Skip to main content

Full text of "The Anabasis of Xenophon: with an interlinear translation, for the use of ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓεδεΓνεά ίοΐ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ36ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά Ι) γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]60ΐ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοήά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδοονεΓαΙ^Ιε οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνεά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΐ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηε Ιΐιαΐ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΐιΐ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α χνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οιιΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6ά§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίίΐοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓεδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί ώΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ8»§6 ^αιάεΠηβδ 

Οοο^ΐε ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ11ι 1ΐΐ3ΓαΓΪ6δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιΐιεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιΐιε 
ριιΐ3ΐΐο αηά \ν6 αιε ηιειείγ ΙΙιεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίΙιεΙεδδ, ώΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιΐιΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 Ιιανε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενεηΙ αΐ3Πδ6 ΐ3γ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιεοΐιηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίεά €[Π6Γγΐη§. 

λΥε αίδο αδ]<: Ιΐιαΐ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ηοη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοΙι ίοΐ ιίδε \)γ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί Ιΐιαΐ γοιι ιίδε Ιΐιεδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφοδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά απίοηιαίεά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ τεοο^ηΐΐΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοεδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδε οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^ε Ιβε 
ιΐδ6 ο£ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ ίοΐ Ιβεδε ριίΓροδεδ αηά ηιαγ 1)6 αΐ3ΐ6 Ιο βείρ. 

+ Μαίηίαίη αίίνώηίίοη Τβε Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοτ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αΙ)θΐιΙ ΐΚΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ τεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ιβ^αΙ λνβαΙενβΓ γοιίΓ ιίδε, Γ6ηΐ6ηιΐ36Γ ΙβαΙ γοιι αΓ6 τεδροηδΐΐ)!© ίοτ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Οο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
ΐ36οαιΐδ6 \ν6 ΐ36Η6ν6 Ά ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά 8ΐαΐ6δ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐΓΪ6δ. λΥβεΙβεΓ α 1)θθ]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίί^τ ^ιιΐάαηοε οη χνβεΙβεΓ αηγ δρεοΐβο ιίδε οί 
αηγ δρεοΐβο 1)θθ]<: ΐδ αΐίοχνεά. ΡΙεαδε άο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ α ΐ3θθ]<:'δ αρρεαΓαηοε ΐη Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ηιεαηδ ΐΐ οαη 1)6 ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηβΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβε \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηΜη^εηιεηΙ 1ΐαΙ)ΐΗΐγ οαη 1)6 ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΙι 

Οοο^ΐε'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζε Ιβε χνοήά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:6 ΐΐ ιιηΐνεΓδαΙΙγ αοο6δδΐΙ)ΐ6 αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ βείρδ τεαάεΓδ 
άΐδοονοΓ Ιββ \νοΓΐά'δ 1)θθ]<:δ \νβΐΐ6 βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιΙ)Ηδβ6Γδ Γοαοβ η6\ν αιιάΐοηοεδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίιιΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ 1)θθ]<: οη Ιβο χνοί) 

αί ΐΊίίρ : //]οοο]^3 . (^οο(^1θ . οογο/Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ► ΟίδίΐίζθοΙ όγ νηΟΟζ?ΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΉΕ 

ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ; 

νίΤΗ ΑΝ 

ΙΝΤεΚίΙΝΕΑΚ ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ, ΡΌΚ ΤΉΕ ϋΒΕ ΟΡ 80Η0018 ΑΝΟ ΡΚΙΥΑΤΕ 
υΐΑΚΝΕΒβ. ΗΑΜΙίΤΟΝΙΑΝ 5Υ5ΤΕΜ, 

Α8 ΙΜΡΚΟΥΒΟ ΒΥ 

ΤΗ0ΜΑ8 01.ΑΚΚ, 

ΕίΙϋοΓ οί ΐΗβ Ι,Εΐίη Επα ΟΓββΙί ΙηΙβΓίίηβαΓ Οίαββΐοβ. ϋΑνίΟ ΜοΚΑΥ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΙΝΟ. 

ΝΕ\ν ΥΟΚΚ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Ιηίν.ϋΒΓΟίν, -^ 3αη»αΟηβ19β> ΕηίβΓβά, αοοοΓάΐη^ ίο Αοί οΓ Οοη^Γβββ, ΐη *1ΐθ γ^ΛΤ 1859, 1)7 

ΟΗΑΚΙ,Εδ θΕ8ΙΙ.νΕΚ, 

Ϊη (1ΐ6 ^16^1^'8 ΟΜοβ οΓ ΙΙιβ Ρίδΐήοΐ ΟοπγΙ: οί (Ιιβ υηϋβ(1 8(α(68 Γογ ΙΙιθ Εαβίβιη 
ΒίδίΓίοΙ οΓ ΡοηηβχΙνΕηίΕ. ΚβρΓίηΙβά Β606ΐηΙ>6Γ 1964 ΟοργΓί^Ιι!, 

0ΗΑΚΙ.Ε8 Βε 8ΐ1.νΕΚ & 8θΝ8. 

1887. ΡΗηΙεά ϊη ΙΗβ ΧΙηίΙβά ΒίαΙββ ο/ ΑηιβΓίοα οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΡΚΕΓΑΟΕ. /Γ ν/ Τηι8 ϊηΐβΓίίηβαΓ βάίϋοη ο£ Λβ ΑηίΐΙ)α8ί8 ο£ Χβηο- 
ρΐιοη 1ι&8 1)βΘη οαΓβΐιιΙΙγ ΐραηδίαΐβά Ι)^ Λβ βάίΐορ ο£ 
ΐΐιβ Ιιαϋη αηά (χΓββΙί δβΓίβδ ο£ ίηίβΓίίηβαΓ οίοδδίοδ. 
Ηίδ ρΐαη ίδ 80ΐηβ\7ΐιαΐ ρβοιιΗαρ, Ι^βίη^ ίηίΘπηβάίαίβ 
ΙίΘΐΛνββη ΐΐιβ 878ΐ:βιη8 ο£ Ηαιηίΐίοη αηά Ιιοο^β. Τΐιβ 
πηοοπΐΐι αηά £Γβς[ΐιβη1:ΐ7 ηηίηίβΙϋ^ΙίΐΘ 8βηί;βηοΘ8 ο£ 
Ηαιηίΐίοϊΐ αρβ ανοίάβά, Λνΐιίΐβ οη ΐΙΐΘ οΙΙιβΓ Ιιαηά ΐΐιβ 
νβΓΐ)α1 αηά ^Γ&ιηιηαίίοαΐ πίΘαηίη^δ αρβ ^ίνβη \νίί1ι αη 
αοοιίΓαογ £ιι1ΐ7 θς[ΐια1 ίο 1ιί8, ί£ ηαΐ 8ΠΓρ&88ίη^ ϋ. Βγ 
ίΐιίδ ρΐαη Λβ 8βη8β ο£ ίΐιβ ίβχί 18 αίδο οοηνβγβά ιηοΓβ 
ρΓβοίδβΙγ ΐΐιαη 18 άαηβ βίίΙιβΓ Ι^γ ΐΐιβ ρΐαη ο£ ΗαιηίΗοη 
ορ Λα! ο£ Ιιοο^β — βνβργ ίάίοιηαίίο αηά ^Γαιηιηαΐίοαΐ 
άίβιοιιΗ^ 1)βίη^ οοιηρίβίβΐγ ονβΓΟΟίηβ. 

Τ1ΐ6 ΛνοΓίι ΛνίΠ 1)Θ £οιιη(1 ο£ ^Γβαΐ δβΓνίοβ ίο 11ΐ6 
δίτιάβη! ο£ ΐΐιβ (ΪΓββΙι Ιαη^α^β, &δ ϋ τβιηονβδ ιηαηγ 
ο£ ΐΙΐΘ άίβιοπίΐίβδ 80 ρβΓρΙβχίη^ ίη ίΐδ δίπάγ. 

Τ1ΐ6 1186 ο£ α £β\7 δΐ^ηδ αηά οΙιαραοΐβΓδ, βχρΙαίηΘά 
οη αηοΐΙΐΘΓ ρα^β, Ιιαδ, ίη α ιηβοδίΐΓβ, βηαΙ)1βά ΐΙΐΘ αιι- 
ΐΙιΟΓ ίο αοοοιηρΗδΙι Λνΐιαί Ιιβ Ιιαδ αΙ)ον6 δβΐ £ογ1:1ι. 

ΤΗ0ΜΑ8 ΟΙ^ΑΚΚ. 

(ίϋ) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΕΧΡί.ΑΝΑΤΙ0Ν8 Τη> ηηίοη οΐ Ιιτο ογ ιηοτβ ιτοτάβ \»γ Ιιτρίιβηβ άβηοίβι, ϋΐΑΐ II •7 Ιθ|^ϋΜΜ 
βχρτθββ Ιΐιβ ιηβΑηίη^ οΐ οηβ Ογμ^ ιτοΓά ; βλ, 

γίγνοντοί. 

&το-1>θΓη. 

ΙΙΠιβη (ιτο ΟΓ ιηοη ιτοτάβ, βιηρ1θ7«<1 Ιο βχρΓβββ » ΟγμΙ^ ιτοπΙ, &γ6 ββρι^ 
Μΐβά 1>7 οηβ ΟΓ ιηοΓθ ιτοΓάβ ρΐαββά 1>θΙ\7θοη ϋιοιη, ηιοΐι ΙηΙθΓροβίϋοη ιι 
άοηοίθά 1>7 » β^π^ο * ρΓββχοά ίο ίΐιο ιτοΓά ηοχΐ ρηοοάΐη^ ϋι»Ι ίηΙθΓροβο^ 
«ηά ΜίοΙΙιοΓ β^^ιίΓο * ρΐ&οβά 1>θίθΓθ ίΐιο ηοχΙ βηοοοοάίης ιτοηΐ ; μ, 

οΰτω δαχτι3βί$ τχάνταυς. 

'ΐίλτίη^ 10 ^άίβροβοά αΙΙ. 

Αη Εη^ΗβΙι ιτοηΐ ογ βοπίοηοο ίηοΐαάοά ιτίϋιίη ρληηϋιοββι ( ) Ιβ »&. ίηάί 
ο&ϋοη ϋι»Ι βτιοΐι ιτογ<1 ογ ββηίθηοο 1β ηο( οχρΓοβββά ίη ΟγοοΙκ ; μ 

ά^ιχνέΐτο τφος αυτόν των παρά βοϋσιλέως. 

ΟΒθά-Ιο-οοιηο Ιο Ιιίιη οί-ϋιο (ροΓβοηβ ββηΟ ίτοιη ((1ιο) Ιιίη^. 

\^1ΐθη & ιτοΓά ρ1&οο4 1η ρ&ΓβηϋιοβΟΒ ίβ ϋιιΙίοίΕοά, Η βΐιοιτβ 11ι&1 ϋΐ6 ιτογ^ 
»1>οτΒ ϋ 'ΐΒ οϋΙιοΓ βηροΓΔαοαβ ογ ηοΙ ίο 1)6 οχρΓοββοά !η Εηςίίβΐι ; βλ, 

έδονλετο τώ άμφοτέρω παί&. 

Ιιο-άοβίτοά (Ιλβ) 1)θί1ι (Ιιίβ) βυηβ. 

Α άΜΐι άίτθοίβ Ι1ΐ6 ιτογ<1 »1>οτβ Ηΐο Ιμ οιηίϋοά ίη ϋιο ^Γ&ηβίΑϋοη ; αι, 

6 Κϋρος. 

— 07πιβ. 

^ΠιοΓΟ Αη ϋΑίΙοίιοά ιτοΓά ογ ΜηΙοηοο ιΗϋιΙη ρ&ΓβηΙΙΐθβΜ !■ ίοΐίοιτβά Ι>7 
«ηοίΙιοΓ ιτοΓά ογ ββηΙοηοο, αΙβο Ιη ρ&τοηΐΐιββββ, 1>αί ηοΙ ίη ί(Αΐίο% Ιΐιο Ιλϋβτ 
Γοπηι Ι1ΐ6 ρΓορβΓ Γ0&<1ίης ; λλ, 

Ιτυ/χαι^ε τϊαρών. 

ΙίΑρροηοά {ΐ€%ηρ'ρτ«•€ηί) (1ο-1>6•ρΓθΪΜηΙ). 

?ηιβη Α νοΓά ΟΓ Μηίοηοο ίβ ρα( ίη 1>ΓΑθ1ΐ6ΐ8 [ ] ί1 ββΓτββ αι Αη οχρίΑηΑ- 
ϋοη, ίη ϋΐ6 ηΑΐατο οί α ηοΐο ; 1>αΙ ιτΐιοη ϋιο ΓΟΑάΙης ϋιαβ οηοΐοββά ί> Ιο )μ 
ΟΜά ίηβΙοΑά οί Ιίιβ ΗΙογαΙ ΙτΑηβίΑΐίοη, α τοΓϋοΑΐ ϋηβ ( | ) ίβ ρΐΑΟοΑ αΙ ϋΜ 
^•Ι^ίη^ οΓ ϋιβ ΓΟΑάίη^ ϋΐΑΐ ίι Ιο Ιμ οΙίΑη^οά; αι, 

ίχοιεν. 

Ι ηιί^ΙιΙ-ΙίΑτβ (ΟιοοιμΙυο•) [πιίκΐιΐ 5ο]. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΙιΒ Α8 ΤΟ ΤΗΕ ΜΕΒΙΤ8 ΟΡ ΤβΛϋιηση^ ο/ ϋάώτοΛ^ά τμπ %η /ανσην ο/ ίΐιβ ίηίίτΗηβαΓ^ η/Λί^η 
ο/ ίναηΛίαϋοΜ, μ Μηρ δ^ί αάαρίβά /οτ Ιωτηχηρ α Ιαη• 
ρηαρβ. 

Μιι^τοΝ. — 1^6 άο &χηί88 ίο βρβηά ββνβη ογ ιιφϊ γβΛΤΒ πιθγθΙ^ 
ίη 8βΓ&ρίης ίοςβίλβΓ &8 ιηυβίι Ι^&ύίη &χιά Ογοθ^ &8 ιηίςΐιί 1)6 
Ιβαπιβά 6ΐΐ8ίΐ7 &ηά άβ1ί§1ιίίυ1ΐ7 ίη οηβ ^β&Γ. 

ΙΓ, οίΙβΓ βοιηβ ρΓ6ρ&ηι(0Γ7 ^ουηάβ οί 8ρββολ ])γ ϋιβΪΓ οβΓί&ίη 
Γοηηβ ζοϊ ίηίο ιηβπΐ0Γ7, ί)ιβγ ινβΓβ Ιβά Ιο ίΐιβ ρταχίβ ίήβτβοί ίη 
ΒΟίηβ οΗοΗβη 8λθΓ( 1>οο1ι ΐΜβοτι^ ίΗοτοηρΜρ ίο ίΤι^τη, [ϋια<; 18, τβ&ά 
&ηά ^αηβΐ&ΐιβά ίο ίΐιβιη], ινίιίοΐι ^ουίά 1)Γίη§ (ίθ ^Ιιοΐβ Ι&η^α^ 
ςαίβΐιΐγ ίηΐο ϋΐθΪΓ ρο^βΓ. Τΐιίβ Ι ί&ΐιβ Ιο 1)6 ϋιβ πιοβΙ η&ύαπιΐ 
&ηά ιηο8ί ρΓ0&(&1)ΐ6 ^&7 οί Ιβ&Γηίης Ι&η^&ςββ. 

[ΟΙιίΙάΓβη] ΒΗοαΜ 1)6^η ^ίΐι ίΐΐθ οΐιίβί αηά η60β88&Γ7 ηιΐθβ 
οί Βοιηο ςοοά ςτ&ιηιη&Γ, βίύΙΐθΓ ίΐι&ί ηοιν υ8βά, ογ ο,ηγ ϊίβϋβτ ; αηά 
ιτλίΐβ ϋιίβ 18 άοίη^, ϋιβίΓ 8ρ6βο1ι ίβ Ιο 1)6 ίαπΗίοηβά (ο & (1^8^^^^^ 
Απά οΙβΑΓ ρΓοηαηβί&Ηοη, &8 η6αΓ &8 ιη&7 1)6 ίο ίΐιο Ιίαΐί&η, 68ρ6- 
6ί&1ΐ7 ίη ίΐΐθ ▼ο^6ΐβ. Ν6χί, Ιο ηι&^ο ϋΐ6πι 6χρ6Γί ίη ϋΐ6 υ86Γα1ΐ6«ί 
ροίηί8 οί ^αηιηι&Γ, βοηιο 6087 αηά άβΐίςΐιΐίαΐ 1χ>ο1ε βΐιοαίά Ιμ• 
Γ6ιμ1 (ο ϋιβηι. 

[Βγ 11118, Μίϋοη ηιοαηβ ίΐι&ί 11ΐ6 ΐ6&ολ6Γ βλοαίά το&ά βο^^ο 
6087 I^&^^η 1)οο1ε ίο λίβ ρυρίΐβ, αηά ίταηβΐ&ίο αηά οχρίαίη ίί γ6• 
ρβ&ί6άΐ7, υηϋΐ ϋΐ67 ιιηά6ηίαηά βαοΐι ΐΑίίη 1>οο^ &ηά ολπ ϋιβι» 
μΙτοι ΙτΕηΒίαίβ ϋ.1 

1>) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ η ΤΕδΤΙΜ0ΝΙΑΙ<8. 

^ΟΗΝ I^ο^κκ, &υ^1ΐ0Γ οί ίΐιβ ** Ε88&7 οη ϋΐθ Ηαιη&η ϋη^I6^ 
βύ&ηάίης." — Τνΐιβιι Ι οοηβίάβΓ 1¥11&^ αάο ίβ ιη&άβ &ι)ου^ & 1ί(11β 
Ιι&Μη &ηά 0γ661ε, Ιιοιν ιη&η7 7Θ&Γ8 &γθ βρβηΐ; ίη ί(, αηά ιν1ι&1 α 
ηοΐΒθ &η1 1>υ8ίη688 ϋ πιαί^ββ (ο ηο ρυΓρο86, 1 οαη 1ι&τ€ΐΐ7 ίθΓΐ)6&τ 
ΐίιίηΐΕίης ϋι&Ι; ϋιβ ρ&ΓβηΙ» οί οΙιίΙάΓβη βϋΐΐ Ιίτβ ίη ίβ&Γ οί (λβ 
ΒοΙιοοΙιηαβ^βΓ'β γοοΙ, ^Ιιίοΐι ύί^γ ΙοοΙε οη &8 ϋιβ οηΐ7 ιηΒΐηιηιβηΙ 
οί βάυο&ϋοη ; &8 & Ιαηςααςθ ογ Ιι^το Ιο 1)θ Ιιίβ ^Ιιοΐβ 1)υ8ίηο88. 
Ηοιν βίβθ 18 α ρο88ίΙ)1β ^11&^ α οΐιίΐά βλοαίά 1)6 οΐι&ίηβά ίο Ιΐιβ οατ, 
βονοη, βΐξ^ί, ΟΓ 1«η οί ΙιΙιθ 1)681; ^θ&^8 οί 1ιΐ8 Ιίίο, Ιο ^Βί α Ι&η- 
ΙξμΛββ ΟΓ {;ψο, ττΐιίοίι, Ι Ιιΐιίη^, ηιίς1ι( 1)6 λ&ά &( & ^θ&( άβαΐ 
ο1ΐ6&ρ6Γ Γ&1» ο5 ρ&ίη8 &ηά ϋηιο, αηά 1)θ Ιβ&Γηβά &1η108^ ίη ρ1&7ίης. 

[Τΐΐθ &Γ8& ρ^ο^6^^ οί ΙιοοΙεθ] ί8 ίο ϊτοΌΪΛβ ύιβ οΙιίΜ ^ίύΐι ηο 
^αηιηι&Γ &^ &11, 1)υ^ Ιο ί&νβ Ι^&ϋη 08 Εης1ί8ΐι ιιίβ 1)β6η, ινίΐΐιοα^ 
(1ΐ6 ρβΓρ1βχίΐ7 οί Γαΐ68, 4»1]ί6ά ίηΐο Ιιίηι , ίοΓ, ίί 70α \Γί11 οοη8ίάθΓ 
Ίύ, Ι^αΐίη ίβ ηο ηιΟΓβ υη^ηο^τη ϊο & οΐιίΐά, ιν1ΐ6η ίο οοηιβ8 ίη1;ο (Ιιθ 
^ογΜ, 1;1ι&η Έηςίίβΐι; αηά γβί 1ιβ Ιβ&Γηβ Εης1ί8ΐι ^ίύΐιοιι^ & 
ιη&8ΐ»Γ, ηιΐθ, ογ ^&ηιηι&Γ ; αηά 80 ηιί§1ι( Ιιο Ι^&ύίη, ίοο, αβ Τα1ΐ7 
«Ιίά, ίί Ιϊβ ί&ά 8οηιβΙ)θά7 &1ιν&78 1» ί&Ι]^ Ιο Ιιίηι ίη Ιΐιί8 Ιαηςυαςο. 
Αηά ^Ιιοη ινο βο οίΐβη 866 & ΕγθποΙι ^οηι&η Ιίβ&οΐι &η Εηςϋβΐι 
^γ1 Ιο 8ρ6&ΐΕ &ηά Γ6&ά ΕΓ6η6ΐι ρ6Γί6θϋ7 ίη « 76&γ ογ (\νο, ^ίίΐι• 
ουι ο,ηγ Γαίο οί ^γ&πιπι&γ, ογ &ηγ<)1ιίη§ 6ΐ86 0υ( ρΓαΙΙΙίης ^ο 1ι6γ 
Ι ο&ηηο^ 1)0^ ινοηάοΓ 1ι^/^ ς6ηϋ6πΐ6η Ιιανβ 0Τ6Γ866η ϋιί8 Μ^Λγ ίοτ 
ϋΐθΐΓ βοηβ. Ιί, Ιΐα^τβίιτβ, α ηιαη οουΐά 1)θ ζ,οί, "^ϊϊο, Ιιίπιββίί 
βροαίυης ςοοά Ιι&ϋη, ι/ουΜ &1^&78 1)6 &1)ου1; 7ουΓ 8θη, ί&Ι]^ οοη- 
Ρ4»η1;ΐ7 ϊο λίηι, αηά βαδβΓ ίίηι ίο Βρβ&Ι^ αηά Γοαά ηοΐΐιίης 6ΐ8β, 
ώίβ ινοαίά 1)6 ϋΐθ ^υο &ηά ς6ηυίη6 ^&7, αηά 1;1ι&1; ικτίιίβΐι Ι \Γοα1ά 
ρΓορο86, ηο^ οηΐ^ &8 1;1ΐθ 6&8ί68ΐ αηά 1)681;, \Γΐ)6Γ6ίη α οΐιίΐά αιίςΐιΐ;, 
\^^1;11οα^ ρ&ίηβ ογ οΐιίάίης, ^βί α Ι&ηςιια^ο ^Ιιίβΐι ο11ιβΓ8 &γ6 νοη( 
ίο 1)6 ^Ιιΐρΐί ίοΓ &1; 8θ1ιοο1 8ΐχ ΟΓ 86νβη 76αΓ8 1;ος6ΐ1)6Γ ; 1)α( &180 
&β ^1ι&1; \7ΐ)6Γ6ίη, Β,ί 11)6 8&ηΐ6 1;ίηΐ6, 1)6 ηιίςΐιΐ; 1)&Τ6 Ιιίθ πιίηά αηά 
ηιαηη6Γ8 ίθΓπΐ6ά, αηά 1)6 ίηΒίΓαβΙβά ίη α11 οΙΒογ ραΓ(8 οί Ι^ηοιι^• 
Ιοά^ οί &Ηίης8 ΙΙιαΙ; ίαΐΐ υηάβΓ Ιΐιο 86η868, αηά Γ6ς[αίΓ6 Ιίϋΐβ 
ιηοΓΟ ϋιαη ηΐ6ηΐ0Γ7. Βυΐ; ίί 8υο1) α ηιαη οαηηοΐ 1)6 ςοΐ ινίιο 
βροαΙ^Β ^οά Ι4α1;ίη, Ιΐιο ηβχύ 1)68ΐ Ιΐ)ίη§ ί8 Ιο Βανο Ιιίηι ΙαυςΙιΙ; αβ 
η6αΓ Ιΐιίβ ντΛγ 08 ναΒ,γ 1)6, ^^ΙιίβΒ ίβ ])γ (α^ίης βοιηΰ &α87 αηά 
ρΐ6α8αη1 1)οο1ε, 8αο1ι αβ ^Έβορ'β ΕαΙ)ΐ6β, αηά ινΓίΙιίη^ ϋιο ΕηςΙίβΙι 
.Γϋΐΐθίίλΐϊοη (ηιαάθ αβ ΙίΐβΓαΙ αβ οαη 1)6) ίη οηβ Ηηβ, αηά (1)6 Ιι&ίΐΏ 
\νοτάβ ν7\ϊίύϊι αηβνΟΓ βαοΐι οί Ιΐιβηι, ^υβί; ονβΓ ίΐ ίη αηοίΗοι 
Γ1)686 16^ Ιιίηι τβαά 6Τ6Γ7 άα^ ονβΓ αηά ονοΓ αςαίη, ϋ11 1ΐ6 ρ6Γ 
ρπίΐγ υπάβι-Ηίαι < .ν 1 1. Τ.ο,ί η; αηά ^1ΐ6η ^ οη (ο αηοίΐΐθτ Ι'βΐ»!• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΛΙ.8. Ιϋ 

ϋ11 Ιιο \β αίβο ρβΗθΟ^ ίη ϋια(, ηο^ οιηϋΐίης ιν1ι&^ Ιιβ ίβ &ΐΓ6&ά7 
ρθΗβοΙ ίη, 1>ιιΙ βοιηβϋιηββ Γβγίβ^^ίης Ιΐι&( Ιο Ιεββρ ϋ 1η Ιιίι 
χηθΐηθΓ7. 

Τΐιβ ίοπη&^ίοιι οί ϋιο τογΙο &Γ8(, ιιηά ϋίϊιβηταΓάβ ^Ιιβ άβοίθΐι• 
βίοηβ οί ϋΐθ ηουηβ αηά ρΐΌπουηβ, ρθΓί60(ΐ7 ΙβαηκΜΐ \)γ Ιιβ&Η, 
ίΑοίΙϋαΙο Ιιίβ αοςιι&ίηί&ηοθ ιι^ΗΙι ϋιβ ςβηίαβ αηά ιηαηηβΓ οί ^1ιθ 
I^&1^η Ιοηςαβ, ^Ιιίβΐι ν&ήββ ΙΙιβ βί^ίββ&ΐίοη οί νβΓΐ)β αηά ηουηβ. 
ηο^ &8 1;1ΐθ οιοάβπι Ιαηςα&^β άο, \)γ γο,τύοΧβΒ ρΓβ&χβά, 1>α( Ι)^ 
οΐι&ηςίης (Ηβ Ιαβί; βγΙΙ&Μθ. Μογθ ^Η&η Ιΐιίβ οί ςηιηιοι&Γ, Ι Ιιΐιίηΐί, 
ύβ ηβ6<1 ηο( ί&Υθ, ϋ11 1ΐθ ο&η Γθ&ά Ιιίηιββίί δ&ηοΐϋ ΜΐηοΓΥΟ. 

Αβ 1ΐ6 αάναηοββ ίη αοςιαίπης & ]ίηον]θ(1ςβ οί ικτοΓάβ, Ιιβ Π1α8^ 
αάναηοθ, ραΗ ρα,βη, ίη οΙ)(&ίηίη^ α ϋιΟΓουςΙι αηά οήΐίο&ΐ Ιεηον- 
Ιβά^β οί |ζΓαηιηι&Γ. Τνΐιβη ι>^ Ιΐιίβ ^α7 οί ίηΙ^Γϋηίης 1»2Λ\ώ &ηά 
Εη^ΗβΙι οηθ ¥τί(1ι &ηο^1ιβΓ, Ιιβ Ιιαβ ^^ α ηίοάοΓαΙβ Ιεηοικτίβά^ οί 
(Ηβ 1<α1ιη 1»η^αθ, Ιιβ ηι&γ ΙιΗβη 1)6 ΐΜΐναηο€τά α Ιϋϋβ ί&ΓΐΒβΓ, \λ 
^Ηβ Γβ&άίης οί 8θηΐ6 ο^Ιιογ 6&87 Ι4&ϋη 1)οο1ε, βηοΐι αβ ^υ8^^η, ο* 
ΕηΙΐΌρίυβ ; αηά, Ιο ηιαίεο (Ιιβ Γ6&άίη§ αηά ιιηάβΓβΙαηάίη^ οί ϋ 
^Ηθ ]β88 ίβάίοαβ &ηά άί&οαΗ Ιο Ιιίηι, ΙοΙ Ιιίιη Ιιβίρ Ιιίηιββίί ^τίΐΒ 
(1ΐθ Εηςίίβΐι ^αηβΐ&ϋοη. Νογ Ιοί; ΙΙιβ οι)^6^^^οη, Ιΐι&ΐ Ηβ ^ί11 Ιΐιβιι 
^ηο¥τ ί1 οηΐ7 \>γ Γούβ, ί^ίς11^ αη7 οηο. Τΐιίβ, ^^Ββη ^τβΐΐ βοηβί- 
άβΓβά, 18 ηο^ οί &η7 ηιοηιβηί; αςαίηβΦ, 1)α1; ρ1&ίηΐ7 ίοΓ, Ιΐιίβ ικτα^ 
)ί Ιβαηιίη^ α Ιαηςυαςβ. Ρογ 1αη§α&§ββ &Γβ οηΐ^ 1» 1)β ΙβαΓοβΟ 
^^ ΓΟΐβ ; αηά α ηι&η \γΙιο άοββ ηο^ βρβ&Ι^ Έηςίίβΐι αηά £&(ίη ρβΓ 
ίβο1;ΐ7 1)7 Γοΐιβ, βο ϋια^ Ιιανίης ϋιουςίιί οί ΐΗβ (Ιιίης Ηβ \Γου1ό 
βρβ&]ί οί, Ιιίβ 1»ηςαθ, οί οοαΓββ ^ίϋιουί ^ΙιοηςΒΐ οί τυΐβ ογ ^γ&πι 
ιη&Γ, ί&ΙΙβ ίηΐο ^Ιιβ ρΓορβΓ βχρΓβββίοη αηά ίάίοηι οί 1;Η&^ Ι&η^ααςβ, 
άοββ ηοί; βρβ&Ι^ ί^ ινβΐΐ, ηοΓ ίβ ηι&βΙβΓ οί ίΐ;. Ι^η^αςββ ινβΓ€ 
αι&άβ, ηοΐ; 1)7 τηΐββ οί &γ^, 1)η1 1)7 αβοίάβηΐ;, αηά Ιΐΐθ οοηιηιοη η8« 
>ί 11)6 ρβορίβ ; αηά Ιιβ ^Ιι&Ι; βρβ&Ι^β Ιΐιβηι ικτβΐΐ 1){ΐ8 ηο οΐΒβΓ τυΐβ 
|}υ^ ^ΙιαΙ, ηοΓ &η7ΐ1ιίη§ Ιο Ιταβί 1» 1)υί Ιιίβ η)βηΐ0Γ7, &ηά ί1)β 1)&1)ί(; 
οί βρβαΐίίης &ί(βΓ Ιΐιβ ί&βΐιίοη Ιβ&Γηβά ίΓΟπι ϋιοββ ίιΐι&ΐ; &Γβ αΠο^οά 
Ιο βρβ&Ι^ ρΓορβΓΐ7• ^Ιιίοΐι, ίη ο(ΗβΓ ττοΓάβ, ίβ οηΐ7 Ιο βροαΐ^ 1)7 

ΓΟΐβ. 

δτ3>ΝΕΤ δϋΐτΗ. — Τΐΐθ Ηαηιίϋοηί&η β78ΐθηι, οη ϋιβ οϋιβΓ Ιιαηά, 
Ιβΐ. Τβαοΐιββ &η υηΐ^ηο'ντη 1οη^«*^ 1)7 Ιίιο οίοβββΐ ίηΙβΗίηβ&Γ (Γ&ηβ- 
Ιαΐίοηβ, ίηβΐιβ&ά οί Ιβ&γίης & 1)07 Ιο βζρΙοΓθ Ιιίβ τγ&7 1>7 ^^^ 
Ιβχίοοη ΟΓ άίο(ίοηαΓ7. 2ά. 1^ ροβίροηββ 11)β 8(αά7 οί ςπιηιπι&ι 
(ί11 & οοη8ίάθΓ&1)1β ρΓο^Γβββ Ιιαβ 1)ββη ηι&άο ίη Ιλβ 1&ηςυ&^, &ηά 
Α ^β&Ι άβ^ββ οί ρΓ&οΙίβ&Ι ^Αηιηιατ Ιιαβ Ιοββη Βος[ΐιίΓβ(1. 3ά. ϋ 
ν'ΜϋΙηΙββ ϋ)0 οΙιββΓίυΙηθββ αηά οοηιρβίίίΐοη οί ϋιβ Ι^ηοββίβη&η οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ »1]^ ΤΕδΤΙΜ0ΝΙΑΙ«8. 

Β/βίΑΐη ίοΓ 11ΐ6 άαΐΐ βοΗΐυάο οΓ 11ΐ6 €[ίο(ίοη&Γ7. Βγ Ιίβββ πιβηϋ 
& \}^^ βηάβ 1ΐθ 18 ιη&ΐίίης & ρΓΟ^Γβββ, &ηά ΙβαΓοίης βοιηβϋιίη^ 
Γγοιτ. ΙΙιθ νβΓ7 1)6§ίηηίης. Ηβ ίβ ηοΐ; οτθΓντΙιβΙιηβά ^Ιΐι ΐΐιβ &^8^ 
&ρρβ&Γ&ηοθ οί ίη8υρβΓ&1>1θ άί&βιιΐΐίββ ; 1ΐθ Γβ06ίτθβ βοπίθ Πϋΐθ 
ρα7 Γγοπι ^^1θ 6γ8^ ιηοιηβηύ οί Ιιίβ αρρΓοηϋοθβΙιΐρ, βηά ίβ ηο4 
βοιηρβΠθά ία ^λΗ ίοΓ τβιηυηθΓαΐίοη Ιίΐΐ 1ιθ ίβ οα( οι Ιιίβ Ιίιηθ. 
Τΐιο βίιιάβη^, 1ι&γίη§ ^ ^υΐΓβά (Ιιβ ^βλϊ λτϊ οί υηάβΡβί&ηάίης; 
Ιΐΐθ ββηβθ οί ^τΐιαί; ίβ \7ΐ 'ϋβη ίη αηο^ΗβΓ (οηςυβ, ΧΏΒ,γ ^ ίηΐο ίΐιο 
β(αά7 οί (Ιΐθ Ι&ηςυαςβ αβ Ιββρίγ &ηά αβ 6χΐ6η8ίτβΐ7 &β 1ιβ ρΐβαβθΐ 
Γ1ΐ6 οΐά 878ΐ;6ΐη αίοαβ &( 1>6ςίηηίης \7ί^1ι α άβρϋι &ηά αοοαπιο/ 
\τ1ιίο1ι ιη&η7 ιηοη ηβτβΓ βτίΐΐ \ηιη(;, ινΜοΙι (ϋβςιΐΒΐ» ιη&Ώ7 ίΓοοα 
ντήνΐης 6Τ6η &1 ιηοάβΓ&Ι^) αΐΐ&ίηιηβχι^β, &ηά ίβ α Ιβββ 6&β7, &η(] 
^ο^ ιηοΓθ οβΓίαίη Γο&ά Ιο α ρΓοίοαικΙ β^ίΐΐ ίη α Ι&η^α&ςβ, (ίι&η ίί 
Αϋβηϋοη Ιο ^τ&ιηιη&Γ Ιι&ά Ι^οβη (ΙβίβΓΓβά ίο α ΙαΙιβΓ ρβΓίοά. 

Ιη βηβ, ντθ &Γ6 βΐΓοηςΐ7 ρβΓβυαάβά ϋι&(, ϋΐθ ϋιηθ 1>6ίη^ ίΐ^^^η, 
ύίΪΒ β^βίβοι \7ί11 ηι&Ι^ο ΙοβϋβΓ βοΙιοΙ&Γβ; αηά, ϋιο άβ^Γβθ οί 
§ο1ιυ1&Γ8ΐιί| οοίης ξίνβη, & πιυοίι βΙιοΓ^βΓ Ιιίιηβ τιτίΠ 1)6 ηββάβά. 
Ιί ϋΐ6Γ6 ίβ &η7 ^Γυϋι ίη ίΐιίβ, ί( ^^ίΐΐ ηκι^ο Μγ. ΗαηιΊϋοη οηο οί 
ϋΐθ ηιοβΐ υββίυΐ ηιβη οί Ιιίβ α^β ; ίοΓ, ίί ύιβτβ ίβ αη7ΐΙιίη^ ντίιίοΐι 
ιιίβ Τ'ϋύβούΏ^ ηιβη ^ίΐΐι ηΐ6ΐ&ηο1ιοΐ7 &ηά Γβ^ΓβΙ;, ίΙ; ίβ (1ιο ναβί 
ιί ηιοηαΐ (ίηΐθ, ρ&Γ6η(&1 ηιοηβ7, &ηά ρηβΓϋβ Η&ρρίηβββ, ίρ «}ι% 
ΝΓ«•6η1; οιβϋιοά οί ρατβιιίηΐζ ΐΛύη αηά ΟΓββΙί• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΗ8 ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΒΟΟΚ 1. 
ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. Δαρ/ου χ(ύ ΤΙαρυσάη8ος γίγνονται δυο τϊαί^^, 

Οψ 0Α.κΐϋ8 αηά Ρ&Γ78&Ιίβ ΕΓ0-1>0Γη ί;πο ιοηι, 

πρεσβύτερος μεν Άρταξέρξ'ης, 5ε νεύτνερος 

(ϋιβ) οΜοΓ (ίηάββά) ΑΓίαχθΓΧθβ, (&ι«ΐ) (ϋιο) γοναιίζ^ 

Κύρος. ΈτίεΙ ϋ Δαρβίος ηο^ένει χαι ίτιωητευε 

Ο/ταβ. Αί(βΓ — ϋΕΓίαβ \7&8-8Ϊο]£, &ηά βαβρββίβά (ϋι«) 

τβλενττιν τοί βίου, έβονλετο τω Οίμφοτέρω 

βηά (ο/-(λβ) (Ιιίβ) ϋίο, Ιιβ-άοβίτβά (Ιλβ) 1>οϋι (1λ!ι) 

τκχι^ε τίαρείναι, *0 ΛρβσΛητβρος ι^ει^ 

•οηβ 1ο-1>θ-ρηββη^ (νήΐΐι Ιιίιη). Τΐιβ βΙάοΓ 1ηάθβ<] 

ονν ετνχχανβ τίαρων* ίε μετατύμ• 

(ΐλβΓβ/οΓβ) Ιιαρροηοά | (&««η^-ρτβ•βηΟ (Ιο 1>6 ρΓοβθηί),* ϋιιΐ Ιιβ-βοηάΒ 

7ϊβΤ(ΐ4 Κδρον άτώ της αρχηςη ης έτίοίηα 

ίοτ ΟγτΏίΒ Γγοπι ϋιβ ςοΥθπιιηθηΙ, οί-ιτίιίβΐι 'ΐιβ (Ιι&ά) *ιη&άβ 

αντον αατρατίγιν χαα άηέ^ειζε αυτόν 5ι 

Ιλίιη 8&ϋ«ρ, αιιά *1ιβ (Ιι&ά) *αρροίη1θά Ιιίιη ι1•ο 

ατρατγιγσρ τΐάντων, δσοί ά^ροίζοντοα εις 

«οιηιη&η(1θΓ οί-»11 (ϋιο ίοπίοβ), αβ-ιη&η7-&8 πιιΐ8ΐθΓ Ιβ 

τίε^ίον Καχττωλον. Ό Κύρος ονν αναβαίνει 

(ϋΐΒ) ρΐαΐη οί-Ο&β^οΙαβ. — ΟγτηΒ ΙΙιβΓβίοΓβ ^οβ8-ιΐ| 

λοι£ών ΎίΧϊσοι^έρνην ώς φίλο^, 

(Ι• λ1• ί»(1ι«Γ) 1ιατίιι^-1&ΐΕβη (ιτϋΐι Ιιίιη) Τίββαρίιβπιββ μ (α) ίιΐβη^ 

< 9 ) ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 10 ΤΗΕ ΛΚΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

και άνεβιη ίχων δδ τοιχιχοσίονς όπλΐΤ(χ$ 

»ηά Ιιβ-ιητβηΙ-ιιρ Ιι&νίη^ αΙβο (^ϋι Ιιίιη) Ιηηβ-ΙιαηάΓθά Ιΐθ&ττ-Απηβά-ιηθίι 

^ών Έλλήι\«)ν, άρχα^τα δθ αϊηών Ηενκχ/ρ 

οί-ϋιβ βΓθο^β, (Μΐά) (ϋΐθ) οοιιιιιι&ηάβΓ αΙβο οί-ϋιβηι ΧβηίΜ 

ΤΙαρΙ>άσίον. 

Γϋΐθ) Ρ&ιτίι&βί&η. 

Έπεί δδ Ααρεΐος έτελενηηαε^ χαί * Αρταξέρξης 

ΑΟλτ — Β&ΗιΐΒ <ϋ«ά, Εηά ΑηαχβΓΧβι 

»ατ£στ>7 εις τττν βαυσιλείαν^ Ίίσσα^φέρνης δ(α- 

ιτ&8-6βΙ&1>1ΐ8ΐιβ(1 ίη ϋΐθ Ιάηςάοχη, Τίββ&ρίιβπιββ ο&- 

βάΤίλ^ί ιτόν Κνρον τϊρος τον άίελφόν^ ώς 

Ιιυηηίαίθβ — ΟγτπΛ Ιο (ίλ«) (Ιιιβ) 1>ΓθϋιβΓ, Ε8-1ιοιητ.ϋι&4 

ίηιβονλενοί αντφ. Ό δί τιεί^εται 

\ιβ-πί\ίζϊιΐΛ>9-τρ\οίύη(ξ Ε^&ίηβΙ-Ιιίιη. — (ΑιίΑζβΓχββ) ίηάββά 1>6ΐίοτθΐ 

τε χαΧ συλλαμβάνει Κίρον ώς άτϊοχτενών 

(ύύβ) &ηά Αίβο 1ιβ-&ιτθ8ΐ8 Ο^ηιβ | αβ-ίί «ύοαί-ΐιίΐΐίη^ ; 

δί η μνχ^ρ 

'ψϊϋι ϋιβ ίϋίβηϋοη οΐ ραϋίης Ιιίιη (ο άβ&ϋι ;] 1>ιιΙ (<λβ) (Ιιίβ) ιηοϋιβι 

ίξαιτγιααμένη αυτόν, ατίοτίέμτίεί 

Β»γίης-βη(τβ&(βά-ίθΓ-1ΐθΓ-οιπι-8&]ίβ (ρ&Γάοη ίοΓ) Ιιίιη ββη(1ι 

τίάλιν έτά Τ7(ν άρχγ\ν> Ό δ' ως ατΐηλ^ε, 

(Ιώη) 1>&ο1ε Χο — (Ιιίβ) ςοτβΓηχηβηΙ. — ΒαΙ νΐιβη 1ιβ-ά6ραηθ<1, 

χιν^υνεΰαας χσΧ άημασ^είς, βουλεύεται 

{λΟλτ) 1ιατ1ης-1>6βη-1ιι-άαηςβΓ &η(1 άΐ89πιοβ(1, 1ΐ6-<1βϋΙ>βπι1θ• 

ΌΤίως μτττϊοτε εαται ετί έτύ τφ 

Ιιον ^1ΐ6-8ΐι&11 ηβτβΓ ^1>6 ΙιβΓβ&ίΙβΓ (άβρβηάβηΐ) οη — (Ιιίβ) 

αδελφέ, άλλ' τίν ϋνγιταί βοαιλεναει άντ* 

6ιοϋΐ6Γ, 1>ιι1 ίί Ιιβ-βοΰΐά Ιιβ-ιιτοαΙά-ΓβΙςη 1ιΐ8ΐο&<1 

Έχείνου. ΤΙαρνσατις μ£ν δτι τι μητιηρ υηηρχη ταί 

οί-ΐιίιη. Ρ&ΐ7β&ϋ8 Ιηάοβά — Ιΐιβ ιηοϋιβΓ νβηΙ-ίοΓ — 

Κνρο), φίΤϋούαα αυτόν μάλλον η τον βαϋιλενοντα 

Οτηιβ, Ιονίηζ Ιιίιη πιοτο ϋι&η ϋι» ηί^ίη^ 

*Αρταξέρξγιν. "Οατνς δ' άφιχνείτο τιρος αυτοτί 

ΑτΙ&ΧθΓΧββ. Τ^ΙιοβτβΓ ίηάθθά αββά-^ο-βοχηο ία Υινχ 

των τιαρά βαχτίλέως, οντω δαχτι^εΐ^ 

)/.ϋιβ ΓρβΓβοηιι βΑΐι^) Γγοοι (Γιθ) Ιίίηΐζ» | ^1ι&τ1ηικ βο '^^ΙβροΐΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ 1. — ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. 11 

ηάντα^^ &στ€ άηετΐέμ 

αΠ, [Ιι&τίης 80 άίβροβοά &11 Ιον&Γάβ Ιιίιηββίί^ ϋι&Ι Ιΐθ-αββά-Ισ• 

ηετο είναι φίΤυονς αΰτ^ 

'ββηά (ίΐΐθΐη) *&ιητ»7 ^Γοχη-ΐιίιη (ίηοϋηβά) (ο-1>β ΓΗβηάβ Ιο-ΙιΙιηββΙΓ 

Μολλον η βουβιλεΐ. Και ίδ έτίεμελείτο τω% 

Κ.ΟΓΟ 11ι&η *(ο (ϋΐθ) *1είιι^. Αηά κίβο Ιιβ-Ιοολ-βαΓΟ οί-ϋιβ 

βαρβάρων τιαρ έαντω, ώς ιτε ΒΪτηααν νχανοι 

1>&Γΐ)αη&η8 νίΐη Ιιίοι, 1η-0Γ(ΐ6Γ-11ια( ηο^-οηΐ^ ϋιβ7-ιηίςΙιΙ-1)θ ίϋ 

τίολεμείν χαΐ εχοίεν εννοϊχώς 

(ο-ν&£6-ντ&Γ 1)ΐιΙ.&ΐ80 Ι ιηί^ΙιΙ-Ιιανθ (Ιΐιειηββίνββ) [χηί^ΐιΐ 1>6] ιιτβΐΐ-άίβροβοά 

αντώ. Αε η^ροιζε ττιν *Ε7ίληνίχην ^νναμιν 

ΧοΛΛχΆ. Βυΐ Ιιβ-βοΐΐβοΐβά ϋιβ ΟΐΌβ^ ίοΓΟ• 

ετίίχριυίτόμενος ώς μάλιστα έ^ννατο, οτίως οπ 

βοηοβαΐίης (ΙΠΙβ) &8 ιηοβΐ Ιιβ-βοαίά, Ιη-ΟΓάβΓ ΙΙιιΜ 

λάβοί βαΟίλέα άτταρασκευότατον. "Ώίε ονι 

ίιβ-ιηί^ΙιΙ-ίΑλθ Ιΐΐθ-^ΐη^ ΙΙιβ-ιηοΒί-τιορΓορ&Γβά. Τΐΐΰβ 11ΐ6Γβίοη 

ετωιείτο την σν?^λογήρ. Ότιόσοις φνΤυαχάς 

άίά-Ιΐθ-ιηα^β Ιΐιο οοΐΐοβίίοη (οΓίτοορβ). Αθ-'ιηαη^ ^&ιτί8οη8 *8ΐ 

είχε εν ταΧς πόλβσι, τιαρήγγείλε τοΙς εχάατονς 

ΐβ-Εα,ά ίη 11ΐ6 βίϋββι Ιιβ-ββηΐ-ίηβΙηιβΙίοιίΒ — 1ο-βΕβ1ι 

Ργουγάρχρις Τυαμβάνειν Τίελοτχοννησίονς άνδρας οΤι 

οοιηιηαη(ΐ6Γ-οί-ΙΙιβιη (ο-Ι&^β Ρβίοροοηββί&η πιβη &β 

ηλείστους χαΧ βέλτιστους^ ώς 

ΏΧΛΏγ-ΛΒ (ύϊ&γ οοαίά) &ιιά (Λβ) 1>β8ΐ (βοΐάίβη), ΙπΜίηιιβΙι-Α^ 

Τισσαφέρνους έταβουλενοντος τοις τώλεσι. Και 

ΤΪ88αρΙιβΓηθ8 ί8-ρ1οΙ(ίθ£-&£&ίη8( ϋιβ οιϋοβ. — 

νάρ αΐ *ΙυνικαΙ τώΤίεις ήσαν το άοχοΛϋν 

κοτ (1ιβ Ιοηίαη οίΐίββ νβΓβ — ΓοηηβΓΐ7 (οηάβΓ ϋι• 

Τισσαφέρνους, 8ε8ομέναί Ι« 

§οτβΓηιη6η() οΓ-ΤίββαρΙΐθπιββ, (Ιΐιο^) 1ι&τίης-1)6βη-^τβη (ίχ> Μιη) 1>7 

βασιλέως, τότε δ' αφεσττίκεσαΐ' προς Κυρατ 

(Λβ) ^ίηβ, ΛίΙβητΛΓάβ ΙΙιβ3Γ-Ιια<1-Γβνο11βά Ιο Ογτηβ 

ηασαι τΐλην ΜΛητου. Δέ Τ6σσα4)ερη7ς προαισ- 

•11 (οί ϋΐθΐη) βζοβρί Μϋβΐιιβ. £αΙ Τί888,ρ1ιβπιβΒ (ι&ν1ιιβ-1>θ- 

^μενος εν Μιλτγτφ βουλενοιά- 

Γ<ιηί&α<1-ρβΓ0€ίτοά (^&1 06Γΐ&ίη ροηοηβ) ίη Μϋβ^β νβ-ρίΑΡ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 12 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕ»ΟΡΗΟΜ. /Όυς /α αυτά ταύτα ατΐοατηναί τιρης 

ηίη^ — ϋιββο τβΤ7-Β&]ηβ (ϋιίηςβ) | ^ο-Ιι&τβ-Γβτοϋθά [Ιο ητοΗ] Ιο 

Κίρον, τους |Μ€ι/ αύτώΐ' απεχτε^ι^ε, τους ί* 

Ο/η», Ι ϋΐθ ίηάθ6<1 [βοιηβ ίηάβοά] οί•11ιβιη Ιιβ-ΐάΐΐβφ | ϋιο 1>αΙ 

έζέβαλεν. Ό δί Κύρος ίτίολούβύν τους 

[1>ιι1 οϋιβη] 1ΐθ-1>&ηί8ΐιβ<1. — ΒαΙ ΟγτΏ» ΙΐΑτίη^-ΓοοΜΤθά | ((λ« 

φείγοντας ανΤίλέξας στράτευμα 

β€€ίί*ρ) (ϋιβ βχίΐββ) (αηά) Ιι&νίιι^-οοίΐοοίβά (αιι) &πι^ 

ετΐολίόρχεί Μίλητον χαι χατά γην χοιί χατά 

Ιιβ-1)β8ίβ£β(1 Μϋθϊαβ 1>οϋι 1>7 Ι&ηά &ηά 1>7 

θάλατταν, χαί έτίειράτο κατάχε^ν τους έχτιετν- 

βοΛ, &ηά Ιιβ-βηάβ&τοτίΓοά ^ο-1>Ηη9-1)&οΐ£ | (<λ« Ηανίηρ- 

τωκότοις. ΚαΙ αν νν ανΓ>7 άλλ>7 

(6ββη)-€{Γ«νβη-οΜθ (ϋΐ6 θχίΐββ). Αηά &^&ίη ϋιβτθ-ιτΜ Ιΐιίβ οΚιβτ 

τιρόφαϋις αΰτ^ του ά^ροίζείν στράτευμα. 

ρΓβΙβχΙ ίοΓ-Ιιίιη Ι {ο/-ίΗ€ ίο-οοΙΙβοί) (ΐοτ Αββοιηΐιΐίη^) (&η) &πιΐ7. 

Δί τάμτϊων τιρος βασιλέα τζίογ ύίν 

αδελφός αυτού, ταύτας τάς πόλεις 8ο^τϊγα4. 

1>ι:οϋιβΓ οί-ΐιπη, ϋιοβο — βίϋοβ (οιιςίιΐ) ^ο-1ι&τθ-1)6βη-^τθο 

οι μάλλον η Ίυσσαφέρνην οίρχειν 

ω-ΙιίιηβοΙΓ Γ&ΙΙιβΓ ϋι&η (ύιβΛ) Τίββ&ρΐιβπίθΐ (βΐιοιιΐά) ηχΐβ » ^ αιττων, χα4, η μηχνρ οτη^ετίραττετ αιττ^ϋ 

Ιΐιβιη, &ηά — (Μι) ιηοϋιβΓ ιαρροιίθά ΐ&ιιη (Ιη) 

ταύτα• ώστε βαχτίλευς ουχ μεν τισ^νετο 

ϋϊΜ ; ϋΐθΓβίοΓΟ (ϋιβ) Ιοη^ξ 'άΐά ηοΐ ίηάοοά *ροΓθοίτ• 

τ?ίς έηιβ ουλής τίρος εαυτόν, δε ένόμιζε αυτόν 
τίολεμοϋντα Τκτσαφερνει δαπανάν αμφι 

Λζήύηζ ιή11ι-Τί88&ρ1ΐ6Πΐ68 βρβηάι (1ι!β χηβ&ηβ) αροη 

τά στρατευματα' ώστε ούδεν ηχ^ετο 

Ι (<λ«) (ΙιίΒ) &πιιίβ8 ; Ι ϋιβΓβίοΓΟ Η^-1^Μ ηοΐ ^Ιι&(οά 

οίύτών τίολεμούντων. 

οί-ϋΐθΐη ύι;ϊιύηΐξ [ϋιβΓοίοη Ιιβ ψβλ ηοΐ άΙβρΙβΜθά ιΗϋι ϋιοΐι 

Καί γάρ 6 Κύρος άτάτίεμηε βασιλει οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ Ι, 18 

Τονς άοσμους γιγνομένους βχ των πόλεων, δτ 

ύιβ (Ηύυΐοβ ϋήβίη^ ίΓΟχη ϋιβ οΐϋο•, ιτΜβλ 

ΊιϋΟαφΒρνης ΒΤνγχανεν έχων. 

ΓίββαρΙιβΓυθβ | Ιι&ρρβηβά Ιι&νίης [Ιι&ά]. 

Δ' άλλο στράτευμα σννεΤίέγετο αίτ^ «ι» 

Βυΐ &ηο(1ΐ6Γ απη^ ν&β-οο11βο(βά ίοΓ-Ιιΐιη 1ε 

Χ^ρ^οντ^σο) τγ χατανητιε^ς Άβν8ον^ τόνίε 

ΟΙιβΓβοηββυβ (ιη <λ«) ή^Ιιΐ-οτ6Γ-&£&ίιΐ8ΐ ΑΙ)7άθ8, ϋιίι (ιτΜ* 

τον τρότίον. Κ?^αρ;^ος Χαχείκιιμόνιος ην 

ώβ ιη&ηηβΓ (ϋιοτβοί.) ΟΙβαΓοϋαβ (&) Ι^οβάβιηοηί&ιι ιητ&β («η 

φυγάς' ό Κίρος σνγγενόμενος τοντφ 

«ζϋβ; — 07ηΐ8 Ιι&νΐιΐ£-1}θοοιη6-&0(ΐα&ίηΙβ(1 ιτίΐΐι-ϋιίβ (ιη»η> 

τε τγάα^ αυτόν χαΧ 8ί8ωσίναντφ 

ηο1-οηΐ7ν&β «Ιηιοΐί-^ϋι-&άοιίτΕϋοη (ίθΓ)Ιιίιη, 1>ΰΙ-&ΐ80 ^ίνββ Ιιίιη 

μυρίονς 8αρειχονς. Ό δί λα£ών το χρναίον 

Ιβη-ϋιοαΒ&ηά ά&Ηοβ. — ΒαΙ Ιιατίιι^^-Ι&^βη ϋιβ ^οΐά 

συνέλεξε στράτευμα άτώ τούτων των χρημάτων^ 

Ιΐ6-οο11θθΐθ(1 (&ιι) &πη7 | ίΓοιη Ιΐΐ686 — ϋιίη^ 

κοώ ορμώμενος εχ 1ί.ερΙ)ονιήσον 

[1>7 ιηβ&ηβ ϊΙιβΓΟοί], &ηά οιακίη^-ίτηιρϋοηβ Γγοπι (ϋιβ) ΟΙιβΓβοηβιιιιι 

ίτίολέμεί τοΙς Θραζϊ, τοΙς οιχουσι ντύρ 

Ιιο-ν&^βά-ιιτατ &^αίη8ΐ (ϋιβ) ΤΙιτ&οί&ηΒ, — (νΐιο) άττβΐΐ &1>οτ6 (ϋιβ) 

'^Ε^ίίλ/ήστίοντον^ χαΧ ώφέ?^ί τους "ΕΤΛηνοι^' χαΐ 

ΗβΙΙββροηΙ, &ιιά 1ιβ-ι?&Β-οί-86Γτίοβ 1ο-ϋΐ6 ΟγοοΙ^β; &ηά 

ώστε αί ^Έλλεστχοντιαχοιί τίόΤίενς εχούσαι συνεβάλ- 

ιο-ϋι&Ι ϋιο Ηβΐΐββροηϋ&η Ιονηβ νϋ1ίΏςΐ7 οοηϊΗ- 

λοττο χρτψατα αύτφ εις ττζν τροφγζν των 

1>ιι1βά (ϋιβ ηβββ8β&Τ7) ϋιίη^β Ιο-Ιιίιιι ίοΓ ϋιβ ηουήΒΐιιηβηΙ οί-ΙΙιβ 

στρατιωτών. Τούτο δ' αυ αντω το στράτευμα 

ΛοΙύϊΒΤΒ. ι Τΐιΐβ ίηάοοά &^&ίη (ν&β) ϋιαβ — (&η) Μπη^ 

τρεφόμενσν έΤυάν^νεν αυτφ. 

Μίη^-ιπΑ'ϋΙ&ίηβά ββοΓοΙβά ίοΓ-Ιι!ιη [ίΐιαβ &ς&ίη &η Απηχ ιτΜ μ 

^Αρίστιτΐτΐος 8έ 6 Θβτταλος 

ιηύγ οι&ίηΟιίΏβά Γογ Ιιίιη]. ΑΗβϋρραβ — (1ιβ ΤΗμι&ΙΙμι 

ών έτνγγανεν αντω ζένος^ 

; ΐΜίη^ Ιιαρρβηβά (ο-Ιιίπι (&) |ρΐ68ΐ-ίπβιΐ(1 [1ι&ρρβη•<1 Ιο ΙμΙιΙ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 14 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟίΤ ΧΕΝΟΡΗΟϋ. 

χ<ύ τίίβζόμενος ντώ τύφ 

Ι^ΜΙ ΚΜ>ιιηά 1>7 Ιΐΐθ ϋββ οί ΙιοβρίΐΑΐίΙ^], &ηά 1>βίιις-ρΓ688βά 1>7 ϋι* 

άντίοτουσοβ/νών οιχοι έρχεται τίρος τον Κύρον^ χαχ 

ορροβϋθ-ίϋοΐίοη &1-1ιοιηβ Ιιβ-ίζυοβ \ο — Οχταβ, &η4 

ΟΜΤεί αυτόν εΙς ^ιοχιλχονς ζένονς χαί μιϋ^ώ' 

•«<ιαββ(β (οί) Ηιιη ^ (νο-ϋιουβ&ηά ιηβΓΟβη&τΐθβ, Εηά ρ»} 

τριών μιηνών, ώς οντω αν τιεριγε^ 

(ίοΓ Ιΐιοχη ίοΓ) Ιητοο ιηοηϋιβ, μ ϋιιιβ | *1ιβ ιηί^^ΙιΙ *1ι&νθ-1>βθη 

νόμνος τών άντιστοισιωτών. 

βτιρβήοΓ [80 ϋι&Ι Ιμ ιηί^ΐιΐ 1>6 βιιροΗοΓ Ιο] ϋιβ ορροβίΐο-ί&οΐίοιι. 

Ό & Κύρος &δωσιν αΰτ^ εις τετροτ 

— Βαΐ Ο^ηιβ ^νοβ Ιιίζη ία (ϋιο ηιιιηΙ>6Γ οί ) ιοατ- 

χίΟχίλίονς χοχ μισ^ν έζ μηνών^ χαί ίείτοΛ 

ύϊθίϊ»Ληά Ληά ρ&7 (ίοΓ) βίχ ιηοηΐΐιβ, αηά Ιιο-Γοςυοιϊι 

αυτού μη τιροϋ^εν χαταλνβαχ προ$ 

οί-1ιίιιι Ηθ-^οαίά ηοΐ &η( ^ΐοπηίη&Ιο (ϋιο β^Ηίο) &^ΕίχιβΙ 

τους άντνστασνό/νας πρί,ν αν ανμβουλεναγίτοΐΛ 

ϋΐ6 ορρο8ί(θ-ί8Λ;(ίοη 1>οίοΓθ (ϋι&Ι) — 1ιο-β1ιοα1ά-οοηΒΐιϋ 

»ΰτώ. Οίτω δέ αν τό στράτευμα τρε^ 

ψϊύί-ϊΐίΐΛ [ΟτΓοβ]. Ι Τΐιαβ — &ς&ίη — (»η) Λπαγ Ιμιιι|^ 

φόμενον έλάν^νεν αντφ 

ιηιιΐηίϋΐηοά βοοΓβΦθά ίοΓ-Μιη [ϋιαβ &|;&ίιι &η Ληαγ ιτ&β βοογοΙΙ^ 

έν Θετταλ/ςι. *Εχέ7ίευσε ΤΙρόξενον 

ιηιιίηΐΛΪηοά ίοΓ Ιιίιη] ίη Τ1ιβ88&ΐ7. Ηβ-οπΙοΓβά ΡίΓοχοηιιι 

δέ τον ΒοιχύΤιον οντά ζένον αχτνφ 

— ϋιβ ΒοΒού&η Ι 1>βίιις (α) ^αοβΐ (οί) Ιιίιη [ιιτίιο νβ,β ίη ϋιο ϋβ* 

λαίόντα τίλείατονς 

οί 1ΐ08ρί(Αΐίΐ7 ^11ι Ιιίιη] (ϋι&Ι) | Ιι&νίη^-Ι&ΐίοη [Ιι&τίη^ οο11ββ1β<1] Ε8-111&117 

άνδρας δτι ηαραγενέα^ι^ ως βονλόμενος 

ιηοη &8-ρο88ίΙ)ΐ6 Ιο-οοιηο-ΐο (^^)> &β-^ί Ιΐθ-ιτβΓο-ιτίβΜη^ 

στρατεύεσαι εις Πισ/δα$, ώς, τύν 

|ο-1θα(1-&η-&πη7 Ες&ίιΐ8ΐ (Ιΐιβ) Ρί8ί(ϋ&η8, ίη-ιιβ•ιηα6ΐι-&8, ΙΙιβ 

ΤΙιϋώών τίορεχόντων τιράγματα τΛ χώρα εαι»του. 

Ρί8ί(ϋ&η8 ^οίη^-ρΓθΙβηάΙη^ ϋιίης ΙΔ-Ιηο ρΓονίηοβ οί-1ιίΐΒ8θ1ί 

Έκελεικτε δε Σοφαίνετσρ 

Γίον ΙΙμ ΓχΒΐ(ϋΑη8 ίιιί68ΐθ(1 1118 (βπϋοπββ]. Ηθ-οΓάοΓβά κίβο δορΙιβθηβΜ» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 15 

τον Χτυμφάλνον χαχ Σωχράττρ/ τον Άταιάν, τούτους 

ώθ 8ΐ7ΐηρ1>*1ίΑη &ο<1 8οαΓ»ΐΜ βίο Αο1ίΑί»η, ϋΐΜΐ 

χαΐ δντας ζένους, λούδόντοί^ 

ηλειςτονς άν^ρα^ς οτι έλ^είν^ ώς 

%»-ΏΐΒηγ ηαβη Μ-ροββίΜο | ^ο-ΐι&τβ-ΰοιηβ [(ο οοιη• Ιο Ιιίπι], μ 

ηο^^μήσωι Ίυσσαφέρνεί ανν τοΙς φνγάα 

τύν Μιλησίον. Και οντοι έτίοίονν ούτως. 

οί-ϋΐ6 Μϋοβί&ηβ. Αηά ϋήβγ <ϋά μ. σΠΑΡΤΕΒ II. 
Έτι^Ι ^ ϋόχει αΰτ9 η^ τίορενεσ^αι 

Αρτββ Ιηάοοά ϋ-Βοβιηοά Ιο-Ιιίιη ΑΐΓθΕά7 (ϋπιβ) | Ιο-^ο 

άνω^ μεν ΒΤίονεΙτο 

αρ, [(ο ιη&ΓοΙι ΙηΙο ϋιβ ίηΙβΗοΓ &^&ίιΐ8ΐ Ιιίβ 1>Γθϋΐ6τ], — Ιιβ-ιη&άθ 

χνν τίρόφοϋσιν ώς βουλόμενος Βχβαλεϊρ 

(Χλ«) (ϋιΐΒ) ρτθΦθζΙ, ϋΐΑΐ (λβ-«0Μλ«η^) (1ΐθ ν&β άββίτοαβ) Ιο-βχρθΑ 

ΠάΤί' δας τχαντάτχαανν έχ της χώρας ' χαί ά^ροίζεί 

^6) Ρίλ\1άί&η8 6ηϋΓθΐ7 ίΐΌχη Ιΐιο ΙβπϋοΓγ; αηά 1ΐ6-οο11βοΐ> 

Ινταίί^α ώς έτά τούτους τό τε βα^α^ιχον 

ύΐθΓΟ, 9Λ-\£ Α^&ίηβΐ ϋιββθ (Ρίβίάί&ηβ), Ιΐιβ — 1>»τΙ>&η»ιι 

καά το 'Έ,λληιχον ατράτευμα^ χοιί τταραιγγέλλεί τε 

καά ϋιβ θΓθοί&η απη7» &ηά 1ιβ-ββηά8-ιιτοΓ<1 ηοΙ-οηΐ7 

τφ Κλί•ιϋρ;|^ω τίχειν ^^όνΤί όσον ατράτενμτ 

— 1ο-01βΑΓβΙιιΐΒ Ιο-οοιηβ (Ιο Ιιίιη) | (ιϋώι^ ιητΙι&ΙβτβΓ &πη7 

ζν αΰτ^ χοιι τφ Άρισ- 

4ιβη-ιιτ&• 1ο.1ιίιη [1>Ηιι^^ &11 ϋιο ίοΓβοβ Ιιβ ΙμμΙ] 1>ιιΙ-α180 — Ατί•- 

τίταίφ^ αννοίλλαγέντί ττρος τους 

άρΐίΜ, (ϋι&Ι) 1ΐΑτίιιβ•1)ββη-Γ6βοηβΐ1βά ιήϋι — (ϋιοιβ <φροΜ<ί 

οϊχοί άτοϊτιίμ'^ί προς ίαντον 

10 Ιιίιη) &1-Ιιοιη6 | (<ο>λανβ-•βηΟ (Ιο βοιιά) (ο ΙιίιιΐΒοΙί (ϋιο. 

ντράτενμα δ εΐχε' χαΧ τία^ροιγγέλλει Εβν/ςι τφ 

ιπη7 «τΐιίβΐι 1ΐ6-1ι&ά; &ηά Ιιο-βοηΙ-ιτοΓά Ιο-ΧοηίΑΐ **** ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 16 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΕΟΒΓ. 

Άρκάίί, δς τίροεστήχει του 1;ενιχ(Λ' ί^ *Τα2ς 

Ατο&ίΙΐΒ,ηι νΐιο 1ι&(1-1>ββη-οοιιιιιιιιηοΙβΓ-οτ6Γ ΐΐιβ ιηβτοβηΑη» Ιη Ιΐι• 

τώλεΟί αντώ, ηχειν λα£όντα τοΐ>^ ι^ίρσ^, 

Ιονηβ ίθΓ-1ιίιη, Ιο-οοιηθ | (αΐίίη^ [1)ήιιςίιι^] (&Ι1) ϋιο βΜ-ο, 

τίλτιν οτίοσοί ηααν ϊχανοϊ φνΤ^ττειν τάς αχροπόλει^ 
*Εχά?^σε 8έ χοϋ τονς τΐολιορχονντίΐς Μ:'λ>ΓΓο> 

Ηβ-β&Ηβϋ-ΓοΓ — &180 — ((Ιιοββ) 1>ο8ί6^ΐιις Μϋβίτιτ 

χ(ύ έχέλενοε τονς φνγά^(ΐς οτρατενεο^ί οΐ'ν αΰτ^, 

&η(1 Ιιβ-βχ^οι1β(1 11ΐ6 βχϋ•8 Ιο-8βΓνο.&8-8ο1(ϋ6Γ8 νίΐΚ Ιιίιη, 

ντϊοσχόμενος αΰτοίς, ει χαλώς κατατιράζει^ν, 

Ιι&τίη^-ρΓοιηίββά Ιο-ΐΐιβαι, ίί Ίιβ-βΐιοαίά 8αοοβ88Γιι1ΐ7 '&οοοιηρίίβ^ 

Ιφ' ά εοτρατενετο^ μή ηρόο^εν ττανσασθίχι 

((Ιΐ6 0ι>^6^^β) ίΟΓ^ΙΐΐβΙΐ Ιΐ6-ΙθΟ^-ΐ1ΐ6-&6ΐ(1, |οο1 ^β^9() Ιο-οβΜ• 

τίρίν χαταγάγοί αι^ονς οϊχα8ε. 

ΙμΓογθ Ιιβ-ιηί^ΐιΐ-ΐιιιγβ-ΐθά ϋιβοι ίοπίθ [1ΐ6 ιητοαίά ηοΐ ββ&ββ ΙμΓοτ• 

Οί 8ε Ύΐ6έ(ύς έτιεί^ντο ' γάρ 

Ιιβ Ιβά Λβηι Ιιοιηθ]. — — ^Τ)ιβγ ο1ιββΓίιι1ΐ7 *οΙ)β7β(1 (Ιιίιη) ; Γοϊ 

ΒΤίίατενον αντφ' χαΐ Τυαβόντες τα οτίλα 

τϊαρτίσαν εις ΙΑρ^εις. Ηενίαυς μεν δη 

Ι ιητοΓβ-ρΓ68βη1 &1 []οίηβά Ιιίιη &1] 6&Γ(ϋ8. Χβηί&β ιϋβο — 

τίαρεγένετο εις Σάρδεις λαβών τονς 

ΟΑΐηο ίο δ&Γ(ϋβ Ιι&τίης-Ιϋΐιβη (ιιτϋΐι Ιιίιη) ϋιβ (βοΐάίβπ) 

Βχ των τίόλεων, στίλίτας εις τετροτ 

(τοτη Ιΐιβ ίοιπϊΛ, (1>βίης) 1ιβ&Υ7-&πηοά-χη6η 1ο-ϋΐθ-ηιιηιΙ>6τ-οί Γοητ- 

χισχίλίονς' ΤΙρόζενος 8ε τίαρτίν ^χ(^ ότιλέ- 

ϋιοαβ&ηά ; ΡίΓΟΖβηαβ — | ν&β-ρηββηΐ [ο&ιηβ] Ιι&νίης 1ΐθ»Τ7~ 

τας μ£ν εις ηενταχοαίονς και χίλιους^ 

λπηβά-πιβη — 1ο>ϋιβ-ητικ'•>βΓ-οί Ανβ-ΐιιιηάτοά Εηά κ-ϋιοαΒ&ηά, 

ίέ τίενταχούίονς γνμνητας' Σοφαίνετος 8ε 6 

•Ιβο βτθ-ΙιαηάΓθά 1ί^1ιΙ-&πη6ά ; βορίιβθηβ^αι ΙίλβιιτίΜ, ϋιβ 

Στυμφάλως έχων χιλίους στΰάτας' Σωκράτ>7$ 

βίτηιρίι&ΐίαη Ιι&τίη^ &-1}ιοα8&ηά 1ΐθαΥ7-8πηβά-ηιβη ; Βοοηίβι 

δί Ο *Αχαώς έχων ως τίενταχοσίονς σηλ{τ(ΐς 

ύ»ο ϋΐθ ΑοΗ&ίΐϋΐ Ιι&τίηΐί &1>οη1 βτο-1ιαηάΓθά ΙθΑΤ7-Απη6<Ι-ιιιβι^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ II. 17 

Παχτίωρ 6 }/ίεγαρενς 8ε τκιρεγένετο έχων μίν 

Ρ&•Ιοη ϋΐ6 Μθίζ&Γο&η «Ιβο ο&ιηβ ώτΐη^ — 

€ΐς <ριαχοαίους στΰάτοϋζ, ^ τριαχοσίους 

Ιο-ϋΐ6-ηιιιηΙ>6Γ-οί ^οτοο-ΙιτιικίϋΓθά 1ιο&τ7-&πηβά-ιηβιι, ληά ϋιτοβ-ΙιιιηάΓθά 

τίελταχ^^τάς' χαΧ δί οντνος ην χαΧ 6 ^χράτης 
τών ατρατευομένοϊΡ άμφι Μίλητσν. 

(ΑΣΑοη^) — (Ιΐιοβο) 8θηπχΐβ-ίη-11ιο-&ηη7 &1 Μϋοΐαι 

Οδτοι μεν άφίχοντο αντφ εις Σάρ&ις. 

ΤίβΜ ίηάβοΊ Ι ΕΠΓίνβά-&1 (ο-Μιη []οίηβά Ιιΐιη] &1 βνάίι. 

Ί οσαφέρνης & κατανοτίσας ταδτα, χαι τιγησά μένος 

ΤΙιβ&ρΙιβπιββ - 1ι&τίη^-οΙ>ββΓΥβ<ϋ1ιο8ο-ύιΐη£;8, αηά 1ΐΑτίης-€οηβίάβΓ«<1 

την τΐϋίραυαχευην είναι μείζονα η ώς έτά 
Πισ/'δας, τίορενεται ώς βασιλέα τάχιστα ^ 

Ρίβΐ(ϋ&ηβ, Ιΐ6-ΒβΙ-οιι( (ο (Ιΐιβ) Ιϋης Α8-βρ«β<ϋΐ7 Μ 

ίδΐίτατο, Ιχων ώς τίενταχοαίονς ίτνύοϋς. Κοώ 

Ιιβ-οοτιΐά, Ιι&νίης &1>οιι1 βν6-1ιαη(ΐΓβά β&τ&ΐτγ* Αηά (ϋιβ) 

βουΰιλενς μεν δη, έτιεί τ^οναε τΐαρά Ίυσαοϋφέρνους 

^άηζ — ϋιβΓβίοΓθ, λίΙθΓ Ιιο-1ιβ&Γά ίίΓΟίη Τίββ&ρΙιβΓηββ 

*ν6ν στόλον ΚΓρου άντίτϊαρεσχενάζετο. 

(οί) ϋΐ6 ιη11ίΙ&Τ7-βζρ6(ϋϋοη οί-Ο^ηιβ 1>6£^-Ιο-ρΓβρΑΓθ-1ιίιη8β1ί-&£^8ΐη8ΐ-ϋ. 

Κνρος δδ, έχων ονς εϊρηχα ώρμά^ 

Οτηιβ — , Ι ΙΐΑτΐης ιτΐιίοΐι Ι-Ιι&γβ-β&ίά [μ Ι βλίά] ρι1^-11^Iηβ61£-^Ώ- 

το άπο Σάδεων χαΧ εξεΤυαννει 8ιά της Αν^ίαυς 

ηοϋοη ίΐΌΐη δ&τάίβ ; {αηά) Ιιο.&άν&ηο•8 ύλτοιιςίι — Ι^γά^Λ 

τρεις ατα^μονς, είχοσι 

Ι ΑίλΓΜ Βΐ&ΐίοηβ [ϋιτοβ ά&7>' ιη&τοΐι], (1>β1ης & άίβίΑηββ οί) (νβη(7 

και διχ) τιαραχιάγγας, έτά τον τΐοταμόν Μαιανδραν. 

Αηά Ιπο ρ&πλβαηςβ, Ιο ϋιβ ΗτβΓ ΜβθΜκΙβτ. 

Το εχ'ρος τοίχου 8νο ηλέ^ρα' 

Τΐΐθ 1>ΓβΑάϋι οί-ώίβ (ΗνβΓ ψτβλ) ί^ο ρίοΐΐιπι ; [&1>οαΙ 200 ίοοΐ] ; (α, 

νεφυρα Ιε ετιην έζευγμένη έητά τΟυοίονς. 

Οήά^β — ΊΤΜ-ΟνβΓ (ϋ) 00Ι1Ι1β6ΐθ(1-(θςβ11ΐ6Γ 1>7-8βτβη 1>0&(1. 

Αναβάς τούτοι εζελαχΊ^ει 8ιά Φρυγίας 

Ε»τ1ιΐ|;-0ΓθΜβά-0ΤνΓ ϋιίβ ΗτβΓ) 1ιβ-&άτΗΐιββ ϋιτοιΐ|^1ι Ρηΐ7βι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 18 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

Ινα ατα^μον οχτώ τίοραχτάγ^ης^ ίΐ^ 

οηβ 8(&ϋοη [οηβ άα^'β ιη&ΓοΙι] (1)βίη8) βϊ^Ι»* ριίΓΛβΛηβί, Ιο 

Κο?ϋοσσάς οιχονμέντιν τίόλίν, ευ^μονα χαί 

€ο1ο88&, (»ιι) ίο1ιαΙ>ϋθά Ιο^ρτη, ιτβϋΓϋιχ ηι4 

ίΐ£γάλην. Ενταύ^ ΙμΕΐνεν ίτντά Υΐμέροίς' χσχ 

Ιϋτ^θ. ΗθΓβ Ηβ-ΓοιηοΐΏβά ββτβη ύΛγ^ι Κϋά 

Μΰ^ωτ 6 ΘετΓΤαλός ύ[χβ ίχων χιλίους 

Μβο^'^ ϋιβ Τ1ΐ688&1ίαη ο&ιηο ((ο 1ι!ιη) Ιι&τίη^ (&) ΙΙιοΐϋΜΐβί 

στίλίτίΐς χοϋ ΧΒΐηαχοοίους τκλτοιστάς, 

ΔόλοτΛχς χαχ Αινίάνας χαΧ 'Ολυν^ους. 

(11ιβ7 1>€ίος) Βοίορί&ηβ &ηά ^ηίΑηβ αηά ΟΙτηύιίΑΐ»•^ 

*Εντεϋ^€ν έζελαννεί τρείς ατ(ΐ^μονς 

Ηβηοβ 1ΐ6-αάν&η668 ϋιηο βίΑϋοηβ [ϋιτοο άΛγα' ιη&ηΐι] 

ειχοαιν 7ίαγαχίάγγας εις ΚεΤυαινάς οιχονμένην 

(ιη&λίη^) 1ιιτ6ηΐ7 ρΗΤ&β&η^β (ο Οβΐ8θη8θ (&ιι) 1ιι1ιαΙ)ϋθά 

τώλίν της Φρυχ/'ας, μεγάλην χαΧ εν&ιίμονα. 

ίογτη οΐ-ϋΐΒ Ρηΐ7^η8, Ιατ^θ &ιιά ττο&ΐϋι^. 

*Ενταί^ ην βοίοίλεια Κνρφ 

Ι ΗθΓβ ϋΐ6Γθ-ιητ&• (&) ραΐ&οο ίθΓ-07τα8, [1ιβΓβθ7ΐα8 1ι&<1 & ρ»• 

χαί μεγοϋς παράδεισος, τίλήοης αγρίων ^ρίων^ 

Ιλοβ] αηά (&) Ι&τ^ ρ&τ^, ίυΐΐ οΓ-^ά οβαβίι^ 

ά έχείνος έ^ρενεν άπο ϊτοΐον, οττότβ 

γτήϊοΥϊ 1ιβ ιΐ86ά-Ιο-1ιιιχιΙ | Γγοιπ Ιιοηβ, [οη 1ιθΓ8βΙ>αοϊ], | ιιτίιοη 

βονΤυοίΤο γνμνάααι «αυτόν 

1ιβ-ιηί^1ι(-ιιπ8ΐι Ιο-Η&τβ-βχβΓβίΒβά [ιτΐιοη Ιιβ ιΗβΙιβά Ιο βχοΓοίββ] ΙιίιπΒβΙί 

τε ΧΟΛ τονς ϊτΐτΐονς. Ό τΐοταμός Μαίανδρος ΡεΙ 

— »ηά ϋΐθ 110Γ868. Τΐιο ήτ6Γ ΜβΒ&ηάθΓ βοιη 

δαχ μέσον 8έ τον τϊαρα^είαον' 8ε αί τΐηγοΑ 

ϋιτοα^^ΐι (ύΐθ) ιηίάάΐβ — οί-ΙΙιβ Ρ&τΐ^} | ι^^ ^ο βρήπ^^ 

αντον ειοιν έχ των βαυαιλείων 

φί•ϋ &ΓΘ Γγοπι ϋιβ ρ&Ι&ββ ; [Εηά ϋβ 8ριΐιι^8 Ιββιιο Ατον 

δί χαΧ ^εΐ 8ιά της τΐόλεως Κελα^νών. 

ΰιο ρ»1«ϋβ]; &ηά &ΐ8ο Ί\τΆοψβ ΙΙίΓοα^^Ιι ϋιβ οϋ7 οΓ•Οβ1ΐΒΐι«, 

ΈσΤ6 δί χαΐ έρνμνά βασίλεια μεγάλίΛ υυυκ ι. — οηαρτκκ π. Ιΐί 

βασιλέως έν Κελαιναϊς, Ιηι ταΖς 

ϊίηι; [ϋιβ ϊίης οί ΡβηίΕ] ίη Οβίβη», (βϋα&Ιοά) &( ^λ• 

τίτιγαίς του τΐοταμον Μαρσνου, ντώ Τγ άχροτώλει 

8Ο11Γ068 οί-ϋιβ ΗτβΓ Μαη^ϋβι ιιηάβΓ Ιΐιο βίΐαάβΐ*, 

οϋτος 8ε και ()€ΐ ίια της πόλεως, χοϋ 

ύήΒ (ΗνβΓ) &1βο — ήοΨΤΒ ϋιτοη^ή Ιΐιβ οϋγ, κΛά 

ίμβάλλεί εις Τον Μα/'ανίρον τό δθ είρος τοί 

ϋηρίίββ ίηΐο ϋΐθ Μββ&ηάβΓ; Ιΐιβ — 1>Γβ&(111ι οί-ϋι• 

ΜοφσΐΌυ ίαην εϊχοαι χαί τύντε 7ίο8ών. 

Ματ8^&8 18 Ιιιτ6η(7 &οά βγβ | οί-ίοοΐ [ίββΐ] 

Ένταυ^α *Α7ΐόλλ6>τ λέγεται έχ^είρα Μαρσναν. 

ΗοΓβ Αροΐΐο ίβ-Β&ίά ίοΛίΛνβ-ύΛγΒά Μϋη^α^ 

Ρίχτίαα^ έρίζοντά οί τιερι 

(ι&νίη^-βοηςυβΓοά (Ιιίιη) | βοηίβηάίος — (ϋιβ7 οοηίβηάίης) &1)θΐιΙ 

σοφίας, χάί χ^εμάααι το 8έομα έν τφ άι^ρςα 

αιαβίοι &ηά Ιο•1ΐΑνβ-Ιιιιιι^-ιιρ ϋιβ βκίη ίη Ιΐιβ β&τβ 

δ3ετ αί τνηγαί' 8ίά τούτο ίθ 6 ηοταμος 

^Ιιβηοβ Ιΐιο βρηη^β (Ηβο); ίΐΌοι ϋιίβ ίικίθβά Ιΐιβ Ητβτ 

χαλχιται Μοφσνοις. Ένταί^ Β.έρζης, οτε άτιεχώρει 

ϊβ-βαϋθά Μ&Γβ^αβ. ΗβΓβ ΧβΓΖββ, ιτΐιβιι Ιιβ-άβρ&ΓΦβά 

Ιχ της Έλ?^δο$ γιχτη^είς Τγ μάχχΐ} λε)^εται 

ΓΐΌΐη — θΓ6βοο 1ι&γίη^-1)β6ΐι•ά6ίθ&1θά ίη•11ΐ6 1>&(11β, ίβ-Β&ίά 

οιχοδομησαι τε τταίτά τα βασίλεια χαί τνο^ 

Ιο-1ι&τ6•1)αϋΙ &180 ϋιίβ — ρ&ΐαοβ &ηά ϋιβ 

άχγΌ7ίολίν Υ^εΤυαινών. "Ενταθώ Κϋρος έμεινε 

οϋαάβΐ οί-06ΐ8θη8θ. Ηογο Οτηιβ Γοιη&ίιιβά 

τ^ιάχοντα τιμέρας χοΧ Υ^Τ^α^χος 6 Αουχε^αιμσνιος 

11ιίη7 ά&78 &η(1 ΟΙβ&ΓβΙιαβ ϋιβ I^&^β<^8θΠ10I1^&Δ 

φνγάς ηχΒ, ίχ(^ν χιλίονς στίλίτας, χαί 

θχΐΐθ β&ιηβ (Ιο Πιπί), Ιιανίη^ &-11ιοα8Εΐιά Ιιεατ^-απηβά-ιηθη, αηοΙ 

Οίχταχοσίονς ΘρςΙκας τϊελταστάς, χαί 8ιαχοσίους 

9ΪξΙιί-ϊϊαηάηά Τηπιοί&η Ι&χςβΙίβΓβ, αηά (ιτο-ΐιιιχιάτοά 

Κρίίτας τοζότα^. Δε χαί άμα ^χράτης 6 

Οήίβη &ΓθΙΐ6Γ8. Αη€ΐ &Ι80 &1-ϋιβ-Βαιηβ-ϋιηβ βοοΓαΙοβ ύΐθ 

Χίψαχόσως τιαρην ίχων τριαχοσίους 

ΒγηονυύΜΜ ' νΑ8.ρΓβ8βη1 [&ιτίτ6ά] Ιι&τίηιτ ϋΐΓΜ-1ιτιηάΓ0<ΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 20 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ατιλ/'τας, χαι Σοφοίίνετος 6 Αρκάς, Βχων χιλίοϊ^ς 
οτιλ/'τας. ΚαΙ Ινταν^ Κνρος έτϊοίησεν 

α6&77-&πηβ(1-χηβη. Αηά ΙιβΓβ Ο^ηιβ ηΐΑάβ (μιι) 

άρί^μον χαΐ έξέταχτιν των Έλλχίαη/ εν τ£ί 

βηηιηοΓ&ϋοΕ &ηά (Ιιαά &) Γβνίβττ οί-ϋιο ΟγθοΙ» ίη ΙΙμ 

τταραδί/σω, χάί εγένοντο οί σνμτίαντες^ μίν 
μχψοι χάί χίλιοι ότιλίτα^, δί αμ<^1 τους 

4ιητο-(^ου8&ιΐ(1 ρ€ϋ&8ΐ89 [Η^ΐι^-Απηβά ιηβιι αηά 1&Γ|^ϋβη]. 

Έντεύ3εν έζεΤυαχψεί δΐΌ στα^μονς^ 

δθχα Λαρα(Τά)^)^(ΐς εις Πίλτας, οιχονμένητ 

(ιη&Ιίΐη^;) Ιβη ρ&πιβ&η^β Ιο Ρβΐΐβθ, (&) ρβορ1θ<Ι 

τώλιν, *Ενταυ3' Ι^ίζεινε τρείς τιμέροίς ' εν αΐς 

ϋϋγ. ΠβΓβ 1ΐθ-Γ6ΐη&ίΏβά ΙΙιγθο ά&7Β; ίη ιητΙιίο1ΐ((1&78) 

Εεν/ας 6 Αρκάς έριχτε τα Ανχαια χαΧ ε^χε 

Χβηί&β Ιΐιβ ΑΓΟ&άίαη οβίθύπλίθά ΙΙιο I^^^1«&η-^^^θ8, &ηά ίηβΐϋιιΐθά (&) 

άγώνα' τα δε ά3λα ήσαν χριχταϊ 

βοη(68ΐ ; [ριιΜίο ς&ιηοβ] ; 11ΐ6 — ρΗζβΒ ^θγο ^οΐάβη 

ατΤ^γγί^ες' χάί 8ε Κνρος ε^εώρει τον αχώνα. 

ιίΗςίΙβ; &η(1 βίβο ΟγηΐΒ τίβνιτθά ϋιβ ριιΙ:1ίο-^&ιη•β. 

Εντεύθεν ε^ελαντει δΐΌ στα^μονς^ δώδεκα 

Ηβηοβ Κβ-ιηαΓ€ΐΐ68-ίθΓ(1ι Ινο 8ΐαϋοη8^ (ιη&ύίο^) Ιιιτθίτβ 

τιαρασά^^'ας εις άγοράν Κεράμων, 

ρ&Γ}ν8αη£8 ίο (ϋΐθ) ιη&τκθΐ-ρΐ&οο ΌΓ (Κιβ) 'ΟβΓ&ιηΙ&ηβ, («η) 

οιχονμενην τίόλιν, εοχάΤΥΐν 

Ιη1ι&1)ίΐ6ά ϋΜγ, (ΙΙιθ) 1&81 (οη ϋιβ Γοα4 ίο ΜγέίΛ) (&η4) 

τιρος τγ Μι>σ/'(χ %ώρα. Εντεύθεν έξεΤυαχψεί τρεις 

ηβζΙ-Ιο 11ΐ6 Μ78ίαη ίοτήίοτγ, Ηβηοβ 1ΐ6-&ά7&ηοο8 ϋιτβ• 

στα3|ίζούς, τριάκοντα τίαρουσάγγοίς^ 

βΐΑϋ^ιΐ8, [άα78' ιη&]*ο1ι]ι (ιη&λίιι^) ύί\τίγ ρ&τ&βαη^β, 

εις πεδ/ον Καδστρου, οιχονμέντηγ τΐόλιν. Ένταδ^' 

(ο (1)ΐ8) ^ίη οί-0&5^8ΐηΐ8, (&η) ΐηΙι&Μίθά βΐ^. Ηογ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟΟΚ Ι — ΟΗΑΡΤΒΒ II. 21 

ίμεινε τύνΤΒ ημέρα/; ' χάί μισ^ς ώφείΤ^το Τοις 

Δθ-Γβιηαίηο<1 &τθ άΛ,γΐΛ; Ληά ρ&7 ιιηιβ-(1αθ Ιο-ϋι• 

στρατίώταις τίλέον η τριών μηνών, χαΐ ίόντες 

8θ1αΐβΓ8 (Γογ) ιηοΓβ Ιΐιαη Ιητοο ιηοηϋιβ, &ηά ^οίη^ 

^χοΤίλάχις έτά τάς θΐ'ρας άη^ίΤονν. 

ΛίΙ&η Ι Ιο ϋιβ ^αΐββ [Ιο Ιιίβ ςυοτ^οη] ϋΐθ7-άβχη&ηάο<Ι (ϋ) 

Δ£ ό λέγων έλτιί^ας 8νΡίγ€ 

Βαΐ — 07Π18 Ι βα7ίη^ 1ιορ«8 [^νίη^ Ιιορββ] | ρ&βββά-Ιαο-'ϋιηβ [ρα^ 

χάί ην ^λος άνιώμΐ:νος' γάρ ην οί 

Ιΐιβιρ οΰ], Λπά 1ιβ-π&8 ιη&ηΐΓβ8(ΐ7 <ϋ8ΐΓ08Ββά; ίοτ Ο-ψέλ ηο^ 

τιρος τρότίον του Κΐ'ρου μη άτίο^ί^ναι 

οΓ ϋΐθ-η&Ιατθ — οί-ΟγηΐΒ ηοΐ 1ο-ρ&7 

έχοντα. 

αβ-ΐι&νίης (ττΙΐθΓθπίΙΙι βο Ιο άο). 

Ένταυ^ Έ7η''α^α η γννη Σνεννέανος τον 

ΙΙ6ΓΘ Ερ7&χ& ϋΐθ ντϊίβ οί-876ηηβ8ίβ ϋΐ6 

βασιλέως Κίλίχων άφιχνείταί, τιαρά 

^\ηξ *οΐ (ύχύ) ΌϋϊοίΑηβ &ΓΓίνθ8, (οη & τίβΗ) ^ο 

Κνρον • χαΐ έΤίέγετο 8ονναί Κνρω τϊολλά ;^ρ9^ατ'α. 

ο 7ηΐ8 ; &ηά 8ΐιβ-νιτ&8-8&ί(1 Ιο-ΐι&νβ-^ίνβα Ο ^τΓαβ ιηυοίι ιηοη67. 

Κνρος 3' ονν τοτε άηέ8ωχε τγ στρατιςί μυσ^σν 

0γτη8 — ϋΐθΓθΓοΓβ Ιΐιοη ρ&ίά ϋιο &γπι7 (ϋιβίτ) ψΛζΟ» 

τεττάρων μενών. Ή Κίλισσα 8έ χαΧ είχε 

ίοΓ-ίοατ ιηοηΐΐιβ. Τΐιβ Οϋίοί&η (ςυβοη) αίβο — Ιι&ύ (») 

^νΤυαχας τίερί αντην Κίλιχα^ χάί Άστιει*- 

^ιχΛτά ^Ιΐι 1ΐ6Γ Γοοιηροββά οί) Οϋίοίαηβ αη(1 Αβρβα- 

8ίονς' χαΐ 3ε έλέγετο Κνρον ανγγενέσ^ί τγ 

άΐΛΏΒ ; ΛΏά &180 ί&-ν7&8-8&ίά (Ιΐιαΐ) €7ηΐ8 1ι&<1-οοηη6χίοη ιπ11ι-ϋι• 

Κιλίααγ. Εντεύθεν ^έ εζεΤυαννει 6νο στα^μοι^, 

Οϋίοί&η (ηυββη). Ηβηοβ — 1ιβ-ιη&Γθ1ιβ8-ίθΓΐΙι Ιιιτο βίΑϋοηβ, 

^έχα τίαρααάγγοϋς εις Θνμβριον, οιχονμένεν 

^Οϋϋϋης) \ΛΏ. ρ&Γ&8&η^β \α Ύ\ιγνο\)ή\χΐΛ^ (&) ρβορίβά 

Ίίολιν. Έ^ταί'^ ην τΐαρά την 686ν χρττνη 

Ιοιτη. ΗβΓο ϋΐθΓβ-ιιτω, \ίγ ϋιβ Γο&ά (βίάβ) (&) ίουηΐ&ίιι 

η χαΤυονμένη Μ/δου τον βασιλεο^ 

ιτ1ιί«1ι ιτ&•-β&Η6<1 (ϋιβ ίοαηίΑίη οί ) Μίά&β, ϋιβ ^1η| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 22 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟϋ. 

Φρυχων, 8φ' Υΐ Μί'&ζς λέγεται θηρεύσαί τσρ 
Σάτυροι/, κεράσας αντήρ οϊνφ. ^Εντεν^β^ 

&Λίγτ, Ιι&τίη^-ιηίζθά ϋ [Ιΐιο ίοαηΐ&ίη] ^Ιΐι-ιήηβ. Ηβηοβ 

έζεΤυατϋνει 8νο στίχ^μονς δέκα τίαροϋσάγγας^ 

Ιιβ-ιη&ΓοΙίθβ-ΓοΓϋι ϊ'ηο βΐ&ϋοηβ (ιη&ΐώι^;) Ιβη ρ&τ&β&η^^ 

εις ΊυριαΙον οιχονμένγιν τώλιν. Ενταύθα έμεινε 

ίο Τ7ΐΊ8Βΐιιη (αη) {η1ΐΑΐ>ί(θά Ιοπη. Ηβη Ιΐθ-ηιη&ίηοά 

τρεις τψέροίς, χαΧ η Κ/λισσα Τ^γεται ^εη^τίνοα 

ΙΙΐΓθθ άΒΐ,γΒ, &ηά ϋιβ Οίΐίοί&η (ςαοοη) ίβ-βΑΐά ^ο-ΙίΑτο-ΓοςαββΦθά 

Κνρον έτίώεΐζοΛ τό στράτευμα αντγ. 

οί-ΟγταΒ Ι (ο-1ι&τβ-8ΐιονπι [ία έήοψ] \ (<λ«) (ΙιΙβ) Λπαγ ίο-ϊιβτ. 

Ονν βονλόμενος εηώειζοα^ 'ΤίοιεΙται 

Ηβ ϋιβΓθίοΓΟ ^ντϋΐίη^ | (ο-1ι&τβ-β1ιοιπι[Ιθ8ΐιοιτΗ], ιηΑΐ£68 {%) 

έζέτα<ην εν τφ τιε^ίφ των Έλλήτων χαί τύν 

^ον^61ι^ ίη Ιΐΐθ ρΐ&ίηβ οΓ-11ΐ6 ΟΓββΙ» αηά οί-ϋΐ6 

β(χρβάρων. Έκδλειχτε δε τους "Ελληνας οντω 

1)&Γΐ)&ΙΊΕη8. Ηβ-0Γ(1βΓ8 — Ιΐΐ6 ΘΓΘβΙΐΒ | 80 

ταχ^γϊν(ίΐ ως νόμος αντοίς 

1ο-1ι&τβ-1>θθη-&ιτ8,ιΐβ6ά [βο Ιο 1>β ιηαΐΈΐι&ΙΙθά] &8 (παβ ϋιβ) οαβίοχη ίοΓ-ΙΙιβιη 

εις μάχην χαΐ στηναι, 8ε ίχαυατσν 

Ιη 1>&1(Ιο, Εηά Ιο-βΙ&ηά (ίη 8α6ΐι ΟΓάβΓ), 1>ιι1 (ϋι»1) 6μ1ι 

αυντάζαι τους εαυτόν. 

(οοιηιη&ηάβΓ) ιτ&8-1ο-&π&η^ | ϋΐ6 οί-ΙιΙηΐΒβΙί [Ιιίβ οντη ιηβη]. | *Τ1ΐ67- 

Ουν Ιτά;|^3>7(Ταν θτώ ΤΓΓτάρωι^. 

ιτβΓβ ύιβΓοίοΓθ ^βιταηςβά ίη ίουη ; [11ΐ67 νβη άτ&ιπι αρ 

Μένων μεν δθ, καΐ οί ύυν αχτνφ είχε 

ίοχα άοορ] ; Μβηοη ίηάβθά — &η(1 | (<λβ) (ϋιοβο) ^ϋι Ιιίπι Ιιμ 

τό 8εζι6ν^ 8έ ΚΤϋέαρχος χαί οί έχείνου 

Ι1ΐ6 ήζϊίί, \)\χί ΟΙθ&τοΙιΐΜ Ι &ηά ϋΐθ οΓ-Μιη [&ηά Ιιΐβ ηίθη] 

τό ενώνυμον, οί άλλοι στρατηγοί 8ε το μέαον. 

ϋιβ Ιϋΐί, 11x6 οΙΙΐθΓ οοιηιη&ηάβη — Ιΐιβ οοηΐτ•. 

Ό Κύρος ονν μεν τϊρώτον Ι^^ώρε^ τους βαρβάρους 

— 07ηΐ8 ΙΙΐθΓθίοΓβ — βΓβΙ ητίβιιτβά Ιΐιβ 1>ατΙ>αΗαιι8 

οί δί τίαρτιλαυνον τεταγμένοι χατά Ϊ7^α^ς χαί 

— Απά (ΐ!β7-ιηιΐΓθ1ΐ6ά-{&8ΐ-1ιίιη άτ&ιπι-ιιρ ίη *«οο|Μ Αη4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΜΕΚ Π. 28 

«ατά τάξεις^ δθ «τα τους "Έ^ηνζίς 

Ιη ϋοχηρ&ϋίββ, &ηά Είίθητ&ιχίβ (1ιβ Γβτίβττβά) !ΐιβ βΓββΙιΐ 

τκχρελαννωρ έφ^ Οίρματος χαΐ η Κίλυσαα Ιφ' 

Ηι1ίη2-1>7.11ιβιη ίη (Ηϊβ) οΙι&ΗοΙ, &ηά Ιΐιβ ΟίΙίβίΕη (ςαοβη) ίη 

αρμαμάξης. ΤΙάντες 6ε εΐχον χαλκά χράνη^ και 

(») οονβΓοά-οαπΊαςο. Α11 — Ιι&ά 1>γ&χοιι ΙιβΙζηβΙβ, ληιΐ 

φοινιχονς χιτών(ΐς^ χαΧ χνημί^ας, χαΧ τάς άατύ^α^ 

8λ«γ16( (υηίοβ, &η€ΐ £^&τβΒ, &ηά Ιΐ&θ βΐιίβΐάι 

%χχεχα^αγμ£νας.. Έτκιδτι δί τίασηλχχχίε τκχνταυς^ 
ατγ^ας το άρμα τιρο χτ,ς φάΤυαγγος, 

Ιι&γίηΐ^-Βίορρβά — (Ιιίβ) οΙι&ΗοΙ ίη-ίΓοηΙ-οί Ιΐιβ ρ1ι&1ιιηΧ| (ιιηά) 

7ίέμ4^ Τ1ίγρτ!*τα Τον έρμγ^νέα τιάρα τους στρατ>7- 

Ιι&νίη^-ββιιΙ Ρί^^ΓΟβ Ιΐΐθ ίηΦθΓρΓβΦθΓ Ιο ϋιβ βοιηπι&η• 

γονς των Έλλτίνωι/ έχέλενσε τϊροβαλέσ^ΟΛ 

άβη οί-ϋιβ 0γ66^β 1ιβ-οοιηιη&η(1βά (Ιΐιβχη) 1ο-ϋιηΐ8ΐ-ΓθΓν7α]*ά 

τα δτιλα, χαΧ έταχωρησαι την 

— (ϋΐθίτ) &πη8, &ηά | Ιο-Ιιατβ-ιηονβά-ίοητ&Γά [Ιο ιηοτο ίοητατά] ϋΐ6 

ολην φάΤυαγγα. Οί 8ε τιροείτΐον ταίτα 

βηϋτθ ρΙιαίΕηχ. ΤΗθ (βοιηιηΕηάβΓβ) — »ηηοιιηοβ(1 Ιΐιοββ 

τοις στρατώταις • χαΧ «τκί έσάλτ 

(ϋιίη^β) 1ο•*(1ιο βοΐάίβη; &ηά &ί(6Γ ί(-ιτ&β-80ΐιηάβά-ιή11ι-ϋΐ6 

ταγζε^ τιροδαλλόμενοί τα δτιλα, εηΐεααν. 

(ταιηρβί, ραΙϋης-ίοΓν^&τά — (Ιΐιοίτ) Επηβ, ϋιβ7-»<1τ&ηββά. 

Δί εχ τοχγΐον προϊόντων ^ααον αυν χρανγγ 

Αηά ΓίΓΟίη Ιΐιΐβ βοίης-οη ιηοΓβ-(ΐιιίο^7 ^Ιΐι (&) βΐιοιι^ | (&) 

δρόμος εγένετο τοΙς στρατώτα^ς 

ηιηηίη^ Ιι&ρροηβά 1ο-ϋιβ βοΙάίβΓβ [ϋιβ βοΐάίβη οοιηιηβηοοιΐ ηη• 

άτώ του αυτομάτου έτά τάς αχιηνάς. Και δί 

αΙιι^] οί — 11ΐ6ίτ-ο^πι-&οβθΓ(1 Ιο ϋιβ ΙβηΙβ. Αηά αίβα 

ττολύς φόβος άλλοις τών βαρδάροϊΡ, και 

(ϋΐθΓβ ιιταβ) (α) βΓΟ&Ι ίο&Γ 1ο-οϋΐ6Γ8 οί-ϋιβ 1>&Γΐ)&η&η8, &η(1 

Τε η Κίλίοσα εφυγεν εχ της αρμαμάζης^ και 

— ϋιβ ΟίΙίβίΑη ((^αθοη) βοά ΐτονα ϋιβ ΡβΓβίιιη-β&ιτί&^θ, επ^ 

οί εχ της αγοράς εφυγον χαταλντώντες τά 

^^ (ϋιοιβ) ίη ϋιβ ηΐΕΓίίβΙβ ββ4 1ΐΕτίη^-Ιθί%^1)ο1ιίη(1 ιΙμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 24 ΤΠΕ ΑΝΑΒΑβΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ 

ώνιχι' δί Οι "Ελλγ^νες η?^ν ετύ τας 

ϋιίη^» 6χρο86(1-1ο-8αΙβ ; 1)α1 11ΐ6 ΟΓββΙιβ ^ϋηί Ιο ϋΐ€ 

σχγινας σχψ γέΤυωη, Αε η Κίλισσα ι8οναα 

ίΛίΟΒ ^ϊύί ΙααςΙιΐθΓ. (/^'«0 ΐΐιο Οϋίοί&η (ςυοβη) Ιιανίη^-βοβη 

ΤΎΙΡ λαμτιρότητα χαΐ τύιρ τάζιν του στρατεύματος 

ύϊβ βρίοοίΐοατ &η(1 *1ιβ (ϋβϋΐρΐίηβ οΓ-ΙΙΐ6 &πη7 

ί^νμασε, Αε Κνρος τισ^ ι8ών τσρ 

ιταβ-ρΐηιη^-νίϋι-ίκΙιηίΓ&Ιίοη. (ΰιϋ) Ογτηα ιτ&β-άοΐί^^ΐθά βββίης ϋιβ 

φόβον εκ τών Έλλγίί^ν εις τονς βαρβάρους. 

ίβ&τ (ίηβρίΓθά) 1>3Γ ΐΒθ ϋΓϋθΙ{8 ίηιο ϋιβ 1>&Γΐ)αΗ&ηΑ 

Έντευ3εν εζελαννει τρεις στα3|ΐ/ούς, εϊχοαι 

Ιίβηοθ Ιΐθ-ιηαΓοΙιββ-ΓυΓίΙι ιΙιγθθ βίαϋοηβ, (ιη&^ίη^) ^Ϋ^ΒΏ.^^ 

τΐαρααάγγας^ εις 'Ιχόνιον^ εαχάτην τΐόλιν ττίς 

ραΓ&8αη^8, Ιο Ιοοηίαηι, (ϋιβ) Ι&βΙ Ιονη — 

Φρυχ/ας. Ένταί^α έμεινε τρ^ίς τι^^ρας. 

οΓ-ΡΙΐΓ7§ίΕ. ΙΙβΓβ Ιιβ-Γοιη&ΐηβά ΙΠΓθβ (Ι&78• 

Έντ^υ^βν εζελαννεί διά ττίς ΑυχοΌνία^ τάντε 

Ηβηοθ 1ιβ-ιη&Γθ1ΐ68-ίοΓΐ1ι ΙΙίΓοαςΙι — ]^70&οηί& &το 

στα^μους^ τριάχοντα τχαρααάγγας. Έτ^τρει/^β 

ιΐΑϋοηβ, (ιη&^ίη^) ΙΙιιγΙ^ ρ&τ&βαη^β. Ηβ-ρβπηίαβά 

Τοις "Ί^ΧληΟί ^ιαρτίάοαι ττιρ ταύτηγ 

!ΐιο Ογθ6^8 ι {ίο-Ηαν6-ρΙνηά€ν€ά) (Ιο ρΙαηάβΓ) — ϋιΐβ 

χώραι^, ώς ουααν τϊολεμίαν. Εντεύθεν Κϋρος 

οοΰοϋ7» Λ8 1>6ΐη^ Ιιοβϋΐθ. Ηβηοβ Ογτη» 

άτΐοτάμτίεί τνν Κίλίοααν τγιν ταχίστγ^ν 

Νθ(ΐ8•ΕΤ7&7 ΙΙΐ6 Οίΐίοίαη (ςιιοοη) 1>7-ϋιβ | ςιιίβ1(β8ΐ [βΙιογΙθιΙ] 

68όν εις ΤΥΐν Κιλιχίαν χαΧ συμέτιεμ'φεν αΰτ^} 

Γθ&(1 ίηΙο — €ΐ1ίοί&; &η(1 Ιιβ-βοηΙ-πίϋι ΙιβΓ (ϊΐιβ) 

στρατώνας, ους Μένων είχε^ χαί αυτόν. 

8θ1αίθΓ8, ΙΙιαΊ Μβηοη Η&ά, αηά (Μβηοη) Ιιίιηββίί'. 

Κύρος ^6 μετά τών αλλωτ έζεΤυαι^εί 8ιά Κα7^ 

07ηΐ8 ίικίθβά ττϋΐι ϋιβ οΙΙιθγβ ιη8χβΙΐθ8-ίθΓϋι ϋίΓοιι^Ιι Οαρ. 

τιαδοκ/ας τέτταροι^ στοι^μους^ εϊχοαι χαί τύνΤΒ 

ρ&άοοία Γοατ 8(Αϋοιΐ8, (ιη&ΐάη^) ΙνοηΙ^ &η(1 βγ• 

ηοραχί-ίγγας^ προς Δάναν οιχουμήνγ^ν τχολνν^ 

ρΑΓ&βαηςβ, ω Β&ηΑ (&^ ροορίβά Ιο^τη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΚ Π. 26 

αεγάλγιν χαΧ εϋώμονα. Ένταυ^ έμειναν τρβίς 

ΙΑΓ^ &η(1 ντβα111ΐ7. Ηθγο ϋιβ7-Γθΐη&ίηο<1 ^^^ΤΜ 

ίΐμέροίς' έν φ Κνρος άτίέχτείνε Πδρσ);!^ 

άΛγα; (Ιυηη^ ντίιίβΐι (ϋιηβ) Ο^πιβ ρυύ-ΐο-άβ&ϋι (&) Ρβηΐίη 

άνδοα Μεγαφέ(>νην^ βααίΤ^νον φοινιχισττιν^ 

(ιηαη) Μβ^αρΙιβΓηθβ (1)7 η&ζηβ), (&) Γ07&1 ρατρΙβ-ντο&τβΓ 

και ηνα ετερόν ^ννάοτην των ντΐάρχοη 

{αηά) »-0θΓΐαίη οϋιΟΓ ροντβΓίαΙ-ροηοη οί-ΐΐιβ οί&οοπ-1ιίβ1ι-1η-οοιιιιιιαη<1 

αΐηοϋσάμενος εταΒουΤ^^ειν αντφ. 

Ι)»τϊη2-ιιοοαβ6<1 (Ιιίιη) | Ιο-βοηβρίτβ Ιο-ΐιίιη [οίοοηβρίήιιβ^&^ΐηβΐ 

^^ντεν^εν έτιειρώντο εΐαδάλλειν εις τηρ 

Ιιίιη]. Ηβηοο ϋιβ7-βη(1θΑνοαΓ«ά Ιο-ϋίΓοντ-ϋιβιηΒβΙτοι ΙηΙο — 

Κιλιχ/'αν • δ€ 71 ειαδολγι ην όδος 

ΟίϋοίΑ ; 1)υΙ Ιΐιβ βηΐταηοο ντ&β (&) ΓΟ&ά (οηΐ7 1>γ(Μμ1 οηοι^ΐι ίοτ « 

αμαζίΤος, ισχυρώς όρ3/'α, χαί άμιήχανος 

βίη^^ΐβ) ντ&βοη-νηΐ7) τβιτ 8(««ρ, &ιΐ(1 ίιηρηοϋ<$«1)1ο *ίθΓ (&η) 

στρατεΰμαΤί ειϋε'λ^είν, ει τις εχώλυε. Και δ« 

'Απη7 Ιο-οηΙβΓ, ίί &η7-οηβ ορροβοά. Αηά αΙβο 

^υέννεαις έλέγετο είναι έτά τών άχροη^^ φυλάττων 
ΤΎζν ειαβολην* δι' δ εμεινεν τιμεραν εν 

ϋιο βηΐτ&ηοο ; ίοΓ ιτΐιίβΐι (Γο&βοη) Ιιβ-ηιη&ίιιβά (λ) άπ/ οη 

τφ τιε^ίφ. Αε τΛ {κττερα/'<3ΐ άγγεΤυος ηχε λέγων 

ϋιο ρΐ&ίη. Βυΐ οη-Ιαο η^χΐ-άα,γ (&) ιηοββοη^οΓ ο&ιηβ β&τίηβ; 

σνι Σνέννεύίς εΐη λεΤυοιτχως τα άχρα^ Ιπβι 

ϋΐΑΐ δ7θηη6βίβ | ιιιίβ1ιΙ-1>« Ιι&νίη^-ΙβΓΐ [Ιι&ά ΙβΓΐ] Ιΐιο Ιχβί^ΐια, «ίΐθΐ 

Λσ^ετο ση το στράτευμα Μένωνος ην υι^υι ίν 

ηβ-ρβΓ0θίτθ<1 Ιΐι&ΐ Ιΐιβ &Γΐη7 οΓ-Μβηοη ψμ Λΐηβίάγ ίη 

ΚΛιχί'ςι, εϊαω των όρθωι^, χάί οτι ηχουε 

Οίΐίοία, ιήΐΐιίιι ϋιβ ιηοαηίΑΐιιβ, &η(1 1>οο&ιιββ 1ιο-1ιο&Γ(1 (Ιΐιιιΐ) 

Ίαμών έχοντα τριτίρβις τάς Λαχβ- 

Τλΐηοι Ιι&τίη^ βα11β78 (πΕΠίβΙγ) — (ϋιοββ) Όί (ϋιο) *Ιι«ο•- 

^μονίίον χαΙ Κνρου αΰτου, τιεριτίλε* 

<ϋΒΐηοιιίαη• βοά οί-€7ηΐ8 Ιιίιηββίί, (&η(1 ϋι&Ι) *1ιβ (Τ&πιοβ) ν&β-β»ί1- 

σύσας απ* ^Ιωνίας εΙς Κιλιχίαν. Κύρος 8' ου% 

^Ι^-τσαηά ΐτοχη ΙοηίΑ ιηΐο Οί1ίοί&. ΟγτνΜ — ΙΙιβΓοίοτν οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΗΕ ΑΝΑΒΑΒΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

άνέδη έπι τα όριη, ονδενος χωλνοντος^ χαΐ βίίί 

ΗΟβηάθά (οη) Ιΐιβ ιηουηίαίιιβ, ηο-οηο ορροβίη^, &η<1 1ιο-μιι 

τάς σκηνάς, ου οί Κίλιχες έφνλαττον. Έντεν^ει^ 

ύΐ6 Ιβη(8, ιτΐιοη ΙΙιο Οϋίοΐαηβ 1ε6ρΐ-|;ιΐΕΤ(1. Ηβηο• 

ίέ χατέβαινεν εις μ^γα χαί χαλάν τίεδίον^ 

— ]]0>(ΐ6866ΐΐ(ΐ6(1 ίηΐο (&) Ια/^ο &ιιά 1[>β»ιι(ίίιι1 ρ1*ίΑ* 

έτύρΐ^ντον, χα! ίμττλεων τΐαντο^τών δέν8ρωρ χοά 

^β11-ν&Υ€•Γβ(1. »ηά (6β«Ν^)-ίυ11 οΓ-βϋ-^ίοάβ οί-Ιτοοβ »ηά 

άμτάλίύν ' χαί 8ε φέρει τιολν σήσαμον χαί μεΤανην^ 

▼ίηββ; Ληά αίβο ϋ-1)βαΓβ ιηυοίι Μβαιηυιιι, &η<1 ρ»η1ο, 

χχϊι χέγχρον χάί ττνρονς χαϊ χρι^ς. "Ορος ^ 

Λπά ιηϋΐθΐ, &η(1 νΙιο&Ι, &η(1 ο&γ167. (Α) Iηουη(α.^I1(^11&^η) — 
ό;^υρ^)1^ χαί νφηλον τίεριέχει αΰτο 

•ΐΓοη^ (1)7 η&ΐατο &η(1 &γ1) &η(1 Ιιί^ΐι βαιτουηάι Η 

πάΓΤ>7 έχ θοΛάττης εις θάλατταν. 

00-Εΐ1-8ίά68 ίΓΟίη 8Θ& ίο Ββ&. 

Κατάρας δθ δια τούτου του τίεδίου ηλα/σΒ 

Ώ^δο^ηάΪΏξ — ΙΙίΓουςΙι Ιΐιίβ — ρΐ&ίη Ιιο-ρΓοοοβάβ 

τέτταρο^ς σταθμούς, τάντε χαί εϊχοαι τκαρο^ 

ΙοιίΓ ά&γ&' ιη&ΓοΙι, (ιη&|[ίη^) 6το &ιιά 1ντ6η(7 ραη- 

ύάγγα^^ εις Ύαρσονς μεγάλην χαί εν8αίμονα τΐόλιν 

β&ηςβ, Ιο ΤαΓβιιβ (&) Ιδγ^ο &ηά ιτ«α1ϋΐ7 οίίγ 

τγις Κίλιχία^. Ένταυ^α ηοαν τά βοϋσίλεια 

— θί-€ί1ίθί&. ΙΙθΓΘ πβΓβ ϋιβ ^υεννέσιος του βαΧ5ΐλέως Κίλίχων' 8β δια 

οί-87θηη68ί8 ϋιο ^ίη^; *οί (ϋιβ) *€ί1ίβίαη8; &ιι<1 ϋιτου^ΐι (ϋι•) 

μέσης της τίόλεως Ρει τωταμός όνομα 

ιηίά(11ο οί-ΐΐιβ οϋγ ηιη§ (&) ΗνοΓ (ϋιο) ηαιηο (οί ιτΜοΙι Ι•) 

Κνδνος^ ενρος δνο τιλέ^ρον. Οί 

07άηα8, (ϋιο) 1>γ6α<111ι (οί ιτΐιίοΐι 18) ίπο ρ1βΙΙΐΓ&. — (Τΐιοββ) 

ίνοιχούντες την ταντην τώλιν εζέλιτιον μετά 

ίηϊΐΒ\)\ίϊηζ — 11ιί8 οί(7 (Ιβββηοά (ϋ) Ιο^^βΙΙιΟΓ-ντίϋι 

Χυεννέσνος εις οχυρον χωρίον έτά τά δρ>7, τίλην 

870000818 ίοΓ (&) ίοΓϋβοά ρΐαοο οη ϋιο ιηοιιηΐαίη% οζοορΙ 

ΐΜ έχοντες τά χατίΥΪλ^Ια* χαί 8ε οί οιχούντες 

— (ΙΙιομ) η&τίη^ -^ ιΐιορι ; &ηά »)βο — (ϋιοβο) Ην«ΐΗΒ|Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΓΌΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ II. 27 

^.>να τττ Βάλααταν εν ΣόΤϋοις χοά έν Ίσσοις. 

ΜΟΓ ϋιβ 86& Λί δοΐί &η<1 λΐ ΐΒβαι. 

Έπυαςα δί, η γυνή ΧνεννέΟίος άφίχετο εις Ταρσούς 

Ερ7&χ& &ΐ8ο, 11ΐ6 ντίίο οί-676ηο68ί8 ϋΐτίνοά λ% Τλΐηυ 

τίέντε ίιμέ{>ας τιροτέρα Κνρου' 8ε έν τγ ντίερβολγ 

Β το (1&78 1>οίθΓθ Ο^ηιβ; 1)ΐιΙ ίη ϋιο βΓθ88ΐη|;-οτβΓ 

των ορών^ τών εις το ττείιΌν, 

95-(1ιο πιοαηΐ&ίηβ, — (ιι&ιηβΐ7, ϋΐ080 νΐιίοΐι ά680θηά) Ιο ϋιο ρΐ&ίη, 

8νο λόχοί στρατεύματος του Μένωνος 

ίπο οοιηραηΐββ *οί (Λβ) ^Λπηγ — οί-Μβηοη 

άπώλοντο. Οί μεν εφασαν αρτίάζοντάς 

ροΓί8ΐΐθ<1. — (8οιηο) ίικίββά 8αί(1 | (ΙΙι&Ι ιτΐιϋβ) ρΙαηάοΗηβ 

Τί χαταχοτΐηναι 

•οιηβΐΐιΐη^ 1»-1ι&νθ-1>βθη-ουΙ-Ιο-ρίβθ68 [11ι&( 11ΐ67 1ι&<1 1)βοιι βοΐ Ιο ρΐβοοΐ 

ίττώ τών Κίλίχων 8έ οί 

^Ιιίΐο ρΐυηθβηη^] \)γ ϋιβ Οί1ίοί&η8 ; 1)αΙ — (οϋιοη) (11ι&() 

υτΐολειφ^έντα^, χοα ον 8νναμέονς ενρεΐν το άλλο 

}βίο^-1βΓΐ-1>β1ιίη(1, &ηά ηοΐ 1>6ίη^-&1)1ο Ιο-βηά ϋιο 1*081(0^116) 

στράτίΐ;/ΐία οΰδί τάς 68ονς είτα τΐλανωμένονς 

Λττηγ ηοΓ ϋιβ Γ0&(18 οίΙβΓ ιταη<ΐ6Ηη^-&1)0ΐιΙ 

άτιοΤ^α^ί • ούτοι δθ ονν ηααν εχατον οτύαται. 

(ο>Ιι&το-ρθΓί8ΐΐ6<1 ; 11ιβ86 — ϋιΟΓοίοΓθ νοΓθ &-Ιιαη<ΐΓθ<1 1ιβ&τ7-&Γΐηβ(1-ιχΐ6η. 

Δ' οΐ άλλοι ετιεί ηχον^ οργιζόμενοι 

ΒυΙ Ιΐΐ6 ΓοβΙ (οΓΜ6ηοιι'8θθΐηιη&η(1) &Γ(θΓ 1Ιΐ67-&πίν6<1, οηπι^βά 

δια τον όλε^ρον τών αυστρατιΐίτών ^ιήρτιαααν 

λΧ ϋΐθ (ΐ68(ηιοϋοη — (οίϋΐθίτ) ίβΙΙοντ-βοΙάίθΓβ ρΙυηάβΓθά 

την τε τίόλιν τους Ταρσούς, και τα /ϊασ/λίΐα τα έν 

ϋιο — οϋ7 — ΤαΓ8α8, &η(1 ϋιο ρα1&068 — ίη 

αΰτ^. Κίρος δέ έτίεϊ ειογιλασεν εις Ττζν τίόλιν, 

Η. 07πιβ ίηάθοά &ί(βΓ Ιιο-βηΙοΓβά ίηΐο Ιΐιο οΗ7ι 

μετετίέμτίετο τον Σνέννεβιν τιρος εαυτόν ' 6 

ΒβηΙ-ίοΓ — 87θηηβ8ί8 (Ιο βοιηβ) Ιο Ιιίιη ; — 

δ* εφη οντε τίω τιρότερον έλ^εϊν εις χείροίς 

ϊ»νΛ 1ιβ-8αί(1 Ι πθνβΓ γοί 1)6ΓθΓθ-11ιί8 Ιο-Ιιανο-βοιηο ίηΐο Ιι&ιΐ(ΐίί 

ον8ενί 

^ΙΙίΑΐ ηοτοΓ γβΐ \>^ΐοη ύϊΐβ Ιι&ά 1ιο ρνΙ ΙιίιηΒοΙί ίη (1ιο ροντοΓ οί] &η7-ρβηοΒ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 28 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΖΕΝΟΡΗΟΗ. 

χρείττονι ίαυτού, οι^ε τί^ελε τ&νε ιένοΛ 

ιαρβηοΓ-ίη-ροιτ«Γ (Ιο) Ιιίιηββίί, ηοίΙΙιοΓ ιτοιιΐά-ΐιο ϋιβη | (<ο-^) (β•) 

Κνρω, ηρίν η γννη ετιεισε αντον^ καί Ι'λχιβε 

Ιο-Ο^ηιβ, 1>«ίθΓθ — (Ιιίβ) ^ήίθ *1>Γθαβ1ιΙ Ιιίιη *1ο-ϋ» &η<1 1ιβ-Γθοοίτθ<] 

τύοτενς. Μβτα ίέ ταύτα, ετίεϊ αννεγένοντο 

■.5»ιπιηο68 (οί Μΐί6ΐ7). ΑίΙβΓ — ϋιβββ-ϋιίηι^β, ιτΐιοη ύΐ67-ιιιβΙ 

άλλήλοίς, Σνέννεβις μεν ε8ωχε Κνρφ πολλά χρήματα 

οηο-ϋΐιοΙΙΐθΓ, 876ηηθβί8 {{ηά€€ά) ^&νο ΟγτΏΒ τη»Λγ ϋιίιι^ 

εις τγιν στρατιά ν, δί Κνρος εχείνφ δώρα, ά 

ΓοΓ — (Ιιίβ) &πη7ι αη<1 07ηΐ8 (^&τβ) Ιο-ΐιίιη ζη\Λ, ιτΜοΙι 

νομίζεται τίμια τίαρά βασιλεϊ 

&Γ6-&6οα8ΐοιηθ<1•1ο-1>β-1ιβ1<1 Μ-τ&1υ&1)1ο 1)7 (&) 1κίιΐ|; (η»ιηοΐ7) (&) 

ϊητΐον χρχχτοχάλινον, χαί χρναονν ατρετίτον^ χολ 

Ιΐ0Γ86 1ι&νιη2-&-2θ1(1βη-1)Ηά1θ, »η(1 »-{;ο1<1θιι ^ιτίβΙβά-οοΙίΑΤ, &η<) 

•φελλία, χαί- χρυσονν άχινάχην, χαΧ ΥΙεοανχτιν ατολην^ 

όΓΑοβΙθΙβ, &η<1 ϋ-^οΐάβη Βοϊιη\Ιο.τ, κηά ο-ΡθΓβίΑη Γθί>6| 

χοά την χώραν ^>7κ€Τ6 άφαρτιάζεσ^ι • 

&η(1 (1)6 ϋ^θβά ϋι&Ι) Ιΐΐθ οοιιηΐΓ7 (ν&β) ηοΙ-1ΐ6Γ6ΐιί(βΓ Ιο-1)β-ρ1αη(1θΓ0<1 ; 

δθ άτίοΤίαμβάνειν τά Ύψτχααμένα άν^ράτίο^ 

Μΐά ((Ιΐ&Ι ϋΐβ7 ^ΟΓβ) Ιθ-Γβ06ίν6-1)&0^ Ιΐιο 0&ρ1ΐϋ*0(1 8ΐΑΤββ, 

γιν τΐου έντυγχάνωσι, 

Ιί &ιΐ7-^^®>^ ϋΐ67-ιηθ«ΐ-νί(1ι-11ΐ6ΐη. ΟΠΑΡΤΕΚ III 
Ένταί^ Κνρος χαί η στραΤία ίμεινε ειχοβι^ 

ΙΙβκβ 07ηΐ8 αηά Ιΐιο &Γΐη7 Γ6οα&ίηθ<1 1ντβη(7 

η//ίρ(χς• γάρ οί στρατιώται εφασαν ονχ ιέναι τον 

£ίΐ78; Ι ΓοΓ Λθ 8θ1άί6Γ8 β&ί<1 ηοΐ 1ο-^ο \--γ-^ 

τιρόίΤω. Γάρ ηδΐ7 

ί&ηΙ)6Γ [ΓοΓ ΙΙιβ 8θ1(1ί6Γ8 Γ6ίιΐ8β<1 Ιο £0 &η7 ίϋΓΐΙΐθΓ]. ΡοΓ &1τθα17 

ντχ/ϋΜτενον ιεναι ετίΐ ρασιλεα* 

(1ι«7-(*ιΐ8ροο(β<1 Ι ^0-^0 αςαίηβΐ (ϋιβ) Ιιίη^ ; [ϋι&ί ϋΐ67 ιτοη %ο\λ% 

8έ εφουσαν ον 

•β^ΙαβΙ ίΐιβ ϊίη^ οί Ρβηί&]; &ηά Ιΐΐ67-8&ίά (ϋι&Ι ύιβ7) ν•ι« ηοι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΠ. ί9 

μ^σ^ίό^γίραί ετύ τοχτφ. Κλέαρχος ίϋ τιρώτο^ 

Ιλίτΰά ίοτ ί\ιΪ8 (ριιτροβο; ΟΙβ&ΓοΙιυ• — Απ4 

ίδιάζετο τονς στρατίώτοις αί»του 

ΑΪ^ βΙ(1βανυυΓθί1-(<>-οοιηρ€ΐ | Ιΐΐθ βυΙιΙϊβΓβ οί•1ιίιη [Μβ ιοίάίθη] 

ϊέναί' οι ίί τε εβαλλον αί>τόν 

Ιο-^ο ; — 1)υΙ — (Ιιίβ ιηβη) 1>βςΕη-ΐο-ρ6Η Ιιίιη (ιΗΐΙι ιΐοη•^ 

«XI τά ίτΐοζνγια τά εκείνον^ 

Μΐά (&ΐ8θ) (Ιιβ 1>6&8(β-οί-1>ϋΓ(1βη ι (Ιιβ οί-ΐιίχη, [1>β1οη^2 Ιο Μιη], 

ετιει τ,ρζατο ηροϊέναί. Κλέαρχος δί μεν τόΤί 
μίχρον έζεφιγε μη τό κατατι^τρω^ιτ^^^ * 

η&ΓτυινΙ^ οβοαροιΐ | ΙοβΙ ϋΐ6 Ιο-Ιι&νο-όββη-βΙοηβά; [βίοοίη^ΐοάβ&ϋι]; 

ι>οτερον 8\ €7ι£^ εγνω ση ον δννήοετοΛ 

%ίΛϋηξύι — , &Γ(6Γ 1ιβ-)ιοθν ^Ιιαΐ 1ΐθ-*ντοιι1<1 ηο( '1>«-&1)1β 

βιάααυα%αι^ αυντγαγεν έχχλ'ηαίαν των στρατιωτών 

^0-ιΐ8β-ίυΓ06, 1ΐ6-1)Γου£αΐ-(ο^βΙΙιβτ (α) Iηβ6(^η^β | οί-ΐΐιο 8ο1(ϋοπ 

αΐ'του. Και μεν ηρωτον εστώς 

|Γ-1ιυιι [οΓ Ιιίβ βοΙάίβΓβ]. Αη(1 — &(-6γ81 βΐ&ηάίη^ (1)θίθΓθ ϋιοιη] 

έ^χρυε τϊολνν χρόνον 8έ όί ορώντες 

1ιο-8ΐιο<1-(6&Γ8 (ίοΓ &) Ιοο^ (ίιιιβ ; 1)ΙΧΙ — (^07) 8β«1ιι^-ϋλίι ί^χψαζον χ(ά έοίώηίύν' είτα ίδ ελεζε 

ντοη<1βΓθ(1 &ρ<1 #βτ6-8ί1βη(; &ίΙθΓΐ?&ηΐ8 — 1ΐθ-Βρο1(6-Ιο-ϋιθΒΐ &ίΐθΓ1?&ηΐ8 1ΐθ-Βρθ1(6-Ιθ-ϋΐΟΒ1 

τοιάδε. 

ϋιαβ. 

"Ανδρες στρατίώται, μη θαυμάζετε οΤί χαλε- 

Μβη βυ1ιΙΪ6Γ8, *άο ηοΐ *ι?οη<1βΓ ϋιαΐ *Ι ^ήοτ- 

ηώς φέρίύ τοις τιαροκτι ηράγμσχίί. Γαρ 

Μ1β1^ '^>βϋτ Ιΐΐ6 ρΓββοηΙ (8ΐΑ(β οΓ ) Ιΐιίιΐ£8. ι Εοι 

ΚΓ'ρος έγένετο ζένος εμοϊ 

Ογηιβ 1>βο&ιιΐ6 (α) ^υββί-Γηβοά Ιο-ιηβ [Γογ Οτπιβ 11>οαηά 1ι1ιη8β1ί Ιβ 

χαι ετίμγ;σε με^ φενγοντα 

Μβ Ι>7 ϋΐθ 1168 οΓ 1ΐ08ρί(&1ίΐ7] &ηά Ιιβ-ΙιυηυυΓβά ιηβ, (&η) οχϋ• 

ίχ ττς ττατρ/δος, τε τα άλλα, 

βτοΐΒ — ^^7) οοαιιΐτ^, | &η(1 ϋΐ6 οΐΐιοη, Γ&ηά &ΐ8ο ίη οϋιβ 

και έδωκβ μύριους ^αρειχονς 

Λάηξ^], ΛΛά (ίη ρι^υϋοιιΐ&τ) Ιιβ-^^&το (ιηβ) (βη-(Βυαβ&η<1 άΛχίο» 80 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ5Ι8 0¥ ΧΚΝΟΡΗΟΝ. 

^ϋς έγω λαίών, ου χατε^έμην έμοί εις το 
{8ιον^ άλΧ ον8ε χα^η8ν7ΐά^αα, άλΧ ε^τνίνίύί^ 

ο^τη-ρήτ&Ιβ (αβο), — ηβιΛθΓ <ϋ<1-Ι-8ρβη(1-ίΙ-ίιι-1»ιχιΐΓ7, 1)α* Ι-βρβοΙ-ϋ 

«ς υμάς. Και τίρώτορ μεν ετΐοΤίεμηβα τίρος τους 

Ιφγ 7011. ΕοΓ ΔηΙ — Ι-ιη&άο-ντ&Γ αςαΐοβΙ ϋιβ 

θραχας^ χαί με^^ νμών έημίύροχψην υτύρ 

Τ1ιπι«ί&η8, &η<1 (ο^βΙΙιβΓ-νϋΙι 70α Ι-ΙοοΙι-νβηββ&ηοβ (οη ϋιοιη) ίοΓ 

της Ελλάδος, έξελαί^^ων αντονς εχ της Χ6ρ(ί)ονησου, 

ΟΓββοθ, βζρβίΐίη^ ϋιοιη ίΓΟίη Ιΐΐθ ΟΙΐθΐΈοηοβαβ, 

βουλομενους αφαιρείσαι την γτίν τους 

[ύι&γ) άοβίτίη^ Ιο-1&Κ6-&ν&7 ύιο Ι&ιιά (οί) ϋιο 

"Ελληνας ένοιχοντα^. Έττε^ δί Κύρος εχάλει 

ΟτϋϋΙίΒ <1\7β11ΐη^-ϋΐ6Γβ. ΑίΙβΓ — ΟγτΏΒ β&11θ<1-ιη6 

ετιορευόμεν^ λαίών νμας, ϊνα ει η, 

Ιέοί/νο ωφε?χ)ίην αντον άν^' 

1ΐθ-ιιιί£;1ιί-η60(1 (ιη7 ιιββίβΐ&ηοο) Ι-χηί^^ΙιΙ-ΙιοΙρ Ιώη | ίοΓ (ύιοβο 11ι1η|^) 

δν ετία^ν ε^ ντί εχείνον. 

»ί-ν1ιίβ1ι Ι-ιτ&8-&0«ο1««ί 1>οηββοί&1ΐ7 1>7 Ι^ίιη [ϊι^ ηΐατη ίοΓ ϋιβ 1>οιιο- 

'ΕτϊίΙ δέ νμεϊς βονλεα^ε ου 

ΙΙβ Ι Ιι&τβ Γβοβίτβά ίΓΟίη Ιιίιη]. δίηοο ύοντοτβΓ 7^^ ^^^ ι>ο( 

συμτϊορευεσ^ί^ άνάγχε δτί μοι 

1»-&οοοιηρ&η7 0^^)* Ι 11ιβ-ιιοοο88ί(7 — (ϊβ) Ιο-ιηο [Ι &ιη βοηβίτ&ίηβά] 

η τίοο^όντα υμάς χρυσοί τγ φιλ/'(]ΐ Κύρου^ 

βίϋιβΓ (1)7) α68βι*ϋη^ 70η | Ιο-υβο ϋιο ίΗθηά8ΐιίο οί-Οτηιι, 

η 'ψευαάμενον 

[10 ΡΓ686Γ7Θ Ιΐιβ ΓΗ6η(ΐ8ΐιίρ οί 07ηΐ8]| ΟΓ Ιιατΐη^-άοοοίνοά (Ιιίιη 1>7 1>ο1η( 

τίρος έχείνορ ιεναι με^^ υμών. Ει μεν ίΑ 

ίΑΐ§θ) ίοντ&τάδ Ιιίιη 1ο-^ο ^ϋι 70α• | Ιί Ιηάββά — 

ηοίτβω δίχαια οι8α ουκ 

Ι-8ΐι&11•ιηΑΐ{β 3υ8(-(1ιίη^8 Ι-^ηοιτ ηοΙ [ιτΙιοϋιβΓ Ιηάββά Ι ιΙιεΙΙ »ο^ οορ 

αιρτ^,αομαί δ' ουν υμάς^ χαί σν> 

Γθοίΐ/, Ι 1ιηοι? ηο(] Ι•8ΐια11-.Ίο1ά — ϋιοΓβίοΓβ (Ιο) γόη, Ληά ιτϋΐι 

νμϊν τίείαομαί ο η αν ^η. Και ού^ίς 

γοϋ ιπ11-βυΙ)αιϋ-Ιο ιτΗ&ί — ιη•^ 1>β-ηοοοβ8&τ7. | Αηά ηο-οη• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΠΙ. β1 

ονηοτβ Ιρεί, ώς Ιγα 

Λ»31 ηονβΓ *1ι&νο-8&ί<1, [&ηά νο οηβ ι1ι&11 οτογ 8*7], ΙΙ»λΙ Ι 

ά^αχώτ Έλλ>7νας εις τοι^ βαρβάρους^ προΑοΐις 

ΙΐΑτΐη^-Ιθά 0Γ6βΐ£ΐ λΐηοη^ Ιΐιβ 1)&Γΐ)ΐιηΑΐιι, άοΜηΙη^ 

ιτονς "Ελληνας ειλόμεν την φιλίαν τύν /?αρ• 

ΰιβ Οηβΐ^ι 1οοΙ(-1ιι•ρΓβίθΓ6ηο« ϋιο ίιίοιι<1ιΐ1ι!ρ οί-ϋιο 1>Ην- 

€άρων. *Αλλ' έτίεΐ νμεϊς οΰ θέλετε τίει^εσ^οα 

ΐΜΜί&ηβ. Βυΐ ιίηο« 70α *«1ο ηοΐ 'άοβίτθ 1ο-οΙ)β7 

έμοί οΰδε ετιεα^ι^ εγώ ε'^μαι σνν νμίν^ χαί 

ιηο ηοΓ Ιο-ίοΐίοιτ (πιο), Ι ιτίΐΐ-ίοϋοιτ («πΊλ) 7^^ <^ι^^ 

τίείαομαί ο η αν ^εψ Τάρ νόμιζαν 

ιπΐ1-8αΙ)ΐηίΙ-1» ιτ1ι&^ — ιηΑ7 1>β-ηοΰ6βΜΓ7• Ρογ Ι-οοη•ί<1βτ 

υμάς είναι έμοί χαί 7ϊατρί8α χαί φίλους χαί 

γοη 10-1)6 Ιο-ιηο (αηά) (ιηγ) οοηηΧτγ, &η<1 (1117) ^Ηοιιάβ Αηά (η7) 

συμμάχους^ χαι αν μίν οΐμαι σύν νμίν 

ίοΙΙοντ-ΒοΙιΙίβη. λη<1 'Ι 111&7 ίηάββά *ϋιίη1κ (11ι&1) ^Ιΐι 70° β ι^>η) 

εϊναι τίμιος στΐου αν ώ, ίδ ών έρημος νμών^ 

(ο-Ιμ Ιιοηοαηά ντΙιβητοΓ *Ι ιη&7 Ί>θι ^ιι^ ΐΜΐη^ άοβύΐυΐβ οΓ-7011, 

&ν οΐμαι ουχ είναι Ιχανος οίτ' αν ώφεληοοΛ 

Ιιη&7 Ί1ιίηΐ£ (ιη7β6ΐί) ηοΐ 1ο-1)6 βοπιρβίβη! οϋΙιβΓ — Ιο-ΐιοΐρ 

φίΤϋον^ οιν αν άλεξασ^οΛ έχ^ρον. Ώς ουν 

(λ) ίή6η(1, ΟΓ — Γβρβί (&η) βηβιη7. ΤΙι&Ι ΙΙιοΓβίοΓβ 

εμοϋ ιόντος^ σηη χαί νμεϊς αν, οντο έχετε 

Ι &ιη-£θίης, ν1ΐ6Γ6 αίβο 7<)^ ^^7 (^^ 99^15)» ^^^ ΙιοΙά-Ιο 

Την γνώμην. Ταίτα 

— (Ιΐιίβ) ορίηίοη (1}ι&1 1 &πι άβίοπηίηβά Ιο ^ο νΛύχ γοη), \ Τΐιββο-Ιΐιϊη^ 

εΐτίε' 8ε οι ατρατιωται, οϊ τε 

1ΐθ-β&ιά [Ι1ιιι• <ϋ(1 1ιο βροαίκ] ; &η(1 ϋιβ βοΐάίβπ, | — Η-ντοΙΙ 

Βχείνου αχτοϋ χαί οΐ άλλοι, 

οί-11ιθ86 οΓ-Ιιίιη86ΐί, [ιΐ8 ντβΠ ϋιΟΒβ οΓ Ιιίβ Οίτη οοιηιηαηά], &8 ϋιο οΐΐιβπ, 

άχσί'ϋαντες ταύτα, οτι φου'η ου 

Ιιβαήης ϋΐθββ-ΐΐιίη^β, 11ι&1 1ιβ-8ΐιοιι1(1-8&7 (Ιΐΐ8>^ 1ιο ιτμ) ηαΙ 

ηορπ'€σ3αι πάρα βααιλέα, εη^,νεύαν ' τίλείονς τ 

Ιο•ιη&ΓθΙι-ίοιΐ1ι α^&ιηβΙ (Ιΐιβ) Ι^ίης, 11ΐ07-&ρρ1αιιάβά ; ιηοΓΟ ϋι&η 

^ιϋχίλίοι παρά δβ Ηενίου χαί Πα<τ/ωνος, 

^ο-ΐίοαβ&ΧΜΐ (8θ1(1ί6Γ8) ίΓοιη — ΧοηίΐΜΐ &η<1 ΡΗίοη» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 82 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

λα£όνΤ6ς τα δπλα χαί τα σκενοφόρα Ιστροι 

ΙίΑΪίηΐ; — (ύιοίτ) &πη8 &ηά — (ύιοίτ) 1)&§β&^6 «η^ 

τοηεδενύαντο τίαρά Κλεάρχω. Κύρος δθ άπορων 

οαιηρβά νΐϋι ΟΙβ&τοΙιυβ. 07ηΐ8 — 1)βίιι^-ρβΓρ1βχβά 

Τ6 χ(ύ λντίονμενος τοντοίς, μετετιέμτίετο χον Κλβ- 

Μΐά &180 άϊβίτβββοά λ1.11ΐ68θ-ϋιίη£8, βοηύ-ίοΓ — β!•- 

αρχον ' 6 ίί ιί^βλί ον μεν ιέναι^ λά^ρα 8β 

ΛΐϋϊιηΛ ; νΐιο Ιιοιτοτογ ιτοα1<1 ηοΐ — ^ο, υηίαιοναι ΙιονοτβΓ (Ιο) 

των στρατωτώτ τάμτιων άγγελον αίίτφ εΤ^γε 

ϋιο 8θ1(ϋθΓ8, βοη(ϋη^ (&) ιηοβββη^οΓ Ιο-ΐιΐιη, 1ιο-Ιο1<1 (Μπι) 

θαρ ΡεΙν^ ώς τούτων χατουβη^βομένίϊν εις τό 

Ιο-Ιθ-οί-ςοοά-οοιίΓ&^ο Ι μ ύιβββ-ΐΐιίιιββ 1>βίηβ-&ιτ&η2β(1 ίη ϋι• 

Γος ιίτβά-ιη&ιιηβΓ ; [&β ΙΙιοβο &&'&1η ιτοα1<1 1)β ΒΒ,ύΒί&οίοτϊίγ &]τ&ηςβά] ; λίβο 

μετατάμτίεύ^ί έκέλευει* αυτόν 

(1ι• ΓθςιιοβΙθά Οττυβ) 1ο-8βιι<1 (&ηά &β&ίη) ΓοςυββΙ Ιιίη 

δ' αυτός εφη 

(Ιο οοηΐθ Ιο Ιιίιη) ; 1>υ1 1ΐθ (&ίΙθΓ 1>θίης ββηϊ ίοΓ &^&ίη) β&ί<1 ((1ι&1 1ι• 

ονχ ιεναι. Μβτά 3ε ταύτα ανναγαγων τονς 

ιτουΐά) ηο( ^ο. ΑίΙβΓ — Ιΐιίβ &886ΐηΙ)Ηη^ | ϋι• 

δί στρατώτας Ιαυτου, και τους 

— βοΙάίβη οί-ΐιίιηββίί, [Ιιίβ βοΐάΐβη] αηά — (ϋιΟΜ) 

ηροσ^λ^όντας αΰταί, χολ, τον βου%6μενσν των 

)ΐΛΎϊηζ-)ο\Ώβά Ιιίιη, αηά ϋιβ θββίτοαβ οΓ-ϋιβ 

}Ά2χύν, ελεζε τοίά8ε. 

' ΊβΓ (8θ1<ϋ6Γ8 Ιο 1)0 ρΓβ8€η1), 1ιβ-8ροΪ6 (Ιιαβ (Ιο ϋΐθΐη.) 

"Ανδρες στρατιώται, μεν δη δηλον οτι τα 

Μβη 8θ1(ϋθΓ8, (ίϋ8) ίη(1βθ(1 — ονίάβηΐ ϋι&1|,ϋΐθ(&£Γ&ίπ} 

ίνρου εχεί οί^τως πρώς ημάς, ώατίερ τά 

θί-θ7ΠΙ8 £θ1(1 (11ΐβΙΙ18β1τθ8) ΒΟ Ιο αβ, &8 — 

^μετ^ρα προς έχεΐνον ' 

9υι (&£Γ&ίπ άο) Ιο Μιη ; [Ιΐιο αβ'&ίη οί Οτηιβ ατο ίη ϋΜ 

γάρ οντε τιμεΐς Ιτ* 

■Ηηο Γθΐ&ϋοη Ιο τιβ, ϋΐΑΐ οηη ατθ Ιο Ιιίιη] ; Γογ ηβίϋΐθΓ (&τθ) ιτο ηοιτ 

στρατώτοιι έχείνον γε ετίεί ον 

! (1^) ιοίάίοη οί-ΐιίιη |1ι!β βοΐάίβη] αΙ^αμΙ «ίΐβτ ^η.*άο •€Λ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΠΙ. 88 

ϋννετίόμε^ αντ% ονΤΒ έχεΐνος Ιτ4 μιϋ^ο^άτης 

'ίοΠοντ Ιιίιη, ηο? (\β) 1ιβ ηοιτ ^ΛγτΔΛΒ^ι 

ψΐμίν. Ότι μήιηοί νομίζει ά^ιχεΐα^οί νφ 

(0-1Ι8. ΤΙι&Ι ΙιοιτοτβΓ Ιιβ-ϋλίηΐ» (ΜπιβοΙΓ) ίι\3αΓο<1 Ι); 

νΐμών ο?&χ• και, ωβ'νε ωντον μετατίεμτομένου 

118 Ι-Ιαιο^; &η<1 Βο-ϋι&( 1ιο ββηάίιι^-ίοΓ (ηο) 

Ι^£λ(ι) ονχ έΤί^εΙν^ μεν το μέγιχϊτορ^ 

αίαχννόμενος^ ση σννοίία εμαντφ 

1)θίη^-&βΙιαιηβά, 1>«β8.αΒθ Ι-Αΐη-οοηβοίοαβ ΐο-ΏΐγΜ\ί (οί) 

εΛ/ζειχτ/ί/ίνος αντόν τιάντα, κοώ δβ Ιπβιτα 

Ιι&νίης-άθ06ίτ6<1 Ιιίιη ίη-&11 (ϋιίβ), μι<1 Ιηάβοά ϋιοιι-«1ιο 

&5ίως, |ΐ£7ί, Τϋοιβών με έτίί^ 

Ιιανϊη^-Γβ&ΓβίΙ, Ιοβί, Ιιατιη^^-ββίζοά ιηθ | 1ΐθ-ιη&7.1ι&το-ίηΔίο1«ά [1ΐ6 ιη»; 

δίχην^ ων νομίζει 

\ηβίοί] ρυηΪ8ΐιΐΏβη(^ (ίοΓ ϋιο ϋιίη^) | οΓ-ιτΙιίβΙι [ίη ^Ιιίβΐι] 1ιβ-ϋιίη^8 (Ιιίιη- 

τ,8ίχτίσ^ί ντί εμού. Ουν 8οχεΙ έμοί 

•θΐί ) ^ο-1ι.αν6-1)βθη-ίη3ιΐΓθ(1 \)γ ιηο. ΤΙιβηίοΓΟ (ϋιίβ) βθοιη• Ιο-ιηβ 

είναι ονχ ώρα τιμίν χα^εν^ειν^ οΰί' ΟίμελεΙν νψ,ύν 

Ιο-1>« ηο ϋιηβ ίοΓ-υβ Ιο-βίββρ, ηοΓ Ιο-ηο^ΙοοΙ οατ 

αυτών αλλά βουλεί^εα^α δ, Τι χρη τίονείν 

«βίτββ 1)αΙ Ιο-<1βΗΙ)6Γα(β — ντίι&ΐ ίβ-ηθοοββ&τ^ Ιο-άο 

Ιχ τούτων. Και εως τε μένομεν αυτούς 

{{τοτα ϋιββο [ηβχΐ]. Αηά &8 (Ιοη^) ίη<ΐ60<1 (&«) ιτβ-Γβιη&ίη Ιιβη, 

8οχεϊ μοί είναι αχεητέον, στίως μενονμεν 

ϋ-βοβιηβ Ιο-ιηο Ιο-1)θ ηθ^0888^^^-^ο-ι)6-^οη8^άβ^ο<1, Ιιοιτ ^ιτο (ιη&7) ^ηπίΑΐη 

ασφαλέστατα, ει τε γι^ 8οχεϊ άηιέναι^ ατίως 

ϋΐ6-ιηοβΙ-86οτΐ]-βΐ7, ίί &ΐ8θ (ϋ) ηοιτ βθοιηβ (1>β8ΐ) Ιο-άθρ&η, Ιιοιν 

άτίιμεν ασφαλέστατα, χαι στίως εξομεν τα 

ιτθ•πι&7-ά6ραΐΓ<; 11ιβ-ιηο8ύ-8&ίβΐ7, »η«ί Ι&οιτ ιτο-8Η&11-1ι&'γο ώ• 

ίτατήδεια • γάρ άνευ τοντοι/ ουίέρ 

ηβθ688&Γίββ-οΓ-ΗΓο ; Γογ ^ϋιουΐ Ιΐΐ08β (ηθθβ88&Ηοβ) | (ύιοη Ιβ) η€ 

Οφελος οχ^ε στρατηγού οντε 

ΜΐτΐλΐιΐΑ£;ο Ι ηοίϋιβΓ [οίϋιοΓ] (ίο ύιο) οοιηχη&ηαοΓ | ηοΓ [ογ] (Ιο ^Ιμι 

ϋιύτον. 

ρΗτΑΐβ-βοΙάίβΓ [ύιο οοηιη&ηάβΓ Μΐά ρΗτ&Ιο βοΐάίβτ μ« Αϋϊβ Ιιΐθί&βΙηιΙ). οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 84 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ818 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΑ 

Δ' Ο άντ,γ μ^ν φίλος όίξιος τιολλού 

Βίΐί ΙΙιο ιη&η (ίβ) ίη(1θ6<1 (&) Γηβικί ντοη1ΐ7 οί-ιηυβίι (βιϋπίΑϋοΒ) 

ζ} άν ^ φίλος, 8ε χοιΛ^τιώπτατος ίχ^ρος^ 

(ο>ντ1ιοιη 'ΐιο ιιια7 '^ο (&) ίήθοά, 1>υΙ (&) ιηο8ύ-1)ίϋθΓ οηβιηχι 

φ αν 'ξ τχβΐλέμος' έχεί 8ε χοϋ δνναμχρ 

Ιο ιτΐιοιιι *1ΐ6 Π1&7 *1^ (&η) ^ηοΏχγ; 1ΐ6-1ι&8 — «Ιβο {%) Γοτο• 

και τίεζ'ην χαι ίτναχΎζν χαι ναντίχήν, ην 

Βοϋι ίοο( «κ1 οΛΎΛίτγ, &1βο (&) ηαν»! (οηο), ιτ1ιίβ1& *ιη 

τίάντες ομίως ορώμΑν τε χοϋ έτκϋτάμε^' χαι 

γάρ ίοχονμέν μοι χοι^^να^ί ουϋ 

ηοΐ •ΐηη^^θ) ίοΓ ιτ•-Μβιη Ιο-ιηβ | (ο>8ί( [Ιο 1>« οηοΑίηρβά] ηοΙ-ίη<1βθ4ΐ 

τιόρ^ο αυτοί* ώστε ώρα λέγειν ό η ης 

Γατ-Γγοπι Ιιίιη; ντΙιοηΓοη (ϋ ίι) ϋχηο Ιο•β»7 υτΙιαΙ — «07-01^0 

γιγνώσχει είναι άριστον. Έ,ιτϊων ταύτα έτίαναατο. 
Έκ τοΓΤο δ' ά^σταντο, οί μεν «τ 

ϋροη ϋιίβ ύιβη (ββτοΓ&Ι) γοβο (Ιο «ρβΑ^), — (βοιηο) Ιηάβοά — 

τον αντομάτον, Τ^ζοντες ά έγίγ- 

~> οί-ϋιβίΓ-ο^τη-&οοθΓά, | {αΙ>οΗί)-8Λγυϊ^ [ίηΐβικίίιι^ Ιο §Λγ] ψίίΛί ϋΐ67- 

νωσχον, χαί οί 8ε εγτάΤ^ενατοι ντί 

ϋιου^ΙιΙ (οί &β&ίΓ8) &ιιά — (οϋιβη) ίηάβοά οηΙβΓβά 1>7 

εχείνον έηώειχννντες οία ειη η άτίορία 

Ιιίιη [ΟΙβΕτοΙιαβ] ροΐηΐίιιβ-ουΐ ιτΐι&ΐ ιηί{;1ιΙ-1>β ϋιο άίίΒοτιϋ7 

άνευ τΡίς γνώμης Κνρον χσί μένειν χαι άταέναι. 

ιπϋι^υΐ ϋιβ οοηβοηΐ οί-07ηιβ 1>οϋι Ιο-Γβιη&ίη »η<1 1ο-|^ο. 

Δ£ εις δτ τΐροστΐοΐΌνμενος σ7ίεν8είν 

Αηά οηο ηΑΐηοί7 (οί ΙΙιομ ίηβίηιβίοά) ρίΓβΙοηάίιι^ 6*Γηο8(ΐ7-1ο-<1ο•ίΓ• 

ηορενεσ^ί ώς τάχιστα εις την *Ελλά8α, 

1θ-ρΓ00θ6(1 &8 8ρ66<ϋΐ7-&8-ρ08βίΙ)1β ΙΟ — (}ΐΓ«006, 

είπε, άλλους ατρατγ/γονς μεν έΤίέσ^αι 

ι&ίοΐ, (ϋΐΑΐ) οϋιβΓ οοιηιη&ικΙοΓΒ — | 1ο-1ι&το-1>««η-ο1ιο•οη 

ώς τά;^ισ'τα, ει Κλέαρχος μτ 

[ντθΓβ Ιο 1)0 οΐιοιοη] . &8 8ρο6<1ϋ7-Μ-ροβ8ίΙ)1β, ίί ΟΙοΑτοίαβ 'ίβ ηο4 

Ι^ονλετοΜ άτίάγειν' 8ε τα επιτη'ίεια 

ΝτΟΗβ^ ν>-ΐ6»<1-ϋιβιη-1>&€ΐ( ; (ϋΐλΐ) &180 ϋιο ιιοβ688Αηο•-οί4ϋι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 0ΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒλ ΠΙ. 8ί 

αγοράζεσαι, δ' ην η αγορά έν τώ βα^οίριχφ 
στρατενμαη, χαι αναχενάζεα^ι' 3* 

λπη7) &ηά-&ΐ80 (ϋΐθ) 1>&^^(|^-ίΒ-1ο-1>β'-ρ&ο1(β<1-αρ; Αηά 

έλ^ρτας Κνρον αΐτείν τϊλοϊα, ώς 

(ϋϊΛ,ί ϋιβ7)> βοίηιι^ Ιο-Οτηιβ, Ιο-μΙι-Γογ βΐιίρ», ίη-0]*άβΓ-11ι»Ι 

αΛοπλίοιβν έάν δβ μη 8ι8φ ταύτα, αιτεϊν 

Κνρον ηγεμόνα, οσηνς άτΐάξει δια της φιλίας 

Ογτνα (ίοΓ &) 1ο&<1βΓ, ιτΐιο ιπΐΐ-ΐβ&ά (ϋιβιη) ϋιτοη^^ΐι ϋιο ίΗβηάΐ7 

χώρα^. Έάν δβ μηδέ διδφ ηγψόνα 

βοαηΐΗββ. Ιί ΙιοντβτβΓ 1ιο-*<1θ6β ηοΐ-οτοη ^το (λ) 1β«<1θΓ (ϋΐ67 &το) 

συντάττεα^ι την ταχίστην, χαί 

Ιο-ίοπη-(1)6ΐη8β1νθ8-η-θΓ(1θΓ-οί-1>&ϋ1θ — Μ-8ρ6θ«0ΐ7-Μ-ροΜίΙ)1θ, ΐλΐι<1 

δδ τίεμ^ι τίροχατα^γρί/ομένονς τα άκρα, 

λίβο Ι ^ο-1ι&νο-β6ηΙ ΙΐθΓΟ&ίΙθΓ ρΓβοοβαρ7ίιιβ ^® Ιιοί^^ΙΚβ, [&η<1 &Ιμ 

στίως μή^ε 

Ιο Μηά ιηοη ^ο Ι&Ιιο ροΗ6Ββίοη οί ύιο Ιιοί^ΙιΙβ ίη ι4τ&ηοο], 80-11ι&1 ηβίΙΙιΟΓ 

Κύρος νήχε οί Κίλικες μη χαταλαβόντες 

ΟγτχΛ ηοΓ ύιο Οίΐίοί&η• | ^&7 °ο^ Ιι&τίη^-ββίζβίΐ-αροη 

'ΙλΛτο-οοουρΐθά, [ιηΑ7 ηοΐ ΙίΛτβ &ηϋβίρα1θ(1 αβ, ίη 1&ϊΙη|; ροββββιίοη οί ϋιοββ 

ών ίχομεν τΐολλονς χαί τΐοΤίλά 

Κιοί^ΙιΙβ], οί-ι?1ιοιιι [Ιΐιο Οΰίβΐ&ηβ] ντο-Ιι&νο ιη&ιΐ7-ιηθη &ιΐ(1 ιηαοΐι 

χρη|ΐ£ατα άνηρτιαχότες Οντος μεν δη 

ρΓυρ6η7 11&7^η||^-^Β^ιοI1-^11βIη-&ν&7-^I^Iη-^β°^• ^^^ ί£^βο<1 — (ίη) 

τοαχυτα εΐτίε' δε μετά τούτον Κλ6αρ;|^ος 

ϋίί» (ηι&ηηοΓ) 1ΐθ-ιρο1κθ; 1)αΙ αΠθγ Ιΐιίβ Οίο&τοΐιοι 

είτιε τοσούτον, 

•ρο1(6 ^υ8&-8ο-ηιαο1ι. 

ΜηδεΙς νμων λεγέτω ώς μεν έμ^ ατρατψ 

'Ιλ* ηο-οηβ οί-7οα '8Ε7 Λα* — | Ι ^«η) λΙ>οηΙ-1θΜΐ• 

γνίοντα ταντγιν την ατρατηγίαν 

Β(-(1λ•-&πη7 (ίη) ΙΙιίβ Ιΐιο βοπιπιαη<1 (Ιΐιβηοί); [ύι&4 1 

γάρ ενορώ τϊολλα, 

νΐη ΜΟβρΙ Ιΐιβ οββ• οί οοηαη&ηάθΓ] ; ίοΓ Ι-ροροβίτο ιηΑη7-^ίι>β<^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 8β ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ίι' ά τούτο ου τίονητέον έμοί ' ^ 

οη-Αθοοαη1-οί ντίιϊοΐι ύιί« *ιηιΐ8ΐ ηοΐ *1)β-(1οηβ 1>7-ιηο; 1»ιιΙ(1«ϋιΐΒ 

ώς τίείαομαί ^ ^ΐίάλιστα διη^ατόν, *τφ άν^ 

1*7) ^^^ Ι-8ΐι&11-οΙ>β7 ίη-&β ιηυο1ι-Μ ροββίΜβ, ύιο ιη&ιΐι 

& αν εληα^ε^ ϊνα ει^ε οτι χαι Ιτύαταμολ 

ιτΐ&οιη *70^ '>'^'^7 *ο1ιοο86, ΙΙι&Ι γο\ί-τη9.γ'ΈΛΛ^ ϋάνΛ &180 Ι-Ικιιοντ-Ιιοιτ 

άρχεα^ι χαι ώς ης μαλνατα άλλος 

1ο•1>β-οοιηιηαηάβ<1, | &η<1 βτβη-ϋιαΒ — Μ-ιηαοΙι-ιιβ (&η7) οϋιβι 

άν^ρώτίων. Μετά τούτων άλλος 

οί-ιηοη [&8 ιτβΠ &β &η7 οϋιβΓ ιη&ιι]. ΑίΙβΓ Ιΐιίβ &ιιο(1ιοι 

άνέατγι έτίί^ειχννς μεν την ενή^ειαν τού 

&Γ086 (Ιο 8Ρ«αΜ) ροίηϋη^-οαΐ — ΙΙιο 8ϊιηρΙίοίΐ7 — (οΓ Ιιίπι) 

κελεύοντας αΐτείν τα τίλοϊα, ώστίερ Κνρον 

βάτίβίη^ Ιο-&8ΐκ — (ίοΓ) βΐιίρβ, »β-ίί 07ηιβ ^^'^ϋίϊά 

μη τίοιονμενον τον στόλον τΐάλιν^ 

οοΐ ^ΙιβΓ6&Γ(θΓ Ι 1>β-ιη&^ίιι§ ϋιο ΔββΙ ηΐατη, [ογ<1ογ ϋιβ βββΐ Ιο ι«- 

δ' ετίί^είχννς ώς εχ^ι^ες εϊη αΐτείν 

(ατη], &180 βΐιο^η^ Ιιοιτ ίοοίίβΐι (& ύιίιΐ{;) ϋ-ιτοα1ά-1)ο Ιο-μΙε-Γογ (%) 

ηγεμόνα τίαρά τούτον φ λνμαινόμε^ 

ΙβαάθΓ ίΓΟΠι Ιΐιίβ (τβΓ7 ρβΜοη) ιτΐιοιιι ιτ6-&Γο-Γηΐ8ΐΓ&ϋΔ{ 

την ηοαζιν. Και, ίθ ει ηνβτεύαομεν τφ 

(ίη) — (Ιιίβ) οηαβιΙαΜη^. Αηά &180 \ί ιτο-βΐι&ΐΐ-βοηβάο ίη-4ΐΜ 

ηγεμόνί φ Κύρος αν διδο), τί κωλύει Κίρον 

ΙοαθβΓ, ^Ιιοιη 07ηΐ8 ηΐΛ7 8»^®» '^ϊι*^ 1ιϊηάθΓ8 (ϋι»1) Ο^ηιβ "πιε} 

χαί χελεύειν τα άκρα τιροχαταλαμδάνειν ημΙν\ 

αΐ80 ^ΟΓάθΓ ϋιο Ιιβί^ΐιΐβ | Ιο-ρΓ6θ06υρ7 Γοι τι•? 

Γαρ εγώ μεν οχνοίην Ατ 

[\Λ 1)0 ρΐΌΟβουρίβά ίοΓ αβ] ? Ρογ Ι ίικίβοά 8ΐι&11-1>«-Γβ1υβΙ&ηΙ ~ 

ίμδαίνειν εις τά τίλοία, ά ^ίη ημίν^ 

{ο-6ΐη\)ΛΤ^ οη (1>ο&τά) Ιΐιο Τ688«ΐ8, νΐιίβΐι 1ιβ-ιηί^1ι1-^τβ ηι^ 

αη καταδίΗΤ'ρ ημάς ανταΖς τοις τριηρεσι* 

ΙββΙ 1ιο-8ΐιοιι1<1-8αΙ)ΐηθΓ^ α• (Ιο^^ΙΙιβΓ) ιπΙΙι-ΗΙιββο — Κ&ΙΙ67• 

άν δί φοβοίμην ετίεσ^ι τφ ηγεμόνι 

ύιβιηβοίτββ ; *Ι βΐιουΐά ίχκΐβοά Ί>«-αίΓ&ί(1 Ιο-ίοΐίοιτ ϋιο ^άΛ 

^ δο/>7? /^Λ άγάγη ημάς ό^εν 

νΐιοιη 1ΐθ-ιη&7-βί^^) ^^^ ΙΐθΊηί^ΙιΙ-Ιο&ά ηι (Ιο & ρΙ»ο•) ντίιβηοβ ϋ-'νΟΚ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ III. ί7 

σνχ ίατοΛ οών τβ ίξελ^είν βονλοίμτι^ ^ &,ν 

ηο» '1)β ροββίΜο — Ιο-€ββ&ρβ; | Ι-ιτοιι1<1-ιΗβ1ι — — 

άπιων. Κνροϋ άχοντος^ άτιελ^ώι^ Τ^βΙρ 

άαψΛτύα^ Ογηυ (1>βίιι^) αηντϋΐΐη^, άορ&τΐ Ιο-ΙίΑΤβ-οοηοβ&Ιβό 

αντον • 

Ιιΐιη [Ι ιτουΐίΐ γ&ΙΙιογ, 1ί άορϋΓϋη^ «ι^&ίηβΐ Ιΐιβ ιτίΐΐ οί Οτηιβ, ΑορΜ< 

δ Βοην ου διη'ατόι^. *Αλλ' έγά 

ιΗϋιοιιΙ 1x19 Ικηονίοΐ^] ; ιτΐιιβη Ιι ηοΐ ροβ8Ϊΐ)1β. £υ( Ι 

φημι ταύτα μεν είναι φλυαρίας, ίέ μοι 

«Α7 (ϋι&Ι) ϋΐ68β (ϋιίιι^β) ίη<ΐ60<1 &η &1)8ΐΐΓ(ϋϋβ• ; 1)η1 Ιο-πμ 

ίοχεί άνδρ<χ$, οίηνες έτητήδειοι, έλ^ντας 

ΙΙ-βοβιηι (ϋι&Ι) ιηοη, νΐιο («τβ) &1, ΙλΛτίη|;-βοη• 

ηρος Κνρον συν Κλ^άρ;^^ έρωπτάν εκείνον η 

Ιο 07ηΐ8 ^(1) Οΐ6βχο1ιιΐ0 1ο-μ1( Ιιΐιη (ίοΓ) ιτΙιαΙ 

βονλεται χρτίο^ί τιμίν' χαΐ εάν μεν η 

(ραΓροβο) 1ΐ6-ιητί8ΐΐθ(1 Ιο-υΒ6 α•; λη<1 ί£ Ιηάββά ϋι• 

τιράξ^ς Ύΐ τίαρατίλησία 6ίψί£γ χαί 

τρόσ^ει^ εχρτίτο τοις ^«Όΐς, χαί ημοίζ 

1>βίθΓθ 'βιηρ1θ76<1 — ίθΓβί^-ϋ^>ορβ, »η<1 (11ι&1) ιτο (βίκ 

Ιτϊβσ^αι, χαί μη είναι χαυχίους 

ΓοΙΙοιτ (Ιιίπι), &ηά (ϋι&Ι ιτο ιηί^ΐιΐ) ηοΙ Ιμ ιτοπβ (ϋΐΑπ) 

τών 7ΐγόο^εν ανναναβάντων τούτφ' 

— (ϋιοββ) ι 1>βΓθΓθ ^οίη{;-υρ ιπϋι-1ι1χη ; [ιτΐιο 1>βίοη 

εάν 8ε η τιράζις φαίνηται μείζων 
της πρόσ^εν, χαί ετίντίονοττέοα^ χαί ετίιχιν^ννοτέρα^ 

Ι2ΐ6 ίοπηβΓ, &η(1 ιηοη-άί&οιιΐΐ, &η<1 ιιΐ0Γθ-(1&η^ΐΌΐιι, 

άζιονν η τίείααντα άγειν 

(ϋιβη ϋι&Ι ¥το) ΓοςαοβΙ οίΙΙιοΓ (Ιΐι&ΐ) 1ι&τίη^-ρβΓ8τι&<1βά (αβ) Ιο-Ιβλά 

ημάς, η τιειχ^'^έντα 

α« (ιπϋι Ιιίιη), ογ Ιι&τίη^-όθοη-ρβηα&άβά (1>7η8) (1ιο ιτοτϋά &11οιηι• 

άφιένοΛ τίρος φίλίαν γάρ οντω χαί 

Ιο-άθρ&τΙ 10 (&) ίΗθη<ϋ7 (βοιιη1τ7); ίοτ ϋιαβ &1μ 

ίτώμενοί αχηφ φίλοι, χαι &ν έτιοίμε^ 

ΛΛΟΟΛίΛηγΪΏ^ Ιιίηι '&β) ίή6η<ΐ8, *ιτβ αΙβο ιηΑ7 *&οοοηαραη/ (Ιλίηι) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ οηΐά) 88 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τιρό^νμοι χαί άηιόντες &ν αηίοιμη 

ιοαίοαι (ίη Ιιίβ ο&αβο), &ηά ΐ6&νΐη|; (Ιιίιη) ^ο ιη»/ *1βΑΤ•-1ι1η 

έσφαλώ^' έπ^ρο άναγγΒΌυαα δ 

η ί' αν λ€^ΐ(2 προς ταύτα • ί' ιψας 

αχονσαντας βονΤ^^ΒΟ^ι ηρός ταύτα. 

ΙΐΑνίη^-ΙιβαΓά (Η) (ο-<ΐ6ΐίΙ>6Γ&(β αροη ϋιοΜ (ϋιίιΐ(«ν 

"Έ^οζε ταίίτα, 

[Ιΐ-86βιιΐ6ά-^οοά (ηβροοϋη^;) Ιΐΐθβο-ϋιίη^•, [ϋιββο ρΓοροιίϋοηι ^6Γβ »ρ• 

χαί έΤϋόμενοι άΐ'Αροις τιεμτιουσι αΐ^ν Κλε- 

ρτογβά], Ληά Ιι&νίη^^-οΐιοββη ιηοη ϋΐ03τ-80ΐι<1 (ϋιοιη) ντίΐΐι Οίο- 

άρχω, οι τ,ρώτων Κί^ροι^ τα δό^αντα 

τΛ στράτας. Ό 

(ΐ^οοά) Ιο-ΐοθ &πη7 [ϋιβ ςαββϋοηι &^Τ60<1 οη \)γ ϋιο «1117]. ΙΥΙΐθ 

δ' άτιεχρίνατο^ ση άχονει Άβροχόναν άν^ρα 

— ΕοβιτθΓβά, ϋι&Ι 1ιο-1ιβ&η (11ι&1) ΑϋΓοοοιη&β (&) ηΐΑΤ 

εχ^ρον είναι έτύ τώ τίοταμ^ Ε^φράτ-ρ, 

Ιηίιηίο&Ι (Ιο Ιιίιη) ί> οη ϋιο ΗνβΓ £υρ1ιη(β•, 

άτιεχοντα 8ώ8εχα σταθμούς* ίφη ουν βον- 

\)^\Ώξ-ά\ΒΐΛηί Ιντοΐνο <1&7β'-πι&το1ι ; Ιιο-β&ίά (ϋι&Ι) ϋιβΓβίοΓθ Ιιο- 

λεσ^ί ε?^^ε^ν τιρος τοντον χαν μεν ^ 

άοβίτθβ 1ο-^ο Α^&ίηβ^ Ιΐιίβ (ΑΙ>γοοοιιι&8) ; &η(1-ίί — Ιιο-ιτβη 

εχεΐ εφγ ΧΡίΧ^^^ έτίί^εΐναι την 8ίχην 

ϋιβΓβ 1ΐ6-8&ί<1 (ύι&Ι) 1ιο•1οη||^θ<1 1ο-1ι&τβ-ίηβίο1«ά — ρηηίβΐιιηοηΐ 

αΰτ^ δ' ην φεχγγ^ τιμεΐς εχεΐ βουλεναόμε^ τίοος 

οη-1ιίιη 1>ιι1 1ί 1&β-Γβ(τ6&(, ιτο ΙΙιοΓβ ιή11-ά6ΐίΙ)βη1θ λοοαΙ 

ταντα. Οί αιρετοί, άχονσαντες & ταίντα 

Ι1ιο•6-11ιίη£^8. Τΐιο άθρηϋοι 1ι&τίη^-1ΐ6&τά — ϋιοββ-ϋϋι^ 

άγγέΤίλονβί τοΐς στρατίώταις* δε τοις 

Αηηουηοο (ϋιοιη) Ιο-ΐΐιο βοΜϊβη; 1>ηΙ — (Φο ϋ&βηι\ 

μεν ην υπσψί'α δτι άγει ηρός 

1η<1θβ<1 ΙΙιβΓθ-ντ&β βαβρίοΐοη ϋι&Ι 1ιβ-ίβ-ΐ6&(1ίη£^ ((Ιιβχη) &^&ίχιιΙ (ΙΙΐθ) 

βααιλέα^ δε ομχΛς εδόχει ετίεσ^οΛ. 

Ϊ1η|^, 1>ιιί ΙιοιτθτβΓ Ιΐ-βοβιηβά (Ιο ϋΐ6ΐη 1>ββΐ) Ιο-&οοοιηρΗΐ7 (>%ιΧ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ «ΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. >θ 

Προραιτοίκτι δί μιϋ^ν 6 8ε Κνρος υτασχνείτοΛ 

Γ)ιβ7-Β'8ΐ(-ΓθΓ-ιηοΓβ — ^&β^; — — Ο^ηιβ ρΓ0ΐηίββ4 

ίώαειν τίάύί τιμιόλιον ου εφερσρ 

Ιο-^ίν6-1ΐθΓβ»ίΙθΓ 10-&11 ϋιο-1ΐΑΐΓ-ιηοΓθ (ϋΐΜΐ ϋΐλΟ ντίιίοΐι ϋιβ7-1ι»<1-Γ6θυίτοά 

τίρότεροΡη αντί ^αρειχού τρία ίιμι8αρεικα 

ΜίοΓΟ, ((Ιι&Ι ϊβ) ίη-ρΐ&οθ-οί (&) ά&Ηο ΙΗγοο 1&Αΐί-(1αιΐο• 

χοΐ μηνός τφ στρατιώτη!• δ€ ότι άγοί 

«Ηο ιηοηΐΐι — *1ο (ο»ο1ι) ^ιοΙάίβΓ ; 1>ιιΙ ϋιαΐ Ιιβ-ιηί^ΙιΙ-Ιιο-Ιβ&ίΐηβ 

ετύ βασιλέα^ ον8εΙς τ,χονσεν οί)& Ινταυ^α 

(Ιΐιβιη) &^&ίη8ΐ (ϋιβ) \άη^, ηο-οηο Ιιβακίι ηο(-«τβη ϋιβΓβ» 

γε εν τφ φαι/ίρί5. 

(«ι ΙβΑβΙ) ίη(ΐ66€ΐ ίη — ραΙ)1ιο. ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 
*Εντεύ^εν εζελαννει δΐΌ ατα^μονς 8έχα 

Ώεμοκ (Ο^ηιβ) ρΐΌ€θ6(ΐ8 Ιιτο (1&78'-ιη&Γθ1ι (ιη&ΐϋη^) 1«β 

τίαραχτάγγοίς^ ετύ τον τωταμόν Φάρον, το ενρος 

ρ&ηβ&η^ι, Ιο Ιΐιο ΗνβΓ Ρβ&ηι•, ϋιο 1)Γβ«<111ι 

οΰ ην τρία πλθ^ρα. Εντεύθεν εζελαχψει ενα 

οί-ιτΙιίοΚι 1Τ&8 Ιητβο ρίοϋιτα. Τΐιβηοο Ιιο-ρΓΟΟββάβ οηβ 

ατα^μον τάντε τΐαρααάγγας ετύ τον τωταμόν 

άΛγΒ''ΏϊΛτο)ι (ιη&ΐκίη^) £γο ραΓ&βαη^β Ιο Ιΐιο Ηυοτ 

Πνραμον^ το ενρος ου στά8ίον. Ένταί^εΐ' 

Ρ3ΠΓΗΐιια8, ϋΐ6 1>Γθα(1(1ι οί-νΐιίοΐι (ίβ &) 8ΐΑ<ϋιιπι. Τΐιβηοβ 

έζελαννει 8νο στοί^μοχ^ τιεντεχαι^8εχα ηαροτ 

1ιο-ρΓθθβ«<ΐ8 ίπο άΛγ^-ϊΠΛΤΟϊι (ιη&Ι(ίη^) £ί(βοη ρ&π^ 

σάγγα^ς εις *Ισσονς εσχάτην τΐόλιν της Κίλιχίας^ 

9Ληζ» Ιο Ι88υ8, Ιΐιβ-1&8ΐ Ιονπι — ίη-Οϋίοϊ&ι 

ετίί τγ θαλάττ-ρ, οιχουμένην, μεγάλην χα 

(ιϋη&Ιβά) οη Ιΐιβ 8β& (βο&βΐ), ρβορίοά, Ι&γ^ο &ηα 

ενία^μονα, Ένταυ^ έμειναν τρεις τϊ^ί/ίρας• χολ 

ψηΒΐίήγ. ΙΙθΓθ (1ΐ67-Γ6ΐηαΐηθ(1 ΙΙιγ66 ά&γβ; κηά 

αϊ τριάκοντα χαί τύντε νηες εχ ΥΙελοτιονντ,αον 

ύΐ6 11ιίιΐ7 4.ρ<1 βτο 8ΐιίρ8 ίτοιη Ρβίοροηηοηυ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 40 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ 

7ϊαγησαν Κνρφ^ χαΐ ναύ^ 

[ιτβΓθ-ρΓββοη( (ίοΓ) ΟγηλΒ, [Αΐτίτβά βΧ Ο^γγοβΊ ΟΑχηρ], &η<1 (Ιλ«) •Α• 

άρχος ίτί ανταΧς ϋν^σγόροϋζ Ααχε^αιμόνιος. 
Δ€ Ίαμώς Αιγύτντιος ^ιγείι^ο αυτών ίζ Έφίσον 

Βηΐ Τ&ιηο8 (&ιι) Ά^ς^γύΛΏ. οοικίαβίθά ϋιβιη &οιη Ερίιββαβ 

χμν τάντε χαΐ ειχοαιν ί'νεοοϋς νανς 

ίλΑΥίη^ (τνΐΐΐι Ιιίιη) Ατβ &ιι<1 ^ν6ηΐ7 οΙηβΓ 8ΐιίρ8(1>6ΐθΕ^^Ιθ^ 

Κνρου, αΤς ετίολιόρχει Μίλητον δτε ην φίλη 

ΟγηΐΒ, ^ύι-'πΜοή Ιΐ6-(1ι&ά)-1>68ί6^ά Μίΐβΐηβ ιτΐιβη ϋ-ιτ&β ίήβηάΐ^ 

Τίββαφέρνει^ χαΧ ουνετίολέμεί Κνρω ττρός αντον. 

Ιο-Τί88&ρ1ιβΓηθ8, &η<1 1ΐ6-ίοιι§1ι1-νί(1ι 07ηΐ8 αςιιίη8^ Μη. 

Κοώ ί€ Χειρίαοφος 6 Ααχε8αιμόν(ος τίαρτίγ έτύ 

Αηά &180 0Ιΐθίή8ορΙιθ8 ϋιβ ΐ4Η,β6ά8θΐηοηί&ιι ι?8«-ρΓθ86η<; οη (1>ο&Γά) 

των νέων, μετάτίε μτντος ντώ Κνρον, έχων ετίτακοαίος 

ϋΐ6 8ΐιϊρ8, 1ι&τίης-1)6θη-86ηΙ-ίθΓ \)γ 07ηΐ8, 1ΐ6-1ι&τίη^ 86Τ6η-1ιιιη(1το^ 

07ΐλί'τ(ΐς, ων εστραττηγει τταρά Κνρω. 

Ιΐ6&Υ7 '&παοά (8θ1άί6Γ8), οί-νΐιοιιι 1ΐ6-ΐ7&β-οοιηιη&η<1βΓ ίοΓ Οττα^ 

Αί 6έ νηες ώρμονν κατα 'Την αχηνήν Κνρου. 

Τΐΐθ — 8ΐιίρ8 ιηοοΓοά ορρο8ϋθ ϋιβ («η^ ο£-07ηΐ8. 

Ένταυ^α χαΧ οι "Έ^ΤΟίΊηνες μιΟ^φόροι τίαρ' 

ΗβΓΘ &180 ϋΐθ βΓ66^ ΐη6Γ06η&Γίβ8, (ΐ?1ΐΟ ΙΤΘΓβ) ^ϋΐ 

^Α6ροχόμ€[, άτΐοστάντες ^λ^οΐ' τταρα Κνρον^ 

ΑΙ)Γθθοιιια8, άβββΓίίη^-Ιιίιιι ι^βηΐ (ο €7πΐ8, (ίη ηιιιηΐΜΓ) 

τετρακόΟίΟί οτιλΐται, κοά αννεατρατενσντο 

Γοατ-1ιιιη(ΐΓ6ά 1ΐ68,τ7-&ηη6ά-ιηθη, &ηά &θ6θΐηραηίθά-ΐ1ΐ6-θζρβάίύοη 

έτά βααιλέα. ^Έ,ντεν^εν έζεΤυαννεί ενα ατα!^ 

ΛζΛΐΐϊδί (Ιΐΐθ) ^ίη§. Πβηοθ Ιιβ-ρΓΟΟββάβ οηβ <18,78'- 

μον, τάντε τιαρασάγγας έτύ πΐ'λας 

οα&ΓοΙι, (ιη8,^ίιι§) βνβ ρ&Γ&βαη^β ίο (ϋιβ) ςαΐββ [ρΜ808] 

της Κίλίκί(ΐς καϊ της Συρ/ας. Ταύτα δ' ^σαν 

— οί-ΟϋΐοΐΑ &ηά — οΓ-δ^ΓίΛ. Τΐιβββ — ινβΡβ 

ίΐΌ τείχη, κάί τό μεν εοω^εν τό ηρο 

*ηο ^λ\\β^ &ηά (οί ) ίΐιβ — ΊΐΙβπι&Ι (οηβ) — (ίΙι&Ι) 1)οίοη 

νης Κίλίκίοι^ ΧνέννεΟίς καΐ φυλακή Κίλίχων οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ IV. 41 

Βίχε ' ίδ ^ό ϋ^ω, το τίρο της Σιγίας^ 

Ιιαά (ο1ι&Γ|^); 1>αϋ1ιβ βχίβπι&Ι (οηβ), — (1Ιι&1) ΙμΙογο — βτΓίΑ, 

Βλέγετο φνλαχη βασιλέως φυλάττίΐν. 

