Skip to main content

Full text of "Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas : libri quindecim"

See other formats


ISAACl CASAUBOm 

AMIIIADTKRUIOMVII 

IN 

ATH£MEI DEIPN080PHISTAS 

LIBRI OUIJVDECIM EDITIO NOVA, APPENDIGE AUGTA. TOMUS JIL 

ANIMADV. LIBROS XI -XV. CONTINEN». IiIPiSlA£ 1843 

IN LIBRARIA KUEHNIANA. 
(T. O. Welgel.) JE*-*»' '^β ?f] ^n 


ISAACI CASAUBONI p.77,. 

ANIMADYERSIONUM 

IN 

ATHENAEI DIPNOSOPHISTAS 

LIBER UNDECIMUS. Caput Primum. 

Lihri hujus nexus cum fuperioribus. Vinutn in 
conviviis veterum ad tria' Adrafii convwium,. 
Folyidus: xocTccy^^lvetV' ^otXhloc. locus AelianU 
jithenaeus in Jcrihendo interdum minus dili' 
gens: interdum nimin, JJdortuorum τίξό^εσίς. 
αΐία quaedam objervata. 

V ETERES in conviviis fuis vino lUebantur ad haec 
tria, neceffitateni , voluptatem et pietatis oflicium. Quod 
neceilitati dabatur, promifcue inter edendum fumebant, 
ut quemque fitis admoneret, et bibendi appelitum in 
quoque lex naturae excitaret. At bibere voluptalis 
cauITa , et diis libationes facere , finilis demum epulis, 
aut faltem primis menGs comefis, incipiebant. pofcere 
illi lum majoribus, et pocula diverfi generis expedire: 
et fimul in liilaritatem omnibus iiiodis fe eiFundere. 
Seivavit hunc ordinem AtLenaeus in textura borum 
librorum, ut faepe diximus, et femper meniiniiTe Lectorp•??^. 
debet. Opportune igitur conjecta eft in locum iitum 
totius όειπνοσοφιστικης φιλολογίας pars ea qua de po- 
culis agitur. Cum autem plurimas fpecies, figuras et 
nomina vafornm potoriorum haberent anliqui, omnia 
ferme quae de eo argumenlo dici potex^ant coUegit auc- 
tor, quae fuit ejus iingiilaris diligentia, et xocToi στο,χεΐον 
digeiKit: quaedam prius in genere de poculis et voce 
Cafaub. Aniin. in Athen. T. III, Α a Ι. Casaubom Animadv. in AtheiV. 

7roTjfj3/oj/ praefatus. Eiim fermonem reliquis convivis 
filenlibiis, ita oi'ditur Ulpianus , Ylxpx μεν τω ΆίροΙστω 
κίόρες φίλοι ^ ηχ^ίσαντες ο/ άριστεΤς όειιτνονσι. Νοη ell: 
Adraflus hic, neqiie poetae nomen , neque poematis 
uUius titulns, ut falfo crecliderunt: fed hic eft ille rex 
Argivus Talai filius, qui Tydeum et Polyniceni, avibue 
parum bonis generos fibi concUiavit. Hunc ajunt vete- 
res, ut Polynici regnum patrium reilitueret, domi pro- 
ceres Graeciae convocaiTe. Apollodorus diferte fcribit 
libro tertio Bibliothecae, eum συναδ'ροΐσχι τους οίριστέχς. 
quin eorum catalogum Labes apud Statium libro 4. 
Thebaidis, et ipfnm Apollodorum , et Diodorum quoque 
p. 773. Siculum lib. 4. NuUa aulem pars fuit hiltoriae fabularis, 
quam plures poetae tractaverint. Ex eox'um aliquo haec 
nunc fiimit auctor , et nifi fallor, ad £picam Cyclura 
refpiciebat curn haec fcriberet Athen. aut, quod pene 
certum eft, ad Antimachi Thebaidem Cyclicam. nam 
fimilia bis ex eo poeta proferuntur infra in άέττχστρον. 
Verifi/nile enim eil, poetas Graecos id argumenlum 
tractanles convivia defcripnire, quibus Adraftus excepit 
principes a fe advocatos. Quanquam referre poiTumus 
ad convivium miptiale, cum Tydeus et Polynices uxores 
fuas duxerunt. Obfervat antem Athenaens , fediiTe tum 
convivantes proceres , non decnbuiiTe. apud Statium ta- 
men Papinium, ubi convivium Adraiti defcribitur, tori 
nominantur. canit enim poeta prirno Thebaidos, 
— tario firepit icta tumuttu 
Regia : pars cjlro tenues auroque fonantes 
Emunire toros , altosque inferre tapetas, 
Pars teretes levare manu, ac disponere menfas, 
et mox de Adrailo, 

— jamque ipfe fuperhis 
Fulgehat firatis , foUoque ejfultus eburno, 
Etiam qnod ait de Polybio in via facrificante (propter 
viam fortaiTe faciebat ^xl έξιττιριχ ε^υεν) ct praeler- 
euntem Peteoum ad epnlas detinente, ex quo Cycli 
epici poeta pelitnm videtur. Polyidus ille efl; opinor, 
de quo Apollodonis libro terlio, non is de quo Hoinerus 
in lliade. aetale enim piior fdit et antiqiiior: nam Pe- 
teos, fivs Peteous Meneilhei paler eil, quem bello Trojano 
Alheniennum copiae dncem habuerunt• Imago priftinae 
ftmplicitatis et antiqui aevi in hiftoria qnae hic com- 
memoratiir. Polyidiis facra facit in via ipfa publica, 
ficut Menelans apud poefam m liltore, fuorum liberox'um LiB. XI. Cap. I. 3 

γοίμονζ idTiu cum forte illac ifer faceret Peteous, benigne 
eum ad epulas invitat Polyidus , detinelque ; et juiFo 
federe iu iloreo gramine, ^χλλία,ν κχτχκλχσιχς αντι 
τρχττέζης Tups^TjJie των τν-^εντων , frondem virentem 
defringens , fuluram pro menfa, partem victimae ei 
appofuit. Ηχτοίκλί'νειν iere fignificat collocai'e aliquem in 
lecto : vel facere discumbere. hic pro facere feciere: 
nam loquitur auctor de more veterum fedeiidi non ac- 
cunibendi ad uienfam. dxKKix et d'xXXoQ et oleae ter- 
mitem πυρίοΰς , et oninetD frondem virentem lignificant. 
[ut dictum eil libxO primo capite 19] Corrige Aelianum 
in liac voce ΤΙοικ/λης libri i3. capite i6., ubi loquens 
de colle femper ardente, qui in agro Apolloniatarum : 
Kxi vspi αυτόν έστι όένόρχ εΰ3'χλη « κχ; ττολλχ )^\uopXf 
xxf το -ττΰρ Ίτλησίον ένχπμχφν ονόβν λυνεΐ, ούτε την 
των (pvTwv βΚχ7τ))ν , οντε την τε^ηλνΐχν ή•, ηοη debuit 
appingi delectns nota: fed erat fcribendiim οντε την 
dxXKlxv. Addit deinde, etiain Aulolycum iion discu- 
buiire in menfa, veriini fedifle, cum ei finila coena niitrix 
Ulyflem adhuc pueiulum attulit, et fuper genibus col- 
locavit. Haec quidem iiota hiiloria eil: Hoinerum enim 
liabemus, unde futnitiir. Sed adii-e ad iOiitem neglexez-e 
interpretes. Ilaque non viderunt itructurani rectam ora-p.774. 
tionis, quae eil biijusmodi: Αύτολνηω η τροφοζ , nxdrf- 
μένη όηλονότι, (όντως yxp έ$είπνουν οι τότε) τον Όόυσσε» 
έκχ•9'ίσεν εττΐ των 'γονάτων , κχ) ονχ) -ηχρχ τοΤς γόνχσιν 
έστησεν. Haec praefatus ad reni accedit, his quidem ver- 
bis: Ήμει'ς ούν μη όιχτρίβωμεν, χλλ' ηόη κχτχΗλίνωμ&•3'«. 
Et fi hunc fcriptorem facio lat par efl; plurimi : fatendam 
tamen quod res eft , poiTe interdum in lextura horutn 
fermonutn aut judicium aut diligentiam deiiderari. Nam 
quae baec confequenlia eil? poilquam dixit fediiTe vet.e- 
res ad menfam inferre itatim ΉμεΤς ούν i{χτxHλ^voΰμε^'x. 
Pleniitn etiam otiofae ττερι^ργίΛς qiiod hic obfeivalur: 
primum ex omiiibus fcrijitoribiis (ita intellige vocem 
Ίτρωτον.) Simoiiidem Amorgiiim ττοτηριχ όνομχσχι. Qnid 
eiiim reffrt boc didicifle? et ftint qiii diiTentiant de Si- 
monide Amorgio: nam Julius Polliix ejus ]oco lonem 
CJiium nominat. το TroTrjpiov ^ ait, Ίων inx\sasv. Si- 
nionidis verfiim fcribe fic : Άττο τρχ-τεζόίν είΚε ν/ν ττο- 
τηριχ. Jufiulerunt ίΐίιιηι menfae pocula. Verba quae ex 
Alcmaeonide recitaiitur, ila melius fcripferis : νβκυς Ss 
χχμχιστρωτους ένί τίνος εύρ^Ιης ατιβαΐόος -προί^ηπεν' 
χντοΐς όε dxkklxv τε τχ ττοτηριχ τε στεφχνονς τ' έττϊ 

Α 2 4 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

κρχσϊν i^rjHsv. Refer haec ad morem τηζ vpod^dascact et 
collocationis mortuorum. de quo alibi niulta dicimus. 
Artemidorus lib. i. cap. i4. o/ αττο-^νήσποντες έσχισμένοις 
ένειλοννται pocHsaiVt ως κ«< τα βρέφη, κα< χχμχΐ τΐ^εν- 
ΤΛΙ. explicant iila vocem χαμαιστρύτονς. fequenlia verba 
quibus ait ornatos morluos fi-onde virenli, poculis et 
coronis capili ΐιηροΓιΐίβ , pertinent ad veterum funerum 
confuetudinem. Soliti enim antiqui his limilibusque 
inodis lionorem habere defunctorum cadaveribus. dxk- 
y.iav roalo quam d^uksiocv. Verutn haec alius loci. Non 
erat aulem Alcinaeonis, ut videtur, poema: fed foluta 
oratione confcripla hiiloria: cujus auctor jatn olim in- 
cerlns. Quare etiam Apollodorus Bibliothecae libro i. 
ita cilat: 6 την ΆλΗμαιωνβ» yeypx(puc. Proxime fe- 
quentes periodi in crmnibiis libris aniiquis funt cor- 
ruptjfiimae. Obfcuriim eil quod additur: ωζ το δπνωμχ 
οι ΆττίΗΟί έιτί τοϋ υίροΊτοτεΐν xxi oIvovotsTu λεγονσί. 
quorfum νοχ επνωμχΊ cujus quidem in fubjectis teili- 
moniis nuUa mentio. Legendum videtur, οος rx ix 
τίομχι Ot Άττ. id eft, ^ttici uiuntur f^ocibus α ν/ομχι 
deduclis , tarn de aquae , quam de ^ini potu, adde, 
five alius cnjuscunque rei. nam in proximo Ariftophanis 
exemplo neque vini mentio fit, neque aquae, fed fan- 
gwinis. Scribe, Πολλά? y ο BcIhic έχρητο τω ττοτηρίφ: 
non ίιεχρητο. et, Κρείττων μΓ έστι χιλ. vide inferius in 
, χνλιζ. Ait, εση 6h pijux κα/ ττχρχ τω ττοιητ^' οϊνοποτχζων 
fxp έΊ'ρην,ε. Graecos cum τον ττοιητην dicunt, Hoinerum 
intelligere fciunt et pneri. Ita poflumus bic accipere: 
nam canit poeta Ίλιχί. pxyp. υ. 

ΑΙνείχ Ύρωων βουληψόρβ , νου τοι χπβιλχί 
τχς Tpcacev βχσιλεΰσιν ύνεσχεο οίνοττοτχζον, 
interpreles de Anacreonle ceperunt, cujus proxime facla 
mentio. ferri poteft: nam habetiir paulo poft hic illius 
verfus, Ov φίλος, ος κρητηρι ττχρχ ττλεω οίνοττοτχζων. 
eiit igilur ττχρχ τω ττοιητ^ , apud hunc poetam. Sequi- 
p.775.tur, Kai Σαττφα? ί' έν τω 6ευτέρω εφη, Πολλά 6' χνχ- 
ρι^μχ ττοτηριχ πχλχ/φις. Vetns leclio πχλλεφης. Scribo, 
χχ} Σχιτφω ά' έν τω ίευτέρω, Π. ί. χν. ττ. itxkx , εφη. 
At teftimonium Alcaei pro depofito non injuria habuerim. 
Sed tenlaie quid vetal? ΆλκαΓοί , ait, έκ 6k ττοτηρίων 
"ΤΓκνης -f όιννομένη TTxplaSov. Scribo, iH. ik ττοτηρίων ττιον- 
Τ«ί , ίειννουμέν^ τχρίσόον. cum e pociiUs hibijfent : illi 
coenanti ajfederunt. vel Αβινομ^νει ν. Dinoinenes ufita- 
tum Graecis nomen. hxtx την 'Ανθέων χύρχν verle, in LiB. XI. Cap. π. 5 

agio Antheufium. Antbea urbs Peloponefi apud geogra- 
phos; cujus idvmov eft Άν^βύς. Caput Secundum. 
Mos apponendi pocula in allera menfa. xuA/xe7cK. 
Heroes picti cum poculis αύλοο^ισμενΐ} y^- τε- 
μενοί. οΐνότίεοον. Cylicranes. Scythinus Tejus 
poeta. Syracufanorum lihatio quam mari facie- 
bant aut diis jnarinis. 

OOLET interduin Athenaeus orationem fuani longiusculis 
hyperbalis obfcurans, minus attentum lectorem fallere, 
ut libro fnperiore dicebamus, capite fexto. Idem obfer- 
vare licet etiam hic, cum fcribit: " \^iov $' elvoti νομίζΰί 
ζητησαι υμΰζ ττρο του ΧΛΤχλόγον των TOTijpicoVf ων νλη- 
ρεζ έστι το χυ\ιχε7ον τοίι. ε'/ρηται γαρ οίιτωζ η των ττοτη- 
ρίων, σκευο3•ηκ7ΐ. manet fuspenfa oratio ali ε'/ρητχι ad 
extremam paginam ubi definit haec multorum verfuum 
irctpsvdTjKrj. Veiteiidiiin : Sed quaerenduni i^obis cenjto, 
prius quam recenfere pocula ίηβίΐίίίτηιια, quibiis ejl re- 
ferturn hoc «ϋλ/κίΤον: ita enirn appellatur poculorum 
theca, elc. quid iit quaerendum iion hic dieit: fed dice- 
tur inira, οίξιον 6έ έστιν , ibi inquit, ζητητχι, sl ο/ ccp- 
χχΐοι μεγοίλοις ετινον ττοτηρίοις. Hie vero de dictione xv- 
λικεΤον disputat philologHS. Simiil veteris confuetudinis 
nos admonens: quae fuit, ut in. divitum conviviis cum 
cratere apponerelur poculoriim ingens tbeca, magis ad 
opum oilentaLJoneni quarn ad iifutu. Propria autera ei'at 
menfa ubi χυλιπεΤον fpectandum exliibebant, quam Ser- 
vius pocnlorum uienfam vocat. Lnciaiius in Lexiphane, 
Ίτοτηριχ 6' επειτο νχντοΐχ ένι της ίελφιν/ίος τρχττέζηζ. 
mox, κυμβ/χ ίε ήν κχΐ φίχλϋες^ χχ/ νοτηριχ γρχμμχ• 
TiXXf ωστ8 μεστον ην το πυλιχεΐον. De Alexaiulridae 
Meliloto dictum libro fexto, capite 18. Cratini verfus 
ita diftingue, et fcribe, 

— ττολΧοστω S' IVsi 

ix των τίολεμίων oixxi' ως tjkov vockiv 

Tovc σνγγενεΤς xx) φρχτορχς xxi ίηαότχς 

εύρων μόλις, ες το χυλιπεΐον iypxtprjv. 

mirnm autem eft, Athenaenm ita proferre hiinc locum, 

qnafi accipiatur Lic χνλΐΗεΐον in vulgata fignificatione: 6 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

cum longe alia fit mens poetae. Ait qui ifta loquebatur: 
le diu palria afuiiTe , in boftico relentum: unde longo 
poCt tempore domum redux , vix agnofcere potuerit fuos 
cognalos , tribules, cives. tandem inveniiTe tarnen: et 
p.776. fuiiTe itatim afcriptum ές το hvXihsiOv. voluit dicere al- 
biini tribiilum, quod fervabatiar in cmiis. oratores faepe 
illius menlionem faciunt. Sed ludens in tiibiiles fuos, 
homines vinofos, ait fe afcriptum in cyliciam : quaii tri- 
bnles omnes ejus eiTent riibil aliiid nili colyUe, et oivTjpoi 
dyysTx, five ΰΙμφορεΤς νενχσμένοι. fic enim vnlgo vocabant 
vino deditos nt libi-o fuperiore dicebamus, et ad Tbeo- 
pbraftnm. Locns Cbamaeleonis quo aiFeruntur cauiTae cur 
dynailae et magna pais divitum pociilis fefe obleclent, 
liicem accipiet ex fimili disputatione apud Platonem in 
Protagora Ύονς ηρωχζ, inquit, όημιονργονσι ττίνοντας έκτη/ό- 
μκσι μεγχλας , id eft, pictores itatuarii, plaftici, fculp- 
torcs, caelaloies, aliique id gemis ai'tificjes heroas faciunt 
e magnis pocnlis bibentes: propterea ρυτον quod nomen 
eft potorii vafls percapabis, heroibus proprium affigna- 
runt. Cauilam pluribus exfequitur Albenaeus. Ila autem 
debemus accipere hic vocem δημίουργεΤν. Et nota fis 
hanc de antiquifiimis heronm icnaginibns obrervalionem. 
Addit, 01 φαίσκοντες το μέγχ ττοτ^ριον φρ4χρ upyvpovv 
εϊνχι. Libro quinto, κχΐ νίνει έζ xpyvpov Φρεχτος• κχ• 
λως yxp τις τχ μεγχλχ ττοτ^ριχ όντως ώνοαχσεν. CauiTam 
cur terlio poculo depoGtus fuerit Cyclops, ait poiTe 
afcribi praeilantiae vini illius , tjv χντος ' Ομηρος ε^ηγη• 
σχτο. refpicit illuni verfiim: Άλλα τοά' χμβροσίης Hxi 
νέκτχρος έατιν χ-πόρρωξ. aiit baec erit caujra, inquit, το 
άτιμες τ^ς ττόσεως του Κνκλωττος. Emendabam ex con- 
jectnra κηδ'ες: nam bibere fine voUiptate nihil ad caulTas 
ebrietatis: at infulentia bibendi vinum ad eam rem effi- 
caciffima. deinde ita fcriptum offendimus in Excerptis 
et Euilalhio. Poit haec fermonem de calycibus et poculis 
habituiiis, Plutarcbiis, ita ordilur, Άλλχ μην, 6 Πλούτ- 
αρχος έφη , nxTx Tcu Φλιχσιον 7Γ0ΐητ7;ν Ώρχτινχν, ου yxv 
ΰίΰλχΗΐσμεν , χνόρων, χλλχ σκόφον μχστενων , χυλίκηγο• 
ρήσων ερχομχί. [Locus eil vitii manifeilns. vir inagnus 
emendabat ου γχς χυ\χ^ΐ7μενχς χρων. ingeniofe et pro- 
xime ad vtitigia lectionis corrnptae. Nos tamen aliler 
paulo fenlentiam explicainiis , et corrigimus.] Lego οΰ 
γχς χυΚχΗΐσμένχς έρων , χλλχ σκ. elegans fane locns: 
emendalio eliai» elegantiffima. fed cujus laus magna ex 
parte Hoefcbelianis Excerptis debetur, ibi invenimus, ov LiB. Χί. Cap. π. 7 

yxv ανΚκκισμ^νην άλλχ σπόφον μχστενων, fed ille fcriptor 
inore fuo Px-atiiiae locutionem iinmutavit praecipuum il- 
lius verbHin excerpDiTe contentus. Pratinae fiint nou 
quaecunque putarunt interpretes, veruin ifta tantum , ού 
γόίς ανλχΜίσμενχς spuv «λλχ σκνφον μκστεύαιν. [nofanda 
eft oppofUio inter epwv γχς, et μχσηύων σκύφον.'] 
Olim bene merilis agri portio folita praemii loco dari : 
τέμενος proptie vocabaiit. αΰλΛΚίτμένη yij, arvi eft jDcri- 
phrails. Atque baec Pralinae verba fententiae Inae ac- 
commodat Plutarclms, plane venuile. locatur autem in 
vocibus xvkixriyopeTv et Κνλίκρχνες, cum fubjicit, ού ταν 
YivXiHpxvoov εις νπχρχων , id eil , quamvis eorum unus 
non Jim, qui appeUati funt Cylicranes. Cylicranes (quo- 
rum et Macrobius ineiiiinit, ut videtur ex Albenaeo) 
tanquam viles niafligiae babiti, ους, ait noiler, χΚευχζχν 
' ΕρμιΐΓττος ο ΗΜμ^όονοιος έν τοΤς Ιχμβοις φησΙν^ εΙς τορ•777• 
Κυλίκροίνων βχζίζοΰν σπληνόπεόον ΰψικόμην. ridicula νοχ 
σττληνόιτεόορ: fi quid in literis jndicarnus. Ac cenfeo 
equidem emendandum eiYe, vel ohorsaov. vineta iic pro- 
prie vocanlur; fed pro agro iimpliciler acceperunt. ut in 
illo Tbeognidis, Αη?^χντου 6' xyxdov ν,είρετχι οΐνόιτεόον. 
vel -^ηλόττεάον, Diilinguendum aulem, 

— ει'ς το ΚυΚικρχνων 
έγΐιΰ βχϋζϋύν οίνόιτεόον χ(ΡΐΗΟμην. 
Νοη dubito hunc ipfum Hermippi locum ab ΗβΓγΛί» • 
indicari, cum fcribit: Κνλικρχνων. Υϊολέμων φησίν οτι 
τους ϋομούς κεχχρχγμενοι ησχν κνλιπχς. ο/ όε τους ύττο 
τη Ο'Ιττ} ^^ρχκΧεούΤχς xiro τίνος ovtm αινομχσ^χι. Afcripii 
Laec ut legi debent: naiii in Hefycbii edilionibiis multa 
corruplifiime fciibunlur. Cylioanas autem ex quoiHuidam 
fenlentia nomen inveniiTe fciibit Athenaeiis αττο τίνος 
ΚύλίΜο; γβΐΌί Αυτού, arbitror verum eiTe Auiov, ut paulo 
poft, τ/νΐς άφΐΗομενοι έκ Αυόίχς. vel fi divei-fa fuit tra- 
ditio , yέvoς Αουσίου. a Lufis urbe Arcadiae , de qua Ste- 
pbaniis. Scythinus Tejus is eit quem Diogenes Laerlins 
in Heraclito appellat τον των ίχμβχν τοιητην. in Pbyficis 
Stobaei laudatnr ejus liber YIsp! φύσεως. Locum illnm 
in IUyrico vel in Epiro, ubi tumulus Cadmi et Hai^mo- 
niae vifebatur, geographis non eft praetermiiTus. De eo 
etiam Dionyiiiis Periegetes, de monlibus loquens, 
ΚεΓνοι/ ά XV ΊτερΙ τύμβον Ίόοις ττεριηγεχ τΰμβον 
τνμβον ον Άρμονίης Κχόμοιό τε φημις ένίσπει. 
videtur poeta verbo Trspirjyix figuram loci refpexiiTe, cu- 
)us gralia appellatus fuerit Cylices, quod Atbenaeus ait. 
At Feftus Avienus aliter defcribit: 8 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Tunc prorepentis quae funt vada turgida Nerei 
Harmoniae et Cadmi /αββηίαί gleba fepulcrum, 
Quoties lego infequenlem obfervationera Athenaei de ca- 
lyce Syracufanorum, venit mihi \n mentem populi Veneti, 
qui tradito more a majoribus, quotannis defpondent. 
Siraile quid faclitatum eiTe olim a Syracufanis, videmur 
poiTe coUigere ex Allienaei verbis: qnanquam ille non 
plane defcripfit vetus hoc illorum inftitutum. Polemo 
narrat, inquit Athenaeus , έν "Συροίκούσχίζ έττ uHpx ry 
νήσω ττρος τω της 'Okvurfxi ίβρω , έκτος του τείχους 
ίσχύρχν τινχ εΤνχι, «(?>' ης φησί τον Κύλικχ νχυστολοΰσιν 
ΰνχ-ττλεοντες , μέχρι του yevsv^xt τον έπΙ του νε'^ ',» 
Ά-^ηνχς χόρχτον χσνίόχ. «α/ ούτως χφιχσιν ές την ^χ- 
λχσσχν, κερχμεχν κύλΐΗΧ, κχ^έντες εΙς χΰτην χ^εχ xui 
xrjpix κχι λφχνωτον χτμητον, κχι άλλα χττχ μετχ τούτων 
ΰρωμχτχ. Syracufis in extrema Injula Juxta Olympiae 
templum extra urbis muros ejl quidam focus, unde ca- 
Ivcem naui deducunt iendentes in altum. usque dum 
clypeus Mmervae templo impofitus, videri pojfe definat, 
ihi tum calycem hunc fictilem in mare dimittunt: con- 
Jectis prius in illum floribus , fapis, thuria granis 
integris , et aliis praeterea quibusdam aromatis, In- 
fula quae liic nominatur, una fuit e quinque urbis par- 
tibns. fuit enim baec urbs ττεντχπολις: qua de re olim 
ad Sfiabonem. Lege, την κύλικχ νχυστολ. nifi hoc loco 
p.778. aliud iigniilcat κύλιζ quarn calycem quia fequitur κερχ- 
μέχν κύλικχ. non puto tamen. at qui χνχτλέοντες mu- 
tant in χνχττίμΊτλχντχι, et calycem cineribus plenutn hic 
comminifcuntnr , infeliciter bariolati funt. qiiod ait de 
floribus et caeteris rebus folilis in pateram illam conjici, 
ad ritum pertinet ornandi jactu florum et aliarutn rerum : 
de quo multa ad Suetonium. Caput Tertium. 

OTvoff DivBsos οσ^όμενος. Modus hihendi. νΐζειν pro 
effundere. Critiae antiqui fcriptoris ΤΙολίΤεΙαι. 
Praehibendi modut. ετίιοεζίΐχ. μανίού vehemens 
βαάίαηι. ^υνΛικομοίνεΊί etfimilia οοτηροβία. Mos 
Athenienfium edendi in theatro. Gloriatio vete- 
Tum de poculis. TicccctaBcci et Ticca-accaBoct. Ago.' LiB. XI. Cap. III. 9 

thoclis iyranni dicium. ttccvqsvoI' Gras. Pau- 
faniae locus* 

i^uOD vulgo Graeci antbosmiam vinnm appellabanl, 
Xenophanes intellexit illo verfu apud dipnofophiftam: 
Μβ/λ/%οί έν περάμοις χν^εος όσόόμενοζ. Legitimum bi- 
bendi modum deiinit idem poeta hisce verfibiis, 
Ονχ νββίς -ττίνειν ά' όπόσον κεν έχων άφίποιο 
οίΗχό' άνευ ιτροττόλου , μη νχνν •γηρχλέοζ. 
Tantum vini bibere licet, inquit, quantum te non im- 
pediet dotnum redire fine puero qui praeluceat, aut Gne 
ilineris duce. hoc Ggnificat χνευ τρονόλον. Mediocris 
potationis utrumque eft indicium. Disciplina Laconum 
ut Spartanos fobrietati aiTuefaceret, jubebat eos e con- 
vivio domurn redire όίχχ λα/ίτα'ίοί, ut Xenophon et 
Plutarchus fcribunt. Illa , μη trxvv γηρχλεος, in contra- 
rinm fenfum vero ab interprete funt detorta. Exceptio 
enim eft, qiia permittit fenibus Xenophanes, ut propter 
aetatem domum a coena redeant non foli. In i3. fcribe 
ύμνεΤν. 2o. ita fcribam, Όσσ rj Μνημοσύνη f η τον Όσ 
αμφ" χρετης eos fermones probat inter pocula, qui nos 
reddant aut doctiores aut meliores. 23. -{- Φενίονχς τοΤς 
ονίεν χρηστον ενεστι. acute Scaliger φλεόόνχς vidit re- 
ponenduni. Verfurn ita concipio, Ονά' ccWxc φλεάόνχς, 
τχΤς ονόεν χρηστον ένεση' Θεάίν 6s ττρουηβ'είην , etc. 
Omnino autem fecundum et lertium verfum lonis Chii 
fcribe iic: ΉμΤν όε κρητ^ρ οΙνοχόοι 3'ερχ•η•ες Κιρνχντων 
Ίτροχΰτχίσιν έν χργυρεοίζ. ηοη κρητ^^ρ, neque νροχοχΤ- 
σιν, vide infra in ττρο'χ^ντης, hoc modo quam ιτροχόοισι, 
Quod addit, ό dk χρυσός OIvov έχων "χ,ειρων νιζετω εις 
εόχφος : periplirafis eft liberationis : quam fieri praecipit 
ex aureo poculo vini pleno, manii prehenfo , et in ter- 
ram efFnfo. χβιρων νιζέτω , ejfundat e manibus. νΐζειν 
proprie eil lavare, fed quia lavantur manns effufa aqna, 
hic poiitum pro eflPundere, Hanc interpretationem fe- 
quentia confirmant: 'Σττένόοντβς b' χγνΰς. at χίίρων ε$χ- 
φος pofilum eiTe pro manibus, quis ferat? deinde quae 
volaptas eft tanta, manus vino lavare? S;ribebam, (Τϋ^/οι/ίΤ/ν 
τιμΤν itti τχς ΑιονυσιχΗχς τχντχς 3'χΧΙχς. fed λχλιχς etiam 
Excerpta. paulo poft vix feraiii, τ/5θς ot>c λεπτέον. fed ir^oip. 779. 
o/c vel τοντοίζ. praeterea , five , praeter illa quae jam 
expojita funt , dicendum efi , antequam inilitualur enu- 
ineratio poculorum. Critias, cujns laudatur niox η Λα- 
%ε6»ΐμονΙων νολίτβία, librum edidifle olira videtur non 10 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

de fola Spartanorum Rep. fed in univerfum de Rebus- 
publicis. nam Julius Pollux libro 7. caj). i3. euni cilat 
iv ΤΛΐς 7Γθλιτε/χις. tx eodem opere piomplum fcibis, lo- 
cum pulchpnimum , quem relalum a Clemente in Sextiun 
Stromat. iion poHum quin adfcribam: Κριτίαο γρχφει. 
^Άρχομχι ii το/ Λχο γενετής xvd'pcaTOv ^ ττως αν βέλτι- 
στος το σωμχ yevoiTO , η»} Ισχυρότατος, sl ο φντεύων 
γυμνάζοιτο ^ nal iadtoi ερρωμένως , ηχ) τα^αιττωροίη το 
σόόμχ καΐ τ) μήτηρ του τταιόίου του μέλλοντος 'έσεσ-^αι 
ισχΰοι το σΰμχ κ*/ γυμνάζοιτο. Seqnilur: Ύου ό' iviH^tx 
ΊτΙνειν μνΐ}μονεύει κχ{ Άναζ. Alibi notainus fuiiTe pecu- 
liareni praebibendi modum, qui vocaretin• iTnSf^tx. PoUux 
libro fecuiido, τταρχ Κυττόλιάι νροπόσεως σχημχ {»χλεΐτχ( 
έττιϋζιχ) "Οταν όε ττίνωσι ttjv ένιόέ^ιχ. 1η ecloga Choe- 
rili poetae fcribendum duce Gulielino Cantero — oioi τε 
νολλχ Υΐνεΰμχ Αιωνυσσοιο ττρος Ιβριος επβχλεν άκτύς. 
eil enim fermo allegoiicus. Vocem ννεΰμχ, iiiii ita fcrip- 
feris, niinquam vecle expofueris. recte mox libri noftri, 
Ui 'PoitxHXi (Prjci τίροσαγορευόμεναι χντρίόίς. emendan- 
dus eft Euftathius, in cujus codicibus Ιτρ($ες perperam 
pro χυτρίόες. ad iionani OdyiTeam. Quia fequitiir ilatim, 
ου 6εΐ oCv 3/,αας έκμχνως ττίνειν: fumit auctor occafionem 
ex verbo έχμχνως, docendi obiter vocabulum μχνία multis 
diclionibus folitum adjungi a Graecis quarum rtudiiim 
vehemens vellent declarai'e. Sane ita eft : μχνίχ dicifur 
omne vehemens defideiium cujnscumque rei. Oniitto 
poetas. Eunapius in ProaereGo , 6 os χρυσί}ς τίνος χϋτον 
μχνίχς ύ-ηολχβούσης, ιόεΐν την 'Κλλχόχ : id eft, cum eum 
cepiffet aurea citpiditas infanutn magna vifendae Grae- 
ciae. [inde μχνικον φι'λον appellarunt amore fervenlie- 
umo conjunclum. B. Chry[Oftomus lioniilia priiria adverfiis 
Jndaeus jixi <^εον εζεις Υλεων , κχί τούτον κερόχνβϊ'ς, κχί 
φίλον χτησ^ μχνικον, ry ττείρχ την εύεργεσίχν μχ^ίντχ^ 
caeternm quani vim habeat το μανία, cum quosdam vo- 
camns γυ^χιπομανεΤς , ορνι3Ό.ιιχνε?ς ant χρυσομχνεΤς ex- 
pendit Galenus in qnarto De dogmatis iiippocralis et 
Platoiiis , adverfus Clirylippuni disputans: a quo (Chty- 
fippum dico) fumit nofter hanc obfervatiunrnlam. Scribe, 
ot;K άλλοτρίως της μχνίχς κειμένης έν χύτοΤς, ως αμχρ- 
τχνουσι μχνιχως , κχι της αλη^εΐχς έτι ιτλεΐον χπχρτα)• 
μένοις, ηοη abs re pojito nomine μανίχς in talihus : ceu 
peccantibus furiofe, quibus illae appellaliones liibuun- 
tur , et α veritate plurimum recedentibus. Deinde ita 
nterpunge, ημεΐς ovv, ως xxi nxp' Ά^ηνχίοις έγίνβτο^ LiB. XI. Cap. m. 1 1 

«μ» «κρούμβνοι τΰν γελοοτοποΐΰόρ xctt μίμων ^ sri ίε ταν 
οίΚλων τεχ,νιτων νπονίνωμεν. nihil pote planius. Ιη Philo- ~ 
chori teitimonio de more Athenienfium edendi in tbeafro 
inter fpectandum , nuteinus illa. xxi τρχγημχτχ Τίχρεφί- 
ρετο. naiii et pbilefophus in decimo operis pulcherrimi 
ue moribus ad Nicomacluim id confirmat. χαφουτίςρ. 780. 
ότωοΰν σ(ρόόρχ, iiiquit, οΰ ττανυ όρωμεν ετερχ , κχ} οίλλχ 
ΊΓΟιονμεν χλλοίς τιρέαχ χρεσηομενοι. οίον χχι εν τοΐς -^εαί• 
τροίζ ο/ τρχγημχτίζοντεζ οτχν (ξ>χυλοι ο/ χγύΰνιζόμενοι ώη^ 
τότε μάλιστχ αύτο όρωσι. Euitratius qui vei^ba Ariftotelis 
inlerpretatur de Circenfibus, docet iios iimile ejus aevo 
lieri folitum efTe Conftantinopoli. Verum de bis alibi. 
Euripidis verfum fcribe : AYdoyrx -πετΐχίνοντ 6ρ•)ζχτους 
οττοορινούζ. In Timotbei verbis e Cyclope, Excerpla ba- 
bent ένέχευεν• χνεμισγε όέ. et trTjyxv pro νυμ^χν. Apnd 
Euftalbium extat verbum quod hinc excidit: natn fcri- 
beiidnm ε'ίκοσι 6' νόχτος μέτρχ εχευεν. Veteres ita pocula 
adamarunt. ut reperti fint, qiii gloi-iarentur non adeo 
de diviliis, atque έττΐ τω κεπτησ^^χι ττολλχ έκιτωμχτχ 
ex auro ai'gentoque. Hoc probat aucloi• exemplo Pytbeae 
Arcadis: qui monuiiiento fiio infcribi niandavit moi'iens 
hocelogium: plura fe pocula puflVdiire quam mortalium 
quemqnam. In ullimo νειΓιι , Των τροτερων νχντων 
•ηλείονχ τΓχσσοίμενοζ : recte L)alecam|). qnod editiim eil 
expreffit. nam ττχσχσ^χι prima brevi , vel ττχσσχσ'^χι 
poetice, idem ac 'γενσχσ^χι. Sed neque ea leclio placet 
neque fententia. Scribo, ττχσχμενοζ. ττχσχυ^χι prima 
longa eft pojjidere. Verte igitur Qui plura nempe po- 
ciila pojfedi quani omiies priores. eitienda, Λ/ψ* ih 
•ΚΆίσιν ioTdi μετ «μφοτεροισιν έττ xpxc Άργχλεχζ "ηρχτο. 
pro οίρχς ένηρχτο. Pennllimum fic lego, 'Xic ου οι trx- 
τρψχ y ivi φιλόττιτι όχσχιντο. vel ένηεί" ψιλότηΓΐ $, eft 
autem ένηης , benignus mitis, Oedipi diras habes apud 
Sopboclem in Oedipo Coloneo , et alios. ΕχροΓιιϊίτιπβ 
lib. 6. cap. 21. illa, Caecilius rhetor xiro κχλης άκτ^ς, 
Agatbocles Siciilus de figulo lyrannus , cnm miilfa po- 
cula aurea pofGderet: folidus eit amicis illa oftendens 
dicere , £Jx fLCtiiibus quap finxerat haec ejfe confecta, 
Hoc ita Athenaeus. εζ wv επερχμενσε κχτεσΗευχτμενχ 
τχντχ. vel ut membranis, κχτεσπενχκένχι. Jocus eft Aga- 
thoclis, tennitatem prioris fortunae ingenue confitentis 
inter familiares. Verba fonant, qnafi ille ex artis fuae 
quaeilu in eas opes perveniiTet. Dalecampius legit i^ 
ov. inepta et falfa fentenlia. Menda efl: iii primo verfu iQ Ι. Casauboni Animadv, in Athen. 

e Larifpaeis Sophoclis. Πολϋν ί* ayoSvx νχνξβνχ χηρύν- 
asTcet. Lego, τΓΛνζένοις. omnibus hofpitibus et peregrinis. 
ΊΓοίνξενοι , ut "ίΤΛνύχχίΟΐ et νχνέλληνδς. Gras qui dicitur 
hic dux fuiiTe Coloniae in infulam Lesbum deductae, is 
eft opinor, qiiem Paufanias in Laconicis χτιστην fuifle 
Aeolidis, Echelati F. Penthili nepotem, Oreftis abnepo- 
tem: nam Aeolicarum urbium η Αέσβος σχεόόν τ/ μητρό- 
ττολις νπηρχεν, ut ait Strabo. Grais tamen bic Paufaniae 
dicitur noa Gras. Ego hoc malo : ac fcribani lubens 
apud Paufaniam , avvijpxvTO ih rw Γ/?»: non ut editum 
efl; ΤρχΙ'ίι. Invenias ufitatum lioc nomen apiid Graecos : 
et fcribit de eo anliquifGmus gramraaticorum Dionyfiua 
Thrax, T« εΐζ ας κνριχ Ισοσυλλοίβως πλινόμενχ πχί έττΐ 
τέλουζ εχοντχ τον τόνον , •κερίστΓχτχι' οίον ο Τρχς , τον 
Τρχ t ο Λ«ί του Αχ. Enallus mox in MSS. eil Enalus, 
diverfa nomiiais oiigine. In ea L•iΩoπa quae de hoc 
p«78i.Enalo narratiir poftrema verba confuderunt exfcriptores 
cum verGbns Alexidis, propter aliquam nmilitudinem, ut 
dicturi furnus fequenti capite. Caput Quartum. 

Exhibetur fragmentum lihri hujus nunquam hacte- 

nus editurn. idem ροββα lepiter percurritur. 

JVlulili funt editi codices Athenaei, amifGs, temporum 
injuria pagiuis aliquot Hatim poil illa verba, de quibus 
novifflme traclalum eft a nobis. Sumniam eorum qiiae 
defiderantiir , inventam in illo optimo libro Excerpto- 
rum Davidis Hoefchelii, el altero parili huic, qui fuit 
penes eruditifGmum virurn Joannem Levinium, ut acce- 
pimus a nobilifrimo Marco Velfero defcripfimus, et infra 
fubjecimus. Sic igitur in utroque eorum libro fcriptum. 
non eniin ficus ficui fimilior, quam haec duo exempla- 
ria : in bac certe parte: itno ut perfuadeo mihi , etiam 
in caeteris. facile enim ex unguibus leonem. nam Levi- 
nianus codex nobis invifus. 

K«/ τοτβ «*/ κύμχτος ένιφερομένου συγκολυμβ^ιτχντχ 
χυτον έκβηνχι, εχοντχ κύνελλον χρυσού, οντω ^χυυ.χσίου, 
ωο τον Ίτχρ χύτοΐζ χντω πχραβχλλόαΒνον, οΰόιν όιοίφορον 
εινχι χχλκοΰ. Ύιμιιντχτον 6ε ην -ττύλχί το των έκ,ιτωμ»- 
των κτημχ. Άχιλλεύς ούν ως έξχίρετόν τι εΐχεν χνά^ημχ 
ϋΐΓχς* ούίά τις χλλος Ουτβ dawv irtvBaHsv xir χύτοΰ. LiB. XI. Cap. IV. i3 

OvTS ^ew airhinax', ori μη Δ /f. Kxi 6 Ώρίχμος 6k τον 
υι'ον λυτρονμ(•νος τοΤς έτησημοτοίτοις ν,ΒίμηλΙοιζ, μλΙ όένας 
όίόωσί νβριχίχλλές. Αντός ys μην ο Ζευς της Ηρακλέους 
^ενέαειας κζιον ηγεΤτχι όωρον 'Aλκμηvy νοτι^ριον , ονβρ 
Άμ(Ρΐτρνωνι είν,χσ^εις όιόοϋσιν. Ά 6' ύττοίεζχμέν* ^χη- 
σχτο χρύσεον aJ -ψχ νοτηριον. Ύον 6s "Ηλιον ο Έιτησί- 
χορος τοτηρίί*} oiocvXeTu φησί τον ωκεχνόν. ω χχι τον 
^ΐι^ρχιιλέχ ττερχίϋΰ^ηνχι, εττί τχς Τηρυόνον βόχς ορμωντα. 
Οΐόχμεν όε χα/ το Βχ^νκλε'ονς του Αρχοίόοζ ττοτηριον, ο 
σοφίχς (id^Xov 6 Βχ-^υκλης τω κλη3εντι αρίστω τ£ν χχ- 
λουμέναν σοφάίν «ττ^λ/ττβ. Το όε Νέστορος νοτηριον ττολ- 
λοί χερχμεύονσι. πλεΤστοι yxp irepl χύτου σννεγρχ'^Ρχντο. 
Kxi •^'δοφ/λές 6ε το -ποτηριον. Χρυσέοις yovv όενχεσσιν 
χλλήλονς ds^tovvTxi. 'Κλευ•^εριον όε (ξ>7}σι χχι εμμελές έν 
ο'ίνω όιχγειν μη χω^ωνι^όμενον, μηόε Θρακίω νόμω χμυ- 
στιν οίνοττοτεΐν • χΚλχ τω ττόμχτι φοίρμχκον νγείχς iyxip- 
νχνχι τον λόγον. 

"Οτι iix στΓουίης είχον οΐ αρχχΐοι χκολχστοι ιστορίχν 
^χειν έν έχνωμχσιν. Έν τχύτ^ όε τζ τέχν^ εΰόοκίμησχν 
Κίμων χχι Ά'^ηνοκλης. 'Ε,χρωντο όε χχι λιδΌχολλητοις 
έκπωμχσι. Μένχνόρος όε -του φησι χχι χοτήριον τορνευ- 
τον f χχϊ τορνευτά Άντιφοίνης. 

"Αλλοι όε χχι όη βχκχίου χχλχιγβνονς 

f χ(Ρρω σκιχ, χχί χρυσοκόλλητον όεττχς 
μεστον κύκλω χορεΰον ελχουτιν yvxdoi;, 
ολκο7ς χττχύστοις, τχντελως έστρχμμίνοις, 

τχνω χχτω όεικνύντες. φησί ττρος τινχ ]!^ικομχχος^ 
*%Ω. χρυσοπλχΰστχ χχι χρυσούς έμων. Φίλητιτίόης. τχ iro- 
τηριχ UV 'iSyc τχ τχρεσχίυχσμενχ, άπαντα χρνσχ , τρό- 
φιμε y νη τον ούρχνον ύττερήφχνχ. 'Kyao μεν yxp έζεστην 
Ιούν. Κρχτηρες χργυροΤ χχόοι χχι μείζους εμού. 

"ΟτιΥΙχρμενίων σvyxεφxλxιoύμ.εvoς έν τχΤς τρος Άλέ- 
ξχνόρον έτΓίστολχΐς τχ ΐίερσικχ λχφνρχ, -ποτηριών, φησι, 
χρυσοίν στχβ'μος τάλαντα Βχβυλωνιχ ογ, μνχι ιβ, Ίτοτη- -ρ. ^82. 
ρίων λι^οκολλητων στχ^μος τχλχντχ Βχβυλωνιχ ν<ί, μνχϊ 
λό. "Ε>^ος ό^ >ιν νρότερον εν τω ττοτηρίω ύδωρ έμβχλλε- 
odxt i με^* ο τον ohov. Αενοφΰίνης^ 

Ονάέ κεν έν χύλικι ιτρότερον χερχσειέ τις οινον 

' έyχέxς, χλλ' υόωρ χχΙ κχ-^ύπερ^ε μέδυ. 

Άνχκρίων. φέρ υόωρ , φερ οινον ω ττχΤ, φέρε ό 
χν^εμεΰντχς ήμΐν στεφάνους, ενεικον , ως μη -προς ί-'ρωτχ 
ττυΗτχλίζω. Υ\ρο hk τούτου Ήσίοόος , Κρήνης τ οίενχου 
χχί χνορρύτου ητ χ3'όλΰΰτος τρεις υόχτος τροχβειν , το 
oh τέτρχτον ϊεμΒν οφου» Θεόφρχστος , έττει nxt τχ Tcspl ι4 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

rrjv κρασιν ένχντίως ΐΤχε το "τταλχιον τω νυν τιχρ* "£λ- 
λησιν υττιχρχοντι. ου yxp το νδωρ έιτϊ τον οίνον εττ/χβΓϊ', 
αλλ' έττί το ύδωρ τον οΙνον ι {οττΰΰζ έν τω ττίνειν ύόχρέ- 
στερον χρωντκι τω ποτω , χχΐ τούτου τΓΟίησοίμΒνοι την 
α-ττόλχνσιν ήττον opiyoivTO του λοιττον. Κ«/ το ■πΚεΐ'στον 
δε είς τους κοττύβους ΗΛΤίχνηλκτΗον. "Ε,νδοξοι δε τορεντχΐ 
Ά^ηνοκλης , Κροίτης , ΈτρΛτόνΐΗοζ, Μυρμηπίδηζ ο Μ<λ;;'- 
σιος, Κοίλλοίρΰίτης ο Αοίπων , κχΐ Μυς. οδ εϊδομεν σκύ- 
φον Ηροίκλεωτικον , τεχνικοΰς εχοντχ Ιλίου έντετορνευ• 
μένην ττορ^ησιν , εχοντ» έπί^ρχμμΛ τόδε, 

Τράμμχ ΥΙηρχσίοιο , τεχνχ Μυόι;. έμμι Ιε έργον 
Ιλίου ΛΪπεινχς, αν ελον Αϊχπίδχι. 

Οτι κλεινοί λέγοντχι 'ττχρχ Kpijctv ο! ερωμένοι- σττουδη 
δε χντοΤς ττχΐδχς χρπχζειν , κ»} τοις κχλοι'ς τχρ χύτοΐζ 
χδοξον εστίν ερχστου μη τνχεΤρ. Κχλουντχι δε οι «ρτχ- 
σ^έντεζ ιΐχρχατχδ'έντες. διδόχσι δε τω apTxcdivTi στολην 
κχί βονν , κχ) ττοτηριον. ην κχΐ ττρετβύτεροι γενόμενοι 
(^ερουσιν , Υνχ όηλοι ωσι κλεινοί γενόμενοι, 

Ορχζ δ οτχν τιίνωσιν χν^^ρωτοι τότε, 
νλουτουσι, διχττρχττουσι , νικοοσιν όίκχζ, 
ίυδχιμονουσιν , οίφελοΰσι τους φίλους. 
χυξει yxp κχΐ τρέφει μεγχλύνει τε την "ψυχην η έν τοις 
"κοτοις διχτριβη, χνχζωττυροΰσχ κχι ανεγβ/ρουσχ μετχ φρο- 
νησεως τον έκχστου νουν, ως φησιν ο ϊΐίνδχρος , αν/κ' 
άν&ρωττων κχμχτοόδεες ο'ίχοντχι μέριμνχι στη^εων εζω- 
<9^εν , ττελχγει δ' εν ττολυχρϋσου ττλούτου ττχντες Ισχ νέο• 
μεν -ψευδτί τρός ΰκτχν ος μεν αχρημων χφνειός τότε' 
τοι δ »ύ νλουτ έοντες' είτχ έττχγει , χεζοντχι φρενχς 
αμχελίνοις τόξοις δχμεντες. 

ΑΓΚΤΛΗ. νοτηριον προς την των κοττχβων ττχιδιχν 
χρητιμον. Κρατίνος, ΏιεΤν δε ^χνχτος οΊνον , αν ύδωρ 
έττψ αλλ ίαον 'ίσω μοίλιστ' χπρχτου δυο χοεας Πίνουν 
«π «γκυλης έτΓονού.ο(<ζουτχ Ίησι λχτΛγχς τω KopivSiu 
νέει. κχι ^χκχυλίδης , Ε,Ιτε την χπ χγκνλης ?η(τι τοΐ'ς 
νεχνίχις λευκον έντε/νονσχ ττηχνν. Εντίϊ'θ'εν νοουμεν τονς 
Ίΐχρ Αίσχυλω αϊγκυλητονς κοττχβονο. λεγοντχι δε κχ) δο• 
ρχτχ χγπυλητχ , κχι μεσοίγκυλχ , αλλ α'ττο αγκύλης , ητοί 
τΐ)ς δίζιχς χειρός, κχι η κΰλι^ δε η αγκύλη , διχ το χττχγ- 
κυλουν την δεξιχν χ^ΐ'ρχ έν τη τροέσει. ην γχρ το7ς ττχ• 
λχιοΤς ■πεφροντισμένον , «χλως κχΐ εΰσχηΐλόνως κόττχβον 
ττροί'Βσ^χι. κχΙ ο/ ττολλοι έτι τούτω μχλλον έφρόνουν μέγα, 
η έπι τω ευ οίποντί^βιν ' ωνομχσ^η ούν xiro του της χει- 
ρός σχημχτισμοΰ , ον ποιούμι^νοι ευρυ^μως έρρίττουν εις 
το κοττΰίβιον. ΚχΊ οίκους δε έτητηδείους κχτεσκεύχζον εΐζ 
ταύτην την ττχιδιχν. Ltb. XI. Cap. IV. i5 

"Οτι frxpx Τψαχίίχ ΑΙΑΚΙΣ ή ηνλιξ Mxksrrxt. 

άκατος, τΓοτηριον έοικος ιτλοίω. ΈττικροΙτης , Κ«- 
τχβχλλε τοΐκχτιχ χυλίαιχ α'/ρου τχ με/<^ω , νχι βΰ^ύ του 
Ηχρχησίου xveXxs την ypxvv την νέχν 6' επηνρι'σχς, Γίλη- 
ρωσον έντρεπη τβ τον κόντον ττοου. Κλ^ τους κχλους ε)ίλυε, 
nxt χχλχ τΓοόχς. 

ASlTOyS. .νχρχ Κυνρ/οις το εκνοΰμχ, ως Πανφ'λος.ρ. 783. 
Φιληχχς όε , τΓΟΤ-ηριον ους ουκ έχον. 

ΛΡΟΚΑΟΝ η ψκχλη ττχρχ τω Κολοφων/ω NtHXvSpca. 

ΑΑΕΙΣΟΝ Ηχΐ όένχς το αυτό. "Ομηρος εν Όόυσ- 
σε/α ττερί ΥΙείσιστροΐτον, έν i οινον εχευε χρυσε/ω όέττχΐ'. 
ειτχ νχρχΗχτιων , το χντο, τούνεκοί σοι όύσω χρνσειον 
χλεισον' κΛί εζης το χύτο ταλ/ν , ίωκβ ds Ύηλεμχχω 
«αλον 6έττχς. φησίν ουν Άσπλητηχόης 6 Μνρλεχνος, άοκει 
μοι φιχλΰύ$ες εΐνχι το όέττχς * στιενίουσι yxp έν αντω. 
ksyet yovv "Ομηρος όέιτχς όι' ού Δ//' μόνω σνενόεσκεν 
Άχιλλενς. ΚχλεΤτχι όε άετχς, ητοι οτι όίίοτχι νχσι τοΤς 
σνένόειν βουλομ^οις , είτε ν,χΐ τοΐς ττίνειν η οτι 6υο 
ωνχς είχε (τχυτχ ds «ν ε'/η τχ ώτχ) το όε ίλεισον, ητοι 
χνο του χγχν λεΤον εινχι * η οτι χλίζετχι έν χυτφ το 
vypov. 'Οτι 6ε όνο ώτχ εΤχε όηλον. ητοι ο καλοί/ χλεισον 
ΰνχιρησεσδ'χι έμελλε ^ρΰσεον, χμφωτον. Άμφικΰ-ιτελλον 
6ε λέyωv χντο , ούάεν οίλλο σημχίνει η οτι ην χμφίΉνρτον. 
"Σιληνος 6s χμφικύπελλον φησι το μη έχον wtx. όίλλοι 6ε 
την ΰμφί αντι της νερί εινχΐ' 7ν y περίποτον το νχν- 
τ«χό3^6ν ττίνειν έιητη6ειθν. ΥΙχρ^ένιος 6ε 6ιιχ το νερικε- 
χυρτωσ•9'χι τχ ωτχριχ. κΰφον yxp εινχι το κνρτόν. Ανί- 
κητος 6h το μεν κΰπελλον φησ] φιοίλην εΐνχι' το 6ε 
ύμφιπύτελλον ύττερφ/χλον , το υτερηφχνον ««/ κχλόν ει 
μη όίρχ το ττοικίλον Ty κχτχσκευ^ χλεισον -^έλει τις 
ακούειν, εξοο λειότητος ον. ΥΙείσχν6ρος 6έ φητιν 'ίΐρχκλέχ 
Ύελxuwvι της έττ) Ιλιον στρχτεΐχς άριστεΤον χλεισον 6οννχι, 

"Οτι έστί τΓοτηριον ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣ κ»/ ΕΝΙ- 
ΑΤΤΟΣ ηχλοΰαενον. 

ΑΜΦΛΤΙΣ. ξνλινον τΓΟτηριον, ω χρησ^χι τονς xypol- 
ν.ους Φιλητχς φησι τους ctμελyovτxς εΙς αυτό, xxi οντω 
•πίνοντχς. 

ΑΜΤΣΤ1Σ. κχλΐΐτχι μεν ούτω ττόσις τις, ην έστιν 
κχνευστι ττίνειν μη μνσχντχ. κχλουσι 6ε οντω κχι τχ 
ΤΓΟτήριχ ΰίφ' ων έστι ττιεΐν ενμχρως. κχι το ρημχ 6s έζε- 
μνστισε, φχσι, το έφ' εν ννευμχ ττιεΐν. κς ο κωμικός Πλάτων. 
Ανσχς 6(i χργην στχανον εΰωόους ττοτοΰ 
Υησιν εΰ3νς κύλικος εις κοίλον κύτος 
ειτειτ χκρχτον κχ) τετχργχνωμένον 
svivsy καίξεμύστισεν. 1 6 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

"Eietvov ik την αμυστιν μβτ» μέλους μεμΒΤρημένου 
ΊΤρος ωχύτητ» χρόνου, ως Αμ6ΐ•ψί»ς, 

Αυλει μοί μέλος' συ ί* «ίε ττρος τηνί\ έκπίομαί 

6' iyoi. 

τέως αϋλει αΰ Μχί την «μυστιν λύμβχνε. 

Οϋ xprj ττολλα εχειν ^νητον αν3'ρωνον. 

αλλ' ^ρ^ν κα} Ηκτεσ^Ιειν ' συ 61 nuprx φείίν. 

ΑΝΤΙΓ0Ν1Σ. εκχωμ» άττό του Βχσιλεως 'Αντιγόνου, 
Οΰς ΛΊΓΟ Έιελενχου σελευχοις κχι οίνο Ώρουσίου ττρουσ/ς. 

ΑΝΑΦΑΙΑ. ;; β-ερμο-πτοτίς νχρά Κρησίν. 

ΑΡϊΒΑΛΛΟΣ. ττοτήριον κοΐτω^εν ^νρύτερον , »νω 
όε συνηγμένον, ως τχ συσττχστχ βχλχντιχ, ά ηχΪ χντχ 
itx την όμοιότητχ αρυβάλλους τίνες πχλουσιν. Άριστο• 
φχνης ΊτΓττεΰσΐ' κχτχσττένάειν nxrx της κ6φχλης χρυ- 
βχλλω χμβροσίχν * ου ττόρρω όε έστι του χρυστ'χου ο 
άρύβχλλος i χπό του χρϋειν ΗχΙ βοίλλβιν, λεγουσ* άε κχΐ 
ττρόχουν χρυστιν. "Σοφοκλής, 

ΚχΗως συ -ττρός 3εων ολουμενη, 
ρ.784. η τχς ύρύστεις ωά' εχουσ' εκωμχσχς. 

εστί ik κχι ττόλις Ιώνων "Αρυστις. 

ΑΡΓΪΡΙΣ• ειάος ΊΓΟτηρίου, ού μόνον έζ χργυροΰ. 
Άνχξίλχς. Ηχ] Ίτίνειν έξ ΰργνρίίων χρυσΰν. 

ΒΑΤΙΑΚΙΟΝ, λχβρώνιος, τρχγβλχφος, τρίστις , iro- 
τηρίων ονόμχτχ. ΥΙερσικη όε φιάλη ή βχτιάκη. Άλεζχν• 
όρου 6ε του βχσιλεως έν τχΐς έττιστολχΐς ταΐς ττρος τους 
εν T7J Ασία, σχτρχτιχς φερετχί τις ένιστολη, έν η τχυτχ 
yaypxTTxi , χργυρχΐ κχτχχρυσοι τρβι'ς. κόν$υχ χργυρχ ροζ, 
τούτων έττίχρυσχ λγ. τισιγίτης χργυροΰς ε;^. μύστροι χρ- 
yvpoi" Ηχτχχρυσοι λ/3, λxχxvo^^ήκη χργυρχ μΐχ' οινόφορον 
βχρβχρικόν upyvpoiJv ποικίλον εν ' χλλχ ττοτηριχ ττχντο- 
6χνχ μικροί κ•3. αλλ* ττοτήριχ μικροί ρυτχ , κχι βοίτιχ, 
κχι λνκονργοι επίχρυσοι , κχι ^υμιχτηριχ, κχι τρνβλιχ. 

ΒΗΣΣΑ. τΓΟτήριον ττχρ Άλ&ξχνόρεΰσι, ιτλχτΰτερον 
έκ των κχτω μέρων, έστενχαενον όίνω^εν, 

ΒΑΤΚΑΑΙΣ. έν Άλβξχνόρεία. κχι χ'ντη. ως Έώνχ- 
τρος ο Ίταρωάός, βχυκχλις η τετροίκυκλος' κχι ττχλιν, νόΐακ 
μελισσών η6ύ μεν ορ3'ρου κχτχβχυκκλίσχι τοις ύνο -πολ- 
λής κρχιτΓχλοβόσκου άί'φης κχτόχοις. κχτχσκευχ^ουσι ik 
φησίν οι έν 'ΑλεζχνόρεΙχ την υχλον , μετχ^ρυ^μίζοντες 
■ηολλχκις πολλ»Γί Ιάέχις ττοτηρίων, ττχντος του τταντχχΟ' 
Άεν κχτχκομιζομενου κερχμου την Ιόέχν μιμούμενοι- Aw- 
σιννον τον χν6ριχντοττοιόν φχσι Κχσχν6ρω χχριζόμενον, 
Ότε συνωκισβ την Κχσοίνόρειχν φιλοόο^ουντι, κχι βουλομενω 
Ίίιόν τινχ εύρεσ^χι κερχμον, 6ιχ το ττολύν έξοίγεσ-^χι τον Lic. XI Cap. IV. 17 

MevS»7ov oTvov ix rrjc ττόλεως, φιλοτίβ-η^ηναι, xoti ιτολλαί 
χχί ττΛντοίχτΓχ yivjf "ττχρχ-^εμενον κερχμίίων , έζ έκχστου 
άίΓονλχσχαενον fiiov το/^σα/ -ττλχσμχ- 

ΒΙΚΟΣ. Λενοφχ'ν Άνχβχσεως νρωτω, Κνρος ειτεμιτ» 
β/κονς ο'/νου ι^υ.ίόεε7ς. Εστί 6k φίχλόοόε^ ττοτηριον κχτ» 
τον ΠχριχίΌν Ώολυό(•υ»ην. 

ΒΟΜΒΤΛΙΟΣ, ^ηρίκλειον ροίιχκόν ου ιτερ] της ISixa 
^ωκροίτης φ-ητιν, οι μεν έ» φιοίλης ττίνοντες όσον ^έλονσι 
τχχιστ χτΓχλλχγήσοντχι, οι όε έκ βομβυλ/ον κχτχ μιπρον 
στχζοντες. "Εστί ίέ χα/ ζωον τι. 

ΒΡΟΐνϋΑΔΕΣ. εκπΰϋμχ ομοιον τοΓς μχΗροτερας των 
σκνφων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ εανωμχ, τ6 γρχαματχ έχον εγΗβ- 
χχρχγαεν». "Αλε^ις' την ο-φιν ε'/ιτω τοΟ ττοτηρίου γέ σον 
ΐίρωτιστον' ην yxp στρογγνλον , μικρόν νχνν , Πχλχιον, 
ωτχ συντ6&λχσμένον σφό^ρχ. "Εχον κύκλω τε γρχμμχτα. 
Οτι ΊΓχντες οί χρχχΐΌι τω ου χντι τον ο στοιχείου 
•προσεχρωντο' ■τχρχιτΚησιως δε κχϊ τω ει χντι του ε. αχν 
όε , etc. Α defcriptione poculi quae narralionern Anli- 
clidis de Enalo claudebat, transiliit librariiis ad aJius 
pocnli defcriplioneni, quae Alexidis vevfibus continebatur 
in fermone de literatis poculis. Erroii, ut videtur, an- 
fam praebijerunt vocabula aliquot tam ab Anliclide qiiam 
ab Alexide ufurpata. Atque liic error feuiel comnii.Tus 
iti uno Ijbro, in omnia deinde exemplaria de qnibus 
aliquid nobis comperlum , propagatus eil. Saepe jam de 
hoc genere mendae queili funiiis. Non temere ullum 
invenio fcriptorem antiquutn , cujus codicibns non fit 
aliquod fimile ex eadem caniTa vulnus impoiitum. Sed 
eniin hoc infigne exeinplum eft: Neque eniin iit fere fit, 
periodi aliquot, fed integrae paginae funt praetermiirae. p.ySS. 
Anticlidis verba ita, opinor, Atbenaeus fcripferat συγχΟ' 
λυμβήσχντχ χύτον έκβηνχι, εχοντχ κννελλον, στρογγυλον^ 
μικρόν» ΐΓχνυ νχλχιόν , χρυσού 6ε οντω ^'χνμχσίου , ως 
τον τΓχρ xvroTc χύτω irxpx βχλλό αενον » ούόΐν όιχφορον 
εινχι χχλκου. Alexidia autem verfus fic: Τροιμμχτιηον 
6ΧΤΓωμχ. το γρχμμχτχ έχον έγκεχχρχγμέν» ^Αλε^ις. 
Ύην hyptv ε'ίπω του 'ποτηριού yi σου 
νρωτιστον ην γχρ στρογγΰλον , μικρόν πα'νϋ, 
νχλχιόν , ωτχ συντε-9'λχσμ^νον σφόίρχ, 
έχον κύκλω τε γροίμαχτ. αρχ y avosKX 
χρυσχ, ΔΙΟΣ ΣϋΤΗΡΟΣ; ουκ άλλου μεν ουν. 
τοιούτον, etc. 
Άχιλλενς ουν ως εξχΐρ. Locum refpicit qni eft Ίλ/αί. 
Cajaub. Anim. in Athen, T. III. Β ι8 Ι. Casauboni Λνιμαου. ιν Ατιιεν. 

ραψ. -Κ. de Priami poculo vide ^x•^. ω. AfVoc γβ 

μϊίν ο Ζευς. vide infra in fermone De carchefio , et de 
fcyplic. Slefichori locum de Solis poculo habes infra in 
Jlerculeo poculo. Οίίχμεν ie Hxl το Βχ^νκλεουζ 

νου ΆρΗοίόος ττοτηριον. Nota hiftoria ex Oiogenis Laerlii 
TbaleLe. De eodem aliquid iterum inira in ΠΕΛΛΑ. 
Χρνσεοις ούν όενχεσσι οίλλ^^λους όεξιοΰντχι. dii videlicet, 
apud poelam. alludit ad hos verfus. 

O/ 6s ^εοϊ τΓοίρ Τ^ψΙ Ηχ9τιμενοι ηγοροαοντο* 
χρνσεω έν όχτέίω' μετχ 6έ σφιτι ττϋτνιχ'Ήβη 
Νέκταρ έωνοχόει ' rol is %ρυσέοις όίττύεσσι 
ieiii%xT χλλϊΐλους. 
Άντιφχνηζ. χλλοι 6ε ««< irj Β. Qualuor hic fenarii jam- 
bici, et pars quinli. Sed verfus fecundi prima TUVTOToiix 
in utjoque Excerplorum libro fimiliter fcripta, quomodo 
ilt reftiluenda non poiTum conjectura aflequi, τχλχντχ 
Βχβνλωνιχ oy'i μνχΐ ιβ' . Ita Hoefcheliana Excerpta: at 
Levinii, μνοιΐ νβ. 'Έ•^ος ό' ήν ιτρότερον έν τω ττοτ. 

Durat bic nios hodieque in Narbonnenii Gallia: ubi 
pueri a poculis aquam in fcypbo olFerunt, deinde vinum 
ex oenopboro aut lagena infundunt. In Anacreontis ver- 
bis, φέρ' χν-^εμενντχς ηαΐν στεφχνους. Aeolicum eft, dv- 
'δ'εμεΰντχς pro χν3'εμοΰντχς: boc autem pro άν^&μόεν- 
Τχζ. affer nobis floreas coronas. In neutro libro per- 
fcripta eiat baec dictio: fed notata compendio eodem. 
Batio niedica moris hnjus quae ex Tbeophrafto afTertnr, 
iit epoto prins, quod erit magis aqueiitn, miiius avide 
vinum expetatnr: fubtilior eil quam verior. Nani contra: 
cum aquae prius infiifae vinum fnperfundilur , prius 
qnam aqua vinum bibitur: utpote labro propius aquam 
voco et vinum , quod plus aquae aut vini tnixtum babet. 
Hoc igitur videanuis. At iUud rerte : remedium adverfus 
temulenliani fore, fi potu τοΰ vixpoiJQ naturae fatisfactum 
fuerit prins. Nec diffimile eft quod libro tertio diceba- 
nius, capite trigeGino tertio. ου ε'ίίομεν σκύφων 

Ήρχκλεοΰτικόν. quid appellet fcyphum Heracleoticum difce 
ex iis quae dicuntur infra, ubi agitur de fcaphide. "Οτι 
ytXsivoi λεγοντχι trxpx Κρησίν. Ex iftis Excerptis divinare 
non poiTumus qdotnodo delatus Gt Atlienaeus in hunc fer- 
monem tam alienum huic loco , nam alibi pUira auctor 
p. 786.de hoc Ci'etenGum furore. Sed de occaQone diggi^effiun- 
culae hujus licet facere conjecturam ex Rmili loco infra 
in Xoyyo/. vide fragmentum alterum capite i5. defcriptum. 
Caeterura de voce χΚεινος adi Hefycbium , et EHftathium LiB. XI. Cap. IV. 19 

qui haec citat. Subjecti verlus Of«i οτ»ν νίνκσιν^ etc. 
Ariflophanis i'ijnt ex equitibus. uv^ti yxp xai τρέ- 

<Pe< , μεγαλύνει τβ την "ψνχην η iv το?ς ττότοις όιατριβη. 
Libro duodecinio. iart yotp το μεν ^'ίβσ^α/ ηλΪ το τρυ- 
φαν iXsvd^^ptov. άνίηαι γχρ τ*ς "φνχχζ yoti ανζεί et in 
hanc fenteiitiam alia miilta. ΑΓΚυλ);. Vide libro 

decin}o quinto et Herychium. Sed et infra hoc libro in 
KoTTay3/c eadem pene veiba. A/ax/c jf κνλιζ xx- 

λβΓτα<. Perperam apud Hefychium, αιακίζ. Euftalbium 
lege baec defcribentem. ^ΆκΛΤος• acatum pro pocuio 

Drurpatum efle, etiam grammalici nos docent. In Epi- 
cratis verbis κόντοζ eil quam vocabant naiitae xatrxirei- 
pacTTjpixv. FeHus in voce percontor. χΛλί* -ττόόας Hoeich. 
Exc. πόίχ Levinii. nulum quid pes in re naiitica. ApoH- 
λον. Videtiir vere Graecum vocabulnm. Eadeni tanien 
ouinia totidem literis in utroque Excerptorum libro. De 
poculis quae vocabant amaltheae cornu, et eniautum, 
Euftalliius ex Alhenaeo. hx) τετχργχνοομένον. hoc 

eft τύργχνο*. de qiio capite decinio tertio. τισιγ/τηζ 

άργνρονς eTs, Difertim ita fcriplum in utroque exemplari. 
Barbaricum et nomen et poculum. έ$ έχαίστου ociro- 

νλχσχμεΐΌν YSiov ττοιησχι νλοίσμχ. In utroque libro erat 
liix, fijperfciipiis τω χ literis ov. Puto fcribendum, έζ 
ix. XX. TO Υόιον, YStx τΓΟίησχίψ πλοίσμχτχ, vel lSix<^ov v. 
ΊτλοΙσμχ. De bombylio dictum libro lexto, capile 18. 
Τρχμμχτιχον ^χνοομχ. quicquid erat literis infcriptnm, 
Graeci Ύρχμμχτιχον, Latini literatum dixerunt. ut frons 
literata. et in Rudente, de urna, Nam Uterata ejfl: ab 
fe cantat cu/a fiet. τρχμμχτιχον νοτηριΌν meininit Le- 
xiphanes Lucianeus. Caput Quintum. 
Focula literata' Veteres pronundafje ro 0, 9V. yvoCm 
Koti. ^elvps et oTvosr. εξγον ττο^ούν. Efigenes velus 
criticus. poculum οοίν,τυΧωτον et αχξαντον τιυξί. 
Cypfela. Ιμβιχσικοίτας et ΙμβΛσίχντοίί. ττξοττΐ-, 
veiv κ<»μγιν τινί- Follucis iocus. yeterum figmeri' 
tum Solem in poculo pehi. Manis haerefiarcha^ 
adfine commentum. plurima emendata. 

J_<ITERATI poculi exemplum commemorat fophiila coe-^ 
narum, Capuae νίΓαιη fibi, Dianae confecratum, ex Ho- 

β a 20 Ι. Casauboni Animadv. in Athen, 

mericis verfibus petito caelaturae argumento : ipiis etiam 
irifculptis inibi verilbus poelae : tanquam effet Neftoris 
poculiim : non quod voluerit artifex perfuadere horyini- 
biis , elFe lioc illud ipfum poculum, quo Neilor nfus: 
ied haiic iuiiTe illius figuram , aurtore poela. Similes 
pocnlo huic videntur fuilTe illi duo fcyphi Honaerici Ne- 
roiiis, de quibus Snetonius in vita, cap. qiiadragefimo 
ρ•787. feptimo, Faciunt injuriam induftrii artificis manibus, qui 
flolidum hic illum appellant. Sed non aiTecuti funt viii 
boni mentem Atbenaei: qui infra in }^εστορ}ζ fcribit, 
vulgus Capuanorum pro vere Nelloreo id poculum La- 
buille. Snbjicitur huic aliud literas infcriptum poculum 
ex Achaei tragici Omphala: cujns verfus niale in vul- 
gatis codicibns acceptos ita fcribiiDus. Loquitur uuus 
falyrorum, 

Ό ie σΐίνφος μβ του Ssov καλβΓ ταλα/, 
το Ύβχμμ» φχΐνον , όέλτ', Ιωτχ , κα/ τρίτον 
ο, νν τ αυ ττχρβστι, χ ονχ «τεσην ν. 
εκ του 'ττ^χεινχ σαν , τότ ο κηρΰσσετον. 
DuduTti ejl cutn me dei fcyphus vocat ^ literam ojlen- 
dens , Δ• I. et tertiam O. etiam Ν adejl : neque ahefi 
T. Ukerius praedicant dei nomen duae literae Σ. ei 
O. Ut plenum lit Δ/ο»ι5σοϋ nomen υηιΐφ a Cne υ deii- 
deratur: quod a caelatore fuerit praelermiirnm , vel ab 
Achaeo potius, explicat accurate Athenaens. Eft antetn 
ejus rei caufla r quod veteres (legendum enini ex Epit. 
ττχντεζ 01 χρχχΤϋΐ non ο/ 'A%«/o/ ) vocalem ο pronuntia- 
bant ov. Unde facluni ut pro fimplici vocali interdum 
fcriberenl ου: ut libro fiiperiore capite vigefimo, et contra 
pro dipbthongo fimplex o: ut in hoc loco. Addit Athe- 
naeusj νΛρχιτλησίϋύζ ds κ*/ το ν ypxtpovfftv οτχν Ηχ} xx^' 
cttJTO μόνον έπφϋύνητχί , κχι οτχν av^Bvyvuaavov του Ιοότχ. 
XJt ο pro ου fcripfernnt : fic eliam y pro diphlhongo ν'ύ 
Ila quidem vulgata lectio : at non ita nianu exarata• Natn 
in Excerptis fnmrna bujus Τϊΐρ7}σ6ΐ6ίου ita proponitnr. 
Or/ •πχντες ol χρχχΐοι τω ου χντϊ του ο στοιχείου νροσε- 
χρΰόντο. ττχρχπλησ/οΰζ κχ) τω ει χντ) του β. FortaiTe nou 
inale. De fan Dorico, viilgo notum ex Herodoto et aliis. 
Pindari verba exercuerunt nos libro lo, capite 1 1. Eu- 
bnli locus per nos bant definet eiTe ftigmatias. Ad alia. 
ΓΤΑΑΑ. vel invitis libiis oninibiis yvxKxi fcribendiim. 
legi apud Euripideni yvxXx Ηρχτηρων: neque abnnero 
etiatn yyaAa χυλιπων poiTe dici. at yuxXov pro pocnlo 
non leges: fed γυχλης, fic in omnibus deinceps exemplia. LiB. XI. Cap. V. ai 

Pro ΔΕΙΝΟΣ fciiptum in Excerptis Astvtxc: qnod eft 
idem : et additur, kiysroti Sk rj όβινιας h«} 6ΐνος. VeiTns 
ell elegane veteris coniici , ΥΙοτηρι' η γρχυς, «λλο ά oC- 
ek ^v βλεΐΓ6(, fententiae ejusdera cum Latinorum pro- 
verbio , Anus ad armiUum. Jn Archedici verfu noa 
'Σ>ιοτο05/νην , iit hodie, fed ^Ηοτοάίνην legit Euflathius : 
atque binc probat etiam poculi notnen per / fcribi foli- 
tum. neque obflat qiiod etiam in Graecorum Lexicis per 
sT ffribilur. iiain ut alibi diximus βΓ et Γ pafiim οοπΓαίι 
in antiquis Lexicograpliorum libris: itejnque oci et β. 
Scribo igi;ur verba Archedici. 

A. ΝΐΗοστρχτην τιν ηγχγον νρωην σφό3ρχ 
ypvvijv, Έποτοδίνην ένικχλονμένην crt 
67νόν ΐΓΟτ ^ρβν άργνροΰν έν τω σκότω, 

Β. όίρον ; χχκόν ys τοΰτο isivov ω ^soU 

Ait, Cyieneniiuui dialecto 6tvov fignificaile τον νοίονιντηρχ, 

/jeluim five poLluhrum: affini Ggnificalione iifurparnnt 

alii pro pfyclere , ut poftea dicetur. \n ΔΕΠΑΣΤΡΟΝ. 

videtur fcribendiini irxpx Κλειτορίοις τχ nrorrjpix όέιτχ- 

στρχ Ηχλίΐσ^χί. In ΔΑΚΤΤΛΛΤΟΝ. verfus funt Ioms,p.788. 

ubi oiv&l ociSpov exponere debes, auferet praemium, non 

aj[J'erat : et , Κοίστορος ί epyov ττοόΰν. opus pedum Ca- 

Jloris. id eit, quod olim Caftor praeDjiiim curfus eft 

confecutus. Epigenes qui laudatuF dcinde, antiquus fuit 

criticiJS, niultorum poetaium interpres, Scripferat in lo- 

nem Chiutn ut hinc apparet: item in Orpheum , ut do- 

cent ifta Clemenlis Alex. lib. 5. Εττιγενης έν τω tcepl τηζ 

Όρφεως ιτοι^^σεως, τχ 1$ιχζοντχ ττχρ ΌρφεΤ εκτιθέμενος, 

φησ/. Hujus verba funt explicantis όχκτνλωτον εκτωμχ 

apud lonem , το χμφούτον ττοτήριον^ εΙς ο οίον τε τοιίς 

ζχΗτνλονί; όιΐϊ/ρείν έκχτ^ρω•θεν. poculum utrinque auri- 

tuin , in cjuod digitos inferere pojjis ab utraque parte. 

perDeram vulgali libri et interpretes όιχιρεΐ'ν, quod emen- 

davimus primum ex ingenio, deinde ex Euftathio et 

Excerptis. Idem error panlo poft corrigendus, in verbis 

Philemonis. In illis lonis verfibus quibiis pociili digitati 

fit menlio, ideni εκνωμχ eliam χχρχντον ττυρι nuncu- 

patnr. Id quoque explicatur Athenaeo: et quidem miilti- 

farian>: ut fahs appareat, parum conilitifTe inter veleres 

" crificos cur lon fic elTet locutus. At Didyoius in enar- 

ratione ejiis fabnlae lonem reprebenders aufus eil ac 

diceie poculum ilU diclnm eiTe χχρχντον trvp), qiiia niale 

accepiiTet Homeri verfiun in decurfione Patrocli, ττέμ-πτψ 

χμφίθετον φίχλην άηυροίτον βθηκίν. de quo vide iniVa 3 9 Ι. Casauboni Animadv. in Athln. 

in φίΛλη. putavit lon, ai.t Didymus, ψίοίλην illo verfu po- 
culum dici falfo : nam Homerus intelligit aeneum vas pa- 
tens admodiim, lebeli fimile, fufcipiendae frigidae aptiim. 
Dalecamp. quod de lone dixerat uidymiis ad Epigeiiem 
transinlit. inelius Breviator, ^ίόνμός φησιν οτι ναρηπου' 
asv "Ιαν Όμηρου, Sed hoc leve praeut quod volunt 
iidem pro όρχματοζ fcribendum eiTe όρομημχτος. nam 
qnid abfurdum G hoc non eft? finiile illud, cnm in 
Homeri verfu κέμχτψ exponunt quinto convivae , cum 
debuilTent, quinto equorum agilatori. Mox, Trpo^s/C 
xxkirtc f φησΙ όακτυλωτον εχιτωμα. id eft, praepofita ad 
exponendum voce χοίλτης, ait ejfe poculum digitatum. 
de hoc ufn vocis ττρο^ε'κ; faepe diximus de hoc pocnlo 
infra. in ΕΛΕΦΑΣ fcribe, ως Αχμόξενος (Ρησίν iv ixv- 
Tov "nsv&ovvTi. nieminit Suidas ex hoc loco. et, τον ελέ- 
φχν•^' ηκει (ρίρων ο ΤΛ/ς. et verfiim tertiiim , Αικρουνον. 
TjKlxov τι; τρεΐζ χαρούν χόχς. necnon in exlremo ιτρου• 
ΐΓίεν όε μοι νότε Έν Κνψελοισιν ηϋοΰς. melius qiiam ul 
alii emendant. Cyp/cla nomen arcis in Arcadia: et op- 
pidi cujiisdam in Thracia. ΕΦΗΒΟΣ, το Ηχλούμενον 
τΓοτηριον έμβχσίΜοΙτχν οίιτΰος φησί κχΧβΐσ^χι Φίλήμων* 
Euftathius legit 4μβχσιχύτ»ν. quod fum miratus. nam et 
Diembranae et Excerpta et Petronius Arbitei• έμβχσικοίτχν 
tuentur. In verfu Stephani , Τούτω τροέιτιεν ο βχσιλενς 
χώμην τινά, fic erat exponendum προιτίνβιν κύμην τινίψ 
nt apud Deinollhenem , νροττ/νειν τω Φιλιτνω την ελευ• 
•^εριχν et τχς iriXstc. pro inter pocula dare et prodere. 
veteres explicanl χχρ,'^βσ^χι, vt illo Anacreonlis, «λλα 
ττρόιηνε ρχόινονς ω φίλε μηρούς. Sic libro j2. de Alci- 
biade, ττρο-ιηων τω QpxavkXa τα η μίση των ττοτηρίων των 
ρ. 7^[). €ΐΓ/ τω χνλικε/ω. id eil, cum propinaffet Thrafjllo di- 
midiam partem poculorum , quae in poculorum theca 
erant. \(\, fuper menfa poculorum propler iirl. At χω- 
μην efle pociili noirien tam aljenum a vero quam qnod 
niaxime. Veifu ifto, E/c τβσί ό iixxoc Όλως χηηνέγ^^ην 
έγω , quid fit reilittiendum qiiaero adhuc, inifi cui pla- 
ceat , E/c TxaSs ίιχβολχς χτην^χ^. i. judicent eruditi. 
ΗΔΤΠΟΤΙΔΕΣ. Apnd Pollncem libro fexto, capite de- 
cimo fexto , ita fcriptum eft in poculorum cenfu. xx- 
λούντχι ik XXI ηίυτοτίόες f » βρώμιοι , ρυτχί , iovoi. niliil 
hic fani, fed fanalu racilia oinnia. fcribe, xxl ^6υτοτΊ6ες 
λΊ Poiixt, ρυτχ, όΓνοι. Finxeriint olim poetae et pictores, 
Hercnli ad Geryonis boves naviganti pro navi inagnutn 
poculum fuiile: ficut etiam iuperiore capite diclum ed. LiB. XI. Cap. V. α 3 

CauiTam ejus iigmenti fvarie prodiderunt veleres. Ser- 
vius fic, ad librnm fejjtimum, Hercules Geryonem vicit: 
qui ideo fingitur ad eum olla (fic vocat , quam alii phia- 
lani) aenea Iransvectus; quod habuit navim fortem et 
aere iniinitarn.] Albenaeus vero caiiJTam fufpicalur e!Te 
banc : quod magnis poculis folitijs Hercules delectari. 
Sic ille μη ττοτε Sk έπε] μεγαλοις εχχιρε ΊτοτηρΙοις, 6 
ίίρως, oici το μ^γε3ος ττχί^οντες οΊ voitjtoci ηλΙ σνγγρα- 
φίΓί "ττλεΐν αυτόν εν νοτηρίω έμυ^οΧό'^ησοίν ; pnto verins, 
6ί ΊΓΟίητΛΐ ΗΧ( οί γρχφίΐς. nam pictores et poetae talium 
figmentorum fabri extilerunt, iion o/ σνγγρΛφβΐ'ζ. per 
piclores intellige omnes rimiilacroriim aiiificej de quibiis 
diclum capite fecundo, cum in gemino hiiic loco expli- 
caremns verbi]m όημιονργονσίν. Addit auclor, fuiiTe qui 
dicerent vebi Solem ab Oriente ad Occidentem in po- 
culo. Inepti liomines cum nunquam lotus appareat Solis 
globiis, induxerunL in aiiimum credere, id qiiod ocnlis 
ceriiimus efTe το κυρτον cavi cujusdam quo Solis corpus 
contineretur. atque illud cavuin appellarnnt poculiim, tive 
navjgium. nam olini ntriusque eadem ierme fueriint et 
figura et nomen. ut χνμβη , χύμβιον , οίκοίτιοζ, σκχφ/ς, 
et χάν3'χρος. Quid lioc fingi queat magis ridiciilum? 
lamen etiam fapientes de Sole et Luna dispiUantes no- 
nien difci videas ufuipare. [Sic et auctor Qiiafftionum 
qiiae Athanafio tribiiunliir. ivt του ηλίου όίσκοζ, ακτΊζ Hxt 
φως. et ita faepe in explicatione inyilerii facro fanctae 
Trinilahs, difcum vocat Solis orbem, live corpiis] Vide- 
tur autem Manes haeiefiarcba [ex illa velerum oblivione] 
nnitualiis fiiiim illiid ridicidum dogma: Solem et Lunam 
navigia eiTe quibns definictornm animae in beatorurn re- 
gionem Iranspoilarentiir. Theodoietus Polymorphi libro 
primo: in Manelis baerefi, τοτ^ Se πλοΓιχ λέγοντες εΐνχι, 
jntellige Solem ac Liinain, τχζ των τελευτωντων "^νχ,ας 
ocTTO της ΰλης μετοίγοντχ ιτρίς το φως. Epipbanius, ττλοΐχ 
ήτοι -πορ^μεΐχ εινχι λέγει. Manes, τους όίιο φα^στηρας. 
Improbiffimi bominis commentum tale fiiit eodem auc- 
foi-e: έλδΌον, Dei filius, %xt ττοιησχς την $ημιουργίίκν Ίτρος 
σκτηρίχν των αν^ρω-ττων , μηχχνην συν?στήσχτο εχονσχν 
duiiiHx HxSovc, ήτις υπο της σφχίρχς στρεφόμενη χνιμχτχι 
τΰν ^vησκόvτωv τχς "ψυχοίς. κχι τχύτχς ο μέγχς φωστηργ.η<^ο, 
τχΐς άκτΐσι λχβων, χχ3'χρίζει κχ} μετχΐίόωτι ttJ σελήνη, 
■HXt ουτω πληρούται της σελήνης ο δίσκος , ο ττχρ ημΐν 
Ίτροσχγορευο μένος. [Sed hujus fentenliae fons et origo 
repetenda nobis e penetralibus primaevae philofopliiae, 2 4 Ι. 0Α5ΑυΈΟΝΙ AnIMADV. ΙΝ ΑτΗΕΝ. 

•^βλλιζούσης adliuc et balbutientis. Nam qnum didiciiTent 
antiquifiimi morlalinm vel e libris Mofis, vel e fermoni- 
bus tnajornm, rpiritum Dei incubare fiiper aquas, veritalem 
hanc miris commentis deformarunt. Inde illud figmentum 
inter caetera : et daeniones et aniraas caelitus inilTas, ut 
corporibus fe infinuent non ϊηΓιΓίβΓβ folido, neque ter- 
rae, fed aquis. Quam ob cauiTara Aegyptii daemonas, 
Soletn et caeleftia corpora alia , ut navigio vecta pinge- 
bant. Extant opinionis hiijus vefligia et apud. prifcos 
Graecorum Philofophos , quod Porpbyrius nos docet in 
disputafione de antro Nympbanim. Sic autem ille vir 
eruditiriiinus. Nya(P«c is t^xMxQ λεγομεν xxi τχζ τάον 
voxTCttV 'προίστικσχς ivvocueiQ ίό/ως. ελεγον όε κχ) τχζ εις 
γενεσιν κχηουσχς "ψν^χς κοινας ανχσχς ηγουντο yxp 
νροιτιζχνειν τω νίχτι τχς "^υχχς deovvoai οντ(, ως φησιν 
ο ^ουμήΐΊος. όίχ τούτο λέγων ttxt tou τροφητην (Mofern 
intellige) είρηκενχι έμφέρεσ'^χι έττχνο) του νίχτος ^εον 
ττνενμχ. τους τε Αίγυτττ/ους $ιχ τούτο κχι τους ίχίμονχς 
uirxi/TxQ οΰχ tTTxrxi έττι στέρεου , χλλχ ττχντχς έηΐ 
ττλοίου, Kxi τον Η,λιον , κχΐ ΌΚως ττχντχς.'] Ιη Antimachi 
verbis melricae \cgi ita poiTumus coiifulere : τότε 6η 
χρυτείω shi ίετχστρω Ήδ'λίον ττ. Aefchylea ex Helia- 
dibus fnnt corruptiflima. Erit aliqua fententia ii ita 
concipias: ev^* ένϊ όυσμχΤσι σου -πχτρος Ήφχιστοτευχες 
όΰΤχς. έν τω ίιχβχλλων -πολύν οϋμχτόεντ» ττερχ όρόμου 
-κόρον. ΟΓ εΤ^ί μελχνίτΓίΓον ττροφνγων Ιερχς νυκτός άμολ• 
γόν. A'^erba fiint cujusdam qui Heliadum unam alloqne- 
batur. in occidente ρβ poculutn patris tui Solis , opus 
yalcani : in quo trajiciens , longum et ae^uofum οητ- 
riculum conficit : cum ad orientem ahit relicta Noctis 
\>enerandae βίεηίίο. Ιερχς fcribimus ex MSS. Lucretius, 
et noctis figna Jevera. Scribe , ο χυ'τον έφόρει συν ΤΟίϊζ 
iTt. et, y νυν ανίσχ,ει ο ήλιος, vel y όη. C Α Ρ υ Τ S Ε Χ Τ υ Μ. 

^HBoivicy. Thericlea vetufiijjima fictilia fuijje. Ρα- 
nius notatur. veterum vocahulorum metnlp.pfes, 
iphicralides. gAxfiV bibere. j4lexidis Hippifcus. 
Pollux emendalur. Ritus confecrandi βηταίαοηα 
Jouis ( tefii. καοΙσ'Λοζ et Kccooi unde. clos ucuTos. 
*Εξμην εΚκειν. cantharus yvKicv- item alia. 

-ΓίΘΑΝίΟΝ, nnsquam alibi, opinor, extat vox ^dxviov 
qiiam in Hellaiiici loco quem auctor fubjicit. et 11 autem LiB. Χί. Cap. VL 20 

fuadet vocabuli origo , colum Lac voce fignificari: puto 
taoien noii fine gravi cauITa inter pocula elFe liic poii- 
tuin id nomen. illud certum ex verbis Hellanici, ad 
coenaculi afqne adeo menfae fiipelleclilem fpectaiTe quic- 
quid eft quod hac voce fignificatur. otnot ΑΙγύιττίΟί non 
funt aedes jiegyptiorum , fed triclinia, five oeci Ae~ 
gyptii : de quibiis aliquid dicebatnus libro quinto, capite 
fexlo. drjpiHkeici} φησί τον ΉρχΜλέκ ττίνοντχ. Alii 

έν ^ηρινλείω. nihil liic afBrniat auctor. Θηρικλης ορ•79>. 

Kopivdioc κερχμεΤς. Erant igitnr initio tliericlea fictilia: 
neque ilne latione pater ilie flribiliginum Lexiplianes, 
ait apud Lucianum, 'ττοτήριχ γηγενή ττολλχ, οΤχ Θηρικλης 
ΰΰίττχ ενρυχχ^η. poilea e ligno fieri cepere aiiro et ar- 
gento. afque iftorum fere mentio apnd fcriptores. Plinius 
veiO 16. cap. 4o. Thericlem τορνευτην non figulum viilt 
fiiifle. fed erraflTe Plinium arbitror: nam Araros aequalis 
ant iiippar Thericlis , aperte fictorein figulinoriim facit. 
il yxTx κερχμ7τις σ ο Θηρικλης ιτοτε "Ετευζε κοίλης 
λχγόνοζ ενρύνχς βά^ος. \η altero verfnum Theopompi 
lege, ουνομχ σοί τ/ ^'Λ\uε^^x', caetera ηοη falis alTequor. 
Scripti codices nihil variant; niii qiiod in hoc veiTu 
Φ'λοτησίχν 6ε σοι ττροιτίομχι ίεζίχν. Huraldimis habet 
όέζχι. contra modulum metri : nam ί^χον faltem fori- 
bendiim foret. fed rectum eft Se^txv. Deinde malim, 
ΤΙίονσχ i' οπόσον xv σοι ^υμος y, έμοι Τ\χρχ$ος το νρόί- 
τον. TOf το/νυν ενρημΛΤχ κχι οσχ τ. fententia parnm plena. 
fed hoc volnit: veferum inventa ut pliiriinum nomine 
ipfo auctorern fiuim elTe profeiTa : atlnleiat plura ejus 
rei exempla: qnibns haecadjicit: οίον ^ηρίκλειος, 6stvιxςf 
ίφικριχτις ( ita fciibendiim ηοη Ίψικροίτηζ)' τχντχ yxp 
trpoTspov σννιστόρει τους ευροντχζ. φχίνετχι Ss τι κχ} ννν. 
εΐ 6ε μη ττοιεΐ τούτο ^ μετχβεβληκος χν ε'/η μικρόν τβυ- 
νομχ. id eft, ut thericLeum, άίπιαπ , iphicratis : ηατη 
ijla prius inuentores /imul indicabant, quod et fit nunc 
quoque aliquo modo, βη hoc non fit , mutatum nempe 
ρβ paulatim id nomen. nt haec melins intelligas, titu- 
lum cogita libii unde fumuntur: in qiio tractabat auctor 
Ίτερι μετχΧή^εοκ;: boc eft, de translatione dictiorium 
ah una fignrficatione ad aliam. Senfns eft : noniina 
bnjnsmodi nalnram fnam et genuinam figniilcalionetn 
mulaiTe. Exempli caiifla: Thericles prima notione viri 
propriiim fiiit: ihiricleum inde derivatum, poculi et in- 
ventojis illius figtiificalionem habiiit: fed olim: nam et 
paulalijB extincla vulgo memoria Tbeiiclis, folara poculi 26 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

indicationem id nomen liabere cepit. quia tamen, penes 
eruditos remaniit veritatis cognitio , addit, (^χΐνετοιι δέ 
71 κχί νυν. efl; hic manifeftus error inlerpretum. Koli 
putare /phicratidis iive Iphicratidum noniine poculnm 
fignificari. qnod falGfGmum eil: nam calceos ita vocabant: 
ut docemus alibi pluribus. Notabis, auctore Cleantbe di- 
num ΐ\\& diniadem poculum a Oino inventore nomea 
L•abuilΓe. συνιστόρει neceiTario fcripfimus, jion συνιστορβΐ". 
τους d'}jpxi πλονεΤ σττενδοντχ τχΐς κύλιξι. Melius 
ίη Excerptis , arret/ciovras. Itide etiam in primo verfu ex 
Eubuli Aleonibus fcribo ^αλ' xvipiKTJv grandem: non 
μελχνόριχην. Pro Totpx Κοΰδ^ωνόχειροζ , Excerpta, ναρχ- 
Χΰΰ^'ίΛνόχειρον. Ιη fine έτηκχλούμενοι sTKmov Δίος "Σωτηρος, 
pocuLum ijlud convivae finguli hibebant , Jovis Serva- 
toris nuncupantes, εΚκεο et σιταν fignificant educere et 
Jiccare calycem. Teleclides, μεΧιχρον οϊνον ελκΒίν έζ 
Tjivirvoov λενχστ^ζ. et ita faepp in bis libris. In Epitoma 
fcriptnm έηαχλονμενος. Ita είλκον erit piimae perfonae. 
p.792.Lego eliam in Anlipbanis teltimonio, σεμνοπότου στχ- 
γόνος τλίίρες. ita melius, opinor, quam σεμνονόνον. Vini 
generoft baec eit penphrails. 'Sh yxtx κερχμΓη σ sl 
&ijpiH\7Jc ΊΓΟτε. Scrib. ν.ερχμ7τΐζ σ ο Qrjp. vel ut MSS. 
σε Qyjp• ^^" dubitabunt periti corruptum efTe ftatim, έν 
^}ί.τκίκω. ego non dubito fcribendum έν Ίττπ/σκφ. qui 
tilulus eil iabulae Alexidis, quem leges in multis locie 
operis biijus. Etiam laaec depravata, Κο/λην υττχρ d'vov- 
Qxv. Scribe cum ernditifiimo Sylburgio , ύιτερβρύονσχν. 
Έκ των τοιούτων χ'/σχβχ "ττοτ-ηρίων. Scribe Αίοχΰνχ 
vel Αίαχνν-η. είτ έλευ3ερχν ύφηκε βχντίσχο ερα>' 

μένως. Αη έρρωμενωςΐ vaiide multum.. Pro ΙΣΘΜΟΝ, 
fcribo cum Excerptis et Euilalhio 'ίσ^μιον. ΚΑΔΟΣ. 

"Σιμβίχς τΓοτ^ριον ττχρχη^έμενος ' Ανχκρέοντος , 'αρίστη' 
σχμεν Ιτρ. Defunt inilio bnjus periodi φησίν slvxi' nam 
vertendum fuerat, Simmias ait poculum cJTe, proferens 
ex u4nacreonte Ήρίστησχ, etc. errant qui fequens tefti- 
monium putant eiTe Simmiae: ciim variis locis ea verba 
Anacreonli auctor tribuat: ut lib. i4. fimilis error in- 
lerpretum in lirnili loco, in λετχ7τή. Tellatur et Pollux 
Anacreonlis eiTe boc teilimonium: elii mire deformata 
leclio qiiae in ejus libris. In decimo ait, cap. 20. de 
voce χχόόοζ loquens. Kxi Ανχκρεων 6e φησιν ^ Οΰό' έξ 
όη'ων κχόόον. Eege ex hoc loco, oYvov 6' έ'ξέηον nxoiov. 
vel ΗΟίδον. Mox in Epigenis fenaiiis tnrbant codices, qni 
praeferunl conftanler, ολπεΤχ, προννεΐχ, εστι 06 κρουνίχνχι• LiB. XI. Cap. VI. 37 

nam poftrema mendo non carent. et fine illis lociis idem 
eft dercriptus infra in λουτηριχ, contra in ΗροΰνεΐΛ, cla- 
rum eorundern veftigiiim. Ultiinus Hedyleorum coniiptus 
manifefto , Ήίυλε μίσωζην εΙς hsvov ου μ^^ύων : ex opi- 
nione lic rellitiiimus , — «α/ kdys , ταΓ^β Ήίϋ'λβ ; μισΰ 
Sii xetov ov με^ΰϋύν: rigato me aliquia vini Chii cadis : 
et hoc mihi accinat Ludc Hedyle : vdi vivere frvflra, 
non ebrius. quafi dicat, imica eil vivendi caufla bibere. 
Placel Dalecamp. conjectuia in ifto, E/c rjw nrhsi τετρχ- 
j^ooitTi xotiofCf (/uatuor congiorum cadifi. at proximorum 
verboium, 'Hfoioroc 6' iv t^ rpirij , Φο/ν/κ^ ου φη(τιν 
ofvoy KxSov. et lectio prava et interprelatio. Scribe, H. 
i' iv ry rphy , Φοινικίου ο'/νου Moiiov. Pollux qunque 
laudat linnc locum. Atqiie ille κάίον vel χοίόόον , (nam 
ufrnmque invenias) non inter pocula, verum inler vafa 
recenfet nbi vinum habetur ant porfalur. Meque debemus 
exiitimare omnia noniina l)oc libro expoiila ad potoria 
vafa tantum pertinere. Ne longe abeam, ΚΑΔ1ΣΚ0Σ 
Aalim non folum trOTTjpiov εϋοί eiTe dicilur, led etiain 
ΛΎγεΐον diveriilfinii ufns. Nam ait : ayye/ov d έστιν εν 
^ τους ΗΤ7]σίονς Δ/αί έγκα-^ιόρνουσι. Antiqui praeter 
publicas religiones, et ea numina quae in lemplis cole- 
bant, privatos habebant mulliplices deos. alinm eniin pro 
foribiis ilatuebant, aliiim in vellibiilo aut atrio, aliiim 
in cubiculo, (niide cnbicnlares imagines, de quibiis apiid 
Suetonium) alium ad fociini , aliiiin in domo intima. 
poilremo etiani in promptnariis cellis pofila figna. Hi 
fiint qiios ^ίας Ητησίουζ Anticlides mox vocat, et cnm 
eo hic Athenaeus. Harpocrafipn : τον χτ:^σιον Δ /as Sv τοΓίρ. ygS. 
ταμιε/οις ΐόρΰοντχι• Ritiim dedicationis horum fignorum 
inrequentibus verbis exfpquitur Anliclides. Jlla vero men- 
dis funt deformata fmiltifaiiam. fymbolam ad eorum 
emendalioneni Excerptornm confector conlulit: pleraque 
de ingenii conjectma ila emendabamus. Διός χτησίον 
α7}με7χ )ipvfad^at χρη ωδε. xxSfcHOv xxivov όίωτον ετιδ^η- 
μΛτονι/τχ στ^-ψχντχ (ίτχ ερίω λενκω . ηχι εκ του (α-μου 
του όεξιοΰ χντοΰ ηχ) εκ του μετωττου xurov ypoHfVOv κρε- 
μχννννχι: ΜΧί εννυσ•^χι Ό τι χν είρ^ς; είτΰ ο/ χέχι 
ϋίμβροσίχν. η 6' χυβροσίχ, ΰίωρ χκρχιφνεζ , ελχίον, ττχγ• 
κχρχί». χττερ εμβχλε. Jovis Cif^fii figna ita βaίuenda. 
Cadiscum novum utrinque anfatum opercula tegendum ; 
fimulacri aurihus coronam e lana alha imponilo , ex 
humero ejus dextro lanam Jujpendilo coloris crocei : 
amicito etiam, ut erit tibi commodum. deinde ambrofiam q8 ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

illi effundito : ββ autem ambrop,a , aqua pura , oleum, 
et fructuum omne genus : haec omnia mifce ad ambro- 
fiam. Signa quae domi colebant collocabant in larariis: 
et erant iimulacra haec armariis inclnfa, quae ad facel- 
lorum modum contiebant. Graeci vocant vulgo voiiSix'. 
Anticlides hic κοιόίσκονς. recte enim Dalecampius exilli- 
mavit cadifcuni hoo loco figni eiTe receptaculiim , non 
ipfum Cenum, ut fummi quidam viri funt arbilrati. Hefy- 
chius, ΗΆοόισκοι , σιπναι εις ας τχ ιερχ ετι-αεσχν. Ac 
videtur ea prinium fignificalione nota vox κχόος vel κα- 
ίισκος fuifTe Giaecis; ab Hebraeo UJ^p unde eft lanpa 
fedfS rei facrae. etfi non ignoramus κα'ίος pro meniura 
effe ^^ Syrorum. Videtur aiilem peculiare fignis Jovis 
Ctefii fuifle, ut auribus coronas haberent impofitas, non 
toli capiti, ut mos eft oninium. non eft aliler interpre- 
tari ifta. στβψαντα ωτχ έρίω λευκώ, fed fortafle iion 
erraverit qni fcripferit, στέ^χντχ χωτω λευκώ poelae, 
οίος οίωτον, aut Cojpliciter χωτον lanam vocant. faepe au- 
tem in facris ufi veteres remotis ab ufii comrmini verbis 
Perperam mox libri omnes, "Στράτων 6 χωμίΗος έν Αηανο- 
μέ6χ. Legendum Στράττις, ut οΛεηΓιΐίπ eil libro feplimo, 
cap. 33. In verfibus Straltidis qui laudantur hic, Έρμης 
eft nomen ττόσεως , qua de re libro prirao, capite ult. 
^Κρμϊίν ελχειν eil educere illud poculum quod Jic voca- 
bant. ineptiffime enim interpretes Mercurium precari 
atque invocare. quoties legittir in liis libris ελπειν pro 
hibere? ΚΑΝΘΑΡΟΣ: οτι μεν νλοίου ονομχ HOivor, 

Cantharus pro navigii nomine translatitium ρβ : qnod 
eliam poculum figniGcet, docet deinde Alhen. Macrobiiis 
plane aliter: Canlharus pro poculo quidem nota res ρβ, 
vel ex ipfo KLrgilio ; qui aptijjime proprium Ijiheri 
patris poculum ajjlgnat Sileno : fed id . ut fupra pol- 
liciti fumua, etiam pro napigio poni folitum debemus 
oβeudere. tum affert locum e Nauclero Menandri, qui 
feanitur non longe. In trochaicis Alexidis, iv KpocreiJa, 
fcribe, νλησ/ον dk πείμενχ Χτρώμχτΰί τε )txi γύλιον χυτού. 
Haec miliLis fupellex: ftragula et pera in qua foljti po- 
culum allia et cepas circuniferre. Graeri ila defcribunt. 
ιγύλιον χΎγεΐον έστι oioiiropiAOv εΙς χπόβ'εσιν των οίνχγ- 
τιχίων , ψ έχρωντο οι στρχτιωτχι. Athenaens infra noix 
ygi. longe colhonem fcribit fuiiTe Laconiciim poculiim έτιτν- 
dncTXTOV εΙς στρχτείχν, xxi εϋφορωτχτον iv γυλίω. Poft- 
quam de canlharo teftinionia Iria allulit ex Eubiilo romico, 
fubjicit, Άρεσίχ; , fxiyxv -πάνυ xxt ξηρον ίκοίηιε τον LiB. XI. Cap. VI. 29 

Κβνθ'α/ίον. viri docti haec xnale confuderunt cum Eubuli 
verbis ; eil enim diverfi poelae locus. fed Arefias , nul- 
lus opiiior fiiit. Lego Άριστίχς. is eft de quo libro 2. 
cap. 19. Verum cogitemtis: nam etiam Huraldinus retinet 
vulgatam fcrijjluram Άρεσίχς: fed leviter immutatam : et 
puiicloriim alius ibi iltus, Ita legitur in eo lib. hxI έ'τι. 
"ΑμΛ ίε λιχβοΰσ» ηφανικΒ ' νηλίκον τινχ οϊεσδ'Β μέγεθος 
ccpe7ixv ι μεγχν τχνν κχι ζϊΐρον (dele xxl: ant fcribe κα- 
τχζηρον) έίΓοίιισεν ίύ^έούζ τον κχν-^χρον. ATjpov troisiv τον 
tcxv^xpov eleganter, ut, ficcare calyces. Horatius. In 
ecloga e Phrynicbi ΟοτηαβΪΒ (ciijus labulae meminit Pol- 
lux libro 4. cap. 7.) έχχτον της -ημέρχς exXxtsv oiVey, 
K<iivd'xpovc > non inteiligo: et verius puto, siKxsv. In 
Menandrea pericopa legiint veteres quidam, Πρ'ί'το; λβ'γα) 
cot: deinde Macrobius TOtS' έχρύσουν χχνδ'χρον. ΠοΓοί ; το 
νλοΤον, ονόε μ' οισ^χ συ »3λιε, vel ovisv οϊσ^»• Fortafle 
autem fcribendum in iis quae fequnntur^ Ύην νχΰν σεσω- 
cdoti μοι λέγείζ; iyol). την iurjv έκείνην νχΰν ην Καλλ<- 
κλ^ί έτΓοίησε. τότε ιτλοΤον έμόν ο Ε,ύφρχνούρ έκυββρν» 
©ούριος, conilanter tnox omnes codd. et Epitotn. χρνσφ 
τα χ^/λη ττεριτερχμνίσχζ aut νχρχτερχμνίσχς• qnod quid- 
fignificet? Lego igitur ■κερηερμχτίσχς. aliis verbis idem 
dicit paulo poft, τα χείλη χεριχργνρουντχζ κχι χρνσοΰντχς. Caput Septimum. 
Carchefium pocuium. Macrobii locus emendntus. 
λψος in navi. κεξχνος et κεξχνοειοϊ] , Tlieodo- 
ridas poeta. Jlthenienfium ^Ϋ^μίότΐξοίΤού. poculum 
ττεςισκεΚες» Κεξνος, cernophori. μϊΐκωνες λευκοί. 
Vannus myjtica. pocula hederacea. CilTybium. 
Polis. y.rj^iov. Ciboriuin. explofa ejus vocis eiy~ 
mologia quam aliqui adferunt. condy. Υ^ονωνιος 
et v,ωviOS. 

ΚΑΡΧΗΣΙΟΝ. ex Callixeno ita defcnbJt Allienaeus: 

ιτοτηριόν έστιν έη'μϊίχες , σννηγμενον εις μέσον ένιειχως, 
ύτχ έχων μέχρι τον ττυ^ιιένος ΗΧ'^ήποντχ. Vertit ad ver- 
bum Maci'obiiis. Carchejium efi poculum procerum et 
circa mediam pariem comprej/um, anfatum mediocriter, 
anfis α fummo ad infimum pertinentibus. Ita omnes 
hactenus Macrobii edidiones: abfurde: neque eniin an~ 3ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

fatuTti mediocriter poteil dici cnjus anfae ad infimwm 
perlingunt a fummo. medicina quam facere conati funt 
quidam, medicina non eft, verum fententiae ίιχφ-^οροΐ. 
nihil hic opus audacibus conjecturis. peccantem vocem 
reftitue in luutri locum, et fcribe ex veibis Graecis, circa 
med. par. comprfjfum mediocriter^ anJatUTn, anfis. α f, 
Ajjvov in navi mox vocat, qnam poetae /στοίάκην et 
μΒσόίμην. Qnae afpera funt κερχνά five χΒρχνωίη dicun- 
tur, illa proprie quae in fuperficie denfas habent afpe- 
ritates uiillio umiles: nam lonibiis miliium appellatur 
p. 795. κ«/5%ιος pro xeyxpoc. Fuere qui hinc deducerent vocem 
ΧΛρχησιον ^ ut iit poculum cujus fuperficiem tales ανα»- 
μαλίΛΐ protuberantes exafperent. Athenaeus, ωνομάσ^Τ} re 
τιαρχησιον ita το τρχχύσμχτχ ε%6ΐν xsyxpostiij. xx) βΥρψ 
rxt «»T» έναλλχγην του s νροζ το α xvri τον χερχτισιον. 
βιο κχ^Οαηρος τους υττο όί-ψους χρχτονμένονς Ηχρχχλέονς 
εϊττεν. Iliadis ρχ"^. φ. oi^py Ηχρχαλέοι κεκονιμένοι εκ irs- 
6ίοιο Φέϋγοι/. alii legunt κχρφχλέοι, et in hoc et fimilibus 
locis. ΚΑΛΠΙΟΝ. Hefychius panlo aliler Καλτοί, 

6ΐ6ος ττθΤ7}ρ!ου. Supra in όχΗτυλωτον dicebatur χάλιτις, 
ΚΕΛΕΒΗ. Scribe, aOTjXov ίέ νοΐΌν ειόόζ ddTi ττο• 
ττιρίου, 7J εΐ itxv νοτι^ριον πελέβη κχλεΤτχι. et in verfix 
Antimachi Ασκό ν έν/ιτλειον. [id eft εμνλβον» ut ενικχτ- 
>^εο et fimilia.] tolle νποστίγμην ex iftis, AiovvJtoc i' 
ΑετΓτος εζηγονμενοζ Θεοό'νρίόχ το εις τον "ΈρύΟΐχ μεkoςf 
id eft, Oionyfius Leptus interpretans Theodoridae car- 
men in Amorem, noli qiiaereie apud Graecos Theodo"• 
ridem cariniiiis genus. nullum unquam fuit. Theodoridas 
poefae Syracufanus doctis non incognitus. Poft dichonem 
ΚΕΡΑΣ raultae adjecimus ex membranis. Pindaricum 
teltimoniuin fcribe ex librorum fide, 
Ανίροόχμχντ έττει φηρεζ 
6χεν ριτχν μελιηϋος οηου' 
έσσυμένως οϊχο μεν λευκον yxXx 
χερσι τρχπε^χν ού^εον αυτόμχτοι i i^ 
χργυρεοϋν κεροίτων νίνοντες ένλχι^οντο. 
Falfo fcriplum paulo poft, "Ερμιννοζ Μυροίζ. Scribe 
Μοίρχίζ. ut faepe alibi niale eliam εν χρνσχΐς ττροτομχί'ς 
τε χλλον xspxTiav • pulo, μεγχλων περ. Solita fieri Athe- 
nis pociila argenlea, quae vocabant περχτχ , lic probat, 
εσην ούν τοΰτο ενρεΐν έν τοΐς όημιοπρχτοίς χνχγεγρχμ~ 
μένον ούτως. Εκ στήλης χνχκειμένης έν 'ΑΗροχόλει, η τχ 
χνχ-^ήμχτχ ττεριέχει. κ^ρχς, εχνωμχ χρνσονν χχϊ -ττερισχε- 
λες, TrpoassTt πέρνος οίγγ. etc Athenieniium mos fuit, k LiB. XI. Cap. VII. 3 1 

cum alicujus fonlis bona publicabantur, vaenum illa in 
auctione exponeie, atque uiijnia qnae ita vendebantnr, 
minima, maxima in columna infciilpebant, quam vel h\ 
Arce detlicabant, ut illam cujus auctor meminit : vel in 
aliis locis urbis, ant vicinoium pagorum. nam pofitae 
£leunnae Aatuae meminit Pollux libro decimo, capit. 24. 
de voce όημιόττρχτ» loquens: iv ok τα/ΐς ΆττιχαΓί στήλαΐζ, 
inquif, α" si(Ttv iv 'ΕιλευσΤνί , τα ToSu χσεβηαχντων tTsp] 
τίον ^εων όημοσίκ trpudsvTx ocvuyeypocTrTxt ' έν »ις οίλλχ 
τε "πολλοί σκενη έστΙν ωνομχσμενχ, κχι μολυβιού κράτη• 
τα/. Capite autem feptimo ejusdem libri nieminil Pollux 
illius llatiiae in qua fuei-ant bona Alcibiadis publico ju- 
dicio damnati, omnia adnotata, quae in auclione vaene- 
ratit. ac fingula fere decimi ejus libri capita, teflimoniis 
των ίημιοττρχτΰύν funt referta. Quid fit -ττερισπελες pocu- 
lum , viderint docti. habet haec vox duplicem originem. 
a σκελλαΰ exficco, et a σκέλος, e priore deductum huic 
loco non convenit. νερισκ^λη enim vocantnr qiiae iic 
exaruerunt, ut fint praedura : unde appellant poetae 
contumax et refractariijm ingenium φρενχς ττερισκίλεΤζ. 
[Marcns Anlomnus τΓεριτκελίζ ή^Οζ, libro 4.] et libro i 4. 
ττερισκελη κχνμχτχ funt αββαβ dij/iciles toLeratu ut ibip.796. 
exponimus capite 20. quare niil vox artis eil, nt argenti 
genus quoddam appellarint aurifabri Athenienfes τερισκε- 
λες , quo modo haec nolio ejiis vocie locum hic habere 
pofllt non video. Ouid fi igitiir a σκέλος declncamus, 
[(nnde eft vox ενσκελϊΐς apud PJatonem, et ττονς εΰσκε- 
λής apud Β. Chryfoftomum.)] et exponamus de poculo 
quod binis pedibus lanquam cruribus infiftit.'' Quid fi. 
ita? ixr. χργ. κχϊ ττερισκελες ττροσετι. Ceras ρβ pocu- 
lum argenteum, et praeterea intortum. ut non fine cauiTa 
cornu notnen credamus hnic poculo luifle tribntum. Cum 
illis quae ex antiqua funt infcripfione, confiindiintur 
peffime fequentia verba. nam ΚΕΡΝΟΣ lileris grandio- 
ribus fcribi debuit et a prioribus, quibuscum commune 
Label nihil, fejungi. in voce enim ττροαετι deiinit trac- 
talio de cei'ale. Ita accipit Auctor Epit. accedit feries 
literarnm, nam ordo inftitutus poiliilat, ut poft Kepac 
feqnatur Κερνοζ. Nec te moveat quod non ut poculum 
defcribitnr bic cernus : nam auctor , qiiae fiiit ejus dili- 
gentia, vel levem figurae aut ufus fimilitudinem jnftam 
cenfuit cauiTam, cur de eo nos hic doceret qiiae obfer- 
vaverat. Fictile vas fuit multos cotylifcos jn fe continens, 
quos fefto die quodam fructibus otune genus implebant, 3 α Ι. CaSAUBONI ANIMADλ^ ΙΝ ΛτΗΕΙί. 

et ex religionis avitae ritibus ad facra deferebant, proprinm 
id fuit minifterium eorum , quos vocabant cernophoioe: 
ilcnt alios ob firnile miniiterium lignophoros, ceftophoros, 
ofchophoros, ihyrfophoros, paftophoros. Quae folita indi 
in cerni colylifcos ennmerat liis verbis. iv οίς φχσ) μτ}- 
χωνεζ λενκοι, ττνροι, jtpi-^oe}, τ/σο/, λχ3νροι^ ύχροι, φχκοί. 
haec Alben. hoc loco : idem infra in Κότνλος muUo plura 
liujus generis recenfdt repetens ifla ipfa. Mon eft novum 
in lioc fcriptore faepins legi eadem : fed repelitionis iftiiis 
non obfcura caniTa. At non debuerat Dalecamp. trans- 
ferre huc qnae iludio brevitatis auctor hic praetermiferat. 
Μήκωνες λενκο* interpretor de ea quam Theophrailus 
μτΐΐκων» '\ί\ρύκλειαν nuncupat, cujus efl:, inquit, ό κχρτοζ 
λευκός, vel ita diftinguendum , μ-ηκωνος , λευκοί ττυροί. 
frumentuTrL candidum leges apiid Plinium in verfu So- 
phoclis ex Triplolenio. Addit, <5 ίέ βχατάσΛζ αύτο, οΤον 
λικ^/οφορησχς τούτων γεΰετχι, id eft, fjui cernum gefiavit 
vefcitur iis quae funt intus : ficut faciunt qui uannum 
mjjlicam Liberalibus ferunt, aut aliis facris. hoc addi- 
miis: qnia fciibei'e Harpocrationem meminimus, vannum 
Ίτρόζ itxauv τίλετην κχι ^νσίχν εϊνχι έττιτή'ίειον. CoUi- 
gere eit ex ifto loco vannnm quae Ύομνενεσκ^χι folita, 
pancajpiam et ftuctiis omne genus continniiTe, non minus 
qiiani cernum de quo dictum eil. ΚΙΣΣΤΒΙΟΝ. alii 

κισσύμβιον. vide Macrobium. Ex hederae ligno pocula 
fieri folita, Hcut etiam hodie. Serenus Samonicus, Mol- 
libus ex hederae tor nantur pocuia lignis. memiriernnt 
et alii. In Enripidis verObns placet diilinctio Macrobii 
librorum et Dalecampii. ut -πόνων xvx\]/vKT7Jpx ad vinum 
P'797'ief^i'afnus , non ad lac. Varro de Vino, Jioc aegri- 
tudinem ad jnedendam invenerunt. male apud Eufta- 
tbium ΊτΙνων pro ττόνων. Rufticum et paftorilium pocu- 
lum fuifle ciiTybium ex Homero probat : qui Jaciat 
Cyclopem ciiTybio bibere: et Eiimaeo allerum tribuat. 
de illo vei-fns eil liic nono OdyiTeae , Υ^ισσύβίον μετχ 
χερσιν εχ^ων μελχνος ο'ίνοιο. de Eumaeo ifte , ρχ•ψ. τ. ^ 
Έν ί χρχ κισσυβ/ω κ^ρνχ μελιηόεχ οινον. Athenaei verba 
ita fcribe, ΪΙολύφ7}μος μίντοι κισσυβίω ixpiJTO. δ'χτέρω 
ίέ Έ,υμχίΟζ. Placeat ftatim Κ«λλ/^α%ος 6s εοίκε όιχμχρ- 
TXVSIV εν τ^ συγχύσει των ονομάτων, tamen omnes codd. 
σνγχρησει. At, ττχρά τφ Α3'ηνχίω Υϊόλιίι έστια•9'έντος. 
optime. ηοη ut emendant νολ/τ^. Polis et Poles pro- 
pria viiOrum noinina Athenis non rara. Illa, οΰίος ί* 
αμφότερους ois χείσετχί male referunt ad Eteoclem, et 
Polynicem : pejus emendant. Apud poetam ait UlyiTes de LiB. XI. Cap. VIL 33 

fe et Iro , Hoc limen ambos capiet. Scribe , κχ} Krj^tov 
το xrjTiOv το χωρούν τους άστρχγκΚονς. Vult dici κη^Ίον 
translala loniro niore afpiralione, qiiod ex analogia erat 
dicendum χ^ίτιον, a χ<.ΓίΓ•5^*<. fic vi^ciov Herodotus pro 
%ιτων et limilia. Scripliimis ciim orjnibns membranis, 
Διονύσιος 6 Έαμιοζ εν το?ς -πίρ) του πΰτιλου. vnlgo ττερι 
του ΚυκλωτΓος. convenientiflime fiibjectis veibis. ffd πυ- 
χλοί» eliam alibi. idqiie expollfuin libro feptimo, cap. 3. 
KIBi2PiON. Graecis peregrinum poculum : opinor 
et nomen. elil potelt vicleii dejivatnnr) imde ft Ηΐ^ιατόζ. 
f«>d conflat in Aegypto primum cejita fieri cibotia, ex 
Aegypliae fabae ciboriis: deinde ex alia materia , figiira 
eadejn. Heiycliiiis diferle, Κιβΰριον, Αίγύντιον ονομχ επ} 
nroTTjpiov. £ci Jeiia nfii fecit iuurn hoc nomen. fed nii- 
ganliir interpretes Giaeci raciornm rifiiurn, qni voce liac 
iignifirari vnlunt κιβωτον φωτισυου ^soZ. το γχρ «ίβ, 
ajnnt, εστί Ηίβωτοζ, το ok ωριον φωτισμός Κυρίου, rj φως 
daov. lioc eil, n^ 11i< color eflet aliqnis. β in eum iiiiifn 
dicerent excogitatiim id nomen. qiiod fcimiis elle anli- 
quins nomine Clniftiano. Syris "ji^ vafculi nonieii eft. 
bcribo flalini, λοιβων εν των κιβχρίων ως εζοινος ων ηλΙ 
μεδύων ένεούρ-ησε. ΚΟΝΔΤ. Hoc pocnliim Perfis 

propriiim Jnit, ut tcilatnr Puiliix , et feqiienfia dncent, 
et latio iiominis. nam concJy eil appellatiim, qiiia liniile 
erat aliquomodo vefti qiiam candym VdCabant, quae etii 
diveifa iiiit a tiaia , 70. tamen inlerpretes ciiitj expo- 
nnnt vocem 3>'^33 in, Hiftoria Jofeplii ττειράζοντος fnos 
fratres, verlerunt ζόνΐυ. id i"oi'taire fpeclanles, qiiod Γϋ^^ίΰ 
ejnsdem originis vox, tiaram iignificat. fuiiTe aulem po- 
cnli bujus υΓυηι in Aegypto, ex eo licet colljgere, quod 
Niromachus in libro de feftis Aegyptiornm , ejus memi- 
neiit. Extat id vocabulum et in Uaja apud 70. nt obler- 
vavit eliani Hieronymus in Genefim. [Euitatliins Eroticon 
lib. 4. ovHSTt νέκταρ ύλλχ xovSv -τηκρι'ιχς μετάπεροίσοαχι 
el lib. 7. Hxt κόνόν τηκρίχς «χι x'^tvd'iou ^χλοίσσχς ολχς 
έμτΐέιτωΗΧ.'Ι Lociis Menandri extat et libro 10. Verba 
iJicomacbi niale accej)ta ab imperitis: et deeire aliquid 
videtiir. concinnare pntes hoc modo : το ih Ηθν$υ εστί 
μεν ΥΙερτίΗΟν ttjv οΐρχτην. εΐόος 6 έχει ως φ-^σ/ν Έ^^/τ- ρ. 798. 
Ίτος χστρ. ΚΟΝΛΝΙΟΣ• Ιη excerptis Kaovioc. et 

polTet videri dncta appellalio a foima, cononiuf^ vero a 
Conone inventore, ut thericleum et dinias, aLque hoc 
verutn, ut dicitur infra in λυκοερ^εΤς> 

Cafauh, /initn, in Athen. T, 111» C 34 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. Caput Octavum. 

Κότυλοί et κοτυλ»;. Cratetis fabula llcttoioil. γιμίνοί. 
Sophronis ο ετΐί'/ξιχφό μένος μίμος. Calyces φοζοί), 
vafis nomen: Alenibix. Prou. ocCKtvKos Υΐμεξού. 
et id genus alia multa obferpata et emendata. 

ΐνΟΤΤΑΟΣ, τα μόνωτχ τοτηριχ. ΗβΓ5ΓΛϊϋ8 inter alias 
interpretationes vocis κοτνλίσκοζ , τινες , ait, τχ μόνωτχ 
•ποτήξιΐχ. Horum pluriinus iifus , addit auctor, ττΛρα Σ<- 
κνων/οις- Excerpta •πχρχ Σ. χχι Ύχραντ/νοις. Lege , uxl 
νεμβι, Όσοι χν ωσι το ηέρνοζ ττεριενηνοχοτες ^ id eft, et 
dividit omnibus qui cerniim circumgeitaverunt. de boc 
fatis capile fiiperiore. Vocem ορμενος ex libris adjeci- 
mus: fcribe, οίος εριον οίπλυτον. vel οίειον. in teftimonio 
Ariftophanis e Cocalo fufpecta vox ^«στον et verius cen- 
feam, ποτΰλχιζ μεγχλχις εγχεον ές σφέτερον όεαχς οϋόενΐ 
χόσμίιΰ. niagnis cotylis viniim infundehant in /ιιιιτη cor- 
pus nullo pudore. Manca eit oratio iii bis, Σιίληνοζ Hxi 
Κλείτχρχος ετι t& Ζηνόδοτος, nam ita iiitei-pretandum: 
poculi hujus meminerunt Silenus, Clitarchus, et Zeno- 
dotus quoque. fiibjeclns verius , Παντ^ i' χμ(ξ>ί νέπυν 
κοτυλ^ρρντον ερρεεν χΤμχ- nullius efl; iftorum, fed poe- 
taruni principis lliad. "ψ. Inepte mox, Σ,ίμαΙριστος 6ε το 
λευπον ττοτήριον ούτω ν,χλεΐσ^χι. fcribe cum Excerp. et 
Euftalli. το ΧετΓΤον ττοτ» quafi dicatui' pjoprie κότνλος, 
poculum capiens quantum cava nianus. nam ποτνλη, cat.a 
manus eil. Nec recle Κροίτης iv ΐίχιόείχΐζ : fed ut Dale- 
campius ΥΙχιόίχΤζ. Pollux enim velerum luiiones explicans, 
plerasque earum in lioc Cratetis dramate commemoratas 
fci'ibit. Ή 6k χινητίνόχ, ait, χττο τον Ηΐνεΐν, ο έστι κχτα- 
φίλίΤρ ωνομχστχι. Όττερ νιτοόηλοΰν εοιπε KpxTTjQ έν Π*<. 
ίίχΐς' σχεόον 6ε κχΐ Ίτι-ρΐ των νλε/στων ο νοιητης βΐρηπεν 
οντος iv τω6ε τω 6ρίμχτι. Contra iftud lecte , Qovnu- 
6ί6ηζ. έόί6οσχν χυτών έκοίστω έ-ηϊ οκτώ μηνχς κοτύλην νόχ- 
τος, κχί 6νο κοτνλχζ σίτου, ηοη ut apud Eultalhium, 6ύο 
χ. κρίκων, neque iit apud PoUucera libro feptimo, capite 
ultimo , 6ύο κ. ο'ίνου. Locus eil extierno libro feptimo 
nobiliflimae hiftoriae. fej ex ipfo Polliice error clarus: 
profert eniai verba Tliucydidis, ut cotylam probet inen- 
furam eHe et liquidorum et aridorum. Cum dixit Ariiloph. LiB. XI. Cap. νΐΐί. 35 

Ό ί' αλφιτοίν ττριά μένος τρεΤς χοίνικχς, KotUXtj; όεονσχς 
είκοσ άττοΧογί^ετΛί: et όεονσχς fciibi poleil , et όεονσης. 
cutn farinae /wrdeaceae tres choenices einijfet, et deejfet 
juilae menfurae, colyla una viginti obolos de convento 
pi-etio detraxit. ε'ίκοσι fcripfimus ex Italicis ciembranis. 
priiis erat οΪΛχίε. quod, ut niulla alia quae in prioribus 
eclitionibus legebanlur, iepei'iuius in Huraldiiio. Πα/Λα 
iyHOTvXT] eliam sv HOTvkij , dicta vide Euftathiuni et Pol- 
liicem. Locus ex Acharneniibus, κοτνλίσκιον το %δΓλθίρ.7ί)9. 
ΰτΓοκεκομμένον, liodie fic habet apud comicum, κνλίσ^ίον 
το χείλος αττοκεκρουσμει/ον. et de poltreiiia voce firmant 
Excerpta et Euftatli. Quae fubjiciuntur tanquam Epi- 
cbai-mi, alius fimt poetae, ut obfervalur libro i4. Ad 
ifla Sophronis, Κχτχστρε^ΐΌν τέκνον τχν ιημίνχν , addit 
EiiHath. fed opinor, de fiio : -ττερι ^ς χρη σκοπεΤν ιΐμχζ. 
μητΓΟτε -ηαίνχ jj το ήμισυ του Υν. ου χρησις εν τω, έ'λα<ον, 
-πλέον ^irsp ίν. Ait, κχι τχ κυμβχλχ d' Αϊσχ,όλοζ iv 
Βόωνοΐ'ς κοτνλχς ε'/ρηκεν. Habes Aefchyli illum ipfum 
quem lefpicit lociim apud Strabonem libro decimo. Ibi 
lege. Pro , κχι οΤζ χέοντχι ο/ μύστχι f leges apiid alios 
xxi ο7ς χρωντχι οι μ. ut in Hefycli. Κ0ΤΤΑΒ1Σ. 

Άρμόόιος 6 Αεττρειχτ, Libro quarto capite i3. poilreina 
verba teftimonii linjus emendavirrius. Seqiiitur, ωστβ 
εΐζ τχ συμπόσιχ ιτχρεισφέρειν xdkx κοττχβιχ κχλονμενχ. 
Piato coiuicus ita vocat illo verfu, ΪΙχίζειν τί^εμχι κοτ- 
τχβιχ σφίϋν έγύΰ. de qao ad iibrum l4. in Hefycliio per- 
peram κοττχμίχ. OTnoi κυκλοτίρεΓι; , fiint triclinia, Bve 
coenationes. KPATANION. Μηνοτε το νυν χχλού- 

μενον κρχνειον εκττωμχ. cratanium pro poculo leges alibi: 
κροίνειον , qnod fciani , niisquam. an igitur κροΰνειονί de 
qua voce mox. In Polemonis laterculo fcribe χΰτρος «ρ- 
γύρους: aut lonice κύ^ρος, non κύτρος, et βχτχνιον, noxx 
βχτιΰνειον. patina eit, ut alibi diximus, KPOTNEIA. 

'Κηγίνης 'ίΑνημχτίω, κρ. vide fupra iii κχό'ος. KTA- 

ΘΙΣ. Ηοτυλωόες xyysTov. Έοΰφροΰν εν τω εχι-γρχίρομενω 
μίμω, Ύυνχ?]ΐ&ς χ'ι τχν •9'. Qnemadmodutji libro iuperiore 
capite 19. fufpecla erant nobis baec verba , και yxp Νυμ• 
φοόύόρου νερίην iv τω μνημονευομένω μίμω: quia memo- 
rati mimi proprium lemina non eft adjectiini, ficiit fieii 
amat: ita etiani liaec eandem ob cauiram Soplironis Ki- 
riles et iVJuUebres mimi ex Alhenaeo et Stobaeo noti 
omnibus. ii funt tituli operum duoruni, quorum utroque 
pltires, ut videtur, mimi continebanlar: partim in viros, 
nartim in mulieres fcripti. quare non poirumus multr.m 

C 2 36 Ι. CA.SAUBONI Animadv. ιν Ατπεν. 

tribuere conjecturae noilrae, valcle alioquin probabili, το 
^υναΤκες nnmi epigiaphen effe. Scribi autem poteit, α/ 
Toiv -^sov φαντι λέξαι. et poft, τριτνς αλ6|/φΛ/ϊ«ακ£0ΐ/. 
tria alex. Argis elaborati calyces, iit obfervat clijinofo- 
pbiita , formam babuerunt diveifam a caeteris : erant in. 
fummo et cii^ca labra iaftigiati : cum fere pocula omnia 
ab ea parte plus pateant: boc ita Athenaeus: φοξχϊ yovu 
TjfTxv TO %8ΐΚος » ως 'Σιμων/όης φησιν 6 'Auopyioc- χντη 
όε φο^νχειλος, rj εΙς οξύ avTjyusvrj, οίον είσιν οι «μβιχες 
κχλονμενοι. [ambix. Inlegrum Sijiionidis verfiim relerunt 
gi-ammatici αΰτη όε φοξίχίΐλος Άρ'γείη κνλιζ•] vafis ηο- 
meu eft, quo antiqni ila ferme utebantur, iit nos hodie 
eo qnod fermo vernaculus alambicem vocat. ejns mentio 
in Graecorum medicorum libiis: ut apiid Dioscoridern 
libio quiiito, ubi Plinins calicem vertere maluit Graeca 
alia dictione, quam iftam retinere. Arabps pritni ireqnen- 
tarunt hujus vaiis ιιΓϋΟΐ, a quibus nos didicifle teftatnr 
p.8oo. nomen hybrida. Ejusdem naturae cnm alia vocabula 
qiiaedam iunt: turn \n primis famoiinimae artis ALchi- 
miae nomen. nam quod ajunt ila dictam quafi οιλος 
χνμβίαν , quia finis ejus fcientiae proximus ultiino iit, 
fal illud 3'χυμχτονρ'γον de cnnclis rebus extrahfere: cini- 
flonum recens commentum eft, parum falfum, et omniiio 
falfum. Scribendum, "Αχχιος ο Έρετρίεύς. non ΑρχχιΌς. 
impei'ili homines Iragici bujus noiiien varie corruperunt 
in his libiis. Acbaei veifus lego ad hunc inodum, 
Άλλ' ας ταχ/(ττ* μέλχνχ όεΰρ' οίνον φερειν 
Ηχνόντε (vel πχινον) χρη κρηττίρχ κχί κνλιχν/ίχς. 
Subjicitiir Alcaei lociis elegans, qui ejus poetae φιλοιν/χν 
de qua dictum eft libro decimo arguit raanifeftiiiime. Π/- 
να>μεν, ait, τ/ Tou λύχνον ύμμίνομεν ; όχΗτυλος ύμ^ρχ. 
Anliqui cum fere parcius pranderent, et coenabarit Jibe- 
ralius et compolaliones fuas eo refervabant. Tempus au- 
tem coenae erat, vefpera et λύχνων χφχί. Ita viri graves 
et occiijjati: nam qui aliLer vitam inililiiebant , hi et 
tenjpeftiva agilabant convivia; et ad pocula de die ac- 
ceptab.mt. i^loc igitnr Alcaeo poetae vinofo nunc dolet, 
qn«)d propter fobrios iodales, boram hicernarem cogalur 
expectaie. Qiiid mnras trahimus? inqnit, qiiid expecla- 
mus ut vefpera fit? Ecce jam qui reftat diea digiliis eft, 
fivf digilo iion longior. Reriim ηιβπΓιΐΓβ pro varia ipfa- 
riirn natura vaiie iniri fnltt. Sed pnefa lociilinnibns fiiis 
naiiiram renirn inlerdnm pervertunt. Tale boc Alcaei 
όχκτυλος ήμέρχ. Nani digilus non eil menfiira tenipori LiB. XI. Cap. VIII. 3; 

conveniens: verum locoriira intervallis, et corporibus con- 
lirinis : fliea per horas , femihoras, et vigilias metimiir. 
Sitnili eleaanlia dixit comicns Alexis, Kps/rTWi/ έχεΐ'νόζ 
έστιν "ηηέροις όρόμω, et Arillophanes in Ranis quosdam 
adolefcentes ait eiTe Κΰρητίόον τλεΐν TJ στχίίω λν,λιστέ- 
ρους. idem in rsVbiilis , των Ελλήνων sivxi με λέγειν 
έκχτον σταόίοισιν οίριστον. Alhenaens libio terlio, ηοη- 
iiullus infolentia locutionnm ττολλοΤς ητΛρχσίχγΎχις ύττερ• 
όρίχμεΐν τον Αιοννσιον. AlTentioi• aiitem doclifiimo et de 
liferis Graecis oplime nierito Henrico Stephano, exifti- 
manti , dictum iilud Alcaei όχΗτυλος ψι^ρχ , pridein in 
proverbium abiifle : quod Graeci paroemiograplii per itn- 
peritiam coniiporunt, et in Αχτνλου ιημερχ perperam 
commulariint. Epigrammafarius poeta eodem fenfu dixit 
όχκτνλος χΰς: nam ;/a)c, inter caelera, eliam diem iigni- 
iicat, ut obfervant poetae interpretes: neqne dabium eft, 
quod piimus ohinium recle eruditilDmus idem Jlle Ste- 
phamis obfervavit, Alcaei fuperiora verba refpexiile eum 
poetam epigrammatornin , cum faceret. 

ΪΙίνωμεν Βακχοϋ ζύορον irou»• ίχχτυλος χως, 
rj τΓχλι κοίμιστήν λνχ,νον l$s'iv μενοαεν, 
Alcaei verba, quia panitn emendate fcribunlnr ifto 
loco , partim ex libro fnpenore, partim ex conjectura 
eniendata nobis , adfcribemus. 

Πινωαεν. τί τον λΰχνον χμμένομίν, 

όχκτυλοζ χμ4ρχ, αοίάό' χνχειρε 

κυλίχναις αεγχλχ>σι κχι ττυκινχΤς. ρ. 8οι. 

Ο/νον yxp ο ^εμέλχζ Ηχι Αιος 

Xxd^tHTjod' άν^ρϋΰΐτοισιν είοοκεν- 

εγχ^ενε κιρνχίζ ενχ ΗχΙ όνο ιτλεχις. Caput Nonum. 

ΚυλΙχνοίι, culiguae. ΧΛξουν et αΙναχίΧίτΙζ^ίν de vino. 
Cymhium. Phiditia ( yrenenfium. κυτίελλον unde. 
υ, pro in multis. κοττοίίον, fiue γ,οτίεογ. niulla 
emendantur Η ilhifirantur. 

