
4π€ΐρωρτο κακουργ€Ϊν * ^ καΐ πολβμικωτατα προς άλλτ;- 

α Χους €Ϊχον €Κ τούτων. 6 δβ Κορύλας, 6ς €τύγχαν€ 
τότ€ ΐΙαφΧαγορίας άρχων^ ττε/χπβι πάρα τους ^ΈΧληνας 
πρέσβεις έχοντας ίππους και στολάς καλάς, λέγοντας 
ΟΤΙ, ΚορύΧας έτοιμος €Ϊη τους "^ΕΧΧηνας μητ€ ά8ικ€ΐν 

3 μητ€ άδικεισ^αι. οί δε στρατηγοί άπβκρίναντο δη 
πβρί μ€ν τούτων συν τ^ στρατιά βονΧευσοιντο, επΙ 
^βι^ια* δε €8εχοντο αυτούς ' παρ^,κάΧ^σαν δε και των 

4 αΧΧων άντρων ους έ^όκουν δικαιότατους €ΐναι. θύσαν- 
Τ€ς δε βους των αΙχμαΧωτων ^ και άλλα ίερεια €'ΰωχίαν ® 
μ€ν αρκούσαν παρβΐχον^ κατακβίμβνοι δε έν σκίμιτοσιν "^ 
εδείτπ/ουι/, και βπινον εκ Κ€ρατ(νων^ 'ΠΌτηρ(ων,^ οΓς ει/- 
ετύγχανον 4ν τ^ Χ^Ρ^' 

1 άβίαι/ {λϊ Οο*70ΓΛ)• ^ «'βαΖ, Ιοιάηαρ, * άο Ηαττη (ο, ίηίηνβ. * ίο λα*• 
ρΐΙαΙ)ΐ€ ρί/Ιδ (πιβαΐ; αηά άπηΐ^) = ΗοΒρΐΙαΙΙιι, * ο/ ίΗβ ΐΗιης» ίαίεβη «η ιοαΓ, 

(294) ^^9^ΐ^ζθ^^όνV^ΟΟ^ι^ ΒΟΟΚ VI. ϋΗΔΡ. Ι. 295 

ΛλΛ ίφίΐτ Λ» }κίηηη€ΐ ρετ/στίΛ ηαέίοηαΐ άαη€€9 γοτ ΐΑβέτ 

ΈπίΙ δέ σποι/8αΧ Τ€ έγβροντο καΐ Ιπαχάνισαν^ ανέστψ 5 
σαν πρώτον μ€Ρ Θράκες ^ καΐ προς αύλόν^ ωρχησαρτο 
συν τοις οπλοις καΐ ηλλοντο υψηλά τ€ και κούψως' και 
ταις μαγαίραις Ιγρωντο' τ€λος δβ 6 €Γ€ρος τον €Γ€ρον 
παια, (ός πασίί' €δοκ€ΐ [π^πληγ^ναι, * τον ανΒρα] • ό δ* β 
ίπ€σ€ τ€χνικώδ* πως. και άν-€ΐψαγον οί Ι1αφ\αγόν€ς. 
και 6 )ϋΐ€ί^ σκυλ€ύσα$^ τά όπλα του Ιτ4ρον €^^^€1 ς[δωι/ 
τοι; •2ιταλκαι/ • ' άλλοι δδ των Θρακών τον €Γ€ρον Ιζ^φ^ 
ρον ως τ^θνηκστα' ^ν δέ ού8€ν π^πονθώς. 

Μετά τοίίτο Αΐνιαν^ς και Μαίγνητ€ς ανάστησαν, οί 7 
ωρχουντο την καριταίαν^ καλουμ€νην έν τοις οπλοις. ο 
δε τρόπος της όρχήσ6ωδ® -^ι^, ό μ€ν παρα-θέμ^νος τά δπλα 8 
οττείρει^ και ξ€υγηλατ€Ϊ ^^ πυκνά δέ στρεφόμενος ως φο- 
βούμενος, ληστής ^ δβ προσέρχεται, ' 6 δ' εττειδάν προ- 
ίδΐ}ται, άπαντψ άρπάσας τά όπλα και μάχεται, προ του 
ζεύγους* καΐ ούτοι, ταυτ εποίουν εν βυθμω προς τον 
αυΚόν' καΐ τέλος 6 λτ/στης ^ησας τον ανΒρα [και] το 
ζεύγος απάγει,* ενίοτε δε και ό ζευγηλάτηδ ^ τί>ν λτ/στην* 
ατα παρά τους βους ζενζας όττίσω^* τώ χεΐρε ΒεΒεμενον 
ελαυι/ει. 

' Μετά τοίίτο Μυσος «ισ^λ^ει^ ίν ίκατερψ τ^ Χ^ψ^ * 
ίχων πελτην, και τοτε^ μεν ώς δύο άντιταττομένων 
μιμούμενος ** ωρχείτο^ τότε ^ δί ώς προς ενα εχρητο ταις 
πελταις, τοτ^ δ* ίδινεΐτο*^ και ίξεκυβίστα ^® έχων τάς 
ττε'λτας, ώστε όψιν καΧην φαίνέσθαι. 

^ ΟίίΛΜδ ΟκβΙι ιιπη^. ' βιιίβ, * ηίηιΝ^. ^ Ηαά $ΐίη*τΙτ. Ι β. ίοοηηάίά, 
* ύούβιΙΙ^. • ίίπ>ϊ. ϊ δϋαΐσαδ, Ι θ. & ααίίνβ βοπ^• * €ατρα€α, & ιηίιηΐο 

(Ι&ηοβ. • ΛιΐΜ». ^® «οΐΓβ. 11 α^^ί^«« α ^ώβ ο/οχ^κ. ι* γο66λγ. 

** <ϊηι«τ. ^* 1>€Ηίηά (Ιιίβ 1)αο1ί). ^^ ^^ ^λβ Ηιλβ ,.,αΐ αηοίΗ^τ. » = ΐ€(ί9ρ 
«ϊ* ι/ *' 9ιν4ω, ίϋΗΐΓΐ, ί» ίκ•Ηυβιστά»Μ Ιΐίπι α βοηιικβτββΙ. ^ τ 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 296 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

10 Τβλος δβ το Ιΐ€ρσικον^ ώρχβΐτο' κρούων^ τάς πελτας 
καΐ ΰκλαξ€ ^ και Ιζ-αν-ίστατο * καΧ ταύτα πάντα έν ρυθμω 
έποίει* προ9 τον αυλοί/. 

11 'ΕπΙ δε τούτψ^ [εττ^ιοζ/τεί] οί Μαρτιν^ΐζ και άλλοι 
τιν€<ζ των *Αρκά8ων άνα-στάντβς ε^οπλισά/χει/οι ώς 
€8ύναντο κάλλιστα ^(τάν τε ει/ ρυθμω προς τον ίνό- 
Ίτλιον^ ρνθμον αθλούμενοι ^ και έτταχάνισαν καΐ ωρχη- 
σαντο ωσπερ έν ταΓ9 προ^ τού<ξ θ^ούς προσό8οις. 
6ρωντ€ς δε οΣ Παφλαγοί'ες δειι^ά^ εποιουιτο πάσας τας 
6ρχ7)σ€ΐς έν δπλοις εΤι/αι. 

12 *Επι τονΓθΐ9 ορών 6 Μυσ"09 ύκπεπληγμενους αυτούς, 
π^ίσας -των *Αρκά8ων τίνα π^παμένον ^ όρχησ^ρίδα ^ 
εισάγει έν-σκευάσας^^ ως έδύνατο κάλλιστα και ασπίδα 

13 δού9 κούφην αύτψ η δε ώρχήσατο ττυρρίχην^^ έλα- 
φρώδ.^ ενταύθα κρ<ίτο5^ ην πολύς, και οί Παψλαγόϊ/ες 
ηροντο ει και γυναίκες συνεμάχοντο αυτοΐς. οί δ* 
ίλεγον ΟΤΙ αύται « και αί τρεφάμεναι ειει/ βασιλέα εκ ^* 
του στρατοπέδου, τ^ μεν νυκτΐ ταύτ'β τουτο το τέλος 
εγενετο. 

Λ ίτβαίί^ Ιβίηρ βοηοΐιιάβά, ϋιβ ΟτββΙοζ ρτοοββά Ι^ 8βα ίο Ηαττηβηβ^ 
ν)Κβτβ ΟΗίνΪ8ορΙιη8 /οιηε ίΚβτη ινΜ οηβ εΜρ, 

14 Τ^ δε ύστεραία προσηγον αυτούς εΙς το στράτευμα ' 
και ε8οζε τοις στρατιωταις μήτε αδικεί^ Παφλαγόνα9 
μτγτε ά8ικεΐσθαι. μετά τουτο οΐ μεν πρέσβεις ωχοντο " 
οί δε '^Ελληνες, επειδή πλοία ικανά εδοκει παρεΐνοΛ, 

1 ώβ ΡβΓδίαη (ά&ηοθ). ^ οΙαεΜηρ Ιο€ΐβϋιβν. * /αΙΙ οη οη€*8 Ιεηβββ. 

♦ βΙΙουήη^ Μτη. * ΐΗβ νοατ Μβαβητβ, ^ ιηίά'. = Ιιανβ ίΐιβ βαίθ ρΐ8.70<1 <» 

οηβ = νΰϊΐΗ ΐΗβ βηίβ ρΐα^/ΐηρ. "^ ιηαάβ ίί & βίΓΕη^θ ί;1ιίη^ = ΙοοΙοβά ηροη 

α (18 α Βίταηςβ ΐΗίηρ ίΗΰΛ βΙο. ^ π^παμαι, ρο886$8, ' άαηοίηρ ^ΐτΐ. 

10 άτ688 (ίη) ιιρ. ^ νοατ-άαηοβ, "^ ηίτηώΐβ. ΐ' οίαρρΐηρ. ι* ο£. 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. Ι, 297 

αναβάντ^^ €π\€ον ημβραν και νύκτα τπ/εύματι καΚψ Ιν 
αριστερά έχοντες την ΙΙαφλαγονίαν. τ^ δ* αλλτ^ αφν• 15 
κνσυνται €19 Χινώτΐτην καΧ ώρμίσαντο^ €19 *Αρμηνην 
της ^υνώττης. Χιι/ωπεΐς δβ οίκουσι μεν έν τ^ ΙΙαφλα- 
γονικ^^ ΜιΧησίων δέ αποικόί είσιν, οντοι δέ ^ό^α 
τΐέμτΓόνσι τοις ^Ελλι^αιι/ άλφίτων μεν μ,ε&ίμνους^ τρισχι- 
λίους, οίνου δβ Κ€ράμια^ ;(ΐλια καΐ πεντακόσια. 

ΚαΙ Χειρίσοφος ενταύθα ήλθε τριήρη έχων. και οι Α 
μεν στρατιωται προσ-εδόκων άγονται τι σφίσιν ηκειν * 
6 δ* ηγε μεν ουΖεν, άπηγγελλε δε ατι εττ-αινοίη αυτούς 
και *Αναζιβιος 6 ναύαρχος και οι άλλοι, και δτι 
ύπισχνεΐτο *Αναζίβιος, ει άφίκοιντο εζω του ΙΙόντου, 
μισθοφοραν αύτοΐς «τεσ^αι. 

ΨΙιίΙβ τβτηαίηιη^ Αβτβ, ΐΚβ βηρτβτηβ ΰοτητηαηά %8 ο]^(ίΤ€ά 
ΧβηορΗοη. 

ΚαΙ εν ταύτ-η τ^ Άρμηντ) €/ΐ€ΐϊ/αϊ/ οι στρατιωται 17 
ημέρας πέντε. ως δε της Έλλαδο5 ε8όκουν εγγύς 
γίγνεσθαι, η8η μαΧΚον η πρόσθεν ειση/ιει * αυτούς δπως 
αν και έχοντες τι οΐκα8ε άφίκωνται. ηγησαντο^ ουν^ 18 
ει ενα ε\οιντο άρχοντα^ μάλλον αν η πολυαρχίας ονσης 
δυι/ασ^αι τον ενα^ χρησθαι τω στρατεύματι κα\ νυκτός 
και ημέρας, και ει τι 8εοι λανθάνειν^ μάλλον αν 
κρύπτεσθαι, και ει τι αυ δεοι φθάνειν^ ήττον αν 
ύστερίξειν•^ ου γαρ αν λόγων 8εΐν προς αλλήλους, 
άλλα το 86ζαν ^^ τω ενί περαίνεσθαι αν ' τον δ* ε/Α- 

* 6ρμΙζη^ αηϋΗοτ, ^ μ49ιμνθ9 — τηβαβιΐΓβ οί ΏΟΒτΙγ 1 1 Ιοηβΐιβίβ. ■ εατύ€η 
<ί&Γ8). * οαηΐΒ ΐηΐο ((ΙΐβΐΓ ιηίηάδ). ^ ΐΗοηηΙιΙ ΐΗαΙ βΙο. ^ τ\»ν Ζνα Βύνασθαι 

Κρ χρί)σ0θΜ τφ στρατίύματί μα\\ον ή ΊτοΚυοψχΙαί οΰσ•η$ (^βη. £ΐΙ)8.), ίνΗιΙε ίΗβτβ /β α 
ροΙι^ΟΓϋΙα/, "^ 6β Ιοβρί 8β€ί'εί. ^ αηΐϊα'μηΐβ (Ιΐιβ βηβιτιν). ® 6β δβΗίηάΗαηά. 

^^ ινΗαί 8Ρ.€Μρά^οοά. § 18 Ίδ αη &άιηίΓ£ΐΙ)1θ βαπιιη£ΐΓ)τ οί (Ηβ &Γ£ΐιιηοη1:9 ίη ίανοΓ αΙ 
Εΐβοΐαΐβ ιηοηακίιχ. ^^^^ ^^ ΟθΟ§ΐ€ 298 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

προσθεμ γρονον €Κ^ της νικώσης^ ίπραττον πάντα 
61 στρατηγοί. 
'ι9 *Ω9 δέ ταΰτα Ζΐ'€.νοονντο, έτράποντο έπΙ τον Βενο- 
φώντα' και οι \ο^αγοί ίλβγον προσιόντ€<ζ αύτω δτι η 
στρατιά ούτω γιγνώσκ^ι, καΐ εννοιαν €ν-δ€ΐκν<ψΐ€νο$ 

20 €καστο9 βπειθεν αυτόν νπο-στηναι^ την αρχήν. 6 δβ 
'Ξί^νοφων ΤΎ)^ μ€ν €βούλ€το ταΰτα, νομίζων καΐ την 

' τιμήν μ^ίζω οντωζ έαντω γίγνεσθαι ττροζ^ τους φίλους 
και €ΐς την πόλιν τοΰνομα μείζον άφίζεσθαι αυτού, 
τυ^ν^ δέ καΧ αγαθού τίνος αν αίτιος τ'β στρατιψ 
γενέσθαι» 

ϋηϋβτίαιη υ)ΚαΙ Ιο άο, Ιιβ $αοτιβ€β$ ίο Ζβηε^ ινΚο ρΐαΐηΐ^ είρηΐββΒ 
ίο Ηίηι ηοί ίο αοοβρί ίΗβ οοτητηαηά, 

21 Τα μεν ^η τοιαύτα ενθυμήματα ίΐΓηρ€ν^ αυτοί; έττυ- 
θυμείν αύτο-κράτορα ® ')/€ϊ/€σ'^αι άρχοντα. οπότε δ* αν 
ενθυμοίτο οτι ά-8ηλον μεν παντι άνθρώπφ οττη το 
μέλλον^ εζει, δια τούτο δέ \καΧ\ κίνδυνος ειη καΐ την 

22 Ίτρο-^ιργασμένην ^^ δό^αι; άποβαλείν, ήπορεΐτο. άποροχ/- 
μένω δέ αύτω δια-κρΐναι ^^ έ^οξε κράτιστον έχναχ τοις 
θεοΐς άνα-κοινωσαι ' και παρα-στησάμενος διίο^ Ιερεΐαι 
εθύετο τω Διι τω ^βασιλβι, δσπερ αύτω μαντ€υτ65^^ ηι/ 
εκ Αελφων * και το οναρ 8η άπο τούτου* του θεού 
ενόμιζεν έωρακέναι 6 εΤΒεν οτε ηρχετο ^* επι το συι^^ΐΓΐ.- 

23 μ€λ€Ϊσθαι της στρατιάς καθίστασθαι. και οτε έζ 'Έφέ- 

1 ίΓΟίη = ιη οΐβάίβηαβ Ιο. 2 3ο. ^νώμ•η$, ρΓβναίΙίπζΐ ορίηίοη. ^ ηηάβΗαΙεβ. 
* οη ΐΗβ οηβ Ηαηά^ αηδν^θΓβά ηοί \)γ τβ δβ, 1)υ1; δ' αδ, § 21. * ίη ίΚβ υί^ιο 

ο/= ατηοηρ. ^ αοο. &1>8. = ρβτοΚαηοβ. "^ ίττ-αιρύ), εΐΊτ ηρ. * = βιιρΓβιηβ. 