ί(-ιν&β-β&ί<1 (ϋι&Ι λ) £ρΐΑτ<1 Όί (ϋιβ) 'ΐιίη^β (βοΐάίβπ) ^υ&ιχΙθά-Η. 

Δια μέσου δέ τοίχων τωταμος 

Ι ΤΙίΓοαςΙι (ϋιβ) ιηίάίϋβ — οί-ϋιββο Οθ^^οοη Ιΐΐθββ ^νο ν&Πβ] (&) ήν«Γ 

Κάρσος 6νομ[ί ^εΐ^ ενρος τϊλί^ρου. 

ΟατΒΐιβ (1)7) η&ιηβ ήοψ», (ϋιβ) 1>Γου,(1ΐΙι (1)θίη^ &) ρΙβίΙιηιΐΒ. 

Δε άτϊαν τό μέσον τών τειχών ήσαν 

Βαΐ 11ΐ6-ΐ7ΐιο1β — ιηίάάΐβ (βρΑοβ 1>β1νβ6ΐι) ϋιβ ιν&ΙΙβ ιτοτβ 

τρεις στά^ίΟί ' χοί ιχαρε'λ^είν βίΰΐ. ην ου ' 

ϋίτβο «1&(ϋα; &η<1 Ιο-Ιι&το-ρ&βδοά \ίγ-{οτο9 ψλ8 ηοΐ (ροββίΜβ); 

γαρ ή τίάρο^ος ην στενή χαί τά τείχη χα^χοντα 
εις την θάλατται^, ντιερ^εν δ' ήσαν ηλίβατοι 
τίΡτραι • δί ηνλαι έφειστήχεσαν έτά άμφοτέροίς 

Γθθ1(8 ; &ηά (ϋιβ) ρ&ββββ (1ι&<1) 8ΐοο(1-1)7 (α() βαοΐι 

τοις τείχεσιν. "Ενεκα *Γαΐ'Τ>7ς της 

(οί) ϋΐ6 ιτ&ΙΙβ. (Ιΐ ψβλ) οη-αοοοιιηΐ-οί ϋιίβ — 

παρόδου Κύρος μετετύμ'^το τάς ναίκ, στΰως 

ρ&ββαςβ (ύι&Ι) Οτηιβ βοηΙ-ΓοΓ ίΐιβ &θ6ΐ, βο-ΙΙιαΙ 

άτΐοβιβάσειεν οτΐλίτσ^ εΐσω χα! έξω των ττυλων^ 

1ιβ-ιηίς1ι1-1&ηά 1ΐθ&Υ7-»πηθ<1-ιη6ΐι ιτίΐΐιίη &ηά τ^^(^οι1^ ϋιβ ρβββββ, 

καί βιαχτάμενοί τιαρέΧ^ίεν τους τιολε- 

Ηΐά (ι^Ιιο) Ιιατίης-ίοΓββά (& ρ&ββ&ι^) ιηί§1ιΐ-ριΐ88-ϋΐΓ0ΐις1ι Ιΐιβ οηβ- 

μίονς^ ει φυλάττοιεν ετύ ταίς ΣυρίοΑ^ 

Λτλαις στίερ 6 Κύρος ωετο τίοιήσειν, τον Άίρο- 
κόμαν Ιχοντα τΐολν στράτευμα. Δ' Άβροχόμας 

«οηκΜ Ιι&νίη^ (&) ^τβ&Ι &πη7. ΒιιΙ ΑΙ>ΓθοοιηΜ 

ονχ έτϊοίησε τουτ*, αλλ* ετίεϊ τνίονσε Κϋροΐβ 

'άίά ηο^ *<1ο ϋιίβ, 1>ιιΙ &ί1βΓ Ιιβ-Ιιβ&τά (οί ) ΌγτοΜ 

όντα εν Κιλιχί€!ί άναστρί'ψο^ ^^ Φοινίχης όυίτιλαυνε 

Μηΐ^ 1η Οϋίοί& λ&τίη^-Γβάτθά Γγοπι Ρ1ΐ0Βηίβί& ιι•-<1βρ«τΐΜΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 42 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝϋΡΗΟΝ. 

Λαρα βουσΐλΑα έχων ώς έλέγετο τριάχορτα 

Ιο (ι1ΐ6) ΙήΏζ Ιι&νίη^ αβ ϋ-ι^Μ-β&ίά | (ΙιΙγ^ 

(ΐιιρ/άΛας στρατιάς. 

(βη-ΐΗουβαοίΙβ [1Ιιιό€ ΙιυηάΓθά (1ιοιΐ8&η<1) ιιιϋϋαΓ7. 

^Εντεν^εν έζελαννει 8ιά Συρ/ας ίνα οτά^ 

Ηβηοο (07ηΐ8) ρΓοοββάβ ΙΙίΓοιιςΙι δ7ΓίΑ οηο άΑ^•*• 

μον τάντε 7ΐαρααάγγ(ΐς^ εις Μυρ/αι^δρον, 

ιη&ΓβΙι, (ηια^ίη^) ϋνθ ραΓ&βαη^β, Ιο Μτή&ηάηιβ, {%) 

τίοΚιν έτά τγ θαλλάττ-ρ οιχουμένην υπο 

(οι^η οη ϋΐθ 8β& (*^λλΙ) ροορίβά Ι)^ 

Φοινίχίύν. ίίη δ' ίμτίόρίον το χαψον^ 

Ρΐιοβηίβί&ηβ. Ιΐ-ι^αβ &180 (&) ιη&η ( Γογ 11ι&1 άίβΐΗοΙ οί ) ϋιβ βοαηΟΤ'» 

χαΐ 7Κ)λλα/' όλκάδες ώρμονν αντό^ι. Ένταί^' 

Ηΐά ιη&η7 8ΐιίρ8-οΓ-1)αΓά6ΐι &Γητθ<1 ΙΙιθγθ. ΙΙθγ» 

Βμειναν έτντά ημέρας ' χαί Ηενίας^ 6 *Αρχάς 

Ιΐθ-Γβιηα,ίηοά βονβιι ά&78; αηά (Ιιθγο) Χθηίαβ, ίΐιβ Ατο&(ϋ&η 

ατγατγιγός^ χαχ Πασ/'ων ό Μεγαρενς^ έμβάντες 

οοιηιη&η<ΐ6Γ, &ηά Ρ&βίοη (Ιιβ Μβς&Γί&η, ίι&τ{η^-6ΐηΙ>&ΓΐΕ6<1 

εις τίλοΐον^ χαί ενθεμένοι τά άξια 

ίη (&) Τ688θ1, &ηά Ιι&τίη§-ρ1αο6<1-οη-1)θ&Γά — (Ιΐΐθίτ) ββοοίβ 

Λλθ/στου, άτάτίλενσαν, ώς μεν τοΐς τίλείατονς 

οί'-Ι1ιβ-^Γθ&(θ8^ (ταΐαβ), Ιΐιβ7-8αϋ6<1-α,ιν&7, ε8 ίη<1θ6ά Ιο-(1ΐθ ιηοιΙ 

Ιίόκοιη/ φιΤυοτιμη^έντες 

ύΐθ7-11ιοαςΙι1 I1&▼^η2-ι)6οη-Iη&(1ο-^θ{ι1ου8-οί-(116^Γ-11οηοα^ [ϋιβ 5άο§ΐ ϋιοη^ΐιΐ, 

ση Κί'ρος «α τον 

ε1ι&& 11ΐθ7 νβΓο ίηβπθΐιββά 1)7 ;ο&1οιΐ87] 1)βο&α8θ 07πΐ8 &11οΐ(θά — 

Κλ*αρχον εχειν τονς στρατίώτοις αΰτώι^, 

61β&Γ6ΐιυ8 Ιο-Ι&γβ Ι Ιΐΐ6 8θ1(ϋθΓ8 οί-(1ιβιη, [ϋΐθίτ §ο1<ϋ«π], 

τους ατίεΤ^ντας τιαρά Κλέαρχον^ ώς 

(ηΑΐηθΐ7) — (Ιΐΐ08β) άβββηΐη^ Ιο ΟΙβ&ΓοΙιαβ, | μ 

άηιόντας τχάλιν εις την Ελλάδα 

4ορ&τϋης 1)&ο1ς (ο — βΓβοββ [γτΐιβη ϋΐ67 ΙηΙ^ηάβά Ιι 

καΐ ον τιρός βαϋιλέα. Έτϊεί 

ηΐατη {λ Ογθθοθ] &η<1 ηοΐ (ιη&ΓβΙι) &ς&ίη8ΐ (ίΐιβ) ^ίη^. | ΑίΙΐΜ 

/^ ηβαν αφανείς λόγο$ 

— ϋΐ67-νθΓβ ΐητίβίΙ)1θ [&ί(θΓ ϋΐθΐτ <]ίβ&ρρβ&τ&ηοβ] (&\ ηυηον οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΚ ΙΥ. 43 

βίΐίλ^β δτί Κύρος ^αΐίχοι αυτούς 

ιτβηΙ-(1ιτοιι^1ι (Ιΐιβ Λπηγ) ύιαΐ Ογηα ιηίβ1ιΙ-£ο11οιν ϋιβιη *ιΗύι (ΙΙι•) 

τριιήρεαι' χαί οί μεν εχ^χοντο αντονς 

*^α1ΐ67•; &ηά — (βοιηβ) ίικίββά ρΓ&76<1 (ύιαΙ) ϋιβχ (ιηΐβΐιί) 

λγιφ^νζα ώς δντ<ις ^ολίονς^ οί ^ 

'••-(Αΐίθη Η ΐΜΐη^ ρβΓβάίοιι• (ιηβη), — (οΐΐιβπ) 1ιι«1•64 

φκτηρον εί άλωσοιντο. Δέ Κύρος 

ρίϋθά (ϋιβιη) \ί ϋΐ67-•1ιοα1ά-1>ο-ο&ρ1ιΐΓθ<1. ΒαΙ ΟγηΜ 

ανγκαλεαας τους στρατηγούς εϊηε' Ε^Ηος χαί 

Ιιατϊη^-ο&ΙΙοά-Ιοι^ίΙιβΓ Ιΐιβ ουιηιη&η^οη β&Ιά; ΧβηΐΜ μμΙ 

Πασ/'ωι άτώλεΤυοίτίαυΰιν ημάς* αλλά γε 

Ρ&βίοη Ιι&νβ-ΙβίΙ 118 ; 1>ιι1 *1β1-ϋΐ6ΐη &1-ΙθαβΙ *1μ 

εν μέντοί έτίιϋτάα^οσαν^ οτι όχτε άτιοίβ- 

^β11 ίη<1ββ(1 *&88τιτο<1, (ΙιαΙ 11ΐθ7-Ίι&νβ ηβίϋιβΓ 'βοά• 

^ράχασ^* γάρ οΐ^ οτιη οϊχονται^ οιτε 

Λπαγ {οΪΒΏάοΒύηΒΐγ), ΐοτ Ι-^ηοιΐ7 ι^Ιιθγο ϋΐ67-»Γθ-2θίιΐ|(, ηοτ 

άτϊοτίεφεχγοίσι^ γαρ Ιχω τριτ,ρεις ώστε ίλεΐν 

1ι&νθ-11ΐθ7-β80Ηρβά, ίοΓ Ι-^ατβ ({λϋβ^β | ίη-οπΙβΓ-Ιο Ιι&τβ-ΜΐΒβά 

ΤΟ 7ί?ϋθίον εκείνων. Άλλα, μα 

ώθ βΐιϊρ οί-ϋιβιη [^ο οορίιιτο ίΐιβίτ βΐιΐρ]. Βαΐ, \>γ 

τονς θεονς ονχ εγωγε 8ιώξω αντονς ' οίδ' 

Ιΐΐθ ίξοά» ηοΐ βνβη-Ι ^ί11-Γυ11οιν ϋιβηι; ηοΓ (βΐι&ΐΐ) 

οικείς 6ρεϊ, ώς εγώ εως μεν τις αν τιαρτ 
;ΐ<ρώ|ΐ/α6, δ' έτιει^άν βονλγιται άηΐτ 

(ιηο), ιηβ^θ-υββ (οί Ιΐιβίτ βθΓνΙοθβ), 1)ΐιΙ &ίΙθΓ Ιιο-ιηα^-ιτΐβΐι Ιο- 

€να6 συλλαβών αντοΰς και κακώς ποιώ χαι 

Ιβ&τ6 (ιηβ) ΙίΕτίης-ββίζθά Ιΐιβιη *Ι 1)οΐ1ι ί11 *1γοε( (11ΐ6ΐη) &ηά 

άποσνλώ τοϊ ;|^ρ)ς|ΐ/ατα. Άλλα ιόντων, 

Ιθβροϋ (ϋιβιη οί ϋιβίτ) — £οο<ΐ8. Βαΐ 1βΙ-(1ιβιη-ςο, 

εΐ^ότες δτι εϊαι χαχώνς 

\ύϊβγ-)ι&ψ\ηζ'^Ώοπη [ύϊβγ 1>οίιι^ οοηβοίοαβ] 11ια& ϋιβ7-&Γβ ποηβ 

ηερί ημάς η ί\μείς τΐί^ρί εχείνονς. Κα/'τοι γε 

ΙοιναηΙβ 118 ϋι&η ιτβ ΧΛ^ηκτά^ ίΐιβιη. Αΐϋιοα^ΐι 'Ι ίικίβοά 

ίχω χαχ τέχγια και γνναίχας αυτών φρονρονμενα 

«ιτ• 1»ο(1ι ^^1ιβ) ο1ιί1<ΐΓοη &ηά ιΐ7ίτβ8 οί-ΐΐιβιιι ^ΐΜυ*(1ο<Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 44 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ίν Τράλλεσ^• αλλ' ούδί στερτιαοΐ'Τσί 

Λί ΤΓθΙΙθβ; 1>ιι1 ϋΐ07-*8ΐι&11 ηοΐ-βτβη ^1>6-<1ορΗτθ4 

τούτων^ αλλ' αττολοτψαι^α ένεκα της 

οί-ΙΙΐθ86, 1>ιιΙ 11ΐθ7-β1ι&11-Γ60βίτβ (ϋιβιιι) οη-ιιοοοιιη^-οί — (ΙΙιθϊγ) 

ιρετΡίς τίερί έμε τίΌόσ^εν. ΚαΧ 6 μεν εΐτίβ 

^οοά-^ο^(1υ^^ Ιοι^&Γάβ πιο ίοπη6Γΐ7. Αηά — | Ίΐ6 ίηάοβά *β&Ι^ 

^α€^α• δί οί "Ελληνες^ ει ης χαί 

ΰΐθΒο ; [ίΐιτιβ άίά Ιιβ βρβ&ΐε] ; &ηά (Ιιβ ΟγοοΙςβ, ίί Ληγ (οηο) ίιι-&η« 

ίΐν ά^υμότερος τιρος ττιν άνάβαχην άκονοντες 

Ψ8Λ (Ιΐβίηοΐίηβά Ιοιιτατάβ ϋιβ αβοοιιΐ [βχροάϋίοη] Ιιβ&Ηη^ 

Την άρετην Κΐ'ρου, αννετιορενοντο η8νον 

^6 ηοΙ)1ο-βοη(1ιιοΙ οί-υ^ηιβ, λοοοιηραηίοά (Ιιίιη) ιτϋΐι-^ρτβ&ΐ-ρίθ&βιιηι 

χαϊ ηρο^υμότερον. 

%η<1 νί11ι-{^Γβ»ΐβΓ-Εΐίΐοήΐ7-οΓ-ιηίηά. 

Μετά ταΰτα Κύρος εξεΤυαννεί τέτταρας 

ΑίΙβΓ 11ΐ68β (Ιΐιίη^β) ΟγτηΐΒ ρτοο^βάβ ίοπτ 

ντ(ΐ^μονς εΐχοαιν τχαρουαάγγας έττΐ τον 

Δ&78'•ιη&Γθ1ι (ιη&Μη§) 1^00(7 ρ&Γ&βαηςβ (ο ϋι« 

ησταμόν Χάλοι^, όντα το ενρος ττλέ^ρον^ 

ήνϋτ Οΐι&ΐπβ, (ϋ) 1>6ΐη§ Ιΐιβ 1)Γ6αά11ι *οΓ («) ^ρΐβΐΐιπιιη, 

δί τίλτ,ρη μεγάλων καϊ τράγων ιχ^ίων^ ους οί 

Αηά Γιιΐΐ οΓ-Ι&Γ^θ &ιΐ(1 Ι&ιηβ Ιιβίι, ι^ΐιίοΐι ϋι• 

Χνροί ένόμιζον θεονς^ χαϊ ουκ εϊων 

βγή&Ώ8 οοηβίάβΓοά {ίο \)β) ξοά», Ληά Μίά ηοΐ ^ρβπηϋ (&η7 οηβ) 

ί^ικεΐν ον^έ τάς τιεριατεράς, Αι 58 

Ιο-ίιι3αΓβ (ηβίΙΙΐΘΓ Λθΐη) ηοΓ ΙΙιθ ρί^βοηβ. Τΐιβ — 

χώμα,ί εν αΤς έακήνονν ηοαν Παρυσάτιδος 

Η11&£θ8 ίη ιι^ΐιϊοΐι ϋιο^-βηο&ιηρθά \ ποΓβ οί-ΡΒ.Γ78αϋ8 [1>6ΐοΐ]{^ 

6ε8ομέναί εις ζώνγιν. 

Ιο ΡΛΓ^βΕϋβ] ΙίΛνίηβ-ώβη-βίνβη (ΗβΓ) | £ογ (Ιιθγ) ^(ϋβ [Γογ ρίη-ιηοηο/] 

*ΈνΤεύ^εν εζεΤυαννει τάντε ατα^μονς τριάκοντα 

Τ1ι 31106 1ΐ6-ρΓ006θ(ΐ8 βγθ άα^β'-πι&τοΐι, (ζηα^ίης; ίΐϊίιί^ 

ηαραΰάγγ(ΐς ετά τάς τΐηγάς του τίοταμον 

ρ&Γ&β&η^Β Ιο Ι Ιΐΐ6 βρήη^β [ιοατοοβ] οί-(1ιβ ήνβτ Δάρδ)7Τος το ενρος ον τίλε^ρου. 

Οηχάβ• άϊΜ \>τ*>'^^^ϋ^ «^.«οηδΙ» (\β ύι&ί) *οί (α) ρίοΐΐιπιη ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ IV. 45 

Ένταί^α ηααν τα βασίλεια Βελέσνος τον 

ΗοΓΟ ^βΓ6 Ιΐιβ ραΐλοβί οί-Βθΐ6878 ι &1ι• 

οίρξαντος Σι»ρ£<χς, χαι τίαρά^ειοος, τίάνυ 

Ιιατίη^-ΓυΙβά-ονβΓ [Λθ ηιΙβΓ] οΓ-Βτ"»» *ηΛ (*) ρΛΛ, τ%ΐ7 

μέγοϋζ χαϊ καλός, έχων πάντα δσα ωρα• 

1&Τ£6 Εη<1 1)0&υΙϊίιι1, Ιιανίης &11, 1ιοπ-ιηιιο1ι-8θ-θΤθΓ(11)3)8βΜοη§ 

φνουσι. Αε Κύρος αντον έξέκο^ε χαΙ χαιέχανΟΒ 

ρπκίαοθ. ΒαΙ 07πΐ8 *οαΙ ϋ *<1ο"»πι Ληά 1>ιΐΓΧΐ©ά 

τά βουαίλεια. 

ϋιβ ρα1&οβ8. 

Έντβύ^εν εζεΤ^ννει τρεις ατα^μονς τίενΤΒ' 

Τΐιοηοο Ιΐ6-ρΓ0€66(1β ΙΐίΓΟθ άα^β'-ιη&ΓβΙι (ιη&ύίης) Αί• 

«α/'δεκα τΐαραχτάγγας, έτά τον τιοταμάν Εί4>ρατ>7ΐ' 

Ιοβη ρ&Γ&,β&η^β, Ιο Ιΐΐθ ΗνοΓ £υρ1ιτ&(ίθ• 

όντα ΤΟ ενρος τβττάρων σταδ/ων* καί, 

(ϋ) 1)6ίης (ΙΙιβΓο) Ιΐΐθ 1)Γβιΐ(1ϋι οί-ίουΓ βίικίΐα; &ηά ((ΙιβΓβ 

τίόλις αυτόθι Θά-φακος ονόματι φχείτο 

(Τ&β &) 61(7 ίΙιβίΌ ΤΙιαρβ&οιιβ 1>7•η&ιη6 (ινίιίοΐι) Ι7{ΐ8-ίη1ι&1>ϋθ<1, 

μεγάλη χαΙ εν^α^μων, Ένταί^ 

ι) ΐΛΓβθ Ληά νθα1Λ7. ΤΙιβΓβ 

Ι/ι^6ναν τάντε ίιμέρα/; ' χαί Κνρος μετατίεμ^^μενος 

ύϊ^γ-τοΏλϋΛη^ά βνβ άκγα; Ληά Ογηια 1ΐΛνίη§-ββηί-£ο^ 

τονς στρατηγούς τύν Έλλτίνων, ελεγεν δτι η 

ϋΐθ οοιηιη&η(ΐ6Γ8 οί-ίΐιο βΓθβΙεβ, 8&ί<1 ϋι&^ ϋι« 

όδος εσοίτο εις Βαβυλώνα τϊρο^ μέγαν 

τοΛά ιηίς1ι(-1ΐ6ΐΌ&ί1:€Γ-1)6 Ιο Β&1)7ΐοιι &£&ίη8ΐ; (Ιϋβ; Ι^τηΐ 

βασιλέα ' χαί χελενει αντονς λέγειν ταύτα 

Ικίης; αηά Ιιβ-ΓβςυοβΙβ ίΐιβπι Ιο-Ιβίΐ ϋιββο (ΰιΙη{ΐ 

τοις στρατώτα^ς, χαί άνατιεί^ειν εηεσ^αι. 

Ιο•ϋΐθ βοΙάίοΓΒ, αηά (ο-ρβΓβιίΕάβ (Ιΐΐθπι) Ιο-.'^ΙΙυιτ (ΙιΙιη; 

Δ' οΐ τχοιήσαντες εχχλησία% 

Αηά νηο | 1ι&νίη§-ΐΡΑ(1β [Ιι&τίη^ ο&ΙΙοά] (&η) &886ΐηΙ)ΐ7 (ο1 ΐηβ 8θ1άίβη) 

άηήγγελλον ταύτα. Αε οι στρατιαττοΛ 

βοιηχηαηίβαίΘά ίΐιββθ (ϋιΐη^β Ιο Ιΐιβιη). Βιιΐ (1ΐθ βοΐάίβπ 

έχαλέτΐαινσν τοις στρατηγοΐς^ χαί εφαααν αυτούς οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ \&ηά ιν^ΐιίοΐι ι?αβ^ 40 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τίάΤυαα ει8όντας ταύτα 
χρντειν χαΧ ίήκιααν 

οοηοοαΐ (Ιΐιβιη Γγοπι Ιΐιβ βοΙάίβΐΈ) ; αη*! ώο^-βιιίά (ϋι&Ι ΰιβχ ιτοιι1<1) 

ονχ Ιέναι^ ίάν μή ης δίίώ χ^ηψατα αντοίς 

Βο^ ίξΟί αηΐβββ 80ΐηθ-ηη6 βΐιοαίιΐ-^ίνβ ιηοηβ/ Ιο-11ι•ια 

ώστίί^ρ χαΐ τοις ηροτέροις άναυ- 

Ι ΒΑ αΐ8ο (Ιΐϋά 1)0611 ^ίνβη) «ο-ιΐιβ ίοπηβΓ (8θ1<1ίθπ) Ιι&νίη^. 

βάοί μετά Κτρου 

(οη6-αρ ινίιΐι Ο^ηιβ, [ίη Ιϋ^β ιη&ηηβΓ &β ]ϊβΔ. 1>6βη {^Τ6η (ο <1ιβ βοΐάίβη, 

τιάρα τον τίατέρα τον 

ιτΐιο 1ι&<1 ΓοηηβΓΐ7 &οοοιηρ&ηίθ<1 Ο^πιβ] Ιο ϋΐ6 ί&ΙΙιβΓ 

Κνρον, χαϊ ταίτα ο\Ίί ιό^'Τω^' ίτά μάχην^ αλλά 

ο{'€γηΐ8, η,ηά Ιΐιίβ ηοΐ ^οίη^ Ιο 1)&ιιΐ6, 1)α4 

του τΐατρος χαλονντος Κνρορ. Οί ατρατγγοι 

ϋϊβ ΐΛύϊϋτ (ιηβΓβΐ7) ββηιϋηβ-ΓοΓ ΟγτηΒ. Τΐιβ οοιηιη&ικίβη 

άητίγγελλον ταίτα Κνρφ' δ' 6 ντϊέσχετο 

ΓβροΓΐ«α ΐ1ΐ6βο (Λΐη^β) ίο-Οχπιβ; Ληά πΐιο ρΓοιηίβοά 

ίώσειν τύνζε μνάς αργυρίου έχάατφ άν^ρΐ^ έτΐάν 

Ιο-ίρτθ £τβ ιηίη» οί-βϋνβΓ Ιο-6μ1ι ιηΕίι, ιτΐιβη 

ηχωσί εις Βαβυλώνα^ χαΐ τον εντελτϊ μιϋ^ν 

0ιβ7-&ιτίνβά αΐ Β&1>3τ1οιι, &ηά — (ϋιβίτ) οη^ίΓΟ ρ&7 

|Μ€χρι άν χαταχιτήαγ τους "Ελληνοίς τϊάλιν 

οηώ *Ιΐ6 βΐιοαίά ^ρΐ&οβ ϋΐ6 ΟγοοΙ» 1)Μ^-&ς&ίη 

Βίς 'Ιων/αν. Το πολύ μεν 8η τΌί ^Έλληνίχού 

Ιη Ιοηί». Τ1ΐ6 ιηοβΐ ίικίοβά — οί-ϋιβ Οηο^ 

οντος ετίείσ^. 

(ίοΓΟο) 'ιτΕβ ±118 'ρ6Γ8ΐι&άβ(1 (Ιο Αθθοιηρ&η7 Ιιίπι). 

Δε Μένων^ τίριν είναι ίηΤυον τι οΐ άλλοί 

Βιι( Μβηοη, 1)οίοη | 1ο-1)ο [ϋ ίβ] οτίάβηΐ ιτΙι&( Ιΐιβ οϋΐθτ 

^τρατιύταί τίονήαουτη^ τίότερον ε^Ι/ονται Κνρ^ 
ί ου, συνέλλεζε το στράτευμα αυτού χ(^^ 

3Τ Ώοί, ΜΜίηΙιΙβά ι ίΐιβ &πη7 οί-ΐιίιηββίί [Ιιίβ &πη7] «ρνΐ 

τύν άλλίύν^ χαι ελεζε τά8ε. Άΐ'&β^ 

ΙΚη-ΐΚ• %(1ιβη, &ιι<1 βροΐκθ | Ιΐιοβθ (Ιΐιΐηΐζΐ) [Ιΐκϋ]. Μοί οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ IV. 47 

€άν τίειϋ^νίΤΒ μοί^ τίροτιμτ,σεσ^ε ντώ Κνρον 

ίΐ /οι-ιηΐ^Ιι^ΐΜ-ρβητίΜΐβά 1)3τ.ιηβ, 7ου-ινί11-1>6-1ιοηοιΐΓθά )ίγ Ογτνί 

τϊλέον 'Τών άλλων στρατίώτων οι^ί 

ιηοΓβ (11ι&ιι) Ιΐιβ οΐΐιβι βοΜίοη (&η<1 ϋιίβ) ΊΐΑτΙη^ ηβΐϋιβι 

χιν^ννεχΗΤαντες^ οίτε τΐοντ,σαντες. Ύί ονρ 

*ίη6υΓΓθ<1-<1&η£βΓ, ηοΓ ΙΐΕτίιΐ|{-1»1>οιιτ«<1. \ν^1ι&1 ΰιβΓοίοΓ• 

κεληκύ τίοιτ,ααι : Κίρος ννν ^ϊτοιλ 

άο-Ι-Γθςαβ•! (οί 7οα) Ι Ιο-1ΐΑτβ-(]οη6? [Ιο <1ο]? €71110 ηοιτ ιτ&ηΙ• 

τονς *Ελλ>7Μχς ίτκ^σθαι Βτά βασιλέα ' 

ϋιβ θΓθβΙιβ Ιο-Εθοοιηριιη7 (Ιιίιη) &2Αίη8( (ΙΙιβ) ^τ^8ί 

έγώ ονν φημί υμάς χρτ,ναί 

Γ ΙΙΐθΓοίοΓΟ Β&7 ι (<1ι&1) 70" (ο-1)6ΐιοτβ [ύλ»Ι Η Ι^Ιιοτβι 70^] 

^ιαβγιναι τον τιοταμόν ΕΓφράτ)7ν, τιρίν ΒίνοΛ 

(ο-Ιιατθ-οΓοβΜά ϋιβ Ητθγ ΕυρΙίΓΕίοβ, ΙμΓογο | (ο-1>ο [Η ίβ] 

ίνίλ^ν δ η οι άλλοι "Ελληνες άτϊοχρινοννταί 

οίληΐΓθβΙ — ιτ1ι&( ϋιβ οϋιβΓ ΟΓθβΙιβ ιή11-&ηΒΐτβΓ 

Κνρω. Γαρ ην μεν φηφίσωνταί Ιτκ^σ^οιι, 

Ογτνί•. ΡοΓ ίί ίηάοβά (1ΐ67-8ΐιοιι1<]•46(6πηίιΐ6-1)7-1>&υοΙ Ιο-ίο11οιΤ| 

νμεΐς 8όζετε είναι αχ'νυοι^ άγναντες τον 

(ϋιβη) 7οα ιπ11-&ρρβΑΓ Ιο-1>ο (Ιΐιβ) β&αβο, 1 1ΐΑτίη^-1)0£;ιιιι οί-11ι« 

8ια6αΖνειν^ χαΐ νμίν 

ώς οναι τίρό^υμοτάτοις Κνρος εΐύεταί 

Μ 1)οίη^ ιηο8^-ρπ>ιηρΑ, 07πιι ρβΓοβΙτ• (&ιι<1 Αοίαιοιτίβά^ 

χάριν, χαί άτίο^ωΰει' δ' ετίία^αταν 

&β) ίλτοατ, &ιι<1 ιτ01-Γβρ&7 (ϋ) ; 1 1)α^ Ιιβ-Ιαιοιτβ (Ιιοιτ Ιο <1ο Ιΐιΐι) 

έϊ χαΧ ης άλλος• 

ν βτοιι-»ΐ8θ &η7 οϋιβΓ (άοββ); [Ί[>ηΙ 1ι« ϊηοιτβ Ιιοιτ Ιο τοιτνά & ί&τοοτι 

δ' Ύζν οί άλλοι άτνοτ^φίαίΐνται^ 

Η ιτ«11 Η &Ι17 <>^^ ι>^<^] » ^"^ ^ ^® οϋιβη 8ΐιοα1<1-1>&11οΙ-*βΑίη8Μί| 

άτίαντες μεν άτίιμεν εις τονμτιαλίν' 

\ψ9) &11-(ο|^ϋιβΓ ίηάββά Ι άβρ&ιΐ Ιο 11ΐ6-6οη(πΐΓ7; [το^ιτη 1)μ1ι 

ϋ νμΐν, ώς μόνοις τίει^μένοις τκϋτο- 

ΛρΛη] ; 1>α( 7^"* ^ αίοηβ 1>βίη£;•ρ6ηα&άβά (&η<1 αβ ΙμΙπ^) ιηο>1- 

τάτοις χρτίΟεταί χαί εις φρούρια χαί 

Ϊ9ίίίίΜ &β-ιπ11-ιΐ8β (&ιιά βηιρ1θ7) Ιοίΐ) 1η £&πΐιοη8 9λ4 48 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑβΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

^^ζ ^Χ^^οι^ί ^οϋ οΐδα ΟΤΙ ως φίλοι Κνοον 

ΐοτ βΛρίΑΐηοίββ, &ιΐ(1-&ΐ8ο Ι-ύηοι«^ ϋι&^ &β ίιίβηά• οί-(^^η^» 

τεχ^ζεΟ^Β ούτινος άλλου αν δέησ^ε. 

7θα-^τί11-οΙ)1&ίιι νΙι&ΙβνβΓ βίβο 'χοα ιη&7 'Γβςιιίτβ. (Τΐιβ βοΐάΐβπ) 

^Αχονοαττες τα€τα, ετιεί^ντο^ χ(ά ίιέβηϋαν 

Ιι&τίη^-Ιιβ&τα ϋιββο (ϋιίη^β), νβΓο-ρβηη&άθά, &ιιά ΟΓΟβββά-οτβτ 

ηρίν τους άλλους ότιοχρίνοίσ^ι. Αε ετϊει 

Κ>6ίθΓθ (ίϋήΛί) ϋΐ6 οΐΐιβη &η8νβΓθά. ΒιιΙ ιτΐιβη 

Κύρος γα^ετο ^ιαβεβηχότα^^ Τ€ 

Οττυβ ροΓββίτθά (Ιΐιβιη) Ιι&νίιις-ϋΓΟββοά-ονβΓ (Ιΐιβ ιίτθγ), 'ΐιβ ηοΐ-οηΐ^ 

η^^9 χαΧ τάμ'φαι^ Γλουτ *ρφ στρατενμαη 

Ιτ&8-ρ1β&86ά, Ι)υ1-&180 1I&τ^ης-βο^^ βΐιιβ Ιο-ϋιβ Βτπχγ 

εΐτίεν^ Έ/ώ μεν ώ άνδρες, η^γ; ετΐαινά 

οι Μβηοη) β&ίά, Ι ίηάββά Ο πιβη, ηοιτ ρπιίββ 

υμάς' ^ μελήσει εμοϊ δτιως χοί νμεΐς 

7οα ; Ι 1)αΙ ί(-β1ι&11-1)«-&-β&τβ Ιο-ιηβ Ιιον &1βο 7011 

έτίαινέοητε έμε^ 

χΛΪζήί-γτΒΛΒΒ ιηβ, [1>αΙ Ι ιήϋ Ι&ϊβ <»γ6, ^11&^ 7^^ "^ β^*^ ρπλίβο ιηβ], 

γ( μηχέη νομίζετε με Κίρον. Οί σ^ρα'^ώτο^4 

ΟΓ ηο-Ιοη^θΓ ϋιίη^ ιηβ ΟγτνΛ, Τΐιβ βοΐάίβη 

δντες δη μεν εν μεγάλανς ελτίίοι ει^χοντο αυτόν 

1)6ίης ηον ίικίοβά ΐη {ρ%&& Ιιορββ | ντίβΐΐθά Ιιίιη 

εντνχηααι' 8ε χαχ έλεγετο 

(ο-1ΐ8,ν6-1>66ΐι-ίοι1ιιη&(θ ; [ρΓ&70^ ^ΟΓ Ιιίβ βαοοβββ] ; &ηά &1βο Ιιο-ι^Μ-β&ίά 

τίέμ^^ι ι^ε^αλοΛρετιώς δώρα Μίτ^ονι. Δί, 

(«-1^&Υθ-Β«ηΙ ίη-&-ιη&ςιιί£6βηΙ-ιη&ηη6Γ ρΓβββηΐβ Ιο-Μβηοη. Αηά, 

ηονήσοίς ταύτα, ^ιέβαινε' δέ χοίΐ 

ΐλτίης-άοηβ ϋιββο (Ιΐιίη^β), Ιιβ-ΟΓΟβββά-ονοΓ (ϋιο ήτβΓ); &ιΐ(1 «Ιβο 

ίτίαν το άλλο στράτευμα συνείτιετο αυτ^ϊ. Καί 

»Π ϋιβ οϋΐθΓ &πη7 ίοΐίοινβά Ιιίιη. Αηά 

ον^εις των 8ια6αινόντων τον ττοταμί/ν 

ιο-οηβ — (οΓ Ιΐΐ086) ΟΓοββίη^ Ιΐιβ γητθτ 

έβρεχα άι^ωΤίρω των μαυοτων ντώ τον 

νΜ-ι^βίΙοά ΙιίςΙιοΓ (<1ι&η) Ιΐιβ 1)Γοαβΐ8 |>7 <1ιθ 

ηοταμον. Δε οί Θα'4^αχψ^οϊ ελεγον^ οτι ούτος 

Ητβτ. Βιιΐ ϋιβ Τΐιαρβ&οβηί ηιΐιΐ ί*^* ^^^ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — σΠΑΡΤΕΒ V. 46 

6 τίοταμος ον τίώτχοτε γένοιτο διάβατος τίεζγ 

(<λβ) ΗνβΓ ηβΥβΓ λ^-αη^-ϋπΐθ ιηίς1ιΙ-1>β ρ&β8«61β οη-£οο1 

βί μη τότί, αλλά τίλοίοις' ά 'Αίοο- 

(1Γ ηοΐ [6χο«ρ1] ϋιβη, 1>α1 (&1ιΐ7&78) ίη-1)0&ΐ8; ι^ΜοΙι ΑΒγο- 

χόμχις τίροϊών τόη- χαχέκανσεν^ ϊνα Κύρος 

οοχηαβ ςοίιΐ£;-1>6ίθΓθ *Ιιε<1 ϋιβη Ί>τιηι^, Ιΐιαΐ Ογη» 

μη 8ιαβγ. Δτι έδόχει βΙικχα 

ηιΐ^ΐιΐ ηοΐ *οιό88-οτ6γ (ίΐιβ γΙυογ). (Τΐιίβ) ϋιοη ίοθΐιιβά ΙοΊμ (») 

9ο£οι/. κοώ τον τισταμον σαφώς ντίο- 

.ΙίτΐΏθ (ίΏ<»Γρο8ϋίοη), &ηά (Ιΐι&1) Ιΐιο ΓίνβΓ ιη&ηίΓ68ΐΐ7 γθ- 

χωρτΐααι Κνρφ ώς βασιλεναονη. 'Έντεν^εν 

ββάθά ίοΓ-Ο^ηιβ &8 &1}οιιΙ-Γ6ί^ιιίη^. Ηοηοβ 

ϊζελαννει 8ιά τΡίς Χυρίας εννέα ατα!^μονς^ 
ηεντήχοντα τίαραχϊάγγα^, και άφίχνοϋνται τϊρος 

&ίΐ7 ρ&Γ&8&η^8, &ηά ϋιβ^-βαιηθ Ιο 

Τον τισταμόν Άρά^»;^. Ένταέ^α ^σαν τϊολλαί 

'1ΐ6 ΗτοΓ Αταχβ8. Ηθιό ϋΐθΐΌ-ι^βη ηι&η^ 

κώ/ί£α6 μεστοί σίτου κάί οίνου. Έι^αί^α έμειναν 

τί11&^68 ίαΐΐ οΐ'ϋοτη &ηά ^ήηβ. Ηθγο ϋΐ67-Γ6πι&ίη6ά 

τρείς γιμέρο^ς, χαΧ ετιεσιτίσαντο. 

ΐΙΐΓβθ ά&7β> &°<1 ρΓονίθίοηβά (ίΐιβ &Π117)• ΟΗΑΡΤΕΚ V. 
Εντεύθεν εζελαννει 8ιά της *ΑραΛ'ας, ίχω^» 

Τηβνοβ ^ο-ιηαΓοΙίθβ ΙΙίΓοιιςΙι — ΑΓ&1)ί&, Ιι&νίη^ 

τον τίοταμον Ενφράτην εν δε^«?, ΛίνΤθ 

ϋιβ ΗτβΓ Επρ&Γ&Ιοβ οη (ϋιβ) ήζΐιί, (ιη&Μη^) Δτο 

έρημους σταθμούς, 

άβοϋτί βίαϋοηβ, [£γ6 ά&7Β' ζηαΓοΙι ΙΙίΓοαςΙι ϋιβ άβββΗ;], (&ηά; 

τριάκοντα χχη τύντε τίαρουσάγγας. Αέ εν τοντφ 

ϋήτίγ Β,ηά Ατο ραπι^αη^Β. Βυ^ ίη ϋιίλ 

τφ Τ07Ϊ6) η γη ην μεν ηε^ίον^ άτίαν 

^ ΑΐΒΐηοΙ-οί-οοτιηϋΓν ϋΐ6 {ρτοαηά 17&8 ίηάοοά (&) οΐ&ίη, βηΰτθΐ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 48 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

«$ λοχα)^/ας, χαί οι8α οΤι ώς φίΤυοί Κνρον 

ίοτ βΛρίΑΐηοίββ, &ηά-&ΐ8ο Ι-^ηοντ ΙΙια^ αβ ίιίβηά• οί-Οτπιι 

τενζεο^ε ούηνος άλλου αν 8έησ^ε. 
Άχονσατ*τες ^α^^α, ετιεί^ντο^ χαι 8ιέβησαν 

Ιιατίη^-Ιιβ&Γα ϋιβββ (ϋιίη^β), νβΓΟ-ρβηυ&άβά, &ηά ΟΓΟβββά-ονβτ 

τφΐν 'Τονς άλλους άποχρ/νασ3αί. Αβ ετιει 

1>θίοΓο (ύϊΒ,ί) ύΐΒ οΐΥϊοη ληβνβΓοά. Βιι( ιτΐιβη 

Κίρος γα^ετο ^ιαβεβηχ&ΐας^ η 

Ογηιβ ρβΓΟθίνβά (ϋΐθΐη) Ιι&νίιι^-θΓθ88βά-οτβΓ (Ιΐιβ ήτβΓ), *1ΐ6 ηοΐ-οπΐ^ 

ηα^, χαΙ τίέμ^^ Γλούν 'ρφ ατγατενμχννι 

Ιτ&8-ρΐ6&8β<1, Ι)ΐι1-&180 1ι&τίη^-8θηΙ 01ιΐ8 Ιο-11ΐθ Απη/ 

εΐτίεν^ Έ/ώ μεν ώ άνδρες, η&7 ΒΤίαινω 

οί Μβηοη) β&ίά, Ι ΐηάθοά Ο πιβη, ηον ρπιίββ 

υμάς' δε μελήσει εμοϊ δτιως χαΧ νμεΐς 

7011 ; Ι 1>ιιΙ ίΙ-8ΐι&11-1>6-&-6&Γβ Ιο-ιηβ Ιιον &ΐ8ο 7011 

ετίαινέατητε έμε, 

ιηί£ΐιΙ-ρΓ&ί80 ιηβ, [1>ιιΙ Ι τπΐΐ 1αϊ:θ <»γθ, <;1ι&( γοη αίβο βΐι&ϋ ρηίββ πιο], 

η μ'ηχέ'νι νομίζετε με Κυρν. Οί σ^ρατώτ<X4 

ΟΓ ηο-Ιοη^βΓ ϋιίη^ ιηβ 07ηΐ8. Τΐιβ βοΐάίοη 

οντες δη μίν εν μεγάλους ελτχίαι εχ^χοντο αυτόν 

1>βίης ιιοι? ίηάββά ίη {ρ*ο&& 1ιορβ8 | ιιήβΐιοά Η ίτη 

εντυχηααι' ίε χαϋ ελέγετο 

(ο-1ι&τ6-1>β6ΐι-ίοι1ιιη&(θ ; [ρΓ&76<1 ^ογ 1ιί8 8υοοβ88] ; &ιι<1 »1βο 1ΐ6-ν&β-Β&ί<1 

τίέμ^^ί μεγ(ΐλθ7ίρε7ίώς δώρα ΜένοίΡί. Δί, 

(«-ΐΐ&γθ-8«η1 ίΏ-&-ιη&^ηί£βοηΙ-ιη&ηηβΓ ρΓΟΒβηΐβ Ιο-Μβηοη. Αιι<1, 

ηοιήα(ΐς ταύτα, λάβαινε ' δέ χαί 

ι&τίη^-άοηο ϋιβββ (ϋιίηςι), Ιιβ-βΓοββθά-ονοΓ (ϋιβ γϊτθγ); &ιι<1 αΙβο 

ίτίαν το άλλο αΧγάΊ:ενμα αννείτιετο αντφ. Καί 

»Π ϋιβ οΙΙιβΓ &πη7 ίοΠοι^οά Ιιίιη. Αηά 

ον^εϊς των ^ιαβαίνόνταν τον τϊοταμσρ 

ιο-οηβ — (οί ϋΐ08β) βΓοββίη^ Ιΐιβ γητ6τ 

εβ^εχ^ άνοτέ^-ί των μούστων ντώ τον 

^Μ-ποίί&ά ΙιίςΙΐθΓ (Ιΐι&η) Ιΐιβ 1>Γοαβΐ8 Ι^γ ϋι^ 

ηοταμον. Δε οί Θα'^^χηνόί ελεγον^ οΤί ούτος 

Ητ6Γ. Βιιΐ ϋιο Τΐιαρβ&οβηΐ ιι«ί<1 α^*' |]ι|τ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — σΗΑΡΤΕΒ V. 46 

6 τίοταμος ον τΐώτΐοτε γένοιτο αναβατός τίεζγ 

(<λβ) ΗνβΓ ηβνβΓ &1-ιιιΐ7-ϋιη6 ιηίς1ι^-1>β ρ&β8«61β οη-ίοοΐ 

βί μγι τστβ, αλλά τίλοίοις' ά Άβρο- 

\ί£ ηοΐ [θχο«ρ1] ϋιβη, 1)ΐιΙ (ιιΙν&78) ίη-1)0&ΐ8; ι^ΐιίοΐι Αογο• 

χόμίΐς τίροϊών τόπ- χατέχανσεν^ ϊνα Κύρος 

οοχηαβ £θίιι^-1)6ίθΓθ *1ι&ά Ιΐιβη '1>τιηι(;, (ΙιαΙ ΟγτΏΜ 

μη 8ιαβγ. Δτι έ^χεί εΐικχΑ 

ηιί^ΐιΐ ηοΐ *θΓθ88-οτβΓ (Ιΐιβ Ητογ). (Τΐιίβ) ϋιβη ιοβιηθά \λΛλ (») 

9ο£ον. χαΧ τον τίοταμον ύαφώς ντίο- 

.Ιίτίηβ (ίηΙΟΓροβϋίοη), &η<1 (Ιΐι&1) Ιΐιβ ΗνβΓ ιη&ηίί68ΐΐ7 γθ- 

χωρτίοαί Κνρφ ως βααιλενοονΤί. ^Έ»ντεν^εν 

ββάθά ίοΓ-Οτηιβ αβ &1}ουΙ-Γ6ί^ιιίη^. Ηοηοο 

ϊζελαννεί 8ιά της Συρίας εννέα στα^μονς^ 

Ββ-αάτ&ηοθβ ϋιτοπ^ΐι — δ^Ηα ηίηβ ά&78'-ιη&ΓθΙι, (πχα^ΐη^) 

ηεντήχοντα τίαρασάγγα^, χαί άφίχνοϋνται τίρος 

&ίΐ7 ρ&Γ&8&η^8, &ηά ϋιβ^-βαιηθ Ιο 

Τον τωταμόν ^Αράζνιν, Ένταυ^α ηοαν πολλοί 

'Ιιβ ΗνοΓ Αταζ68. Ηθγο ΙίοΓβ-ι^βΓβ ιη&η^ 

χώμαί μεαταχ οίτου χαΐ οϊνον. Έντ'αί33α έμειναν 

γί11&ςθ8 Γαΐΐ οί-οοίΏ &ηά ^ήηβ. Ηθγο ϋιβ^-ΓοηίΑίηβά 

τρεΙς ημέρας, χαΧ εηεαιτίααντο, 

ΐ1ΐΓ6β ά&78, &ηά ρΓονίβίοηοά (ϋιβ &Π117). ΟΗΑΡΤΕΚ V. 
*^ντεν^εν έζεΤυαννει 8ίά της ΆραΛ'ας, εχοίρ 

Τηβνοβ 1^6-ιηαΓθ1ΐ68 ϋίΓοιιςΙι — ΑΓ&1)ί&, Ιι&τίη^ 

τον Τίοταμον Ενφράτην εν ίε^«?, ΛίνΤθ 

ϋιβ ΗνβΓ ΕυροΓ&Ιοβ οη (Ιΐιβ) ήξΐϊί, (ιη&Μη^) Δτο 

έρημους σταθμούς, 

€ΐ6βθη Βΐ&ύοηβ, [βγθ ά&78' ιη&ΓοΙι Ιΐιτοαςίι ΰιβ άοββΓΐ], (&ηά> 

τριάχοντα χαΐ τίέντε τΐαρααάγγας, Αε εν τοντφ 

ϋητίγ &ηά δτβ ραΐ'8.8&η§8. ΒυΙ ίη ϋιίλ 

τφ τότίζύ η γη ην μεν 7ίε8ίον^ ατΐαν 

^ ΑΐΒΐΗοΙ-οί-οοιιιιϋΓν ϋΐ6 £ρΓοαη<1 ψλβ ίοάββά (&) οΐ&ίη, θηΰτθΐ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ &0 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

}>μαλον ώστίερ θάλαττα, δί τϊλ/ίρες ά'φίν^ον^ 

1βΤ«)1 &Β (ϋΐβ) 86&, &Ιΐά ίυΐί θί-νθΠΙΙΥΤ004], 

εί δέ χϋά τι άλλο νλης τι χαλάμον 

\ί ΐΕάθοά αΙβο ΒΛγ οϋιβΓ (]άη<1) οί-ιιικίοητοοά οτ οί-ηβ^ 

ένην, άπαντα ηοαν Βνά8η ωατίερ όίρώματα' 

ψΛΒΌηΛΐ, &11 ι^θΓΟ (αβ) οάοήίβΓοαβ &β ρβΓίαηΐΜ; 

δ' οΰίίΐ 8έν^ρον ίνην. Δέ τΐαντοϊα 

1>ιι1 ηο ΐΓ6ο ιν&β-ϋΐ6Γθοη. ΒτιΙ (Ιιβη ϋιβη ιτθγο) τ&τίοτ)• 

βτίοία^ τίλεΐατοί μεν άγριοι δνοι^ ϋ 

τπ1ά-&ηίιη&ΐ8, Ιΐιβ-ιηοβΐ (ηαζηβΓοαβ) ίηιΐοβά (ι^βη) ιτϋά «ββθβ, &1ιο 

τΐολλοί ατρον^ί οί μεγάλοι ' δέ χαι ο/τί^ες 

πϊΛΏγ Ι βρ&ιτοινβ Ιΐΐθ 1&Γ|^ [οβίήοΐιββ]; &ιιά &1μ> 1)ιι8^»γ<1 

χαί ^ορχά8ες ένησαν δε όί ίτΐτίεΐς ενίοτε 

Αοά Αηΐθίορββ ι^βΓΟ-ϋιβΓθοιι ; &η<1 ϋιβ Ιιοηβιηβιι βοιηοΐίιηβ• 

ί^ίωχον ταύτα τα θηρία. Και, μεν οί όνοι 

ρ«ΐΓ8αβά ϋιββο — ¥π1(1-&η1ιη&ΐ8. Αηά ίηάοοά ϋιβ ιπ1ά-&Μ0• 

Ιτίει Τις δίώκοι, ηρο^ραμόντες 

ιτΐιβη λη^-οηβ ιηίςΙιΙ-ραΓβαθ (Ιΐιβιιι), Ιι&ήης-ηιη-1>6ίθΓθ (βοιηβ ΑίΒ<Αηοβ) 

Ιαταααν' γαρ ίτρεχον τίολν θάττον των 

•ίοοά-βϋΐΐ; ίοΓ ϋΐθ7-πιιι ιηιιοΐι (ηιΟΓο) ςαίοΐϋ^ (ϋι&η) ϋ«« 

ϊτοΐων' χαχ ττάλιν έτιεί οί ϊτΐτίοι 7ίλγ;σιάζθίεν 

ΙιΟΓβοβ; Απά &ς&ίιι ιι^ΐιβη ϋιβ ΙιοΓβββ ιηίι^Ιι^&ρρΓο&οΙι 

έτϊοίονν ται^ον. χαϊ ην ον λαβείν 

ύΐΒγ-άιά ϋΐθ-8&ιηβ (ϋιίης) ; &ιι<1 ί(-παβ ηοΐ (ροββίΜβ) (ο-(&1εο 

ει μη οί ίητίεΐς ^ιαστάντες 

(ϋιβπι) ι Ιί ηοΐ [αηΐβββ] (Ιιβ Ιιοηθίηβη Β^&ΰοηβιΙ-Αΐ-ΐιΐΥιθΓν&ίι 

θηρώεν διαδεχόμενοι τοις 

§ϊϊθΏ\ά'\ινίΏί (ίΐιβιη), (ϋίβο) βαοοβο<ϋη£ (οηβ ληοΙΙιβΓ) ^τνϋΐι (ίΓοβΙι) — 

ϊτΐτΐοις, Αε τα κρία τών αλιβχομέτ'ων ην 

*1ΐ0Γ8β8. Αηά Ιΐιβ βββίι *οΓ — (ϋιοβο) ^β&ιιι^ΐιΐ ι^η 

τίαρατίλτ^ανα τοις έΤυαφείοίς^ 8έ άτιαλώτΓρα. 

Είκθ ίΗθ •ΐΑ^β' (βθβΐι), 1)α1 ιηοΓο-ΙβηιΙβι 

Δί ονίεις έλαβε Στρου^ον: δε οί τώΐ' 

Βαΐ ηο-οηβ Ιοο^ (&ιι) οιιΐήοΐι ; | &ηά — (ϋιοββ) οί-11ι« 

οΐτύαϊΐ» ^ιώζαντες '^^Τίν 

ιιοηθίηβη Ιι&νίη^-ρητβηθά [&η(1 Ιΐιοββ ΙιΟΓΜΠιβη ϋι&ΐ ραηηβά ΰ1βIη^ ςαίού/ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΑ Τ. 61 

/7ϊαΐΗ>ττο• νάρ άτίεστϊά^ο τίολν 

έ^ΛΪΛίβά ; Ι ίοΓ ϋ-ιπ(1ι<ΐΓοΐ7.ϋΒ6ΐί ιηιιοΐι [ίοΓ ϋ οαΙ*ΙΗρρ6ά Ιλ« Ιιοη» 

ώηγονσα^ 8ρόμφ μ£ΐ^ τοις 

ιηοηΐ αβοΐηι^ (<^^<^7 ^ι^η^ ΰΐθΐη), ίη-πιηηίη^ (αβίηβ) — — (ίΐΐ) 

τΐοσΐ^ & ταϊς ητέρυζιν α/ρουσα, ώατίερ 

ίΌβΙ, &ηά — (ϋβ) ψΪΏΐξΒ ΤΛΪΒΪηζ (ϋιββθ), μ 

χρ(^μένη ιατίφ. Δέ εση λαμβάνειν τάς 

ιιβιιΐβ (&) Β&ϋ. ΒαΙ ϋ-ίΜ (ροββίΜβ) Ιο-Ι&^β ϋΜ 

ώτ/δας, αν ης άνιϋτγ ταχν' γάρ 

1>ιΐ8ΐιΐΓ<ΐ8, ίί &η7-οη« 8ΐιοιι1(1-^•ΐΑΐ1 (Ιΐιβιιι) *πρ ςαίοΐιΐ/; ίοτ 

τιετονταΐΛ βγ^χν ωοτίερ τάρ^ιχες^ χαΧ 

ϋα^γ-ύγ (&) βΙιυΓΐ (άΐΒίΑίιοβ) Ιϋο-αβ ρΑηή<ΐ2{θ8, &η<1 

ταχΰ άπαχορβνοικη. Δέ τα χρέα αυτών ην 

•ρ«θΐϋΐ7 ϋη. ΒαΙ ΰιβ ΙιμΙι οί•ϋιβιη ψλβ 

^διστα. 

ΤΘΓ7-<1θ1ίθίθ118. 

Ώορενόμενοί ίί 8ιά ταντης της χάνους άφί 

ΜαΓβΙιίηι; — ϋιτοαςίι ϋιίβ — 001111(17 ^*7 

κοννταΐΛ έτά τον τΐοταμόν Μάαχαν^ το ενρο^ 

βοιηβ Ιο ϋιβ ΓΐνβΓ Μμομ, ϋιβ Ι>Γβ»<1ΐΜ 

τίλε^ριαιον. Ένταί3α ην μεγάλη 

(ο£ ιι^ΐιίοΐι ίβ λ) ρΐθΐηηιιη. Ηβη ϋιοτο-ιτΗ (&) Ιαι^ 

^ρ^^μη τώλις^ 5' δνομα αυτί ΚορσαΐΤί^' 

άβββπβά οιίγ, \)νίί (ύιβ) η&ιηβ {ίο-ϋ) (οί ίϊ ψλβ) ΟοποΙβ ; 

ί' αντγι τίεριερΡεΐ'Το ντίο τον Μάαχα 

[κηά ίή'ΐΒ ^^^^^) 'ντΜ-&οιτθά-π>αη<1 ϊ>γ Ιΐιβ Μμομ 'ιη (») 

χί'χλω. Έι^αδ^' 

νϊίτοΐθ [ΰΐ6 ητ6Γ Μμομ ϋοιτοά Γοηηά &1)οαΙ ϋιίβ 01(7]. Η•η 

Ιμειναν τρεις ημέρας χαΧ ετίεσίτίααντο. 

ϊ^^γ-ηπίΛΐη^ά ΙΙιγθο <1α7• &ηά ριτοτίβίοηοά (ύι« ληιχΧ 

*Εντεν^εν έζελαννεί τοεϊς χαΐ ^έχα 

έρτ,μους άτολμους ένενήχοντα 

άύΒβτί ΒίΛ,ύοη» (ΟΓ άΛγί^ ιομοΙι) (ηΐΑΪίιι^) ηίηο^ 

τίαραχτάγγα^^ έχων τον τΐοταμον Ενφράτην εν 

ρΑΓΜ&η^β, Ιι&τίη^ ϋιο ήτοΓ ΕηρηηΐΜ οη {ϋ<? οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 52 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

&^ί^, χάί άφιχνεΙ'ΤαΐΛ έτύ Πυλοος. *Εν τσντονς 

ήιι;)ιί, &ηά 1ιβ-&ιτίτ68 &1 (ίΐιβ) Ο&ΐββ. Ιη <1ι6Μ 

τοΙς Ο'Τα^μοΙς τΐολλά των ντίοζνγίων άτίώλετο 

— 8(&(ίοιΐ8 ιη&η7 οί-ΐΐιβ 1>6α8(β-οί-1)ΐΐΓά6η ροΗβΙιβά 

ντώ λιμού ' γάρ νν ον χόρτος οΰδί ον^ν 

οί Ιιαη^θτ; ίοΓ ϋΐ6Γ0-ιν&8 ηο ^ιτ&ββ ώοτ βαιγ 

χλλο δίνδρον, άλλα η άτΛίσα χώρα γιρ 

(ο{Η«τ) {\άηά οί) (γθθ, 1)α1 ϋιβ βηϋτο βουή (17 ιτΜ 

ψΛη• οί 8ε ένοίχοντες 

\ίΒΐ9 (1>6ΐη^ ά68(3(η(θ οί τβ^βίλϋοη) ; | Ιΐιβ — ίηΙι&1)ίϋη§ [ϋΜ 

ορνττοντες χάί τοωνντες 

ίιι1ι&1)ϋΑηΐ8 οί ίΐιίβ άββοΗ (Ιίβΐήοΐ] ςυ&πτίη^ &η<1 ί&βΐιίοηίηβ 

άλε^ας όνους τίοίρά τον τίοταμον, ηγον 

[ζήηάυχζ αρροΓ-βΙοηβι [ιηϋΐβίοιίθβ] ηθ&τ ίΐιο ήνβΓ, οατή^ 

είς Βαβυλώνα χαΧ ετΐώλουν, χαΐ άντοτ 

(Ιΐΐθΐη) Ιο ΒεΙ)71οιι &η<1 βοΜ (ίΐΐθΐη), &ηά 1)υ7ίιι^- 

γοράζοντες αΐτον Ι^ων. *0 δί σΐτος έτιέλντίε 

ιη-τβίατη οοτη Ηνβά (ϋιβΓΟοη). — Αίβο οοπι ί&ίΐοό 

ΤΟ στράτευμα^ χαί ην ου τιρίοϋσ^ί 

ύιβ &πη7, &ηά ϋ-ναβ ηοΐ (ροββίΜο) &ο-1>υ7 (ΛΛγ) 

ει μη εν τγ Λυδ/ςι άχορςί εν τφ /3αρ• 

|ίί ηοΐ [αηίοββ] ίη ϋιο Ιλ^Λλολ ιη&τκθί &ιηοης ϋιβ 1>&γ 

βαφιχφ Κνροϋ, την χαπιών άλενρων η 

1)ΐιηΑΐι (ίοΓΟΟβ) οί-Οτταβ, ϋιβ 0&ρί11ΐ6 οί-ιν1ΐ6&1•&οτΐΓ οτ 

άλφίτων ΤίΤτάραη» σ/χλων. *0 δί αίγλος 

1)&Γΐβ7-ιηθ&1 (1>«1ιι^ βοΐά ίοΓ) ίοατ βί^ϋ Τΐιβ — βί^Ιοι 

ϋνατοΛ εητά * Αττικούς 66ο7υους χαΧ ημνοβόλνον* 

\Λ-^οτύι βθτβη Αΐϋο οΙ>ο1ί &η(1 (&) Ιι&1ί-οΙ>ο1ιΐ8 ; 

δε η χατίί^ ίχώρει 8νο Άττιχάς χοίνιχας, 

Ληά ύχο ο&ρίίΐιβ οοηΐ&ίηβά ^ντο Αϋίο οΐιαβοίβο•^ 

Ονν οΐ στρατώται ^ιεγίγνοντο εα^ίοντες κρεα 

ΙΤίΜτβίοΓΟ ϋιο 8θ1άί«η οοηϋηαβά 6&ϋη^ &6β^ 

"Υίν 5έ 

ΐ]ϋΐ6χ«ίοΓθ ϋΐθ βοΙάίθΓβ Ηνοά οηϋτθΐ^ οη βββίι]. ΤΙιβΓο-ιτβη &1βο (ιοίΒ•) 

τοντων τύν στα!^μών^ ους ηλαυνε 

•ί-ΙΙΐΜβ — ά&7β'-ιη&Γθ1ιββ, ιτΐήοΐι Ιιο-ατ^οά-οη (§^ «« *ο μαΙμ ίΐιιι) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. Μ 

ηάνυ μαχρούς, οτχότε βονλο/το 8(ατελέαα4. 

^«^7 ΙοΏξ, ιτΙιοηοτοΓ Ιιβ-ιηίβΐιΐ-ιπβΐι | 1ο-&ηίβ1ι-ϋιβ.Γ(Μΐ4 [Ια Μ• 

η 7ψ)ς ί&ορ, η τίρος χιλόν. ΚαΙ ί»ί 

ήψΒ] βίϋιβΓ »Ι ιτ&ΙθΓ, ΟΓ Λί ίοτΛ^ Λοά ίχιάβοά 

7«οΤ£ θτενοχωρί(ΐς χα! τΐηλού φανέντος 8να7ν>^ 

Μΐοβ-ιτ1ιοη Ι η&ποιτ-ρίΜβ Εηά ιηαά 1ι&τίη|;-ΑρρβΑΓθά άΙΜοοϋ- 

ρεντον τοις ά^^α^ς, 

οί-ρΜβ&^ ίοΓ-ϋιβ ιτ&ι^οηΒ, [λ η&ΠΌΐτ Εηά ιηυ(1(ΐ7 γοιμΙ Ερρβνοά, 

6 Κύρος Βτύατή 
σνν τοίς άριστους κοώ εί^(ΐιμονεα*νώνονς περ* 

νπϋι Ιΐΐθ ιηο8ΐ-<ϋ8ϋη£Πΐί8ΐιοά υιά ιηο8ΐ-ιτβ&1ϋΐ7 &1>οαΙ 

αντον^ χαί έταξε Τλούν χαΧ ΙΙίγρητα, 

Ιιΐηι, &η<1 ΟΓάοΓθά βΐηβ υιά ^ϊ^Γοβ, (ϋΐΑΐ) 

λαβόντο/ς του βαρβαριχού στρατούς αννε»- 

ΙΐΑτίη^-ΙαΙςοη (» ρ&ι^) οί-ϋΐθ 1>&τΙ)ΐιη&η &πη7, 1ο-6Χ<χ1- 

βίβάζειν τάς αμάζαυς. Δ' ετίει έ^όχονν αχτνφ 
τίοιεϊν Οχολοαως, ώβτίερ οργγ έχέλενύε *ΐονς 

Ιο-άο (Ιΐιίβ) 1&τ(1ΐΐ7, Μ-ίί ίη-αη^οΓ Ιιο-ΟΓάοΓθά ϋιβ 

κρατίατονς ΤΙέραο/ς τίερί αυτόν αυνεηυσ- 

ιηοβί-άίβϋη^ίβΐιβά Ρβηί&ηβ »1)οα1 Μιη | 1ο^11ιβΓ-Ιο-1ι&γθ-&οοβ- 

τίενααί τάς αμάζα^. Έι^^ δη ην θεάσαχτ- 

ΙθΓ&Ιβά [Ιο Ιι&βίθη] ϋΐθ ιτ&ι^οηβ. Τίλβη ϋιβη ιταβ Ϋο-1)β> 

^ι η μέρος της ενταζίαυ;. Γαρ 

βββη βοιηο ροΓϋοη (οί) — ^οοά-οηΙοΓ (*ϋΐά άίβοίρΠηο). Ρογ 

ρί'Λί^ντες τονς τίορφνρονς χάνίνς^ στϊον εχουστος 

Ιιανϊη^-11ΐΓθ^;πι-ο&' — (ϋιείτ) ρυτρίθ β1ο&)», ιτΙιθγο οαοΐι 

ετνχεν εατηχώς ϊεν^ 

{|1ιαρρ«ηθά 1ΐΑτ1η^-1)οοη-8ΐ&η(1ίη2 [Ιι&ρρβηβά ίο Ιι&το βίοοά] | ϋΐ67-8βη^ 

ΤΟ, ωύτίερ τνς άν 8ράμοί 

11ιβηΐ8θ1τθ8, [ϋΐ67 ηιβίιβά], Μ-ίί | &ιΐ7-οηβ ιηί^ΐιΐ πιη [οη & γοοθ] 

ηερι νίχης^ καί κατά μάλα ηρανονς γηλόφου^ 

Γοι ΥΪοΧοτγ, καά άοΜτα (&) τογ7 βίοβρ ΙιίΙ], 

έχοντες τε τούτους τους τΐολυτελείς χ^τώΜχς, 

ΙΐΑτΙοι^ λίβο (οη) ϋιοββ — ήβΐ: Ιαηίοι^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 54 1ΉΕ ΑΝΛΒΑβΙδ ΟΡ ΖΕΝΟΡΠΟΝ. 

«ΟΙ τάς τίοιχίλας άι^ι^ρ^'^, 8β χαϋ ίνκπ 
ατοεητονς τίερί τοις τραχτ,λονς, χα! ψίλλ/α 

ο1ι&ι&• Εΐ>οα( — (ϋΐθίτ) ηβοΐεβ, Εηά 1>ΠΜ}ο1βϋ 

τίΒρί ταΖς χ^^ΰίν εν^νς δέ ειστιη^,ααντες 

»1>οα1 — (ϋιβίτ) Ι Ιι&ηάβ ; [ιπΐβΐβ] ; (ϋΐ'0€ΐΐ7 &1βο ^▼ί&^-ΐβ&ρο^ 

ανν ^οx^ονς εις τον τΐηλον έξεχόματοΛ 

ψϊύι ϋιβΜ (οπι&ιηβη(8) ίη(ο ϋιβ ιηαά ϋιβ7-1>ΐΌΐΐ2ΐι^•οιιΙ 

τάς αμάρας μετεώρους θάττον η ώς τις 

ύιβ ιτ&^οηβ 1ίί(6(1-αρ ςυίοΙκβΓ ϋι&η (βνΜ•.<λ«•) &η7-οη• 

άν φετο. Δε το ανμτίαν Κύρος ην Ατλος 

»ιί^1ι1 Ιι&τθ-ΐΐιοα^ΐιΐ. Αηά (οη) ϋιβ ιτΐιοΐβ | Ο^πιβ ιτ&ι βτίάοηΙ 

αηεν^ν τΐάααν τγιν ό^ 

ΙΐΜίβηίηβ «11 ϋιβ Γο&ά, [ΟγτηΒ π&ι βνΐάοηύ7 Ιι&βίβηΐη^ 

χαί ου διατριβών, μη στίου εχα!^έζετο 

ϋιβ ιη»Γ6ΐι], Εηά ηοΐ άΒΪΛγναξ, ιιηίοβ• ιτΙιβΓΟ Ιιβ-ΐι&ΐΐοά 

ενεχα εταβιΤυσμοϋ η τινος άλλου άι^γχο^ον^ 

οη-Αθ6ουη1-οΓ ρΓοτίβίοηβ ογ οί-βοιηβ ο11ι6γ θ60β8βιυΓ7 

νομιζων οβφ μεν θάττον ελ^ι 

{ϋϊΐηΐ;), Ιΐιίηΐκίη^ (ϋι&Ι) 1>7-1ιοιτ-ιιιαο1ι — ϋιβ-ιηοΓθ-ιρΜάίΙ^Ιιβ-ιηίβΙιΙ-^ο 

τοβοχ^ω άτίαραϋχευαστοτέρφ μαχεία^α^ 

(>^^ο-ιηυβΙι ϋιβ-χαοη-ιιηρΓβρ&τοά (1ιβ ιηί^ΐιΐ οοιηβ) 1ο-β|;1ιΐ 

βουσιλεΐ^ δέ οβφ αχοΤυαιότερον 

(ϋιβ) Ικίηβ» "^ι^^^ 1>7-1ιοιτ-ιηαο1ι ϋιβ-ιιιοΓο-1&Γ(1ϋ7 (1ιβ ιηί^ΐιΐ ιη&τοΐι) 

τοσοντω τίλέον ατράτευμα αυναγείρεσ^ι 

1>7-βο-ιηυοΙι ϋιβ-ιηοΓβ (ηυιηβτοαβ) βπη7 ί8-Ι<>-1)«-βο11ββ(οά 

βουσιλεΐ. Καί δ' ην αυνι^εΐν τφ ηροσέ• 

ΤοΓ (ϋιβ) *1κΐη£. Ι Αηά &1βο ϋ-ιτΜ 1ο-ρβΓ0βΐτβ 1ο-ϋιβ «ϋτβοΐ. 

χοντί τον νουν 

Ιη^ ϋιβ ιηίικί [Εηά Η ιηί^ΐιΐ Γβ»άίΐ7 1>ο ρβΓΟβίνβά 1>7 ΕΧ17 οη• 

η άρχη βουσιλέως ονσα 

ϋτββϋηι; Ιιίβ &((βηϋοη Ιο ϋ] | ϋιβ βιηρίτβ *οί (ϋιβ) Ίκίο^ (μ) 1)βίηκ 

Ισχυρά μεν 

ιΐτοη^ ίηάθβά [ϋι»Ι ϋιβ βιηρίτβ οΓ ϋιβ Ικΐη^; πβΛ ίηάββά βίτοη^;] ^ΐτοΛ 

τίλή^ευ χώρους χαί άν^ρώτίων, 

(ϋιβ) ^αΐϋΐυάβ (»ηά βχίβηΐ οι) (βπι(0Γ7 »ηά (ϋιβ ηαηιΙ>βΓ) οί-ιτ - ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ 1. — ΟΠΑΡΤΕΒ Υ. ΟΑ 

α άϋ^εντις τοις μτήχΒβι των ο^ν χαι *νφ 

1>α( ιτο&Ιί 1>7-ϋιβ Ιβηκϋιβ οί-ϋιβ πμμΙι Λαά \ ϊλ-Λλ 

^ιροτΐάα^ι τάς 6υνάμίνς^ « τις 

(ο-Ιι&νθ-»«ραπι(θ<1 [ίη ϋιβ άίβροπίοη] (οί ) — (ίΐι) ίοΓοοι, ίί «17-011• 

έτΐοιείτο τον τώΤίεμον δια τα;|^€ων. 

Δί τάραν τον τίοταμού ΕΓφράτου, κατά 

Βυ( 1>ο)Γυηά Ιΐιο ΗνβΓ Εαρίιηιΐο•, ΙΙίΓου^Ιι (ύι• ορρο•Η•) 

τους ίργιμονς ατα!^μονς ηρ 

— Ι άοβοΠ 8ΐΗ(ίοη8 [ηΐΑΓοΙιββ 11ΐΓοα|;1ι ύι• άβΜΐΙ] ϋιβτβ-ιτΜ 

ει^δοΑμων χαχ μεγάλη τίόλις, ίέ όνομα 

(•α) ορυΐβαΐ &η<1 Ιαγι^θ οίΐ/, »η<1 (Ιΐι) η&ιηβ (ιτμ) 

Χαρμάν8η. Έ« ται^>7$ οί στρατιώΤ(Χ6 τγόοαζον 

ΟΙι&πηϋΟίΙο. Ργοπι Ιΐιίβ {οΟγ) ϋιβ βοΐάίβη Ι>π>ιιβ1ι1 

τά έτιιτγι^εια ^ιαβαχνοντες αχε^ίους ώδ^' 

(1ιβ ηβοβββ&ήθβ-οί-ΐίίβ 0Γθβ8ία|;-οτθΓ οιι-1βιηροΓ»ΐ7-πιίΐ8(ιη&άβ)ϋλΐιι; 

έτίίμτίλουσαν κονφου χόρτου ^ίφ^έρας άτ, 

ϋιβ7-β11θ(1 ιπϋι ι Ηι^ΐιΐ ζηΜ \)ΐΒγ] (ϋιβ) Λϊλβ, ψϊάοά 

είχον ατεγάαματα, είτα αννγγον 

ύϊ9γ-)ίΛά (μ) οοτβιίηι^ (ίοτ (Ιιβίτ Ιβηϊβ), Ιΐιβη ύιβ7-ιιηίΙο<1-(θ|^ύ «τ 

χαί αννέατΐων ως τό 

(ϋιβ βά^ββ) »ηά Ι *άΓ«ιτ (ϋιβιη) *Ιο^11ιβΓ [Μίτθά ϋιβιη] ιο-ϋΐΑΐ ϋΜ 

ίίωρ μη άπτ£σ3α6 της χάρφης' εηίτούτ^ 

ιτ»(βΓ (οοαίά) ηοΐ ((ο)-(οαβΐι Ιΐιβ &&7) <^ ^^-^μ 

^νεβαινον, χαί έλάμβανον τά ετατήίεια, τί 

(1ι•7-θΓθ8ββ<1-ονβΓ, &η(1 ρΐΌοατοί! ΙΗ• ηβοββηήο•, ιιοΙ-<ιιΐ7 

οίνον τίετίονημένον έχ της βοΛάνου της ότώ 

ιπηβ ιη&άθ οί (1ι• ίηιϋ — ίιοιη 

του φοένιχος, καΐ σίτον μελίιιης' γάρ τούτο ηρ 

αβ ρ&Ιιη-ίΓοο, 1>αΙ-&1βο βοη οί-ρ»ηηίο; ίοΓ ϋϋι ιτ&ι 

τίλεϊατον έν τγ Ζ^^- 

Βΐιο•Ι-ρ1•Β(ίία1 ίη — (ϋλίβ) βοαιϋΓ7. 

Δί Ινταί^ των στρατιωτών Τ€ του ΜέναΛΌς 

Αηά ΙιβΓθ ϋιβ βοΐάίβη ηο1-οηΐ7 — οί-Μοαοβ 

και των του Κλεάρχου άμφιλεξάντων 

^^-«Ιβο — (ύΐ086) οί-01β»ΓθΙιιιι 1ΐΑτ1η|$-1)«βη-<ϋ8ραΐίηκ^^οαΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 56 ΤΗΕ ΑΝΑΒΛβΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Τ6, 6 Ι^ίεα^χρς χρίνας τον τοβ 

■οιη•11ιίη|;, — Οΐβ&τοΐιυβ | ΙΐΑτΐη^-^υά^θά [^υά^ίη^;] ϋιβ (Βοΐάϊβτ) — • 

Μένωνος ά^ίχείν ένέβαλε τίληγάς' 

αί-Μβηοη | Ιο-άο-ιπυη^ [Ιο 1)β ίη ϋιβ νητοη^] ίηβίοΐβά 1)1οιτβ (οη Ιιίιη) ; 

δέ 6 Ιλ^ων ηρος το στράτευμα εαυτού 

ναΙ ιτΐιο 1ι»τίιΐ£-£^ηβ | (ο Ιΐιβ &πη7 οί-ΐιΐχηββίί [Ιο (Ιι• 

έλιγε' ί' θ€ 

Απη7, Ιο ιτΐιίοΐι Ιιβ 1>6ΐοη£^(1] Ιοίά [ιτΙιαΙ Ιΐλά 1>βί&11βη Ιιίχη] ; 1>α1 ϋ(λ• 

ατρατια/ται άχονααντες ισχυρώς έχαλέ* 

Βοΐαΐοπ ]ι»τίη|;-1ιο&Γά (ϋιίβ) *ιτβΓβ Τβ1ΐθΐηβη1ΐ7 'ΐιτΙ 

τίαινον^ χα! ώργίζοντο τφ Κλεάρ;^ω. Δί τγ 

Ι&ΐβχΐ, »ηά θηΓ&£^ά — (»1) ΟΙοατοΙιαβ. Αιιά ϋλ• 

αντ^ ^Ρ9 Κλέαρχος, ελ^ον ίτύ την ^ιάβαυΰυρ 

β&ιηβ ά&7 ΟΙθαΓοηυβ, 1ι&τίη|;-£οηβ Ιο Ιΐιβ ΟΓοββίη^ 

Του τίοταμού^ καΐ έχεί χατουσχε^^μενος Ττγρ άγοράν^ 

οί-ϋιβ ΗνβΓ, »ηά ΙιοΓβ ΙΐΑτίη^-ΐηβρβοΙθά Ιΐιβ ιη&τίκο^ 

άφίτΐτίεύεί Ιτώ ττϊτ αχηνηι^ εαυτού 

Ιΐθ-ΐΊ€ΐθΒ-&ν&7 Ι \ο ϋΐ6 \βΏί οί-1ιίιη8θ1ί [Ιο Μβ Οίτη Ιβη^. 

ίίά τοί στρατεύματος Μένοίρος^ συν ολίγοις 

(1ΐΓου|;1ι Ιΐιβ &πη7 οί-Μβηοη, | ιτίΐΐι (») ίβιν 

τοΙς τίερί αυτόν* ^ε Κύρος 

|Γο11οιτβπ,η&ιη6ΐ7) ((Λ«) (11ΐ086) &1)ου1 Ιώη; 1>υΙ Οτη» *1ιμΙ 

ουτω Ύ[χεν^ άλλ' ετι τιροστιλαυνε ' δί τνς 

ηού-76ΐ *οοιηο, 1>υ( βϋΐΐ ρΓΟβοβάβά (οη Ιιίβ ιη&ΓοΙι) ; 1>υ1 βοπιβ-οη• 

των στρατιωτών Μει^ωνος (^χίζ^^ν ξύλα, ώς 

οί-ύΐθ βοΐάΐβη οί-Μοηοη (ινίιο ιτ&β) βρίϋϋο^ ιτοο<1, μ 

«δε τον Κλ6αρ;^οτ διελαίΦοντα, ϊγισι 

1ΐθ-β&ιτ — ΟΙβ&ΓοΙιυβ Ηάίη^-ΙΙίΓοαι^Ιι (ϋιβ ΟΑΐηρ), ϋιτοιτβ (»1 Ιήχη) 

τγ άζίνγ' χαι αϋτος μεν ημαγΐε% 

νΐϋι — (Ιιίβ) ^αζο; μι<1 Ιΐιίβ (βοΙάίβΓ) ίηάθβά ιηίβΜ^ 

αυτοί ' δ' άλλος λί'^ χαΐ άλλος, 

)ύΒϊ, 1>α( &ηοΙΙιοΓ (ΙΙιγοιτβ) νΐΐΐι (») *8ΐοιΐθ Αΐκΐ-αίβο ληοϋΐθτ, 

είτα τ(όλλχ)ί, χραυγτίς γενομένης. 

ύϊ9η ιη&η7> (&) βΐιοαΐ (»( ϋιο β&πιθ ϋιηβ) ΙΐΑτίη^-οοβιιτΓΜΐ 

Δε ό χαταφεύγει εις Το στράτευμα εαυτοί, 

Βικ — (ΟΙβ&τβΙιαΒ) Ι&ΐιββ-Γοίυ^ | ίη ϋλβ &πη7 οί-ΙιίιηΜίί^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ V, Οι 

καχ εύ^νς τίαραγγέλλει «5 

[Ιη Ιιίϋ Οίτη ο&ιηρ], αοά ίιηιηοάί&(βΐ7 β&ΐίβ \)Δμ ιηβιι] ίΛ 

τά δπλα' χοϋ- έχέλενσε τους μεν οτϊλίτίΐς 

— απηβ; &η<1 Ιιβ-ΟΓάθΓθά | Ιΐιβ — 1ιο&τ7>&πηβά-ιιιβη 

οντοϋ μεΐνοΛ 361*• 

οί-1ιΐιη [Ιιίβ 1ΐΜΤ7-απηθά ηβη] | 1ο-1ι»Υ•-ηιη&ίηβά [ίο ηιη&ίη] Ιι&τίη^;- 

τας τα$ άστέ'ίας τιρος τα ^^ώ^τα* δί αύτος 

ρΐΑΟβά — (ΙΗθιγ) βΐιίθΐάβ α^αΐοβΐ — (ϋιοΐτ) Ικηβθβ ; 1>υ( 1ι• 

λαβών τους Θρακ<χς και τονς Ιτίτύας^ 

|1ιανίη|τ-(Αΐκβη [(ΑΐκΙη^;] ϋιβ ΤΙΐΓ&βΐ&ηβ &ηά Ιΐιο Ιιοπβιηβη, 

οΙ ηοαν αντφ εν τ^ ατρα'ΐενμα'η τιλείονς 11 

ύί&Χ ιτθΓβ ττίϋι-Ιιίιη ίη ϋιο &πη7 ιηοη ϋΐΑΟ 

τετταράχσντα^ 8έ οί ττΛ^ϊατοι τοιττων 

ΐοτίγ (ΐη ηαιηΙ>6Γ), 1>υ( ϋιβ ιηοβΐ οί-ΙΙιββο (ιτβτ•) 

Θράκες, τίλαννεν ετά τους Μένωνος, ώστ* 

ΤΙΐΓ&βί&ηβ, ρΓοοββάοά-οιιΙ ας&ίηβΐ ϋΐθ (Ιτοορβ) οί-Μοηοη, βο (11ι»1) 

έχείνονς έχτίετΐληχ^υ χαΐ Μ£ι^&»ό 

11ΐθ7 νθΓθ-8ΐηιο1ε (ιτίΐΐι &8ίΌηί8ΐιιη6η1;, Μ ιτ&β) αίβο Μβηοη 

αντον, χαΧ τρέχειν έτύ Τα δτιλα. Δέ 

Ιλίηιββίί, &ηά (βο 11ι&1 ΰι^γ) πιη ίο — &πη8. Βαΐ 

χαί οί εατουσαν άτίορονντες τφ τψχγ- 

&1βο — (βοιηβ) βίοοά ΙΐθβΐΐΑϋη^; (»1>οαΙ) ίΐιβ «Γ- 

μαη. 

ΪΛΛΤ (ηοί Ικηοτήη^ ιτΐι&ΐ Ιό ιη&ΐιο οΓ ϋ). 

*0 δί ΙΙρόζενος^ γάρ έτυχε τιροσνουν ύστερος^ 

— ΒαΙ ΡΐΌζβηαβ, | ίοΓ 1ΐθ-1ι&ρρ6ΐΐθά &ρρΓθ&ο1ήη|; ΙμΙ 

χ(ύ τάζίς των οτίλίτ 

(Ιη οπΙθγ), [ιτΙιο 1>Γοακ]ι1 υρ ϋιβ γο&γ], &ηά (λ) (ϋτίβίοη οί-ϋιβ ]ιμτ7 

χών έτίομένη αΰτ^, άγοίρ ονν 

ΑΠϋβά-ιηθη ίοΐΐο^ήη^ Ιιίηι, 1θ&(ϋιΐ|; ϋιβΓθίοΓθ (Ιιίβ ιοΙάΙβπ) 

βΰ^ύς εις τό μέσον άμφο^νέρον 

1ιηιηβϋΑΐθΐ7 | Ιηΐο ϋιο χηίάάΐβ οί-1)οϋι [ίηΐο ϋιβ ιρΕΟ• 1>β 

έ3ετο τά δτιλα, και. Ιδβϊτο τοί Κλρ» 

Οτββη 1)ο11ι] Βίοοά (υηάοΓ) — απηβ, &ιιά ηςιήτοά οί — 01• 

άρχου μη τίοιεΐν ταύτα. Δί 6 

«Γοΐιαβ 04 ^ 1ο-άο ύιββο (Ιΐιίη^^). Βαΐ — (Οΐβνοΐια•/ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 68 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ίχαλέτίαινεν, οΤί αυτοί ^εήσαντος ολίγου χατοτ 
λευσ^νναι^ ηράως λέγοι Το τίά^ος 

ΟΜΟ-βίοοοά, (11ι&1 Ιιβ^ Ρτοζβηαβ,) *β1ιοιι1(1 ιηί1άΐ7 *ιηβηϋοιι | Ιΐΐθ βιιβΌΗηβ 

αϊτοί Βχέλενέ τε αντον έζίατουσ^οΛ 

οί-Ιιίχη [Ιιίβ 111 ΙτβΑίιηβηΙ] 1ιβ-θΓάθΓθά — Ιιίιη ((Ιιβη) Ιο-βίΑοά-ονΙ 

Ιχ του μέσον. Αε Κνρος χαί εν τοντφ έηΐι^ει^ 

Ατοιη ϋΐθ ιηίάίΐΐθ. Βιι( 07ηιβ &1βο β,% ϋχίβ ο&ιηβ-αρ^ 

καΐ έτΐν^ετο τό τψιγμα' ί' εΰ3ι^ έλαβε 

»Λά ίηςαίΓ6(1•ίη(ο ϋιβ ΑβΓαίτ; — (ΙΗθη) 'ΐιβ ίιηιηβ<ϋ&(βΐ7 ^Ιοοίί 

τά τιαλτά εις τάς Χ^^ροι^} ^οι^ ^^"^ *^οΙς 

— 3ϋτο1ίηβ ίη — (Ιιίβ) Ιι&ηά•, »η<1 ιτίϋι — ((Ιιοββ) 

τΐαροϋβί τών τίιοτών^ ηχεν ελαννων εις τό 

ρΓθββηΐ οί — (Ιιΐι) ίϋ11ιίιι1-&((βηά&η1β, ΟΑΐηβ ΙΐΜίβηίιικ Ιο (1ιβ 

αέσον, χ(ύ λέγει τά8ε. Κλέαρχε χαΐί 

ιηιάΒί (οί Ιΐιοιη), υιά βρβΗΐ^Β ϋιυβ. Ο-ΟΙο&Γοέαβ Αΐιά 

Πρόζενε^ χαΧ οΐ άλλοι Έλλιτνες οί τιαρόντες, 

ΡΐΌΖοηαβ, »ηά (7011) ίΐιβ οϋΐθΓ βΐΌβΙ» ιτΐιο &Γθ-ρΓοβοη^ 

ίστε ονχ ο Τι τίοιεϊτε. Γαρ εί ουνά4^ετε 

7οα-1εηοιτ ηοΐ ιτ1ι&1 7θΐι-^^η-<1οΐιιβ. Ρογ Ιί 7ου-*11<^-^ο^η-^Β 

ΤιΐΌΐ μάχην αλλήλους, νομίζετε εμέ 

ΜΙ7 1>&ιΐ1β ιή11ι.οαβ-Αΐιοΐ1ιβΓ, | Ιΐιίηΐκ [Ιμ Μηιτοά] ((1ι»1) Ι 

Γε κατακεχσψεσ3α4 εν τίδε τ^ ^ρ?9 ^ 

ηο1-οιιΐ7 ιτί11-ίιΐ8(Αη1ΐ7-1>6-βυΙ-οίΓ ίη Ιοίβ (<λ«) (τβΐ7) <1λ7> 1>ιι^-&1ιο 

υμάς ου ^ίολύ ύστερον έμοϋ' νάρ τώ>• ημετέρίον 

7οα ηο( Ιοη^ λίΐβΓ ιηβ; |ίθΓ — οιιτ-&β&1η 

εχόντων χαχώς τΐάντες οντοι 

Ιι&νΐη^ 1>&(ίΐ7 [ΓοΓ \ί ονα »ίΓ&1η ^ο 111] »11 ϋιοΜ 

βάρβαροι^ ους οράτε έσονται τίολεμιώτεροί ημιν 

^νΙ>&ΓίΑηΒ, ϋι&( γοίΐ'Β^ ιπ11-1>β ιηοΓβ-ΙιοβϋΙθ Ιο-αι 

τών όντων τϊαρά βουσιλεϊ 

ϋΐΑη) — (ύιΟΜ 1>ΑΓΐ>«ΓΐΑη8) ι 1>€ΐη£ [ιτΐιο &τθ] ιτίϋι (Ιΐιβ) ^τη^• 

Ό Κλέαρχος αχουσας ταίτα εγένετο βρ 

— ΟΙβλΤύΙιαβ 1ΐ6&ΐΊη|; Ιΐιβββ (11ι1ιΐ|;8) | 1)6ο»ιιιβ Ιβ 

ίαιτώ • χάί αμφότεροι τιαυσά- 

ΗΙιηΜίί; [ηοοτβηά Μΐί-ρο8ΜΜΐοη]; &η(1 1>οϋι (ρντϋβ•) 1χατ{]|§. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΤΙ. 69 

ΟΡΡΟΙ ί^εντο ^ά στίλα χατά 

ΜΜβά (&οιη ■«Ηίβ) ρίΜφά — ((ΙιβίΓ) Απαι 1η (^^ιβΐτ «ρρτορΗιιϋ» γώραν. ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 
ΙΙροΐόντωρ ίντεν^Βν ϊχνια χαί χ07ίγος ίτΐη^η 

ΡκοοκΒοΐΝΟ ϋλβηββ (ϋιβ) ίουΐβίβρ• Εηά άηη^ οΜίυΠΜ 

ίφαίνετο' 6 στίβος δ' ειχάζετο εϊναί ως 
ίιϋχίλίων ϊτοϊων. Ούτοι ηροϊόντες εχαιον χ(ύ 

οί-Ινο-11ιοιΐ8&η<1 Ιιοηοβ. ΤΙιβΜ ^οίη^-ΐΜίοΓΟ 1>αηιβά 1)οϋι (Ι1μ»ι 

χιΧον χαί η άλλο « ην χρτιαμον. 'Ορόντ»;^ 

Γ(μ1«1ογ &ηά &η7.ϋλΐη|; βίβο, !ί (ϋ) ιτμ ιιββΓαΙ. ΟγοπΙμμι 

ίί, Τΐέ^γις άντρ τε προσήκων γενεί 

ίηάβοά, (&) Ρβηΐ&η ιη&α ηοΐ-οηΐ7 1>6ίηκ-Γθ1&(βά 1)7-1)ίι11ι Ηο (ϋι«/ 

βαϋιλεΐ, ΧΟΛ τα τϊόλεμια λεγόμενος 

*)άηι;, 1>υΙ-&ΐ80 (μ Γοβρβοϊβ) — ιτ&ΓΗ1(θ-&ΰΓαίη 1>6ίη^-οοηβί<1•η<1 

ίν τοΙς άρίστοις ΤΙεραών^ εταβουλενει 

Αΐηοηκ ϋιβ ιηο8ΐ-αί8ϋιΐ£ριί8ΐιβ<1 Όί(ϋιβ) 'Ρβηί&ηβ, ρΙοΙβ-α^^Μϋΐ! 

Κνρο), χοί ηρόσ^εν τίολενήσας 

ΟτηΐΒ, Εηά (ιήϋλ ιτΐιοιη) 1ιβ-*1ι»ά (ϋΓπΐθΓΐ7 *1>6οη•Αΐ-ιτΑΓ| 

δβ χατοΛλαγεΙς. Ούτος είτιε Κνρφ εϊ 

1>ιι1 1ι»ά-1>«€θΐηβ-Γ«6οηοί1θά. Ί\ϊ\β (ρβηοη) β&ΐά ίο-Ογτη», ίΤ 

ίθί>7 αΰτ9 χίλιους ίπτκας, δτι Ινεδρεικτα^ 

1ι•-ιτοη1ά-^νβ Ιιίιη »-11ιουβ&η<1 Ιιοηβιηθα, ΙΙι&Ι 1ι&τ1η2-1&ίη-ίη-&ιηΙ>ιιι1> 

αν η χαταχάνοί τους ίητάας προκατα- 

*1ι• ιτοηΐά βίϋιβΓ *άβ8(Γ07 Ιΐιβ Ιιοηβιηβη 1)απιίη^-<]οιτη-6νθΐ7- 

χοΛοντα^ η ελοί τΐοΤίλονς αχατών ζώντας, χοχ 
χωλύσβί£ «Λιόντας του κα/'ειν, 

ιτοιι1<1>1ιΐη<1βΓ ((Ιιβιη} |;οίη§-&£;αΐιΐ8ΐ οί-ϋιβ 1ο-1)απι, [&ιι<1 ιτοαίά Ιιΐιιάβτ 

και τίοίήοενεν. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟ ΤΗΕ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

ωοτε αντονς ιμάντας το στράτευμα Κιφο» 

θ«ιιμ], 11ι&1 ϋιβ7 Ιιαγίης-βββη Ιΐιο &πη7 οΓ-Οττ•* 

μτττΐύτε δννοϋσ^ί ^ιαγγείλαι 

ιτοαίά ηβνβΓ *1>ο-&1)1θ | Ιο-Η&νο-Ιοΐά [ίο ίβΐΐ] (ίί) *ίο (Λβ; 

βαχ3ίλεϊ. Δί τφ Κΐ'ρω άχονααντι ταύτα 
έδοκ^ΐ; είναι ωφέλιμα^ 

ϋ-Βθ«ιηβά 1ο-1>θ &ά^αη1α£βουβ, [1)αΙ Οτηιβ 1ΐ6»ήη|; Ιΐΐθββ ρΓοροβίΙΙοηι 

χ(ά έχέ2£νσεν αντσρ 

ΕρρΓονοά οί ϋιβιη &β 1>θίη^ ϋάταοΐΑ^οοαβ], &ηά Ιιο-οηΙβΓβά Ιιίιη 

λαμβάνειν μέρος τΐαρ εκάστου των ηγε- 

Ιο-1α1(β (α) ραιΊ (οί Ιΐιο (τοορβ) ίΓοιη ο&οΐι οί-ΐΐιβ οοιη- 

αόνων. *0 δ' Όρόι/τ>7ς, νομίσας τοι»$ ίτΐτάοις 

ΐα&ηάθη. — Βιι( 0Γοη(€8, 1ι&νίη|τ-11ιοα^1ιΙ ϋιβ Ιιοηβιηοη 

Εέ^αι έτοιμους αΰτ^, γράφει έηιστολην τιάρα 

10-1)6 Γβ&ά7 ίοΓ-Ιιίιη, -πήίβα (&) ΙοΙΙβΓ (ο (Ιΐιβ) 

βασιλέα, οτι ηζοι έχων τίλείστους ίητάας 

^ΐης, ϋιαΐ Ιιβ-^οτιΐά-οοιηβ Ιιαγιη^ 11ιβ-ιηο8ΐ ΙιοΓββιηθη 

ως αν δι3ν>7Τα6 ' 

(ΙΐΑΐ 'ΐιβ ιηί^ΐιΐ *1>6-αΙ)1θ (Ιο οΙ>1αίη) ; [ϋι&Ι Ιιβ ιτοηΐά οοιηβ ίο Ιιίιη ιπϋι 

άλλα έχέ?ϋευε 

ΙΙμ ιςηΛΧΛβί ηαιηΙ>6Γ οί Ιιοηοιηοιι Ιιβ οοηΐά οΙ>1&1ιι] ; 1>αΙ Ιιβ-ηςυοβΙβά 

φράσαι τοις Ιτϊτίεύσιν εαυτού 

(Ιιίιη) Ι Ιο-ΙιαΥ6-1ο1ά Ιΐιο ΙιοΓββιηθη οί-Ιιίπι [Ιο Ιοίΐ Μβ Ιιοηβιηβη] 

ίτίο^έχεσ^ι αντον ώς φίλων. Και ένην 

Ιο-Γθοοίνβ Ιιίπι &8 (&) ίήθηά. Αηά ϋιοη | ιτ&β [ιτοτβ] 

έν τγ έηιστολγ δέ ντίομντ^ματα τιρόσ^εν φιλίας 

1η ϋιβ ΙοΙΙθΓ ηοΙ-οηΐ7 ΓοιηίηίβοθηβοΒ οί-ίοπηοτ ίήοηάβΐιίρ• 

χαί τύστεως. Δ/'δωσι ται5τ>7ν την έηυστοΤ^ 

ϊ^ηί-βίΒο ο{-&άο\Μγ (ίο Ιιίπι). Ηβ-^&νβ ϋιίβ ϋιβ ΙβΙ^Ιβτ 

πιστά άνίρι\ ώς ωετο. δε 5 Τυαβων 

1τ (&) *ίαί11ιΓυ1 ιη&η, &8 Ιιβ-Ιΐιοτι^ΐιΐ ; 1>υί — (Ιιο) ιαΐείπ^; (ϋιβ Ιοίίβτ) 

δέ'δακτι Κνρώ. Αε 6 Κύρος άναγνους αύτηΡ 

^βτβ (ίΐ) Ιο-Οτταβ. ΒαΙ — 07ηΐ8 1ι&τίη|;-Γθ&ά ϋ 

συλλαμβάνει 'Όοάνττην, χαί συγχαλεΐ εις την 

ΟΓοηίοβ, &η<1 Ιιβ-οοητοΐκββ | ίη (Ιμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ 1. — ΟΠΑΡΤΒΚ VI. β1 ^Τ7€ηννν εαυτού τους ετντά αρίστους 

^οη^ οί-ΙιίπίΜΐί [ίη Ιιίβ ο^νη ΙβηΙ] ϋιβ βοτβη ιηο8ΐ-><ϋ8ΐίηβιιίβ1ιβ4 

Π^ρσώι^ τώρ τιερί αντον χοιΧ ίχελευε τους 

Όί (ϋιβ) *ΡβΓ8ΐ&ηβ — »1>ου( Ιιίιη ; &η(1 1ΐ6-ηΓ<]οΓθά ϋι• 

στρατηγούς των *Ελλτίνων άγαγείν στίλίτας^ 

οοιηιη&οάβπ οί-ϋλβ ΘΓΟβΙκβ Ιο-1)ΐίιΐ|$-ιιρ 1ιο&ν7-&πηθά-ιη•ιν 

δ€ θέσ^ί τούτους τά δτϊλα περί 

&ηά Ι (ο-Ιι&γο-ρίΑοβά [ίο ρΐΑοο] ϋιοβο — (ίη) Επηβ »π>αο4 

την σκηνατν αυτού. Δε οί έτΐονήσαν 

[ύίο (βηΐ οί-Μπλ ριίι (βη^]. Αηά — {^^7) <ϋ4 

ταύτα άγαγόντες ώς τριϋχιλίους οτίλίτας. 

Ιΐιοβο (ϋιίηςβ) 1)ηη2ΐη£ &1>οα( ϋΐΓθβ-11ιου8&η(1 1ιβαν7-&πηβ(1-ιιΐθΐι. 

Δε χαΐ τίαρεχάλεσε είσω Κ?^αρχον σύμδουΤυον^ 

Αηά &180 Ιιβ-ο&ΙΙοά ιτίΐΐιίη €1β&Γβ1ιαβ (&8) οοιιηβοΠοΓι 

6ς γε έ8όχεί χαί αίτ^ και τοις άλλοις 

π\ίθ Λί-ΪΜΛί ββθΐηοά 1>οϋι 1ο-Ιιίιη8β1ί &η<] ϋιβ οΐΐιβη Ηο-1)β 

μάλιστα τίροτιμγι^τιναι των ^Ελλήνων. Δ' Ιπει 

ϋΐθ-ιηοβΐ ΊιοηοοΓοά οί-ϋΐθ ΟΓββΙιβ. ΒιιΙ &ί1»τ 

έζτίλ^εν εξήγγειλε τοις φίλχ)ΐς την κρ/σιν του 

Ιιβ-οαιηθ-ουΐ 1ΐθ-Γθ1αΙβά ία — (Ιιίϋ) ίηβηάβ ϋιβ Ιή&Ι — 

Ορσντου^ ώς έγένετο' γάρ ην ουκ 

υί-0Γοη(β8, Ιιοιτ ίΙ-ιτ&8 (οοηάΰοΐβά); ίοΓ ϋιβΓβ•ν&8 ηο 

άτώρ^ητον. "Έφη 8έ Κϋρον άρ;^ειι/ 

Ββ0Γθ07 (6η^ο^ηβά), Ηβ-βΕΐά — (ϋι&Ι) €71118 1>β|^ 

ιού λόγου ω8ε' 

ϋιβ 8αι)^ο^I ϋιαι ; 

Παρακάλεσα υμάς άνδρες φ/λοι, οτίως βου- 

Ι-Ιι&νβ-ίητίΐθά 7ου {0-ιη«η) (017) ίήβζκΐθ, ϋι&Ι <1θ- 

λ£υόμενος συν υμιν ηράζω τίερϊ τουτουί ^Ορσντον 

1ίΙ)βΓ&ΐ1η^ ^ϋι 7οα Ι-ντϋ1-άο Γββρββϋη^ ϋιΐβ ΟγοοΙθι 

τούτο δ τι ^ίχαιόν έστι χαΐ τιρος θεώρ 

Ι ϋι&Ι ν1ιαΙθτ•Γ ^υ8( 18 [ϋι&( ιτΐιίβΐι ϊβ )\ΐ8ί] 1)οϋι 1>βίοΓθ ^οάη 

ΧΟΛ τιρος άν^ρύίτίων. Γάρ πρώτον μεν 6 εμος 

&ηά 1>βίθΓβ ιηοο. Ρογ ήτβί ίηάβθά — 0117 

τιατιαρ έ8ωχε τούτον είνοΛ υτΐήχοον εμοί. Δ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 62 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ίτίΒί ταν^βί'ς, ώς αϊτός Ιφ>7, ίτΐο του Ιμσ» 

ιτΐιβα 1ι&τίης-ϋββη-οΓ(1βΓθά, &β *1ΐθ Ιιίιηββίί *8&ί<1, 1>7 (Ιλ«) ΙΒ7 

άίβλφου, οίτος έτωλέμησεν έμοί ίχωρ 

1>Γϋϋΐ6Γ, Ιΐιίβ (ΟΓοηΙοβ) ιηΑ<1θ-ιηιτ-Α£;&ΐηβΙ ιηβ (1ιβ) ΙΐΑτίη^ 

ΤΥΐν άχρότιολιν έν Σάρίβσι χάί έγω 7ψ>σ7ϊολεμ£!0 

ύϊ9 οίΟΜίβΙ ίη δ&Γ(ϋ•ι &ιιά Ι ιιΐΑΐ{.ίη|;-ιτΑΓ-»£^ίη•Ι 

αντον έτΐοίησα ώ<ττε ^ζαι 

\ϊϊπϊ ι ιη&άβ (ϋ 8θ) [οΑπίθά ϋ οη •ο] 11ι»( (Μ) βθοηιβά (Ιχ»•!) 

τοντφ τϊανσασ^ί του τίολέμου προς 

(ο-ϋλΐΒ (ρβηοη) Ιο-1ι&νβ-ρα(-&α-6η<1 (Ιο) ϋιβ ιταγ »£;&ίη•Ι 

Βμε^ χάί ελαβον δεζιάν χαΧ ε8ωχα. 

ιηβ, &η<1 Ι-Ιοοίκ (Ιιϊβ) Η|;1ι(-1ι»ηά &ηά £&τθ (Ιιίιη ιηίηβ Ιβ 

Μετά ταύτα εφη^ ώ 'Ορόιτα εαην 

Μοηάβΐιίρ). ΑίΐβΓ ϋιββο 1ΐθ-β&ί(1, Ο ΟΐΌηΙββ !8-ϋιοτ« 

δ Τι τ^ίχγιαα σε; Άπεκρι'νατο 

ΙΐιτΙίΑΐ &η7 [&η7 αά\η% 1η ιτΐιίοΐι] Ι-Ιι&νβ-ιΠΌη^οά 70α ? Ηο-αηβιτβΓθ<1 

δτι οΰ. Δε ό Κύρος τίάλιν τ,ρώτα' 

(ΙΐΑΐ (11ΐθΓ0-ίΒ) ηοΐ. Βαΐ — 07Γυβ &|;αίη ίηςυίτοά ; (άίά 7011) 

ονχονν ύστεροι^, ώς συ αίτός ομολογείς, αποστάς 

ηοΐ-ϋλβη &ί(θητ&Γ<1β, μ 7^*^ γοίχηΛίί βοηίοββ, ΙΐΑτΙη^-^οηθ-οτβτ 

εις Μυσους ά8ιχονμενος ονίέν ντί εμον 

Ιο (Ιΐιβ) Μ78ί&ηβ, 1)6ίη|$-ίη^αΓθά (ίη) ηο (πι&ηηβΓ) 1>7 ιηβ, 

ετϊοίεις χαχώς ττν εμΎζν χώρο^ν, δ η 

λοί ϋ1 {Λΐξμ,ιηΒί) — ιη7 ίΛτηΙοτγ, \ ιτ1ι&1 Εη7-ϋιίη( 

εδίΦω; Ό ΌρόιΤ)7ς εφη. 

[Ιη ντΙι&ΙβνθΓ] 7θ*^-<^ο^<1^ — ΟΓοαίββ β&ίά (ΙΙι&Ι Ιιβ άΐά). 

Ονχούν Ιφγι 6 Κνρος ότιοτ* αυ εγνως 

(Οϊά 7011) ηοΙ-(1ιβη β&ίά ~ 07η» | ιτΐιοη λ^^&ίη 70ί4-1κηβιι 

τηι ίνναμιν σεαυτου 

ϋιβ Βίτοηι^ΐΐι οί-7οαΓ86ΐί, [ινίιβη 7ου ιτβΓβ &ιτ&Γβ οί Ιΐιβ ΙίΜΐβ » «βη^ 

ελ^ν ετά τον βωμοψ της 

γαα ροββββββά κζΛΐηβί ιηβ], οοηιίη^ ίο ϋιβ &1ιαγ — 

*Αϋτέμί^(^, έφ>:σ3α τε μεταμέλειν σο(, 

οί-ύίαηα, 7ο»-β&ί<1 (ϋι&Ι Η) ηοΙ-οαΐ7 κρβηΐβά 7ον 

«ιΐ, τιε/σας έμε τχάλιν ε^χάς αοι 

1>ιι1.κ1βο, 1ι&γίη|τ•ρ6Γ8ΐι&€ΐ6«1 ηαβ, *7<>ιι &{;Είη 'β»νβ η• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 68 

τίιοτά^ χάί έλαβες τταρ* εμού; Και 

ρΐθά^ββ (οΓ ^οοά ί&ϋΐι), απίΐ ΓβοβίνοιΙ (ϋιβ β&ιηθ) ίΐΌΐη πιθ? Λαά 

ό ^Οοόντης ώμολόγει ται>τα Τί' ονν^ €φη 

~ ΟΓοηΐθβ οοηί6886(1 ΙΙιο86 ((Ιιίηςβ). (Ια) ιτΙιαΙ ϋίθη, β&ίά 

6 Κίρος, ά^ιχη^εις ντί έμον^ 

— Ο^ηιβ, Ι 11αγ^^§-ι>6€^-^ϋ^ιι^6ά Ι)^ ιηβ, [Ιιαβΐ ϋιοα 1)«βη ^I1^α^οά 1>7 

νιψ το τρίτον γέγονας ψαιτρος 

ιηβ], (11ι&1) ηοντ (Γογ) Ιΐιο Ιΐιίτιΐ (ίίιηο) 7οα-Ιι&νθ-1>θβη ιη&αίίθ8ΐΐ7 

Ιηιβουλεύίίν μοι; Αέ τον ^Ορόντου ειηόντος οΤί 

ρ1οΙ(ίη§-α§α2ΐΐ8( ιηο? ΒαΙ — ΟΓοηΐββ 8&7ίη|;, ^11»^ 

α^ιχη^εις ον8έν. Ό Κύρος τ,ρόϊΤηαεν 

\ϊΛνχηξ-\)θΒη-ϊη)\ιτΒά (ίη) ηοΐΐιίης (1ιβ άίά βο). — 07ηΐ8 8.β^6€ΐ 

αΰτόι/' ^Ομο?ϋθγείς ονν γεγενησ^ι άδικος τίερϊ 

Ιιίιη; Του-οοηίβ88 ϋιβΓοΓοΓβ Ιο-1ι&τ6-1>66η αζ1^α8^ Ιον&Γάβ 

ίμέ; Γαρ η ανάγκη^ εφη 6 

ηΐθ ? (Ι οοηίθββ ϋ) Γογ οοΓΐαίηΐ7 (ΙΙιβΓΟ ΐβ &) ιιβββ88ίΐ7, βαίίΐ — 

'Ορόντγις. Έκ τοί'το ο Κύρος τιάλιν τ,ρίΐ/τγισεν * 

0γοιι(68. ΑίΙβΓ ϋιίβ — 07ηΐ8 Λξ&ίη αβί^βά; 

^Αν ΒΤί ονν γένοιο τωλέμιος τφ εμω άδελφφ, 

Ψούίά *70ΐι 7®^ ^βη Μ)θοοιαθ Ιιοβίίΐο — 1ο-ιη7 1>γο(1ι6Γ| 

ίί φίλος χαϊ πιστός έμοι; Ό δί άτιεχρίνατο 

ϊ>νίί ΐτϊααάϊγ &ηά ίαίΐΙιΓαΙ Ιο-ιιΐθ? — Αη<1 1ιβ-αη8νβΐΓθά, 

δτι. οΐ'δ' £1 γενοίμην, ω Κυρ^^ αν έτι 

ΰι&Ι ηβϊΙΙιβΓ ίί Ι-8ΐιοα1(1-1)«οοιηθ (βο), 07ηΐ8, ιτοιι1<).Η 70^-ονοι 

^ζαιμί, σοΙ γε ηοτε. Προς ταίτα Κίρος 

86610-80, 1ο-7οα &1-1β&8ΐ ηονθΓ. Οο Ιΐιίβ Ογηχ» 

ειτίε τοις τιαρονσιν. *0 άντ,ρ μεν 

βϋΐά — (ίο 11ΐ086) ρΓθβθοΙ. — (ΤΙιί8) ιηαη ίηιΐοβά Ίι&8 

μεν τίετίοίηχε τοιαύτα 8έ λέγει τοιαντα. Δ^ 

0βι1αίιιΐ7 Μυοβ 8ΐο1ι-(Ιιίη^8 αηά Ιιο-αοΙιηοΜτΙθάςθβ Ιΐιβ-βααίθ. Αηά 

υμών σν ω Κλίαρ;^6 πρώτος άτώφγινα 

•ί-7οα (ρΓ686η1) *άο 70α Ο ΟΙο&ΓοΙιαβ βΓβΙ 'άβοΐΛΤ 

γνώμην, 6 Τι 8οχεΐ σοι. Αε Κλέαρχος 

ί7θαΓ) ορίηίυη, ιτ1ι&(βΥβΓ βββιαβ (Η^ΙιΙ) 10-700. Αηά ΟΙβιίΓοΙιαι 

έΐτίε τά8ε ' Ένώ ανμδονλενω τον τούτον άι^^ρα 

φο^6 ϋιαβ; Ι &<1νΐ86 (ϋι&Ο — ϋιί« «ιαι 64 ΤΗΒ ΑΝΛΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ηοιεΐα^αι ίχτΐοδων ώς τάχνατα^ ώς 

μηχΒΤί 8βυι φνλάττεα^ί τούτον^ 

άλλα ^ ύχολη γψϊν^ κατά το «ναι 

ναΙ (11ι&1) ϋΐ6η-ηι&7-1)6 Ιθίβατβ Ιο-αβ, | οοηοβπιίηι; ϋιβ Ιο-^ 

νούτον τΐοιείν ευ τοντσνς 

ΰιίΒ-οηβ [βο ίλτ ΛΛ Γβίλ^ββ Ιο Ιΐιίβ ιη&η] 1ο-<1ο ^οοά (Ιο) ιΐιοββ 

τους ί^ελοντάς φίλους. Δε εψη τανΓ« 

— νπΠίηι; («ο 1)6) ίήβηάβ. Αηά Ιΐθ-β&ίά (ϋι&Ι) ίη.(1ιιι 

τγ γνώμγ χαΧ τους άλλους τιροσ^έα^ί. Μετά 

— ορίηίοη &1βο ϋΐ6 οϋιοη οοηβαιτοά. ΑίΙβτ 

ταύτα, Κνρου χελεύοντος^ άτιαντες χαΧ οι 

ϋΐ0Β6 (ϋιίιι^β), 07ηΐ8 ΟΓάβήηι; (ϋ), &11 θΤθη ϋιβ 

συγγενείς άνουστάντες ελουβον τον Όρόνητν 

Γθίαΐίοηβ (οίΟΓοηΙοβ) Ηβίιικ-υρ ίοοίί — ΟγοπΙθι 

τγϊς ζώνης ετά θαΐΌ^τφ* 

(1>7) ϋιβ ^ίτάΐβ Ι ΛΜ'ίο <1β&ϋι ; [ίη Ιοίιβη οί Μβ 1>βίη|; βοηάβιηηβά 

& βΓΤα οΐς τίροσετάχ^η εζηγον 

Ιο άβ&ϋι] ; 1>αΙ ϋιβη (ϋιοββ) Ιο-ιτίιοιη ϋ-ν&β-βοιηζιι&ηάθά, Ιβά 

αυτόν. Δ' έτίεΐ εΐδον αυτόν οϊτίερ τιρόσ^εΐ' 

Ιιίχη (ουί). Βυΐ ιτΐίθα (ϋιοββ) β&ιτ Ιιίιη ιτΐιο ίοπηβΓΐ/ 

τιροαεχύνουν^ χαί τ&νε τι^εχύνηοαν^ 

α8β<1-1ιο-1>οιτ-<1οιηι (1>βίοΓβ 1ιίιη)ι υιά ϋιβη (αίβο) ϋιβ7-1>οιτβά-άοιτη 

χαίτίερ ει^ες, δτι άγοίΤο έτίι θάνατον, 

(1>βίοΐΓβΙιίιη) &1ϋιοιι^η Ικηο^ήη^, ϋι&ϋιβ-ιηί|;1ιΙ-1>β-1βά ίο άβλϋι. 

Δ^ έτίει εΐοηνέχ^ την σχηνην Άρτατιάτου, τον 

Αηά ϋιβη Ιιβ-ιταβ-Ιβά ^ο-ϋιβ Ιβηΐ οί-ΑτίΑρ&Ι&β, ϋιβ 

ηυστοτάτου των αχηητούχων Κνοου, 

ιηο8ΐ-ί&ίϋι£η1 (κηά 1ηΐ8ΐβφ οί-ϋιβ | 80βρΐΓβ-1>β&Γβπ [η8ΐιβΓ8] οί-Οτται, 

μετά ταύτα ου8εΙς τΐώτΐοτε ει8ε ^Ορσντην ουτέ 

λϊΧλτ ϋιΐβ ηο-οηβ βνβΓ 8&ν Οτοηΐββ, ηβίϋιβι 

^ώντα ούτε τε3ν>7κότα, οΰ& ου8εΙς ειίως 

Μψϊη^ ηοΓ Ιι&τίη^ <1ίβά, | ηοΓ &η7-οηβ ΙΐΑτΙη^-ΐΕποιη 

ίλεγεν οτΐως άτά^νε' 

%»Μ-Μάά [ηοΓ . : αΐά &η / οηβ ο{\ϊ\» οψώ. ΐΕηοιτ1•ά|^ ΒΛγ] }ίοπ Ιι•• άΐοά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 66 

ί* άλλοι εϊχαζον άλλως. 

|»θ(1 οϋιβπ οοη^βοΙυΓθά οίΙιβηπΜ [Βοιηβ 0( ι^βοΙατβίΙ ϋιΐι, μμΙ 

Αε ουδείς τάφος αυτού τώτν/η 

•ύΐθΓβ (1ι&(]. Βυΐ ηο 1οιηΙ> οί-Μπι ν&ι •▼« 

έφανη. ΟΗΑΡΤΕΚ VII. 

*Έντεύ^εν έζελαννει 8ιά της Βα^υλωι^έ'ας 

Ηβνοβ 1ιβ-ρΓθοο«άβ ϋίΓου^Ιι ϋιο Β&1)7ΐοα1&ιι (ρΓΟτίηοβ) 

Γρεΐς σταθμούς δώδεκα τκχροίσάγγοίς. Δ' έν 

ιΙΐΓθβ άα^β'-ιηαΓβΙι (ιη&Ικίη^) Ιινβίνθ ρ&τ&β&η^β. Ληά οη 

τφ τρίτφ στά^μφ Κύρος τίοιείται^ τίερί μέσους 

ύΐθ υιίτά ά&γ*Λ ιη&τβΐι 07ηΐ8 ιη&ΐκθβ, &1>οα( (ύιο) ιηίάάΐβ 

νύχτας^ εζετουβιν τώυ Έλλϊ^ι^ων και τών Βοι^άρων^ 
εν τφ τΐείίφ- γάρ ίδόκβι βουσιλέα ηζειν 

οη ϋιο ρΐαίη ; ίοΓ ]ΐ6-11ι<Ηΐς1ιΙ ((ΙιαΙ ϋιβ) λίη^ ιτοιι1<1-&ιτ1τβ 

εις την Ιω εηωύααν ύνν τφ ατρατεύματί 

οη ϋϊθ ηιοΓοΐη^ οοπιίη^ ιτίΐΐι Ιΐιβ Λτπιγ (Μΐά) 

μαχονμενσρ * χαΐ μεν εχέλευε Κλέαγχον η/εΐσ^α^ 

οβοΗη^-ύ&Κίο ; &ηά — Ιιο-ΟΓάβΓοά ΟΙθ&γο^οβ Ιο-ΙλΙκο-οοηιπίΑηά 

του δεζωϋ κερως, δε Μείωνα τον Θεττοιλον τον 

οί-ΙΗβ ήζ}ϊί ^ήη^, κηά Μοηοη (Ιιο ΤΙιοΜ&Ιί&η οί-ύιβ 

ενωνίψου δε αυτός διέταζε τους εαυτού. 

ΙβίΙ; 1>υϋΐθ-1ιίπΐ86ΐί άΓ«ιν-αρ-ίη-οηΙβΓ-οί-1>Αϋ1ο Ιύι• οί-ΐιίπιβοΐί 

Δε μετά την ίξετοϋαιν άμα 

[Ιιΐι Οίτη (τοορβ]. Βυ( οίΙβΓ ϋιο γθτϊοιτ | &^-ύιο-8&πΐθ-ώηβ 

τιρ εηνοναγ ίι^ρα, αυτόμολοι ηχοντες 

«τϋ1:•ϋιβ βοηιίη^ <]&7, [&1 ά&τηι οί άΑγ], άββοιίοη οοηιίην 

Λαρα μεγάλου βοϋσιλέως άτϊήγγελλον Κυρς»- 

Ατοηι (Ιΐιβ) ι^&Ι Ικίη^ ίηίοπηοά Οτται 

ηερί της στρατιάς βαχτιλέως. Δε Κυρος^ 

λΙ>οαΙ^11»«β1&«β^οΤ.ΐΐΜ λπητ *οί(ϋιβ) 'Ι^ίη^;. — Οτπι^ 66 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

^νγχαλέαας 'ΐους στρατηγούς χαΧ Τυοχαγονς τώ> 

1ι&νίΐι§-α8βθΐηΙ)1θ<1 ϋιο ςοηβηιΐβ αηά οαρί&ΐηβ οί-11ι• 

Ελλ^νωι^, ουνΕβουΤίΕνΒτό τβ, πώς άν 

0Γβθ1{8, οοηβαΐΐβά (^ίίΐι Ιΐιοιη) ηο1-οηΐ7, Ιιοιτ *1ΐθ ιηί^^ΐι 

τίοιοιτο ΤΎΐν μάχην, χοά αντος 

Ιΐ'ιηαΐίθ ί;1ΐ6 1)&(1ΐ6, [οοικϋυοΐ Ιΐιο βη^α^βιηβηί], 1>υΙ-αΐ80 ]ΐ€ 

θαρΡννίύν τοιά8ε τΐαργνει . *0 "Ελληνες άν8ρες^ 

•ηοοαΓαςίης Ιΐιιιβ βχΒυΠβά (ίΐιβιη). Ο ΘΓθ6ί&ο ιηθΐι« 

ονχ άτίορών βαρβάρων άν^ρώτίων 

(ϋ 18) ηυΐ (Γογ) 1>6ίης-ίιι-ΜηιηΙ οί-1)ϋΓΐ)ΗΓίαη ηιοα (ϋι&Ι) 

άνω υμάς συμμάχους, αλλά νομίζων 

Ι-Ιβαά 7υα (νίΐΐι ιηβ αβ) {ΐυχϋίαη68, 1)α1 ϋιίηΐ^ΐη^ 

υμάς είναι άμείνονας χαι χρείττους τιολλοη 

γοη (ο-1)β ηιοΓΟ-β&οίβηΙ &η<1 1>6ΐ(6Γ (Ιΐι&η) ιη&η; 

^αρ^άρων, διά τούτο 

(ΟΓΟ. £Γ6&ί; ιηιιΚϋιιάθ οί) 1>αΓΐ)αήαα8, *Ι ίοΓ 11ιί8 (Γθ&8οη &1οηβ) 

τίροαέλαβον. Ονν οτίως εσεα^ε άνδρες 

'ΐαΐίθ-^οα-ν^ίΐΐι (ιηο). (δββ) ϋιβη 1\ϊ&ί 7θα-\τί11-1)β ιηοη 

άζιοί της ελευθερίας τ,ς χέχτησθε χάί ντύρ 

^0Γΐ1ΐ7 οί-ΐΐιβ ΗΙ)βΓΐ7 \τ1ιϊο1ι 70α-1ιανβ-Λ0(ΐιιΪΓ6ά Απά ίοΓ 

ί\ς εγω εν^αιμονίζω υμάς. Γαρ εν ϊατε, 

ιτΐιίοΐι Ι 'β8ΐββιη 70α 'ίοπυηαΐβ. Ρογ *7οα νβΐΐ 'Ι^ηον, 

ση αν έλοίμην την ελευθερίαν άντΙ τΐάνταϊΡ 

ύι&ί *Ι \?οα1(1 *ρΓβΓθΓ — 1ϊΙ)©Γΐ7 ΙιβΓοΓβ &11 

ων εχω χάί άλλων τίολλατίλασίων. 

(ύιβΛ) \ψ\ϊ\ο}ι Ι-ί&νο, &η(1 οΙΙιβΓ ((1ι1η^8) ηιιηιβΓοιιι 

Δί χα! οτχως εί^τε εις 

(ΛΛά ^τοαΙβΓ). Βαΐ &Ιβο ίη-0ΓάβΓ-11ι&1 '70ΐι (ιηα7) 'ί^ηοιτ Ιο 

οίον άγωι^α έρχεσθε, εγω ει^ώς 

Ψί}ϊ&\ (Ηηά οΓ) βοηΐθβΐ 7οα-οοιηθ, |Ι Ιιαγίη^-ΐιηο^^πι [Ι ^ηοτιτίη£ 

δι&χ^ω νμάς. Γαρ Το τίληθος μεν τίολν 

ιτβΐΐ] ινίΙΙ-ίηΓοΓίη 70α. Ρογ Ιΐιβ ιηαΐΐίΐιιάβ (ίβ) ίηάθβά Ι&γ^ 

χαί έτύαϋί ηολλγ κραυ^^^' δ' άν άνάσ- 

ινηά Λθ7-οοιηβ-οιι *^11ι (α) *βΓβΛΐ βΐιοαΐ; 1)ΐί1 βΐιοαϋ 70α• 

}[Υΐσθε ταίίτα, χαι τα άλλα 

α»το-8τΐ8ΐ&ίιΐθ€ΐ ί1ιί8, άπα (&8 Γβ8ρ66ΐ8) ϋιο οϋιΟΓ (ύιΐΓ^Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 67 

"ϊοχώ μοί ΐΜσχννεσ^ί γνΜεσ^ε οϊονς τονς 

Ι-86€ΐη Ιο-ιη^8θ1ί Ιο-έβ-αβίιαιιιοά (Ιΐιαΐ) ^ου-ιιτϋΐ-ΐιηοιτ ιτ1ι&1 ϋι« 

ανέρωτους δνΤ(χς εν τγ Χ^^ ίψιν. 

ιηβη Ι 1)6ίη^ [Όοπι] ίη — (ϋιίβ) βουή (37 ('^'^ οί ηββ) Ιο-αι 

Δί νμών δντων άνίρων^ και 

(μ βοΜίθΓβ). Βαΐ τοα 1>6ίη^ ιηβη (οΓ βοατ&^ο), Εη<] 

γενομένων εντόλμων^ 

α&νίης-1>οοοιηθ 1>ο1(1 (αηά βρίτϋβά), (βο &8 Ιο βοηςαβΓ ίη Ιΐιβ &ρ• 

έγω μεν τίοιήοω τον νμων 

ρΓΟ&ο^ιίης οη^α^βηίθηΐ), Ι ίηάββά νΟΙ-ηι&Ιίο (ίλβ) (11ΐ08θ) οί-7οα 

βονλόμενον άηάναι οιχαίε άτιελ^εΐν ζηΤ^χ^τον 

άββίτΐη^ Ιο-ςο Ιιυηΐθ | Ιο-Ιιανο-άβρατΙβά [Ιο-ηίατη] βητίθά 

τοΙς οΐχοί ' 8έ οιμαί τιοίΥΐαειν τίολλονς 

— (1>7 (1ιο86) αΐ-ΐιοηιβ ; 1>ιι( Ι-Ιΐιίη1( Ιο-*πια1(ο ηι&η7 *1ιβΓ6&ίΙθτ 

ελίσ^αι τα 

|Ιο-Ιιανο-<Αΐ(θη-ίθΓ-7θΐΐΓ86ΐνθ8 [ίο ργθΓογ] Ιΐιβ (ϋιίηςβ Ιο 1)6 οΙ)1αίηβά) 

τιαρ' έμοί άντΙ τών οϊχοι. 

ιήϋι Π1Θ 1)6ίυΓ0 — (Ιΐΐ08β Ιΐιαΐ ηια^ 1>β οΙ)1&ίη6(1) &1-Ιιυιηο. 

Έι^αί^ Τανλί'ΐγις Σάμιος φνγάς^ δί 

ΤΙιοη θΕυΙϊΐββ (α) δηιηίαη βζίΐβ, 1>α1 (») 

τίίοτος Κΐ'ρω τιαρών ειτίε' κάί μην ώ 

&ϊΐ1ιΓα1 (α€ΐ1ΐ6Γ6η1 οί) Ο^ηιβ 1>βίη^•ρΓβ8βη1 βαίά; αηά ^βΐ, Ο 

Κυρε ηνες λέγονσι, δη νυν νηισχνγ ηολλά 

Ζγτνί&, βουαθ βα^τ, Ιΐιαΐ ηοντ 7ου-ρΓυιηί86 ηι&η^ (Ιΐιίηςβ) 

λά το εΐνα εν τοιοΓΤω του τϊρο- 

οη-&οβοιιηί-οΓ | Ιΐΐθ Ιο-1)β [Ιίβίη^] ίη 8υο1ι (λ βίβ,Ιβ) οί — ιιρ- 

βιόντος κιν^ννον' 8έ αν η ^ίίτττα^ εί, 

ρΓο&ο1ιϊϋ§ (ΙαηςβΓ; 1>α( 8ΐιοα1(1 αη7-ΐ1ιίης Ιιαρρβη Μτβΐί, [1)α| 

φασϊ αε ον μεμ• 

βΐιοαίά 8υοοβ88 &1(βηά 7ου], 11ΐϋ7-β&7 | (Ιΐια() 70α *ιτοα1ά ηοΐ 'ΐι&νο- 

νηϋ^ί' 

ΓθΐηβιηϋβΓθά ; [ϋι&Ι 7ου ιτοαίά ηοί; ΙιβΓβαίΙβΓ ΓβηιβηιΙΐβΓ 7001* ρΓοηιίβοβ] 

ί' ενιοί οΐ'δ' εί μεμνωό Τε χαϊ βονλοιο 

— 80Π10 (αΐ80 8α7 ίΙι&Ό ηβίΙΙΐθΓ ίί 7ου-Γ(3ΐηβιηΙ)6Γ &ηά αίβο ηια7-«τί8ΐι 

δίΦοσ^ι αν άτίοίονναί δσα ντίίοχν^. *0 Κυρο^ 

«ϋ1-7οη-1)θ-8 61β — ίο-^ίνθ νΙΐΛί γοα-ρΓοηιίββ. — Οττα• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 58 ΙΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

άχονβίΐς ταύτα ε?^ξεν' Άλλ' ίση ίψιν ώ άνί^Β^ 

Ιΐθ&ιίη^ ϋιίβ β&ίά; ΒιιΙ ΐ1ΐ6Γθ-ίβ Ιο-ιιβ» Ο η άρχγι η τιατρφα, 

μεν Ι^^ΧΡ^ ^*ρο$ μεβγιμβρίαν σ6 

(ιτΐιίοΐι) ίηάθοά (βχίβηάβ) βο-ί&τ ίο (ΐΐιβ) βοιιύι ιτΐιοτ• 

αν^ροσιοι ον δννανται οιχεΐν λα χανμοί^ 

ιηβη *&το ηο( *&1)1β Ιο-άνβΐΐ 1>7-Γθ&8οη-οί 1ιβ»(» 

ίί μέχρι προς άρχτον ον ίία 

&Ώά βο-ί&Γ Ιο (Ιΐιβ) ηοΓϋι ιτΙιθγο {ύι^γ ο&ηηοΐ Ιίτβ) ίοτ 

χειμώνα ' 8έ οι φίλοι τον έμον ά^ελφον (Τατροκ/- 

6θ1ά; 1>ιιΙ 11ΐ6 ίΗβηάβ οί — 1117 1>γο11ιθγ ^οτβπι-Μΐ- 

τίενονσι πάντα τά εν μέσω τούτον. 

8%1τ&ρ8 ε11 (ΐ1ΐ6 οοιιηΐΗοβ βίΐα&ΐβά) — ίη (Ιΐιβ) ιηίάάΐβ οί-ϋιββο 

Δί γζν νιχήαωμεν 8εΐ ίβύς 

(ηοΓίΙιοπι &ηά βοιιΐΐιβπι Ηιηϋβ). ΒιιΙ; ίί ινθ-οοηςαβΓ ϋ-1>βοοιηβ8 αβ 

τχοιηααι τονς ημετέρονς φίλονς εγκρατείς τούτον. 

1ο-ιη&^6 — 011Τ ίΗβηάβ ιη&βίβη οί-ϋιοββ 

'ίΐστε ον δεδοιχα τούτο μη Ιχω 

(οοτυιΐΗθβ). 8ο-ύια1 Ι-'Ιι&τβ ηο^ 'ίβατθά ϋιίβ, Ιββΐ Ι-Ιι&τβ 

ονχ Τ6 6 δώ έχάβτφ των φίΤυων^ 

ηοΐ &ιΐ7-11ιίη^ ιτΐιίοΐι Ι-ιηί^ΙιΙ-^γβ (ο-β&οΐι — *οί {να^) ίήβηάι^ 

αν γένγιται ευ, άλλα, μη Ιχω 

Ι βΐιοηΐά ϋ-1ΐ8.ρρθη ινβΐΐ, [βΐιοιιΐά νβ 1>6 βιιοοβββίιιΐ], 1)ΐιΙ 1θ•ί Ι-Ιι&Υβ 

ονχ ϊκανονς^ οΐς δώ. Αέ 

ηοΧ (ίΗβηάβ) βηοηςίι, (ο-ιν1ιοηι Ι-ιηί^1ι^-^ίγβ. Βιιί Ί-ιηϋ 

χαι δώ(Τω έχάβτφ νμων ^Ελλήνων χρνσονν 

•Ιβο *^τβ Ιο-β&οΐι οί-7011 ΘΓββΙιβ (&) ^οΐάβο 

ατέφανον. Αε οί άχονσαντες ταύτα, 

βΓονη. Βαΐ ίΐιβ (ΘΐΌβ^β ρΓβββηΙ) Ιιβ&Ηη^ ΐΐιοββ (ϋιίη^), 

αντοί ηααν τε τίολν ηρο^νμότεροι^ 

ϋΐΒιγ νβΓ6 ηο1-οηΐ7 ιηηοΐι 'πιογθ (βηβοατ&^ά ληά) 'ρΓοηιρΙ-ίθΓ-&οϋοιι, 

χαί εξήγγελλον τοις άλλοις. 

1>υ1-ιιΐ80 11ΐθ7-Γβροι1βά (ν1ι&1 Ιΐιβ7 Ιιαά Ιιβ&τά) 1ο-ϋιβ οίΙΐθΓβ (οί ϋι• 

Δί τε οί ατρατγιγοί τίχυρ αυτ•ιν, χαχ τιι^ς 

θτΜΪβ). Αηά Ιιο1-οηΐ7 ΰιβ οοηιιηΑηάβη α1>οιι^ Ιν 1>α(-»1βο ιοβμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ ΥΠ. Λ 

των άλλαν ΈλλτΓΜον Βίαψααν άξιούντε^ 

οί-ϋιβ οϋιβΓ Θηβΐιβ βηΐβΓοά (Ιιίβ Ιβηΐ) άβιΜη£ 

Βΐ^ναί η ϊοται σφίαν^ εάν χρατ>ί(Τω(Τι. 

Ιο-1ϋΐον ιτ1λ&1 (ην&τά) 8ΐι&11-1>β Ιο-ϋιβιη, ίί ύΐ67^1ιοιι1ά-οοηςαοτ. 

Αβ ο έμηίτίλάς τ'ηΐ' γνάμτην άταχντωτ, 

Βαΐ — (1ΐ6) 1ι&τίη^-β&ϋ8Δβ<1 Ιΐιβ ιηίηάβ οί-*11, 

ά^ύτίΒμτίβ' Αε τίάντες οσοντίερ 8ιελέγοντο 

^β6ηΙ (ϋιοζη) ^κ^αγ, Αηά &11 ν1ΐ06ΤθΓ οοητοηβ^ 

7ϊαρ63«ελενοντο αΰτω, μη μάχεα^οΑ^ 

<ιηύϊ )ιϊπχ) οχΙιΟΓίβά Ιιίιη, ηοΐ Ιο-Δ^Μ (ρβποη&1ΐ7), 

άλλ' τάττεα^ί δηυσ^εν Ιαυτώτ. 

1>α1 Ιο-ρΙ&οο-ΜιηββΙί 1>βΙιίη<1 (ΐΐιβ ϋηβ οί 1)&(1ΐ6) οί-ΐΐιβιηββίγββ. 

*Εν δέ τφ τοντφ καιρο) Κλέαοχος τίρτΓο τον Κύρσρ 

Αχ — — 11ιί§ Ιίιηβ ΟΙθ&Γοηαβ ίηςαίτθά-οί — Ογηα 

τίως ώ&' Οιεί γάρ σοι ώ Κνρε τον 

8οιηβ-Ιιον ΙΙιαβ ; Οο-7οα-11ιίηΐΕ ΐΐιβη ((ο-^ο«ι), Ο Οτηιβ» (ΐΐι&ΐ) — ( 70ιιγ 

ά^ελφόν μαχεία^ί; Ντι Δ/' εφη 6 Κύρος 

1>Γ0ΐΙιβΓ ιτϋ1-βς1ι1? Υθ8, ι)^-^ι1ρ^^6^, ΒΕΐά — ^Τ^^ 

εϊτίερ γε έβτί τχαΧς Αοωείου χα! ΤΙα^υαάηίος, 

ίί πιάββά Ιιβ-ίΒ {ύχύ) 8οη οί-Ι>ΑΗιΐ8 «ιά 1?ΛτγΒΛύΜ, 

δε έμος αδελφός, εγώ ον λινί^μαι 

Αηά ιη7 1>π>ύΐ6Γ, Ι 'ιΙιαΙΙ ηοΐ *ΐΑ]ίβ (ροβββββίοιι οί' 

ταύτ" αμαχεί. 

(ΙιοΜ (άοιπίπΐοηβ) νϋήοιιΙ-»-Δ^1ιΙ. 

*Ει^αυ^ δτί εν τγ έξοτίλίϋίζ/. 

Τΐιβτο 1χΐ€ΐβθ4ΐ (οί ϋιοββ) (ίη) — αικΙβΓ-Απη• (ϋι•, 

αρι^/[/ός εγένετο των μεν *Ελληνων μυρία χαι^ 

ηιιιηΙ>βτ νΜ οί-ΐΐιβ — Θηβίκβ 1«η-ϋιοαΒ«ι<1 «ι4 

τετραχοσία άστάς^ δί ίιϋχίλιοι καί τΐέντοτ 

χόσνοί τίελτοϋστάί^ δί τώτ βοι^βάρωρ 

Ιιαηάτβά Ι&τ^ϋοη, «ιά (ϋιβ ηιιιηΙ>βΓ) οί-ϋιο 1>&γΙ>&Ηαιιι 

ιιετά Κνρον δβκα μνοιά8ες^ χαί 

ιηϋι ΟγτιΐΒ (ιτμ) | Ιβη Ιβη-ϋιοιίΒ&ηάβ, [οηβ Ιιαηάτβά ϋιουβ&ηά], Αηά 

άμφί τά εϊχοβι ^ρετΐανιηφόρα αοματα. Δε 

α(κνιΙ — Ιττβη&7 βοτ^ΐιβ •1>β&Ηη^ 5ΐι&Ηοΐ8. Αηά Γϋι• ιιοβιΙμτ) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 58 ΙΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

άχονσίχς ταύτα εΤ^ξεν' *Αλλ' εση ίψιν ώ άνί^Β^ 

ΙιβΑΐίη^ ϋιίβ β&ίά; ΒαΙ ΐ1ΐ6Γθ-ίβ Ιο-ιιβ, Ο η άρχη η τιατρφα, 

μέν Η^^ΧΡ^ ^ος μεστημβρίαν ού 

{ΐξ\ι\ο)ϊ) Ιικίοβά (βχίθηάβ) βο-ί&τ <» (ΐΐιβ) βοιιύι νΙιΟΓ• 

άν^ρωτίοί ον ^ΐΦα^ται οιχεΐν 8ίά χαΰοα, 

ιηβη *&τ« ηο( *Αΐ)1β Ιο-άνβΐΐ 1>7-Γθ&8οη-οί ηβ»(» 

δδ μέχρι προς άρχτον ον ίία 

ΑΏά βο-ί&Γ Ιο (Ιΐιο) ηοΓίΙι ιτΙιβΓΟ (ΐ1ΐ67 ο&ηηοΐ Ιίτβ) ίοτ 

χειμώνα ' 8ε οι φίλοι τον εμον αδελφού (Τατροκ/- 

βοΐά; 1>ιιΙ 11ΐ6 ίΗοηάβ οι — ιη7 1>γο11ιογ ^ογβτη-Μΐ- 

τίενονσι πάντα τά έν μέσω τοι3τ6)ν. 

8%1τ&ρ8 ε11 (ΐ1ΐ6 οοιίΏΐιίθΒ βίΐο&Ιοά) — ίη (ϋιο) ιηίάάΐβ οί-ύιββο 

Αέ ην νιχήαωμεν 8εΐ ίβύς 

(ηοΓίΙιοπι &ηά βοαίΐιβπι Ιίιηϋβ). ΒαΙ ίί ινο-οοηςυοΓ ϋ-1>βοοιηβι αβ 

τίοιησαι τονς γιμετέρονς φίλονς εγκρατείς τούτων. 

1ο-ιη&^6 — 011Τ ίΗβηάι ιπίλβίβη οί-ϋιοββ 

'ίΐστε ον 8έ6οιχα τούτο μη Ιχα 

(οοαηΐτίββ). 8ο-ϋι&1 Ι-'Ιι&τβ ηο^ 'ίβατθά Ιΐιίβ, Ιββ^ Ι-Ιι&τβ 

ονχ Τι 6 δώ έχάατω των φίΤυων^ 

ηοΧ «ΐ7-ύιίη^ νΐιίοΐι Ι-ιηί^ΙιΙ-^^γβ (ο-β&οΐι — *οί (1117) &ί6ηά8, 

αν γένγιται ευ, άλλα, μη Ιχω 

Ι βΐιοηΐά ϋ-Ιΐ8,ρρθη νβΐΐ, [βΐιοηΐά νβ 1>β βαοοβββίηΐ], 1)ΐιΙ 1θ•ί Ι-Ιι&γ• 

ονχ Ικανονς^ οίς δώ. Δβ 

ηο* (ίπθηάβ) βηοιιςίι, (ο-ιν1ιοιη Ι-ιηί^Ιι^-^γβ. ΒαΙ Ί-ιή1] 

7κά δώ(Τω έχάβτφ νμων Έλλτίι^ϊ' χρναονν 

•Ιβο '^ίνβ (ο-β&οΐι οί-7011 ΘΓΟβΙιβ (&) ^οΐάβο 

ατέφανσν. Αε οι αχονααντες ταύτα, 

βΓονπλ. ΒαΙ ϋΐθ (ΘΓθβΙ^β ρτοιοη!) Ιιο&τίη^ ΐΐΐθββ (ΐίιΐη^^), 

αΰτοι' ηααν τε τΐολν ηρο^νμότεροι^ 

ϋΐΒγ νβΓβ ηο(;-οηΐ7 ιηυοίι 'ιπογθ (βηοοατ&^ά &ηά) *ρΓθΐηρ^ίθΓ-Αθϋοιι« 

χαΐ έξήγγελλον τοις άλλοις. 

\ηιϊ-Λ\Β0 1Ιΐθ7-ΓθρθΓΐ6(1 (ν1ΐ8.1 11ΐ07 ^α-^Ι Ιΐθ&τά) Ιο-ΙΙιβ οϋιβη (οί ϋι• 

Αε τε οι ατραττηγοί τϊαρ* αυτ•ιν, χαι τινβς 

θτΜΪβ). Αηά ΐι«1-οηΐ7 ΰΐ6 οοιηιηΑηάθη «ϋουΐ Ιν 1>α(-»1•ο μ»μ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ ΥΠ. θ\ 

τώρ άλλαν *Ε?ίλήνων εισγεβαν άξιοϋντε^ 

οί-ϋιβ οϋιβΓ Θηβίκβ βηΐβΓθά (Ιιίβ ΙβηΙ) άβιίιίιίΑ 

Βΐ^ναι η ϊα^αι αφίαιν, έάν χ^τήβωβι. 

ίο-ίαιοψ ιτίλ&ΐ (τον&τά) 8ΐι&11-1>β Ιο-ϋιβιη, ίί ΐ1ιβ7-•1ιοα1(1-οοηςαβτ. 

Αβ 6 έμτατΐλάς την γνώμην άταχντωτ, 

Βαΐ — (Ιιβ) Ιι&τίη^-β&ϋβΔοά Ιΐΐθ ιηίηάβ οί-*11, 

ά^ύτίΒμτίβ' Δί τΐάντες οσοιτίερ ^ιελέγοντο 

^β6ηΙ (ΙΙιοΣη) ^&ν&7. Αηά &11 ν1ΐ06Τ6Γ οοητβηβ^ 

7ίαψ€Χ€?^νοντο αΰτω, μη μάχεσ^ΟΑ^ 

<ιπ(1ι 1:ίιη) οχΙιοΓίβά Ιιίιη, ηοί Ιο-&^1ι^ (ρβποη&1ΐ7), 

άλλ' τάττεσ^οϋ δηυσ^εν εαντϋχν. 

\)ία\ Ιο-ρΐΑ66-Μιη8β1ί 1>β1ιίιι<1 (ϋιο Ιίχιβ οί 1)&(1ΐ6) οί-ΐΐιβιηββίγββ. 

*Εν δ€ τφ τοντφ καιρ^ Κλέοίοχος ιίρτΓο τον Κύρσρ 

ΑΧ — — ϋιίβ ώιηο ΟΙθ&Γοηαβ ίηςαίτθά-οί — ΟγτΏΜ 

τΐως ώ&' Οϊεί γάρ αοι ώ Κίρβ τον 

8οιηο-1ιον ϋιαβ ; Οο-7οα-11ιίηΐΕ Ιΐιβη ((ο-^ο«ι), Ο ^^τ^ϊ»^ (ύι&Ι) — (7011Γ 

ά^^ε'λ^φόν μαχεϊύ^ί; Ντι Δ/' εφη 6 Κύρος 

1>Γθ11ΐθΓ ινί11-&ς1ι1? Υθβ, ι)7-^ι1ρ^^6^, βΕΐά — ^ΤΤ^λ, 

εϊτίερ γε έβτί τκϋς Δαρ/Όυ χα! ΤΙαψυσάη^ος, 
^ εμος αδελφός, εγώ ον λινΙ^μοΐΛ 

ηχιά Ώΐγ 1>π>ϋΐ0Γ, Ι Ί1ι&11 ηοΙ 'ΐΑΐίβ (ροββοΜίοη οί' 

ταύτ' ίψαχεί. 

(ΙιοΜ (άοηιΐηίοηβ) ιτϋήουΙ-»-&2ΐιΙ. 

Έι^αυ^ ίτί εν τγ έξθ7ίλιϋί€ΐ. 

Τΐιβη ίηάβθ^Ι (οί ϋιοίβ) (ιη) — αικΙβΓ-Απη• (ϋι•, 

ΰίρί^μος εγενετο τών μεν *Έ,λλ/ιην(ύ(ν //υρ/α χαα 

ηιιιηΙ>βτ νΜ οΓ-ύιβ — ΘΓββΙ» 1«η-ϋιοιιβ«ι<1 &ιι4 

τετρακόσια άστύς, δε ^υσχίλνοι χαΐ τΐέντοτ 

χόανοί τϊβλτοΜΤΤαΙ, ίε των βοι^βάρωρ 

Ιιαηάτβά Ι&τ^βϋβη, &ιιά (ϋιβ ηυιηΙ>βΓ) οί-ϋιβ 1)&γΙ>&ιίαιιι 

αετά Κνρον ίεκα μυριά8ες^ χαί 

η\ύι ΟγτνίΒ (νλβ) Ι Ιβη 1θη-ϋιοιΐ8&η(ΐ8, [οοβ Ιιαηάτοά (Ιιοηβ&ηά], αιμΙ 

άμφι τά εΐχοσι ^ρετΐανιηφόρα άρματα. Δε 

»1»οα( — 1ιτβο&7 807ΐ1ι«•1>β&τίη^ ίΐΗ&ΗοΙβ. Αηά Γϋι• ιιοβιΙμτ) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ το ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

των ηολρμίων έλέγοντο είναι ίκαροι χαΧ εϊχοβί 

οί-ύϊβ βηβιιΐ7 ιν&β-βιιίά Ιο-Ββ | &-Ιιαη(ΐΓθ<1 Αηά Ιιτβη^ 

μχψιά^ίρς^ χάί 6ιαχόσία ^ρετιαιη^φόοα 

(βη-ιΙΐουΜηοάβ, [1,200,000], αη(1 Ινο-ΙιαηιίΓοά βο^ϋιο-Ιιό&ηηβ 

άρ|ΐ/ατα. Αέ τ,ααν έζαχισχίλωι άλλοι Ιτυιεϊς, 

βΙιιιήο(8. Αη(1 (ΙιβΓο-νβΓθ βίχ-ΐΐιοαβαοά οΐΙιοΓ Ιιοηβιηβηι 

ων *Αρταγέρσης Τίρχεν' οντοι ήσαν 

οί-Ηΐ)οιη Λη»^ϋΓ8β8 Ιιιιά-ΐΙιυ-ϋουιιηαη<1 ; ϋιβββ (Ιιοηβιηβιι) ιτβη 

τεταγμένοι προ βασιλέως αντοί. Αε 

άτ&νη-ιιρ 1)βΓθΓθ (Ιΐιβ) Ιίίο)^ Ιιίιηββίί. ΒαΙ Όί (ϋιο) 

στρατεχ'ματος του βασί?.έως ήσαν τέτταρες 

^ΒΤΏαγ οί-ΐΐιβ Ιίίη^ ΐΙιβΓβ-ινβΓθ ίοιιτ (1>βίιι^) 

άρχοντες χαΐι στραττ,γοϊ χαι ηγεμόνες, εχαστος 

οοιιιιιΐΗηι1»Γ8 &η(1 ^βηβΓ&Ιβ &ηά Ιθ&οΙοη, 6&ο1ι 

τριάχοντα μνριά8(ύν 

(ϊίΛνχΏ^ ηηάβτ Ιιίβ οοιηιηλίκΐ) | Ιΐιίη7 Ιθο-ύιοαβ&ικίΒ, [300,000], 

Άβροχόμας, Τΐ(Τσα<^6ρν>7ς, Γω^ρικις, 

(ΙΙιθΙγ Ώλΐηοβ νθΓθ) ΑοΓοοοοιαβ, Τίββ&ρίιοπιββ, ΟοΙ>ηΐΑ8, 

*Αρβάχης. Αέ τοντωίν τιαρεγένοντο εν τγ (^χν 

ΑΓΒαβββ. ΒαΙ οί-ΐΐιβββ ΐ1ΐθΓθ-ντβΓ6-ρτο86η1 ίη ϋιβ 1)&ΐ11β 

ένεντιχοιητα μυριάδες, χάί εχατον κσχ 

\ ηίηβ-Ιιαη(ΐΓβά Ιοη-Ιηοαβαηιΐβ, [900,000], &η(1 ».ΙιαηάΓθά κηά 

τίεντήχοντα ^ρεττανηφόρα άρ//α'Τα • γάρ ^Αβροχόμας 

6Γ(7 807ΐΙ)β-1)6αΗη£ οίι&ΓίοΙβ; ίοΓ ΑΙ>π>οοιη&ι 

ελαννων εχ Φοινίχγις νστέρτισε της μάχης ηέντε 

αΐΕΓοΙιϊηβ Γγοπι Ρ1ΐ(£ηίοί& Λπτίτβοί-ιιΓίθΓ Λβ 1>&ΐ1ΐ6 βν• 

η/^ρας. Αε οι αντομολήσαντες εχ τώι 

Αα^β. Αηά — (ϋιοββ) Ιιανίη^-άοββΓίβά ίτατΆ ϋή» 

ηολεμχων τϊαρά μΈγάλου βαυβιλεως 

βηβιηχ (11ι&( ιτθγθ) ^Ιΐι (ϋιο) ^γοαΙ Ικίη^ 

ψγγελλχ)ν ταϊττα προς Κίρον τιρο της μάχης' 

ληηουηοθά 11ΐ68β (ϋιίη^β) (ο Ο^πιβ 1>βίοτο ϋιβ ί>&111β; 

χάί, μετά ΤΎζν μάχην, ο! νστ'εροΐ' 

&η<1, &ίΐβΓ Ιΐιβ 1)&(11ο, — (ύιοβο ϋι&Ι) (ΙιβηΑΓίβι 

ίΜφ^σαν τίγγελλχϊν ταύτα. 

νβΓ6-ΐ8-1ΐθη-ρΐΊ80Ώ6Γ8 ΓβρΟΓίβά ΐΙΐΟ-βλΠΙβ (ύΐίΐ1|^β). οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΚ νΠ. Π 

Αβ έντεν^εν Κνρος εξελαννει ενα Ο'να^μσρ 

Αηά Ιΐίθοοβ Ο^ηιβ ρΓοοββάβ οηβ ά&7•'•ηι&το1ι, 

τρεις τίαςκχαάγγας τιαντί τφ ατρατενμαΤι^ 
και τφ ^Ελληνιχφ χάί τφ βαρβαοίχφ βυνΤΕ' 

Ι>ο11ι ϋιο Ογο61{ &η(1 Ιΐιβ 1>&Γΐ>&ηΕη, άηι^πι-ιιρ-1η- 

ταγμένω' γάρ φετο βααιΤ^α μαχίϊα^χιι 

ΟΓάβΓ-οί-ΒαίΙΙο ; ΐοτ Ιιο-ϋιοα^ΙιΙ (Ιΐι&( Ιΐιβ) ^ίϋζ ιτοιι1(1-οβΌΓ-1>&ϋ1• 

ταχ^γ τγ Ύ\μέ^ • γά^ κατά μέαον ται- 

(οη) Ιΐιαΐ — (βαιηο) άπ,γ; ΐοτ ηλίονΧ (Ιΐιβ) ιηίάάΐβ (οί) ύι« 

στα3//όν ην τάφρος ορυχτη βαρεία, το 

άΑ78'-ιη&ΓθΙι 11ιβΓθ-ινλ8 (ίοιιηά) λ-άίΐοΐι άυ^ άοορ, ύΐ( 

ενρος μεν τύντε οογνιαΧ^ δί το βά^ς τρεΙς 

1>Γ6&:ΙιΙι ίηιΐοοά (νλβ) &νβ /&ϋιοιηβ, ληά ϋιβ άορϋι ιΙιγμ 

όρ/υιαί. Αέ η τά<^ρο$ τιαρετίτατο άνω δια το£ 

ί&ΐΐιοιηβ. Αηά ϋΐ6 άίΐοη ιναβ-βχίθηάβά ηρ ΙΙιγοιι^Ιι ύι• 

τϊε&'ου έτά δώδεκα παρασά^^^^οις, μέχρι '^είχους 

ρΐΕΐη Ιο ίνβίτβ ρ&Γ&8&η^8, ^αβί-ΐο (ίΐΐθ) ν&ΙΙι 

του Μ>7δί(ΐ$. "Εν^α δτί ειαιν αί ^ίώρνχες ρέονσοα 

— οΓ-Μθ€ΐί&. ΗβΓθ — ΑΤθ Ιΐιβ ο&ηαίβ Δοιτΐη^ 

άτώ του ηοταμον Ίίγρη^ος * δε εϊσΐ τετταρε$, 

Γγοπι ΐΐιβ Ητ6Γ Τί^Ηβ; &ηά ΐ1ΐ6το-&τ« ίοιιτ (οίϋιβίΒ), 

ΤΟ μεν ενρος Λλε3ριαίαι, δε ισχυρώς 

ϋΐ6 — 1>Γθα(11Ιι (οΓ 6&ο1ι ίβ) οί-11ΐ6-8ίζο-οΓ-&-ρ1«11ιπιιη, «ιά Υβΐ7 

|3α3είαι, χάί βιταγι^ά ηλοϊα τιλεί έν αΰταίς' 

άββρ, &ηά οοπι-ο&ιτ^ίη^ ▼οββοΐβ β&ϊΐ οη ΐΐΐθΐη; 

δε ειαβάΤίλονα εις τόν ΕΛ^ράτ);^, δε δια- 

ΑπΑ ϋΐθ}τ-«Ιί8θ1)^ϋΓ^6-ΙΙιοϋ'-ινα1βΓ ίηΐο ϋιο ΕυρΙΐΓ&Ιοβ, ληά Ιΐΐ07- 

λειτίοιχη έχάστγι τιαρασάγγγιν^ ^ε<^υραι δ' 

Ιθ&το (1>β1^6«η) β&οΐι &-ρ&πω&η^, 1>η(1|(θ8 λίβο 

ίτϊε'/Τίν. Ή ν δε στενή πάροδος 

'&τ« (ΙΙιΐΌίπι) *οτβΓ (ΐΐιβαι). ΤΙιΟΓο-ιν&β — (α) η&ιτοιν ρ&88&£;β 

ττΰφά τον Ευφράτ>7ν, ^ιιετα^ύ του ηοταμον χ(ύ 

λΐοη^ ϋΐ6 £ιιρΙΐΓΕΐβ8, 1>βΙνθοη Ιΐιβ ΗνβΓ Ληά 

Της τάφρου ώς το είρος είχοα τΐο^ών. Ίαύττιν 

Ι1ι• ΙιοηοΙι &ΐΜ>η1 ΐΐιβ 1>Γ0&(1ϋι οί-Ιινβηΐ7 ΓοβΙ. Τΐιίι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 11 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟμ. 

δβ Την Γοφρον μέγοίς βαχίίλενς τίοιεί άντι 
ίρυματος, εταώη 7ΐνν^νετ<]α Κϋρον 7ίγοαελαννσντα. 

άβίοηοβ, &ίΐ6Γ Ιιβ-ΐιο&τά-οί ΟγνοΛ ιηΑΓθ1ιίη^-»β«ιιιΙ 

Ύαντγιν την τϊάρο^ον 8η τε Κϋρός χολ 

(Ιλίιη). Τΐιίβ — ρ&88&^β ίηάβθ4ΐ ηο&-οηΐ7 Ογη» \>νΑ-9ί\Λ0 

Τ στραηά τία^Τ^ε^ χαΧ έγένοντο είσω της 

ώβ &πη7 νθη(-ΙΙΐΓοα^1ι, &χΐ(1 (ίο) 1>βο&ιηβ ιτϋΐιίη ϋΐ(» 

τάφρου. Βαϋιλενς μεν ουχ οΰν έμαχέβατο 

^ηοΐι. (Τΐιο) Ιοη^ ίηάββά 'άίά ηοΙ ώβηΓοτο ^οΟβΓ-ΐΜΐ^ϋο 

ταΰτ^ϊ τγ ίΐμερς^, άλλα τιολλά Ιχνη χα! Ιτίτίων 

οη-ϋι&Ι — <1&7, 1>α1 ιη&χι/ <7&ολβ ΐΜ>ϋι οί-ΙιοηΜ 

χαί άν^ρώτΐων ίτίοχωρούντων ηβαν φανβρά. 

&ηά οί-πιβη ηΐτθ&ϋη^; νβη τΐηΜβ. 

Ένταδ^ Κΰρος χοίλεαοϋς Χιλχινον τόν ^Αμβροτ 

ΤΙΐθΓΟ ΟγηΐΛ Ιι&γίη^-ο&ΙΙβά 8ί1&ηιιβ ϋιο ΑιηοΓ»- 

χιύτην μάντιν, ε8ωχεν αΰτςΤ τριϋχιλίονς 8(ΐρειχονς^ 

οί&η 8θο11ΐ8&76Γ, ξΛΥ6 Ιιίπι ϋΐΓβ6-^ο«ΐ8&ηά άλήο•, 

8τί τίρότερον τγ ένίεχάτγ απ' έχείνης της 

1>60&ιΐ80 ρΓθτίοα8ΐ7 οη-ΐίιβ βίβγοηΐΐι (άκγ) ίτοιη ϋϊΛί — 

Υΐμερα^ θνόμενος, είτίεν αΰτςύ δτί βααιλενς 

άΑγ (νΐιίΐο) Β&βΗ£οίο{(, Ιιβ-β&ίά Ιο-Ιιίιη (Ιι&Ι (ϋιο) Ιάη^ 

ου μαχείταί 6έχα ημερών Κνρος δ' 

νοαίά ηοΐ *Δβ1ι1 {ΐοτ) Ιθΐι άα78; ΟγτΛΒ ϋι•ι 

εΙτιεν^ ονχ άρα ετι μαχεΙται^ ε: οί 

β&ίά, 1ιβ-*ιπ11 ηοΐ ϋιβη ΙΙιβΓθ&ίΙοΓ 'δ^Ιι^ ίί ΐΜ-^ϋΙ ηολ 

υαχείται εν ταυταις τ'αΐς ηψεραΐς ' 8* εάν άλη- 

^^Ιιΐ ίη Ιΐιβββ — <1&78> 1>α1 ϋ* 7οα-ιρ6&λ- 

^εύαγς^ ντνχτχνοϋμαΐ αοί 8έχα τ'άλαντα. Ίοντο 

ύΐΒ'ίιηύι, Ι-ρΓΟπχίββ 7^^ ^° 1&1βη(β. Τΐιίι 

τό χρναών τότε άτιε^ωχεν, έτίεί αί 8έχα ίιμερα 

-> ^οΐά 'ΐιο ΙΙιβΏ 'ρλίά, νΐιοη Ιΐιβ Ιβη ά&7β 

τΐορηλ^σν. *&7ίεΙ δ' έτύ τγ τάφρφ, βαχτιλεύς 

β!:,]>(ΐβΗ. ΑίΙβΓ ίιιάθοά, &Ι ΐ1ΐ6 Ιχθηοΐι, (Ιΐιβ) ^ίη^ 

εχώλνε τό στράτευμα Κίρον ^ιαβαίνειν^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΥΠΙ. 78 

ίδοζε χίύ Κνρφ χαΐ τόίς άλλοις ότίεγνωχίναΛ 

Δβ-βΜπίθά 1)οϋι ίΛ-ΟγτηΒ «ηά ίο-ύχ^ οΐΙΐθΓβ 1ο-1ι&Υβ-{^τοη-αρ 

του μάχεσαι ' &στ€ τγ νστεραίςι, Κνρος 

έτΐορεύετο μάλλον τ^λημενως. Δβ 

ρΓθοββ<ΐ6<1 (οη Ιιίβ πΐΑΓοΙι) ιηοΓ6 η6£ΐί^οηϋ7. ΒαΙ 

τγ τρίτγ έτίοίείτο την τΐορείαν τε χα^'ημενος 

οη-ϋιβ ΐΗΐΓά (€ΐ&7) 1ιβ-ιη&(1β ϋιβ ιη&τοΐι ηοΐ-οηΐ^ 1>βίη^-8β&1»<] 

έτύ τοϋ αφματος^ χαΐ ίχων ηρό αυτού 

ίη — (Ιιίβ) οΐι&τίοΐ, 1)α1-&1βο Ιιατίη^ 1>βίθΓβ Ιιίιη 

ολίγους έν τάξει* δε το ττολν 

Γβν (ιηοη, άτ&ιπι ϋρ) ίη ΟΓάβΓ ,* 1>ιι1 Ιΐιβ ^ρτοαΙβΓ (ρ&τΐ οί 

αύτφ ίτΐορενετο άνατετοίραιγμενον^ 

ϋιβ &πη7) ίθΓ-1ιίιη ρΓοοθ6<1θά-οη 1 1ι&γίη§^-1>«βη-ρυΙ-ίιι-<1ί8θΓ<1θΓ, [ιτΐΐΐιοαΐ 

χαΐ ττολλα των δτΛων τοΙς στροτ 

οΙ>86Γτί]ΐ^ &η7 ογ<1θγ], &ηά ιη&χΐ7 οί-ΐΐιο Απηβ ΓθΓ-ΐ1ιβ 8θ1- 

τιώταις ήγοντο έτύ ά^α^ών χαΐ ίτϊοξνγίχύν. 

άϊ6ΤΒ πβΓθ-ο&ιτίθά οη ιτΛ^οηΒ &ηά 1>6&8(8-οί-1>ατ(1βη. ΟΗΑΡΤΕΚ VIII. 

Και ίτν ^δ>7 τε άμφΐ τΐλιη^νσαν ά^^οραν, 

Αηά ϋ-ντΜ ηον ηο(-οηΐ7 &1>οιιΙ ίηΐΐ ιη&τΐΐθΐ (ϋπιβΧ 

και 6 ατοι^μός ί^ν τιλησίον εν3α έμελλε κατα- 

«111-&180 ϋιβ βίαϋοη ψμ ηβατ νΙΐθΓΟ 1ιο-ιν&8-αΙ>οαΙ (ο-ΙβΓ- 

ίνειν ηνίχα Πατα^'τίας ΤΙέρβης άι^ρ, 

.Αΐη&(ο (Ιΐΐθ άΛγ*Η ηι&ι*ο1ι) νΐιβη Ρ&Ι&^α&β (α) ΡβΓβί&η ηι&η, 

^3ν τκϋτων οίμψι Κϋρον τϊροφαίνεΤίΐ. 

οί-ύιβ Γ&ί11ιίιι1 (κί1ΐ6Γθη(8) λΙ)οαΙ ΟγτοΒ &ρρβΑη 

έλαΰνων άνά κράτος τφ Ιηηφ Ι^ροΰνπ' 

ήάιηζ λΧ ία11-8ρ««ά — (ινίύι Ιιίβ) Ιιοι-ββ βνβ&ϋη^, 

χαΐ εν^ύς έβόα τίοσιν, οίς ένετνγχανε, 

ΛΛά 1ηιηιβάί&1θΐ7 Ιιβ-β&Ποά-οαί 10-&11, νΐιοηι Ιιβ-ηιβΐ, 

χαΐ βο(£>6θίρίχως χαΐ 'Κλλοτνίκώς, δτι 

^οϋι ι 1η-ΐΜΐΓΐ>νΐΜΐ [Ιη Ρβηί&η] &η<1 ίη-ΘηβΙκ, ϋι*1 ΠΙιβ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 74 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΙ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

βασιλεύς τιροαέρχεταί συν ττολλφ στρατεΰ/^τι, 

^ιη^ &ρρΓο&βΙΐθ8 ιτίνα (&) Ι&τ^β &πη7ι 

τΐαρεαχΕνασ μένος ως εις μάχιην. *Έν3α ^η εγέ- 

ρηραΓθά 08 ίοΓ 1)α(ϋθ. ΤΙιβη Ιιιάοβά ΙΙιογθ- 

νεΊο ττολνς τάραχος* γαρ οί ^Ελληνες χαί ίί 

ιτλβ ^τβαΐ ροΏίυβίοΏ; Γογ (Ιιθ Ογο61(8 &η(1 αίβο 

ηάντες έ^όχονν αιτίκα ετατίε- 

&11 Ιΐιοα^ΐιΐ ((Ιι&Ι) 'Ιιβ (Ιΐιο 1^^^β) νοιιΐά βαάάβηΐ^ 'ί&ΙΙ 

βεΐα^ί σφίαιν άτάχτοις ' Κΐψός τβ, χαταηη^τςβας 

οη ΙΙιβιη Ιη-άΐβΟΓάβΓ; Ο^πιβ ηο1-οηΐ7, 1ι»νίη§^-1βαρβά-(1οιιπι 

από τον άρματος, ένε^ν τον θώρακα, χα! 

Γγοπι (Ιιθ οΐιαηοΐ, ραΐ-οη — (ΙιΙβ) 1)Γθα8ΐ.-ρ1αΐθ, Ι)α1-&180 

ανανάς ετύ τον Ιηηον έλαβε τά ηοΛτά 

ιηοαηΐίηβ οη — (Ιιϊβ) 1ΐ0Γ8β 1ιο-Ιοο1{ — (Ιιίβ) ^Ανβΐίηβ 

εις τάς χείρας, τε τιαργιγγελλε ηάοι τόΐς 

Ιο — (1)18) Ιιαηάβ, (&ηά) ηοΐ-οηΐ/ άίά-1ιο-θΓάθΓ &11 Ιΐιβ 

ίΧΤυοις εξοτίλίζεα^ι^ χαί Ιχαατον χα^ίστασ^οα 

Γ681 1ο-απη-ΙΙιβιη8β1νβ8, Ι)ΐι1-&180 βαοΐι-οηο | 1ο-ρ1&οβ•Ιιίιιΐ8θ1ί 

εις τ•ην τάζιν εαυτόν. 

Φ ΙΙΐθ Γαηΐι οί-Ιιίιη8β1ί [(ο 8ΐ&ϋοη 1ιίιη8θ1ί Ιη 1ιί8 οντη γ&ώϊ]. 

Έν^ δ>7 χα^ίαταντο σνν 

ΤΙιβΓθ ίη(ΐ6θ(1 (ΐΏ ΙΙιβίΓ ρΓορβΓ βίαϋοηβ) 11ιθ7-ρ1&66ά-ΙΙιβυΐ8β1το8 ιτίύι 

•ηολλγ σπουδή, Κλέαρχος μεν Ιχων τά 8εξιά 

ζτβαΐ ΙιαβΙο, βΙβαΓοΙιαβ ίηάθθά Ιι&νίη^ ΙΙιβ ι*ί£;Μ 

τοΰ χέρατος ηρός τφ τιοταμφ ΕΓ^ράτ^ρ, δβ 

οΓ-11ιβ (πίζΙϊΟ "^ί^β π®"•*" ^^β "^®' ΕαρΙίΓΛίββ, 1>ιιΙ 

ΤΙρόζενος έχόμενος δ' οί άλλοι 

Ρτοχβηυβ £ανίη£; (Ιιίβ βΐ&ϋοη ηοχ^ ίο Ιιίιη) &η<1 Ιΐιο οϋιβη 

μετά τούτον, Αέ ^ενων χαΐ το 

»ΛβΓ Λί8 (ίη οΓάθΓ). Βαί Μβηοη αηά — (Ιιίι) 

στράτευμα ίαχε το είώννμον χέρα^ τοϋ *Ελλγινιχοϋ. 

Μτη^ Ιι&ά ϋιο ΙθΓΙ ινιο§^ οί-ΐΐιο Θγθθϊ 

Δε τοΰ βαρβαριχοϋ ίητιείς μεν Πα<^λαΓ 

{Ληη^,, Βυΐ οί-ΐΐιο 1)αΓΐ)αΗ&η (ίοΓοβ) 1ιθΓ8€ΐηοη ηαιηβΐγ ((Ιιθ) Ρ&ρ1ι1&- 

γόνες εις χιλίους ίστιηΟαν τιάρα Κλβαρ;^»!^ 

Ι^ηίιυί» λΙ>οα1: • *^ρ•%ηά 8ΐοοά ηβ&τ ΟΙοΑΓοΙια• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ VIII. 76 

χαΐ το ^Ελλγινίχόν τιελταστίχόν εν τφ ^ζιφ' 

κηά ϋ)6 Θγθθ1{ ροΐΐ&βϋο (ίοΓοο) οη ϋιβ ήζίϊϊ, 

δε εν τφ ενωννμφ τε *ΑρίάΙος 6 ντιαρχος 

1>η1 οη ϋιβ ΙβίΙ (ναβ) ηο(;-οηΐ7 ΑΗββαβ ϋιβ ΗβαΙοηοηλ 

Κνρον, χαΐ το άλλο βαΐγβαρυίόν' Κϋρος 3έ 

οί-Ο^πιβ, 1>υΐ-&ΐ80 ϋιο οΙΙιθγ 1>ατΙ>&ιί&η (ίοπϊβ); Ογτνα αΙμ 

χαί ίητίείς μει:^ αυτοί) δαον έξαχόαιοι, 

Λ,ηά (ϋιβ) ΙιοΓββιηβη ινίΐΐι Ιιίιη αΒοιιΙ βίχ-ΙιαηάΓβά (ιιτογθ Ιη ΐΐιο 

αυτοί μερ ώτίλίΟμένοί θώρα^^ι χαί 

6βη(Γθ), ϋιβγ ίηάοβά 1ιαγίης-1>ββη-λπηβ(1 νί(1ι-1>Γ6&8(ρΐΕΐθΒ &ηά 

7ίαραμγ;ρί8ίθίς, χαί τϊάντες χοάνεαι τίλην Κνοον* 

^ϋηηυα^-ίο^-ι^1β-ϋ1^^ι18, &ηά ε11 νίΐΐι-ΐιβίιηβΐβ, βχοβρί Οτπιβ; 

Κύρος δε κοώ'ίστατο εις ττην μάχην έχων 

Ογτηα ίηύββά 8ΐ&.ϋυηο(1-1ιΐιιΐ8β1ί ίη Ιΐιο 1)ΐια1β Ιι&νίη^ 

την χεφαλην '^ιλην δε χαί λέγεται 

— (Ιιίβ) 1ΐϋ&(1 1)αΓβ; αοά (ϋ ίβ) &Ι80 βαίά (ϋι&Ι) 

τους άλλους Πέρσας 6ίαχίν8ννενειν εν τφ τΐολεμφ 

ϋΐΟ ΟΐΙΐθΓ ΡθΓβίιιηβ βχρο86-ΐ1ΐ6ΐη86ΐνβ8 ίη 1>&1ΐΐ0 

•ΓαΙς ^ί/ΐλαίς χεψαΤίαΙς. Δε τίάντες οι Ιητίοί^ 

— ινΐΐ1ι-Ιι&Γ0 Ιΐ63,(ΐ8. Αΐ80 α11 Ιΐιβ 1ιογ8Θ8, (η&ηΐθΐχ) 

οί μετά Κΰρου, είχον χαί τιρο^^ετο 

— (11ΐ08β) νιΛ 0γηΐ8, ίϊΆά 1)υϋι άοί6η8ίγο-&πηοαΓ-οη-ϋΐ6ίΓ- 

τιίδια χαί τιροστερνίδία • δε οί ίτχτίείς χαί 

ίθΓθΙιβϋ(ΐ8 &ο(1 <ΐ6ίβη8ίτ6-αΓυιυαΓ-ΓοΓ-ΐΙΐθ-1>Γθα8ΐ; &η(1 ϋιβ Ιιοηιβηιβη &180 

εΙχον ^Ελλτηνίχάς μαχαίρας. 

Ιλ&ά θΓ«οίαη β^τυΓίΙβ. 

Και ην η8η τε μέσον ημέροίς^ 

Αηά ίΐ-νταβ ηοι? ηοΐ-οηΐ^ ((Ιιθ) ηιί(1ι11ο ^οί (Ιΐιβ) ^^^γ, 

χαί οϋτΐίύ ήσαν οί πόλεμοι χαταφανεΐς' δε 

1>αΙ-&ΐ80 ηοΐ-γβΐ Μτοτβ (1ιο «ηναι/ νίβϊύΐβ; 1)υΐ 

ηνίχα έγίγνετο 6είλη χονιορτός εφάνη, ωστιερ 

ιτΐιβη ίΐ-νιτα8 6&Γΐ7-ΕΓΐβΓηοοη &-άα8ΐ Ερρβ)ΐΓ6(1, ΗΚβ-αβ 

λενχη νεψέλε, δε ου συχνφ χρ6%χύ ύστερον 

(α) ιιτίιίΐο οΐυυά, 1>α1 'ίη ηο 'ηιιιοΐι Ιίηΐθ &ΓΐβΓ, 

τις ώστιερ μελανίχζ εν τφ τίε^ίφ έτύ 

■οηΐθΐΐιίη^ Ιίΐςβ Μ&οΐ^ηοββ (&ρρ6αΓθ(1) οη Ιΐιβ ^^ΐ^ οη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 1ί ΤΠΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟ». 

τίολν. Δε δτθ έγίγνοντο έγγύτερον^ 

αιαοΐι [ηιαοΐι βχίβηάοά]. ΒαΙ ντίιβη 1ηθ3τ-1>βο&ιηο πθ&τθγ, 

χ(ύ &7 '^ά,χα ης χαλχός ^(ΤτραΛτε, χοά 

Μΐά — ϋΐθΓβαροη Βοιηβΐΐιίιικ (Ιϋεβ) 1>πι,88 ΐ|^1θ&ιηθά-ίοι*ϋι, &η<1 

αϊ Τϋόγχαι και αί χάζενς έγίγνοντο κατουφανεΐ^, 

Υϊβ βρθαΓβ &η(1 ϋιβ Γ&η^β 1)θοαιηβ γί8ίΙ>1β^ 

Καί ^ααν ίτΐτιείς μεν ?^νχο^ρ(χχες έτύ 

Αηά ϋΐθΓθ-ινβΓθ ΙιοΓβθΐηβη — (Ιι&γίη^) νΐιίΐβ-οοηοΐβΐβ οη 

τον ευωνύμου των τίολεμίων, Ύίβοαφέρνης ελεγετο 

ΰΐθ ΙθίΙ οί-11ΐ6 βοθΐηγ, ΤίββΕρίιβπιοβ ν&β-β&ίά 

αρχειν τούτων έχόμενοι 8έ τούτων 

Ιο-οοχηιηαηά ϋιοβο; ηβχΐ ϋιοη (Ιο) Ιΐιοββ (νοΓΟ ΰιο) 

γερΡοφόροί' εχόμενοι δε στύΧτοΛ 

ϋύν ξυΤίναις άστίίβι ττο^ηρεαι ' δ' οΰτοί ελεγοντο 

πϊύϊ νοοάθη βΐιίθΐάβ Γοαοΐιίχι^-ΐο-ϋΐθ-ίοβΐ ; &ηά ϋιοβο ινοΓβ-β&ίά 

είναι ΑίγύηΤίοι' δ' άλλοι ΙτΐτιεΙς 

(0-1)0 Ε^^^ρϋαηβ ; αζιά (ηβχί ίοΠονοά) οΐΐιβρ Ιιοηοιηβη (ηβζΐ) 

άλλοι τοξόται. ΤΙάντες 6* ουτοί 

οϋΐθΓ 1>οιηηθη. Α11 — ϋιββθ (ιη&τοΐιοά Ιο^ΙΙιβΓ) 

χατά ε3ν>7, ίχαστον το ε^ος έτΐορεύετο 

Λθθοτύίη(ζ-ίο (ϋιβίτ) ηαϋοη, β&οΐι — η&ϋοη ιη&τοΐιβά-οιι 

έν τύυαιοίφ τΟίτηρει άν^ρωτίων. Δε 

|ιίη (αη) οΒΙοώ^ ίαΐί ο/-ιηθΐι [ίη βοϋά οοίαιηη]. ΑηΑ 

τφό αυτών άρ/ί^ατα Βιαλείτΐοντα αυχνόν 

1)6ίθΓ6 Ιΐιβιη (τΓβΓο) οΐιαήοΐβ Ιβατίης (λ) οοη8ί(1θΓ&1>1β (βρ&οο) 

άτί* άλΤ^ιΤυων, τά 8η καλούμενα ^ρετίανη- 

(>6ΐΤ70βη οηο-8,ηο11ΐ6Γ, — (ϋιββο) ίη<1οβ<1 νθΓβ-ς^ΙΙβά βο}τϋιβ 

0(5ρα' εΣ;|^ον δε τά Βρέτΐανα άτίοτεταμενα έχ 

οΐιαηοΐβ; Ιΐΐθ^-ΐιικί — Ιΐιβ 8θ7ϋιο8 βχίβηάοά ίΐΌΐη 

των αξόνων εις τΐλάγυον^ χα} ντώ 

ύϊ& &ζ1β8 ίη (αη) οΙ)Ιίς[ΐιβ ((ϋτβοϋοη), «ηβΙ (ούίθη) αηάβτ 

τοΙς ^ίφροις βλετΐοντα εις γην ως 

ύϊΒ βθ&Ιβ-οί-ίηβ-άήνθΓβ ΙοοΜη^ Ιον&τΑβ (ύλ•ν ^ηπιηά ιο-μ 

^ιαχάητειν οτφ έντυγχάνοιεν. Δε τ, γνώμη 

1ο-οα(-ϋιτ9ΐΐ|;1ι ιτΙιαΙθτορ (1λ07-ιηίκ1ι^-πι••^ ΑηΑ ϋιβ | Αμϊ^β οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ 1. — ΟΗΑΡΤΈΚ ΥΙΠ. 77 

^ ώς έλώντων χαΐ ^ιαχοτ^/όνταρ εΙς 

(Οί ϋιβηι) νΜ 11ι&1 1ΐ6ΐ-βΑί(οΓ-<1Ηνίιΐ£-ίιι<», «ιά οαΜίη^^-ΙΙίΓοοι^ΐ Ιη«« 

τάς τάξεις των Έλλι^ν. 

ϋιβ πυιΐ» οί-ΙΙιβ Θηβΐ». [Π&β άηίρϊ οί ϋιοβο «ΙιαΗοΙι 

•ο Κί5ρο5 

ιπΜ ίο άτίτβ ίηΐο, «ιά οηλ ϋιτοα^ΐι ϋιβ ηη]» οί ϋιβ ΘγθοΙεβ.] ΤΠιαΙ 07ηιι 

αέντοι είτίεν &τβ χαλ^αους τΐορεχελενετο 

ηονβτβΓ β&Ιά ινίιυη Ιι&τΐη^-ο&ΐΐοά (ϋιο ιηβη) 1ΐ6•6χ1ιοι1»ά 

τόΐς ^ΕλληΟί άνεχεα^κΐί ηην χρανγην τΰν βαυ^ 

(1ΐ6 ΟΓΟβΙκβ (ο-βαβί&ΐη ΙΙιο βΐιοιιΐ οί-ϋιβ Ιμμτ- 

6<ίροϊΡ^ τοντο ί'ψ^υσ^ • γαρ τιροαγεβαν ον 

ΪΜΰηΒ,ΏΒ, ίη-ϋιίβ Ιιβ-ν&β-άβοβίτοά; Γογ ϋιβ7-&ρρΓ0Μΐιβ<1 ηοΐ νϋΐι (α) 

χοανγγ, αλλά (^^Υ^ ώς άννστόν, 

*Βηοηί, \>νΛ. ^νη (μ ιηυοίι) 'βίίβηοο, μ (Η ν») ροββίΙ>1β, 

χ(ύ ηονχγ, εν Ισω χαΐ βραδέως. ΚοΛ εν 

&■(! ςιιίοΙΐ7, ίη (απ) βτοη (βΐθρ) &χιά 8ΐονΐ7. Αηά «Ι 

τΌυτω Κύρος, τταρελαι^ι^ων αυτός ανν ΥΙϊγοητ^,. 