ΐίΚ του βχλχνίου yxp όιεφ^οροίς ερχομχι. mendae ma- 
iiifeftiis verfus: metrum legem excedil: et mulier eft non 
vir quae loquitiu'. Scribe, όίεφβΌζ. redire ait e balneo 
nimis calido , efleque jam cocta, imo toita. quare hoc 38 Ι. Casauroni Animadv. in Athen. 

dicat, fequentia palam faciunt. Τλαίσχρόν ts μον 

το σίαλον, τη τω Seoi. Scrib. γλίσχρον. id eft, πολλωό^^ς. 
at ν?/ Τΰί .^εού, per geniinas deas : iion , per deos. Ce- 
rerem et Pfoferpinam intelligit, ut alibi dictum. 
E/ λύβω ■}• κυρίσοί την πυλίσκην μ^ίχμως. Potes enien- 
dax-e, Θίλβις λάβω σοι την πυλίσκην, μηόχμως. Ancilla 
loqintnr aiit famulns , et ait : quando ita fcitis, vim fu- 
mam in manus culignam, iit tibi miniilrem? niinime, ait 
hera. κνλ(σκιχ( et κυλίχναι fine κνλιχνί^ζ (Latini veteres 
culignas dixeriint) fiint caliculi, id eft , pax'va potoi"ia 
vafa oris compreiToris : quare etiam pro cuciirbitiilis, ii 
forfe earnm copia non erat, calculis ulebaiitnr, tefte Cor- 
rielio Celfo libro 2. cap. ii. ΚονχΙ όωρονντ ov6s 

τιόγχην. Scrib. χωροΰντχ. Φχσι S αντχΤσι βχ^ίΐχζ 

κΰλΐΗχς ωσ. mulieres fibi fieri px'aecipiunt calices allos. 
repetendum eil verbum κερχμεόΒίν. Calices auteui de- 
fcribit ventriofos et doliolo iimiles, liabeiTtes infra labi'a 
rotundam figiiram vini capacifiimam. hoc fignificant. fe- 
qnente verfu illa verba , μέσ'χς ^χστρίόχς. in Excerptis 
μεστοίζ oiTendimus: quod non habet locum. ΰνεκλογίστως 
ττλεΐστον οϊνον εκττίνειν, eil pliirimum vinum bibeie, qiiod 
liiis i'alionibiis iion inferatnr. CYMB[l niagnitudinem 
demonftrat ίιοο argumento: qtiia Ulylles teilio cyn)bio 
(five quod idem eft ciiTybio) Cyclopem depofuit. Huic 
argununto quid refponderi poffit diclum fnpra initio 
bujus libi-i. απολου-^εΤν χντω ψχσκων ρυτχ κχΐ κυμ• 

βίχ. Locns Demoftbcnis qnem ex ea conlra Midiam ad- 
iiotavit hic Macrobius, et ex eo Dalecamp. is ipfe eil 
dubio procul, quem refpexit auctor liaec fcribens. quan- 
quam Lodie in noftris libiis vox pvToc non extat eo loci: 
led aliquando poil, iibi ait orator, κχι τρεις χκολοΰ^ουζ 
η τεττχρχς αντος έχων, όιχ της κγορχς σοβεΤ, κνμβ/χ 
κχι ρντιχ κχι φιαλχς ονομάτων. Atlienaens vero more 
fuo duos locos in iiiium conliaxit. Cum apud Aiiaxan- 
dridein dixiiTet aliqnis Κυμβι' έκχρωσεν ημχς. fnbjicit 
quidatn , ανακεχχ/τικεν μεν oiiv^ iion prorfus, ait, έκχ- 
ρωσεν , fed tamen χνχκεχχίτικεν. allegoricns fermo eil: 
de viiio enim loquitur tanquam de eqiio. κχροΰν dicitur 
vimnn, qiiod dat in fomniini gravem, vel de ftatu mentis 
p.Boa.Jeliubat, equns, qiiando dejicit in caput feiTorem, quod 
majus eft , quam ciim ΰνχχχιτ/^ει, id efl;, jubas caput- 
qiie erigens, vectori prnebet fe iintnorigeriim. pnoi'is 
verftis fine lege, κχι μεστ χκρχτου μετ χκρ. ΰλΧχ 

ζυμβίον μόνην (^ιχλην ττροσεκέκτητο, ΙΝοη aliter apud Ma- Liu. Χί. Cap. IX. 29 

crobimn: tanien fcribendum eil, αλλ* πυμβίον μόνον φ/α- 
λην ττρ. mirari ]icet quod qui cyalL•^nl nullurn haberet 
prae iumma egeftate aut parciinonia, fed folum cyiji- 
bium, idem ])LiaIarn pofiidei-et. Ex his intelliyere eit 
cymbiura alicubi Graeciae poculiim ίυίΙΓβ panpei uni, qiii 
neque cyalhiini. neque aliud vas ptilorium honoftius pa- 
rare Ilbi pt)terant, Qnae fequuntur poil veibuin χχρξίλη- 
φένχι incerlum eil iilnim iinl Athenaei au Eraloilhenis. 
Macrobius quideni ea non defcripiit : fed puto lamen eile 
Eratofthenis : qnod vel illa arguant, yixdx xxt νυν ττοιρ' 
τίμιν TTOtovatv έν τοΤς φειάιτ/οις. nam ττχρ' ρ/,αΓι/, iiiterpreloi• 
Cyienae: quae iuit palria EraloAhenis. ibi fervala plera- 
que inillUita Lacedaernunioium: ergo etiani phiditia tnore 
Spartiataium agilabaiit. Cyrenenfes enim Lacedaeinonio- 
rum fanguis fuenint. vel legendum τταρ' νμΤν, Laceclae- 
mone. Scnbit eiiitn ad Spaitanum Hageloiein. Ephippi 
veifus ambo ciiin inteirogalione legendi. ΑίΟννσίον 

dk άρχμχτ έκμχ^εΐν όεοι. intellige Dionyfii tyranni comoe- 
dias : vide libro primo de Pliiloxeno. Proxiinus verfus 
eft corruptus, Kx( Αημοψωντος χτ ivo/}]76V &1ς κοτύλην. 
nefcio an rectuin εις Κότνν. depravatiis etiam qiii fequi- 
lur. fortaiTe 'Ρήσεις ts κχτχ το άεΐ'πνον ως έμοι λεγοι. ut 
mihi coenanli vetenun poetariiin verfiis recitet. etiam: 
reliqua fixtit mendofa. Κνμβχ ττοτήριον. Άττολλόία}- 

ρος Π.χφίοις. Inutilitex' haec poiita iilo loco. vide niox 
in χόμβη. taniea iu Exceiptis hoc ipfo loco;, εστί όε xxi 
χνμβχ ΊΓΟΤίηρι». ΚΤΠΕΛΛΟΝ. Ύουτο ττότερόν έστι 

TUVTOV τω ΰΐλείσω , nxi τω adirxl', η ονόμχτι άιχλλχσσει, 
Locutio digna quae nos advertat: narn eiat dicendum ; 
Hxi ονόμχτι μόνον όιχλλχσσει. rein claram non explicabo 
pluribns. χττό της κυψότητος , ait, το κόττελλον. Hoc ve- 
rum: priiis dicebant κύψελλον , ut Lycophron aliquoties. 
omne cavum fic vocabant, in qno aliquid poterat conti- 
neri. Inde etiam nubes «ϋφελλα diclae quae ea oblegunt 
quibus infldent. Lycophron eleganter Xei'xis militum fa- 
gittas, tanta copia in Graecos niiflas, ut coelum illis 
eriperent, κνφελλχ ίων appellat. Utraque fjgnificatio, et 
vocis origo ab Hebraeo fonte. nam pso eil curvaref 
χχμτΓΤειν et xvCpov faceie. inde pS vola manus, qua aliquid 
poteil capi: item acetabulum : ponitur etiam pro nube. 
Inde eliam κόφων, torquendi inilrumentum , quod collo 
applicabaiit. iii paraphran Clialdaica appellatur DiXD"'^) 
^ρνσεον χμφωτον, quod logi ait apud poetain. vexiaui 
refpicit covaj. χ. Ήτοι 6 χχλον χλ&ιαον χνχιρηαεσ-^χι 4 ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

'έμελλε χρΰσεον οίμφωτον• Refert ex Simariito πΰττελλον. 
quiljusdam dictiim eiTe , τό όΐοΰτον ττοτ-ηριον. apud Hefy- 
cluum fcriptiim το χωτον. ηϊβ eil mendum. nam α et ί 
faepe depiehendimiis invicem corrupta. Ita Cyprii : at 
p.8o3. Syracufani , χύνελΚχ appelUiTe dicunlui•, t<x της βοίζης 
χα/ Twv apTitiv ivi της τρχτέ(^}ΐς κατΛλίίμμοιτχ: reliquias 
mazae aut panis: qiiae Evangeliftis quatuor κλχσμχτα 
nuncupantiir. hac notinne κύττελλον originem habet a 
ΐίότΓΤΰΰ , ut πλχσμα a κλ». In loco του ο pofitntn eft v, 
ut in 0i'vux pro ονομχ: άσσύτερον pro ΰίσσότβρον. Pofte- 
rior aetas alia forma idem nomen formavit: nam apud 
Snidam, et in aliquot Gloflarii locis κοττχιον iive πόττεον 
legeie eft, pio frnfto rei et fragmento. Caput Decimum. 
Critiae locus de fuijelleciile Lacedaemoniorum, Co' 
thonis Laced. figura. οίμβων. arabon. Tts^iy/i- 
cB'CCi verbum halneorum. hocp^'j)yiov• Menandri 
'AAis7s• ejusdem Philadelphi, Diphili Tilhrauita. 
^ΐμας λάτιτειν- anus βξνηκη vel βξυκηκτη. Phi- 
lyllii Auge. τιτεξον. lepaitae ex diverfa materia- 
Teleclidis Prytaneis. alia non paua. 

jA.i2,0I2,N. Αχκύΰνικον ιτοτηριον, ου μνημονεύει Έενοφκν 
έν ττραΰτω Κυρον ττχιίείχς. Pules dicere Xenophontem ilc 
pociili hujiis meminiire, tanquam Laconici: quod non 
ita eft. Verba ejiis ftmt, de Perrarum initiliilione loqnen- 
lis, φεροι/τχί is oY>iodev σΐτον μεν αρτον, όψον 6ε κχρ- 
όχαον, ττιεΐν δε ην τις df^Hj κοι^ωνχ ως οίνο του ττοτχμου 
χρύτχτ^χι- Lociis Criliae qui feqnitur, eft niale acceplus 
ab exfcriptoiibiis. inilio ejiim deeft aliquid peificiendae 
fentenliae. Ait antem Crilias, Lacedaemonios uti fupel- 
lectile et inftrumenlis vilae minimo pretio parabilibus, 
et comniodiiiimis. profert exeinpli gralia , calceos Laco- 
nicos, veftes, et collioneni. Νοη eil dnbiiim hanc efle 
Criliae mentem : fed vciba praeiiaie farta tecla non pos- 
futniis. Vocem σμιπροτχτχ iuipicor cnbare in mendo: et 
pro νττοδημχτχ fcribendum ejTe δημιονργημχτχ. Suadet 
PJutaiclius , qui in Lycurgo L•ι^nc ipfiim Criliae locum » c\ ita expreffit. ii ο xxi τχ ττροχειρχ των σκευών Kui χνχγ• 
MUix TccvTX, πλιντηρες κχι of^pot, η«Ι τρχιτε^χι. βέλτιστχ LiB. XI. Cap. X. 4i 

teuL^ αι/τοΓί έ$ημιονργε?το. «λ/ πω-^ων ο Αίχπωνικοζ ενίο- 
Ηΐ'μ.6ΐ μάλιστα -τρος τχς στρχτείας. ως (Ρη7( Kptr /ας. eadem 
Por|)hyiius libro cjnarto Ue abilineiitia ab animaiibiis. 
ov Ss svsxx στρχτιΐύτΐΗον , ττοΚλχαιζ αν. Hic quo- 
que deeft aliijiiid. Senteiilia Inijiismodi lectionem fug^ 
gerit. ού όε ενεκχ στρχτίΰΰτικ^ν οοηβι" μχλιστχ τούτο το 
TTOTTjpiov 6ivxt, τόί' εστίν, χχί yxp νολλχκις ανάγκη νόωρ 
ττίνειν ού Hxdxpov. Cum igitur coganliir faepe niilites 
aqiiam bibere impnram, prinia commodilas quam ex 
colhonibiis capiiint eft, το μη λιχν κχτχόηλον aivxi το 
Ttoux. Ιη pociilis altioribus, qiiam latioribiis, ut illi fcy- 
phi funt qiiibiis pharmacopolae medicamenta aegiis pro- 
pinant, quod iiitiis conlinetiir, rninus eil conrpicuum. 
Plnlarchus ad colorem cothonis refert. Ait enim τ« άνχγ• 
χχ/ως τηνόμενχ των υόχτων , «α/ όυσίΰττουντχ την όψ/ι/ 
άνεχρΰ-πτετο ry χρόα. Altera fequittir commodjtas pociili 
L•ιιj(ιs. ε7τχ χαβύϋνχζ ο xcaJ^itiv έχων υπολειττειν το ου 
xxdxpov έν χΰτώ. Legendum υιτολείτειν ττοιεΐ: vel ϋτο-ρ. 8ο4. 
λε/πει. Sed videainiis quid lint χμβωνες in pocidis: nam 
qui niargines vertunt longe errant: funt enim diverlis- 
Bmae res χρηχΐζ et οίμβων. neq\ie audiendi viri erudi- 
tifiimi, qui apud Plutaiclium Λ'^βιΙηηΙ amfractus atque 
Jinus. Eit vero Graecis οίμβων. Lalinis urnbo , qiiicquid 
in plano eminet ac protubeiat, figuram babens rotundam 
aut χωνοειόη. Origo vocis απο τον χμβχινειν , five χνχ- 
βχίνειν. 1η veteri biftoria Etclefiaftica fuggeiliis Epifcopi 
in lemplo coiicionanlis ambon Giaecis et Latinis niultis 
dicitur. In poculis et ollis κμβωνεζ funt, inquit PoUiix, 
α/ έπχτ^ρωβ'εν "ττλευρχΐ: id eit latera et ventres, quales 
funt in ollis, et aigenteis pateris qiubus vnlgo utimiir 
foima ollae dimidiatae. qnoruin auleni poculunim recta 
airiiigunt lalera, ea ωμβωνχζ "on L•abeιlt. Atqiie baec 
figiira vaforiim ambonem habenlium, aptifriraa eit ad de- 
tineiulam aqiiae impiirae ύττοστχδ'μην et fordes: ut recte 
fenfit Crjlias. fiunt etiam phialae vilreae, qnariim fiin- 
dum iiUiOrftim adaclum et admodum prorninentem, rerie 
ambonem appellaveris. eftque etiam illa lOrma appoiita 
nimis ad id de quo agitiir, fed colhones ila fingi folilos 
non piito: nifi qiiod »nore iftarum pbialariim colliim ha- 
bebant, ut feqnens Thei)pompi lociis indicat. χω- 

^ωνχ irxTix φχρυγγος. P.oftremH vox eil corrupta: aiit 
aliquis inihi exponat cur poculum dicatnr giitturis iilius. 
nam potius τροχού filius dicatur, id eft figulinae rotae. 
Non puto omnes cothones στρβ^Ι^χνχενοίς iuiife: itaque 4a Ι. Casauboni Animadv. in Λτιιεν. 

cum dicitur mox, iyta yap κωδ^ωνος in στρεψχυχενος 
ητίοΊμοιν y τον τρχχηλον άνκκεηλχσμένηζ. interrogalionis 
notam cenfeo adjiciendam. Egone ut e cothone curvi- 
cervice bibam , ciii collum obtortum et Γβββχΐχΐη? 
κού^ΰονεζ όιάμετροι όϋο. Εχ libro qiiarto recle Dalecamp. 
όιμετρητοι. οίνχττχύου , μι^ρνος νεριχεχμενος. Veibum 

balneorinn eft το ■7Γεριχεΐσ3'«(: quod ηοη obfeivant qui 
verlunt firagulis circumtectus, Atqiii ιτεριχεΐσ^χι dici- 
tur qui ailiira aqna aut oleo perfunditnr, ut loquitur 
Suetonius librn fecundo. lib. i. «/ yxp εμβχσβίζ -ττεριχε- 
χυμένου 7txvTX'xod'&v τοις ττόροίζ του υόχτος , (Ρροίττονσι 
TTjV των βροϋτων εκκρισιν. Galenus Melhodi libro qnijito, 
έν του τω τω οίκω το ελχιον έστω χλιχρον , ως ευδ'εως 
'n^εpιχυ^ηvxι τω κχμνοντι. et paffim. lioc nnniftei'i»m 
fuit in balneis eorum qui λουτροχόοι et χοιρχχύτχί dice- 
bantur vel ττεριχΰτχι f ut fcribitur libro fequenle : τω 
μιχρως live μετρίως νεριχείσδ'χι ftatim opponit auctor 
'ττλείονι τω λουτρω χρησ^χι. Νοη eft rectiim iingnlare 
ΛΑΒΡΏ<ΝΙΑ, fed plurale. nam λχβροόνιον dicebant non 
λχβρωνίχ. Hefychins, λχβροόνιον, είόος -ττοτηρι'ου ττλχτεοζ, 
Sic accipe eliain in fequente verfu , αχΜτυττωμχτωυ ττρόσύο- 
trx , Tpxyi\x(poi, λχβρωνίχ. extuleriint et genei e inafcu- 
lino λχβρώνιος ut ex allatis teftimoniis appaiet: 
Μ-ένχνδρος ^Αλιεΐ. vel \\λιεΰσι. nam Menandri ^Αλιεΐς 
citat Pollux libro decimo , capite 3o. fed numero fingu- 
lari idem fabulam hanc infcribit capite 3o. libri ejusdem. 
Totus locus inde allatus disruptns eft, nec fanari facilis. 
■p, So5. Pkiladelphos ejusdem comici Pollux libro lo. nominal, 
ubi locus indicatur hic defciiptiis: την μυιοσόβην έν τβΓς 
Μενχνόρου Φιλχόέλ(Ροις ^στιν εύρεΤν. fed PhiladelphaH 
idem, libro eodem cap. 3i. Non affequor quo fpectai-et 
lemma fabulae Diphileae de qua mox , Αίφιλος Πι-^ρχύ- 
ary. videor reperiiTe alibi fcriptum, TidpxoaTjj. Foile 
'Ti'd'pxvTi. Tilhras nomen vici unins Attici. Inde nomen 
fabulae, ul; Anagjro Arirtoplianeae , ab alio vico. Ita 
inultae fabulae infcriptae. vei fcribendum Τι^ρχσίοίζ. nl 
Acharnenfes , el aliae non paucae. AAKAlNAL 

non praeterinittit Hefycbius , AxHxtvx , κυλίκων τΐ είόος. 
Lncus Ariftopbanis plnribus libro feqnente defcribitnr. At 
qui mox cilatiir in ΛΕΠΑΣΤΗ ejusdein poetae lociis, 
ex ipfins libris ita rcribendiis , r/ όητ ένειόχν εκπίι^ς 
ο'ίνου λετΐχστήν ; Niminm vex'o faceli funt qni piilant i"»;- 
queiilia verba , «φ' jj^ iaTt λα-ψα/ , του/ ε<χτιν αθρόως 
ζιεΐν, Aiiilophanea cllc, cuin manifefliftime Atbcnaei βηΙ, LiB. ΧΓ. Cap. χ. 43 

veriloquium vocis λεττχστη explicantis. ex eo fumit En- 
Italliius et pluribus perferjiiitur. idem Euftalhins proximo 
verfu, TO d' »ϊμχ XdkxCPxc τονμον ων»ξ ίέσττοτχ, fcribit 
το άέμχς• quod et nos iii inembianis inventiim proba- 
mus. Favet Albenaei interpietatio , οίον xdpovv μ' έζέ- 
•ττ/βς. verfns ita ftabit: το ίεμχς 6k λ^λχφχς τ. Praeterea 
ibi , ενέχει τε σφόόρχ xuxvoxevdij , legit Euflalhius, nvx- 
νοβεν3•η. et accipit fanquam lepaftae epithetLim: quod in 
noitra lectione aliler babet. In Epilom. fic, κ . . . . 
κεν-^η. mentem poetae explicant proxima vevba, το βχ- 
^ος ιτχρίστησιν ο κωμικός του ττοτηρίου. Videamus de iftis 
cjuae ftalim recifantiu• ex Anliplianis Aefcnlapio, την δη 
ypxijv την χσ•3'ενονσχν ττχνυ ττχλχι την βρντιπην ριζίον 
τρί'ψΰίζ τι μικρόν, όελεχσχς τε γεννητική το μέγε3^ος KOiXy 
λβττασ-τ^, τοΰτ' έτοίησεν έκνιεΐν. ingeniofa eft interpretatio 
Dalecamp. qui βρυτια^,ν exponit rugofam et Jquallidam, 
iit funt ΤΛ βρΰτε». id eft, vinacei. led ut pofHt ea in- 
terpietatio doctis probari dubito : imo ne qiiid difllmu- 
lem, veram non puto. Legam potius την βρυκτικήν, iltam 
^oracijjimam. nam βρΰκειν eflHvorare cibum avidiiis, et 
cum aliquo denliiun fono. Vocetn γεννηΤίΗ^ mutavit idem 
in ysvaTiHy. ita erunt oliofae et tollendae voces το μέ- 
Ύε3Ός• noilra emendatio clementior et verioi•, γεννικ^ το 
μέ<γε^ος, Jam ante βχροΓαίαηιβ qiiid llt ^εννικον κρεχς et 
limilia. ita hic <γεννικη λεττχστη, id eft, magna. loquitur 
de medico qui aniculam aegrotantem fefellit, et vaegran- 
dem vini lepaftam ei propinans, potionem medicatam 
fecit haurire. pbarmacum indicat cum ait ριζίον τρί-^χς 
τι μ. \η Gloflis Hefycliii, βρυτονίχ radicis eil cujusdam 
nomen. an igitur hoc vexias ? de hac radice loqiii conii- 
CUDO. Philyllii fequitur locus ^-χ. Auga, live Aegeo: (nani 
Suidae in χνχλφιτον, infciibitur haec fabula ΑΙγευς, non 
Ανγη : idem tamen in iis quae de Philyllio fcripfit, dnas 
illius fabnlas commeniorat Αν^γην et Aiyix.) ττχντχ yxp 
ην μετ xvSpuv μειρχκίύύν ττινοντιαν, ομού 6 χλλίον ypxl'- 
6/ίαν με^άλοισιν ο'ίνον χχΐροντχ λεττχστχΐζ. ait ττχντχ, 
nempe τον χρόνον. ea νοχ aiit deeft , aut repeli debiiil, 
ex praecedenlibiis. χχιρόντων aiitem fcribendiim eft. Nonp.SoG. 
eft perfecla fententia in his ex Theopompi Pamphila. 
avcyyog , λεκχνη , τττερον λενχττη, ττχνυ ττνκνην έκνιονσ 
χκρχτον xyxdod 6χ/μονος τεττιζ κελχίεΤ. fallnnfur qui 
piitnis veibis imindum muliebrem defcribi pntant. verins 
eft, luxus inftruinenta intelligi , et fupellectilem tricli- 
niareni. fpougia opus ad analecta .nienfaruin. pelyis et 44 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

VTspcv pinna , ad provocandnra ftoinachum, ut vimim 
nimia copia fumptum rejiceret. Alibi diximiis de hoc 
more veternm. Cralinus "^pctiQ. Mcov βόέλνγμ exeiQ', 
•/Γτερον ταχεωζ τις ncci λακύνην είσενεγκχτω. Vides iitni- 
liter ut hic jungi Xsmxvtjv et vTspov. Deinde fcribendum, 
vel λε-τΓΛστην vacvv irvKVijv: vel vccrv ttvhvov έκνιοΰσ 
οίκρχτον. Aliquanlo ροίΐ reperitur idem hic Tbeopompi 
locus aut Gmillimus alius. Jn penullimo liexametroriim 
qui ex ejusdem Medo referuntur, lege, OTov 6' ού ηη- 
λησε. folum non demuliit Rhadamanthnm. Mofchus paulo 
poil lepallam eiTe ait, κερχμεονν χγγεΐον : fed et aeneae 
quaedam fuerunt. Varro De vita populi Rnm. lib. l. 
Lepafiae etiamnum Sabinorum fanis pauperioribus ple- 
rifi(jue , aut fictiles fiint, aut aeneae. addit Mofchus, 
liinilem eile lepaftam τ»ΐς λεγομένχις -ΤΓτωμχτΙσι. quarura 
non inveni nomen alibi. conftant tamen ilbi MSS. qui- 
dam maluenint •κ(ύμχτΙ(τιν. Hefychio fane ττωμ» eft idem 
atqne έΉτωμχ. fed tnalo έν^χειν. Inepta efl: lectio ver- 
ficuli ex Apollophane, K*/ λβταστοί/ ccivoivov εϋφρχ'νει 
ii ' τιμερχς. Lego , K«/ λφχιτχ ' α.όνοινος μ ενφρχ/νει 
6ι' γιμ. vel ciim Dalecampio λεττχστχν όσί^ρχίνειν. incre- 
dil'ilis prope negligentia Dalecampii in verbis quae ad- 
fcribam, liiiHxvipoi; 6' ο Θυχτειρτινος, πΰλιξ^ φη^ι μείζων 
τΓχρχτι^έ μένος Ύίΐλεκλείόου έκ Πρυτοίνεων , κ*/ μελιχρον 
oJvov ελκε/ν έζ ηόυπνόου λετχστης. id eft , Nicander 
ThyatireniLS^ Lepafia ρβ, inquit, calyx major : afferens 
locum e Teleclidis Prytanibus , K«/ μεΧ. etc. et melli- 
tum viniim educere ex fuavis odoris ^ραβα. At vir 
doctiis qiio Deus bone praeceps abiit? Oblitus eft JSican- 
driim Thyatirenum veterem ci'iticum fuiire qui GloiTas 
ediderat. Harpocratio citat hujus librum, Έ>^7}γητίΗ» ττ^ς 
Αττικής iixkinTov. Noiler quam nmltas dicLiones ex eo 
interpielatijs eft ? oblilus efl; Teleclidem veterem coini- 
cum iuiile qui Πρυτάνεις fabulam docuerat: ciijus in bis 
libris toties nienlio. Diitingne et fciibe verba ex Her- 
mippi Moeris, vel ut veteies dixere , Mortis, 

— έχν 6 iytio 
•jrx&ai ri τψίε rrjv λεναστην εκτηχν 
τω Αιονύσω τοί ητίντ έμχυτοΰ χρήμχτχ 
6ίόωμ{. 
ΛΟΤΒΑΣΙΟΝ• ut λείβειν et σττέν$ειν in re facroriim pro 
eodem futni folent: ila inde orta λοιβις, λοιβχσιον , et 
στΓονδβΤον ])rima notione idem figniilcant. Ufus diftinxit, 
ut fit bic ab Atbenaeo. Lalini pateia vinum in convi- 
viis deo dabaot , ut ait Varro. LiB. XI. Cap. XI. 45 CaPUT UnDECIMUM. p.807, 

Euftaibii error : forte et udthenaei fuper poce λεσ- 
βίον apud Hedylum. Uujus epigramma de mu- 
liere Tncongia illufiratur, otoiTrlve^^oct άν^ξοίσιν. 
Paphia Eptgenis Mnematiura. De vocibus λυ- 
KOff^i/ffj et hvKiov^yrjs. Lyciusy?a/MrtriW5. Plinii 
locus correctua, μέλτ^ et cudos poculorum nomina. 
Culyx metaniptris Jacer Tyislccff. 

ΛΕΣΒΙΟΝ poculi cujusdam nomen e[[e , probatur He- 
dyli teftifnonio. Scio non folnm Athenaeum hwjns fen- 
tentiae inifle: verum etiam Euftath. qui λβσβιον fignificare 
ait genus aliquod νοτηριου xxi λουτηρίου, Milii tamen 
videliir hoc mirum , neque α/3«σίίν/στα»ς admitlendum. 
Eiiftathius quidem paruin aiit nihil nos niovet: quetn 
fcimus aiictoritatein iinins Athenaei fecutum efTe. quin 
etiain fallitur manirefto £uilalhiiis: ciim illa addil κχϊ 
λοντ^ιριου. nam Alhenaeus nunquain dixit, vas ullum ad. 
lavandiim λ^σβίον elFe dictnm. Decepit nimirnm etiam 
hic Excerptoriitn auctor Euilalbiutn : qni per incogitan- 
liam male accipiens qnae de altero genere pocnli qiiod 
appellabant λοντήριον, deinceps Alhenaeo fcribuntur, re- 
tulit baec in fuas Eclogas : "Ort λεσβιον voTijpiov ειόος 
Hoci XovrpoVf Cve Xovrrjptov. Atbenaeus vero fic Αέσβίον. 
ΟΤΙ voTTjpiov εΐόος Ήόύλος τα^/στί/σ/ν εν έπιγρχμμχτι ου- 
ΤΰοσΙ λέγων. 

Ή διχνινομένη Κ»λλ!στιον (χνίρχσι, ^*ΰμ» 

κου ^(/ευόξς , νηατίζ τρεις χόχς έξένιεν. 
ήστο 6έ οΐ ΪΙχφίη ^ωρον μετρονσχ dvwdkv 

κεΐτχι νορφνρεης λβσβιον έξ ύέλου. 
ijv ys σχον ττχντοΰζ' ως κχί -τχντων χιτ iHsfvije 

σοι τοίχοι γλυκερόύν σκνλχ φέρωσι πότων. 
Ιη quaiio veifu κεΤται qui recte exponi qneat non capio. 
Lego ilaqiie αΐεί et elegantiffimum epigramma ita inter- 
pretor. Call/Jtium, quae folita potu cum viris ceriare : 
^mira res , fed non fa^fa) Jejuna tres congios ebibit. 
jijjldehat iUi Paphia ancjlla, merum pinum odoratum, 
L•esbiu/n admbtiens fubinde ex purpureo vitro. Hanc 
tu , ο Bacche , ferva omnino : ut per illam omnium 
fuavium compotationum fpolia tua parietes confecjuan- 46 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

tur. Apparet in vivam non autetn mortuam fcriptum eiTe 
ab Hedylo hoc epigramma: cui occalionem et argumeii« 
lum praebuit nobile facinus Calliftii ftrenuae potati'icis: 
quae convivio quodani tres ipfos vini congios Lauferat. 
quod ciim juie videri queat incredibile, poeta ne quis 
figmentian putaiet caviL illis verbis <9'ανμχ κ' ου ^^ενόες, 
Magnum le vera mirnm eft, mulierera poiTe reperiri tri- 
congiara : cum olim pro miraculo fit habitum viium 
quendam tx'es congios capei-e. Plin. libro decimo quarto, 
Gloriam bibendi virtute Parthi quaerunt, famam apud 
Graecos AlcibiadeH meruit : apud nos cognomen etiam 
Novellius Torquatus Mediolanenfis, ad proconfalatum 
usque e praetura honoribus geβis, trihus congiis, (unde 
et cognomen illi fuit) epotis uno impetu fpectanle mi- 
raculi gratia TiheHo principe, Non excidere memovia 
quae diximus alibi de quorundam vinoforum capacitate: 
p.8o8. verum illi et viri erant, et fere alLletae: qiiibus ftudium 
onine a primis annis erat diitendere fefe cibis et potu : 
quam maxime fieri poiTet. quare iiihil propter iitos mi- 
nnit foeminae hujus tricongiae miracalnuj. 6ΐΛχίνεσ^Λΐ 
uvSpoiatv interpretor, certare cum viris ττερι ττολυττοσ'ιχς. 
Egvegia haec Calliftii laus , quod. non folum cum fexus 
fni foeniinis certaret poculis , fed cura ipfis etiam viris 
in epigrammate de Cleone multibiba. — hx όε ττίνειν 
Ov τις ο! αν-^ροΰτων ^ρισεν. ubi ΰν3'ρωτΓθυς intelligo otv- 
όρχς, viros. Ita neceHaiio exponendum το όιχιτινομενη. 
unde enim illa fpolia qnorum poftx-cmo verfu iit mentio, 
niQ ex victoria? illa autem unde, nifi. ex bibendi certa- 
mine? In tertio verfu Paphia riomen eil ancillae, genere 
Papliiae : iic enim peregiinas Athenis nominabant five 
liberas five frrvas. ut Myfis, Lesbia , Andria, PerintL•ia, 
Phrygia, Pytliias, Dorias. ridiculiim eft de Venere acci- 
pere : qiioniodo enim dicelnr Venus ifti mulierculae 
vinum Hiiniftrare? <ζωρον intellige μέ^υ non ohov. quia 
laeuliO geneie dicit ^'vm^sv , five potius ^vwsv. ita enim 
emendandum cenfemus, quoniam dvia&sv vinum quid fit, 
conjectura aiTequi non valemiis. ^υχεν eft bene olens, 
et 7ΐ$ντΓνουν. In quarto verfii λεσβιον inLerpieie Athenaeo 
poculi nomen eft : nobis placet Λεσ/3/οι/ dici V^inum Les- 
bium , quod fciunt omiies \n inagna fama fuiiTe, jam 
inde a Tioicis temporibus: ficut paifim Χίον ττΙνειν Graeci 
pro vinum Cliium bibere. "Hi/ "ys σοιου ττοίντούς, apoilro- 
phe eil: non ad Venerem, fed ad Bacchiim. eil namque 
Liber pater communis omnium vinoforum et vinofarum LiB. XI. Cap. XI. 47 

'ττροστχτηζ deus. AJ Veiiexem quidem referre nullo modo 
j)oirumu8: non enim hic agitur cle rebus Veneris. Deinde 
(|uae a vicloribus referehautur praemia ex hoc cerlamiiie, 
Baccho non Veneri fufpendebant omnes, qua viri qua 
mulieres. Phalaecus in ejjigrammate Cleus, 

\ρυσύοτον νροκόεντχ ιτεριζ^ισχσ» χιτόύν» 
τοντο Αιωννσσω owpov εόωκε Κλεώ. 
Quae deinceps fcripla funt in Λ0ΤΤΗΡ10Ν, confer cuni 
iis qiiae fupra in Καίος. Mnematiufn litulus ell fabulae 
cujusdam Epigenis : iiam ita cum hic, lufii ibi utnnes 
libri. Dalecamp. ηυη conftat libi: qui lioc loco eniendavit 
'ΎτΓομνηματίω, fed et Diphili Μ.ντ}μ»ηον laudatiun repe- 
ries in liis libris. Ex quoruiulam fentenlia fcribit Alhen. 
ΛΤΚ10ΤΡΓΕ1Σ φιάλχι τίνες οντω κχλονντχι ΰπο Αύκια- 
νος Toy Ηχτεσκευχσμένου. fed profecto ut a Lycone ela- 
boratum opus λυκιουργες dicatiir , neque ratio patitur, 
neque aCTeni ulla exempla poffint, qnae nos inipellant 
ad credendiiin. nam quod iiibJicitHr, αος x«/ Kovwvtoi α/ 
ϋΤΓΟ Κόνωνος ττοιηδεί'σχι, pene dixeiim eiTe ineptiim, nam 
ibi clara et aperta analogia. Merilo igitur poilquam ex 
aliorum opinione baec fcripiit, veram fententiam poilea 
recitat pbilologus. omnino λυκιουργες opus vel a regione 
Lycia, vel ab auclore Lycio appellatum eil. Demofthe- 
nis locus de phialis lycurgidibus ex ea Pro coiona iion 
niihi nunc occurrit: et de eo φροντιστέον. alter veiO qui 
recilalur hic locus extat bodieque in ea oralione quamp. 809. 
Atbenaei codices infcribmit, νρί^ς Ύιμό-^εον νβρεως. per- 
pei'ain : iive lapfus etiam hic memoria auctor ipfe: iive 
peccatum eft libiariorum. iiam fcribenduni eiat "η-ρος T/- 
μό^εον νττερ <χρέους. Sciendum autem in Denioilbenicis 
codicibus non λυπιονρ^εΐς fcribi, fed λυκοερΎ&Τς, quare 
paido poft dictiirus eft corrigenda Alhen. oialoris exem- 
plaria fibi videri, et fcribendum λυιιιονρ•^εΐς. Vide Siiidam 
in ea voce, et ex Alhen. corrige. Emenda mox Hero- 
doti locuni, Ait ille defciibens Thracum AQaticoium qui 
Xerxi mililabant armaturani : χσττίόχς Sk ωμοβοίνας ειχον 
μιχρχς , ««/ τροβόλους δυο λνηοερ'γεχς εκχστος s/%e , ad 
iftud exempluiTi emendandi Atben, codices. inducta eliam 
voce ήαίερ-^έοίς. Porro λυκιουρ^εΐς προβόλους inteipreta- 
tur Athenaeus jacula in Lycia facta. idem affei^t Uidymi 
interpretationem: τβ,ς υπο Αυκίου φησι πχτεσκευχσμενχς. 
quid exponit Didymus? li Herodoli locuai, fcribi debet 
Tx κχτβσκευχσμένχ. fi quod edilum eil placet: i^eieremus 
ad phialas λυκιουργεΤς , de quibus propofilum initio. Vi- 48 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

defur fane locus perlurbalus, et Didymi interpretalionem 
pertinuifle ad inperiora Demofthenis verba conftat liqnido 
ex Siiida. Addit de Lycio, rjv os ούτος το ^ένος Bo;cJr/oi 
έξ έλεν^έρούν , υΙος Μνροονος τον χνίριχντοποιοΰ. Lycium 
ftatuariiim Myronis iilinm eliam Paiifanias memoriae 
prodidil. Sed qiiare notalur liic ex parenlibus liberis 
eiim ortum? Lociis absijue dubio corruptiis. Legendiim 
i^ 'EiXivdspaJv. Eleutberae oppidiim Boeoliae. ea fuit 
Lycii veia patria. quare etiam apud Plinium libro tri- 
gefimo qiiarto, capile oclavo fci'ibendum , ELeuthereus 
Lycius ]\Iyronis discipulus fait. non ButhyreuR : ut 
omnes libri habent. neque buthytes , ut eruditiffimus 
Pincianus divinabat. iftnd quidem plane Λστθ')(/}3ζ. Atque 
obiter nota Plinio dici Myronis discipiilum, quem Graeci 
conftanter Gliuni ajunt fiiiiTe. fiierit fortaiTe inilio disci- 
pulus: poftea adoptione filius. Obfervabis gramtriaticum 
loqiiendi genus : Γνα Η^ητΛΐ τχ iv Αυπίχ εΐργχσμένχ. nfi- 
taliiis fuerit, ;V ' ΧΜούητχι. fed nihil mutandnm temere. 
et cft verbum Hei''7-^ai familiare auclonim inlerprelibiis 
Graecis non una notione. cur mutat genus ? nam erat 
dicendum ivx χβητχι vel dciiovjjTxt , xi iu Αυκίχ slpyxa- 
μένχι. fed hoc fane leve eil: neque adnotaiTem, niQ vide- 
retnr hoc Snidara impulifle ut refenet ad illa Herodoli 
χκόντιχ. itaqne legit ille, Μή -ποτ ovv κχ} irapx τω Ήρο• 
6οτω Ύρχπτεον λνκ. etc. ΜΕΛΗ. Sicnt gemis aliud 

poculi λ'τγο TTJc uoiji dictnm fiiit ωόος, ut docemnr poft- 
ea: Cc τταρχ το ^fiAoc,,qiiod idem ett alque ωόη , mele 
haec noininala. ita enim eiTerebant foemineo genere, non 
neutro, ut aliquis pntet ex Hefychio. clanun ex Athe- 
uaeo, Epit. et Euftathio. In ΜΕΤΑΝΙΠΤΡΟΝ . fciibe 
verba Pbiletaeri , έν^σβισε μεστην Ίσον ίαω μετχνιιττρίίχ 
μεγοίλτιν , ύττειττων της νγει'χς τοίνοαχ. Sic concife lo- 
quebantnr , ν/νειν φιοίλην vel «ΰλ/κα Υσον ϊσω fnpple 
Ηεπρχμένην poftrema \ erte , fimul dicens , ejfe. id pucu- 
ψ. Sio, lum Hygieae facrum. Pollux libro VI. μετχνιιττρίόχ ca- 
licem eum folilum appellaii queni fumebant p'>ft']iiam 
laviirent: eiTeque habitam metanipLridem facram ry υγείχ. 
ficiit erat cralera Jovis Servatoris facra. Philoxeni verba 
ita fcribam, σν ίε txvSs βχπχιον ενοροσον ττλγιρη μετχ- 
MTTTpiix όΐξχι' έττχν το( Βρίμιος γοίνος τόόε 6ους έττΐ 
τ^ρ•φει χ-πάντων έχει. nec inullo aliter Dalecampius. ίους 
€χ^6ΐ Atticum eft. LiB. XI. Cap. XII. 49 Caput Duodecimum. 
"Moctrtoff, μα^οίΚλΙόες , Blaefw. poeta. εττίχεε τω 
yXvKVTocTuo- f^ccvrjs. PoUucis locus. Nejioreum 
poculum. Ars εμτΓΟίιστίχ,ϊ}. Opera εμτΓΧίσΤοί• 
Cur in mullis ν fis forma rotunda pnmis in- 
ventorihus βΐ plocita. σελ^ΐνχι• καξτΐων συνοίί- 
ςεσις- Poculum etiam ^ηξοίς Τξοψγις οεκτικόν' 
Κνκεούν. HeAstolass. Hefiodi Άσ-τξονομίίχ, et Υγ\ς 
ΤίερΙοοος. Ό^• pro ο• et contra- Crilicorum alii 
λυτικο)^ nlii ενστατικοΐ. Prou. ού% υτΐ αΚλων 
cch?\OC Tcig σαυτου τιτεςοΊε αλ/σκ^. Locus Ga~ 
leni et alter Apuleji ewendatur. 

χνίΑΣΤΟΣ Graecis appellatum eil poculi geniis quod- 
dam , ut praeter Athenaeum teilaUir eliam Hefychiiis. 
ratio nominis obfcura non eft : atque ad alia multa ilmilis 
figiirae, id eft, quae dimidiatum globum referant, id 
nomen Graeci transferre folent. [In medicornni libris 
obfervo ideam pocnli quod proprie μαστον vocaveris. 
Caelius Aiirelianus libro tertio, capite decimo fexto de 
hydrophobi cnratione loquens, dandus , inquit, potus 
in fictiLi vafculo , Juhtili caverna perforato , tanqiiam 
Junt papillae uberum~^ Illud obfcurnm qnod Italirn fe- 
quitur, ΜΑΘΑΛΛΙΔΑΣ, vel ut fcribit Hefych. Μλ^λ- 
λίόχς, poculorum aliquod genus fuifle dicturo. fed videnlur 
et nomen et res noinine fignificata in Graeciam alinnde 
invecta, ut alia infinifa. Blaefus comicus qui foliis ex 
antiqiiis omnibus nifl fallor, ea voce ufus, in Sicilia aut 
Magna Graecia vixit el fcripfit Dorice, quod pociila haec 
ejns verba declarant, ivi^ss "ηαΐν τω '^λυκυτάτω. ut άρ- 
του φχγεΐν, fic έΐΓίχεΐν οίνου, nam male τβ / fubfcriptum. 
ΜΑΝΗΣ quoque pro pocnlo ufnrpatum eft: fed trans- 
lalione dma, et a paucis: iiam longe aliad in infti'u- 
mento cottaborum id nomen fignificat, ut docet nos 
Athenaeus. citatur Atlienaeo N/wiwv Κι^χραόω qui ufur- 
parit pro poculo. Et Julius Pollux eodera auctore in 
eandera rem ulitur, libro fexto, capite decimo fexlo, cujus 
codices ex Athenaicis emendabis. Ruifus ex Polliice fcribe 
in Athen. λαβε, non εϊχβ. cape, ait| hunc manem. pro- 
Cafaub. Anim. in Athen. T. III. D 5ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

bant ultiraa haec, Χνρονντχ αοτνλκς ττέντ '/σας. έίε^χμην. 

ita diiliiiguenduni. qui mutant 'ττέντε in όέκ», agant cutn 

Polluce, qui falti eos arguit. Antiphanis locus e Keneria 

natalibus, habetur et libro i5. conferant itudiofi. utram- 

que lectionem. Tertius verlus eft hypermetei' : ύιτοκεί- 

μενον «νια το μικρόν το ττινακίσκιον λέγεις, conitabit ίι 

toilas aut χι>ω aut μίκρόν. et ipeciem habet abfurditatis, 

p.Sii.dici aliquid ύτοκείμενον ανω. non aliter tamen lib. i5. 

ac forlalle defunl veiba plufcula. Etiam locus Hermippi 

extat lib. i5. ibi aperiimis ejus mentem. Scribo auteni, 

μαίνΐ}ζ dk ονόείς' λχτύγων ii την τ«λ. Deinceps explicatur 

ΝΕΣΤ0Ρ1Σ Homerica (κνλιξ nempe) de ciijus arliiicio 

libios inlegiOS quidani veterum criticorum edidei-ant. 

Sunt hic nonnulla quae inanum fculptoris deGderent, 

potius quam veiba. Sed nos alio vocamiir : cum erit 

plus otii, et haec et fimilia bis alia figuris illuitrabimus: 

ii modo ■ vitae longioi'is nfuram largiatiir nobis 6 ύνερ- 

άρρητος Θεός. Proponuntur initio qnaeftiones aliquot 

luper hoc poculo, vel potius Homericis verilbus in ejus 

defcriptione. cujusmodi eft hoc de clavis aureis quibus 

ait poeta fuiiTe hoc poculum argenteuni χετταρμενον. quod 

ita explicatiu', ol μεν ουν λεγονσιν έξωθεν όεΤν (ita fcribe) 

έμττείρεσ^χι τους χρυίτονς ηλονς τω xpyvpu! έκττωμχτί κχτχ 

την έμιτχκχτικην τέ^νην. fic legimus ex libris et Euilalh. 

qiiidam codd. jiXTx τρόττον τον της εμττχιστικης τέχνης• 

Fabrilis artis verbiim eft έμττχίειν: quod fignificat clavis 

bullisve adaclis et infixis opus aliquod ornare. Opus ita 

elaborafum, έμ/αιστον vocabant: quae indebant έμτΓχ/7- 

μχτχ: artem ipfatn εμνχιστικην. Euftathius, χλεισον, οιονεί 

το μη λεΐον , «λλχ τρχχύ τοις έμττχίσμχσι. Idem alibi, 

χλεισον f το μη ον λεΐον, αλλ* νερι^ερες η εμνχιστόν. 

Inde etiatn veftes auro fquallentes , et clavis aiireis in- 

fignes γ^ρυσεμτΐχίατους appellarunt, Iranslato verbo ab arte 

fabrorum et caelatorum. Joan. Cbryfoftoinus homil. qnin- 

quagefima in Mattb. τ/ το όφελος είτε μοι , των λί3'ων 

των τιμίων τούτων, κχι των χρνσεμνχίων ίμχτίων, Lego, 

χρυσεμτιχίστων. De hnjusmodi operibus quaedam ad li- 

brum fecundum Suetonii notabamus. quibus poteil; addi 

locus Senecae epiilola quinla. Non habeamus argentum 

in quod Jolidi aiiri caelatura defcenderit. Adjicimus 

€t hoc exemplnm non qiiidem admodum antiqiii , fed 

magni tamen fcriptoris, Pauli Jovii: cujus funt vexba e 

libro vigefitno octavo: Ahdiixit Buda Solymannus, tria 

iniifitatae magnitudinis operofique artificii tormenta : LiB. XI. Cap. ΧΠ. 5i 

quum pajfim ad ornamentum infignia et literae , ar- 

gento fculptoria arte aeri inclufo , e[fent admiranda, 

Apellis toriiatoris (utamur ea voce cum JFirmico) de- 

monrtratio quomodo aiifas quatuor liaberet Neftoris, iii 

Graeco textu fatis plana : fed iion pauca obfcurant in- 

terpretes. Haec eft fumina. Poculi το χυρτον ornabant 

prominentiae quaedam in longum productae, quas ob 

fimilitudineni virgas vocat. Hae noii ilmplices erant, fed 

duplices. Ciniil enim currebant binae parallelae a fundo 

ad labriim poculi. octo in univerfa ruperficie virgae erant, 

fed qiiatuor folum paria. omniutn idetn iniliuui, ab ea 

jiitniriim parte, qua pes poculi centro illius commiltitur, 

quatuor iita paria aeqnalibiis intcrvallis a fe difiita , in 

quadrantes pares rnperficiem poculi dividebant. Porro 

binae virgae qiiae unaiu συστοιχίχν "faciebai)t, produce- 

bantur aliquantum (puto diios Iransverfos digilos) fiipra 

labrum poculi : ibi comrniltebantur earum exlrema. itap.Sia 

fiebant aiifae quatuor: iive aures Neftoridis: quibns etiam 

fulciebatur ii iii meniam aliquis eain inverliiret. lin ca- 

pinius defcripfionem Albenaei: non tamen iiegamns poile 

quaedani paulo aliler accipi: maxime propter illa vei-ba, 

Kxd^' έποίτερον ους. Sed, ut diximus, alias liaec ul fpe- 

rarnus, examinabimns penficulatius. Saeculo Athenaei 

cernebatur adhuc ea ilgnra in quibusdam iiianus anliquae 

poculis : μύλιστχ os , inqnit, gjr; των λ&Ύομένων σελευ- 

χίόΰύν, Epit. rjHisTx is. fcribo, cv•)^ ητΐιστχ be. Ernnt qui 

fufpecta mox habeant iila, σκυφον είναι ττχρχκειμενωζ 

εχοντχ rx ωτχ ηοη aliter tamen oinnes libri et Enftalh. 

Siibjicitnr Afclepiadis Myrleani difl>rtatio prolixa de Ne- 

ftoride. Priniis illins verbis docernur, qnid canfTae iit, 

cur primi rernin inventoi'es, figniam rotuiidani in ple- 

risque vitae hujus inili'umentis ufurparint cauiTam affert 

liaiic: quia auctores priini qui ab agvefti vita ad hanc 

liumaniorem nos traduxeriint , univerii figiiram, et Solis 

ac Lunae imitandam in iftis fibi proporuerunt. liaec pars 

editur coniiplifrime,' hoc niodo : O/ νχλχιοι Ji«/ τχ ττερ} 

την Tjuspov τροψην τρχτοι 6ιχτχξοίμ5νοι τοις χν^ρχττοις, 

ττεί^όμενοι tSu αόσμον siuai σφχιροειόη , λχμβχνοντες εχ 

τε του "ηλίου nxt της σελήνες σχήμχτος ενχργεΐς uxt τχς 

^χντχσίχς , ««< τχς ττερΙ την χ'ί'ίιον στροφην τω -ττεριέ- 

•χοντι κχτχ την ιόεχν του σχημχτος άφομοιονν εϊνχι $1• 

ν,χιον ενόβιζον. nemo liaec fatis intelligsl ita fcripta : 

omnes facillime inlelligent, fi ita fcribamus o/ -τΓκλ. elc. 

λχμβχνοντες iu τ ε του του -ηλίου Hxt του της σελην7]ς 

D 2 5α Ι. Casauboni Aximadv. ΐ!ί Athen. 

σχηαχτοζ ivxpysT^ τχς φχντχσ/χς, κχ) τχ ττερι την αν- 
^Ωΰύτηνον (erat fcriplum xvivov , ut femper in WSS. lioc 
iiiiperitos fefellit) τροφην τω it. et reliqua. deinde adji- 
ciunlur exempla rerum diverfarum in quibtis aoior appa- 
ret rotuiulae figtnae, tt imitatio funinii artificis. Scribe, 
κα/ τοϋί φ^ΟΒίζ κυκλοτερίΤς , et forlalTe, y.xi χς χχλονσΐ 
σεληνχς. Graeci enira σίλήνχς appellaviint ηοη illas ftel- 
lulas, quibiis ornabant royi (fScsii, fed liborum peculiare 
aliud genus. "Αρτου etymum vulgo explicant grammaticj, 
fed aliter qnara hic Afclepiade!•". In Arati verfu fcribe, 
ούρχνω ευ ένοίρηρεν. Paulo poft κχρτων σννχίρεσις Myr- 
'eano dicitur, quae vulgo aliis συγκομιόή. Deinde puitquam 
docuit Homefiifn poculo Jseftoris Pleiadas infculpiiiTe, 
quia Hnt et generationis et maturitatis fiucluiirTi iijdices, 
adilit, Mxi yxp τοντο τη; έτερχς τροφής όεκτικον άγγεΐον. 
Legebam, κ*; yxp τοΰτο χχι της ίτίρ. nam et hoc i^as 
etiam alterius generis alimentorum (intelligit την ξη- 
pxv τροφ^ιν) capax ββ. vel κχι yxp τούτο έκχτερχς τρ. 
Pi-obatur infra το ίέττχς αΐαφοτερων τ»ν τροφάΐν Sivxt 
άεπτιχόν. quia in pocuio τον xvxsuv» exhibebant. £rat 
autem cocelum, mediuni aliquid inter efculenta et potu- 
leiUa. AJiilla de eo Galenus et alii interpretes Hippocxatis: 
qni non lemel κυκεωνος cneminit, vide infia iibi de pen^ 
taploo agitiir. Haec cum fcriplilTemus, in Euftathji locum 
incidimus, qui vulgatam lectionem fequilur atque explicat. 
Eiim lector vide : atqne ipfe jiidex eito. Simonidis locns, 
p. 8i3. iibi Peliadas appellavit, quas alii Pliadas, propter Dori- 
cae dialecti nfurpationem prave fcriptns efl. Lego ϋζιοτΐ 
6' αντος ϊίρμχζ^ ev«7a;v;oc ^\χίχς ευτλοκχαου ΤίΤς. ετικτβ 
ό"'Λτλχς έτΓΤχ ϊο-τλόκχμως ^^υγχτερχς, τχν εξογ^ον ειόος, 
αϊ xxXfOVTxi ττελειχόες ονρχνιχι. Ιη quinto poetriae Moerus 
verfu fcribe cum Camei ario , Τχαφηλ^ φορεεσκε ττοτον 
Δίί" μητιόεντι. Circnrnferebalur olim fub Hefiodi noniine 
anrononnciim quoddain poema: de quo ALhenaeus, χχΐ 
την εΙς Ήτίοόον όε χνχφερομένην ττοιησχς χττρονοα/χν. 
eliarn Tbfon Commentaiiis in Aratum laudat Hefiodi 
Λ7τρικην βίβλον. Strabo libro feptimo citat ejusdem Τηζ 
irfpioiov: ut videatnr cafcus ille vates coeu et terrae 
defcriplionem aggreiTiis: de quo vel cogifaiTe illis tem- 
poiibus, fatis luruientiim magni ingenii teAimnninm. Ait 
dipnofophiiia, το ος χντί ττροτακτικοΰ του ο Ομηρος ούίέ- 
TTors τί^η'ΐι, nou dicit ος ριο ο nnnqaam ufiirpari : fed 
Homerurn ita nunquam ufnrpafre, qui eft norma H*"Ile- 
nisiui : at hoc poetae alii iibi licere voluerunt, isicander LiB. XI. Cap. XII. 53 

initio AlexipHar. ricav άνχίεγμεβ'χ βλάστχς. τέων ell roiv. 
illud polifum pro ών. quod repi'ehendit fclioliafles: qiietn 
iteriun vide fub finem ad ifta, τέης έχβ'^ρχτο κλωνχς. 
Contra Hornerns: iit hic obfervalnr xvTt τον 6ς υτοτχκ- 
τικου ττχραλχαβΰίνει το τροτακτικον ο, ut OdyiT. ρχψ. β. 
Kλΰ^^ μου ο χ^ιζος dsoc ^λυ^βς. Seqnitiir poilea, Σ«- 
σ/βιος 6' ο λυτίκος νρο^βίς τχ ενη "Ρ^λλος μεν μογ. ftc. 
γρχφβι Ηχτχ λέζιν ούτω. Veterum granjmaticorum alii 
appellati funt ένστχτικοί , alii λυτίΗοί: illi quod pro- 
politis qnaellionibus fni ordinis homines faepe vexannt: 
hi qnod folverint. Euilatliius ad Iliad. cr. έκ 6η τούτων 
όηλον , ας ούχ ωριστχι ο χιτων κχτχ τους ένστχτικονς 
έπΙ μόνου του τροσ^χως έτικε χυμένου τη σχρηί. Idem ad 
Iliad. %. οι 6ε τχλαιοί λυτ/ΗΟΐ λέγουσι ττολλχ xxi οίλλχ 
εΙς λΰσιν της ρηθείσης χπορι'χς. et ita mullis locis. Sed 
ίιηυβ tanti dubioiMim fohuoris frigidiufcula faepe viden- 
tur fuilTe commenla et violenta. Itaqiie rex pereriiditus 
et urbanus Ptolemaeus Philadelphus cum imitatns pariiin 
probabiles ejus invenliunciilas hominem illufjJlet, tenerisy 
inquit, non alienis fed tiiis ipfius technis , hoc ila 
Graece κλΙ τχυτχ, ούχ υττ αλλαν, xWx τοΓί (τχυτου 
ντεροΤς, ηλτχ τον ^χυμχσιον Αϊσχύλον, χλίσκη. Prover- 
bium eit Graecoriim, quo videtnr primus otnnium fcrip- 
torum ufus Aefchylus in Myrmidonibus : ut obfervat 
cotnici enarrator ad Aves. Galenus libro quarto de Hip- 
pocratis et Platonis fcitis, disputans adveiTus Chryiipputn 
ilbi paffim conlradicentem in fuis fcriptis, κχ) τχχ ούχ 
ύν οίλλων οίλλχ τοις χύτων ■πικροΐ'ς χλισκόμε-^'χ. Lfg^j 
itxi τοιυτχ, et τΓτεροί'ς οϊλ. Apiilejus in Apologiae epilogo : 
imo contra ubique , fi cum feptem pennis eum tenui. 
olim qiiefti fnmus de inenda hujus loci. Sed videtur 
idem plane dicere νοΙιυΙΓβ ciim Galeno. Itaque legimus, 
imo contra ubitjue , fi fuis captum pennis euni tfJiui, 
aut, fi captum fuismet pennis eum ten. [B. Chryfofto- 
mus liomilia 38. in priorem ad Corinlliios. ε16ες ττως 
ov6ev πλαϊνής χσ^ενέστερον ', κχΐ νιας τοις οίκείοις «λ/σκβ- 
rxi τττεροΐς.^ Caput Tertiumdecimum. p.8i'i. 

Όλ//οί. Cratini Pytina, στίο^ν- Cratini Thrattae. 
τίεΤκΙκοί» ClearcJius glojfographus. τοίξγοίνον νί- 
nutn^ fwe lora, ττετούκνον, ^ocula. '7iiToc%vov et 54 Ι. Casauboni Animadv. ι ν Ατηεν. 

Τίε^αχνον- Critias tjrannus. ξεοντού. Cratini Le- 
ges. Diphili fabula ήΛξψιΤειχενί-, et ΣτξΧΤΚύη]^. 
Hedyli ohfcurum epigramma lUufiratur, BJ70"ci. 

Ολμος, irorrj^iov Ηερχτίου τρόττον είργχσμένον. Μένε• 
σ^ένης έν τετοίρτω Πολ. Et poculi cavuni , et pila in 
qua pinntur, globi cliniicliali figuram habent. Inde illa 
nominum cataclireiis : cujiis leftis etiam HefycL•. Pro Me- 
νεσ^ένης docti ex conjectura ^Ιε^χσ^ένης: cui parce in 
talibus ildendum. non meminimus fane legere hoc nomen, 
at Menefiheus , probum eft et Graecis ufltalum nomen. 
Pro : d λβ XTix 1^7} ζ , MSS. οιΐ^χτύνης. nihil video: niii fit 
nomen foeminae. Priruus vei-fus et Cratini Pytina in 
OXYBAFHO allalus legitimam fnperat raenfuram, ηΐβ 
tollas vocem λ/«ν: aut initio illa τ/ς «V. "πίίτου aatem 
fcribe non -jrorov. Caeterum fabulae hujus argumentum 
habes fufe expofitum apud Ariitoplianis interpretem ad 
liaec verba ex Equitibus , γενοίμην εν Κρχτίνον xcJi/ov. 
Tertio verfu, Κα; τονς «αί/σκους συγκερχυνωσω σποόων: 
ηοη dubitabis fcribendum συγκερχυνύσια σνοί. cadifcos 
fimul omnes conteram tundendo. σττοόεΤν eliam ττχίειν 
fignificat, et quoquomodo peidei'e aliquid. De Antiphanis 
loco e Μγβ'ιάβ vide libro fuperiore. ΟΙΝΙΣΤΡΙΑ. 

o; μέλλοντες αποκείρειν τον σκόλλυν φησιν Π. De hoc 
more dicebamus ad Characteres Theophrafti. Servabalur 
non Athenis foliun : fed et alibi Graeciae. VaiTO ia Lo- 
giftorico. Itaque Amhraciae primum capillum puerilem 
demptum , item cirros ad ApoUinem ponere folent. 
ΠΕΛΙΚΑΙ. Κοίλλ/σ-τρατοί έν Χινομνημχαι Θρχττων Kpx- 
Tivov ΰΐΓθόιίύύ(Τΐ χύλικχ. id eft, Call. in commentariis ad 
Cratini fahulam Thrattas interpretatur calycem. Cratini 
Thrattas , iive Threicias , laiidant paffim multi veterum. 
Pollux vero hunc ipfnra locum affert lib, lO. cap. 19. 
ττρο^τ-^ετέον 6h τχς εν Θραττχις Κρχτίνον τελίχχς, jj «ϋ- 
λικχς 7J νροχόονς εινχι όοκούσχς. Hefycli. νελιχάν, ειάος 
-πΌτηρίου ξυλ/νου, όιχ το ττετΓόλεκίσδ'χι. fcribendnm *6- 
λίκχ. vel iti quarfo cafa ττελίκχν. Calliitrati iuterpreta- 
lioni vocis ττελίκχι , fiibjicitur expoGtio Cratetis alius 
critici qui loiiis Cliii locum citat in liaec verba , εκ ζχ- 
^έων ττι^'χκνίκν αφύσσοντεζ ϊλττχΐζ οίνον νιτερφ/χλον κε- 
λχρίζετε. ubi vocem ολττχις varie acceperunt, Ergo de 
ea quoque liic Atliciiaeus , etli non fuo loco tj/v 6h Όλ- 
ττψ, ait, HXt τΰριχος Kopivdtovc μεν φησ} κχι Βν^χντίους 
χα/ Κυπρίους την ληκυ^ov χτιοίίόόνοΐί , Θεσσαλούς όε την LiB. XI. Cap. XIII. 55 

χρόχοον. quod Mondum, credo, quisqnatn animadvertit, 
foede inquinalus eil hic locus, qnorfum enim per omnes 
Mufas, pertiuet vox τάριχοςΊ natn qui exiftimarnnt βλ- 
'jrtjv aliquando falfamentum , fignificare, plus quam toto 
coelo errarunt, Enim vero favenljbus Mufis veram lec- 
tionem odorali fumus. JNam legendum, την d' oXtttjv 
Ιίλείταρχος Κ. id eft, Clitarchus fcribit vocem ολτί/ί/ρ. 8i5. 
Corinthiis quidem et Byzantiis ac Cypriis ampullam 
Jignificare : at Thelfalis guttum. Clitarclms , cujus hic 
diffi.mulatum fuerat aiomen, Glofrarum auctor fHit; quas 
paffira AthenaeHS landat, vel vide ilalim fequentem ex 
iisdem lociun, In ΠΕΛΛΑ debueiaut Hipponactis fca- 
zontes vere Hipponactei ita diftingui, 

Εκ ττελλϋοζ ττ/νοντες. ου yxp ην uvTOis 

κυλιξ. ο ττΛΐς yxp έμτεσων χοίτηροίξε, 
et poftea, sh. dh τίίς νέλλης 

εΐΓίνον αΚλοτ\ (κύτος ίλλοτ ιχρότγ ττρονιηνεν, 
ubi malim, αϋτχρ αλλοτ apvrocivy ττροντηνεν. Phiala de 
qua recitanlur Phoenicis veiius, ilia eft de qua tam niulta 
Laertius in Thalete. Defcribilur et alter locus ejusdem 
poetae : quem depravatum omnes codices nobis exhibent. 
'Ex ττελλί'όος rupyxvov^ axl tj/ ya/jf 
κωλοΤσι όχκτύλοισ/ <^' ητερ^ σττέρόε* 
τρεμοον οΤόν νερ εν φορη'ίω νωόός. 
eruditus interpres cenfuit emendandum τω τ Ονρχνω 
χχ} Ty Γλ/^. et verfu fequente, Κολοβοΐ'σι όχχτύλοισί 
T^ ■3"* "Hpy ffW. non abfurde ille quidera : fed longius ta- 
men recedens ab editae lectionis veftlgiis : quBe nos magis 
premimus, et fcribimus^ '£κ τελλίδοζ Tiij,yxvoVf xxiToi 
γυίοις χαολοΤσι, όχχτίλοις τε, dTjrip^ ΰττέν6ει. vel ry ^εη, 
hoc eft , ille quamuis debilis arius et digiios , altera 
manu (vel , alteri deae) targanum lihat. Loquitur de 
fene paupere et vieto ; quem ait libaiTe non vinum qui- 
dem , fed quod ad donum aderal. τχργχνον Hefycb. in- 
terpretaliir ττόμχ έπ στεμφνλων , loram. οϊνον στεμ(ρυλίτην 
alii vocant. coraicns Plato oivov τεταργχνίαμ^νον dixit iis 
verfibus qui recitati funt in αμυστίζ. ΠΕΛΛΗΤΗΡ agno- 
fcit etiam Hefycli. fed et ττελληρ pro eodem. Scribe in 
ΠΕΝΤΑΠΛΟΑ xywv» ίητεΧεΐσ^αι twv εφηβωρ ίρόμου. 
quod nuper editum eft, habent antiqnijr. libb. fed inalo 
leclionem priorem quae et in Excerptia. De ofchopboi-iis 
AthenienGum, paffim grammatici, et Pliolius aliique. 
ΠΕΤΑΧΝΟΝ» irorriptov εΗτετχλον ου μνημονεύει "Αλεξίζ 
έν ύίρούττβι, ΊτρόχειΤΛΐ "Jfi το μχρτύριον «yrou. Poculum 56 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

illud et pefacnum et petachnum , per κ aut % fcribi 
auctor efl; Hefychius. fed ecce aliam ypa(pi]v ex ejnsclem 
libris, ττεόχννχ, ait, r« έκνέταλχ κχι φιχλοβιόη νοττιριχ. 
Lego , ιτεόχχνχ. nam et verbum agnofcit idem. ττεόχχ^ 
νονσ3'χί t quod exponit, εξυχτιοΰσ^χι κα/ τρυφΰν. Quod 
ait, jam anle recilatnm eiTe Alcxidis teitimunium ubi 
petachni fecit mentionem , per emendationem noibam 
verum eil lioclie. vide libro tertio, capite nllimo. In Ex- 
cerptis conilanter ιτβίτχ^νον. niendofe. Addit Alhenaeus: 
xxl Άρίστοφχιης έν άρχμ,χσι λβγίϋν , ττχντεζ 6' ενόον 
•πετχχνεΰτχι. De iis fabulis Ariftopbanis quae Dramata 
vocatae funt dispulatum fatis libro feplimo, cap. deci- 
moquarto , quae liic citantur ex illis mendofa habeo. 
quid enim figmficat vocabiilum τίετχχνεΖτχιΊ. Ego vero 
cenfeo legendum, ττχντεζ ό εν$ον ττετχχνοΰντχι. aut iic 
potius , τΓχς τις i' evdov νβτχχνοΰτχι. non diibitabunt 
p.8i6. periti harum literarutn hoc poiterius eiTe vei-inimum: 
neque alio Hefycbium refpexiiTe, cum fcriberet, τίταχ- 
νοΰτχι, έζυπτίΜΤχι, τρυφχ. Crilias ille qui in ΠΛΗΜΟ- 
XOH appellalur tyranniis, u.ius erat e triginta tyrannis 
quos Lyfander Athenieiilibiis impofuit: fed omnium fere 
immanilfimus et fceleftiflimus : ut non injuria ατλως 
tyrannus nominetiir. Verba illius haec, Yv» 'ττλ'ημοχόχζ 
TocffcJ* εις χ^όνιον χχσμ ευφήμως νροχεωμεν. non νροσχ. 
loquebatur de iiifeiiis qnae niortuo fiebant, εΕΓιιΓα in fo- 
veam libatione, vide extrpmo libro nono lociim ex Cli- 
demi Exegetico. ΠΡΙΣΤΙΣ. οτι ττοτηρίου εϊόος νροεί- 

ρητχι εν τω ττερϊ του βχτιχΗΐ'ον λόγω. Adi fragmentum 
quod capite quarto defciipfimus. vide etiam in λ^βρ-χνιχ, 
in fermone de PROCHUTA nefcio qiiid fit , μνημονεόεί 
avTov Hxt Α.λέζχν$ρος έν Ύιγόνι, Vereor ne plus aequo 
velim n)ihi concedi, ii poftulern refcribi auctore me. Ά λ. 
iv ΆλιεΤ. ita tamen Alhenaeus alibi. ΠΡΟΤΣΙΑΣ. 

OTf t6 τΓΟτηρίοντοντο εζορ^όν έστι τροείρητχι. Obiler hoc 
diclum fijpra, iibi actum de celeha. Pocula autem ΡΕ- 
ΟΝΤΑ videnfur quibusdam appellata quae aliis ρυτχ^ 
fola nominis fci-matione inter fe diiFerentia. Poileriores 
verfus Aitydamanlis iic fcribendi, 

'Ρεοντ» 6ω6εχ. wv τα μεν Ssh xpyvpx 
Tjv , 6ιο dk χρνσχ. γρυψ εν, έτερον ντιγχσος. 
ΡΤΣ1Σ. φιάλη χρνσγ Θεόόαορος- Κρχτηος έν Νόμοις, ^υ- 
σίίι σττένίων. De rhyiide eadem Hefycbiiis. Legum Cralini 
fabulae nieminit PoUux libro fexto , capite decimo, et 
libro feptimo, capite vigefimo fecimdo, item Ariftophanis LiL. XI. Cap. XIII. 57 

interpres ad Equites'. ΡΟΔΙΑΣ. Αίφιλοζ Αίρησιτει- 

χει. το όε όρχμχ τούτο Κ,χλλίμαχος iviypxipet Ευ'ίΌίΙχον. 
auctore Hefvcbio, poitxHov et ροόιχς fpecies fiint Trorrjplov 
X»} έκπώβχτοζ: lic enim locjuitur. Diphili iabula cum 
pnmiun in fcenam prodiit, Α/^ρ^σ/τβ/χβΟς nomen babuit: 
ut fi dicas PyrgopoLinices aut PoUorcetes. deinde a 
poeta emendata, et denuo edita eft, novo tituio Εύνοϋ- 
%oc T] "Στρχτκάτης , ut Plauli 3Iiles gluriofus. Auclor 
Atbenaeiis paiilo poil, iic enim το όιχσκευη exponiraus 
libro tertio. Epinici locus ex Hjpoballitmenis defcriptus 
in PTTA, anfe fnerat promiflus in defcriptione eLephantis 
poculi : qnem locuni vide. Ibi fiebat mentio elepbanti, 
qui capiebat tres congios: is de qiio hic Epiniciis, duos 
foluni. IUius verba perturbata vulgo, ita concinnabis. 
"Εστ/ d' ελεφχς. έλέφχντχς ττεριχ-γεί', ρυτον 
χίΰροΰντχ όΰο χοχς , ον ονό' χν έκτη'οι 
έλέφχζ- έγια όε τοΰτο "ττένωκχ ττολλχΗΐς. 
ονόεν έλίφχντος yxp 6»χφΐρεις σνγε. 
Ιη τοϋτο eft figura ττρος το σημχινόμενον: ηοη enim coti- 
griiit cum έλέφχζ : fed cum ητοττιριον. De fequentibus 
Tbeoclis ithyphallicis vexTibtis dictiim eft libro fexto, 
capite decimoquinto. Dionylii Sinopenfis locum qno nos 
itatim rejicit in fuperioribus, opinor, non invenias. Sub- 
jicilur Hedyli epigraiDtna de ibyto quodam macbinofo, 
quod Cteiibiiis mecbanicus confecerat, et V^eneri Zepliy-p.817. 
rilidi, live Ariinoae confecraverat. Videtnr Hedyhis epi- 
grammatis fiiis defcripfiiTe donaria quae in Arfinoae lemplo 
ejus aelale vifebantiir. nam boc iiiii fallor, indicat, cum 
ait Κα< τούτο• in primo verfu. Sane pleraque Hedyli 
qiiae extant hodie ejDigratnmata , donarioruin funt έχι- 
^ρχφχΐ. De Arfinoae cultu et vaiiis nominibus dictum 
libro feplimo cap. 19. Cum aulem et muliUim et imiUis 
inodis depravatum iftud Hedyli epigranima bactenns fit 
editum : qiiae deftint qnidem, ea nos ex fide membra- 
narum fiipplebimns : fed corrnpta ernendare non ροίΓιι- 
nius. Sic igilui• libri cbirograpbi, 

Za>{jOTcr«i v,x\ τούτο φίλοζβφνρου νχτχ vtjov 
ή;• το ρυτόν ' e/if/jjc d' ευ τι όέ τ Άρσινόηζ 
cpxrjiTYiv B^Vacj/ AlyvirTiov ος Xtyvv ήχον 

σχλν'ζεί κρουνού ττρος ρύσιν ^Jrrwaivou -j- 
Μ»} ιτοΧεμον ανν^ημχ. όιχ -χρυσέου 6ε yiyavsv 

ν,'χ^ωνοζ χύμου σΰνβ'εμχ κχι 3'αλιης ' 
Νδ^'λος όκοΐος χνχζ μυστχις φ/λον ispxyxyoii; 
βυρβ μέλος ^slmv νοΐτριον έξ νόχτίιον. 58 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

οίλλχ Κτηιηβίου σοφον βνρβμχ rlsre τοντο ; 
όβντε νέοι νηω τωόε ττιχρ 'Αρσινόης. 
Compotores fuos aifstur poeU, et ad rJij^li contempla- 
tionem vocat, quod arte fubtili elaboratum a Ctelibio hy- 
droanlicorum inventore, (ut libro quarto cap. 33. dictnm) 
Arfinoae Veneri fuerat confecratum. [[n fecundo verfu 
fcribebat 6 μακχρίτης Scaliger εΐόυίηζ $&υτ 'i$sT Άρην. 
Γιο in ullimo verfu ίεΰτε νέοι.'] Tertio verfu lego βηνχν 
minore litera initiante. Ait poculum hoc qnod Graeci 
alii pvrov appellant, Aegyptium efle befam. ita vocabatur 
Alexandriae genns potorii vaQs : quod in fragmento ca- 
pitis quarti ita defcribitur, Βησ7Χ (forte βησχς) ττοτηριον 
-jrxpx Άλεζχν^ρεΰσι, ττλχτΰτερον έκ των Ηχτω μεροον, 
έστενωμένον χνοο-^εν. Laec figura convenienfiffima eft po- 
cnlo ifti, quod ad inftar hydrauleos fecerat CteGbius. 
cur ορχ^ηστ-ην appellet nefclo , et forJaiTe locus eft cor- 
ruplus. Quarto verfu lego, ττρος ρνσιν ίεμενον, [vel cum 
Scaligero ιχττομένου~\ ait, eflluenle liquore edi aliqiiando 
acutum fonum et quodammodo bellicuni. ideo comparat 
tubae clanicum canenti, aliquando vero mollem edi fo- 
num, et conviviis atque commeiTationibus convenientem» 
Quarto difticho comparat βίΐιο dnlcifonum hoc poculnna, 
et efl: locus infignis de inventione iiilri^ imitatione fu- 
furri quem Nilus edit per confragofa quaedam fluens. fi 
quis inalit ad hydi-anlica refpici, per me licet. Siftrum 
tamen Aegyptioruni facrorum myftis familiare fuifle omnes 
mihi concedent. [Pro i^ ϋ^χτων Scaliger emendabat, έζ 
ά^ΰτΰύν. de quo jiidicet lector.] Caput Quartumdecimum. 
Σκ«λλ;ον, el σγ.(Χ>φγ\. Euripidis Enryitheus. Pollucis 
locuH correctus. Dercvllidas dictus Scythus et 
Sifyplius. tabaetas. aeromeli yzt^e ^ξο^όμεΚι. fa- 
bula KovioctrjS yilexidis aut Amphidis. ψυχρ»?- 
p.8i8. hccroc,• T/ieopompi Altae. Telefles comicus, Quae- 
dam ex libris antiquis nunc primum edita. 

Ι^-ΚΑΛΛΙΟΝ• Et oHxWiov et σκαλλον poculorum efle 
nomina eliam Hefychins obferval. Ralio autem appella- 
tionis baec. Σκαλλ^/ν Graecis idem figniHcat ac σαάττειν 
fodere, cavare. Quemadmodum igitur a οτκλτγτο» deductis 1 LiB. Χί. Cap. XIV. 59 

noDsinibiis σχιχφη , σκχψ/ς, cxxCp/oVf et σκΰφος* varia 
inilruraenta nominarunt, quae cavando fieri videbant, iic 
a σκα'λλίο cavalum lignum ia ufum pociili appellarunt 
σκχλλόν. \n ultimo verfuuni allatorutn e Melanipodia 
HeHodi, iii ΣΚΤΦΟΣ fcribendum eft, "Εστί<λ«ν Φύλχπος 
majufcula litera initiante. Phjlacus enini regis nomen 
eft , ut ex praecedente vei^fu apparet , et Bibliotbeca 
Apollodori aliisque. pro έ'στειλβ MSS. βστειχε : quod 
minus placet. Scribendum Κνρητ/όηζ έν Κνρυσ^^βΤ, non 
Έιύρυσδ'ε/ιχ. nam το χ naale adhaelit fini hujus dictionis 
ex feqnentis initio. labulae argumentuni ex ipfo noniine 
fatis notuin. Nam Herculein novit iiemo quin Eniyflheum 
Horit. de Euryftliea muliere, nugae. Praeterea Euripitlis 
Euryfiheum non femel apud Stobaeum invenies laudaturn. 
ΡυΙΙιιχ libro 10. cap. 2 4. tragicuin bunc laudat, hv EtJ- 
pi(X<^hsi σχτυρίΗψ. an ριυ Κνρνσ^βΐΊ potelt dubitaii. 
Locus ex Oinphala Acbaei pluribus defcriplus eft iu 
fermone de literato poculo. τολι/'φίΟΐΌί aoproc fr:ribani 
potiiis in Alcrnanis ioco , et initio vfrfiis Steilcboii, 
Σκύχφειον 6ε λχβων ^έπχς. ^ ΛΑΓΪΝΟΝ. xxi έν 

ΥΙχτρχις όε φησι τουτ εινχι το μέτρον τψ λαγαιον. quis 
φησίΐ verius eft φαί/ et t^u Kxyvvov Epit. non Xxyxvov. 
Verte, των κατ&ΰτχμνισμενϋον θ]μΐν λχγύνων. Lagenarum 
quas diffudimiis. Pollnx libr, 7. Maiini , «α/ όυσχερηζ 
λχ<γυνος οντοζ νλ^ρηζ wv οξουςι quam irKrjaiov οξους et 
έάίόονν 6' έπχστω λχγ. Locus Diphili ex Adeipbis comi- 
cnni aliquod figmentiim continel, iniperfecta fentenlia. 
Pollux lib. 10. cap. 20. hnnc ipfuin Di[)bili locum inlel- 
ligebat, cnm fcripfit το όε kayvttov ε'/ρηκε Αίφιλος έν 
ΔδλφοΓς. corrige igituv έν 'Μελφοΐς. Iiujuinatifllaia quae 
iequuntur. το $' έν ΥηρυονΙόη. λχγννοις Έτ/ισιχόρου εμμβ• 
τρον ΰς τριχλοίγννον την των τριούν ysvSv χμφιβολι'χν 
έχει. nullum dubium refpici verfum Steflcbori qui prae- 
cedit non longe , Έ,Μνττφειον Ss λχβων άέττχς εμμετρον 
αος TpiXayvvov. Ergo ita eraendandum , ro d' εν Tjjpvo- 
vii^ Στψιχόρου f λχβων άεπ. etc. pertinet autem obfer- 
vatiuncula baec ad. genus vocis Kxyvvo; , de quo hic 
agitur. interpretes plane hic ballucinanlur. Dercj^^lJidani 
Spartanum appellatum fuifle ScytJium ex Epboro narra- 
tur aliquanto poft: et cauiTae dicitur fuiiTe, quoniam inerat 
moribus illius •ποΧύ το ττχνονργον xxl ^'ηριωόεζ. tales 
erant et habebantui- vulgo Scylbae. inde homines trucu- 
lentos et immanes dixeruiit Graeci σκυ3'ρονς. inde etiam 
peculiare iftud Dercyliidae cognomen. At Xenopbon, non 6ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

Scythum, fed Slfyphum prodit eiTe hunc appellatum. an 
quia utnimque vulgo datum Dercyllidae cognomen? illud 
p. 819. propter feritatem, lioc propter vafritiem. riam utnimcjue 
fuit Sparianus hic, et "KotvovpyoQ et •37]ριύίης. de Sifyphi 
illius anticjui dolis nemo jain monendus ell. an locus 
Xenopbnnlis ex iilo Epbori emendarulDS nobis liodie? 

ΤΑΒΑΙΤΑΣ. Subjecfiis locus Aniyntae ex Afiae 
itinerario iion Gi'aecum fed Barbarum boc vocabuluni 
eiTe nos docet. ai-culam proprie fignificatam piito illa 
diclione ab Hebraica non obfciire deflexa. άερ6β%λί bo- 
die in officinis mannam vocant. Galenus opoaoueXt et 
Λερόμελι. [aerium mel leges apud fummum vatem. Fro- 
tinun aerii mellis roelcfiia dona Exequar. fed diverfo 
fenfii.] τραγέλαφος. "Αλβ|•/5 ένΚονιάττ^. Julins 

Polbix libiO 7. cap. 27. χα/ ν,ονκχμΛτα ev uv είποις. Hxi 
TO pij/u.« Koviuv. Kxi τον TOVTO ipocvTx χονιοίτην. "Αμφιόος 
ik χχ} όραμχ Kovixttjc• in dubio mibi eil animus, Atbe- 
naeumne ex Polluce cenfeam emendandufT), an ex Alhe- 
naeo Polliicem. ΤΣΤίΑΚΟΝ» ττοτηριον votov. In 

Excerpt. 'Ύχστίϋόν. perpeiam. JNolanda Hpfyrliii verba. 
νστιχιΐϋοζ, iroTrjpiOv -ποιον Λτχλιΰτχι. ΦΙΑΛΗ• Ό"?- 

ροζ μίν οτχν Xgyy χμφί^ετον ψιχλην ύπνροοτον ε^ηκβ, 
de boc νειΓα aliqiiid fiipra in όχΗτυλωτόν. Vocis xirvpca- 
τος dnplex fequitur interpretatio : η •\Ρυχρ•ηλχτος , ^ iirl 
ττΰρ ου* επιτιθεμένη. Vocant aulem -ψνχρηλχτχ Graeci, 
non frigidis malleis ducta: jd eniin eft inej)tnm. fed 
τα μετχ το ikxdijvxt "φνχρω βχφέντχ: quae ροβΓιηαιη 
fiint malleo diicta, in frigidam fuere merja. Scribe, 
τον ^sv έμπνριβητην, τον i' χνυροΰτον. et mox, Κρχτίνον 
ό' εΐνόντοζ εν Δρχττέτισι, ^εχευ-^ε φιχλχζ τχσόε βχλ. ut 
itatim. Scribe eliam , 'Ίτ, εκφορεΐτε. Siifpectns fabnlae 
titiilns, cum laudalur Tbeopompu'* iv Αλδ'χις. Hefych, 
cikd^xv interprefatnr ^ερμχσίχν Τ] •9ερχ7Γείχν, calefactio- 
nem aut curationem. luxnm balneorum, de quibns bic 
loquitur Atbenaens, foilaiTe ea fabiila Iradnxerat poeta. 
11)11 eft verins, fcribendum εν ΆλΦΛ/Λί. Pollux libio de- 
cinio, cap. 46. Θεοττομτος έν Άλφχίχ, 

Trjv oinlxv yotp ευρον εΙσελθΊΛν oXtjv. 

κίστην γεγονι/ίαν φχρμχΜονωλον Μεγχρικοΰ. 
Μοχ Ipge , Ύελέστΐ]ζ 6' χκρχτον Οΰνόμχζεν. ως του Ύελέ- 
στον χκρχτον την φιχλ-ην είρηκίτος. Prima verba Γιιπί 
Tiiiiarcbi : fequentia Albenaei, ea velut exj)licanlis. Te- 
leflos comici nomen , ut icinins ex Atbenaeo et Siiida. 
quam abfurde iAa docti acceperint, piget dicere. In Cra- LiB. XI. Cap. XIV. 61 

tini verfa. ΧρνσίΊί στενίων γεγραφβ ΤοΤζ o(Ps(Tt TieTv ί/- 
iovc. uialirn, το/ς σοφοΓί τ. S. ΡοίΙ Hermippi veifura, 
allaluMJ in fermone de Chrjjlde, ilerum lacuna fuit no- 
landa: etfi vnlnus acceptum difGmnlant anliquae mera- 
braiiae. In Excerptis tam Levinianis, quam Hoefchelianis 
legebaiilnr ifto loco qnae hic derciipfinms ΈκαλίΓΓΟ Si 
τις Hxi ΒΑΛΑΝΧ1ΤΗ φιοίλη, ης τω ττυ^^μένι χρυηοΐ ύτέ• 
xeiVTO ΰΐστροίγχλοι. Έημος ok έν Αηλω οίνχΗεΐσ&χί φητί 
χΛλκονν φοί'νΐΗΧ , Ναξιων «vocdjjux, nxt κχρνωτχζ φιχλχς 
χρνσχς. Άνχ^χνόριόης όε φιάλας' Αρεως χχλεΐ τχ irorrjptx 
τχΰτχ. Αίολεΐς όε την φιοίλην xpxv.lv κχλονσιν. ΦΘΟΙΣ. 
νλχτεΤχι φιάλχι ομφχλωτοι. Κυττολις. συν φ^οΐσι -προσ- 
Ίτεντοΰκώς. [Fortafla melius ττροιτε-νωΗως'] ^Sst όε o|^Jve-p.82o. 
adxi ως Κχρσί τχισ} φ^ειρσί. ΦΙΛΟΤΗΣΙΑ. πύλιξ τ/ς 
7JV Ηχτχ φίλίχν ττροντινον , ως φη'τι Ώχαφιλος. Δ,ηαο- 
σ^ενης όε φησι, χχι φιλοτησίχν τροΰτηνεν. "Αλεζις, φι- 
λοτησίχν σοι τηνό iyoo ϊδί» τε κχΐ κοιν^ την κνλΐΗΧ 
•ηροιτίνομεν. 'Έ^κχλεΐτο 6ε χχι το έτχιρικον σννευαχουμενον 
φιλοτησιον. 'Αριστοφάνης , έτττχνονς γοΰν η σκιχ 'στίν η 
V/ το όεϊ'τνον, ως ηόη κχλεΐ μ' ο χορός (vel χρόνος nam 
in ulroque eil: χρόος.} ό φιλοτήσιος. όιχ ik την τοιχντην 
•πρόττοσιν έκχλεΐτο κχΐ κυλιξ φίλοτηιίχ. ως εν Αυσιστρχτ^. 
ΑέσίΓΟίνχ Πί/«^ο7, Ηχι κΰλιξ φιλοτησίχ. ΧΟΝΝΟΙ. -Λ•*/»» 
Τορτννίοίς ττοτηρ'ον εΜος Όμοιον ■^ηρικλείω , χχλκεον ^ ο 
ό/6οσ3χι τω χρτχσβ'έντι ύηό του ερχστοΰ φησίν Έρμοόνχ^. 
ΧΑΛΚΙΔ1ΚΑ. νοτηριχ, 'ίσως χτό της Χχλκίίος της Θρχ- 
Κικης ενόοκιμουντχ. ΧΎΎΡ1ΑΕΣ. "Αλ^ξις , Έγω ΐΐτολεμ. 
etc. praetermifit fabulae nomen: quod corrupturn extat 
in viilgatis libris : ubi liodie poetae nomen deiideratur. 
Scribe, "Αλεξις ό' εν 'Ύποβολίμχίί^. Έγαί Πτ. Scribe, 
^ντρίόιχ βχδ'έχ όίΐύόεκχ. Caput Quintumdecimum, 

Ό 'φυκΤΫΐς ας. φων'τΐί^ KocTuKKotyYi et φύον^ί* άτίοτι^ 
σίς. Atgiimus peleris poemaiis nomen. Aegimius 
vetus fcriptor ΙΙεξ) 7ταλ//α*ν. Ilef «/ve/v ^Αξμοοιον' 
Plalonis quaedam xpcvikcc οίμχξΤϊ^Ι^ατού. Proi^. 
^ξοΐν Tot^Toi Tois ευχόμενα^' Platonis dictum de 
ambilione. Ephiopi locus elegans exphcatur. 
Βξχσυμχχείολ'ή^Ι^ικεξμοΙτων. uvccyKr] λνι^Ιμίσ^οί. 62 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

calcei ekgantiorum. ελίγμοίτα^ fofciae tibiales. 
Baculus in manu ex jittico more- 

ΦϊΓΕΤΣ ri ΨΤΚΤΗΡ. nXaroJV Ί:υμτοσ!ω. Platonis lo- 
cus e convivio deliiiit in verbo syxiTv , feqiienlia male 
cum praecedeiUibiJS continuarunl. qiiae quideni uiide ilnt 
defcripta iion indicatur in noftiis libris, deficienlibus 
etiain hic vocibus aliquol. Sequitni• AiM^nriroc Φιλιxpyvpa'y 
'τταρ Όλνμττ/χω os •^ηρικλβίους ελαββν έξιτύτουζ όνο "ψυΗ- 
τΥίρκς. Lego, nt deleatur νοχ mendola et palam cor- 
rupta, ^. έλ. i^. sTtx τονς όύο ψ. Eclogam Alexidis ex 
Jl/ppifco, Jege plnribus et melius deicriptam libro iexto, 
led priina verba valde hic coi^rupta. Ila fcribere ροΙΓιι- 
mus: certe quidein, ila diftingnere, 

— ανήντων τω ζενω 
elc την HocTixXvaiV οότος ijv 6' αΥδ'ων κνήρ• 
το7ς ττιχισί τ είττχ f (όνο ycip ijyov Cino&sv} 
τχ Ήχΰόμχτ είς το φ. et caelera iit libro fexto. 
In primo vejTu Euphorinnis , 'Kvxu os κκλ^σΐ] ^Ι/νγεχ 
την -φυκτηριχν. fcribendum τον •\^υΗΤ. Etjflatbius ad ηο- 
nam Odylleam : genera , ait, pocnloiiim funt apud Athe- 
naeum, το ^^υκτηριον , Hxi το "ψυκτηρ/όιον, κχι έ ^νκ- 
τηρίχς Ούζ κοχλ/χς. Poflremis verbis Euphorionis, ευ yxp 
εΐηον ωσιτερ χρυσίον Φοονης ύττότισιν Πυργο-^εμί κχταλ- 
Kxy>jv. appellatur φωνηζ κxτxλλ«yη , vocis et fermonum 
commei^cium: cum diio aiit plures , fermonis vices dant 
inter fe afcjue fnfcipiunt. φανης χιτότισις , eft ferrnonis 
tanquam debiti folutio: neceffitas nempe refpondendi cum 
fiieris interrogalus. Paulo aliter Pindarus χρίϋζ ωόχς, et 
p.Sii.Xoyov τίσιν dixit , in oda qnam diu aiite pronii/ram rniiit 
tandem AgeGdamo cum fenore. Qui dicebat apud Anli- 
phanem, ο ok κχλος τΤλος , κχλος "φυκτηρ, hoc voluit, 
pulc/ira haec οο^βί erit pro pulchro pfyctere. Hefych. 
τΓλος χοιΧν,οΖζ, ειόος ττερικεφχλχίχς. eliam Latini gale- 
rum et gaLericulum , pro galea ufiirjianl. "ψυκτηρχς, in- 
qiiit, vocabant κχΐ τονς ηλαυίόεις κχϊ συακίους τόπους- 
idem Hefycliius: fed fcribe apud illum 'φνκτηριχ, non 
ypOHTTjpixi. Tragoediam Aefchyli ^^εχν/σκους laudatam 
rnox, reperies in indice fabularum ejus poetae, et apiid 
Uefychintn iii άφοίβχτον, Ejus verfum edi juiTerani ex 
iibris, Έ,χύρχζ ΰιτοσκίοισιν εν "φυκτηρίοΐζ• malim etiam in 
verfu Euripideo, φίλχισιν ωλένχισι όεζετχι: quam λί^ε- 
τχι. Addit Athenaeus, κχ\ ο τον hlyίμιov oh -ποιησχς^ 
sid•' Ήσίοόόζ i<rTtv, tJ Κέρκω-ψ ό Μιλήσιος. Aegimius LiB. XI. Cap. XV. 63 

quidam fiiit fcriptor antiquiffimus, quem Ώερι νχλμων, 
five de piilfibus, fcripfiire omnium primunj iiiere qui tra- 
derent, ut legimus apud Galenum in quarto De difFer. pul- 
iuum. Calliinachus quoque Aegimium inter antiquifiimos 
ΊτλχκονντοίΓΟίΙ'κόύν librorum i-ecenfuerat, tefte Alhenaeo 
libro i4. At poema AlyiutOQ infciiptum, quem auclorem 
babuerit, etiatn prifci critici ignorarunt. Scholiaftes 
ApoUonii ad librum teitium, ο τον Αίγίμιον -ποι^ήσχς^ 
6iix το ό^ρχς χντον χύ3'χιρέτα}ς φησι ττροσόεγ^^ηνχι. idem 
libiiini fecundum ejus operi» alibi citat. Cercops Milefius 
hiftoriae fabularis anctor fiiit anliquifrimus, laudalus 
Apollodoro libro fecuiido Bibliolhecae. Wspxivstv Τΐλα- 
μ,όΰνχ aut WxtxvXf aut \\ρμόό.ον ϊη verlibus Anlipbaiiis, 
mox recitatis iu fei^mone de Ο DO poculo, eit, recitare 
antiqua fcliolia , qxiorum et argumenta et titiili illis no- 
minibiis declarantiir. habes de his, imo haec ipfa libro 
ultinio. ΛΟΝ• Αίνων έν τρίτφ Ώερσικαν ί^ησίν oy- 

τως ' εστί ok ττοτίβχζΐζ άρτος 7ΐρί3'ίνος, χχι νυρ. Barbarum 
et nt videlur Perlicum vocabulum eil 'ττοτιβχ^ις. nifi cui 
placeat conjecliira έττ} τρχττέζης. evoov οίαπελον κχ- 

χλα'^ο/σαν όίϋρ-ήσετχι. Poeta icripfit, χμιτέλου άρόσω κχ- 
^λάφισχν. Pindari verba, initio odae quintae Olymp. 
xai 6 τους μίμους 6ε ττε-ττοιηΐίύός. Sophioii celeber- 
rimus miinoruni poeta : quem rcribunt veteres ita fludiofe 
leclitatum a Plalone, ul ei non folnm invigilaret, fed 
interdum etiam indormiret. Sed defciiptis hic verbis 
nihil fingi poleft corrnptins. Inlerpretes, debellando huic 
monftro vires defuerunt. Utinam majoi-em difficultatem 
alibi non elTeimis expert». Legendum haut dubie, πην 
κεκρατηρ/σχμεν' άντΙ τον ττενωκειμεν. vel ηεκρχττίρίΗχμεν. 
Sophronis efl: locus , prodiictus ut probaret yipoiTTjpl^siv 
fignificare idem ac ττίνειν, ut declarat inlerpretatio Alhe- 
naei. Elegantiffime dictum a Xenophonte quod ftatim 
fequitur: plantas nimis uberlim et oidpowQ rigatas, non 
poiTe eiigi , οϋ$ε τχΤς χνρχις itxtrvsTa&xi. nianu tamen 
exarati quidao}, ούόε τχΐς ωρχις όιχχλοΰσ^χι. neque ali- 
ter in Excerptis. De aemulalione et iimultalibus Platonem 
inter et Xenophontem , A. Gelli notns eft locus. Cump.822- 
ait, μονονουχί είποον ουκ εστ ετυμος λόγος ούτος, ad 
Stefichori palinodiam alludit, Ουκ εστ ετναος 6 λόγος 
ούτος, Οΰό' εβχς εν νηνσιν έϋσέλμοις, Ον$' ΙΆεο ττέργχμχ 
Τροίας. Scribo, ο τους άλλους χτχζχτλως κχκολογήσχς. 
ο τοιχΰτχ iu T^ ΥΙολιτεΙχ g;Vajv, Ότχν οϊμχι δ. 
Locus eft in octavo De repub. Athenaeo jam nou fejnei 64 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

defcriptus. quid autem in his iil, cur Platonem allquis 
reprehendat, nullus video. Ait , Tlupusviiy μίν yocp h») 
ikd$?v εΙς λόγους τον τον Υΐλάτωνος Σ,ωκροίτην , μόλις η 
ηλικί» συγχωρεί. Auctore Diogene Laertio Paraienides 
ilorebat circa tempora Olympiadis fexagefimae nonae: 
jam grandis natu, et νύλχι οίνίρωδ'είς. iiatus aulem So- 
crales Olympiade feptnagefima feplima. llaqne etiam ii 
concedamuu Parmenidem qnam diiUiflime vixifle: incidet 
tamen juventns Soci'alis in aetatem illiiis decrepitam. De 
fecundo Protagorae advenlu Athenas, faiis libro quinto 
dispntalum eil capit. l8. Sed coniideremus Alhenaei verba, 
Αλλα μ7}ν ού δύνανται ΤΙαραλος και Hav^/Triroc ο! Viept- 
κλί'ους υίοΙ τελίντησαντες τω λοιμω , Πρωταγόρα όιαλί- 
ysadai^ οτε όίύτερον έπεδημησε ταΐς Ά^ηναις. ο/ sTt 
"ΤτρότΒρον τελεντήσαντες. Qui aiTiietas Hellenismo aures 
Labebiint, concedent milii non gravate mendum fubeire 
in illis ετι τΐρότερον. confnlamus Hellenismo , et fcriba- 
mus : ετει ττρότερον. habemiis jam orationem Graecam, 
fed ανιστόρ7]τον i ergo etiam huic malo medeamur, et 
legamus β 'έτει ττρότερον, Vera omnino et cerla haec 
cniendatio, nam anno quinlo priiis qiiam Protagoras ve- 
niret iterum Alhenas Pericli<j filii pefte fiierant extincti. 
anno videlicet altero Olympidis 78. per urbem graiTante 
peftilentia. Protagoras erat Allienis aniio terlio Olympiadis 
feqiientis. Hujus χρονιτιοΰ αμαρττηαατος etiam Macrobius 
meminil SatHinal. libro prinio. Paralus et JLanthippus, 
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Pla- 
tonem di^fferunt, fecundo adventu Aihenis morante, quos 
multo ante infatnin iLla ρ^βίίβηΐία yithenis ahfumpferat. 
Platonis dialogiis περ] ανδρείας , is efi; cui titulus Laches. 
Scribe deinde ετι δε τον Ά-^ηναίων δημον είκαΐον ε'ίρ-ηπΒ 
Μριτην. ηοη οτι, plenius eadem ftatini repetunlur. Eu- 
pliraeus Orita. is eft qui paulo pofi; vocalnr Κυφρατος, 
perperam: Siiidas Ε,ύψραιος ονομχ πΰριον. 'Ώ^ρεΙτηζ d* iiv 
τό γένος, μετ^σχ,ε δε τ^ς του ΥΙλάτωνος διατριβής. [Scribe 
mox, ο δε καλός αύτου Ώρούταγόρας -προς τω καταδρομή)/ 
ίχων. ηοη ττρός τό per ο parvuni.] Platonis animi erga 
omnes rnaligni lioc inter caeteia aiTerlur argiimentiirn : 
χα/ φχ/δωνι δε την της δουλείας εφιστάς δίκην έφωρά^η^ 
deprehenfus ejl , inquit, cum injlitueret actionem ρ•ϊη- 
diciarum contra Phaedonem. conflat L•llnc philofophum 
duram fervitulem Athenis fervientem, Socralis familia- 
rinm beneficio nactum effe libertatem. Plato, fi vera liaec 
funt, id moliebatur, ut per aliquem flatus ei controverfia I LiB. XI. Cap. XV. 65 

moverelur et in fervitutem fententia judicuin retraheie- 
tur, fed ubi patuerunt ejus coiililia , ab incepto deftitit. 
hoc auctor voluit. Pulcherrimurri Platonis eit dictuai, 
quo alludit Athenaeiis aliquanto poll, ttjv HSVoSo^fxv, inquitp.8^5. 
Plalo, ως tsXsvtxTou χιτωνχ η "^^X^i ττέφυκΑν οίττοτί^ε• 
adoci, Tacitus, etiam Japientibus cupido gloriae noi-is- 
βιηα exuitur. [Olympiodorus jii Phaedonem : εσχχτος 
%ιτων Hut μαίλχ όνσΛ(Ρχίρ6τος κ«τ« μεν ορεζιν η ψιλΟ' 
Τίμίχ, HXTu ds yvcSaiv ή φχντχσίχ.^ Enagrius fcholailicus 
libro primo, capite ui. et ex illo NicepLorus Calliitus, 
libro i4. cap. 5o. Sed Beatus Cbryfoftonius aliler. ram 
etiam poil cineres dui'are ambitionem eoriim exeiiiplo 
demonftrat, qui fupeiba funera fibi iieri mandaiit. τχ 
μεν χλλχ '7Τα3'7ΐμχτχ , inquit, Ηχτχλυετχι τω ^χνχτί^' -η 
όε κενοόο^/χ κχι μετχ τελευτην βίοί^ετχι κχι φιλονεικεΐ 
την χύτης έτη6είκννα3'χι φΰσιν εν τω τε^^νη^^ότι σοόμχτ/, 
οτχν σήμχτχ λχμπρχ κχΐ νασαν χυτών χνχλίσκοντχ την 
οΰσίχν ένισκηπτωσι τ^λευτωντες χύτοΤς χνιατχν , ηχι έν 
τχφ^ χσωτίχν ττολλην σνουόχφνσ; ττροχττοτίδ'εσ-^χΐ' Lege 
quae fequuntur [in morali paite huiniliae 17. Commen- 
tariorum in Epiftolam ad Romanos.] Atque hoc eit, quod 
Platoni hic ab Athenaeo objicitiu•: ipfum qui exui tazi- 
dem gloriae cupiditaleni dixerat , liiae φίλοόοξίχς im- 
preiTa veiligia reliquiiTe in iis quae pofl: obitnm fibi fieri 
teftamenti tabulis cavit. [Platonis gnomen fuiiiis exjolicat 
Georgius Piiida, poeta pius juxta et elegans: cujus ver- 
iiculos ita fcribe: "Όν (nempe oynov : ita vocavit boc 
vitiura praecedenle verfii : ) ουκ ΧΗΟμ•\Ι/ως Ούς όοκει μοι 
αχ) Τίλάταν Ώροσεμττενχρδ'Μί συγγρχφεί tjJ Ηχρί/χ, 'Stc 
εσχχτον χιτωνχ της xaxprlxcj] Lege poftea, Όπου yxp 
μητ χνοίμνησίς εστίν ου νότε ^usv, μητ χ'/σ<9'ησις, ει χχ} 
το σύνολον ημεν, τις χχρις τχντης της χδ'χνχσ/χς; Legis 
deilnitio Ai-iftotelica quam in hac disputatione auctor 
recitat, extat in praefatione Rhetorices ad Alexandrum : 
nec multo aliter in ipfo opere. Vetus fuit Gi^aecorurn 
proverbium: fracta nave non ei^e precibus locum : fed 
prehendi debere quicquid piimum fora objecei'it. mulli 
enim e naufragio arrepta tabula evafei-unt: ut Ulyfles 
χέληδ"' ως "rirov έλχύνων. Horfum refpexit Atbenaeus 
fcribens de Platone, εχρην ουν χ νείσει λέγων» τχυτχ 
Ηχ} γρχφειν, χχϊ μη τχυτχ ττοιεΐν τοις ενχομενοις, χΚλχ 
τοΤς των ενδεχομένων χντεχομένοις. Scribo , ένΙους Ιε κχα 
των Άντισ<3'ένους. Ait, Άλλχ τχ κχτχ τον χν^ρωιτον χνερ 
ένχγγέλλετχί, etc. quae ii mendofa non funt, ita inter- 
Cafaub, Anim, in Athen, T, III» Ε 66 Ι. Casauboni Animadv. in Atiien. 

pretor. caetera, inquit, non melius difcas ex Platonis li- 

bris, quam ex aliorum fcriptis: fed ea folam qnaie ad 

Socratem pertinent : quanquatn ne illa quidem recte funt 

ab eo tradita. non abeil meiidi fiifpicio. Euphraeus non 

Euphratus fcribi debere jam dictum. Euagoti hic, aliis 

efl: Euaeon. ut Diogeni Laertio, Hic Euagon , ait Atbe- 

riaeus, iixvsiaaQ t)J irurplSi ccpyvpiov έττ] ένεχυρω rij ctnpO' 

ττόλί/, καΙ χτΓοστβρησας, TvpotvvsTu έβονλευετο. non facile 

dictu quid faciant in bac narratione illa, Hxi «ττοστερησας. 

p.824. nam id verbi Lampfacenis potius conveniat qui pecu- 

niam Euagonis detinebant: quam ipfi, cui pignoris loco 

arx fuerat tradita. In Excerptis fcriptum invenitnns αφυ- 

στερησχς: quod etiam interpreteris non facile. Forte αφν- 

στερ-ησΰσϊΐς, aut κχ^υατερψάσηξ' id eit, cum civitas non 

refiitu\(fet dicta die pecuniam fuam Euagoni. ττολντεΚίαζ 

ασκ&ΐσ^'Λΐ extremo libro eleganter, quod alii dicerent 

ά(Τ•Λ£7ν Ίτολυτελειχν. Poftremo recitatur Epbippi comici 

elegantiffima ρησις , qua pliilofophi quidam Platoiiicae 

. fectae comtuli et venuftatis plus aequo ftudioii tradu- 

cuntni'. multa bic perpei-am accepta a viris doctis: velut 

cntn tertium verfum Βρύσων 6 ^ρασνμαχειολη-ψικερμύτων» 

emendant nefcio quomodo. atqui recte Βρύσων- ex Ari- 

ilotele et aliis veteribus notus Bryfon qiiem tetragonismi 

demoniti"atio elfi minus recta, tamen nobilitavit. de hoc 

videtur poeta loqui, Hunc igitur vocat β'ρχσυμχχειολη- 

^Ριπερ,αχτΰόνχ, lioc eit, infolentem in disputando et iimi- 

lem Tbrafymacho , de quo tana multa Plato : et fordidi 

lucelli avidiim. ingeniofa nimis liujus dictionis compofi- 

tio. nani quicquid dixit Plato prolixiffima iila disputa- 

tione qua fophiitae naturatn veftigat, id omne hac fola 

voce complectitui• poeta. addit Τίληγεις olvxyHy λη^^/ιγομί- 

σ^ω τέχν^. caret analogia vox penultima. Legendum, 

λη-^ιμίσδ'ω r^ τέχν^. feptitnus verfus, Ev6' ύποκχ&ιεΐσχ 

τχμχ ττωγωνος βχ-^η. Scribe, Ευ ί' ύττοκχ^ιεΐς τε μχκρχ 

-πιάγοΰνος βοίδ'τ]. 8. Εύ 6' έν ττε^Ιλω ττολλχ η^εΐζ ύπο ξν- 

ρόν. videbatux' deeiTe aliquid ad fententiae συμηληρωσιν. 

fed portea animadverti ύτΐΟ σφυρον legi debere non ξυ- 

ρόν. loquitur de calceis qnos iitiusmodi lioniines ornabant 

lunulis, ut et Romani. Nono, Κνημην ίμχτίων Ισομέτροις 

ελί'ίμχσι: belle defcribit fafcias tibiales. de quibus et 

diximus jam multa , et dicemus plura, fi Dei benignitas 

fiverit, in coujmentariis de re veftiaria. ii. Σχημ' άζίό- 

χρεών ένΐ'Λχ^εΙζ βχκτηρίχ. nibil fere eorum praetermittit 

Ephippus, quae propria iis erant quos (piXoKxXix et cultus LiB. XI. Cap. VX. 67 

faciebant notabiles, cum ijnnilata quadam gravitate. αχημ 
αίξίόχρεων eft vultus triftis eorum bominum , quos cum 
videas putes quantivis eiie pretii. Atque hos fcipionem 
folitos in Dianu habere indicat prorfus ex more Athe- 
iiienGum, ut pridetn ad Tbeophraitum deinonftravimus. 
Antipbanes delicatum pbilofophum ita defcribebat in 
Antaeo : 

Αευκη %λαν/ί, ψαιος χηούν/σχος χχλος, 
νίλίάίον avxXcv, εύρυθμος βχΗτηρία, 
βαιχ τράττεζχ. τΐ μχκρχ άεΐ λέγειν ; ολας 
χντην ορχν yacp την Άχχόημίχν SoxoS. 
έτικχ^εΐνχί σχημχ χξιόχρεων βχκτηρίχ eit, vultus tri- 
Jlitiain praeferentem, haculo incumbere. Nibil dici pot- 
ex'at etegantius. Sciibe, νεττερχ^σ^"») Hul i/Je ή συνχγωγη. Ε 2 ρ.8>5. ISAACI CASAUBONI 

ANIMADVERSIONUM 

IN 

ATHENAEI DIPNOSOPHISTAS 

LIBER DUODECIMUS. 

Caput Primum. 

Lihri hujus argumentum. verbi eUipfis Attica. ηΤίΟ' 
KotvaiS' μίλιτού μελιττού, proapes. ^ov^oc) ^^o- 
voi) diveifi gene?'is ^ fed kcct £^οχγ}ν corporis. 
rjSvg βίος. "Κφξο^Ισιος %ξκος. κκ^ομίλείν Tovs 
κοίίξουί, pel Tois ΚΛίξοΙς. 

VjOJNVIVIALIUM fermonum contenta libro duodecimo 

pars, ad tria capita potelt referri. Primum de voluptate 
dilTeritur: quam auctoi- bic et oppugnat inilio libri levi- 
ter, et ilatim propugnat idem, moUi ilem brachio. Deinde 
ex antiqaa biitoria catalogus gentium voluptuofaruni in- 
ilituitur. Poftremo vii-orum : fi viri funt dicendi, quibus 
amor voluptatum, et luxus mollitiesque non vera virtus 
nomen peperit. Orditur autem Athenaeus ab excufatione: 
ait Timocratem fuum compellans, non fuiiTe fe hos de 
voluptate et voluptati deditis dipnofophiftarum fermones 
in literas relatarum, ii fui arbitrii res fuiiTet : nunc vinci 
fe afiiduis ipGus Tiinocratis precibus. Notemus venuftam 
ellipfim in his illiiis verbis : αλλ' έ-πεϊ irxvv λίνχρως 
■ημοίζ αττκιτ&ΐς γ.χ) τον ττερ} τ£ν έτι τρυφ^ όίχβοήτοον ys- 
νομένων λόγον , κχί ttJq τούτων ιηόυτταδ'ε/χς. η yxp αττο'- 
λχυσίζ όητΓου μετ έπι^υμίχζ πρώτον εττειτχ με^' τ^όονης, 
Familiaris cft fcriploiibus Allicis huJDsmodi ellipiis ante 
voculas el 6k μη, ut lib. 5, cap. 2. dicebamus: hic eadem 
eft iigura poft αλλ* iirei. nam ita fuit dicendura, αλλ' LiB. XII. Cap. ί. 69 

iirei «νχιτε?ζ Κόγον , etc. «ποάύόσομεν χλι τούτον. Sed 
auctor animum intendeas ad voluplalis naturam de qua 
dicere parabat, ab inchoala nec dum finita periodo ad 
aliam fei'tur. Ex Ariftolelis JNicomacLeis accuratius dis- 
cere licet quid ilt έττι^νμίχ, quid ηόονή, quid άνόλανσις. 
iteni quae voluptates έτη^υμίΆ iint conjiinctae, quae contra 
oiv&v λύττ-ηζ Hoit έ^τι^υμίxςconlins,anίx\ohΊs. Perceptionem 
rei cnpitae, five illa vere fit bona, iive opinione lolmn, 
Graeci χπόλχυσιν dixerunf. Hanc ait Atbenaeus fieri prirao 
cum appetitu five concupifcentia, ut vulgus loquitnr: 
deinde cum voluptate. fignificans obfciire, ut videtur, 
duabus de caufris expeti voluptates a volupluofis Iionii- 
nibus. primum quidem ut defiderio fatisiiat, qiiod in 
omnibus mortalibns natura excitatur. efl; enira quidam 
appetitus naturalis edendi, bibendi , Veneris, et caete-p.826. 
rarum voluptatum quae ad reliquos fenfus pertinent. Huic 
caiiiTae alia accedit poilea, non jani naturalis : aut non 
ita certe ut illa prior: amor ipfe voluptatum propter 
ipfas , non propter illum finem , cujus gralia illae φυ(Τί• 
xxl ορμχι nobis funt indilae. Haec efl: illa fruitio volup- 
tatum quam peculiari notione -ηίονην vocat, vel χττόλχυαιν 
με•^' ήάονης. Subtilius ilta et accui'atius tractari poterant : 
fed meraor pbilologus nofter fuae profeffionis , non tatn 
quid fit voluptas inquirit, quam quid de ea prifcis fcrip- 
toribus dictum fit commsrnorat. Ejns veftigia iequeinur 
nos, et recenfendo huic voldptuario libro, teraporis ali- 
quid, pro inftiluto ηοίίΐ'ο impendemus, Empedoclis locum 
habes etiam apud Porphyrium Ylspi χνοχης έΐί-^^/ύχων 
libro 2. Inde fcribas tneliiis , 'Zov^ocv τε σνονόχς μελιτων. 
poeticnm eil ξονδ^Οζ pro ζχν&Οζ. et μέλιτχ pro μέλιττχ. 
Melius etiam in Homeri verfu χωλός εων τέχνησι. το 
Kxi μοιχχγρι οφελλει. Homericum eft το pro eo quod 
alii τω. ut αλλ' ωφελβν άδ'χνχτοισι Κνχεσ^χι το κεν ούτι 
ττχνΰστχτος ηλΟ'ε 6ιώκων. Ait, ονάεΐζ ok λ^γει τον Άρι- 
στείόου βι'ον ηόύν, χΚλχ τον ^μινόυρίόου του Σ. Sic ell: 
cum G.nt animi, fint corporis voluptates, ufus loqneiifli 
obtinuit, ut illae quae tactn et caetei'is corporeis fenfi- 
bus percipiuntur χχτ έ^οχην rjSovx} et voluptates nomi- 
nentur. ergo etiam illa proprie ηίεχ quae linjusmodi 
volnptatem parlicipant, Sic cum bonorum Iria genera 
iint, anitni, corporis et quae fortuiiae vocant: tacito ta- 
men omnium prope populorurn confenfu bona χνλως 
cutn dicimus, non animi ornameuta intelligimns , quae 
praeftanliffima funt omniam : neque etiam corporis, quae yo Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

fant illis proxima: fed τλ έΗτος quae funt poftremiOiraa 
omnium. Melius autem et verius vitam illorum de qui- 
bus Alhenaeus loquilur airoKxvJTiXTJv cum philofopho, quam 
^SeTav appellaveris. Adjicit, ovos τον 'ΑΎητιλάου τον Λ. 
β»<τ. άλλα μάλλον εΐ ετνχεν τον "Αι/αν/ος όντως άοροίτον 
χχτοί όόζχν οντος. quis hic Ananis? equidem iion fcio. 
ac vereor ne nimis ineptum fil velle hodie liicifugam 
tenebrionem e latebris in lucem protrahere : quem neget 
auctor ullum nomen dum viveret unquam eiie adeptum. 
boc enim eft, «οροίτον ituToc όο^χν οντος. Fruftra eft vir 
eruditus qui de Anaco vetuilifiimo rege nefcio quid hic 
njoginatui•. In Excerptis nuUa varietas. In membianis 
p. 827. Gc τον άνχν/ονος χορχτ\ neqne fane vox όντως locum hic 
babet. Scribe, iv τχΐς ηίονχΐς τχΐς ττερϊ τχ ύφροόίσιχ, α< 
δη μεγιστχί όοκονσιν είνχί. Quod ait de impunitis aman- 
tiurn perjuriis, apud euiideni Platonem in Convivio iic 
Panfanias , 6k όεινότχτον ως ys λέγονσιν οι ττύλλοι, οτ/ 
xxt οβννντι μονω σνγγνωμη ττχρχ d^eoSv έκβχντί των ορ- 
χων. Ά<^ρο6ίσίον yxp Όρκον ον (^χσιν εινχι. niitlo quae 
paCG.m poetae utriusque linguae. Quae de Heicule mox 
dicuntur, libro 9, et decirao fufe probala funt. ατολτιν 
Όμηρικην intellige , quam Homer. tribiiit. beroibus fuis. 
nam de ornamenlis Herciilis nihil poeta, neque in ejus 
byiDno, neque usquam alibi. Κχ-^ομιλεΤν τοϋς κχιρούς» 
quod fecilTe dicitur Ulyiles, cum apud Phaeacas fingeret 
fe voluptati deditum, eft, ut poetae interpretes loquun- 
tur, χολχκενειν κχιρίως: fcire uti foro, et ιτολνίΓον οργην 
'/σχειν^ accommodare fefe eorum ingenio quibuscum ver- 
feris. Graeci hoc dicunt πχ^ομιλείν τονς Ηχιρονς, vel 
τοΤς κχιροΐς , ut obfervatnm nobis non uno loco apud 
paroemiographos, explicantes, cur Theramenes Cotburnus 
fuerit dictus. Albenaeus alibi, κχ^ομιλβΐν Φχρνχβχ<^ον, 
αβη demereri Ph, [vide infra cap. 9.] Scribe το ττχρεοΡ 
ί' ένχίνέσχς , vel τα νχρεόντχ. CaPUT SECUNDU3I. 

Σουσον eivoti τ^ ^Ελλίήνων ψων^ ro ΚξΙνον. Partho- 
rum regiae variae. Hecatompylus. 'χ^οοίσΒοα otcc 
τΐής Λυλ^ί Malophori Perfarum, rd ττεττομενού 
Ιτη TY{V Τξύτίεζαν- Chirothecarum ufus ificog- 
nitus Graecis et Laiinis. Locus XenophontiS' Lm. Xlf. Cap. II. 71 

Mos ΤξυψΐΙΤων•, ornari οφ^ο^Κμων υτίο^ξοί,φ•^ 

liiTER voluptuarios populos noUfilmi iideniqne nubiliffimi 
Perfae fueriuiC. Jui-e igilm• n\ albo gentium avokxv7Tiwiou 
primi Perfae recenfentur, De his loqnens Alhenaeus ait, 
σουσον -^χρ ε7νοα ry ^Έιλλ-ηνων (pcavy το κρίνον. Jufuni 
enim Graeca litigua (id eft, Graece loqueniibus) ν,ρίνον 
e^ffe. poteft fcribi, ri^ έκ^/νων φων^. fufum enini ipforum 
Perfariim lingua e^[fe ν,ρίνον, ied contra librorum confen- 
fum iiihil niutandum. iiiniis rudes funt Iiarum literaium, 
qui fimiles άμα^φο'Κοηίχζ inler legendum veteres non 
obfervarunt. Interpretes ciii peiTuadebunt σονσον liliutn 
dici Gx'aecis? Hebraei lilium "jUJTtD quail folionim feno- 
lum florem dixerunt. Mulilns ell locus de Parlhnrum 
regiis: o/ Υϊάρ^ων βχσιλ8Ϊς, ait, έαρίζονσι fihv ev 'Pa- 

γαΓί , χ8(μάφνσι is iv βχβνλωνι το λοιττον τον 

ivfxvTQV. De opinione exj.lendum cenfeo. όιχγονσι ά' έν 
/ΕιΚχτομττύλω το λοιττον του ένιχυτου. Habeo enim aiic 
torem Straboneoi , qui libro i i . Uecatompyliim regiam 
Parthorum fuilTe indicat. Diodorus Sicnlus lib. 17. urbem 
appellat &ύίχίμονα: in qua magna ilt copia omniani eorum 
quae ad beate viveiidum folent expeti. Tresne Pai^tLo- 
rum regias an quatuor (tot eiiim Perfaruni fuiit relatae) 
AlL•enaeus recenfuiiTel hoc loco, deficientibus libris, •9'εοζ 
αν είάείη. Diiioiiis locuin de cidari Peifarura pluribus ρ 8a8, 
defcriptum habes iii Hefychii Glofiis. conferanl flndiofi. 
Ait, reges Peifarum CCC. xuulieres folitos habere iu aula 
£ua. quae lotam noctem caiienfes pfallenlesque ad luceruas 
eum oblecteut. et addit, χρητχι os χύτχΐζ y.xl ttoWxhiq 
βχσιλευς ίιχ Τ//5 tmv μηλοίρόρων (χύλης. in rnultis lo- 
quendi geneiihus jiropofilioiies Six et ύπο elegaiiti fei'- 
monis compeiidio vini L•abellt jiarlicipii ad perficiendam 
fententiam neceiTarii. nt d/a μχρτνρων κλχίειν , id eft, 
praejentlbus ti^fiihus. lic igitur hoi: loco, χρχα^χι yvvxt^l 
Stx τηζ χνλτίζ f uti fotiiiinis per aulctiji admijjis. veJ, 
per aularn ad eas adeantem. vel ^ix accipe pro iv, ut 
cum dicimus, i/« Tr\Q ιτρίάτης βίβλου, libro prinio, paulo 
ρυίΐ , ιστορεί Άριστοτέλτις Stx της ιτολιτείχς χντω , ϊη 
tractatu de repuhl. ilLorum. Sed de lioc loco ilatuat 
eruditus lector• Malophori Perfarum intcrpretibus clava- 
tores inepte dicuntur, iiam Graeca vox erat relinenda. 
Mille numero erant fatelliles vegis, fic appellali a colore 
veltis melino : inccdebant enini ττϋρφυρχζ Hxi μτιλίνχζ ηι Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

'ηα^'ημίνοι στολχς, ut legimus apud Aelianum , et infra 

quoque in Athen. elQ hic cauITa alia aiFertnr. Subjicit, 

εΐ Ss έττΐ d'vpxv i^sly , nxl otl τηαλλχκίόες αυτω συνεξ^8• 

σχν. Lego ηοη dubitans 4τι ^rjpxv, ut in iimili ex parle 

loco apud Xenopliontem , primo ΥΙαι^Ιχς. CTxv <}' έξί^ 

βχσιλεύς εν} ^ήρχν , i^aysi την :^μίσειχν της φνλχπης. 

neqne aliter Excerpla. Sequitui-, Hxi την "ττχρχ Μη6(αν 

γενέσβ'χι Περσχις μηλοφορίχν , μΐ μόνον ών airxdov τι- 

juojpiav, χλλχ κχι τηζ των όορυφορούντων τρνφης, εις όσον 

^λ'^ον χνανίρίχζ ννόμνημχ. Interpretes hic fani iiihil, 

Clearchus hoc voluit. Perfas cum Medos coegernnt fibi 

fatellites efle malophoros , non folam fuas injurias eiTe 

ultos, quas a Medis acceperant dum illis parebant: fed 

ipfos etiam tali fervitio monuifle fui priflini luxus, et 

quo deveniiTent ignaviae. ΰγνρτχζ χττοφχίνειν membra- 

narum eit lectio. quidam tamen codd. χργνριτχς» Se- 

quentia Clearchi verba de praemio dari folito ei qui 

novum aliquem cibi paralnm regi Perfarum indicaiTet, 

vitio omnium exempl. inlelligi a nobis non fimt quita: 

etfi rnentem utcumque ppr nebiilam videmus. fed defunt, 

opinor, nonnulla. vovv εχοον valet, fi mentem haheret. 

fcripti tatnen qiudam, νουν ουκ έχων. Non femel dolui 

elegantifiimum locum ita male acceptum effe ab imperi- 

tiffimis hominibiis. Nam quod iterum hoc libro idem 

Clearchi locus tangitnr ab Athenaeo, nihil admodnm jd 

nos javat. τχ -ιτεττομενχ επι τρχιτεζχν , periphrafis eft 

panis, et eorura omninm qnae locum panis obtinent ut 

placentae. Perfae, inquit Xenopbon apud noilrum , non 

contenti caput, corpus et pedes lectos babere , οίλλχ x»i 

Ίτερϊ χκρχις τχΤς %spsi χειρίίχς ίκτείχς κχι ίχητυλη^ρχζ 

^χουσι. Neque Graeci neque Romani habnere in ufu 

Dianuum tegumenta , quibus etiam rnftici hodie utuntur. 

ideo inter caetera luxus et mollitiei Perfarnm argumenta 

boc quoque Xenophonti recpnfctur, quod digitabulis con- 

tra frigus manus fnas munirent. Chaldaei jam olim , ut 

p. 829. videtnr , iis ufi nam in Lexico Talmudico, iio exponi- 

tur manuuni indumentum. Graeci veteres, iit diximus, et 

L•oΓum et tibialium ufum ignoraruut. Poftea corrupta 

aBfiqua disciplina, cepere etiam apud illos , qui erant 

molliores, et manibus extremis et pedibus confulere: 

non fine fapientum indignatione. Mufonius οΰδχμως xx- 

Xov ούτε εσ•3'ησεσι νολλχΐς κχτχοΉέτΓβιν το σωμχ , οΰτβ 

τχινίχις κχτειλεΐν, ούτε χεΤρχς τε κχι -τό^χς ττεριόεσει νί- 

λων 1} ύφχσμχτων τίνων μχλχκχνειν τους γβ μη νοιοΰντΛ^.- LiB. XII. Cap. π. 73 

Rouani temporibus Plinii jam eorum ufum didicerant. nam 
de ipfo fcribit Plinius juiiior, In itinere quafi folutus 
caeteris curis , huic uni i>acabat : ad latus notarius 
cum libro et pugillaribus : cujus maniis hieme manicis 
muniebantur, ut ne coeli quidem afperitas ullum fiudiis 
tenipus eriperet. Sequitui' ex eodem, vvv όε στρωμχτ» irXsita 
^χονσιν sirl twv "irircav, ij έττι τϋύν εΰνων. Stragula nunc 
habent fuper eqiiis plura quam fuper cubilibus, quis 
credat? equidem falfum puto. nam ii in altero luxus 
I'erfarum crevit , cur non et in allero ? aut quae ratio 
cur federe in equo tnollius ilnderent, quam in lecto 
jacere ? Lego , η τότ ivl των εύνων. vel i} ττρίν. etfi. 
aliter liodie in libris mellitifijmi fcriptoris. Demiim ait 
Xenophon, habere Perfas fuos Η0(Τβ7}Τχζ, o\ ύττογ^ρίουσί 
Ts , «α/ έντρίβονσιν αντονς κχ} ταλλα ρυ^μίζουσι. refer 
ad ociilornni pigmenta, et intrilos colores ex more Me- 
doram: nam illi foliti ornari ό(Ρ•^χλμων νπογρχφ^ , κχΐ 
χρωμχτος έντρί•ψει, ait Xenophon idem alibi. unde infra 
ia fermone de Sardanapalo. Eadem confuetudo foemi- 
narum terrae Graeciae : quibus tribnit Philoftratus non fo- 
lum ocnlorum νττο'γρχφχς, verum eliam ^ωγρχ(ζ)ίχς ττχρβιων 
et χειλέων βχ^άς. Multa de his nobis obfervata iii Com- 
mentariis de re veftiaria. apud Julium PoUucem leges 
στίμμιν ομμχτογρχφον. habes etiam apud Galen. titulos 
tractatunm quos olim Crito medicus ediderat in libris 
νερϊ της κομμωτικηι; indices fimilis ftudii in mulienbus 
Romanis, quarum gralia videtur Crito eos commentarios 
confcnpfiffe, medicum agens Imperatoris. Ejusmodi funt 
tituli, όφ^χλμοϋν έττ/χριστκ. et στιμμίσμχτχ ^γχριστχ, 

Capu.t Tertium. 
Lydorum ττχξοίοεισα nvjTtoctoh αλλοοττεσΒΌΟΐ τον roov 
ywociKuuV βίον- TKvKvs dyoiv et yKvKvg dy^^oov. 
Paxamus fcriptor Όψα^τυτ^κόΰΐ' ; item Criton. 
Etrufcorum Refp. fimilis Platonicae. οΥΙ'^μού 
ΚίΧ,μβοίνΒίν. Nani αν,ούΤΐοΓ^οι. anferum. isKccra' 
yiaig α,ν^ξωτΐοι ουκ οίν^ξωτ^οι. Formula vete- 
rum SenatusconfuUorum^ euvoixg ενεκού' Tijs" 
€]g τον oijfxoV' Ιΐυελοι halneorum Syhariticorum, 
Amyris fnje Thamyris. CauJJa deletae Syharis. 

Jr ERSAS Lydi feqnuntur: de quorum delitiis multa vete- 
res auctores, [Initio obfei-vat auctor primos Lydos γυναΤκχζ ^4 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

βννονχ/σχί faeminas cailrafie: ejusque iuventi piimum facit 
p.83o. auctorem Andramyten Regem. fed melius fcribetur iine 
V Άόρχμντην. nam Adramyten regem Lydum conditorem 
Adi'amytii oppidi in Lydia, commemorat Graeca hiiloria. 
Stepbanus iu Ethnicis filium ait fuiiTe Alyattae noliffimi 
regis Lydiae. Sed mirum, in libello Hefychii illuilris 
de Sapientibus, auctoreo) hujiis invenli ex eodem fcrip- 
tore Xantho prodi, non Adramyten regera , fed ipfurn 
Gygem, de quo Hex-odot. Λοίν^ος, inquit, Αυάος ίστορίΗος 
iv ttJ SsvTspx Των AvSixkkv ayVoy ιστοριών φησίν, οτι 
-πρώτος TvytiQ ο Ανίων βχσιλ&ύς γυνχΐΉχς βυνούχισβν, οττως 
αΰτχΐς χρωτο χεΙ\νεχζούσχΐί^ Sed et fpectaculorum prinii 
Lydi inventores fuifle credili: unde Latinum vocabulum 
ludi eiTe dictum, praeter Latinos fcriptores eliam Graeci 
adnotarunt. Lydi igitur, ut ex Clearcho nan'alui' hic, 
$t» τρνφην τχρχ^είσους χχτχσχευχσχμενοι Hxi κηττχίουζ 
αύτους ττοΐ'ησχντες έσΗΐχτρχ<Ροΰντο : prae luxu conjlructis 
viridariis , et ad hortorum finiilitudinem redactis : ibi 
in unihra degebant. et Hebraeum tzai^lD, et Graecum 
•τΓχρχόεισος jn-oprie feptum locum arboribusque coniltuni 
fignificant. fere tanien Graeci paradifos vocarunt vivaria, 
id eft, fepta ubi vivae ferae alebantur. five in hac, five 
in piiore fignificatione accipias, differunt νχρχόεισος et 
κηνος iive horlus : ficut Hebraeis aliud p aliud fal*nE). 
In veris κητοις aut pomariisj non erant niil ημερχ iiv• 
6px , queojadmodum fcribit auctor inferius: in i^aradiGs 
ubi ferae pafcebantnr, arbores pangebantur oinnis ge- 
iiei-is. haec eo dicimus, iit intelligantur illa verba, κη- 
ττχίουζ χυτούς ττοιησχντες. nam Dalecampiiis legit χυτούς, 
et interpretatnr longe aliter. ^Αγνεωνχ vocem fruftra 
quidam habent fnipectam , propter fequentem χγκωνχ, 
tuentur membranae, Excerpta , et Euftathius. Brevis et 
(τύντομος eft oratio, cum ait, Kxi τέλος τχς -ν^ϋχας xvo- 
^ηλυν^'έντες, ■ηλλχζχντο τον των γυνχΐΗοον βίον. nam 
accipiendum, qnail elTet fcriptum τ^λλαξχντο τον των χν- 
^ρων εις τον των yuvxinSu βιον, virilem vitam muliebri 
cominuiarimt . Legunt omnes libri qna fcripli, qiia editi, 
TO yjcp iito ^υνχίν.ος χ^χεσ^χι ύβριζομένους, σ•ημ,ε7όν εστί 
β/χς. ηοη ut video emendari. ύβριζομενης. elii eam emen- 
dationem ftabiliunt praecedentia, quibus dicitui', Onipba- 
lem faeniinam, legnum Lydurnm occupaiTe μίχν των 
νβρισ^εισων- Vulgata lectio feiitcnliam hanc habet. Eit 
enim fignuni coactae nac fpontaneae fubjectionis, qiiod 
impeiio faeminae pararent qiiotidianis contnmeliii? ab ca LiB. XII. Cai'. III. η5 

affecli. JNJliil mutandum etiam in iftis, ο^εν οι JS.v$ol το 
ιτίκρον της -ττρύζεως ύνοΗοριφμενοι τον τόπον χχλοΰσ* Τυν• 
«ικοϋν ΰίγΜνχ. γλυκνν ΰγκων». etii habent Excerpta γλνκνν 
αγωνχ. perperam et exfcriptoris vitio : nam etiam Eu- 
itatliiiis , utramque agnofcit voceni «γκων et uyaov. neque 
aliLer paulo poft. Non erat attendenti arduum cognofceie 
quod eliatn Excerpta, et membranae quaedam me do- 
cuerunt: poll iila, rijv έιτωνυμίχν sa%s y deeiTe aliquid. 
nam de amborum Midae et Omphalae fuppliciis dicere 
aggreffus, in Otnphala noftram expectationem eludit. 
recte igitur in Excerptis poft illa quae diximus verba, p.83i. 

erat additnm την 6s forte την 6k χτείνας. In 

accurata eorum fcriptorum enumeratione qui ^Oyf /χρτυτΐΗΧ 
edideraut, omittitur Paxamus , nifl vitium eft ia noftris 
codicibus. Sed cauJOfa hujns praetermiifionis eiTe potuit, 
quod de antiqnis folum loquitui' Atlienaeus : non de ae- 
qualibus fuis, ut hic fuit, iit ipfius teilimonio cognofcitur 
libro nono. At Pollux in fimili calalogo eum non prae- 
termiiit: etii paulo nalu grandior, ficut exiftimamus iios, 
Athenaeo. Locua eft libro fexto , capite deciajo, ubi 
quosdam reperies, qui tantae lectioiiis viruni, AtL•enaeum 
dico, fugere potuerunt. Crilon qui in hoc albo nomen 
fuiim profitelui^, non eil opinoi' alins ab eo qui vepl 
ϋομμωτικης κχκίχς , ut loquitur Galenus, accuratifCme 
fcripferat. fiint enim adfinia argumenta , et του αντοΰ 
tjd^ovc. Alexidis de candaulo ρησις, non integi-e defcripta 
eft, et multis inodis corrupta. potex-amus rauUa reitituere 
nullo negotio : fed malumus integrum negotium iis relin- 
quere, quibus vires ingenii hic periclitari libitiim fueril, 
nam otium niajus iionnulla defiderant. Quintum et fex- 
tum ita velim conceptos : 

Θχυμχστον έμον ενρημχ' ναίνυ νολλην 6* iyca 
XV κχ} Txpxd^w σοι, προσκχτ&ίεΤ τοι)? όχκτνλονς, 
mirus fiim artifex, inquit, parare candaulum : cujus fi. vel 
maximam copiam libi appofuero tu nihiloininus quantum- 
cumque fuerit appofitum , totum comedes et tuos tibi 
infuper digitos arrodes, Menandri locum alibi expofui- 
mus. etiam De Hei-aclidis Parafceuajlicis ante dictuoi. 
Rex ille Arabiae ihuriferae qui dicitur bic χύτόνομοζ κ«* 
ϋνίενοζ ντίήν,οος, fui juris fiiit, ei nemini parebat: 
nenipe majori regi , nt infiuiti alii in Oriente reguli. 
male Dalecampius. Lydis fubjiciuiitur orti Lydis Etrufci 
velerea. Oliin magnae ejus i^opuli opes , ut fcimus ex 
hiftoria Romana. luxus igitur et delitiae pro opibus. 76 Ι. Casaubo νι Animadv. ινΑτηεν. 

Alque ecce exemplum in mundo reipublicae a Platone 
multo poft inilitutae. Ait enim τρέφειν ik τους Τνρρηνονς 
τΓοίντχ rx γιγνόμενχ ττχιόίχ, ουκ ειόότχς ότου νχτρός έστιν 
εκχστον. Sed enpiamiis nos ex his cloacis. \n fermone 
de Sybarilis nanatur haec hiftoriola. «fj^p Έυβχρίτης εΙς 
οίγρόν νότε νορευόμενος, εφη iSuv τους έργάτας σκχντον- 
τχς , χντος ρηγμχ λχβεΐν. liomo delicatnlus cum videret 
qui agrnni foderent, ita offenfus eft afiJeclu laborantium, 
iit iibi ipfe videretnr fodi. id dixit auctor ρΐίγμχ λχββΐν : 
fic enim malnit quam Όρν^μχ. cedo aulem quid aliud eft 
pijyux λχβεΐν nifi ορύττεσ3^χιΊ non aiTentior eruditiffimo 
medico, qui ρηγμχ bic ex arte fua aliter interpretatur, 
proxima narratiuncula noilram expoiilionem fatis firmat. 
De albletarum aemulalione in iodienda terra fatis in. 
Theocritiris leclionibus. INani σπονχΐοι , in anliquis per 
ω magnum f< ribuntiir σκωττχίοι. recie. Eiiftathins, '/σως 6k 
των σκ(Λτων, (id eft nomen avis imitatricis et faltatricis) 
■π-χρϋΰνυμοι mx! 0/ ττχρχ τω Ύ/μωνι σΗωττχΐΌι, ττχρχ Λ«- 
κοοσιν έπιχωριχφντες' xv-Jpwxpix έπεΐνοι μιπρχ, χχλου- 
ρ,832. ^sv* Txpoi T(7t στίλτωνες. incogitantia dixit τχρχ Αχκωσι: 
cum debuiiTet ττχρχ Ένβχρίτχις. MaiTaiiicae apopbthegma, 
five, ut anclor vocat χττόκρκτιν , imitatus eil Caefar eo 
dicto qnod refertur Plutarcho in vita Periclis. Diftingue 
verfus Enbuli, 

K«/ yxp ττόσια ν,χΚλιον , ικετεύω, τρεφειν 
ανδ'ρωττόν έστ χν^ρωττον , χν y εχ^ βίον ; 
quanto h.oneβius ββ , cbfecro, hominem aiere hominem, 
fi cui opes fuppetant. addit Eububis, "H ^^r* trXxTxyl- 
ζοντχ κχ( ηεχψότχ. anfenim ττλχτχ^ισις five ττλατυ'γ/σ/ί 
foiiiis ille eft, qnem in lacu edunt aut ftagno aquas alis 
tundentes. natn quando gratilant aut gingriunt, ίγχττγχ• 
<^stv Graecis dicuntur, fi modo recte fcriptum in libris 
Pollucis: quod alibi conliderandum. Lego cum Excerplis, 
ΊτλεΙστους οΐπέτχς ^χοντχ χεϊ , τούτοις νχρχ την όίχιτχν 
ΰίφικνονμένοις εΙς το συμτοσιον ηόεσθ'χΐί Archytam cum 
pliirimos femper haberet ferpos , folitum oblectari fi 
ipfo cihum fiimente, illi in coenationem venirent. Haec 
ita in Excerptis. vulgo χφιεμένοις εΙς το σ. Sed quor- 
fum hoc? jure quaerat aliquis. nam agit liic auctor non 
de moderatione clementis domini ergafervos: verum de 
oblectatione quae ex infantibus capitur honeftius, quam 
ex pumilis aut fimiis. Conftat nobis quaefito verborum 
compendio, depravatum elFe bunc locum. Nam de eo- 
dem loquens Aelianus ita narrat: Archytam vernulis fuis LiB. XII. Cap. III. 77 

plurimum eiTe oblectatuni. Sio ille, verbis prope iisdem : 
Άρχντκζ Ύοιρ»ντί'νος, πολιτικός τε «α/ φιλόσοφος ocvijp 
γβνόμενος^ νολλούς έχων οΐκετχς ^ τοΐζ χύτων τΓχιόίοις 
ττΛνν σφόδρα έτερττετο, μετ» των οίκοτρίβων ττΆΐζων. μοί- 
Χιστχ 6' έφίλει Λυτοΐς τέρττεσ^Λΐ εν τοΤς συμποσίοις, Sive 
igitur inftitutum ab Athenaeo fermonem fpectes, five 
Aeliani teftimonium , foibendum paret hoc modo. τοΓζ 
τούτων τχιόίοις ττχρΰί ttJv όίχιτχν χφιπνουμβνοις εΐζ το συμ- 
ττόσιον ΐ]όεσ•3^κι• foUtum oblectari, fi ipfo cibum fumente, 
eorum nati in coenationeni venirent. convenienter huic • 
iiarrationi addit auctor, αλλ' ot Ένβχρΐτχί εχχιρον τοΐς 
Μεληχίοις κυνιό/οις, κχΐ χν^ρω-ηοκ; ουκ χν^ρωττοις. ap- 
pellat homines ηοη hotnines , ηοη ut in veleri gripho, 
eunucbos , fed pumilos: quos et Gmiles ipiis Auguftus 
vocabat ludihria naturae et niali ominis, de his ad Sue- 
tonium. Pergainus. Sybaritae, inquit, pnblica convivia 
faepe agitare foliti : κχΐ τούζ λχμττρως φιλοτιμτι^έντχς 
χρνσοΐς στεφχνοις τιμωσι ' κχϊ τούτους χνχκ-ηρύττουαιν εν 
τχΐς ότΐίχοσίχις •θ'υσίχις κχι τοΐς οίγωσι, τροσκηρύττοντες 
ονκ εϋνοιχ'ί' , αλλχ την εις τχ όεΤπνχ χορηγίχν. 1η aliis 
Graeciae civiLatibns, niaxiine auteiii Atheiiis, fi quis de 
republica bene eiTet meritiis, biiic corona praemium dari 
folita: quae ejus capiti imponebatnr curn vel facrorum 
vel ludorum cauiTa maxima undique tuiba hominum 
conveniiTet. accedebat praeconis elogium, el ut dicam 
cum Jurisconfultis fuperdictuin, proclarnantis, baberi τω 
άεΐνχ hnnc honorem. ΕΪΝΟΙΑΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΙΣ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ. At Sybaritae cum lautos convivatores 
donarent coronis ulitatam foimidam, quae fiiit eorum 
vefania, in iftam miitarunt: ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΔΕΙΠΝΑ. MAGNIFICENTIAE ERGO QUAlVIp.835. 
1Ν EPUL1S PUBLICIS EXHIBUlSSET. Interpres cum 
ηοη animadverteret quam vini haberet praepodlio νρος 
in verbo -τίροσκηούττειν , totam fententiam conupit. At- 
qui manifefta eit allufio ad formulam a praecone folitatn 
coronandis fuperdici. In Ctefiphontis decreto quo de- 
cernebatiir corona Paeanieo oialori, fiiit fcrip*iim. Υ^τη- 
σιφων εινεν , ως όεΤ στεφανωσχι τον Αηαοσ^ένην τοΤς 
ύαονυσίοις t έν τω του Διονύσου ^εχτρψ , κχΐ ιτχσι τοις 
"ΕλλησΓ κχι τούτων εναντίον χνειττεΐν τον κ-ηρυκχ, οτι 
ΣΤΚΦΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΝ ΔΗΜΟΣΘΚΝΟΤΣ ΠΑΙ- 
ΑΝΙΕΑ Η Π0Δ1Σ ΑΡΕΤΗΣ ΣΤΜΠΑΣΗΣ ΕΝΕκΑ 
ΚΑΙ ΕΤΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ. Cicero vertit: 
Ctejiphon Jcitum fecit f ut corona aurea Demofihenes 78 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

V 

donaretur, eaque donatio fieret in theatro populo οοη- 
i^ocato, atque ita praedicaretur, EUM CORONA VIR- 
TUTIS ERGO BENEVOLENTIAEQUE QUAM ERGA 
POPULUM ATHENIENSEM HABERET. Sic \n Sena- 
tusconfulto: quo decernitur ftatua Deiiietrio Diodoti F. 
Syracufano ita fcriptum ΕΔΟΗΕ TO ΔΟΓΜΑ ΤΟΔΕ 
ΚΟΔΑΨΑΝΤΑΣ ΕΣ ΧΑΛΚΏ-ΜΑΤΑ ΑΤΌ. ΤΟ ΜΕΝ 
ΕΝ ΑΝΑΘΕΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΤΛΕΤΤΗΡΙΟΝ* ΤΟΔΕ 
ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΟΜΕΝ ΔΗΜΗΤΡΙϋ. Δ10Δ0Τ0Τ ΣΤ- 
ΡΑΚΟΤΣΙΙΙ ΤΠΟΜΝΑΜΑ ΤΑΣ ΠΟΤΙ ΤΟΝ ΔΑΜΟΝ 
ΕΤΝΟΙΑΣ. et in allero decreto in ejusdem lionox'em 
facto a Melitaeis: ΑΡΕΤΗΣ ΕΝΕΚΑ ΚΑΙ ΕΤΝΟΙΑΣ 
ΗΝ ΕΧΛΝ ΔΙΑΤΕΛΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΔΗ- 
ΜΟΝ. AlluGt apud Ariftophanem in Philonida, qui de 
hero dicebat, έμοί 6 όεσχότης •^ηρίκλειον εάωκβν, οϊμαι 
χρηστοτητος ενεχχ. Sequitui' aliud luxus argumentum, 
Trotpx Σ,υβχρίτχίς ί' εύρέ^ησχν κχΐ ττύελοι έν χΤς κΰίτχ- 
Μείμενο( έττυριόίντο. ηοη funt ττνελοι caenacula, fed bal- 
neorum folia aut cellae. Neque alind voluit auctor quam 
fuiiTe inventam a Sybaritis novam cellarum formatn, 
prioribus Graecis incognitam. Intelligit autern ττυριατη- 
ptov, iive cellam fudatoriam: aut folii machinofam ali- 
quam formam, quae eiTet κντί ττυριχτηρίου» De matulis 
tricliniaribus dictuni libro primo. Deei[e aliquid videtur 
in iilis , Αοπεΐ" όε μέγχ τηζ εύίχιμονίχς χύτων aJvxi y οτ. 
puta σημεΤον aut τεκμήριον- et periodi ejusdexn poilrema , 
verba funt corrupta. niii ita concipias, συμιτχρο^ΰνχι trxv• 1 
rxQ έκτρυίΡησχι κ«/ τται/ νοίησχι ως ζηαχι ύπερ το μέτρον 1 
έκλελνμένως. fed meliorum librorum expecto hic auxi-'^ ■ 
liuoi. Corrupte mox, εττεμψχι/ άέ ττοτε κχΐ εΙς <3'εον 
τονς χρησομένους, ων ijv Ίσοίμυρίς* nam fcribendum, ^v 
ήν ο "Αμνρις : vel : ο Θοίμυρις. bic eft, qui proverbio ce- 
lebratur "A/iy^/C μχίνετχί: aut Θοίμυρις, nam utroque modo 
fcribitur. Confule EuAatbium et paroemiogi"aphos. Verfus 
primus fortis editae Sybaritarum legatis, Κΰάχιμων συ εσγ 
τιμών γένος χιεν έόντων t ex duobus conflatus eil. Nam 
alibi fcriptum, 

Κνόχιμον ΣυβχρΤτχ* νχνευίχ/μων σν μ^ xsi 
ρ. 834. iv ^χλίτ^σι ^εων τιμών γένος xihv έοντων. 

Infignis eil hiftoria , quam et alii narrant, deletae Syba- 
ridis ira Deiim, unius ob culpam. ττολΚχκι yxp ξΰμιτχσ» 
νολις χχκου χνόρος έπχυρεΐ. Ea culpa fuit : reverentia 
erga patrem quam erga numen major. Simillima caiiiTa 
et Coriolanorum perdidit , plus euim apud illuui matvui LiB. XII. Cap. III. 79 nomcn, qiiam palriae niajcftas, aut deorum religio valuit. 
Scribe, γινομένων αντοϊ'ς σημείων ττολλοίν της άττωλε/χς. 
Elegans biftoria eft de Sybarita illo, qui Sybari Croto- 
iiem navigatnrus, condncto iiavigio paclus dicitur cum 
navis magifliO έφ' ω οό ρκν^ήσεσ^αι ηβ aquae gutlis 
afpergeretur. recte Dalecampius accipit de aqua palmulis 
remornm tufa. illud non recle, quod navigalionem liatic 
iii iluvio faclam cenfet: neque ad locorum Ctuni, neque 
ad auctoris fni verba atteudens. Caput Quartum. 
Lex Syracufana fuper vefie muUehri floridi coloris. 
Lex Sybaritica de vocandis ad conpiuia mulie" 
ribus. Tt^ociysiv ετί) rds κΚΥίσξίς. Lex alia Sfba- 
ritica de praemio eoquis ρνοροβίο. Sybaritarum 
conatus abolendi ludicri Olympici• 

^yracufanae legi qua fuit cautum ne qua mulier veilem 
geftaret floridi coloris, aut purpura praetextam, nifi quae 
inter publica lcorta nomen proiiteri vellet: addit Eufta- 
thius velut interpretans, hxI ούτω οϊκείχ εΊνχι r^ Xpvay 
Αψροάίτ^ f Ty Kxi έτχίρα. et ita pertinere ad auream 
Venereni , qiiae etiam irxipx cognominatur , eft autem, 
pertinere ad Venerem, cenferi inter mulieres illi facras 
quae corpore in ejus templis merebant et Corinthi et 
alibi. Strabo Ιβροόοΰλονς vocat. Legi huic frugalitatis 
magiftrae, fubjicitur Sybaritarum lex contraria, vere 
nepotina. "Σνβχρΐτχι , inquit , ^ypx-^xv νόμον τχς yvvxt- 
xxc εις τοις έορτάς καλδΓν, x»i τους εΐζ τχς •9'υσ/χς ηχ- 
λονντχς^ ττρο ενιχυτοΰ την νχρχσκευην ιτοιεΐσ^χι^ ΐνχ 
χξίως ποιούμενοι του χρόνου των d^ Ιμχτίων κχι του 
λοιττου κόσμου νροχγωσιν ούτως εΙς τχς κλήσεις. Nemo 
liarum rerum peritus aeftiaiator negabit poftquam atten- 
derit diligentius, cori^upta efle in iftius legis verbis non- 
nulla. quoquo enim te vertas, nunquaui recte illa expo- 
nas, hx χξίως ττοιούμενοι , etc. INon clam me eft, quid 
de boc loco magni viri fcripferint: quorum fententia eft, 
verborum aliquot tiajectione depravatum eum efle, neque 
alius indigere medicinae. Nobis tanicn aliter videtur: 
nam el delractione et mutatione vocum nonnullarum 
cenfemus hic eife peccatum. Sic autem fcribimus , κχΐ 8ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

TOuC εΙς T«c β'νσίχς χχλοΰντχς , νρο ένιχυτου την πλησιν 
ΊΓΟίεΐσ-^χί, "νχ α^ΐούς ιτοίοΰμενοι του χρόνου την -πχρχ- 
σαευην τκν τε ίμχτίων ηχΐ του λοιττου κόσμου, -ττροχγίϋσιν 
ovTOOQ εις τχς κλήαεις. id eft: Janxerunt mulieres ad 
fefiorum epulas vocandas : et ut ii qui illas ad facri- 
ficia vocaturi ej[fent anno prius invitarent : ut pro fpatio 
ternporis digne praeparatis vefiibus , et caeteris orna- 
mentis , fic prodirent ad cotivivia. Oninino ita fcri- 
p. 836. bendum eiTe omnes milii aiTentientiir viri cordati, fi legis 
de qua auctor loquitur non aliam fuiiTe fentenliain pro- 
baverimus. Eilo igitur mihi ejus i-ei teilis Plutarchus qui 
iti feptem fapientum convivio ita fcribit, Συ^χρΊτχι ως 
εοικε ττξΐό ένιχυτου τα ς κλτισεις τοιοΰντχι των γυνχιχων, 
ονως έπγεροηο χχτχ σχολην ττχρεσκενχσμενχις iaJ^ijti χχΐ 
χρυσω φοιτιχν ένι το dstxvov. Sjbaritae ante annuni 
mulieres ad conpivia vocant : ut per otium infiructae 
^>eβL•bus auroque ad coenam ifeniant. En fententiam hoc 
loco reponendam: nam ex lege quam Phylarchiis hic 
commemorat moi*em illum manaiTe, quem ait Plutarchus, 
iie dubitandum quidem eil. Vera ergo et firma emen- 
datio quam proferioius. QHod autem putarnnt doctifiimi 
viri, ad vocatores deGgnatoresque epuli facri haec per- 
tinere, probarem fi probari poiTet , folitum aliqnando 
fieri εν τχΐς όημοσιχίς εορτχι'ς, ut mulieribus invitatis 
de publico veftes daienlur. Quo loco fcribimns , τρο 
ένιχυτου ttjv κλησιν ττοιεΐσ^χι : poiTumus fervata leclione 
edita ita eraendare, irpo ένιχυτ. την ττχρχσπευην κχί την 
χλησιν τίοιεΐσ^'χι. quod dixit Plutai-chus , φοηχν έττι το 
δεΐχνον ) Phylarchus, -ττροχγειν έττι τχς κλήσεις, eil eTiim 
■ττροχ'γειν, progredi, prodire. atque baec vox appofitifiime 
Lic ufurpatur, natn ut ait comicus, χχλεττχι «/ των γυνχί• 
χων ε^οόοι. id autem eit ττροχ'γειν. ut cutn -ττροχ'γειν agmen 
dicitur. Non capio proximam legem latam in eadeni 
urbe de coqui pi'aerogativa, qni novum aliquem ciborum 
paratum inveniflet. ε'ίτις των 6•^οττοιων η μχ'^είρων , in- 
quit, "$ιον εύροι βρωμχ χχι ττεριττόν ^ την έξονσίχν μη 
εϊνχι χρησχσ3'χι τούτω ετερω ιτρο ένιχυτου , οΐλλχ χύτω 
τω ενρόντι τον χρονον τούτον, ονως ο ττρωτος εύρων χχΙ 
τον έργχσίχν εχ•^ -ττρος το τους άλλους φιλοττονούντχς χυ- 
τούς ύιτερβχλλ6σ3χι τοΤς τοιουτοις. Pofteriui' peri^dus fine 
dubio corruptifiima. Scribendum , χλλ' χύτω τω εύρόντι, 
οττως τον χρόνον τούτον ο τρωτός εύρων , χχΐ έργχσίχν 
εχ•η. ττρος το τους χλλους φιλοιτονεΐν χλλήλους ύττερβχλ• 
λεσ^χι τοις τοιούτοις. planifniua fenteQtia. Lex hoc jubet. i LiB. XII. Cap. IV. 81 

S'i quis cociis peculiarem et excellentem aliquem cihum 
inpenerit , ne cui alii fas Jit eo iiti ante αππαπι^ ^^iji 
ei qui invenerit : iit toto illo tempore auctor ejus in^ 
venti quaefium inde faciat: quo laborent et alii omni 
Jludio fefe inpicem talibus inventis fuperare. De Telis 
tyrannide lege Diocloniiu Siciilum lib. 12. Hiftoriani de 
improbo conatu Sybaritarum aholendae, quod in iplis 
ioret, roleijiiiitatis Jovis OJyinpici qiiae iii Elide cele- 
bratur, paucis perilrinxit Alhenaeus: idemque mox addit, 
auctores iion deefle qui de Crotouiatis id narrcnt, noii 
de Sybaritis. Nos pulamus Sybaritas polius: iiam plures 
ita tradunt veterum. Veturtifiimus Periegefeos auctor, jam- 
bicoiuni poeta, de Sybari loquens: 

Aeysra/ 7«/) αϋτοΤς μήτε τοΤς νομοις srt 

τοις του Ζιχλεύκου τ* άπόλου^χ avvreXsTv» 

τρνψην όε κχι ροΐ-^υμον έλομ&νουο βι'ον 

χρόνω προελ-^εΤν εΙς νβριν τβ κχϊ κόρον i 

σττευσχι όε ««/ τον των Ολνμνι'ων οπιας 

άγων» κχτχλύσΰύίτι. τας όε του Αιος 

άνέλωσι τιμχς rjjie Ty τταρενρεσει. ρ. 856. 

ά6ρομΙσ9ίον Δά γυμνικόν ην' έ-τετέλουν 

HOiTix. τον χρόνον τον αΰτον Ήλείοις. ίνα 

τΰς Τις ττρος ccOtovq τοΓ^ iTxd'Koic αγόμενος 

σνενόοί xxTxvTXVf χττολι-ττκν την '£λλ«<ί«. Caput Quintum. 