δ = ινΗαί ινίΙΙ δβ ύβ ί8$Η€ ο/ ΐΗβ βιίητβ. ^^ αΐηβαάι/ ινοη. ^ οίΙιβΓ άπο- 

ρουμίνφ — ΰβίπξΐ αί α ίο88 Ηοιν. ^^ Τΐιβ 8βοοη(1 ίο 1)β ηββά ί£ ίΐΐθ οιηθηβ ο£ 

Λβ βΓ8ί ■ννβΓθ ηοί άβοίδίνβ. *8 ροΐη{6(ί οιιί 1)1/ /Λ<» οναοΙ^, ί. θ. αβ ίΐιβ §οά Ιο 

νΐιοπι Ιιβ βΐιουΐά δαεηήοθ. ^* δβ^α»? Ιο εβί ΜτηεβΙ/ {καθίστασθαι) ^ο^ 'Ηβ ^ο^ηί 

-ΟΓβ 0/ βίο., οί. 3.12. (^ΓΛη,η]ο ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. Ι. 299 

σου ώρματο Κύρω σν-σταθησομ^νο^^ άετον αν^μιμνψ 
σκ€Τ0 έαυτφ Β^ζών φθ^γγόμ^νορ^ καθημ€νον μέντοι^ 
ονπερ 6 μάντίζ [ο] προ-πεμπωρ αύτον €λ€γ€Ρ οτι μέγα^ 
μεν οΙωνος εϊη καΐ ουκ Ιδιωτικός,^ καΐ ένδοξος,^ επίπονος 
[ΐέντου' τα γαρ 8ρν€α^ μαΚιστα επιτίθεσθαι τφ άετω 
καθημενω' ου μεντοι χρημΛτκττικόν ^ είναυ τον οίωνόν * 
τοί' γαρ άετον πετόμενον^ μαΧλον λαμβάνειν τα έπιττ)- 
δεια. αυτω 817 θυομενφ αύτω διαφανώς^ ό θεός σημαίνει 24 
μήτε προσ-^εΐσθαι της άρχης μήτε εί αίροΐντο άττο- 
δ€χ€(Γθαι• τούτο μεν 8η οϋτως εγένετο. 

ΤΗβ <ι$8βηώΙβά ατΥΜ^ ο^^βιηη^ ΧβηορΗοη ίΚβ οοτητηαηά^ Ηβ ΒίαίίβΒ Η%8 
τβοΛοη» /στ άβοΚηίηρ %ί, 

*Η δβ στρατιά συνήλθε, καΐ πάντες ελεγον ενα αίρει- 2δ 
σ^αι' καϊ επεί τούτο ε8οζε, προυβάλλοντο^ αυτόν. 
επει δβ ε8όκει Βηλον είναι οτι αίρησονται αυτόν, ει τις 
Ιπιψηφίζοι, ανέστη και ελεζε τά8ε ' 

"'Εγώ, ω άν8ρες, η8ομαι μεν ύφ* ύμων τιμώμενος, 26 
€Ϊπερ άνθρωπος βί/χι, κ(ύ χάριν εχω καΐ εύχομαι 8ουναί 
μοι τους θεούς αίτιον τίνος ύμιν αγαθόν γενέσθαι* 
το μέντοι εμε προ-κριθήναι ^ νφ^ υμών άρχοντα Αακε- 
δαιμονίου άν8ρ6ς παρόντος οντε ύμΐν μοι 8οκεΐ συμ- 
φέρον εΧναι, αλλ* ηττον^^ αν 8ιά τούτο τυγχάνειν, ει τι 
ο4οισθε παρ* αύτων * εμοί τε αν ου πάνν τι ^^ νομίζω 
ασφαλές είναι τούτο, ορω γαρ οτι καΐ τη πατρίΖι μον ον 27 
πρόσθεν έπανσαντο πολεμονντες πριν εποίησαν πάοταΐ' 
την πόλιν ομολογεΐν Αακε8αιμονίονς καϊ αντων ηγεμόνας 
έΐναι. επει 8ε τοντο ώμολόγησαν, ενθνς έπανσαντο 28 

^ συν-1<ΓΓημι, ίη&οάηαβ. 2 ρβτίαίηίπξΐ (ο α ρήυαίβ ΐηάίνίάηαΐ. ^ = ίηάίϋα- 
ϋνβ ο/ρΙοΓΐ/. * Ιίτάδ. ^ ίηάΐοαίϊνβ ο/^αϊη. ^ = οη ίΗβ ινΐηξ^. ^ νβτι/ 

ρΐαϊηΐί/. 8 ρτορο8€ £ογ βίθοί^ίοη. ® ττρο-κρίνω, ρτβ/βτ, ι<* Μβ ΐ€&8 . . . νΗηύά 
αοα νβϋβίυβ (ϋ) ι/βίο. ^^ ού . . . τι, ηοί αί αΙΙ, 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ 300 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

πολ€μονντες και ούκέη ττίρα ^ έπολιόρκησαν την πύλυρ, 
€1 ουν ταύτα ορωι/ έγώ 8οκοίην^ οπού 8υραίμην^ Ιντανθ^ 

29 α-κυρον^ ποιεΐν το εκείνων άξίωμχι,^ εκείνο έννοω^ μη 
λίαν^ αν ταχν σωψρονισθ€ίην.^ ο δέ νμείς εννοείτε δτι 
ήττον αν στάσις^ εΐη €νο<; άρχοντος η ττολλώι/, ίίί 
Γστ€® οτυ άλλον μεν ελόμενοι ον^ ευρησετε εμε στα- 
σιάζοντα * νομίζω γαρ οσ"τΐ9 εν πολεμώ ών στασιάζει 
προ^ αρ-χ^οντα^ τούτον προς την εαυτόν σωτηρίαν στα- 
σιάζβιι/• εάν δε εμε ελησθε, ουκ αν ^αυ/χάσαι/χι ει 

, τΐϊ^α^ ενροιτε και υμΐν καΐ εμοί ά^θομενον.^^ 

Λ^α$ία8 τβρί^μηρ ίο ΧβηορΗοη'ε ο^^'βοίϊοπΒ, ΐΗβ Ιαίίβν /αϊΐ8 Ιχζβΐί οη 
ΐΗβ βχρτ€88βά ν)ίΐΙ ο/ ΐΗβ ροά8 ; ΟΗίτίΒορΚηΒ Ιΐιβη, 1)€ΐη^ οΐίοεβη, 
(Ζ€€βρί8 ίη α 8Ηοτί αάάν€88. 

30 ΈτΓβι δβ ταύτα εΐπε^ πολύ πλείονες εζανίσταντο λέ- 
γοντες ως 8εοι αύτον άρχ^ειν. ^Κγασίας δε ^τυμφάλιος 
είπεν οτι γελοΐον ειη, ει οϋτως εχοι' '' η οργιουνται 
ΑακεΒαιμόνιοι καΐ^^ εάν σνν8ειπνοι συνελθόντες μη 
Αακε8αιμόνιον συμ-ττοσίαρχον ^^ αιρωνται ; επεί εΐ ούτω 
γε τούτο βχβι/' εφη^ " ού8ε λοχαγεΐν^^ ήμΐν εζεστιν, ως 
εοικεν, οτι Αρκαοες εσμεν. ενταυσα οη ως ευ ειπον- 

31 τος του Άγασίου άν-εθορύβησαν. καΐ 6 Β^ενοφών επεΙ 
εώρα πλείονος ένδ^ον,^^ παρ-ελθών εΙπεν, " Άλλ', ω 
άν8ρες,^ εφη^ " ώς πόίνυ ε18ητε, ομνύω^^ υμΐν θεούς 
πάντας καΐ πάσας, η μην εγώ, επεί την υμετέραν γνώ- 
μην ησθανομην, εθυόμην εΐ βελτιον εΐη υμΐν τε εμοΙ 
επιτρέφαι ταύτην την άρχην καΐ εμοι υπο-στηναχ' και 

^ ύβι/οηά = αββτ ίΛίθ. ^ ν)ίί1ιοηΙ αιιίΗοτι'ίμ = νοιΊί. 8 ^/,ν^πΛ^. * (αίοβ 

ΐΗοαρλΙ, δβ αηχίοιΐ8 αΙ)οηΙ ίΗΪ8 Ιβεί βίο. ^ νείΊ/. ^ σωφρονίζω, Μηη Ιο τεοΒοη. 

"^ /αοϋοη. 8 ,,^δα. ® = 01ιίΓί8ορΤΊυ8. '^'^ ενβη ι/. ^^ τηαΒίβτ ο/ α^νετηο- 

ηίβδ. 12 5β ααρίαΐη. ^^ ΐΗαΙ ίΗβτβ ιναδ ηββά ο/τηοτβ, ί. β. Μαί τηονβ Ιβ βαίά. 

** = 8ΐνβατ 6 ν (λοο.)• 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. II. 301 

/ΙΟΙ οι θ€θϊ οΰτως έν τοί^ ί€ροΐς έσημηναν ώστε και 
Ι^ΐύ/την^ αν γνωνοα οτι της μοναρχίας άττεχεσθαί μ€ 

δ Λ 99 
€1. 

Ούτω 8ύι Χ€ΐρίσοφορ αΙροΰντοΛ. Χβιρίσοφος δ* βπει 32 
^ΒΡ^Θη, παρ€λθώρ €Ϊπ€Ρ' "Άλλ', ώ άν8ρ€ς, τούτο μεν 
Γστ€ ΟΤΙ ούδ' αν ετγοτγ^ ίίττασίαξον,^ ει άλλοι/ ειλεσ^ε• 
Βενοφωντα μέντοι^* ^φη, " ώνήσατε^ ούχ έλόμενοί' ως 
και νυν Αεζιππος η^η 8ί€βαλλ€ν αύτον προς ^Κναζίβιον 
ΟΤΙ εουνατο και μαΚα €μου αυτόν σιγα]^οντο5. ο ο 
ίφη νομίζειν αυτον^ Τυμασίωνι μάλλον άρχειν συν- 
ηθέλησαν Ααρδανεΐ οντι του Κλεάρχου στρατεύματος 
η εαυτω Κάκωνι οντι. επεί μέντοι εμε εΐλεσθε^ εφη^ 33 
"και εγώ ττειράσομαι οτι αν 8ύνωμαι ύμας άγαμοι; 
ποιείϊ/. και ύμεΐς ούτω παρασκευάζεσθε ώς αυριον, 
€αν πλους ^, αναγόμενοι ' 6 8ε πλους εσται εις *Η/>ά- 
κλειαν* απαντάς ουν 8εΐ έκ€Ϊσ€ ^ ττειράσ^αι κατα-σχεΐν*^ 
τα δ' άλλα, επειδάι/ εκεΐσε ελθωμεν, βουλευσόμεθα. 

ΤΗβ ΟτββϊοΒ^ αββτ α νοι^α^β ο/ ίΐΰο άατ/ε, ατηνβ αί ΗβναοΙβία αηά 
ατβ ίνβΐΰοιηβά Ιη^ ΐΗβ ρβορίβ, 

ΙΙ ^Έίντευθεν τ^ υστεραία άν-αγόμενοι πνενματι ι 
επλεον καλώ ημέρας δυο πάρα γην. και [παραπλέοντες 
Ιθεώρουν την τε ^Ιασονίαν άκτήν/^ ένθα η *Αργώ λέγεται 
ορμίσασθαι, και των ποταμών τα στόματα^ πρώτον μεν 
του &ερμώ8οντος^ έπειτα 8ε του 'Ίριος, έπειτα 8ε του 
'^Αλυος, μετά τούτον του ΤΙαρθενίου * τούτον 8ε\ πάρα- 
πλεύσαντες άφίκοντο εις Ήράκλειαν πάλιν Έλλτ/ΐ'ίδα 
' Μεγαρέων άποικον, ουσαν δ' εν τ^ Μαριαζ^δυι/ώζ/ χώρα. 

1 α ρνίναΐβ ρβΓβοη = αηι/ ρβτδοη, ηοί ά μάρτίί. ^ δβ/αοίίΟΜ.9. ^ ονΐιτημι, 

αίά. * = α&/ατ α8. ^ Ιτί) ίο δϊίβηοβ. ^ δ δέ, ί. β. Δ#^ίΤΓ7Γ05. "^ ί. 6. 

Χβηορίιοη. ^ ί^ίΥΑβΓ. ^ ^ιοίά (οιιγ οουΓββ). 1° όβαοΑ. Τΐιβ 1)Γ2ΐο1ίβ1;β(1 ρ3β- 
8&5Θ ΐΒ ίηίΘΓροΙαίβά ογ Χβηορΐιοιι'8 ^ΒΟξτ&ρϊιγ 18 ίη θγγογ. δβθ Μαρ. ^ τ 302 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

2 και ώρμίσαντο πάρα τη *Αχερουσιά8ι ^^ρρονησφ, α/θα 
λέγεται, 6 ^Ηρακλής €πΙ τον Κερβζρον κυρα κατα-βηραι 
Ρ νυν τα σημεία Βεικνύασι» τη^ καταβοίσ€ως το βάθος 

3 πλεορ η επί δύο στάδια. ενταύθα τοις "^Ελλησιν οΐ 
*Ή.ρακ\εωταί ^α^ια πέμπονσιν άλφίτων με8ίμνους^ τρισ- 
χίλιους και' οίνου κεράμια^ δισχίλια και βους είκοσι 
και 015^ εκατόν, ενταύθα δια του πεΒίου ρεΐ ποταμός 
Αύκος όνομα, είρος ως δύο πλεθρων. 

ΤΗ,β Οτ€β]ο8, αββν άβΙΐδβναΗοη, εβηά αηώα8Βαάοτ8 ίο ΗβναόΙβία ίο 
άβηιαηά 8ηρρΙιβ8 ; ί/ιβ ίηΗαΙήίαηΙ» (ΐείο ίίηιβ /ον ά6ΐΐΙ)€ταίίοη^ 
αηά ίΗβτβηροη ρτβρατβ /οτ α είβρβ, 

4 Οι δέ στρατιώται συ\\εγεντ€ς εβουλεύοντο την Χοιττην 
πορείαν πότερον κατά γην η κατά θαΚατταν γ^ρη 
πορευθηναι εκ του ΤΙόντου. άναστάς δβ Αύκων 'Α^^αιός 
είπε ' " Θαυμάζω μεν, ω άνδρες, των στρατηγών ^ άτι ου 
πειρωνται ημΐν εκπορίζειν σιτηρίσιον* τα μεν γάρ ζενια 
ου μη γενηται τη στρατιά τριών ήμερων σιτία * οπόθεν ^ 
δ' επισιτισάμενοι πορευσόμεθα ουκ εστιν^^ εφη. ** εμοί 
ουν 8οκ€Ϊ αίτεΐν τους 'Ηρακλβώτας μη ελαττον η τρισ- 

5 χίλιους κυζικτ^ι/ούς * ^ " άλλος δ* είπε μη ελαττον η 
μύριους • " και ελομενους πρέσβεις αυτίκα ^ μάλα ημων^ 
καθήμενων πεμπειν προς την πόλιν, και €ΐδ€ϊ/αι ο τι αϊ/ 
άπαγγελλωσι, και προς ταύτα βουλευεσθαι.^^ 

3 *Εντ€νθεν προυβάλλοντο πρέσβεις πρώτον μεν Χειρί- 
σοφον, ΟΤΙ άργων ηρητο ' εστι^ δ' οι και Βενοφώντα. 
οι δε ισχυρώς ά'ΐΓ-€μάχοντο ' άμφοΐν γάρ ταύτα ε8όκει 
μη άναγκάζειν πάλιν *ΈΧληνί8α και φιλίαν 6 τι μη 

7 αύτοι εθελοντές διδοΓει/. επεί δ' ούτοι εΒόκουν ά-ιτρά- 

1 α. 6.1^. 2 δΚββρ. 8 αί ΐΚβ ξίβηβΓαΙδ. * πιοηβι/ ίο δπι^ ρνονίΒίοηβ. 