ύήΛ (Ηπιο) Οτηιβ, Γί(1ίη2-1)7 ΙιίπίΒβΙί πϋΐι ΡΙ^η•» 

τφ εγμγ]νεΙ^ χοά τριβίν η τέτταρσι άλλοις, έβόα 

ύϊβ ίηΙοΓρΓοΙοΓ, &ιι<1 ΙΙΐΓθο ΟΓ ίοητ οϋιβπ, 1ιο-ο«1ΐ6<1-οιιΙ 

τζ Κλε<ιρχφ άγειν τό βτράτενμα κατά τό 

— (ο-ΟΙθΟΓοΙιυΒ Ιο-ΐο&ά — (1ι!β) Απηχ λ^^αίηιΐ ϋΐθ 

μέσον των ττολεμίϋϊν, &Τί βαϋίλενς εΐη ίχεί' 

οβηϋτο οί-ϋιβ βη6ΐη7, ϋΐΑΐ (Ιΐιο) ϊίιι^ ιηί^ΐιΐ-^ ϋιβτ«; 

χάν ίφη ννχωμεν τοντο τΐάντα τίετίοίητοΛ 

ληά-ίί, 8Είά-1ιο, ιτ6-οοη(ΐιΐθΓ (ίη) ϋιίβ ((^ιι&Ηογ) &11 1ι&8-1)66η-€ΐοη0 

γψΧν. Αε 6 Κλβαρ;|^ος ορών το μέσον σ^ιφος^ 

ΓοΓ-αβ. ΒαΙ — ΟΙο&ΓοΙιιιβ βθβίη^ — (ύΐλΐ) ιηίάάΐβ (1βη8θ-1)ο<ΐ7 

ΧΟΛ άχονων Κνρον βουσιλέα Ιντα 

(οί ιοίάΐοη), «ιά Ιιο&ιίη^ ί^η-Οτ^^ιι (οίϋι«) ^άη§ }μΛβ§ 

ίξω τοϋ Έλλγινιχοΰ ενωννμου^ γαρ βασιλεύς 

1>β7οηά ίΐιο Ογθοϊ&ιι ΙβΓΐ, ίοΓ (Ιΐιβ) ^\η^ 

τίεριην τοσούτον τΐλγι^ει, &στε έχων το μέσον 

•ζοοίΐοά βο-ηαιιοΐι Ιη-ιηιι1ϋ(αάβ, | ιο-ϋι&Ι Ιι&τίη^ Ιΐιβ πιίάάΐ• 

Ιαυτου ^ 

•ί-Ι&ίιηΒβΙί [βο ΙΗαΙ, βίαΐΐοηοβί Ιο ϋιο οβηϋτο οί Ι&ίβ Απη/,] 1ιο-ν»ι (•τ«ι) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ^9 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ονχ ^^θλεν άηοσηάσαί τό δεζιόν χέρας άτίά 

*όιά οοΐ 'ΜτίβΙι Ιο^ηΐΜ^-ο£Γ Ιΐιβ ήίζ\ϊΧ μψιώ^ (τοοβ 

του τωταμον, φοβούμενος μη χνχλω^είτι ίκατέ- 

Ιΐιβ ήνθΓ, ΓοΗΓίη^ ΙυβΙ Ιιβ-ιηίξΙιΐ-Ββ-βαιτοαιιάβά οη-1>οϋι- 

ρίο3εν, δε τφ Κι'ρω άτιεχρίνατο, δτι μέλοι 

αχτφ δτϊίος εχοι χαλώς. 

ίο ϊϊϊπί ιΐιαΐ ϋ-ιιια^-1ιανθ (ίΙββΙΓ ) νοϋ [ϋια,Ι Ιιο νοιιΐά Ιαϊο οαιβ• 
ΙΙίΑΐ βτθΐ7(Ιιίης βΐιουΐά Ιβπηίηαίο ν^61I^. 

Και εν τοντφ τφ χαιρφ τό μεν βαρ6αριχόν 

Α 0(1 (Ιαήη^ Ιΐιίβ — Ιίιιιο ϋλβ — Β&γΙιηΗ&ο 

στράτευμα ηρογει ομαΤυώς^ ίέ τό Έλλη- 

ΛΤίηγ Λάν&Ώοβά Βΐ&αάύγ {&ηά θςϋαΐΐγ), αΐϊά ϋιβ ϋη- 

νιχόν εη μένον έν τφ αντφ, συνε- 

ΰί&η (Λίταγ) βΐίΐΐ τοιη&ίηίχι^ ίη ϋλβ β&ιηο (ρΐ&οο), ν&β-Γοηηβά- 

τάττετο εχ των ετί τιροοιόντων. Και ο 

{ϋ-οΓάθΓ-υί-ΒαΙΙΙβ ίΓοιη — (Ιΐιοβθ) βΐίΐΐ οοιηίη(;-αρ. Αηά — 

Κϋρος τΐαρελαννων ου τΐάνν τίρος αντφ τφ 

Ογτΐϊβ ήά\Ώζ-ρΛ»% ηοΙ ΥΒτγ οβ&Γ Ιο-ΐΜβ (Ιιίβ) — 

στρατίη;^τι, χατε^εάτο άττοβλέτίϋϊν Ικατερίοσε, 

ΑΓΟΒ^, βατνβ^θά (ϋιο &ηηίββ) 1οο1ε1ιι^-&Ι ο&οΐι-ήάο, 

τε εις τους ττολεμιους χαΐ Τους 

ηο1-οηΐ7 Ιον&Γάβ (Ιιο οηθίηχ 1>ιι(-ΐλΐ80 ((οιν&τάβ) — (1ι!β} 

φΙΤυονς. Αέ Ηενοφών Ά^τινάίος ι&ον αύτά> 

ΓΗοηάβ. ΒαΙ Χβηορίιοη (αη) Αϋιοηίαη βοοίχι^ Ιιίιι 

άτίο Του Έ?^λγ^ν^xοΰ^ ντίεΤυάχτας ως συναν 

ΐτοτη ϋιβ ΘΓθοί&η (ϋηβ), Ιι&τίη^-Ηάάοη-αρ αβ-ίί (Ό-ϋ&τ• 

Τί7<ταί, ίίρετο εΐ τι τΐαραγγέλλοι 

6 δ' έηιατηβας είπε, χαί εχέλευε 

πϊϊο — 1ι&νίθ£-8ΐορρθ<1 (1ι!8 Ιιοηο) βαίά, αιιά-αίβο ογ(1ογ6(1 (Ιι!») 

λεγεν$ τιαχην, δτι χαί τα ιερά και τα σφά^^ια 

Ιο-ώΐ &1Ι, ϋιαΐ 1>ο11ι Ιΐιβ 8ηοήβοβ8 &ι>^ Ι1ι• τίοΐίιηβ (ιτβτ•) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΒ νίΠ. 79 

Λο^λα. Λί^^ων δβ ταί5τα ί^χουσε θορύβου ιόντος 

Γιινουι*αΙ>Ιθ. Βα^ΐη^ — ϋιΐβ Ιΐθ-Ιιβατά (&) ηυί86 ^οίη^ 

δια των τάξεων, χαι ί:ρ8Τ0 τις 6 θόρυδος 

ύϊτοίϊξΥϊ Ιϊιβ ΤΛΌ\ί8, Ληά \ί&-ϊη{\ηΊηά ψϊϊλΙ ύίβ ηοΐΜ 

είτΐ. Ό δέ Έενοφων εΐηεν, &η το σΐ'ν3>:/ϋα 
Ι&7 τΐαρέρχεται δεύτερον. Και 

οοντ *ρα88Ϊϋς (ϋίΓουςΙι Ιΐΐθ ταοΐίβ) ίυΓ-ΐ1ΐθ-8βουηϋ-ιίιηο. Ληά 

0$ έ^νμασε τίς 7(αραγγΒλλεί^ και 

\{υίΗο) (Οτπιβ) νυπιΙθΓβιΙ νΙι&(-ρϋΓ8θθ βΐνΒβ-οαΙ (Ιΐιβ ντοΓύ), &ώ(1 

'ήρετο 8 Τί το σνν^γιμα ε\η, Ό δ' άτιεχρίνατο, 

1ΐ6-α8ΐ{β«1 νΐιαΐ ΐΗβ ναΐοΗ-νοηΙ ιιιίί;1ιΐ-1)β. — Απα ϋβ-Γορϋβά, 

δτί Ζευς σωτγιρ χαί νίκη, Ό δε Κύρος 

Λ&Ι (ίΐ ναβ) ^ιιρ^ιβ^ (Λβ) ρΓβδβπνβΓ αικί νίοΐοΓ7. — Αηά Ο^ηιι 

άχουσας, εφη, άλλα τε δέχομαι χαί ίστω 

Ιν«νίη{ζ-Ιιο&Γά (ϋ), 8αί(1, 1)αΙ *Ι ηοΐ-οηΐ^ 'Γβοβίνβ (ϋ) 1)αΙ-&ΐ80 1β(-ίΐ-1>ο 

τούτο. Δε ειτιων ταύτα άηηλαννε εις την 

10. Αηά Ιιατίης-β&ίά Ιΐιίβ 1ΐθ-Γ0(1θ-&ντα7 (ο | (ο-ΐΐιβ 

χώραν εαυτόν ' χαΐ τώ φάλ' 

ρΐ&ββ οΓ-ΙιίηιβθΙί'; [Ιο 1ι!β οιιτη βϋιϋοη !η (Ιιβ ϋηβ;] ληά Ιΐιο-Ινο &γ- 

λα^^ε ^ιειχέτην άη αλλήλων ονχετι τρία η 

ιηίββ ιτ6Γθ-&ραΓΐ ίΐΌΐη οοβ-αοοΙΙιβΓ ηοΙ-ιηοΓθ-ΙΙι&η ΙΙΐΓθβ οι 

τετταρα στάδια, ν[νίχα οι ^Έ^λληνες τε εηαιάνιζον 

ίοιίΓ 8ΐ&άί&, ν1ΐ6η (Ιιο ΟΓββΚβ ηοΐ-οηΐ^ βιιο^-ΐΙΐ6-ρ8βαη 

χαΐ ίίρχοντο ιέναι άντίοί τοΙς τΐολεμίοις. Δε 

Ι)ΐι1-&180 Ββ^&η (0-^0 Α^ΑΐηβΙ Ιΐιβ 01161117. Βα< 

ώς τΐορευομενων τι της φάλαγγος έζεχύ- 

Μ ((1ΐ67) νβΓΟ-ρΓοοοθάίη^ βοιηο (ραιΐ) οί-ΙΙιο ρΐιαίαηχ βαοΙα- 

μαινε το εηιλεσώμενον ηρξατο 

Β,ίΛά (ίτοιη ύίβ Γθ8ΐ) Ιΐιβ (ρ&η) 1θΓΐ-1)6ΐιίιΐ(1 1)6£^&η 

θείν 8ρόμφ' χαί τχάντες άμα έφ^έγζαντο 

Ιο-πιυ νί11ι-8ρ66ά; αηά (Ιΐιβ7) &>11 ΙοςβίΙιβΓ ηιαάβ-&-ηοί8β 

οΐόντίερ ελελίζουβί τφ Ένυαλίφ, χαί δε τΐάντες 

ϋΐίθ-αβ ΙΙΐ67-8ΐιοα<; Ιο — Μ&Γβ, &ηά &180 λΪλ 

ε^εοΐ'. Δε τινες λεγουσι, ώς και εδούηησαν 

ΨΛΛ. Αηά •οιηο βη?, (Ηαΐ '11ΐ67 <^•βο ^Βοαηάοά ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 80 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ(5Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ταΧς άατύσι ττρος τά δόρατ'α, τϊοωΰντες 

— νίϋι(ϋΐθίΓ) ^βΐιίβΐάβ Ε^αίηβΙ ^Ιιο βρο&τβ, ο&αβίηβ 

φόβον τόίς Ιτΐτΐοις. Δε τίρίν τόξενμα 

Γβ&Γ Ιο-ύιο ΙιοηβΒ. ΒαΙ 1>οίθΓθ (ύι&Ι) (αη) &ποιτ 

έξνχνεΐσ^ί^ οί βάρβαροι έχχλίνοναί, χαΧ 

Γο&οΐΐθβ (ϋιβιη), ύΐ6 1>ατΙ>αι1&ιιβ ^ίνο-ιν&7, Αΐιά 

φενγοναί. Καί 8η Ιι^αί53α μεν οΐ ^Ελληνες 

άββ. Αηά ϋίβο ϋΐθΓο ίηάοβά ϋιο 3ΓβθΐΗ 

έ^ίωχον κατά κράτος^ δε έδόωρ άλληΤ^νς 

ίοΐίοιτοά ^ύι (α11 ύιοίτ) ιηί^ΐιΐ, &ηά ο&ϋίη^-οα^ (ο-οηβ-&ηοϋΐ6Τ 

μη θείν 8ρόμφ, άλλα ετίεα^οί εν τάξει. Δε 

ηοΐ (ο-πιη ^11ι-8{>θθά, 1>ιιΙ Ιο-ίοΐΐοντ ίη οπΙβΓ. Βα( 

τά άρ//ατα, χενά ηνιόχων, έφέροντο τά μεν 

ύΐ6 οΙι&Ηο(8, νοίά οί-άήτβΓβ, νοΓθ-1>οπι — (βοιηβ) ίηάβο<1 

δίά Των ττολεμίων αΰτών, ίε τά 

ϋίΓοη^Ιι (ύΐ6 Γ&ηΐιβ) οΓ-ύιβ βηοιηχ ύίθοιβοίγοβ, 1>ιι1 — (οϋιοπ) 

χαι 8ία των ^Έ,λληνων. Δε οί, 

&180 ΙΙίΓου^Ιι (ΙΙιο ηη^β) οί-ϋιβ ΘγθοΙκι. ΒαΙ — (^βχ)» 

ετίεΐ Λροίδοιεν, Ιάσταντο. 

ιΛμώ. Ιΐΐθ^-οοιιΐά -966 (ϋιβαι οοιηίη^) 1 11ΐθ7-8ΐο<Μΐ-&ρ&ι1; [ϋΐ67 ορ6η6ά ϋιβΙ» 

δ' εστι ίατνς χαΐ χατεληφ^, 

ηηϊβ]; 1)η1 ύΐ6Γθ-ιτ&8 βοιηθ-οηβ-ρβηοη (νΐιο) ϋίβο ν&8-ο&α^1ι^ 

ώστϊερ εν ίτΐτΐο^ρόμφ, έχτίλαγείς' χαΧ 

Μ Ιη (&) Ι-&0Θ-6011Τ8Θ, Ιΐθ-1ι&γίης-1)βθη-8^Γαοϊ-ιτϋλ-ί6&τ; Αΐιά 

Ιφασαν μεντοι οΰδε τούτον τία&είν οΰδεν' 

11ιβ7-8αίά ΙιοτΓθΤθΓ (ϋι&Ι) ηθίΙΙιβΓ 'άίά ϋιί8-ρ6ηοη *8αβθΓ | ηοΐΐιίιι^; 

οΰδ' ουδείς άλλος δε 

[Ιη 9,η^ ϋιίη^] ; | ηβϋΙΐθΓ 'άίά ηο-οη6 ούΐθΓ ίη<1θ6€ΐ [ηοΓ άίά Αη7 <>ι^* 

Των Έλλίτνων έτία^εν ον^έν εν 

β1β6] οί-ΐΐΐθ Θγθθϊβ ι ΒοβϊθΓ ηοϋιίιι^ [8αββΓ «17 Ιΐιίη^;] ]| 

ταιίτ'ρ τγ μάχγ, τΐλην έτύ τφ ενωινύμφ Τ(/ς 

ύίΐΒ — 1>8,ϋ1θ, θχοβρύ οη ύιο ΙβΓΐ, βοπμμ^μ 

βλε^^ετο τοζεν^ηναί. 

η»Μ 8&ίά 1ο-1ιατ6-1>θβη-8ΐιοΙ-^ύι-&η-&ιτον. 

Δε Κύρος ορών τους *Έλλ>7νας νιχωρτα^ καΙ 

ΒνΛ ΟγτηΒ Μβίη^ ΙΙιβ Θηβίκβ οοηςηβιίη^ «β4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ 7ΠΙ. 81 

δυώχοντας χ6 χο&' αετούς, νΜ^υενσς 

ραηαίης ϋιβ ΓρΑΗ οί ΙΙιθ Απη7) ορρο8οά-(ο (Ιιβιη, 1)«(ιι^-ρ1βΜθά. 

χαΐ 7ϊγοαχυνονμΒνος ^ί>7 ώ$ βαϋιλενς ντώ τΰν 

νίά 1>βίιΐ(;-8α1υ1θά ηον λβ ϊίη^ \>γ — (ϋιοββ} 

»1>οαι Ιιίιη, ηοΓ {γΒί) ν&β-'ΐιβ Ιΐιιιβ *1θά-Αν&7 Ιο-ραηαβ (Ιΐιβ €Λ•ΐΛγ\ 

άλλα Ιχ(ύν αννεστίείρανμένην *νψ^ *νάζίν *Γών 

1>αΙ λβορίη^ άταιτη-ιιρ-Ιιι-οΙοΒβ-οπΙθΓ Ιΐιβ 1)&ηά οί-ϋΐ€ 

ίξαχοαίων ίτίτίέίίν ανν έαντφ^ έτιε μελείτο 3 η 

■{χ.ηηηάτθά Ιιοηβιηβη ?Ηΐ1ι ΙιίιπΝίί', 1ιβ-<ΜΐΓθία1ΐ7-ιτ&(ΰ1ΐ6<1 ιτΐιβι 

βαύίλενς τίουηαει,' γα^ χαΧ -ρ&ι αυτόν 

(ϋιβ; λίη^ ^οτιΐά-άο; ίοΓ *1ΐθ νβΐΐ *^ηβν {Κμλ) 

ίτνι. Ιχοι μέσον τοΰ Περσικού στρατεύματος. 

ύϊΜΧ Ιΐθ-λβρί ϋΐθ-€θηΐΓβ οί-ΐΐΐθ Ρβηί&η Λτπιγ, 

Κοϋ δβ πάι^ε$ οί άρχοντες των βαρβ(ίρυν 

Αηά &180 &11 ϋΐθ οοιηιη&ηάθη οί-11ΐθ )ϋ&Γΐ>&ΓίΑη• 

Ιχσΐ'Τες τ6 μέσον αυτώΐ' ηγονντο^ 

οοϋΐιρ^ίη^ Ιΐΐθ οοη^το οί-ϋΐθίτ (οοχηχη&ιι<1) Ιβά (Ιΐιβιη Ιΐιαι 

νομίξοντες οντω χαΐ εΙνοΑ. εν άσφαλεστάτφ 

ίηΐο &οϋοη) ϋιίηΐείιι^ Ιΐιιιβ &1βο Ιο-Ιμ — ϋΐθ-ωοβΙ-ββουΓβ 

^ η Ισχνς αυτών ^ έχατέρω^εν^ 

1ί ι ϋΐθ ιΐΓθηςΙΙι οί-ϋΐθχη [ϋΐθίτ βίτοη^ϋι] βΙιοαΙά-ΐΜ ^η-οίΐΙιβΓ-βίάθ, 

χοϋ ει χργζοίεν τΐαραγγείλαί *η, το 

Αϋά, ίί ϋΐ67-8^οιι1<1-νιι,η1 (ο-ογ(1θγ ιιη7-ϋιίχι^, (ΙΙι&Ι) Ιΐιβ 

στράτεχ^μα άν αίσ^νεσ^ί τιμίσεί χρόνφ, Κ(χι 

&πη7 ιηα7 ροΓΟθίτβ ίη-ΐι&ΐί (ϋιβ) ϋπιβ. Αηά 

(5>7 βαϋίλενς ίχων τ&νε μέσον της 

θτβη-ίη<1βθ<1 (ϋΐθ) λίη^ 1ι&ν1η^ ϋιβη (ΙΙιθ) οβηϋτο οί-ΐϊιβ 

στρατιάς αυτού έγένετο δμως Ιζω 

[Λπηγ οΜιίιη [οί Μι Απη7] ν&& ηβτβΓϋιβΙοβ» 6β7οη<1 (Ιΐιβ) 

ευωνύμου χέρατος του Κύρου. Έπει ίε ουδείς 

Ιβίΐ ψϊη^ — οί-Οτ^ΓΟΒ. ΤΠιβη τιιάββά ηο-ορ 

9μάχετο έχ του άντίου αΰτώ ουδέ 

Γοη^ΐι^ ίτοιη Ιΐιβ ορροβίΐβ (ρ&Η) (θίϋΐθΓ) ιι.£^^ΏΒ^-111Iη861ί (ηοτ) (ογ) 

ΤοΙς τεταγμένοις Ιμτιροσ^εν αυτού, 

(ΙΙιοΜ οί ΙιΐΒ Οίτη (τοορβ) άτ&νπι-αρ 1>6ίθΓθ Ιιίπι, οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 82 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΕ ΧΒΝΟΡΗΟΚ. 

ίτίεχαμτντεν ως εις χνχλϋί<Τιν. 

)ΐθ-βοηΐΕαθηοθά-ν1ιβθ1ίιι^-Γοαη<1 λβ ίοΓ.ΙΙΐθ-ρατροββ-οί 8ΐιιτουη<1ίιι^ 

"Έι^^ 8η Κύρος ίείχτας μη γενόμενος δηιο^εν 

Ιΐΐθΐι ίηάθθά 07ηΐ8, ίοβ,Ηη^ ΙββΙ ΥίΛνΐη^-^οί ίη-ϋιο-Γβ&τ 

κατοιχά^^Υΐ ΤΟ ^ΕΤίληνιχόν έλαύνει άντίος' 

(ΐθ-χηίςΙ.Ι-ου(-Ιο-ρ1θβθ8 Ιΐΐθ ΟΓοοίαη (ίοΓοββ), ιηονββ-οη &£^ίιΐ9( 

καί εμβαλ/ίύν ανν τοΙς εξοιχοσίοις 

^ύχα) ; Ληά }ίΛΥ\Ώξ•οΙίΛΤξβά ψϊύϊ Ιΐιβ βίχ-ΙιαηάΓθά (Ιιοηθίηθη γπύι 

νιχ^ τους τεταγμένους τίρό βαχΤίλεως^ 

Αίιη), οοηςαθΓΒ — (Ιΐιοβθ) άτ&ντη-αρ 1>6Γ0γθ (ϋΐθ) Ι^ίη^» 

χαΐ ΙτρΓψβ εις φυγην τους έξαχίσχιλίονς^ 

%ηά ΙαΓπβ ίηΐο ύϊζήΐ ϋιβ βίχ-ϋιοαβ&ηά (Ιιοηβιηθη 

χαΐ αυτός λέγεταΐΛ άτωχτεΐναί 

(ρι&τ^άη^ Ιΐΐθ Κίη^), ιιηά 1ΐθ {ΟγτνΛ) ίβ-β&ίά Ιο-Ιι&τβ-Ιιίΐΐοά 

τγ χεφΐ εαυτού *Αρτανίρσ>7ν 

|Ι^1Ιι-11ΐθ Ιιαηά οί-1ιίιη86ΐί [νίϋι Ιιίβ ονπι Ιι&ηά] Αηαςβηβι 

τον άρχοντα αΰτώΐ'. Αέ ως η τροηη εγενετο, 

ύΐθ 00111 ιιιαηάοΓ οί-ΙΙιβιη. Βαΐ; Αϋ ΙΙιθ Γοαΐ; οοοαΓΓβά, 

χαΐ οί εζαχόοίΟί Κύρου^ ίιαατιείρονται 

8,180 11ΐ6 ΒΪΧ-ΙίαηάΓβά (1ΐΟΓ86ΐηοη) Οί-Οχηΐβ, &Γ6-(1ί3ρ€Γ86<1 

ορμηοαντες εις το ίιώχειν' τΐλην ηάνυ 

Ιί&νϊΐϊζ-ηχάϊΐϋά-οΏ Ι Ιο Ιΐΐ6 ριΐΓ»αίης ; [ίη ραηαίΐ] ; βχοβρί; (&) Υ617 

ολίγοι χατελείφ^γ;σαν άμφ^ αΰτόΐ', 

ίο^, (ΙΙΐΛΐ) \Τ6Γ6-Ι6ί( &1>ουΙ Ιιίιη, (&η<1 νάο νβΓβ) 

σχεδόν οί χαλονμενοί ομοτράτιεζοι. *£ίν 

ηβατί^-αϋ — (Ιΐιοβθ ινίιο) &τ6-ΰα11β(1 ΙαΜβ-οοηιρ&ηΐοηβ. Βοίη^ 

δβ ουν τούτοις^ χο&ορΰί βασιλέα χαΐ το 

ϋιβΓβίοΓΟ ιι^ίώ ϋιβ86, 1ΐ6-Ββββ (Ιΐΐθ) Ι^ίο^ &ηά ϋΐθ 

στίφος άμφ* εκείνον^ χαί εν^ύς ουχ 

(1βη86-ϋο(ΐ7-ςυ8τά ΔΓοαηά Ιιίιη, &η<1 ίιηηΐ6(ϋ&(θΐ7 Ιΐθ-'άίά ηοί 

ηνέσχετο άλλ' ειτιών^ ορώ τον άνίρα, Ιετο ετί 

^8ΐηιϊο•1ιΐιη86ΐί, 1>α^ βα^ίης, Ι-ββο ϋΐ6 ηιαη, Ιιβ-ηιβίιβιΐ οη 

αυτόν χαί τίαίει κατά τό ατέρνον, χαι 

αίπι; αηά Βΐήίεββ &( — (Ιιίβ) 1>Γβ&8(, &η<] 

τιτρώσχεί ίιά του θώρακος, ως Κτ>7σίας ό 

ιτοαιιάβ (Ιιίιη) ΙΙίΓου^Ιι (Ιιο 1)Γβΐλ8ΐ-ρ1&Ιθ. &8 Οΐββίαβ 11ΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΙΠ. 88 

Ιατοός ψηαί^ χοώ αϊτός ψηβί (άσ3α< 

ρ1ΐ}Γ8ΐοί&η βα^β, &η<1 (οιογθουθγ) 1ΐθ-1ιίηΐ8ο1Γ βα^β (11ι&1) Ιιβ-ΚιβΗΐβαΙ 

ΤΟ τραίιμσ,. Δβ ης τύχίοντα 

ϋΐθ ντοαηιΐ. ΒαΙ βοωο-οηο, (ινίιίΐο Ιιβ ναβ) βίτΐ^ίη^ (α( ΙΙιο Ιιίη^) 

άχοντίζβί αντον βιαΙχύς ηαλτφ ιτιό τον 

1ιί(8 Ιιίιη τίοΐοηϋγ νϋΐι (&) '^α▼61^I1 υηάθΓ Ιΐιβ 

οφ^αλμόν' και ένταν^ χαί βασιλεύς 

676 ; &η(1 (ΙΐθΓθ (Ιΐιβη ινβΓβ) 1)ο11ι (ϋΐθ) Ιείης 

χαΐ Κνρος μαχόμενοι^ χαί οί άμφ^ 

ΛΏά Ογηυί β^Ιιΐίης, αηά — (Ιΐιοιβ Ιϋεβ^τίββ) &1)ουΙ 

αυτούς νηερ εχατερον' 

Ιΐΐ6ΐη (ιητβΓθ β^Ιιϋη^), ίοΓ 6&ο1ι (οί 11ΐ6ίΓ οιτώ οΒίθΓβ) ; 

σηόσοι μεν των άμφι βασιλέα άηέ^νιησχον 

Ιιοιιτ-ιηαη7 ίη(ΐ66ά — (οί Ιΐιοδθ) α1)υαΐ ((1)6) Ιείη^ άί6ά 

Κτιησίας λέγει ' γάρ ην ηαρ εχείνω' 

(ίη 1)&(11β) 0(68108 (6118 (υβ) ; | ίοΓ 1ΐ6-ιιτ&8 α1>ου( Ιιίιη ; 

ίβ τε Κνρος αντός 

[ίοΓ 1ΐ6 &((6ηάβά (Ιιβ Ιείη^β ρ6Γ8οη]; &η(1 ηο(-οηΐ7 Οτπιβ Ιιΐιηββίί 

άπε^νε, χαι οχτώ, οί άριστοι τών 

ύ\βά, 1>υ(-αΐ80 6ίς1ι(, (Ιιβ ιηο8(-άί8(ίηςαί8ΐιβ<1 (ρβηοηβ) — 

τιερί αντον^ εχειντο ετί αιτώ. Δε 

(οί (1ΐ08β) &1)υα( Ιιίιη, 1α7 ((Ιβαά) οη ηίιη. Βϋ( 

Άρταπάτ>7ς, ο ηιστότατος αντφ τών σχγι^η 

Αηαρ&(68, (Ιιβ πΐ08(-Γαίΐ1ιΓα1 (ο-Ιιίπι — (οίΐιίβ) βββρίτβ- 

τονχ^^ν θεράτΐων^ λέγεται, έηει^η ειίε Κνρον 

1>βαΓίης 8β]:ναη(β, Ιβ-βαίά, &ί(βΓ Ιιβ• β» ν Οτηι» 

τίεητωχότα, χαταηγι^-ησας άηο του Ιητχου 

ίαΐΐβη, ((1ι&() Ιιανΐης-ΐβαρβά ίτοιη — (Ιιίι) Ιιογβθ 

τίεριτιεσείν αΰτς5. Καί οί μεν φασι 

^ο-11&ν6-(11^ον^η (Ιιίπιββίί ) οη-ΐιίιη. Αηά — (βοχηβ) ίηάββά 8^7 ((1ι&() 

βαϋιλέα χελεϋσαί τινα έηισφάζαι 

(ϋλθ) Ι^ίη^ ΟΓάβΓθά βοηΐθ οηβ | (ο-ΐι&νβ-ΐείΐΐβά [Ιο λίΐ!] 

αΰτον Κι;ρ6ι), οί 8έ σηασάμενον 

Ηίιη (ΐ7ίΒβ) οη-07πΐ8, — 1)υ( (ο(1ιθγ8 8α7» Λλ*) Ιιβνίη^-άπινΌ 

τσν άχινάχην, εηισφάζασ^ι ίαυτον γάψ 

— (Ιιίι) ββίηιί(&Γ, 1ιβ-1^ίίΐθά ΙιίηίΑβΙί: Το^ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 84 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟ»ΟΝ. 

ε^^χε χρνσοϋν δέ χαί έφόρεί στρετπτόν, χολ 

\ϊβ-ΥίβΑ (α) ^οΐάβη-οηβ; αιιοΙ &1βο Ιιθ-^ογο (») οΐι&ίιι, «ηά 

ψβλλία, χαΐ τάλλα, ώστίερ οί ά^νστα 

ϊ>ΤΒΛθ\ϋΐ8, &ηά (βαοΐι) ο^ιθγ (οπι&ιηβη^β), &8 ϋιβ οιο•4-άίΒϋη£ταί8]ιο4 

Περσών • χάρ έτετίμητο 

*οί (ΙΙΐθ) 'ΡβΓ8ί&η• (&η Μοηβίοιηβά (ο νβ&τ) ; ίοΓ ]ιο-1ι&ά-1>βοη-]ιοηοάΓθ<Ι 

έτιό Κΰρου *Γβ δι εννοιαν χαΐ 

\>γ ΟγτιΐΛ ηοΐ-οηΐ^ ίοΓ (Μι) ^οοά-ιπΠ-Αηά-λβίΜϋοιι, \>ιϋ-ΑΐΜ> (ίοτ ΙιΙβ) 

π6στ(}τ>7τα. ΟΗΑΡΤΕΚ IX. 
Ούτως ούν μεν ετελευπηβε Κύρος, άντηρ &ν 

Τΐιυβ ηοι? ίηάθβά (Ιίοά Οτταβ, (&) πι&η ΐΜίηι; 

τε Των Πβρ<τών γενομένωρ μετα Κνοον 

αο^-οηI7 *οΓ (&11) *ϋΐ6 ΡβΓβίαηβ βχίβϋηβ; βίηββ Ο^ηιι 

τάν άρχαΐον^ βαχΤίλίχώτατος, χαί άξιιγτατος 

^6 β1(ΐ6Γ, ρήοοβΙ^Γ, Ι)1ΐ1-&180 ϋΐθ-χηο8^-ιιτοΓϋΐ7 

Αρχειν^ ώς ομοΤυογεΙται τιαρά τίάντων τών 

Ιο-Γοί^η, &8 ίβ-α^ΓΟοά-Ιο Ι)^ &11 — | (11ι««6 

δοχονντωρ γετ*εσ^ί εν τιείρζΐ. Κΰρου. 

&ρροαΓίη|( 1ο-Ιιατ6-1>66η ίη (ϋΐθ) θχρβπθηοθ οί-Οτταβ [ϋιοββ ίηϋ. 

Γαρ μεν τίρώτσρ, &ν Ιτι 

ΒίΛΧαΙγ β,οςααίηίβά τήΛ Οτταβ]. Εογ ίηάββά %τΒί, ΐΜΐη^ γ9ί (») 

παϊς, δτε ετίαιδενετο χαί ανν *τφ άδελή>φ 

\ίογ^ ινίιβη 1ιο-ν&8-6(1υο&(6<1 1)θϋι ^ύι — (Ιιίβ) 1)Γθίΐΐθΐ 

χαΧ ανν τοΙς άλλοις τταιαί, ενομίζεχο κράτιστος 

&ηά ινίΙΙι ΐΗβ οΛβΓ 1)θ7β, Ιιβ-νΜ-Λοα^ΙιΙ (Ιο 1)β) ύιο.Ι>βιΙ 

ττάντων ττάντα. Γαρ τιάντες οί τιαίίες 

0Γ-&11 ίη-α11-ύιίης8. Ρογ &11 ΙΙΐθ βοηι 

Περσών τών αρίστων τχαιΖενονται έτύ ταΐς 

%ί-Ρ6Γ8ίο,η9 — βιηίηοη^-ίιι-Γ&η^, β,ΓΟ-οάιιο&Ιβά | »4 Ιΐιβ 

9ΰραις βαχτιλεως' (ν^ τνς &ν 

^1β8 *οΓ'^^ΐθ) 'λίη^; [ίη ΙΙΐθ γο7λ1 ρ&Ι&οο] ; Ιΐιοτο οηβ οι»7 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ^ΗΑΡΤ^£Β IX. 85 

βαταμά3οι μεν τίολλην ^ωφρσσύ- 

ΙβΜπι ίηάββίΐ χηαβίι (οί ϋιβ) ιπΒάοιη-οί-Ιβχηροπυαοβ-Αηά- 

νην, 5' Ιση, ούτ' άχοϋααα ουτ* ϋείν 

■ιοάο•!/, 1>ιι4 ϋ-!ι (ροββίΜβ) ηβίϋιβΓ Ιο-ΐιον ηορ 1ο-β66 

ουδέν αίσχρόν. Δ' οί τΐαΐδες χαΐ θεΰνταα τους 
Τιμωμένους υτώ βασιλέως χαί άχούουσι^ 

ίοηοατβά Ι)^ (ΙΙιβ) λΐη^ «ηά Ιιθαγ (ϋιοηοί), 

καΐ άλλους άημαζομένους ' δσ^ε ευ^ύς 

ωά (ίη Ιίλβ χηΑπηβΓ οί ) οΙΚιβη 1>6ίχι^-<ϋβ£;ι*&06<1; βο-ϋι&Ι 8<ηί{;1ι^&7 

δντες παΖ&$ μαν^νουσν *νε ά^χενν και 

1>οίχΐ|; (7θ1) 1>07ΐ Ιΐΐθ7-1β&πι ηο^ηΐ7 1ο-^ον6Πΐ 1)α1-ΕΐΒ9 

&ρχεα^αν. *Εν^ Κϋρος μεν έ8όχει τιρώτον 

Ιο-1>θ-£ονθπΐ6<1. ΤΙιοΓΟ Ογτοβ ίηάβθά βθθχηθά ϋηί (οί&Π) 

είνοα (ΐι8ημονέατατος Των γιλυαιγτών^ *Γί 

Ιο-Ιμ ύΐ6-ιηοΒ^-Μ8 ^8ί* ^ / — (οί Ιιίβ) θ(|ΐΐΑΐβ-ίχι-Α^β, (αικΙ) ηοΙ-οηΐ7 

τίεί^εα^ί ^οις ηρεσβυτέροίς χαί μάλλον 

ίθΌ\>βγ ύϊο βΐάθπ ι)α^-&180Iηαο11-Iηο^ο(η&<1^17^ι1Αη) 

Των ίτίοδεεατέρον εαυτού ' 3' Ιτιειτα 

— (ϋιοββ) ΕαοΓθ-ίηίβήοΓ (1χ>) Ιιίιη (ίη πιηλ) ; Αΐιά ^θx^-^11ο^ 

φιλίτίτίότατος, χαί χρήσει τοΙς 

ήβ-ν&8-Iηο8^-ίοη(1-οΓ•110^8θ8, β,ηά (ν&8 &1>1θ) Ιο-υβο (ογ ιηΕη&|^) Ιλβ 

Ιτΐτΐοίς άριστα. Δ' Ιχρινον αύτόι> 

Ιιοηββ (ίη ϋιβ) \>Β8ί (ιη&ηηβΓ). Αηά ϋΐ67-(1ί8θοπΐθά Μαα 

εΙνοΛ χαί φιλομα^έστατον χαί μελετγιρότα' 

1ο-1>β αίβο 1}ιο-χηο8^-€[68ίΓοα8-ίχι-1θ8χιιίη^, &η(1 ιηοβί-άίΐί^βηΐ &η(1-ίη<1θί&• 

τον των ίργων εις τον τχόλεμον^ 

ϋ^&1)1θ |(ίη) ϋΐθ ορβπιϋοηΒ ίοΓ — πΒΧ, [ίη νβχϋ^θ βχβΓοίβββ], 

τε τοξιχης χαΐ άχοντίσεως. 'Έ,τίεΙ 

ηο(-οηΐ7 (ϋΐ08θ) οί-8χο1ΐθΓ7 ι)υ^-&IΒΟ (ΙΙιοββ) οί-ϋιτοιπιι^-ΐΐΐθ-ά&τΐ. ΤΠίθη 

ίε ίηρετίε τγ ηλιχίζΐ.^ ην χαΐ φιλο^ρότατος^ 

ίηάθοά ϋ-1>60&ιηθ — (Ιιίβ) &^β, 1ΐ6-ι?8« 1}οϋι ιηοβΐ- ίοηά-οί-1ιαηϋη^, 

χαί μέντοι φιλοχινδυν&τατος τιρος 

Απα θτβη Iηο8^-ίοη<1-οί-<1Εη£ο^-&η<1-&4γ6η^ιι^θ(^ηβη^οαη^β^8)8>^Α^η8^ 

τά θ}7ρ^• Κ^ ''^'^^ οΰχ ετρεαεν άρχτον 

— ν&^-ηβνΐν Αη^ οηοβ Ιιβ-'άΐά ηοΐ *ίβ&Γ (&) 8ΐι•-1>βΑΐ 86 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ίτίίφΒ^μίνιην^ άλλα ανμτιεαών 

χαΤΕΟπάσ^ άτώ του Ιταιου^ 

ίΛΟίί ΛΏά ΟΟηβίοΙ] 1ΐ6-1¥&8-άΓ&βς6ά ίΓοιη — (Ιιίβ) Ιιοτβο, 

και μεν ετΐά^ε τα και, τάς 

1&η<1 ίικίθοά Ιΐθ-βαββΓοά Ιΐΐθ [Ιΐθ Γοοθίτβά Βοχηβ νοιιη<1β] αηά, (1ιβ 

ώτείλάς ων είχε ψανεράς, ίέ τέλος 

Ι0&Γ8 οί-ΐ!7ΐιίο1ι 1ΐθ-1ι&<1 τίϋΐΙ)1β (οη Ιιίβ 1>ο<ΐ7), 1)α(; αΐ-ΐαβί 

κατεκανε, καί μέντοι ετΐοιγισε τον ηρώτοι 

Ιΐθ-ΐείΐΐβά (ϋΐθ 1>6&γ), &ηά ίοάβοά Ιιβ-ιη&άο ίΐιβ (ροηορ) βτ8( 

#11. #^1^ ^'<^Α/,«/ Λ-β^-Λ^^*^^ 

ρογί^τβαντα μαχαριστον τΐολλοις. 

3θΐηίη^-Ιο-&88ί8ΐ; (Ιιίιη) 1ο-1>6-βοη8ί(1βΓβά-Τ6ΐ7-1ι&ρρ7 1)7-χη&η7/ 

ΈτιεΙ ^έ χατεηεμφ^ ίτώ τοϋ τία,τρός 

λνΐιοη ίιιάθβ<1 Ιΐθ-ν&β-ββηΐ-άυντη \>γ — (Ιιίβ) ίαϋιβΓ (αβ 

7ατράπ>7$ Λυί/ας τε χαί της μεγάλης Φρυ)^ίας 

«Ιταρ οΜ47(1ί& &η<1 αΐ8ο οί-ύιβ Θιό&( Ρέι^^ίΐ! 

καΐ Κατπιαδοκίας, δε κα^ άτίε^είχ^η στρατηγός 

%Ώά €ιιρρα(1οβί&, Άαά Ιϋίβινίβθ β,ρροίικβά 0θΕαιη&η(1θΐ 

τίάντων, οίς χαΒηχει α3ροίζεσ3αι εις τιε^ίον 

οί-&11, Ιο-ινΙιοιη ϋ-&ρρβηαίη8 (ο-1)6-α88θΐιιΙ>ΐ6<1 ίη (ίΐΐθ) ρΐαίη 

Καστωλοί;, πρώτων μεν έηε^ειξεν αντον δτι 

οί-ΟαβίοΙαβ, &Γ8ΐ ίηάβοά Ιΐθ-βΐιονοά 1ιίιη86ΐί | Ιΐι&ΐ 

τίονοίτο τιερί τίλείστον^ 

Ιιβ-^ιη&άθ (ίί) ίοΓ 'ΐιίιηββίί νοΓ^-ηιυοΙι, [ϋιιι,1 1ΐ6 ηοΐά ϋ οί ϋιβ ^^β,Ι 

εΐ στιείσαιτο τφ χαι 

θβΐ ίιηροΓί&ηοθ Ιο (ιίτηβεΐί], ίί 1ΐθ-χη&άθ-&-(τβ&^7 ^ ( νίΐΐι βλυ οηβ), Απά 

εί σι'^3οίΤο τφ χαί εΐ τφ 

Ιί 1ΐ6-ιη&(ΐ6-&ο-&^Γβοιη6θ1 — (νίΐΐι Εη7 οηβ), Αηά ίί — ((ο »η7 οηβ) 

υτίόσχοιτό Τι -ψ^ΰίεσ^α^ μη8έν. Και γσ^ 

1ΐθ-ρΓυιηί86(1 &ιΐ7-11ιίιιβ, (ο-άοοθίτβ (ίη) ηοΐΙιίη|;. Αοά — 

οϋν μεν αί τΐόλεις ετίίτρετίόμεναι αντ^ϋ εηίατενον 

βΐθΓβίοΓΟ ίηιΐοβά Ιΐιβ οίΐίθβ βηΐηΐ8ΐίη^-ΐ1ιβιη86ΐτ68 Ιο-ΐιίιη, βοη6ιΙβ<1 

δ' οΙ άνδρες έηίστενον ' 

• Ιη \ίιη) &8-&180 (ίη ϋλο ιη&ηηβΓ <1ίά ρΗταΙβ) — ιηοη ουηϋάβ 

καί εΐ τνς έγενετο τωλεμιος, Κυροι 

(\λ Μιη))' »η<1 ίί &η7•οηθ 1)βο&ιηβ ΙιοβΙϋβ, Ο^ηι* οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΒ IX. 87 

στίεκταμίνον εηίστενβ άν 

ηαθείν μγι^έν τιάρα τάς στιον^άς. Ύοιγαροϋν έτιει 

βυββΓ ηοΐΐιίιι^ βυηιηΐΓ^ ΙυΐΙιβ ΐΓϋαΐ7. ΤΙιβΓβΓοΓΟ ντΙΐθΒ 

'.7υολεμτβΒ Ύισσαφβρνεί^ τιασαι αί τιόλεις 

1ΐθ-ιν&>;(;(1-ΜΤΗΓ (αςαίηβΐ) ΤίββΗράοΓουβ, &11 ϋιβ (οιπίλ 

εχονοαι εϊλοντο Κνρον άντΙ Ύισσαφέρνονς τίλ-ην 

λ τοί^ιιΐιιηΐ^. βΐιυοθ Ο^^ηιβ 6υΓοΓθ ΤίββαρΙιοΓηοβ βχοορί (Ιΐιβ) 

Μίλ>;σιων• ίέ ουτοΙ έφοδονντο αιτ(5ν δτι ονχ 

ΜίΙϋβϊαηβ ; 1)α1 (Ιιο^ ίϋαΓβ(1 Ιιίιη, 1)6οαα8θ Ιΐθ-'άίά ηο( 

^^ελβ ηροεσ^ί τους φενγοντοίς. Γαρ 

νίβΐι (υ-αΗ1ιη^οη | — (ύιοβθ) βοοίης [Ιΐιβ θχίΐββ]. Ρςτ 

και έτίεδείχννντο ^ρ/ί»), χαΐ ελεγεν, δτι,, 

*1ΐθ αίβο 'βΐιοιι^οά '1>7 (Ιιίβ) Μϋβάβ, &η(] βαίά, Ιΐΐ8^ 

αν ον τΐοτε ηροοίτο ετιεί ατίαζ εγένετο 

1ιβ ιητυαίά ηοΐ βνθΓ ΜοβοΠ (Ιΐΐθΐη), τ^Ιιοη οηββ 1ΐθ-1)60&ιη6 (&) 

φίλος αυτοίς, οίδ' ει μεν γενοιντο ίτι μείους 

ίήβηά (ο-ΐΐιβιη, ηοΓ ίί ίηιΐβοά ϋΐ6}Γ-8ΐιοα1<1-1>6βοιηβ γβί Ιοβι 

ίέ τίράξειαν ετι χάχιον. 

(ίη ηυιηΐΜΓ), &ηά βΙιοαΙά-βαβίβΓ (α) γ&ϊ ποτ9β (οοικίίϋοη Ιΐι&η ϋιβ7 

Και εΐ τίς τχοίΥΐαειεν αντόν η άγα^ν 

ποη ίη). Αοά ίί &η7-οηθ 8ΐιοα1(1-(1ο Ιιίιη ιι,η7-11ιίη|^ ^οοά 

η χαχόν, ην 6έ φανερός 7ΐεΐγώμενος 

ΟΓ 1>&ά, ϋ-'πΛΜ ίη<1ο6<1 οτίάβηΐ (ϋιαΐ Ιιβ ψλβ) βίτίτίη^ 

νιχαν' και δε Τίνες εζέφερον 

(ο-οοηςα6Γ (ίη Ιΐιοβθ Γοβροοίβ) ; &η() αίβο βοιηβ αβοά-Ιο-αιβαϋοη (») 

ενχγΐν αντοϋ, ως ενχοιτο ζην τοσοΰτον χρόνον^ 

ντίβΐι οί-ΐιίιη, (Ιιαΐ Ιιο-άββίτθά Ιο-Πνβ βο-ΐοη^ (α) ϋιηο^ 

?στε άλεξόμενος, νιχφη χα! τους 

αηΐΟ *1ΐθ, ΓθςαίΙίης (ύιοω), *Iη^^11^-6Ζ^61 1)θ11ι — (ϋιΟΜ) 

τΐοιονντα^ εί χαΐ τους χαχώς. 

&ο^1η|; νθΐΐ &ιι<1 — (Ιΐιοβθ &οϋχι^) ί11 (Ιο Μη) 

Καί γαρ οίν 8η ηλεΐστοι ίτιε^ναηαα'Ρ 

Αηά — ϋΐ6Γ6ίθΓβ 1ηιΐ7 ΙΙιβ-ιηοβΙ (οί ιηοη) (Ιββίτθό 

τ'ροεσ^αί αντφ ίνί άνδρί γε των εφ* ημών 

1ο-οοιηιηϋ Ιο-ΐιίιη (ΙΙΐθ) οηβ (οηΐ7) ιη&η&Ι-ΙθΑβΙ — ίη οατ (ϋΠΜ) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 8 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΕ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ϊοά ;|^ρ>7ματα χαΐ τίόλεις χα! τα σώματα 

— (ϋιβίΓ) ρΓορ6Γΐ7, — (ϋιβίτ) ίΟΙΠΪΒ, | Αηά ϋΐθ ΐΜΧϋβΤ 

Ιαυτών. 

οί-ϋιβιη [&η•1 ϋιοίτ ρβποηβ]. 

Ού μεν 8η αν ης είτίοι οΰδε τουτ*, ώς 6Ϊα τους 

ΝοΓ ίικίβθά — ο&η Αη7-οαθ β&7 — ΙΙιίβι ϋι&Ι 1ιθ-1θ1 (1μ 

καχονργους χαί αδίκους χαταγελαν, αλλ 

θτϋάοοη Αηά 11η^11β^ άοήάβ (ϊή» ΛΛύιοήίγ), 1>ιιΙ 

άφει^έατατα τίάντων ειτιμωρείτο. Δ' 

ιηο8ΐ-υη8ρ&Γίη^ΐ7 οί-αΐΐ (πιβη) 1ΐθ-ριιηί8ΐΐθ<1 (ίΤΕηβρτβββοπ). | Αηά 

ην τϊολλάχίς ι^είν^ τϊαρα 

ϋ-^ΛΒ οίΐβη Ιο-β6θ, [&η<1 ΙΙιθγο ι^θγο οίΐβη Ιο 1>ο ιββη], | οη 

τάς αμειβόμενος όδοΰς, άν^^ώτχονς 

Ιΐΐθ Ιτοάίίβιι Γοαάβ [οη ϋιβ ίΓοςαβηΙβά ΓΟ&άβ] ιηοη 

ατεοομενονς χαί ποδών, και χειρών χα! 

άορηνβά — οΓ-ίθβΙ, — (ογ) οί-ΐιαοάβ, — (ογ) 

οφ^λμών &στε εν τγ άρχγ Κνρου έγένετο 

οί-«7θ8; βο-ϋιαΐ ίη Ιΐιβ άοιηίηίοη οΐ-ΟγπΐΒ Ο-ψβμ 

χαί ^Ελληνί καί /^αρίαρςύ, μη8έν 

(ρο8ΒίΙ>ΐ6) *ίθΓ 1)ο11ι 0ι-6βΐ£ &ιι<1 1)αΓΐ>αΗ&η, 'άοίη^ ηο11ιίιΐ£; 

ά^ίχονντι, τίορενεα^ί άδεώς, δτΐοι ης ή^εΤ^εν^ 

^ιητοη^, (ο-ΐτ&τθΐ ίβ&Γΐθ88ΐ7, νίϋιβΓβοονθΓ οηβ ^τίβΐΐθά, 

Ιχονη Β η τιροχωροίη. 

*Ω.μολ6γητο γε μεντοί 

Ιιίβ οοητοηίθηοβ). ϋ-1ι&8-1>6βιι-αοΐ£ηον1β<1ςθ€ΐ — ίηάβοά (ϋΐλΐ) 

ημάν ίιχιφερόντως τους άγα^νς εις τίόλεμον. 

Ιΐθ-ΙιοηοιίΓοά Υθΐ7-ιητιβΙ> | — (ϋιοβθ) ^οοά ίοτ ψι 

Καί 

[ϋχοβο Ιι&τίχι^ & <ϋ8ρο8ίϋοη ίοΓ, Βΐιά βλίΠβά 1η, ηιϋϋ&ΐ7 λβΈΙη]. Αηϋ 

αεν 7ϋ6!λεμος ην αντςα Λρωτον 

Ιηάθβά !.(&) ν&Γ 1ΤΜ 1ο-1λίπι &η4 [Μ• ΑηΙ ιτλτ ιτμ] 

τίρός Πισι&χς χαί Μυαονς' χαί οϋν αυτός 

&^αΐη8( (11)β) Ρί8ί(1ί&η8 αηά Μ78ί&η8; %η(1 ϋΐθΓβίοΓβ 1ιίηΐ8€ΐί 

στρατευόμενος εις ταύτοις τάς χώρας, οϋς 

»«αΙηβ-Μλ-&πη7 ίηΐο 11ιβ8β — ρΐ&οοβ, (11ιθ8β)ν1ιοιι ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΚ IX. 89 

Ιώρα ί^ελοντας χιν^νμΕνείν τούτους 

)ϊ9•8&γτ ιτϋ1ίιΐ£^ Ιο-θηοοαηΙβΓ-ά&η^οΓ (ίη Ιιίβ βογυΙοθ) ϋιο•Μΐη• 

χαΐ έτΐοίβί άρχοντο^ς %ώρα$ ^ς κατεστρεφετο, 
ίε ίτίείτα χαΐ έτίμα δώροις &λλγ. 

ωά ιηοΓθοτθΓ 'ΐιβ αίβο ΊιοηοητβΑ (ΙΙιβιη) ντίώ-Γο^ιτ&τάβ ίη-ϋηοΟιοΓ (ιπεχι 

^Ω,ατε μεν τους άγα^νς φαίνεσαι 

ιι6γ). δο (ΙΙι&Ι) ίηάοβά | ύιβ (;οο<1 [1)Γ&7β ιηοη] αρροατ 

εν^ιμονεατάτους^ 8έ τους χακονς 

((ο 1)θ) (Ιΐθ-ιηο3ΐ-ΓθΓ(ιυ3&(β, 1)αΙ (ύι&Ι) ύιο ύαά [ΰονταΓάβ] 

άζίοΰσ^ί είναι ^νΤυονς τούτων. 

ΐΓβΓβ-οοηδίάθΓβά-ίΓΟΓΛ/ (οηΐ7) Ιο-1)6 (Λβ) βίανοβ οΓ-11ιβ8β (1>γ&τθ 

Ίοιγαρονν ί^ τΐοΤΛη αφθονία αίτφ 

ιηοη). ΤΙιβΓθΓοΓθ ΙΙι6ιό-ττ&8 (α) |^&( &έαηά&ηοβ Ιο-ΐιίηι 

των θελ(5ι^6)ν xίν^υνεύείν^ Βτΐου τις 

[Οτηιβ] οΓ.(1ιθ8θ ντίΐΐίη^ Ιο-οηοοαηΙβΓ-ά&η^ΟΓ, ιτΐιοη &η7-οηο 

οίοίτο Κνρον αια^ι^αεα^ΰίΐ. 

ϊαίξΐϊί-ύίϊηΐί (ΙΙι&Ι) Ο^πιβ ττοαίά-ροτοβίτο (Ιιίιη). 

Μεν γε εις ^ικαιοσύνην, εΐ Τις γένοιτο 

Ιη-ϋΊΐΙΙι — &8-Γθ£;ατά8 ^ηβΰοο, ί£ &η χ-οηο ιηί2η(-1>6θθΐηο 

φανερός αΰτςί βονλόμενος έηιΜχνυσ^ι, 

&ρρΕΓθηΙ (ο -Ιιίιη (&8) άβδίηη^ Ιο-δΙιον (Ιΐιίβ τίτ- 

τίερί τιαντος έτΐοιειτο τΐοιειν τούτους 

\α9 ίη ΙιίπίδοΙΓ), &1)ονθ &11, 1ΐθ-ο&ιΐ8θ(1 (ο-ιη&ΐεθ βιιοΐι 

τίλοιχτιωτέρους των φι7υΟχερ8ούνΤίχι/ 

(ρβΓβοηβ) ΗοΙιβΓ (Ιΐι&η) — (ϋΐ086) βοοΗη^-^αίη 

ίχ τοΰ ά8ίχου. ΚαΙ γαρ -οϋν τε τίολλά άλλα 

1)7 — ^η^υ8(^^6. Αηά ΙΙιβΓο^οΓθ — ηο^οιιΐ7 ιηαη7 οΐΐιοι 

8ιεχειρίζετό 8ιχαίως αυτς5, χαΐ έχρηαατο 

(ύϊϊηζΒ) ^0Γ0-&άπ)ίηί8ΐ0Γθ(1 ^ιΐ8ϋ7 ίθΓ-1ι1ηι, 1>ιιΙ-αΐ80 ίο-ΐι&ά-ΐΐΐθ-ιΐδθ-οί 

άλη^ινφ στρατεΰ/[^ατ^. Γαρ 

(α) ΓβαΙ απαγ, (αηά οηο ττογΙΙι7 οΓ ώο ηα^ιβ). Γοτ 

χαΐ ατρατηγοί χαΐ ?ϋοχα//οΙ εηλενααν τίρος εχείνον 

λΐ30 ^βοβπιΐβ 8ΐηά ο&ρ(αίρ8 1 8αί1βά ίο Ιιίο^ 

οΰ Ι^εχα χρημάτων^ 

ΙζοΑίη• (ο Ιιΐιη Γγοπι οΙΙιθγ οοηηΐΓίβδ] ηοΐ οη•αοοοαη( οί-ιηοηβ7ι 

80 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 90 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

άλλ' έτίΡί έγνωσαν είναι χερ^αλεώτερον 7ίει!^αγχ6ΐ% 

1>ιιΙ Λίίβτ 0167-1(11617 (ϋ) Ιο-1)6 ιιιθΓ6-ρΓθ£ΐαΙ)1θ (ο οΙ>β7 

Κνρφ καλώς, η το χέρσος χατά μ^α. 

ν&η<1 ΒβΓτο) ΟγηΐΒ ψβϊϊ, | ϋι&η Ιΐιβ ^αίη ίοΓ (&) ιηοηιΐι 

Άλλα μεν εϊ τις γέ^ αϋτφ 

[(Ιι&η ΙΙΐθίτ χηοηϋιΐ7 ν&^οβ]. ΒυΙ ίηάβοά ίί &η7-οιιο Λί-Ι^Λβί, 1ι• 

τίροστάζανΤί τα, νηηρετησείεν χαλως 

1ι&τίο^-6υιηιιιαη<1θ<1 &η7-11ιίη£, β1ιοιι1ά-1ι&ν6-&88ί8ΐβά-1ο-<1ο (ϋ) ^61] 

ον^ενί τιώτΐοτε εΐασε την 7ίρο^νμία% 

Ιο-ηο-οηο {Λοήη^ ύιαβ) άί(1•*1ιο θυθγ ^ρβηηϋ — (Ιιίβ) &ΐΗ,0Γίΐ7 

άχάριστον. Ύοίγαροϋν ίη χράηστοι νηηρε' 

(Ιο ^ο) υηΓ6«ναΓ(1βά. Τ^βΓοίοΓο 1ηιΐ7 | ϋΐθ-1>β8ΐ ββηταηΐβ-αοά- 

τα6 παντός έργον έλεχ^σαν γενέσει 

ο£θ6Γ8 οΓ-6τβΓ7 ιι^ογΙ^ (ογ υηάβΓία^ίη^) ν6Γβ-8αΐ<1 <χ>-1>β 

Κΰρω. 

Ιο-€7ηΐ8 [ΙΙιο 1)68ΐ 1αΐ6ηΐ8 ίοΓ &11 αβΌ,ίη ιιτβΓβ Λί ί\ΐΒ οοιηχη&η<1 οί 07ηΐ8]. 

Ει δέ όρω>7 Τίνα 6ντα Ιεινον οιχονόμον έχ του 

ΙΓ Είβο 116-8&1ΙΤ Εη7-οηθ (6«»ν(/) (β.) 8ΐ£ί1Γϋ1 ιη&ηα^6Γ | Γγοπι — 

ίικα/ου, χαΐ χατασχευάζοντά, χ ε 

3ιΐ8(ίοθ, [60081816111 ν^ίϋι ^α8ϋ^6], αηά ίιιιρΓονίη^-11ιβ-1αη(1, ιιο1-οηΐ7 

;ΐ^ώρα$, γις άρχοι, χαί τϊοιονντα ηροα- 

Όί (ϋΐθ) ^ουαηΐΓ7ι ΐί^ΐιίοΐι 1ΐ6-ςυν6Γη6<1, 1>α(-αΐ80 ιηαΐ^ίης (&η) ίηοΓβαββά- 

ά^ονς &ν τιώτΐοτε άφείλετο ον8ένα 

ρΓοάυοθ (11ι6Γ6Γγοιιι) *1ιθ νοαίά ηβνβΓ *ία\ί^-&πΒ.γ ιι,η7-(1ιίη^ (Γγοπι 

άλλ' ά^ί τίροσε8ί8ον τΐλεία' ώστε 

βηβΐι α ροΓβοη), 1>α( &1ι;7α78 (Γα11ΐ6Γ) 1ΐ6-ιιά(ΐ6(1 ιηοΓβ; 80-ΐ1ια( 

καί έτιόνονν ίι^εως, χάί εχτωντο θαρΡάλεως, 

— (1116η) ΙαύυαΓβά 6ΐιβθΓΓαΙΐ7, αηά αοί^υΐτβά (ρΓορβΓΐ7) οοηβ(1οη1ΐ7ι 

χαί αν ο τις έτιέττατο ^χιστα εχρνητε 

&ηά ιηθΓβυν6Γ \τ1ια1 &η7-οη6 1ια(1-α6(ΐαΪΓ6ά ϋΐθ-ΐ6&8(; άίά-ΐιο-οοηοοαΐ (ί(; 

Κϋρον' ^άρ εφαίνετο ον φ^νων 

&οηι-€7ηΐ8 ; | ίοΓ 1ιβ-ν7α8-ιη&ηίί68ΐΐ7 ηοΐ 6ην7ίη^ [Γογ 1ιθ ηιαηίί68(ΐ7 

τοΙς φανερώς τίλοντοϋσιν, αλλά 

ϋά ηοΐ βην7] — (Ιΐιοββ ιιτίιο) ορ6ηΐ7 &οςηίΓ6-ΗοΙΐ68, 1)υ( 

τίειρωίίχενος χρ^σ^ι τοις χρημασι 

ιτ&8-6ΐιαοΗνοαήης Ιο-αβο (ογ ραΐ ίηΐο οίΓουίΛϋοη) ϋ**^ νο&ΐύ' οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΕΚ IX. 91 

Γών άτωχρντίτομένων. ^Οσονς φίλους γε μγ^ρ 

οί'ϋυ89 οοηο6&1ίης (ί(;). Α8-*ιιι&η7 ίήβηάβ '&β — ίηάοοά 

τίοίησαιτο, και γνοίη οιηους εννους, 

α6-ιηί^1ιΐ-ιηα1{θ, αηά ^ηον^ (ΙΙιβιη &8) 1)6ίη^ ιητοΐΐ-άΐβροββά (Ιο Ιιίιη- 

καΐ χρίνείε είναι ίχανονς αννεργονς^ 

Μΐί), &ιιά Iη^ςι1(-^α(^^^ (Ιΐιβιη) Ιο-1>6 βΐ οο-ορβπιΐοπ, 

δ η βουλόμενος τνγχάνοι χατεργάζεσ^ι, 

6μο?υογεΙται 
ηρος ηάντων γενέσει ^η χράηστος 

\)γ αΐΐ 1ο-Ιι&ν6-1>β6θ οβΓίαίηΙ^ ϋΐ6-1)θ8ΐ (αοά χηοβΐ 8^ί1ίΊι1) 

^ίρατΤίΰΓ'^' Γαρ 

^ο-οΐιβηβΐι ««ϋν^ ίιίβτκΐβ, αηά &ΙΙαο1ι Ιΐιβιη Ιο Ιιΐιηββίί). Εοϊ 

χαΐ α1^Γ τοϋτο ενεχα ουτιερ αυτός 

&ΐ8θ (Γογ) ϋιίβ 8&ηιβ (Γβαβοη) οη-&οοουοΙ οί-\τ1ιίο1ι Ιιβ-ΙιίπίΒοΙί 

φετο 8εΙσ^ί φίλων ως εχρι αυνερ- 

ϋιου^ΐιΐ (Ιΐιαΐ) Ιΐ6-ηθ6(1β(1 ίποηάβ (ηαιη6ΐ7) ϋιαϋΐ6-ιηίς1ι(•1ιατ6 οο-ορο- 

γούς^ χαΐ αϊτός έτιειρατο είναι χράηστος συνεργός 

Γ&ΙΟΓ8, &ηά 1ιβ-Ιιίιη8θ1Γ βη(1οανυαΓ6(1 (ο-1)6 11ΐ6-1)β8ΐ &88ί8ΐ&]3ί 

τοΙς φίΤϋΟίς δτου τούτου αίσ^νοιτα 

Ηο — (Ιιίβ) *^Γίβηά8 (ίη) ινΙιαΙονβΓ ίΐιαΐ Ιιβ-χηίςΙιΙ-ρβΓοοίγβ 

Ιχαστον επιθυμούντα. 

6*ο1ι-οη6 (νψ&β) άβΒΪήπξ (ίο θβίβοί). 

Αέ μεν οίμαι γε &ν εις άνηρ 

Αηά ίη(1β6(1 Ι-Ιΐιίηΐε | ((ΙιαΙ) Ίΐ6 αΐ-ΐβαβί 1>6ίης οηβ ιηαη [ϋι&( 1ι• 

ελάμβανε τΐλεΐστα δώρα 

οί Λπγ οηβ ιη&η αί Ιβαβί] 'Γβοβίνβά Ιΐιβ-υΐ08ί; ρΓβββηΙβ, (&ιι<1 ϋιίβ) 

5ίά τΐολλά' 8έ ται5τα διεδίδου τοις 

ίοΓ ιη8,η7 (Γ6α8οη8) ; 1)αί; (1ΐ686 (ρΓ686ηΐ8) 1ΐ6-άί8(ΗΙ>υ1οά 'Ιο -^ 

φί?υοις μάλιστα 8η 

(Ιιίβ) 'Γήθη(ΐ8 τβΓ3τ-ιηιιο1ι (βχοβ11ίη§) 0θΓΐ8,ίηΐ7 (ίη Λίβ Γθ8ρ60ΐ/ 

πανιών, σχοτΐών προς τους τρότΐους εχάστου^ 

*11 (ηιοη), Ιοοί^ίη^ Ιο ίΐιο πιαηηβΓβ οί-θ&οΐι, 

χαί δτου ορωη εχαστον μάλιστα δεόμενον 

&ηά (ίΛ ύϊΛΐ) η(• γί\ϊ\ο]ι 1ΐ6-8&ντ οαοΐι-οηβ ϋιβ-αιοβΐ ηβοόοά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 92 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Καί δσα ης ηεμττοί κόσμοΦ^ 

Κηά ψϊϊΛΐϋΎβτ (ρηβθηΐ) αη^-οηβ ιηί^ίιΐ-ββηά (Ιιίιη &8 «α) οπίΜηβαΙ 

τφ σώ^ι^ατι αντοϋ, η ώς εις 

|ίθΓΐΙΐθ 1)ϋ€ΐ7 οΓ-Μιη, [Γογ Ιιίβ ρβΓβοη], βίΛβΓ Μ-ίί Γογ ίϋββ ίη. 

τώλεμον, η ως εις χαΤίλίΜιΟμόν^ χαέ 

«τατ, ΟΓ &8-1ί ίοΓ (1186 ίπ ρβΓ8οη&1) οΓη&ωβοί, «ηά 

τίερί τούτων Ιφαχταν λέγειν^ &η μεν 

Αΐ)οαΙ ϋΐθβθ (ρΓθβθηΙβ) ίΙΐ67-&£^Γπιο<1 (ϋι&Ι) Ιΐθ-β&ίά, | ϋια( ίχι<1βθ<? 

ΤΟ σώμα εαντοϋ άν ου Ινναιτο κοσμη^ιχα 

ύΐ9 Χίοάγ οί-1ιίιηΒ6ΐί οοαίά ηο( 1)ο-&Μθ Ιο-1ι&Υθ-1>6θη-&<1οπΐθ<] 

τΐαχτί τούτοις, 

[ύίοΧ Ιιίβ ονπι ροηοη οοαίά ηοΐ 1>6 &€ΐοπιβ<1] ιη11ι-&11 ϋιοββ (ρΓοβοη^β), 

3β νομίζοί φίΤυονς χαλως χεχοσμημενονς 

ϊ>ηί Ιΐθ-ιηί^ΐιΐ-ΐΐιίηΐι (ίΐιιι,ΐ) ίΓίβηάβ (λανιη^-*6ββη) 1ι&η(ΐ8θχη6ΐ7 *&<1οπιβά 

μεγνστον χόσμον άν8ρΙ. Καί μεν τό 

(Ιο 1>6) ϋιο-£Γθ&(β8ΐ οπι&ιηβη( *1χ> (&) *ιιι&ιι. | Αηά ΙηάβοίΙ ΰιο 

Ρϋίου/ τά μεγάλα 

Ιο-βιιτρ&ββ [Ιΐΐθ βυτρΕβΒίηβ] ΙΙιβ ^Γβ&( [£Γβ&ϋ7] [&η(1 ίηάθθά ϋΐΑΐ 

τους φίΤϋονς τίοιοϋντα εί 

Ιιβ β1ιοα1(1 ^Γθΐι,ϋ7 βτίΓρ&ββ] — (Ιιίβ) ίήβοάβ (ίη) άοίη^ ^οοά (ίι) 

ον^έν θανμαατόν, ετίει^η γε ην χαΐ ^υνατώτεγος* 

ηοΐΐιίη^ νοηάθΓίαΙ, βίηοο &1-1β&8ί Ιιβ-ν&β β,ίβο 11ιβ-ιιιο8(-&1)1ο ; 

δε τό τιε^ιείναι των φίλων 

[\>νΛ ϋϊϋ 1ο-1)θ-8ΐιρ6ΐίθΓ [1)αΙ ϋι&Ι 1ΐ6 βΐιοτιΐά βχοβΐ] — (Μι) ίήθηάι 

τγ έπιμελείςι,, χαΐ τφ τίρο^νμεΐσ^ι 

— ίη-Ι{ίηά-&ϋθηϋοη, &η(1 | ϋΐθ 1ο-1)6-6&^θΓ [Ιιίβ β&^θπιΟΒβ] 

χαρίζεσαι, ταύτα Ιμοιγε δοχεί εΙνοΐΛ 

^Λ-ζηΛϋγ {κηά οΙ)1ί|];6), ΙΙιοβο, 1ο-ιηο-&1-1βΕβ1|, βοβιη 1ο-1>• 

μάλλον άγαυατά. Γαρ Κνγος τωλλάχις ετίεμτΐβ 

ιηοΓθ ιι,άιηίΓ0,1>1θ. Ρογ ΟγτηΒ οΓΐβη ββηΐ 

τΜΐ^εεΙς βίχονς οίνου^ στϊότε λάβοι τΐάνν 

1λ&1Γ-βιηρ(7 3λγ8 οΓ-ιπηβ, νΙιοηβτβΓ 1ΐθ-ιηί^1ι(-Γθθβίτβ (81.7) τβΐ7 

η^ύν, λέγων, δτι οϋτΐω (5>7 τίολλαϋ 

8^661 {Λϋά βηο-βατοατθά), βΛγίΏζ, ϋϊΛί ηβΤ6Γ-7θ1 (πιΐ7 *ίθΓ (&) *1οιΐ|; 

χρόνου Βτίιτύχοι η8ίονί οίνφ τούτον" 

^ίαιο αία-1ιβ πιοβΐ ?τϋ1ι-&η6Γ-&&τοτυΓβά ιπηβ (ϋΐΜΐ) ϋ&ΐι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟυΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΒ ΙΖ. 9& 

οίν Ιτίεμ'φε 'Τοϋτον σοι, χαΧ ίείταί σου ΒχτινΒΐν 

ΐΙΐθΓβΓοτο 1ιο-8βηΙ ϋιΐΒ 1ο-7θυ, Αηά Ιιβ-ΓβςαββίΒ οί-7θΐι Ιο-άιΐηλ 

τοντον ττημερον ανν οϊς φίλείς μάλαττα. 

ΐΚίβ ίΟ'άΛγ ψϊύι ϋιοββ-ντίιοιη 7ου-1οτθ ιηο8^ 

Πολλάχις δβ τίτίεμτιε ημίβρώνους χήνας, 

Οϋβη ίηάθοά Ιιβ-βοηΐ | 1ι&1ί-«&(βιι ^β6βθ [ρντί• οί β«β§β], 

χαΐ ίιμίαεα άρτων, χαΧ &λλα τοιαύτα, χ^λειχα^ 

&η<1 1ι&1τ68 οί-ΐο&νο•, ΑΐΐίΙ ούιοτ ιυοίι {ύΛη^ΐ), οπΙβΗηβ 

*ν6ν φΒ^οιηα ίτίίλέγΒίν' Κΰρος 

Ιΐιο 1)6ΑΓ6Γ \Λ-ΒΛγ {ψϊινα Ιιβ ρΓΟίβοΙβά ϋιβιη); Ο^πιβ 

ι5σ3>7 τοΰτοίς . οίν βονλεται χαΐ αέ γεύοουσ^οΛ 

ιτ&8-(1β1ί^1ι(β(1τπ11ι-11ΐ086; ϋΐθΓοίοη Ιιβ-νήβΐιο• &1βο 7θα 1ο-ΐΗΐβ 

τουτωΐ'. ^Οτίου 3έ χι^ζ βί>7 πάνυ σπάνιος, 

οί-11ΐθ8θ (β&ηιβ). ¥Γ1ΐ6ηθΤθΓ ίηάβοά ίοάάοΓ πβΛ τβΐ7 ββ&τοο, 

5' αυτός ίίύνατο τιαρασκευάσοισ^α^ 5ια τό Ιτβίν 

Αηά 1ΐθ ν&β-ιι,1)1θ Ιο-ρΓΟουτθ-ϋ | ϋιτοη^ΐι ΙΙιθ 1ο-η&γ• 

τΐοΤίλΌύς υπ>7ρέτ(χς χαί λα τ>7ν ΒΤίμέλειαν, 

\\>γ Ιιατΐη^] χηαη7 βοπτ&ηΐβ &η<1 ΐΚιτοιι^Ιι — (ΙιΙβ) ο&γο, 

διατίέμτχωρ τους φί?ϋθίς έχέλευε 

ΐ6η(1ίη^-ϋ-&1>ου1 (αιηοη^) — (Ιιίβ) ίήβηάβ Ιΐθ-ΟΓάοΓοά (ϋιβιη; 

έμβά^λλειν τούτον τον χϊλ^ν τοίς ϊτΐτΐοις &γονα 

^ο-ύιτοπ ϋι\Β — ίοάάθΓ 1ο-11ιβ Ιιοηοβ | ο&πτίη^ 

τα σώ/χατα Ιαυτών ώς 

ύΐ9 1>οάίθ8 οί-ΙΙΐ6Εα [οαπτίη^ ϋιβίτ ρβηοηβ], ιο-ϋι&Ι (ϋιβ Ιιογμι) 

μη άγωΟί τους φίλους «αυτού τιεινώντες. Ει 

^&7 ηοΐ ^οαηγ Ιΐΐθ ίηβηάβ οί-ΐιίιηβθΐί Ιιυη^οΗιιι;. ΙΓ 

ίβ δ)7 ποτε πορευοιτο, χαΐ τίλεΐύτοί 

— ίηάβοά αΐ-αη^-ϋπΐθ Ιΐ6-ιιι1^1ιΙ-ρΓθοοοβ<1 (β,ητιτΙιβΓο), Αΐιά ιη&η; 

με?^λοιεν &φεσ^ί, τίροαχαΛϋν τους φίλους 

ιιιί^1ιΙ-1>ο-αΙ>ουΙ Ιο-βοβ (Ιιίιη), ο&Πίη^-Ιο — (Ιιΐβ) ίιίβηάΒ 

Ιστιου&χιολο^^εΙτο, ώς 8ηλοίη ον^ 

ι^ο-1ι61<1-θαπ1θ8^•οοηΥθ^8&ϋοI1-1π^11-^11θIη« (Ιι&Ι Ιιο-ιηί^ΐι^-ιΐιοιτ (Λοβό) ιτΙιοιβ 

ημ€^. ^Ω,ατε ϋγωγε εξ &ν άχονω χρίνω 

(ΐθ-1ιοηοιΐΓθά. 8ο-11ια1 Ι-ϋ^-Ιοαβ^ ίΐΌΐη (Ιΐιιι,ΐ) ιτΐιίοΐι Ι-Ιιβ&τ ^α<1£^ (1^0 ον8ένα οντε ΊίΛληνων ούτε βοίρβάίρωι 

ηο-οηβ βϋΙιΟΓ *οί ( ΐΙι«) *0Γβτ1» ογ 'οίι'ϋιβ^ 'ΐΜτΚβηΑα» 04 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τΐεφιληΟ^ι ντώ 7^λείό^^•ων. Δε χαΐ τόίέ 

Ιο•Ιιιιτθ-1>«}6η-1ονβά 1>7 πΐϋΓο (ροηοηβ). Αοά &180 Ιΐιίι 

τεκμηρων τούτον, ουδείς μεν άητρεί 

(Ιβ 8.) ρΓουΓ οί-ΐ1ιί8-8&ιιΐθ (Ιΐιίη^), ηο-οηβ ίπάοοά <1οιΐ6ΐ1θ<] 

τιρος βοίΟίΤ^α τιαρά Κι'ρου, δντος 

(ο (Ιΐΐθ) \ίίηζ ίΓοιη Ογηιβ, 1ΐ6-1)βΐη^ (&8 » 8110^οο^ η• 

δούλου ' τίλτην 'Ορόντα^ 

ΐΜϋβΓ ϋιαη &) βίατο (οΓ Ιΐιβ Ιιίη^) ; βχοβρ^ ΟΓουΐοβ ^ νΐιο) 

ίτιεχείρησε' χαΐ 8τη οντος ταχύ ενρε αυτόν 

&((οιηρΐβ(1 (ϋ); αοά ϋηιΐ7 Ιΐιίβ (ΟΓοηΙββ) 8ρθ6(1ίΐ7 ίοαηά Μιη, 

ον φετο είναι τίιατόν οί φίλαίτερον Κύρφ 

ντίιοιη 1ιο-(1ιυας1ι(; ίο-\)β ίαίΐΙιΓτιΙ Ιο-Ιιίηιββίί, ηλθΓβ-ίΓίβη€ϋ7 1ο-θ3τηΐΒ 

η εαυτο)• δε τϊολλοί άηηλ^ν παρά βααλέως 

ύϊΛΏ Ιο-1ιίιιΐ8θ1ί; 1>α(; ιιι&η7 άθββΠβά Γγοιιι (Ιΐιο) Ιείη^ 

τιρος Κί5ρον, έτιεώη έγένοντο τΐολέμιοί ά?Ληλοις, 

ίο Ο^ηιβ, αίΐβΓ 11ιβ7-1)6οαιηθ Ιιυβίϋβ Ιο-οηο-αηυϋιοΓ, 

καΐ οντοί μέντοί οί μάΤ^ίοτα άγατΐώμενοι 

λπά ΙΙιβΒθ ίηάθβά — (ροΓβοηβ) Ιΐιο-πιοβΐ ίβίονοά 

υπ' αΓΤου, νομίζοντες δντες άγα^ί 

ϊ>γ Ιιίιη (Ιΐΐθ Ιείη^)» ϋιΐϋΐ^ίη^ (ϋια() 1>βίης 1}ηινθ (ιοβη) 

παρά Κύρφ, άν τυγχάνειν άξούτερας τιμής 

αη^ϋ^ ΟγτχΐΒ, — (ο-ο^(αίη ιηοΓβ-νυη1ΐ7 1ιοηυαΓ(αη(1ΐΌΐ!7&τ<1) 

η τιαρά βαοίλεΐ, Αέ χαΐ το γενόμενον 

Ιΐι&η ίΓυΐη (ϋΐ6) Ιιίη^. Αηά &1βο — (Ιΐιαΐ) Ιι&ρρβηίη^ 

αιτ^ εν τγ τελευτ'ρ τοΰ βίον μέγα 

(ο-1ιίιη α( ϋιο οηά — *οΓ(1ιί8) ^ϋίο (ίβ α) ^ΓΟβΑ 

τεχμγιριον. οη χαΐ αντός ην άγα^ς, χαΐ έ^ύνατο 

ρΓΟοΓ, (ΙιαΙ — 1ΐ6 νταβ 1>Γανβ, αηά βοαίαΐ 

δρ3ώς χρίνειν τους τίιστούς και εύνονς 

Η^ΐιΐΐ^ 3 11(1^0 — (ΙΙιοβθ) ΓαίΐΙιΓυΙ (Ιο Ιιίιη), αη(1 νοϋ-άίβρυββίΐ, 

και βεβαίονς. Γαρ αντου άηο^νγιβχοντος, ηάντες 

»ηά βΙβιιιΙΓηβΙ. Ρογ Ιιβ (Ι^ίης, β,ΰ 

οΐ φίλοι χαΐ συντράτιεζοί ηαρ αντον άτιε^νον 

— (Μβ) ίηβηάβ &ηά ΐΛΐ)ΐ6-οοιιιραηίυη8 ινϊιΐι Ιιίιη (ϋο<1 

μαχόαενοι νηέρ Κΰρου, τίλην ^Αριαίου' ούτος 

6^1ιΐίη^Ι{ ονβΓ Ο^ηιβ. βχοβυΐ ΑΗβθΐιβ; ΐΜβ (ροηοη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΠΑΡΤΒΚ Χ. 96 

& τεταγμένος έτνγχανεν Βτύ 

αΐίΐοοιΐ Ι βίαΐίοηθά Ιιαρρβηβά [Ιι&ρροηοά (ο 1>β βίΑϋοηοά] οη 

τφ ενο^ννμφ, άρχων τοϋ ίτϊταχοΰ' δ' ώς γα^ετο 

ϋΐθ ΙβίΙ, οοιηιη&ηάίιι^ ϋΐθ ο&τ&1γ7 ; 1>α1 νΐιβη 1ιβ4ο&πιβ<1 

Κϋρον τίεητωχότα εφνγεν έχων χαΧ 

{οΐ) ΟγτΜΛ Ιιανίη^-ίαΐΐοη ίβ-&6ά 1ι&γίιΐ|; αίβο (ιπύι ΙιΙη) 

χό τΐαν στράτευμα οί γγείτο, 

ϋΐ6 6ηϋτ6 &πη7 νΐιίβΐι 1ιβ-οοιηιη&η(1βά. ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. 
Έ^ταί;^ 8η ίι χεφαλη Κνρου άτίοτέμνεται 

Τ1ΐ6Γ0 ίηάθβά ϋΐθ ^βαά οί-ΟγταΒ ίβ-οαΙ-οβΓ, 

και ή 8εζίά χειρ. Αέ βαχΤίλεύς, χαΐ οί 

&ηά-αΐ80 ϋΐ6 Η^ΙιΙ Ειιη<1. ΒυΙ (ϋΐ6) ^ίη^» &ιη1 — (ϋιοβο) 

συν αΰτα>, 8ίώχων ειςηίητει εις το ΚυρεΙον 

ιήΐΐι Ιιίιη, ριΐΓβαίη^ ίαΐΐβ | οη Ιΐΐθ Οττβ&ο 

ατρατότίε^ον • χαί μεν οί 

ΟΑπιρ; [οη ΙΙιο οαηιρ οΓ Οτηιβ] ; αηά ίη(1β6<1 — (Ιΐιοβθ βοΜίοη} 

μετά ^Αριαίον ονχέτι Σσται^α^ άλλα φεύγονακ 

ινϋΐι ΑΗ8Β118 ηο-Ιοης6Γ βίΕοά 1>υ1 βββ 

3ιά Τοϋ στρατοπέδου αυτών εις τον 

ΙΙίΓου^Ιι Ι (1ΐ6 οαιηρ οί-ϋιβηι [Ιΐιβίτ β&ηιρ] Ιο Ιΐιβ 

ατα^μον. εν^εν ωρμηντο' δ' ελέγοντο είναι 

«Ι&Ιίοη, ινίιοηοβ ΙΙιβ^-Ιιηά-δΙαΓίβά (Ιαβί) ; ] αηά ϋιοΓΟ-νοΓΟ-βαίά Ιο-Ιμ 

τΙτταρ£$ τϊαρασά^^^αι της 68οϋ. 

ίοατ ραΓοβαη^ οί-ΐΐιο τοαά [αηά τνΐιίοΐι ψλβ βαίά ιο 1>« 

Αέ βαχτίλενς χαί οί ανν 

ίοατ ραπιβαηςβ άίβΐ&ηΐ]. Βυΐ (ΙΙιο) 1είη§ αηά — (Ιΐιοββ) ^ίΐι 

αντφ τε ΙιαρηάζονΟί τα άλλα 

Ιλίπι ηοΙ-οηΐ7 ρΙιιηίΙβΓ — οϋιβΓ (Ιΐιίη^β, )ΐτ1ιίο1ι νβΓβ) 

τίολλα, και λαμβάνει την Φωχαί^α την 

ηι&η7, 1>υ1-&ΐ80 1ΐ6-1α1ιβ8 Ιΐΐθ Ρΐιοοβθο,η (ι?οχη&η), <ϊιβ 

τ(αλλαχί8α Κνρον χαί λεγομένην είναι, τητ 

«οηοαΜηθ οίΌγτηα^ »ηά (\τ1ιο) ν&β-βαίά 1ο-1)θ• - οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 9β ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

αοφην χαΐ χαλην. Αε η νεωτέρα η Μίληαία^ 

ΙΠ8Θ αηά 1}6&υΙίίαΙ, ΒυΙ Ιΐιο ^ουη^βΓ (οοηβτιΙ>ίηβ) ϋιο Μϋοαίν^ 

ληφθείσα ντώ των άμφΐ β<υαίλ^α 

(ιτοιη&η), 1ΐΕ7ίη£-1)06η.ΐα1(θη 1>7 — (ϋιοββ) αΙ}οα1 (ϋιβ) Ικΐη^^ 

εχφενγει γνμνη προς τώι- 

6β€αρ68 Ι ηα^βά [ίη 1ι6γ αηάβΓ ^^πηβηΐβ] Ιο (ϋιοββ οί) ϋι• 

*Έ»λληνων, οΙ ίχοντες δηΤυα ετυχον εν 

ΟΐΓθβΙίβ, νΐιο Εανίη^ απηβ 1ι&ρρ«ηβά (Ιο 1>β βΐ&ϋοηβά) Ηηοη^ 

τοΙς αχενοφόροίς ' χαΐ άντιταχ^έντες 

ώβ 1}α^3α§θ-ΐΓαίη ; αηά 1ιαγίης-1}β6η-άΓανπι-ιιρ-&^αίιΐ8ί (ϋιβ ΡοΓή&ηβ) 

άηεχτείναν τωλλονς μεν των αρτΐαζόντωιρ^ ίβ 

ϋΐ67-1ιί1ΐ6ά ΐΏαη7 ίηάββά οΓ — (Ιΐιοββ) ρΙαηάβΗη^, 1>ιιΙ 

οΐ χ(ύ αυτών άτά^νσν' γε μην 

— (βοιηο) 8.180 οί-11ΐ6ΐη86ΐ7β8 άίθά; &1-1β&8ΐ ίηάββά 11ιβ7-'(ϋ<1 

ονχ εφυγον^ άλλα χαί έσωσαν ταΰτ>7ν, χα! 

αοΐ 'ββθ, 1)ΐιΙ &180 8ΕΥβ<1 Ιΐιίβ (ιτοιη&η), &η<1 

Αλλα, στΐόσα εγένοντο εντός αυτών 

οϋΐ6Γ (ύϊϊηξα), ττ1ιαΐ6Υ6Γ ινβΓβ ινίΐΐιίη (ϋιβ ϋηββ) οί-ΙΙιοιη, 

χαχ χργιματα χαί αν^ρωτϊοί, τιάντα ίσωβαν. 

1}θϋι ρΓορβΓΐ^ αηά ιηβη, αΐΐ ντθΓθ-βανβίΙ. 

Ένταύ^ τε βασιλεύς χαί οί ^Ελληνες 

Τ1ΐ6Γθ ηοΙ-οηΐ7 (ίΐΐθ) ^να^, 1)ΐιΙ-αΐ80 ϋιβ ΟγοθΙ» 

^ίέσχον αλλήλων ώς τριάχοντα στάδια, οι 

ντβΓθ-άΙβΙ&,ηΙ ίΓθΐη-οη6-&ηο(1ΐθΓ &1}ου( 11ιίΓ(7 8(&άί&, ϋιο 

μεν 8ίωχοντες τονς κα3' αυτούς, 

(0]:θ6ΐε8) ίηάββά ραΓ8ΐιίη^ — (ί1ΐ08θ ορροββά) α^αίηβ^ 11ιβιη8β1γβ8, 

ώς νιχώντες τϊάντας, δ' οί αρπάζοντες, ώς 

Μ οοηςαβήο^ &11, 1}ΐιΙ Ιΐιβ (Ρ6Γ8ίαη8) ρΙαηάοΗης, &β 

ίδ>7 νιχώντες πάντες. Δ' έτζεί μεν οί ^Ελληνες 

αοιν οοηςυβήη^ &11. ΒαΙ ινίιβη ίηάβθά ϋιβ Οτοβίκ 

'ρσ^οΐ'Το, δτι βασιλεύς σύν τφ στρατπί/ζατι 

ρβΓΟβίνβά, Λαί (Ιΐιβ) Ιίίη^ νίΛ — (1ιί8) Λπη^ 

εΐη εν τόίς σχενοφόροίς, 8έ βασιλεύς 

πΛξ)ι\>Λ>Β αιηοη^ — (ΙΙιβίΓ) \)αξξ&ξ&-1τα\η, αηά (Λβ) Ιάη^ 

αί ηχούσε Ίισσαφερνονς, βτι οί ^Ελληνες 

Μΐ-4ΐ&•-ούιβΓ-1ιαηά ΙιβαΓά ίΓ0ΐη-Τί88αρ1ΐ6Πΐθβ. ί^Λΐ *Ηα ^γθθ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 100Κ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΚ Χ. 97 

νιχφεν τά κοι3' αντονς, χαΐ ίιόκοντες 

ηίβΙιΙ-ΐΜ^οικιιχβΓίιι^ ϋιο (Απη7) ορροβοά 1ο-ϋιβιη, αηά ραπαίη^ 

οίχονται εις ^ό τωόσ^εν^ €νταί;3α 8η 

ύϊ^γ-ΛάνΛηού Ιο — (α άίβίΛηοβ) ίΟΓντΛτά, ΛβΓβ 1ιιιΐ7 (Λβι 

βασιλεύς μεν ϋε ά&οοίζει ϋονς Ιαντοί, 

Ιΐιο) ^ίο^ ίηάθβά ηο1-οηΐ7 | οοιΙθοΙβ — (Ιΐιοββ) οί-ΙιίιηΜίί, 

και σιτντάττθΤαΓ δε 6 

[οοΐΐβοΐβ Ιο^^ϋιβΓ Ιιίβ ίοΓΟββ], 1>αΙ-&ΐ80 άπινβ-ϋιβιη-ιιρ-ίιι-ΐίιιβ; 1>ιχ^ — 

Ιίλέαρχος κάλτσας ΤΙ^ζενον, γαρ τ/ν τχληαιαίτατοςη 
έβονλεύετο, ει τΐεμτϊοίέν τινας^ η 

οοηβυΐΐβά (ττΗΙι Ιιίιη), ίί ^Ιιβ^-βΐιοιιΐά'ββηά βοηιβ (οΓ ϋιβ (τοορβ), οτ 

τίάιηες Ιοιεν άοηζοντες έτύ το στρατότίεδαν. 

&11 8ΐιοα1ά-^ο|αΙ)οαΙ-1ΐθΙρίη£[^οι*6ΐίθΤθ]((ο) ίΐιβ βαιηρ. 

Έν τοντφ καί βαβίλενς ην πάλ^ι^ 

ΒοΗη^ Ιΐιίβ ((ίιηβ) αίβο (ϋιβ) Μίη^^ ΙΤΜ α^^Αΐη 

8ηλος τιροσών, ώς ε^χει δηια^εν. Και μεν οι 

0Υΐά6η1ΐ7 αρρΓοαοΙιίη^, &8 ϋ-βββιηβά ίΓ0ΐη-1}6ΐιίηά. Αηά ίηάοβά ϋχο 

^ΕΤίληνες στραφβ^τβς τιαρεσχενάζοντο ώς 

Θτο^ίίΒ 1ιανίη{ς-ίαοβ(1-αΙ)ου( ρΓορ&τοά-ΙΙΐθΐηββΙγθΒ, &8-ίί (Ιΐιβ ^ίιΐ|^ 

τίροσιόντος χαΐ δεξόμενοι ταυΤ7?• δε ο 

ιτβΓο-&άταηβίη^αηά-αΐ8ο Γβοβίγίη^ (Ιιίιη) ίη-ϋια^ (άίτοοϋοη); 1>υϋ1ι• 

βαβίΤ^νς μεν ούχ ηγε ταΰτ'ρ, 

Ικΐη^ ίικίθβά 'άίά ηοΐ Ιβαά (Ιιίβ Ιτοορβ) ίη-ϋι&Ι (άΐΓθοϋοη;, 

δέ γ τίαρηΤί^εν εξω τον ευωνύμου 

ϊ>ηϊ (\>γύιβΜΐΛγ) ϊη-ψϊιϊοή Ιιβ-ΐιαά-ραββθά 1}67οηά — (ΛβΐΓ) ΙβΛ 

χέρατος, ταύτγ χαί άηηγαγεν^ άναλαβών 

^πη& 1)7-11ΐθ-8Εΐηβ {Μτ&γ) αίβο 1ΐθ-1βά-1}&ο^ (Ιιίβ ίοΓΟββ), Ιιϋείη^.^ϋι 

καί τους εν τ-ρ Ι^^ζν ο^ντομολησαντας 

(Ιιΐιη) 1>ο(1ι — ((Ιιοβθ) ίη ϋιβ 1)&ϋ1θ, 1ι&τίιΐ£;-άββ6Γ(6<1 

χατά τους ^Ελληνα^ς, χαί Ύίσααφέρνην^ χαΐ τους 

Ιο Ιΐιβ Οι-ββΙ(8, Αηά Τίββαρίιβπιββ, &η(1 — 

αύν αντώ. Γαρ ό Ύίσβα^έρνης ούχ 

(ϋιοββ) ιΗϋι Ιιίιη. Ρογ — Τί88αρ1ιβπιββ 'άΐά ηο< 

ίφυγεν εν τγ τίρώτγ αννό^φ^ αλλά ^ιηλαχΤΓ «ατά 

Ηΐθβ Ιη ϋιβ 6γ81 βηοουηΙβΓ. 1>υ( ο1ιαΓ|^ά κ^κ^^ΐη*^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 98 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τους ^Ελλην(ΐς τίελταχιτάς τταρα 'τόν τΐοταμόι** 

ώβ 0γ66^ ΙαΓ^βΙίθΓβ Εΐυη^ Ιΐιο ήνοΓ* 

§£ δίεΤαιννων μεν χατεχαννε ούδενα. 

\}\ιί ο\ϊ&τζίΏξ-ύιτο}λξ;}ι (ϋιβ πιηΐΕβ) *1ιβ ίηάββά 'ΜϋΙοά ηο-οη• 

δ' οί ^Ελληνες διαστάντες ετϊαιον 

ϋνΛ ϋιβ 0Γθβ1τ8 8ΐιιη(ϋη£-&ραΓΐ (&ηά ιη&ΐιίη^ & ρ&ββαςβ) βΐηιοΐί 

χαΐ γιχόντιζον αυτούς • 

((Ιιβιη ^ϋι ϋιβίτ 8ΐνοΓ(ΐ8) αηά ΙΙιγθιτ (ϋΐθίτ ^ανοΠηβ) »^-ΙΙΐ6ΐη ; 

^Εηιβ^ένγις 8έ ^Αμφίττολίτγις ηρχε Των τιελ- 

Ερίβΐΐιβηββ — (^β) Αιηρίιίροΐίΐθ βοιηιιι&ηάβά ϋιο Ι&τ- 

ταοτών, χαι ελέγετο γενέσει φρόνιμος. 

ςβίίθΓβ, &ηά ιναβ-βα,ίά Ιο4)β (α) ρηιάβηΙ; (&ηά αΜο οοηι 

Δ' ό ΤίΟΟαφερνης ούν, ως έχων μείον^ 

Ίΐ&ηάβΓ). ΒυΙ; — ΤίββαρΙιβΓηθβ ΙΙιβΓβίοΓβ, αβ Ιι&τίη^ | Ιβββ 

άηγιλ?Λγγι, μεν ονχ αναστρέφει 

[Λβ ινοΓβΙ], ινω-ΓοΓΟβά-Ιο-άβραΗ;, ίη<ΐ6θ(1 Ιΐθ-'άοββ ηοί 'ΓβΙατη 

τΐάλιν, 8έ άφίχόμενος εις το ατρατότιε^ν το των 

£ΐςαίη, 1}ΐι1 Ιιανίη^-αιτίνβ^ &1 Ιΐιο οαιηρ — οί-ΙΙιβ 

Έλλ-ηνων, εχεΙ συντυγχάνει βαύιλεΐ, χαΐ 8η 

0Γθβΐ£8, 11ΐ6Γθ 1ΐθ-ιη66ΐ8-νιτϋ1ι (ϋΐθ) ^ίΩ£;» &η<1 — 

σννταξάμενοι ετϊορενοντο ομού ηάλιν. 

^Ιΐιβη) 1ι&γίης-άΓανιηι-αρ-11ΐ6ίτ-ίθΓ0θ8 (Ιΐθ^τ-ιη&ΓοΙιβά ΙοςβϋιβΓ 1}&ο1ί (αςαίη^ 

Δ' έτίεΐ γιααν κατά το ενωνυμον χερους τώ% 

ΒυΙ; ιτΐίθη ΙΙιβ^-ινθΓθ ορροβίΐβ ϋΐθ ΙβίΙ; ^ϊη^ οί-ϋιβ 

^ΕΧλτηνων^ οι ^Ελλιηνες ε8ειααν, μη ηροαάγοιεν 
ηρος το κέρας καί 

η,ζ&ϊηαί — (ΙΙιαΙ) νίη^ [Ιοβ^ ΙΙ1Θ7 ^οαΐά αϋαοί^ ϋι&Ι ^ης] αηά 

τιεριτίτνξαντες άμφοτέρω^εν χαταχό^ειαν 

«αιτοαηάίη^ (Ιΐιβιη) οη-1}θ11ι-8ίάθ8 (1ιβ7-ιηί£ΐιΙ-*ου( 

αυτούς• και ε^όχει αντοίς άναητνσσειν το 

Ιΐΐθΐη Όβ*; &ηά ϋ-8β6ΐΏθά (1)θ8ΐ) Ιο-ΐΐιβιη 1ο-ίο1ά-1}&ο]( ϋιβ 

κέροις, και τϊοιηααύ^ι τον τίοταμόν δηισ^εν. 

ντίη^ &ηά Ιο-ρίαοθ ϋιβ γιυογ ίη-ϋΐθ•Γο&Γ. 

Έΐ' φ 8έ ταύτα έδονλενοντο. 

Τη (ΐΗβ ϋιηβ) ίη-^ΐιίοΐι ίη(ΐ60(1 ((Ηαί) ιΙιο^-νβΓβ-ρΙαηηίη^ (ύήΒ ιηΑηοβαττ•^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΕΒ Χ. 99 

χαι 8η βαχίίλενς ηαψιμεν^μενος 

Βίς τό αυτό όχημα χατέατησεν αιηναν η^ρ 

ίηΐο ϋΐθ β&ηΐθ ίοηη (ϋι&Ι) Ιιο-ρΐ&οοϋ (ϋ) {τοηϋη^^ (ΐι• 

φάΤυαγγα, ωστιερ το τιρωτον συνγεί μαχον- 

ρΙίΕΐαηχ, | ^υ8ι-α8 — (&1) ύτΒί Ιιβ-ιηίςΙιΙ-Ιιανβ-οοιηβ δ^1ι(~ 

μένος. Αέ ως οι, 

ίης [^α8( &8 1ΐθ ο&ιηβ αΐ δΓβΙ Ιο οβθΓ 1}αΙ(1β]. ΒυΙ λβ ϋι• 

^Ελληνες εΐ^ον 6ιηας τε εγγύς χαι τταροτ 

ΟΐΌβΙεβ βαντ (Ιΐιβηι) 1}θίη^ ηο(-οηΐ7 οθ&γ απά-λίβο (Ιπιντη- 

τεταγμενους, αί^ις τιαιανίσαντες εηγεααν Ιτα 

αρ-ίη-θΓ(ΐθΓ-οί-1}α1ϋθ, α^αίη 8ίη£Ϊη^-(1ιο-ρ8β&η ϋιβ7-&άναιΐ(ϊ«ά 7θ4 

τΐολν τιρο^υμότερον η τό ηρόσ^εν. Δ' 

ιηυοίι ιηοΓο-οΕ^βΓΐ^ (&ηά βρίτϋβά) ϋιαη — 1>οίθΓβ. Βα( 

αί οί βάρβαροι ονχ ε8έχοντο, αλλ' 

ας&ίη (1ΐθ 1}&Γΐ)αΓίαη8 'άίά ηοΐ 'ΓθοβίνΒ (ϋιβίτ αϋλο^)• 1>υΙ 

εφευγον έχ τιλέονος η τό 

(1ΐ67-11β(1 Γγοπι α-^ΓθαίβΓ (άίβίΛηοβ Γγοπι ϋιβηι) [ϋιαη (Λβ/ άίά) — 

τιρόσ^εν' δ' οί ετιεδίχύχον μ^ΖΡ^' 'Γ'ιι^ός 

^θίοΓβ; 1)ΐιΙ — (Ιΐιο ΘΐΓ6β^8) ρυΓβυβά (ϋιβιη) Ιο »-βθΐ*1&ίη 

χώμης' δ' ένταν^ οί ^Ελληνες εστηβαν. Γαρ 

νϋΐα^θ; 1>υΙ ΙΙιθγθ ϋιβ ΟγοοΙ^β Ιι&ϋβά. Εοί 

ίρ^ γηλοφος υττβρ της χώμης, εφ* ο5 οί 

ΐϊιβΓΟ-ν&β (&) Ιιϋΐ Αΐ>ονθ Ιΐΐθ νίΐΐαςβ, υροη νΐιίβΐι — (ϋιοββ) 

ϋίμφΐ βαβίλεά^ άνεστράφγισαν^ μεν 

ονχεη τιεζοί, 8έ 6 λόφος ενετίλ-ηα^ 

οο-1οη^θΓ (&η7) ίοοΙ-βοΜίβη (ίΙιβΓθ), 1>αΙ ϋιβ Ιιίΐΐ ιτ&8-£11βά 

των ίητίεων^ ώστε μιη γιγνώαχειν τό 

τίοίονμενον. 

ϋΐΑΐ) ν&8-<1οίιΐ£; [80 ϋι&^ 11ιβ7 Ιαιβιτ ηο^ ^Ιια^ ϋιβ !ιιίΑΕΐΐ7 ιηί^^ΙιΙ 

Και εφαβαν οραν τό βαϋίλειχϊΡ 

^ άοΐτ^]. Αηά ϋιο7-β&ί<1 Γϋια^) ύιβ7-8&ιτ Ιΐιβ τοι• ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 100 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

σγιμείον ηνα χρναοϋν άετόν άναΤΒΤαμένον έτύ 

ιΐαηά&τά α-οβιίαίιι ^οΐάβη β&^ΐβ βίβν&ΐβά οι 

ηβλτγις. 

(&) 8ΐιίο1(1. 

ΈτΐεΙ 8έ χαΐ οί ^Ελληνες εχώρονν ένταΰ^\ 

Ψίϊϋη ϊηάοβά &180 ϋιο ΟγοοΜβ ρΓΟΟθβάβά ϋιίΙΙιβΓ, 

όί ίτΐτίείς 8η και λείτϊονβί τόν λ6φον^ ον μτ/ν Ιτι 

ϋιο Ιιοηοιηθη ίηάοοά &180 Ιβ&το ϋιβ ΙιΟΙ, ηοί ΙιοιτβτβΓ μ 

ά^ροοι, άλΧ άλλοι άλλο^ετ, 

βο11θ€(ο<1-ίιι-&-1>ο<ΐ7, Ι 1}αΙ οϋιβι-β ίη-οϋιβΓ-άίΓθοϋοη, [ϋτιΐ άίβροποά ίη 

ί' 6 λόφος έ'φίλοντο των 

ίτνιεων. δε τέλος χαί τίάντες άτίεχώρηβαν. Ό 

Ιιοηβιηθη; 1)υ( Λί-\&»% β\λο &11 <1βρ&Γΐ6<1. — 

Κλεα^ος οίν ονχ άνεβίβαζεν ετύ τον 

ΟΙβ&ΓβΙιαβ ΐΙΐθΓβίοΓθ 'άίά ηοΐ *ιη&το1ι οη (Ιο) ϋιβ 

λόφον, άλλ' ατηβα^ς ίτώ αυτόν πέμπει 

^ί11, 1}αΙ Ιιανίη^-ΐιαίΐβά |,ιιη<1θΓ [&^ ϋιβ ίοο^ οΓ] ϋ Ιιβ-ββηάι 

\νχιον τόν Συραχόβίον χαί άλλον ετύ τον Τυόφον^ 

[ι7θία8 ϋιβ δ7Γ&βυ8ί&η &ηά ΑηοΙΙιβΓ οη ϋιβ Ιιίΐΐ, 

χαί χελενει κα'ηδ<5ντ(χ$ τά ντιερ του 

ληά 1ιβ-0Γ^βΓ8 (Ιΐιβιη) Ιιανίη^-τίβνθά Ιΐιβ (Ιΐιίιι^β) οη ϋιο 

λόφου ατχαγγείλαι τί εατι. Και 6 Αύχνος 

Ιίΐΐ 1ο-ΓθρθΓ( ιτΐι&ΐ 18 (ΙΙιβΓβ). Αηά -^ Ε70Η11 

^λασε τε χαί ιδών άτια/- 

Γοάβ-οη — (10 Ιΐΐθ Ιιίΐΐ) Αηά 8«βίη£^ (Ιΐιο 8ΐ&1β οί Ε£Γ&ίτ8) ^ήη^^ι 

^^έλλίΐ Ζτί φεύγουοιν άνά κράτος. Δε 

ιτοηΐ ϋι&^ ϋΐθ7-ββ6 ίΛ ϋΐ6-ο(ηιοβ1-οί-ϋιβίΓ-Αΐ>ί1ϋ7. Αηά 

αχε8ον Βτε ταύτα ην ηλυος χαί 

ηβαΓΐ7 ιιτίίθη ϋιοβο (ϋι1η£^) | ιτογθ [ΙίΑρροηβά] (ώβ) 8αη &1ιο 

ιδΰετο. Δ' Ινταί53α οί ^Ελληνες Ιατηααν^ καί 

ΐθΐ. Αηά ϋιβΓο ϋιβ Ογθθ^ ΙΐΑϋβά, Αηά 

ϋέμενοί τά δήλα άνετίαύοντο' χαί αμα 

ρΐΑοίης — (Ιΐιβίτ) αΐΊη8 Γθ8ΐ6ά ; Αηά Αΐ-ϋΐ6-8Απΐ6-ϋηι• 

αεν ε^ύμαζον οτι Εύρος ονίαμοΰ φαίνοιτο 

ιηάθθά 11ιβ7-ινβΓβ-8αΓρΗ8βά ϋΐΑΐ 07ηΐ8 ηο-ινΙ&βτβ >ΡΤΜ>ΑΓΡά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Ι. — ΟΗΑΡΤΒΒ Χ. 101 

ον^ άλλος ουδείς τία^νη αΰτου. Γαρ 

■ΟΓ *ά1ά (&ΙΙ7) οΐΐιβτ οηβ Όοιηβ ΓΐΌΐη-Ιιίιη. Ροι 

γ^ααν ον αντόν τε^νηχότα, αλλ' είχαζον 

ϋιβ7-^ηοιηιοΙ (ϋι&^) 1ιβ ιτμ-<1ο&<1, 1>αΙ ϋιβ7-•ιιρροβο<1 (Ιιίιη) 

ϊ5 οίχεα^ί 8ιώχοντα η τίροεληλίίχεναΛ 

βίϋιβτ 1ο-£θ-ΕΐτΕ7 ριιτηιίη^^ (11ι• βηβιη7) ογ 1ο•1ΐΑτο-ρα8ΐιβά-οιι.Ι>οΓθΓβ 

χαταλγρί^μενον Τι. Καί αυτοί έβονλενοντζ 

»1>οο1-1ο-8βίχβ βοιηβ (ροβΐ). Αηά 11ιβ7 (1β1ίΙ>οπι(βό 

€1 μείναντες αντοΰ άγοιντο Ινταυ^ τα σχενο- 

ν ΓβπίΑίηίιι^; ΙΙιβΓΟ ϋιβ7-8ΐιοιι1ά-1)ΐΊΐΐ£ ΙΙιίϋιΟΓ Ιΐιβ 1>α£;^{^ 

φ({ρα, η άτίίοιεν έηί το στρατότΐε^ον' ί8οξεν 

ΧηΛη, ΟΓ ηΐατη Ιο ϋιβ ο&ιηρ; ϋ-βββιηβά 

αυτούς οίν άτίίέναί' χαί άφιχνοννται ετϊί 

1ο-ΐΙιβιη ϋιβΓθΓοΓΟ (1>β8ΐ) Ιο-ηΙατη; ΐϋκΐ 11ιβ7-&ΓΗτο<1 &^ 

τάς σχηνάς άμφι ^ρτίγιστον. Τουτο ίγενετο τό 

ώβ Ιβηϊβ Αΐ}οα1 βυρροΓ-ϋιηθ. 8αο1ι ιτ&β 11ι• 

τέλος μεν Ταύτης Της τιμέροι^. Αέ χαταλαμβάτ 

ΰηά ίηάοοά οί-ϋιίβ — ά&7. ΒαΙ ϋΐ07 

νονΟί τε τα τϊλείβτα τών αλλίον χρημάτωτ 

Οιιά ηο£-οηΐ7 Ιΐιβ ιηοβΐ οί — (Ιΐιβίτ) οΙΙιθγ ϋιίη^β 

ίίηρτίαϋμένα^ χαΙ Τ6 ϋιτίον η τϊοτόν 

ρΙιιη^βΓθά (οΓ άθ8ΐτο7βά)ι 1>α1-&1βο ινΙίΑΐβνβΓ ίοοά ογ άήηϊ^ 

εΐ ην' χαί τάς ά|[/άζ(χ$ μεατά^ άλενροϊ^ χαΐ 

ύιβΓβ ιη&7-1>6; αιι<1 Ιΐιο ιτ&^οηβ ίυΐΐ-οί ιτ1ιο&1-βοιΐΓ &ηά 

οϊνου, ας Κύρος τϊαρεσχευάσατο, Ινα ει τίοτβ 

ιΗηο, ιτΐιίοΐι Οτταβ ρΓονίάο<1, 11ι&^ ίί βτοΓ 

σφοδρά ίν8εια λά£θί τό στράτευμα^ 8ία8οίη 

τβίιοιηβη^ ιτ&ηΐ βΐιοαίά-ϋβίζβ Ιΐιο ΟΑΐηρ, 1ιβ-πιί^1ιΙ-άίΒΜΙ>υΐ6 

ΤοΙς ^ΕλληνΟίν, αΰται ά|[ΐοι^α6 δ' ί^ααν 

(ϋιβιη) Ιο-Ιΐιβ ΟΓθβΜβ, Ιΐιββθ ιτ&ςοηβ — ιτβη 

τετραχόαίοι ώς έλεγοντο, χαΐ ταύτας τότ* 

ίοατ-ατιηάτθά μ ϋΐ67-β&ίά, &ιι<1 ϋιββο Ιΐιοϋ 

οί ανν βοαίλεΐ ^νηρτχαχίαν, "Ωστε οι τϊλεΐατοί 

— (Ιΐιοββ) ιήϋι (ϋιο) ]άηζ ρΙαηάβΓθίΙ. δο-ΐΐιαΐ Ιΐιο ηιοβ< 

των ^Αληνω^ ^σαν α^ειτίνοι' 8έ χοΛ ήσαν 

%{-ύϊβ ΟγοοΙεβ νοΓβ βυρροΓίβββ; 1>τι( &180 ϋΐ67-ιΤ6Γθ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 102 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

άνάριστοί' γαρ 8υι ηρίν το ατράτευμα 

νπϋιοαί-άίηηβΓ; ίοΓ ίηάββά 1)6ίθΓθ ϋιβ &πιι^ 

καταλνααι ηρός άριστον βασιλεύς έφάνη. 

1ι&1ΐ6ά ίοΓ άίηηοΓ (ϋιβ) Ιάη^ &ρρο&Γθ^ 

Ούτως οίν μεν ^ιεγένοντο ταχ/νην 'Τψρβ 

χΐιιιβ ϋΐθίοίοΓθ ίηάθθά <1ίά-ΐ1ιβ7-ρΜ« ύχΜλ 

νύχτα. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Β00& Π. — ΟΗΑΡΤΒΒ 1. 10& ΒΟΟΚ II. 
ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. 
ίΙ$ μεν ονν το Έλληνιχόν τ^ροίσ^ 

Έίογτ — ίΙΐθΓθίοΓβ ϋιβ ΟΓθοίαη (ίοΓββ) ιτ&β-οοίίθοίοά 

Κΰρο), δτβ έστρατενετο έτύ τον ά6ελφόν 

ΓθΓ-υ7ηΐ8, ινίιοη 1ΐ6-1θά-αη-&πη7 8.ςαίη8ΐ — (^^>) 1)γοι1ι6Γ 

* Αρταζερζγΐν^ καΐ δσα έηάχ^ εν τγ άνόδφ^ 

ΑπαχβΓΖθβ, 8.ηά ινίιαΐ ιναβ-άοηβ ίη ϋιβ ιιριτ&Γά-ιηαΓοΙι, 

χαι ώς η μά,χη εγένετο, χαι ώς Κΰρος ετελεντγιοε, 

Ληά \ϊοπ — (α) 1)αΐΐΓθ Ιοο^-ρίαοο, αηά Ιιοντ 07ηΐ8 άϊβά, 

χαΙ ώς οί ^Ελλγινες έλ^ντες ετύ το στρατστιε^ν 

&ηά Ιιοιν ίΐιβ Οι*6β^8 Ιιανίη^-οοιηθ Ιο Ιΐιβ ο&ιηρ 

εχοιμγβγίοαν^ οιόμενοι νιχαν τά ηάντα, 

χαΐ Κϋρον ζην^ 

ύΐθ7 ινοτθ οοιηρ1θ(βΐ7 νί6ΐθΓίου8], &ηά (Ιΐιαΐ) 07ηΐ8 Ηνοά, (&11 11ιί8) 

Ιε^γίλα/ναι εν τφ ηρόα^εν λόγφ. Αέ 

1ι&8-1)66η-ίη(1ίοα(βά ίη ΙΙιβ ρΓΟΟβιΙίη^ άίβοοιίΓββ (ογ 1>οο1(). Βα( 

ά^α Ίίγ ημέρ€[. οί στρατηγοί 

Ι αΙ-11ΐθ-8&ιιΐθ-ϋιηο ττϋΐι-ΐΐΐθ ά&γ [αΐ άβ,τπι οί ά&γ] ϋιο ξβΏβταΧ» 

σννελ^ντες έ^νμοιζον, δτι Κύρος οντε τιεατΐοί 

1ιανίη§-οοιηβ-Ιο§β11ιβΓ νβΓβ-βαΓρΓίββά, Λαΐ 07ηΐ8 'ΐιαά ηβίΛβΓ *8θη1 

άλλον σημανοντα 6 Τι χρη ποιβίν, ούτε 

αη7-οηβ-θΐ86 Βΐξμϋγιηζ ψ\ϊ&ί ί8-ηβο688ΕΓ7 Ιο-άο, ηοτ 

ανττός φαίνοίΤο. *Κ8οξεν ούν αντοις 

Αίά-'1ιβ ΙιίιηδθΙΓ '&ρρβ&Γ. Ιί-ββοιηοά ΙΙιογθΓογθ (1)θ8ΐ) Ιο-ϋιοιη 

τναχεναααμενοίς α είχον^ χαΐ έξοτίλίΟαμένοίς, 

Ιιαν1ης-ρΕθΙ{6(1-αρ ^Ιιαί ίϊι&γ-\ι&ά, &ηά 1ιατίης-&πηβ(1-11ΐ6πΐ86ΐγθ6, 

ηροΐέναι εις το τιρόα^εν εως σνμμίξειαν 

ΙιΙο-χηιίΓοΙι ίη (Ιιβ ίοητατά [ίο αάτοηοο] τιηΐϋ ^1167•ΓοπI16ά-α-^υη^^^ο^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 104 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙ8 ΟΡ ΧΒΝίΡΗΟΝ. 

Κνρφ. Αέ ήδη δντων 6ρμ% αμα άνίσ 

ιτίϋι-ΟτπΒ. ΒαΙ ηοιτ 1>βίη£^ ίη-ιηοϋοη, &^-ϋιο-8&ιη«-ϋιηβ ιπ(1ι-11ιβ> 

χοι/Τ6 ν^φ ίιλ^Β Τίοοκλγις 6 άρχων Τευ3ρανίας 

ή&ίη£; βυη, ο&ιηβ ΪΎΟοΙββ ϋιβ ζθΥ«πιοτΌΪ Τθα(1ιτ&η!Α 

γεγονώς ατϊο Αημαράτον τοΰ Αάχωνος, χ(ύ 

ηατίΒ^-άθβοοηάθά ίΓοιη Βλίη&Γ&Ιηβ ϋιβ ΐ4&οβ<1αιηοηί&ι«, &ιι<1 

Γλους 6 Ταμώ. ΟίτοΑ ίλεγσν ίτι Υΰρος 

ΟΙΐΗ Ιΐιβ (βοη οί) Τ&ιηοΒ. Τΐιββο ίηίοηηβά (ϋιβιη) ϋι&^ Οτπϋ 

μ£ν τέ^νηχε, 8έ *ΑριαΙος τίεφενγώς εΐη μετά 

των άλλων βαρβάρων εν τφ στά^μφ Β^εν 

ϋΐθ οϋΐ6Γ 1>&τΙ}&Η&η8| &^ ϋιβ 8ΐ&ϋοη ιτΐιβηοβ 

ώ(>μωντο τγ ττροτεραίςι, καέ λβχοι, δη άν μεν 

ΐΗβ7•8ΐ&ιΐ6ά οη-ύιβ ά&7-1>θίθΓθ, &ηά Ιΐθ-β&ίά, ϋι&Ι *1ιθ ιηίςΐι^ ίικίβοά 

τίεριμείνειεν αυτούς Ταύτγιν την ίιμέραν, ει μελ- 

ν&ϋ-ίοΓ ϋιβιη ϋι&1-88.ιηο — άΛγ, ίί Μ107- 

Τϋοιεν ήχενν, 8έ φαίη άτζιεναι τ"ρ 

ιηίς1ι1.ίη(οηά Ιο-οοιηο, — (Γογ) ύο-β&ίά (Ιιο ιτμ &1>οιιΟ ίο-(1βρ»τ( οι. •ϋι« 

άλλγ Βΐύ Ιωνίας, δ^εντίερ ^λ^ε. 

ηβχΐ) ((1&7) ^ΟΓ Ιοηία, νΐιβηοο Ιιβ-ΐιαά-οοιηο. 

Οι στρατηγοί άχονααντες ταύτα χαΐ όί 

άλλθ6 "Έλλγινες τΐυν^νόμενοι 

ούιοτ Ογ66](8 Ιιβαήης (Ιΐιβιη Γγοπι ϋιο {^ηβΓ&Ιβ) 

εφερον /?αρβω$. Δε Κλέαρχος είτίε τάδε' "Ω,φελε 

1)0Γθ-ίΙ ςή6νοα8ΐ7. Βυ( Οΐθ&τοηιιβ βροΐίο ϋιαβ: 'νίΓοαΙ^ 

άλλα μεν Κΰρος ζην' δε ετΐεΐ τετεΤίεντηχεν, 

ί\ι&η ίηάθβά (ύΐΛί) ΟγτηΒ Ιίτοά ; 1>α1 ιίηοο Ιιο-ΙΐΜ-ίϋβφ 

άτϊαγγέλλετε Άριαίφ, δτί ίιμείς νιχωμεν τε 

απηουηοο 1ο-Αιΐ8θΐΐ8, Ιΐιαΐ ινο &τθ-γίο^οήοιΐ8 ηο1-οηΐ7 (οτβι 

βοϋΰίλΑα^ χαί ως οράτε, ονδείς Ιτ6 μάχετολ. 

(1ιο) ^ίη^) &&<! &-8 70^-βθθ, ηο-οηο &η7-1οη£;βΓ *οββη 

ίψΐΐν^ χαί ει μη ήΤί^εΤε νμείς^ άη^ 

08 Ί>αϋ1θ, 1)α^-αΐ8θ ίί 70^-*^^ ^^^ *βοιηβ Ιο-τιβ, 'ιτο ιτοαίά 

%7ίορι>6με^α ετύ βαχτιλεα. ΈτταγγεΤίλόι^ιε^ δε 

Ιι&νθ-ιηατοΐιβά α^ΕΐηβΙ (Ιΐΐθ) ^ίη£^. Τνβ-ρΓΟίηίββ <ι1β« ΒΟΟΕ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ 1. 105 

Αριαίφ, έάν ίλ^γ έν^^ε^ χα^ίσεΐ'Ρ 

ΑιΪΒύχΐΒ, ίί 1ΐθ-«οηιβ ΙιβΓΟ, (ίΐια^ ιτο &τθ η*άγ) 1ο•ρΐΜ0 

αντόι^ εις τόν θρόνσρ τον βαχτίλειον. }^άρ 

λίιη οη Ιΐιο £ΐΐΓοη«, ϋιβ ΙΌ7&Ι (ϋιτοηβ); ίοτ 

των νιχώρΓων μάχ'^ Χ(ΐΙ έατί το άρχείν. 

— (11ΐ086) οοικ^αβΓΐη^ ίη-1)α111θ αίβο {ίο ϋιβιη) | ιβ Ιΐιβ Ιο-ηιΐβ 

Ειτίύν ταίκτ' άτϊοστελλει 'Τονς 

[Η 1>β1οη£8 Ιο ηιΐο]. 8α7ΐη£ ϋιβββ (ϋιίηί^Β) 1ιβ-8βηά8-&ιτ&7 ϋιβ 

αγγέλους, χαί ανν αντοίς 'Κειρίαοφον τον Αάχονα 

ιηββδβηςβΓβ, αηά ^11ι ϋιβιη ΟΙιβίΗβορΙιαβ ϋιβ I^αο6ά8θIηοη^8^3 

χαΐ Μένωνα τον Θεττίΐλόν' γαρ χαί Μένων 

κηά Μοηοη 11ι« Τΐιβββαΐίαη ; ίοΓ Ιηάβοά Μοηοη 

αυτός έδούλετο' γαρ ην φίΤυος χαί ζένος 

Μιηβθΐί άθβίτβά (Ιο ζο); ίοτ Ιΐθ-ν^αβ (&) ίΗβηά Αΐιά ^υββ^ 

Άραχ/ου. 01 μεν φχοντο, 

οί-Απ8θα8 (1)ουηά 1>7ΐ1ιβ ϋοβ οΓ 1ιο8ρϋΕΐϋ7). — (Τΐιβββ) Λβη άοραιίθά, 

δε Κλέαρχος τιεριέμενε. Δε το β'Τρά'νενμα 

ου( ΟΙβαΓοΙιαβ ιν&ίΐβά (ίοΓ ΙΙιβιη). Βα( Ιΐιβ 8τιη7 

έτΐορίζετο αΐτον δτοΰς ε^ύνατο εχ των 

8τιρρ1ίβ<1-ίΐ8β1ί ντίϋι-ίοοά &8-ττ6ΐ1-α8 ϋΐ67-^θΓθ-&1>1θ Γγοπι — (ϋιοίτ) 

ίττίοζνγίων, χόητοντες τους βονς χαί δνονς' 

1>β&8(8-οΓ-οιιτά6η, βΐ&υ^ΐιίοιίη^; — (ϋιβίτ) οζβη αηά &88Θ8; 

δε τιροϊόντες μιχρόν από ιτης φάΤυαγγος, οί 

αηά &άτ&ηβίη£; (&) Ιϋϋβ Γγοιπ ϋΐ6 &ηη7ι ((ο) ^ΙιοΓβ 

η μάχη εγένετο εχρωντο ξνλοις, τε τοίς 

ΰιο 1}α(11θ ΙοοΜ-ρΙ&οο 11ΐθ7-§οΙ ιτοοά (ίοΓ ίυβί), ηο1-οιιΐ7 ίΓοηι-11ιβ 

οιστόΐς, οίοιν τϊολλοίς, ους οί ^Ελληνες 

απονβ, 1)6ίη£; ιη&η7 (ίη ηυιηΙ)6Γ), νΐιίοΐι ϋιο ΟγθθΙιβ, 

ψ^άγχαζον τους αντομολονντας τίαρά βαχίιλέως 

βοιηρβίΐθά — - (ϋιοβθ) άββοΓϋη^ ίΓοιη (Ιΐιο) Μίη^^ 

ίχβάλλειν, χαί τοις γέρ^οίς, χαί ταΐς 

(ο-11ΐΓον-&να7) &°^ ^0 νίο1ΐ6Γ-8ΐιί6ΐ<]β (οί ϋΐθ ΡοΓβί&ηΒ), &η(1 ϋιβ 

άατύοί ταΐς ζνλίναις ταις ΑΙγντννίαΛς. Δε και 

ιΙιίθΙάΒ ϋΐ9 ιτοοάβη-οηθ8 Ιΐιο ΈξγρϋΛΐι, Αηά 8ΐ80 

τιοΑΛαι Λελται και ά|[ΐα^αι Ιρτιμοι ηβαν 

ΒΑΙΙ7 1&Γ£^ΐ8 Αηά ^α^οηβ βιηρϋθά (οΐ Ιΐιβίτ οοηίβηΐβ) νβη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 106 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΙΤ. 

φέρεσαι, χρώμενοί τχαοι οίς^ ί^Ι^ντες χρέα 

*4>Λ}9Όιηί&ά-οί[ ί αβίη^; &Ι1 ιτΐιίοίι, (Γογ) οοο^ίη^^ ιηο&Ι 

ήσ^ισρ εχείνην την τιμέραν. 

άϋογ-βαί (βηοιιςίι ίοτ) ϋιαΐ — άα^. 

Καί ην ^δ>7 Τβ τιερί τΐλη^υβαν άγοράν^ 

Αικί ϋ-ττ&β ηοντ ηοΙ-οηΐ7 1 &1)οα1 ίυΐΐ ιπ&γΙ^θΙ^ 

χαΐ έρχονται τιάρα 

[αΙ}οιιΙ ϋΐθ ιηίά(11ο οί ϋιο ίοηηοοη], 1>ιιΙ•&ΐ80 ϋιοΓΟ-ΑτΗγθά {τοιη (ϋιο) 

βαϋίλεως χα! Ίιβσαφέρνονς χηρνχες^ οΐ μεν άλλοι 

ϊάΏΙζ ΑΏά ΤίββΑρΙΐΟΓηββ 1ΐβΓ&1(ΐ8, ι ϋΐΟ — 0ΐ1ΐ6Γ8 

βάρβαροι 8έ γιγ εΙς αντων ^Ελλην 

ϊ)Λτ\)Λήα.η [\)9\ηζ 1>&τΙ>&Ηαη] 1>α( 11ΐ6Γβ-ιτ&8 οηο οΓ-ϋιβιιι (&) ΟγοοΙε 

ΦαλΙνος, ος ετύγχανε ών παρά 

Ρΐιαίϊηαβ {\)γ ηαιηο), ιτΐιο | Ιι&ρρβηβά 1>6ίη^ [Ιι&ρρβηβά ίΛ 1)6] νιώ 

Ίισσαφέρνει^ χαΐ έχων εντίμως* 

Τί88&ρ1ΐθΓη68, Ι Αηά (ιτΐιο) 1ιο1<ϋη£; (Ιιίιη) Ιιοβοιιγ&Μ^ ; [πηά ψλβ 

χαΐ )^άρ τίοοσετίοιείτο εΙνοΛ 

}άζ]ϊ\γ 68ΐ6βιηβά 1>7 Ιιίιη] ; — ίοΓ ηο-ρΓβΙβηάβά 1ο-1)6 

έτίιστημων των τε άμφρΐ τάξεις χολ 

8](ϋ1οά (ίη) ϋιο (ϋιίη^β) ηοΐ-οηΐ^ Γθίαΐίνο-Ι» ΙαοΙίοβ Ι)α1-&180 

στϊλομαχίαν. Δε οντοι 

(1η ϋΐ08θ Γθίαϋτβ (ο) &ς1ιϋη£;-ττί(1ι-1ιβαν7-&ηη8. Βα^ ϋιβ8θ (ΙΐθΓ&Ιάβ) 

τίροσελ^ντες^ χαΐ χαλεααντες τους άρ;^οι/Τ(χ$ 

αρρΓοαβΙιίης, β,ηά οα11ίη^-(ο Ιΐιο ςβηβΓ&Ιβ 

των Ελλήνων, λεγονΟίν δτι βασιλεύς χελεύει 

οί-ΙΙιο Ογ66^8, βαίά, ϋααΙ; (ϋιο) )ί\ηξ βοιηιηαο<1ο<1 

τούς ^Ελληνας, έτιεί νιχων τυγχάνει^ 

ϋιβ 0Γβ6^8, Ι 8ίηοθ οοηςαβήη^ Ιιβ-ΐιαρρβηβ, [8ίιιβ6 1ιβ Ιι&ά 

και άτίέχτονε Κϋρον, τίαραδόντας 

£;αίηβά ϋΐ6 γίο1θΓ7], &η(1 Ιιαά-βίαίη Ο^τηιβ, (ϋιαί) Ιι&τίης-άβΙίνθΓοά-αρ 

τά οτίλα, ιόντος έηΐ τάς θύρας 

— (Ιΐΐθίτ) &Γηΐ8, (αηά) ςοίης | ^ο ΙΙιο ^8,168 *οί (ύιβ/ 

βασιλέως, ενρίχτχεσ^ι αν 

'ΐώις, [\λ ϋιβ ρβίαοο οί Ιΐιβ ^ίϋ^ΐι (ο-οΙ}Ιβ.ίη•ίθΓ-(1ΐθΐη8β1τ68 ίί 

ίΐΛ^ω^τα^ τ^ άγα^ν. Ταί>τα μρν οί 

11ιβ7-0ΕΡ αη7-11ιίη^ ^οοά (ογ {&νοιΐΓΑΐ>1ο). ΤΙϊΐι• — *άί<1 Λ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 107 

κι^ρυχες βασιλέως είτιον ίέ οί "Έλληνες μεν 

ηχούσαν /βαρέως, δε Κλέαρχος Βμχάς 

Ιΐθ&ηΐ (Ιΐΐθΐη) 1ιβΕνΐΐ7 (ιήϋι βοηοβηι), 1>τιΙ 01ο&γο1ιιι8 οηΐ7 

είτίε Ίίοσοντον, οη εΐγι ον τώτ νιχώντων 

•ροΐίβ 8θ-ιηυο1ι, ϋι&Ι ίί-ΜΤΛβ ηοΐ (ϋιβ ρατί) οί — (Ιΐιοββ) οοηςαβιίη|( 

τιαοα^ι^όναι τα δττλα* άλλ\ μεν ίφη νμει^ 

Ιο -ιρνβ-ϋρ — (Λβΐτ) ιιηηβ ; 1)υί, ίηάββά β&ίά-ίιβ, 'άο 700 

ω άΐ'δρβς στρατηγοί άηοχρίνασ^ε τούτοις 

ο πίθη ^βηβπιΐβ *Γθρΐ7 1ο-ϋιθ8β (ιηοη) 

τε δ Τι έχετε κάλλιστον χαί άριστον ' 

Ώοϊ οηΐγ ντίι&ΐ 70"-^^^^ (^ ^) ηιοβί-ρΓορβΓ 1>υΙ-Αΐ80 11ιβ-1>68ΐ; 

ίε έγώ ηζω αντίκα. Γαρ τις των ίηηρετών 

καά Ι ινίΐΐ-ΰοηΐθ άίΓ60ΐΐ7• Ρογ 8οιηο-οηβ οί-(Ιΐ6 8.1ΐ6ηάαη<« 

έχάλεσε αντον^ οτιως ίδοι τα Ιερα 

β&Πβά Ιιίιη, ΙΙιαΙ Ιιβ-ιηί^ΙιΙ-βθθ ϋιο (βηΐταϋβ οί ε) τίοϋπι 

εζγρημένα' γάρ ετνχε θυόμενος. 

{ϊϊϊΛί }\ΐΒί) 1ι&ά•1)6ϋη•1α^6η-οιι1; ίοΓ Ιιβ-ΐιαρρβηβά (^ο 1)6) 8&οιί£οίη^. 

"Εΐ'^α 6η Κλέαϊ^ωρ μεν 6 Αρκάς, &ν ηρεσδντατος, 

ΤΙιβη ίη^θθά ΟΙβαηοΓ — Ιΐιο ΑΓοαάί&η, 1)βίη£ Ιΐιο-οΐάοβΐ, 

άτιεχρίνατο δτι άν ηρόσ^εν άτϊο^νοιεν η 

&η8ντ6Γ6(1 Ιΐια^ Η1ιβ7 ιτοιιΐά 8θοη6Γ Μίβ Ιΐιαη (ϋιαΐ) 

τίαρα^οίησαν τα δττλα* δβ Ώρόζενος 6 Θηβαίος 

11ιβ7->νοα1ί1-(1βΗ\•βΓ-ϋρ — (Λβίτ) απη8 ; 1)αΙ ΡΓ0Χ6ηυ8 Λβ Τ1ΐθ1}&η 

εφη^ Άλλ' έγώ (ύ ΦαλΙνε θαυμάζω, ηότερα 

βαίά, ΒαΙ Ι, Ο Ρ1ι&1ίηυ8, νοηάοΓ, ^ΙιθΙΙιθγ (Ιΐιο) 

βασιλεύς αΙτει τα δτϊλα ώς κρατών η 

}ίΪΏζ α8ΐί8 (ίοΓ) — (οατ) Απηβ αβ οοη^υβηης ς* 

ώς δώρα δέά φιλίαι/. Γάρ ει μεν ώς κρατών, 

Μ ^ίί(8 (ΙίΓοαςΙι ίή6η(ΐ8ΐιίρ. Ρογ ίί ίηάβοά &8 οοη^αβήο^, 

τί 6εΙ αντόν αιτειν και ονχ €λ3<{ντα 

ιτΙΐ7 άοβ8-ίΐ-1>6θοιη6 Ιιίιη ΐΌ-αβΙε (ίοΓ Ιΐιοιη) Αηά ηοί οοιηΐη^ 

λαβείν; δβ βί ηεΐσας βούλεται λαβείν^ 

\Μ^Β (Ιΐιοιη) ? 1>υ( ίί ΙΐΑτίη^-ρβΓβα&άθά (ιΐ8) 1ΐθ-άβ8ίΓθ8 (ο-Ιιϋ£• 

λεγετω^ τί Ισται τοϊς στρατίώταις, 

Ιΐι«ιιι), 1βΐ-1ηιη•ιιΐ7) ^^&( ιτί11-1>ο (1«''^) 1ο-ϋιβ βοΐάίοη, οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 108 ΤΗΕ ΑΝΑ£ΑδΙ8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

έάν χοίοίΰονταΐΛ αντφ ταδτα. Προς *$ύιϋτα 
ΦαλΙνος είτϊί, βασιλεύς ττ/βΙτολ νίτ 

ΡΙυιΗηαβ β&ίά, (Τΐιο) ^Ιη^^ οοηβίάοη (Ιιΐιηβοΐί) 1ο-1>6-11ιβ•οοιι- 

χαν^ έτίεΐ άτίέχτονε Κϋρον • γαρ 'τίς ίο'Ζιν αντφ^ 

^τιβτορ, •ίηοθ 1ΐθ-1ι&β-•1αίιι Οτηιβ; Γογ ιτΙιο 1β-11ι•γο λ^ΙϋβΙ-Μιη» 

ίςτις άν^ΐ7ΧοιεΙι:αί της ά^χ^ς\ ίέ τάϊί^ 

νΐιο άίβρυΐθβ 11ι« {^ονβπιιιιοη^ (ιΗϋι ]ι1]η)? | άπα &1>ο 

νομίζει νμάς είναι έαντοΰ 

οοηβίάοη 70^ ^-^ ίο-ΐιίιηβθΐί [Ιιο ιηοΓΟΟτοτ οοηβίάοη 70η μ 

ίχοί^ εν τγ μηαγ χ'&ρ(ΐ 

1>ο1οη^Κ Ιο Ιιίηι μ ολρϋτο•] | Ιιατίη^; (7<^ν) ^ ^® ηιίάάΐο οοαη<;τ7 

«αυτού, χαΧ εν^ός 

οΜιίιηβοΙί, [ΙΐΑνίη£^ 7^^ ^ ^ο ίηΙβηοΓ οί Ιιίβ ϊίη^^άοηι], «ηά ιτΗΙήη 

ά^ναβάπύν τίοταμΆν^ χαί δυνόψενος άγαγείν έφ^ 

ίπιρ&β8&1}1ο Ητοη, &ηά 1)οίη£^-λΙ>1ο 1ο-1ο»ά »2«ίηι1 

υμάς τΛίϊ^ς άν^γώ7ϊων ίσον ει 

γοη (βηοΐι &) ηιηΐΐϋαάο οΓ-ιηοη (αηά) Β0-{ρΌ&1 (ϋιαΐ) ίί 

τίορέχοι νμίν ονδέ άν δνναιβ^ε άτΰοχτνεΐναι 

1ιο-8ηοιι1ά-&11οιτ-ϋ 1ο•7οη ηβίϋιοΓ ντοαίά 7οα.Ι>ο-αΙ>1ο 1ο-1ύ11 (ϋιοηι). 

Μβτά τούτον Θεότωμτϊος *Α^τιναΙος είτιεν 

ΛίΐβΓ ύιίΒ-οηο Τΐιοοροηιραβ ((Ιιο) Α(1ιοηί&η βρο^β, 

Ω, ΦάλΙνε^ νυν, ώς συ 6{>^ς, Ιατιν ονϋν άλλο 

ο Ρ1ι&1ΐηιΐ8, ηοιτ, μ 70^ "^ Ιΐιβτο-ίβ ηοϋιίη^; οΙμ 

άγα^ν ημίν^ ει μη ίτιλα 

^οοά (ΟΓ οί τ&ΐαο) ίο-νυι, \ ίί ηο(; [αηίοββ] (οατ) &ηη• 

ΧΟΛ άρετ>7. Οι^ μεν Ιχοντες Ιπίλα^ 

Αηά β<ΑΐΓ&£;ο. ΤΙΐθΓοίοΓθ ίηάοοά £&τ1η£; (οητ) &πηβ, 

οΚψζ^ ^ν χαΐ χρήσει τγ 

ιτο-&το-οί-ϋιο-ορίηίοη (ϋιαΐ) νο βοαίά αίβο Ίη&ΐκο-αβο — (οΓ οατ) 

άρετγ, 8έ τίοραΜντες άν ταύτα, στερη^ηνοΛ 

οοατ&Ι^, 1)α( {^νίη^-υρ — ϋιββο, (ιτοαίά 1>ο) Ιο-άορΗτο 

χοΛ των βωμάτων. Οίν μη οίου 

(νβ) »1βο — (οΓ οατ) 1>οάίο8. ΤΙιβτοίοΓΟ *άο ηοΙ *βηρροη 

τϊοραδώσειν νμΙν τα μόνα άγα^ 

'ίΛίΜΐί) ντο-^τί11-βίνο-ηη Ιο-τοη ϋιβ »ο1ο (Αάτ«ηΐΑ|^αΒ) (οοά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π — ΟΗΑΡΤΕ& Ι. 109 

4ντα ΎίμΙν' αλλά σνν τούτοις χοΛ 

βχίβϋηβ^ ίοΓ-υι ; 1>αΙ ^(1ι Ιΐιοββ (Ιη οατ 1ι«ηάι) 'ιτβ αΙμ 

ααχούμε^ περί των άχαρων ίμετέρων. Δέ 6 

ΊΟΜίγ-ύ^ήί ίοτ ϋιβ ^^οοά-ΐΜη^• οΓ-χοαηοΙτβι. Βα( — 

ΦαλΙνος άχούσας ταύτα έγέλουσε, χαΐ είτίεν' 

^Αλλαμβν^ ώ νεανίσκε, Ιοιχ(ΐς φιλοσόφφ^ 

Βοΐ ίηάοθά, Ο 7οαιικ-ιη&η, 7οτι-•ββιη {ίο 1>θ Ιϋκο Ιο ε) ρΐιϋοιορίιβτ, 

χαι λέγεις ουχ άχάραττα* ίσ^ι αέντοί ύρ 

κηά 7ου-8ρβ&^ ηοΐ ιπϋιοαΙ-£^ΠΜ}β ; | ^οιτ ηοιτβτοΓ ( 700) 1>β1ιΐ{; 

άιύητος, ει 

οοΙ-οί-χουτ-ββηΜβ, [1>β Μβτιτοά ϋια^ γαα «τβ οηΐ οί 701» ββηβββ], ίί 

όίει την νμετέραν άρετην άν τίεριγενέσ^ι 

Μΐ-βιιρρο8β (ϋΐΑΐ) — 7<>^ ταΙοοτ — 1β-Ιο-1>ο-8αρβΓΐοτ 

της δυνάμεως βαυσίλέως. Αέ Ιφασαι/ 

(Ιο) αι« ροιτοΓ *οί(11ιο) ']υιΐ£^. ΒαΙ 11ΐ07-ΓβροΓ(β<1 (Ι1ι&() 

Τίν(ΐς άλλους ντίομάλαχιζο- 

βοιηο οϋιβΓβ (οί ϋι« {^ηβηΐι) 1ι&ν1ιικ-1>θ00ΐιι«-80ΐηβιν1ι&1-ϋιη1ά-&ηά• 

μένους λέγειν, ώς χοά έγένοντο πιστοί Κνρφ, 

αρρΓθΙιοηΒίτο άάά, μ &180 11ιβ7-1ι&<1-1>66η ί&ϋΐιίΐΐΐ ίΛ-ΟγινΛ, 

και άν γένοιντο άξιοι τίολοϋ βαϋίλεΐ 

•ο ^ϋΐ07 ηιίβΐι^ *1>οοοιηβ | ψοτύιγ οί-ιηαοΐι *1ο (ϋιβ) 1ε1ιι{; 

ει βονλοιτο γενέα^ι 

[οί ΐρΌΑ^ βοιτίοο \ο 11ι« ^ίη^^] ίί Ιιο-άοιίτβά 1ο-1>οοοιηο (ϋιοίτ) 

φίλους* χαΧ είτε θέλοι χρηα^ι Τέ 

ίήοηά; &ηά &ί1θηταη1• 1ιβ-ιηίκ1ιΙ.?Γί8ΐι Ιο-6ΐηρ1θ7 (ύιοιη) ίοΓ-&η7 

άλλο, εΙτε ατοατευειν έτί 

οϋιβΓ (ρατροβο), (ΟΓ ίί) λίίβητ&πΐβ (1ιβ ιτοη) μ-πι&γοΙι Ε^^ίηβΐ 

Αϋ/ντίτον, άν αυγχαταχί'Ρ^έ^ιντο αΰτφ. *Εν 

Β^ΤΡ^ Ί1ιβ7 ιτοτιΐά ^ΜβίβΙ-ίιι-Γοάαοίη^^-ίΙ ίοΓ-Ιιίιη. 1>ιιτίη§ 

τουτφ Κλ€αρ;ΐ^ος ηχε, χαί τιρώτησεν ει ίί8η 

Ιΐιίι (ϋιηο) ΟΙοΑτοΙιυι ο&οιο, «ηά ίηςιιίτβά ίί ηοιν 

άηοχεχριμένοι είεν. Αέ ΦαλΙνος ντχοΤυαβάν 

1]ΐ07-1ϋΜΐ-Γβ(ιΐΓη6ά-&η•&η8ΐτβΓ. Βαΐ; ΡΙι&ΙίηαΒ Ιι&τίη^^-Ι&ίκβη-Όρ (ϋιο άίβ- 

είτιεν' ^Ω Κλεαρ;^^, οΰτοι λβχβι άλλος 

•οιιτμ) Μίά ο ΟΙθ&τοαίΜ, ϋιβη βατ Γοηο ϋιίηιτ)• οϋιβη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 110 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

άλλα* δέ σν ειτιε ημίν^ τί Τ^Βνς. 

(8&7) οΐΙιοΓ (ϋιίηκβ); 1}α( 'άο ^ου *1β11 αβ, ιτ1ι&1 ^^^''η.^* 

Δ' ο Βίτΐεν Έχώ, ώ Φαλίνε, άχτμενος 

ΒνΛ — 'ΐιβ [Οΐθ&τοΐιυβ] ^βαίά : Ι, Ο Ρΐιαίίηυβ, Αΐη-βΐ»^ 

Ιώραχα σε, δέ χαΐ όΐμαι τϊάντες οί άλλοι* 

Ι-1ι&τβ-8βοη 70Ο, «ηά &180 Ι-Ιΐιίηλί &11 ϋιβ οΐΐιβπ (ΕΤβ βο) ; 

γάρ τε εΐ σν *Έλλ>7ν, χαΐ ημείς, 

ίοΓ ηοΙ-οηΐ7 &γθ 70α (α) ΟγθθΙι, 1>υΙ-&ΐ80 ψ& (οιιτβοίτοβ &γο), 

δντες τοσούτοι^ όσους σν οράς' δντες ^ 

(>οίη^ 80-ιηαη7 (ίη ηυιηΙ>βΓ), βλ γοη βθθ; 1)6ίη£; ϋιβη 

έν τοιοντοις ηράγμασί, συμβουλεύαμε^ σον, 

ίη βυοίι βίτοιιιη8(αηββ8, *ιτο (ιτοαίά) 'βοηβαΚ ντί(1ι-70ΐι« 

τί χρη τίοιείν τίερί &ν λέγεις. 

(αΙ>οα1) ^Ιι&Ι ϋ-ίβ-ρΓορβΓ Ιο-άο οοηοθπιίη^^ (ϋΐλΐ) ιτΐιίοΐι 7οη-&ηηοαηο« 

Ούν, ηρός θεών, συ συμβού- 

[ίτοτα ϋιβ Μη^). ΤΙιογθΓογθ, 1>7 (ϋιο) ^οάβ, | *άο 7011 'οοη- 

λευσον ημίν β η 8οχεΙ σοι είναι 

ινΜ ντίΐΐι-υβ [^^ίτο αβ 7001* &άτίοθ] ιτΙιαΙ βθβιη• 1ο-7θΐι 1ο-1)6 

κάλλιστοι και αρισχον, χαΧ δ σοι οίσει 

ϋιβ-ιηοβΙ-ΙιοηοιιπλΙ>1β Αηά (1ιο-1}θ8ΐ, Αηά ιτΐιίοΐι 1ο-7οα ^1-1}ιίιι2 

τιμνίν ε\ς 'τόν χρόνον έπειτα άναλεγόμενον 

ΙιοηοιίΓ ίη Ιΐιο ϋιηβ ^ο-βοιηβ, (νΐιβη) ϋ-ί8-Γ6ΐα(βά, 

δτι ΦαλΙνός τίοτε τίεμφ^εις τίαρά βοισιλεως, 

ύϊΛί Ρΐιαίίηυβ ινίιβη, 1ΐΑΥίη^-ύθ6η-8θη( {τοιη (Ιΐιβ) ^ίη& 

κελειχτωΐ' τους ^Ελλγινας τχαρα^ϋναι τα βτιλα, 

οοιηιηαηάίη^ Ιΐΐθ ΟγοθΙεβ ^ο ^ίνο-αρ — (ϋιοίτ) Απηβ, 

ζυνεβούλευσεν αντοις ξυ?^5ουλευομένοις τάδε 

βοιιηββίΐβά ΙΙΐθΐη βοηβαΐϋη^^ (νίϋι Ιιίιη) 80-Αη(1-Μ 

0ΐσ3α δε, δτι α άν συμβουλεύσγς 

(Ρογ) 7θϊ»-ί^οο^ — 9 ^^** ^^** *70" ™*7 ΊΐΑΤθ-ΑάνίΡβά (οί λ) 

Ανάγχγι λέγεσαι έν τ^ Ελλάδι. Ό δε Κλεαρ;^ο$ 

11066881(7 ίβ-Ιο-1)θ-ΓοροΓΐοά ίο — Ογθθοθ. — — ΟΙθΟ,ΓΟίίΟΙ 

ίτίιηγετο ταύτα, και βουλόμενος αΰτ6ν, 

0ΓΑ£ΐιΐ7-ιΐΓ^θά 111080 (ϋιίιι^β), αίβο άθ8Ϊτίιΐ£ (ύιαί) 1ιο. 

τον τίρεσδεύοντα τΐαρά βασιλέως, ζυμβουλεϋσοΛ 

— βοιηίιΐ|;-&8-οηνι 7 Γγοπι (Ιΐιο) ^ίη^) βΐιουΐά-οοαηβοί οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 111 

μη 7ίαγ(ΐ8ονναι τα δτιλα, ίτίως οί "* Έλληνες 

,ϋιβηι) ΕΟΐ ίο-^ίνβ-υρ — (ϋιοίτ) Επηβ, ϋιβΐ ύιβ ΟηοΙϋΐ 

Ηεν μάλλον ενέλπώες. Αέ Φαλίνος ντϊοστρε^ί^ 

ιιιΐ|(ΙιΙ-1>ο ιηοΓΟ ίιιΠ-οί-^οοά-Ιιυρββ. Βαΐ ΡΙιαΙίιιιιβ | 1ι&γίιΐ£-(ιιπΐ6ά 

τΐαρά Την 6όξαν αυτού 

[Ιι&τίης βτ»άο<1 ϋιίι Αρρβαΐ] οοηΐηΐΓ^ ίο-ϋΐθ ορίηίοη οί-Ιιίχη [ΟΙοΑΤβΙιβι] 

είτίεν' *Εγώ, ει μεν των μυρίων έλτά8ων εατί 

ιαίά: Ι, ίί ίήάοβά οί — Ιβη-Ιΐιοιιβ&ηά Ιιοροβ ϋΐθΓΟ-Ιβ 

Τις μία υμίν αω^ηναι τΐολεμονντα^ 

καγ οηβ (ηιη&ίηίιις) 1ο-7οα (ο-β&τβ (70ΐιτ8β1γβ8) ύ^ϊαϊη^'ΛζΒΛΒΒί 

βαυσιλεΐ, συμβουλεύω μη παραδιδόταν τα 

(ϋιβ) Ιίίης, οοαηβθΐ (7θα) ηοΙ (ο-^νβ-υρ — 

οτίλα' ει 8έ τοι εστίν μη^εμία ελτύς 

(70ΐιτ) Επηβ; ίί ίιιάββά — ΙΙιοΓβ-ίβ ηοΐ-οηβ Ιιορβ (ίοΓ 70α) 

σωτηρίοίς αχοντος βασιλέως, συμβουλεύω υμΙν 

οί-βαί6(7 ορροβίη^ (Ιΐιβ) 1(ΐη& Ι-ϋάνίβο 70° 

σώζεσαι οηγ διη^ατόν. Αέ 

1ο-8αγθ-7ουΓ8θ1νθ8 ι ίη-ντ1ι&(-ντ&7 ροββίΜβ [ίιι11ιβοηΐ7ΐηΐ7Ιο^β<^ι^]• Βα( 

Κλεαρχ^ος ηρός ταίτα είτίεν Άλλα μεν 

ΟΙβ&ΓοΙιυβ Ιο ϋΐθβο (ΐΜη^^) β&ίά: ΒυΙ ίη(1θβ4) 

8η σύ 2£γείς ταί>Γα * δέ παρ' τιμών 

τ^οΜγ 'άο 7011 '8α7 ϋιοβο (ϋιίηςβ) ; 1>υ1 ίοΓ οτιτ (ρ&τΐ) 

ά7ΐάγγελ?ίε τάδε, δτι ίιμείς οιόμε^, ει μεν 

Αηηοιιηοθ Ιΐιίβ, 11ια( ντβ ^ίιιΐ^, ίί ίηάβθά 

8έοι είναι φίΤϋους βουσιλεΐ &ν 

ϋ-ιηα7-1^οοιηθ (υβ) 1ο-1>θοοιηο ίΗβηάβ 'ΐο (Ιΐιο) ^ίης | (ϋι&Ι) νβιτουΐά 

δύζίοι τΐλείονος είναι φίλοι, 

*1>θ-ντοιΊΐΐ7 οί-ιηοΓο Ιο-1>θ ίήοηάβ, [ϋιαΐ μγο ιτοαίά 1>β ιηοΓο ταΐα&ΐ)» 

έχοντες τα δπλα, ή τΐο^ραίόντες 

ίχΐθηάβ), ΙίΛνΐη^ — (οιιτ) απηβ, Λαη "κίνίη^ (ϋιοιη) *πρ 

άλλω' δε ει δβοι τΐολεμείν, άν άμε^νον 

(ο-&ηοΐΙΐ6Γ ; 1>υ1 ίί ϋ-1>θ1ιογθ8 (αβ) 1ο-ιιια1(θ-ντατ, (ίί) πουΐά (1)θ) 1>οϋβ. 

τίολεμείν Ιχοντες τα δτϊλα, η τίαραΖόντες 
Ιλλ^. Δε 6 ΦαλΙνος είτίε, Ταύτα μεν δ)7 

Ιο-ϋηοϋΐθΓ. Βυ^ — ΡΙι&Ιίιιηβ β&ί<1. Τΐιβββ (ϋιίη^β) — βοι1»Ιηΐ7 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 112 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΒΟΒ. 

άτία/νγελοϋμεν' άλλα χαΐ βαϋιλενς έχέλεχχΧΒ 

ιτβ-ιπ11-Αηηοαηβ6 ; 1>αΙ αΙβο (ϋιο) ϊΐη^ οοηιηΜίάθά (ΐι•> 

ΒίτίεΙν νμίν τάδε, &η μεν μένοναι αύτοϋ 

(0-Μ7 1ο-7οα Ιΐιιιβ, ϋιβΐ — (Ιοχοα) ηπίΜΐιΙιι^ Ιιοτ• 

είηααν ατΐον^αΧ, τιροϊονα ^ χαΐ άτίιοϋαι 

ΙιβΓθ-ιτοτι1ά.Ι>ο (α) ^ταοβ, (1>!ΐ1) Αάν&ηοΐιι^ &ηά &1ιο Ιςο1ιΐ|^-*ιτ»7 

τίόλεμος. Και οίν εϊτίαΤΒ 

[ΓβίτΜϋη^] (Ιΐιβτο ιτοπίά 1>β) ιτ&τ. Αηά ϋΐθΓοίοΓο Ιβΐΐ (α• 

τίερί τούτον^ τί&τερα μενείτε χαΧ 

7011Γ &η8ντθΓ) ηοροοϋη^ Ιΐιίβ, ιτΙιβώβΓ χοα-ιπΠ-ΓοπίΑΐη «ιά 

ειοι Ο7ΐον8αί^ )? άτίαγγεΤυΰ τίοαρ* νμΰν 

ϋΐθΓ0-ΐ8 (α) ^ταοβ, ΟΓ (ντΙιβΙΙιοΓ) Ι-βΙι&ΙΙ-Μίηοιιηββ Γγοπι 70α 

ως τϊολεμον δντος. Αε Κλεοίρχος 

\^ύϊΛΪ ντατ \>ΒίΏξ [ύϊΒΧ (ΙιοΓβ ΐΒ γτ&τ]. Βαΐ ΟΙβ&τοΙιιιι 

ίλεζεν *Α7(άγγελλε χαΐ τοίννν τίερί τούτον^ 

8ΛΪά: Αηηουηοο &180 ΙΙΐθΓβίοη ΓΟβροοϋη^ Ιΐιίι, 

&Τί χ(ύ 8οχεΙ ΎψΧν^ ταίτά απερ χαΧ 

ΙιϋΐΑΐ *ϋ &180 *8θ6ΐη8 10-118, ΙΙΐθ-ΒΑΐηο 08 (Η άοθΐ) Ιϋ^βιήββ 'ΐο (ϋι•) 

βουβίλεΐ. 

Ίϋη^ [ύϊίΧ νο &Γβ οί ΙΙιο 8αιηβ ορίηίοη αηά άβίβπηίη&ϋοη ιπϋι ΰιο ϊΐη^] 

Τί οίν έατί ταύτα; εφη 6 ΦαΛΧνος. Ό ΚλΙ- 

\^&ϋ1ΐθΓθίοη ιιτθ ϋΐθ8θ? 8&ίά — ΡΙι&Ιΐηαβ. — Οΐβ- 

(ΐρχος άτίεχρίνατο • "Ην μεν μενωμεν σπανίαί, 

ΜχΕαΒ ΓορΗοά : Ιί ίηάοθά ντβ-Γοιη&Ιη (Ιιοη)» (α) Ιηιοβ, 

άηΐϋύσί δε και τίροϊονσι τώλεμος. Δε 5 

(1ί ) ιτθ-Γ6ΐΓ6α1 Αηά &180 (ίί ) ιτβ-ΑάτΑηοβ ντΑΤ. Βαΐ — (ΡΙίΑΐίηαΒ) 

τιάλίν τ,ρώτηύε ' Άπαχχελω στΐον^άς Υΐ τίόλεμον; 

Α^αίη Α8ΐ(θά: 81ι&11-Ι-&ηηοιιηοθ (α) ^ταοο ογ ιταγ? 

Δί Κλέαρχος αυίεχρίνατο ταΰτά τΐάλιν ' οτίσΐ'&ύ 

βηί ΟΙο&Γοίυβ ΑηβντβΓβά 11ΐθ-8Αΐηβ α^απι; (α) Ιταοβ 

μεν μενοναι, δε άτιωναι -η τίροϊοϋσι τίόλεμος. Δβ 

— ηηχΑΪηίηι^, 1>α^ Γο^τβΑΰη^ ογ ΑάνΑηοΙη^ ιτατ. ΒαΙ 

η 6 τΐοιηύοι ον ίιεαιημηνε. 

9\ΐΒ,% — (1ιβ) ιηί|^Ιι1•άο 1ΐθ-*άίά ηοΙ *Βί|^!^. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ Π. 118 ΟΗΑΡΤΕΒ II. 
ΦαλΧνος μερ ^η φχετο^ χα! οΐ ύνν αυτ0 

Ρηαι<ιιπ78 — ιιιάοβά άβρΕΓΐβ<1, ί»'9ΐΒθ — (Ιΐιοββ) ιτίύι ΙιΙβ 

Δε οί τΐαρά ^Αριαίον ^κον, ΤΙροχλης χοα 

Βο,ί — (ϋιο8θ] ίΐΌΐη Αήβθοβ νβΓβ-οοιηβ, (ηιιιηθίχ) Ρτοοίββ «ι• 

Χεφίσοφος • δε Μένων ίμενε αντοΰ τϊαρά 'Αριχχίφ ' 

ΟΗθίηβορΙιαΒ ; 1)αΙ Μβηοη Γθΐη&ίηβά ΙΙιβΓΟ ιτϋΐι Αήβαι; 

ίε οντοί ίλεγον^ δτι ΆριαΙος φοΑη εΙνοΛ 

&ηά ϋιββο Γοροιίβά, ϋιαΐ ΑΗβΒίιβ βλίά (ϋΐΑΐ) ΰιβτβ-ν• 

τΐολλούς Πέρσας βελτίους εαυτοί, οΰς ονχ 

ιη&ηγ ΡβΓβί&ηβ βυρβήοΓ (ίο) Ιιίιηβοΐί, ιτΐιο νοαίά ηοΙ 

ανασχέα^ι αντοΰ βαυσιλενοντος ' άλΧ ει βονλεύ^ 

'θΐΐίΙαΓβ Ιιίιιι Γθί^ηίηι;; 1>α^ ίΤ χοα-ιΠΒΐι 

αυναηάναι κελεύει ηχειν ί^ίη της 

*Λ-ά9^Λτίτ-πίύι (Ιιίχη) Ιΐθ-ΓοςαββΙβ (γοη) Ιο-οοιηο ηον — (ΰιΐι/ 

νυκτός ' δε εί μη, ψησίν αυτός ατϊιεναι 

Ώϊίζϊχί; }3νΛ \£ (7οη άο) ηοΐ, 1ΐθ-βα78 (ϋι&Ι) 1ιβ (ίβ) Ιο-άβρλΗ 

τίρωΐ. Δε ό Κλεαρ;^ο$ εΐηεν' *Αλλά 

θΕτΐ7.ίιι-ι1ΐ6-ιηοΓηίης. Αηά — ΟΙβ&τοΙιαβ β&ίά: ΒαΙ 

χοη τίονείν ούτως* ώσπερ λε/ετε, εάν μεν 

ίΜβ-ηθοθββ&τχ 1ο-<1ο βο; αβ γοχι-ΒΒ,γ, ίί ίηάθ6<1 

^κωμεν • δε εί μη, ηράττετε στχοίαν Τι 

ιτθ-ιηΐ^ΐιΐ-οοπίθ (Ιο Αή»ιΐ8); 1>α1 ίί ηο(» άο ιτ1λΑ(β?θΓ 

ά,ν οίησ^ε μάλιστα ουμφέρειν. Δε οΰδε 

7οα ιη&7 'ϋιίηΐκ {ίο 1>β) Ιΐιβ-ιηοβΐ &(1ν&η1&κθθΐΐ8. Βυΐ ηοίϋιοτ 

είπε τούτοις ο τι τιοιηοοι. Δε μετά ταϋτα^ 

άί(1•1ιο•ι&7 (ο-ϋιθ8β ντ1ι&1 Ηο-ντοαίά-άο. Βαΐ ΕίΙβΓ ϋιοΜ 

ηλίου ήίη ^ύνοντος, αυγκαλεαας τους 

(ύάηΐζΒ), (ϋΐθ) Βΐιη ηοιτ βοΐϋηι^, ΙίΕΥΐη^-λββοιηΜοά ϋιβ 

ατρατγιγούς και λοχαγούς Ιλεζε τοιάδε' 

(^βηβΓ&Ιβ &ηά οαρία'ηβ Ιιβ-βροΐΕΟ (1η) ϋιΐβ-πίλΐιχίθη 

^Ω άι^δρες, εμοί θυομένφ 

ο !">«»• 1ο-ιηο •&0ΐΐΔο1η2-*η<1-ίη8ρβοΐίη^-ϋιο-βηΙηΙΐΒ (ίοτ * ή^ ι» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 114 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ιένα*, έτίί ^αυβίΤ^α τα Ιερά ονχ 

ιρβοίπις) \(ο-ςο[ιη&Γθ1ιίης] &ς&ίιΐ8ΐ (ϋιο) Ι^ίης ύιβ τίοΐίιηβ *(ϋ(1 ηοΙ 

έγίγνετο. ΚαΙ ειχότως άρα έγίγνετο 

'1)θΓ0ΐηθ (ίιΐΥ0ΐΐΓΕΐ>1β). Αηά ^ϋι-^οοά-Γβαβοη ^ΙιβΓβίοΓΟ ΙΙιοχ-ιτοΓΟ 

οΰ* γαρ ώς εγώ νυν ηνν^νομαι 6 νανσίηορος 

ηοΐ (βο); ίν &8 Ι ηοντ Ιβ&τη ΙΙιθ ΠΕτΐς&Μβ 

τίοταμός Τίγρης εση εν μέαφ ίιμύν χαΐ 

Ηυθγ Τΐ^Ηβ 18 ίο (ΙΙΐθ) ιηί(1<11θ (1>β(ντβοη) αβ αηά 

βαύίλεωςγ σν άν ου 8υναίμε^ 8ιαβηναι 

(ϋΐθ) 1(ίιι& ντίιίοΐι 'ντβ ντοαίά ηο( *1>ο-Εΐ>1β Ιο-ογοβ• 

άνευ τίλοίων ' ίβ τψ,είς εχομεν ου τίλοΐα. Μεν ^ 

ιπΐΐιοιιΐ 1)θΐιΐ8 ; 1>α1 κβ Ιιιινβ ηο^ 1>ο&(8. — ΟοΓί&ίηΙ^ 

γε ούχ οΙόν τε μένειν αυτοϋ ' )^αρ 

'ίοτ ηβ) Ε(-ΐ6&8^ (Η 18) ηοΙ ροββίΜβ Ιο-ηπίΕπι Ιιθγο; ίοι 

τα έτϋτνι^ία εατιν ουχ εχειν' 

ίϊΐϋ ηβθ688&Γίθ8-οί-ϋίθ ι ατθ ηοΐ (ο-Ιιανο ; [&τθ ηο^ Ιο 1>ο ρΓοοατβά] \ 

ίε ιέναι πάρα τους φίΤϋους Κύρου τα ίερά ψ 

1)α1 Ιο-^ο Ιο ϋΐθ ίΓίθη<ΐ8 οί-Ο^ηιβ ϋΐθ ι&ΰπΰοοβ ιτοη 

ηάνυ καλά ημίν. Ούν &6ε χρη 

ιΙΙοςβϋιοΓ ίΕΥοαι-&1>1ο Ιο-αβ. ΤΙιθγθΓογθ ύιυβ ϋ-ί8-ηοοβ8βαΓ7 (ίοΓ πβ; 

ηοίεΐν' άτίίόντα^ ί^εαινείν δ Τ4 τις εχεί, 

(ο-ΕΟί; Η&τϊη^-Γοϋτβά 1ο-8ΐιρ (οη) υτΙιεΙθυθγ Εΐΐ7-οηο ΙΐΑβ 

Έπειδάν δε αημ-ηνγ τφ χέρατι ώς 

ΑίΙβΓ ίη<ΐ60<ϋ1ΐθ-8ί^ηα1-ιηα7-1)6-ςίγθη ντΐΐΐι (ϋιο) οογο Εβ (ίί) 

αναπαύεσαι συσκευάζεστε * επειδάι/ ίέ το δεύτερον 

Εθ-^ο-Ιο-Γβ8( ρ&6ΐ£-υρ-7ουΓ-1>α^^α£θ ; ΕίΙβΓ — ϋιβ ββοοιιά 

άναιί3εσ3ε επί τα ντχοζύγια' ίί 

(βί^ρΕί) ρΐΕΟθ (ΰΐθ 1)Αβ§Ε^θ) οη ϋΐθ 1>θΕ8(8-οί-£αΓ(1θη ; 1>α( 

€7«ί τφ τρίτω, έπεστε τφ ηγουμένφ, 

οίΏ ύίβ ύίϊτά (βίβϋΛΐ), ίοΠοντ — (7011Γ) ΙβΕάβΓ, 

ίχοντες μεν τα ντιοζυγια ηρος του ποταμοί), 

(ιαγίη^ ίηάβθά Ιΐΐθ 1)β&δ(8-οΓ-1)ΐΐΓ(1οιι ηβχ^ ΙΙιβ πυογ, 

ίε τά δπλα Ιξω. 01 στρατ>7/οί χαΐ 

6ιι1 ϋιβ 1ιοαΥ7-&ΐ'πΐθ(1-ιηθη οη-τΐιβ-ουΐβίάβ. Τΐιβ ςθηθΓ&ΐ8 &η<1 

7^)χαγοι άχούααντες ταύτα άηηλ^ν χολ 

ΜρΙ&ίηβ 1ΐΕτίιις-Ιΐθ«ΐΓ<] 11ΐ68θ (ϋιίηςβ) άβρΕΓίθά, »ιι4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ Π. 115 

€7(οίονν οϋτω, Καί το Τυοιτΐόν 6 

άίά 8ο. Αηά (ίοΓ) ϋιο γθβΙ (οίύιβϋχηβ) — (ΟΙο&τοΙιαΒ) 

μεν ν{>Χ^9 ί^ οί £πεί3οι/το, ονχ 

ίη(1ββ<1 βοηιιιι&ιιιΐθά, πηά — (Ιΐΐθ οΐΐιοη) οΙ>β7θά, ((^β7) ηοΙ 

ίλόμενοί^ άλλα ορωντες 

Ιΐϋγίης-οΐΐοββη (Ιιίιη ιιο(ιι&1ΐ7 Εβ ώβίτ οοιηπι&η<1οχ), 1>αΙ ροΓΟοίνΐη^ 

&η μόνος έφρόνει οία 

ϋΐΕ( (1ιο) αίοηβ ϋιυαςίιΐ (&η<1 ΙιιμΙ ϋιοιηθηΙ&Ιςιι&ΙίΔβ&ϋοηβ) 8υοΙι-«Α 

ί^ει τον άρχοντα^ οί άλλοι δ' ήσαν 

1>βθϋΐιΐθ — (α) 00111 ιη&ιΐ(1θΓ, ϋιβ οϋιβτ (οοπιπι&ηάβη) ίηάβοά ιτοΓβ 

άτιειροί. ^Αρι^μός 8έ της 68ον, 

ίηβχμβηϋοοθά. | (Τΐιο) ηυII1ι^^ — οί-ώθ Γοαά, [ϋιβ βοιηραΐαϋοο 

ην ηΤί^ν έξ ^Εφέσου της Ιωνίας 

οί (1ΐθ (1ί8(αοοθ] ντίιίοΐι Ιΐΐθ^-οαιηθ ίΓοιη £ρ1ΐ08ΐιβ — (ίη) Ιοηίϋ 

μέχρι της μάχης, τρεΙς χαΐ ένενηχοντα 

(ο-ΐΗβ (ρΐαοθ) οί-ϋιο 1>αΐύθ, (ιτ&β) (ΙΐΓββ &ιιά ηίηβΐ^ 

σταθμοί ηεντε χαί τριάχοντα χαΐ τίεντοτ 

άΛγ'α-ηιιΐΓϋϊι (ηι&Μΐη^) βνβ &ηιΙ Ιΐιίη7 &ηά 6τθ• 

χόοιοί τχαρασάγγαί, τίεντηχοντα χαί έζαχίς- 

ΙιαηιΐΓβά [535] ρ&Γοβ&η^β, (ογ) Μίγ &η(1 βίχ- 

χί?Λθί χαί μνρνοί ατά^ίοι. από 

Ι^ου^αηά αηά Ιβη-ϋιοαβαηά [16,050] ΒίαάΐΕ; (Ιΐιβ άίβΐ&ηοο) ίροιη 

ίέ της μάχης εις Βαίυλωι/α έλεγοντο είναι 

— ((Ιΐ6ρΙαοθ)οί-11ΐθ 1)&((1β Ιο ΒαΙ)7ΐοη νταβ-β&ίά (ο-ΐ>• 

ίζηχοντο χαί τριαχόαιοι ατά^ωι, 

812(7 ^°^ ϋΐΓ60-1ιιιη(ΐΓ6<1 [360] βίαάία. 

^Εντεϋ^εν, έτιει έγένετο αχύτος, Μιλτοχν^ς μεν 

ΤΙιβηοβ, ιτΐΐθΐι ϋ-1)60&ιιιβ <1&γ1(, Μί1ΐοο7ΐ1ΐθ8 — 

6 Θραζ ηντομόληαε ηρός βαβιλεα^ ^χ^ν τε 

Ιΐΐθ ΤΙΐΓ&οί&η <1θ86Γ(«(1 (ο (Ιΐιο) Ι^ίη^» Ιι&?ίη^ ηοΙ 011Ι7 

τους ντντάας τους με^^ εαυτού εις 

ϋΐθ ΙιοΓδϋΐηβη — (11ΐ08θ) ντίΐΐι Ηιιη Κ>-(1ΐθ-ιιαιηΙ)βΓ-υί 

τβτταράκοντα χαΧ ως τριαχοσίονς των Θρακώι^ 

ίοιΐ7, 1>?ι^-&ΐ8ο &1)οα( ΙΙΐΓβο-ΙιιιικΙτβά οί-11ΐθ ΤΙιγ&οϊ&β 

τίεζων. Αε Κλέαρχος ηγείτο τοΙς άλλοις 

Γ€θ(-«ο1<ϋθη. Βηΐ ΟβιΐΓβΙιιιβ 1θ&ά-ϋΐθ-ντ&7 ίοΓ-ΙΙιβ γθ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 116 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒ16 ΟΡ ΧΕΝΟΓΗ\>ΙΙ. 

χατά τά 7ϊαγηγγελμένα^ 

ΜΟΟΓάίη^ 1 1ο-ύιβ ϋι1ιι^ΜΓΐιίο1ι-Ιι&<1-1>6βη-<ϋτοο1θ<1, [1η ϋιβ ρτΜοΚίΜά οπίβτ^ 

ί' οί είτίοντο, χαΐ άφιχνοϋντοΐΛ εις τόν 7ΐγΰιΤ0Ρ 

κηά — (ϋιβ7) ίοΐίοιτθά, «ηά απΐγβά λΧ ΰιβ &ηΙ 

ατίί^μόν^ παρά Άριαίον χαΐ την στρατιά^ 

εκείνον, ΟίμφΙ μέαας νύκτας ' χάί 

οί.\ιίιη8β1ί (νοΓο), Αΐ>οαΙ ιηίά ηίςΐιΐ ; &ηά (νΐιβη ϋιβχ «τίτοά) 

θέμενοί εν τάξει τά δτίλα οΐ 

ίιαν1η^-1>6βη-ρ1&ββά ίη ογ<1θγ (οί 1)&1(1ο) — (ιιηάβΓ) απηβ, Ιΐιβ 

ντρατηγοί χαΐ λοχαγοί των ^Ελλήνων ξυνηλ^ον 

^οηβΓ&Ιβ &ιιά ΟΑρΙ&ΐιΐΒ οί-ϋιο βΐΌοΙ» ιτβηΙ-Ιο^(1ΐ6ΐ 

παρά *ΑριαΙον χαΙ τε οΐ ^Έ,λλτηγες χαΐ ΆριαΙος, 

ίο Αήβαβ; &ιιά ηοΙ-οηΐ7ϋιβ <}γθθ1(8 1>αΙ-&ΐ8θ Αή»ιΐ8, 

και οί κράτίΟΤοι των ανν αντφ ώμοααν, μητε 

καά ϋΐθ ρποοίρ&Ι-ιηθη οί — (Ιΐιοββ) νπΐΐι Ιιίπι 1οοΐ£-&η-ο&ΐίι, ηοιΐ 

τίροδώσείν αλλ>7λου$, τε εσεσ^ι σύμμαχοι ' οί 

ίο-\)ύΙταγ οηο-ΕΖίοϋιβΓ, 1>αΙ 1ο-1>β-1ΐθΓθ&ίΙθΓ &11ίθ8; ϋιβ 

β(ίρβαΐγοι δε τιροσώμοσαν χαί ηγησεσ^οΛ 

&ατΙ>&Η&ηβ Ιικίοβά ητοΓβ-ίη-&(1<1ϋίοη αΙβο Ιο-Ιβ&ά-ύΐθ-ιτΕχ 

ά&ίλως. Δ' ώμοσαν ταύτα, αφάζαντες 

ψήύιοΏ.ί-ίηΛβ]ΐ9τγ, Αηά ϋιβ7-8νοΓθ ϋιβββ (ύχΐηζΒ), Ιίϋΐΐη^ 

ταυρον, και λύκον, και κάτιρον, και 

(ίο 8&οΗ£οίηκ) (α) 1>ιι11» Μΐά νοίί, &η<1 1>οαΓ, &η<1 

κριόν, εις άστίίδα, οί μεν ^ΕΤίληνες 

Γ&ιη, ΐτΑΟοίτίη; ϋιβ 1>1οο(1) ίη (α) βΐιίοΐά, Ιΐιο — (χγ6οΜι 

βάητοντες ζιφος, δε οί βάοβαροι 7υ6γχην. 

άΐρρίη^ (ε) βνοπΐ, Αΐιά ϋιο 1>&τι>ΕΗ&η8 (ε) Ιεποο, (ίηΐο ϋιβ 

Έπε* ίέ τά πιστά 'εγενετο 

^Ιοοά). ΜΠιοη Ιηάββά — (ϋιβιβ) ρ1θά^β-οί-βάθ1!«7 1ιε<1.1ε(θιι.ρ1μ« 

9 Κλέαρχος είπεν *Αγε ^η, ώ *Αραχίε, ετίείτίερ 

— 01θΕΤθ1ια8 8&ί<1 : Οοιηβ ϋιοη, Ο ΑηββυΒ, 8ίηθ6-ϋιοιι 

6 αυτός ατόλος έύτΐ νμίν καί ημίν, ειτά Τίνα 

ύιβ 8&ιηβ ΓοιιΙθ ίβ 1ο-7θα Επά Ιο-η8, 1θ11-ιΐ8 ιτΙιεΙ 

γνάμγιν Ιχεις περί της πορείας, τϊότερορ 

ΐρΐηίοη (ΟΓ ρΐΕη) >Όα-1ΐΕΥθ ηβρβοϋηΐζ ϋιβ ιπετοΙι ' ιτη*έΐΜ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΚΓΚΒ 11. 117 

άτίιμεν, ^τπερ ήΧ^μεν ^ 

Λ»β) ψ^-ηχχυπί, (\>γ Ιΐιβ Μΐηβ ΓοαΙβ) ιτΐιίοΐι νβ-ο&η&β οτ 

ίοχΒΪς εννενοηχίναι τινά άλλην κρίίττω 

άο-7οα-(1ιίιι^ 1ο-1ι&Υθ-11ιοα£ΐι(•οί (ΟΓ άβνίΜά) «ιχ οΙΙιβΓ 1)«ϋβτ 

68ον; Ό δ' είτίεν' Άπιόντες μέν ^ 

το»ά ? — (Ηβ) — ηρΐίθά : Κο(ιιπιίιΐ£ — (1)7 Λβ ιτ»7) μγΜοΙι 

ήλ^μεν. άν τϊαντελως άτΐολοίμε^ ντίά 

ιτθ-ο&πΐθ, ν• ντοαίά *1)β βηΐΐΓθΙχ *<1β8(ΐΌ76ά Ι)/ 

λψοϋ' γαρ ντχάρχει ίιμίν νυν οϋέν των 

Γ&ιηΐηθ; ίοΓ ΙΙιθγο-ιβ Ιο-αι ηοΜτ ηο (ιηρρίχ) οί — 

ίτίίπη^είί^' γαρ ον^έ των έγγυτάτω 

ρΓΟτίβίοηβ; ίοΓ ηβίΙΙιβΓ (άτιΗη^) ϋιβ ηο&τβιΐ (ογ ΙαιΙ) 

έηταχαΐ^εχα ατα^μϋν ιόντες 8ενρο^ είχομεν 

ΐθΥβηΐ6βη <ΐΑ78'-ιη&ΓθΙι οοιηίιι^ ΙιϋΙιΟΓ, | νβ-ΙίΕΥΐη^ 

λαμβάνειν ον^έν εχ της χώρας. 

Δ' εΤτ4 ην ίν^, ημείς 

Γγοπι ϋιβ 001111Ι17]. ΒαΙ &η7-11ιίη|; (ϋΐΑΐ) ιτΕβ ϋιβη, νβ 

^ιατΐορενόμενοί χατε^ατιανησαμεν. Αέ νΰν έτανο- 

ρΜ•ίιΐ£-ϋιτοα|^Ιι οοηιαιηοά-ϋ. Βυ( ηοντ ιτ• 

οΰμεν τΐορεύεο^ΟΛ μεν μαχροτεραν^ δ' 

ϋιίηΐί 1ο-|^ — (&) Ιοη^βΓ (ιτ^ΐ)» ^*^^ *ιτβ-β]ι«11 

ονχ άτϊορηαομεν Των ετίΐτη^είων. Δε τϊορευτέσν 

ηο( 'παηΐ — ρΓοτίβίοηβ. ΒυΙ |,ϋ-ΐβ-1ο-1>θ-ιηατο1ιβ<1 

ημίν Τους τίρώτονς ατά^μονς 

Ιο-πβ [ντο ταταί ιη&Μβ ϋιβ ιη&ΓοΙι] (οη) ϋιβ ΔηΙ άΑ78'-ιη&Γ0ΐΐ08 

μουχροτάτονς ως άν 8υνώμε^, Ινα ως 

ϋΐθ-Ιοη^β^ ϋι&( *νθ Ολη ^0β8ίΙ>ΐ7-ιηιϋΕθ-1^θΐιι, Ιη-οτάβΓ (ΙιαΙ 

άτίοατίαα^μεν τΐλεΐατον του βααιλιχοΰ ατρατεν- 

ιτβ-ιηΑ7-1)ο-ΓβπιοΥθ(1 Ιΐιβ-ί&τϋΐθβΐ ίνοιη-ϋιβ Γ07α1 &τ. 

ματος' χάρ ην ατιαξ άτΐόσχωμεν 68όν ίύο η 

η,γ; ϊοτ ϋ οηοβ νθ-1>ο-άί8ΐ&ηΙ (&) ^οαπ1β^ οί-^ο οι 

τριών {ίμερων^ βασιλεύς ονχέτι μη 

ύΐΓββ <1&7•> (^β) Ικίηβ νοαίά | ηο-ιηοΓο ηοΙ [ηο4] 

^υνητοΛ χατα^λαβείν ημα^. Γαρ μεν ολίγφ 

ν Β.Μο ί4>.οτ6η&1ί• ηβ. ΡοΓ ιικΙβμΙ *νϋ]& ΙΒ.) ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 118 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ιδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

στρατευμαη ον τολμηθεί εφέτιεα^αΛ. Δ* 

αηιΐ7 1ιθ-'ιπ11 ηοί 'ά&τβ Ιο-ρυηηο (αβ). Βι:Ι1 

ίχων τϊολνν οτόΤϋον ον ^υπηοεται τΐορενεα^οί• 

ϊίΛΥΪπζ (λ) Ιεγ^θ ίοΓΟθ Ιΐθ-νΟΙ ηοΐ Ί>θ-&1>1θ Ιο-ιη&ΓοΙί 

τα;^εί»)ς• δέ χαΐ Ισως ατΐαννεΐ τΰιρ 

Γ&8ΐ-θηοαςΙι ; &η<1 αίβο *νπ11 ρΓθΙ>Εΐ>ΐ7 *θχρβΗθΐΐ06-ντ&ιι1 οί-ΙΙιβ 

επιτηδείων. "Εγωγε^ εφη^ Ιχω ταντην την 

η60β88αηθ8-οί-1ίίθ. 1-&1-1β&8ΐ, βαίά-ίβ, Ιιοΐά Ιΐιίβ ~ 

γνώμην. 

ορΐηίοη. 