©οινόίσΒτοίΐ ryjv ωξχν• cti Ιζ ονξανον βολαί- Τεξ*/!- 
BouV φόνος άτίΤοΚ^μΙστων. συνοίλοιόίν. τίισσΥίξων 
μόςοδ' Prov. ccTIsaKvBlaBui. %λ.7^ος. Callinus 
antiquijp,mus poeta. ξόΐΑ,βοΐζ υφαντού pe/timenia. 
vt-Jtium nomina farapis, calafiris, actaea. Prop. 
βοί^Ιζειν h 'ΉξοίΊον Ιμτίετίλεγμενον' 

JL arentinorum Inxuriam defcribens Athenaeus,; βφο /JOuV, 
ait, Hxi χκρνφην 6i»(^xv7} ττχντες, οΤς νυν 6 <γννχικων 
χβρΰνετα* βίος. vel ^: icribendiim pro οΤς: vel iU potais 
concipieiula fentenlia, έψ. ««; τ. όιαφοινη , νχνΤχ τε ο/ς 
νυν. Siciit dicimus εστιχσβ'χι vel βί}α)%6?σθ"«/ fiffiplicitei- 
pro explere deiiderium aliciijus rei : lic Athenaeua hoc 
loco <^oivxaS«t τψ ΰίρχν dixit, pro libidinem explere, 
ait, loqiieiis de captivis Carbinalibus, quos in loca pn- 
Cafaub, ^nim, in Atlten. T. III, I 82 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

blica Tarentini concluferant: κα/ <J βονλόμενοζ HxSxirep 

siQ ατυχ^ irxpxTfTjiwv άγέλην έ^οινόίτο τκΐς έτη^νμίχις 

TMV Twv ά^ροισ^έντων ωρχν , νοίντων μ^ν ορωρτων, μοίλι- 

σΧΛ 6h ών ηκιστχ inerjoi νροσβ^όκων ^ίων, poftrema acci- 

piunt raale, qui έκ6Ϊνοΐ referunt ad Carbiuates, de Taren-. 

tinis cape^ et vei^te, omrdbus fpectantibus, cliis quoque, 

de quibus ipfi minime cogitabant. Sequitur in fermone 

de luxu Japygum, έμφχνη yxp ijv μέχρι ητορρω ν,εχχλ- 

ίίευμενχ των έξ οΰρχνου βολών, videtur deeiTe νοχ α-ημεΐχ, 

vel potius ε'Ιίωλχ^ aut alia iimilis : et βέλων fcriberexn, 

non βολών, hoc enim dicit: nianGiTe diu facta ex aere 

fimulacra iulminum, quibus icti fueiant Japyges. more 

poetarum fulmina appellat coelitus mijfa tela, Deeft 

itera vox mia cum iftis mox jungenda, ut Ct plena fen- 

tentia, v,x\ o/ tTiv "Σίριν 6s κχτοΐΜουντεζ rjv νρωτοι nxri- 

σχον ο; «ττο Ύρο/χζ έλ^'όντβς, ύστερον Sh ύττο Κολοφωνίων, 

fupplendum χνεκτίσ-^η: aut tale quid Oraculum quod 

' Milefiis editum narratur, 

Κα/ μοι Τεργί'&ων τε φόνος μέλει οί-τττολεμίστω 
•αισαΫίρων τε μόροζ κχϊ όένίρον χει&χλες. 
neque integrum eft: aliquid namque deeit a fine pofte- 
rioris verfus: et tertius etiam, ut puto fuerat adjectus, 
aut etiam plures : neque menda caret. Legendum enim 
κιττολεμίστων- quod etiam in Excerptis invenimus. Γερ' 
γί3'ων φόνος ΰτττολεμίστων, eil caedes puerorum patrata 
α Gergithibus. χτττολίμιστοι, imbelles, infantes et pueri 
funt. praecedit de Gergithibus qui divites urbe ejecerant: 
conduxerunt, ait, τα τεκνχ των φνγόντων εΐζ αλωνίχς, 
βους σννχγχγόντες (forte, βονς έττχγχγόντες) αυντιλοίηαχν• 
male editum σννηλλοίησχν , quod leviculum mendum de 
recta fententia delurbavit inlerpretes. Significant autem 
liaec verba divilum liberos a junctis bobus fuiiTe con- 
p.837. tritos, tanquam in area frumentnm triturantibns. et ideo 
ait mifellos efle congregatos εΙς άλανίχν. At νιστηρων 
μόρος , eft mors eorum qui pice illita fuerant combufti, 
et perierant 7Γ/σσοκων;/τω μόρω, ut locuti funt Aefchylus 
et Cratinus. addit, hx! dsvopov χει^χλές. quia, ut dictum 
eft, ad tanta fcelera quaH exhorruerat et exaruerat facra 
olea. Agitur deinceps de priftina Scytharum felicitate et 
calamitatibus quae corruptam illoi'um vitara funt feculae. 
Crudeles in fubditos captivos et fervos fnilTe: unde ma- 
narit proverbium 7J xvo ΈκυΟων ρησις: eorumdem poilea 
miferias alteri proverbio locum dedifle, quo celebratur 
tonjura Scythica. nibil eil inendi ia explicatioiie prioris LiB. XII. Cap. V, 83 

expofilio non Dne ratione fiifpecta liolns. quia tamen 
confeiUiniit MSS. poles ita veitore: Igitur propter mul- 
titudinem calaniitatum quas perpejjl funt, quando JimuL 
cum opibut Juis, etiani comis unn-erfi per luctum J ue- 
runt fpoliati : alii populi tonjuram fjiiae contumeliae 
caiijfa fit , vocarunt AvoaHvdiTrj. Giaece fu- : 6ix το 
Ίτλη^Ός ουν των κχτΰΐτ^οιισύον αυτούς σνμ(ρορΰΰν, επεί im 
το TsvdoQ άμχ τον τε των β/ων ολβον ^ Hoct ^^ζ χομας 
ΤΓβριεστΓχσ'^ησχν τταντος έθνους, οΐ εζω την i(p νβρει κοο- 
ρχν ctTTOCHvd^aoci Ίτροαψ/όρευσχν. vcl iit in Excej-jjus «πδ- 
QHvdh^oii. ϊη Heraiippi verlibus (ie Abydenonmi mcl- 
litiej cum alia non lecte videnlur fcripta : iuva hic verfii.s 
manifefto coxTuplus: Gaude, inqiiit, πόμ•^ τβ νεχνίκγ, 
(ppiysi Τ6 βρχχ,ιόνων. Sciibo, χλίάει τε βρ. paulo poU, 
έφόρονν χλιόωνχς ττερ} το7ζ βρχχίοσι- poetica fiint voca- 
bula χλίόη, χλίόημχ, χλιόων, et χλίόος, pro ornamenlis 
quae coilo aut bi^achio appendiuiLur. Super lonum nio- 
ribus citantur veifns ArJlloplianis ex Triphalete ejus 
cotxioedia: qiiam invenies apud Juliiini Pollucem libro 
iiono et decimo, faepe nominatain, cap, autem irigeGmo 
feptimo, libii lo. extat hic verfiis ex eadem fabula, χλ/ 
>τ7ΐν κννην εχειν μ$ ν.υρβχσ[αν 6οκεΐζ; perpeiam vulgo 
editiim κοινην. Teitium verfuni bic le^^e ' Οιτως έχων τον 
'ΤΓΛίόχ ττωλησει 'ς ^ίον. ριο, ττωλήσειεν ες Χίον. ut Jtatim : 
'Έτερος ό' οττως ες Κλχζομενας. Nqla etiam ex prover- 
bio antiquo Magnetum mala: quae illis contigerutit ex 
amore infano voluptadiin , ut liic fcribitnr. Ait eniiTi : 
Άττα'λοΐ'το όη nxi Μχγνητες οι "ττρος τω MxiccvSpco , oid 
το πλέον χνε^ηναι, ως φησι ΚαλΑΓνος εν τοΐς έλεγείοις, 
κχ} 'Αρχίλοχος, nieminenuif, iiKjnil, calamitalum quas 
Magnetes ad Maeandrum paffi funt, Callinus et Archi- 
iochus. de Callino videtur Clemens diiTentire: qui Anti- 
qniorem enm poetam facit Magnetum rebus adverCs. Sic 
ille primo libro Stromat. de Archilocbo et Simonide 
locutu&, Κχλλί'νος dfi πρεσβύτερος ου μχκρω. των γκρ Μχγ- 
νητων ο -μεν Αρχίλοχος αττολωλότων. ο is εύημερονντωίί 
μέμντιτχι, Theognis, Toixis κχι Ή\.xyv7fτuς χττωλεσεν εργχ 
jtxi υβριο. De Cailino Strabo libio decimo tertio. Quid 
fint veflimenta ρόμβοις νφχντχ qnaerimxis accui-ate in 
commentaiio De re veiliaria. Ellft;atL•ius fcribit in pri- 
mum Ody.T. όοκεί c ρόμβος «α/ τι εργχλεΐο)/ εινχι του 
νφχίνειν , aiierejis bunc ipfnm locum. Sed in a>ntiquo 
exemplari Athenaei quo ufus eft is qui Excei'pta con-p.838. 
fecit, fchoiiiira fuit adjectum : quod a Breviatore con- 

F 2 84 Ι. Casauboni Animadv. in Atiien. 

fervatura liic appingemus cuicui modi illud fit. Sic au- 
tem is gi-ammaticus. iv ds τω σχολίιρ του βιβλίου oSev 
α/ Παρεκβολχί Tocis ησχν ττερί του ανω ^δγρχμμένον ρόμ- 
βου, ρόμβος έση τροχίσκος ον τύ-τττοντες ιμύσι ηχ) στρέ- 
φοντες, Ίτοιουσι νεριόινεΤσβ'χι «χϊ 'ψόφον άνοτελεΐν. ρύα- 
βον 6s χύτόν Κΰπολις εΤιτεν. κχλεΐτχι όε κχ} βρυτήρ. 
Jarapis hic veilis Periicae nomen eil coloris melini : aliis 
dicitur fuiiTe coloris μεσολεύχου. Soibe, κχ} χχλχσίρεις 
Κοριν&ίουργεΤς. είσι ok α/ μεν νορφυρχΐ τοΰτοίν , χι ik 
Ιοβαφεΐς, χι ό' ύχπίν^ινχι. nec aliler Euftathius, Atlie- 
naeo auctore actaea veftis dicla eft Graecis rj ανχ^ητη, 
clenfa et contraria rallae. Plinius vocat crebram pave~ 
ratam. de voce xhtxTx multa Euftatbius. [Proverbium, 
cujus obiter mentio fit ex Duride βχίί^ειν npxTov έμνε- 
νλεγμενον , inveni alicubi ita conceptum a viris doctis 
βχ6ιζε βλίμμχ ^WpxTov, Jncede vultu Junonio ; fed vera 
lectio eft, quam liic refert Alhen. vertendum Incedere 
Junonium habentem capillos implexos , five dib'genter 
pexos et in humeruni demiiros, ut modo dicebat Durie. 
ΉραΓοι/ hic eft, non Junonis more, fed more eorum 
qui Heraea id eft Junonis feilum celebrabant. Hos au- 
lem peculiari quadam gravitate inceiTus fuiiTe infignes 
declarant etiam verba Horatii , fatyra tertia lib. i. faepe 
velut qui currehat fugiens Ηοββτη: perjaepe i^elut qui 
Junonis Jacra ferret^ Caput Sextum. 
Emendantur et illufirantur jifii poetae vetufiiffimi 
verfus de luxu Samiorum. κόξυμβούί ^{ΧσκεΊσ^Χί 
to6S κόμας. >j %ξυσγ\ τταξοιμίού tefiis luxus lo- 
num. συνευοοκείν Toc 'ΐωμαΐων. Pronax. 

ANTIQUISSIMI poetae Afii verfus de hixu Samiorum 
peffime fcribtmtur in omnibus libris : ita nempe. 
O/ i' χυτως φο/τβσχοι/, οιτως ττλοΗχμους χτενίσχιντο 
εΐζ 'Άρχς τέμενος νεττυκχσμένοι είμχσι καλοΓ?, 
χιονέοίσι χιτωσι iriiov χβΌνός εύρέος εΤχον, 
χρΰσειχι 1\ χόρυμβχι έν χυτών τέττιγες ως 
χχΐτκι f ίορευτχνέμω χρυσέοις ivi ίεσμοΤς 
ixtixXdoi ik χλιίωνες οίρ' χμφφρχχίοσι ■]• 
νησχντες ύνχσιτβίον νολεμιστην. 
Primus verfus et fecundas ex Dnridis paraphraii clari LiB. XII. Cap. VI. 85 

funt. Tertio fignificat poeta , fyrmata eos geftafle, el 
veftes albas, poderes five aJ terram pertinentes. interpres 
nefcio quid legeiit pro βΤχον. fed iVi ri poteft, βϊχον ttsOou 
χ^Όνος , pro perfinpbant ad terram earaque tangebant. 
Qiiarto vocat χορνμβχς cicadis fimiles titulos Samiornni, 
eadetn forma ciim Atticis, quos niincupat Tliucydides 
ιιρωβνλονς infertis cicadis Bniiles titulos Samiorum, eadein 
foi ma cum Atlicis, quos nnncupat Thiicydides προίβύλονς 
inrertis cicadis oriiatos. Saniii ab anliquis Athenien(jbus 
liunc moreni lelinuerant: quod uon eit obfcurum ex 
praeclara magni illius hiilorici praeiatione. ubi notabis 
illa verba, ί/α το οίβροόίχιτον: quod buc in primis facir. 
Sed locum praeilat afcribere: mire enini illuftrabit AHi 
bos verfus: xui e/ -πρεσβύτίροι, ait, τΰν Βυίχιμόνων, Λαρ. 83g. 
τβ άβροόίαιτον , ου ττολνζ χρόνος έττειίη χιτϋόνχς τε λ<- 
voZq έναύσχντο ^epoiJvTSCt nxl χρυσών Terr/ywv ίνερσει 
κρϋοβυλον οίνχόούμενοι των έν τη χβφχλη τριχών. Quin- 
tum fic emendamus, X.xTrxt ά' ηωρενντ άνεμω χρυσέοις 
ivi όεσμοΤς. agitabatur coma βαΐα i^enti aureih adlhicta 
i^inculis. lutelJi^e antem capillos extremos: nam capiti 
pars proxima quae viiicta erat, agilari ηυη poluit. Sex- 
tum et feptiijuini ita fcribo, άμφ! βρχχίοσιν ησχν t "Slyrsp 
νιτχστΓΐί/ω τολβμ/στ^. partim certa , partim probabil• con- 
jectura. Scribe, dix rtjv νροζ άλλ-ηλους αικρολογ/χν, ωσττερ 
Σ,νβχρίτχς την τόλιν αττολεσχι. Ιη Phylarchi tellnjionio, 
Ίτροτ^εσχν 6ΐ7}ΐτΗ7ΐμενοι τχς κόμχς χρνσω χόσμω. ηοη eft ro 
iixcHsT^-^xt fiuipliciter, exornari , fed discretirn ornaret 
comam, boc efl, oiuxpiiov χσ)ίεΤσ^χ(. Nam ita ΓοΗΐΐ 
homines αβροό/αιτοι et Jacere el loqui. Lucianus iii Aiiio- 
ribus, άλλα λιττχρχΐ τχλχΐστρχι μελουσί μοι^ ηλΙ φχιί^χ 
μεν έσ^ης, μέχρι ττοίων την [τΓχρνφην (ita fcnb. ηοη 
τροφην.)'\. ϋχδ'ειμένη , όιχχριάον 6' ησκημέι/ης Μΐχηζ έν/• 
μέλει». Quartuiij verfum Xenophanis, Οΰ μάίους ^vap 
χίλιοι εις iviirxv, accipe de ailypolis qni fnerunt CoId- 
phone haut pauciores mille , ilcut aiox feqiiitnr. Lege, 
ογε xxi βχσιλεΰσι σιτχνιον τότ ην. vel Όττερ. ηοη ο^εν. 
^ί ηόνττχ^ης οχλοζ. Haereo iii feqiientibus ; Θεό(Ρρχατοζ 
i' εν τω ΤΙερ} ηόονης, κχί irj nxl τους "Ιωνχς φητι ίιχ 
την ννερβολην της τρνψης ετι χ&Ι yvv ή χρνση ττχροιμί» 
όιχμεμένηαε. Oralio piinium offendit me. neque dubila- 
verim affirmare deeile aliquid. deinde, quaenam illa aurea 
paroemia? ego fane non fcio. uiB eo refpexit Theo- 
phraftus, qnod oronia delicata et mollia dicuntur ττχρίιΐ' 
μιχηως ίοηϊοα: el homines αβροίίχιτοί » Jonici. ut apud 86 Ι. Casauboni Animadv. ι ν Ατηεν. 

Menanclrum, 'Iftjv/xoc ττλοντΰΐξ, υττοστχίτείΰ ττοιοον. et Μου- 
σουργοί ΊωνίΗΧΐ faepe. etiani apiui Lalinici loniri motus. 
Aiiitophanis locum e fabula cui noojen fecerat Δα/ταλβΓί, 
et mutilum et corruptum ita renituendniii monemue. 
Άλλ' οϋ γαρ έμά^ετε τχυτκ y έμου ττέμνοντος. Άλλα 
μχλλον νίνειν, εττειτ α.$ειν «α/ τας ΈνρχΗΟσίων τρχττέι^χς, 
'Σ,υβχρίτιίΰίς τ ενωχίχί; , κχϊ Χΐον εκ Αχκχινχν κυλίκων 
μέ3'ν, ηοη ea didicifiis quorum caujfa pos illuc Tnije- 
ram : fed potius bibere , deinde Syracujanas nienjas_, 
Svbariticasque lautitias ajjidue habere in ore : et C/iium 
merum c lacaenis calycibus. leviter nos MSS. adjuve- 
nint. at lacutiam ex libro iuperiore explevimus. Polidonii 
locnm de Syrorum tnolli vita, reilituimus Jibro quinlo : 
capite l3. Ait de Capnanis, όιοττερ νπο 'Ρωμχίούν χνηκε• 
στ» άειν» εττχ^Όν. ToUe vocein Ssivx auctoribus libiis 
et eit fine dubio alteriiis glolleiaa. Capiianorum molliliei 
opponitnr Pelellinoi'Uin conftantia, qui, deferentibus Ro- 
manos omnibus vicinis populis, iiianferunt in fide foli. 
fed bi cum diutnrnam obfidionem paffi tiTent (/υSεvcς 
βθ7ί•9ΰνντοζ ofii συνευδοΗοίντοζ Ρωμχίων -παρεόοσχν έχυ- 
τούζ. ila narraiit Athenaei omnes codices. Ego non capio 
quid ad P^jtellinoriitn gloriani faciat , quod neinine Ro- 
manorum confentiente deditionem fecerint. nam inde 
Cuntraiium potins fequatur : tandem eos patienliam ru- 
piiTe, et Rotuanorano amicitiae renunliaire, Legendum 
).84o.vero, ovik συνευάοκονντοζ τ» 'Ρωμχίων. cum nemo opem 
ferret^ neque Romanorum partes cum ipjis jequeretur. 
Livins, Petellini uni ex Bratiis manferant in amicitia 
Romanorum. De Curetibus docte et uberlim Strabo libro 
decimo, Ylpovu^ ftatim , Talai filius eft, Adrafli fratex•, 
Lycurgi pater, de quo ApoUodorus Bibliolhecae libro 
primo , et Paufanias iu Laconicis: apud quos Ώρωνα^ 
luelius per ω magnuni. Scribe, Κόμχς εκ6ίρ«μεσ3'χ {<ptl<Ti) 
μχρτνραζ τρυί^ης• Caput Septimum. 

Mas ueierum moUium, fupercilia pingere et un- 
ffueniiii illmere- Etiim muiieres fupercilia atra- 
menfo infecerunt. Exempla veterum qui vwi- 
comburium otnnibus mortia generibus praetu- 
lerunt. τ άλλα ουκ ά|<α rovrov, uon hujiis LiB. ΧΙί. Cap. VII. 87 

facio. KscaKcysiv. αμι^ξείν pro οΙξί^μεΊν τιοίΐζειν 
et ludere. 

JriACTEnSUS de pnblica varioram popiilorutn intem- 
perantia et ftudio voluptalis : dein aget Alhenaeus "TTspi 
των )c«r' otvSpx. Initium ducit eliam hujus partis a Bar- 
bai'is. Ait, Hxt ούτως ovv evaov μΦνων κχι τρυψων. Melius, 
ΧΛΙ ούτος, ηοη enini folus Piinyas: fed et alii pleiique 
omnes reges AITyrii cafarii riierunt, et domi latuerunt. 
Ait de Sardanapalo , οίναβχίην Ts μΒΤ αύτων κχ^ημΒνον 
τας οφρύς^ yvv. ηοη eil obfcnrum deeiTe parlicipiiini 
cum iilis juiigendum τχς ό(Ρρυς. niii malumiis in alium 
locum eas voces transferre , et fcribere mox, xx) ύττε- 
yuypxirTO τους 6φ3'χλμονς κ«< τχς όφρυς. Et pingebant 
rupercilia ο/ νχλχιοϊ τρυφητχίψ et unguenlis illinebanl. 
AlltiJ)L•anes, 7^/iorjciis, ΆμχρχπΙνω 6s τχς όψρνς Hxi την 
κόμην. Alexis, Τχς οφρνς τνρρχς έχει τις] <^ωΎρχ<Ρου<τιν 
άσβόΚω. Clemens Alexandrinus Paedagogi libro tertio, 
Hxi τχΐς οίΡρΰσι την χσβόλην άνχμχττόμεναι. et nioris 
luifle fcribit Arteuiidorus libro primo, ut formae iludio- 
fae mnlieres atramento fupercilia fibi inficerent. α/ yvvxT- 
κες , ail , vvep βύμορφ/χς χχ} μελχνι χρίοντχι τχς οψρύχς. 
Qnae mox notis parentbefeos inclnduntur, ut inventa 
funt in membi-anis, eo loco defcripilaius, peDiUis lamen 
inlegra non arbitror. Porro Sardanapalum per infames 
voluplates , et omnis generis delitias actam vitam fpon- 
taneo finivifle vivicoinburio, cum Clefia fcribnnt alii e 
vetei-ibiis multi. Atque ego miratus fum faepe, cum fit 
ignis fuppliciura των Ηολχστηρίων το μέγιττον , ut ait 
Clemens Alexandrinus: aut inter maxima ceiie tormenta 
cenfeatur : qui factiim fit, quod tam miilli olim, quibus 
liberum eiat niortis arbitriuni, lianc potiflimum leti viam 
probarint. Nam praeter Sardanapalum fic Zimri periit, 
cujus liiiloria legitnr Regum prinio libro, capite 16. fic 
Calanus Indns: fic vulgo Indorum fapientes : iic pafBm 
rauUi incolae infularum Clienerag, quos Dugbiin vocant, 
ut nariat Cenjamin iu Ilinerario. Enndem exitum fecit 
et Jndacilins Afculanns, de quo Appianus libro primo 
'Κμφυλίων : Scapnla etiam miles Pompejanus , de quop.84i. 
idern auctor libro 2. item Statius Samnis et Ceilius qui- 
dani, de qiiibus idem Appianus lib. 4. qui et lib. 5. 
alius Ceitii ilinileni iiileritum narrat. Menioriae eliam 
proditum eft, Timaiithem Cleonaeum athletam, cuni fraclis 
prae fenectule viribus, queis oliiii plurimum praeititerat, 88 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

vilae afficeretur taedio , pyra extrucla fe combufGiTe. 
Taceo de Hercule, de Aelculapio , quod in prifci aevi 
iabulis legitur. Taceo etiam peregrini hiftoriam , de quo 
extat Luciani liber intcger. Quid qnod univerii populi 
genus hoc mortis aliis omnibus, qviae quidem infinita 
funt, antepofuerunt? Exemplo fint Sagimtinj, Aftapenfes, 
Melnlii, et in Lycia Xanthii. quoruru omninni miferabilem 
inter ardentis ignis ilammas exituin nanant hiftorici. 
fed Xantliiorum infignis fortuna prae caeteris. iion femel 
enim fed faepius factuni , ut ejus urbis populus incendio 
fefe ab hoftili manu libei-aret. bis ait Pliitarchus: femel 
έτΓΐ των Ylsp^iHUv: iterum cum a Brulo obfiderentur. 
Appiaiins ait ter: feniel ob Harpaluni : iteruni ob Ale- 
xandrum: tertio propter Brutum. Sed ad Sardanapalum 
redeanius: qui , ut fcribitur mox, όείανυσιν iv τω του 
μνήματος τύπω τοις 6χχτνλθ4ς , οιου χχτοιγέλωτος έστιν 
οίζιχ τχ των Άν3'ρωτΓων νροίγμχτχ' ονπ oi^tx όντχ'φόφου 
όχκτνλων ον νβττοίητχι -f ττοιούμ&νος όις έν χορω η nrspl 
τχ λοιτΓΧ στΓουόη. 1η monuinento regis hujus ροίΐ illud 
praeclarum praeceptiim , Ede , bibe, liide, fculptum eiat 
iu ima tabula, «^ τ οίλλχ ττχντχ om. άξιχ τούτου, quia 
caetera οτηηία non funt facienda hujus, quid ilgiufi- 
caret illud Toiiroy, declai^abat erecta manus, liabens duos 
digitos, pollicem nimirurn et medium, iti fnmmo junc- 
tos. Strabo et Athenaeus τούτου explicant του των ίακ- 
τΰλων ατοΗροτημχτος. fic h\ Adelpbis Terentius, hujua 
non faciam. defectum codicem ex conjeclura explere 
atque emendare non facile eil. Poil; Ariftobuli verba, 
male accipiunlur liaec, του χποκροτημχτος soihs λέγειν, 
quae ex fiTpei-ioribus plana funt. Androcotus aliis dici- 
tur Sandrocotus, ut ad Strabonem obfervabamus. Verfus 
quem dicitur Ariilotelee ufurpaiTe de Xenocrate, ψείρες 
μεν dyvxi , φρψ d' 'έχει μιχσμχτχ. Euripidis eil ex 
Hippolyto coronato. fed male fcriplum μιχατμχτχ pro 
μίχσμχ Ti' Phoeniceae ρησεως de Nino rege verfus quar- 
tus, 'Ός ουκ W χστέρ' Οί/ί' -|- "ζων Ιάί^ητο f ila corri- 
gendus, owi' Idsiu έάίζητο. nanquam domo egreiTuni figni- 
ficat. Etiam octavus eft corruptus , Ov λβωλογεΤν έμχν- 
^xv ovH. χμίό3'η7χι vox λίωλογεΐ'ν. quain alibi vix inve- 
nias, nihil aliud fignificare poteil, iiiii loqui de populo. 
ut ^βολογδΓι/ loqui de Deo , φυσιολογεΐν de natura: 
TTxdoXoyeTv , de morbis. prorfiis inepta vox hoc loco. 
Lego, ου λεντολογεΐν έμοίν^χν', οΰχ χμιΒ'ρηαχι* u^que 
lileias didicerat, neqiie rmmerare. ftudia literarum vocat LiB. XII. Cap. VII. 89 

λβντολογημχτα. Pro ΰίμί<9'ρη<τχί clarum erat fcribi debere 
αρίδ'μησχΓ. iiiii conftaret nobis ita etiam dixiiTe veteres, 
facla liteiarum metathefi, queinadmodiim in aliquot aliis. 
Hefychius, Άμι-^^εΐν (χρι^μίΐν. fed omnino legendum, αμι- 
•^psTv. praecedit enitn oc μικρός ^ άρι^'μός. hunc opinorp.842. 
Piioenicis verfum refpiciens Euftathius, κχινολό^ος τκ; 
νοιητης, inqnit, χμιβ-ρβΤν ksysi το ΰρι^μεΐν. Addit poilea 
Phoenix. «'λλ' ijv άριστος έσ3ίειν τ& x*i trtvsiv , Kspxv. 
poitreniuin verbum , qnod non anirnadvertunl viri docli 
ita fcribi debuit, Kspxv^ qnis jgnorat fernpei' hacc Iria 
conjungi, edere , bibeie, ludere: Homenis, wv έ'φχγον 
τ επιόν Ts koci atdoioiniv 'i$ucnx. et paulo ante in Sai- 
danapali tiiinulu, «σθ^/ί, τΓνβ, τχΤζβ. nain ττχί'ζ^βιν et 
lndere , jiihil aliiid fignificant niii ipxv. Interprelibus 
ruborem expiirnat verfus decimiis octavus. X' ωκόσσ' 
έρχσ^ην. At verfu 17. cum ait,"E^w d' οκόσσον εάχκτχ, 
χ αοκόσσ ^εισχ. per άχίειν , intelligit efiim et potiim : 
per άείίίΐν caeleras voluptales conviviorutn comiles, qiia»; 
aui-ibus pprcipiuntiir. j8. aulem mutiluiii bodie ila licet 
expleas , X' ωκόσσ έρχσ^ψ ' τχυτχ μοΰν β'χ(α λοιτχ. Caput Octavum. 

ΙΙο6ξθύΚ(νε1ν '^ξος yioovocS' oioiirua^oct^ οι λίγονΤες 
Tcccl TOC 'φηφΙσμοίΤού γξίχφοντες. Theopompi liher 
De iis quibus Delpliicum templum fpoliatuni 
eit. Notantur Excerptorum auctor et Euflathius. 
Bacchicum fimulacrum udthenU hahitum pro 
imagine ΡίββΓαίί. το εν Δ/ονυσσυ τίξοσωτίον- 
Acralifacies Athenis. οίξμού ζευ^οίσ^οίί ίταιςων- 
Themf/ioclis apopJithegm.a. 

llAPAKINEIN ττρος τχς ήίονχι; male inteipretati funt, 
ad voluptates titillari. eil enim contiaclum genus di- 
cendi , quod fi. velis implere, dicendiim fiierit, τχρχκι- 
νεΐν του νροσήκοντος vel του χχλοΰ^ "τροζ τ. τ;, de/li^ctere 
de i^ia \>irtutis ad voluptates. Sic loquitur Tbeopompus 
apud noilriim. κ«/ τοΰοϋτια μχλλον έπ^Ινων ττχρχκεκινηκει 
ντροζ τχς yjSovxc, ώστε οι μεν. et tanto magis quam illi 
ad voluptates exhorbitaverat , etc. Ponitnr aliquando 
Dmpliciter pro furci"e: Libr. i3. Άντιπνρχν χύτηυ φχσπίΰν 9 ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

nXjj^ijvxij Ότι συνέτηνε ΐΓχρχκινοΰσί tnxl μεμηνόσί. minns 
recte etiam 6^xίTxσ^oc^ immorari verternnt, cum de quo- 
dam loco Tliraciae dicilur 1'uiil'e illud ττρος τω όιχιτη-^ηνχι 
χεχχρισμενον. Solent enim Graeci id • verbiini ufurpare 
de iis qui genio indulgent, et molliter ac delicate fe 
babent. De Cbarete fcriptum paulo poft, τίόν χρημάτων 
τωι/ εΙσφερομένων εις τον -ττολεμον , τχ μεν εις txvttjv 
την Ι/βριν χνηλισκε , τα 6' χντον κατέλητεν Άδ'ϊΐνηαι. 
Dalecamp. legil , τχ 6^ χυτού, fua domi relicta. vermn 
eit, χντου. partem ibi reUquit Atheuis, Proxima bis 
verba. τοΓς τε Xiyovai hx] τα '^τ](ξ)!σμχτχ ypx(Pov(Tt. de- 
rriagogorum AlhenienGum periphraGm conlinent: neqne 
aliter erant accipienda. Ambigua fnnt qnae fequimttir, 
κχ] TW'j litcaTiiSv τοις $ίΗ«ζοα.ένοις. poteil i^a accipi, pe- 
cuniae parlem Allienis reliclam ab imperalore Charete, 
iit partim demagogis ea divideretur; jiartim privatis, fi 
qiiis lilibus torqueretnr, aut judicio condemnatns judi- 
catum folvere non poDTet. Ita omnea Albenienfes fibi 
conciliabat Crates. vel accipe quafi eiTet fcriptum , τοις 
γ.^'^i.$tHxζoμέvoις χντω. fi quis privatorum abjenti litem in- 
tenderet. Tbeopompi liber quem interpres infcribit Syn- 
gramma, titiilum habuit, De iis guibia Delphicum tem~ 
plum ffjoliatuin fuit. quis credat coinmiinifijmam appel- 
lationem ornnium fciiptornm praefertim hiitoricorum, ulli 
hiftoi-iae narrationi fuiife pro titulo praefcriptam? Sic 
accipe haec verba , εν όε τω ^πιγρχφομενω Θ^οπόμιτου 
συγΎράμμχτί, ϊϊερί των έκ Αελφιίϋν συλη^έντων χρημά- 
των ^ 'Κΰρητι φησ) τω Α. levicula trajeclio veiboruni 
viros doctos ietellit: lib. i3. Θεότομπος εν τω Ylept των 
αυλη3^έντων έκ ΑελΦων χρημάτων. Qui bifloriam belli 
facri no)it, el libri biijiis argumentum norit. iniiio Theo- 
pompei teftimonii verbnm deeft: Χ,άρητι τω Ά^ηνχίω 
$ix Ανσάνόρου τχλχντχ έ^ηκοντχ. fupple έ6ό3η, vel Πηιΐΐβ 
aliud. Scrihe, άφ' ων έόεί-τνισεν Αθηναίους εν τη άγορχ. 
Sed. et iu lleraciidis verfibus eadein de re mendae infnnt 
plures: quas ex EpiU toUe et fcribe: 

KarfiKo-v^fiV ου yxp εΤχεν ον^έττω λόφον. 
ttrx κατχκό-^ας μάλχ συχνονς , είε/πν/σβ 
Χαρ5/ς Άβ'ηναιονς τό&' • ως •γενναίος ην. 
Narralnr poftea ex Idomeneo, Pififtrati filios Hippiaiii el 
Hip))arcbum εύρεΤν Άχ\1ας και χωμονς' dto ΗχΙ ϊ'ιττΓων 
και έτερων ττολλων έπιζολάσχι το "KKijSoi irxp αντοΤς' 
ο&εν βχρε'ίχν «ντων yaviffd'at την άρχην, Excerploriini 
auclor iiun aguoicit quaecunque hic leguulur inlcr duas LiE. XII. Cai'. Vlir. 9 1 

voces Hcvaovo et c-^sv. ciedo illi mirmn efle vifum, equos 
dici adlubitos aiit ad dOtkixi epulas, aut ad xw^ouc, co- 
iiieirationes. et nievifo ; nam neque ad convivia, neque 
ad laicivorum juvenum noctmnas comeiraliones eqiiis eft 
opus. Forte, d/o xxt πόρνων κχι έτχιρων ττ. De Cimonis 
liberalitate, eadem Plntaicluis in Pericle : naru et Lic 
non oiinus fuarum rerum profufus populo largilor. Cla- 
rum eft de Ciinone loqui auctnrem , cum fciibit mox, 
Kx) λ^γονσιν ως ντεριηγετο μ^ν οίε} νεχνίσκους όύο η τρεΤς, 
etc. Errant igitur aiictor Exceipt. et ΕιιΓίηΐΙι, eiim fe- 
culus, qui de PiiifUalo liaec accipiunt: conlra aperlifl}- 
mam Allien. iiairationem. et ait quoque Piobus in Ci- 
monis vita, Semper eum pediffequi cum nummis funt 
fecuti , ut fi rjuis opibus ejus indigeret , haberet cjuod 
Jlatim daret. vide caetera : nam ille auctor quali ad ver- 
bum Tlieopompi lotum locum verlit. Alhenaeus iii me- 
dium fermoneni de PiGftrato, interjecit quae de Cimoiie 
coramemorat. Redit eniin poftea ad Pifiilialuni , et ο hs. 
ϊίεισίστρχτος, inquit, κ«/ έν ττολλοΐΊ; βχρνζ έγίνετο, οπον 
xxi το 'Α3'ήν7^(τι τον ^ιοννσον ττρόσωπον εκείνου τινεζ φχ- 
σίν εινχί εΙκόνχ. Vult pi-obare PiliftraUiin gravein et ex- 
oiutn niullis Athenienfiuiii iuilTe. Jd ex eo conftare dicit, 
quod multi exiftiment iitmilacrum aliquod Bacchicum, 
quod Alhenis fuit, eiTe Pjriftrati imaginem. Yerba qtiae 
adfcriprimus habent banc mentem , non quam putai'unt 
viri docli. Sed quomodo hinc probatur quod erat ρνυ- 
poGtam? Arbitror iciaginem Bacchi de qna loquitur 
auctoc ejusmodi fuiiTe, uL Iriftitiam vultus prae fe ferret, 
et animum truculentum. Cum igitur duraret apud Athe- 
nienfes τχτροττχρχάοτος opinio, eam eil^e Pififtrati ex- 
preiTaaj ad vivam figuram: recte qui ita crediderunt, exp.8'i4, 
ea iiiiagine coUigebant, lalem ipfuin cum viveret fuiiTe. 
Sed de eo fimulacro aliter vulgus, aliter eruditi, ut vi- 
des, fentiebant. Mirum fane Paufaniaiu nullam hujus 
rei fecilTe menlionem, virum adeo otnnium xpxxiokoyiiSv 
diljgeiitem. llle vero, nt exiftimo, ne hoc quidein prae- 
termifit: huc enim lefero quod de AcpaU effigie nanal. 
ivrxvd'oc έστιν^ air, itxt όχίμων tmv χμφΐ άίόννσον, ^'Ατιρχ- 
τος. Ίτρόσωττόν έστΙν ο/ μόνον τοίχω ένωκοάομημενον. Εβ 
ΐη fano Bacchi JBacchi unus comitum deus Acratus : 
faciem Jolam habet parieti inclujani, prorfus de liac 
lacie loqvii Albenaeuni cenfeo. nam qnod eflSgies eadem 
habita fiL ab aliis 6χ(μονοζ Άκραίτον ^ iive Meribibi , ab 
aliis hominis faevi et Iruculenti, rationem mauifeftam 92 Ι. Casauuuni Animauv. in Athen. 

habet. Lego igitur in Athenaeo, οττου hxI to Ά^ην^σιν 
έν Διοννσου Trpoawirov» cum etiam Jacies quae Athenis 
in Bacchi templo etc. non roy Δ/ον. qui articulus non 
eft in Excerpt. Idonienei de Tliemiftocle verba, quorinn 
ancipitera οίΓβ mentern Athenaeus ait, quia ipfe non 
adfcripiit, iios adfcribemus. Οϋχ οίρμχ (^βνζχμενοζ εταί- 
ρων "κλ-η^νούσης dyopxc, β/στ^λασεν εΙς το Άστυ; ησκν oa 
οίίιται Αχμίχ κα/ Σκ/αίν;/ , πα/ Έκτύρχ κα/ Νχννιον, vide 
libro fequente. Quod fl loquendi genus altendimus, noa 
poteil ^ευζασ•^«ι ύρμχ ίτχιρκν ^ alitei" accipi quam de 
junctis more jiimentorutn fcorlis ad Irabendum currum 
non dubium eft eo interdnm progreflam lafcivonim ho- 
minum pelnlantiam : qua de re pbjra in Circeniibus no- 
llris, Si aliter interpreteris fimilis de Antonio liiftoria 
in fecunda Pbilippica. Isarrat fx Clearcho Tbemiftoclem 
exilructo Magnefiae triclinio pulcbeiTiiijo, dixiiTe, ceyet- 
ταν sl τούτον ΰ^ΐΚων "ττληρα/σεί exijlimare je helle Jecum 
actum iri , fi triclinium oecum arnicis po[frt implere. 
cutn magnos feciiTet fun)ptus Themiitocles in ornanda 
onmibus modis coenalioiie, quain aedillcandain cmaverat 
trium lectorutn capacem : reprebenius eft a iamiliaribu» 
fuis , quod nitnis anguilam feciflVt. iis igilur refpondens 
vir raj)ientiTfimii8 boc ά-πεφ^έ^ζχτο. ita fignificans quod 
planius dixere ranlti. ut Pindaru"* in Nemeonicis : ττχνροι 
6' iv τόνω ΊΓίστο} βροτων κχμάτου μετχλχμβχνειν. Tri- 
clinium ηοη mnltos homines capit. novein coiivivae tri- 
biis lectis fere capjebantnr. Lecti aiilera tres folum iu 
triclinio : alioquin non τρίκλινοζ οϊποζ , ftd vel τετροί- 
πλίνος , vel ττεντάπλινος e/Tet dicendus. 

C Λ Ρ U Τ ]N Ο Ν υ Μ. 

Artemon ο ττεξίψοξίΐτος. Ευςυττυλι;! μέλει. μεΚνιμ», 
raea cuia. βεξβεξινού χ,χλνμμχτχ. Βεξβενιοι. 
βεξβίνιού- CDcrlvoci. καΒεμχΤΜ χξύσεΛ- τίοίΐς 
Κύκ»)?. ν.α^ομιΚείν Φοίξνάβιχ,ζον. Ϋ.Κευμβξοτος. 
καΚίοεΙν oid τ ινών ύτΐολοίμττοίΌύύν. Aegvptiorum 
templa fecundum Nilum. Eretrienfes dvc«TKevcc~ 
σ^εντεί. τχεξίσχιοείί calcei. Scriptores varii 
Οξων. 

αΛίΟΝ obfcunim inier anliqni aevi iroUes τρυφητοίζ Ar- 
lemon ilie nonu-n Labet, quem ex Anacreonte poliriirnum LiB. XII. Cap, IX. 93 

nobis defcrlbnnt veteres. Atlien. igitur hoo locn primump. 845. 
Anacreonlis haec de illo verba recitat Sotvd« S' Κνρν- 
ννλ^ μέλει ο ττεριφόρητος Άρτέμων. Interpres το μέλει 
ϊη μένει vel άμίλει aut utrumque mutari voluit frullra. 
Verte, flavae Eurypylae curae efi. amatonnm eil ver- 
bunri iinde etiam μέλη μ» ^ ut latine: mea oura. fami- 
liaria amantibus verba. Cnr autem Artemonem -περιφό• 
pTjTOV , vocarit Anacreon, canfram afFert dipnoibphifta, 
iix 70 τρυφερως βιουντ» έττί κλίνης φερεα^χι. quod de- 
licate vivensy in lectica gefiaretur, Alii caiiiTam adierunt, 
quod propler pulchriludincm raperetur ab omnibus, Vo- 
Innt enim ταχ-^ηνχι την τταροιμ/χν iicl χαλοΰ χα/ aptcx' 
ζομένον ττροζ νχντων ττχιόος. praeter grammaticos, Plut- 
archus in Pericle. Deinde ut probet Alhenaeus e paupere 
faclum eiTe Artemonem divitem et luxuriofum, defcri- 
bitur ejusdem lyrici caiiticum : cujws prima v,erba teiie- 
biicora mibi quidem. Ait, Π^ /V uav Ηχιαν βερβέρινχ 
ϋχλνμματχ Έσφη^ωμενχ, «α/ ξύλινους οίστρχγχλονς iv 
ωσ/ν , etc. Haec lectio eft nmnium exemplariuni , prius 
erat βερβέριον κχλυμαχ τ ^σφ. Utraque νοχ neceilario 
deiivanda nobis a diclione Barbara, β^ρβερι, qnae con- 
chae margaritariae genus lignificat, de qua libro 3. ex 
Androllhene. Sed qui convenient berberina integunienta 
Iro aliciii? nam cerlum eil paupertalem Artemonis his 
verbis defcribi, EruditiiT. Dalecatnp. βερβένιχ legit: quia 
fcribit Hefych. Βερβεν/ονς efle γένος τι Άρκχόικόν. neque 
eft alieniim a nniililudine veri , egenae gentis , ut fere 
omnes in Arcadia, veftes fuiiTe pretii minimi. Idein He- 
fych. auctor eil βερβίνι» dicta ίιιΐίΤβ ligna clavis confixa, 
ex quibus lychni pendebant in paiiperuin cellis. Quare 
videndum an legi poffit boe loco, Y[p]v μεν έχων βερ- 
β/νιον κχτοίλνμχ Κέσφ^κωμένον. ut dicatnr Artemon domo 
cai'uiil'e (quod fuf>ra dicebamus extremae paupertatis ha- 
bitum eile argUDientuai) et gallinis fuiiTe fimilem , quae 
noctu ad fua petaura fe recipiunt, et tabulas illas , in 
quibus folent cubare. Vulgalam leclioneni qua ratione 
exponamus recte non video : nili cui placeat βερβέρινχ 
χχλνμμχτχ « appellari pauperuoi gnrguftiola angufta , et 
concbae ilmilia. Pro iv ωσΐ, quod defendunt MSS. docti 
viri έν τΓοσΙ. ut puto , non male. Extrenio canlico Ar- 
temonis luxum fignificans poeta, νυν 6ε, ait, ε-τηβχίνει 
σχτινέούν. veteres σχτ/νχς exponiint χμοίξχς. Anacreon 
vero non planftrum fed ciirrum vel κρμχμχξχν, aut lec- 
ticam ea voce defignat: quod ex fuperioribus veibis 9^ Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Athenaei clarum. Addit, ^ρΰσβχ ^opioiv χχ&4ρμχΤοι» Ita 
codd. melius quam vulgo, χκι •^έρμχτχ. Legenduni au- 
tem , χ^ρύσεχ φ. κχ^εμχτα. Hefychius, κχδ'εμχ t ο hxtu 
στ^3Όνζ όρμος• mo/iile in pectus demijfutn» [Lege Hie- 
ronymum in caput Ezechielis 16. alioqui κχ^ερμχτχ fne- 
rint, quae aliis ερμχτχ nominantur. OdylT. σ. Κρμχτχ 
ί' Έύρυόχμχντι 6νω -^εράττοντες ενεικχν."] Quod autem 
vocatnr a Poeta Artemon ττχΐς Κύπης. fufperlum babue- 
runt docti viri : liaud fcio an jnre : nam fervum ferva 
natutn videtnr fignificare, quod enim emendant iidem, 
■ρ.Βίβ,χΗίκνς, non dubito falfos eSe judicii. Cyca, fervile nomen 
foeminae, ut Manes viri. Sequitui' iuter alia de Alci- 
biade, tttJv 6' αύτοΰ yvvxfux νειρων οος έτερος ειτεμ•ψεν 
XVTTJ χιλΙους ^χρεικοΰς. nifi deeil aliqiiid ante haen verba: 
prorfus legendum elt "hyiioQ pro χύτοΰ. utique antein 
ίτχΐρχν pro έτερος. Scribe, κάλλιστος γε ων. quod fe- 
quitui' de quatuor urbibus, quaruni opibus ad fiiatxi libi- 
dinem abutebatur Aicibiades, melius capias ex Plutarcbo. 
Lyiiae locus extat et libro decimo tertio. ]ίχ•9ομιλείν 
Φχρνχβχζον ^ expofuimus capite primo. atque boc illiul 
eft, quod Plutarcbus fcribit de Alcibiade. ijv μΐχ όεινότης 
αντη Twv ττολλων εν χντω, κχΐ μηχ,χνη d'7jpxQ χν^'ρύι-των^ 
συνβζομοιοΰσ^χι «α; συνομοτΐχ^εΤν το7ς έττιτ'ηίεύμχσι κα/ 
τχΐς όιχίτχις. Libero metu illos qiii Κλεμβρότου contra 
Hellenismum fciibunt m epigramnjale Paufaniae, ne fiat 
verfus L•ypermeter. σννίζησις bnic incommodo falis me- 
detiir, alicquin 'Κλενμβρότου iciibenduin foret. Paulo poil 
refevt pbilologus , Ptolemaeum fecundiim κ»τχτε(νόμενον 
' viro 'Π'οόχΎρας ιτλείους τιμίρχς^ ως "τοτ ονν εροίϊσε ^ ηχϊ 
κχτεΐόεν όιοί τίνων νιτολχμτηχόων τους Αίγνττ/ους , ττχρχ 
τον -τΓοτχμον χριστοτΓΟίουμένονς, }t»i τχ τνχόντχ Ίτρο^ψΒ- 
ρομένους, εττί τε της χμμον χνδην έρριμμένονς εΐ-ηεΐν , ώ 
τχλχς εγύϋ, το μηόε τοντων ^νχ γεν^α-^χί. Domi in vale- 
ludinario adhuc inclufns , femiaeger Ptolpmaeiis , aereni 
aperlis leneniis admittebat: fed per fpecularia aut Πιηϋβ 
quid aliud foras profpiciebat. Hae fnnt quas νττολχμιτχ- 
6χς auctor vocat : quod iion plane cubiculiim illuilrarenf, 
fed velut fubluftiis noctis imaginem ia illud. inducerenf. 
Ita interpretamur banc vocem : quam neque nos alibi 
ofFendimus : et libi non intellectam confeiTus efl: aiictor 
Epit. JNon diciliir in Iiac narralione, quare ad JVilutn 
convivia agitaient Aegyplii. Ego divino id factutn pcr 
occaGoneuj alicujus fefti et όηαοτελοΰς εορτής. Tunc foliii 
veteres iii Deorum templis epulas celebrare de reliquiie LiB. XII. Cap. IX. 95 

Loiliae quam mactaverant. Ergo cnm ad templa quae 
eraiit circa JXili ripam , Ttxvavdsi exiiflent Alexandrini : 
pars in ipfis aedibus facris , pars in adjunctis ΤΒμένβσιν 
epulabantiir : plerique fecundum Nili ripam. Mos fuit 
Aegyptiorum ad JNilum lempla aedificare. Vitiuviiis iibro 
quarto capile quinto. Si Jecundum fiumina aedes Jacrae 
Jient , ita ut in Aegypto circa Nilum, ad Jlumini.t 
ripas videntur Jpectare debere. Praeterea conilat veterea 
li quaiido vellent genio indulgere, riparum virideis ve- 
Ailus, et littorum amoenitates folitos feclari: quas Graeci 
Lalinique pariter actas dixerunt. Unde illud fuit vulgi 
fermone triUim, "Σ^μβρον άκτύσοομεν y quoties fefe libe- 
ralius invitabant. JNon igiltu" dubiuui , Aegyplios, etiam 
cum pei' religionis fuae ritns noii cogerenliir, freqiientia 
ad r«(ilum agitaiTe convivia• ΡϋοΙίαβ in Excerptis ex 
Ifidori vita. αϋθ'/ί is iroTS τταρχ τον Νείλο ν έστιωμενοις 
αμφοτεροις, Trapiju d' έκ τρίτοον 6 ^μέτεροζ φιλόσοφος, 
κνέ^ρκμεν αττο του ττοτχμοΰ ττλόκχμος, ocq Ιόεΐν, ττεντά- 
τινΧ^^• A^t τροσταξας κναστχτον γεν^σ-^χι TrOiTJdoti την 
Ίτόλιν. Tolle alterutrum duorum verborum γενεσ•^χι ττοιη• 
σκι. nec mnltum referl utrum potius. Ait, κ«; α:/ασκβϋα-ρ. 847. 
adivTuv ύτΓΟ τ£ν ΥΙερσων χττχντούν τόόν Έρετρι^ων. 1η- 
terpr. omnibus Er. occifis irno vero translaiin alio, 
μετθίκισ'9'έντων. Eretrienfes fuiiTe onmes occifos uemo 
hiiloricorum dixit: fed everfa ipforum urbe translatos 
eile iu Afiam. Ephippi Olynthii verba de Alexandro 
confer cum iis quae ex eodeni hiftorico habentnr libro 
decimo. ΥΙερίσ;)^ίόεΤς in narratione Ephippi , calceoium 
genus quoddam, pretiuforum ut vel ex hoc loco apparet. 
In quorura albo Julius Pollux σχιστχς et λΗτττοσχιόεΓς 
recenfet. at Hefychius calceos ττολνσχιόεΐ'ς inter viles vult 
fuifle. Miro erroi'e iibi eil fcriptum, K«i έκτοτε ο/ τρό- 
τερον καλούμενοι ΔιοννσοκόλΛκες, Άλε^ΰΐνόροκόλχκβς έκλ>^' 
<3'ησ»ν , habent Excerpta, Αιονυσοκομικο) et ^Αλβξχνόρο- 
ΗομίΗοί. at in membi-anis, ϊ^ιονυσιοκόλχκες. de his fatis 
libro fexto. In teilimonio PolJdonii de. Anlioclio Grypo, 
fcribe ex libro quinto, στεφάνων εκ σμνρνης κχι λιβχ- 
νωτοΰ, συν χνίρομηκεσι λτιμνίσκων νιλήμχσι, ττλη^τι. Se- 
quitur , "Αλβ^/ς ί' έν τρίτω Σχμ/ων Όρων» Νοη bic ίοΐαηι, 
fed et libro fequente , Alexidis 'Σοίμιοι aut Έχμιχκοι οροί 
laudantur. ut nuUam excufationem mereatur docti viri 
Ίτεριεργ/χ, cui placitum hic fcribi ωρών: ut eiTet libri 
titulus, De Sami pulchriiudine. Atqui nemo ei conces- 
ferit vel χΗροΟΊγκς Graece doctus, librum eo argumento 96 L Casauboni Animadv. in Athen. 

quod ipfe hariolabatur, ροΠβ infcribi Hsp} ωρόον "Σ,ΛμΙοον^ 
Tenean3us igilur omnium librorum lectionem, et vertamue, 
JJe Samiacis finihus, Familiaris hic antiquis fcriptoribiis 
tilulus , cum alicujus lubis TOTioyp»(p(xv inftituerent. aut 
antiquitates in lileras referrent. Sic fnere qui ^Ad'7]VuuV 
ορούς, vel ορισμούς infcriptos libros ederent : quoriim 
mentio in fcholiis Ariflophanis ad Aves. Libro feptimo 
laudatur Heropythas iii ΚολοφΜν'ων οροις. libro octavo, 
CLieophylus έν τοΐς Έφεσ/ύΰν Όροις. Ita Alexis Samiacoa 
fiiies defcripferat. De hoc opere fenfiiTe Antigonns Ca- 
ryilius videtur, cutn fcribit, ik τους Έ»μι»Ηούς ορούς 
σνγγεγρχφως έιτί των νρωτων κΧη3'έντων μα^ητϋόν των 
'Tsp) ^Ηρόστρχτον, φτισ) χέλιόορκ λευκήν (P*vijvxt. Sed et 
Duris Samius, et Aelblius quidam eodem titulo libros 
confcriplerant. quoium non uno loco Albenaeus memi- 
nit. [Quum autem omnibus iis qiios indicavimus locis 
opcav conftanter fcriptum fit: quumque eam lectionem 
manifello confirmet , quod dicebamus laudari fcriptorem 
incertum iu fcholiis Coraici, in ΌρισμοΤς Ά^ηυων , ηοα 
poteil dubitari interpretationem quam attulimus rectani 
efle. οϋρογρχψοι igitnr fiint qui regionem aliquam de- 
fcripferunt : quos cave confundas cum iis qui a veterib. 
Graecis dicti fnnt. ωρογράφοι, quafi dicas ^nnalium Con- 
ditores : nam wpoς iilis eral annus. Cenfoi-ios, Sunt qui 
tradant hunc annum trimejlrem Iloron infiitui [fe : eo~ 
que ver, aejlatem, autumnuni, hiemem, ωρονς et annum 
wpov dici, et Graecos annales ωρονς, eorumque fcrip- 
tores horographos. Sic accipienduni in Plutarchi libro 
de Herodoto , 0/ Ναζίων ωρογρύφοι , qui Annales Na- 
xiorum fcripferuntJ\ 

p,848. Caput Decimum. 

Samiorum λαυξοο. στενν\ pro στενωτίος. λαυ^οβ νι- 
ου.?. Beatorum Κχυξού quae Alexandria , λχυςού 
€t Κύβξοί* Καυξον et λαρςον, ei fimilia. Έρίρ/ια•» 
nii locus exponitur, male α quibusdam acceptus. 
λοίυξαι diverfae fuh Arcliiepifcopo. Alexandrino. 
κ[χφοοοε idem ac λαυ^οί. f^eterum monachorum 
laurae vel labrae. Euagrii locus emendatus. 

JrOLYCRATIS Sami tyranni luxuriem coinmemorana 
dipnofophifla, fic infit ex Clearcho o^sv τω "Σ,χρ^έων LiB. XII. Cap. X. 97 αγαωνι γλυκεΤ προσαγορενομένω Tijv vuepx τοΤς ^χμίοις 
λίχνρχν dvTixxTecxevxasu έν τ^ το'λβ/. Erat ζη fama ille 
infamis Sardium urbis locus Γλνπύς ccyKWU dictus : de 
quo fatis fupra lioc ipfo libro. aemulatioQe Sardianorum 
Polycrates exftruxit in urbe Samo eam quae dicta eil 
λαΰρχ Έχμίΰον. quid iit, mox explicatur. j; Έχμίοΰν λχνρχ 
στενή τις ήν yvvxiHwv ίημιουργόόν κχί των trpot; χττολαυσιν 
χχί χκρχσ/χν ττοίντων βρωμχτων. ών όντως (vel ofroi) 
ένέιτλησβ την Έλλύόχ poflrema verba ita fcribi et di- 
ftingui, debent, in editis male concepta. Samiorum, laura 
inquit, vicus fuit uhi habebant mulieres quae placen^ 
tas et dulciaria opera corificiebant , et omnes cibos ad 
^oluptatem et luxuriam. niii eft mendum, στενην αντί 
οτενωτΓου pofuit, id eil pro vico aut via in urbe : erit 
igitur ellipiis nominis όίός: fed fortaiTe verius eft, omis- 
fam vocem incuria librariorum reilitui debere : et fcri- 
bendum, στενή χμφοόός τις• vel στενωπός τις ήν. Grae- 
cum eit purum putum vocabulum λχνρχ Latino vicus 
refpondeiis. utraque dictione fignificatur et via in urbe, 
et συνοιαίχ, five plures domus conjunctae, quae unarn 
magnam infulani efficiunt. [Herodotns lib. \. de Baby- 
lone: τνλίόες έν^βσχν, οσχιπερ λχνρχι.Ί Eadem voce et 
Alexandrini funt uU.• de quibus Hatim fubjicilur, o7ix όε 
jtc /,γω irxpx τοΐς έμοΐς Άλεξχνδρενσι λχνράν τινχ χχλου• 
μέν7]ν μέχρι κχί νυν εν^χιμόνων , iv y ttxvTx τχ ττρος 
τρυφην έττωλεΤτο. JSofi ego qiioque apud Alexandrinos 
meos quendam vicum » qui rocatur hodieque Beatorum 
vicus, ubi quaecumque ad delicias faciunt ^ vendeban- 
tur. Alexandriae Αχύρχ ενάχιμόνων , iit Romae Tufcus 
vicus, nani ut diximus λχνρχ et picus idem. Nihil au- 
tem intereft five λχνρχ fcribas per υ five λχβρχ per β. 
etii enim aliud proprie λχνρον aliud λχβρον t vulgo ta- 
men et pronunliatio et fcriptiira eadem. Sic λχνρον νίωρ 
apud Homerum et Hippocratem, et λχνρον έπχιγί^ειν 
apud Apolloniam in Argonauticis pro λχβρόν. fic πχλχιί- 
poyf/ et τίχλάβρο-ψ paffim, νεβρ/όιον et νευρίίιον, ττέτχβρχ 
et Ίτέτχνρχ apud Suidam. el cum fignificalu longe diffe- 
rant ύβρχ delicata, et xvpx aura, tamen aVo της στε- 
ρεχς αβρχς έμπνεΐσ-^χι , leges apud Epipbanium libro 
tertio. Quamobrern errat infigniter vir Jlie magni nomi- 
nis , qui vocem λχβρχ apud eundem Epiphaniutn quae 
nihil aliud eit quam λχνρχ, peregrinam diclionem vult 
videri, Locus Epiphanii eximius, et dignus qui bbiter 
hic a nobis explicet-^r. Sic igitur ille initio tractatus de 
Cajaub, /Inim. in ALhen, T. III• G 9$ Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

p.849.Ario et Arianoinm fecta. φασίν χύτον Αίβυν τια γβνβί, 
έν 'AXe^xvdpeia. όε τρεσβύτερον γεγονότα, ος νροίσΤΛΤο 
της έκπλησίχς tjjg Βανκαλεα»^ ούτω χχλουμΒνηζ. οσχι γαρ 
shtv έκκλησ/χι της Μχ^^ολικης έπχλησίχς έν Άλε^χνόρείχ 
ιίτο 6VX χρχιείΓί'σχοχον ούσχι, xxi χχτ βίχν τχντχις έπι- 
τετχγμένοι εΐσ/ τρεσβύτεροι ίιχ τχς έχΗλησιχσηχχς χρείχς 
Τΰον οίκητόρων 'ΐτλησίον έχχστης έχχλησίχς xvtuv xxt χβ- 
φόίοίν, ήτοι λχβρΰον έπιχκρίως χχλονμένων, νττο τάόν την 
Άλεξχνάρέΰΰν χχτοιχονντων τόλιν. Sedebat Alexandriae 
Archiepifcopus et patriarcba, regendae univerfae Eccle- 
fiae totius regionis. Ei-ant praeterea in iingulis urbis vicis 
conftituti presbyteri qui Eccleiiaftica negotia fuorum 'quis- 
que vicanorum cnrabant. Uni L•arum minorum Ecclefia- 
rum Baucalis nomen fuit : qnia videlicet in vico ejusdera 
nominis erat fita: nifi fuit aliqua peculiaris cauiTa ejus 
appellationis. Άμφόόους appellat Epiphan. cura oninibus 
Graecis vicum in urbe, id eit plures domos cohaerentes 
invicem ad modum magiiae infulae, quod et iiomen de- 
clarat: nam χμφοίος eft συνοιχίχ ητερί ην έστιν οόός. 
maltae domns quos via publica ambit. et addit Epipha- 
nius bas χαφόίους Alexandrinis dici vulgo λχνρχς, Ale- 
xandririos Graece locntos e[[e , imperitiflimi funt veteris 
hiftoriae qui nefciunt, impudertiffimi qu^ negant. llli 
igilnr vicos fiios, et χμφόόονς quidetn ut alii Graeci: 
fed magis nfitate λχϋρας vocabant , aut quod idem eft 
λΰίβρχς, Credamus ita eiTe, vel quia Epiphanius lioc 
fcripfit: vel propter Atbenaeum liominem Aegyptium: 
qui vocem λχΰρχ pro vico folitam eiTe ufurpari Alexan- 
driae ita clare demonilral, ut clarius nihil queat, [Alha- 
Tiafins in epiftola ad folitariam vitam degentes, de per- 
fecntione fidelium in urbe Alexandria: -ττολλο} , ait , xxi 
ο'ίχονς μετηλ^ον χα/ μετέστησχν x-rro λχνρχς εις λχόρχν» 
ηχΐ χττο τί}ς -ττόλεως εΙς τα -ττροχστειχ. eliam hic laurae 
dicitur Alexandriae vici : noii ut putarunt viri docti 
porticus ] At viro illi docto de quo diximus, ne cre- 
damus: qni lantum verborum perdidit ut de voce λοίβρχ, 
et loco iilo Epiphanii ea nobis perfuaderet quae funt 
falfiffima. Omnino enim quaecunque funt ab illo, par- 
tim in Academia, partim in notis ad Biblia fuper hoc 
adnotata, χ^ρητχ fint χμείνκ. An negabit vir erudilus 
όίμφϋους ab Epiphanio dici i^icos? atqui fic veteres in- 
terpretantur : qnorum teftimonus fiiperfedeo. Galemis in 
i6. De ufu partium , τοις iv χμφόίοις χρήνχς appellat, 
fonteg iiicanon. Procopius de aediticiis Juft. ίΐίλων τοις LiJi. XII. Cap. X. 99 ντβνωποΤζ τας ΰμφόόονζ άττύσχς. alii αμφοάχ potius di- 
xerunt. vide Suidam in Άγνιχί. Significat όίμψοδος et 
viam in urbe, ut Latinorum vicus , Procopius De aedi- 
ficiis Juft. libiO quinto, loquens de Hierofolymis τ«ί 
ύμφόόους εν κλίμακος τρόττω αττο οργίου βις το πρχνες 
χχτΛτείνοντες. Ροη'ο quetnadmodum plura in urbe aedi- 
ficia inviceni cobaerentia λχνρχς vel λοίβ^ίχ^ dixerunt: 
fic etiam nionafteria ubi plures monaclii babitabant iii 
diverfis cellis , fub uno tamen praefeclo Abbate lauras 
Ecclefia vetns appellavit. Euaginus lib. 4. cap. 7. σι; ν;/κ- p. ^5o. 
μ»ζ& τω ΖιϋΐσίβΆ xvrjp 'ϊωχννης τοννομχ , τχΐς χρετχΐς 
ττχρχττλησίος , εν ^ovatKy. ry λχύρχ. cap. 38, Εϋστόχ/ος 
χχτχϋρΆΤοΰντων uxl μχ.λΐ(:τχ έν τ:] κχλονμεν^ νέα. λχνρα 
τύόν τχ Slpiysvovi ττρεσβευοντων όόγμχτχ , ττχσχν ε'-^ετο 
σιτουόην τούτους χπελχσχι. Apertius idem lib. 1. cap. 21. 
loquens de Eiidocia Theodoni uxore, qiiae pietatis zelo 
Hiferofolyma venerat, et ninlta ibi devoti animi moni- 
menta reliquit: ϋίστβ , ait, «α/ ενχγη 6eiuxffd'xi φρονη- 
στΤιριχ, κχ( τχζ κχλονμένχζ λχνρχς. εν «ίς "η μεν όίχιτχ 
όιχφορος. rj is γε ττολιτείχ ες ενχ τελεντχ ^εοψιλΐ} σκοττόν. 
ita fci-ibendus hic locus , qui in edilis libris corniptus 
eft. Pbocas Imp. in conftitutione quadam, Κελλίχ όε Hxl 
τχς κχλονμενχς λχνρχς έν έρήμοις οικοόομεΤν ονκ εΥργομεν. 
Alibi λοίβρχι indifciiminalim pro eodem fcriptum oiFen- 
des. In conftitulione Manuelis Comneni qua immunitas 
Eccleliafticis et monachis conceclitnr. όιχ του ιτχροντος 
χρυσόβουλου ^'εατίζει κχι όιορίζετχι ττχντχ τχ σημδρον 
νεμόμενχ aHiVTjTx νχρχ τόόν χνω^εν χρι^μη^'έντων μονχ• 
σττιρίοον , 7} κχι τισνχχττηρ/ίϋν , η κχϊ χνχχωρητικαν χελ- 
λΐΰΰν , η λχβρΰν , κχί χιτλως κχτοΐΗητ7]ρ!ων μονχχαιων. 
Auclor liiftoriae mifcellae, libro 24. τηοηαββτία duarum 
?nagnarum labrarum, fanctae videlicet memoriae Cha- 
ritcnis et Cyriaci Sabae. paulo poit Similiter autem et 
laurae eremi opinatijfimae, fancti Charitonis et fancti 
Sahae, et reliqua monafieria et Ecclejiae defertae fac- 
tae Junt. Etiam liodie montis Atho incolae nionachi: 
fuas monas lauras vulgo nuncupant. Haec fi obfervaiTet 
erudilus ille vir nunquam de fuperiore Epipbanii loco 
adeo alienam vero fententiam in niedium protuliflet. 
[Poftremo non praetermiltenius dicere aliiid fuifle lau• 
ras, aliud coenobia. nani in vita S. Euthyraii anacho- 
retae , quatn Cyrilliis quidam fci-ipfit, ita fcnptum eit. 
Te oportet venire ad meam lauram , et fratrum qui- 
dem cellas diruere ah ipfis fundamentis , caenobium 

G 2 loo Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

vero aedificare ilUc, ubi meum aedificajli caemeterium. 
2^on enim laitram , fed caenohium potius ejfe locum 
Oeo ptacet. Caput Undecimum. 
Arifiotelis toi θαυμοίσιού. Diodori Siculi ru τΐεξ) 
βιβλιο^ηκγ]ς. 7ΐΜξ»οξομγ\• 'ί^οοφος τίετίοικιΚμενον 
νττο ο^ίμιονξΎων. μουσιουν et μονσιωτοα. Oeme•• 
triui Fhalereus fratris fui rcc Ιτΐιφοίνεια ^υων. 
Farrhafius habrodiaetus. ΐίετί'ή^εν ουξος. οίμοο- 
μγ}Τθν ovoh- voluptas μονο%ξονος• alia nonnulla. 

JrllSTORIA de panno illo mirabili Alciftlienis , defunii 
dicitur ex Ariftotele sv ToTc Θαυμχσ/οίζ. intelligit librum 
TLf-pi ^'χνμχσίων ΛΗουσμύτων, ubi extat hodieque totidem 
pene verbis planeque iisdem narratio haec. Meiito igitur 
priorem leclionem , iu τοί'ζ ττερί τρυψης ^οίυμχσίοις re- 
rpuimits, falfa eil enim. Scribe ex Ariftotele , hxI rwv 
ύεικνυμένων μχλιστχ 'rrxvruuv sxsivo ^χυμχ^&σ^χι, Ex- 
rerpla fic , ««/ όεικνυμβνον ύνο ττοίντων i. S: Ait, msv- 
τονντβζ vvo τους των χειρών οννχχζ βελόναις xvsTKov 
χν^χς. de hac hiitoria adi ad Strabonem libro fexto. 
p.85i. Paulo poft, J^ioSwpoQ S' 6 Έ,ικελιωτης έν τοΐζ -περί βφλιο- 
^■η^-ηζ , Άκρχγχντίνονζ <ΡησΙ κχτχσκενχσχι Γελωνι κϋλυμ- 
βη^ρχν Ίτολντελη. nunquani factura, ut Diodorus Siculus 
hiftoricos fuos annales infcriberet De Bibliotheca , fed 
Bihliotheca , quod longe eil aliud. Praeterea apud Dio- 
dorum Siculum libro undecimo, non eft vox ΥέΧωνι in 
fermone de bac pifcina : neque ex ejiis verbis poffis 
eam tueri. Adde quod Agrigentum non Gelonis, fed 
Tberonis in poteilate tum fuit. baec -ττχροροίμχτχ funt 
hujus pbi)ob)gi, dum Excerptorum fuorurn fidem fequi- 
tur. De Sicnlo Damophilo auctore belli Siculi lege ejus- 
dem Diodori reliquias lib. 34. νχρχόρομην eleganter Atbe- 
naeus vocat homines ad ntrumque latus accurrentes cum 
Damopbiliis rbeda aut lectica veberetur. Ait, xv^ivx re 
ττολλχ των έίχφων έν τοΤζ χνίρωσι κχτεσκενχ^ετο htxvs- 
ιτοίΗίλμ^νχ ντΓΟ όημιουργων. multo in andronibus pavi- 
menta confiebant florida. picturata ab artiftcibus niufi- 
variis. Graeci veteres hos artifices •φηφο•3'^τχς vocabanf, 
ut dictum eR ad Suetoniutn. recentiores iinitati Latinos 
μαυνίοΰν ufnrpanf, pvo picturare de mufivo. μουσίκμχ ilii« LiB. XII. Cap. XI. 101 

opus ejusniodi. μον^ίΟύτης, artifex mufiparius 0ίν3Ίν» 
pavimenla appellat, vel picta multis diverGs coloribus: 
vel iii queis veri flores depicti. Quod autem Demetrins 
έπεμελεΐτο hui τ^ς αψβΟύς , arguit Calliblephari cogno- 
inen. ab hoc iludio illi inditum. aflentior niox Dalecam-. 
pio, legenti ^ifii/ ό χορός εις αυτόν νοίήματχ K.X(xropioiuOi 
του Σολβωί. ejiis poetae facta tnentio libro decimo ex- 
tremo. Sequitnr, Demetrium occifo fratre ipUus Hime- 
raeo ab Antipatro, cum Nicanore verfatum efle, αίτ/χν 
'έχοντχ, ως τα έιηφάνβιχ του οΐό^λφοΰ -^νοντχ: id eft, 
credente vulgo , fratri fuo epiphania facra ipfum fa- 
cere. Imjjietatis cx-inien ell , tjuod liic Demetrio inipin- 
gitur: quafi ille fratrem ftium in deorum niimernm reiu- 
lei'it, et more caeteroriim deoriim ftatis facrificiis feftis- 
qne colere initituerit: confecrato honori ejus die, qnem 
Epiphania appellabat. Graeci βττ/φανβ/αί denm vocant 
eorum praefenliani in tcrris : quando vel oculis fpeclan- 
dos fe exhiberent, vel aliqno modo praefentiam fuam 
teflatam facerent. Dionyiius Halic. libro fecundo : ττχνυ 
6' αζιον και την έτηφάνειχν ίστορησαι της •^εχς, ην ivs- 
δείξατο τχ?ς αδίκως έγκλη9ε/σαις -η-αρ^ενοις: idem panlo 
poft Epicureos graviter reprehendit, et omnes philofophos, . 
τοϋί διασύροντας τας έπίφχνείχς των •3'εων• Ιη Graecovuni 
hiftoriis frequens dictio eft επιφάνεια, hoc fenfu, Cicero 
praefentiam Latine vertit, cum ait in fecundo De na- 
tura deoruni : Itaque et in ncjlro popiilo et in caeteris 
deorum cultus , religionumque fanctitates βχΐβηηί in 
dies majores, <itque meliores Idque evenit non temere, 
nec cafu , fed quod praefentiam faepe fuam divi de- 
clarant. cTt νολλάκις την έττιφάνειαν χύτων οι dso] ένΐ' 
δει'κνυνται. et libro extremo. Praeterea ipforum deorum 
faepe praefentiae quales fupra commemoravimus , etc. 
Inde funt inilituta fefta Epiphania ad celebrandam me- 
moriam alicujns deorum ετηφανεΐχς. Sic popnlns Chri- 
fiianus Epiphania appellavit diem confecratum in hono- 
rem et memoriam της ττρωτης επιφανείας. Domini noilrip. «^*. 
JESU-CHRISTI. Sic Demetrius Phalereus, ut ex hoc 
loco apparet, Epiphania fratris fui, crudeliter ab Anti- 
palro trucidali , (ut legere eft apud Plutarchum in De- 
inofthene, et in Excerptis Photii ex Arriani hiiloriis 
T(kV μετα Άλ^ξχνδρον) agitabat. [Exiftimo autem Deme- 
\ήο fratrem in quiete vifum , aiit tale quid accidiiTe, 
quod eum impulerit, ut ei Epiphania faceret , el priva- 
lam hanc folemnitatem inftitueret. Veteres Athenienfes lOa Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

impietatis eos arceffifle, qui defunctis honorem iillum diia 
proprium haberent, teftis eft Altica hiftoi-ia. et nota 
omnibus calumiiia in Ariilotelem. Theognis deliciae De- 
melrii in MSS. eft. Αιογνις. De Lucullo plura auctor libro 
fex tofub finem. De PanhaGo iterum lib. ultimo. Hahro- 
diaetum , inquit Plinius,ye appeUavit Parrhafius. re- 
fpiciens verfum hic defcriptum, Άβροόίχιτος ctvrjp ύρετην 
τε σίβύΰν Tci' εγρχ'^ε. Alibi diximus, opcv aut 'ττερχς 
alicujus rei dici, quod volumus intelligi fummum efle. 
fic Ίτέροίς φιλίαζ, ορός ττενίχς ^ fumma amicitia, fumma 
paupertas. xspxQ τέχνης , ars perfecla cui nihil poffit 
addit. cocus apud HegeUppuni : Ouh άλλχ το ττέρχς τηζ 
μχγειρίΗτΙς τέχνης Ενρηκένχι τχ νυν νόμιζε μόνον έμέ. 
Sic in defcripto Jiic epigramtnate, poilquam dixit Par- 
rhafius fibi invenla artis fiiae τερματχ: addit, dvvvep- 
βλητος hk ιτείτηγεν ούρος. χμάμητον ό' ονόεν εγεντο βρο- 
τοις. pefiime viri docti ifta acceperunt, qui ovpov live 
opov tumulum interpretati funt. nihil ineplius, nam Par- 
rhafius pergens in gloiiatione conrummatae arlis, haeret, 
inquit, terniinus, nuLli ψΛΖίον'ι fuperabilis, caeterum nihil 
ejl in rebus humanis qucd reprehenfioni non fit obno- 
xium, venurta plane epigramraalis claufula. ubi autem 
legerunt interpretes μωμησχσδ'χι pro conqueri. lidem, 
cum in praecedentibus L•ifce verbis, ηΰχησβ d' οίνεμεσή• 
τως εΐΐΐ τοΰτοισι κχ{ χτιστχ κλνονσι λέγων, negalionem 
deCderari animadvertiiTent , quod nimis cerlum eit: ante 
vocem χνεμεσητους eara collocarunt : quod non proba- 
miis nos qui ita potius fcribendutn cenfemus : Ή. 6' άν. 
έττ} τούτοις , άτε ουκ αίνιστχ τοις κλνουσι λέγων, id eft, 
gloriatus ejb citra invidiam, facile credentibus , qui 
audiebant cum diceret, ea nimirum quae deinceps fe- 
quuntur. Si cui placeat magis τό, ουκ χνεμεσήτως, dice- 
jmus refpexiiTe Alhenaenm , judicium illud qno magnis 
fuffragiis fuperatus eft ParrhaGus a Timanthe Sanai. Mo- 
νόχρονον volnptatera mox appellat auctor ex Ariilippi 
fentenlia, ciijus fit iinum tempus. Vulgo tempus dividitiir 
in praeteritum, praefens et futurnni. at vohiptas Ariilippo 
unum dicitur babere tempiis : praefens nempe: quia prae- 
teritae voluplates non fentiuntur amplius : futurae, nondnm. 
auctor ipfe explicat f e : neque alitei- accipienduiTi. Tertins 
Alexidis verfus vulnus accepit in medio. Expleri ficpolefl: 

— και φιλοσοφείν 
ίττέ^ετο, CT Α^ηνψι Υ^,νρψχΐος ην 
WC φη7 Άρίστιτιτιος. LiB. XII. Cap. XI. io3 

Deinde fchbe, νρωτευοΰν απάντων των τότ6. In fine fcribe, p.855, 
Ttiv d αρτνρίαν σννήρνασε. vel χρτυλίχν, artem μαγβ/ρι. 
XJ/v intelligit, ut recle Dalecamp. tanieii οίρτηρίοιν MSS. 
in quarto Aiili])Laneo fcripiiiiius, ■jrtkioiov οίττχλον» pileo- 
lus delicatus, ex RjSS. prins legebalur πολ/δ/οι/, inepte. 
nec ininus iiiepte qui initio Be/Sjc/a τραίνεζα. lenuente 
etiam metro. C Α Ρ U Τ D υ Ο D Ε C Ι Μ υ Μ. 

ΚΛΤασουλουσθα/ rocis eTnBvfjiluti. yoces Epicuri 
KOCTcctyiafJio) et εττεντςωματα. χοξηγίοίΐ kcc) λει- 
Tcv^yloci. τΐΐξΙστοίσίΣ pro vita non philofophica^ 
συμττίξίφοξΛΐ. Anaxthe ΑνςοτΡοιος ωά γ,οΚοίτί' 
rstv. Aunuli velares. Prou. 7{cc%\)S vS SKSiT 
€7γ) στόμα- άχξίμΛία κξεχ. 

1λ|Ε membranae quidem antiquae manus aliter haec 
iiobis exhibent quam ut vulgo eduntur : Άριστό^&νος i 
μουσικός iv τω Άρχΰτχ β/ω οίφίησί ιταρχ άιονυσίου του 
νεωτέρου -ττρεσββυτΰίς. cum tamen manifeitiffimum fit 
»(ξ>ι'7ΐσι fciipfifle hornines irHpei'itos pio άφικέσ-^χι φησί. 
In Polyarclii diirertatione qua probare nititur fapientis 
eiTe ΛΗοΚου^^εΐ'ν τχΐς ηόονχΤς , turbant ifta verba, το ik 
ανητε/νειν κχ} κχΐχόουλουσ-^χι τχΐζ έττι^υμίχΐζ ούτε ευ- 
φρονος ούτε ευτυχούς , ούτε ξυνιέντος ειίένχι τίς η τ^ς 
ανθρωπινής φύσεως σύστασις- Illud qiiidem ηοη dubium, 
slidvai perperani fcriptum efle pro είναι, ηοη ejfe ejus 
qui intelligat. etc. Sed eft in voce κχτχίουλοΖσθχι ηοη- 
nulla difiicultas. Apud pbilofoplios, et facrarum etiam 
literarum auctores fervi cupiditatum appellantur, qui 
lotos fe illjs dediderunt. Si ita hic accipiamus, fenius 
erit: pavum fapere qui adverfantur et quali reluctantur 
naturae cupiditatibus : et itetn eos, qui ita fefe illis nian- 
ciparnnt, ut ipfis quafi dorainis fervianl. oplima quidem 
fentenlia : fed au lioc Poliai'chus (five Polyarchus: utro- 
qne modo enim fcribitur) voliierit , id vero qnaeftionis 
eft: non enim videtur baec fententia ei thefi qnadrare 
quam ipfe propugnat. Itaque κχτχ$ουλουσθχι τχΐς έτι- 
θυμίχις, polins interpi-etor , invitum parere cupiditatibus 
de incontinenlibas loquitur, qui affidue cum ciipiditatibus 
fuis pngnantes, affidue fuccurnbunt, et illis βκο'ντδί ai- ιο4 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

κοντι 3υμω manus dant. ferviunt igitur et ifti voluptatibus, 
non ininus quam inteiuperantes, fed ferviunt coacti : qui 
poterant, imo debuerant ex hiijus Thaletis pi-aecepto, 
naturam ducem fecuti carere ea moleftia, et aeqno animo 
frui voluptatibus. Cum ait, έπείνω μεν yixp ητε Άσίχ 
ολη XopTjysT. deeiTe aliquid apparet niii legas , ;; Άσίχ 
vel TJye Άσίχ. fed verius opinor defiderari unum aut 
alterum verbum. nam Perfae tunc temporis praeter Afiatn 
parebat Europae etiarn pars aliqua, et Aegyptus, fortaiTe, 
quam plerique ab Afia fepararunt. Mox fcribe, Μήίουζ 
os Ιϊ^ρσχι 3ix την xvrijv χίτίχν non τοιχύτψ. Ait , κχϊ 
τον d^xvxTOV 6k χτοσημχίνων tov βχσιλέως, φησιν ως 
άμ(ξ>1 Ηρ. locus quem refpicit eil in Necyia, οάυσσ. λ. 
Ait, ΐν» μη τους πχτχιγισμούς λέγω, κχι τχ ενβντροίμχτ», 
χτερ νολλχκις ιτροφέρετχι ο Έ,-τίκουρος, «χι τους yxpyx- 
ρ.854. λ/σ^Οϋί Ηχι νύγμχτχ. bis quatuor vocabulis folitas uti 
Epicurus, ut exprimeret animi ad voluptates ruentis im- 
petus. Sed vocem έπεντριχμχτα quis ferat? [Equidem 
referebam id verbi inter eas Epiciiri dictiones, quae dam- 
natae antiquis crilicis; de quibus olim ad librum lO. 
Diogenis Laertii aliquid obfervabamus. fed haereo non- 
nibil; quia apud elegantirGmum fcriptorem Philonem id 
vocabulum obfervo. Proferarn ejus locum, ut discat lec- 
toi", quo fenfu novam vocem ufurparit Epicnrus. nam 
Dalecampius qui vertit vulnera , non nmpliciter errat, 
Philo in Allegoriis. ό νροκόττοΰν, inquit, λiyετxt ri 
έγΛοίλιχ nxl τους -ττόόχς λοΰειν, ου την ολην κοιλίχν. ίκχ• 
νος yxp ουκ εστί ττχσχν ήάονην ίιαισχσ^χι. xy»■πητov Ss 
ixv τχ iynoikix χύτης • τουτέστι , τχ εττεντρύμχτχ , χ 
φχσιν οι α^ιΚη^ονοι έιτιόυσεις εΤνχι τινχς ταίν προηγουμέ- 
νων ηίονων, χ yiv8Txi ο•^χρτυτων ν,χΐ σιτοττόνων λίχνοον 
Ίτεριεργίχ. Νοη eit hic locus explicandi allegoriam in- 
terpretatjoiiem quae ibi perfequitur Philo verborum Mofis 
Levitici capite primo, 1 3. fed apparet mediocriter atten- 
denti , έπεντροόμχτχ Philoni , vel potius ei quem landat 
Pbilo , (is autem eft proculdubio Epicurus ) : elTe gulae 
fcitamenta , quae non ad alimonium eduntnr, fed ad 
volnptatem , qnalia funt, ait Pbilo , qnae parantur ab 
arlificibiis condimentoium et a panificibus, hoc eft a 
confectoribus aut confectricibus paniim vel placentaruro, 
vel fimilium cupediaruin. Ex his conftat έτέντρωμχ non 
deduci ab ένεντιτρωσκω, ficut apud Hippocratem τροίμχ, 
quod Cgnificat vulnus : fed ab έττεντρωγω quod eil edere 
ali^uid iupra confuetum cibum. puta panem et obfonium.] LiB. XII. Cap. XII. io5 

Subjicit auctor, K«/ Μητροόΐύροζ έν τ»ΐς εηστολχΐζ φησιν, 
ώ φυσιολόγε Ύ/μοκρχτες , irspi yxaripx ο χχτχ φύσιν 
βχ6ΐζ(*)ν λόγος την χττχσχν εχβι σπονόην. Conferenda funt 
cum illis Μ. Tiillii verba e libro primo De natura deo- 
rum. jlfeirodori vero qui €β Epicuri collega fapientiae, 
multa impudentiora recitabat. Accujat enim Timocra- 
tem fratrem fuum Metrodorus quod duhitet omnia, quae 
ad beatam vitam pertineant , ventre metiri : neque id 
femel dicit: fed faepius. Epicurei Roma piilfi confulto 
fenalus nominantur. mox Alcius et Philifcus Aelianus li- 
bro 9. cap. 12. Alcaeum vocat. In fine edicti Anliochei 
contra Philofophos, fcribe, v.x\ μη χλλως ysvrjTxt. fupple 
opx. Lyconem philofophum, qui familiam Alhenis diixit, 
ita damnofum et ττολϋΤβλ^ fuiiTe fcribit dipnofophifla, 
ώστε xxi troWouc oppwSeTu xxt βουλομενονς ττροσιένχι 
•τΓρόζ την όιχτριβην χνχπότττεσ^χι , nxi Kxdxvsp εις ττο- 
λίτενμχ τΓονηρον κχΐ %ορηγιΖν χχ} λειτουργιών ττληρες 
εύλαβουμενονς τΓροσΰίγειν. ad fcholam hujus fophi, inquit, 
fic verebatur accedere et illi nomen dare. quemadmo- 
dum jure aliquis nietuat civis fieri male inilitulae civi- 
tatis : cuju8 videat cives ordinariis pro republica impenGs, 
elTe exhaiiilos. Duabus vocibus auctor complexus eft 
omnes fuintus, qui olim iti mullis Craecarum civitatum 
a privalis pro rep. neceflario fiebant. \ορηγίχί, fumtus 
ad folennia facroium et ludos. λειτονργίχς multa erantP'"55. 
genera: ut propter bellum, aut annonae anguftiam. Athe- 
iiis, niaxiimim onus fuit trierarchia, et illae quas voca- 
bant έΐΓΐόόσεις. Hujusmodi qiiaedam onera fuftinenda 
erant iis qui Lyconi vellpnt operam navare. ά dij ττχντχ 
iuquit mox Atlienaens, εφχίνετο λόγου μεν αλλότριχ Hxi 
φιλοσοφίας εϊνχι^ τρνψης έέ κα/ περιστχσεως οϊχειότερχ. 
opponit philofophiae τερίστχσιν , id eft, vitae alienae a 
cura rerum liumanarum , occupatam et foUicitam, qualis 
folet elTe vulgo hominum. νεριστχσεις dicuntnr cafus qui 
hominibus ufu veniunt laeti aliquando, faepins adverii 
et tnlles : hic -ττερ/στχσις efl vita expofita hnjusmodi 
caiibus: in facris literis eil κόσμος t cnm opponitur t^ 
βχσιλείχ των ονρχνων. frequens vox in Stoicornm libiis 
et ejusdem aetatis fcriptoribus: de qna plura alibi. apa- 
gehinc coronas et circulos interpretum. Mox ante haec, 
ov γχρ Ιίνχ σνρρυεντες, defunt aliquam multa verba. nam 
fiiperioribus non cohaerent fequenlia; loquitnr enim de 
conventibus et fodalitatibus aliorum pliilofopliorum : quos 
ait non volup»atis ergo una eiTe folitos : αλλ' tvx φχί- ιο6 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

vuvrxt xxi το <^εΤον ημκντες, ηλΊ φυσικόίς ΰλλ^λοις avu- 
•περιφερόμενοι, r^icolaus Sturio emendabat φ/λ/κ^ΰ- ^l «ft 
fententia optima. non probo tamen , quia in omnibus 
libris diferte φυσίΗΟΰς. id eil, fecundum naturam homi'- 
nis. liomo enim eft, φύσει ocysXxTov ζωον et focietatis 
amans. hoc maximum coagulum ell fodalitatis κα/ συμ- 
ττεριφορχς , id eft , mutitationum. id enim ell: συμιτεριφί- 
ρεσ•^χί, mutitare , five mutuitare, vide libro quarto. 
addit, ένεκεν ανεσεως κχι φιλολογ/χς. Excerpta φίλολο- 
γησεως. quid ίνεσίζ quid φ/λολογ?/σ/$ hoc loco eleganUr 
explicat Α. Gellius libro decimo octavo, capite fecundo. 
In narratione de Anaxarcho multa pervertunt interpre- 
tss, Studioii eorum peccata eraendabunt. nos ad alia 
properamus. Scribendum, rx έκ του Άνχζίλχ Ανροττοιον. 
ηοη ΑνροτΓΟίοΰ. ex ipfo Athenaeo et Polluce ωχ κολχτ- 
roiv, oua iundens, recte omnes libri iion λάττων. ovum 
in calido cinere coctum qui vult effe, lundat oportet, 
id eft, ν,ολχπτειν• Ne quem decipiant qui ilta paulo 
poft corrigunt, "ψιλοτχιτίίχ εχοντχ κρίΗίοτην χχ-^οίχερ 
τους στροομχτεΤς ευτελή y id eft, fuper tapete laevi an- 
nulos habente , ut illa Jegefiria quihus annuli invol- 
i^uniur. HabuiiTe Toyc στ^α)^«τ«Γς annulos qnibus utebantur 
in conftringendis ftragulis, leitis locuples Theophraltus 
Hiftoriae Plantarum libro quarto , loquens de arbore 
cucifera, quam et ipfam Plinius vocat cuci liabet, in- 
qnit, 'rrvpijvx μέγχν κχΐ σφόόρχ σπληρόν. εξ ου τους κρι'- 
χους τορνεΰουσι, τους εις τους στρωμχτεΐς τους όιχ-τοικι. 
λους• Plinius verlit, fed accommodans fententiam feculo 
fuo, lignum intus grande , firmaeque duritiae , ex quo 
velares detornant annulos. uberius ifta in commentario 
De lectis veterutn. I nunc, et lege HponiiuTrjv cum Dale- 
campio, ac de croceo colore interpretare. Hiiloria de 
Dionyfio Heracleae tyranno , qui ύττερεσχραησεν , extat 
etiam in Memnonis fragmentis, et apud Aelianum libro 
nono, capite decimo tertio. Qui apnd Menandrum dico- 
p.856.bant, ττχχύς yxp υς επειτ έπι στόμχ, exules erant 
Heracleotae, qiii liberam flbi fuiiTe in patria facnltatem 
quaerendi de fuis fnalis negabant. metuiiTe enim tyran- 
iium quem vocabant ττχχύν ύν. vt Lalini porcos apfiel- 
lant, quos edacitas obefos reddidit. Eft autem allufum 
ad proverbium. βους έπι yXouTTy μεγχς , quo ulus Ae- 
icbylus, et alii tragici. Scribe: εχοντχ "ΤΓολλχς χολιχίχζ 
κβΓτθ^α/ νχνυ. aurto ventre et bene farcto: cwm ait 
Menander, κα/ το -κνευμ εχοντ avw. intelligit qiiano LiB. XII. Cap. XII. 107 

medici vocant opdoirvototv. Scribe in verbis Ptolemaei, 
ΐΓολλα μεν των αγριμχίΰον εγκΡίτΛί. ex libb. et Enitalh. 
ferinam vocant χγριμχΤα. adjicit Ptolemaeus ιτολλχΗΐζ 
oi Ttvsc xxi xid^xpiov άηολου^Ισκον ττροσίιίόχτιν. non potpft 
Ki^dpiov aliud fignificare quam parvam cytharam. quod 
alienum eft. qui accipiunt pro Ηΐ^χριστ-ην, negligunt ana- 
logiatxi. Legendnm ytx^apiov , mundum , eleganteTn. fere 
apud auctores mundities onponitnr t^ τολυτελε/α. ita Jiic 
accipiendum. fignificat datum , pueriim a pedibns non 
magnae rei: fed quem cultus mundities commendaret. 
defcriptis impenfis quas priores facerdotes foliti facere, 
narrat Ptolemaens, fe omifGs illis omnibns, pbialas ex 
argento conieciiTe, το τίμηαχ εχουτχν έΗοίστην , •ης τρο- 
ειρηπχμεν όχττχνης: id eft, quae tanli coiiftabant fingnlae, 
qiianti tofus ille apparatus quem ante defcripiit , con- 
ftabat. Scribe , εΐ rj το σχημχ, non ει ην. pendet ennn 
oratio ab έφχ/νετο. De hoc Lacedaemoniorum inilitiito 
Aelianiis Vai-iae Liftoi"iae libro decimo qiiarto, cap. f<?p- 
limo. Simile illud Strabonis de veteribns Gallis : '/όΊον 
6ε χχ} τοντο. χσαεΤν yxp χΰτους μ•η νχχεΐς εΤνχι .κχι 
'π-ρογχστορχς. τον ό' νττερβχλλόμενον τκν νέαν το νης 
ζώνης μέτρον ζημιοΰα^χι. Caput Tertiumdecimum. 
ΑεύύΤξοφΙοϊΐε• Thumanlis, Meliius tragicus. notati 
U.pitas Graecorum fuper quorundam prodigioja 
tenuitate. βαΚλειν Κτ/]κν^ον κενΥΐν- Mercurius 
^εων 'ΤΤξοτΐομτΐΰί' Prouerb. τίεφιλιτΐττι^ΜσΒο^. 
Ceplvfodori Trophonius. Antiphanis Thoricii. 
Cratini Chirones. Mo^ veierum florem gefiare 
auri impofitum. Cur flores^ fructu^^ et id genus 
alia prae manibu^ hahere βΐ moris. auvTv%icc. 
τΐξοϋτιοΎξοίφειν' ωξίοίΐνεσ^χι- 

irofi:eaqnam multa dixiiTet Athen. de praepingnibns qui- 
busdam et catafaicis, ad Timocratein fiuim converfo fer- 
mone, χοτω ovv^ inqiiit, xxKkiov έστιν ayxd^h Ύιμόπρχτες^ 
ιτενόμενον εινχι λίττότερον ων κχτχλεγει' Ερμιπνοζ, etc, 
pendet oralio baec, usque ad illa qiiae intervallo fatis 
magno fequnntur. τολλω ovv νχλλιόν εστί τοιούτον τινχ 
sJvxt την idixv, η όος φησιν Άιτιφχνης. et qnae fequun- ιο8 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

lur. Inter haec fermo interjectus eft de quibusdam mirae 
tenuitatis bominibus , atque adeo prndigiofae. talia enim 
re vera funt nonnuUa eorum quae hic narrantur exem- 
pla. Primi in liunc cenfum noniina fua deferunt Leo- 
trephides et Thumantis , quorum fimul meminit Her- 
mippiis in Cercopibus. Extat idem Herrriippi locas iu 
p. 857. anliquis comici fcholiis ad A^>es. atque ibi rciiptum Aew- 
τροφίόης i noii folum apud interpretem , veruni apud 
ipfiim poetam , qui hujus meminit illa in fabula. In 
verfix Hermippi pro ΘονμοΙντιόος refcripfit Dalecampius 
Θχνμύντιόοζ , et de Iride interpretatur (ριλοσοψικωτερον. 
Quam vellem acumine iito ingenii eiTet ufus alibi. nam 
hic quidem non licuit ei eiTe ingeniofo, propter/ frigue 
fententiae quam invehit: propter conftantiam vulgatae 
lectionis in omnibus exemplaribus etiam apud fcbolialteni 
Arirtopbanis, qui haec ijjfa defcribit, poftremo propter 
ipfum etiam Ariftopbanem , qui Thumantidis hiijus fic 
meminit in Equitibus. 

Mrjie Θονμαντιν άνέστίον αύ 

Κυτηΐν έκουσ^ nxpoia.' 

MXi yxp ουτοσ'ι φ/λ' ''AtroXKou 

irsivTJ , 3οίλεροΐσι όχκρνοις 

cac άζτομενος (Ρχρέτρχζ 

•πυ^ΰνι έν, όιχ το κχΗΰΰζ vivsaSxu 

ex quibns verbis duo licet cognofcere: et prae fame ex- 

fuccum ac macilentum bunc fuiiTe : et fatidicam ApoUinis 

laurum folitum mox'dere. atque inde nomen, nam Qov- 

μχντις, eft '^εόμχντις. ita nuUiis Taumanlidi illae fup. 

pofitiliae locus relictus. Verfus primus ρησεως ArilJ.o- 

pbaneae ex Gerytade , fumptus eil , ut plurimi alii 

ejus poetae de Euripide initio Hecubae. Qnartns niani- 

fefto corruptus inilio, Ov σηιχχίνοντχς ΰΐζοφοίτχς, nihil 

enim illa fjgnificant, ου σημχίνοντχς. praeterea lex metri 

mendam arguit. Legebam : 'ΈαΚΒΪ μένοντχς. fed qiiia fe- 

quitur, 3'χμχ Έ.κεΐσε φιλοχωροΰντχς : meliiis , *Sλii μέ- 

νοντχς. qni elil habitant inter vinos, inler inortuos tamen 

faepe comparent. Μέλητος conftanti errore ter tnox fcri- 

bitur pro Μίλιτος. ita jgitnr poilhac emendemus. nain 

TO 7} in media fylUba vocis hnjus vex'fus refpnuiif. , et 

qui hic recitantur, et omnes alii in quibus mifelli biijns 

Iragici fit mentio. Ariiloph. Ranis, Σκολ /wi' Μ&λίτου ν,χϊ 

Kxpinwv xvXvuoiruv. Enarrator vetus : τρχγιπος TrotrjTrJQ 

ίΛέλίτος. ούτος Si εστιν ο Έούχρχτη ypx -ψχμενος omitio 

Aelianum Πο/κ/λί/ς libro decirao , capile fexto. In Ct- Liu. XII. Cap. XIII. 109 

nefiae gracilitatem , extant et alii Ariftophanis joci: ut 
in RaniSy 

ΚΥτις πτερώσει Κλεόκριτον ΚινησΙχ, 
ηίροιεν uvpott τελχγίχν ύττερ ττλύκχ. 
[Habes apud Galenum in feptimo Commentario ad Apho- 
rismos H. Platonis Comici cle hoc Cinefla lepidos verfus.]| 
Proxinii tres verfus qui apud poetam non longe a prae- 
cedentibus erant collocati, liabent hanc fententiam. Eo- 
rum qui legatos iilos adeo tenues et leves in Orcum 
miiiiTent, fpes eiTe admodum tenues : quia periculum 
ingens efTet, ne iilos parvi ponderis legatos Diarroeas 
fluvius corieptos fecum deferat, β ejus aquae forte in- 
tumuerint. Poetae verba funt leviter a nobis emendata. 
'»Ω,ς σφόάρ' έττΐ λεπτον έλτ/όων οίχείσδ'' αρχ, 
τούτους ydp , rjv ττολλος ξυνελ^•)} , ζνλλχβων 
ο Τ3,ς Aixpo/xc νοτχμος, έζοιχγισετχι. 
Quartum his verfum adjicit Dalecampius de Sannyrione. 
fed locus apparet mutilalns. neqne eil caulTae, cur cump«858. 
illo fentiamiis. Quoties lego quae de Philetae et vatis 
Archeilrati parvitate et gracilitate narant Graeci fcrip- 
tores : non poiTum quin fafyrico poetae fubfcribam, cajus 
eft dictum et quicquid Graecia mendax Aadet in hi- 
Jloria. De Phileta probabilior faltem Aeliani narratio: 
qui geftaiTe eum fcribit non globos, fed foleas plumbeasj 
et quaerit idem non injuria, fi tanta fuit Philetae im- 
becillitas , qui potuerit liaec inter eundum pondera tra- 
here. De altero quis adeo communi fenfu caret, qui 
credat quod hic narratur? repertum eiTe cum appende- 
relur οβολον ολκην εχοντχ. nam in librarios culpam con- 
jicere, liaat fcio an fit licitum. Aelianus enim per omnia 
huic narrationi confentit. Etiam Hipponax inter Homun- 
culos de quibus hic eil fermo, recenfetur. fed additur 
fiuiTe eundem adeo αίπρότονον et validis lacertis, ώστε 
Ίτρος τοις άλλοις Hxi κενην λήκυ^ον βχλλειν με^ιστον τι 
όιχστημχ. id eft, ut praetar αΐία roboris argumenta 
quae edebat, etiam inanem ampullam jaceret longis- 
fime. Duplex hic non poenitendarum virium ipecimen. 
quod ampuUatn longe vibraret, quod vacuam. facilius 
enim plena quam vacua «Vo r^c αντ^ς ορμ,ης irjpulfa 
feratur : rnaie in Excerptis κχινήν pro κενην. Alexidis 
veifus de Philippide, Έρμη ^εων ττρόνεμττε κχΐ Φ/- 
ληττή$ου'. diiplici nomine fufpectus mibi. προΊτεμ-πος 
Graecum non eft, fed Ίτροττομνός. Mercurius autem non 
eft deorum νροττομτος, fed mortuoruai. Lego, Έρμ^ 1 1 ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Λτηεν. 

νεκρόϋν ■προηομττε κ»( Φιλιτητ/όου. Supra dicebantnr ΰϊίο- 
φοΐτΆΐ limiles Philippidae homunciones. id ipfum aliis 
verbis iignificat Alexis. nmiliter ftatim Ariftophon mor- 
tuis accenfet Philippidam a quo manavit, ficut obfervatur 
hic, ut fiipra niodura extenuatum dicerent -/τεφιληπτΜ- 
cd'xt. Ita bis fcriptum in plerisque libris omnibus , imo 
bis peccatiim. nam 7rfi(p;A/ir7r/iJwff<5'«/ rectum eft, illud 
fairum: elii non nefcimus ita fcribi apud Snidaai quo- 
que: falfo : iit cum an£.logia, tani lex metri arguiint. 
De iisdem dici folitum, poffe ipfoa per annulum trajici. 
Ariilopbanes d/a ίακτϋλ/οι» μ\ν ovv έμέ γ κν διελχύσχις. 
Locuni Alexidis ila lege. 

Κΰίκιΐΰς ί'χβις , στρου^ος ακχρης νη τον Δ/' εΤ, 
'7τεψίλ{'Κ7η'όία7χι• μη συ κχινίχίς μοι λάλί/. 
iyio τέ&νηκχ' του τχλχητνιρου Tixdou;. 
Morem fuiiTe veterum delicatorum pedes unguenlis un- 
gere probatur teitimonio Cephifodori in Trophonio. cn- 
jus verfus ita diftingue 

Ετβίτ' χλεΚΡ&σΒ'χι το σύομχ μοι ttpm 
μνρον Ίρινον κχι ρό$ινον. 
Ejiis fabulae Pollux meminit, libro feptimo: Τ^'ν is σμηχ- 
Tpfix , inquit, iic enitn legendum. }^η(Ρ<σο6ωρος εν Ύρο- 
φων/ω ίΥρηκεν. meminit et aliis locis. Citantiir in ean- 
dem rem et Antiphanes iv Θορυκίοις. Scribendnm per i. 
QoptHloiC' plena infcriptio eft libro decimo quinto, Θο- 
ρικίοΐζ 7] όίορνττοντι. traducebat haec iabula Tlioricios. 
Thoricus nnus erat των όημων agri Attici: Verfus Ana- 
xandiidae fcribendi lic ex libro decimo qiiinto. 
Mvpca όε TTxpx ΥΙοίρωνος ουττερ άπεόοτΐ• 
ρ. SSg. εχδες Μελχνωιτω νολυτελονς Αιγυπτίου 

ω νυν χλείφει τους ττόόχς Κχλλιατρύτου. 
Seqnitur, Teleclidein in fabula Prytanihus , luxu dif- 
iluentem exagitaiTe τον iiri Θεμιστοκλέους β/ον. baec 
fcriptiua nou Themiiloclem privatira, fed omnes qui 
ejus faeculo vixerimt accnfat. Interpr. τον του Θ*Α*• β• 
diiTentiiint libri. Mox, ΚρχτΤνόζ τ έν Χδ/ρωσ/ τ^ν τρυ- 
φην έβ(^Λνί<^ων ttjv των ττχλχιοτέρων , φησίν , χττχλον 6ε 
αΐΐΰμβρίον ρόόον η κρίνον ττχρ ους ε&χκει^ trapx χερσΐ 
όε μήλον έχων, σκίττωνχ τ ηγόρχ<^ον. Alibi, ut in Pe- 
ricle PJut. et fclioliis Ariftophan. infcribitur haec fabula 
non \6ίρωνες, Chirones , fed Χείρονες, Oeteriores, He- 
fych. conti'a in αυτοί^ορτος , Xe/pwi/« . Chironem: notum 
noajen ex fabtUis. Ex hoc autem Cratini loco apparet 
Vaiie ad oblectalionem aut voliiplatem iloribiis elTe ufos LiB. XII. Cap. XIII. 1 1 1 

veleres. Caput, collum , et pectus coronis ornafle illos 
notiini omnibns. muUa libro i5. de ejus generis coronis. 
Sed eliam auribus llores aiit lOlulos aut ferlos impone- 
bant. argumento funt Cratini verba, moUe fifymbrium, 
aut rofuy aut lilium auri infidebat. legimus namqiie 
irup ους, non xxp' ους: quod ferri non poteft. Remanfit 
iii moiibus noilris haec confuetudo: cujus hic teilimo- 
nium habes antiquiflimum. praeterea Iribuit Cratinus 
liabrodiaeto quem depingit, malum in inanu, et fcipio- 
nera iive baculum. de malo quaeritur mox: de fcipione 
dictiim extremo libro undecimo. PiOponitur deinceps 
haec quaeAio ex Eroticis Clearcbi : cur lloi-es , fructus, 
et id genus alia manibus geftarnus. Siimma refponGonisp. 85o. 
eft: quoniam per ifla, et occaiionem colloquendi nanci- 
rcimur. et praebendi exemplum defiderii noftri : id eii, 
docendi fiib exemplo quid ipfi. expeteremus. lioc ila Cle- 
archus: οΐρχη τε yocp εντυχ,ίχς , ytul ττχρχόειγμχ της βου- 
λήσεως χυτοΐς γίνετχί bix τούτων, quid appellat χρχην 
εΰτυχίχςΊ an principiuin amoris? quam iili fuminam 
foelicilatem pulant. nugae. Legendum συντυχ'χς. collo- 
quii. declarat quae fubjicitur ab eodem explicatio, χίττ]- 
^εΪ!Τΐ μεν τω ΐΓροσχγορευ3'ήν»ί. όοΰσι 6ε τροϋττογρχ^ειν 
ΟΤΙ ίεΐ Ηχϊ χυτούς μετχόίόόνχι της ωρχς, Cum habet ali- ^ 
quis prae manibus aut flores, aut fructus et bellaria, 
qui vident, conciipifcunt. movet enim, ajunt, objectum 
potentiam. petunt igitur. inde colloquiorum occafio et 
principiiim. qui dant autem , ait Clearchus, boc ipfo 
fatis indicant quid poilulent, et quid fibi dari aequum 
cenfeant. υτΓΟγρχψειν , ut dicebamus ad Strabonem eft 
loqui tacendo, et recte aliquid ilgnificare. Lege mox 
fublato aiterifco , jixkov yap έστι το της οπωρχς χχΐ το 
της ωρχς όντως νρόσωττον. Parum uiltatum verbiim eft 
ωριχίνεσ^χι quo utitur Cleai'cbus : o/ ερωντες oTov ειτρυ- 
φωντες ύττο του -τΐχ^ους jtxt ωριχινόμενοι τοις ωρχίοις 
χβρύνοντχι. pro eo quod ufitatius dicitur ωρχϊζόμε'νοι•. 
Lege , όθ'δν κχΐ χι vspt Ι1ερσε(ρόνην χν-^ολογει'ν λεγοντχι. 
Diodorus Siculus initio libri quinti, Claudianus in Raptu 
Proferpinae, et alii. Qui dicitur extremo libro Άζωνεύς 
Θρχσύλχος , Thrafyllus eil Aeliano libro 4. cap. 25. 
otnniuo autem Αίξωνεύς fcribendum. ISAACI CASAUBONI 

ANIMADVERSIONUM 

IN 

ATHENAEI DIPNOSOPHISTAS 

LIBER DECIMUSTERTIVS. 

Caput Primum. 

j4rgumentum lihri hujus. I^oiata veterum infcriptia 
TisPispytcc et Injcivia. Lacedaemoniorum con- 
Jugia, Anfiotklis liber \1εξΐ svysvslocs. ο ΚξεΙων. 
Meta prima Herculis conjunx. Philippi regnum. 
ττοίξΛνομωτεξος pro τΐΛξανομωτατοζ- Proverh. 
aKh! ξζετιεσε τίοξ^μϊς ΙΚατΙνω τίλ^τψ Άςχειν 
pro ετημελεΙσΒχι, vel facere. r\ νομω ^ιχμετγ]' 
Cupido^ Mercurius , et Hercules in gymnofds 
dedicari foliti. 

J_jIBRI hujus argumentum verbo declaravit Athenaeus, 
qui Έρωηκον, five τον ττερ) ερωτιαων Xoyov illum infcri- 
bit. Videtur auctoi' aemulatione Plalonis hujusmodi fer- 
mones dij)nofophiili8 fuis attribuifle. nain in Convivio 
Platonico, de Amore folum disputant convivae, Sed ille, 
ut pL•ιlofophus, amoris naturam , ortutN et caiiiTas eo 
commentario nos docet. hic, ut philologiis, quae de amore 
et rebus ad eum fpecfanlibus apud veteres legerat, quo- 
rum hodie fciipta defideramns, iit plurimiim αντολεζίί 
commemorat. Finis hnjns fcrjptionis quem ob ocnlos 
Atbenaeus habuit, eft ττολυμχ^ειχ, et illa rernm omniiim 
antiquarnm cognitio, quae et per fe expetitiu', et ad 
intelligendos veteres fcriptores, fane quam neceiTaria eft: 
maxime autem coroicos: ad quoruin lectionem totura hoc LiB. XIII. Cap. Ι. ii3 

opus ί!σΛγΰΰγ'))ν qnandam eiTe et vapxffHSVjjv i ubertim 
dociiitnus luu loto. Ibi iatis deteAati lumus veleium eru- 
diloriim jianc larciviam iive petulanliani , aut imiiiaiiem 
ceite Trepispyixv : qni bonas horas talibiis fertnonibns nialeP•^^'• 
perdere non erubuerint. Non efl: prolecto viri fapientis, 
doclrinae et 7roAy«vayvwff/af laudem , pudoris, vel levi- 
culo damno, nedum jactnra, ire Hbi arcilum. Veriim 
baec quia reprebendere quidem poirumus , fed inntare 
non poilumus: quod foloin in nobis eil, leviter adeo 
iilam partern atlingenius, ut facile omnes inlelligant, nos 
hic, ceu in aliquo aedilem metuente loco, non liibenLer 
aliqtiot horas eiTe verfafos. Igitnr έγχχλνψοίμίνοι dipno- 
rophiilarum fermonee raptim percurramus. Scripiimus 
cum omnibiis libris, απο συμβολΰν τβ πολλΰίχις isiei. 
nrvrixivixi , xocl περί έτΛί'ρχς πλ. edebatur voipoc έτχίρχς. 
infeipres, ταρχ tTxipu. neutrum probo. Poftea diilin- 
guendiim et legendum, Ήμ6Τζ cvv τον ττ^ρϊ ερωτίΗοόν 
λόγον ivTxOd'» μέλλοντες κχτχτχττειν {iyivovro γχρ xxi 
irtpi yxusTocv xxl irxipwv ττολλχχις λόγο;.) ουχ tlioiiv 
ixTtd4nevoi την ίστορίχν, τοϋν Μ. negationem ante εϊ6ό(τι 
reftilnit etiam Dalecamp. fed minus recte interprefalur. 
Tiam hoc ait ALhenaeiis: nos qui convivio interluiniiis, 
birioriam banc nefcientibus volenles exponere. Eralonem 
prius invocabiuius, elc. De Lacedaemoniorum conjdgiis 
fcribit Pbjtarcbas in Lycurgo, iydcuovv os dt χρπχγτΐς. 
hiinc raptiim videtur mox anclor intelljgere elfi rem 
narrans paulo aliter quemadmodiim et coelibum alias 
poenas Jeges apud Plularchum In fermoiie de Socratis 
uxonbiis olim ex conjeclura fcribendum momieramns 
in Notis Laerlianis Υϊερ} βνγθνε/χς, pro σνγγΒ^ίίχς. et 
fic poftea in aiiliqiiis hbns inveniaius. Caflandram, ait, 
sic την έλλχόχ ο χρειών ένηγχγετο. iic omnes MSS. du- 
rum plane, nifi alluderet ad Homerica verba. Herculis 
fobolem et το των τεχνών πλ^θ^ος recenfet Apollodorus 
libro feciindo Bibliotbecae. Hopletis filiae de qiia ηοΓίβΓ, 
ητρωτον μεν γχρ εγημεν Afgeus την Ονλητοζ .JvyxTipx, 
Metae imt noinen. Apollodoriis Jibro lerlio, γβμβΓ i& 
νροΰτον μεν Μήτχν την ΌνΚητοζ. Μοχ de Alexandro ος 
7Γΐ•ρι των όλων ττολεμων τριχχοσ/χζ πβντηχοντχ νεριτιγετο 
-πχλλχκχς. id eilel, de fumma rerum pugnans. fed ali- 
ter libri, -πχρχ τον όλον ττόλεμον. Philippum regnaiTe ait 
annos viginli εν ετεσι yotJv ε'/κοιτίν οΤς εβχσίλενσεν ωζ φη<τ^ 
Σ,Λτυρος. biftoriae nou congruit hic nuiuerus. Scripti qui- 
dam, εΥχοσι xx) όνσί. minus male id quidem. Diodorus 
Cajaub, Anim. in Mhen. T, III, Η ιι4 ϊ. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

Siculus aniios regnaiTe viginti quatuor, fcribit libro de- 
cimofexto. Ου γένος τις αν SvvxiTO -ττχρχνομωτχτον 

φράσχι. Excerpta , ου γένος χν όύνχιτο. fuperlativus pro 
comparativo , ut apiid Herodotum Mufa tertia: ό xvrjp 
χλλοτρίϋότχτός TOi των ττίχίόων. Ή 6ε Ναννω τ/ νυν 

όιχφερειν "Σαύλλ-ης όοΗεΐ', Excerpta Ή 6ε ^χννίον τι δ, 
Et Nanno et ]Nannium ejusdem farinae mulieres in his 
libris. Elegans proverbium eit quod Anaxilas ufurpat, 
αλλ' έζειτεσβ ττορδ'μΐς έλχτίνω ττλχττ^. navicula evafit 
tandem ope remorum, de eo qui ex fummo periculo 
emeriit. [Melius autem fcribas εξέίΓαισε, per xi. vide 
libro tertio capite vigefimo,] "Επειτ εχειν frpoJH 

γ.862.ούχ} τιμ7]ν ιτχσχομβν. Nicolaus Sturio emendabat φχσΗΟ- 
μεν. placet. tam fatui, ait , fumus, ut auctoramentum 
fervitutis noilrae vocemus dotem. In fequente verfu χο- 
Xijv Iram male vertunt: cum omnino fel debuilTent : 
propter id quod fubjicitur. "Αρχειν pro έΐΓΐμελεΐσ3^χί, 
curare , pofuit Alexis : quia tmv ΰίρχόντων ^ id eil, ma- 
giitraluuin oiEcium eft, ciiiain Labere eorum quibus prae- 
funt. iic interpretoi' liaec , 'Shv ουκ έχρην χρχουσιν, ών 
6' χρχειν ixpijv Άμελοΰσιν. etG ηοη displicet accipere 
cum Dalecampio χρχουσίι injtiluunt, facere aggrediun- 
tur. Alibi dicebamus , et Graecos χρχεσ^χι ττοιεΐν pro 
"ηοιεΐν f et Latinos , ίηβϊίαβκβ agere , pro ilmplici agere, 
folitos ufurpare. Corrupit panlo poft nuperus corrector 
hunc Alr)pL•idίs veifum in comparatione legitimae uxoris 
et amicae illegitimae. Ή μεν νόμον yotp κχτχφρονοΰσ 
sv6ov μένει, prins fuit νόμω. doctifiioii vii'i cenfuerunt 
eiTe mendofum locum. et νόμων fcripferunt, et σωφρΟ' 
νονσχ pro κχτχφρονοΰσχ. fruftra. rectum efl; νόμω. uxo- 
rem legitimam "περιφράζει, fic: η νόμω fupple γχμετη. 
συζευχ^εΤσ». Vertendum. JVam uxor quidem maritum 
negligens intus manet. opponit delitias et illices atnorie 
blanditias amaiiae feveintati legitimae conjugis. [Menandri 
verfus ex Arrliephoro diftinclione perfonarum recte illu- 
ilravit Dalecampius. In fexto fcribe. Ε/ς ττέλχγος χύτόν 
σ έμβ. pro σεχυτόν. e duobna autem fequentibus verfibus 
tres conficiebat unica voce fuppleta quara veriiitnile efl; 
excidiiTe, illurtnrfimus Scaliger, boc pacto : 
Ου Αιβυκόν ov6' AtyxTov ου6' Ίωνιον 
ev των τριχκοντχ ουκ χττόλλυτχι τρίχ 
ττλοιχριχ' γημχς 6ε οό6ε εΤς σέσωσ^' όλως. 
Docta proifus et neceiTaria conjectura.] Ka^ Θεόφιλος 

ά' έν NeoTrr. fuperiora duo difticha Theognidis Tbeophilus LiB. Xm. Cap. ί. ii5 

iile fenariis quatuor eleganter expreliit. irpoSrov ys• 

via^Xl• νολβμόν φί)σι όνο γυναικών Όλυμνιχόος κχϊ £y^y- 
ό/κηζ. Signilicant haec veiba : piiinum oniniuni bellorum 
exlitifre cujus fuerint aucfores duae mulieres Olyiupias 
et EinyJica. falfumlioc: qiiis dubitat? eliam fi reilxnngas 
acl bella propter miilieres excilala. omnino fuper iiobis 
vox ττρχτον. et fortafle ΉττειρωπΗον recte emendaveri- 
nius. luadent et malierum harnnice nomina. Duiis autem 
Sariiius unde haec hiiloria defcribitur, Macedonicaruin 
rerum liiiloiiam multis libris erat pei'feciitus. ineininit 
faepe Allifcnams ejus Iiiiloi'iae. et vetus comici inlerpres 
ad Nebulas librum decimum qnintiim Μοιπεόονικων citat. 
addit de Eiuydica. άσκψ^εΤ'τχν τχ ττολεμίΗΧ Hx} ττχρχ 
Kvxvy ry Ίλλνρίιίι. non eil Cjana loci nomen, ut vo- 
luerunt: fed foeniinae viraginis lllyricae, qnae Emydicae 
pro campidoctoie fiiil. Sed pro Kvocvy melius legas, 
opinor Kuvacvy. Adi Ibdes ad Pliotii Exeerpta ex Arriani 
libris toSv μετχ Άλεζχνόρον. Locus eft pagina ceiUefima 
vigelima qiiinla, editionis quam Auguftae Vindelicorura 
ciiravit optioius doctiriimusque Hoefchelins. Euripidei 
cantici de amore prima verba ediintur perperam. Scribo, 
ΥΙίχ/όευμχ 6' "Εροϋζ (vel "E/Jwr<) σοφιχς οΐρετης rs ττλεΓ- ρ. 863. 
στον ύνά,ρχει• Yixl ττροαομίλεΤν ούτος οί . Senarius Eu- 
ripideiis qui mox habetiir imperiectus, nullo negotio fic 
poteit expleri, *H μη όί^χσκε τχ κχλχ τους βροτοΰς. 
Ait Amorem in gymnafiis folituni συνιίρυσ^χι Έρμ^ κχι 
Ήρχκλεΐ. notabunt itudioii de Cupidine; non enim paffini 
obvium. At Mercurium et Herciilem ornaiiienta fuiile 
omnium gymnaiioruni, paffim teftantur Graeci et Marcus 
Tullius ad Atlicum. itaqiie fuerunt qui unum ex duobus 
fignuni conficerent. Herineraclani vocat idem Tullius. Caput Secundum. 
Cupido Thefpienfium. Eroiidia fe/tum apud eosdem. 
Halia Hhodiorum. Erxias fcriptor. συννενΐήμ2νο5. 
SophocUs locus exponitur et emendatur. Ιζοτιτοίν. 
μετξίίν οφ^οίλμόν' τΐλουσιοίκον κακόν- ίητίοτΐοξ- 
νος. κύττνμχ. calcei egenorum. cct €vuvo§iOCt. 
Sparta κciλK^yυvoc,^ζ- alia quaedam. 

irerperam fcriptum eft, ΘεστεσιεΤς τε τχ Έροΰτίίι» τι- 
μοίσί, HUTX Υϊχνιχ^ψχιχ Ά^ηνχΐοι, 'Ρόβιοι τχ 'Αλιά. 

Η 2 ιι6 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

Legendnm, Θεσιτιεΐς. Thefpiae urbis in Boeotia nomen, 

ubi Cupido factus a Praxitele, dediratus antem a Phryne 

vel Glycera colebalnr. auctores Cicero, Strabo , Plutar- 

cbue, Paufanias, Sidonius Appollinaris , alii. De fello 

Loc fic Paiifanias , ciyovai ik x«/ τώ 'Έ,ρωτι ad\x ου 

μονσικοΤζ μόνον f αλλ* κα) χ^ληταΐς τι^εντες. Halia 

Rbodiorum qiii putant fuiiTe moniimpntum veteris ^^a- 

λαττοκρατ/βς , errant, non enim ab άλς id fefti iiotnen 

deducendurri, fed a voce Dorica "Αλ/ος pro Ηλ/ος ut 

apud Plautum AUs pro Elis. Quis nefcit Rhodios Solem 

apnd fe natum (ita credebant) praecipua religione co- 

luiile? Adi Strabonem libro decimoquarto, et Ariftidem 

in Rhodiaca. qui etiam in altera oratione qua Rbotiios 

ad concordiaui hortatur, Rhodum ly^v ispciv του Ηλ /oy 

7Γθλ/ν nominat. Scribit Euilalhius, ίιιϊΙΓβ apud Rhodios 

templum Soli facrum•, quod Άλβ/ον vel 'Αλ /etov appel- 

labant. Noli dubitare et feftos Soli dies Halia , [vel 

potius Τ/α/ίίαΆλ/β/α.] fmiTe illis nuncupatos. Thebanoium 

Upoi λοχο^ pluribus expofitus nobis ad Polyaenuin, Έ/3- 

ίζίΛζ iv Κολοφων/αχοΓί cilatar mox : alibi qiiod fcjam 

nusquam. libro octavo laudatur Ergias quidam, qui de 

Rhodo fcripferat. fieri poleft ut idem fit, coriupto aut 

bic aut ibi nomine. Sciibe in Alexidis ecloga e Phae- 

dro, αλλχ συννενημένος ίΐαντχχό^εν, iv ένΐ τυττω νολλ 

ε'βη (pdpav. eil enim , a νεω accumulo. unde freqiieos 

apud poetam νή^χς. et in fine. Ουκ o7i' ο τι εστίν. 

αλλ' ομωζ ^χει yd τ/ Τοιούτον, εγγιστ είμΐ 6η του ονό• 

μχτος. Legit mox Dalecarop. 

^Ήν ijiiov ϋεΤν έστιν η το <^6ωριχον 
χίτοΰσιν υμΤν όιχνεμειν «καστοτβ. 
ηοη displicet lectio: interpretatio displicet: nam ^εοορί- 
χον eil pecunia quae publice dividebatur, ut haberent 
tenuiores unde lucar penderent. Videtur poeta feciiTe 
p.864.baec loqiii ipfum Athenieniium populum. Reperi in qui- 
busdam libris fciiptum aliquanto poft , xxl ο Αριστοτέ- 
λης i' ε(Ρη των 'Ρητορικών ττρώτω, τοΰζ έρ*στχο% elc. fed 
ηοη diibium ex ora libri irrepiifle illa των 'Ρητορ. ττρ. 
cum fuiiTent adnotaia ad fequenlia haec, iv oii την χΐίω 
nxTOiKsTv. Extant enim in Rhetoricis fimilia iilis quae- 
dani: ubi ait philofoplius, ο•^εν η ητχροιμίχ το έν οφ^χλ- 
μοΐζ εΤνχί χΙ$ω. iix τούτο τούζ χει ττχρεσομένουζ μόίλλον 
αίσχννοντχι , χχί τους ττροσέχοντχς χύτοΤς , iix το εινχι 
iv οφ^χλμοΐζ χ'μζρότβρχ. ηοη efl: tamen hic locus iu 
priaato, fed in fecundo libro. Vide eliam in Problematis LiB. ΧΙΙΓ. Cap. ΙΓ. ny 

ejusdem Sophi. Proximns Sophoclis locus, ex Hippoda- 
mia tragoedia eil, niG falIoi\ is ita babet. 

Ύοκχνί' έν oypsi '/νγγχ ^ηρχτηρίχν 

Spcotoc χστρχπην τιν' ομμάτων 'd%u, 

βΛ?"' χλλετχί μ8ν χντος, έζοπτχ 6έ μβ 

'ίσον μετρύ/ν όφδ'χλμον ώστε, Τ6κτονος ττχρχ 

στα-^'μην Ιόντοζ opdoZrxi χχνων. 
Loqnitiir, ut monemur ab Athenaeo, Hippodamia de Pe- 
lopis erga fe amore. Pelops, inquit: ita fixos in me 
ocuiorum radios, amoris illices habet, ut quamvis in cur- 
rtim iniiliens, eique inGdens citis rotis agitato, nihilo 
tamen minus rectis oculis me femper intueatur. Afpicere 
rectis oculis et immotis, eorum eft qni gratinimae alicu- 
jus rei fpectacnlo fruunlur. Poela όρ-^ονς o(P^xλμovς qui 
dicunlur in proverbio periphraii extulit: quae depra- 
vando huic loco fuit. nam legendum , ϋσιτβρ τίχτονος 
'Στχδ'αϊΐν Ιέντοζ όρ^οΰτχί χχνων. Verbum έζοτττχ accipit 
Daiecamp. pro cpx cernit. fane etiam λινοτττχν eft retia 
Jervare: iinde \ίνοιττ>ίμΐνθζ in Ariftophanis Eqnitibiis 
poteil verti, urit me afpectu fiio. μετρεΐν όφ^χλμόν poe- 
tice dictnm pro radios oculi aliquo intendere, ficut linea 
qua aliqnid nienfiiratur. qiiare pergens in eadem trans- 
lalione, comparat hos radios lineae perpendiculari, qnam 
facit materiariiis faber demifla norma vel amufii. Qiiod 
autem το ^pxv αίπο του όρκν γίνετχι , ρβΠϊηι teftantur 
poetae, έρωτίΗοΙ: quorum teilimoniis fuperfedeo. 
Τούτων έ'χβ/ τι ^χτερον. ToUe interrogationem, et Iransfer 
in finem praecedentis verfns. Vides rie aliquem rerinatum 
ant rafum? hic duorum alterum habet: illa duo fequen- 
libiis verbis explicantur. vel ignavus eft, inquit, et qui 
militiae nihil faciat pro viro forti , cujus jndicium eil 
barba: vel divitum niorbo laborat, id eft, mollis et im- 
pudicus eft , ac virum quaerit. Scribe, 'Ή τλοϋίτ/ακον τι 
τούτω ΊτροσττΙτΓτειν χχκόν. τ/ έστιν ο (ττνότΓορνος, νυν 

6' εύρηκένχι. Jocatur Diogenes: qnaii Ιτνόηορνος vulgo 
diceretur eques moechus. qnod falfum eft. nam in hac 
voce TO Υνπος fignificationeni folum auget, et magnum 
ftnpratorem defignat: ut in ivrrouxpx-Jpov, ίΐΓττολχ-τχ^ον, 
et iimilib. fic βοΰς in βονΊτόνηρος aliisque, Hxi των 

τΐίχων έμνίττλχντχι ώτχ , χχττ. Diilingue ac lege, ευρί- 
σκεστε i-rrt τχΤς τηζ φιλχργυρ/χς -^ύρχις, ρυττχρως ζώντες, 
κ^i τριβα'νάριχ -ττεριΒχλλόμενοι μΐΗρχ. nxi των 3/χωι/ έμ• 
ττίνλΛσ^ε ύϋτχ, χχττύμχτχ μχι κινχίόονς πχλονντεζ, etc. 
Vos ftoaces xniferi non foium fordide et fquallide vivitis : p. 865. 1 1 8 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

verum eliam, fi qnos videritis elegantiae iltullofiores, con- 
vitiis illos prufcinclilis, κχττνμχτχ el cinaedos appellantes. 
TftJV ijxcov ώτχ έμ'!Γίτλΰίσ3'ε, funis aureis impLetiSy dixit 
pro ajjidue clamatis. Κοίττνμχ^ pi-oprie eft folea quae 
calciamento fuppacta ufu teritur : hic eft convitium in 
hominem patbicum, et ut veteres locnti funt, officiofnm, 
iic prorfus apud Latinos fcorium, από του σκντονς, id 
eft , corio. Haec rcripfei-amiis cuin infpectis diligenlius 
antiquae tnanus libris, leperi rjktav pro ηχαον. necjue ωτιχ, 
fed T«. quae lectio fententiam diverfam fdggerit nobis, 
oppido eltganteri!. Scribendutn, H»i των ΐ]λΰΰν έμτίττλκ' 
σ^ε τχ χχττνμχτχ , hiu. id eft, clavis caiceoxum foleas 
impletis. rniticitalis et fordium argumentum, clavis fnp- 
pactos calceos gellare. qna de re ad Theopbrafti Cba- 
racteres multa. yixi yxp έν τχΐς ευχνόρίχίΐ; TOf^ 

Ηχλλίστονς έκκρίνονιτι. Dalecamp. /lam quibus in ciuita- 
tibus magnus ejl virorum bonorum fortium ac bellico- 
Jorum numeriis , pulcherrimos Jeligiint. non elt negan- 
dum To ευχνόρβη/ hoc fignificare: bic tamen locus aliler 
Jlne dubio eft exponendus. εύχνίρΙχζ appellat felectos 
juvenes ex omni pube, ad ritus religionis obeundos. 
declarat cum addit, axi τούτους νριατοφορεΐν έττίτρέττουσι. 
neque enim irptaTodpopsTv eft obtinere primas : fed pri- 
mum , i^el inter primos ferre aliquid. puta tbyrfum, 
vel vannum, vel ciitara, vel cei num, aut liraile aliud : 
cnm pompa ducitur thyrfophororum, aut licnophoroiuixi, 
aut cernophororum. Favet buic interpretationi Hefychius, 
qui εύχνάρίχν exponit τλ^^Όί νέων. [Ariltfcas fcriptor 
vetuitiffimus των -πόλεων Όσχι μέγε•^οζ ε'χονσχι , κχΐ την 
otHOXovdOv βύόχιμονίχν, τχύτχις σνμβεβηκεν ενχνάρεΤν. hic 
εύχν^ρεΐν Ggnificat llorere πλήξει νέων, ut ait Hefychius: 
id eft, validae et elegantis juventntis, aut etiam fimpli- 
citer, copia virorum. Aliquando ενχνόρίχ eil ipfa forti- 
tudo, et robur virile, iit in illo Caicini. ούόε/ς ρχ^υμος 
εύκλετίς χνήρ. 'Αλλ* οι πόνοι τίχτουσι την ενχνόρίχν. Hoc 
vero loco errorem aliter accipientium , quam ut fumus 
interpretati] palam faciunt fequenlia verba , τω πρωτω 
τχ του ^εοΰ φερειν τεύχη hiioTxi. Quod aiitem antiqui- 
tus fpectata fit forma in epbebis iis, qui ad facrificiorum 
lndorumve cerimonias adbibebantur, certa et nota rfs 
eft. Atque eo referenda moneo Ciceronis verba De na- 
tura deorum lib. i. Ejl eiiim pis tanta naturae , ut 
homo nemo velit nifi hominis fimilis e^[fe^ et quidem 
formica formicae, Sed tamen cujus hominis? quotua LiB. Xm. Cap. II. 119 

ejiim quisque formofus ββ? Athenis cum eQ^em e gre~ 
gihus epheborum vix finguli reperiebantur. Cum auteiu 
ait, ό 6s τρίτος τΰίς ^'υηλχζ έτιτί^ησι veitendum eraf, 
tertius liba et fruges fa/fas /ιοβίαβ imponit. moiem 
hunc expofuinius fiiie ad Theophraftum , capite Trepl μι- 
Ηρολογίχς, interprelum inJ'uLae , vittae , coronae , nihil 
ad Bacchum. Sjiartanas ioeiTiinas a fornja IniiTe com- 
niendalas indicant illa, ΚΛλλίιτκς γεννοοσης της Σ,ποίρτης 
τχς γυναίκας- lidetn facit Luic dicto vetus oraciilum, 
ΊπίΓον Θετταλιπην, Αοίπεόχιμονί^ν 6s yvuo(?Hx. ideo Spai- 
lam καλλίγύναικχ nunciipant poetae. Discipulus Phafe- 
lita queni fuus praeceptor Ariiloteles deperiiTe dicitur, p•^^^• 
Theodecies, opinor eft, non alius. fed mirum, hunc 
potius quam Hprraiam Atainenfem in medium eDTe pro- 
ductum. K«/ d Κννουλκος, τχντη κχι τολμάς συ 

λέγειν ου ροόοόχκτυλος ούσχ hxtx τον Κρχτΐνον , οίλλχ 
βολίτινον έχων ^άτερον σκέλος. MSS. τχΰτχ κχι τ. Cra- 
tini nomen leftitutum hic ex antiquis ; alii KxpKTvov. 
EtB non extat integer poetae locus ad queai alluditur: 
taraen non dubitamus defcriptam his verbis fui.Qe Em- 
pufam. hoc eniai docnit nos Ariilophanes : qui alienis 
verbis, ut faepe folet. fic loqnitiu• in Ranis. 

At. "Εμττουσχ το/νυν γ' εστί. axv. ττυρί yoCv λχμττετχι 

χτΐχν το τρόσωπον , κχϊ σκέλος χχλκοΰν ^χει. ' 
Δι. Nj; τον Ώοσειόΰΰ, κχ} βολίτινον ^χτερον. 
εκείνου του ομωνύμου σοι ΐΓΟίητοΰ την μνήμην (φορούν. Fuit 
quidara poeta comicus Athenienfis Myrtilus. ied de eo 
non loquitur Cyniilcus: verum de alio qui ea aetate in 
fordibus et paedore vitam degebat. nam ait όιχιτατχι. 
aut legendum όι^τχτο. quia dicit μνήμην (^opwv. Caput Tertium. 
Timodei dram Titis titulus correctus apud Athenaeum 
et Harpocrationem. ετπκκίξω^, sTTt κεξως, et 
ε7Τισ%εξω βνβ ενσ'χ^εξω. Pindari locus correctus. 
νόσοι-, vitia. τΐΛΤξΙ^ιον et ούτίφιχςιον. Prou. h 
T^ %5ΐξ) TYiv "^νχψ εχειν. εμττοξενεσΒΊΧΐ yvvocl' 
Kccs. Laidis patria incerta. item alia nonnulla. 

ΛΑΧΑΝΟΝ τι τριάγοον οίκιμον §ιεφ3χρην. vefcens ocimo 
olere fum corruptus. fermo eft figuratns. intelligit con- 
fuetudinem quani habuit cum Ocimo fcorto. vel lectio- 120 Ι. Casauboni Animadv. in Athen, 

Detn fabulae fpurcidicae cujusdam, cui fuerat nomen 
inditum Ocimo ab illa nobili raeretrice. hanc inter- 
pretalionem fequentia nonnihil adjuvant. β των 

Κοοιν-^/ων σοφιστί^ς» Dalecatnpius rerum Corinthiarum 
/ορΗίβα, nieliiis , qui Corinthi /ορΗϊβαηι egifii, Sopbi- 
itam vocabat aetas illa, qui acroafes apud discjpulos de 
eloquentia aut literis humaiiionbus baberent. horium re- 
fpiciens paulo poft Myrtilus, ocp^xusvoc «Vo riji xeiXijc 
Kopfvdov, ένειίη μοι την αύτο^ι σοψιστείαν ωνείόηχς. 
χχ} αλλ* όε πολλχ ων xli. ..... όροίμχτχ. Sic erat 

in MSS. Prius editum , ω 'vxtosc• Legi poteil, νολλχ 
των οίρχχίων ίρχβχτχ. vel τολλα ων χΐίουμχι τχ όνόμχτχ 
λέγειν, dp. lis autem iabulis qnas exempli gralia pio- 
iert, muliae addi poiFunt: ut AJexidis PolycLea, de qua 
Ijbro decimo quarto Antiphanis Archpfirata , et cum 
ejusdem tum eliam Alexidis Antea. Timoclis Neaera. 
aliae. Kxl iv τω έιτιγρχφομενω Αορεύς τχτοκλείόης. 

Harpocration de Parabyfto Atbeniennum foro loquens: 
μνημονενουσί i' αντον αλλβ/ τβ των χωμικων, xxt T/jUO- 
χλϊ}ζ έν Όρεστχντοχλε?. Conftat liqiiido de eadem fabula 
loqui utrumque. qiiare non poteil, quin alterius borurn 
corrupta fint exemplaria: imo ut equidern judioo utriiis- 
p.867. qiie. Alibi quod fciam aut meminerim , non invenies 
iiooiinatam hanc fabulam. MSS. ab edila leclione nihil 
demutant. bola eil in fnbfidiiim relicta ingenii conjec- 
tura, Sufpicarr.ur fcripiifle Alhenaeum Κα/ εν τω έ. i 
*ΟρεστχυτθΗλειόης. exagitabalur hac fabula fceleratue qui- 
dam Alhenienfis, qnem poeta vocat Ore/tautoclidem, cen 
conflatiim monfiiurn ex Oieflis et Autoclidis vitiis. Ore- 
ftis nolum parricidium. Aiitoclides infano piieroriim 
amore vulgo infamis. Harpocration, Αντοκλείίηζ xxl 
Θέρσχνόρος ως ττχιό^ρχστχί σφοόρο} όιεσυροντο. Ita emen- 
dabis et in fnperiore Harpocratinnis loco. Afque haec 
videlnr ei^e Timoclis fabula qnam fimplici nomine Sui- 
das Orfj2em vocat, τ αλλ* χντχΐζ veplfpyx γίνετχι. 

Lege ul apud Clementem Alexandrinum , Πρώτον μ^ν 
yetp ic t6 χ^ρίος xxt το συΧα,ν touc τί'λας Πάντα r 
αλλ* χύτχΐζ ttaptpyx γίνεται, Φίλλος iv τχΤς χχν- 

xfatv 'E,yH6HXTTVTXi. In Excerptis βανκίσι. ita fcribe. In 
iisdem non legitur pars illa tota bujus ρησεωζ , quae 
jDulieruni artificium declaiat celandae venlris amplilu- 
dini. Scias jam tum fic dejiravata Atbenaei exemplaria, 
ut putaverit falius erudilus ille vir aliqnot verlus ita 
jiraetermitiere, quam operam iudere exlcribendo quae LiB. XIII. Cap. III. lai 

non intelligeret. nec multo tneliiis apud Clementem Alex, 
haec fcripla invenias Paedagogi, lib. 3. cap. fecundo. 
Quaedvimus tamen iios diligenlifiime de poetae mente, 
in noftris de re velliaria commentariis. Eo te lector 
rejicere ias ef jus ello nobis. Quod ii fpes humanae nos 
non fruilrentur, ne nos qiiidetn tuam expectationem avu 
^sw εΙιτ6Ϊν 1'nilliabimur. Legebatnr mox, του xprjviiO' 
iroiov προζ οΰ πολλά σε σώφρον hxvroc xceJ iiia^ctVTOQ 
σκότη βΚέιτειν. ηυη difficili ad corrigendum mendo. quis 
enirn non videat -προς loco ττχτρος elYe icriptum, ut lere 
femper in manu exaralis? Ante annos 3o. de lioc errore 
innntierat eruditifdmus vir Henricus Stef>lianiis iii Ap- 
pendrce fua ad Erasmi Chiliades. Studioii inde pelant 
toliiis iflins loci inlerpretationem. nam interpres exculari 
noii poteil, qui recle praeeuntem virum doctum fequi 
noliiit. Πώλους Κΰπριίος έζησπηαένχς. Deeft verbnni 

iulciendo verlui neceflariuin puta, Π. φιλοβήίουζ Κυτρ. 
vel χρυσής τε Κυττρ. Τυμναζ έφεξης έτηκχίρως τβ- 

Txy^uvxi;. Aldi edilio et fcripti quidam ένικέρως. pro 
iirl χερως. ciii lectioni fiiffiagatur lex nielri. fed έτΓίκχίροοζ 
omries membranae melioi^es, etiam Excerpta , cum hic 
tiim in fequenlibus aliqiiot locis. ea vox ideui fignificat 
cuin έφεσης. Siiidas, ένικχίρως "κχρχττλέοντχς , τουτέστι 
μίχν xxTXKokovdovaxv ttJ έτέρχ. Siiadel lamen lex nietri, 
ut έπι χέρος potius fcribanius, aut έττισχαρω , quod eft 
continua ferie , έχομένκς^ et hxtx τχζιν. elegans Ho- 
meri vox et alioriim poetarum. Pindariis non έπισχερού» 
fed ένσχερω dicere folet iit oda fexta Hlhmionicarum, 
μνρίχι 6' rpyMV Η^λων τέτμψ^'' εΜχτομχείοι ένσχεροΰ 
χελευ^οι. Reilitue hanc diclionem oda ultima iNemeoni- 
carum , et icribe, ένσχερω ό' oCt ων μέλχινχι Hxpircv 
εόωκχν χρουρχι. id eil, arua non ferunt fructus conti- 
nuos : fed per inlervalla, et ut llatim addit poeta, ^vp. 868. 
ύμείβοντι . alternis. Sexto verfu fcrib. Πχρ' ων β^βχίωζ 
χτφχλωζ εξεστί σοι : ηοη -κχρων. Κ*/ μη Xxd^pxixv 

Κΰτριν χΐσχίστην όσων ΪΙχσων άιοίκειν. Lego , χίυχίστην 
νόσων Τϊχσων. omnia vitia Graeci vncant νοσουζ. alibi 
dicitur Eiiiipidi ;; γλωτσαλγ/Λ χΐσχίστη νόσοζ. Poiliemi 
duo verfus hiijus ρήσεως quomodo praecedentibns cohae- 
reant non video. Πχτρίόιχ, τους i' χττφχριχ τους 

νεατερονς. Euftathins poftqiiam dociiit nomen νχτρίζ ηοη 
eiTe diminulivuin aut ντοκοριστιπον , addit , To μεντοι 
trxpx τοΤς ύστερον νχτρίόιον , φχνερως ύνοχορίζει χωμι• 
HotTepov. olovt uvT»tf ijyovv »i έτκιρβες, βιχζοντχι shsk• 1'2'i Ι. Casaitboni Animaov. in Athen. 

-^ουσχί (fcribe s/jAkouo•»/) τους μεν γεροντχς οντκζ έττι• 
ϋΛλουμενχι ττιζτρίόιχ. Ότερ εττι νκτερύον νττοκορισμός ' τους 
d' χττφχριχ τον ς νεωτέρους, λέγει d cc7r(pxpix , κχτχ τι- 
r«5 τ« ΰίίέλ(ριχ • μχλιστχ ίέ ας είττεΐν ττχτεριχ, χιτ^ύς 
γχρ Δύ^ριιΐίΰς ο ττχτηρ, αφ' ου ίηλχόη τις i(pv. ηοη probat 
Euftaihins, ut ά-π^χριχ exponatur fraterculi. di'Scedit 
ηοη folum ab aliis, veruin etiam a feijifo: nam faepius 
idem fci-ibit alibi χπφχ vel χιτφχν uiitatum Atticis no- 
men ΓιιϊίΓβ inler blandientes invicem fratres aut forores. 
et ita praeftat hic accipere. sv ry χειρ} την "φν• 

Xrjv 'έχοντχ. Proverbium fcft eleganlifilmiim , de eo qui 
verfetur in futrmo discrimine, habet aniinam in manu, 
Praeter Xenarcbi hiinc locum , non occurrit vetenim 
Graecorum quisquam aut Koinanornm qni eo iit iifus. 
Hebraei vero fcriptores pafflm ufiirpant venuitiffime. 
David rex et propheta in divino ilio Pfatmo 119. ''lUSa 
^nniD'^ Nb '^iTnm t&SS "^"^^ίη anima mea ajjldue efi 
mihi in manii mea. id eit, quotidie in periculum vitae 
vocor. tra< tat biinc locam Hieronymus in epiftola ad 
Siiniam et fietelam. Samnelis libro priore , capite 19. 
de Davide, κχ] sd^sTO την "φυχην χϋτου εν τ^ χειρί χυ- 
τού , κχΐ έττχτχξε τον άλλόφυλον et capite 28. ait niu- 
lier fatidica ad Saulem, /ioy Sijf ίικουσεν η ίούλη σου tj; 
(pwr?J σου , ηχι έ^έμην την "φνχην μνυ εν τ^ Χ^ιρΙ > . id 
eil, ut tihi ohtemperarem grande periculum adii. Sic 
et Jobus loquitui' capite i3. et auclor libri Jndicnm ca- 
pite 12. [Et Mofes ben Maimon in More Nabokim li- 
bro 2. capile Sq.] Jofepbus ben Goi-ion libr. 5. ΠΤΟΠί^αΠ 

■«B3i "«ΰδ^ Tja^ "lUJiii •'nionira "ί^ν ηττπ, id eft, ««; 

τίόΧεμον τόνίε ov νεττολέμηκχ , κχι εν φ την "φυχην εν 
ΤΜ χειρί μου έ^'εμην. Homeius ideni dixit panlo aliter, 
A/«/ «,"'/1' "ψί^χην ΊΤχρχβχΧλο μένος ττολεμίζειν. [Mutuatur 
interdum genus hoc dicendi a feptuaginta Interpretibus 
B. CL•ryfoίlomus, ut in epiftola ad Epheilos. τχς νύκτχς 
αγρυττνοΰντχ -ττεριΐ'ένχί, nxi τοίχους SiopvTTsiv, ttxi εν 
σηότει βχδίζειν nxt την "φνχην εχειν έν χερσι, κχι νρος 
φόιον νχρχτετχχ3'χί , κχΙ τρ$μει τγ ηχι Tsduolvxt όέει. 
fic in Acta Apoftolor. honiilia 20. et alibi. In pofteriore 
autem orationum de cruce quae fub nomine Chryfoilotni 
circumfei'untur eadem fententia proverbio paulnm di- 
veifo expritnitiir : Sanguinem fuum in anima fua cir-• 
cumferre? ubi nomine fanguinis vita GgniGcalur per 
aniraam velanimuin, voluntas prompta fidjeundi peri- 
p.869.cula, ct muitem eliam G opus fit, obeundi. Sic ibi: Itvx Lic. Xlll. Cap. III. i23 

νρος τονζ xivSvtovc ώμεν ττκρχτίτχγμ^νοι , το αιμχ ημών 
έν τχΤς X^p<Tt νεριφέροντβζ , ττρος σύ^χγην ηχϊ dxvxrov 
'έτοιμοι κχ^ημ^ρινόν.'] Κ«/ Φίλημων ί' iv Αελφοΐς. 

lepele ex fuperioribus , έπιπμχ τοΤς παρχηλησίοοι; σοι 
βιοΰσΐί et piilabit ηοη nemo fcribendum Άόίλ(ξ>οί* qiio 
nomine editae funt a muUis iabulae. fed AsXCpo/ legi- 
mus et alibi. Σε yoip λέγονσιν τοΰτ ΐόεΤν ττρωτον. 