* ουκ ίίτην όπόθΐν βίο. ^ (^£, δ.β^». ^ μ^^^ αύτΙκα, νβτι^ ςΗίοί^ίι/. * ισΛί/β 
ίθ€ ατβ δίΙΙϊηρ Ηβη. ^ αηά δοτηβ αίβο ρνοροδβά (7τρουβάλΧοντο)^€ηορΗοη, ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. II. 303 

βυμοι^ €0^01, ττέμπονσι Κνκωνα *Αχαχον και Καλλί- 
μαχον ΤΙαρράσιον καΐ ^Κγασίαν ^τνμφαΚιον. ούτοι 
€\θόντ€ς €λ€γον τά 8€8ογμ€να* τορ δέ Αύκωνα ίφασάν 
καΐ έ'ΐΓ-α'ΐΓ€ΐλ€Ϊν,^ €ΐ μη ποιησοιει/ ταύτα. άκούσαρτες 8 
δ' οι *Η/σακ^€ώτα6 βον\ενσ€σθαι ^φασαν * και ενθύζ τά 
Τ€ γρηματα έκ των άγρων συν-ηγορ καΐ την άγοραν 
€?σω άν-€σκ€ύασαν7^ και αί πιίλαι €κ-€κλ€ΐντο^ και έπι 
των τ€ΐχ^ων όπλα έφαίνετο. 

Τ/ιβ Λτ€αάίαη8 αηά ΛοΙιαβατίΒ /ββΐΐη^ εΙϊ^Μβά, Ιβανβ ΟΜηεορΙιηβ 
αηά ΧβηορΚοη αηά οΐιοοββ ΐΗβΐν οιοη αβοβτΒ, 

*Εκ τούτου οι ταράζαντ€<ζ^ ταύτα τού^ στρατηγούς 9 
ψιωντο^ δια-φθείρβιν την πραζιν και συνίσταντο οι 
ΆρκάΒες καΐ οι ^Αχ^αιοί' προ-€ΐστηκ€ΐ 8ε /χάλιστα 
αυτών Καλλψ,α;\;09 τε 6 ΐίαρράσιος και Ανκων 6 
Ά;)(αι09. οι δε λόγοι ήσαν αύτοΐς ώζ αίσχρον ειη ίο 
αρχειν Αθήναιον ΤΙελοποννησιων καΐ Αακε8αιμόνιον, 
μη8εμίαν δυζ/α/ιιι/ τταρ-εχ^ομενους εΙ<ζ την στρατιάν^ και 
τους μεν πόνους σφας εχειν, τά 8ε κερ8η άλλους, και 
ταυτα^ την σωτηρίαν σφων κατ-ει ργασ μένων ' εΐι/αι 1 1 
γαρ 70^9 κατειργασ μένους *Αρκά8ας καΧ ^Αγαιούς^ το 
8' άλλο στράτευμα ου8εν είναι — κσΧ ην 8ε τη άΧηθεία 
υπέρ ήμισυ του στρατεύματος ^Αρκά8ες και ^Αγαιοί — 
€1 ουν σωφρονοΐεν, αύτοΙ συ-στάντες καΧ στρατηγούς 
ελόμενοι εαυτών καθ^ εαυτούς^ αν την πορείαν ποιοΐντο 
και πειρωντο αγαθόν τι λαμβάνειν, ταυτ ε8οζε ' καί^ ΐ2 
άπολΐ7ΓΟι^€9 ^ειρίσοφον ει τινες^ '^σαν παρ* αύτω 
λρκά^ες η *ΑχαιοΙ καΐ αενοφωντα, συνέστησαν και 

^ άΪΒΐηοΙίηβά, ^ αάά ΐΗτβαίβ. ^ ραοίύ ηρ (βηά ο&ττγ) €Ϊσω βίο. * κλίΐω, 
«Ααί. δ γαράττω, α^ίΐαίβ. * αΐτιάομαι, ΙΙαηιβ. ' ^ηεΐ ί/ιαί Ιοο ΟιονρΗ ΐΗβι/ 

(σψ&ν) βίο. 8 1)1/ ϋΐ67η8βΙυ€8. ** €% ην^ί = οΧ ην%9» 304 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

στρατηγούς αίρουνταχ έαντων δβίκα * τούτους ^ δβ έφψ 
φίσαντο €Κ της νικώσης^ δ τι. 8οκοίη τοντο ποιύν. η 
μλν ο5ϊ/ τον τταντος^ ^ΡΧΠ ^^ψ^ο'όφω ενταύθα κατ- 
βλνθη ημ^ρα ϊκτη η έβδόμχι αφ* ης ι^ρέθη»^ 

ΤΗβ €αη8β% ίΚαί Ιβά Ιο ίΗβ τβοτραηιζαΐίοη ο/ ίΚβ αντη^β ίηΐο ίΚτββ 

άινΐ8ΐοη8, 

13 Β^νοφωρ μ4ντοι ββονΧετο κουν^ μετά των [^μεινάν 
των^^ την πορείαν ποιείσθαι, νομίζων όντως άσφαλετ 
στέραν είναι η ί8ίψ εκαστον στελλεσθαυ ' ® άλλα Νβωι/ 
εττειθεν αντον καθ* αντον ττορενεσθαι^ άκουσας τον 
Χείρισόφον ση Κλεαν8 ρος 6 εν Βνζαντίω αρμοστής 

14 φαίη τριήρεις έχων ηζειν εΙς Κάλττης λιμ€να * ^ δπως 
ονν /ιτ^δβΐς μετά-σχοι, άλλ' αντοΧ και οι αντων 
στρατιωται εκ-πΧενσειαν επΙ των τριηρών^ δια ταντα 
σννεβονλενε. καΐ \ειρίσοφος^ άμα μεν άθνμων τοις 
γεγενημενοις^ άμα 8έ μισών ^ εκ τούτον το στράτενμα, 

35 επι-τρεπει αντω ποιεΐν δ τι βούλεται. Β^ενοφων 8ε ετι 
μεν επ-εχείρησεν άτταλλαγβΐί της στρατιάς εκπλενσαι ' 
θνομενω 8ε αντω τα ηγεμόνι ^Κρακλεΐ και κοινονμενω, 
πότερα λωον^ και άμεινον εΐη στρατεύεσθαι εχοντι 
τονς παραμειναντας των στρατιωτών η άπαλλάττεσθαι, 

16 εσημηνεν 6 θεός τοις ιεροΐς σν-στρατεύεσθαι, οντω 
γίγνεται το στράτενμα τρίχα, *Αρκά8ες μεν καΐ ^Αχαιοί 
πλείονς η τετρακισχίλιοι και πεντακόσιοι, όπλϊται 
πάντες, Χειρισόφω δ* όττλΐται μεν εις τετρακοσίονς 
και χιλιονς, πελτασταΐ 8ε εΙς επτακοσίονς, οι Κλεάρχον 
θράκες, Βιενοφωντι 8ε οπλΐται μεν εις επτακοσίονς καΧ 

^ έ^φίσααηο τούτουχ ιτοΐΐΊν τοντο 5 τί βίο. ^ 80. ΎΡωμηί. ' 80. στρατεύ- 

ματος. * αιρίω. ^ ί.β. (ίί ίΐΐθ ίβχί 1)β ΟϋΓΓβοί) Λνίΐΐι ΟΙιίΓίδορΙηιβ αηύ 1ιί8 

άίνίβίοη. β ρτοοββά. "^ Καυβη, ^ μισίηα, Ιιαίβ. ^ \φον κνά &μ€α^ον, ίοτ 

βιηρ1ι&8ί8, οί. 7.6^. 

Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. III. 805 

χίλιους, πβΚτασταΙ δβ €ΐ9 τριακόσιους ' Ιππικον δέ 
μόνος οΰτος €Ϊχ€ν, άμφΐ τετταράκοντα ιτηύ4ας. 

ΤΤιβ ίΚτββ άιν%8ΐοη$ 8βί οαί /οτ ϋαΐρβ Ι^ άί]^βτβηΙ τοηΙβΒ. 

Και οι μΐν ^ΑρκοΒες διαττραξάμενοι πλοία πάρα των 17 
Ήρακλεωτων πρώτοι πλ4ουσιν, όπως εξαίφνης επι-πετ 
ψ'όντες τοις Ήιθυνοΐς λάβοιεν δτι πλείστα ' και άττο- 
βαίνουσιν εΙς Κάλττης λι/χό/α κατά μέσον πως της 
Θράκης. Χειρίσοφος δ' ευθύς άπο της πόλεως των 18 
*Ή,ρακλεωτών άρξάμενος πεζ-^ επορεύετο δια της χώρας ' 
επεί 8ε εις την &ρακην ενεβαλε, πάρα την θάλατταν 
-ηει' και γαρ ήσθενει. 'Βενοφών δε ττλοΓα λαβών άπο- 19 
)8αίι/€ΐ επΙ τα όρια της Θράκης και της Ήρακλεώτώος 
και δια μεσόγειας επορεύετο. 

ΊΤιβ ΑτβαάίαπΒ αββτ ρΐιιηάβνιηρ εοιηβ νιΙΙα^ββ ατβ ηϋαοίεβά, ίυ^βτ 
ΙΐΒαν^ Ιο88, αηά ανβ 1>€8ί€ρβά, 

ΠΙ. *'^Επραξαν 8\ αυτών έκαστοι τά8ε} οι μεν Ά/»- 2 
κάδε9 ως ά7Γ€)3ΐ7σ'αι^ νυκτός εις Κάλπης λιμβι/α, πορεύ- 
ονται εις τάς πρώτας κώμας, στάδια άπο θαλάττης ως 
τριάκοντα. επεΧ δέ φώς εγενετο^ ηγεν έκαστος 6 στρα- 
τηγός τον αυτού λοχον επι κώμην' οποία ^ δε μείζων 
ε^άκει είναι^ σύνδυο^ λο;^ου9 ηγον οι στρατηγοί, συν- 3 
εβάλλοντο * δβ και λόφον εις ον 8εοι πάντας άλίζεσθαι ' 
και <5γ€ εξαίφνης επι-πεσόντες άν8ράπο8ά τε πολλά ελα- 
τοί; και πρόβατα πολλά περιεβάλοντο.^ οι 8ε Θράκες 4 
ηθροίζοντο οι 8ια'φυγόντες ' πολλοί 8ε 8ι-εφυγον πελτα- 
σταϊ όντες όπλίτας εξ αυτών τών χειρών, επει 8ε συν- 

1 Οοηϋϋίηβά ίη ο1ι. ϋί. ^ β^. κώμη. * ίιοο δ?/ Ιιοο. ♦ αρτββά. * βντ» 

τοαηάεά, 

♦ δβοϊίοη ι, & Γ6θ&ρΗα1&ύίοη, ίβ Γβ^βοίβά αβ βρυηοιιβ. - Γ^ Τ 306 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

€\4γησαν^ πρώτον μ€ν τω 'ϊ,μίκρητος ^όχφ ^ος των 
*Αρκά8ων στρατηγών άπιόντι η8η εις το^ συγκ€ίμ€νον 

δ καΐ πολλά χρήματα άγοντι επιτίθενται. και τέως μεν 
εμάχ^οντο άμα πορενόμενοι οί "^Ελληνες^ επΙ 8ε δια^άσβι 
χαράδρας τρέπονται^ αυτούς, καΧ αυτόν τε τον ^μίκρητα 
άίΓΟ-κτινναίασι ^ καΐ τού<; άλλους πάντας ' άλλου δβ 
λόχου των Βεκα στρατηγών του^ ^ϊίγησάν^ρου οκτώ^ 

^μόνους ελιπον' καΐ αύτος *Ιίγησαν8ρος εσώθη. και 
οί άλλοι δε λόχοι συνηλθον οί μεν συν πράγμασιν^ οΐ 
8έ άνευ πραγμάτων. 

Οί δε @ρακες επεί ηυτύχιησαν'^ τούτο το εύτίχημΛ,^ 
συν-εβόων® τε αλλήλους και συνελεγοντο ερρωμενως^ της 
νυκτός. και άμα ^μ^ρα κύκλω περί τον λόφον ένθα 
οι '^ΈΧληνες εστρατοπε8εύοντο ετάττοντο και ιππεΐς 
πολλοί και πελτασταί, και άβι πλείονες συν-ερρεον ' 

' και προσ-εβαλλον προς τους οπλίτας ασφαλώς • οί 
μεν γαρ "^Ελληνες ούτε τοξότην είχον ούτε άκοντιστην 
ούτε ίππεα' οί δε προσ-θεοντες καϊ προσελαιίϊ/οϊ/τες 
ηκόνιιζον ' οπότε δε αύτοΐς επίοιεν, ρα8ίως άπ-εφευγον * 

β άλλοι δε αλλτ; επ-ετίθεντο. και των μεν πολλοί ετιτρώτ 
σκόντο^ των δε ουδείς ' ώστε κινηθηναχ ουκ ε8ύναντο 
εκ του χωρίου^ άλλα τελευτωντες^^ και άπο του υΒατος 

^ εΐργον αυτούς οι θράκες. επεΙ δε απορία πολλή ην^ 
8ιελεγοντο περί σπον8ων' και τα μεν άλλα ώμολόγητο 
αύτοΐς, ομήρους δε ούκ ε8ί8οσαν οι @ρακες αιτούντων 
των ^Ελλήνων, άλλ' εν τούτω ϊσχετο.^^ τα μεν 8η των 
*Αρκά8ων ούτως είχε. 

* ίο ΐΚβ (ρΐαοθ) αφ-ββά ιιροη. ^ τοιιΐ ύβτη, ί. β. ΐΗβ οοιηρ&ην ο£ διηΐοΓθβ. 

8 = άτΓοκηίνω. * 80. Κόχου. ^ 80. &ν^ρα5. ^ (ίίβιοηΐΐι/, ^ ηιβί νοίΐΗ ΐΗΐ5 
ροοά /οτίηηβ. ^ ινβνβ οαΙΙίηρ Ιο οηβ αηοίΗ&τ. • Λίνοη^Ιι^' *ο = αί 1(ΐβί, 

^ ίΛβΓβ ίνοδ α ΚίίοΚ. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ * βΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ• ΠΙ 807 

(υιίη8ορΗ'α8 τβαο^ββ ΟαΙρβ; ΧβησρΗοη, ηιατβΗίηρ ίΚτοηρΗ ϋ'β φ- 
ΙβΗοτ ο/ ίΗβ ϋοηηΐτΐβ, Ιβατηα ο/ ί/ιβ πιίδ/οτίηηβ ο/ ίΚβ Λτ€αάίαη$, 
αηά τβΒοΙνβά ίο τβΐίβυβ ίΗβτη, Κβ αάάτβ8$β8 ί/ιβ ίτοορε. 