Δέ αντη η οτρατηγία ην δυναμένη ον^έν 

Βυ( Ιΐιίβ — ρ1αη-οί-«αιηρ&ίςρ. ψβλ θ<ιιιί?Αΐοη(>-ίο ηοΐΐιίης 

άλλο, η άτω^ράναι η άηοφυγείν, δε η *τνχη 

βίββ, (Ιι&η 1ο•8ΐβα1ιης-αιτ&7 ογ (ο-βθ6ίης-ορβηΐ7-αντ&7, 1>α( — ίοΓίαηβ 

6στρατ>7/>7σε χάλλιον. Γαρ έτιεί εγένετο ημέρα, 

οοΏά\ιοί&ά-1\ϊϋ-&ηηγ ιιιθΓ6-1ιοηοαπιΙ>ΐ7• Ρογ ντίίθη ίΙ-1)θοαπΐθ <1&7 

ΒΤΐορενοντο, έχοντες τον ίίλνοτ έν ίεζιφ 

ϋΐθ7-ιη&Γθ1ΐ6<1-ίοη1ι, Ιι&νίης Ιΐΐθ βαη οη ΙΙιο-ήςΗ 

λογιζόμενοι ^ξειν ά|[/α Ονοντι ηλίς* 

βχροοϋη^ Ιο-απτίνθ &1-11ιβ-8&ιηβ-ϋιηθ νίΐΐι ((Ιιο) *8β1(ίη^ βιιο 

εΙς χώμας της Βαβυλωνίας χώρους ' χαΐ 

Λ% (80ΐηθ) νϋΐα^θ οί-Ιίβ ΒαΙ)7ΐοηίαιι (θηΊΐοΓ7 ; &η<1 (μ Γββρβοΐβ) 

τούτο μεν ονχ έ'^^^εύο^ηοαν. Δε ετί 

ϋιίβ 1]ιβ7-'^β>^ ίηάβθά ηοΐ Μοοβίγοά. Αηά 7®^ 

όίμφι 8είλην ε^ζαν όραν 

&έοα1 ϋιβ-ίθΓ6-ραη-οί-1]ιβ-&ίΐ6πιοοιι ϋΐθ7-ϋιου£ΐι( (ϋι&Ι) (1ΐθ7-8αν (ΙΙιθ} 

τίολεμίονς ίητιεαίς ' και τε οι Των ^Ελλήνων 

βηθΐη7'8 ο&γαΐΓ7 ; αη<1 ηοΙ-οηΐ7 — (Ιΐΐ08θ) οί-ύιο Οτθθΐίβ 

ετνχον μη δντες εν ταΐς τάξεσιν, 

\{ψ}ίθ) Ιιαρρβηβά ηοΐ 1)βίης [ντίιο υτθγο ηοΐ] ίη Ιΐιβ πιη1(& 

Ι3εον εις τάς τάζεις, χαι ΆριαΙος, (χάρ ετυ^^χανε 

η,Β ίο ί\ιο τ&Ώ]ί8, Ι)α1-&180 Ατίβθΐιβ, (ίοΓ Ιιο-έαρροηοά 

τίορενόμενος έή> αμάξης, 8ωΤν ετετρίοτο,) 

Ιο 1>ο) ρΓοοοβάΐη^ \η (ε) πΕ^οη, 1>θθ&α8β 1ιο-1ΐΕά •1>6βη-ντουη(1θά,) 

καταβάς έ^ραχίζετο χαΐ οί ύνν 

θοιαίηκ-άονπι άίά-'ραΐ-οιι (Ιιίβ) 'οοηβίοΐ. εζι(1-*1ιφ — (ϋιοβο) ιιϋ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΚ Π. ΙΙί^ 

Ιιπιι (θΐά Ιΐιο β&πΐθ). Βαηη; (ϋιβ ϋπιβ) ίη-νΐιίοΐι — ϋιβτ-^βΓΟ-Απη• 

ζοντο οί 0X07(01 τιροτιεμφ^έντες, ηχον λέγοντες, 

ίης-ιηβηΐΒοΙγοΒ Ιΐΐθ βοοιιΐβ 8βη(-ου(-1>βίοΓβ, οαηαβ βατίη;, 

οΤί εισιν ονχ ίτΐτιείς, άλλ' ντιοζνγια 

ύϊΛί ϋΐθ^-ινβΓβ ηο( Ιΐοηβιηοη, 1>υ1 1>6&8(8-οΓ-ϋυΓ<1βη (11ια() 

νέμοιντο. Καί τίάντες εν^νς Ιγνωααν, δτί 

ιηί£ΐΐ(^1)ο-ρ&8(αΗης. Αη(1 &11 ίιηηιοάί&ΐθΐχ Ιεοουτ, ύι&( 

βασιλεύς έστρατοτιείεύετο τΐον εγγύς ' χαΐ 

(ύϊβ) )ί\ηζ καβ-βηοαιιιροά βοιηβ-ιτΙΐθΓβ οβ&τ; &η(1 

γάρ και χατίνός έφαίνετο εν χώμαις ου ττρ^σω. 

Γβ&11)τ &1βο βιηυΐίο Ερρβαιτοά ίη ((Ηο) νίΠα^οβ ηοΐ Γεγ 

Δε Κλέαρχος μεν ονχ ηγεν 

(άίβΐ&ηΐ). Βαΐ ΟΙοαΓοηαβ ίικίβοά 'άίά ηοΐ Ίθ&ά (Ιιίβ ίοΓΟΟβ) 

ίηι τους τΐολεμίους ' γάρ γ^ει τους οτρατιώτας 

ΛζΛία»ί Ιΐιβ θηθΐη7 ; ίοΓ Ιΐθ-ΐίηοντ (ύΐΛΪ) ώθ βοΐάίοη 

δντα^ χαι άτίειργιχότας χαΐ άσίτους* 8έ χαι ^ 

ιτθΓΟ 1>οΐ1ι ίαϋ£;ιΐθ<1 «ηά ί&β1ίη|^; Ληά &ΐ8ο ίι-κ&ι 

η^ αψε* ον μεντοι ον8έ άτιεχλινε, 

ηοιτ 1&(β ; | ηοΐ ΙιοντοτβΓ [γ^ί ΗοΜτογβΓ] Ιιβ-'άίά ηο( Μβοΐίηβ 

φυλχίττόμενος μη ^οχοίη 

{ίτοΏϊ ΪΟΒ Γοαίο), Ι&Ι^ίης-οιίΓβ (ΙΙι&Ι) Ίιβ-ιηί^ΙιΙ ηο( 'βββηι 

φεύγειν, αλλ' άγων εν^ύωρον, ^χ(*>ν 

10-&6Θ» 1>α1 Ιθαάίη^ (ϋιο αηη7) ίη-α-άίτβοΐ-ΐίιΐθ, (&η(1) Ηανΐη^; 

τους ηρώτους χατεοχηνωαεν 

(ΟΓ 1β&(ϋΣ^) (Μιηβθΐί) Ιΐΐθ ΓυΓοιηοδΙ (ογ αάναποο) Ιιβ-θηοαιηρθά 

α|[ζα τφ 8νομενφ ηλίφ, εις τάς έγγντάτίύ 

&1-11ΐθ-ϋιιιβ-οί Ιΐιβ βθΙΙίη^ βυη, ίη ϋιο ηβ&ΓΟβ^ 

χώμας, εζ &ν ^ιηρτΐαοτο ντίό του βαβιλίχον 

7ί11&ξ«;8, ίΓοιη νΐιίοΐι Μτ&.8-Ιαΐ£6η-&\7&7 1)7 ίΐιβ γο^&Ι 

στρατεύματος χαΐ αυτά τά ξύλα από τών οιχίών, 

(τοορβ βνβη ϋΐΘ ^οοά-νοΓΐ£ Γγοπι Λθ Ιιοαβθβ. 

Ούν μεν οί τιρώτοι εατρατοτιε^εύσαντο 

ΤΙΐθΓοίοΓΟ ίΒ(ΐ6βά Ιΐΐθ &Γ8ΐ (οΓ &(1ν&ηοθ) βη6αιηρθ<] 

ίμως τινί τρύηφ^ δε οΐ ύστεροι τίροσιόντες 

Ιιοιτθτβτ ίη βοηΐθ οΗθγ, 1)ΐι^ — (Ιΐιοβθ) ίοΐΐοντιης οοιηίη^>α| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 120 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑΒΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

σχοταΐοί ηνλίζοντο ώς ίχουστον έτυγχανον^ 

Ιη-ϋΐθ-(ΐΜΊΕ (|!ΐ&ΓΐθΓο<1-ϋιβηΐ8β1Υ6β Εβ '(1ΐθ7 8ονοΓ&1ΐ7 *<3ΐι&ηοο4 

χοα ετΐοίονν τωΤίλην χ^νγ-ην χαλλχΛνΊΒς 

(Ιο βηά ςα&ιΐβη), &η<1 11ιβ7-ιη&<1θ ηααοΐι οοίβθ παΙΗιι^ 

άλλ>7λους, ώστε χαΐ τους τΐολεμίους άχονειν' 

1ο-οηθ-&ηοϋΐθΓ, 80-11ια1 ονβη Ιΐιβ βηβιη^ Ιιβ&τά (ϋ); 

&ατε μεν οί Ιχ^^ατα των τίολεμίων χαΐ εφυγορ 

%0-ύχΛί ίηάοθά ϋιβ ηοαΓββΙ οί-ϋιβ 6ηθπΐ7 βνβη β»ά 

(Χ των σχηνωμάτων. Αε Τούτο εγενετο 8ηλον 

ίτοΏΐ Ιΐΐθ οηοαιηρηιοηΐβ. Αη<1 ϋιίι οβο&πΐθ &ρρ&τβηΙ 

τγ υστερίςι• γαρ ούτε ίτι ούίεν 

οη-11ΐθ ίο11ονήης-<1&7 ; ίοΓ ηοίϋΐθΓ ΐϋΐ7-1οη^οΓ | 'άί«Ι ηο 

ίτίοζνγων έφάνη^ ούτε 

1>β&8ΐ8-οί-1)υΓ<1θη *&ρρβατ, [<ϋά «17 1>6&8ΐβ οί 1)ΐΐ]*<)οη Ερρβ&τ], οτ 

στρατόπεδο^, οΰτε χαηνός ον^μοΰ τΐληοίον, Αε 

βΕΐηρ, ΟΓ Βΐηοΐκο &ιι7-ιτ1ι•γο ηβΑΤ. Αηθ 

ώς εοιχε, χαι βαϋιλενς εξετΐλάγη τγ εφό8φ 

08 ϋ-866ΐηθ(1, θνβη (ΙΙιθ) 1ϋη|; ιτ&β-&1&πηο(1 &1-11ιθ &ρρπ>&ο1ι 

τοϋ ατρατενματος. Δε τούτο εδ>7λωσε 

οί-ϋΐθ (θΓθοί&η) Εηη7. Αηά ΙΙιϊβ ιτ&β-ιη&ιιίίο^ 

οΐζ ετιραττε τγ ίκττεραίςι. Μεντοι τ% ταύτγις 

1)7-^1ΐ8'ϊ Ιιβ-άίά οη-ΐΐΐθ ίο11ο^ης-<1&7. ΙΙοντοτβΓ — Ιΐιίβ-β&ιη• 

νυκτός τίροϊούσης^ φόβος εμτάτννει χαί τοίς *Έλλ>7<Τί 

ηίςΐιΐ Εάν&ηοίης, (&) ραηίο ίοΐΐ &1ιο οη-ϋιο ΟγοοΙη 

χαί ην θ6ρχ)6ος χαι Πόντιος ειχός οίον 

αηά 11ΐθΓθ-ιτΜ Ιαιηαϋ &ιιά ηοίββ Ιί]]:• Εβ (βπάάοη; 

φόβου εμτίεαόντος γίγνεσ^ι. Δε Κλε- 

ίοιίΓ ί&ΙΙίη^-οη (οηβ) (οΕπβββ) 1ο-1)β. Βαΐ Οΐβ- 

άρχος Ίολμί^ην Ήλείον, ον ετύγχανε^ 

Ετοΐιαβ (οΓάθΓθά) Τοίιηίάββ (ϋιβ) ΕΙθϊαιι, | ιτΐιοιη 1ιβ-Ιι&ρροιιο4 

Ιχί^ τιαρ εαντφ^ 

Ιιατίη; [ιτΐιοιη Ιιο Ιι&ρρβηοά Ιο Ιι&τβ] ντίΐο Ιιίχηββίί, (αηά ιτΐιο ιτμ) 

άρ^στοι^ χΎίρνχα των τ<$τε, τούτον 

ϋι«-1>ϋ8( ΙΐθΓ&Μ οί — (Ιΐιοβθ) ϋιοη (•ζί«ϋη£), 11ιί8-κ>ιιο (Ι1ι«ιι) 

ίκελτυσε άνειτιείν, κατακ>7ρυ^αντα <^0^9 

Ιιβ-οΓάθτβά ^ο-ργοοΙαιπι, 1ιο•*1ι&νίχΐ|Γ (ϋηί) ΌπΙοτοά ηΐοηοΐι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΕΒ III. 121 

&τι όί άρχοντες τιροαγορενοναιν, δς ά'β 

ύϊΛί ύϊβ ι^ηβηΐι ραΙ>ϋβΐ7-&ηηοιιηοβ, (ΙΙιαΙ Ιιβ) ιτΐιο ηιί^ΙιΙ 

μηνναγ τόν άφεντα τόν 6νον εις 

Ι^τβ-ίηίοηηΑΰοη (ηιρβοϋη^) ϋιο (οηβ) ΙΐΑτΙη^-ΙβΙ-ΙοοΜ ΰιβ &μ Μηοη^ 

τά δτύα, δτί λ^τψρτα^ μιϋ^όν τάλαντον 

ύιο Απηβ, (Ιι&Ι 1ιβ-ιτοιι1ά-Γβθ6ίτ« (μ) ηντ&πΐ (α) Ιλίβη 

άΰγυρίον. ΈτιεΙ 8ε ταί>τα έχηρνχ^^ οΐ ατρα 

ι^βϋτθΓ. ΤΠιβη Ιηάθβά ϋιυ ^Μ-ρΓοοΙαίπίθά, ϋιβ βοΙ- 

Τιύταί Ιγνωσαν, &η 6 φόβος εΐη χενός, χαΧ 

άχνη Ικηοντ, ϋΐΑΐ — (ϋιβίτ) ίθν ιτμ |ρΌΐιη<11ββ•, &ηά 

οΐ άρχοντες σώοι. Αε αμα δρ^ρφ 

[ύϊΛΧ) ϋΐθ ^οθΓ&Ιβ (ιτοη) Β&ίβ. ΒιιΙ &1-11ΐ6-ϋιηβ-οί (1&7-1)Γ6•ΐί 

6 Κλέαρχος τίαφηγγειλε τους ^Ελλίτνας τί^εσ^ί 

— ΟΙο&ΓοΙιαβ οπίβήά ΙΙιθ Ογοο^β Ιο-ρίλοο-ϋιοιηβθίγββ 

τά δτίλα εις Ίίάζιν 'ρπβρ είχον &τε 

— (ιιηάβΓ) Απηβ ίη (ϋιο) ογ(1θγ 1η-ιτΙιίο1ι11ΐθ7-Ιι&ά(11ιοιη8β1τ6β)ιτ1ιβη 

η μά-χγι νν. ΟΗΑΡΤΕΒ III 
Δε δ δ)7 ίχρα-φα, δτι βαΐϋίλενς εξετΐλάγιη 
τ^ έφό8φ ην ίηλον τφ8ε. 

Μτ-ϋιο »ρρΓο&ο1ι (οί ϋιβ βΓββϊβ) ΨΛ8 οτίάθΐιΐ 1>7-ϋιΐΒ (ΰΐΑΐ ίοΐίοιη). 

Γαρ μέν 'Τγ τίρόσ^ε^^ 7ΐμίρ€ΐ, τίεμτίϋίν 

Μοτ ίιιάοβά οη-ΐΐιβ ρΓοοβάίη^ άΛγ βοικϋη^ (Ιο ϋιο βηοΐΕβ) 

Ιχίλενε τΐβίρα^ώόναί τά ίτΐλα^ 8έ τ4τβ 

Ι.θ-θΓ(ΐβΓβά (ϋιβιη) 1ο-^Υθ-αρ — (Ιΐιβίτ) Απηβ, 1>υΙ Αίΐβπτ&ται 

αψχΛ άνατέλλοντι ηλίφ ίτίεμ'φε 

Α^-ϋιβ-βΑΐ&θ-ϋιηο νΐϋι (ϋιβ) Ήβίιι^ •ιιη Ηβ-ββηΙ 

κηρνχσ^ς τίερί ατΐον^ων. Δ' οί έτίεϊ 

ΙλβΓ&Ιάβ Αΐ>οαΙ (&) (ηιοβ. ΒαΙ — (ϋιοβο Ιιβηΐάβ), ντίιβιι 

ίΐλ^ον τϊρός τους ηροφνλαχοίς, εζήτονν τους άρ• 

•ΐιβ7-ιτ«η1 Ιο Ιΐιβ οαΐροβΐ•, {ηςαίτοθ-^οτ Ιΐιβ οοη• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 122 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟ». 

χσντας, Έπειδ)7 ^^ οι τίροφυλαχες 

ιηαη(1θΓ8. ^ν^ΐΐθΐι ίηάθβίΐ ϋιβ ^[ΐιαΓάβ (&1 (Ιιβ ϋαίρο*.•. 

άτίΥίγγελΤατρ, Κ?^αοχος, τυχών τότε έηίβχοπΆρ 

ΓβροΓίβα-ϋιίΒ, ΟΙθ&Γβηαβ, Ιι&ρρβηίης ϋιοη 1ο-1>6-ίιΐ8ροοϋ]ΐ|| 

τάς τάζεις, είτιε τοις τίροφύλαξι χελενει> 

Λβ ΐΓοορβ-άΓαιηι-αρ-ίη-ΟΓάβΓ, ί»1ά ύιο (ρίΑπΙβ ΐο-Γβί^αββΙ 

τους χιηρνχας τίεριμένειν άχρι άν σχοΤ^ίσγ 

11ι« Ιΐθπιΐάβ Ιο-Γ6ΐη&ίη ϋ11 *1ιβ πά^Η Ί[>θ-&1-1βΐ8ΐιι*β 

Έπεί δί χατεστησε το στράτευμα^ &στε εχεα 

Ψ]ίΒΏ — 1ΐ6-1ι&ά-&ιτ&η^βά Ιΐιβ απη^ 80•Εβ Ιο-1ι&ν€ 

καλώς όράσ^ι τίάντγ φάΤίλαγγα 

(ϋββίί) Ι^βαηϋίηΐΐ^ 1ο•1)6-8θθη οη-&11 (βίάββ), (Ιΐιβ) ρΐιαί&ηζ 

τχνχνγιν, δε μηδένα τών άότιλων 

(1>θίη^) ίη-βΙοβθ-ΟΓάθΓ, 1>α( ηοΐ-οηβ οί-ϋιβ ηηαπηοά (ηβη) 

χαταφαντί είναι, εχάλεαε τους αγγέλους, χα! 

λρρβαπΜΐ 1ο-1>β (ϋιβη), Ιιο-ο&Πβά-ίοΓ Ιΐιβ ηιοβββη^βΓβ, &η(1 

αντός τε ηροηΤί^ε έχων τε τους είοτίλοτάτονς 

Ιΐθ-1ιίιη8β1ί — &(1νΕΐιβθά 1ι&νΐη|^ — ϋιβ 1)68ΐ-&πηθά 

καί ενειδεστάτονς τών στρατιιγτών αϊτού 

&η(1 ϋιβ-Ιΐλη(ΐ8οιηβ8ΐ οΐ-ύϊ& 8θΙ(ϋθΓ8 οί-1ιίιιΐ8θ1ί(ϋιβη&1)οα< 

χαί εφραυσε τοις άλλοις ατρατιηγοίς 

Ιιίιη), &η(1 ύθ-(ο1<1 ΙΙιβ οϋιβΓ οοιηιη&ηάβΓβ (ίο άο Ιΐιρ) 

ται'τά. Έτιβί δε ^ ηρός τοΙς άγγελοι^ 

*&ιηθ (ϋιίη^). "νν^ΐίθη ίηάοοά Ιιβ-ντ&β ηβατ ϋιο ιηθ886ηςθη 

άΜ7ρώτα τι βούΤυοιντο. Οί δε ελεγον, δτι 

{ΐθ-άοπιαηάθά υτΙιεΙ Ιΐιβχ-ντίβΐιοά. — (Τΐιβχ) ίικίθθά ηρΓΐβά, ϋι»( 

ήχοιεν άνδρες περί ατίονδών, οίτινες 

±Α7-οαιηθ (μ) ιηοη ηβρβοΐΐιι^ (&) Ιηιο* . (&ηά) ιτ1ι« 

Ισονται Ιχανοι τε άηαγγείλαι τά 

ποηλάΛΛ οοηιροίβηΐ (&ηά βιηρο^βΓθά) ιιο(-οηΐ7 (ο-&ηηοαιιοθ — 

παρά βοϋβιλεως τοΙς "Ελλγιύι, 

(Αοχ οοζηιηιιη!οαΐΗ>η; Γγοιπ (1\ί&) 1(ίη^ Ιο-ϋιβ ΟΓββΜ•, 

χα τά τιαρά τών Ελλήνων βαυσιλεΐ. 

3α1-Αΐ80 — (ϋιθ86) ίΓοιη (Ιΐθ Θγοθ1(8 Ίο (ΙΙιθ) ^^ίη^. 

Δε ό άτιεχρα'ατο' 'Ατταχχέλλετε τοάτη» 

β«ί — (Ιιβ, 01βιΐΓθ1ια8,) ΓβρΗβίΙ: Αηηοαηββ ΙΙιβΓοΓοΓ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΒ ΠΙ. 

χύτφ, 8τί πρώτον δεί (^ά,χ^ζί Υ^ 

Ιο-)ιίιη (Ιΐΐθ Ιίίης), Ιΐιαΐ &Γ8ΐ ΙΙιβΓβ-ίβ-ηοβά *οί (&) *1>&(ΐ1θ, ίον 

Ιστιν ονχ άριστον^ ον^έ 6 τολμψ 

ΰΐθΓβ 18 ηο 1>ΓβαΙιί&βΙ (ίοΓ ηβ), ηοΓ (ΐι ΙΙιθγθ Αΐιχ οηο) ιτΐιο ιπ11-6β- 

σ6Α• λέγειν περί στίον^ων τοις ^Έ^γβι^ 

ά&ΐ^τ^ (βηου^Ιι) Ιο-βρβα^ Αΐ>οα1 (&) (ηιοβ 1ο-ϋιο ΟγοοΙοι, 

μη πορίσας άριστον. Οί άγγελλοι άχον- 

οοΐ 1ι&γίη|;•ρΓονί(1β<1 (ϋιοιη) 1)Γο«ι1(Γ&βΙ. Τΐιβ ιηοβββη^βη Ιιοαγ• 

σαντες ταύτα άηιηλαννον, χαΐ ταχύ ί^χον 

ίης Ιΐιβββ (ϋιίη^β) άβρΑΗβοΙ, Εηά βοοη ο&ιη• 

χαΐ φ ην 8ηλον οτι βαϋιλενς 

{\>&ο)ί); Ληά (ο-κΐιοιιι [ΟΙβατοΙιαβ] ϊΙ-ψβλ ιη&οίίθβ( ϋι&Ι (ϋιο) Ιϋης 

ην τΐον έγγνς, η ης άλλος, φ 

1Τ&8 βοηΐθ-ννΙιβΓΟ ηο&Γ, ογ βοιηβ (ρβηοηβ) βίββ, (ο-ντίιοιη 

Ιπετβταχτο πράττειν ταύτα* ελεγον 8ε 

ϋ-κ&β-οοιηιη&ούθά Ιο-ΐτΕηβαοΙ (Ιιβββ (&βαίτ8); ϋιβ^-β&ίά Ιχΐ(1θθ<] 

ση λέγειν 8οχοΙεν βαοιλεΐ ειχότα^ 

11ι&1 (Ιΐΐθ (Ηίη^β) ΙΙΐθ^-ΓβροΓίθά ββοιηοά *1ο ((Ιιο) 'Ι^ίο^ Γθ&8υηαΙ)ΐ€^ 

χαΐ ήχοιεν έχοντες ηγεμόνας^ οι, εάν 

κηά ϋιβ^-οαιιΐθ (1)&6ΐ£) ίανίη^ ςυί(ΐ68, ντίιο, ίί (Ιΐιβ) 

στίονδαι γέν^ηαι^ άζοναιν αντους εν^εν ίζουοι 

ύ-αοο 8ΐιοιι1ι1-(αΐ£θ-ρ1ο«β,ιτοιι1(1-οοη(1ιιοΙ ϋιβιη Ιο-π1ΐθΓθ(Ιΐθ7-^οα1(1-1ι&γβ 

τα έτίΐτη^εια. Ό δε ^ρώτα, ει 

ΰιβ η6θ68βαήββ-οί-1ίί•. — ΒαΙ 'ΐιο (Οΐβ&τβΐιιιβ) 'ίη4αΪΓθά, ίί 

ατίεν^ιτο αιτοις τοΙς άν^ράχη ιονοι 

»-(ηιοθ-κοα1(1-1)β-ιιιιιάθ (οηΐ7) ίοΓ-ΙΙιοβο — ιηβη ^οίης-^ 

χαΐ άτζίοϋαιν^ η εσοιντο ύτϊον^αΐ 

ΛΏά ΓθΙιιτηίη^-ίΓοιη (Ιΐιο Μης), ογ (ίί ) (1ιθΓθ-ιτοιι1<1-1>β (&) (ηιοβ 

χαΐ τοΙς άλλοις. Αέ οί ίφαχταν άτϊασι, 

&180 'ίοΓ (&11) ^ϋιο οϋΐθΓ8. Βα( — (11ΐ07) βαίά ίθΓ-&11, 

|[ζε;^ρ4 τα παρ' νμών άν 8ιαγγελ^γ 

αηΐίΐ ϋΐθ (Ιΐιίηςβ) ίΓηιη 7ου ιηα7 1>β-οοιηιηιιιήοα(6(1 ^ο(ϋιβ) 

βοϋσιλεΐ. Έττεί δε είτιον ταύτα, μεταστη- 

^)ί\Ώζ. \νΐιβη ίχιάββά ϋΐθ7-8λί(1 11ιβ8θ (ϋιίιι^), 1ηνϊη{^-(ϋ• 

αάμενος αυτούς, ό Κλεαρ;^ο$ είουλεΰετο. 

οΐΜβά Ιΐΐθβο (ιηθ886η|^ηΧ — 01β&το1ια8 οοη8ΐι1ί»<] «ννΙΙΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 124 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

νίβ οίΒοβη). Αηά ϋ-βοοιηβά (Ιο ϋιβιη) (ϋιβΙ) ϋιβ Ιταο• 

ηοίείχτ^ί ταχύ, χαΐ έλ^είν τε χα^^ γ\0νχία% 

ιτ&8-Ιο-1>θ-ιηαάβ 8ρββάϋ7, Εηά Ιο-^ο ηοΐ-οηΐχ &( (Ιΐκΐτ) 1οίιιιι« 

ίτίΐ τά έτίίΤη^εια, χαί λα£εΙν. Ό 

\ίΙβΓ ϋιβ ηθθ688&ήοβ-οί-1ϊίβ, Ι)ΐι1-&180 Ιο-Ι&^β [Ιΐιβιη μ Γοςαίτοθ]. — 

•$€ Κλέαρχος εΐηε' ΑοχεΙ μεν χάμοΙ ταύτα ' 

Βαΐ ΟΙβΑτοΙιαι Μΐά : | ϋ-βββιηι Ιηάοβά &ΐ8θ-1ο-ιηο Ι1ιβ-•Μη•ϊ 

ον μεντοί ταχύ γε 

[Ι &ΙΙ1 οί ϋιβ 8&ιηο ορίηίοη] ; Ι-*ιτϋ1 ηοΐ ΙιοντονβΓ ίιηιηθ(1ιιι(βΐ7 Ιικίοοά 

άτϊα/χελώ, άλλα δίατρί^ω '^'^ οί 

Άηηοαηοβ (οατ άοΙβηηίιίΑϋοη), 1>αΙ ιπ11-άθ1α7 αηϋΐ ΐΚβ 

ά/χελοι άν 6χτ>7^ω<η μγι άτιΜξγ 

ιιΐθ88θη^θη ιηί|^1ι^ 1>β-&ρρΓθ1ΐθη8ΪΥβ (ΙΙΐΕ^) ϋ-'πχί^ΐιΐ ηο( 'βββηι 

ίΐμίν τΐοιησαχτ^ί τά$ σττοι^δας• 

(ρ:ορβΓ) ΐό-ιιι 1ο•1ΐΕΥθ-ιηαάθ-ίθΓ-οιιη6ΐτβ8 ϋιβ (ταοβ; *Ι 

αέντοί γε οίμαι^ εφη, τον αντον φόβοΦ 

ΙιοντθΥθΓ 06Γΐ&.ίηΐ7 'ΐΐιίιι^, β&ίά-Ιΐθ, (11ι&() Ιΐΐθ βΕΐηβ ίβ•τ 

τίιαρεαεα^ί^ χαΐ τόίς ημετέροίς στρατιώτα^ς. 

<ή11-1>β-ρΓθ8βη^, βτοη — 1ο-οιιτ•οιηι •ο1άίβπ. 

Έττεί δε είόχει είναι χαιρος άηηγγελλεΐβ 

ν^ΐιοη Ιηάθθά Ιιβ-Ιΐιοηςίιΐ (ϋ) 1ο-1>ο ΙΙιβ-ρΓοροΓ-ϋχηβ 1ιβ-&ηηοιιιιο•4 

δτί θ7ίεν8θίΤο^ χαί έχέλευί 

;ΐο Ιΐιβ ιηοββοηςβη) ϋι»! Ιιβ-νοαΙά-ιηιϋΕθ-ϋΐθ-^ηιοβ, &ηά ηςαοβίβ^ 

ηγεϊ^ί εν^νς ηρός τάτατη^εια. 

((ηοιη) Ιο-οοηάηο^ (ϋΐθΐη) ίιηιηθ<1ίΑΐβΐ7 Ιο ϋιε-ρΓΟτίβΐοηβ. 

Καί οί μεν ηγοϋντο' Κλέαρχος 

Αηά ϋΐθ (πιοββοη^βη ϋιβη) Ιηάβοά Ιοά-ϋιβ-ντ&χ ; 01ο&γο1ιιι« 

μεν μεντοί έτϊορεύετο τΐονησόμενος τάς μεν ατΐον^ά^^ 

ίιιάβθά ΙιοιτογοΓ ρ*^>οβ6άθ<1 Εΐ>οαΙ-ιη&]£ίη^ Ιΐιβ — (ταοβ, 

& ίχων τό στράτευμα εν τάξει, χαί αυτός 

1>ιι( Ιιαγιη^ Ιΐιο &πη7 ίη ογ<1θγ (οί 1>ΕΗΐβ), Εη<1 Ιιβ-ΐιίιηββίί 

ωτασ^οφυΤϋάχει. Καί ενετνγχανσν τά^ρονς χαι 

1>ΓθΐιςΙιΙ-αρ-(1ιο-ΐ'θ&Γ. Αηά (1ΐθ7-ιηθΙ-ντϋ1ι (ϋΙοΗθβ Εηά 

ανλωσι τΐληρεαιν ύδατος ώς μη διη^ασ^α^ 

ΜΠΕίβ (ΒΟ) ίπΙΙ Οί-ΊΤΕΙΘΓ Εβ ΠΟί ^Ι)β-Εΐ>ΐ6 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΙΠ. 126 

Ιναβαίνην άνευ γεφυρών άλΧ έτίονοΰντο διοτ 

Ισ-«ΐΌΜ (ϋιβπι) ιήϋιοαΐ 1)ή<1{^β; 1>αΙ ϋιβ7-ιη»άβ οτοι•> 

βάυσείς έχ τών φοινίχων οι ηοαν Ιχταπτωκότ^ς, 

Ιη^ οαΐ-οί ϋιο ρ&1ιη-(τοβ8 ιτΐιίοΐι 1ι»ά ίλϋβη-άοιαι, 

ίί χαΐ τους έξέχοητον. Κ<ιί «ι/ταί;^ ^ 

&η4ΐ »1βο οί — (Ιΐιοβθ) ΙΙΐθ^-βαΙ-άοιτη. Αηά ΙιβΓβ ιτΜ 

χαταμά^είν ΚΤίέαρχον ώς «π^στάτει, 

(Ηίορροιίαηίΐ^) 1ο-οΙ)8βΓνθ Οΐβατοΐιαβ Ιιοντ 1ιο-«χοΓθ{Μ<1-οοιηιιι&ηά« 

ΙχίϊΡ μεν εν τγ αριστίϊρ(ίί χειρί τό ί6ρυ, δβ 

Ιι&τίηβ ίηάβθά ίη — (Ιιίβ) ΙοίΙ Ιι&ηά Ιΐιβ βρβ&Γ, 1>αΙ 

εν τγ 8εξι^ β(ΐχη^ρίαν' χαι εΐ τις 

Ιο — (Ιιίβ) ή|^1ι1 (ΙίΑπά α) (ηιηοΙιβοη ; &ηά Ιί Αη7•οηβ 

ίοχοΐΥ! αντφ των τεταγμένων τίρος τοντο 

ιηί^ΐϋ-βθοιη Ιο-ΐιίπι οί — (ϋιοββ) «.ρροίΐΚβά ^ο χδ\β (ψσΛ) 

βΤυαχευειν, εχλεγόμενος τον ε7ίίΤη8ειχ)ν 

(ο-ΙοίΙθΓ, βοίβοϋη^ — (λ) ύΐ (ρβηοη) *1ιο 

άν ετϊαιαε, χαι αμα αυτός εμβαΐνων 

ιτοαίά *1>ο&1 (Ιιΐιη)» ϋη<1 &1-ϋΐθ-β&ηΐθ-ϋπιβ 1ιο 1θΕρίη|^ 

εις τον τιηΤυον ηροαεΤ^μβανεν ' &ατε 

ίηΐο ϋιβ ιητιά ΙοοΙ^-ρ&Γΐ (Ιη ϋιβ ντοΓΪ); βο-ΙΙιαΙ 

αίαχύνην είναι τΐαϋιν μ-η ου σνοτίον^άζείν. 

βΐι&ιηο ντΕβ 10-&11 — ηοΙ ^ο-βιηυΐΒ.^ (Ιιίχη ίη 

Καί οί γεγονότες τριάχοντα 

βχρβ€ΐιϋης (1ιβ ιτογΙε). Αηά — (ϋιοββ) 1>βίης ϋιίτ*7 

Ιτη ετάχ^ααν μεν ηρος αίτοδ. 

7β&η (οί Α^) ντ6Γθ-&ρροίιι1οά — \>^ Ιιίπι (ίοΓ Ιΐιίβ ιν^γΙε) ; 

ίτίεΐ ίέ χαΐ έώρων Κ?^αρχον στων" 

ΑίΙβΓ ίηάοοά αΙβο ΰιο οΙάοΓ ρβηοηβ) 8&μγ €1θ&γοΙιιι8 ^ι&βκοη- 

ίάζοντα, χαΐ οί ηρεσβύτεροι ηροσελάαβανον. 

]ώ^ (Ιΐιβ ιτοΓΪ), ογβη ϋιβ οΜθγ-οιθιι (υοκ-ροΗ 

Δέ 6 Κλέαρχος Ιστιευ^ε τΐολν ααλλον, 

[ία Μ). Βηί — ΟΙο&Γοοαβ Ιι&βίβηθά (Ιΐιβ υτογΙ^) ιηυοίι πιογο 

ντίοτίΤενων τάς τάφρους εΙναί μη αεί οϋτω τίληρεις 

ιαβρβοϋηι; Ιΐιο άϋοοοβ 1ο-1)6 ηο( &1^ιΐ78 βο ίνΐ] 

δδατος' χάρ ίίν ου ώρα οία άρ^ειν το 

•ί-πΛίΛτ; ίοΓ ϊϊ-ψΛΛ ηο^ (ΰιβ) βο&βοη ρΐΌροΓ (ο-ιτ&(ογ ^1μ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 12β ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ηεΐϋορ' άλλ' ντίώητθυε βαχηλεα άφ€ίχένα» 

^Γουπνΐ ; 1)ΐι1; βτιβρβοΐοά (Όι&ί ϋιο) ^ίη^ ]ιΐΜΐ-β6ηΙ-οα1 

τό υίωρ έτύ το τιε^ίον ενεχα τούτου, ϊνα ^5>? 

ύιβ ^ΕΐβΓ οη ϋιβ ρΐαίη 1>7-Γβαβοη-οί ϋιίβ, ϋΐΕΐ λίτβ&ά^ 

τίολλά 8είνά τίροφαίνοίτο τοΙς ^Ελληοι εις Τη% 

ταα,ηγ άί&βαΐϋββ ιηί£ΐιΙ-&ρρβ&Γ Ιο-ϋιβ ΟγθθΙιι Ιη 11ι« 

τίορείαν. 

ιη&ΓϋΙι. 

Δβ τΐορευόμενοί άφίχοντο εις τίώμας, δ^ερ 

Αηά ρΓοοββάΐη^ 1]}β7-αιτίγβ<1 βΧ (ύϊβ) γΐΠ&^οβ, ίΐΌΐη-νΙιίοΙ} 

οί ηγεμόνες απέδειξαν λαμβάνειν τά ετατιη- 

ϋά» ^ιιίάββ 81^11166(1 (Ιο ϋιοιη) 1ο-1&]{β ϋιβ ρΓοτί- 

Ιεια. Έη;^ ^^ ττολΰς σίτος, χαιΧ 

ήοηβ. ΤΙΐ0Γθ-ν&8-ίη (ϋιβββ τϋΐ&^β) ίηάββά ηιτιοΐι οοπι, άπα 

οίνος φοινίκων, χαί δζος ί'ψητόν άπο των 

ΨΪΏ^ οί-ά&(β-ρα1ιη8, ιιηά (ιιιι) ιιοίά-νίηο οοοί^βά ίΐΌΐη -^ 

αντώΐ'. Δε αί αύται βάλανοι των φοινίχατν^ 

ΙΙιοηι. ΒτιΙ (1ιο βαιηβ ά&Ιββ οί-ΐΐιο ρ&ΐιηβ^ 

οΣας μεν εατιν ιδείν εν τοΙς ^Ελλησιν 

•ιιο1ι-&8 ίηάβθά &γθ | Ιο-βββ [Ιο 1>β βββη] ίη — ΟΓββοβ 

αηεχίΐντο τοΙς οιχέταις, ίβ αί άτΐοχείμεναι 

Λη-ρηί-ϊίγ ίθΓ-11ιβ ββπταηΐΒ, 1)τι1 — (ϋιοββ) ριιΙ-Αν&7 

τόΐς δεστΐόταις γιααν ατνόλεχτοι, ^ανμάχ5ναι τό 

ΓαΓ-(1ΐ6 ηιαβΙθίΈ νβηο ο1ιοίθ6-οηβ8, &άιηίΓαΙ>1β ίοΓ — 

χάλλος και τό μέγε^ς, δε η όφις 

[ύϊ^χτ) 1)βαιι(7 &η(1 — βΐζβ, ιιηά — (ϋιοίτ) αρρβ&πιηοβ 

διέφερε ονδεν ήλεκτρου. Αέ ξγιραίνοντες τοις 

(ϋββι*6(1 ηοΐΐιίηΐξ ίΓ0ΐη-αιιιΙ>6Γ. Αικί άι^ίη^ — 

τινοις άηετί^εσαν τ^γ-ίΐματα. Καί 

•οιηβ (οί ϋΐ68β) 11ΐ67-*ρτι1 (11ΐ6ΐη) 'υρ ίοΓ-βνβθΙιηο&Ιβ. Αηό 

Ύΐν και ηδύ μεν τϊαρά ηότον, δε κεφκιΤϋολγές. 

(ύϊΒγ) νβΓθ &ΐ8ο ρΐβαβιιηΐ; ίηάββά ν^ίίΐι άήηΐΣ, 1)τι1; οαυβίη^-ΐιβ&ιΐ&οΐιβ 

Έι•ταυ3α και οι στραΤίώται πρώτον ίφαγον τσρ 

\Ι«ΓΘ ΙΐΙβΟ Ιΐΐ6 8θ1(1ί6Γ8 &Γ8ΐ 6α(; | Ιΐιβ 

έγκεφαλον του φοίνικος, χαΧ 

1»Γ»ίιι& οί-ϋιβ ραΐηι-ΐτββ, [Ιΐιβ οιιΙ)1)&^ ο^ Ο»• η&1ιη-(ΓΜ], &ιιΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ αΠ. 127 

01 τίολλοι έ^ύμαϋαν τβ τό ειΖος χολ 

ϋιβ ιηαΐΐίΐαάβ ιτβΓθ-ΜίοηΙβΙιβά ηο1^ιιΐ7 — *»! (ϋι) *»ρρΜϋ«ηο• 1>α1-«ΐΜ 

ττην ι&ί&ΓΥίτα τής ^ίοι^ς. Και τούτο ^ ^ 

»(-ϋιβ ρβοαΙΐΑΐίΙχ — *οί ({(■) βνοβίηβΜ. Αη(1 (1ιί• »1•ο ιτΜ 

σφόδρα χεφοΛαλγβς. Δέ 6 φοίνιξ δ^εν 

5 εγκέφαλος εζαιρε^είτι αΐΗΐίνετο δλος. 

Ένταί53α έμειναν τρεΙς ίψε^ας ' χαΧ Ίιϋοαφερνης 

ΗβΓΟ Ιΐιβ7-Γ0ΐηαίηβ<1 ιΗγμ άαγΒ ; »η(1 ΤΐΒΒ&ρηβπΐΜ 

ήχε τιάρα μεγάΛΌυ βασιλέως, χαί 6 ά&ελφός 

ο&πλθ ίΓΟίη (ϋιβ) ^ΓΜΐ ^^8» ι^η<1 ^β 1)ΓοϋΐΜ 

τ% γυνοΜίός βασιλέως, χαΧ τρβϊς άΤίλχΗ 

οί-ύιβ ιΗίο Όί(ϋιβ) *)ίΛΛ%, Μΐά (»1βο) ΙΙίΓΟβ οΐΐιβτ 

Περσαί, δέ τίολλχΑ ^νλοι εϊτιοντο. Έτϊεί 3^ οί 

Ρβπι&ιιβ, &η<1 ιπΒΛγ βΐ&τββ ΑΐΙβηάβά. ΑίΙβΓ Ιηάοοά ΙΙμ 

ατραΤΥίγοί των Ελλήνων όυιηνττιααν αντόΐς, 

Ι^βηβΓ&Ιι οί-ύιβ ΟγοοΙι• ιτοη1-Ι»-ηιοβ1 ϋιβπλ, 

Ίισσαχρέρνης έλεγε τιρωτος 8ι ερμτινέως τονάΖε' 

Τί88ΐιρΙΐ6Γηββ βροέο &ΐΈΐ ίΙίΓου^Ιι (&η) ίηΙβι-ρΓβΙίΟΓ Ιΐιιιι : 

Έ^^ώ, ώ^Ελλ>7νες άνίρες, οιχω γείτων τγ Ελλάδι, 

ι, ο θΓθοί&η ιηβη, άνβΐΐ η6ίκ1ιΙ>οιιιίιι^ — Ογ««ο«ι 

χαΐ έτίεΐ ει6ον νμά^ έμτίεητωχάτας εις τΐολλά 

&ηά ιτΙιβΒ 1-8&ν 7011 Ιι&τίη^-ί&ΙΙοη ίηΐο ιη&η7 

χαχά, χαΐ άμιηχανα, ετΐουηοάμιην 

βγίΐβ, &η<1 ίηβζ(ήο&1)ΐ7-βΓ6&1 (άί&ουΐϋοβ), | Ι-ηι&ά6-ϋ-ίπΓ.ιη7Ββ1ί' 

εν^μα 

»-ρίοοβ>οί-£θθ<1-1ιιο]( [Ι οοηβίάοΓβά ϋ » ηιοβί ίθΓ(ηη»1θ &1Γ&Ιτ ίοΓ ηιο] 

61 τίως ^νναίμην αΐχ-ηοαϋ^αι, 

ίί Ι-'ιτβΓ0 ίη-»η7-ιη&ηηθΓ '&1>1β Ιο-βηΙη&Ι (Μΐά οΙ>1»Ιη) 

τιάρα βααιλέως Ιονναι εμοί άτίοσωσαι 

ΓΐΌΐη (Ιΐιβ) Ιιίη^ Ιο-Ιι&τβ-ςίνβη ιηβ (ρβπηίβιΐοη) Ιο-β&τ• 

νμα^ εις ττην Έλλά&χ. Γαρ οΐμαι 

γοη («ιά γοβΙογο γοη) Ιο — θΓΟθοβ. Εογ Ι-ΐΐιίιιΐΕ 

άν ονχ Ιξειν άχα^ιατως μοι 

Ι (ϋι»1) 'ϋ ιτουΐά ηοΐ *1ι&γο Γϋββίί ) ηη^ηΐβίιιΐ ^ο-η1β [Ιΐιαΐ ϋιβη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 128 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

οίίτ6 τίρός νμών^ ονη 

ηΰΐ ι»• αο ιταηΐ οί ^^Ιϋαάο Ιοιτ&τάβ ηο] βίϋιΟΓ ίΐΌΐη 70α, «ι 

τϊρός τ% τΐάσης 'Ελλάίος. Δβ γνούς ταύτα 

Ατοηι — &11 0Γ060β. Αηά Ικηονίη^ ΙΙιθμ (ιΐιΐη^•) 

ντονμην βαχτιλέα^ λέγων αντφ, ίτι 

Ι-ιιΐΑ(1β-ιη7-Γβςαβ8ΐ *Ιο ((ίβ) *>πιιβ, ητί^β Ιο-ΐιίιη, ΙΙιαΙ 

&ν ^ίχαίως χαρίζοιτο μοι^ &η τβ πρώτος 

Αο ιηΐ£;1ι1 ^ΐΜύγ ^ζηύΐγ ηβ, (μ) ϋι&Ι 'Ι ηοΙ-οηΐ7 ΔπΙ 

γγγειλα αντφ Κΰρον Ιπαττρατευοντα, 

*«ιηοαηοο<1 1ο>1ιίιη (ϋι&Ι) 07ΓαΒ ιτΜ-ιη&τοΙιίη^-Α^ίιιβΙ (Ιιίιη), 

χαΐ άφϋίόμην αμα τγ άγγε^Λφ Ιχωρ 

ϊ>ηί-Λί»ο Ι-ο&ιηβ &^-ϋιβ-Β&ιηβ-ϋιηο ιήϋι-ϋιο ιηοββΑ^ ΙΐΑτΙηβ 

βοή^ειαν, ίοζί μόνος των τετα)^- 

Μ•ί•1&ηοβ (ίη &ιιζί1ίΕΤ7 (τοορβ), αηά *Ι Αίοηβ οί — (Ιΐιοββ) ΙΐΑτΙη^• 

αένων χατά τους ^Ελλην(ΐς ουχ Ιφυγσν, 

ο•βη-€ΐπιιηι.αρ λ^λιώβΙ ϋιβ Οτοβΐ» 'άΐιΐ ηοΐ *Α•ι^ 

άλλα ^ίήλοϋα, χαΐ σννέμιζα 

Υ>χιί οΚατ^βά (ΙΙιΐΌϋ^Ιι ϋιβίτ ηηΐιβ), &ιΐ(1 ^ο^ηθ<1 (ϋιβ) 

βαχτίλεΐ εν τφ νμετέρφ στρατοτιείφ^ ^3α 

Ιίίηβ ίη — 7θ^-ο^^ ΟΑΐηρ, ιτΜΙΙιογ (ΙΙμ) 

βαϋίλενς άφίχετο έτιει άτιεχτεινε Κύρον^ χαΐ 

Ιίίιι^ ο»ηιβ ΑίΙοΓ Ιιο-Ιι&(1-1ιί11ο<1 ΟγτηΒ, «ηά 

ϋίωζα τους βαρβάρους ξύν Κΰρςα συν τοΙς& 

Ι-ραηαβά — (ϋιοιβ) 1>ατΙ>&ιΐαη• ιπϋι 07ηι• ιτϋΐι Ιΐιβββ, 

τοίς νυν τοαροϋαι μετ* εμού^ οϊτιερ εϊϋ 

(ΏΛίΛβΙγ) ύιββο ηοιτ ρΓοββηΙ ιήϋι οι, ιτΐιο ατ• 

πιστότατοι αΰτφ. Και μεν υτϊΐσχετό 

(1ιβ-ιηο8ΐ ίλίύιίαΐ ίο-ΐιίιη. Αηά Ιηάβοά 'Ιιο [ϋιο Ικΐη^] 'ργοοιΙβμΙ 

μοί βουλεύσασ^ι τίερί τούτων^ 3ε εχελειχχε 

ιηο (ο-ά6ΗΙ)βΓ&(ίθ &1>ου^ ύιβββ (&1ΓΕίη), Μΐά οοπχιη&ηάθ^ 

με ελ36ντα Ιρεσ^αι νμίίς ίνεχεν τίνος εστρατευσατε 

ιηβ ί&τίη^-^οηβ Ι»-&8]( γοη 1)7•ηΜοη οί•ιτΙι&Ι 7<>"-^οοΙ^-^^β-Α•1^ 

έπ* αύτ6ν. Και συμβουλεύω νμίν άτΐοχρίναυσ^αι 

Λξ^ϊΤίΒΧ \χϊΐΆ. Αηά Ι-οοαηββΙ γοη 1ο-Γορΐ7 

μετρίως, Ινα γ εύτιραχτότερον μοι, ίάρ 

ιη«ΗΐβΓ&Ιιθΐ7ι (ΙΐΑΐ ϋ-ιηΕ7-1>• «ΜίβΓ ίατ-ηιβ, Ιί οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΠΙ. 129 

δννίψαΛ ίιαηράξαχτ^ί τι άχα^άν ίνΐν 

1-ΛΠΪ-ΛΪΛ9 (ο-«ίΓβο( &η7-11ιίηβ {^οοά (ογ &(1τΜΐΙ»|βοιι•) ίοτ-7<ΝΗ 

τιοφ' αίτου. 

ντί(1ι Ιιίιη. 

Προς ταύτα οί "Έλληνες μεταχΧ'τάνΤΒς έβονλεύ' 
οντο, 7κά άτίεχρίναντο' Κλέαρχος ί 

Ιλεγεν ' ^ΈΙμεΙς ούτε σννηλ^μεν ώς 

βροΐκβ (ίοΓ ϋιβιη) : "^ο ηβϋΙιοΓ ΜΐβιιιΜβά-Ιο^ϋιΟΓ ίοΓ-ϋιο-ρατροβθ-οί 

τιολεμηοοντες βαυσιλεΐ οντ^ ετΐοοενόμε^ 

ΙιβΓθ&ίΙβΓ-ιη&ΙεΙη^-ιτ&Γ *»9»1η•1 (ϋιβ) '](ίη^ ηοΓ άιά-ιτβ-ββί-οαΐ 

εηί βαχτιλεα, άλλα Κύρος ενρνσχε τίολλοίς 

&^&ίη8ΐ (ϋιβ) 1ώι^, 1>πΙ ΟγτοΒ ΙητοηΙβά ιη»ηγ 

τίροφάχτεις, χαι ώς σν εί οισ3α, Ινα τε 

ρΓβΚ»χΐ», &η<1 Μ 7οα ιτοΠ ](ηοιτ, (1ι&( ηο1^ηΐ7 

λάβοί νμας άττοφασκευάστους, χαΧ άναγάγοι 

1ιο-ηιίκΙι1-Ι&λβ 7οα υηρΓβρ&Γοά, 1>α1-&1βο 16μ] 

ημδίς εν^άΖε. "ΈΙ^ μέντοι έτίεΐ εωρωμεν αντόν 

αβ ϋιίϋιοΓ. Νον ΙιονοτβΓ ιτΐιβη ιτβ-Μΐτ Ιιίιη 

δντα εν ίεινφ γαχύρ^μεν καί θεούς 

οβίη^ ίη άκη^Γ ιτθ-νοΓθ-ιη&(Ιβ-Ιο-1>β-Μΐι&ιηθά 1>οϋι (ΙχιίοΓο) ^οάι 

χαΐ άν^ρώτίονς τίρο^ύναα αυτόν, τϊορεχοντες 

ΒΛά ηΐ6η 1ο-1ΐΕτβ-1>β^η7θ<Ι Ι^ίπι» νβ-&11ονΗιι^ (Ιιϋη) 

εν τφ τίρόσ^εν χρόνφ τχονείν εί 

Ιη ϋιβ ίοπηοΓ ϋιη• | Ιο-άο νοΠ 'Ιο \\λ οοηίοΓ ίλτοαπ 

ημους αυτούς. Έττει δβ Κΰρος τε^νηχεν, 

οη] *υ• ΟΗΠοΙτΜ. βίηβο Ιηάοβά 07πιβ Ιι-άο&ά, *ιτ• 

οντε άντΐ7ίθ(Όνμε^ βασίλεΐ της άρχης, 

ηθϋΙιβΓ ^οοηίβηά 'ιτϋΐι (ϋιβ) *1ώι^ ίοΓ-ϋιβ Ι^ίη^άοιη, 

ουτ' Ιστιν }νεχα ίτον άν βονλοίμε^ 

ΒΟΓ ίβ-ϋιβΓβ (μι7 ^1^£») οη-&βοοιιη1-οί νΜοΙι νβ ηΑί^ΙιΙ Μββίτβ 

τίοιείν χαχως την χώραν βασιλέως, ού^ 

Ιο-άο ί&πη (ρο) ϋιβ 00011(17 *οί (ϋιβ) *1ώι^, ηοι 

ά,ν ί^έλοιμεν άυίοχτεΐναι αυτόν, δ' άν 

νοαίά νβ-ιΗΒΐλ ^ο-1ί^11 Μβι, 1>α( ^τβ ιτοιιΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 180 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΕ ΖΒΝΟΡΗΟΝ. 

τίορενοίμε^ οίχα^ε, εΐ τνς μη λυτίοίη τψ&ς' 

'ρΓοο6θ(1 ίοηιον&πΐ, ίί «07-000 '^ουΐά οο^ *πιο1ο8( ιυι } 

μεντοί άίιχοϋντα τιειρασόμε^ συν 

'ϋιΟΜ ΙιυνονοΓ ^ίο^οΗο^ (αβ) ιτο-ιη.1-οοάο&νοιΐΓ νίϋι (ϋιο «ά οί) 

τόΐς θεόϊς άμύναυσ^ι' εάν μεντοί τ«ς 

ΰιο ^ο(ΐ8 1ο-&γοο£;ο (οαποίτοι οο) ; ίί Ιιοιτουογ «ιχ-οιι• 

Χ(χ1 ύτίάρχγ τιοιων εί Ίψας, χαΐ τούτον 

οτοα 1>ο^ίο άοίο^ ι^οοά Ιο-αι, Αοά-ονβη ίο-ϋιΐΒ-οοο ιτβ ^ιΚΙΙ 

ονχ ηττηοόμε^ τωιοϋντες εί γε εις 

ηοΐ Ί>β-ίοίοΗθΓ «Ιοίο^ ^οοά εΙ-1ομ^ Ιο (Ιΐιο 1>08ΐ οί οντ) 

ίύναμιν. Ουτως μεν 6 είτίεν. 

ροιτοΓ. ΤΙιιΐΒ ίικίθβά *(ϋ<1 — (ΟΙοετοΙιιιβ) 'ιρβ&Ι^• 

* Αχούσα^ δΙ 6 Ίίσβαφερνης εφη * Ταύτα 

Ηοατΐο^ (ϋιίβ) ΤίββαρΙιβΓοββ β&ίά : ΤΙιομ ^ϋιΐη^) 

$γ(ύ άτταγγελώ βαυαιλεΐ, χαί τίάλιν 

ι ^ήΐΐ-αοοοιιοοβ *1ο (ίΐιο) *1^ίοκ> ^η^Ι (^Η11 1>ηο^) 1>αο]ε 

υμϊν τα τϊαρ* έχείνου' ϋ μεχ^ι 

Ιο-7οα Ι ϋιβ (ίΐιίο^^β) ίτοοι Ιιΐπι; [1ιί8 ΜΐβνοΓ]; &ο« αοΐΟ 

εγ(ύ άν 9ρίω αϊ στίον^Ι μενόντων^ ^έ 

Ι ΠΙ&7 οοπιο Ίο( Ιΐιο Ιηιοβ *Γοοι&ίο-ίο-ίθΓθβ, Μΐά 

ημείς τίαρέξομεν άγοράν. Και μεν εις την 

ιτβ ιήΙΙ-ρΓοτίάο (ε) οιοτΙιθΙ (ίοΓ ^ονί,) Αοά ίοάββά οο ϋι• 

ίοτεραίαν ονχ ^χεν &σ^^ οί ^Ελληνες 

ίο11ονία£;-<1α7 Ιιο-'άίά οοΐ *οοηιο; ιο-ϋι&Ι (1ιο ΟγθοΙει 

ίφρόντίζον. Αέ τγ τρίτγ ί^χων ίλεγεν, δτι 

1>θ£&α-(ιθ-1>ο-Μΐχίοιΐ8. Βαΐ οο-ΐίιο ίΙιΐΓά {άΛ,γ) οοηιίο^ Ιιο-β&ίά, ΙΙιεΙ 

^01 ^υατίεηραγ μένος τΐαρά βοίΧΤιλέως ^ο^ηναα 

]ιο-ο&ολθ 1ι&γίθ£;-οΙ>1&ίοβ<1 ίΓοπι (ΙΙιβ) Ιίίηξ 1ο-1>6-&11οιτοά 

αΰτφ οώζειν τους ^Ελληνας, χαίτιερ τΐάνν τιολλΆν 

Ιο-]ιίαΐ8θ1ί ίο-88.νο ϋιο θΓββ^β, Εΐϋιοα^ΐι α-^Γβ&Ιι οι&ο/ 

άντιλεγόντων, ως ονχ εΐη αζων 

ΐρβΕΐάθ£;-Α£αίθ8ΐ (αοά ορροβίο^ Μ), 8ο-11ι&1 ϋ-*πιί£;]ιΙ οοΐ *1)0 1)θοοηήο^ 

βαχτιλει αφεΐναι τους στρατενααμένους 

ΥΟΤ ((1ΐβ) 'ΐκίο^ Ιθ-1βΙ-£0 — (ϋΐΟβο) ΙΟ&1(ίθ^.1ΤΗ 

Ιφ* εαυτόν. Δέ τέλος είτίε' χαί ννν Ιζεσην 

%^θ8& Ιιίιηβοΐί. Αοό ίο-οοοο1α8ίοο ]ιο-8&ί<1 : &θ(1 οον ϋ-ί8-«1)οιτο4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΠΙ. 181 

νμίν ΤχχβέΙν τίιστά τκιρ τ^ιί^ν^ γι μην τγιν χώραν 

γοη ίο-ΧβϋίΒ ΑββαΐΈΐιοθβ ίτοιη αβ, ΙΙι&Ι ίτνάγ ί)ιβ οονοϊίτ} 

ηαρβξειν φίλίαν νμίν^ και άΐόλίύς άτΐάξειν 

νί11-1>β-1{βρΙ ίηβη(1ΐ7 1ο-7οα, &η(] ιτϋ1ιου1-(Γβ&ο1ΐ6]Γ7 ΙιβΓβαίΙίΟΓ-Ιο-ΊβΜ] 

εις ττην 'Ελλά&χ, τιαρέχοντας 

(χοα) *1>Εοΐ£ Ιο — ΟΓθβοβ, (7οα) οΙ>(ΔΪη1ηκ (») 

άγοράν' δ' δπου άν γ μΐη 

ιηΛτ)ίβί (ίοΓ ρΓοτίβίοηβ) ; 1)τιΙ ινΗοΓβ (ίηάοβθ ΙΙιβΓο) ηι&7 1)6 ηο( («117 

7Τρίασ3αι έάσομεν νμά^ Τϋαμβάνειν τά 

(Ιιίης) 1ο-ρυΓθ1ι&8β νβ-^ϋΙ-πΠοντ 7ου Ιο-ΐΑΐίβ 11ΐ€ 

έτίίτη^εια έχ της χώρους. Δ' αί 

ηβοβββαΗοβ (οΓ Ιίίβ) ίτοπι ϋιβ ουτιηΐτ7• Βαΐι οη-ϋιβ-οϋιβΓ-Ιιαηά 

δεηϋεί νμο^ ομόοαι ημίν, η μην τίορενεο^ι 

ϋ-νί11-1)6-ηβοβ888.Γ7 ίθΓ-7ου Ιο-βν^β&Γ (ο-τιβ, Ιηιΐ^ 1ο-ιηιΐΓθ1ι 

ώς δίά φίλιους άύινώς, λαμβάνοντας 

ΒΛ ί\ϊτο\ΐζ}ϊ (&) ίΗ6η(1ΐ7 (οοαηΐτ^) ν^ϋΐιοτιΐ-ιΐοΐη^-ΐιαπη, (Αΐϋη^ 

αΐτα χαΐ ττοτά, οηόταν μη τίαρέχωνεν 

ρΐΌτΐβίοηβ ϋηά άιίηΐί, ι^ΙιβηβτβΓ ινβ-Μο ηοΐ 'ρΓοτίάβ (α) 

άγοράν' ην 8ε τϊαρέχωμεν άγοράν, 

ιη&.Γΐ£θΙ (ίθΓ7θΐι); ϊί ίικίββά νβ-ρΓονίάο (7ου &) ιη&Γ^ο^ 

ώνουμένους εζειν τά επιτήδεια. Ταΰτα 

7θΐι•ρυΓθ1ια8ίη^ ιιπίΐ-ΐιιιγβ Ιΐιο ηβοβββαηββ-οί-ΐίίο. Τ1ΐ680 (ϋιίη^β) 

ε8οζε, καί ύμοσαν τοαΧ Ίνβ• 

806106(1 (κοοά, &η<1 ^θγθ &886η(6<1 Ιο), αηά (1ΐ67-Ιοο^-ϋΐ6-οαϋΐ8, &η(1 Τί8- 

σαφερνης χαΐ 6 αδελφός της γυναικός 

β&ρΙΐ6Γηββ, αηά ϋιβ 1)γοιΙι6γ οί-(1ΐ6 ΐ¥ίί6 ΌΓ (ϋΐθ) 

βαοιλείύς ε^οςαν δεξιάς τόίς ύτρατηγοίς χαΐ 

^ΙίΐΏξ ςαν6 (ϋιβίτ) ή^]}(-1ιαηά8 Ιο-Ιΐιβ ^6η6Γαΐ8 λώ4 

λοχαγοίς των ^Έ,λληνων^ χαί ελαβον 

ϋΛρίΛΪΏ» θί-(]}θ ΟΓΘβίΣβ, &η<1 (θθ][ ((]}θ 8&ιηβ) 

παρά των 'Έ,λληνων. Αέ μετά ταύτα Τισσα- 

&οιη (1ΐ6 0Γ66ΐί8. Αοά οίΙβΓ Ιΐΐί8 Τί88«• 

φέρνης εϊτίε' Νυν μεν 8η άτίειμι ώς 

ρ1ΐ6Γη68 β&ίά : Νον ΐΓάββά — Ί (νίΐΐ) 'ςο-1)η6^ Ιο (ϋιβ) 

βαυσίλέα' ετίει^άν 8έ ^ιατιράζωμαυ ά δέομαι, 

Ιίΐηΐΐ; ; &Γΐ6Γ τη(ΐ66(] Ι• ^ΗαΙΙ-αοοοχηρΗβΙι (ΙΙι&Ο ν^ΐιίοΐ} Τ-άββΙτ•, οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 182 ΤΗΕ Α1:9ΛΒΑ8[δ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

συσχευαυσάμενος, ί^ζω ώς 

ί&νίη«-οοΙΙροΐοά-αη(1-ρ&ο1ιο<1-αρ.ιη7-1}&βρι^ Ι-ιπ11-γο(ιιπι μ (αΙμοΙ) 

απάξων νμά^ εις τγ^ν Έλλά&ι, χαΐ αύτάς 

Ίθλάΐη^ 7011 Ί>&ο1( Ιο — Ογο6<}«, λΐΐ(1 ηιΤΜίί 

άτίιύν έτύ τ•ην άρχγ^ν έμαυτοϋ. 

'^ίαηύΛζ Ιο | ϋιο ι^οτθΓαιιιβηΙ οί-ιηχββίί [ιηγ οψώ ^οτθΠ1Iιιβη^^. ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 
Μ^τά ταύτα τε οί ^Ελληνες και 

Αρτεκ ϋιβη (ϋιίη^) ηο1-οηΐ7 ϋιο ΟγοοΙ» 1)αΙ-&ΐΜ 

*ΑριαΙο$ έστρατοτιεδενμένοί έγγί*ς άλλτ^λωι» 

ΑΗ»ιιβ 1>βίθ£;-βηοιιιηρ«€ί ηβ&τ Ιο-οηβ-ιιηοΐΐΐθτ 

τίεριεμενον Ίνσααφέρνην τίλείονς γ) είχοβιν Ίψ,ε^οϋζ. 

1!Τ&ΐΐ6ά ίθΓ-Τί88&ρ1ΐ6Π1β8 ΠΙΟΓΟ ϋίΑΙΙ ϋΐίΓ(7 άβ^•. 

Έν δί ταυτα^ς άφίχνοΰνται τίρός Άριάίον 

Όηήαι; — ϋιβββ (<1&78) ΙΙιβτβ-οΕίηβ (ο Αιίααι 

χαΐ οί ά^ελφοΙ χαΐ οί άλλοι άναγχαίοι^ 

&8-1¥6ΐ1 (Ιΐίβ) 1)Γ0ΐΙΐ6Γ &8 (Ιΐίβ) ΟίΙΐβΓ Γθΐ&ΐίοηβ, 

χαΐ ηνες Περσών τίρός τους συν εχείνφ, 

Εηά βοιηβ ΡβΓβί&ηβ Ιο ΐΐιοβο (ηιοη) ιτίΐΐι Ιιίιη, 

τβ τϊαρβ^άρσιη^ον, χαΧ εφερον δεξιάς 

Η]ΐ07 ηοΐ-οηΐ^ 'βηοοιιπι^^οά (ΐίιοηι), Ι)ΐι(-&180 1>ΐΌας1ιΐ | Η^1ι(-1ιιιη<1• 

ένίοις τϊαρά βαυσίλεως^ βαυσιλεα 

[&88ΐιη.ηοο8] Ιο-βοιηβ Γγοπι ^^ο) Ι^ίη^» (ϋι&Ι Ιΐιο) Ι^ίη^ 

μη μνγιανχαχγιαειν της έτίνστρατείχις 

νοαίά ηοΐ *Γ6ηΐ6ΐηΙ)βΓ-ίιι-6τί1 (ίΐιο ίη^αήββ) οί-ϋιο βζροάίϋοιιι 

σνρ Κνρφ αΰτοίς, μη^έ μηδενός άλλου 

νηάη Οττυβ (Γβοοίνοά) ίΓΟίη-ϋιοιη, |ηοϋΙΐ6Γ ηο οιΙιογ [οι 

των τΐαρφχημενων. Αε τούτων 

%ηγ ϋιίηι; οίβο] οΓ-ΙΙιβ (ΛΰΛΐη) ξοηβ-ϊίγ, Βυ( ϋιβΜ 

γιγνομενων^ οί περί ^ΑριαΙον 

ίΧάϊηζ» ιτΐιίΐο) οοοιίΓτίηι^, | Ιΐιβ &1>οιι( ΑΗβαβ [Ιΐιο ίοΠΰΐτβη 

ήσαν εν^ηλοί τίροβέχοντβς 

βί Αιίβιιβ,Ι νβΓβ ^γίάοηϋγ (ηοΐ βο Εΐίβηϋτο Ιο, Μΐά) &ΡΡΐ3Γΐηβ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΙΥ. 188 

τορ νουν ήττον τόΙς'Έλλιησι' &ατ€ χαΧ ίίά τοίίτβ 

^β ιηίηά ΙβΜ 1ο-ϋιβ Οηβ]»; ιο.ϋι»( «1«ο 11ΐΓοα|;Ιι Ιΐιίι 

μεν τοΙς ττολλοίς των ^Ελλι^ηύν ούχ ήρεσχον, 

ίηάοοά — ιη&η7 οί-ΐΐιβ ΟγοοΙει 'ιτβη ηοΙ *ρ1βΜβ<], 

άλλα τίροσιόντες τφ Κλ€(ίρχφ χαΧ τοΙς Αλλοις 
ϋΤγατγιγοΙς ίλεγον' Ίί μένομεν; η ούχ 

^ηβΓ&Ιβ ϋιο7-8&ί<1: ΥΠιγ άο-ιτβ-Γοιη&ίη ? ογ *άο-ιτβ ηοΙ 

ίτίΐστάμε^, οτι βααιλεύς &ν τίονηαοΛΤο τίερί 

*1>ο1ίβΥθ, |1]ι&^(11ιβ) ](ίη£^ νοιι1<1ιιι&1εθ-1(-(ο-1ιίιηΒβ1ί»1)θτβ 

τιαντός άτίολεαοα ^ΐμας} 

Ινα χαΧ είγι φό6ος τοΙς άλλοις 

^ο ά^ΕΧιογ αβ], ίη-θΓάθΓ-(1ι&1 αΙβο (1ιβΓβ-ιη1|;Ιι1-1>ο ίο&τ 1ο-ϋΐθ ο11ι•γ 

^Ελλησι στρατενειν έτύ μέγαν βαχτίλεα; χαΧ 
ννν μεν χσχά/Ϋ^ΟΛ νψ&ς μενειν^ δια το 

Ώοπ ίη(1οο€ί ]ιο-<1βοβϋηι1ΐ7•1ο&<ΐ8 αβ ίο-Βία,γ, | οη-λοοοαηΐ-οί (1ιβ 

διεατίάο^ι αΰτςα τό ατγάτευμα' 

Ιο-ΙίΑΤθ-άιβρβηβά Ιο-ΐιίιη ϋιβ &πη7 ; [οη &οοοηηΙ οί Ιΐιβ άίβ- 

^6 η στρατοί τϊάΐλίν 

ρβηοά 9\λ\λ οι ΥάΒ Λτηγ] ; \ 1}π( (ιτΐιοη) (1ιθ Βχιηγ Λ^ξβάΛ 

ίτΐην αλισ^-^ αΰτςα, 

ονχ Ιατιν 

\»ΛΜ &πη7 1ι »£^&ίη οοΐΐοοίβά Ιο^βϋΐθτ 1>7 Ιιίπι], ϋ-*ιή11 ηοΙ Ί>β 

δταος ονχ ετν^ιησεται ημίν. 'Ίαως δέ 

(ΙιαΙ 1ιο•'π111 ηο^ *&ϋ&ο^ αβ. ΡβΓίι&ρβ Ιηάθθ€ΐ αβ-Μι 

η άτΐοαχάητευ τι, ι5 άτίοτειχίζει, 

ϋϊύιοτ *ά\ξξίηξ-0Όί ιοιηο (ΙτοηοΙι), ογ 1>ιιί1Αίηκ-&-ν&11-Α£^&ί]ΐ•1 (ηβ), 

ώς η 686ς γ άτωρος. Γαρ ονχ εχών 

ιο-ϋι&Ι Ιΐΐθ ΓΟ&ά ιηα7-1>ο 1πιρ&88&1)1ο. Ρογ Ιιο-νΟΙ ηοΐ π111ίη^ΐ7 

γε βουλήσεται ίιμάς έλ^ντοίς εις την Ελλάδα 

Εΐ-1ο&8ΐ *οοηΜη^ ίοΓ-υβ ^οίη^-ΐ^&οΐι Ιο — Ογοομ 

άτίαγγεϊλαι, ώς τιμείς^ δντες τοσοί&, ένιχώμεν οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ίΜ ΤΠΒ ΑΝΑΒΑδΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

τον βαχτιλέα έτύ ταΐς θύραις αίτοβ, 

ϋιβ 1{ίη£; &1 ΐΐιβ ^αιβι οί-ΐιίιη, [^ίβ«1β<! ϋι• 

χαΐ καταχελάσαντίς άη>:λ• 

Κίη^ &1 Ιιίβ ρ&Ι&οβ], &η(1 1ι»νΐη|;-1&υκ1ΐθ<1-Αΐ-Ιιίιη ν• 4•- 

ρ&τίβά (Ιιοηιβ). 

Δβ Κλέαρχος άτιεχρίνατο τόΐς ταίίτα λ^- 

ΒαΙ ΟΙβϋΓοΙιαβ Γβρ1ίβ(1 ίο — (ΐΗοββ) (Ιιαι &<!- 

γουσιν Έ/ώ μέν χαΐ ένζυμου μαι τιάιτα 

ίΓ688ίη£ (Ιιίιη): Ι ίη«1ββ(1 αΙβο &ιη-ϋιΙη1(ίη^-ιιΗοα( λΠ 

ται5τα• δ' εννοώ, ση « νυν άηιμεν ^όζομεν 

(Ιιίβ; 1>αΙ Ι-(1ιίιιΐ£, ίΐιαί Ίί 'ι^β ηοιτ '^ο.&νπι^ ιτβ-νί1)-ϊ>ο<9αι 

άτΐίέναί έτύ τιολέμφ, χαΐ τΐοιείν τχαρα τάς οτχονίάς. 

\Λ-^θ'Λ,νΐκγ ίοΓ ν&Γ, ιιη€ί (ο-αβί οοηίπλίγ ι«»-ιΙ)β ΐτιιοβ. 

"Ετίειτα τιρώτωΓ μέν ον^είς τταρε^ει τ^Ζι^ ά^^οραν, 

Νοζί-Ιΐιβη ΑτβΙ ίη(1ββ«1 ηο-οοβ νί11-ρΓονΪ€ΐβ υ." (η) υιιιτίιβΐ, 

οΰδβ δ^βν έταοίπουμε^' αν^ις 

ηοΓ (ιτίΐΐ ϋιΟΓΟ 1>β & ρΐ&ββ) ν^Ιιβοοβ ν6-ν7θΐι1(1-ρΓθοτΐΓβ-ρΓοντ}ίί••ηβ : η^ηίο 

δέ έαται ον^είς 6 ήγγιοόμενος ' 

ίη ϋΐθ ΐ6θοη<1 ρΐΑ0«) — | ύΐ6Γθ-νί11-1>β οο-οηβ — 1ΐ0Γβ&ί(6Γ-ςυΐ(1ΐηκ-υ8; 

χαΐ α/ΐέα ημών τΐοιούντων 

[ιτο ιιπίΐ ΙΐΑνβ ηο {^ίάοβ] ; &η<1 αΐ-ΐΐΐθ-βαιηβ-ϋιηβ νβ ΑΓΟ-άοίη^ 

ταίκτα Άραχίος βν^ύς άφεσττ^ξεί ' δατε 

ύϊΪΒ ΑΗαυβ *ιτί11 ίιηιηβ(1ί8,(6ΐ7 'βορατ&Ιβ (Γγοιπ αβ) ; 8θ-ύι&( 

ον^εις λελεί'>1^εταί φίλος ΥίμΙν, αλλά χαΐ οι 

ηο-οηβ νί11-1)6-1οί1 (&) Γηοηά (ο-αβ, 1>ο( αίβο — (ϋιοΜ) 

τίρόσ^εν οντες Ισονται τΐολέμνοι τψΧν. Δ^ 

Γοπιι6γ17 1)«ίηβ (οιιτ ίήοηάβ) νί11-1)βοοιηβ Ιιοβϋΐο Ιο-αβ. Βτι( 

άρα μέν ει εαη ης άλλος τατναμός χαΧ 
^ιαβατέος ημίν, οΐ&χ ονχ' δ' οίν Ιϋμεν 

. θ60•88&ΐ7-^ο-ρ&β8-θΥ0Γ Ι)^-!», Ι-Ι^ποιτ οοΐ : 1>ιι1 ίΙιοΓβίοη-ϋιοη νβ-ύηοιν 

δτι ^ιαβηναι τον Ενφράτην ά^νματον τϊολεμίων 

ύϊΒ,ί 1ο-1ιιινβ-0Γθ886ά ώβ ΕυρίΐΓ&ΐ68 (18) ίιηρο88ίΙ)1β (ϋΐ6) βηβηΐ7 

χωλνόντοϊΡ. Αη μέν &ν ου 8έγ γε 

ρτο\ά\>ϊύΏ(ΐ Γα8). Τηιΐγ ίηάβοά 41 ιηίκΐιΐ ηοΐ *1>β-ρΓορβΓ(ίθΓη8)»^-1βΜΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 186 

μάχΒσ^ί, ξύμμαχοί ίτΐτίείς ειοιν ημίν' 

Ιο-β^ΐιΐ, (ίοΓ) »αζϋίΐλΓ7 0Αν&1ΐ7 1ι Ιο-ιιβ (ηοιτ1ΐ0Τ•) 

3ε ΙτΐτίεΙς των τΐολεμίων ειϋίν όί πλείστοι χάί 

\>ηί (ϋιβ) ο«ν&1τ7 οί-ϋιο θηβιη7 1ι — ηαπίθΠΝίι «βΑ 

άξιοι, πλείστου* ώστε νιχωντες τίνα μεν 

Ι νοηΙΐ7 οί-ηιαβίι ; [βββίοηΐ] ; ιο-ϋια^ οοηςιιοΗη^ ]ιον-ιη&η7 ΙηάοΜΙ 

άν άτιοχτείναιμεν; δε ηττωμένων οΙόν τε 

ηήκΐιΐ νθ-ΐίϋΐ 7 \>ηί 1>βίη^-ά6ίβ&(ίβά (Η ιτουΐά Ιμ) ροΜίΜβ 

σω3)7ναι ον^ένα. Ένώ μεν ούν 

1ο>8&νο ηοηβ. 1 ίικίοβά ϋιΟΓοίοΓΟ (&8 Γβιρβοΐι ϋιβ) 

βασιλέα φ εστι ούτω ττολλά τα αύμμαχα^ 
είπερ 7ίγο^νμενναι άτωλεσαι ήμας^ ονχ 

ίί Ιιο-άββίηι 1ο-<1θ8ΐτο7 αβ, Ί (1 8Ε7) '<1ο ηοί 

οΐ&χ δ τι ίεί αυτόν ομόβαΐη και δοΰι^αι 

'ΐκηον ιτ1ι&1 ηο6<1 (ΙΙιβΓβ ψμ ύΐΛΐ) 1ιβ ιιτογθ, &η<1 ^ετι 

δε^ιάν, και έτίίορχ^ααί θεονς^ χα! 

(ίΐιο) Γί^ΐιΐ-Ιιαικί, Εη<1 ρβηατβά-ΐιίηιββίί *1>βίθΓθ (Ιΐΐθ) '^^οάβ, &ηα 

τίοιηοαι τα πιστά εαυτοί; άπιστα τε 

ιη&άο (1ιβ ρΙοά^^Μ οί-ΐιίιηββίί ί&ίϋιΐβββ (ονβη) ηοΙ-οηΐ7 

^Ελλ>7σι και βαρβάροις. "Έλε/ε πολλά 

Ίο (Ιΐιβ) 'ΟΓββΙ» 1)ΐιΙ-&ΐ80 'ίο (ϋιο) ^1>&τΙ>&Γίαη8. ΙΙβ-β&ίά ηιαολ 

τοιαύτα. 

Οιαβ. 

Δε εν τοντφ Ίιϋσαφίρνης ^χε, Ιχων τη}^ 

Βα( άυήη^ ϋιίι ((ίπΐθ) Τίββ&ρΐιβπιβι β&ιηβ, | Ιιανίη^ ϋιβ 

ίνναμιν εαυτού, ώς άηιών οίχον^ 

ΓθΓ06« οί-1ιίιη86ΐί, [Ιι&τίη^ Ικίβ &ηη7 νϋΐι ίιιη], &8-ίί Γβ^υτοίη^ ίιοιηβ, 

και Όρόντας την 8νναμιν εαυτού* 

Εη<1-&180 0Γοη(α8 (ο&ιηο Ιιατίη^^) ϋιβ ϊοτοββ οί-Ιιίιη8βΙί; 

^γε ίε και τ>7ν θυχατερα βαχτίλέως 

*1ΐθ (ΟχΌηΙαβ) 'ΙϊΓουςΙιΙ — &180 Ιΐιο άΕΐι^ΙιΙοΓ Όί (ύιβ) ^^ίη^ 

την επι γάμω. Εντεύθεν ^8υι ίε επο- 

ϋιβ (οηο) οη ηΐΕπίΕ^. Ηοηοο 'ϋιβ7 ηοιτ Ιηάβοά *ρΓ0- 

ρενοντο Τισσαφέρνους Ύίγονμενου 

Μ6<1ο<1 (οη ΙΙιβΙτ οιεγοΙι), Τί88αρ1ΐθΓη6§ £ΐιίάίιι^ (ϋιβιη]^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 186 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

καΐ τϊαρέχοντος άγοοάν Αέ χολ 

%ηά ρτογϊάίΛζ (Ιΐιοιη &) ηι&ΓκοΙ (ίοΓ ρΓοτίβίοη•). Αηά αΙιο 

*Αρίαίος ^χων το β(ΐρβ(χριχον οτράτευμα 

ΑιίβθΐΐΒ ΙΐΑτίη^ (αηά βοιηιηΕη<1ίη£^) ϋιβ 1>&τΙ>&Η»η Λπηγ 

Κνρον εττορευετο, &μα Ίίσσαφερνει χαΧ 'ΟράνΤίί, 
καΧ ξννεστρατοτΐο^ενετο ανν έχείνοις. Δε όί 

&η<1-Αΐ80 1ιο-βηο&ιηρβ<1-(ο^β11ιβΓ ιήΐΐι ϋιοιη. ΒαΙ Ι1ι• 

^Ελληνες νφορωντες τούτους^ αυτοί 

ΘΓθβ](8 βαβρββίίη^ ϋιββο-ιηοη, ϋιβ7 [ϋιβ ΟγμΙ»] 

ίχώρουν Ιφ' «αυτών Ιχοντες η/εμόν(ΐς. 

ιτβη( 1>7 ΙΙΐθΐηΒβΙγββ ί&τίη^ £^<1μ (οί Ιΐιοίτ οιτη). 

Δε εστρατοτίείενοντο εκάστοτε άηεχσντες άλλψ^ 

Αηά 11ιθ7-6ηοιιιηρ6(1 οαοΐι-ϋιηο 1>οίη^-<ϋ8ΐ&η1 ίΓΟίη-οηβ- 

λων ταιραϋάγγην χαΐ μείον. Αέ άμφ&τεροι 

μιο11ιογ(») ρ&τ&8Αη^ (ογ) οτβη Ιοββ. Βαΐ 1>οϋι 

έφνλάττοντο ώσπερ τίολεμίους άλλη?υους^ 

(ραιϋοβ) ^ιι&Γά6ά-ϋΐ6πΐ8θ1τθ8 ΒΛ'Ίί οηθπιίθΐ ίο^ηο-&ηοϋΐθΓ 

κοΛ ευ^ύς τούτο τΐαρείχεν ντίο^ίαν. 

ΛΛά ίιιιιηο<1ίΕ(6ΐ7 ϋιίβ θχβίΐβά (&η<1 ΙηοΓο&βοά) ιηί8(ηΐ8ΐ (αβιΙ 

Ένίοτε 3ε και ξυλιζόμενοί έχ τοϋ 

§α8ρ{οΙοη). δοιηβϋιηββ — »180 (ιτΐιοη) ^ϋίθΗη^-νοοά ίΓοηι Ιΐιβ 

αύτοδ, ΧΟΛ ζυλλεγοντες χόρτον χαΐ 

(ρ1&06), αηά *ιτογο (α18ο) *οο11βοϋη|^ βηββ Μΐά &λ!λα τοιαύτα^ ενετεινον τΐληγά^ άλληλοις' 

οΙΙιοΓ βυβίι (ϋιίη^β), | ϋιοχ-βίτοΐοΐιοά-οα^ 1)1οιτ8 1ο-€θβ-&ιιο11ιοΓ; 

ωστε 

[11ΐ07 8ΐΓθΙοΙΐ6<1 οιι( Ιΐιβίτ &πη8 ϋιτθαίβηΐη^, ογ ^τίη^ 1>1οιτ8]; 80-(1ι»1 

τοδτο καί τΐαρείχε $χ^ραν. Αε 3ιελ• 

ϋιίβ &180 0&α8βά-ιηοΓ0 &ηίιηο8ίΐ7 (1>βΙι?οοη ϋιοηι). Αηά Ιιαγιη^^- 

^ντες τρεΙς σταθμούς άφίχοντο τίρος το τείχος 

^θϊΐ9-ϋιτονί§;Υϊ ΙηΓββ <1&78'-ιη&Γθ1ι ϋΐ67-&ΓΗνβ€ΐ αΙ ϋιβ ιτ&11 

καλούμενον Μγι^ίας, χαΧ τιαρηλ^ον είχχω 

β&ΙΙοά (ϋιο 1Τ&11 οί) Μβάίβ., &η<1 ϋΐ67-ρΜ86<1-ϋΐΓοα^1ι ιτϋΐιΐιι 

αΰτου. Δε ίτν φχο^μιημένον οτνταΧς 

^ Αηά (ΙΙιίβ ^αΙΙ) ν&8 1}ΐιίϋ-ο^ ΒαηΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΠΑΡΤΕΚ IV. 187 

ηλίν^νς, χέΐμεναις άύφάλτφ, εύρος 

1>Ηβ^ Ιαίά Ιη-1>ϋαχηβη, ((1ιβ) 1>τ«μ1(1ι (οί ύιΐι ιτλίΐ ιτμ) 

ΒΪχοσί τίο&ύν^ 6ε νψος Ιχατόν ϋ μ>7^; 

ύιτβηΐ> ίβθ^, &ικ1 (Ιΐΐθ) 1ιοΐ£[1ιΙ »-1ιαηάΓθ<1-ίββ1 ; Μΐά ((1ιβ) Ιβη^ 

έλέγετο είννα είχοσι τΐα,ρασαγγών' ίέ ου 

ψβΛ-ΛΒ,ϊά 1ο-1)6 Ιιτβη(7 ρ&ΠΜ&η^^β; »ηά ϋ-^Μ ηοΙ 

τίολν άτίεχει Βαβνλβνος. *Έντεϋ^εν δ' έτϊορεν^ι^αν 

αιηοϊί ΜίβίΑηΙ ίΓθΐη.£&1>7ΐοη. Ηοηοβ — (Ιιβχ-ρΓοοοθάβ^ 

8νο στοι^μονς οχτώ τΐαρουσάγγα^^ χαΧ ίίέ- 

βγιααν 8νο δίώρυχ(χς, την μεν ετύ 

οτο886ά ^Ϋτο οαηβλΒ, Ιΐιβ (οηβ) Ιηάοοά οη (ε ρ«πιι*ηβη^) 

νεφυρας, δέ τιτν 

οήά^Οι 1>αΙ ϋιβ (οΙΙιογ ϋΐ07 ΟΓΟΜβά οη » ΙοιηροΓΜΤ7 1>Ηά^) ΊΐΑτΐη^ 

εζενγμένην έητά τίλοίοις' δ' αίτοΛ 

(ϋι 1>&η]») ^οίηβα-1θ£^ϋιβΓ 1>7-8βνβη ϊ»θΛίΜ; αηά ϋιβιβ (οαη&ΐβ) 

ήσαν άπο τοϋ τωταμοϋ Ίίγσητος' 8έ χαλ 

1Τ0Γ0 (οοηάαβίοά) ίΐΌΐη Ιΐιβ ιίυογ Τι^^Ηβ; Μΐά &180 

ΓοφροΛ χατετ^μηντο εζ αυτών ετύ τ•ην χώραν, 

ΙϋοΙίΜ 1ι&(1-1)«6η-οα^ ίτονα. ϋιοηι οτ«γ ϋιβ οοιιη<27» 

αί μ£ν πρώται μ£γ&λχιι, δ' ^τίειτα έ?Λττονς, 

ιτΐιίοΐι Ιηάοβά &ηί (νβτβ) Ι&τ^, 1)πΙ αί^ητΑτάβ Ιμ•, 

δβ χαΐ τέλος μιχροι οχετοί &ς7ίερ ετύ 

%ηά ϋίβο &1-1&8^ (οηΐ7) ιοιαΙΙ άτ&ίηι (ογ 8ΐζ«ΗηΒ) μ Ιη 

τόίς μεΛίνα^ εν τγ Ελλάδι. Και άφνχνονταΐΛ 

ύιβ ρ&ηίο (βοΐάβ) ίη — Θηοοβ. Αηά (Ιΐιβη) ϋιο7-«ΓΗτ»<1 

ετύ τον ηοταμόν Τίνρ>7^α' Λρος φ ην 

βΛ ύχ9 Ηυογ Τί^Ηβ; ηβ&τ 1ο.ιτ1ι1ο1ι ϋιβη-ιτΜ (&) 

μεγάλη χχά ττολυάι^^^ρωττος τώλνς δνομα ^, 

ΙαΓ^β &η<1 ρορυΐουβ οϋγ (ϋιο) ηκηιβ ^ο-1^Μ^]ι 

Σιττάκ>7> άτίεχονσα τον τΐΌΤαμοΰ τίεντεχαί^εχα 

{ψλβ) δίϋΑββ, 1)€ίη^-άί8ΐ&η<ι ίπ)ηι-ϋιβ ήνοΓ βίίΜΟ 

στα^ίονς. Ούν μεν οί ^Ελληνες εαχηνηαοϋί^ τύαυρ' 

ιΙβάίΑ. ΤΙιοΓθίοΓο ίηάοβά ϋιβ ΟγοοΙ» βηοΗπιροά ηβΜ 

αντηγ, εγγύς μεγάΤυου χαΐ χα^οΰ π^φαΛ$/<τοι* 

14» Γ&ηά) βΙοΒβ ^0 (&) 'ΙϋΓ^^β &ηά 1>β&αϋίιι1 |ατρ 188 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

χαΐ ίαυσίος τίαντοίων ^εν^ρον' ίέ οι βά^οίροι^ 

Ληά ύάοί ψίύΐ'ΒΧί'\άΆά οί-ΐτοββ; 1>ιι^ Ιΐιβ 1)&τ1)&Η&ιυ, 

Ιναβξβγιχάτες τον Ίίγρητα' ηβαν ον μέντοι 

καταφανείς. 

ί8ίΙ>1β. 

Μετά ίέ το 6εΙηνον ΤΙρόζενος χαί Βενοφών 

ΑΓίοΓ — — βυρρβΓ ΡΓοζοηιΐΒ Εαά Χβηορίιοη 

ίτνχον δντες εν τίεριηάτφ τίρό 

Ιΐΐι&ρρβηβά 1)6ίη^ ίη ιτ&ΙΙκίη^ [Ιιαρρβηοά ίο 1>β ιτ&1λίιι^] 1}6(ογθ 

των Βτϊλϋύν' χαΐ τις άν^ρωτϊος ηροσελ^ύν 

ΙΙιο (ρΐ&οβ) οί-Απηβ; &ιι<1 ε ιη&η &ρρΓθ&οΙιίη^ 

τιρώτγίαε τους τιροφνΤίαχας τΐον &ν ΐ8θί ΤΙρόξενον 

ίηςαΐτβά οί-ΐΐιο ββηΐίηοΐβ νΙιβΓΟ *1ιο ιηί^ΐιΐι 'βοβ ΡΓοχβηαβ 

17 Κλεαρχον' δβ ονχ έζιητει Μένωνα, χαι 

ΟΓ ΟΙβ&τβΙιτιβ; 1)α{ 1ιο-*<ϋ<1 ηοΐ Ηηςαίτβ ίοΓ-Μβηοη, &η<1 

Ταύτα &ν Λαρ' 'Αοίαίου, του ζένου Μενωνος. 

Ιΐιίβ 1)6ίηκ Γγοπι Αη»υ8» ϋιβ ^^ιιοβΙ-ίΗοηά οί-Μβηοη. 

Έτϊεί δε ΤΙρόζενος είτιεν οτι ειμί αΰτ(}$ ον ζητείς, 

ΤΙιβη ίηάβθά ΡΓΟζβηαβ βαίά {(Ηα() Ι-αιη Ιιο ιτΐιοιη 7011-866^ 

ό άν^ρωτίος είτίε τάδε* ΆριαΙος και ΆρΓάοζος 

Ιΐιο ηΐΑη (Ιΐιοη) βροΐκβ (Ιιαβ: ΑΗ»ιΐ8 &η<1 Ατί&οζιΐΒ 

ίντες τίιβτοι Κυρω και είνοι νμϊν, 

1)βιης ίαίΐΐιίιιΐ (ίΐΊοιιάβ) 1ο-θ7ηΐ8 &η<1 ιτ6ΐ1-Αί8ρο(6(1 Ιοι^&Γάβ-^οα 

και χελεύουσι φυλάττεσ^ι^ μτη οΐ βάρβαροι 

— βχΙιοΓΐ-7011 Ιο-1)β-οη-7θΐΐΓ-βααΓ(1, 168( ϋιο 1)&Γΐ)αη&η8 

έτίί^ώνται της νυχτός * δε εστι τίολύ στράτευμα 

Γα11-τιροη-7οα ίη-ΐΐιβ ηίςΐιΐ ; Γογ 11ΐ6Γθ-ί8 (&) ητιιηθΓθΐΐ8 &ηη7 

έν τφ ηληβίον Λαραδείσω. Και χελεύουαι 

ίο Ιΐιβ ιιβί£ΐιΙ)οιΐΓίη^ ραΓίε. *Τ1ιβ7 αίβο ^Γβηυοβί-^οα 

τύμ'^ι φυλαχην επί την γεφυραν τοΰ τϊοταμοϋ 

Γ0•8βη(1 (&) κτιαΜ Ιο Ιΐιβ 1)ΐΊ(1ςβ οί-ΐΐιο Ηνβτ 

Τίγρητος, ώς Ίιασαφερνης διανοείται λδσαι αΰτ);^ 
της νυχτός, έάν δυν>7Ται, ώς μη 

Ιοιτη ίη-ϋΐ6 ηίξϊϊί^ \ί Ιΐθ-ο&η. ιο-ϋιΜ 7οη-'βΗΐ ηο( οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 189 

ίιαβηΤΒ, άλλ' άτΐολγιφ^ητε εν μέσφ 

ΌΐΌββ, 1)α1 ( νίΠ 1>β) ίηΐβΓοβρίθά 1η ιηΐάάΐθ (ιρ&ββ 1>βΐνοθΐι; 

τοϋ τωταμοϋ χαί τ^ς 8ιώρνχος. Άχονσαντες 

τήβ ΗνβΓ Εηά ΐΚο ο&ηιϋ« ϋβ&τίη^ 

ταΟτα άγονΟίΡ αυτόν τκχρα τον Κλέαρχσν^ 

ϋιβ86 (ι1ιίη^8) ΐΚβ7•ΐ6&<1 Ιιΐιη Ιο — ΟΙο&ΓοΙιιιβ, 

και φράζονσα' & Τ^γει, Αέ 6 Κ?^ο^ρχος 

Λπά ΙοΜ (Ιιίιιι) ιτΐιαΐ Ιιβ-βαίά. Βαΐ — Οΐβατβΐιιιι 

άχούσοίς σφό^οα €Ταρά;|^3»7 χοά εφοβείτο. 

Αέ τις νεανίσκος των τίαρόντων έννοησας 

Βυΐ &-οβΓ(&ίη ^ουη^^-ιηαη οί-(1ιθ8ο ρΓββοηΙ Ιιατίη^-ΓοΔββΙβά (ιΙιογοοιι) 

Ητιεν, ώς τε το έτα^ήαεύ^ί, χαί το λναειν 
τγιν γέφνραν εΐη ονχ αχόλου^α. Γαρ 6ηλορ 

ϋιβ 1)η(1ςβ ν6Γβ ηο( οοηβίβίοηΐ. Εογ (Η ίβ) οτ^(1βη^ 

δτί έηΐΤί^εμένονς 8εησει ι5 νιχάν η 

ύΐΒ,ί ίΐίίΒ,ο]ί\Ώξ (118) ϋ•ν7ί11-1)β-ηβ0688αΓ7 6ίΐϊΐθΓ 1ο-οοηςα6Γ ογ 

ηττάα^ί. Έάν ούν μεν νιχώοί, τί 

4ο-1>β-6οηςυβΓθ(1. Ιί ΙΙιΟΓβίοΓβ ίηάβθά ϋιο^-βΙιοιιΙά-οοηςτιΟΓ, ν1ιιι( 

δίϊ αυτούς λύειν τήν γέφυραν; γάρ ου8ε 

ί8•11ιβ-η60688ίΐ7 ίοΓ-ίΙΐθΐη 1ο-1)Γβ&1{-(1οντη Ιΐιο 1)ήά£^β ? ίοΓ ηοίΐΐιοι 

ά,ν ωβίν τϊολλχύ γεφυραι, άν εχοιμεν οτϊοί 

\ΐ (1ιβΓβ-ΐ76Γθ ιηαη7 1)Γίάςο8, ιτοαίά ιτβ-ΐι&νο ιτΐιβη 

φυγόντες τψείς σω^εΐμεν, Αέ εάν ^ιμείς 

βο9ΪΏ^ ιτβ οιΐς1ιΙ-8Ενβ (οτΐΓ86ΐν68). ΒιιΙ ίί νο 

νιχώμεν της γέφυρας λελυμένης ούχ 

οοηςυοΓ Ιΐιο 1)η(1ςθ Ιια,νίη^-ύοβη-άββΙτο^βά, ϋιο7•νοιι1<1 ηο( 

Ιζουσιν δτϊοί εχείνοι φύγωσιν ουδέ μέν 

'ΐι&νο νΙιοΓβ ύϊογ ιηί^1ιΙ-ββ6; | ηβίϋιοΓ ίη<1οο€ί [ηοΓ] 

ουδείς ηεραν 

Ι 'ιτίϋ ηοηβ [ινϋΐ 11117] (οί Λβίτ ΓΗθηάβ) οη-ϋιβ-ο11ΐ6Γ•8ί<1β (οΓ Λβ πτ•γ) 

άντων τΐολλων δυι^οτται βοη^9ιθαι αντοίς 

ϋβίης (βτ6Γ 80) ιη&η7 Ί)6-&Μβ (ο-ΜβίβΙ ^Ιι«ιη. 

τγις γεφυραυς λελυμένης. 

χ^ο 1)ή<ΐ£0 1)θίη£-άθ8ΐ]Ό7β<1. ΟίΟίΙίζθοΙ όγ νηΟΟζ?ΐ6 140 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

Ό Κλέαρχος άκουσας ίε ταίτα ήρετο 

— ΟΙθ&ΓοΙιαβ Ιι&νίη^-ΐιοατά — ιΐιοββ (ϋιΙη|^) μ1ε64 

τον άγγελον τνς τΐόση εΐη Χ<^ρ<^ Α 

(1ιο ηΐθβββη^οΓ Ιιοιτ ιηιιβίι ιιιί2ΐι1-1>β (ϋιβ) οοιιη^τ7 (ίη θζίβηΐ) ιτΐιίολ 

έν μεσφ του Ίίγρητος χαι της 

(Ι• βίΐααΐοά) («η ίΚβ-ηιίάάΙβ) (1)β^ιτβ6η) ΙΙιθ Τι^ Μΐά ΙΙμ 

ίίΔρνχος. Αέ 6 είτιεν^ δτι τίολλη^ 

ΟΑη&Ι Ληά ιτΐιο β&ίά, ύι&Ι (Ηιτμ) ^«αΙ (ίη οχΐθΐιΐ), 

και ενειοί χωμαί χαΧ τώλενς τίολλαΐ χαι 
αε/άλαι. Και τότε δ>7 έγνώσ^^ δτι οί βάρβοΜί 

ι&τ^^ Αηά ϋιοη Ιταΐ^ ΙΙιβ7-ρβΓ0βίτβά, ϋι&Ι ϋιο 1)&Γΐ>&ηΜΐι 

ίτίΌτάμ'φαίεν τον άν^ροΜον οχνοΰντες, μη οί 

οογοηΐ7-86η( — (ϋιΐι) ιηλη ίβ&ιίη^, ΙοιΙ ΙΙμ 

^Έ,Τίλγινες, ^ιεΤυίντες την γέφυραν^ μένοα-ν εν τγ 

ΟγοοΙ», 1&]κίη£;.(ο-ρίβθ6ΐ Ιΐιο Ιιήά^ο, ιηί^^ΙιΙ-Γβιηαίιι ίη ϋιβ 

νησφ έχοντες ερνματα εν^εν μεν τον Τίχρ>7Τα, 

ϊβΙ&ικΙ 1}&γίο^ &ι-<1θίβηο68 οη-ϋιίι (ιίάβ) ίικίββά ϋιβ ΤΙ^^ 

δε ίν^βν την δίώρυχα, 3' Ιχοιεν τά έτίιτη- 

9Ό.ί οη-ϋΐθ-ο11ιθΓ Ιΐιο ο&ηΐλΐ, Μΐά (1ΐθ7-ηίΐ^1ι1-1ι»τβ (1ιβ η•06••»- 

3εια έχ της χώρας εν μέϋφ^ 

ήοι-οί-ΐίίβ ίΐΌΐη ϋιο οοιιη(τ7 | ίη (Ιΐιβ) ηιίάάΐβ, [ίτοοι ϋιβ οοηη^τ* 

οναης ηοίλλί^ς 

ίηίοιτοηίη^ 1>β1νοθη Ιΐΐθ Ητβτ &η<1 οΑη&Ι], 1>•ίη^ £γθ&^ (ίη βχίβηΐ) 

χαΐ άγο&ης^ χαΧ ενόντων τΰν 

&ηά οΓ-^οοά (ςα&1ίΐ7 οί βοίΐ), ληά ϋιοη-1>βίηβ-οη-ϋ — (ϋιοΜ) 

εργαϋομένωρ' δε χαΐ είτα γένοιτο ΟΛΟ- 

ΜρΑΜο-οί-οηΙϋγ&ϋηβ-ϋ; »η<1 αΙβο »Γΐβητ&πΐ8 ηιίςΙιΙ-1>βοοηιο (α) ρΐΑΟβ- 

στροφή, εΐ τις βούΤυοίτο 7(οιεΙν χαχώς 

οΐ-ηίίλξο, ίί Αηχ-οηο πιί|;1ιΙ-νπβΙι Ιο-άο θτϋ *1χ> (ϋι•) 

βασιλέα. Μετά ταί5τα άνετΐανοντο' μεντοι 

]ϋη^. ΑίΙβΓ ϋιίι ϋιβ7-νθηΙ-Ι».Γβι1; Ιιονθτοτ ύι•7 

ίμως ετίεμ'φαν φυλαχην ετύ την γέφυραν χαΐ 

ΙϋΐθίπΜ *8βη^ (α) {^η&τά «ο ϋιο 1}ή(1^; «ηά 

οί>τε οι&ίς έτιέ^ετο ονίαψό^εν, ούτε 

Αβίΐΐιοτ 'Αίά Ιηο-ση9) («ιχ "«ηβ) *«ηΐΜΐ[-ϋιοηι ίΓοηι-ληγ-ςοΜίβΓ. ηον οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΥ. 141 

οϋείς των τωλεμίων ηλ^Β τίοός Τν^ν 

ΑΑ — (μι7 οηβ) οί-ύιβ βη6ΐη7 '^ο (ο ύι• 

/βφϋραν, ως οί φυλάττοι^ες άητηγγξΤύΰΟίν. 

^Ηάςβ, Μ — (ϋιοββ) ^α&Γάίηβ-ϋ ηροιίοά 

Δε έτίει^ έγένετο Ιως, διέβαινον ηην γέφνραν^ 

ΑΛά ΙΤΪί^Ώ. ί^ΐΜΟΑίηβ άΑ7-ϋβ1ΐ1, ΐ1ΐ67-0ΓΟ8•β<1 ϋιβ 1>Γίά^ 

ίζευγμένην τριάκοντα χα! έτντά τίλοίοί^^ 

5οίηΰ<1-(οββΐ1ιθΓ 1>7(θΓίοπη6άοί) ϋιίΓΐ7 •η€ΐ βοτοη 1>ο»Ι», 

ύς τιεφυλαγμένως οΙόν τε /ζάλίστα* 

^Μ θΑαϋοιΐ8ΐ7 μ Ιηάβοά ιηοβΐ (οοαίά 1>β) ; [ιΗϋι 

γαρ ηνες των Ελλήνων τίαρά 

ύί9 ^Γ0&(θ8ΐ ο&αϋοη] ; ίοΓ βοιηβ οί-(1ΐ6 ΟγοοΙ» Γγοοι 

Τυσσαφέρνονς έξηγγελλον, ώς μέλλοιεν 

Τίβ8&ρ1ΐ6Πΐ68 &ηηοιιηο«(1, ϋΐΑΐ ΗΙ107 (^^ 006017) ΗηΙβηάβά 

ιη(^ησεα^€α 8ιχι6αινόντων. Άλλα μεν 

Γαί»τα ην 4^εν8η' ^ιαδαινόντων μέντοι 6 Γλοΰς 

'Ιιΐβ ΨΛ» ίλίαβ; οΐΌΜίη^-ονοΓ Ιιοι^οτογ — Οίοι 

ίττιεφάν*; με^ άλλων, αχοτίων ει Ιναβαΐνονεν 

«ρροαΓθά ΐτίϋΐ Οΐΐΐοη, θΙ>86ΓΤίΐ1{^ ίί ϋΐ67-0'088θά 

Ί?όΐ' ηοταμόί' ' 8έ έτιειίη ε18εν, άτιελαίνων 

φχετο. 

Ιιβ-ί&βΙοηοά. 

'Ατϊο δε τοδ Ίίγρη^ος έτίορεύ^ααν τΙτταρ(ΐ$ 

Ρτοιη — ϋιο ΤίζήΒ ϋιβ7-ρΌ0θ€ά6ά ίοτιτ 

σταθμούς, είχούί τΐα^ασάγγα^, ετύ τόρ 

τωταμόν Φνσχον, το εϋρος τίλε^ρον 

ΗτβΓ Ρ11780Ι18, ϋιβ 1>Γθ&(ϋΗ (ϋιβΓοοί 1>6ΐηβ) &-ρΐ6ΐ1ιηιιη ; 

έτΐην δε γέφυρα. Κοώ ενταύθα 

Η>ιι (ι^ίίοΐι) ^ϋΐ6Γβ-ΐ7Μ — (α) 1>Η<ΐ£;6. Αηά Ιιοη 

^κείτο μεγάλη τΐόλις, γ δνομα ^Ω,τας' 

ιΤΜ-8ϋιια(θ<1 (λ) 1&Ι£^ 1ο#η, Ιο-ιτίιίοΐι (ϋιο) η&ιηβ (ψέλ) Ορίβ ; 

Λρός ^ν νό^ς ά^ι^λφός Κνρον χαί Άρταξέρζον, 

ιβ«τ νΜοΙι (λ) ΏΛΧυηΛ .«ινΙΙιβΓ οί-Οτηιβ Απά ΑτΙ&χβηοβ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΙΊ2 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΚ ΧΕΝΟΡΗΟϋ. 

Ο &γων τίολλην στρατών άτΐό Χούαων χαι 

ιτΐιο ιτ&β-ΐοαάίης (α) ηαιηοΓοιιβ &Γΐη7 Γγοιπ 8ιιβΑ μι4 

*Έ,x6α^άνων^ ως βοιη^ηοων βαχτιΤίεΙ^ άηηντιηα 

ΕοΙ>Αΐ&η&, 8.8 &88ί8ϋη§ (^β) ^ί°2> ^ι^*^ 

τοΙς ^Ελλησί' και έηιαη^(ΐς το στράτευμα 

^0 ΟΓθβΙίβ; &η(1 1ι&νίη^-1ια1(βά | ϋιο Απη/ 

Ιαυτου έ^εώρει τους ^Ελλην(ΐς τΐαρερχομένους 

οί-1ιίιη8θ1ί[Ιιί8&πη7]1ΐθ-τί6ΐτ6(1 Ιΐιβ ΟΓββΙίβ ρα88ίη{^-Ι>τ 

Ό δε Κλέαρχος ηγείτο μεν εις δυο, 

— ΒιιΙ €ΐ6&Γθ1ιιΐ8 16(1 — (Ιιίβ ιηοη) 1>7 ϊνο (&1>γθμΙ) 

δε άλλοτε έτωρενετο και άλλοτε έφυστάμενος. 

1>ιι( &(-οη«-ΐίιη6 Ιΐθ-ιη&Γοαβά-ίοΓίτ&Γά &ηά Αΐ-ΑΟοϋιβΓ ΙΐΒΐΙίη^. 

Δε δσον χρόνσν εηιαττηαενε το ίψούμενον του 

Αιΐ(1 ω-ΐοη^ (α) (ίηιβ (&8) Ιιβ-ιηίβΙιΜι&ϋ ϋιο ταο οί-(1ι• 

στρατεύματος, τοσούτον χρόνον ην άνάγχη 

•,πηγ, 80-Ιοη^; (α) ϋιηο ίΐ-ιτ&β η60688&Γίΐ7 

Τ)7ν έτύστουσιν γίγνεσ^ι δι' δλου τοί; 
στρατεΰ/ϋατος • ωςτε το στράτευμα και τοΙς 

Απη7; βο-ΐ1ι&( ϋιβ &πη7 ονβη (ο-(1ιβ 

''Κλλ>7σι αΰτοϊς δό^αι εικχι ηάμτίολυ, και τοί' 

ΟΓΟβΙίβ 11ΐβΙΙ186ΐνθ8 8661116(1 (θ-1)6 Χ%ΤγΛΒΧ^9, ΚΠά ϋΐ6 

ΪΙερσιην θεωροΰντα έχτΐετίληχ^ι. 

ΡβΓ:»ΐ&η (26η6Γ&1) τίβνήη^ ((1ΐ6ΐη) ιν&8-&ιη&χ6<1. 

Έ^τευ^ετ δε έτίορεύ^ησαν δια της Μ>7δία^ ίξ 

Ηβηοβ — ϋΐ67-ρΓ06β6(1β(1 ΙΙίΓοα^Ιι — ΜβάΐΑ | βϊχ 

έρημους στα!^μούς, 

(ΐ686Γΐ 8ΐ&Ιίοη8, [βίζ άκγβ^ ιηαΓοΙι (Ιιτου^^ΐι & άββοΓΐ], (πια^ίη^^; 

τριάκοι^α τιαρασά^χας, εις τάς κώ^^ας Παρι> 

ΛίΓ47 ρΛΓΛ8αη{^•, χλ Λβ τίΠα^ββ οΓ-Ρλγ7- 

σάτιδος, της μητοός Κύρου και βασιλέως, 

«αϋβ, Ιΐιβ ιηοίηοΓ οί-€7ηΐ8 &ηά ^οΓ ((Ιιβ) Ίείη^. 

Τισσαφερι^ς έτιεγγελων Κΰρο) ετιετρεψε τοις 

Τί88&ρΙΐθπΐθ8 (αβ) ίηβιιΐΐίη^ €7ηΐ8 ρβηηίΚβά ύΐ6 

*^Ελλ>7σι διαρπάσαι ταύτας, τίλητ* 

θΓ66λ» (ο-ρΙυηάθΓ ϋιβββ (▼ί11&^8), βχΓβρΙ (ϋλ•^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — 0Η4ΡΤΒΚ V. 14» 

άν^ρατκί&ον. Ένην δέ τχόλνς (ίΐτος, τκά 

•Ι&τββ. Τ1)βΓ6-ιτ&Β-Ιιι-(1ιβιη Ιηάββά ιηιιοΐι οοπι, »1μ 

7ϊρ(><?ατα, χαΐ άλλα χγγιμαχα. 'Έ^ντεϋ^Βΐ ί' 

•1ιο«ρ, &ηά οΐΙιβΓ Ιΐιίη^•. Ηβηοβ ~ 

ί7ίθγΒν^ααν τετταρας έρημους στα^/ζοΰς, 

ϋιβ7 ρΓθΰβ6ϋβ€ΐ ι ίοατ άββοιΐ βΐ&ιίυηβ, [ίοαΓ ά^γβ^ 

είχοσι τκχρασά^^ας, Ιχοντες 
τον τϊοταμόν Ίίγοητα έν άρισ^€(>4^ Έι^ 

Ιΐιβ ΗνβΓ Τΐίζή» 00 (ϋιβίτ) ΙοίΙ. Ιη 

3ε τφ τιρώίτφ ατ(ΐ^μφ, τιίραν τον τίοταμον, 

οηά οί) — ϋιο £η( ά&78'-ιη&Γθ1ι, ΐΜ^οηά ϋιο ητοΓ, 

φχείτο |ΐέε^άλ)7 ^0^^ εν^ίμίύΡ ηόλις, 

(1ΐ6Γβ-ιτ&8-8ί^α*(«(1 (α) ΙιΐΓββ Αηά οριιίβηΐ Ιοννη, ((1ΐ6; 

δνομη Καί^αί, έξ γις οΐ βάρβαψΟι 

η&ιηβ (οί νΜοΙι ψλλ) Ομβιι», Γγοπι ιτΐιίοΐι ύιο 1)&Γΐ>αηΑαβ 

^ιηγον έτύ αχε^ίαις διφ^ερίναις άρτους, 

1)Γθΐιβ1ιΐ^τοΓ, οη ηίΐβ (ιιμμΙ• οί) •1»ιι•, 1>γο&<1« 

τυροΰς, οίνον. 

βΐιοοβο, νίηο. (Ιΐι• ϋΗΛΡΤΕΙΙ V. 
Μετά ταίτα άφιχνοϋνταί έτά τον τωταμόν 

Αρτβκ ϋΐ686 (11ιίη{^8) (Ιιβ7-&ΓΗν6(1 &1 ϋιβ Ητοι 

Ζάτιατον, ΤΟ ει5ρο$ τεττάρων τίλέ^ρων, 

Ζαρ&(&, (Η ΙΐΑνίη^) ϋΐ6 ΒΓο&άιΙι οί-ίοατ ρίοΐΐιπι. 

Κ(Χ4 ενταί53α έμειναν τρεΙς ημέρας ' έν 8έ 

Αηά ΙιοΓθ ύιο^-Γθΐη&ίηβά ΐΙΐΓββ ά&^β ; (Ιιιτίη^ — 

"αύταις γιααν μεν ντίο^ίαι, δε 

^680 (<1&78) ΙΙιΟΓθ-ινθΓθ ίη(1ββ<1 (Ιΐιο β&ιηβ) βηβρΐοιοηβ, 1>αί 

ουδεμία φανερά επίβουλη έφαίνετο. "Εδοξεν 

αο ιη&ηίΓθβΐ ρ1ο( &ρρ6&Γθά. ϋ-ββύΐηο^ 

οίν τφ Κλεάρχο) ξυγγενεσ^ι τφ Ίισσα- 

ϋ&βτβίοΓβ (ιτοοά) — Ιο-ΟΙβΛΓοΙιαβ Ιο-1ι&τθ.& οοηίβΓοηοβ — ιπύι>Τ-:Μ&. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 144 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

φέρνει, και βΙ τιως ίνναιτο, τΐαϋαοΛ τάς 

ρ1ΐ6Γηο8, Αη<1 ίί ίη-αη^-ιη&ιιιιοΓ Ιιο-οοηΐά, Ιο-ριιΙ-&η-βηά Ιο — (ϋΐθΜ> 

ϋτϊο^/ας, τιρίν τΐόΤίεμον γενέσει εζ αίνων χαά 

•αβρΐοίοηβ, 1>6ίθΓβ ψβι 8ΐιοιι1ά-ΑΐΪΜ Γγοα ϋιοιη; μι4 

ίτιεμ'^ί ηνα έροϋντα, δτι χρίίζο* ξνγγενέσ^αι 

ηβ-86η( Βοιηθ-οηβ ΜΤίηβ» ϋι&^ ^β-άββίτοά Ιο-οοηίβτ 

αίτ^. Δε ό ί'ΐοίμίάς έχέ?^υεν ^χειν. Έπειδ); 

ιπΐΐι-ΐιίιη. Αηά ι^ΐιο ρΐΌΐηρ(ΐ7 ΓοςυοβΙβά (Ιιΐιη) Ιο-οοιηο. \^1ιβιι 

δε ξνν^λ^ον, 6 Κλέαρχος λεχε^ τάδε* Ένώ, ύ^ 

ίιιάββά ϋΐ67-ιηο1» — Οίο&τοΐιαβ βροΐκο ϋιαβ: Ι, Ο 

Ίισσαφερνη, οϊία μεν άρχους γεγενημένονς 

ΤίββαρΙιβΓηοβ, Ικηον Ιηάοοά (ύΐΑΐ) οα11ι8 1ΐΑΤβ-1>6οη-(&ΐΕ6η 

ημίν, χαΐ 8εζίάς δεδο/ζένας, μη ά^ίχησειν 

Ββ(ιΐ7β6η-ιΐ8, 8ΐιά ή£;1ιΙ-1ι&η(ΐΒ £;ίτβη» ηοΐ 1ο-ίρ3ατθ 

αλλήλους ' δε όρω σε τε φνλαττόμενον ώς 

οη«.&ηοϋΐ6Γ ; 1>αΙ Ι-80β 7^^ ηοΙ-οηΐ7 {;η»Γ(1ίιΐ£;-7οιιηο1τΑ8 8«-ίί 

ημα^ τίολεμίονς, χαΐ ημείς, ορώντες ταύτα, 

ΙΤ6 (νβΓβ) 6η6ΐιιί«8, 1>ιι(;-8ΐ80 ΐ7β, ρβΓοβΙνίη^ ϋΐ486 

άν^^φυλα^^όμε^. Έτϊεί δε σκοτών 

(ϋιίη{^8), ΕΓθ-οη•οιΐΓ-£;ιι&Γ<1-&£;&ίηβΙ (70α). ΑίΙβΓ ίηάοοά οοη8ίά6Ηη2 

οΰ ^ύναμαν αίσ3εσ3αι οίίτε σε 

(&1(θηϋτ6ΐ7)» Ι-*Αΐη ηοΐ *αΙ>16 Ιο-ροΓοοίτβ (ηβίίλβτ) 70η 

τιειρώμερορ τίοιείν ημ&ς κακώς, εγώ τε Οίίφως 

8ΐΓίνίη^ Ιο-άο 118 111, Ι ίικίοοά οΐ6&τΐ7 

οίδα δτι ημείς γε ούδ' έτίινοοϋμεν ον8εν 
τοιούτον, Ιδο^έ μοί έλ^είν εις λόγους 

οί-(1ιΐ8-8θΓΐ(^ον&Γ€ΐ7οα),ϋ-8«6ΐηο<ϋο-πΐ6(1>ο8ΐ)1ο-οοιηβ Ιο (α) οοηίβΓοηββ 

σο4, δτϊως ει δυναίμε^ εξέλοιμεν την σηιοτίαν 

ιτϋ1ι•7οα, 80-ϋια( ίί νο-ΟΑη νβ-ιιι&7-ι^»^ο^β ^^ ιηίβΐηιβΐ 

άλληλίίύ^. Γαρ και ήίη οίδα άν^ρώτιους, 

'.ί-οηο-&ηοϋΐ6Γ. Ρογ Ιχκΐβοά *Ι ηον 'ΐκεοι^ ιηβη, 

^ούς μεν εκ δναβολης, δε κοώ τους 

- (80ΐηθ) ίηάββά ίΐΌΐη άΐΓθΟί-αοβιιβ&ϋοη, 1>ιι1 αίβο — (οϋιβη) 

ζ -υτισψίας, ο! φοβη^εντες αλλήλους βουλόμενοι, 

ΐψοΌϋ βηβρ'οίον» ιτΐιο Ιι&νίη^-ίβ&Γθά οηβ-&ηοϋΐ6Γ (Αηά) ιτίβΐιΐη^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΕΕ V. 146 

ψ^>άσαι τφΐν ηα^είν 

1ο-1ΐΑΤ6-&ηϋοίρα1β<1 (ίη ίηβΊοϋη^ 1113017) 1>«ίθΓθ ηιβΤθΗηβ^ {»Λγ) 

ΒΤίΟίΥΐοαν άνηχεατα χαχά τους ούτε μελ- 

ΙΐΑΤΟ-άοηο ίιτ6ΐηβ<ϋ&1)ΐ6 βτϋβ ^ο — (ϋιοββ) ηοϋΙιβΓ 1η(βη(1> 

λονΤ(ΐς ουτ' αί βονλομενονς ον8έν 

\ηζ ηοΓ ιηοΓθοτβΓ ^βΐιίη^; (ηο(λιη^) (&ιΐ7ύιίη2)*οί(1]ΐ6) 

τοιούτον. ϋομίζων οίν τάς τοιαύτας 

'ΐώιά. Τΐιίηΐίίιι^ 11ΐ6ΓθίθΓθ (ϋΐΑΐ) — ηΐ6ΐι-^ίιιά•-οί 

άγνωμοσννα^ άν ταινεα^ι μάλιστα ουνοναίαις^ 

ιηίβυικΙβΓβΙαικΙίη^Β ιιι&7 1)6-ιιια<1β-1ο-06&8β ηιοβΙ-οί-ΑΐΙ 1)7-ιηββϋη2-1θ26ΐ1ΐ6Γ, 

ι?κω, χαί βουΤυομαι ^ώάαχειν σε, ώς αν 

Ι^οηιβ (Ιΐιβη), &η<1 αιη-άββίτοα• 1ο-ίηίθΓΐη 700, Μι&Ι 70ΐι *Λο 

ονχ όρ3(5$ άτίίατείς ίψΧν. Γαρ μεν τιρωτον χαί 

ηοί η^ΐιϋ^ 'ηιΐβύτίΒΐ ιιβ. Ρογ ίηάθβά ΔηΙ Αηά 

μεγίοτον, οί δρχοι θεών χολνουβι 

ριίηοίρ&ΙΙ^, Ιΐιβ οαΙΙΐΒ (Ιαΐ^βη ίη (Ιι« η&πΐθ) Όί (ϋιο) '^οάβ ΓογΜο 

ημοίς είναι τίολεμίους άλλη?ϋοις ' δατις 6ε τοίτωίΡ 

118 Ιο-1)θ βηβιηίθβ Ιο-οη6-&ηο11ιβΓ ; ιιτΙιοβτβΓ ίιιάβθά οί-ΐΐιββο 

αννοώεν αΰτφ τχα^μεΤίΥΐχάς^ τούτον 

18-00118010118 1ο-1ιίιηβ0ΐί(οΓ) 1ι&νίη^-(ϋ8Γ6^&Γ<1β(1 (11ΐ680 ϋιίη^8), ΙΙιΐΒ-οηβ 

εγώ &ν ουΛοτ* εν^ιμονίσαιμι. Γάρ τον 

Ι οοιιΜ η6Τ6Γ (οΒίββιη) 1ΐϋρρ7. Ρογ (ίΓοιη) ϋιβ 

τίόλεμον θεών οίδα ονχ, ουτ' άτώ τίονον 

1ιο8ϋ1ίΐ7 *οί (ίΐιο) '^οάβ Ι-1ίΐιο\ν ηοί^ ώθιΙΙιθγ | ίΓοιη [ινίΐΐι] ιιτΙιαΙ-άβςΓΟΟ 

άν τάχους ούτε δτϊοι τις φενγων άν άτΐοφνγοι, 

— οί-βρβθά ηοΓ ΐϋτΙιβΓβ αη7-οη« βββϊης να&γ 080&ρο» 

ουτ' εις τνοΐον οχότος άν άτΐο^ραίγι, ού^' οτΐως 

αοίϋιβΓ ίη(ο ιιτίιαΐ ά&ΓΐιηββΒ 'Ιιθ ιηί^ΐιΐ *&6θ-8,ιν&7, ηοΓ Ιιοι* 

άν άηοαταίιη εις εχνρόν χωρίον, 

Μ οοαίά 'ΓθΙτεαΙ ίηΐο (&) ίοΓίίββά ρΐαοο (αη(1 680&ρο ίΐΌΐη 

γαρ τΐάντγι τΐάντα νττοχα τοΙς θεοίς, χαί 

4&βιη), ίοΓ βτ6Γ7ττΙΐ6Γθ &11 (18) 8υΙ>3θοΙ Ιο-Ιΐιο ζοάΒ^ Ληά 

οί θεοΙ χρατοϋοι τχανταχ'^ τχάντιαιν ίσον. Οίκτοι 

ώβ ^0<ΐ8 ηΐΐο 0Υ6Γ7ΐν1ΐ6Γ6 0Υ6Γ-&11-11ΐίης8 &1ΐ^β. Τΐΐΐϋ 

γιγνίχίχω 8ιη μεν πβρί των θεΰν τε χαΐ 

αο-Ι-*1ιίη1[ 1ηιΐ7 ίηάβθά Γββροοίίη^ Ιΐιο βΓ0(1>, &η<] αΙμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 146 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τΰιρ δρκων, τιαρ' οίς ημείς, συν^έμενοι^ 

— (κ ιροοϋη^) ΟΑϋιβ, ι^ίΐΐι ι^ΐιοιη νο, 1ι&γίη^-οοηοτιιτο4 

χατε^εμε^ την φίλίαν 8ε τΰίΡ 

(νίΐΐι οηο ΑΟοϋιοΓ), 1ιατ6-άθρο8ίΐ6ά — (οατ) ίήβηάβΐιίρ; 1)ηΙ — 

ά^^ρωπίνων εγώ νομίζω αέ εν τφ 7ΐαγ6ν^ι 

οί-&11-1ιιιιη&η-11ιΐης8 Ι οοηβίάβΓ 7011 &1 ϋΐ6 ρΓββοηΙ (ϋπλ•) 

ε\ναί μέγιοτον άγ(ί^ν ημίν. Γαρ μεν συν αοι 

Ιο-1)6 11ιο-2Γβ&(68( £;οο<1 10-118. ΡοΓ ίηάβοά ^ϋι 7οη 

τιάσα μεν οδός εύπορος, δε τΐας τίοταμός 

6ν6Γ7 — Γο&ά (18) ο&β7, Απά 6Τ6Ι7 Ηυογ 

διαβατός, ονχ άτιορία τε των έτίίΤτ,δείων ' 

ραββαΜο, (ϋιβΓΟ 18) ηο ιιιτ&ηΐ ίιιάββά οΓ-Οι« η66688&Η68-οΓ-1ίίθ ; 

δί άνευ σοϋ πάσα η οδός μεν δια σκότους 

6ιιΐ ιτίΐΐιοιιΐ 7011 (οιιγ) οηΐίτο — ΓοαΙβ — (^π11 1)β) ΙΙιγοιι^Ιι <1αΓ&ηβ88 

(γαρ εηιστάμε^ ονδέν αντ^ς), δε ηας τιοταμός 

'ΐοτ ινβ-1ίηοττ ηοΐΐιίη^ οΓ-ίΙ), αοά βνοΓ7 ΗνβΓ 

δύστχορος, δε πάς όχλος 

(ιτοαΜΙ)6) €ΐί£οα11-ίη-βΓθ88)ΐις, ιιίβο θΥ6Γ7 η^Ηϋτι^ο-οί-ιηβιι (ι^οαίά 1>6) 

φοβερός, δε ερτιμία φοβεράτατον' ^άρ 

ΙβΓήΒΙβ, 1)α( 8θ1ίΐιιά6 (ννουΐά 1>β) (Ιΐθ-ιηοΒί-Ιβπ-ίΒΙβ (ύιίη^); ίοι 

εστί μεστή ηολλ'ης άτίορίοίς. Αέ ει 

11-18 ίιιΐΐ οΓ-βνβΓ7 ^ΛηΙ (&η<1 άί£οιι1ΐ7)• ΒαΙ ίί 

δτη και //ανεκτές χαταχτείναιμεν σε, άν )^ 

Ιηιΐ7 *1ι&τίη^ ονβη 'Ββοοιιιβ-ιιιαά ^ο-8ΐιου1(1-1ίΐ11 7^^» ιτοιιΐ^ 

Τί αλλο κατακτε/ναντες τον ενερ- 

Αΐΐ7-11ιίηβ βίβο (Ιιαρροη) Ιιανίπ^-βίαΐη — (οατ) 1)6η6• 

γέτην άγωνιζοίμε^ προς βουσιλεα 

ί&βίΟΓ, (1)ΐι1 11ι&1) ιτ6-8ΐιου1(1-Ιιανβ.(ο-ουιι(6η<1 ννίϋι (Ιΐιβ) ΙίΙη^ 

τον μέγιστον εφεδρον; δσων χαΐ δε δη οίων 

ϋιβ ^Γβ&ΙββΙ Ανβη^βΓ ? οί-1ιο\ν-ιη&ιΐ7) &ιΐ(1 ΐη<1β6<1 1ηιΐ7 1ιο^-|{ΐ*6&< 

ελπίδων άν στερτησαιμι εμαυτον, ει επιχειρ-ησαιμι 

«χρ6θ(Αΐίοη8 *Ι 8ΐιοιι1ά Μορηνβ ιη786ΐί, ΙΓ Ι-8ΐιοαΙ(1-&ΐ(βιηρ( 

τίοιείν σε τι χαχόν, ταίτα λέξω. Έγώ 

ίΛ-άο γοη Β,ηγ Ιιαπη, ϋιίβ Ι-ιιτίΠ-Ιοϋ (70α). Ι 

^^άρ έτίε^ύμγισά Κνρον γενέσθαι φίλον μσι 

(ΙιβτοΓοΓθ άθ8ίτθ<1 07Π18 1ο-1>βοοιηθ (λ) ΓΗοηά (ο-βμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΕ V. 147 

νομΛζίΑΛ^ των τ&ΤΒ ΛνοΛ Ιχανόττατον 

Οάχί^λΆ^ {\άω) οί-ϋιβ (ηιβη) «ί-ϋιαί-ϋπι• 1ο-1>β ϋιβ-ιηοιΙ-Αρ) 

ιχονέΐν Β^ ον βούλοίτο' ίβ νυν ορώ 

Ιο-άο βοοά (ο-ιτ1ιοιη 1ΐ6-ννίβ1ιο<1 ((ο άο ιο) ; 1>ιιΙ *Ι ηοι^ '^Μ 

σε έχοντα τε την δνναμιν χαΧ χώραν Κύρου, 

7011 Ιι&νϊη^; ηο1-οηΐ7 Ιΐιβ ροιτοΓ Απά (βπίΙοΓχ οΐ-όγτοΜ, 

χαΐ αάζοντα Την άρχτιν σεαυτοϋ, 8έ Την 

1>αΙ-&ΐ80 Γοΐαίηία^ ϋΐ6 {^0ΥβΓΐιαι«ηΙ οΓ-7θΐΐΓ86ΐί. 1>ιιΙ ϋλβ 

^ίη'αμιν βα/7ΐλέίύς^ γ Κύρος εχρητο 

ροντβΓ *οί (ϋΐ6) *1(ίηβ> ιινίιίοΐι ΟγτοΜ οχροΗοηβοά (μ) 

7ϊολ6|[/ίςι, ταυτ)7ν οίσαν ξνμμαχον σοΙ. 

Ιιοβίίΐβ, Ιΐιίβ (ροιτβΓ) 1>οίιΐ2 (ηον &η) »11γ ^ο•^ο11. 

Δί τούτων δντων τοιούτων, τίς 

Βυΐ ϋΐ086 (Ιΐιίη^ι) 1>οίη^ ίη-ΙΙιίβ-ιη&ηηοΓ, (ΐΒ ϋιβΓβ) λη^-οηο (ινίιο) 

οντω μαίΡεται, οςτις ου βούλεταί είναι 

\μ . 80 ^ιη&ά, ιτΐιο ^οαΜ ηοΐ *ιτίβ1ι Ιο-Ιμ (α) 

φίλος σοι; Άλλα μην {γαρ ερω και ταύτα 

ΓΐΊβηά 10-7011 ? ΒιιΙ 1ηιΐ7 (ίοΓ Ι-^Ι-ιηβηϋοη &Ι80 Ιΐιοβο 

έζ ώτ εχω ελπίδας, χαΐ αε βουλή- 

(Ιΐιΐηΐζβ) ίΓΟίη ιτΐιίοΐι Ι-^&τβ Ιιορββ, (ΙΙιαΙ) βτβη 7011 ^π11- 

σεσ^αι είναι φίλον ημίν), χάρ μεν οίδα 

άββίΓΟ Ιο-1)β (ε) ίπβηιΐ οί-αβ), Ιόγ ίικίοοά Ι-1(ηοιτ *οί (11ι•) 

Μυσούς 6ντοϋς λνηηρούς υμίν, ους νομίζω 

*Μ78ίαη8 1>θίη^ ίτοαΙ>1β8οιη6 Ιο-7θΐΐ) ιτΐιοιη, Ι-&ιη-οί-ορίηΙθΒ (ΙΙιαΙ) 

συν τγ τίαρούσγ δυνάμει άν τααραχϋχείν 

ι^ίϋι ϋιο ρΓθβοηΙ (ΟΓθΰίαη) ίοΓοο, *Ι οουΐά 'ΓβηάοΓ 

τατίεινούς υμίν 8έ χαΐ ο18α ΐΐισί^ς' 

8ΐιΙ>ιηί88ίν6 10-7011 ; 80 αίβο Ι-Ιιηοττ (ϋι&Ι (Ιιο) Ρίβίάί&ηβ (&ηηθ7 

δε και ακοιχο είναι τΐολλα άλλα ί^νη 

7οα); Αΐΐ(1 &180 Ι-Ιιθ&γ (ϋιαΐ) 11ιβΓβ-&Γθ ιηαη7 οϋιβΓ η&ΐίοηι 

τοιαύτα α οιμαι άν παυσαι άεΐ 

1ίΜ;ο-ϋΐθ86 (\μο ιηοηϋοηβά) ττΐιοιη Ι-(Ιιίηΐ£ {ίϊίΛί) *Ι ιηίς1ι( 'ρΓοτοηΙ •τα 

Ινοχλοιτι^α τγ υμετερ€ΐ. ευ^ιμονίςι.. Αέ 

ϋβ(ιιτΙ}ίη^ — 7011Γ Ιιαρρίηοββ. Βα( (&β Γββρβοΐβ Ιΐιβ) 

Λίγυτιτίους, οίς νυν γιγνώσχω υμα^ 

^Ι^γρϋΛαΛ, &ΐΓ&ίιΐ8ΐ-ιτ1ιοιη *Ι ηον 'ΐεηοιτ (ϋι»ι^) τοα οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 148 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

μάλιϋ^α τε^νμωμένους^ ονχ ορω τξοι^ 
σνμμάχφ ^ννάμΒΐ)^ μοΛΛον χρησάμενοι 

άν χολάσεσ^ε της 

*7οτι Ώΐϊζϊίί *ριιηΐ8ΐι (ϋιβιη 1>οϋβΓ ϋΐΜΐ) — (ιΗύι Ιΐιβ Γοτμ) 

ούσης νυν ανν έμοΐ. Άλλα μην εν τοΙς γε 

\>%ίηζ ηοττ ^ώ ιηο. ΒιιΙ ΐΓαΐ7 Αΐηοη^; — (Ιΐιοβο) »(-1βΜΐ 

οιχοϋαι τίεριζ συ, ει μεν βούλοιο είναι 

(ιτΐιο) άιτ«ϋ Γθΐιιιά-Αΐ>οα1 7011, ίί Ιηάοοά 7οα-άθ8ίΓθ<1 Ιο-1>β (») 

φίλος τςύ, ώς άν είης μεγυστος ' 

ίήοηά — (10-ΑΙ17), 11ι&1 *7οα ιηίςΐιΐ *1)β (Ιΐιβ) £^το&(ίθ•1 (ροηΙΜβ) 

δε ει ης λντοίη σε, άνα/ττρεφοιο ώς 

1>ΐΐΙ ίί &η7-οη6 οΙΓοιιά 7^^ 7ο*>-ο>ίβ^^^^ (ιΗΐΙι Οιβη) μ (α) 

^εστΐότης, Ιχων ίιμά^ ίηηρέτα^, οΐ ά% 

ιη&8ΐθΓ, Ιι&νίη^; ιιβ ίθΓ-&β8ίβ1&ηΐ8, — (ίοΓ) *ιτ• ι^οαίά 

ντίηρετοΐμεν σοι ονχ ίνεχα τον μισ^ί 

'ββΓνο 7<>^ ι><>^ οη-ΟτΟΟοαπΙ-οΓ — (οατ) ρ&7 

μόνον, αλλά χαΐ της χάριτος, ης, 

&1οηθ, 1>ιιΙ &180 (οη &οοοαηΙ οί) ϋιο £^ϋ(αάβ, ιτΐιίοΐι, 

σώ^έντες ντώ σον, άν 8ιχαίως ίχομεν σοι 

}ϊΛΥΪΏζ'\)9βΏ-8Λνά 1)7 70^ *^β ιηίβΐιΐ ^ναύγ 'ΙίΑτβ &ο-70«. 

*ΕμοΙ μεν 8η έν^νμονμενφ τϊάντα 'Ταί5τα 

Ι !ηάθβά — οοηβίάβηη^ α11 ΰιο•« (ϋιΐη^;^, 

ΤΟ σε άτίιστείν τ^Ιν ίοχεί είνσ^ 

^ϋΐ6 70^ 1ο.άΐ8ΐηΐ8ΐ υβ {γόνα ^Είπιβάύΐ; οι] Μβιαβ ϊοΛμ 

ονΤί} βανμαστον, &ςτε άν ^8ιϋτ^ χα! άχονσαψΛ 

80 ι^οηάοΓίαΙ, ϋΐΑΐ *Ι ιτοαίά ιιιο8(-£;1α<117 βτβη 'ΙίΑτβ-ΙιβιΙπ] 

ΤΟ δρομα τις εστί οντω δεινός λέγειν, 

ώβ ηαιηβ (οΓ Μιη) — [ιτΐιο) ΐΒ βο βΐίίΐΐβά Ιο-βρβ&ΐκ, 

υςτε λέγων τίεΐσαι σε ώς ημείς έτΐιβονλενομεν 

ϋι&Ι 8ρβ&1ώιβ Ιο-ΙίΑτβ-ροηιι&άοά 70α ϋΐΑΐ Ψ9 Ατο-οοϋβρίτΐη^ 

σοι. ΚλέοΌχος μεν οίν εΐηε τοσαίϊτα• 

Α^ΐηβΙ-700. ΟΙοΑΓοηαβ Ιηάοβά ϋιβτβίοτβ βροΐίβ Ιη-ϋι]•-ιιΐΑηηθτ ' 

-ίί Τισσαφέρνης άτίημείφ^ ώ8ε' 

αΙ Τΐ88Αρ1ιοπΐ68 ΓβρΗ•4 ΰιΟΒ (Μ ίοϋοιπ) : οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ V. 149 

*Αλλά μέν^ ώ Κλέαρχε, ^^μαι άχονωρ 
Ρρονίμονς λύγους σον γαρ γιγνώακων ταίττα, 

3αϋοίοιιι άΐΐΰουηβ οΓ-7οτι; Γογ Ικηοι^ίη^; ϋιβΜ 

ει βονλενοις ϋι χοιχον ίμοί^ 
Όψα άν 8οχεΙς μοι χαΐ είναι χαχόνους 

&ί-(1ιβ-8αιη«-ϋιηβ *7θο ιτοιιΐά *ΑρρβΑΓ 1ο•ιηβ βτβη Ιο-Ιμ βτίΐ-ιηίικίβά 

σαιτΓ6). Δ' ως άν μά^γς, δη νμείς άν οΰίβ 

Μ>-7θΐΐΓ8θ1ί. ΒαΙ ϋιαΐ '7οα ιη&7 *1β&πι» ϋι&Ι γοη *άο ηοι 

ίιχαίως άηιο'ΐοίγιτε οντε βαβίλεΐ οχτ^ έμοί, 

)ι&8ύ7 *ιηί8^ηΐ8ΐ βϋΙιβΓ (ύιβ) Ικίη^; ογ ιηβ, 

άντάχοναον/ Γαρ ει εβονλόμε^ άτχολεααι υμάς 

Ι^^βη-ίη-ίητη^^ Ρογ ίί ιτβ-ιήβΐΐθά Ιο-ά6β^τθ7 70ώ 

τερα ίοχοϋμεν σοι άτΐορείν τχλη^υς ίτίτίέίίν 
η τίεζΰν η οτίλίαεως εν γ άν εΐιημεν ίχανο*. 

ΟΓ οΓ-ίηΓ&ηΙΐ7 ογ ιτ&Γΐϋ(6-«ςτιίριη6η^8 1>7 ιτΐιίοΐι ν« ιηί^ΐιΐ *ώ &Μβ 

μεν βλάητειν υμά^^ 6έ ουδείς χΐνίννο^ 

ίηάβοά ^ο•ίιι3ιΐΓ6 7οη> ι^ηβΐ (ΙΙιογθ ι^οαίά 1>β) ηο ά&ο^οτ 

άνΤίΤΐάχιχείν; Άλλα άν ^χοϋμεν σοι άτΐορεΙν 

(ο-ιιηάθΓςο-ίη-Γθ^ιιπι ? £ιι1 ιηίςΐιΐ ι^ο-ββοιη 1ο•7θΐι (μ) ιτ&η1ίη{^ 

χωρίων έτίιτη^είων έηιτί^εσ^ι υμίν; μεν 

ρΐ&οβι ιιιϋ&Μθ 1ο-&(1αοΐ£ γοηί (νβ ΙΙιογο ηοΐ) ΙηάβοιΙ 

τοσαδτα τιε^ία α ου 6ντα φίλια νμείς ^υατίορενεσ^ε 

ιο-ιιι&η7 ρι&ίηβ,ι^ΐιίοΐιιιοί 1>6ίη£; ίΗ6η(1ΐ7 γοη ρ&βι-ΙΙίΓοαβΙι 

συν τίολλφ ηόνω, 3ε όρατε τοσαυτα 

ι^ίύι ηΐΐΐοΐι 1αΙ)οαΓ (αηά άί£οιι1^7) Αη€ΐ (Ι0-7011-8Ο• ϋλβ-ιη&η; 

δρ>7 δι^α τϊορεντεα νμιν, 

ΒίοαηΙαίηβ 1 1>οίη£; Ιο-1)6-θΓθ88θά 1>7-70^> [^^<^^ <"^ ^ ^ ΟΓΟβββά Ι>7 7<>ο]> 

ά Ιξεση ημίν ηροχαταλαβοϋσι 

«τΐιίοΐι ϋ-ί8-&11οΐ76<1 υβ &ΓΐθΓ•1ι&τίηκ-ρΓθτίοιΐ8ΐ7-1&1(βη-ροβ86Ββίοη (οί ϋιοηι) 

τίαρέχειν άτίορα νμΧν, δ' είσί τοσούτοι τϋοταμοι. 

Ιο-ΓθπάοΓ ίιηρ&ββ&Μθ 10-7011, αηά&Γβ-0ΐ6Γθ(ηο1) 80-ιηΑη7 Ητβτ» 

Ι^' &ν Ιξεστιν ημΙν ταμιενεσ^ι 

α ιτΙ)ί«1ι ϋ-ΐ8-&11οιτ6ά ΟΙ 1ο-Γβ|Πΐ1&(β («ηά <1•ΙμιιιΙβ•) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΙδΟ ΤΗΒ ΑΝΑΒΛ3Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

στίίαοίς νμΰν άν βονλώμε^ μάχεα^αι; ϋ 
ΒίαΙ αυτών οϋς &ν ον^έ ίιαβαί'ηΤΒ 

κη•ύι•η (ηοΐ βοιηο) οΓ-ϋΐ686 (Ητβη) ι^ΐιίοΐι *7οα οοιι1<ί ηοΐ *ογομ 

ηαντάτίαϋί, ει ημείς μτη ^ίατίορενοιμεν νμα^. 
Δ' 61 έν τίαυσι τούτοις τιχτφμε^^ αλλά 

Βαΐ ίί ίη α11 ϋιοβο (ϋιΐη^^β) ΐ76-8ΐιοιι1<1-ί&ϋ, 1>α( (ϋιβη) 

γέ τοί τ6 ηνρ εατι χρείττον τοϋ χοψτΐοΰ' 

κατα- 

(οί ϋιβ 6ΑΓϋι); [ϋη 18 ιη&βίβΓ 0Τ6Γ 11ΐ6 ρΓοάηοβ οί ϋΐ6 8θί1]; (Γογ) 1>ιιπι- 

χανααντες ον ίιμείς &ν ^υναίμε^^ άι^ιτά^αι λιμόν 

Ίηξ π\ήο\ι ψ% ψονάά 1>ο-&1)ΐ6 1ο-ορρο8θ ί&ιηίηβ 

νμίν, φ νμείς, οΰ3' βί εΐιητε τίάνυ άγα!^1^ 

10-7011, Α^&ίη8ί-ιτ1ιίο1ι 70η, ηοϋΙιβΓ ίΤ 7οη-^θΓθ ονβΓ-βο \>ηΎ9, 

&ν ^ύναίΟ^ε μάχεσαι. Πώς οίν άν, Ιχοντες 

(οηΐά 7<>υ-1>ο-&1>1• 1ο-οοη(θηά. Ηον-Ιΐιοη ύιοΓβίοΓθ 1ί, ΙΐΑτίη^ 

Τοσούτους τΐόρονς προς το τΐολεμείν υμίν 

8θ-ιη&η7 ιηοαηβ | Γογ Ιΐιβ ^ο-1^&^-νν&^ ιτίϋι-70ΐι, [ίοΓ 

χαΐ μη8ενα τούτων εηιχίν^υνον 

πΛζΐΏζ ΨΛΤ ιήύί γοη], κηά ηοηβ οί-ΐΐιοβο ά&α^^Γοαβ 

ίΐμίν, Ιπ^ιτα άν εχ τΐαντων τούτων εξελοίμε^ 

Ιο-αβ, ηοντ-ϋι&Ι ^6 βΙιοιιΜ οί &11 ύΐ680 *8θ1βο( 

τούτον τον τρότΐον^ ος μεν μόνος άσεβης 

ϋλί8 — ιη&ηηοΓ, ιτΐιΐοΐι ίη<1θ6ά &1οηο (Ιβ) ίιηρΐοΐϋ 

τζρός θέων, 6έ μόνος αίσχρός ηρός άν^ρώτίων; 

ΒβίοΓο (ίΐΐθ) ^οάβ, &η(1 αίοηο (ίβ) άϊβ^ΓαοοίαΙ ΒβίοΓβ ιηθη ? 

Δε εστί τίαντάτϊασιν άτιόρων 

Βηί ϊί-ΪΒ &11ο^6(1ΐ6Γ (ϋΐ6 ρ&Γΐ οί πιβη) ρ6Γρΐ6Χθ<1-1>7-άί&οα11ί•% 

χαΐ αμήχανων χαΐ έχομένων άνάγχγ, χαχ 

Αηά άοβίίΐαΐβ-οί-ηιο&ηβ, άπα Ιιβίά 1>7-η6οβ88ί(7> 8'η<1 

τούτων Λον>7ρών, οίτινες έ^έλονσι 

ϋιββο (1>€ίηβ) ιιπεΙιβά (1)7 η&ΙιΐΓβ). ιτΐιο €ΐβ8ίΓβ 

πράττειν τι τε δι έηωρχία^ ηρός θεούς, 

«ο-ββοοΙ Αη7-11ιίη£Γ °<> "^^^7 ^7 ρβ^^ι1IΤ ίο (ύιβ) (0<1& οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΛΡΤΒΚ V. 151 

και άταατίχις τιρός άν^ρύσΐονς. 'ΙΙμεΙς, ώ Κλ^αρχβ, 

1>αΙ-Αΐ»€ ρ6Γ£ϋ7 Ιο ιηβη. ΜΓβ, Ο ΟΙβαΓοΙια•, 

ίαμεν ονχ ούτε όντως αλόγιστοι ούτε τίμιοι. 

λτθ ηυΐ (ηβιίΑβΓ) (βΐΙΙιβΓ) •ο ίηοοηβίάβΓ&Ιβ (ηοτ) (ογ) ίοοίΐιΐι. 

— ^"^ Αλλα τί δ)7, εξόν άτίολέοοΛ υμάς, 

Βιι( ντ1ΐ7 1πιΐ7, ϋ-1>οίη^•Αΐ1οΐ7βά(α•) &0-1ΐΑτβ-άθ8ΐΓ07•ά γοΐί, | «ϋά-^β 

ονχ ^λ^μεν ετύ τοντο: Ισ^ι 

ηοΐ '^ο Ιο 11ιί•? [ιτ1ΐ7 άίά «τβ ηο( Αΐΐβιιιρί Η]? Ικηοιτ 

£ΐ5, δτ4 6 αίτΐΌς τούτον έμός Ιρως, εμε 

ψύίΐ, Ιΐι&ΐ Οίο β&ιΐ80 οΓ-ϋιίβ (^μ) ιη7 αββίη, | ιηβ 

ΤΟ γενέσει ηιοτον τοΙς ^ΈΧΚγίΟι^ 

ύιο ΐο-Ιι«ΰοιιΐθ [ίοΓ ΐΜΟοιηίηβ] (α) ί&ϋΐιίιιΐ (ίήβηά) Ιο-11ΐ6 θΓθβΙ» 

χάί φ ξενιχφ Κϋρος άνεβγι τίιοτενων 

Ληά ιήύϊ'^\χΙο\χ ίοΓβί^η (ίθΓβ€) €7ηι> ιτβηΐ-ιιρ ίταβϋη^ (ϋιβη) 

ίίά μιο^^ίχις, τοντφ 

οη-αο6ουηΙ-οί (Ιϋβ) ρ&7-βίν6η (ϋιβιη), ιπϋι-ϋιίΒ (ίοΓΟβ) (ϋ 1• ίον) 

εμέ χαταβγιαι Ιαχνρόν 8ι ενεογεαίχχς. 

τη» Ιο-^ο-άοττη ΚΓβιι^ΐΙιοη οη-λοοοοη^^Γ οβηββΐ• (1>ο•^ονβά 

Δέ δσα νμ£ΐς ίατε 

οη Ιΐιοιιι). Βιιΐ (&8 ΓοβροοΙ•) 1ιον•ιη&η7-ϋιίιιΐ^ (ίη ι^ΐιίοΐι) 7<>^ ^ν* 

χρήσιμοι μοι αν μεν και είτΐος τα, 

ιβθίιιΐ Ιο-ιηο 7^^ 'ΐι&νο ίηάοθά οτβη Ίηβηϋοηοά — (ιοιηβ οί ύιβιη), 

δε ΤΟ μέγιστον εγώ οίδα' γοίρ μεν εξεατι 

\>νίί ϋΐ6 ^ΓΟ&ΙββΙ (οί &ϋ) Ι-ιη786ΐί Ιίηον ; ΐοτ ΐικίοοά ϋ-ίβ-λΐίοι^οά 

μόνφ βααιλεΐ ίχειν την Τιάραν ορ^ν ετύ 

&1οηθ *Ιο (Ιΐΐθ) *^ΐη§ Ιο-ϋατο 11ΐ6 ϋ&τΑ αρΗ^^Ι οι 

τγ χεφοιλγ^ δ' ίσως, Τί^^^ ^^ί τγ καρ5ίςι, 

ϋΐ6 1ΐ6&<1, 1>υΙ ρ6Γΐι&ρ8, — (ϋΐΑΐ) οη 11ΐ6 ΙίθΗΐ, 

νμών τίαρόντων, χαΧ %Τερος &ν εΰττττώς 

7011 1)«ίη^-ρΓθ8βη( (&η<1 αββίβϋη^), οτβη ΑηοΙΙιοΓ ιηα7 β&8ίΐ7 

Ιχοι. 

ΙΗΙΤ6 (80.) 

ΙΒ^ί^Είών ταύτα Ι^ζε τφ Κλεάρ;^φ 7ίεγει% 

δ&7ίη^ ϋΐθ8β (ϋιίη^β) Ιΐ6-8ββιηβ(1 Ιο — ΟΙβ&Γοηαβ <ο-8ρβ&Μ 

άλ>7^• χαι είτιεν' Ονχ ούν^ ίψη^ 

ΐΗο-(Γαύι: αιι<1 Ηθ-8»ί«1- (Ατο) ηοΐ (ύιοιβ) ϋιβΓοίοΓβ, 1ΐθ-β&1(1 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΐδ2 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

οίτινβς, τοιούτ(ύν εις φίΤάαν ντΐαρχόντων 

ιτΐιο, Βΐιο1ι-£^το&( (ίηάαοοιηοηΐ•) Ιο ίιίβικίβΐιίρ βχίβϋη^ 

γψΐν^ ^υαβάλλσντες τίειρύνται τίοιηοαι ^μας τίολε^ 

Ιο-αβ, ο&ΙαιηηίΕϋη^ βικίβατοιίΓ (ο-ιη&1(ο αβ ίη1• 

μίονς ειοί άξιοι τΐα^είν τα 

ιηίοαΐ (Ιο οηβ οηοϋιβΓ) νβ (ϋΐθ7 ηοΐ) ιτογ11ι7 Ιο-βυΑοΓ ϋιβ 

Ισχατα; ΚαΙ έγώ μεν γε εφη ο 

οχΐΓβηιβ (οΓ ραηίβΐιιηοηΐ) ? Αηά Ι ίικίοβά Αΐ-ΐβ&βΐ βαίά — 

Ίίοοαφερρης, ει|| τε οΐ στρατηγοί χαΐ οί 

Τίββ&ρΙιβηΐθβ, ίί *7οα &β-&ΐ80 ϋιβ ^βηοπιΐβ &Α(1 ϋιβ 

λοχαγοί βονλεσ^ε έλ^είν μοι εν τφ έμφανεΐ, 

0&ρ(&ίη8 *γτί11 οοπλο Ιο-ιηο ίη — (α) ραΙ>1ίο 

λέξω τους λέγοντας τιρός έμέ^ ώς 

(χη&ηηοΓ), Ι-^ΐΊηβηίίοη — (ϋιοββ) (βΠίη^; — ιηο, ϋι&ί 

σύ έτίίβονλενεις εμοί χαΐ τγ στρατί^ ονν έμοΐ. 

7011 &Γ6-οοηβρίι1η^-&^&ίη8ΐ ιηο, &ιιά ϋιβ απη7 ιπίΚι ιηο. 

Δβ εγά, εφη 6 Κ7^αρχος^ άξω τΐάντας, 

Αιΐ(1 Ι, 8«<1 — ΟΙβ&Γοηαβ, γπ11-1>ι1ηβ (ϋιοιη) Λϊί, 

χαί αί ^ιηλώαω σοι, ο^^ν έγώ άχοίκύ 

Ληά *Ι !η-ΓθΙαπι *ιπ11-άβοΐΛΓβ 1ο-7οη, ι^ΐιβηοο Ι Ιιθλγ (ηροΓίι) 

τιερί σου. Έκ τούτων 3>7 των ΤίΔγων 6 Ίυσσοτ 

&1)01ΐΙ 7<)^• ΑίΙθΓ ϋΐθ8θ — — 8ρ66θ1ΐθ8 — ΤίΜ&- 

φεΫΡης φιλοφρονονμενος τότε Τε 

ρΙιβΓΟθβ 1το&ϋη{^-1ιίπι-ίη.&.ίΗ6ηάΐ7-Αηά-οοιΐΓΐβοα8-ιη&ηηβΓ, (Ιιοη ηο1-οηΐ7 

μεν έχέΤ^νσε αντον μενενν^ χαί ετχοιησατο 

Ιηάβθά Γθςαββίβά Ιιίιη Ιο-Γβιηαίη, 1>τι(>&ΐ80 ιη&άο-ΐιίιη (α) 

σύν^ειτΐνον. Δε τγ {^ττερίςι 6 Κλέαρχος, 

οοιηρ&ηίοη-Αΐ-8ηρροΓ. Βιι^ οη-ΐΐιο ίο11ονπη^-ά&.7 — 01β&το1ιιΐ8| 

ίλ3ώι έτύ τό στρατότίε^ον^ ην ^λός τ' 

^οίο^; ^0 Ι1ΐ6 οαιηρ, ψλ» ννϊάβΏύγ ηοΙ-οηΐ7 

οΐόμενος Τον Ίνσσαφέρνην ην τίάνν φυλιχώς 

ύι1η^ίη{^ (ΙΙι&Ι) — Τίββ&ρΐιβπίθβ ιτε8 Υ6Γ7 1είη<1ΐ7 

8ιχιχεΙσ^αι, χαί άηηγγελλεν & έχείνος 

&&Όοΐθά (Ιοι^ΑΓάβ ΙιΙιη), 1)αΙ-Αΐ80 αηηοαηββά ι^Ιι&Ι 1ιβ 

ελεγερ' Ιφη Τε χρ>7^^4 ιεναι τϊαρά 

Η»(1-ιη6ηϋοηθ<1 ; Ιιβ-β&Ιά (ϋι&Ο ηο1-οιιΐ7 (ϋιοββ) οα^^ΐιΐ Ιο-^ο 1τ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΒ V. 168 

Τιχτσαφέρνην^ οϋς έχέΤίενσε^ χαΐ των ^ΕλλψΚύΦ 

ΤίΒ8&ρ1ΐ6Γηοβ, ι^ΐιοιη Ιιβ-ο&ΙΙβά, 1)ΐΐΙ-α1βο (Ιΐιοβο) οί-ϋιβ ΘΓ•β]|[ΐ, 

οί άν έΤ^εγχ^ύβί 8ια6άλλονΤΒς, 

ιτΐιο ιηίβΐιΐ 1>ο-οοηνίο1θά (&8) ο&ΙαιηηίΕϋιιβ (ϋιοίτ οοαηίττιηβιι'^ 

αυτούς ημωρη^^ναο ώς οντάς τίρο^ότας χϋά 

(11ι&4) ΙΙιοΒθ &τβ-1ο-ι>6-ριιηί8ΐΐθ<1 ω 1>6ίη£; Ιτ&ϋοη »ιι<1 

χοίχόνους τοΙς ^ΕλληΟι. Αέ ντΐώητευε Μέταη^ 

•τϋ-άί8ροΜ(1 Ιο-ϋιο Ογ661ε8. Ρογ 1ιβ-βιΐ8ρ66(6<1 (ΐΐι&ΐ) Μοηοη 

είναι τον 8ιχι6άλλοντα, χαΧ ειδώς αντον 

νταβ ϋιβ β&1ιιιιιηί&(0Γ, βτοη ΙΐΑτίη^-Ιεηοιτη Ιιίιη (μ; 

ανγγεγενημίνον ΊιϋααφίρΡΒί μετ^ Άραχίον, 

\ΐΛΥΪΏ^-\>^^Ώ'^ύί. Τί88&ρ1ΐθπι«8 (ίιι οοιηρ&η7) ιτίΐΐι Αήβαβ, 

χαί αταχτιάζοντα αύτς3 χαί επιβουλεύονται 

1>οϋι (μ) ίοπηίη2-&-ρ&ιΐ7 Α^^&ίηβΙ-ΜΕηββΙί, Αη<1 (αβ) ίηΐΗ^^αίη^;, 

Ζσίως ΤϋοΜων τό αηαν στράτευμα τιρός Ιαυτόν 
γ φίλος Ίισααφέρνει. Αέ χαΧ 6 Κλε- 

1ΐθ>ιηί£;1ιΙ-1>ο (&) ίιίθηά Ιο-Τίββαρίιβηιοβ. Βιιΐ αΙβο — ΟΙ•- 

(ΐρχος έβούλετο τό ίτΐαν ατράτευμα Ιχειν τγιγ 

ΑΐΌ^ΐΜ ιτίβΐιοά ϋιβ βηϋτο &ηη7 1ο-1ι&τβ — 

γνώμην τίρος Ιαυτόν, χαΐ τους τίαραλν- 

(ϋιβίτ) ιηίηάβ ΓΟΓ Μιη, &ηά — (ϋΐ08«) ιηοΐοβί- 

τίοϋντας είναι εχ7ΐο8ύν. Δε τίνες των στρατιωτών 

1η^ Ιο-1>ο Γθΐηοτ6ά•Αΐτ&7. ΒιιΙ ιοιηο οί-11ΐθ βοΜίοη 

άντέλεχον αΰτφ, πάντας τους λοχα- 

Βροΐ£β-ίιι-ορροβίϋοη Ιο-ΐιΐιη, [Οίο&τοΐιιιβ], (ϋι&Ι) αϋ Ιΐιο ΟΑρ. 

γούς χαί στρατηγούς μη ιέναι, μη6ϊ 

ί»ίαΒ Λαά {^οηβπϋΒ 'βΐιοοίά ηοΐ *ζο, (&ιΐ(1 ύΐΑΐ) ηβίΐΐιβι 

τίνΰτεύειν Ίισσουφέρνει. Δε ό Κ7^α^χος χατετεινεν 

8ΐιοιι1ά-*Ιΐ67-ΐ3τα8ΐ Τΐββαρίιοπιοβ. Βα^ — Οίο&τοΐΐΐΐβ οοηίβηάβιΐ 

(σ;^ρως ίστε ^ιεηράζατο μεν τίεντε στρατηγούς 

τβ^οιιΐ6η(ΐ7 Ηηϋΐ 1ιβ-οΙ>(&ίηβά ίικίβοά &νο £^ηοπϋι 

ίε είχοσι λοχαγούς ιέναι' 8έ χαΧ των 

•ηά 1ιτβηΐ7 ο&ρΐ&ίηβ ^^ο (ιΗϋι ΙιΙιη) \ &ηά &1βο (βοιηο) «ί-(ΐΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΙΜ ΤΗΚ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Δλλωΐ' (ΓΓρατα«)τώ^ ώς ^ιαχόσωι συνηχολον^ηααρ 

οΟιβΓ βοΜίοη &1>οΐΐΙ Ιιτο-ΐιαηάτβά Γο11οιτθ4 

ώς εις άγοράν. 

ΕτίεΙ 8έ γιααν έτύ ταις θύραις ταΐς Ίυσαο 

\νΐιβη ίη<1β6ά Λθ7-ι^βΓβ αΙ 11ι• ^λ^λλ οί — Τΐιβ»- 

φέρΐΌυ$, οί οτρατγιγοί μεν 7ΐ(χρεχλγι^ααν είβω^ 

ρΙιβΓηββ, ίΐΐθ ^6ηβΓ&ΐ8 ίηάβοά ι^βΓβ-Ιητϋθά ιπϋιίιι, 

ΤΙρόζενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλος, 

(ΙΙιβββ 1Τ6ΓΘ) ΡΓΟΧθηιιβ (ύΐ6) Βαβοϋαη, Μοηοη (ϋΐθ) ΤΙΐθββΕΐίΑη, 

Αγιας Αρχάς, Κλέαρχος Λάκων, Χω- 

ΑξΪΒΛ (ϋιο) ΑΓΟ&άί&η, ΟΙβ&ΓβΙιιιβ (Ιΐιβ) I^&06<18ΒIηοη^αη, (&η<1) 8ο- 

κράτ)7$ Άχαώς' ^έ οί λοχαγοί εμενον έτύ 

ΰΓ&ΐβ8 (Ιΐιο) ΑοΙΐ8θ&η; 1>υΙ ϋιο ο&ρΐ&ίη• Γθΐηαίαβά &( 

ταΤς θύραις. Οί τΐολλφ 6έ ύστερον, άτώ του 

(1ιο £α(θβ. Νο! Ιοη^ ίηάββά αίΙβΓ, &( ίΐιβ 

αιτου ΟΥίμείου, τ' οί εν^ν ξννελαμβάνοντο 

ΐληιο βί^ηαΐ, ηοΙ-οηΐ7 — (Ιΐιοββ) ι^ϋΐιίη ιτβΓβ-8βίζ«<1| 

χοίΐ οί εξω χατεχότνηααν. Αέ μετά ταύτα 

οα(-&ΐ8ο — (11ΐ08β) ιιτϋ^οικ 17ΘΓ6-Ι(ί1ΐ6(1. Αηά Λ,ίί&τ ϋιί* 

Τινές τών ίηηέων βαρβάρων, έλαύνοντες &ά 

βοηιο οΓ•11ιο 6αν&ΐΓ7 *οΓ (ύιβ) *1>&ΓΒ&ηαη8, Ηάίης ϋίΓου^Ιι 

του 7ίε8ίον' φτινι ^Ελλτηνι έντνγχάνοιεν, γι 

Ιΐιβ ρΐαίη ; ιιτΙιαΙβνοΓ Θγοο^ ϋΐθ^-ιηϊ^ΐιΐ-ιηοβΐ, οίΐΐιοτ 

ίουλο) 37 έΤίευ^έρφ εχτεινον τϊάντας. Δβ οί 

ιίλνβ ΟΓ ίΓθ6ΐη&η ϋΐ67-ΐ£ί1ΐ6«1 (Ιΐιοιη) &11. Βιιΐ ϋιβ 

^Ελλγινες ορωντες έχ τον στρατοττεδου τι/^ν 

Οηβ\ί8 οέββΓνίη^ Γγοπι 11ΐ6 ο&ιηρ — (ΙΜβ) 

ίτίτΐασίαν αυτών τε ε^νμοίζον, χαΐ ημφιγνόονν 

ήά'ΐΏξ-Β,ϊίονίΙ οί-ίήονα 'ιτθΓβ ηο1-οηΐ7 'αβίοηίβΐιβά, ί>ιιΙ-&ΐ80 (1οιιΙ)1ο<] 

6 Τι ετΐοίονν, τίριν Νίχαρχος * Αρκάς ^χε φεύγων, 

η\ι&ί ίϊί^γ-ηβη-άοΪΏζ, αηΐίΐ Νίο&ΓοΙιυβ (αη) ΑΓΟ&άί&η ο&ιηθ βοβίη^, 

τετρωμένος εις Την χαστβρα, χαΐ έχων τα 
ίντί^ρα Β^ ταις χ^ρ<5'^ 

νηΥβν.ϊηββ ίι — Γ 1118) ϋαηάβ, [αιι<] 1ιοΙάίη£; ΙιαοΙε ϋιβ ΙηΙθβϋηββ ιΗϋι Ιιίτ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΚ V. 165 

χα! είτίε πάντα τά γεγβνημένα. *Ε3β τούτο 

ύΛΛύ»], ΑΏά ΓθΙ&(βά λΗ — (ϋι&Ι) 1ια(1-οοοιιιτθ<1. ϋροη Ιΐιΐι 

ί>7 οΐ ^Ελλγιρες Ι^εον έηΐ τά ϋτίλα τίάντες 

ίηάββά ϋΐθ ΟΓοβΙιβ πιη Ιο — (ϋιβίτ) &πη8 &11 

έχτιετίλτιγμένοί^ χαΛ νομίζοντες 

1>6ίης-8ΐηιο1κ (ιτϋΐι οοηιΙοπίΑϋοη), μι<1 ϋιίηΐώι^; (^Ιμι^) 

αυτούς αΰτίκα ηζειν έτύ το ατρατότιε^ον, 

ϋι^γ Ίτίΐΐ ίχηιη6<ϋαΙοΐ7 Όοιη« α^&ίηβΐ; ϋιο ο&ιηιχ 

Οι τΐάντες 8έ ονχ η?^^ν, 8έ ^ΑριαΙος χομ 

— Α11 ίη(1θ6(1 Μίά ηοΐ 'ςο, 1>α1 (οηΐ^) Ατίβθΐιβ &ηά 

Άρτάοζος χαΐ Μι^ρα^άτης, οί ηοαν ηιατότατοί 

Αιίαοζαβ &η(1 ΜίϋΐΓ&άιιΐββ, ιτΐιο ινβΓθ 11ΐθ-ιηο8ΐ-ί&ίΐ1ιίιι] 

Κΰρω' δί 6 έρμηνεύς των Έλλ'ηνων εφτη χαΐ 

^ο-^3^η18 ; 1>α( Ιΐιο ίηΙβΓρΓβΙβΓ οΐ-ί\ιβ 0Γβ6ΐ[8 β&ίά (11ια() &180 

οραν τον ά8ε?ϋφόν Ίίοσαφερνονς αύν αντοϊς, 

Ιΐ6•8&ττ ϋιβ 1>Γο1]^6Γ οί-Τί88αρΙΐθπΐ68 ιιτϋΐι (ΙΐβΙΙΙ, 

χού, γιγνώαχειν ' 8έ χοά άλλοι ΤΙεραΰιν 

ΛΏά (ϋιαΐ) 1ΐ6-^η6\ν (Ι^ίπι); &ηά &ΐ8ο οΐΐιοη 'οΓ (Ιΐιβ) 'ΡβηΐΕηβ 

εις τριαχοαίους τε^ραιχιΟμενοι ζυνγιχο- 

(ο-11ιο-ηιιιηΙ>6Γ-οΓ ϋίΓΟθ-ΙιτιηοϋΓοά 6ςαϊρρ«(1-ιτίΙΙι-οθΓ86ΐθ1β &οοοιη• 

λούουν. Ούτοι, έτίει γιααν εγγύς, ίχέλενον^ ε\ 

ρΑηίβ(1-ΐΙΐ6ΐιι. Τ1ΐ68β, ιτΐιοη ϋιβ7-\ν6Γ0 ηβ&Γ, ΓοςαββΙβά, ίί 

εϊ>7 )? '^^ζ ατρατι^γός η λοχαγός τών 

^ΕΤίλιηνων, ηροσελ^είν, Ινα άτΐαγγείΤυϋίβι 

0Γ6βΙ(8, (ϋιβιη) Ιο-οοιηβ-ίοΓίΙι, ϋΐΑΐ (1ΐ67-ιη&7-<)6ΗνοΓ-&-ιη688&||^ 

τά παρά βασιλεΐύς. Μετά ταύτα στρατιτ^^οί 

— ίΓυιη (ϋΐθ) ^ϊηζ. ΑίΙβΓ ϋιί• (ϋιο) ^^βηοΓ&Ιβ 

τών Ελλήνων μεν Κλεάνωρ ^ΟρχομένΐΌς χαί 

οί-ΙΙΐ6 Θγθ€^8, ηαιηβΐ7 ΟΙο&ιιογ (ύιο) θΓθΙιοιηβηί&η, αηα 

Σοφαίνετος Στνμφάλως, εζηλ^ν φυλαττόμενοι, 

8ορ^8Βη«ΐα8 (ϋιβ) δ(7ΐηρ1ια1ί&η, ιτβηΐ-ίοιίΐι ^ατάοό 

Ηενοφων ^Α^ναΙος 8έ ζύν 

{ΛΛά ^ύί ρΓθοααϋοη), Χθηορίιοη (ϋιβ) Αϋιβηί&η (ιτοη^) αίβο ιτίϋι 

αντοίς, στίως μάι^ι τά περί ΤΙροξενον* 

ΐΙΐΒΟί, (1ι&( 1ΐ6-ιηί);1ι^-1θατη — (80ΐηβϋιίιΐ{;) &1>οαΙ ?Γ0Χ6ηαι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 166 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

(Χεωίσοφος δ' έτνγχανεν άτΐώρ έν ηη 

(€1ΐ6ίιΐ8ορ1ιιΐ8 — ι Ιιαρρβηοά 1>6ίη£;-Αΐ>βθη1 [ψ»λ Αΐ>0βηλ1 αΙ • 

χώμγ ζνρ άλλοίς εηιατιζόμενος.) Δβ ετίεϊ 

ήΐΐ&ςβ ιτί(1ι οϋιβη 8θο1(ίιΐ£;-ίθΓ-ρΓονΐΒίοη8.) Βιι( ιτΐιοη 

Ιστ>7(Ταν Βίς έηηχοον, 'Αριαίος είτιε τάίβ' 

(1ι67-81ο<μ1 ίη 1ιο&ΐΊη£; (Αίβΐ&ηοβ) ΑιίΐΒΐιβ βροΐκο ύιαι: 

Κλέαρχος μεν, ώ άνδρες ^Ελληνες, Ιτιει τε 

Βφάνη ετίίορχών, χαΐ λνων τάς α7ΐον8α^ς 

'λρρβ&τθά οοιηιηϋϋιις-ρ6ΐ3ατ7, 1>ιι1-αΐ80 1>ι:βαλίη£; ϋιβ ϋταοβ, 

Ιχει την ^ίχην χαΐ τέ^νηχε' 8έ 

Ιι&β-ΓΟΟθίνοά — (ΙιΙβ) ^αβί-ριιηίβΐιιηθηΐ, ληά άίοά; 1>α4 

ΙΙρόζενος χαί Μένων, δη χατηγγείλοαν τη^ 

ΡΐΌΖβηαβ αηά Μοηοη, Ιμολομ ϋΐ67-ά6ΐιοαη(}«ά ύιβ 

εηιβουλην, εισιν έν μεγάλγ πμγ. Αέ 6 βουσίλεύς 

ρίοΐ, &Γ0 ίη ρ9Λ% Ιιοηοιιτ. Ληά (1ιο Ιείη^ 

απαιτεί νμα^ τά δτΛα* γαρ φησίν εΙνοΛ 

(Ιθΐη&ηάβ οί-7οα — (7οαΓ) &ηη8 ; ίοΓ Μ78.1ιο | Ιο-Ιμ 

αίτοϋ έτιείτίερ ήσαν Κνρον 

οί-ΐιίιη [(1ΐ67 &ΓΘ Ιιίβ] | 1>60αιι8θ ϋΐ67-ιΤ6Γβ οί-Οτηιβ [1)00Αα80 (1ιβ7 )>• 

του δούλου έχείνον. 

ϊοηΐξρά ίο ΟγτνίΒ] ϋιο βίλνο («ιά βαι>^601) οί-ΜπίΜΐί. 

Προς ταί5τα οί ^Ελληνες άηεχρίναντο (δί 

Το Ιΐΐίβ ϋΐ6 θΓ06ΐί> ΑϋΙΙΤΘΓ (Γοτ 

Κλεάνωρ 6 'Ορχομένιος έλεγε) * ^ί1 ΆραχΙε 

ΟΙθ&ηοΓ Ιΐΐθ 0Γ0ΐιοιη6ηί&ιι βροΜο) (ίοΓϋιοιιι): Ο Αιίοθΐΐλ, 

χάχιστε άν^ρώτΐων χαΧ οΐ άλλοι δσοι γιτε φίλοι 

ΏΐοΒί-ιήοΙ^^ά οί-ιηοη, &ηά (Εο οϋιοη μ-ιιιμ]7-μ ιΤ6Γβ ίηοηάι 

Κυρου ονχ αίσχννεα^ε ούτε θεούς 

οί-ΟγτνΛ, άο-•7οα ηοί ^τββρββΐ (ΜβίίΑ€Γ) (οΙϋιοΓ) (Λβ) ^οάι 

οΰτ* άν^ρώτίονς, οίηνες ομόσαντες νομιείν τοώς 

(ηοτ) (ογ) ιηθη» πΐιο Ιιανίη^^-ιποπι Ιο-οοηβίάοΓ — 

αυτούς φίλους χαΐ εχθρούς ΎΐμΧν, 

ϋΐ08θ ίΓίβηάβ ληά οηβιηίο• Ιο-αβ (Ιο 1>β ϋιβ βμπο Ιο 7θη)ι 

7ΐροδ6ι^^ς γ\μ&ς συν Τισσαφερει τφ ά^εωτώτφ 

^ίηγίπίζ ηΒ ιΗϋι ΤίβΜρΙιοπιβ• ϋιο ιηο8ΐ.χο<1]βΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 157 

Τθ ΧΟΛ τιαίΌυρχοτάτο), άτΐολίύλεχατε τε τους 

Μΐά αΙβο ιηοβ1-θΓ&ίΐ7, γοη-^χΛ^ύ-άοΛίτογύά ηοΐ-οηΐχ ^• 

αυτούς άϊ'δρας, οίς ώμνυΤΕ, χαΐ Λροθ€&>" 

νθΓ7-βαιηο ιηοη, Ιο-ιτίιοιη 7οα-βιτοη, 1>α1-&1βο άββθΓϋη£;-ι»ηά-1>β- 

χότες ημάς τους άλλους ίρχεσ^Β 

ίτη,γΪΏξ | ιιβ ύιβ ούιΟΓ [οι, ιτΐιο &γθ 1•ί1] Ιίλνβ-οοιηβ 

έφ^ ημάς ξύν τοΙς τίολεμίοίς; Αέ 6 Άριαίος 

Α^^αίηβΙ 118 ιπύι — (οατ) οηθΐη1θ8? ΒαΙ — λ^ίΛη» 

είτιε' Γαρ Κλέαρχος φανερός εγένετο τίρόα^εν 

βαίά . ΡοΓ 01βαΓθ£ιι• οτίά6ηΐΐ7 ψ»λ 1>6ίθΓ• 

ετίίδουλεύίϊν Ίυσσαφέρνει τε χαΐ 'Ορόντςι χα! 

ρΙοίύηΐξ'Λζ&ϊηΒΪ Τίββ&ρΐΐθπίθβ &η(1 «Ιβο ΟΓοηΐββ Αηά 

ίΐμίν τίασιν ξύν τόΐς τούτοις. Έπί τοιίϊΤοις 

«ςαίη8ΐ-ιΐ8 «11 ιτίΐΐι — ϋιβιβ. ΑίΙβΓ ϋιΐι 

Β,ενοφΟϊν είτίε τά8ε* Κλέαρχος μεν τοίνυ^, ει 

Χοηορίιοη βροΐιο ϋια8: 01β&Γθ1ιιΐ8 ίηάοβά ϋιβηίοΓ^ ϋ 

ίλυε τάς στϊονδάς τιάρα τους ϋρχους Ιχει 

1ιο-1ι&ι-1>ΐΌ)ίθη (1ΐθ (ηιβο οοηϋΓ&Γ7 ^ο — (Ιιίβ) ο&11ΐ8 Ιιβ-ηΑ• 

τν^ν ^ίχην' γαρ ^ίχοΛον ατιόλλνα^αι 

— (1ιΐ8) ^Ιΐ8ΐ-ρυηί8ΐιιη6η1; Γογ ϋ-ΐ8-^ιΐ8( 1ο-(1β8ϋτο7 

τους έηιορχοϋντας' 8έ ΤΙρόζενος χαΧ Μένί^ιν 

— (ϋΐ086) ρ6ΐ^ιιήη£;-11ΐθΐη86ΐτβ8 ; 1>ιιΙ Ργοχθχιιι8 &η(1-Αΐ80 ΜβηοΒ 

έτίείτιερ εισίν μεν υμέτεροι ευεργέται, 8έ ημέτεροι 

ιίηοο ϋΐ67-ΐΜΓθ Ιηάβθά 70ΐιτ 1>βη«ίΜΐθΓ8, »ηά οοζ 

στρατ>7χο6, ηέμ'^τε αυτούς 8εΰρο • χάρ δηλον^ 

ΐΒ^οηοΓ&Ιβ, 8βη(1 ϋιοιη Ιιίΐΐιοτ; ίοΓ (ϋ 18) οΐβ&τ, 

δτί, δντες γε φίλοι άμφοτέροις^ τίειράχτοντοΛ 

ίΥϊΛί, 1>βίιΐ|; Αΐ-ΐ6α8ΐ ίΗβη(ΐ8 1ο-1>οϋι (ρ&τϋθΒ), ϋιο^-ιιηΐΐ-θΐκίο&νοιυ 

ζυμβουλεύειν τα βέλτιατα χαΐ υμίν χαΧ ημΧν. 

ιο-ιίάτίηθ ϋΐθ 1>βΒΐ 1>ο11ι ίοΓ-^οα ιιηά Γογ-οΒι 

Προς ταί5τα οΐ βάγ6αφοι ^υαλεχ^έντες τίολύν 

ΑίΐβΓ (Ιιίβ ϋιο 1>&τοαΓί&η8, Ιι&νίης-βοηνθίΊΜά ΓθΓ•4ΐ•1οη| 

χρόνον άλλ>7λθίς άτιηλ^ον άτιοχρινάμενοι ου^έν. 

ϋη• ιπΙΙι-οηο-αηοϋΐθΓ, άορατίβά, Ιι&τίη^-αηβνοηά ηοΙΙιίηΐΕ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 168 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟϋ. ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 
01 ατρατηγοί μέν 8η, οντω ληφ^έντες^ 

Τηβ £;βη6ηιΐ8 ίηάοθά, ϋιιιβ Ι&ΐκοη (ρΗιοΐΜπΧ 

αντήχησαν ώς βουσιλέα, χαΐ τά$ 

χεφοΛάς ατίοτμη^εντες έτελεύτηϋαν* εΙς μεν 

ΙιΟΑάι 'οιι(-ο£Γ άίοά; οηο Ιηάββά 

α\^ύν Κλέαρχος ομολογουμένως έχ πάντων τύν 

οί-ϋΐθΐη 01θαΓθ1ιιΐ8 1>7-^ηθΓ&1-Μθοΐ[η1 οί &11 — 

εχόντων εμτΐείρως αΰτοδ, ^ζας 

(ύιοΒο) Ιι&γίη^; οχρβΗιηθηΙα1ΐ7 (α 1κηονΐ6ά|^) οί-ΐιίιη, | ΙΐΑτΙη^-Αρρβ&τοά 

γενέα^ί άνηρ χαί έαχάτως τίολεμιχός 

Ιο-1>6 [βθβηΐθά Ιο 1>β3 (&) ιηαιι 1>ούι οχΐΓβιη6ΐ7 &ά<1ίοΐβ<1-1ο-ιτ&Γ 

χαΐ φίλοτίόλεμος. Γαρ χαΐ 8η 

Βϋά ίοη<1-οί-ιηϋί(&ΐ7 (λβ&ίη αηά βηΙβΓρΗβθί). Ρογ αΙιο Ιηιΐχ 

εως μεν ην τχόλεμος τοίς Ααχείαιμονίοις 

ΒΛ-\θΏζ'ΛΒ ίηάθθά (1ΐ6Γ0-ν&8 ^αΓ ιτίϋι.ύιο ΐΑ0«<1»ιηοηΐΜΐ8 

τίρος τους Ά^ναίονς, τιαρέμενε. 

Λΐξ&ϊηΒΐ ϋιο ΑΙΙιοηί&ηβ, 1ιβ-π•ιη&ίιιβ(1(ιτϋ1ι(1ιβΐΑ0β<1»ιηοηίΑηι). 