Deeil nUima vox. FortalTe, ττρωτον βροτων. vel μύλχ 
quod jungetur cum fequentrbus. Poilea lege, 

Ovji εύ σεχυτου τυγχάνεις έχων; έχεις 
νως rj dvpot αοΐ εστχι χει χνεωγμενη. 
εΤς όβολός ■ εϊσττήδψον. ούπ εστ. 
id eil, JVon bene fe tuae res habent , habes quomodo 
ffrnper tibi fores patebunt. Unus obolus petitur irrue, 
nemo erit, etc. Kxt Άσιτχσίχ 6' η ΣωΗρχτικτ] ενε- 

•πορεΰετο -πλη^τ} κχλΰίίν yvvxixwv, Etiam Ajpafia Socra- 
tica multas habuit JOrrna praefiantes foeminas ex qui- 
bus quaeβum faciebat' ενεπορενετο ηοη eil praebuit : 
fed id quod diximus. Gallice dicimus, faire marchan- 
dife de quelque chofe. Sic in illo veleri verfu, Aoyovc 
μεν Έρμό^ινροζ εμτΓορενετχι. Locus Ariilophanis de Afj>afia 
eft in AcL•arnenflbus : ibi vide. ΎοΤς αετοΐ'ς , ούτοι 

yocp οτχν ώσι νέοι. Scribe , Ύοΐς χΙετοΤζ ' ούτοι yxp Ότχν 
ωσιν νέοι. et feqiientem verfum Μετ^ωρ' χνχρττάζοντεζ 
ΛΤΓΟ τ^ί Ισχΰοζ 1 ita jnlerpretare, fublimia rapienles at- 
toUentesque pro viribus quibus funt praeditae aquilae 
juvenes. Proximus αρτίπονς ηοη eft. ' Οτχν 6k γηρχσχού- 
σιν ηόη , τότε. Scribe, y. τ,όη, 6η τότε. vel ηόη τότε, 
τότε, Μοχ, Αέχετχί όε κχΐ στχτηρχ κχί τριωβολον. olim 
Aateribus niultis noctes fingulas vendebat : niinc etiam 
triobolos lubens capit, nednm ftateres iingulos. ingeniofe 
tamen Dalecamp. Αεχετχι όε κχι στχτηρος ΰντϊ τριωβό- 
λου. Verfu ultimo extreinae panpertatis argumentum quod 
T' xpyvpiov εκ της χειρός ηόη λχμβχνει : pecuniam por~ 
recta manu capiat. hoc quam vim habeat non intelli- 
gunt omnes. clarum eil autern ex iis quae de cavae 
manus piOtenFione obfervabatnus ad Suetonium libro fe- 
cnndo, capite 91. Ύψ εκ Kop/r^ou Αχί6' οΤσ-^χ•^ 

ητως yxp ου; Ύην ημέρειον. poftrernum verbum negotiuni 
facit nobis. ineptum fit accipere χντί τον ήμερος. -For- 
taiTe, Ύην νυν ερημον. nam hoc vetulae Laidi ufuvenit. 
aut , Ύην Ίμίρχίχν. quae nata ρβ Himera? \\\ Sicilia 
Ut Homeri et aliorum celebernmornm viroriira , ita et 
Laidis patriam veleres ignoranint. nam ut Solinus ait, 124 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

eligere ipfa maluit quam fateri patriam. Corinthiam vulgo 
appellarunt, quia CorinlL•um illa fibi patriam elegerat. 
Fuere qni Pancarpiae in Phrygia natam dicerent: pleri- 
que aut Hyccaiis, aiit Crafti : qnae erant Siciliae oppida. 
qiiidam Uitnerae, ut conjicimus ex boc loco. Caput Quartum. 

Metagenis fahula Aurae vei Mamraacytlius. Ariita- 

goras. Menandri Yloi^ocnoCToc^rjKrj• PoUucis locus. 

Eufchemus poe/aparw/7i notus. Ofcula paiTerina. 

p.870. Veneris Sumiae cognomina. έτι) Tols Ιεξοϊς 

τΤΜξεϊνοοι. εύνηί μαλακωτεξον' 

JKATA τχς MeTxydvovc Ανρχς, η τον *Αρΐ(ΤΤΛγόρου Μ«- 
μήκου-^ον. Haec lectio duos poetas Melagenem et Ari- 
ilagoram , itenique dramata duo ^uras et Mamecythum 
iive Mammacuthum nobis prodit. fed iftnm Aiiftagoram 
unde repenle prodiifle poelam exiftirnabiniiis? nam ve- 
ternm, opinor, nemo hnjus meminit, ne Siiidas quidem. 
Praeterea Mammacuthum Epigenis fabiilam ftiiJTe, ex 
libro octavo et Suida conilat fatis. certiim eliam , idem 
Epigenis drama diiplici nomiae Auras aut Maniacu- 
thum fuiiTe infcriptum. vide libro octavo , capite 1 4. 
Faciunt illa , ut fufpecta illa Iiabeam τον ApKJToiyipov. 
atqtie adeo aut indiicenda fiint, meo JDdicio: ant in 
aliam fententiam concinnanda. Solebant comici emendatis 
a fe fabiilis nomen novum imponere. exernpli gralia : 
Diphilei dramatis quod erat infcriptum Haerefiticheus, 
>J ίίασκβυ;; nomeii babuit Eunuchus aut Miles. Puto 
idein ufuvenille in hac fabiila Epigenis. poela cum illam 
primiim edidit, Αυρχς infcripiit: curn eandem recentavit, 
tiluliim fecit, Άριστχγόρας η Μ.χμαάκον^ος. Haec ηοβ 
ita divinamus. qiii aliquid probabiliiis excogitaveril , is 
eilo μχντις χριστός. Interea legemns hic, χχτχ τχς Μβ- 
τχγ^νονζ AvpaCi η Aptsrxyopxv rj ΜχαμχΗου3^ον. 
MsvxvdpOQ έν ViuipxHxrxdriHT^. Menandreae hujiis meminit 
Pollux libro nono. proferam ejus verba , non alio fine 
nili nt obiter emendera. To ik χρυαίον ort τον dpyvpiov 
isaxtrkxaiov ijv , σχφωζ xv t/c in. rijc M^vavSpov flapa- 
HxrxdijxTjc «a^y. vpoetvocv yotp, 'OXitrjv τχλχντου χον• 
αίου σοι ναιόίον "EaTijMa τηρών ' iiroiysi μΛτά τ»υτ» irspl LiB. ΧΙΙΓ. Cap. IV. 125 

του Λυτοΰ Xeytev * Mxxdptoc iHsTvoc, ίεΜΛΤχλαντον χ»τχ• 
φχγοίν. eliaiii Harfjucration eandetn nuniinat: item Hefy- 
cliiiis : ciijns verba in libris editis perpeiam fcripta , ila 
reilitue , "Οφί/ς * τχ όρχΗοντώόη γ(νόμ6ν» •ψβλλιοί Mivxv. 
όρος έ)/ napxxxTxdilKJJ τους ο^βις λβ'γβ/. Κχ^ΰς γέ μοί 
ήγόρχίτας οφβις. ΙΙβποιηΗχτ' έργον οΰχ εταίρων, τχΰτχ 

6' οντχ γρχμμχτχ. Vtrfus hic noa eft vej lus : fuper- 
fnnt enim legilimae inenfurae nonniiHa. Sine diibio liic 
quoqne iolennia peccaruiit librarii , et genus tnendae 
coiiimiirucn eil de quo dicebaoius libro u. capite quaito. 
Lege igitnr, 

ΓϊβιτοιήΗχτ ί'ργον ονχ εταίρων νη Δ/«, 
μχλλον 6 έτχιρων' τχντχ 6 οντχ γρχμμχτχ 
rrjv irpodxyopbvaiv ου σφοίρ εοσημον 7γο/*Γ. 
Ita aperle quod Allienaens ait, χπο των ετχιρων τους 
έτχίρονς όιχστέλλβι. appellat "Trpoaxyopsvfftv ονκ ίνσημον, 
paium honeitum έτχιρων, id ell, meretricum nomen. 
Hlepl ik των έτχιρων Κνσχηαος iv Έαιτολ^ τίχ'ίίβ ψησί. 
extreniu libro oclavo defcriplus eft liic idem locus, fiib 
£pbippi comici nomine, ηυη Eufchemi. An igilur hic 
qiiuqne iic legerrus? non videtur de eo diibilandum. 
Siiidas tamen legit nt nos hodie ]ίν(}χημος. fed ηυη fe- 
mel depravati codices illi grammalico Iraudi fuerunt. 
expectabioins tamen eruditorum fiiper hoc ffntenliam.p.871, 
Piimnm Iiiijus poetae verfiim ita lege , "Ετ€<γλ' y εϊσιων 
ixv λυπονμ.6νος Ύΰχτ} τις. et verfu terlio χχτεφίλεσβ 
non Ηχτεφιλησε. PoUea fic, 

— «\\x TO/l; ατρου^ιοις 
χχννονσ ομοίως, ησε, ΐΓχρΒμυ^ήνχτο, 
έποίησέ ^ ΐΚχρον , ευθέως τ χφειλβ ττχν 
χντοΖ το λυτοϋν, χχνϋβιξεν ΪΚ^ων. 
Graecis στρου^ιχ φιλημχτχ vel στρου^ιχχχ appellantur 
ofciila libidinofa. nota paiTerum falacifas: elii vocem 
CTOvdix generalins accjpit in hoc loco Eiiilalhius. Tnr- 
nebi emendatio eft το ;/?«, qna nihil ceiiiiis. αλλ* 

έκχστου μιχρον Ανενετευ, ωσιτερ -κχρ^ένος ΜιλησΙχ. qnid 
lit χνχχετεύειν^ ne ApoUo quidem omniscius lcivit πετ- 
τεΰδΐν enim nihil ad hunc locum. interpres longe abiit, 
ut menlem auctoris fugeret. Scribendum eil , έκχστου 
μικρόν *Av iiriyevt ωσηερ ττ. Μ. fimilis i^irgini Milefiae 
de fingulis parum degufiajfet. r. poGlum loco y. ut 
faepe. non poterat felicius emendari hic locus. 'Ejc 

η/ειτόνων χύτω χχτΟίΗοΰσης τινός, cum in vicinia prope 
ejus aedes habitaret quaedam lupa. eam intelligit de qua 126 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

funt fequentes verfiis. at Dalecamp. Cum quandam dii- 
xijfet uxorem e vicinia. putavit χχτοικεΐν et σννοικεΤν 
efle idem. magno errore. μ^τριχ λέγονσοί Ύοΐζ iso- 

μένοΐζ» Excerpta, τοις όυναμένοις. in acroteleutio voces 
Iransponendae, λ^γουσχ μπΓριχ. Lege mox, ό ό' -ημέτε- 
ροζ σοφός φιλομειρχκίσκος, τοιοντ, Ephippi exemplum εν 
ΣαπφοΓ, ita legimus, 

— όταν <γχρ είσελ&ΰΰν νέος 
ών αλλότριος σον ο-φον 4a^i'eiif μχ&τ}. 
juvant Excerpta, ubi eft αλλότριος non χλλότριον, Panlo 
poll volui edilima, τους φρουρούς τους εν xvttJ ηοτε ^Ί/- 
σχντχς. ijv ο; μεν έν κχλοίμοις κχλουσιν, οΐ ό εν 

έλΡίχτικχΤς. Malitn, έλειχτικοΤς. id eft, έλε/οις τόττοις. 
Venus ilta, in ea parle Sami fuerat dedicata , ubi Peii- 
cles caftrametabatur. ad littus nempe maris , ubi erant 
paludes, et in iis arundineta. Idco Venerem lianc alii 
vocabant έν κχλάμοις, cjuaG dicas, inter arundities con- 
fecratam : alii έν ελει, vel έλειχτικοΐς, propler naturam 
loci. έν Έφεσω φησιν Ispx βρΰσχσ3'χι. Lege Bre- 

viatoris fide, ίερόν iSpvaS^xi• Mox, £ΐ7ΐμοσ3'ένης d' ο ^j;- 
τούρ έν τω κχτχ ^εχίρχς λόγω, ε/ γνητιος, ον Άτολλο- 
όωρος ε'/ρηκε. etfi multa Apollodori menlio in ea Denio- 
flhenis oratione, non tamen Apollodoro, fed Theomnefto 
fciipla eil. quare fallitur et hic Athenaeus. In editionibus 
furnmi oratoris legimus hodie, τχς ίέ ττχλλχκχς της «α•5" 
■ημερχν ^ερχττείας του σώμχτος. Athenaeus, ut oojnia 
ejiis exempiaria teltificanlur legit, της καθ"' ημερχν -πχλ- 
λχκείχς. την αντόδΊ σοφιστε/χν ωνεϋισας. quod Co- 

rinthi literas docuerim m.ihi i^itio vertifii, dictum jani 
capiLe 3. quam abfurde baec viri erutlili. κχ\ ύστε- 

ρον STci τοις ιεροΐς ιτχρεΐνχι. Significat , ηοη folum con- 
cipiendis votis frequentes adfuiiTe de more profliluti 
pudoris mulieres: verum etiam poitea facris interfuilTe 
quae voti fui rei Corintbii deae reddebant. Sic accipe 
p.872. etiam mox, τχς τότε νοιησχίΐένχς την ίπετεΐχν, κχ) ύστε- 
ρον ττχροϋσχς. neque puteinue -πχρεΤνχι τοις Ιεροΐς idem 
eiTe ac έν τω ίερω ττεριμένειν. Oda Pindari cujus inllium 
ΎρισολυμτΓίονίκχν έπχινέων οίκον , decima tertia eft libri 
primi. Verba haec fcholii quod cecinit idera poeta , fic 
fcribe, 'Sl Κυττρου άέσνοινχ τεον 6ευτ ές χλσος φορβχ- 
6ων κορχν ές χγέλχν, έκχτόγγυον, Έενοφων τελβίχις έττηΎΧ- 
γεν ενχ,ωλχΤς Ιχν^είς. et junge χλσος έκχτόγγυον• nemus 
centum jugerum , id eft amplum. Scribe etiam, ηρζχτο 
d' ούτω του μέλους, In fequentibas ηοη pauca meliorum LiB. XIII. Cap. IV. lay 

librorum aiixilium defiiJerant: mwlta enim corrnpta: ut 
illa, w iex76ei ερχτεινίχΤς ενναΤς μχλ3'(χκωτ^ραο άττο Hup- 
ΊΓον 6pdv8ad'ixi icribendum, έροίτεινΰς ωρχζ μαλ^χΗΟΰτερκί. 
vel μαλ3'κ}ί(άτερον ΰττο κχρττον όρ. Omnia fuavia iecto- 
rum moUiciei compaiant non folum poelae, verum alii 
quoque fcriptores. Philofti-atus, η yij όε ύττεστόρνυ ττοχς 
μχλχΗΰΰτερχζ 7j χι εΰνχΐ, Idem in epiftolis, ^ό6χ xypx• 
σ3'χι μχλχΗχ κ«< ττχσηζ στωμνης χνχλωτερχ. iScribe, συν 
6ε χνχγκα -πχγΗχλον. Addit, χρξχμενος 6 ούτως f ε^ηζ 
φησίν, Άλλα ^χυμχζία τι με λέζχνη ομον ίεσπότχι, τοι- 
6vis μελίφρονος χρχχν ενρχμενον σκόλιου ξυνχορον ξυνχΤζ 
γυνχιξί. Primnm λέξοντι fcribendum pro λέζουσι. deinde 
quaerendum quid illa fibi velint ομον όεσηότχι. Cave 
enim putes generofl fpiritus virum appellaiTe Corinthios 
fuos, όεσπότχς. Ignorabat adhuc nielior illa aetas iilius- 
modi blandilias. An fcripferat ille, ίσ3'μου άεσπότχιΐ 
nam re vera Corinthii erant Ifthmi domini; quorum op- 
pidutxi vocat idem vates h\ carmine cujus quaii appendix 
fuit hoc fcholium , Ισ^μίου τ-ρό^νρον ΥΙοσειίχνος χγλχο- 
κουρον. Νοη eil plena fententia in iftis ex eodem fcholio, 
έόιόάξχμεν χρυσον Kidxpoc βχσχνω. et, ut videtur, ν,χ- 
dxpxi nielius. Caput Quintum. 

Mos in jungenda ajjinitate, ut fponfus phialam 
dono acciperet. Soli oppidum Cypri. Mania no- 
men Phrygiacum foeminae, οΙνΙστασΒΊΧι s]g oot~ 
συτΐοοού- ΚυβϋΟύ yitticum et Caricum vocahulum» 
χψων Itt' ΙξΙφοις. σΤξαγ<γευεσ^Λί τΐεξ) rccs 
συμβοΚάς. Mos gefiandi tliecam calamariam 
cingulo appenfam. 

PULCHERRIMA illa five fabula iive Liftoria eft, "quae 
deinceps narratur fuper Odatidis Homartae regis filiae^ 
cum Zariadre nuptiis. Videtor autem moris fuiiTe cum 
aiBnitatem inter fe divites contraherent, ut gener a fo- 
cero, vel a fponfa fponfus phiala donaretur. De fponfa 
exemplum eft in iftis, 'H^s?i w d'uyxTsp 'Οίάτις νυν 
ττοιούμ&^χ τους σους γχμους' νεριβλε^Ρχσχ ουν κ») •^εω- 
ρησχσχ ττχντχς, λχβονσχ χρυσην φιχλην, κχΐ ττληρωσχσχ, 
άός ^ θέλεις '^χμη^ηνχι. Aliquanlo ροΑ in alia liiiloria; iq8 ι. Casauboni Animadv. in Atues. 

sisi μετχ το SsTtrvev sl(Te\^ovcotv rijv trutix, (Ριχλην κβ- 
κραμ^νην ω βούλοιτο ievvcei των 'τταρόντων μνηστηραν. 
De focero teftimonium praebent Pindaii haec, in ieplima 
OlyjTipionicarum : 

φίάλχν wc ii τΐζ α- 

(Pvsixc ΰίπο xsipoc iXcSv 
p. 873. evdov αμτΓέλου χαχλα^ο/. 

σχν όρόσω όωρ^ίεται 

irsxvict Ύ»μβρφ. 
Atqne binc fortalTe elTe , quod φ/αλίΓν Graeci ufurpariiTit 
pro retn aliquom aggredi, et νρχγμχτοΰ xpxsadai , ut 
exponit fcboliailes Ariftophanis : qui et in Pace, et alibi 
ita ufijs ea voce. Si quis tamen ad ritus libalionuiu 
relerre malit, per me licet. Verba Idomenei de TLemi- 
ftocle expenfa funt libro fuperiore. De Thaide et in- 
cenra Perfepoleos rpgia Diodorus Sicnlus lib. 17. et alii. 
Κϋνοστοζ "Σόλων των έν Κν-τρω βχΰιλβϋς. Inter- 
pret. quae Solonis Εαηοβι regis Cypriorum uxor fuit» 
imo vero , Εαηηβί regis Solorum quod ρβ oppidum in 
Cypro infula, Solos urbem recenfet Ptolemaeus in Cypri 
defcriptione inter duo promontoria, Ciommyo/n et Seli- 
nuram. Legi Ariftophonlis quae lata dicitnr praetore Eii- 
clide oc XV μτ} έζ χστης γένητχι vodov sivxi, iirpmpfe 
legem de jure conniibiorum liabes in ea Uemoilhenis 
contra I^eaeram. Χα'ρ/'ς έταΐρχ , forlaiTe non Chorin fed 
Chloris vocabatur. VlBpxlvecdxi in Macbonis verlibus, non 
eft migrare , fed aliud qnod non dicam. Scribendum 

mox, voipiov Tivx Αι^νενσ' ένβγκεΐν ry χ^ιρί τ 

α/-ΔοΓον χνοτρ(•ψχς. in lacuna deeft, χ iy^^etv. 
Αΐ<τχρον γχρ ονομχ Φρνγιαχον yvvaTx' εχειν. nam Phry- 
giacum , fervile notnen eft Manes : ciijiis fofmininum 
Mania jure videalur. 'Ή την Ά^ψχΙων τ/ πωλυσχι 

ΤΓ. Legendnm cum intprrogalione Ή την Ά^ηνα/ων τ/ 
κωλύσχί rrcXiv ^ 'Ύφ' ηζ χνχντες shiv έ-ιηινωρ3ωαένοι\ 
qnis fatis objurgaverit Athenienfes, a qiiibns L•oneίlas in 
reliquos Graecos cenfelur propagala, ii Phrygiaciim 110- 
vnen civi Allicae indi llverint? τ/ αωλϋσχι^ quid coe- 
gerit in ordinem, et fui qfficii admonuerit. ant fcribe 
t/ χολβιτα/ XV. τω μεν μεγε-^ει. poteft verfui con- 

fiili per dialyfin, hoc modo, τω μεγέ'^ει. Notemus autem . 
poetam, qui facit iftis verbis Aleliltam ftaturae mediocris, 
poftea tamen χχτχττλϊίητιχην ipfarn appellare, propler ibr- 
mae venuftatem. Ait enim , Ylxvv i' ενιτρόσωποζ ονσ» 
χχΐ χχτχίΓληΗΠΗη. Vulgo tamen κχτχπληχτίχχς aut Μ»τ»' LiB. XIII. Cap. V. 129 

νλη^Βΐζ iiifani amantes vocabant, quas ftalnrae proceritas 
et ampliliido commendabat. Lncretiiis, Mugna atque im-' 
manis , KotTocnXij^iCf plenaque honoria. M«^'/αv rr\v 

MeA/TTaj/ ftJc Ηχλην. apparet veteies cnni aliquid velie- 
menter extoUerent, folitos tanquam exclamantes orationi 
fiiae vocem μχνί» inferere. iinde iTianarunt illaf locu- 
tiones, μανικον ocov ^sya, et Infanum niagnum molior 
nfgotium. hoc genus loquendi cum plurimnn) ufurparet 
Melitta, fnaviliidii homines cngnoinen illi fcceruJit Ma- 
niae. hoc ita Maclion , Δ<ο rr\c, μχνίοίο έ-τί^ρημ' 6Ητεινχς 
OOHS? Καλ^ίτα/ Tic ΛντΫ,ν των έρχστΰίν Mxt/xv. Senfus eil, 
fjiiia plunmiim in ore habcbat Melitta noinen μ^νΐχ, qui- 
dam amaloruui oatri appellare cepit Maniam, producta 
prima fyllaba , qiiae m voce μοινίχ eft brevis έ-ττίρξιημχ 
eit cognomen qiiod priori nomini accedit. prima in μανίχ 
femper coiripitnr. in ^(χνης quod fervi eft notnen, pro- 
ducitur. ergo ftiam in Μοκν/α, cum eft niHlieris propriuni,p 874, 
prima prodiicelur Ila exponendnm eil το έκτεινχζ. 
'Evo.tto^/rj/ro Tovd'' νττο Διφ/λον. Adde a fine τοτέ , ut 
ilet verfus. Non tani facile expleveris 'imililer defectnm 
mox veifum Πλτ}γην τ/ 6ίω. Άγχμ^ανονος ττχΐ, ν. 

Duo verfiis funt ex prologo Sopbocleae Electrae. 
Kic τόνάε . ... -ην σνμταρ€ΐλ•η<Ρχς τινοΐς. Lego Ή ι/ 6 
εις TC όΐΐννον σνμ-τ. Άνισταμ^ης τε πολλ«'κ/ί εις 

όΛσϋτΓοόχ. cnm aiTurgeret faepe, uL ad Jeporem qui men- 
fae eral appofitus pervenire manns ipfins poiTet. Quid 
fit dti7Txod'xi εις όχσνποίχ , non ignorabunt, qui revo- 
cavermt iii niemoiiain Planlinum verfum in Milile, Sed 
procuJTibunt et fe peicellunt ^ dimidiati dum appetunt. 
dimidiatum aliquid appetere , eft, χνίστχσ^χι εϊς Τι ταν 
Ίτχρχτι^εμένούν• Ό is στρχτιώτηζ ύττό τι σκν^ρΰΰνΧ' 

<Txc. Scribe, ύιτό τι τότε σκν-^ρωττ. ob metrum. de illis 
vro τι, et itatim , ύπό τι όέόοικχ σε fatis ad SdetoiiiuiTi. 
όίχλίΎοϋσχ 6' "η ετχΐρχ. Sciibe propter verfiis le- 
gem διχλιτΓοΰσ jf έτχΊρχ όέ Krj^rj ί «5τ χυτής 

εκτενώς χγχττωμενος. Forte, Ar' χει ύιτ χυτής, vel, '£Σς 
όη^εν υν' χύτης. Scribe , Τω irxiii τ έττετχ^' έγχ. et 
Ε/, (Ρησιν, γόειν η Υν. llie veifns^Ovra γ' εν Ά^ψ^ις 
ΚαρίΗοΤζ xpTadxi στχβ^μοΐς: docet nos in idiojnate Carum 
βχρβχροφωνων, irt ait poeta, menfurae nefcio cujijs 110- 
men fuiiTe κνβίχ. Alhenis vero id verbum inter obfcena, 
nt fcimus ex Ariftopliane. lanins ufurpaveiat Άττικιστι: 
iignificans obfcure fe vix fribus obolis emptiiruin, iit cum 
iila anu capnt poiTet limare. fcorlillum accipit Κχριστι• 
Cafauh, Aniin, in yftheji. T, III» * ι3ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

Κ»} ίΛ^αν νττολειπόμενοι d* εις την χνριον. cormp- 
tus locus; nec video qui corrigam : niQ cui placet, K«/ 
o/ypxv νττολεινόμενχ rtv ές Ttjv avptov. Interpres fimpli- 
cem narrationem unain in duas diviiit: quod non opor- 
tuit laclum. Auctor Epitomae fuminam lioc verboium 
compendio eft complexus. "Στρχτοπλέους 6' έρίφονζ ii- 
όόντος τοΐζ 'ίνωρίμ.οις ΚοττΛ^χς τ& συνοίλμους , «(p' ούν avve- 
βαίνε Ot^pav τε , κχΐ μχκρχς εΙς τχ λοιιτχ σνμβολχζ* 
ΤνΰΙ-^χινχ εφη , Σ,τρχτοπλης έχΐ έρί(ξ>οις χείμαόνα τίοιεΐ. 
id eft, cum Stratocles Juis familiaribus in coena de- 
dijfet hoedos et patinas Jalitas probe , ob cjuas conti- 
gebat ut fitirent illi , et Stratocles magni pretii Jyni~, 
bolas pro caeteris quae fuerant appofita exigeret : 
Gnathaena dixit, Stratocles in hoedis tempefiatem ex- 
citat. Acutnen omne hujus dicti eft in. illis, i«"' £^/ipo/5: 
quae verli poflbnt, pofiquam dedit haedoft. et, iu hoe- 
dorum exortu: id Dgnuui valde procellofum eft. Theo- 
ciitus Tlialyfiis. 

"Έ^σσετχί Άγεαίνχκτι χχλος νλόος ες Ήίιτυλχνχν 

χ ωτχν έφ' έσττερίοίζ ερίφοις νότος ύγρχ όιύιιει 

κνμχτα. 
Sic autein res habet. Proraiferat Stratocles fuis fodali- 
bus, fe illis lioedinam appofiturum ii ad fe venirent: 
venerunt, et quod erat appofitum comederunt. Sed ut 
pecunia fuos convivas eniungeret Stratocles, id egerat 
callide, quo diu pitiiTantes, et aliud femper ex alio pos- 
centes fibi dari, ut fit, ad multam noctem conviviurn 
p.8p. traberent. id aiitem effecit, praefalfa condimenta illis ex- 
bibens. inde convivas fitis occupat; quam dum conantur 
extinguere , improbi ronvivatoris dolo tanguntur. Erat 
autem mos eox'um qui e fymbolis ant collatitia ftipe una 
fuerant, meiifa remota impenfarum rationem inire. Male 
editur ΈνιτυνΆντείν βουλομένοις τον eoddivov. corrige, 
βουλόμενος. cum id ageret Slratocles ut vefpertina coena 
ad diluculum produceretur. Ferat aliquis fortalTe, "Στρχ- 
τενόμενον ορωσχ ττβρι τχς συμβολχς. cum videret Gna- 
thaena ununi e convivin pugnantem de Jymbolis. Sci- 
mus quideiTi το μάγ^εα^χί iic folitum eleganter accipi : 
fed στρΛΤίύδσ^Λί bic aures ncilrae non ferunt. Lego, 
στρχγγενόμ6νον. Eleganter στρχ'γγενεσ3'χι ufurpavit de eo 
qui lixattii- de prelio. ili idiomate noftro, barguigner : 
fed Graecnm verbnm generaliter id fignificat, quod vulgo 
dicimiis, marchander α faire quelque chofe. Scrib. Qv- 
y&rpi με^^' aJrjJi σνμττ. Mutilos paulo poit verfus duos 
ita licet concinnare; LiR. XIII. Cap. V. i3i 

ΚΓτβι/ 6k αντω όος όσον έΐΓΐ3υμεΤς , ιτΛΤβρ. 

oldxyap «κριβΰΰς ψ noti σαφϊϋς irairoid'' Ότι, 
'E-rstds ττΛ'ί ούχ ορχζ. Sciib. "Επειτχ. Tou μη^εν 

ω(^έλημχ των ύ-ηο τας στ4γχς. et hic et qui fequitur 
Euripidis aut alius tragici funt verfus: fed in aliam len- 
lentiain ingeniofe delorli. nani τιΣν νττο τχς στ^γχς, peri- 
pbraHs efl; twv έταιρονσων , in lenonis pergula proilan- 
lium. iallmitur qiii iniUandnin cenfeiit veifiis /equentis 
priiicipiiim. Utvaexx κχΐ γρχφβΐΌν έξηρτημένον Εχοντχ. 

i(l eft, habentem tahellam in niaiiibus, et thecam atra- 
mentariani appenjam. llve , de zona pendentetn. Qnod 
Iiodie lievi ahial a recoclis forraulariis, ut fciibendi iii- 
ftrumenfa cingiilo appenfa geflent, id ipfiim et oliin fie- 
bat. Teflis eft liic locus, et fimilis alius prophelae Eze- 
chielis , cap. 9. κλ/ ί/ί xvrip iv βέσω ένάεόυκχ'ς Ktvjju, 
Hxt νινχπίόιον ypu(pdctii εττΐ της όαφέοΰς χυτοΰ. Sic ex 
Hebraeo vevlit < nm locujn Symmachus. melius quasn 70. 
alii fervata voce iiobraica, πχστυ ^ρχμμχτέϋος. Σο- 

φοκλεΐ δως φησι -κχρ έμου λχβΰον φίλτχτε. Scrib. Σο- 
φοκλεΐ ό/ΟΜς, να ρ' έμοΰ λχβων ώ φίλτχτε. Κχλλι- 

στους oe της 'Ύος ν,χλουμένης. ReOitue metium tt fcribe, 
Ι^χλλιστόος. poftrcijius aiitein Jiairaliunculae hujiis ver- 
fiis ila legendus, Άλλ' η Κορύνη χ βτερ' εκείνη μέμφε- 
τχι. id eft , alia quae/ iiur Coi one , αίία autem illa, 
allufum eft ad proverbiiim άλλο μεν yXxv^ , χλλο ίέ 
Μοραόνη φ•^έγγίτχι. ιιοη aiiud hic acnmeii quaerendiun 
eft. Τον επ4 τον χόρτου νότε Τενόμενον, qui Ptu- 

lemaeo regi fuerat α vuru pahuli et jumentoruin. Daos 
veiTus in liuc ferniune depiavatos ila reftiiuo, Αλλ iy- 
χεέσ^ω μοι ττοτου τΙς τέττχρχς Κοτΰλχς, ειτείΤ jIq την 
μεγχλην. βχσιλεύς λέγει , Ε/ς την λεκχνην μεν ούν. Εχ- 
plicat pliiiibiis Eiiftathius ad pxyj/. φ. lliadis. 

Caput Sextum. 

^KTtccvTViasiS' εύθικτος et sl^yjKto^' ΙξωΤικοΙ σοψίσ- 
^.ccrci' ε7%αλκί^. Efus ampullarum aut calceo- 
rum. Lycus et Eleulherus βι^ίί. liamae. Aby- 
dus. Hyperides KOiToc MoivTi^sov uhlocs» Theo- p^8-j6. 
pompi Αξ-χ^οΰκαΙ epijtolae. ^οίλΚος vsoQTtas. 
B\7islv ματων τξοχιλία^. αΙία nonnuUa. 

^ΙΟΠΕΡ kvdiHTOi ττρος τχς χ-ζίχντηαεις ήσχν. Sic ine/n- 
branae, iiun άποκρίαεις- qiiomodo aliquolies jain locutus. 

1 2 i3a Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Sed et ΰίνχντήσβις vncant Graeci acula dicla e re nata: 
proiTus ut fermo vernaculus, des rencontres, δν3ΊΚΤος 
autem pex' ι feruper MSS. non svStjKtoi per if. etfi di- 
citur utruinque. et exponitur vocabulnrn utrumque a ve- 
teri Hermogenis interpi-ete. το όε ευδ'ηκτ» , inquit, J/« 
μεν του η 'γρχφόμ€νον , τα τμηηκχ όηλοΐ μλι ivspyij κχ) 
6poc(TTrpix ΰίτΓΟ μετχφορχς του τε3'ηγμένον ^ίφουζ' 6ιχ όε 
του ι τχ οιονεί εύχφίί ν,χΐ εΰμβτχχείριστχ, κχΐ πολλην 
την ενιτυχίχν έμφχίνοντχ, Η»} ευ^ετον τω λόγω Trjv 
ετχφήν τΓχρεχόμενα, ανωφελή κχι εριατιηχ σοφίσ- 

μχτχ όίόχσκοντχ. Quid appellat έρωτικχ σοφίσμχτχΊ an 
de amore disputabat Stilpon , ut Plato in Convivio, et 
alibi , fed ejusmodi diatribae ant fcholae quare appel- 
lentur fopbismata? an igilur fcxubendum ερωτητικΰΐ nam 
rophisinaia femper interrogabantur. των Sl ιτινόν- 

των -nxp αύτ^ βχλλομένων εις βολβοφχκψ. De bolbo- 
phace diximus libro quarto , capite i5. Dalecampium hic 
iequor fcTJbentem , βχλλομένων έχντούς ttJ βολβοφύκ•^. 
εγχχλκχ εφτ] ττχίδίον. funt aereUf inquit, hoc eit, 
aeve paranda, fi quis velit edere. τ/ς c5'^ μχλλον 

ύττερήφχνος', ος ούόε κχλονμενος ερχτ^. Jocns eit in par- 
ticula ού6ε: quae juncta verbo l'/3%y fententiam faciet, 
qui ne vocatus quidem venias, id autem fupeibi bomi- 
nis. eadem iuncta participio κχλούμενος eum fignificat, 
qni veniat invocatus , ut paraiitus Plautinus. tJtoi 

την ληκυ^ον εφη η τα ύττοόημχτχ. Jocatur in pai-afiti 
egeftatem. Negaveiat ille fe triduo quicquam comediiTe, 
vim nioibi fni ita declai'ans : illa aliter accepit; et, Ro- 
gas, inquit, boc triduo quid te putem edifle? ego vero, 
aat am])iillam tibi comefam arbiUor, aut calceos. In 
fumma rerum inopia, ut cutn deeft annona, aut in ob- 
ndionibus, et calceos et ampullas fcorteas , quae ολνχι 
dicebantur proprie , aliaque lalia fuiiTe manducata, teftis 
eft Graecorum hiiloria, et noflrorum teinponim confir- 
mat experientia. Paraiitorum epulae domeiticae quales 
fuerint docet ejus ordinis bomo ErgaGlus. 

parafiti, ait, rehus prolatis latent 
In occuito miferi victitant fucco fiio. 
όυο Ίτοτχμοϊ έμβχλλετέ μοι , Αύκος χχΐ 'Κλεϋ3'εροζ, duo 
funt fluvioli five torrentes agti Attici, qui in ideni bara- 
tlirum praecipitant. inde eft jocus. ενηνοχενχι yxp 

άικελλχς αμχς. Haec ita jungunt MSS. ut in aliis Γοη'ρ- 
toribiis faepe. Hamarum in bunc nfuin nieniinil; Juris- 
confultus lege tertia, Digeft. De oflicio praef. vigiluni. LiB. Xnr. Cap. VI. i33 

Sed locus leviter cafligandus, et aliter accipiendus quam 
factum eil ab inteiprelibns ά,κέλλχς «μας τε. άλλ^ sl 
rctvT έχετε ύμ,εΤς, ε/πεν η Γ^αθ^Λ/να, ένεχυρχσ&έντες 
το μίσ^ωμ,χ ocv (χνεστε/λχτε. Negat verum eiFe, quod 
minitantes iili dicebant, habcre fe Jigones et liamas adP'°77• 
parietes fodiendum, et fores efFringenduin. Nam, ait, ii 
haec inflrunjenta haberetis in veiha poteftate, dudum ea 
pignori oppofuiiretis, et mercedem mifiiletis quani po- 
itulo. μίσ^οίμχ, turpe verbum eft, et cajituram meretricis 
ilgniiicat: ut monebamus ad Suetoninm. Vir doctus pro 
ε'ί'χετε Ifgit εχ,ετε: perverfa fententia tota. nec minus 
illoruin perverla inens : ode ο νόμος '/σος ε^ράφη κχΐ όμοιος 
στίχων τριχκοσίων εΥκοσι τριών, de quibiis libro fexto, 
capite decinio. Έ,ίνωτΓ-η'Άβυΰος έκοιλ^ΐτο $ix το γρχνς 

sJvxi. eifaeta amis dicta eft ^bydus. poftquam de fummo 
fplendore in quo vjxei-at, ad parem vilitatem eft redacla, 
facta diobolaris. Credo cauflam cognomiiiis, quia tunc 
jacebat Abydus: non autem quod ^IIN iignificet Hebraeis 
periit. qnamquam videtur ea urbs id nomen inveniiTe 
ab Hebraea voce , propter nium ad mare periculofnni : 
in liltore impetuofo. Fieri etiam poteft, nt quoniam alia 
qnaedam meretricula Sefius vulgo dicebatur, (cujus no- 
rninis ratio paulo poit explicatnr) ^bydus ifia fit dicla 
Jafcivioriiin aiiiantium joco. ο d* χυτός 'Ύττερίζης 

εν τω Ηχτχ MxvT/ddov χίτίχς. Omnino fcribendum χι- 
ΉΪχς. in ea contra Mantitheuni quae ejl actio injuria- 
rum. Sic inter Demofthenicas rnia eft, qnae infcribiter 
%XTX Kcvwvoc χΐΗίχς λόγος. Θεόττομτος εν τοΐς 

•ryp} της Χίχς έττισταλης. Edilnm fuerat a Theopompo 
volumen epiftoliirnm : quaa fuiire Άρχχ'ίΛχς infcriplas, 
dnobns locis ait Dionyf. Halicarn. niQ nos iallunt ejus 
codices. Non abs re igitur dubitaveris. mim et hic le- 
gendiim, sv ταΓί χρχκϊκχΤς έττιστολχι'ς. Vir optimus el; 
eruditiir. Fredericiis Sylburgius fcribebat iv Ty -ττρος Tovc 
Χ/ους έτΓίστολψ fic paulo poft citatui' ejusdem ad Ale- 
xandrurn epiftola. Hxt είπονχ xxkurjv χυτής έστχνχι 

τολμησχι Ίτχρ χντην εχντου. Scribendum, ίστοίνχι, et 
νχρχ TTjv έχντ. de Harpalo intellige, ηοη de Glycej-a. 
ΑΰτοΤσι τόνων Άγηνος ουκ ελχττονος. Inepta lectio 
et qiiae interpretationem ηοη polerat ηοη iueplam pa- 
rere. Scribe, ΑντοΤσι των Άγηνος ovh έλχττονχς. Jiudio, 
ait poeta, Harpalam nnfiffe. AthenienQbns , myriadaa 
tritici ηυη pauciores qita/n Agen. Agenis hilioria obfciua 
eft: de Harpalo omnia nola ex ovalione DinarcLi, Plttt- ι34 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

archo in Deniofthene , et aliis fcriploribns. Vide infra 
hoc libri», ubi baec melii)s defcripla. μ^ irora 6k 

Ss7 ypx(p8iv ocvTi τ^ς 'Av^s/iXQ ^'Avrstxv. Cujus fit haec 
conjectuia potefl; dubitari. nam eliam Haipocralion toti- 
dem verbis iic fcribit, "Avdsix. Ότι μεν έτκίρχ όηλον. 
μη 7Τ0Τ6 6s Αντειχ ypxVTsov bix τον τ, έιτεί οΰτας svpo- 
μεν ir»(tx Αυσίχ. Sed verius eft, Albenaei hunc locum 
fpeclaire llarjjocraLionem: qui et alia id genus nonnulla 
iafelur accipere de noftro. Θαλλοί/ χιμχίρχ ττροσ- 

φερΰον νέος iroioc. Vere emendamiis nulluin dubium eit, 
νεοσττα'ία. •9χλλος νεοσττχς, termes olU'ae aut ramus alius 
recens auu/fus. Emendabis hinc Harpocrationis locum 
in iixvviovx cujus lamen verba libro iepLimo, paulo aliter 
p.878.i-ecenfiumns ex conjectura, cum luijus loci tum in men- 
lem nobis non veniret: Ύοσχΰτχ ειπών μετχ τίνος 

τροχίλίχς ο Μυρτ/λος. poOquain haec Myrtilus dixiifet 
cum magna feitinatione et linguae volubilitate : vel cum 
aliqua contentione. Expreffit Homericam vocem έττίτρο- 
^αΐόην, de Menelao. 

^*'Hto< μεν Μενέλχοζ έττιτρο^χίην xyopsvs 
•rrxvpx μεν χλλχ μχλχ λιγεαις. 
νΐ ίη Odyilea de Ulyfle ait Iius, 'Sh ττόττοι ως ο μόλο- 
βρος ειτιτροχ,χ^ην χ^ορρ.ύει. Alibi fufe oilendimus, qnid 
(it spnd Graecos fci^ptoies το τχ•χ^ος της σημχσίχς vel 
rrj^ λεξ•ως, οι τον της τι^ονης τοίχον υττοαν,χτττοντες 

ως νου Έρχτοσ^ένης (Ρησί. L>e Ariilone dixit Eraloilhe- 
nes discipulus ipiliis, in libro cui titulum fecerat Arillon, 
^όη άέ "ΤΓΟτε κχί τούτον νεφωρχηχ τον της ηόονης Hxi 
αρετής μεσότοιχον όιορνττοντχ , κχι χνχφχινόμενον "ττχρχ 
Ty ηόονϊ^. [ηοη difninile eft, άιορνττειν χλλότριον γχμον 
iii celebernino diclo Conftantini Magni, de Epifcopis 
apod Theodorium libro priino, capite undecimo et in 
Anthonii MeliiTa, libro fecniido , capite fecundo. Cbry- 
lOilomus de virginitale , τον μη όιορύττοντχ τους έτερων 
γχμονς ού§εμιχς ήξίοουχν τιμής, lic fermone tertio in Ozian 
et alibi ] Scribe 'έτι •πχρ^ένον ούσχν την Λ. ct mox, έξ 
'ΎΗΚχρων φησι Σ,<τίελικοϋ φρουρίου. ούά' υβριστικώς 

«yry %ρωμένους. Melius, oCdk τους νβρ. ne illos quidem 
repudiabat qui infolentes fe ei"ga ipfani praebebant, et 
contunieliofos. non debet niutari baec leclio. τχΐ'ς 

'ξυλ/νκις χι-λωνχις τυντομενψ. eadem narrantnr in Ari- 
nuphaiicis frboliis ad PliUum. χελωνη eil ύποπόόιον. 
έν τχΐς του φιλοσόφου ίιχ^ηκχις. Veruni eil : ipfaa tefla- 
meuti labulas ajiud Diog(.ii€ni Laei-liuui inipice. LiB. XIII. Cap. VI. i35 

nxr» τους ^(ασίκράτους τον <^uv»yopirtv ΟΥους. ΕχροΓιιί- 
mus dndiim ap Sirabonis librnm pTimnrn. ο df; 'T- 

•η-ερρ/όης σνναγορεύων ry Φρύνι/ κς cvoh ηννε λίγων. 
Alcipluon in epiftola Baccbidis ad PhryneJi. Μηίβ τοΤζ 
Xsyoua/v οτι εΐ μη τον χίΤύονίβΗον 7Γξριρ•η^Λαένη τα μχ- 
στ/ίιχ τοις όΐΜΟίσταΤς άττεόβιξας, οΰίέν ο ρ})τα>ρ oo^fXft, 
•πεί^ου^ κα< yap αντο τοϋτο iva έν παιρω yuvyjTxi σο/, ή 
εκείνου "τταρέσχε CuVTjyopix, νττιαχνειτο τειχιεΡν τχς 

Θήβας. Pi-opertiiis. 

A1?c tjuae deletas potuit componere Thebas, 
Phryne tam multis facta beata viris, 
Ύων τότε χρόνΰΰν sTy , τ. Scribe, ruv rors χρόνων νΤ, 
τον γ' dyaov απνΗΟχς. Caput ISeptimum. 
Στασιμον genus carminis. Stafimus poeta- a*t γλαυ- 
κές STf] τύψύύν. ^lcidamas Elaeita. Ιτι) νουν 
βοίλλεσΒοο$ vel λαμβοίνειν. Discrimen inter 
mortuorum monumenta puhlico fumptu f.iCta^ 
et facta decreto Jeniius. Sapphojies duae. aiia 
multa. 

TATTA μεν ίστιν sh των εϊζ "Ομτιρον άναφερομ^ων. 
Sic eft: nam in Homen vita ciijns auctorem titulus facit 
Herodotum, habentiu• praecedentes verfus , tanquafn Ho-p.879, 
meri. In (ertio verfu fcribe'^H «J' έττηερττεσ9ΰύ. pio »υτη 
ii. QuarUis, Ίσχνς ύττ•ημβλνντοιι των. νονς 9'ε7ος Ss με- 
νοινχ' fic fcribilur apud Herodutiim, 'Siv Ικρί) μεν κτημ• 
βλυνΤΛΐ , ^νμος ds μενοινχ. Τ^ί 6s Θεωρίόος μνη- 

μονεύει λ^γων εν τ/ν; στάσιμος ούτος. Carminis lyiiri 
geuus vucari στύσιμον veteres gramnialici auctores ΓπιιΙ. 
ea notione il lioc loco accipimus , fcribendum , Xεyωv 
εν Tivt στχσίμω ούτως• Fuit et Stafimus live Stafinus 
dictns velus quidam poela: de qno an liaec fint inlelli- 
genda, efto erudili lectoris arbilrium, ωσττερ ui 

γλχνκες ί-κΐ τΰφούν χχ.^ηται. Tumulis inlerdum animal 
aliquod , velut iioctuam aut aquilam: interdum aliquid 
aliud του έττιτ-η^εύμχτος ant rerum geftarum momimen- 
tum infculpebant. MeToivsipxv είχεν έρωμένψ nxl 

Καλλίίν. Interpr. κ«< Ηχλ-ην aliter MSS. locus ell mibi 
fufpectus. Hxdxxsp χλΙ Άστνόοίμχς ο Αοίίτης. Le- Ι. 36 Ι. Casauboni Animadv. ιν Αύγιεντ. 

genduin ο 'Έ^λχιτης. Alcidamas Gorgiae cliscipulus palriam 
liabuit Elaeam Aeolicarum in Alia lu-bium nnani. inde 
dicitiir 'EX(x'iT7fG aiictore iJtephano. Apud Suidam fcribi- 
lur, Άλκι6χμχς avo Έλίιχς τ^ς Άσίχζ. tu fcribe Έλχί»ς. 
magnum eniin discrimen. rijv ds Noi'i'i» τχντην Αν- 

σίχς. Deelb verbum ίστορβΤ, vel ονομάζει. De conjectura 
Alhenaei fuper verfu Ariflo|)hanis, ubi ΝχΊ'ς fcribendum 
cenlet pro Αχ'ί'ζ , lege doctifiimuni comici interpretem. 
Cilatur Alhenaei lociis hic et ab Harpocratione. 
roiyxpovu κχΐ ο γρχμμχτεύς ττοτ αϋτος εϊηεν. Lego Tcspl 
αυτού εϊττεν. alioquia ηηη efl; ovatio integra. Pronnntiala 
aulem liaec funt a fcriba in aliquo εύ -Jvvwv judicio: cum 
pofl: exactum magifiratus annum , x'atio reddebatur om- 
luum, facta omnibus per praecoriern poteftale accufandi. 
6s σνλλχβίΛΊ/ Koet ττροσττοιη^εις ανγχίαρεΤν. Haec 
i'iiiit fragmenta periodi longioris: mulla enim deiideramus. 
Res videtiu• Gc gella. Confpiravit in Sophronem Eplieii 
tyrannum, (aut illi oppido impoiitum ab aliquo rege 
potentiore, puta Syiiae aut Aegypti) Laodicae ejns uxor 
confcja Danae, veteri amica Sophronis, et Laodicae fuc- 
cuba. Illa vero menjor prioris amovis, rtni ei aperit. 
Sophron ipfam comprehendi jubet, fingens nullam fe ei 
fideni habere. Ac quouiam Danae in poteilate erat Lao- 
dices , petit ab uxore, ut eatn Hbi concedat torquen- 
dam: earn cognilionem in diem tertium diilei-ens: con- 
cedente Laodice qiiod poilulaverat, Sophron intermedio 
teinpore utitur ad falutem: et nihil dum fufpicante uxore 
noctii ex arce in urbem aufugit. Rem, opinor, tenemus. 
verba amiiimus iiegligenlia librariorum. Lego autem 6ύ' 
•ημέρχί et pro ovohv των ττρογεγενημενοον (^ιλχν^'ριχητων 
έτΓίσυμβχ'Κλομέντ} , fcribo, έττΐ νουν βχλλομίνη: vel λχμ• 
βχνομένη. quod familiave eft Graecis dicendi genus. 
Athenaeus paulo poil, τ« Κνρητίάου έττΐ νουν λαμβοίνων 
Kiyco. TjSicai; os avTrjv κχΐ Αχμττιτω "ττροσηγορεύσχτο. 

Etnendabamus ad Diogenem Laertium : Tjiscac βχντον «λ/ 
Αχμν. vp. nam fcribit ille Demetrium ipfnni et Lam- 
p.b8o. pitonein et Calliblej)liai'uni eiTe ajipellatum. [Ibi etiam 
de Diyllo vetere liiftoiico quaedam obfervabamns : fed 
qnnm eandem hiiloriam recitet Laertiiis e Didytni Sym- 
poiiacis , iorlaile hic qnoqiie melius ^iSv^oc fcribatur. 
nam Synipoiiacorum Didymi iit ibidem obiervabamiis 
niiiUi veteruir. nieniineniiit ] μχλκττχ μίν υττο της 

Ίτολεως ίημοσίχ αχτεσαενχαμένον^ εΐ όε μτ) 6s$oyu^vov ν,χ- 
τχ(}χευιχσαα3'«ί. Si quis rylhionicae nionumentum fpectet, LiB. Χίΐί. Cap. VII. χ'όη 

pulabit fiimptu publico id fuiiTe exUnctnm : ant certe 
publico decielo iactuin. Ex hoc loco lecle expofito rem 
fcitu dignaii) cognorcimns: discricnen ilatuentluin efle in- 
ter nionumenta fumptn publico facta, et ea quae decrelo 
tanlum pnblico. Non enim fuit jus \n Rep. Athenienfium 
ornare fepulcra deluncloium , quantum aut Leredis , aut 
ipfliis etiam defiincti ambilio poiliilairet : veruni de tu- 
mulis majoris impenfa cognofcebatur, neque is lionos 
vulgo oirmibus, fed claris lantutn viris concedebatur. 
Diverfas fuit publicae fepuUurae honos, qui bene de 
Repiibl. meritis deleiebatur. atque is iiitei*dum niaufolea 
de publico excitabantur. r/y y«p ττχντες yisjxv κοι- 

v^C 6χνχνης. Duae voces poilremae τηχρέλκονσι. quare 
iis fublatis, iic lego , ijv yxp παίντεζ ^όβσχν Koivijv τοΐζ 
βουλομίνοΐζ ^ι^νομένην. Panlo ροίΐ. έστησε τ εΐκόν» χ^λ- 
nrjv TTJc Τλυπερχς εν Ύχρσω τη^ Έ,υρ/χς. Legendum , έν 
'Ρωσσφ , ex ipfo aiictore qui lociim Tlieopompi defcripfit 
ante pluribus. et ilatim, ούττερ Ηχί σε αΰτον χνχτι^'ένχι 
μέλλει, ηοη μελλειν. memineiis autem fiiinpta haec ex 
epiftola ad Alexandrnm fcvifila, qnarn retulerat Theo- 
pompus in fuos libro3 , ut dixit Adienaeus fupra. 
6 i' εψετΰΰμχ. apparent veftigia vocis χετωμ». fed locus 
eft mifere corruplus. Deinde fcri' endum, Πόρνης 6 κλει- 
νός νχός. ηοη λαός. templum intellige Pythionicae con- 
fecratum. Poftea , 'Ειττεισχν οΰζ χζονσι την "^υχην χνω. 
ηοη άξιονσι. Scribe eliam, 

Αωρίκχ οστέχ μεν σχ ττχλχι κοσμησχτο όεσμος 

•χχίτης , ητε μνροον εμτηοος χαττεχόνη. 

prius quam defiinctam coinbiirereiit , crinem fecuerant, 

et poftea in urnain ubi aiTervatae reliqniae, conjeceranL 

ciitn iingueutis , et qiiinti initio, "Σχ^φονς «/ 6s μένουσι. 

Diftiiigue in feplimo. Oiivotjix σον μχκχριστόν. ο Ν. Poft- 

remnm ita fcribe, "Ei τ xv έττί NeA.oy νχυς εφχλος 

yeyovj/. donec naves fecundo Λ^ίΙη dcftnent in rnare. 

Κα/ 7j έξ Έ.ρεσου Ss της έτερχς Έχμφω του κχλοϋ Φχω- 

νος ερχσ3'εΐαχ, Palam elt, voce ima mutilam elTe ουλ- 

tionem. L^go της- έτ^ρχς ομ,ωνυμος Έχμφαό, Diirenlit 

autem ab aliis, qiii Phaonein ainatum ajunt non ab 

Erefia, fed a Milylenaea. [Johannes Menvfius vir eru- 

ditiffimus aliter conflituebat loci bnjiis lectionem et fcri- 

bebat, Hxi ή έζ Έ,ρεσου 6s τις έτχίρχ 'Σχττφκ τ. fovialTe 

ηοη male : etfl ηοη video cnr a priore conjectura niea 

debeam discedere. nam qnia Sapphus Mitylenaeae paul<» 

ante auclor meniinerat, non fine ratione ut Erefiam ab ι58 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

jlla diitingiieret, videtnr acljeciiTe iftam pofleriorem et 
prae illa piiore obicuram , idem cum ipfa nomen lia- 
p.riSi.buiire.] Deeft et in proximis verbis aliquid , άλλα κχι 
yovicav και ηλτλ irxi^efxv έττέρχστος rjv. Lego, αλλ» κά) 
ccTTO yoviocv ίν$οξοζ κ. vel brevins, «λλα κχί ενγενης uo(t 
κκτχ 7Γ. Scrib. ivxiri^xvs txU βχσοΐνοις. Secjuitur, epot}• 
μίνην ριχε την έττικλη^εΐσχν Αήμτιν έτχ/ρχν την κάλου- 
μένψ ΥΙχρόρ»!Χθν. Demiror iinde haec lectio. nam pvius 
erat Αιμήν : neque aliter membranae. At in Excerptis 
Αήμψ• quail indicarelur hac voce, nieretricetn iflam ^ϊΐ& 
aliis probro , dedecori ac damno, iit efl: glama in oculo. 
Ita dicta infula Piraeo vicina, λήμη εινχι του ΪΙειρΛίως, 
iit efl; apud Strabonem. Pro Υίαρόρκμον quidam codd. 
habent ΐίχρορχμχ. Caput Octavum. 

Έκ 7ίξω^ι^\2 τίΛίο'ος, κνημονσΒ-οίί- οους) κεκλιμένα] 
τΐοίΤξΙς. οΙνΥίξοΙ τίοίΤξΙς» ^Ιον- Leclum. 7ioi(Tcis 
κοίτενίσσατο λο^νξοίε. κούτείβειν five αΐξ^ειν 
κας^ίΛν. τίοςψνξοβχφουί "ΧβΙξ. Mulieres οΐίητ 
infectrices^ Cleomenes Ijaminthius ροβέα ΕξΟύ- 

TIK6UV. 

ΚΝΘΑ Χαίρων uKojjv ελκετχι εις «κχτον "Ψνχχς οίχο- 
μένων. ]Νοη dubium vocem οίκοην eiTe depravatam. ηοη 
tamen poiTum ernendare: nifi χινην y aut -κικρχν aut "Kv- 
ypxv vel limile epiUielum Cbaionleae cymbae placeat. 
Dalecamp. accipit pro ως ο λόγος, ut fania efi. durum 
hoc ct x-rrldxvov. "Ύμνων έκ ττρωτης ττχιόος ανερχό- 

μενος. Sciib. 'Ύμνων εκ ττρωτη; ττχιόος χνερχ,οαένην. Ιαιι- 
davit Eoeam ^fcraeam virginem vix pueritiae annos 
egrpffam , live α puero. τχΐς pro τ,λικίχ νχιίιχη. fic 
niulla Graeci et Lalini. ut apud poetani ευ είδώς τόξων, 
Jd eil, της τοζευτιηης. Quid fi vero totum difticliiiin 
ita concipiamns, fententia paululuni diverfa ? 

Πολλ* εμχ^εν, ττοίσχς ie λέγων ανεγροί-φχτο βίβλους 
ΰμνων, έκ ττρωτης ιτχιίός χ^, ερχόμενος. 
id eil, mulla Itudioie fcrutalus eft de laudibus foen)ina- 
rum , et dum ouines recenfet libros conficit Eoeas: in 
(jnibiis ordiMir a prima puella cujns nomen in vftuila 
liiftoria celebiabalur. Sequilur ηυη longe, LiB. ΧΙΙΤ. Cap. VIII. iSg 

Κα/δτο μεν Navvouc. -ττολιω ί' έττι iroWci κιμοί'τω -{- 

Plane iiiteriecLi verfus, ot vix ipli Aelculapio fanabiles. 
niicaiit tamen hic nonnullae fcintillae: fed quae lucem 
faciant uniA^eriae fenlentiae non rtiagnam. Piimum enim, 
χχίεσ^χι Ναννο^ί cum non iit Graecum, clarnm .χ eo 
rcribenduin elle K. jm. ΝΛί'νονς υττο. hoc certiim: feqnen- 
liiim incerta einenclatio. Teulabamus tameii , τω ό' iirl 
ΊΤολλόίΚΐ μόχ^ω Κνημύΰ-9'ε}ς, κώμουζ εστιχεν dSpxvi^. auc- 
tore llefychio ανημοΰσ^Λΐ eft (pd^s/^-adOii. IVlox fcribe, 
^ds Φερεηλον. Κχλλίον' 'ίζχον , όη^εν χ-ττοτρολι-ττων. 

Vult dicere, Antimachuni relictis Sardibns , (eam urbeni 
jntelligit, cum canit Τΐχκτΰολοΰ ρεΰμ' έττεβη "ττοτχμου: 
Sardts enim ad Pactolum.) venille Coloplionern , qnae 
fuit loniae urbs. Qnare legi poteft, ΈχρΒεις '[aovMV d' 
ήλ^εν χττοιτρολητϋΰν "Ακρχν ες Κολοφώνα. OivTjpijv 

Αοΰριν κεκλιμένων ττχτρίόχ. /nepla lectio. Scribendum,p. 
dovpt κεπλιμένην, armis fuhjugatam, ifa paflim loquun- 
tur poetae. OlvTjpx non eft propi-ium alicujus loci nomen: 
fed comnnine omnium vini leracinm. V'etns poeta in 
fcholiis Ilcpbaeilionis, ερχ^ετχι πολνς μεν AlyotiOv όιχνή- 
^χς aV ο(ί>ηρας Χίον. Sequilur, 

Α^σβον ές ευοινον. το 6ε μυρίον ε)'σιΙε λέχτρον. 
•πολλχΗΐζ ΑίολίΗου κύμχτος χντίττερχς. 
quid appellat το μυρίον λεκτρονΊ ηοη eft verbis opus, 
iit ialfi convincalur liaec lectio. Scribo , το 6ε δη ρίον 
εΥσιόε Αεκτον. vera et perfpicua etnendalio. Lectum pro- 
monlorinm Aeolidem et Troadem difterminans , infulae 
Lesbo ell oppoClnm. p(ov poeticum vocabulura χντι τον 
οίκρχ , proinontorium. νχντύύν μίσος χτοίμενον εκ 

συνοχών. Poftreraa νοχ nuHi jiretii eft. Legi poleft, έκ 
ixKUiav ΥΙχσχς χμφ) ^ννχιΉχς. Verte , ^Jo etiam illum 
poetam femper abjlinentem , et qui omniuin odium fibi 
confiavit ex maledictia in omnes muUeres ^ illum , in~ 
quaxn^ ictum tanclem , etc. νχσχς χχτενίσσχτο λχνρχς, 
eft, omnes Macedoiiiae i^icos li/Jlrat-ii. neque enim λχνρχ 
eil liipanar, fed id qnod libro fnperiore dicebamus. 
Άργείίϋν με^εττεν ο' Άρχέλεω τχμίψ. Malim 'Apyslxv. 
lii vila Etiripidis biftoria aliler nanatur. omnia inrerta. 
Efix μεν ομβρον yxTx. Egregiiis lociis, quem gra- 
viffimo fermoni accommodavit M. Antoiiinus Imperalor, 
re et appellalioiie Pbilufopbus libro ιυ. Σ,νμψερει , in- 
qiiit, έκχστω f ο φέρει έκύστω η τον ολβ'ν α^ύαις. κχι 
τότ8 συμφέρει , οτ6 εκείνη φέρει, έρφ μεν ομβρον yxTci. 1 4ο Ι. Casaukoxi Animadv. ιν Ατηεν. 

έρα. i' ο σεμνοζ αΐ^ηρ. έρκ δ ' ο κόσμος τοιησαι ον αν μελλ^ 
yivsad^xi. Terjani fingebanl Coeli uxorem. Virgilius: 
Tum pater ornnipotena foecundis imbribus aether 
Conjugis in gremium laetae defcendit, 
ΠαΓς όιΰαΓΟμ'τεύσ^ προττοσεις iiri ds^iov ώμον. Legendum 
έ-τιόέ^ιχ νώμων , ex Homero. et ita in Excerptis. In 
penuUimo MSS. έπ χκρχισι Ηχ&ίζει. Mox de Alcmane, 
ΆλκμΰνΛ^ γεγονενχι τάίν ipxrmSv με\£ν ηγβμόνχ , κχι 
έκίοννχι TTpwTOv μέλος ^ ακόλχστον όντχ κχί ττερί τχς 
ΎννχιΉχς , «χι την τοιχντην μουσχν εις τχς όιχτριβχς. 
Tota periodus male affecta. non negabuiit eiHiditi qiii 
attenderint paulo diligentiiis. Lego fic, xx! έκόοννχι ττρόά- 
τον μέλος άκόλχστον, χκολχιττον οντχ ττερί τχς Ύυνχΐκχς 
xxi TTjv ToixvTTjv μουσχν είσχγχγεΓΐ είς τχς 6 . Subji- 
ciuntur Alcmanis verba, "E/Jwc με d* χντε Κνπριόος εκχτι 
γλυκύς κχτείβούν κχρίΐχν Ιχίνει, Amor dulcis rigans 
animum nie oblectat. Κ<χτει'βειν eft xpietv. Jam αρίειν 
χχρόίχν pro oblectaie et recieate elegantifnmum eft. Sic 
apud Hebraeos ττοτισμος οστεων dicitur, quod fuave eft 
et condncibile : ut Proverbioi-iim cap. tertio. et χρζειν 
^Ρνχ'ήν. Jeremiae cap. 3i. nam lioc fignificat το mT^ non 
με'^ύειν ut verternnt 70. K*< το'ττον $εικννντες Άρ- 

voiyiov κχλοίσι. Alii aliler tradunt. Strabo libro i3. 
Stepbanus ^Αρττχγιον ονίετεροος, τόττος ττερΙ ]^ύζικον, %^ευ 
-ηρττχσ-^χι ψχσί Τχνυμηόην. οϋκ χττει^γισχς ^ ττχλιν 

άνχκλχσχς έφίλησε. Νυη poterat melius exponi το ουκ 
χ-ττειδϊΐσχς , quani ut faclum a Dalecajnp. Ego fortaiTe 
p. 885. niniis fufpecLiofus , qni cenfebam legendnm ovokv έρυ- 
^ριχοχς. vel xvspυ^'pιxσxς pofito omni pudore. ant, ουκ 
άποο^ησχς. delicias non repnlit, iit par erat , fed ofcii- 
lum repetiit. ^^χ•^xς ^ς χυτό. Lego, imo legen- 

dum eft, τελευτησχντχ αύτον •9'χ•\Ρχς ε'ίσχτο χχί ίερον 
αυτόθι. Stephanum lege in ' Αργεννος. ττορψυροβχ- 

φοΰς •χ^^7ρος κχι ον KxXijc Ύυνχιπος ττοιησειε. fecerit manus 
convenienles purpurei coloris infeclrici potius quam pul- 
cbvae mnliori. τΓορΦυροβχψβυς infector eft purpnrei coloris. 
miilier ττορφυροβχίΡης quae eam artem exercet. Olim id 
artificinm fuit rauliebre. Homerus, 

'Λς 6' Ότε τίς τ έλέφχντχ γυνή ψοίνικι μιψ•'^ 

μτ^ονις ηε Κχβιρχ. 
Statirii, Ύελχσχντων Ss , ο μίν Έρετριεύς ενωτΓψ3-η της 
έτηρρχτΐΐσεοος i cum illi rijiffent , Eretrieus pudore fiif- 
fn-hcs efi , quod fuerat α Sopbocle, ohjurgatus. arj)ero 
iiimis veibo έττι^ρχττίσείας ulus hic Alhenacus; nam So- LiB. XIII. Cap. VIII. i4i 

pbocles piienim bunc iion objurgaverat, fed levilcr lan- 
luin rcprehenderat: aut iit dicani ineliiis, erroris iiii ad- 
monuerah δνωττεΤσδ'αι 11 ila fcripfit auctor, iiovc υΓπΓ- 
pavit pro 6υσωτΓ6Ϊ'σ3'Λΐ. οϊλλχ μηόεν -προα^έΐναι. JNoii 

carel meiido vox poilreina. hoc ceilum habeo : cjiiid au- 

teni refcribam incertns ium. ΚΛίς vov χον- 

σονν. Laudo conjecturam Dalecanipii. κισσνβιον χρυσοϋν, 
XiTTou Ώεν«ρη3ΊΌΰν. cifilbja ex bedora fiebanf;: fed iftnd 
erat inauralum. ενρε^η όιχ το το" του -^βον στε- 

φ»νον Λΐ^ρημενη. Scribe , όιότί τον του 3'εον στε^χνον 
■ην ΰΐν^ρημενη. ερούτΐΗΧ μεμχ3ηΗΧ. Veiba fiint ex 

iabula EjDicratis Antilaide. qnare ita debes diilinguere. 

— fpojTtKx 

μεμχ3ηκχ τχντχ τΓχιτελως Έχτφονς μέλη 

71 του Κ.λεομειονζ του Ααμιν^ίου. 
fed quis ifte poela Cleomenes • et unde ille dictns La- 
mynthius? Ineptum cenfeatn de Cleobulo Lyndio aliquid 
fufpicaii: elii Lyrica carmina enni fecifle fcimus ex ve- 
teribus. Hoc igiUa• quia longins vulgala lectione recedJt, 
mifl"um faciamus. Lego του Αχνη^Ιου- Lapetbns, vel 
Lapithns Cypri urbs fiiit. inde eft Axiri^Jix yrj apud Dio- 
duium SicuUim librn decimo nono, atque ille fcvibit pei' 
t non per η. quomodo videfnr et Epicrates : narn arli- 
culus του non eit in oplimis libiis. Notemus igilnr, de 
Cleomene poeta Ερωτικών : cnjiis rara adniodiim ac pene 
nulla iu veterum lcriplis i/ienlio. Athen. libro dfcimo 
quarto, ο τους εΙς 'Κ.ιονίίην χνχίφ ε ρο μένους νοιησχο Ώτω- 
χους, ΤνηαίιττΓου τίνος μνημονεύει νχιγνιογρ.-ίφου της /λ«- 
ρχς μουαης λέγων ούτως. Ύχντ ου μχ άίχ Υνήτητπος 
οϋ6 6 Κλεομένης Εν ένιεχ χόρόχιτι Ηχτεγλνκχνιχτο. \η 
fennone de elepbanlo, fcnbe, την σηοίφην sitivBi uxi 
Ηχτεν,οίμιζεν χυτό. Caput Nonum. 

Sloicum dogma. legati ^εωξοί. vsoiviKOS' τίξοσΤι^έ- 
νοίι-, addicere in auctione. σεΚνίνοφως. • hiere- 
monis Alpheilboeae. flores dicti 'ίαξοζ tskvoc- 
pla?itae novellae vyitticc. ΤίΒηνγ^μίΖ Χ^λκΙς καλ- 
Kiyvvott^. Sacas W Saoadas. poeta antiquiJfimus.T^.SQi. 
Pollucis iociis, Sophocles qiii jithenis ρΗίΙοβο- 
phos expulit. τΐ μαΒων. vel τΐ ττα^ων- Phere- ι42 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

oratis 'iTivos y) Π«ννυ%/ί. locus emendatus in 
Polluce. alia mulia qua illuflrarLtur.) qua emen- 
daniur. 

J--/isceclit a fuae feclae placitis Perfaeus cnra ait apud 
dipnofophiftani, v.ot] 6 κχλος παγχ^ος ΰνηρ με•3'υσ3'&ίη οίν, 
iiam Stoicoriim fententia eiat, ο σο(ροζ olvwdTjsnTxi μεν, 
ού με^νσ-^ησ&τχ/ 6έ. Idein cum fcribit, ο nxl ττ^ούην έγέ- 
νετο £7Γ/ TW1/ έζ ApitxS /χς θεωρών τρός Αντ/γονον ττχρχ- 
γενομένων, legatos appellat -θεωρούς, ηοη ττρεσβεις: quod 
quam vim liabeat, diclum libro fexlo , capite decimo 
tertio. Sed adulatur Perfaeua Antigono regi , tanqcam 
fervus liero fno: aut libertus patrono, nam et inter 
niiniftios ejus fiierat, τροφενς et bajnlus filii ejns, cni 
nomen Alcynneo : aiictor Diogenes Laertius. iv τω 

otycpx(^eivTrxvv νεχνίσκος ην. Scribendum, νεχνικος te- 
7iierariiis , anirnofus et cupidus ernptor. fic Gi'aeci lo- 
qnimtur. [De hujusmodi veiiditionibns, Saetonius ia 
Aiigiirto , capite fepluagenmo quinto.] «α/ τω το- 

λουντι αλλω τινι ^χττον ττροσ^έντοζ χμίρισβητει. Lego 
"ττροσ^έντι. rixatum ait cum vendente, quod alteri citius 
addixiffet, nec fibi facultatem licendi feciiTfL. Interpres 
ττροα^εΤνχι Jbic accipit pro licere, 'ΤΓλη7Τ7ΐριχζ&ιν. ego pro 
addicere. Sequens narralio Antigoni Carj^ftii de Zenone 
qui discipulum fuum reliquias pudoris fervantem bene 
et naviter rcddit impudentem, niale accipit Dalecamj), 
''Έίκειτο yxp η μεν ειζ σεληνόφως. Vedis ]ectio , 7εληνό~ 
ψοΰζ. tnelius: nam ita dicLum, ut λυκόφως- Ait, hujus 
mammaui fplendorem albefcentem emifliTe qualis eft 
Lunae, Ttjq 6' »υ χορίχς λχγονα την άριστερχν 

έλυσε. Forte, Ύης ό' χύ βορείχς λ•. hujiis boreas , nu- 
davit latus. ant γ^ορίίχ. nam inler fallandnm et tripu- 
diandum idem fieri amat. nomis verfus, Ή ie κλχ'γένη>)ν 
^λχνίόων ϋτΓΟ "ΤΓτΰχ^χς. Scribe: εκρχηεντων. 1 5. ΪΙέπλίαν 
οικίας είόωλον είσομόργνυτχι. Neino ifta airequatiir. Sed 
legendum vel monenle verfu Π. σκίχζ. εν Άλευ- 

σιβο/χ ψησί. Νοη eft νοχ Graeca. lcge Άλφεσιβοία. 
Aiictor Suidas. Μοχ, έν όε ttJ Ίοΐ exfog τεκνχ ΤΓροσηγό- 
ρενσε τχ χν3'η. Etiam Tlieojibraftns novellas plantas vo- 
cat νηττιχ. Hift<ii^'aiiim libro oclavo. "Ev/o/ 6a nxi ττερί 
την Έλλχίχ νχντχ ΐΓρωΙσνορειν ε'ιώ^χσι, όιχ •^νχρότητχ 
της χώρχζ, ωσπερ ο/ Φωκεΐς, όπως αν οι χειμώνες μη 
νήττια χχταλχαβχνύύσι. Ιιι fubjecto verfii iibi dicuntiu• 
rofae Τίδήνημ' εχρος έλίτρ&ηέστχτον. qiiid inlelligi volut;- LiB. XIII, Cap. IX. i43 

rint interpretes per veris nutricem, ne ίρβ quidem fci- 
verunt. eib vero τι^ηνημχ, idem ac ι^ρέμμ» , TdxvoVt 
foholes. Si Cteiiae iidein habemus, omnia funt corrupta 
in iftis. Ότι -η βαγάζου yvvtj , ήτις ην ομοττκτριος Έέρξτ] 
ΰόβλφτ] t ονομοί "Ανουτις , κχλλίσττι rjv των έν rij ' Pialcc 
yvvxiKOov, ΚΛί οίκολαστοτχτη. iiain illa mulier impiidicifritna 
de qua loquiun•, noii ^nutifi ^ fcd Amytis vocabalur: 
iieqiie ^erxis luit foror, fed Xerxis quidem filia , Ar- 
taxerxis vero foror. poilremo ejus marilus, non i^a-p. 885. 
gazus , fed Megabyzus Cteilae multis locis nominatur. 
Qtiare ita conAiLueiida lectio fuerit ex hujiis niente, οτι 
tJ Μ^γαβΰ^υ yvvij , ήτις ήν όμονχτριος Άρταξ^ρζ^ αίβλ- 
φη , ονομχ Αμντις κχλλ. De liDJtis impudicilia mulla 
idein CteGas. ως Ά&ηνχς ττεΤρχν εΐ$ος έ'χοϋσα. Ιη MSS. 
bibl. Palalinae, legere niemini ciim is liber elTet in 
manibus meis, ως 'AStjvx ττειρων. utrumque mendofuni: 
jieque iios Clio Herodoti quicquarn docet, quod Jit fa- 
iiando L•uic vulnpii, Hefiod. cuni την έν Κνβοία. Χαλκ/ίοί 
ΐιχλλιγννχικχ εϊττε , ηοη aliqoani foeniinam laudavit cui 
eiTet Chalcidi nomen: fed urbeni iii Euboea noliffimann 
ex biftoricis et geograpbis. Hanc poeta vocat KxWiyv- 
vxiHX habentem pulcbias mulieres , ut Homeius veterem 
Helladem, O/ $' εΤχον φ^ίην τε Hxl Έλλαία καλλ/γό- 
νχίΗχ. Scribe, τον ds στέφχνον χυτοΤς $ίόοσ3'χί μυρίνης. 
fic melius quam μνρίνην. Animadvertenda nobis fequenlia 
verba fimt. Si qiiis te roget, inquit, nomina eorum qui 
Durium equum funt ingreffi, ivoc Hxi $ευτέρου 'ίσως έρεΐς 
ονομχ. nxi ονίε τχυτ έχ των Στησιχόρου (σχολή yxp) 
αλλ' εκ της Άκχτου Άργείου Ίλιοττερσίόος. piimum το 
σχολή locum hic jion babet: nili fcribalur, σχολ^ yxp 
τοΰτό yε. ita Graeci loquunlur. deinde quis Inc eft Aca- 
tus auclor antiquiffimus? Tu vero ne qnaeliveris. non 
emm invenias. Legendum eft , geminata litei-a σ, quae 
femel poiila duabus diclionibus infervit, εκ της Σ^κοί 
του Άργείου Ιλ. Sacas veteris tragici nomen elt. Sui- 
das, "Σχχχς , ονομ,χ κυριον, τρχγφόίχς νοίϊΐτής. Poleft * 

etiam legi , "Σχκάόου Άργείου. vei Σ,χκχδχ τον Άργείου. 
Laec certifiinia conjeclura eft. conilat tnim Sacadam 
Argivum poelam fniiTe, qui et odas et elegias fcripilt. 
Plutarcbns De imifica. γεγονε Sa κχι Σ,χκχόχς Άργε?ος 
ττοιητης μελών τε ηχΙ ελεγείων μεμελοττοιημένων. ο ά 
αντος Hxi -ποιητής χγχ^ός. κχι τχ ΪΙΰ^ιχ τρΙς νενικηπως 
uvxyiypxTTTxi. Moneo etiam emendandum apud PoUucem 
nihili verbum ΰΧΗθ$ονόμος et fcnbendum: ο 6& Σχηχολ ι44 Ι. Casaubont Animadv. ιν Ατηεν. 

νόμος lib. 4. cap. ι Ο. Sequitur, Κα/ Σ,οφοΗλτΙς δ^ τις 
•ψ^/φ/σ^ατ/ β^>;'λ«σδ ττχντοις φιλοσόφους της 'Αττικής, ηοη 
erat praetermiltendiim illud τις: velut otiofum: ηοη eft 
enim. ied eo adjicitur, ne quis putet hunc eiTe Sopho- 
clem Sopliili F. poetam , cujus noti omnibus cothnrni. 
nam qni Athenis Philofophos cenfuit exigendos alius fuit, 
Anticlidae filius , Sonienfis. Follax lib. 9. βστι 6k Hxi 
νόμος ΆττίΗος kktoc toSv φιλοσοφονντούν γρχφείς , ov 
Έιοφοκλης Άμφικλβίόου Σοννιβυς sirsv • εν ώ τίνα ηχτιχ, 
«ντων -προειττων, STDJyxysv , M>j εζεΐνχι μηόενι τόΰν σοφι- 
στόον όΐΰίτριβην κχτχσκενασχσ^Λΐ. Paulo ροΩ: de Uiagoia, 
οτε κα/ νλεον vauxyica έχρησχτο. Conatus eil vii' doctus 
iilud ττλβον interpietari. fed fruili-a fuit: nam -πλέον oiu- 
nino legendnni eH, id efl:, ciim quidein navifrans, nau- 
fragium fecit. Scribe αίσ'^ήσει τε νολλω νστερονντίς. 
ηοη τΓολλΰον. Apparet ex antecedenlibus. Addit, 'Αλλ* 
ογε Αυτίχς εν τφ έτηγρχφοαένω Xoyw οντΰοσ) , Προς Α/- 
σχίνην τον Έ,ίύκρατίΗόν χρέους. Metninit hujus Lyliacae 
orationis Harpocralion in κχτάττληζις ^ itemqne Dionyf. 
Halicarn. niil fallor. Cogitenids ds alio Harpocralionis 
p. 886. loco, Άσνκσ/χ. Αυσίας εν τω ττρός ΑΙσχίνην τον Έωκρχ- 
τικον όιχλεγόμενος έ-ττιγρχφοαενω Άαπχσίχ. Videtnr figni- 
ficare dialogum a Lyiia fuifle conrcriplum conlra Aercui- 
nem : cui dialogo iuerit titidus yijpafia. non obfcure 
hoc verba illa defignant: ii modo inntilem vocem ί/αλβ- 
γό,αενοί mutaveris iii <ί/αλογα>. Verum, ut dixi , de eo 
loco adhiic cogilemiis nam dialogi illiiis Aefchines auc- 
tor fiiit teite Diogene Laertio, non Lyilas. Defiint for- 
taffe qnaedam verba : et hoc polius voluit Harpocratioa: 
de illo turpiculo Aefchinis fcripto verba apud judices 
Lyfiam feciiTe. O^id iit αφορμής όεομχι clarebil ex iis 
quae in fiiperioribiis dicebamus de notione hnjiis vocis 
inter Graeciae mercatores. Inlerpietes haec non fnnl 
alTecuti. JNovem illi oboli qui ab Aefchine proxiriiis 
verbis promiltuntur , menilrua ufura fnnt minae unius. 
CorniptifUma funt Pherecratis quae fnbjiciam: κχτχμν• 
ροτΓολεΤν τι, μχ&οον τχνδε Xp>jv κχ&^μεΐΌν : ita ilne con- 
troverfia emendanda: κάτχ μυροπΰΰλεΐν τί μχ^όντ εχρην 
ΧΧ'^ημειον, quid accidit , inquit, cur oporteret feden- 
iem unguenta vendere? Νυη vendilabimus banc enien- 
dationeni : cujus elegantiam foli capient γόνιμοι κριτικοί 
purum pulntn Atticum dicendi genns, r/ μχ-^ων , vel τ/ 
'TTX&ouV. pro fimplici τ/, quare. Dicitiir aiitem hoc tefti- 
monium e ΡΗβΓθοι-αΙϊβ fabula, cui titulus ^'Τττνος η ΐΐχν- LiB. XIII. Cap. IX. i45 

ννχίί;. PoUux libro decimo^ capile quadrag• fiino feptimo. 
S'jrnnum ilmpliciter infcribit. OepsKpaVj/c έν^ Ύττιω, Έπηνή 
'TTsp/epKTOg ττερ/βολος κύννακτι. Secl dotiiil nos IJaipuCia- 
lioii ulnimfjde anclorem liac parle eile (lej)ravai,uni. Ue 
voce enirn Ιττνος, qiiae camiinitn ii^iiilu-al, loijuens, ita 
fcribit. Ίννος μ-εροζ τι τηζ ohixQ οϊι-ηω nxXe7roit. το ksyc- 
/isvov τΓΛρ TjUMv μχ<γίΐρι^ΐον. εστί yovv ^()Λμχ ΦβρεκράτΒι, 
Ιπνοζ 7] ϊ\χννυχ)ζ , iv φ όηλουντϋι ,τοϋΓο ,, οη Ιμ^ραζ Tijc 
Οίκίχζ έατι. PefHine eliain vi)Ii;;o ifla capinntiu•: οσουζ 
6 έρχνους σννει'λεκτχι, τχς μ,εν υττολοίττονι: (popocc ου jta- 
τχτι'^ησί, άλλα τερί τούτον τον xxntfXov, ct'i ττερ) στηλην 
όιχφδ'ε/ρονται. Sejifusefl;: Peciinia oiiinis, fjiiam ab aiuiLis 
poteil Aefchines conadere nnmine orani, iion inipeiiJi- 
liir ab eo in folvendis bona fide reliqiiiis peniioniim tjiias χ 

debet, alqne adeo ptopter quas a iodalibus ftipe cdlalitia 
iuit adjiitns. fed iiniverfa illa peciinia, rjiianla cjiianla fit, 
iicut navis qiiae ad coluninas impcgeiit, Ciceio ad Pi- 
Innem: iVe Scjllaeo illo aeris aliieni in freto ad colutw 
nam adhaerefceret , in tribunaUis portum prpj^ugerat. 
Non eil; iliepidiis jociis Lyfiae in amim decrepitam: ^^c» 
ait, pxov τονς ο6όντχςΰίρί3'μ^σχι, τ; ttjc χειρίζ' του: Sxtt- 
τύλους, notata eft dicti hiijus veniiilas Ο^ηιοίΓίο Phalerco, 
in libello De inlerpi-etatione. A. «jala ιτιλ'^ι» ' iiijil ifta 
όσον έλΰίττους rjGxv: quae in imillis libiis poil vejbum 
αριδ'μησχι comparent. Studiofns quidam Ifrtor ad vocem 
ελχττονζ adnnfaverat in ora fiii libi-i, veliit caiiilam ex 
])licans dicti linjus. ττχρ' όσον έΚοίττους ησχν. Iiule eiror 
librarii qui primus Lyliae verba illo etnblemale veniii- 
culavit. Ptirtremo ait Myrliliis, 'Eyco δε ttoera τον Άρι'- 
στοιρχον τον τρχγικον ττοιητην, Τοίί' οιχ virxpxu.'v, <x\Xx 
τιμούρονμενος, κχτχπχνσω τον λογον. qni•!!! dicit eile Αι i- ρ. 58;^. 
Itarcbi verfuni, reperio apud Demoflhenem, anf qnicum- 
qiie auct<n• orationis conlra jNeaeram wtt ούχ νττχρχων, 
jnquit, α'λλα τιμύύρούμενοζ . αγωνιονμαι τον χγωνχ τον- 
τονί. fSuidas e Phileinonis Therfila petitnm tile veriiinj r-f^S8. 
ait: aiii e Menandri Olynthia.] Bene eft: emerljiims 
jam ex iioc ingralilGmoi ura nobis fermonum coeTio: 
(liiod ΓπΓρεηΓο pede calcaile, fraudi nobis, fpero, apnd 
aequum lectmem, non erit. Cajauh, Anim, in yltheu. T. TIT. iSAACI CASAUBONI 

ΑΝ IM AD VERSIONUM 

I Ν 

ATHENAEI DIPNOSOPHISTAS 

LIBER DECIMUSQUARTVS. C Α Ρ U τ ρ R Ι Μ υ Μ. 

Jirgumenlum lihri. Bacchus μοίινομενοί• €ζανος. Tlie- 
ζομαι ροχ fervorum ccy.cAovB^v- Seruorum ηο- 
mina uniua aut duarum fyllaharum. σχολτ; 
κα< στίουόν]• drifJiics pro όΥΐμητξίος- aiia nonnuUa. 

J_JLAS paites ίλοσχΒ^^ΐο habtt \?ih Jiber. Prior, rfrli- 
quia» continet ii-rmonum illorum df; quibiis diximus libri 
dfcimi injtio. Afqiie bic de airoamalis et gflotopoeis 
agitur. folebant enim fub coenae finem admilti qui par- 
tim feriis recitationibus, parlim dictis factisqae ridiculis 
iaturos convivas exbilararent. audifebantur eliam canto- 
res , tibicines, cjtharoedi, c-t quicufr.que alii muiica in- 
flrumfrnla tractaie, pulfare , aut inllaie noiTent. Acioa- 
mata uno verbo Graeci Latiniqufi ho8 omnes vocant. 
De his loqiJuntur frniditi convivae ar) haec usque veiba : 
TC7ayT3t του Μχσονρ/ου iit^iXd^vroQ ■πϋρΐΗνέγ^-^ησΛν x»l 
αϊ ofVTSpui ΗΛλονμεναι τρχτηζ^χί. Ibi poftf-iior libri pars 
incipit: cujus praefipna matfrria funt menfae quae di- 
ctintur fecundae, kl bellaria. PractfTea conjecit auclor 
eo loci analecta quaedam obfervationutn ruarum fuper 
iis quae prioribus libi is furt expoiita : quemadmodum 
fuis locis indicaluii fiimus. Serraoni de diclis ridiculis 
convenientirijrriam cbffrvationeiri praepofuit Alhenaeus: 
Bacchum μαινΐμενον dictnm eiTe et Homero Όόνσν. φ, 
el aliis, quia non nifi bene poti ut plurimum dicta di- LiB. XIV. Cap. I. 14; 

cei'e ndicula foleant, aut ea facere qiiae iint aliis ludi- 
brio et rifuum aigiimento , et ut cmn Herodoto dicit 
auctor, κχτίοντος του ο'/νου ες το σωμχ έτχνχνλεει χχηχ 
εΐΓ6Χ Ηχι μχινομενχ. Obiter cle voce i^oivoc aliquid efiam 
hic. de ea Polliix quoque libro H. caj). 3. qui taiuen 
cenfor, deductiim ab εζοινος vocabuluni έζοινίχ improbat, 
nrurpalum Alhenaeo liaut femel. adeo inlerdum diverii 
guilns fiint vel ernditiffimi ciilici. Scrib. ovts των nXsTov 
τΓΐνόιτων ovTSCf ούτε τόον έζοίναιν γινομένων. Anaxandri- 
dae vei ba fiiper inventoribus των γελοίων ita legereni, 
«χ/τοί νολϋ γε ττονοΰμεν. τον ά' ασυμβολον βίον εύρε γβ- 
"Κοΐχ λέγων Ρχ6χμχν•^νς «χι Γϊχλχμηόης. Sed ηοη disce- 
dendiim temei'e ab edita lectione: τον i' χσ. svps γελοΤχ 
λέγειν Ρα. qnam ita inlerprelor, Inventum ρβ Rhada- 
manthi et Palamedis, ut is qui fymbolam conferre non 
pojpet , ridicula dicta diceret. Cum ait Phibpp. fciirra 
apud Xenoph. unde iiofter recilaL, Κλ; τον -παΐόχ Sk 
ττχνυ ττιέζεσ^'χι , Stoc τε το φ^ρειν μη 6 εν ^ nxi Six το 
χιχριστον εινχι, dicti hujus peilime a Dalecamp. accepti, 
elegantiam non capiet, qui non memineiit ejus quod ad 
Tbeopbianum dicebamus capile περί βίελνρίΛς: folitue 
ea aetate coniicos in omnibus prope fabnlis fuis fervum 
aliqnem induceie, qni gemcns fub iniquo rarcinai'um 
pondere, claniaret Ώίί^ομχι. Coinicos igilnr Atlicui. hic 
fciirra iraitalur: et ait funm qiioqne pneruni τηεζεσ3'χί, 
et deficere : non quidem prae oneris gravitate: fed quod 
nihil adliuc ederit, et quod deteriiis eft , nihil habeat 
quod pofiit edere, Mox, ωζ φησι Φόλχρχος iv ry εκτ^ 
των ιστοριών, at libro fexto , έν τ^ όακχτ^. Solitus di- 
cere rex Demetrius Lyiimacbi aulam comicorum fcenae 
efle fimilem , εζιενχι γχρ xx Λντηζ ιτχντχζ 6ισυλλχβονς. 
Servorum apud Graecos nomina vel unins fyllabae fiie- 
runt, ut Mus, fervus Epicuri : eftque veibuin vetns, ttac 
όοΰλος $εσττότ^ μονοσνλλχβοζ. vel diiainim, iit Davus. 
Geta , Manes y Stichufi , Myfus, Dfomo, Sabas, Adon, 
Telus , Cion , Bahys , Crexus , et fimilia his. per fervos 
autem pleraque in cnmoediis adminiftianlur. Contia in 
Iragicam fcenani reges nt plurimum et proceres prodennt. 
Tragoedia enira iion fit niii de principibus : neque tra- 
goediae ai-gumentum irgrediuntur meretrices: line quibus 
nulla fere Plauli nec Tei-enlii comoedia : neque veterum 
Graecorum της νέχζ κωμωόίχς , quos Lafini lunt imitati. 
ideo dicebat Demetrius quidem, -ττχντχς έζιένχι -κχρ' αι;του 
Πβϋκ^στΛί \ix\ Μένδλχοϋί , βτ/ ds Όζν^έ,αιόχς. Lyfima- 

Κ 2 1 48 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατπεν. 

clins vero , iyoi 'κόρνην i» τρχγιπηζ σκηνηζ ούχ έωρχκχ 
f-^^Oi^ioijcxv. ηοη i^idi , ait, e tragica coena pradeuntem 
in pulpilum meretricem. male capiunt interpreles illa, 
ot)% έΰίροικΧ' De Sylla locus qiio rejicimur eil libro fexto. 
Ϋνο'Έρμητ-τος ο Αυσίμ^χος fcrib. ο Ανσιμ,οΙχου , vel Λυ- 
σιμοίχιος. Aftenfcnm inox lollas licet per lianc lectionem, 
quain libi"is lacentibns couiDiinifcJmur, λαβόντεο oIksIxv 
evvoixv τχΐζ sxvtmv xasXy&lxii, Ait, ττερϊ των ^χνμχτο- 
■ττοικν 7]^η νρο8ίρ•ηκχμεν. de praeftigiaturibus diclnm eft, 
jnquit, in praecedenlibus. libro nenjpe primo, ut ex illius 
fragmentis paret. nam Athenaei quidem verba οίχδτχι. 
nos in libris De venatione amphitheati^ali el Circenfibus 
piidem mnlta fcripilmus. Novi, inquit, Cephifodornm 
planum , τ^ν σχολτιν stc; τούτο το μέροζ τον βίον μχτχ- 
χρώμενον. Lego cnm Dalecamp. το γένος του β. vel fic, 
βις Trjv σχολών το ττλεΐον μέρος το? βίου κχτ. Vilam 
partiuntur etiam fa])ientes ίη otiutn et negotium, σίτου- 
όην KXi σχολίων, plano huic pro negotio erat otiurn. 
Proxima ef obiciira fnnt, et ut piito corrupta. Reperi 
in Exceip(is non μέλλαν viro του όημίου σ(ΡχττΒσ<^χι, 
fed νίΓΟ του Αημητρίου- male notatus accenlus hanc lec- 
tionem peperit. «am fi acutus paulnlum prodiictior in- 
clinelur, boc uiodo, όημΐος , ιρίΙΓΓιαιιιηι fuerit vocis Atj- 
μτ/τριος cornpeiidium, quo niliil frequenlius in nienibranis. Caput Secundum. 
Κ«κοτ»ΐ5•. ολοσιαλοκοίλοίμος et ολεσιοίυλοκοίλαμος. 
Αιβ^5 UvKos, Slritcs auctor ΤΥ\ς αυλ7]ηκγ\ζ• 
ανΚγισΐΐς modl tihinles. Comus et telracomus. 
μίλος et uvAtj^is confunduntur. iiciiinis, ficiii- 
notyrbe. κνισμος et κννίσμος, multa emendata. 

JrOSTREMA fiint verba eclogae Melanippideae, de Mi- 
iierva libias projicienle: ί'ρρετε χίσχεχ σώμχτι λύμχ* 
έμε 6"iyw κχκότητι όΐάχμι; ita fcribendum cuni inler- 
rogatione. egone animum applicem rei turpi? kxhcttjtx 
appellat t>)v χσχ'ημοσύνην, indecoram vullns compofitio- 
rem fibias inilanliuin. Cletnens Alexandrimis Paed-igog. 
Jibro fecundo, ττρονοητέον ds μχλιστχ Trji εΰσχηαοσύνης' 
^ Hxi την Ά^ηνοίν φητίν ο μΰ3'οζ t ήτις ttots ήν , νρο- 
μη9ονμεν7]ν [χύτης, των χΰλαίν iripp/\l/xt το έττιτερπ^ς, LiB. XIV. Cap. H. i49 

i/at To ctvpsvhi rijc ο\^β«;. Corrupla funt paulo poil iila, 
oti yxp vap-d'svixv clyxtov Mxi «Va/i* αχ^νειμε Κλω^Όο. 
Lego , Kxi yxp vxpdsvixu χγχμορ κχΐ aV. Et mox, (jvv 
uyXxoiVix) \ HVTXTi ^sipojv κόμψίχ] ή;• 6s. Scribo, συν «γλχχν 
ώκυτχτι χειρών Houypw ye. In hyporcheraate Pralinae le- 
gunt et veteres, olx ts xvxvov xyovTx. opinor, pro aiovTx. 
iiatn cygni non κγουσ•» μέλος t necjue dncunt choreas : 
fed xiovtTi canunt. Poftea fcvibe cnm DaleL-amp. ό 6' 
χυλός ύστερον χορ&υέτο). ex fuperioribus Alheiiati vorbis 
et Exferplis, At pro depravatiifiinis bisce, κχτεχς '\• 
ένιερεΐς βχαίλειχ: cenfeo legi polle fublafo (inncto a fine 
fnperiorie vocis xoidxv, hoc modo : σο7ς έπΙ ίεροΐς βχαί- 
λειχ. \η Epit. fcribilur ftalim, ^ηροχμοίχ,χκτί τε iruyux- 
χίχΐ7ί νεΰον dsx. prima dtctio ■^'ηρομχχοις icribatnr melius, 
NuUi prelii vox eil qiiae fequitur, Φλ^γβ τον όλοσιχλο- P'^^'^- 
Ηχλχμον» mulato fpiritu vox Graeca fuerit, non inelegans : 
qua fignificaverit ijoeta tibiam nihil ei^e aliud niii arun- 
dinem fpulo jjlenum. vel ila fcribe , όλεσιχυλοκχλχμον. 
Ephippi Empolam qni mutant in "Ε,απορον caftigandi nou 
laudandi funt. exporuimus pridem ad Suetonium. Prima 
ejus verba ita fcribp, 

- — mivij yxp ύ μειρχΗίον 
j/ 'ν τοΐσιν χύλοΐς μουσική. 
Quid fit σννχνλίχ habes apud Poilucem et in fcholiis 
comici initio Equitnm. EuftalU. Allienaei fuper ea le 
verba dercribit ad Ίλ/αί. φ• Antiphanis fequpns ecloga, 
juerum Aiigiae ftabulum. expeclandiis ν^ος Ήρχ7ίληζ. in~ 
terea videarniis an poilrema fic poffint emendaii : 
Ήόυντικον μοίλ' εστι, νου χωρίς τχλη 
συννευμχτων ττροβλημχ^ οϊς συμχινετχι 
εϋχστχ. 
tanlum hic video: caetera relinquo τοΤς οζυ^ερπεστέροις. 
Ait, Αιβΰν ik τον χύλον ^^τpoσxyopsϋoυσιv οι ττοιητχι. Eu- 
ripides Hercule furente, τχροί Ts χέλνος srrxTovov Μολ- 
ταν Ηχι Αιβυν χύλόν. Έειρίττις , inquit , ίοκδΓ τρωτός 
ενρεΐν TTjv χΰλητικην. Tibias Phryges invenerunt Olym- 
pns et Marfyas. Plinius et Clemens Alexandrinus. Sirites 
liic , iion tibias reperit, fed viaai excogitavit inilandi 
arte tibias. Adi ad Julium PoUucem libro quarto, capite 
lo. Alque liic Sirites χχτηύληιε τχ μητρωχ ττρωτοι^ id 
eft , primus ad matris cleum facra tibiam adhibuit, 
Ανλησεΐζ quarum fpecies et nomina deinceps eniuneran- 
tur, modos tibiales dicatn potius quatn cantiones tibiales. 
et& Ccio «ϋλβΓι/ Lalinis dici, canere tibiis , et χυλησιν^ 1 5ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Λτηεν. 

Caclio Aureliano cantionem tibiarum. Sed ea interpre- 
Jalio contundit discrimen quod eft inter cvorjv , fonum 
humanae vocis, et ανλησιν, quae tibiarum inllatu editur. 
Erant autem libiales inodi pro diverfitate argumenti, di- 
verfi. Kw^Oi eft ille tibiarum inflandarum modus quo 
utebantur quando ibant comeflatum: qua de re multa 
obfervamus alibi. Idem fentiendum de caeteris χυλήσεοον 
appellationibns. De gingra dictum eft libro quarto. 
Hefychius, Γ/γγροί αυλημ» η, o-rep ^ιοι yiyypov. fcribe, 
ylyypxv. De tetracomo audiaiuus veteres potius quam 
interpretem. τετραίκωμος , (verba Hefych. μέλος τι συν 
όρχτ}76ΐ τΓενοιηαένον , εΙς Ήρχκλέχ έπινίκιον. έκχλεΤτο 6ε 
τέσσαρες ΚΰΰμΟί. appellat /4^λος qiiam noiter χΰλησιν: quia 
mircebatur in tetiacomo cantus cum tibiis. Similiter -ττο- 
λεμικον Albenaens inter χύλήμχτχ recenfet. Hefychius 
vocat μέλος : uti umque recte. Eadem ratione -ηίΰκωμος 
Alhenaeo eft χυλησις. Hefychio yέvoς ωόης. et mothon 
ei grammatico eft faltalionis genas: modus tibialis cutn 
faltalione cani folitus. et ut redeamus unde fumiis di- 
grefQ , τετρχΗΟύμος a Polluce inter faltationis fpecies re- 
lertiir, ficiit et κνισμος et μό^ων. Unde autem dictus fit 
letracomns quaerit PoUux eodem loco. Έττίφχλλος in 
Excerptis eft έπίφχυλος: fic mox in iisdem φχνλοφοροι 
fcriptum pro φαλλοφο'ροί. Euftathius έπίφχλλος. lecte. 
non eil obfcura nomiiiis ratio. ^ορ6ΪΌς, apud Hefycliiuin 
|i.e(t χορεΐον χϋλημχ τ/, ^.i χχλλίνικος eidem faltationis 
nomen eit. Jungebantur nempe tibiae cutn faltatione. 
Sic ille, κχλλίνίκος, ειόος ορχήσεως επι r^ του Kepfiepou 
αναγοίγ». ϊ uit /icinnis genns cantionis et faltationis, at- 
que nt pulo etiana αΰλήσεως , pyrrichae adfinis: militmn 
nempe et σύντονος. Sicinnftjrbe quae hic recenfetur in- 
ter χνλ^σεις , quid diflaiet a ficinne parum explicant 
veteres. erat foitafle non militaris χνλησις , fed in cii- 
culis et ftationibiis coactae hominum tiirbae ufurpari 
folita. Species elb aut pars comi tibialis ille modus qui 
hic dicilur, •^υροκοττικον κχΐ Hpovffidvpov. INam coniiiTa- 
tores invereciindi, cum incaluei-ant vehenientius, foies 
pulfabant , tibias Cmul inflantes convenienter ei quod 
agebant. Ejusdem aigumenli fed remiffior modus eft, 
ττχρχκλχυσί^νρον. Qui eft κνισμος in ηοΓίι-ΐβ iibris, apud 
Euilathium κνησμός per η. fed Herycbius, Υ^νισμος, μέλος 
τι κνισμω αΰλούμενον. De Mothone confule comici vete- 
rem interpretem. LiB. XIV. Cap. III. i5 Caput Tertium. 
Mxplicantur veterum cantionum apptUationes aliquot. 
Ιμούΐος, iTtoiVToclos -, ε'^*μνλ.(ο£. ]μοίΚ)ς et νόστος. 
Εννοα-τος. Bhivos^fwe oclhivos. ccμoίλλccty '('ούλοι- 
Ceres Cliloa. ουΚον "let. Nutricum naeniae. Pol- 
lux emendatur, εωρ^^ pro ulccpoc. lityerfa, το 
ΤΓΤισΤίΚον- ISicocharis Hercules Choragus. o\j- 
Ttiyyoi. borcus. CaJJander rex et criticus. alia 
non pauca. 

J_/EINCEPS enuinerantur ωόης όνομασίχι, appellationes 
canlus variae. Prima eil, ίμχιΌς ή ένιανλιος χχλονμένη, 
ijv νκρα τουί ΰλ^τουζ ■^iov. eadem cantio et έΐΓ»ντ»7ος 
dicta, et έττίνοστος , auctore Hefycliio. fi fcribei'emus 
έΐΓχντλαΐος, eilet eadem fere noniinis ratio, ac του ίμΛΐΌζ. 
nam ίμιχν eit οΙντλβΤν. etii videtur Allienaeus noluifle 
voceni ίμχΤος inde eiTe derivatam. Manifefta eliam fit 
ratio, fi ίΤΓΛΚΤΛίΌς fcribemus; ab ea quae dicitur poetis 
ΰίχτη Cerealis, id eft, farina. Exemplum ένιμυλίου iive 
molaris cantilenap extat apud Plutarchum in Convivio 
fajjientum, L•oc. *Αλβ/ μνλχ xksi. καΐ γχρ ΠίΤΤΧΗος xXsT 
μβγχλχς Μιτνλχνχζ βχσιλενων. Sunt auctores qui hi- 
maeam cantilenam propriam fcribant fuiffe aquani hau- 
rientibus, quod Graeci dicunt ίμχν. Callimachus, 'Asiist 
%xl "ΤΓοϋ τις χνηρ ύίχτηγος ίμχιον. Ariftophanes in Ranis 
vocat ιμονιοστρόφΰον μέλη. Subjicit Athenaeus, '/σως avo 
της ίμχλίίος' )μχλις <ί' ^στ/ ττχρχ Δωριεΰσιν 6 νόστος, 
xxi τα έττίμετρχ των χλετων. Falluntiir eruditi viri qui 
νόστος hic in ea iignificatione accipiunt, quam vulgo 
apud Homeium habet et alios, pro reditus in patriam. 
Euftalhius poilquam Atbenaei hunc locum defcripfit, fic 
vocem explicat: λ^γε/ is νοστον ο ρητίΛρ έντχν-^χ ου τον 
Όμηρικον «α/ συνη.^η, χλλαί τινχ όχίμονχ ένιαύλιον έ'φο- 
ρον των οίλΒτων, ος «α/ Κυνοστος ελεγετο, ού ττχρωνυμον 
νόστιμον. id eft , Significat νόστος in hoc Athenaei loco, 
non quod apud Homerum et vulgo , Jed molarem quen-]p'8gi, 
dam deum , molitorihus praefectum, qui et Eunojlus 
dicitur: inde efi νοστιμον, liaec Euilatliius. fed de voce 
νόστιαον quod ait, recte accipe: nam apud poetam νόστι• 
fLOV ήμχρ, nihil ad hanc diclionis νόστος fignificationem. 1 62 Ι. Casx\.uboni Animadv. ιν Ατπεν. 

IVd llgnificat ef κοίριτοφόρον, ut explicant veleies. ΕΩ: et 
llimaLis iiitei" Cereris cognoniina, ut Sito. vide Jibro 
decinio/ Pio ί.χ'μετρχ των αλετοον , Jegitur apud Hefy- 
cliium, Twv uXsvpwv id ell, rjui efjicit iit farinae men- 
Jura fit cumulata, Telam texenliiuu canlilena ekivoi; iu 
oiiinibiis Alhenaei codicibiis nnnciipatur. fed iiielius iii 
Epit. κ'ίλινος. Cave aulem confiindas «'/ktvov cujiis hic 
ex Epicharmo fil iiienlio, cum aliorum fcriploriim aelino. 
uam illi aelino inliil commiine curn textoribiis : fed tri- 
flis cujusdam cantilenae eft nomen, ut iii verfu inter- 
calari apnd Aefcliyliim Aganieiiinune : ulkivov ειτΐέ' το 
6' ev viHcxTCO. Euilalh. de /ino et aelino canlilfnis dis- 
palaiis, η μεν τοι , ait , έξ Έτίχχρμου χρησις έ^έΚου^χ 
τον uikivov ώίην τόον ίστουργοόντων stvxt , ου τον Λ/νον 
το κνριον εγ}ίεί'<τ3'χι τω χίλίνω βονλεται , «λλα το λίνον. 
Ait, τα ίρΰγμχτχ των κρίκων χυτχ hxS' χύτχ ιτροσηγΟ' 
ρευον , οΙίΛχλχς. alii rcribiml; χμχλλχς. inde οίμχλλοόετηρες 
apnd Homeruin et Theocrihim. utracjue ypxi^ij in nplimis 
Jibris. Seqiiilur, συνχ^ροισ3'έντχ Sk κχ} dn ττολλων μίχν 
<γετόμενχ όιίσμην , ονλουζ αχ) ίουλους. appellanint ονλουζ 
taiiquain όλους: nain ex pliiribiis manipulis fiebat unns 
ούλος: vel a loilo vimine quo conilringebatiir : nam ή<5- 
λον eil το σννεστρχμμένον. id vinculiim veleies οίμχλλιον, 
jioileriores ονλόόετον dixerunt. At Ίουλοι appellati fafces 
iili , inquit Euflal.biiis , τρός ομοίότητχ "αιας, TJ του κχτχ 
την ηβην ίούλου έν τοΐς ττροσωνοΐζ, η του ττολύττοόος (ζωυ- 
φίου' η Six το livxt εις όλοτητχ. in loliun cjiiae iiin- 
briatis finiilia innl, 7ονλοι Graecis dicnnUir, Cererem, 
inquit, vocabant οτέ μεν Χ,λοην , οτε os Ίουλω. Chloae 
cognomine colebatiir in Attico agio , iibi ΓιιίίΓβ fcribit 
Paufanias Αημητρος Ιερόν Χλόης, ideoi fcriptor cupientem 
fcire ejus cognoininis cauiram, ad lacerdotts rejicil : qiiae 
tanien magis efl anceps qiiam obfcma. Eupolis llarica. 
Άλλ' βΰδ'ύ ττόλίως tJut' ^υσχι yxp με $εΐ Υ^,ριον XAoy 
Α>Ίμ7}τρι. Sophocles Oedipo Coloneo, Tw S' ενχλόου Αή• 
μητρός εΙς επό•ψιον Ώοίγον μολουσχι. Mulla ibv fcholiiiiles. 
Lego ut orationi ronfulam et verltati ; ol χύτοι κχι 6η- 
μητρι'ονλοι, κχι κχλλίουλοί. κχΐ ττλίΓστοι/ ουλον ούλον ι'ει, 
ονλον Ys(. anLiqimm eiat verbum ιΊω : ciijns poilea lociim 
obtiniat 7ημι. Cnm paiilo ante dixerit elTe iulum των 
τχλχσιουργύϋν, diinde ex alioriiix) ienlenlia manipulorurn 
vicloribiis alliibiiiHet, repetit pdilea id qiiod prius dixe- 
lat, άλλο/ cJe φχσ/ν εριουργόΰν εϊνχι την ωόην: iulum 
nempe. De nuLiicularum naeuiis quae hic nominaulur LiB. XIV. CAr. III. i53 

ΜΛΤΛβιχνΗΛλησεΐζ, tlictnni adfatim ad Theoplirafteas No- 
tatioiies jiionim , capiLe χερί λχλίχζ. (Juintilianus libro 
priino, capite deciino. C/iryfippus etiam nutricum quae 
adhibentur infantibus, aUectationi^ fuiim quodda/n car- 
men ajjignat. Pofittini eft β pro α/ ciiin additur, r^v 6s 
nocl έττϊ ταΐς έωρχις τις έπ Ή^/γοι/^. uam uivipxg intel- 
lii^it. rHulla ita fcripta in GIoilOgraphoium. at in Pollucis p.SgS. 
libiis ασμχ tx7q ωρχιζ προσχίομενον. male. Recte autem 
eruditiiiirous Leopardus , }jv ηχΪ οίλητιν λ^γουσιν υύόην. 
Vae illis qui viri tanli obfervalionum rcliquos decem libros 
iiobis invident. Ne errent tyrones in fubjeclis verbis, 
airidxvs os Hut χϋτος 6 Θεοάωρος ύστερον βιχίω dxvxTca' 
λεγετΛί 6ε γβνεσ•5•α< Tpv(put}V ης , ως ix της ττοιήσεως 
όηλόν έστί. legeiidLiin enim τρυγητής, aut lilera niinus- 
cula τρΰφων τις. eadem fententia. τρύφων , iit τρίβΰΰν. 
Melibrum canLilena dicta eil λίτυερ7ης, a Lilyerfa Midae 
filio, de qiio multa in Leclionibus Theocrilicis. vide etiam 
Polliicem libro qnai-to , capile feplixno. [Et Serviuin viri 
optimi Danielis ad illum νβιΓιιιη , Oucite ab urbe do- 
mum mea carmina ducite Oaphninl^ Oda ])infenlinm 
iniilieriim dicebalui' το ττηστικόν. Phrynichns €οηιαβίϋ, 
Έγω 6ε vuolu 6η τερεττιω το τττιστίϋόν. vel iunplicitei• 
τΐτισμός. Nicoplion , Ο/ιίΓο^αβοΓΪδαβ : 'Αλλ' {3ί ττροσχν- 
ληΰον σν νψν τττισμόν τινχ. T/iesmop/ioriazi/fas accipe 
iion illam quae extat fabulam: fed alterani ejnsdem no- 
iiiinis: de qua libro primo. Herculem choragum JNico- 
charis appellat eliam Polliix libro 7. cap. 12. Docuerat 
liic poeta et Herculem ηχμουμενον. ciijus idem meminit 
lib. 7. cap. 11. EpicliariTii fabnla dicta liic U/jJfes Nau- 
fragus, fitDplici nomine Polluci Nat/ayoc nominatni" 
iibro 10. cap. 3o. PhileUas ApoUini facra fic appellata 
eft ab inlercalari verfu, qui proprius ei asmali , εζεχ 
€^εχε ώ φ/λ 7]λιε. Upingl Dianei , ab ejus deae numine 
Ούττιζ. Callimacbus in ejus lijmno, Ουχί ανχσ<τ' ενιαττι^ 
φχεσίρορε. L.lnuis et aelinus , inqnit, ov μόνον εν τνέν- 
^εσιν ΰίλλχ yxt eV* εντυχεΤ μολνω κχτ Ευριχίδην. Scri- 
bendiim μολν^ , ut apud Euilatb. et Breviatoreni. at 
μολχος eil poela vel canlor. Legaa» lubens, ως μν3ον , 
shxi τους λεγόμενους Ίοΰς 6ρομους. lus noti eriOves 
per omnfs fere orbis plagas. tanien 'Iv&yi libri fcripti. 
Borcum Hefycbius duobiis locis Bormiim nominat. B.«>'p- ' 
^tiov, ait, <3'ρηνον ένι Hnupuov νυμφοληχτου ^Ιχρίχν6υνοΰ. 
accedit fcriptuia Excerplornm , ubi jBorbus appellalur. 
β. at μ. ut fcimus panim peruiutantur. οίφχν{σ•^ηνχί L•ic ι54 1. Casaubqni Animajiv. in Athen. 

eft, correptum a Nymphis disparuiiTe ut Hylatn. ideo 
Hefych. νυμφόληντον dicit. Μχνερως melius quam M«- 
νερος, ex aliis fcriptoribus. Importunitalem vero fpecla 
Lector iftorum correctoruin; qui verfus inveniunt, etiam 
in foluta ouini lege oralione: quod cum alibi factum 
iis peiperam : lum iilo loco fane quam ridicule, in liis 
veibis, OvH (χνελίτοντο dk τίμων, etc. CaiTander Macedo, 
inquit, adeo φιλόμ•ηρος fuit, ut et plurinios poetae ver- 
fiis memuria teneret : et haberet Iliadem atque OdyiTeam 
idiiai; ^Β'γρχμμένΛς. Piito hoc velle Atbenaeum : Homeri 
poemata a Ca.Tandro fuiile emendata: quemadmodum 
ante fuerant ab Alexandro et Ariilotele. CaiTander igi- 
tur poefin utramque Homericam habuil non ex publicis, 
et vulgatis codicibus defcriptam : fed propria ipfius in- 
duftria correctos. De Homeriftis Diomedes lib 3. Olim 
partes Homerici carminis in theatralibus circuUs cum 
baculo , id ejb virga, pronuntiahant, qui ab eodem 
τ^'^φ' Momero dicti funt ΙΙοτηβνϊβαβ. Clearchi liber qui Wot.• 
ρχγραίρόύν hic infcribitar, alibi nomen habet Περί ypx- 
φων. quae lectio placet magis, ut Hictum initio reptinii. 
tanien ne id quidem veriim cenfeo: fed Περί γρίφων. 
vide infra cap. i5. Totum locnm ita debes vertei'e, Cle- 
archus libro priore De griphia, Simonides inquit, Za- 
cynthius fedens fuper feUa in theatris Antilochi verfus 
recitabat. Sed qiiis ille iueril, Antilochiis, discam lubena 
ii eft qui me doceat. In Excerptis ' λρχιλίγ^ου invenimue 
ηυπ ^Αντίλόχου. juvat quod modo nominatiis Archilochns 
in[er eos poetas quoruin verfus recitabantnr. Qnare ita 
legamus: aiit certe τχ ττερι Αντ<λόχου. ut intelligamus 
eam paitem px"^. ^p. lliadis, quae eft de AntilocLo. 
Sciib. Μνασίίϋνχ τον px-^a6cv λέγει non λίγειν. CaPUT QUARTU3r. 

Mng-odus. σχινίζεσ^Λΐ ^ ct σγ^οινίζεσ^οίΐ- σγ^οινίνι 
φωνγ\. σχοΐνων faltatio. (ρ'ΚοΙοί'ζ;^• ίτηττοτίλα. fe- 
pia. φλεφυςχ. Κξίααεμεν , ridere, Hefych. cor- 
rigitur• νίαστίίχτωτον- σττατο^, στίατονν. ^yj^iv 
τίεξοί,ΐνειν. σχε^ην, άξνια. φωνύξίον τίεξΚίυ^ες. 
niuUa e.mendata. 

iVlAGODUM efTe dictnm ajunt docli convivae, τον crV- 
$αεΐχ Kxt yvvxtxsTx ττρόσωιτχ ύποχρινόμενον. Dalecainpius Liii. XIV. Cap. IV. 1 55 

legil, ανίρεΓα yvvxiHshtc. repugnant veteres codd. et di- 

leite Euftalh. ad Όίυσσ. "ψ. fed virum eruditum non abs 

re moverunt fequentia , τον 6k ^υναιχεΐχ χνάρβίοις λυσιω- 

iov. Praeterea aliquanlo poft tribuuntur magodo ttocvtx 

Tx TTSpl χΰτον ένόύμχτχ yvvxixeTx. Magodo dicilur elTe 

hilarodus σεμνότερος t quoniam oviav σχινίζβτχι. Ety- 

niologici auctor poftquam retulit hominum delicatorura 

morem, lenliscum habendi in ore, nt dentibus candorem 

concilient: inde , ait, dicitur σχινΙζεσ^Λΐ. Vellem adje- 

ciiret de Hgnificatione ejus vocis atiquid. neque enim 

huic Athenaeo illa figniBcatio convenit, qua fumitur pro 

lentiscum rodere : fed iniignem aliqnatn in geAu molli- 

tiem deGgnat: qiialis fuit pantomimorum, aut Gadita- 

narum puellarum in iheatro Ro. faltantium. Ita autern 

libri omnes σχινίι^εσ<3^χι: quorum confenfus facit ut dif- 

fidam conjecturae meae: fcribendum eiTe σχ,οιν/ζεσ^χι: 

eoque verbo notatari impudicos et omiiilarios mimorum 

motus. nam σχοινί^εσ3Όίΐ eft fleclere fe inftar jiinci. et 

vocem fractam atque eiFoeniinatam Gi-aeci vocant σ%ο.- 

νίνην vel σχοινίην. Hefychius, σχοινίην φωνην , την σχ- 

'^ρχν κα/ όιερρωγνιχν. Fuit etiam genns qiioddarn falta- 

tionis, σχοίνων Hefychio, σχοινιών Plutarcho ue niuuca, 

noniinatum fimilem, ut probabile eil, ob cauilam. Arbi- 

triuin eito docti et acuti lecloris. Caeterum quid ea dic- 

tione iignificari auctor voluerit, claret ex feqiientibus 

verbis , σχινίζετχί τβ ν,χΐ τταντχ ttoisT τλ εζω κόσμου, 

etc. Magodiam vuLt auctor fic dictam , «το του otovsl 

μχγικ» ■προφέρεσ•3'χι. Hefychins magum profert nomine 

Chryfogonura, a quo μχγωόη faltatio elt nomioata. Legit 

Euitatb. o/ 6ε φλοίχχΛς ως 'IraAo/per ot. vulgo φλνακας. p. 896. 

vide lib. 3. capite g. Italos hic accipe, magnae Graeciae 

incolas. in his erant Tarentini, StepL•anι]S de uibibus, 

ccvaypx^rj nxl Ρίν3'ων Ύχρχντΐνος φλυχξ , τχ τρχγικχ 

μετ χ ρ ρυθμίζων ες το γελοΐον. tamen illum locum alitev 

acceperunt ernditiffimi viri. Recitantur Sfrattidis elegan- 

tes veifus e Pboenifiis, quibus probalur Boeotos alitex' 

locutos elTe ac Graecos alios. Sepiam, inqiiit , vocant 

οτίτ^οτίλχν f vel ότΓΐσ•^οτ/λχν , ut Hefych. fcribit et Eu- 

itath. apud quern omnium harum vocum Thebanae dia- 

lecli interpretationem legat qui volet in cotnmenlaiiis 

ad OdyiT. ρχ•ψ. ρ. Pons live γεφυρχ, Thebanis φλέφυρχ. 

ita codd. Athenaei Brev. βλέφνρχν. Falfum eft Theba- 

noi'uro dialecto dici το ysXxv έκριόόεμεν. vex'um eft quod 

reponemus, το γελχν όε κρίχόεμεν» auctor et fundus nobis ι56 Ι. Casaueoni Animadv. ιν Ατηεν. 

liujns eroendationis Hefych. qui Boeoticam eiTe Lanc vo- 
cem fcribit, rignificantein ysvvxv. fed narro tibi, Lector, 
vitiofi. etiam hic doclifiimi illius critici funt codd. et 
fciibendutn ex Strallidis verfibus yeXxv. nain, ut contra 
Straltidem ex Hefychio emendemus, lex metrica vetat. 
Qiiare ita fcribe iri optimis illis Glofils, Κριχόίμεν , 'γε- 
λάν. Βθ(ωτ{χ η λέξις. JNon dubitabis Strattidis verfum 
hunc ab Hefychio effe fjjectatum. Clandit poilrernus ver- 
fus Straltidis, Ne«ff!rAVwTOi/ i' ην τ* νεοκοίττυτον. Scribe, 
^v τι Μ νεοΗχττυτον. Eniendationem Dalecamp. vitii ma- 
jiifeftain lex nietri arguit, ut alia taceaoi. Significat cal- 
ceos , ιεοΗχττΰτους , id eft quibus fnppacla recens folea, 
dici Boeotice νεχσττχτοιίτον^ vel νεοσττ. Ex hac voce licet 
conjicere, Jjoeotis σττχτοζ corium dici. quare de illis 
accipio GloiTogiaphi verba, (jitOLTOQy όερμχ (Γκΰτος. non 
dicit, tit fere iolet, cujus vox ea At, fed hoc nos docet 
liic Sli'attidis verfus. Idem interpretatur (Tirxrstov, ίερ• 
μχτινον. Eigo etiam στχτοΰν , opus ex corio facere aut 
farcire dixerunt, id eit, ut exponit Strattis , Ηχττύειν. 
Scribe Semi Delii teilimonium , quod homines infruniti 
verfu conftare exiilimarunt o/ αϋτθ}{χβί«λοι έστεψχνοι}' 
μένοι Ηίττω σχέόην έττέρχινον ρήσεις, ηοη auleni iirippxi- 
νον. neque enim eil ab έτηρρχίνω• nam id quidem inep- 
tifrimum : fed a ττερχίνω. ρησεΐζ fnnt integri poetarum 
loci. ττερχίνειν pijciv plane eft ρχ-^φάεΐ'ν. alii dicunt 
ρήσεις είνεΐν. nam et ττερχίνειν ]no εΙπεΐν ufurpant At- 
tici. σχεόην eil 3;jf%^, et cum lentiludine qiiadara decora. 
vel ponitur pio βχόην, cni niox opponitiir στχόην. Paulo 
poit (χυνχΗχς τε ιτεριβεβλημένοι τχρ^ρχοντΛί. alii has 
veiles appellant Ηχυνχκχς. et ita fortafle fcribendum hic 
quoque. Cogitemus de proximis verbis, o/ μεν ix irxpo- 
6ov, οι όε axTot μεσχς τχς χει^ρχς βχίνοντες εν ρυ^μω^ 
Venerat in mentem κχτα μέσχζ τχς χορείχς. fed nibil 
pronunliare tulius eft. In lertio verfu diilingue poft 
ΰίνχρ^ενευτον majore diftinclione : et poftea fcribe, ovTi 
txTq τΓχρος Κε%ρ^^εθ^ο6 νυν ωάχΐσι. Omnino aiitem in 
primo Eubuli, εστηκχς έν ττύΚχίζ. Nono verfu, Υίχρεγ- 
κεκχντχι στχρνί' έννέ' rj $εκχ. ηοη displicet conjecLura 
Dalecamp. τ χρνίχ. agniculL magis tamen placet vel 
xpvix pro χρνειχ. fupple χρέχ. ut dicimns Xxywx , Cm- 
p.896. pliciter pro leporinae fruilia. vel στερνίχ: Ut ea fignifi- 
cenlur, quia in fiiperioiibus libris στη^ΰνιχ et στη^είάιχ 
dicebanlur. culinae et macelli funt vocabula. Decimus 
Antiplianeae ρήσεΰΟζ olini conuptus eft, Κίστρεύς λεττι- LiB. XIV. Caf. IV. i57 

σ^β/ς Hxt i" σίΓίχσδ^εις f χρωσ3^εις , στροιφίίς. Dalecamp. 
αλί τΓΛσ-^είς: recte : 11 negligere moduliini verins rectuui 
eft. Idem clixeiis de Brevialoie , qni icribit, K. λ. ttu- 
σδ^είς, στρχφείς, χρωσ-^είς. JNon Jeonniis , Κ, λ. κχτχ• 
"πλυθείς, χ. στ. fervato jnelrn, plana fenlentia. \n pen- 
iillimo. XItt' tiatdi μη μέλλε , χ(χ'ρΒΐ. όεΐ yxp rjptaTrj- 
κοΓας, verium C()irninj)iinl piinia vei ba ωστ ε'ίσι&ι: qnae 
iion fmit Anliplianis, fed Sophonis qni Anlipli. ρησιν 
prommtiabat. quanqiiam Tieri poleft , iit ea fiierit ullinia 
dipodia praecedentis verfus, ciijus caelera oinnia, moie 
fuo , Alhenaens piaeleimiferit. Depiavatus eil et Cle- 
arclii ultimus, To φωνάριον tjumv περί^χργον γίνετχι. 
Legam , ττερ/χυγον , aut ττεριχνγες , νυχ clara , cur iioJi 
Jla dici queat, liciit (pwjj; λχμπρχ et μέλχινχΊ C Α Ρ U Τ Q υ Ι Ν Τ υ Μ. 

Mufica 7TcK(0«x. et τται^εΐαύ. ^ιύφοξΟί Tccs Ύνοΰμοίί:• 
Άΐίΐβοαβ pift ad Jedandas aniim pf.rturbationes. 
ανΐ]ξ Tois r\^sai όκχφοξοίν• f antiones nd mede- 
lam morhorum adhibtlae. TiocroivKslv του τοτΐου. 
Ananius poela item alia. 

.1 ■)£ ninfica deinceps traclatnr. Aif, ττοίντΰΰν έπχινοΰττων 
rrjv TTXtiixv τχυτην. mnilcam vocat irxtdtxv, non male. 
Eft enini animi quaedam oblectatio ad modum lufus. 
Cenfeo tamen τχιίείχν txvttjv fcripiiire Allienaenm. con- 
firmant fequentia. Ait, κχ} yxp rx ■η3η νχιόενει xxt τους 
^υμοει$εΐζ κχι τχς γνωμχζ άκχφόρους κχτχττρχϋνεί. fnriofi 
et qui niente non conilant διάφοροι τχς γνωμχζ dicun- 
tur: quafl in diverfa rapli. Quod aiitem mufica gravio- 
res animi motus demulceantur, componanturque ignorat 
nemo. lllufire et cerliim in Sanle exemplum, omnibus 
Cbriftianis notnm. Mnlta in hanc fentenliam proferri 
poirent px antiqnis fcriptoi ibiis : quibus lubens fiiperfe- 
deo. AlTerani tantum quae cle ea re legi in Graecis 
commenlariis libii Hermogenis ΥΙερ} tSewv. non enim 
otnnium manibus teritiir ille liber. Probaturus fcriptor 
ille muficam vim quandam in animnm liabere , ο Ύιαό- 
dfoc, ait, «νλημχσιν εκ /vsi ττροζ ^νμον ν.χ) οττλχ τον 
Αλε^χνόρον. Hxi Αχπείχιμόνιοι ττροζ τον εμβχτηριον του 
ανλου ρυ^μον νχτοί 'ττολεμίκν έχωρουν. φχσι όΐ jtxi τοί/ς 
Yivdxyop&tovi εΊττοτε Ηΐνιι^εΐεν Λυτοΐς τχ ττχ^η , η τινχς ι58 Ι. Casauboni Animadv. ttvt Athen. 

έτερουζ ύν αυτών κχτεχδμβνους •9'εαίσχιντο , iid των iv 
αύλοΤς τε κα/ Kidocpocc ρυδ'μων μετχγβιν ένί το •ημερωτε- 
ρον τ-ην "ψνχψ. Hxi Πνδ^Λγόρας Sk ως Ίχμβλιχός φησιν^ 
έν τω ΥΙερι της i\udciyop8iov αιρεσεως , μίσω ννατων 
άστρονομοϋμετος, νεχνίχν fivx σνν xvXtjttJ ηωμχζοντχ μβτχ 
λχμττύόος κχτχ χύλητρίόος (fcripti xxt χύλητρ. fed de- 
efle aliquid patet.) τον τε oiHov αϋτης εμνρησχι σιτεν- 
i(yVTx όίχ ^ηλοτννίχν, έτέσχε της μχνίχς νχρχκελενομενος 
τη χύλητριόι μετχβχλλεσ^χί τον ρυ3'μον ένί τι Μχτχστη• 
^.Sgj. ματιπωτερον μέλος, το «χλουμενον σιτονόεΤον. 'Κμνεόοκλης 
dk 6 ΆκρχγΛντινος 6 Vlvdxyopov μχ^ητης, ο Κωλυσχνέ- 
μχς έπίπλην^ σνχσχμενου τινός ηόη ηχτχ του νλησίον τό 
ξίφος , ος έόόκεί τον τχτέρχ του ^υμουμενου χν^ρηκένχι, 
α,νκκρουσχμενός τι κχτχστηματικον τη Ηί^χρα. μέλος , ην 
έτυχε μετχ χειρός εχων^ διεκοΰλυσε τον φόνον ygi/gV^"»/, 
χχλχσχς του νεχνίσκου τον ^υμον μχλ^χκωτέρω ρυδ'μψ. 
Habes hic nonniiUa quae non teoiere alibi legas: at 
quod de Pytbagora narrat, paucis perftringit Quintilianus, 
Pythagoram , ait, accepimus , concitatos ad vim pudi- 
cae domiii ajferendam Juuenes , jii^[fa mutare in fpon- 
deum modcs tibicina , compofuijfe. Seqiiitnr ex Cha- 
niaeleone PonLico, Κλ6<ν/'ας κχ] τω βίω κχϊ τοΓ$ η^εαι 
άιχφορόΰν , elc. Aelianus eandem hiiloriam recitans ex 
eodem , iit piito , et faepe obfervavimiis, fciiptore. pro 
iilis habet, Κλεινίχς χνηρ ην σττουδχΐος τον τρόττον. Ut 
igitnr eadem fententia fit etiam in Atbenaeo, fcribendum 
όιχφέρων, pro ί:χφορων. vir excellens vita et moribun. 
fed cogitemus amplins de hoc loco. Scripta lectio, κχι 
τη yvoiuTj κχι το7ς η. iit videatur ad ifta allndens Athe- 
naeus fcripfifle, του? τχς γνωμχς όιχφορους κχτχνρχύνει. 
AdditjOr/ dfi κ^ϊ νόσους ίχτχι μουσική Θεόφρχστος ιστό• 
ρησεν εν τω τερι έν^ουσιχσιΐού. Apollonius in hiftoriis 
iniiabilibus. "Αζιχ ό' έστιν έηστχσεως τχ ειρημίνχ Θεο- 
φρχστω έν τω Περϊ ένδουσιχσμων. φησι yxp έκεΤνας την 
μονσικην τολλχ των vspt "ψυχην κχϊ τό σωμχ γιγνομένων 
TTxd^dSv Ίχτρευειν. κχ^χηερ λειτοδ'υμι'χν, φόβους, κχι τχς 
έτι μχκρόν γιγνομένχς της διχνοίχς εκστάσεις. Ιχτχι yxp 
Φησιν η κχτχύλησις κχϊ ϊσχιχόχ κχϊ έιτιλη-φίχν. Et teita- 
ΙΠΓ idem paulo poft, plurimos adhuc fua aetafe prae- 
iertini Tliebanos, cantionem tibialetn ad morboi'um me- 
delam adhibuifle. niilto quae fci-jbit Galen. Κχτχυλεϊ'ν 
του τότΓον eik, fuper loco ajfecto tibia canere. Caelius 
Aurelian. ita exprerfit, Philifiionis frater fcrihit quendam 
ΡβαΙαίοΓβηι loca dolentia decantajfe. Lege et diftingue. LiB. XIV. Cap. V. i59 

rp /κ yoip noti ysviodxi 'EXAj/i/ajy ysvj^, Δωρ/εΓί , ΑΙολεΤς, 
"Ιωνχζ, ού μικρχς βνονσης διαφοράς έν τοΤς τούτων 7Jd'sau 
Λ. etc. , ου vccvovpyov ik οίλλιχ έζ^ρμένον κα/ τε3'αρρηιιός. 
cum Dalecanip. De Lafo et ejus hymno in Ilermioneam 
Cei'erem fatis lib. lo, et de Clymeno : qui eil Plutns. 
ejus conjunx Proferpina Graecis dicta et ^Ιελίβοιχ et 
MeX/rwij^i. eilque, opinor, diiarum harum appellationurn 
eadem ratio. Lege Theocriti fcholiaften ad idyllium 1 5. 
et Porphyrium in disputatione de antro Nymphariim. 
In Lafi verbis perperam fcribuntur roulla•, quae ita pro 
virili emendare conabamnr : Αοίμχτρχ μελνω πόρχν τβ 
Κλνμβνοιο όίλοχον Μελ/βοιχν f ΰνοίγων ΑΙολίό' χνχ βχρύ- 
βρομον χρμονίχν. hymnum meum redigens ad Aeolicam 
harmoniam. id eft, aptans ei harmoniae. Sujicitur, έ-κεΐ 
ούν το μέλος εστίν vvoicopiov, xxt τχ μίλη εΐπότως ΑΙο- 
kiSx (ΡησΙν εϊνχι την χρμονίχν ο Αοίσος. manifefto ητχρέλ- 
Ηονσιν haec verba xxi τχ μέλη. nifi aliquid latet bic 
gravioris mali. Caeterum ΑίολΙόχ μολτηχν dici eam qnae 
fit Dorica, Strabo nos dudum admonuit. Paulo poft e 
libris nonnuUa adjecimus, fed eit oratio adlmc fnfpenfa 
et ΧΗΧΤοίλληλος. Fortaffe aliquid deeft amplius. In qui- 
busdam fcriptum ofFendimus, Aoopiov μβν ου νομίμων. 
pro νομίζουαι. neutrum rectum eft. Scribo , νομίζειν. 
non auii funt, inquit harmoniam Aeolidem Doricam ap-p. 898. 
pellare : fed hypodoricam, ceu paulo mimis qiiain Do- 
ricam, dixerunt. Scribe, ΦχσΙ όε ΥΙν^ίρμον τον Τήΐ'ον 
έν τω yivsi της αρμονίας ταΰτης ττοιησαι σπαια μέλη. aiit 
iortaiTe σπόλιχ. Sequitur de boc Pythermo. ob μνημο- 
νεύει Άνχνιος -f Ιττνυύναξ έν τοΤς ίάμβοις. Ananii nomen 
mutavit Dalecamp. in Clazomenius : et Hipponacfeni qni 
fnit Epheilus , Clazomenium ab Alhenaeo putat appella- 
tum. liaec vero coiijectnra immanis eft. Lego , Άνάνιος 
η Ίτητώνχζ' ita folet loqui Athenaens de iis rcriplis 
quorum incerfus auctoi•. Ananio vetuilifiimo poetae iion 
femel iniqui fuprunt operis hujns interpretes. Plura de 
eo nos in fuperioribus. Si cui fervandiis potins videatiu' 
locus vacnus, ad denotandum deefle Ananii teftimonium 
non repugnabo. Non longe ροίΐ fcribendum, τρεΐς οΰν 
αύται, κχ^αχερ εξ χρχης ε'ίττομεν , είσΐν apuoviai, οσχ 
χχϊ τχ ε^νη. Sipylum affignat Lydiae: alii Pbrygiae. 
Lege Strabonem. Polybii locus infignis pauJo mox de- 
fcriptns, extat libro quarto magni biftorici. Ita antetn 
ille incipit: Ού γαρ ηγητεον μουσικήν ΰίς "Εφορος Φησιν 
έν τω Ίτροοιμίω της όλης ττρχγμχτΒίχς, ούάχμως άρμόζοντχ ι6ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Athen. 

Acyov αυτω pi^j/ccQ , έττ α,ττχτη κχι γοητεία νίχρεισηχ^Λΐ 
τοις ύνδ'ρώνοις. pro ot)% ijyrjricj dixil Allienaeus, ου 
τΓχρΛλητττέον. niii jlle lcripferat , ου yxp υττοληντέον. 
Wox, ^ορενουσι ν,χτ ένιχυτον τοΐς Δ/οννσ/ακοΓς χύλητχΐς, 
praebent fe chori loco Bacchicis tibirinibus, fcriptura 
haec eft nniniHm exemplarinin Atlunaei: m Polybio eil 
αύλοΐς. Siicjple mox cum labe ieiilpnliae oniifia verba, 
el fcribe, ot)% οντω txq οϊγίαγχς -ποιουντχι 6ix τ κν έττ ε 17- 
άκτων χκροχμχτων. fciibe ctiarn aliqiianlo poit, ττχρχ- 
Xpyjux χυτούς έξεη^ρυ^χν. et vide Polybiiim. item \\υνχι• 
^ίΤς per ν «on /. Φρύγιος oSurj , veiiufla Iranslalione a 
fenfn aiulitns acl| fenfum olfactiis, dicitnr odoi• fuavis et 
moUis, (]ualis eft Phrygia harmonia. Ita accipiendnm in 
illis. Άγ/χς ο μουσιπός εφη τον στνρχχχ τον iv ταΐς ορ- 
χτί]<ιτρχις ^υμΐΰύμετον τοΤς ΰ^ιοννιίοΐζ, Φρυγιον TroteTu οόμήν 
τοις χΐσ^χνομένοίς. Caput Sextu:^!. 

ius btLlica oiim maxim.o in pretio. A-Jchyll 
ejiithajliium. Lacedaernonii ter Muficae vindice . 
S dtaniiiim σχτιμοίτα- hh/siv KOiTcc τψ ^ξχτίσιν. 
ντίοξχγιματοί. Piiialia et riiigalia. 

iN Alcaei verfibus non capio illa, -θώρακες rs νέα λίνω. 
et cenfeo fcribendnm, νέω λίνω Doiice. thoraces novi 
lini. id eft, linei novi. vel , χσττίόίς τε νεολινοι. Parum 
etiam intelligo proxima verba. ΚοΓΑλ/ τε κχτχσν/όες βε- 
βλημένον , fed neqiie aliiis qui«qnam Djoitaliiim capiat, 
quin emendarit priiis. L^go, ν,ε'ιντχι ik y.xi χανιόος /3e- 
βλημενων , Jacent in meis aedibus, et clypei occiforum. 
vel )^^ε7^ι Hx/ χσ. Scripli quidam βίβ?^ηβένχι: quod 
eliam lerri potefl:. Quemadmodum autem neceflario liaec 
«rant emendanda : iic errant graviler qui liaec Πχρ όε 
^χλκι'ίικχ» CTTxdxif prope Jiint Chalcidifae fpathae, 
p.899. cenfeiit c.orrig?nda et legiinl XxXvSiiHxi. Veteies Chal- 
cidica appellabant opera ex ierio aut aeie aliove me- 
tallo: quia Clialcide in Euboea cepta Gonilaii opera ex 
aere: qiiod probant aDtiqui aigiimento ex ΐρΓο nomine 
pelito. Stej)banns, τίνες ΧχλκιδεΤς φχτί nXyj^rjvxi άιχ 
το χχλκουργεΤχ ττρχτον irxp χΰτοις c(pdijvui. vel Chal- 
cidicas expone Scyllucas. Chalcis eniin uibs nobilis iuit LiB. XIV. Cap. VI. ibi Scylliarum, cujus nieminit idem Slepbanus. Utriasque 
inlerpretationis fuboblcure meminit Hefychius. Siiuiliter 
apud poetam vcJpoTra χαλπον exiflimarunt quidani e ve- 
teribus dici a genle illa quae poilea levitei- mutato no- 
jiiine ajipeUata eft Noiica: ibi enim anlitjiiifGma ex aere 
et ferro facla efle opera. Clemens Alex. Nw/sOTSi ε^νος 
έστί ΏχιονίΗον, vvv 6s δωρικοί χχΚουντχι. Ηχτβιργχσχ^το 
χχλχον, κχί σίό-ηρον dxxd^pxv -κρΐϋτοι. Ait Alcaeus, Παρ' 
6s ζίΐύμχ7χ τολλα κα/ ■ϋυττιτχτίόεζ. Lego χυττχσιόες. He- 
rychius, κύτΓχσις, ττερί^ύύμχ κχί χιτΰόνοζ εΐόος- ex AJcaeo 
colligas, cingulum niiiitare ita dictum, aut aliqiiam aliam 
arinatnrae parlem. pl, ra Stiidas: apiid quein fcjiptum 
ίΐϋτασσ/ς. Pollremo addit lyricus: έττειοη τρχτιστχ ντο 
ε'ργον εστχμεν τοίε. Corrigo, ητρύΐτητοι. qiiia priini ββ~ 
timus in ea pugna. V^ulmis acceptnm diilimnlat periodus 
haec, 01 ττχλχιοι την χνίρείχν ύτνελχμβχνον εινχι μεγίστην 
tSv -τΓολιτικχν χρετων, κχί rxvry τχ νολλχ ττροινέμ^.ίν 
ου τοΤζ άλλοις. Ιη Epitoiria eil τα νολιτικχ ηοη τχ πολλοί. 
Lego , χχΐ Txvry τχ πολλχ, (vel τχ νολιτικχ) όεΐν ττροσ- 
νέμειν οΰ τχΤς χλλχις: et huic virtuti cenjtbant defe- 
rendam ejfe reipublicae admiyvfirationem , non aliis, 
vel τοΙς τχύτην ε•)^ονσι τχ τ. ό. ν. ον το7ζ άλλας. heUica 
virtute praeditia coinmitlendam ejfe Hernp. rwn aliis, 
Quanli aiilem veteres forliludiriem ieceiint, qnae Ro- 
iDanis χπλϋύς pirtus eil dicta, iit obfervat Jiiilinianus 
Imper. τηοη eit hic locus exponendi plnribus. Ipfa utri- 
usque linguae vocabula multa, primorum Iiominum judi- 
cinm hoc fuiiTe, arguunt clare : lU oiniltam gravifUmas 
raliones ex peneli-alibus liim philofophiae tuni hiiloiiae, 
qnibns id pofEt demonftrari. AefcliyliiS, inquit noiter, 
vir tantus in poeii, niliiloniinns infcribi moniimento 
praeoptavit fortitiidiiiem , et fortia fua iacta 'ττοιήσχς: id 
eft, factis verfibus , qiii fequunlur. 'AA«j;V , etc. In 
Aefchyli vila legimiis, Geloos apud quos extieiuum ilje 
vitae diem obiit, publicum ei fuiins leciiTe viitutis ergo : 
ejiisqne lumulo tefrartichuin ΐηΓοΓΪρΓιΠβ, cujus pars po- 
iterior ii fiint verfiis, qnos adfert Alhenaeus, et ab ipfo 
Aefchylo fcribit eile compofitos: quod ia ipfius vita non 
legas. ininiis commode ifta docli accepeiunt. Lege verba 
Epicharnii, ονκ ecTi ^ι^ΰρχμβοζ Όκχ i$0!p ιτί•ης. Solili 
gloriari Lacedaernonii fe τρίζ "ηΐη σεσίϋκενχι όιχφ^ειρο" 
μένην την μουσικήν. hoc eft, tex- a fe niuncos effe coercitos, 
qui in emendanda veteiis muficae harmonia perverfe 
fuerant ingeniofi. Recte fciiptum Tjj /ς; confentieiite Li- 
Cajauh, /Inim, in Alhen, T. III* L i6a Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

iloria, quae in ties muGcos Teipandrum, Timotheuiii, 
et Phiyiiidem limilera ob cauflam animadverfum teftatiu•. 
Φορτ /MWC ορ%ί/(Γ«σ3'α/ eft, inepte et indecore Jaltajfe. non 
Yi.(joo.laboriofe non etiam graviter. neutrum liorum ugiiificat 
το φορτικως. Fallitur eruditus interpi^es, qui in his, 
σννέτχττον oi ττοίητχΐ τοΓί iXsu^^gpoiQ τχς όρχησεις, xxl 
έχρόόντο "Τοΐζ σχημχαι σημείοις μόνον τοον χόομίνων : 
σχήμχτχ interpretalur de iis quas vnlgo mufici tabla- 
turas vocant. Atqui βο exponi mens auctoris debuerat: 
Poetae faltationes liberis ajjignabanl : et figuris fal- 
lationutn utebantur tantum pro fignis eorum quae voce 
canebantur : femper in iis animum fervantes virilem 
et generofum: quam ob cavjfam υττορχψίχτχ appella- 
runt ) quafi dicas , faltationes voci fubferpientes, Si 
quis autem figuras exprirneret non fervato modo , et 
cantionibus congruens nihil diceret in faltatione eum 
improbabant. όιχτί^εσ-^αι TTJv σχημχτοίΓΟίί'χν , ut libiO 
primo, 6iXTid'8a'd'xt ντορχημχ. Vennite dictuai eft, λ^- 
yeiv KxTx ttjv ορχησιν, pio expiinieie aliqiiid faltando 
congruenlia faitationis cum eo qaod voce canilur. Hoc 
vocat keystv : ut apud poetas indices animi oculornm 
niilus dicinUur loquaces. Quas nuniin.it figuras falta- 
tionh, Ariftoteles rythmos figuratos, iiiqiiiens in libello 
De poelica, o/ όρχηστχί dtcx r«v σχτιμχτιζΌμένων ρυθμών 
μιμούνται κχΐ ijdr] » ΗχΙ vxdv] , nui ττράξείζ. Propriuni 
liujffe ftudii vocabuluni eft σχημχτχ. Ariitoplianes Pace; 
μτι^μόίς προς d'soOv ΧΙρχ'^μχ ποίλλιστον άιχφδ'β/ρτιτε διχ 
τχ σχΐ]μχτ«, id eil, faltationis cauffa. et αχτιμχτιζειν 
idem ac faltare. ibidem, Άλλ' Ιγουγ' Οϋ σχημΆτίζειν 
βούλομ ' αλλ νφ' ηίονης Ονκ έμου κινοΰντος χύτω τχ 
σκέλη χορβυετον. Qnod ait de appellalione hyporcliema- 
tuni , illuitrat Lucianus in libro De lallatione. Έν ά^λω 
α ys οΰόε xl dvTixi χνευ ορχηαεως, άλλα συν τχυτ^ ηλι 
μετχ μονσίπης έγίνοντο. νχίόων χοροί συνελ^όντες έν ανλω 
Ηχ/ κι^χρχ , ο/ μεν έχόρενον , ύτταρχουντο oh ο/ χριστοί 
νρο:ίρι3έντες έξ χυτών, τχ yoCv τοις χοροΤς γρχφόμενχ 
τούτοις χσμχτχ f ννορχημχτχ έπχλεΐτο. Lege Athenaeura 
libro priino. ίη veleri epigrammate quod inferius reci- 
talur, fcribebam ψ ό'^Άνχκος Φιγχλεύς. Phigalia vetus 
Arcadiae oppiduni , non obfcuri nominis. fed rectum eft 
Φιχλεύς , cujus vocis pars eft nobis Stephanus De urbi- 
bus. Phialia eadein quae Phigalea. Poftea lego , η px 
d^eot<7iv E>v Έικυωνι χ. Diftingue et fcribe , ο^εν έηινη• 
^ησχν xl κχλούμενχι ττυρρίχχι, κχι ττχς ο τοιούτος τρόπος 
της ορχ^ησεως^ κχϊ χι πολΚχι νχρονομχσίκι χϋτχν. LiB. XIV. Cap. VIL jb3 Caput Septimum. 