Χειρίσοφοζ δέ ασφαλώς πορευόμενος παρά θαΚατταν ία 
αφίκνεΐται άζ ΚαΚττης \ψ€να. Β^νοφώιη-ι δέ δια της 
μεσόγειας πορενομερω οΐ Ιππείς κατα-β&ντ€5 εντυγχά- 
νονσι 'ΐΓρ€σβύται$ πορευομενοις που. και επεί ηχθησόΐα/^ 
παρά αενοφώντα, ερωτφ αύτοος ει που '^σθηρταυ άλλου 
στρατεύματος ορτος ^ΈΧΧηνικον. οΐ 8ε ελεγορ παρτα τά ι\ 
γ^γερημερα^ καΐ ρνρ δτι» ποΧιορκονΡταυ επι λόφου, οΐ Βε 
βράκες πάρτες ΐΓ€ρι-Κ€κυκλωμένοι εΛ£Ρ αυτούς, ερταυθα 
τους μερ άρθρώπους τούτους εφύλαττερ Ισχυρώς, όπως 
ηγεμόρες εΐερ οποί 8εοι' σκοπούς 8ε κατα-στησας 
συρελεξε τους στρατιώτας καϊ ελεξερ' 

"*Αϊ/δρ69 στρατιώται, τώρ *Αρκά8ωρ οΐ μερ τεθράσιρ, 12 
61 8ε λοιποί επι λόφου τιρος πολιορκουρται. ρομίζω δ' 
εγωγε, ει εκειροι άπ-ολουρται, ούδ' ημΐρ ειραι ού8εμίαρ 
σωτηριαρ, ούτω μερ πολλώρ ορτωρ [τώρ^ πολεμίωρ, ούτω 
8ε τεθαρρηκότωρ.^ κράτιστορ ουρ ημΐρ ως τάχιστα βοη- ΐ3 
θειρ τοις άρ8ράσιρ, όπως ει ετι εισΐ σω, συρ εκείροις 
μα^ώ)[χ€^α καΧ μη, μόροι λειφθερτες, μόροι καΐ κιρ8χ^ 
^ενωμερ. ήμεΐς γάρ άπο-8ραίημερ άρ ού8αμοΐ ερθερ8ε'*^^^ 
πολλι^ * Η'^^ Ύ^Ρ^' ^Φν^ " ^^^ ^Κράκλειαρ πάλιρ άπιεραι, 
πολλι^ δέ €19 Χρυσόπολιρ 8ι-ελθεΐρ ' οι 8ε πολέμιοι πλη- 
σίορ' εις Κάλπης 8ε λιμερα, ερθα Χειρίσοφορ είκαζο- 
μερ εΐραι, ει σεσωσται, ελαχίστη 68ός. αλλά 8η εκεί 
μερ ούτε πλοΐά εστιρ οΐς άπο-πλευσόμεθα, μερουσι^ 8ε 
αυτού ονδέ )ίΐιά9 ημέρας εστί τά επιτη8εια. τώρ 8έ ττοτ ^^^ 

^ &^». 2 αισθάνομαι. ^ Θαρρ4ω. * 80. 6^6$. ^ 80. ηαιν. 
* Μυβί 2ΐα*1ιοηΙίθ8 ρπηί ίΐΐθ ίθχί ίη Λβ οιάβΓ ίηάίοαίβά Όγ Ι^Ηβ ηαιηΙ>€Γ9 ίη 
ρατβηίΙΐθβθΒ. (^ΓΛΓΛη]ί> 308 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

\ιορκονμ4νων άπο\ομ4νων^ συν τοι^ Χεψισόφου μονοι^ 
κάκιόν Ιστι 8ίακίν8νν€υ€ΐν η τώι/δβ σωθά/τωρ πάντα^ 
€19 ταύτον έλθόντα^ κουν^ της σωτηρίας Γ)(€σ^αι. αλλά 
χρη^ ΤΓαραχτκευασαμένονς την γνώμην πορενβσθαι ως 
νυν η €'υκλ€&$^ τ^λβντησαί ίστιν^ η κάλλιστοι/ €ργον 

?ΐ8) ^/>γάσασ^αι "^ΈΧληνας τοσούτους σώσαντας. καΐ 6 θβος 
Ισως αγ€ί ούτως, 6ς^ τους μ€γαληγορήσαντας ^ ως π\έον 
φρονουντας ταΐΓ€ΐν&σαι βονΚεται, ημάς δε τους άπο των 
θ^ων αρχόμενους εντιμότερους εκείνων κατα-στησαι, 
αλλ επεσθαί χρη καΐ προσέχειν τον νουν, ώς αν το 

^^^^παραγγελλόμενον 8ύνησθε ττοιεΐν. νυν μεν ουν στρατοτ 
ττεΒευσώμεθα ττροελθόντες όσον αν Βοκ'η καυρος εΧναυ 
εΙς το δ€ΐΐΓνο7Γθΐ€Ϊσθαι * ^ εως δ' αν πορευώμεθα, Τι/χα- 
σίων έχων τους Ιππέας προεΚαυνετω εφ-ορων ημάς καΐ 
σκοπείτω τα έμπροσθεν, ώς μηΒεν ημάς λάθιι,^^ 

Βητηιη^ βνβτΊ/ίΙιΐη^ αίοηρ ΐΗβ τηατοΐι, ΐΗβ^ τβαοΗ ίΗβ ρΐαοβ, δηί βηά 

%1 α1)αηάοη6ά. 

^15) Ύαυτ εΙπων ηγείτο. παρ-επεμφε δε καΐ των γυμνή- 
των ανθρώπους ευζώνους εΙς τα πλάγια και €19 τά 
άκρα, δπως ει πού τι ΤΓοθίν ^ καθ-ορωεν, σημαίνοιεν ' 

19 εκελευε 8ε κάειν άπαντα οτω εντυγχάνοιεν καυσίμω.^ οί/ 
δε ίππείί σπειρόμενοι εφ* όσον καλώς εΐχεν εκαον, και 
οι ττελτασται επι-παρ-ιόντες κατά τά άκρα εκαον πάντα 
οσα καύσιμα εώρων, και η στρατιά 8ε, ει τινι ιταρα- 
λ€ΐΐΓομ^νφ εντυγχάνοιεν • ώστε πάσα η χώβα αι^εσ^αι 

20 εδοκει και το στράτευμα πολύ εΐι/αι. επει δε ώρα ^ν, 

^ 2 ». ιηί(1. ο£ άτ-όΚΧΰμι. ^ (βο. ^μα$) ΐΓορ^ύΐσθαι ιταρασκ^υαααμ4νουί^ 

ρτβρανβά {η τηίηά = ΚανίπΓΐ τηαάβ ηρ οην ιηϊτκία ίΚαΙ βίο. * (/Ιοτ^ΐου^Ιι/. * ίί 

28 ίοπΓβ) βϋΗβΓ. 6 βού\€ται ταΐΓίίρωσαι τοί>5 βίο. * δρβαίε δοαδΐβίΙΙι/ αβ ι/ 

πιοΓβ ρτηάβηΐ (ίΙίΛη οίΙιβΓβ). "^ /οτ βηρρβΓ, 8 ^ο„ι ^η^ (^ηατί^τ, * ο'^βι^ 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. III. 809 

κατ€σΎρατοπ€8€νσαντο €πϊ λόφοΡ Ικ-βάρτες, καΐ τα τε 
των πολεμίων πνρα έώρων^ άττάχον δβ ώς Τ€Τταράκοντα 
σταδίον5, καΐ αύτοΙ ώς έδύναντο πλείστα ττυρα ίκαον, 
επεί δβ έΒείπνησαρ τάχιστα^ παρ-ηγγελθη τα ττυρα 2' 
κατα-σβενναίναι ^ πάντα, και την μεν νύκτα φύλακας 
ποιησάμενοι έκάθευΒον' αίμα δε τ^ νΗ'^Ρ9' '^ροσ-^νζά- 
μ€ϊ/οι τοις θεοΐς^ συνταζάμενοι ώς €ΐς μάχην έπορεύοντο 
^ έ^ύναντο τάχιστα. Ύιμαχτίων δε καΧ οί ιππείς έχοντας 22 
τους ηγεμόνας και προ-ελαννοντες έλάνβανον*^ αυτούς 
έπΙ τω λόφω γενόμενοι ένθα επολιορκουντο οι '^ΈΧληνες. 
και ούχ όρωσιν ούτε φίλιον στράτευμα ούτε πολεμιον^ 
[και ταΰτα άπαγγελλονσ"ΐ προς τον Ηενοφώντα και το 
στράτευμα^ γρ^δια^ δε και γερόντια* και πρόβατα ολίγα . 
και ^οίίς καταλελειμμενους. και το μεν πρώτον θαΰμα^ 23 
ην τι εΐη το γεγενημένον, έπειτα δε και των καταλε- 
λειμμενων εττυνθάνοντο δτι οι μεν θράκες ευθύς αφ* 
εσπέρας ωχοντο άπιόντες, εωθεν δε και τους "Ελληνας 
εφασαν οΐχεσθαι* δποι δε, ουκ ειδεί/αι. 

77ΐ€ΐ/ ον&ΓίαΙεβ ΐΤιβ Ατ€αά%αη$ %η ΟαΙρβ ; τοίιΐβ ΐΚβ ΙαίΙβτ (Λαηάοηβά 
ίΙιβίΓ είτοηρίιοΐά. 

Ταίίτα άκονσ-αι/τες οί άμφ\ Βενοφωντα, επει ηρίστη- 24 
σαν, συσκευασάμενοι επορενοντο, βουλόμενοι ώς τάχ^ιστα 
συμ-μίξαι τοις άλλοις εις Κάλττης λιμει/α. και πορευότ 
μει/οι έώρων τον στίβον των *Αρκά8ων και 'Α^αιώι/ 
κατά την [επι Κάλτπ^ς] 68όν. επει δε άφίκοντο εΙς 
ταύτόν^ ασμενοί τε εΊΒον αλλήλους και ήσττάζοντο® 
ωσπερ αδελφούς, και εττυνθάνοντο οι 'Αρκάδες των περί 25 
Βενοφώντα τι τα πυρά κατα-σβεσειαν ' '' ημείς μεν 

^ ηηβηοΐί, * 6β/ϊ)Γβ ΐΗβ}^ νοβνβ αιυατβ οαπιβ ηροη βΙο. ' οΙά ινοηΐ6η. * ο^ί 
»βη. δ ινοηάετ. ^ (/τββίβά, ^ τ 810 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

γαρ," ^φασαν^ " ωμ^θα ύμας το μΛν πρώτον^ έπειΒη τά 
ττυρά ονκέβ" έωρωμ€ν, της ννκτοζ ηζ^ιν ίπ\ τους ττοΚ^- 
μίους • καΐ οΐ πολέμιοι δε, ως γε ημΐν έΒόκονν^ τούτο 
δείσαι/τβς άττηλθοι/' σχεδοϊ/ γαρ άμφι τούτον τορ χρό- 
26 νον ατΓ^σαν. επεί δβ ουκ αφ-ίκ^σθ^^ 6 δβ χρόνος ί|- 
ήκ€ν, ψμ€θα νμας ττνθομένονς τά τταρ^ ημΐν φοβηθέντας 
οΐχεσθαι άπθ'8ράντας €πι θαΚατταν' και €8όκ€ΐ ημΐν 
μη άποΧζίπεσθαι^ υμών, ούτως ουν καΧ ημ€Ϊς Ζευρο 
έπορ€ύθημ€ν" 

ΌβδονΐρΗοη ο/ ΐΗβ ρΐαοβ αηά ιίε ΒηττσηηάίηρΒ, 

1 IV. Ύαντην μίν ουν την ημίραν αντου ηυΚίζοντο εττΐ 
του αίγιαλοΰ^ προς τω λι/χβι/ι. το δε χωρίον τούτο 6 
καλείται Κάλττης Χιμην Ιστι μεν έν τ^ ^ρακίβ τ^ €ν 
τγι .Ασι^. αρςαμενη θ€ η ν^ρακη αυτή εστίν απο τον 
στόματος του Τίόντου μ^χρι Ηράκλειας επι δε^ιά είς 

2 τον ΤΙόντον είσ-^λίοντι.^ και τριηρει μεν εστίν εις 
*11ράκλειαν εκ Βυζαντίου κώτταις * ημέρας ^ μακράς 
πλους • εν δε τω μέσψ άλλη μεν πόλις ουδεμία ούτε 
φιλία ούτε *Ελληνίς^ άλλα Θράκες Βιθυνοί* και ους 
αν λάβωσι των *Ελληρων^ εκ-πίπτοντας^ η άλλως ττως,' 
8εινά ύβρίζειν λέγονται τους '^Ελληνας^ 

3 *0 δε Κάλττης λιμην εν μέσω μεν κείται εκατέρωθει/ 
πλεόντων έζ ^Ηράκλειας και Βυζαντίου^ έστι δ' εν τ-^ 
θαλάττη ιτρο-κείμενον χωρίον, το μεν^ εΙς την θάλατταν 
καθ-ηκον αύτοΰ πέτρα άττορρώξ,^ ΰφος οπχι ελάχιστον 
ου μείον εικοσιν οργυιων, ο οε αυχην ο εις την γην 
ά1^ήκων του χωρίου μάλιστα τεττάρων πλέθρων το εύρος ' 

* βΙΙ ΙβΚίηά ι/οη, ^ ΙβαοΗ. * Ιο (οηβ) ΒαΙΙΐης. ♦ κώπ), οατ. ^ ο/α 

ϊοηρ άα^, ΕοοοΓάίη§ 1;ο Ηβροάοίαβ (4.86) = 700 βίοάββ ογ »1)θυί: 68 ιηίΐββ. • οαβί 
ηροη ΐ1ΐ6 βΙιΟΓβ. "^ ίηβϊβαά οί αυτούς Χλ βιηρίι&βίζθ ΰΙιβίΓ η&ΐίοη&ΐΐΐ;^- ' τ^ 

"\¥ . . αύτοΰ, ίΛβ ρατί ο/ϋ βΙο. • ρτβοϊρίίοαδ. ^^ ηβοΐο. ^ | ΒΟΟΚ VI. €ΗΑΡ. IV. 811 

70 δ* €ντοζ τον ανχει/οζ χωρίον ικανον μνρίοι% άνθρώ- 
ποις οίκησαν, λιμην^ δ' υπ αντγ) τ^ πέτρα το προς 4 
ίσπέραρ αΙγναΚον έχων. κρήνη δέ ηΒέος ύδατος και 
άφθονος ρέουσα €π' αύτη τη θάΚάττη ύπο τη ίττικρα- 
τ€ί(^^ του χωρίου, ξύλα δέ ττολλά μ€ν καΐ άλλα, πάνυ 
δβ πολλά και καλά ναυτΓηγήσΐ|ΐα ® €π αύτη τη ΘάΚάττη. 
το δε ορός εις μ€σόγ€ίαν μέν άν-ηκ€ΐ όσον έπΙ βικοσι 5 
σταΒιονς, και τούτο Ύ€ωδ€ς * και &-λιθον • το δε τταρά 
θάλατταν πλέον η έπΙ είκοσι σταδίους δαίτν πολλοίς 
καΐ παντο8αποΐς και μ^γάλοις ξύλοις. ή δε άλλτ; β 
χώρα ττολλι^' '^Λ^ καλή, και κωμαι έν αύτη εισι ττολ- 
λαι και οικούμβναι ' φέρβι γαρ η γη και κριθάς και 
Ίτνρούς και όσπρια^ πάντα και μέλίνας και στ^σα/ια 
και σΰκά® άρκούντα και αμπέλους ττολλάς και ήδυ- 
οίνους^ και τάλλα πάντα πλην ίλαων.^ 

*Η μ€ν χωρά ην τοιαύτη. ? 

ΊΤιβ ατϊΜΐ τββίΒβ ίο οαπιρ οη ίΐιβ ρτοηιοηίσηβ, ΒηερβοΗηρ ίΚβίτ 
ρβηβταίε ο/ α ρίοΐ Ιο οοΐοηίζβ %ί. 

*Εσκηνουν δ' έν τω αιγιαλω προς τη θαλάττη' εις δε 
το . . . πολισμα^ αν γ€νόμ€νον ούκ έβούλοντο στρα- 
τοπεδειίεσ^αι, αλλά εδόκει και το έλθέίν ενταύθα Ιζ 
επίβουλης εΤι/αι, βουλομένων τινών κατ-οικίσαι πάλιν, 
των γαρ στρατιωτών οι πλείστοι ήσαν ού σττάνει ^^ βίου 8 
εκ-πεττλευκοτες εττι ταύτην την μισθοφοράν^^ άλλα την 
Κύρου άρ€την άκούοντβς, οι μ€ν και άν8ρας άγοντ€ς, οι 
δε και ττροσ-ανηλωκότες ^^ χρηματα^ και τούτων έτεροι 
άτΓΟ-δεδρακότες πατέρας και μητέρας^ οι δε και τέκνα 

* 80. ίστί. 2 ιιη(ίβτ ι}ιβ οοτηηαηόΐ ο/= οοτηηιαηάβά 6^. 8 βΗίρ^ηιΙάιης. 

* βατίΗι/, ί. θ. 1ΐ88 α άββρ βοίΐ. ^ ^Μ/ββ. ^ βρε. "^ ρτοάηοΊη(^ δίνββΐ ιυίηβ. 

* οΙ\Ό€8, ^ €<ί . . . Ύ^νόμ^νον =■ €1$ τ5 χωρίον % έγ^ν^το &ν πόλισμα (ίοιυη). 
^ βοαΓΟίίι^, ΐϋαηί' " = ββΓυΙαβ/οτ ραι^. ^^ -ηροσ-αναΧίσκω, βχρβηά ύ€•β/«?ίβ^ Τ 312 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

καταλιπόρτ€ς ώς γ^ρηματ αυτοΐς κτησάμ^νοι ηζοντες 
ττάλιν^ . άκούοντ€ς καΐ τους άλλους τους πάρα Κύρω 
τΓολλά και άγα^ά πράττ€ίν. τοιούτοι ουρ 6ντ€ς €ΐΓΟ- 
θουν^ €ΐς την *Ελλάδα σώζ^σθοΛ. 

Αββν ΐΚβ ΙηινΐαΙ ο/ ίΚβ άβαά, %1 %$ άβα'ββά ΐΗαί ατη^ ρτοροείΗοη 
ίο εβραταΐβ ίΚβ /οτ€β8 Ηβτβαββι^ 8ΐια11 άβ ίνβαίβά <Χ8 α οαρίίαΐ 
ο^βηοβ; άβαί/ι ο/ 0/ιϊη8ορ/ιη8. 