Δε έτιεί ειρήνη εγένετο τιείβας ψην τώλίν 

Βιιΐ πΐίθη ροΜΟ Ιοοί^-ρίαοο | Ιιαγίη^^-ροηιίΑάοά ϋιο οίΐχ 

αί^Γοί ως οΐ Θρη,χες 

οΜιίιηβθΙί [ΙίΑΥίη^; ροηιι&άθά δραι-ΐΑ, Ιιίβ οϋ^τ^ ϋι&Ι ϋιβ ΤΙΐΓ&οίΜυ 

ά^ιχοϋοι τους "'Έλληνας, χαΐ διαηραζάμενος 

ιτοπΜ)θΐηιηϋϋη£;•!χ^ιιΐΊββ οχι-1^6 ΟΓοβΙ^β, αηά 1ι&γίζΐ£-οΙ>(Αίηβ<Ι 

ώς ε^ννατο τϊαρά των ^Εφόρων 

Μ-ποΙΙ-αβ Ιιο-οοιιΐά ίΐΌΐη ϋιβ £ρ1ΐ0Γί (ϋιο ιηβΑίιβ Ιο ^^^^^ 

έξέτίλει ώς τΐολεμησων τοΙς Θρςτ^ίν 

•η ϋιο ΙΤΑΤ) 1ΐ6-8&0θά αβ Αΐ>οαΙ-ιη&1(ίη|;-ν&τ «^αίηβΐ-ΐΐιο ΤΙιΤΑοίΜυ 

ντϊερ ΧερΙ>θ7ηησον χαί ΤΙερίν^ν. Αέ έτιεί οΣ 

αΙ>οτ6 (Ιΐΐθ) Οΐιοηοηοβιιβ &η<1 Ροήηΐΐιιιβ. ΒιιΙ πΐιοη Ιΐΐθ 

"Έφοροι 7(ως /[/ετα^ο'όντες, αΰτοΰ βντος 

νρΙιοΗ *1ΐΑτίη2 βοιηο-ΐιοιτ *ο1ΐΑη|^ά-ϋιοίτ-ιηίηά8» 1ι• 1>θΙ>ΐ| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΠΑΡΤΕΚ VI. 159 

ήίη Ι^ω, έτίειρωντο άτΐοσιείφειν αυτόν 

Β01Τ ιτΐύιουΐ (ΰιβίτ 3 ατίβάίοϋοη), 11ΐ67-6η(1θ»τοιΐΓοά Ιο-'ίαπι ΙιΙιη 

έζ 'Ισ^μού^ «νταί;^ ονχέη πείθεται, 

ΙΝΜΪ Γγοοι (ϋιβ) ΙβύιιηιΐΒ, ϋΐ6Γ0 Ιιο-'άίά ηοΙ-ΑΟ^-Ιοηι^Γ *ο\»9γ, 

αλΧ τίλΑωρ φχετο εις ^Ελληστΐοντον 

(>αΙ Μϋίηι; (ΛπΒ,γ) 1ιο-ρΐΓθ06βά6<1 Ιο (ϋιο) Ηβΐΐοβροη^ 

ΚαΙ €χ τούτον Ι^νατώ3>7 ^^ *^ώ^ τελΰν 

Αηά ίοΓ ϋιίο 1ιβ-ιταβ-οοη(ΐ6ΐηη6ά-Ιο-άβΑϋι 1>7 Ιΐιο ιιΐΑ^(ηΙο« 

έν τγ Στιάρτ^, ώς άηει^ν. Αε &ν ί^ίη 

\η — 8ρ&Γΐ&, Μ 1>β1η£;-<ϋ8θΙ>β<ϋβηΙ. Βαΐ Ιμπι^ ηον («η) 

φνγάς, Ιρχεται ηρος Κνρον^ χοά μεν στίονοις 

οχίΐο, 1ιο-£;οβι Ιο Οτται, νιά Ιικίοβά 1>7-νΙι»ΐ 

Τυ&γοις ίτίείβε Κνρον γεγρατΐΤΟΛ 

άίΒοουηβι («ηά πιβληβ) 1ιο-ρ6ηιΐΑ<ΐ6<1 ΟγτηΒ 1ια8-1>οβη-νπίΙΐβη 

αΤίλγ' ίβ Κΰρος δί&κη αΰτφ μνρίονς 

ίη-Αηο11ΐ6Γ-ρΐΜο ; &ηά Ο^πιβ {«το Ιιίιη Ιβη-Ιΐιοιιβ&ηά 

^ρειχονς. Αέ 6 λαβών ονχ Ιτράπετο 

άΕΠΟβ. Αηά νΐιο Ιαΐϋη^; (ϋιίβ βαιη) 'άίά ηοΙ 'ΐατη-ΐιίιηιβίί 

εηΐ Ρΰ^^νμίαν, αλλ' σνλλεξας ατράτευμα άτώ 

Ιο ί<11οη68β, 1>ιιΙ Ιιατίη^^-οοίίθοίβά (»η) &πη7 ^ϋι 

Τούτων των χρημάτων^ έτΐολέμει τόΐς Θρ(!ΐ^/, 

ϋιίβ-Μίηο — ιηοη67, Ιιο-ιηαάο-ν&Γ ιπΐΐι-ϋιο ΤΙιγ&οιαιιι, 

και τε ενίχησε ί^^χν^ ^^ ^ έφερε χοά 

ΒΛά ηο(-οηΐ7 οοηςαοΓοά (11ΐ6ΐη) ίη-1>α((1ο, 1>υΙ-Ηΐ80 — 1οού-&ιιτ&7 Αηά 

ηγε από τούτου Τούτους, χαΐ διεγένετο 

ιοά-Αν&7 Γγοιο Ιΐιίβ (οοιιη1τ7) Αΐΐ-ύιίιι^, »η<1 1ιβ-οοη(ίηιι^ 

τϊολεμών, μεχΡί Κύρος έ^εη^η τοΰ ύτρατεύματος ' 

βςΐιϋης, αηΐΐι 07ηΐ8 η66^6ά — (1ι!β) &ηη7; 

ίε τότε άτίΥίΤ^εν ώς αύ ηολε^ 

&χιά 11ΐ6ΐι (Ιορ&ιΐθά (Ιο ^ο Ιο Ιιίιη) ϋι&Ι(1ιβιιιί£;1ι11>«)»{;&Ιΐί ηΐΕΐώι^. 

μηαων ξνν έχείνφ. 

ιτ&τ ιτΐΐΐι Ιιίπι. 

ΑοχεΙ μοί ταδτα οΐ*ν είναι έργα 

ϋ-866ΐη8 Ιο-ζηο (ϋι&Ι) ϋΐθ86 ϋΐθΓβίοΓθ ιτβη (ϋιο) ο»*κιρ&ΐίοη• 

φίλοτϊολεμου, δςτ^ς εξόν μεν ίχει% 

«Γ.οηο-ίοηά-Γί-ν&τ, ινίιο ν1ιοη-ϋ-ιν&ι-Αΐ1οιιτο<1-1ιίιη Ιικίοο^ Ιο-1ι»τ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 160 ΤΗΒ ΑΝΑύΑ8Ιδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ειρηνην άνευ οίαχυντις χάί βλάβης^ αίοείτοί 

ρ«8.€0 ιτίύιοιιΙ βΐιαιηβ άπα άβίζίιηοηΐ, Ιιο-ο1ιομ 

τϊολεμείν, 8ε εξόν ^β^υμείν^ 

Ιο-ιη&Μβ-ναΓ, αηά ιτ1ΐ6ΐι-ί(-ν&8-&11ονβά-1ιίιη Ιο-Ιο&ά-Α-Ιίίβ-οί-ΙηάοΙοηοβ^ 

βονλεται ηονέΐν &ς^Β τϊολεμείν, 

Ϊϊ9-νή8ήβά Ιο-αηάθΓ£;ο-8βτοι:β-1αΙ>οιΐΓ βο-αβ Ιο-1>6-6η£;α|^ά-ίη-ιτ&τ (ιτίύι ίΐι 

ίί εξόν ίχΒΐν χρήματα 

ϊοτΙβ &ηά &άν6η1ιΐΓθ8), αηά ν1ιβη-ϋ-ιτα8-&11ον6ά-1ιίιη Ιο-Εαν6 Ηοΐιβ• 

άχυν^ννως^ αίρείται τΐολεμων τίοιείν ταί/τα 

ντϋΙιοα(;-(1&ης6Γ, 1ΐ6-ο1ιθ86 ιηαΐΕίης-ναΓ Ιο-ιη&^ο (1ΐ68θ (ΗοΙιοβ) 

μείονα, Αε έχείνος ίί^ελε δαπαναν εις τίόλεμον 

1688. Βιιΐ Ιιβ άββίηά 1ο-8ρθηά-1ιί8-ιηοηθ7 ίη ιτ&τ 

ωςτίερ εις τίαι^ιχά -η εις ηνά 

ΛΜ (Ιιο ιηΐ^^ΐιΐ Ιι&το 8ρθηί ϋ) οη (&) ι>β1ον6ά-οι>^6β^, ογ οη »η7 

αλλην η^νην' οντω μεν ην φιλοτίόλεμος. 

οί1ΐ6Γ ρίθοβητβ ; βο *Γοηά ίηάοβά να8-1ιο ^οί-ιητ, 

Δέ αί έ^όχεί είναι τΐολεμιχός ταυΤ'ρ, δτι 
τε ην φίλοχίν^ννος, χαΐ άγων έηΐ τους 

θθ1-οηΐ7 1ΐ6-ν&• Γοηά-οί-ά&η^^θΓ, | 1>ιιΙ-8ΐβο ιη&τβΐιίη^ &2&ίη•Ι ϋιο 

'^λεμίονς, 

βη6ΐη7, [1)ΐι1 ν&8 &1να78 ΤΒΛάγ Ιο Ιβ&ά 1ι!β &πη7 Α|^&1η8ΐ (1ΐ6 βιΐ6ΐη7], 

χαΐ ημέρας χαΐ ννχτός^ χαΐ εν τοΙς ^εινοίς 

ϊ)ούϊ ίγ-άΛγ Λπά ηίςΐιΐ, αηά ίη — άκη^^Γ (ιτ&β) 

φρόνιμος^ ως οι τίαρόντες 

ρηιάβηΙ-Αηά-8θ1Γ-ρο88688θά, μ — (ϋιθ8θ) 1>βίης-ρΓθ8οη1 (ιήϋι Ιιΐιη) 

τίανταχοϋ τΐάντες ώμοΤυάγονρ. Καί δ' έλεγέτο 

ίΏ-αιΐ7-ρ1&θθ βϋ οοηίθ88θ<1. Αηά βίβο Ιΐ6-ιτΜ-8&ίά 

εΙνοΛ άρχιχός ώς δυνατόν έχ τοί 

Ιο.Ι>6 ςα&1ί£6ά-ΓθΓ-οοιηιηΑηά1η£; !η-Μ-ιηαο1ι-&8 1ιβ-οοα1ά-1>ο Γγοπι — 

τοιούτον τρότον, οΙον χάχεινος είχεν. Γαρ 

ιαβίι (&) άί8ροΒίϋοη, &β 6ν6η-1ΐ6 1ι&<1. Ροτ 

μεν ην Ικανός, ώς χοά ης άλλος, φροντίζειν^ 

χηάβ^ά 1ΐ6-ν&8 οαραΙ>1θ, (ιηοΓβ) ϋιαη ονβη &ιΐ7 οΙΙιογ, ^ο-1&ΐΕ6-6&τβ 

δπως η στρατιά ίξει τά εηιΤη^εια αιίτφ, χαλ 

ν>ιν ϋιβ &ηη7 νοαίά ΙΐΑΤβ ρΓονίΒίοηβ ΐοτ-ΜκΜ, ΜΛά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 161 

7ϋΐρουσχενάζ€ίν ται5τα* δε χαί ίχαι^ς Βμτίοΐ/- 

ΐο-ρΓοοατο ϋΐ6-8&ιη6 ; Μΐά «Ιβο (Ιιο ιτ&ι) 0Αρ&1>1β Ιο-ίιη• 

ηϋαί τόΐς παρσυσιν, ώς Β^άρ;|^φ εΐη τίειστέον. 

ρτβΜ οη — (ύιοβθ) ρΓββοηΙ, ϋι&Ι ΟΙβ&Γοίιιιβ πΜ 1ο-1>6-οΙ>67βά 

Δέ τοϋτο έτΐοίεί εχ τον είναι χζίλετώς ' 

χάρ ΧΟΛ ορ&ν ^ 

[ϋιΐΒ Ιιο ο1Γμ16<1 1>7 Ιιίι ββτοΗϊ^]; Γογ οτοη Ιο-ΙοοΙκ-αΙ 1μ-ιτμ 

στυγνός, χαΐ τγ φωνγ τρα;|^ύ$' τε 

ς1οοΐη7-ιιη«1-β1θπι, ιιηά !η — (ΙιΙβ) τοίοβ Ιιβχβΐι ; *1ιο ηοΐ-οηΐ^ 

αεί έχόΤϋοιζε ίσχνρως, χαΐ ενίοτε οργγ, ώς 

%\ψΛγΛ ραηίΒΐιβά ΒονθΓβΐ7, 1>αΙ.Αΐ80 βοιηοϋχηβ• ίιι-&η|^Γ, βο (ϋΐλ^) 

χοΛ 6σ3' δτξ μεταμέλειν αΰτφ. Καί 5' εχόΤυοιζε 

«▼βη *1ιο βοηΐθϋχηθβ *Γβρβη(θ(1 ΙιίπίΒβΙί. Αηά &180 ΙλΟ-ραοίβΗθά 

Γνώμγ' γαρ ηγείτο άχολάχιτον 

ΜοοΓάίη^^-Ιο-ηιΙο (ογ οη ρΗηοίρΙβ) ; ίοΓ 1ΐθ-(1ιοα£;1ι1 &η-ιιιΐ(ϋ8θίρ1ίη6<1 

στρατεύματος εΙνοΛ ον8έν άφεΤυος. Άλλα χαΐ 

%ηηγ Ιο-1>6 (οί) ηο αβθ. Βιιΐ οτβη 

εφοϋβαν αυτόν λέγειν, ώς 8έοι τόν 

ατρατιύτην φοβείσαι τον άρχοντα μαλλοίν 

βοΐάίθτ Ιο-ίβ&τ — (Ιιίβ) οοιηιη&η(1θΓ ιηοτβ 

η τους τΐολεμίονς, ει αέλλοι η φνλάζειν 

ύϊΒΛϊ ϋιο 6ηθΐη7, ϊ£ ηο-νοιι1ά οϋέοΓ '^οορ 

φνλαχ€ίς, η ά4>£^£(Τ^^ φίλϋ^ν, η 

^α&τά *πθ11, ΟΓ &1)8ΐ&ίη-ΓΓ0ΐη (άοίη^; 1η|ατ7 Ιο) ίΗθίκΙθ, ογ 

ιέναι άτίροφαχτίστως τιρός τους τίολεμίονς. Μεν 

(ζο ψϊυΐονίί-ϊϊΜΐίΛύοη ΛζΒΛπβί ϋιο οηθΐη7. Ιη<ΐ6θ4 

οΰν έν τοΙς ^εινοίς 

ύιΟΓβίοΓ• ίη — ά»η£;θΓοα8-αη<1-ίΓί£;1ι1ίιι1-οΐΓθΐιιηβ1&ηοβ8 (ϋιο Βθ1(ϋθΓ8) 

σ^κ^δρα ή^ελον άχούειν αυτοΰ, χαΐ 

νοΓβ οχοο6άίηβΐ7 νΠΙίη^; Ιο-ΗβΙβη-Ιο («ηά οΙ>67) Ιιίιη, &η<) 

οΐ στρατίώται ονκ γροϋντο άλλον 

Ιΐΐθ ΒοΙάίοΓβ Μίά ηοΐ νίβΙι-ίοΓ ιιηοϋΐθΓ (οοιηιη»ηάοτ) , 

γοΫ χαΐ Ιφασαν τότβ το ατρνγνον ίν τοι^ 

Α>Γ {ηάθθοΙ 1)ΐ67-9αί€ΐ (11ι&1) ίΐιοη ϋιο £;1οοιη7-8ΐβη)η«ι• {η ϋι# οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 162 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

ηροςώττοίς αντοϋ φαίνεσαι φαίίράρ^ χολ 

οοαηίβη&ηοβ οί-Ιιίιη λρρβατβά ο1ιοοι*ίιι1-»ηά-»ηίιιΐΑΐο<1, «η^ 

χ6 χαλεηον ε86χεί είναι έρΙ>ωμένον 7ίγός 

— (Ιιίβ) 8θν6ήΐ7 ββθΐηοά 1ο-1>6 ιτ1ι&1-ιτ&8-Β(Γοη£;-ίιι•οοιιτ&^ »{;»ίη•Ι 

τονς τΐολεμίονς' &ςτε εφαΐνετο 

ϋιο 6ηθΐη7 ιο-ΐΐιαΐ (Μβ οοαηίβη&ηοβ) &ρρβ&Γβ(1(ίηάίθΑϋτοοΐ^Ι 

αωτγιρίον^ και ονχέη χαλετϊόν. Δ' δτβ 

•»νίηΐζ-&ηά-ρΓυΐ6θϋη2, »η<1 ηο-Ιοη^^ΟΓ ββνοΓΟ. Βα( νΗθη 

γένοιντο εξω του δεινοί), χαΐ εξείη 

(1ΐ67-νοΓβ οιιΐ-οί — ά&αΐζβτ, &ηά ϋ-ιηί£;1ιΙ-1>«-&11οιτο(1-11ιοι> 

άηάναί τιρος άλλους αρχόμενους 

Ιο-£;ο Ιο οϋΐ6η Ι &•-ρ6ΠοηΒ-1ι&νίη£;-1>ββη-6θΐηιη&ηάβ<ΐ9 [&• 

7ΐολ?ϋθΙ ατύλειτίον αίτνον' γαρ είχεν ονχ 

βοΙάίοΓβ], ιηΕΐΐ7 Ιβίΐ Ιιίιη; ίοΓ Ιιο-ΐι&ά ηο 

ΤΟ εηίχαρι^ άλλ' τ]ν άεΐ χσλετώς 

αςΓθβαΙ)1οη688 (ογ πΐΑηηοη), 1>ιι1 Ιιθ-ιτμ &1νΑ78 βίβπι 

και ωμός' &ςτε οΐ στρατιώται ^ιεχειντο τϊρός 

&η(| αηίοοίίης; βο-ΙΙι&Ι Ιΐιο ιοΜίοη ποη-ίλβοοίβά 1ον&Γ(1• 

αυτόν ωςτιερ 7ΐαΐ8ες ηρος ^ιΜχτχαλον. Και 

Μιη &8 1)078 Ιον&τάβ (ϋιοΐΓ) ΙθαοΙιογ. Αη4 

)^άρ οίν ον^έτιοτε εΙχεν ίτίομενους 

— ϋΐ6ΓθίθΓθ *1ιο ηοτβΓ 'ά&ά (ϋιθ8ο) ίο11οιΠ]ΐ£; (Ιιίιη) 

φίλιοι. και μεν ευνοίς^.* 3β 

(ίίΓοτι^^ίι-ίήοηάβΙιίρ (ογ) 6νοη ίιΐ(1β«(1 1>βίιΐ£;-νθ11-άί8ροβ6<1-1ον&Γ(ΐ8-1ιίιη ; 1>α( 

οιτινες η Πεταγμένοι ϋτΐό τίόλεως^ 

(1ιθ8β-ιτ1ιο βίϋιοΓ 1ιαά-1>6οη-θΓά6]Γβ<1 (Ιο Ιΐΐθ 8θΐτίοο) 1>7 (ϋιο) βΙ&(θ, 

η χατεχόμενοι ντώ τοβ δείσ^ι, η Τινι άλλγ 

ΟΓ 1>θίης-οοιηρθ11θ<1 1>7 — ιτ&χι(, ογ &η7 οΐΐιοτ 

άνάγχγ τΐαρείησαν αντφ εχρ^ο 

η60688ί(7) ιηίς1ιΙ•1>6-νπϋι Ιιίιη» 1ιο-ιηα(1θ-ιΐ86.οί (&8) 1>οίη§ 

σφόδρα τιει^μενοις. Αέ ετίει 'ηρζαντο νιχα% 

βχΐΓθΐηοΐ7 Ό1>6άί6η1. Αηά ντίιβη ϋιο7-1>6£;8ΐι ίο-οοηςαοτ 

ζύν αντφ τους τιολεμίους, ^δ)7 ίτν τα τϊοιουντα 

αηάοΓ Ιιίιη (1ΐ6 οη6ηΐ7) | ηοιτ ιτβΓΟ ϋιο άοίη|^ 

μεγάΤϋα τους στρατιώτου 

(πβ&( [Ιΐΐθ ορροΓ^ηΙϋ68 ιτ6Γβ ϋιβη ^Γβ&Ι] 'ΓΟΓ ϋιο 'ΒΟΐάίθΠ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ Π. — ΟΗΑΡΤΒΚ VI. 168 

ϋνν αΰτφ ξίναι χρησίμους ' νάρ Τθ τό Ιχειν 

ψϊύϊ Ιιίιη 1ο-1>6 ιΐ86ίιι1-αη(1-£;οοά ; |ίθΓ Χ10Ι-011Ι7 Ιΐιο Ιο-1ΐΑΤβ 

θαρ^αλέως τίρος τους τιολεμίους τϊαρην, 

οοη&ά6ηΙΐ7 &ςαίη8ΐ Ιΐΐ6 βηοιη^ ιτα8-ρΓθ•οη1 (Ιο (Ηθΐη), [ίοΓ (1ΐ07 ΙιιμΙ α ρβιίΌβΙ Γθβΐίο^ οί οοηΑάοηββ, !ιι ϋιοίτ ιηίηάι» &£;&ίη8ΐ ύιβ 

χαΐ τό φοβεΙσ^ΟΛ ττηρ τιμωριαν 

οηοιη73, 1>ιιΐ-8ΐ80 | ϋιο Ιο-ίβν [Ιΐιο Γ(»&τ οί] — ραηίβηιηοηί 

παρ* έχείνου έτίοίει αυτούς ευτόΐΛΐΤους. Ίοιοϋτος 

ΐτοτΩ. Ιιίιη ιηαάο ϋιοιη ιτο11-(1ίΒβίρ1πιο(1. 8αο1ι 

αεν 8η ην Αρχοίν* 8έ έλεγετο ουχ έ^έλείν 

ίηύγ — ν&8-1ΐθ οοιηιη&η<1ίιΐ£; ; 1>ιι( Ιιβ-ιτ&β-β&ίά ηοΐ 1»-ιπβ1ι 

μάλα άρχεσαι άλλων. Αέ ίτν, δτε έτε- 

ιηυοίι 1ο-1>θ-ουιιιιη&η(1β<1 1)7^ΐ1ΐ6η. Αηά Ιιο-π&ι, πΐιοη 1ι» 

λ^ντα, άμφΐ τα πεντ>7κοι^α Ιτη. 

άίοά, αΙ)οα1 — Μίγ (^ο&π οί) &£^ 

ΤΙρόζενος 8έ 6 Βοιώτιος ών ευ^ύς μεν 

ΡΓοζβηαβ ίη(1θ6<1 ϋιο Βοβοϋ&χι (νΐιοη) 1>θίιΐ£; ^118^ ίηάοοά (οηΐ7 α) 

μειράχιον, ετιε^ύμεί γενέα^ΟΛ άνηρ ίχανός 

γο\ιύί, άββίτθά 1ο-1>6θοιηο (λ) ιη&ιι ο&ραΙ>1β 

τίράττειν τα μεγάλα ' χαΐ ίαχ ταΰπτν την 

Ιο-ροΓίοΓίη — ςΓ6&1-ΐ1ιίη£; ; &η<1 ϋιτοα^^ΐι ϋιίβ-βΑΐηο ~ 

έτά^υμίαν ί^ωχε άργυρνον Γοργίζ/, τφ Αεοντίνφ. 

άοβίτθ Ιΐθ-ς&νο ιηοη67 Ιο-ΟοΓ^^ίαβ ϋιο ΐ4βοιιϋηίΑη 

ΈτιεΙ ίε αυνεγενετο εχείνφ^ 

(ίοΓ ίηβϋταοϋοη). '\νΐΐ6ΐι ίηάθοά 1ιβ-1ια(1-1>6θχι-ιτϋ1ι ^ίιη (βοιηο ϋχηο)^ 

νομίσας εΙναί ^δ>7 Ικανός χαΧ άρχειν^ 

\ΐΛ^Ώξ-ύιοίΐ^\ϊί (Ιιίιηβθΐί) 1ο-1>ο ηον ςα&ΐί&βά 1>ο11ι Ιο-οοιηιη&ηά^ 

χαΐ &ν φίλος τοϊς τίρώτοίς 

Η,ηά, \}ΒΪΏξ (β.) ίήοηά Ιο-Ιΐιο βτβΐ (ογ οΐιίοί ιηοη, ΰι&Ι) 1ιβ-*ιηίς1ι1 

μη ήττάσ^ι ευεργετών, ηλ^εν εις ταύτας τάς 

ηοΐ ^1>θ-ί]ΐΓοΗθΓ ίη-οοχιίθηίη£;-1>6η66ΐΒ, Ιιο-νοηΙ οη ϋιοβθ-β&ιηο — 

τιρά^εις ούν Κΰρς»)• χαΐ φετω χτησεσ^α^ 

}ΐάοίΆζ8 (θχρβάίϋοηβ) ιτίΐΐι 07ηΐ8; &η(1 ϋιοιιςίιΐ Ιο-αβςιιίτβ 

€χ τούτων μέγα όνομα, χαΧ μεγάλην ^ύναμιν, 

&0ΙΙ1 ϋιίβ (&) β^ΓβαΙ η&ηΐΘ, &ιιά £^&1 ροιτοτ, οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 164 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

καΐ τίολλά χριηματα. Δ' ετίί^νμχύν Ύοαούτααν 

&ηά ιηαοΐι ιηοη67. ΒυΙ άοβίιΐηι; ϋιββθ-β&ιηο (Ιΐϋη^) 

σφόίρα, χαί αί είχεν ίν8η7ϋον, δτι 

ν6ΐΐ6ΐηθηϋ7, *1ΐ( &1βο οιι-ϋιο-ο(1ΐ6Γ-1ι&ζ»ά *^&<1 (ϋιίβ) οτΐάβη!, ϋΐΑΐ ^1ιβ 

άν ^έλοί χτοϋβ^ί ον^έν τούτων μετά άίικίας, 

αιίςΐιΐ ^^τίβΐι Ιο-αοςαίτθ ηοΐΐιίιι^; οΓ-(1ιβ8θ («Μχιςβ) 1>7 11I1^α8^-Iηβι^η>, 

άλλα φετο τούτων 6εΙν τνγχάνειν ονν 

τ^ ^ίχαίφ ΧΟΛ χοίλφ^ 8έ άνευ τούτων 

— ^ιιβ( Μΐά 1ιοηοτιτ&1)1ο (ιηβΑηβ), 1>α( ιπύιοιιΐ ϋιοΜ 

μη. ^Ην δε διττατός ίρχείν καλών μεν 

ηοΐ (&1 &11). Ηθ-παβ Ιηάοοά οοιηρθίβη^ Ιο-οοιηπίΑηά 0Γά6Γΐ7 — 

καί άγα^ν * μεντοι ονχ ίχανός έμτΐοιηααί τοϊς 

Ληά £;οοά (ιηοη); Ιιοιτοτογ ηοί ΟΑρλΜβ Ιο-ίιηρηΜ ϋι• 

στρατιώτα^ς εαυτού οντ^ οΙ8ω ούτε 

βοΙαίοΓβ οί-ΐιίιηβθΐί (ηήίΗβτ) (βϋΙιΟΓ) ιτίϋι-ΓβΐφβοΙ (ηοτ) (οτ) 

φόϋον^ αλλά χαΐ μά2λον γαχύνετω τους 

Γβ&τ, 1)ΐι( 1ιο-*ιτ&8 θτβη ιηοη *ίη-&πβ (οί) — (ΙιΙβ) 

σαρατιώτας, η οι αρχόμενοι 

Βοΐαίοη, ϋιαη ϋιοβο *ιιιι<1θγ (Ιιΐβ) *οοιηιηιιηά (ποη οί) 

εχεινον' χαί Υΐν φανερός μάλλον φοβούμενος 

Ιιίιη; ληά Ιιβ-ναβ θγίά6ηϋ7 ιηοη Γβ&πηκ 

τό άτίεχ^νεσ^αι τοΙς στρατιώτα^ς, 

Ι,ΐϋο Ιο-1>θ-1ια(6ά — (1>7 Ιιίβ) βοΙάίοΓβ, [ϋιο 1ΐΑ4ι<θά 

η οί ατρατι&ται τό άηιατείν εχείνφ. 

•ί ΙιίΒ ιοίάίβη], Ι ϋι&η ϋιο βοΐάίοη (Εβ 1(Μϋ8οΙ>«7 Ι^ίιη 

Δέ φετο άρκείν 

[11ι&η Ιιΐβ βοΐάίβη ποΓβ Ιο άί8θΙ>β7 Ιιΐιη]• Αηά 1ΐ6-ϋιοα£;1ι^ (ϋ) Ιο-1>«•4ΐι£οίθηΙ 

τιρός τό άρχιχόν χαΐ ^χειν είναι έτίαινείν 

(ου — οοιηιη&η<ϋχΐ£;, &η(1 ίο-βββιη Ιο-1>« (βο) Ιο-ρηίΜ 

μεν τον τίοίοϋντα καλώς, ίε μη ετΐαινεΙν 

τον ά^ιχονντα. ΊοιγαΜϋν μεν των 

— (ΥϊΐΏϊ) Λούηξ-ιπιρτο^τΙγ, ΤΙιοΓβίοΓβ ίικίοβά οί — (ϋιοβο) 

ιυνόντων οΐ μεν καλοί τε χάγα^Ι ήσαν 

«τΗΙι-Ιιίιη — (βυοίι) ίη(1οθ(1(α8 νβΓβ)θΓθ6Γΐ7 κηά βίβο-^οοι] ιτβη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ II. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 166 

ίΰροι αΰτςϋ, δ£ οί α8ίχοί έτιεβούλενον 

9ΜΛθ)ϊΒά 1ο-1ιίιη, 1>ιιΙ — (•ιιο1ι αβ ιτ6γο) νίοΐ^οά ρ1οΙ(οά-&£;&ίη8ΐ (Ιιίολ) 

ώς δνΤί ενμεταχεφίστφ. Αέ δτε άτιέ^νησχεν ^ 

Λ» \>^ΪΏζ «Ιί8ίΐ7-ιη&ηα|;6(1• Αη(1 νΐιοη 1ΐθ-<ϋο<1 1ι•-νΜ 

ώς τριάκοντα ετών. 

αΙμιιΙ ύίίτίγ γοΒ,η (οί ε^θ). 

Δε Μένων 6 Θετταλος γιν 8ηλος μεν έηί^χ^μώ^ 

ΒιιΙ Μοηοη Ιΐιο ΤΙΐ6Μα1ί&η ν»• 6τίάθη1ΐ7 ίικίοοά άββίτΐη^ 

ιαχνρώς τΟυουτεΙν^ ^έ έηί^νμών άρχευν &7ίως 

νθέβιηβηΐΐ7 1ο-1)6θοπΐ6-ηο^, &η(1 άββίήηι; Ιο-οοιηιη&ηά 80-11ιιι( 

λαμβάνοί τϊλείω, δί έτΐί^υμών ημάβ^ι Ινα 

Ιΐ6-ιιιίς1ιΐ-(&ΐ£θ ιηοΓΟ, αηά (Ιββίτίη^ 1ο-Ι)«-1ιοηοιΐΓ6ά {η-0Γ(1βΓ-(1ι&Ι 

χερ^αίνοί ηλείω • εδονλετο τε |ΐ/έ^^ιστα είναι φίΤυος 

1ιο-ιηίς1ιΐ-^αίη ιηοΓο; Ιιο-ντίβΐιβά — ιηο8(;-οί-&11 Ιο-1>θ (&) ίΗοηά 

τοΙς ^υναμένοις. Ινα ά^ιχών μη 

1ο-ϋιο ροντβΓίυΙ, Ιη-0Γ<1βΓ-(1ια1 Μ(ίθ£;-υι^ιΐ8ΐΐ7 [Ιιβ-Ίηί^^ΙιΙ ηοΐ 

^ί^οίη Κίχιην, Έπι ίε τό 

'^^ίνο ^ιιβίίβθ [1ΐ6 ιηί£;1ι1 ηοΐ 1>6 ραηίβΐιοά]. | Τοιν&τάβ ίικίοβά ϋιο 

χατεργάζεα^οκ &ν έτίί^νμοίη, φετο 

ίθ'ΛθβθΏΐρ\ϊΒ)ι [ΓοΓ «^^οιορίίβΐιίης] οΓ-^ΙιαΙ Ιιο-ιηί^ΙιΙ-άοβίΓθ, 1ΐθ-ϋιοτις1ι1 

ανντομίύτϋάτγιγ 68όν είναι τε 8ιά τοϋ έτΚΌρχεΙν, 

ϋΐθ-8ΐΐ0Γΐθ8( ν&7 (0-1)0 ηο1-οηΐ7 ϋίΓοτι^Ιι | Ιΐιο Ιο-ρβι^ιΐΓθ, 

χαΐ 'ψίΰ&σ^αι χαΐ εζατίαταν • 

[ροΐ3υΓ7], 1>ιιΙ-&1βο | (ο-Ηο [Γαΐβοΐιοοίΐ] &η<1 | 1ο-<1οο6ίν6 [άοοοΗ] , 

ί' ένόμιζε το άτΛοΐΦ και το αλ>73ες είναι το 

1>α1 Ιιο-οοηβίάθΓοθ — 8ίηοοΓί(7 &ο<1 — ϋηιΐΐι (ο-1>« ύιβ 

αΰτ3 τφ ηλί^ίφ. Αέ μέν ^ν φανερός στέργων 

ι&ιηο νίΐΐι — ίο1ΐ7. Αηά ίηάοβά 1ιβ-ν&8 ογίάοηϋ7 Ιιατίης-ΑΟοοϋοΒ 

ον8ένα, 8τφ 8έ φαίνη εϊναι φίλος, Τούτφ 

ίοΓ-ηο-οηο, Ιο-νΐιοηι ίηάββά Ιιο-8ο«πΐθά Ιο-1>ο (α) ΓΗοηά, &£;&ίη8(-ϋιί8-οη• 

έγίγνετο ίνίιηΤυος έηιβονλενων. Καί μέν 

Ιιο.ν&8 οτίάβηΐ (&8) ρίοΐϋης (ιηί8θ1ιί6ί). Αη«1 ίικίοοά 

χατεγέΤυα ον^ενός τιολεμίον, δε άεΐ ^ιελέγετο 

Ιΐθ-άοηάο(1 ηο βηβπΐ7» 1>ΐ>^ 'ΐιο Βΐ^αγΒ 'οοηνοηοι] 

Των τϊάντωι συνόντων ώς χατοτ 

— ^ϋι-ιιυ (11ιο8β) ι ΐ7βίιι^-αΙ)οτι^1ιίηι [Ιιίβ &β8θοί&(ο8] Εβ-ίΓ ΗάΙ• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Ι6β ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

γελΰ^. Κοα μεν τοϊς χτΐτημαϋιν τύ^ 

οιιΐίη^ (ϋιβιη). Ληά ίη(1β«<1 &£;&ίη8ΐ-11ιο ρΓορ6ΐΐ7 οί — (Ιιλ^ 

τΐολεμΊχύ^ ονχ έτίεβονλευε^ γαρ φετο 

βηοιηίΜ 1ιβ-Υοπη6<1 ηο ^άββΐ^ηβ, ίοΓ Ιιβ-ϋιοαςίιΐ (Η) 

είναι χοΛ^τών λαμβάνειν τά των φυλατ• 

Ιο-Ι>β άίΜοαΙΙ Ιο-Ι&ΐιο ϋιβ (ρΓοροΗ7) οΐ — (ϋιοιβ) ι^Μτά- 

τομένων' 6ε μόνος φετο ει8έναι 6ρ 

ίηΐζ (ϋ) ; Ι 1><ιΙ (1ιβ) &1οηο 1ιο-11ιο<ΐ£;ΙιΙ Ιο-Μηοιτ (Η) ΐΜίιι§ 

ράοτον λαμβάνειν τά άφνλαχτα. 

Ιιο λΐοηβ ϊηοιτ (1ια^ ϋ π»• ομ7 Ιο Ι&ΐίβ ΰιβ ιιιΐ|;ιΐΑΓά6<Ι ρτορβτίχ οί ίΗβηάι]. 

Καΐ δσονς μεν αία^νοντο έτΐιόρχονς χαΧ α^ίχονς 

Ληά α8-ιη&η7-&• ίηάθοά 1ΐθ-ιιιί£;1ιΐ-ρθΓθβίτο ρβι^ατοά Μΐά αι^ιιι^ 

έφοβειτο ώς εΰ ώτΐλιαμενους, 6ε τοίς 

1ΐθ•ί6ΑΓ0(1 Μ ιτβΠ λπηβά (Α^&ίηιΙ Ιιίιη), 1>αΙ ϋιο 

οσίοις χαΐ άσχονσΐν άλη^ειαν έτιειρατο χρηα^οΛ 

ρίοιίΒ ληά ϋιοβθ-ρΓΕοϋβίχι^; (ταϋι 1ΐθ-6η<ΐ6&τοιΐ]Γθ<1 Ιο-ιηιϋιβ-ιΐΜ-οί 

ώς άνάν6ροις. Αέ δςτιερ ης άγάλλετοΑ, ετύ 

Μ νβΑ^-ρβηοηβ. Ληά &8 &η7.οηθ ρΗάοβ-ΙιίιηβοΙί οβ 

θεοαε6εί€[., χαΐ άλη^εί€ΐ,, χαΐ δ6και6τ>7Τ6, οντ^Λ 

Γβΐί^^ίοη, &ηά (ταΐΐι, &ηά ^118(^^ο, Μ 

Μείζων γγάλλετο δύνασ^οΐί τφ Ι^ατιατάν, τφ 

Μβηοη ρΗ(1θά-1ιίιη86ΐί' 1ο-1>β-αΙ>1ο — Ιο-άοοβίτβ, — 

τιλάσοίΤ^ι Λ/ζευδ^ίϊ '^Φ ^ιαγελαν φίλους ' 6έ 

Ιο-άβνίβο ί&ΐ86ΐιοοιΐ8, — Ιο-βηοοΓ-Αΐ ΓΗοηάβ; Αηά (ΰι«Ι) 

τον μη τΐανοϋργον 

— (Ιιο πΐιο παβ) ηοί η&άγ-ίο-άο-Β,ηγ'ύιϊη^ (οί α τϋΐΑηουι η»^ιιτο ίοτ Ιι!• 

άει ενόμιζεν εΙνοΛ των άτίκιΐτ 
ίεύτων. Και τϊάρ' οίς μεν ετίεχείρεί 

αια^ΐκ (&ηά 1{^0Γ&η1). Ληά ιτίΐΐι ιτΐιοιη ίηάοοά Ιιο-οηάοΑτοοηά 

τΐρωττενειν φιλ/ςι, τούτους ^ετο 

1ο-1ι&νθ-ϋιο-&τ8ΐ•ρ1&οο 'ίη (ϋιοίτ) 'ίήοηάβΜρ, ϋιοβο-Μίηο 1ιο-ϋιθΕ|;1ιΙ 

6εΙν χτηβαυα^ΟΛ δίο^άλλων τους 

^ί 1ο-1>οοοιηο-1ιίιη (ο-χ&ίη-οτοι (ϋιτοα^^ΐι) ρ1οϋΙη£;-»|^&ίη•Ι — οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΛΟΟΚ Π. — ΟΠΑΡΤΒΚ VI. 167 

τίρώτονς. Δβ το παρέ- 

^ϋιΟΜ ιτΐιο ΙιιμΙ 1>6«η; 6η^ (Ιη ϋιοίτ ίλτοαΓ). Αηά | ϋιο Ια 

χεα^ι τους Ο'νραηύίΤας τιει^μίνονς 

&β6ρ [ύιο Ιίοβρίη^; οί] — (ϊΛβ) βοΐάίοη οΐιβάίοηΐ 

ίμηχανατο έχ ^οΰ ανι^ίχείν αντόΐς. 

Ιΐ6-«1Γθο(βά Ι ίΓοιη ϋιο Ιο-άο-ιττοη^ ιτίϋι-ΐΐιοιη [1>7ρΑτϋοίρ&ΰη| 

Δί ηξίον ημαϋ^ιχαίθερατιενεα^ίΐι, 

Ιηΰιβίτθτϋάοβάβ]. Αΐ8θ1ΐθ-ο1α!πΐθά1ο•1>ο-1ιοηοατοάΑηά οοατίβά, 

Βτίί^εϋίννμενος &Τί άν ^ύναίτο χαΧ Ι3ε/Ιο• 

βΐιοιήης ϋι&( *1ιο ιηίςΐι^ *1>«-αΙ>1ο αηά ιηίςΙιΙ-ιπΒΐι 

ά^ίχείν τιλεΐστα. Δε χα*νε%εγεν ενεργεαίαν^ 

^ο-^η^11^θ ϋιο-ιηο8ΐ. Ληά Ιιο-ο&ΙΙοα-ϋ (&) Γατουι 

οτϊότε ης άφίύ^α^ο αυτοί), δτι χρώ- 

(οη ΙιΐΒ ρ&Η), πΐιοη ιυι^-οηο άββοΠοά Ιιίιη, ϋι&Ι (ιτΐιίΐθ) ιη&ΐιίηβ- 

μένος αντφ ονχ άτίώλεϋεν αντνόν. 

ΟΜ οΓ-1ιίιη 1ιο-*άί(1 ηοϊ *άβ•ΙΐΌ7 Ιιίιη. 

Κοα μέν ίη ίξεσπ τίερί τά 

Ληά ίηάβ6ά 1ηιΐ7 (πβΓβ) ϋ-&11οιτβά (Ιο 8ρ6&ϊ) Γββρβοϋη^; (Εβ 

άφανη αντοϋ 4^εν8εα^ί, 8έ ά 

ρΗτ&Ιθ (λΟΈίη) οΓ-Μιη οηβ-ιηίβ^ΐιΐ-β&^-ιτίιαί-ίβ-ηοΐ-ΐταθ, 1>α1 ιτΙι&Ι 

πάντες Ισαβί έατί τάδ'. "ίΐν Ιτι ωραίος 

λ11 Ιαιοπ 18 (Μβ. Βοίη^; ^Β^ ίη-ϋΐθ-ρΗιηθ-οί-7οαϋι 

8ιεηράζατο τΐαρά ^Αριατίτΐτίφ μεν στραπηγείν 

2ΐθ-οΙ>ΐιιΐιΐθά Γγοπι Αιίβίίρριιβ — Ιο-οοηιηιαικί (οί/ 

των ξένων • δε εγένε'ΐο, &ν Ιτι ωραίος^ 

«1ΐθ 1θΓθί£;η-ιη6Γθ6η&Ηθ8; &ηά 1ΐθ-1>6οαιηθ, 1>6ίη2 ^οϋη-ΰΐθ-Μοοιη-οΓ-^οαϋι, 

οιχειότατος *Αραχίφ, δνΤί /3αρίάρςι), ϋη 

ιηοβί-ίηΐίιηαίο τπ11ι-Αιί«θΐΐ8, 1ΐθ-1>βίη£; (&) 1>αΓΐ>&ιί&η, ίοτ Πιβ 

ι?3εΤο χαλοίς μειραχίοις' ίε αυτός εϊχε 

Μθΐί^ΐιίοά ίη-1>6αιι(ίία1 70ΐι11ΐ8 ; &η<1 Ιιο-ΙιίπίΒοΙί Ιι&ά 

Θαρΰτϊαν παιδίκά, αγένειος &ν 

Ί)ΐΛτγρΒΛ (&) ί&νοιΐΓί(θ, (α) 1>θ&Γ(1ΐ688-70ΐιϋι — (Ιιανίη^; οηο) 

γενειβντα. Δε των συστραΤλ^/ών άτίο^νηΟ' 

η&νίης-α-Ι)6αΓ<1. Βυ( — (1ιί8) ίβΙΙον-ο&οβΓβ 1>6ίιις-ριιΙ- 

κόντων, οη εστράτευσαν επί βααιλεα ζνν 

Ιο^β&ϋι, 1)60&ιΐ86 ϋιβ7-ίοιιςΙι( Α£^ίιΐ8ΐ (ΐΐΐθ) Ικίηβ ^^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ (ΑήβΒαβ) 168 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΒΟ». 

Κύ^φ τίετιοίΥίχως ταντά ονχ άτίέ^νε* 

ΟγτΜΒ (ϋιοιι^Ιι) 1ιβ•1ιατίι.^-(1οηβ (1ΐ6-8αιη6 *ά1ά ηοΙ 'άίβ , 

ίί μετά τον θάνατον των άλλων στρατηγ&ρ 

1)1ΐΙ &ί1βΓ Ιΐΐβ άβ&ύΐ Οΐ-ύίβ οϋΐΟΓ £^Χ10Γ»1ΐ 

Τιμωροη^εΙς ίτώ βουσιλέως άηε^νεν, ονχ 

Ιι&γίζΐ£-1>«βη-ριιηί8ΐΐ6<1 \>γ (ϋιβ) ϊίη^ Ιιβ-άίοά, ηο 

Άςτίερ Κλεοίρχος χαΧ οι άλλοι ατ^τηγοί 

Ιί^6 Οΐβ&τβΐιιιβ, αη<1 ϋιο οϋιΟΓ ςβηοΓ&Ιβ, ^Ιιατίηι; 

τάς χεφαλΑζ άτΐοτμη^έντες, {ϋςτιερ 8οχεΙ είναι 
τάχιστος θάνατος,) αλλά ζων αιχιχτ^είς 

(ϋΐ6) 8ρο«άίθ8ΐ άο&ΐΐι,) 1)αΙ Ιίτΐη^; 1ιατίης-1>οβη-1οι^αΓ6<1 

ένιαντόν ώς τΐονιηρός, λε^^εται 

(άιιΗη^ λ) 76&Γ &8 (Α) ιη&ΐ6ί&6ΐθΓ, Ιιο-ΐΒ-β&ίά *1ο (1ιατ•) 

τνχείν της τελεντης. 

αίθΐ — (νπΐΐι Ιιίβ) οηά. 

Δέ \γίας 6 Αρχάς, και Σωκράτ>7$ 6 Αχαιός^ 

Βα( Λ.^ί&8 ϋΐ6 Ατβ&άΐΔΧΐ, αηά δοοπιΐββ ίΐιβ Αο1ΐ8Β&η, 

ίται τούτω άτιε^νέτγ^. Αέ ούτ' ον8εΙς 

αίβο (1ΐ6β6-(νο (ϋβά. Βιιΐ ηοίίΙιοΓ Μία {ηο-οη€) (&η7-οηβ) 

κατεγέ?ϋα τούτων ώς χαχων εν τΐολεμφ, οντ* 

'άβιίάθ 11ΐθ8θ Μ οοιτ&Γά8 ίη 1>α(ϋ6, οι 

έμέμφετο αντονς εις φιλίαν. Αε άμφω 

ΓορΓοαβ1ΐθ(1 (1ΐ6ΐιι (ίη Γβ^&τοί) Ιο ίήβικίβΐιίρ. Αηά 1>οϋ> 

ήστγιν άμφΐ τίεντε και τριάκοντα τα Ιη^ 

ττθΓβ &1)οιι( &νο »ηά ϋιίιΐ^ >* ^Μη 

από γενεάς. 

ίτοΐΛ (ϋΐθίτ) 1>ίϋ1λ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 169 ΒΟΟΚ III. 
ΟΗΑΡΤΕΚ 1. 
^Οσα μεν 5»}, οί ^Ελληνες ίτίραζαν^ εν Τ'ρ 

ΙΥηατ ίη(1β6<1 ^ηιΐ7ι ϋιο ΟγμΙ» άίά, !ιι — 

άνο£άχ5ει τγ μετά Κΰρου μέχρι τγις μά,χτς, 
χαί &χα έγένετο ετιεί Κύρος ετελεντησε^ των 

&ηα ιτ1ι&ί ΐοο]ί-ρ1&66 &ίΙθΓ ΟγτΏΜ (Ιίοά, ϋιο 

^Ελλήνων, άηίοντων αύν Τατσαφερν^ι, εν 

ΘηβΙίδ, άβρ&τϋηι; ιπύι Τΐ88&ρ1ΐ6πιοβ, (οοη&<ϋχις) ίη 

ταΐς σπονδαΐς, 8ε8ηλί^αι, εν τφ τίρόσ^εν λόγφ. 

ΰΐθ 1πιβ6, 1ιαβ-1>66η-8ΐιονπι, ίη ϋΐ6 ρηοοάίχι^ άίβοοιιπο. 

ΈπεΙ δβ τε οί στρατηγοί συνειλημμενοί ησαν^ 
και οΐ των λοχαγών χαΐ των ατρατυωτνών 

1>ιιΙ-&ΐ80 — (ϋιοβθ) οΓ-ϋιο ΟΑρΙαίηβ »ηά οΓ-ϋιο Βοΐάίοη 

αννετίόμενοί άτΐολώλεβαν^ οί ^Ελλγ^ες ηΟαν 

αοοοιηραητΐης (ϋιοιη) Ιι&ά-ρβΗβΙιΟίΙ, ϋιο Ογοο^β ινβη 

5)7 «V τίολλγ απορί(|ΐ, εννοούμενοι μεν^ δτι 

ίπύγ ίη ηιαοΐι ρβΓρΙβχί^, Γββθβϋη^; ίηάβ«ά, ϋι&Ι 

ήσαν ετύ ΤαΙς θύραις βαχϊίλεως^ 8έ κύχλφ 

ύχ^γ-ψ^η Λΐ (1ΐ6 ζΛ\Μ *οί (ϋιο) *ΐΕίη^, Αηά *!η (&) 'βίτοίβ 

αΰτοίς ήσαν τΐάντγ τχολλα χαΐ ε^νη 

,'νοαηά) ϋιοιη ϋιοη-ιτοη βτβττ^ΙιΟΓβ (& {^τβ&Ι) ηι&η7 1)ο(1ι η&ϋοηβ 

καί τίόλεις τίολεμιαι^ ίβ ουδείς ίτι Ιμελλθ 

Ηκΐ Ιοιιηιι Ιιοβώο (Ιο (Ηοιη)» &ηά ηο-οηο 1ιθΓβ«ί(οΓ ιτοαίά 

ηορεζειν άχοράν, ίβ άηείχσν της 

ρΓοτίάθ (α) ιη&ΓΐίθΙ (ίοΓ ϋιβιη), «ηά ϋΐ67-νθη-<1ί8ΐ&ηΙ Γγοπι — 

Έλλά5ος οι) μΔον η μύρια στάίια, ^ 

(ΙτοοΜ ηο» 1ο88 ϋι&η Ιβη-11ιοιιβ&η<] ιί&άί», ηι4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 170 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

^ ον^Ις ή/εμύν της όδου, ί' άίιάβατοί 

ύιΟΓΟ-^Μ ηο ^ί<1ο (Γογ) Ιΐΐ6 ΓΟ&ά, ληά ίιηραββ&Μι 

τίοταμοί ^ίείργον εν μεσφ της 68οϋ οίχ<χ&, 

Ητ6Γ8 ίηΙθΓνοηοά ίη (ϋιο) ιηΐίΐβΐ οί — (ϋΐθίτ) Γοαά 1ιοιη6ΐτ&π1, 

δί χαΐ οί βάρβαροι άναβάντες βνν Κΰρφ ηρον^ 

η1 βΙβο ϋιο 1)&Γΐ)&ι-ί&η8 1ι&νίη^.οοιη6-ιιρ ιτίΐΐι 07Γα8 1ιαά-Αΐ>&ΐλ 

έχεσαν αυτούς, ϋ χαταλεΤίειμμένοι ήσαν μόνοι^ 

(Ιοηβά ίΐΐθΐη, αηά ϋΐ67-ν6Γθ-1οΓΐ βίοη^ι 

ούδε έχοντες ον8ένα ίηηεα σύμμαχον' 

(ηοτ-«η(ίββ(£) (&ηά Ιηάββά) Ιι&τίη^; ηο οατ&1ι7 (μ) &ιιχί1ί«Γ7; 

&ςτε ην εύ6ηλον, ση νιχωντες άν 

ΒΟ-ίήΛί ϋ-ΨΛβ ΎΒτγ-βΥΪάΒηί, ϋι&Ι άοίβαΐίη^ ((Ηο 0061117) *ϋΐ67 ποιιΐά 

μεν χαταχάνοιεν ονίενα, 8έ αΰτώΐ' γιττη^έντω^ 

Ιηάβθά *]ίί11 ηο•οηο, 1>οΙ ϋΐ07 1>6ίιΐ|;-<1θί6αΙ«<1 

ον6εΙς &ν λειφ^είη. Εννοούμενοι 

ηοΐ-οηβ (οί ϋιβίτ ηιιιηΙ>θΓ) ιτοαίά 1>6-ΐ6Γ( (αΗτο). ΚοΔοοϋη^ 

ταΟτα, χαΐ ϊχοντες α^ύ/ι/ως, 

οη-11ΐ6Μ (11ι{η£;8)ι | &ηά Ιι&τίηι; (ϋιοιηβοίτοβ) άβ^οο(ο(1ΐ7, [&ιι<1 1>ο- 

ο^γοί μεν αυτών έγενβαντο σίτου 

Ιο^ άίβΙιο&Γίοηοά], ίο ν ίοίΐοοά οί-ΙΙΐ6ΐη ΙαβΙοά ίοοίΐ 

εις την Ισπ^ραν, δε ολίγοι άνέχανσαν 

— (Γογ) — (11ι&1) ονοηίης» &ηά ίο ν )ίίχιά1ο<1 (λ) 

ηνρ, δε τϊολλοι ονχ ηλ^ν εηΐ τα 

ϋτο/ &ηά ιηΜΐ7 'άίά ηο( *£0 Ιο ϋιο (ρι«06 οί) 

ίτιλα ταυτ>7ν την νύχτα, ίε άνεττανοντο 

Βττη» {άηήηξ) ϋιαί-β&ιηθ — ηί^^ΐιΐ» Αηά ϋιο^-νοηΙ-Ιο-ΓθβΙ 

δτίου εχαχττος έτνγχανεν, ον δυνάμενοι χοτ 

«τΙιβΓθ ο&οΐι ΙίΑρροηοίΙ (Ιο 1>θ), ηοΐ 1>6ίη|;-Αΐ>ΐ6 1ο- 

^ίύ&ίν ντϊό λύτίης και τίό^ν τίατρί^ων. 

ιΐβορ ΓοΓ Βοιτονν &η<1 (ϋιο) άοβίτβ (ίοΓ) οοοη^τχ» 

γονέων, γ^νναιχών, τταίδων, ονς ενόμιζον οντίοτ^ 

ρ&Γ6η(8, νίνοΒ, οΙιίΙάΓθη, ιτΐιοιη 11ιβ7-ΙΙιοιιςΙιΙ ηβτοτ 

Ι^εσ^ι βτι. Οδτω μεν 8η 8(Χΐχείμενοι τίάντες 

10-866 ιηοΓο. Τ1ιιΐ8 ίηάβοά — άί8ρο8θά ΊΙ107 α1] 

άνετιαύοντο. 

*^βη*-*ο-Γβ8ΐ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΕΒ Ι. 171 

^Ην ϋ έν τγ στρατί^ ης Εενοφώι 

Τ1ιβτ«-ιτΜ — ίη ϋιβ ΒΧΏΐγ λ•οβΓΐΑίη Χβηορίιοιι (μι< 

Α^γΐναΙος, ος ών ούτε στρατηγός ούτε λο 
χαγος^ ούτε ατραηώτης, αννηχολον^ει^ 

(Αϊη, ηοΓ (& ρΗτ&Ιθ) 101(11», Αθθθΐηρ«ηίβ<1 (ι1ι• 

άλλα Πρόξενος μετε7ίεμ>1<ίΤο αυτόν 

•χρβάίϋοη), 1>ιι1 Ρτοχοηοβ ββοΙ-ίοΓ Ιιΐηι 

οίχο^εν, ών αρχαίος ζένος' δβ υτίιαχνείτο 

ΓΓΟιη-Ιιοπιβ, 1ΐ6-1>«ίη2 (&η) οΐά |ρβ8^-ΓΗ«ηά ; &ηά 1ιβ-ρΓ0ΐηίβθά 

αΰτςϊ, ει Ιλ3οι, τΐοιησειν αυτόν φίλον Κΰρςι), 

Ιιίιη, 1Γ 1ιβ-8ΐιοιι1ά-οοιη6, (ο-ιιι»1ιβ Ιιίιη (&) ίήοηά (ο-Οχπιι, 

δν αυτός εφη νομίζειν χρείττω έαυτφ 

ιτΐιοιη 1ΐ6 Β&ίά (ΙΙι&Ι) Ιιβ-ουηβΙιΙβΓβά ΙμΙΙθγ 1ο-Ιι1ιηΝΐΓ (ϋι&η) 

της τϊατρίδος. Ο Εένοφών μεντοι άναγνούς 

— (Ιιίβ) οοιιηΐιγ. — ΧβηυρΙιοη Ιηάοοά 1ι&τίιΐ£-ι«*ά 

την έηιατολην, άναχοινοϋται Σωχράτει τφ *Α^ψ 

Ιΐΐ6 16116Γ| 000801(8 8θΟΓ&(ββ Ιΐιβ ΑΐΗβ• 

ναίφ τίερί της τιορείας. Και 6 Σωχράτης ντίστίτ 

ηίαη &6οα( 11ΐ6 ^οι1Γ^6^. Αχχά — 8οΰΓ&(ββ Ιι&τίη^- 

τεύσας μη οι ετχαίτνον τι 

ίθ&Γβά Ι68( — 'ϋΐ07 (ιηί^ΐιΐ) *οηιηίη&(ο (ΙιΙιη) ίη-βοιηβ (ιη&ηηβΓ) 

τιρός της τιόλίως ε\η γενέσει φίλον 

νί(1ι — (Ιιίβ) ^οτθΓοηιβηΙ ίί-1ιβ-ντ6Γβ (ο-1>«οοιηο (&) ίήοηά 

Κυρ^ι), δτί 6 Κνρος έ^όχει τίρο^υμίύς αυμτίολεμηαοΛ 

(ο-Ο^ηΐΒ, 1>€οαα86 — Ογτηβ Βββιιιοά ζοιι1υα8ΐ7 Ιο-Ιι&τβ-&88ί8ΐβά 

τοΙς Ααχε^αιμονίοίς έηΐ τάς Ά3>7νας, συμβουλεύει 

ϋΐ6 1•αο«(1»ιιιοηί&η8 &^ϋΐοβ( Ιΐΐ6 Α(1ΐ6ηί&η8| 1ι«-&<1τί80<1 

τφ Εενοφώντι^ έλ^ντα εις Δελφούς^ άναχοι- 

— Χβηυρίιοη, (Ιΐι&ί;) Ιιανίος-ςοηο Ιο Β6ΐρ1ΐ08| Ιο-οοη- 

ΐ'ωσαι τφ θεφ τιερι της τίορείας. Δ' ό Εενοφύν 

βαΐΐ ϋιβ ζοάΒ &1>οα( ϋΐ6 ^οαπιο/. Αηά — Χβηορίιοη 

£λ^>• έηηρετο τόν Άτιόλλω, τίνι θεών 

ΐ;οίΏ(ξ ίηςαίτβά-οί — Αροϋο, ^νΐιΐοΐι *οί (ιΐΐο) *ΐξθάΜ 

θύωι χαΐ ευχόμενος 

1 8&οΓί£οίηΐ|; &ιιά ρΓΕΥΐη^^ |1ΐθ 8ΐ)οιιΜ β&οΗΑοβ &ηά ρηχ] 1(^1^^) '^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 172 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

άν Ιλ^ι ττην όδον, ^ 

εηινοεί^ χάλλιϋτα χαί ανίατα, καλ τψίζοίς 

1ιο-ίιιΙθηά8, ιηο8^-1ιοηοαηΙ)ΐ7 &ηά ιηοβϊ-βαβοβββίιιΐΐ/, Εηά ΙΐΑτίχι^^-ροτίοπηβ^ 

χαλϋς αώ^Βίη. Κ<χλ 

ό 'ΑτΐύλλχύίΡ άνείλεν αντφ θύειν 

— Αροΐΐο Ι ιιηίο1ά«ά Ιο-ΐιίιη [Εηβιτοηά 1ι!ιη] Ιο-8αοΗ£θ6 'ΐο (ϋιβ] 

θεοίς οίς εΒει. ΈτίεΙ 8β ^λ^ε τίάλιν, 

ζοάΒ Ιο-ντίιοιη ϋ-ν&43-ρΓοροΓ. Τν^ΐιοιι ίηάθθά 1ΐ6-^&ά-£;οηβ 1>&οί 

λέγει Πην ^ατ^είαν τφ Σωκράτει. Δ' 

%ο Αϋΐ6ηβ), 1ΐ6-1β1ΐ8 ϋΐ6 οπιοΐβ ίο — δοοπι1«8. Αηά 

Ο άκουσας γτιατο αυτόν, δη ου τίρωτον 

•τΐιο 1ιβ&Ηη|; (ϋ) 1>1&ιη6ά Ιιίιη, ίΐιαΐ; Ιιο-'άίά ηοΙ &^8^ 

ηρώτα τούτο, τώτερον εΐη λφον αντφ τϊορενεα^ί 

Ηηςαίτβ ϋιί8, νΐιοίΐιβτ ϋ-ντοη 1)6ϋ6Γ ίοΓ-Ιιίιη 1ο-|;ο-ίθΓύι 

η μενειν, άλΧ αυτός κρίνος είναι ιτέον, 

έηνν^νετο τοΰτ^ δτιως άν 

[ύίΛΐ 1ιβ ιτοαίά ^ο], Ιιο-ίηςαίτβά ϋιί8 Ιιοιτ *1ιο ιηί^^ΙιΙ 

ηορεν^εί>ι κάΧΚιατα, Έτϊει μέντοι, εφη^ 

•ρΓ0066ά 1ο•ΰιο-1>θ8ΐ-&<1τ&ηΙα|;β. δίηοβ νονοτοΓ, 8&ίά-1ΐ€^ 

ηρου οΰτος, χρη τΐοιείν ταυτ* 

7θΐι-1ι&γ<5-1ιιςΐΗτβά ΰιαβ, ϋ-έ€θοιηο8 (7011) Ιο-άο ϋιοβο (ϋιίχι^) 

δσα 6 θεός εκεΤίευαε. *0 Βενοφων μέν 8η 

Μ ϋιο ξοά (ϋτθβΐθά (7οα). — Χοηορίιοιι ίηάβθά — 

οΰτω, θναάμενος οίς 6 θεός άνεΙλεν^ 

(^θΓθίοΓθ, 1ι&γίη£-8αοΓί£θ6ά (Φο Ιϋιβ (ζοάΒ) ύΐΛΐ ϋιβ ι^οά 1ο1ά-1ιίιη-ίη-ηρΐ7ι 

εξέτίλει, κσΧ καταΐλαμβάνει ΤΙρόζενοιν και Ι^νρον 

β6ΐ-8&ί1, &η<1 &ηά8 Ρτοζθηυβ &ηά Οτπυ 

εν Σάρδ^σι, υι^υι μέλλοντας ορμαν Τ'ην ό8όν 

ίη 8&τά\Β, *1}6ίιι^ Ίον *8,1>οα1 ΒίΑτϋηξ οη-^1ΐ6 ψλ} 

άνω, καί σχη^εατά^η Κΰρο). Δε τον ΤΙροζΗνυ 

ιιρν&Γα, Ληά Ιιο-τ^&Β-ρΓθββηΙθά 1ο-θ7Πΐ8. Αηά — Ρτοχοηηι 

η^^νμουμένον, και 6 Κύρος συμτίρον^νμειτύ αΰτ(5ν 

•ίη{;-νβΓ7-ά68ίΓοα8, Εηά — Ογτηβ ;οίηβ<ί -Ιο *1»©-άβ8ίΓβ ίοΓ-Ιϋη ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΚ Ι. 178 

μτΊναι. Δε είτίε βτι, έτιειίάν τάχιστα η στρατεία 

Ιο-Γβιη&Ιη. Αηά Ιιο-β&ίά Ιΐι&ΐ, Μ-βοοη μ Ιΐιο «ζρο(1ίύοη 

ληξγ εν^νς άτνοσάμ'^ενρ αυτόν. 

ιιι»7-1)β.βηά8ά (Οι&Ι) 1ΐ6-νοιι1ά ΑίΓβ6ϋ7 ^ββηά Ιιίιη *1>μ1[. 

Δε έΤίεγετο 6 ατόΤυος εΙνοΛ εις 

ίΐιβί^ας. 

Ρίβίάίαηβ. 

Μεν 8τη εατοατεύετο ουΤίύς εζατίατη^είς 

Όθ Ιηάβθά 1ηιΐ7 '3οίηβ(1.11ΐ6-6ζρ6άίϋοη '1}6ίη|; ϋιαβ ΜβοοίτοίΙ, 

ονχ ντΐό ΤΙροζένον ()^άρ οΰ γ8ει την 

ηοΐ 1)7 ΡΓΟζβηιΐΒ (Γογ 1ιβ-*άίΑ ηοΐ ^Ικηοιτ, (ίΐιαΐ) Λβ 

Όγμγιν ετύ βαχίίλεα^ οΰδε άλλος 

ιηονβιηβηΐ (νπλβ) α^ίηβΐ (11ΐ6) Ικίηβ» ηοΓ (αη^) οΙΙιθγ 

ουδείς των Έλλίτι^ων πλ)}^ Κλεάρχου) \ εττεί 

{ηο-οηβ) (οηο) οί-ί1ΐθ ΟΓββΙίβ 6ζο«ρ1 Οΐθ&τοΐιιιβ) ; τ^ΐιβη 

μεντοί ηλ^ν εις Κιλιχίαν, ε^όχει η8η είναι 

ΙιοινβνοΓ (1ιβ7-1ιαά-£;οιΐ6 Ιο Οϋίοί&, ϋ-Νοηΐθά ηοιτ Ιο-Ιμ 

σα^φές τϊοσιν, δη ό στόλος εΐη έτύ βαχ^ιλεα. 

ηι&ηίίθβΐ 10-&11, Ιΐιαΐ ϋΐ6 οζροάϋίοη ντΜ &^&ίιΐ8ΐ (Ιΐΐθ) ^ιηζ. 

Δε φοβούμενοι τγιν 68όν, χαΐ ίμίας 

Βηί ΐ&ΛήΏζ ϋΐ6 (Ιβη^ΐΐ) οΓ ϋιο) Γοαά, &ηά 1ί^«ιπ8« 

άκοντες οί τϊολλοί δι' 

αη^ήΐΐίη^ (ίο ρΓοοββά Γ&τϋΐθΓ, γβί) ϋΐ6 ^το&ΙοΓ-ρ&τΙ (οί Ιΐιοηι) ϋιτοα^^ΐι 

σίαχννην χαί αλλήλων και Κΰρου αννη- 

•1ι&ηι« 1>ο(1ι (μ Γθβροοίβ) οη6-ιιηο11ΐ0Γ Εηά Οτταβ αοοοπι• 

«ολοΰ^σαν και εΙς &ν Ηενοφών ην. 

ρ&ηίοά (Ιιίιη); &°<1 οηο οί-νΐιοιη Χοηορίιοη τ^&β. 

Δε εττεί ην άτϊορία, ελυτιείτο 

ΒιιΙ ντίιοη (&11) ντΒΛ ροΓρ1οζϋ7-&η(1-&ηζ!ο(7» 1ιβ-ιτ8.8-^ΓοαΙ>1οά•&ιιά-{;ΐΊθΥθ<] 

μεν ανν τοις άλλοις^ και ουκ Ιδιη^το 

Ιηάοοά ^(1ι Ιΐιο Γοβΐ;, αηά Ιιο-νΜ ηο( '&1)Ι• 

χά^εν^ιν' δε Τυαχών μυκρσν νηνου ε18εν 

Ιο-βίβορ; 1>α( 1ιανίη^-^ο1 (&) 1ϋ(1ο βίοβρ ( 1ιο-8&ιτ (&} 

δι^ρ. *Εδο^εν αΰτςΙ), βροντής 

νίβίοη [)ιο Ιι&ά & άΓθ&ηι]. Ιΐ-βοοηιοά Ιο-ΐιπη, (&) (ΙιαηάοΓ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 174 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

γενομένης, σχηητός ηεσείν εις την τϊα- 

τρφαν οιχίαν, χαί εχ τούτου ηδυσαν λάμ- 

ηεα^ΟΛ. Δε τιερίφοβο^ εν^νς άνηγέο^, χοιλ 

ηρ. Αηά ίπ^ΐκβηοά *1ιθ ίιηηιοάί&ΐοΐ/ '&ιτοκβ, Εηά 

ΤΟ δναρ μεν Ιχρινε ηγ άγα^ν, (δη &ν εν 
ηόνοις χαΧ χιν^ύνοις, ε6οζε ί^είν μέγα 

ΙΐΌαΙ>ΐ6 »ηά άίΛξ^τ, λβ-βοβιηβά 1ο-1&Ενο-βββη (&) {^γμΙ 

φως εχ Αιός) ' 8έ χάί ηγ εφοβείτο (&η 

Ιίςΐιΐ ίΐΌΐη ^υρ^^β^) ; 1>ιιΙ εΙβο 1ιο- ^ει ιοιηοιτ1ι&( '&ίΑπηβά (Ιμολομ 

τό δναρ έ8όχει αΰτςϊ είναι άτώ Αιός μεν 

ΐΗο άΓο&ιη &ρρβαΓβά Ιο-ΐιίιη (ο-1)6 ίΓοιη ^αρ^^β^ (ιτΐιο ιτει) !ιιάββ<1 

βασιλέως, 8έ τό ηϋρ έ8όχει λάμτιεσ^ι χνχλφ,) 

(λ) Ικίηβ) &ηά Ιΐΐθ &Γβ βοβιηοά Ιο-βΜοβ &11-&ΐΌΐιιιά,) 

αη ου δυναιτο εζελ^είν εχ της χώοα^ 

Ιββΐ !ιο•*8ΐιοιιΜ ηο( *1)«-εΙ)1ο Ιο-άβρ&τΙ Γγοοι ϋιο ΙθιτιΙογ7 

της βαχτιλέως, άλλ' εϊργοιτο τίάντό^εν ντϊό 

οί.ιΐιο ^^ίζ, 1>αΙ β1ιοιι1ά-1>«-1ΐ6ΐιιιη6ά-1η οιι-&11-•ίά«• 1>7 

Τίνων άτιοριών. 

8οηΐ6 ($ηΛί) άί&ουΐΐίθβ. 

*07ίοΙόν τι εστί μέντοι ι8εΙν τό τονοϋτον 

νηΐΛ.\^\ΛΤϊά'θί %)Αηΐζ ϋ-ίβ Ιη<1οβ4 (ο-βββ ~ 8υο1ι (&) 

Ιίναγ, Ιζεατι σχοηείν εχ των συμβάντων 

<1τοαιη, ϋ-ίβ-ιιΐΐοντοά Ιο-ροΓοβίτβ ίτοιη ϋιο (ϋιίηι^β) οοοαιτίης 

μετά τό δναρ. Γαρ ^^/χνετα* τά8ε. Εν^ύς 

ΑίϊβΓ ϋιο (ΐΓ6&ιη. ΡοΓ ϋ-έαρρ6η«ά (Ιιαβ. Ιιηιηο€ΐία1οΐ7 

ετίεώη άνηγέρ^ Ιννοια τίρωΤον μεν έμτύητει 

&ί(βΓ 1ιβ-ιτ&8-αΓ0ΰ8θά (ϋιίβ) ϋιοα^ΐιΐ &Γ8ΐ Ιηάβθά οβοιιη 

αΰτςύ* τί χατάχε^ι^ιαι ; τι νυζ ^έ τίροδαίνει' 

Ιο-1ι1ιη : ^\ιγ &ιη-Ι-ΐ7ίη£^-^οιπι ? Ιύβ ηί^ΐιΐ ίηάβοά !8-ρα88ίη|;-Αΐτ&7 ; 

ίε α//α τγ ημέρςι. είχός 

&ηά &1-1Ιΐ6-8αιηο-ϋιηθ ^11ι-11ιθ (1)Γθ&1ε οί) άα7 (ϋ ϊβ) ρΐΌΐ>&1)1ο (ϋι&Ι) 

τους τίολεμίονς "ηζειν, Εί δε γενησόμ^'^ 

ΚΙΙ6 βηβηιχ ντϋΐ-οοηιβ. Ιί Ιηάβοά ντθ-βΐΐλίν^οΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΚ Ι. 175 

ίτύ βαϋίλεΐ^ τί ΒμτνΛ^ν μη ουχί 

Ιηΐο (ϋιβ ροιτ«τ οί Ιΐ&β) )άΐϊ%, \ ιτ1ι»Ι ρητβηΐι 1β•Ι ηο. 

ά^ίο^νέίν χωριζόμενους^ 

Ι(Μϋβ [ν]ι*( ρητοηΐι ηι Ιο <ϋβ] 1>οίη£-(ι«ΑΐΒ<1•ίη«υΙ(ίη{(ΐ7 (ληθ 

ΙπιίόΓΤας μέν -ηάντα τα ^^αλίτιώτατα, 
δί ηα^ντοϋς τίάντα τά Ξινότατα; Δ' ίτίως 

Β,ηά 8ΐι0«πη{( &11 ϋιβ ιιιθ8ΐ-άΓοα<1Γιι1-ΐ1ιίη^ ? ΒαΙ Ιιοιτ 

&μννούμ€^ ο^ίεις τϊαρααχεχΛζετοΛ οι'δβ έταμε* 

ιτβ-8ΐια11-άοΓ6ηά-οιιπβΙτββ ηο-οηο ρΓοτίάββ ηοΓ ΙαΙ^μ- 

λίίτοα, άλλα χαταχείμε^ δςπερ εζόν άγειν 

ΟλΤΘ, 1>θΙ ΙΤβ-ΓβρΟΜ Μ-ίί ϋ-1ΤΟΓβ-&11θ1Τθά-1ΙΙ ι 10-Μ( 

Ύΐανχίαν. Οιφ εχ τίοίας πόλεως εγά 

[Ιο οη3θ7] ΙτΗΐ<]αϋ1Η7. ΤΙιβηΓοΓβ ίΓΟίη ιτΐι&ΐ αΜγ *<1ο Ι 

τιρος^χώ τον ατρατηγόν τίράζειν ταύτα; δέ 
τϊοίορ {[λιχίαν αναμένω έλ^είν εμαντφ; γάψ 

ιτΙίΕΐ Α^θ λπι-Ι-ντ&ίΐίη^^.ίοΓ (ο•βοιηο ^ιιΐ78β1Γ? ίοΓ 

Ιγι^γ^ ονχ ίαομαι ίη τιρεαδύτερος^ εάν πημερσι» 

Ι-Λί-ΐΒΜί *ιπ11 ηοΐ Ί)6 7^^ οΜογ, 1£ 1ο-<1*7 

ηρο8ώ εμαντόν τοΙς τϊολεμίοις. Έκ τούτου 

Ι-'ςίτο ιη7ββ1Γ Ηιρ Ιο-ϋιο βη6ΐη7. ΑΑογ ΰιίβ 

άΐ'ίσταται, χαΐ τίρωτον σνγχαίλεΐ τους λο;|^α^^ους 
Προξένου. Δε ετιεί σννηλ^σν^ Ιλεζεν' *Ενώ, ώ 

οί-Ρτοζοηο•. Αηά ιτ1ι«η ϋΐ67-Α886ΐηΙ)1βά, 1ιβ-β&ί<1; Ι, Ο 

άνδρες λοχαγοί^ ούτε ^νναμαι χά^ενίενν {&ςηερ 

ιηβη ο&ρίΑίηβ, '&ηι η«ϋ]ΐ6Γ '&1}1ο Ιο-βίβορ (μ 

οΐμαι οΰδ' νμείς)^ ούτε Ιτι καταχείσ3αι, 6ρ&> 

Ι'ύάτΛ. ηβίϋιοΓ (&Γθ) 70η), ποτ ^^^ Ιο-1)ο-8ϋ11, ιββίη^ 

ίτ οίοις εαμεν. Γαρ /(ζέν &7λον 2τ• 

1η ν^Ιια^ (οίτοαπίΒΐ&ηοββ) ιτ6•&Γβ. Ρογ ίηάβοά (Η 18) ρΐ&ίη (^&Ι 

01 ηολεμίΌί ου τν^^ερον έζεφηναν τον τί&λεμσν 

ϋΐΟ 606107 *<ϋ<1 ηοΐ &Γ8ΐ ΜθΟί&ΤΟ ϋΐ6 1ΤΜ 

προς τιμάς ηρίν ενόμιβαν τΐοψχϋχενίίσαα^αΑ 

%ίζΛ\ηβί 118, 1>€ίθΓβ ϋι«7-ϋ?οα£;1ιΙ (ϋι&Ι) 11ΐ67 1ι&<1-&τηη^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 17β ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΓ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τά εαυτών χαΛΔς' 8' ον^εις ί\μών - ού^ 

Ιΐ&ο (ϋιίηςβ) οί-ϋΐ6ΐη86ΐνβ8 νβΐΐ : 1)α1 ηο-οηο οί-οΒ '1&1:θ8 (»»οΙ) 

άνΤΕηιμεΤίεΙται, δττως άγίύνωνμε^ ως 

(&η7) Ίΐθ6ά-ίη-Γθ(ιιπι, Ιιοντ ν6-ιηα7-βοηΙβηΑ (ιτίϋι ϋιοηι) { μ 

καλΧίϋτα. Κοώ ει μέν 

πιθΒί-\39Λνίύί\ύ [ίη Ιΐιβ 1>6β1 ρο88ίΙ>ΐ6 ιη&ηη6Γ]. Αηά ίί !ιι<1θθά 

υφεσόμε^^ χαΐ γενησόμε^ έτύ 

ιτβ.8ΐι&11-1)β-Γθηιί8Β, ιιηά 8ΐια11-^6( ίηΐο (ϋΐ6 ροιτ«Γ οί ϋιβ) 

βαϋιλεΐγ τί οιόμε^ τίείαεβ^ΟΛ} 

Μη^, ντΙίΕΐ *ιη&7-ν6 (ηοί) *6ζρθο( Ιο-8ιι£Γθγ (Γγοιιι Ιιΐιη) Τ 

ος άτίοτεμύν την χεφαλην χαΐ την χείρα αδελφού, 

ψτϊϊο βυηίη^-ο£Γ ϋιο 1ΐ6&ά &ηά ίΐιβ Ιι&ηά οί-Ιιί8-1>ΓθϋιθΓ, 

χαι του ομομιητρίον χαΐ ομοτΐατρίου^ χαΐ ^δ)7 

1>0ΐΙΐ θί-ϋΐ6 8αΐΏβ-ΙΏ0(1ΐ6Γ &Ιΐά 0ί-ϋΐ6-8&ΐη6-ί8,11ΐ6Γ, &ηΑ (1ΐθ) &1]Γβ&<ΐ7 

χε^νιηχότος^ άνεστανρωσε' ίε ημοι^^ οίς 

1«&ά, βζθ<]-ΙΙιβιη-οη-&-8(Αΐ£β ; 1>α1; (&8 Γθβροοίβ) αβ, Ιο-ιτίιοιη 

μέν ον^είς τώρεση χηίεμύν, 

ίηάββά (ϋΐθΓβ ίβ) ηο-οηβ ρΓθββηΙ; (&8 &) ρτοίΛΟίοτ (αηά βαρροΗβΓ), 

56 εατρατενααμεν Ιτι* αυτόν, ως τϊοιηαοντες 

8.ηά (ιτΐιο) η&ά-ιηαΓοΙίθά &{;αίη8ΐ Ιιΐιη, 8.8 (ίί) ιη&Ι^ίιι^ 

8ον7υον αντί βαχΤίλεως, 

(λ Βη\ί)ϋθ% αηά) Βίβ,νο (οί Ιιίηι, νΐιο) 1}6ίθ]Γθ (ιτμ &) ]ί!ης, 

χαΐ άτίοχτενοϋντες, ει ίυναΐμε^, τί 

&ηα *ρΰίϋιι^ (Ιιίιη) 'ΐο-άβαϋι, ίί ιτ6-ιτ€ιγθ-&1>Ιο, ν1ι&1 

οιόμε^ &ν τίοι^Ιν; ^Αρ άν ονχ Ιλ^ι 

άο-ν6-ϋιίηΙ{ (ΛιιΙ) 'τ^β πιίςΐιΐ *8ΐιβ'βΓ ? \ν οαΐά 'Ιιβ ηοΐ *γθ8ογΙ 

ίηΐ τΐάν, ώς αίχιοάμενος γιμας τά Ισχατα 

(ο βν6Γ7-11ιίη^, Ιΐιαΐ Ιι&νίη^-ρυηίβΐΐθά υβ 1ο-11ιο υΙιηοΒΐ 

τΐαράσχοί ηααιν άν^ράτΐοις φό6ον 

(οί 8ΘΤ6Η17) 1ΐθ-ιιιΐ};1ι1-ίη8ρίΓ« &11 ιηοη (γτίϋι) ίβ&Γ 

τϊοτε του στρατευσαι έη αυτόν; Άλλα 

οί-βνβΓ |,οί-11ιβ 1ο-1ιαν6-ιη&ΓθΙ)6ά [ιη&ΓβΙιίη^] α^^αιοβΙ Ιιίιη ? Βιι( 

ηάντα τχοίτητετον Άτΐως τοι μη γενηαόμε^ 

οχΒτγ-ίϊιΊΏξ ί8-1χ)-1)θ-<1οηβ ΙΙιβ,Ι — ιτβ-*πΐΛ7 ηο* '^ί 

ίτί έχείνω. Ένώ μεν οΰν, Ιςτε μεν 

Ιηΐο Ιιίβ (ροιτθΓ). Τ ίηάοβά ϋιβΓβίοΓβ, &8-1οη|;-α8 ίηάβικΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗα/ΤΕΒ Ι. 177 

αί στίονίαΐ ίιααν ούτυτε ίτίανόμεν μέι 

ϋιβ (ταοο 1ΤΜ (1η βχ!β(βηο«) ηοτοΓ οοΜβά — 

οιχτείρων ημας^ 8ε μαχαρίζων βσχίίλεα χαΧ 

Ϋ^^^^Ά% οατββίτο•, 1>ιιΙ οοη8ί<ΐ6Γΐη{;-&β-1&Ερρ7 (ϋιο) Ικΐης Εη4 

τους ανν αντφ^ δίο^εώμενος μεν δύγιν 
χώραν αυτών, χοΛ οίαν Ιχοιεν^ ώς 8έ τά 

ίΛτηίοτγ οΓ-ύι«ιιι, &η<1 ιτΐι&ΐ ϋΐ67-ιηίς1ι1-1ι&γβ, &8 ίηάββΑ Ιΐ&« 

άφθονα έτζίτη^εια^ δσους 8ε θεράτιοντίΐς^ 

οορίοαβ ρΐΌτΐβίοηβ, ΛΟ-ζηΛί (λ ηΰΐηΙ)6Γ) ίιιάβοά (οί) βΟΓΤ&ηΙβ^ 

& οαα χττηνιη. 8έ χρυσόν^ 8έ 

Λπά Ιιοντ-ςη&Ι (& ηιιιηΙ)6Γ οί ) ΟΑϋΙο, &ηά (ςυ&ιι1ϋ7 οί ) ςοΜ, &ηά (οί ) 

Ισ^^α. Αε αί οτιάτε εν^νμοιμιην τά 

η1χη«ηΐ8. ΒαΙ οη-ϋιο-οΙΙιοΓ-Ιι&ηά τ^ΐιοη Ι-Γβββο(; οη-<;2:ο 

χύν στραΤίωτών, βτι μετείι^ ΎίμΙν 

Ιοοηάίϋοη) οί-ΐΐιβ βοΐάΐβη, ϋιαΐ ϋΐθΓθ-ιιτ&8-&-8ΐι&Γ0 Ιο-ιι« 

αεν ον8ενός τϊά^τωτ των ά^^αθών, « 

ιιάβοά οί-ηοϋιίηβ οί-&11 — (ϋιοββ) {^οοά (Ιΐιίη^^β), — 

αη τίριαίμε^, δ' γ^ειν ολίγους 

αηΐ688 ντο-1>οας1ι( (ίΐιβιη), ιιηά (ντίιοη ϋι&Ι) Ι-^ηοιτ (οηΐ7) ίβιτ 

εχοντα^ς Ιτι ούτου ώνησόμε^^ 8έ 

(οί νβ) Ιι&νίηι; 7«1 ντΙιΟΓθΐήΙΙι ν76-ιηί^1ιΙ-1>α7, αηιΐ (Ιΐιαΐ οατ) 

Βρχους ^8η χατεχονταυς ίψαυς τϊορίζεσ^ί τά 

3&ϋΐ8 ηοντ Γθβΐχ&ίηίη^; αβ (ο-ρΓοοαρο — 

έτίιηη^εια άλλως ηως η ωνουμενους' ο& 

ρΓΟτίβίοηβ (ίη) &η7-οϋιβΓ ιη8.ηιΐ6Γ Ιΐιαη 1>α7ίη^; ϋιβΓβίοΓΟ 

λογιζόμενος ταυτ', ενίοτε έφοδούμην τά$ 

οοηβΐάβήο^ ϋιββο (ϋιίηςβ), *Ι βοιηβϋιηββ *ί6&Γθ<1 ϋιβ 

στίον^άς μάλλον η νυν τον τχόλεμον, 

(Πλ06 ιηοΓθ ϋι&η (1) ηοντ (άο) Ιΐιο ν&τ. 

'ΕτίεΙ μέντοι έχείνοι ϊλυσαν τάς στων^άς, ίοχεί 

βίηοβ Ιιοι^θτβΓ ύί^γ 1ιατβ-1>Γθ1(βη ίΐιο ΙηιβΟι ϋ-ββοιηι 

μοί χαΐ η ύβρις εχείνων χαΐ η Ύΐμετέρα 

1ο-ηι« (11ι&1) 1>ο11ι ϋιο ίηβοΐοηοβ οί-ϋιβιηβοΙνβΒ αηά — οατ 

δτκχψ^ λελύσ3αι. Γάρ εν μέσφ χείτοα 

ΒλΗταβΙ ί•-«ηά«ά. | Ρογ ίη (ϋιο) ηιίάάΙο [ίοΓ 1>6(ιτθοη ηβ] \μ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 178 ΤΗΒ ΑΚΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ΙΙ01Τ Ιΐιοη — ι^οοά-ϋιίιι^Β (Ι 1ι&τ• ιηβηϋοηβά), (ει) ρΗιββ^ 

στίότεροι ίιμ&ρ άν οαιν άμείνονες άνδρες ' 8* 

[ίοτ) ντΙιοογθΓ οί-οΒ ιη&7 1>β 11ιο-1>οϋθΓ ιηοη; &ηά 

οί θεοί εΐανν άγονοθέτοα^ οϊ, ώς τό είχός, 

ύϊ9 ^οάΜ νο ^υά£ββ-οί-^11β-οοI1^θβ^, ιτΐ&ο, μ (ίβ) — ρΓορβΓ(&ηά]ιι•1) 

ΙαονΤ(ΐ: συν τψΧν. Γαρ μεν οίτοι 

ιήι]-66 νίϋι 118. ΡοΓ ίηά66<1 1^1680 (οατ οηοηιίθβ) 

εηαύρχηχαυσιν αντονς ' δβ ημείς ορύντες 

Ιι»ν•-οοιιιιηίηθ€ΐ-ροι;)ιιΐ7 Αΐ^λίηβΙ-ύΐθΐιι (ϋιβ ^ο^) ; Εηά ιτ• βββίη^ 

πολλά ά^^α^, στερΡως άηείχόμε^ αυτών, 

ηΐΗΐ7 {;οο<1 (ϋιίιιβ^Β), ήτιηΐγ &1}8ΐ&ίηοά ίΓοιη-ΙΙιοιη, 

3ια τονς άρχους των θέων &ςτε 6οχει 

οα-ΜΟοαη^-οί — (οατ) οαιΙι (Ιο) Ιΐιο ξοάΜ; 8ο-ϋι&( ϋ-βββιηβ 

υοί εζεΐναι ιέναι ετύ τον ά^^ώνα ανν 

Κο-ιηο (ϋι&Ι) ϋ-1ι&β-1>θ6η-&11ονοά-ιΐ8 ίο-^ο ίο ϋιο οοηΐββΐ γπϋι 

τιολι; μείζονι φρονημαη η Τούτοις. Δ' Ιτι 

ιηιιοΐι {(ΐ«*(βΓ οοη&(1οηο6 ϋι&η ϋιοβο. Αηά ηοι-θογβτ 

Ιχομεν σώματα νχανώίτεοα τουτών φερειν χαά 

ιτβ-1ι&τ6 1>ο<1ίθ8 1)6ΐ(βΓ-&6ιβ (Ιΐι&η) ϋι«ίπ Ιθ-1>βΑΤ — 

ψΰχ>7, χαΐ θαλτΐη, χοΛ τΐόνονς' 8έ χαΐ εχομεν 

οου, Ληά ϊί^Λί, αηά Ι&^οατ; &ηά αΙβο ιτ6-Ιι&το 

σ?ν τοΙς θεόΐς άμείνονα^ 'Φ^χοις' ^ 

ψ\ϋϊ {ύϊ9 Ιιβίρ οί) Ιΐιβ ι^οάΒ 1>«ΙΙ0Γ ιηΐη(ΐ8; «ηά 

οί άνδρες χαΐ μάλλον τρωτοί χαΐ θνη- 

τοί γιμων ην οί θεοί, ώςπερ τό πρόσ^εν, 

Ιο-άβα(Ιι (Ιΐιαη) νο (&Γβ) ίί ϋΐ6 ζοάβ, μ — 1>€ίοΡθ» 

ίι&κτιν ίιμίν νίχιην. Άλλα ^^άρ άλλο^ κα* 

•ΙιοιιΙίΙ-^^ΓΕΟί α8 τίοίθΓ7. Βαΐ ϋιοΓβίοΓβ ο(1ι6Γ8 ονβη 

\α\.ύς έν^υμονντοα ταί/τα, τιρός των 

ρθΓΐιαρ8 ιη6^ΐΐα(θ-οη ϋιββο-β&αχβ (ϋχίοςβ), γογ (ϋΐ6 8&Ι[θ) οΓ-ϋι• 

θέων μη άναμενωμεν ίλλονς εΤί^εΙν έφ* 

20(18 Ίοί-αι ηο( '^αίΐ (Γογ) οϋιβη Ιο-οοιηο Ιτ 

ημάς, τιαραχαλοΰμτας ίτύ τα κάλλιστα ερχα, 

αβ βζΐιοιϋη^ (αβ 1• — (Ιΐιοββ) ιηοβ1-ηο6ΐ6 άββ<1ι ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 179 

ίλΧ ίιμ^Ις άοζωμρ^ τοϋ έξορμησαι χ(ύ 

^ ΨΒ ιπΙΙ-Ιμι^ ι Ιΐιβ Ιο-ίιηροί [Ιο βχοϋβ] βτβη 

τονς άλλους έηΐ τιην άρετιην. Φάνη^Β άριστοι 

— ο(1ι«π Ιο — γοΐοατ. 81ιοντ-7θΐιτΝΐτοβ ϋιβ-1>«8ΐ 

των λοχαχών, χάί των στρατγ^γύρ 

{ΛΛά 1>Γ&τβ8ΐ) οί-ύιο ο»ρΙ&ίηβ, &ηά οί-ϋιο οοιηπι&ιιάοη 

άζίοστρατηγ&νεροί. Αέ χάγώ, ει μεν νμείς 

Ι1&β-ηιθ8ΐΓ-ιτοη1ΐ7-Ιο-οοιηιη&η<1. Αηά &ΐ8θ-Ι, ίί 1η<1βο<1 700 

Β^ελετε εζορμάν έηΐ ταυατα, βονλομαι 

ιπΐΐ |^τβ-Ιηο-8(ΑΓ( Ιο Ιΐΐθ8β (ϋάΐη^Β), Μη-ιτί11ίιΐ|[ 

Ιτίεα^αι νμίν' δ' « νμείς τάττετέ με ηγείσ^οα^ 

Ιο-ίο11οιτ 700; 1>οΙ ίί 7011 &ρροίη( ηβ Ιο-ΙμμΙ, 

οϋέν τΐοοφασίζομαι τ-ην ηλιχίαν^ άλλα 

*1 (ιήΐΐ) ηοΐ *ρτο>Μ-&η-«χοιΐ8θ — (Π17) &β^ ^^^ 

χαί γιγοϋμοί άχμάζειν ερυχειν τά χαχά αυί 

βτβη ύιίη1ι-ιη78β1ί Ιο-1>•-οί-8ΐιΑοί«ιι(-&.£;ο Ιο-Ιιββρ-οίΓ — ίΐΜΐη Γγοιι 

ίμαντού. 

ιη78β1ί. 

Ταβτα μέν 6 ίλεζε * ίβ οί λοχαγοί^ 

Τΐιββο (ϋιίη^β) ίιιάβοά — (Χοηορίιοη) 8ρο]Ε0 ; 1>ιιΙ ϋιο ο&ρΐιώι^ 

άχονσαντες ταδτα, πάντες έχελενον 

)ί9Λήηξ ϋιοββ (ϋιίηι^β), &11 Γβςαο8ΐο<1 (Ιιΐιη) 

ΨίγεΙσ^ί' τίλην ην ης Άπολλωνί5>7$, 

Ιο-1>ο-(1ι«ίΓ-οοιηιη&ηά6Γ; βζοβρί ϋιβΓθ-νταβ &-οβιΐΑίιι Αροΐΐοηίάββ, 

χγ φωνγ Βοιιγηάζΐύν' 3' ούτος είηεν, 

Ιβ — (Ιιίβ) βρβθοί^ Γθ8βηιΙ>1ίη£-&-Β<Βθϋαη ; &η<] ϋιίβ (ρβποη) 81η<1, 

ίηι φλνσγοίη^ ^ζ'^^ζ λέγει άν τνχείν 

ύΐΛΐ 1ιβ-8ρβ&^8-ηοη8«η8β, ντίιο 8&7β (ϋι&Ι) *1ι« ιηί|^1ιΙ Όοΐ&ίο 

σωτγίρίοίς άλλως πως, η πείσας 

§»ίβ(7 1>7-&'07-<>^^®'^ ιηβαη8, ϋι&η Ιι&τίη^^-ρβηυΑάοά (ϋΐ6) 

βαοίλεα^ εΙ 8ννατο ' χαί άμα >ίρχετο 

Μίη^, ίί 1ι« οοαίά, (Ιο {^Γ&ηΐ ίΟ ; &ηά &(;-ϋΐθ-8&ιιι«•ϋιη6 Ιΐ6-Ι^{;8£ 

λέγει,ν τάς άποράις. Βενοφών μέντοι ντίο- 

ν>-1&1]ί (οί) ϋιο (ϋ&οιι1Η«8. Χοηορίιοη Ιιο^οτογ 1ι&τίιι^ 

λαβύν μεταξύ Ιλεζεν ώδε • ^ί1 θαυ- 

(»^Λη-1ι1πλ-ηρ !η-ϋιο-ηιί<1βΙ (οί Ιιίβ βροοοΐι) 8ρο^ο ϋιν • Ο ηιοιν οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 180 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

μχισιύπ:ατε άν^ρωτίε, συ 8έ γε οΰδβ ορών γιγνώ 

ψοηά^τίίή ιη&η, 7011 ίιιάβοά — ηοϋ1ΐ6Γ βοβίη^ ηηάοΓ 

αχείς, ον^έ άχονων μεμνηααι. ΜέντΌι γε γιβ^α 

βίαηά, ηοΓ Ιιο&τίη^; 1ι&γο-ΓβιιιοιηΙ)θΓθ<1. Ηο^θυογ &^-1ο&β1; 7011 ^Όη 

εν ταυτφ τούτοις δτε βαχ7(λενς, 

Ιη ϋΐ6-8&ιη6 (ρΐ&οβ) ιπϋι-ϋιββθ (1ΐ6Γβ ρΓοββηΙ), νΐιβη (ϋιο) ^ίη& 

*7ίεΙ Κϋρος ατιε^ν^, μέγα φροντηαοίς ετά 

τοντφ, τίέμτΐον έχέλενε τά δττλα τίαροι^ιΜναι. 

ίΐιίβ, ββηάίη^ Ιιο-ΟΓάοΓοά ΙΙιο «.πηβ 1ο-1)6-^ίτοη-ιιρ. 

Δδ ετίεΐ ίιμείς ον Λαραδό^τ^ς, άλλ' έζστχλίχΐάμενοι, 

ΒυΙ ντίιοη ιτο ηοί {^ίνίης-ϋιβιιι-τιρ, 1}α1 1}6ίη^-βπηοά, 

ε?^^ν^ες τιαρεαχηνησαμεν αντφ, τί ονχ 

^οίη^-ίοΓϋι βηοΑίηροά-ορροβϋθ Ιιίιη, ντίιαΐ άίά-Ίΐ6 ιιο( 

ετιοίηαε, ηεμτίυ^ν τίρεαβεις, χαΐ αιτών σπονδάς, 

'άο, ββηάίη^ &ιηΐ)&88&(1οπ, &ηά Γθςαοβϋη^; (&) Ιηιοο, 

χαΐ τιαρεχων τά έτατη^εία, Ιςτε ^υχεν στϊον&ον; 

&ηά Βυρρΐ3ΓΪη|; ϋιο ρΓοτίβίοηβ, αηϋΐ 1ιο-οΙ>1αίηθά (&) ίηιοο? 

Δ' Ιτϊεί αί οι ατρατγιγοι χαΧ λοχαγοί, 

Αηά τ^ΐίθη οιι-ϋιβ-οΙΙιβΓ-Ιι&ηά ϋιο ^βηοπι,ΐβ &ηά οαρίαίηβ, 

βςτϊερ αύ 8η χελενεις, ηλ^ν εις λόγους 

&8 7011 ίηιΐβθά (ηοιτ) &άγί8β, νβηί (ο (&) οοηίθΓ«ηββ 

αυτοίς &νευ δτιλων, ηιατεύσαντες ταΐς 

ιπϋι-ΐ1ΐ6ΐη ιπϋιοα^ (ΙΙιβίτ) απηβ, (ταβϋη^ 1ο-11ιβ 

στίονίαΐς, ον νυν εχείνοι τίαιόμενοι, χβντοΰμενοι, 

ιταοθ, '&τβ ηοΐ ηοιτ 11ΐ67 *1)6&1βη. {^ο&άοά, 

νβριζόμενοί, ον8έ δύνανται οί τλημονες άτΐο^νείν, 

ίηβιιΚοά, ηοΐ αΙ>1ο Ιΐιβ ^ττβίοΐΐθά-πιοη Ιο-άίο, 

χαΐ οΐμα,ί μάΧ Ιρωντες τούτου; Πάντα ά σι; 

&ηά Ι-ύιίη^ ΐζτ^Λύγ αββίτΐη^ ί(? ΑΠ τ^ΐιίοΐι 7ου 

είδώς φγς τους μεν χελεύοντα^ 

^&νίη^-|{ηοιπι (7β1;) γοη-ΒΛγ {ύχαί) — (ϋιοβο) ίηάοοά οχΙιΟΓΰηι; (αβ) 

όψ,ύνεσ^ι φλυαρείν, 8έ χεΤί^ύεις ιάρτοϋς 

(ο-άοίοηά-ουτβθίγοβ (α1ΐ£.ίοοΙί8ΐιΐ7, Ληά άο-7θα-ι:6(ΐΰ68ΐ (αβ) ^οίη^ 

τίάλιν τίεί^ειν; *ΕμοΙ 8έ, & άνίρ^ς, 8οχει 

Η^ίη Ιο-ΙΐΓ-οβηηιΐΜίορ > Το-ιηο ίηάοβά, Ο ιηβη, ϋ-βοΑοκ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΕ Ι. 181 

μιητε ηροςίεσ^ί τούτον τον ατ^ρωτϊσν 

{ίΟΛί ψβ οα^ΐι^) η6ίύι«Γ Ιο-&<1ιηί( ίΐιΐβ — πίλο 

ΒΪς χαντο τψΧν αΰτοίς, τε άφι^μΈνονς 

ΙηΙο ϋΐ6-βαιιΐ6 (ρΐαοβ) ντϋΙι-ιΐΒ ουτβθίνββ, 1>αΙ Ι&^ίη^-ίΓοηι (1ι1ιη« 

χγΐν λοχα/ίαν, άνσ^εντοϋς αχενη, χρησμού. 

— (Ιιίβ) 0&ρΙαίΏβ7 (Λπά) Ιτίη^-οη (Ηιιη) 1}α^^α^6, αβο-ΐιίιΐ) 

ως τοίοντφ. Γαρ ούτος χαταιαχύνει χαί τιην 

Η βτιοΐι. ΕοΓ ϋιίβ-ιηαη άίβ^ΓΟΟθβ 1>ούι — (Ιιίι) 

τϊατρίδα, χαί πασαν τγιν 'Ελλάδα, βτι &ν ^ΈΛλην^ 
ΒϋΤί τοιοντφς. 

'^^ντεν^εν ΆχοΜτάις Στυμφάλως ντΐοΤυαβών 

Τΐιβηοο Α^αβίαβ (ϋΐ6) 8ΐ7°^ρ1ι&1ίαη 1ι&γίιΐ£-(8,]{6η-ιιρ 

είτίεν' Άλλα τοντφ γε ονδέν τΐαν- 

(11ΐ6 άίββοιιτβθ) βαίά : £αΙ Ιο-ϋιίβ-ιη&η αΙ-ΐ6&8ΐ; ηοΐΐιίη^ &1- 

οάτίαύί τΐροςτηχει ούτε τγις Βοιωτίας, οντε Της 

&11 οθίοη^^β οϋΙιΟΓ οί — Βοβοΰα, ογ οί — 

Ελλάδος, ετιει εγώ ε18ον τά ώτα 

ΘΓθοοβ, βίηβο Ι ρβτοοίγβά (ϋι&Ι) — (Ιιίβ) θ&η 

τετρυτίημένον &ς7ίερ Αυ8όν. Και είχεν 

ν6Γβ-1>0Γθ(1 ΒΛ (λ) I^^ά^&η. ι Αηά ϋ-1ιαΑ (ϋββίί) 

ουτως Ονν μεν α7ϊ>7λασ'αν τούτον. 

90 [&ηά ί( Τ78.8 8θ]. ΤΙιΟΓθίοΓθ ίηάββά Ιΐιο^-^άτογβ Ιιίιη *&ιτ&7. 

Αέ οί άλλοι ιόντες τϊαρά τάς τάζεις, 

Βαΐ ϋΐ6 ο11ΐ6Γ8 £θίη^ Ιο Ιΐιο (άί£ΓθΓβιι1;) ΐΈα^β (αηά 

οηου μεν εΐη ατρατηγός 

(ϋνίβίοηβ οΓ ϋΐ6 0x1x17), ^Ι^βιτο ίηάβθά ϋΐ6Γ6-ιηί^1ι1-1>ο (&) ^οοβΓοΙ 

σώος, παρεκάλουν τον ατρατγιγόν ίε οτώ^εν 

ΒΑΤοά, ϋΐ67-οα1ΐ6Α-ιιρ (^6 ^θοθγ&Ι; 1}ιι1 ^Ιιογθ 

οΙχοίΤο, τον ντϊοατρατγιγόν' δ' δτίου αί 

Ιΐθ-ί&ά-ρβήβΐΐθά, ϋιο ϋβαΙβη&ηΙ-β^βιΐθΓ&Ι; 1}ΰ( τ^Ιιθγθ αςαίη 

εΐη λοχαγός^ τον ?ϋθχαγόν. Έπεί δε 

^ΙΐθΓβ-ιιιί^1ι1-1>€ {&) οαρί&ίηι ϋιο οαρίαίη. Ι^ΐιβη ίιΐ4ΐβ6<ί 

παίδες αννίίλ^ον έχα^έζοντο εις τό πρ(5ς^ 

«1] ΟΜπο-ίο^οϋιβΓ ϋΐθ7-8θα1οά-11ιβιη86ΐτ68 ίη ϋιο ΐτοηί ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 182 ΤΠΒ ΑΚΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

των Ιτίλίύν* χαΐ οι ατρατηγοί χα! λο^χαγοι 

συνελ^ντες έγένοντο τους άμφΐ έχ»ντόν. 

ΜββιιιΜίη^ 1Τ0ΓΘ — (ίη &11) &1>ου( Α-ΙινηάΓθά. 

"Οτδ δδ ταί5ατα ^ν, τ^ααν σχε^ 

|1¥1ιβη !ιιάββ<1 ϋιίβ ψλβ, [ιτΐιοη ϋιίβ οοοαπθά], ίΐ-ντΕί ηβ«ι 

μίανα νύχτες. Ένταί^ Ιερώνυμος *Ή^€ΐος^ 

αύά ηϊΐξήί, ΤΙιοιγο ΠίοΐΌητιιιοβ (ϋιβ) Εΐίλΐι, 

&ν τιρεσβύτατος τών Τυοχαγών ΤΙροξένον^ ι?ρχ^ο 

1>6ΐη{( 11ΐ6-ο1άθ8( οί-ΐΐιο 0&ρΙ»ίη8 οί•Ρτυχ6ΐιιιβ, οοιηιιιοηθ6^ 

λέγειν ώίί* ^Ω &ν^ς στρατηγοί χαΧ Τυοχαγοι^ 

(ο-βρο&ΐι ϋιαβ: Ο ιηβιι {^οογαΙβ &η<1 ο%ρ(»ίιι& 

ί^οζε ημίν ορωβι τά Λαρόι^α 

ϋ-βθβιηοά (ρΓορβΓ) Ιο-ηι Μβίη^ ϋιο ρΓβββηΙ (ι{&Ιθ οί οογ λβ'ΜΓβΧ 

ΧΟΛ σννεΧ^εΙν αντόΐς^ χοΛ παραχαλίσαι υμάς, 

ΪΜύϊ 1ο•ΑΜβιηΙ>1ο-1θ£^ϋιθΓ οαπβίνββ, &ιι<1 Ιο-ο&ΙΙ-οη γ^9 

&7ίως βουλενσαίμε^ εΐ δυναίμε^"^ 

{ίο ^οίη ηι) ίη-οπ1βΓ-(1ι&1 ιτβ•ιη&7-<1«(οηηίιιο 1£ ντο-οβ * 

η άγο^^ν. Δ', εψτ, 

οιι-βοιηβϋι!ιΐ{( ^οοά (ιωά ^άτ&ηΐ&^^αβ Ιο ουπβίτββ). Βα^ ΐΑΐά-1ΐ( 

σΰ, ώ Ηενοφων^ λεζον άπερ χοΛ 

'άο 7011, Ο Χοηορίιοη, 'ηΐ&ΐβ ιτΐΐϋΐ (70α 1ι»γβ) βνοη (βλΙο 

προς ημΛς. 

^ 118. 

'Εχ τούτου Βενοφων λέγει τάίε' Άλλα 3ιί 

Οη ϋιίβ Χοηορίιοη βρο&ΙΐΒ ϋιαβ: Βαΐ (ταΐ^ 

μεν τίάντες εηιϋτάμε^ ταί>τα, βτι βαχτιλεύτ 

ίηάβοά '^6 &11 'Ιιηοιτ Ιΐιίβ, ϋι&( (ϋιο) ^1ιΐ| 

χαί Ίισσαφερνης αυνειλτηφουαιν ημών ους με* 

Ληά Τί88Ερ1ΐ6ηΐ08 1ι&το-8βίζθ(1-αροο (&11) οΓ-αβ ιτΐιοηι ^I1^οο• 

ί^υνη^σαν' 8έ ^ηΤυον δη εηιβουλεύουα 

ϋιθ7-οοα1ά; &ηά (Η ί8) οτίάοηΐ Ι)ια( ΐ1ΐ67-&Γβ-ρ1ο(Ιίη/ 

τόίς άλλοίς, ως άηολεαωαιν^ ην δΰΜοι^(ΐ4 

λ^&ίηβΐ-ΐΐιο Γ08ΐ (οΓ αβ), ϋι&Ι ϋιθ7-ιηα7-Ρ"^»8-(ο•άο&ϋι, ίί ϋΐ07-0«ι 

Δέ γε οΐμαι πά^τα τίονητεα ίψΐν, ώς 

Βαΐ &1-1θΜ( Ι-(1λίη1τ 6Υ6Γ7 (Ιΐιΐηβ) ί8-1ο-1)6-<1οηο 1>7-ιΐ8, Ιΐι&ΐ ιτθ-ΗηΑ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΠΑΡΤΒΚ Ι. 188 

νφίσΤΒ γενώμε^ έηί τοΙς βαοβάροις^ 

0•?βΤ '^Ι ΙηΙΟ (ϋΐΟ ρΟΙΤβΓ Οί) ϋΐΟ ΟϋτίΜΜίΑΙΙΙ^ 

άλλα μάλλον ίχείνοι, ην ίυνώμε^ 

ναΙ ηϋιβτ (ϋιΜ) ύϊογ, ί£ ιτ«-»Γθ-«1>1β ((ο ΜοοιαρΠιΙι ϋ) 

εφ' ημίν. Έπ/σταα^β 

|(ιη»7 ί»]]) ΐΑίο αϊ [ιη&7 ί»υ ΙηΙο οατ ΙιαικΙβ]. Κηοιτ 

δί τοίννν^ δτι νμείς^ δντες τοσοϋτοι &σοί νυν 

«•11 ϋι«]ΓθΓθΓθ, ϋι»1 7011, 1>6ίη|; 8ο-ιη&η7 μ ηοιτ 

αυνεληλν^τε, Ιχετε μεγιοτον χαιρόν. 

ΔΑΥΦ^οιηβ-^^ϋΐθΓ (οί 70^)» ^<^^* Ι1ΐ6-^Γθαϊβ8ΐ ορρυΓ(αιιίΐ7 

Γαρ πάντες οί ούτοι στρατ 

'οί άίβΗη^ηίβΙιΙη^ 7οηηβ1τβ8). Ρογ &11 — ϋιοββ βυΐ- 

τιωτίΐι βλέτϊουσι, προς νμάς, χάν μεν ορώσιν 

«ϋοη Ιοοίκ {ο γοίΐ, Ληά-ί£ 1ιι<1««<1 1Ι107-8Μ 

νμάς α^ύμος^ πά^τβς ίσοντοα χαχοι' 6ε ει τε 

700 άίβρίηίοά, &11 ιτί11-1)6 οοιτ&Γάβ; 1>α1 ίίηο1-οηΐ7 

νμείς αυτοί φανεροί τίαρουσχευαζόμενοι ητε έτύ 

γοη γονοΜίγύ» &ρρ6ΐΜίη^ ρΓορ&Γοά ^ο Λ^Αΐαηί 

τους τίολεμίους^ χαΐ παρακαλείτε τους άλλοι;ς 

Ιΐ&β 6η6ΐη7> «ηά-Αίβο οχΐιοιΐ 11ΐ6 οΐΐιοη 

ίστβ εΰ δτι Γφονται υμίν, χαί τίειοάτ 

{ίο ΰιο ι&ιηο) Ιωοιτ ντοΐΐ ϋι&( ϋΐ67-ιπ11-ίο11οιτ 70α» &η<1 ιτίΐΐ-βιι- 

αοντοΛ μχμεΙα^οΛ. Αέ τοι Ισως εση χα! 

Αμτοιιτ Ιο-1ιηϋ&.Ιθ (70η)• Αηά — ροΓίι&ρ• ϋ-ΐβ ονοη 

ϋχανο^ υμάς ^νοϋφερειν η τούτων. 

Η^ΙιΙ (ϋι&Ι) νβ 8ΐιοιι1(1-(ϋ£ΓθΓ ιοιηοντΙι&Ι ίΐΌΐη-ϋιββο (8θ1άί«η). 

Γαρ υμείς έστέ στρατηγοί^ υμείς ταζίχιρχοι 

ΡοΓ 7ον '^'® ςβηοΓ&Ιβ, 70^ (^'β) ^1^x^&^υηβ 

χαΐ λοχαγοί ' χαΐ βτε ειρήνη ην, υμείς ετίλεονεχτείτε 

9Λά ο&ρΐ&ιηβ; αη<1 ιτΐιοη ρβ&οβ ^μ, 7^^ 1ι&<1-Α-£^Γο&ΐβΓ-ροι1ίοη 

τούτων χαΐ χρνιμαχίί χαί ΤίμαΙς' χα! νΰι 

(ΰιαη) ϋιβη 1)οϋι οί•ήο1ιθ8 ιωά Ι&οηοαη; Ηΐά ηοιι 

τοίνυν, ετίεί εστί τώλεμος, δεΙ υμαυς άξωύν 

^«ΓθίΟΓβ, ΐτΐΐοη ϋΐΟΓΟ-Ιβ ΙΤΗΤ, ϋ-ίβ-ρΓΟρβΓ (ϋΐ&ΐ) γΟΧΪ 0X00. 

αντοι^ς εΙνοΛ άμείνους τε τοΰ πλ>7^υ$, 

4ιο§β» («ηά ϋΐΑ( 7οη) ^ βαροΗοΓ ηοΙ-οηΐ7 1ο-ϋιο ηαϋΐυάοι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 184 ΤΗΕ ΑΚΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

καά τιροβουλεύειν χαΐ τφοτίονείν χοντυν^ 

(>ιι1-&ΐ80 (;ο-ρ1&η-&ηά-ά6νί86 ιιηά Ιο-1&1>οιΐΓ-αηά-6Ζ6ΐ1-7θΰΓ8β1τ68 ίοΓ-ϋιοΜ^ 

^ν τίου δεφ. Κα^ νυν μεν τϊρώτον 

ίί αη7-νΓΐΐ6Γθ ϋ-ιηα7-1>ο-ηθ6άο<1. Αηά ηοντ ίηάθβά ίιι•11ιβ-&Γ8ΐ ^ιΙεοθ) 

οίομαι νμδίς άν μέγα ονησαι το στράτειμα^ 

[-ϋιίηΐι (ϋι&Ι) 7011 πι&7 £;Γο&ϋ7 1>θη6β( Ιΐιβ &πη7> 

ί έτίιμελη^είητε^ ίτίως ατραττιγοί χαΐ λοχαγοί 

1ί 70^'^^®-<^β^^» ^^^ {^βηοΓ&Ιβ &ηά β&ρΐ&ίηι 

άντιχαταχιτα^ύαιν ως τάχιατα άντΙ των 

1)6-ο1ιθ8βη Μ βρβ6(ϋΐ7-&β-ρο88ίΙ>ΐ6 ίη-ρ1&β6-οί — (ϋιοη) 

άτίολωΤυάτων. Γαρ &νεν αρχόντων ον^έν ούτε 

•τ6-αΓθ-(ΐ6ρήν6ά-οί. Ρογ ιπϋιοιι^ οοιηιηαηάοη ηοϋιίηι; βίΙΙιΟΓ 

κολάν ούτε άγα^ν άν γένοιτο, ως μεν ειτιείν 

1ιοηοιΐΓΗ61« ΟΓ ^οοά ο&η Ιι&ρροη, μ ίηάοβά Ιο-βρθ&Μ 

συνελόντι^ ον^αμοϋ, 8έ 8η εν τοΙς ηολε* 

ίη-οοηιρΓβΙίθηβίΥθ (Ιαη^α^^), ηο-ιτ1ΐ6Γθ, 1}ΐιΙ ϋ-αΐ7 ίη — ν&Γΐί^β' 

μιχοίς τΐαντάτίαχϊι. Γαρ μεν η ευταξία ίοχε 

&&&ίΓ8 ηοΙ-Αΐ-αΙΙ. Ρογ ίηάββά — ΟΓάβΓ Αρροαπ 

σώζειν, 8έ η αταξία ιη8η άτίολώΤίεχε 

1θ-ρΓΘ86Γν6 (λΠηίββ), 1>1ΐ( — νΤ&ϋΙ-οί-ΟΓάθΓ '1ΐ&8 αΐΓβ&ά7 'ά68ΐΓ07β<1 

7ίολ?υονς. Αέ ετίειίάν χαταχττηαησ^ε τους άρ- 

ηι&ιΐ7. Αηά &ί1θΓ 7οη-1ι&Υθ-&ρροίη1βά Ιΐιβ βοιη• 

χοντας, δαους 6εΧ, χαί ην αυλλεγητε 

ιηαηάθη, &8-ιη&η7-&8 ϋ-ίβ-ρΐΌρβΓ (Ιο αρροίπΐ), «.ηά ίί 70^~<^3βιηΙ)1θά 

χαΐ τΐαρα^ρΡύνητε Τους άλλους ατραταίπτας, οΙμοΛ 

&ηά βηοοαταςοά ϋιο οϋιΟΓ 8θ1(1ίθΓ8, Ι-ύιίηΙκ 

άν υμάς τΐοιησαι ηάνυ εν χαιρφ. Γαρ 

ϋιαΐ 7^^ ΐ7ί11-1)&ν6-&ο1οΑ Υ6Γ7-ιηιιβ1ι ίη βο&βοη-αηά-Ιο-ΙΙΐθ-ρΰΓροβο. Ροτ 

νυν μεν Ισως χαΐ υμείς αισ^νεσ^ε, ως ά^ύμως 

ηον ίηάοβά Ιϋ^βγπββ ονοη 70*» ρβΓΟβίτβ, Ιιοιτ άίβρίτίΐβάΐ^ 

αεν ηλ^ν ετύ τα ίττλα, δέ ά^ύμως 

ΐηάοθά ϋΐθ7-^βη1 Ιο Ιΐιβ (ρΐ&οβ οί) &πη8, αηά (&180 Ιιοιτ) άο^οοίβάΐ; 

ηρος τάς ψυλακάς, &ςτε, εχόντων 

(11ΐ07 ιτβη(^ οη — ΙΓ^ιαΓά, | 80-ϋι&ϊ, ίίαγίη^; (ϋιοιηββίτββ) 

ο9τω γ\ ονχ οΙ3α 

•ο &1-1βΜ(, [ντίιίΐο ϋΐ67 νο ίη ϋιίβ βΐ&ΐο οί ηιίηά], Ι-'άο ηοΐ '^οϋ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 185 

Ο Τι τις άν χρηααίτο αντοίς, η 

Γοτ ιτΙι&Ι ν37-οιΐθ ιηί^ΐιΐ αββ ϋιβηι, ^βΐιοηΐά &η7-11ιίη|[ 

^Βοι είτε ννχτός είτε χαΐ τιμε^ας. Δε ην 

Ί>6-Γβς[αίΓβά βϋ1ΐ6Γ 1>7-ιιί{;1ι1 ογ βνβη \^^-άκ^, ΒαΙ ίΤ 

ης τρέψ'ρ τάς γνάμας αυτών, ως μη 

»37-οη6 8ΐιοιι1<1-(ιιπι 11ΐ6 ϋιοα^ΐιΐβ οί-1]ΐ6ΐη, Ιΐιαΐ ύί^γ-^τΏ&γ ηοΐ 

μόνον έννοώνται, τι τίείαονται^ άλλα καΐ τί 

Αίοηβ ^οοηίβηιρίαΐβ, ντίι&ΐ 11ΐ67-ιή11-8α£Γ6Γ, 1}ΐιΙ &180 ττΙι&Ι 

ηοίηαονβι, Ιασνται τίολν εν^υμότεροί. Γαρ 8η 

ύίΒγ-^ψΏΙ'άο, ί1ιβ7-γή11-1)6 ιηαοΐι ιηοΓΟ-ίηβρίηΙοά. Εογ Ιταΐ/ 

Ιπίστασ^ε, δτι εστίν οντε πλη^ς ούτε ιαχι^ 
η εν τφ τίολ^μφ τίοιονΰα νίχαι^. 

ψΥϊίοίϊ ίη — ντ&τ Ι &Γθ-ιηα1άη|; τίο1οΐΊθ8; [ρΓοάαββ νίοΙοΗβ8]; 

αλλ' οηότεροί, συν τοΙς ^εοίς άν 

1>αΐ τ7ΐιίο1ι-6ν6Γ, νίΐΐι ϋιβ (&88ί8ΐ&ηβ6 οί (^6) ^οάβ 1)βίη£; 

έρΡωμενέατεροί ταΐς 4^νχάΙς Ιωσιν έτίΐ τους 

ιηοΓθ-Γθ8θ1ιιΐ6 — ίη-ιηίηά ιηα^-ςο ΛζΐιϊηΒί ^ ϋι« 

τίολεμίονς, ως έηί τό τχολύ οί ενάντιοι 

θη6ΐη7, (<>') ^ΟΓ ϋιβ ιηο8<;-ριιΗ ϋΐ6 αάν6Γ86 (οηοιηχ) 

ον δέχονται τοντονς, 

Ι Όαη ηοΐ; *Γ66θίτβ Ιΐιβιη [θ8.η ηοΐ 8ΐΐ8(αίη (Ιιβίτ &1(αοΜ]. 

Δ' Ιγα^ε^ & άνίρες, εντε3ύ/[/>7//αι, καί τούτο, 

βαΐ Ι-&1-16&8^ Ο Εϋβη, Ιι&νβ-οοηβίάοΓβά, &1βο ϋιίι, 

2τι οτίόαοι μεν μαυΰτεύοναι ζην έχ τΐαντός τρότίον 

ΰι&ί 1^ιθ8θ-ΐ7ΐιο ίηάθθά ά68ίΓθ Ιο-1ίν6 1 1)7 &11 ιιΐ68.η8 

εν τοΙς τίολεμιχοίς^ οίτοι μεν ως έτύ 

[λϊ &η7 πιΐο] ίη — ντ8τ1ί1(6-α£ΓαίΓ8, ϋΐθ86 ίηάβθά (α«) ΐοτ 

τό τίολύ άτΐο^νηαχοναι χαχώς τε χαλ οίϊσχρως' 

ϋΐ6 ιηο8ΐ-ραι1 άίο ?π:6(ο1ΐ6άΐ7 αιιΑ αίβο άί8ΐιοιιοιΐΓαΙ>ΐ7 

5ε στϊόαοι μεν εγνώχα/Τι θάνατον είναι χοινόν 

\}η: ύχο8β-π1ιο ίηάθοά Ιιατβ-^οΐπι άβαϋι Ιο-1}θ βοιηιηοη 

τΐ&αι χαί άναγχαϊον άν^ρώτίοις, αγωνίζονται 3β 

Ιο-αΐΐ, αοά ίη6τϋ&1)1θ το-ιηβη, βθΏ)»ιΐ4ΐ-ίιι-1>8.ϋΐ6 — 

τϊερί του χαλως άτίο^νηύχειν^ 

ΙΓΐΓ Ιΐιο ΙιοηουΓαΙ>1γ Ιο-άίο. Γ^ογ «η Ιιοηοατ&Μβ άβλ^ιΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 186 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 09 ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ορώ τούτους μαλλόν τχως άφιχνουμένονς «ς ^ή 

Ι-ρ<)ΐ««ίτβ ί1ι•8θ Γ&ΙΙιβΓ 80ΐηβ1ΐ0¥τ Απΐνΐη^ λΐ — 

γ^ρας^ καί, ίως άν ζώσιν 8ίάγονταίς 

Λά-ΛίξΒ, &η(1, &8-1οη2-Μ *ϋιβ7 ιηα7 4ίτο ραββίΏ^ (ϋιοίτϋπΐθ) 

ιν^ιμονέατερον. Και ά χαταμα3($ι^α^ 

ηοΓθ-Ιι&ρρίΐ7. Αηά ιτΐάοΐι (ϋιίιι^^) ΙΐΑτίη^-ιιικΙβηΙοοά 

νυν 6εΙ ίιμας (/άρ έαμεν έν τονοντφ χα(ρ^) 

Η ηοκ *1>6θοιηβ8 ιιβ (&8 ιτο-&γθ ίη βαοΐι (&) βΙαΙο) 

Βίνο^. Τ€ άγο^^νς άν^ρ(ΐς αυτούς χαί 

(ϋοΛ) ιτβ-1>ο ηοΙ-οιιΐ7 1>ητο ιηοη οαποίτββ 1>αΐ-&1βο 

τΐαραχοΛεΙν τους άλλους. Ό μεν ειτϊόϊΡ 

οζΐιοιΐ ϋιβ οΐΐιοπ (Ιο 1>6 •ο). \¥^1ιο ίηάθοά Μτίιιι^ 

ταύτ* έτίαύσατο. 

Δί μετά τούτον Χειρίβοφος είτίε' Άλλα μεν^ 

Βυΐ ΑίΙβΓ ϋιΐβ ΟΙιοίΗβορΙιιιβ Μΐά: £υ( ίηάββά, 

& Εενοφΰν, ηρόα^εν έγίγνωσχον αε μόνον 

ο Χοηορίιοη, 1>6ίθΓ6-11ιίβ Ι-^ηθ¥τ 7ου οηΐ^ 

τοσούτον^ δσον 'ηχουον είναι *Α^ναΙον' δέ 

βο-ίηιχοϊί, ΛΒ-ύϊΛί Ι-Ιιβατά 7ου-ιτοΓθ (&η) Αϋιοηί&η ; 1>υ1 

νϋν χαί ετίαινώ σε τε έφ^ οίς λέγεις χα! 

αθ¥τ 'Ι βτβη 'ρπιίβο 70^ ηο(-οηΐ7 ίοΓ ιτΐια.1 γοη-^Λγ 1>αΙ-&ΐ80 

πράτβις, χαί άν βουΤυοίμην δτ6 είνοα 

(ίοΓίτΙι&Ι) 7011-ρβΓίοπη, &ηά οοιιΐά ντίβΐι ϋι&Ι ϋΐ6Γ«-¥Τθη 

τϊλείστους τοιούτους ' γαρ άν εΐη το χοινόν 

Λπηγ βαοΐι ; ίοΓ *Η ιτοιιΐά *1>6 — (λ) ^ηβπϋ 

άγα^ν. Και νϋν^ εψη, μη μέλΤϋίύμεν, ώ 

^οοά. Αηά ηον, β&ίίΐ-ΐιβ, Ι«1-*α8 ηοί *(16Ι&7> Ο 

άνδρες, άλλ' οί ^εόμενοι άρχοντες ά7ίε?^^ντες 

ιηβη, 1>ιιΙ — (ϋιοββ) ικτααΐΐη^ οοιηιη&ηάβη Ιι&τίη^^-ΓβϋΓθά 

35ί>7 αίρείσ^ε^ χαί ελόμενοι ^χετε 

110 «τ 1ο-ο1ιοο8β (ϋιβιη), βηά Ιιανΐη^^-οΐοοίοά (ϋιβιη) ΊβΙ (ϋιβιη) 'οοιη• 

εΙς τό μέσον του στρατοτι^δου, χαί άγετε τους 

^ο ϋιο ιηίάάΐβ οί-ΐΐιβ οαιηρ, &ηά ίήη^ — 

αίρεθέντο^ς' εηειτα συγχαλοϋμεν έχεΙ τους 

ΓΙΙιΟΜ) βΐιοββο ; &ίΙβητ&Γ(ΐ8 ΐΜΤ6-«τϊ11-ο&1'-Ιο^11ιβΓ ΙΙιβΓΟ ϋΐ€ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 500Κ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 187 

ίλλονς στρατέώτας. Δ', Ιφ>7, χαΐ Ίολμί^ς 6 

οί\ι&τ βοΐάίβη. Βυ^, ι&ίά-ΐιβ, *1οΙ &ΐ8θ Τοίηαίάββ ϋι• 

χηρνζ τιαρέστω ημίν. Και ά|Μα ειτίών ταΟτ^ 

ΙιβΓο,Μ Ί>6-ρι*θ80ΐι( ΐΜτί(Ιι-ιΐ8. Αηά α1-11ιβ•ϋηιο Ιιο-ντ&β-βατίο^ ίΐιΐι 

ανέστη, ως τά δέοντα μη μέλλοντο, 

1ΐβ-Γ080>αρ, ϋΐ&Ι ϋΐΟ (ϋΐίΐ1{^) ΏΟΟΒΜΟΤγ ^1Ώ{ζ\α ΏΟί *ΐΜΜΐβΐΑ70€ΐ, 

αλλά τίεραΐνοίτο. *Εχ τούτου γρέ^σαν άρχον- 

1>υ( 1>6-€χβ6α{β<1. Οη Ιΐιίβ ϋιβ7-οΗθΜ (μ^ οοπιπιαιι• 

Γβς, άντΙ μεν Κλεάρχου Τιμουσίων Αοψ^νενς, 

Ιοη, ίη-ρΐΗΟβ-οί — ΚΙβ&Γο^υβ Τίιη&βίοη (Ιΐιβ) Β&τάΑηί&η, 

ίε άνΤΛ Σωκράτους Εανηκλ)7$ Άχα«$$, δί 

&ηά ίη-ρ1&€β-οί δοοΓ&(β8 Χ&ηΐίοΐοβ (ϋιο) Αοΐιβθί&ηι &ηά 

ίντί Άγιου Κλεάνωρ 'Ορχομένως, δε άντϊ 

η-ρΐ&οβ-οί Α^^ί&β ΟΙβ&ηοΓ (ΙΙιο) θΓθίοιηβηί&η, &η(1 ίη-ρΐ&οο-οί 

Μένωνος Φιληα(Χ)ς Αχαιός, δε άντΙ Τΐωοξένου 

Μβηοη ΡΙιίΙββίαβ (ΰιο) Αοίβθ&η, &η(1 ίη-ρ1&θ6-οί ΡΐΌχβηαβ 

Βενοφων Αθηναίος. 

Χβηορίιοη (ϋιο) ΑΚιοιιΙαιι. ΟΗΑΡΤΕΚ II. 
Ετίεί δε γρηντο, τε ίιμέρα 

Τν^ΗΚΝ ίηάββά (ϋιβ οβοοη) ικτοΓο-οΙιοββιι, ηοΙ-οηΐ7 *¥τ&8 (ϋιο) α&7 

5χε8ον υτιεφαινε, χαΐ οί άρχοντες ηχον εις τό 

^I18^ *ά&)>πιίη|;, 1>α1-&Ιβο ϋιβ οοιιιιη&ηάβι*8 Ιι&ά-οοιηο Ιο Ιΐιο 

μέσον, χαΐ ε8οξεν αντοίς, τιροφύ- 

ιηίάάΐβ (οί Ιΐιβ β&ιηρ), &ηά ϋ-βοβιηβά (ηβ0688αΐ7) Ιο-ϋΐθΐη, 8βηϋ- 

λαχας καταστ>7σαντας, συγχαλείν τους στρα- 

αβίβ 1)6ίη£;-ρ1&οβά, Ιο-ο&ϋ-Ιο^^βϋιβΓ 11ΐ6 8θ1- 

ταοτας. Έτίεί δε χαΐ οί άλλοι στρατιώτου 

<ϋβι*8. \νΐΐ6η ίιιάββά αίβο ϋιο οϋι«Γ 8θ1άίβη 

αυνηλ^ν, Χειρίσοφος 6 Αα^ε^αιμόνιος τιρώτον 

β&ιηθ-(0£;6ΐ1ΐθΓ| ΟΙιβίΗβορΙ^ιιβ Ιΐιβ I^&^θά8θIηο^^»^ ΑηΙ 

μέν άι/έστ>7, χαΐ ελεζεν ώδε* ^Ω, άνδρες στρα- 

{ιι<1οβ<1 ΐΌ80-αρ, &ιιά ββοΙεο ϋιαβ: Ο ιηοη βοΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 188 ΐπΕ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Τίώται, τα τίαρόντα μεν χάλεηά^ 

ϋοη, — (οητ) ρΓοββηΙ-ΕίΤ&ίτβ ίηάββά ΑΤθ-ίΓ&η^ΙιΙ-ιτϋΙι-άίαβαΙϋοι» 

οπότε στβρ6|[/63α τοωντω ανδρών στρατιτ/ώ^^, 

8ίηββ ιτβ-&Γθ-άορΐΊτβά οί-βαοΐι ιηβη (οητ) {^οηοπΟβι 

χαι λ^χαζ/ΰν, χα! στραπιγτών 8ε χολ 

ληά (αΙβο) Όί (οητ) *ο&ρΐ&ίηβ, &ηά •ο1<1ίβη ; &ηά &1•ο 

ηρος Ιτ6 οί άμφΐ ^Αρυαϊον, οι 

οί (ϋιοβο) ιηοΓβοτοΓ (η&ιηβΐ7) — (ϋιοη) ^ϋι ΑΐΊββιιβ, ντίιο 

Ιντες τιοόσ^εν σύμμαχοι,^ τωοδεδώχαχην ίψάς. 

\»^\η^ ίοπηβΓΐ7 (οητ) λΐΐίββ, Η&το-άοΜηβά αβ. 

Δε ζμίύς 8εΙ τε έλ^είν έχ των τίαρόν- 

Βηί ΙϋιβντίΜ ϋ-1>οοοιηββ (αβ) ηο1-οηΐ7 Ιο-^βΙ-οαΙ οί — (οητ) ρΓΟ- 

των άγα^νς άνδρ(χ$, και μη νφίεα- 

ιβιιΐ (άί&ουΐϋοβ) (Ιϋεβ) 1>ητο ιηβη, 1>αΙ-&1βο ηο( Ιο-^^ίτθ- 

^ι, άλλα ττειρασ^αι δτίίύς^ ην μεν 8ννώμε^^ 

■ρ, 1>αΙ Ιο-βηάθ&τουτ ϋιαΐ, ίί Ιηάββά νο-βΑη, 

νιχώντες καλώς, βωζώμε^' ίε ει μη, 

3οη(}υβΓίη2 1ιοηοτιτ&^ΐ7, ¥τβ-πι&7-Β&ν6-οατ8β1τββ; 1>α1 ίί ηο^ 

άλλα γε άτίο^νησχωμεν καλώς, δε μηδετχοτε 

70ΐ αΙ-1β&8ΐ ΙβΙ-αβ-άίβ Ιιοηοτιτ&1>ΐ7ι αηά ηβτβτ 

γενώμεθα ζώντες ίτΐοχείρίοι 

Ι νβ-Ι>βίη£; Ιίτΐη^ [ντίιίΐο ψο Ιιτβ] ραϋΐη^-οιιηβίτββ-ίη-ϋιβ-ΐι&ηάβ-οί 

τοΙς τίολεμίονς. Γαρ οίομαί άν νψ&ς τΐα^είν 

ϋιβ οηβιη7• ^^γ Ι-(1ιίη^ ϋι&Ι ψο νοαΙά-βαβοΓ 

τοιαϋτα, οία οί 3εο6 τίοιηοειαν τους 

βαβίι-ΐΐιίηι^β, &8 'ιη&7 ^ο β<Χ^ *<1ο ^ — (οητ) 

εχ^οονς. 'Ετώ τοίτφ Κλεάνωρ Όρχομένιος 

βηοιηιοβ. ΑίΙβΓ Ιΐιίβ-οηβ ΟΙβ&ηοΓ (Ιΐιο) θΓθ1ιοπΐ6ηί&η 

ανέστη χαί ίλεζεν ώίε' *Αλλα μεν, ώ άνδρες, 

τοΒβ-αρ &ηά βρο^ο μ-Γο11ο¥Τ8: £ιιΙ ίηάββά, Ο ιηοη, 

άρατε την έηωρχίαν χαί οαέβειαν βαχτίλεως, 

7οα-β«« Ιΐΐθ ρ6ΐ3ηΓ7 &η(1 ίιηρί6ΐ7 'ο^ (^^ο) *^ίΐ2& 

δε οράτε την άτίιατίαν Ίισσαφέρνονς, δστις λέγων 

%ιιά 7οα-β66 Ιΐιβ ί&ΚΙιΙθΒβηβββ οί-ΤίββαρΙιβπίθβ, ¥τ1ιο 8Ε7ίη( 

ώς εΐη τε γείτων της Ελλάδος, καί άν 

^ί^ΜΧ 1ιβ-¥τα• ηο^-οηΐ7 (&) ηβί£ΐιΙ>οαΓ οΓ-ϋΐθ ΟΓβο^β, 1>α1-«1βο ιτσαΙΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΕ II. 'ββ 

ηοιηαοΛΤο τιερί τιλίίστου σώσοΛ τψας^ χομ, 

ιη&ΐιο-ϋ οί ιηυείι (&οοοοηΙ) Ιο-Ιι&τβ-β&το^ αβ, &ιη1 

αυτός όμόσας έηί τούτοις ημίν^ αχτχος 

1ιβ-1ιίιη8β1ί Ιιατΐη^-βντοπι Ιο ΙΙιβΜ (Ιΐιίη^β) Ιο-αβ, 1ι• 

δούς δβζιάς, αΰτ6$ Βξαηα/νηαοϋς σνν€λαβ§ 

τους α^ρα^ηγονς^ και οΰδβ γ^εσ^ 

(ρΗβοηβη) — (οητ) ^βηοηαβ, &ηά ηβϋΗοΓ Ιι&β-^β-ΓοβρβοΙβά 

Δία ζένυον^ αλλά γενόμενος κά 

^11ρ^^β^ (ϋιο ^οά οί) 1ιοβρϋ&1ϋ7, 1>αΙ 1ι&τίη£;>1>οοοιηβ «Ιιο (α) 

ομοτράτιεζος Κλεάρχφ^ αντοΧς τούτοις 

(αΜβ-οοοαρ&ηίοη Ιο-ΟΙο&γο^οβ, 1>7-ϋΐθ8β β&ιηο (ιηβΗΐι) 

ίξατϊατησας τους &νίρα^ άτΐοΤυωλεχεν. ΆρυαΙος 

Ιι&νίιΐ£;-άθθβίτβ<1 — ιηθο 1ιβ-άββΐΓ07βά (Ιΐιβιη). ΑΗιβιιι 

ίε, ον ημείς η^έΤυομεν χα^ιστάναι βαυαιλεα^ χα! 

βΧλο, ιτ)ΐ0Ώΐ ΨΒ ιπβΐιοά 1ο-1ι&τθ-οοη8ΐϋιι1β<1 Ι^ίη^;, α.η<1 

ί8ώχαμεν χα! έλάβομεν πιστά μη τιρο^ύαειν 

<Γ0-£^&Τ6 &η<1 Γοοβίτβά ρΐ6<1|^ ηοΐ 1ο-1>6ΐτ&7 

{ίλλγιΤϋονς^ χαΐ οντος^ ούτε δείσας τους θεούς 

οηβ-αηοϋιβΓ, (7^^) ο^ο^ ϋιίι-οιιβ, ηβίϋιβΓ Ιι&τίης-ίβ&Γθά ϋιβ ^^οάβ 

ούτε αί^εα^είς τε3ϊ^κ(ίτα Κϋρον^ τιμώμενος 

ΟΓ Ιι&νίη^-Γββρβοΐβά (ΰιο) άβρ&ιΐοά Οτηιβ, (Ιΐιοα^^ΐι) Ιιοηοιιτβά 

μάλυστα ντϊό Κυρου ζώντος, νϋν 

ίη-11ΐθ-1ιίς1ιθ8ΐ-<1θ£;τββ 1>7 07ηΐ8 (νΐιίΐο) Ιίτίη^, *\ι&τίη2 ηοικτ 

άποστάς προς τους €;|^^ίστοι;ς έχείνον^ 

^^οηθ-οτθΓ Ιο ϊΐιο 1>ϋΐ6Γ08ΐ-6ηβιηί68 Όί (07ηιβ) ^ΜηΐΒβΙί, 

τίειραται τΐοιείν χαιχως ίιμοίς τους φίλους Κυρου. 

ίΐθ-6η(ΐ6α.τοτιπ Ιο-άο ϋ1 Ιο-αβ ϋιο ίήβη<ΐ8 οΐ-ΟγτοΛ, 

Άλλα μεν οί θεοί άτωτίσαιντο τούτους ' 

Βαΐ ίηάββά 'ιη&7 ΐΗβ ζοά» *Γθρ&7 ϋιββο (ιηβη) ,* 

ϋ &Ζ ημα^ς όρωντοις ταύτα μψίοτε Ιτ 

1>α\ ϋ-1>6βοιηθ8 αβ ββοίη^; ϋιββο (ΙΙιίη^ι) ηογβΓ ιηοιτ 

ίζατίατγι^ίίναι ίτώ τούτον^ άλλα, μαχόμενους 

ΐο-1)•-<)606ίτβ€ΐ 1>7 ύΐθβο (ιηβη), >«η^, Αΐ(Ιιϋη§ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 190 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΜ. 

κράτίοτα ως άν ίυνώμε^^ τί&σχεα 

Ιη-ϋΐ6-1>πιτο•1 (ιη&ηιΐ0Γ) ϋι&Ι νο ιη»7 'Ιμ-αΜο, «ο-1>οιιι 

τοϋτο δ η άν δοκή τόΐς θεόΐς. 

ύι&Ι ιτΐιΐοΐι ιη&7 100111 (ρΐΌροΓ) Ιο-Ιΐιο ^οάι. 

*Εχ τούτον Ηενοφύν άνίστατα^, έαταλμένος έτέι 

ΑίΐοΓ ϋιΐβ Χοηορίιοιι ϋουά-αρ, οςαίρροά ίο; 

ηόΤίεμον ώς κάλλιστα έδύνατο, νομίζων^ εϊτβ 

ψΛΤ Λ8 1ι&η(ΐ8θΐηοΐ7 (κβ) 1ΐΘ-ιΤΜ-&1>1β, ΙΙιΊηΐΕίηβ, ϋΐΑ&-!ί 

οί θεοί 8ι^1εν νίχην τον χάλλίοτον χόσμον 

ύΐ9 β^οάβ 8ΐιοα1(1-£ρΓ&η1 τίοίοιχ (ϋΐλ^) ϋιβ ιηο8(-1>ο&αϋία1 οη&ιηβιιϊι 

τίρέτιειν τφ νιχαν^ είτε 8έθί 

1>οοΕΐιιβ ι Ιο-Ιΐιο 1ο-6θΐι<ιαοΓ [τίοίοιχ]» (ογ) ϋΐΑΐ-ίί ϋ-ιηί|;1ιΙ-Ι)0-80 (11ι»1 1μ 

τβλ^υταν, ^χειν δρ3ω$, 

ν&β) Ι<ΜϋΘ, ι (ο-1ιατο (ϋββίί) ρΓοροΗ^, [Η ιτουΐά 1>6 ιτοΐΐ] (ύι&Ι 

Ιαυτόν ά^ιΔσαντα των χαλλίστων 

1ΐΘ βΐιοαίά ϋιίηΐκ) ΙιίιηβοΙΓ &8-1ι&νίης-1>οοη-νοΓϋΐ7 οί-ϋιο ιηο8ΐ-1>β&αΙί5ιι1 

έν τούτοις τυγχάνειν της τεΤίευτης 

(βςαίριηθηΐβ, αηά) ίη ϋιοβο Ιο-οαοοΐ — (ΙιΙβ) οηά 

ίί του Τϋόγου ^ρχετο ώίε • Μεν τε την Ιταορκίαι» 

1>ιιΙ — (1118) 8ροοβΙι Ιιο>1)θ(^α.ιι Ιΐια8: Ιηάοοά οο1-οηΐ7 ϋιο ροι^υι^ 

χαΐ ότκϋτίαν των βαψβάρων Κλ^άνωρ μη 

1>ιιΙ-Αΐ80 (Ιΐιο) ρ«γ6€Ι7 οΓ-ιΙιθ 1>ιΐΓΐ>αΓί&η8 €1ο&ηυΓ ίηάθβ^ 

λεγεί, 8έ οΐμαι νμείς χαΐ ετίίαταα^ε 

*1ΐΕ8 (31181 ηοιτ) 'ιηοηΐίοηβά, &η(1 Ι-ϋιίηΙί 7011 α.ΐ80 &Γο-&3ν&Γο-οΓ-ϋ 

Ει μεν ονν βονλευόμε^ τίάλιν ιέναι 8ιά 

Ιί Ιηύβοά ΙΙιοΓοΓοΓθ νο-«1ο1ίΙ)θΓ&(ο | Α^^ιιίιι Ιο-ςο ΙΙίΓοα^Ιι 

φίλιας αιτοίς 

ίήοηάβΐιίρ ΐΜτί(1ι-(1ιοιιι [οί &£;8ίη οοιηίη^; Ιο Ιοπηι οί ίΗοοάβΙιίρ ικτίΐΐι ϋιοιη] 

άνάγχη τψά^ εχειν τΐολλην όΐ^υμίαν^ 

(ϋ 18 οί) 060088117 (Οι&Ι) 1ΜΤ6 (πιοβΐ) Ιΐϋνο ιηυοίι 1Ιΐί8ϋΐ18^ 

χαί ορώντας τους στρατηγούς^ οΙα 

ΊΐΑτΐη^ α180 *80βη — (οιιγ) ι^οηοΓαΙβ, νΐιαΐ ((Ι107) 

τίετιόν^σιν, οΐ δίά πίστεως αίτοίς «αΐίτούς 

8αβ^βΓ6ΐ1, νΐιο ϋίΓουςΙι ίαΐΐΐι ίιι-ΐΗοιη *ριι1 11ιβιιΐ8β1νοι 

ινεχεΊγΐααν' ει μεντοι 8ιανοούμε^ συν τοΙς 

ΗηIί'•ϋ101^•11ι^^^8; ίί ΙιοντθνβΓ ^ο-ΪΒίβικΙ ντίϋι — (μΚ' οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ δήλους η έτά^εΐναι 8ίχην αντόΙς^Λ^ ' χυτούς. 
&ν τιετιοιηχαϋί, και ^^^ ^^^ 

ί νιι&Λϊ οη ύιοηι] (ίοΓ ϋι»() ιτΐιίοΐι ϋιβ>'-1ι&νβ-(1οηβ, 1>αΙ-»1βο (^"^^,ι^^,^- «ί-ώ* 

\ Ιέναι ίιά ηαντός τΐολεμου αΰτοίς, οι)ν" ν^^^^γ^μ,^ Ι, τοΙς θεοίς ΒΪαΙ τϊολλαΐ χαί χαλαΐ έταζες σωττιρίχις. 

\ ϋλο ζοάΒ ώοΓθ-Ατβ ιηαη7 ιιιά ίλίτ Ιιορο• οί-βΑίβΙχ. 

Δε αί^οϋ λέγοντος τούτο τις τϊτάρνυταΓ δ' 

^ Βιι( 1ιο ^^'^Κη^ ϋιίβ •οιηο-οηο βηββζοβ; &η({ 

οί στρατιχύΤαί άχονααντες ηίντες μι^ ορμγ 

ύιο βοΐάίοη Ιιβ&Ηη^ (ϋ) &1] ιτίΐΐι-οηο ίηιρυΐββ 

τίοοςεχύνηααν τον θεόν' χαΐ Ηενοφων είτιε' 

ψθί•9Ϊίψ^9ά ϋιο ι^οά; &ηά Χοηορίιοιι β&ίά: (Αι) 

Έηει τιμών λεγόντων τιερί σωτ>7ρίας, οίωνος 

«τΐιϋο 1Τ0 ιτοΓβ-8ρβ&Ι(ίη£ λ1>οιι( ηί^ΐγ, (μη) οιηβιι 

τοϋ Αίός τοϋ Έ^/τηρος έφάνη^ ^χεί μοι, ώ άν8ρες^ 

•ί — ^αρ^(β^ ϋιο ΡΓθββητοΓ αρρθ&τοά, ϋ-βοοπίΒ Ιο-ιηο, Ο ιηβη, 

ενξουσ^ΟΛ τφ τοντφ θεφ ^ύσείν αοτνη- 

(ϋΐλΐ) ινο-τοιτ Ιο — ϋι&Ι £;οά Ιο-βαοιΙΔοο (ϋιο) ο&Όήηςβ-οί- 

ραζ, δπου ττρωτον άφιχύμ£^ εις φιλίαν χώραΐ/, 

ΒϋΤϋίγ, ^Ιιβη ΑηΙ ιν6-&ιτίγο ίη (&) ίΗοη(1ΐ7 001111(17» 

δέ χαΐ συνετίενζασ^ί θύσειν τοΙς άλλοις 

%Λά βΙλο (ϋιαΐ) ινο-τοιτ-1ος6ΐ1ιθΓ Ιο-βιιοή&Μ-ΙιβΓβιιίΙβΓ Ιο-ΰιο οϋιβι 

θεοίς κατά δυι^α/ί^ιν. Και εφη^ δτν> 

Ι^οάβ αοοοηΐίη^-ΐο (οητ) &1>ϋΐΐ7. Αηά Ιιο-βαίά, Ιο-ιτΙιοιηβοοτοΓ 

ταύτα ^χεί άνατεινάτω τ-ην Χ^^^Ϋ^* Και 

ΟιίΒ 8ββπΐ8 (Η^^ΙιΙ) 1ιο1(1-αρ — (7ουτ) 1ι&η(1. Αηά 

^,τίαντες άνέτειναν. Έκ τούτον εύζαντο 

«11 1ΐ6ΐά-ιιρ (ϋιβίτ Ιι&ηάβ). ΧΤροη ϋιίβ 11ιο7-Ίη&<1β 

χαΐ εηαιάνιααν. Αέ έτίεί τα 

(Ιΐιβίτ) *τοΐΜΤ8 Αηά 8&η£;-α-ρ«&η. | Αηά ντίιβη Ιΐιο (ύάαι^) 

Των θεών είχεν καλώς, 

»ί-11ιο ι^υάΒ £&ά (ϋίθηιββίτοβ) ^ο11, [&ηά ντίιβη Ιηο Γθ1Ι|^οαΐ 

ίίρχετο τίάλιν &8ε' 

•βτνιηοηίβι ιτογθ άυΐ^ ροΓίοπηοά]) Ιιβ-ουχηπίθηοοά β^αΐη Ιΐιιιβ : οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 190 ΤΗΒ ΑΝ4βΑ8ΙΒ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ- 

χράηστ α^ Η ι^γ λέγων δτι εΐερ τϊολλαΐ κοί 

Ιη-ϋιβ-1)'ί.ι^^ρρ-^^ (ίοΙ)β) ΒΛγναζ ΛαΙ ΛβΓβ-νβΓβ ιηβ.π7 Μΐά 

τοντο ^ληί^ες ημίν Οί^ηοίας. Γαρ τΐρΰ^ον μΗ 

ύι&( ^1»»»•ηββ *ο-α8 οΓ-88ίβΐ7. ΡοΓ &η% ϊηάββά 

'Εχ 9^''μξν έμηείοΰμεν τους Βρχους τύτ "βώτ, 

>Αί^ΛΥβ *ηιΐ7 *οΙ)8βΓΥβά | Λβ οαΛ» οί-ίΗ «οάβ, 

/^ δέ οι ηολεμιοί Τ6 | 

[οητ ΟΕΛβ πΐΜίβ *ο Λβ βοάβ], Ι)»* Λβ θηβιη7 *1ΐΛΤβ ηο1-οη1/ Ι 

Ιπ(ωρκ>7κασι, χαΐ λελνκαχίι τάς σττοΐ'δάς 

^ρβηατβά (Λβιηβθίνββ), 1)αΙ-Λΐ80 1ΐΛτβ-1)Γθ1ίΡΐ^ *ιβ Ιταοβ 

χαΧ τονς Ζ^ους. Δ' εχόντων 

Ηΐά — (ΛβΐΓ) ΟΛίΙιβ. ΒιΛ (Λΐη^β) ΙίΕνίη^ (Λβιηββίτββ; 

οΰτω, εικός μεν τονς θεούς είναι εναντίχχυς 

Λαβ, ϋ-ίβ-ρΓορβΓ ίηάθβά (Γογ) Λβ β^^^β ^-**® Λβΐιίηβΐ 

τοΙς ττολεμίοίς, 3ε συμμάχους ψΧν^ οίτίερ ειύι 

(οαΓ) οηβιηίθΒ, 1>α^ &ιιχί1ί&ήβ8 Ιο-αβ, ντίιο &γθ 

Ικανοί^ 6ταν βούΤυωνται χαΧ ταχύ τίοιείν τους 

οοηιρβίβηΐ, νΐιβη ϋιβ7-νϋ1 1>ο11ι 8ρ«β(ϋΐ7 Ιο-ιη&ΐΕβ Λβ 

αεγάΤυους μικρούς^ και εντιετως αωζενν τους μυχρους^ 

^τβαΐ ΗΐΙΙβ, 8.η<1 βΛ8ίΐ7 ίο-βΕΥβ Λβ Ιϋΐΐβ, 

χ&ν ωΟί εν ίεινοΐς. Δε ετίειτα, 

λΐϋιου^ΐι 11ΐθ7-ιηα7-1>β ίη ά&ηςβΓβ. Βαΐ (ηοζί) &ί1βΓ (Ιΐιίβ), 

(νάρ άναμνησω νμά^ χαΐ τους κινδύνους των 

{ΐοτ Ι-8ΐΐΛΐ1-Γβιηπιά 7οα βνβη (οΓ) Λβ άαηςοη οί— 

ημέτερων των τιρογόνων^ Ινα ει^ητε ως 

τε ηροςηχει νμίν είναι άγα^Ις, τε συν 

— ϋ-1)θ€οιιιβ8 "011 Ιο-1)β 1)Γαγο, &η<1-ϋι&1 ιτϋΐι (ϋιο Ιιβίρ οί) 

τοις θεοίς οί αχαιοί σώζονται χαΧ εχ τίάνυ 

ϋΐΟ ^0(ΐ8 ΙΙΐθ 1)Γ8Τ6 &ΓΘ-8&Τβ<1 ΟΤΘΙΙ ίΓΟΠΙ ώβ-ξΓΟΑίθ•! 

Κείνων ') χάρ μεν Περσών χαΧ των συν 

άΛΏ^οη;) ίοΓ ίηοΐοβά (ϋιβ) ΡβΓ8ί&η8 &η<1 — (11ιθ8θ) νϊΐΙ: 

αντόΐς έλ^ντων τζαμτΐλη^εΐ στόλφ, ώς 

(Ιιβιη οοιηίη^; νΐΐΐι (&) ^ητιιηθΓοιιβ 1ΐ08ΐ, μ *ιη&ΐ£ίιΐ0 

τάς *Α^ηνα^ άφανιούντων αυ^ις^ *Α^νάίΌί 

— Αϋιβη8 *<ϋ8&ρρθαήιΐ£; &β<^"^> (^^^ ^β) Αϋιβη1&η« οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟίχΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 198 

'ίολμηαανΤΒς ντΐοατηναί αντόΐς ένίχηοαν αυτούς. 

ΐΑΐίη^ Ιο-ιΗϋιβΙ&ηά ϋιβιη οοηςυβΓοά ϋιοη* 

Και ενξάμενοί τγ Άρτε/ιι^δι ότΐόσους τωιρ 

Αοά Ιιατΐη^-τοιτοά Ιο 1)ίαη& (ϋι&Ι) Μ-*ιη&ιΐ7 «ί-ϋι« 

τίολεμΜύν άν χαταχάνοιεν τοσαύτος χιμοάρας 

11161117 '&8 ^07 ιηί^^ΐιΐ 'ΐϋΐΐ Βθ-ιηΑη7 8ΐιβ-£^ο&(ι 

χατα^>νσείν τγ θεφ, έτιει εϊχον ουχ 

Ιχανάς ευρείν, 

ιιιβΙοίβη(.ηιιιηΙ>οτ Ιο-βηά, [ϋΐ07 οοαίά ηοΐ Αηά » Βΐι£οίοη^ ηιιιηΙ>βΓ], 

18οξεν αντόΐς θνειν πεττακοσίας κατ' 

ϋ-Β«6ΐηβ<1 (^οοά) Ιο-ϊΙιβιιι Ιο-βαβΗΔοβ Δτο-ΙιαηάΓοά βνβΐ7 

Ινίαυτότ, χαΐ ίη χαΐ νυν άτχο^νοναιν. ^Εττειτα 

7β&Γ» αηά &Ι80 βτβη ηοντ ϋιβ7-Β&θΓίΔθ6 (ϋιοιη). {Α/Ικτνχιτά•, 

δτε Βέρζγις ϋοτερον^ άχείρας τγ^ν άναρί^ 

ντίιβη ΧβΓχοβ ΕίΙβΓ-ϋιίβ, Ιι&νίη|;-€θ11θβ1βά — (ϋια.1) ίηηυιηβΓ- 

μητον στραΤίάι^, η?^^εν έηΐ την Ελλάδα, χαι 

&1>1ο &πη7ι νβη( &{;&ίη8ΐ ϋιβ θΓθβίΕβ, ϋΐκΐ 

τότε οί ίιμέτεροί τίρόγονοί ένίχων τους ηρογόνους 

ύιοη — οατ &ηβ68ΐθΓ8 βοηςυοΓοά (Ιιο &ηο68ΐθΓ8 

τούτον^ χαι κατά γην χαί κατά θάλατται^. 

οί-11ΐθβο (1)&τΙ>&ή&η8), 1>ο11ι 1>7 Ι&ηά &η<1 1>7 80<^ 

Ύεχμήοία μεν &ν εατι τά τρότία^α οράν, 

(Τΐιο) ρΓοοίβ ίηάββά οί-νΐιίοΐι &τβ ϋΐ6 Ιτορίιΐββ | Ιο-ββο, 

δβ μεγνατον μα,ρτνριον η έΤ^εν^ερία των 

[ίο 1>6 β««η], 1>α1 ϋΐ6•^Γθα1β8ΐ ιιή(ηβ88 (ίβ) ϋΐ6 1ϊΙ>β]*ΐ7 οί-ϋιβ 

πόλεων, εν αίς νμείς έγένεσ^ε χαί έτρά,φητε' 

βίΑίΛΒ, ίη ¥τ1ιίοΙι 7<>^ νθΓβ-1>0Γη α.ηά ΟΓβά 

)^άρ τιροςχυνείτε ον^ένα άν^ροτΐον ^εστΐότην, 

ΐοτ γο\χ-νίοη\ϊϊρ ηο ιη&η (&8) ιηαβΙβΓ, 

αλλά τους θεούς Ύοιούτων τιρογόνων μεν 

\»ΜΪ ϋΐ6 ξο^ (οηΐ7)• 0Γ-8τΐ6ΐι αηοββίοη ίη(ΐ60«Ι 

έστε. Μεν ^η γε ουχ έρω τούτο, 

υθ-70^ *Ι ίηάββά 06ΐ1αίιιΐ7 &1-1βα8ΐ *ιτί11 ηοΐ *8&7 ^^ίβ* 

ώς νμείς χαταια χύνετε αυτούς • άλλ' ούτϊω τωλλαΐ 

(Ιυα 70« (ϋ8£Γ&ο« Ιΐιβιη; 1>ιι^ βο^-70^ ηι&ηΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 194 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ημέραί^ άφ' ου άντίτα^ώ 

ά&78, Ι ίΓοιη ιτΐιίοΐι [βίηοο] Ιι&γίη{;-1>6οη-άΓ&ιηι-ηρ-ίη-οπΙοτ-οί-1>αϋ1θ- 

μενοι τούτοις τόίς έχγόνοι^ έχείνων^ 

ΛξΛΪηΒΐ ϋΐθββ — άββββηά&ηϋ οί-ϋιοβο (1>ΑΓΐ>&ήλΕΐ)• 

ίνιχαΤΒ αυτών πολλατίλασίους 

7θΐι-οοη<ιυ6Γθ<1 (» ίοΓβο) οί-ΐΐιβιη ιη&η7-ϋιηοβ-ιηοΓθ-ηιιιηοΓθΐΐ8 ((1ι«η) 

νμίίίν ανν τοΙς θεοΐς. Καί Τ($τ? μέ^ 

70ΐΐΓ86ΐτβ8 ^ϋι (ϋιο οββίβΐιιηοο οΓ) Ιΐιο 20<1β. Αηά ϋιοη 

δ)7 ^^ αγαθοί άνδρες τίερί της βααλείας 

(ταΐ7 7θα-ιτβΓ« 1)πιτο ιηβη | (οοηίβηάίη^) αΙ>οα1 ϋιο Ικΐηςάοιη 

Κνρου' δβ νυν. οτίότε 

οΐ-νγτηβ; [οοηίβηάίης (ο βίβτ&ΐβ ΟγηΐΒ ίο Ιΐιο ϋιτοηο]; 1>α1 ηοιν; ττΐιβη 

6 άγων έατί τιερί της {>|ΐΐ£Τ'ερα$ αωτηρία^^ ^ψΐου 

ύά^ βοηΐθβΐ ίβ &1>οαί; — 7θΐιτ-ονπι Ββίύίγ, ^Μ ύ^τίΛυαΙγ 

ηροςηχεί νμα^ τίολν^ χαΐ είναι άμείνονα^ καί 

Ί)6βοιηβ8 7οα ιηαοΐι, 1>ο11ι 1ο-1>θ ιηοη (1>γ&το) &ιι<] 

τιρο^νμοτέρονς. Άλλα μην χα! νυν τφέτίεί 
είναι θαρΙ)αλεωτέρονς ηρός τους τίολεμίους, 

7011 ) 1ο-1)β ιηοΓθ-βοιι&άβηΙ-&ηά-άαιίη^ αςαίηβΙ (1ιο βηβιη^ 

Γαρ μεν τ&νε ^ντες ατιειροι αΰτώι^, τε ορωντες 

ΡοΓ ίηάβοά ϋιβη ύβίη^ ίιΐ6χρβηβηοβ<1 οί-ΐΗοιη, Εη<1 βθβίης 

ΤΟ &μετρον τΐλη^ς, Βμως ετολμησατε ανν τΰ^ 

ϋΐ6 ίιηιηθηβο ιηυΐΐίΐυάβ, ΙιοντθτβΓ 7οα-<1ατο<1 ^Ιΐι ϊΐιβ 

φρονηματι τίατρίφ ιεναι εις αυτούς ' 8έ 

βρίΓϋ άβΗγβά-ίΓ0ΐη-7θΐΐΓ-αιΐ6β8ΐθΓβ 1ο-^ο α^^αίηβΐ (Ιιβιη; 1>ιι( 

Μ, σηότε καί 'η^η έχετε τιβίραι^ αυτών, δτέ 

', ¥τ1ιβη *7οα βτβη &ΐΓ0&ά7 *1ιαγβ βχρβηβηβο οί-ώβια, ΙΙι&Ι 

θέΤϋουσι χαΐ δντες τίολλατιλάϋιοι 

ύιβγ-ψΪΒΪι 6Τβη (ΙΙιοιιςΙι) 1>6ίης ιηαη7-ΰχηο8 (ιηοη ηαιηβΓΟίιι 

μη 8έχεσ^ι νμα^, τί Ιτι 

ύϊΒΛ γοη) ΏΟί 1θ-ΓβΟθίΤ6 7^^ (ϋ^ΐΑΟ^ίη^ ϋΐβΐη), ΙΐΟΐν Ιΐΐ63 

τίροςηχει υμιν φοβείσαι τούτους; Μη^έ μεντοι 

άοβ8-ϋ-Ι>βοοιη6 70^ Ιο-ίβαΓ ϋΐθ86 (ιηβη) ? \ Νογ ^ΐ1άβ6^ 

^ζητε εχειν τοϋτο μεΊον^ 

ύιίηΐί Ιο4ιατο 11^18 Ιβββ, [ηοΓ Ιΐιΐηΐκ (Ιιίβ Ιο 1>6 % 4ί8«4τΑη1»β^1ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ νυν, 

ηο¥Γ, ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΚϋ 11. 196 ιί οΐ Κυρείοι, πρ6σ3εν ταττόμ£νου ονν ημίν, 

ν ϋι• ίο11θ¥Τ6η-οί-07ηΐ8| ίυπηθΓΐ7 άΓ&νη-αρ ττίΐΐι αβ αβ, ννν άφεστηχαχη. Γαρ Ιτι οντοί είσι 

(ΙΐΑτο) ηοιν άοβοιίβά (πβ). Ρογ &1•ο ϋιββο (ιηοη) «η 

χαχίονες των ηνντγιμενοιν νφ' ημών. 

ιηοΓθ-οοΐΜτ&Γ(1ΐ7 (ίΐι&η) — (ΙΙιομ) άβίβ&Ιοά 1>7 αι. 

Γονν ίφενγον τιρός εκείνους χαταλιτιάντες Ύ{μας* 

ΡοΓ-ίηάβοά Ιΐιβ7-ββά Ιο Ιϋβιη άβββιΊίη^ αβ. 

Δ^ τίολν χρείττον οραν τους θέλοντας 

Αηά (Η 18) ιηυοίι 1)6((βΓ Ιο-βββ — (ϋιοββ) ιπβΐιίηβ; 

ίρχειν φνγης ταττομένονς συν τοΙς τίολεμίοις, 

Ιο-ύοιηααβηοβ ύι^ϊιί &ΠΓαη^<1 νίϋι ίΐιβ βηβιη7, 

η έν τγ ίιμετέρ(^ τάξει. Αέ ει ης υμών 

ύιαη ίη — οατ πιηί(8. ΒυΙ ίί «η^-οηβ οί-^οτι 

α^υμβΐ, οη μεν εισιν ονχ ίτΐτιείς ημίν^ 

ί8-άί8ΐΐ6&τ(βηβ<1, ϋι&Ι ίη(1ββά 11ΐ6Γβ-&Γθ ηο Ιιοηοιηθη Ιο-ιιβ, [ϋια( 

δε τίολλοί τίάρείΟί τόΐς τχολεμίονς, 

ιτθ ΙΐΑΤΟ ηο ο&τα1τ7]ι ||1>ιι^ (Ιΐιαΐ) ιηαιι^ ιίΓΟ-ρΓββθηΙ 1ο-ΐ1ΐ6 βηβιη^, 

έν^υμη^τητε δτι 

[1>α1 ϋιαΐ (1ιβ 6ηβια7 Ιι&το & Ι&Γ^β ίοκβ οί οατα1ΐ7]) βοηβΐάβΓ ϋι&Ι 

01 μύριοι ίτίτιείς εισιν ον^έν άλλο η μύριοι 

— («η-ΐ1ΐοα8ΐιη<1 1ΐ0Γ8«ιιιβη &Γβ ηυΐΐιίηβ; θΐββ ϋι&η Ιοη-Ιΐιυυβαικ] 

ίν^ρωτιοι' γάρ μεν ον^είς τχΔτίοτε άτιε^ανεν εν 

οαβη ; ίοΓ Ιηάββά ηο-οηβ οτβΓ άιβά ίη 

μάχγ ούτε ^^χ^^'^'ζ ούτε λαχτισ^ει^ ίτίο 

ΟΛίύο (ηβι(ΑβΓ) (βΗΙΐθΓ) Μΐΐβη — (ογ) Ιάοΐίοά 1>7 

Σπτιου, δε οί άνδρες εισιν οί τίοΐΌϋντες δη 

(α.) ΙιυΓβθ, 1>υΙ Ιΐΐ6 αιβη αγθ (ΙΙιομ) ντίιο 4ο ικτΙι&Ιονβι 

Αν γίγΐΎΐται έν τοις μάχαις. Ονχοϋν ίιμείς εσμεν 

1187 Ιιαρροη ίη — 1>ιιΐιΐ68. ΤΙιογθΓογο ¥τβ &Γβ 

«ν πολύ άϋφαλεστερου οχήματος γε των ίτΐτιεων • 

οη (&) ηιυοίι β&ΓοΓ τβΐιίοΐθ (Ιΐιαη)&1-1β&8<; Ιΐιβ οανα1ΐ7; 

γάρ μεν οί χρέμανται έφ' Ιτοΐων^ φοβούμενοι 

ίοΓ ίηιΐβθά — (ΙΙιΟΒο) Ιιαος οη 1ιοΓ8β8, ίβαΗη|ζ 

^νχ τιμάς μόνον, άλλα και το χατατίεσείν 

■οΙ α8 ΐλίοηβ. 1>υ( ιιίβο Ι Ιΐιβ Ιο-Ιιατβ-ί&ΙΙοη ; [ίΑίΙίηι;] οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 19β ΤΗΕ ΑΝΑΒΑβΙβ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ί* ίΐμΒΪς βεβηχάτες ετύ γης 

\\)υΧ π9 1ι&τίη^-£οηο οη (Ιΐιο) β^τοιιηά [1>ιι1 ιτο ιη»το1ϋι^ βη 11ι« 

τίαίσομεν μεν τϊολν ιαχνράτερον ί^ τις 

ΐρτοαιιά] ιΙι&ΙΙ-βΙτίΜβ Ιοάββά ιηαοΐι ιηοΓ«-τίο1βηϋ7 ίί Αη7-οη• 

7ϊγοςί% ί^έ τώλν μάλλον τενξόμε^ δτον βουλώ- 

ΑρρΓΟ&οη, &ηά ιηαοΐι ιηοη 8ΐι&11-¥τβ-&ΙΙαίη-ί1ιο-&ίιη νΐιίοΐι ικτο-άο- 

/:ΐ£3«. Δ£ ένί μόνφ οί ίτΐτίείς τίροέχονσιν 

ΒΪτ^ά. Βηί Ιη-οηο (ϋιΐιι^) &1οηβ Ιΐιο ο&υ&1γ7 1ι&τβ-(1ιβ-&(1γ&ηΐ&£;ο-οί 

ίΐμας • φενγειν έατιν όσφαλεστερον αντοίς η ημίν. 

οβ : Ιο-βοο \β βαίοΓ ΓοΓ-ϋιοιη ϋι&η ίοΓ-αι. 

Ει δέ δ>7 θαρρείτε μεν τάς μάχας, 

Ιί ίηάββά ^πιΐ7 7θΐι-ΑΓβ-6θΐι&(ΐ6ηΙ-αηά-οοατ&^6θΐΐ8 — ίοτ — 1>&(ϋο, 

δβ άχ3εσ3β τοίϋτο, Βτι Ίισσοίφέρνης ονχέη 

\)Ώί 7οα-&Γβ-(ΓοαΙ>1β€ΐ Αΐ-Ιΐιίβ, ΰΐλΐ ΤίββλρΗθΓηβΒ 'ιτΟΙ ηο-1οιΐ£^ι 

ηγι^εται νμΧν^ ον6έ βουσίλενς τχαρεζει 

άχοράν, σκεψισ^β τιίηερσν χρείττον εχειν Τισσα- 

ηΐΒΓί^βΙ οοηβίάβΓ ντίιβϋιβτ (ϋ Ιβ) ΙμΙΙθγ Ιο-Ε&το ΤίββΑ- 

φέρνην νγεμόνα, 6ς έση φανερός εηιβονλεύων 

ρΐιβηβι (&ι) ίπιίάβ, ντίιο !■ βτίάβηϋ7 ρίοΐϋη^-α^^&ίηβι 

τψΧν^ 17 άΐ'δροίς οδς ^ψείς λοΜόντες &ν 

θ8, ΟΓ (ϋΐ6) ιηβη ιτΐιοιηι ιτβ Ιι&τίη^-ηίζβά-ϋιβιη, ιη&7 

χελενωμεν ηγείσ^ί^ οΙ είσονται βτι, ήν αμαρ- 

οπΙβΓ Ιο-£^ίάο (ιΐ8)ι ιτΐιο ιτί11-ΪΗΐθ¥τ ΙΙιαΙ, \ί Ιΐΐ67 

τάνωβί περί ίΐμ&ς^ (ΐμοψνάνοναι τίερί τά§ 

01Τ ^^1^-^ο8ροο^-^ο αβ, 11ιβ7-βΓΓ ιπΙΙι-ΓββρθοΙ-Ιο ϋιβ 

'4^χάς χαΐ αάμα^α εαυτών. Αέ τα 

Ητββ &ηά Ι^οάίοβ οί-(Ιιβιηίβ1τβ8. ΒαΙ (&8 Γββρβο^β) — 

έτίίΤΐη^είχι τίάτερον χρείττον ώνεΐσ^ι έχ της 

ρΐΌτίβίοηβ ιτΙιβΙηβΓ (ϋ Ιβ) 1>βΙΙβΓ (ο-ρυτοΐι&ββ ίΓοιη ίίιβ 

άχορας, ης οντοί τταρείχον^ μιχρά μίτρα 

ιηοΓ^βΙ, ινίιίοΐι ϋιββο (ρβορίβ) ρΓοτίάο, βηΐϋΐΐ ιηβ&βιΐΓθ• 

τίοΤΛοϋ αργυρίου^ μη^έ ίτι έχοντας τούτο, 

ΓθΓ-ιηυο1ι ιηοηβ7> ηβίΐΐιβτ γοί Ε&νίη^ Ιΐιίβ (ιηοη67)• 

17, ^ντιερ χρατω/ΐ££ΐ/, λαμβάνειν αυτούς, χρωμένους 

«τ. Ιί ινβ-&τ•-τίοΐοΗοιΐ8, 1ο-*α]ε• ϋΐθΐη, ηήηβ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 197 

ίιηόσφ μετρφ Ιχαατος άν βονλητοΛ. Β/ & 

ηοΐι ΟΔβΜΐίΓο (&8) βΜΐι ιηί|;1ιΙ ιΗβΙι. Ιί ΙίΟΙΝΤβΤΟΤ 

αεν γιγνώαχΒΤΒ ται>Γα 

ίτι κρείττονα, δβ νομίζετε τους τίοναμονς 

είνοΛ &7ίογον^ ΧΟΛ ηγεία^ε 

Ιο-1>6 (λ ϋιΐη^) 1ιηρΜ8Αΐ>1ο, λΐιά ΙΙιίηΜ (70ΐιηθΙτββ } «ο 'Ιμ 

(ΐί/άλως έξατίατη^ηναί δυουβάντες, σχί-^σ^ 

ΙρπΜϋ7 'ιηίβίβά ΟΓΟββίη^ (ϋιβιη), οοηβΐάοτ 

εΐ &(κχ οί βάρβαροι χαί τιετίοίτηχοα 

ινΙιβΙΙιβΓ ϋιβ 1>ΑτΙ>&Γί&η8 *1ΐΕτβ (ηοΐ) βτβη *(1οηβ (&) 

μωρ6τατον. Γαρ μεν τίάντες οί τίοταμοί, 

ιηοΜ-ίοοϋιΙι (ίΜη^;). Ρογ Ιηάοοά αΟ ϋιο ήνβη, 

ει χαΐ ώσι άποροι πρόσω των τ^γΟ^ν^ 

Μ οτοη ϋιβ7-ιιι&7-1>θ 1ιηραβ8αΙ>ΐ6 &1-&-άί8(&ιιββ>ίΓ0ΐη — ((Ιιοιγ) βοοΓοοβ), 

τιροΐονσι 7ίγ6ς τάς τΐηγά^ γίγνονται δαχίατοί, 

|1>τι1) ^ίη^ Ιο ϋιο βοατοοβ ϋιβ7-1>βοοιηο ρ&«8Αΐ>ΐ6, 

ούδβ βρέχοντες τό γόνο. Ε/ δέ μτη!^ οί τίοταμοί 

οο1-«γβιι νβΐϋη^ Ιΐιβ ϊυιββ. Ιί Ιοάβοά ηοίϋιοΓ Ιΐιο ηνβπ 

δ«)ίσουσι, τε με^είς ηγεμων φανείται 

ύιονΙά-άϊΒη (Ιη ϋιβίτ 1>Γθ&άΙ1ι), &ηά ηο ^ίάο βρρβΑχ 

γψΐν^ οΰδ' &ς ά^νμητεον ημϊρ γε. Γαρ 

(0-118, ηοΓ ϋιαβ ^8-^ι1θ^6-^ο-ι>β-<1^8^οα^&^IηθI1^ Ιο-αβ &(-1β&β1. Εοτ 

ετίνστάμε^ Μιχτούς, ους άν ονχ φαίημεν 

νο-ΐκηον (ϋι&Ι (1ΐ6) Μ78ίαηΒ, ντίιοιη *¥τβ βΐιοαίά ηοΐ '&β^οΗ 

είναι βελτίονς ημών, οΐ, βαχίιλεως 

10-66 1>Γ&ν6Γ (ϋι»η) οαΓββΙνββι ινίιο, (Ιΐιβ) ^ίη^ (1>6ίης) 

ίχοντος, οίχοναι τιολλας τε χαι εν^αίμονας χολ 

αηιήΐϋη^, ίηΙι&Μΐ πι&η^ &1βο 1>ο11ι Ηοΐι αιι4 

αεγάλα^ τίόλεις εν τγ χώρςι βαχίιλέως' 

Ιλτ^β βίϋββ ίη ϋΐ6 οοιιη(Τ7 ^οΓ (Ιΐιβ) 'ΐιίη^ 

(ηιϋτάμε^ 8έ Πισίνας ώςανΤίύς' 

ιτ»-^ηοικτ &Ι80 (ϋΐΕΐ ϋιβ) Ρίβίάίαηβ (Ιιανο &οΙ«ά) ίη-1ίΙ(β•ιιιαηηθΓ 

^ χαΐ αυτοί ε^ώομεν Ανχάονα^, δτι 

Βη<1 αΙβο ιτβ-*1ΐΑΤβ οαηβίτο• *β««η (Ιΐιβ) I^^<Μ^0II^«Β8, ΙΙιαι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 198 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑβΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΜ. 

καταλαβόντες τά ερνμνά έν τόΐς τίε^ίοις χαρ 

•βίζίης ϋΐθ ίοπιϋθά-ρίαοββ ίη Ιΐΐ6 ρΐαίηβ 11ΐ07-0ΐι• 

τίούνται την χάραν τούτον. Και ^ 

)ογ-ΐ\ια-ίταϊΐΒ (ίη) Ιΐιβ 1βη:ΐΐ0Γ7 οί-ΐΐιίβ (Ιήπ^). Αηά Ιιιάο•^ 

*γίΔγε άν εφην ημάς χρηναι μψτω είναι 

-Λί-\α&8Ϊ ψοχιΐά 1ιατθ-8αίά (^11α^) νιτβ υαςίιΐ ηοΙ-7βΙ Ιο-Ιμ 

φανερούς ώρμγιμένονς οίχα^ε^ αλλά χατααχεν* 

&ρρ6Ληη{; (αβ) Ιιανίη^-δΙ&Γΐθά ίοΓ-Ιιυιηο, 1>ιιΙ Ιο-1>θ-ςβ(ϋη|;• 

άζεσ^αι ως οιχηοοντας που αΰτοβ. 

οητ8β1τβ8-Γ«&ά7 &8 (ίΓ) α.Ι>ουΙ-Ια1(ίιΐ£-αρ-οιΐΓ-ιιΙ>οάβ βοπίθ-ινΙιοΓβ Ιιβιβ. 

Γαρ οίδα οτι χάί βαιχίίλεύς μεν άν 8οίη τϊολλΌύς 

ψοτ 1-\ίΏοΐξ ίϊϊΆί βτθο (11ΐ6) Μίη^ ίη(1ββά ντοαίά ^ΪΥϋ ΐΏΟΛγ 

Υίγεμόνοίς ΜνσοΙς, δ' άν 7(ο?Λούς ομήρους 

Ι^άββ *(ο (Ιΐιο) *Μ78ίαηΒ| &ηά ντοαίά (^ίτο) ιηαη7 ΙιυβΙαςοβ 

του έχτιέμ-^/ειν άδόλί^ς χαί 

(Ιο Ιΐιβιη) Ι οί-ΐΐιβ (ο-8βη(1-&ΐ7&7 [Ιο ββηά Ιΐιβιη ΛψΛγ"] ιτϋ1ιοα(-ΐτ6&ο1ΐ6Γ7 Ηΐά 

γ^ άν ο^οτΐοιησειε αΰτοϊς, χαι ει βούλοιν^ο 

λίβο ντυαίά ιη&Ι^ο-Γοαάβ ίθΓ•ΐΙΐθΐη, ονβη ίί ΙΙιβ^-ιτίβΗοά 

άτίίέναί σύν τε^ρίητΐοις. Καί οίδ' δτι γ άν 

^ο-ά6ρ&^^ ¥τί(1ι ίοατ-ΙιοΓ86-ο1ιαήο(8. Αηά Ι-ϊηιοιτ Ιΐι&ΐ *1ιο αίβο νοαίά 

ετίοίει ταύτα τριςάσμενος ημίν^ ει Ιώρα 

'άο Ιΐΐ68β ((Ιιίηςβ) ηιυ8ΐ-\ΐ7ϋ1ίη£ΐ7 ίοΓ-ηβ, ίί ϊιβ-βαιτ 

7[μα^ τίαρααχεναζομένονς μένειν. *Αλλά χάρ 

αι ηι&1(ίη£;-ρΓ6ραΓ&(ίοη8 1ο•Γβιη&ίη. Βηΐ (ηοΐ βο) ίοτ 

δβδοικα, μη^ άν άπαξ μά^μεν ζην άργοί^ 

Ι-ίβ&Γ, 1β8ΐ νο Ώί&γ οηο6 'ΐιανβ-ΐθ&πιβά Ιο-Ιίτο ίάΐο, 

χαί βίοτεύείν έν άφ^νοις, χαί ομιλείν 

&η(1 ^ο-ρα88-οτ1^-1^νβΒ ίη ρ1βηΐ7, &η<1 1ο-&8βοοία1β *^πϋι (ϋιο) 

χαλαΐζ χαί μεγάλαις γυναιξί χαί τίαρ^ένοις 

^1ι&ηά8οηΐ6 &ηά ΙαΓ^β νοαιβη &η<1 τίτ^ηβ Όί (ϋιβ) 

Μη?^ων 8έ χαί Περσών, μη, &ς7ίε^ οι 

Μοάββ &ηά &180 *οΓ (Ιΐιβ) *ΡθΓ8ίαη8, (ϋιαΐ) 168(, Ιί^β ϋι• 

λωτοψα/οι, έτίιΤϋοι^ώμε^ της όδου οίκαδβ. ΑοχεΙ 

1ο^ιΐ8-«%1βΓ8, ιτ6-αιί£;Ιι(-ίθΓςβ( Ιΐιβ Γοιιά ΙιοηιβντΕΓάβ. Ι(•8θβΠ1Ι 

οΰν μοι είναι ειχός χαί 8ίχαιον τίρωτον 

ΙΙιοΓθί'Μ (ο-ηΐ6 1ο-1>ο ρΓορβΓ &η<1 ^I18* 5ηΛ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟυΚ ΐη. — 0ΗΑΡΤΒ1« II. 19^ 

ηειραχτ^ί άφιχνεΐσ^ι εις την 'Κλλάία χαί τιρός 

6ο-»(ΙβιιιρΙ Ιο-ΓβΙιιπι Ιο — 0Γθβ06 &ηά 1β 

τοις οϊχείονς, χαί έτα^είξαι τοΙς ^Ελληβιν^ 

ύιβ ιηβιηΙ)6ΐ*8-οί-ουΓ.Γα.ιηϋί68, &ηά Ιο-βΐιοιτ Ιΐιβ βΓββίΗ, 

ίτί έχοντες τιενονται, εζόν αντόΐς έρα> 

ϋι*Ι ▼ο1υη(αΓίΐ7 ϋΐ67-«τθ-ροοΓ, ιτ1ιβη•ί(-ίΒ-&11οινβ<1 ϋιοιη Ιο- «μ 

χομισαμένονς έν^ά^ε ττλουσίους^ τους 

ϋιοββ) ίι&νίης-οοιηο ΙιίΙΙιβΓ Ηοΐι, (1>αΙ} — (ϋιοΜ) 

νυν οίχοί τϊολιτενοντΰίς έχεΙ σχληρώς. *Αλλά, 
χάρ, ώ άν^ρες^ εστί 8ηλον ίτι, τίάντα ταΟτα 

ιηοΓθ), ίοτ, Ο πιβη, ϋ-ίβ οτΐάοηΚ ϋι&Ι, &11 ίΐιβββ 

τάχα^α των χρατονντων. Δ>7 

ΐ;σοά (ϋιίη^β 1>β1οιΐ2 Ιο) ϋιο οοιΐ(|αθΓυη. Ίΐ οοΗ&ίηΙγ 

&1 λέγειν ταϋτο^ τίως άν τίορευοίμι^ τι 

Ηβ-ρΓοροΓ Ιο-ιηβηϋοη Ιΐιίι, Ηοιτ Ητο ιη&7 'ρΓοοββά ηοΐ-οηΐ^ 

ώς ασφαλέστατα, χαΐ ει 8εοι μάχεσ^ι^ ώς 

Μ βαίβΙ^-Εβ-ροββίΜο, 1>αΙ-&ΐ80 ίί ϋ-1>β-ηοβθ8βΑΓ7 Ιο-&£;1ι1, 11ια.\ 

ααχοίμε^ χράτιστα. Πρώτον μεν το'η'νν^ 

ψΟ'ϊαΛγ-ύξϊίί {ίο ϋιο) 1>«8ΐ-α€ΐτ&ιι(&^β. Ρΐη^ Ιιιάθοά ϋιβηίοΓβ^ 

ίφη, 8οχεΙ μοι χατουχανααι τάς άμάί;ας, 

Β&ίίΐ-Ι^ο, ί(-866ΐιΐ8 Ιο-ιπο (ύι&ί; ¥το οα^ΐιΐ) 1ο-1>ιιπι ϋιο ο&ιτί&£^8, 

άς ίχομεν, Ινα τά ζεύγη ημών μή 

ιτ]ϊ\6\ι ^6-1ι&νβ, ϊη-ΟΓάβΓ-ϋι&Ι 11ΐ6 ο&ΐάο οί-αβ 'ιηΑ7 ηοΙ 

στρατ);/^, 

*1>β-ϋιο-ΐ6αΛΐβΓ-οί-11ιβ-&πη7, [ίη οΓάοΓ ϋι&Ι οπγ 1>ιΐ22&£^ ιηΑ7 ηοΙ !η&ιιβηο« 

άλλα τϊορευώμε^ οτΐη 

Ιΐιο ιηοτβιηβηίβ οί ουτ Ηπη7], 1>ιιΙ (Ιΐι&ΐ) τ?6-ιηα7-ιηαΓθ1ι ¥τΙιϋ1ιβΓ80βνβτ 

άν συμφεργ τγ στρατιςί* ίτιειτα χαΐ 

*ϊΐ ιηα7 *1>β-οοηνβηίβηΙ ίθΓ-11ιο νιη7 (Ιο ιη&ΓοΙι) ; &ίΐ6ΓΜται*ά8 εΙβο 

συνκατακαί5σα6 τάς σχηνάς. Γαρ αίτα* 

Ιο-*οιιπι ϋιβ ΙβηΙβ *^11ι (Ιΐιβιη). Ρογ Ιΐιβββ 

αί μεν τίαρέχοναιν δχλον αγειν, 8έ αννωφε- 
.Ίοΰσ^ οΐ'δει/ ούτε εις το μάχεσαι 

•«,)β ηοϋιίη^; — (βϋΙιβΓ) Ιο ϋιβ Ιο-&{;1ιΙ [«ΐιά Λη^^ν ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 198 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙ8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΜ. 