Saltationum plures modi. Nomina quaedam eojpec- 
tantia illuflrantur. Scamon vetus fcriptor, Pyr- 
rliichus nomen Laconicum. τΐξοαωοιον five τίξοσό- 
οίον. apoitolicus modus. Fronomi inuentum, 

OALTATIONIS olim multi modi fchematis et nomi- 
nibns discreii. Extrema aliquot referuntur ab Atlienaeo, 
et Julio Pollnce Ijhro quarto, capite 1 4. led multas ap- 
pellationes ab ntroque eiTe praelermiiTas, non eii dubium. 
Luciarms Πολλοί τρο ■ημ,ων frspf όρχησίοος σνγγβγροίφότες, 
rrjv irkshTTjv inxrpi^rjv της Ύρχ(Ρης έττοιησαιντο f "πάντα 
τηζ ορχησεοΰς τχ θ'βη ένε^ιόντες, ηλΙ ονόμχτ» αντων «a-p.goj. 
TxXsyovTsc t Jiacl οϊχ έκαστη, nat ύφ' Ότου εύρέβ^η ^ ττολυ- 
μΛ^είχζ ταντην έττ/όειξιν ijyouusvoi ταρ^ξείν. auctores 
qui de fallatioiie fcripierunt, indicatos hic a Lnciano, 
babes eniimeratoe infra polt aliqnot paginas. Saltationem 
αττόκινον , inqnit Athen. ύστερον μχκτρισμον ωνόμασκν. 
PoUnx, Βοι^ίτριασμοζ όε Koct ά-πόηινος, κχΐ άχόσεισις οίσελγη 
ε'βη όρχήσεων , έν τ^ της όσχνος ττεριφορχ.. Mactrismus 
et bactrismus five bactria mus, idem. /3. pro μ pofitum 
ex prava confnetndine fciibpntiniri. nam verior lectio 
ηοίΐΐ'α quam PoUiicis. Helychio μΛΗτηρ appellatur. Se- 
qnitur, ην κχι Ίτολληί γυνίχΐκες ωρχοΰντο , χς κχΐ μαρκυ- 
Ίτίχς ονομχζομένχς ο?3«. videlur poftulare analogia, ut 
μχκτροτΓΟίονς fcribatnr. raetenim incerla voritas. Dac- 
tylum faltationem defcribi{ Hefychius ; ex qno et Polluce 
niulta hic iludioforum diligenlia illuitrabit. νικατίσμος» 
Hefychio dicitiir νιβχτισμός• In Excerptis νικτισμός, et 
μίγγχς pro μογγχς κερνοί^ορος ea eil quam faltabant cer- 
nophori, de quibus libro feptimo. Anthema faltatio, a 
iloribus eft appeilala, uL ex noniine paiet: nam «ν^ος 
et ΰίν^εμον fignificatione non diiFerunt. paret etiam ex 
fubjeclis verbis, qiiae quidem ita concipiimtur in Ex- 
cerpt. τον μοι τχ ρόδχ ; ττοΰ μοι τχ Ί» ; "κου μοι τλ κχλχ 
σέλινχ', τΓον μοι τχό) τχ ρόόχ; τχόί τχ. /«; ταίί τχ σ4' 
ktvu. Chitonae /ive Chitoneae Diacae propriam fallalio- 
nem, fuiiTe et ipfam nominalam Chitnneam, per eft vevo 
iimile: quia tamen hoc Atlien. non dicit, interpretes 
ipfura potiua feqiii par erat. j4ngt lica νχροινος Hefycli 

L 2 ι64 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

eft αγγέλίη τΓχροίνιος. Inter fchemata faltantium nomi- 
nantur X^iphismus, calathismuSf callabides. auctore Hefy- 
cliio , ξιίρίφιν etiam Jaltare lignificat. faltationem autem 
Xiphismum , alio nomine cola vocabant , tefte eodem 
in voce κκλχ. καλλκβίόεζ alibi in hoc libro αολλχβίίες. 
minus probo : natn exiltimo eiTe Hefychii κχλίχβίάχ. Ae- 
fchyli Theoros invenio duplicem habuilTe titulum ut 
jTiulta alia dramata. nam Hefychlus in Ιχμβις noininat 
Θεωρούς rj Ίσβ'μιοίστάς. Sunt e fchernatis etiam d'xv- 
μκστρις et Ηχτερίόεζ. imo ^ερίχαστρις et έπατερ/όες. ita 
legendum ex Polluce. cujus verba, eHXTSptisg Hoti -^sp- 
μχστρίόες εντονχ ορχημχτχ. Aliis criticis thermaflris ex- 
ponitur όρχησις εντοΐ/ος Hxt ίιχ-κυροζ τ<χ'%θϋί ενεΜχ. Si- 
cinnus ille Barbarus a quo dicta eil ficinnis fallatio, ipf^ 
eft liberorum Themiftociis paedagogus, homo Perfa: qui 
iiieruit aftutia fua inter claros Graeciae propugnatores 
illorura temporum nominari. Huc facit Clementis Ale- 
xandr. locus. K«/ των Θεμιστοκλέους ττχΐόων 6 τΓχιίχγωγος 
Σ/κ/ννοί, οΐπέτης ρχ^υμος ην. ορχεΐσ^χι φχσΐν χύτον χχ) 
σΐϋΐννίζείν ενρηκένχι. Snper ficinnide laudatur "Σπάμαν 
έν ΊΤρωτω ΪΙερ) ευρημάτων, Paulo poft dicitur idem 
Scamno. apud Eufebium Scammo. Clementis Scamo ut 
liic et oranino rectnm "Σκίμων. ut apud Suidam. Porro 
antiqua faltalio pedurr: motu folum peragebatur: poftea 
acceffit motus et geiliculatio manuuii] : quae elii recens 
inventura noii eil : natn Lesbonax auctor antiquiffimiis 
τρ.^θ2.χειριαο<^ους appellavit, quos alii όρχηστχς: anle Augu- 
ftum tamen perfecta non elt. Tunc confummata eft ars 
pantomimoruin, folertium quicquid vellent pedibiis ma- 
nibusque loqui. Propterea fcribitur hic ττρωτη ik ευρηται 
ή ττερϊ τους -ττόάχς κίνησις της iix των χειρών, recte paulo 
ροίΐ fcribitur, φευγειν μηόε μενειν, μή$' xiSs7ad'xt κα- 
κούς εΐνχι: etfi apud poetam unde habet, erat, μηί' 
χϋεΐ'σδ'χι ΗΧΗος εΤνχι. Pyrricham dixeie quidam a Pyr- 
rico Lacone elFe nominalam. qui opinationis fuae lianc 
aflerebant ralionem , Αχκωνικον yxp εινχι μέχρι xxt νυν 
ονομχ τον Ίτύρρικον. quoniatn ajebant, Laconicum nomen 
etiam nunc ejl Pyrrichus. intellige nomen viri proprium. 
Non eft vaniim argumenfum. nam etiam in propriis no- 
ininibus differentia poteft obfervari inter Graeciae po- 
pulos. νύρριχος autetn Dorica vox eft, et curri eft χύριον 
ονομχ, et ciim έιηδ'ετικόν. Tlieocrilns : Αειττος μχν χ 
ω τχυρος 6 -πΰρριχος- Saltaiionis τρόποι ο'σχοφορικοί ϋ 
funt , qui ab ofchophoris fervabanlur cum ofchophorio LiB. XIV. Cap. VII. i65 

celebrabant. Excerpta ϋΰσχοψορικοί. quam fcripturam alibi 
qnaque obfervavimus. nola celebritas AUienienfium ex 
Havpocratione, Pliitarcho, et Pholii grarnmaticis Excerplis. 
Errant qui confundiint modos profodiacoa et ^ροβοΐίοοβ. 
diverfi enim funt. Ylpotjtaiiov iive ττροσόόιον (nam utnim- 
que praeferunt tnultornm fcnptornm codices) carroen eft 
ab iis cantari folitnm, qni ad Apollinem accedebanl. 
Exempla quae paf(im funt obvia non adfe7*emns, iie 
operani abatamur. Inde et •?Γροσωίκχ.Ηον five ΤΓροσοίιοιηον 
μέτρον^ apud inetricos: et profudiaca fallatio liic. u4po- 
βοΙίοα8 modns quod ex ipfo iiomine Jicet coijjicere, is 
eft, qui convenit, τοις χττοστόλοις vel άνοστολεΰσι- qiiae 
erant apud Graecos praefectnrae nauticae vocabula. Redit 
deinde Athenaeus ad fermonem de tibiis. Olim inquit, 
i}(ja.v 'l$ioi nx^' εκάστην άρμονίοίν χυλοί , »«i έπάστοις 
αυλητών virijpxov αύλο} έκχ^τ^ αρμονία, ττρόσί^οροι εν τοΤζ 
άγοΰσιν. Πρόνομο^ ό' c Θηβχΐος τρωτός τιΰλησεν οίνο των 
αύλων τοις άρμονίχς. prior periodus planifflma. fnifle olim 
et harinonias Ires, et Iria genera tibiarnm diveffarum. 
pofterior de Prononio obfcura eft, qiiia corrupta. defunt 
enim nonnulla, ut facile inlelligent eriiditi, qui niedio' 
crem attentionem adhibuerint. Eruditiffimus vir ila vertit. 
Pronomus Thebanus primus pro varietate tibiarum mo- 
dos άϊβίηχίί, baec fententja neque praecedenlibus co- 
haeret, neque ex edita lectione poteft elici: et omnino 
falfa eft. nam contra: priojus omnium Pronorrms dis- 
crimen tibiarncn quod oblinuit apnd vetuftiores fuftulif. 
Paufanias in Boeoticis: τίως μέν ys 1$έ(χς αύλων τρ^ΐς έκ- 
T«t/TO ci αύλψαΐ' παι τοΤς μεν αιληαχ τ]υλονν το ^οίριον. 
6(χφοροί 6ε αύτης ές χρμονίαν την Φρύγιον ένετοίηντο οι 
αυλοί, το όε χχλουμενον Ανόιον iv αυλοίς ηνλεΐτο αλλοίοις. 
Ώρόνοαοζ 6k rjv ος ττρωτος εν^νόη^εν αυλούς ές ανχν αρ- 
μονίας έχοντας έητηίείως • ττρωτος 6ε όκχφορχ ές τοσούτοι' 
μέλη ύττ αύτοΐς ηνλησε τοις αύλοΤς. Qnamobrem ita emen- 
dabis , Π. 6' ο Θ* ΐΓ. ψλ. ατο τοϊν αύτκν κυλων τχς 
τρεις αρμονίας-. CaPUT OCTAVUM. ρ. 9ο3. 

ΙΑουσικη τΐύν^ιμος- εκ/3ολ>ί. r, Kriyovaci. μέλος. Homeri 
poefi<i (ΛείΛελοτΐοΐΥΐμενη' Choragi qui.. fambuca. 
Folybii et Plutarchi loci animadperfi' alia multn. 

KAI ii μ6^άλην ίίχφοραν ττροελήλυ^εν η ττχν^ημος αυτ;/ 
μουσική. Otniffio literae unius depravat tolam fententiam. ι66 1. Casauboni Animadv. in Ατιικν. 

Legenduni 6\»<^•^οράν. tanlulura errorem non depreheii- 
derunt aculi homines. qui etiam non animadveiterunt 
allofum eile voce ττοίνόημοί ad Volgivagani Venereuj, 
qiiae Graeris vΰίvόηuoς cognominatur. et de hac et de 
coeieili Apulejus in Apolog. multa. Videtur, ait, anliqua 
Graecoiuin fapientia Tjjf μουσική μχλιστοι ejvxt oeoOu.iv7jt 
puteiT] fcribendum, ίβόεμένη. duriufculum lioc , ialeor: 
at illud plns quam diiruni. Verfus acephali exemplum 
ex Homero affertur. 'Κ'ττΙτονοζ τετχννστο βοος ιφι Ητχ- 
μένοιο. cui licet addas ex eodem poeta. Έ,-νίτονοζ βέβλητο 
βοος ^ivoTo τβτευχοός. Extremum veiium app>'Uat έαβο- 
λιην t qiiando fcribit, Msiovpoi ehiv o/ έττΊ τη^ εκβολής 
την χούλότητχ έχοντες. Euftalhius defcriplis veibis A.lhe- 
naei: svSoi , inq>)it, σημε/ωσχι οτι έκβοΚ-ην s^rj την λη- 
γουσαν , Οΰι; έκ μετχφορας των ττοταμίοΰν εκβολών. Vulgo 
giamnjalici τήν λήγονσχν appellatit iyllabam dictionis 
uifimam. ίί ita accipit liic Euftathius , incogitaiiter nimis 
έκβολην in hoc Atlienaei loco interpretatiir την λήγου<ταν, 
nam exempli gratia , hic verfus Κχλη Καστί^-ττειχ deoTi 
ίέμ*ς έοιηυΐχ, inimus eft. vitiam tarnen non in ultima 
lyllaba poilrernae diclionis : fed in prima fyllaba. fed 
Eiiilath. opinor, ληγουσαν inteliigit dictionem non aulem 
lyllabam. Non puto Graecum verbum efle ευτυχος. lla 
l<go mi)X cum Excerptis Λακοίν ο τεττι^, ευτνν.ος εΙς 
χορον. vel εντνκτος. Laconicus ejl muficus , aptus ad 
choreas. Seqiiilur: 6io xai oi τίοιητχϊ όιετέΚουν ούτως 
νροσχγορενοντες τχς ω6χς. piopterea poetae fua cantica 
Jic nominare perfeverarunt. quomodo ? nempe μέλη. 
colligo ex fuperiorlbns. Proprie μέλος dicitur carmen 
μβμελοττοίημένον : id eft, m cujus corupofiLione habila 
ratio harinoniae ut caiii pofRt. talia funt Lyricoiuni in- 
prijnis carmina. fed et aliorum antiquorum poelarum car- 
rniua habuiGTe αελωόίχν, ut Homeri, Xenopbanis, Solonis, 
Theognidis, Fhocylidis, uec non Periandri, ante dictum 
eft Alhenaeo. qiii nuiic ait, ex eo factum efle, ut omnes 
poetae fua carniina appellent ωίιχς et μέλη. Exetnplum 
qiiod adjectnni eit, imperfectuui ad nos pervenit: ut ne- 
que de aucLore conftel, neque de feiitentia niulto magis. 
Quis enim dubitet illa eiTe corrupla ? κχι μελεχ μελιην- 
τέρωτχ Μουσαν. Scribo κχι μέλεχ. μέλη πτερωτχ Μον- 
αχν. car/nina alata Mufarum. Poetae fe vocant alites, 
et 3'είθνς ορνιχχς: verRbus fuis tribuunt alas. vulgata 
les. Mox , «Λ/ To χρηστό μουσβΐν , nxi μη ιτχρχβχίνειν 
τονς αρχχίου^ της μουσικής νόμους. Nou bene iila cohae- LiB. XIV. Cap. VIII. 167 

ι 

rent: neque enim alia bic incipit fentenlia, fed conti- 
nuanda illa cum fiipei-ioribus. Churagos ^ inqnif , hodie 
vocant cos, (jui pecunia fua chorum coiiducinil et in-p. 90'κ 
ihuunt: at piiiiiitus χορηγοζ dicebalur is qui eral veie 
ί/γβμων του χορον: cujus erat oilicium, videie ne imperilia 
cliori aiit lafcivia vetiis mufica corrnniperetur: fed pura 
atque Jincera ferA'"aretur. Lege fic integruni locum, βκα• 
λονν 06 Ηκί χορηγούς ονχ ωσπερ νυν τους μισ^ουμ^νονς 
τους χορούς, ΰΚλχ τους κΛ^ηγου μένους του χορού, (»χ- 
-^oevep χύτο τοίινομχ σημαίνει) νρος το χρηστομουσεΐν, 
nxi μη ΊΓχραβχίνειν τους άρχίχίους της μουσικής νόμους. 
£ΐίι autecD verifQnJum eft, hanc eiTe geiiuinam vocis 
choragus iigniiicationetn : vix tamen reperias ex oninibus 
antiquis fcriptoribus Graecis qui ita ufus fit eo verbo: 
quod in hiiloria praefertim Atfica frequentifiimum eft. 
Atbenis enini inter publica munia divitibus necellario 
obeunda, lait το λειτουργεΐν, inde polUa nianavit lalius 
fjus verbi figiiilicalio. [NaiD fin^pliciler arcipi cepit χο- 
ρηγεΐ'ν ρνυ ■jrocpixstv et necellariis praeiidiis iullruere. 
JNolio prinia voiis χορηγός, iit ait Albenaeus, chori ina«- 
gillrum defigiiat. (qiii et roryphaeus et nielbcborus) ut 
στρατηγός exercitus nraefectum. Atijnp in hac primaeva 
fignificatione accipit Chryfonomns, homitia dnodecima, 
iu epiftolam ad Philipp. κΛ^Όίττβρ εν χορψ ηκι στρχτο- 
ιτέ9ω τον χορηγόν noci στρχτηγον έβΓ μιμεΤσ^^αι Toyc Xfit- 
τΓούς , ηλ) ούτω ist βχόί^ειν εύτάτιτως appellat bic chcra- 
gum qiiem alii coiyphaenm. qiiare idem alibi, %ορυφΛ^ον 
et στρχτηγον folet jungere: ut in finiilliDio huic loco, 
Homil. trigefima terfia ad Hebraeos.] Homeri lociis de 
Achille forlium landes ad lyram canente exlat in nono - 
iliad. cogimnr boc dicere propter interpretun» iocuriam, 
qni falGffimam Albenaeo lententiam affingunf. Anhqnns 
eliam Baibararum gentium mnficos graves fuilTe viros, tt 
qui a rerum actu alieni non eflent, illofin exenipK) 
docet nos dipnorbetor. Aftyagi enim praedixiiTe cani«^- 
vcm quendain fnturam Cyri virtiilem , et belinm ab «^o 
contra Aftyagem fufcipjendurn. Profext Dinonis qni /*«*•- 
fica ediderat locum , iion fane obrcnnjm , neqiie depia- 
valum: perperam tamen ab interprelibus aeceplum. Graeca 
fonant. Qiio tempore Cyr?is, {ψιΐ in u4fiyagis uula^ initio 
fatellitum praefectus fuerat, deinde miliiitmf pofiea 
ahiii) relicto ^fiyage ad Perjas fe coniuUi : rege cum 
amicis conpivante j4ggares quidam^ omnium ejus ί>αη~ 
torunt clarijjimus. vocatus in coenaiionem j cum aiia ί68 ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

pro more tum ad extremmn hoc cecinit: Dimitti in 
paludem Jerani apro truculentiorem, quae Ji femel lo- 
corum circa fe fuerit potita , facile cum paucis ad- 
verfas multos pugnahit. MnGcum inftrumentum quod 
fambucam dicebant, Parthis et Troglod)''lis paulo poil 
arugnat Enpliorion. Cerlum eft, A^elurtiilimos Orienlis 
popiilos eo organo gKq ufos. inde transiit poltea ad Giae- 
ros et res ct iionien. Daiiiel propbeta, capile terlio, ^ 
oiv K(ici ιχΗονσητε ttJc φωνής της σύλττιγ^ος, σύριγγος, ηάΙ 
Ηΐ•^ύρχς, σχμβνκης τε. \η Chaldaico texlu Danielis eft, 
iiOllj fabecca. Sambucain vero mililarem cujiis fit flatitn 
mentio, defciipferunt Graeci et Latini fcriptores non- 
tiiilli: fed obiter, et parum plene aut exacle. Extat ac- 
p. goS.cnralior ejiis defcriptio in Meclianicis Athenaei, non 
qaidem ex Biloiie aiil Andrea Pan<jrmita, ad quos rejicit 
nos lioc loco dipiiofophifta: vcrum ex Damio quodam 
Colophonio. Pliira iios de his rebus in Polybiana edi- 
lione , quam deluncli moleftifGmo hoc laboi-e, ant cura- 
bimiis Siov όίόόντος , brevi , aut aelerrtis lenebria femel 
(ianinabimiis. Niliil deimitant ab edita leclione veteres 
libri, cum de fambuca militari fcribilur, ως cciro dvo 
όνων ΤΓροσοίγοιτο τοι'ς των εναντίων τείχεσι. Placet tamen 
jure clariflJaii viri Jiifti Lipili conjeclura, haut temere 
fufpicantis aVo ivo νέων jiotiiis efle fcribendum. AUego- 
ricus fermo eil: , quo iifu» Marcellus cum diceret, rxTc 
μεν ναυσίν ocvrotj χυα^ι^ειν εκ ^χλχσστις Άρχιμηίην, τάζ 
6ε σχμβυπχς ρχ-τη^ου,ενας ωσττερ έκ ττότου μετ αισχύνης 
έϋτετΓΤωκέναι. Arelumedes, inquiebat, napibus meis ceu 
cyathis aquam haurit e mari : Jambucae. autem cola- 
phis percujfae , tanquam e compotatione cum dedecore 
funt ejectae. Interpretes cum allegoriam non anitnad- 
verterent, integerrimum locum emendare aggreffl funt: 
jiam pro έχ •πότου fcribit Dalecamp. εΙς ιτόντον. plane 
abfurde. Apud Polybium legifiir hodie, οασπερ εΗσττόν•' 
όους. de quo ία editione Polybiana cum bono Deo. fed 
videtux' fcripiiiTe, itc σίΓΟνΙων: quod more fiio veliit in- 
terprelans Alhenaeus , mutavit in εκ νότου. Refert et 
Plutarchus Marcelli jocos. fcd ΚΛ^Ι^ων ibi fcriplum pro 
Hvxd^ /ζων. enienda igilur. Caput Nonum. 
PhylHs petus fcriptor. Hefyehii locus- mcthccl^eros. 
Diogenes trogicus. τΰτίανον et τνμτιανον. Κξε. Ltn. XIV. Cap. IX. 169 

KSiv IJtccyocoiv- iambycae et faiiibucae. Delia 
palma. PytJiagorae tripus Τ^/οψ, ο Τους Εί'λω- 
Tccs 7lS7S0iY]KiluS. Dire cliorum poetae, ^>el fce- 
iKim, ciuid- Κοομβχνξΐν %θξόν. locut jlrifiophanis 
iiiu/iratus. ejus fcholiafies notaius» Cratini Bu- 
hiilci. Locus Hefycliii emendatus. Ιμο) οιοοίσκεΐν. 
Homeri Epicichlides. τΐοίησις oicc Koyov. 

vJXiiE ^ίλλις Αθλιος ■ ξνν8γρ»•φε yxp κχι ούτος Trspi 
avXijTwv, Melius Φυλλις. Hic eft Pbyllis qiiem muiicum 
appellat, et cuni Arirtoxeno bis terve laiulat fcholianes 
Ariftophanis. De illo vejfii, MxyxSiv λχλησω μικρόν όίμχ 
CFOi «Λ/ μεγχν f diximiis libro quarto, capile 20. 
μχγχόιν αύλον ΰκονει τον κι3'χριστηριον. eadem inlerpre- 
laLio apud Hefycliium ; fed quam in vulgalis libris peflime 
accpplam ex Athenaeo emendandum efle iliuliofos velim 
rnoriitus. irxXxidsTuiv ' Υμνων aoiioi. ferri poleit, 

pro dudum compojitorum, τι^ένχι pro troisTv , Iransla- 
titium. tamen liaec diclio nefcio quomodo parum fatis- 
facit. an τταλα/ίβΤίϋΐ/? Hefjxhius -ττχλχιόέτης , νρεσβύτηο 
pro -τΓχλχιετης. vel potius ττχλχιοετης. AioyivTjc 6' 

τραγικοί ό. Hic eliam Oenomaus dictus: Alhenieniis 
fuit, et plures fabulas edidit. Terlii verfus initio fcribe 
τυνχνοισι , non TVuirxvoi7i. utrumque dixerunt Uraeci : 
boc ulltatius eft: illud avx λο'γοι/ magis: ηιη τ^ττανοί/. ρ. go6. 
Quai-to verfu, Βόμβοις βρεμούσχς οίντι χερσί κυμβχλων, 
malim βρόμοις: et qnia lioc Άττικύτβρον, et quia prae- 
cedit vox βόμβοκτι. videnduui etiain an fcribi oporteat 
(ΐΐντίχερ(Τί• Poftea fcribe, 

ψχλμοΤζ τριγϋόνων -ττηΗτίίΰύν τ xvTi^uyoiC ■ 
ολκοΐς κρεκονσχς μχγχόιν, εν^χ Π?ρσ/κω 
νόμω ^υνω^ειζ χνλος ομονοεί χοροΐς. 
Ita dictum κρέιιειν μχγχίιν , ut apad Ariftopbanem κρ^• 
Ksiv ανλον. Lale patet verbi Imiiis ufns. κρεκειν νμνον 
dixit Tekftes Selinufius: Ύοί <j ' ό^νφΰύΐΌκ: ττηκτίόίϋν 
•\^χλμοΤζ Κοδ'κοι/ AvStov νμνον. male iu editionibus κρε- 
κονσχις: nam jungi debet cum fuperiore voce Ανόοίς. 
caelera ante nos reftituerat optimus Sylburgius. 
σχμβύκχι, Υχμβοι κχΙ τρίγωνχ, κλε-^ίχμβοι. 1η hac enu- 
nieratione χσυνόίτψ mendi furpicinnera inovet το κα2 
ante rpfyoovx. Legendutn eft, σχμβνκχι, Ιχμβύκχι, τρί- 
των»» SeparaL iambycas a fambycis. quid autem iam- 
bycae fuerint inox declarat, Utruniciue et Hefycliius 1^0 Ι. Casaubom Animadv. in Athen. 

verbis paene iisdem. [χμβύκχι, opyxva μονσικιχ εν οΤς τούζ 
Ιοίμβους yoov. ή Sk σχν,βνπη έτερον oypa εύ^-ημένον. De 
barito et barmo dictum iu quailo. r« μεν εγχορία, 

Τΰϊ 6' ^νηχ» κχτεσκβύχ^ον. αίΐα /Idibus intenc/ebant, alia 
fonora faciehant. id eft, ut mox loqiiitur, ι^ό^ον μόνον 
νχρχσπευχστικχ. expofuimus libro quinto, capite quarto. 
Tx τ έν Κλλ7]σι ζόχν rjouusXij. Excerpta, ζόχνχ- 
Sophoclis mentem ex his tam paucis veibis, ne OedJpus 
quidem capiat. Delia paltna ex qua facli erant ancones 
phoenicis organi, illa eil de qua multi Graeci poetae 
Latinique. Homerus, 

Δτ/λο) 6-η νότε τοΐον ' Pi.tr ολλοονοζ ττερί /3tv/tw 
φοίνικος νέον ερνος χνερχοαενου ένόησχ. 
Marcus Tullius, Quod IIoinericuH Ulyffes Deli fe pro- 
ceram et ieneram palmani pidijfe dixit, Iiodie τηοηβκαηί 
eandem. Kxdxirsp ο Πν^'χγόρον τον 7jXHVvd'iov tpl- 

Ίτους. Hic muiicns li^ipus Pytbagorae, eliam Tployf/ efl 
diclus : quaR triplex, aut triwia Ipeciem vel ufijin prae- 
βans : quod pofipa explicatur Athenaeo. Conjicimus ex 
Hefychio in cnjus commenlariis leguntur haec αΐν/γμχ- 
rwiy verba. Ύρίο'ψ ο νττο των ΐΐυδ'χγορικων έν Αελφοι'ς 
τρίνονς. Εχ hoc Albenaei loco lacienda lux opliino 
fcriptori. Senfum hunc fclicimus. Tpioy^ eft illud niufi- 
ciim inftrnmentum, qnod fub Pythagorae nomirie vel 
Pythagoiforum Delpbis in ApoUinis ternplo vifebalur et 
tripus vulgo appellabatur. De auctore hujus organi dis- 
fentire Athenaeuni et Hefychiiini, non mirabitur , qui 
meminerit eorum qpae Dionyfius HalicarnaiTeus et Dio- 
geiies Laertins de dn'ibns Pytbagoris fcripferunt. 
■τΓρωτον Hi^xphxi ΙΜένχιχαος, Veibnm \eysi in feqnentem 
periv)diim a fine hnjus translatum videtur. Tertius verfns 
Anaxandridae E/r* έιτχε^/χσε όριμείϋς εν τχνχ, , claiulil. 
Tolle vocera inntilem έν , et fcribe, irxvxi trxirxl. \Jox 
aufem lego ciini Dalecamp. ο τους Έ"Κκτχς ττεττοιηπως, 
ηοη Ίλεοϋτχς. ita conceplnm poematis hujus indiceni 
ρ. 907. nieinini alibi obfervaiTe. Totum locnm jure arbitrario 
ita conftiliio, male fcnpliim, Hxt τονς ΕΓ. όε τ. τα 
Έτη7ίχόρου τε χχι Άλμχνος Σ,ιμκνβου τε τκν χρχχίκν 
χείίοντχ Τνήσιτητον εστίν χκουειν • πεΐνος νυχτέρι, elc. nam 
et ftqneiitJa ejiisdem funt poelae iion Atbenaei veiba. 
et ita auctor Epitomae. Corrige haec Cratini, τ!ς »p 
spccTx α oMsv ω Υνήσιντε. Sciibe, Τις xp' ipuTx μ, 
βΓίας ώ Yvy\(Ti-K-KS ; Secl expendend.i funi quae flatiin fub- 
jiciuntur ΣΗΛ'ΤΤί/ ίέ χύτον εΙς τχ νοιήμχτχ ««/ έν Βου- LiB. XIV. Cap. IX. ,71 

κόλοιζ. cjuis eit ille cjueui ait Iradiici a Craliiiu iti Bu- 
bulcis? Si piat^cedenMa reipicias, iion poles χΰτον alitei' 
interprelari, quam de Gnelippu : li ad verfus ipfos co- 
mici oculos referas, de Cleoniacho videbis eutn Joqui. 
Cenfeo deiecli cudicis notaiii efle ponendaoi anlti verbum 
aiiWTTTSt. deeile autem haec aut liniilia his verba , Tw 6s 
Γνητιττνφ Όμοιος ijv κχί Κλβο,ααχος. σ«. Ac rortaHe iu 
verfu Cliionidae paulo aute recitato. ^Ύ»υτ' ου μόί Δ/« 
Υνήσιττνοζ. ovS' ο Κλεοαένης , fcribendiun , ούό' Ι Κλβό- 
Α**%οί• ^'^ ^^^^ veifu egit de Gneiippo: nunc telHinonia 
profei^t de Cleomacho. vulgataui ypot^jjv probavimus ii- 
bro fuperiore, capite ultiniu. iNiiiic Cialini vcrba coii- 
ridei'eniiis. 

τω Κ,λ^οαοίχω i' ον ουκ αν ■ηζίουν έγω 

έμοί oiSciijHSiV οΰό' αν ε/ζ Άίωνιχ. 
Loquitur Cratims de fordido aut imperito divite: qui 
Alhenis choifigus cnm elFet, et inftruenJum choriim ba- 
bei'et , piiiretqiie Sophoclis poetae praeftantiffimi opera 
uti, cuni' Cleonjacho ignobili et ineplo poeta pacifci ma- 
lueiat. nempe hic pecuiiiae tenacior quara gloriae rnpi- 
dior fiiit. Nani quo nieliov et celebrior poeta erat qui 
iabulam feceral, eo carius (iocebat. Sed nuUius fuinplibns 
parcere Coliti paulo qui elTent honoris publici avidioi'es, 
qao polVent quam optimi poelae fabiilam producere , ec 
ornamentis cbori fui alios cboragos fuparare, cujus ilu- 
dii cum alibi in bis libiis certa funt teilimonia, tum in 
Midiana Deinoilbenis illuftre babelur exemplum. όονναι 
χορον alicui poetae eft , ejus opera uti in cboro in- 
ftruendo , et docenda fabula : quas partes qui fufcipit, 
dicitur \αμβ*νειν χορον. Ariitopbanes Ranis , de qai- 
busdam niabs poelis, 

ΈτΓ/φνλλ/ίβί ταυτ i<jTi yt»l στΰύμΰλματχ 

χελίόόνων μοντεΐχ λωβηται τεχνηζ. 

α φρονόχ dciTtov, rjv μόνον χορον λ ιτ',β^ 

χτταζ ΤΓροσουρησαντα ttJ rpxywoix. 
Mali poetae non facile fuoruin dianiatuni euiptoif^s in- 
veniebant proptex' illain qaam dixiraus φιλοτιμίχν et ae- 
mulationeai• Ideo ait Ariftopbanes , ejus farinae tragicos 
incredibili geftire gaudio D. femel operarn fiiam ad lce- 
nam locavex'iiit , et fiat illis poteftas unarn aliquam tra- 
goediam producendi in tbeatrum ac comniittendi. recte 
vetua coniici interpres (Ρροΰό'α explicat bic «(pxvij y/ve- 
aSxt ύαο της x;«f«C. fed quid ligniiicaret λχμβχνειν χορον ij2 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

non inlellexit erudifirfimns ille gi'ammaticus. fic eniin 
explicat poetae verba. β'ίπβρ utx^ τονς ττεριεστΰύΤχς έιτχι• 
ρ. goS. j /^ΤΛς σχοΐβν tuSv όρχμχτούν. Atqui ηοη aliud eil, chorum 
accipere quam id quod diximus. Snnt enim relata iovvoti 
et λχμβχνειν. perfpicnum autem eft ruperioribus Cratini 
verbis dare clioriim dici choragum , qui poetae alicui 
cuiam committit initruendi cliorj. tota enim ornamen- 
torum ratio ex arguDiento fabulae pendebat. Conftat au- 
lem in delectu poetae fpectatum aliquando fuiiTe , non 
choragi foluui aut tribus unius voluntatem, fed univerfi 
populi. Auctor vitae Aefcyli fcribil, Athenienfes tanto- 
pere eum poelain fato jam functnm araaiTe, ut lege fan- 
xerint, rlv βονλόμενον όιόχσκειν τχ Αίαχνλου χορον 
λχμβχνειν, id eft, ut qui vellent docere Aefchylifa- 
hiilas , caeteris praeferrentiir , et chorum acciperent, 
Qnemadmodnm autem de poelis dramaticis dicebant doy- 
vai χοροί/ et λχμβχνειν, fic de aliis qui in tlieatrum pro- 
(Tnci folebant, 6ovvat anrjvTjV, Alhenaeus libro primo, 
'ASij'JxToi νΐο•3ειτω τω νευροσιτχστίο την σκηνην aiuOHxv, 
αφ' ηζ ένε^ουιΐων οι ττερι Κνρινίόην. Haec alibi expoiita 
ηοη legimus : qnare interpretibus facue ignofco, in Cra- 
tini faperioribus verbis plane caecutientibus. Obfervent 
antein ftudioii defumi iilos Cralini verfns ex ipiius 
Bubulcis: in ciijus fabulae prologo graviter conqueftus 
eral poetae choragi cujusdam contumelia, qui alii nefcio 
cui comico potius qnara ipfi chorum dederat. Hefychius: 
ΪΙυρττερέ^χει t ΚρχτΐΊ/οζ οίττο ^υρχμβου εν βονκόλοις χρ- 
ζχμενοζ, έτειόη χορον ουκ ελχβεν ττερί του χρχοντος εστίν 
οί) -f ■ητήρει. νίχ eft alius in toto Hefychio aeqne male 
accpplns lociis, atqne hic eil. Lego vero , Ylvp "ττνρ , εγ- 
χει. ΚρχτΤνοζ χνο ίι3υράμβον εν Βουκόλοις χρξοίμενος, 
ειτειίη χορον ουκ ελχβε πχρχ τον χρχοντος ττχρ' ού ^τηπει. 
De eodem Archonte accipiendos cenfeo et verfus iftos 
qui ab Athenaeo liic recitantur. Quare tam inDgnem 
Hefychii locum praetermittere noitrum non erat. Cum 
ait poeia: ov οΰχ xv ηξίουν iyw Έμοι 6ι6χσκειν ούά' αν 
εΐζ Άίιάνιχ, hoc viilt. Si mihi choragi munus fnngendum 
eiTet, nollem Cleomachum miLi doceie vel adoniis, qnod 
feftuin fuit Alhenis non magnae celebrilalis : nedum ejiis 
opera uti velim ad Quinquatrus aut Liberalia, quando 
edebantur ludi omnium celeberrimi. έμο} όιδχτκειν ηοη 
eil me docere : fed docere me chorago : έμοι pro έμου 
χορηγονντος. ficiit miliiare alicui dicitur qui ejiis diictu 
vel aufpiciis tnilitaL. et jure ita loquitur : poetae enim LiB. XIV. Cap. IX. ιη'ό 

111 lliealro docebant tion fuo iragis quam clioragi peri- 
culo. Sequitur non longe, ex Clearchi Έρατιπων libro 
feciindo , ες dJ τχ 'Αρχιλόχου κχι των ΌμΫιρου έτικι- 
χλιόΰν τχ ττολλχ όιχ της έμμετρου ττθιη(ηως τούτων εχε• 
χχΐ τηος των rrx-^aiv, χλλχ κχϊ τχ Άσωττοίχρου ττερ) τον 
^ρωτχ , xxi irxv το τοίν ερωτικών γένος , ερωτικής τίνος 
διχ λόγου ττοιήσεως έστι. Quis ifta interpretetur? nemo 
Hercule nenio: qui quiJem non emendaverit prius. lla 
autem fcribendum , ού μόνον όε (vel ετι όε) τχ Αρχιλό- 
χου XXI των Όμ-ηρου 'ΈΜίτικιχλί^ων τχ ττολλχ $ιχ της i. 
7Γ. Τ. 6. Τ. Τ. ττχδ'ων-' χλλχ ΗχΙ τχ Άσ. "τερι τον ^Έ /jwrat, 
Hxt τΓχν το των ερωτικών ενιστολων γένος , γένος ερωτι- 
κής Τίνος iix λόγου ττοιησεως έστιν• nihil aperlius verbis 
bisce ita fcnptis. Ait Clearcbns, amatoria fuilTe et Αι•-ρ. 9o4. 
cbilocbi carmina, et Epiciclidum Homeri magnam par- 
tem. quin etiani quae fcripferat Afopodorus de Cupidine, 
et omnes in totuni amatoriae poefeos in oratione folula. 
Haec omnino mens Clearchi eft, Epicichlidum Homeri- 
carum nonien faltem ex libro feciindo iioiTe debuerant 
interpretes. Peffime edebatur όιχλόγου , quod ex libris 
emendatum eft in nupera editione. Vere autem dixit 
Clearcbus non multnm inlereiTe inter poelarum fcripta 
έρωτικχ, et ejusdem argumenti epiftolas : quales videlicet 
hodieque extant Aeliani, Alciphronis, Ariftaeneti et alio- 
rum έρωτομχνων Graeculorum. C Α Ρ U Τ D Ε C Ι Μ υ Μ. 

Menfae Jecundae ηοη femper appofitae. Sacaea ββιισι 

Sahylonium. Mc5 arcendi feruos α quihusdam 

facris. οί\ίΚν\Τγ]ξξς βότξυί. κλγ]Τΐΐξες' Alhenien" 

Jes φί^όοικοί et Jycophantae. ττυος^ ττυξιοίτ^ί^• 

Platonis Atlanlicus. alia nonnuUa. 

i^equitur pars libri bujiis pofterior, qiia agilur polifii- 
mum de meniis fecundis. Has non omnibus conviviis 
eiTe folitas adjici, docent nos baec verba , xi όεντερχι 
Ηχλοίιμενχι τρύιτε^χι, πολλχκις ημΐ'ν 6ι6όμενχι, οΰ μόνον 
τχΤς των Κρονίων ημερχις. Qui in Homeri poefi verfati 
fiint, agnofcent loquendi gemis poelae aliisque non in- 
frequens , 'Ρωμχίων νχισΙν ε•9Ός εστίν έστιχν τοις οικετχς, 
χυτούς τχς των οΊκ-των λειτουργ/χς χνχ$ρ.χο μένους. Nar- 
ratur niox ex Beiofo, χγ&α^χι έορτην Σ,χκεχν ττροσχγΟ' 174 Ι. Casaubont Animadv. in Atiien. 

ρευομένην έν Βαβυλωνι. In Hefychii GIoiTGs, Sacaea dicilur 
fuifTe Scylharum quoddam feftum : et Scythae ipfi nomi- 
nantur Sacaei. Sed Babylonio potius Btrofo credamus, 
qui folemnitatem Sacaeam vel Sacaearum fuis popula- 
ribus aiTerit. Dio Chryioilomus oralione quarta de regnn 
r;/v XMV SxKKWV iopTTJv nominat, et Periis aLtinbnit. lla 
aulein defcribit : Ovh ενί'Βνόηπχς την των Σακαων ioprrjv 
9jV ΓίερσΆί ayovtTiv ; λαβόντεζ των όεσμωτων εν» των iiri 
^Λνάτω , κκ^/ζουσι εις τον dpovov του βχσιλεως, ηλ2 τ-ην 
έσό'ητα StioxaiV αύτω την avTrjVf και τρυφαν xxi ταΐς 
τταλλαχα/ς χρησ3'αι τ«ς ηα^ρχζ έχεινχς τχΐς βχσιλέως. 
κχ} ουόεις ονάεν κωλύει ττοιεΐν ων βοΰλετχι. μετά dk ταϋτΛ 
οίτοόύσχντες κχι μc ττιγωσχντες έκρεμχσχν. Λη Saccarum 
folemne ignoras quod Perfae celebrant? Vinctorum qui 
duci ad Jupplicium debent, aliquem in fella regis col- 
locant, et vefie regia ornant, faciuntque ei ροίββαίβητ 
delicate et molliter vivendi regiisque pellicibus per eoa 
dies utendi : neque illum quisquam impedit» quominus 
quicquid voluerit faciat: deinde exutum et flageUatum 
fufpendunt. fed fortaiTe fcripferat Dio Σ,χκεων vel Σχ- 
χχ/ων. etii videtur verum nomen bnjus Babj^loniorum 
εορτής fuiJTe Sefacaea , qnod more fuo Graeci corrupe- 
runt decurtarnntque : nam apnd Hieremiam propbelam 
duobus locis Babylon nominalur "TiUiZ) Sefac. inde baec 
folemnitas nomen Labuit, ut Romani ludi a Roma. Za>- 
p.9io.ya'v;/v per parviim fcribunt quidam MSS. Ait, Ζοϋοι 
oTxv ry Η^ί- Γνώσιν ίοΰλχ ov τταρχγ/νοντχι έτι την εΰω- 
%ίχν. Νοη iolum Coi a fiiis iftis facris fervos arciierurit : 
fed et alii Graeciae popnli facris quibusdam trjancipia 
fua excluferunt : puta Atbenieufes, cum rem divinam 
Furiabus facerent. teftalur Pbilo in commontario qndpro- 
bat omnes qni virtutem cohint effe liberos, ejns verba 
defcripQmus libro qnarlo , capife vigenmo. primo. item 
Aeginetae monophagi , quovuni litus defcribit Plutarcb 
KeCpaAa/o!»' '^χμχίΉων qnaeftione quadrageiima quinta, 
■ [Etiani apud Piomanos in facris Herculis nec fervi inter- 
erant, nec libnli. Lege Serviiitn ad librum octavnm.J 
χύτω pofitum pro χύτω , cum dicitur, την τρχττεζχν 
χψ-^ονως αντω κεκοσμημενην τω ΥΙελωρω ττχρχ-^εΐνχι : 
menfam fibi paratam Peloro appofiiit. res viilgatifnma 
doctos lamen lugit. Tox-fexnint eniditos vii-os χηλητηρες 
βοτρυζ quoi-um uiox fit menUo in veriibus Eubuli, nec 
mirum : nego enim alibi usqnam legi racemos iilos acle- 
teres, Sed poelam audiamus. Liu. XIV. Cap. X. 175 

Έν r» yap αΰτω irav^' ομοΰ ττωΚ^σεται, 
έν Τοίΐζ 'Ad^fjvociQ OVH (χχλητΐίρες βότρυς, 
•γογγνλίόες , uTCiOf , μ^λ« , μοίρτνρες , poSat, 
μέσηλ», χόρι», σχχ^όνες, έρέβινδ-οι, όίκΛί, 
ιτυίζ , TTvpstx τε , μυρτχ , κληρωτ-^ρίχ, 
ύκΗΐν^ος, ΰίρνες^ yiks^pvopxt, νόμοι, γρχφαί. 
Quid jgiLur funl cchXtjttJpsq βότρυς. iterum nego tibi 
Graecam eam dictionetn efle : nani qui accipiunt pro 
xytkrjTOQ. honeftius tacuiflent. Legendnm , Έν τχΐζ Ά^ψ 
νχις ονχι κλητήρες^ βότρυς; vel ον κχλητηρες, β. Joca- 
lur poeta tota laac pericopa, et fpecie laudaiilis Athe- 
nieufium ro φιλόάικον acriler infectatur. Euni populum 
litiuni et judiciorum fiiiiTe amantifiimum , omnes fciunt, 
qui Ariilophanem faltem legerunt. Ideo ingeiiiofiis poet^ 
A.tlienas laudare fimulans, nt omnium rerum ad viclum 
neceirariarum copia abundanles, litnul ea commeniorat ex 
quibus veteratorium eorum ingenium appareat. Eo fpec- 
taut infertae voces fingulae iingulis verfibus, fecundo, 
leilio, quarfo et quiuto : κλητήρες, μχρτνρες, ό/και, κλη- 
ρωτηριχ : in ultimo vei-o tres iftae, κλβ-φνόρχι, νόμοι, ypx- 
φχί. Oiimia haec forenfia funt vocabula : quorurn expo- 
neiidi non hic ell locus. Etfi funt niultornin ingenia a 
vei'itate averfa: non piitamus taiiien reperiri aliqnem polFe 
qui de noftra bac emendatione vel dubitet. κλητήρες 
dicebantur, qui reos in jus vocabant. Scribe in quaiHo 
%o^<« per 0. ut in illo Tlieocnti , xxKs-rrov χορίων κννκ 
yivaxi. In qninto verfu niliil Jlgnificat quod ad rem fa- 
ciat TO πνρείχ. Poteft legi -ττυός τυρός Ts colojtrum et 
frumentum. Verius tanien cenieo, ττΰος , ττυριχτης , μ. 
Aiiiloplianes Vefpis , et^cov εν ΐΐχσι λxyκoΐς, Κ«/ στεφά• 
νοισιν νχντοάχνοΐ'ς , κχϊ ττϋφ %χΙ ττυριάτ•^. utrumqne ηο- 
inen lac fignificat, fed cum aliqiia diiFereiitia. fcholiaften 
vide. Ferri potefl; paulo polt, εΐας oiv vspi των ε -nSop- 
ττισμχτων εί-ητ^. iit fit oratio Ulpiani de Ponliano ad con- 
vivas directa, non ad ipfnm Pontianum. ant fcribe ε'/ττοις. 
In verfu Philippidae, '^Όλην λεγοντοί μ' έηλίττοι τ;;νρ•9"' 
ημέρχν , abrurdifilma lectio ferenda nobis non eft: fed 
ad hunc modum corrigenda. ολη λέ_γοντχ μ' ετηλίποι γ' 
η ημερχ : pel integer dies nie deficiat Ji narrare ag- 
grediar. Non video diflicultatem uUam in Sophili ecloga 
e DepofiLo. *H(iy'ye μετ άντρων έστιν 'Ελλήνων xst Έ,υνά- 
γειν. elc. in verfione tanieu Dalecampii vix aliquod ve- 
itigium depreliendas verae fententiae: quae eil haec: " 
Jucundum Jemper ejt cum Graecis hominihus conviyia 176 Ι. Casauboni Akimadv. in Athen. 

agitare : res ejl plane elegans : nemo ibi clamat , In- 
funde duos cyatlios: natri comTniJfatum ejl eundum ad 
Tanagricam : ut ibi decumbens pro Jecundis menfis 
comedat afininas mattyas. σννοίγειν accipe, ut Athe- 
naeus ipfe docuit libro octavo. Qui haec loquitur com- 
parabat Graecorum elegantiam et modeiliam in conviviis, 
cum petulantia Barbaroriim, puta, 'ihracum, aut ABa- 
ticorum. Platonis locus de quo Albenaeus, ΠλοΙτων iv 
τω Άτλαντ/χω μετχόόρττιχ uvtx κχλεΐ έν τούτοις , exlat 
in Crllia dialogo , qiii et ^tlanticus inrcribitur, propter 
illum de Atlantide infula fermonena. Std niore fuo Alhe- 
naeus alienam fententiam partim aucloris, partim fuis 
verbis refert. At Dalecampius putavit elTe verfus Pla- 
tonis comici. Non capio prima verba: ττάντΛ τε ευωόης 
έ(Ρ»Ινετο τοΐζ κχτοίΗουσίν -η γ^. Sed accedendum propios 
ad Platonis mentem fimul et verba, fcribenduinque, ttxvt» 
Tx ενοϋίη ε(ξ>νε τότε τοΐζ Μχτοικοΰαιν ή yrj. \η haec verba 
contraxit, quae dixit PJato pluribns : oix ενώίη τρέφει• 
ΊΓοΰ yij τχννν, ριξ^ν , η χλόης, τι ξύλων ^ η χυλινν η 
στΛΗτκν, ε'ίτε ctv^MV , ε'/τε ΗχρτΓων, ε^ερέ τε τχΰτχ Hxi 
εφερβεν ευ. Catut UnDECI3IUM. 

PliilylUi Φξεούξν'χ^ος. ξτη^οξτ^ΙσχσΒ'Χ; pro comedere- 

Frov. 'Αβυ^ψον ετΐΐφόξΥΐμα. Hefychii iocus. εττι- 

ΤξίχττεζωμοίΤΟύ' bellaria dicta ΤΓΧξο'φωνίήμΛΤζύ' 

οίμψ) ^svTOCTOd opud Pindarum. alia quaedam. 

ΦίΛΤΛΛίΟΣ 6' iv Φρεωρνχω φησι. Pollux lib. 7. fiib 
finem, Hxl φρειαρύχος εΥη άι/ τίχνης εΐόος. Φιλνλλίω yxp 
όρχμχ τι ο Φρεωρΰχος, το άε φρεωρύχον έργχλειΌν ττχρ 
αυτού -Λχλεϋτχι τορεϋς. ila rcribenduni , ιΐϋπ τορευσις, 
aliis hoc initrumentiim vocatur τόρος. at vide ejusdtim 
PoU. lib. lo. cap. 3i. cur aulem jiaulo poil: repetantnr 
haec verba ab Atbenaeo, cauiTam video nullara, et fus- 
pecta hic nobis librorum fides. x«/ " ^ρχηττΐος έν 

^ΗρχΗλεΤ , χχΐ Ήρίόοτος έν ττροίτ^. Psulla prorlus cauiTa 
eft cur hic nominenlur duo ifti fcriptores : nam flatini, 
id eft, fao loco , eadem verba repetuntur, nefcio qna 
occaiione bis poiita , ciim femel debuilTent. Poliquam 
docuiiTet auctor fecundas menfas dici έπιάορπ/σμχτχ et 
ένιφορημχτχ: nunc addit, veteies aliquando ufos voce LiB. ΧΙ\^. Cap. XI. 177 

ένιίορνίσχσ&αί pro svrpxysTv comedere iimpliciter, non 
bellaria comedere. parique ralione ίτηφορήμχτχ appel- * 
lafle cibos omnes praeler panem , id el\ , opfonia et τ« 
ττροσφΰίγιχ. Ufum luinc veibi έχι^ορτη'σχσ^χι nullo ex- 
emplo fiiJiiat; dictionis alleiius diio aiTert teilimonia, 
Archippi iinuin, aUerufn Herodoti. His cognilis de lec-p.gia. 
tioiie facile ftaluet acutus leclor. Sequitur, το μέντοι 
κχτχ την ναροιμίχν λςγόμενον Άβυ$ψον έττιφόρημχ, τβ• 
λος τ/ eart χλ/ f ένχιμενον. Lego , τέλος τ/ 6στ; ν,χΐ 
έλλιμε'νιον : [Gve ένλιμένιον (nam utroque modo fcribi 
poteH,)] Vectigal ρβ aliquod et portoriurn. pofterior 
vox priorem explicat: ram τέ\θζ generale nuinen eft 
ciijus fpecies ΙΚΧιμέΜον: vectigal quod in poitu pejiditur, 
ei qni Allienis vocabalur έλλιμενιστής. Uoc igilur Athe- 
naeus voliiit: proveibio ifli occafionem praebuiire illnd 
portorium: quod ciini acerbe exigeretiir, imprubiffirais 
poititoribijs anfam faepe dedit multa per caluraniarn pe- 
regrinis eripieiidi. Oninis eniiii exaclio, quod ait Sue- 
tonius in Angnfto, calmnniarnm feges et benigna niateria 
eit. £x his intelligimus qnod fcribunt Graeci in pro- 
veibii hiijus explicatione. efpTjroUf ajuiit, η "rrnpotuix και 
&ΤΓΟ του υχ uCtouv συκοφχυτεΐσδ'χι τους γένους, ο&ευ 
^Αριστοφχνγ^ς τον σνκοφχνττ^ν Άβυ6ηνθ}<όμ•ην (Hefych. et 
Euftath. Άβν(}οκόμτ]ς) είνεν. Ufum adagionis docent: caiis- 
faiii non aperiunt: qiiam iioitra liujus loci emendatio et 
intorpretalio palam iacit. Porro qiiod apud llefycbium : 
ΑβυΙη^ον έΐΓΐφΰϋνημχ fcribitur pro ένιφόρηαχ, mendurum 
ceiifeo , ut alia multa in eruditi illiiis critici Gloflis. 
quod non animadveiterit ille vir doctus, quem Hefychii 
libiOrum depravala leclio impulit, ut de hoc Athenaei 
loco abfurda quaedain fcriberet. Ita faepirfime errorein 
gignit enOr, Non video cauiTam ciir Athenaeus in ifto 
Plalonis verfu, ως ολ/γχ λοητχ των έττιτρχπε^ωμχτων, 
exponat έτητρχ-πεζωμχτχ beliaria. melius Hefych. qiii 
firnpliciler exponit, cibi menfis impofiti, hoc enim efi 
έττίτρχττεζοΖσ^χΓ. quod non eil proprium meniis fecun- 
dis ; fed umnium commune qnae menfae iniponiintur 
qiiacunque de cauiTa. lla dixit Sopbocles , 'Airfj ίακίϋτος 
ου τρχτΓίί^ουτχί κΰλιζ. Xiysa^xi ντιο τκν οίρχχίϋύν 

τρΜγχλίχ. Videtiir ila iciiptum fniiTe νπο των 

αρχ. τρωγχλιχ' τρωγχλιχ <yxp ένι^ορτησμον είναι, habes 
ρυΓΐ aliquaminullos verfus eundem locum Ariilotelis ple- 
nius defcriptum : unde haec et exponenda funt et cor- 
rigenda. isiirvov 6s λήγοντος yXvHV τρωγάλιον, Et 

Cafaub. Anim. in Athen. T. III. U 178 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Clemens Alex. et Euftatli. fola haec fine fequentibus ver- 
bie proferunt. Idem Clemens eleganter alicubi το τρ«- 
yacXiov vocat τίΛ^ο-^ύνημχ'. nam ut opfonia adjiciuntur 
pani: fic bellaria opfoniis deliciarum cauua accuduntur. 

'OfiXi τον fiuTpaire^oi/ ως ηίύζ βίος. Viden' quam 
fit jucunda eorum vita inter firuices delicatarum pa- 
tinarum? Ex mente Athenaei Pindarica haec τ^χττέζχισι 
d' οΐμφϊ $evTxTa τίρεων 'Σέ•^6ν ό'ιείχσχντο, κ»1 ψοίγον, 
debebant vertere interpretes, In menfas circa ultima 
(id eil, exitum convivii) tuarum carnium frufia divi- 
ferunt et comederunt, aliter exponunt alii : niliilo for- 
taiTe deterius. fed cum fecundas menfas probare hinc 
velit auctor, ineptiim eft, aliter hic interpretari. Poftea 
producitur teftimonium Achaei: in cujus interpretatione 
viri docti nihil niil peccata peccatis camularunt. Primum 
ita lege totnm locum. 
p.913. A. QolvT} cs vpwTOV τερ-^ομβν. νχρεστι yxp. 

Β. το όεύτερον ik τω με πηλησεΐζ τρόπω; 

Α- μνρω σε χρίσω ττχμττχν εϋόόμω όεμχς. 

Β. υόΐΰρ 6ε νί-ψχι χίΐρχς ού ττρόσ^εν 6ί$(/ΐς; 

Α. νχΐ. ν,χ] Tf«ire^« γ' έΗΤΤοίικν έπχι'ρετχί. 
Ita autem explica : Α. Epulis primum te oblectabimus : 
ade^ enim earum copia. B. deinde autem quo me ob- 
lectabis modo? A. Unguento odorato corpus totum [vel 
Ung. prorfus odorato corpus'^ tibi inungam, B. Quid? 
aquam lapandis manibus non prius dabis? A. Sane at- 
que e vefiigio menfa auferetur, Menfam liic intellige 
fecundas menfas. nam auctoris mens , de qua ne tiiini- 
znDm quidem fuboluit interpretibus, baec eil. Probare 
inilituit, veteres ilne diftinclione primae aut fecundae 
menfae, τρχττεζχν fimpliciter appellaiTe et primas et nl- 
timas epulas. Achaei locus de ullimie intelligendus eft, 
quae funt aliis fecundae menfae. iic etiam acoipiendum 
apiid Xenophontem in Sympofio, ωζ ό' άφί^ρέ^ησχν α/ 
τρχιτεζχι. et fortaiTe etiam in lioc Platonis verfu, r/ oJ 
τρέγ,ϋύν συ τχς τρχιτέζχζ εκφέρεις; atque omnino quoties 
apud poetas menfae remotae dicuntur. Ariitophanes eo 
loco quem auctor fubjicit , de piumis epulis loqaitur : 
iicut pafiim Homerus et alii fcriptores, quando τρχττεζχν 
νχρχτε^ηνχι dicunt. Scribe mox, όντως yxp έττιόορτησ- 
μος τρχγημχτισμός τίς εστί» iic etiam Euitath. recte : non 
ούτως. Antiphanis verfus ita diilinguo et fcribo, juvan- 
libus MSS. LiB. XIV. Cap. XL 179 Οΐνον Θιχσιον ν/νοις αν; εΥης εγχέαι. 

Ίτροζ άμνγόΛλχί; όε τως έχεις; ε/ρηνικως* 

μχλχΗχς σφόόρχ, ii χζ μελιτι ττροσττχίζειν όεει. 

μελ/νηκτχ ό' ε'ί σοι τροσφερει ; τρωγοιμι αν. 

κ' ωον 6ε πχτχττίνοιμ αν, ov6^ οίλλου τινός, 
Tertium verfum praeftare nolitn ilncerum. fane in Ex- 
cerpl. unde EuilatL•. defcribit ad ρχ•^/. u. Όξυσο. pro 
ΉΙχλχηχς σψόδρχ , folum eft μχλλον. Poftea fcribe cum 
Dalecamp. εν όε ΌμοΙχίζ. Fabulam Antiplianis Όμοίχς 
infcriptam, laudat dipnofophifta non femel. Caput Duodecimum. 

ΑλϊΐλεσμείΌΐ βίος quid dicatur. gratl cihi ^sc] 
nuncupati. ν,αΧύυς e%siy formula gratias agendi. 
stiocIkXhx, vel ετίαίκνίχ- κανναβίοες. αεξσιΐτότν\τοο 
μελεα- 

iNlHlL nobis membranae conferunt ad falutem L•orunl 
νβιΓαιιιη ex Amphidis Gynaecomania: 

"Hi;; TTQT τίκονσχς βιον άληλεμενον 

αΐτου. τυχ,ειν εστί ο'χφως. ή• 
ΕΩ. vero fciibendum in priore quidem χληλεσμενον: poRe- 
rior autem fic : ΑΙτου. τνχεΤν yxp εστί τούτου σοι σχφως. 
Pulchei-rimis veriibus defcribit poeta beatorum L•ominuιn 
vitam , rerum onininm bonorum et lautarum copia abun- 
dantetij. atque hanc vocat Ampliis vitam moUtam: id 
enim eft χληλεσμενος βίοζ. Scio emendatum a viria doctis 
ΰΐληλιμμενον. ut Ht uncta i-'ita. fed erralTe illos graviler, 
id qiioqne fcio. Inter Graecorum paroeniias refertur etiamp. 9i4. 
ifta χληλεσμένοζ β/οζ: cui fimiles funt aliae parpeniiae, 
βίος μεμχγμενος t et β/ος έξηυλημένος. Opponitur piia 
molita , vitae primorum hominnm, qui, ut creditum eft, 
glande fe fuftentabant : iiem eorum qui primis proximi 
Irugibns non luolitis fed tantum ireGs vefcebanlur. His 
fiicceffit tertium genus hoiiiinum , qui et friiges molere 
cepernnt et ciixa viclum Gi^Q cmuofiores. Haec illa eil 
molita vita , jure caeteris praelata. Porphyiuus Πίρ/ aVo- 
χ^ί έμ'ψνχύέν. lib. 2. de prioribus duobus vivendi gene- 
ribus loculus ; του 6ε αΚηλεσμίνον βίου ττχρχ τα ττρόσ^εν 
μχκχρΐ7κ}^εντος, χττ-ηρξχντο της. -φχισ^είσης τροφές ττρΰύτον 
εις Ίτΰρ τοις ^εο7ς. omitto qnae Graeci paroemiographi 
et Euftalh. Uitimus verfus ρήσεως hujus ita liabet, Όνό- 

Μ 2 ιδο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

μοίΤχ των όιάίεκχ •^εων ίιεληλυ-^ίχς. quem fi capio recte, 
voluit dicere qui eum pvonuntiabat, fuperioribus verfibus 
nominata eile genei'a duodecim eduliorum, non minus 
fibi gratorum quam duodecim qui dicebantur dii• Sic 
apud alium poetam , pifces a proceribus gnlae expeti 
foliti, ^eoi nominantur, ut expolitum eft libro 8. capite 
quarlo. Cum igitur praecedentibus Amphidis vei-fibus non 
duodecim , fed feptem foliim ciborum nomina invenian- 
tur: deliderantur, opinor, quinque alioriini eodem fpec- 
tantia nomina , firnili verfu comprelienfa ut liic efl Τογ- 
γυλίόες, αίτιοι μ^λχ, βότρυες, ροχΐ , vel poix. Emenda 
et hunc Anaxandridae, Ο'ύτω ιτχρέζων χρηστως ovh 'έζωντο 
rs : ac lege , οιίττω yxp εζων χρηστοος , οός εζων τότε. 
nondum enim mihi contigerat laute vivere , ut tunc 
yixi, In proximo verfu Clearchi. Λ*/3' t^iap ν,χτχ %ει- 
ρός. μηίχμως. καλά?ς έχει. λχβ' ώ 'yx^s. το κχλως έχει, 
formula eit qua utebantur cum vocati ad coenam ire 
nollent, fed gratias agerent, ut dicebarnus ad Tlieocri- 
tum. Deinde fcribe. Ούάεν %ε7ρον• ττχΐ έτΐΐτΙ&ει έττΐ την 
τρχιρ. Poftea, K«/)yoyc ^χειν μηόέχοτε τχς σιχγόνχς. et 
ιηοχ, "Ο'ψο/σ/ κχ) ζιαμοΗ χηόοΰμ ώ ^εοΐ. Seqnitur, Άιτίΰΰν 
όη Hxt ^ιόάίύρος ως φησι ΐίχμφιλος^ έπέπλείχ φησι κχ- 
KkTadxt τ» μετχ το όεΐττνον τρχγήμχτχ. Pro Αιόόκρος^, 
ruelius in nonnuUis fcriptum, ^Ηρόόοιρος. ut femper alibi. 
Elii autem έττεκλειχ fcriptum ia omnibus libris etiam 
Excei'pt. tarnen έιτχίκλιχ legendutn aut έττχίκνιχ. ita dic- 
lura έτΓχίκλιον Doribus , ut aliis έττιόόρτησμχ• nam xik\ou 
aut xiHVOV idem ac βρωμχ, plura lib. 4. et Euftathius, 
Legitur ftatim in Excerptis, 'Έφητ-πος όε τρχγημχτχ xitx- 
ρι^μοΰμενόζ φησι. Pro Φοινικου βίκος, melius φοινικικον. 
et libro primo. ilem ττχρχμχσνντχς τινχς ττχρχβόσκομεν^ 
vel 7Γΐ"ρχμχ<τητχς. nam utruraque dicitur, non ττχρχμχ- 
σύλτχς. venufte allufum eft ad parafitorum nomen verbo 
•ηχρχβόακειν. Veteres dictionem βρχχος non agnofcunl. 
βρύγμος quid fit nefcio , niii Π έρειγμος fcribendum. 
κχνι/χβίόες auctore Hefycliio interea cenfebantur quae 
fufficiebant. fed fcimus nos relatum a Galeno etiam can- 
nabi femen inler ea quibus vefcerentur. alioquin tenlari 
poterat ex libr. 4. num κχμμχτίίες , fit legendiim, quod 
nobis quidem non probatur. De PL•iloxeni Cylherii loco 
dictuni libro quarto , capite ii. In pericopa Antiphanis 
p.giS. (3e Philoxeno ineplifGme hodie legitur , τΐροότχ μϊν yxp 
ονόμχσιν 'li /οις κχΐ κοινοΐσι χρ>}τχι -πχντχχου. quaefo quid 
pote abfiudius? tameu et excerpta et raembranae con- LiB. XIV. Cap. ΧΙί. i8i 

fenliunt. fed fcnbeiidum nt et verfui coiifulatur, et feii- 
tenliae, rae ττρωτχ μβν γιχρ ονομχσιν Ίόίοισι κ* ου ποινοΤσι 
χρ. -κ, et veifu 4. Εττειτχ τα μέλη μέτ. Sexfus egeL 
tubicine qui labanlem fulciat. Scribe, 'Ε^πεΐνος βϊόως ως 
αλη^ΰός μουσιαην. Penultimi νβΓΓιιβ fcripturam refutat lex 
nietri. Potefi; legi* Αι/'^βσ/ ts ττΛΟΤα μέΧ^χ. fed prenieuda 
uiagia cenfeo vulgatae lectionis veiljgia : pi'aefertim curn 
etiam in Excerptis flt fcriptuni, Άν^εσ/τοτα. Lego, Ά^ρ- 
σινότητχ μέλεχ μίλέοΐζ ονομχσι ΥΙοιοΰσιν έμττλέκοντεζ 
άλλότριχ μέλη. Qiiae fubliixiia fnnt Graeci dicunt dtpi 
9Γθτ«σ•3'Λ/. Euripides de Tantalo in Oreite, Αέρι νοτχ• 
rxi xxi τίνει τχύτην άίκην. inde χεριπότητχ, vel άερσι- 
•πότητχ cannina tumida et infiata, μέλ&χ Ι^ΐ-έλη t inft- 
licia et fatua carmina. Caput Tertiumdecimum. 

\\ξμφ^ξ\5 jjro τΐεμ'φοίί' κσττλΛΎχνοί• α,τΐΚάκουντος. 
Parianae placentae. Alexis ah Athenaeo repre- 
henfus. Υ{(Λξ02 pro Υίαξίον Samiae placentae. 
Placentarurn aliquot genera^ et nomina expofita. 
eiicliytos, amulus. Menandri ϋτω^γ] yj 'ΐο^Ιού. 
Hecatae infula. ocrrccvcc et urTOtvlTr\s. epicliy- 
tus. κξϊΐϊον. 

OTX cJi του Άλκιβιοϋου ττεμφ^έντοο Έύΰκρχτει. vel fcri- 
bendnm τον vie Άλκφιχάου "ττεμφ^Ιντος. vel formationi 
paffivae agendi fignificatiunem attribuit : ut folent Graeci 
faepirfime. Deeft aliqnid ex quo poffit intelligi mens 
iitorura , μνημόνευαν ovv e κωμικός Ώλοίταν ε'ίρηκε. JNon 
etiam intelligo , qiiid fit ia Plalonis verfu, ασττλχγχνος 
ένιχν^ίζομχι. [an eft verins ένιχυτίζομχι ?] fine i^ifceri- 
bus et carnibus perenno. σττλάγχνχ Graeci appellant, 
ut alibi dicebamus vifcera viclimarum et quaecumque 
peractis facris edebantiir. inde όίσπλαγχνος Platoni qui 
caret illis epulis. licenter more coniicorum ufiis eft hac 
voce. itaque Galenus cum libro tertio De dogmatis Hipp. 
et Platonis varias liujus dictioiiis fignificaliones accurate 
explicaret hanc non attigit. Platonis funt et illa duo 
vocabula, Ά-τλχκουντος , χλφχνωτος. fine placenta, fine 
thure. mirum ίιιϋΓε qui aliter fentirent. nam Athenaeus, 
foliim ob vocem xfcXdvovvroi Platonicain χρησιν recilavil. 1 82 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

Alexidem repreL•enclit Alhenaeus, quod Parianas placeii- 
tas, quae olim in fania erant, putaverit ab infitla Paro 
Ijc dici: cum ab Hellefponti urbe Pario ila dicerentur. 
ibi enini fieri optimas, non in Paro infula, de qiia ta- 
iiien ΓβηΠίΙβ Alfcxiij], non poteft ambigi. clara enim funt 
illjiis v<^rba: 

'i2 την εύτνχέχ νχίων Υίοίρον όλβιε χρίσβυ' 
ή κάλλιστχ (ξ>έρε• χωρχ όύο των συνχτΓχσ<ίΰν 
Hoauov μδν μχΗχρεασι \idov , ^νητοΐς os ττλχκονντχζ. 
conftat vel ex Plinii lib. 36. cap. 4. marmor Pariuin, 
noii aliiinde quam ex infula Paro fuiiTe pelitum. quare 
iion licet Iuc poetam excufare, quafi Parutn appellaiTet 
p. 916. qnae vulgo dicebatui• Parium. cujus excufalionis veiierat 
jn. mentem nobis, recordantibus Ariftophanei verfus ex 
Vefpis, 'Eyw ds TS^swprjyix ττώττοτ' ονόχμου ΪΙλην ες Ώχ- 
poV' nam vetus jnterpies Parum hic manilefto accipit 
pro Pario , iiifl imponnnt nobis vulgali codices, το Ss 
Tlxpov, ait, -πόντου πόλις. κχί τΓχροψίχ , Έν ΥΙχρίω •ψϋ- 
Χ()θν μεν υίωρ , κχλχι όε γνναΓκες•. Samias placentan^ 
ί'αίΐΓβ in pretio et Jiilius Follux obfervat: ενόόκιμοί, ait, 
K«< 0/ Έ,χμιοί ττλχΗουντεζ. Deinceps genera placenlariim 
rfcenfentur , quarutn nomina legerat dipnofophiita apud 
fcriplores pi'iores. Conferendus hic locus cum iis quae 
libro tertio de panum variis nominibus et formis funt 
fcripta. Omnia boc genus χρτον appellatione funt com- 
plexi. Et primo Galeni de facultalibus alimentorum dis- 
cere efl;, quid diiTerant χρτοζ , ττέμμχ ττλχχονς , Yrpiov. 
ENCHYTOS imde nomen invenerit, declarant Catonis 
vt-rba in eo capite, quo docet quemadmodum fieri de- 
beant. iia in unguen caldum fundito. De fubjecto Me- 
iiaiidii loco diximus libro quarto capiteai. Inde cor- 
rige, "Σεμίόχλιν ωχ. ττχντχ γχρ τχνχντίχ. Fabula Evangeli 
quae ' ΑνχΗχλυντομενη bic dicilur, confenlientibus libris 
omnibiis, Suidae eft Ανχκχλνττό μένος. Videtnr aiitem 
Atbenaeus parum integre locum Evangeli defcripfiiTe. ut 
plane fit ciovvxTOV , nienlem poetae in Lis verfibus per- 
videie. Daorum qni una fabulantur, alter nuptialis con- 
vivii apparatnra lufe ])erfequitur , alter indignabundus 
ut videtiii', ipfum aliquoties interpellat: ut cum ait, ΰος 
χλχζων ο χχΓχρχτος. et ττχΐ Αρόμων. qnae a praeceden- 
tibus fequentibusque fepaianda funt τελείχις στιγαχί'ζ* 
Ila antem membranae oimies c-t anliqua exemplaria, 
Neque eil necelTe coriigi, έγχότονς ττλχκονντχς. Nam et 
Graecis et Lalinis enchytus , ut alia id geiius numina LiB. XIV. Οαγ. ΧΙΙί. ι83 

oinnia, finipliciler ufurpare moris eft. Scribam denicle, 
χχνόνλον, οόΰί τ', κμύλιόν τε. το 'jrSpoeg, ΰ-ψος της τρχττέφς 
-πηγ^έΰον έστω τριών, eniimeratis figillatjm omnibus qnae 
ad epulas Λ'οΐιυΐ adhiberi, In fiimma, inquit, patinaruni 
fuper menra ftruicem fac eiTe triiim cubitornm. ΑΜΗΣ, 
ut placet grammaticis dictus eft ab avidilate comeden- 
tiom oiiro του εζχμχσ^'χι «ντον σττουό^ νψ' ηόονης, ως 
μέλίτι ηκτχρ6όμενον. quod prae poluptate cupide diri- 
piatur , ut melle rigatum, vel ab χμχ. imitato fpiritu, 
ut faepe in derivatis: quod multa in unum conjiciant 
qui ainetum faciunt, five amulum: de quo M. Cato 
capite ocluagenmo feptimo, Meuandri corruptifrimum 
teftimoninm , τον οίμητ» χχιρίσττου κχΐε ές ττεττίν τιν», 
jiire arbitrario flc conftituimus : τον «μι^τχ χχίροις νου 
εΐ εχεττόν τινχ ; At lones , οίμψ χντον κχλονιτιν• Hefy- 
cbio neque χμη neqiie αμης rectum eil, fed χμι^ν. ut 
legi poffit, χμηνχ χντον Ηχλονσι. ΔΙΑΚΟΝΙΟΝ q'n'd fit 
parum explicat noiler: Suidam omnino lege. Erat edi- 
tum , Φιλημων εν ΥΙτωχω Ήροίιχ. "Αρτεμι φίλη όέσνοινχ, 
etc. Dalecamp. emendavit Ένοίίχ "Αρτεμι. nos fecimus 
«t eflet ΥΙτωχ^ ή 'Ροό/χ, ut extat alibi. videtur efle id 
drama quod 'Ροί/ας infcribit PoUux libro decimo, cap. 3i. 
Mecaten Dipbili nominat idem fcriptor lib. lO• cap. 20. p. 917. 
ΒΑΣΤΝΙΑΣ placentae nomen Barbaricum. de eo fic fcri- 
bitur ex Semo. iv Ty της Έκχτης νήσω Ty "ipiSi ^ύουσι 
Δήλιοι τονς βχσυνίχζ ν.χλουμένους. omnia hic corrum- 
punt interpretes. Hecatae infulatn putabamus efle unam 
earum pavvarum qnas Hecatonnejos vocabant : fed ap- 
pellationis illarum aliam cauiTam affert Strabo libro i3. 
Audiamus igitur Hefycbinm, ΈκΛΤ?/? νησοζ η -περί Αεσ- 
βον. vel Suidam : cnjns veiba notatu digna. 'Κποίτηζ 
νήσος' -προ της Δ^ήλου ν,εΐτχί τι νησνίριον^ 6 vit ένίων 
"ψχμμίτη κχλεΐ'τχι. κxλε7σ^'xι Sk οντω φχσιν χυτην , όιχ 
το τοις -φχμμίτοις τιμχσ^χι την ^εόν. ΨΑΜΜΙΤΟΝ ίε 
εστί Ί^χιστων τις ISex. Lege etiam Harpocrationem unde 
habet Suidas. Iris nolae ex Homero et aliis poetis deae 
notnen eft: non antem loci , ut abfurde exiftimarnnN 
ΣΤΡΕΠΤΟΙ Hxt NEHAATA. τούτων μνημονεύει ^ημo• 
σ^ένης. Verba oratoris, μισ-^ον λχμβχνουσι τούτων στρεττ- 
τονς κχι νεήλχτχ. plura de bis vocibus grammatici. ex 
iisdem, pete vocis 6εν$χλΙ$ες in Nicochai'is verfu, inter- 
pretationem. EPICHYTUS cum euchyto pene idem. dice- 
batur el ΑΤΤΑΝΙΤΗΣ , vel ut in Excerpl. χττχνίστης. 
^'Axtxvxy vocabant T« τή'^χνχ., inde χττχνίτης irXofKOVC» ι84 Ι. Casauboni Animadv. ιν ΑτιίΕίί. 

pro ττιγχν'της. in fartagine frictus. Πο libro lerlio a.^- 
roc 77]γ(χνίτ•ης. Fiierunt et aitalides, diverfiin) ab atlanilis 
placenlarum genus. H»pponacleos Ires fcazontes ita diftin- 
i;ue, ac icribe, 

Ού-Λ άττχγχς rs noe} λΆγως ΚΛΤχβρύκων. 
ov TTjyxviToi:; σησχμοισι (Ρα/3ί<α'σσίϋν, 
ού$' ύττχνίτχς κηρίοισι•.' €μβχχτοΰν. 
Κί'ΗΓΟΝ placentam, caines immixtas habuiire : aut in,- 
tiis recepiilV, inilar eaivita qiias vernaculus fertno paftas 
vel ραββζ vocat, fuadet nomen. nam κρηϊον af>nd nefcio 
qiiern exponitur ab Hefychio «ρ6θίόχον. ΓΛΤΚΙΝΑΣ 
aliis cum duj)liri w fcribitur. Caput Quae-tumdecimum, 

Ε(Λ7Γ87!Τα(' Hefychii locus emendatur. encrides, 

epicyclii. fpira. ^ωξος. κξιβοίνιχι. ΚξίμνΙτΐ}ε• ΚξΙμνού 

εσχα^ΰττ^ττοί. %cc^l(nos. εττΐ^οατξον. nanus et na- 

ftus α,μοξού. %c^icc Trcciccc. ecliinus. cofylifcus. 

ΚΜΠΕΠΤΑΣ, αύτος (^ησί ττύρινος άρτος κοΤλος κχΐ 
σνμμβτρος , όμοιος τχΐς λίγομ^αις κρηττΐσιν slc «ί έντί- 
^ενται τ« $ίχ του πύρου σκευχ^όμενχ νλακονντια. Con- 
ierri debent ciim iftis verba Herychii non feniel corrn|)ta, 
fed DinJlirariam. "Εατίττχ ^ ττλχγιχ Toc τνρινχ εΐζ χς έν• 
Ti-JsvTxt τχ όιχ τνροΰ 'Ρό^ίοι. licjnido claret de re eadem 
«truuiqne locjui. hnque εμττετΓΤΧί fcribe: nifi mebus apud 
ulrumqiie legere εμττετττχ pro ττλχγιχ τχ , fcribendnm 
■ηλχκοΰντιχ» el ε/ς α, non εις ας: nifl defunt viLio Li- 
braiiornm qiiae liabet liic Alhenaeus: apnd qnem i-ecte 
είς ας. defcribit iftas κρ-ηχΐίκς Polltix libro iexto, capite 
II. dictum aliqiiid de iftis fiipra libro fpciindo. lllud 
probo in liefycliiana lectione τχ όιχ τνροΰ σκ, ηοη τϋ- 
ρ, gi8. poy, nt in omnibus Allienaei codicibiis. iride cenfeo cor- 
rigamus. In Excerpl. corrupte Sioi κηροΰ. ENCRIDES 
verbia pene iisdem gramniatici defciibnnl. Exlat id ver- 
bum aliqnotics in bibliis Graecis. ΕΠΙΚΤΚΛΙΟΣ 7/'*'''* 
Catonis fnerit |io^ius qiiatii globulus. nani alind κύκλος 
alind σφχΤρχ- fpira vero fivc σνεΐρχ^ qiiid alind niG 
κύκλος iri κύκλωΊ ut ciitn ferpens confpirat fe, aut cum 
<iia iolula coiifpiralur. idem igiliir enicycUiia et fpira. 
Dciude fiibjicitiU' ΓΟΤί'ΟΣ οτι ττλχχονντος αΤόος , έ "Σό- 
λχν έν τοις Ίάμβοις φησί. 1η £xcei-pl. ell γωρος- et LiB. XIV. Cap. XIV. i85 

firaetermiiTa voce κυριβχνχς , quae ilatini fequitur, goro 
iive guro tribuiintur, quae in libris noflris de cjnibanis 
dicunlur: elTe nimirum placentae gpnus Laconicum. Ve- 
leres membranae ilant ab edita lecfione. e.Te tamen La- 
conicam vocem γωρος Hefycli. indicat, cnm fcribit, Fcu- 
povTxif σοίρκοΤ, Αοίκωνες. Soloneni in Jambis , laudat 
Pollux qiioque libr. lo. cap. 24. ytoit ιγίην όε rrjv d'VSixv 
Χ6κλ5/κε, Σ,όλων εν τοις Ίάμβοις Xsycou , ΈτΓίύίονσι S' ο/ 
μεν tySiv, οι ds σίλφιον, Ο/ 6' οζοζ. Ita rcribimus illiim 
Jocum. deeft verbum απέραντες, aut iimile aliud. Remanfit 
Loc piilorii operis nomen in Gallico fermone , leviter 
corrnptnm: gaufros enim dicimus. ΚΤΡΙΒΑΝΑΣ ex- 
plicans inquit auctor, χα/ 'Σ,ΰοσίβίΟζ έν τρίτω ττερί Αλκ- 
μοίνος το σχημχτοειδεΤζ εΤνχι φχσκοΰν χυτούς, ηοη facile 
eft divinalu quid hic iignificet vox σχηαχτοειόεΐζ. prae- 
terea illud το mendam arguit. Membranae, iit faepe, 
deftitnunt nos. Excei-pta ilc, Τϋόρος- ούτος τω σχ'ημκτι 
μχστοειόής εστίν ως φησιν Άλκμοίν. Audiamus Alhenaenni 
ipfum fcribentem libro 3. 'Σαοσίβιος έν τρίτω ττερι Άλκ• 
μχνος f κριβοΐνχς Qrj7i λεγεσδ'χι ττλχκούντχς τινχς, τω 
οχτιμχτι μχστοειί^Τς. Inde nobis emendandus iile locus. 
χριβάνχς autem fcripfimus , non ut vnlgo χρίβχνχ. ne- 
que nt hic edilum κνριβοίνχς- id enim rectuin non eiTe 
evincit Hefych. Scribe ex MSS. Άττολλόόωρος vxpoi Άλτί• 
μανι. KPIMNITHN placentam intelligi exiftimo ab Hip- 
poci-ate Ένιόημίων libro quarto, ciim fcribit, οΐντι αιτίων 
ε^χχροττέτκν χρίμνων χττοφχγόντι , -η Ύχστηρ συνέστη. et 
fortaiTe έτχχρονέπτων melins, ΧΑΡΙΣΙΟΣ deinde rccen- 
fefur: vel χχρίσιον. cauiTa notninis explicatur libro fe- 
qnente, iibi eft χχρίσιχ τχ : et Gc Hefychiiis, fed τον 
χχρίσιον habes hic in Eubuli verfu. ΕΠΙΔΑΙΤΡΟΝ vi- 
detur eiTe quod oinnium poftremiim dividebatui' convivis. 
Hefycliius οψον interpretatur laxe nimis: ΝΑΝΟΣ qui 
interpretatur οίρτος ττλχΗονντχόης , libro tertio νχστος di- 
cebatur inter genera panum. ut ita fentiam adducit me 
Hefycliins, qni νχστον exponit χρτον εΙς ^υσίχν ττλχ- 
χουντωόη. PoUnx quoque in tractatione de placentis, 
vttiTToi, ait, o/ xvTOi κα/ σχτιτοί κχλούντχι. nanos in cenfii 
placentarum non- legi alibi. Athenaeus tamen diferte et 
nanum et ηαβιιτη placentas agnofcit fepai-alimque ex- 
plicat. ΨΛΘΙΑ praeter Atlienaeum invenias vix alius 
qni anmimeiarit placentis: et verior eft altera expofitio. 
Α ΜΟΡΑ liefychio eik fimilago cum melle cocta. eidem 
ν.μορη'ιτχι dicuntur qnaedam placentae. Atbenaeo panlo ι86 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατιιεν. 

ροίΐ ΑΜΟΡΒΙΤΗΣ. Notatu dignum, in album placen- 
ρ•9*9• tai'um i-efeni et ΧΟΡΙΑ: eo videlicet noinine, quoj 
melle et lacte pararentur. ΠΑΙΣΑ nusquam invenio. 
hiic tamen referri debet quod fcribit Hefychiiis, ητάσσοα'ον 
dici eum qui panem aut vendit aut facit. Scribe mox 
κχλλικβίόχς όε βχίνβι , ut fuperius. pro σησχΗίόχς όε 
χε^€ί , Epit. o<fg/. ηοη eft vera eniendatio, elli hone- 
ftior oratio. ΕΧΙΝΟΣ auctoribus Hefychio et Polluce 
libum vel placenta fuit vtjjicotixtJ ^ id eft , Rhodi et ia 
aliis infulis fingi folitus. ΚΟΤΤΑΙΣΚΟΣ, inquit Athe- 
raeus, placenla erat εκ τρίτου μέρους της χοίνικος. appel- 
lationis cauiTam continent baec verba : nam cboenix tres 
folum cotylas capiebat. In CHOERINARUM defcriptione 
fcribit Euftath. γ/νεσ-^'χί yxp τχντην έκ ττνρων ττδφρυγ- 
μένοον• id enim erat ufitalius qnatn -ίτείΡΰΰσμένων , quae 
vera eft Ύρχφη. Γιο ττείρωσμένος ψχκος apud Hippocratem, 
et Cmilia ia Lis libris. Caput Quintumdecimum. 

ΓΊίΓγβρρί Tyanei Άξ'ΤοκοτΓ/κίΐ'. άξτογ^οτίος. οΙξΤο- 
ν,οτίεΊν• Percurritur locus illius ab Athenaeo 
relatus. ΎοίξαΜτΙνος. Κξΐχσσίοίνοε^ Σικελός. Cra- 
itus Siciliae. ν,Κονστξον pro κξουσΤον, cruftum. 
Error Graecorum in peregrinis vocabulis. cru' 
Jlum Juliaiium, Apicianum, Canopicum, pellu- 
cidum. Y\yXoc'ia μενού- iKoiicva^och ττλίκιος TtKod- 
κουί. yovTTS>Tos. cruftum Coeiianum. kpov<JTOV 
rovTTurov• Ταβωνιανόν- μουττακιχ. κξ- ττου- 
ριον. fcriblita, fubitillus, ravillus. λούκουλλο$. 
λΙβος, κΐζϋος. κλουΰ-τξοτίλοίκονς' catilliis orna- 
lus. oitracites, irneus. τυ^Όκόσκ/νοί• υτίοτνξίοες. 
φλοίβελλίον et φξ'αγελλ/ίΐ/. Locus Joannis Epan•' 
gelifiae. Hefychius emendatur faepius. yxat§iff' 

JriACTENUS de placentis ea retulit dipnofopbifta, qiiae 
apud anliqiios fcriptores legerat. deinceps fubjiciliir pro- 
lixus locus e Chryfippo Tyaneo , qui non multo ante 
Athenaei tempora, ut videtur, librnm ediderat De panis 
conficiendi ratione. Opinio noltra eft, vixiffe hnnc Ro- 
niae, aut in aliqua alia urbium Italicarun], profeffione LiB. XIV. Cap. XV. 187 

niedicum : ut mirandum non fit tot peregriua vocabnla 
conlra Graecoruni morem ifti fcripto ininiiiceri. JNaui 
etii Gi-aecus genere auctor bic erat, qni tamen iiiter 
llalos et Roziianos vivei'et, merito id opei'am dedit, qui 
poflet etiani illis proiiiturum commentarium in lucem 
edeie. Quemadmodum autein in Lalinis libris Graeca 
fere femper corruperunt fuperiorura faeciilorum imperiti 
Librarii , Laline iolum docli : ila viciffim in hac parte 
Graeci librarii, pleraque Latina vocabula turpifiime de- 
fonnarunt. Fruftra autem MSS. hic opem imploraveris : 
omnes enim depravati: et ut vetiis dictum iuit, Sardi 
vaenales, aliiis alio riequior. Breviator hoc folum adno- 
taverat ifto loco , \ρνσιχτΓθς ί' ό Ύνιχνενς μνρίχ elirj 
ττλΛΗούντων kv τω Άρτοκοχικω Ηχτχλέγεί, βχρΒχρχ τα 
"jrXsico. Videamus igitur ifta Barbara vocabula, ut iisp-Q^'*• 
quoqiie aliam , fi poiTumus, lucem afferamus. Cliryiippi 
commentariiis libio tertio infcribebalur ΆρτοίΓΟίϊκόν : hic 
Λ'^βΐ'ο ΆρτοχοτΓΐκόν. quod eil Άττικούτερον verbiim. artop- 
tas enini et piitores Attici ύρτοκότους dixenint, ut Xeno- 
plion: et αρτοκοττ&ΐν vetus comoediae, pro άρτοττοιείν. 
in hoc igitnr libro, inqnit Atbenaeus, recenfentiu• ε'ίόη 
ττλακούντΰϋν xxi γένη τχόε. Ύαρχντΐνον, K^. Placeiitarum 
relata Lic ex ChryCppo iiomina, aut patriam illarum 
indicant, nbi ceptae eo modo fieri, nt Ύαρχντΐνοζ'. aut 
inventoretn , ut ΆνΐΗίχνοζ: aut fuirnam et figuram, ut 
τ-ερλουαίάιος, et ττλίκίος: aut aliquid• eorum qnae inde- 
bantur, ut ορνζίτ-ης, et μον^τχΗΐχ σησχμχτχ. ΎΛρχντΤνος 
itaque placenta eft Tarentinarum more confecta. Kpx- 
σιχνον "Σικελον quid appelkt nefcio: fed lego Κρχστιχνον 
Έιΐκελον f et placentam interpretor Craj2ianam Siculam. 
Craftus vel Craftis oppidum fuit Siciliae. Tuinebus Apollo 
lileranim, Υ^,ρχσσιχνον legebat: CraJJianam , ut Apicia- 
nam. JXon etiarn inlelligo, Υ\.\ου'7τρον, 'loyA/avoj/. et cen- 
foo fcribendiim, κρουατον \ου\ιχ\ιόν. οηιβατη JuUanum., 
Generale nomen eil dulciariorum ex melle opeium cru- 
βατη^ crufiarii et crvfiularii dlcti. non abludit ab liac 
dictione το 'J1i2'^ipCi< quo uliLur auctor Tai-gum pro 
crufto vel cruftulo , ut etiacn Bahal Aruck inferpretatur. 
Scripti libri conilanter et liic et in reqnentibus κλοϋ- 
στρον per λ. et fortaiTe iion alitei' Chrji-fippus fcripferat 
jieque Athenaeus. mmquam Graeci ροϋμχ'ί'φυσιν aut έβρχί'• 
^ουσι, quin voces peregrinas male prommtiaiites iaciant 
faas. Juliani cognomen liis cruftis ob praeftanliam for- 
teaa inditum: 'AitiHixvov ττλχΗονντχ unde appellarint ι88 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

nemo dubitat. vide lib. primo, capite fexto. Κχνούΐηχον 
excogitaiHint Canopitae τρνφητχι f de quibus Strabo libro 
ulliino. TrspKovHi^iov interpretor peUucidurn: a lenuitate 
operis, aut peculiaii quodatn artificio pellncidas placen- 
tas vocarunt. Graecis poetis uncta pingui ediilia αγλαα 
et 7]'i'k'x'C<i μίν» dici folent. iidem έλχιονσ'^Λΐ accipiunt 
pro fplendere , ut in Troilo Sophocles , <^pi^ έλχιοντχι. 
Addit, Κ«Τ7Γ«(ίοκ<κον. etiam libro tertio panis Cappa- 
docicus commendabatur. proxima dno verba, ;^όνβιχ, μχ• 
ρυτΓΤον nnllus capio. flagitium in illis vocabulis non du- 
bito admiiTuni. Turnebus dubiam placentam ex his 
eliciebat. fors fnat etiam in tertio; νλίκιον error eft. nilj 
pntamus ab implicita figura ita eiTe quasdam placentas 
nominatas. <γουττχτον accipio guttatam: id eft, guttis 
olei aut mellis confperram, guttare efl: στύ^ειν. Mov- 
Tixvov unde ita cognominarint , non divino. Μουτίχνος, 
elTet Mutiaria, a Mutio quodam. vnlgata lectio neque 
έλλ)}νίζ£ΐ, neque Xxrivi^si bona fide. χλονστρον five 
Μρουστον Hoipixvov , non extrico. ηουριχνοζ eiTet a cariis. 
placenta carialis , qua vefcebantiir cum dies curiae 
agitabant. alio fenfa apud Plautnm agnus \curio , ia 
Aulularia. Scaliger fufpicabatur fcribendum, προυστον Ko<- 
ktxvov οηιβαπι Coelianurn\ κροΰστον τονττχτον corriipte 
p.gai.fcriptnrn pro yovTTxrov. vel qnoniam guttatae facta men- 
tio, τοντουλχτον placenta tutulata , quae flaminicariim 
litulos referret. aut riTOvXxTQV. At κρονστον Ύχβανιχνον 
unde cenfebimus nomen inveniiTe iiiG a Tabonio quo- 
dam? Μουστχκιχ Chryfippo, Latinis mufiacei. conficiendi 
rationern explicat M. Cato. jtpovaTcv irovpiov y crufium 
■ purum eil, opinor. γαίσγλωα'ν/ος, nobis inio omnib credo 
Lodie incognitns. ^xvkixwz, ut Άτηκιχνός. Sequitur, ix 
τυροΰ 6έ (Ρησι yivsrxi ττλχκουντηρχ txos, εγχντοο, σκρι» 
βχίτησσου βίτυλλος. monilra haec : fed ηοη difficilia ad 
debellanduin. Lege , σκριβλίτης, σονβίτυλλος. fcribliia, 
fubitillus. encbytiim et fcnblitam Calo defcribit. fubi- 
iyltum CbryGppus videliir appellare qnem favillum idem 
Porcius, capite 84. niG. obftat, qnod alicam bic deilderat 
Cbryfippue : Cato ad faviilum farinam ilmplicitei•. Sed 
lioc leve argnmentum eil• quolidie enim confectiones ct 
paralus hujnsmodi innovantur , fervatis iisdem noniiui- 
bus. Sic ftalim Jpirani, fieri ait immixto cafeo. quem 
lamen non adhibet. Cato, cap. 77. λο^κουλλοί fieri poteft 
ut a Lucullo fint denominati. allndit lamen id nomen 
ad lucunteres: quod erat opeiis piftorii nomen. dpyvpO' LiB. XIV. Cap. XV. 189 

Τρνφημχ vox, quid hoc loco faciat, aliis quaerendum 
relinquo. λίβος , mutato genere liburn eft. κίρκος, circus 
vel circulus. αίξοίψχζ foiiuai Sibyllae, nobis quidem. 
κλονστροΊτλακονς , mixtum aliquod genus piilorii operis 
ex cruilo et placenla. φ3οΙ'ς notus ex Graecis Gramma- 
ticis, χχτίλλοζ ορνόίτος, catiltus ornatus pluribus Cliry- 
fippo defcribitur: iic tamen iit ex illius verbis ratio 
nominis parum intelligatur. catillus, irivct^ exponilur iu 
veteri GloiTario. Apiul Catonem in favilli defcriplione, 
et calini mentio et catilli. Siibjicit Chryfippus, άλλα ttXut.- 
κονντων γένη, οστρχκίτης , ΰττακίται , τνροκόσσινον. jioil 
ifta poni debet OTiyuij τβλείχ. ofiraciles, in figlino teftu 
coquebatur: et fortafle Calonis ell irneus, in iineam fic- 
lilem indi folitus, quae deniillebatnr in aulam aheneam 
aquae calidae plenam : itaque ad ignem coquebatur. αί- 
tacitae Cliryfippo funt , opinor , qui paulo ante dice- 
bantur attanitae. de amylo quaedam mox Lareniis: et 
iios ibi. τυροκόσκινος poterat videri depravatum nomen 
pro τνροκνηστος. fed repugnant omnes codices. Erit igitiir 
placenta cui adjiciebatur cafeus per cribriim fuccrelus. 
Cato in placenlae confectione, Deinde cribruin fari- 
nariuni purum Jumito , cafeumque per cibrum facito 
transeat in mortarium. ύιτοτνρίόες placentae eiant ex 
lacte multo, melle et fai'ina factae, cafeoloruin formam 
referentes. Quod ait, φλχβέλλίοις κκινοιΊ; χρω t iv οΐς 
ro xvp ριττίζ&ταί , poterat brevius , ρητιστηρίοΐζ χροΰ, vel 
ρινίσι. Gloflai-ium , fiahellum, pnritsTrjpiov. fed vocerti 
Latinam pridem jure civita'is donaiiint Graeci : Gcut et 
ailxnem aljam, verum fignificatione diverfam , flagrum 
aut fiagellum. dicunt enim Graeci (ppxyiXXiot•: eitque 
ea dictione ufus Evangelifta Joarines. Aiiftophanis fcho- 
liafles quodam loco /μχν•&αι; explicat λοίρους, φρχγ^λλια. 
addens το yxp ττχλχιον (ppxyyiXxtg (melius (Ρρχγελλίοίζ) 
ετνπτον 0( XoyiaTXi τους rrJQ xyopxg. quae annotalio locunip.gia. 
Joannis illuftrat, ubi Dominus nofter flagellis collybiilas 
caedit. inde verbum (ppxyaXXovv , quo ufus Matlhaeus. 
Non poiTum non obiter lucem facere et fimul medicinam 
Hefychio. "ΣκυτχΧχι , inquit, οψέων shi φλ«γ^λλ/α, λώ- 
ροι, inepta leclio, etiamii de fcytala ferpente coneris in- 
terprelari. Lego vero των οχονντων φρ. et refero ad 
agitatorum flagella: quae in anliquis nunimis paffim cer- 
«ere eft, et in antiquis fcriptoribus obfervare. Juvenalis 
libro tertio, 

— clara Lateranus luce flagellum 
Sumet , et occurjum nunquam trepidabit amici. igo Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Placentaceum edulinrn quod γοίστριν Chryfippus nuncu- 
pat, Hefycbius yxaTptov. yxaTpiov, ait, ττέμμα τι σαμωόες, 
TToepx Άκρισίω. fic vulgo editum. fane deformiter. pri- 
nium σ7]<7αμόύ$&ζ fcribendum erat. etiani Cluyfippus fefa- 
mum infriai'i folitiim huic placentae auctor eft. deinde 
qnis bic Acrifius? quaerant alii: nos interea legemus 
"Trxpoi KpTjtJtv, non ττχρχ Άκρισίω. diferte CliiyDppiis, iv 
Υί,ρητη ait hoc dulcianum yivsa^xi. elegans emendatio, 
et certa. Scribe , &ύρΰ^μι<;όν τε αντό. ab ενρυ^^μίζειν, 
non ευρυ^μεΐν. Caput SeXTUMDEC13IUM. 
Pancarpia Alexandrinorum. itrium. placentae sy- 
Βξντιτοι» byblus ad edulia adfiringenda^ aut 
folia iiculnea vel nialvarum. Luciani locus. 
YiaXrog Graecorum et puls Rom. %ίθξον quod 
varie traditum ab antiquis. f^eteres CjltaJJe 
iritici grana ίοβα, graneae. Vetus BihUorum 
interpre.N χίοξΰύ confudit cum polenta. Cruda 
grana comeja. jiriftophanis locus illuftratus, 
Rufiicoriim prou. r,a^c6 %ιόξο(> koc) σωτγ]ξΙο6. 

V^HRYSIPPEAE eclogae fubjicitur brevior alia ex Har- 
pocrationis ciijiisdam Mendefii libro De placenlis. fed 
aliud nihil ex ifto recilalur, niii pancarpiae Alexandrinae 
confectio. Graeci trxyxxpvlxv appellarunt quicquid ex 
pluribiis diverii generis rebus compofitum eft : liciit di- 
xinius in commentario De Circenfibus, Itaque non fine 
exemplo dulciarii Alexandrini edulium hoc pancarpiam 
dixerunt. Harpocration ita defcribit : ίτριχ ά' έστΙ τχΰτχ 
σνντεδ'ρυμμενχ ά μετχ μέλιτος έ•φομενχ xxi μετχ την 
ε-ψησιν σφχιρϊΐϋν συντε-^εντχ νεριδεΐτχι βύβλω λεντ^ 
ενεκχ του συμμένειν. ηοη recte fenlinnt qni feparant ifla 
a fnperioribus, quafi. nihil ad Alexandrinornm pancar- 
piarn pertineant. Faciebant igilui- pancarpiam ex itriie 
conlritis et cum inelle coctis: quae iibi coxiiTent ad in- 
flai• globulorum fingebant, et tenui byblo adftringebant. 
Paulo ante itriam defcribebatur nt fui generis libiun aut 
placenfa, a caetevi-s peculiari aliqua nota diftincta. bic 
adhibentnr itria ad conficiendam pancarpiani. Sic lib. 3. LiB. XIV. Cap. XVI. 191 

in libum Romanum inJuntui' itria. Nam ait Athen. ibi, 

ένβισηνεχ^η "ttXxhovc «κ γΰίλχΗτος Ιτρ/ων Ts Hxl μέλιτος, 
ov 'Ρ«,α«Γο/ λίβον Ηχλονσι, Erant placenfae quas έν-^ρυττ- 
τους dicebant, ut allalides apud Hefychium. ad hoc genus 
referri poteft ifta Alexandrina, ob vocem σνντε•^ρυμ•'ρ>0^'5• 
μενχ. Quod ait de byblo , id ita fiebat iii Aegypto ubi 
multa bybius, in Graecia ilculnea folia eundem ufum 
praeftabant, ut docent nos veteres. cum defciibunt quae 
vocabantur thria Albenis , utebantur et nialvae foliis. 
Lucianus, Wspl τΰν έπΙ μισ^ω συνόντων. κχτάκεισχι μοίρ- 
τυς μόνον tmv τταρχΰ^ερομένων , τχ οστχ , ει χφίκοιτο 
μέχρι σον, κχ^χττερ χύνες ττεριεσ^Ιων, 3/ το σπληρον της 
μχλοίχης φνλλον , ω τχ άλλα σννειλοΰσιν. forialle fcri- 
benduui. ω τους χλλαντχς ειλονσιν. Poftea fcribit doctor 
coenarutD. ΥΙόλτου is μνημονεύει Άλκμχν όντως, ijotf 
νχρεξει ττυχνιόν τε πόλτον , χίίρον τε λενκον, κηρινχν 
τ οτϋορχν. 1η hac parte operis όειττνολο^ί'κοΰ , quae bel- 
laria et fecundas menlas complectitur , multa explican- 
tur, quae pertinuiire ad menfas fecundas, exiilimare non 
debemus. Ejus generis eil quod ττερϊ ττόλτον hic dispu- 
tatnr. nemo enim facile niihi perluadeat, ττόλτον in ve- 
terum Graecorum conviviis folitiini apponi inter opera 
dulciaria, plenis et pi-obe fartis conviviis. fed quoniaiu 
de edulis qnae parabanlur e larina hic Iractabalur, fatis 
juflam cauiram ex eo putavit fe iiactum Atbenaeus, ut 
hic potiflimum περ} 'ττόλτου ageret. Porro Graecorum 
"πόλτος et Romanomm puls, praeter noujinis vicinitatem, 
et generis (anibo eniiii έ\Ρημχτων genere vel ροφημχτων 
conlinentur) nihil admodum habuerunt comniune. quare 
edam fcribit Plinius pultem ignotani Graeciae luiiTe. 
Πολτός ex fabacea farina confitbat: nam veteres inter- 
pretanlur, το ττυχνε-ψιον έ'-ν^ρ/,αα, vel ττυχνίον, ut hic Alc- 
man vocat. fed eam vocem interpretans Athenaeus multa 
alia fuifle adjecta fabaceae faiinae non obfcure indicat. 
εστί όε , inquit, το -ττυχνιόν νχνσττεραίχ εν γλνκεΐ έ-ψη- 
μένη. fimilia legere eil apud alios. Πο'λτος qui defciibitnr 
a Graecis medicis, ut Galeno libr. 6. De facult. fimpli- 
cium medicamenlorum propior eft Romanoriim pulti 
quam veterum Graecorum. Addit Alcman, χίίρον λευκόν, 
Athenaeus χΙ$ρον bic exponit 8(pdOVQ ττυρούς. cocta tri- 
tici grana. ita legit Euilatliius ad OdyiT. ρχ•^. ζ. et cum 
eo omnes antiqui codd. fed videtur Atbenaeiis εφ-^ον 
χντϊ νεφρνγμένου ufiirpaiTe, nam ut frictum cicer vulgo 
Romani edebant, fic fhcta tritici recentis grana, aut toila, 102 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

multi olim populi. graneas Latini vocarunt, Graeci χ /Spx, 
vel χί$ρχ ipetHTui , quia baec grana prius frangebant 
quam torrerent. Subiit faepe mirari veterum Grainma- 
ticorum infciliam nefcio dicam an iiiconilantiam in ex- 
plicalione hujus vocis. Exemplo fit erudilifilrnus cornici 
interpres, cujns verba fnnt, χί^ρχ, τίνες αγριχ λύχχνα. 
ο/ 6s τ« οστριχ, rj τχ εζ οσττρίων αλενρχ , η κρίμνχ^ η 
στχχυες νεογενεΤζ. κυρίους Ss rx χπο χλοορχς κρι^^ς νρι. 
νόμβνχ ερεικτχ. χίόρχ 6ε εΥρηται τΤΛριχ το χεΤσ-^χι. Idem 
alibi, χίόρχ το utio ελύμου Ύΐνομενον οσ-τριον εόε<τμχ νερι 
ϊ\χρίχν. ijTot το xiro χλωρόόν κριδΊνν , ij εΐόος βοτχνης. ^ 
ερεικτχ εκ, κρίσης νεχς γινόμενχ. Omitto alia caeterorum 
inagiiliOrum interpretamenta: a qiionim leriione incer- 
tiorem qnam antea leclorem discedere necelTe eft. Nos 
eam maxime expnfltionem probamus qviae ait ciTe -ηνρούζ 
ρ. 924. ί/εογδνεΓί. ηυνβΙΙα tritici grana. Levifici cap. 2. Ime- 
mate i4. ita legitur in Graeco textu. Έαν ds ιτροαφέρτ^ς 
^valxv ΊΓροΰτογενντιμχτΰον τω κυρίω νεχ ττεφρυγμβνχ χίόρχ 
ερεικτχ. Quod dixit Mofes 573*113 1Ι)ΊΛ contnfiGnem fpi- 
cae virentis , verlerunt χ'$ρχ ερί^ικτά, Eufebiiis ita in- 
terprefatur, χίόρχ iarh, οτχν χπο Των χκμχσχντων στχ• 
χύων λχβων όιχ^ρύ•φ^ Τις χερσιν, οιονεί χλ^σχς. ερεικτχ 
γχρ τχ εν μνλω τττισ^έντχ, κχι τον φλοιον χνοβαλόντχ 
οΟιΤΓριωόη λχχχνχ, Paraphraftae Chaldaici diverfe expres- 
ferunt. Oncelus lioc modo, p^DT Tm^-»E) 'im ■'):p n-^nii 
id eiiffpicas virentes , tofias igni , contritas et tne- 
ras. TO ^^D fignificat, exficcare et frangere. uiide '][TD 
fragilis. dediictum inde TiT^S non male Graeco ερεικ- 
Tov refpondel: έρείκειν enim eft frangere. concinit et 
Hebraicum Ιϋ^ί nam Ίΰ^Λ five dli efl: contundere, fran- 
gere^ a quo non multum differt fignificatione. το pjTl 
unde efl; vox ηΐΰ^'ΊΪΤ quam exponunt Rabbini, tritica 
contufa. Jonallianis paraphralis ila liabet , "«ϊρ ^Γΐ1Γϊ73 
l^ilT^DT "^ίΡ Πΰρ Ν'ΊΙ^Π fpicas tofias igni, farinam to- 
βαιη et contufas fpicas. Hieronymus libro Quaeilionum 
Hebi^aicarum in Paraliponienon , Primitiae fpicarum 
quando deferehantur , torrehantur , et grana comede- 
bantur, quod genus cibi vulgo graneas vocant. Levitici 
capite ig. κχΙ xprov κχι νεφρνγμ^νχ χΙ$ρχ ου φχγεσ^8 
εως της χυριον. eliam hic iu Hebraeo eft, !;X3'^iT "^Jp. 
Velus inlerpres. Panem et polentam et pultem non co- 
medes. confudit χίόρχ cum pulte et polenta , quae res 
erant diverfae. Nanat Galenus populos quosdam efle qui 
alphitis hoc eft, farina facla e probe toilis hordei re- Lijj. XIV. Cap. XVI. 9^ cenlis granis uLantur loco paiiis: Ηχ^Μττερ t in<juit, e-ri 
των άγρων eioov εν Υίννρω κχίτοι ττλβιστον γβωργοΰσί 
σιτίον. hoc quoque ad ροΐι ntam perlinet, non ad χβρχ. 
Giaeci fere cum dicunt οίΚφιτχ, polentam intelliguiit. 
Lege Plinium lib. 18. cap. 7. locus Galeni eft in piimo 
Yiepl τροπών ίυνχμβΰος. Quin et cruda grana tiitici efi- 
tabant, 11 aiiior edeudi ftimnlaret, neque e/Tet ignis co- 
pia. Liicas Apoftolus cap. 6. iyivsro ά' έν σχββχτω isv- 
Τεροττρωτω όιαιτορευεσ^χι χντον άιχ tmv αττορίμων. και 
^τίλλον οι μχ^ητχί χύτοΰ τονς στχχυχς , κα/ ησβΊον., 
"ψοίχοντεί; ταις χερσί. Poiro inter praecipnas delicias 
quibiis fe ruftici oblectabaiit, fuere r« %iipx. probat hoc 
matjirellifGme chonis riiilicorujn qui apud Cumicuin ad- 
venienLetn Paceni his verbis excipiunt: 
ΤοΓς αγο/ποισί yap Tja^x 
< %ίόρχ κχί σ<ατ7]ρίχ. 

ως τέ σε τχ τ χμιτέλιχ 
Ηχ} τχ νέχ avniStx 
τ αλλχ 3"' οσ έστϊ φυτά 
"ττροσ^ελχσ&τχί σε λχβόντ όίσμενχ. 
quemadmodum έν τοΐζ έρωτίχοΤς, mel appellatur is cujus 
gratiflimus confpectus eft : flc ruris pleni homines χίάρα 
Pacem appellaut: quia folili cum maxima voluptate clii- ί 
dra coniedere. [Similliine quia vefci carnibus divitum 
et beatiorum cenfebatur, quod et β. Chryfoftomus ait in 
pofteriorem ad Corinlhios, Hebraei D■^'^U5l ^1Π Iioc eft, 
vitam carnium rem voliipem et fuavem vocabant. etfi 
aliter interpretantur alii in Salomonis Proverbiis capitep.g^ri. 
decimo quarto. At doclifrimo viro, et utriusque linguae 
callenlifijnio , fcribendum in fiiperiore Ariftophanis loco 
videbaLur χύτρχ pro χίόρχ. cui emendationi pene alTen- 
reramus moti auctoritate tanti vii'i : fed mox in contraria 
omnia rapuit nos hio ex Equitibiis ejusdem poetae locus, 
illi fuppai' et plane geminus. Ita eniin Ariftophanes: 
E/ as TTOT εις χγρον ούτος χπελ^ων εΙρ•ηνχΐΌς aixTpiyJ/y, 
κχί χΙ$ρχ φχγων άνχ^αρρηστ^, ««/ σΓδ^φυλαιν εΙς λόγον 

γνοίσετχι οϊων xyxdiiov χύτον Ty μισθοφόρο, ττχρεκότττον. ΟΑΓϋτ Septimumdecimum. 

Μελι^γ]ξΙοεί et μελΙκϊ}ςες. Hejychii locus. Toc e]s 
ΈτΐΙχχςμον οίνχφεξόμενίχ, τίοοήματα. άμυλοε^ 

Cafauh. Ληΐηι. τη Alhen. Τ, III, Ν igi ί. Casauboni Antmadv. in Athen. 

. amylum. y,07irv\• σκευ>ι cfAotoc. Ova. inter helli- 
ria. 'ίΤΚΤτύκΜ vel φιστύκιού. ο HovTiKos λεσχγι- 
vevTyjS' Nicundri locus varie jam olim lectus. 
Apia Peloponnefus. Alexidis B^gur/of. ^rifiomenis 
Oionyfius, Boeotica \>ox σϊοΥ\ pro malo Punico 
α Sida oppido. 

IVIeLICERIDAS placentas nusquam legere memini, niii 
in iftis Athen. Kxi των κχλονμένούν Se μίλικηρίόων μνη- 
μόνευε* Φερεκρχτης iv Αΰτομόλοΐζ ούτως ω/ίττερ των txlyi' 
δίων o^iv έχ τον στόμχτος μελικηρχς. Atque hic lectionis 
vides inconftantiam , μελικηρίίχς et μελικίίρχς. Non ex- 
plicabimus nos hnnc noflum : implicabimus magis. Nam 
ecce Hefycbii veiba turpiter accepta, quae huc, nifi fal- 
limur, omnino fpectant. Μβλ/κακ; σκενχσμχ τι βρωτω 
δί» τνρον. Lego, μελικχρίς σκεύχΊμχ τι βρωτον iioc τυρον. 
Ait lautus convivator, την "ημίνχν οι τα εΙς Έτ/χα^αον 
άνκφερόμενχ ττοιήμχτχ ΐΓετΓΟίηκότες ο'βχσί. Adbibe ad 
loci biijus Incem , qiiae fcribit auctor lib. i i. in Cotyla. 
Qnid hic appellet poemata vulgo attrihuta EpicJiarmo, 
declarant proxima veiba: quae Latina faciemus, quia in- 
terpxetes Albenaeuni non feqinintui•: Fabulas quae falfo 
tribituntur Epicharmo , viri clari fecerunt : Chryfngo- 
nus nempe tihicen earn quae infcribitur POLITEIA : 
ut fcribit Arifioxenufi libro octavo Legiim politicaram: 
Αχΐορϊβα8 aiitem genere T.ocruit an Sicyonius CAjNO- 
^EM et GJXOMAS , t^fie Philochoro in lihro Όρ dU'i- 
natione. Ait, tox> 6s χμύλου μνημονεύει Ύτιλεκλείόης Σ. 
Graecis χμνλος ο vel η Latinis arnylum. το Ariftopbariis 
Pace, 'Eire^r' έΐΓβίσφερε τχς αίμνλρυζ κχΐ τχς χ'χλχς. 
Scholiaftes, κ μύλο ι , ττλχκουντες τίνες, οι Sh ζωμό) τλα- 
κονί'Τωόεις t ον νυν χμυλχτόν φχσιν. Plato comicus fiini- 
liter amylnm tnrdis coiijtiiigit illo vejfn. Πλιχκοϋι; ενόρ- 
XVCt χμνλος εγκύαων, νίχλχι. Eubulus, Άμιλων ττχροντων 
έσβΊουσ" εκάστοτε "Αντ^α κχΐ σέλινχ κχΐ φΚυχρίχς. Theo- 
crifiis, εχω όέ τι ουί' όσον ωρχν Χείμχτοζ , η νωόις 
κχρύων οϊμνλοιο νχρόντος. Adjiciam et interpretis Graeci 
. verba, αμνλός εστί το γχλχκτωόες τον σίτον β^βριγμ^νου 
κχ/ σεσημενου , κχΐ χποιτετηεσμενου , ειτχ τω -ηλίω irjpxt• 
ρ•ΐ)26.νόμενον, Confer cum Catone, cap. 86. et Graecis medicis, 
Galeno praefertim libro i. De facult. alimenlonini. et 
Plinio lib. i8. cap. 7. Κοντ:ην pro marino porro agnofcit 
etiam Hefychiiis: pro piftrinorum opere nominalnr a LiB. XIV. Cap. Χνΐί. 195 

ClearcLo Soleiife sv τω Π«ρ/ γρχφων, inquit Alfaenaens. 
fed fcribendum Cne conlroverfia Uspl γρίφων, conftat 
liquido ex fequentibus Clearchi verbis, σκεύη κελευοντχ 
λέγειν ομοι» είττεΐν » etc. £i quis ea conferat cutn aliis 
ejusdem fcriptons e libro De giiphis, quae expofuimus 
libro decimo, capile 16. Inde et ex libri illius iine perfpi- 
cuum erJL. quomodo debeant haec accipi, σκεΰη χελίύοντχ 
λέγειν ομοιχ, είττεΐν t τρίνους, χντρχ, etc. Vafa vocat 
οαοιχ, fimilia , quae melius dicantur ομοιογενή qaam 
Όμοιχ. paium enini habent inter fe nmilitudinis pleraque 
eorum quae hic nominantur: fed funt omnia ejusdem 
generis , ad culinae inilrumenturn fpectantia. Dictio una 
eft KKTxTxt de qua cogilandum. In Clearcheis verbis 
quibus bellaria recenfentur, εντιλτοζ, quid fit parum li- 
quet: itern quid ροόωον. fed de lioc fatis acceplum nobis 
eit, fcribi debere ρόχι. αόν. ut edam Sylburgius conje- 
cerat. Etiani ova inter bellaria cenfebantur. Ephippus, 
εΐτ Υτριχ τρχγήμχτχ ^ηκε. πυρχμονς, χμης, ωον. et auctor 
ipfe panlo ante. iilSoTO και ώον εν r^ iavripcc τρχπέζτ^, 
Omnino antem aliquanto poft fcribendum , νχροίπειτχι 
■ημΐν έτΓΪ τηζ τρχτέξης κχΐ ΦΙΣΤΑΚΙΑ, vel Π1ΣΤΑ- 
ΚΙΑ, cum inlerpretibus membranae omnes corruptae. 
etiatn Excerptornm vacillat fides, inodo φιττχκιχ, raodo 
βιστχκιχ fciibentiura. Piftacia ex Plinio, medicorum li- 
bris et ufu quotidiano fatis nota: nam et hodie iic vulgo 
vocatit. Ποντικός λεσχηνευτης t opiiior efl: Charaaeleo 
Ponticus, aut Heraclides Ponticus. Sequitnr Nicandri 
verius, Π-ΐσταίκι' χκρεμόνεσσίν οίμυγ$χλέοιαιν ομοι», Locus 
poetae ita babet. 

'Όσσα 3"' vir '\viov %6νμχ νολνφλο/σβοιο 3•χλχσσηζ 
ΊΓκττχκι οίκρεμόνεσσιν «μνγόχλοεντχ ττέφχντχι 
κχνκχλίίχς, συν 6' xi^x βχλοις φιμωόεχ μύρτχ. 
neqne aliam agnofcit lettionem Giaecus inlerpres, L•omo 
doctns, et non indiligens. Olini diveifa γραφή obtinuit, 
iit vides: fed vulgatam ]Nicandreoium cudiciim annotat 
obiLer Atben. γροίφετχι όε, inqnit, κ»1 αστχκιχ χμύγίχλχ 
οντχ ττεφχνται. absque ddbio corrigendum, Φιστχκι χκρ. 
χμνγ6»λόεντχ νεφχντχι. Ciiiiconmi νοχ .piopria γρχφε- 
ΤΛί, cum leclionis diveriitatem indicare volunt, quomodo 
liic accepta fit a Dalecanip. aeiliraabit eruditus lector. 
Recte mox κχρπον ΰφίησι λενκόφλοιον Ιίτχ. etii erat in 
Epitom. λίυκοφαη. De connaro ef paliuro llc ΗβΓγοΤι 
Κο'ι/ναρον , κχρνοζ όένόρον ομοιορ ττχλιουρφ. forl ouotov 
τταλ. Habtul MSS. μέγεβος ηχτλ φιχυλίχν έΚοίχν. Μοχ, 196 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Τούτων 6h νρωτον έμνησ^τιν »νίρες (ρΐλοι. cnr ait irpwTOV? 

tjullam probabiletn ralionem invenias. Scribo, rx vvv, 

Peloponnefum Apiam fuiffe olim dictam ex Homero et 

ejus interpretibus etiam pueri fcire poiTunt. fed id illi 

nomen elle indilum, Λα τό έ'τηόχ-ψιλεύειν έν <κύτ^ το 

φντον , quod multae in ea regione pyri arbores nafce- 

V-^'^T'rentur , alibi teiiiere non legas : et omnino falfiim puto. 

Corruptus eft titulus Alexideae fabulae, quam libri omnes 

Βρεμτ/αν mox iiifcribunt. Dalecampius Bpsrr/av appellat, 

et Brutiam. Sed non fuerunt aetate Alexidis ita noti. 

Alhenienfibus Italiae Brulii, ut de eorum nomine coniici 

fuas fabulas infcriberent. Forl. iv ΆντεΙχ, vel Άλειτττρί», 

vel ΚρΛτενχ. quibus titulis editas Alexidis fabulas conftat. 

Prima verba ita diilingue, 

— εΐίές TtOTB 

ττεινβοσιν «νΘ'ρύττοις χν/ονς ιτχρχκειμίνκζ 

έν νάατί πολλω ', 

dictnm de lioc veterum et noftro etiam more aliquicl 

libro fecundo, capite undecimo. Ariftomenei Diotiyfti 

pleuioi' epigraplie extat libro tertio extiemo Pollucis: 

ubi laudalur Ariitomenes έν Διονυσίω άακψψ Indicatum 

hic Aelhlii locum, babes paulo poft. Non obfcurura de- 

effe aliquid illo loco , ^ΑίΎίφων ό' έν τω ΪΙερΙ 'γεωργικών, 

φωηίόχς φησι εΐόος αιτίων εινχι, ροών 6k σχλτιροκόκχων. 

Sanaveris aut veie, aut certe in fpeciem, fi haec ροών 

6k σκλ. transtuleris in fuum locum infra non longe potl 

vocem ύτΐΟΗοριστιηόν. ut fic legatur, 'Ροίίι/ 6h σαλ-ηρον,οκ• 

κων Άντιψοίντις Βοιωτία, repete ex proxima periodo 

μντίμονενει, Interjicitur locus Anftophanis έν Άγήρω. 

Ilve potins έν Avxyvpca , iit dicebamus libro quarto ΣΑ 

6χζ, inquit/Tac ροιάς κχλοΰσι Βοιωτοί, eliam Empedocles 

eo veriu quem interprelatur Plutaichus iii quinto Sym- 

poi'. οννεκεν o^f/iyovoi τε aiSxi xxi νιτερφλοίχ μηλχ. Caiis- 

iam deinde exponit Athenaeus Epaminondae verbis, 

Sidam agrum eo arguniento Boeotiae ailerentis conlra 

Alhenieiifium vindicias, quod σ/όη Boeotis diceretur quae 

Albenienfibus ροά. 6 όε τόνος, ait, τοΰτ' έχει το φυτον 

έν χντω νλεΐστον , αφ' ού την έζ χρχΐ)ς ε'/ληφε -ττροση• 

ycpixv , «α/ ένίκητε. Videntur initio σίόχί appellalae illa 

mala quae in Sideno agro nafcerentur? paiilatjm vero 

obtinuiiTe, nt omnia Gc vocarentur a Boeotis. Polei-at 

conlrariura verius videri : copiam niniirum σιίων loco 

Sidae nomen dedilTe, nam multa loca de iis rebiis qua- 

rnm feraces erant nomen adepia. cum Epaminonda lanien LiB. XIV. Cap. XVIL 197 

L•iβona confeiifit: quae oppidulum Sidam a Danai Clia 
Sida fuiile denoiiiinatum leftatur reierenle Paufania. 
Fuit et Pamphyliae Sida : de qua.Stephanus. Scribo po/l 
baec, AdyeTutt Si τι nxi φντον άλλο σ/όη ομοων poi^ : 
ηοη έν αντω σί6η. quod recte nunqnani expofiieris. ΕίΓΐ 
auteni niuita Theophraftus quo loco Sidam Orchomeniain 
commemoral, de ^gyptiis Niliacisque plantis fcribit: 
qnod tameji hic refert Athenaeus, ceu iude peliluin, ibi 
iion leges. Caput Duodevigesimum. 

Athenaei lapfus memorialis. φοίνικες ενοξχοι- Phoi- 
mus comicus. Atalantae drama. nicolai palmulae. 
nicolai panes. ]7%ccoes τίΛξύσγιΐ/•» Των "Α-Β'φούν. 
Tfiymum Atticum, Phoenicidae Pliylarchus ei 
Mifnmeniis. Siddae locus rcc τΤξοτίυλοαχ cari- 
cae Aegilides. τίξον,νΐόες caricae. mcndae muline 
/ublatae. 

JL/E palmulis tractans Alhenaens, 'Βρόίοτος, ait, tV τ^ρ.928. 
νρύτ^ irspt Βχβνλωνος λέγων φί/σίν. Editio Alrli liabuit 
sv Ty davripx. Corrector Bafilienfis qui foret Herodoli 
locum baberi libro prirao, ex ipfa re fic einendavit. 
Membranae oinnes et Excerpla ilant ab Aldina iectione, 
et Alhenaei memoriam accufant hic quoque. Ait iiifra 
jion longe. MeAcicv/?r7r/i)/c ο Μ,ιλησιος iv τχΤς Αχναί'σι, " 
φοίνικας τον κχριτον oyrwc όνομύ^βι, τον λόγον ιτοιού- 
μενος ττερί xvtuv. Ύων yxp ά'ί'όων ον γχρ κνδ'ρωττων 
φόρευν, μορφάν 4νεΤ6ος ovoh τχν ocvrciv yvvcciHixv έχον, 
αλλ' έν (χρμχτεσσι όιφρονχοΐζ έγυμνύ^οντο ή- ocvsvij λιχ• 
σ$6χ ττολλχΗΐ <^ΐ}ρες φρένχ τερττόμεναι, ΙερόόχΗρν λίβχνου 
ενούάεις τε φοίνίΜχς Ηχσίχν ts χχτενσχι τέρενχ. Corrupta 
hic multa: quibus fine libris medicinam facere fruftra 
fortaile tentavero. Proponemus tamen ejusraodi lectio- 
nem , qnae neque a lectione edita longe recedit: et fen- 
tentiam continet non malam. Ila igilur labantem locum 
ftatuiiiinaiTius, aiit lapfum potius erigimus. Των yxp x'i- 
icuv OVH χν^ροΰττίϋν φόρευΐ' μορφχν κχι εϊ^οζ^ ον άε ταν 
χύόιχν yvvxiKslxv 'έχον. αλλ' έν χρμχτεσσι όίφρονχοις iyv- 
u»«<fovTO χν' νλχ,; '/au(; τε , οίχ ττολλΛΚΐ ^yjpnQ φρ-'ν» 
τι•ρηόμενχί. ίερόόαΗρνν Χίβχνον, sviadeic τε φοίηκχζ. κα/ 198 Ι. Casaukom Animadv. in Athen. 

χασίχν jtpxTsu(Txif rSpsvx τε "ΣυρΙχί μυρνμχτχ. id eft, 

Blelanippides Milefius in Danaidibus ^ fructum ipfum 

palmae nominat φοινίΗΚζ « ita ioquens de Danai filia- 

hus. Plictonicam ίβαβ non humanam formam , ac fpe- 

ciem gerebant : neqiie etiam vocem habehant muliebreni : 

fed in curribus fellam habentibus per fylvas monteisque 

arboribus vefiitos , ut facere amant ferae fe exerce- 

bant, thus Jacruniy et fuapeotentes palmulas caflamque 

manibus tenentes, et molLia Syriae unguenta. Scripiimus 

«v' υϊ,χζ Υάχζ τε, qiiia videbanti"r utriusque vocis extare 

velligia in conupla lectione ocvsvtj λιχσίέχ. Γι quis exi- 

fiim&bit piiorem dictionem poileiio)is elFe gloiTeiiia, uon. 

pugnabo contra. Ίόη pro fylva «πλόίς, non foliim poetis, 

fed etiam aliis fcriptoribus. Poftreraa etiam hoc modn 

fcribi poiTunt, τερενχ "Σ,υρίχζ τε ρεύμχτχ. periphrafis ell 

unguentorum liquidorum, aut Σ,υρίχς χρώμχτχ. Pro (poi- 

νίκΰύν ένόρχων^ Dalecarajoius fcribit, χνόρχων. favet c• n- 

jecturae quod iidem vocabantur Eunuchi MSS. aliter 

Phormi comici Suidas iiieminit. et fabulae illius quam 

Άτχλάντ>]ν vocat, non Άτχλαίντχς. Gne nomine citat 

Hefychius, τχς Άτχλχντχς συν^είζ. Fuerunt apud ve- 

tpres non folum palmulae nicolai dictae, de quibus hic 

Alhenaeus: f':d etiam placentae quaedarn aut panes; qui- 

bus ab eodem Nicolao Damafceno impoGtura nomen eiTe, 

fcribit PLotius iu Bibliotheca. Palladius in vita Abbatis 

ApoUo, nicolaos panes maximos vocat. Ait Dinon de 

Periidis regum diaeta loquens. ζενιν,Μ 6e ον$ενϊ ούτε βρω• 

μχτί ούτε -τοτω ωετο όεΐν 6 εξ οΐρχης τους βχηιλεΐο 

Xp7J(jd'Xi. Νοιι eft cauiTae cur haec lectio repndietur. 

nec male tamen fcribas, έζ ocpX^i βχνιλευς τονς βχσι- 

λεΤς χρ. ηοη pulauit rex Perfarum prirtius, cibis perc- 

grinis uti reges debere. Rex ille primus, Cyrus eft, 

conditor rpgni Perfici, et multorum regni illiiis inftilu- 

p. Qag.torutn auclor. In fiibjecla hiiloria de caricis Atlicis regi 

Perfarum ab eunuclio oblatis, ut expeditionis adverfus 

Athenienfes fufcipiendae illum adnioneret, x'efponfum 

Perfae ita fcribitur oninium librorum confenfu, ερωτησχί 

TtoSxTtxl είεν. έπεϊ ih έιτΰ^ετο έζ Άβ^ηνων , τοΐζ xyopx- 

σταΤς έκέλευεν ΰνεΐσ^χι , εο)ζ χν εξονσίχ γεντιτχι χύτω 

λχμβχνειν οτχν id'i\y , κχί μτ) χγορχ<^ειν. id ell, regem 

quaeji[fe ajunt nnde ίβαβ caricae ? cum inteLlexiJfet, 

^tticas ojfe, jiijjit opfonatores emere, usque dum liceret 

fibi quando ^elli^t cwnque fumere, et quideni iiiemplas. 

ila clare innuit PeiTa cogitare ie de bello Athenieniibus Lih. XIV. Cap. XVIII. ii9 inrerendo. Cedo aliqiiis niihi fi quid hic aut obicurum 
aut cortiij)tum : tgo iiullus video. Dalecamp. tanien cor- 
rigobar, ονκ ΰονεΐ'σ&χί. et cnirificam ex liis veibis fenten- 
tiain eliciebal. oninia ferre poiTnmns: raodo ne auctnris 
fKentetn perverUt: qnod videtur hic iecifle fane quar» 
licenter, οϊγορχστχ} funt obfonatores ^ ut Athenaeus ipfe 
inlerprelalus eft, iibro quarto. Alexis poela cum faceret, 
βίσεβχινον Ισχοίό^ζ το τΓχριχσημον τόόν Ά^ψων^ κχϊ <^ν• 
μου όεσμχ/ τινίζ: jocalns eil ηοη iiivenufte ad naviiiin 
νχρχσημ» , de qnibMs ηοη repetani qnae docte ab eru- 
dilis viris funt obfervala. Ait, navibus Athenienfium pro 
infignibus caric.)S efTe : quia nnsqiiati) totiiis Graeciae 
nec plurps nec melioies caricae reperiebantnr quam in 
AUica. Ergo inde in alias oras miltebantui•; et cum 
viaticu naves inilriiebantnr, nou polli eiuuni locuni cari- 
cae obtinebant. His adjicit lliyriJLiiii : merito, loanri et 
plurJmiim et laiKlatifQmum in Attira: nn le etiam trans- 
latnm in alias re^ionf^s. et ilore fafiim ronf^at. Cum 
nihil dennUenl anliqua ex< mplaria ab edita lectione in 
|iftis, ΦοινίΗΐ'όηζ ό' έί' MiaovusvT^ ψησίν. Suidas taniea 
adveilil tjos : cnjus fimt d(^ Plioenicide verba, των όρχ- 
uuTcav χντοΰ ίστι ΦΰΧχρχος μισόν '.ι^-νοζ , αος 'Ad'Wutioc 
φησιν SV τω βι^λίω των άειχνοσοφίστάΰν- Si ita fcripfit 
diiariim fabulaium lemmaia iii unum conllavit, imperite. 
iiiisqiiain enim Philarchuin exnfum poetae hujus, lau- 
Hatum ab Alhenaeo meminimus. fed Phylarchum quidem 
libro decimo : Mifumenum vevb aut Mijumenam hoc 
loco. Sci-ipferat opinor Suidas, Φΰλχργ,ος Hxl Μ.κτού• 
μένος , Alticae confuetudinis eli , loca urbis ab iis rebus 
delignare quae ibi vaenum exponuntur, ΟΛ^^ον vel Ιχ3'ΰν 
forum pijcariutn, xp^x maceiium ubi carnes venduntur. 
λ.χ%χνχ Jorum oLitorium μυρχ. Tufcum i^icum. conlra- 
rium videtnr feciflV Phoenicides illo verlu. Kai tmv 
τρονυλχίχν , XXI τετχρτον ίσχχ^ων , τούτων έγευσχβην. 
appellat ττροννλχιχ, bellaria, aliasve cupedias in aedium 
facrarum, aliorumve publicorum locornm veftibulis foii- 
tas venire. Celebrantur ex Pliilemone caricae Aegilides : 
de quibus Theocritiis, -— ytxl xir ΑίγΙλω ίσχχ6χ rpooyoiG 
ΆόεΤχν. conftat de nomine pagi unius Atticae Ilc deno- 
minatas. euni pagum Theocritus cum fiio interprete Aegi- 
lurn vocat: nofter bic Aegila Tot: alii omnes uiegiliam : 
atque ita legam lioc loco. De colore caricarum chelido- 
iiiariim dictum Ubro nono, capife decimoquarto, Tithra•* 
/me^ a Tithranle pago tribus Aegeidis fic dictae. Adhibep-gjo. 2 00 Ι. CasAUBONI AnIMADV. 1N λ Γ/ΙϋΝ. 

mox fcalpelluni , et lcrilie adeuiplis fiipervacuis clicliu- 
nibus οντωζ yoip hktx tov Άριστοψχνην, ovosv yXvHVTepov 
Tc5v /(τχαίο'ν. Kefeilur ex Glonis Pamjjhili , iuiHe -ττροσ- 
χνβχζ, yivoQ Ισχοίόαβν. Dalecamp. adjecta litera rcribebat 
irpoTHTjvioxi• nos unam delrahimus et Jigimus ττροανίόχς. 
tiefychius, νρόκνις , εΐόος ισχάίων. Caput Undevigesimum. 

ΒοΤ^ϋί et σταφυλΥΐ' Stophylus. 7ΓΥ}λος P^inum. Quid 

appellet Plalo yswoclocv σταψυλψ, ft ysvvoclcc 

CVKOC olaov TTuKVocs. Breuiatoris hallueinatio. 

Aethlius Samius. Hecatomhaeon primus menfis. 

XJfaxa Graeci βότρνν et στχφυλην dicunt. fed Alhenaei 
faeculum βότρνι; nomen frequentavit magis: contra quam 
factum ab Hoinero et aliis antiquiflimis fcnploribns: 
quos altera potius appellatione uti folitos oblervatur his 
verbis, Βότρνς οτι μ&ν κοινον iijXov. στοίφνλη; 6e μέμ,νψ 
τχι Hxt Tot όοκΰντος του όνόμχτος Άσιχγ8νονς sivKt, ΚρΧ' 
της f έν osvTspca 'Αττικής όιχλεπτου f έν τοΐς υμνοις τοις 
χρχχίοις φχσκων χντι του βότρυος την στχφυλην Ksi'ad'x(. 
Aiiaticum eiTe iiomeu στχψυλή, quod ait Crates, illi cre- 
diderunt, qni uvam Jlaphjlam nominatain a Staphylo 
quodam exiftimabant. grammatici hunc Staphylutn Liberi 
patiis £iium iioininaut: Nonnus iii DionyHacis reg^m 
AHyrium, Botryis patx'em. Aliis placet Graecae origihis 
verbnm ei£^ et στχφυλη quafi. σταπηλήν dici , χχρχ το 
στάζειν τον τη/λον , quod guttatim vinum fanderet, ττη• 
λος enim vinum primitus fignificaire, fciunt eruditi. Verba 
adducta ex antiquis hymnis integrum continent hexa- 
metrutn : Αυτ^σι στχψυλ^σι μελχίν^σιν κομόοοντες. loque- 
batur hymni poeta de ofchophoiiis quae in honorem 
Bacchi ScirraJis Minervae Athenis celebrantur. nam hic 
veifus ad ofchas pertinet• fic vocabant palmites cum fiiis 
uvis. Quaeftioni ab Ulpiano propofitae, quid appellet 
Plalo yevvxixv στχφυλην et ysvvxTx aiJnx , biiariam res- 
pondet Mafurius: prior i'efponfio eil : γεννχι'χ kiysi τα 
ευγενή 6 φιλόσοφος , ως Ηχι Αρχίλοχος ^ Ποίρελ'^ε, y8V- 
νχΐος yxp εις. Vult Mafurius , dici yεvvxΐx onjnia quae- 
cunque in fuo genere excellunt. et ita generofas uf^as, 
el generofas /icua appellatas eiTe a Plaloue. Uanc inter- 
]>retationcai elll noii iaipiobo , nialo tamen alitei paulo LiB. XIV. Cap. XIX. aoi 

accipere. piito enim magniluclinem rei inclicari, voce hac. 
Euitathius pofl; relatum Alhenaei iftmn locum. Fortajfe, 
inquit, magna uva ejt quae Platoni dicitur ysvvottx 
στχφνλη: ficut dixit comicus ysvvmoif κρεαζ ρΐ'ο ΰόρόν 
Ηομμχ. [etfi panlo aliter interprelalur fchoJiailes ad haec, 
vexba ex Eqiiitibus, 'νΩ. ysvviHoitKTOV κρέχς, "ψν^ήν τ 
χρίστε -jravTwv.] Gallice dixeris, u/ie bvnne piece de 
chair, Alque ego curn Euilath. fentio neque niihi diibium 
γεννχίχς μχζχζ in iecundo De i*epublica efTe grandem 
mazamy ficut apud fatyricum vaegrandis polenta. JNon 
probo alteram interpretationem quae adjicitiir a Mafnrio, 
tI tx gTT/ygygvj/^gya. ο yxp Αριστοτέλης κχι έττβμβολχάχς 
άιτίονς όνομχφι. aut vocat Plalo yevvxixQ uvas et llcus, p.g3i. 
quae pojl infitionem nafcantur : ficut yirijloteles inji- 
titia pira ntincupavit ένεμβολχόχς ύττίους. apud Suidam 
oft Άριστοφχνηζ. Euftath. legit ut nos: queni li lubet 
lege. Sequitur, Εΰβουλοζ γοΰν έν Κχτκκολλωμέρφ ψησίν, 

— ύλλχ 'ττχρχλχβοον 
χκρχτια npovSf xxt SlSov Ίτνκνχς^ κχι βότρνς 
τριάγειν χνχγκχζ' χυτον έζ οίνου συχνούς. 
neque fenleiitiae neque verfus njodulo congruit το χκρχτω. 
quid lit reftituendum nemo pofiit certo fcire: jocufum 
enini, opinor, aliquid comicus fingebat. Forte, Κ,χρχ rs, 
vel ' Α,χρχν τε κροΰε. incertum etiam eft cum aiL όίόου 
ιτυκνχς, utrum debeamus fupplere, κύλικχς an -ττληγχς. 
quin propter metrum videtur legendum vel κχι όίόου 
ττνκνχ y κχ] β. vel άι$ονς ττυκνχς , β. lilis, οτι όε έν τχΤς 
Ά^:ηνχις $ιψεκε7ς ήσχν α/ οττάύρχι ττχσχι, μχρτυρε? Άρι• 
στοφαΐνης έν "Ώ^ρχις^ rejicimur tacite ad libri noiii prin- 
cipium, ubi extat Ai^iftophaneum teftinioniiim. errat Bre- 
viator, qui ejus loci immernor, illornm vero niemor 
quae de re eadem in Pace leguntur hodieque, fcripnt 
bic έν Κίρήν^. Graveni mendam fuitulimus e proximis 
verbis fine omni periculo; cum enim prius ederetur, 
Άέδ^λιος Σΰίμιος έν ττέμιττω "Σχμίων ωρχίων, fecimus 
ut elTet Σχμίων Όραν. ηοη folum propter ea quae obfer- 
vabamus lib. 12. cap. 9. fed etiani propter iplum Alhe- 
naeum, qui paulo ante Aethlii locum hnncce indicans, 
fcriptutn il\ius"Opui^v Ί^χμίαν infcribit: non diffimulanda 
viri docti iiegligentia: qui vicinis adeo locis de eadein 
re tam diverfa fcripferit. Aethlium hunc laudat et Cle- 
mens Alexandrinas , in exhortalione ad Graecos. Lyncei 
qui fequitur locus couferendus efi: cum aliis fimillimis 
ex eadem epiilola ad Diagoiam , de quibus υυη feuiel 2 02 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

ante dictum. Scribe «νητι&βΐς^ non οίντι^πίς^ Eleganler 
vero Lynceus uvatn qnae totum annuni fervari poterat 
incorrupta, οΙ\λψ;ορικάύς, tanquam de fervo aliquo loqne- 
relur aut mercenario, ila expreflit, αντεχτρεφουσι βότρυν 
ος ατΓΟ ΈκΛτοαβχΐΰΰνος μψος, ωσττβρ oiyxd'OQ οίκετης 
όίχμένει τψ' αντην sxcau ευνοίΛν. Graeci tempoia fiia pu 
tabant ab Hecatombaeone : cjui Julio Ronianorum magis 
quam Junio refpondet. lioc igitiir dicit Lynceus, Hip- 
poniani Kbodiorum uvam a principio anni ad fineai 
usque perennare, eadem faporis gralia. Caput Vigesimum. 
jippendix ad lihrum nonum, 7Γξοσανο67ΐΚΐ]ςουν Tm 
r/. raeleagrides. Lerus. ^υλοει^ης color. α,ν^Ιζειν 
ττυξος οΙκμαΊί' ΐξιοβολοαξεΐσκον. Horae Athenis 
cultae. ττεξίσκεΚη κοίυμούΤοί. jurulenta ficciora 
quam ajpi. 

SeQUUNTUR Athen, verba: Έιτει όε νολλχκις ημΤν 
Β^ρ-ητχι νερί τε κρεόόν κχ) ορνίθων , κχι ττεριστερι^Ιων, 
ερχομχί v.xyv> λ^ξων οσχ εκ -ττολυχνχγνωσίχζ ενρεΤν )/ίι/- ~Ι 
r^^ljv irxpx τχ νροειρημένχ. Mafurius eit queni haec loqui ' 
facit ancliir. Ait, adjecfurum fe ad ea quae de carnibus 
p. 932. maxime aviiioi, fnperioribus libiis contineantur, quicquij 
affidua veternm fcriptorutn lectio fibi fiiggeret, prioribus 
qtii de iis rebus fermonem habuiiTent indictum. Eft vero 
pars ifta aliud nihil niii appendix quaedam ad librum 
iionum. Ea legilima fedes erat oninium illornm quae 
liic alieno loco obfervantur a Mafurio. CaufTam hiijus 
Λτχ'ξίχς fuo ]oco expoiltam non repeteraus. Prima ob- 
fervatio eft fiiper voce -πβριστ^ριον aut -περιστερβιον, ve\ 
polius fuper utraque: etli difiimulata eft hodie dictio 
νεριστερβιον in disputatione Mafuiii. Addenda liaec erant 
fermoni "jrsp} ττεριστερκγ, qiii libi-o nono contiriPlnr. Idom 
obfervanf?um etiam in caeferis. Tetraonas cnrn phaQanis 
noD Athenaeus eft qui confundit , fed rex Ptolemaeus, 
cujns verba iolum recitat. in qiieis manifeftua» eft oivx- 
ytoXovdOV f iiiil fcribas μετεττεαττετο. tnutato iiumeio pro 
μετίττέμνοντο ^ quod edilnni (il. fequitnr enim ννοβχλκν 
ένοί-ησε irkij^^oc Ait, ττροσχνχνληροΰΗει «ν τχΐς 7Γθλυ3'ρυλ' 
Κτιτοΐζ ΙστορΙχις Τί2ν Ύ-ττομνηαχτων τούτων των είκοσιτείΤ' 
σχρίΰν, χχί χλλην μίχν. Scnbeudum νροαχνατΐετΓληρύκει. LiB. XIV. Cap. XX. 2υ3 

nifi eft iis fimile, de quJbus libro fecundo, cap. i5. 
Ώροσανχττληρονν rivi τΛ dixil Albenaeus pro fupplere 
quod alieut rei άβββ. ucKXrjv μίαν hroptxv , ut Laline 
prirna Μβοτία avr\ τον primus liber hiftoriae. Senfus 
eft : eft ad eos 24. libros L•iftoriarum quos edidil, ummi 
'^infuper adjeciflet librum. Scribi inox jniTerarn Σ,τροΙττις 
'ΤΓχρΙστησιν έν Πανσαν/α. vide libro feptimo, cap. uZ. 
Corrupliis efi poilerior verfuum Auaxandndae, cjuo it 
probatum furiofi hominis eile pavones di'mi alere, έξον, 
inquit, τοιούτους rj 6v χ'γχλμχτ' ΰγορχσχί. Sufpicor le- 
gendum , 'Κξον τοιχντ ηόΐω αγχλμχτ' χγορχσχί. curn ίί- 
ceat emere talia fimulacra quae fint gratiora. De- 
fcriptionem meleagridum qiiae aflertur ex Clyto Ariilo- 
telis discipulo , nemo non videt gallinjs iis convemre, 
quas vulgo Indicas vocamus. Ejue initio fcribunt vcteies, 
έν Αίρψ• neque aliter Aelianiis. Lerus Sporadum una 
eft: de cujus incolis extat dictum Pbocylidis, h^pioi χλ- 
κο/. non temere audiendi viri docti qni 'StXepw fcribi 
volunt ex Stepbani Etbnicis. Edebatnr ante, hxi to σωμχ 
^υλοειόές. Scripfimus χρόίμχ cum omnibus MSS, In eo 
coiTimentano quem fcripGuius, De coloribus, docemus 
etiam ΤΗεορΗΓΒίΙαιη lignei colorls meniiniiTe libro fep- 
limo Hiftoriaruni, capite tertio. DifFerunt, inquil, feniina 
a colorjbus: τα μεν μελχνχ , τχ όε ζυλύΐη y τχ όε λευ- 
χότερχ. quem locum doctiffimi viri depravatum cenfue- 
runt: fruitra. Scribendum, xxi έρυ^ροτέρχν της των op- 
vid'Cuv. fed ron femper haec caro rubet. mufat enim co- 
lorem pro affectu quo movelur. Poilea fcribunt Excerpla, 
τχς oa ΊΓτ^ρυγχς ττεττοίΗίλτχι χρίονύόεσι σχήμχσι ττυροοόεσι 
ττρος χλληλχ χεκρχμενοις. Faa3iliai'e eft apud Graecos 
coniicos. ut coqui inducautur gloriofuli , et de artis fuae 
expei-imentis magnifica praedicantes. Sic in Epicratis 
verfibus qui hic recitantur, 

— έττΐ τοΤς ί' έγω, 
μχγειρον οντε Έικελίχ χχυχήΰετχι, 

τρεφειν τοιούτον χρτχμον κχτ Ιχθύων. ρ.φδ. 