ί) ηπ€ΐοη 06 υστ€ρα ημ€ρα €γ€νζ.το της €ΐς ταυτον 
συν68ου, επ έζό8ω ύθύετο Η^νοφών ' ανάγκη γαρ ^ν 
€7Γΐ τα ΙτΓΐτή^εια έξάγειν • έττ-ενόει δε και * τους νεκρούς 
σατΓτειν. επει οε τα ιερά εγενετο ειποντο και οι Αρ- 
κά8ες, και τους μεν νεκρούς τους πλείστους ενθαπερ 
επεσον εκάστους εθαφαν ' η8η γαρ ήσαν 'ΐΓ€μ'ΐΓταΐοι * 
και ούχ οΐόν τε άναιρεΐν ετι ην ' ενίους δε τους εκ 
των 68ών συνενεγ κόντες^ εί^αψαι^ εκ των υπαρχόντων^ 
ως ε8ύναντο κάλλιστα ' ους δε μη ευρισκον^ Κ€νοτά- 
φιον^ αύτοΐς εποίησαν μέγα^ καΧ στεφάνους επ-έθεσαν. 

10 ταύτα δε ποιησαντες άνεχώρησαν επΙ το στρατόπε8ον. 
και τότε μεν Βειπνησαντες έκοιμηθησαν. τ^ δε ύστε- 
ραία συνηλθον οι στρατιωται πάντες ' συν-ηγε δε μά- 
λιστα Ά')^ασία9 τε ^τυμφάλιος λοχαγός και ^Ιερώνυμος 
Ηλείος λοχαγός και άλλοι οι πρεσβύτατοι των Ά/ο- 

11 κά8ων. και 8όγμα εποιησαντο, εάν τις του λοιποί)^ 
μνησθτι^ δίχα^^ το στράτευμα ποιεΐν, θανάτω αυτόν 
ξημιοΰσθαι,^^ καΧ κατά χώραν^^ άπιε^αι ητ^^ρ πρόσθεν 
είχε το στράτευμα καΧ άρχειν τους πρόσθεν στρατη- 

1 Ιοη^ ίο. 2 Ιστέρα τ^ί συνόδου, Ιαίβν ίλαη = α/Ιβν, ΐΗβ ηηίοη. * 80. καλά. 
^ βνβ άαι^8 (άβίΐίΐ). ^ συμ-φ4ρω. ^ /τοτη ΐΗβΐΓ ^χ/βί/η^ (ΓββουΓΟββ). "" Γβηο- 
ΙαρΗ. 8 Ιη ιΗββιίητβ. ^ ιηαΐίβ ιηαηίΐοη, ρτοροΒβ. ίο δίχα ποκΓι/ = Ηίνΐάβ^ 

11 ζημιόοο, ρηηι'δΗ, ^2 ι^^^ΐ ίΑβ αηηι/ ρο αινα^ [ι. θ. Ιιοπίθ^&Γά) ίη ίΚβ {ιιύΜΧΛχγ) 
οτάετ ίη υοΚιοΚ βίο. ^ τ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. IV. 813 

γούς. και Χ€ΐρισοφος μ^ν η8η έτ€τέΚ€υτηκ€ΐ ψ<ίρ|ΐα- 
κον ^ πιώρ ττυρέττων * ^ τα δ' Ικτίνου Νβωι/ 'Ασιι/αιος 
παρ-έΧαβΕ. 

3ηρρΙΐβ8 /α{1ίη€ΐ, ΧβηορΤιοη ητρβΒ ΐΚβίν ά&ρατίητβ, ΙίίΛ ίΚβ οτηβηβ ανβ 
ηη/ανοταδίβ ; ΒϊίβρβοΙβά ο/ ϋΟΓτηρΗηρ ΐΚβ βββΓ, Αβ ιηνιίββ αη^ 
ίϋΤιο ίνιΙΙ ίο ιυίίη688 ΐΗβ οτηβηβ οη ΐΗβ τηοττου). 

Μετά δε ταίίτα άϊ/αστάς εΤττε Έ^νοφων^ "'^ίΐ άνδρες ι II 
(Γτρατιώται, την μεν πορείαν, ώς εοικε^ [δ-ί^λοι^ οτι] ττεζ^ 
ΤΓΟιητεον * ου γαρ εστί ττλοΓα • ανάγκη δε ττορεύεσθαι 
η^' ου γαρ εστί μένουσι τά επιτήδεια. ημείς ονν^^ 
€φη, " βυσόμεθα • υμάς δε δεΓ τταρασκευάζεσθαι ως 
μαχουμενους ει ττοτε και άλλοτε ' οι γαρ πολέμιοι άνα- . 
τεθαρρήκασιν." ^ 

*ΈιΚ τούτου εθύοντο οι στρατηγοί, μάντις δε παρην 13 
^Αρτηζίων * Αρκάς ' 6 δε ^ιλαι/ος 6 *Αμπρακιωτης ηδη 
άπ-εδεδράκει πλοΐον μισθωσάμενος εξ ^Ηράκλειας, θυοτ 
μενοις δε έπΧ τ^ άφ-όΒω ουκ έγίγνετο τά ιερά, ταύτην 
μεν ουν την ημεραν επαύσαντο. και τίνες ετόλμων Η 
λέγειν ως 6 Βενοφων βουλόμενος το "χωρίον οικίσοΛ 
ττεπεικε* τον μάντιν λέγειν ως τά ιερά ου γίγν^ται επΙ 
άφ68ω. εντεύθεν κηρύζας τ-η αυριον παρεΐναι επι την 15 
θυσίαν τον βουλόμενον, καΧ μάντις ει τις είη, παραγ- 
γείλας παρεΐναι ώς συν-θεασόμενον τά ιερά, εΐ9υε• και 
ενταύθα παρησαν πολλοί, θυομενω δε πάλιν εις τρίς^ 16 
επι ΤΎ/ άφό8ω ουκ έγίγνετο τά ιερά. εκ τούτου 
χαλεπως εΐχον οι στρατιώται' και γαρ τά εττι- 
ττ^δεια επ-ελιπεν α έχοντες ηλθον, και αγορά ούδε/χία 
παρην. 

1 άηιρ, 2 Ηανβ α /βνβτ, ^ ία^α-Βαρρίν, τβ^αιη οοαΓορβ, * ΐί§ίθω. 

^Ιάτ ύβ ίΚιτά ϋίΛβ. 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 314 ΔΝΑΒΑ8Ι8. Ί%$ οιηβτΐβ ίβΐη^ Μΐί ηη/ανοταΙΙβ^ «ϊ {$ ρτορο8βά ίο 8βηά ουί α 
/οταρΐηρ βχρβάιΗοη ; ΧβηορΗοη άβοΙίηβΒ ΐΗβ ϋοτητηαηά. 

17 *Εκ τούτου συν-ελθορτων δΐπε τταΚιν Βιενοφωρ^ "*Ω 
αν8ρ€ς^ έπΙ μ€Ρ τ'ζ πορεία^ ώς ό/)άτ€, τα ιερά ονπω ^. 
γίγρεται, • τώρ δ' έπιτηδείωρ ορώ νμας Βρομερούς * ^ 
άράγκη ουρ μοι ^οκεΖ ^ραι θνεσθαι ττερΧ αντον τούτου '' 

18 άραστάς τις βίπε, ^^ Και ^ί/^ό^ως άρα ημΐρ ου γίγρ€ται 
τα Ιερά* ως γαρ βγω άπο του αυτομάτου χθίς^ ηκορτος 
πλοίου ηκουσά τιρος οτυ Κλεαρ8ρος 6 €Κ Βυζαρτίου 
αρμοστής μίλλει ηζείρ ττλοΓα και τριήρεις βχωι/." 

19 Έκ τούτου δέ άραμερειρ μερ πασιρ ε8όκει ' επΙ δε τά 
επιτήδεια άράγκη 'ί)ρ εξιεραι. και επί τούτφ πάλιν 
έθύετο εις τρίς^ και ουκ εγίγρετο τά ιερά" και ηΒη καΐ 
έπΙ σκηρηρ ιορτες τηρ Βεροφώρτος ελεγορ οτι ουκ 
εχοιερ τά εττιττ^δεια. ό δ' ουκ άρ εφη εξ-αγαγεΐρ μη 
γιγρομερωρ τώρ ιερώρ, 

20 Και πάλιρ ττ/ ύστεραία εθύετο, καΐ σχεδορ^ τι πάσα 
η στρατιάς δια το , μελειρ άπασιρ, εκυκλουρτο περί τά 
ιερά* τά δέ θύμΛτα^ επ-ελελοίπει. οι δε στρατηγοί 

21 εξ-ηγορ μερ ου, συρεκάλεσαρ 8ε. εΐπερ οΐρ Ηεροφωρ^ 
ι "^σω5 οι πολέμιοι συρειλεγμεροι είσϊ και ανάγκη 

/ιά;(€σ^αι ' ει ουρ καταλιπορτες [τά σκεύη] εν τω 
ερυμρω^ ^ωρίω ως εις μάγιηρ παρ-εσκευασμεροι ιοιμεν^ 

22 Ισως αν τά Ιερά προ^ωροίη^ ημΐρ.^^ άκούσαρτες δ' οι 
στρατιωται άρ-εκραγορ ως ού8έρ Βεορ^ εις το χωρίον 
άγειν^ άλλα ^ιίεσ^αι ω$ τάχιστα• και πρόβατα μεν 
ουκ4τι ^ν^ βους δε υπο αμάξης πριάμενοι ίθύοντο^ 

* ^9Λ€τάαι/, * ΒΟτηβινΗαΙ ηβανίι/ = ρΓβϋ}/ ηβαΓΪί/, • ίλβ νίοϋηΐΒ /αϊΐβά. 

* βΟηοιι^. * ξ/ο /οηνανά = ύβ/αΌΟττώΙβ. ^ &οο. &1)9., ογ βο. •ίΐ|, ίΚβτβ καβ ηύ Ό'Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. IV. 315 
καΐ Β^νσφων Κλεάνορος^ έΒεήθη του *ΑρκαΖος ττρο• 
θν€σθαι^ €? τι^ €Ρ τούτφ άη. άλλί ονδ* ως έγά/βτο. 

Νβοη^ Ιβίίάίηρ /οτΐΗ α /οτα^ιηρ ραΗι^, 8ίΐ]^βτ8 Ηβανίβ Ιο$8^ αηά ΙαΜηρ 
τβ/ηρβ οη α ΛιΤΖ, %8 τεΒΟίΛ-βά 6^ ΧβηορΗοη• 

ίί€ωρ δε "^ν μ€ν στρατηγός κατά* το Χ^ιρισοφον 33 
^«ρος, €7Γ€ΐ δε έώρα τους ανθρώπους ώς €ΐχον δ€ΐνΔ$^ 

τ'ζ ενδείξΐ, βουλόμερος αύτοΐς 
χαρίζζσθαι, ευρών τιι/α ανθρω- 
νον. ^Ηρακλβωτην^ 6ς ίφη κώμας 
€γγυς εΖδεναχ όθεν άη λαβείν τα 
εττιττ^δεια, έκηρνζζ τον βουλάτ 
μενον Ιέναι' έπΧ τα επιττ^δεια, ώς 
. ηγβμόνος Ισομέρου, έζέργρνται 
δτ) συν δορατίοις ^ και άσκοίς και 
θυλάκοις ^ και άλλοις άγγείοις ® εις 
δισχιλίους ανθρώπους, βπειδτ^ ^6 84 
^ίσαν €ν ταΐς κώμαις και δι-εστΓείροι/το ώς έπΙ το λαμ- 
βάναν^ βπίπίτΓτουσιν αυτοΐς οι Φαρναβάζου Ιττπβΐς 
πρώτοι* βββοηθηκότες γαρ ήσαν τοις Βι,θυνοΐς, βουλότ 
μ€νοι συν τοις Βιθυνοΐς^ ει δυναιι^ο, άττο-κωλΰσαι τους 
Ελλτ^ι/ας μη έλθ€Ϊν άς την Φρυγίαν' όυτοι οί Ιππείς 
άποκτείνουσι των άν8ρών ου μείον πεντακόσιους ' οί 
δέ λοιποί επι το ορός άν-ίφυγον. 

Έκ τούτου απαγγέλλει τις ταύτα των άποφυγόντων 25 
εΙς το στρατόπεΒον. και ο 'Βενοφών, επεί ουκ εγεγενητο 
τα Ιερα ταύττι ττ) ημέρα^ λαβών βουν ύφ* αμάξης^ ου 
γαρ ην άλλα Ιέρεια, σφαγιασάμενος εβοηθει και οι 
άλλοι οι μέχρι τριάκοντα ετών άπαντες, και άι^αλα- 2β 

-{^4[βιι, ^ άίτβϋί ίΗβ 8αατίβ€€. ^ι.β. κάΚόν η, * «ατλ τ5 μ.^ροί^ ίη ρΐ<χ€β 
ψ• ^ &$ β1κ^., ίη ινΗαί α ίί^τήΰΐβ οοηάίΐϊοη. ^ βρβατβ. ^ βαοΐο», 9-ν€8ββΐ9, τ 

. " 0ί9ίΐίζθόόνν3θΟ^ΐ€ άσ-κό^. 316 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

βόρτ^^ τους λοιπούς αρ8ρας €ΐς το στρατόπβδον άφν 
κνοννται. καΧ ηΒη μ^ρ άμφΐ ηλίου δυσμάς^ ην και οΐ 
'^Ελληνβς /ιάλ* άθύμωζ €χορτ€ς εδβιτπ^οποιοΰι/το, καΐ 
έζαπίρης δια των λασίωρ^ των Βι^υϊ/ώϊ/ τίΡ€ς έπιγβνά- 
μ€Ρθΐ τοις ττροφύλαζι τους μ€Ρ κατέκανον τους δε 
27 έΒίωζαρ μ^χρι άς το στρατόττβδοι/. καΧ κραυγής γ€Ρθ- 
μ€ρης €ΐς τα όπλα πάντες ίδραμορ οΐ ^Ελληρ^ς ' και 
8ιώκ€ΐρ μ€Ρ και κιράρ το στρατόττ^^ορ νυκτός ουκ 
άσφαλζς έ86κ€ΐ €Ϊραι' δαοτεα γαρ ^ρ τα χωρία ' έρ δβ 
τοις δπλοις Ιρυκτέρενορ φνλαττόμεροι ικαροϊς φύλαζι. 

ΒβΙητηιη^, ίΤιβ^ /οτίνήβ ΐΤιβ ΒίτοηρΗοΙά ; ΐΚβ οπιβηβ Ιβιη^ /ανοταΜβ, 
ΧβηορΗοη Ιβαάε /οΗΗ α άϊνίδίοη, 

ι V. Ύηρ μ€Ρ ρύκτα ούτω 8ι-ηγαγορ' άμα δβ τ^ ημ^ρφ 
οι στρατηγοί βις το έρυμρορ γωρίορ ηγουρτο* οι δβ 
€Ϊπορτο άραλαβόρτ€ς τα δττλα και τα σκεύη, πριν δέ 
αρίστου ωραν εΤι^αι άΐΓ-€τάφρ€υσαν ^ ^ η είσοδος ην εΙς 
το "χωρίον, και άιτ-εσταυρωσαν ^ άπαν, καταλιπόντβς 
τρ^ΐς ττύλας. καΐ πλοΐον έζ Ηράκλειας ηκεν άλφιτα 
άγον καΐ Ιέρεια καΐ οΐνον. 

2 Π/)ω δ* άΐ'αστάς Β^νοφων έθυβτο εττ' ε^όδω, καΐ γίγνβ- 
ται τα ΐ€ρά^ έπΐ^ του πρώτου ίερείου. και η8η Τ€λος 
εχόντων των ιερών ορα άετον αϊσιον^ ό μάντις *Αρηξίωρ 

3 ΙΙαρράσιος, και 177^^^^^^ κελεύει τον Β^νοφώντα. καΐ 
^ιαβάντβς την τάφρον τα δπλα τίθενται, και εκηρυξαν 
άριστησαντας ε^ιό^αι τους στρατιωτας συν τοΐς οπλοις, 

4 τον δε οχλον και τα άι/δράττοδα αυτοΰ κατα-λιπείν. οι 
μίρ 8η άλλοι πάντες έζησαν, Νεωζ^ δε ου ' εδόκει γαρ 

* »^ηρ. 2 γ^ Χάσια, (Ηβ ίΠιαΙεβΙδ. * αιΐ οβ ιηιΐΚ α ΤΓβησΗ (Λβ βίάβ) 

ίρΗβη θ(η. ^ /βηοβ οβΊνϋΗ αραΙίΒαάβ. ^ βο. καΧά, αβ ίη 6.4^. ^ ιφοη <Α# 
11^0^ 08 ίη ^1 Κύρον. ^ /«ο^,ν• ^ τ 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. V. 317 

κράτιοΊον €ΐι/αι τούτον φύλακα κατα\ιπ€Ϊν των^ ΙίΛ 
στρατοπ€8ου. έπεί δ* οί λοχαγοί καΐ οί στρατιωται 
άπβλβιπορ αυτόν^ αΙ(Γχννόμ€Ρθΐ μη^ ίφτέιτ^σθαι των 
αΧΚων ζξίόντων^ κατέΧιπον αντον τον^ υπέρ π€ντ€ καΐ 
τ^τταράκοντα ετη. καΐ ούτοι μ€ν ίμενον^ οί δ' άλλοι 
ετΓορεύοντο. 