καταλαδόντες τά έρνμνά έν τόΐς τίεϋοις χαρ 

Μίζίης Ιΐΐ6 ίοπιϋβςΐ-ρίαεββ ίη Ιΐιβ ρΐλίηβ 11ΐ67-6ΐι• 

τϊοννταί Την χάραν τούτον. Και ^ 

^ο^-ιι1β-Γη1^(8 (ίη) Ιΐιβ ΙβΓΓίΐ0Γ7 οί-11ιί8 (Ι^ίη^). Αηά ίικίο•^ 

*γίύγΒ άν Ιφην τιμοίς χρηναι μψιω εΙνοΛ 

-&1-1β&8ΐ ιτυαίά 1ιατβ-8αίά (ίΐιαΐ) νιτο υαςίιΐ ηοΐ-^βΐ Ιο-Ιμ 

φανερούς ώρμγιμένονς οίκαδβ, αλλά χατααχεν- 

&ρρ6αηη§ (αβ) (ιανίη^-βΙ&Πβά ίοΓ-Ιιοιηβ, 1>ιιΙ 1»-1)β-{;6ΐϋη|;• 

άζεσ^αι ως οιχησοντας τίου αντοΰ. 

0ΐιΤ8β1τθ8-Γ«&ά7 &8 (ίί ) &1>ου1-Ια1(ίυ|;-αρ-οιΐΓ-αΙ>οάβ βοιηβ-νιτΙΐθΓβ Ιιβη. 

Γαρ οίδα δτί χαί βααιλενς μεν άν ίοίη τιολλούς 

ψοτ Ι-Ιιηοΐτ Ιΐιαΐ βτβη (Ιΐιβ) Μίη^; ίικίββά ιτοαίά ^ίνβ ιηαη7 

ήγεμόνοίς Μιχτοίς, δ' άν τίοΤίλονς ομήρους 

ςηίάββ *(ο (ίΐιο) *Μ78ίαη8| &η(1 ντοαίά (^ίτε) ιηαη7 ΙιυβΙ&ςβι 

τοΰ έχτιεμ-^/ειν ά^όλως χαΧ 

(Ιο Ιΐιοιη) Ι οί-ΐΐιβ (ο-8βη(1-α«τ&7 [Ιο 8θη<1 Ιΐΐθΐη ΛΨΑγ"] ιηύιονίΐ-ΐι^ΛκΙΐύτγ Βηά 

Ϋ &ν ο^οτΐΟίησειε αΰτοϊς, χαί ει βονλοιν^ο 

&ΐ8θ νοαίά ιηα^6-Γοιΐ(ΐ8 ίοΓ-ΐ1ΐ6ΐη, βνβη ίί Κιβ^-ιτιβί^βά 

άηιεναί αύν τε^ρίητιοις. Καί οίδ' οΤί χ άν 

^ο-(1ορ&^^ νίΐΐι ίοιΐΓ-1ιοΓ86-ο1ιαΐΊο(8. Αη<1 Ι-^ηοιτ ϋιαΐ *1ιο &1βο νοαίά 

ΒΤίοίει ταύτα τριςάσμενος ίψΐν^ ει «ώρα 

*<1ο (1ιβ8θ ((Ιιίηςβ) ιιιο8ΐ-ν7ϋ1ίη£;ΐ7 ίθΓ-ιΐ8, ίί 1ιβ.8&ιτ 

ημα^ τίαρααχεναζομενονς μένειν, *Αλλά χάρ 

αη ιιΐΕΐ(ίης-ρΓβρΗΓ&(ίοη8 1ο•Γβιη&ίη. Βαΐ (ηοΐ βο) ίοτ 

δεδοικα, μη, άν άτΐαξ μά^μεν ζην άρ^οί, 

Ι-ίθ&Γ, 1β8ΐ 'νβ ιηα.7 ο°^® Ίιανο-ΐβαπιβά ^ο-Ητο ίάΐο, 

χαί βίοτενειν εν αφΙ^νοις, χαί ομιλείν 

ΛΏά Ιο-ρα88>οιΐΓ-1ίνβ8 ίη ρΐ6ηΐ7ι &°<1 Ιο-αββοοίπΙο 'τπϋι (ϋΐθ) 

«αλαις χαί μεγάλαις γυναιξί χαί τΐαρ^ένοι,ς 

ΛχΒΏάΒΟΏϊΒ Λϋά \&ΓζΒ ^τοιηοη Εηά τίτ^β *οί (ϋιο) 

Μη?^ων 8έ χαί Περσών, μη, &ς7ίε^ οι 

Μ6ά68 &ηά &180 Όί (Ιΐΐθ) *Ρ6Γ8Ϊαη8, (ϋι&Ι) 168(, ΙίΜβ ϋι• 

λϋγτοφάγοί, έτίίλα^με^ της όδοδ οίχαδε. ΑοχεΙ 

1ο^ιΐ8-«%1βΓβ, ¥τθ-ιηί£;1ι(-ΓθΓς6ΐ 11ΐ6 Γοιιά Ιιοπΐ6ΐτ&Γά8. Κ-βββηαι 

οίν μοι είναι ειχός χαί δίχαιον τίρωτον 

ΙΙιΟΓθί'Μ (ο-ιηο 1ο-1)β ρΓορβΓ &η<1 }η»^ 3η| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟυΚ ΙΠ. — ΟΗΑΡΤΒΙ. II. 11^^ 

ιΐ6(ρα<τ3α/ άφιχνεΐσ^ι εις την Έλλά&ι χαΐ ηρός 

Ιο-»1(βιιιρΙ Ιο-ΓβΙαπι ίο — Οηβοο Μΐά Ι» 

τοις όίχείονς, χαί ετζι^είξοΛ τόΐς ^Ελλησιν, 

ύί9 ιηβιηΙ)θΓ8-οί-οαΓ-ί»ιηίΙίθ8, αηά Ιο-βΐιοΐίτ Ιΐΐ6 ΟΓββΙο^ 

&η έχοντες τιενονται, έζόν αντόΐς 6ρα> 

ύϊ»Λ τοΙαηίΑΓίΙ^ ΙΙιο^-Ατβ-ροοΓ, ΐίτΙιβη-ϋ-ίβ-λΟοίίτοά (Ιιοιη 1ο•«μ 

χομισαμένονς έν^ά8ε τΐλοναίονς, τους 

ϋιοββ) 1ι»νίης-οοιη6 ΙιίΐΙιβΓ ήοίι, (1>α1) — ((Ιιομ) 

νυν όίχοι τωλντενοντας έχεΙ σχληρώς. *Αλλά, 
γάρ^ (ύ άνδρες, εστί 8ηλον 8τ4, πάντα ταί;'Τα 

ηοη), ίοΓ, Ο χηβη, ϋ-ίβ θτίάβηΐ Οι»1, ε11 Ιΐιβββ 

τά)^α^ των χρατονντων. Δ>7 

&ί λέγειν ταΰτο, τϊως άν τίορευοίμε^ τι 

Μβ-ρΓορβΓ 1ο-ιη6η(ίοη Ιΐιίι, Ιιοντ Ητ6 ιη&7 'ρΐΌΟβοά ηο^-οηΐ^ 

ως ασφαλέστατα^ χαΐ ει ίέοί μάχεσαι, ώς 

Μ βαΓβΐ7-&8•ρο88ίΙ>1θ, 1>υΙ-&ΐ80 \ί ϋ-1)ο-ηθθθ88»τ7 ίο-ίίξήί, ί\ϊΒ\ 

ααχοίμε^ χράτιστα. Πρώτον μεν τοπ'νν, 

ψ^-Ώΐ&γ'ήξϊϊί (Ιο Οίο) 1>68(-α(1τιιιι(&ςβ. Ρίηΐ ίηάββά ϋιβηίοΓβ» 

Ιφη, 8οχεΙ μοί χαταχαυσα^ τάς άμά^'οις, 

8Εί(1-ίβ, ϋ-866ΐη8 1ο-ιηβ {ϋήνΛ, ττβ οιΐ£ΐι1) 1ο-1>ιιπι (1ιο οαπΊΐΐ£θ8, 

άς Ιχομεν^ Ινα τα ζεύγη ημών μή 

ιτΐιίοΐι ττ6-)ιαν6, ίη-ΟΓάβΓ-ϋιαΙ Ιΐιο ΟΛίύΒ οί-ιιβ *ιη&7 ηοΙ 

στρατ)7)^^, 

'1)ο-11)θ-ΐ6αΛΐβΓ-οί-ϋιβ-&πη7, [ίη ογ^θγ ϋι&Ι οογ 1>αςςα{^ ιηα7 ηοΐ ίη&υβηοβ 

άλλα τίορευωμε^ δτίγι 

ύϊΒ ιηοτβιηβηΐβ οί οιιτ βπη^], 1)υ1 (ΙΙιαΙ) Μτβ-ιηΑ^-ιηαΓοΙι ΐίτΙιϋ1ΐθΓ806ν6τ 

άν σνμφέργ τγ στρατιςί* ίτιειτα χαι 

*Η ιηα7 '1)ο-βοην6ηίθηΙ ίοΓ-ϋΐθ ατιη^ (Ιο ιη&ΓοΙι) ; &ίΐ6ην&ι*ά8 αίβο 

αυγχαταχαϋσαί τάς σχηνάς. Γαρ αΰτα* 

1ο-'οαπι Ιΐιο ΙβηΙβ *ιιτϋ1ι (Ιΐιβιη). Ρογ ϋιβββ 

αί μεν τΐαρέχονσίν δχλον αγειν, 8έ σννωφε- 

(ΙβηΙβ) &^&ίη — ι^ίτβ ΐΓουΙ)1θ 1ο-€αιτ7) |&ηά οοοιη 

Χοΰσι ονίέν ούτε εις το μάχεσαι 

•&)Β ηοϋλίηι; — (θίΙΙιοΓ) Ιο Ιΐιβ Ιο-β^ΐιΐ [α&ιΙ κη οί'^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 200 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ• 

οϊηί εις το Ιχειν τα έηΐ'Τη^εια. 

Μθ Ιβ ^Αΐύ•] ι οτ Ιο (1ιο 1ο-1ι»τ6 — ρΐΌνίβίοη• [ΟΓ Ιη ριο^ 

"ΈΤΑ ϋ χαΐ άτιαλλάζωμεν τά 
τϊεριττά Των αλλχ^ν σχενών, τίλην δσα 

ιτιρ6ΓΔαουβ (ϋιίη^^ι) οί — (οατ) οΙΙιογ ίατηϋοη, βχοορί ιι1ι»1 

ϊχομεν ίνεχεν τίολέμον^ 17 οί'^ον 17 ττοτών, Ινα 

ΐίτθ-ΐι&τθ ίθΓ-ϋΐθ-ριιτρο8β οί-ΙΤΑΤ, ΟΓ οί-ίοο<1, ΟΓ οί-<1ιίη1(, ίη-ΟΓάβΓ-ϋι»! 

ως τίλεΐστοι ίιμών ωβιν εν 'ΖοΙς δτΐλοις 6ε ώς 

Μ ιηΑη7-Μ-ροΒ8ΐ1)ΐ6 οΓ-υβ ιη&7-1>ο αηάβτ — &πη> Μΐά μ 

ΒΤϋάχνστα αχενοφορωβι. Γαρ μεν εηίαταχι^ε ϋη 

Γθΐτ-Μ.ροΒ8ίΙ>ΐ6 ιηΛγ-θΛττγ'\)Λ^ι^ι;ο. ¥οτ Ιηάβοά 7οα-1(ηοιτ ΙΙιαΙ 

τιάντα κρατουμένων αλλότρια* 

&11 (ΙΙιίηι^Β) Όί ((1ΐ6) 'οοηςαβΓβά (1>βοοιηβ Ιΐιβ) ρΓορ6ΐΐ7-οί-ο11ΐθη; 

δε ιην χρα<τώ|ΐζει/ ίεί νομίζειν χαΐ τους 

&ηά \ί ιτ6-οοη<|αβΓ ϋ-1>•οοιηβ8 (70α) Ιο-ϋιίη^ ((Ιιαΐ) βτβη Ιΐΐ6 

τίολεμίονς ημετέρους σχευοφόρους. Κοιτών 

βηθΐη7 (ΑΤΟ Ιο 1>ο) οιιτ 1>&£ς&ς6-οαιτί6Γ8. (ϋ) Γθΐηαίηι 

μοι ειτίείν ϋτίερ και νομίζω είναι μέγιστον. 

ΓοΓ-ιηο Ιο-ιηβηϋοη ινίιαΐ 'Ι βτβη 'βοηβΙάβΓ 1ο-1>θ (οίϋΐθ) ^ρτοΑίοβί 

Γαρ οράτε χαι τους τιολεμίους^ δτ^ 

ΟχηροΓϋυιοβ). Ρογ 70^-^00 οτοη Ιΐιο βηοιην, ΐΐιαΐ 

ού έτόλμγ^σαν τιρόα^εν έζενεγχειν 

*ύιβγ-άϊά Ώο% Μ&η ΰηί 1ο-1>κ2ΐς-οιι (Ιΐιβ) 

τίόλεμον τίρός ημάς, ηριν αυνέλαβον τους ατρα- 

Ψ9Χ &ς&ίη8ΐ αβ, 1>6ΓοΓθ ϋΐ67-1ι&<1-89ίζ6(1 ϋιβ β^η•- 

ΤΎίγονς ημών, νομίζοντες μεν δντων 

Γ&Ιβ οί-υβ, ϋιίηΐείιι^ (ϋιαΐ) 'ττβ ίηάβθά ('6βιη^) (1ι»τ1η|() 

των αρχόντων, χα^ι γιμων τίεί^μένων 

οοιηαιαηάθη, αηά ττβ 1>οίης-οΙ)6(1ίβη1 (Ιο Ιΐιοιη, (1ι&1) 

γψας είναι ιχανούς τίεριγενέσ^ι τφ τωλέμφ* 

ιτβ ^βΓβ οοιηροΐοηΐ 4ο-οοηςαβΓ ίη — 1>»(1ΐ6 ; 

5θ λοιβόντες τους άρχοντας ενόμιζον ίιμας 

:υ( 1&1(ίης — (ουΓ) βοιηιηαικίθη (1ΐθ7-11ιους1ιΙ .'^11»^) ^ο 

Αν άτίολέσ^ΟΛ άναρχ'κι. χαι άτ'α^ίςι. Ού> 

^ηιι]4 ρβΗιΙι ία.&ηαΓθΙΐ7 Μΐ<3 «οηΑϋΙοη. ΤΙιβτβίοη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 201 

ίΒΪ μέν τους άγχοντ(ΐς τους νϋν 

ϋ-Ιι-ρΓορβτ — (ϋι»1) (1ιο οοιηηίΑοάβΓΒ — (οατ) ρτβίθηΙ (βθΒΐιΐΑΒά•η^ 

γενίσ^^ΟΛ τίολν ίταμελεστερονς των 

τϊρόσ^εν^ δε τους αρχόμενους 

1>βίοη (ιτ•η οοηπίΜΐάβΓί), Αηά ((Ιι&Ι) ϋΐ6 βοιηπίΑΐκΙθά (βΐιοιιΐά Ιμ) 

τίολν μάλλον ενταχτοτέρονς χα! τίει^μενους τοΙς 

ιηαοΐι ηοη οιχΙβΓΐ7 &ιιά οΙ)ο<1ίθΐι1 (ο-Ι1ι• 

άρχουβί νϋν η ηρόσ^εν. Δε ην ης απει- 

οοιηιηαικίοη ηοιτ Ιΐι&η ίοπηοτΐ^. Αηά ίί Λ,ηγ-ΟΏ^ ιηί{;1ι1-1>•-<ϋβοΙ>•- 

3^, ην "^^φίαηα^ε τον νμΰν αεί έντνγ- 

άίβηΙ, ίί 7οα-<1βοτ«ο (ϋι»0 — (1ιθ) οί-^οα »^-«η^-ϋIη6 ιηβ6ΐ- 

χάνοντα ονν τφ άρχοντι χολάζειν, 

αι^ (ηιοΐι α οηβ, 1β ίο μμϊβϊ) ιήύί Ιΐΐθ οοιηιη&ηάοΓ Ιο-ραηίι)^ 

οϋτως οΐ τωλεμνοι ίαοντοΐΛ τίλεΐατον ε^ενσ- 

(Ιιίζη), Ιΐιυβ (1ΐ6 οη6ΐη7 ^π11-1)ο Τ6Τ7-ιηαοΙι άθ- 

μένοι • )^άρ Τ'ρδε τγ ν\μερ(:(, &>1/οντα4 

οοίτοά (Ιη ιτΐι&ΐ ϋΐ67 οχροοΙβά) ; ίοΓ ίη-ϋι&Ι — άΒ,γ Ιΐιο^-ντϋΐ-ββο 

μυρίονς Κλεάρχονς άν^' ενός, τους εηυζρε- 

Ιβη-Ιΐιουβαηά 01β&Γο1ιιΐ8β> Ιη-ρΐ&οβ-οί οηβ, — (ιτΐιο) ιΗΠ-ροΓ 

•ψοττας οΰ&νί είναι χοϋίφ. Άλλα 

ιηϋ ηο-οηο Ιο-1)ο 1>Εά (άίιοΐΜάίθηΙ ογ οοιτ&Γ(1ΐ7). ΒυΙ 

γαρ χαΧ ^δ>7 δρα τιεραΐνειν γό^ρ οί 

(βηοα^ΐι), ΓοΓ (Η \») βτοη ηοιτ ϋχηβ ^χ>-&ηίι1ι; ίοΓ Ιΐιβ 

τΰολεμιοί Ισως αν^ίχα τϊαρέσονταί. ^Οη> 

•1161117 ^^<^ Ρ6γ1ι»ρ• ίχηιηβάίΑΐ6ΐ7 *1>ο-ρτβ8βηΙ. Το-ΐίτ)ιοιη 

οίν 8οχεΙ ταύτα Ιχειν 

ϋιβηίοη ϋ-ιιι&7*Μβιη Ι (ϋι&^) ϋΐθβο ((Ιιίη^) Ιιοΐά (Οιβπλββίνββ) 

χαλίύς έτκχνρωσάτα 

ιτβΠ [ϋΐΑΐ ττΐι&ΐ 1 1ι»Τ6 ηίά 1β ^α^^ &ηά ΓθΜοη&1>1ο] 1βΙ-11ιοιη-&ρρΐΌΤ• 

ώς τάχνσ'Τα, Ινα 7ΐεραίν>ΓΓα 

((Ιιβιη) &8 •ρβ6<1ϋ7-»Β-ρο88ίΙ>Ιβ, ίη-ΟΓάβΓ-ϋιαΙ (1ιβ7-πια7-1>β-Αθοοιηρ1ίβΙιο 

(ργφ. Δε ει η άλλο βέλτιον η ταΰτ'ρ.. 

Ιιι-&οΙ. ΒυΙ ίί αη7-^11^ης βίβο (ίβ) 1)οΜθγ ίΐι&η ϋιί&, 

χαΐ 6 ιίίύ^ης 'Τολμάτω 

ΐΜ-λΙη (ϋι<Νΐ(!:) οτοη — (») ρΗτ«ί6 (βοΙάΐοΓ) Ί>ο-1>ο1ά (οηοη^ί οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 202 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗυΜ. 

δώάσχΕίΐ^' γαρ τίάντες ίεόμε^ χοινης 

κο-ίη8(ηιοΙ (ηΒ)| ΐοτ 'ιτθ α11 *ιββ1[ (α) οοΕυηοο 

σωτηρίας. 

Μετά ταίτα Χειοίσοφος είτίεν Άλλ' ει μεν 

ΑίΙβτ ύιΐβ Οΐιβιήβορίιαβ β&ίά: ΒυΙ ίί ίικίοοά 

ίεί Τίνος άλλον ηοος τούτοις^ οίς 

Έενοφών Τ^γει^ χαΐ αίτίκα έζεαται τιοιείν* 

ΧβηορΙιοιι ιηθοϋοηβ, ϋ- νϋΐ βνβη 8ρο6(1ίΐ7 Ί>6-&11οντο(1-α8 Ιο-άο (Η) ; 

δε ά νϋν είρηχε, δοχεί μα 

καά ιτΐιαΐ 1ιο-*1ιαβ ηο^ 'βαίά, ίΐ-βββιηβ ώ-ηΐθ (ϋι&& ^ο ουςίιΐ) 

"^^φίσαχι^ί ώς τάχυστα είναυ άριστον χαΧ 

Ιο-το(β &8 βρββάϋ^-Μ-ροββίΜβ 1ο-1>β Ιΐιβ-1>βϋ1; αηά 

ίτφ 8οχεΙ ταύτα άνατεινάτω την 

ίΟΊΤϊιοτα ϋ-8β6ΐη8 Ιΐΐθββ (Ιΐιίηςβ Ιο 1>β Ηςίιΐ) Ιοί-ΐιίιη-ΐιοΐά-υρ — 

χΒίρα. ^Ατίαντες άνέτειναν. Αέ 

{\χ\») ΙΐΜΐά. ΑΠ Ιΐθΐά.αρ (ϋιβίτ ΙΐΑηάβ). Βαΐ 

Έενοφων τίολιν άναατάς είτιε* ^£ί αν^ρες^ 

ΧβηορΙιοη λ^αΐη Ηβΐιις βαίά: Ο ιηβη, 

αχούσατε ων ^οχεί μοι ηρος- 

ήΒ&τ (ιηθ Γθβρββ^ης ϋιαΐ) νΐιίοΐι ββοιηβ Ιο-πιβ Ιο-1>6-η6θ688&τ7- 

8εΙν. Αηλον οτι &Ζ ημ€ίς τιορεν• 

Ιη-&(1(1ίϋοιι. (ϋ 18) βγιάβοί ϋι&( ϋ-ίβ-ρΓοροΓ (ύι&Ι) ^ο ιη&τοΐι. 

εσ^ι Βτΐου εξομεν τα έτίιτη^εαί' ίε άχονω 

ίο ΐίτΙΐθΓβ ^θ-βΐιαΐΐ-ΐι&νο — ρΐΌνί8ίοηβ ; «ηά Ι-Ιιθ&γ (ϋι»Ι) 

εΙνοΛ χαλάς χώμχις, ον τίλείον 

(1ΐ6Γθ•&Γθ (80Εηθ) βοη8ί(1θΓ&1>Ιθ ▼ϋ1ιΐ£08, Ί>βίη^ ηοΐ αιοτβ (ΙΙιηι) 

είχοσι σταδίων άτίεχούαας. "Αν ονχ οϋν ^ι>• 

(νβη(7 8ΐ&<1ί& 'άί8(αη1. 'Ι ^ουίά ηοΐ ΙΙιοΓοίοη νοη- 

μάζοίμι, ει οΐ τίολέμιοι, ώςτίερ οί 8είλοΙ χννες, 

άϋτ, ίί Λβ βηθΐη7) ΙΛβ — οοννιΐΓάΙ^ άο^β» 

μεν τε δίώχουτι τους τΐαριόντας χαΧ 

ίοάοβά ηοΙ-οηΐ7 ίοΠο^ — (Ιΐιοββ) ραδδίηβ-Ι)^ 1>υι-ιιΙιο 

δάχΐΌυσ4>, την ίννωνται, δε φενγοναι, τους 

^Ολ ίΐΐιοιη)» ίί ϋιβ7-€λη. 1>η^ Αββ-ίΓοο» — (ύι ^μ) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΒ Π. 301 

^^ώxον^(ις^ χαΐ βΙ αΰτοι 

Γο11οιήη|( (Ιΐιβιιι), »ηά (Ι ^οιιΐά ηοΐ 1)ο ιιιτριίιοά) !ί ϋι^ 

ίτίακόλβν^Ιεν }ψΧν άηιοϋαν. "Ισοις οίν 

ΓοΠοΐίτ αι άοραπίος. ΡβΓίιαρβ ΙΙιβΓβίοΓβ (Η ττίΐΐ Ιμ) 

ασφαλίστερον ημίν πορεύεσ^α^ τιοίΐηααμενονς 

ηίθΓ ΓοΓ-ηβ Ιο-ιη&τοΐι-ίοηΐι 1ι»τίης-Γοπηθά (»1ιο11αιτ) 

τύχάαιον των δπλων, Ινα τά σκ6ΐχ)φ6ρα 

χαί 6 τίολνς 6χ7α>ς βΙυι εν άσψαλεστ'βρφ. 

ληά Ιΐιβ ιη&ο^ β&ιηρ.ίο11οντθΓ8 ιη&7-1)β ίη 11ιο•£Γβ!ΐ(β8ΐ-8&ί6ΐ7(^ϋ1ιίιιί1). 

Εί νϋν οίν άηο^ίχ^είη^ τίνα χρη ηγεΙσ^ΟΛ 

Ιί ΏΟΨ ΙάθΓβΓοΓβ ϋ-8ΐιοιι1ά-1>ο-(1θ8ίςηα1βά, ΐίτΐιοιη ϋ-^οβοιηθβ Ιο-ΐβ&ά 

του πλαισίου, χαί χοσμείν τά ηρόσ^εν, 

ϋιβ 8(ΐα8ΐΌ, αηά Ιο-Γ6ςα1αΐ6-&η(1-&π*&ηςβ Ιΐιο ΐτοηί, 

χαί τίνας είναι ετύ τώΐ' Ικατέρων τιλευρωί', 

»ηά ΐίτΐιο (&το) Ιο-6β οη — οαοΐι Ο&ηΐϊ, 

ίε τίνος όπισ^οφυλακείν, άν ον ίέοί, 

αο(1 ινίιυ »Γθ-Ιο-1&^θ-ο1ι&Γ{;ο-οί-ΐΙιβ-ΓθαΓ, Ηΐ ιη&7 >^οΙ *1>β-ηβ0688&ΐ7) (^1ι*1) 

{{μας βουλεύεσαι οηότε οί τίολεμιοι ελ^ιεν^ 

ντθ (1β1ίΙ>6Γ&Ιθ (&1>οαΙ Ιΐιίβ) ντίιβη Ιΐιβ οο6ΐη7 ιηα7-οοιηβ, 

άλλα άν εν^νς χρφμε^ τόίς τεταγ- 

ϊ)νίί ^ΨΒ ιηί^ΐιΐ πηιηβ(ϋ&(βΐ7 Ίιιαΐιβ-α8β-υΓ Ιΐιβ (ϋιίης8) &γ• 

μενοις. Εί ονν μεν ης άλλος 6ρ^ 

ηιΐ{^(1. ΙΓ ΙΙιβΓθΓοΓΟ ίηύβοά &η7-οηο βίββ 8668 (80ΐηβ11ιίη^) 

βέλτιον^ εχετω άλλως. Δε 

Κ>6(ΙβΓ, Ι 1βΙ-ϋ-Ηανβ-ΐΐ8β1ί οΐΙιβΓντίΗβ [ΙβΙ ϋ 1)β αιταηςβά οΛβητίββ]. >α1 

εί μη^ Χειρίαοφος μεν ηγεία^, έτιει^η καί ε'σΤι 

\£ ΏΟί, ΊθΙ Οΐιβιιίβορίιυβ ίηιΐββά Ίβαά, βίηββ αίβο Ιιβ-ίι 

Λαχε^αιμόννος' δε ίΰο στρατγιγώ των τιρεσ- 

(&) Ι^&ϋθάββηιοηί&η ; 1)α1 *]βΙ Ι^ο ^θοβΓοΙβ οΓ-ΙΙιβ οΐά- 

βυτάτων έηιμελειο^ν έχατερών τών τίλευρών ' 

68ΐ (^ηβϊΐΐβ) 'ΙαΙίθ-οΙι&Γςβ οί-βαοΐι οΓ-ΙΙιβ βιιηΙΐΒ, 

5ε 7ΐ/^ϊς οί νεώτεροι, τε εγώ χαί Ίιμασίων^ 

Λ,ηά *1θ1 118 ϋΐ6 7οαη^6Γ, ηαΕηβΐ7 Ι αηΊ ΤίηΐΗβίιιβ^ 

οηιϋ^οφυλαχωμεν, το νυν είναι. Δε 

*<^]ι»-οοιηιηΑθ4-οΓ-ϋιβ-Γ6&Γ, |11ιο ηο^ Ιο-6β [ίοι ίΐιβ ρΓΟβοη^]. Αηάίΐοτ] ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 204 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΖΕΝΟΡΗΟΝ. Γ0 λοιτίύν, τίειοώμενοί ταύτης Της τάξεως^ άέ βονλενσόμε^ 6 τι άν 8οχγ ΒίνοΛ 

^ΟΓ Αλ «η/ ϋηΐθ) ιτο-ο&η-οοοβίάβΓ ιτ1ι»1 ιη&7 Μβιη Ιο-1>ο (ϋιβ) 

κράτιχϊτον. Ει ϋ τνς 6ρ4 άλλο 

ΙμιΙ. 1ί ίηάο«ά »η7-οηο ρβΓοβίτββ («17 ϋήηι;) βΐΜ 

βέλΤίοτν, λεξάτω. Αε έ7%εΙ ουδείς άντέΤ^γεν, 

ϊ>9ίΛοτ, ΙβΙ-Ιιίιη-ιηβηϋοη (ϋ). ΒυΙ ΐίτΐιβη ηο-οηβ οι>^6^^βά, 

είτίε' "Ότφ 8οχεΙ ταί>Γα, άνοτ 

1ιο-«ι&ίά : Το-ιτίιοιη ϋ-ββοιηβ (ϋιαΐ) ϋιοβο (Ιΐιίηςβ &τβ ήζήί), ΙβΙ-Ιιίχα- 

Τίί,νάτω την χείρα. 'Έ^οξε ταί)τα. Νυν 

ίοΐά-υρ — (Ιιΐβ) Ιι&ηά. Ηο-αρρίΌτβά ϋΐθβο (ύι1η{^). Νοίίτ 

τοίννν, Ιψη, άτίιόντας &ϊ τίοίείν τά 

ϋιβτβίοΓβ, 8&ίά-1ΐ6, άβρ&τϋηι; ϋ-1>οοοιηθ8 (70α) Ιο-ρβΓίοπη — (Ιΐιίιι^ι 

^^ογμένα' χαΧ ^ςτις τε 

ύι»1) 1ι»τ6-Μ6ΐηβά-|;οοά («ιά 1>βθΒ άβίβπηίηβά οη) ; «ηά ΐίτΙιοοτβΓ - 

υμών έτίί^νμεί ιδείν τους οιχείουςη μεμ- 

•Γ-7οα άββίτββ Ιο-ηβ — ((1ιβ!Γ) ΙιοιηθΒ-Μΐά-ί»ιηί1ίβ8, 1β1-1ιίιη• 

νηα^ είναι άνοδος άνηγ' νάρ Ιατιν ου τνχείν 

Γ«ιηθΐηΙ>βΓ 1ο-1>ο (&) οητβ η&ιι; | Γογ ϋ-Ιβ ηοΐ Ιο-οίΐαίη 

τούτον άλλως* 

οί-ϋιίβ οϋιοητίβο; [Γογ 1η ηο οϋιβΓ πλληηβΓ οαο Ιΐιίβ 1)ο οΙ>ΐΑΐηβά]; 

δςτΊς τε ετά^νμεί ζην, τιεφάσ^ω νιχαν* γαρ μεν 

ψΥϊοούβτ — άββίτοβ 1ο-1ΐτ6, Ιοί-Ιώη-Βίτίτθ Ιο-οοηςαβτ; Γογ Ιηάοοά 

τό χαταχοΛνείν έατί των νιχώντων^ δε 

(ύιο 1ο•^ί11 ρκίΐΐίηι;] 1β (ϋιο ρ«1) οΓ.(1ιο οοηςαοΓίηι;, 1>α( 

ΤΟ άτίο^νηαχειν τον ν^τωμενχ^ν & 

^ύΐ6 Ιο-άίο [^Τΐχ^β] (1β ϋιο ρ«Γΐ) οΓ-(1ιο οοη<|α6Γθ<]; «κ) 

κχύ ε\ τις έηί^υμεϊ χρημάτων τίεωάσ^ω χρατείν * 

ιΐιο !ΓΑη7-οηο άββίτοι ρΓοροΓ^ 1ο1-1ιιιη-8(Γΐτο Ιο-ΤΑηςτιίβΙι ; 

εατϊ των νιχώντον χολ αύζειν 

ϋ-1β (Ιΐιο ρ«1) οΓ — ((λοβό) οοηςαοΓίηι; «1ιο 1ο-8Αν« 

τά ίαυτφν, χαΧ λοψβάνειν τά 

ϋιο (ρΓορβΓ^ 1>ο1οη|^Ι() Ιο-Ιΐιοιηβοίτο•, «ηά Ιο-ΙαΜο ϋΜ (ρτορβτΙ^' 

τΰν ίι^ττωμένων. 

•Γ-ϋΜ οοηοιι«Ρθ<1. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΚ ΙΠ. 206 ΟΗΑΡΤΕΒ III. ΤοίΛΤων λΒχ^ενΤϋϊΡ άνέστηααν, μολ 

ίτϊελ^άρτες χατίχανον τάς ά|ΐ/ά]^α$ χαΧ τάς αχτ);νάς* 

άβρΜίίηι; ϋΐ67.1>ιιπι•<1 ϋιο ομτϊα^^β μι<1 Ιΐΐ6 Ιοηΐι; 

δβ μέν «των τίεριττΰν δτου ης ^Βοιτο, 
μετε^ίδοσαν άλληλοις, δβ τά άλλα ερΡίτννονν 

^1ιο7-€ΐί•ΐήΙ>αΙθά-Αΐηοη£ οηβ-ΑηοΙΙιΟΓ, 1>α1 (1ΐ6 γοιΙ 11ιβ7-ϋΐΓ0ΐν 

εις τό τίϋρ. ΤΙοαησαντες «ταί/τα γιρνσ'τοτίοι- 

οϋντο. Αβ άρυστοτϊοιουμένωίΡ Μι^ραΜ/της 

ίρχετ(χι συν ως τρίάχοντα ίτνιεύσι^ χαΧ χαλέ- 

ΟΑΐηβ ιπΐΐι &1>οαΙ 11ι1ιΐ7 Ιιοποιηβη, &ηά Ιιανίης- 

σάμενος τους στρατηγούς εϊς εηηχοον λεγεί 

ΟΕΐΙοά ϋιβ {βηβηΐβ Ιο (») ρ1&θ6-οΜιβ&ιίη|( Ιιβ-ιρθλΐ» 

ώδε* 'Ε^^ώ, ώ "Έλληνες άνδρες, ί^ν χαΧ τίιϋτός 

Ιΐιΐϋ: Ι, Ο βΓβοίΕη ιηβιι, ττμ θτβη ί&ιϋιΓαΙ 

Κυρφ, ί^ς υμείς ετύσταχί^ε, χαΐ νΰν εννονς 

1ο-07ηιβ, Μ γοη ^ηοΐίτ, Μΐά (&ιη) ηοττ ΐίτοΐΐ-άΐβροβοά 

νμΧν' ΧΟΛ ειμί εν^ά8ε διάγων ανν ττολλφ φ66(ύ. 

Ιο-7οα; «ιά Ι-Αΐη Ιιβη ϋτΐη^; ιτίίΐι ιηαοΐι ίο«τ. 

Ει οίτν ορφην νμ&ς βονλενομενονς Τι 

Ιί (ΙιβΓβίοΓβ Ι-ρ6Γ0«ϊτ6 (Οι»1) 7^^ &τβ-βοηοβΓϋχΐ£ Μΐ7-<1ιίη|( 

ϋίίτηρίον, άν ^Τ^^ίμί τίρός ύμας, ίχωι/ 

■&1αΙ&Γ7, Ί ιηί£ΐιΐ *£0 Ιο γοη, 1ΐΑτίιΐ|; (ιτ1(1ι ιηο) 

χαι πάντας τους θεράτίοντοίς. Οίν λίζατε 

§Χ»ο ε11 — (ιη7) ίοΐίοττοη. Τΐιοηίοη Ιβϋ 

αε τί ίχετε ίν νφ ώς φίλον τε χαΧ εννουν 

•Λ» πϊϊΛί γοη-ίίΛΎ^ ίη ιηΐη* μ ^Ιο (») ^ίΗβηά &η<1 »1ιο ιτ6ΐ1-<ϋ«ρο•θ<1 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 206 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

χαί βονλόμενον τίοιείσ^ι τον ^τόλο^ 

{ίο 7οα), Μΐ<1 ^Ηβΐιίιιβ Ιο-ηια^β ϋιβ ηι&τύΙ 

χοινγ συν νμίν. ΊοΙς στρατηγοίς βουλενομένοί^ 

ίη-ουιηιηοιι ΐίτϋΐι ^οα. Τΐιο ι^οοβηιΐι βοηβαίιΐιι^^-ίοςβϋιοι 

ε^οξεν άτωχρίνασ^ι τάδε' χαΐ Χειριαοφος 

ϋ-86«ιιιβά (1>68ΐ) 1ο-1ι»το-»η8ντβΓβ<1 Ιΐιιιβ; αηά ΟΙιοίΓωορΙιιιι 

Ιλεγε' ΑοχεΙ ίψΐν^ ει ης έ^ ημα^ άπιέναι 

ιρο1(« : Ιΐ-βοοιηι (^οοά) (υ-αβ, ίί αη ^-οηβ αΐΐοΐίτβ α• 1ο.<1θΐ>αΓΐ 

οΣχαδε, ίιατιορεύεσ^ι την χύραν ώς άσινέστατα 
άν ^υνώμε^' 8έ 'ην τνς άτίοχωλνγ ίψα^ 

*ιτο ιιια7 *1>ο-&1>1ο; 1>α1 ίί ΑΟ^-οηο ρΓυ1ιΐΙ>ί( υβ 

της όλ)ί5, ^ιατίοίλεμείν τοντφ ως 

ύχ% γοιμΙ, Ιο-'ϋςύΐ (οοΓ 1Τ&7) *»^ίιΐΒΐ ϋιΪ8-οηο Μ 

χράτιστα άν ^υνώμε^. *Εχ τούτον Μι3ραδά'Τ>7$ 

1>ηιτβΐ7-αβ *^β ιη&7 *1>«-&1>1β. Οη Ιΐιίβ ΜίΙΙίΓΑά&Ιθβ 

ίτιειρατο διδάσκειν ώς άτίορον εΐη σω^ηναι. 

βη<1βατυυΓ«ά (ο-ίηβίπιοί (ϋιοιη) Ιιον ΙιηροΜίΜο ϋ.ττοα1ά-1)ο ίο-1>β-8»τοά• 

βουσιλεως άχοντος. "Εν^ 8η εγιγ- 

ΙύϊΒ) )ί\η^ (ΐΜίη^) ιιηΐίτίΐΐίη^. ΗβΓθαροη ίιιάοβά ί(-ντ&«• 

νώσχετο &τι εΐη ντϊότϊεμητος ' γαρ χοά τνς 

ρ€Γ6θίτβά Ιΐι&ι 1ιο-ιηί£^^-1>ο Ιηρίάίοαβί^-βοηΐ; Γογ αΙβο 8θΐη6-οη« 

τύν οιχείων Ίνσσαφέρνονς τιαρηχολον^εί ενεχα 

οΓ-ϋιο ΓοΠοττβπ οΓ-Τί88&ρ1ιβΓη68 &(ΐ6η(1βά ίθΓ-ϋΐθ-8&]ιβ-οί 

ηίστεως. Καί εχ τούτου έ^όχει τοις 

(86οαΗη|; Βίβ) &άβ1ϋ7. Αηά ΓΐΌΐη Ιΐιίβ ϋ-βοβιηθά το-ϋιο 

στρατηγοίς είναι βελτνον τίοιηοουσ^ι ^γμα^ 

βοηιιη&ο<1βΓ8 1ο-1>ο 1>68ΐ &ο-ιη&1(ο (α) άβοΓβο, (ϋι&Ι) 

ίςτ* εΐεν εν τγ 7ίολεμί(][. τσν 

Μ-ΐ9η^-&8 Ιΐιβ7-ιηί^1ι1-1>β ίη ϋΐ6 1βιτϋοτ7-οΓ-11ιο-οηβιη7) (11ι»1) ώβ 

τίόλεμον είναι άχηρυχτον. Γαρ Τϊρος- 

ιτν (^η) 1ο-1>ο ττϋ1ιυα(-1ιοη1(ΐ8 (αηά ίιηρ1&υ»1)]θ). Ρογ οιηίης• 

{όντες ^ιεφ^ειρον τους στρατιότας^ χαϋ 

Ιο (ϋιβιη) 11ιθ7•ΐίτβΓ6-οοιταρϋιΐ{; Ιΐιβ βοΜίοη, «ηιΙ 

ίιέφ^ειραν γε ίνα Τυοχαγόν ϋίχαρχον 

ύ^γ-ϋοτηρίΛά «Ι-Ιβ&βΐ οηβ ΟΑρΙϋΙη ΓηΜηοΐ7) Νίονβΐιαβ (1^1 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ ΙΠ. 207 

Αρκάδα • χαΐ φχ^ο άηιών ινχτός 

συν ώς είκοσι άν^ρώτϊοις. 

ΉΪύϊ ΛΪΜΜΙ ύϊντίγ ιηοη. 

Μίτά ταύτα άριστησαντες, χοΧ ^ιαβάνης 

Αΐί^τ ύϊΐΜ 1ιατίης>ΐα1ίβιι•ϋΐ6!Γ-6Γ8ΐ-ιηβα1, «ηά 1ιανίο{^.οΐΌβ0«4 

τόρ τίοταμόν Ζατιαται^, έτϊορενοντο τεταγμένοι 

ύιβ ΓΪτβΓ Ζ»ρΕ(Α, ΐ1ιβ7-ιη&Γθ1ΐ6ά-Γθ]11ΐ(ΐΓ&ντο-αρ-ία-θΓά6Γι 

έχοντες τα ντΐοζνγια χαΐ τον δχλον εν μέύφ. 

ϊίΛν'ιηξ ϋΐ9 ^Λζζ&ξϋ'Ο&αΧβ %Ώά (1ιο 6&ιηρ-Γο11ο^6ΐ*8 ίη(11ιβ)ιιιΐ(1(11» 

Δε αυτών ον 7ψ>εληλν^ότων τίολν^ 

(οί 1)ιβ βςα&τβ). ΒυΙ 11ιθ7 ηοΐ Ιι&τίης-^^οηβ Γν, 

6 Μι3ραδάτ>7$ τίάλιν έηιφαίνεται ^χων ώς ίαχτ 

— Μίϋ1ΐΓηά»ΐ68 ΛζΛίΆ αρρο&Γθά ΙίΕνΐο^ &1>ουί Ι^ο- 

χοσίους ίτϊτιεας^ χάί ώς τετραχοσίους τοζότα,ς χα! 

ΙιιιηάΓοά Ιιοηοιηοη, Μΐά &1>οαΙ Γοιιτ-ΙιαικίΓθά ατοΐίθη »η<) 

αφεν^νηται^. μάλα ελαφρούς χαΐ ενζώνονς* χαί 

Βΐίηςβη, τβΐ7 ^ξ^ί Ληά Αοΐίτο; αιι<] 

τιροςγει μεν ώς &ν φίλος ηοός τονς ^ΈΛληνα,ς, 

ΑρρίΌοοϋβά ίηάββά &8 1)οίη£ (&) ίΗβηά (ο ϋιβ βΓββΙκβ. 

Δ' ΒΤίει εγενετο εγγύς, εξαηίνγις οί μεν 

ΒηΙ ττΐιβη Ιιβ-^&β ηο&τ, βα(1<ΐ6ηΐ7 — (ϋιθ8ο)ίηάθθ€ΐ 

αυτών χαϊ ίτϊτίείς χαί τίεζοί έτόξενον, 

οΓ-11ιβιη 1>οϋι Ιιοηβ αηά ίοοΐ βοιηιηβηοβά-άίΒοΙίΕτι^ίης-ΑΐτοττΒ, 

Κ οί εσφεν^όνωίν, χαΧ έτίτρωσχον. Δε 

Απα — (οΙΙΐθΓβ) βΐίη^ίη^^-βίοηββ, αηά ^ουηάοά (οιιτ πιβη). Βα( 

01 στίίΟ^οφνλαχες τΰν *Ελληνΰ3ίν ίτϊαϋχον μεν 
χαχως, ί* άντετΐοί^νν ονίέν. Γαρ 

1>&άΐ7, »η<1 οουΜ-Μο ηοΐΐιίη^ *»ςαίη8ΐ (Ιΐιο οοβιη7). Ροτ 

τε οί Κρίττες έτόξενον βραχύτερα 

τών Περσών, καί αμα δντες φίλοι 

(Λλώ) ϋιβ Ρβηί&ηβ, Ι)α1-&180 &1-ϋΐ6.8&ηιβ•ϋιηο 1)6ίη§ Η^ΐι^-απηβά 

κατεχέχλεί,ντο είβω Των δτίλαϊν ' οί άχοντιατοΧ 

ϋΐ67'^θΓθ-ίηβ1α(1ο(1 ινϋΐιΐη Ιΐιβ Ιιβαν7-&ΐΊ°β<1-ιηβιι «* ^^ ]&τβ1ίιι-ιη6ν οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 208 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑβΙβ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

τε ηχόνΤ(ζον |3ρα;|^ΰτερα η ώς έζίκνείσ^ 

ΐηάθβά *ϋΐΓθΐι ((^ιοίτ) ^ατβϋηβ β^ογΙογ ϋι»η ιο-μ Ιο-γμοΙ 

των σφεν^νητων. *Εχ τούτον έ^όχεί Βενοφωντι 

ϋιβ Βΐίη^η. ΙΤροη (Ιιίι ϋ-ββοιηθά 1ο-Χοηορ1ιοΒ 

είναι δίωχτεοι/• χαΐ οϊ τωρ οτίλιτώρ 

ίοΛ)9 Β•θ6Μ8Τ7-^ο-ριΐΓ8αο ; »η(1 — (Ιΐιοβο) οΓ-ΙΙιο 1ιοατ7-<ΜΓ°ιο<Ι-<ηβη 

κοΛ τών τίελτο^στων ^^χον συν αΰτ^ 

ληά οί-ΐΐιβ 1&τ^ο(6βΓ8 (^1ιο) Ιΐλρροηβά (Ιο 1>β) ιιτϋΐι Ιιίη 

οτίίϋ^οφνλοίχοϋντες έίίωχον' 8έ ^νύχκοντες χατε- 
λάμβανον ονίένα τών τίολεμίιη^. Γαρ ούτε γιααν 

οτογΙοοΙε ηο-οηο οί-ϋΐ6 01161117. Ρογ ηοίϋΐθΓ ττβτβ-ϋ:9η 

ίτΐτίείς τοις ^Ελλησιν^ ούτε έ^νναντο οΐ τΐεζοί 

1ΐ0Γ86ΐηθη 1ο-11ιβ Θτββ^, ηοΓ οοαίά — (οατ) ίηί&η^τ^ 

χατοίλαμδάνενρ, εν ολίγφ χωρίφ, τους τΐεζονς 

0Τ6Γΐ&1(0, ίη (λ) 8ΐη&11 8ρ»οο, &1ιβ ίηί&η(ΐ7 

φενγοντίοίς έχ τιολλοϋ* γ(ίρ 

(οί (1ιβ βηβιη7) Αβοίη^ ίΓ4.^ (») (ιηιιβλ) (άΐβΐ&ηο^); ία* 

^ν ονχ οΙόν τε 8ιώχειν ηολύ άτώ τον άλλον 

ϋ-τταβ ηοΐ ροΒ8ίΙ)1ο 1ο-Γο11(τλ Ϊβχ ίτοιη. ϋιβ ηβΐ (οί &Ιιο) 

ατ^τενματος. Δε ηΐ βάρβοίροί ίτιτίείς χαΐ αμα 

Λπηγ, Αηά ϋι» 1>&Γΐ>&Η&η β&τ&ΐΓ7 βτθη ιτΐιίΐ• 

φενγοντες ετίτγ(^ί(ον τοξενοντες άτώ 

ββοίης ττουη<1«ι1 (οαηηβη) β1ιοοϋη^-11ιβίτ-&ιτοιτ8 Γγοια 

των Ιτΐτΐων εις τούτΐια^εν* δε οτίόσον οι ^Ελλ'^ες 

ϋιο 1ΐ0Γ868 1)&ο^ ντ&τάβ ; »η(1 &8-ιηυβ1ι-α8 ϋιβ Ογ6θ1μ 

ηοο^νύζενΛν τοαοΰτον Ιδε^ τ^άλιν ετίαναχω- 

»ατ&ηοβ(1-ίη-ριΐΓ8υϋ 80-ιηυβ1ι ϋ-ιτ&8-ηβθθ88&τ7 λ^λιώ 1ο-γθ• 

ρείν μαχομένονς, 'Ώςτε τ^ς ίλγις τιμερας 

ον ίιηλ^σρ ηλέον τίεντε χαΐ είχοαι 

Ιιβ7-*άίά ηοΐ *ρα8β-11ΐΓους1ι ιηοΓΟ (Ιΐιαη) &τβ αηά 1ΐίτβηΐ7 

ίΤΟίΟων^ αλλά δείλης άφίχοντο εις τάζ 

(Ιοάία, 1)α& 1&ΐ6-ίη-11ιο-&ίϊθηιοοη 11ΐθ7-&πίνβ(1 αΙ (1ιβ 

κώμος. *Εν3α &7 ^ τΐάλιν ά^νμία. Κ<ιί 

^^11^^«•. Ηβη 1πιΐ7 ΙΙιβΓθ-ιτ&β »;»ίιι ά€^οοϋοη-οί-ιιιίη<1. Αλ4 ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΒ ΙΠ. 209 

Ίίειρίσσφος χαΐ οί ηρεύβντατοι των στρωττιγ&ι^ 

ΟΙιοίχΊΒορΙιΐϋ Αη<1 (1ΐ6 οΐάββΐ οί-(1ΐ6 ι^ηβηΐι 

1>1&ιη6ά Χοηορίιοη, ϋι»( Ιιβ-ραπαθά (11ΐ6 6ηοιη7), (άορνϋη^) 

ΰαώ της φάλαγγας, χαΐ τβ αντίίς ίχίν^ύνενε 

ίίτοΒ (1ιβ ρΙι&ΐΑηχ, κιιά 80-!ηάβ6ά 1ΐ6 οηάαη^θΓβά 

χ(ύ ον^εν μάλλον Ιδύΐ'ατα β?Λητειν 

(ΙιΙιΐϋβΙί) οχιά ν&β ιιοηβ ϋιβ-ιηοη *»1)ΐ6 Ιο-ίι^αη 

τους τϊολεμίονς. Αέ Ηενοφών αχοΰσοις ελεγεν 

ϋή» βηοιη^. Βαί ΧβηορΙιοΒ Ιίλνίη^^-ΙιοαΓά ((ΙιίΒ) βαΙιΙ 

8τ4 γτιώρτο δρ^ω^, χαΐ το Ιογον αυτό 

ΙΙίΑΐ ϋιβ7.1>1&χη6ά (Ιιίιη) /αβϋ^, Μΐά ((1ι»1) Οίο αοΐ ϋββίί 

μαρτνροίγι αύτόΐς. *Αλλ' εγώ, Ιφ>7, 

(ίη ίΐβ ΓθβαΙΙβ) 1>θΓθ-ΐ68ϋιηοη7 ίοΓ-ϋιβιη. Βυΐ Ι, β&ί<1-1ι«, 

άναγχ(ία^ιην ίνώχειν, έτίει^ εώρων ημα^ μεν 

^αβ-ΓοΓβθά Ιο-ραηηβ, αΓΙογ Ι-β&ιτ ((Ιι&Ι) ττβ ίηάβοο 

εν τφ μενειν πάσ- 

I ίη ϋιβ &ο-Γθΐη&ίη [ίη Ικοορΐη^ οατ βΐ&ϋοηβ ίη ίΐιβ Ιιοΐίοττ βςαΕτο] ιτοη- 

χοντοϋς κακώς, δε ον δυνάμενους άνΤίΤίοιεΙν. Αέ 

■η^ΓβΓίη^ 1)&€ΐΐ7, αηά ηοΐ Ι^Ιη^-αΜο Ιο-Γθ^αΐίαΐο. ΒυΙ 

ίτίει^η ε^ιώχομεν, ϊφη, άλγι^ υμείς 

ΐίτΐιβη ινβ-ρυηυθά, βαίά-ίιο, (ϋιο Ιΐιίη^ι ιτογθ) (ταο (αβ) 70α 

λέγετε ' γαρ μεν Ιδιπ'άμε^α τίοιείν ου^έν μαΐλ!λον 

ΒΛγ; ΓοΓ ίηάοβά ^6-^0Γθ-αΙ>1β 1ο>άο ηοΙ-&η7 πιΟΓβ 

χαχώς τους τωλεμίους^ 8έ άνεχωροΰμεν τϊάνυ 

Ίη^νϋτγ (Ιο) Ιΐιβ βη6ΐη7» 1>η( ^β-Γβ^ατηθά τβΓ7 

χάλεηώς. Χάρις οίν τόΐς θεοίς ϋτί ουχ 

άΜ&ΟίΛύγ. Τΐιαηΐεβ ΙΙιοκίοΓβ Ιο-Ιΐιβ ^β, Ιΐι»1 ϋιβ7-*<ϋά ηοΙ 

^ΐλ^ον συν τίολλγ ρώμγ άλλα συν ολίγοις, 

'οοιηο ιπΐΐι (λ) ^τβαΐ ίοΓοο 1>α1 (οηΐ7) ιήΐΐι (») ίοιτ 

&ςτε μεν μ•η βΤυά'^ι μεγάλα, δε 

(ΐΓοορι), Β0-&8 ίηάββά ηοΐ 1ο.Ιιαγβ-ίη]τυΓβά (υβ) ηιυοίι, ιιηά (7θ(; 

ίηλωσαί δν ίεόμε^. Γαρ νυν μεν οι 

(ο-Ιι&Τ6-8ΐιοιπι (αβ) ινίι&ΐ ινο• ηββάοά. Ρογ ηοιτ ίηιίοθά (1ι« 

τωλεμιοί τοξεύουσι και σφεν^ονώσιν 

•ήβη/ 'βΐιοοΐ (ϋιοίτ) *Ητοιη »η1 •1ίη|(-8(οη«• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 210 ΤΗΚ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

6οον ούτε οί Κρητες 8νναντ<η άνητοζεύεΛ^ 

ούτε οί βά7ίλχ)ντες εχ χειράς εζίκνεΐσ^αι^ 

ηοΓ — (ϋιοββ) ΙΙίΓοιΗη^ ΓΐΌΐη ((1ιβ) Ιιαηά (&γο »1>1ο) 1ο-γ6αοΙ:, 

δ^ &'αν διάχωμεν αυτούς^ μεν ονχ οΙόν η 

&ηά ιτΐιοη ^ο-ραηυβ ϋιβπλ, (Η \») 1ηάο«ά ηοΐ ρΐΌροΓ — > 

ίνύκείΡ τωλν χ(ύρίον άτώ τον στρατεύματος, 

ίο-{ο\1οψ (&) ^β&Ι άίβΐ&ηοβ ίΓΟίη (1ΐ6 νηιχ, 

δβ ονδ' εν ολίγφ^ ει ταχύς '^ζός 

\)\ιί ΒοίΙΙιοΓ ίη (α) 8ΐη&11 (βρ&ββ), ϋ (οτβΓ ιο) β^ίίΐ (Ιΐιο) ίοοί-βοΐάίβτ 

εΐγι, άν ίίώχων χαταΤυάβοί τίεζόν 

τηί^ίιίΛ^, οοαίά 'ΐιο ριιπυίη^ ΌτβΠιϋΕβ (») ίοο^-ιο1<ϋβΓ | (Ιιβ Ι»•- 

εχ ρύματος τόξου. 

ΪΛΐ; άΪΒίΒΛί) Γγοιπ (0ι6) άΓαιπηι; *οΓ (α) *1>οΐ[τ [ιΙ&Γϋη^ ίτοιη (1ι• 

Ε( οϋν ημείς μελλομεν 

άίβΐ&ηοο οί » 1>οιτ-8ΐιο1 ίΓοιη Ιιίιη]. Ιί ΙΙιΟΓβίοΓθ ττβ ΐΛίοηά 

βϊργειν τούτους, &ςτε μη δυνασ^α* 

1ο-1(ββρ-οβΓ 11ΐθ86 (ουτ βηβιηίθβ), βο-αβ ηοΐ 1ο•1>ο-αΙ>1β 

βλάητειν ημα^ τίορευομένους, δει Τ)}!^ τοτ 

ί/οΛιχιτί υβ ιη&τοΙιίης-ΓοιΙΙι, ϋ-ί8-ηθοβ88&Γ7 — βμ• 

χίοτγ;ν τε σφεν^νητων χαΐ ίτίτίεων. 

■ρ6β(1ίΐ7-2ΐ8-ρο88ίΙ>1β(1ορΓθουΓθ)ηοΙ-οηΐ7 8ΐίης6]*8 1>α1-&ΐ8ο οαταΐτγ. 

^Αχούω δ' είναι εν τφ στρατεύιΐ/α'ΤΛ ημϋν 

Ι-Ιιβ&Γ ίη<1θ6(1 (Ιΐιαΐ) 11ιβΓβ-&Γθ ίη ϋιβ &πη7 οί-αι 

Τοδίους, φασιν τους τιοΤίλούς ών έτύσταα^αι 

Κΐιοάί&ηβ, 1\ί&Υ'8&γ (Ιΐιαΐ) ϋιβ ^ΓβαΙ-ρ&ιΙ οί-ϋΐθΐη Ικηογτ 

σφεν^οναν, χάί το βέλος αίτώι^ χαΐ 

(ήοντ) Ιο-α86-(1ιο-8ΐίης, αοά (ΙΙιεΙ) ϋιβ ^βαροη οΓ-(1ΐ6ΐη &Ιμ> 

φέρεσαι δίπλάσιοι των ΤΙεραιχων σφενίονων. 

ο&ιτίοβ άοαίιΐβ (Ιΐιβ (ϋβίαηοβ) οί-ϋιβ ΡβΓβίαη 8ΐίη§8 

Γαρ εχείναι δίά αφεν^ονάν τοΙς λί3θέ$ 

ΡοΓ Ιΐιβββ (Ρ6Γ8ίαη βΐίη^) οη-αοοουηΙ-οΓ βΐίηςίο^ — βίοηβλ 

χειροη?^η^έσι εζιχνοϋνται έηΐ /3ραχι) • 

&1ϋ3ς-ι1ΐ6-1ιαηίΐ8 ΓοαοΙι (οηΐ^) Ιο (α) βΐιυη (άΐδίαηοο); 

δε γε οι Ψόδιοι χαί έτασταντοί χ,ρκ^^ο^ 

%όΧ — ϋιο Κ1ιο(1ί&£8 οτοη Ιεηο^ (Ιιοιτ) Ιο-βϋ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΚ III. 211 

υολνβ^Ίαιν. "Ην οίν Ιπκτκτψώ/^β^α τίνες αυτών 

Ιβ&άβη-1>ιιΐΛθ(Β. Ιί Ιΐιβη ιτβ-αβοβΓίΑίη ^Ιιίοΐι-οηοβ οί-11ΐ6ΐη 

τίέτίανταί σφεν^νας, χαΧ μεν 8ωμεν αργύρων 

Ηατβ-&ο<)αίΓθ<1 βϋη^Β, «ηά (ϋι»ΐ) ίηάββά ^β-ςίνο ιηοηο^ 

τοντφ αυτών, δε τφ έ^ελοντι τίλέχείν 

Ιο-ΙΙι»ί-οηθ ίοΓ-ϋιβιη, Εηά — (Ιο Ιιίιη) ^ϋΐίης 1ο-ρ1»ϋ 

άλλος τελώμεν άλλο αργύρων, χαΐ τφ 

»ύιβΓ (βΙΙη^) ΐίτβ-ιηίςΐιΐ-^ίτβ οϋιβΓ ιηοηθ7, &ηά — (ΓοΓίιΙη) 

ε^έλονΤί σφεν^αν εν τφ τεταγμένφ 

ΜτϋΜηζ 1ο-ιΐ8β-11ΐ6-8ΐίης ίη ϋιβ Γ&η1(-θΓ-ρ1&οβ-&88ί^β(1-1ο (Ιιίιη) 

εν^αχίόμεν τινά άλλ>7ν άτβλειαν, ϊ<Τως τινές 

ψ^'ΏΐΛγ-ύΏά βοιηο ο^ΙιβΓ ρΗνΟβ^β, ρΓοΙ>&1>ΐ7 βοπΜ 

ίκανοι ώφελείν γιμα^ φανοϋνται. 

ο&ραΙ>Ιβ &ο-&ί(1 08 ^ίΐΐ-αρροατ (Εοά ο0θγ Ιΐιβίτ βθητίοββ). 

Δε χαΐ ορω ϊτΐτΐους δντοις εν τφ στρατβυ/ΐέατι, 

Αηά &180 Ι-86β 1ΐ0Γ8β8 (6β»η^) ίη Ιΐΐ6 &πη7ι 

τους Τινας μεν παρ' εμοί δε τους 

— Βοιηβ ίηάθθά (&Γβ) τπαι ιηβ αηά — (οϋιοη) 

χαταλελει^ι^/ΐέενους τφ Κλεάρ;^^^, δε χαΐ τίολλονς 

Ιβίί 1)7 — 01β&το1ιιΐ8, »ηά &180 ιηαη7 

άλλους αιχμαλώτους σχευοφοροΰντα^. "Αν 

οϋιβΓβ 1&1(οη-ίΓοιη•ϋΐθ-οηθΐη7 (υββά ίη) ΟΛττγΊηΐζΛίΛ^ξΛξ^, Ιί 

οΰν εχλεξαντες πάντοις τούτους, μεν 

ϋιβΓβίοΓθ, βοΐΐοβϋης αΐΐ Ιΐΐ680 (1ιογ868), *ι«τθ ίηάοβά 

άντώώμεν σχευοφόρα, δε χαταχτχευάχϊωμεν 

'ςίνβ-ίη-ρΙΐΜβ (οί Ιΐιβιη ) θΓάίη&Γ7-1>α£ςαβο-βα111θ, αηά βι^υίρ 

τους Ιητΐους εις Ιτνίεας, ίσως χαΐ ούτοι άνκίσουοι 

ύΐ9 1ΐ0Γ86β ίοΓ ο&γαΐΓ7> ρ6Γΐιαρ8 6Τ6η Ιΐιβ8θ ^π11-&ηηο7 

η τους φεύγοντας. Ταύτα 

|Εΐηβ^Ιι&1 ϋΐθ (6ηοπΐ7) ββοίης. | (Κοβρβοϋη^) ϋιββο (Ιΐιίηςβ) 

ίδο^ε. Και τ:5ς ταύτης 

ϋ-β66ηΐθ4ΐ-Ης1ι1. [Τΐιββο ϋιίη^β ι^θγθ αρρΓοτοά οί.] Αηά ίΐιο β&ηιβ 

νυχτός μεν εγένοντο αφενδονηται εις 

αί^ΐιΐ ίηάθθά (ΙιοΓβ-Ιΐβοαιιιβ βΙίηςβΓδ (ο (ίΐΐθ ηυιη ««κ* οΓ; 

ίιαχοαίους, δε χαι τγ ικιτεραίςι. Ιτντίοι δε «οί 

ΐιτο-ΙνιηάΓοά, &η<] »1βο οη-ΐΐιο ηβχ^-άΕ7 Ιιοηββ &ηύ εΙμ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 212 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ 

ΙτίταΙς εις τιενηηχοντα έ^οχίμΛσ^τιααν^ 

Ιιοποηΐθΐι Ιο (ϋιο ηιιιηΙ>0Γ οΐ) ύί^γ ιτβη-^αά^^βά-ΔΙ 

χαΐ ατωλάίες χαί θώραχες ετωρίσ^οαρ 

(ίοτ ιβττίοβ), &ηά 1ο»11ιοπι-]Μΐ£βΙί αηά 1)Γ6Α8ΐρ1&1θβ ιτβΓβ-ρΓοτίάοά 

αΰτοίς• χοΛ Αύχιος 6 Τίολνστράτον Ά^τοώός 

ίθΓ•11ΐ6ΐιι Αηά I^7^^^β (1ΐ6 βοη-οί-ΡοΙ^β^η^ΟΒ ((1ΐ6) ΑϋΜηΙ•• 

5ί ετίεστά^ ίππαρχος. 

%Μ αΙμ *»ρροίιι1βά (ύιβ!τ) οοιηιηΜκΙβΓ. ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 
Δέ μείναντες 'Την 'ναντην ημέραν^ τγ 4λ> φ 

Αιπ> 1ΐΑΐϋιΐ|; ίοτ — ϋΐΑΐ-β&ιηθ ά%γ, οη-ΙΙιο η* ^1 

άΐΌΜΤ'τάι/τες τιρωΐαίτερον εττορενονιν 

(ά&7) Ηβίης-αρ β&τΙίοΓ-ίη-ΙΙιβ-ιηοΓηίης ( Ιΐιαη τιβα&Ι) ύΐθ7-ιη&Γθ1ιβά-ίθΓΐ1ι ; 

νάρ Ι&4 αυτούς ίιαβ9ίναί Χ^^ψ^ 

ΓοΓ ϋ-ιτ&8-ηοοο8β&Γ7 (^^^0 ^^«7 βΙιοαΙά-ΟΓοββ (») ητΐηθ-ίοπλιβά- 

3ρα)^, εφ* ^ έφοβονντο μη οΐ τΐολεμιοί 

εη&οίντο αντοίς ^ιχχβαίνοναι. Δε αΰτοίς ^νοΜε• 

ιηίς1ιΙ•»ϋΜ)ΐΕ ϋιβιη ΟΓΟββίης-ογβΓ. ΒυΙ ϋιβ7 Ιιανίη^- 

βγιχόαιν 6 Μι3ρα&£'Τ>7ς τίάλίν φαίνεται Ιχων 

0ΐΌ88βά•οΥ0Γ — ΜίΙ)ΐΓ&άαΐ68 α^αΐη αρρβ&τθά Ιιατίιΐ}^ (α) 

χιλίονς Ιππβας 3ε χαΐ τοξότας αφενίονητοζ 

Ι^οοΒ&ηά Ιιοηοιηβιι »ηά αίβο &γο1ι6Γ8 (&ηά) βΐίηςβη 

εις τετραχιςχιλΛονς' γαρ γτηαε Ίνσοοτ 

ίο (ϋΐ6 ΒαιηΙ>βΓ οί) ίουτ-ΐΐιοιιβ&ηά ; ίοΓ Ιιβ-βοΐίοϋβά Τίββ»- 

φέρνην τοσούτους, χαί ίλσβεν^ ντιοσχόμενος 

ρΙιβπιοΒ (Γογ) Β0-ιη&η7, »ηά οΙ>1&ίηο(1 (Ιΐιβιη), ρΓοιηίβίιιι; 

άν λάί'ρ τούτους, ηα^οΜαειν τους Ελλ>7νας 

ν-*1ΐθ βΐιοτϋά *Γβ06ίτθ ϋιο86, ίο-άοΗτοΓ ΙΙιθ 0Γβ6ΐο 

αΰτο), καταψροΓ>7σας, δτ^, εν τγ 7ΐ:ρ6σ3εΐ' 

*/)-}ι\χΩ, Ιιατίη^-άββρίββά (ϋΐθΐη), 1)6β&α8θ, ίη ϋιβ Γοπηβι 

προς^ολ^ ίχων ολίγους Ιτία^ε μεν ον8έν, 

«ϋΜ^ 1ι»τ!η^ (οηΐ7) ί••π (πιβη) 1ιο-ιαβθΓβά ΐηάββά ηο (ΙοΜΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΒ IV. 2ΐ8 

$€ ένόμιζε τϊοιγίσαί τίολλα χαχά 

ληά 11ιοαβ1ι& (ϋι&Ι) 1ΐ6-Ιι*ά-οο€&8ίοηβά (Ιΐιβιη) ηανιοΐι ληηο^λΒΟ• 

Έτίεί 36 οί "Ελληνες 8ία£εβγιχότες 

άτίεΐχσρ τ^ζ χαράίρα§ 6αον οχτώ ατοτ 
ϋονς, χαΐ ο Μι3ρα5άτ>7$ ^ιίβαινεν ίχων την 
ϋναμιν. Δε 7ίαγηγγΒλ'νο η 

ίοΓΟβ (»1)0Τθ ηίθηϋοηβά). Αοά ίιΐ8ΐηιβΙίοηβ-η&ά-1>βοη-£ρτβη ηοΐ-οηΐ^ 

τΰν τίελ'Ταχιτΰ^^ χαΐ 'Τΰν οτϊλΐ'Τΰν^ 

(Ιο ϋιοββ) οΓ• Ιΐΐθ 1&Γ£β(6βη, 1>αΐ-»ΐ80 (Ιο Ιΐιοββ) οΓ-ύιβ 1ιο»Τ7-&ηηβά-ιη6η, 

οΰς ε&4 8ίΔχ€ίν^ χαί είρητο τόίς ίτΐτίεύαι 

γτΐιοιη 11-1)θβ»ιηθ Ιο-ρατηιβ, &η<1-8ΐβο ϋ-^Μ-Ιο1ά Ιο-ϋιβ ϋοΓββιηθη 

^ίώχειν θαρΡοϋα^ ώς ίχανης δυνάμεως έφε- 

Ιο-ραηαβ ι>6^η£;-οοη&(1β^^-«ηά-ι)ο1^ι, &« (α) βιιΜοΐβηΙ ίοΓΟβ ττοαίά 

'^^μένης. 'ΕτίεΙ ίε 6 Μί^οαΜ^Της χατείληφει.. 

1>θ-ίο11οιήη£ (Ιΐιβιη). λν^ΐιοη ιχιάββά — Μΐ(ΙΐΓ&ά&ΐ68 Ιιαά-οτβΓίαΙεθη 

χα! ^δ>7 σφεν^ναι χαί 'Τοξενματα 

(Ιΐιοιη), &ηά »ΐΓβ»(ΐ7 (Ιΐιο) βϋηςβ &ηά λττοψλ 

εξίχονντο εϋΥΐμηνε 'Τοίς "ΕλΑΐηβί 

1>β|;Μΐ-1ο-Γβαο1ι (Ιΐΐθΐη) (Ιΐιβη) ϋιβ-βί^η&ί-^Εβ-^τοη 1ο-ϋιβ (ΐΑββ^β 

Τ'ρ αάληιγγί^ χαί εν^νς^ οίς ε\σητο^ 

ιτίϋι-ΐΐΐθ (ηιιηροζ &ηά άίτοοΙΐ7 '(1ιβ7, οί-^1ιοιη ΙΙ-ττ&β-ΓβιιυββΙοά^ 

ϊ^εον ομόσε, χαί οί νταιείς ηλαυνον • 

*ηη ΙΙΐθΓΟ (Ιο ιηοβϋΐΐθ θηβιη7), »η(1 Ιΐιβ ο&τ&Ιγ^ οΙιαΓ^οά; 

δε οΐ ονχ είέξαντο άλλ' εφενγον 

Υ>ηί ϋιβ («1161117) *<^ί<^ ι^^^ 'Γβοβίτο (Ιΐιοιη) 1)υΙ βοά 

Βτύ 'Ττην χαρά8ραν, Έν τγ ταντγ βιάζει τρ 

Ιο ϋιβ πιτίηβ. Ιη — ϋιίβ ριιτβυϋ ηο1-οηΐ7 

Ίίολλοί των ηεζώρ τοΙς β(ΐρ6άροίς άτιε^ανον, 

ΒΑΙ17 οί-ϋΐθ Γοο&-8υ1άίβΓ8 (οί) Ιΐιο 1>&τΙ)&ΓίΑη8 <1ί«<1, 

και εν τγ χαρά^ρς^ έληφ^σαν ζίχ>1 εις 

1>αΙ-&ΐ80 ίη Ιΐιβ πλτίηβ ιτβΓθ-Ι&Ιίθη &1ίτβ Ιο (ΙΙιοηαιηΙιβΓοΙ) 

οχτωχαί^εχα τών ίτίτίεων. Οί "Ελληνες 8έ 

^''Μ9η οί-ύιο Ιιοηβιηοιι. Τ1ΐ6 ΘΓββΙτβ Ιηά»^ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 214 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙβ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

αυτοχέλευστοι ι^χίσαντο τους άτΐο^νόντας^ ώς 

οί-ϋιοίΓ-υιπι-&οοοΓά ιηαΐί1&:«ά ΐΐιο <ΐ7ί°& ** 

&η εΐγι φοβερώτατον τοΙς τΐολεμίοις οράν. 

ύΐΛΐ ϋ-ιηϊ^^Ι-1>ο ιηο8ΐ-Γιί^ΙιΙίιι1 ίοΓ-ΐΙιο βηοιη^ (ο-βοβ. 

ΚαΙ μεν οι ηολέμΐΌΐ τιράζαντες ούτω άηνίΤ^σν ' 

Αηά ίηάβοά ϋιο 6ΐΐ6ΐη7 Ιιανϊης-ίατβά ϋιιιβ άορΑίΙοιΙ \ 

ίε οΐ ^ΈΙλληνες τίορενόμενοι ασφαλώς το λοίτών 

)>νΛ 11ΐ6 Θγθ6^8 ρπ>ο•ο(1ίη2 8&ί6ΐ7 (Γογ) 1ΐ36 ΓθΐΙ 

τ^ς ημέρας^ άφίχοντο έτύ τον τίοταμόν Ίίγρητα. 

οί-ίϊϊ9 άΒ,γ, Επήτοά ε1 (Ιιο Ητογ Τίςιίβ. 

Εΐ'Ταδ^α ην μεγάλη έρημη τώλις^ ί' 

ΗβΓθ ϋΐ6Γ0-ιτ&8 (α) 1&Τ£;ο άβββΓίοά οΐίγ, αηά (ϋιο) 

δνομα αίκγ ην Λάρισσα * ίβ Μ>7δθ4 το ταχλαιόν 

ηλίηο (ο-Η ιταβ ΐ4ΐυΓί88Α ; &ηά (ϋιο) Μοάββ — ίοΓΐηθΓΐ7 

φχονν αντην. Ίο εύρος 6έ του τείχους αύτ^ς 

ίη1ΐΕΐ>ϋβ(1 ϋ. Τΐιβ 1>Γ6&€ϋΙι ίηάβοά οί-ϋιο νταΐΐ οΐΛΧ 

ην τίεντε χαΐ είχοβί πόδβς, δ' ΰψος εκατόν 

ψΛΒ &Τ0 Εηά ίντ^ηίγ ΓββΙ, Εηά (Ιΐιο) Ιιοί^^ΙιΙ Ε-ΙιαοάΓοά; 

XI 7ίερίο8ος δε του χύχλου δυο παρασά ^^ ^^αι ' 

ΰΐ6 οίτοαίΐ ίηάθοά οί-ΐΐιο οηοΐοβατθ (πΛβ) ϊμο ρΕΓ&β&η^β; 

φχο^μητο δε τίλίν^ίς χεραμίαις ' δ' υπ>7ν 

ϋ-ντ&8-1)αίΗ — οί-1>Ηο1(β ιηα(1β-οί-οΐΕ7; Εηά ϋΐ6Γθ-ν?Ηβ-αιιάβΓ (Η) 

λί^ίνη χρηηΐς το υψος είκοσι τίοδών. 

(ε) 8(οηβ ίοαη(1&ϋοη (Ιιο Ιιοϊςΐιΐ (οί ϋ 1>βίης) ίντ6η(7 ίοοί. 

Ό βασιλεύς Περσών, δτε Πέρσας έλάμβανον 

Τΐΐθ Ιίίης Όί ((1ΐ6) ΦθΓβί&ηβ, ντίιβη (ΙΙιβ) ΡβΓβίΕηβ ντ6Γ0-ν?Γ0β(ίη{; 

ΤίΤν άρχ)}^^ παρά Μ)7δων, πολωρκών ταυτ)^!^, 

(1ιβ θΐηρίτθ ΓΓοιη (Ιΐιο) Μβάθβ, 1)β8ί6ςΐιΐ£; (Ιιίβ (οίί7), 

έ^ύνατο ον^ενΐ τιρόηφ έλείν δε νεφέλη 

ΰοαίά ίη-ηο ιη&ηοβΓ να^ο (ϋ); 1>α( (ε) οίοαί 

ΛροκαλυφοΜΤα ^λιον τ,φάνιαε^ (^^Χ9^ οΣ ά^^ροτιο* 

ΙίΕτίη^-οονβΓβά (ϋιο) βυη ιηΕάθ-ί(-(1Ϊ8&ρρβΕΤ, ιιηΐίΐ Ιΐιβ ροορίο 

έζέλίηον^ χαΐ όντως εάλω. Παρά ταυτ>7ν 

ιΐθββηβά (ϋ), &ηά βο ί(-ν?&8-(&1ε6ΐι. Νβ&Γ ιΙ^ίι 

την τώλιν ην λίθινη 7ίνραμ^ς^ το είρος 

— οϋ7 ϋΐ0Γ0-ντΕ8 (ε) βίοηβ ρ^Γ&ιηίά, ^2ιο 1>γθε<1ιΙι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Β0ο£ ΙΠ. — ΟΗΑΡΤΕΚ IV. 215 

αερ ενός πλέ^ρου, ίε τό ν4^ 6νο πλεί^ρων. 

ΐΒάο6ά(οίΗιτΜ)οί-οηο ρ1βΐ1ΐΓ&, Αοά ϋιο Ιιβί^^ΙιΙ οί-ΐντο ρΐβϋιηι. 

ΈπΙ ταυτ>7$ ^σαν τΐολλοί των βαρβάροϊΡ 

Οώ ύϊίΜ (ρτηιηίά) (Ηβη-ν^βη ιηΗη7 οί-ύιο 1)ΑΓ(>ιΐΓίΑηι 

άτίοτιεφευγότες εχ των χωμύν τϊληαίον. ^Εντευ^εν 

1ι»τΐη{;•ββα ίΐΌΐη ύιο τί11&(^ ηβ&τ. Ιΐυηο• 

ΒΤΐορεν^σαν ενα στα^μόν^ εξ τκιροϋσάγγα^, 

ϋιβ3Γ-ρΓθθβθ(ίβά οηο άλτ'β-ιηΑΓοΙι, (ιηιϋίίη^) βίζ ραπιβΗΟ^^ι, 

τίρός μέγα ερημον τείχος, χείμενον τιρος τγ 

Ιο (λ) \ΛΤζο άοββηβά ίοπτβΜ, ιίΙιι&Ιοά ιιβαΓ — (ε) 

τίόλει' δβ δνομα τγ τκίλει ^ν Μέσηιλα' 

οίχγ ; ληά (ϋιο) ηαιηο ((ο-(λ«) (οί Ιΐιο) οΗ7 ψλβ Μοβρΰλ ; 

3ί Μη^ι τϊοτε φχονν αντιην. Αέ η χρητύς 

νίά (ύιβ) Μβάββ ΓοπιιθΓΐ7 ίη1ι&1>ί1βά ϋ. Αηά ϋιο ίουοάλϋοι 

μεν ^ιν ξεστον λί3ου χονχνλίάτου^ το εύρος 

(ηάβοά ΜβΛ οί-ροΐίβΐιοά βίοηο (ίιιΐΐ οί) βΙιβΙΐΒ, Ιΐιο 1>Γ6&άϋι 

τίεντηχοντα ποίώΐ', χαί το ΰ^ος 

(^ΟΓθοί ιτβμ) ύΐίγ ίββΐ, Εηά Ιΐιο Ιιβί^^ΐι^ 

Τίεντηχοντα. Έτύ ίβ ταυτ-ρ έηφχο8όμητο 

Μίγ (ίοοΐ). Οη — ύιύ ντΕβ-οοηβΙταοΙβά (&) 

τίλίν^ινον τείχος, το εύρος μεν ηεντηχοντα 

\}ήο]ί 1Τ&Π, ϋιο 1)Γοα<111ι ίηάββά (ϋιοηοί 1>βίιΐ£;) ϋ^ΐι^ 

7ίο8ών, ίέ ΤΟ ϋ4^ς εκατόν ίβ η περίοδος του 

ΪΜΐ, &ηά ϋΐ6 Ιιβί^^ΐιΐ «-Ιιαηάτοιί ; Εηά Μιο οίτουϋ οί-ϋι• 

χνχλον εζ τίαρααάγγαι, *Έ»ντ%ν^ ϋΐη^να 

οηοΙοβιίΓΟ (ιτμ) •ίζ ρ&τ&β&η^^β. Ηι^ Μοάία (Ιΐιο) 

γυνή βασιλέως έλέγετο χαταφυγ *ν &τε Μ>7δθέ 

ιήίο *οί((1ιο) *1(ίιΐ£; ϋ-ίβ-β&ίά Ιοοί^-ηίαςο ντίιβη ((1ιβ) Μοάοβ 

άτίύλεύαν την άρχην ίτώ Τίερκ .V•. Δε ό 

ιτοτο-άορΗτβά (οί) (1ιβ οιηρΐτο 1>7 ((Ιιο) Ρ6ηί& £α1 ϋι• 

βαχίίλενς Περσών ττολωρχων ταυτ)7ι Χ^λιν 

^Ώΐζ *οί (ϋιο) *ΡβΓβίιιη8 1>ββίβ2ίη2 (Ηΐβ λΗ7 ^μ 

ούχ έίύνατο έλείν ούτε χρ^νφ, ούτε βΐ^ ' 

■οΙ *αΜ• Ιο-Ι&Κ• (Η^ οίϋιοΓ 1>7-1οη£;ϋι-οί-ϋιηο, ογ 1»7-ίατο• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 216 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

5έ 'Δενς τίοίει τους ένοιχοϋντας έμβροντιητονς^ 

ΙηιΙ ^αρ^^θ^ ιηλάο ϋιο ίη1ι&1)ϋ&η1ι (&8 ϋ ιτοη) 11ιιιηάθΓ-«1ηιο]ι, 

χαί όντως Ιάλω. 

*Εντεν^εν 8' έτωρεν^σαν ίνα στα^μόν^ 

Ηβηοβ — ϋΐθ3Γ-ρΓθθθ6άοά οηβ ά&τ'β-ιη&ΓοΙι, (ιη&1κ!ηκ 

τίτταρας τιαραχίάγγας. Εις δβ τούτον τόι 

ίοιίΓ ρ&Γ&8&η£;β. Ιη — Ιΐιίι — 

στα^μον Ίυσσαφερνης έτιεφάνε, Ιχων τε 

ά&τΊ-ΠλΑΓοΙι Τίβιαρίιβπιββ &ρρβ&Γβά, Ιι&τίη^ ιιο1-οηΐ7 {ύΐ9, 

Ιτίπέας ους αυτός ^λ^ε, χαΛ την δύναμη 

ΟΛνΛΪτγ (ιήϋι) ντίιίοΐι Ιιο β&ιηο, 1>α(-αΐ80 ϋιο ίθΓθ€ 

*Οοόντον τον Ιχοντος την θυ^^ατ^ρα 

οί-ΟΐΌϋΙθβ — (1ιβ) ί&τίης (ιήΐΐι Ιιίιη) ϋιο άΕΐι^1ι(βτ 

βοΜίίλεως^ χαΐ Ιχων βοοβά^ονς 

Όί (ϋιο) '^ίη^; (ίη ηα&ιτί&β^ο), ιιηά Ιι&νίης (ϋιο) 1>ΕΓΐ>&Η&ηι 

οδζ Κύρος άνεβη^ χαΐ Ιχων ονς 6 

ιτΐιοιη Ο^ηιβ ιτοηΐ-υρ (ντϋΐι), Εηά ΙΐΑτΐη^ (Ιΐιο Ιτοορι) ιτΐιίοΐι Ιΐιβ 

αδελφός βουσιλεως έ^οη^ει βασιλείς κοώ, 

ΒγοΙΙιογ *οί(ϋΐ6) '^ίη^ αββίβίβά (Ιΐιβ) ^ίη^; (ιήϋι), αηά, 

τίρός τούτοις, ϋσονς βοϋαίλενς ε8ωχεν αντφ* 

1>ββίά6ΐ> ϋΐ686| Ε8-ιη&ο7-&β (ϋΐ6) ^ο^ 1ι&ά-£^τβη Ιιίιιι ; 

5ςτε το στράτενμα έφάνη τιάμτΐολν. Δ' 

•ο-ϋι&Ι ϋΐ6 &ΠΙΙ7 Ηρρβατθά 6χοββάίη| γ (Ι&τ^β). £α( 

έτίεΐ ίγίνετο εγγνς^ μεν χατο^3τηβας τάς 

ιτΐιοη Ιιβ-οΐϋηο οθαγ, ((Ηβη) ίικίοοά Ιι&τίη^^-ρίΕΟοά — (βοηιο/ 

τ&ν τάξεων δτίίϋ^εν είχε, ίέ παρα- 

οί — (Ιιίβ) ΓΕη^β ΐη-ΙΙιο-Γθ&τ Ιιο-^βρΙ (ϋιοιη ϋιβΓθ), 1>α1 Ιο&ά- 

γοιγών τάς έμβάλλειν εις τα 

ιη^ — (ο(1ΐ6Γ8) (οΙ)Ης[α6ΐ7) 1ο-11ΐΓθν (ϋιοιη) (ο Ιΐιο 

τΐλάγια^ μεν ονχ έτόλμηαεν οΰδ' 

Α&η^Β, ((Ιιοαςίι) ίηάοβά 1ΐ6-*<1ίά ηοΐ '<1&το ((ο αϋ&ο^) ηοτ 

έδούλετο ^ιαχιν^ννείειν ' 8έ τϊοφηγγείλε 

σφεν^νάν χαι τοξενειν. Έηει 8έ οι 

(Ιϋ• ηοη) (ο-αββ-ΐΐιβίτ-βΐίιι^^β αηά 1)ον?β. \ν^Ιιοη ίηάοβά ϋΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Βοοκ ιη. — υΗΑΡΤΕΚ IV. 217 

Ύόίυοι ^ια'ζαχ^ενΤΒς έσφεν^όνηααν^ χαΧ οΐ Σχν- 

Ε^οάΐΑΐι• (ϋιρ•'-Μ<1-«1οη2-ύιβ-ηιι1» αβοά-ϋιοίΓ-βΙίη^ »ηά ϋι• 8ο/- 

^ τοξόταα έτόξευσαν^ χαΐ οϋΒΐς ίψάψνανξν 

ϋιίνι Ατοΐΐθπ ιΐ8θά-ϋιοΐΓ-1>οιτ>, ι Μΐά ηο-οηο ίλϋβά Όί (») 

ά,ν^γ6ς^ (^άρ οΰίβ βΙ 

*ιη&η, [ηο οη• ίνίβά Ιο ΜΙ & πιμι], (Γογ ηοϋΐιοτ ίί 1ΐ9-Ίιβ4 

ηίνυ τίρο^νμοίτο ην ^ίχ/διον,) χοά 6 Ύνβ 

τ•Γ7-ιηαο1ι 'άοιίτβά (Ιο ιίο ιο) ιηΛλϊ ομ/,) »ηά — Τΐι- 

αοϋφέρνης μάλα ταχίοις άτϊεχώρει Ιξω βΒλΰν^ 

ηρΐιοπιοβ Ύ9τγ Βροβάίΐ7 ηΙτβΑΐοά 1>β7οηά (ϋιο) ιηίΒβΟβίτ 

και αί αλλοΛ τάζεις άτίεχώρηααν. 

%ηά ϋίιο οϋιΟΓ άίτίήοηβ (οί Ιΐιο ΡοιέΙαιι•) (&1ιο) ηΙτοΑίοά. 

Και τό λοιτίόν της ημέρας οί μεν Ιτιορπλ 

Αηά ύιο ηβί οί-ύιο <1&7 ϋι• (ΟΓββΙ») ίηάοβά οοηϋηαθά 

οντο, δ' οί είτΐοντο' χα! οί βάρβαροι 

ϋιοίτ-ιη&τοΐι, Μΐά ϋι• (οηοοα/) ίοΐίοιτοά; Αηά ϋιο 1>&τΙ>&η»ηι 

ονχέτι έσίνοντο τότε τγ άχροβολίαει' 

ΏΟ-Ιοη^^βΓ 1ι&τ&88βά (ύιοιη) ϋίιοη ιτίϋι — (ύχοίτ) 8ΐι1πηίΒΐΐϊΡ|^ 

Τ^άρ οί ΎόίΐΌΐ έσφεν^νων μαχράτερον τΰν 

ίοΓ ϋιο Κ1ιο<1ί&ηβ <^ΐΓθν-β(οιιβ8 ίΑτΙΙιοΓ (ϋΐΑη) ϋιο 

περσών χαΐ πλείστων τοξοτ&ν. Αέ χαΐ τά 

Ροηί&ηβ, Εηά ϋΐ6-ιηο8& οί-11ιο-1>υιπηοη. Αηά λίβο (1ΐ€ 

τ<5ία, τά Περσικά, έατι μεγάλα ' &ςτε ότίόαα 

τώτ τοξευμάτίύίν αλίσχοιτο ην χρηΟιμα τοΙς 

Οί-ϋΐΟ ΑΙΤΟνβ ΑΒ-νΟΓΟ-ί&Μβη (ηρ) 1Τ6Γ0 ιΐΜίυΙ (ο-ϋι• 

Κρη^ί' χαΐ ίιετέλοχη^ χρώμενοι τοίς τοζενμαϋι 

Οηία,ηβ, &ηά ϋιθ7-οοηϋηαοά αβίη^ 41«* ιμτοιτ• 

Τ&ν τίολεμίχύίν^ χα! Βμελεη,ίν τοξενην &νω ίεντες 

οί-ϋιο οηοιη/» | Αηά ϋιο7.ρι«οϋ86ά ιΐιοοϋΐι^; αριτατάΒ {;<ίη|; 

μακράν. 

Αέ ΧΟΛ ενρίαχετο τίολλα ι^βΰρα εν ταΐς χάμαις, 

Αηά λίβο (1ΐθ7-ίΌαηά πι&η/ 1>οιτ-8^Ηη28 Ιη ϋιο τί1]»^% 

χαΐ μ&λνβ^, &ςτε χρηύ^ι εις τά^ σφετ'8ό%ΧΜς. 

«1μ ^«λά, Βο-^Λ 1ο-1)β-αΜά ίοΓ ϋιο ιΙΐΒιβ». οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 2ΐε ΓΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΜΟΡΗΟΜ. 

Καί μεν ταυτ-ρ τγ •ίΐ/^ίρ<ί, ίτίει οί ^Ελλιηνε^ 

Αηά ίηάββά οη-ΙΙι&Ι — άαγ, νΐιβη Ιΐιο Θτθο1(• 

ίτν,τνχόντες χάμαις χατεύτρατστίε^ενοντο^ οί 

βάρβαροι άηηλ^ον^ έχοντες τότβ μ£ίχ}ν εν τ"ρ 

ΐ9&Γΐ)&Η&ηβ άορατίβά, Ιι&νίη^; Ιΐιβη ΐήο-ιτοηΐ ίη (Ιιβ 

άχγο66λίοεί* ϋ τγιν έηωϋσαν ίιμέραν οί ^Ελληνες 

ιϋηηίβΐι ; 1)υΙ οη-ΐΐιβ ίοΠοινίη^; ά&7 Ιΐιο ΟγθθΙ» 

ίμειναν^ χαΐ έτίεσίτίσαντο' γαρ ην τιολνς σίτος 

Γοιίι^ίηβά, Επά οοΙΙοβΙθά-ρΓοτίβίοηβ ; ίοΓ ϋΐοΓθ-ντ&β ιηιιοΐι οοπι 

Ιν ραΐς χώμαις. Αέ τγ ίκττεραίςι έτΐορεύοντο 

\η &ο γϋ1&ς68. ΒιιΙ οη-(1ιβ η^χί-ά&γ ϋιβ^-ιη&τοΐΐθά 

ί«χ τοϋ τίεδίον^ χαί Ύιασαφέρνας είτιετο άχροβο- 

ύίΓοα^Μ Ιΐιβ ρΐ&ίη, Επά ΤίββαρΙιβΓηββ ίοΐΐοντβά ΙΙίΓονίη^• 

λιζόμέ'^ος. 'Έν^α 8η οί ^ΕΤίληνες Ιγνωσαν^ 

Ε(-ϋιβιη-(ϊνιη-Ε-(ϋ8ΐαηοβ. ΗβΓβ ίιιάββά ϋιβ Οτοβίερ ροΓοβίνβά, 

&Τί τιλαίσυον ϊσόηλενρον εΐη τίονηρά τά^ις, 

ϋΐΕΐ (ε) οοίαιηη οί-βςυαί-βκίοβ -ντΛβ (ε) 1>ε(1 ΕίΤΕηςβιηθηΐί, 

τίολεμ,ίων εηομενων. Γαρ ην μεν τα κέρατα 

Κΐΐθ) οηοιη^ ίοΐίοινίο^. Ρογ ίί ίηάββά (1ΐ6 ^ίη^ 

του τΐλαυσίον συγχύητγ^ η 68οΰ οναης 

(ΟΓ Αεο^β) οί-ΐΐιο βςπΕΤθ οΙοββ-Ιο^οΙΙιβΓ, ογ ((Ιιβ) τοΕά 1>6ίη2 

(ΙΤετίοτεροις, 17 ορέων άναγχάζόντων, η γέφυρας, 

ηΕΤΤον, οτ ιηοιιηΐΕίηβ ίοτοίης, ογ (ε) 1)η(1^ 

έύτιν άνάγχη τους σηλίτα^ 

(ο 1>θ ρΕ88βά), ί^ 'β Ε-η60688ίί7 (ΙΙιεΙ) ϋΐ6 Ιΐ6Εν7-&ηηβ() -11160 

Ι«^λίίεσ3αί, χαί ττορενεσ^ι ηονηρως^ 

1>6-ριΐ8ΐΐ6ά-ουΐ-οί-(1ιθλ; ρΐΕΟββ, Εοά πιεγοΙι ιτϋ1ι-άί£οα1(7, 

αμα με>' ηιεζομενονς^ 6έ χαί αμα 

αν(1ιβ-8Εΐιιβ-ϋιηθ ίηάθ^ ( (1)6ίηβ) ρΓββββά-υροη, Εοά Είβο Εΐ-ϋίιο-βΕχηβ-Ιίιηο 

Ταραττομενονς' ωςτε ένάγχη είνα^ι 

ΙΙίΓΟίνη-ίοΙο-οοοίαβίοη ; 80-ϋι&( (ίΓΟίη) η60688ί(7 (ϋΐ67 ιτθγθ) (ο-Ιμ 

^νςχρηστονς, 6ί> ^ας άταχτους, Δ' αί ^αν τά 

α8β1θ88, 1)1 Ώξ ίη-οοηίυ8ίοη. Αηά ε^εΙπ ιτΐιοη ΙΙιβ 

κέρατα ^ιχισχγ, άνάγχη τότε τους έχ^λίτ 

νίηκ• ϋνίάο, ϋ ί8-ηθ0688ΕΤ7 ϋιοη (ϋΐΕΐ) — (ϋιοΝ) ριΐ8ΐιο<Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΔΡΤΒΒ IV. 219 

Βομίνονς ^αχσπα(τ3α<, χαί το ιιέαορ 

•αΐ-οί-ϋιοίτ-ρίΑΟΜ '^ (ηον) 'άΓ&ντη-ΑβαηάβΓ, &η<1 ύιο πιίάάΐο 

των κεράτων γίνεσαι χενόν^ χαΐ τονς 

(1)βΙιν«•α) ύιο γτίη^• 1>6θοιηο8 6ΐηρΐ7, &η(1 — 

ταύτα ηάσχοντας ά^νμείν, των 

(ϋιοββ) 'ΐΜίΐλ^ ϋιΟΒ ^Α&ΌοΙθά ιηιΐ8ΐ-1>βοοιηο-(ϋ8ρίιϋβϋ, ϋΜ 

ηοίλεμιχύΐν ετξομένων. Και όπότβ 8έοι 

0116107 ίο11θ¥τίη{; (ϋιοιη). Αηά ντΙίθηβνοΓ ίΐ•ιηίςΙι(-1)β-η6βθ8ΜΐΤ7 

^ιαβαίνειν γέφνραν )? '^^^ά άλλιην ^ιάβααιν^ 

(Ο-ςΟ-ΟνβΓ (ε) 1)ΙΪ€ΐ26 ΟΓ ΕΠ^ ΟΐΙΐβΓ βΓΟΒΒίη^^-ρΙ&ΟΟ, 

Ικαστος ίατιευ^ βονλόμενος φ^άσαι πρώτος* 

βαοΐι-οηο Ιι&βΙβηοά άοιίτΐη^ 1ο-^ΕΤθ-&ηίνοά ΐ1ιο.&ηΙ; 

χαΐ ην ένταϋ^ ενεηί^ετον τοΙς τίολεμίοις. 

&η(1 11ΐ6Γ0-ιτ&8 1ΐ6Γθ &-Αηο-ορροΓηιιιί(7-οί.ΕΐΐΕθ1( ίοΓ-ϋιο βηθΐη7. 

Δ' ετιεί οΐ στρατηγοί έγνωσαν ταδτα, ετϊοίησαν 

Βαΐ ιτΐιβη ϋιο ^οηοπϋ• ^ηβιν ϋιίβ, 11ΐ67-ίοπιΐθά 

εζ λόχους ανά έχατον άνδρας, χαί ετύστησατ 

■ίχ οοιηρ&ηίθβ οαοΐι-οί Ε-Ιιαηάτοά πιβη, &η<1 ϋιβ^-αρρυίηίοά 

λοχαγούς καί άλλους ηεντη^ 

ο&ρΐ&ίηβ (οτβΓ ύΐ686) Εχιά (11ΐ03Γ Ερροίχιΐβά) οϋΐ6Γ8 οοιηιηΑηά- 

χοιντηρας^ χαΐ άλλους Ιΐ'ω|Μθτάρ;^ας. 

ίης-βΓ(7 (αίθη), Εηά οΐΐιοη οοπιιηΕη(1ίη£;-&γβ-αη(1-(ντβη(7 (ιηοη). 

Ούτοι λοχα^^οί δί τίορενόμενοι, 

Τΐιβββ βΑρίΕίη• Ιηάθβά (^ύι ΙΙιθϊγ βοιηρΕίιίθβ) οο-(1ΐθ-ιη&το1ι, 

οπότε μεν τα κέρατα σνγχνητοί^ 

^ΙιβηβνθΓ ίηάθοά ϋιο ιήηζΒ (ογ Αεοϊβ οί Ιΐιο ιςηΕτβ) οίοββά, 

νηεμενσν ϋστεροι^ ωςτε μη ένοχλείν τοΙς χερουσι^ 

ΓθΐηΕίηβά 1)β1ιίηά, 8ο-ε8 ηοΐ (χ>•άί8(ιΐΓΐ> 11ΐ6 Δαο^β, 

δε τότε τϊορηγον έξωθεν των κεράτωι^. 

Ετιά ϋίθη Ι ϋιβ7-ΐ6ά-οη [άβ&ΐοά] οηΐβίάβ ίΐιο Ιίαιι^ 

Δέ ότιότε αί τέλενραΐ του τιλαισίου διάσχοιεν 

Βα( ντΙιβϋθνθΓ ϋΐ6 βΕηΙ» οί-ΐΐιο βςιίΕτβ ηιίςΐιΐ-οροη 

άνεζεηίμτϋϋοσαν το μέσον, ει μεν το ^ιεχον εΐη 

Ιΐΐ07-61ΐ6€ΐ-υρ Ιΐιο ιηίάάΐθ, ίί ίηάββά Ιΐιβ ββραΓαΐϊης \τε8 

στενώτερον κατά λόχους ' δε ε( πλατυτερον κατά 

ΟΕίτοντ 1)7 οοιηρΕηίβ8; 1)ΐι( ίί 8οιη6κ^ΙΐΕ(.νΐ(1ο 1>7 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 22€ ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙΒ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΜ. 

τίεντηχοατΰς^ ίέ βι τΐάιν τκλατν χα^ ένίψοτΐας 
&ςΤΒ τ6 μέσον αεί είναι ^χττλεων. Ει 3ί χαΛ 

•ο-Μ (Γογ) ύιο ιηίάάΐο αΙυτη^ι (0-1)6 ίιιΐΐ. Ιί 1χιάο«<1 αΙμ 

ί^04 ίιαβαίνειν τινά ^ιάβσαιν Υΐ 

ϋ-ιηί^Ιι^•1>•-ηβοββΜΤ7 (ο-£;ο-(1ΐΓοα£;1ι επ ^ ρΑββΑ^^-ΟΓ-ΟΓΟΜίη^ ογ (ο<^ιν ») 

έφαγαν ^ ονχ Ιταράττοντο, άλλ' οί λοχαγοί 

ϋήάΐξρ, 11ΐ67-'ιτοΓβ ηοΐ 'ϋίΓοντη-ίηΙο-οοηίαβίοη, 1)υ1 ύιο ΟΑρΙ&Ιηι 

ίίέβαινον εν τφ μέρει ' χαΐ εΙ 

{ψϊύι ϋίιοΐτ οοιηρ«ηίββ) ιτοηΙ-οτοΓ 1η — βαοοβββίοη; Εηά ϊ£ 

η 6έοι τίου της φάλαγγος^ ούτοι 

Λπγ-ύϊίϊϊζ ναβ-ιτ&ηΐβά «η7-ντΙι«Γ0 (ίη) (1ιο ρ1ι&1ΐΜΐχ, ΐΗβΜ 

ίηντίαοηααν. Ίούτφ τφ τρόηφ ετίορεν^ιησαν 
τέττοφας σταθμούς. Αε γ^ριχα έτΐορενοντο τόι• 

Γουτ ά&78'-ιη&Γβ1ι. £α1 νΐιβη ΐ1ιθ7-ιτοΓθ-ρΓθθθβάίιΐ£; οη-ϋΐ€ 

τίέμητον^ εΐ^ν τι βααίλενον, χα! ττβρί 

6ί11ι (ά&τ'β ιη&ΓοΙι), 11ιβ3Γ-Β»ν &-^ίηά•οί ραΐαοβ, &η(1 &Γοαηά 

αυτό τίολλάς χώμχις, ^έ την 68όν τιρός 

α (ΐΙιοΓθ ιτβΓθ) ιη&η7 τϋΐ&^β, &ηά (1ιβ γοιμΙ Ιο 

ΤΟ τούτο χωρίον γιγνομένην 3αι υφηΤϋών γηΤυόφων^ 

— ϋιίβ ρΐαβο Ιγίηξ ονβΓ Ιιί^^ΐι ΜΙΙβ, 

οϊ χα^χον άτΐό δρονς νφ' φ ην η 

ιτΐιίοΐι ΓβαοΙιβά-άονιι Γγοιπ (&) χηοαηίΑίη &( (ύιβ ίοοΐ οζ) ινίιίοΐι ιταβ Ιΐιο 

χώμη. Καί μεν οί ^Ελληνες δυαμενοι είδον τοι>ς 

τί11&£;6. Αηά ίηάβ«ά ίΐιο Θγθο1(8 ^θ^ο^^^I1ς β&ντ ϋι• 

γγίΤυοφονς^ ως ειχός, των τίολεμίωίΡ 

&ί1ΐ8| Ε8 (ιτιιβ) η&ΐυπιΐ, (ϋιο ίοΓοββ) οΓ-ϋιβ βηοιη/ 

δντοη^ ίητίέων. Έτιεί ίβ ττορευόμενοι έχ του 

1>6ίης ΟΛΥαΙτγ, λΥΙιβη ίηάοθά ρΓοοθοίΙίη^ Ατοιη ϋι• 

τίε^ίου άνέδηοαν έτύ τον τρωτον γηλοφον^ χαΐ 

ρΐ&ίιι ΐ1ιβ7-αβθ6η(1ο<1 οη-(ο Ιΐιο &^β^ ΙιίΙΙ, Αηά ((Ιιοη^ 

χατέβαινον ως άι/αία/νί^ι^ ετύ τον Ιτερον. 

Ι1ΐθ7-βοοιιη6ηο6ά-()6βοβηάίη^βο-α8 Ιο-Μοβηά οη-ΐο ϋιο ηβχ^ 

Ένταυ^ Οί βάρ6οψ)ΐ ετύγιγνονται, χαΧ από 

ΒοΓΤ ύιο 1>&Γ{>ιιήαη• ΟΜηβ-αροη (Ι^βιη), μι4 &ο» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΔΡΤΒΚ IV. 221 

του νψ>7λοί §β(ΐλλορ εις το τί^ν^νές, 

&« Ιιί^^ΐι ({[ΧΌΐιιιά) ϋιβ^-ϋίΓοντ (ο Ιΐιο ρΐΑθβ8-1>θ1οντ, (»ηά) 

ίσφεν^νων έτόξευον ντϊό μαχιτίγων. Κολ 

α86ά-ϋΐθυ-8ΐίιΐ£;8(Μΐά)ι1ιο1.11ιοίΓ-Αΐτοιτ8,ιιη(1θΓ (ϋιβ) Ι&βΐι. ληά 

ίτίτρωσχον τίολλονς χαΐ έχράτιησαν τών γνα- 

ύΐθ^-ιτοιιηάοά ηι&η7, «ηά Ι1ΐ67-1ι&<1-ϋιο-&άνΕΐιΐΑ^ οΓ-ϋιο 1^£I1^- 

νητων Έλλ>7νων, χαί χατέχΤίεισαν αυτούς εϊσω 

λπηοά Οι-θοίίβ, Εηά ^ιΐιυΐ ϋιβιη ^ηρ ντίΟιίΒ 

των ϋτίλων^ &ςΤ€ Ταντιην τγιν ημέραν χαϊ 

ί)ΐ6 1ιοΕΤ7-&πηβά-ιηοη, >ο-11ια^ οιι-(1ια^ — (β&ιηο) άΛγ 1>ούι 

οί σφεν^ρηται χαί οί τοξάται ηύαν τίαντάτίαυαί 

Ιΐιο ιΙΐη^θΓβ Μΐά ϋίιο &το1ιβΓβ νβη οηϋηΐ]! 

άχ^τοί, δντες ίν τφ δχλφ. Δί 

ΟΜίθββ, 1)βίιι^ ^^οη^ ϋιο ΟΓοινά (οί ΟΑΐηρ-ίΌΙΙονβη). Βη( 

ΒΤίεΙ οΐ ^Έ,Τ^ληνες τΐιεζόμενοι επεχείρησαν ίιΔχειν 

ι?1ΐθη Ιΐιο 0Γβ«1ε8 Ιι&τά-ρΓββββά αϋοιηρίβά (ο-ραηαο 

μεν άφίχνούντοί εηί το αχρον θχολ% δντες 

Ιηάββά ϋΐ67•ΑΠΓίτοά &! (Ιιο βυχηιηϋ (1)υΙ) β1οιτΐ7, Ι)«ίη2 

όπλίται, δβ οί ττολέμωι ταχύ άτίεητη^ον. Αέ 

1ι«&ν7-ΕΓΐηθά, 1>αΙ ϋϋβ οηβιη^ 8ρ«6άίΐ7 βρΓ&η^-άοντη. Αηά 

τίάλιν, οτΐότε άτύοιεν προς το άλλο ατρά/νευμα^ 

ϋ^&ΐη, ινίιβη 11ΐ(>^-ντβηΙ-1)&οΐ£ Ιο Ιΐιβ γθβΙ (οί Ιΐιβ) &πη7, 

ίτιαϋχον ταΰτά' χαί έηΐ του δευτέρου γηλύφον 

ϋΐ67-8ΐιΔ'6Γθ<1 Ιΐιο-βαιηβ; &η(1 ε1 Ιΐιβ βοοοηά Ιιίΐΐ 

Γαΰτά εγίγνετο ' &ςτε ε8οξεν αντοίς μτη 

ϋιβ-8&ιηβ-11ιίη^8 οοοαιτοά, βο-ϋι&Ι ίΐ-βοβιηβά (ρΐΌροΓ) (ο-ϋΐθΐη ηο% 

κινείν τους στρατιώτου άτΐό τον τρίτου γηλόφου^ 

Ιο-ιηονο Ιΐΐθ βοΙιΙΐβΓβ ίΓοιη ΙΙιθ (ΙιΐΓά Ιιϋΐ. 

ηρίν άνηγαγον ηελταατάς άτώ της 8εξία^ τίλευρδίς 

1>6ΓθΓθ (Ιΐ6^-1ι&(1-1θά-ΰρ Ι&Γ^βΙββΓβ ίΓυιη ώθ Ηςίιΐ &&η^ 

τοί5 τιλαατίου ττρος το δρος. Έπβί δ' οΰτοι 

οί-ϋιο ΒςοΑΓβ 011-^0 ΙΙιο ιηοιιηΐ&ίη. ΙΥΙίθη ίηάοθά (1ιβ•« 

ίγριοιτο ίττερ των ίηυμένων τΐολεμίων, οι τΐολεμιοι 

α&ά-^υΐ &ϋυνθ Ιΐι& ραΓδαΐης θθθΐη7, Ιΐιο βηβιη^ 

ουκετι ετετι^εντο τοΙς χατσβαίνουαι, δεδοι- 

οο-Ιοη^οΓ Ε((&οΐ£6(1 (1ιο (ΟγοοΙ^ι) άοβοοηάίη^, ΙίΕτίη^. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 222 ΤΠΒ ΑΝΑβΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΜ. 

χότες μη άτωτμη^είιησαν^ χαΐ ο\ τΐολίμιοί 
γένοιντο αχτων αψφοτ,έρω^εν. Πορη> 

όμενοι οντω ^ό λοιτών της ^Ιρας, οί μέν 

ηι; ύιιΐ8 ίοΓ-ϋιο Γβ8( οί-ΐΐιο άαγ, — (ιοιηο) ίηάβο^ 

τγ 68φ χατά τους γηλόφοχ)ς^ οι ίβ 

οη-ΐν^ο ΓΟΛά ογβΓ Λβ ΜΙΙβ, — (οϋιοη) Ιιοιτοτβτ 

ΒΤίντΐαριόντες κατά το δρος, άφίχοντο εΙς 

ιηατοΙιίιι^^-Αΐοη^; (ϋιοιη) οτογ ΙΙιο ιηοαηΐ&ίη, (1ΐ67-&πί?βά «Ι 

τάς χάμα/ζ, χαΐ χατεατηααν οχτώ ιατρούς* γάψ 
ήσαν τιολλοί τετρωμένοι. 

Έι^αί)^ Ιμειναν τρεΙς ^^ρας, χαΧ ίνεχα 

ΗβΓβ ϋΐ67-ΓθΐηΕίη6€ί ί1ΐΓ60 άα^Β, 1>ο11ι οη-ΑΟΟοαηί 

των τετρωμενων^ χαΐ είχον αμα 

οί-ϋΐ6 ντοαηάοά, Εηά (Ιμοεποο) ϋιβγ-ΙίΕά Εΐ•ί1ιβ-8Εΐηβ-(ίιη9 

τιολλά ετίίΤη^εια, άλευρα, οίνον^ χαί τίολλάς 

ιηυοίι ρΓοήβίοιιβ, (ηΕΐηβΙ^) ντΙιβΕΐ-ΙΙοαΓ, ντίηο, Εηά ιηαβίι 

«ρι^άς συμβεβλημένα^ Σπτιοις. Αέ ταύτα 

6ΕΓΐβ3τ 1ι&νίη£;-1>θ6η-1&ίά-αρ ΓοΓ-ΙιοΓβοβ. Ρογ (Ιιίβ (1>εγ1ο;) 

ην σννενηνεγμένα τφ σατρατίεΰοι^ί της 

πΒΛ οοΐίθοίθά ΓθΓ-(1ιο (ροηοη) 1)6ίος-βΕΐΓ&ρ οΓ-ύι• 

χώροις. Αέ τετάοτγ γιμέρΰ/, χαταβαίνονσιν εΙς 
ΤΟ 7ίε8ίον. *ΕηεΙ δβ Ίισσαφερνης χατελαβεν 

ϋΐ6 ρΐαίη. λνΐιβη ΙιοντβνβΓ ΤίββΛρΙιβΓοββ ονβΠοο^ 

αυτούς σνν τγ δυνάμει, η άνάγχη έ8ί6αξεν 

ϋίιβηι ινίΐΐι — (Ιιίβ) ΓοΓΰβ, — ηβοβββίΐ^ (&υ§1ιΙ 

αυτούς κατασκ>7ν37σαΛ ου ηρωτον ε16ον χάμην, 

^οιη Ιο-6ΐΐ6αιηρ ινΙιβΓο 6γ8( Ιΐΐθ^-βαντ (&) νίΙίΕ^β, 

καί μη τχορευεσ^ι ετι μαχόμενους ' γαρ ήσαν 

9Χίά ηοι (ο-ηι&ΓοΙι-οη βΐϋΐ β^Ιιΐίο^; Γογ ΐ1ΐ6Γ6•ν?θΓ« 

τίοΤΟυοί άτΐόμαχοί, οί τετρίύμένοι^ χαί 

ΐΐΕηχ αιι&ΐ-ίθΓ-&οΐίοη« (ηΕχηοΐ7) — (ΙΙιοβ•) ιτοιιηάοά, μι4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒϋϋΚ 1X1. — υΗΑΡΤΒΚ IV. 22« 

οΕ φέροντες έχείνονς χαΐ οί ^εζά/- 

— (ϋΐ086) β&πτίηβ ^^^^^ (νοαηάοιί), »ηά — (11ΐ086) ΙΐΑνΐη^^-η- 

μ£νοι τα βτιλα τών φερόντωίΡ. Έτιρι δί 

οοίτοά ϋιο &πηι οί — (ΙΙιοΒβ) ΟΛηγίηΐξ. λΥΙιβη 1χΐ()οβ<] 

χατεύχηνησαν^ χαί οΐ βάρβαροι τίροςιόιτες ηρός 

ϋΐθ7-•ηοΜΐιρβά, ληιί ύιο 1>&Γΐ>&Η&η8 οοιηίη{|;-αρ (4> 

τγΐν χάμτην έτίεχείρησαν άχροδολίζεσ^ί αντοίς, 

ϋιο τίΐΐϋ^ ΑΐΙβιηρΙβά Ιο-βίείηηίβΐι ^Ιΐι.(1ΐ6ΐη, 

οί ^Ελληνες τΐολύ τιεριησαν γάρ ίι^φ^ρ 

ϋιβ ΘγθθΙ» *1ι&<1 £πτβ&(ΐ7 *11ιβ-ΕάνΑη(α£;β ; ίοτ Η-άίίΤοΓΜΐ 

τίολν ορμώντες έχ χ(^ρο^ άλεζασ^ί, 

ιηαοΐι (ϋι&Ι) ηιβίιίη^ Γγοιπ (ώβίτ οιιπι) £;Γ0ΐιη<1 Ιΐΐθ^-Γθρβίΐοά 

η τΐορευόμενοί μάχεσαι Τοις τίολε^ 
μίοις έτίΐΌϋΟί. Ήνίχα δ' ^ ήίη δεί- 

πιγ οοιηίη^-αροη (ύιοιη). ^Ιιβη ίη<ΐ6βά ϋ-^Μ ηοιτ Ι&Ιο-ΐη-ΙΙι• 

λ>7, ^ δρα τόίς τίολεμίοις άτίίέναι' γάρ οί 

&ί1βπιοοη, ϋ-ιτΜ ϋιηο ίθΓ-(1ΐ6 βηοιη^ Ιο-άβρ&Γΐ; Γογ ϋι• 

|3άρ^αρο4 οντίοτε άτίεστρατστίε^ενοντο μείον 

1)&τΙ)&Η&η8 ηβτβΓ βηβ&ιηροά εΙ-α-Ιοβι (άΙβίΑΟΟ• 

του ^Έ,Τ^ληνιχοΰ ίζτ^χοντα σταδίωΐ', φοβού- 

ίΓΟίη-ΙΙιο θΓ6θί&η (οαιηρ) (ϋιαιι) β1ζ(7 β(α(ϋ&, ίβΑΤ- 

μενοι μγι οΐ ^Ελληνες έηί^νταΛ αντοίς της 

ίης ίθβΐ ϋιο 0Γβ«1» ιηί£ΐι(-&1(Α0^ ϋιοιη (ίη) ΐΐι• 

ίΐ)χτός. Γάρ ΤΙερσιχόν στράτευμα εατι τιονγιρόν 

ηϊΐζϊχί. ΡοΓ (η) ΡθΓβί&η &ηη7 ίβ (»^ ιηίββΓαΙ)!• 

ννχτός' γάρ τε οί Ιτντίοι αύτοίς 

(ϋιίη^) Λί-ηΐΐξήί; ίοτ ηοΐ-οηΐχ *&το — (ϋιβίτ) Ιιογμβ — 

^ε^^ται, χαί ως εηΐ το τιολν τίεηοίιϋμενο^ 

'ϋοά, 1>α1^ιΐΒο (αβ) ίοΓ ϋιο ιιιο•( (ρντί) 1ΐΕτο-1>ββη.(ίο<1-1>7• 

€ΐαΙ ίνεχα του μη φενγειν 

ϋιο-ίββΙ ι οη-Αθθοαη& ϋιο ηοΐ 1ο-ηια-&ιτΕ7 [Ιο ρητοη! ϋιοιη -ιιηη!ιΐ| 

ει λν^είησαν' εάν τε τις θόρυβος γίγηνται^ 

κψτΛγ] α ύΐ67• ν6Γθ-ΐ6ΐ-1οο8β , ίί εΙβο Εη7 &1απη βΐιοιιΐά-οοοαι, 

&Ζ Περσ-ρ άν8ρί εηυσάξαί 

ϋ-1»6θθΐηβ•-ηοοο8•Α]7 *ί6Γ (ΙΙιθ) *Ρ6Γ8ί&η ηΐΕη Ιο-ρη(-ϋιβ-1ιοιιιίιΐ(• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 224 ΤΗΒ ΑΚΔΒΑβΙβ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

τόν ίτΐτών^ καΐ &1 χάλινώσαΛ., χοα 

οη-ϋιο Ιιοηβ, Μΐά ϋ-ίΒ-ηΜ0Μ&Τ7 1ο-1>Η€ΐ1β (λΐιη), »η« 

θωραχίΟ^έντα άναβηνοΛ έτύ τον Ιτντϊον. Δ# 

1ΐΑτίη(|(-ραΐ-οη-ΑπηοιΐΓ Ιο-ιηοαηΙ οη Ιΐιο Ιιοηο. ΒαΙ 

ηάντα ταδτα χίΐλετιά τίοιείν νύχτωρ^ 

«11 ϋιοββ (ύιΐη^^) (αγθ) άίβίοαίΐ Ιο-ροΓίοπη Ιϊγ-ηϊ^ηί, 

ΧΟΛ δντος θορύβου. ^Ενεχα 

Ι &ηά ϋΐ0Γθ-1>θίη2 (μι) «Ι&πη [ντίιοη ϋίιβη ίβ απ «Ι&ηη]. Οη-αοοοοη! 

τούτου άτίεύχηνοχη^ ηόρ()ω τών ^Ελληνωιρ. 

οί-ϋιίχ ϋΐ67-βηο&]ηρ6ά-&(-Α•ά{β(αηοβ ί&Γ-ίΓοιη ϋίιο Ογθο1ε8. 

Αέ ετίεΐ οί ^Ελλγινες εγίγνωσχον αυτούς 
βουλομένους άταεναί χαί ^ιαιγγεΤίλομένους^ 

ντβΓθ•άβιίΗχΐ{; ^ο-€ΐορ&ι1 Εηά Αηηοτιηοίη^ (ϋιο β&ιηβ), 

ίχηρυξε τόίς ^Ελληύί συαχευάζεσ^ι, τΟν 

ϋ-ιτ&β-ρΓοοΙ&ίιηβά Ιο-(1ιο ΘγοοΙει 1ο-οο1ΐ6θ1-ϋΐ6ίτ•1)&£;£^£;6» ϋιο 

τίολεμίων άχουόντων. Καί οΐ βάρβαροι μεν 

0Ι10ΙΙ17 Ιιβ&Ηης (ϋ). Αηά (Ιιο 1>&Γΐ)&Η&η• Ιηάβοά 

ηνα χρόνον έηέύχον της ττορείας' 8έ ετίεΛη 

ίοΓ-Βοηαο ϋιηο Γθί&τ(1θά ϋιβ χηαΓοΙι; 1>ιιΙ ιτΙιβΒ 

εγίγνετο σψβ άηγεσαν. Γαρ ου ε^όχει 

λυατελείν αύτοίς τίορεύεα^ι, χαΐ χατάγεσ^ι 
ετύ το ατρατάτίε^ν νυχτός. ^Ετίεώη 8έ οί 

ΛΙ Ιΐιο ο&ιηρ 1>7-ηί£;1ιΙ. Α^Ιιβη ίηάοβά Ιΐιο 

"Ελλί^ες ^3)7 δώρωί' σαφώς άτίιόντας^ χαι 

θΐΌο^β ηοιτ ΒΛψ (ϋιβιη) «ιτίάβοϋ/ άθρ&ιϋιι^, αΙκ 

αί/Τοι άναζεύξαντες, χαΐ ^ιηλ^ν &το» 

{]ι«3τ-11ιβηΐ86ΐτβ8 1ΐΑνίης-άββ&ιηρβ(1, ονβη ρ&βοβά-οτοΓ Μ-ιηαοΙι-Μ 

εζτηχοντα ατα8ίους. Και χί^α/εται τοσούτον 

ΛχΧγ •1»άίΑ. Αηά 11ιθγθ-1>οοαιιι6 βαοΐι (•β) 

ψεταζύ τύν στρατεΓίΜάτων, &ςτε τγ ίστβ- 

•<χί(]ΐ α,Ν τίόλεμνοι ουχ έφάπησαν^ ου6ε τ^ 

4*7 11μ οηθΐη7 *<ϋά ηοΙ Έρρβ&τ, ηοΓ ~ -"^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 225 

τρίτρ- ϋ τγ τετάρτ-ρ οι βάρβαροι τιροελ^ντες 

ύιϊΐά ; ϊ>ηί «η-ΐέο ίοαχίΐι ϋιο 1>&Γΐ>ΑΗαη8 Ιίλτίης-^οηβ-Γοητ&τ^ 

ννχτός χαταλαμδάνοναι χίορίσν ντιερ^εξισρ^ 

Ιη-ϋιο-ηί^ΐ!! οοοηρίβά (α) ρΐΑοο &1>ογβ-οη-ϋΐθ.ιί£;1ιΐ, 

ί οί ^Ε?^λγ^νες Ιμελλσρ τίαριεναι άχρω^νχίον 

67-ιτΙιίο1ι Ιΐιο Θγο61[:8 Ιΐλά Ιο-ρ&Μ οη-11ΐ6-1)Γθΐτ 

όρους, ύφ' ^ ην η χατά6α/3ί.ς εις 

*οί (Ιΐιο) ^ηοαηίΑίη, ΙμιιοαιΙι ινίιίοΐι ντ&ι ϋιβ άββοβη^ Ιο 

τό τα^ίον. Αέ έτίεί^ Χεφίσοφος Ιώρα ττην 

ύίβ ρΐ&ίη. Βα( νΐιοη ΟΙΐθΐΗβορΙιαβ ΒΒ,π ϋιο 

άχρωννχίαν τίροχατείλημμένην^ χοίλεΐ Ηενοφωντα 

•ιηίηβηβο ρη-οοοηρΐβά, Ιιο-ο&Πβ-ίοΓ Χβηορίιοη 

από της ονρας, καί χελ^νει λαίόντα τους 

ίτοιη ΙΙιβ Γθ&Γ, Εηά οπίοη (Ιιίηι ϋΐΕΐ) 1»1(ίη(|( Ιΐιο 

7ίελτ(ΐστάς τΐαραγενέσ^ι εις το τιρόσ^εν. Ό δί 

(ν^θΐββη 1ο-&(1ν&ηοβ (ο ύιο ίΓοηΙ. — Βιιΐ 

Ηενοφών μεν ονχ ηγε τους τίελταστά^, {γαρ 

ΧβηορΙιοη ίηάθοά *<ϋά ηο^ *1)ηιι^ Ιΐιβ ΐΕΓ^Ιθβη, (ίοτ 

Ιώρα Ίισσαφέρνην έταφαινόμενον^ χαΐ τΐάν τό 

1ιο-8&ντ ΤΪ88Ερ1ιοηιββ «ρρ6&ιΐη^, »ηά &11 — (ήΐ») 

ατράτενμα^ αυτός δε ηροςεΤυάσας τ,ρύ/να' Τί 

λπη^,) Ιιβ-Ιιίιηββίί ίηάοθά ΙίΕτίη^^-Ηάάοη-αρ ίηςιιίΓβά : ^ΓΙι^ 

καλεΐς'^ Αέ 6 λέγει αύτφ' 'Έξεαην 

άο-7οα-βΑΐ1 (ιηβ)? Βα( — (ΟΙιβίΗβορΙιαΒ) β&ίά (ο-ΐιίιη : Υοα-ηίΑ^ 

οραν' χάρ 6 λόφος -υτιερ της χαταβάσεως τίροχοτ 

8θβ ; ΐοτ Ιΐιο οιηίηβιιοο &1>ονθ Ιΐιβ άββοβηΐ 1ι&8-1>«(«ι• 

τείληηται ημίν, χαΐ Ιση ον παρελ^εϊι^, 

ρτ6-<Μ!οαρίβά Ε^ΕΐηβΙ-αβ, Εηά ϋ-ίβ ηοί (ρο88ίΙ>ΐ6) 1ο-ρΕ8• (Η), 

Βΐ μη άτίοχό^μ^ν τούτους *Αλλά τι 

— αη1ο88 ιτβ-βαΙ-οβ^ ύιοβο (οη ϋ). Βα^ ντ1ΐ7 άίά-'γοη 

ούχ ηγες τους ηελταατά/;) Αέ ο λέγει, 

ηοΙ Ί>ΐΊθβ ϋΐ6 ΐΕΓ^Ιβ6Γ8 ? Βα^ — (ΧοηορΙιοη) ηρϋβ•, 

&Τί ουχ έ^χει αύτς5 χαταλντίείν τα 6ηίΧί^εν 

ύίΒΧ α^άλά Χϊοϊ ^βθβιη-ΐΊ^ΙιΙ (ο-ΐιίιιι 1ο-1θετο ϋιο ην 

Ιρτίμα, τίολεμίων έτζιφαινομένωιν. 'Αλλα 

ΙοιΙϋαΙο (οί άοίβηοβ)» (ϋι«^ •ηθΐη7 Ερρβ»Ηη£. Βιι( οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 226 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ X^&^^>^I1υΝ. 

μεν Ιφη &ρα γε βονΤίεύεσ^ι τίως Τ£$ 

Ιηά<«ά β&ίά-^β (ϋ ΐβ) (ίιηβ αΐ-ΐβαβί Ιο-οοηβίάβΓ Ιιοντ ιοη« 

άτίελ^ τους άν8ρ(ΐς από του λό<^οι; 

(οΓ 18) ιπ11-άήΥ6 — ((Ιιβββ) ιηοη Γγοιπ Ιΐιο Ιιίΐΐ. 

*Ενταυ3α Β-ενοφων όρ(χ την χορνφην του 

ΒθΓο ΧβηορΙιοη ρβΓΟθίνοι Ιΐιβ βυιηηιϋ οί-ΙΙι• 

6ρσυς οίσαν {;π6ρ τοί στρατ^ΰ^^^ατος 

ηιοω.ΐΕίη (&8) 1>βίη^ αΙ)οτο Ιΐιο &χιη7 (οί ϋιβ Ροτ• 

«αυτών, και άτώ ταυτ>7$ Ιφο^ον 

ήι Ββ; ϋιβιηββίγββ, &η<1 ΐτονα. Ιΐιίβ (ρΐαοο) (ΙΙιβΓθ ιτ&β) (λη) &ρρΓθ&ο1ι 

§7 ι ών λ6φον^ Ιν3α οί τίολεμιοι ησαν^ χαΐ λέγει ' 

ίο ύχ& Ιιίΐΐ, ντΙιβΓθ Ιΐιβ 6ηθΐη7 ντθΓθ, αηά Ιιθ-8&7•: 

ΚράτίΟΤον, ώ Χεφίσο<^ε, τιμίν Ιεσ^αι ώς 

β\ ^8) 1>θ8ί;, Ο Οΐιβίτίβορίιαβ, ίοΓ-υβ Ιο-ςο μ 

Τ(ί;|^. 7τα έηΐ το άκρον γαρ τ^ν 

(ΐτιίν.]^.. «■ρο88ίΙ)ΐ6 οη-ΐο ϋιβ βιιιηιηϋ (οί (1ΐ6 ιηοπηίΑΐη) ; ίοτ ϋ 

ΤΛ^ί^μεν τοϋτο^ οΐ ντύρ της όδου ου 

νΤΘ-ΐΑ^6 ϋΐί8, — (11ΐ086) &1>0ν6 Ιΐΐθ ΓΟ&ά '^τίΠ ΟΟΐ 

ίχη^ονται μένειν. Άλλα, ει βονλει, μένε έτύ 

Ί)6-ν.Ι)Ιβ Ιο-Γβιη&ίη. Βηί, ίί 7θα-ινί8ΐι, Γ6ΐιι»ίη ιπϋι 

τφ στρατενματί, έγώ 8' ε^έλω τϊορενεσ^ι' ει 

ώο Λπηγ, Ι ίηά66ά ντί8ΐι ίο-^ο-ίοΓΥτ&Γά ; Ιί 

8έ χργζεις, τίορενον ετύ το δρος, δε εγά 

ίηάθοΛ 70ΐι-^αηΙ-ί(, ρΓοοοβά οη-Ιο ϋιο χηουηΐ&ίη, &η<1 Ι 

μένω αίτου. Άλλα 8ί8ωμί ύοί, εφη 6 Χεφί- 

νήΙΙ-Γθΐη&ίη Ιιογο. ΒαΙ Ι-α11ο^ 70ΐι, 8Αί(1 — 01ιβίΗ> 

σοφ^^ς, έλεσ^ί οτϊότερον βούλει. Ό Βενοφων 

βορήιΐ8, 1ο-ο1ιοο86 ^ΜοΙι-οΓ-Λθ-Ι^ο γοϋ-τήβΐι. — ΧβηορΙιοη 

ειτιών δη έσην νεώτερος αΣοείτα^ πορεύεσαι, 

Γθρΐ7ίη£; ϋΐΛΐ (μ) 1ΐθ-ί8 11ιβ-70ΐιη§βΓ ίΙ-οβοοιη©8 (Ιιίιη) Ιο-ρΐΌοββά, 

δε κελεύει σνμτίέμ^^ί οί άνδρας από τοί; 

8ΐιά Ιΐ6-Γ«ςυβ8(8 Ιο-1ι&Υθ-86η1 (ιγϋΐι Ιιΐχηββίί) — ιηβη ίτοιη ύΐ€ 

στόματος ' ^^άρ ην μαχρόν λαίεΖν από 

ΓΓ#ηΐ; ίοΓ ίί-νω (») Ιοηβ (παγ) ίο-ΐΛΐιβ (Λβιη) Γγοπι 

της ονρας. Καί 6 Χειρίσοφος ανμτύμηει τοι)δ 

^0 Γβαι. Αηά — ΟΙΐ6ίΓί8ορΙιαΒ 86ηά8-ντϋ1ι (\ϋν«) Ιΐΐ€ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 227 

τιελταστάς από του ατόματος' $λα£Β 3έ τους 

(ΜΓ^^βΙοβίΈ ίΐΌΐη ύιβ ΐτοΏίί 1ιο-1οο1( λίβο ύιβ 

χατά μέσον του τιλα^σίου. Δ' έχέλεναε 

(τ&Γ£;6(ίθ6Γβ) ίη (ϋιο) πιίάάΐο οί-ύιο ιςιίΑτβ. Αηά Ιιβ-οπΙοΓθά 

και συνέτίεα^ι αυχφ τους τριακόσιους, ους 

&180 ΙΟ'ίοΙΙοιτ Ιιίιη ϋιο 11ιγ«« Ιιαηάτοιΐ, (ιηβη) ντίιοιη 

αυτός είχΒ των έηιλέχτων έηΐ τφ ατόμαη το8 

1)6-1ιίχη86ΐί Ιιαά οΓ-ΙΙιο ρίοΐκοά-χηοη ίη ϋιο ίΓοη^ οί-ϋι« 

πλακτωυ 

ιςαατο. 

ΈνΤΒϋ^εν έτίορενσντο ώς τάχιστα ί^υναντο. 

Ηθοο6 ϋ[ΐ67-ιηαΓοΙΐ6ά-ΓθΓντ&Γά μ βρθβάίΐ^-αβ (1ΐ67-οοιι1(1. 

Δ' οί ττολεμίΌΐ έηί του Τϋόφου, ώς ενάησαν την 

£αΙ 11ΐ6 ΒΏ^ιηγ οη (1ιο οιηίηοηΜ, ννΐιβη 11ιβ7-ρβΓ0βίνβά ϋιο 

τίορείαν αυτών έτύ το άκρον, ίΰ^ύς και αΰτοι 

ιη&ΓοΙι οί-11ιβ8β Ιοντ&πΐβ Ιΐιο βυιηιηίΐ, άίτ60ΐΐ7 ιιίβο ϋιο^ 

&ρμγΐσαν ά|Ε£ΐλλασ3αι ετύ το άκρον. Και Ινταυ^ 

ηιβίιβά (ο.οοη(οη<1 ίοΓ Ιΐιο βιιχηιηϋ. Λη<1 1ι«γθ 

ην μεν ττοΤίλη χρανγη τον Έλλ)7νικου (Ττρατβΰ- 

ιταβ ίηάοβά (&) ^η&Ι βΐιοαΐ ίΓ0ΐη-1(ιβ ΘΓθοί&η ατ- 

ματος^ ^ναχελενομενων τοΙς εαυτών^ ^ 

ιη7, ο1ΐ96Ηιις.οιι — (ϋιοβο) οί-ΐΐιβίτ-ιηοιι, μι(1 

τίοΤΐλη χραυχη των άμφΐ Ύίσσαφέρνην 

ΏϊΧίθ\ϊ βΐιοαίίη^ | Γγοιιι — (Ιΐιοββ) «1>οιιΙ ΤίββαρίΐθΓηβΒ [ίτοιη (1λ« 

8ιαχελευομένων τοΙς Ιαυτών. 

Λπηγ οί ΤίΗβλρΙιβΓηοβ] οΐιοβηης-οη — (ϋιοββ) οί-ίΐιβίτ-ιιιοη. 

Αε Εενοφΰν τΐαρελοί,ννων ετύ τον ϊτοϊον τταρε- 

ΒυΙ Χθηορίιυη Γί(ϋη^-&1οη^ οη — (&) Ιιογμ οη- 

κ^λ^υετο• 'Νομίζετε, "Ανδρος, νυν 

οοιιτ&^βά (Ιιίβ ιηβη) : ΟοηβίάθΓ, οιοη, (ϋΐΕΐ) ηοιτ (70α «η) 

αμιλλάσ^ί έτύ την Έλλάία, νϋν τίρος τους 

Ιο-οοη(6θά ίοΓ — Οι-ββοο, ηον γογ — (701Ιγ} 

παϊίας και τάς ^αη^αίκας, νυν Λον>7σανΤ6ς 

οΙιϋάΓοη αηά — (ΐοητ) ^νοβ, ηον 1ΐΑτίη£;-1αΙ>οιιη4 

ολίγον τίορενσόμε^ την Τυοίτιην άμαχεί. 

%-ΜίχΙ• ντβ-•Ιι&11•ηι&Γο1ι ίΐιο Γθβ( (οι ύίβ ΜΛγ) ΨΪύιονΛ-&ί,ΗύΛΛ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 228 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΜ. 

Δ£ ^Σωτηρί8ης 6 ΧίχχχίίνίΌς είτίεν' *Εσμέν ονχ ίζ 

Βηί δοΐοηάοβ ύι<» δίθ7οηίΑη βΕΐά: ¥Γο.ιιτο ηοΐ •« 

ΙίΤου, (ύ Ηενοφων' )^οφ ύύ μεν οχεί έφ^ 

Αΐι-6ς[ΰα1ϋ7, Ο ΧβηορΙιοιι ; ίοΓ 70η Ιηάοοά Ατο-ολτΗβά οη (») 

Στϊτϊου, εγώ 8έ χάμνω χαλετίώς, φέρων πην 

Ιιοηοι Ι Ιιοιτβτβτ ΗΙ>οιιγ ^βτοαΒΐ7ι ο&πτίηβ — (°β7) 

άστη'ία. Και 6ς, άχούα(χς ταίτα, χαταηη^τηοα^ς 

βΙιίβΜ. Αηά ιτΐιο, ΙιβοΗη^; ϋιίχ, 1ι&τίη^-ΐ6&ρβ<1 

άπο τοϋ ϊητϊον^ ωθείται αυτόν έχ της τάζεως, 

ίτοιη — (Ιιίβ) Ιιοηο, ραβίιοά Ιιίιη Γγοπι Ιΐιο Γ&η^ 

χαι άφελόμενος την άσττί&χ, έτίορενετο έχων 

Εηά Ιαΐκΐη^ — (Ιιίβ) βΐιίβΐά» Ιιο-ρΓΟΟΟβάβά, Ιι&νίη^ (ϋ), 

ως τάχιστα ε8ννατο. *Έ/ννγχανε δβ χαΙ έχων 

&β 8ρ66€ΐϋ7-&8 1ΐ6-ν&8-Αΐ)ΐ6. Ηβ-ΙίΕρρΟΟΟά — λΙβΟ ΙΐΑΤίο^ (») 

θώραχα τον ίτΐτίιχόν' &ςτΒ 

βΟΓβθΙβί (οη) (η&ιηοΐ7, ϋΐΑΐ ρβοαίίατ (ο) ϋιβ β&τ&1τ7; 8ο-ϋΐΑΐ 

εηιέζετο. Και μέν τίαρεχελενετο τόίς 

Ιΐ6-ιτ&8-ορρΓθβ86<1. ΤθΙ ΙιοιιτοτοΓ 1ιβ-οοιι(ίηυβ<1-Ιο-«χΙιθΓΐ — (ίΐιοβθ) 

^μτίροσ^εν ντΐάγειν^ 8έ τοΙς δηισ^εν^ ετίο- 

ίη-ίτοηΐ 1ο-1θΑά-οιι-^6ηΙΐ7, εποΙ — (ύιοββ) ίη-ΙΙιο.ΓθΑΤ, ίοΐ- 

μενονς μόλις τχαράναι. Δ' οϊ άλλοί στρατιώτου 

Ιοιτίη^ νί11ι-<1ί&οιιϋ7 Ιο-οοιηο-ιιρ. ΒαΙ ϋιο οΙΙιογ ιοίάίβη 

τϊαίοιχη, χαΧ βάΤίλοναι χαΐ λοι^ροϋαι τον Σωτψ 

1>βΑΐ, Εηά 11ΐΓ0ΐτ-Ε« Εηά ηνϋο — δοΐβ- 

ρί5>7ν, Ιοτε ηνάγχαααν Τυαδόντα τιην άσταδα 

ΗάθΒ» αηϋΐ ϋΐ63Γ-οΙ>1ί£;6θί (Ιιίιη) ΐΕΐ^ίη^; — (Ιιίβ) 8ΐιίβ1(Ι 

τίορενεσ^ι. Αέ 6 ανα6άς Ιως 

^.ιπετοΙι-ΓοπτεΜ. ΒηΙ — (Χοηορίιοη) ΙλΕτίη^^-ΓθηιοιιηΙβά Εβ-Ιοη^^-Εβ 

με% ην βάσιμα ηγεν έτύ του Ιτιτίον, 

ίηάοοά ϋ-ιτΕ• ρεββεΜο (ίοΓ ε Ιιοηο) 1βά-Ιηο-ιτΕ7 οη 1ιοι*8β-1)ΕθΐΕ, 

ίέ έτίεΐ ην άδ'ατα, χαταλιτϊων τον Ιητϊον 

1>α1 ντίιβη 'η-Μ&Λ 1ηιρΕ88Εΐ)1ο» ΙβΕτίο^; — (1ΐί8) ΙΐΟΓβΟ 

ίστίευ^ε ττβ^^^. Και γενόμενοι έτύ τφ άχρφ 

Ιΐ6-Ιι&8(»η6ά-Εΐοη{; οη-ΓοοΙ. Αηά ΙίΕνίη^-^οί οη Ιο-ϋιβ βιαηιηίλ 

φ^νονσι τους τιολεμίονς. 

ΐίΜ7-οοοηρ7 (ϋ) (ΙμΓογθ) ϋιο οηοπυ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ βΟΟΚ πι. — ΟΗΑΡΤΕΒ V. ΟΗΑΡΤΕΒ V. 'Έν!^ ί>7 (^ οί βάρβαροι οτραφέντες Ιφενγσρ 

γ ?χαστος Ιδΰ^ατο, δ' οί ^Ελληνες 

ΒΪχον ΤΟ ίχρον. Οί ^έ άμφΐ Ίιϋ- 

Ιΐθΐά ϋΐθ Βΐιιηιηϋ. | — (Τΐιοββ) Ιηάββά αΙ>οιιΙ [ϋιβ Επηίββ οί] Τί•- 

ααφερντιν χοΛ ΆριαΙον άτίοτρατίόμενοί φχοντο 

Μρ1ΐ6πιοβ Αηά Αιίβθΐι• 1ι&νίιΐ{;-(ιιπΐθ<1-Μί(1β ιτβηΙ-οΙΓ 

άλλγιν 68ον. Οί 8έ άμφΐ ϋειρίοοφον χατα- 

ΑΠΟΙΙΐθΓ 1ΤΑ7• — (ΤΙιοββ) Ιηάβοά &1>ου( βΐιοίήβορίιιιβ ά•- 

βάντες έατρατσηε^ενααντο εν χώμγ μεατγ 

•οβηάίηβ βηοΑίηρβά ίη (&) τίΠϋ^ο ^ο<1 (ιτϋΐι) 

τίοΤίλΰν άγα^ν. Αε χαΐ ηααν άλλαί 

ΙΙΙΑΖ17 ^οοά (ύιίη^^Β). Αηά &ΐ8θ ϋιοΓβ-ιτθΓθ οϋιβι 

χύμοΛ, εν τοντφ τφ πε^ίφ τιάρα τον τϊσναμ&^' 

ή11&{;θβ ίη ιΐιίβ — ρΐΑΐη &1οη^ ϋιβ Ητβτ 

Τί^^ρίΤτα, τιληοενς τχ/ολλων α^^α^ϊ^. Δ' ηνίχα 

Τί^ή•, ίιίΐΐ οί-ιη&η7 ^οοά (ΐΐιίηςβ). Βιιΐ, ιτΐιβη 

ίΐν ίείλη οί τΐολεμωί έξατίνης έτίιφαί' 

ϊΐ-ιτΛΒ ΐΑΐβ-ίη-ϋιβ-ΑΓΪβηοοιι, Ιΐιβ βη6ΐα7 βυάάοηΐ^ ^κ 

νοντοΛ εν τφ τίείίφ^ χαί χατέχσ4^ν ηνα^ των 

ροΑΤ ίη Ιΐιβ ρΐλίη, Αηά ουί-οβ* ιοιαο οί-ύιβ 

^Ελλι^νων εαχε^ουσμενων εν τφ τιε^ίφ καδ-' αρτϊοτ 

Θηβ^• <ϋιρ«η«ά ίη ϋΐ6 ρΐ&ίη ίοΓ ρΐαη^ 

γιην' γάψ χα! τιολλαί νομαΐ βοσχημάτων 

άη; ΓοΓ α1•ο ιηΑΐΐ7 Ιιοπίβ οί-ο»||1» 

χατεληφ^τ/οαν 8ια6ι6αζόμεναΛ εις τό 

«τβη>ΜΐΜ<1 (ϋι&^ ιτ6η &1>οα() ^ο-1ι&νβ-1>β6η-1τ&η8ροηο<1 ίο ϋιβ 

τίεραν του τίοταμον. Έκταί;^ ΊιϋΟαφέρνης 

»ρροβϋ•-βΙάβ οί-ΙΙιβ Ητ^. ϋβΓβ Τί88&ρθ6ΓηβΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 280 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙδ ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

χαΐ οί ανν αΰτφ ίτιεχείοηααν χαίειν τάΐΛ 

ΛΏά — (11ιο•β)ιπΛ Μιη Εΐίβηιρίβά Ιο-1)αΓη (Ιμ 

κώμος. Καί ηνες τύν Ελλήνων μάλα η3ΰ. 

τίΠα^ββ. Αηά βοιηθ οΓ-ϋιβ «Γββίιβ »ιτβΓβ ωαοΐι Μί» 

μγίϋαν, εννοούμενοι μη, ει χαίοιεν 

ΙιβΛΠβηβΛ, 1>βίηβ-ΛρρΓβ1ιβη8ίτβ ΙββΙ, ίΤ 11ιβ7-1)ΐιηιβά (Λβ νίΠιι^ί) ιΐιβχ. 

ονχ Ιχοιεν οτϊό^εν λαμβάνοιεν τά 

νουΐά ηοΐ »ίιανθ (ε ρΐιιοβ) ^Ιιβηοβ αιβ7.ιιιί8ΐιΐ-ρΓοοϋ« — 

έτίιτιη^εια. Κ(ύ οί μέν άμφΐ Χεφίαοφσρ 

ΓΡΙ. . . ». .ν. . ^ν<^^^ έχ τγίς βση^είαυς 

Ο δβ Βενοφών, έτϊεΐ κατεβγι, ηαρελαύνων τάς 

\}}ΐί Χβηορίιοη, ν^Ιιβη 1ιβ-ο»ιηβ.άονη, Ηάίηβ-ρΛβΙ ΐϊ; 

τάζεις, ηνίχα οί "Έλληνες άηηντηααν από 

της βοηθείας, ελεγεν' Όρατε, ώ "Έλληνες άι/ίρβς, 

- ωβίβίΛηοβ, βιιίά: Υοιι-βββ, Ο βι^ΐΕη \α^η, 

{ψί^^^ας ττ^ν χώραν είναι ή8η 

(Λβ βηβιη/) οοηββάίη^; (ΛλΙ) ιΐιβ οοαηΐΓ7 ίβ ηοιτ 

ημετέραν γαρ ά, δτ£ έσηέν8οντο, διεηράτ^ 

^"^^5 ^ο*• ΛΕΐ-ν1ιίο1ϊ, νΐίθη 11ΐθ7-ιηαάθ-11ιβ-Ιηιοβ, Ιΐιβ^.βΐίρα- 

τοντο, μη χαίειν την χώραν βασιλέως, νυν 

ΐΑΐβά-ίοΓ, ηοΐ 1ο-1)ΐΐΓη ύιβ οοιιηΐΓ7 *οί(ί1ιβ) «ϋη^. ηοιτ 

αντοί χαίονσιν ως άλλοτρίαν. 

11ιβ7-11ιβπΐ8β1τβ§ 1)ΐΐΓη (ϋ) &8 (ίΤ Η 1)β1οηββά ίο) ΕηοΛβΓ. 

Άλλ' εάν γε τΐου χαταλίτίωσι τα επιτήδεια 

Βυ* Μ αΜβΕβ* Εη7-ΐΓΐιβΓβ ϋιβ^-ΐβανβ — ρΓονίβίοτϊ• 

ζΰτοίς Ιτ^ντοΛ χαι ίιμας τίορευομένους ένταϋ^, 

ΓθΓ-1Ιιβηΐ8β1νβ8 ϋΐ67-νπ11-860 βνβη αβ ρΓΟοοοάίη^ ϋιίϋιβτ 

Αλλ, ω ^ειριοοφε, εφη, δοχει μοι 

Βηί ΟΙιβίτίβορΙΐΜ, «ιίά-ΐιβ, ϋ-βββηιβ ίο-πιβ (ΙΙιαΙ ιτβ οα^ΐΐϊ; 

βοη^είν έηΐ τους χαίοντας, ώς ύτιβρ της 

Ιο-{?ίτβ-Λ8§ί8ΐαηοβ »β*"ϊ8ί — (ίΐιοββ) 1>ιιπιίη£;, λβ ίοΓ — (οηΓ\ 

ημετέρας. Ό δε Χειρίαοφος είτίεν Ονχ ο& 

3^-οοιιηΐΓ7. — Βα* Οΐιβίτίβορϊϊΐιβ β&ίά . ΙΙ-»άοβ• ηο« ΛβρβίοΓβ ΒΟΟΚ ΠΙ. — ΟΗΑΡΤ££ V. 281 

$οχ6 Ιμοιγε' άλλα, ίφη, ίιμέΐς καΙωαΒν^ 

■Μΐη (μ) Ιο-ηιβ-»1-ΐ6Ηί ; 1>α(, βαίά-ΐιβ, ΊβΙ οι 'Ικιιη, 

ΧΟΛ οντω θαττον τίαύσοντοΛ. 

ΚΛά Βο 11ΐθ7-νί11 ϋιβ-•οοηθΓ *οβΜθ. 

Δε έτίεΐ άηηΤί^ον έτύ τάς ύτίηνά^ οί 

ΒνΛ ιτΐιβη «1ιβ7-ιτβιϋ-»ιτ&7 ^ — (ϋΐθ!τ) ΙβηΜ (1μ 

&λλθί ίιααν μ£ν 

η•( (οί ϋιο &πη7) 1>βίηβ ϋιο ρΗτ&Ιβ ιοίάίοη,) ν^βη ίικίβοά (οοβπρίβά) 

ΛερΙ τά έτίίπηίεια^ ίέ ατραττηγοί χαΧ λοχαγοί 

»1>οα( Ιΐιο ρΓοτίιίοιίΒ, 1>αΙ (ϋιο) ιι^οογαΙβ »η<1 ((Ιιβ) ο&ρίΑίηι 

σννηλ^ον. Και ην ηολλη άτιορία 

οοηγοηβά-ΐο^^οϋΐθΓ (ίη οοιιηβΰ). Αηά Ιΐιοη-ν^&β ηαιιοΐι ρβΓρΙβχί^ 

Ινταυ^α. Γαρ μεν ίν^εν ^ν όρη ντίερν- 

ΙΐθΓθ. ΡοΓ Ιηάββά ίχΌΐη-ΙιοΓβ ϋιοη-ιτθΓβ ηαοιιηίΑΐηβ βχοθβάίη^- 

•ψ)7λα, ίβ ίν^εν 6 τιο^αμος τοσοΰτος τό^ 

Μ^Ιι, 1>ιι1 ίΐΌΐη-ϋΐθΓβ — (») Ητογ (ΙΐΑτίη^) »ο-ζηΛί — (&) 

βά^ος, ώς μηίέ τά δόρατα ντιερέχειν 

ιίορύι, 80-ϋι&( ηοΐ-βτοιι Ιΐιο βρβ&η ιτ6γθ-»1>οτο (ϋιο ιτ&Ιθγ) 

τϊειρωμενοις του βά^νς. Αέ Τις άνηρ 

(Ιο Ιΐιοβο) ιη&ΐάη{;-ΐΗ&1 οί-ϋιο άβρϋι. ΒαΙ &-οβΓΐ&ίη πΐΑη 

ΎΑ8ίος τίροςελ^ών αντοίς άτιορονμένοίς είτίεν' 

(λ) ΚοοάίΑη οοοαΐη^-Ιο ϋιοιη (ϋιαι) ροιρίοχοά ΐΑίά: 

Έ^^ώ ΘΙλω, & άν^ς^ ίυα£ι6<ίσαΛ νμοίς χατά 

Ι ιτίΐΐ, Ο ηαοη, 1ΐΑτο-*οπ»8β<1 7<>^ '^τβΓ *1>7 

τεΤ{κυαύχί2Λ0Χ)ς στΟάτας^ άν ντίΥίρετηοητε 

ίοατ-ϋιοαβληά Ιιβ»τ7-Αηηοά-ιηθΐι *»Ι-Α-ϋιηο, ίί 70"-^ί^-'^ΡΡ^7 

ΒμοΙ άν δέομαι^ χαΐ τίορίοητε τάλαντον 

τοΛ ιήύΐ'πΥΐΛ.% Ι-ν^&ηί, «ηά ιπΙΙ-ίαΐΏίβΙι (ιηο) (&) Ι&ΙβηΙ {βλ λ) 

μυσ^όν. Αέ εροίτώμενος δτου ίέοιτο • ΑεησομοΛ, 
Ιφη^ ίιςχιλίχύν άϋχων' δ' ορώ πολλά πρόβατα 

ι&ίά-ΐιο, Ιντο-ϋιουβ&ηΑ Μ<1θ8-ίθΓ-1>»{^ ; Αηά Ι-ββο ιη&η7 ιΐιβορ 

καΙ αίγαΐ/ς χαΐ βοΰς χαί δνονς^ &, ατιο&χρε^τα 

Αηά ι^ολίλ «ηά οχβη κηά αμοβ, ιτΜοΙι, 1ι»τ1ιι^-1>«6η-Β]ιίηη•«1 

καΛ φυαη^έντα^ άν Ρφϋως τίαρέχοι την 

Βηά Μοιπι-οαΙ» ιηί^ΙιΙ οΪΜίΙγ ίυτηίβη Ι1ι• {ΟΜΒΛύί^ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 232 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ίίάβοϋσιν. Αέ χαΐ ^ετηαομαι τών ίεαμ&ν^ οίς 

ΟΓΟιβίη^. Αηά &1ιο Ι-•1ι«Ι1.ιτ»ηΙ Ιΐιβ οοπίβ, ιτ!ιίοΙ 

χρηο^Β τίερί τά ίτϊοζνγια' τούτοις ζενζας τους 
άσχούς τίοός αλλήλους, ορμίχτας Ιχαατον άαχον 

Ιμ^β (ο οηβ-ΑηοϋιβΓ, ΙΐΑνίηβ-ΒίτβΙοΙίθά βΑοΙι 1»»|^ 

*Ιί3ου$ όψνηαας, χαι ά^ις 

•Ιοηοβ (1ι&γίιι^-1>Μη-Βΐΐ8ρ6η<1βά (ίΐΌΐη ϋ), »η<1 1ι&τίη^-Ίβ( (ϋιβιη) 'άον* 

δςπερ ά^^κΰροις εις το ιίδωρ, Ιιαγαιγάν 

Ιϋΐθ ΑηοΙιοπ ΙηΙο ϋιβ ιτ&ΙβΓ, 1ι&τίη^-*θχ1θηάβά (ϋιβ 1»{^) 'αογομ 

χαΧ ίήσοίς άμφοτέρω^εν, έτίιβοΛϋί 

9Λά Ιι&γίη^-ββοιιτβά (ϋιβιη) Ιο-1>οϋι (1>&η]ι•), Ι-νπΙΙ-^ραΙ 

νλην, χαι έηιφορηοω γην. ^0τ^ 

κοοά *οη (ϋιβιη), &η<1 ιπΙΙ-'Ιογοιτ βΑτϋι ΌτβΓ (ϋιβ ιτοοά). Τ1λ»Ι 

οίν μεν ου χαταΖναεα^ε, μάλα 

ϋιβΓβίοΓβ ίηάββά 7οα-*^Η11 ηο( '1>β-Βΐιη]ί, | (&8) /οα-νίΐΐ ιηαβίι 

αΰτ/χα εΐαεα^ε' γαρ πας 

1ιηιαβάί&1βΐ7 'βββ ; [&8 70α ντίΐΐ αΙ οηοβ ρβΓββίτβ ;] ίοΓ βτβΐ7 

ασκός ίζει ίυο άνδρας τοΰ μιη χαταΖύνοΛ' 

Λύη Ι ιπΠ-Ιίββρ ίιπο ηαβη ίΓ0ΐη-(1ιβ ηοΐ ^ο-1)β•ηιη]Ε ; [ιτϋ] 

ίί η νλγι χαΐ ή γ^ 

]Εββρ Ιντο πιβη ίΐΌΟΐ ιίηΐάη^;;] Αοά ϋιβ ν^οοά &η<1 ϋιβ βΐΜΤΙΙΐ 

σχήαεί ωςτε μη ολυα^νειν. Ίόίς ατρατηγοίς^ 

ιτίΐΐ-^ββρ (ϋιβιη) •ο-&8 ηο^ Ιο-ί&ΙΙ-οβΤ. Το-ϋιβ ^^βηβπϋι^ 

άχονσαύί ταί>Γα, το ενθύμημα μεν ε^όχει είναι 

ΥϊΛΎΪηζ-ήΒΛτά ύιΐΒ, ϋιβ οοηΐΗν&ηοβ ίηάββά βββηιβά 1ο-1>β 

χάρίεν, ίε τό ίργον αδύνατον )^άρ ήσαν τύ- 

ίη^^βηίοαβ, 1>ιι1 ϋιβ βχββυϋοη ίπιροΒ8ίΙ>1β ; ίοΓ ϋιβΓβ-κβΓβ οη-ϋ»•• 

ραι^ τίολλοί ίτΐτιείς οι χωλύσοντες, 

οϋιβΓ-βίάβ ιη&η/ Ιιοηβηιβη — (ϋιοββ) ν7οα1<1-1>β-<1ί8ριιϋη£; (ϋιβίτ ρΜι«• 

ο! βΓ^ύς άν έηέτρετϊον τοΙς 7ίρώτο:ς 

»Ι^), (Μΐά) νΐιο 1πιηΐ6άία(6ΐ7 ν^οαίά ρβπηϋ ϋιβ 6η( (ον 

τΐοιείν ον^έν τούτων. ΈϊΤαυ^α μέρ 

(ίοΓβηιοβΙ) Ιο-άο ηοηβ οί-(1ΐ68β (ϋιίη^β). ΤΙιβηοβ ίηάββιΙ 

τήν υστ^ραίαν ντίανεχώρονν εις τούμτιαλιν. 

'»η-/1ι• ηβχί-<ΐΛ7 ϋιβ7-8ΐοκΐ7-1)ββ&η-1ο-ΓβΐΓβ«( — Ι^αοΙι••^*^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ III. — ϋΗΑΡΤΒΚ V. 

Τ^ τιρος Βαβυλώνα, εις τάς άχανστους 

^γ-ύί• (τϋΛά) Ιοιτ&τά• Β&1>7ΐοη, Ιο ϋιβ ηηΙ>ιιπι( 

ΐίώμας^ χαταχαύσαντες ίν^εν έζγεοαν' &ςΤΒ 

▼ί11&β68, 1ΐΑτ1ιιβ-1>ΐΐπι( (ϋιοβο) ιτΙΐθηο6 ϋιβ7-ά6ρΑηθά ; βο-ΟιαΙ 

οΐ τΐολέμιοί ου τίροςέλαννον^ άλλα Ι^β- 

ύιβ βηοιη7 *άί<1 ηοΐ ^οοιηβ-αρ (Ιο ϋιβιη), 1>αΙ οοπϋηοοά- 

ώντο, χαΐ γιααν δμοιοί θανμάζειν 

•1>8βιτίη2 (ύιβιη),|Αηά ϋΐθ7-ιτβΓβ Ιϋεο Ιο-ν^οηάθΓ [&ηά ϋιβ7 ιτοΒ- 

&7ίθί τϊοτε οί ^Έ,λλ'ηνες ηοε^νχαι^ καΧ 

ΑθΤθά] ν^ΐιβη »^-&η7-ϋιηβ ϋιβ βηοΐκ• ιτοαία-ίαπι-ϋΐθΐηββίτββ, &ηά 

Ίίί Ιχοίεν έν νφ. Ενταύθα μεν οί άλλοι 

ιτ1ΐΑϋ1ιβ7-ιηίβ1ι(-1ι&τβ 1η (ϋΐθίτ) ιηίηά. ΤΙιβίΌ ίικίθβά ϋιβ γοβΙ 

ατρατίώταί ηααν άμφΐ τα εηιτη^εία' 

(οί ϋιο) ΒοΙάίθΠ ν^ΟΓβ (οοβαρίβά) &1>οιι1 — ρΓοτίβίοη•,* 

ίε οί οτρατηγοι χαΐ οΐ Τυοχαγοί τχαλιν ανντίλ^ν, 

ϊαιί ϋιο ^ηβπϋβ «ηά ϋΐ6 ο&ρίαίηβ &^&ίη &886ΐηΙ>ΐ6ά 

χαΐ (Τνναγαγόντες τους έάλωχότοίς, 

(Ιη οοαηβίΐ), &η<1 Ιι&νίη^.Ι>ΓθΐικΙι(-(οκ6ΐ1ΐ6Γ — (ϋιοβθ) (αΙ^βη-ρΗβοηβΓ•, 

^λεγχον τίάσαν την χώραν χύχλφ, 

ϋιθ7-ς[αο8ϋοηθά (ϋΐ6ΐη &1>οα1) &11 ΐΐιο βοιιιι(Γ7 ίη-α-οίτοΐβ (Γοτιηά 

τις εχάχιτη εΐη. Δε οί ελεγον^ 

Λ\Η»ιί Ιΐιοιη) €\ίΒ.% βαοΐι (ρατί) ιηί£;1ι(-1>6. Αηά — (Ιΐιογ) βΛίί, 

δτ4 τά μεν τίρος μεαημβρίαν εΐη της 

ϋϊΛί ϋιβ ([ '^) ΙηάββάΙοκ&τάβ (Ιΐΐθ) βοιιΐΐι ν^βΓο — (ΙΙιομ 

έτύ Βθ(β'' λωνα χαΐ Μ>7ί/αν 8ί ^ιςτΐερ 

^οιτΑτάβ Βμ τΐοη &ιι4 Μβάίλ ΙΙιγοιι^Ιι ν^ΐιίοΐι ΗΙ167 (ΙΙιβ ΘγθοΙιβ) 

^χοιεν' 5ε η τίρός Ιω φέροι έηΐ Σουσά 

'ΙίΑά-οοιηο ; «ηά — (ϋι&^) Ιοιιτ&Γάβ (ί1ΐ6) β&βΐ Ιβά Ιο 8αη 

τε ΧΟΛ Έκίάτανα Ιν^ βοίαιλενς λεγετοΛ 

— Αΐιά ΕβΙ>&1&η& ιτΙιοΓΟ (ϋιβ) Ιείη^; ίβ-β&ίά 

θερίζειν χαΐ έαρίζειν' ίε η ^υαβάνη τσρ 

λ9-8ρ«η<1-ϋ)« -«αιηιηθΓ »ηά βρήη^ ; &ηά ϋιβ (ΐΌ&ά) ^οΐη^^-αβΓοββ Ιΐιο 

τίοταμσν προς εσηέραν φέροι έηΐ Λυίίαν χολ 

ήτοΓ Ιοιτ>π1β (ϋιβ) νββΐ Ιβά Ιο Ε7<ϋ& >ιη<1 

'Ιωνίαι* ίε &Τί η ίιά των ορέων χαΐ τετρα|Μ|Μεν>7 

Τοοί»; Μΐ4 ϋι»ϋ]ΐ6(Γ0&ά)€Τ6Γ ύιο ιηοαηΐ&ΐηβ &ηά ιήηάίηβ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 284 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι» ΟΙΓ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

τιρος άρχτον άγοι εις Κ(ΐρ^νχους. Αβ Ιφασα» 

^ο (ϋΐθ) ηοι11ιιηί{^ΙιΙ-1θΑά (ο (ώο) Ο&τάαοΙιί. Αηά ϋΐ67-β•ίέ 

τούτους οικείν άνά τά δρη^ 

(ύϊΛί) Ιΐιοβο (ρ60ρΙβ) άκβίΐ (•ο&ίΙβΓθά) οτθγ ιΐιβ ηαοιιηΐ&ίιιι, 

χαί εΙναί τΐολεμιχούς, χαΐ ονχ άχονειν 

Λπά ΑΤΟ ιηλΓΐί]£θ, &η<1 Άο ηοΐ Ό^7 (ύιβ) 

βοίύίλεως' άλλα χαΐ τίοτε βουσιλίχην 

Ι^ίη^; 1>ιϋ (ϋιιι^) βνβη οηοο (&) γο^αΙ 

ατρατιάν^ 8ώ8εχα μνριά6(ΐς, εμβαλείν 

Λπηγ, (οί) (ιτθΙυθ Ιβη-ϋιουβ&ηά [120,000] (ιηβη), &ΐ(ιι«]Εβ4 

εις αυτούς ' 6έ ού^ένα τούταχν άτΐονοατηοοί 

— ϋιβιη; 1)11^ (ϋιαΐ) ηοΐ-οηβ οί-ΐΐιβιη γοιιιπιμΙ 

δια την 8υςχωρίαν. ^Οηότε μεντοι 

οη-ΛΛϋΟΜΠί-οΐ ϋιβ άί&6ΐι1ΐί68-οΓ.(1)ο-βοιιηϋ7. ννΐιοη Ιιοντβτβι 

στίείσαιντο προς τον σατράηγιν τον εν 

ΰιβ7-ιηα(1β-&-(Γ6&ΐ7 ^πΐΐι ϋιβ β&ΐτ&ρ — (Ιΐ6 ιιτίιο άι^τβΗ) ίη 

τω τϊίί/'ο), και σφων εηιμιγνύνοΐΛ 

Ιΐιο ρΐηίη, (ϋι&Ι) ιϋβο Βοιηβ-οΓ-ΐΙιοβο (οί ϋΐ6 ρΐ&ίη) Ιιικ1-ίιιΐθΐ*βοιιηθ 

τε 7ψ)ς εκείνους χαί εχείνων 

— ιινιΐΐι ϋιοϋθ (ιηοιιη1&ίη6€Γ8) &ηά 8θΐη6-οί-11ιβ8θ (ιηουηι&ίηββη^ 

τίρος εαυτούς. 

ιπΐΐ) Ιΐιοβθ (οί ϋιβ ρΐ&ίη). 

01 στρατηγοί άχούσαι^ες ταύτα έχά^ι^^αν 

Τΐιβ ςβηβΓ&Ιδ 1ι&τίης.1ιο8,Γ(1 Λοβό (Λΐη^^β) ρΐαοβιΐ 

χωρίς τους ^άχ5χοντας ει^εναι 

ΛρΛΓΐ — (11ιο8β) βα^ίηβ (Λα!) Λβ^-ΐεηβν (Λβ γοεΛ) 

εκαστα;ΐ^()σε, τχουηααντες ού^έν 8ηλον, οτχοί ίμελλχ/ρ 

ίη-βλοΙι-άΐΓθυΐίοη, ιηαΐείη^ ηο-οηβ οβΓίαίη, νΙιίιΙιβΓ Λβ^-ίηΙβηάβά 

ηορεύεο^ί, Έ5({κει ίε τοΙς στρατηγοίς είνοι 

Ιο-ρΓθο©βά. Ιΐ-8θ6ΐηβ<1 ΗονβνβΓ 1ο-(Ιιβ β6ηβπιΐ8 1ο-1>• 

άναγχαΐον έμβάλλειν δια τών ορέων εις 

Βθοβ88αΓ7 ίο-ίοΓ0β-ϋΐθίΓ-να7 ονβΓ ϋιβ ιηοαηΐΛ,ίηβ ίηΐο (ϋιβ οοοη- 

Καρ^ύχους ' χάρ εφαααν ^ιεΤ^ντοϋς 

ίΐ7θίϋιβ) ΟιΐΓάιιβΙιί ; ίοΓ ϋιβ^-βιιίά (ΛεΙ) ΙίΛνίηβ-ρωββά-ϋίΓοαβΙι 

τούτους ^ξειν ειςΆρμενΙαν τιολλης 

Λβββ (ΛλΙ) ϋιβ7-ιΐΓου1<1-οοιηθ ίηΐ<» ΑπηβηίΑ (Η δβίη^) 1ν^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ 1Π. — οΜΔΐ^χ-ι&ΙΙ ν. 286 

χαί ευ^μονος^ νις *0ρ6ντας ίρχ^. Δ' ίντεΰ^ερ 

ΛΛά ήο\ϊ, (»η^) νΜοΙι ΟΓοηΐιββ ^ογοπιβά. Αηά ιτΐιβηο• 

ίφαααν είναι εύτίορον τΐορεύεα^ι 

ύι^γ-ΒοΧά {ύΐΛΪ α ιτοοίά) 1>• »ιι-«&β7-ϋιίιιβ (ίοΓ-ϋιβηι) Ιο-ρΓοοβοά 

Τις &7ίθί έ^έλοί Έτώ τοΰτοις «^ύ- 

«17 ιτΐιβτο ϋιβ7-ιηί2ΐιί-ιπΒΐι. ΤΓίϋι.τοίθΓβηοθ Ιο-Ιΐιοββ (ϋιίη^^) ϋιβ/- 

ααντο, ίτίως οτΐηνίχα χαΐ 8οχοίη της 

ηοΓίβοθά, Ιη-ΟΓάθΓ-ϋΐΑί ιτΐιβη ϋ-*ιηί^1ι& ονβη ^βοβιη (ίο 1)θ) ΐίιβ 

&^ας τΐοιοΐντο την τΐορείαν {γαρ 

ϋχηβ ϋΐθ7-*ιηίβ1ι1 (1>0|^ Ιο) *ιηα]Εβ Ιΐΐ6 ιηαΓοΙι (ίοτ 

ε^ε^ίκεααν αη την ντιερβολην ΐΐύν ορέων 

ύϊ^γ-ίοΛτ^Λ ΙθβΙ Ιΐιβ ρΜβα^-ογβτ Ιΐιβ ιηοιιιιΐΑί«ι 

7ίοοxα^α7^ηφ^είη) χαΐ τίορτιγγειλαν 

οηςΙΚ-ΐΜ-ρΓΟ-οοοαρίθά) (1>7 ϋιβ βηοια/) \ *^^ ϋιβ^-αηηυυηυϋΐΐ (11ι&4) 

ετίεΑη 8εΐ7ίνηααιεν τίάντας αννεαχεν' 

ιτΐιβη (ϋιβ ιοίάίθη) Ιι&ά-βυρροά (1}ια&) «11 Ιιανίο^^-ραοΐΕοά•• 

οαμενονς άνατίανεο^ι, και Ιπεσ^αι 

αρ-11ιβίτ•6αςς8^β &Γβ-Ιο-^ο-1ο-Γβ8ΐ, αηά 1ο•Γο11οπ ^ϋιοίτ ]β«<1«•) 

ηνίχα τις αν τίοραγγεΛίβ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 286 ΤΗΑ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΗ. ΒΟΟΚ IV. 
ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. "Οο'α μεν ^ εγένετο εν τγ άνα£ίχτ&^ 

Τ¥ηατ Ιηάβοά γθ&ΙΙ/ ΙίΑρρβηοά ίη Ιΐιβ βχρο<1ίΰοη-πρ-ϋιβ-€θΐιη1τ7 

μέχρι της μάχης^ χαΐ δσα μετά την μάχην 

ΰ11 ϋιβ 1>&ΐαθ, &ηά ν^Ιια^ (οοοιιπβά) λΟλτ ϋιβ 1>&η1• 

ίν τάις ατΐον^αΧς^ ας βουσιλενς χαΐ οΐ ^Ελληνες 
Αναβάντες αύν Κνρφ έτιοιηααντο^ χαχ δσα, 
βαχίίλεως χαλ Ίιοοαφέρνονς ηαρα6άντος τοίς 
απονδάς, έτΐολεμη^ προς τους ^Ελλην(ΐς^ τοϋ 
Περσιχοϋ στρατεύματος έτΐοχολου^ϋντος 
^^ηλϋγται εν τφ τιρόσ^εν λόγφ. 

Δ^ ετιεί άφίχοντο^ Ιν3α μεν 6 τχοταμί^ς Ίίγοης 

ΒυΙ κΐιβη ϋΐθ7-&π*ίν6(1, ν^Ιιβη ίηάββά ϋιβ ηννι Ά^^Λλ 

^ν τιαντάτίααιν ατχορος ίώ τό βά^ος 

Ιβ &1ΐος6ΐ1ΐ6Γ ίιηρ&88ΐιΙ>ΐ6 οη-ΐΜβουηΙ-οί' — (ϋι {^γθαΙ) άβρίΐι 

ΧΟΛ μέγε^ς^ 5ε ην ου 7ΐάρο8ος 

Αηά βΐΜ, &ηά ϋιβη-ιτΜ ηο ρΜΐ&ι^ («Ιοη^ ϋιβ 1>ΑηΜ«), 

άλλα τα Καρ^ύχια δρη έχρέματο άηότομα 

Α8-ίιι<1ο•<1 ϋΐθ Ο&ιχΙυοΙιί&η ιηοιιηΐ&ίη• 1ιτιιΐ{^ •1ο•ρ 

ΰπερ αντοϋ τοϋ τϊοταμοϋ έ^χει ^ τοΙς 

•▼•τ ϋιΐβ — ΗτθΓ, ϋ-Β«6ηΐθά 1πιΐ7 (ϋιβηίοΓβ) Ια.Οι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ Ι. 287 

στρατηγοίς εΙνοΛ τίορεντέον 8ιά Των ορέων. 

^ηοΓ&Ι• Ιο-1>ο ηοοβββ&ΐ7-(ο-ιηΑΠ!ΐι οτβΓ ϋιβ ιηοαιιίΑΐ*•. 

Γαρ τ^χονον τών αλισχομένων, ίτ4, 6/ 

ΡοΓ 11ΐ67.1ι&(1.1ιβ&π1 — (ίΐΌΐη Ιΐιοββ) ιηΑ<ΐ6-ρΓί§οηθΓ•, ϋι&(, ϋ 

^ίέλ^ιεν τά Καρ3οΰ;^ια δρ>7, 8υα£ηθονταί τάς 

ϋΐ67-3ΐιοιι1(1-βΓθ8Β ΐλβ Ο&πΐυοίιΐιιη ιηοιιη(Αίηβ, ϋΐ67-ιιιί^1ιΐ-Γοπ1 11ι• 

τΐηγάς τον τωταμοΰ Ίίγογιτος έν τγ ^Αρμενίβ, 

■οατοοβ οί-ΐΐΐθ ήνθΓ Ύι^ήΒ ίη — Απηβηί% 

ην μεν /ίουλωντα^, δέ ην βονΤυίύνταΛ μη, 

Ιί 1ιΐ(ΐ3β<1 Ιΐιβ7-ν7ί8ΐιβ<1 (^0 άο βο), 1>α1 ίί Ιΐΐθ7-γή8ΐΐ6ά ηοΙ 

τίεριίοίσι. ΚαΙ τε έλεγετο 

(Ιο άο 8θ), *ΐ1ιο7 (ιηίςΐιΐ) *^ο-Γθΐιη<1 (ϋιβχη). Αηά &180 ϋ-ιτΜ-Μίά 

τάς ηηγάς τον Ενφράτον είναι ον πρόσω 

(ϋι»1) ϋΐθ Β011Γ00Β οί-ϋΐθ £αρ1λτ&ΐθ8 ν76Γβ ηοΐ ί•1 

τοϋ Ίίγοητος, χαΐ εστίν όντως ίχον. 

ίχΌΐη-ϋιβ Τι^Ηβ, Ι &η(1 ϊχΑα βο Ιι&τίη^ [Αηά ϋ Ιι 

Δβ τιοιοννται έμβολην εις τονς 

Γοαίΐ/ βο]. Αηά ϋιβ7-ιηιϋ£θ (ϋιο) ίτηιρϋοη ίηΐο ϋΐθ (ίΛτή• 

ΚοΌ^ούχονς ώδβ, τίειρώμενοί αμα 

1θΓ7 οί ϋιο) Ο&τάαβίιί ίη.ϋιίΒ.ιιιιυιηθΓ, βηάβ&νοτιΗη^ &1-ϋιβ-Β&ιηθ-ϋ]ηβ 

μέν λοί^είν ίέ αμα ψ^άτ 

ίχκίοβά Ιο-ΙίΑΥΟ-οοηοολΙβά (ϋιβίτ ιη&τοΐι) »η<1-»ΐΒ0 &1-11ΐ6-8ΐλΐη6-ϋηΐθ 1ο-αη(1- 

ααι τονς τιολεμίονς τιρίν χατάλαβείν τά 

β!ρ»Ιβ ϋΐθ βηβιη/ 1>6ίθΓ6 (ϋιιι^) ϋΐθ7-1ι&τθ-οοοιιρίβά ϋι« 

άκρα. Έπεί δ' ην άμψΐ την τελενταίαν 

ϊΐΒΪι^ϊιίΒ. ΙΥΙιβη Ιηάοβά ϋ-καβ »1>οιι& ύιο 1α«^ 

φνλο^xην, χαΐ έλείτιετο δσον της ννχτός 

ντ&ίοή, Β,ηά ϋΐθΓ0-«τα8•ΐ6ίΙ &8-ιηιιοΙι οί-ϋιο ηί^1ι( (αβ) 

8ίε?ί^εΙν το τίείίον αχοταίονς, τηννχαντα άναϋτάν- 

Ιο-ραβΒ-οτβΓ Ιΐιβ ρΐ&ίη ίη-ΐΙιβ-ΑατίΕ, Ιΐίθη Ηβιο^- 

τες, άτώ τιαραγγέλαεως τιορενόμενοι άφιχ 

■ρ, (»η4) »( ϋιβ-ν^οΓΟ-οί-οοιηιη&ΐιά ιη&τοΙιίης-ίοι11ι ύιβ/ 

νοϋντοΛ αμα τγ ημερβ τίρός 

Μτίγθά λΙ-ϋιο-ΒΑΐηο-ϋχαβ ιπϋι-ϋι• (1>γθ«1[ οί) άΛγ •! 

το όρος. 

ύΐ6 ΐΒοαηίΑίιι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 258 «ϋΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

*Εν3α ί>7 ^Βίοίαοφος μεν ίιγείτο τοί 

ίί6Γ0 ίηάββά ΟΙιβιΗβυρΙιιιβ — Ιοο1κ.(1ιβ-ΐ6»ά οί-11ι« 

στρατεύματος^ λαβών το άμφ* α^ΓΟ> 

Ληηγ, 1&1κίιΐ{^ (ιΗΐΙι Ιιίιη) — (ϋιοβο) Εΐ>οα& Ιιίιη 

«αι 7ΐάι/τας τους γνμνητας. δε Βενοφω^ 

%ηά α11 ϋΐθ 1ΐς1ιΐ•&ηη6(1-ιη«η ; 1)α1 Χβηυρίιοιι 

είτίετο ονν τόΐς ότϊλίταις οηια^οφνλαζιν^ έχων 
χ,νδένα γύμνια ' γάρ έίόχει είναο ουδείς 

οοΐ-οηβ 1ί^ηΐ•&πηβά-ιη&ιι ; ίοΓ ϋιβΓθ-βθοιηοά (ο-1>ο ηο 

χίν8ννος^ μη τις εηιοτωιτο έχ τον οηια^εν^ 

ίβ&Γ, 16•( &η7^ηθ ιηίςΐιΐ-ριιηαθ ίΓοιη — 1>β1ιίη(1, 

τΐορευομένων άνω. ΚαΙ ^ειρίοοφος μεν 

(ϋιβ7) ηι&τοΐιίη^ αρκαπίβ. Αηά Οΐιβίιίβορίΐιιβ ίηάββά 

αναβαίνει έτύ το αχρον^ τίρίν τ^να τω% 

κβηΐ-αρ οη-Ιο Ιΐιο ηιιηηιΐΐ, 1>6ίθΓβ (ΙΙια^) •η7-οη6 οί-ϋιβ 

ηολεμίυϊν αίσ^εσ^ι. Δ' ίτίειτα νφιηγείτο' 

βηθίη/ ρβΓΟβίτθά (Ιιίηι). Βα^ ϋιοη Ιβά-ίοηιν&τίΐ-βΐυιτί^ : 

ίε το τοΰ ατρατενματος αεί ίτπερ- 

ΑηΑ ϋΐ6 (ρ»Γΐ) οί-ϋΐθ &ηη7 ίιτοιη-ϋιηθ-ΐο-ϋιιιβ ρ&ββίη^^• 

βόΰίλ/ον εφείτιετο^ εις τάς χώμας 

οτβτ (ϋΐθ ηιιηιηΗ) οοηϋηυθά-ίοΐίοιπηβ (Ιιίιη), ίηΐο Ιΐιβ τϋΐα^^ 

τοίς εν τοΙς άγχεοι τε χαΐ μνχ,οις 

(η&ιηβΐ7) — (Ιΐιοββ) ίη Ιΐΐ6 η&πΌΐτ-τΕΐ]θ7• 8ΐιά &1ιο*ίιι(ϋι•^ΊΌθ688θΐ 

των ορέων. 

οί-ϋΐθ ιηοιιηΐΐλίη•. 