ού •}• χηλισ svdx $ελ(Ρχχχν εγώ κρέχ 
κχλλιστ οΊτωττχ "πυρός χχμχΐς ην^ισμένχ. 
Abfit a moribus noftris omnis vanitas. fed veram bujns 
loci lectionem invifam doctis, vidimus nos nuUo negotio. 
Scribenduin enim, Ουτ ^Άλιςy hdx 8. neque Sicilia, 
inquit, neque Elis talem vidit artificem parandorum 
ciborum qualis ego funi. Siguificat fe cum apud Siculos 
χβρο$ιχίτους, tum apud omnes Gratcos, qui ludicri Olym- 2oi Γ. Casaubont Animadv. in Atiien. 

pici cauiTa in Elidem venerant, nrtis fuae fpenmen edi- 
diffe, el nomen ac famam inde retuliiTe. οϊν^ΐζειν 'ττνρος 
ΛκμχΤς eft, toftura flavnm reddere et χρεμβχλ^ον. 
Obfcura vnx eft τριοβολοκρεΐσκον , in fequentibus verfi- 
bus Alexidis. Si abeiTeiit duae literae σκ. poiTet exponi 
olla carnium triobolaris id enim eil κρεΐον. Homerns, 
AvTocp oys apsTov μεγχ καίββχλεν έν ττνρος Λνγ^. fed 
videndum an fatis conveniat ea interpretatio poetae 
verbis , "Ύειον^ οτττον, ^εραον ενχνλωτερον. Auclor eft 
Porphyrius libro primo, Περί οίποχης έμ-ψύχιαν, moris 
fiiiile Athenis pompam quolannis Soli et Horis fimul 
ducere. De ea folemnitate fentit mox Philocliorus, Ά'^ψ 
vxiot ταΐς ''Slpxtc <^νοντες ουκ οτττωσιν αλλ' ε-ψουσ* τχ 
ν,ρέχ • τχρχηούμενοί τάς ^Έας ανείρη^ειν τχ νερισπελη 
κχύμχτχ Ηχι τους χύχμούς. quid proprie ττερισκελ^ς di- 
catnr, ante eft expoBtum, libro undecimo, capite feptimo. 
ufui'patur de omnibus quae tolerare durum eit et mole- 
ftiim. et Ίτερισπελως (pSpeiVf pro aegre ferre. Menander, 
Ό yxp μετρίως ττρχττων ^ ττερισκελεστερον ' Ανχντα τ 
ccvixpx Αχμτρ/χ φέρει. Ait, τχ όε όπτχ των εφ^ων ωμό- 
τ>•ρχ κχΐ ζηρότερχ. Videtur hoc, et rationi confentaneuru, 
ut licciora fint afTa quam jurnlenta: et ex Ariftotele 
pelitnm, cujjus modo noraen pofitnm eft: tamen aliter 
babet utrumcjue. Audiamus magiitruni , Meteorolog, lib. 
qnarto, ίηρότβρχ τχ έφ^χ Twv otrTwu' ου yxp άνχσνα 
εΙς χύτχ το ν•γξ)6ν τχ έ-ψόβενχ. κρχτεΤ yxp ν εζω^εν <3'ερ- 
μότης Tyjc ρ.ντόζ. ει ίέ έπρχΤΒΐ "η έντος είλχβν χν εΙς έχυ- 
την. Mendofe fci'iplum , τχνρων τχξΐΜέρων φλογ/ίβα• 
Dalecanip. τχκερχ φλογ. propius ad editara lectionem 
accelleris, fi icribas, Τχΰρων τ όξυπερων φλ. Caput Vigesimumprtmum. 
tiocyouov. Simonidis fordes. Notafordium, muneri 
mijja vendere. οτξίχοοε^ olsTsots. οελφχκού ^εςοίιο- 
rottoV' ξύξος• ε et ω confundi, οΐΰξουσ^οα pro 
ccvopova^cci infigni loco refiitutum. Refuiantur 
qui Strabonem negant ejffe Strahonem. Pernae 
ΚιβυξίκούΙ et ΚανταβξίκΛί- 

CJT ΊτχρχτεΒέντοζ χύτω έιτϊ την τρχνεζχν χχ^άττερ xxi 
TOii αλλο/ς λχγωοΰ. ηοη eft α reclo λαγωος, ut puUiuul LiB. XIV. Cap. XXL 2o5 

interpretcs: fed a ncutro KotydSov. fruila leporina folita 
ilngulis convivis apponi, Graeci vocant λα^ωχ^ ut ino- 
nebamus libro nono, capite decimo quarlo. Neque exi- 
ilimanduni efl; in eo convivio ciii Sin)i)nicles interfuit, 
fingulis convivis integruin leporem fuiile objectum : fed 
unicum menfae fuifle illatum , et a carpo in partes tri- p• 9^* 
butnm : quod etiam declarant in diclo Simonidis haec 
verba , ούδ' ευρύς ττερ έων, ΕίΙ auteni Honieri verfiis 
veniifte νχρωόη-^είς. Ait, όντως ό' jjv oSc ΰίλη-^ύοζ κ/μβιξ 
c Σιμωνβης κχΐ αίσχροκερόής, Hoc imilLi lellantiir. Ari- 
llophanes de Simonide jactatnm inille proverbinin indi- 
cat, Υ%.έρ$ουζ επατι nav iiri ρητός ττλέοι. Taceo quae de 
hujus poetae avaritia et fordibns Pindai-us et Theocritus 
dixerunt. Callimachus, — ου yxp έργύτιν τρέφω την 
Μοΰσχν ΰος ο Υίεΐος 'Τλλίχου νέττονς. Addit, folitum Simo- 
nidem quotidiana munufcula qiiae fibi ad viclum mitteiet 
Hieroii, venderet. Magnum hoc i-eftricti animi indiciiim 
iemper ell L•abitulD , habeturque, JNicetas Choniates de 
Joanne Pnzeno, κ«/ σμικρολο<γίοίν νοσούν, x*i γλισχροτητα^ 
Mxi Tci νεμνόμενα πολλχΗΐς τόνν έίωί/μων ανέτεμττεν εΙς 
το τοΰλητηριον. et narrat idera de hoc Joaime accidifle 
iionnunquan], ut res easdem ter libi miflks ter venderet. 
8ed qui boc faciant facile exciifet et culpa libei-et Ti- 
berii Impeifatoris exemplum : qui mullum ingenlis ibrmae 
miirnm fibi in macellura deferri et vaeiiire juffit, ut 
riarrat Seneca epiftola nonagefima quinla. fcribendum. 
Οϋ^χτος ίε Ύηλεκλείόης μνημονεύει iv "ΣτερροΤς. vide 
libro nono, capite decirno qjiarto. ibi etiani de voce 
vtroyxaTpiov. In parodico verfu MaliOnis legebatur 'Arp/- 
%«C οιετέχς. etu non ineple, falfo tamen: narn line omni 
tlubio imitatur Homeri vei lum , Ότρ/χαί , οΐ&τ^οίς^ στχ- 
φνλ^ βτΓ/ νωτον έίσχς. quare verte unius colons , unius 
aetatis. Scribe deinde, -πολύ όέλφαξ σιτευτός ετρυξε, 
Sequitur, Δδ'λφΛκα 6ε ύρσενικως ε'/ρηκε ΥΙλοίτων εν ΪΙοιη- 
ΤΜ, όελφακχ όερχιότχτον. Νοη iacile credam verbum 
Graecum eHe όερχιον t ρΐ'ο eo qui amplae cervices ha- 
beat MSS. optimae notae , 6έλφ»κχ όε ρχιότχτον. ne id 
quidem agnofcimus jpro Graeco. auctore Hefycli. ροίρος 
veteribns Graecis idem fignificavit atque Ισχυρός, an ea 
vox locnm hic habeat nefcio. Lego vero, όέλφχπχ ί' 
ωρχιότχτον, porcum grandiufculum , et mactationi op~ 
portunum, w et e paffini in MSS. confunduntnr. inde 
error. Locum Eupolidis quo probatur dici την όέλφχκχ, 
ita editura: ουκ άΚ&ύίϊιον ί^λφακα ■{■ oUv 3•' είστίχ^ ν,χϊ 2θ6 ί. CASAUfiuiMi Animadv, ιν Athen. 

f μύλκ Ηχλην , ita emendamus ex vefiigiis corrnplae lec- 
tionis: Ύ<χλαι<^ηνον όέλφοίκχ ανοίοντα -^' εΐστί» , καί 
μΰλχ Ηχλην. id eit, qui convipio exhibuit lactentemf et 
adhuc fine dentibus porcellam, valde pulchram, quid 
fit όέλφαζ γαλχδ'ηνος fcimus ex libro nono. Ait, "Or/ 
is 7θΐζ 6'ίΚωσιν υβριστικώς irocvv εχρωντο Λακβί. Haec 
erant illis adjicieiida, quae de iervorum variis generibus 
disputatd ΓαηΙ libro fexto. Άν6ρονσ3'Λΐ nihil aliud Graece 
l(jquenlibus Ggnificat, niii pervenire ad virilem aetatem. 
Quare ii verum eft quod narratur mox , Lacedaemonio- 
rum leges cerlam conftituiiTe poenam herie Ilotum, sl 
μη €vihOttoi6V ίχύτούς άνόρονμένονς: fequitur fuifle Ilotes 
omnes ηβηόον occidendos prius quam viri fierent. fed 
Loc qiiis credat? cuiii ne infenfifnmi quidem hoftes id 
feciire iiiii rarifnme legantur. Non abeft quin fraudem 
p.gSS.hic aljquain impiui bomines fiiit fraafi. atque adeo ita 
eft: nain aiictor fcripferat τονς αόρονμενουζ. Omnina 
Lacedaemonii otvapodaSxi quidem fuos fervos, et volue- 
runt et fiverniit. at ίχίρουσ^αι eosdem, id eil corpu- 
lenLos evadere et nitere neque voluerniit neque fiverunt. 
Eii qiiain ridiculam fenleutiam lilerulae unius adjectio 
eiHciat. TO χόρουσ^Λΐ proprium eft t^ ενεξίχ, quaoi eife 
ait Ariftoteles ττυκνότητχ σαρκός, id eft, ύάρότητα. Atlie- 
iiaeus hoc veibo expieffit quod pluribus modo dixeral, 
νπερΛκμχ^ειν την οίκετιπην έττιφάνειχν. contra, ftrigofum 
effe macilentum , fquallidum atque horridum , figna funt 
bominis miferi et male habili. Non efl: autem miranduai, 
Spailanos qui legitimum cingLdi niodum liberis fuis pi-ae- 
finierant, quem non liceret impune excedere, erga fervos 
fuos iuiire iniquiores. Ut probet Strabonem Τεω'Ϋρχφου- 
μενων eruditifiimum fcriptorem, non adeo recentem auc- 
tuiem eiTe, ac videretui' nonnullis, ita fcribit, Xiysi yxp 
uvTOv iv τη έβόόμη της χύτ^ς -τρχγαχτε/χς 4γνωκεν»ι 
UoosiSwviOVt τον α'ττο της στοάς φ'.λόσοφον, ου τολλα'κ/ς 
μεμνημεβ'χ, συγγενόμενον 'Σκινίωνι, τω την Κχρχηίόνχ 
έλόντι. Ιη libris Stiabonis Lodie iila non legas. Sed ο 
bene qnod difeite Athenaeus librLun nominat, ubi de fe 
et Scipione Africano magims aiictoi' erat loculus. ni fe- 
ciiTet, color aliquis futurus erat tenebiioris illius ca- 
lidifiimo mendacio, qui probare liinc nititur dudum 
Strabonem fuiile : neque Slrabonis fed Stratonis nomen 
praefcribi debere iis libris quos hactenus pro Slrabo- 
nianis omnes omniutn aetatuin eruditi habuerunh Tu 
vero oiaiTUcine libri leptiaii jacluiam farci, et lacunam LiB. XiV. Cap. XXI. 207 

imple fl potes: atque ego fpondeo tibi, quod ex integris 
libris fuis Athenaeus prompfit, fore ut reperiamus et 
nos in noilris integratis. Ejusdem farinae alterum quo- 
qiie Lucurnonis illius argiunentum eil, iion eiTe Strabonis 
haec, quia fcriplum fit hodie in codicibus Strabonianis 
τχΐς Κανταβρίκαις ένάμιλλοί'. non nt hic τιχΐς Κιβυρικχΐς. 
ridiculuai caput: nam G pondos habet haec ratio, per 
lianc monArificani Circen neque Plato fuerit Plato, neque 
Ariftoleles Ariftoteles, neque Theophraftus erit Theo- 
ρΗΐ'3Π:ιΐ8. Pluritna enirn , vt faei)c indicavimus, ex ifto- 
iiun libris aliter defcripfit philologus, qiiam Labeantur 
liodie in vulgatis edilionibus. Ofnnia deniqne ii huic 
aigitmentationi locuni datnus, εν^λλα γενησεται , ut ait 
poeta. Sed valeat infrunitus crificns, cnm perverfo ifto 
jiidicio. Porro de lectione Sfrahonis ad Strabonem egi- 
mus: bic aalem iidei noftrae caniTa eara expreffimus 
γροίφην , qnam fcripti omnes exhibebant. Culpam bic 
c.oiiimifrani Atbenaeone atlribiiarn an exfcriptori, incer- 
lus aniDii liaf^ieo. nam illa μνημονεύει 6ε αυτών Έ,τρχ• 
βων^ 1ί ifa accipias, Pernariim mentionem facit Strabo .• 
nibil velat credere locum Strabonis ab Albenaeo bona 
fide recitatum, a librario fuiiTe coi-ruptum, qiii peinarum 
Cantabricariim nomen audiverat nunquam : Cybiricas 
vero iive CybiratUas m'do nominatas Alhenaeo memi- 
iierat. Sine cauiTa autem voci Χ\.ομτΐέ\<αν defectus et vitiip.936. 
uolam praefixerunt. eam tolle: nibil enim deeft. Caput Vigesimumsecundum. 

ΤζΌφαλίί" Σ/κ^λ/κ)? Cafeus Τξομίλικο^• Prou. ex 
depravata hctione fictum^ Jovis lac. ζϋτίοτξοί- 
γ^μ» Maefon cocus et tetlix. Megarenfea l^i- 
faei, Olim iidem coci et popae. jilexander vic- 
timarum e Macedonia accerfu. oξy^ΰCσt^κoc>βlcra^ 
Olympias iis dedita. ferpentes ad illa facra 
adhihiti. Us nomen aqyoKdi vel ct^yoi?. Volumen 
epifiolarum, Alexandri , et aliorum ad Alexan- 
drum. 

ΚΠΕΙ ds %λΙ Σ/«ελ/α$ (χνχημχ τρο<Ρχλ1ς η$8 εστί φ: 
allndit ad poetae alicujus verba, Ariitophanes Vefpis. 2θ8 Ι. Casal^i]om Animadv. ιν Λτηεχ. 

Ύροφχλίίχ τυρού "ΣΐΗελην κχτείηίοζε. et rurfns in eadem, 
ΆτΓοόράς yocp είζ τ-ην ywvtxv τνρον ^πoλvu Κχτεσί»έλι<^β. 
Cafeus qui Τρομιλιχος noininatur in libris editis, Brevia- 
tori eft, 'Στρομιλικός. quod fi rectum eit, Σ,τρομίλειχ 
utiqne mox fcribendura. alterum malim. Noli quaerere 
quid appelletur Jouis Lac , ifto verfu queni recitat dip- 
nofopbifta: Kai rvpOQ οττίαζ έστι και Διός γα'λα. e Cy- 
clope Euripidis eft liic verius. Ibi hodie fcriptum βοος 
γοίλχ, quae vera efl: proculdubio lecliot Faceti fane ho- 
iTiines, qui hovem in Jouem mutarunt. quanto hoc ma- 
jus, quam ex mafca elephantum. Eruditiflimus paroe- 
miographus ii Euripidis codices infpexiiTet, deprehenfum 
errorem eraendare praeoptaflet , quam Cbiliadas fnas 
ficlitio proverbio reddere auctiores. Άττοτρχγημχ inter- 
pretatur Atbenaeus apud Eupolidem , λεί-ψχνον tucv τρχ- 
γημχτων Hxl τροοξίμων. ex his emendabis ΗεΓγΛϋ codi- 
ces: ubi perperam fcriptutn ύποτρύγίΐμχ , λί/ψανοι/, 
βρωμχ. Seq. Φιλητιτίάης εν Ανλοΐζ , Ύους δε Ttvpii(pdut(i 
χχ} τχ λά^χνχ τχυτ έχων. conferenda haec cuni iis 
quae fcribit Pollux libro fexto , capite nono, ubi aliam 
lectionem invenies. Poftea coquus inducitur μχγειρικοίς 
mullas ρήσεις ex antiqnis poetis recitans : qiiae illis fiint 
adjicieiidae , de quibus libro feptimo, capite undecimo 
diximus. Obfervat ifte dixiiTe veteres τον μεν ττολιτίπον 
μάγεφον Μχίσωνχ, τον ό' έκτόνιον τέττιγχ. qua de re 
Feftns, Maefon, perfona comica appellatur , aut coci, 
aut nautae , aut ejus generis, dici ab inventore ejus 
JUaefone comoedo ait ^rifiophanes grammaticus, at 
Hefychius fcribit hoc nomen per ου. Μοΰσωνεζ, inquit, 
ο/ κορυ(ξ>Λ7οι των μχ^είρων^ tj οι τεχνΐτχι. fed verba funt 
ejusdem alio loco, Ύέττιζ ε^ω τον συνήθους ζώου irxpx 
ΆττιποΤς, Οι των μχγείρων ύιτηρέτχι ^ένοι, οί ά έντοτιοι 
μχίσονες. Obfervo etiam inter comicas peiTonas unam 
fuifle quae ^ερχττων τέττιζ dicebalur, auctore Polluce 
libro quarto. Paulo poft pro κ«< Φιλημων 6ε -που QtjsIv, 
aut erravit librarius aut Albenaeus: Stratonis enim funt 
veifus , nou Philemonis. vide libro nono. Megarenfes 
veteris et antiquae Graeciae diftinguuntui' ab aliis Me- 
gareniibus Siculis cognomine Nifaeorum. Tbeocritus, 
Ν/σ«Γο; Μεγαρείς χριστεϋοντες έρέτμοις. et Athenaeiis, 
p-937-bic, τον Μχίσωνχ εκ των έν Έ,ικελίχ (prjTiu εινχι Μεγα- 
ρέων, κχΐ ουκ έκ των Ν/σα/ων. Nova fuit et infolens 
illa coqui gloriatio, qui apud Pofidippum hos verlus 
proferebat, LiB. XIV. Cap. XXII. 209 TocvtI μεν ovv τοιαΰτχ, συμβχίνει ίέ η 
νυν μοι ΙίΛΗονοΰντι ταρχ τω όεσιτότ^ 
ύστεΓον^ ονχ αλούσομ' έκφ^ρων Mpdxc, 
Moris fuit coquis cum cibos mercede conducti paraient, 
furto quicquid poiTent auferre. Jdeo folili janitores ex- 
cutere diligenler cum abirent. Hoc toties jam probatum 
in fnperioribns, ut exemplis non fit opus. ifte vero co- 
ijaus, vel quod macilentas carnes habuiiTet defpicatui, 
vel quod propter tenuitatem apparatus, ant vigilantiam 
cuftodis appoliti noii potuiiTet, id nunc gloriatnr, et laudi 
Cbi vei ti pofiulat, quod janitores fe non eflent in fraude 
et carnium furto deprehenfuri. Simillimus eil apud co- 
micum initio Pacis locus : nam ibi famulus qni fierco- 
reas turundas fcarabaeo pinfebat , hoc unnm falteiu ex 
ea opera confequuturum fe praedicat, quod nemo illum 
fit accufaturus , quaii mandentem inter pinfendnm : quo 
nomine faejDe famelici aut gulones fervi poenas fordidis, 
vel delicatis heris dabant: uam utrosque hoc facto of- 
fendebant. Ariitojihanis verba funt, 

Ένος μεν ώ όίνόρβς άνολελυσβ'χι μοι όοχ». 
ονόείς yxp αν (^χίη με μάττοντ iad^isiv. 
Aeftimet ex Lis eruditiis lector qiio jui'e, quave injuria 
in tertio verfuum PoUdippi negationem tollendam inter- 
pretes cenfuerint. ut taceani de labe verfus. Multa in 
iis quae deinceps recitantnr, et mulila et corrupta fnpra 
butnani ingenii conjecluram. Simonidis teftiiuonium for- 
taiTe ita non male fcribas : χ' ωσα SsoSv σχφΰϊς έμίστυλχ 
xpex εΙ$ϋύζ• quae ad Oeos fpectant , ea perite paravi, 
Deinde. T/ κα/ γαρ ου κχλωζ ένίστχμχι ; ηοη Ηχκως. 
Transeainus ad fequentia: egent enim cenfura noftra. 
Ait, έμφχίνει ί' χύτων την έμτειρίχν ^ χχϊ ή -προς Άλβ- 
ξχνίρον Όλνμτίχόος ένιστολή. ττροτρεττομέντ] yxp μχγει- 
ρον χύτ^ τρίχσδ'χι •θυσιών βμνειρον t η Α^^'τ^ρ φί/ο"''» Πβ- 
kiyvxv τον μχγειρον λχβε ττχρχ ττηζ μητρός, οντοζ γαρ 
oTis τχ ίερχ σου τχ ττχτρωχ ίν τρόττον 3'ύετχι, κχι τχ 
xpyxy διχχστιχχ κχΐ τχ Β«Ηχ/κ« Όαχ τε Όλυμττιχς -rrpo- 
^ΰετχι, ουτοζ ο1$ε. μη ονν χμελη^ηζ, άλλα λχβε, χχΙ 
χιτόστειλον ττρος έμε την τχχίστην. Dicebat modo Alhe- 
naeus veteres cocos rituum facrificandi et ιτχσηζ της 
εύηχης notitiam L•abuiίΓe. JN"unc ait, pofle id ipfum 
conilare ex Olympiadis ad Alexandx-uin epiftola. deinde 
ipfa Olympiadis verba profert, et quod inilituerat, clare 
probat. quid dico probat? imo vero probabat olim: 
nunc perverfa lectio bujns loci fententiam omnem per- 
Cafaub. Anim. in Athen. T. III. Ο 2 ΙΟ Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

vertiL Nam ineptiffitnum eft quod vulgata fcriptura con- 
tinet. Initio petit mater a filio, ut coquum fibi faciificandi 
peritum ernat : deinde autem oiFert e veitigio eadem filio 
fuo Peiignam coquum plane qualem fe deGderare dixe- 
rat. Enimvero il habet bonum •^vTJjVf cur usque inde 
ex Afia, aut India fibi petit milti? Sed neque illud in- 
p.gSS.telligo, quorfum Olympias Macedoniam inhabitans , eum 
deiideret qui Afiaticorum facrorum ritus norit, Graeca- 
nicorum aut Macedonicorum ignoret. nifi putemus, quod 
abfurdiffinium eil, more popixlorum Orientis facra fac- 
titafle Olympiadem. Quid multa? interpretum qui baec 
abfurda concoxerunt, lloiriachum nemo fatis depraedi- 
carit. Legenduiii aflirmo, ττροτρενομένου yocp μοίγειρον 
»ΰτω "ττρίχσ^αι θυσιών εμττειρον y η Μ'^νΡ Φ>1<Τ(• i^ eft, 
nam cum Alexander eam hortatus ejfet ut ad fe mit- 
teret popam facrificiorum peritum , ait mater : Accipe 
popam Pelignam α matre tua , etc. Cur e Macedonia 
victimarium accei ilerit Alexander , obfcura caufla non 
eft: nam et pietatis intererat, et exillimationis illius, ut 
more patrio facra faceret. quod oilendit Olympias ma- 
nifefto cum rubjicit: otJroc y«/i oJde rot hpa σον rx ittx.- 
Tpwx. Quaeiiarri autem funt ocpyoc facra quorum Olyni- 
pias meminit? quae itera illa ί/κ«στ<κα'. Prorfus nifi 
ineplire volunius, legendum , κχί τα οργιχστιχχ, «xl τα 
Βχκχιχΰί. Olympiadem valde iailTe deditam orgiafticis 
facris etOrphicis, difei'te Plutarcbus fciibit in Alexandri 
vita. Addit idem, folitam Olynipiadem manfuetorum fer- 
pentum genus quoddam ad ifta facra adhibere: qua de 
re multa etiam Lucianus fcribil in Pfeudoirianti. Ex 
Suida et Hefychio conjicere efi, οίργόλοίς vel αργχς iftos 
angues fuilTe appellatos. Qui horum Hieniiniiremus, pu- 
tavimus aliquando poiTe hunc locum in eam fententiam 
accommodari non niagna mutatione : ut dicat Olynjpias, 
illa etiam facra Pelignae efle nota, ad quae ferpentes 
argae adbiberentur. Sed displicet iiobis jure merito baec 
fententia. neque diibitamus veruro efle quod prius dixi- 
nuis. Quaerant etiaui doctiores quaenam illa fint facra 
οσχ Όλυμτιχς Trpo^usrxi. iios qui fruilra quaeiivitnns 
legemus interea , οσα Όλυμνίχ. ea facra intelligit, quae 
Olyinpiae fiebant ab agoniilis prius quam certamen ini- 
rent. Sciendum aulem, exlitiiTe olim in doctorum biblio- 
tbecis epiAoIas Alexandri , et aliorum ad Alexandrom. 
multa harum menlio apud veleres fcriptores, ut Plutar- 
chum, Atbenagoram, Athenaeiiin, alios, ied et Grammatici LiB. XIV. Cap. XXII. 2 1 1 

eaiiiin teilimoniia aliquando iilniiliir. HefycLiue, in voce 
σκοΐίος f quae ΐνίαοίοΐοηιιιη liijgiu f)raetoieni judiciis 
jii-aelectum fignificabal, ;; λίζίζ itshxi , ait, έν ταΐς έτι- 
στολιχΤς Άλδξχνόρου. metninit f\ in Αρότανο/. ejusdem 
verbji funt quae fubjiciam, ΤητιχΛ τταρα Άλίξχνόρω έττι• 
στολα/. νοτηρίΛ οίτού HotXovusvoi. corrigendum , Tcotpx 
'AKs^xripca έν ένίστολχΐ'ζ. E|.iilolaruaj Olympi^dis ad 
filinm rneiuinit A. Gellius libro i3. capite quarlo et 
Pollnx lib. 7. cap. 9. oblervans nurninari Olyn)j)iadi 
ipiovpyeiOv, q,ui dicitur vulgo Ίατύν. riam ita fcribi debet 
is Joriis. et iterum mox legendiim βέλτιον 6s 6 ίστοΰν» 
vel ίστενν , ut in GloiTario fciibilur, pefiinie libri Pol- 
lucis dijTSvwv.^ £an)m quas ad malrem fcripferat Ale- 
xander mentionena fecere item niiilti. Octavius Minutius 
Felix , Alexander ille Blacedo infigni volumine ad ma- 
trem fuam Jcripfit metu fuae potefiatis prodiium fibi P• 9^9• 
de diis hominibiis α facerdote fecretum. Pollux libr. 6. 
cap. 12. 4v Άλεξοίνόρου νρος την μητέρχ έττιστολ^ , μέ- 
μνημχι έν άλλοις σκεΰεσί ν,χϊ τον μΰστρον Βυρφν. Caput Vigesimumtertium. 

Ceryces Athenienfiam. ξεζβιν ίτΐ) Τον ^υειν- εξοείΡ• 
BvstV' οξοίν. antiqua facrificia.' οΙνΛΎξΰίφα>) ττοί. 
Xcciocl' Clidemi Attliis. Prov. Kottvog οντος εστι 
ΐίχλαίφοίτο^' Falaephatu^ mythographus. rc ου% 
οξωμενον K(x,%oivov. τίεξίστΐοοεϊν τον osaTTOTYiV' 
στίοοεΊν' myma et miDjarcys. νομχς, ffalbna 
Numidica, Phikmonis, '^ΚξΤίοίζομενος- 

JrAMlLlA fuil Athenis Cerycum^ quos ait Diodorus Si- 
ciilus μΒτενψέ'χβχι «Vo τίοι/ AlyvrrTloov "ΤΓχστοφόρων. 
eiant fane et paftophori Aegyptiorum, et Atheiiienfiiim 
ceryces facrorum adminiitri, popis et viclimariis non. 
diffimiles. Propterea fcribit Atlien. οτι σεμνον tj μχγειριχη 
μχδ^Βίν έστιν έκ τ£ν Ά^ψ•^σι κηρύκων, inepte facias fi 
vertas hic κήρυκες praecones. Homerus , inquit dipno- 
fophifta, To ρέζειν έιτί τον &ύείν τάσσει, id. eil, (juod 
nos <d'vsiv dicimus, victimam Ώβο mactare, id Homero 
efi ρεζειν : vel fimpliciter absque ulla adjectione : vel 
adjecta voce ιερεΐον, aut alia fimili, ut — (^οίβω ^' Ιερην 
έκχτόμβην 'Ρε^χι virsp Αχνκων. fic Latini cum faciam 

Ο 2 aia Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

■^itula. Plutarchus de iis loquens, qui diis hoftia» primi 
mactarunt. ταραττό^βνο/ κ«/ ίειμοίίνοντεζ > spdstv έπάλουν 
ΜκΙ pi^siVt «ί τι μέγ» ίρόοντες το &ύειν εμ'φνχον. Athen. 
verba ηοη recte accipiunt interpretes. Addit, το ds <^vstv 
έττΐ τον ypxiaTx μεταόόρνιχ ^υμιχν. antiquiffimi homines 
cum facrificia cruenta ignorarent: hoftiarum loco vel 
folia et glandes dum ipii SLdih.\xc έβχΚχνηφύ^ουν. vel -ψα/- 
ατχ et fractas fruges diis offerebant. atque boc illi vo- 
cabant d^Csiv inquit Porphyrius ΥΙερΙ αποχής έμ-^ύχων 
libro 2. et obfervant critici nunquam apud poetam το 
dvsiV mactandi fignificatione eiTe poiitum, fed του dv- 
μίαν. Sequitui', ««< o/ trxXocioi το <^ύειν 6pxv ωνόμχζον. 
id eft, $pxv veteres ufurpabant pro mactare et jugulare 
victimas, quod nos hodie ^ύειν dicimus: etiatn gram- 
malici 6pxv exponant ^ΰειν. et ita ftatim accipitur. eipoov 
01 κήρυκες, id eft, faorificabant ceryces. at verbum 
•^ύβιν iigniiicare χττλϋίς agere , quis docnit interpretes? 
Mox , κήρυκχς dk χυτούς xiro του κρείττονος κνόμχζον. 
reddit rationem cur facrorum miniftros κήρυκκς appel- 
iarint «iro του κηρύττειν , quod eft, aliquid proclamare. 
a praeitantiore, ait, parte muneris quod obibant fic dicti. 
lidem namque et hoitias mactabant adolebantque, et cutn 
fiebant facra, populum initio jubebant favere linguis 
acciamantes , Κυφημεΐ'τε, σιγή ττας έστω λ&οίς» peractis 
vero folennibus religionis , populum demittebant his ver- 
bis, Axuu ΰΙ(Ρεσις. id eil, extemplo , vel ite : Mijfa efi. 
Haec pars eft miniilerii cerycum, qiiaai vocat auctor 
priorem et praeftanliorem. Quod fequitur, xvxyiypxirTxt 
τε οΰίχμοΰ μαγε/ρω μίσχος , αλλ* κηρυκι, qui de Ηο- 
ρ.94ο. niero putant accipiendutn Qiultirariatn errant. Non du- 
bitamus nos, aliorfum eiTe haec referenda : puta ad leges 
facrificiorum , qualis illa regia lex fuit, cujus meminere 
Pollux et nofter libro fexto. Ea lege et iimilibus aliis 
definiti erant ΓυαιρΙυβ facrorum, et quantum caique dari 
de publico deberet. Ait igitur Atbenaeus, in nuilo bu- 
jusmodi moniimento vetuftatis fieri mentionem μχγείρων, 
fed femper κηρύκων. Legebatur , Έν ίε τω νρώτω Τ))ς 
Άτδ'βος Αημος. emendavimus Κλείόημος. cujus fcriptoris 
Attbidem et Athenaeus, et alii laudant faepe. Athenio- 
neae ρησεως verfum duodecimum, fcribe boc modo, 'Shς 
ην 6k TO κρέχς ηίιον άνθρωπου κρεων. cum vifa ejfet 
occifae victimae caro fuavior humana. fic ilatim , ως 
6' χτΓχζ της ήόονης Έαττειρίχν τιν ^λχβον. Deinde mu- 
tata diftinctione, τχ σττλοίγχνχ τοΤς •^εοΐσιν ότττωοι (pkoyif LiB. XIV. Cap. XXIII. 2i3 

Αλαί ου ττροσοίγοντβς. Pe fale qnod ait Atbenio, verum 
eft. Lege omnes facrificioruni defci-iptiones apud anti- 
qiiiirimos poetas : nulla iiscjiiam falis nienlio. Praeterea 
fcribit Plutarcbus in 8. Symponacor. ϊτζδνΐύν is «α/ roCc 
ii-psTc '/σββν sTt νυν οίχΒχομένουζ' dyvevovTSc 6s «α/ τον 
uKa φ6ύγουσιν, ως μ•ητε ο-ψον τΓροσφέρεσ^αι μηόβν αλβσ/ 
<9'ίΐιλΛΤτίοΐΰ μεαιγμένον. vigefimo feptimo. Κχινος γχρ έσην 
ουτοτϊ νίχλχίφχτος. Omnino hxivoc Kgendnm, ηοη κο<- 
νοζ, iit placet Dalecampio qni efiaiii ταλα/φατος veihf. 
fama puhlica: quaix eiTet τταλα/Λ (ράτίζ^ tam aliena vero 
fentenlja ne refutaii quiden» mtrilnr. Euftathius polt- 
quam de Palaephato nobili mylliographo locutus eiTet, 
addit, Παλαίφα'τοϋ de μέμνηται κχί Ά3'ηνΆΐος , evd» 
μχ'^είρου σοφιφμένον , Kxt την οίκείαν τεχνην αίτοσεμνυ• 
νοντοζ , εφη το, κχινος ούτοσι Πχλχίφατος, ο S^ κχΐ 
Ίτχροιμιχζετχι εΙς τους ■}η3'χίΐχλογονντχζ τχ μη οΤχ τβ 
ιτροσοχην εχηιν. Palaephatus antiquirfimus auctor de fa- 
bulis veterum ita docte et accurate fcripfeiat, ut locutn 
proverbio fecerit, quod hic iifurpatur. natn ul de exi- 
miae foriiludinis viro dicebant «λλος ούτος Ήρακλ^ί: 
fic de eo qiii mendacia fingere probe noiTet, ac rebus 
incjedibilibus Trid^xvoXoyixv ττεριαίττειν, dicebatui•, κχινος 
ούτος ΥΙχλχ/φχτος. Efl: vero obfervandnm in Atbenionis 
ρησει pronunliari bunc verfum non a coquo, fed ab eo 
qui cum loquebatur coquus. Ejusdem perfonae eft bic 
quoque verfus paulo pofl; : "Αν^'/ίΟ'τΓδ Χ»7ρε ττερινό6ει τω 
[όέσττοτ^ , de quo mox dicemus. 3θ. verfus eft hypernie- 
ler: feqaens foede corruptus. anxilium a libris cenfeo 
expectemus. hoc folum tulo videmur polTe tentare , — 
όιέλίχβε ΥΙερικομμχτίοκτιν έττιρρχνχς. μετέιτειτα ίέ Ιχ^". 
Arte coquorutn ita interdum cibi diffimulantur conditura, 
ut cum eos edas, nihil minus putes eiTe quam quod 
edis re vera. Exemplo fit ille qui de rapis fecit apuas, 
ut diclnin libro primo. Eo refpicitur verfu 32. cum ait 
coniicus έττεκτκυκλησχι το ούχ οροόμενον λχχχνον, infe- 
lunt enim coqui in convivia olus non quale Γοϋΐυηι ver- 
fari in hominum adbnc ττοηφχ^οΰνταύν menfis : fed arte 
paratum, fic, ut olus non videatur olus. 34. et fequentesp.941. 
Jic accipe. Pofteaquam propter diclas voluptates pluri- 
mum quisque ab eo afuit, ut bominem occidere atque 
effe vellent: tunc omnes cum pritnis aactoribus vitae 
hujus volebant vitam degei'e : tunc roepere botnines in 
unum congregari, iirbes condi : atque id beneficium 
mortalibus imputat ars parandi cibos Haec mens eorum 2ΐ4 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

(jnae dicit coquus ad verfuni £j. usque. Ibi interfatni' 

atter, et ait, "Av-^pcairs χχΤρ& , ττερητόόει τω όεστότ^. 

Hic cum aiidiiilet coqiium magnifica de fe et arte fua 

praedicantem, ίρΓιιιη Talutat ceu magnum aliquem virum 

et ut fervile juguin excutiat, fiiumque L•erum jubeat μχ- 

Mpxv κλχίειν, hortatur. qnafi diceret, lem eiTe indignam, 

fi adeo perilus homo tam nobilis artis, fervitutem fei^- 

viat. Exiflimamns lianc ^ΐΐ^ fententiam iftius verfus. fed 

■n-epixoietu nulli prelii verbnm ferri bic non debet. 

Scribo , νερισ-ττΰάεί τον όεσπότην. obfcenum verbum eil 

στΓ.οόείν apud comicos. fed quod lioc loco nihil niii con- 

temptum iignificat. eft eninj extrema coiilHnieiia quae 

homini. libero .fieri poteil, cogere aliquem pati mulie- 

bria, fic apiul Calullum et alios Latinoruin ejusdem figni- 

ijcationis verba capi non negabuiit eruditi. 45. fcribe, 

αλλ» όενρό μοι σννέσ^ΊΒ. Per υ mox fcribendum 6i»- 

^ρυμαχτίίεζ' alii vocant ^ρυμαχτΐ6χζ, vel έν^ρυμμχτί6χς. 

, In verfibiis Pofidippi fcribe, 'Ρ?*θ£ κριτικϊΐν ττρος τον-ψον. 

et, χνανστικος ττροσχνχνστίΧ,οι;. vel τροσκχνστικοζ , ut 

oliin Tuinebus. In Ecloga Antiplianea , Ovkovu to μεν 

γλαυ^ίίιον ωσνερ Άλλοτε "Έ^'^ειν έν χλλ. Ι η Batonis pe- 

ricopa, Τ/ σοφόν κχτχλέλοιτέ τις ημΤν Άκτβης. ejus 

ρύσεως poflrenujs verfus ηοη habet pleuam fententiam 

p.942. neo rnetiMim. Scribo, .Τα μέγιστχ. itonx τχυ^' \ οσσχ οί 

τεΒ'νηκότες. inlerrogatiis an in arte fua novi aliquid ex- 

rngitafret: JSgo vero, ait, maxima, quot autem funt quae 

ιηνβηίβί? inquit alter: refpondi^, quot vel omnes prio- 

res cjui nnnc fiint tnortui. Poil lam inulta exponitnr 

tandein , quid iit myma: οτι σπενχζ^ται εκ κρεων κχι 

αϊ'αχτος. Reperio aliara paratiiram apud iiefychium, cu- 

jns verba ita fcribenda, μναχ, •Ο'ριόχΗαν rplnux, κχι 

ύποχ^υμχ τι' Ac videtur Alhenaei myma , alioruin elle 

niimarcys, de quo edulio Herychius et Pollux. Cratinua 

qui <!e repnblica TlieiTalornm fcripferit, alibi quani bic 

non inventas nobis : et fortafTe melius Κρ/τ/ας: de quo 

et ejns Politiis ante dictuni eil. Mox fcribi poteft, sirs 

Ιερεΐον ^ είχε μχττνη. omnino autem, e^ ov xxi ^Ap- 

τεμί^κρος ■πχρέ&ετο μχρτϋρίου Άλεξιόος , ηοη μχρτΰριον. 

Quid appellet Alhenaeus dakoyijv , quid όιεσκευχσμένον 

άρχμχ faepins jam dictinn eft. In teitio Alexidis verfu 

fcribe , χροττόσεις -πίνετε, confentiente Eiiftalhio ; iion 

ιτροτΓοσει. Deeil verbum in iftis , ε'Ιτις ttjc ορνι^οζ μχτ- 

tOtjc videlicet όρέγητχι , aiit fimile. AiL έσφοίχ^ω 6ix 

του στόμχτοζ εις την Ηεψχλην. juguletar ϊίπιηίίΓο cultro, LiB. XIV. Cap. XXlir. ai5 

per os in caput. ytai νομχάχ τΰΐ^εΤχν ^ype. quid virum 
ductum impulit, ut νομάόχ vertei-et columbam? aut cur 
νομάς gallina Numidica vel Alricana elTe non queat? 
quod etiam confirmat vox κοκκυ^όντων , qiiae de eo ge- 
nere avitii proprie ufurpatur. Scribe, Ποτηρίκν κχ} μχτ- 
τνης εΰφρχίνετο. Philemonis iabiila unde eil liic verfus 
infcribilux• hic ^Αρττχζόμενος. apnd PoUucem Άρττχζομένη 
libro feptinio, cap. 9. fed in ejusdein libr. 10. capite 
vigefitno quarto, ut liic. verfus pi'iraiis e Nicoftrateis ita 
fcribi debet, Eyy' ανίρες , βύ σφόόρ' ΰίλλχ μήν ry μχτ- 
TV^ Ουτ. ISAACI CASAUBONI 

ANIMADYERSIONUM 

ATHENAEI DIPNOSOPHISTAS 

LIBER DECIMUSQUJNTUS. 

Caput Primum. 

Nexua libri hujus et argumentum. Mores vetfrum 
aliquot ροβ finitas epulas. 7ΐθ6ξο6%εε(ν λίτξΰύ, 
veL potiiii• νΙτιΤξον. τΐίΧξχχεειν μυξον. νίτξον, 
λίτξον, νίτίτξον, νΙ'φασΒ'χι* υοωξ xocTcc χείξόε- 
Dicaearchwi MeJJenius. εζίσΤΜνΤΟ των σκευχ- 
ρΐων ο] ονσκυβουντεί- Locus efcholiis Arifiophanis 
emendatus. ( ottahijjantium praemiola. Locus 
u4ri/iotelis animadverfus. ΊσΒμιοίε- 

UNIVERSAM άΒίννοσοφιστίχην Ιστορίαν in trea paites 
fuiiTe tributam ab auctore , fuo loco diximus. Harinn 
dnas, Toc ττρο του όείττνου , et το ίεΐννον , libris ipiis 
quatiiordecim executua efi. Tertia reftal, unico boc libru 
cnniprehenfa : quem infcribas licet cum Athen. T« μετχ 
το isTvvov έτΓίτελονμενχ. Habes hic prolixain eorum ex- 
plicationem quae remotis menOs fieri olim folita cuin 
furrexiirent, aut inter furgendum. ColUbis nempe lude- 
p.943. bant antiqui , flores funjebant, five fertos ilve folutos : 
unguentis etiam fe perfundebant, aut ungebant : tuni 
autem extremo poculo educto , quod vocabant uyxdOtJ 
ό»ίμονος , ac de moie recitato aliquo fcolio vel paeane, 
aliove carmine , domuilioni tandem facibiis accenfis fe 
acciiigcbant. Haec praecipua capila funt oniniiim fer- 
uiumim qui ullimo hoc libro continenlur. Inilio lociis LiB. XV. Cap. I. 317 recitalur e Plalone comico elegantinimus : qao velut ob 
oculos ponitur ftrepitiis ille qui in coenationibus folet 
excitari, cum furgunt de nienfa convivae, et omnia illa 
quae diximus geruntur. Servus eft atrienfis qui loquitur 
aut arcliitriclinue : qiii miniitrantium puerorum aliutn 
aliud cito facere praecipit. 'Eyco άε, inquit, λίτρον irapx- 
%έων είσέρχομχί. Moris fuit ut poil finitas epulas, aqua 
manibus lavandis funderetur, deinde unguenta exhibe- 
reritur. illud Plato vocat vupx^satv λίτρον, hoc, irotpx- 
Xietv μνρον. Nitro ufos veteres in balneis et plerisque 
lotionibns, probari poffit multis Hebraeoruni, Graecorum 
et Romanorum teilimoniis. λίτρον Attici, alii νίτρον ex 
Hebraeo *1Γ)3 neter , ut Jerem, cap. iecundo 22. et alibi. 
Atqae haec quidem ita : fed an λίτρον nro aqua lavandis 
rnanibus laturi funt qui babebunt phx χριτιπήνΊ equidem 
vix puto. etfi fcio non aliis folum rebus, fed et corpoji 
lavando, nitrum eiTe adbibitum. Alhanafius, in fertnone 
(le virginitate, "Οταν v/yf^yg το ττρόσωνόν σου, v/ypy, 
τχ7ς όύο χερσίν ovSs μη έκτρί-φ^ τχ μήλα της o^scJc 
σου, ot)ds μη βχλ^ζ ττοχν ουόε νίτρον, οΰόε τχ ομοιχ τού- 
τοις. Legam λουτρον, aut νίντρον. quae doininans in hac 
le vox eft. nam νΐ'^χσ^χι proprie de lolione poit epu- 
las : νίτΓτρον aqua in eam lem : at lolio aiite coenam 
proprie vSctip kxtx χειρός Lacunam in liis verficulis 
adnotatam explere licet hoc modo, ττον 6rj μέλος; ηόη 
ytyove. K«< ειτινόν y ηάη ττόορια. Deinde fcribo el di- 
ilinguo, — μέλος μελ/^ετχι ΎοΤς συμττότχισιν. αλλην Τρί- 
γωνο* εϊόον εχουσχν, 'Ήγ' yas τρ. Dicaearcbus is qui 
ab Ariftotele doctns, ut Cicero fcribit, nou MileGus fuir, 
ied Siciilus ex MeiTana urbe, auctore Suida non uno 
loco. Falfa igitur eil ieclio quae fequilur non longe 
Δικχίχρχος ο Μιλησιος 'Αριστοτέλους μχ•^ητης εν τω Tispl 
Άλ. melius libro 11. Δικχίχρχος ο Μεσσηνιος ο 'Αριστο- 
τέλους μχ^ητης εν τω ΪΙερΙ Άλκ. ita igilur fcribe. Ια 
Euripidea [jericopa ex Oeneo , fcribe χ^λχ hoVta/3ov 0»- 
ίοϋς , cura Dalecampio. boc enini agit, ut probet jtor- 
τχβον etiam appellari praeminm των κοτταβιζόντων , id 
eil, eorum qui ut loqnitur Plinius, eUdebnnt in pavi- 
mento fonum, ex vini reliquiis. Ait, ΥΙλχτων 6 εν Δί^ 
ν.χν.ουμενω ■ττχιόιχς ειόος τταροίνιον τον κόττχβον είνχι 
οϊτΓοόίόωσιν , έν j έ^ίστχντο ηχι των σαευχρίων οι ουσκν- 
βοΰντες. id eft, Plato in Jove criiciato lufus e[fe genus 
tradit iti quo vafculis fuis vincenti cedebant qiti in- 
feliriter Jaciebant. SigniBcat pbilologus, etiam propofito 2 1 8 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

praemio certaiTe veteres cottabismo : fed praemio tenui 
et non magnae rei. atque illa praemia vocat σκενοίρικ^ 
paucis verbis more fuo mentem nobis exprimens inCe- 
p. g44. quentium Platonis verfuum. quid igitur funt σκενύριαΊ 
crepidae puta et cotylus, quorum iii fubjectis verilculis 
fit mentio. Haec funt quae proprie vocabant cottabia, 
ut mox dicetur. In fcL•oliis Ariftophaneis ubi laudatur 
hic locus raale fcriptum, Αίϊ' χχλονμενω'. quod alii rnulti 
loci arguunt: et όιχκνββύοντες ipro όυσκνβονντες. id quo- 
que zuale: nam ^υσκυβεΐν probum vei'bum eit, etiam 
Polluce teile. Multa in Platonis ecloga corrupta. Ita au- 
tera incipit: 

ΥΙροζ ν,όττοίβον τΐχίζειν^ εως αν σί^ων iyw 
το άεπτνον έσκευύσύ) Ίτχνν βούλομχί. 
Scribo, το όείίτνον w$s σκευύσω, τ. β. et deefle verbum 
explendae fententiae videtur. Coquus loquitur, qui ut 
teinpus habeat pai^andae coenae, optat convivas cottabo 
interea ludere. 3. verfus prope conclamatus. 'Αλλ* ανε- 
μος έστάλεΐζ d'vlxv ττχ7ς &εόν cum adolefcentes ad cot- 
tabismum hortatus eiTet cocus , illi expediri , proferrique 
omnia ad eam rem neceflaria jubent. Inter alia requi- 
rebatur vas aliquod grandiufculum aquae capax: cujus 
ufuni et Alhenaeus mox, et Pollux libro fexto nos do- 
cent. Scribitur libro undetimo habijiiTe veleres vafa 
quaedam ad hunc tantum lufum fabricata. Quod etfi ve- 
rum eft, nibil tamen vetat, etiatn alia formae non dis- 
fimilis, cum ad rnannm propria non ei'ant, cottabismo 
infernifle. Nos quidem non dnbitanius, d'Vi'xv , id eft, 
mortarium , jn ifto verfu, locum pelvis tenere in quam 
folita ad cotlabos aqna conjici, ut modo dicebanius. Hoc 
igilur ralum efto : praefertim cum aqnae Ratim mentio 
fiat. Verba fic aptaveris huic fententiae. 'Αλλ' ays μό- 
νον ^ vel υίΰορ ΰπίζ εΙς -^υείχν irxiitov. Age igitur, ο 
puer , aquam infunde in pilam» Interdum fcire cotta- 
bilTantibus praemii loco concedi folitnni , nt pi'aefertiin 
loetninarum ofcnlarentur quam vellent. Ideo ait Plato 
verfn qiiinto, -πχίζωμεν ik irept φίληαχτοΰν. Calippns, 
Ό d' xypvirvrjaxQ τον ττνρχμονντχ \η•ψετχι 
τχ κοτταβεΐχ, κχΐ των ναρουσοΰν ην ^έλ^ φ/λί/σβ/. 
Sopiimo fcribe, ΥΙχ/φιν ίέ τΐ^'εμχι κοττχβεΐχ σ^ων έγω. 
jd eil, ego veio cottabismi praemia haec t^obis Jlatuo : 
crepidas nenij)e, quae fequenti verfu nominantur, et co- 
tyluni. liaec praemia Mvpliac vocabantur Ηοττχβεΐχ, vel 
Ηοττχβιχ, auctore Athenaeo libro ii. et Polluce libro LiB. XV. Cap. 1. 219 

fexto. Ariilolelis lociis eft paucis recle intell^clus , ubi 
liorum j)raeniioi'ijm fit inentio, quem oiov irupi^yov at- 
lingemus. Rhetoricorum libro fecundo, enumerans pbi- 
lofophus eos qui opporluni funt injuriae et εύχό/κητοί, 
inter caetera fcribif. Uuci τοΟς vtr' άλλων μέλλοντας, xv 
μη χυτοί f WQ qvksti ένόεχομενον βουλευσχσ^χι• ωσπερ 
λέγετχι Αΐνησίότιμος Τέλωνί ττέμ-^χι Ηοττοίβιχ χνόρχπο- 
όισχμέΐψ, ως κ«/ χύτος μέλλων, boc eft, Facile eos lae- 
dimus , qui inibi Junt , ut Ji tu non occupes, alius fit 
ipfis tiociturus : jam enim i>idetur integ^rum non ejfe 
de eo deliherare. ficut dicitur Aenejidemus Geloni mi- 
fijfe cottabia , ροββα quam Gelo quosdam fubegijfet, 
quibus et ipfe irnminebat. nibil Lac iiilerpretalione raa- 
nifeftius. non illepide boc pacto DgniBcavit Gelo Aene- p.g^S. 
fulemo victuni iic ab eo diligenlia et feftinatione, cum 
alioquin idein et ipfe meditaretur. xv μη χϋτοϊ concife 
pofitnm ab Ariftotele pro xv μη χυτό φ^χσωσι: vel καν 
μη αύτοί ΰόικωσι. ante vocem οίνόρχνοάισχμενω deeft 
populi a Gelone opprefii nomen, aut fcribendum τίνχς 
χνάρχνοά. viri eruditi, qui eos libros funt interpretati, 
philofoplii mentem non funt aiTecuti. Revertamur ad 
Platonem , cujus poftremos duos verfus ita fcribe: 

Κα/ τον κότυλον τον σον- βχβχι^ζ ούτοσ} 

μείζων χγων της Ίσ3μίχίος έττέρχετχι. 
niajus ceitamen libi propoliliim ait, quam fi agatiir de 
pinu Ifthniica, five ludorum Iftbmicoinm piaeniio. pluris 
iienipe facit praemia bic propoiita, quain coronam lndicri 
Iftbraici Ίσδ'μΐΰίόος , intellige ττίτυος: nam Iflhmiunicae 
coronabantur ττίτυΥ. Caput Secundum. 

Cottabi KcctctKtol, Pollucis locus correctus. Praemium 
cottahiffantis optime. κούξκινονν τού^ οούκΤυΚονς. 
radicum καξκίνωσις et τά^ξωσις- %kccvidss kcc) 
/3λαυτα<. coirabus. et κόσσοίβοε. Calippus comi- 
cus j βρβ Calliitus. ab/terfae maculie multae. 

/\1T, εκχλουν ίέ κ«/ κατχχτούς τινχς κοττχβονς' εστί 
ίέ λυχνίχ χνχΎομενχ ττχλίν τε συμνίντοντχ. Inlellige ex 
Pollnce hunc locum , το κοττχβεΤον εκρίματο ΰτο του 
6ρό(ξ>ου υπτιόν τε κχι τέλειον χχλκοΰν ττεττοιημένον, ωσνερ 
λνχνίου το έττί-^εμχ , ο τον λνχνον έπ χύτου φέρβι. ita 2 20 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

fcribitar in vulgatis libris. perperam, cura fit legenduii, 
νιττιόν Ts xxl λείου χαλχοίί νβνοιημένον. ia eil Pendebat 
ex lacunari aeramentum Jupinum ex aere levi facturn, 
ei fimile quod lychnum fufiinet. Plura leges in Com- 
mentariis Graecis ad Ariitophanis Eirenen. et in ipfo 
Athenaeo aliquanto poft. Sequitur ex Antiphane, — ω« 

μϊν rievrfi vtnijT^piov PoiTnmus hic vetu- 

itati facere invidiani , et quod ipfa ivit abolitum , refti- 
tuere in integrura• Nam paulo poft Athenaeus, de prae- 
raiis, ait, cottabo ludentiutn ante diximus ex Antiphane: 
ω'α yxp ivTt xxt ττεμμοίτιχ, xxt τρχγημχτχ. Non eft du- 
bium refpici hiinc locum. Quare negue illud dubium 
eile poteft, fcripiiiTe Antiphanem, 

— ωχ μεν Κ.χΙ ιτεμμχ vxl τροίγημχ νιπητηριον. 
Alibi dicit Athenaeus, praemium fuiiTe pyramuntem pla- 
centam. Artemidorus libro primo, ην γχρ ο wpxuovc 
ΊΓχρχ τοις τχλχιοΐζ έιηνίκιος. Videiis Plutarchum Sym- 
poiiacorum libro nono , capite decitno quinto. Sextutn 
et feptimum verfum ita emenda, ΆφεΙς ένι rijv νλχ- 
στιγγχ' το/αν; τοΰτο το 'Ύττοκείμενον. το μικρόν irivx- 
κίσκίον λέγεις; plura dixiinns ad librum undecitnurn. De 
niodo recte cottabiflandi recilantur ejusdem comici ver- 
fus plufculi : quorum primi funt hi, 

StT 6εΐ λχβχν το "ττοτηριον $ε7ξον νόμω, 
αύλητίΜίχς 6ε κχρκινονν τους όχΗτύλους, 
οϊνόν Τ8 μι»ρ6ν έγχ^χι ΗχΙ μη -πολύν. 
ρ.946. Legendum fufpicabar, Shii λχβεΐν το νοτ^^ριον 6εΐ σ 
έννόμως- nam vulgafam fcripturam rocte interpretari non 
qiieas. ^xpHivovv autem το^ς 6χ•Λτϋλους dicitur tibicen, 
qiii libia canens, non Γοίηηι curvat digitos , fed etiam 
Inrqnet, flpctilque in obliquntn, ficut cancer pedes fnos 
tnni fe movef. Graeci de obliqnis bisce molibus verbnni 
κχρκινουσ3χι tifurpant. Obfervant veteres proprie dici 
yxpHtvovaSxi radicimi fibras et fibrillas, quae cnntovtis 
innlinsqne nexibns invirem implicantur. Pherecrates JFu- 
^rf.tii>i.<: , "vx Tx X>f'i(K σνγκχρκίνο*•^^. ThtOpbraftns Hifto- 
riariim libro primo, df; diiierentiis radicnm, μικρχν τχντην 
{ρίζχν ?χ^'), τχς τε αλλάς μείζους., κχι ως κεκχρκινωιιενχζ. 
Idem , Γ)ρ caufns, libro tevfio, •)ζ^ειαωνες 6' έττιγινόμενοι 
ΊΓχνταχοΰ χρ-ησιμοι' pt^ovvrxi yxa κχι κχρκινοννται μχλ• 
λον. c]uid iit το χχρΗΐνονσ•^χι explic.itur ab eodetn libro 
primo De raiifiis, cap. i3. cognatap fignificationis verbnm 
apiirl eum ρΒίΙοΓορΙιηηι το ταρ^ουτ^χι. qnod alibi pln- 
ribne expliramns. aiBne etiarn apiid Hebraeos το ']3D LiB. XV. Οαγ. II. 22 1 

quo non femel utitnr auctor libri Job. Legitur in GlofGs, 
κίχρκΐνος χχλΗεως. forfex. recte. nam tefte etiam Eufta- 
thio , forfices appellarunt καρχΛ/οι/, jjropter jugalionem 
qua connectunlur duae χηλχί. Poft μύν^χνε poiipnda 
luit TsKsf» στιγαη. nam falluntur qni fequenlia qnae 
funt Atheiiaei cam praecedentibus Antiphaneis counec- 
timt. αγκϋλοίν rjjv χβΐρχ quid £t, docent clare pluribus 
relata ejusdem Dicaearchi verba libro ii. in voce jtoT- 
τχβίς. de ancyle poculo babes in fragmento libri ii. 
cap. 4. Corrupta funt multa in Aefchyli verfibus ex 
Ojjilegis, Primo deeft fyllaba : in fecundo »ιν6σίονς ni- 
hili vox eft. Scribe verv, 

Κνρύμχχος ovv ης άλλος ovisv ησσονας 

νβρι^' νβρισμούς, ουκ ανεκτέους έμοΙ. 
ceu alter Eurymachus, ηοη minore contumelia me af- 
fecit, quam equidem ferre non queo. de Eurymachi in- 
folentia.vife Homeri OdyiTeam: eo enim refpicit ό (^i- 
λόμηρος tragicus. Tertio verfu exponebatur magna illa 
contamelia de qua fecundo dictnm. fed lectio eft con- 
faminatifGma : iic enim legitur, Ήν μεν yxp χύτω κότ- 
τχβος dst του μεν »' χρχ. conjicimus, five mavis, divi- 
namus, dicere hoc poetam : caput ejus qui loquitur a 
faevo et truculento tyranno habitum loco fcopi, in quem 
cottabiiTana vina jacularetur. Scriplura ita fortaile con- 
cinnanda 'Hv μεν yxp αύτω χοττχβουντι μεν κάρχ. cae- 
tera ηοη capio. Scribe mox cum Eultathio , έττινεΤ TS 
iv χυτής. In teAimonio ex Hermippi Moerisj pro %λ«- 
νΙ$ες $oZ\xi t lego> χ\χνί6ες d' ούλα/, hoc eft, molles et 
delicatae. Defcribebatur belli appara:us, omiffis rebus 
voliiptuariis, et omni luxus inftrnmento , ut funt niolles 
veftes , blautae, foleaeque convivanlium, et univerfum 
cottaborum choragium. Ait, βλχύτης ό' ονίε/ς ετέρας 
λεΰκτίς. mentem iftoruin jam expofuimus: in verbis hae- 
remus. quid fi ita ? βλχύτης i' ούάεις έτχ/ροισι λό'γος. 
Chlanides et blantae eorundem funl et hominum et mo- 
rum : faepeque apud fcriptores conjunguntur. Anaxilas 
comicus: μύροις χροϋτχ λιττχίνοον , χλχνβχς ί' ελκών, ρ. 9*^7• 
βλαύτχς σύραν, Poftea lege, μχνης 6' ονίείς: λχταγων 
όε την τχλχινχν ττλχστιγγ Υόοις ir. Seqnuntar Acbaei 
verfiis e Lino: 

'PiTrrouVTic , έκβάΚλοντες , χγνΰντες τίμου 
λέγοντες ώ χχλλιστον Ήρχκλεΐ λχτχξ. 
ιη priore malim, χ'^ννντες τα ' μά, res meas male perden- 
tes. de petulantia conjeiTanlium loqui videtur. poileriore 2 22 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

Cgnificat, compotores iftos pocula invergentes, ut Lyei 
lalicem cottabis illiderent, Herculetn invocaiTe, ut fole- 
bant in conviviis fcorta , quocl ait Plautns. Moris enim 
fuit et ciim biberent , et cum cottaboS vibrarent τονζ 
ερωμένους, five τ«ς spajuivag appellare : ut verfum liunc 
explicans docet Athenaeus, et 1'epetit ex ipfo comici 
interpres. Inde intelligimiis pronnntiala haec ab iis ΓιιίΙΓο, 
qui Uerculeni peribanl. Non igitiir κχλλιστον fcribi de- 
bet, fed κχλλίστω, aut certe κοίλλιστη. Explicatio bujne 
moris ab Athenaeo fubjecta , ita babet: τοντο ds λέγον- 
τες frap' Οσον τΰν ερωμένων έμέμνψτο , αφιέντες έττ 
αύτοΐς τους λεγόμενους κοσσύβους. Vox λέγοντες Achaei 
eil, cjuam interpretatur Athenaeus. Poteit fcribi, Ύοντο 
6' ελεγον f vap' Όσ, Videtur antem feparare cojfabus a 
cottabis. qunm lamen jnter eas voces nihil intereiTe et 
teitentur grammalici, et evincat analogia. In Hefycbio 
fcribitur ηόσσαβος, In hanc rem recilantur inter caelera 
Callimachi liaec : 

Πολλο/ %χϊ φιλέοντες ακόντιον ήπαν ερχζβ, 
οίνονότΰίΐ Σ/κ£λ«5 έ% χυλίπων λοίτχγχς. 
edilurn efl: Σ^κβλας. perperam. ηοη enim fecnndus cafiis 
eil, fed quarfiis. male m fcholiis Ariftoplianis, οίνοττό- 
ΤΛίσι κενχς. Vocem άκόντίον interpretatur Critiae verftis 
de cotlabo, '^Oi' σκοττον ες λχτχγων τόζχ κχ^ιατχμε^χ. 
Calippus comicus is eit, ut arbitror, qiii dicitur Polliici 
ϋαΙΓιβαβ , libro 2. itaque alteriUer emendandus. Addir, 
Or; i' έσττοΰίχστο ■ττχρχ τοις Σ,ιχελιώτχις ο κόττχβος, 
όηλον εκ του κχΐ ο/ βήμχτ» έττιτήάειχ ttJ -rrxiSia κχτχ- 
σκενχ^εσ3'χ( ως Ιστορεί Αικχίχρχος εν τω ΥΙερι Άλκμχ- 
νος. Contaminata fcriptura adegit interpi-etes de fabfel- 
liis hic nefcio quid comminifci plane abfurdum: fed 
eaiendanduiii erat, εκ του κχΐ οίαήμχτχ έττιτ. Iriclinia 
intelligit fic de induftiia exftructa, qiiDmodo futura erant 
ad cottabi^mum qnain commodifriiiia. libro ii. vocabat 
ο'ίΗους. ΡΐΌ ττερ^ι Άλαμχνος ex aliis Ilmilibus locis fcri- 
bendum ττερι Άλκχίου. Siiniliter ex ipfo Alhenaeo emen- 
dandiis venit Dionyfii Chalci hic verfns, ΦχΙχκος Mot>- 
σων έρέτας έττϊ σέλμχτχ τεμττει. ita noinpe, ΦχίχΗχς 
ν,υλίϋων ip. LiB. XV. Cap. III. 2 23 Caput Tertium. 
Cralini junioris Ompliala. τΐξότίοσις munus. ccotooc^ 
cicvTt7i§07rheiV' καλόν νοίΐμα. Platonis prohlema 
σνμτΐοτικον. multa emendanlur. Aelianus infigni 
loco refiiiutuS' 

Κ ΑΤΑ γαρ τον vsuorepov ΚρχτΤνον ος έν 'Ομφάλη φησί. 
Julius PoUux lib. j. cap. i'3, iv t^ του νεωτέρου Κ/?*- 
τίνου 'Ομφάλη εΥρηται. \η verfii Cialini ΥΙ/νειν μένοντχρ•^ίϋ. 
τον καλώς ευόχ/μον» Κρεΐττον : cenfeo fcribendum Πίνειν 
ysXuSi/TX' jucundam et hilarem vitaw, agentem. opponit 
fequente veifu buic vitae μά%»ς et χόνους. 

'Αγγελίας άγχδ'ης άενρ' Υτε πευσόμενοί. 
adejle hnc nuntium bonum audituri. male ττεσσομενοι^ 
vel Ίτετττόμενοι vulgo et interpreles. Subjiciuntur Calli- 
tnaclii iila. 

— τα dh ρόίχ φύλλο βολευντχ 
των "}■ όενόρων xiro ατεφχνοον νοίντ' εγένοντο χα/ία/. 
ila vulgo editur. nos aliain lectiouein invenimus. — τα 
6k poix φύλλο βολ&υντος Αενόρου ocvo στ. ne hoc quidem 
placet. Legam potius , T' άνόροζ uiro στεφ. vel Τω ds 
ίχ,πο στ. Pritni verfus quos ex Dionylio Cbalco refert 
Democritus, et mutili funt, et perverfe fcripti: 

Ύ^νόε τΓρΟΊΓίνομένην την aV έμου νοίησιν 
έγω 6' έχιόεξιχ ττέμΊτω . 

σοί "ττροίτω Χ,χρίτων έγπερχσχζ χχριτχς, 
Vocem νοίησιν ηοη admillit verfus. Sine omiii dubio 
legendum -πρότΐοσιν. etii intelligit poeta ττοίησιν , id eft, 
carmen fuum , quod amico propinat, five dono miltit, 
ideo munus fuum vocat ιτρόττοσιν. iic et mox loquitur, 
χοι$Λζ αντινρόιη^ι. idem loquendi genus Athenaeo ufur- 
patum non Jemel, ut diximus libri quarli initio, aliisque 
locis. Sed unde vox ττοίησιςΊ an ex gloiTemate, quia re 
vera ττρόιτοσις Iiic aliud ηΐΜΙ niii "ττοίησιςΊ an ex iequen- 
tis verfus initio? hoc puto verum : atque ita lacunam 
expleo: Ύήνόε εμην ττοίησιν εγοογ έιη$έξίχ ττέμιτω Σο/ 
ττρ. 'ΑΐΓθλύσχσ•^χί την ξητησιν , pax-um eit ufitatuni^, fed 
έιηλΰσχσ3'Χ{. Quare ita fcribam, Σον ούν έστΙν ω μου• 
σικώτχτε την χ/λ<βτ^ μου τχΰτην ζητηοίν ένιλύσχσ^χι 
Δ7]μόχρ(Τ8. ηοη tameii nego etiam οίνολύσασδ^χι legi ia- 
terdam. 6ίχ το ιτρος την έτηφχνοΰς κόσμου irspixipsaiv. 2 24 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Deeft aliquid iraplendae fententiae. PoiTumns ita acceplum 
vulnus diffimulare, όιό ονκ άτόιτως rijv έτη((>χνη κόσμου 
ir. Notent tyrones locutionem ονκ ΰσχημοίτιστον cum aif. 
ex Clearcho, ;; iioc το τολλάκΐζ τονς έρωντχς otx την 
ιττοί7}7ΐν , (ύζ Εοικε, στβψχνονμένονς trepippsTv χύτΰύν τον 
στ^φαι/ον, αντιστρεφομεν τη υττονοΐα, τό 'trixdoi. turbavit 
interpretes ή οίλλόποτοζ fyntaxis : nam et verborum tra- 
Jectione, et mutatione cafus , oratio facta eft obfcurioi. 
Ita autem capienda haec, ut β eiTet fcriptum , η 3tx το 
ΊΓολλχκΐζ τοις έρωσι στεφχνουμένοις^ -περιρρεΐν iix την 
ΊΤτοίησιν, (νς εοίηεν, χύτων τον στέφχνον. hoc modo pla- 
niffima funt omnia. Nefcio quid iit νόημχ in iilis Ly- 
cophronis : Tois χνχτί^ημί σοι poiov χχλόν νόημχ , nxi 
■Trihkx- Fortaffe fcribendum, καλόν χν^ημΛ '■ vel το poiov 
καλόν TO(J', έμΰτε νέόιλχ. β cui placet καλόν νόημα in- 
terpretari , ο pulchra et ingeniofa amica , liberum eilo 
per ine. iimiles locutiones exponebamus libro primo, 
capite nono. alio fenfu Anaxagoras olim Νοϋί dictus. 
Proponitur paulo poil ex Platone problema συμτοσ/ακο'ν : 
quod neque eft per fe obfcurum : et planiffime ab auc- 
tore explicatur. Quapdam tamen corrupta qnae incaatos 
interpretes in erroiem perpulerunt. Platonis problema eft: 
p.949. Numeros maloi^ura aut coronarum invenii-e, qui aeque 
in plures ac pauciores convivas dividi pofGnt aequis 
partibus. Probat Democritus talem elTe numeram fexa- 
ginta, fi. in fex tribualur. Snnto inquit 60. coronae in 
manu convivatoris : eaeque primo convivae qni in coe- 
iialionem fuerit ingreiTus dentur omnes. hic dabit fecundo 
partem dimidiam. uterqoe eorutn habebit tricenas. ambo 
autem 60. accedat deinde terlius : et dentur huic ab 
utroque priorum denae, ut babeanl finguli coronas vicenas. 
ter viginti faciunt 60. hanc partitionem inter convivas 
tres , ita exprimit Athenaeus : κα/ τρ/τω έττεισελ^όντι έζ 
είκοσι συνίιχιρούμενοι, τονς τχντχς έ^ήκοντχ εχονσι. Da- 
lecampius corrigit σννόιχιρονμβνος. contra perfpicuam 
auctoris mentem. nam Alhenaeus coronas facit dividi 
femper communi opera ab iis omnibus qui priores ad- 
venerant. ideo ait numero plurali συνίιχιροΰμενοι^ et 
ftatim κοινωνησχντες. Praepontio ^^ pro α'να ponitiir, 
particula diilributiva. quare eliam in Excerptis eil xvx 
είκοσι, fed ita ftatira, έκ όεκχνέντε. Inquit enim, τετχρτί» 
"ΤΓχλιν ομοίως κοινωνησχντες έκ ί^κχιτέντε \ yivovrxi. Epi- 
tomae auctor nuUam hic lacunam agnofcit. Nos putaraus 
legi debere , κ. έκ ίεχχτέντε , '/(joi γίνονται, aut potius LiB. XV. Cap. IIX. aaS 

quod oinnino Λ'θίαιη aibilramur, ra iravToi ξ ffvovroit. 
ροβ(ΐαατη convivae quatuor coronas inter fe communi- 
caverint , diviferintque in quindenaa ^ univerfae erunt 
60. quindecim nirnirum quater fumpta, 60. reddunt: qui 
eft iiumerus initio piOpolltiis. poilerioies fyllabae vocis 
asHctirdvTS , abforpferunt fequentes dictiones τχ ττύντχ, 
librariorum antiquorum folenne flagitium, ut faepe di- 
ximiis, et exemplis multis demonilravimus. μετοί xxi 
τόόβ τοϊσι ysvia^ca. Aelianus lib. 4. Υίοιπίλης ίστορίχζί 
cap. 17. sKsysv (Πϋ'5'Λγορ«ί) οτι ττάνταν σοψίίοτχτός έατιν 
ο αριθμός οξύτερος, ο τοις ιτρχγαχσί τχ ονόμχτχ -3'εμ8νος. 
Docliffimi vii'i qiii entn politifiimum fcriptoreai inter- 
pretati fiint, iic ifta verterunt, Dicebat binarium nu~ 
merum ejfe omnium fapie ntij/imum , eo quod numina 
rebus imponeret. elQ abrurda et falfa eft fententia: in- 
terpretibu3 tamen fiiccenfere par non eil : qiii qod erat 
in Graeco textii fideliler expreflerunt. fed omnino ridi- 
culus fnit Pylhagoras cum icathefi iua, fi verum eil quod 
liaec lectio iignificat. Non clam me funt quae de dyade 
pLilufoj)hati funt myllici veteres: quorum fententias bre- 
viter relalas legere efi; in Excerptis Photii ex Wicoinachi 
Gerafeni Theoiogunienis arithmeticis. Sed neque de illis 
fubtilifiimis alaniis cogitavit Aelianus; neque eo con- 
ceiro, propterea tninus abfurda fiitura ell hujus fcripturae 
mens, Onid? finemus perfuaderi nobis numerum fecun- 
dum , five τ7\ν όνχάχ nomina rebus impofuifle? Apage 
has ineplifilmas ineptias. Enirnvero iiobile hic exemplura 
habemus ejus generis mendarum, de quo modo dicebamus. 
Scribendum , e\ey&v οτι ττοίντΰΰν σο^ωτχτος ο χρι^μούζ 
εύρων, όεντΐρος , ο τ. Dicebat Pylliagoras, omniuin fa- 
pieiUiffiiDum fuiiTe, eum qui numeros invenit. proximum 
htiic eum qui nomina rebus impofuil. quia aifinitas aii-p«9^''• 
qua eft foiii et fcriplui*ae inter voces εύρων et όεύτεροζ^ 
aliud agens librarius, alteiam barutn omifit. Plane in- 
fignis reililutio, fi per ofores barum lilerarum verum 
licet dicero. Redeo ad dipnofopbiftas qui poftremo ad- 
dunt : νεαιτΓτω ds έκ όίάδεπχ , κχΐ τω εΉτω έα 04ηχ. id 
eft, quintn communicantur coronae diviiae 'π duodenas : 
fexto item divifae in denas. Tbeogneti Ijcus, Oi« μ 
ίχίμα)ν , etc. pltiribus defcribilur libio t jrtio. ibi vide. Cafauh, Anim. in 'Athen, T. 111% aa6 Ι. Casauuoni Animauv. in Λτηεν. Catut Quartum. 
Tenovus pel Taenariis gram.maticiis. Thccpcs» Caref 
barhari: anticjuTjffimi incolae Sami•, Cares. λν- 
ycv Βοΰξααιον• Tcvsot^ βνβ Tcvciioc fefium. Apollo 
Hyhlaeus f et ab eo editae fortes. Ahae. Deme- 
Irius Antimoliyras. Andrantus, βνβ Adraitus 
peripateticus. Promachia jeftnm Spartanorum. 
o\ Ικ TYis dyuuyris;• JTshsyy)s^ corona, fipe Toct- 
νΐού. ^^'iftonis Cei Εξωτι^'Οί όμοια. Mof,; frontem 
coronandi. Oda Anacreontica non prius edita. 

ΤΕΝΑΡΟΣ 6s αγροίκων eTuxi λέγβι στεψχνίαμχ rrjv λϋ'γβν. 
Non poiTumus lucem facere tenebnoni huic lucifugae: 
quem alibi nominalum reperire non meminimus, nifi foite 
in anliquis Pindari fcholiis, quae baec literis luandanli 
ad manum non erant. grammaticus fuit oblcuri nominis. 
Glofiographi rivocpoQ interpretantui* nobis κχκοΰργοζ, σν• 
v.o(pavT7jQ. Veterum Etrufcorum ο λ^στρικοζ βίος, fatis 
notus ex Strabone, et aliia. ττβνεισμένονς τους Άργείονς 
abfolute dixit pro ττενεισμενων των Άργείων. Ait, ως ό' 
oiv βαρβάρους Κ«ρ«ί, ύττονοησχντχς χντόμχτον αττοάεόρχ- 
κενχι, ττρός τι λύγου -^ωραίκιον χτίερείσχσ3'*ι , etc Ver- 
tendum ei'at , at Samios , ut qui erant barbari Cares, 
Jufpicatos fponte fua fimulacrum aufiigijfe, in cauae 
falicis gremio illud defiituijfe, et attractis utraque ex 
parte lo7igijyimis ratnis undique coiligaffe, Prima verba, 
male accepta ab interpretibus, quaii interpretans Bre- 
viator, ita extulit, o/ ττερϊ "Σοίμον Κχρες χτε βχρβχροι. 
recte omnino. fidem narrationi fuae conciliare voliiit, 
cum illa adjecit, ως i' xv βχρβχρους Κόίρχς. nam mirum 
et χνιστον poterat videri, eo dementiae qnenquam de- 
veniiTe, ut crederet fimulacrum loco Dei a fe cultutn, 
invitum detineri usquain poiTe. fed hoc in hominibus 
barbaris mirandum negat. Cares a Graecis habiti pro 
barbaris, cum nioribus inftitutisqne, tum lingua; cujue 
gratia vatum principi dicuntur βχρβχρόφωνοι. Superefl: 
janj oftendamns, antiqiiiffimos Satni incolas Cares fuiiTe. 
non miiltnm in eo laborabimiis. Scribit enim Strabo 
lib. l4. εΗχλεΤτο 6a "Σάμος Τίχρ^ενιχς τρότερον^ oUomTwv 
Kctpcuv, deinde, την άε τΐόλιν ωκουν Κάρες ts κιχΐ Αβλεγες. LiB. XV. Cap. IV. 337 

interpreles non folum in horum verborum iuterpreta»• 
tione errant: fed etiam paulo poft, cum ignari veteris 
liiftoriae Etrufcos faciunt Cares : ut taceam alia abfurda 
quibus fefe itnpediunt. Avyov dOjpocxiOV interpretaraur, 
cavum falicis Amerinae cariofae et femimortuae. Viderep^gSf, 
eft annofas arbores, quarum fupereft tantum velut qaae- 
dam cruila, exefis caeteris omnibus, haec cruila eleganter 
dOJpxxtov f id eft, lorica et tegmen appellatur ejus rei 
quae caro contineatur, ita autem omnes libri fcripti 
editique. Dalecampio emendationis , quam excogitavit, 
gratiam facimus. falfam enim fcimus efle. Pergamus: 
κ»ι χχλεΐ'σ^χι TovsxTrjv εορτην , οτι σνντόνως συνέβη 
iTspistkijiP-^ijvut το βρέτχς. Scribe cum aliis libris , uxi 
κχλβισ^χι Ύόνεχ την έορτην. Tonea ut Nemea. porro 
Το'ι/εα , five Ύόνχιχ , α voce τόνος , in memoriam vincti 
fitnulacri. Subjicitur, tSv KxpoSv $εισι$χιμονΙχ ττερισχε- 
•JevTUV , iirl το μχντεΐον του 3'εου τχρχγενομένων είς 
"Τ/Βλαν. Caras Sami incolas, qui Junonis delubi-um vin- 
culis alligaverant, incefiit poftea religio, et metus: Sa- 
mios inquam , non Tyrrhenos. itaque metuentes fibi ab 
ira Junonis, Apollinem confulunt, mifils Hyblam ad 
oraculoruoi fedem , theoris. fic quidem librorura quan- 
tum eil. nos Hyblaeum ApoUinem nusquam legimus: 
minns fuifle unquam oracalorum fedeni in oppido Hybla. 
Abas fortean inlellexit auctor, ubi olitn fortes confu- 
lentibns edi folitae. Paufanias in Phocicis, Άνόλλωνιος 
6h ίερχς νενομίπχσιν είναι τας Αβχζ έκ νχλαιοΰ. ΗχΙ 
χρ^στηριον αύτό^Ί ην Άττόλλωνος. Quod fequitur de im- 
polita Prometheo poena, vitio librorum obfcurum eft: 
et defunt opinor nonnulla. Legebatui' ante nuperam edi- 
tionem , Έγγυς γχρ νρομόλου 6έμνιον ένίχττίηζ. quae 
lectio fruftra viros doctos liabuit exercitos, narn rectum 
eft Ίτρομχλου• prope ade/t cubile viticis indigenae. Oe- 
metrius Antiniottyras apud quem vidilTe ait Atltenaeus 
Hephaellionis libruin iibi prius non vifum , bibliopola 
aliquis videlur fui/Te : quales erant Romae temporibus 
illis quam plurimi , qui libros undique conquiiitos a fa- 
milia fervorum quos in eam rem alebant, defcribendos 
curabant. non aufi.m contra librorum confenfum folli- 
citare hic vulgatam lectionem, Όκερ νυν εν τ^ Ρα>^^ 
ε'υρομεν , irxpx τω Άντιμοττνρχ Αημητρίω. Addit, Ύοιοΰ- 
τοζ 6έ τΐζ κχΊ 6 Ήφχκττ/ων συγγρχί^εύς κχΐ ιτερί τον 
τίχλον ημών "AvipxvTOv εγένετο. Dele illa verba, 6 Ήφχΐ' 
στιων συγγρχφευς Ηχί. funt enim inutilia, ut quae ex 

Ρ a 228 Ι. Casauboni Animadv. ik Athen. 

libri margine in contextum irrepferint, quis autem iite 

Adrantus? Graecis quod equideai fciam , υΠίαί^.τ. id 

nomen vixi non fuit: neque inter Aviftotelis interpretes 

(talem hunc facit Atbenaeus) Andrantum repeiies usquam 

nominatum. Adraftnm peripateticum, interpretem libro- 

runi Arlftotelis, niulti nominant. Atque hic Athenaeo 

amicas , vel etiam foi^taiTe praeceptor eiTe potnit: vixit 

enim fnb Antoninis, juvene adbuc Albenaeo, ut noii 

fi.ne caufla ejus viri nomen hoc loco reitituendum elTe 

videaUu\ quod tamen non ponimus nos, fed tantnra 

proponimus. Anlipbontem fopbiitam memorat Xenophon, 

Commentarioruin libro primo, et Socratis cum eo collo- 

qiiium. iile efl; de quo Atbenaeus boc loco. Scribe, ού6ϊν 

'iSiOV ττροσε^ενρύν, Lacedaemonii , inquit, calarno coro- 

p.gSa.nantur έν Ty tcSv Ώρομχχίων έορτψ Sunt codices in 

quibus fcribitur Προμυχίων: fed oinnes meliores et Epi- 

tome ΥΙρομχχίίϋν. Exiilimo cultam apud Lacedaemonios, 

(qnorum dii omnes fuere arniati) Minervam -ιτρόμχχον: 

indeque dicta Promacbia, facrum illi deae diem fic ia 

aliis Peloponneii locis Protnacbormam eandem cogno- 

minatam leginius, ut apud Corintbios tefte Paiifania. De 

lioc folemni verba funt Alben. έν τ»ντ\] συμβχίνει ηύς 

μεν «το της χοίρχς χχλύμω στεφχνονσ^χι, ν στβλεγγίάι, 

τονς d' in της χ^Χ'^ης 7Τχ7§χς χστεφχνύτονς οίκολου&εϊ'ν. 

appellat τους οίνο της χωρχζ^ juvenes Spartanos rnfticos, 

aul ex aliis locis ditionis Spartauorum, non anlem ex 

urbe. at o/ i% της αγαογης, juvenes funl Lacedaemonii 

urbani, quorum major qnatn caeterorum cura. borum 

disciplina proprie οίγοογή dicta. Plniarclnis in Agefilao, 

ηΧ''^η Την λε^ομίνην άγΰογην έν Αχκείχ/μονι , σπληρχν 

μϊν ουσχν τη $ιχΙτη uxl -ττολύπονον , -ττχιίενουσχν 06 τονς 

νέους χρχβσ-^χι. Vocein στελεγγίόι qui vexant inte?'pre- 

tes, quatn inconfulli ! στελεγγις , idem ac στλεγγίς. ea 

diclio praeter nutifiimarn firigilis iignificalioneai , etiam 

coronarnenti genus quoddam defignabat. lainiiias nimirum 

fabricabaiit, quibus pro coronis utebantur, στλεγγίόχς, 

propter aliquain veterum ftrigilium nmilitudinem nun- 

ci2pantes. Antiqui gramtuatici ελασμχ χρνσονν interpre- 

tantur. probo quod dicunt fuiiTe ελχσμ», laminam: nam 

et balnearis Itrigil, lamina erat inciuva cnm manubrio, 

ut fcimus ex anliquis marmoribus. non probo quod ad- 

dunt χρνσονν: quafl ex auro folum fierent niigiles ad 

ornatum. ex vili materia fuiiTe quasdain factitatas , teftis 

hic locus; ilcui altus inilio libri qaarli, iibi ait; Tfpos- LiB. XV. Cap. IV. 229 

στ8(Ρχνοί3η dk ^χ7Τ0ζ vptv shsX^sTv στλβγγίίι χρνσψ 
nam fi erant omnes aureae, cur addit το xpvjy. Flacet 
quod fcribit Pollux, στλεγγιόχ fuiiTe pellem deaiiratam, 
cajiiti rolilam aptari. εστί 6ε, inquit, κλ/ ετερόν τι στλεγ- 
y;$ όεραχ χεχρυσωμένον , ο νερί την πεί^χλην φορουσι. 
Erotianus qnoqiie ταινιόιον interpretalur. Conilat ex va- 
riis opeiis Lujiis locis , editum ab Ariilone Ceo fuilTe 
libruin boc indice, Έρωτ/ΧΛ ομοιχ. quare etii non damno 
vulgi fcripturam in iitis, 'Αριστοτέλης S' iu όευτερω Ερω- 
τικών j Jixt Άρ/στων ο ττερινατητίΗος , Κ«Γθί ίέ το γένος, 
εν όεντέρω Έροΰτιπίον ομοίως φχσίν. fufpicor tarnen exci- 
difle vocem unam et fcnhendiim, gV i. Ερωτικών ομοίων, 
ομοίως φχσί, aut flne diclione ομοίως. Obfervat pbilolo- 
gus, folitos veteres frontem Hbi coronare : afFeitqiie in 
eam retu Anacreonlis lioc teftiroonium, έττι ί* οψρύσι 
σελίνων στεφχν/σκους 3έαενοι, 3χλειχν έορτ-ην χγχγωμεν 
Αιοννσω. extant liodieque in Odario quodam ejus poetae 
verba haec, στεψχνονς ό ονως ιτυκχζω , Ύχ μετωνχ μου 
'■ττιχχίει. λβηϊΐ etiam in ruanus meas oda quaedam Ana- 
creontica poetae veleris nefcio cujns : ubi niniis hujiis 
iit menlio, ipfnm carmen fubjiciam: quia adbuc pnblici 
juris , quod fciam , faclum non eftt Ecce illud tibi : 

Άνχκρεων ϋων μβ 

ο ΎηιΌς μελωίος, 

ονχρ λέγων ττροσεΐπεν' 

y.iy.y'2 όρχμων ιτρος χύτον, ρ•9^5. 

ττεριτΐλχκην φιλήσχς. 

γέρων μεν ην , χχλος 6β. 

Μχλός ys κχι φ/λεννος. 

το χείλος ωζεν οίνου' 

τρεμοντχ ί' χΰτον ηόη 

έρως εχειρχγωγει. 

ο (J' έξελων κχρψου 

έμοί στέφος ίίόωσι. 

το S' ωζ' Άνχκρέοντος. 

έγω 6' ό μωρός χρχς 

έόησχμην μετωτιω ' 

Ηχ} SijSsv οίχρι XXI νυν 

έρωτος ου ττένχυμχι. a3o Ι. Casauboni Animadv. in Athen. Caput Quintum. 

WLos veterum^ pectua coronare-t et unguentis illineTe. 
ντίοΒυμιοίοες• cephalalgiae paratijjimum remC' 
diurrij caput vincire. ο βίοε y humanum genus. 
vita eodem Jenfu. Suidae locus animadverfus. 
ττοίξΛίτεΙσ^ούί et 7ΤεξΐΙστ»σΒΌ0( , pro fugere ali- 
quid. 

Jrectus etiam coronafle fibi vpleres, unguentisque ille- 
viiTe, deinceps AtHenaeus obfervat: cauiTam βιηυΐ adji- 
ciens, quod in ea parte fedes iit cordis. έίττβφχνονντο 
ίέ, inquit, κχ} τ« στ'η^η f xxi έμύρονν ταυτχ, iirei uv- 
TOd't J/ κχρόί». Clemens Alexandriniis aliam rationem 
affert, Paedagogi libro fecundo , capile octavo , O/ Ixrpoi 
"^υχρον efvut (ρνσιολογονντβζ τον έγΗέ(ζ>χλον , μνρω xpis' 
c3^xt χζίουσι τχ στ-η^η, Teilis hiijus moris eil Alcaeus, 
jubens nxTx%sxi το μνρον χύτου αχτχ τχς ττολλχ τχ^οί- 
σχζ κεφχλχς , κχΐ τω ττολιοΐ στ:^•^εος. fed omnium pri- 
raus dixerat Archilochus, έσμνρισμίνχς χόμχζ Κχ) στήθος 
ως XV κχ} yspwv ηρχσσχτο. Has coronas vocabant virom 
^νμιοίίχζ vel ύττο^υμίάχς ψ ut auctor eil Athenaeus: qui 
etiatn nominis cauiTam aperit. nieminil et Plutarchus in 
Sympoiiacis: item Hefych, Alcaei verba ita fcribe, αλλ* 
ΰίνητω μεν irspl txT^ δέρχις ττχρ^έτω υίΓΟ-^υμίοϋχς τις. 
Doricum χνητω pro χνηδΌυ. laudant haec Alcaei Polliix, 
et Theocriti fcholiailes. Cur aulem veleres anellio co- 
ronati cibum fumerent. cauiTam explicat Galenus libro 
fexto, De facultatibus fimplicium med. ύγρότερον κχΐ ήτ- 
τον ^ερμόν έστί το χλωρον 'έτι κχΐ ^'^χυμον, ώστε ττειττι• 
ΗΟΰτερον μεν κχϊ ύπνοττοιον εστχι μχλλον τον ξηροΰ , iix- 
φορητικον S' ήττον, όιχ τοΰτό μοι όοκοΰσι κχ} οι -ττχλχιο) 
i^ χύτοΰ στεφΰίνοις xpijffd'xt ττχρχ τχ σνμττόσιχ. Depra- 
vala exhibent nobis omnes codices et proxima verba 
Sapphus, κχ} ■rrokkxTc vnodvuixSsi ττλέκτχις χντιχ νχλχι- 
Sspxi. Scribe, κχ} ιτολλχί -^ υτΐο^υμιχίεζ νλεκτχι , Η 
χν^εχ νεριόερχίχ. poftremorum duoruin verborum emen- 
datio eil Guilielmi Canteri. fed et priora emendalionis 
indigebant. bis autem idem dixit ή κχλη Sappho. nam 
bypotbymiades et ilores de collo pendentes τχυτόν. Scrib. 
^VTtirotv» του εκείνον ίεσμου^ non χντίχο^ος. Aefchyleum LiB. XV. Cap. V. 23 1 

verbum ell. Adeamus aLl Aabulum ipfuni Augiae: iic ap- 
pellarim jure verba Sapphus, quae ilatim recitanlur, 
hoc modo fcripla, Σι» Ss στβφάνοις ώίΐΗ* vxpd^Sa•^' ipx- 
τχΐς (ρόβχισι ορνχκχς ύννι^τω σννερρχίς οίττχλλχγβίσ^ χβρ-ρ. 9^*• 
σ/ν. svdv^sx yxp ττελβτχι xxt χχρις τβ μχκχιρχ μχλλον 
irpoTspTjvx στβφχνατοίσί ax7rv7Tpi(povrxi. omnia inquinala, 
fani nihil. Sed bene coiifnluit nobis Alhen. cjiii lepidis- 
ilmae poetriae mentem fuis verbis nobis indicavit. Sub- 
jicit enim. ως svxV'JsaTepov γχρ κχΐ χεχχρισμένον μχλ. 
λον τοΓς 3'fio?c» TrxpxyviXXai στβί^χνουσδ^χι τους ^νοντχς. 
Lege igitui', Συ όβ στβφχνουζ Αουρίκχ ττχρβ^βό y έρχτχΤς 
φόβχισιν, ορτχΗχς χνητια opsypxti' χττχλχΐσι χβρσίν. εΰαίν- 
Ssx yxp ττελετχι , κεχχρισμένχ τβ μχκχρσι μάλλον τχ 
y ίερεΤχ' χστεφχνοιτουζ i' χποστρέφοντχι. adjuti fumus 
a doctiffiniis viris Scaligero et Cantero in reftitulione 
bujus plane conclamati loci. Doricae iiotnen loco vocis 
inutilis άί/κα fubilituiiTius ex libiO deciniuterlio. Scribi 
oportuit mox, o/ μεν χντων μχνίΰΰ^ως ^τρεπόμενοι ττχρέ' 
ΤΓχιον. Sequitiu• in fermone quo explicatur coronarum 
invenlio : έόεησεν ουν βοη^ημχτων τοΤς iv τω νότω την 
κεφχλτίν έττί•9'λφεΐσίν. ην ok όεσμος έξ χύτων ιτροχίΐρό• 
τχτος. Canlerus. έζ χν^κν , nos probamus, έξ auVwj/, 
nempe των βοη^ημχτων. ex omnibiis cepbalalgiae renie- 
diis paratifliminn erat vinculum capitis: nain et hoc in- 
ter remedia, ut fubjicit auctor, et probat quolidiana ex- 
j)er)entia. Coinelius Celfus, Quidam caput dolens de- 
vinciunt : alii cervicalihus ν€βΐηιβηίΪ3(^αβ onerant. Ό 
Β/οί cum dicunt Graeci faepe non vitam, id efl: actuni 
aniinae iu corpus inLelliguiit: neqne etiam victum et τα 
έτίτήδειχ : qiiae eil altera vocis βίοζ nota vulgo fignifi- 
catio: fed ipfos viventes, five morlales, et genus L•oαli- 
num. Ita accipe in bis Atbenaei , xxi ταιίτ^ μοι όοκεΐ 
Αιοννσω ο βίος χνεΤνχι το στεφος. propterea videntur 
inihi niortales coronarn /lederacear/i Baccho facrajfe. 
paulo pofl; , ττροστί^τισιν ο βίος xsl τι τοις χρεί(άίεσι 
των εΙς χττόλχνσιν Ηχι τρυφην xyovτωv■ libro duodecimo, 
έφόρουν ττχντχ οίς νυν ο των yuvxtxiav άβρΰνετχι βίος•. 
hoc eil, χι yvvxΐH8ς. DionyGiis HalicainaiTeus in me- 
ihodo nuptialium orationum, ariro τούτων των d'6wv (Jo- 
vem intelligit et Jiinonem) x») ο των λοίττων d^stov χορός 
τΓχρηλ^εν εις τον βίον, των έττιφημισ^έντων τοΓί yιxμotς. 
et ilalim, -τΐχρηλ^ον εις χν^ρώττους- eodem fenfu. Jic idem 
alibi Diofcorides libro fexto , εν τω βίω χχ^ωμίλη'Τχι• 
notum e/t vulgo Aelianus de Doctrina Epicuri , ^v ο a3;» Ι. Casauboni Animadv. in Ατμεν. 

Ταργηττιος S^rsp cvv τχ in TtTctvixilSv στερμάτων φυντ» 
τω βίω τροσβτρίιΡχτο. id eft, guae mortalibus impegit 
Epicurus. Lucianus Icaromenippo, de Epicureis item, 
'Iv οίτχξ οντοί τβΤσχί τον βίον όυντι^ωσιν , ου μβτρίως 
ιτεινηΰ&τε. efurietis , ait, ο dii , plus fatis , fi femel 
hominibus fua dogmata ίβ'ι approbaperitit. Extat vetus 
diclurn paganorum apud Cbr^^foilomum in commenUrio 
epiftolae Paiili Apolloli ad Philemonem : ivi χνχτροττ^ 
των TTXvrcav ο χρισηχνινμος εις τον β/ον ε/σδυ/νεκτα/. 
Idem Clemens, ο/ ίέ ττρος hxmov α,ν ttjv φιλοσοφίχν β/•7- 
oeSuK^vxi τον βΙον νομίζϋυσί. Velus icriptor apud Suidam, 
de Pol3'eucto quodam , ^ίοστυγης, βχρυόργτ^τος, Kfti«vroy 
xx} Έτυγος όεινον κκ} ολέ^ριον τω βίω έΗλόχ^ευμχ. Epi- 
phaaius de Ario , μέ'/χ κχιιον φοιτησχν τω βίω. magnum 
malum quod inter mortales perfatum €β : five , pcfiis 
\.φ^.^ηαβ inter homines grajfata ββ. et mox, ttxl χυτός Sst- 
ρόν τι έτειργχσχτο τω βίω ι et jta faepe. Apollonius 
grammaticus libro primo , κχ^χτερ εν τω βίω φχμάν. 
id eft, quemadmodum vulgo dicimus. [Leo conftilntione 
quadragefimapnma Ίτρος την νυν Ηχτχσχουσχν τον βίον 
^νόειχν τηζ αρετές.] Suidas de Antiphonte Pihamnufio, 
nobili oratore , ov ττολλοι μ{μ7]σχσ3'χι ^έλοντες, ττχροι- 
μίχν ^Κιπον τω βίω ^ ώστε τους κχλους ρχμνους κχλεΤν. 
Locus Suidae efl: in 'Ρχμνος: fed corrnptus, itaque reili- 
tuendus. 'Ρχμνούσιος έχΐ των σοφών ^ κ») έλλογίμων. 
'Ρα^ΜΐΌϋί yocp όημος Άττικτίς, etc. et in fine 'Ρχμνουσίους 
χχλεΐν. Atque ex hoc loco discimns unde ortuni lit, qnod 
claros in literis viros Rhamniifios τχροιμιχΗως vocarnnt: 
qaod explicare magnus vir Erasmiis non polnil. Ait 
igitur, ττχροιμίχν ελινον τω βίω. aiHne eft apud Seiie- 
cam, iriflruenda vita efi exemplis illufiribus. τΐορίζειν 
ίεΤ τω βίω έπίσ7]μχ νχρχ6εί'^μχτχ. neque aliter Plinii 
illud capiendum initio libri 25. i^itae profuit. Idem in 
praefatione, adjectis rebus plurimis , qiiae aut ignora- 
verant priores, aut ροββα invenerat \'ita. Sic apud M. 
Tullium , communis vita. De divinat. libro primo, ne- 
que ante philnjophiam patefactam, quae iiuper inpenta 
€β, hac de re com/nunis pita dubitavit. et libro fecnndo. 
Sed hoc quidem genus diuinationis pita jam communis 
explofU et faepe alibi idein Pliniiis. Poftea fcribimus: 
εντεύθεν δ' είς ηίονην τρχττέντας ^ το μεν εις συμφέρον 
τεΐνον, κχΐ τοις έκ μέ•^ης ■τχρχβθ}ΐ.3'<^υν έλχττωμχσι, ττεριε' 
ψρόνονν. του 6k •κρος ο-ψιν , ij ττρος οσμήν έητερχονς 
4φρόντισχν. id eft, ροββα cum ad poluptatem animos LiB. XV. Cap. V. 233 

conu>erti[fent homines, iitilitatem quae ex coronis perci- 
piebaiur, atque auxUium qiiod illae adferebant ebrie- 
tatis incommodis, neglexerunt : translata cura ad eani 
fuavitudinem, quani oculis pei narihus coronae pariunt. 
ita hunc locuin Canterus conrtituit recle, li quid jiidico, 
et acute. niii quod pro β/ς σνμ.<3^έρον debere legi cenfebal 
ille, fi/c "κότον- cnjns fententiae i'alionem video nullam. 
quare adjecta voce necefTaria quae excidit, emendavimus, 
TO μΗ' εΙς συμφέρον τβΓρον. JNon diibitanius hanc elle 
Atlienaei fentenliani: de verbis non idem aiHrmaverirn, 
Epitome fic, το μεν τοΤς έκ μέ^ηζ τΓαρχβοη^Όυν έλχτ- 
τύμχσιν ΰφηκχν. Ιπ eudem libro ττχρχην,τέον fcrijitum 
pro irsptuTXTUov, ubi (licilur, ατταντας τους ιιαρουν όυΐ'χ- 
μένους η βχρύνειν aXXxQ Ηδφχλην , νεριστχτέον. id eil, 
fiigiendum et rejicienduni ejl, quia ufitaliiis ver' iiin eft 
TrxpxnaTad'xi quani vspu'7Tx(rdaif proplerea ille gram- 
tnaticus obfcnrins verbura more fiio , inutavit noliore. 
fed et 7Γ8ρίί'στχσ3'χι inlerdum figniGcal fugere aliquid, 
at declinando yitare. Ila accipe in his Jamblichi De 
vila Pylhagorae , cap. 3i. Τον Δ/οι/κσ/ον τον τυρχννόν 
φχσιν f ΰύζ trivTx ττοιων, cvosvoc χΰτων iTsruyxxvs της 
α^ιλίχς « φυλχΐτομένων ηχΪ Ίτερΰ'ατχμένων το μονχρχιχον 
αντοΰ κχΐ ΤΓχρχνομΟν, cauentibus illis ac refiLgientihus 
ingenium Oionyfii tyrannicum et iniquiim, nibil liic 
aliiid iignificat Ίτερίιατχσ^χι qiiam φυλύττεσ^χί- Biafus 
Paulus duobus locis accipit pro νχρχιτεΤσ-^αι: qund piil- 
chre Syrus expreffit, fervata vocis Graecae analogia, 
verbo ^iin\Di< : fed liaec alibi accuralius expetenda pro- 
pitio numine. Caput Sextum. p.guS, 

Ιί^οίνκξΰίτΙτΫ}^ στέφανος. Expenfa Aihenaei ohfer- 
valio. Θεττοίλος τίοικιλομυ^οζ- yKOuTrcc calceo- 
rum. στεφχνοι ύττο yXouTroiis. Ίσ^μιο5 σΤίφοίνος. 
Antinoea corona. ίν Μουσών• Πυλίων. Ellotia. 
Gymnopediae Spartanorum. Ιτίΐ^υμΙοξζ et υτίο" 
ΒνμΙοΒί. alia nonnulla, 

llEPI ds του Νχυπρχτίτον στεφάνου τίς έστι την »ν9ην, 
Scio οίν-Βην Graecam efle dicLioneaj, logiqne eliam apnd 
Theophrcftom : non poiTum lamen inihi perfuadere ullo α34 Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατηεν. 

modo convenire id verbum ifti loco. αν-^η enini five 
αν^ησίζ$ ipfa ell florum eruplio: quod alieniffimum eft 
a loci hujus feutentia. Lego. τ/ς έστι την οίρχήν. qualis 
omnino fit. ita enim loquontur Graeci. τω χ»} μετά 

των ρόόιαν υπο τον Άνχχρεοντος (popaiadOii. Male ifta 
vulgo capiunlur. Auctor boc vuU: probaii Obi, coiOnam 
rsaucralitem non aliam eiTe quam niyrJeam, hoc etiam 
argumento : quia Anacreon eam geitari dical cum loQs, 
five corona e rofis. Refpicit dercripta fuperius Anacre- 
oDtis verba. Στβφα'νοϋς d' ΰΐνηρ τρεΐς εκχστος ειχεν, 
Ύούζ μ^ν ρο^ίνονς , τον dk Νχνκριζτ/την. Rofa et myrtus 
belle inter fe conveniunt et folent copulari. In boc vis 
eft omnis hujua argumewti. non praeftabo inlegritatem 
horum verborum : fententiam non aliatn eiTe , boc vero 
praeilabo. Ridiculos pronuntiat pbilologus eos qui dice- 
i-ent Nancratitem coronara eiTe eam quae conftaret e 
biblo coronaria. perflringit, ut faepe, gramniaticoriira 
vulgus, quibus ita νΐΓπιΐ). Hefycbius , Νχνκρχτίτης στε- 
φχνος , »iro της Αίγντττίχς '^χυκροίτεως , ο Βύβλινος , η 
6 έκ φίλνρχς , η ο σχμ-φΰχιιιος. poilrema interpreUtio 
fola Polluci placuit libro 6. cap. i3. Erit qui malit, 
στεφχνωτίόος quatn στεφχνωτρίόος. βο lamen eliam in 
Excerplis. Audiamus pbilologum: όεΤξχι ovh έχεις οτι 
ίιχλελυμενως τις ε'/ρηκε ρόόων στέφχνον , χχι ϊων στ^φχ- 
νον. το yxp τΓχρχ Υίρχτίνω ηχτχ vxtStxv εΥρητχι, νχρκισ- 
σίνους ολίσπονς, Negat dixiiTe veteres ρόόιαν στεφχνον, 
aut iwv στέφχνον: fed ίχ, ρό$χ, aut στέψχνον fimpliciter: 
vel certe στέφχνον ροάινον- Videtur baec Atbenaei mens 
efle. Quamobrem Cralini verba ita fcribenda judicamus, 
νχρ'ϋΐασου στεφχνίσχους. non ut editum eft, neque ut 
placitiim Dalecamp. νχρκισσίνονς τροχίσκονς. Sed^ingeniie 
fateor de bac dipnofopbiftae obfervatiuncula, nondum 
niibi liquere. Nam fi negare voliiit , fic locutos vetei^es 
ut dicerent, rofae coronani aus violae : fed rofacearn 
aut i^iolaceam : in promptu exenipla funt quae falli ipfum 
arguant, ram apud poetas στεφχνος αιττου ^ vel σελίνον, 
aul XevKOiMV pafGm legere efl. etiam apud Plalonein ia 
Sympofio leges ρόάων στέφχνον κχΐ Ίοον. Falfum igitnr 
lioc τηρησεϋιον. An ergo fidem codicum vocabimus in. 
dubium, quafi auctor contrarium voluerit? veteres neinpe 
ρόόων στεφάνους dixiffe , non autem ροό/νονς , aul poSo- 
εντχς: neque [νχρκισσίνους , fed νχρκισσίνου,'] iftud veco 
falGffimum. Tbeocritua, — xvrj^tvov η ροϋεντχ Ή κχΐ 
ρ. gS?• λβϋκο/ο)»/ στέφχνον νερι πρχτί φνλχσσων. Excipiat for- LiB. XV. Cap. VI. a35 

tafle aliquis, loqui AtL•enaeum de vocibus ^oSov et lov 
tantum negareque duonini iilorum nomiuum τα ϋτητίΗΧ 
iuiiTe veteribus ufurpata. equidem facile conceiTerim de 
pofteriore : non enim temere invenias, qui tl'vov στέ(^Λνον 
dixerit. at pcdtvov leges apud antiquifGmos. Anacreon, 
στβφανοϋς μ^ κροταίφοΐ(η *ί*οό/νονς συνχρμόσκντβς. Idem, 
ροόίνοκτι στε^χνίσκοις ϊίετνκχσμενος χορενσω. Semus De- 
lius paulo niox ait, ro ττχρχ μεν rjuTv στεί^χνος , νκρχ 
di τισι στέίλμχ -προσχ^ορευόμενον. Cantei'U3 emendat, το 
leoipx μ, 'η, στέφος. et ilatim, χεκλητχί ό& στείρος χιτο 
του στεφχνου. melior quidem haec lectio quam vulgaris, 
quae ineptiffima eft. fed iive ita corrigamus , five ut 
placebat nobie, κ^κληχι (aut χίκλητχι) ok στέ(^χνος χπό 
τον στεψχνοΰνι nunquam efficiemus quin grammaticum 
acumen ejus qui haec fcripiit liceat mirari quanquam hoc 
minus mirabitur qui in anliqHoriini fapientiim fciiptis 
feiio fuerit verfatus. Ait, συ ak ο'/ει με εψη Θεττχλε 
ΊΓΟίΧΐλόμυ^ε, etc. baec verba fuut Ulpiani: nam Thes- 
falus ΊΓΟίχιλόμυ-^ος eft Myrlilus. alibi uominantiir Tbes- 
fali νοικιλόδιφροι. propter fingulare arliGcinm fellarurn 
Theflalicarura , de quibus libro primo. eo allufum hac 
voce. Platonis comici locus quem i-ecilat, valet ad lo- 
quacitatis et γλνσσχλγιχζ exprobrationem. Platonis fuut 
verba : 

Κα/τοί φορείτε γλόύσσχν iv ύττοίημχσι, 
στε(ξ>άνους 6' ύπο γλώττ^σιν^ οτε τΐίνητέ ιτου, 
κχϊ χχλλιερϊΐτε γλωττχν xyxd'jjv νέμνετε. 
ita eilie lingulacae, inquit, ut etiam in calceis linguam 
gefietis. obftrigilla calceamentorum appellat '^'Κχττχν^ lin- 
guanit five ligulauu Secundo verfu ait, coronas etiam 
cum Unguis geAatis iii compotationibus νββκίβ. ι/το faepe 
fignificat συν , nt et hoc loco. ita autem ιτερι^ρχ^ει co- 
ronas hypoglottidas , de quibus loquitur : iic dictas a 
nexus genere: fortaiTe quod propendenlem aliquam ligu- 
latn haberent, aut eliam plures. Sic explicamus quod 
bic fcriptum invenimus in omnibus codicibus. Jure ta- 
men ex ipfis Athenaei verbis fufpicemur, fcripfiffe co- 
micum στεφχνοιι; ό' ννογλοΰττίσι. quae leclio qua ratione 
fic concinnari queat, iit commodani fenteutiam aliquam 
habeat, viderint acutiores. In tertio fci'ibe, Καν κχλλιε- 
ρητε. Euripides cum diceret Έκ νχντοζ xv τις ττραγμχτοζ 
όισσων λόγαιν Άγ«ν« 3'εΐτ «υ» εΐ λέγειν ε'/η σο(Ρος, hoc 
vult: facile eiTe diferto et facundo viro de quacumque 
IQ orationera innituere, aut ajendo aut negando Hxtcir 


2 36 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

(Ρχσιν et ατόφχΰτιν vocat δισσονς λόγονζ. Totus locus de 
corona quae 'ίσ^μ,ιον flicebalur, valde corruptns eil: quare 
eliam Epit. anclor nihil inde excerpfit. 'ίσ^μος eliam 
collum lignificat, venufta translatione ab eo qui proprie 
iilhmus dicitur geograpbis : niCi tamen anliqiiior eft vocis 
illius acceptio pro corporis noftri parte, nolione ea quatn 
Labet apiul geographos. inde eii 'ίσ^μιον t coUi orna- 
luentum, five corona fit, five torques, caetera de bac 
voce Hefychius, et Euilathius. Obfervandiim eft, defi- 
deraiu L•odie in noftris libris Callixeni veteris fcriptoris 
p. gSS. verba quae defcripta fueraiit inper menlione ΊβΗπιίαβ 
coioiiae : quare labes codicum indicanda fuerat poil illa 
verba , γραφα'ν οντωζ. Qiiae enini fequuntur de corona 
uintinoea et loiina, omnino Albenaei ea funt, non Cal- 
lixeni. quem virum ego non dubito Adriano fuiiTe anti- 
quioretn: ciijiis tempore nomen Anlinoeae coronae pri- 
mum eft cognitum. Sane in re tam recenfe qnid opns 
fuerit dipr^oΓopL•iίlaβ auclorum leftimoniis non video. De 
Anlinoo Adriani deliliis, qupnj ille amiiTum in Aegypfo 
confecravit, et coli pro Deo inftituit, nota res ex Spar- 
tjano et fanclis patribus, Jnftino, Tertnlliano, Hieronymo 
aliis. SequJlur , :^ad's}c ούν έπι τ^ της εννοίας evpsast 
xocf νεότητί, TVjV έν Μουσών οιύτω σίτησιν εχ^ιν εχαρί- 
ΟΛΤΟ. nifi eft meiidum librariorum, figurate dixit Ιννοίχς 
εύρέσει u,xi νεότητι , pro, έν. ενρ. χντοΰ νέου οντος. ut 
patera lihamus et auro. [Sed legam potins, ευρέσει κχϊ 
Ηχινότητι. hoc eft εύρεσιλογίχ Ηχινψ'] έν Μουσών nove 
dicfum, Ut dv Αι^ουί pro, in aede Mufaiom: hoc eil iii 
Mufeo, quod fuit Alexandriae: fed puto verius iv Μου- 
αείω. [H,uic antera fubtilis liominis commento fuper co- 
rona Antinoea iimillimum e&. illud, nt puto , ejusdem 
Pancratis, qiio perfnafit Hadriano, de Anlinoi anima no- 
vnm ΪΠ coelis fidns factnm ciTe, quod tntn primnni elTet 
vifiim. auctor Dio apnd Xiphilinnra. Locum vide , et 
ciim ifto confer.] Cratinus, inqiiit auctor, lotum appel- 
lavit, στε<ράνωβ»^ 6ix ro ττχντχ τχ φυλλώδη ύττο των 
'Αθηναίων στϋφχνωμχτ» λέγεσ^χι. Hefychiae addii, κχϊ 
-ποωί-η , ίπ voce στεφχνωμύτων: qui locns liinc eft illii- 
flrandus. ΠΤΛΕΧ1Ν vocabiilum in cenfu coronarum 
pnnitni', quafi is elTet reclus cafus. Hefycliius fic, τυ- 
λ^ων στεφχνων. ccu eiTet nbliqim?. fed fcripferat opinor, 
Hefycbiiis στέφχνος. vide infia rapile ocfavo. in priore 
Philetae veiTiuim, ' Εσττικ αμφίκομχ εύω06θς χγχ,όβΊ 
•ηχτρός. nialim , χμφΐ χόμαις. nifi cil proprium liomcn. LiB. Χ\•. Cap. Vi. 237 

Έλλωτις coi-ona έλλίΛτης efi; Hefycbio. έλλωτης, ait, Eu- 
ριάνης στίφχνος πλεκόμειος (deell opinor έκ μυ^ρίνης) 
ττηχούν είκοσι, de Elloliornni autem feflo fcribit idem, 
Έλλώτίχ έορτη Κυρωττηζ έν Κρήτ^. a CretenGbus igilur 
accepount Lacedaeuaonii , ut reliquorum fuorum inili- 
lutoruin nQagnam partem. Thyreaticas coronas etiam 
liefych. Lacedaemoniis afilgnat. Gymnopaediae numero 
imiltiludinis ieili nonien apud Spartanos. etii autem longe 
diiTerunt vuioiix. et τταιάείχ, in bac tameii vocc promifcue 
icriptuiam utramqne reperias, <)>νμνοζΆίόειαι et γνμνο- 
TTuioiui. Ait, χοροί ό' είσΐ το μεν ττρόσω rrxiiScuv , το ά' 
έζ άριστου uvSpuv γυμνών ορχ,ονμέναΰν χλι ύοόνταιν Θ«- 
λ^του ΜχΙ Άλκμόίνος α,σμΛΤχ. Canteius cf»rr)gebat, το 5' 
έ^ χριστεροΰ , ύνά. ied cum duornm tanliim chororum 
fiat mentio , et vocetur eornm alter 6 νρόσω: non male 
jadlcio meo fciibas, ro δ' εζνς, αρίστων dvip. poeta 
cujus bic fit menlio, non Thales dictns eil , fed Tha- 
letas , patria CretenHs. multa de eo Plutarchus in libro 
De iiiuiica. Deinde lcribendiim, αβλ/λατ/νΛίν ds σΓίφα- 
νων μν. cum Dalecampio de liis coroi)is ftfleilur Alexidis 
lefiiinonium , στεφαίνουζ τβ νολλούς κρεμκμ^ους μελιλω- 
τΛ'Οϋί ένι3υμ6?^. nihil erat cauirae cur mendam in hisp.gSg. 
verbis lu fpectaiemus, nili iequerelur abfnrdiun rnagnum. 
nam fubjicitur in continenti; .Έ,ελευΗός φησι τχ ncivTOi 
στεφχνώμοίΤ». quod aliter neqiieas exponere, quani nt 
dicamus oumia coronamenta fuiiTe appellala ,ίίβλ^λωτ/ΐΌϋί 
ατεφχνουζ. hoc vero quis credat? ego falfiniimim gSq 
non opinoi', fed fcio , et meo periculo credi poftulo. 
quod poftqiiam feniel aniinadveitiiremus , πυη difficile 
nobis luit veram lectionem divinare, qnae pA biijiisinodi, 
στ. Ts TT. np. μελιΚωτίίους ΕΠΙΘΤίνΗΔΕΣ. Σ-ελίνκός 
φησιν , elc. priuia veiba fnnt Alexidis: deinde folito 
iiJure proponit vocem explicandam ; quotnodo iecit in 
biiloria pifcium poculorum, et niinc quoqiie in coro- 
narum recennone. Ait igilur, έιτι^υμίόίΧζ fuilTe dictas 
omnes coronas in univeiTum : υνο^υμί^χζ vero eas qiiae 
collo applicantiir. vere Atbenaeiis, vere eliam nos. He- 
fycbius, έΐΓΐ^υμΙδες rx ιτχντο^-πά στεφχνινμχτχ. Ita libe- 
ramiis fcriptorem bunc antiquifllina menda, quae etiani 
Brevialorem in ei-roris cafles indiiit. JNolemus locutio- 
nem qua nfus auctor: Ύιμχχίοχζ 6ε φησι rd truvToSxirx 
στεφχνοΐμχτχ , « r«c γυνχΐκχζ φορεΐν , ουτωζ Ηχλεΐσ^χι- * 
ροίί verbiun φορεΤν dpelt nonien idoc: live ab ipfo 
Albenaeo prBelei-miiium , ftve ab exfcii| torc. Qiiae de q38 ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

hypoglottide corona fequuntur, fine cauITa eo loci pofita 
funt: cum paulo anle eadem ex iisdem fcriptoribus de- 
fcripfiiTet. Caput Septimum. 

Κυλιστός βνβ ίακυλιστος στεφχνοε. PoUucis locus 
emendatus, Cato βνβ Batto comicus. Sophoclis 
Συνοειττνοί. yhsiov otviKi<PsS' ανθέων γξίττότοίτον. 
ΎξίπΙζειν ττξόίγμού ^νσ'γξίττιστον- apud Liba- 
nium. ^itjvB^ff/^svoi στεψανοι. συντ/θεσθοί/, συν- 
Βί^μΛΤίΟίϊοί στέφανοι- 

JLJeinceps fcribit pbilologus. KvpfffHlo ik ΚΛί irxpac ΤοΤς 
χωμίΗοϊ'ι: ΚΤΛΙΣΤΟΝ τίνα καλοιί^ίβνον στεψανον , χλ) 
μν-ημονευοντΛ αύτοΰ "Αρχητπον έν 'Ρ/νωνι. Docuimus ad 
- librum fecundum, capite decimo , χυλιστον στέ(ξ>χνον, 
iive έκπΰλιστον y eam coronam ίιηΙΓβ appellatam , quaii 
rotatilem dicas : quae foljdiorem et firmiorem compagem 
haberet. Taletn opnrtet e[£^y «t rotari queat: alioquin 
orbis non durabit, neque puncto infiftere poterit, fed 
fatiscente mole ac corruente viliabitur. Non aliunde eiTe 
nominatum κνλιστον στεφανον, Eubuli locus declarat, — 
νεριφορχΐς πυκλουμενοζ. "^ίσιτερ κυλιστός στβφαι/οί• ne- 
qoe aliud voluerunt qui expofuerunt dipov, firme ac 
folide compactum. In Hefychii GlofGs mecum mirentur 
viri docti haec , έκποίλιστοι στεφχνοι , μεγάλοι , ucSpof. 
nam et antecedentia et confequentia fuadent «ot non xy 
ipfum fcrJpfiiTe. apud Pollucem fic fcriptum eft, στεφά- 
νων ίε ε'ίίτ] έκκηλίστοζ, ωσττερ Άρχ,ίπτηα εΥρηται έν "}ipwVf 
«π^ρχετχι στεφχνον 'έχων εκ των κηλιστων» librarii culpa 
inanifefta. emendabis igitur ex Atbenaei hoc loco. Ar- 
p. QGo.chippi verba ita concipe: minus recte vulgo fcripta in 
libiis Atbenaicis: 

Ά'^ωος οίνοίυς ^οιμάτιον άτερχετχι 
στεφανον έχων των έκκνλίστων o'iHocis. 
Seqnitur, Μντιμονενει ί' αύτοΰ κχΐ Αντιφάνης έν ^Κχυ• 
του έρωντι: eundem locnm innuens PoUux. κχί κνλιστον 
6ε inquit, ε'/ρηκεν 'Αντιφάνης. Catonem Graecum corni- 
cum produnt nobis editiones quae fcribunt paulo poil, 
HxSntwsp o/ Txpx Κχτωνι τω κωμωίιοποιω εν Σ,ννεξχττχ- 
τωντι φιλόσοφοι, fed ηοη lenicie eruditiifimus Canterus 
emendabat τιχροί ΥΙλχτωνι. najn libro tertio et feplimo LiB. XV. Cai\ Vll. a39 

Platonis Synexapaionies laudali fnnt: neque dnbiiirn erit 
locum hnnc cnm fuperioribus conferenti , de eadem fa- 
bula et hic et ibi auctorem loqui. nihilominus tamen de 
veritate ejus emendalionis dnbitamus nos, quia fcinius 
Battonem comicum fcripfifle eodem litulo fabulam : cu- 
ju8 rei teflis eft Suidas, qui ex Alhenaeo fere habet 
nomina fabnlarum, quas in comicorum vitis commemorat. 
Quare exiftimamus ejus poetae nomen et hic reftituen- 
dum efTe, et libris tertio ac fexto , ubi editum ΤΙλχτω- 
νος, Battonis poetae, et aliis locis meminit dipnofopbiila: 
et Stobaeus etiam fei'mone fexto. Subjicilur» vspi ων 
Hcci Σιοφοκλης Έννόβίττνοις φησίν ούσ/ σοι ναρ<κΐΓλ7}σίΌις. 
Fabula Sophoclea hio laudata^ ea eil quam alibi vocaiit, 
'A%a;wv σννίείττνον. itaqne ΣυνάβΙτνα} polius legendum 
videatur, nili obftent fimiles loci, nbi laudatur Sopbocles 
2f»is/irvo/i. cum hoc libro tum alibi. In primo verfu 
inde allato, OvTOt ysvstov ωόε χρή όιηλειφ^ς, fcribendum 
όιηλιφβς. perunctum. ita diclum ut divijXtipifC inunctus, 
In iflis κβΊχνχτος ναίλιν ήτις yiyovSy menda mauifefta. 
Canterus emendabat, dd'. κολυμβητής ysyovs. Mira tra- 
jectione ufus aiictor cuni fcriberet, λέγε ημΐν vspt τον 
•κροκειμένου , Γνα μη κατά τον ^εΐον Πλάτωνα οίνολίχβία- 
μέν σε ΰίηο3'»νόντχ μετΛμορφω^ηνοιι ^ εν τω -ιτερί "^νχϊ^ζ. 
nam reclum erat ηχτ» τ. 3". Π- έν τω ΊΤερΙ "ψ, Scri- 
bendiun eliam ύνολάβωμ,εν. Ιη Eubuli leilimonio fiiper 
firuthio corona, pro ω μΛΧρητις^ placilnm Canlero ώ 
μχΗχρΤπΓ. non caret vitio vocabulum εύτριχάρισσοζ. forte 
βΰ'τρ/χ*, άριστος υν. fed parutn mihi fatisfacio. Deinceps 
fcribitur, KXTxXdyei ά' Εΐιβουλος uxt άλλους στέφανους, 
Αίγίόιον, συ 6ε τόν6ε φορησεις στεφχνον πολυνοιΉιλον, 
αν^β'ων γρνχότχτον , χαριέστχτον ώ Zey. τι yxp αντον 
εχουσχ φιλήσει, ex praecedentium lectione patet, petitum 
hoc Eiibuli teilimonium eiTe ex ipiius Stephanopolide, 
\\t non obfcurus fit eorum error, qni pvo AlyiSiov fcri- 
bnnt Awyj/. qnia memiuerant citari alibi comici illius 
Aiigen. led non recte ex eo colligas, ita fcribendutn 
^'iS^^ etiam bic. Aegium five Aegydium fcorti noraen 
eil, ut fcimus ex lib. decimo tertio. Pro ypvitoTXToVt 
qiiod nibil fignificat, lego, ypittoTXTOv. florum rapacijfi- 
mum. id eit, έτί xyωy οτ χτ ov ^ illecebrojljjimum. Vel hoc 
verbum firmaverit fatis vocem, Aly/oiov , adverfus quo- 
rundam emendationein : natn haec verba funt mulieris 
coi-onariae merces fuas venditantis, et meretricem plu- 
rimas capturas jubentis fperaie, fic hoc ilore fe ornet : 3 4ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Ατιιεν. 

P-Q^i.hunc enim masiraam habere vim illiciendis amatoribu»; 

Ita inteipretainin• vocem yptxoTUTOv. ac iorlaffe verius 
fcribaliir γριΐΓΐ77ΰτατον. ypi7ri<^siv idem figniiicat cum 
uypsosiy, capere. incle , όνσγρίτηστος in recentiorum 
Graecorum fcriplis, avarufi , Jordidua , e quo nihil ca- 
pias commodi. Libanius in Epiftola ad magniim Baiiliurr!, 
τάς έτίσποίΓος ττρχγμχ δυ^γρίττιστον. ηοη metnini legere 
id verbnrn apud auctorem Libanio antiquorem. imo, ut 
arbitror, anle id feculum incognitiim id vocabulmn fuit 
ea cerle riotioiie. Itaqne Baiilio legenti epiitolam Libanii, 
faceflU iila vox negoUum , ut ipfe fatetur, ita icribens, 
E/ TO KspixirsiV τοΰτο ypnri^SiV kiysrxi, axl Tavrjjv έχει 
TJ/v ανμχιίοιν ^ λέζιζ f 7]v sn των ΏλοίτκΐΌζ aivTtav η 
σοφ,στικη σου ΤιμΤν vpos^.eiphctTO^ σποιτησον ω 3'Λνμΰσΐ€, 
τίς μ&λλον έστι όνσγρίνίστος. at fecjuens artas probavit 
et reliniiit. JSicftas Choniales de Juhanne Puzeno, κ/μ- 
βιζ όε ^u βίς uHpsv, κχι γ'^ίφων , κ»} όυσγρίηστοζ. ιά 
eil: , tenax, et a quo nihil ext<n-querent egeni, ut poilea 
dicit. locus eft libro piimo. [Τρυποτχτον per ΰ eflet a 
verbo ypwovv, quod fignificat adancum reddere. nnde 
eil in libris modii^oriim ονύχων ^ρυτηασίζ. Anralianus 
verlit tjnguium uncatio. Spd omninu per t fciibendnni. 
In libris Graecorum de mscbina fcriptis legas ^ριττίζε- 
iT^Kt pro complecLi et continere, ficnt circulus dolei 
ligna conlinet. Mauricins eo verbo utilnr libro 8. Tac- 
ticorura : ΔεΓ uj/ μόνον αττλχζ τχζ σκουλτχς , ««τα τον 
UV70V τόπον TTOnTadxt , άλλα κχϊ όιττλχσίχζ > Τνχ rijs 
μι^ζ »ς είπόζ γρίτη^ομ^νηζ, την μετ αντην ούσχν ου 6ιχ- 
Xx-J^.j UUirna Eiibuli ηοη invitus fcribam cum Dale- 
canipio, τίς χρχ την avrcv εχουταυ φιλτισει ; Νοη placet 
qnod legilur niox in altpro Eiibuli loco, η rwv 6<ην3'η. 
μίνων. Lego όιην•^ΐ7μι•νων. et στεφιχνουζ ίιην^ισμένους ita 
arbilior dici, ut veiliiiienfa ^ιην^ισμπν», variis colori- 
bus picturala. ergo et coronae Οιην^ισμένχι funt, qnae 
ex variis diverfoium colornm iloribus nectiintur. his 
opponunlur myiteae , ferpyilinae, et quaecumqiie unius 
generis ilore conftant. De ke/icfis five lorlilibus coronis 
recitantur veiba Chaeremonis hiigici, Κ/σσα? τε νχρη'σοία 
τε τριελίκχς κΰαλω "Στεφάνων έλιπτων : qiioi-um imper- 
fecra fentenlia ei\, et obfcura. Can(erus maluit τριέλίΗΤΟζ, 
omiifs anliqiii, eliani Epilome, ilant ab edita lectione. 
Hellanici verba funl Jn Aegyj)tiacis , Πο'λ/ς έπητοτχμίη 
Ύί'νίιον ovoux, iion opus hic einendatione : ea eil urbs 
cujus nieininit Slepbanus Περί ττόλενν: neque obeft quod LiB. XV. Cap. Vir. 44 1 

ille Libyae urbem vocat. caufam vel iniliati folurn geo- 
gx'aphiae fludiis norunt. Perperatn editiuTi, «ύτϊ ^είου 
ou^yvpii, Legendum iv uvry. perperam ilera jiac} (ιοιης 
0(ν•9Όζ ψ pro οίν^Όυς, Non etiam iila concoqno, oiv&si i 
ούτος Ότχν wpx y , notl έστΙ τω χρωμχτι το Οίν^ος καί 
ΰφεγγές. deefl: , puto , aliquid. Adi ad Theophraitum. 
Meninonis caedem, et fuper eo luctum mullonuu , canit 
Q. Smyrnaeus libro fecundo. 'Σνρτ/•9'εσ•^χι Graecis eft 
pacifci. Homerus, συ 6h σΰνδ'βο χχί μοι ομοσσον. iidem 
κυρίως appellarunt συν^ημχτχ ^ pacta cum ergolabis et 
niancipibus de opere faciendo. JureconfuUi vocaiit lioc 
genus pacti , do ut facias. inde opus αυν3^ημχτίχ7ον dici-p.962. 
tur, (juod Gallis, befongne faicte de Cutnmande. ita dixit 
αυν^ημχτιχίους στεφάνους Ariftophanes. quos iuterprc- 
tatur Allienaeus, ηργολχβημενους xxi έχάοσ/μονς- Caput Octavum. 
Gorona nomen Graecum. κοξούναί, et κοξωνίοες. χο- 
ςωνος. TSTTtysg, mali poeiae- ccKivoff herha. ara- 
broFia pro lilio. amaraciis et fampfiicns idem. 
TloBsv: unde? Όμηςειοι κεκςυφοίλοι. Reticula 
purpurea luxuriae argumentum. /ipollodorus 
ΙΙες) ΒηξΙων et ΥΙεξ) ΠΛ^θ<»ν• chamaepitys, 
piuus. οίκχκοίλλί^' flores iridis hvKot dicti. 
Hefychii locus. καλ%)ί• εύομφχλοί pro evoafjiog. 
\'μ»τ» pro είμχΤΰύ' Multa emendata. 

Jli.OMANORuM vocabulum corona Graecam efle origine, 
pi'idem moniti fumus ab eruditiffimis viris. nemo cui 
cor rite faliat iii dubium hoc vocaverit. At derivatio 
vocis anceps, nam equidem a Graeco χορωνη coronam 
deducam. antiquiilimis gloiTographis κορωνη exponitur 
είάος στεφχνου. inde funt dictae in brachii χνατομ^ co- 
ronae five corona apopbyfes cavae dtiae, literam σ re- 
ferentes, Galenus de partibus, iibro fecundo, 67τρχμμενων 
d' εΙς ΰίλληλους των έν χύτχΐς κοιλοτήτων, μίχ με^χλη 
yhF-Tai κοιλότης έζ χμφοιν , έοικυΐχ τω σί^μχ <γρχμμχτί. 
χτκρ κχΐ ονομχζουσι τχς χτΓοφνσεις τχΰτχς κοιν^ χμφο- 
τέρχς κορωνχς κχΐ κορών», όιοη ττεριφερεΐς είσί. et κορω- 
νίδες apud Slelicborum funt coroUae. iic eiiiij:) ille in 
Cafaub. Jniin. in Athcn, T. III. Q a4a Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Helena carmine, ττολλα μίν KvSuSvix μχλχ ητοτερρίχτύυν 
itorl ϋφρον xvxttTi, ιτολλα ίέ μύρρινχ φύλλοί, κ«} ροίίνους 
στεφχνονς , Ίων τβ xopcaviixc ούλχς. hoc nobis videtur : 
aliis aliud. Scribit enim boc loco Athenaeus. ΧΟΡΛ- 
ΝΟΣ. Άνίων εν ΤΜ irspl της 'ΡωμχϊΉης διχλ^του Ι^ησΙ, 
τον στέφχνον τταλχι ^opcovov κχλονμενον t xtro του τους 
γ^ορευτχς έν τοΤς ^εοΐτροις χυτω γ,ρησ^χι^ χυτούς τε νερι- 
πειμένους κχι έττΐ τον στέφχνον xy ων ιζο μένους. Scriben- 
dum, χντ. 7C. κεφαλή τον στέφχνον άγ. laudatur in hanc 
rem Simonides: fed ejus teilimonium peffime acceptum 
animadverfionis noftrae indiget. κx^^ως έν τοις Σ,ιμωνΐ6ου 
έτιγριχμμχσίν 1$ε7ν έστιν ούτω Ηχλουμένον. Φοίβος έσχ^ει- 
τχί Ύυνόαρίό^σιν οίοΜησχν άμετροι, τέττίγες επεμ'ψχντο 
χορωνω. MeniiniiTe nos oportet, fumptam eiTe hanc χρείχν 
de Sinionidis epigrainmatis. boc poQto, nibil cunctabiniur 
ila locum et digerere et conigere: 

Φοίβος έσχγεΤτχί τοις Ύυν8χρΙ$^σιν ccotixv, 
τχν αμετροί τέττιγες έτΐεστέ-^^χντο %ορωνω. 
id ell, Phoebus docuit Tyndaridas canendi artem: 
quam cicadae modorum nefciae coronarunt corona. hoc 
vult Caftoies muiicam didicifle ipfo Apolline magiflro : 
nmltasque reportaffe coronas ex certaminibus cum im- 
p.963. peritis cantoribus. τέττιγες funt mali poetae, aut can- 
tores. mediam autem in bac voce producunt poetae. 
έιτεατέ•>^χντο pro ενέμ^^χντο, fuadente metro et fententia 
ι^αρροΰντες reftituimus. pricir verfns pentameter eil: fed 
quod in fine pofitum vides vocabuluni, id fine dubio ad 
proxiine praecedentern perlinuit. Atbenaeus vero more 
fuo, non verfui , fed fentenliae confulens, vocem ne- 
ceflariajn alterius loco pofuit, in qua momenti nihil 
erat. uaui ita erat apud poetatn : 

— X0167JV 
Φοφος έσχγεΤτχί Τυνόχρ/όί^σί κχλ^ν 
τχν χμ. ^tc. 
HeHedus, HxXrjv έδ/όχξεν χοιί-ην. [Porro Albenaei fenlen- 
tiatn , deducentis vocabulum Romanum corona a Graeco 
χορωνος , firtnat et M. Tullins, qui in Oratore aJ Bru- 
tutn nomen corona inter illa ponit, quae ii analogia 
fpectetur deGdcrant afpiralionem ; licet ufiis populi Ro- 
mani eam non admitteret, certe non defideraret.] In fer- 
mone de ACINNIA corona fcribe cum doctis, 0/ ^κ ττ^ς 
ακίνου του φυτοΰ. ηοη χκίδος. Hefychius, χκινος νόχ τις- 
ergo et χπίνιος uno ν. Florum coronariorum catalogum 
ex Theophrafto hic fubjectum ab Athenaeo, ex ipfius Lm. XV. Cap. VJII. 243 

libris emendare non cil aiduus labor, praefertim poft 
Dalecampium. Ipfum igitur Tlieophrailum Λυιΐίοβ ton- 
fulant. Scribe, iocv τις τον έλιχρϋσον τφ uvd'si στδψχ. 
νουντχι. et conier cuni Theophrallu libii noni, capite ui. 
Proxio)a Alcmanis verba funt depravala non nno niotlo: 
Kcci Tiv' ενχ,ομαι (pipoiaxv TovSe έλιχρύσω ννλεω (χκηρύ• 
των αυιτέρω. Lego , κκί τιν 6υχομχι φεροισχ τόνο' έλι- 
χρνσοΰ ττυλβων» χχι χχηροίταΰ κυττέρω. Dorici cafus fuiit, 
ut fupra , xvtjTOi στέφχνος. et t/V pro το/. Juuonein al- 
loquitur facram ei coronam dicans , quae Spartano vu- 
cabulo dicilur a poeta Trvkdwv. aitque hanc ciYe factam 
ex helichryfo et illibato cypero. Scribe cum eruditiflinio 
Caotero, xx) Tspsivx όοίφν*. Lilium , inquit, Corinthii 
vocant χμβροσίχν. et Hefychius , οΐμβροσ/η, Yiopivdiot το 
xp/vou. At amaracum, ait auctor, ex Diocle σοίμ'ψνχόν 
rivei KxXovfft. Succurrunt verba Servii non aliena liuic 
loco. ^maracus puer regius unguentarius fuit, qui 
cafu lapfus dum ferret unguenta ^ majorem ex confu- 
fione odorem creavit, Unde optima unguenta amara- 
cina dicuntur, Hic ροββα in herbam fampjucum dici- 
tur verfus , quam nunc amaracum dixit. Sed coronam 
amaracinam a fampΓucL•ina diverfatn facit etiam Artemi- 
dorus lib. i. cap. 79. Poflquam dixiiTei ex Clearcho, 
Lacedaemonio^ τον -πχλχιότχτον της ττολιτικης χόσμον 
συμττχτήσχντχς έκΎρχγ,ηλισ^ηνχι: addit, recte de illis 
dictum gSq ab AnlipLane in Citharifiay 

Oyji έ(ξ>νσ(ύν c/ Aaxwvsc ως χνόρ-^ητοι wcVe; 
vvv 6' Όμηρείονς έχοντες -ττορφνρονς χεΗρνφχλους. 
[Erit forlaiTe qui banc iectionem probet, quam tamen 
olim fufpectairt habuirnus. Si nibil mutes fenliis erit 
iniperfectus hujusmodi. Nonne aliquando Lacedaemonii 
fuftlabant, id eil, fuperbiebant tanquam inexpugnabiles, 
qui tamen niinc purpureis fefe ornant reliculis. Nobis 
aliquando vifum eft ita fcribendura. p.954. 

Οΰχ εφυσχν οι Αοίχωνες ως χχόρδητοι. iroSsv ; 

ο/ νυν y Όμηρείους έχοντες ιτορφνρους 

χεχρνφχλονς. 
Non funt, inquitj nalura inexpugnabiles Lacedaemonii. 
non. qui quidem luxui jam fe , ut caeteri mortales de- 
dant. Itaque cum priftina initituta deferant, vinci facile . 
poffe fuBi; eyd&iai&ndj,. εφυσχν legimusnon εφΰσων: quod 
modulunj verfus corrumpit; α^eque νότε, fed voSsv. qnod 
Alticis fcriptoribus ciun 'inteiux)gatione enuntiatum, ne-' 
gaUonis vim habet. 'Dibnyuus Halycarnaffeus litro 4. 

Q 2 a44 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

Λρχ ys την ^γεμονίαιν ττχρέλχβεν (ας ο/ νρο αυτοΰ yevo- 
μενοι βχσιλεΐζ; ττό^βν; ττολλον γβ ηχΙ iet. Anianus Dis- 
ferlationum Epicteti lib. 2. cap. 21. ov yocp ως αττο^-ησό- 
μενοί , η έττανορ^άσοντες , η «λλ dvT αντων λη-φόμενοί 
έρχεσθε•, ττό^εν; οΰό' έγγνς. Latiiii funt imitati. Piinius 
Epiflolarnm libr. 4. Quae nos refugimus , non quia 
Juperiores: unde enim? fed quia timidiores fumiis. quid 
appellet ^Ομηρείονς κεαρυ^ύλους^ non fatis fcio: et fub- 
effe mendam fufpicor. mens tamen ea eft quam dixi- 
mus: nam in argumentum luxuriae proferunlur reticula 
purpurea: qualia erant corpore merentium foeminai-uin. 
nt iii epigrammate, 

"Hds φιλοιτλεχτοιο χόμκς σφιγκτηρχ Φιλχινις 
βχιττον άλος Ίτολιης αν^εσι κεκρνφχλον, 
[Si vocem κεκρνφχλους liceat exponere cle fubligaribus, 
vel fafciis cruralibus, pro Όμηρε/ους legam μηριχίονς id 
enun eft crurales. Olim apud Romanos fafcias crurale* 
geftare elegantiores, aut coloris iniignioris fpecirnen habuit 
mornm. Notuin quam fufpicionem de Pompejo commo- 
verint fafciae albae. Si tale quid fuit in moribus antiquis 
Lacedaemoniorum, iiulla fuerit hic diflicultas.] Quod fe- 
quilur, Άνολλόίωρος iv rw ΐίερί ^ηρίοιν φησϊ χχμχιχίτυν^ 
οί 6' 'hSrjVT^aiv /ων/ατ, dubitationem aliquam habet: nam 
paulo poil in eodem argomento landatur liic fcriptor, έν 
Ylap^iiiuv. quare videndum nuni fit altei-ntro loco 
inenda. quod lilerarum iimililudo aliqua fuadet. Vife et 
confer locum utrumquc. Chamaepitis etiam pinus La- 
tinis dicilux•. Virgilius quarto Georgicor. 
'■.■^\Jpfe ίΗγτηητη pinoscpie: ferens de montibus altis, 
*Α«ακαλλ<ί ρχ•ο narciiTo Creticum vocabulum fuit ut ob- 
fervafc HefycliiuB: qui tamen eo verbo non narciiTun), 
fed narciffi florem Ijgnificari fcribit. Lege ftatim ex 
TlleopL•rafto, iibi de ferpyllo , r^v «yptov κομίζοντες iit 
τΰον όροϋν» non ut hic ediUiin, εκ Twu ΰγρων. Flores iri- 
dis λύκους eile dictos- ex Philino obfervatur. Hefycliii 
fcrjptnrara emendabis, λύκος ro του ιερέως αν^Ός. imo 
vero της ίριδος, ηΐβ fcripferat Υρεως. Recte fci-ibitur in 
omnibus codicibus, όμοια τχΐς κχλουμένχις κχλχχις. ne- 
que aiidiendi qui mutant. Hefychius, κχλχη , βοτχνιον 
(χν^οφόρον. Ajuiit dipnofophiilae, Ύιμχ%(6ας ά' έν Αεί. 
ννοις, το ρόδον (prjsl τους Άρκχίχς χχλεΐν εύόμψχλον, 
,οίντί του εϋοσμον. Vulgo Graecis ομφη eR. νοχ, dictio. 
p.065<at dialecto Dorum ομφχ ell όσμη , odor. inde ομφχλος 
et ενόμφχλος, ftiaye-olens Hefychius. Soibe ciim Can- LiB. XV. Cap. Vni. q45 

lero, iv τχυτω μένουσιν ηνωμ4ναί. De auctore Κντρίων 
έιτων libio 8. ca]>. 3. ubi tractavimus proxime fequentem 
lucum. In jaimo verfu ίματχ pro ει'μΛΤχ , vel ΐμάτ/χ 
tuentur omnia exemplaria: quorum auctoritas jiifiipei• 
Ijabenda non eft, cum adftipuletur et Hefychins. ex qno 
patet dictum fuifle utrumcjue. Scrib. ηό^ϊ, νεκτχρίω, eu 
τ άμβροσιχις κχλνκεσσι. et , χχλλιρροον , οι' ΆφροόίΓη. 
et <^6χΙ λιτΐχροκρήίεμνοι. uotuin veibum ex Homero. Caput Nonum. 
Percurruniur Nicandri verfus e fecundo Geor^ 
giGorum , qiiihus fiores coronarii α poeta 
explicantur. 