Ρτοϋββώ'ηρ (ο ΐΚβ βοβηβ ο/ Νβοη^8 άβ/βαί^ ίΤιβ^ Ιητ^ ΪΗβ άβαά. ΨΑιΙβ 
^οταρίηρ, ώβ βηβτηι/ αρρβατ ; ρνβραναίίοη /ον δαϋΐβ. 

ΤΙρΙν δε π€ντ€καί^6κα στάδια δι-ελτ/λυ^ε^αι €ν-€τυχον § 
ηΒη ν€κροΐς" και την ονραν^ του Κ€ρατος ττονησάμα/οι 
κατά τους πρώτους φαν€ντας νεκρούς ίθατιτον ττάντας 
οπόσους^ €7Γ€λάμβαν€ το κφας. έπβΐ δβ τους πρώτους β 
εθαφαν^ προαγαγόνΤ€ς καΐ την ούράν αυ^ΐ9 ποιησάμενοι 
κατά τους πρώτους των ά-τάφων*^ ίθαπτον τον αυτόν 
τρόπον οπόσους έπβλάμβαν^ν^ η στρατιά, έπβΐ δε €19 
την 68ον ηκον την €Κ των κωμων^ ένθα €Κ€ΐντο αθρόοι, 
συνενεγκόντ^ς'^ αυτούς ίθαφαν. 

'ΉΒη δέ ττφα μ€σου<Γη5® της ημέρας προαγαγόντες 7 
το στράτευμα ίζω των κωμών ΐΚάμβανον τά επιτήδεια 
ΟΤΙ τις ορωη ίντος της φαΚαγγος, καΐ εξαίφνης ορωσι 
τους πολεμίους υπερβάλλοντας κατά λόφους τινάς εκ 
του εναντίου, τεταγμένους επΙ φάλαγγος ίπττεας τε 
πολλούς και πεζούς ' και γάρ ^πιθριΖάτης και 'ΐαθίνης 
ηκον παρά Φαρναβάζου έχοντες την δυι/α/ιιι/. €π€ΐ δέ 8 
κατ-ειδοϊ^ τους *^ΈΧληνας οι πολέμιοι, έστησαν άπεχον 
τεζ αυτών οσον' πεντεκαί8εκα σταδίους. εκ τούτου 
ευθύς *Αρηξίων [ό μάντις των Έλλι/ϊ/ωι/] σφαγιάζεται, 

^ ο^ ώβ (ίΐιίη^β) ιη {Ιϋ. οη) οατηρ. * ηοΐ ίο/οΠοΐΰ ιοΗβη ίΚβ οΙΗβτ8 βίσ. 

■ Ιτΐηρΐηρ Μβ νβαν ο/ίΚβίν οοίχιηιη Ιβδίάβ βίο. * α» τηαπ}) αε ΐΚβίτ Ιίηβ Βηώτα€€ά, 

• ίοώητίβά. β Τ1ιιΐ8 ϋΐιβ (Ιβαά ινβΓθ βίΓβ^νη ουθγ Ινίο 1βη§ίΙιβ ο£ ίΐΐθ Ιίηβ (κέί>αΜ)* 
^ ίτ. σνιΐρφ^ριν. β α*σόω, όβ ιηίάάΐΛ. Γ^^^^^Τ^ 318 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

9 και Ιγ4ν€Γ0 έτη του πρώτον καΚα τα σφάγια. €νθα δ^ 
Βενοφων λ€γ€ΐ, "Δοχ€Γ /ιοΓ, ω άν8ρ€ς στρατηγοί, €πν 
Τίΐ^ασ^αι^ τ^ φαλάγγι λό;^ου9 φύλακας ιν\ αν που δβ^;- 
ωσιν οί έπιβσηθησοντ^ς τ^ φαλάγγι και οί π6λ€μιοι 
τεταραγμζροι έμπίπτωσιρ €ΐς τεταγμένους και άκ€ραίους."^ 

10 συν€δόκ€ΐ ταύτα πάσΐϊ/, " *Τ/ΐ€Γς μ€ν τοίνυν^^ έφη, "ιτρο- 
ηγ€Ϊσθ€ την^ προς τους εναντίους, ώς μη έστήκωμ^ν^ 
βπβΐ ώφθημ€ν^ και €Ϊ8ομ€ν τους πολεμίους* έγώ δί. 
ηξω τους τελευταίους λόχους καταχωρίσα$^ Β^^Ρ ύμΐν 

0Κ€1. 

ΟοηΙιηηΐηρ ίΚβίτ γηατοΗ ΐΗβ'^ τβαοΐι α τανιηβ, ΐρΑβ^τβ, αββτ οοηεηΐία• 
ίίοη, ίΐ 18 άβοίάβά Ιο €Τ088 αηά βηρα^β ΐΗβ βηΒτηίβ, 

11 Έχ τούτου οί μεν -ήσυχοι ' προ-ηγον, 6 8ε τρεις άφ^ 
ελών τας τελευταίας τάξεις άνα Βίακοσίους αν8ρας την^ 
μεν έπι το 8εξιον έπέτρεφεν έφ-έπεσθαι άπολιπόντα^ 
ώς πλέθρόν' 2α/ιόλας ^Αχαιός ταύτης ηρχε της τάξεως* 
την δ' έπι τω μέσφ έχώρισεν επβσ^αΐ• ΐΐυρρίας ^Αρκα^ 
ταύτης ^ρχε ' την δε μίαν έπΙ τω ευωνύμω ' Φρασία^ 

12 * Αθηναίος ταύτη έφ-ειστηκει. προϊόντες δε, έπεί έγ4^ 
νοντο οι ηγούμενοι έπι νάπει μεγάλω και 8υσπόρφ, 
έστησαν άγνοουντες ει Ζιαβατεον είη το νάπος. καΧ 
παρεγγυώσι^ στρατηγούς και λοχαγούς παριέναχ έπϊ 

18 το ηγούμενον. και 6 Βενοφων ^αυ/ιάσ"ας δ τι το 
Ισχον ειη την πορείαν καΧ ταχύ άκούων την ΤΓαρ€γ* 
γνην,^^ ελαυϊ^ει η τάχιστα. έπει δε συνηλθον, λέγει 
Ιιοφαίνετος πρεσβύτατος ων των στρατηγών δτι βουλή$ ^ 
ουκ άξιον ειη ει 8ιαβατέον εστί τοιούτον νάπος. 

* βίαίίοη ϋΟίπραηίβΒ σβ τβδβννβΒ {φύλακαί) Μχηά (λβ ρΗαΙαηχ, '/γκΛ 

* 80. Μρ^ οη ΐΚε τοαά. ^ ηιαα ηοί 6β Βίαηάίη^, βΗο^νίη^ ίθΑΓ ^.Ηβηύ^. ' ισβτβ 
Μβη, ίτ. ^ρά». ^ αββΓ ατταηφη^ ΒβραταίβΙι^. ^ ςαί€ΐ/ι/. ^ τ^ν μ^ρ τάξ»- 

* ροΛΒ ΐΗβ νοοτά^ ϋοηιτηαηά. V) οοΜΜΟΛά. ** €οη»ϊάβηΛίοη, Γ^^^^Τ^ 

ιιΐίζθόόγν^ιΟΟ^Ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. V. 319 

ΚαΙ ό Β^νοφωρ σπουδγ) ύπολαβώρ* ίλβξβν' 14 

" *Αλλ* ΐστ€ μέι/ /ΐ€, ω αι/δρες, ούδό/α ττω κίν^ννον 
'ΐΓρο|€νήσαντα ^ ύ/χίΐ' έθ€λθ'ϋσιον " ^ ου γαρ 86ξης ^ 6 ρω 
8€ομ€ΐ/ους νμας βίζ άνδρ€ΐότητα,* άλλα σωτηρίας, νυν 15 
δβ όντως εχβί ' άμα)(ά μ€Ρ Ινθ4ν^€. ονκ βστιι/ άπβΧθβίν * 
ην γαρ μη ημ€2ς ΐωμβρ βπΐ τους ττολβ/ιίους, ούτοι ήμΐν 
οπόταν απίωμ^ν έπονται και έπι-πεσουνται. 6ρατ€ 8η \% ' 
πότερον κρα,ττον^ ιβ^αι έπι τους ανΒρας προβα\ομ€νονς 
τα όπλα η^ μ^τα-βαλομένους όπισθεν ημών έπιόντας τους 
πολεμίους ^εάσ^αι. ΐστε μεντοι οτι το μεν άπιό/αι 17 
άπο πολεμίων ού8ενΙ καλώ ^ εοικε^ το 8ε εφεπεσθαι και 
τοις κακίοσι θάρρος^ εμ-ποιεί. εγώ γουν η8ιον αν συν 
ημίσεσιν επ-ιοίην η συν 8ιπλασίοις αποτ^ωροίην. καΧ 
τούτους^ οΤδ' οτι, επιόντων μεν ημων^ ούδ' υμείς ελπίζετε 
αυτούς δεςίσ^αι ημας^ άπιόντων 8ε πάντες επιστάμεθα 
ΟΤΙ τολμησουσιν εφ-επεσϋαι. το^^ 8ε 8ιαβάντας οπι- ιβ 
σθεν νάπος χαλεπον ποιησασθαι μέλλοντας /χάχβσ^αι 
άρ' ουχί και άρπάσαι άξιον ; τοις μεν γαρ πολεμίοις 
εγώ βουλοίμην αν εύπορα πάντα φαίνεσθαι ώστε άττο- 
)(ωρεΐν ' ^^ ήμας 8ε καΐ άπο του χωρίου δει διδάσκεσ^αι 
ΟΤΙ ουκ εστί μη νικώσι^^ σωτηρία. θαυμάζω δ' ετγωτγε 19 
και το νάπος τούτο ει τις μάλλον φοβερον νομίζει εΤι^αι 
των άλλων ων 8ια•^επορεύμεθα χωρίων. πώς γαρ 8η 
8ιαβατον το πε8ίον, ει μη νικησομεν τους Ιππέας ; πώς 
8ε α δι-ελτ^λιί^α/χεζ/ ορη, ην πελτασται τοσοί8ε εφ- 
επωνται; ην 8ε 8η και σωθώ μεν επΙ θάλατταν, ποσον^ 2β 

^ ιηίτοάαοβ. ^ ηήίΐίη^ϊψ. β τβρηίαίίοη, * ιό/ογ. * (βο. ήμα;) νρο- 
βαλομ4νου9 ι4ναι βΐχϊ. * 80. ημα5, ίΐιαί ινβ τβϋβτΒΐη^ (οαι απΌθ) βββ β1;ο. ^ Γβ- 

ί€ηώΙβ$ ηοίΗίη^ ηοΐίΐβ, ^ οοηταρβ. ^ ΡΓοΙβρβίβ. ^ο τ^ 8^ μ.4\Χοντνα 

μάχεσθΜ 9ιαβάντα5 ττοι-ήσασθαι βΙο.,/οΓ ιΗοββ ινΗο ΐηίβηά ίο β^Κί αβεν οτοίδΐης^ (ο 
ρηί α άίβοηΐί ταυίηβ ίη ώβΐτ νβαν ίβ ηοί {ί,\ιΪΒ &Ώ. ΆάΎΆηίΆ^β) ινοτίΗ ιοΜΙβ ίο ^Γ<ΐ3ρ? 
" 80 ΐΗαί ίίΐ€^ ίνοηΐά ιοΐΐΗάταυ), ^ ίο βηοΗ αβ άο ηοί οοη^υ^'. ^ Ηοω ρηαί 

οίοίΐίζθά όγ ν^οο^ι^ 320 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

η ναπο% 6 Πόϊ/τος ; Ινθα ουτβ πλοία βστι τα άττ-άζοντα 
οντ€ σίτος ω θρ€φόμ€θα^ μένοντ^ς^ 8εησ€ΐ δί, ην θαττον 
έκ€Ϊ γζνώμ^θα^ θαττον πάλιν €^ΐ€ναι 4πΙ τα επιτήδεια. 

21 ονκουν^ νυν κράττον ήριστηκότας μάχ^εσθαι η ανριον 
άν-αρίστονς, άνδρες, τα τ€ ίε/οά ημΐν καλά οι τ€ οιω- 
νοί αίσιοι τα τ€ σφάγια κάλλιστα ' ΐωμ€ν έπι τους 
άνΒρας. ου δεΓ ετι τούτους^ εττεί ημάς ττάντωδ €Ϊ8ον^ 
η8€ως δειττι/'^ίται ούδ' οπού αν Θ4λωσι σκηνησαι.^* 

Αβ,βτ ϋνο88ίηρ ΐΗβ νανιηβ^ οΚββτβά οη Ιη/ Χβηορ/ιοη, ΐΤιβ ΟτββΙί$ ^οίη 
ιοίίΗ αηά άβ/βοΛ ίΚβ βηβτηΐβ. 

22 Έϊ/τευ^ει/ οΣ λοχαγοί 177^^^^^^ έκελβυον, και ουΒεΙς 
άντ-€λ€γ€. και 6ς ηγ€Ϊτο^ παραγγείλας δια)8αίϊ/€ΐϊ/ γ^ 
έκαστος ετύγχανε του νάπους ων θαττον γαρ αθρόον 
έ86κ€ΐ^ αν οΰτω πέραν γβΐ'βσ^αι το στράτευμα η εΐ 

23 κατά την γεφυραν η επι τω νάπει '^ν έξ€μηρϋοντο. επεί 
δβ Ζΐ'έβησαν^ παριών πάρα την φάλαγγα ελεγεν ' 

'^'ΆνΒρες^ άνα-μιμνησκεσθε δσας 8η μάγας συν Τ0Γ9 
θεοΐς ομοσε ιόντες νενικηκατε καΧ οία πάσχουσιν οΐ 
πολεμίους φεύγοντες, καΧ τούτο εν-νοησατε οτι επι ταΐς 

24 θύραις της *Ελλάδος εσμεν. αλλ* επεσθε ηγεμόνι τα 
Ήρακλεΐ και αλλήλους παρα-καλεΐτε όνομιαστί.^ η8ύ^ 
τοι άνδρ€Ϊ6ν τι καΐ καλόν νυν είπόντα και ποιησαντα 
μνήμην εν οΐς εθελει παρεχειν εαυτού.^* 

26 Ταύτα παρελαύνων έλεγε καΐ άμα ύφηγεΐτο ^ επΙ 
φάλαγγος^ και τους πελταστάς εκατέρωθεν ποιησάμενοι 
επορεύοντο επΙ τους πολεμίους, παρηγγελτο 8ε τα μεν 

^ £γ. τρέφω, * ϋ€τ(αίηΙι/. • ιολβτβνβτ (ο£) ίη ίλβ νανίηβ. • Μκ^ι (Λ* 

ϋιοη^ΐυΐ) 7^ ^^ στράτευμα &ν ο^^ω θαττον γ€ν4σθαι ττέραν αθρόοι^ ^ κ/ 4ξ€μηρύοντο 
{ίΐ4βΐ€) βίο. * 6// ηατηβ. ^ Ύ]Βύ τοι Η ίδ ρΐραεαηΐ, ι/οη ^ηοία, {\)γ) 5α^(η•9 

6^., ίο ββοιίΓβ α Γβηβηώταηοβ {μνι/ιμην) ο/ Ηΐίηδβί/ αηιοηη 6^ ^ ΐΒοά οη μΙοιο^^ 

ίη δαίίΐ€ αττα^β. Γ^ ^^^]^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. V. 321 

δόρατα €1γΙ τον Β^ξιον ωμον^ ^^^^9 ^^^ σημαίνοι τζ 
σαΚπιγγι' βττειτα δέ €ΐ9 Ίτροβολήν^ καθ-^ντας^ ατ^σθαι 
βο&ηρ και μη8α/α δρό/χω 8ίώκ€ΐρ. €Κ τούτου σύνθημα 
τταρ-γΐβν "Ζβύς σοπηρ^ 'Ηρα/ίλης ήγζμών.^' οι δέ ττοΧέμιοι 
ντΓ-έμενον^ ρομίζορτ^ς καλόν ^χ^ιν το χωρίον, έπβΐ δ* 26 
έπλησίαζον^ άΚάΚάξαντβς οΐ "Ελλτ/ι/β^ πβλτασταΐ €θ€ον 
έπΙ τους πολεμίους ττρίν τίνα ΚζΧεύβιν ' οΐ δέ πολέμιοι 
άντίοι ωρμησαν^ οι θ* ίττπείς και το στίφος των Βιθυνών 
και τρέτΓονται τους πέΚταστάς. αλλ* €π€ΐ ύττηντίάζζν η 27 
φάλαγζ των οπλιτών ταχύ πορευομ^νη και αμα η 
σάλπιγζ Ιφθέγζατο καΐ βπαιάνιζον και μβτα ταύτα 
ηλάλαζον Κ(ά α/ια τα δόρατα καθ-ί^σαν^ ενταύθα ούκέτι 
4.84ξαντο οι πολέμιοι^ άλλα ζφευγον. και Τι/χασίωΐ' 28 
μ€ν €χων τους ίττττεα^ έφ'^ίττζτο^ και άπ-^κτίννυσαν 
οσουσπβρ έδύναντο ως ολίγοι 6ντ€ς. τών δβ πολεμίων 
το μ€ν βυώνυμον €ύθύς δι-εσπάρτ;, καθ" 6 οΐ '^Ελληνβς 
ιππείς 'ήσαν^ το δβ Β^ζιον άτ€ ου σφό8ρα Βιωκόμ^νον 
€7Γΐ λόφου συν-έστΎ). ύπβι δβ €ΐΒον οι '^ΈΧλην€ς υττομέ- 29 
νοντας αυτούς, έ8όκ€ΐ ραστόν τ€ και ά-κινδυνότατον 
€Τι/αι ΐ€ναι η8η έπ αυτούς. τταιανίσαντ^ς ουν €ύθύς 
έπ€Κ€ΐντο' οι δ* ούχ ύττέμ^ιναν. καΧ ενταύθα οι ττ^λ- 
τασταΧ έΒίωκον μ^χρι το Ββζιον αΰ Βι-€σπάρη ' άττέ- 
θανόν δ€ ολίγοι • το γαρ ιτττηκον * φόβον τταρβίχζ το 
τών τΓολβμίων ττολύ 6ν. 