*Εν^ 8η μεν οί Καρ8ονχοι, έχλιηόντες τάίς 

Τΐιοη ΐηιΐ7 ίηάθοά ϋιβ Ο&ΓάαοΜ, 1ι&γίη{^-1θί1 — 

οιχίας, χαί έχοντες γνναίχας χαΐ παΐ&χς, 

(Ιΐιβίτ) άι;7«1Ιίης«, &η<1 ^τίη^; (ϋιοίτ) ιπνοβ &η(1 οΐιίΐάτθη» 

Ιφενγον ετύ τά δρη. ^Ή.ν δε τιολλά τά 

&6ά οκ Ιο ϋΐθ ιηοαηΐ&ίιιβ. ΤΙιβΓβ-ν^αβ ίηάθβά ιηυοίι — 

ίηιτιη^εια λαμβάνειν δε χαΐ αί οίχίοΛ ήσαν 

ρΓοτίβίοη• 1ο-(&1ΐ6 ; Αοά «Ιβο — (Ιΐιβίτ) άκβΙΙίη^Β ν^βΓθ 

9βατεσχενασμεναι τΐαμτίόλλοις χαλχωμαχίι^ &ν οί 

'νπιίβΙιοΊ ιπϋι-Α-ιπ'βΑΐ-ιιι&ιυ 1)ΓΕΒοη-α(6η•ί1•• οί-ιτΜοΙ) ϋι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ Ι. 235* 

^Ελληνες Ιφερον οΰίέν, ού^έ έ^ίωχον ^ονς 

ΟΓβοΙκβ 1οο1ί-&ν&7 ηοηβ, ηοΓ €ΐί4-ϋΐθ7-ριιηιι• ώ• 

άν^ρώτϊονς, ίτΐορεώόμενοί^ ει οί 

ροορίβ, Λραήπξ (Ιΐΐ6ΐη), λβ-Μ (Ιο ίτγ ν^ΙιβϋιΟΓ) ϋ&β 

Καρ^νχοί έ^ελ'ηοειαν τίως αυτούς ΙαενοΛ 

Οϋτάυοίιί *ιι?οιι1ά 1>7-αιΐ7-ιηοιιη• Ίβ^ 11ΐ6ΐη ραββ-ΙΙίΓου^Ιι 

ως 8ιά της φίλιας χώροίς έτίείτίερ ηααν 

ΛΒ ϋίΓοιιςΙι — (*) ίήβηι1ΐ7 οοαηΐΓ7 ίη-Μ-ιηιιο1ι-»8 ϋιβ7-νβΓβ 

τίολεμιοι βασιλεΐ. Μέντοί τα έηιτη^εια^ 

οηβιηίθ• 'Ιο (Ιΐιβ) *ϊΐιΐ£;. ΗοιτβτβΓ ϋιο ρΓοτΐήοϋΐ, 

ϋτφ Τις έτίίΤνγχάνοί^ 

Ι Ιο-ιτΙιίοΙι &η7-οηβ ιηί^^ΙιΙ-Απίτθ, [ν^ΜοΙι «07 οη• ιηΐ^ΐιΐ οΙ)ΐΑίιι,] 

§λάμ6ανον γαρ ίΐν ανάγκη. Δε οί 

ϋΐ67-1οο]Ε ; ίοΓ ϊΧτΊΤΛΛ {%) ηθ008βί(7 (^ο 4ο μ). Βιι^ ϋι• 

Ι^αρ^ονχρι ούτε ντίηχονον^ χαλονΜΤων, ούτε ετΐοί- 

€&Γ(1ιιοΙιί ηοίϋιβΓ Ηβλβηβά, 1>6ίη^-οα11οά-οη, ηοΓ (ϋά-ϋΐθ7• 

ουν οϋέν άλλο φιλιχόν. Δε ετιεί οί 

ιη&1ί6 Αη7-οηο ο^Ιιογ {ήοηάϊγ (άοηωηβίτ&ΰοιι). £αΙ κΐιοη Ιΐι• 

τελευταίοι των ^Ελλήνων χατεδαινον εις τά^ χάμχις 

η&Γ οί-ϋιο 0γ661» ιτθΓβ-άβΒοβηάίη^ ίηΐο ΙΙιθ ▼ϋΐαςο• 

από του άκρου ^ίη ακοταίοι (^^άρ 8(ά 

ίΓοιη ώβ οιηίηοηοο (ϋ 1>θίηβ) ηον^ ΒοιηβιτΙίλΙ-ά&Γΐί (ίοΓ οη•»οοοιιηύ-«^ 

Την ο^ν ΤΟ εΙναί ατενην ή άυάβααις καΐ κατάβαυανς 
εις τάς κώμος εγένετο αυτοίς 

Ιο ϋιο τϋ1&{^β8 Ιι&ρρβηβά ίθΓ-11ΐ6ΐη (ίο 1>ο ϋιο οοβαρλϋοη οΓ) 

την δλην γιμεραν) • Τίίτε ^ Τίνες τών Κα,ρ^οΰχων 

ϋϊ^ βηϋτο ^7)ί ώοη ίικίθβά ιοιηθ οί-ύΐ6 Ο&τάτιοΙιι 

<ϊυλλ£γέντες έτίε^εντο τόΐς τελευταίοις^ κοΛ 

βο11βοϋιΐβ•1ο^6ϋΐ6Γ &ϋ&ο^βά ^1ΐθ ΙιίηάιηοΒΐ, &ιι4 

άτίεκτεινάν ΤίΐΌς, και κατέτρωσαν λί^ις 

ΰι^γ-ΐίίϊΐβά Βοηαο, &ηά ιτοπίβά (ϋιοιη ^ϋι) Βίοηβι 

καί τοξενμασι, δντες ολίγοι^ γά^ 

Ληά &ΤΓ0^8, (ϋιβ7» ϋΐθ Ο&πίαβίι!,) 1>6ίιις ίοιιτ, ίοτ 

ΤΟ ^Ελληνιχάι* έτίέηεοε εξ άτιροςδοκητου. 

ϋιο ΟηοίΛΐι (&πη7) Ιι&ά-οοηιβ-οη (ϋιοιη) — ηιάάθηΐτ 240 ΤΗΒ ΑΝΑΒ .£> ϋΡ ΧΕΚΟΡΗΟΝ. 

Ε/ μειτοί τ<$τε συνελεγιηααν τϊλεωνς 

Ιί ΙιοιτβτβΓ ϋιβη ϋΐθ7-1ι•(1-&Β86ΐιιΙ>1βά ιηοη (ηαιηβΓοιιΐι/) (ΐ^ 

ηολν τοϋ ατρατβνματος έχιν^ννενσεν άν 

ΙρηΛί (ρΑτΙ) οί-ϋιβ &πη7 ιτοΐ2ΐά-Ιι&Υθ-1>θ6η-ίιι-ά&η£^ — 

ίαχφ^αρηναί. Και οντω μεν την νύχτα 

(ο-1ι»τβ-1>6βη-άθ•ΐΓ07θά Αηά βο ίηάοβά — (ϋΐΑΐ) ηί^Μ 

ην^^ααν έν ταΐς χώμχιις' δέ οι Κ(ΐρ^ΰχοι 

ύϊ^γΛοάις^ ίη ϋιβ τϊΙΙ&^^θβ; »ηά 1)ιβ Ο&τάαοΐι] 

ίχαΐΛον πολλά πυρά χύχλφ έτύ των ορέων, χα! 

ϊ>}Λτη9ά ΤΜΛγ Δίο• ίη-Α-οΐτοΙβ οη ϋιο ιηοιιηίΑίηΒ, &ιιά 

σννεώρων αλλήλους. ^Αμα ^ 

•1>80ΓΤ6α (ϋι• ροβίΰοη οί) οηβ-&ηούΐθΓ. Αΐ-ϋιβ-8Αΐηο•ϋπΐθ ίηάβοά 

τγ γιμερβ Ιδοζε τοΙς ατρατηγοις χα! 

ιήύϊ-ύΐ9 (1>Γ«&^ οί) <1&7 ϋ-Β«6ΐαβά (1>ββ() Ιο-ϋιβ ^θηβπιΐ• &η() 

λοχαγόΐς τών ^Ελλήνων σννελ^ΰσι, 

ΟΑρΙ&ίηβ οί-ΐΐιβ 0Γβ6^8 Ιι&τίη^-Μ8βιηΙ>1θά-ίη-οοαηοί1^ 

τΐορενεα^ί Ιτοντας τε τά άναγχαΐα χολ 

1ο-ιη&το1ι-ίοι11ι η&τίη|; &1βο (οηΐ7) Ιΐιβ ηθ06β8&ΐΓ7 Αη4 

ίιη'ατώτατα των ίττί^υγιων^ χαταλιτιόντζίς τάλλίχ, 
χ(ΐν στίόαα άνίράτΐο^α ην νεωστι οΛχμάλί^α 

ΛΛά »β-ιη&η7 β1&τθ• (&8) ν^βτβ Γ6βθηϋ7 ο&ρίητβφ 

άφεΐναί πάντα έν τγ στραΤ(4' Γάρ τά 

Ιο-ίϋβιηίβ• α11 (ϋιβββ) ίη ϋιβ »πη7. Ρογ ϋι• 

ίτίοζνγία χα! τά (ΧΛχμάΤυωτα 6ντα πολλά 

1>&βδ&ββ-οιιϋ1β &η(1 — (ϋιοββ) ΟΑρ^Γοά \>9Λη% πια 07 

ΒΤίοίονν την τΐορείαν αχο?χιίαν ' 6έ οι τίολλοί 

ιη&άβ ϋιβ ιη&τοΐι βίοιτ; &ηά ϋιβ ιηαη7 (πιβη) 

οντες Ιπί τούτοις ηααν άττόμαχοί^ ί&ι 

1>βίιΐ{^ (ίη οΙι&Γ^) οτθΓ ϋΐθββ ντοΓΟ αη£ΐ.ίθΓ-&οϋοη, ϋ-ιτ&β^ηβοοΒβ&τ; 

τε ίίπλάσαχ έτίΐτη^εια τιορίζεα^οα 

9ΐΒί (ύΐΛί) άοαΜο (ϋιβ <|α&ηϋΐ7 οΓ) ρΓοτίβίοηβ {>6-ρΓθοατ«<) 

καΐ φέρεα^ί^ τών άν^ρώτΐων όντων πολλών. Δί* 

ιηά οαπίβά, ϋΐ6 ηιβη 1>βίη^ ιηΑη7. Αηά 

5(5^αν ταύτα έχηρυζαν τίοιείν οΰτω. 

Αΐθ7-»ρρΐ'>Τ6<1 ϋΐθββ (ϋιίηχιΚ (Βΐιά) ρΓΟοίΑίχηβ^ Ιο-άο ■» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ 1. 241 

Έπ€Α ίε οφιατήσαντες Ιπορβιίοντο, 

"^^Ιιβη ίηάβοά 1ι»τίη^-1>ΓΜΪίΜΐβά 11ΐθ7-ρΓθοο•<1βά (οη ϋι•Ιτ ΒΑΝίΐλ 

Η στρατηγοί ντίοστάντες εν τφ στενφ^ 

ηιβ ιι^ηβπϋι ■ΐΑηάίηι^.ΜΟΓβϋ/ 1η — (&) η•ιτοιτ (ρνΐ οί «1μ ί /^ ει ενγνβχονεν η Τ6>ι/ ει^μένων μη 

τουΐ) 1ί ϋιβχ-ίοαηά »η7•11ιίηβ οί-ΙΙιβ (ί^ΐη^ι) πιβαϋοηοά ηοϊ 

άφειμενον, άφγροϋντο' οί 6 

\Λ£ί, ϋ^θ7-Ηοο1κ (ϋΐ6ΐη) *»ν7»7; ϋιβ (ιηβη) ίηάΜΐΙ 

ίτίει^σρτο, τίλην εϊ ης εx7^ε^ε τι, οίον ^ 

οΐΜτοά, αηΙθΜ ίί &η7-οηβ ιτ&β-βιηϋΙβη-ιΗϋι «η/'ΐίιΐη^^ βλ Ιί 

Βτη^υμησοίς ταιιδός η γυναικός των εντρετίών. 

}ϊΛΎίηι^•Λ9ήηά (&) Ιμ/ ογ υ^οπιαιι οί•ϋιβ ΙΐΑηάβοιηβ-οηβ•. 

Κ(Χ4 μεν έτΐορεν^ααν οντω ταί/νην τ-ην τιμεραν^ 

Αηά Ιηάοβά ύΐ67-ρΐΌθθβ(1ο<1 ϋιαι 11ι&( — ά^γ, 

τά μεν μαχόμενοι η, 8έ χαΐ τά 

— (Βοιηοϋιηο•) Ιηάβοά β^ΐιΰηβ Βοιηβν^^&ΐ, »η<1 &1ιο — (βοιηθϋπΐΜ) 

άνατίανόμενοί. Αέ εις την υστεραίαν τίόλνς 

Γββϋη^. ΒιιΙ οη ϋι« ηοχί-άα/ (&) ^γοΜ 

χειμ^ν γίγνεται^ ί' ην άναγχαΐσν τΐορενεα^οΐΛ ' 

Β^οπη Ιιαρροηβά, 1>α^ (χθΐ) Ο-μμε ηοοοβββϋτχ Ιο-ρΓοοοοά) 

γαΐγ τά έτίιτη^εια ην ου ίχανά. Καύ μεν 

ίοτ ϋιβ ρχΌτΐβίοη• ιτ6το ηοΐ βα&οίβηΐ^ Αηά ίηάοβά 

ϋειρίαοφος ηγείτο δέ Ηενοφΰν ώτίίχτ^οφυΤϋάχεί. 

ΟΙιβίήβορΙιη• οοηϋηαθά-1ο-1θ»ά &ηά ΧοηορΙιοη 1>Γ0υ{;1ιί-αρ-ύιβ-ΐΓ0ΑΓ. 

Και οί 7(ολεμιοι ετιετί^εντο ιοχυρως καί 

Αηά ϋιβ βηβηΐ7 'ρΐΌβββά ^ρτβ&ΙΙ/ *οη (ϋιβηι) &ηά 

των χωρίων όντων στενών, τιροςιόντες 

ϋιβ ρ1&06Β 1>βίη^ η&ποντ, (ϋιβ βηβηι^) βοιηίη^-αρ 

εγγύς ετόζευον χαΐ έαφεν^νων' ωςτε οί ^Ελληνες 

ηβ&Γ ϋιβ7-8ΐιοί-&ιτοιτ• &ηά β1αη^-8(οηβΒ ; βο-ϋι&ϋΐΐθ <3ι*θβ1» 

ίηι8ιώχοντες χαΐ τϊάλιν άναχάζσντες ηναγχάζοντο 

ρηπαίη^ &ηά &£;&ίη Γοίτβαϋη^ ιτβΓο-οοηιρβΙΙβά 

ηορευεα^α^, οχολγ' χαι θαμινά 6 Εενοφων 

Ιο-ηι&τοΐι Βΐοιτΐ7; &ηά ίΓβςιιβηϋ7 — Χβηορίιοη 

τίορηγγελλεν ντΐομένειν, δτε οΐ τιολεμιοι έτιιχέοιντο 

ρΜββά-ϋιβ-ιτοΓά Ιο-)ι*1Ι, ιτΐιβη ϋιβ βηβηΐ7 ιηί|^1ιΙ^*ρηβι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 242 ΊΈή Αί9Α£Α8Ι& ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΚ. 

ίοχυρως. Ένταύ^ ό Χειρίοοφος ίαη 

ϊϊΛτά ^οη (ϋιβιη). ΤΙιβη — ΟΙΐθίήβορΙια• ιτΙμμ 

τίαρεγγυφτο άλλοτε μεν ντιεμενε^ 8έ τότε 

ϋΐθ-ντοΓά-ιΠΗ-ρ&ββθά &1-ο(λ«τ-Ηιη68 ίικίοβά 1ια1(6ά« 1>ιιΙ οηβ6 Ιιβ-*(1Μ 

ονχ ίτίεμεΐ'εν, αλλ' ηγε τα;^ίω$, χαί τΐαρηγγνα 

ηοΐ *1ι&1(, 1>ιϋ Ιθά-οη Γ&ρί(1ΐ7, &ηά οΓάβινά 

ετιεα^σ^' &ςτε ην Ιηλον οτι είτη τ* 

(ϋιβιη) ^ο-ίο11ον^; •ο-ϋΐΕ^ ΙΙ-ν^Αβ βτίάβηΐ ϋι&( ϋιοτο-ιτιβ ΜηΜ 

ηραγμα' δ' η^ ονχ ο χολή 

ϊάιηι^ ((ο άο) ; 1>αΙ ϋΐ6Γθ-ιταβ ηοΐ Ιοίβιιτο Ύογ (& ρβηοη) 

τχαρεΤ^^άντι ϋείν το αίτιον της 

ιηοτίη{^-&1οη2 (Ιο ΰιβ ίιτοη^) Ιο-Ιι&το-αβοβΓί&ίηβά ϋιβ ο&υββ οί-ΐΐιβ 

ατιον^ης' &ςτε η τίορεία έγίγνετο ομοία φνγγ 

1ΐΑ8(β; 80-11ι&( ϋΐθ ιη&τβΐι 1>60&ιηθ Η^ο 'ΐο (α) *&ίς1ι( 

τοΙς στίία^οφνλαξι. Καί Ινταί^ άγοί^ς άντηρ 

ΓοΓ-ϋιβ Γβ&τ-^&τά. Αηά Ιιβη (&) 1>πι,νθ οιιαι 

Κλεώννμος Ααχωνιχός άτίο^νησκει, τοξεν^^είς 

ΟΙβοητπιαβ (α) Ι<&θ6άΐΒΐηοηίΑΐι άίβά, 1)€ίιι^-8ΐιοΙτ-ν7ϋ1ι-&η-Εττοντ 

ίαι της άαηί^ος χαΐ της στολάδος είς τάς 

11ιτοα{^Ιι ϋΐθ βΐιίβΐά &ηά Ιΐΐθ 00Γ8β1θ& οη ϋιβ 

τίλενράς^ χαΙ Βασίας Αρκάς διαμτιερές εις 

βίάθ, απά-βίβο Β&βί&8 (&η) ΑΓΟ&άίαη (βΐιοί) ής1ι(-ΐ1ΐΓου{;1ι — 

την χεφαλην. *Επεί δε άφίχοντο έτύ ατά^μόν^ 

ώθ Ιΐθ&ά. 1Υ1ΐ6η ίηάβοά Ιΐΐ67-απ1νβ(1 &1 (ϋΐ6) βΐ&ϋοη 

6 Έενοφων εν^νς ελ^ν ώςηερ 

(ΟΓ ρΐ&οβ οί βηο&ιηριιΐθη() — Χβηορΐιοη ίιηιη6άί&ΐ6ΐ7 Ιιιιτίη^-^οηβ | &8 

είχε ηρός τον ^ειρίσοφον 

1ΐ6•1ι&<1 (Ιι^πιβοΐί) [;ιΐ8( &β Ιιβ ιιτ&β] Ιο — Οΐιβίιΐβορίιιιι 

'^τιατο αντον^ δτι ονχ ντύμεινεν άλλ' 

Ιιο-Μαιηθά Ιιίιη, (ΙιαΙ 1ΐ6-'άί<1 ηοΐ *1ιαϋ 1>υΐ (Ιΐι&ΐ) 

φενγοντες τιναγχάζοντο άμα μάχεα^ΟΛ. 

&β«ίη^ (Ιΐθ7-\νβΓο-οοιηρ€ΐ1β(1 &(;-ϋιβ-8&ιιΐθ-ϋιηθ (ο-Δ|^1ιΙ 

Κα^ νϋν 6νο καλώ τε χάγα^ άν^ρε τέ^νατον^ 

Αηά ηοιιτ ΐιιτο 1ιοηοιιτ&1)1θ αη<1 Αΐ80-1)ΓΕνβ ιηοη 1ι&νθ-άίβ<1, 

«Οί Β^ννάμε^ ούτε άνελεα^ν ονη οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — υΗΑΡΤΒΚ 1. 248 

βά^αι. Ό Χειρίσοφος άτίοχρίνετα^ τϊρος ταντα* 

Ι>αΓ)τ (ϋΐθΐη). — 01ΐ6ϋΓί8ορ1ιιΐ8 ΑηβντθΓοά Ιο ϋιβΜ 

(ϋιίηΐ^) , ΙιοοΙε, 8&ίά-Ι^β, &ί — (11ι68θ) ιηοιιηίαίιιβ, Αηά μι 

ως άίατα τχάντα έατί' δβ αυτ>7 μία οδός, 

Ιιοιτ ίιηριυιβαΜο (ί1ΐθ7) &11 &Γβ; &η€ΐ ίΐιίβ οηο (οηΐ7) γομΙ 

ην ορ^ς^ όρ3ία, χαΐ έηΐ ταυτ'ρ εζεοτί σοι 

ιτΐιίοΐι 7οα-βοο, (ίβ) βίβορ, &η(1 οη ϋιίβ ϋ-ί8-&11οκ6<1 Ιο-7οα 

όραν τοσούτον δχλον άν^ρώτίαν οΐ χατεΐτ 

1ο-Μβ 1)οκ-|ρΓθΑΐ (&) ιηαΐϋΐαάθ οί-ιηοη (ϋιβίΌ &το) νΐιο Η&γιη^- 

ληφότες φνλάττονσι την εχ6αύίν. Ταί5τ' 

οοοιιρίθά β^ϋτά 11ΐ6 ρ&ββ. Ρογ-ΙΙιθβο (ΓΟΜοηβ) 

εγώ εστίεν^ον, χαΐ 8ιά τούτο ονχ ντιεμενσν 

Ι ΙΐΑ8ΐβηο<1-οη, Αηά ίοΓ ϋιίβ Ι-Μίά ηο( ναϋ-ίοΐ 

σε, εΐ πως ^υναίμην ψ^ίίσαι την 

7011, (1>α( ΒίΓΟΤβ) ίί 1>7-€ΐι&ηοβ Ι-βοαΙά ιόιμΙι (1ιβ 

υτίερδολην τίριν χατειληφ^ί' 

ρ&ββα^θ-ονβΓ ((1ΐθ ιηοιιη(&ίη) 1)€ίοΓ« ϋ-1ιιιά>1>β6η-οοοιιρί6ά (1>7 ϋιβ βηοιη/) } 

δ' οί ηγεμόνας ους εχομεν, φααιν είνα^ οάβ 

ίοΓ ϋιβ ^ίάοβ ιτΐιοιη ιΐ76-1)αν6, 8&7 (ϋιαΐ) <1ΐ6Γο-ίβ ηο 

αλλην όΙόν, Ό δε Ηενοφ&ν λέγει ' *Αλλ' έγώ 

οίΗθΓ Γο&ά. — Βιιύ Χοηορίιοη 8&7β: ΒιιΙ Ι 

εχω δυο άνδρας. Γαρ έτίεΐ τϊαρείχον 

Ιι&γθ ΐιγο ΠΙΘΟ. ι ΕοΓ ν^ΐιβη (Ιΐΐ6 βη6ΐΏ7) ρΓοβοηΙβά 

ηράγματα ημίν^ ενη^ρεν- 

ύιιη^β Ιο-τιβ, [ίοτ ντίίθη Ιΐιο 6ηβιη7 &ηηο7θά αβ,] ν^β-ρΐ&οθά-αη- 

ααμεν^ {οτίερ χαί ετιοίησε ίιμάς άναηνεϋααί,) 

&ιηΙ>ιΐ8ΐι, Ι (ντίιίοο &ΐ8ο ηι&άβ ιΐ8 1)Γ6&(Ιι6,) [αηά 

χαΐ άτίεχτείναμέν τινοίς 

ιτΐιΐοΐι ζΛΥβ α8 ϋιηβ Ιο 1>Γο&ϋΐ6,] &η<1 νβ-ΙείΠοά βοιηβ 

αΰτώΐ', χαΙ τιρον^νμη^μεν λαβείν ζώντας^ 

οί-ΐΐιβιη, &η<1 νθ-ντβΓΟ-οα^βΓ Ιο-Ιαί^β (^Ιιοιη) &1ίτβ, 

ενεχεν αντοϋ τούτου δττως χρηοαίμε^ 

οη-»οβοιιηΙ-οί 11ιί8 τβΓ7-8&ιη6 (ϋιίης) 11ι&1 ι;70-ιηί§1ιέ•ιΐΜ (11ιβι& μ») 

η/εμόσιν ει^όσι την ;^ώραν. 

ΐριί<1θ8 Ιαιοιτπιι; ϋιβ οοιιηατ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 244 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΒΟΡΗΟΝ. 

Κσ^ εΰ^ύς άγσγόντες τους άν^ράτίους^ ίέολα 

Αη(ϋιηιη6(1ίΕ(»ΐ7ΐθΑ(ϋιιβ-ίοητ&Γ(1 Ιΐιβ ιηβη, Ιι&τίη^. 

6όνΤ6ς ν^ΥΧ^9 ^ί ει^είεν τινα 

ϋϋεβη (ϋιβιη) *&ρ&τ1 ύΐθ7-(ΐιΐθ8ϋοηθ(1 (ϋιβιη), ίί ύιβ7>]Εηθΐτ βιΐ7 

άλλ^*^ ό5όϊ 17 '^'^^ φανεράν. Ό 

οϋιβτ Γο&ά ϋι&& ύιβ (οηβ) Ερρ&ΓβηΙ (1>θίθΓθ ύιβιη). Τΐιβ (οηβ) 

μέν οΰν ίφη ονχ ίτερος, χαΐ μάλα 

Ιηάθβά — β&ίά (ύι&Ι ύιβΓΟ ιταβ) ηοΐ &ηο11ιβΓ, &η<1 τοιχ 

τίολλων φόβων τίροςαγομένων 5ε ετιεί ίλεγεν 

ΏΐΛΐϊγ ίβ&τίιιΙ-ϋΐΓβ&Ιι νθ]Ό-1>Γου^1ιΙ-ίΌηιταΓ<1 ; 1>ιι( ιτΐίθη Ιιο-β&ίά 

ον^έν ωφέλίμσν^ χατεαφάγη, του έτερου ορώντος. 

ηοϋιίζι^ αββίαΐ έβ-ν&β-ριιΐ-ΐο-αθ&ΐίι, Ιΐιβ οΙΙιβΓ-οηβ βββίηι^ (Η). 

Αε 6 λοντώς ελεζεν &η οχκος μεν 

Βηί ΙΙιβ (οηβ) Γ«ιη&ίηίη|^ βΑΐά 11ι&1 ύιίβ (ούι«Γ οηβ) ίηάββά νοιιΜ 

ου φαίη ει8έναι 8ίά ταύτα 

ΒΟΐ ^8&7 (ΛΏγ ύϊΪΏξ &1)ουΙ αηοΙΙιβΓ τοαά) \ 1ο-&ρρβ&τ ϋίΓοα^^Ιι ύιίβ 

δτ6 θνγάτγιρ τυγχάνει αΰτ(ί5 

[ίοΓ ύιβ Γθ&8οη] (1ι&1 (α) (Ιειι^ΙΚογ Ιι&ρρβηβ (Ιο 1>6) Ιο-Ιιίιη 

ίχεί τιαρ άν^ρΐ έχ8ε8ομενη' 5* 

ϋιβΓΟ ^Ιΐι (ε) ηΐΕη 1ΐΕΥίηβ-1>β6η-^νθη (Ιο Μιη ίη πιεπιε^); 1)αί 

αυτός εφη ηγηοεα^ι 68όν ^υνατγ}ν 

1ΐθ β&ίά (ύΐΕί) Ιΐθ-νοτιΐά-ίθαά (Ιΐΐθΐη) '1»7 (ε) 'γοε<1 ρο8βίΐ3ΐβ 

τίορεύεα^ί χαΐ ντιοζυγίοις. Δ' έρίγτώμενος, ει 

Ιο-1>ο-ρΕβ8θ<1-(1ιτοα^1ι βνβη 1>7-1>β&8ΐι-οί-1>ιΐΓ<1θη. Βαΐ 1>βίιΐ|^-Ε8ΐΕβ<1, \ί 

εΐη τι χωρίον εν αΰτ^ ^υςτίάριτον^ εφη 

ϋιβΓβ-νβη» Λπγ ρΐΕΰβ ίη ϋ άίΰ&βαϋ-ίο-ρ&88, Ιΐθ-8Εί<1 (ϋΐΕΐ) 

είναι άκρον, δ ει μη τις τφοκαταλ^τψο^το 

ϋΐθΓΘ-1ΤΕ8 (α) Ιΐβί^ΐΐΐ, ΐνΐΐίοΐΐ — 1ΐηΐ688 80ΐη«-0ηθ 8ΐΐ01ΐ1(1-'1&ϊθ-ρθ88088ίθη-θί 

εσεα^ι αδύνατοι τϊαρεΤί^ειν Έι^αί53α 

(ϋ) *1>βίοτοΙι&η<1 ϋ-ινοτι1ά-1)θ ίιηρο88ίΙ>1β ίο-ρΕ88• ονβΓ (ίί). Τΐιβη 

Β^όχει αυγχαλΜααντοϋς Τ^χσγους χολ 

ιΙ-ΐΜπίθά-ρΓορβτ ΙΐΑτίιι^^-ΟΑίΙβά-Ιο^ΙΙΐθτ (ύι«) οΐιρΐΕίη8 (1>ο!η^) εΙαο 

τιελταστάς χαι των οτίλιτων, τε λέγ'ειν 

Ι&Γβθ(»6Γ8, Εοά (ϋΐ08θ) οί-ϋΐθ 1ΐθΕν7-απηβ<1-ιηβη, | «ηά Ιο.(β11 

τα τίορόντα, οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΧ IV. — ΟΗΑΡΤΒΒ Ι. 245 

«οα ίρωταν €ΐ Ιστι τις αΰτων, ^^ <&^ Ι^έλοι 

Αηά Ιο-ίηςαίτο ίί ϋιοη-ίβ &η7^ηβ οί-ΐΐιβιη, ιτΐιο ιηί|(1ι1 ιτίι^ 
(ίο ρΐΌΤ« ΙιΙπλΜίί) ίο-1>6 (λ) βοατΕ^οαβ Βΐ&η, «ηά 

ντιοστά^ τίορενεσ^ί 

έ^ελίητης. Ί^ν στΐλιτών μεν ^Αρυστάννμος 

ΐΓοΙαηΐΜΓ. Οί-ϋι« 1ιβ»ν7-Απηβ<1-ιηβη Ιιιάβοά ΑΓί8ΐοη7ΐηα• (οί ) 

Με^υ^ριενς *Αρκάς υφίσταται, χαΐ 'Αχασίας 

Μβ11ΐ7<1Ηιιιη <μι) ΑΐΌ&άίΑη οβΤβΓβά-ΙιίιηββΙί, &η<1 (αίβο) Α^μιμ 

Έ,τνμφάλίος * Αρχάς ' ίε Καλλίμαχος Πα^ 

(οί) 8ΐ7ΐηρ1ι&1ιΐ8 (αη) Ατο&άίΑη; 1>α1 ΟλΙΗπλ&οΙιιιβ (οί) Ραγ 

ράχηος^ *Αρκάς, άνηαταχτιαζων αΰτοίς, 

γΙιμια, (&η) Ατο&άί&η, ΌοηΙβΒϋιι^; (ϋιο Ιιοηοατ) 'ιπύι ϋιοιη, 

Ιφη οντος έ^ελείν τΐορεύεα^ι τίροςλο^ών 

ί&ίά (11ι&1) Ιΐθ-Ιιίιηβοΐί ^ήβΐιβά Ιο-^ο 1&]κίζΐ|( (ιτίύι Ιιίπι) 

Β^ελοντά^ έχ τίαντός τοϋ στρατεύματος. Γοφ 

νο1ιιη(»6Γβ ίΓοιη &11 ύιβ &ΐΊη7. Ροι 

εγώ, Ιψ)7, ο18α δτι 7ΐο?^λο^ των νέων Γψονται, 

Ι, 8Εί<1-1^6, Ιυιοιτ ϋι&Ι ιιιαη7 οί-ϋΐ6 7οαιΐ£;-ιη6η νίΐΐ-ίοΐίοιτ, 

εμοΰ ηγουμένου. *Εχ τούτου έρωτωβι^ εΙ τις χοά 

Ι Ιβ&άίη^;. ΑίΙοΓ ϋιίβ ϋΐ67-!η<ιιιίΓβ<1, ίί &η7 αΙβο 

Των γυμνητων ταξιαρχών έ^έλοι συμτίορεύεσ^αΛ. 

οί'ΙΙιο Ιί^Η^-ϋπηοά ί&χί&τοΙίΒ ιηί^^ΙιΙ-ντίΒΐι 1ο-|^ο-νή(1ι 

*Αριστ6α$ Χίος υφίσταται, δς 

(ύιο τοίαο ΐΒοη). ΑηβΙο&β (οί) €Μθ8 οβΓοη-ΙιίιηΒοΙί, (& ιη&η) ιτΐιο 

τίολλαχοϋ εγένετο άξιος τίολλοϋ τγ στράτα^ 

οίίθη η)ΕΜΐ-1>6οη ιτοΓϋλ7 οί-ιηαοΐι !η-{ΐιο μμ] 

Βίς τά Τοιαύτα. 

ΨΛ (ΟΟΟΑίΙοΐΙΐ) — ϋϊΟ-ϋλΟΜ. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 246 ΤΗ£ ΑΝΑΒΑ8ΙΒ 0^ ΧΕΝΟΡΗΟΜ. ΟΗΑΡΤΕΚ II. Και ^ ι?δ)7 μ^ &ίλ>7, •ί' €ΐ 

Α]Π> ϋ-ιτΜ ηοιτ ίηάββά ΐΑΐ»•ίη-11ι«-&ήθΓηοοη, Μΐά ύι« (|[ 

Βχέλενον αυτούς έμφαγόντοζ 
τωρεύεσ^ί. ΚαΙ δί^ο'αϊ^ίς τον ηγεμόνα τιαροτ 

1ο-ιη&κ1ι-ίοι11ι. Αηά 1ι&τίιιβ-1>οιιηά ύι« ξμιάβ ίαβγ- 

^ώόαχΤίν αντόίς, χαΐ συντίθενται ην 

άοΙίνβΓβά (Ιιίπι) Ιο-ύιβιη, «ιά ϋιβ7-Επ&η§β-ιτϋ1ι (ϋιβιη) ίί 

Τυάβωβί το άκρον, ^νλαττειν το 

11ΐθ7-8ΐιου1(1-1&]κ« (ροΒβοβήοη οί) ύι• βιιιαιηϋ, Ιο-^&τά ϋιβ 

χωρίον μεν τνιν νύχτα, ίε αμα Τ'ρ 

ρΐαοβ (άαΗχι;) Ιηάββά Ιΐιβ ηί^^ΐιΐ, ΒαΙ Αΐ-ϋΐθ-8&ιηβ-ϋχη« νήύι-ϋιβ 

ίψερ€(. αημαίνειν ύάλτίιγγι' χαΧ 

μέν τους οντάς άνω ιεναι έτύ τους 

ίη(ΐ66(1 — (ύΐ08β) 1>οίιΐ|^ &1>ον« 1ο-|^ο λ^^Είηβ^ — (ίΐλοιβ) 

κατέχοντας την φανεράν εχ6σχ5ιν, δε αΰτοι 

1ι&νίη£;-ρο88β88ίοιι-οί ύιβ ϋρρΑΓΟΟΐ β£ρ:θ88. &η<1 11167 (^ 

έχβαίνοντες συμβοηθησειν ως 

^6ηβπλΐ8) οοιηίη^^-ίοΓϋι (Γγοπι 1>«1ον) &11θ{;6ΐ1ιβΓ-Ιο-&88ί8ΐ ((Λιβιη) *μ 

τάχιστα ^ύνωνται. Συνθεμένοι ταύτα οι 

ιρθ6(ΐίΐ; *&8 ύΐθ7-βου1(1. Τ1ιθ7-Ιι&νίη|^-&]Τ&ηβο<1 ύιβββ (ϋιίη^) ϋι« 

μεν έτϊορεύοντο τίλήθος ώς ίις• 

(άβίλοΐιιηβιιΐ) ίη<1βοά ρΓοοββάοά (1>βίη{; &) ιητιΐϋΐιιάβ-οί βΙ»οα1 Ιιτο- 

χίλιοί' χα! ην τίολύ ΰ&ορ εζ ουρανού. 

ύίΟΜΛΛΛά ; ι &η<1 ύι«Γβ-ιτ&8 ιηαοΐι ν&ΙοΓ ίΓΟίη Ιιο&νβη [&ηά ύιοι• 

Δε Ξενο^Ηον, έχων τους 

ιτΜ & 1ιο«ν7 ηίη &1 ϋι« ΰιηβ]. Αηά Χοιιορίιοη, 1ι&τίη|^ ϋι• 

οπισθοφύλακας, ^είτο προς την φανεράν οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ Β0«* τν. — ΟΗΑΡΤΕΚ Π. 241 

ίχδαχην^ δτίως οί τίολέμνοι τίροςέχοίεν τον νονν 

•ΙρτΜβ, >ο-11ι&1 ϋιβ «ιι«ιη7 ηιί^ΐι^-ιίιτβοί — (ϋι•1τ) ιιιίηό 

ταυτ-ρ τγ όδςϋ, καΙ ώς οί τιερίΐόντες 

μάλ^τα λά^ιεν. Αέ έτίεΐ οΐ οτίια^οφνλαχες 

Ίη1|ρ1ι( (Ιιβ-1>οβ1 *ββο&ρ«-ηοϋοβ. Βαΐ ιτΐιβη ύιβ ηΑΓ-§^ιΐΑπ] 

^αν έτύ χαρ<ί8ρ€ί9 ^ν Ι^ι ίιοτ 

1Τ6ΓΘ &1 ((1ι«) ητίηβ, | νΐιίοΐι ϋ-ιτ»-ιιβο«βητ7 ϋιβχ-ΙίΑτίηι;- 

βάντ ς έχβαίνείν προς το δρ^ιον^ 

1 ϋίΓοα^^Ιι (ϋ) 1ο-οοιη«^α1 οη Ιΐιβ &0€ΐίτ{ΐ7, [ιτΜβΙι (1ιβ7 τηνιχαντα Οί ραροοΛοι 

ΙΐΜί Ιο ΟΓΟΜ ίο Μοοηά ϋιβ »οοΗτίΐ7,] ϋιβη ύι« Ι>ΜΊ>&η&η8 

Βχυ.^ίνίουν ολοιτρόχονς αμαξίοίονς χαί 

^ο11•^ (άοιηι) Γοαηά-βίοηββ ΐΑΓ{;θ-βηοα|^1ι•1ο-1<ΜΜΐ-»-ιτ&|^η, αοά 

μείζους χαΐ έλάττους^ οϊ φερόμενοι 

(οϋΐΓ βΙοοΜ λίβο) (ρτθ&ΙοΓ «ιά 8ΐη&11βΓ, ιτΐιίοΐι 1>βίη{;-1>οπιβ-ι\1οη|^ 

ηταίοντες τιρος τάς ττίταχς 8ίεαφεν8ονώιτο * 
καύ τίαντάτΐαΟίν ην ουδέ οΐ6ν τε πβλάσαί 

•οά ΑΐΙο^ϋιβΓ Μ-Ψ2Λ ηοΐ-θνοη ροββίΐ)!• 1ο-1ι»γ«-&ρρπ>α6ΐι«(1 

χ% ειύό^φ. "Ενιοί 8έ των λοχαγών ει 

ϋΜ «ηίπυιοβ (οί ύιβ ρ&ββ;. Βοπιβ ίηάβοά οί-ΙΙιο ΟΑρίΑΪηβ, ω 

μη ^ύναιντο ταΰτ^ΐϊ έτίειρΰντο 

ϋι• •*βοιι1ά ηοΐ 'οβ66ΐ (& ρΜ8Ε^) ίϋ-ύιίβ (ιτ&7) βηάβΑνουτβά 

άλλγ' χαί έτίοίονν ταύτα ί^ΧΡ^ 

(Ιο νρρίΌ&βΙι) 1ιι-Εηο(]^6Γ ; Εηά ύιβ7-<1ί<1 ϋιοββ (ϋιίη^^) αηΐι] 

1^ «νβτο αχότος ' 8ε έτιεί φόντο άτίιόντες είναι 

1(-^ •ο&ιηθ ά&τΐι; 1>ιιΙ ν1ι«η ϋιθ7-ϋιοιιβ1ι1 (ϋι&Ι) Γ«ϋιίη|^ Ιο-1>ο 

ά< ανείς, τότε άηηλ^ον ετύ το ^εΐηνον ' χαι 

αη ΒββΓΥθά, ϋιβη ϋΐθ7-νθηΙ-&νΕ7 Ιο — (ύΐθίτ) βαρροΓ; ίοτ 

ίι έτνγχανον δντες άνάριοτοι οί 

{η βοά ϋΐθ7-1ΐΕρρ6η6(1 1>6ίη§ άίηηβΓίβββ, — (ϋΐ08β, η&ιιΐθΐ7,' 

α5τώϊ' σ7ί:α^φν?ϋαχηααντες. Οί τιολεμνοι μεντοι 

οί-ϋίθηι £ΐι&Γ(1ίη§-ϋιο-ΓθΕΓ. Τΐΐθ βηβιη7 Ιιοιτβνβι 

^Τ^η^όΤί φοβούμενοι^ ον^εν ετΐανσανΤΌ 

βτνίβηΐΐτ ίβ&τίηβ: (βοιηθΙΙιίιΐ|?), 'άίά ηο( οβ&Μ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 2148 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗυϋΤ. 

ίι* ττ^ς δλης ννχτος χυλιν^ΰντες τους λΙΤ^ονς 

ϋιΐΜΐ£;)ι ϋι« ιτΐιοΐβ ηί|(1ι1 Γθ11ίιΐ|^ (άοιτη) — βίοηοα . 

ί* ην τεχμαίρεσ^ί τφ 'ψόφίύ• Δ' οί 

έχοντες τον ηγεμόνα τίεριωντες χνκλφ, 

χαταλαμβάνοναι τους φύλακας κα3>7- 

|τοιιϋοιΐ8 ΓοηΙο,] βιίΓρΗββ ύιο ^ςματά βϋ• 

μένους άμφΐ τίΰρ * χαΐ μεν χαταχανόντες τους, 

ύαξ τοηηά (λ) ύη ; &η<1 ίηάββά Ιι&γίης-ΐιίΐΐοά — (βοιηβΧ 

ίέ χατα^ιώξαντες τους, αΰτοί 

Μΐά 1ι&7ίη£;-ίο11ονο<1-&ί(βΓ — (οΐΐιοη) (ίη ϋιοίτ βίςΐιΐ), Ιΐιβ> 

ίμενον Ινταίί^' ί5ς χατέχοντες το άχρον. Δ' οί 

Γθΐη&ίηβά ύιβΓβ α•-ίί οοβιιρτίηι^ ϋιβ βυιηηιϋ. ΒαΙ — 

ου χατείχον^ αλλά μαστός ην 

ύι^γ-^άϊά ηοΐ *(Μ$οαρ7 (ϋιο βαιηιιιΗ), 1>ιιΙ (&) ΙκηοΠ ^μ 

υτϊρρ αυτών, τΐαρ ον ην η αυτή ατενη όί6ς, 

&1>οτ« ϋΐ6ΐιι, \}γ νΐιίοΐι ναβ ϋιβ βηιιιθ η&ιτοιτ ΓΟ&ά^ 

Ιψ' γ οί φυΤυαχες εχά^ντο. Μέντοι ην 

Λ% ιτΐιίοΐι ϋιο ^αατά ιτ6γο-86α1ι)(1. Ηονον6Γ 11ΐ6Γβ-ν&8 (&η) 

Ιφο8ος αυτό^εν ετύ τους τϊολεμίους, οΐ 

ΕρρΓοαοΙι Ιΐίθηοβ (ο ϋιβ βηθΐη7, — (ϋιοββ ιΐΜηβΐ7) 

έχ(χ^ηντο έτά τγ φανερά 68φ. 

ιΐΑΰοηβά οη Ιΐιβ ορβη ν&7. 

ΚοΛ ένταύ^ μεν ^ιηγαγον την νυχτα' ίί 

Αηά ΙιβΓβ ίηάθοά (Ιιβ7-ρ&Ββοά ύιο ηί^ΐιΐ; 1>α< 

Ιτϊίΐ ^^ρα υτάφαινε συντεταγμένοι 

νΐιβη (ύιβ) <1&7 ν&8-1>6^ηίηβ-Ιο-€ΐ&ιηι {ϋϊνγ) άτ&ντη-αρ-ίη-ΟΓάθΐ 

έτΐορευοντο αιγγ έτύ τους τϊολεμίους • γαρ χαΐ 

ρΐΌοβοάβά ίη-βίίβηοβ &£;ΕίηΒΐ ϋιο βηβιη7 ; ίοΓ — 

έγένετο ομίχλη, ωςτε τίροςελ^ντες εγγύς 

ϋΐθΓθ-ιτ&β (λ) ταΪΒΐ, »ο-ύΐΒ.Χ &<1ν&η6ίη^ ηυ&ι 

ίλα^^σν. Αέ έτίεί ε18ον αλλήλους, χαΐ 

(1ιβ7-β86&ρο(1-οΙ>8οηΓ&(ίοη. Βαΐ ιτΐιοη ύι^γ-ΒΛη οηβ-&ηο(1ιβΓ, ειμΙ 

τε ^ σάληιγξ έτίεφ^έγξατο, χαΧ ο\ "^Β^λληνες 

ϋι« Ιταιηρο^ Βθΐιη(1θ<1-ϋι•-&ϋ&ο]ι« &η(1 ϋιβ ΟγμΙκ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΛΡΤΒΒ Π. 245 

9ΐλαλάζαντ€ς Ιερτο ετύ τους άν^ρώτίους^ δέ οί 

ουχ ά&εξαντο^ αλλά λιτΐόντες την 

6^, ολίγοι φενγοντες άηέ^νηαχον' γαρ 

Γο&ά, («) ίβιτ (οΏΪγ) Αθβίη^; άίβά; | ΐοτ 

^αν εν^ωνοί. Αε 

11ι«7-γτοη ιτβ11-£μτ1 [ίοΓ ύι^γ ψ^η ΐΜϋτβ ίη ύιβίτ ιηοτβιηβηΐβ]. Βα( 

οί άμφί Χειρίσοφον, άχούσαντες της σάληιγγος, 

— (ϋι<Μβ) ιπΐίι ΟΙιοίτίβορΙιαβ, Ιιβ&Ηη^ ύιβ Ιηιιηρβ^ 

εύ^ύς Ιεντο άνω κατά την φανεράν 68όν ' άλλοι 

Ιιηιηβ<1ίΑ(»1 7 ηΐ8ΐι«<1 αρ &1οη|^ ϋιο ορβη τοβΛ; οΐΐιβη 

ίέ των στρατηγών ετίορενοντο κατά 

Ιηάθβά οί-ϋλο ^«ηβπιΐβ (ιπύι ϋιοΐΓ πιβη) ριτοοοβάβά \>γ 

άτριβείς ό8ονς ^ ίχαϋτοι Ιτνχον δντες, χαΐ 

ΜΏίχοάάβη ρ&ϋΐ8 ^Ιιογθτογ οαοΙι Ιι&ρρβηβά (μ) 1>βίηβ, αηά 

άναβάντες ώς έ^ύναντο^ άνίμων αλλήλους 

Μοβηάίη^ Μ (ντβΐΐ &β) ϋιθ7-οοιι1<1, (1τβιν-αρ οηθ-αηο11ιβτ 

τόΐς δ<5ρασι. Και ούτοι τίρωτοί συνέμιξαν 

ιΗϋι — (ϋιβίτ) ιρβ&π. Αηά ϋιβββ ΔτβΙ-οηββ ^ο^ηβά 

ΤόΙς τιροχατα^λαβοϋσί το χωρίον. Αέ Εενοφών 

— (ϋΐ08«) 1ι&γίη§-860ΐΐΓ6ά ϋΐθ ρΐΑββ. ΒαΙ ΧοηορΙιοη 

ίχων τους ημίσεις των οπισθοφυλάκων, έτϊορενετο 
γ οί ϊχοντες τον ηγεμόνα* 

(1»7 Ιΐιβ ΓΟ&ά) ίη-ιτίιίοΐι — (ύιοββ) ί&γίη|^ ϋιβ £^(1β (^ί<1); 

(νάρ ην ενο^ωπτάτη τόΙς ντΐοζνγίοις') 8έ τους 
ημίαεις ίταζε δτίισ^εν τών ντίο- 

(θύι«Γ) ΙΐΑΐί Ιιβ-οπΙθΓθά (Ιο 1>ο •ΐΑϋοηβ(1) 1}β1ιίη(1 ϋιβ \>ΛξξΛββ- 

ζνγί(^. Δε τΐορενόμενοι έντνγχάνοναι ?ϋ6φφ 

•αΙΙΙιΟ. Αηά ρΓθοββ(ϋζι§-ίοητ&π1 ύΐ67-1ιαρρ€ηθά-1ο-&η(1 (&) 1ιΟ] 

υτϊερ της ο^ν χατειλημμενφ ντώ των 

(ίϊΒ,Ώ^Ώΐξ) ον6Γ Ιΐΐθ τοβΛ οοοαρίθά 1)7 ϋι« 

τξολεμίωιν, ους ην άνάγχη ην άττοκ^ψαι η 

νΐιοιη ϋ-ιτ&ι (&) ιι•οθ8Βϋ7 βίΐϊιβΓ Ιο-1ΐΕνβ-(1ί8ΐοά£;βά «0 ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 250 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ίίΒζεϋχ^ΟΛ άτώ των άλλίύν '^Ελληνων, Και 

Ισ1ι»νο•ΐΜθη-Ββρ&η(»<1 Γγοπι ϋι« οϋιβτ θΓββ^ Αηβ 

αντοί μεν άν έτΐορεν^σαν 

(ϋιοιηβη) ϋιβιηβοίτββ ίιιάβοά ιηί|;1ι( Ιι&τθ-ρΓΟΟοοάβά (ίη ύιβ βειι» 

^ οί άλλθ6, δε τα ίτΐοζνγυα ηι ονχ 

Γθ*ά) Ιη-ιτίιίοΐι ϋιβ οΐΐιβη (άίά), 1>α1 (Γογ) Ιΐιο 1>&β£;α£;θ-ο&ΐϋθ Μ-ψβλ ην( 

δχβ^ναί αλλγ η ταντ'φ. 

(ρο88ίΙ)1β) Ιο-^ο-ίΓοπι (Ιΐιβ ν&11θ7) ίη-Εη7-οϋιβΓ (ν&7) ϋι&η ύιίβ 

'Έΐ'^α δ)7 τίοραχελευσάμενοί άλληλοις, ττρος^άλ• 

Τΐιβη ίικίθβά ϋ&νίης-βηοουτ&^θά οηθ-&ηο(1ΐθΓ, ϋΐ07-ιηιϋ(0-&ο• 

λοναι τίρός τον λόφον τοΙς ορ^ίοις Τυόχοις, 

οί χνχλφ^ αλλά χαταλιτίόντες 

•οίαιηηβ οί οοιηραηίββ,] ηοί 'ίη (&) ^οΐΓβΙβ, 1>ιι( 1β»νίιΐ|[ 

άφο^ τοις τίολεμίοίς, ει βούλοιντο φενγειν. 

(&) 1Τ&7-θί-β80Ερθ ίΟΓ-ΐΙΐθ 606107, ίί ϋΐ67-ΐνί8ΐΐθ<1 <Ό-βθβ. 

Και τέως μεν, αυτούς αναβαίνοντας &ηγι 

Αηά ίθΓ-&-ντ1ιίΐ6 ίη(ΐ6θά, ύϊ^γ ΜΟΒΏάϊηι; ίη-ιτ1ι&ΙβτβΓ-ιηΕηηβι 

ίκαϋτος έίνναντο, οί βάοβαροί ετόξενον χαι 

βΑοΙι οοιιΐά, ϋι« 1>αΓΐ)αή&ηΒ §1ιοΙ-&ΠΓθΐη &η<1 

16άλλον, 6' ου ηροςίεντο εγγύς, άλλα 

11ΐΓθΐτ-8ΐοηθ8, 1>αΙ ϋΐ67-'(ϋά ηοΐ *1θ(-ϋΐ6ΐη-οοιηθ ηβ&τ, 1>α< 

φνγγ λείτΐουβί το χωρίον. Και τε οΐ ^Ελληνες 

ιη-ήϊξΐίί Ιΐΐ07-1β&τ6 ύΐθ ρΐαβο. Αηά — ϋι« Οηοΐ^ι 

τίαρεληλύ^εβαν τούτον^ χαί ορωσιν ίτερσρ 

1ι&τίηβ-ρ&8β6(1-οτ6Γ ύιίβ (Ιιϋΐ), — (1ΐθ7-86β Εηοϋιβι 

λάφον εμηροσ^εν χατεχόμενον. 

Μ11 ΐΜίοΓθ (11ΐ6ΐη) οοβυρίοά {\>γ ϋιβ «ηβιηχ) 

Έ&5κει αί^ις τΐορενεα^ί έηΐ τούτον. 

ϋ-βθβιηβά (ηθθβ88ΐΐΓ7) &β&ίη Ιο-ρΓΟΟβοά ΛζΒ,νηβί ύχΐΒ. 

Δ' 6 Εενοφων εννοηοας, μη, ει χατοτ 

Βηί — Χβηορίιοιι 1ΐΕ7ίηβ-1>6βη-&ρρΓθ^6η8ίτ6, Ιοβΐ, ίί 1ιβ-8ΐΐοΐι1<1. 

λείτίοί τον ίιλωχότα Τυόφον Ιρημον^ χολ 

1θΕΤ6 ϋΐθ ο&ρίατβά Ιιΐΐΐ άββ1ίΐα(6 (οίίτοορΒ), βιι4 

οί τίολεμιοί ηάλιν Τυαβόντες ετα^Ιντο τοΖ< 

%« βηθΐη7 Ε^Εΐη ΐΕΚΐη|^ (ϋ) ιηί|;1ι(-»ΐίΑθ1ί ύιβ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ υΟΟΚ Γν. — ΟΗΑΡΤΒΚ Π. 251 

ίηοζυγίοίς τΐαρνοϋσι^ (δε τα ντΐοζύγια ην έτύ τιολν 
ατε τΐορενόμενα ίιά της στενής 

[Ιόπηβά & Ιοη^ ΐτ&ίη] Μ-ντ1ΐ6η ρ^υ^6β^^ηβ (^ΐΓου^Ιι ϋιβ η&ιτοιν 

68οϋ,) χαταλείτίει έτύ του λόφου 

(άββίββ, 'οί ((1ιβ) 'τοΛά,) Ιιβ-ΐϋ&νββ οη Ιΐιο Ιιίΐΐ (ϋι•) 

λοχαγούς Κηφισ68ίψ)ν Κηφισοφώντος, 

ΟΑρίαίιιβ €ορ1ιίβοάοηΜ (ϋιβ ιοη) οί-ΟβρΙιίβορΙιοιι, '&η) 

Ά^ναΙον^ χαΐ *Αμφιχράτην *Αμφι8ημου, 

Αϋίθηί&η, &η(1 Ααιρίιίοηιΐοβ (ϋιβ βοη) οί-Λιηρ1ιί(1βιηυβ, (Εη) 

*Α^ναΙον^ χαί *Αρχαγόραν, φυγάδα Άργεϊον' 

Αϋιβηί&η, &η<1 ΑΓοΙι&^οηιβ, (ιιιι) θχί1« (ίιτοιη) Αγ^οβ; 

αυτός δε συν τοΙς λοιτίόϊς έτίορεύετο έηΐ τον 

Ιιίπιββίί ίιΐ(ΐ66ά ιτίϋι Ιΐιβ Γββΐ ιηαΓΰ^θά ιι^αΐοβΐ ϋι« 

δεύτερον λόφον^ χαί αίροϋσι τούτον χαί τω αΰτςϊ 

Μοοηά Ιιίΐΐ, αηά ΙΙιβ^-οαρίαΓθ Ιΐιΐβ-οοβ βνβη ίη-ΐϊΐ6 βαιηβ 

τρόηφ. 'Έτί δ* ην τρίτος μαστός λονηος 

ιηαηηοΓ. δΐίΐΐ ΙιοινβτοΓ ΙΙιβΓβ-^ιιβ (α) Ι^ίτά Ιιίΐΐ Γθοιαίηίης 

αΰτοίς, ηολύ όρ3ίώτατο$, 6 υπέρ της φυλαχης 

ΓοΓ-ϋΐθΐη, ηιαοΐι Ιΐΐθ-8ΐ66ρ68ΐ, Ιΐι&,( &1)υνθ (ινΙιβΓο) ΐΚο ^υηΜ 

ίτύ τφ ηυρί χαταληφ^είσης της νυχτός 

Λί ΙΙιβ £γο ιναβ-ΐαΐίβη (\>γ βιίΓρΗβο) — αΙ-ηί]ςΙι1 

υτίο τών εθελοντών, ΈτίεΙ δ' οΐ ^Ελληνες 

|>7 ίΐΐθ νοΙαηΐβθΓβ. \νΐιβη ίικίοβά ίΐΐθ ΟΓββ^β 

Βγένοντο εγγύς οΐ βάρβαροι λείτίουσι τον '^χχιυστόν 

ρίΐ ηβα,Γ (1ΐ6 1)αΓΐ>αήαη8 Ιβα,νβ Ι^β Ιιΐΐΐ 

αμαχητί^ ώςτε γενεσ'^ι ^αυμαστον τίουσι, χαι 

ντϋ1ιοιι(-6^1ιΙίη^, βο>&3 Ιο-Βθ νοηάβΓΓτιΙ 1ο-ϋ11, &η<] 

ίτίώητευον ^είσαντες αυτούς άτιολιτίείν, 

(1ιβ7-8ΐΐ8ρβ6ΐθ(Ι (Ιΐιαΐ) Ιιανίη^-Βοβη-ίη-ΓβαΓ ((1ιη() Ιΐιβ^ 1?ί( 

μη χυχλίύ^έντες τΐολιορχόίντο, Δ' άρα 

(Ιΐι« ρΐΑΟθ), 1ο8( 1>6ίη§-8ΐΐΓτοιιη(1οά (Ιΐ67-ιηί§ΙιΙ-1>ο-1)θ8ίο^θά. Βυ( ίη(ΐ6θ(? 

οΐ κα^ορωντες από του άκρου τα 

— (ύ\9γ) 1οο1ιίη£;-<1οιτη ίτοιη Ιΐιβ Ιΐθί^Ηΐ (αρ^η) ϋΐ6 (ΙΜβ^^Ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 252 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

γιγνομενα δηιο^εν, πάντες έχώρονν έτύ τους 

ΓβαΓ.£;ΐ1ΕΓ(1. 

Καΐ 'Βενοφύν μεν αύν τοΙς νεω^ά'ΤΌΐς άνέβαινερ 

Αη(1 Χβηορίυη ίζιάοοά ιτίΐΐι 11ι« 7υαο^ββΐ-ιηοιι &80βηάβά 

%7ίΙ ΤΟ άκρον, δέ τους άλλους έχελενσεν ντίάγειν, 

οη-1ο Ιΐΐθ βαιηιηϋ, »ηά ϋιβ γθβΙ Ιι6-ογ(1«γθ<1 Ιο^ιη&τοΐι-βίονίχ, 

οτΐίίς οί τελενταΐοί λόχοι τιροςμίζειαν χαΐ 

ΒΟ'ύϊ&Ι ϋιβ ΓβιΐΓ οοιηρ&ηίθβ ιηίςΐιΐ-οοιηβ-υρ-^τϋΐι (ϋιβιη) &η<) 

είτιε ηροελ^ντοίς κατά την 68ον θέσ^ΟΛ 

1ΐθ-Ιο1ά (Ιΐιβιη) Ιιατΐη^-αάναποβά &1οη^ ίΐιβ Γοαά 1ο-1ια1Ι 

τά όπλα έν τφ ομαλφ. Και εν τφ τοντφ 

υοάβΓ-Απηβ οη ϋιβ Ιβνοί ({ρτουηά). Ληά λΙ ϋιβ •«ηβ 

χρόνφ Άρχα/6ρας ό *ΑργεΙος ηλ^ε τιεφενγώς, 
καΐ λέγει ως άτίεχότιηααν άπο τοϋ πρώτου λόφου, 

κηά 8&7β ΙΙίΕΐ ϋι«7-1ι&<1-1>θ6η-οα1.οβ' ίΓΟίη Ιΐιβ βη^ Ιιϋΐ, 

καί δτί ΚηφίΟό^ωρος και ^Αμφιχράτης τε^νάσι, 

Μΐά ϋΐΕΐ Οβρίιίβοάοηιβ »η<1 Αιηρίιίοπιΐοβ -πϋτ^ά^&ά, 

και δοοι άλλοι μη αλλόμενοι κατά της 

«η<1-&1βο 1ιοι;τ-ιη&η7 οϋΐθπ (ιτΐιο) ηοΐ ΙίΕνΐη^-Ιβαρβά άοττη ΙΙιο 

πέτρας άφίχοντο προς τους όπισ^ο^^υλακας 

ΓΟΰΙιβ (Εηά) Εηΐτ6<1 αΙ ίΐΐθ ΓΟΕΤ-^ρίΑτΙ 

01 βάοβαροί 8έ ^ιατιραξάμενοι ταύτα 

Τ1ι« Ι>Επ>&ήΕΐΐΒ ίιιάβοά ΙίΕτίη^-ΕοβοιηρΙίβΙΐθά ϋιββο (ϋι!η|^, 

ηχον έτύ λάφον άντίτίορον τ φ μαστφ' και 

οη (&) ΙιΟΙ ορροάΐθ (Λιβ Ιυαοΐΐ; μμΙ Ηενοφ&ν 8ίελέγετο αντόΐς 6ι έρμηνέιος 

Χβοορίιοη βοιηιηβιιοβα-(τ6Εϋη|^ ιπ(1ι-ύι«ιη (Ιιτρα^ΐι (επ) ίηΙβτρΓθΙβτ 

πβρί ατϊον^ΰν^ και άπ-ρτει τους νεκρούς. Οί 

Εΐ>οα1 (ε) ίτηαβ, Εηά άθπίΕηάθά Ιΐιβ άβΕά. — (^β/) 

ίέ εφαχταν άτίο^ώσειν έφ' φ 

ϋιάβοά ΒΕΐά {ύίΒ,ί) ύιβ7-ι^οιι1ά-^ΐτθ-11ιβιη-ιιρ οη — (ΙΙιΙμ οοβ- 

μη χαίειν τάς χάμαυς. Ό 

ϋλίβαι), (ΙΙιεΟ Ιιβ-νοηΜ ηοΐ Ί)ΐΐΓη ϋιβ τΟΙε^μ — οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ ΙΥ. — ΟΗΑΡΤΚΚ Π. 258 

Βενοφΰν συνωμολόγεί ταί)τα. Δε εν φ 

Χβηορίιοη »£^η•<1-1ο ϋιίβ. | Βα( !ηιτΜο1ι[1>ιϋν1ιΰ«] 

αεν το άλλο στράτευμα τία^γει^ 

ιηάβοά ϋι« Γθΐη&ΐιιΐηβ (ρ«τΙ οί ϋιβ) &ηη7 ιπΜ-ρΗίίη^^-ΑΐοηΑ 

δε οί δίελεγοντο ταν^α^ τΐάντες οί 

ΛΛά — ϋΐθ7-ιτοηΜϋΒθΐΐΜίιΐ|^ ΙΙιβΜ (ύιίιιββ), α11 — (ϋιοΜ) 

εχ τούτου του τότϊου συνερρύηααν. Ένταίϊ^α 

&Γθΐη ϋι&Ι (ρ&τ(οί) (1ι« οοιιηΐΐ7 ϋοοί^βίΐ-ΐο^ύΐθτ. ΤΗβη 

οΐ τίολεμιοί Ισταντο' χ(ύ έτίεΐ 

ηρξαντο χατο^αίνειν άττό του μαχίτοϋ 

Χβηορίιοιι) *1>β|(Μΐ Ιο-<1ββο«η<1 Γγοπι 11ι« Ικηοϋ 

προς τους Αλλους, ^^ 'τά δτιλα ίχειντο, 

οί τΐολεμιοί ^η Ιεντο 

ύ» ΪΜΚψγ Απηβά ιηβιι ιτ«γο άηιτη ηρ,] (Ιιβ βηβιη7 1ηιΐ7 Ιιαπίθ 4-οιι 

τίολλ^ϊ πλ)7^ει χαΐ θορύ6φ' χαΐ 

Ιη-^^ΓΟΑΐ ιηαΐϋκαά• αιιά νΐϋι (ιηαοΐι) ΊιοίΒο-&η<1-Ιΐΐιητιϋ; &ηά 

ετίεΐ εγένοντο έτύ της χορυφης του μαατοϋ^ άφ' 

ιτΐιοη ϋΐθ7-|^1 οη ϋι« τοτίβχ οί-ϋιο Ιυαοΐΐ, ίΐΌΐη 

οί Εενοφων χατέβοιχνεν^ έxυ7^,ν8ουν ττετρας * 

ιτΐιίοΐι Χ«ηορΙιοιι ^Μ-άββΟθΐκϋη^;, ύΐ07-οοιηιηβιΐ0θ<1-Γθ11ίχΐ{; (άοντη) βίοηββ ; 

χαΐ μεν χατεαζαν το ϋχελος ενός, 8έ 6 

ΛΛά Ιηάβοά 1)γο1(« ϋιβ Ιβ^ οί-οηο (ιη&η), βηά (Ιιβ 

υτίαϋτίίοτης Ιχων την άσταδα άτιελντιε 

ι1ιίο1<1-1>6»Γ0Γ Ιι&τίηβ ϋιβ βΐιίβΐά (οί Χβηορίιοη) 4θΜΓ*βά 

Εενοφωντα' ίε Είρυλοχος *Αρ^ς Αουαιεύς 

Χ«ηορ1ιοη; 1>α1 £ιιΐ7ΐοο^αι (&η) Ατο&άίΕΠ οί-I^ι1Β^ι^ (&) 

07ΐλ/τ>7ς τίροςέ^ραμεν αΰτ(ί5, καί τίροβεβλημένος 

1ιβ»τ7-*πηο<1-8θ1<ϋ«Γ ηη-ΐο Μιη, &ηά 1ΐΗνίχι^•ϋιΐΌΐηι 

πρό όίμφοίν άηεχώρει, χαΐ οί άλλοι άηηλ^ον 

(ΜίοΓβ 1>οϋι (Ιιίι βΐιίβΐά) ϋΐ07-άβραηθ<1, «η(1 ϋΐθ οΐΐιβη νβηΐ 

τίρος τους συντεταγμένους. 

Ιο — (ϋΐ08β) άτ&ντη-ηρ (οη ιΐιβ ΙβτβΙ {ρτοαιιά). 

*Εκ τούτου 5ε το τταν *Έ»λληνίχόν ε'χ^νετο 

ντοηι ϋιί• Ιηάοοά ύι« «ηΐίη Ογθοϊαιι (ίοΓοβ) |^ο4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 251 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

6μοΰ^ χαΐ έβχηνγισαν αυτοί 

ιίϋκβ-ΐόβθΙΙιβΓ (οη ϋι« 1«το1 ^τοαηά), «ηά ϋΐθ7-βηο&ιηρ6<1 ϋΐθΓ• 

έν τΐολλαΧς χαΧ χαλαΐς οιχία,νς χσΧ ^α'^ιΤ^εσι 

καχοΐϊζ πΐΑηχ ληά &ιι• Ιιοιιβββ »ηά &1>ιιη<1&ιι« 

έτατη^Βίοις' γαρ χ(ύ ^ν τΐολνς οίνος, &ςΤΒ 

ρΓΟτίβίοη•; ίοΓ &1βο ϋιβτο-ν&β ιητιοΐι ιπηο^ 8θ-11ΐΑΐ 

είχον έν χονιατοίς λάχχοις, Εενοφων δε χολ 

ύΐ67-ΐΕβρ1 {{%) ίη ρ1&8(»ι«ά οίβίοτηβ. Χβηορίιοιι «ηύ &1βο 

Χειρίσοφος ^ιετιράξαντο, &ςΤ€ λουδόντες τους 

ΟΙΐθίτίΒορΙιαι ββοοίβά (ϋιίβ), ϋιαΐ ΙίΕτΐη^-Ια^βη ϋι« 

νεχρους αηε^οααν τον ηγεμόνα* 

άύοΔ (ίτοιη Ιΐιβ βηβιη7) ϋιβ7-ιτοιι1(1-<ΐ0ΐίγβΓ-αρ Ιΐιο ^ίάθ ; 

χαΐ έτίοίηοαν τίάντα έχ των ^ννατ&ν 

•ηά ϋΐθ7-ρβιίοπιΐθ<1 &11 (ϋιίη^^β) !η — (ύιβίΓ) ρονβΓ 

ΤοΙς άτνοί^νοναιν, ώςτιερ νομίζεται ά^^α^ίς 

ΓοΓ — (ύιοββ) Ιι&γίη^^-άΐβά, βηοΐι-αβ ί8-ιιβτι&1-Αηά-&ρρΓορΗ&Ιθ ίθΓ-1>ηινο 

άνδράσ^. Δβ τγ υστεραίςι έτϊορενοντο άνευ 

ηοη. Αηά οη-ώβ ιΐθχ1-άΑ7 ΙΙιβ7-ρΓθθ66άοά ιτίϋιοαΐ (α) 

ηγεμόνος' δ' οί τϊολεμιοι μαχόμενοι, χαι δτίη 
εΐη ατενσν χωρίον τίροχαταλαμβάνοντες 

ύϊ9ηΊηϊξήΙ-\)& (α) ηαιτον ρΐ&οβ ρΓθ-οοοιιρ7ίης (ϋ; 

εχάλνον τάς τίαρό^ονς, Όττότε οίν μεν χωλυ- 

οΙ>8ΐηιοΙθ<1 Ιΐΐ6 ρ&β808. ΙΥΙιβη ϋιοΓβίοΓβ ίη(ΐ6βά ϋιβ7.ίιη- 

οιει τους τιρώτους, Β-ενοφων έχβαίνων 

ροάθά Ι — ((1ΐ08θ) ύηί, [ϋιο ίΓοηΙ,] Χθηορίιοη ^οίη^-ίΓΟίη 

67ίισ^εν τιρός τα δρη, ελνε τιην άτιόφρα^^ν της 

1>ο1ιίιι<1 (ο ϋΐ6 ιηοαηΐιιίζι, ορβηβά ί1ΐ6 οΙ>8ΐηιοΙίοηβ οί-ύιο 

τίαρό^ον τόίς τίρώτοις τίειρώμενος γίγνεσ^οϋ 

Ρ&8868 ίθΓ-(Ιιο ΓγοπΙ βικίθατοιιτίο^ Ιο-^β^ 

ενίγτέρω των χωλνόντων ^ε οτΰότε ετίΛτ 

Ιιί^ΙιβΓ (ϋΐλο) — (ϋιοβο) οΙ>βΙηιοϋη^; 1>υ1 νΐιβη 11ιθ7. 

3οί^Γο τοΙς Ιπίια^εν^ Ιίειρίσοφος έχβαίνοϊρ 

ΑΜΑοΙκοά — (Ιΐΐ08β) 1>θ1ιίη<1, ΟΙΐ6ίη8ορΙια8 άβριίτϋη^ 

καί Τίειρώμενος γίγνεσ^ι άναιτέρω 

({τοηι 1ιί* ρ1••β) ιιχκΐ βηάο«τοιιΐΊΐΐ|^ Ιο-|^Ι 1ι!|^1ιβτ <ϋι•Α) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΕ Π. 255 

ίΟίν χωλυόντωρ^ ελνε τνιν άτώφραξιν της 

^ (ϋιΟΜ) οΙ>8(ΓαβΗη|^, οροηοά ^1ιβ οΙ)8ΐηιοΐίοη οΜΪμ 

7ΐαρ6&>υ τοΙς δτίισ^εν' χαΐ όντως άεί έδογι^υν 

ρβ886Β ίΟΓ — (ϋιΟΒβ) 1>6ΐιίη<1 ; Μΐά ϋιιΐΒ &1ι;τ&7ΐ ύιβ7-&β8ί•1»<1 

άλληλοις, χαΐ ισχυρώς ετΐεμέλοντο αλλήλων. Αε 

θ*ΰ1ι-οϋιβΓ, Μΐά 8ΐτ«ιιιιοα8ΐ7 1οοΙκ>ο&τβ οί-βαοΙι.οΐΙιοΓ. Αιι<1 

χαΐ οτΐότε ην οί βάγ6αροί τίαρείχσν τίολλά 

&1βο 8οιηθϋιηβ8 ϋ-ν&β (ϋάκί) ϋι« 1)Μ-[>&τίΑη8 | Θχ1ιί1>ί(6<1 ιη&ηχ 

7<()α)^|ΐαχτα ΤοΙς άναβάχα 

τίάλίν χαταβαίνοχχχί' )^άρ γααν έΤ^αφροι 

(νΐΐθΐι) &|^&ίη <1θ8θοηάίιΐ|^ ; ίοΓ ϋιβ7-ιτβΓθ ηίχηΜβ 

ωςτε άτίοφενγειν χαί φενγοντες έγγύ^εν, γαρ 

80-Μ 1ο.θβο&ρ« ογβη βθοίη^; ΐτοτη-ΏΒΛΤ, ΐοτ 

είχον ον8έν άλλο η τόξα χαΐ σφεν^νας. Αέ 

ύί^γ-^ϊΛά ηοΐΐιίιιιρ βΐ86 ϋιιιη 1>οιτ8 ».ηά Βΐίηςβ. Λιι<] 

χαΐ ήσαν άγΐϋΤθί τοξόται' είχσν ίε τόξα εγγύς 

λίβο ϋΐθ7-νοΓθ 1ηβ-1)θ8& ΑτοΙιβη; ϋΐ07-1ι&(ϋη(1ββ<1 1>οιτ8 ηβ8ΐΊ7 

τριτζηχη^ 8έ τά τοξενματα τΐλεον η ^ιηηχη' 

ϋΐΓθΟ-οαΜίβ (Ιοη^;), &η<1 ύιβ &ιτοιτβ πιογθ Ιΐι&η 1νο-6αί)ί(« ; 

είλχον ίέ τάς νευράς, οτΐότε τοξεύοιεν ηροβαί- 

(Ιΐ67-<1τ6ν ίηάββά ϋιβ Β^ήη^β, νΐίθη ϋιβ7-Βΐιο( ιίβρρίηβ• 

ρσντες τφ άριστερφ τιο^Ι τιρός το κάτω του 

ίοητ&Γά νήϋι-ΐΐιβ Ιβί^ ίοοΐ &^ιιίη8^ ύιβ ΙοιτβΓ (ρ&τΐ) οί-ϋι« 

τ6^ου. Δβ τά τοξενματα έχώρει 8ίά των 

\»οψ, Αηά ύιβ &ΙΤ01Τ8 ' ι^τβηΐ ϋιπ>υ£;1ι ύι• 

άϋτί^ων και δίά των θωράχωίν. Αέ οί "Έλληνες^ 

8ΐιί«1ά8 &η<1 ύίΓοα^^Ιι ϋιβ οογβθΙοΙβ. Βα( ϋιβ ΟΐΌβΙ^β, 

ύτιεί Τυάυβοιεν, εχρωντο αντόΐς άχοντίοις^ 

%ΐ\»τ ύΐ6γ-ίΛθ)ί {ϋΐ9ίΛ αρ), πΐλάο-αΒβ-οί ϋιβιη ίθΓ-;&τ«1ίιΐ8, 

ενσγτωλωντες. Έν τούτοις τοΙς 

|1Ετ^ηβ-&(^οά-&.ρο^8β-^ο-^1^β-Iη^(1ά1θ-1^)ίβ-&-^&τ«1^II. Ιη ^Ιιββο — 

χωρίοις οί Κρ^ες εγένοντο χρησιμώτατοί. Δί 

ρΙ&οβΒ ύι« ΟγθΙαιιβ 1Τ6Γ• 11ΐθ-ιηο8ΐ-ιΐ8βίιι1. Αηά 

Χτρατοχλ^ς ^ρης ηρχε αΰτώι/ 

|ΐ^4ηίοοΐΜ ^&) Οτβΐ&η οΛτηΐΡΑηάβά ()ιβιη. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 256 τππ αναβαθιβ ον χβνορηοη. ΟΗΑΡΤΕΚ III Δ£ ταντγιγ τνιν Υΐμέραν αΰ ηνλία^τιϋαι 

Αηά ϋιίβ — άΒ,γ ΙίΜοιτίββ (ϋιο Οηβίκι) νβΓθ-Ιοά^ 

ίν ΤαΙς χώμαις ταΐς ντίερ του τίεδίοι 

Ιη ϋι« ▼ί1ΐΑ|(οβ (ηαιη6ΐ7) — (ύιοββ) &^οτο ϋιο ρΐ&ίλ 

Τον τιάρα τον τϊοταμάρ Κεντρίτην^ 

— (ϋΐΑΐ υ βϋα&Ιοά) λΐοη^ ϋιο ιΐνβΓ Οοηΐτϋοβ, (ϋι«) 

είρος ώς ^ίτχλε^ρον, ος ορίζει Την 

ύηβΑύϊ (ΙΙιΟΓΟοί ίβ) &1)οα1 Ινο-ΐιιιηάτβά-ίθβ^, νΐιίοΐι (ΗτβΓ) 1>οιιηά8 — 

*Αρμ£ννα.ν χαΐ την ;^ώραν των Κ(ΐρ8ονχων. Καί 
οί ^Ελληνες άνετϊαύααντο Ι^ταί;^ άύμενοι 
ι^όντες 7ίε8ίον' 8έ 6 τιοταμός άτιείχε των 

βθβίη^; (&) ρΙ&Ιη; αηά ϋιβ Ητογ ν&β-άίβίϋηΙ ίΐΌΐη-ϋιο 

ορέων των Κοφδοΰχων ίξ η έτίτά στάίια. 

ιηοιιηίΑίηι οί-ϋιο Ο&τάαοΐιί ιίχ ογ ββγβη 8ΐ&<ϋ&. 

Τ6τ6 μεν οίν ηνλίσ^σαν μάλα ίι8έως, 

ΙΤΙιβη Ιηάθβά ύιβΓθίοΓΟ ϋιβ7-νθΓθ-1οάββ<1 τογ7 ρ1β&8&ιι1ΐ7, [1ι«γ• 

Ιχοντες χαΐ τάτίν 

ΰΐ9γ ΒίΑγ^ά ιάϋι (ρτβ&Ι ρΐβ&ιυτο,] £&νίη£; Είβο (ρ1βηΐ7 οί) ρΓο- 

Ττη8ευα καΐ μνημονενοντες τϊολΛά των 

ήβίοηβ ληά νβΓβ-Γθβθοϋης ιηαοΐι — (οη (Ιιοίτ) 

ηοαρελτηλυ^ότωιν τϊόνων. Γάρ έητά τιμέρουζ 

ρ&8ΐ 1&1)οιΐΓ8. ΡοΓ (άοΗηι^) Ββτβη άΑγρ 

8αοί>ς7ίερ ετιορεύ^οαν ^ιά των Καρ 

1ιοιτον6Γ-ιιι&ιΐ7-ύι«1 ϋιο7-ιη&π!ΐΐθά ΙΙίΓοιιςΙι (ϋιβ 0000(17) οί-ύιο Ο&τ. 

δοΰχων, μαχόμενοι διετέλεσαν τχάαας^ χαλ 

Αοοίιί, £|(1ιϋοβ 1Ιΐ67-ρ&88βά (ϋιβηι) αΙΙ, αο<Ι 

Ιτΐα&υν χαχά &τα οΰίε τά αυμτίαντα 

8αΙΓ'ΒΓθ<Ι οτίΐβ •ο-ηΐΑθ7-ϋι&( οοΙ '&11 — (ΰιοββ) Ηο#βΙηοτ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙ. 25" 

ί?7Λ> βαχ7ίλ6ως χαΐ Ίισσαφεριους. 

ι««ι»ιτού) ίΓΟίη .,ΐΐιβ) Ι^ίη^; »ο<1 Τίββ&ρΐίθηιββ (ιτοαίά 

'ίΐς οίν άτνηΤίλχχγμίνοι τούτων 

βςαβί ϋιβπι). 8ο-ϋι&1 ϋΐθΓθίοΓθ ίΓθο<1 ίΓοιη-ΐΙιβΜ (Ααιι^^οπ) 

ή^έως έχοιμη^ησαν. 

'11ι«9 |(1&<1ΐ7 νβΓβ-ιη&ά6-1ο-Ια^6-Γθρο8β. 

'Ά^α δε τγ 7[μέρ(^ ορωβιρ 

Αΐ-(1ΐθ-8&ιηβ-ϋιηθ ΐοάοβά νϋ1ι.(1ιβ (1>γθ&^ οί) άΛγ ύιβ7-ρβΓθβίτο 

ίζωτίλίύ μένους ίητίέας τχου ηεραν τοΰ 

οοιηρ1βΐ6ΐ7-&πη6ά ΙιυΓββιηβη βοιηθ-νΙιβΓβ οη-(Ιιβ-οϋιθΓ-βίά6 οί-ύιο 

τίοταμοϋ, ώς χωλνσοντας 5ια^αί- 

τίτθΓ, 80-&8 (ίΐι&ΐ) (1ΐ67•^οιι1ά-1)θ-1ιίη(ΐ6Ηη^ ((1ιβ Ογοο^β) Ιο-οιόβ8- 

νΒίν, ία ηεζονς τχαρατεταγμενονς 

ογβΓ, &ηά (αΙβο 11ΐ67 ρβιοβίνθά) ΓοοΙ-βουίβΓβ (ΐΓ&ντη-αρ•ίη-θΓ(1θΓ-οί-1)&ϋ1« 

€711 ταΐς δχ^ις άνω των ίητιεων^ ώς χωλύ- 

οη ϋιβ 1ιίβί-1>Εη1(β Εΐ}ονβ Ιΐιβ ΙιΟΓββιηοη, 80-&8 (ΙΙιεΙ) Ιΐιβ7- 

σαντας έχβαίνειν εις την *Α^μ£νίαν. 

<τοϊΐ1<1-1>ο-1ιίηά6Γίη£; (Ιΐιο ΟγοθΙ^β) Ιο>0Γοβ8-ονβΓ ΐηΐο — Απη6ηί&. 

Δ' ούτοι ήσαν * Αρμένιοι χαι Μάρβοι καί ΧαλΛιΙοι 

Αηά Ιΐιββο νβΓθ Απηοηί&ιΐΒ &ηά ^ί&Γάίαηι &ιΐ(1 €1ια1<1»ΕηΒ 

μιϋ^οφόροι *Ορόντου καί *Αρτονχου. Δε οί Χαλ- 

ιηοΓθθη&ή68 οί-θΓοηΙθ8 Εηά ΑΠυοΙιαΒ. Αηά ϋιο ΟΙιεΙ- 

8αίοι έλεγοντο είναι ελεύθεροι τε χαι αλχιμοι' 

Ιβθ&ηι 1Τ6Γ0-8ΕΜ 1ο-1>β (ε) ίΓθθ &η<1 αΐ80 (ε) 1>ΓΕΤβ 

ί* είχον ίτίλα μαχρά ^Ιρ^α και 

(ρβορίο); Εΐιά ύΐθ7.1ΐΕ<1 (Γογ) Επη8 Ιοη^ βΐιίβΐάβ Εηά 

λόγχας. Δε αί αύται δχ3αι, εψ^ άν οντοι 

«ρβΕΠ. Βαΐ ϋι« 8ΕΙΙΙ0 θ1βτΕ(β<1-1)Εΐι]{8, οη ιτΜοΙι ϋιο8« 

ήσαν τΐαρατεταγμένοι^ άηείχον από 

(ίοο1-ιο1<ϋβη) νβη άτΑντη-αρ•ίη-θΓ(1θΓ•οί-1>Εϋ1β, ιτοΓβ-άΙβίΕηΙ Γγοπι 

χοχ τίοταμοϋ τρία η τέτταρα τΛε^ρα* 

Ιΐΐβ ΗτθΓ ΙπΓθβ ΟΓ ίοατ ρΐβΐΐιη (Ιΐΐθ ρΙβΙΙιτΕ 

οε μια οοος η ορωμενη 

Μηΐζ Λ\>ονΛ Ε ΙιαηάΓθά ίοβΐ) ; Εηά (ϋιβ) οηβ (οηΐ7) ΐΌΕά ιτΐιίοΐι ιτΕ8-νΪ8ίΙ>1θ 

ί^ άγουσα άνω, ώςπερ χειροτϊοίητος ' οί ^Έλληνες 

ιτΕ« (οηβ) ΓβΕάίηι^ ηρ^ΕΓάΒ, Ε8-ίί ηΐΕάο-Ι>7>ΐΜΐηά ; ϋι• ΟγοοΙει οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 258 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ΒΤίειρωντο ^ιχιβοάνΒΐν ταντψ 'ΕτίεΙ ίέ 'Τό 

•ηάβΑνοατθά (ο-ΟΓΟββ ίη-ϋιί• (ρΐΑοβ). '^Πιβη Ιηάοβά ϋι• 

ΤΒ νίωρ έφαΐνετο ίτίέρ των μαστών τίειρωμενοις 
χαί 6 τίοταμός ^ν τραχύς μεγάΤυοις 

(ίο ΟΓΟβΒ οτθγ) &ηά ϋιβ ΗνβΓ ν&β Γοα^ΐι νϋΐι-ΐ&τβ;• 

χαί ολίΟ^ροΙς λί^^ς^ χαί οδτ' ίγν ΙχΒΐν 

Ληά 8ΐίρρβΓ7 τοο^Λ, Ληά ηβίΐΙιΟΓ νβ•-Η (ροββΙΜβ) 1ο-1ι&τβ 

τά δπλα ίν τ φ ΰδαη * δβ ει μη 6 τϊοταμός 

— (ϋΐθίτ) »πιιι ίη ϋιβ ψλΧλτ; \ \>\ιί ίί ηο1[θΓ«ΐ8β] ύιβ Ηνβτ 

ίίρτίαζεν' εϊ τις φεροι τά δπλα ετύ 

'βνβρί (Ιΐιοηι) *ΛΨΛγ; ίί Εη7-οηθ ΟΕπίοά — (ΙήΒ) «πηβ οη 

τε της χεφαλης έγίγνοντο γυμνοί τίρος τά 

— — (ΙιΙβ) Ιιοβά οθ-1>οο&ιηθ 1>&Γθ.&η(1-«χρο8θ<1 Ιο ϋι• 

τοξενματα χαΐ τάλλα βελη' οίν 

βποιτί Μΐά ΙΙιβ-οΐΙιβΓ ιηίββίΐοβ (οί ύι« «ιι«ιη7) ; (ΙιβΓθίοη 

άνεχώ^ααν^ χαΐ έατρατοτιε^ενααντο αντοϋ τΐαρά 

ύΐ07-Γ6(Γβ&(β(1, &η<1 βηοαιηρβά ϋιβη &1οη£ 

τόν τίοταμάν. "Έν^α δε αυτοί ήσαν 

ϋι« ήν6Γ. ΤΙΐθΓθ ίηάβοά (νΙιβΓθ) ύιβ7-ύιοιιΐ86ΐνβί 1ι&ά-1)6βο 

την 7ΐρ({σ^εν νώττα, έτύ τον δρονς^ έώρων τους 

οη-ύΐύ ρΓβνίοαι ηίξήί, οη ϋιβ ιηοαηΐ&ίη, ύιβ7.8&ν ϋι« 

Καρ^ύχονς σννειλεγμένονς 7ΐολ?υούς εν τοΙς 

ΟΛτύΜοϊιϊ &β8θΐηΙ)ΐ6(1-ΐο^6ϋΐθΓ (ίη) {ρΓθ&1-ηιιιαΙ)€η ίη — 

ίτίλοις, Ένταί;3α 8η ην τΐολλη ά^νμία τοΙς 

ϋπηβ. Η«Γθ 1ηιΐ7 ϋΐθΓβ-ν&β {ρΓβ&Ι €ΐθ8ροη(1οηο7 1ο-ϋι« 

^Ελλησιν όρώσι μεν την ^νςτίορίαν τοΰ 

Οηο^β (&β) ύιβ7-ρβΓ06χνθ πιάοοά ύιβ άίΰ&ου1(,-ρ&88α^ οί-ϋι• 

τιοταμοΰ, δβ ορώσι τους 

ΗτοΓ, &η(1 (μ) 11ΐθ7-ρ6Γθοίνθ — (ϋιοββ οη ϋιβ ο(1ι«γ βίάθ οί Ομ 

χωλνσοντα^ς ^ιαβαίνειν, 8έ ορώσι τους 

Ητ•γ) ορροβοά 1ο-θΓθ88ίη§-οτ6Γ, «ηά (αβ) ϋιβ7-ρ6Γθ6ίτο ΙΙμ 

ΚαΐΌ^ύχους ετίιχεισομενονς δηισ^εν τοϊς 

Ο&τάαοΐιί 1ιαη^η§>οη (Ιΐιο) γο&γ (οί) — (ϋιοβο; 

^ιαβαΐνονσιν. Οίν μεν ταΰτ>7ί' την τμέραν χ€ά 

ι^θΗίη^.οτβΓ. ΤΙιΟΓβίοΓθ πκίθοά οη-11ι&1-8ααιβ — «187 μι4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ III. 2/)9 

την νύχτα Ιμ^^ηιν 6νΤΒς έν τίολλγ άτΐορ'κ^ί Λ< 

— η!β1ι( ϋιβ7-ΓθΐηΑίηβά, 1>β1η2 !ιι |ρτΜΐ ροτρίβχί^. Ι ΒαΙ 

Βενοφΰν εΐ^ερ δν(ΐρ' /^ίο^€ 

Χβηορίιοη βλψ (&) άτβ&ιη [1>αΙ Χβηορίιοη Ιΐλά & άτοΑίη] : 1ι•-9Μΐηβ4 

^£^έσ3αι εν ττέ&χις, ^β αΰται τίεριρ^Ό' 

(ο•1ι&τβ-1)6«η-ΐΜ>αηά ΐη ίβΙΙβη, 1>αΙ ϋιβββ (Βββιηβά) Ιο-1ι»τ6- 

ήναι, αντφ αντόμαται, &ς^ε λν^- 

Ατορροά-οίΤ ίχΌΐιι-ΙιΙιη οί-ϋιείτ-οκη-λοοοπΐ, Β0-ί1ι»Ι (Ιιβ βοοιηβά) Ιο-1ι&τβ• 

ναι, χαΐ 8υα£αίνειν, στιόαον έδονλετο. 

ΐΜβη-Ιοοββηβά, Αΐιά (λΜβ) 1ο-βΙήά6-»1>οαί, Μ-ιηαοΙι-Μ Ιιβ-ρΙοΑβοά. 

Δε έτίεΐ ην δρ^ρσς, άρχεται ηρός τον Χεφ/- 

Βαΐ νΐιβη ϋ-ιτ&β ηβΑτ-ϋιβ-<ΐΑΐτη-οί-ά&7, Ιιβ-ιτβηΐ ίο — ΟΙιβίΗ- 

σοφον^ χαΐ λέγει^ δτι ίχει «λπί&χς εσεσ^ί 

§οψίήνΛ, ΒΛά ΒΛγΒ, ύϊΛί 1ΐ6-1ΐΜ Ιιορββ (Ιΐι»! α11) ^π1].1>• 

χαλως^ χαΐ ίνηγείται αντφ το δι^ρ. *0 

1Τ611, &η<1 ΓβΙ&Ιββ Ιο-ΐιίιη — (Ιιίβ) άτβ&ιη. — (Ηβ) 

ίέ ή8ετό τε, χαί ως τάχιστα εως ντύ- 

Ιηάοοά ιτα8-€ΐ«1Ϊ2ΐι(«ά, — κηά, μ βρο«<ϋΐ7-&8 ((Ιιο) ά&πη 1>6£&η- 

φαννε τίάντες οι στρατηγοί τΐορόντες ε^ύοντο' 

Ι0-&ΡΡ6ΑΓ, &11 ϋιβ ι^ηβΓ&Ιβ 1>θΐη2-ρΓβ8βηί ϊαοήβοβίΐ; 

ΧΟΛ τά ιερά ην χαλά £ΐί3ύς από του πρώτοι:. 

λΐιά ϋιβ τίοϋιηβ ιτθγθ .&τοιιπι61β !ιιιηιβάίΗ,Ιβΐ7 ίχΌΐη (Ιιβ βηΐ. 

Κα2 οί στρατηγοί χαί λοχαγοί άτίωντες από τών 

Δηά ϋιβ ι^ηβηΐβ Εηά ο&ρ(»ίηβ ^οίη^-ΛπΛ,γ ίΐΌΐη ϋι• 

Ιερων τιαρηγγελλον τ-ρ στρατιςΐ άριστο- 

ΜοΗΑοοι β&το-ΟΓάβη ίη-ϋιβ Απη7 {ίοτ ϋιο ίτοορβ) 1ο-1>η&ϊ. 

τΐοιεΙσ^ΟΛ. Και 8ύο νεανίσχω τίροςέτρεχον τφ 

ΐΛΜί. Αηά ίψο 7000^-0100 ΟΜΟο-ηιοοίο^ Ιο — 

Βενοφΰντι άριστώντι' )^άρ τιάντες Πίεσαν 

Χοοορίιοο (ιτΐιίΐο) 1>Γθ&^Μ(ίο^; ίοΓ &11 Ιαιοιτ 

&η έξείη τίροςελ^είν αντφ και 

(1ι&1 ϋ-αιΐ^1ιΙ-1>ο-ιι11οιτο€ί (Ιο ϋιοαι) 1ο-&ρρΐΓθλο1ι Ιιίοι Ο7θο 

άριστώντι χαί ^ειηνονντι, χαΧ ει κα^ευίοι, 

^ΐΌ&ΙκίΜϋοκ βοά βορρίο^, αοά (αΙβο) ίί 1ιβ-νοπ»-&8ΐοβρ, 

Ιπεχείραντα ειτιείν, εΐ τις ϊχοι τι 

ΐΜ^τία£-1>οοο-%ιηιΙίοοο4 1ο•8ρθ&^ ((ο 1ιίοι),ίί 007*000 οιίκΗ(-1ι&τβ&θ7-11ι?θ| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ίβΟ ΤΗΒ ΑΝΑΒΑΒΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Τ&ρ προς τον τίόλεμον, 

οί — (ϋΐΜθ ϋιΐη^^) (Γθΐ&ϋη^) Ιο ϋιβ ιτατ (ίο βα/) 

Και τότε Ιλεγον, δη τυγχάνοιεν ανΤίλεγοντες 

Λη<1 Οιβα (1ΐθ7-β&1<1, | ϋιαΐ 11ΐ67-ιηΪ£ΐιΙ-1ι&ρροη ^Αΐ1ιοχ1η| 

φρίγανα ως έτύ πίρ, 

κάπε^τα κατίίοιεν, εν τφ ηεραν 

€οι ΰιο Δη,] {αηά ΐΑβη) (1ιβ7-8Αν, οη (Ιιβ ρύιβΓ-βΐάβ (οί ύιβ ήτβΓ) 

εν τίέτραις χο^χονσαις έτύ τον τΐοταμοτ 

οη (ϋιβ) Γοοίίβ τοΑοΙιΐη^-άοιηι Ιο ϋιο Ητοτ 

αυτόν, γέροντα τε χαΐ γννάίχας χαΐ τϊαιδίσκας, 

ϋββίί, &η-ο1ά-ιηΕη Εη<1 εΙβο ιτοηιβη &ηά ^ίτΐβ» 

&ς7ίερ χαταη^εμενονς μαρσίτίονς Ιματίων εν 

Μ-ΐί άοροβίϋη^ \}Λ(ζΒ οΓ-ο1οΙΙιβ8 ίη (&| 

άντρώ3ε6 τίετρςι. Δέ ^ζαι σφισι ι^ϋαι 

ΟΑΤβτηοιιβ Γοοκ. Αηά (ϋιαΐ) ϋ-&ρρβατ«<1 1ο•ϋιβηι βββίη^ 

είναι ασφαλές 8ια6ηναί' )^άρ οίδε είναι 

(ϋΐίβ) 1θ-1>0 8&Γ6 1θ-ΟΓ088-θνθΓ ; ίοΤ (ϋΐαί) ηβίϋΐΟΓ ¥Τ&8-^ 

7ϊρ6ς^ατον τοΙς τίολεμίοις Ιταιεΰσι κατά τούτο. 

Α00688ίΙ>1θ ίΟΓ-ϋΐβ 1ΐ08ΐί1β 0&Τ81γ7 λΙ ΛΛβ (ρΐΕοο) 

Δ' εφασαν έχ^νντες Ιχοντες τα 

Αηά 11ιβ7-8&ίά, (ϋιαΐ) 1ΐΕΥίη^-υηάΓθ886ά (&ηά) Ιιατίη^ — (ϋΐ6ΐτ) 

ίγχειρ'ώία ^ναβαινειν γυμνοί ως νευαονμενοι^ 3ί 

ά&β£ροΓ8 ϋΐθ7-θΓθ88θά-οτθΓ η&^θά Μΐ>θίη^•αΙ>οηΙ•1ο-8ΐΗηι,&η<! 

79ορενόμενοι τιρόα^εν ^ιαβηναι τιρίν 

ρΓΟοοοάΐη^ ίοηταΓά8 (11ιε() ϋιβ7-0Γθ886ά-οτβτ 1»οΓογθ (ϋΐΒ.ί) 

/8ρέ^αι τα αϋοΐα^ χαί ίιαβάντες και λαβόντες 

ύιβ7-ν6(1θά Ιΐιο ηιίάάΐβ, Εηά οχΌ88ίη^-οτβΓ Εηά Ι&Ι^ίη^ 

τά Ιμάτια ί^χειν πάλιν. 

ύιο οίοϋιββ (ϋΐΕΐ) ΙΙΐ67-ο&πιο (1>&οϊ) Ε^ΐη. 

*0 Βενοφων αυτός οίν τε εν^ύς 

— Χβηορίιοη 1ιίπΐ8θ1ί ϋιβηίοΓθ ι»οί-θΏ\γ ΙπιιηβάΪΛίίΛγ 

ίστίεν^ χαί έχέλενε τοΙς νεανίαχονς 

4η»άο (ε) *1ΐΙ>&ϋοη, 1>υ^-&ΐ8ο οπίοηά ϋιβ 7οαο£-πΐ6Β 

^γχειν. χαί 

^ροοτ-Ιη (ιήηβ ΙηΙο 11ΐ6 οηρι Ιο ηΐλΐίβ ε 1ίΙ>Εϋοη ϋιβηιιοίτββ), εβ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΒ III. 261 

^ύχεσ^οϋ τοις θεοϊς φιηνααι τβ τα ονείρατα 

Ιο-ρΓ&^ 1ο-ϋιβ (ζοά» Ιι&τίη^-βΐιοιηι ηο^-οηΐ/ ϋιο <ΐΓ0&ιηι 

χαί τον τίόρον, χαΐ έτατελέσαι τα άνα^α 

1>αΙ^•&ΐ3θ (1ιο ρ&88&£;β, βτ6η (ϋι&Ι) ϋιβ7-νοα1<1•οοηιρΙβ(« ϋιβ £;οοα-ΐ1ιίη^ 

λθ67ΐά. Αέ στιείαας εν^ύς γιγε τονς 

ΓθηΐΕΐηίη^ρ. Αηά (ϋιο) ϋΙ>&ΐίοη8-ιη&άο 'ΐιβ {ιηηιβ€ϋΑΐβΐ7 4β<1 1^ 

νεανίαχους παρά τον ΧειρΙσοφον, χαΐ ^ιγιγοϋντα. 

7θοης-ιη6η Ιο — Οΐιβίήβορίιιιβ, &η<1 γοΙαΙμ 

ταί5τα. Δβ και ό Χεφίσοφος άχοναας 

ϋΐ68β-8&ιηβ (11ιπΐ£ρβ). Αηά &1βο — Οΐιβίιίβορίιαβ Ιι&τίη^ρ-Ιιβ&Γά (ϋιοιη) 

ετιοίει στίον^ς. Αε μεν ατιείααντες 

νοΆά» (&) ϋΙ>&ϋοη. Αηά ίηά«6<1 1ι»τίηβ-ηι&<1β-(1ιβ-ΗΙ>&ϋοηι 

7ίαγΥΐγγε')ί?υον άλλοις αναχενάζεα^ι ' 

αυτοί δε συγχαλεσαντες τους στρατηγούς 

ϋιβ7-(1ιβηΐ86ΐτ«• Ιηάβθά 0&11ίιι^-(θ£;6ΐΙιβΓ ϋιο ^βηοΓ&Ιι 

ίβονλεύοντο &7(ως άν ^υαβαΐεν 

9οηβιι1(θά-ιπϋι (11ΐ6ΐιι) Ιιοιτ 'ίΐιβχ ιπί^ΐι^ *βΓ08β ((Ιΐθ ήτοι) 

ίίάλλιστα, χαΐ τε νιχφεν τους 

Ιο-ϋΐθ-1>ββ^-&<1τ&ηΐΑ^, &ιι<1 ηο^-οηΐ7 (ϋι&Ο ϋΐ67-ιηίβ1ϋ-οοβ(ΐαβΓ — 

Ιμηροα^εν^ χαί τχάαχονεν μη8έν χαχάν 

(ϋιοΒβ) ίη-ίχΌη^-οί (ϋΐ6ΐη), 1>α1-&ΐ80 8\ι£ΓβΓ ηο •Η1 

Ιτίό τώΐ' δτίιϋ^εν. Καί Ι^ξεν αντοίς 

«^ιη — (ϋιοΜ) 'ΐη (ϋιβίτ) ^ατ. Αικί ϋ-86θΐηο<1 Ιο-ϋιβιη 

Χείγίσοφον μεν η/εΐσ^ι, χαΐ ^ιαβαιίτ 

'^οοά) {ϋάΜλ) ΟΙιβιΗβορΙιαβ ίηά6«<1 8ΐιοα1<1-1ιϋΕβ-ϋιβ4ο&<1, «ηά Ιο-ΟΓΟβ•- 

νειν Ιχοντα το ημιαν τον στρατεύματος, ίέ 

•▼6Γ Ιι&τΐηβ ϋιο Ιιβίί οί-(1ΐ6 Απη7> ληά 

Ιτι τό ^μιαν ντχομενειν συν Ξένο- 

ιηοηοτβτ (ϋι&() ϋιο (οϋιβΓ) Ιιαίί β1ιοιι1ά-ΓθΐηΑίη-1>β1ιίη<1 ιηϋι Χβηο• 

φώνΤί, δβ τά ντΐοζύγνα χαί τον δχλον 

ρΐιοη, αηά ((1ι&() ϋιβ 1>&££&£;β-οαϋΐ6 &η<1 11ΐ6 ΟΓοιτά (οί ΟΑΐηρ• 

8ιαβαίνειν εν μέσφ τούτων. 

ΓοΟοιτοη) 10-0Γ088-0ΤΘΓ ΐη (Ιΐιβ) ιηίάάΐο οί•ϋΐθ8θ (Ιιτο άΐτίβίοη•). 

Έτιβί δβ ταί5τα είχε χαλως, 

^^βη 1η<1β6<1 ϋ)68β ν^1^β>^ ^^ (ΙΙιβιηββΙτΜ) ιτ«]ί οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 262 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΖΒΜΟΡΗΟΜ. 

έτίορενοντο' ί^ οί ΡΒανίοχο* 
Υίγοϋντο Ιχοντες τον τωταμόν έν άριστερί^ 

ΐρλϊάοά (ϋΐ6ΐη) 1ι»τίιΐ£ρ ϋιο ιίτβΓ οη (ϋιο) 1βί%, 

ίέ οδός έτύ τγιν Ιίόβαυσνν γιν ως τβττοφες 

Μκΐ (ϋΐ6) να7 (ο 11ΐ6 ίοπΐ ιτμ &Ιμ>«ι( ίοαι 

ατάΛιοι, Δε, αυτύν τκψενομένίίίν^ αί τάξεις των 

■ΙλάΐΑ. Βαΐ, ϋιβ7 ρΓθθ«β(ϋη£ρ, ϋιο ΙίηΜ οί-ϋι• 

Ιτνύων άντίτκιργεααν. Αέ 

ΟΛΎπΙτγ ρ&8β6ά-&1οη^-ορροβϋ6 (ϋΐθΐη, οη ϋιο οϋιοτ ιίάο οί ϋιο Ητογ). Αιι<1 

ετχ^Αη ήσαν κατά Τγ^ν ίιάβααιν χαΧ τάς δχ3ας 

νΐιβη (1ΐ07-¥Τ0Γθ &1 ϋιο ίοΓά «ηά ϋιο βΐιοη• 

του τίοταμοϋ, Ι^εντο τά δτίλα^ χαΐ Χεφ/σοφος 

οί-ϋιβ ΗτβΓ, ϋιβ7-β1&οϊβ<1 — (ϋιβίτ) &πηβ, »ιι<1 ΟΙιβίχΐΒορΙιαι 

αυτός πρώτος στεφανωσάμενος χαΐ άτΐο^νς 

ΙιΙηϋΜΐί ϋηί Ιι&τίης-οΓονηβά-ΙιίηιββΙί Μΐά ΐΑΐϋιι^-ο1Γ-Ιιίβ-ο1ο11ιοβ 

ίλάμβανε τα &7ίλα^ χάί τϊα^ιηγγελλε ηαυΰι 

Ιιο-ΙοοΙε — (Ιιίβ) Απηβ, Εη<1 1ιβ-0ΓάθΓβ<1 &11 

τοίς άλλοις, χαί εχελενε τους ^χαγονς 

ύιο ΓθϋΙ (Ιο άο ύιο Μϋηο), Εηά Ιιβ-οπΙβίΓοά ϋιβ ο&ρ(&ίη• 

ίαγειν τους λόχους όρ^ίους, τους μέν 

Ιο-ΐο&ά (Ιιβ οοιηρληΐββ άτ&ιπι-αρ-ίη-οοΙαιηηΒ, — (βοηΐθ) Ιηάβοά 

εν άονΰτε^^ ίε τους 

(οί ϋιΟΜ οοίαιηηβ 1>βίηβ) οη (ϋιο) ΙβίΙ-ΙίΑηά, «ηά — (οΐΐιβη) 

%ν 8εζί^ εαυτόν. Καί οί μάντεις μεν εαφοτ 

οη (ύιβ) ης1ι(-1ι&η<1 οί-ΐιπηηΐί. Αηά ϋιο &ιΐ£;ιιπ ΐηάβοά β&οή- 

γνάζοντο εις τον τΐοταμόν οί 

ίοοά-Ύΐούπα (βο ϋι&ϋΐιο Μοοά βοιτοά) ίηΐο ϋιο Ηυογ; ϋιβ 

τίολεμίΌί 5ε έτόξευόν τε χαί 

βηοηι^ ίηάοοά (&1 ϋιβ Μϋηο ϋηιβ) ϊθρ1-8ΐιοο(ίη£;-&ηΌΐη &η(1 &ΐ8ϋ 

ίσφενίόνοϊν ' αλλ* ούτω έζιχνονντο. 

^θρΙ-8ΐίηςίης-βΙοηθ8 ; 1>α( (1ιβ7-*<ϋά (ηοΐ) αβ-76^ *γθεο1ι (ϋιβ ΟγοοΙη). 

Έπεί δέ τα αφάγυα ην καλά πάντες οί ατρα• 

ΨίϊίΒΏ ίηάθοά ϋιβ Υΐοϋηιβ ιτογθ ί&τοιιπιΙ>ΐ6 &Ι1 (Ιιβ 8•ιΙ 

τώται καί άι^λάλαζον, δε καί ατταχη αί γνναίχες 

ϋοη βνβη Γ&ίββά-ϋιβ-¥τατ-οΐ7ι &ηά αίβο &11 ύιο ιτοιηβο οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΛΡΤΕΚ ΙΠ. 268 

σίΛΊωλόλυζον. Γάρ ηααν τϊολλαι ΙταΖραι 

βη•<1-οιι1^ηά-8ΐιοο1β€ί-ιΗϋι(ϋιοιη). Ρογ ϋιβη-ιτβτο ιηΑη7 ιηίβΙηΐΜΐ 

ίν τφ στρατενμαη. Καί Χειρίσοφος μεν ένέβοΛΠ 

1η ϋιο &πη7. Αη<1 ΟΙιοίιίβορΙ^ιΐΒ ίη<1βο<1 βηΙβΓβϋ 

ΧΟΛ οί ανν έχείνφ' 6ε 6 Βενοφηών 

(ύϊ9 ήΎ9τ), ΛΛά — (ϋιο•β)νϋ1ι Ιιίπι (•1βο);1>α1— Χβοορίιοη, 

2αβών τους ευζωνοτάτους των οτίνα^οφυλάχων, 

ΪΒ,Ιάη^ ϋΐϋ ιιιοβ1-&οϋτβ οί-ϋιβ η&τ-^ριι&τά^ 

Ι3ε^ ανά χράτος πάλιν ετύ τον τώοαν 

ΓΑη &^ (ϋιο) αΐιηοβΐ (βρο6<1) Ιμμϊϊ Ιο Ιΐιβ ΐοτα, 

τον χατά τ»7ΐ^ ίχβασνν την εις τά 

— (Ιο ϋι&() ορρο8ί(« ϋιο οαϋβ( — (ϋι&Ι 16<1) Ιο Ιΐιβ 

δρη των *ΑρμενίίίίΡ, ηροςτΐοιονμενος 8ιαβα^ς 

ιηοοηΐ&ίηβ οί — ΑπηβηίΑ, ιηλΙάη^-Ε-ίβίιιΙ (αβ) οΓοββίηβ 

τ'αΰτ'ρ άτϊοχλείαειν τους ίτΐτίεϊς ποφά τσρ 

νη-ϋΐΛί (ρΐλοο) Ιο-οαΙ-οίΤ ϋιβ ο&τ»1γ7 &1οη|ζ ϋιβ 

τίοτοψόν. Δ' οί τΐολεμνον μεν ορωντες τους 

ήγβΓ. Βα( Ιΐιβ βηβιη7 Ιηιΐθβά βοοίη^ — (Οιοβο) 

όίμφί ^ειρίαοφον εντίετώς περωντας το υ&)ρ, 

^ύ1ι Οΐιβιζίβορίιιιβ βΗίΐ7 ΟΓοββίη^-οτβΓ ϋιο ιτ&Ιογ, 

ορώντες ίέ ^ονς άμφΐ Ηενοφωντα θέοντας 

βοοίη^ Ιίΐκονίβο — (ϋιοΜ) ιτϋίι ΧοηορΙιοη | ηιηηίηβ 

εις τονμτίαλίν, ^είσαντες μη άτΐοχλειϋ^εΐτ 

ίο 11ΐθ-οοιιϋτ&Γ7 [ηιηηίη^ 1>μ]ε,] ίολτΐη^ Ιοιΐ ϋΐ07-ιηί£;1ι1-1>β-ϊη• 

ήσαν, φενγοναιν ανά κράτος ως προς 

ιβΓΟβρίβίΙ, ϋιβ7-βΜ Εΐ (ϋιοίτ αΐιηοιΐ) ρονοΓ &8-ίί Ιο 

Την Ιχβαοιν άτώ τοδ τΐσταμοΰ ανω. Έτϊεί ίί 

Ιΐιβ οαΐΐβΐ ίΐΌΐη ΙΙιθ Ητογ ορν&Γάβ. \νΐιβη ίηάββά 

έγεί'οντο χατά ττην 68ον ίτεινον ανω τιρός 

ύϊογ-^οί ίο ίΐιβ ΓΟ&ά (ΟΓ οαΟβΙ) (1ιβ7-β^^1^οά ιιρν&Γάβ ίΛ 

ΤΟ δρος. Ανχίος δε, 6 Ιχων τητ 

ύιβ ιηουηίαίη. I^7^^118 ΐηάββά, νΐιο ύατιη^ (ϋιο οοιιιιηΕηά οί) 11ι• 

τάζιν Των ίητίέων, χαΧ Αισχίνης^ 6 έχων 

\>οάγ οί — 0Ατα1τ7» μκΙ ^Ε8^11^ηβΒ, ιτΐιο Ιι&τίη^ (ϋι• 

Την τάζιν των τιελτσατων των 

ΜΗκηΐΕηά οί) (1ιο 1>οά7 οί — ΐΑΓ||^1βθη (ηΑΐΒ•^) ~ (Ιλο«< οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 264 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝαΡΗΟΝ. 

ίμφΐ Χειρίαοφον έτίεΐ έώρων, φεύγοντας 

πϊύί Οΐιβίήβορίιιιβ, ιτΐίθη (1ιβ7-8Αΐτ (Ιΐΐ6 01101117) Δοοίιΐ| 

αρά χρώτος είτΐοντο' όί στρατώτα* 

»( (ϋιοίηιΐιηοβΐ) ροιτοτ οοιηιηβηοοά-ραΓ8ΐιίη£;; ϋιο ιοίάίβη 

ϋ εβόων μη άτίολείτίεο^ζΐι^ αλλά 

λίβο ο&ΐΐθά-οαΐ (ϋι&( ϋιο/ βΐιοτιΐά) ηο( 1>ο-1βίΙ-1>6ΐιίηά, 1>οΙ 

αυνεκβαίνειν εηΐ το όρος. Δ' 

Ιο-|ζθ•(1ΐΓοιΐ£;1ι-ιή(1ι (ϋιβ ρηηυίη^ ο&τ&1ΐ7) Ιο ϋιο ιηοαηΐ&ίιι. Βιι4 

αΰ Χεφίσοφος έτιεί δίέβη^ ον μεν 

οη-(1ιβ-οοη1τ&τ7 ΟιοίιίβορΙιαΒ ιτΗβη Ιιο-ΟΓΟββοά-οτβΓ, 'άίά ηοΐ ίηάοοά 

έδίχύχε τους ίτϊτίέας^ 6ε εν^νς έξέβαινεν έτύ 

^ίοΐίοιτ ϋιο οιιτ&1τ7ι 1>αϊ ΙιιιιηβάίΑ(«ΐ7 ιτβηΙ-ίοΓϋι Εςαίηβΐ 

τους τίολεμίονς άνω χατά τάς δχ^<ις τιρος- 

ύιο 006017 λΐιοτο (βΐ&^οηοά) &1οο^ ϋιβ £&ο1ω οχίοηά- 

ηχονα(ΐς έτύ τον τΐοταμον. Δ^ οί άνω 

1ο^-<1οιπι Ιο ύιο ΗνοΓ. Βιι( — (ϋιοβο) &1>οτο (οο ϋιοβο 

ορωντες μεν τους Ιτνιεους εαυτ&ν φενγοντα^^ 

Ιΐ1|;1ι 1>&ολβ) 80610^ ίοάβοά (Ιιο 0&τ8ΐτ7 ο£-ϋιβοιβο1τβ8 βοοίο^;^ 

δ' ορώντες οτΐλίτας έτίν&ντας σφίαίν 

&ο<1 86βίο^ (ϋιβ) 1ιβ&77-<^'™β^-'ο^<^0'* &άτ&οοίθ£-&^&ίθ8ΐ ϋιβοιβθίτββ 

έχΤυείτίοναι τα άκρα {;7Τ6ρ του τΐσταμοϋ. 

ύιβ7-8<1>&ο<1οη ϋιβ Ιιβίςοίβ αΐιογο ϋιο ήτβΓ. 

Ηενοφών 8έ έτίεΐ Ιώρα τα τιεραν γιγνό- 

Χοοορίιοο ίοάθβίΐ ¥τ1ιβα 1ιβ•8&ν (ϋιίο^β) οη-ϋιβ οϋιβΓ-βίάβ 1>ο- 

μενα χαΤυΆς άτίεχώρει ττην ταχίστην 

βοοιίθ£; ρΓθ8ροΓοαβ-&οά-νβ11 άβριΐΓΐβά (ιπϋι) ϋιβ ^τβαΐββί-βρββό 

ττρος ΤΟ 8ίαβαΙνον οτράτενμΛ' (^^άρ χαιΧ οϊ Κοφ- 

Ιο ϋιβ βΓ088ίθ£ ΑΠ07) (^ΟΙ* «ΙβΟ ϋΐΟ ΟλΤ- 

^νχοι ήσαν η8η φανεροί χαταβαίνοντες εις το 

(Ιοοίιί ¥τβΓβ οο¥τ θνί(1βοΐΐ7 (Ιββοβοάΐο^ Ιο ϋιβ 

ηε^ν ως έηι^ηαόμενοι τοΙς ^ελεχ}^αίσις.) 

ρΐ&ΐο &8-ίί &1>οαΙ-αΐΙαο1(ίθ£ — (ϋΐ08β) Ιιβίιίοά.) 

Καί Χειρίαοφος μεν κατείχε τα &νω^ 

ίίηά 01ΐ6ίη8ορύα8 ίοάββά (ηον) οοβυρίβά ϋιβ (ρΐΕ€β) αΙιοτο, 

5« Ανχίος, συν ολίγοις έπιχειρησας έηι- 

•Λά I^^^^I18, «τίϋι (Ιιίι) ίβν ^αιβο) 1ι&νΐθ£;-αο(1θη&1ίβιι ία ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ III. 2βδ 

ίιύζαι^ Ιλαβε τα ίτωΤυειτίόμενα των αχενο- 

ρππαο, ΟΕρ^ατβά (1ιβ (ροΓϋοηβ) ΙβΓΐ-1>θ1ιίιΐ(1 οί-ϋιβ 1>&£ρ- 

φόρωι^, χαί μετά τούτων τβ χαλην Ισ3)7'τ'α 

Ι^Ε^ο, Αη<1 &ιηοη^ Ιΐιοββ οοΐ-οηΐ^ βηβ ςαπηοηΐβ 

χαά ^χτίάματα. Καί μεν τά σχενοφόρα των 

ϊηΧ-ΒίΒΟ άήηκίηβ-οιιρΒ. Αηά — Ιΐιβ 1>&£;3Ε£6 οί-ϋΐ€ 

^Ελλήνων χαΐ 6 όχλος άχμην 8ίέ 

θΓθοΙυ Εΐιά ϋιβ βΓονά (οΓ οιιιηρ-ίο11θ¥τβπ») ^^ογθ γ^ί ^ββ- 

βαινε^ 8έ Ηενοφων στρέΛ|<χς προς τονς Καρίονχονς^ 

ιη^, αηά Χβηορίιοη 1ιαγΐιΐ£;-(απΐ6(1 1»¥τ&Γά8 Ιΐιβ €&Γάαο^1ϊ, 

ί^ετο άντία τά δπλα' χαΐ τία^γιγγείλε 

ΙοΔίΛά ονοτ-ΛξΛίαΒί (ϋιβιη) ιιηάβΓ-απηβ ; &η<1 ^β-0Γά6Γ«ά 

τοΙς λοχαγοίς τίοιησασ^ί εχουστον τον λόχον 

ύιβ οαρίΑΐηβ (ο-ίοπη βιιοΐι — οοιηρ&η^ 

εαυτού κατ' ενωμοτίοίς^ τίαραγαγόντοίς 

τ>7ν ένωμοτίαν τχαρ άσηώας έηΐ φάλοίγγος ' 
ίβαί μεν τονς λοχαγούς χαί ένωμοτά^χοίς 

Μκΐ (1ιο οπΙβΓβά) — ϋιβ 0Ερ(&ίη8 Επά ((1ΐ6) οοιηηΐΕη(ΐ6Γ8-Όί 

ιένοίΛ τίρός των Καρδούχων^ 8έ 

((Ιΐθββ) 'άίτίβίοηβ Ιο-£^ Ε^^ΕίηβΙ Ιΐΐθ ΟΕΓάαούί, Εηά (ϋιβ) 

οΰραχούς καταστ>7σασ3α6 τιρός τον τΐοταμοϋ. 

€θΐηιηΕΐΐ(ΐ6η-οί-11ΐθ-ΓθΕΓ 1ο-1ι&1( εκ ϋιβ ήνοΓ. 

Δ' οί Καρ^ονχοι^ ως έώρων τους στΟϋ^φύΤ^χας 

Βαΐ; ϋιβ ΟΕτάυο^ί, ε8 1]ΐθ7-ρθΓ6βίνθ(1 Κΐιβ Γ6ΕΤ-£;αΕΓά 

Του οχΤυον '^ίλονμενονς^ χαί 'η^γι φαινον- 

οί-ϋιο οιονά (οί 6Εΐηρ-£ο11οιτ6Γ8) άίιηίηίβΐιβά, Εηά ηο¥τ Ερ- 

μίνονς ολίγονς^ 8η ίτιγεααν θάττον άγοντες 

ροΕτοά ίβιΤι *ϋΐθ7 ίηάββά *ΕάτΕηοθά ιηοΓθ-ςιιίο1ϋ7 βίη^^η^ 

ηνα^ φ8ας. Ό Χειρίσοφος δε, έτιεί είχε τά 

«6τΐΕίιι βοη^β. — ΟΙΐθίήβορΙιαβ ίηάθβά, νΐιβιι ]ιβ-ΙΐΕ(1 ΙΙιο 

τιαρ' αΰτς) ασφαλώς, ηεμτίει τους τιελταστάς 

(ύήη^) εΙν>ιιΙ Ιιίιηβθΐί' βαίο, ββηάβ Ιΐιο ΐΕΓ^βΐθβη 

χοΛ σφεν^οντγνοίς χαΐ τοξότας παρά Βενοφωντα^ 

ναά ιΙίχιι^οΓ* Εη<1 Ετοΐιβη (ο ΧβηορΙιοΒ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 266 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

χαΐ χελενΒί τίοιείν δ τι άν 7ίθίραγγέλλΐ[ΐ 

Ληά 1λ•-<Η>ιηιηΕηάβ<1 (ϋιβηι) Ιο-άο ¥τ1ι&(βτβΓ 1ΐ6 ιιιί£;1ι1 *ογ(1•γ 

Δ' ό Βενοχών ι^ν αυτούς αναβαίνοντας τιίμ^^^ας 

Βαΐ — Χβηορίιοιι 1ι&τίιι^•8ββη (Ιιβηι βτοββίη^ ΙΐΑτΐης-Μπ! 

δ,γγεΤυον χεΤ^νει μεΐναι αντοΰ εηΐ Το6 

%) ιηοΗβοη^βΓ Ιο-Γθςαοβΐ ((ίβιη) Ιο-Γβιη&ίιι ΙΙιθγο λΙ Ομ 

ίοταμον, μη ^ναβάνταυς. 'Όταν ί' αυτοί 

λΙτοΓ, ηοΐ 1ιατίιΐ£;•0Γθβββά. >νΐιβη ίηάββά ϋΐ67 [ΧοηορΙιοΒ 

άρ^ωνται ^ναβαίνειν εμβαίνειν 

ϋηά Ιιίβ ιηβη] 1>β£;ίη Ιο-ΰτοββ (ΙΙιαΙ ϋιβ7 βΐιοαίά) οηίβι 

εναντίους ίν^εν χαΧ ϊν^εν σφων ώς 

(ύΐ9 Ηνοτ) ορροβίΐο οη-11ιί8-Βίά6 αηά οη-^Ιι&Ι-βίάβ οί-ΐΐιβιη βΛ-ϋ 

^ιαβησομένους^ τους άχοντιατά^ ίιηγχυλίύμέ' 

»1>οιι1-1ο-θΓθ8Β, ίΐιβ ^&τβ1^η-Iη6η 11ο1<1^II^-^11θ-^&νβ1^η-ι>7.^I1β- 

νους, χαί τους τοζάτας εηιβεβλημένους' 

ροίββ, &η<1 (1ιβ &Γθ1ΐ6η 1ιατίη^-*ρ1&06<1 (ϋιοίτ) Άποιη-οη- 

δέ μη 7ΐγθ6αίνειν πρίίσω του τίοταμοϋ. 

ύϊΒ'Βίήηξ; \}νίί ηοΐ (ο-&<1ν&ηοβ ί&τ-ίηΐο ϋΐ6 ιίτβΓ. 

Παρήγγειλε 8έ τοΙς ΐίαρ Ιαυτς5 

^Ηβ-0Γ<1βΓ0(1 — — (ϋιοββ) &1>οιι( Ιιίιηβθΐί [1ιβ οπίβτοφί ΙιΙι 

ετίειΟάν σφενδόνη έξίχνητοΛ, 

Οίτη ιηβη] (11ι&1) νΐιοη (& βίοηβ Γγοπι &) βΐίης βΙιαΙΙ-ηΐΜ]^ 

και ασπίς 'ψοφή τίαιανιβαντοϋς 

(ΙΙιβιη), Αη<1 (&) βΐιίβΐά Γββουηάβά (ϋι&Ι) 1ιατΐη^-8αης-11ιβ•ρ8θ&η 

θείν εις τους τιολεμίους' 8έ έτιει^άν οι 

ΙΙΐ67-8ΐιοιι1ά-ηΐ8ΐι οη (Ιιβ 006017; <^ι^<^ ιτΐίθη Ιΐιβ 

τίολεμιοι άναστρέψοσί, και ό σαληιγχτης σημ'ή- 

βηβηΐ7 8ΐιοα1ά-Ιιιπι-(ο-β6β, αηά (Ιιβ ΙηιιηρβΙβΓ βΐιοαίά-βοηηά-ΐΐΐθ- 

ΐ"}2 ΤΟ τίολεμιχόν έχ τοϋ τίοταμοϋ, τους 

ιΐ^&ΐ (Ιιβ ιπυ*1ϋ(β-οηβ (οί &ϋ&6Ϊ) ίΓΟίη (Ιιβ ιΐτβΓ, (ϋι&Ι) ΐΐιβ 

ουραγούς μεν άνοϋστρε^/αντα^ έηΐ ^ρν 

ΙθΑ<1βηΜ>ί-(1ιβ-Γθ&Γ — 1ι&τίης-(ιΐΓη6(1 ίο (ϋιβ) Η^1ι( 

ηγείο^ίί ί^ τίάντοίς θεΙν, χαί ^ναβαίνειν δτέ 

Ιο-1&1ίβ-(1ΐθ-1β&ι1, &ηά &11 Ιο-ηιη, &ηά 1ο-ογοβ8-οτ6Γ μ 

τάχιϋτα, ^ ίχαχχτος είχεν την τά^ιν, 

ΙΪΜΐ-Μ-ροβήΜβ. ιτΚβΓθ «&ο1ι-οηβ 1ι«1 — Γΐι]•) ΑΚ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΒ ΠΙ. 267 

ύι^ μη έιιτω^ίζειν άλλτι2χ)νς' &η οΰτος έσοιτο 

ΜΟ-ΛΒ ηο^ Ιο-ίιηρβάβ οηο-&ηο11ιβΓ ; («ηά) ί1ι»( ϋι&(-οηο ιτοα1<1-ΐΜ 

&ρ(ϋΤος ος Αν πρώτος γένηται έν τφ 

ύιβ-1)β•1 (ια&η) ιτΐιο ιηί|;1ι« ΑπΙ |^Ι οη ϋι• 

ηέραν. 

Δ' οί Καρ8οΰχοί ορύντες τους λοίτΐούς 

Βχίί ύί9 Οατάιιοΐιί βοοίη^ — (ϋιοβο) ΓβοΐΕίηΙιιβ 

ή8γ! ολίγους, {γαρ χολ 7ίολ?ϋοί των τεταιγμΒνακν 

ηοιτ ίβν, (ίοΓ &1βο ιη&η7 οί — (ϋιοβο) ΟΓάβΓοά 

μενειν φχοντο έταμελόμενοι, οί μεν ντίοζυ' 

Φο-Γθΐηιιίη άβρ&Ηβά Ι&ΐϋη^-ο&τθ, — (•οιη6 Ιηάθβά ο£-ϋιβ-1>Εςΐρΐ|;«• 

γιων, οί 8έ σχενων, δ' οί 

Μΐίΐο, — (•οηιβ) εΙβο *ο{ (11ΐ6ΐτ) 'ηίβηβββ (&η<1 1>Α£Ρβ^£ρβ), Απά — (οϋΐ6Γ•) 

εταίρων,) Ινταί;3α 6η ετιεχειντο θραx^έως, 

οί (ϋΐΟίτ) *ΐηί8ϋΓβ8868θ 1ΐ6Γ« ίΐΐάοοά *ρΓΘ8Β0(1 1>θ1(1ΐ7 Όη, 

χαί ί^ρχοντο αφενίοναν χα! τοξεύειν. 

κηά ίϋζΛΛ Ιο-'υβθ (^Ηοίτ) ^βΐίη^β ϋηά 1>οιη. 

Δ' οί ^Ελληνες τίαιανίσαντες δρ/[£>7σαν 8ρ6ιιφ 

Βηΐ Οίο ΟηβΙιβ 1ι&τίο^-8αη£;-ϋιο-ρ»&η β1&τ(βά-ίοη7&Γ<1 'ίη (α) *ηιχι 

ΒΤ^ αυτούς ' όί 8έ ουχ ε^έξαντο' 

ιροη Οιβηι; — *11ιβ7 ίηάοβά 'άίά ηοΐ ^οβίτο (Ιΐιβ :^1ιαγ^ 

5^άρ χαί ήσαν ωστλιΟμενοι, ως μεν εν 

#ί ϋιο ΟγθοΙιβ) ; ίοΓ ϋιοΐ]£;Ιι ΙΙιβ^-νοΓθ απηβά, αβ ίικίοβϋΐ ίη 

ΤοΙς ορεΟιν, ίχανως προς το έηώραμείν χαι 

— (ϋΐ6ΪΓ) ιηοαηίαΐηβ, ύί ίοΓ — &((&ο1ίίη^ 8*>«1 

φεύγείν, 8έ προς 8έχεσ^ι το εκ χείρα^ 

ουχ ίχανώς. Έν τουτφ 

ρΐΑοά Ιο ΙΐΑίιά] (ϋΐ07 ^ογθ) ηοΐ ύΐ, ΑΙ ύιίβ (ϋιηο) 

6 ααλτίιγχτης σημαίνει* καί οί μεν τίολεμωι 

ιΐιο ΙηιιηροΙοΓ ιοαηιΐβ; &ηά ύιο — οηοιη7 

Ιφευγον ετι τΐολύ θάττον, δ' οί ^Ελλγ/νες στρΙ- 

Αοά 7^1 ιηαοΐι ίαβΙοΓ, 1>αΙ ΙΙιο Οτοβίεβ ΙίΕνίη^ 

4«ντες τάιχζντάχ εφευγον ίτι τά;£;ιστα 8ίά του 

(απιοά Ιο-11ιο•«οη(τΑΐ7 Α•4 %£ 6Μΐ-&ι.οοβ8ίΙ>1ο οτογ ϋιο οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 268 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8ΙΘ ΟΕ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ηοταμον Οί Τίνες 8έ μεν τών τώλεμίχύν^ αισ3ο- 

ή76τ. — 8οιηβ Ιιονβτοτ οί-ϋιο οηθΐη7, ρ6ΐ^ 

μενοι ί^ραμον πάλιν έτύ τον τΐοταμόν^ χαλ 

06ΐτίη^ (ϋιίβ) Γ&η 1>»οϊ Ιο ϋιο Ηυογ, ηι4 

τοζενσντες ίτρωααν ο^ίγονς^ 

^ϋβίη^ (ϋιοιτ) '1>οιτ8 νοιιη<ΐ6€ί (&) ίβιτ (οί οατ πμβ^ 

5' οί τίολλΌί, χάί τΰν ^ΈΛλιηνοϊν 6νηαν 

1>αΙ ύιβ {^Γβ&Ιβτ (ηιιιηΙ>βΓ οί ϋιοιη), ονβη ϋιο ΟΓΟβΙυ 1>οΐη^ 

τίέραν, Ιτί ήσαν φανεροί φενγοντες Δ' οι 

οη-ΙΙιβ-οϋιβΓ-ιίάο, γ^ί ιτογθ Θνΐά6ηΐΐ7 Δοοίη^. £αΙ ^ 

ντίαντησαντες^ άν8ριζά 

((Ιιοβο ιτΐιο) ΙλίΜΐ-οοιηθ-Ιο-ιηβοΙ (Ιΐιοιιι), ρΗάίη^-ϋιβιηβοΙτοι-οη-ΙΙιβίΓ-ιιι&η• 

μενοί χαΙ τιροϊόντες τϊροσωτίρω του χαιροϋρ 

1ιοο<1-&η<1-οοιιη^, &η<1 &<1τΕηοίη^ £&γ(1ιογ (ϋι&η) — ρΓορβΓ, 

τΐάλίν ^άβτηααν ύστερον Των μετά 

κξΛΪη ΟΓΟββοά (ίΐΐθ ΗτβΓ) 1>β1ιΐη<1 — (ϋιοβο) ιτίϋ« 

Έενοχ'Δντος' χαΙ Ιτρώ3>7<ταν χαι 

Χβηορύοη ; »η<1 Η1ιβ7 (ϋιο Ολτ^αοΜ) νοαηάοΛ βτοη 

Τίνες τούτων, 

βοιηβ οί-ΐΐιοβο. ΟΗΑΡΤΕΒ IV ΈτίεΙ 8έ ^άβτησαν^ σύνταξα,- 

^^Γηκν ίιιάθβά ΰΐ67-1ΐΑ(1-θΓθ8βο<1, (&ηά) Ιι&νίη^-άτ&νη-ΰΐθΐηβοίτββ-ορ- 

μηΌ6 άμφί μέσον ημερα^^ έτίορεν^σαν^ 

Ιη-οπΙβΓ λύοαΐ (ϋιο) ιηίάίΐΐθ *οί(ϋΐ6) '<1&7, ϋιβ7-Ρ>Ό6«6<1ο<1, 

ου μείον η τύντε τίαρασάγγας^ δαχ της Άρμενίοίς, 

Λοί ΙοΜ Ιΐι&η &νβ ραΓα8&η£;8, ϋΐΓθα£;1ι — Απηβηίι^ 

ατίαν τιε^ίον χα! γηΤυόφονς λείους ' 

|ϋ 1>βίιι^) αΐΐο^ούΐθτ (&) ρΐαίη, αηά (Ιιανΐης) Ιιΐΐΐβ οί-^βηΙΙο-ΜΟοηΙ | 

γά^ ήσαν ου χώμαι εγγύς τοΰ τΐοταμοϋ ^ξά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΒ IV• α69 

τους τΐολεμονς τους τφός τους Καρ^ούχονς 

ύιο ιΤΕΓβ (ιι&ιηοΐ7) — (ϋιοβο) ^ιΛ Λβ €ΗΓααο1ιΙ. 

Δβ εΙς ^ν χάμην άφίχοντο ην τε μεγάλη. 

ΒιιΙ (ϋιο τί11&£^) ε1 νΐιίβΐι τϋΐα^^β (1ΐθ7.ΐϋτίνβ<1 ψμ ηοΐ-οηΐ 7 ΙαΓ^»» 

και είχε βασίλειον τφ σατραπ-ρ, χαΐ ετύ τάΐς 

1>ιιΙ-&ΐ80 Ιι&ά (&) ρ&Ι&οβ ίθΓ-(1ιβ βαΐταρ, &ηά οη Ιΐιο 

τίλείατανς οιχιαις εηησαν τνρσεις' έτζίτη^εια ί' 

ιηοβΐ Ιιοαβοβ (ΙιβΓΟ-νβη ΙονβΓβ; ρΓοτίβΐοηβ ίικίβοά 

^ν 8α'φίλη. ^Εντεΰ^εν δ' έτΐορεν^ησαν 6ύο 

ΙΤ6ΓΘ αΙ>αη(1&ηΙ. Τΐιβηβο — 11ιβ7-ρΓοοθβ(1θά Ι^το 

σταθμός, 8έχα 7ΐαγουΰάγγας^ Ι^^ΧΡ^ ντιερηλ- 

ά&78'-ιη&Γθ1ι, (ιη&λίη^) Ιβη ραΓοβαη^^β, ιιηΐΠ ϋιβ^-ραβββά- 

3οι/ τάς τίΥΐγό^ς τον τχοταμού Ίίγοητος. Εντεύθεν 

1>670ΐι<1 ύιβ βοοΓοββ οί-ΙΙιβ ΓΪτθΓ Τι^ηβ. Τΐιβηοβ 

3' ε7ίθγεν^βαν τρεΙς σταθμούς τίεντεχαί^εχα 

— ϋιβ^τ-ρΓΟΟθοάθίΙ ΛΓββ ά&γβ'-ηι&ΓοΙι (ιπεΙκ!!!^) ΑΓίοβη 

7ίαραχ}άγγας έηί τον τίοταμόν Ίηλεβόαν. Οντος 

ροΓοβαη^β ίο ϋιο ήνοΓ Τοΐ6ΐ>οιΐ8. Τΐιίι 

δ' ην μεν κάλος, δ' ον μέγας ' δ' ήσαν 

(ιίνβΓ) — νίλβ ίιΐ(1β6<1 1>6&α1ίίιι1, 1>η1 ηοΐ Ι&τςβ ; &η(1 ϋΐ6Γ0-^6Γθ 

τΐολλαΐ κώ/ι^α^ τίερί τσν τίοταμόν. Αέ 6 οντος 

ΌΐΛΏγ τί11&£;ο8 αίοη^ — (Λίβ) ήνβΓ. Αηά — ϋιίι 

τότϊος εχαλείτο ΆρμενΙχι ή προς 

ρΐαοβ ιταβ-6&11ο<1 Αηηθΐιί& (ΰΐΛί η&ιηοΐ7) νΐιίοΐι (ιτ&β) Ιον&τάβ (ϋιο) 

έσηέραν. Δ' ντιαρχος αΰτ:^^ ^ Ίηρίβαζος, 

ψύΒί. Αηά ((Ιιβ) ΗβαΙβϋΕΟΐ-^οτοΓηοΓ οί-ϋ ν&β ΤθήΙ>&ζα8, 

6 χαΐ γενόμενος φίλος βαοιλεΐ {χαΐ οτίάτε 

νΐιο 6νβη 1ι&(1-1>οοοιη6 (α) ίήβηά *1ο (ϋΐ6) 'ϊίο^ (&ηά νΐιβη 

τταρείη ον^είς άλλος άνέβαλλε βαχτιλεα 

!ΐ6-ιαΪ£;1ιΙ-1>θ-ρΓθββη1 ηο-οηβ βίββ ριιΐ (Ιΐΐθ) ^ίη^ 

έτύ τον ϊητΐον. Οντος ηροςηλαχτεν έχον 

οη — (Ιιίβ) ΙιΟΓβθ. ΤΙιίβ (ροΓβοη) οαηιβ-ίοΓνταΓά Ιιανίϋ 

ίτίτιεας^ χαΐ ηροτιεμ^Ι^ις €ρ|[^>7ΐ^εα είτιεν, 

0&ν&1ΐ7 (ιπϋι Ιιίιη), αηά ύανίο^-8θηΙ•ίοη?&τά (αη) ΐηΙοΓρηΙβΓ Ιο-8&7> 

ίτι βονλοιτο 8(χιλεχ^ηναι τοΙς αρχονσι. ^Ε8οζ^ 

%ΒΛ 1ιβ-ιπ8ΐιβ<1 1ο-1ι&τθ-8ρο1ίοη-νϋ1ι ι1ΐ6 οοηιηλαηάθη. Κ-μοομ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 270 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

^ τόΐς ατρατγ!γό1ς άχοΰσαι. Καί ηρο^- 

Ιικίοβά (ΐξοοά) 1ο•ΐ1ιο ^ηοΓ&Ιβ ίο-ΐιβατ (Ιιίιη). Αηά μ1• 

ίλ^νΤΒς €ΐς έηηχοον ερώτων τι Θβ^μι. 

Ό 5ε είτίεν^ Ιττι βονλοιτο στϊείσασ^αί, 

Ιφ' φ μηΤΒ αυτός ά^ιχείν τονς 

Ι οη νΐιίοΐι [οη ϋιο βοηάίϋοη] (Ιΐι&ΐ) ηβίΐΙιβΓ 1ιβ•1ιίιηβο1ί βΙιοαΙά-ίη^αΓθ ϋι• 

^Ελληρίΐς, μητε εχείνονς χαίειν τάς 

ΟγμΙεβ, ηοΓ (ΙΙιαΙ) ύί^γ (Ιΐιο ΟγμΙ^β) 8ΐιοιι1ά-1>απι ύι• 

Οίχίας, τε λαμβάνειν τα έηιτηίειοί 

Ιιοηβββι αΙβο (ίΙίΑ^ ϋΐθ7 ιηί^ΐιΐ) ΙιϋΕβ — ρχΌνίβίοηβ 

Βσων 8έοιντο. Ταύτα Ι^ζε 

(ο^)-&Β•ιηαο1ι-Μ 11ιβ7-ναη(«€ΐ Τΐιββο (ρΓοροβ&Ιβ) ββοιηβιΐ (^οοβΙ) 

τοΙς στρατιηγόΐς, χαΐ έστιείσαντο ετύ τούτοις. 

Ιο-ϋιο ^η6Γ&1β, &η<1 ϋΐθ7-ιη&<1β-&-(τ6&ΐ7 οι^ ϋιβββ (Ιοπηβ). 

^Εντεϋ^εν ί' εττορεν^βαν 8ιά πεδίου τρεΙς 

ΤΙιβηβο ίηάβθά ϋιβ7-ρΓ00θβάθ(1 ϋίΓοα^Ιι (11ΐ6) ρΐ&ίη ϋίΓοβ 

ατοί!^μονς τιεντεχαί^εχα τίοιραχτάγγας' χαΐ 

<1&7β'-ιη&Γθ1ι (ηι&ΐάηκ) βΓίοβη ρ&ηβ&ηςβ; Εηά 

Ίηρίβοίζος τίαρηχολον^ει, ?χων την δι^μιι/ έαντίον, 
απέχων ώς ίεκα σταδώυς' 

[Ιι&νίη^ Ιιίβ οκη Ιτοορβ,] (&η<1) 1>βίη^-ιϋ8ΐ&ηΙ &1>οα1 Ιοη 8ΐ&<ϋ&; 

καί άφίχοντο εις βαχτίλεια^ χαι 7ΐολ!(Λς 

&η<1 Ιΐΐ67-&π*ίνβ<1 &1 (α) ρ&ΐΕοβ, (ΙΙιβΓθ 1>βίη^) αΙβο ηΐΕη7 

χώμας περί^ μεστ(χς τΐολλϋν τών ετίιτγι^ούΐν. 

▼ϋ1α£;β8 Γθΐιη<1-&1>οα1 (ϋ) &11βά-νή(1ι ιηιιοΐι — ρΓοτίβΐοηβ^ 

Δ' αΰτώΐ' στρατο7ίε8ενομένων }^ί)^ι^ετα6 της νυχΐος 

ΒνΧ 11ιβ7 Ιι&νίης-οηο&ιηρβά ϋιΟΓΟ-Ιιαρροηοά ίη-ϋιβ ηί^ΐιί 

τίολλη χών' χαί είύ^εν εδοξε ^ιοϋχη- 

ηαβίι βηοιτ ; &ηά ίη-ΐΐιο-ιηοπιίη^ ϋ-866ΐη6ά-1)β8ΐ Ιο-(ϋ8ίηΙ>ιι(«-ίη 

νησαι τας τάζεις καί τους στρατ>7)^0Γ$ κατά τάς 

ςιι&Γΐ*»*^ Ιΐΐθ 1τοορ8 &η<1 (1ιβ ςβηβΓ&Ιβ αιηοη^ ΙΚ• 

κώμος ' )^άρ ον εώρων ον8ένα τίολεμισν, 

η11α£;β8; ίοτ ϋΐ07-*<ϋ<1 ηοΐ 'βοβ (ηο) (καγ) βηβη^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΒ Γν. 271 

ιαύ ϋόχΒί εΙνοΛ ασφαλές ίιά ^ό τίλη^ος της 

«η<1 ϋ-βΜπιοά Ιο-Ιμ ΐλίο οιι-•οοοιιη(-οί ϋιο (|ΐι&ηϋ1/ οί — 

χιόνος. Ένταδ^α είχον τά έτατη^εια Βσα έατίν 

•ηοιτ. ΗοΓθ ϋΐ67-1ΐΕ4 — ρΓοτίιίοηβ βαοΙι-Μ ΕΓβ 

ίγά^, ιερΒΪα, σϊτοΐ', ενώνεις 

^οοά, (ηνηοΐ/) | τίοΙίιΐΜ, [ΕηίπίλΙι ηββά ίοΓ ίοοά,] ϋοτη, ίη,ιρηηί 

ηάλανούς οίνους^ άα^α^φί8ας^ παντο&χπά δσηρια. 

οΐά ιΗηοβ, άιΐ6€ί-£ρηρ6β, &11•1(πιά8 (οί) ραΐΝ. 

Ίίνές α των άτίοσχε^ννυμένον από τοΰ 

βοιηβ — οί — (Ιΐιοββ) 80ΕϋβΓθ<1-&ΐΝ>ιι( ίΓοηι Ιΐι• 

στρατοτίέίου Ιλεγον, 8η χατίίοιεν στράτευμα, 

ο&ιηρ 8&ιά, ύι&Ι ϋιβ7-8&ιτ (λη) &πη7, 

χαί πολλά ττυρα φαίνοιτο νύχτωρ, *Ε8όχει 

Ληά {ύΐ9%) πϊΛΏγ &τοβ Ερρβ&τθά άαΗη^-Οιβ-ηίβΙιΙ. ϋ-Νβηΐθά 

ί)7 '^οίς στρατιττοίς ονχ είναι ασφαλές ^υασχη- 

Ιηάθβά Ιο.ΐ1ι• ^ηβπαι ηο( 1ο-1>θ βΕίο Ιο-ςαΕίΙΟΓ 

νουν, άλλα σνναγαγείν τίάλιν τό 

άίβρβηοίΐ, 1>ιιΙ (ϋΐΕΐ ϋΐθ7 οιι^ΐιΐ) 1ο-1>Ηη^-(χ>£;6ΐ1ιβΓ Ε^&ίη ΐΐιβ 

στράτευμα. Έντεΰ^εν αννη?^^ν' γαρ έ^όχει χα! 

Βπηγ, ΤΙιΟΓοαροη ϋΐ07-&β86ΐηΙ>1βά ; ίοΓ ϋ-βοοοιβά οτοη 

αννοΛ^ριόζειν, Δ' αυτών νυχτερενόντων ένταν^ 

1ο-1>6-ο1θΑηιιβ-αρ. £α1 (1ΐ67 ρ&ββίη^ρ-ϋιο-ηί^ΐιΐ ΙιΟΓβ 

άπλετος χιών επιπίπτει, ώςτε άπεχριη^ε χαί 

(ε) ▼Εβ^-<]ΐι&η1ϋ7 (οί) βηοιτ ίΕΐΙβ, βο-ύΐΕΐ Κ-οονβΓοά 1>οϋι 

τα έίτιλα και τους άν^ρώτϊους χαταχειμενους 

Ιΐιο Επηβ Εοά ύιβ ιηοη Ιρη^ 

χαί η χυών σννετώ^ιοε τα ντΰοζνγια" 

(οηύιο {^οικί); Εη<1 ϋιο βηοιτ 1)«ηΐ]ΐηΙ>β<1 ϋιβ 1>Ε2ς&^-0ΕΗ1β ; 

χαί νιγ τίολνς δχνος άνίστασ^ι' }^άρ η χιάν 

«11(1 11ΐθΓ«-νΕβ ηιαοΐι βίαςςίβΐιηοββ Ιο-Ηβο-αρ; ίοΓ ΰιο •ηοι^ 

^πετίτωχυΐα χαταχειμένων ην άλεεινόν^ 

ΙίΕτΙη^-ίΕΐΙβη-οη (Ιΐιοιη) ΐ7^β άο^τη ¥ηΐ8 ν&πη (Ιο ϋιβηι)». 

μη ηαραρΙ)ουείν δτω. Ετϊεί ίί^ 

ΓρίΌτΙάοά) Η-^άΙά ηοΐ 'ί&ΙΙ-οβΤ ίΓοιη-(Ιΐθΐη. Τ^ΐιοη ι101^6Vβ^ 

Β,ενοφων έτόλμησε άι^αστάς γυμνός 

ΙβηορΙιΟΒ Ι ά&Γθά Ιι&τίο^-Ηββη-αρ η&^β<1 {ΛΒηά Ιο Ημ ΐφ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ '^72 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ιδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

σχίζειν ζνλα^ τάχ' &ν χαχ 

ϋτββίθά οί Ιιΐι οα(«Γ ι^&ηηβηΐβ] Ια-βρίίΐ ιτοοά, 8ρ69<1ίΐ7 — &1μ 

Χνς άλλος άνοστος άφζ'λόμΒνος εκείνου 

■ΟΧΜ οΐΙιβΓ-οηο ΙίΕΥίχι^-Ηβοη-αρ (εικΙ) ΙΐΑτίη^^-Ι&Ιίβη (11ΐ6 νοοά) Γγοιιι-Ιιϊιβ 

ίίχιζεν. *Εχ τούτον 8ε χαΐ οί άλλθ6 άνοϋστάντες 

ιρίίΐ (II). Αί(«Γ Ιΐιίβ — &1•ο ϋιο οΐΐιβη Ιι&γϊης-Γίβοχι-τφ 

Ιχαιον πυρ χαΐ εχρίοντο. Γαρ ενρίαχε'ΤΟ 

1ϋ (ϋιβ) &ΓΘ αηά &ηοίχιΐθ<1-ϋιοηΐ86ΐτββ. Εογ ϋΐθγ-Γοαηά 

τίολν χρίαμα «ντούρο, φ εχρωντο άιη^ ελαίου, 

ιηαοΐι οίηΐιηβηΐ ϋιβίΌ, ιρτίιίοΐι Ιΐιβ7-ιΐ8β<1 ίη-ρΐ&οβ-οί οΐΐ, 

σνειον, χαί σησάμινον^ χαΐ άμνγ8άλινον 

(ϋΙ)€ίη^ιη«1οο£')1ιθ£^8-1&Γά, &η(1 βββαιηο, κπά »1ιηοη<ΐ8 

έχ των ηιχρων, χαί Τερεβίν^ινσν. Αέ 

οί ϋιβ 1>ί((θΓ (]άη<1), &η<1 ΙαΓροηώιβ. Αηά 

εχ τών αντων τοντυχν χαΧ μνρον 

οί ϋιβ 8β1ί 8&ιηβ (8αΙ>8ΐΑηοθβ) εΙβο Εη-οάοήίοΐΌΐιβ-ιιη^ιιβηΙ 

ενρίσχετο, 

ψΛ6'ίο\ιηά, 

Μετά τοντο έ^όχει τΐάλιν είναι 5ιοσκ>7- 

Αί(θΓ ϋιίβ ϋ-86βιηο<1 Ε^&ίη 1ο-1>θ ηβθ688&Γ7-Ιο-1>θ-άί8- 

νητεον εις τάς xώμο^ς εις ϋτεγους. "Εν^ 8τη 

ρ«Γ8β(1-ΐχι-ςιΐΑΓΐ6Γ8 ίϋ Ιΐιβ τϋ1&£;β8 ιιηάθΓ βΙίθΙΙθΓ. ΗβΓθ ίικίβο^ 

οΐ στροτιωται ψοαν συν τΐολλγ κραυ^^'ρ χοά 

ύΐθ 8θ1<ϋβΓ8 ιτβηΐ ^ϋι ιηαοΐι βηοιιϋης &ηά 

γ{8ονγ εηΐ τάς στεχος, χαί τα έηιτη^εια' 

άοΐί^ΐιΐ Ιο ϋιβ βΙιβΚίθΓ-αηάβΓ-ΧΌοίβ, &η<1 (Ιο) — ρΐΌγί8ίοο8, 

δε δσοι, δτε τϊρότερον άπ'ρεσον, 

\>αΐ ΛΒ'ΏΐΛΏγ-ΗΜ, ^Ιιβιι 1>θίθΓθ ϋΐθ7-άθρ&Γΐβά (Ατοιη ϋιβ τΟΙα^θ•), 

ενετί^ηοαν τάς οιχίας ίττιο άτο(τ3ολ«χ$ έ8ί8οααν 

•βΙ-Ατβ-ΐο ϋιβ 1100868 ϋίΓοαςΙι ΓοΙΐ7 { ^νβ 

8ίχην βχηνοϋντες χαχΰς, 

^11βϋ6β [βαΙΓβΓθά ριιηί8ΐιιηθη1] (1>7) βηο&ιηρίιι^ ιζη6οιηίοιΐΑΐ>ΐ7 (ίη (Ιιβ 

'Έ^ντεν^εν ετιε/ι^ψαν νυκτός Αημοχράτην 

»ρ«η &Ιγ). ΤΙιοηοβ ϋΐ67-86η1 &1-ηίς1ιΙ ΒοιηοοηΙβί (οί ) 

ΊεμενίτΎΐν, Κόντες άνδρας, ετύ τά 

Τ6ΐηβηο8, βίτίηβ (^^ ^^ άβΐ&οΐιιηβηΐ οί ) ηλαη, Ιο ϋι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ IV. 278 

βρ>7, Ιν3α οί άτίοαχε^νννμεΐΌΐ 
Ιφαϋαν κα3οραν τα πυρά* γάρ οντος 

ΒβΛά (ϋι&Ι) (1ΐθ7•8Αΐτ Ιΐιβ Αηβ; ίοΓ ϋιίβ (ιηΜ) 

έδόχει ΧΟΛ )?δ>7 ηράτερον άλη^ενσοΛ τίολλά 

ιββιηο€ΐ •1βο &1τβ&<ΐ7 1>οίοΓ6 1ο-1ιατβ-(ηιΐ7-Γ6ροι1β<1 ιηαηχ 

τοιαύτα, τβ τα όντα ως δι^α, καί 

τά μη όντα ως ονχ δντα. Αέ πορευθείς, 

ϋιβ (ϋιίη^β) ηοΐ 1>βίης ιιβ ηο( 1>β1η2. Αηά 1ι&νΐη£;•2οηο-ίοΓ(1ι, 

Ιφη αεν ονχ ι6εΙν τά τιυρα, δε συλλα^ώι• 

ΙΐΑ-β&ίά (11ι&ϋιβ) ίηάββά Μίά ηοΐ 'βοβ Ιΐιο &Γ«β, 1>α1 Ιιανίη£;-ο&.ρ(ιιιο<1 

άνδρα ηχεν αγων^ έχοντα Περ- 

(») ιη&η Ιιβ-οαιηβ 1>ηο£;ίθ£ (Ι^ίιη)» (^Ιιΐβ ιη&η) Ιι&τΐη^; (&) Ρθγ- 

οιχόν τόξον χαί φαψέτραν, χαΐ οάγαριν 

ΒΪΑΏ \)οψ &ηά ςαΐνοΓ, Εηά (α) 1(ίηά-οί-6&ΐΐ1β-αχο 

οϊαντίερ αί *Αμαζόνες Ιχουσιν. ^Ερωτώμενος δε 

•ιιβ1ι-αβ 11ΐ6 Αιη&ζοηί ύανβ. Ββίη^-αβίίβά — 

τίοδατώς εΐη^ εφη μεν είναι ΐίερσης^ 

οί•^)ΐΛΧτ^ο\ΐΛίτγ 1ιβ-ιηί£;1ιΙ-1>β, Ιιβ-βαίά ΐικίββά (ΙΙιαΙ) Ιιο-ν&β (α) Ρβτβίαη, 

δε τιορεΰεσ^αι άτώ τοϋ στρατεύματος Τ>7ρι- 

αηά (ϋΐΑ*') Ιιβ-ιτ&8-ρΓθ06βάίη£ ίτοιη ϋιο Λπηγ οί-ΤθΗ- 

βάζου, ^ιτίίύς λά£οι εηιτγι^εια' δ' οί ερώτων 

οαζιιβ, ιΐιαΐ Ιιβ-ιηί^ΙιΙ-ρΓοουη ρΓονίβίοηβ; &ιΐ(1 — ΐΗογ-αβΙεθά 

αυτόν, τε 07ϊ(5σον το ατράτενμα ε\γι. χαλ 

Ιιίιη, ηο1<οηΐ7 Ιιοιτ-ςη&Ι Ιΐιο &πη7 ιηί^1ιΙ-1>ο, Ι>ιι(-Εΐβο 

ετύ τίνι αννείΤ^γμενον. Δε 6 είπεν, δτι 

ίοΓ ιτ1ι&1 ϋ-1ιαά-1>66η-Ε886ΐηΙ>1β(1. Αηά — (Ιιο) 8&ί(1, | Ιλ&Ι 

Ίτηρίβαζος ε\γι έχων τε τγιν δνναμιν εαυτόν 

Τ6ηΙ>Αζυβ ιηί£ΐιΙ-1>β ΙίΕτίη^; ηο(-οιιΐ7 Ιΐιο ΓοΓοβ οΓ-1ιίιη86ΐί^ 

χαί Χάλυβας χαΐ 

{ύϊΒί ΤβήΙ>&2α8 Ιΐλά ηοΐ; οηΐ7 Ιιίβ ο^τη &πη7,] 1>ιιΙ-&ΐ80 01ι>λΐ7ΐ>ίιιη αηύ 

Ίαόχονς μισθοφόρους ' δε εφτι αυτόν τιαρεσχεν- 

Τ&οοΙ^αη ιηοΓΟθηατίββ ; αηά Ιιβ-βαίά ((1ια() Ιιβ ναβ-ρΓβ- 

άσ3αι επί τγ ντιερβολγ του δρονς, εν τοΙς στενοϊς^ 

ρ^ηά Λί ϋχ9 οτο88ίιΐ2 οί-ϋιβ ιηοαηΐ&ίη, ίη ϋιβ ΚΛΠ-ον οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 274 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ψίερ ^Μβναχγ άη τίορεία^ ώς ΙντοιΰΒα 
ίτίί^σόμενον τοίς ^Ελληύιν. 'Έ8οξε τοΙς 

ατρατνιγόΐς άχούσαϋι ταίτα αυναγαγείν τ6 

στράτευμα ' χαΧ εί^νς χαταλιτίόντες φΰλαχκχς, 
χαΐ Σοφαίνετον Χτνμφάλιον στρατ^τ/ον Βτύ 

Αηά βορίιπβηβ^αβ (ϋιο) δίτιηρίι&ΐίαη (μ) βοιηιη&ηάβΓ οτογ 

τοις μένονσι, ετΐορεύοντο, έχοντες 

— ((Ιιοββ) Γθΐη»ίηίιΐ£^ (1>6ΐιίιιά), ϋιβ^-ρΐΌοοθά, ηιιτίη|^ (») 

^εμόνα τον ολόισα άν^ρ(Μον. Έτϊειίι; 

Ι^αίάβ (ιι»ιηβΐ7) ϋιβ ο&ρΐυτοά ιη&η. \ν^1ιβη 

ίβ ντίερέβοιλλον τά δρη, οΐ τΐελτουστοά τιροΐ- 

ΙιοιτονοΓ ϋιβ7-0Γ(ΜΜ€ΐ.ονοΓ (Ιιβ πιοιιηίΑίηβ, ϋιο ^ατ^^Ιθβη £^οίιΐ|^. 

όντες χαΐ χατώίίντβς το ατρατ07ίε8ον 

ΙμΓογθ «ηά Ιι&γίη^^-ρβπϊβίνβά ϋιο ο&ιηρ (οί ϋιο οηβιιΐ7) 

ονχ έμειναν τους ατύάταυς^ άλλ' άναχρα^ 
γόντες Ι^εον ετύ το στρατότιε^ον. Δ' οΐ βάρβαροι 

&-8ΐιοιι1 Ιΐιβ7-Γ&η Ε^ίηβΙ; ϋιβ οαιηρ. Βιι( Ιΐιο 1>&τΙ>&η&ιι• 

άχονσαντες τον θόρυβον, ουχ ντάμειναν^ αλΧ 

ΙιοΑΗη^ ^Ιιβ ηοίβθ, 'άίά ηο( ^ιη&ίη, 1>α4 

εφενγον' όμως ίέ χο^ί άηέ^νόν τ ίνες τών βαψ- 

ϋβά; Ιϋεβιτίβο — &1βο ϋιβ7-]ιί11βά βοιηο οΓ-ϋιο 1>αΓ• 

βάρων' χαΐ Ιτΐτίοι ^λωσαν είς είχοβί, χαλ 

Κ>&Ηειι8; &ηά ΙιοΓβοβ ιτβΓβ-Ι&Ι^οη εΙ>οιι( Ι?τβηΐ7 (1η ηηιηΙ>0Γ), •ηά 

ί[ σχηνη η Ίιηριβάζον Ιάλω, χαΐ εν αΰτ-ρ 

Ι^β 1θΐι( — ^ύϊ&Ι) οΓ-Τ6ΗΙ>αζιΐ8 ιτα»-1&1(βιι, Εηά ίη Μ 

είναι άργνρ07(ο8ες χλίναι χαΐ εχτΐώ- 

(ϋι•Γθ ιτβΓΟ Γοαηά) <χ>-1>€ βιΙνβτ-ΓοοΙβά οοιιοΐιοβ Εηά άΗηΙώιβ• 

ματα, και οί φάσχοντες άρτοχότίοξ^ 

οαρβ, &ηά — (ϋιοββ) β&τίηβ (ΙΙιαΙ 11ιβ7 ιτβη) 1>&^βπι, 

χαί οΐ οινοχόοι. ^Έ,τίεώη 5β 

Μία ~ (ΙΙιομ) (ΒΛγίηΐζ ϋι&4 ϋιβ7 ιτβΓβ) οαρ•1>βΑΤθΓΤ 1¥1ιβη ΙηάΜ^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΠΑΡΤΒΚ V. 276 

01 στρατ>77οί των οτΛ^τών ίηύ^ντο ταδτα, 

(1ι• οοιηιηΑηάοη οΓ-ϋιβ ΙίΜνχ-Απηβά-ιηβη Ιιβ&Γά ύιβη 

έ^χΗ αντοίς άταέναι την ταχίατγβ' 

{ύάη^)^ ϋ-ΜΟίηβά 1ο-(1ι•ιη (ΙΜβΙ) ω-4βρ«η | Ιΐιβ ΓμΙοιΙ 

Βτύ ΤΟ στρατότϊεδον, μη ης 

[μ ίΜ^ Μ ροιι!1>1•] Ιο — (^]ιβ!Γ Οίτη) ο&ιηρ, 1βι( κη^ 

έηί^εανς γένοιτο τοϊς χατοΛ^λειμμενοίς. Κ(χί 

&ϋ&ο1ί ηιίςΐιΐ-ΐιιιρρβη Ιο — (ϋιοβο) 1ΐΕτίη2-1>β6η-1βΓΐ-1>β1ιίη(1. Αηά 

εΰ^ύς άναχαλεαάμενοι τγ σάλ- 

1ιηιηθ<1ί&1ΐ}ΐ7 Ιιιιτίηι^-ηοΛίΙθά (ΰιβ πιβη) 1>7-ϋιβ (βοαηά οί ^I1ο) Ιταιη- 

τίιγγι άηγεααν, χαν άφίχοντο ίτύ το 

ρβΐ ύιβ7-άβρ&ι1β<1, Επά |]ιβ7.Επίνθ<1 εΙ — (ίΜτ) 

(ΤΤραΤ($7ϊεδον αυ^μερόν. 

β&ΐηρ (1ΐβ-8ΕΙΙΐ•-€ΐΕ7. ΟΗΑΡΤΕΚ ν. Αβ τγ υστεραί(|ΐ έ86χεί εΙνοΛ τίορεντέον^ 

Βυτ οη-ϋι• ηβχΙ•ά&7 ϋ-νω-ΙΙιοαςΙιΙ 1ο-1>6 η•οββ•Εΐ7-1ο-ρΓθθθβ4, 

ότίη ^νραιντο τάχιατα^ τα^ιν η το στράτευμα 

ΐη-ιτ]ι&1-ιτΕ7 11ιθ7-βοιι1ά ιηοβΙ-8ρβθ(1ίΐ7, 1>6Γογο Ιή&Ι; (Ιιο Επη7 

ανλλεγηναι τίάλιν, καί χαταλοι£εΙν τα 

>ί ϋι• •ηοιη7) ιτΕβ-οοΙΙβοΙοά Εβ&ίη, &ηά 1ο-1ΐΕνβ-Μίζ«ά ύι• 

ιττεΐ'ά. Δ' εΰ^ύο ανσχενσχ^άμενοι έτΐορεύ- 

ΙβΑΙοι. Αηά ίιηιηβάίΕΐοΐ7 1ι&τίιΐ£;-οο11βο1βά-ϋιβίτ•1>&ς^2β ϋιβ7-ρΓθ- 

οττο ίίά τΐοΤ^λης χιόνος έχοντες τίολλο^ς 

οοοάθά ϋΐΓ9ΗςΙι ιητιοΐι βηοιτ Ιι&τίηι; ιηΕη> 

ψιγεμόνας χαι αΰ3)7|ΐ^ρόι/ ντιερβάλόντες το αχρον^ 

Ι^ίάββ; Εηά οιι-ΙΙιβ-8Εΐηβ-ά&7 Ιι&τίης-ραβββά-ονβΓ ύιο Ιιβί^^ΐι^ι 

ίφ' φ Ίηρίβαζος Ιμελλεν «Λίτί^βσ^ι, 

•Α νΐ&ΐοΐι ΤβΗΙ>ΕΒΐιι ίηίβηάβά (ο-ΕϋΕοΙί ^ΙΙαΜ> οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 276 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Ι1)β7-βηοΗΐηρ6(1. Ηβηββ ύιβ^-ρΓοοβοάβ^ 

τρεις σταθμούς έρημους τϊεντεχαώεχα 

ϋΐΓ6β άιΐ78'-ιη&Γθ1ι (1η &) (ΙβββΓΐ (ιη&ϊίηβ) ΑΓΙβοη 

7Κΐρ(ΐσάγγ(ΐς έτύ τον τιοταμόν Ενφοάτγιν, χαί 

ρ&Γοβ&η^^Β Ιο Ιΐιβ ήνβΓ ΕαρηΓαΐοβ, »η^ 

^ιίβαινον αυτόν βρεχόμενοί τϊρός τον 6μ^>αλΔν, 

ϋιβ7-0Γθ88θ(1-ον6Γ ϋ 1>€ίη£;-ν6ΐ Ιο Λβ η&νοΐ. 

Δε έλεγοντο άί τΐηγάί αυτοϋ ου είναι τιρόσω. 

Αηά (1ΐθ7-8Α7 ^β βοατοββ οί-Η ηο( 1ο-1>€ ί&τ. 

'Έντεΰ^εν έτΐορεύοντο δίά τΐοΤίλης χιόνος χαΧ 

Ηβηοβ 1]ΐ67-&(1ν&ηο6ά ΙΙίΓου^Ιι ιηιιοΐι βηοιτ &ηά 

πεδίου τρεΙς ατα^μούς^ τίεντεχα'ώεχα 

τίαρααάγγας, Ό δε τρίτος έγένετο 

ρατΕβ&ηςΒ. Τΐιβ — Ιΐιίτά (ώιτ'β ιη&τοΐι) ντ&ι 

;^αλεπ6ς και βορΙ>ας άνεμος εηνει έναν- 

άίΜοαΙΙ-αηά-βθΥβΓβ άπα (11ΐ6) ηοηΐι νίηά 1>1β?τ ας&ΐηβΐ-ΐΐιβιιι. 

τίος, τιαντάτϊαχην άτϊοχαίων τιάντα, χολ 

ίιι-ΙΙΐ6ίτ-ίαο68, βη1ίτ6ΐ7 ρ&ΓοΙιίης-αρ 0Υ6Γ7-Ιΐιίης, Επα 

ηηγνυς τους άν^ρώτιους. *Εν3α δ>7 Τις τΰη^ 

1)6ηυιηΙ)ίιις Ιΐιβ ιηβη. ΤΙιθιι ίηάβθά 8θΐηβ-οηβ οΓ-ϋι« 

μάντεωρ είπε σφαγιάχιαχτ^ι τφ άνέμφ^ χαλ 

ιιαςατβ β&ίά (ϋιαΐ) ϋ-ν&8-1ο-1)6-8&6ί1£θ6ά Ιο-Ι^β ιτίηά, &η€ΐ 

αφαγιάζεται' χαί ^τη ε6οξε τίεριφανως τιαχη 

Μ-ψ&8'8Λ0ΓΪ&06ά ; αηά ίηάοοά ϋ-8ββηΐ6ά βνίάβη1ΐ7 Ιο-αΐΐ (^Ιι&Ι) 

τό χαλεηόν τοϋ ηνευματος λ^^^αι. Δε τό βά^ος 

(1ιβ νίυΐοηοβ οί-ϋιβ νίηά οβαβοά. Αηά ϋΐ6 άορϋι 

της χιόνος ην οργυνά' ωςτε χαί πολλά των 

οί-(1ιβ βηοιτ ^9Λ (&) Γ&ΙΙιοαι; 80-11ι&( βγβη ηιιιη7 οί-ϋι• 

ίτΐοζυγίων χαί των άι^δραπόδων άττώλετο, χαί 

\>Λξξο.ζ&-ο&ίύο αηά οί-ϋιβ 81αυ68 ρ6Η8ΐιβ<1, »ηά 

των ατρατυωτών ώς τριάχοντα. Δε 6ιεγένοντο 

οί-ϋιβ 8θ1<ϋβπ &ι>οα^ ϋιίΓΐ7. Αηά ϋΐ67•ρ&β8β<1 

την τηίίχτα χαίοντες ττυρ* δ' ην τΐολλά ζνλΛ 

^0 ιιΐ£ΐ»Ι ^απιίηβ Δτβ; ίοΓ ϋιβΓβ-ΐίτ&8 ιηαοΐι ιτοοά οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΒ V. 27 ί 

έν τφ στα^μφ' οΐ δέ τιροςιόνΤΒς σψβ 

2η ϋιβ ρΐΑ0β-ν1ΐ6Γ«-(1ιβ7-Ιι&ϋβ<1 ; — ((Ιιομ) ΙηάοβΑ οοιη1η|( Ι&Ιβ 

είχον ον ζύλα. Οί ούν ί^χονΤΒς τϊάλα* 

1ιβ4 ηο ιτοοά. — (Τ1ιοβ6) ϋιβΓοίοΓβ οοιηΐη^; 1>οίθΓ• 

χαΐ χαιοντες το ττυρ ου τους σ4^ίζονΤ(ΐς 

Βΐχά 1>ιιηιίη£^ Ιΐιβ &Γβ (ιτοαίά) ηοΐ (1β1) — (ΙΙιομ) οοιηίη^^-ΐιιΐβ 

ηροςίεσαν ηρός το πυρ, « μη μετα8οΙεν αντόίς 
πύρους, η η άλλο, είη ίχοιεν βρω^όν. 
"Εν^α δ>7 μετε8ί8οααν αλλι^λο^ς &ρ ϊκαχ}Τοι 

8ο-ύιβιι ίιιάβθά ϋΐ67-8ΐι&Γθά ιήΙΙι-οηβ-ΑηοϋιβΓ ιτΙιαΙ β&οΐι 

είχον. *Έν3α δέ το τννρ έχαίετο^ πης χιόνος 

1184. Τ1ιβΓ0-ν1ΐ6Γθ ίηάββά Ιΐιβ διτο ιτ&β-1>ιΐ]Ίΐίη£;, Ιΐιβ βηον 

ΙιατγιχομΈνγις^ έγίγοντο μεγάλοι βόθροι ίςτε 

(ΐΜίης) ιηβΚβά, 11ιοΓθ-1)6θ&ιηβ Ι&τ^ ρΐΐβ ιιηϋ] 

έτύ το δάτίεδο^• οΰ 8υι τΐαρην 

Χο ϋιο ζτοηηά ; ιτΙιογο ίηάββά ϋιβΓβ-ιτ&8-ρΓβ8βη( («η ορ|>θΓ^ιιηί(7) 

μετρείν το βά^ς της χιόνος. 

(ο-ιηβ&8ΐιτθ ίΐιβ άβρίΐι οί-ϋιβ «ηο?τ. 

^Έ^ντεν^εν 8έ έτίορενοντο την δλην έηωνσαν 

ΙΙβηββ — ϋιβ7-ρΓοοβθάθά (άαιΐιι^^) (Ιιβ βηϋτβ ίοΠοιτίη^ 

Υΐμεραν 8ιά χιόνος^ χαΐ τωλλοί των ανθρώπων 

άιΐ7 11ιΐΌΐΐ£^1ι βηοιτ, &ηά ιηιιη7 οΓ-(1ιβ ιηβη 

έβονλίμίουσαν. Αε Ηενοφών οπιβ^οφυλοίχών, χαά 

ζχ/ί-ύί^.\)ίύιπϊγ. Βχίί Χβηορίιοη βοιηιη&ηάίης-ϋιβ-Γβ&τ» αηά 

χατοιΛαμβάνων τους ηίητοντας των άν^ρώτϊων 

&ηάίη£^ — (ϋιοββ) ίΑίΙβη-άονη οί-ΐΐιβ ιυβΒ 

τίγνόει δ Τί τό ηά^ς εΐη, Αέ ετιεώ-η τις 

Ικϋβιτ-ηοΙ ιτΙιεΙ Ιΐιβ άίββαββ πιίςΙιΙ-1)β. £ιιΙ ιτΐιβη βοιηβ-οηι 

των εμτίείρων είτιε αΰτςα δτί σαφώς 

οί — ((Ιιομ) &ο<ιιιαίηΙβά-ιπ(Ιι (ϋ) (οΐά Ιιίιη 11ιιι( βτίαβηΐΐ} 

βουλιμιώσι^ χάν φάγωσι τι, άναϋτησονται, 

ύϊο^Λϊ»ΔΛ\^9Λ>Ό1^π^^, &ηά-ίΓ 11ιβ7-β&1 Βοιηβϋιίη^^, 11ιβ7-ιτοιι1ά-ςβ(-αρ, 

τίεριιώτ τίερί τά ντχοζνγια^ εΐ πού ορφη τι 

βοίιΐ|;-Εΐ>ο«ί «ηοης Ιΐιβ 1>&βς&ςβ-ο&ϋ1β, ίί Εη7-ιτ1ιβΓθ Ιιβ-βΑν εο7 ϋι1η| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 278 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

βρωτόν η ηοτόν, ίιεϋ^ον^ χαΧ Ιν^ντας 
^ίέτίεμτίε τοϊς βουλιμυωΟί τους ίνναμένονς 

1ιβ ΜηΙ-&1>οα( Ιο — (ϋιοββ) 1ι&γίιις•ϋιβ-1>α1ίιη7 — (Ιΐιοβο) ΐΜίη^^-β,Μ• 

τία^τρέχΒίν. Έπειδ>7 ^^ ίμφάγοίεν τι, 

1ο-ηιη-&1>οιι1. ^Ιιβη — ϋιβ7-ιηί£^1ιΙ-1ι&νβ-6&Ιοιι Βηχ-^ίη^ 

άνΙχτταντο χα! έτίορενοντο. Αέ τΐορενομένων 

ύιογ-ΒίΛοά-ηρ &ηά ρΓΟοβοάβά-ίοΓίΙι. Βιιΐ ρΓοοββάίης (οχ 

Χβφισοφος μεν άμφΐ χνέφ(ΐς άφίχνεΙτα4 

ί\ϊΒ\τ ιηνοΐι) 01ιβίτί8ορ1ια8 ίηάοοά »1>οιι( άατ]ι «ττΐτοβ 

ηρος χώμγιν, καΧ καταλαμβάνει τιρος τγ χρηνγ 

Λϊ (λ) γ'ύΐΛΐξ&, αηά βηάβ &( ϋιβ βρήο^ 

εμτιροσ^εν τον έρνματος γυναίκας και κόρας έχ 

ίη-ίΐΌη( οΓ-ϋΐ6 ΓΟ,ιηρ&Γΐ ιτοιηοη &η(1 ^Ιβ Γγοιπ 

τ^ς κώμης ν8ροφορούσα^. Ανται ερώτων αυτούς 

ϋιβ νϋ1&^ ΟΕπ^ίης-ντ&ΙβΓ. Τΐιβββ ϋβΐίβά Ιΐχβηι 

τίνες είεν. Δ' 6 ίρμιηνευς βϊτϊε Περσιστί, 

?τ1ιο Ιΐιβ7-ιηί£^1ι1•1>€. Αηά ίΐιβ ίηΙΟΓριτβΙοΓ 8&ίά*ίη(1}ιβ)'ΡβΓ8ί&η-1&ηςιι&£^β, 

δη τιορεύονται τΐαρά βαχ5ίλ^ως ηρος τότ 

ύϊΛί 11ιβ7-ιτ6Γβ-ρΓθθοβάίης Γγοιιι (ϋιβ) 1άη|; Ιο 11ι• 

σατράπιτν. Αΐ δβ άτιεκρίναντο, 6τί εΐγι ονχ 

8&1τ&ρ. — (Λβ7) — ΓβρΗθά, (Ιιιιΐ 1ιθ-ιτμ ηο< 

6ΐ^αυ3α, αλλ' άτύχει όσον τίαραχτάγγην, 

ϋΐθΓθ, 1>ιιΙ ιτ&β-άίβίαηΐ &8-ιηιΐ6ΐι-Μ (») ριιπΐ8&ΐΑ|^. 

Δ' οί έτίεΐ ην σφέ αυνειςερχρνται συν ταΐς 

υ^ροφόροις εις το Ιρυ^ίΐα ηρός τον κωμάρχην. 

^Η(θΓ-οιιιτί6Γ8 ίοΐο Ιΐιο ίοΓ^ 1ο Ιΐιβ 1ιβ&ά-ιηΕη-οί-ϋιβ-τί11&|^ 

Έ>7Ταί53α ούν μεν Χβφ/σοφος καί όσοι τοϋ 

ΙΙΐθΓΟ ϋιοΓοίοΓθ ίιιάθοά Οΐιβίήβορίιιιβ Εηά &8-ιηΕΐΐ7 οΓ-ϋιο 

ττραΤ£ΐ;/ι/ατο$ έ^ννη^ησαν έστρατοηε^ετί- 

^τιηγ (Εβ) ιτβΓθ-βηΕΐ>1βά (ίο οοιηβ πρ) «η. 

(Ταιτο' δ' οί Των άλλων στρατΐ6)Τών 

?αΐΏ)βά; Εηά — (ϋιοβο) οΓ-ΙΙιβ οΙΙιΟΓ βοΐάίβη (ΙιεΙ-Ίτθτ• 

μη ίννάμεχΌί διατελέσαι Την 68όν Ιι/υχτΙρ^^υσα)" 

Εο^ *Εύΐβ Ιο-1ΐΕνβ-βοιηρ1βΙβ€ΐ Ιΐιβ ΓοαΙ» ρΕ88β<1-11ιβ-ηί|^| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΕ V 279 

ίυσντον ΧΟΛ άνευ Λυρ6$• χαΐ ΙνταϋΜ ηνες των 

ΑΜίίη^ Αηά ιήύιοιιΐ Ατβ; »ηά ΙΙιβΓΟ «οιηβ οί-ϋιβ 

ί?τρατίωτών άτιώλσντο. Αέ ηνες των τωλεμίων 

ίοΐάίοπ ρβΗβΙιβά. Αηά βοιηβ οί-ΐΐιβ οηβιη5 

αη^ειλεγμένοί έφείτίοντο, χαΐ ^ρτϊαζον τα 

τών ίτΐοζνγίων μη ίννάμενα, χαί 

(«Ιιοη) οί-ϋιβ 1>&ς£:&^-ο»η1ο ηο( 1>οίιΐ|(^1>1β (Ιο ρΓοοοβά), «ηά 

εμάχοντο άλληλοις περί αυτών. Δε χα! 

ίοα^ΚιΙ ^ι1ι-οη6-&ηο11ιβΓ ίοΓ ^Ιιοιη. Αηά λίβο 

ελείτωντο των στρατιωτών τε οί διεφ^αρ- 

ϋιβη-ντβτο-1βΓΐ-1>ο1ιίηά οΜΗο βοΐάίοη 1>ο(1ι — ((Ιιομ) 1ι&τίη£^• 

μενοί τους οφ^οΛ,μονς ίτώ της χιόνος^ 

Εβόη-ηιίηθά (ω Γββρβοΐβ) Λβ β7ββ 1)7 Λβ §ηο^, 

τε όί άτωσεστττίότες τους δάχτυλους 

Ι&ηά — (^Ιιοη) 1ι&γίη^-1>οβη-ιηοηί&θ<1 (&β ηβρθοίβ) (Ιιβ Δη^οη 

Τΰν ποδών ντώ τον '^χους. 

. Δε μεν ην έτίίχονρημα τοΙς 

ηιοΓϋ&θά 1)7 (Ιιβ οοώ]. Βη( ίηάοοά Ο-ψλβ (&) άβίβηοο (ο-ΐΐιβ 

σφ^άλμόΐς της χιόνος^ εΐ Τις τίορενοιτο 

0^08 ΓΓ0ΐη-11ΐ6 βηοΐίτ, ίί Εη7-οηθ (ιτΐιβη) Ιιβ-ρΓοοοβάβά (οη) 

ίχων Τί μέλαν τιρό τών οφ^λμων, 

ύϊ6 ιη&ΓοΚι) {Καιήηρ) (ϊχαά) βοια^ύήηζ ϊΛ&οΙί Μοη Ιΐιβ «768, 

δί των πωδών, εϊ τις χινόΐτο, χοά 

κηά (ε άβίοηοβ) οί-ΙΙιβ ίοβΐ, ίί Εη7-οη• ιηονβά-Εΐ)οα1, Εβά 

μη^έτωτε Ιχοι ηανχίαν, χαί ε\ την νύχτα 

ηβΥβΓ ιηί^ΙιΙ-Ιι&Υβ γθ8(, Εηά ίί ε1 — ηί^^ΙιΙ 

ίτιολΰοίτο. Δε δσοι έχοιμώντο ντίο^ε- 

ΟιβγΛοοΒ&ηοά'ύϊ&ίτ-8ΛηάΛ\8, ΒαΙ (Εβ ιηΕη7) ε8 βίβρΐ Ιιανίηι^-ιΐιοίτ- 

ίεμενοι, οΐ Ιμάντες ειςε8νοντο εις τους τνϋα^ 

ΒΛΛάΛίΛ^η, Ιΐιβ βίΓ&ρβ ροηβίτ&ΐθά ίιιΐο (1ιβ ίβο( 

χαι τα ντίο^ηματα τίεριεηηγνυντο ' 

&ηά ώβ βοΙθΒ (οί Ιΐιβ β&ηάΕΐβ) ν6Γβ-ίΓθΖ6η-αΙ)οα& (ϋιβ ίββΙ;) ; 

νάρ και, Βτιεώη τά αρ;|^αία ντΐο^ηματα έηη^ΛΤίε^ 

(οτ Ιηάθβά. ΐίτΐιβη — (ϋιβίτ) οΐά βεικΙεΙβ ίΕίΜ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 280 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

τίετίοΐΥΐμεΐΌί ήσαν χα^άηνας ίχ •Γώ> 

(ϋιβιη), ύΐ67-ΚΐΜΐ-ιη&άο (ίοΓ Ιΐιβιηββίτθβ) Γοαςίι-β&ηά&ΐβ (τοιη ύιβ 

νεο^ρτων βοών. Αιά τάς άνάγχας ο•δ>• 

ηΐίτ-Μάο• οί-οχ6η. ΤΙιΐΌΐιςΙι — (βηοΐι) ηβοοββίοτ ϋιβΜΓοη 

τοιανΤ(ΐς ηνες τών στραηωτων ντίελείτϊοντο' χολ 

Μ-11ιβ8• βοιηβ οΓ-ϋιβ Βοΐάίβη ΐίτβΓβ46ί(-1)6ΐιίηΑ ; κα^ 

ί^ντες η μέλα,ν χωρίον^ 8ίά το έχλελοντιενοί 

ϋιβΓΟ (&8 Γθβρβοΐβ) (1ιβ ΒΏοντ, [οΏ &οοοιχη( οί Ιΐιβ άίβ&ρρβ&Γ• 

είχαζον τετγ/χεναί ' χού 

ληοβ ϋιβΓΟ οί ϋιβ Βηοπ,"] ϋιβ7-οοη36θΐιΐΓ6ά ((ΙιαΙ ϋ) Ιι&ά-ιηβΐΐοά ; Αηά 

ετεττηχεί δια τινά χρτηνγιν^ ^ ην άτμίζονσα 

ϊίΛίΛά-ιηοΜοά ϋιτοη^ΐι βοιηβ βρήης, ινίιίοΐι πβΛ βηιο^ίιιι; 

τίλγιβίσν εν νάηγ. Έι^αυ^' έχτρατίόμενοι 

ηβ&τ ίη (λ) ψοοάγ-ΥΒ\&. ΤΙιογθ ΐυΓηίη^^-ΜΐίΙο 

έχά^ηντο, χαί εφαυσαν ον τίορεύεα^ι. 