ObSCURISSIMA eil Nicajidri prjσ^ς lola e libro fecundo 
Georgicorum, (juae feptuaginta ipfis verGbus floruni co- 
ronariornni hiftoriam Cuuiplectitur. Jam oliin cum adhuc 
librariis anliquis conflaret fides, poetam hunc φ/λ«ρ- 
χχΐον et τΓολυμχ^η , ut eum juxe appellat nofter libro 
terlio, pofle recte inlerpretari magnum videbatur et 
arduum. Quid nunc? ciim ad priores difficultates perfi- 
dia exfciiptorucn acceffit, quae omnes doctifiimi vatis 
reliquias niiie depravatas , foedcque inquinatas ad nos 
transmifit. Huraani ingenii modDm excedat longe oijor- 
tel, qui fe fperet conjecturis et divinationibus fiiis pul- 
cherrimum quidem, fed deformatiffimum fragraentum iftud 
poiTe redivivum praellare. Omnino dux hic et auctor 
opus eft, fidelis nen)pe codex aliquis: cujusmodi an iiUus 
extet usquam hodie, nefcio. Dalecaoipiucn hic, ut faepe 
alibi , mirari qiiam imitari fapientes malint. el profeclo 
vir ernditifilmus tam loiige ab eo afuit, ut defpci-antia 
ulcera fanaret, ut quaedam leviter afTecta , et de facili 
άχεστα, pefiime acceperit: quinetiam mnllis locis cutn 
Gracca verba Nicandri refpicies, quid ille fit fecutiis in 
veifiune fiia non facile divinaveris. Aculi et maturi 
iudicii leclores felicius in hac palaeftra fe exercebunt. 
Nus iita raptim el folum χΰ^οσκάσβΰοζ ενεκχ animadver- 
tebamus. Octo primis verfibus de violis agit poeta. Giaeci 
eum florem Yov appellant. Nicander IxSx licentia poetica: 
et appellaliojiis hujus originem ex antiqna fabula aiTert 
iilatT]. ionidas (ive ladas nynjpbas loni primo coronam 
ex iilo floie dedilTe, cum ipiis dormituro poil occifuni q46 ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

apruin, qui agrum Piranura qua fluit Alphaeus, iufefia- 
bat vivus. Scribe fic primos duos verfus, 

Άλλα T« μku σπείροίό τβ κα/ ωραΐ» φυτεύοις 
όίνβ'η Ίχονίη^ε' γένη γε μϊν Ιχσι όισσοί. 
jjoetica violarura periphrafis eft, »vdi] Ίκον/η^ε, id eft 
Yx, allulio eit ad nomen ejus floris obfcurior: nam alio- 
quia αν^η 'ΐΛον/η3εν , onines flores dicantur ex lonide 
affcrri foliti. ficut οίνος ί\.6σβό^εν ^ et apud Varronem, 
p. 9^^• Vinum Lesbo. ita auteiii recte et vere , nuUa fere mu- 
tatione, editam fcripfuram, qnae perverfifiinia eit, Jofe- 
phus Scaliger correxit. In 3. fcribit Canterus, ωχρόν τε, 
%ρνσω τε φυην εΐζ ωττ» έοικός. propius ad velligia de- 
pravatae lectionis acceiTeris, G fcribas , εΙς wir« 1$έσ^χι. 
Obfei-vemus , feparari hoc verfn οοχρον et χρυσοειόη. co- 
lorem: niii deeib aliqivid poft iftum verfum. Nam miram 
iane eft, cum iint violae quaedam liUeae (Ηροκίχς iflas 
vocant Graeci) quaedam albae. Nicandrum in luteas et 
auro fimiles eas diftinguere. iiihil enim aut pai^um dis- 
cnminis eil inter ωχρότητχ et auri colorem. taceo quod 
purpurearum violarum nuUam facit tnentionem. cujus 
omifGonis cauiTam aiFeremus aliquam ad verfum 69. In 

4. σεύχτο quid lit nefcio. Forte, οσσχ γ Ίωνιχόες ν. In 

5. ττοδ'εσχσβ'χι quam νο&βσχσαι mavult Scaliger. at pro 
4v} κλήροίσι. Dalecamp. ivi χηττοιαι, Hne cauiTa. Sextum 
ila emendamus , "Ηννσβ γχρ χλούνην γε μετεσσνμενος 
σκυλχκεσσί. aprum, inquit, confecerat, perfecutus cum 
canibus. potes etiam fic et forlafle verius, Σϋν οίγριον 
χλούνην όε με. nt femper apnd Homerum. Nonus et 
decimus rofarii indiluendi ralionein aperiunt. eos ita 
concipimus cum Scaligero et Cantero : 

Avrxp άϋχν3Όβόλοιο poiov κχτχτεμνεο βλχστχς 
Tuc(ppoiQ τ έμττίιξειχς , οίον 6nr»kxi<jTx τελέσσων, 
FolTam vult cavari , in qna rofeae virgae deliganlur. 
nam pueriliter labuntur, qui τχφροΐζ verlunt, terrae 
tumulis. poileriore bemiilicLio dicere videlur, vacuum 
locum ad viam fecundiim foiTani ubi rofas planlavens, 
palmorum duum elTe relinquendum. PiOximis tribus in- 
dicabatui' a poela Jocus ubi rofae omnium praeilantifii- 
inae, et quidem fexagenis foliis infignes, circa Philippos 
ct Pangaeum monlem iuiiTe etiarn ceiitifolias auctor eil 
TL•eopbraftus. an de co Iractu fenferit Nicander, viderint 
eiudili. nos de 11. verfu iiihil babenius diccre. corriip- 
tiiilmus naniquc eft: eliaDin pro 'StSovitj^ fcribamns cum 
Cantero 'SlKsv/iji. 12. i(a babet , ΑείττΆ-μεν χληροισιν LiB. XV. Cai». IX. 247 

ανέστρβφβ νηβΛτίοισιν. Canterus emeudabat, Αείττων έι> 
κλ. ηοη mullo uKilius. Audax fortean videbiluv , at uoii 
tamen iuepta coiijecLura, ciijus nubis nunc primum ve- 
nit in menleiu. Πηλέω εν χλήροισιν ΰίνετρέφβτ Ήμχ- 
3"/θ<σ/. vel , χνοίτρέφετ 'ίΐμ. TheiTalicas rofas eliaai alii 
commendant, λείνωμεν trajectione literaruin corruptum 
vocabulum eft, pro Γϊηλέω έν. aliler inedicinam faccrc 
huic loco nequimus, tjnod υ liic rem acu leligimus: 
Θέτίίος fcribam iii fupeiioi-e verfu, iion Θεμιίος. Scribu 
et dillingue cum doctis , ^εντερχ ^ισσχίηί; Μεγχρηίόοζ- 
ovik Φασί/λίς Ονά' χυτή ΑεύκοίΡρυς άγχσσχμέιοΐζ έττιμεμ- 
φης ATjd". feciindae exiilimationis rofae funt, qiias fert 
Megaris liifaea. fed neqiie Phafelis , ncque Leucophrys 
eo nomine fuerint conteniLu dignae, verum admiratione 
potiiis. In 16. Ατι^χίου Μοίγνητος vSxtx, peiiphralis eft 
jfluvii ad Leucophryn fe exoneranlis. Haec geogiapliia 
alibi nobis exptjndenda. nam in 12. Strabonis aliquanto 
aliter. 17. Κκτσοΰ ό' χλλοτε xXoSvsi; ενρρίζου χχ7τέτοΐ7ί.ρ•φ7• 
Lego, Ηλκνχς t et σκχνέτοισι. Dalecamp. rccte, fcrobi- 
bus, Hefycli. σκοίιτετος , τχφρος. Ridiculutn eil qnod 
fequens veifus videtur dicere : interduni coiOiiam ipfam 
hederaceatn cum fuis racemis efle plantandam. fed ne 
dnbita aliter Nicandruin fcripGfle. 19. ita concinnant 
docti, Αχσκ(ον , «pyovootjv j/oe χλχ$εεσσι χομητην. 20. 
Scaliger et Canterus, Βλαστοί ipivou ό' iu τοΓσ/, Mxl sl^ 
μΐχν ωρεο xopaTjv. 22. Canterus, i-m^vyiovTe χόρυμβοκ 
Scribe deinde cauiTa melri , συνουρίζκσι. et έιτηρεφεεζ. 
recto cafu. Nec vigefinius quintus menda caret: Στ£ρ- 
μχτίνψ χχλνκες χεφχληγονοι χντελέουσι. poftrema ηοη 
aflequor: priorem parleni ila fcribam, 'Σ,ττερμχτιχην κοί- 
λυχΒζ κεψχλην' appellat Nicander σττερμχτικήν χεφχλην, 
qiiam Plianias pei-ipateticus in hiftoria planlarum, σνερ• 
μχτιχηυ χορννωσιν, qua de re dictum eil in fupeiioribus 
libris. 26. Άργηεις ττετχλοιαιν, fcribo Άργνρεοίζ. 29. 
"ϋρισε γαρ χροί^. Dalecampius "Hpsffg. 3ι. ila Canterus 
concipiebat, ^Ιρίζ δ' εν ρί^^σιν χγχλλετχι' η ύχκΙνΆω 
Αΐχστ^ Ίτροσέοιχεν. et in extremo verfu τίλλει ηοη r /λ- 
\ει. Deinde lege cum Scaligero , uif' uvoi χόλνω Φϋλ- 
λα'ία μηλε/ην έχχεύετον. 35. ΚΤόόν τ ημνουσχι• Lego, 
Ε'/ίοντ* -ημύοναχι. el in fine praecedentis verfus malim 
dpTtyovoi 6ε , ηοη enim placet Dalecampiana diftinctio. 
36. "Σνν χχί ττερ τοζ/χ χροι^ λνχνίζ. Scribam, ΣΟν χχΐ 
ττορφνρέχ λυχνίς. cum his cenjeatur et purpurea lychnis, 
Diofcoridcs tamen fic, Αυχν)^ στεφχνΜμχτίΧψ οΙν^Ός i<STh 248 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

ομοιον \svxetca t έμιτόρίΡυρον $έ. non tribuit purpureum 
l3''chnidi colorem: fed purpureo adfinem. trigefimo octavo 
fcribe, Ονόε βοάν^εμχ κεΐν uy i-rrjirxvov xocpx ύ•ψθί. 
quam rhizotomi buphthalmuai indigetant, poeta boanthe- 
jTion dixit, poetica voce : et florem hunc anlliemidi fub- 
junxit, cai mnltum eit fimilis , ut etiam Diofcorides in- 
dicat. Sic et Dalecatnpius accipit. Si qiiem moveat; quod 
in 63. bupL•lhalmi poeta meminit, fcribere poteft, ον6έ 
γε αν3'εμχ κ. Scribit deinde Scaliger, Φλο|^ όε -^εοΰ 
αύγ^σιν ανερχομένης ανιονσχ. notum floris nomen ex 
fcriptis veterum. Tres fequuntur de ferpyllo verfns : 
quos palam vitium profitentes ita refingimus. "Ερ^υλλον 
S' έφΰάροισιν iv) βωλοισι (ξ>υτεύσεις. "Οφρχ πλά^οις μχ- 
αροΐσιν έψερτΓν^ων όιαίητχι , Κχί κβ κχτχκρεμοΐσχιτο έφι- 
μείρων ττοτχ νυμψέιαν. 45. Scaliger emendat, Φύλλχ σίνει 
yxp ττχντχ, αίνοιγομενοίσί ά' έφίζει Ε,ριτετχ- et ilaliiu, 
αλλοΓδ ριν^ς ΙΙίξχν σχρΗΟτΰνησι. item , ουτβ τί vca βρ. 
et in fequente ένιχρίμ-ψαντχ, Quaeciiraque autem de 
papaveris cultura docentur hic a Nicandro, non temere 
alibi legas quo etiam nomine όυσνοητότερχ funt nobis. 
Scribe in 02. cum Scaligero, βχ^εΐ εν ττχχει^ non τ«- 
%ει. Lego eliam, νέους κλϋχς• ηοη ut editum eft νέχς* 
neque lioc uihil refert. In 55. ττχιόος εριατες dialyfi poe- 
tica, pro 7τχι$έρ(ατες, quod plantae eft nomen Diofcoridi 
uHXV''^x diclae verfu proximo. λευπην populum Dalecam- 
pius interpretatur. convenienlius videtui', ut de ea acci- 
piamus. quara όίκχνδ'χν λενκήν Graeci , fpinam alham 
l>«968. Latini nominanl; αν^τ] ττορφνρχ ei tiibuit Diufcorides. 
Sepliiuus fupi'a quinqiiagefimum veifus claudit, principio 

iDUtilus. fic enim editur, κύνρός τε , σισύμβριον 

οσσοί τβ χ' οΤχ. explemus nos et fcribimus, Κύπττειροςψ 
ν,υιτρός τε, σισ. Sequitur, "Ασνορχ νεομένοισι ττότοις xvS" 
τρεψχτο λειμων. LegendQtn, νχομενοισι , vel νχιομένοισι. 
naoi et νχειν et νχίειν pro ρέειν ufurparunt. et fortafle 
τόιτοις non νότοις, id eft, locis irrignis, et pex' quae aqua 
fluit. Jovis florem , ex TL•eopL•rafto , Plinio, Hefychio, 
et botanicorum libiis omnes nonmt. Dalecairpio non 
aiTentior, qui dictionem ενκάες cenfuit efle damnandaiTi, 
contrarium enim pofult, inodorus. Verfu 59. male fcrip- 
tum Χίχλκαί, pro Κάλχας, nam χχλχψ appellanint Graeci 
parvulam quandam Lerbam, cujus florem in ferta et co- 
ronamenta legebant. auctores, Albenaeus paulo ante, 
Hefychius, alii. Vulgalam lectionem XocXxaCt tueri poflu- 
iiius pex' loiiicam tenuium et afpiratariim transpolilionem. LiB. XV. Cap. IX. 249 

Finem verfus fciibo cum Scaligero, Ιανιχίχζ rs χχμηλοίζ, 
violas vocat Ιαϋνιχόχς, ut fupra Ιοίόχς, et xv^tj ΊχονΙη^ε. 
loquitur autetn poela non in univerfum de omnibus 
violis, fed de iis foluni quibus eit color ορφνότερος, ma- 
gis fufcus: nam addit, Όρφνοτερκς «ζ TsiJ^s μετ «v- 
3'δσ; Υίβραεφόνειχ. quas violas fecit Prvferpina inter 
flores ejfe obfcurioris coloris. Purpureas violas inlelli- 
git, qiiarum facit diilinctam fpeciem ab illis de quibus 
dixit initio. nec uiale convenit purpurearum colori vox 
ορφνοτέρκς. natn errat Dalecampius, qui opd^vOTUp* emen- 
davit, ut ad Pioferpinam poflet referri. fane perperam. 
Quid? nonue Diofcorides in purpureae violae defcrip- 
tione, voce μελχντερον ufus eil? [Theocritus, Kxt το 
ίον μελχν έντί. et Virgiliiis, Et nigrae violae funt\ 
fed haec όιχιτησομεν alibi accuratius, fi otia Deus fecerit. 
ύ-ψήεντχ -τΓχνόσμιον quid appellet Nicander non divino 
ex argumento liujiis eclogae, et ipfo nomine, conjicere 
licet florem aliquem coronai^iuro ea appellalione fniiTe 
veteribus cognitum, notabili«, inter alios generis ejnsdeni 
altitudinis : cui ab odoiis praeilanlia, aut pro temporis 
varietate , inditum nomen τχνόσμιος. fic Paufanias in 
MeiTenicis , medicatae cuidatn aquae tribuit εύοΰόίχν irx- 
QXVt KXi χρόχν t «xt οσμίων. Abfurdum eil ΐΓχνόσμιος in- 
tei'pretari Panis arbor: abfurdum de pinu accipere: ab- 
furdifiinium omnium exiftimare, poiTe pinum inter σΤ8~ 
ψχνΰύμχτίΗΧ xv'9 'η nomen fuum proiiteri. In extremo 
verfii τύμβοι poteil ferri: τύμβοις tamen malini. Porro 
feqtjenlibus ad finem usque hexametris fepulchrales qui- 
dam flores recenfentur: quos ad morluoinm lionorem 
folita vetuftas adbibere. CauiTa fortaiTe fuit, quod in 
fepulchretis flores hujusmodi fua fponte nafci viderenl. 
caeterum ampla liic quoque mendaruni feges. In 62. 
fcribebat Canterus, Φοίσγχνχ ■7Γχρ3'ενίκχς νεόχου ττοσίν 
χμ^ιχεοντχι. neque nos aliquid videmiis, quod potius 
annplectamur. elfi. durum verbiim νεόχον t pro , recens 
tumulata: aut, cui recens ^cxt factae: id eit, νεόφ3Ίτος 
κόρη. ut alii poetae loquuntur. In 65, έφελκόμενχι valetp. 969. 
allicientes, et gratiam L•ominunl fibi conciliantes. varia 
lectio quae annotalur, ex depravata glofla eft orta. 
Scrib. τΓχρχκοίββχΧε. Non intelligo illa Πολλαίκι -^ελαιχ 
Ηχλχ. et nou dubiLo efle mendofa. Αείριχ rectum raoX; 
non ληριχ. Poilremi verfus ita fcribuntur: 

K«< yepxoif Wywva, Hxt εντρχπέχς κνκλχμίνου. 

σχνρην τ jj χ^όνιον ττέφχτχί στέ^ος Ήγβσ/λ/οι/. a5o Ι. Casaueoni Anihadv. in Athen. 

poetica dialyQ yspxov trco'^xvx appellat, herbam dictani 
rhizotoniis ygpouroTraywvx : quae vel tragopogoni Hmilis 
eft, vel etiam fortaiTe eadem. Sed gerontopogonis no- 
men in veterum medicorum aut pbilofophorum libris, 
legere non meminimus. Quare aliquando fcribebamus 
Κα<' ys rpxyov vuyayvx. Deinde fcribe, εύτραπεας, vel 
βύτρεττέχς κυκλχμίνονς. et fequente verfu Άγεσιλχου. her- 
bam quandam fepulcbralem vocat terrenam coronam 
AgefiLai. id eil. Orci inia terrarum habeulis. poetae 
Orcutn nominant Agejilaum: quod cum diferte noa do- 
cuerit Atbenaeus libr. tertio : prorfus excufatione carent 
interpreles qui nugas nugaciffimas hic de Lacedaemonio 
Agefilao eiFutierant. Nec meliore judicio utuntur iidem, 
cum principio hujus verfus, pro Σχνρην re, fecerunt 
"ίίΰίρδχμον. quid enim vetat omnia γινεσ^χι ενχλλχ, ut 
ille ait, fi temerariis hujusmodi conjecturis locum da- 
mus ? /az^ram tamen in plantarum cenfii ne nos quidem 
usquam reperimus. emendemus igitur li placet: fed pro- 
babiliore et commodiore aliqua via. ExiHimamus autem, 
rejecto initiali Gbilo in finem vocis pi-aecedentis, unde 
manifefto excidit, veram lectionem eiTe hanc: Α'/ρην 3"', 
ή χθονίου ττέφχτχι στεφος Άγεσιλχου. quam probabilis 
conjectura, χΥρην pro χνρην vel σχνρηνΐ neque aliena 
vero, ut arbilror, fententia. Videntur enini veteres e 
lolio mortuis ferta et coronas texere foliti. Non femel 
apud Virgilium legas Infelix loUum. quod ad morem 
hunc referri poteft. paulo aliter in veteris legis carmine 
arbor infelix» Caput Decimum. 

0>Υ[σΒΐον. λεΙμαΡ et λεψοίς pro Κεψων. μεΒυσιίς. 
ίττίϋωττος, r\ μαζοί^ξεταε. u^ov τξΧΤΤΒζευς- Co'•^ 
ronae unguento delihutae. Xenophontis locus 
iUuftratwi. μνξον ccTTo rov μύξεσ^Λΐ το λεγό- 
μενον ελευ^εξιον» pictura e numero liheralium 
disciplinarum fuhlata quibusdam. multa qua 
illufirata, qua emendata infigniter. 

KAI 3')ίσειόν Tt ανάγραφε/ Ηχλούαενον avdoc. Hefych. 
d7}<TSiov , (Ρυτόν ri irotov. Αευκερώίΐς ispov ^ ττερι- 

Ηαλλέ?, ΟΙ/ ^x μχλιστχ Φίλχτο. Prima dictio eft corrupta. 1 LiB. XV. Cap. X. 25 1 

Dalecampius fcribil A.i^xTo. non affentior : nam proprium 
foeminae nomen pnto hic latere. FortalTe , Αευκοθ'έας 
deinde fcribe ob metrum, oirsp px μ. imo lotum vei'fuin 
ita concipe , Αευχορόης Ιερόν ττεριχχλλέος, oppx μχλιστχ 
Φ/λατο. Sed de Ariadnae corona lege Pholii Excei-pta e 
libro quinto Ptolemaei Hephaeftionis F. ubi explicatur 
hic verfus, Kxi ΐΐροκλεονς "iriroi χλωρχν Λ^αλακανθ^αν ρ• 97°• 
Miovdiv. qui verfus non eit Crinagorae, fed Eubuli comici. 
w μχλχχχς μεν έτερων. Dalecampius έξορων. quod 
fane nielius videtur, elii dubitatione non caret. omnino 
autem, avxtrrdtav S' vocxivdov- deinde, iy%s/, χχττιβόχ 
τρίτον TC• duce Cantero. μαλακοί»' τ Ίων λίμχκχ ν,χΐ 

τρι(ρΰλλου• Scribendum "Κείμχν,χ. poetis λείμχζ et λειμχς, 
idem ilguificant ac λειμαον. οί 6' έν τω μνρω λχ- 

λεΤτχι χερΙ σ. Pone στιγμήν τελείχν ροίΐ μνρω et fcribe 
cum Cantero , λχλεΐ όε τ. tum autem aliquanto poft, 
χν^ρίσχου φόβ^ > τω τ χειφρονρω μελιλοότω κ. ex ipfo 
Athenaeo. Melius etiam mox ενάγητον xXoliov. et ftatim, 
xx} $0' έτερως , non ii' ετ. Scio elfe qui in iftis, ουτο» 
S' είρηκε τον με^νσην Αλβξις. corrigant με-^υσον : im- 
inemores nempe fic quoque Graecorum nonnullos eam 
vocem extuliile. "0^*0/06 xxt βοΰζ εργάτης έργχζετχι. 

Legendum videtur, Wplv ομοι«» Σΰνόειννος η 'irlxa• 

νοζ rj μχζχγρετχζ. boc eft, conviva huic adeft vel remi- 
gum aliquis, vel egenus e raptis mazis folitus victitare. 
non dubito recte legi έτίχωνος. nautae, remiges et navi- 
cularii omnes inter vilifGmos femper habiti. At maza- 
gretae appellatio duplicem babet vilitatis fignificationem : 
nam et mazain edere non panem , paupertatis fpecimen 
eft : cogi vero mazam χγρενειν five χγε/ρειν furto aut 
mendicatione (nam utroque modo exponi poteit) niifer- 
rimum eft. Scio Euftath. OdyiT. ξ explicare μχ^χγρετης 
voce χχολος. fed ea interpretatio quam bene convenial 
liuic dictioni, viderint alii : huic certe loco aptari non 
poteft. Feri-i etiam nequit in proximo verfu ΑΙόοΰ rpx- 
ττεζενς : quod vertere docti , pudeat menfarie. certum 
eil debere fcribi, cciov Tpxtr. Orci conviva. Cc vocat 
hominem μκζχγρέτ7]ν, farnelicuin, et vivam mortis ima- 
ginem. Favet emendationi titulus fabulae, Κ^ρες, Parcae. 
ένεγχεΤν όευρο των χρηστών 6ύο. verfus integer ita ha- 
buit, ^τεφάνουί; ενεγχ. Etii autem non damno fcribi in 
boc verfu χρηστών, et in fequenti χρηστην ac χρη(ττω'. 
diibitari tamen baud, opinor, abfurde queat, num ubique 
potius per t lit fcribendum. parat enim auctor transitum aSa Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

facere ad ferrnonem de unguentis: qnornm varius , et 

mulliplex ufus per eam quam diximus lectionem pulchre 

indicatur. στέφχνοι χριστοί, funt coronae deiibutae un- 

guento : nam et coionas interdum έόρόσι^ον τοΤζ μνροις, 

id eil, ungnenlis irrorabant, ul loquilur Athenaeus : et 

coronarum ungueiitis madidarum Plinius quoque tueminit 

libro 21. capite 3. 6χΐζ χριστή fax erit ex odorato ligno 

infpicata: aut etiam nngiieiito illita : quam etiam ob 

cauiTam χριστον vvp. non ineleganter, elii TrotTjTDtwTepou 

appellaveriu quod autem etiam e facibus et nocturno ,i 

lumine odoris fuavitatem captarint jam olim habrodfaeti, 

ex Homero nolum et Vii-gilio. o6 airoyyta; τις μου 

-TTKp. Sequere interpretem , et fublata interrogalione, 

p.971. junge cum fequentibus. ;ί/α κχ] ευιαίίχν ίστιοιμε^χ. 

Apud Xenophontem εΰωόίχ• utrumque rectum : natn utro- 

que modo Graeci loquuntur : et tertio quoque εύοο$Ιχς 

έστιιχν f ut λόγων• αλλωζ τε uv nxl νϋμ^χι ώσι. 

Ufitatius erat, άλλως τβ χ») αν ν. fed etiam apud Ari- 

fiidem rlietorem, χλλως τε ην χχϊ ν. κσττερ ■η Ν/- 

χηρχτου τε τούτου κχ( Κριτοβούλου. repete νΰμψη , fponfa 

aut recens nupta. Convivio Xenophonti defcripto, inter- 

funt Niceratus et Critobulus juvenes, et id adhuc aelalis 

agentes, ut faciant abfurde interpretes, qui filias nubiles 

jpGs tribuant. Lege autem adjecta interrogationis nota, 

μύρου μέν τι κχϊ τροσόέοντχι ', ut monuit dudum Hen- 

ricus Stephanns. JNani fenfus is plane quem ait Ariilides 

rhetor, ττχρχ αίνδρος μύρου ου -προσόεοντχι. Probat So- 

crates virum non decere unguenta: nam propter virum, 

five ut fit aliquis acceptior viro vir unguento non in- 

diget: uxoris vero cauITa ungere fe tnantus non debet: 

mulieres enim quae funt ipfae pro ungiiento fuis mari- 

tis, quid amplius uiiguento alio opus habent? de ele- 

gantia quae ineft buic loco , Ariitidem Π lubet confiile 

νερί χφελούς λόγου. lueplifiimam iectionem , νχυτχι γχρ 

τοΰτο οζουσι, muta in χΰτχι γχρ τούτου οζουσι. Scribe 

etiam έλχίου dk του έν γνμνχσίοις όσμϊ] κχϊ ττχροΰσ» 

:ηόίων η μύρου γυμνχιζι, κχί αττούσχ νο-^εινοτερχ. Origi- 

nem vocis μυρον paulo ροίΐ aperiemus: uani Chryiippus 

quem ait noiler, derivaiTe eam dictioiiem χττο του μετά 

%ολλου μόρου κχι ττόνου μχτχίου γίγνεσθαι, tam malus 

gvammalicus , quam bonus Sloicus fuit. imo vero ludi- 

brium plane debuit Cbryfippus, fi tam fatuus fiiit, ut 

μύρον a /zopoc^deduclum putaret: quod lectio baec figni- 

ficat. FoilaiTe non aliud voluit quam quod placet vulgo LiB. XV. Cap. X. α 53 

grammaticorum, [μύρον eiTe άττο rotJ μνρεσ^Λί. propter 
difficullatem conficiendi ungnentorum. tum foret liic 
fcribeiiduni , την όν. φ. λ. τα μνρχ cc-ro του μνρβσ^'χι: 
όίχ το μετιχ ττολλον μόρον, etc. Lego cum interrogalione, 
νμεΤζ ό' ο'/εσβ'ε την αβρότητχ χοΰρίς ΰρετης βχειν τι τρυ- 
φερόν ; VOS autem putatisne ullas fine virtute delicias 
effe delicatas? Sappho , inqnit auctoi-, ι^$ε^η το καλόν 
της αβρότητας «φελεΤν. Scribendatn, ^όεσ^η. erubuit 
/toncjlum feparare α voluptale. Amoeniffimae poetriae 
verba lege ex emendatione Canteri fic, £γ« is φίλημι 
ΰίβροσύνχν' κα/ μοι το λοιμχρόν ^ρος α'δλ/ίο, «α/ το «χ- 
λόν λελογχ,ε. confirmat hanc emendationem, Athenaei 
pene ad veibum interpretalio. Sequuntur mendaruin por- 
tenta adverfus qiiae excitandae vires ingenii , fi quae 
funt in nobis. Παρράσιος i' ό (^ωγρχφος , inquit Athe- 
naeus, ex Clearcho, xx/ ητερ irxpx μέλος vvsp την ixvTCV 
τ4χνην τρυ(Ρησχς, κχΐ το λεγόμενον έλευ^έριον έκρχβόιων 
έκτίνων νοτηρίων έλκνσχς. λόγω γχρ οϋν χντελχβ&το της 
αρετής , έηγρχ•ψχμενος τοΐς έν Aivoca ττχσιν χύτου ^ργοις 
Άβροίίίχιτος »νηρ, ΰρετην Ts σεβων y τχό' εγρχ'φε ΐίχρ- 
ράσιος. Reprehendit Parrhafium Clearchus, tanquam vxpx 
μέλος λχμνρυντην ^ ut diceret Ariftoleles, quod pictoy 
cum eiTet, et manibus opiis faceret, tractans penicillum, 
ceftrum , et viriculurn, laudem ex eo iludio fibi vindi-P'97^ 
caret, debitam ingenuis et liberalibus artibus. nift fallor 
judicii lioc auctor voluit: oblique picluram ex albo li- 
beralium artium eradens, contra niultorum veterum fen- 
tentiam. Porro ut haec eliciatur fententia, fcribendum, 
itxt To λεγόμΒνον έλευ^εριον ε» ρχβδίων τίνων t enrs καν- 
στηριων έλχύσχς: qui laudem liberalis infiituti ut vocant, 
ex uiriculis quibusdam et cauteriis traxit penicilli, ρχβ- 
ίοι ilve ρχβόίχ, (unde appellalus Parrbafius ρχβ$ο6ιχιτος) 
ce&ra, viricula, five viricula et cauteria, pictoris funt 
fuppellex. κχυστηρίων igilur fcribo , non ττοτηριων » et 
refero ad genera pingendi encauilo, de quibus Plinius 
libro trigefimo quinto, capite undecimo. Tertullianas 
adverfus Hermogenem haereticum ex pictore. Praeterea 
pingit licite , nuhit ajjidue : legem Dei ia libidinem 
defendit, in artem cuntemnit: bis falfarius et cauterio 
et βγίο. Conferendus autem hic locus de Pai-rhafii jac- 
tantia, cum iis quae de eodem fcribiintui^ libro 12. In- 
terpres non id dicit quod Clearchas, fed verba Plinii 
fine caufla nobis hic pro ClearcUeis obtrudit. peflime 
vero idem ifta cepit ω κομ'^ός ης ως έμοί ίοκβΓ, ύττερ- 254 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

»Κγη<ΤΛς pvvuivovri το riji άρετης «βρον xui καλόν* uts 
φορτικούς μβΤΛΚχλεσχμένω την είζ τρυφην 6ο3'6Ϊσκν ύττο 
της τύχης χορηγικν , -πχρεγρχ^Ι^ε 'Ρχβόοόίχιτος άνηρ. id 
eft , cui injcriptioni aliquis eleganti vir ingenio , ut 
mihi quidem videtur, ojfenfus pehementer quod magni- 
ficum et honefiuTn i^irtutis nomen inquinaret Parrlia- 
ilus, ut qui οίρετην alieno nomine illam artem infulfe 
appellaj[fet, quam fortuna hominibus largita ejl delicia- 
rum injlrumentum, adjcripjit ^ 'Ρχβόοό/χηος ΰνηρ. baec 
elt mens. cujus nullutn reperias veftigium in interpreta- 
tione Dalecamp. Ex his autem discimus quomodo Cle- 
archus nomen χρετη interpretatus fit in verfu Parrhafii 
Άβοόίχίτος χνηρ, χρετην τε σεβων τχό' iypxyl /ε. Sub- 
jiciuntur Anacreontica haec, τ/ μην νέτεχι, συριγγών 
κοίλότερχ στή^εχ χρισχμενος μύρα. Lego, τι μη ητετεχι, 
cum interrogatione. cur ηοη adpolas , habens illitum 
unguento pectus , magis capum quam fi/lula? banc 
formam probarunt in fuis deliciis veleres nequitiae ma- 
giftri : ut emineniibus hinc inde mammis, cavitas eflet 
in medio. atque hoc efl; quod idem poeta μετχμχζιον 
nocat^ in pictura Balhylli. ίΐίετχμχζιον όε ττοίει, ^ιόύμχς 
τ& χεΐρχς *Ερμοΰ. Caput Undecimum. 

Sedes animae in corde, ex quorundam Jententia* 
Cor falire itario fenfu dictum poetin' ybcis 
μυξον etymon ex /ententia Alhenaei. Stacte β 
Jola myrrha. Theo^hmfii et Plinii diffenfus. item 
Plinii et Athenaei. '/^/j• et φοίνιζ pro unguentis 
inde faciis. Cyzicennm unguentum. Plinii locus 
' cum Graeci fcriptoris uerbis coUatus. 

OEDEM animae in corde eiTe, quae fuit veterum quo- 
rundam medicorum fententia, probat dipnofopliifta argu- 
mento locutionum quarundam, queis Homerus eft ufus. 
p.973. Quod fi in hac quaeitione valeret argumenti hoc genus, 
poflet haec fententia planiffime ex facris literis coniti- 
tui : ubi toties , quod ait beatus Augufiinus , fedes animi 
monilratur in corde, etiam a Chriito: qui, ut oainis 
boni , eliam omnis fapientiae fons eft et auctor. Verum 
ineptam ^Ulq hanc totam rationem, etiam mediocriler LiB. XV. Cap. XI. 255 

literis tincti norunt. Meliiis Damafcenus, η "^^^V <^v^^^• 
osToci τω σωμχτί ολη ολω , xui ον μέρος μέρει • nxl ου 
ΊΤ6ριέ•χ,6τχι υπ αυτού, άλλα irsptsxst χντο f ώσπερ irvp 
σ/δΐ}ρον. [Olynipiodorus quoque in Platonis Phaedonem 
praeclare: τοσούτον ^ ait, τροσωΚΒίωτχι η κεφαλή ttj "φυ- 
%^ , όσον ιτρωττ} όέχίτχι χύτης την γνωστικήν ίλλχμ'φιν^ 
οΰζ ή χαρόίχ την ζωοττοιόν. οΤον %ί τις λέγοί έν ούρχνω 
τον Θεόν. Ηχίτοι ττχνταχον , η ούόχμου.'} Ait recilatis ali- 
quot poetae locis, ο όή κχί σημεΐον φέρονσι του το κυριι»- 
τερον της "φυχίίς έντχύ -Jx «εΤσ•^χΐ' quo alii το ηγεμονίΗον 
της "ψνχ,ης, Stoici vocarunt το πϋριον, vel το χυριωτερον» 
Galenus libro fecundo de dogmatis Hippocrat. et Plato, 
irpOHsiTxl μοι hsinvvtiv , oTi το λο'γιζόμενον της "ψνχης* 
ο όη ηγεμονιπόν τε , κχι διχνοιχν , χχι χυριον χυτός ο 
\ρνσιτηΓος ονομάζει , χχτχ τον έγχεφχλον έ<ττι. ηοη ίο- 
lum autein η φροίσις^ fed et fententia Stoicorum fectae 
conveniens efl; : quam quidein magna contentione defen- 
derat Chrylippus lib. piimo De anima, ufus in hanc 
rem poetaruni teilimoniis infinilis. babes magnatn ejus 
libri paitem apud eruditiffimum Galenum libro tertio, 
operis inodo nouiinati. Pi^mus autem Zeno boc conatus 
eft demonitrare argumento illo quod rffert libro fecundo 
idem Galenus. Zenonem fecutus eil Diogenes Babylo- 
nius, ut legilur ibidem. Sequitur, Θυμω ό' οΰτι φχιδρχ 
χορεύει ^χρβους ι^υγχτηρ. Sophoclis funt verba, fed de- 
pravata. videtur appellare cor, id efl: xxpifxvf illiam pa- 
voris: quia cordis palpitatio oritur ex pavore, ceu ge- 
iierante cauiTa. Cc Aefcbylus glonain laboris illiam nun- 
cupat. — τω ττονύντι ό' έκ •^εων 'Οφείλεται τέχνωμχ 
του Υίόνου Ι^λέος. Scripferit igitur Sophocles, Θυμω 6' 
οΰτι xxpSlx χορ. S. d: ut Sophocles xxpitxv χορεύειν, 
llc niox Anaxandrides ορχείσ^χι. Plautus in Capteiveis 
fubjultare dixit. alio fenfu fatyricus, cor tibi rite falit, 
Haec emendatio eo niinus probatur nobis, quia non cor 
ipfum, fed palpitatio quae in eo fit, jure appelletur 
iilia pavoris. quare fatius nihil mutare, ηϊβ accentuin 
in VGce φχιίρχ: el ita interpretari , Jn animo meo Jam 
ο Phaedra j non amplius faltat pavoris filia , id eft, 
Irepidatio, η -πηδησις της xxpoixc-, ut Plato aliique lo- 
quunlur, In Anaxandridae verlu nemo dubitat recte 
Canterum ορχ^ pro xpxy fcripfiiTe. Pofthaec vocis μύρον, 
qnae omne unguenti genus Graecis fignificaf, originem 
explicat pliilologus : fane melius quam grammatici vulgo 
facianl : qui a Myrrha nota ex fabulis ppetarum, ridicule 256 Ι. Casauboni Animadv. in Athen, 

id verbum derivant : vel ητα^κχ το μύρΒσ^χι gemere in- 
epliffime, ut capite fuperiore dicebauius. Athenaei vei-o 
fententiam non funt inlerpretes ailecuti , quia male ifta 
ceperunt, μνρρχ γχρ η σμΰρνχ ττχρ Αϊολεΰσιν f έχειόη 
ρ. 97'^• τα TCoKXoi των μύρων dioe σμνρνης έσκενύ^ετο- Athenaeus 
hoc voluit: μνρον dictum quan μνρρον , ab Aeolica voce 
μνρρχ, quae inyrrham Cgnificat. nam quia, inqiiit, ple- 
raque nnguenta mixta myrrha componuntur, quaedam 
etiam fola myrrha conftant, ut ilacte: ufus obtinuit, ut 
Κ1Γ0 της μνρρχς, omnia unguenla μύρχ nominarentur. 
Haec meiis auctoris: cui equidem aiTentioi': neque dubito 
μΰρον vocem Homero et primis Graecorum incognitam, 
tunc primum Graeciae innotuiiTe, quando Afiaticorum 
nnguentorum primam notitiam habere ceperunt. μνρον 
igitur eft ^1^3 Hebi-aeornm , id eft , myrrha , ut recte 
cenfet nofter. Adjicit, ν,χΐ ^ya σταχτή κχλονμένη όιχ 
μονής τχντης. quae dicitur fiacte, e fola confit myrrha. 
Videtur haec eiTe ratio, cui• Latini myrrham ab unguen- 
tis fejungant. Varro, magifiratus myrrha, unguentisque 
ungetur. Theophraftus in erndiliffimo commentario De 
odoribus , έκ σμνρνης κοιττομενης ελχιον ρ&ΐ. στχκτή ίέ 
τιαλεΐ'τχί 6tx το μιπρον στχζειν ο όη μόνον τίνες φχσιν 
οεττλονν είνχι πα/ χσνν•3'ετον των μνρων , τχ ά' χλλ» 
νοίντχ σνν^ετχ, Plinius, Myrrha et per fe unguentum 
facit fine oleo, Jlacte duntaxat : alioquin nimiam ama- 
ritudinem affert. fed fcripferat idem paulo anle, Sin-r 
guli quoque fucci nobilia ungiienta faciunt : in primis 
malobathrum f ροββα iris lllyrica, et Cyzicena αητα" 
racus. quae plane evertunt illud μόνον, et τχ αλλχ 
itdvT» , iu fiiperioribus Theophrafii verbis. Plinius fcri- 
bit: Quis primus invenerit unguenta non traditur, 
Iliacis temporibus non erant, nec thure fuppUcabatur, 
ab hac Plinii fententia discrepat nofter: ο ί' Ομηρος» 
ait, την μεν χρησιν οΐ$ε των μνριαν , 'iKxtx ό' χντχ ηχ" 
λεΐ μετ έττι^έτων. unguenta , inquit, et Homerus novit: 
fed μνρον nomen haud novit, sKxix noniinans cum epi- 
theli adjectione. Ait, Hxt άλλχχον oe λέγει τι τε^νω- 
μίνον. ii quis tollenda baec verba cenfuerit, non mul- 
tum repugnavero. nain ftatim fequilui' de voce &νωμχ, 
quo haec pertinent. Fuerunt olim certis Iqfis nobilia 
unguenta: ^uorum Iiiftoriam ex Apollonio perfequilur 
Athenaeus. Ita aiitem oiditnr: Τρις μεν ^i/ "Ηλ/Λ χρηστό- 
ΐχτη κχι iv Κνζ/κω. Τρις pro irino ungiieiito, ut mox 
οίνχι-'^η pro ornanllnno. ilc φοΤνιξ apud Theopbraftuiu Lin. XV. Cap. XL 2^7 

pro unguento palmeo, et id genns alia. Plinius fermo- 
jiem eundera iimiliter ordiene , ex eodem , ut videtiir 
Apollonio Herophili discipulo et fectatore, /rinum , ait, 
Corinthi diu maxime placuit,postea Cyzici. Gi^aeci in- 
terdum vocant Cy^icennm nngnentum. Pausanias MciTe- 
iiicis, v^usp Κνζίΐιηνω μυρφ μοίλιστχ ISsTu έμφερέζ. Com- 
pbliatnus inter fe etiam in caeteris Apolloninm et Pli 
nium. Ille ait, poiivov Ss xpotrtaTov iv Φχα^ζλιόί, xui το 
έκ NiOtC ok νόλεοΰς Jtxt Kas-yVi• ^^^ autein, fimili modo 
rliodinum Phafeli'. quam gloriam al^/lulere Neapolisy 
Capua, Praenefie. Apolldnhis, ;ίροκ/νον ί* έν Σόλοις της 
Κ<λ<κ/α$, XXI έν 'Pody. Plinius, crocinum in Solis Ci- 
liciae, diu maxime laiidatum, mox Rhodi. Apollonius, 
vocpiivov 6k TO έν Ύύρσω. Plinius cum caelera ornnia 
verteret, haec praetermifit : ci-edo, quod ipfius aetate 
defiiflet nardinum Tarllcum elTe in prelio: cujus rei 
AtL•enaeus nullam habiiit rationeili : cui erat lioc unuinp.97!'. 
propofittun teftimonia veterum de quacumque re pro- 
ferre. Inqnit Graecus, olvxvd^jf Sk Kvvp/x nxi Ά^ρχμυτ- 
τήν^ί at Plihius llc , oenanthinum in Cypro deinde in 
Aegypto propofitum. Apollonius, οΐμχράκινον 3s Κωον 
Hxl Μηλινον. fonaht haec veiba , anialacinnm maxime 
laudari quod ex infula Coo, aut Melo alia inrula affer- 
letur. fed Plinius aliaiti interprelationem fuggerit et 
leclionem. Vertit enim amaracinum in Coo. ροββα eo- 
dem loco praelatum, (>β melinum. legit, uxi μηΚινον^ 
parvo μ. fiebat autem melinnm e cotoneis malis et ftrn•* 
tliPis. Apollonius, Κντριον ίε -ττροκεκριτχί το έν Αί^νιττω^ 
όεύτερον ί' έστΙ το ΚνπριχΜον , κχι το έν Φοινίκη ^ «α; 
tavTJ/i το ατΓΟ Σίίίϋνος. Plinius haec paulo aliter, Cy- 
prinum in Cypro , d.einde in ^egypto , ubi Mendefium 
et metppiutn fubito gratius factuni ρβ : mox haec abs- 
tulit Phoenice , et cyprini laudem Aegypto reliquiti 
Pergit Graecus fcriptor, το is Υϊχνχ^ψχϊκον λεγόμενον 
έν Άδηνχις. et Plinius fimilitei•, panathenaicum fuum 
Athenae perfeveranter ohtinuere, fubjiingit ille, ΰκενχ- 
ζετχι 6ε το μετούτιον έξ έλχίον τον χπο tJSv ττικρόόν κ»• 
ρΰκν. Plin. de melopio, oleum hoc, ββ aniygdalis amaris 
exprejfum in Aegypto. fed de ejus coniectione plnra 
ibi Plinius. cauiTam ajipellatioHis explicat Diofcoridesi 
Aegyptiacum eniin eil vocabulum. Cafaub, Anim, Ui Athen. T. III• R q58 ι. Casaueoni Animadv. in Atuen. Caput Duodecimum. 

lAsycchsiov unguentum^ pel μεγ(Χλλιον. Optimum 
unguentum quod natat in fummo. Differentia 
inter αΚ?ιμμο(> et χξ'ισμχ. βοίκν,οίξΐ^ et βοΐκ- 
%αξΐς. "φυκΤϊίξιού τττεξοί. in ornatu capilis 
muliebris. LYcIorum deUcata vita. AvooTiot^rjs 
pro y\ov7IuBy\S' βξΐν^ίον μυςον•, et βΛσΙλειον. 
■^ccyooiS' EupoUdis Marica. yisydKKsm. un- 
guentum. 

iVlErAAEION ungnentum ob fingularem praeftantiam, 
et ut Pliniiis loquilur, propter gloriam, ita efle dictum 
quibusdam placebat: quos reprehendiint alii, ab inven- 
loi-e Megallo Hc iioiriinatnra pertendentes, et fcribendum 
gKq μεγοίλλιον. antlquiffiini latnen Atbenaei codices, et 
bic iv μεγιχλείω, conftantei•, et alibi quoque non aliter, 
ut extremo capite dicemus. Galeno , ut norunt qui siint 
in ejus fcriptis verfati, μνρον Alyuimov f Μενάησιον , et 
μ€<γόίλειον dilTerLmt nibil. Quod ait, iion permanfifle 
gloriam unguentorum iisdem femper locis, neque hoc 
praeterniiirurn Plinio, cujus adfcribam verba: primum 
id fcire coiwenit , mutatam auctoritatem , et faepius 
transiiffe gloriam. Rects niox docti sv Κνρην^ , non 
K.op^v^. Recte etiam vulgati codices. μάλιστα άε το Tjj- 
λινον. Excerpta , λτήτινον : quo nomiiie nullum unguen- 
lum novimus nos: at telinum et ex ipso nomine, et ex 
Diofcoride, Plinio aliisque notum. Obfervalu digna eft 
fequens locutio liujus auctoiis , fi modo ita fcripiit: iv 
6k ΐίεργχμω νρότερον μεν έ^οχη , fvv 6 ου. μυρε-ψου 
τίνος έκνονησχντοζ το ττοιρ ού^ενί ττια ygyovoc, ίσν,ευάσ^τι 
το λιβχνωτιι/ον μΰρον. breviter et duriufcalfc dictum έν 
ρ. 976.nf/jya/4ft> ττρ, έ^οχη , pro, fuit cum Pergamus unguen- 
torum laude clareret. eftque hic fufpecta librorum fides. 
quemadmodum et proxiina nonnibil turbant. ac videtur 
deefle aliquid. FortaiTe fcribendum , ου μυρε-ψοΰ ηνος 
έκν. nam bis verbis ivit expofifum , opinor, Alhenaeus, 
cnjus unguenti palma olim penes Pergaiuenos fuerit. 
Dalecamp. aliter accipit, et quaedam adjicit, quaedam 
niutat. iion aiTentior. Sequitiir alia obfervatio, μΰρον is 
χρηστον μύρω εύτελεϋ έττιχεόμενον έτηττολης μένει, ϋη- LiB. XV. Cap. XII. 259 

guenli eadem quae olei ralio, olei aiitem quod optimum 

eft iii fummo natat : quod deterrimLim in fundiJtn itiium 

fidit. contrarium fit in melle. cauflas quaerit Plutarchus, 

Sympoilacornm libro feptimo, capite tertio, In Achaei 

verfu lege cuni Canlero , shxpyvpoCvTei;, et χρισμχτων. 

Proponitur deinde nnguentoriiui dillinclio in χρίσμχτχ 

et αλείμματα, nec dubium eiTe inter ifta discritnen ila- 

luendum : etfi difficile eil auctoreni invenire, qui is vo- 

cibus iion fit ufus proniiscue. Ne teilimonia procul ar- 

ceiTam , fci-ibit paulo poft ΑΛεηβειιβ, μνρΊσα,σ^αι ilgni- 

ficare "χ^ρίσαΰ^αι άϊ.ξ.Ιμματι. ita enim ibi, non χρησασ^'Λί, 

omnes MSS. etiam Epit. nec niulto aliter libro duode- 

cimo, «λε/μμχσιν εγχρίειν εαυτόν, tanien ut dixi magna 

differentia eft. nam αλείφεσ^αι propriuin volnptuariorum 

et mollium: χρίεσ-^αι etiam fobiiis interdnm et ex vir- 

tute viventibus convenit. Clemens Alexandrinus, Paeda- 

gogi libro fecundo, όιαφ^ρει ό' ολοΰς tc μυραλοιφεΤι/ του 

μνρω χρίεσ^Άΐ, το μεν γχρ 3ηλνΒριω6ες' το ah χρ/εσ^χι 

τω μνρω ηχϊ λυαιτελεΐ εσ3'' ors. Emenda monitu Can- 

teri, xoci poiivov μεν τρος -ττότον έιτιτήόειον. iicnt ilalim 

fequitur de ahis unguentis. TheophraAi locutn infeqnen- 

tem confer cum archetypo ipfo: nam exlat hodieque ille 

liber. Pro av όε Κύπρω xxi το κρ/νον , corrige ex ipfo 

auclore, κχ} η κννροζ και το κρόκινον. appellat κύπρον 

cypriiiuni iinguentum , ut irirn, irinum, nardum nardi- 

num pro φύετχι ορεινή κχί ιτολΰγονος. Tlieoplirafl:. cod. 

τΓολνοάμοζ. quod magis ad rem facit. In verfu primo 

Antipbanis, fcribe ex libro 12. — λουτχί i' άλη^ωζ' 

άλλα τ!; in teftimonio Cepbifodori male μϋρόν τ "pivov. 

toUe copulam, iit libro duodecimo, et Έχν^ία ron S«v- 

^ίου, deinde , Κα/ το7ς ττοσιν xcfjplc ττριω μοι βχκπχριν. 

'SL λχκκόττρωκτε βχκκχριν τοις σοΐζ ττοσ/ν, Έγω -πρίωμαι 

λχκκόπροΰκτε βχκκχριν. Nomen βχκκχρι; modo per ge- 

minum κ modo per κχ fcribunt antiqua exemplaria, et 

fcriptoris hujus, et aliorum. In 2. Anaxandridae Έχ^ες 

μελχνωπω propter metrum. Iji ecloga Tlieopompea Can- 

terus, xvTOv ΥΙερωνι, non αυτόν ττερ) μΰρον. nihilo ta- 

men miniis claudicat verfus. Achaei verfus fcribe ilc, anc- 

tore eodem eruditifiimo viro. 

— βχκκχρει χρια^έντχ κχ) "^υκί-ηρίοις 

ΤΓτεροί'ς χνχστήσαντα ττροσ^Ιχν τρίχχ. 

cultuiD molliorej;! nefcio ciijus defcribit qui liaec loqui- 

tur. Ait, baccari fe jpfum iiiunxifle, et crines aiiteriores 

erexiife, fuiluliiTeque in altum ope crinalis: quod poela 

R 2 2 6ο Ι. CaSAUUOSI AnIMADV. IX ΑΤΗΕΝ. 

vocat alas: quia elata coma ab ulraque parte capitis 
p• 977. fpeciem alarum non male exhibet. quod et cernimus 
hodieque in crinium compofitione nobilium foeminarnm: 
qiiare etiani alas vulgo oenfores noftri appellitant. Etiani 
viros olim drjXvipiKi; capiti fuo crinale aptaire, nulluni 
dubium. Ovidius libjo quinto Metamorpb. de Aty, 
— ornabant aurata monilia collum : 
Et madidos myrrha curvum crinale capillos. 
qui locus non inediocritei• Achaei verba illuftrat. At 
•φυκτηρίΛς vocat alas iilas, quoniam fufcitali crines, ut 
loquitur Tertullianus, flabellis firailes funt, quibus ven- 
tum facere et frigus captare folili etiam veteres. Adde 
quod hoc modo compofita coma , ceu expanfum velum, 
admiflo vento caput potell refrigerare. [Sed viderit aca- 
tus lector num Ht irelius et verius quod Scaligero pla- 
cebat ypxHTTjp/oiit per primam vocalera, non per v. 
Notum quid fit yprjrtr^p vel •\Ρηκτρχ a "φηχω rado. mihi 
ea emendatio admodum probaretur , nifi quod minus 
videtur id epilhetum congiuere voci ττβροΓς, quam non 
abfurde, opinor, expofuimus.] In piimo verfu lonis 
fcribe βχπχχριν. in ultimo τόττον potius quaiu τρόττον. 
Canteri haec emendatio cui aftipulor, elii de voce τρό- 
ττον potefl: ambigi. Αιχβόητοι, inquit, έττ! ηίυττχ'^είχ ο; 
Avioi' κχΐ το τιχρ Άνακρέοντι Ανίοττχ^ης, χκούονσιν 
χντί του ι^ίυττχ&ης. Aefchylus Septem ad Thebas, Ά/3ρο- 
όιχίτων ό επετχί AvhoSv όχλος, ad quem locum fcholia- 
ftes notat, quae retuliiTe operae Rt pretium: ΰβροό/αιτοι 
όντως ο! Αυόοί' e-^sj/ κχί το ττχρχ Άνχκρεοντι λνόοιτχ^εΐς 
Τίνες, αντί τον ή$υπχ3'εΐ'ς. xxi το νεριφερόμενον , Μητβ 
μοί Αυ$Μν Ηχρΰκχς, μτ^ίε μχατί^ων \ρί(Ρους. nui ο Αυ6ο• 
φοίτης ίέ μνροτίϋύλης τχύτψ την τρυφήν όηλοΤ. ntxt την 
βχπχκριν 6ε ενιοί μνρον Αυόων εφχσχν, id eft, re vera 
erant lydi gens luxuriofa et mollis : unde €β apud 
Anacreontem Ανίονχδ'εΐ'ς τίνες, pro ήίυτχ-^εΐ'ς, volup- 
tuarii. vulgo etiam dici Jolety Neque Lydorum condi' 
menta mihi contingant, neque flagrorum crepitus. et 
ejusdem luxus tefiis ββ unguentarius qui dicitur poe- 
tae quidam , Αυόοφο/της , tanquam frequens in Lydia. 
praeterea haccharim nonnulli appellarunt unguentum 
Lydorum. Ait, ^ρεν^ίου Sk μύρου μνημονεύει Φερεχροίτης 
iv Αηροίς. Unguenti liujus meminerunt Clemens Alexan- 
drinus, Hefycbius, Euflath. alii nec cauiTa ulla cur βε- 
ρεν^ίου bic legere quidam malirit. Ait, 'Βχσιλείου ik 
μύρου μνημον&ύ&ι Κρ> Plinius, Regale unguentum ap- LiB. XV. Cap. XII. 261. 

pellatum^ quoniam Parthorum regibus ita temperatur, 
ψαγί^/ς unguentiim in Hoelchelii Excerplis σχγόχ femper 
vocatur : et ita etiam Albenaeus aliquanto poil. accedit 
Hefychius, σχγίχς εϊόος μύρου ^ rj 'φεγίχς. ifa fcriptum 
eo loco in lilera σίγμα. al>bi fic, -ψχγίας, "ψαγίης μνρον 
Ίτοιόν. fic in Alexandrino, Clemente, et Galeno. Ait, 
Ευτολ/ί J' iv μοίρι ν,χΐ ^^α'γίαν Spvyyotvovrx. Prope fu- 
perfluum efl: rnonere fcribendum iv MxpiHa. Inlerpres 
qui raeminiiTet Colacafs Eupolidis fabulam aliquoties 
laudatam fuiiTe in fuperiovibus: hic quoque id veibum 
putavit fibi locandum , milla editae lectionis babita ra- 
lione. Atqui Maricam quoqne docuerat Eupolis adver- 
fus Uypei bolum , ut Equites conlra Cleonem Ariftopba- P• 97^• 
nes. Qinntilianns, Apud Eupolim Maricas qui efi Hy- 
perboluSj nihil fe ex fnujicis fcire ni/l literas ccnfitetur, 
Milto fciens et priidens alia Graecorum teflimonia, qui 
fabulae bnjus meminerunt quam faepiffime. proprie Ma- 
ricas fervile nomen Aiiaticum: vide Hefycbium. Cor- 
ruptus eft Eubnli veifus, ^ΙγυτττΙψ •ypocoxv Ιτριζ λελου- 
μένω. Caalerus faciebat, ^pxyoxvi τρις λ. tamen aliter 
folent Graeci nomen boc efferre , ut panlo ante mone- 
baraus: fed multuro femper iidem in barbaris dictioni- 
bus fibi permifernnl. Qiiid fi ita? Αίγυντ/ω "^xyox s /ς 
τρις λελουμ. vel νιτρω λελουμέντ]. Aegyptio pfagda uncta, 
et nitro lota, virpov pro nianmun laV^cro habes libri 
initio , iii vulgari quidein lectionc. Claudam capiit boc 
unde cepit: nam de niegalio nnguenlo fequiintur Athe- 
iiaei verba , ως ««/ το μεγχλεΤον ωνομοίσ^η yocp xxt 
τοντο xvc MsyxXkov του ^ικελιωτου. οι ό' Ά3'ηνχΐΌν φχ- 
σ /V s7vxi τον Μεγ^λλοι/. ηοη eil dubifandum quin ita 
icripferit Alhenaeus, qnod etiam Euitathius probat, He- 
rycliius tamen eosdem laiidans fcriptoies, Ariftophanem 
videlicet ac Pherecratem, Metalleum boc nnguentum vo- 
cat, MfiraXXgiOV, inquit, μΰρον 'Αριστοφάνης. Μετχττέ.μ. 
ττου νυν τχΰτχ σττουό^ , κα} μνρον ενρημκ ΜετχΚλον. Μέ- 
τχλλος yxp τις 'Σ,ιν,ε'Κκατ-ης την τοϋ μεταλλείου μύρου 
Ηχτχσκευ-ην εύρεν. μνημονβύει όε nx} Φερεκρχτης έν τ^ 
Πβτα'λΜ. funt quidem adfines lilerae τ et y: fed Hefy- 
chium non aliter fcripfiHe liUxaruin feries arguit. 262 Ι. Casauboni Animadv. in Athen, Caput Tertiumdecimum. 
'MivScc^ j Jpecies /uffitus , σαλοίκωνείού cjuicL CaiiJJae 
canitiei ex fententia Arijtotelis. Locus AviftO' 
telis emendatus. civoTt]S Attica pox. quaedam 
alia. 

1N Amphidis verfu, "Εττβίτ' οίλβ/φειν τω μεγχλλια μνρω, 
poetarum more ΰλεΚΡειν dictum pro οίλείφετε. nam fal- 
litur vir doctus qui arguraento ejus vocis, fequentem 
verfum corrumpit fcribens ^νμιαν pro •^υμιόίτε. atqui 
non ex iilo fuit ille emendandus: fed contra exponen- 
dus bic ex illo. Mindax ciijus meminit Amphis eli <^y- 
μίχμχ -ττοιον , ait Hefychius. In iis quae repetuntur 
nefcio quare de fagda iterum corruptus eft titulus Eu- 
polideae fabiilae. nam fcribitui', κχΐ έν Μχρίτκχ Κίττολίζ. 
σχγάχν epvyyxvovTXf interpres plane palientia noftra 
abutitur: qni adeo vicinis locis taiu diverfa pronuntiet. 
Adeo verum efl:, erroris mullas eiTe vias , veritatis uni- 
cam. LepidifnmoiHim verfuuni Alexidis principium ita 
fcribe : 

Οΰ yxp έ•.νρίζετ έξ χλχβχστρου ττρχγμχ τι 
γιγνόμενον χΐεΐ Κρον/κον. 
id eft, ηοη enim ungebatur βχ alabafiro , quod vulgo 
fieri folet j efiqiie id infiitutum Saturnium. defiuit aii- 
tem teftimoniuni Alexidis \n hoc verfa, '\ί{λει(^όμην d'vo- 
μενος ίρίνψ μνρφ. proxime fequentia verba fcribe cum 
doctifiimo Cantero , νρος ^'εωv , φ/λοί , ποία ηόονη, μχλ- 
λον ά' ού σχλχχωνείχ, ^οιμχτιχ μολόνεσβ'χί', Dalecanip. 
ρ. 979•ί1 ex Ariftotele et Theophrafto curaiTet difcere quodnara 
viliiim Graeci appellent σχλχκοονείχν , abfurdae inter- 
pretalioni fuae, et ridiculae fcriptui^ae quam commentus 
eft, facile veritalem antepofuiiTet. Eft autem σχλχκοί' 
νείχ hoc loco χττειροκχλίχ quaedam et inepla opum 
oftentatio. Philofophus vocat foloecismum boniinis divi- 
tis, iri opuni fuai^ura oftentatione decorum non fervan- 
tis. qualis omnino fuit iile : qni dum magnificus novo 
genere viilt videri, fiiarum convivarutn veftes corrutn- 
pit, novum hoc σχλχκιανε/χς edens exemplum. Nimium 
fatagunt , qui in fubjecta disputatione de cauiTa cur in 
compolationibiis capnt madefiat unguentis, fufpecta ha- 
bent haec verba. '/vx μη ττρος το ξηρον» TxvTy ίε κχι Liii. XV. Cai'. Xlll. a63 

■TtokvHSVov, ineudi L•ι1bent fufpecta, atque adeo corrigunt : 
appellat fem Jlccam fquallens capul et iiullo unquam 
liumore madens. χνχμίόαιχ,ν nsi^xXifv modo dicebat. ad- 
dit autem, τιχύτ•^ oe nxl νολνκενον, id eft quodqne pro])- 
lei'ea mullum vacui habet. lectc et verifiime. quis com- 
muni faltem fenfu praedilus neicit cerebrum ut omnia 
σττογγοειάη , ficcum anguiliore loco capi quam liumore 
plenum et madens? Senfns aiUem eft : cerebri ficci va- 
cuitatem humox-es pravos ad fe tiahere εκ των λχμβχ. 
νομένκν, id eft, ex iis cibis quibiis vefcimur. Alquc hoc 
probat auctor, arguiiiento έττιβρεΎμΰΙτων quae capili im- 
ponuntnr, quaiido febri corpus ardet: nam ideo capul 
madefieri , ne β repeiiretui• iiccum , et ex nccitate niul- 
tum babens inanis, morbi vis eo faceret impetiim. Cutn 
ait, Tcc ττχρχκε/μενχ , intelligit vicinas capilis partes, 
quas niorbi caulla obildet. Dalecarnpius, tcc vxpxMxio- 
μενχ, non ineple. Ulud ineptifUtmim , quod τα χρειωίη 
mox vertunt illitus. et erat taincn digna fentenlja qnam 
laborarent inlelligere. Ait enim τΓρο<ττι3'ε}ς $' ο Βίος asi 
(raelius asi τι} τοΤς χρειωίεσι , κλ/ tcou εις οίιτόλχνσιν 
ΗΧί τρυφην χγόντούν, έιτι την των μύρων χρησιν οόρμητε. 
adjiciens femper aliijuid rita lUilihus ^ etiam eorwn 
quae ad voluptatem et delicias jpeotant, unguentorum 
jifiifu infiitait. Addit, ζητεΙ ό' ο ττολνμχδ'έστερος Αρι- 
στοτέλης έν τοις φνσΐΗοΤς ττροβλημχσιν , όιχ τί οι μυρι- 
ζόμενοι τολιωτεροι, in eo qui exlat liodie Prublemalum 
libro, liaec quaeAio uon legitiii•. Adfciibeiniis aulein 
Cleiiienlis Alexandiini lociim ex eodem philoiV)plio de- 
promplum, ut claiet ex ejns ootnparatione cum Athe- 
)iaeo. Sic ille Paedagogi libro, ai is «(Ρρχίνονσχι yvvxi- 
κες, βχ-πτουσχι μεν τχς νολιχς, μυρί^ουσχι 6ε τχς τρί%χς, 
τΓολκάτερχι ^χττον yivovTxi , όιχ τχ χρωμχτχ ξηρχντικχ 
οντχ. όιο Hxt χΰχμηρότεροι yivovTxi οΐ μυριζόμενοι. ο 6ε 
χύχμοο τΓολιωτερους ττοιεΤ. εΥτε yxp ανχνσις τρ^ιχος η ito• 
λιχ , ε'ίτε h6six •3'ερμοΰ , της ξηρότητας την οίκείχν της 
τριχ,οζ έκνίνούσης τροφην την ΰγρχν κχΐ νολιούς οίποτε- 
λούσης- duas airtjl ieulenlias fuper cauitiei cauiTa: alte- 
jatn eorurn qni dicebawt ex aiiditate eani maiiare: alte- 
\ain cauiTantiun) defectnm caloris naturalis. quam efle 
veram cauilici cauirain , probat pbilofopbus, dc genera- 
iione aniiualium libvo quinlo, capile 4. Piiorutn opinio- 
iiein relellit idcm Hiiloriao aiiinialiuni libro lerlio, capileji. 9^0. 
I I. iibi nionco fcribenduin, -^ κχι 6ηΚον οτι ούχ αυοτης 
έστΙν η ττολιότ•ης οίαττερ τινές ^xaiV' vnlgo cdiluui, οη a64 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

oy χαυνότης» nato errore ex prava librariorum diftinc- 
tione, et infciLia eoi'um qui ignorabant Alticoa fcribere 
oJ% ΰΐύ6τ7}ί; , non ut caeteros ούκ χνότης. Atqui docent 
nos antiqui inagifti-i proprium AUicis iuiffe hunc ννενι 
μχτισμόν. cujua rei ceiliftimum argunjenlum in ΰψχνχν- 
τεον. iic enim Attici, non ocirxvxvriov. Scribe, μύραν 
Ι^χβυλων/ων βχοντες ασκ- Poeta Cytheriu-t , eft Philo- 
xenus dithyrambicns. Super lano pati-e citatur Dracon 
Corcyraeus, έν τω Πβρ< \id'uv. niii cui placeat ττερ! 
d^saJv f ex ipfa re qua de agitiir ducta conjectara. Placet 
mox Canteri fententia, fcribentis , τούτον άε Tiju αίβλ- 
φην γημχντχ Κχαίσην ^ υΐον μεν Κ'ί^ηβχ, -^νγχτερχ i' 
Όλυτηνην ^εννησχι fieri poteft , ut in liberorum lani 
rominibDS iit mendum: fed quia neque Graeca neqae 
Latina hiftoria lani ftemma et profapiam nobis defcripfit, 
feramus quod mutare non poiTumus, niG temere. Cami- 
fem reperio in Catonis Originibus, fed fratrem lani: 
non autem Camifen illius uxorem. Catoni aiTenlitur Hy- 
gious ex Protarcho Ti-alliano, auctore Macrobio, libro 
primo Salurnal. c. 7. Hacteniis de coronis et unguentis; 
deiuceps de convivialibus carminibus tractatur. Caput Quartumdecimum. 
Harmodii melos, carmen conpiuiah' Σκ,ολιαο j μεΚν\ 
τίαξοΙνκΛ- BccvocToi αωςοί- Bocvccrot 'ίνωξοι• ωξ06 
eTovs. ομφούκίοίι νεκξοί. acerba funera et irama- 
tura. Locus 70. interpretum. ufAoiqrm t^sv^o? 
ΰύωξ$ν• ( eres Ιμ,τίνΙα. 

Αρμόδιος έπο^Χεΐτο, τχιχν -^ίετο. AriUopbaTies Acbar- 
Tienfibus, Ovih -κχρ iuoi ttots tov Άρμόίιον χσετχι Σνγ- 
«ατακλ/νβ/ς. Solebant, ut obfervat ibi fcholiaftes, in 
compQtationibus et conviviis, carmen canere quod voca- 
bant HarmQdii melos. Ejus principium fujt, ΦίΧτχτε 
^ApfioiiB ούτι του τέ3νηΗχς. paulo poft defcribit Athe- 
naeus id fcolium. Scribo , δ'εων ΘνητοΊς χτχντων χρψ 
σιμιάτχτοζ ττβλι) Ο Τί^ύς , 6 σωτ^ρ. potius quam xprj- 
σ/μωτχτον. ΓίϊΗϊΙ iila fignificant, Ονίεν μόνηζ ει -ττείδ^ει 
d'xpp(Sv. acute eruditifiimus Canterus , ovikv μέλοι σοι, 
xTd^t d'»pfwv. Nicoftrali verfum fcribe, ^JlsTxvnrTpiSx i' 
ecvT^ TT^i vyteixQ εγχε^ν. ex librp n. et mox, ΰς ουν LiB. XV. Cap. XIV. §65 

•KOfs ννΰΤΰίζβιν ys ΧΛντος χρίομαι, non efi χρτίνονζ ifte 
verfus , Λίτωλεσεν χυτην xxi Ηχτεττόντιασέ μ οράς. Can- 
terus χΊΤοόλεσε νχνττιν» finem verfua ila fcribo , xxt xx- 
TsiCQVTuua ωζ μ' ορχς. deinde, iKirfij άέπχς. poftea, otvov 
τον έΐΓΐ τφ is.iirvcti όιίομβνον. et ftalim Excerpla , ονως 
έλχχιστον ^ το τηνόμ&νον. non οτερ. in iisdem, φησί 
^έσμιον Tsdijvaf. pro eo quod vulgo δεσμός φησιν έτε^η» 
et melius, ut libro feciindo. inde corrige iila et fcribe, 
νροσ(Ρερ8σ•^χι μετχ τα σιτίχ , ιτχσιν χκρχτου μόνον όσον 
γενμχ. Ubi dixit praecipuos fcholioruni auctores fuifle 
Alcaeum et Anacreontem , de Sicyonia Praxilla adjicit, 
xxl Πρχζιλλχ ά' ή "Σιχνωνίχ ί^'χυμχζετο έπι Ty τϋόν σκο•ρ.98•• 
λικν "ΤΓΟί^σει, ηοη όή. Hujue foemiuae μέλη ττχροίνιχ lau- 
dant veteres, ut cotnici inteipres. ea aulem funt fcolia: 
iiarn vulgo grammatici nomen σκολίΟ? interpretanlur, 
μελτ} vel ω^χζ ττχροινίονς. Quae de fcoliis obrervantur 
deinceps, conferri poiTunt cum HefycU. verbis indidepi 
petitis. Ajuot dipnofophiftae, TpiaJv ysv£v όντων ως φη- 
σιν Άρτεμων 6 Κχσσχνδρευς iv 6ευτέρω βιβλίω χρηνεως 
(Tufpectus nobis hic titulus) εν οΤς τχ ττερϊ τχς συνονσίχζ 
ην χϋμβνχ, ών το μεν -πρώτον ψ ^ ο da/ ττχντχς κίειν 
νόμος. etc. Artemon haec erat mutuatus a Dicaearcho, 
cujus funt verba in libro De agonibus niuficis : τρία γένη 
ην ωίων' το μεν ννο τχντων χάομενον χχ•^^ ενχ έξης. 
το ίδ ύνο ττχντων των σννετωτοίτων t ως έτυχε τ^ τχζει, 
ο ίη χχλεΐτχί σχολιόν. deeft lertium membrum, quod 
apud Athenaeura ex Artemone e(l feciindum: inde poteil 
Dicaearchi locus expleri. In defcriptione fcolii eft cur 
lectorem advertat haec locutio xxi χχτχ τόπον Ttvx ει 
τΰχοιεν οντες: nam voluit dicere, xxl καθ"' οντινχουν 
TQirov τΰχοιεν οντες. tamen in Excei-ptis quoque eadem 
leclio. ex eo lib, fcribendum τηνίΗχΰτχ γχρ ηίη , ηοα 
τχντχ. Poit haec recitantur antiquiffima fcolia quae- 
dgm, projfus ut dicebat modo auctor, Sioc την χρχχιό- 
τητχ χχί χφέλειχν των ιτοιησχντων digniffiina quae ηοη 
aboleret vetuilas. Ιη primo oratur Minerva ut pi-aeitet 
civitatem et cives χτερ χλγέων τε χχί στχσεων, χχΐ ^χ• 
νχτων χωρών, immunem α calamitatihus , feditionibuSy 
et funeribus intempefiipis. niortes αα»/ίθ< funt, cuni nio- 
ηηηΙιΧΓ honiines ante naturalem fatorum conditionem, 
ut loquitur Juftinus: ut quos publica luee abforbet, aut 
hollilis gladius inlerimil, aut qui juvcnes diem ultimnin 
obeunt. Observanl prifci graniniatici, •jt^q μοίρχς quidem 
mori dici euro qui non defungilur fua morte: ττρό «ίρ*ς 2 66 Ι. Casauboni x\nimadv. in Athen. 

vero qui juvenis obit, iiide οίωξιοι S^xvxToi. fed iu opti- 
mis Hoefchelii Excerptis legitur ένύρων. inortibiis quae 
circa anni tempefiates epeniun:. iiiiiJationes leinpeftatum 
periculofae funt, et faepe morborum mortisque cauiTa, 
ut docet divinus Hippocrales. vel accipe tvupoov , quae 
diebus canicularihus contingere folent. ούρκν ετονς id 
tempus vocant Graeci , auctore Galeno in Hippocraticis 
commentariis, et alibi non femel. Ego non recedam ab 
edita leclione. οίωροι -^χνχτοι, aliter appellabantur 6μ• 
φχκι'χί νεκρό}, ut Latinis acerha funera vel immatura. 
JNani, ut ait Julianus Archiepifcopus Toletanus libro 
primo, tria funt genera mortis acerba, inunatura, na- 
turalis. acerba infantum, immatura juuenum, naturalis 
Jenum. Άωρονζ igitur rnortes jure deprecatur poeta, et 
Minervae fupplicat ut eas avertat; cenfebantur enim ουκ 
dd^ssl hujusmodi cafus contingere: fed alicujus deiim 
ira. Quamobrem etiara 70. interpretes librorum facro- 
rutn vocem δΰΓΐ quae peccati poenam Ggniilcat, et cx 
Aefchylo αμοίρτιον verti eleganter _ poteft, interpretati 
funt viv&og όίωρον, ut in Proveibiorutn Saloinonis, ca- 
pite decimo. Sequitur, Πλούτου μητβρ , Όλνατ/χν deliia 
ί^7\μητρχ. poiTet ferri rainore litera initiante ολυμττίχν, 
li.coelefieTn. quia omnes fuperi ολνμττιχ όώμχτ εχονσιν, 
ut ait poeta, fed praeftat fcribere, Όμτνίχν. nam pro- 
prium id eiTe Cereris cognomen auclores HefycLius et 
Euftathius: ille in vocibus Όμττνίχ, et ομπνίος λειμύν: 
hic ad lliad. p»•^. 0. ubi tamen "Ομττνοιχν fcriptum. 
Scrib. ravd' «μφέιτετον ττόλίν. de Diana dicitur, « yy- 
vxiHWv μεγ εχ,ει κρχτος, id eft, quae in mulieres mag- 
nuni habet imperium. Scribe 'Iw Wxv Άρκχ$ίχς μείέων 
χλεεννχζ Όρχηστχ. Lege όεντερον Ss κχλον φνχν γενε- 
odxt. aut β unam volumus elle diclioneiii, %χλο(ξ>υχ. fed 
jlliid verum. Platouis locus eft in Gorgia. Recte Can- 
lenis, Κχλοζ όε ιτεινων εστίν χιαχρον 3ηρΙον. ηοη ττίνων. C Α Ρ υ Τ Q υ Ι Ν Τ υ Μ D Ε C Ι Μ υ Μ. 
Scolioram argumenta βίΟύφελη• fepteni fapientuni 
dacixsvx. ExpUcantur aiiquoi Jcolta ab Athe- 
naeo recilati. 

Veiiffiraum oil quod paulo anle dicebalur, fcolioinm 
argumenla fuillc vitac pracccpla, quiii eliaiii exiftinia- LiB. XV. Cap. XV. 267 

mus pleraque ilLorum facta de feptem fapienlum dictis 
et vefponiis : quae ut pi'obavimns alibi, άόόμενχ olim 
dicta funt, qiiia moris erat ea cantare iu conviviis. 
Εχεηρϋ gratia, recitatur liujo.sniodi fcolinm ifto loco, 

i}t yTJQ χρη uxTiosTv ττλοΌν, 

Bi τις όύνχιτο, κχϊ ττίχλοίμην εχοί' 

iit&l ii κ εν τόντα» γένητχι, 

τω τΓχρεόντί τρέχειν xvxynr}. 
prius dixerat PiLlacns, συνετόύν εστίν «vSpuv -rrplv ysvi- 
ad'xi Tx όυσχερη , ττρονοησχί Όχας μη yivrjrxi : ανδρείων 
όε yεvόμεvx εν d^iadxi. omnino fapienlis hujus dictuni 
venufta allegoria expreffit fcolii auctor. nam ad verbuin 
hoc ait poeta, e terra oportet nauigationetn prcjpicerey 
β quis pojjit et facultatem habeat: fed ubi femel in 
rnari fueris , praejenti vento currere necejjfe ρβ.. Sen- 
fus eil fapientem virum quoad ejus fieri pofiit, non de- 
bere fe periculis navigationis committere. caeterum ubi 
femel navem confcenderis vento qui fe oiTerat iitendum 
eiTe aequo animo, et mutata velificatione, ηχτχ δεύτε- 
ρον νλουν tendendiim effe ad portum. quid fibi valit 
baec allegoria, non eit obfcui-um. Sic etiam fequcntibus 
fcoliis βιούψελη praecepta varia continentur feparatim 
exponenda : quod non animadvertens Dalecamjjius mire 
oninia pertHibavit. Prirnum praeceptum eft, χοίΚχ tcv 
Όφιν λχβιάν. fic emendatuus editam a Cantero lectionem 
χχλα. hi Epitom. χηλ^ depravatifnme. Verte, laxa ma- 
num ferpe η te prehenfo. allegorice monemur, β quando 
cum horaine improbo arnicitiatn contraxerimus, ut Aatim 
eara dilTolvamus. Subjicitur praecepLum alternm , εύ^έ» 
χρη τον έτχΤρον μη σκολιχ φρονεΐν. Ita emendavit Can- 
terus veterem lectionem quain profert. *Νο8 in MS, ex^ 
emplari ita oiTendimus εύ3^νν χρή τον ετχΐρον εν μεν, ΗχΙ 
μη σχολιχ φρονεΤν. quae lectio ferri poteft, fi pro iv 
μεν fcribas εμμ&ν. fed in Excerptis paulo aliter, svd^dx 
χρη Tcv ετχΐρον εμεν fortaJTe pro νεμειν fenfus eodem 
redit. Aliud fcolium. p. q85. 

iv μύρτου nKxSi το ξ/φος φορησω, 

ωσνε'ρ Άρμόίιος itxi Αριστογείτων, 

οτε τον τνρχννον έκχινέτην, 

ισόνομους τ Ά^ψχς έιτοιησοίτην. 
monet fcolii poeta, prudentia et aftu iuterdum effe 
utendum , iicut factum ab Harniodio et AnTtogitone. 
Prima verba quae proverbii fpeciem habent, lic inter- 268 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

pretantur veteres: οτι ^Αραϋιος ιιχϊ 'Αριστογείτων iv 
μνρτοις ρίψχντες τβ ζί(]?θζ , "Ιτητοιρχον τον τΰρχννον «Vg- 
Ητεινκν, Alius fcolii principiuni eft iii illis Φ/λτατδ Άρ- 
μόόιε f ut jam ante nionuiraus, ilem in illis, Άίμητου 
λόγοι/ ft5 'rxTps. nec non in iilis, Π«Γ Ύελχμωνος. In eo 
fcolio quod incipit Ά^μ^του λ. opponuntiir ocyxdOi et 
δειλοί, non eo feiifu qno patarunt inlerpretes: fed ut 
boni et tnali. nam ila accipienda vox osiKot, ut in aii- 
reo Pythagorae carmine, et apnd vetnilifiimos auctores. 
In n«r Τελα;*. perpeiam fcriptum, de Ajace, χριστον 
Skdaiv Δ*ν««ν Ttxi Άχιλλέχ. melius apud Eufiathium 
μετ Άχιλλεχ. Alcaeus in Antispaftico verfu qui apud 
Hephaeftionem. Kpovfix βχσιληος γένος AixVj τον άρι- 
στον trsa' Άχιλλέχ. fic olim eum locutn emendavimus. 
ττεόχ Dorice pro μβτχ. Ergo etiara paulo poit fcriben- 
dnm μετ Άχιλλέχ. Placet Canteri einendatio, furiben- 
tJs, συν μθ{ ττΓι/β , συνηβχ, συν^ρχ, σ. Scrib. οϊων ιτχτέ• 
ρων χΰρησχν» Ιη Hybriae CretenQs carmine: quod fco- 
liurn eiTe cenfuerunt quidam, negarunt alii, vocem τούτω . 
aliquoties repetitam non intellexerunt qni vertere cum 
hoc. nam Hybrias voluit, per Jiunc , clypeum, id eft, 
virlute mea et robore omnia mihi ipG. fuppedilo. τοΰτω i 
ΰί'ρά), inquit: non multo aliter Theoci'itus de pifcatore, . 
Tx 6k oIhtvu πείνω «porpx. ait Hybrias , τούτω όεσττότης j 
μνοίχζ χέκλημχι• hu/us ope herus familiae audio , id , 
eft fum. nam ν,χ\εΊσ^χι pro ε^νχι ufuipabant, ut alibi } 
dicebamus. μνοϋχ Creticum vocabulum eft, de quo libro \ 
fexto. pergit rriiles bic gloriofus, et imbelles, ait, qui I 
arma tractare nefciunt, ττόίντεζ γόνυ ττετττηότεζ εμον κυ- ΐ 
νέοντι ξεσττότχν, κχι μεγχν βχσιλέχ φωνέοντί'. omnes j 
inrlinati genu meum ofculantes , herum et magnum g 
regem me vocant, Subditorum mos , genu ofculari, non ■■■ 
manum, non frontem , nec faciem. fed non disphcet 
vetns conjectara noftra : ττχντες ττοτΐ γόνυ τεντηότες t 
έμον , έμε χυνέοντι όεσνότχν» omnes ad genu mihi ac- | 
cidentes, me pro hero adorant. nec mullo aliter fci-iplum | 
poilea apud EuilatbiuiTi reperimus. -ττοίντες γόνυ νεντηΧ' \^ 
τες έμο] κννεοντι όεσττότχν. id efl;, ιτροσχννουσι- Atque » 
baec fatis ad ea quae de fcoliis fcripta fimt ALbenaeo. 
Id genus poefeos, ficut ante dictiun, inaxima ex partt; 
fuiiTe /3/α)φελ£ί, et ad vitam recte inililuendam perti- ,. 
nuille, eliain Tiinocreonlis fcoliuin arguil; quod ab 
aiictofe praetcnnifl\nn, adtexomus ncs ifto loco. Sic igi- 
tur Timoeieon de conlemplu diviliaium : 3 LiB. XV. Cap. XVr. 269 

^'ΙΙφβλες ω τυφλβ Ώλοΰτβ, 

μτιτ έν «y^, μητ έν «^«AaVry, 

μητ έν ητβίρω φχνημβνίχι. 

«λλα Tocprocpov ys ν»ίειν κ Άχεροντχ 

oioc as γχρ ττχντ έν «ν^ρύ-τοίς κχκοί. ρ. 9^^• Caput Sextumdecimum. 
Oe natura paeanum quaedam. Georgus fwe Gor- 
gon, antiquus fcriptor. 7ioiv]rYis Των λε'γομΒνων 
κολαβξων, κολοίβξίζειν' chorus συςβηναΐων' συξβΐ]. 
^nmadiQ familiafacra jithenis. Hegemonis Τ/ιαβϊ 
parodia multis locis ίίΐηβταΐα. 

^ΗΜΟΦΤΛΟΣ β /c α/ί« ΤΒ •7Τ»ρχσ}ΐευχσ$ε/ς oV Εΰρνμέ• 

6οντος. Dele fuperfluam voculam τε. Ait, Eurymedonlem 

in caput Ai-iilotelis Demophilum fuboniaile εΐζ xtiu , id 

eft, ut accufatori major pi'aeftaretur honos et reverentia. 

Apparet Demophilum inter fuos cives magna fuidTe 

aucloritdte. σχφχζ ομολογοΰντοζ του γεγρχφότος, 

ι Τίτελ. duobus argumentis probat Ariitotelem cum boc 

' *03ΓΜβη aureolum fecit, de fcribendo paeane nihil quic- 

jc[uam cogitaiTe. Prior ratio eil bujusmodi. faletux• Arifto- 

eles difertim, eum quem laudat mortem obiiiTe: quod 

Deo non convenit cui proprius paean. non igitiir paea* 

nem fcribere voluit. allera eft baec ; omnis paean babet 

ucclamationem paeanicam Υει τταιαν Ιει: cannen Arifto- 

:;elis nullam Labet : ergo paean dici non poteft. Priori 

*.rg»'.mento i-efponderi poffit, quod etiam Caftori et Pol- 

uci canebatui' paean : quos e terris in coelos transceii- 

'lifle, et mortem obijiTe, oinnes fciunt. Xenophon, Y\xi- 

^ε /xc libro tertio, έιτε/ ήχε το cvvdTjux, έξηρχε Διοσκού- 

ροις "κχιχνχ τον νομιζόμενον. Τενργος έν τω Ώβρι 

των έν Poift; ^υσΐϋόν. Hefycbio nominatnr quidam Υόρ- 

'(ύν έν τω Τίερι •θυσιών, qui an hic fit quem Atbenaeus 

audat, doctorum efto arbitrium. Locus eit h\ voce HxTxp- 

ίτττίτης. ως ^νητω μντίμχ Ηχτεσπεϋχ^ον. Legendum 

ατδσκδϋΛ^βν, ut conveniat cum fequente verbo έποσμη- 

XTO. aut ibi fcribendum έποσμ-ησάμην. μετ» ταν 

ούζ κοΚ&βρονς κχλουμένονς συνη^έντων. et ftatitn, •7γΟ(7]- 

T3/C των Ηχλονμένων κολύβρων. qiiae de colabris erudi- 

tiflimus vir Lilius Gyraldus fcriplil, vero funt aliena et 270 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

χιτροσίιόί/υσχ• nos ex antiquorum fcriptis tantum didici- 
mus , Κολαβρί^βιν Graecis eft σχιρταν , lafcive faliare. 
inde genus fallationis petulantis et lafcivae, κολαβρισμος 
eil dictus ; canliones quas inter colabriiTandum canlita- 
bant, κόλοιβροι vocabanlui'. parum honeftas, et fpiirci- 
dicas eas fuiiTe clarum nimis ex Athenaei hoc loco. 
Julius PoUux colabrisinurn aflineni pyrrhicliae faltationi 
facit, Tliracuni et Carum inventuni. Vocem κόλαβροί 
quomodo hic capilur, pro obfcoeno et inboneilo car- 
mine , non temere alibi legas quam boc loco et fimili 
alio libri quarli , fi per itnpuros librarios licuiiTet. Ita 
ibi fcribitur in omnibus codicibus, νπο τ^ς εμψύτον yX' 
στριμκργίας κχι rjivKoyixQ Ηολχρονς χναγίνωσκβι, χχι μέλη 
τΓχρχνλχ, κχΙ XHpoTJjTX, κνμβχλχ. Frnftra quaefieris qnid 
ρ. 985,vocet κολάρους fopbiila coenarum. Keque eruditifiimo 
Turnebo facile aiTentior κοβχλους emendanti. Legendum 
profecto κολαίβρους. ij κχν ολίγον σου ττεφροντια^- 

ναι κύον ύόόεες. poiliema funt poetae : cujus eft verfus, 
Υίως 6s συ νυν μεμονας κύον χ6$εες χντι έμεΐο', 
ερχομχΐ σοι λέζων τον Ένρβηνχίων χορον όστις έστ/ν, 
Accedit tandem ad folvendam initio libii quaeilionem. 
Elii autem conftanter συρβηνχίνν fcriptum in Albenaeo 
ubique oiTendimus, verius tamen fcriberetur συρβψίοον, 
quemadmodum legilur apud Gi'aecos paroemiographos. 
σνρβη, idem ac τΰρβη, βκερίΐαβ, tumultus, et confufio. 
σ et r literas paffira commutari invicem quis ignoial? 
grammaticis laraen lubct effe fubtilibus, et vocis hujus 
originem aliunde rimari. Atbenaeus fub libri bujus prin- 
cipium, et piOverbii ufum oftendit, et oiiginem veram, 
cum dixit de Cynulco: ετιε) θόρυβος κχτεΐχε το συμ- 
ττόσιον , ^(^7] 1 τίς ούτος ο των συρβηνχίων χορός; chyrus 
Jyrbenaeorum , eft lurba L•oαlinunl χτχκτοϋντίαν y el te- 
inere tumnltuantium. σΰρβη y flve τύρβη , eft idem ac 
θόρυβος. Xenopbon, η τνρβη των χγορχίων » κχΐ χι τού- 
των φωνχι κχι χ-πειροκχλίχι. [Sic ri νοιητίΗΪ} τύρβη apud 
Plutaichuni in libiO Quod nulla fit vita fuavis cx prae- 
ceptitj Epic. Υ>.λέχρχος ώ λωστε εν άεντερω ΏερΙ 

νχιόείχς. Clearchei operis bujiisce memiiiit Heiycbius 
^ in Μχνερως. "Εστ; όέ τις Κλεόνικος ον xdxvxTov 

λχχε γηρχς. Scribe, ος. ornnes autem hi verfus ex Ho- 
mericis leviter funt immutali. κχι όστις, ^όεως 

εφη των έπων , ώ κχλέ μου έτχΤρε. Locus mutilus et 
aliquot veibis defecLus. Scribo, fervatis edilae lectionis 
vcfligiis , Hxi ος , τίς ^ -ηχρωόίχ , εφη των έπων , ω Η»λέ Ι LiB. XV. Cap. XVI. 271 

μου bf, Hxi Κρατΐνοζ εν Εννο/όχις. alibi Εννείόχις. 

ϋΐ Cer)'cum familia fnit Atbenis, ilc et Eunidaium. illi 
facronim adniiniftri erant, hi citharoedi ab antiquo, 
plma de iflis Ilefychius. Similis fuit apud MileCos Euan- 
gelidaruin facra familia: cujus oi'iginem explicat Conon 
apud Photiuni, narratione 44. Porro inter Cralini dra- 
mala Eunidae excellebant. cujus fabulae lectione fic de- 
lectalum ferunt Alexandrum M. «t poft ejus mortem ad 
ipfius caput is liber fuerit inventus. Ptolemaeus του 
'Ιϊ(ρ«ιστ/ΰύνος libro quinto, τούζ Κννε/δχς Κρχτίνου -η-ρος 
τη Άλεξοίνόρου τον βχσιλέκς Ήίχκείόνων τελευτήσχντος 
κδφαλ^Τ φχσΐν εύρε^ηνχι. Ές ίέ Θασον μ έλ^οντα, 

μετ. Defcribit poeta bis verfibus quoniodo exceptus 
fuerit a popularibus fuis TL•aίiis, cum longo, ut videtiir, 
intervallo repetita patria, verfus fuos in thealro recitare 
inflitueret. Legunt aulem MSS, μετεκρίζοντεζ εβχλλον 
Τίολλοΐ'σι σττελέ^οισι: ηοη μετωρίζοντεζ ^ iieque σνελ- 
<3Όΐσίν, ut legebatur prius. fed iu aliis raembranis, et in 
optimis qnoque Excerptis, eft Xidoiai. ut legi queat, 
ττολλοΐσΐν τε Xfdoiaiv. Ait ThaGos florum loco, qui in 
eos foliti olim conjici, quorum placebat 3; ίεΐ^ΐζ, lapi- 
dibus fe petiiiTe, ceu aliquem rabiofum canem. pliira de 
lioc more libro decimotertio et alibi. Altera leclio fimum ρΌ^δ. 
ίιιίΠβ in Hegemonem conjectuni fignificat: nam et fimum 
et lutum, et id genus alia contumeliae cauiTa jaciebant, 
ut ad Suetonium lib. 8. notamus. Vox μετεωρίζοντες^ 
etfi conimodam interprctalionem iion refpuit, non peni- 
tus tamen fufpicione niendi caret. Sunt et alia qua meu- 
dofa qua obfcura in Lac parodia : quae brevilei' altin- 
gemtis. Verfu 3. r/c σ χνεπεισεν Κίς xxXtJu κρητΓΪ$χ, 
"ΤΓΟσιν τοιο7σό' χναβηνχι. quis te impulit pulchras adeo 
crepidas talibus pedibus inducere? Sermo eit allegori- 
cus : iiam fenfHs eil , quis ο inepte, imperite et opice 
te inipulit, ut ad poeticam repente animum appelleres ? 
Quinto verfu , μικρόν μετχ τοΰτ εττοζ εΐττον. ηοη eft 
anailrophe, ut pulavit Dalecampius pro μετχ μικρόν: 
fed eft tmefis familiaris Homero, cujus verbis loquitur, 
pro μικρόν τουτ εχοζ μετεΐιτον. Sexto, "^υημ άνέπεισε 
ysp. Νοη dubitandum cenfeo, quin το μνημ» alterius 
vocis locum occupet. illa vero quaeiiam fit quaeftionis 
eft. an legendnm,, Μοίσ' χνέτΐεισε. an potius, ΥΙεΐν χνέ- 
ττεΐΰε γ. vel Υ1(•ΐνα μ εττεισε. fanies fecit me verfifica- 
torem : et ut ait fatyricus, Magifler artis ingenii lar- 
gitor, Venter, negatas artifex fequi roces. 8. 'Κζ HOV- 272 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

posv βίελνρων. Epitonie, Ενκούρων. Legebanius, Ές χοΰ- 
pxv vel χωρον. lo. ΟΤς na! iyco μετχ τοΤσι τχ χρ^ίζι^ν 
έπέ^ηΗκ. Fortafle, μεταί τοΊαιν άχρηίζων εττέ3ηχχ. huic 
itudio , ait, animum adjeci faclus jam χχρήϊστος » et ad 
alia omnia inutilis. 12. Mjj-^bv -κοιμΆΐνιαν πλυτον όίργυ- 
pov έγγυχλ/^ω. Tenebrae magnae iilo loco. Quantum ex 
fequentibus verbis poiTumus coUigere male apud fuos 
Thafios audiebat Hegeinon, ob crebras peregrinaliones, 
€t uxoris totiusque rei fuae contemtum. Mulieres in. 
primis cum ipfo expoilulabant , egeflatis non ignarae, 
qua abfente Hegemone, ipfius uxor premebalur. Ut igitur 
calnmniandi fui anfam praecidat, pqllicetur fe omnem 
pecuniam qnam cogere potuerit, in palriam delalurnm, 
uxorique traditurum, fidc bona. Lego, ΜηΙεν ΐΓημχίνΰον. 
1 4. ΐίευσομένης ΰλόχον τον Ά%«Γκον αρτον εν ϋ'Ικοις. 
\eTins cenfeo, Ώείίσομενης. Dalecaoipius Τεν(ίαμέν7}ζ, 
ηοη male. quid appellet Acba'icum panem, iaio vero atl 
ita fcripferit, non facile dixerim. Scimus χχχΐ'νοίν inter 
panuni genera fuiiTe, docente Albenaeo libro tertio. Sed 
quamvis concederelur a%«iVev poiTe bic legi, tamen ea 
vox ifti loco non convenit. Vilis enim et fordidus panis 
Hegemoni defcribitur : non is qui apud Delios achainas 
dicebatur. Sed fieri polell, ut per achainum panem in- 
telligat poeta vile aliquod placentae genus. nam quod 
fequente verfu fcriplum eit , μικρόν ττιροΰντχζ Ιίονσχ, 
mendofnijj exiilicnamus, fcribimusqne μιπρον ττιροΰντ 
έσι3οΰσχ. Sententia, niii fallor, eil hujnsrjnodi. Mafronae 
Thafiae cum uxorem meam vident ipfam nbi placen- 
lulas parantem , iisqiie teWuiter vefcentem , eiTe me ipfi 
iniqaum clamitant: qui peiegri luculentum faciens que- 
P-087.iluni, mifere ipfam victitare cogam. 16. 'Slc (φίλιων 
ορμην Ttxp 'Ρί^ψχίοισιν χείσχς , ΥΙεντηκοντ εΚχβεν όρχ- 
χμχζ' Si recte fcribitur ελαβεν, ηοη poflumus baec ali- 
ter interpretari quam ut iit ΦιλΙοον proprium viri nonien. 
poetae niuiiium ciijtisdam, qui in Atlico theatiO carmen 
recilaverat Όρμην infcriptum , et cnm placuilTet, prae- 
miutn drachmarum quinquaginta erat confecutns. Vide- 
tur poeta narrare quomodo et quam ob cauiTam factus 
fit poeta. Ego, inqiiit, dum alio vitae genere ulerer, 
nec aere gravis nnquam doliium redireni , ignaviae ar- 
ceflebar a Thaliis matronis , conjugis meae egeftatem 
iniquo aninio ferenlibus. atque illae mibi Pbilonem quen- 
dain, (Thafium, opinor, et ipfiim) objiciebanl: qui ex 
reciutioae fuoium veifuum lein Atiienis ilrenue laciebat: LiB. XV. Cap. XVl. 275 

cum tu, ο Hegemon, ajebant illae pauxillulum modo 
tuam uxorem adjuves. His vocibus impulsum fe ait He- 
gemon, ut repente fic prodiret poeta, accedente prae- 
ferLim Minervae cohortatione, quam fequentibus verlibuo 
coinmemorat. Haec ita exponimus, fervata fciiptura vul- 
gari ελχβεν. fed vifiim aliquando nobis fcribenduni, 
OevTJifxovT* ελαβεζ , συ ik μιχρον έιτέμ•φω. menleoi aute 
expofuimus. verba funt mulierum Thaiiarum, cum He- 
gemone expoftulantium , quod multa Athenis lucratus, 
paiicnla folum uxori mitteret. Illa verba, φίλιων όρμην^ 
argumentum continent alicujiis carminis ab Hegemone 
conipoilli, et magna cuni voluptate caveae totius reci- 
tati. Eortaffe Gigantomachiam inlelligil', quod Hegemo- 
nis carmen quod efl; commiiTum Alhenis, miros plaufus 
tulit, ut libro nono dictum eft. φιλίων aiit φίλων ορμή, 
conjuratorum impetus. Vel eo carmine Sacra Theba- 
norum cohors laudabatur, ex amanfibus conllata : et 
aliquot forlia facta illorum narrabantur. Scio PhiUnnen 
coinoediam ab Hegemone fuifle editam : qnam tamen 
vix putem hic inlelligi. 20. Aeivx ττχ'^ουσχ Φχκη βίε. 
λυρχ , χωρείς τον ύγωνχ. Legendnm ut in Excerptis, 
χωρ' εις τον χγωνχ. vel , quia diphlhongiis illa tejnere 
elidi non Iblet, χωρει'ς τον χγωνχ. Gravia paffa, P/iace 
infrunita defcende in certamen. Hortatur Minerva He- 
gemonem, ut ad poeticae ftudium fe applicet, et recila- 
tiones iix\ ετη$είξεις carminum fuorum compendii fui 
gralia inftituat. 21. Kxl τότε ^^χρσησχσχ κχΐ τίειόον τολύ 
μάλλον, de fe poeta loquitui-, genus foemineum ferri 
poteft: quia Hegemoni cognomen adhaefit Phace. fic in 
praecedente verfu. hic tamen fcribendum cenfeo : 
K«i TOTa 6η ^χρσησχ , κχϊ ^sioov νολύ μχλλον. CaPUT SeP TIMUMDECIMUM. 

jfilexandri Aetoli verfus corrupiiffimi et obfcuris- 
fimi qua emendanlur ^ qua ϊίΙαβταηίηΤ' 

\^no propius ad iinein accedimus eo majores difficultatesp.gSS. 
impelnm noftrum reniorantnr. De parodis poelis agens 
Athenaeiis, obfervat Siculos olirn genus hoc poefeos 
magni feciiTe. aff^rt in eam rem elegiacos verfus Ale- 
xandri Aetoli Iragici poetae : iii quibus omnia fic mendis 
deformata fiint, ut inagnis cenforibus, qui ante nos in 
Cafaub, Anim. in Athen. T. III. S 274 Ι. Casauboni Animadv. IN ΑτΗΕίί. 

hac parte operam pofuernnt, animus defuerit eornm emen- 
dationem aggrediendi. Interpretibus animi plus fuiiTe, 
quam peritiae της aXrjStvTJs πριτιχηζ , non iiegaverint 
idonei barum rerum judices. Eorum exemplo periclita- 
bimur etiam nos ingenii vires in his quoque verfibus. 
Primum diiliclium fic liabet in libris omnibua : nam ma- 
nufcripti, ut faepe alibi produnt nos in hac parte: 

'Λς Άγα^^όκλδ/ος λΛσ/α/ φρένβς ηλχ7»ν βξω 
■ποίτρ/όος. αργ^Λίαν ην οί* χνηρ "Προγόνων. 
ηοη tnale Dalecamp. mulata diilinctione poft νχτρί^ος, 
fcribebat, "^O* S' Ά<γχδόκλ$ιοι. ille quem patria exlor- 
rem fecit Agathocles, talis erat. Nobis videbatur poeta 
Agalhoclis cujusdam hieronicae reditum in patriam de- 
fcribere , poil partam in facris ludis coronam. quare ως 
fcribebamus , pro ούτως, et εΥσω ηοη ^ξω. Notum eft 
qua magniiicentia a fuis civibus exciperenlur hieronicae, 
cum recens quaefitam palrnam patriae fuae inferrent. 
fpeciem triumphi habuit iilorum in urbem introitus, ut 
teftatur etiani M. Tullius. ipfi είσέλχσιν vocabant. et ita 
bic interpretor ηλχσχν «ίσω. hoc eft είσήλχσχν. ut apud 
Artemidorum lib. 1. cap. 58. εΐσελχύνειν εΙς ττόλιν ay«- 
d^ov x^krTy' ίερονίκης γχρ εατχι. Deinde ait poeta: 

Ε/'ίίωί in νεότητας χεΙ ^είνοισιν ομιλεΐν 
ζεΐνος. Μίμνίρμου όεΐ σε ττόαχ κρον/ων. 
priore verfu laudat Agatboclem, quocl diu multumque 
peregrinatus, quomodo agendum eiTet cum peregrinis, et 
jiira omnia hofpitalia, probe calleret: pofterior porten- 
tofe depravatus, luxatusque iu fuos artus ita reftituen- 
dus eft. Μίμνερμου d* εΙς εττος χκρον Ιων. G usqiiam alibi 
hic certe favit nobis Critice, cum absque uUa illius lite- 
rae immutatione pulcheiTiniiim loquendi genus cum fen- 
tentia optima reilituimus. Quis non legit apud Graecos, 
εΙς xHpov iivxi σοφ/χςΊ Ita hic dicitur Agathocles εΙς 
xHpov Ιων ενός Μίμνερμου, id eil, calluiiTe eximie poefim 
Mimnernii, iive , poefeos id genus in quo excelluit 
Mimnermus. quorfum boc pertineat, explicat ftatitn, 
fubjicieus, Υΐχίίομχνεΐ συν ερωτι ττότης 'ίσος. iigniCcat 
Agathoclem affidua Mimnermi lectione talem evaGITe, 
qualem fuifle Mimnermum ipilus arguit poefis , Veneris 
nimirum et Bacchi juxta magnum cultorem. De ingenio 
ejus poetae nerao expectat, pluribus hic agam : res enim 
vnlgo nota. Eit vero eleganlifiltna locutio, M. εΙς ^νος 
unpov Ιων. pro εΙς αηρον έττέων. nam ita dicendum potius 
fuit, li per metri legem liciuiTet. Tertium diilichum 
ita fcribunt et membranae et vulgares edilioues: LiB. XV. Cap. XVII. 275 

ΥΙχιίομχνεΤ συν ερωτ( ττότην. ίσον sypx^s ί' ών ρ. 989• 

rjpsvQ -|• ταρ' Όμ^ρείην άγλίχίην ένέων. 
primum fcribe, ττότης Ίσος, quod jam expofuimus. de- 
inde iterum male diilractas fyllabas connecle, et fcribe, 
εγρχφβ ό' ωνηρ Yixt -πηρ Όμηρ- tam plana f-ntenlia, 
qiiam cerla emendatio. Sequuntur mera nionilra, qiiibus 
debellandis ne Ariftarclius qnidem, opinor , fufticiat : 
Πισσυγοίση φΐχ'ρχσχν ΰειόέας, rj τίνχ χλούνψ 

φλοιών udTjp^ συν χχχοόχιμονίι^- 
prioris veifns Chironeum ulcus ne altingendiim quidem 
diiximus. pofterior ita fortaiTe fanandus: Φλοίαχ' άτχρ• 
ττιρψ σ. χ. vocem Φλοίχζ five φλύχζ ηοη femel expo- 
ruimns in fupei'ioribus. ΡοίΙΐ'βηιο ait: 

Ύοΐχ Έυρηκοσίοις xxi έχων χχριν , wc is Βοιωτούς 
εκλυεν , Ευβοίφ τερ-φετχι ούό' ολίγον. 
Lego , Τοίχ Έυρηκοσίοισιν έχων χχριν ' ην ίέ Βοιωτού 
'ΕιΧ. Boeotiis et Euboeus nobiles parodiographi poetae 
iueriint, ut paulo ante docuit nos Athenaens. Alque ego 
demiror ernditum interpretem aliorfum liaec traxiire, 
conlra perfpicuam Alhenaei et ipiius poelae menJem, fed 
virum doctum corriipta lectio decepit Βοιωτούς pro Βοιω- 
τού, Κα» τχΰτχ tisv ταύτ^. Transeamus ad fermoneni 
de liicernis et facibiis. Caput DuODEVIGESIMU3I. 

ΑυχνΙον, λ,υχνείον, λυχνία y λυχνευς. λοφνία, et 
λοφνίί- iKoivrj βνβ σελχνγ}• φοίνο), λαμττύόε^, 
λυχνονχοι. οελετξον. νέοι ννκτεξεύοντες. Ύξύβιού. 
Alexidis Midon, βρβ Medon. Alexandridae 
Ύβξΐς rj KovJuAoi•. ττα,νό^. Ειιβαΐΐίϋ error μνη- 
μονικός. Aceti (.wius. FhiUpridae Συμττλεουσχι. 

vJ ΜΕΝ τις έλεγε, Π.χΐ', λνχνεΤον, οι 6ε λνχνεχ. Eufta- 
thins fcribit ex hoc loco λνχνίον, et ita Pollux, Hefy- 
chiue, alii. noftri codices λυχνεΤον. λυχν/ον aulem et 
λυχν/χ projjrie vas ipfum notant, cui oleum infnnditur, 
et ellyclinium aplatur: aut candelabrum cai lucerna im- 
ponilur, vel appenditur. Diphilus, α'φχντες λϋχνον λυ- 
χνεΐον έζητούμεν. Accenfa lucerna quaerebamas can- 
delabrum. Sic etiam interpretor in Anftopbanis loco 
patdlc poil relalo. — roiv οίχοντίων Συνόοΰντες opdx 

S 2 376 Ι. Casauboni Animadv. in Λτηεν. 

τρ/α λνχνείω χρωμε3'ΰί. intelligo enim, furrecla et in 
lumino coUigala jacula tria candelabri vicem praeftilifle. 
At Euilathius cepit louge aliter: quaG ti'ia jaciila finiul 
juncta vinctaque facis nfum praebuerint. τ;!»• sjt ξΰλοίν 
Τ6Τμημένων f inquit, aovd'saiv ToiJ είτε φχνοΰ εΥτε λύ- 
χνου, όηλοϊ' φχσι ΗΧί Άριατοφάνηζ έν τ« , ταΙν ακοντίων 
Έ,ννόοΰντες όρβ'χ τρίχ, λυχν/ω χρωμε-^χ. JSolemus etiam 
vocem λυχνενς ufurpataai ΙΊιϊΙΓβ pro λνχνος aut λνχνίον. 
nam vulgo lapidis pellucidi gemis quoddam ita vocabant. 
Equidem nullius fcriptoris memini, qui eo vocabulo ita 
fit ufus. Quid quod velerum grammaticornm ne unus 
quidem eit , qui hanc ijgnificationem nominis λνχιιευζ 
ρ. ggo. obfervarit? non PoUiix, qui ir ε pi λύχνου, et de vocibua 
eo fpectantibus fufe fcriplit libro decimo, cap. 26. non 
Euftathius , qui ad feptimam OdyiTeam , hanc totam 
Athenaei disputationem , more fuo , in pauca contraxit. 
An jgitur fcribemus, o< $& λυχνίχνί nt fit luens aucto- 
ris: e convivis alios veteri voce λυχνίον ufos eiTe, alios 
recentiore, et quae in ufu tum fuit, λυχνίχ. Satis con- 
ftat inter has dictiones non aliud fiiiiTe discrinien. AJ- 
dilur, ik λοφν/χν ' ουτού καλίΤσ^'α/ φοίσκων την εκ 
φλοίοΰ λχμνχάχ. Ufitalius eft λοφν/ί» cujus τρωτότυττον 
eft 7} λοφνιχ ait Enftalhius. fic λοφί^ dicitur et λοφίς. 
Originem vocis explicant varie. non displicet quod ajunt 
nonnulli. λοφνις et λοφνία, qnaii λιοφχνηζ dicta per 
Aeolicam fyncopen , >' λ/αν φχίνουσχ. Seqnitur, χλλθ(ί 
6ε έλχνην, ο ii τις έλχνχς. Utraqne νοχ afpero fpirita 
notanda , ut apud Euitathiiun. Eiiere qiii afpirationis 
loco fibilum ufurparent (ut in multis aliis dictionibns) 
et faces vocareiit σελοίνχς. Hefycliius, σέλχινχι , λχμηχ- 
6εζ. fcribo σέλχνχι. Dictae auteni σέλχνχι, inquit auc- 
tor, irxpx rijv ίίλην. addit Enftathiiis expjicandi gratia, 
7}τις εστίν είλή , αφ -ηζ ττολλχ yivovTxi. ών κχί το 3'ει• 
λόχεόον. Sileiuim velereni Gloirarinn fcriptorem , veluti 
arpernans vocat γλωσσορχφον. ant cerle Ύλοΰσσορράφον. 
Refert autem ex eo , Ά3^}ΐνχΙους λέγειν txc λχμνχδχς 
φανούς. Veteres Athenienfes appellabant φχνονς quas 
vulgus Graecorum λχμττχίχς. hoc etiam Pollux innnit. 
At poilerior aetas φχνούς niincupavit, quos Alhenienfes 
λυχνούχους , et M. Tullius eliam, eumque fecutus Sue- 
tonius, lychnuchos. teiles funt grammatici. Sed et Ar- 
temidorus varium bujus ufum obfcure innuit, fciibens 
libro quinto, "Eio|^g τ/ς τον δούλον χυτού φχνον ysyO' 
vivoit f τούτον ονττερ λαμντΐ}ρχ κχλούσι. nam qui fciret LiB. XV. Cap. XVni 2 77 

diverfis inodis eam vocem capi, interpretationeni adjecit. 
ueKsrpov ex Timacliida interpretatur , τον φανοί/, οϊον 
οι νυκτερενόμενοι tmv νέων ^χουσι. Hefychius fic, diKs- 
τρον , φανός ον ο/ νυκτερεύοντες φχίνονσι. fed quinam 
funt t|Uus appellat Timachidas /upenes pernoctantes? 
an lucubranles, et iludiis invigilantes ? an comeiTanles ? 
an potius in fpeAila et ftatione mililari excubias agen- 
te»? Erant quondam in ufu ligna infpicata pro lacibus. 
Virgil. — ferroque faces inspicat acuto. Graecia pro- 
prio iiomine •γράβιχ dixit. Seleucus apud noilriim: ypa,. 
βιον εστί σο τρίνινον η όρύΐνον ζυλον , Όπερ έ^Κχσμένον 
HCCI Ηχτεσχ,ισμ^ον εξΰίτΓτεσ^χι «α; φχ/νειν τοΤς οόοιττορονσι, 
deeil φχσΐν , οιιΐ id^og: ut faepe in explicalionibiis grani- 
maticorum. Ex verbis Theodondae , ιτ/σσχ 6' ύπο γρα- 
βΐίαν εστχι^β , ηοη raale colligit Euftathius, grabium ge- 
nus fiiifle όάόοΰν. Exiilimo fane grabia factitata de ligno 
alicuJDs aiboiiim earum qnae picem feiimt: cujusmodi 
iunl in Eiuopa pinus, pinailer, picea, abies, larix, et 
quae proprie dicitur taeda. JNego ferendum eiTe libro- 
rum etiam fcriptoriim lectionem in lioc verfu Alexidis: 
Σ,ιόηρότενκτον ένχλ/ων ^ηρχν μέλος, nain fcribendum βέ- 
λος• β et μ. quod fciunt omnes, pafllm permiUata funt 
invicera. appellat rnarinarum hefiiarum telum fufcinani p. 991. 
five tridenleoi: quo plurimum efle ufos pifcatores, ex 
Strabone, Oppiano, aliisque fcimus. Dixil niodo AlLe- 
iiaeus, defcribi bis veriibus τριόάοντχ xxt λυχ^νοΰχον. el 
ila eil: natn hic fufcinae, fequens lalernae , continet 
periplii'ailm. et mirum, non Loc e[[e interprelibus vifum. 
Libro feptimo laudabatur Alexis Minoe : Iiic M/Jft>v/. non 
arbitror refcribendum M/fw/. nam et iii Pollucis libris 
Midonem aut Medonem Alexidis videor legiffe : elfi non 
nunc fuccnrrit locus. Mox, Άνχξχνδρίίης ό' έν 'Ύβρίου 
κοβν f λχβΰΰν τον φχνόν χ•\Ι/θίς μοι λνχνον. Dalecamp. 
dv Θησχνρψ. ηοη clain me eil, editatn eo nomine fabu- 
lam ab lioc comico, laudalam alibi in liis libris. fed 
iibi funt veftigia ejus vocis in edita leclione, quam et 
fcripta manu exemplaria retinent? quin potius eamus 
qno nos velus fcriptura videtux' ducere. Scribo, iv ''Ύβρει 
T^ Κον6ύλφ. fcripla fabula adverfus aliquetn ττληΜΤην, qni 
obvios folitus depalmare, aut pugnis petere : quod Grae- 
cis eft ύβρίζειν. inde geminus fabulae index ''Ύβρις ^ 
Κόνδυλος, iic Midiana Demoillieni titulnm praefert, ΐίερι 
κονδύλου, w ifepl υβρεοος. Recitantur Menandii verfiis: 
Ό φχνός ίση μεατος t;i«roc ούτοσί' 
he7 τ ον%ι aeisiv, «λλοί σηοδιεΐν «ντον. 278 Ι. Casauboni Animadv. tn Athen. 

In priore fcribendum νάνος , ut docet ipfe AtL•eπaeus 
ftatim. appellat plenam aquae facem , quae erat confecla 
ex ligno viridi, et fiicci adhuc pleno. Euilathius, τγχ- 
νου όε (patri ΧΡ>ί<^^'ί >**' τταρα Διφ/λω (Menander debuit 
dicere) οίον, αλλ ο ττΛίος ΰόχτος έστι μεστός, ήτοι 6 
(Ρχνος ξυλχ έχει χλωρότατα, κα/ Sioc' τοντο νόχτηροί. 
Altero verfu negat poffe lianc madentftm faceni accendi 
11 quis eam qualiat, ut fieri folet; fed in caleritibus ci- 
iieribus efle liccandani, inftax• acapnorum lignorimi Le- 
gendum , ΔδΓ τ οΰχ) σείβιν αντον , α'λλ.ν ys σποίιεΐν. 
Senlentia quam eliciunt interpx-eles ex tertio verfu Ni- 
coftralei teilimonii, nnitalionem fcriptiirae non levem 
defiderat, cum nulla iit opus, fed vifuin illis abfurdum, 
β diceretur acetutn vendi a caupone: cum tamen cer- 
tum Πι etiam acetum polui fuiiTe veteribus: quod non 
ex hiiloricis tanlum fciraus, verum etiam ex libris Juris 
civilis Romanorum, lege 3. §. 5. ΰ. De penu legata. 
Quare ita verle, yicinua hic caupo fipe vinum alicui 
vendat , βνβ oleum , five acetum , etnptorem dimittit, 
non aliter quam infufa aqua. Φιλιιητ!6ης συμπλεονσχις. 

Ό 'Ρχνος ημΐν ούκ β(Ρχινεν ονόε εν. 

επειτ» φυσΰν όυστνχης ονπ ^άύνω ; 
Philippidae fabulam hanc Pollux libio iiono "Συνεκττλεον• 
σαν infciibit. pofterins trimetruin mirabililer fuis con- 
jecturJs cotxurupunt inlerpi-eles quibns filentium iudiciml 
Euftalhius, vetera exemplaiua, et fenlentia ipfa: αέ tu 
inftlix , non poteras Jlatu facetn excitare ? quae ex 
Equilibus Ariiloplianis defcribere ait auctor , in ea fa- 
bula hodie non legee. j,,f,g2 Caput Undevigesimum. 

νίοηγβί λυ%νο$• mirahilis. Prytanea Graecorum 
Veftae Jacra- Prouerhium^ το Kv/yiov iv τΐξυ- 
ΤοονεΙύύ. Locus Theocriti illuflratur. Pifcatio 
nocturna. Prjtanea olim in fingulis Graecorum 
urbibus: ut Syracufanorum^ Tarenlinorum•, 
Corinthiorum^ Rhodionim^ Milefwrum^ Tene- 
diovum^ Argworurn, Siphniorum-t Thafiorum•) LiB. XV. Cap. XIX. 79 Erefiorumj Mitylenaeorum^ CyzicenoruTnj Eleo- 
rurriy Naxiorurn, Ephefiorum, Naueratitarum. 

i\ ARRANT ς1ί])αοΓορυίβαβ, Dionyfium juniorem Siciliae 
tyrannum Ύχρχντίνοις ές το TrpvTotveTov (xvxSstvxi Ay- 
χνβΤον όυνύμενον κχίειν τοσοΰτουζ λύχνους, όσος ό τΰν 
ήμερων έστιν «ρι^'μος εις τον ένιχυτόν. Mos veterum fuit, 
ut fcribit PJinius lib. 34. delubra lychnucbis penlllibus 
ornare. Graecorum autem pi'ytanea Veilae erant facra : 
in cujus honorera perpetuus ibi ignis fovebatur. Inde 
ττρυτΛνείΌν dictum votunt, quaii πυρός τχμεΤον. etil ali- 
tex" έτυμολογονσιν alii. Propterea Dionyiius in Tarenti- 
iiorum prytaneo niirabilem hunc lychnuclium cum fuis 
ampliiis 35o. lucernis dedicat. Nam ignis ille Veflae, 
dedicat. Nam ignis ille Veftae, nihil niQ lucerna femper 
ai'dens fuit. Quoniam autem maxima cum religione fo- 
lituin caveii, ne olei defectu lucerna extingueretur, na- 
tum ex ea re proverbiuni eft, το λυχνιον έν ττρντχνειω, 
quo utebantur, qnando perpetuam et iiimcjuam deficien- 
lem aliciijns rei copiani volebant figiiificare. Sane qui- 
dem eo Qc ufus eil Theocritus idyllio 22. cujns locus 
doctiffimos viros niire habuit exercitos. AspL•alion pis- 
cator ibi piscatorem alium alloquilnr, qui ciim in ipfo 
piscalionis loco, ad littus maris cubabat, refert r)miiium 
qnoddam fuum , illiusque interpretationrm a fodali pe- 
tit: ac ne forle boc ipfi denegax^et artiiicii lectiqne focius, 
rationes duas affert, cur aequum fit boc ilbi concedi. 
pi'ior eil: quod fuijpetat otium ad tales cogitationes : 
qnando neque aliquid agere eornm quae poftLilat ufiis, 
qneant piOpter noctem: neqne diutius dormire propter 
ftrati infuavitatem. fequitur altera ratio : — ro Ss λύ- 
χνιον έν νρυτχνείω. Φχντι γχρ alkv χγρχν τό$ εχειν. 
qnae ita interpretamur. Jam vero cur de vicUi iiinns 
foUiciti , cauflae non eft : certam enim liabemus fpeiri, 
nos cuin mane furgernus aliquid omnino capturos : neque 
magis defuturam nobis χγρχν , quam lucernae quae in 
prytaneo femper ardet, deficit unquam oleura. fecuritatis 
liujns cauiTam reddit, qnod ea pars maris ubi piscaturi 
erant, piscofa admodum effe vulgo credebatur. Exifti- 
mamus obfcurifljmi loci hanc efTe mentem , [ac fortafle 
limul aliurutn ad eos qui in prytaneis publico funiptu 
alebanSni• , quos χεισίτους vocabant , ut efl: apud Hefy- 
cbium.] Mimis probaraus nKignorum virorum interpre- 28ο Ι. Casauboni Animadv. ιν Athes. 

tationem , qui referunt ad genus piscationis, quae fit 
noctu ad ignes: etii non dubitaraus eam piscationem 
p.ijijo. vetei-ibus fuiffe nolam. pulem eo perlinere legem deci- 
mam Dig. De incendio , ruina, etc. Ubi ait Ulpianus: 
A'<? piscatores nocte, lumine ofienfo fallant navigantes, 
quaPi in portum aliquem delaturi, praefidis provinciae 
religiofa οοηβαηΐϊα ejjiciat. [Plato ipfe in Sophifta 
praeclare defcribit, ciim piscalionis τ^ς -πληκτικής dijas 
fpecies ita explicat. Piscalionis illius, ait, quae pisceni 
capit cum illatione plagae , το μεν νυκτερινού ττρος ττνρος 
φας 'Ϋίγνόμενον ύν αντων των τβρι την -^ηροιν, ττνρβντί- 
mjv ρη^ηνχι συμβέβηηε • το ίέ ye με^ημερινόν. de eadem 
piscatione nocturna extant luculenli verfus apnd Oppia- 
niuii, Άλιεντίκοϋν libro ultimo.] Sed quod ajunt, non 
convenire piscatoribus Siculis , qni tantum loca vicina 
piscationibus fuis norant , ut de Athenienfium prytaneo 
loquantur: refpondemus, non de illo prytaneo ipfos 
fentire , quod Atlienis fuit : verum de eo quod in ipfo- 
rum urbe, Syracufis. Nulla fiquidem urbs tota Graecia 
olim fuit, quae fuum prytaneum non baberet. nam et 
Veila in omnibus culta. Sed fecit fplendor Athenarum, 
ut ejus urbis prytaneum alia omnia obfcura, et pene in- 
cognita redderet. Quai'e hodie eliani eruditif^mis viris 
perfuafum eiVe video, prytanei rem nomenque proprium 
folis ALbenienfibus ΓιιίίΓβ. [Atqui SyracuGs quoque pry- 
taneum fuiiTe, teftalur dilertim M. TuUius : cujus funt 
verba in ea de fignis contra Verrern. Altera autem urbs 
Syracufis , cui nomen Achradina ββ , in qua forum 
Tnaximum , pulcherrimae porticus , ornatijjimum pry~ 
taneum.'\ Etiam Tarentinos fuum prytaneum habuiiTe, 
inqne eo ττυρ ασβεατον feivaiTe , teilis hiftoria quae hic 
naiTatiir. Uabuerunt et Corinthii , ut ex Paufaniae Co- 
rinthiacis didicimus : facit enim mentionem Corintliioriim 
ττρυτχνεων: qni non aliunde quam ab urbis fuae pry- 
taneo Hc dicti. Simili ratione, quia ττρυτχνείχς Rho- 
diorum et MileGorum raeminit Ariftoteles in Politicis: 
prytanea Rhodi et Mileti fuilTe, non male inde colligas. 
et Tenedi quoque : cum extet Pindari oda in laudem 
Ariftagorae Tenedii prytanei. item Argis : nam Aefcliylus 
facit puellas fupplices regem Argivum fic alloqni : συ 
6s -πρΰτΆνις άκριτος ων κρχτύνεις βωμον εστίχς χθ^οι/ος, 
Μονο-ψ^/φο/σ; ν&ΰμχσιν αέ^εν. Siphnios quidein habiiiire 
conilat Heroiioli leftiinunio, iu Thalia, το7αι 6ε "Σιφνίοισι 
τότε ην η xyoprj , «α/ το ιτρυτανηΊΌν Ώχρίω λί^ω ησκη- 1.111. XV. Cap. XIX. 281 

μίνα. (3e Thafiis Theophrailus anctor eil libro De odo- 
ribus: ^v Θ«σω οΐνος ό έν vpVTxvsiia όιόόμενος , dOiv- 
μχστός τις. eliam Erefns habuit: nam Phaniam Erefium 
fcripiJfle ττερι ττρυτανέων nai-rat noilei- libro octavo. Mi- 
tylenaici mentio eft libro decirno. οίνοχοονντχ iv τψ irpv•• 
τηνείω τοις Μιτυληνχίοις. Cyziceni, Livius libro 4i. ubi 
fciubit de Perfeo , Cjzici in prytaneum, , {id ρβ pene- 
trale urbis , ubi publice quibus his honos datus ββ, 
vejountur) , vafa aurea menfae unius pofuit. Pryta- 
neum Eleorum pulchi^e defcriptum habes apud Paufaniam. 
iNiaxiorum meminit Pavtlienius Έ/)£«τ;κοΓί , cap. 18. κχ] 
ένειόη κύτην έξ-^τει ο 'ΤψΐΗρ^ων , ικέτης ττροσκχ&ίζετο 
της έστίχς της έν ττρυτχνείω. Ephermi Achilles Tatius 
libro octavo de Cleiiphonte, qui caedis damnafus Ephefip.ggi. 
iuerat, τους ύττο της βουλής κχΐ των ττρυτχνέοον κχτε- 
γναΰσμένους- Naucratim quoqtie, licet Aegypti uvbem, in 
prytaneo Veftam coluiiTe ait JSaucratita Athenaeus, libro 
4. TTxpx ^χυκρχτίτχις έν ττρυτχνείω άειιτνονσι, ysved^Kioig 
*Ε(ττίχς πρυτχνίτίίος. Sed niliil opus ire per fingulas 
Graeciae urbes: cum cerlum fit, in omnibus et publice 
cultam Veftam, et non alibi quam in pi-ytaneo potuiiTe 
eam confeci-ari. nam iibicumque Veila, ibi neceiTario 
pryteneum, ideo canit Pindarus inilio odae 11. Nemeo- 
nicarum , Π«Γ 'Ρέχς χτε τρντχνεΐχ λάλογχχς Εστ/«. et 
notat ibi fcholiaftes, ττρυτχνεΐχ φησι λχχεΐν την 'Ε,στίχν, 
ττχρ odov^ χι των -πόλεων ίστίχι έν τοΓί -ττρυτχνείοίς χφί- 
ίρυντχι , Jtxt το ίερον λεγό.αενον -ττΰρ επ) τούτων χνόκει- 
τχι. Eandem ob fauflam Dionyfius HalicainafTeus curias 
Romanorum confert cum Gi-aecorum prytaneis, docte 
fcribens de utrisque : έατιχτόριον ην κχτεσκενχσμένον 
ίκχαττ} (Ρρχτρχ' κχι συν χύτω κχδ'ωσίωτο ης ωσ-κερ έν 
τοις 'Έίλλην ικοίς νρυτχνείοις 'Εστίχ κοινή των φρχτριων. 
melius quam Plutarchus , qui de ea re fic loqnitur in 
Numa, quafi Athenis folum et in lemplo Pylhico facer 
ignis fervaretur a Gi-aecis, Dio Chryfoilomus oratione 
quinqnagefima, inter fanctiora lcca urbium Graeciae 
nominat, xyopxv , •η'ρυτχνεΐον , βουλευτή piov ^ el τχ χλλχ 
ίερχ. [Olympiodorus, iive alius in Excerplis e commen- 
tariis Procli in Phaedonem Platonis. KxTx μίμησιν του 
κέντρου της ^ης κχΙ έν τω ττρυτχνείω ττΰρ «σβεστον τη 
εστία κχ^ίέρουν χι τελείς. Urbes, ait, in prytaneo per- 
petuutn ignem coiifecrabant, imitatione illius qui teirae 
centium ambil.] 282 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. Caput Vigesimum. 
Hermippi Phormopliori. Pollux multifariam cor~ 
rectus in eju^ fahulae mentione. συγ%ο< calcei. 
Hefychii locus. Aefchyli vox 7ίο(,\ος. xylolych- 
nuchus. Lumen nocturnum olim , taeda aut 
ligna. Κοίμτίττήξεί* βωμοί. Locw* Glojjarii. Lych- 
norum inventum. Καμυα^ unde. Metagenis 
Phylotyta. λυχνοκαυτίού , λυχνα-φίού et λυχνο- 
κα'/ο6• TSlos diacedentium α conuiuioy acclamare 
\v\ Ttoiixv• JExpenfa quae de ea acclamatione 
Jcrihit Athenaeus. Mos Uhandi in diacejfu» ce^ %*i 
ισοσοοίμων. Coronis operis totius. 

i\|ON plane liquet mihi de integritate proximorum ver- 
borum. Έρμιννος ό' 6 κιαμωόονοιος έν Ιοίμβοις το στρχ- 
Τΐΰΰτικον λυχνεϊΌν avvdsrov όντως ονομάζει, fed quia 
periit Hermippi ecloga , iiiliil aniplius de hoc loco di- 
cere habemns. Subjicitur, έν όε Φορμοψοροις όροίμοίτι, 
Ty ^' έξιόντι is^iu w λυχνίάίον. φορμοφόροι fiint calones 
et cacnlae militares, qui iloi^eis in ufum ftratorum onu- 
iti, uiilites aegre fequebantur. Familiaie comicis Graecis 
argnmenlum, ut dicebamus ad Theophrailnm : nbi eliam 
expofuimus vocetn φορμός. Hermippeae hujus fabulae 
tilulum paffim invenies coiruplum. Pollnx libro feptimo, 
cap. 22. ϋΤί%λο/ 6s ττολντελες ΰπόόημχ άνόρεΐον , ον ' Ερ- 
p.ggS. ^<7Γ7Γ0ί iv Μορφοφέροις μνημονεύει, literarum tiaiispofi- 
tione commiirus error : nam fcribendum, Φορμοφοροις. 
fed neque calceorum de quibus loquitur , recte fcriptum 
eft nomen. νν/χ^λονς enim reperies alibi nusquam. Lego, 
axl σνιιχοι ίέ. fycchos et fycchadas calcei Phrygiaci 
geniis commemorant veteres. Emendandus et ille Pollu- 
cis locus eodem libro, ubi citatur Hermippus in 'Opuo- 
φόροις. Libro autem decimo, cap. 26. landatur hic idem 
poeta έν Θεσμοψόροις. fcribo etiam ibi Φορμοφόροις. fua- 
dent ipfa quae inde aiTeruntur verba : σκεύη, ait, χαλ- 
niiiX nul χοίλκεΊ». nam videntur iila pars fiiiiTe oneris 
qiiod geftabant calones. Hefycliius, A/oc βάλανοι, ' Ε,ρ- 
μινπος Φορμόροις. fcribe , Φορμοφόροίζ. Pro φχνοζ dixe- 
runl veteres eliaui ττχνός. probat philologiis ex Mcjiandio LiB. XV. Cap. XX. 283 

et Dipliilo: tum addit, νρότεροο is rovrasv Αίσχύλος iv 
ΆΎχμέμνονι μέμνητχι του ττιχνου. Legit nempe Athenaeus 
in Aefcbylea Agameninone, — irxvov ix νήσου τρίτον 
Ά3'ψον οίϊτΐΟζ έξεόέζχτο. ηοη ut eJitum bodie φχνός. 
Xjio/jchnuchus. Alexidi, Μ. Tnllio ad verbum lychnu- 
chus ligneolus nominalur. Scribe autem cum Epit. hxI 
ταχχ τούτω ομοίόν έττι το vupoc Θβονομττω όβελισκΟ' 
λύχνιον. Porro obeliscolychnii ufuni et formam capere 
poiTumus ex iis quae fcribit philofophus libro quarto 
De partibus, capite fexto, et Politicorum libro quinto, 
capite i5. Obfervalio eft Athenaei, Ou ττχλχιον δ' εν- 
ρημχ λύχνοζ' (pKoyt δ' οι ττχλχιοί της τε όχδος, κχ} τόον 
κλλοον ξύλων έχρωντο. Ita eft: antiquitus, ignotis adhuc 
lucernis, facibus, candelis, et fimilibus omnibus, in ufum 
noctiirni luminis taedam accendebant , aut ligna alia. 
In Etymologico fcriptum vere , ot τχλχιοί ου» έχρωντο 
έλοιίω Ηχϊ λι/'χνο), αλλ« ξύλοις. Pater vatum λχμτττηρχς 
nominat ligna in foculis ardentia ad faciendam luceni. 
Όόυσσ. σ. 

Αυτ/«α λχμτττηρχς τρεις εστχσχν έν μεγχροισιν 

οίΡρχ φχείνοιεν. 
ad etim locuin notat Euftathius , durare eum mox^em 
apud ruilicos. Ίστέον , ait, Ότι λχατττηρχς λέγει ας νυν 
οι dypoTiHo} λυχνίχς (^xaiv. εφ' ων όχόες κείμενχι (aut 
potius Ίστχμενχί) κχτχ όόρττον χνχττοντχι , rj ξνλχ ^rjpx 
όιχ το χΗχττνον , ij Hxi ίίμφω χνχμίξ. Virgilins Home- 
rum iinitans, U/it odoratarn iiocturna in lurnina ce- 
drum. Poeta alibi vocat βωμούς, focos fublimes in bunc 
ufum fabricatos in aedibus beatoriim : aut fede? rimula- 
crorum quae ligna vel facem tenenlia praelucebant. οδυσ<τ. 
ρχ-ψ. J/. quo referri fortaiTe pofiit obfcurus Gloflani lo- 
cus, qui ita edifur: Lanterna , (ξ>χνος, έστίχ ττλχτέως 
κειμένη. DoctifGmi viri qui ηοη videbant quid fibi ma- 
gifter hic vellet, vocem εστίχ putarunt efle vitiofam, 
ISos ipfum potius interpretationis hujus auctorem falli 
cenCemus , ut faepe in cognatae figniiicationis vocibus. 
Putavit Lalinae vocis laterna adeo late palere fignifi- 
cationem , ut etiam foculos illos denotaret, in cubiculis 
olim altiufcule aedificari folitos ad lucendnm. Lychnos 
vero invenerunt Aegyptii, auctoi^e Clemente Alexan- 
drino iii Stromatibus. Lampadum quoqiie et ufum elp. 996. 
nomen a Syris acceperunt Grapci: nam λχα-ηοίς efl: He- 
braeorum 'T''D5 Lucernae διμϋξου y ait noiler, uierBinit 
MeT^yivj/i έν Φ/λο^ν'τ^ , κ*) Φιλων/δης έν Κο^όρνοις. 2 84 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Metagenis Philothytam invenio nominatam Polluci li- 
bro 9. cap. 23. at Philonidae verba extant apud eundem 
libro 10. cap. 26. ωσττδρ ol όίμνξοι τΰν Xvxvcav, Idem 
libro fexto, cap, 18. λΰχνον όε άιμνξου των κωμωάιίον 
φιλυλλιος μνημονεύβί. minus recte editum Φιλ:^λιθζ , et 
hic et alibi. Horaeri vei'fus, ubi lampadas appellat 6ε• 
τχς eil e ρχ-ψ. λ. Iliad. Sequitui', Αυχνοκχντίχν 6h i/f 
0/ ττολλοι λέγονσι , λυχ^νχ-ψίχν Κ>ΐ(ρισόόωρθ(; έν 'Ύγιεΐ. 
Scribendum, έν 'Τι' λέγει, indubitata conjeclura. Cephi- 
fodori Suem novimus ex libro teitio , et libro octavo. 
piaeteriTiifit Herodoti vocem λυχνοκχί'ην. Ait de Cynulco, 
xxi TxvT elirooVf ovpxv νττήλχσ viro λεοντότουν βχσιν. 
lla juffimus edi ex conjectura niale vulgo conceptum 
verfum , etiani in MSS. Dalecamp. νττό λχιχν ιτοίοζ βχ- 
σιν. fane quam χατόχως. noftram vero conjecturam pos- 
fumus jani confirmare Erotiani auctoritate , qui iii Hip- 
pocrateo Lexico citat hunc fenarium, ita plane fcriplum : 
iiiQ quod pro ύιτήλχσεν habet ύπε/λλων. ex illo cogno- 
vimus Euripidis effe verfum , ex Oedipode fabula. Vi- 
detur poeta leonem iratum defcripfiiTe eo loci. leones 
enim in principio irae terram cauda verberant, nt Pli- 
nius fcribit. Mos olini fuit multorum , ut finito aliquo 
negolio, vel etiam convivio, Jij Uxtouv aut Tlxtxv accla- 
iriarent. CauiTa ejus confueludinis fiife explicatur ifto 
loco qua in parte manca eft iita periodus, Iiaiit facile 
fine libris melioribus fanabilis ; iix όε το λΐχν ■ημΤν εινχι 
σύνηθες kxvd^xveiv ον τχροιμίχ , οι 6ε το τοιούτον λέγον- 
τες ούχ ϋύς ΤΓχροιμίχν. Quod ex Heraclide Ponlico fub- 
jicitur, fiivolum eit, et ut recte indicat nofter, (Ρχνερως 
ττέττλχστχι. Ajebat ille, ApoUinem primum fnper liba- 
lione ter dixilTe , ιη Γϊχικν, Ιη ilxioov, Irj Vixiwv- eaque 
acclamatione dediiTe mortalibns exemplum trimelri ver- 
fns non unius generis. nam ii in utraque harnm vocum 
ϊ'η Υϊχιων priores pi-oduxeris, feceris heroicum fpondai- 
cum. liexametros vulgo vocant metrici: fed ei'it τρ/με- 
τροζ β metiaris ν,χτχ iiitoolxv. Quod fi priores fyllabas 
eorripueris , erit fenarius jambicns ex puris jambis fi 
corripiens in caeteris, producas in ultimo pede, Hippo- 
nacteuni fcazontem concinnaveris, haec mens eft eorum 
quae ex Hei-aclide relata , liodie in ormiibus exettjplai'i- 
bus fcribunlur non fine vitio. Sed diftinguendum ac le- 
genduai, βρχχειων ί' αύ γινομένων f ει 6ΰο τχς χττχσων 
τελευτχΐχς συλλχβχς μχκρχς ττοιήσει τις, ο Ίχττώνχκτος 
"ίχμβος εστχι. PoLeil autetn prior in voce /;; produci, 11 LiB. XV. Cap. XX. 2 85 

<lecluci voliimus ab /«'w, quod eft fano, nam ro t vocis 
iocrpoQf et Twv συστοίχων producunt poetae. Verum in- 
e]jli fumus nimis , fi in explicandis hoc genus afaniis, 
operam noftram abiilimur. Veteres inter furgenclum a 
menra, discelTuri e convivio diis libabant, aiit thus, vel 
aliiid thymiama odolebant. Non fivit boc indictum doc- 
tor nofter: fed debilis bodie et mutila haec periodus ρ.997• 
efl: etiam in liiembranis. fic enim omnes codices Μετά 
ToivTx TjiTj μελλόντων Hxi τιμών άνΙστχσ^Όΐι , έιτεια^λ^ον 

τταΐδες φέροντες ο μεν τις άυμιχτηριον ^ ο 6ε 

Εχ conjectura et re ipfa , lacunam ita explemus, ό dh. 
λφχνωτον f 6 6k στΓονδεϊΌν. alii]&, inquit, thuribnlum ie- 
rebat, alius in acerra tbus, alius patei-am ad libandum. 
Pulcberrimum eft quod fequitur canticum in commen- 
dationem Sanitatis: Athenaeus paeanem indigeta-t, alii 
fimpliciter ιχσμ». Maximus Tyrins principio dialribae 4i. 
άίδτα/ τι εκ «ρ^ίχίου άσμχ εν ευχής μέρει , Ύγίειχ ττρεσ- 
βίστ» μχκοίρων , μ. etc. Pro Τ«ί ενδχι'μονός τ χν^'ρω- 
τΓΟίζ Βχσιλ7]ίόος ΰρχχς, \η Excerplis logilur, Ισο6χίμο\ος. 
inelius. vulgi judicio imperia et principia boinines diis 
aequant, redduiilque ^<]' Ισοτχλχντους nxi χντι<^ερίστους. 
Idem liber fcribit, Ύέ•^7]λε vocvtXj hxi λοίμττει χχρίτων 
oxpi. et in ora libri oxp. neulriim placel : rectum eR. εχρ. 
Quae poil Aripbronis paeanem fubjiciuntur usque ad 
vocem TxvTx f qno pertineant ob vitiuni codicum non 
aireqiiimur : et fortaiTe alieno loco funt pofita. fed prae- 
eunles menibranas Italicas fumus feciiti : a quibns nihil 
plane variat fciiptus liber, quem a praeftantifiimo viro 
Huraldo Meifaeo ntendum paucos anle dies accepimus. 
Denuim operi fuo colophonem irnponit auctor, et Ύχν- 
T«, ait, φίλτΛτε Ύιμόαρχτες, κχτχ τον Πλιχτωι/α , ου 
"Σωκράτους νέου κχί κχλου trxiyvix , άλλα των δείπνο• 
σο(Ριστων σιτου$χσμχτχ. Platonis locus quem refpicit hic 
eft ex epiftola feciinda. Δ/ο οΰίεν τιωτιοτ iyou -τερί του• 
των ysypx(px' ουό' εοτι σΰγ^ρχμμχ Πλάτωνος OutJev, ουδ 
εστχι. τχ 6ε νυν λεγόμενχ, "Σωπροίτονς εστί πχλον κχι 
νέου irxiyvix. ita videtur Alhenaeus eiim locum Plalonis 
legiffe: non ut nunc editur Ηχλοΰ και νέου γεγονότος• 
addit poftremo, κχτχ yxp τον Χ,χλκουν Αιονΰσιον, — τ/ 
κχλλιον χρχομένοισιν Η κχτχττχυομένοις , η το 7ro<5s/vo- 
τχτον; [Hic Dionyfius, cujus verbis auctor liic loquitur 
fcriptor fuit antiquifQmus, qui qnidem in iis quae afFert 
Alhenaeus videtur Pindarum iinitatus, atque adeo illius 
verbis ufus : quae et Ariitopbanes ufurpat fub finem a86 Ι. Casauboni Animadv. in Athen. 

Equitutn. Ait eo loci poeta. T/ χάλλιον ΰίρχομενοισιν η 
χχτχ'ίΓΛνομένοισιν f Ή <^oixv tinrcav έλατηρας άε/όεινί "b- 
fervat ibi fcholiaftes : Ύοντο αρχή ■ττροσωί/ου Πινόύρου * 
|%£; 6s ούτω. Τ/ πύλλιον αρχομ^νοισιν η χχτχτΛυομέ- 
νοισιν , 7} βχ^υζΰονόν σβ Λατω , κα/ Soxv ιπττων έλχτει- 
ρχν χεΤσχι', Porro ne ultimae quidem dictioni operis 
hujus pepercerant ifti libroinim tortores. Legebatur enim 
prius, 7j TO 'τη&χνότχτον. quam lectionem pluribus ex- 
primere conatus eil DalecampiHs. fruftra. nam verum eft, 
p. gg8. quod ex Epitoma publicavimus. Solet Alhenaeus in 
principio omnium librorum et mnltorum fine, aniicum 
fuuni Titnocratem affari, et nominatim compellare. nunc 
quoque in extremo opere illnm appellat: aitque, aliena 
verba, ut fere folet, fententiae fuae accommodans: nihil 
eiTe pnlchrius, quam et inchoantem aliquid et abfol- 
venteiD, ejus meminilTe quod tibi fit cbarifiimum : puta, 
amici conjunctiffimi, qiialis Alhenaeo fuit hic Timocra- 
tes. Certum eft, nihil eiTe amantibus jocnndius, qnam 
fuorum amorum nomina faepe ufurpare. Ariitaenetus : 
ήζ 6i' ερωτχ νολνν οΤόχ xxi νυν το ττροσφιλες ονομχ 
ΤΓολλχκΐζ εϊττίιόν. Ac quoniam hominum generi nihil eit 
Deo amiciiis, ab eo incipiendum, in eo definendurn 
monent fapientes. Gregorius Nazianzenns in Apolog. 
ταζις χρ/στη ιτχντος άρχομενω κ»} λογού κχ} νρχγμχτοζ, 
έκ -^εου TS χρχεσ^χι, κχι εις ^^εον xvxTrxv6tjd'xt. 

Sic igilur in amici Timocratis jocundifiimo nomine 
opus iftud fuum claudit Athenaeus. At nos, quibns de- 
dit DEUS OPT. MAX. longi adeo, et tam molefti, ne 
dicam ardui, incepti finem videre, in quo potius defi- 
nemus, quam in ύττερχγίω κχ) νττερχρρητφ ipfius nomine? 
εΐ yxp νουν είχομεν , ajebat fapientiffimus fenex Epicte- 
tns, άλλο τι εό'ει τιμχζ τοιεΤν κχΐ κοινή κχι Ιό/α, 7J ύμνειν 
το ^s7ov . κχ) ενφημεΤν , κχί εττεξερχεσ^χι τχς χχριτχς 
αντοΰ ; ουκ έδει κχ} σκχ-κτοντχς κχι χρονντχζ χχι έσ^ίον^ 
τχς α.$ειν τον υμνον τον είς τον Θίο'ν; Μ^γας ο ΘΕΟΣ, 
ΟΤΙ >ιμΐν ττχρέσχεν opyxvx τχΰτχ» ii' ών την yijv ipyx- 
ζόμε^^χ. M^yac ο ΘΕΟΣ, οτι χεΤρχς όεόωκεν, οτι κοι- 
λ/χν, οτι χνζεσ^χι λελ>}3'ότως, οτι χχ^ενόοντχς χνχττιεΐν. 
τχντχ έ<Ρ' έκχατου εφυμνεΤν ^6ει ' κχι toV μεγιστον κχι 
'3'6ΐότχτον υμνον έ^υμνεΐν, οτι την ίννχμιν εόοΰκε την 
ττχρχκολου^ητικην τούτων , κχΙ όόω χρηστικήν. Tibi ergo 
aeterne, immortalis, ter fancte DELIS , libi foli ioiwu 
όοτηρι, pro abfoluto opere gralias fiipplex qnantas pos- 
fiim maximas, et ago nunc, et porro feniper, vivus LiB. XV. Cap. XX. 287 

nec vivus agam: dum quiclem vigiliae hae noftrae ma- 
nebuDt: quas non magis ειττο'ημενου ■προς τα χχλλίστχ 
των μα^ί}μχτ(αν animi , quam piae mentis, et devotae 
numinis tui majeilati extare apud ροΓίβΓΟβ monumentum 
optanaus. Tibi quoque, vir arapliffime, MERICE DE 
VICO, qui pro illo tuo admirabili erga literas amore, 
otja iiobis ad lias lucubrationes profufa quadam libera- 
litate fecifli, gratias aginaus toto pectoris alTectu, et porro 
fetnper quoad erimus agemiis, Qui tibi, tnisque pro 
fummis in nos meritis tuis μνριομχΗχριότητχ duit μέ• 
γχς έν ονρχνω ΘΕΟΣ. INDEX AUCTORUM. 

QUI IN HOC OPERE CITARTUR, ILLUSTRANTUR 
ET EMENDAINTtlR. /1 y4ntipater poeta epigrammafumt 

Aben Ezra. 681, 60. jintonius Liberalis. 524, 26. 

Achilles Tatius. 11 3, 5i. 67^, 27. 

Accius. 482, 16. M. Antonius Imperator. 8S2,5G, 

Acta Apoflulorum. 2o3, 5o. 673, Appianus. 260, 3o. 205, j8. 354, 

20. 644, 22. 56. 365, 32. 371, ()6, 84o, 

Actuarius. 60. 22. 65. 84 1, 12. 

Aeltanus. 3o. 24.91,41, etpaffim. Apocryphi libri. 734. 45. 761, 21. 
emendatur. 467. 4i. 5o5. i5. Apollodorus. 286, 37. 422, 20. 

i5. 5i8, 5i. 6a8, 5o. 668. 479, 48. 58β, 42. 621. i2. 

i4, et 25. 709, 28, et 5o. 679, 35. 772, 60. g4o, i5. 

751. 21. 734, 45. faepius, 861, 44. 

773, 53. g4g, 4i. Apollonii fchoUa. 485, 27. 487, 

illuftratur. m, 17, ei 29. 54. 488, 58. 489, 34. 496, 

Aejchines- 320, 49. 392, i5. i8. 700, 20. 

474, 3i. 590, 38, et 43. Apollonius grammaticus. 680, 

Aefchylus. 123, 32. 188, 42. 317, 48 gSS, ii. 

33. 336, 17. 482, 16. 682, Apulejus. 55, 10. 2Γ•, 4o. 548, 

18. 675, 11, et 36, 718, 37. 44. 903, 22. 

837, i3. 856, i5. 892, 25. emendatur. 8i3, 58. 

emendatur. 995, 27. -}- Ararotis poetae nomen refii- 

fabularum ejus album auctum tutum uariis locis. i66, 42, 

et correctum. 166. 4i. Archelaus. 545, 39. 

Scholiafies AefchyiL 496, 3o, Archeftratus. 177, i3. 

977, 36. Arifiaenetus. 55, 33. 

Aetius. 61, 5o. 93, 23, et 27. -J- Arijiias comicus. 123, 35. 

121, 61. Ariflides fophifia. 5 1 , 47 . 533, 

Agathias. 667, 61. 66. 6^4, 39. 

Alciphron. 95, 18. 662, l5, 878, Ariftophanes. 22, 17, ei 61. 55, 

46. 60. 107, 35, et pajjim, 

Alexander Aphrodifeus. 73, 32. Hluftratur. 906, 18. 935, 12. 

i35, 24. 237, 19. 457,23. ejus fcholiafies. ^'^ο,ο.η, etki, 

65 1, 23. 487. 63, 79,50.495,37.536, 

Απώτοβη5. 545, 4o. 60. 567, 42, et 60. 571, 62. 

Ammiunus Marcellinus. 178, 5l. 682, 3o. 743, 49. 8i4, 32. 

Anacreon. 590, 60. 662,20. 788, 816, Sg. 

63. 957, 16. ,' emendatur. i42, 34, 425, 55. 

Anacreonticaodanonante edita. Arifioteles. 4, 63. i3, 4g. 22, 

952, 57. 29. 45, 25. 57, 45. fco, 24. 

Antigonus Caryflius, 847, 45. 79, 18. 84, 59. 88, i5, 89, 

647, 22. 3o. g5, 24. 171, 53. aSg, 52. 

, emendatur. 161, 56. 3jo, 47. 33o, 56. 36o, 52. INDEX AUCTORUM. 289 

4o2, 39. 437, 4i. 453, 55. 

459, 57. 467, 10. 468, 22. jO. 

476, 38. 494, 29. 495, 3o. Bafilius. 3o, 23 38, 4i, 63, 24. 

497, 53. 498. 18. 5o3, 10. 79, 58. 92, 5a. ii3, 56. 126, 

5o4, 34, 5o8, 5o. 5ii, 4σ. 56. 173, j6. J91, 21, 458, 

522, 21. 524, 55, et 60. 525, 34. 545, 49. 701. 4q. q6i' 

35, e/ 39. 53i, 64. 533, 62. 20. -^ ' > ^ ^ > 

536, 3o. 538, 27. 54o, 36. Benjamini Itinerarium. S^o, 63. 

542, 46. 544, 48. 548, 43. Bibliorum vetus interpre^. 476, 

55o, 29. 55i, 16, et 25. 552, 17. 

44. 554, 20. 555, 4o, et 53. iUujiratur. 924, 34. 

557, 62. 56o, 42. 562, i5. emendatur. 556, 16. 

565, 19. 569, 4i. 573, 4i. Berofus. 909, 39. 