'ΕτΓβί δε είδοι/ οι "Ελλτ^ι/ες το τ€ Φαρναβάζου Ιττπικον 3θ 
€Γΐ συν-^στηκος^ και τους Βιθυνούς ίττττεας προς τουτο^ 
συναθροιζομ^νους και άπο λόφου τίνος κατα-θ^ωμένους 
τα γιγνόμ€να, άπ-βιρηκβσαν^ μ4ν, όμως δέ €δόκ€ΐ και 

* ^μο9^ βΚουΙά&τ. 2 β)τ α οΗανςβ. * καθ-Ιημι, ΙβΙ άοιοη, ΙοινβΓ. * τ^ 

Ιντικλν (80. μεροί) τ5 των βίο. * δίαηάίηρ ΐη α δοάι/. β βό. τ^ ΙίγίγικΟι' 

' (.αΐίιΐιοιι^ΐι) ί/ΐ€ΐ/ ινβτβ Ιΐνεά» 

Η. * ν. ΑΝΑΒ. —Λ ΟΙ^Ι^Ι,^^ ^^ ΟθΟ§ΐ€ 322 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

€πΙ τούτους Ιτέον ^Ιναι ουτως^ δπως Βύναιντο^ ο5ς 
81 μη τ€θαρρηκότ€ς^ άναπανσαιντο. συι/ταξάμβνοι δι) 
τΓορενονταί, έρτβνθβν οΐ ττοΚέμιοι ΣτΓττεΓς φεύγονσι κατά 
του πρανούς ομοίως ωσπ€ρ ύπο Ιτητέων ^ιωκόμ€νοι* 
νάττος γαρ αυτούς ύπ^^εχ^ετο, 6 ουκ ^δεσαι/ οί "^Ελληνες^ 
32 άλλα ΊΓρο-αΐΓ-ίτράίΓοντο^ 8ίώκοντ€ς ' όψέ γαρ '^ν. ίττ-αν- 
€λθ6ντ€$ δε €ρθα η πρώτη συμβολή* έγενετο^ στησάμενοι 
τρόπαιορ άπησαν έπΙ θαΚατταν πβρί ηλίου Βυσμάς * 
στάδιοι δ' ησαρ ως 'έξηκορτα έπΙ το στρατόπεΒον. 

ΨΗιΙβ αίΰαίΐιηρ ΟΙβαηάβτ^ ίΚβ 8ραΗαη ΗαττηοΒί, ΐΗβι/ ρΐηηάβτ ΐΗβ 

ι νΧ ^Εντεύθεν οΐ μεν ποΧεμιοι είγρν^ άμφΐ τα εαυτών 
καΐ άπ-τίγοντο καΧ τους οίκετας και τα χρήματα οποί 
εΒύναντο προσωτάτω * ^ οί δέ 'Έλλτ^ΐ'ες ΤΓροσ'4μ€νον μεν 
Κλέαν8ρον καΐ τάς τριήρεις και τα πλοία ως ηζοντα, 
εζιόντες δ' εκάστης ημέρας συν τοις ύποζυγίοις καΐ 
τοις άν8ραπό8οις εφεροντο άδεώς^ πνρούς και κριθάς, 
οΐνον, όσπρια^ μελίνας, σύκα ' άπαντα γαρ άγα^α εΐχεν 

2 η χώρα πλην ελαίου. καΐ οπότε μεν κατα-μενοι το 
στράτευμα άναπαυόμενον, ^ζτ)^ €πι λείαν Ιεναχ^ καΐ 
ελάμβανον [οί] έξιόντες' οπότε δε ε^-ίοι παν το στράτ 
τευμα^ ει τις χωρίς άπελθών λάβοι τι, Βημόσιον εΒοξεν^ 

3 εΤι/αι. η8η 8ε ην πολλή πάντων αφθονία ' και γαρ 
άγοραΐ^ πάντοθεν άφ-ικνουντο εκ των *ΕλληνίΒων ττο- 
λεων και οί παρα-πλεοντες άσμενοι κατηγον^^ άκούοντες 

4 ως οικίζοιτο πόλις και λιμην εΐη, επεμπον δέ και οί 
πολέμιοι ηΒη οί πλησίον ωκουν προς Ηενοφώντα^ 

^ ΐΚη8^ ί. β. ίΐΓβά &8 Ιΐΐθ^ \νθΓθ. 2 ίαΜπζΐ ϋοηταρβ^ τν/τβ&Η. ίΗβτηββΙνβδ. * ίντηβά 
ι)α^ί^ δβ/οτβ (Γβαοΐιίη^ ίί, νάνοί). * βπί^α^βτηβηΐ. ^ ^^χορ ά/^φί, ι^β^β όιΐ5| 

αόοιι/. ^ /ανίΗρδΙ. "^ /βαΗβδδΙ^. ^ Βββηιβά ^οοά = ϋ νοοΛ α^ϊ^οβΛ 

• ρτσνί»ίοη8 (ίοΓ β&ΐθ). ^^^ ρηί ίη (ίο ροιί). ^ τ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. νΐ. 823 

ακονοντ€ς ση οντος ΤΓθλίξ€ΐ^ το χωρίον^ €ρωτωρτ€ς ο τι, 
δώι ποιονντας φίλους €ΐι/αι. ό δ* ά7Γ€^€ίκνυ€ν αυτούς 
τοις στ/οατιώταις. 

ΤτοηδΙβ αη$ιη^ ονβτ ΐΗβ άίνιειοη ο/ ίοοίι/, ΟΙβαηάβτ ίΗτβαί6η8 ίο 9α%ϊ 
αιοαίβ αηά ρτοοίαΐτη ίΚβ ΟνββΙοΒ ρυΜιο €ηβΐηΐ€$, 

ΚαΙ ίν τούτω Κλ€αρ8ρος άφικν^ΐταί 8ύο τριήρεις • 
ίχων^ πΧοΐορ δ' ούδό^. έτυγχαρβ δβ το στράτευμα ίξω^ 
ον οτ€ άφίκ€το και €πΙ λείαι/^ τιν€ς οΐχόμζ,νοι άλλοσε* 
€15 το ορός €ΐ\ηφ€σαν πρόβατα πολλά ' 6κνουντ€ς ^ δέ 
μη άφ'αφ€θ€Ϊ€Ρ τω Αβξίππω λέγουσιν^ ος απ-έ^ρα ® την 
ττ€ντηκ6ντορον έχων €Κ Ύραπ^ζουντος, και Κ€λ€ύουσι 
^ια-σώσαντα αυτοΐς τα πρόβατα τα /χει/ αύτον λαβείν, 
τα δέ σφίσιν απο-^ουναι. €υθυς δ' Ικτίνος άπελαυνει 6 
τους πβρι-βστωτας των στρατιωτών καΧ λέγοντας οτι 
δτ^/ΑοοΊα €17^ και τω Κλβάν^ρω λέγει έλθών δτι άρπα- 
ζειν βπιχβιρουσιν. 6 δε κελεύει τον αρπάζοντα άγβιν 
προς αυτόν, καΐ 6 μ€ν λαβών ηγ€ τινα' ττερι-τυχών ^ 7 

Α')/α(Γΐα9 αφαιρείται και γαρ ην αυτω ο αγό- 
μενος λοχίτηδ.^ οι δ' άλλοι οι παρόντες των στρατιω- 
τών €πιχ€ΐρουσι βάλλειν τον Αεζιππον, άνακαλουντες 
τον προ8ότην. εδεισ"αϊ/ δε και των τριηριτών^^ πολ- 
λοί και ίφευγον εις την θάλατταν, και ΚΧεανΒρος δ' 
εφενγβ. Ηενοφών δε και οΐ άλλοι στρατηγοί κατ-εκώ- 8 
λυόϊ; τε και τω ΚλεάνΒρω ελεγον δτι ούδέι/ ,εΐη πράγμα^ 
άλλα το 8όγμα^ αίτιον^ βΐη το του στρατεύματος 

1 Μ ΐΛοΜηρ α ο% ο/ϋιβ ρΐααβ. ^ (^^ \ ©, »£ίθΓ 1)θο<;7• ** ^ο^ δοοέ^. 

* βίβ&ΰΗιίΗβΓ, ί. θ. ίη Ά (ΙίΓβοϋοη άίίίβΓθηΙ; Γγοπι ίΐΐδΐΐ; οί ίΐιβ πίδιίη Άτιηγ, ^ αρρτβ• 
έθίΜΐΰβ. β £γ. άπο-^ιϋράσκω. "^ Ηαρρβηίηρ ίο δβ (&Γοηηά) ηβατ. ^ Γ68ΰυβ8 

(ίΙίθΗίαη. .* ΐΒβηιδβΓ ο£ Ιιίδ οοιηραη3Γ. ^<^ ©/"Λίβ (Ώβχίρραβ') οαΓβτηβη. ^ τ}> 
^μα τΐ το» βίο., ί. β. Ιΐιβΐ ρΙυηάβΓ βίιοιιΜ 1)θ ραΗίο ρΓορβΓί/. ^^ ^Χηοι^ ταντα 

γ€ρΜαι, ϋιβ εαηββ ο/ίΚβ οοαιντβηαβ ο/ίΚβ8β ΐΗιη^», Γ^^^/^Τ^ 824 ΛΝΑΒΑ8Ι8. 9 ταύτα γ&ζέσθαι. 6 δέ Κλεαι^δρος ύπδ τον Α€ζίππου 
Τ€ άν-€ρ€θιζ6μ^νος ^ και αύτος άχθ^σθΛ^ δτι έφοβηθη^ 
άπο^πλεύσ^σθαι βφη καΐ κηρνζβιν μηΒ€μίαν πόλιν δε- 
χβσ-^αι αυτούς^ ως πολεμίους, ^ρχον δε τ6τ€. ττάντων 
των ^ΈΧΚηνων οΐ Λακεδαιμοι^ιοι. 

ίΟ Έι/ταίί^α ΊΓονηρον το πράγμα εδόκει €ΐνΌΛ τοις *Ελ- 
λτ/ΟΊ, καΐ Ι^έοντο μη ποι^ΐν ταΰτα. ό δ' ουκ αν άλλως 
ίφη γεν^σθαι^ ει μη τις εκ-δώσει τόι/ αρζαντα βάΚΚειν 

11 και τοι/ άφτέΚομενον^ ^ν δβ οΐ' έζηβτ€ΐ ^Ατγασίας δια 
τβλους^ φίλος τα Βιενοφωντί' ίζ^ ου καΧ διήδαλει/ αύ- 
τοϊ' ό Αεξιππος. και εντεύθεν έπει^η , απορία 'ί/ν, συν- 
ηγαγον το στράτευμα οι αρ^οντες' και ενιοι μεν αυτωι/ 
παρ οΚίγον^ εποιουντο τον Κλεαν8ρον^ τω 8ε 'Βενοφωντι» 
ουκ έ8όκει ψαΰλον ® €ΐι/αι^ αλλ* άναστας εΧεζεν • 

ΧβηορΑοη τηαΙοβΒ α ΰοηοίΙιαίοτΊ/ αάάτββε, ιη ΐϋλΙοΚ Ηβ ο]^βτ8 ΜηίδβΙ/ 
/ον ΐΗαΙ <Ζ8 αηίβ οηβ αβαιεβά ΒΚοηΙά άο. 

12 *^*ί1 αν8ρες στρατιωται^ εμοί δε ουΒεν φαΰλον 8οκεΐ 
εΐι/αι το πράγμα^ ει ημίν^ ούτως έχων την γνώμην 
Κλεαν8ρος άττ-εισιν ωσπερ λέγει• είσι μεν γαρ εγγύς 
αί *Έλ\ηνί8ες πόλεις * της δε Ελλάδος Λακεδαι/χοι^ιοι 
προεστηκασιν* ικανοί δε εισι και^ εΓς &αστος Λακε- 
8αιμονίων εν ταΐς ποΚεσιν ο τι βούλονται 8ιαπράττεσθαι. 

13 ει ουν ούτος πρώτον μεν ή μας Βυζαντίου αποκλείσει, 
έπειτα δέ τοις άλλοις άρμοσταΐς παραγγελεΐ εις τάς 
πόλεις μη δε)(εσ^αι ώς άπιστοΰϊ/τας Λακεδαι/χοΐ'ίοις και 
&-ν6μου$^ οκτάς, ετι δε προς *Αναξίβιον τον ναύαρχοι^ 
ούτος 6 λόγος περί ημών ηζει, γαλεπον εσται και μ4τ 

^ βΗττβά ηρ, ^ ινΗο Γβδοηβά {ί\ι& ιηαη), οί. § 7. ' ΐΗτοα^ΗοιΛρ 1• θ.£οηβ/αιι1 

* ΟΛ ιοΗίοΗ αοεοηηί. ^ τηαάβ (1)68ίά6) ΙίΙΐΙβ ο/^Χλ, β ίτ^ιηρ. ' (ΟΐΜΙΓβίν «« 

* βΜ» βαολ οηβ (6ΐηρ1ι&1;ίο). ' ΙαωΙβΜ. ^ τ 

Ό'Φζβά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΔΡ. VI. 325 

Ρ€ΐ> καϊ άπσττλβιι^ • και γαρ Ιν τ^ γ^ αρχουσι Αακβτ 
8(ΐιμ6νιοι και έν τ^ θαΚάττΊ[ΐ τον νυν χρόνον. ονκονν 14 
δβΓ αυτ€ 6Ι/05 άνΒρος €ν€κα οντ€ ^υοΐν ημάς τους άλ- 
λους της Ελλάδος άπ-εχ^εσθοΜ^ άλλα τΓ€ΐστέον ο τι αν 
χβλευωσι* και γαρ αί 7ΓΟλ€ΐ9 ημΣίν δθ^ν Ισμλν ττ^ίθον 
ται αύτοΐς. έγώ μ€ν ονν, και γαρ άκονω Αζξιππον ι^ 
\€γ€ΐν πρ^ς ΚλβανΒρον ως ουκ αν εποίησαν 'Αγασίας 
ταντα^ €1 μη έγώ αντον Ικέ\€υσα^ έγώ μβν ονν άττο-λύο» 
και νμας της αΙτίας^ και ^Χγασίαν^ αν αντος ^ λ,γασίας 
φη(τχΐ έμ4 τι τούτων αίτιον ^ναχ^ καΧ κατα-8ικάζω έμαν 
του, €1 έγώ 'Π'€τρο-βολ(α$ η άλλου τίνος βίαιου έζάρχω^ 
της έσχατης 8ίκης άξιος €ΐι/αι,* και ύφ^ξω την 8ίκην. 
φημί δβ καΐ €Ϊ τίνα άλλον αιτιάται, χρηναι έαυτον ιβ 
παρα'(Γ)(€Ϊν Κλ€αίν8ρω κρΐναι* ούτω γαρ αν ύμβΐς άττο- 
λζλυμένοι της αιτίας €Ϊητ€. ώς δβ νυν εχ^ει, χαλεπον^ 
€1 οιόμ€νοι έν τ^ Ελλάδι και επαίνου και τιμής Τ€υ- 
ζεσθαι άντΧ δέ τούτων ούδ* όμοιοι τοις άλλοις έσόμβθα, 
άλλ' άρζόμεθα έκ των *ΈΧληνί8ων πόλβων.^* 

Λ^οΒίοα άβ/βηά8 ΗίΜ8βΙ/ αΜι^, αηά <Ζ8^8 (ο δβ 8βη( ίο ΟΙβαηάβτ /οτ 
ΐΗαΙ ; Αβ {& 8βηί ,Μβηάβά ό^ ί/ιβ οβοβτβ. 