ϋϊ^γ-ΕΛί-άο^η, αηά βαίά (ϋι&& &1ΐ67 πουΐά) ηοΐ ρΓΟΟοβίΙ 

*0 δέ Εενοφών έχων στίιϋ^οφύλουίαίς^ 

— ΒυΙ Χοηορίιοη Ιιατΐης (ΙΙιβ οοιηιηΕηά οί ) Γθ&τ-^^α&ηΐ, 

ώς γα^ετο έ8εΙτο αυτών τίάχιγ τέχνγ χαλ 

Μ 1ιβ-ρβΓ0βίνβ(3 (ϋιίβ) 1)6£^^β(1 οί-ΙΙιβιη 1)7-βνβΓ7 ΕΓΐί αιιά 

μηχανγ μ-η άτιολε/'πεσ^αι, λέγων^ οη τωλλοί 

ιηοαηβ ηοΐ 1ο-1}β-ΐ6ίΙ-1)θΙιίη(1, βα^ίη^, ϋιαΐ ιη&η7 (οίΐΐιο) 

τΐόλεμίοι βννείλεγμένοί ^τίονται^ χαΐ Τίλευτώι- 

ΟΏ^ταγ 1>€ίης-&886ΐιιΙ}1βά-ΙοςβϋιθΓ ρυΓβαβά (ϋιοιη), Εηά &]ΐί8ηϊη2 

ίχαλετίαίνε. Οί δε εχελευον αχάζειν 

Ιιο -ςΓθ?τ-αη^ΐ7• — (Τ1ιβ7) ίηάββά ηςποβίθά (Ιιΐιη) 1ο-λί1] 

γαρ άν ον δΰι^ασ^αι τΐορεν^τίναί. 

(ϋιοιη); ίοΓ (ϋιαΐ) *11ιβ7 — νοη ηοΐ '&Μο Ιο-ρΓοοοβά. 

*Ει^αν3α ΐ8οξε είναι χράησον ψοβησαι 

Τΐιοη ϋ-8βοιηβά (Ιο Ιιίιη) Ιο- 1)6 ϋΐ6-1>68& (ο-ΐι&νβ-βο&τοά 

τους ίτίομενους τίολεμωνς, εΐ Τις δι5να(Το, μη 

ϋΐ6 ραηαίης οηοιηχ, ίί αη^-ΙΙιίη^ οοιι1ά-1>β-άοηβ» ΙβιΙ 

ετατίέβοιεν τοις χάμνουσι. Καΐ μεν ^ζ 

^«7 Βΐιοαίά-ί&ΐΐ-τιροη — (Ιΐιοη) 1>οίης-βχΙι&υβ(»€ΐ. Αηά ίοάβοά ϊίΊτη§ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV, — ΟΗΑΡΤΒΚ V 281 

ή8η αχάτος^ οί δε τιροςγεβαν 7ΐο7^λφ θορνβ(^ 

Λ01Τ ά/Λ^ — *11ΐ67 {Ώάθβά '&<1ν&η6«<1 ^Ιΐι-ιηαβ1ι ηοίββ 

δναυφΒγ6μ£νοι άμφΐ &ν είχον. 'Έν^ 8η 

ϋΒρηύαζ Λ\>οηί ψΥϊαΙ ϋΐΒγΊΐΛά (οΓ ϋι• 1>οοΐ7)• Τ1ι6ώ 1ηιΐ5 

μεν οΐ στίνσ^οφνλαχες ατε ίγιαίνον- 

Ιηάοβά — (^Ιιοββ οί ϋιβ) γθ&τ-^&πΙ &8 1>6ΐης-ίη-ςοοα-οοηάίϋοη- 

τβς, Ι^αΐΌστάι^βς εδραμον εις τονς τΐολεμίονς' 

Εηά-αΜβ, Βΐ&τϋη^-τιρ Γ&η Ιο ϋιβ 6η6ΐη7; 

δ' οΐ χάμνοντες, άναχραγόντες δσον μεγιστον 

Λπά ΙΙιβ βχΐι&ιιβίοά (ιηοη), | ί&νίης-βΐιοτιΐθά ω-ιηυβίι &8-ΙΙιβ-ςι*θΑΐβ8( 

γίδύναντο^ εχρουσαν 

ύΐΒγ-οοΌΐά, [Ιιανίη^^ βΐιοιιΐθά &8 Ιοαά αβ (1ΐ67 ρθ88ίΙ>ΐ7 βοαίά,] βίτυοίί 

τά$ άστίίδας τίρος τά δ6ρατα. 01 τίολεμιοι 8ε 

ϋιβ βίλίβΐάβ &£^ίιΐ8ΐ Ιΐιβ βρβατβ. Τΐιβ βη6ΐη7 ίηοΐββά 

8είσαντες^ ηχαν έαντονς κατά της χιόνος 

]ιανίης-1)6θοιηβ•&1&πηβά, (Ιιτθ^γ Ιΐΐθΐηββίνοβ &ιηοη^ Ιΐιβ βηον 

εις την νάτΐην^ χαΧ ουδείς ετι έφ^εγζαΊ>ο 

ίηΐο ϋιβ ποο<ΐ7-γ&1β, &ηά ηο-οηβ (οί ϋιοιη) ιιΓΐοηΐ7&Γ(ΐ8 ιη&(1θ-&-ηοί8β 

ονδαμον. 

&η7-νίΐ6Γ6. 

Καί Ηενοφων μεν χαΧ οί ανν αΰτςα, ειηόντες 

Αηά Χβηορίιοη ίηάοβά &ηά — (Ιΐλοββ) ^Ιΐι Ιιίιη, ΙβΙΙίΐις 

τοις άα^ενοϋβιν, δη τγ {κττεραί(]ΐ ηνες 

— (ύιοβο) 1>οίιις-ΐίτοα1ί-&η(1-1ΐ6ΐρ1οββ, ΙΙιαύ οη-(1ιβ η6Χΐ-άα.7 βοιηο 

^ζουσί ετί αυτούς, τϊορενόμενοι^ 

νοαίά-οοιηο Ιο Ιΐιοιη, (Ιΐιοη) ρΓΟοβοάίη^ (οη ϋιβίτ ιη&ΓοΙι, 1>τι^) 

τιρΐν διελ^είν τετταρα στάδια έτνγχάνονσίν 

1>6ίοΐΓθ (ύϊΒ,ί) 11ιθ7-1ι&ά-ςοη6-οΥθΓ ίοαΓ βίΑάίΑ ϋιβ7-ίΌαηά 

έν τγ οδφ τοις στρατιώταις άνατιανομένονς 

•η ϋιβ Γοαά — βοΐάίβη Γββϋη^ 

έτύ της χιόνος εγχεχαλυμμενοις, χαί ονδέ 

οη ϋιβ βηογτ (αηά) 1ΐΕνΊης-1)β6η-οονβΓ6ά {\}γ ϋ), ιιαά ηβιϋιβι 

ουδεμία φυλαχη χα^ειατηχεί^ και 

Ιι&ά {ηο) (Ληγ) ζηατά *1)ββη-ρ1&οβά-ογβΓ (ϋιβιη), «ηά 

άνίστασαν αυτούς. Δ' οί ελεγον δη οί 

χ1ιβ7-*Γοα8βά ϋιβιη ^. Αηά — ϋιβ7-8&ίά ϋΐΕ( — (ϋιοβο) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 282 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΚΒΝΟΡΗΟΜ. 

ίμτιροα^ίν ονχ ντίοχωρόίεν, Ό 0€ 

ΜίοΓ» 'άΐά ηοΐ ^χη&Ιεβ-ρΓοβ^τθΜ. — (XΑηορIι^Α) Ιη ι ΐ66< 

τκιριΔν^ χαά τίορατίεμτΐων τους ισχυρότατους τίάν 

Ι^οία^'ΡΛΛί, &ηά Μη(ϋη^•οη ϋιβ β^τοη^^Ι οί-ΐαβ 

τκλτοΜΤΤών, έχέλευε αχε^^ασ^οί τί είη 

Ιν^βΙβοη, ΟΓάβΓοά (ϋιβιη) 1ο•Βοο-&ηά-&8θβΓΐ&πι ιτΙι&Ι ιηί^^ΙιΙ-ΐΜ 

ΤΟ χωλΰον. Οί δβ άηιηγγΒλλον^ Άτι τό 

ϋι• ΙιίηάτΕηοθ. — *Τ1ιβ7 ίηάοβΑ '&ηηοαηοοά ϋΐΕΐ ϋι• 

ίλον ατγά,ΤΒυμα, ούτως άνατίαύοιτο. 

ιτΐιοΐβ »πη7 ιη!ς1ιΙ-*1>ο ϋιυβ (ίη ε ιη&ηηθΓ) *1&1ϋιΐ£-Γθ8ΐ. 

Και οί άμφΐ Ηενοφωντα €ΐ^αυ^ ηυ^^σαν 

Αηά — (ϋιοΜ) πίΐίι ΧβηορΚιοη ϋιοη ΙοοΙί-ιιρ-ΙΙιβίτ-ςιι&Γίοιν 

αυτοΰ άνευ Τΐνρός καΧ ά^ειτίνοί, χατοϋστησάμενοι 

ύιβΓθ πί11ιοα( Δτβ &ηά βηρρβΓίοββ, βΐ&ϋοηίιιι; 

φυλοιχάς οΣας έ^ύναντο. Έπεί δε ην 

(βαοή) ^ατάβ λ» ύιβγ'ψοιη-βΛΛο, ΐν^ΐιβη ίηάβοά ϋ-ιτ&β 

τφός ίιμεραν, 6 μεν Ηενοφών ηέμ'φοίς τους νεω- 

^πΛτά» άΒ,γ, — — Χοηορίιοη Ιιαγίης-ββηύ Ιΐιβ 7<>ι^£»- 

τάτους προς τους άα^ενοϋντοίς 

ββΐ (οί Ιιίβ ιηβη) Ιο — ((Ιιομ) 1>οίιΐ£;-?Τ6&1(-&ηά-8ίο1ί 

Βχέλευεν άναατι^ααντο^ς άναγχάζειν 

ΟΓάβΓθά (11ΐ6ΐη) Ιι&γίης-'ΐΌΐιβοά (ϋιβιη) Ηιρ ϊο-οοιηρβί ((1ι•ιιι) 

ηγοϊεναι. Έν δε τουτφ Χειρίαοφος πέμπει 

%0-ξο-ίοητΒτά. ΑΙ — ϋιίβ (ϋιηο) Οΐιβίήβορίιιιβ βοηά• 

των έχ της χώμης ϋχε^^μένους τώς οί 

'ίοιηβ) οΓ — (ΰιΟΜ) ίΐΌΐη ^Ιιβ τίΠΕ^β | Εΐ>οιιΙ-866ίιΐ|; Ιιογτ ϋι• 

τελευταίοι Ιχονεν, Δ' 

ΐΕβ( ιηί£ΐι(-1ΐΕΥβ (ϋιβιηβοίγθβ) \\λ βββ 1ιο?γ (1ιβ γοετ ίΕτβά]. ΒαΙ 

οί άχτμενοί ι8όντες 

— (ϋιο 7θΐΗΐ|^ η^οη *βη^ ^7 Χβηορίιοη) ^θ^ο^^6(1 (λϊ) βββίη^; (ϋι•Βΐ,> 

ηαρεδοσαν τούτοις άσ^ενοϋντα^ κομίζειν ετίι 

Ι^γβ-ογβΓ 1ο-ϋιβ8θ (ώο) νθα^-Επά-βίο^ 1ο-οοηάιιο(; (ο 

τό στρατόπεδο^, αΰτοι ^ έτιορεύοντο, χαΧ 

Ιΐιβ ΟΕΐηρ, Ιΐιβ7-Ιΐΐ6ΐη8β1γ6β — ρΓοοοβάβά-Γοη^Ετά, ε&^ 

τιρίν διελ>7λι;3έι^αέ είχοβι στάδια ήσαν προς 

^ί«Γθ (11ΐΕ() Ιΐιβ7-1ι»^-οοιηρ1β1οά ίπβηίτ ΛύιάΐΛ. ϋιβν-^οΓβ εΙ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΒ V. 28ί 

τγ χώμγ ίν^ Χβφίσοφος ηνλίζετο, *ΕηεΙ 8β 

±β νίΐΐα^β ινΙιβΓθ ΟΙΐθίήβορΙΐϋβ ναβ-ςααιΙβΓβά. \νΐιβη ίηάββό 

συνεγένορτο άλληλοίς, ί^ξε βϊνα^ άσ^κιλές 
αχηνονν τά$ ^τάζεις κατά τάς χώμας. Και 

ΐο-ςα&τΙΟΓ ϋιβ ϋΌορβ υρ-αηά-άοιηι Ιΐιβ νί11&^8. ΑηΑ 

Ιίεφίσοφος μέν ίμενεν αΰτου, οί άλλοι 

ΟΙιβίΗβορΙιιιβ ίιιάοβά Γβιη&ίηβά Ιΐιβη (ΐίτΙιβΓθ 1ι• ιτ&β), (1ιο οΙΙιμμ 

ίβ ^ιαλαχόντες χώμας ας ίώρων, εηορεν^ 

Ιηάβθά 1ι&ΐΓίη^-(ίΐΓαιν^η-1οΐ8 (Γογ Ιΐιβ) υΠΙε^οβ ΐίτΐιίοΐι ϋιβ7-β&ν) ρΓΟ- 

αι*το, ίχοϋστοί έχοντες τους Ιαυτών. 

οβΜΐβά, Ι βλοΐι ίίιιτίηι; ϋιβ (πιβη) οί-ΐΐιβιηιβίτοβ [βλοΐι 1ιατ• 

Ιη{; ύιβίΓ Γθβρβοΰνβ οοιηπίΑπά]. 

"Έν^ δ>7 ΤΙολνβάτγις *Α^Ύΐνάίος λοχαγός 

ΉβΓΟ ίηάβθά Ροΐ7ΐ>ο(β8 (Εη) Αΐΐιβηίιυι β&ρίαίη 

ίχελενσεν «αντίίν άφιέναι' χαΧ 

Γ6ςα88ΐ6ά (ϋι&() Ιΐιβ^-ιτοιιΐά-'&ΐίοιτ Ιιίιη Ηο-2θ-&ΐ7&7; | &η(1 

λαίών τους ενζώνονς, 

^Β^ίηι; Ιΐιβ πθ11-^ι% [&ηά 1&ϊ1ιΐ|; ^ϋι Ιιΐιη Ιΐιβ ιηο8ΐ ϋοϋτβ 

θέων έτύ την χώμην^ ^ν Εενοφων 

οι 1ιΐ8 ιηβη], ηιηηίιι^ λο Ιΐιβ τίΐΐ&ςβ, ΐίτΐιίοΐι ΧοηορΙιοη 

Βίλιηχεί, χατάλαμβάνει τΐάντας τους χωμη- 

οΙ>1ιιίη6(1-1>7-1ο1, 1ιβ-8ΐΐΓρΐΊ868 αΐΐ (Ιιβ ίιιΙι&1}ϋ&ηΐ8-οΓ- 

τας εν8ον, χαΧ τον χωμά^χην^ χαΐ ίτνναχαώεχα 

ϋιο-τΏΙ&ςβ Εΐ-1ιοιηβ, &ηά ίΐιβ τίΐΐ&^β-οΐιίοί, &ηά 8676]ΐ(β6ΐι 

τϊώλους τρεφόμενους εις ^ασμον βααιλεΐ^ χαΐ 

οόΙίΛ 1)Γ6ά ίοΓ (&) 1ήΙ>ιιΙο *Ιο (Ιΐιβ) ]ιίη^, ιιη<] 

την θι^ατέρα τοϋ χωμάρχον γεγαμημένην 

ϋιβ (1&υ^1ιΐ6Γ οί-ϋιβ τί11&ς6-οΜ6Γ ιη&η-ίβά (ϋιβ) 

ένάτην ίιμέραν' ί' 6 άνηρ αύτί^ς φχετο 

αίηϋι ^Λγ; &ηά ίΐιβ ]ιιΐ8ΐ>&ιιά οΓ-1ι6γ Ιιαά-ςυηβ-ου* 

θηρά^ων Τυαγώς, χαΐ ονχ ^λω εν ταΐς κώ^ααι§. 

Ιιηηϋη^ Ιι&γθβ, &η<1 ν&8 ηοΐ *ίΌαηά ίη (1ιβ τίΐΐαςοβ 

Αί ί' (Ηχίαι ηααν χατάγενοι, το μεν στόμα 

Τΐι• — Ιιοαβββ ινβη οηάβΓ-κτοαηάι Ιΐιβ — ιηοαίΐι (οι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 284 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ώςτϊερ φρέατος, ίέ χάτω εν^ΙοίΑ, 

βηίηιββ ΨΛ») Ιίΐεο (Οίε!) Όί (&) '^οΐΐ, 1>α& Ββίοΐίτ βρ&οίουΑ. 

Δβ αν είςο^ι μεν τοΙς ντίοζνγίοίς όρυκταί^ 

Αηά ϋο βηΐτ&αοοβ — ίοΓ-ΙΙιβ οαΐΐΐβ (ιιτβΓθ) <1ιι& 

ίέ οί άν^ρωτΐοι χατέβαίνον έτύ κλίμαχος. Έν δέ 

\)νΛ ύϊΒ ιηβη άββοοηοίθά οη ΙαάάθΓβ. Ιη — 

ταΐς οιχίαίς ήσαν αίγες^ οίες, βόες, δρνί^ες^ 

ϋΐ6 ΙΐΟαβββ ΙΙΐβΓΘ-ΙίΤβΓΟ ξΟ&ίΒ, βΐΐθθρ, 00^8, ίο^^ΐβ, 

χαΐ τά εχγονα τούτων δε τίάντα τά χτγινιη 

&ηά ϋιβ 7οηι^Κ οί-ΙΙΐθ8β; &η4 &11 11ΐ6 ο&ϋΐβ 

έτρέφοντο χίλφ εν8ον. Δε χαΐ ^σαν 

ιτοΓθ-ηοτιήβΙΐθά οη-1ια7 ινϋΐιίη (ϋιβ Ιιοηβββ). Αηά &180 ΙΙιβΓβ-^τ&β 

τϊνροί, χαΐ χρι^ί, χαΐ δβηρια, χαΧ κρίθινος οίνος 

ν?1ΐ6&(;, αηά 1)ατΐ67, αηά Ιβςαιηββ, &η(1 1)&γΙ67 νίηο 

εν χρατγιραι' δε χαί αϊ αυταΙ κρι^Ι ένησαν 

ίη 1ΕΓ£6-Ι)0ΐΐ7ΐ8 ; αηά &1βο — (ϋΐ6ββ) β&ιηβ 1>&Γΐ67-^πιίηβ &ο&(»ά 

ισοχειλείς, χαί χάλαμοί ένέχείντο, 

6Υβη-^11ι-11ΐ6-1>ιΐιη8(οΓϋϊβνβ88βΐ8),&Ώά Γβθάβ 1ιΐ7•ίη (Ιΐιβζη); 

οί μεν μείζονς, δε οί εΤΛττονς, ονχ 

— (80ΐηθ) ίηάββά Ι&Γ^βΓ» 1>α(; — (οϋΐ6Γ8) βιηαΙΙβΓ, (&ηά) ηοΙ 

έχοντες ^6νατα • δ' εδεί όποτε τις διψί^^Τ 

Ιι&νίης 3οίιιΐ8; &η(1 ϋ-παβ-ρΓορβΓ ινίιβη &η7-οηβ ιηί^1ιΙ-1)θ-ώίΓ8(7 

λαί6ϊ^α τούτους εις το στ6|ΐ^α μίζειν. Και 

Ιιανΐη^-ΐα^οη ϋιβ86 ίηΐο — (Ιιΐβ) ιηοαϋι Ιο-βαοΙ^. Ααά 

Υΐν τίάνυ άκρατος, ει μη τις έτίίχέοι 

ϊί-Ύ/ϋΛ ΎΒτγ 8ίτοΏξ, | ίί ηοΐ [ιιώ1688] 8θΐηβ-οηβ ροιίΓβά-ίη 

ίδορ• χαΐ το ^^πόμα ην τίάνυ η^ν σνμμοτ 

ιτεΙογ; Εηά ϋΐ6 άτίχιΐε ν&β Ύβιγ ρΙβΕβ&ηΙ Ιο-οηβ-αβοα•- 

ϊ>6ντί. 

Ό δε Εενοφων έτΐοιηαατο τον άρχοντα της 

— Αηά ΧβηορΙιοη πι&ά6-ίθΓ-1ιίιη86ΐί ϋιβ πιΙθγ οΓ — 

χαίτης κώμης ανν^εντίνον, και έκέλενε αΰτόι 

Ιΐιί8 τίΐΐα^β Ιιί8-^αβ8&-α1-8αρρβΓ, &ηά Ιιβ-βχΙιοΓίθά Ιιίιι. 

θαρΡεΙν, λέγων, δτί ούτε οτερηΟοιτο 

^οΛΜ-ο^'^οοά-οοχοΛ^ι^, β&7ίη£^» ϋι&& Ιιβ-'βίλοαίά ηο& *1>β-ά€ΐρήτβ4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ »00Κ IV.— ΟΗΑΡΤΒΚ V. 286 

τώρ τεχνών^ τε άτύαχίίν άν^εμτίληααντες τί^ 

οί — (Ιιίβ) οΚιϋάηη, λΐιά (μ) ϋΐ67-<ΐ6ρ&τϋ1ΐ67-ποιι1ά-1)6-&1>οτι1-&11ίη^ ϋΐΑ 

^ΑτΛαν αύτοΰ των εταττηίείον^ ην ^ίνηται 

Ιιοαβο οί-1ιίιηββ15 ^ϋι — ρΓοτίβίοηί, ίί Ιιβ-βΙιοΐίτ-ΚιυηβθΙί (μ) 

εζγίγηαάμενος τι ογο&όν τφ στραΤ£ΐ>/ι/αη, 

ΐΐΑΥίΏ£-1>οβη-ΐ1ιβ-1β»(1βΓ (ίη) βοιηβ ^οοά ίθΓ-ΐΐιβ απη/^ 

Ιστ' άν γέγίϊρταί εν ά^λλφ Ι^ει. Ό δί 

αηϋΐ *11ιβ7 ιηίςΐλ^ *ςθΙ ιτίΐΐι &ηοΐ1ιβΓ ΙιίΙ>ο. — Αηά 

ταύτα ΙτζισχνεΙτο, καΐ, φιλοφρονούμενος, ίφ^σεν 

ΟήΛ 1ιβ-ρΓ0ΐηί8β(1» Εοά, 1)€ίιις-1ιίη(1ΐ7-(ϋ8ρο8βά, Ιλο-Ιοΐά 

οίνον εν^ γιν χατωρνγμενος, Οίν 

(Ιΐιβιη Γββροοϋχις) νίηβ πΐιβιτο ϋ-ν&β 1)ατίθά. ΤΙιβΓβίοΓβ 

μεν ταντην την νύχτα, τίάντες οί στρατ^ώται 

ίηάθβά Ιΐιίβ — (βαιηβ) ηίςΐιΐ;, &11 11ΐ6 βοΐάίβη 

^ιχισχηντησαντες οΰτως, εχοιμη^ααν εν τίουΰιν 

1ιανίης-1>οβη-(ΐααΓ(θΓβ(1-(ϋβρβι*8θ(1ΐ7 ϋιυβ, ν6Γ6-ιη&<ΐ6-1ο-Γ68& ίη ^γθ&Ι 

άφ36νοι$, έχοντες τον χωμάρχγιν εν φνλαχγ, χοά 

&1>υη(1αηοβ, ίί&γίης ϋΐθ γίΙΙαςθ-οΜβΓ ηηάοΓ ^ααΓά, &ηά 

τά τέχνα αυτού ομοϋ εν οφ^αλμοΐς. Αέ τγ 

Ιΐιβ οΙιϋάΓβη οί-ΐιίιη ϋ^βνίβο υη(1θΓ β^θ. Αηά οη-ϋιβ 

έηιούσγ Υΐμερ€ΐ, Εενοφων λαβών τον χωμάργιην 

ηβχύ ά&7 ΧβηορΙιοη (χϋιίη^ Ιΐιβ γΐ11&§6-οΙιίβί 

έτίορεύετο προς Χε^ρίσοψον • &ιου δε τΐαρίοι 

ρΓ0€6θά6(1 ίο ΟΙιοίήβορύαβ ; ν1ΐ6Γ6νβΓ Ιηάβθά Ιιβ-ιηίς1ιΙ-ρα88-1}^ 

χώμην, έτρέτίετο ηρός τους εν ταΐς χάμανς^ 

(ε) τίΠϋ^β, Ιιβ-ΐιιτηθά-αβίάβ Ιο — (ϋιοβο) ίη Ιΐιβ τιΐΐιι^θβ, 

χαΧ τχανταχον χατελαμβανε ενωχονμένους χαΧ 

Εηά 6ΥβΓ7ν7ΐιοΓθ 1ΐ6-ίοιιη(1 (ϋΐ6πι) ίοαβίίης Εηά 

εν^νμονμενονς, και ον8αμό^εν άφίεσαν 

βη^ο^^ης-ι^16Π1861▼ββ, &ηά ηονΙιβΓβ <1ί(1-ΐ1ιβ7-'&11ογτ (ϋΐ6πι) *Αο• 

τιρίν 7ϊαρα3είναι άριστον αντόΐς. 

<1ορ&Γΐ 1>οίΌΓ6 (ΙΙίΕΐ) ϋΐ67-1λ&ά-'ρ1&06ά άίηηβΓ *1>6ίθΓβ ϋιβιη. 

Δ' νν ούχ δτΐον ου τΐαρετί^εααν έτύ 

Αηά ϋιβΓβ-ντ&Β ηοΐ Εη^νΙΐθΓΟ (^τίιβΓο) ϋιβ7-'<ϋ<1 ηοΐ *ρΐΕ0« οο 

την αύτηρ τράτιεζαν χρεα άρνεια, ερίφεια, 

ύι• ΒΕΐηο ΐΕΐϊΙβ Δβίίι (οί) ΐΕΐηΙ>» κλ^ 286 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 07 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

χοίγ€ΐα, μόαχεια, ορνί^εια, συν τϊολλοίς &ρπΜ^, 

ροΓίι, ▼•&!, ίοιτί, ιτίΐΐι ιηιιοΐι "■ — '^ νοίς, μέν τινρίνονς^ δε τοΙς χρι^ίνοίς. 

— (ϋι&Ι) ιΐΕΐηβΙ^ (οί) ν1ΐθ«(, &η(1 — ((Ιι&Ι οί) ΙμοΊο/^ 

'ΟτίότΒ δέ Τίς φίλοφρονούμενος βονλοιτο τιροτίιείν 

^ΙιβηβτοΓ — Εο^-οηβ 1>θίιΐ2-ίήβη(1ΐ7-€ΐίιιροββά | ΐίτίβΐΐθά (0-άι1η1ι-1>6ΓθΓβ 

τφ εΙΤίχεν έτΐι τον χοατηρα^ 

1ο-ϋιο [ιΗβΙιβά Ιο άήηΐκ Ιο ληοΙΙιβΓ] Ιιβ-άΓβΐίτ (Ιιίιη) Ιο Ιΐιβ 1αΓ^.Ικ>ν], 

Ιϊ^^εν Ιδεί έ7ίιχν4^ντα ^οφούντα τύναν 

ΙΙιβΓΟ ϋ-ιτ&8-ηβ0688ΑΤ7 1ιανίη^-8ΐοορ6(1-(1οιπι βιιοΐιίης Ιο-άτίηΜ 

δςπερ βονν. Κάί έδίδοααν τφ χωμάφχγ λαμ- 

ϋ]ιβ <&η) οχ. Αηά Ιΐΐ67-βι*&η^ά (χ>-11ιβ νϋΐ&^^β-οΐιίβί 1ο> 

βάνειν Β η βονλοίτο. Ό δε έδέχετο ουδέν 

(»1ίβ ιτΚι&1β76Γ ΐίβ-ιηίςΙιΙ-νπβΚι. \^1ιο ΙιοντβΥβΓ αοοβρίβά ηοϋιίιι^ 

άλλο μεν^ Βτχον δε Ιδοί ηνα των ανγ^ 

βΙμ ί]ΐ(ΐ46€ΐ, ιτ1ΐ6Γβ 1ιοΐίτβτ6Γ 1ιβ-ιη&7-1ΐΑτβ-86βη Ληγ οί — (Ιιίβ) γ»- 

γενών αεί έλάμβανεν τίρος εαυτόν. 

.%ϋοη8 *1ι• &1ν&7β *1οο1ί (Ιΐιοιη) ^Ιΐι Ιιίιη. 

ΈπεΛ δ' ίρ^ν τιρος Ιί^ειρίαοφον, χατβ- 

ΐνΐιβη ΙιοιτβτοΓ ϋιβ7-ο&ιηο (ο ΟΙιοίΗβορίαβ, ϋιβ7- 

λάμδανον χάχείνους σχηνοϋντίΐς, 

Γοιχη(1 &1βο-ϋιοββ (ϊηΛ ιηοη ΐύΛΜύαζ) 1>οίη£^-ίη-11ιοίΓ-<ιιι&ι1θΓ% 

ίστεφανωμένους ατεφάνοις τοϋ ζηροΰ χιλοϋ^ 

3τοιπιβά ^ύι-οΓοιτηβ (πΐλάβ) οί — άττ β^τ&η» 

καΐ * Αρμενίους τίαϊδας συν ταΐς βαρβαι^ιχαϊς 

λοά ΑτιΐΜηί&η 1>078 — (1η) — (ϋιοίτ) 1)&τΙ>ιιιίΑη 

στολαΐς διαχονούντα^. Δε εδείχνυσαν τοΙς τΐαιοιν 

(1γο8868 γτ&ίϋη^-οη-ϋιβπι. Αηά ϋιβ7-8ΐΐ0¥Γ6ά λΐιβ 1κ>78 

ώςπερ ένεοίς δ η δέοι τϊοιείν. 

(1>7 81^8) &8•ίί (ϋΐ07 ^βη) άβ&ί-&ηά-(1αηιΙ> ιτ1ι&1 ϋΐθ7-οιις1ι1 Ιο-άο. 

Έπεί δ« Χειρίσοφος χαά Βενοφΰ/ν εφιλοφρονηααντ 

^Ιΐ6η — 01)οίτί8ορΚιιΐ8 «ηά Χβηορίιοη 1ι&(1.8&1ιιΜ 

άλλ>7λους, χοινγ δη άνηράνων τον χοϊμάρχην^ 

οηο-«&ο11ιθΓ, Ιη-οοπιηιοη — ϋιο7-ςη68ϋοηοά ϋιβ τϊΐΐΕΐίθ-οΙάβ^ 

δ«χ «Γοδ ερμηνέως τίερσίζοντος, τις η χώρα 

\\ιτναίί,' 4Κ« ίηΙθΓρΓθίβΓ βρβΑΪΐη^-ΙΙιβ-Ρβηί&η-ΙαηβηΑ^ ιτ1&*& (Ιιο οοαηίι^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 281 

εΐη. Α' 6 ΙΤίεγεν^ &Τί * Αρμενία. Καί 

ιηΐ^ΐιΐ-ΐβ. Αηά πΚιο βΕΪά, 11ιε( (ϋ ψλμ) ΑπηοηίΑ. Αη<] 

τίάλίΡ ερώτων τινι οί ϊτίτϊοί τρέφοιντο. Δ' 

«£Αίιι &8ΐ£ίης ίοΓ-γτΙιοιη ϊΐιβ Ιιοηββ ιηι^1ιΙ-1)6-ΙΐΓβ<1. Αη<1 

Ο ελεγεν, 8τί ^αμός βαχίιλεΐ' %φ•η δέ, 

— (1ιβ) 8&ί(1, ΛΛ (&) ύίΙ>α(β *1ο (Ιΐιβ) ^Ιςίης ; Ιιβ-β&ίά &180, (ύϊκΧ) 

ττίν τίλησίον χώραν είναί Χάλυβας, χαϊ 

Ιφραζεν την 68ον γ είτη. 

ιηβηΐίοηοά ϋιβ ΓΟ&ά 1η-ΐίτ]ΐΕ( ϋ-ιηίςΗΐ•1)β [&ηά Ιιβ Ιοίά ϋΐ6ΐη (Ιιβ 

Καί τότε μεν Β-ενοφων φχετο 

άίτβοϋοη οί ϋιβ ΐΌΕ€ΐ]. Αηά ϋιβη ίηάββιΐ Χβηορίιοη άορ&ηβά 

&γων αυτόν τίρος τους οιχετοζ εαυτούς 

οοηάυοϋης Ιιίπι (ο ϋιβ ί&ηιϋ7 οί-Ιιίιη8β1ί, [(ο Ιιίβ οιτη ί&ηιθ7>] 

χαΧ δί&οσ6 Ιτΐτίον ον εΐληφει τίαΤυαΙ- 

»ηά Ιιβ-ς&νβ (ϋιβ) ΙιΟΓββ ντίιίοΐι Ιιβ-Ιι&ά-Ι&ΐ^βη (&ηά νΐιίοΐι ν&β) ΓαίΙιβτ- 

τερον τφ χωμά^χγ άνα^ρεψανΤί χατα^νσαί, 

όΐά (ο•ΐ1ιβ τίΐΐα^β-β^ίβί (Ιιβ) Ιιατίης-ί&κβηβά (ϋ) Ιο-οβΤβΓ-ίΐ-ίη-βαοΐΊ&ββ, 

&Τί ίίχονσεν αυτόν είναι ιερόν τον Ηλίου, 

(>ββ&ιΐ8β Ιιβ-Κι&ά-Ιιβ&τά ((1ι&() ϋ ιτ&β (&) ▼ίοΐίπι οί-ΐΐιβ διιη» 

δε&ώς μη άτϊο^άνγ' )^άρ έχεχάχωτο ντίό της 

Ιι&νίης-ίβατβά ΙββΙ ίΙ-πιίςΙιΙ-<ϋβ ; Γογ ^^-ι1αά-ι)ββη-^η^υ^βά ν>7 (Ιιβ 

τίορεία^ • αυτός δέ λαμβάνει των ττώλων, 

^οαπ1β^; *1ιβ ίηάββά *1ιίηΐ8β1ί (&1(β8 (βοηιβ) οί-ϋιβ βοΐΐβ, 

χαΐ ίχάατφ των άλλων στρατ>7χών χαι λοχαγών 

Εοά <χ>-βΕθΙι οί-ϋιβ ο(1ιβΓ ςβηβΐΈΐβ Εηά οαρίβίηί 

έδωκε πωλον. Οί δ' Ιητχοι ταυΤ'ρ ηααν 

Ιιβ-^Ενβ (ε) οοΐΐ. Τΐιβ — ΙιΟΓβββ ίη-ϋιϊβ (οοιιη(τ7) ^^ι^ 

μείονες μεν των Τίερσιχων, δε τιολν 

ίΐοΕίΙβΓ ίηάββά (ϋΐΕη ϋιοη) οί-ΐΐιβ ΡβηΐΕηβ, 1>αΙ ηιηοΐι 

θνμοει^έστεροι. Καί δ>7 ενταύθα 6 χωμάρχης 

ιηοΓο-βρΐπΐβά. Αηά ίηάββά ΙιβΓβ (Ιιβ νίΠΕ^υ-ο^ΐβί 

δίδασκε* Λεριε^λεΙν σακία τιερί τους πόδα^ 

(η8(ηιβ(8 ((Ιιβιη) (ο-(ίβ 8ηι&11-1)Ε£;β Εΐ>οα( (Ιιβ ίββ( 

Των Ιητΐων χα! των νττοζνγίων' όταν άγωσι 

•Μΐιβ ΚιοΓΜΐ «ηά οί-ϋιβ ΟΕΐιΙβ; πΐιβη (Ιιβ^-άτοτβ ((1ι«νι) οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΗΧ ΑΪΑΒΑ8Ι& ΟΥ ΧΚΧ0ΡΗ09. 

ίίά της χιόνος ' γάρ άνευ τύν αοαώ^ν χατεθέονΜ 
Ι^ΖΡ^ '^ χαυτρός. ΟΗΑΡΤΕΚ VI. Έπβέ ^ ογίση ίιμέρα γ[ν, μεν τίοοοΛ&ίσι 
τον τγεμόνα Χεφισόφφ^ ίε χαταλείτίει τους 

Ιλβ ςαίάο Ιο-ΟΙιβΐήβορΙιιΐΒ, 1>ιιΙ 1ι»>1βίΙ ΙΙμ 

Ηχέτοίς τω χωμάρχγ^ τϊλην του 

αιβιηΙ>6η-Όί (\»ί») *^πά1γ ϊο-ίΐιβ ΰ1ιΐοί-οΓ-Ι1ιο-τί1ΐΑ^ οχοβρί — 0^) 

νίοϋ τον άρτι Ί\βάχ5χοντος' 3ε τοϋτσν 

ιοη — (ιιτίιο ^9λ) γΛΧί οοιηίιι§4ο-Α^ ; &ηά Ιιίιιι 

ηαγοι^ί8ωσί Έπισ^έτε^ ^Αμφιτίο^τγ φνλάττειν 

•«•^▼β-οτβΓ Ιο-£ρΪ8ϋιβηβ8 (οΓ) ΑιηρΜροΙΪΒ Ιο-(^ιι»τά 

5πω$, ε! ηγησοιτο χαλως. άηίοι 

(1ι»(, ίί 'ΐιβ (ϋιβ ί&ΙΙιβΓ) *8ηοιι1ά-^άβ (ΐΗβιη) ί&ίΓΐ7, 1ιο-ιηί^1ιΙ-ΓθΙιιπι 

έχων χαΐ τοϋτον. ΚοΛ ειςεφόρησαν εις ττιν 

(Ιιοιηβ) Ιλ&τίης &ΐ8θ Ιΐιίβ-οηο. Αη(1 11ΐθ7-1>π>α{^1ι( Ιο ύιο 

οΐκίαν αντοϋ ως τίλεΐστα έ8ύναντο^ και άνοτ 

Ιιοαββ οΓ-Ιιίιη &8 ιη&η7-11ιίιι^8 (&8) ϋιβ7-<}οιιΐ€ΐ, &ηά 1ι&νΐιι^ 

ζενζαντες έτϊορενοντο. Δ' 6 χωμάρ- 

^ΓοΙιβη-ηρ-ϋιβΐΓ-ο&ηιρ ϋιβ7-ρΓθ€6θά6<1-οη-ϋΐ6ίτ-ιη&το1ι. Αηά Ιΐιβ τιΠα^^ 

χγίς λελνμένος η/είτο αντοίς 8ίά χυόνος' 

9ήΜΪ ιιηΙ>οιιχι<1 ^άβά Ιΐιβιη ΙΙίΓοα^Ιι (Ιΐιβ) βαον; 

χαί ίίίη τε ην εν τφ τρίτω στοί^μφ^ χοϋ 

ΜΛά Ώοπ &180 ϋ-ιτ&β ίη Ιΐιβ ϋιίτά ά&τ'β-ιηΑΓοέ, Μΐά 

Τί.ίιρίσοφος έχοίλετίάν^ αΰτςα &η ούχ 

ΆβΙΗιορΙιιιι 1>«ο»ιηβ-Αΐΐ{Τ7 ^ϋι-1ιίιιι «1ι»Ι Ιια-'ΑΜ β•* ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ VI. 289 

ι^ει^ €ΐς χώμας. Δ' 6 ΙλΒγεν ϋτι εΐεν ονχ 

*1μμ1 (ΙΙιοιιι) ίΛ τϋΐΑ^Μ. Βαΐ ιτΐιο §βΛά ύΛΐ ϋιβη-ιτλ• ηο( 

ίν τφ τούτφ τόηφ. Ό ^ Χ^φίσοφος ίτίαιΟΒ 

{ΒΛγ) Ιη — ϋιίι Γβ^^οη. — Αηά Οΐιοίτίιορίιαβ ιίηιο^ 

αυτόν μεν^ ί' ονχ Ιληύε. Δ' έχ τούτου 

Ιιίιη ΙηάΜά, 1>α1 *άίά ηο( *1>ίηά (Μιη). | Αηά Γγοπι ϋιίι 

έχέΐνος άτιο^ράς φχ€Το τής νυχτός^ 

καταλιπών τον νίόν. Ίό8ε 

οοαηΐ 1ΐ6 ηη οδ λΙ ιάι^Υιί,] ΐ6λγίηβ-1>6ΐιίιΐ(1 — (Ιιίι) βοη. Τΐιί• 

8η ή χάχωσις χοΛ αψελεια του 

τίγεμόνος, έγένετο μόνον 8(άφορον Χβφι- 

Ι^άβ, 1ΤΜ (11ΐ6) 0Χ1Ι7 άίβββηΐιοη (1)6ΐνοβη) Οΐιοίτΐ- 

σόφφ ΧΟΛ Βενωφωντί έν τγ πορ€/(]ί. Δε Έπισ- 

*ορ^ιΐ8 &ηά Χοηορίιοη οη ^ΐ6 -οα(β. Βιιΐ Ερίβ. 

^ένης τε τιράχι^ τοΰ τϊαώός, καί χομίαας 

ϋιοιιοβ ηο(-οηΐ7 ΐΜοαηαβ-ίοηά οΓ-11ΐ6 1>07, 1>υΙ^•ο Ιι&νίη^-Ι&Ι^βΕ 

οίχα^ε έχρητο ηιατοτάτφ. 

(Ιιιιι) 1ιοιη6 | ιη&άο-αβθ-οΓ (Ιιίιη βλ) ϋΐ6-ηΐ08ΐ-Γ&ϋ1ιία1 [ίοαηά Ιιίηι τοι^ 

Μετά τοί;το ετίορεν^γιοαν ίτντά 

πυΐί'^ λϋ&οΐιβά (ο ΙιίηιββΙΓ]. ΑίίβΓ ϋιίβ 1]ΐ67-ρΓ<κ;66(ΐ6(1 ββνοη 

στοι^ί^ούς, ανά τύντε τϊαρααάγγα^ ηης ήμίρ(ΐς, 

ΐΒ,γ^-ιηαιοϊίρ »\^Λγ8 &Τ6 ρ&Γ&βαη^β ϋιβ άα7, 

τϊαρά τον τίοταμόν Φάσίΐ', είρος τίλε- 

Ιο ϋιο ήνοΓ Ρΐιαβίθ, (Ιΐιο) 1)Γ6Α<ϋ1ι (οί ιτΐιίοΐι ίβ) οςη&Ι- 

^ιαΐον. 'Εντεϋ^εν έτίορεν^ααν 8νο άτολμους 

Ιο-β-ρίοίΐιηιηι. Ηβηοο 11ΐ67-ρΓ0066ά6ά \;πο άΛγβ^-ηίΛΤϋϊϊ 

8έχα παρασάχχας• έτύ 8έ τγ νπερίολγ 

(ηΐΑ^Ιη^) ίΛΠ ρ&Γοβαη^β; αΙ — ϋΐ6 ρ&ββ-ογοι 

εις το 7ίε8ίον Χάλυβες χαί ΤοΜ^χοι. 

(ΙΙιο ιηοαηϊΑίηβ) οη-^ο ϋιο ρΐ&ΐη (Ιΐιο) 0Ιιαΐ7ΐ)6β &ηά (ίΐιο) Τεοο^ 

χαί Φοϋσίανοί άηηντγιααν άντοΐς. Χε^ρί- 

Αηά (ΐΐιο) ΡΙιαβίαηί 1ι&ά-οοηΐ6-1ο-ορροβ6 Ιΐιβηι. ΟΙιοίΗ- 

ϋοφος ί', ΒΤίεΙ χατεΐ8ε τους τίολεμίους έτύ τγ 

■ορίιαβ ίηάοοά, ιτΐιβη Ιιο-β&ν ϋιο 6η6ηΐ7 οη ι1»ι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 290 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ίηερβολγ^ έτΐανσατο τϊορενόμενος, άτίρχωρ 

ΡΜ•, 06&86(1 ρΓοοββάΐηβ (οη *1»β ιπεμΙι), 1)βΐιΐ{τ. (ΙίβίαηΙ 

ύς τριάκοντα σταδίου^, Ινα μη ηλττσιάσγ 

Λοηί ΛίΓΐ7 ΛίΛάΛΛ, ΛΕί 1ιβ-*ιηί8ΐι1 ηοΙ *ΕρρΓθΛο1ι 

ΤοΙς τΐολεμίΌίς άγων χατά χεροίς' 8β 

ΰιβ βηβιη7 | ΙβΕίΠη^ ϊ)γ (ε) νΐη»; [ίη οοίαιηη ;] &ιι<1 

και τϊαρηγγειλε τοΙς άλλοις τίαράγειν τονς 

λίβο Εηηοιιηοοά ίο-Λβ οΛβΓ (οβδοβΓβ) ίο-1)ήηβ.ϋρ ϋιβ 

7^>χονς^ οτΐως το στράτευμα γένοιτο έηι φάλαγγας. 

ΟΟΙΡρΕΠίββ, βΟ-ϋΐΕΐ 11ΐ6 ΕΓΜ^Τ Μί^ΐϋ-ββΐ ίιιΐο Ιίηβ. 

Δε έτίεΐ οί οηια^οφύλαχες ηλ^ον^ σννεχάλεσε 

Αηά ιτΐιοη 11ΐ6 ΓβΕΓ.^^ααΓά οεπιθ, Ιιβ-ΟΕίΙβίΙ.ΙοββίΙιβτ 

τους στρατηγούς και λΌχαγονς, και ελεζεν ύδε' 

Ιΐΐ6 £;6η6Γ8ΐ8 ΒΛά ΰ&ρίΛΪη», Εηά βροΐιο Ιΐιαβ : 

Οί μεν τίολεμιοι ως οράτε χατέχονσι τάς υτιερβολάς 

Τΐιβ — βηβιη7 ε8 70ϋ-βββ ροβββββ Λβ ραββββ 

του δρονς, 8έ ώρα βονλενεσ^ι^ δτϊως 

οΐ'ύϊΒ ιηουηΐΕίη, (ϋ ί•) ίηάββά ϋιη6 Ιο-βοηβίάοΓ, Ιιοντ 

αγωνιούμε^ ως χάλιστα. Αοχει 

ψύΊηΛγ-^ηοοηιιίΛΤ (Λβιη) 1ο-ϋΐ6.1>68ΐ.ΕάνΕηΐΕ£6.ρο88ίΙ)ΐ6. Ι(.86βιιιβ 

ούν μεν εμυι τίαραγγείλαι μεν τοις στρατιύπανς 

ϋΐ6Γ6ίθΓ0 !ιιάθ6(1 1ο-ιηβ ^ο-άΪΓθβ1 — ϋιο βοΐάίβη 

άριστοτϊοιείσ^α/, δε ίψας βουλεύεσαι, είτε 

Λο-ΐΕΐ£β-ϋιβίΓ-<ϋηηβΓβ, Εηά (ΛεΙ) ιτ6 βΐιοαίά-οοηβαΐΐ, ^ΙιβΛβτ 

δοκεί ντίερβάλλειν το δρος είτε τημερον είτε 

ϋ.βοθΐηβ (1>β8ΐ) 1ο-«Γθβ8•ογ6Γ ϋιο ιηοαηΐΕίη βίΐΙιοΓ 1ο-<1ε7 ον 

αίριον. *ΕμοΙ δε γε, εφη 6 Κλεάι^ρ, δοκεί, 

1ο-ιηοπΌΐτ. Το-ιηο ίη(1θ6ά Εΐ-ΙοΕβί, ηΛά •— ΟΙθεπογ, ϋ-ββοιηι 

ετΐαν άριστησωμεν τάχιστα εξο- 

/1>6•0> &ί(βΓ 1Τ0>1ΐΕΥ6-<ϋη6<1 &8-8ρ6βάίΐ7-Εβ-ρ088ίΙ>ΐ6 >η(1) ΙίΕτίχι^. 

ηλισαμενους ως τάχιστα ιέναι έηΐ τους άνδρας. 

υηΐ10€ΐ-Ο11Γ86ΐΥ68 Ε8 8ρββάίΐ7•Εβ-ρθ88ίΙ>1θ ίΛ -(ζΟ Ε^Εΐηβί ϋΐ6 ιηθη. 

Γαρ ει ^ιατρί'φομεν την τημερον ^εραν, τε 

?0Γ ίί ιιτ6-8ΐΐΕΐ1•νΕβ(β Ιΐιο ρΓΟββηΙ (1ε7, ηοΐ-οηΐ^ 

Οί ηολέμΐΌΐ νυν όρωντες ίιμας έσονται θαρέα- οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ VI. 291 

λεώτΒροί^ χαι άλλοιις ειχός^ τούτων θαρ- 

ν>1(1• &ηά (ϋι&Ι) οϋιοη Αΐ-ί•-η&(αήΐ, ΙΙιομ 1»βΜΐηίχ.|^-οοηΔ• 

^ονττων, ττροςνενΙσ^Λ τϊλείους. 

άηιί-ΜΛά'ϊκΛά, ιπ11-]οίη (Ιΐιβιη ίη) {^λ(βΓ (ηαιηΐΜπ). 

Μ^τά τούτον Εενοφών ξΐτίεν 'Ε^'ώ ίβ 

ΑίΙβΓ ϋιίβ-οηο Χοηορ^οη ηίά: Ι ίηάβοά 

γιγνώσχω οντω' ει μέν ίστί άνάγχη μ&χεσ^ΟΛ^ 
Τοΰτο ^εΐ τϊαραχτχενσάχτ^ί &7(ως ώς μαχονμε^ 

ύΐίΜ οηιςήϊ ^ΐΜ-λΠΓ&η^^οά Ιιυιτ — ιτ6-ηΐΑ7-6£;Ιι1 

κράτκττα. Ει δβ βονλόμε^ ντίερβάλλειν 

Ιο-ϋλ6-1>ββ1 (&άτ&η1&£;6). ΙΓ Ιηάββά ιτο-ινίβΐι Ιο-θΓθ8β-οΥ6Τ 

ώς ^ςίστα, τούτο ίοκεΖ μοι εΙνοΛ 

(ϋιβ ιηοιιηί&ίη) μ β&8ίΐ7-Μ-ρο88ίΙ)1β, ϋιίβ ιββιηβ Ιο-ιηο Ιβ-ΐΜ 

ύχεητέον ίτΐως λάβωμεν μεν ελάχιστα 

ιιοοοββ&τ7-1ο-1>ο-οοη8ίά6Γθά 1ιοιτ-ϋι&1 ν6-ηΐΑ7-]:β06ίγβ — ίΙιο-ΓονββΙ 

τραύματα, δβ ώς άτιοβάλωμεν ελίχιατα σώματα 

•τοαηιΐβ &ηά >ο-ϋι&1 νο.ιηα7-1θ8θ 11ΐ6-ί6ΐτ6β1 {1>οάχ€•) 

άΐ'ίρων. Οί>ν μέν το δρος έστΙ το 

(ο/') ιηβη. Τ1ΐ6ΐ*6ίθΓθ Ιηάββά ϋΐθ ιηοιιηΙ&ίη ί• — (ω ί&τ βΜ) 

όρώμενον τϊλεσί' ιη Βφ' εζγιχοντα στάδαχ, 

1β>(ο-1)6-β«6η ιηοΓθ ϋι&η (Ιο) 8ΐχΐ7 βΐ&άία (ίη Ιοηςϋι), 

ί' άνδρες φανεροί είαιν φνλάττοντες τιμ&ς 

\»Ώ.ί (Ιΐιο) ιηοη ιηαηίΓ68ΐΐ7 &γθ ιιταΐοΐιΐη^ οι 

οΰδαμου, άλλ' 'η κατ' αντιην την 68όν ' οίν 

ηοιτΙιβΓβ, 6Χ06ρ( &1οη^ (Μβ-βαιηβ — Γο&ά; ϋιβίΌίοΐΌ (ϋίιι 

τϊοΛύ χρείττον, χαι τίειράσ^ι κλε-ψαι λα3(5ϊ/τας 

ιηαοΐι 1>θΙ(ογ, 1>ο11ι Ιο-βηάοανοοΓ Ιο-ββίζβ, 1)6ΐη£^-οοηο6αΐ6<1. 

τι του έρημου δρους, χαΐ ει 8νναίμε^ 

ιοιη6 (ρ&Η) οί-11ΐ6 άββΟΓΐ χηοαηΐΗΐη, Εηά ίί ιτβ-βΑΟ 

αρτιάσου, <^3άσαι^ας, μάλλον 

ίο ■1&1(6-ίθΓθίΙ)ΐ6•ρο88θ88ίοη, Ιιατίη^^-οοοιιρίβά (ϋ 1>6Γογο ^1ι6 βη6ΐη7), πιϋιβι 

η μάχεσαι τίρός ισχυρά χωρία χαΐ άι^δρο&ς 
τίαρεαχευαυσ μένους. Γαρ τιολυ ρ^,σΐ' οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 292 ΤΗ£ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ίέι/α^ όρ^ΐΌΡ οίμο^χΐ, ^ιν ομαλές 

(ο-^ο (ηρ λ) βΐθβρ (ρ1&06) ιπϋιοαΐ-&£^1ιϋη£τ, ϋιαη (&1οη^) 1οΥ6ΐ (Γθ«ά» 

τίολεμίων δντων ίν^εν χαΐ ίν^εν χαΐ ννχταψ 

^ϋΐ6) 6ηοιη7 1>6ίιι^ Ιιογο &ηά ϋιβΓβ; «ηά Αΐ-ηί^ηΙ 

Τις άν ορφη τά τίοα 7ΐο8ων μαλΛχη^ 

%η7-οη6 ιη&7 β^ο — (ύιίηβ^β) 1)βπ>Γθ (Ιιίβ) ίοοΐ ιηοτ• 

άμαχι^ η με^^ Ύΐμεραν 
μαχόμενος ' χαΐ η τρα;|^8ία ενμενεατερα τοΙς 

β^ΐιϋη^ ; &ηά ϋΐ6 Γοα^Ιι (Γο&ά ίβ) ΙκίηάοΓ 1ο-ϋι• 

τϊοσίν ιονοιν ^μ^Χ^^ ^ η ομαλή 

βαλλομένοις τάς χεφαλας. ΚαΙ ον 

^ο-ϋιθ8θ-1>6ίη£^-βϋΓυοΐΕ οη-ϋιβ ίβ&ά (^ϋι βίοηββ). Αηά ϋ-*(1οο8 ηοΐ 

^χεί μοί είναι αδύνατον κλ6•ψαι έζόν 

'ηβιη 1ο-ιη6 ^ο-ι>6 ίιηρο88ίΙ)1ο Ιο-βίβαΐ (αιη&τβΐι) ϋ-1>6ίη£;-&11οντοά 

μεν ιεναι νυκτός, ώς μη όρασ^ι, ϋ 

(αβ) ίηάββά Ιο-ςο 1)7-ηί£ΐι(;, 80-α8 ηοΐ 1ο-1>6-86βιι, ϋ-'1>6ίιι^ &ΐ8θ 

ίζον άτίεΤ^εΙν τοαοϋτον ως μη τίαρέχενν 

*&1Ιοιτο(1 (αβ) ^ο-£ο-ανΑ^ βο-ί&τ | β» ηοϊ 1ο-8ΐιβθΓ (α) 

αίσ^αίν, Δ« 

1)θίιΐ£-1ΐθ&Γά [αβ ίο κΆοψ ηο ορρο^^ι1^^^^ οί 1>6ίη£^ ΙιβΑτά ογ ρβΓοβίτοά]. Αηά 

μοί άν 8οχοϋμεν, τίροςτϊονούμενοί ηροςβάλλειν 
ταυτ|? άν χρήσει τφ άλλφ δρει 

{η-ύίΪΜ (ιη&ηη6Γ) — ^ο-ΐι&το ϋιο Γ8β1 (οί ϋΐ6) ιηοιιη(&|]ΐ 

έρημοτέρφ' χάρ οί τωλεμιοι μάλλον μενονεν 

ιηοΓθ-άβδβηβά ; ίοΓ (1ιθ 6η6ΐη7 νοτιΐά Γ&ύΐ6Γ *Γ€ΐη&ίιι 

αντον αθρόοι. Άτάρ ίγω αναβάλλοι^αι 

ΙιβΓβ οουββΐ6ά-1θ£;6ϋΐ6Γ. Βιι1-ιτ1ΐ7 *8ΐιοιι1ά Ι '^οη^θΟ(αη 

τί τίερί χλοτΐης; ^άρ ίγωγε, φ Χίΐράτοφβ, 

Μΐ7'ΰΒ!ιΐ|^ λΙ>οα1 >1β&1ίη£^? ίοΓ Ι-Αΐ-ΙβϋβΙ, Ο 01ΐ6ίήιορ1ια% 

άχοιΧι> νμα^9 τους Ααχε8αψονίονς^ δαοι 

ΙιβΑΤ, (ϋιλΙ) 7^^ ^0 Ιι&ββάβΒίηοηίΑηβ, Ε«-ιη&η7 (οί 7^^ *>) 

ΒΟτε ομοιxϋν^ εν^νς 8» 

\η Όί ( ύιο ο1*Μ οί ) *6ςΌΑΐ» Ιογ ΙιΙ^^Ιιογ ΟΓάβτ). {μπιμμΙμιΙβΙυ £γορ» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 298 

ητΜ&)ΐ/ μελετάν χλεητείν^ χαΧ ε\%κχι ονχ 

Υ>ογΒ (οοιηιηοηοο) Ιο-ρΓ&οϋοο 1ο-8(β&1, Εηά (Ιΐΐλΐ) ϋ-ίβ ηοΙ 

αιαχρόν^ αλλά χαΤυόν χλεητειν^ &τα 

■ΙίΑπιοίαΙ, 11>α1 οοιηιηοχιά&1)1ο ίο-ΒίΛοΙ, ΛΜ'ϊηΛΐϊγ'ύιίη(ξΒ-ΛΜ (Ιΐιο, 

νόμος μη χωλνεί. Αέ &ϊως χλεηηηη^ε ώς 

\λψ 'άοοβ ηοΐ *ίθΓΐΙ>ίά. Αηά βο-ϋι&Ι 7ου-ιηλ7-8ΐβ&1 | αβ 

χράτκττα, χαι τίειρδυσ^ε λαν- 

1>6β(-ροββίΙ>1ο, [&8 λ<1τοϋΐ7 λμ ροΒβίΙ)1ο,] εικΙ 1ι&γο-βχβι:1βά-7οαΓ86ΐτο• ^ο- 

^άνειν^ άρα έαην νόμιμον νμίν, εάν ληφ^ητε 

οοηο6&1 (ϋ), ηοιτ-ΙΙΐ6η ϋ-ίβ Ιαιτίαΐ ΐοτ-γοΜ, ίί 7Ωα-&Γθ-οαα£^Μ 

κλέπτοντας, μοϋσηγοΰσ^ί. Νυν οίν έαην 

μάΤυα χαιρός σοι έηώείξαχτ^ί την 

(Λβ) νθΐ7 (1)β8ΐ) ορρο]Γΐιιηϋ7 ίθΓ-7οα ίο-βΐιοιτ — (7011γ) 

τίαι^αιαν, χαΙ φνλάζαα^ί μεντοί^ μ•η ληφ^μεν 

οάιιβ&ΐίοη, ληά Ιο-^&τά ιηοΓΟΟτβΓ, 1β8( νβ-ιηΕ7-(>β-0Εα^1ι( 

χλέητοντες τοΰ δρονς, ώς μη λάβωμεν 

•Ιβαϋη^ ϋιο ιηοαηίαίη, (αηά) 80•11ι&1 ινο-*ιη&7 ηο( ^«οβίνβ 

ηλ>7/άς. *Αλλά μεντοι, §φη 6 Ίίειρίύοφος, χάγώ 

«<χίρ68. Βιι( &180, βαίά — ΟΙιοΐτίβορΙιΐΗ, &ηά-Ι 

άχονω νμα^, τους *Α^ηναίονς, εΙναί δεινούς 

^αγο-116&Γά (ΰι&Ι) γοη, ϋΐ6 Αΐ^θηία.η8, &γθ οΙοτογ 

χλετντειν τά ίημόοια, χαΐ μάλα δεινού 

{ίοΉ€αΙ) {Β,ί 8(β&1ίη^) Ιΐιο ραΙ>1ίβ-ιηοη67» αηά-11ιοα^Ιι υ6Γ7 £^Γβ&^ 

χίν8ννον δντος τφ χλεητονΤί^ χαΐ τους 

άαη^θΓ 1>6ίη^ Ιο — (Ιιίιη) 8ΐ6&1ίη^, &ηά (ϋι&Ι) — (7θηΓ) 

κρατίστους μεντοι μάλιστα, είτίερ όί 

1>β8ΐ (ιηοη) ιηοΓθθΤ6Γ (8(ο&1) ϋιβ-ιηοβΐ, ίί-ΐηιΐββά (Ιιο 

χρά/Τυστοι άξιοννται Αρχειν νμίν* &ςτε 

1>68ΐ (ι&6η) &Γθ-ϋιου^ΙιΙ-ινοΓϋΐ7 Ιο-ηιΐβ 70^ ί ■ο-ϋι&( (ίΙ ίι) 

5ρα χαΐ σοι έηι^είχννσ^ι την τϊαώείαν. 

ϋαιο &180 ίθΓ-7ου (ο-8ΐιον — (7οατ) οάαβΕϋοη. 

'Ε^'ώ μεν τοίννν, εφη 6 Εενοφύν^ ειμί έτοιμος, 

Ι ίιιάββά ϋιβΓθίοΓθ, 8αίά — Χοηορίιοη, &ιη Γ6Αά7ι 

Ιχων τους οΛίσ^οφΰλακας, έτιει^αν ^ειτινη- 

^▼ίιΐ|^ ϋΜ ηοΓ-ι^α&τά (νίΙΙι ηβ), &ίΙθΓ νο-8ΐια11.ΙΐΑν». 294 ΤΠΕ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

^ωμεν^ (Ινα^ χαταλγτ^όμεΐΌς τό δρος. Αέ χαΐ 

αρρ6(1, 1ο-^ο &1)οιιΐ-ΐαΙίίη^-ΐ)υ86«88ίυη(^ί) ϋιβ ιηοιιυΐαΐη. Αιιϋ &1β« 

έχω ηγεμόνας ' γαρ οΐ γιψνι^τες ένε^^ρεύσαιτες 

1-Η&Τ0 ^αίάββ ; ίοΓ ϋιβ 1ί{;1ιΐ-αηιΐθΐ1-ιη6η 1ιανίη{^-1αΐι1-ίη-αιηΙ>αβ1ι 

Ιλα6όν ηνας τώϊ• κ'λχότιων εφετϊομένων ίιμίν' χαχ 

Ιοοΐί Βοιηθ οί-ΐίο ιηαπιαιΙβΓβ ίοϋοννΐης αβ; &ο^ 

ηνν^νομαι τούτων^ δτι τό δρος έση ονχ άβατον, 

Ι-1^6&Γ ίΓοιη-11ΐ68β, ΐΙίΕΐ (Ιΐθ ηαυαηίαΐη ίβ ηοΐ ίιιιρα88α(>1ο, 

αλλά νβ^^εται α/£ί χαί βουσίν ' &ςτε έάντιερ 

1)111 (ϋιαΐ) ϋ-ί8-£Γαζ6ά-οη ι)^-ςοαι8 αιιά οχβη ; βο-ΐΐιιιΐ ίί 

ατίαζ λάβωμέν η τοΰ δρονς εαται 

οηοβ νο-Ιιϋ£θ-ρυβ868βίοιι-οί Ληγ (ρ&Η) οί-ΐΙΐθ ιηουηΐιιΐιι Ι1ΐ6Γ6-ιτί11-Ι>« 

βατά χαΐ τοΙς ντωζνγίοις. Αέ έληίζω 

ρ&88&1)ΐ6 (ρ1αβ68) 0Τ6η ΓθΓ-(1ΐ6 οαΐΐΐβ. Αηά Ι-6χρβοΙ (ΙΙι&Ι) 

τους τϊολεμίονς ον8έ ετι μενεϊν ίτιει^άτ^ 

Ιΐΐ6 6η6ΐη7 *ιπ11 ηοΐ-ίηά66(1 1οη^6Γ *Γ6ΐη&ίη α{11οι 

ώωΟίν τιμάς έν τφ ομοίω έηι των άχ|)α)ΐ/. 

ϋΐ67-80θ αβ οη ϋιο Ιοτθΐ (ιτϋΐι (1ι«χη) οη ϋιο Ιιοςίιΐβ. 

Γαρ έ^έλοχχη ον8έ νυν κατα^αίνειί' εις τό \αον 

ΡοΓ ϋΐ67-ιτίϋ ηοΐ-ίηάοβά ηοιτ βοιηο-άοτπι ^ο (αη) οςιιαίί^ 

γψΧν. *0 δβ ^ειρίσοφος είτΐε * Και τί δει αέ 

νπϋι-αβ. — Αιΐ(1 ΟΙιοίΗβορΙιαΒ βαίά : Αηά ν1ΐ7 ίβ-ϋ-ρΓορβΓ (ϋιαΐ) 70α 

ιεναι^ χαΐ λιτιείν την οηίΟ^φνλαχίαν ; άλλα 

(ιΐιουΐά) ^ο, αηά Ιοατο Ιΐιο οοιηιηαηά-οί-ΙΙιβ-ΓθαΓ.^ααΓά ? 1>αΙ 

ηεμ-^^ν άλλους^ μη &ν τίνες εθελούσιοι φαίνωντοα, 

ΒΑοά οΐΙιβΓΒ, ιιηΐ688 (ΙιαΙ 8οηιβ Υθ1αη1β6Γ8 ιηα7-*ιη&ΐΕ• 

Έχ Τούτου Άριστώννμος Με3ι>- 

(ΐΙιοίΓ) *&ρρ«αΓ&ηο6. ϋροη ϋιίβ Αή8ΐοη7ΐηιΐ8 (Ιΐιβ) Μο1^1^- 

Βριενς Ιρχεται, έχων όπλίτας, χαί Άρια- 

(ΐΓΪαη ΟΑΐηο-ίοηταΓά, Ιιανΐη^ (1ιί8) 1ιβ&τ7-απηβά-ιη6η, &η(1 Αιί« 

τέας Χίος, γνμνητας, χαί Νιχό^χος 

Ιβ&8 (Ιΐιβ) ΟΙιίΑη, (Ιι&τίη^ Μβ) Η£ΐιΙ-&πη6ά-ηιβη, &ηά Νίοοιηαοΐια 

0/ταΖος, γνμνητας' καί σύνθημα 

[ίήύ) (Εΐο&η, (ιτίϋι Ιιίβ) 1ίς1ι(-&πη6ά-ιηβη ; αηά (&η) &£^Γθβιη6η* 

ίτΐοιήσαντο, οτίότε εχοιεν τά άχρα 

ιν88-ιη&ά6, (ύι&ί) νΐιβη 11ΐ67•ιηί2ΐιί-Ιι<ιν6-ρο88688ίοη-οί ϋΐ6 1ΐ6ί«ίΙ| οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΠΑΡΤΒΚ VI. 296 

χαιεί% πολλά πι»ρά. Ταύτα συν^ψενοι 

1ο-1)απι ιηαη^ £η;8. ΤΙΐ68ο (Ιΐιίηιςβ) 1>6Ϊης-Α£ΐ-οβ(1-θ9 

γΐρίατων' εχ ^ε του άριστον 6 ϋίεφίσοφος ηρο- 

ύιβ7-<1ίηθ(1 ; &ίΐ6Γ — ΐύβ άιηηοΓ — Οΐιβίήβορέαβ 1β(1• 

ηγαγε το τΐαν στράτευμα ηρός τους τΐοΤίεμίονς 

(ζτψατά ϋΐθ ιτΐιοΐθ αηη7 &§αΐη8( Ιΐΐ6 βηβιη^ 

ώς δέκα σταίωυς, οττίος ^οχοίη ώς μάλιστα 

«1>οα1 (οη >1α(1ί&, 80-ϋιαΙ 1ιο-ιηί^Ιι1-8θ6ΐιι Ε8-ιηιιο^-ιΐ8-ρο8βίΙ)1ο 

τιροςάξειν ταυτ-ρ. 

1ο-1>β-&1)οα1-Ιο-ΐ6&(1-&£^&ίη8( (Ιΐιειη) ΐη-(1ι&1 (άίτβοϋοη). 

^Ετίεώη δε έ^είηνησαν^ χαΐ εγενετο ννζ 

νΤϊχ^η ίιΐ(ΐ66ά 11ΐ07-Ιια(1-8ΐιρρβ<1, &ηά ϋ-ιταβ ηί^Μ 

όί μεν τα;|^3βντ'ε$ φχοντο, και 

— (ϋΐ08β) ίηάβοά αρροίηΐβά (Γογ Ιΐιί8 8βητίβ6) (ΙβραΓΥβά, &η<) 

χαταλαμβάνονσι το δρος* δε οί αΤίλοι 

(α]{β-ρο88688ίοη-οί 11ΐ6 ιηοιιηίαίιι ; &ηά ϋιβ ο(1ι6γ (Ιτοορ8) 

άνετίανοντο αυτόν. 01 τίολέμιοι δε, 

Γβροββά ϋΐ6ΐΌ (νΙιβΓθ 11167 1ΙΤ6Γ0). Τ1ΐ6 οηβηΐ7 ίηϋββά, 

ώς γσ^ντο το δρος εχόμενον, εγοι^γόρί:σαν, χοά 

Ε8 11ΐ67-ρβτο6Ϊν6(1 Ιΐΐθ ιποιιηΐ&ίιι οοβυρίθά, κβρί-^αΐοΐι, &ηϋ1 

εχαιον τίολλά ττυρα δίά νυχτός. Έ7τειδ>7 δε 

1>τιπΐ0€ΐ ιηΕη7 &Γ68 άιιΗη^ (Ιΐιο) ηί^ΐιΐ. ΛΥΙιοη ΐηάθοϋΐ 

εγενετο ημέρα, Χειρίσοφος μεν θυσάμενος γιγε 

Μ-1Τ2Λ ά&7> €1]βίη8ορ1ιιΐ8 — Ιιιινίη^-οββΓβά-δαοΗδοβ Ιβιΐ 

κατα τ•ην όδ6ν • οΐ δε καταλαίόντες 

(Ιΐΐ6&πη7) βίοη^; 11ΐ6 γοε(1; — (ϋΐ086) — 1ι&τίη^-1&1ί6η-ρο88οβ8ίοη-οί 

ΤΟ δρος εηγεσαν κατά τά άκρα. Δε τίΐν 

ϋΐ6 ιηοιιιιίΑίη &<]ναη€6ά &1οη^ (1ιβ Ιιβίςΐιΐβ. Βυΐ οί-11ΐ6 

τίολεμίων το τϊολν μεν εμενεν έηΐ τγ ντίερβολγ 

ηϊΟΏΐγ ϋΐ6 ςτΒ&Ι [γατί) ίηάοβά ΓοπίΑίηοά &1 ϋιβ ραιι 

του δρους, δε ^έρος αντών άπ>7ντα τοϊς 

«ί-ϋιο ιηοαηΐ&ίη, 1)υΙ (&) ραιΐ οΓ-11ΐ6ΐη νοηΐ (αςαίηβΐ) — (ΙΙιΟΒο) 

κατά τά άκρα. Δε ηρίν τους τίολλους, 

λΐοη^ ϋΐθ 1ιβί3ΐιΐ8. Βυ( 1)οίυΓβ (11ια() | ΙΙιο ηιαη7) [ίΐιβ 

εΐι^αι 6μο(^, οί κατά τά 

βΑΐη ΐΜκΙίθβ οί ϋιο &πηίθ8,] ινοΓβ Ιο^οΐΙιβΓ. — (Ιΐιο^) &1οη|; Ι1ι» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 284 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

δςττερ φρέατος, 8β χάτω εν^Ιοί. 

βη^ηιοο ιτμ) Ηλο (11ι&1) *οΐ (&) ^βϋ, 1)ΐιΙ 1)6ΐον βρ&οίοιιι. 

Δ£ αί ΒΪςο^ί μεν τόΐς ντΐοζυγίοις ορυχταί^ 

Αηά ϋο 6η1τ&ηο«β — ίθΓ-ϋΐ6 οαΐΐΐο (^θγθ) άυ^, 

δβ οί άν^ρωτΐοί χατέβαινον έτύ χλίμαχος. Έν δβ 

1>α1 Ιΐιο ιηοη άββοοηάβά οη Ι&άάοη. Ιη — 

ΤαΙς οιχίαις ήσαν αίγες, οίες, βόες, όρνιθες, 

(Ιΐθ 11011868 ϋΐΟΓΟ-ΙΤΟΓΟ ^ΟΔΐβ, βΐΐβορ, 00^8, ίο^ΐβ, 

χαί τά εχγονα τούτων 8έ τϊάντα τά κτ>7Χ•>7 

«1(1 ϋιο 70ΐιη^ οί-ΐΐιοβο; λίκΐ α11 ϋιβ ο&1(1θ 

ΒΤρέφοντο χίλφ εν^ον. Δε χαί ηααν 

ιτοΓο-ηοηΐΊβΙιοά οη-1ια7 ^Ιΐιίη (Ιΐιο Ιιου8θ8). Αη(1 αίδο ΙΙιοΓΟ-ν&β 

τίνροί, χαΐ χρι^αί, χαί δαηρια, χαί χρί^ινος οίνος 

ιτΙιοΑΐ, &η(1 1>αΓΐ67, &η(1 Ιο^υπιοβ, αηά 1>&Γΐβ7 ιιτίηο 

εν χρατηραι' δε χαι αϊ αυταΙ κρι3αί ένησαν 

ίη 1ατ£^6-1>ονΐ8 ; &ηά &1βο — (11ιθ8θ) 8&]χιο 1>&Γΐβ7-£^πι.ίιΐ8 ΑοαΙβά 

ΙσοχειλεΙς, καί χάλαμοι ένέχειντο, 

θΥβη-ιτϋ1ι-11ΐ6-1)Ηιη8 (οΓΐΗο τβ88βΐ8), ΑΟϋΙ Γβθά8 1α7-ίη (ϋιοζίϊ); 

οϊ μέν μείζονς, δε οί έλάττονς, ονχ 

— (8θΐηο) ίηάοβά Ιαγ^θγ, 1>ιι1 — (οΙΙι6Γ8) βιηαΙΙθΓ, (αιιά) ηοΐ 

έχοντες ^^όνατα • δ' έδει οτϊότε τις διψί^*/ 

Ιιανΐη^ 3οίη(8; αη(1 ϋ-ιιταβ-ρΓοροΓ νΐιβη αη7-οηο ιιιί§1ιΐ.1)6-1]^ίι:8ΐ7 

λαίόι^α τούτους εις το στόμα μύζειν, Καί 

Ιιαγίη^-ΐαΐ^οη Ιΐιββο ^η^ο — (Ιιίβ) ιηοιιϋι Ιο-βιιολ. Αηά 

Υΐν τΐάνυ άχρατος, ει μη τις έηιχέοι 

ϋ-ιναβ Τ6Γ7 8ΐτοη^, | 1ί ηοΙ [αηΐ688] 8θΐη6-οηο ροιιτβά-ίη 

ι!δορ• χαΐ το χτιόμα ην τΐάνυ η^ύ συμμα^ 

ψ&ί»τ; ΐΜΐά ϋΐθ άτίηΐΕ ιτλλ υογ7 ρ1θ&8&ηΙ Ιο-οηβ-ϋοοηβ- 

^νΤί. 

^ΟIη6^1-^ο (ϋ). 

*0 δε Ηενοφων έτΐοιησατο τον άρχοντα της 

— Αηά Χοηορίιοη ιη&(1ο-ίθΓ-1ιίιη8β1ί ΙΗο ηιΙοΓ οΓ — 

ται^ης χώμης σύν^ειηνον, χαί έχέλευε αντίη 

ϋοΛΛ τίΠα^ Ιιί8-^ιΐθ8ΐ-α1-βιιρροΓ, &ηά Ιιο-οχΙιοΓ^βά }ιίιι. 

ΒαρΡεΙν, λέγων, 6τί ούτε ατερησοιτο 

^1)θ-ο^•|(οο<1-οοιιτ&βθ, β&7">& 11ι&1 1ιο-*8ΐιοιι1ά ηοΐ *1)ο-άοΐ»ίτβ4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 300Κ IV.— ΟΗΑΡΤΒΚ V. 286 

τώρ τέχνοϊΡ^ ΤΒ άτύααιν άντεμτίλησανΤΒς ηηρ 

οι — (Ιήβ) οΐιϋάηη, λίκΐ (μ) ϋΐ67-(ΐ6ρ&τϋ1ΐθ7-ιτοιι1ά-1>θ.&1>οιιΙ-&11ίηβ ϋ» 

οΐχία,ν αντοϋ τών ΒτατηίεΙυν^ γιγ φαΙνητοΛ 

ϊίοηββ οί-1ιίιη86ΐ5 ιπϋι — ρΓΟτίβίοηβ, ίί Ιιβ-βΐιοιτ-ΐιίιηββίί (μ) 

ίξηγγισάμενος η άγα^ν τφ στρατείμαη^ 

ίι&τίη£^-1>66η-ϋλβ-ΐ6»<ΐ6Γ (ίη) ιοιη6 ^οοά ίοΓ-ϋΐθ Λπαγ, 

Ιστ' άν γεγίύίνταί εν ίύίλφ Ι^βι, Ό ίβ 

αηϋΐ *11ΐ67 ιηΐ£^1ι^ ^^6( νίϋι &ηοϋιθΓ ΙιΙΙμ. — Αηά 

ταύτα νηίοχνΒίτο, καί, φιλοφρονούμενος^ ίφρασεν 

ϋιίβ 1ιο-ρΓθΐηί8θά, αηά, 1>«πι^-1(ίιΐ(1ΐ7-<ϋ8ρο86(1, ]ΐ6-Ιο1ά 

οίνον εν^ γιν χατωρνγμένος. Ούν 

(ϋιβιη Γθβρβοϋη^) νΐηο ιτ1ι6γθ ϋ-ν&β Βατίοά. ΤΙιοΓβίοΓβ 

μεν ταυτ>7ν τγιν νύχτα^ πάντες οι στρατίώται 

ίηά66ά ϋιίβ — (βαιηο) ΏΪίξΙιί, &11 ϋΐ6 βοΜίοη 

δίχχχτχηνησαντες ούτως, έχοιμη^ααν εν τΐϋυσιν 

Ιι&νίη£;-1>θθη-ς[ΐι&ηβΓ6ά-άί8ρ«]Γ86<1ΐ7 ϋιιιβ, νβΓβ-ιηαάο-Ιο-ΓββΙ ίη {^γθδΙ 

άφ^νοις^ έχοντες τον χωμάρχην εν φνλαχΎΐ, χαι 

&1>αηάαηβ6, ίανίη^ ύιβ νΐΐΐαςο-βίίίβί ιιικΙογ ^ιιαΓά, &ηά 

τα τεχνα αυτού ομοϋ εν οφ^λμοΐς. Αέ τγ 

Ιΐΐθ οΐιϋάηη οί-ΐιίιη Ιίΐΐθίνίβο ιιηάοΓ ο^β. Αηά οιι-ϋΐ6 

έτίιονβγ ημερ(^ Εενοφύν λαβών τον χωμάρχγτν 

η6χ( ά&7 Χβηυρίιοη (αΐεΐη^ ύιο νΟΙαςβ-οΙίΜί 

έτωρεύετο προς Χεφίσοφον * δτϊου 8έ τϊαρίοι 

ρΐΌΟβθάβίΙ (ο ΟΙιβίήβορΙ^αβ ; ντΙΐθΓθτβΓ ίικίββά 1ΐ6-ιηί^1ι1-ρϋ,88-1>; 

χώμην^ έτρετίετο ηρός τους εν ταΐς χώμαις^ 

(λ) νίΐίινββ, Ιΐθ-ΐαΓηβά-ιιβίάβ Ιο — (Ιΐιοββ) ίη ϋιβ νίΐΐιι^ββ, 

χαΐ πανταχού χατελάμβανε ευωχονμένονς χα! 

Ληά ΒΥ^τγψήοη Ιΐθ-ίοηηά (Ιΐιοιη) ίβαβϋη^^ Εηά 

εν^νμονμενονς, χαλ ου8αμό^εν άφίεσαν 

οη^ο^^η£-ϋ16η186^το8, αηά ηοιτΙιΟΓβ €ΐίά-ίΐΐ67-*&11ον (Ιΐιοιη) *1ο• 

τιρίν ηαρα^εΐναι άριστον αντοΐς. 

άβρ&ιΐ 1>οίθΓθ (ϋιαΐ) ϋΐ67-Ιι&(1-*ρ1αββ(1 άίηηοΓ *1)βίΌΓβ ϋιβπλ. 

Δ' ^ ονχ &7ΐον ου τίαρετί^εσαν έτύ 

Ληά 11ΐθΓθ-ιτ&8 ηοΐ αη7ν1ΐθΐ-θ (ινίθη) 11ΐ67-Μίά ηοΐ *ρ1&οο οη 

ΤΥΐν αύτηρ τράτίεζαν κρεα άρεαχ, ερίφενα^ 

ύι• λΑΐηβ 1αΙ)ΐ6 Δοβίι (οΓ) 1&πιΙ>, ι|ΐ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 286 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΙίΟΝ. 

χοίρΒία^ μόαχεια, ορνί^ενα, συν τίολλοίς άρτοΦ^, 

ροΓίι, τ•»!, ίο^ ινίϋι ηιαοΐι *- — ^ τοίζ μεν τΐυρίνοίς^ 8έ τοις χρι^ίνοις. 

— (ϋι&Ι) ιι&ιηβΐ7 (οί) ιν1ιβ&(, &ηά — (ϋιαΐ οί) ΐΜλτΙβχ, 

'Οτώτε 8ε τις φιλοφρονονμενος βούλοιτο τιροταείν 
τφ είλκεν έτα τον χοατήρα, 

ίο-ύί9 [ιΗβΙιοά ίο άήάΐί Ιο &ηο11ΐ6Γ] 1ΐ6-<ΐΓθν (Ιιίιη) ίο ύϊο 1αΓ^.Ι>οιτ1, 

Ιΐ'^εν Ιδεί έτίιχύ^^ιντα ροφοϋντα ηίνειν 

ϋΐ0Γ6 ϋ-πΛΒ-ηοοοΒΒΛτγ ϊΐΛΎίηΐξ'Βίοο^ά'άοιηι ιαοΐάη^^ Ιο-άήηΜ 

δςτιερ βοϋν. Και έ8ί8οσαν τφ χωμ(ίρχγ λαμ- 

1ί]Ε6 <αη) οχ. Αηά 1]ιβ7-£^Γ&η(β(1 Ιο-ϊΐιο νϋΐαςο-βΐιίοί 1ο- 

βάνειν δ η βονλοίτο. Ό δε εδέχετο ον8έν 

ίΛ)ίθ ιτ1ι&(βν6Γ ΐίο-ιηί£;1ιΙ-νπ8ΐι. \¥1ιο 1ιοιτ6ΤΟΓ Α<δοβρ(6(1 ηοώίη^ 

&λλο μεν^ Βτΐον δε ϊδοι Τίνα των ανγ^ 

βΐΜ ίιΐ(ΐ46<1, ιτΙιβΓθ 1ιον6Τ6Γ Ιΐ6-Βΐ&7-1ι&το-βοβη &η7 ^^ — (^) ^^ 

χενών άεί ε?Λμ6ανεν τίρος εαυτόΐ'. 

.%(ίοη• *1ι• &11Τ&78 *Ιοο]ε (ΙΙιθιιι) ιπϋι Ιιίιη. 

Έτιεί δ' ηλ^ν τίρος Χεφίσοφον, χατβ- 

'^Ι^βϋ ΙιοιτβτβΓ 11ΐ67-οαιιιο (ο Οΐιβίιίβορύαβ, ϋιοχ- 

λάμβανον χάχείνους αχηνοϋντας^ 

Γοαηά &ΐΒθ-ϋΐ6η (1ι!8 ιηοη ίβ&ιϋηβ) 1>οίιι^.ίη-ΐίιοΐτ-ςιι&τ(βΓ% 

ΒΟτεφανωμένονς στεφάνοις τοΰ ζιηροΰ χίλοϋ, 

3Γοιπιβά ιπϋι-οΐΌΐπι• (ιπ&άο) οί — ατν β^*^^"*» 

καΐ Αρμενίους 7ϊαι8ας συν τάίς βαρ6(ΐριχα1ς 

ληά ΑΐΌΜηίϋη 1>078 — (!ιι) — (Ιΐιοίτ) 1>αΓΐ>&η*ιι 

ατολχύς 8ιαχονοϋντας. Δε έ8είχννσαν τοις τίαισίν 

<1γο886• ιτ&ίϋη^-οη•ϋΐ6ΐιι. Αηά 11ΐ67-β1ιοιτ6ά ϋιβ 1>ο7• 

ώ$7ϊερ ένεοίς Β η δεοι τϊοιείν. 

(1>7 ΛΪρϊΒ) Λ8-\ί (11107 ιτοΓο) άθΕί-&η(1-(1ιΐ]ηΙ> ιτΐια^ 11ιθ7-οα^1ι1 1ο-<1ο. 

Έπεί δί Χειρίσοφος χαΐ Ηενο^ων έφίλοφροντηααντ 

ψ]χοη — Οΐιοίτίβορίιιιι &ηά Χοηορίιοχι Ιι&ά-βαΙαΜ 

άλλιηλονς, χοινγ 8η άνηρώπ:ων τον χωμάρχην, 

οηο-ΑΚΟΙΙιΟΓ, ίη>οοιηιηοχι — ϋιθ7-<ΐαβ8ϋοηθά ΙΗο τΐΐΙ&ΐΕΟ-οΜβζ 

δαχ τοΰ ερμηνέως τίερσίζοντος, τίς η ;|^ώρα 

Ιίλτναβ' 1^ ίηίοΓρΓθΙοΓ βρ6&1ϋιι^-11ιβ-ΡθΓ8ί&η-1&η^ιΐΒ|^ ιτΙιαΙ ΙΙιο οοαηίι^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ V. 281 

ΒΪη. Δ' 6 εΤίεγεν, &Τί Αρμενία, Και 

οΛί^ϊϊίΛΑ. Αηά ιτΐιο β&ίά, ϋι&Ι (ϋ ν&β) Απηοηί&. Αι»] 

τΐάλίΡ τ,ρώτων τίνι 6ί Ιητΐοι τρέφοιντο. Δ' 

λ^&ΐη αβίιίη^ ίοΓ-τν^Ιιοιιι (1ιβ ΙιοΓβββ ιηΐ£;1ιΙ-1)θ-1>Γ6ά. Αηά 

6 ελεγεν, δη δασμός βουσιλεΐ* Ιφη 8έ^ 

— (1ΐθ) ΛΛΪά, Εβ (&) ύΓίΙ)α(6 *1ο (ϋΐ6) *1ιΐιι^ ; 1ΐ6-Β&ίά β.\βο, (ύϊΛί) 

ηην τΐλτησίον χώραν είναι Χάλυβας, χαί 

ίφραζερ την 68ον ^ εΐη. 

ιηοηϋοηβά 11ΐ6 ΓΟ&ά Ιη-ιτΙίΑΐ ϋ-ιηί^^1-1>6 [αηά Ιιο Ιοίά ϋιοιη ϋι• 

Και τότε μεν 'Βενοφύν φχετο 

άίηούοΏ οί ϋιο Γο&ά]. Αη<1 Ιΐιβη Ιηάοβ*! ΧοηορΙιοη άύρ»χΧΛΟ 

&γων αυτόν τιρός τους οιχέτα^ς εαυτούς 

οοχκίαοϋη^ Ιιίιη Ιο Ιΐιο ί&Iη^1^ οί-ΐιίχηβθΐί, [Ιο Ιιίβ οιτη ίαιηίΐ7,] 

χαί δί&οΟΊ Ιτοΐον ον είληφει τΐαλαί- 

ΛΛά 1ιο•^ανβ (ϋιο) 1ΐ0Γ86 ιτΐιίβΐι 1ΐ6-Ιι&ά-ΐ&1(6η (αη(1 νΐιίοΐι ν&β) γ&ιΙιθτ- 

τερον τφ χωμάρχγ άνα^ρΓ^αντι κατα^δσαι, 

οΐά 1ο-(Ιιβ τΐΙΙ&ι^-οΗίθί (1ΐθ) 1ι&τίη^-ί&ΐ(οη6ά (ϋ) ^ο-οββ^-^ι-^^-βαο^^&^ο, 

ΟΤΙ ίίχουοεν αΰτόι^ είναι ιερόν του Ηλίου, 

1>βοαα8θ 1ΐ6-1ιαά-ΚιβΑπ1 (ύϊΛί) ϋ ιταβ (α) τΐοϋοι οΐ-ύχ^ δαη, 

6ε8ιώς μη άτίο^νγ' ^άρ εχεχάχωτο ντώ της 

Ιι&νίη^-Γθ&Γοά ΐ68ΐ ίΐ-ηιίςΐιΐ-άίο ; ίοΓ ί(-Ιι&(1-1)ββη-ίιι]ιΐΓθό ν>7 ΐίιβ 

τίορείας ' αυτός δβ λαμβάνει των πώλων, 

^οιυΓη67; *1ιθ ίηάοβά 'ΐιίιηββίί' Ιϋΐ^ββ (βοιηο) οΓ-11ιθ οοΐΐβ, 

χαΐ εχάχ^τφ των άλλων ατρατγιγων χαί λοχαγών 

&ιΐ(1 Ιο-β&οΙι οί-11ΐ6 οϋιβΓ £^6ηβπιΐ8 &ηά οαρίβίηβ 

εδωκβ τιωλον. Οί δ' ιπτϊοι ταύτ'ρ ηααν 

1ΐ6-^ανο (α) βοϋ. ΤΙιο — ΙιοΓβββ Ιη-ώίβ (οοαη^τχ) ιτογθ 

μείονες μεν των ΤΙεραιχων, δε τϊ/ολυ 

βηι&ΙΙβΓ ίη(1ββά (ϋΐΕη ϋιοββ) οί-ΐΐιο Ροηίαηβ, 1>αΙ ιηαβίι 

θυμοει^έατεροι. Και 8υι Ινταυ^ 6 χωμάρχης 

ιηοΐΌ-βρίπίοά. Αηά ίηάοοά Ιιθγθ ύιβ τΐΠα^ο-οΙιίβί 

δίδάσκει τίεριειλείν ααχία τίερί τους τκίδας 

ίηβΐηιοΐβ (ίΐιβηι) ^ο-ϋ6 8ηι&11-1)α^8 &1)οα1 Ιΐιβ ίθ6ΐ 

των ΙητΟύν χαΧ των ντΐοζυγίων δταν άγωσι 

•ί.ΙΙλβ Ιιοηββ «ηά οί-ϋιβ βλίΐΐβ; νΐιοη ϋιο^-άτοτο (ϋιοιη^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 288 ΤΗΒ ΑΝΛΒΑ818 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ί(α της χιόνος ' γαρ ανεν των ααχίων χατε6νσιηύ 
μέχρι της γαχττρός. 

αρ.^ο ϋΐ6 1>6ΐΐ7. ΟΗΑΡΤΕΚ VI. Έτϊεί 3' 6γ8όη ίιμέρα ην, μεν τϊαραΟ&Μί 
τον Ύίγεμόνα Χεψσόφφ, 8έ χαταλείτίει τους 

ύΐθ ^ΐάβ (ο-01ΐ6ίΗ8ορ1ιυ8, 1>υ1 Ιιο-ΙοίΙ (Ιμ 

οίχετας τφ χωμάρχγ, τίλην τοΰ 

(ηβιηΙ)6Γ8-Όί (Ιιίβ) *ίαιηϋ7 Ιο-Ιΐιβ ο1ιίθί•οί-ϋιο-γί11&£6, οχοβρί — (^ί*) 

νίοϋ τοϋ αρτι ηβάχίχοντος' δε τούτον 

ιοη — (ιτΐιο ιτβλ) ^υβΐ βοιηίης-Ιο-Αςο ; &ηά Ιιίπι 

ηαρα8ί8ωαι 'Ετασ^ένει *Αμφί7(ολίτγ φυλάττειν 

«β-§ανο-οτβΓ ^ο-Ερ^8^116η68 (οί) Αιηρίιίροΐΐβ (ο-^ιι&π1 

§716)$, ει ίιγηαοίτο καλώς. αταοι 

ύϊΒ,ί, ίί 'ΐιβ (ίΐιβ ίαΙΙιβΓ) 'βΐιοτιΐά-ςιιίάθ (ϋιβιη) Γ&ίΓΐ7, 1ιο-ιηί£^Ιι1-ι-θ1ιΐΓη 

Ιχων χαΐ τούτον. ΚαΙ ειςεφόρηοαν εις την 

(Ιιοιηθ) Ιιανίης αίβο Ιΐιίβ-οηο. Απα 11ΐ67-1>Γθΐι^1ι1 Ιο ύιβ 

οΐχίαν αντοϋ ώς τϊλεΐατα ε8ύναντο, χοΧ άνοτ 

Ιιοαβο οί-ΐιίιη αβ ιηαη7-11ιίη28 (αβ) ύΐ67.οοιι1(1, &ηά Ιι&τίη^ 

ζεύζαντες ετίορενοντο, Δ' 6 χωμάΫ- 

έΐΌΐκβη-υρ-ϋιβΐΓ-ο&ιηρ ϋΐ67-ρΓθβ66ά6<1-οη-ϋΐθίΓ-ιη&Γθ1ι. Αηά ϋιο νίΠα^^ 

της λελνμένος ηγείτο αντοίς 8ίά χιόνος ' 

ΟΔΜί ιιηΙ>οιιηά ι^ιιίάοά ϋιβιη ϋίΓου^Ιι (ϋιο) βηοιτ; 

χαΐ η^ τε 9ιν εν τφ τρίτο) στοι^μφ, χαλ 

ιηά ηον &1•ο ϋ-^ΛΛ ίη ϋιβ ϋιίτά άατ'β-πίΕΓΟ^, &η«| 

Κεφάτοψος έχάλετίάν^ αντφ ϋτι ουχ 

ΠΕθΙΗιορΙιαβ 1>βο«ηο-Αη£Τ7 ιπΐΐι-ΐιίιιι ϋίλΙ 1ιβ-'4Μ ■•* οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ VI. 

ί^γ^ν Βίς χώμας. Δ' 6 Ιλεγεν ϋτι εΐεν ονχ 

Ίολά (Ιΐιοιη) Ιο τϋΐΑ^^Μ. Βαΐ ιτΐιο ιαιά ϋΐΑΐ ϋιοη-ιτλ• ηοΐ 

έν τφ τούτφ τόηφ. Ό 3ε Ίίειρίοοφος ίτίαιοε 
αΰταν μέν^ δ' ονχ Ιληύε. Δ' έχ τούτου 

Ηιιη ίηάΜά, 1>αΙ *άί(1 ηο( *11>ίηά (Μιη). | Αζκΐ ίΓΟίη ΙΗίι 

έχείνος ατιο^ράς φχετο της ννχτός, 

καταλιπών τον νίόν. Ίό8ε 
8η η χάχωσις χαΐ αμέλεια του 

ίίγεμόνος, εγένετο μόνον 8ίάφορον Χεφι- 

Ι^ά6, 1ΤΜ (ϋιο) οιιΐ7 άίβββηΐιοη (1)6ΐττ66η) 01ΐ6ΐτί• 

σόφφ χαΐ Βενωφωντί έν τγ πορεί(]ί. Αέ Έπατ- 

■ορ^ιιβ Εηά Χβηορίιοη οη ^ΐ6 "οαΐο. ΒιιΙ Ερίβ- 

^ένης τε γιράο^ τοϋ τϊαιδός, χαί χομίσα^ 

ϋΐ6ΐιβ8 ηο(-οηΐ7 1>οβαιηθ-ίοηά οί-ΐΛΐ6 \>ογ, Ι)α1-&180 Ιιανίη^-ΙαΙίβΕ 

οΙχα8ε εχρητο ηιατοτάτφ. 

(Ιιιιι) Ιιοιηο | ιη&άο-αββ-οΓ (Ιιίιη βλ) (Ιΐ6-ιηο8ΐ-ί&ϋ1ιίιι1 [ίοιιηά Ιιίιη τβΓ^ 

Μετά τοντο ετίορεύ^ηααν ίητά 

Πλίι^^ΐι &Η&ο1ΐ6(1 Ιο Ιιίιηβθΐί]. ΑίίβΓ ϋιίβ ϋΐθ7-ρΓ0066(ΐ6ά ββνοη 

ατοί^μονς, ανά τύντε τϊαρααάγγα^ της ημεροίς, 

Ι&^β'.ιηατοΐι, λΐιτα^β &υθ ραπιβαη^β ϋιο ά&7, 

τίαρά τον τωταμόν Φουσιν^ είρος τϊλε- 

Ιο 11ΐ6 ΗνοΓ Ρΐιαβίβ, ((1ιβ) 1)]:βαά11ι (οί νΐιίοΐι ίβ) «(^ιι&Ι- 

^ιχχίον. 'Εντεϋ^εν ετΐορεύ^σαν 6νο σταθμούς 

(ο-β-ρίοΐΐιηιιη. Ηβηοο ϋΐ67-ρΓθ06β(1βϋ1 \;πο ά&78'-ιη&Γ0^ 

8έχα τιαραοάγγο^ς' έηΐ 8έ τγ νπερίολγ 

(ηΐΑ^Ιη^) Ιβη ραΓαβαηςβ; αϊ; — ϋιο ρ&88-0Υ6ΐ 

εις το τίε^ίον χάλυβες χαί ΤοΜ^χοι. 

(ϋιο ιηοαηϊ&ίηβ) ΟI1-^ο ϋΐ6 ρΐ&ίη (Ιΐιο) 01ΐ8ΐ7ΐ>ββ &ηά (ϋιο) ΤεοοΗ 

ΧΟΛ Φαχ^ιανοί άηηντησαν άντόΐς. Χειρί- 

ληά ((Ιιβ) ΡΙιαβίαηί Ιι&ά-οοιηε-ΐο-ορροβθ (Ιιβιη. ΟΙιβίΗ- 

ύοφος ί', ετίεΐ χατεΐ^ε τους τίολεμίονς έτύ τγ 

■ορίιαβ ίηάθ6ά, νΐιοη Ιιο-βαν ϋιο οιΐ6ΐη7 οη Ινι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 290 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑβΙ5 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

υτίερβολγ, έτΐανσατο τιορενόμενος^ αηρχίΛΡ 

ρ»•, οο&βοά ρΓοοββάίη^; (οη ΙΗο ιη&Γ«;1ι), 1>6ίη{;• άΐβίαηΙ 

Βίς τριάκοντα ατα^ίονς, Ινα μ•η τίλτ,ηίάαιη 

ΛϋοΧ. ϋάνή^ •(ΐΜϋΑ, (1ι&(; 1ΐθ-*ιηί^Ιι( ηο( ^ΕρρΓοαοα 

τοΙς τίολεμίονς άγων χατά χΒρας' δβ 

ϋιο 0061117 ι ΐ6&(1ίη{; 1>7 (&) ιτίη^ ; [ίη οοΐυιηη ;] &]ΐ<1 

καΧ τιαργιγγειλε τοΙς άλλοις τίαράγβιν τονς 

λόχους, δτίως το στράτευμα γένοιτο έηι φάλαγγος. 

90ΐρρΕηΐ68, 8θ-ϋι&( ϋΐ6 Ατιο^Τ ιηί£^Κι(-^ο1 ίηΐο Ιίηβ. 

Δέ ετίεΐ οί οτασ^οφύΤϋοχες ηλ^ον, συνεχάλεαε 

Αηά ιτΐίθη Ιΐιο ΓοαΓ-^ααΓά οαιηο, 1ΐ6-β&1ΐ6(1•ΐο^οΐ(ι«τ 

τους στρατηγούς χαΐ λοχαγούς, χαΐ ελεζεν ώ& • 

ϋιο ι^ηοΓ&Ιβ &ηά οαρίαίηβ, αηά 8[>οΙ(6 (Ιιαβ : 

01 μεν τιολεμιοί ώς όρατβ χατέχουσι τά^ς ντιερβολοίς 

Τΐιο — 600017 Λ» γοΜ-Μβ ροββοββ ϋιβ ραβ868 

τοϋ όρους, δέ ώρα βουλεύεσαι, δτΐως 

:>('ύϊ9 οίΐουοίΑίο, (Η ίβ) ίοάοοά ϋηιο (ο-οοηβίάοΓ, Ιιοντ 

άγοίίνιούμεα ώς κάλιστα. Αοχει 

ψβ-ΏϊΛγ-9ΐιοοϊΐηίΛΤ (ϋιοοι) ^11ιο-1>θ8ΐ-&<1τ&οΙα£;ο-ρο8ήΙ>1ο. Ιΐ-ββοοΜ 

ούν μεν έμοι τίαραγγεΐλαι μεν τοΙς στρατιώταις 

ΰΐθΓοΓοΓΟ !οάοο<1 Ιο-οιο Ιο-άίτοοΙ — Ιΐιο βοΐάίβη 

άριστοτίοιείσ^ι, 8έ ημά^ βουΤίεύεσ^ι, είτε 

^ο-ΐαΐκο-ϋιοίτ-άίοοοη, &θϋ1 (11ι&1) ιτο ιΙιοοΙά-οοοΒίύΐ, νΐιοΐΐιβτ 

8οχεΙ ντίερβάΤ^λειν το 6ρος ε\τε τημερον είτε 

ϋ-866ηι> (1>08ΐ) 1ο-0Γθβ8•οτ0Γ Οιο ιοοοοίΑίο οίΐΙιΟΓ Ιο.άα7 ον 

αύριον. Έμοι δε γε, ίψη 6 ΚΤίεάνωρ, 8οχεΙ^ 

Ιο-ιοοπΌΐτ. Το-ιοο ίηάοοϋΐ λΐ-ΐθ&βΐ, •&ίά — ΟΙο&οογ, ϋ-βοοιη• 

έτΐάν άριστησωμεν τάχιστα έζο 

/1>β•Ι), &ί(0Γ ιτο-1ι&τ6-<ϋοο<1 Μ-8ροο<ϋΐ7-Μ-ρο88ίΙ>1ο (&0(1) Ιΐλγίο^. 

ηλισαμενους ώς τάχιστα ιέναι ετύ τους άνδρας. 

«ποοά-οοηοΐνοβ αβ 8ρβο<ϋΐ7'&β-ρο88ίΙ>1ο Ιο -ζο &β&ίθ8^ ϋιο αιοη. 

Γαρ « ^ιατρί'φομεν την τημερον ημέραν, τβ 

?0Γ α ιτο-8ΐι&11-ιτα8(β Ιΐιο ρΓθ8οηΙ άαγ, οο&-οο1^ 

οί ηολέμΐΌί νυν ορωντες ημάς έσονται θαρΡα• 

Οι• 000317 ^ο^ §οο1η{; αβ ιή11-1>^ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ VI. 291 

λεώνεροίη χολ άλλοιις Βΐχός^ τούτων θα^' 

ν>1(1• Εηά (ϋι&Ι) οϋιοη Αΐ-ί8>χι&ΙαΓ&1, ΙΙιομ Ιΐ6Μ>ιη1ζ.|^-οοηΔ• 

^ονττων, τίροςγενέσ^ί τίλείονς. 

4•]ΐΙ-«η<1-Ικ>ΐ€ΐ, 1π11-^ο^η (Ιΐιοιη ίη) {^Ό&ΙβΓ (ηαιηΐΜπ). 

Μετά τούτον Βενοφών είτίεν' *Έγώ ίβ 

Αί(βΓ Ιΐιίβ-οηο Χβηορ^οη β&ίά: Ι !η(1•ο4 

γιγνώσχω οϋτω' ει μεν εστί άνάγχη μάχεα^ι^ 

υώϋκ ϋιαι: ίί Ιηάβοά ϋ-ίβ ηβοοββ&τχ Ιο-β^ΙιΙ. 

Τούτο δεΖ τϊορασκευσάσ^ι δπως ως μαχονμε^ 
κράτιστα. Ε( δέ βονλόμε^ ίτίερβάλΤίειν 

1ο-ϋλθ-1>οβΙ (αάτΕηΙ&β^θ). Ιί !ηάββά νο-ιτίβΐι Ι<Μ}Γθ8β-ον6Τ 

ώς ^ςίστα, τούτο &)χεΙ μοί είναι 

(ϋιβ ιηοαιιίαίιι) μ 6&8ϋ7-Μ-ρο88ϋΙ>Ιβ, Ιΐιίβ ιββΒίΒ Ιο-ιηο 1•-1)β 

ύχεητεον ίτΐως λάβωμεν μεν ελάχιστα 

ΙΙ00Ο8βΙΙΓ7-1θ-1>0-00Χ18!ά6Γθά 1ΐ01Τ-ΐ1ΐ&1 ν6-ΙΙ1Α7-]:βΟθίΤ6 — ϋΐ6-Γ6ν68( 

Τραυ|ΐ/ατα, δε ώς άτΐοβάλωμεν ελά;|^ιστα σώματα 

•τοαηιΐβ &ηά •ο-(1ι&1 νβ-ιηα^-ΐοβθ 11ΐ6-ί6ΐτβ8( {1>ο€ί%€β) 

άι-δρων. Οίν μεν τό δρος έατί τό 

(ο/') ιηβη. ΤΙΐ6ΓβΓθΓ6 Ιηάββά ϋιο ιηοαη(Α!η ίι — (μ ί&τ βΜ) 

όρωμενον τΐλεσί' η εφ' έξηχοντα στάδαχ, 

1β-(ο-1)6-β«6η ιηοΓ6 ϋιαη (ίο) ΒΪχίγ βακίία (ίη Ιβη^), 

ί' άΐ'δρες φανεροί είσιν φνλάττοντες ίψας 

1>α1 (11ΐ6) ιηοη ιηαηίί68ϋ7 &γθ ν&ΐβΐιίη^ οι 

οϋαμοϋ^ άλλ' η κατ' αΐ'Τ)7ΐ' Την 68όν ' οίν 

ηοιτ1ιβΓ6, 6Χ06ρ( αίοη^ ΐΜβ-βαπίθ — τοΛά; 11ΐ6ΐ-θίοι-θ (Η ίιι 

τίοΛύ χρείττον, χαΐ τίειράχτ^ι κλεψαι λα3(5ντας 

ιηαοΐι ΙμΚογ, 1>ο1]ι Ιο-^ηάοανοατ 1ο-8θίζ6, 1)6ίη£-οοηο6&ΐ6<1. 

Τι τοίί έρημου δρους, χαι ει 8υναίμε^ 

ιοιηο (ραΗ) οί-11ΐ6 άβββιΐ χηοαηΐΗΪη, Εηά ίί «τβ-βΑΟ 

αρηάχιαι φ^άχταντας, μάΧλαν 

\Λ ■1&1(0-ίθΓθίΙ)ΐ6-ρθ88688ίθη, Ιΐαγίο^^-ΟΟβυρίοά (ϋ 1>6ίθΓΘ ^1ΐΟ 6061117), πιϋΐ6ΐ 

η μάχεσαι τιρός ισχυρά ;^ωρία χαΐ άι^δρο&ς 

ϋίΑλ. Ιο-&£Κι1 λβ&ίη8ΐ βίτοη^ ρ1αο68 ιιηά ιηβο 

τιαρεσκευασί^ενους. Γαρ τωλύ ^(^οι• οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

ιέ 1^1 όρ^ίον ^μο^χΐ, ^Ρ ομαλές 

τίολεμίων δντων Ιν^εν χαΐ Ιν^εν' χαΐ ννχΤίύ^ 

;ϋιβ) βηβιη7 1>βίη|; ΙιβΓβ Επά ϋιβΓο; αηά &1•ιιί£;1ιΙ 

Τις άν ορφη τα πρσ τίο^ν μαλλοΦ^ 

«η7-οηβ ιη&7 μο — (ϋιΐη^) 1)β(θΓθ (Ιιίβ) ΓββΙ ιηοΓ• 

αμα;ΐ^ί, ί? ί^^' ίιμεραν 

(άΪΛίϊηούγ ι^ΐιβη) ηοΙ-β£;1ιϋιΐ|;, ^Ιι&ιι Ιη ((Ιιβ) ά&7 (ϋιηβ) (νΐιϋο) 

μαχόμενος ' χαΐ η τραχεία ενμενεατέρα τοΖς 

&£;1ιϋιΐ£; ; αηά ϋιβ γοιι^Ιι (γοιμΙ Ιβ) ΙιίηάβΓ (ο-ΙΙιβ 

τΐοσίν ιονσιν ^μοί'Χ'^^ ί? η ομαλή 

ΓμΙ Ιο-ϋιθ8β•ιη&ΓβΙιίη^ ΐ7ϋ1ιοιιΙ-β£;ίιϋιΐ2, 11ι&η ϋιβ βιηοοίΐι Όηβ) 

βαλλομενοις τά$ κεφάλας. Και οχ 

1ο-ϋιθ8β-1}θίιι^-8^ηιο]ε οη-ϋιβ Ιιβ&ά (ιιήΐΐι βίοηββ). Αηά ϋ-*άοβ8 ηοΐ 

δοκεί μοί είναι αδύνατον χλε^αι εζόν 

'Μβιη Ιο-ιηβ 1ο-1>β ίιηροββίΜβ 1ο>βΐ6&1 (αιη&ΓοΙι) ϋ-1>βίη£;-α11οιτθ<1 

μεν ιέναι νυκτός^ ώς μη όρασ^αι, ίβ 

(αβ) ίηάοβά ίο-^ο 1)7-ηί^1ι1, βο-αβ ηο( ίο-1>β-86βη, ϋ-*1)βίη£; &ΐ8θ 

εξόν άπελ^είν τοσούτον ώς μη τκαρέχευν 

*&11οιτβ(1 (υβ) 1ο-£;ο-&ν&7 βο-Γ&γ | μ ηοΐ Ιο-βαββΓ (α) 

αίσ^αιν. Δβ 

1>βίιΐ£-1ΐ6&π1 [μ Ιο &Ι1οιτ ηο ορροΓϊΐΐιιϋ7 οΓ 1>β1η^ Ηβ&τά ογ ρβΓοβίνβά]. Αηά 

μοί άν ^οχοϋμεν^ τιροςτΐοωνμενοι ηρος6άλλείν 

Ιο-ιηβ — νβ-8θ6ΐη-1ί](6ΐ7, ρΓΟίβικϋη^; (;ο-«11»ο1ί 

ται5τ|ϊ άν χρησ^ί τφ άλλ^ δρει 

Ιη-ϋιίβ (ιη&ηηβΓ) — Ιο-Ιια^β ϋιβ γθιΙ (οί ϋιβ) ιηουηϋάιι 

ερημοτέρφ' τ^άρ οί τιολεμιοί μάλλον μενοιεν 

ιηοΓβ-(1θ86Γ(θά ; ίοΓ (1ιβ βηβιη7 *νοιι1ά Γ&ΙΙιβΓ ^ηΐΑΐη 

αΰτοΰ αθρόοι. Άτάρ εγώ αναβάλλομαι 

Ιιβη οουββίβά-Ιο^βϋιβΓ. ΒιιΙ-ΐ7ΐΐ7 'βΐιοιιΐά Ι *^ο^^•ο(IIΓ• 

τί περί χΤϋΟΤίης; ^^άρ ^ογε, φ Χεφάτοφβ, 

Μΐ7'1;λ1ιΐ£^ »1>οιι4 8ΐθ&1ίιιβ^7 Γογ Ι.&ί-Ιβ&βΙ, Ο ΟΙιβίηβορΙιιιι, 

άχούω νμας^ τοϋς Αακε^αιμονίονς, δαοι 

ίατέ ομοίχύν, εν^νς έ» οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ VI. 298 

τίίϊίί(ύν μ€λεταν χλέητΒΐν^ χαΧ ε\%κχι ονχ 

ϊίογΒ (οοιηιηβιιβθ) Ιο-ρΓ&οϋββ Ιο-βΙβ&Ι, Αΐιά (ΙΙι&Ι) ϋ-ίβ ηοΙ 

αισχροί/, αλλά καλόν κλεητειν^ &τα 

■Ιι&ηιοηιΐ, 1>α( οοιηιηβη<1αΙ>1β Ιο-βΙβ&Ι, Μ-ιηΕη7-ϋιίιΐ28-&• (ϋιο, 

νόμος μη κωλύει. Δε &τω$ κλετιτϊτ^ε ώς 

\Λη *άοο8 ηοΐ *ίθΓΐ>ίά. Αηά ιο-ϋι&Ι 70ΐι-ιη&7-8ΐβ&1 | &■ 

χράταττα, χαί πειρασμέ λαν- 

1>68(-ρθ88ίΙ>1β; [μ Α<1ΐΌϋΐ7 Μ ρθΒ8ίΙ)1β,] &ηά Ιΐ1λνβ-ΟΧΟΓΐθ(1-7011Γ8β1νβ8 Ιο- 

3άνείν, άρα έαην νόμιμον νμίν^ εάν ληφ^η'ΐε 

βοηοβ&Ι (ϋ), ηον-ΙΙιβη ϋ-ίβ Ιανίιιΐ ίθΓ-7οα, ίί 7οιι-&Γο-ο&υβ^]ι4 

κλεπτοντες, μαϋΤίγοϋα^ι. Νυν οίν ίαην 

βίβ&ΐίη^, 1ο-1>ο-βοοιΐΓς6(1. Νοντ ϋιβΓβΓοΓΟ (Ιΐιίβ) ίι 

μάλα καιρός αοι ετηδεί^ασ^αι την 

(ϋιβ) ¥617 (1)β8ΐ) ορροι1ιιιιϋ7 ΓθΓ-7οα Ιο-βΗον — (70ιιγ) 

τϊαιδείαν, καί φυλά^ασ^αι μέντοι, μη ληφ^μεν 

βάυοΑίίοη, &ηά Ιο-^&πΐ ιηοΓΟονβΓ, 1β8ΐ ΐ7θ-ιη&7-1>β-ο&ιι^ΙιΙ 

χλετντοντες τοϋ δρους, ώς μη λάβωμεν 

ΒίβΒ,ΙΐΏΐ; 11ΐ6 ιηοιιηΐ&ίη, (&ηά) 80•11ια1 νβ-*ιη&7 ηο( *Γ6θβίνο 

ηληγαι^. *Αλλά μέντοί^ ίφη 6 Χεφίσοφος, κά^ώ 

«1ήρβ8. Βυΐ &180, β&ίά — 01ιβίΗ8θρΙιιΐ8, απά-Ι 

αχονω νμας^ τους Ά^γιναίονς^ είναι δεινούς 

α&νβ-ΐιβ&πΐ (ϋιαΐ) 7011, Ιΐιβ Αΐ^βηίαη8, &τθ οΙβτβΓ 

κλετί'Τείν τά ^ημόβυα, χαι μάλα 8εινοΰ 

({ο-$ί€αΙ) {λϊ 8ΐβ&1ίη^) ϋιβ ριιΙ>1ίβ-ιηοη67, &ηά-11ιοιΐ£;Ιι ▼θγ7 £Π^β&ί 

χίν8ύνον δντος τφ χλεη^οντι, χαι τους 

άαη^βΓ 1>οίιΐ£ Ιο — (Μιη) 8ΐβ&1ίιΐ|;, Επά (ϋι&Ι) — (70^ 

κρατίστους μεντοι μάΐλιατα^ είτίερ όί 

1>β8ΐ (ιηβη) ιηοΓοονβΓ (βίο&ΐ) ϋιβ-ιηοβΐ, ίί-ίη(1οοά ΰι« 

χράη/ττοι άϋζνούιηαί άρχειν νμίν &ςτε 

1>β8ΐ (ηιβη) &τθ-ϋιοιι^1ιΙ-ιτοΓϋΐ7 Ιο-ηιΐβ 70α ; ιο-ϋι&Ι (Η ί•) 

5ρα καί αοί έηώείχνυα^ι την τίαι^είαν. 

ϋιηβ αΙβο ίοΓ-7011 (ο-8ΐιον — (7οαΓ) βάυο&ϋοη. 

*Εχώ μεν τοίννν, εφη 6 Ηενοφών^ ειμί ίτοιμος^ 

Ι ίικίβοά ίΙιοΓβίοΓΟ, 8αΐά — ΧβηορΙιοη, &ιη ι-θΑά7ι 

Ιχων τους οπισθοφύλακας, ετίει^άν ^ενηνη• 

^τίηιι^ ϋΜ Γβ&Γ-|ρΐΑτά (^ϋι ιηβ), αίΙΟΓ ΐ7β-8ΐια11-1λΑΥβ- οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 294 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙβ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

^ωμΒΡ^ ίέναι χαταλη-^όμεΐΌς το δρος. Δβ χα! 

«ιρρ6(1, Ιο-^ο &ι}011^-ιαI^^^^-ρυ884)88^υη(^Γ) Ιΐιβ ιηοαϋΐαίη. Αιι«1 &1μ 

έχω ήγεμόνος' γαρ οΐ γνμν^τες ενβ^^ρρνααιτες 

ι-Η&νβ £;αί€ΐβ8 ; ίοΓ Ιΐΐ6 1ί{;1ιΐ-αηιιοϋ-ηιοη 1ι&νΐης-1αϊι1-ίη-αιηΙ>υβΙι 

ίλοΜόν Τίτας τώι• χλ^οπών έφετωμένων γιμίν' χα! 

Ιΰοΐί βοιηβ οΓ-(1ιβ ιιι&Γααϋ6Γ8 Γο11υ\νίη^ ιιβ; &η4 

ηνν^άνομαι τούτων, δη το δρος εατί ονχ άβατον, 

Ι-Ιιβ&Γ ίΐΌΐη-ΙΙιβββ, Ιΐι&ΐ Ιΐΐθ ιηυαηίαίη ίβ ηοΐ ΐιιιρα88αΙ>1θ| 

άλλα νε/ίζεται α/ £ί και βονσίν ' ωςτε έάντίερ 

1)ΐι( (ϋι&Ι) ϋ-ίβ-^Γ&ζθά-οη 1>7-ςο&ΐ8 αηά οζβη ; βο-(1ιλΙ ίί 

απα^ λάβωμέν Τι του δρους εσται 

οηοο ΐ7β-Ια1(β-ροββ68Βίοη-οΓ &Ώγ (ραιΐ) οΓ-ΙΙιβ Εηοιιη(Η.ίη 11ΐ6Γ0-ντϋ1-1>τ 

|8ατά χαΐ τοις ντιοζνγίοις. Δε έληίζω 

ρ&β8Εΐ)1β (ρΐαοββ) βτβη ΓοΓ-ΐΙιβ ο&ΐιΐβ. Αηά Ι-οχρβοΙ (ίΐι&ΐ} 

τούς τϊολεμίους ονδέ εΤι μενεΧν έτιειδάι^ 

ΐΗβ βηθΐη7 νϋΐ ηοΐ-ίηάββά Ιοη^^βΓ ^Γβιη&ίη αΠβι 

ύδωβίν ημ&ς ίν Τ φ ομοίφ έηΐ των &χ^κύν. 

ϋιο^-βοο υβ οη Ιΐιο Ιβτοί (ιιήΐΐι ϋΐθΐη) οη Ιΐιβ Ιιβιςίιΐι. 

Γαρ ε^ελοιχχι ουδέ ννν καταβαίνεις εις το \σον 

£Όγ (1ιβ7-ΐ7ϋ1 ηοΐ-ίηάθβά ηοντ οοιηβ-άοι^η Ιό (αη) βφΐ&ΐί^ 

ημίν. *0 δε Χεφίσοφος είτιε * Καί τι δεΙ σε 

«τϋ1ι-ιΐ8. — Αηά ΟΙιοίήβορΙιιΐΒ β&ίά : Αηά ψ}ϊγ ίβ-ϋ-ρΐΌρβΓ (ϋιαΐ) γοη 

ιεναι, και λιττείν ^γιν δηίο^οφυΤυοίχίαν ; άλλα 

(•Ιιοηΐά) ^ο, &ηά Ιβ&νβ ϋιβ βοηιπιαηά-οΓ-ΐΙιβ-Γβ&τ-ςιιαΓά ? 1>α( 

ηεμ-φον άλλους, μη άν τίνες εθελούσιοι φαίνωντοΛ* 

ΒΑηά οϋιβΓΒ, ιιη1ββ8 Ιΐι&1 βοηιβ νοΙηηΙβοΓβ πι&7-*ιηΕΐι« 

Έκ τούτου Άριοτώνυμος Με^ι>• 

(ϋιοΐΓ) *&ρρο&Γ&ηοβ. ΙΤροη ϋιίβ Αηβίοη^πιαβ (Ιΐιβ) Μβΐή/- 

δριεύς Ιρχεται, Ιχων όπλίτας, και Άρισ- 

άΓίαη ο&πιβ-Γοητ&Γά, Ιι&τίη^ (Ιιίβ) Ιΐ6&Υ7-&ι*πΐ6ά-πιβη, Εηά Ατίι 

τεας Χίος, γνμνητας, και Νιχό^χος 

Ιβ&8 (Φΐιβ) 01ιί&η| (Ιι&νίη^ Ιιίβ) 1ΐ£ΐι1-&πηβά-πΐ6η, αηά Νίβοπιαβίια 

0/ταίος, γνμνητας' και σύνθημα 

(ΐΗθ) (Εΐβαη, (ι^ίϋι Ιιίβ) 1ί^1ιΙ-&πη6ά-ιηβη ; αηά (&η) α^Γββπιβη* 

ίτίοίΐηααντο, οτΐότε εχοιεν τα άκρα 

ιν8•-ιη&άθ, (ϋι&Ι) νΐιοη 11ιβ7•ιηί2ΐιΙ-1ι<ινβ-ρο88β88ίοη-οΓ ϋιβ ΙιβίχΙιΙι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΠΑΡΤΕΚ VI. 29δ 

χαί€ί% πολλά ηνρά. Ταύτα σνν^έμρνοι 

τ,ρίστίύν' εκ 8έ τον αρίστου 6 Χειρίαοφος τιρο- 

ύϊ^γ-άΐηοά; αίΙΟΓ — ιίιβ <1ιηηβΓ — ΟΙιβΐΗβορ^αβ 1οά• 

ηγαγβ το τιαν στράτευμα ττρος τους τΐολεμίους 

ί':;ιιταΓ(1 Ιίιβ ινίιοΐβ &ηη7 κ^αίαβί (1ιο βηοιη^ 

ώς 8έκα αταΖΙους, δτϊως ^χοίη ώς μάλιστα 
τίροςάξειν ταυτ-ρ. 

1ο-1>β-&1)οιι^-1ο-1οιι<1-&^&ίηβ1 (Ιΐιβιη) ίη-11ι&1 (άίτοοϋοη). 

*Εηεί8η 8έ έ^είηνιησαν^ χαί ίγένετο νυζ 

\^Ίιβη ίηάοβά Ιΐΐ07-1ι&(1-8υρρβ(1, αηά ίΐ-νταβ ηί^Μ 

όί μεν ταχθέντες φχοντο, χαί 

— (ϋιοββ) ίηάθβά ΕρροίηΙβά (Γογ ΐΐιίβ ββητίοβ) άβραηβά, &η<] 

χαταλαμ6άνουσι το όρος* δε οί άλλοι 

(αΐ£6-ρο88688ίοη-οΓ ϋιβ ιηουηΐ&ΐη; &η<1 Ιίιβ οΐΙιβΓ (Ιτοορβ) 

άνετίαΰοντο αΰτου. Οί τίολεμιοι δε, 

Γβρο8βά (ΙιβΓθ (ι^ΙιβΓΟ 11ιβ7 ντβΓο). ΤΙιβ οηοιη/ ίηιΐοοά, 

ως γσ^ντο το δρος έχόμενον, έγργιγόρί^ιαν, χαΧ 
ίχαιον τίολλά τϊυρά 8ίά νυκτός. Έ7ΐειδ>7 δε 

1>ιιπιβ(1 ιη&η7 &Γ68 άυήη^ (Ιίιβ) ηί^ΐιΐ. ΛΥΙιοη ίηάββά 

ε^ει^ετο ήμερα, Χεφίσοφος μεν θυσάμενος γιγε 

ί(-να8 άα7, ΟΙΐ6Ϊη8ορΙιιΐ8 — 1ι&νίης-ο86Γ6ά-8αεΗ66θ Ιοά 

κατα τγιν 68όν ' οι δε καταλαί^ό^τες 

(ϋιο &πη7) &1οη^ Ιίιβ γοεΛ; — (Ιΐιοββ) — Ιι&νίη2-1&ΐ£6η-ρο88088ίοη-οί 

ΤΟ δρος εηψσαν κατά τά άχρα. Δε τΟ^ν 

(1ιβ ηιοιιηΐ&ίη αάναηοοά &1οη^ Ιίιβ Ιιοίςΐιΐβ. ΒαΙ οί-ΐΐιβ 

τίοΤίεμίων το τιολύ μεν εμενεν ετύ τγ ντίερβολγ 

«ηθΐη7 ϋιβ ςΓο&ί ()*αΓί) ίηάοβά Γβχη&ίηβά &( ϋιβ ρ&8§ 

Τοί5 δρους, δε ίμερος αυτών άπ>7ντα τοΙς 

«ί-ϋιβ ιηοαηίαίη, 1)ΐιί (α) ραιΐ οΓ-ΙΙιβιη ι^βηί (&ςαίη8ΐ) — ((Ιιοβο) 

ΐίατά τά άκρα. Δε ηρίν τους τίολλους, 

λΐοη^; ϋιβ 1ΐ6ίς1ιΐ8. Βιι( ΒοΓογθ (ίΐιαΐ) | Ιίιβ ιη&ηγ, [Ιίιβ 

είναι ό|ί/οί, οί κατά τά 

■ΐΑΐη ΙκκΙίβΒ οί ΙΙιβ Απιιίθβ,] νβΓβ ίο^οΐΙιβΓ. — (Ιΐιο^) αίοη^ ϋΐβ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 296 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

&χρα σνμμιγνύαχην άλληλοις^ χαί οί 'Έλλ^^^^ 

]ίθίξήΐΒ ιηβΐ οηβ-αηοϋΐθΓ, &ηά ϋιβ Ογμ^ι 

νικώοι χαΐ 8ιΔκοναίν. Έν τούτφ 

οοιιςιιβΓοά αηά (1ΐΌτβ-1)ΐλθΐ£ (Ιΐιβίτ ορροηβηΐβ). Μ Ιΐιΐβ (Ιΐηΐθ) 

δέ χαιΧ οΐ εκ τοϋ τϊεδίου, μεν οί τίελτουσταί 

— »1βο — (ϋιοββ) Γγοιιι Ιΐΐθ ρΐαίιΐι ιιαιηοΐ/ Ιΐιβ 1&γ|^Ιμτ 

των ^Ελλτηνων ε^εον 8ρόμφ τίρος τους 

οί-ΐ1ΐθ ΟΓθθΙεβ Γ&η 'ίη (&) ^ηοβ ας&ίηβΐ — (ϋιοββ) 

τιαρατεταγμένονς, 8έ Χεωίσοφος εφείτιετο ταχύ 

<ΐΓαιιτη-αρ-&ςα1η8ί (Ιΐΐθΐη), &ηά ΟΙιβιιίβορΙιαβ ίουοντβά (]τιίοΜ7 

βά^ην ανν τοΙς οτίλίταις. Δ' οί τίολέμΐΌΐ 

■1βρ-1>7-8ΐ6ρ ι^ίϋι ϋιο 1ΐ6Εν7-&πη6(1-ιηβη. Βυΐ ϋιβ βηβιη/ (η&ιηβΐ7) 

Οί εηΐ τγ 68φ, εηεώγι ίώρα)^ το άνω 

— (Ιΐιοββ) οη Λβ ΓΟΕά, νΐιβη ϋιβ7-8&ιτ — (ϋιοβο) &1>οτο 

ηΊ:τάμενον^ φενγουαι' καί ον τίολλοι μεν αυτών 

άθίβαΐβά, βοβ-&να7; &η(1 ηοΐ ιηαιι^ ίηάβοά οί-ΙΗβιη 

άτίε^νον. Αε τίάμτϊοΤίλα γέρ^α έλτηφ^^ οΐ 

άίοά. Βαί (&) {ρΓοαΙ-ιη&η7 βΐιίθΐάβ νοΓθ-1&1ΐ6η, πΐιίοΐι 

οί ^Ελληνες χόητοντες ταΐς μαχαίροας, 

ϋΐθ ΟΐΓθβΙεΒ ουίϋη^ — (ιιήΐΐι ^Ιιβίτ) βι^οηΐβ, 

ετίοίονν αχρεία. Δ' ώς άνέβησαν, 

ιηηάβ αβοΐοββ. Αηά μ ϋιβ7-&πίτ6ά-οη (ϋιβ Ιιβί^ΙιΙβ), 

θνααντες, χαί ατηοάμενοί Τράτιαιον^ χατέβησαι 
εις το πεδίον, ^^αί ηλ^ν εις χώμας γεμονααυς 

Ιηίο ϋιβ ρΐ&ίη, Επά ϋιβχ-ι^βηΙ Ιο τϊΠα^μ ηοΓβά-νϋβ 

ηοΙλΧών χαί άγα!^ν. 

«Αΐιχ Εοά ιοοά (ϋι1ιι§ι>. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΗ VII. 297 ΟΗΑΡΤΕΚ VII 
Έχ ίβ τούτων έτίορεύ^σαν τύντι ^ΊΤα^ 

Εβομ — ϋιβββ (τϋ1&£^) ϋιβ7-ρπΜ!β6άβά Ατβ άλτ•*• 

μονς^ τριάκοντα παρασά^^ας, εις ΊαΑχους ' 

ΒΜϋτοΙι, (ηααίιίη^) (1ιίΓΐ7 ρ&ταβ&ηι^β, Ιο (ϋιβ) Τ&οοΙιί; 

χαι τά ΒΤίιτη^εία ίηελίτίε' γαρ οί Ίαύχοι 

&ηά — ρΐΌνίβίοηβ 1>6£&η-Ιο-Γ&ί1 (ϋιβιη); Γογ ϋιβ Ταοοίιΐ 

φχονν ιοχνρά χωρία, χαι εν οίς είχον τιάντα 

Ιιι1ΐϋΙ>ϋθά βίτοηι; ρΐ&οββ, &ηά Ιη νΐιίοΐι ϋιβ7-1ιΐΜΐ αΜ 

τά ετίίΤτη^εια άναχεχομιομενοι. 

— (ϋιβίτ) ρΓονίβίοηβ 1ιανΐη£;-*ο&ιτίβά (ώβιη) 'υρ (&ηά 8ΐθΓ6<1 

Έπβί δ' άφίχοντο εις χωρίον, δ 

ϋιβιη ϋιβΓβ) ΙΥΙιβη ΙιονβΥβΓ ϋΐ67-&πίνβά &( (&) ρΐ&οβ, ιτΐιίοΐι 

μεν είχεν ον τίόλιν οίδ* οιχίχις, δ' αντόαε χαι 

πιάοβ<1 ΙΐΕά ηο ίοπη ηοτ Ιιοιιβββι Εηά ϋιβΓβ 1>οϋλ 

άνδρες χαι γνναίχες χαι τίολλα χχτηνη ηααν 

ιηοη &ηά ι^οιηοη Εηά τηκηγ βΑΐϋβ νβιβ 

βίτνελιηλν^ότες, Χειρίύοφος μεν ίρίων εν^νς 

ίηοΐαάβά, ΟΙιβΐΗβορίιιιβ ίηάοοά Ιι&νίη^-βοιηβ ίιηιηβάί&ΐβΐ^ 

7ίροςέβαλ?ίε ηρός τούτο* έτίεώη 8έ ή τιρά/νη 

ιηαάβ-Εη-αΙΙαοίΕ ας&ίηβΐ ϋιίβ (ρΐαββ); νΐιβη — ϋιβ βηλ 

τάξις άτίέχαμεν, άλλη τιροςγει καί αι53ί$ 

άίτίβίοη 1>6^αη-1ο-^ΐΌντ-ϋι*β(1, αηοϋιβΓ βυββββάβά &η<1 &£;&!η 

άλλη' τ^άρ ην ον ά^ρόοις 

κίοϋιβΓ ; ίοΓ ϋ-πΛΒ ηο( (ροββίΜβ ίοΓ ϋιβιη) (1πινη-υρ-ίη-Α-Ικ>ά7 

ηεριατηναι, άλλα ^ν τχοταμος χνχλφ. 

Ιο-βΙαηά-αΓοαηά (Η), αβ ϋιβΓβ-ν&β (&) ιΐτβΓ 'ίη (&) ^οίτβΐβ 

Έπειδ>7 δέ Ηενοφων ^Τ^ε συν τοις όπισ^ο- 

;ΑΤοα&<1 ϋ). "^νΐιβη — ΧβηορΙιοη β&ηιβ νίϋι ϋιβ ιτβΑΓ. 

φύλαζν χαι τίελτασταΐς χαι στιλίταις, ενταν^ 

ίζΟΛίά ναά 1&Γ^θ(β6Γ8 &ηά Ιιβ&τ^-αΓπιβά-πιβη, ϋιβη 

&η ^ειρίοοφος λέγει ' ^Ήχετε εκ χαλον * γαρ 

%ηιΐ7 01ϊ«ιΗιορ1ια• β&χβ : Του-ΐι&τβ-οοιηβ ηιοβ^-ορροποηβΐγ ; ^οτ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 298 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

^ό χωρίον αιρετέον ' γαρ ίση ον τά Βηιτγι^εκΑ 

— (ϋιίι) ρΐ&οο ιηιΐ8ΐ-1>β-1α^θη ; Γογ ϋιβΓβ-ίβ ηο — ρΓΟΥίβίοηι 

τγ στρατιςΐ ει μτη λνιφόμε^α το 

*[€Τ ϋΐ9 *&πη7 Ι ιΓ ηο( [υηΐβββ] νβ-βΙίΕΐΙ-ι&Ιιβ — (ϋιίβ) 

χωρίον. *Ενταί;3α ^ έβονλενοντο χοινγ' χολ 

ρΤ&οβ. Τΐιβη ίηάθ6<1 11ΐ67-€ΐβΗΙ>οπιΙβ€ΐ ίη-οοιηπιοη; Εηά 

τον Έενοφωντος έαοτώντος^ τί εΐη το κΐόλϋοι 
ειςελ^είν^ 6 Χειρίσοφος είτιεν' *Αλλά αυτ>7 

ίο-6ηΐ6Γ (Ιΐΐθ ρΐαοο), — Οΐιβΐηβορΐιιιβ β&ίά: ΒαΙ Ιΐιίι 

ΒΟΤιν μία ττάροί^ος ην ορ^ς' δταν ίί 

Ιι '(1ιβ) οηβ (011Ι7) ραββ&^β ντίιΐοΐι 7οα-•θ6; ι^ΙιβηβτβΓ ίιιάοοά 

Τις τίειραταί τχαριεναι ταυτ-ρ, χυλινί^ϋαί 

»ιΐ7-οηβ 8ΐιοα1ί1-&(1βιηρ1 1ο-ρα88-&1υη§ ϋι», ϋιβ7-Γθ11 (άοιτη) 

λί3ου$ ντίερ ταντγις τγις ντιερεχονοης τιετρας 

•Ιοη«8 ΟΥΘΓ ϋιίβ — Ιιηρβηάίη^ γοοΙε; 

5' δς άν χαταλγιφ^γ^ οντω διατί^βται. 

(1ιβ) ίηάβοά ι^Ιιο ιηα^ 1ι&νβ-1)βθη.8(ηΐ6ΐε, *ί8 ΙΙιοΒ 'άίβρυβοά^ί. 

Δ' α/ι^ ε^είζε άν^ρώτιους συντετριμμένους 

Αηά Αΐ-ύι«-8&ιηβ-ΰιηβ Ιιβ-βΐιοινβά ηαβη οηιβίιβ^ 

χαΐ σχέλη χαΐ τιλευράς. Αέ τ^ν άνοίλώσωσιν 

1>οϋι (μ ΓοιρΜίβ) Ιβ£;8 αηά ΗΒ•. ΒαΙ ίί 11ιθ7-β1&οιι1ά-βχρ€η<1 

τους λίγους, εφη 6 Βενοφών, Τι γ} οι^έν άλλο 

— (ύιοΐτ) ιΑοηββ, ΒΛχά — Χβηορίιοη, ίι-ϋιβη ηο11ιίη||^ βίββ 

χωλύει τιαριεναι; τ^άρ 8η ονχ ορωμεν 

(ύϊΜ,ί) ρΓθΥβηΙβ (α•) Ιο-&(1ν&ηβ6 ? Γογ ΙιιάΜά ι^ο-'άο ηοΐ 'βοο 

€Χ του εναντίον^ ει μη τούτους ολίγοί)ς 

(αβ7) οΓ — (ϋιοββ) ορρο8βά-1ο-ιΐ8, αηΐθβ• Ιΐιβββ ίθΐν 

άν^ράτίους^ καί τούτων ίυο η τρεΙς ώτχλισμενονς, 

βΛΛ, ΛΏά οί-11ιβ8β (οηΐ7; 1^0 ΟΓ ϋΐΓ6θ &Γθ-απηβ<Ι. 

Δε το χωρίον, δ 8ει διελ^ειν βοΛΛο- 

Αηά ϋιβ •ρΜβ» ι^ΐιίοΐι ϋ-ί•-η60688&Γ7 1ο•ρ&88-(1ΐΓοτι^Ιι (ι^ΙιΠβ) 1>οίιΐ||« 

μένους έστιν, ως χαΐ συ ορ^ς, σχε^ν τρίο 

ϋίΓΟίτη-Αΐ \β, βλ βνοη 7011 βββ, &1>οιιΙ Οιτθ• 

ίίμιτίλε^ρά. Αέ τούτου δσον 

0Αΐί'.ρ3β^ΙΐΓ& [&Ικ>ιιΜ60 ί66(]. Αιιά οί-ϋιίβ (ιρ«οβ) Μ-ιηυοΙι «8 (») οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 

ηλέ^ρον &ισι) μεγά^ις τύηχη ίιαλεΐτ 

ρΐβΐηπιπι ΓΑΐ>οα1 100 ΓμΙ] (ίι) ϋιίοΐί ιιηϋι•{ρΓοα1 ρίηβ-Ιτββ• ιΐΑΐκϋηχ. 

τωνσαις άν^' άν άνδρες εστηχότες 5*• 

&ρ&Γΐ-ίΐΌΐη-οηβ-Αΐιο11ΐ6Τ «ιι^αΐοβΙ ι^ΐιίβΐι ιηβιι βίΑίιάίη^ 

τί τϊάαχοιεν η νηό τών φερομένων λί^ων ι? 

ιτΙιαΙ ιπ11-ϋιβ7-βιιββΓ βϋ^βΓ ίΐΌΐη Ιΐιο ώΐΌΐηι β^οηβι οτ 

ντΐό των χνλιν^υμενων; τό λοιτίόν 

ίτοϊϊΐ ύϊ9 Γοΐΐβά (οηββ) ? (Ιΐβ Γβ8( (οί ϋΐ6 Βρλοο) 

^δ)7 οίν γίγνεται ώς ήμίτϊλε^ρον^ 

ηοΜτ ύίβηΐοη ώβοιηββ &1>ου1 (&) 1ι&1ί-ρ1β11ιηιιη [&1>οα1 50 Γββΐ], (ον0Τ) 

Ο 8εΙ, δταν οΐ λί^ι λωφιησωβι, τχαυροτ 

ιτΙι!ο1ι ϋ-»-ηβθθβ8&Γ7» ι^ΐιοιι ϋιβ ιωποβ ιηαχ-οβαββ, Ιο-παι• 

δραμεΐν. Άλλα, ίφη 6 Χειρίσοφος, εν^ύς 

ραβί. ΒυΙ, ΒΛΪά — ΟΙιβϊτίβορΙιιιβ, ίιηπιβι1ί&1θ1? 

έτίει^άν άρζώμε^ ηροςιέναι εις το δασύ, 

ιτΐιβη ιιτ6-βυιηιηβηο6 1ο-&ϋνληο6 Ιο (1ιβ (ρ&ιΐ) Ιΐιϊ6ΐ( (ιιτίϋι Ιτοοβ^ 

7ίο7ίλχ)ΐ οί λί3οι φέρονται. Αινό, Ιφη^ 

ΏίΛηγ — 8(οη«8 &Γθ-ι1ΐΓθΜτη. ΤΙιαΙ, βαίά (ΧβηορΙιοη), 

άν ε\γι το 8έον γάρ θάττον άναλώσουσι 

ινουΐά 1>β ϋιβ ϋιίη^-ναηίοά, Γογ 11ιβ-ΕηυΓΰ.8ρβ6άίΐ7 νί11-11ΐθ7-θχρβη<1 

τους λ'ι^νς. Άλλα τχορενωμε^, 

— (Ιΐιβίτ) Βίοηββ. ϋαΐ ΙβΙ-αβ-αϋναποθ (Ιο (Ηθ ρΐαοβ), 

Ιν^εν Ιστα^ τι μικρόν ημίν τιαρα^ραμείν^ 

ινίιβηοβ ίΙ:οΓθ-τ7Ϊΐ1.1>β βοιηθ βιιιιιΐΐ (ρΐ&οβ) ΓοΓ-υβ (ο-ηιη-ραβ^ 

ί^ν 6ννώμε^^ χαί ρ4^ιον άτΐεΤ^έϊν^ 

ύ ιιτθ-οαη, αηιΐ (Γγοιιι ιιτΙιίοΚι ιιτβ ιη&7) βαβϋγ άβρατί, 

371• βουλίόμε^α. 

ά 1ΙΤβ-ρΐ6Ε8β. 

*Ειτρυ3εν Χειρίσοφος και Έενοφων^ χαΐ Καλλί- 

Τΐιβηβθ €ΙιβίΓΪ8ορύα8 &η<1 ΧβηορΙιοη, αηά 0&11ί• 

υαχος Παρ^άσιος λοχαγός, (^άρ η ηγεμονία 

ΛΟΜίιτα (Ιΐιβ) ΡαΓΓ^αβίαπ (α) οαρίαίη, (Γογ Ιΐιβ 1β&<1 

των λοχαγών τών οτίισ^οφνλάχων 

•ί-ΐ1ΐβ 0ΑρΐαϊΙ18 θΓ-ΐ1ΐ6 ΓβΗΓ-^αίΙΓίΙ {\9&Β ίη ρθ88688ίθη) 

τούτου εχείνγ τχ^ Υ[μέρ€ί,) έηορενοντο ' δε οι άλλοι 

>ί-|]λΐ8-οηβ Αϋ-Ιΐι&ΐ — (1η^>) ΡΓΟοββάβά-Ιοηνβτά ; 1)ΐ]( ϋιβ ούιβι οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 800 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

?οχ(ΐχοί Ιμερον εν τςϋ άσφαλεΐ. Μετά τοΰτη 

€Αρ1&ίηβ Γθΐη&ίηθά ίη — 8&Γβ^7• ΑίΙβΓ ϋιΐι 

οίν ώς ίβ^μηχοντα αν^ροϊΤϊΌί άταηλ^ον ίτώ 

ϋιβΓβίοΓΟ &1)οιιΙ 86ν6ΐι(7 πιοη ΐ76η1-ο£Γ αηάβί 

τά δένδρα, ονχ αθρόοι, αλλά κα^' Ινα, 

ϋΐθ Ιτθββ, ηοΐ 6θ1ΐ6βϊβ(1-ίη-8.-1}θά7, 1)ΐιΙ οηβ-1)7-οηθ| 

Ικαστος φνλαττόμενος ώς έ^ννατο. Άγαχτίχις 

ο&οΐι-οηθ ^ιι&τάίης-ΙιΐιηδβΙΓ 8.5 (ινβΐΐ &8) Ιιβ-ΰοιι1ά. Α^^&βίιιι 

δε ό Στνμφάλιος χαί ^Αριατώνυμος Με^ν8ριενς 

— ϋιβ δΐ^ιηρίιαίίαη &ηά ΑΗβΙοιιτιηιιβ (Ιΐΐθ) ΜβΙΙι^άΗ&ο 

και οντοί δντες λοχαγοί των σηια^οφυλάχων^ και 

αηά (1ΐ686 1)6ίη£ βαρίαίηβ οί-ΙΙιβ ηατ-μνοίχά, Ληά 

άλλοί δέ, έφέαταααν εζω των δένδρων ^άρ ην 

οίΙιοΓβ &180, Βΐαη(ϋης-ηοαΓ ι^ίΐΐιοιιΐ Ιΐιβ Ιτοββ; ίοΓ ί(-ντ&• 

ονχ άαφαλες τΐλείον )? '^^ ?ί^α λόχον εστάναι 

ηοΐ βαίθ (Γογ) πιογο Ιΐι&ιι — οηβ οοιηραη/ Ιο-βΙ&ηά 

έν τοΙς δένδρθ6ς. Καλλί^ι^αχος ^ν3α δ)7 μγιχανδτ 

υηάοΓ ϋιβ ίτοββ. Οαΐΐίιηαοΐιαβ ϋιβη ίηάοβά οοη- 

ταί Π' ηροέτρεχεν άτώ τον δένδρου, 

(τίνβά βοιηβϋιίης (ϋιηβ) : Ιΐθ-Γβη-ίοηναΓά Γγοπι Ιΐιο (τοβ, 

νφ φ αντός ην^ δυο )? '^Ρ^'α βτιματα' δε ετιεί 

αηάβΓ ττΐιίοΐι Ιιβ ι^εβ, (ινο ογ ΙΙιγθο ϋιηββ; 1)ΐιΙ ιν1ΐ6ΐι 

01 λί^οί φέροιντο, άνεχάζετο εΰττετώς * εφ' έχάστιης 

ϋΐβ 8(0068 Τ^ΟΓΘ-ΙΐΙΙΓίθά, Ιΐβ-ΓΟίΐτθίΙ βζρ6(1ί(ίοιΐ8ΐ7; αϊ 6Αθ1ΐ 

δε ηρο^ρομης τΐλεον 17 ^^^α ά//α^αι πετρών 

8&1Ι7 ιηοΓβ 11ι&η Ιοη ι^αςοη (ΙοαάΒ) οί-βίοηβ 

άνγιλίαχοντο. Δε ό 'Αγααίο^ς, ώς 6ρ4 τον 

ι^βΓβ-οοηβιιιηοά. ΒαΙ — Α^&βί&β, &8 Ιιο-ροΓοβίνοβ — - 

Καλλί|ΐχαχον, & ετίοίει, χαί τιαν το ατράτενμα 
θεώμενον^ δείσας μη ον τίυώτος τωφοτ 

ϊ}ο\ϊο\ά{Ώζ (ϋ), Γβαιίη^ ΙβΒϊ (Ιιβ ιηί^ΐιΐ) ηοΐ (1)θ) (;ηβ-&Γ8ΐ Γόη. 

ίράμοί εις το χωρίον, οΰδε τταρακαλεσας τον 

ηίη£-1)7 ίηΐο ϋιβ ρΐ&οβ, ηβϋΙιβΓ ΟΑίΙίη^-Ιο — > 

*Αριατώννμον οντά τίλησίον, οι»δε Εΐ'ρι5λο;ζον 

4Ηβ1οη7ΐηυ8 (Ιιβ) 1>βίη|; ηβ&τ. πογ (Ιο) £ιιτ.?1(Μ3ΐιιιβ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΚ VII. 801 

τον Λοικτιέα όντας «τα/ρους, οΰδε ον8ένα 

Ιΐιβ Ιιαβίαη (1>οΐ1ι) 1>βίη;ζ (Ιιίβ) οοιητ&άββ, ηοΓ ((ο) ηο-οηο 

άλλον, αυτός χωρεί, κα* παρέρχεταέ 

οΐΒβ^ ^β νβηΐ-οη (1>7 Ιιίιηββίί), &η(1 ρ&8ββά-1)7 

πάι/τας. Ό δε Καλλί|[/αχος, ώς Ιώρα αυτόν 

αΠ. — ΒαΙ Οαΐΐΐιηι&οΐιαιι, μ Ιιβ-Β&ντ Ιιίηι 

7ίαγΐόντα ίτίλχιμβάνεταί της Ιτυος αντοϋ ' 

ρΜ8Ϊ磕1>7 8βίζβ8 Ιΐιβ ήιη (οί ϋιβ βΐιίβΐά) οΓ-Ιιίιη ; 

ί' ΒΡ τούτφ *Αρίατώννμχ)ς Με^νίριενς τΐορέ^ει 

)»νΛ Λ% ύϊίΒ (ϋιηβ) ΑΗ>>(οη7ΐηιΐ8 (ώβ) Μθϋΐ7αηΕη ιιιιι•1>7 

αυτούς, και μετά τοντον Εΐ'ρΰλοχος Λοιχχιευς. 

ϋΐθΐη, αιιά &Γΐ6Γ ϋιίβ (οηβ) Εατ^ΐοβίιαβ (ϋιβ) I^υβ^&η. 

'^άρ τιάντες οίτοι άντετίοιοϋντο άρετ)7ς, χού 

Έοτ 8ΐ1 ϋιβββ οΙαίχηοά-ίοΓ-ϋιβιηββΙτθβ ν&ίοιιτ, αη<1 

3ι>7/ωνίζοντο ττρος αλλήλους ' και οΰτως 

3οη1»η(1βά ιτΐϋι οηβ-&ηοϋΐ6Γ («β Γθβρβοΐβ ϋ); «ηά ϋιιι# 

Ιρίζοντες αίροϋαι το χωρίον. Γαρ ώς ατταξ 

οοηίβηάίη^ ϋΐ67-1&](θ Ιΐιο ρΐαοβ. Ρογ &8 '11ΐ67 οηοο 

Βΐςέ8ραμον^ ουδείς πετρος τβ^εχ^ άνωθεν, 

'ΐι&ά-ηιη-ίη, ηοΐ (α) βίοηο ι^Εβ-ϋιτοιηι ίΐΌΐη-αΙ>ονβ. 

Ένταυ^ δ)7 ί^ δεινον θέαμα. Γαρ αί 

Τΐιβη ίιιάββά ϋιβΓΟ-ναβ (α) άΓΟλάίαΙ βρβοΐΑοΙο. Έοτ ίΐιβ 

γυναίχες ^ίητονααί τα τιαιδ/α, 

ιτοιηβη 11ΐΓονίη|; — (ϋιβίτ) οΐιϋάτβη (ονβΓ (1ιβ ρΓΟοίρίοβ), 

καί είτα εηιχατερρίτντονν, και οί άνδρες 

{αηά) ώβη ϋιτβιτ-ϋιβιιιββίνββ-άονιι-ιιροχι (ϋιβιη), &η4 ϋιβ χηβη 

€ίςαύτως. "Έν^α δ)7 ^ταί Αινείας 

Ιη-Ιϋιο-πι&ηηθΓ (άίά ϋιβ βαιηβ). Τΐιβχι Ιηάββά &180 ^Βηβαβ (^!:β) 

Στυι^φάλιος, λοχα^^ός, ?δών τίνα, Ιχοντα 

3^7ΐηρ1ι&1ίΑη, (α) ο&ρΐ&ΐη, βββίη^ βοχηο-οηο (οί ΰιοιη), Ιι&τίηκ (λ) 

χαλ>7ν στολην^ θεοντα ώς (^ί^ίοντα εαυτόν 

ΚλίκΐΒοιηθ άτοββ, ηιηηίη^ αβ 1>βίη2-αΙ>οιι(.*11ιΐΌΐπη^ Ιιίιηββίί Ότβγ» 

ίηίλαμβάνεται ώς χωλΰσων. Δβ 

Ιιιίά-ΐιοΐί (οίΐιίιιι) μ 1>βίιΐ£-&1>οαΐ-ΙιίιιάβΗη^ (Ιιίιη). ΒαΙ 

6 εταοτίαται αυτόν, και αμφότεροι φχοντο 

~ (1ιβ) *άτΛΐ;9 Ιιίιη *&1οη|^, &η(1 1}οΐΗ ντβηΐ ίοψ9Τ\ ϋφζβά όγ νηΟΟζ?ΐ€ 802 ΤΗΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ Χ£ΝΟΡΠΟΝ. 

φερόμενοι κατά των π^τρτον, και ατύ^ΐΌν. 

£6ΐη{$-1>υΐ*ηβ άονη ϋιο γοοΚβ, αηά άίβΧ 

*Έ»ντεν^εν μεν ηάνυ ολίγοι άν^ρωτϊοι έληφ^σαν^ 

ΤΙΐθΓβίοΓΘ ίΐ1(ΐ66ά ΤβΓ7 Γ6\ν ιχΐ6η ιν6Γθ-οαρ(ιιτβ<1, 

ίί χοϋ 7ΐολλχ)1 βόες χαί δνοί χαΐ ηρό6ατα. 

\>α1 — πίΕηγ οζβη ΕΠίΙ αββοβ αιιά βΐιββρ. 

*Εντεΰ^εν έηορεύ^σαν 6ίά Χα- 

Τΐιοηοβ ϋΐ67-ρΓ0€6β(1βι1 ΐΙίΓοα^Ιι ((1ιβ οοαη1ΐ7) *ο{ (Ιΐιβ) Ό1ι&- 

λυβων έητά ατοί^μούς^ τίεντηχοντα τίαρου- 

1^1>ίαηβ ββνβη άα^β'-υΐΗΓοΙι, (ιηαΐίίη^) Μίγ ριΐΓ&,- 

αάγγοίς. Ούτοι ηααν άλχιμώτατοι ωρ 

ΒΒ,Ώ^». ΤΙιοββ ιν6Γ0 Ιΐΐ6-1)ηιν68ΐ (οΓ 11ΐ08β ροορίβ) Ι^ΙΐΟΜ 

^ιηλ^ν. χαΐ γεύαν εις χεΊρας. 
Είχον δέ λινοΰς θώραχας 

ο«ηβ Ιο ο1θ8θ οοιηΙ)&1]. ΤΙιβ^^-ΙϋκΙ αίβο Ηηοη οαίηιββββ (ΓβΕοΙιίη^) 

([^έχρι τοϋ ί^τρου^ δ' αντί τών ητερνγων 

^118ι 1ο-11ΐ6 ^τοΪΏ, Β.ηά ίη-ρίαοβ οΓ — βκίΠβ (ϋΐθ}τ Α»<1) 

ττυκνά σπάρτα έατραμμενα, Είχον δβ χαί 

ΰιίοίε οοΓάβ ΙννίβΙβά. Τΐιβ^-Ιιαά α18ο — 

κνημί^α^^ χαΐ χράηη^ καί μαχαίρισρ τϊαρά 

ςτ68.ν68, &ηά 1ιο1ιη6(8, αηά (α) Ιιηίίβ αϊ 

την ζώντην οβον Ααχωνιχην ζιτηλην^ 

— (ϋιοίτ) ςίΓάΙο &8-Ιοης-α8 (ο) 8ραΓ(αη (άας^θΓ) βίοΐιΐθ-βΐιαροά, 

φ εαφαττον, &ν δνναιντο χρα^εΐρ ' 

ιηύι-ψ}Λο\ι ίΙιθ7-οιιΙ-ϋιο-11ΐΓθΕΐ8, οΓ — (Ιΐιοββ) ϋΐ67-οοιι1ά αίΕβΙβΓ , 

ΧΟΛ άτιοτέμνοντες τάς χεφαΤυάς άν έχοντες 

η,ηά οαΙ(ίη^-ο£Γ — (ϋΐθίτ) ΙιβΕάβ — (Εηά) ΙίΕτίη^ 

έτίορενοντο ' χαί γ8ον, χαί έχόρευσν^ 

Λΐΐ6ΐη) 11ιβ7-ρΓθβββάο<1 (οη ϋιβίτ πιεγοΙι) ; Εηά 11ΐ07-8Εΐΐ2, Εηά ιΐΕΐΐΰβιΙ• 

ότϊότε οί τΐολεμνοί εμελλον δ'^εύ^ι, 

νΐιβη (11ιβ7 ΙΙιοαςΙιΙ) ίΐιβ βηβιη^ ιν6Γθ-Εΐ>οιιί ίο-βοο (ϋιοαι) 

Και είχσν δε 8όρν ώς τιεντεχαί^εχα ηηχων, 

Αηά ϋιβ7-1ΐΕ(1 εΙβο (ε) βροΕΓ εΙ)οιι1 δίΐβθη οαΙ}ϋ8 (ίη 1θ-ι|^) 

εχον μίαν λόγχην. Ούτοι ετΙ-μενο^ 

^\ηΧ) ΙίΕτΐη^; <οχιΐ7) οηο βρϋ^β. ΤΙιββθ (ρββρίο) Λ9ΐ&«ιηβ4 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΒΒ VII. 808 

ίν τοΧς τωλίαμασιν. Έττβί ίβ οΐ "Ελλιττες 
τΐαρέΤί^ιερ^ είτιοντο άθΐ μαχόμενοι, 
^Ω,ιχοχψ 8έ έν τοΙς οχνρόϊς, χαί τά έηιτη^εια 

ΤΙιο7-(1^βΗ — ίη — βϋτυη^Ιΐυυ•, αηά — (ϋιβίτ) ρΓονίιίοηι 

άνακεχομιαμενοι ήσαν εν τοι'τοίς, &ςτε 

ιιτβΓβ•1>ΓοαςΙιΐ-ΐ]ρ ίη ϋιβββ (β^Γοηι^ΙιοΙάβ), βο (1ίι.() 

τους ^Ελλγ;να^ Τϋαμβάνειν μγιίέν αυτό^ίν, αλλά 

Ιΐιβ ϋρβθίΕβ ΙοοΙε ηοΐΐιΐηι^ ίΐΌΐη-ίΙιαΙ-ρΙ&οβ, 1>α( 

8ί(Τράφγ;θαν τοΙς χτγινεαιν^ ά ΙΤυαβον εχ τώ> 

ινβΓ0-ηοαή8ϋβά 1)7-Ιΐιβ ο&Ιϋο, ι^ΐιίοΐι 11ιβ7-1οο]( ΓΐΌΐη ϋιβ 

Ύαόχων. *Εχ τούτον οΐ ^Ελληνες άφίχοντο έτύ 

Ταοΰέΐ. ΑΓίβΓ ϋιίβ Ιΐιβ ΟγμΙη Απίνβά «Ι 

τον τιοταμόν ^Αρτιασαν, εΐψος 

ϋιβ ΗτβΓ ΙΙ&Γραβιιβ, (ϋιβ) 1>Γ6&(1ϋι (οί ι^ΐιΐοΐι ))6ίη|() 

ΤΓΓτάρων τΐλε^ρων. Έντεϋ^εν έτιορεν^ααν 6υα 

ίοΌΐ ρΐβΐΐιπι. Τΐιβηοβ ϋιβ7•ρΓθοββ(1βά ϋίΓοαι^Ιι 

Σχν^ινών τετταροϋς στα^μονς^ 

(ϋι« οοαιιίΐ7 οΓ ϋιβ) δβνΐΐιίηί ίουτ ά&78'-ηι&το1ι, (ιη&ϊΐη^) 

είχοαι τΐαρααάγγας, 8ίά τιε^ίον εις χώμα^, 

^ιτθΐϋ7 ρατ&β&η^β, ΙΙιιόιι^Ιι (&) ρΐαίη ίο νίΠα^ββ, 

ίν αίς έμειναν τρεΙς ημέροίς^ και έτίεοιτίααντο. 

Ιη ιιτίιίβΐι ϋιβ7-Γ6ΐη&ίη6(1 ΙοΓβο ά&γΒ, αηά οοΠοοΙβά-ρΓονίβΐοοι. 

*Εντεν^εν δβ ηΤί^ν Τίτταρας σταθμούς 

Τΐιοηββ {ηάβθά ίΐιβ^-τνβηί ΓοαΓ άα^β'-ιηαΓβΙι (ιη&ΐείχι^) 

είχοσι τίαρασάγγας^ προς μεγάλην καί εν8αίμονα^ 

(ιτ6ηΐ7 ρΛΓΜΛΠ^β, Ιο (α) ΙαΓββ αηά ιτβ»111ΐ7 

χαΐ οιχονμένην τίόλιν, ^ έχαλείτο Γυ/ζΐ'ίας. Έχ 

Αοά ροριιΐοαβ οϋγ, νΐιίοΐι ναβ-βαΐΐοά 07πιηί&β. Ρηη 

Ται5τ>7$ 6 άρ;|^ωι/ της ;^ώρας ηεμηει ίιγεμόνα 

ϋύΒ (ρΐαοθ) Ιΐιβ ηίΐβΓ οΓ-ΙΙιο οοιιηΙΐ7 8βη(ΐ8 (α; ^αί(1« 

ΤοΙς ^Ε'λ^γιοιν^ οτούς αγοι αυτούς 8ιά της 

Ιο-(1ιβ Οι*66ΐ£8, ϋιαΐ Ιΐθ-ιηί^ΙιΙ-οοηάαοΙ ϋιβιη ίΙίΓοα^Ιι ΐίιβ 

;|τώρας τϊολεμίας «αυτών. Δ' έχείνος 

Μαιι(Τ7 ίηίιηίο&Ι (Ιο Ιιίι ροορίβ) Ιΐιβιηββίνθβ. Αηι) 14 οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 804 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΙίΟΡΗΟΙΙ. 

Ιλ3ών λεγει^ δη άζει αντονς τάντε ημερώι 

ΙίΑΥίη^-οοιηβ βαχβ, ϋι&( Ιιβ-ινϋ1-1ο&ά (Ιιοιη (ίη) βτβ άΛγι 

εις χωρίον, δ^εν δ^ί/οντα^ θάλλατταν* δί « 

Ιο (α) ρ1&6β, ι^ΐιβηοβ 11ιβ7-ινοιϋά-β6β (ϋιβ) 8β& ; &ηά ίί 

μη έτίγγγέλλετο τε^νάναι. Και ηγούμενος, 

Βοΐ Αηηουηοοά-ΙιίιηΒβΙί (ιτί11ίη|^) 1ο-<ϋθ. Αηά Ιβ&ιΐίιι^ 

έτίει&η ένεβαιλεν εις την ηολεμίαν 

(ϋιβιη), ιτΐιβη Ιιο-βηΙβηά ίηΐο Ιΐιο (οοηηΐιχ) ίηίιηίοΑΐ 

Ιαυτοϊς, τταρεχεΤίενετο άί^ειν χαΐ φ^είρειν την 

Ιο-ϋΐθΐηββίνββ, Ιιβ-οχΙιοΓίβά (ϋιβιη) ίο-Ιιιιπι αηά ]&γ-ντ&8ίΛ !ΐιι 

χώραν χαΐ φ εγένετο Α^λον δτι Ιλ3ο& 

δοηηίτγ ; &ηά 1>7-ΐ7ΐιίβ1ι ϋ-1>βο&ιηθ οτίάβηΐ ϋι»Ι Ιιο-Ηαά-οοιηβ (\}γ) 

ίνεχα τούτου, ου της εννοΐο^ς των 

Γ6&Βοη οί-ϋιίβ, (&ηά) ηοΐ — (Γχόπι μι/) |^οο<1-νπ11 (ΐοτ) ϋΐ6 

Ελλήνων, Και άφιχνοϋντοα έτύ το δρος τγ 

ΘΓβοΙεβ. Αηά Ιΐιβ7-&ιτίνβά Λί ϋιβ ιηοιιιι(&ίη οη-ϋιι 

τύμητγ ^ερςι • δνομα δε τφ δρει ην Θήχης, 

ΟΓϋι <1α7; (ϋιβ) ηαιηβ — (οΓ ) ϋιβ ιηουη(&ίη ι^αβ Τΐιβοΐιβε. 

Τίί7ίείδη δε οί τίρωτοι εγένοντο ετύ τον δρους, 

\ν^1ιβη ίιιάθβά ΐΗβ ίοΓβιηοβΙ ^οϊ οη ϋιβ ιηοαηΐ&ίη, 

και χατέΐδον την θάΤυατταν^ ηολλή κραυ)θ7 

&η(1 Ιοολβά-άοι^η (οη) ϋιβ 8β&, (α) ^τβ»! αοίββ 

εγένετο. Αέ 6 Ηενοφων χαΐ οί σηια^οφύλαχες 

οβοιίΓΓβά. 6ιι1 — ΧβηορΙιοη &ηά ϋιβ Γβατ-^&ΓοΙ 

άκουσας φή^ηααν άλΤυους τίολεμίονς ίμτίρος^εν 

Ιιανΐη^-Ηβατά (ϋ) ϋιοα^Ιιί (ϋιαί) οϋιοΓ βηβιηίββ ίη-Γι*οη1 

εηιτί^εα^οϋ' Τ^άρ εϊτϊοντο δηισ^εν εχ της 

ΐ7βΓβ-&88&ίΗη^ (ϋιβιη); Γογ ϋιβ7-Γο11οιν6(1 1>β1ιίηά Γγοπι ϋϋ 

χαιομενης ;|^ώρας, καί οί δτίιΟ^οφύΤυαχες τίοιηοάμενοί 

}ίταηί ρΐ&οοβ, Επά ϋιβ Γβ&τ-^&Γά 1)7-ίοπηίη{ 

Ινέδραν τε άτίεχτείνάν Τινους χαΐ εζώγρηοαν . 

(«η) &ιηΙ)α8βΕ(1β ηοΙ-οηΐ7 Ιιϋΐβά βοιηβ, 1)υΙ-Αΐβο 'ΐηαάβ 

χαΐ ίλαβον άμφι τά είχοαιν γέρΙ)α 
ωμοβόεια δασειών βοών. 

<μμΔ9 Οι ΓΑίιτ-Ιιίάββ οΓ-^ι1Ί^1^•^8^^ο(1 οιβη. οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — ΟΗΑΡΤΕΚ ΥΠ. 805 

Έπε43)7 ^ ^ βον τε ίγίγνετο ηλείοη» χολ 

ψΥΐΒη ίηάθ«<1 ϋιβ οοίββ ηοΙ-οηΐ7 1>βο&ιιιο ςτο&Ιατ 1)ΐιΐ4ΐ1•ο 

ίγγύτερον, χαΐ οί άεί έτίνοντες Ι^εον 

οββχβΓ, Επά — (ϋΐ08β) οοηϋηυ&1ΐ7 ηιιιιιΐη^-υρ 1ιβρ(/-πιηηίη|( 

ίρόμφ έτύ τονς άει βούντας, χάί ^ βση 

ίι-ΐιαβίβ Ιο — (ύιοη) οοηύιιιι&Ιΐ7 βΐιοιιϋιι^, Εηά Ιΐιβ ιιο!μ 

ίγίγνετο ηολλφ μβίζων, δαφ ^η πλίίους 

1)β6&ιηβ ιηαοΐι ΐρτβ&ΙβΓ, 1>7-1ιοΐ7-ιηιιο1ι Ιηάββά ιηοΓΟ-ηαιηβΐΌΐιι 

έγίγνοντο^ έ8όχει τφ Ηενοφώντι ^η εΙναί Τι 

ϋΑ67-1)«ο&ιηβ, ϋ-ιοβιηθά ίο — ΧθηορΗοη ίηάθοά 1ο-1>β βοιηβϋιίηι^ 

μείζον, Καί άναβάς Ιφ' Στϊτϊον, 

^Λ&ίΛΤ (ύϊη,η οοιηιηοη). Αηά (Ιιβ) Ιι&νίη^-ιηοιιη1θά οη (Ηίβ) Ιιοηβ, 

ζαΐ άνάλαβύν Ανχων χαΧ τους Ιτΐηεας, 

τία^εβογι^εί' χαΐ 'νάχα 3)7 

άχονοχχίι τών οτραταύντών βοώντων^ ΘάλατταΙ 

11ιβ7-^ο^^' ^0 8θ1(1ΐθΓ8 βΐιοαΰη^, (Τ1ΐ6) βολ! 

Θάλατταΐ χαΐ τιαρεγγνώντων, 

(Ιΐΐθ^ Β6α! αηά ο1ΐ6βΗη|^-οιι (ϋιΟΜ 1η ύιβ γοεγ). 

"Έ^^α 8τη ατχαντες ί'^εον χαΐ οί οτίίΟ^οφνΤυοι^χες^ 

Γΐιβη ίηάβθά «11 οοιηιηοηοοά-ηιιιηίη^ αη<1 ΙΙιβ Γβ&τ-^η&ιχΐ, 

χαΙ τά ντιοζνγιχι γιλαννετο χαί οί 

Αηά Ιΐιβ 1)&^£&^β-β&1(1β ΐ76Γ«-βχοί(βά (Ιο (Ιιβίτ ίυΐΐ βροβά) &ηά (αίβο) ϋι« 

1717104. Δέ ΒΤίεΙ τϊάντες άφίχοντο έηΐ το άκρον, 

Ιιοηοβ. Αηά ι^ΐιβη &11 &πίνβά οη ϋιβ βυπιηιίΙ» 

Ινταϊ^α 8ιη τίεριεβαΤ^λχχν αλλ-ηλΛνς χαΐ ατρατψ 

ϋιβη ίηάθβά ϋΐθ7-6πιΙ>Γ&β6ά οηβ-αηοΙΙιβΓ, «Ιβο (Ιΐΐθ) £^ηβ- 

γονς χάί ^χαγονς, ίαχρύοντες. Και έξαηίνγις^ 

τ&ΐβ &ηά οαρίαίηβ, βΐιοαάίης-ΐβ&η. Αηά βιιάάβηΐ7ι 

βτου δ>7 'ηαρεγγνιηααντος, οί 

γτΙιοβτβΓ ίηά6βά (ϋ ηιίςΐι^ 1>β) ίανίη^-ΦχΙιοΓίοά (ϋιβηι Ιο ϋ), (1ι« 

ατρατιώναι φέροναι λί^υς, χαΙ τιοίοΰαι μέγαν 

■οίαΐβη 1>ήη^ ιϊοηβΒ, αηά πιιιΙεθ (&) ΙαΓ^ 

κολανόν. Ένταδ^α άνετί^εααν τΐλίί^ος 

■ιοαηά• Τΐιβη ϋιβ7-ρΐΜ6ά-οη (ϋιίβ ιηοηηά &) ιηαιιϋΒάΑ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 800 ΤΉΕ ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΟΡ ΧΒΝΟΡΗΟΝ. 

δερμάτων ώμοβοεΙχύν, χαΐ βοίχτηρίχις^ χαΧ τά γέ^^ρα 

οί-βύίηΒ οί-Γ&ντ-οχ-Ιιίάθβ, αηά Βί&ΥΟΒ, αηά ϋιβ βΙιίβΙΑι 

ΟΛχμάλίύτνα, χαΐ 6 τιγεμών τε αυτός χατέτεμνε 

ο&ρίατβά ( Γγοπι Ιΐιβ βηβηι 7), «η ά Ιΐιο (ριίάβ ηο^-οηΐ 7 Ιιίιηββίί οιι1-1ο- ρίβο•» 

τά γέρΙ)α^ χαΐ ^ιεχελεύετο τοις άλλοις. 

ύι« βΐιίβΐίΐβ, 1>αΙ-Εΐ80 οχΐιοιίβά ϋιβ οΐΐιοη (Ιο άο ϋΐ6 ηιη•). 

Μετά ταί5τα οί ^Ελληνες άτϊστίεμτΐονσι τον η/εμόν<ι, 
Κόντες δώρα άττό χοινοΰ Ιτντίον^ 

%νήΛΖ (Ι^ίιη) ρΓ68βη1β ίΐΌΐη (Ιΐιο) οοιηιηοη (βίοοίκ, η&ιηβΐ7, κ) Ιιοηο, 

χαΧ άργνραν φιάλην, χαΐ ΤΙεροιχην αχενην^ 

&ηά (λ) ΒϋνβΓ ουρ, «ηά {%) Ρβηί&η γοΙμ, 

ΧΟΛ 8έχα 8αρειχονς' ί' μάλιστα γτει τους 

ΛΛά ίβη ά&Ηοβ; 1>υ( ιηθ8ΐ-οί-&11 Ιιβ-Μΐιβά-ίοΓ ϋιβ 

δακτυλίους, χαί Ιλαβε ηοΤίλονς τίαρά των 

βη^θΓ-Ηηςβ, Αηά 1ιο-οΙ>(&ίηβά ηι«ΐ7 (οίϋΐθΐη) ίΐΌΐη ϋιβ 

στραΤίωτών. Δβ ^είξα^ χώμην αντόΐς οί 

8οΙάίβΓ8. Αηά Ιΐθ-ΐι&τίη^^-ροΐηίοά-οαΐ (&) γί11&{^ Ιο-ϋιοη ντίιβιν 

αχηνηοονοι, χαΐ 

ϋιβ7-πιί£ΐιΙ-βηβ&ιηρ (ογ (αΐεβ αρ ϋιβίτ ςα&τίβπ), &ηά (Ιιβ αΙβο 1ΐΑτ!η£; ιΐιοιτοά 

την όδόν, ^ν τίορεύαονται εις Μάχρωνας^ 

ϋίθοι) ϋιβ Γο&ά, οη-νΐιίβΐι (1ιβ7-νθΓβ•Ιο-ρπ>066ά Ιο (ϋιβ) Μ&οηπββ, 

ΒΤίεΙ εγενετο Ισπερα, φχετο άηιών της ννχτσς. 

ινΗθη ϋ-ΐ7&8 βνβηίη^;, Ιιβ-άβρ&τίθά, ρΓΟΟββάίη^ άιιήη||^-ϋιβ ηί^ΐιΐ. ΟΗΑΡΤΕΚ VIII. 
*Εντεν^εν δ' οΐ ^Ελληνες ετΐορεύ^ααν 8ιά 

ΙΙεμοβ -^ 11ΐ6 ΟγμΙεβ ρΓοοββάβά Ιΐιτοι:^^ 

Μακρώι^ων τρεις στά^μούς^ 

(ϋι« οοαηίΓ7) *οί (ίΐιβ) *Μ&οΓοηθβ ΙηΓββ ά&γΒ*-χαΛΤ€\ϊ, (ιη&ΐείηιι^) 

ίεκα τϊαρασά^^ας. Δε τγ τιρώτ'ρ ημερηί 

«η ρ&τ»8&η£8. Αηά οη-ώιβ &Γ8ΐ αι>]ρ οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ ΒΟΟΚ IV. — βΗΑΡΤΕΒ VIII. 807 

"ίφίχοντο έτύ τον τίοταμόν, δς &ριζ6 τήρ 

των Μαχρώνων χαι την των Έκι• 

^ΙβπϋοΗβ•) οί-ϋΐ6 ΜιιοΓοηβ• — (Γγοπι) — (Οιοββ) οΓ-Λβ 607- 

^ινων. Έίχον δ' ντιερ^έζυον χωρίον οισρ 

χαλετιώτατον, χαί έζ αριστεράς 

(ΙοΙ>ο) ϋΐ6-ιαο8ΐ-(ϋ£ουϋ (οίαοβοββ), Εηά οη (ίΐιοίτ) ΙθίΙ 

ά?^λ^ον τΐοταμόν^ εις ον 6 ορίζων, δι ο5 

^ει 8ίαβηναι, ενέβαλλεν. Οντος 

.1-1Τ&8-ηθΟΘ89&1Γ7 1Ο-0ΓΟ88, 6ΐαρ(ί6<1 (ίΐββίί). Τΐΐίβ (ΐΊΥβΤ] 

56 ^ δασύς 8έν6ροίς ον μεν τιαχέαι, 

— ^ΛΒ ϋιίο1κ.8θ1 (οη ϋβ βΙιΟΓθβ) ιτί(1ι-ΐΓθββ ηοΐ ίηάοοά ΙΜοΙκ (ογ Ιετ^) 

δβ ηνχνοΐς. Ταύτα οί ^Ελληνες, ετιεί 

1>α1 (ζτοιάαξ) οΙοβο-ΙοςοΙΙιοΓ. ΤΙιοβθ (Ιτοοβ) ϋιο ΟΓββΙεβ, &ίΐ6ΐ 

τίροςηλ^ν, εχσητον, στίεν^οντες εζεΤί^εΙν εχ το« 

ύιο^-Επτίνθά, οιιΐ-άοιγη, Ιιαβ^οηίη^ (χ)-£;ο-οιιΙ Γγοιιι (ίβ 

χωρίου ώς τάχιστα. Δ* οί Μάκρωνες, έχοντες 

οουη(Γ7 &8 βρθοάίΙ^-ιιβ-ροββίΜθ. Βυΐ Ιΐιο ΜαοΓοηββ, 1ιανίη|; 

γεο^α χαί Τυάγχας χαί τρίχινους χιτώνας 

ιτίοκ6Γ-8ΐιίθ1(ΐ8 αηά βρβαπι αηά Ιιαίτ Ιυηίοβ, 

παρατεταγμένοι ηβαν χαταντιηέρα^ τί^ς ^ιαβάαεως, 

1ιαά-1>ββη-άΓ&\7η-υρ οη-ΐΐΐθ-ορροβϋθ-βίάβ οί-ί1ΐ6 ΟΓοβδίη^-ρΙθ^θ, 

χαί 8ιεχελεύοντο άλληΤυοις, χαι Η^ιητον λίγους 

Ληά. βηοουτ&^ά οηβ-ΕοοίΙΐθτ, Εηά άΐθ7-ϋΐ]Γβιτ βίοηβ• 

εις τον τίοταμόν, δβ ου έζιχνοϋντο, οΐ'δ' 

Ιη Ιΐΐθ ΗνβΓ, 1)α1 'ϋΐθ7•άίά ηοΙ *γ6&ο1ι (οατ ιαθη)| (ηοτ) (ογ) 

ίβλαητον ον8ένα. 

Ιιητί ηοηο (οί-ϋιοια). 

"Ει^^α δ)7 τις άνηρ των ηελταατών τιροςερχετοΛ 

Τΐιοη ίηάθθά βοιαο ιη&η οΓ-ΙΙιο Ιατ^οΐοοη οοιηββ-υρ 

τφ Ηενοφωντι, φάχτχων 8ε8ονλενχΓναι 

Ιο — Χοηορίιοη, αβΒπηίης (Ιΐιαΐ Ιιο) 1ιαά-1)θβη-α-8ΐ&τ6 

^Α^νηοι, λέγων, δτι γιγνώσχοι τ-ην φωνην οίοίΐίζθοί όγ νηΟΟζ?ΐ€ 808 ΤΗΒ ΑΝΑΒΑδΙδ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Τύρ κχν^ρώτξων. ΚαΙ όΐμαι, ίφη^ ταύπην εΙ^Ό• 

οί — (ΙΗμα) ήθη. Αηά Ι-ΐΜηΙ(, ΐλΐά-ΐιο, Ιΐιίβ Ιο-Ιμ 

%μη^ 'Λΐιτρι&χ ' χαΐ €Ϊ μη Π κωλύει, έ^έλα 

ηγ οοαιιίτχ; μι<1 | 1ί ηοΐ [υηίοη] βοηιοϋιίιιβ ΜηάοΓβ, Ι-^ηβΙ. 

ίαιλεχ^Μ}ναί αντόΐς. *Αλλ* ουδέν χωλνει, εφτι' 

ιήϋι-ϋΐθΐη. Βυ( ηοΐΐιίηβ ΙιίικΙθΓβ, 8&ί4 αλλά 8ιαλεγον, χαΐ μά^ε τίρ^/νον 

(Χοηορίιο.•); 1)α1 Βρ«&Ικ (ιήϋι ΐΐιβια), «αά ΜοβΓίαίπ ύηί 

τίνες εισίν. Έρο)Τ>7σαντο$, οί 3* 

είτΐον, οΤί Μάχρωτβς. Έρωτα αυτούς 

Μάά, ϋι&Ι (11ΐθ7 ιτθΓθ) Μ&οΐΌΟθβ. Αέί ϋιοπ: 

τοίνυι^ ίφη, τί αι^ίΤ£τά;^αται, χαι 

ύιοη, 8&ίά (Χβηορίιοη), ιτϊιγ <1πιιηι-υρ-»£^ίη8(; (υβ), &η<] 

χργζοίΐβιν είναι τϊολεαίΌΐ ημίν. Δ* οί 
άτίεχρίναντο' "Ότι χαί νμείς Ιρχεσ^ε έτύ 

ΛΛΒψ^τ^ά: (ΒθΟ&ΐΐββ) ϋια( οτοη γοη οοιηο α^αίηβΙ 

ίΐμετέραν χάραν, Οί στραΤ)7Τθί εχεΤ^νον 

011Τ οουη(ΐ7. ΤΙιθ ςβηοπιΓβ (ϋιβη) 0Γ€ίθΓ0<1 (Ιιίηι' 

λέγειν^ δτι ου τϊονηοοντες χακώς γε, 

10-8Α7, Ι ϋΐΕΐ ηοΐ ιηπίίίη^ βνϋ ϋΐ-ΐοίλβΐ, [ϋι&Ι ηοΐ ίη 11ι• 

άλλα τιολεμηααντες 

ΪΜΛί ίηίβηάίηβ Ιο ίη]ιιτο 7ου,] 1)υ1 ΙΐΕνίη£-1)66η.ιιι&1κίιι^-\7&τ *ιτ111ι ((1ι«) 

βαχίιλεΐ, άτίερχόμε^α εις τιην Ελλάδα, χαΐ 
βονλόμε^ άφίχέσ^ι έτύ θάλατταν. ^ΕχεΙνοι 

νβ-άθ8ίτθ Ιο-εγΗυθ ίο ((ίθ) 86α. Τΐιοχ 

γΐρώ