Μετά ταύτα άϊ/αστάς €ΐπ€ν *Αγασίας * 1 7 

" 'Εγώ, ω άν8ρ€ς, ομνυμι θβούς και θ€ά$ ^ ^ μην 
μητ€ μ€ Η^νοφώντα κεΚευσαι άφ-ελέσθαι τον άν8ρα 
μητ€ άλλον υμών μη84να* ιδόϊ/τι δε μοι άνΒρα αγαθόν 
άγόμ€νον των έμών λοχιτών υπο Αβξίππου, 6ν ύμεΐς 
έπίσταχτθβ ύμας προ-8όντα^ 8€ΐνον ίδοξβν εΤι^αι* και 
αφ-ζΐλόμην^ ομολογώ, και ύμ€Ϊς μέν μη έκ-Βώτ€ μ€ ' 18 
εγώ δε έμαυτον^ ώσττβρ Βενοφών λέγει, παρα-ίτχησω 

1 <ΐίχη8αΗοη. ^ })β^αη^ ίοοίο ΐΗβ Ιβαά ΐη, ^ αίΙΐθΓ ΚΛτοΖικάζν, . ^ «ο. 

Ιίνται, α νήΐί 6β Ηανά ι/ βίο. ^ αοάάβδββε, Γ^^-ι,^^^Τ^ 

^ ^ ν Οί9ίΐίζθάόνν^ΟΟ^ΐ€ 326 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

κρίναντι Κλβάϊ/δ/ο^ ο η αν βονληται ποιησοΛ* τούτου 
α/€κα μητ€ πολεμεΐτε Αακ€8αυμονίοις σώζοισθέ^ τε 
άσφαλωζ δποι Θέλα έκαστος. (τυ/χ-πε/χψατβ ^ μέντοι 
μοι υμών αντων εΚόμενοι προς ΚλεανΒ ρον οΐτινες, 
αν τι εγώ παρα-λίπω^ και Χέζονσιν νπερ εμον καΧ 
πραξουσιν. 

19 Έκ τούτου ε8ωκεν^ ή στρατιά ονστινας βούλουτο ιτρο- 
ί €λόμ€νον Ιέναι. 6 8ε προ-είλετο τους στρατηγούς, μετά 

ταντα επορενοντο προς Κλεαν8ρον Άγασίας και οί 
στρατηγοί και 6 άφ-αυρεθείς άνηρ ύπο *Αγασιου. 

20 Και εΧεγον οΐ στρατηγοί' "^Επ€/χψ€ϊ^ ημάς η στρατιά 
προς σ€, ω Κλέαρ8ρε^ και εκέλευσέ σε, εϊτε πάντας 
αίτια ^ κρίναντα^ σε αντον χρησθαι δ τι αν βούλτ), 
εϊτε ενα τινά η Βύο η και πλ€ΐΌι;ς αιηα, τούτους 
ά^ιουσι^ παρα-σχεΐν σοι εαυτούς εις κρίσιν. είτε ουν 
ημών τίνα αίτια, πάρεσμέν σοι ημεΐς* εϊτε και άλλον 
τιΐ'ά, φράσον ' ούδ€ΐ9 γάρ άπ-έσται δστις άν ημΐν εθέλγι 
πείθεσθαι.^^ 

Λρ(χ$ία8 αάάτβ88β8 Οίβαηάβτ, 

€1 Μ€τά ταΰτα παρ-ελθών 6 Άγασίας είπεν' '^*Εγώ €ΐ/χ,ι, 
ω ΐΩ\.έαν8ρε^ δ άφελόμενος Αεζίππου άγοντος τούτον τον 

12 άν8ρα και παίβιζ^ κελευσας Αέζιππον. τούτον μεν γάρ 
οιδα άνΒρα αγαθόν δντα^ Αέξιττπον 8ε οιδα αιρεθέντα 
ύπο της στρατιάς άρχειν της πεντηκοντόρου ης ητησά- 
μέθα παρά Ύραπεζουντίων εφ* (ρτ€ ^ πλοία συλλέγειν ως 
σωζοίμεθα^ και άπο-8ράντα [^Αέξιππον^ και προ-8όντα 

23 τους στρατιώτας μεθ^ ων εσώθη. και τους τε Ύραττε- 

1 τηαι/ ι^οη αοηιβ δα/βΐι^ βίο. ^ (βο. τΙνα$) ύμων αΐηων βίο. • ρταηίβά 

(Μιη) Ιίναι ιτρο-^Κόμ^νον. * ρΓβ8. ιηίά. 2 8ίη§. ^ ΐΗαΙ ^οη ι/οηΓδβΙ/ ίΓΐ^' 

ίη</ 113 άραΐ νϋίίΐι υβ. ^ ώβι/ (6ΐΐθ &Τϊηγ) άββτη ϋ ρνορβτ ΐΗαΙ βίο. ' /οτ ίήβ 

Ό-Φζθά όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ νΐ ΟΗΑΡ. η. 827 

ζονντίουζ &ΐΓ-€<ΓΤ€ρήκ€ΐμ€ν την πεντηκόντορον και κακοί 
8οκονμ€ν €ΐναι δια τούτον, αυτοί τ€ το^ έπΙ τούτω άττ- 
όλώλαμ€ν. ηκουβ γαρ, ωσττβρ ήμ€Ϊς, ώζ άπορον εΐη 
7Γ€ζ^ άπιόντας τους ποταμούς τ€ δια^δ^ϊ^αχ και σω^'^ϊ^αχ 
εις την Ελλάδα. τούτον^ ουν τοιούτον οντά άφτ 
€ΐλόμην. €1 δβ συ ηγ€ζ^ η άλλος τις των πάρα σου, 24 
[/^αι μη των παρ* ημών άπο-Β ράντων], €3 ΐσθι οτι V 
ονδει/ αν τούτων έποίησα. νόμιζ€ 8\ έαν €μ€ νυν 
απο-κτ^ίνιυς» δι* αν8ρα 8€ΐλόν Τ€ καΐ πογηρον άν^ρα 
αγαθόν άποκτείνων.** * 

ΟΙβαηάβτ Γβρίΐ€8, οίΜηρ (ΗαΙ ΑροΛίαΒ αηά Μβ αοοοτηρΚοβ ίβ Ιββ 

/οτ ίηαΐ, 

* Ακουσας ταΰτα 6 ΚλβανΒρος €Ϊπ€ν ατι Αβξιππον 25 
μ€ν ουκ έπαινοίη, €ΐ ταύτα π^ποιηκώς €Ϊη ' ου μ4ντοι 
ίφη * νομιζειν ούδ' ά Ίταμιτόνηρος ^ 'ί^ν Α^ξιππος βία 
χρηναι πάσχειν αυτόν, άλλα κριθέντα, ωσπβρ και ύμ^ίς 
νυν άζιουτ€, της Βίκης τυχείν. νυν ουν άπΊΤ€. κατά- 26 
λιπ6ντ€ς τόν^€ τον άνΒρα ' ^ όταν δ' έγώ κβλβύσώ, πάρ- 
€στ€ προς την κρίσιν, αΐτιωμαι δε ουτ€ την στρατιάν 
ουτ€ άλλον ουΒένα €Γΐ, εττει οΰτος αύτος ομολογεί άφ- 
ελεσ^αι τον άν8ρα. 6 δε άφ-αιρβθβΐς βΐπβν, " 'Εγώ, ω 27 
Κλ€αν8ρ€, ει και οΓει /χε® ά8ικουντά τι αγεσ^αι, ουτ€ 
ίπαιον ουΒένα ουτ€ ίβαλλον, αλλ* εΐπον οτι Βημόσία 
€ΐη τα πρόβατα* ^ν γαρ των στρατιωτών 86γμα, ει 
τις 6πότ€ η στρατιά ε^-ίοι ίδια ληζοιτο, δη^ιόσ-ια εΐι/αι 
τα ληφθέντα, ταύτα €ΐπον ' έκ τούτου μβ λαβών οΰτος 28 

* τ6 Μ τοάτφ, 80 /οΓ 08 ίη Λίβ ρονοβν, ^ \. β. Λθ Κοχίτηί ο£ § 7. * Ηα(1 
1)6εη Ιβαάίηρ Ηίηι αιναι/, νβ βΙιοαΜ βχρβο* Ιίγαγΐί ΙιβΓθ. * ρ6. £ογ ίΐΐθ υβυ&Ι ίη£. 
εοοβΙιηιοΜοη. * ΙΙψη μίιη-οι ου νομίζ^ιν βίο. * ιοΚοΙΙι^ άβρΓανβά, ^ ί. θ. 
ΆγασΙαί, * »αθ δβιηρ Ιβά αιναι/, ^ , 828 ΑΝΑΒΑ8Ι8. 

^γ€ν, ίνα μη φθέγγοιτο^ μηΒ^ίς^ αλλ* αυτός λαβών το 
μέρος δια-σώσ€ΐ€ τοις λτ^σταΓ^ πάρα την ρήτραν^ τα 
γβήματα'^ προς ταντα 6 Κλ€αν8ρος βΐπ^ν, "'Επέϊ 
τοίννν συν-αίτιοδ^ €Τ, κατά-/χ€ϊ/€, Ινα και πβρί σον βοχβ- 
Χευσώμζθα.'* 

Λ άβρηίαίίοη 8€ηΙ Ιηβ ΐΤιβ ατγκη^ εβοηνβε ίΗβιτ νβίβαεβ; εηρτβτηβ οοτητ 
γηαηά ο]^βτβά ίο ΟΙβαηάβτ, 

29 Έίί τοντον οι μβν άμφι ΚλέανΒρον ηρίστων ' την 
δέ στρατιαν σννη'γαγ€ Η^νοφων και συνεβονλευε πεμ- 
ψαι [αι/δ/οας] προς Κλέαν^ρον ιταραιτησομ^νους ^ πβρί 

80 των άν8ρών. €Κ τούτου ί^οξεν αυτοΐς πέμχΐβαντας στρατ 
τηγούς καΐ λοχ^αγούς και Αρακόντιον τον ^παρτιάτην 
και των αΧΚων οί έΒόκουν επιτήδειοι εΐι^αι δ€Γσ^αι 
Κλεάν^ρου κατά πάντα τρόπον άφ-εΐναι τώ αν8ρ€. 

81 *ΈΧθών ουν 6 Έενοφων λβγβι' "'Έχβις μ4ν^ ω Κλέαν^ρε^ 
τους άνΒρας^ καΐ η στρατιά σοι ύφ-βΐτο^ ο τι έβούλον 
ποιησαι καΐ περί τούτων και περί αυτών απάντων νυν 
δβ σ€ αιτούνται και Βέονται δονι^αι σφίσι τώ άν8ρ€ και 
μη κατα-καίν€ΐν • πολλά γάρ εν τω έμπροσθεν χρόνω 

82 περϊ την στρατιαν ίμοχθησάτην.^ ταύτα δβ σου τυχόν- 
τες ύπισχνουνταί σοι άντΙ τούτων^ ην βούλη τ^γείσ^αι 
αυτών και ην οι θεοί ϊλ€φ ^ ωσιν^ επώείξειν σοι καί 
ώς κόσμιοί^ είσι καΐ ως ικανοί^ τω άρχοντι πειθόμενοι 

33 τους πολεμίους συν τοις θεοΐς μη φοβεΐσθαι. δέονται 
δε σου και τούτο, παραγενόμενον και αρζαντα εαυτών 
πέίραν λαβεΐν καΧ Αεζίππου και σφών τών άλλωι^ οίος 
έκαστος εστί, καΐ την ά|£αν^^ εκάστοις νειμαι.** 

* πιΐςΗΐ ηΙΙβτ (ε >¥0Γά &1)οη1; Λθ ιη&ίίβΓ). * οτάίηαηαβ = ^όγμα οί 6.6*. 

• )θίηΙΙΐβ ϋαηείη^ = ρατίίαβρδ οτίτηίη/β * τηαΐοβ ίη/βτοβββίοη. * Ξΐιδηιίαβιί, 

* μοχθ4ω, βηάηνε ΗαηΙβΜρ, ^ ΐλ•ωί, ρνορίΙίοΗβ, ^ οτάίΗ^. * ΙκΛί^οί μίξ » 
ϊηϋαραΗΒ, "^ ά^ΜοτίΜ, ^ τ 

οίοίΐίζθό όγ ν^οο^ι^ ΒΟΟΚ VI. ΟΗΑΡ. VI. 829 

* Ακουσας ταύτα 6 Κλ€αν8 ρος^ ^' Άλλα ^αί τω * ]διώ," 34 
Ιφη, '^ταχυ τοι νμίν άποκρινονμαυ. καΐ τω τ€ οίνΒρβ 
ύμΐν διδω/χ6 καΐ αύτος παρβσομαι * καΐ ην οΐ θ^οΧ 
παρα-διδώσΐϊ/,^ έξηγησομαι €ΐς την *Ε1λλ(ίδα. και ττολύ 
οί Χόγοι ούτοι άι^τίοι* €ΐσιι/ 'ΐ^ ^^5 €γώ περί υμών 
ΙνΙων^ ηκουον ώζ το στράτευμα αφτίστατε^ άπο Λακ€- 
Ζαιμονίων. 

ΤΗβ οτηβΐΜ ίβϊη^ ηη/αυοτοΜβ^ Οίβαηάβν Ιβανβε ΐΗβ αττηί^^ ίνΚιοΗ^ αββτ 
9ΛΧ άα^8) αητίνβΒ (ΐί ΟΗτ^ΒοροΙίΒ. 

*Εκ τούτου οι μεν επαινοΰντες άττηλθον^ έχοντες τω 35 
ανΒρε* ΚΧεαν^ρος δβ εθύετο επΙ τ'ζ πορεία και συν-ην 
'Βενοφωντ', φιλικώς και |€ν£αν® συνεβάλλοντο. επει 8ε 36 
και έώρα αυτούς το παραγγελλόμενον εύ-τάκτως ποιούν- 
τα9, και μάλλον ετι επ-εθύμει ηγεμών γ€ϊ/€σ"^αι αυτών, 
επει μέντοι θυομενψ αύτψ επΙ τρεις ημέρας ουκ εγίγνετο 
τα ιερά, συγκαλεσας τους στρατηγούς είπεν' "Έ/χοι^ 
μεν ου τελεθει^ τα Ιερα εζάγειν* ύμεΐς μέντοι μη άθυ- 
μεΐτε τούτου ίνεκα' ύμΐν γάρ, ως €θΐκ€, δβδοται εκκο- 
μίσαι τους ανΖρας • άλλα πορεύεσθε. ημείς δβ υμάς, 
επβιδάΐ' εκεΙσ€ ηκητε^ 8εξόμεθ(κ ως αν 8υνώμεθα κάλ- 
λιστα.^* 

Έκ τούτου έ8οζε τοΐς στρατιωταις δοΰι^αι αύτω τα ρ^ 
δη/ϋΐοοΊα^ πρόβατα* 6 Βε Βεζάμενος πάλιν αύτοΐς άττ- 
€δωκ€. και ούτος μεν άπ-έπλει. οι 8έ στρατιώται δια- 
θεμενοι τον σΐτον 6ν ήσαν .συγκ€Κομισμένοι ^^ και ταλλα 
α είληφεσαν εξεπορευοντο δια τών Βι^υ^'ώζ/. επεΙ 8ε 38 
ου8ενΙ ενετυχον πορευόμενοι την ορθην 68όν^ ώστε 

' τά 2<<ι$, Μβ ίυηη ροάδ = ΟαβΙοΓ Ληά Ροΐΐηχ. * ξηταη