576, lo. 577, i5. 578, 35, Bion. 219, 17. 

et 55. 586, 5o. 618, 53, et Boetius. 6i3, 55, 

64. 669, 42. 670, 5o. 6-ji, Breviator ^ihenaeiy-paiTim.quis 

5i. 976, 17. 33, et 44. 679, ille fuerit. 1, 12. 

66. 683, 57. 691, a6. 72*, negUgentia illius. 2, 12. et 

21. 728, 49. 744, 29. 85o, Jeqq. 

62. 900, 228. 
emendaiur. 499, 20, 618, 27, i^• 

944, 52.980, 10. Caelius ^urelianui.GSi, 10. β^ο, 

illufiratur. 172, 5o. 329, 54. 39, 897, 39. 

579, 18. 619, 54. 73i, 36, Caefar De bello Gallico. 56i. 61, 
ejus locus varie lectus jam '*36, 17. 

olim. 532, jo. CalUniachus. i47, 4o. 196, 27. 

defenditur α Timaei calumnia. 891,51, 934, 19. 

43, 4i. 459, 3i. 595, 48. exponilur. di-j, 37. 

fuper chalcide pifce inconfian- Canon pafchalis M. S, 282, 5g. 

tia. 574, 10. Capitolinus. 369, i5. 

Arrianus in Dijfertationibus. Caranus. 218, i3. 

loo, 27. 964, 21, Cajfianus. 282, 5a. 

Arrianus hijioricus. 284, 23, CaJJiodurus. 34o, 45. 365, 33. 

572, 56. 446, 12. Cato. 75, i4, 90, 44. 217, 4i. 

illufiratur. 708, 69. 5o3, 62. 921, i5. a4, 27. 

Artemidorus. i3o, n, 457, i6, 57, 38. 42, et 49. 

56i, 49, 58o, 49. 774, 33. Catullus. 110, i5, 627, 4i. 

84o, 45, 963, 52. Celjus. 60, 23. 

emendatur. 54, 24. 945, 52. Cenforinus. b^i^ 26. 
Afconius. 534, 5i. B. Chrjfojiomus. 20, 65. 3o, 26. 

Athanafius. 943, 35. 49, 25. 55, 26, et 36. 72, 

Athenaeus Mechanicorum fcrip- 19. 102, 39. i43, 62. 283, 

tor. 193, 44. 9o5, 10. 10. 3i6, 52. 32i, 26. 322, 

Athenagoras. 196, 22. 38. 344, 44. 4o3, 42. 452, 

B. Auguflinus. 3i6, 52. 4io, 13. 63. 5oo, 63. 652, 23, SaS, 

744, 44. 771, 11. 17. 

Augufius in epifiola ad Tibe• emendatur. 811, 37. 

rium. 393, 45. Cicero. 60, 57. 61, 60. 94, 5i. 

Avicenna. 60, 25. 23, 94. io4, 37. 226, 34. 268, 5o. 

Aulus Gellius. 292, 10. 434, 65. 274, 47. 4i5, 21, 454, 27. 

470, 36, et 46» 482, 3o, 469, 28. 471, 26. 476, 16. 

496, 34. 735, i4. 821, 66. 391, 4o. 498, 54. 5oo, 20. 

855, 38. 565, 38. 687, j4. 601, 20. 

Aufonius. 49, 62. 161, 48. 176, 6i4, 38. 624, 45 676, 55. 

5i. 246, 42. 833, 23. 863, 36. 886, 52. 

Cafaub. Anim. in Athen. T. 111% Τ ago INDEX AUCTORUM. 

emendatur. i53, 47. Dio €Ητγ/οβοτηη8. 55, 26. log, 

illuflratur. i5, 42. 4o. 635, 44. 

Claudianus. 276, 47. ^bo, 34. I/io Coccejus. 6, 43. 99, 65, 4i2, 

Claudius Imperator. 471, 1 4. 11. 

Clemens Alexandrinus. i5, 4o. Diodori Bibliotheca. 384, 38. 
21, 57. 37, 56. 77, 5o, 169, Diodorus Siculus. 48, 20. 35g, 
43. 177, 44. igi, 5a. 197, 4i. 387, 6i. 4io, 49. 445, 

52, 221, a5. 201, 5o. 272. 34. 448, 33. 468, 55, et 60. 

48. 282, 56. 284, 60. 286, 574, 59. 607, 20. 713, 60. 

10, et 27. 399, 09. 435, 20. 71 5, 38. 772, 64. 827, 60, 

446, 58. 459, 37. 473, 67. 835. 5i. 360, 33. 861, 5i. 

479, 34, ei38. 48o, 65. 483, 873, ib. 883, 49 939, 23. 

29. 486, 34. 488, 12. 490, Diogenes Laertius. 211,62.381, 

42, 492, 49. 496, 59. 5o7, 48. 46o, 4i. 5o2, 10. 583, 

43. Si5, 46. 601, 55. 628, 18. 694, 25. 5g5, 5i. 620, 
27. 64o, 35. 683, 57. 709, 58. 636, 16. 716, 47. 747, 10. 

47. 720, 3o. 724, 65. 743, ηηη, 3o. 786, 29. 8l5, 23. 

62. 770, i5. 779, 19. 788, 820, 57. 854, 16. 878, 42. 

17. gSy, 52. 84o, 42, et 54. 879, 64. 884, 28. 

• 867, 22. 889, 47. 890, 32. emendatur. 53, 27. 73a, 37. 

899, 23. 901, 56. 912, 49. Diomedes. 893, 63. 

931, 4o. 979, 5o. Dionyfius Periegetes. 777, 35. 

emendatur. 258, 5o. 548, 52. Dionyfius Thrax grammaticus. 

716, 18. 780, 61. 

Cleomedes. 3oo, 29. Dionyfius Sinopenjis. 4x1, 4i. 

Codex TheadoJianuS' 598, 18. JDionyfius ΗαΙίοαηταβ'βα3. igS, 
Cornelius Nepos. 607, 35, 35. 198, 28. 468, 49. 487, 

Cornelius Celfus. 60,23.762,17. 45. 494, 4o. 672, 62. 679, 

801, 37. 954, 3o, 22. 720, i5, 767, 48. 768, 

Cornutus in Perficum. ^^^. ^5, 21. 85i, 49. 677, 38. 906, 

Q. Curtius. 99, 4i. 55, φ*, 4i. 964, 19, 60, 61, 

y-j ejus epigramma. 81, 62. 

■*-'' Diofi-orides. 58, 28. 60, 5o, 60, 

Damafcenus. 973, 17. 61. 73, 43. 78, 3i, 102, 21. 

Damoxenus. 200, 56. 422, 44. 602, 62, 642, 28. 

Daniel propheta. 271, 2i. 904, 799, 63, 954, 46. 967, 49. 

58, et 61. . 

Demades orator, 196, 58 -d• 

DemetriusPhalereus.^^ybl,^^^, Empedocles. 927, 33. 

23, et 38. 63o, 36. 661, 47. emendatur. 635, 27, 
illufiratur. 392, 27. exponitur. 718, 3i. 

Demofihenes. 78,13.79, 25. 101, Ennius. 177, 20. 482, 16. 567, 

10. 298, 24. 33i, 21. 36o, 53. 

56. 4io, 37. 421, 26. 445, emendatur. 177, 20. 

5o. 54i, 59. 564, 66, 606, Epictetus. 23 1, 58. 

54. 612, 3i. 701, 62. 753, Epicurus. 498, 44. 

4g, 788, 60. 8og, 5 1. 88-j, Epigrammatarius poeta. 800, bi. 

11. Epiphanius. 190, 21. 285, i4. 
emendatur. 83, 37. 36o, 4o. 628, 32. 789, 60. 
illuflratur. 42, 4o. 954, 61. 

Demochares. 4*4, 12. emendatur. 73o, l4. 

ΏβπιοβΗβηβΘ Bithynas. 179, 67. exponitur. 848, 60. 
Deuteronomium. 110, 3l. Erotianus. 483, 55. 486, i3, 

Digefia juris. 876, 60. 487, 17. 488, 53. 744, 5o. 

Dicaearchus emendatur. 981, 20. Etymologici magni auctor. 452, INDEX AUCTORUM. ay, 

38. 479, 62. 483, 63, 4o5, 270, 62. 42g, ly. 433, 5i. 

i4. 5i3, 10, et if). 697, 64. 456, 65. 475, Sg. 559, 27, ^f 

894, 4 . 28. 587, 36. 618. 35. 623, 

emendatur. 170, 23. 53g, 27, 63. 638, 16. 643, 25. 6^5, 

et 54. 571, 39. 757, 45. n. 669,28, 7o5, 45, et 53. 

S. Evangelii locus. ii5, 55. 709, 714, 55. 744. 56. 762, 23. 

43, ^ 779, 5o. 8o4, 5i. 812, 60. 
Euagrius. 820, i5. 821, 27. 829, 43. 849, 53. 

emendatur. 85o, 10. 897, 38. 91 4, 61. 91 5, 46. 

Bunapius. ii3, ^48. 779, 43. g23, 43. 926, 10. 953, 47. 

Euripides. n, 12. i3, 60. l5, 962, 37. 970, 26. 975, 48, 

i3. i36, 56. i58, 49. 193, emendatur. io4, 20, 81 3, 54. 

i5. 2o3, 42. 211, 4i. 3«4, illuftratur. 160, ^5, 661, lo. 

3i. 423, 55. 437, 47. 484, Gesnerus. 5yi, 19. 

44, 549, 36. 567, 46. 644, Gildas fapiens. j3o, 53. 

37. 715, 60. 722, 54, 7'ii, Glojfae Aruc. 218, 29. 

33. 750, 53. 764, i5. 765, GloJfariumvetusA-j6,3y.55i,3b. 
18. 787, 43. 84i, 49, 957, emendatur. b-jS, 56. 
48. Grammatici veteres. 562, 65. 

emendatur. i3, ig. 716, 17. 756, 56. 

862, 65. Gregorius Nazianzenus. 3o, 01. 

Euripidis vitae auctor. 334, 19. 636, »8, 

Eujtbius. 521, 3i. 478, 46. 660, Gregorius Nyffenus. 49, 4o. 

27. 924, i4. Gregorius Palamas. 49, 54. i34, 

emendatur. 169, 48, 33. 

Euftathius. 21, 28. 29, h\, et -rr 

paffim. ■'-*-• 

notatur aul emendatur. 2, 21. Ilarpocration. 323, 43. 36o, 45, 
12, 43. 18, 5o. 111, jo. 4i3, 44. 435, 16 4*7, 12, 

2i3, 4o 463, 18. 659, 38, et 24. 45o, 19. 46o, 60. 47+, 

668, 5o. 797, 11. 79«, 66. 62. 436, 39. 495, 18, 494, 

807, 22. 843, 42. 56. 5o6, 53. 5i3, 22. 526, 

exponitur. 83i, 62. 25. 529, a6, SSg, 66. 544, 

Ezechiel propheta. 8j5, 42. 10, et 66. 667, i4. 568, 27, 

j^ et 45. 5g9, 58. 647, 10, 64g, 

J^ ' 65. 664, 3g, 673, 44, 7g5, 

Feftiis. 708, 4g, g36, 5o. 10. 7g6, 5t, 806, 48. 866, 

Fefius jivienus. 777, 4o. 60. 870, 45. g22, 4i. 

FragTienta lihri undecinii Athe- emendatur. 179, 28. 485, l3. 
naei,numquamedita78t,i^t. 492, 58. 5ii, j8, 

et feq. Hephaefiion. 764, 27. 

Firmicus. 811, 4 9. Heracliti locus obfcurus illufira- 

„ tur. 226, 48. 

^• Hermogenes. 444, 26. 664, i5. 

Galenus. 35, 5i. 36, 34. 38, 65. 718, 58. 770, 23. 896, 5o. 

44, 32, 5i, 5i. 60, 5o. 61, Hermolaus Byzantius. 2δο, 34. 
3o, 62, 48. 71, 47, 84, 39. 586, 84. 737, 62. 

85, 60. 86, 55, 92, 10. 95, Herodotus. 2.00, 4o. 276, 43. 
69. io4, 10, ig, et 59. log, 325, 5i, 55i, 66. 560, 55. 

38. ii3. 47. 116, 37, ei 56. 4o4, 64. 4o6, 47. 585, 36. 
119, 33. 122, 64. 157, 10. 676, 43. 797, 29. 861, 55. 
i58, 20. 159, 4i. 162, i3. 879, i3, 

i63^ 64. 186, 3o. ig2, 29, emendatur. 271, 48. 

201, 27. 211, 5i. 2i4, 22, llefiodus. 72, »64. 197, 58. 479, 

234j 22. 229, i5. 249, 58. 52. 721, 36. 885, iS. 

r u 2Q2 INDEX AUCrORUM. explicatur. 522, 47. 629, 17. 63i, 43. 635, 56. 

llejychius. 1 4, 49. et paffim. 647, 48. 660, 56. 665, 53. 

emendafurautnotatur. 1^^,26. 671, 54. 685, 45. 690, 11. 

162, 25. 170, 10. 171, 10, 696, 66. 711, i3, 7i5, 54. 

319, 58. i34, 55. 258, 42. 717, 48. 720, 49. 729, 54, 

363, 36. 377, 45. 483, 58. et 48. 753, 39. 739, 56. 741, 

484, 17. 487, 4i. 494, 20. 38. 755, 27. 797, j3. 8i3, 

495, 48. 496, 24. 5oi, i3. .^2. 842, 16. 848, 54. 878, 

628, 58. 539. 59. 571, 37. i5, et 63. 883, 21. 885, 23'. 

611, 16. 612. 57. 6i5, 44, 887, 48. 892, 28. 903, 27. 

et 61. 64o, 56. 678, i4, 799, go4, 36. go6, 3g. 950, 25. 

28. 895,29.908,42. 912,27. 933, 24. 934, 35. 961, 65. 

notatur. i44, 61, illufiratur. 4o, 20. 662, 24. 

exponitur, 906, 48. Homeri poematium, Epicichlides, 

Hieremias propheta. 909, 62. i34, 58. 

186, 4o. 191, 53. agS, 5o. ejus fcholiaftes. 48o, 55, 
219, 19. Horatius. 56, 32. α 10, i6. 219, 

B. Hieronymus. 28, 44. io4, 43. i4. 227, 4o. 249, 17. 48o, 

243, 53. 282, 4o. 3i6, 5i. 36, 629, 67. 794, 24. 

5o6, 56. 556, 23. 565, Sg. Hvperidis oratio Oeliaca. 718, 

666, 45. 705, 53. 868, 39. ' 53. 

924, 29. 465, 60. _ 

illuftratur. 660, 60. J. 

Hipparchus. 674, 49. Jamhlichus. 33, 5o. 36, 62. 

Hippocrates. 19• 1*. 61, 24. 63, emendatur. 25, 56. 

19 86, 4i. 87, 36. 93, 43. Jauolenus Jurisconfultus, 368, 

g6, 25. 97, 22. 137, 18. i58, 53. 

57. 2o5, 28. 474, 48. 476, Interpres Pindari. 679, i3. 

20. 5o4, 11, et i3. 5i4, 45, Interpre.i Hermogenis. 718, 60. 

618, 33. 622, 16. 638, 10. 876, 19. 

667, 20. 66g, 28, 676, n, Joannis Euangelium. 921, 60. 
678, 29. 685, 67. 685, 47. Apocalypjis. 24, 54. 

717, 5o. 719, 55. 721, 42. Jobus. 5i8, 39.556, 17. 868, 45. 

744, 49, 757, 34. 812, 60. Johivetus interpretatio emenda- 

918, 45. tur. 556, 17. 

illuflratur. 533, i4. 465, 60. Jonat/ianis paraphrafis.g^i, 27, 
emendatur. gS, 5i. 211, 52. Jofephus. SGg, 4o. 
Hirtiu.t vel Oppius. 268, 5i. Jofephus Ben Gorion. Τ6ι, 22. 

Ηίβοτίαβ Mifcellae auctor. 85o. 868, 48. 

5o. Jeremias• 882, Sg. 

Hifloria vetus Ecclejiafiica. Ifaeus. 4 10, 58. 

8o4, 18. Jfaias propheta. 797. 69. 

Homerus. i4, 5g. ig, 11. 5i, 63. Ifidorus. 120, 19. 225, a5. 34o. 

32, 39. 36. i4. 37, 48, 4o, 54. 

46. 45, 33, 57, 5i, et 63, illuftratur. 48o, 18. 

61, 42. 64, 43. 70, 60, 82, Judicum libri auctor. 868, 46. 

65. 84, 46. 85, 10, 93, 57. JuUanus Archiepijcopus Toltta- 

98, 64. i36, 52. 179, 5i. nus. 981, 5u. 

245, 67. 247, 22. 255, 24. Julius Pollux. 47, 44 65, 12. 

378, 60. 287, 38, 292, 25. notatur. 168, 28. 225, 54. 226, 

3i8, 57. 325, 35. 4o3, 4o, 46. 4i6. 63. 426, 65, 427, 23. 

4o5, 24. 421, 62. 436, 48. 46o, 64. 496, 12. 5oi, 21. 

474, 65, 479, 64. 5o3, 61. 528. 25. 664, 4i. 673, 4o. 

5j9, 38. 583, 00. 694, 61. 709, 35. 717, 64. 747, 56, 

6o5, 38. 6o5, 62. 6Ϊ5, 47. et 60. 789, 17, 792, 29, 798, IJNDEX AUCTORUM. 293 

53. 810, 54. 818, 33. 870, 220, 5a. 261, 20. 265, 4o. 

5y. 885, 44, et 52. gSg, 62. 290, 69. 499, 60, 556, 67. 

g45, 35. 959, 59. 634, 25. 765, 20. 766, 34. 

emendatur. 167, 53. 181, 19. 822, 43. 

209, 55. 210, 10. 236, 43. Martianus Heracleota. 16, 38. 
Jufdnus. 467, 10. Maximus Tyrius. 54, 42. 

Jujtinus Martyr. 7o5, 11. Menander rhetor. 709, 22. 

J ujtinianus in Codice. 420, 28. Michail Pjellus. 27, a2. 
Juuenalis. 19, i3, 35, 4i. 128, ^ 

22. i4o, 5i. 235, 4o, 54o, -^• 

24. 707, 53. 922, 18. Naevius, 457, 22. 567, 54. 

illuftratur. i3o, i5. Nicander. 60, 36. 618, 33. 768, 

^ i3. 8i3, 29. 

-^' Nicandri interpres. i46, 27,507, 

Leonidas. 553, 29. 11. 

Leviticus. i35, 56. 677, 4i, 684, Nicephorus Califtus. 823, 16. 

12. 924, 10. Nicetas Choniates. (jH, 22.961. 

JJevitici locus expofLtus, 191, l5. 26. 

Libanius. 432, 57. Nicolaus Damafcenus. 433, 54. 

Livius. 5o2, 16. 734, 3o. 740, Nicomachus. 235, 32. 797, 58. 

3o. 48o, 12. Nigidius. 756, 60. 

Longinus ^iql ϋψονς. l4i, 35. Nonius. 179, 18. 689, 20. 

468, 5i. Nonnus. 452, 11, 

Longus. 59, 35. 66, 23. ^ 

Lucas Euangelifta. 27 1, 32. 4 10, ^• 

57. 924, 45. Octauius Minutius Felix,g58,6k. 

Itucinnus. 53, 49. Sg, 23. 95, 22. Olympiodorus. 73, 27, 

112, i5. 123, 32. i36, 29. emendatur. AjS, 44, 

i64, 34. i84, 42. igS, 60. Onceli paraphrafis Chaldaica. 

224, 59. 275. 5o. 575, 10. 924, 19. 

425, 4i. 577, 27. 638, 26. Oppianus. 173, 53. 542, 59, 5o4, 

775, 49. 786, 45. 791, 14;. 45. 5o6, 22. 536, 34. 539, 

839, 25. 900, 37, et 63. 923. 48. 54i, 27. 542, 5o. 545, 

i5. 954, 5o. 39, 548, 12, et 56. 55o, 36. 

exponitur. 190, 37. 552, 10, (»/67. 554, 18, 56o, 

Lucilius. \bi, i4. i52, 22. 52. 564, 18. 565, 19. 578, 

Lucretius. 247, 26. 790, 45. 48.664, 56. ηb6, 62. j5-j,b5. 

Lyccphron. i3, 5i. 20, 57. 3o, Orpheus. 407, 16. 

20. 195, 63, 324, 29. 3g9, Orus emendatur. 106, 58. 

46. 53o, 36. 732, 10. 802, 52. Oi'idius. io4, 37, et 52. 192, 
fchoUaftes Lycoph. 582, 32. 66. 5o8, 10. 566, 37. 675, 

Lyjias. 225, 17. 323, 47. 29. 686, 29. 977, i4. 

M. R 

MacTohiuS' 119, 54. 43i, 36. Pacuvius. 491, 47. 667, 53. 

493, 3o. 495, 24. 522, 29, Palladius. 928, 56. 

65i, 22. 660, 4ΰ, 776, 64. Panyafis poeta. 79, 5i. 

793, 56. 794, 29. 796, 64. Paraphraftae Chaldaici.^li, 18. 

802, i5. 980, 3o. Paroemiographi Graeci. 'ϊδο, 6i, 

emendatur. 794, 52. 802, i4. 485, 4o. 488,^48. 495, 5o. 

Manilius. 299, 46. Parthenius. 270, 3i. 486, 42. 

Manuelis Comneni conftitutio. Paulus Aegineta. 457, i3. 

85o, 25. Paulus ^poftolus. 5ji, 22. 588, 

Martialis. 117, 60. 120. 10. i34, 56. 644, 22, 652,22.661,18. 

j5. a47, 4i. i48, 26, et 54, Paulus lofius, 811, 45. 294 INDEX AUCTORUM. Paufanias. gS, 4i, i5i, ag. 3ii, 820, Sg. 876, 27. 916, 4o. 

11. 562, 47. 563, 67. 576, 966, 58. 

63. 601, 45. 626, 46. 644, emendatur. 53, 63. 59, 10, 
37. 683, 56. 705, i3. 809, 186, 21, 2i5, 62, 3i5, 46. 

35. 827, i3. 84o, 16, 844, 63i, 19. 

i3. 863, 36, 892, 4i. 902, notatur. 3ϊ2, 6i. 
57. gSi, 29, 962, 17.974, 52. illuftratur. 680, 35. 
emendatur. 780, 5g, Plautus. 97, 25. 190, 4i. 225, 

illujtratur. 844, i3. 65. 225, 3o. 236, 19, 268, 

Per//u5. 78, 18.279, 61.291,29. 45. 355, 35. 4oo, 22. 474, 

390, 42. 53g, 52. 553, i5. 60. 5i4, 38. 649, 18. 568, 

598, 35. 671, 25. 699, 16. 12. 591, 5i. 697, 17. 601, 

705, 64. 24. 652, 57. 678, ig. 688, 

Petronius. 4g, ig. iig, 65. 171, 19. 689, 4o. 698, 65. 718, 

i5. 246, 47. 368, 23. 45i, Sg. 874, 21. 973, 48. 

36. 788, 57. iUuftratur. 42, 44. 82. 49. 
Phalaecus poeta epigrammatum, Plinius. 21, 32. 63, 29. 

808, 43. emendatur. byS, 4g. 791, 16. 

Phaporinu.iapudStobaeuTn.i55, 809, 38. 

27. defenditur α calumnia. 177, 5i, 

Philemon. 726, 58. Ulujtratur. 129, 65, l55, 34. 

Philo Judaeus. 3o, 3o, 190, 16. i63, 24. 177, 5i. 

285, 37. 3o5, 53, 354, 47. confertur cum Graeci fcripto- 

620, 10, 910, 16. ris verbis. 974, 55. et fae- 

Philoftratus. 99, 20. 478, 49. pius. 

686, 22. 829, 39. 872, 25. plinius junior. 82g, 21. 964, 25. 
Philoxenus. 78, 10, Plutarchus. i5, 27. 22,27,37,59. 

Phlegon Trallianus illuftratur. emendatur. 447, 37, 448, 3i, 

36o, 60. go5, 34. 

Phoenicides. 666, 5o. illiijtratur, 608, 55, 

Phocae Imperatoris conftitutio. Polyaenus. 238, 12. 45o, 3o. 

85o, 21. 731, 65. 

Photius. 478, 54. 48o, 35. 682, Polybius. 35, 59. 437, 37. 459, 

22. 8i5,46. 902,32. 928,55, 54. 476, 20. 575, 16. 577, 

Pindarus. 199, 18. 233, 3i. 333, 61. 649, 44, 712, 47. 734, 

61. 358, 02. 36i, 56, 627,55. 34, et 64. 898, 27. 

375, 29. 768, 12, 820, 66. emendatur. goS, 3o. 

844, 44. 872, 62, Porphyrius. i5i, 38. 619, 60. 

emendatur. 337, 45. 702, 42, 686, 29. 8o3, 5o. 826, 24. 

867, 59. 897, 48. 914, 18. 939, 43. 

illuftratur. 5 17, 45. Prifcianus. 169, 56. 197, 32. 

Pindari fcholiaftesAjg, ^g. ^81, aoi, 33. 23i, 24. 564, 5i. 

i3. 483, 28. 485, i3. 490, 639, 44. 720. i5. 

25, 491, i4. 492, 25. 494, emendatur. 25i,:ii^ 

65, 601, 61. 679, i3. 722, 42. Probus. 843, 44. 
Placidas. i3o, 32. Proclus. 3o5, 37. 43, et 5o. 36i, 

Plato. 28, 17. 49, 20, 82, 67. 22. 365, Sg. 478, 46, 

98, i3. 109, 33. 112, 36. Procopius. 659, 36. 849, 69, 

137, 20. 166, 29. 197, 28. Propertius. 87X 5i. 

3o5, 5o. 334, 37. 377, 24. Prudentius. 282, 5o, 

385, 48, 4 12, i5, 454, 4o. pfalmorum liber. 868, 37. 

46o, i2. 466, 20. 471, 32. Ptolemaeus. 468, 52. 3o, 21. 

547, 32. 586, 54. 61 4, 65. 648, 28. 873, 22. 

620, 20. 63i, 57. 729, 59. ptolemaeus Hephaeftwnia F. 

ibb, 63. 769, 19. 776, 19. 996, 49, INDEX AUCTORUM. 395 Quintilianus. 67, 5i, 383, 3o, 
46«, 5i. 892, 59. 897, 18. 

R. 

Rabbini. 2i8, aS. 583, 27. 
Rujinus. 362, 44. 
Rufus Ephfjius. 684, ig. 

s. 

Salomonis Prouerbia» 882, 56. 
Salltiftius. 49, 3g. 
SamueU.s locus. 868, 4o, 
Senatusconjultum Lacedaemo- 

niorum emendatur. 6i4, 34. 
Senatusconfultum aliud• 43i, ii. 

833, as. 
Seneca. ai, 62. 46, 48. 61, 58. 

66, 47. 96, 17. 147, 25. 43i, 
3g. 46g, 3i. 52i, 21. 54o, 
19. 6oi, 21. 619, 5o, 627, 

67. 770, 66. 811, 4i. 934,29. 
Septuaginta interpretes- 747,46. 

797, 5i. 882, 59. 
Serenus Samonicus. 79^. ^*• 
Servius. 592, 38. 776, 47. 
Sidonius Apollinaris. 23 1, 26. 

863, 36. 
Simeo Sethus 117, 54. i58, 27. 
Socrates in hiftoria Ecclef. 628, 

33. 667, 23, 
exponitur. 668, 17. 
Solinus. 869, 54. 
Sophocles. 478. i4. 491, 11. 686, 

33. 689, 38. 739, 49. 786. 

38, 893, 45, 
exponitur et emendatur. 864, 

20. 
Sophoclis interpres. 4i5, 4i,483, 

58. 486, 25. 
SophocUs vitae auctor. 48 1, 46. 
Sophoclis fabularum catalogus 

accuratus. 482, 4o. et f-q. 
Sopater in Hermogenem. 285, 43, 

719. 17. 

Soranus. 4^*6, 49. 

Sofipater. 65 1, 66, 

Sotades. 5i4, 43. 

Sotion. 88, 21. 

Statius. 773, 23. 

Stephanus. 83, i5, i64, 52. 449, 
5i. 482, 46. 486, 5i. 488, 
26. 4g2, 52. 494, 26, 495, 
17, 496, 27, 53o, 35, 582, 59, 719, 60. 777, 29. 882, 

60. 895, 12.899, i4. 961, 54. 
emendatiir. 46, 11, et feq. 

Stobaeus. 484, 54. 485, 4o. 488, 
35. 489, 18. 491, 19. 493, 
20. igS, 33, ei 4i. 642, 17. 

777, -^i• 
emendatur. ΐί4, ig. 396, Sg. 
Strabo. 37, 5i. 45, 6i, 71, 37. 

89, 20. i39, 36. 233, i3. 

2*7, 63. 278, 28. 409, 18, 

et 54. 365, 37. 367, 57. 4og. 

17 421,45. 453,32 467, 10. 

483, 28, et 55. 485, 62. 490, 

5o. 523, 38. 53o, 22. 532 

65.543,57. 665,38. 570,41. 

574, 59. 576, 11. 579, 46, 

et 49. 600, 29. 6i4, 61, 629, 

42. 647, 64. 683,53. 7i3, 18. 

73i, i5. 737, 17. 767, 4o. 

780, 57. 790, 21. 8i3, 21. 

827, 59. 837, 58, 84o, ϊ4. 

85o, 66. 863, 36. 878, 44. 

882, 60. 920, 42. 935, 26. 

950, 5g. 
emendatur. 4o8, 20, 
Strattidis fabularum catalogus. 

566, 4g. 
Suetonius. 234, 11. 235, 20. 32i, 

65. 371, 5i, 422, 11. 470, 18, 

609, 56. 652, 62. 6g3, 27. 

8o4, 48. 832, 49 
Suidas. 28, i3. 38, 21. 46, 43. 

121, i4. i33, u. 167, 25. 

24o, 35. 34o, 29. 373, 27. 

427, 20. 447, 20, 473, 67. 

425, 65. 477, 48. 479, 28. 

5oi, 34. 5o2, 17. 5o8, 54. 

5i5, lo. 5i6, 62. 537, 39. 

559, 47, 566, 61. 569, 35. 

585, 5i. Sgi, 32. 596, 61. 

600, 45, 601, 52. 621, 25. 

4i6, 53, 678, 5i. 684, 29. 

709, 22, 726, 29. 735, 28. 

737, 52. 8o5, 60. 809, 32. 

822, 5o. 848, 58. 84g, 58, 

858, 46. 867, 54. 870, 64, 

87g, 3o. 88t, 5o. 885, 36. 

917, 18. 929, 4i. 931, 12. 

955. i5. 
notatur aut corrigitur. 23, 25. 

49, 6i. 52, 10, 53, 58. .419. 

10, 46g, 57. 549, 28. 625, 

57. 648, 4i. 
illuftratur. 465, 19, 296 INDEX AUCTORUM. Symmachus^ 187, 28. 447, 22. confertur cum Ariftotele. 552, 

875, 44. 54. 

Symphofius. i5o, 59. Theopompus hiftoricus. 35, 5o. 

Synefius. 5io, i3. 689, i4. Bob, xa. 8't2, 4i. 

Syrus interpres Novi foederis. Theopompilocusexpofitusconira 
83, 43. Athenaei mentem. 298, 32. 

Thucydides. 207, 57. 365, 3o. 376, 
i. i)5. 557, 36. 570,6). 582,58. 

Tacitus. 32, 28. 275, 33. 570, 47. 673, 37. 838, 58. 

44o, 60. 8a3, 11. illuftratur. 4ii, 27. 

Targumim auctores> 924, 18. locusilliusvarielectus.JQ^jOb. 

Tatianus. 683. 53. TibuUus. 5i4, 64. 

Tere«i/Mi. 48, 37. 61, 59. 224, 55, Timo. 690, 48. 
296, 66* 444, 35. 529, 25. TTalUanus. 29, 10. 
8*1, 42. illuftratur. 36o, 6i. 

TeTtullianus. 23, 33. 91, 4o. 92, Tzetzes. 479, 44. 523, 64. 

49. 180, i3, 172, 48. ^ 

Jhemiftius. 79, 27. i58, 58. /"^. 

217, i4 284, 66. Valerianus. 471, 19. 

TAeoi;r//Mi.28, 4i.8o,4i. 112, 35. Υαττο.ο.'ό, 5o. yS, 19. 98, 3i. 216, 
256,21.268,26. 3o5,44. 33o, 42. 277, 40. 3g8, 5i, 433, 3o. 

20. 346, 28. 4oi, 45. 426, 44. 478, 68. 627, 22. 56o, 54. 677, 

483,34.5o3,33,ef49.558,6i. 29.650,37. 686,24. 717,29. 

56i, 4o. 590,57. 595, 42. 672, 735, 17. 771, 11. 796,66, 806, 

69. 733, 66. 761, 5o. 770,20, 29, ei66. 8i4, 4i. 

83i,6o, 874,53. 902,27.925, Vellejus Paterculus. 470, 21. 
60. 936, 65, 966, 64. 983,53. Vetus Jcriptor apud Suidam. 
emendatur et illuftratur. 607, 583, 38. 

23. 28, et 32. Virgilius. 249, 52. 4o3, 24. 424, 

Theocriti fcholiaftes. 539, ^6, 49. 882, 39. 

897, 47. Vitruvius. 88. i8. et 63. 92, 58. 

Theodoretus. 49, 46. 274, 21. 3og, 26. 344, 3i. 356, 

Theodori Polymorphus. 789, 57, 29. 367, 19. 36 1, 46. 363, 20. 

Theognis' 552, i5. 633, ii. 777, 421, i4. 846, 5i. 

i5. 837, 57. Vlpianus Jurisconf. 98. 20. 445, 

emendatur. 725, bj, 4i. 735, 20. 

Theon. 8i3, 20. Vopifcus. 7o4, 19. 

Theophylactus. Ιϊ2, 23. -^ 

Theophrnftus. 19, 56. 44, 24. 89. Λ. 

4o. loi, 54. 108, 60. ii3, 23. Xenophon. 35, 53. 4l^ 37. 99, 47. 
116,34.127,47.133,64. 139, 137,62.379,59.450,28. 473, 

11. i63, j6. 198, 22. 2o3, 53. 16. 576, 28. 716, 18. 722, 45. 

225, 1 1. 370, 17. 427, 42. 434, 778, 39. 8o3, 32 818, 63. 828, 

5o. 446, 17. 501,19. 55i,53, 33. 888, 28. 984, 4o. 

6*61.576,30.578,15.618,56. emendatur. 233, 4o. 260, aS. 
632,3o. 64o,67. 64i,i3.662, 829, 32. 

17. 684, 43. 686,61. 739,27. illuftratur. 285, 53. 
855, 5o. 884, 5i. 946, 20. ■" 

974, 25. ^• 

emendatur. 72, i4. 86, 12.102, Zenoblus. 29, 22. 691, «5. 
42. 108, 60, 121,47. 126,45. emendatur. 585, 66. 
i43, 22. 149,47. i54, 53. i56, Zenodotus. 32, 65. 
i5. 932, 5i ZoToafter. ^^η, 22. 

illujtratur. 125, 39, 33o, 45. Zofimus. 52, 17, ' et 18. 659, 
552, 22. 3o. Ι Ν D Ε χ 
GRAECARUM DICTIONUM 

AUT L0CUT10JNUM QUAE ΙΝ ANIMADVERSI01NIBUS 
EXPLICANTUR. Α. άίρόμΐλι, et δροσόμιλι. 8ig, 18, 
άΐρα^πότητα μίλια. 9 '3, 5 1. 
Ιίί/?ί/ρ. 6ι5, 17. ΰηδία'^ίττιπη. 25θ, 63. 

αβλιννης et ίίβλίμης. 6α2, 4ΐ, {Ί&ίρίνη. 672, 47• 
«/?ρά βαΐνίΐν. 5-j5, 35. ««^ηρ et άφορίΐ^ς. 53ι, 30. 

"^βρυνα. ιο5, 55. ιΐ&ντα ifQ« xuTia&itt, proverb 

άβυρταχη et αβνρταχος. ι4ι, 53. 35, 47. 

338, 12. αίγκνά. ηοη, ι3. 

ά'/9ωρ. 6ι5, 17. ΑΙγλατ/ρ. 6ι5, ly. 

Αγαμέμνων Ζινς• ig^, 18. αυχ-ημα. 5ο, 46. 

«y«TO»' pro «;'αστόν. 56, 3g. αίζ»;**?. 3 1 6, 1 8. 

αγγαροί , λ'Όχ Barbara. 233, 46. ulO -ωρ. 6ι5, ΐ8. 
αγειν όλχ?}ΐ'. g^» ^^• αίκλον. 26ο, 37. 264, 6θ 

uytiv Tt ίϊς το πρόα&ιν %ινος• αίμωίιαν. 4a3, 22 > 739.3«. ,,, , 
ηγΐΧ-ήΙδΐς vxxui,• 034, og. 
αγίρμός. 626, 66. 
άγχλίνΐίν. 625, 3ο. 
«^λαίζίίν. ι35, 43. 
^Αγνονς. ιο3, 6ι. 
άγνωτίδια, vide γνωιΐδια• 
άχορί( εϋοψος. 4ο ι, 49- 
ά/ορ^ χρΰα&αι. 457, 67. 
ουραίος, panis. 208, 24. 
άγρύψως. 383, 65. 
uygtog περί παϊίας. 53g, 43. 
αγριμαία χρΐα, 853, 2'2. αϊριιν δάχτυλον. 3g5, 66. 
olototi fecta et latio vitae. 

337, 28, 
Αίρνσίτίνχιυζ Dipliili fabula. 

816, 44- 
αΐσχος nvuδηaua&a^. CSg, 34, 
αϊτίαν ί'χιιν, 6•59, 32, 
αίωρν,μα. 3ο, 24. 
«χαλβχκνσ^ρ. 6ι5, ι8, 
αχαχαλλίς. 964, 5ο. 
«κάλος. 17*» ^7• 
(cxav&u. iSg, 38. 
άχαν&οβάτηι. 1 86, Sa. Άγρωατΐνος Epicharmi. 232, 27. Ιίκαπνα &veiv. 26, 63. 

«/ρ*«λος. 58ο, 21. «χαρναξ lupus. 566, 43, 

ot ix τ^ς αγωγής. ^^^, 2θ. Ιίχατος. 780, 25. 

«ί«λις. 222, 6ι. uxiaaa&ai. 532, 37. 

«ί£λ4φ»;ρ. 6 1 5, 17. «κρίνος lierba• 9^3, 27. 

«JiO/ioTOi. 467, 61. «Χίρ pro «σχος, 6ι5, 2θ, 

αδιανοητότίρος χατα την προσ-η- άχλητηρες βότρνς. gio, 27. 

γορίαν του πατρός. 583, 46. αΐ άχμαΐαι> et «t ί'ωλο* ημίραι 

«Jtxia, pro impudicitia. 522, 5g. nnptiarum. 182,37. 

(^δον τραπίζει'ς. 969, 48. άκονειν pro intelligeie. 660, 48. 

αδρονσ&αι> pro άνδρονα&αι- in- «κοΰίτε λαο^. 6ο4, 27. 
figni loco reititutuin. 933, σχράτισμα. 338, 69, 
5i. «χρατος Ιλιυ&ΐρία. 738, 58. 

αδρια. ι62, 38. «κρ£« apivd Galennm. ι32, Sj. 

Cafaub. Anim% in Athen. T. JIL V agS 1 Ν D Ε Χ ayl•qiaπfqoς et uQxiamqoq.^i^, 3o, 
axQόuμu. 325, 19. 
ΰκρούματα Ιξ 'Ιταλίας. 276, 2θ. 
«κροκωλιον γεννιχύν. ι32, 27. 
κκρολ/παρο?. 663, 66. 
σ.κροστόλιον. 356, 17• 
«κροτί^τα xi;'/^j?aAce. 396, 61. 
άχχαλίβαρ. 6 1 5, ao. 
β'λίς 7]δυσμίνοι. 637, 42. 
αλίψμα et χρϊαμα, qui diiieiant. 

975, 35. 
«λίκτρυω»'. 3 1 3, 25. 
άλίχτο^ρ, Pallas. iga, 46. 
«λ^χτωρ, tibia. 3ι3, 24. 
αλέκτωρ ημερόφωνος et όλόψωνος. 

646, 55. 
'Αλεξάνδρου τίκύν. 73 1, 1 4 
«λεξ/λο;'« γράμματα. 05, ig. 
αλη&ινος μύγίΐρος. 65ο, 44. 
άληλεομ^νος βίος quid dicatur. 

9ΐ3, 63. 
"LiAta et άλίζεσ&αι. 83, 38. 
«λ^ζωοί. 558, 5g, 
άλιτρνχεΐς, piscatores. 222^ 62. 
αλός χόνδρος. 627, 1 8. 
«λλα^ην ηοΐίίσ&αν. ί>τ5^ by. 
άλμη αγρία. Sgi, 20. 
αλλάττεα&αι τον των γνιαιπών 

βίον. Sag, 53. 
αλς ϋ•υμίτ-ης. 635, 33. 
αλύείν. 339, 57. 
ίίλψιτα, ^9^) ^9- 
αλώίΌί• παρανόμων. 761, ι6. 
0.μα&7]ς. Sgi, 21, 
αμα&Ιτι,δες χογχοί. ΐ65, 63. 
αμύλλαι , tovλo^. Sgi, 3ι. 
αμύρτνον. 9^'» ^Ο. 
άμαχοι, 24, 62. 
ιίμβων. 8θ4, ι3. 
αί άμέ&υστοι,. ji, 64. 
«'/ίΐ;ς et νκνος. 916, 47. 
«^^« vocis etymum. 498, 19. 
άμίδας αλληλοις περιχαταγνΰναι, 

mos Graecoium. 43, 38. 
αμίδος όνομα, pro «/*/!?. 42, 64. 
ιίμι&ρεΐν pro ά^ι&μεΧν. 84ο, 26. 
«j«v^'. 647, 56. 
υ,μορα. 9^^> ^^• 
αμπιατάτηρ. 6ΐ5, 21. 
αμυλος amylum. 9^5, 54, 
αμύνεαθ^αν το κάλυμμα. 44g, 56. 
αμφιχνεφαΐος , et αμφιχνέφαλος. 

7^5, 3ι. 
αμψιδέαί. 323, 5ο. «/ίφϊ ίίυτ«τα, apud Pindariim• 

912, 56, 
αμφιδρόμια. ΐ35, 36. 
αμψι,ς οίνος. ig6, 10. 
ϋμφοδος idem ae λαϊ/ρα. 848, 17. 
«,αν/<ί«λη arbor. 107, 47. 
Αμοηα vel μόνα, caitaneae dic- 

tae. 109, 4g, 
αναβάλλεα&αι pro περιβάλλεσ&αν 

de aniictu. 53. 54. 
ίναβρύττειν et άνάβραοτα ν.ρεα. 

66i, 26. 
Άνύγαλλις. 38, 2i. 
αί'«;'χ« yA^xfiK, apud Baccliy- 

lidem. 82. 45. et 49, 
άναγχαΧον ηόμα, apud Plato- 

neni. 82, 61. 
ανάγν.ιι, neceiKtudo. 322, 35. 
ανάγκη ληψΙμιοΘ-ος. 824, 34. 
uvuγxoaιτoς, g7, 3o. 
«i-ceyiOiai.? criticorum vox. 336, 

10. 
άναγραφαΐ ηαλαι,αΐ. gSg, 17, 
άναγυρονς. io3, 61. 
uvaSriOaa&ui τον αγώνα, vel νί- 

χην. 658, i3. 
ανοοίληοΐ. 265, 21. 
«νακαλίΓσ^κ*. 3οο, ίο. 
ανακίΐα&αι. 57, 44. 
ανάχλααις ενγραμμος. 354. Sg. 
ονακτες Cypriorum. 448, 62. 
άνάκτορον. 072, 5g. 
άναλαμβάνειν εις μνήμην. 437, ^7• 
ανανηφειν. et ajftTrfl•»':^»'. 209. ι3. 
άναντα καταντά. 256, 26. 
αναπεπταμε'να loca, 357. 4ι. 
«ν«ρ. 6ι5, ι3. 
ΗναρΙταί et νηρίται. ΐ65, 24. 
βί'άρ'ρ'ίίΌ»', iive άντί^ρινον. 64θ, 44. 
αναατομωαις. 25ι, 65. 
ανάτααις. 285, 35 
ανατίΟ-εα&αι,. ηη, 28. 
κΐ'ατρίκίΐ'οίΐ'. 3ιο, ι6. 
"Αναυρος. 3ο6, 38. 
άναχαι,τίζειν. 462, 6ο. 
«ι-ίρ»;^^»;'?, 571, 48. 
Μνίρίί'α. 265, ig. 
«ΐ'ίροφοί'ος fceleitus. 398, 4ι, 
«viloi^-af. 700. 24. 
«rfixi;£ai9at. 538, 20, 
«ί'>)ρ τοΙς η&^εαι διάφορων. 8g6,33. 
('.ν&η Rve άν&ηαι,ς, 956, 21. 
fiv^/^itj' πυρός ακμαΐς. gSS, 20. 
αν&ρωπείου παράχομμα νομίσμα- 
τος eumichus. 3ο, 3ι. GRAECARUM DICTIONUM. 299 ονθ-ρωηίρως ληλιΧν, /iiimane Ιο- άηοτνμπανιαΘ^να^. 23ο, 4ι. 

qui. 660, 54. άποχρίο) , pro fufficio• SSg, 12. 

αν&ρωποι ουχ ιίν&ρωποι. 833, 46. αππιρ. 6ιο, ιδ 
αν&ρωπος δίγλωττος. g. 22. et 23. uTCV(jt]va ακρόδρυα , et άπυρηνος 
uvO -ρωηότης vulgiis hominum, ^χ&νς. 117, ι4, 

35g, 33. άτιψάριον. 866, 35. 

"/ίίΊ'ωί'ος ηλύναι. 162, 62. «ρ^ολα* vel «ρρ'αΤ, nomen fer- 

ίίναατγιρ. 6ι5, 24. pentum ad orgiaitica facra 

uvTr\vo)Q σποδός. igS, 63. adhibitorutn. gSS, 34. 

άντιπροπΐ,νιιν. 234, 38. άργυρος άνύργνρος. 6a5, 28. 

«««υποιττατος <<ρ;ί'/ > potentatus οργνρωμα et '^[ρύοωμα. 4ο4, 5ο. 

intolei'andus. 19^, 29. «ρώ»». 77^» ^5• 

"^ξιοί'. 9^, 63. "Αριως φιάλη Neitoris poculum. 

οί iv άξιωμααι• Μΐίμΐνοι. 35, ι6, 7^8, 40. 

αοιδας αντιηροηίνιιν. 9'^8, δι. άριοτΰν apud Ilippocrateiti pro 

«όνίς, pisces. 558, 49. bis die comedere. 94, 44. 

άπαβοϊδορ. 6i5, 24. άρίσταρχος Ζευς. igS, 56, 

ίίπαγορΐνιιν, 396, 11. άριατίΧ^ίΐν, prandium praebere. 

unaXhv vinum. 68, 3o. 42 1, 37. 

άπαλψιτίζιιν. 727, 44. αριστόνιχον κράτος. 195, 4l, 

αηαν&ραχίζΐΐν. 671, 6θ. Αρισιοξίναος χο>λην. 24, Ι7. 

ο'ι/κ «7ΐ«»Όΐιρ^ος, igo, 12. κρ/<« 5£ΐ;'5ασ<9^«4 ίταιρων. 844, 3θ. 

«jrarrrjffft?. 876, ΐ5. '^Αρμόδι.ον. 82 j, 38, 

ίηαρίγχντος. 63, ΐ3. άρνευζης. 532, 67. 

απεγλυχαομίνος. n3, 37. αρνιά. 8g5, 65. 

απει&ης -προς τί;ν γεναιν, SSg, δα. ορ^'ός απε'κτον efus , lege AtHe- 
αηεχτος αρην. 28, 4ο. nienfium Vetabattir. 28, 34. 

«π/ί« y^. 687, 46. «ροτίχή άναισΘ-ησία. 33ΐ, 68, 

άπλακουντος. 9ΐ5, 27. αρριχοι. ΐ54, 5ο. 

αηόβααις ι^πάτιος. ΐδ4, 17. et 20, υ.ρ(>υΘ-μΙα. 532, 44. 
«πο/λαι/κοίοι^αί. 224, αο, ίίραιχοι, 1 54, 5ο. 

ηπογράφεσϋ-αι, 432, 57. ίίρτον μη καταγνυναι , Pythago- 

βπο(ϊι;£σ^«ι.. Sg, 57. riciim fymbolum. 36, ο5. 

άποζϊσαι, fervefacere. 24, 37. αρτοκοπεϊν. 920, ι6. 
αποι9^£τ« χοκκι^^τ^λα. ιοι, 39. υρτοκόπος. 4ig, 29. 

άποΑαρτερεΐν. 422, 36. ΑΡΤΟΚΟΠΙΚΟΝ, Cliryfippi 

αποχανματα, pedum perniones. „ Tyanei. 920, 12. 

ig2, 28. άρτου etyrnum. 813, 47, 

άπόκινος. goi, 16. ΛΡΧΛΙΚΑΙ epiftolae Tlieo- 

αποιος, aqua. 78, 47. pompi. 877, 38, 

απολαύειν. 645, 47. Ιίρχειν pro ΙπιμελεΙα&αι ^ vel fa- 

«πόλκυσις. 825, 44, cere. 862, i5. 

Άπολλΰς. 64o, 36. άρχιΐον. 4 12, 4l. 

άπολονμενος , loturus. 188, 61. ^QXV ΙοοδαΙμων. 994, 54. 
άπομαγδαΧΙαι, κυνάδαι ogo, 60. ασέλγεια , et in ea voce Balilii 
αποματαιαμοί, i55, iq. acumen. 38, 37. 

απομάττεσ&αι. 8, i5. ααισμος pro ΰσιγμος. 766, 42. 

άηομερίζειν. 712, 5θ. 'Αακάλαφος. ΐ64, 6ο. 

Άπόμυιος Jupiter in Elide, 18 <^<ί^αραγοι , iive άσψάραγοι I2g, 

26. ' 43. et 44. 

t'n:oj'?;ffTt^iOi9^at. 3i, 21. «ατιΧαγχνος. 9i5, 43. 

«reoTTVgtdfij, et αποτηιρ^ς. 58i, 38. το Άασνριον αϋ;^»^^^», Darius. 
«ποσ«ττ£*ν ίαιιτο»», 5 1 6, 4ι. 3ο, 34. 

απόαιτος. 97, 17. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Hefiodi. 810, 

αποαχολύπτειν. 233, 65. 25, 

V 2 3οο ι Ν D Ε Χ «σχίδωρης. 686, 4q. 

άαώτιην. 3οι, ι8. 

ατίραμνον ύδωρ. 86, 02. 

"Ατλαντίς. 865, a6. 

άρτόπηι/α. ι55, 46. 

άτταγΰς. 6b8, 4ι. 

αττανα et αττανίτης. 9'^' ^^• 

αττίλιβόφ&κλμος• 7^6, 46. 

«ίλαι, palatia. 535, 54. 

αυλακιαμενη γη. 776» 58, 

αι/λησίί?, modi tibiales. 8c)0, Sg 

αι/λοί μεσόγ.οηοι. 3ΐ2, 47. 

«υλοφιν. 3ι6, 46. 

avoTijg Attica νοχ. ^^ο, 1 5. 

αΐ'τκϊς χντραις. SgS, bo, 

αΰτκρ/ίίος. 42θ, 5ο. 

αντίκα et ίύ&ίως iiiitio perio- 

dl. 6ο4, 33. 
αντΙτΊ]ς Rhodiorum. 7'• '^'*• 
αντηδίακονία veterum. '*3, 45. 
αυτόμίΧος. 297, Ι7• 
αυτόσιτος. 97» ^7• 
ailfiv. 287, 36. 

av^tiv λοηύδα ττρο φκκ»"?. 287, 4ΐ, 
ανχημα Αιγύπτου. 3ο, 46. 
ανχημα Άαανριον. 3ο, 54. 
άψαμιωται. ^Bg, 18. 
αφανής fciiptor. 5οο, 54. 
αφαρίυς, vide «^ί/'ρ. 
αφίΓΚί. 467ι 6ο. 
«<pfi'f/>', vide iq-fifiv. 
αφλαατον. 355, 17. 
α(ρόρ»;τ« ίποδτ'ιματα. 1 88, 25. 
ίίφορμ-η. 175, 4θ. 
σ.φορμης δΐομαι, 886, 20 
Αφροδίσιος ορ^ος. 827, 11. 
άφηοΐ apuae. 5ο8, 23. 
«φι'ί; et αφνιη. 5ο8, 22 
Αχραδονς, ιο3, 6ι. 
άχρηστος peniila. 187, 65. 
άχρηστος ύ^ί'ωρος. ig3, 25. 
ίίχνρ. 6ι5, 25. 
«ωτίι»' νπνον. 679, 2g. 

Βαβραδόνίς. 5ιο, 38. 

βαβράζηι•. 5ο4, 2θ. 

βα&νς αυλών. 336, 26. 

βαίνιιν ϊαα τινί. 5j3, 29. 

βύχχυλος. 2 1 6, 1 8. 

βαλανιΐον Ι-ψίΙν. "jS, 25, 

Βάλανοι, /υιός. 64, 4ο. 
βηλήντιον jaculiim. 194, 18, 
/?«λλί<ν tmai,. 671, 36. 
βύΧλίΐν ληκυ&ον Κίνην. 858, 27. βαλλισμος orationis. 63ο, 36. 

βάμβα, βαμβαν.ίύειν et αβαμβά- 
χευστα. 270, ι5. ig. et 21. 

οί τά /5«πτ εχοΐ'τΐς. 5 1 6, δ7• 

βάραχες et άβάραχες. 263, 26. 

βάρβιτος, 3ι5, 22. 

βΰρο)μος et βύρμος. ibid. 

βάσεις. 368, 35. 

βασιλείς 6 άεΐ βασιλεύων. 4ιΐ, 64. 

βαστάζίΐν ρτο «ν«,?«σταζ{ΐ»' 94,3ο. 

βατάνίΐον et πατάνειον. 3ο3, ι6. 

βάτια, et βάτινα. ιο5, 56. et 57• 

βανκίζεα&αι τά λευκά. 354, 1 4. 

βάψαι αρνταιναν. 236ι ΐ5. 

βεβηκε'ναι. 7^9» ^-^• 

βελλιρ. 6ΐ5, 20. 
. βελονοηο)λιδίς. 5g8, 43. 

Βερβεια. α 63, Sy. 

Βέρβειοι. 844, 53. 

βερβίνια. 845, 38. 

βεσχερος. 260, 44. 

βηματίζειν et βηματισιης, ^5γ,ΐθ. 

Βησα. 8ΐ7, 37. 
, Βίβλινον μέ&υ. jo, 35, 

Βιβλιολά&ας et -XaixiVTfoo? dic- 
tusDidyinus. 262,65. et i3. 

/S/jiot orcae falfament. 223, 45. 

δ /5/ος humanum genus. 954, 32. 

^to? χα&άρειος. i5i, 21. 

/9ιος ήμερος, vel άληλεσμένος. 
ibid. 

/5/ωρ. 452, 3o, 

βλέχρον δενρο. 68g, 35. 

βλίννος et βελενος. 5 1 3. 6ο. 

βλέηειν γλίσχρον, 653, 56. 

βληθ-α. 220, 33. 

βληχώδης. 35 1, 29. 

βλιχανώδης. ibid. 

βλιχωδης. ibid. 

βλοσνρότης. Sgo, 26. 

βλύζειν αυλψ βρντον. 7^3, ig. 

βλώμος. 220, 35. 

βονάγορ 6ΐ5, 27. 

βούγλωσσος. 5ι4, ι4, 

βοιωτία Homeri. 368, 11. 

βομβυ&υλείιειν. ι4, 4ι, 

βομβυλιόν. 456, 4g, 

βορεααμοί et βορεασταΐ apud 
Athenienfes. 254, 5ο. 

βορ&αγορίσκια. 264, 48. 

βοτρυδον, et βοτρυχηδόν. 5ig, 60. 

Βότρυς. g3o, 24. 

βονκολία. 4ΐ2, 36. 

βολαΐ at ίξ ουρανού. gSo, 24. 

βονλάς ίξάρχειν. 324, ag. G R Α Ε C Α R υ Μ D Ι C Ί 1 Ο Ν U Μ. 3οι βουνό* agri Gyrenaici, 199» ^^• 

βρύκανα. 55ο, 45. 

βρίν&ις et ^giv&i^, ι44, 12. et ΐ3. 

βρεντύ}Ίορ. 6 1 5, 2ο. 

βρίοαο», vel βρνττοι,. Jy^, 'ig- 

βρίζίΐ,ν^ et χαμβρίζίΐν. 58 1, 4ο. 

βρόγχος et φ^ί»^;'» i]UOniode dif- 

ieruut. 7%. ^δ, 
βρομωόης, et βρωμοίίίης. aSa, 36. 
βροτοχίρτης. ig^. 58. 
βρίειν. ι56, 28. 
/ίρΰίΐ»' et βλνζειν. 463, 48. 
βρνκίΐν. 8ο5, 47. 
βρύτον. 7'*^, 64. 
βρΰττοι, , vide βρίοαιη. 
βρωμ{ιης• 22θ, ig. 
βρωτιχη uvui,o&7joiu. aut potius 

«ροτιχη. 332, 68. 
βυβλιαχοί χαραχίται•. 56, 44.. 
βωμοί. 995, 55. Ιαλαι^ί^νά κρίκ. 678, 29. 
^κλίός catella. 521, 62. 
γύμβριος ατολη. 69, 21. 
γάμος pro fponfo ei luarito. 

424, 34. 
γανουν. 21, 22. 
γανώματα epitheta orationis. 

21, 53. 
γαστέρες et χοιλ/'κ* inter escu• 

lenta. 179, 55. 
γύατρις. 922, 2i. 
Ιαοτρολο^/ας varii fcriptores. 

771, 14. 
yfya^i?»'. 3i6, 48. 
ο ίκ Γίλας. 547, 49. 
γίμει,ν, 3ΐΐ, 25. 
γεννί^ν τέκνα, pro libros fcri- 

beie. 3, 52. 
γένειον διηλιψές. 9^9» ^^' 
γενναϊαι, μάζαι• g3o, 62, 
γενναία αταφνλη, et yfjivaiK σΰχα 

quid Platoni, 9^°ι ^^• 
γιννικον κρέας, pro αδρον κόμμα, 

ibid. 
οί γενόμενοι λόγοι, 7^^» ^8. 
γέντερ unde venter. 6ι5, 3ο. 
;'igag«tfacroTum miniiti'ae quae 

Bacclio fiebant in Limnis. 

733, 25. 
γεργέριμοι , oleae. ii4, 3g. 
Γίργί&ων φόνος άπτολίμίατοηι. 

836, 57. 
Γίργινα. 45ο, 25. Γενμα, five guftus rei vendeu- 

dae. 66, 4;. 
γτ]&υλλίδες. 642, 62. 
y^v Ιπιέασαα&αι, 23g, 23. 
γϊτιρας αποβάλλει,ν. 209, 53. 
ri/2• ΠΕΡΙϋ/ΙΟΣ Henodi.8i5, 

32. 
γητειον, γη-Ο'υον, γταιον et ν^ζι^υ. 

ι43, ι5. 
γίγγρος et /^^'/ρκϊνοί αύίοί. 3ο9,52. 
γίγνεαθ-αΐι et f tjiKt , quomodo 

diiFeraut. 194, 6i. 
γΧαϋκες ut επΙ τάφων, 879, 2θ. 
γλεύκους μεμε&υσμένα τια,Ιγνια, 

^3ΐ2, 29- 

Γλονς-, nomen proprium. 45ο^ 

V' . . . . . 

Γλυκύς ν,γων et γλυκύς αγκων. 
829, 55. 

γλ-^ινί], 562, 4g. 

inl ταΧς γλώοααις αηίνδαν, 4ι, 58. 

γλώττα calceoruin. 606, 8. 

γνάφαλον, 2ΐ6, 28, 

γναφεϋς. 524, 43. 

γνωμών ξυμβάλλεσθ-αι. 43ο, 65. 

Γνωμών ριο clepfydia. 86, 29. 

γνωτίόια. 227, 6ο. 

γόγγρος. 58g, 63. 

γογγυλόο'χιινος. 1 65, 46. 

ΓοναΙς δενκνΰειν. 2ΐ6, 6ο. 

yoo?, laciyniae ex gaudio nia- 
nantes. 3go, 55, 

^ουττΰτος πλακοΰς. gig, 36, 

γράβια. 627, 21. 

γράμματα άλεξίλογα. 65, ig, 

τα UTio των οτρωματοδέαμων γζάμ- 
ματα. ι5, 17• 

Γραμματιδιοηοιός. 5ο ι, ι5. 

γραμματίδί,ον, 5ο 1, 2θ, 

γραμματιχον εκηωμα , et ποτη- 
ρίο»». 7^6, 4ι. 

γραμματικών οί χαρίί'ΰτατοι. 4, 6ι. 

;'ρΐ71^ζί*ν. ^6ι, 12. 

ΓΡΙΦΟΣ ο τι φέρων τΙς μη φέ- 
ρει, 7^2, 33. 
item alii deinceps. 

γρύλλοι pisces, et yi;iAot. 5ι3, 25. 

γρυμαΐα, quisquiliae. 52i, 16. 

γρνμαΐαι ϊρί.&ακώδεες, 554, 4o. 

γυάλαι, 787, 42, 

γύλιον. 79^> 65. 

γυναικομανεϊς, 779ι ^^• 

γυνή άκύ&αρτος. 197» ^•'• 

)Ί/ρ^α<9-οι. ■ψηφισμάτων. 1 6, 5g. 

}'υρί'αι9•ος , leticuluni. 44, 28,. 3θ2 1 Μ D Ε χ yuipoQ, 61 5, 5ι. 
•/ώοο^, QIJ, 48, 

Δ. 

ζΐαδωχωρ. 6 1 5, 32. 

όαΐς χριστή. 97^, ^7• 

Jali , cur ίίο?; , apud Home- 

rum. 32, 48. 
cur uyu&ii a Zenodoto.33, 19. 
JuItu de folo homine dici. 

35, 65. 
τοϋ δαιτροΰ, et ttj? ταμίας, of- 

ficia diverfa. 33g, 36. 
^αχτυλίί/ς miigil. 535, ία. 
όάοατος. 219, 4g, 
duav. 177, 63. 
δάφνης φύλλα τραγηματίζΐοΘ-ηι. 

265, 65. 
διίγματος χάριν. 4ο6, 28. 

δίΤνοζ et SCfoq. 787, 46. 

όίί'Ιίίς. 2 1 6, 57. 

δίΐηνίσαι. 6ο4, 35. 

ίίϊπνον et ποΓος quomodo dif- 

ferunt. 171, 4ι. 
ό'ίϊπί'οί'. 3o6j ig. 
/Itmvoaoqiaxul titulus operis. 

4, 18. 
διηάηοδο:; στοιχιίον 425, 49. 
δίλιτρον. 627, 17. 
ίίλφβκος οπωριν-ής τιτριαία. ΐ84, 36. 
δίλφαί. 647, ^6. 
δίμας, pro virili membro. 18 

48. 
δίμας et |9^ος. 248. 65. 
δ^μας λατΤΓίΐ»•. 8θ3, a6. 
/ίίν&ις. Jl, 21. 

•{- (Τίρ«4οτατος δίλφα^, 9^^> ^^• 
JfTTKi. 280, 49. 
δίοποαινανται fervi. 467. 65, 
δίοπόσννοι heriles lilii. 25ο, 27. 
δίυσοηοιον χοώμα. 237, 5θ. 
δΐυτερίναρ. 6 1 5, 33. 
δΐχεσ&αι την ^άλατταν , apud 

Ariftotelem et Tlieoplira- 

itum. 549, 64. 
/Ιημητρος ακτή. 927, 29. 
■J- ι)7ίμιος pro ζίημητριος. 88g, 3o. 
δημοχόηος. ^og, 45, 
6rM.6y.Qixoq φακή. 196, i5. 
d^J/toς et ο;!;λοί qui differant. 

3j9, 45. 
δ^ιμόαιαι παιδίοχαι. 733, 43. 
όημιονο'/οΐ miilieres Athenis. 

3o5, 23. /JHMJIN fcriptoris nomen. 

i85, 44. 
των δαίμων. 696, 22. 
δηζί&υμος οξάλμη, 2Ο0, 22. 
διάγραμμα ονατηααα&αΐ'• 617, ιΐ. 
διηγραφειν. 1 34, 33. 
δια δωδεχΰτης ημέρας, 627, Sg. 
δια&ίσει. 352, 25. 
ίι«ιτασ<?α4. 842, 47• 
διαλαιμοτόμηαις. 688, 56. 
διαλαμβάνειν. 6^4, 44. 
ό'ιάλίπτος. 19^, 1 1. 
διαμασχαλίζειν. 11 6, 32, 
διανηατίζεα&αι,, folvere jeju- 

nium. 3ι, 36. 
it« νυκτός, pro δι όλης νυκτός. 

474, 57. 
διαπίνεα&αι ανδρααιν. 8θ8, ΐ4, 
διασάτηρ. 6ι5, 34, 
(ϊιασκ£Ϊσ<9α* τ«ς Μομας, 388, δο. 
Λασχίυη. 212, 17, 
διασχευαί. Sj, 21. 
διαατηναι. 433, 3ο, 
διατί&εα&αι 3^8, ig. 
()taTti9-£Oi9-at , xotvcJvfta τοϊς φ^- 

λοις. 712, 46. 
διατοναΐα τοξοειδής. SSg, ΐ4. 
(ϊίατονίκ, ibid. 
διατριβή , pro τΐρ•ψις et -ψνχα- 

γωγία. 37, 6ο. 
διατριβην παρέχειν. ibid. 
διαφοιγόμορ. 6ΐ5> 34, 
διάφοροι τάς γνώμας. 89^» ^^. 
διύφορον , pecunia. ι48, 4ο, 
διαφΰαιις. ibid. 
διθ)χα&Λν. 5ι3, 58, 
ύίύασκαλία, »?£ai?) vel χά&εο^;. 

4ι3, 6ο. 
ίΤί^ασχκλίων utilitas ad chroiio- 

logiam. 4i6, i3, 
διδααχιιν δράμα. 4l3, 48, 
δι'εδυοι. 346, 33, 
διεκπαίιιν. J98, 26. 
διερΙζεσΟ-αι βοΰν. 7θ4, 26. 
διην&ισμε'νοί ατεφανοι, 9^9» ^''• 
Jt ημέρας πεμητης. agS, 34, 
δίχαρ. 6ι5, 35, 
ίίκκστικαΐ ίαπάνα». 420, 35, 
διμοιρία. 7'7> '^7• 
ί^νκ. 58ο, 47• 

/Jiovvaiaxu α&ΰρματα. 276, 12. 
/Ιιονναιοϋόλαχες. 436, 6ΐ, 
το εν /Jiovvaov πρόσωπον, 842, 34. 
.Jιoς ανλη, 356, ι4, 
^/ίός |9αΡ.«ΐ'οι, 64, 3g. ORAECARUM DICTIONUM. 3o3 SioQSOiJO&ai. 336, 64. 

δνοφιρά νδαια- 85, 43. 

^οίης. 533, ly. 

Soxifiuaiu athletariiin. 432, G4. 

δόλιχος genus leguniiius. aoOjSj. 

dovfiv. l83, 47. 

dorilv ■ψ-ηφονς. 533, 43. 

ίο^οχοπος. 4og, 43. 

/Ιόρδων. 734, 25. 

do^txa ίμάτια , apud Hippocra- 

tein. 719, 6b. 
δόρηος, 636, 36. 
^ουλορίατης. 667, 52. 
ίοΓλος et οΙχ/τ»/ς. 4fc)0, 53. 
dot^l• Χ()(λιμίνη ηατρίς 88 1, a3. 
δράματα ΙπιδαΟΑίνκομίνα, quae. 

67, 20, 
όρ^ν. gSg, 48. 
^ραηιταγωγός. 2g3, 48. 
^ρωττίδης. 3ο 4, •*2. 
δρνπίηεις , olivae. n4, 11. 
^νναμις, qiiid proprie. 44, Sy. 
δυαημιρεΐν. 3gi, 17. 
ίύσχολος. 272, 66. 
6vao)vsia&m το πωλαίμΐνην, 6θ4, 

ι6. 
δυαωνης. 4oa, 5g. 
δωρι'ιματαίιρ&ρων μηλίίων. 534, 6ΐ. 
JωρoφoQ^y.7j Peilarum veftis.Cg, 

20, 

Ε. 

Έβη με αχοάς εμάς Homerica 

locutio. 167, 29. 
ϊδαφοςπεποιχίλμ^νον νπο δημΜυρ- 

γών, 85ο, 49. 
έδά(τρος. 271, ΐ4. 
εδιΌματα• 2 1 8. 64. 
Ιδωλια. 31 7, 38. 
εγγράψει ry]v ovaittv, 66, 38. 
ίγγν,9ηκη• 368, ig. 
ίγλευχίομένοζ. 224, 23. 
ίγχρααίχυλοι, 527, ^°• 
ί; ί^'χύκλιος τταιδίΐα, 4, 5g, 
ϊγχελις απύρηνος μόνος Ιχ&ύς. 

025, 53. 
Ε^;^£λις et ίγχελνς. 626, ι8. 
εγχρίδες. 24ι, 55. 
ε>9-ί'λί<•ν pro πίψυχεναι. ΐ8, 66. 
?<9•ω pro ίίω. 2θθ, οη. 
εϊδατα. 255, 27. 
ιΐδος, Atticis, ήίος et «ίος aul 

r^δov1\, acetum. ι4ο, ι6, 
είχαδιαταί. 33ο, 4 ο. 
είλκ,πίνα^ unde. 63 1, 55. tJvat et γίγνεσ&αί quomodo dif- 

ferant. 194, 01. 
ίιρ»ς pro ϊ'ρις. 343, 3g. 
εις π/ρα et εϊς η^ας ^νμονα&αί. 

8ι, 23. 
εΙς αχρον tivui ααψίας. 9^^» ^^• 
ίίς ?7Γος ϋχρον Ιων. ibid. 
εϊς fubauditur. 610, 4ι. 
ίΐσύγειν , iiitioducere. 601, 19. 
Ι'Ιστ] δαίς^ quid apud Ilome- 

rum. 3i, 58. 
£ΐς &αλάσσης. ηι, j8. 
εΙαηΧεΧν. 596, ig. 
ilfaiw indignationibus. 554,53. 
^x quomoao plerumque apud 

Atticos accipiatur. 34, 46. 
Ικατόμβη ov 'ψευδώνυμος, lo, 49» 
ίκατο»' ττάντα ηαρατΙ&εαΟ•αι>. 270, 

26. 
Ιχβαχχείειν int τάΐς άβυρτάχαις. 

23ο, ι4. 
Ικβολ-η. go3, 35. 
εχν.ρίνειν του άγωνος. 433, ιΐ. 
ίχχνκλΰν, five εγχυχλεϊν. 6^5, 3ι. 
ίχλιπαίϊ-ίΐν. 554, 29. 
ίχλογαί. Ι, Sg. 
ίχλο^η. 2θ5, 45. 
Ιχλνρος. 57, 1 8. 
ίκπίτ/ζί*»'. 238, ι6. 
ίχτιωμα δαχτνλωτον et αχρηντην 

πνρί. "jHS, ig, 
■J- τά ίχΓΜ τρύπα. 7^^> 48. 
ϊχτορες, anchorae. igS, 63. 
?χτι»πος ανλός. 3ΐ7, 6ι. 
ίχτωρ , Jiipiter. ig5, 55. 
εχτωρ χαίτης χεχρνφαλος 195,61. 
Ιχφε'ρίΟ&αι πότου. 62'+, 43. 
ίχχορδοϋα&αΐ: 3ιο, 23. 
flatov «πό ^«λ«κτος, ρΐΌ bu- 

tyro. 7*4, ι3. 
flaiov νός, 744, 5ο. 
ίλαιοϋσ&αι.. g20, 46. 
Ιλαιοφιλοφάγοι turdi• ι54, 47. 
ίλύνη iive αελύνη. 627, 5. 
tXia. ι55, ig. 

ΙλίνηφορίΟί feilum. 3g6, 28. 
ίλενηφερονντες. ibid. 
Ιλεφαντινον τύριχος. 223, 54. 
ίλίγματα, fafciae tibiales. 820, 36, 
ελιχτα φρονεΐν, ΐ3, 28, 
ΐλχειν bibere• 79*» ^^« 
ελίμαρ. 6 1 5, 35. 
ελι,νος , iive αϊλινος. 8gi, 3ι, 
'ϋ,'λλκίος ερειαμα, et '^ΕΧΧύδος 

Ελλάς, item πρυτανίϊον /.«» 3ο4 1 Ν D Ε Χ ίστία Graeciae, 33, 62. et ϊπενναχτοί^ fervi. 466, 56, 
fequent. ϊπη τοιη-ηχη» 7^3, 23. 

ίλλαδι,χος Polemon cur. 4ο8, 42. ίπίβδα. 182, 27. 
ίλλοψ. 538, 3ο. ίπι,βλύΐ 463, 46. 

ίλνμοί tibiae. 3ΐ2, 4ι. τα ίπνγίνόμινα, five intniva μίνα 

Ιλυτροΰν. 2ο, 5ι. τοις σύκοις. i5g, 12, 

ίμβααικοίτας et Ιμβαοιχΰτας. 7^8, Ιτιίό'αιτρον. 9^8, 5ο 58. ^ 

f/*oi Jiiciaxfti' 9°^' ^9• 
ϊμπαΐσματα. 8ιι, 3ι. 
ίμπανατιχη ars. δ^Ί 29• 
ίμπεηται. gij, ^7• 
ϊμπιήγίΐν. 1 65, 34. 
ίμπορεύια&κί γυναίκας, 866, 36, 
ίμπρίπίΐν τιαί. 5οί, ag. 
Ι'μπνρος , piscis. 656, ι3. 
'ΐΐμπνρόον, et λίΐ/κοπι/ξίρον. 6ο, 6a 
εrαy^'ζovτίς. 2975 43. 
^iijfxaiitxog. 6ι5, 37 ίπκίίξια eleganter. 53, 63. 
Ιπιδορηίσασ&•αι , pro coinedere. 

911, 63. 
ίπιδόσεων mos. 3οο, 47• 
ίηιδόαψα δείπνα, 633, 53, 
Ιπίέαααα&αι γ^v, aSg, 23. 
ΙπΐΎ\ρανος είναι. ί9> *• 
ΙπιΘ-υμΙδες et ΰπο&νμίδες φ6, ι6. 
επικαίρως inl χέρως, et i■τt■σχεQώ. 

866, 33. 
ί;τ»κ«/ί7Γτί<., pro involvere. 2θ5, 

ι8. Ένερευ&ης et ΙρευΘ-ης ut diffe- ίπικεραατιχα et ίπ»κ£ρκσα». ΐ43 

38. rant. 60, ι8. 
ίνηχα. 34ο, 48. 
ivd -αλύμια. 2 1 4, 28. 
Ιννχώρ. 6 1 5, 37. 
Ινοίχΰ»" αυγγράμμααι,. 77**» ^^ 
ΙνουρίΓν Μενδαίω. 68, 4θ. 
ε»Ό;^λίϊ»'. 693, 35. 
Ιντοτα et κ«'ι9«ητα, 3ΐο, 52. 

iVTf« nnde appellata. SSg, 49. ίπιλείβειν, 4i, 65. 
ίντιμζν ec Ιντνλΰν. 97, 54. Ιπίμ7]λις, 1 62, ι3. 

ϊνωρίστερον , εν ωηα: inatiire, ίτιι.μ•)]νια. ι3ο, 26. 

de die: convivia tempe- επιμίλιος. 8gi, 3o ίπΐΗίχλίδες, l34, 61. 
ϊτίΐίίνλίκειοι Xoyot. 7> Sg. 
Ι-τίχουρος. 4g9, 10. 
Ιπιχωμάζϋ)ν μετά κεραμίον xal 

συμφωνίας. 339, ^^• 
ίηίχωπος, ή /ί«ϊα;'ρ£Γας. 9^9> '^6. 
ίπίλεκτοί' 375, 5ο. tempe 
itiva. 268, 20. 
Ιξαιρ^ταρ. 6 1 5, 58. 
I|«vt?ftj'. 129, 49. 
ί^άρχενν. 324, 2θ. 
ilfptva^ft»' λόγο). ΐ54, 3θ, 
^ Ιί'ξηγτιτικόν. 697, 58. 
ϊξην&ισμένος. 5 1 3, 55. 
ίΐίί'ΐκζίί»'. 693, 47. 

ίι^ί?. 6ι, 53. 
ίξιτάνα. 233, 22. 
iJo;'xoCff<9^at, 437, 49. 
ίΙοίίΌς. 887. 5S. 
ι^οτττ^ν. 863, 25, 
ϊξουι9•ε'ν7]μα λαού. 3ο, 47. 
ifo/i/. 357, 6ι. 
εξvδuρova&ul•• 37 1, 33. 
Ιπαίκλια vel Inu/xvtu. 9ΐ4, 48. 
ίτικίτκϊος• 891, 3ο. 

Ιτιεντρώμάτα, Epicuri ν οχ. 854, ίηίχυαις. 2g4, 24. 

12. ^πι;ίωριάζίίν , de peregrinis fe- 

ίπΐοΘ-ίειν y vide έπιψαγίϊν. minibus. 63ο, 5i. 

ί,τίΐοόίίο»'. 337, 2°• ίηοικοδόμϊίσι^ς, gradatio. 99» 2^• ίπινομίς et ευαρχιαμός ftieua. 
187, 18. et 24. 

inl vovv βάλλεσΟ-αι, vel λαμβά- 
νειν. 878, 58, 

Ιηίπαατα. 463, 43. 

ίπιρραπίζειν , verbis objurgare. 
716, 44. 

εηιαοβιΐν, 726, 6i. 

εηιστααία. i37, 43. 

ΙηιτΙ&εαθ-αι de alvo fluxa. Sgi, 
3i. 

ε.πιχραηε'ζώματα. gil, 42. 

ϊηιτρίβεα&αι. 335, ig. 

Ιηιψαγεϊν et επεα&ίειν. 296, 32. 

ίπιφΰνεια &εών. 85i, 53. 

ίπίψυαις τον δέρματος, 623, 34. 

Ιηιφωνεΐν. SaS, ι6. 

ίπιχεΐν τω γλυκύτατο), 8 1 ο, 47. 

επιχεΐα&αι, /Ιημητρίου. 455, 42. GRAECARUM DICTIOJNUM. 3o5 

inonTeia. 4^7, i5. ίί!^*κτος• et ίΚ^7;κϊος. 876, 62. 

t:iomii<tiv. ibJtl Ιφ<9^οπωλια AleX;iiidvina. 179,35. 

inoQiyta&ui, χιι^Ι eX XtlQu.'^^^,^^. {ύ&νμία μιλών. ^aj, δΐ. 

Ιηοιμίς 366, 64. ίύ'χολος. <ι52, 5ι. 

Ιηωστρίδις , mulieies. 45ο, 4ο. fucijg μαλαχυίτΐρον. 87°> ^*• 

ί'ρκνος. 224. 5ο. ίύνίτας άρχος. 2ΐ4, 64. 

iQuvov ηλήρωσις- 6ΐ2, 5c). Ι^ί'νοοτος. ^9'» ^■^• 

ίρ^ύτωΐ'ίς ergajtula. 46 1, Sy. ινόμφαλος ριο ιϋοσμος. 9^-*> '*^• 

ίρ/ον ποίώ»'. 7^^; '■*♦ ίίίο^κος. 1 58, 49. 

^ρδίΐν 9^9» ^^• ίνπάλαμης. 3ΐ2, ιθ. 

Ιρί^ίζίΐν five iQi&nv ωΟαν , et ινπατρίδια. 289, Go. 

Ιρε&(αματα. 5go, 60. tiiotOii• κ«ί xaivJrj/Tt. 9^^) ^^• 

ίρίΐ;.^ί^ς , vide Μρίυι^»]ς. ίΐυρίίιης οίνος, 'j8, 10. 

ίρ^vάy.u^ ι54, 58. ενρΰπρωχτος. 25ο, 49. 

ϊρινός. ι53, 6ο. Ενρυπΰλΐ] μίλιι,. 8^5, 1 1, 

fYjxrTKl•. 46ι, 37. ίνρνατομον , five polius ίΐ'ρι/- 

Έρμην ίλκαν. 79^- ^°• πρωχτον, et in eis jocus 

'Ι^'ρ/ίης, ultimum poculuni. 72, γρίψώδης. 763, aa. ei feq. 

44. Ι'ΰ'ς et ίός, idem quod άγα&ό(ί. 

7ρπίΐν, ire. 64, 55. 33, 26. 

ίρπετα, canes , et alia anima• ιυοχθ-ος et ενοχ&ΐων. 322, 47. 

lia βαδιατιχά. ibid. ίυοψίϊν, ίνοψος άχορά. 476, 4o. 

'[Ερπι,ζ, vinuiti. 81, 37. ίίητρικ calceamenta• 188, 36, 

ίραης. 662, 24. ευφύ^ια , five ενοτομία. 7°^, 35. 

ίρυχτί;ρ. 467, 63. ενφραίνεα&αι,. ^Ji, 56. 

ίρο}τιχα αοψίαματα, 876, 26, ευφρων ««ρπος Ilomero vinuiu 

ίρυ^^κί-ίΐ»' cJuvfia. 5ig, 47. Heiiodo fruges. 83, 10. 

ίρν&ρινοί;. b2j, 55. ενφνιϊς honiines. 454, 33. 

la&iiiv τ«ς λόγχας. 397, ίο. τ« ενωδη. Ogb, 60. 

Ιστ^α et πρυταΐ'ίΐον, idem. 334, 3. ίφι9^κ πρoσoJπα. 4θ2, 24. 
ίστίαν λόγοις. 283, 6ι. εφ&οΐ πόδες. 1 83, 33, 

' Εσπερίδων μήλα. 162, 17. Εφιάλτη] 297, 26. 

ίαπε'ρισμα. 338, 6ο, ί/ίΐν ίιδε'ως εαυτού. Jii, 22, 

ίαχύραι.. ι68, 2ΐ. ί/ίτλίο»-. 544, 22. 

εοχαρίδες, arulae. 22, 25 ίχΐνοι, πίζ// εμπορεύονται. 176,25. 

ίσ;^«ρ*ο»', 355, 57. ίψάναι. 25ο, ίο. 

ίταΓροι reguni. 438, 45. ίιΐ'ειν. 288, 6ο, 

ετίρ' ί$ έτερων ηαρίΐαφε'ρειν. 6θ2, '^Ειρεΐν βαλανείον. jS, 25. 

53. εψ7]μα , ζωμός, et ρόφημα quo- 

έ {'τίοος pro, quod ad alterum modo differant. 267, 48, 

attinet. 708, 49. εψητοί. ^oi, 65. 

Ιτνίτης xai ίρεικίτης 219, 49. ί et ω Cunfundi. 933, 5i. 
ετνος et εχρημα ετν^ιρόν. ^S^) ^°• f"i^ot. 182, 32. 
εννύζειν. 466, 53. έωλος ημι'ρα. ibid• 

ενάενα. 358, 2ΐ. ίωρα , ριΟ αίοίρκ. 891» 33. 

ul ευανδρίαι. 863, 26. 

ίυκφίΐα itragulonim. 99, 18. ^• 

εναψη ατίρνα. ibid. Ζαχίλτίίίς. 638, 5ΐ. 

ίύ l^fitv, et ευ διατί&εσ&αι, εαυ- Ζεϋν» 583, 4 1. 

τον. 6^9, 25. ζ»;ν εκ τιεριοναίας. 3θο, 19 • 

εύγλωττα ζώα. 671, 49• ζ>1«*»«?• ^77, 56. 

£|) <ί^»7Μ'^οί*«ς• , vel ζηΟί^ας, 377) C'J^«i*T»jata'<yat, 293, 62. 

53. ζονϊωνίρ. 6 1 5, 38. 

ευημερείν. 435, Sg• ζοφοίΐί»;ςοο1οιϊ$ nomeii. 7^7»^^' 

εί&ι,λήμων. 648, 42, ζΐ)^ο'»'ίρ, 6ΐ5, 4ο. 3ο6 Ι Ν D Ε Χ ζυμωτι,κος της σαρκός. 1 1 1, ig. 

ζωμτ'ιρυαις. 3ο ι, αδ. 

ζο^^Μος μέλας. 653, 63. 

ζω/ίός λίΐ/καν 269, ι Ο. 

ζώοι» pro πρόσωπον. 345, 6ο, 

ζωον in compofttione, pro 

magno. 71^» 19• 
ζωρότίροί'. 717, 49 
ζωατηςες. 486, 46, 
ΐ,ωωatς grani. ιι3, 28. 
ζωωτα ftragula. 98, 52. 

Η. 

Ίίβητηρια. J20, bj. 

Ίΐγίοίλαος. 196, 52. 

"ΗγητηρΙα ficus. ι5ι, 34. 

τιγλαϊσμένα. 920, 46. 

7idov'ri acetum. 623, 42. 

τΐδύγαι,ον. ι5ο, 66, 

ΎίδυλογΙα. 297t 25. 

iJifjMa. 3 12, 19. 

τβυς βίος. 825, 1 4, 

7)δνσματα. 2 1 8, 64. 

Ή&άνιον. 79°» ^^• 

ή'^η ηοη liabent bruta. 34, 18. 

η^ΧΗν εΙς εατίασιν δωδίχύποδος, 

vel δεκάποδος. 425, 23. 
Ήλεκτρα ίίλε*τρος. ig^, 16 
ί;;Μ(ίι9•ος numinulns• 625, 29. 
ημ^ρα άδικος. 1 93, 2θ. 
ημίαμβοι et μιμίαμβοι. 48, 44, 
■ημιάρτιος. 2 1 3, 17. 
ηίμιλάαταυρας. 28, 32. 
η/ιίνα 799.^ \^'• 
ίιμίοηος αυλός. 5ι4, 12. 
ΎίμΙοποζ Ιχ&νς. ibid. 
Ύίμμενος φνλοσοφίας. 3 ίο, 4g. 
•^ν ί' iyoJ. 189, 3ι, 
ηνίοχος, 35 1, 28, 
"Ητίατος piscis. 529, 28. 
"Πράκλεις αλεξίκακε. 665, 19. 
ητριαΐοί. ΐ84, 44. 
ΗψαΙατον χύνες. 655, 26. 

Θ. 

Θαλάμαΐ). 55ο. ι3, 
θάλαμος. 688, Sg. 
^«Accootat, vide ραφαΐ'Γί*?. 
^αλκ'ττια de piscibus. 476, 25, 
βαλίϊα*. 83, 3ι, 
^αλίαν ανύχτων. yi2, 55. 
&αλλία. et τ9^αλλός. yyS, 5ο. 
Μάλλον ηροαείίΐν. bo,, 11. 
&αΙλΌς νεοοηάς. 876, ι α. ^«λος, pro liberis et fobole- 

627, 47. 
θ-άνατοΐι αο)ροι. 980, 37. 

ενωροι, ibid. 
OuaCui; "vide ραφανϊδες. 
εν Θύαιον. 72, 2θ. 
&αυμαατρΙς. 9°^> 48. 
&ανματα. 22, 34. 
S -ειονν αλλάς ίπινοίας. 238, 36. 
<9^£oif. 556, 5ι. 

dioi. grati cibi dicti. 588, 12. 
&εΐ07ΐαγες, νβΙ'Θ^ει.οψαγές. 1 1 1, 42. 
&εομψία, 29, 53. ^ 

&1ρι,στρα. igi, 54. 
&ερμοκύαμος ιι3, 2θ. 
ϋ-ίοεις ληκυ&ίζειν, de Theophra- 

fti discipulis. 247, 5o. 
Θεσμοφόρος. 691, 38. 
Θετταλον αόψισμα , fophiiia 

TheiTalus. 3ο, 1 1. 
Θετταλος πονκι,λόμυϋ-ος* φ^, 1». 
Θευγέντις. 7θ3, 5ο. 
τώ »9-ίώ Ceies et Proferpina. 

072, 64. 
0-εων πρόηομτίος. 856, 43. 
&εωρΙδες, vel ϋ-υωρίδες. 343, ly. 
&εωρων , vide ηρεοβέων. 
Θηβαίο)ν όνομα, ριο Tliebani. 

43, 29. 
Θ^;^»;, arcula. 245, 48. 
&ήλυς ϋραη. 336, 3ο. 
&ηραϊκα ιμάτια, Ji^, ^^• 
Θ-ηρΰν. 5ι4, 53, 
^9ηρ{α, vitia. 49, 28.^ 
&rjolov τρίφειν pro vitiutn ali- 

quod fovere. 49, 28. 
■θ-ηρολέξης. igo, 18. 
^ηρίοαις. ll3, 28. 
ϋ-ν^αειον. 969, 53. 
β-ιαγόνες. 219, 45. 
&Caaoi , quaft aiaaot. 63 1, i3, 
^on'«ai5*at τήν ωρα»». 836, 32. 
^oti'ij ί'ωλος. 475, 4i. 
^ολοειδης. 358, 4i. 
Θομβυκίων. 293, 49. 
^ρκκία?, ventiis. 71 5, 33. 
&ρααυμαχειολη ψιχερμάτωρ. 824,23. 
^ρ«ττ«*. 572, 36. 
ϋ-ρέμμα Καρύστου. ΐ33, 3g. 
Θρηισι. 449, 5ο. 
&ρ{ην. 656, 66. 
&ρόνος. 21 5, ΙΟ. 
«9-ί;£ί»'. 939» '^^• 
&ΰειν ριο ίυο)χεΧα&αι. ο,γ, 1 1. 
αύλακος. 46ι, 3ο. GRAECARUM DICHONUM. 307 

&ΐ'μα. 65:i, 3g. Ίσ&μι,ύς. 94 1, 69. 

&ομον uehtv• 584, 37. ϊσΟ-μιος ατΐψανοί;. gSG, l3. 

1« i^uvviK. 225, 37. Ισχάδες genus olearum. ii4, 4i. 

O-UQioi uQyutjui. 345, 5o. Ιαχύόες, ancliorae. 196, 56, 

&υροκομΐχ6ν xul xQ0Uuid-VQ0v,8<jl, Ιαχύδίς ηαράαιιμα των Ά&ηνών. 

19. 9^9' 28. 

Ουησόλογχοι,. 35 1, 37. ΊαοβαΧλΊ,ων• ag^• ^°• 

«t προς τκς ηόλίΐς &vaLat, xul ϊσον laaj venclei'e. 397, 4a. 

προς τους θ-εοίς τιμαί. 3*1, ϊαον ϊοω , mixtio. J^b, 25, 

45. Ίατίαΐίίς muI Ίΐρίΐται.. 45, 53, 

^ί/ώί»-. 8θ8, 29• Ιχ&υολογεΐν. Sj, 32. 

Ιχ&Ιις άχανθ-οατεψης. 555, 44. 
Ι• ' Ιχ&νζ Χ^νοπλη}'ίατατος, 558, ΐ6. 

Ίακι) ααωτίη. 734, 48. το Ιωδις^ maciila. 92, 58. 

"Ιαχχον ί^άγίΐν vel iiaSuv. 572, /wvicijat , violae. 9f'8, ^i- 

56. ^/ωνιχός πλουτοί υποοτκσίκ noto»/. 

ΙαμβεΙον. 6:11, 55. -^^^Ά'^'α' 

"Ιαμβος viii cognoinen. 5θ7, 4ι. Ιωηάτερ, 6ι5, 42. 
iyStj. 6g3, 4ι. ττ• 

ti(jai voaot 5 1 5, 47. , , 

ίεζάτευμα, pro «ρίΓς, apud Sep- ΚαδδΙω^ος , tive χαδος et xij.aoi. 

tuaginta. 3ο, 48. , 758, 48. 

ίερεΤα, omnes quibus vefcimur Κ"<^μον τιλιο*. ibi, ώ8, 

caines. 35, 32. χ«(ίος iv^i/. il, 44. 

ίίρόίουλοι. 742, 25. χαθ-αρίως. 1 35 6a, 

Ιερος την τίχνην χαΐ τα η&η. 6, χκ&ύρματα. 452, Sg. 

2Q. ' ί(«<9^«ρσθίς. 197» *^• 

Ιερ6ς γάμος. 424, 52. ί y.ύ&aρa^ς. 445, 54, 

'/ίρός ^«>ος, feftum apuil Athe- "«^'("«το ;ίρι;σία. 8*4, 55, 

luenfes. 426, 56. χα&ερματα. 845, 5θ, 

tiatot, digiti. 20, 28. y.uO-ifvat. εις αατυ drama.^ 62, 52. 

ϊδαΙον.'Ί)ΐη, 43. χ«θ•οίος '//ραχλίΐίϊώ»'. 6«3, 55. 

ϊί«ρ vel ίίίαρ. 6ι5, 4ο. χα&ι'ΐου Herodiani. 7°. 18. 

Ι'ί»! 3ΐ7, 49. ^" ^V y-u&oXov, in totum. 70, 20. 

ϊδιωται,. 95, 54. κα&ομιλείν Φαρνάβαίον. 846, ig. 

Ιπί ίίρίίας της dtlvK. 4ΐι, 28. χα&ομιΙΛν τους χαιρονς, vel τοϊς 

ϊχααρ. 6 1 5, 42. χαιροΐς. 825, i-t. 

Ιλλας, vide ίλι«ς. χαί»!/ de frigore. 19^ '^9- 

Γλίως et ιλαρός. 63ι, 52. Καιχόα. 697, l^, 

ίλι,άς et ιλ;.«ς. ι34, 56. Καινενς. 424, 45, 

'/Atita ludi. 610, 63. χαχχάβη et χάχχαβος- ^oi, 62. 

ί/ί«ϊος. 891, 4ι. χακότης. 889^ 34. 

ί/<αΑίς βΐ'νοστος. 891, 54. χαλαμανλαι. 3ΐ2, 34. 

Ι/ίαντίς pro virgis. 244, 34. ν.κΙαμΙνδαρ. 6ι5, 43. 
ϊαατα ριο εΐματα. φ5, ι4. f "«λκ/ίΐ/ρ^ζί»/ τους οίχ£Τ€{ς. 652, 

ϊ:Ός viola. 9^>5, 52. 23. ^ 

ίούλκ^ίς Ιντίρα γης. 533, 42. -f^^^^, «xttj^ 468, 5 1. 

lo/JuiQu afpis. 196• ^^. ° "^° ^«λ'Κ «>«τί]ς. 468, 44. 

Ιπνολεβης, miliarium. 193, 60. χαλλαρίας et γελλαρίας. 548, 66. 
Ιπον et Ιποϋαθ-αι. 3ο4, 3a, χαλλί«ρ. 6 1 5, 44. 

ίππόπορνος. 864, 55, χμλλ*/ί^ίω>', pro locufta. 589,48. 

"Ιππουρος et Ιποι/ρος, piscis 532, ζαλλ/Ίαχος. 891, i^. 

47. Χύλλος, unguentum. 45, 3ο. 

ϊρις et φοίνίξ pro unguenlis ttcdbv νόημα. 947» 6°• 

inde factis. 972, Sg. καλόν yi v.v εϊ!η. 555, 25, 3ο8 1 Ν D Ε Χ 

κάΧτιιοι ']φ, »y. χαταμισΟοψορίΙ)'. 299» ^^• 

χαλνπταΐ et οτιταΐ claves. 53l, a3. χατανακοφοροι. ^Sy, ΐ5. 
χύλχη. φί, 6ι. κατανοίΐν. δια, 64. 

χ«λώς ίΐ^ί*••» formula gratias χαταπν/οτΐοα αλφηστΰν, 3, α4. 

agendi. 9^*^» "^9• χκταπνκνοίν την i^iorrv. 2cu, 28. 

ζαμαςωτοί currus , camerae. χκταριστΰν. 7^7» ^^• 
262, 3ο. xaxuodHV. 726, 42. 

Καμααην{ς pisces. 58ι, 48. xuTaOKrjnTfiv. 280, 5ι. 

χαμματίόίς. 266, 27. ^ κατασπουόάζονης, homines ferii. 

χαμμναας ixntvi. I^o^ 33. Sjg, 19. 

χίΐμπη et ίλι|, qiioniodo diffe- >{ατκστο/βζ£σ<9-«ι. του αχωτίτομί- 

runt. 76^» 2^• νου. 671, 53. 

χανναβίδίς 9*^> ^9• τ^ατατίμνειν χνβονς , pro ί»ς Χί5- 

κά»'«<9•ρον quid fit. 262, 22, βους. 56 1, 47. 

■/.ανών• 348, 38. κατάβην χαρδίαν. 882, 53. 

Κανωηιχον χλονατοον. 9^°^ ^^• >ί«τίρ^£ς. goi, 48. 
et 4ο. χάχίφ&οι, 122, ίο. 

χροϋστον Κοιλιανον cruftum Coe- γ.ατίχαν, pro ΓηειηίηΐίΓβ. 19> 59• 

lianum. 9^°» ^'^• xύττυμu. 863, 27. 

χαττανικωτίοα ίνθ-εαι•ζ. 7*^ι '*'*• κοίτω βλίπον. 394, δι. 
χάπνη. 255, 17. και',αατα , caumata. ig^» ^^• 

ο χα-ΊνΙαζ. 464, 54. χ«;^ρι/ος natura , et νοχ, χαγ- 

καπνιστά κρ^α. 47", 48. χουώδες multis locis reiti- 

χατινοί homines dicti. 42], 19. tnta. 108, 55. 

χάπτείν. 2o5, 53. χάχρειηίνειν morfubibere• 669,57. 

χάπτειν pro bibere. 669, 60. xtla&ui, χείμενην. 5, 4o. et 44. 
χαπνοοτρώγονα xUQVu. 106, 19. χίχίρασ^ό'ος οίνος «κράτος. 24, 53. 
χαρδαμυ).}]. 22θ, 62. χεχραμίνον νδαοοϋς. 269, 44. 

-/«ρις et καρις. 2θ4, 43. χΕκρόττ^ται τ« ανμπίαια. 328, 2ίν 

καρκιΐ'οίν τοΐ/ς όακτί/λους. 9^G> ^^• χεχρνψαλος άρτων. 2ΐ6, 25. 
χαρούν et κΐ'«;^αίτιζ£ tv , de vino. xfviwv. 63ι, 43. 
8οι, 64. et 11. xfQttiu. 363, 33. 

χαρηων αυναίρεαις. 8ΐ2, 48. Κεράμια Cnidia. 65, 57. 

χαρτ()νρ3ίΐΐηαθ36ΓρθθΪ68. 643,ιο. χιραμ(δες μολϋβδαιναί. 362, 24. 
Κάρνα dicta omnia αχρόδονα, χίρύμιον. 54ι, 3θ. 

ιο6, ΐ4, χερύμιον Χίον , vide Χίον. 

Κάρυα λόπι,μα five Euboica. χΐραμος. 4ο4, 37• 

107, 42. Κίρκσονς ,urbis nomen. ΐο3, 6ο. 

χύ.ρυον ηλατύ. ΐο8, 64. χε'ρχυρ. 6i5, 26. 

κάρυον λελευχασμένον. loq. 20. χέονος. 79^» ■*^• 
κ«ρΐ)χοίίόί)ς color. 5ι4, 4^6. χίοόίοσα ίλαφος. 679, ^2. 

χαρωτον , carotae. 643, 18. χίστρα. 398, 48. 

χ«τ« et contra in iiifcriptioni- χίρ;^ν>^ί£ς. i36, 20. 

bus. 609, 56. χίρχνος et χερχνοειδης. 795, ίο. 

χατάγειον. 5b-j, 27. κεχοημένος ζωμού. 23^, 47. 

κατα^/ίλλίίν ττ;ν ίορτ»;ν. 263, a4. χ/^^ιον. 797» ^7• 
χαταδουλοΖσ&αι, ταϊς Ιπι,&νμίανς, χη/.ίβαλοι,. ΐ65, ι6. 

853, 47. χί^λί^όο'νίς, apud Pindarum. 5ΐ7, 

xaτttιγCζειv εΙς τονχρον , vel ιΐζ ^8• 

την ά;Όρ«ν. 592, 55. et 57. χηπος. 362, 17. 
xaTatyio/ioiEpicuri νοχ. 853, ι8. κηοίωίίς quid apud Theophra- 
xaxuy.UviLV. 753, 48. * ftiim aliquot locis. 102, 63. 

χαταλλ«ττ£σι9^«ί. 5o, 21. χ•ηροειδι\<;. 5o2, 61. 

χατύλογος στρατι•(/;τ*κός. 7, i6. χηρυκ£ς , murices. 606, 20. 
xaTa/uavd-KVftv. 294, 49. κηφην ηαΧίμηλντος, 42ό, ^g» GRAECARUM DiCTIOJNUM. 309 

ΚΙβίασος. 736, 38. r.oXul quafi χόΑλβ$. 452, -χο. 

xinv , χΰιιν. ι5ο, 5ο. χολΰιιονς. 2q6, 48. 

ni,9-(fv pro cithar.i oblectarc. κολ^ΰσύλκ» et χόλλ»;σ<ς. 76a, 12. 

608, 43. et i3. 

χίμβιξ et χίμμιζ• 534, i4. xoAAojif ς , exoleti et leones. 

xivUqu et χιΐι•«ρ«. i44, 3(). 619, 55, 

χίρχος 9^1, 32. κηλλο'ιδ^ις , vide ox»iAa<J»j?. 

κ4ρροίΐί»ίς. 5o2, 62. x6kvO-()U, et χολιιτρκ. i54, 6l. 

Κίττη , piscis Baccho facer. χόμμα 'lovduCttov. 00, 3o. 

562, ( o. χόμμαρος. 623, ay. 

xlttiOQ. 6i5, 45. χημί'ίας Doriciim. 595, 38. 

"t" χίττος ρνό πίττα. 36θ, 22. κονδυλώματα, χημβώματα, et χον- 

χι;ίλ/ζίίν. 6οο, 4ο. ύιιλο* fceptioTum. 7°^> ^''• 

χλαυ&μυρίζιι,ν. 63-2, 38. χονιορτοί. 421, 25. 

xA^WTftv ορ»;, quitl apud Xeno- /vOvwvto? et χωνιος. 79^» **♦ 

phont. 46, 63. χόηαιον , five χοπίον. 8o5, 18. 

ΚΧινμβροτος. 846, 26, κοπίίο^ν συνώνυμος. 3θ8, 2θ. 

χΧίχρΙαμβηι,. 3 1 5, 39. χοπ/ς. 26ο, 35. 

ί{λ»;ρω λαχεΐν et λαγχάνΐΐν χλ»}- χόπτί»»» et χατα%όπτην. 654, 4ο. 

ροι;/ίίνον. 42, 25. et 49. 

χλίμαχα χατασχη'άζΐι,ν ίζ ΐαυτων. χοητή. 9^5, 27. 

45ο, 35. χόραχίς nycticoraces. 618, ι5. 

χλοηαΐ ττολΐμων , αρικί Xeno- χοραχινος, uiide. 5ΐ2, 54. 

phontem. 46, 62. χόρμη , vel κοϋρμι. 279, 38. et 

χλονατρον ριο χρονοτον , cru~ 39. 

ftum. 919» 3^• χορμός. 35ι, 64. 

χλουστροπλκκοίς. 9^^> ^^. ίίορι'ί«λος ί»)/<ιος. 670, 63. 

Κλνμενος pro Pluten. 7^^» ^7• χορϋδ7]λίς. 535, ^g. 
χί'ίφαϊος. 7^7, •54. χόρυμβαι. 588, θ8. 

χνημονα&αι. 88 1, 57• χορΰ|«σι9^α» et χοχκι'ίασι?»*. 24 1, 

xvijTTK et χνιστΰ λάχανα. 646, 23. 38, 

χνι^στος panis rafilis. 3ΐ5, 49. πόρνη• 6ι5, 45. 
χνιαμ'ος et κνησμός. 889, 4ο. χορών?;, et χορωνίδις. 9^^» '9• 

χνίασα et τροφή αχνισσος. 122,54. χόσμος vita hominiin^. 4ο5, 6ο, 
χησόλοί;^ος et κνισοχολα^. 238, 55. χότταβις- 799» ^^• 
χο'/;Κθς, conchis. 290, 46. «ότταβοί χάταχτοι. 9"*^» ^8• 

χόγχος ανσταλί'η. 291, 49• κοτυλ/σκος. 9^9» ^^• 

χοδύμαλα. 1 59, 47• χοτνλος et χοτυλη. 79^5 ^^• 

χοΛν. 4ι8, 22. κηϊιρμι, vide χορμα. 

χοιλαίνειν. 667, 6ο, κo^ι/Jf^ov. 484, 25. 

χοίλί'α*, et γαστίρις inter efcu- Κονροτρόφος Diana. 260, 47. 

lenta. 179> ^i• ^t 62. χοχλίας vocis etymum. i3i, 32. 

χοίλη aut χοιλαινομ^νη &ύλαττα. χρανααΐ α.καλτ;ψαι. ij^, 25. 

667, 56. ^ Κραηάταλλος. 1 52, 49. 

κοιλιοδαίμων , κοιλνόδονλης. 197. χρΰσκ , vinum• 61, 27. 

49. χρασις pro aqua. 61, 23, 

χοϊλον ιμάτιοΡ' 47, 6θ. /ίρασοίαΐ'ος .Σικίλός. 9*9» 3^• 

κοινωί'ίία. 7^^» ^^• χρ«τ«νιον. 799» ^*'• 

κοινωνία άπο ανμβόλων. 225, 43. χραιιρός et χραμβύλιος cibus, 
κοίτη ρτο χίατη. ιη^, 27. α32, 1 1. 

χοχ>Λΐμηλ('α , χοκκίμηλος et χοκ- χρ{« τρία. 2ο6, 2θ. 

xVjtiTjAo»', vocum diitinctio. κρίχιιν μύγαδιν. go^i ^7• 
ΙΟΙ, Sg. τ« κρίκαίια ttJ? αυλής. 324, 3θ. 

χολβ/9ρίζίΐν. 9^'^• ^3• χρηον, vel χριο^. 646, 38. 

χο'λαξ propiie qiiis. 456, 35. χρείσαονες , vide κνρ»θ(. 3ιο ι Ν D Ε Χ 

κρείων '^Ελιχάων. 4ο5, ι5. 7ίθ)δων. 3ι8, ι4. 

χρ^(Αβαλσ.. 34ο, 5j, χω&οηλύτ-ης , χω&ον(ας , χωΘ•θ)ν. 

χρεμίζ et χρόμυς. 533, 5g. 54ο, 56. 

χρήϊον. gi?» ^9• κ(7)λα• 6ο5, ig. 

κρί^πίς in operibus piitovuni. κωλψ' ^Αριατοξένα,ος. 24, 23. 

121, ΐ3. κωλτί^ίς xojAfwt, et κωλίοΛ 636,4ι, 

Μριαίΐί'μεν , ridere. 896, 24. κώλων. 35ο, 43. 

χριβύναι. 9^75 47• κωμωδία, pro comico joco. 
χριβάνων εδώλια• 217, 44, i^S, ι4. 

κριτίχη τις καί Σωκρατική Ιηι~ κο)νει.ον pro venenato poculo 

ατημη. 8, 35. fimpliciter. ι64, 56, 

κρΐχοί. 323, 38. xojri^ii»' , five κοννίζειν. 20, 4θ. 

χρίμνα Ιοχαρόπεπα. 917» 47• κώνοι. ιι6, 4ι. 

κριμνίτης, ibid. κωρολ^αχος. 252, 4^. 

κρόκβι. 7°^» ^θ• κω'ρνκο*. 170, 4ι. 
κρον/ίίκρ. 6 1 5, 46. 

χροτητά με'λη. 2g6, 63. •ίΐ• 

κροχνεια. 799» ^^» ΑαβαντΊς. ι46, 1 3. 

χροΠστον πούριον. g2i, ι5. Χαβάργνρος ωρολογ•)]της. 6g4, 4ο, 

χροΰστον τουττατον. 920, 65. λαβείν σύστααιν• 670, 6ΐ, 

κτίζειν εορτ-ην. 473, 68. Χαβρώνιοι^ 8ο4, 6ΐ. 

χτίσται. 743, Sg. λ«/«ρός. ι58, 57• 

κυα&-ος, 6ο5, 4ο, ,Ααγηνηφόρια. 474, ΐ3. 

κυβάδδα. 743, 2ΐ. Χάγυνον. 8ι8, 3g, 

Κύβδα Atticum et Caricum λκ^ωα χρκί. g33, 61. 

vocabuluin. 872, 45. Xuyojv. 63i, 4i, 

χυβηλίς. 3oi, 4o, λάκκοι, δωδεκύκλινοι. 24g, i4. 

ΚυδωναΧα ονκα. 1 55, 66. λακκοηρο)χτ(α. 45, ig 

κυκίοίν. 8ΐ2, 6ι. λακκοποίϋκτος. 25ο, 44. 

/ί^κλος, 47g, 19• AftAfij' et λαλί«. 424, ig. 

κυκλοίν &luaov, 728, ι5. λαμβάνειν , pro conducere ad 
«υλίκίϊο»». 77^) "^^• opus faciendum. 656, 45. 

χυλικ^ΙγορεΤ,ν. i)J, 32. λαμβάνειν χηρόν. go5, 42. 

χνλίχιον et χΐ'Αί.κίΓο»'. 352, 20. ?.αμπάδες βυσσίναι. 348, 32. 

et 21. λαμηας unde. 6g6, 11. 
Κύλισται coronae volubiles. λ«/ίπρος άνεμος, ogg, l3. 

g5g, 36. λαμπτΫ^ρες. gg5, 44. 

χυλίχναι, culignae. 801, 33. λ«'πί;. 25i, 38, 

χυλΧάατις Aegyptiiis. 2ig, 5g. λαπτίΐν. 63i, 35. 

χϊμα. lag, 54. λαριηύειν. 65o, 34 

κυ^ατοπλί^ί. 623, 48. iv Ααρίσατ] pro ad LariiTam. 
Κνμη pro Κυμαίη. 64l, 3o» 88, 3*. 

Κυναι&εΐς. 898, 38. λαρον et λάρινον. 65ο, 33. 

χννύρα, vide κ^κρα. ΐ44, 4ο. λαρυγγόψωνος τύπος. Οίο, 2ΐ. 

κυνύριον. 427, 21. λάα&η. 583, 35. 

/ivvoAoyft»'. 57, 3ο. λααταυροκάκκαβον βρώμα, 2.8, ΐ4. 

Κννόφοντις εορτή, 197» 17• λ«τος piscis- 543, 52. 

κΰπκσις, 899' -^^^ λ«Γ'ρ« vicus. 848, Sg, 

κύπίλλον, unde. 802, 43. λανρα et λάβρα. 848, 62. et 63. 

χυπρίανος et κυπρίνος. 54θ, 21. λαίρκ* diveifae fub Archiepi- 
χνρεία. "J^b, a8. fcopo Alexandrino.848, i5. 

ot κι/ριο*, dii. 285, 33. λαφυροπώλης. 65g, ix. 

κύριος χωρυκος. 2g3, 21. λάχανα 'ixpava και εψιμά. l42, 62. 

κύτος ατερνοσώματον. ι33, 45, λάχμαν Syroruin. 218, 17. 

χώβιοΐι τεμαχιατοί, 42g, ι4. λάχος πυρών, 626, 64, GRAECARUM DICTIOJNUM. 5it 

λίβητοχάρων. 6o3, 44. ?.ι.ταΙ. 44, i3. 

f.ffJittvog. 227, 5o. XItqov et v/ri/o»'. 943, 29. 

λίβίας. iJag, 29, λιτυε^αης. SgS, ig, 

ify/tv irri XKfulafov. 424, 11. λο^«οία. 675, 52. 
kfytiv τι', χύκλο). 1 3, 4g. ?.υ'/οό'ίάι}όοια. 56, 6o. 

liyetv την ίΐρχησιν. Sg8, 49. το κ«τά Xoyov. 633, 42. 

λίΓ/ί«ξ et L•ιμttςt pro Χιιμων. λόχονλλοι. g^i, 29. 

969. '^δ. λοπ«ς et τρνβλίαν. 286, 47. 

λίΐτοΐ'ο^'ίΰ' de hiftrionibus. λοψνία et λοφνίς. 990» 22» 

244, 65. /Ιο(ρο4 ξ>;ροί apud Hippocratem. 

).ixc&oq. 69'i, 28. 92, 25. 

λΐχυ&ίτας. 2ί5, ΐ4, ΙυδοπαΟ-ηςγτο r,Svπa&■ης.g'JS,58. 

ληνός in navi. 79'^> ^^• λύ/ου &ωραχιον. φο, 65. 

λιζι&ηρ , λίζίΘ•7]ρ(Ιν. igOi ^^• λνκοίρρ)?, eC Ai/xtovgyiji. 807, ΐ3. 

λίπαίίς ιίαπιτοι. ι65, ι5. λύκος piscis. 5ο4, 48, 

λίπίΐν mazam• 2g3, 3ι, Αυαάνδρηον χρήμα. 4θ7, 3α. 

λΐπτά xttt τομα , apud Plutar- ΧυαανΙας χαχων. igS, 26. 

clium. 23ι, 56. Χυχνοχαυτία, λυγναψία, et λνχνο- 

Ιϊπτι,νος. ^^i-j, 5θ. κα'ΐΐα, 996, 2 1, 

Αίηρίος, ηο'5, ι4. Χ,νχνίον, λυχνιΐον, λυχνία, λνχνενς. 

Αίρι,οι, χαχοΐ. 9^2, 48. y8g, 45. 

^^^XVi λίσχηηί/ίσ•&αι. 538, 64. 

et ι3. Μ. 

λενχ^α et ex ea funes. 36ο, 1 1.'// μαγΐίριχη χαπνιζομίνη τνραν- 
λίυχίπ•πος. wj, 34. _ νίς. 692, 55. 

λευχοπνγοι. 2θ6, 62. μάγειρος et οψοποιος , iive <Tt«- 

^ουχο'πυρρον et εμπν^ρον. 6ο, 6a. χονος, qui diiFerant.690, 26. 

λίνχος , εχλενχος, διάλευχος, inC- μαγενειν Ταυροτιολιχά. 45ι, ΐ6. 

λενχος , μεαόλενκος , μιξόλευ- μόδρνα. 162, 47• 

χος, et ηερίλευκος, cognatae μάζα τετριμμένη xtd άτριπτος. 

voces. 344, 56. 218, 43. 

λενχΌς λόγος perfpicuus et cla- μάζοι, vel μίΐίεινοΐ. 578> 3^• 

1US. 66ο, 23. μαθ-αλλίδες. 8 1 ο, 2θ. 

Αευχώλα της Κωας. 367, ^^» '^^ μα&ων vel τ^ πα&θ)ν. 886, 32. 

λίωλο^ιϊν. 84ο, 25. μαχρογόγγνλος. ι65, 4ι. 

Λεώψρων. 11, ig. μαχων'ιδες, 2ΐ4, ι3. 

r/ λ^/ουσα. 9°^» *'• μαλύχη. ΐ2θ, 42. 

A>i(Jtov. 45ι, 44. μανδύλιον. 6g9, 28. 

ΑηχίΧν 4ο, 42. λίχανος , ibid. μάνης. 8 ίο, 2ΐ. 

λί;^«ζίΐν. ibid. 54. μαν&άνειν, ριο folerc 7^6' ^'^* 

Αηχυ&ος. igo, 56. ^«v/«vehemensitudiiim.779''^^• 

λημνΐαχοι et λιμνίαχοι. 55ο, 24. μανιχον φίλον. 779> '^^• 
λ?7ρος ου γενόμενος, 7^5, 47. |««5ίίνός, et |Μύ|ί)Ός. 548, 56. 

ληστ^ς. 7^8» ^9• ^βρ/«ρϊτις,ν6ΐ/ί«ρ>'«ρ/τ»;ς. I78,'i3. 

λί«ρόν pro calido. 85, 3ο. Μάριος, μάρμων. 192, 52. 

λΙβος. 921, 3θ. μύρον. 690, ι4 

λιβυχαΐ βίβλοι. 163, 6ΐ. μαα&λητινη χαηΐς. 2θ4, 37• 

λ/(5ΐ'ς «έλος. Sgo, 27. μαατοί 8ιθ, 2θ. 

λ*^«ναρ. 6ΐ5, 48. μασχάλη. 6ιι, 37• 

λιχίΌφόροί mulieres et viri. ματαιζειν. ι55, 23. 

o^ig, 22, μάττει,ν, pinjere hordea. 462, 36. 

λψωδεις ίρημίαι. 545, 27. μύχαιραι. 278, 58. 

λινοίλχος ;^λ«ϊ»'«. 76') '^7• μαχάταρ. 6ι5, 48. 

λιπ«ίνί4ί/. 39°> '^^• μεγάλειον unguentum , vel ^u- 

Αιτά , vel λΐτα, 97) 55, ywAAtov, 97^> ^^• 3ΐ2 ι Ν D Ε χ 

μίθ-υ vide nctooivla. Μολι.όνη et ΜολΙονίζ. Ιΐ5, Sg. 

μΐ&υ βνβλινον.^β^, 6ο. μολόχη. ΐ2θ, 44. 

με&ναης. 969. '^6• ^ΜοΆτυος. 102,^ α4. 

|ΐί£<9^υ χαλίκρατον. 24, 53. ^ονοσιτεΓν, vide μονοφαγιΐν. 

μίλαγχρης. 292, 64. ^ονοτροπος. 435, 27. 

μίλύμπυγοκ 2θ5, 21. μονοφαγίΐν et μονοσιτεϊν. ut dif- 

//ί'λκν ίρυός etjMfia»'igi;ca. 548, 34. ferant. 94,43. 

μίλετί^ν, meditari. 688, 69. μόρα et σνχύμινα, unde dicta. 

μέλημα, mea cura. 844, 52. io4, 58. 

/ίίλτ; π«ρ«υί.«. 296, 55. μόρον > vide μωρον, 

μΐΧη et ωίός poculoruni nomi- Μόατηνα χάρνα. ιο4, 6ο. 

nd. 807, 17. ΆΙότα, vide αμωτα. 

μελιχηρίδις et μιλίχηρις. 9^5, 24. ?Vfoi;xi)oo/?«T05nucifrangibuluni. 
μίλιτα pro μέΧιττα. 826, 27. 107, 4ι. 

μιλος, go^j ^δ• μοΰρκορ. 6ΐ5, 54. 

μέλος et αυ?.ηαις confunduntur. μοϊρταο. ibid• 

889, 37. μουσιχη -πάνδημος. 9θ3, 12. 

;ΗίΑο)ίός '^^ος. 167, 32. μονοίκος α'/ων ίγκωμΐων. y^l» 20. 

μίνανδρος virgo. 192, 49. μουσιονν et μουσιοηαι., 85ο, 5ο. 

μίνει,ν. 369, ^^• ί** ϋίουσώί'. 9^^» ^^• 

μενεκράτης , columna. 192, 49. μουστάκια. 9^'» '•^• 
μεσΰραιον. ΐ8ι, 54. μοχ&ηρος et μόχ&ηρος. 6θ8, 65. 

μετακίρααμα , et μετύχερας apua μυ&ικαΐ διαθ-έοεις. 345, 4ο. 

tepida. 84, 20, Μυκηρον , Cypriae amygdalae 

μεταμψιάσαα&αι. τετράγωνα ίμά- praegrandes» 106, 55. 

Tt«. 371, 52. Μύχωνος et Μύκονος. 598, 46. 

μετάνιπτρον. 8og, 61. μνμαρ et μωμκρ. 6ι5, 55. 

ot 5ΐίρ^ μετεο)ρο)ν φόβοιΛ^^. 54, μυνδοΐ. 538, 33. 
μετρείν οφ&αλμόν. 864, 4ο. i^fvρ^κo^^ς. ιο6, 48. 

μέτωηον χιττω κεκριχωμένον. μυρμίαι^ vel μνρμαν. 5-*7> 1*• 

8ι, 52. μΰρον άπο τοϋ μνρεα&αί. 9^9» ^**• 

^//ot τ^ς τύχης. 438, 5g. ejus vocis etymon ex fen- 

ΛΖ^ΐος, quis. 109. 65. tentia Athenaei. 

μΐ'ίχωνες λευκοί. 796, 46. μύρον ίαρινον ίίγβηρινόν. 267, 37. 

μηλέα εαρινή. ι6ι, 24. ^ΰρος et μνραινα. 545, 4θ. 

μημίαμβοι, vide ημίαμβοι. μυστΟ.η. 24ο, 49• 

μήηοτε <5έ dubitationis nota |ί*υστηρία , muiium latibula. 

apud Graecos. 32, 23. 192, 60. 

μήτρα , μητρόπολις χαΐ μητηρ. μνχος domus. 627, 5ο. 

ι84, 62. μυχούς πόλ.εως. 627, 64. 

μηχανή οχαατηρία. 246, 35. μώρον et μόρον. ιθ2, 32. 

/ίίκροπολίτικόΐ' το μη δΰναα&αι ., 

αυμπληρωσαι, varie expofi- •^ * 

tum. 611, 66. Νάειν et ναΐειν. φ^, ι6, 

μιχξοτράπε%θ(, φυλλοτρω'/ες. 248, ναπυ, αίναπι, et σίναπην. 635, 32. 

2θ. ΝανκρατΙτης στέφανος. 956, 1 2. 

μικρός την γνώμην. 456, 37. ναατος et νάνος. 463, 63. et 66, 

μίνδαζ fpecies fufEtus. 97^/ ^^• »'*«»">'») ^'Οπάς. 3ο3, 6ο. 
μιογάβωρ. 6 1 5, 5ο. νίασπάτωτον. SgS, 55. 

μία&ο)μα. 8jy, ι3, ΙΝ^^ίρωίίίς, aut 2Ν''ίΐ'ρώ<Ϊ£»ς334, 66. 

4κ μια&ωτης οικίας i^Uvai.SjOfei. νεννρ. 6ι5, 57• 
ό μνημονευόμενος γρίφος. 762, 68. νίμεοις. 582, 38. 
/ινοί'α et /ίνω«. 459, **• ί-ίοίκρτη, 238, ΐθ. 

μό&ί(κες• 467, 5ο. νεο&ηζ μάχαιρα. 535, Sy. 

μοϊραι. 3ι, 6ο, «-/ot νυχτίρί^οντίς, 627, ΐ8. GRAECARUM DICTIONUM. 3•:^ 

νινρομί^τραι. 68i, ay. οίνηρσ. άγγίΧα , iive αμψοζίΧς vt- 

νευ^ος pro νιβοός. 334, 65. νααμίνοι. "jjO, i4. et l5. 

vfVQoanuaTHa&ut. 671, ao. οίνηρίχ, πατρίς. 88 1, a3, 

νιφροί et παραστάτη^ , teiUculi. οίνι,στρία. 8ι4, 38. 

66ι, ay. Οίνολο^ίϊν. Sy, 33. 

«ωστί νοχ laxae fignificationis. oiyoTTfiJov. 777> '^, 

385, 61. οίνος etynium. 77» '^^. 

νήπια plantae, novellae, 883, 64, οίνος ενρίίτης. 77, la. 
Vfiqliai f vide «ν«ρϊτ«ί. οίνος ονογΧΙτας. 69, 63. 

rijaKUTtxat δίχαι. 6g3, 55, οίνος χιχίρασμίνος «χρατος. 24, 54, 

J\'»Jσtωτης, fcriptor. ΐ44, 48. οίνος κοχχΰζί* vel xo/vti. 7°, 33. 
•ίίίσορ. 6ι5, 57. οΓνος otvouvTKUi»;?. 7'> ^7• 

JVt^TTK Neptuno facra. 565, 20. οινος Ιίν&ίος οαόόμινος. 778» ^ο. 
νίζ(ΐν pro eiFundere. 7°^, 5g. Ιν οϊνω , in viiio. 633, aa. 
2ν»χολαίίίς JWuxovtat. 601, ι4. otot tivut nouiv. 65*, 4o. 
vtxoQ. 6i5, 58. οϊνω o/titAnv, vinuin bibere. 

iV /τρον , vide λίτςον. iit, 58. 

νομός, Gallina Nuniidica. 942, οΖός Ιίωτος. 7g3, 43. 

36. προς οίωνον τί&ίο&αι,, 35, ΙΟ, 

Νόμοι, ανμηοτιχοΐ. 33ι, 3ο. όΧβι,ογάατο)ρ. »97» ^*• 

ή νό,αω γαμιτί]. 859, 47. ολχίκ. 3-έ5, 47• 

νόμω χαταχλί(ίΐ%•. SgG, 37. οΐμος. 8 1 4, 1 1, 

«'ooot, vitia. 866, 54. ολολνγμοί. 4.i4, 36. 

νοααάόις ό'ρνεκ- 3ο6, 3j. ολολίίζίΐν. 5 1 4, 6ο, 

ΖΥοΌτων fcriptoies. 281, 54. ολοαιαλοχύλαμος, et oAtatat/Aox«'- 
νότος λαμπρής. 589, *4. λαμος. 56 1, 47. 

Νυμφαία. 346, ai. * ολπη• 433, 34. 

νωροψ χαλχός. 898, 46, ολπίς, truUa vinaria. 4ι, 46, 

rωτ^d«V('ς. Saa, 26. ομαρττ/. 4ι, a7. 

^^ Ό/ίί^ρίχά ίίϊπνα , apud Plutar- 

Λ• clium. 37, 4a, 

Αΐ]ροπνοίτΎΐς. 2ΐ8, 43. Όμηρειοι, χεχρύφαλοι. 9^3, 22, 

ζυγγινία&αι, Sqvntntat. Ιΐ4, 65. οι παρ Όμήρω νόμοί. 27, 63, 
ξυλoίl•S^ς color. 9^^» ^6• ομόχαποι. ij, 29. 

ξυστιχΓ? χνμός, ΐ59, ΐ4, όμορος Ιίρτος. aia, 64. 

ομοαίπυοι. ij, ag. 
ϋ• ομψαχίαι, νεχροί. 9^'> ^9• 

Γό ο ου pronuntiatum a vete- όν.^ί;λ£υσ*ς five μον&ίλίυαις, Ι2, 

ribus. 7ί^6. ^8. ^*^• 

οβίλίαι. 2θ8, 39« όν/α. 557, 46. 

"Ογχος pro ί'Ιις. 6ΐ, 5ι. ονο^κα Θηβαίων ριο Thebani. 

ο/χος. ι56, '*4. ^ , ^'^, 38. 

"O^-xwitj? faltatio. 52, 3ο. ονόματα ταπεινά. "jSj, 45. 

υδοντη ξύατρα. igo, 44. ονόματα &εοφόρα. η^ι, 5θ. 

ου&αρ fumen y υπητριον , νηογά- όνοι, γε'μοντες οίνου. 3ο8, 45. 

στρίον. 685, 27• et feqq. όνοματο&ϊ,ρία. i8y, 54. 
oVijoi? ^OTtv εγχοπη προχοπης. ^ί^ων panis. 218, 42. 

760, 32. ο|ΐ;« et πρόμαλος. 3 1 3, 2ΐ. 

οΤχοί. Αιγύπτιοι,. η^Ο, 62. t; ίι' όξυβύφων μουοιχψ Ο^ο, ag. 

οιχος. 2*^6, 23. όΐύγαρον. ι4ι, 28. 

οίχος pro %όλις. η\5, 12. ό'ξνμαλα ΙΙεραιχύ. ΐ6ι, 25« 

οίχόσιτος. 434, 48. όξύπεινος. ^4, 54. 

oVjWOt. 66, 64, οξύς et οξυγαυον. ΐ4ο, ίο. 

οίνκς, columba. 617, 46. οπψίχα. 643, 65. 

otvfK Πηλϊα ποιεΐν. 66ι, 34. όπιττοτΟ-α fepia. 890, 1 8. 

Ca/auL•, /iniin. in Athen, Τ. ΠΙ» ^ 3ι4 Ι Ν D Ε Χ όπλα navis, arma• 355, a6, 
ΌηοηΙοάα , pars Homericae 

rhapfodiae. 4i, ii, 
οπός. igy, 47. 
ο:ιτος τ«ρί/ος, cutis fquallida. 

189, 54. 
οητος, qui eft in confpectu. 

188, 27. 
οπττ;ρι«. Sgi, i4. 
TO όρατον τοΟ ποάγματος. 58ο, 65. 
ο^' /avu χατά μίτον. 3 1 ο, 5ο. 
ορ;'«ΐ'θ)' Μολοσσό ν. 3^5, 1 3, 
τ« ορ^Όωί'ίκα. 33ο, 36. 
'Οργή. 298, 23. 
οργιαστικά facra. 9^^> ^7• 
ορίχ&ίϊν. 123, 35. 
ορ&αγορίαχοι , et ορ&ραγορίσχοι. 
. 264, 17, 
ορ&ρηβόας. 192, 52. 
ορμινος. 129, '-*^• 
ορνί*?, eallinae. 44, ig. 
ορνίδης ύρτυς. 2 1 2, 54. 
ορνίθ-ιος ζο)μ6ς. 5g3, 28. 
ορνιΘ-ομανης. 779) ^°• 
ορός φιλίας, ριο perfecta ami- 

citia. 9^. ^i* 
Οροψΐρνης. 734, 44. 
Όρια pro ΐ)ροΓα. 178, 3:ι. 
ορφώς et ορψύς. 548, 3ι. 
όρ;^*?)'. 53, 1 1, 

Όρων varii fcriptores. S+4, Go 
ος pro ο, et contra. 8i3, 27 
όσιας ινεκα, 543, 32. 
οαμυΐοι et οσμνλια. 253, 67. 
οστραχίδαΐ' ιι6, 36, 
οστρίία et οστρία, ij^, ι5, 
οτριχας, οΐιτίας. 933, 5ο. 
ούλον ?£*. 8gi, 32. 
ουπιγγοι. 891, 34. 
ουρανίσκος et ουρανός. 344, 4ΐ 
ουρανός οπτανιάων. 255, 1 5. 
ουρανοχροψατοι foleiies. 17*^» ^* 
οντος. 689, 33. 
ο;ίη. 63 1, 47. 
όχλος. ι4, 6ο. 
δι//ο»' , πετραΐον. 428, 62, 
01//0»', οι/ζον ^^αλ«ττ40>'. 476, ig. 
οψον etymum. 476, 4ο. 
otpov, piscarium forum. 592,46. 
δψοηοιος vide μάγειρος, 691, 55, 
oxpojvttv. 602, 29. 
oyjmvtiv Νηρηίδας. 3g7, 32. 

Π. 

ΪΤαίδάριον. 35 1, 22. Παιδιχα Sophronis. 56a, aS. 
ΠαιδΙον fabulae multorumpof- 
tarum infcriptae. 178, 27, 
ηαιδιαγ.άριον. 35 r, 22. 
τταιδισκίΐον. 733, 44, 
ηηίζΐΐν, 653, ag. 
ηαίζειν et ludere. 842, ig. 
πκ» AfVY.E. 188, 49. 
πκις Κνχης. 845, 62, 
παισά. gig^ ^^• 
Παιώνιον. 462, 52. 
ηαλαΐ&ετος. 9θ5, 38. 
πβλαιοΰσ<9^αί. de Λαηο• Sg, Sg, 
■ηΰλαιαμα disputator. 3ο, 2ο. 
παλαιστής αυταρ/ίίος. 420, 56. 
παλαίωρ. 6ι5, 58. 
π«'λ») μονομάχος, 28θ, 54. 
παλϊα. 182, ag. 
πανα&ηναΐων εορτή. 192, 62. 
πανίαισ/^α. 328. 57• 
ηανος νοχ Aefchyli• ggS, 24. 
πκνίίνοι-, 78ο> 5j. 
Πάνος 'άγημα. 107, 27. 
ηάνος. 2 1 5, 1 8. 
■ π«5, par. ι4ο, ίο, 
π«ρ« pro περί. 25, 35. 
παραβάτης. 35 1, 27• 
παραβοη&εΐν. 1 ί, 53. 
παραγιΰεσ&αι. gi, 28, 
παράίίΐσος. 83ο, 29. 
. παραίίύίίπνήσιίαι. 717» ^7• 

• παραδρομή. 85ο, 49, 
παρ«ιτίΓσι?«» et περιίστασ&αι pro 

fugere aliquid. 955, 5ι. 
ηαρα'ιτησις. 32 1, 35. 
π«ρα>!ατ«^9■t;>!»J Menandri 869,63. 
παρακατεα&ίειν. GSg, 26• 
παρακίνέΐν προς ηδονύς. 842, 67. 
παραμααι,τ>ις et παραμααΰντης. 

25ο, 58. 
παραναβαίνειν. 35 1, 38. 

• παρανομωτερος ριο παρανομωτα- 
τος. 859, 44. 

παραπέμπίΐν ίχανος ζωμός. a64, a4« 
παραπομπή. 5gb, 36. 
παραρτήματα , five παρα^ρύματα, 

364, 44. 
παρασάγγαι, voxBarbara. a3o, 64. 
παρασίίρον. 35g, 25. 
πι-.ον.αιτος , et quae fuper ea 

voce obfervantur. 4i2, 5z• 
παράσιτος vocis auctor anti- 

qiiiffimus. 4i7, ai, 
παρασκίυκίίίί', 321, 47, 
παραστάταΐ: 736, 36. i GRAECARUM DICTION UM. 3i5 naQaOTUxui., tefticuli. 677, 45. 
TtuQaTctTTfo&ui, τοις "L•λλησι.. 276, 

6i. 
naQartivttv. :/85, 4g, 
παυατίμνΐΐν 278, •ϊ4. 
nwQujl&ia&m, ■*62, 28. 
naQUTQffiaO-ui. Jljg, 62. 
jiuQUT(Jtxm'. 279, b2. 
ji«^<«Ti_/r'^«r«. 564, 21, 
TiaQaq O-OQu. IJ^, i5. 
ηαρίΐχίιιν λίτρον , vel potiiis 

νίτττρον. g4l, 53. 
ηαηαχί'ίΐν μνρυν. ibid. 

ίπι ΓοΓς ίίροϊς jrttjiivat. 871, 60, 
ΠαριχβολαΙ Exceipta. 1, 12, 
ηαρίτνμολογία, 4g8, 25. 
?T«ofi'()taaTat et πα^ΐΐ;ό>((ζ£ΐν.578, 

66. 
ηαρητ>ϊθ&αι. 26g, 5o. 
7Γίί^θ(5ος in nave, 555, n. 
U^FOIMIAI. Κί'.ταπυγοτί'ρα 
των άλφηατων. 2, ag. 
Τρις δ' άηοίίαζαμίνοίαί &ίοΙ 

διδόααίν ΐίμα,νον. J, 48, 
Προ Κύγ.λίίδον, vel ίπίρ Ευ~ 

χΐίίδτ^ν. ΙΟ, 21, 
Ονδίν α όνηαιι. βολβός «V μη 

νινρ ^χης. ig, 16. 
'Ά&ντα Ιιρνι. χατισβίίΐ. 35, 47• 
Αρ όϊαίν τρ(α; 68, j8. 
ΙΙίαδια (fulvoixo Uv tlvai> vel 

λ»]ρος. 76, 24, 
Οί>ος καί uh'i&fia. 80, 3g. 
Βάμμα Σαρδια/.όν. gS, 3ο. 
"Ονος βαδίζίΐς είς ιίχνρα τρα- 

γτιμάτο)ν. 107, ΐ4. 
Τ^αυαιχλιίδους ΙοημΙα. 129 ι3. 
21/ίϊζο¥ η ΤροΙαν iXtXv. i3t, 45. 
']£γ•»(ψα)•ον ϊχΐίν. ι46, βα. 
Τόν Οίκυόν τρώγουσα γύναι τί,ν 

χλαΧναν νφαινε. 1 48, 45. 
Χλαϊναν iv Θ-ίρΗ τρίβεις. i4g, ϊ5. 
Βαίτη χ(« &ε'ρεος xcd χείμ,ατος 

ίαιίν άριστη. i4g, j8, 
^υγχε'ως οξυωτιέστίοη?. ι52, 27. 
Πέηων ϋρινος άλλους ^ίερινάζ,ει,ς 

λόγω. 1 52, 2g. 
Χαιοε'τω Αιβυκιΰαι, βίβλοις χαΐς 
τ 'Άννωνος τιλΐ'.ναις. ι6ΐ, 27• 
χογχην διελε'ιν. IJO, θ5. 
Τοϋ πατρός •τ« ΐtuίδίcc. ΐ86, 11. 
/ππω γηρύσχοντι τα ^e^tia κΐ/κλ 

ίπίβαλλε. 223, 5ι. 
ταρίχονς ά^ιώτερος, 22g, 4ο, 
£i ό^α^ί^ς λαΐΛν, 282, 24. ^ι'τρ« (ίί ψαχίας ηψετο y ηοη 
cHe proveibiuin , coiura 
Eiasmuni disuutatur. 288, 
38. 
Το tnt φαχβ μνρον. 292, ι4. 
Ot' με'ν τοι πάρα γΜψον ο τυ- 
φλός Ιοιχε λαλτίααι. 296, 43. 
τον Jt'ovT« αντίξοων, ibid, 
Άΐύγαόις λαλι'ισω μιχρον Ιίμη 

σοι χαΐ μέγα. 3 1 5, ίο. 
Γσα βαίνων Πν&οχλίί. Oy^, 35, 
Αγράψως λίγειν 38ί•, 22. 
JTw ίί Tt(Mio;roUi;? ως Άχιλλίϋς 

ονδ^ εΙς. 4ο5, 22. 
"Ονου οχιά. 4ιί*, 5ι. 
Όταν ι\ iixa.Tio\:v το ατοίχεϊον. 

425,' 36. 
Χ«λ«οω τ»;»- ίίροΜ/ αγχυραν. 

495, 5ο. 
;<ar« ροΓν φε'ρεσ&α* vt «vtV 

ροΐ^ΐ" χωρεΧν. 5θ7, 53. 
Ο^ /ίάίΐα χΐχχας. 563, 1 2. 
ϋίυσών ΑίΛί. 553, 54. 
χελώνας 7/ Οίϊ φ«|'ίϊ»' r\ μη φα- 

γίϊν. 58 1, •ιΟ, 
οΐδείς μέγας ourtooi ΐχ&^ΰς. 

6ο3 βο. 
cqo' Ι»'ός διαγράμματος ail το 

αντο νηοχρέχίΐν. βΐ"» -^. . 
"«α Γ;τος, «,«« έργον. 655, 47• 
'./ίίσπί'νίίος κκ?(.•^>*ση;ς. 690, 64. 
χέγχοην τουηΰν, yi^, 55, 
"JI ηε'ιτι ηίνειν , η τρία, ^ μ^ 

τετταρα. 'J21, 3 1. 
Ζ); χύτρα, ζή φιλ/α. 7^9» ^^• 
δι'.χτί'λος 7]μεηα. 79^> -^*• 
Ονχ vn «λλων «λλ« το»ς σοι/- 

ϊοϋ πτίροΐς αλίοχΐ}» 8 1 ο, 28. 
/Ιρζν ταύτα τοϊς £i'_;^o«£»'otf. 

820, 34. 
'jEi «πΰ .5'χυι^ώ»' ρΐ;αίς, 837> ι8. 
Άπεσχυ&ίσ&αι. 8^7, 3ο. 
£«5/ζί»»' ίς Ήοαίον i^ntnlt)" 

μένον. 858, 24, 
.Βοί;ς ^ni γλώττη μέγας. 856, ι5. 
Παχνς γαρ νς ixitx ίτΐΐ ατάμα. 

855, 64, 
Πεφιλίππίδωα&αι. 856, 45. 
Ι4λ)' ίξεπεσε πορθ-μις ίλατίη» 

ηλύτη. 86ι, 6ι. 
ίξεηαισ'ε. 86ΐ, 6^• 
iv τϊ; /ίίρ» τή»» ψ^χψ fX'^*'' 

86'6, 56. 
Άβυδηνον Ιπιφόριιμα. ^12, 3ο. 
^Αλι\λεαμεν()ς βίος, βίος μεμαγμε- 
Χ 2 3ι6 Ι Ν D Ε Χ 

τος, et βίος Ιζηνλη(ΰνος. 9^5, πΐςας artis. 652, 34. 
65. et feqq. ηίρας χάλλονς. Sg» ^9• 

Ήα&α xISqu χαΐ αωτηρία. ^^^, τα πέρατα των ίχγγίΐων , ora 

54. _ venarum. g'» 6^• 

Καινός ούτος ΠαΧαΙψατος. ^io, ηίρδιξ pro aftuto et libidinofo. 

49. _ 668, 62. 

"Αλλος οί/τος ^Ηραχλης, g4o, 46. ηίζΐ pro παρά ex inrperitia li- 
Τό λι•;^ΐ'ίον Ιν πρι/τα^ί ^ω. 992, 38, Brariorum. 25, 35, 

tZ? οΓ^ας «yo/ag «ποττ^/ίπων τους πίρίαλλος. 261, ι5. 

ζητοϋντας. 162, 4f). πιηιβόητον nonXv. 236, 12. 

ηαροινία et ^f^ij quomodo dif- ηιριβολη et νηοβολψ 98, ig. 

ferant. 736, 00. ηίοιγίνίο^αι. 276, 65. 

Πάρος pro πάριον. giS, 28. «ίρι^ράφί*»» , circvimfcribere» 

ηα,ροιρημάτιον. 639, 23. vox foreniis. •34, 20. 

ηαξοι^ο}νηματα bellaria dicta. ΐίΐριγρύφιΐ'ν, delere, vox critico- 

912, 5o, rum. 324, 35. 

ndaao&ui. et πάοοασ^αι. 780, 3o. ηίριδίΐσ&αι πωγωνας. 190, 46. 
ηάοορ. 6 1 5, 6ο, ηερίδινος. 46 1, 47• 

τιασχ-ητιώντα βρώματα. 25ο, 53, ηιρνίχο)ν , de aere. 345, 20. 
πατ«v^ιov. vide βατάνιιον. πιρί ζώων, et πίρ» ψντων apud 

ηατύνίψις νοχ Sicula. 524, 5ο. Athenaeum quomodo ca- 

πατανίων αωριύματα , patinarum piendum. 17•. 32. et 33. 

firuices. 678, 19. πίρικκρπιον i42, 38. 

ηατάαΟΗν εΙς μίαον. 7^**» ^°• περίχομμα. 658, 62. 

πάτ•ημα. 3ο, 3ο. περιχυμων μαστός. 2 1 5, 43. 

παττίρ τ% βίβλου. 1, ι3, πίρίλίνκος. 344, 48. 

πατήρ τ»ίς τιμής. 3, 5θ πιριμύττίΐν τώοφθ-αλμοί» i^J, 18, 

πάτρια &νγατρι,δών. 69^• •'Τ• ηιρίοόον νικην. JoS^ 5ΐ, 
Πατρίδίον et «Λφαριον. 866, 35. πίρί.π«^ης. 6οο, 63. 
π/ία pro μετά. 7^^» ^4, πίριπίΓκλοΓ*. 2ο, 62, 

πϊζις. 125, 34. πίρισχίλ^ς poculum. 79^> ^9• 

πελύνορ. 6ι5, Sg. ηεριαχίλτι χανματα. g^S, 3 1, 

Πελειάδες. 8 ίο, 26. πίρ«σσοτρι'φ»^τος οϊ'ζι;?. 291, ly* 

πεληρ. 6ι5, 6c. πίριοτάπίΐ/ίος στο«. 295, 3ι. 

ηελίχα, 8ι4, 5ι. πίρίσχασ*? , pro vita ηοη plii• 

πέλληρ. 6ι5, 6ι. lofophica. 835, 16, 

ηέμπτην ίιμίραν pro περί πε'μτϊ- περιατεριον, 677, 36. 

την ή^. 656, 5ο. περνοτρώματα. 99» ^^• 

ηεμφ&είς pro πέμψας. gi5, 28. πίρ'στρω^Μκτα πυρ^ωτ« et ζωωτύ. 
πε'μφι'ξ, et τιεμφης. 399. '^*• ^'*^. ^6. 

πενίστ•);ς, pro fervo fimpliciter• ηερι,σχιδίΐς calcei. 847> 17• 

459. 24. περιφερόμενα ορί^ν πάντα. 283, 2θ. 

πίν&ος Ιίωρον. ^8ι. 6ι. περι,φοοαι αΐ προηαρατι&ίμιναι. 

πεντόπλοα. 8ι5, 42. aoi, 5ο. 

πεντετιιρίδων ^ραφαΛ 347, 6ι. πίρίφορα pro πίριφί'ρίΐα. ΐοΐ,44. 

κεντγ^χοατολογοι. ιοο, 66. περί φυτών, vide Λίρι ζωο>•>. 

πίπηγεν ουρος. 8^2, 35. περιχεΐη&αι. 8ο4, 47. 

πίπραγματεΰα&αν ηερί τΐ. 437,39 πεταλίδες. 65ο, ίο. 
πέπραται τη πράγμα. 653, 6ι. πέτασους ΙπιτεΘ-εψενοι. 3 1 ο, 66. 
το πεπτομενα int την τράπεζαν. πετασώόης απερμάτων φύσις. 642. 

828, 55. 47. 

τχεπων νίχταροοταγ*Ίς. 69, 59• πίταχνον, pociili genus.239, 4θ. 

nmiuVy mollis et ignavus. i54, πίταχνον et πεδαχνον. 8i5, 47. 

l5. πετραΐος Ιχ&ΰς- 429, ^^• 

ηιραΙνεαΘ^αι. SyS, 27• π^νκ et σ^ψίς qiiomodo in ge- li GRAECARUM DICTIOJNLM. 317 

neratione locum habeant. πΧονταξ. aSi, 56. 
626, 26. πλννΐΐν , maledicere. 229, 60, 

πή//»ς et σηψις auomodo diiFe- JIATNTPIAI. 492, 53. 

rant. 475, 06. ηνινμόνιον. 2o6, i8. 

η•ηγος, pro albo. 660, 67. nvCynv. i35, 46. 

π»;λος viiiuni mixtum aut man- ποαοτρ<«». 2i3. 52. 
gonizatum. 661, 36, nouaxQt,ov. 2i3, 60. 

πηΧος vinuni. 93o, 38. ποδίΐα udones. ι33, 65, 

ηϊε, et πίνε. jii, 26. πό&ιν , unde , negandi fignifi- 

Πΰζομαι, vox fervorum eitxo- catione. g64, 17. 

λον&ων. 888, 3^• ποίησις ό^κ λόγου. goS, 58. 

of πί&όγαστροί'. 223, 42. ποί7;τ»)ς τών λεγομίνων κολάβρων. 

πνλτιματα lemnifcoriim. SSg, 3ο. 984, 5ο. 

τιι,Χοϋν , vel πίλέϊν. 1 35, Sy. ηρημάδες, ^JO^ 63. 

ΠΙναξ. 428, 45, πολ»ς pro ;^ώρκ. 88, 4ο. 

'Jlivdv. 5ο, ι8. ΠοΧι,τίΧαί Critiae antiqui fcrip- 

■jtivetv Ιξΰναί. 5or, 48. toris. 779, i4. 

Tcivnv την ΙηΙστιον. 742, Sg, πόλος, coeliim. 123, 25, 

at πίναι• Ix τοϋ βνθ-οΰ φυόμίνα*, πόΧτος Graecorum. 9^^, 32. 

vel βύααου. 172, 5o, ηιοΧΰχοπος faltatio, 52, 37. 

■πΧν οϊνον τρυγίαν. 7^, ΐθ. πολυποίκιλος. ι65, 24. 

τό ηϊον , de omni genere pin- ό ηοΧνπους εστί αυντητιχός 55ο, 6:i. 
_ guedinis. ι45, og. πολφοί. 288, 26, 

π/πο», pipiones. 64ο, 29. ηομπη, ferculum pompae. 347, 

■κιρίας. ιύ5, 2ο. ΐ4. 

ή ϋισΰτις. 6οι, 37. ηομητιν π^μπειν. 346, 45. 

πίαορ, 6ι5, 62, ό ΙΙοντίκος Χεσχηνευτης. g26, 4ι, 

πισαηρων μόρας. 837, ΐι. πόντιον κοϊλο»'. 477» 47• 

ηι,στάχια vel φισταχία, 9-^^> ^^• πόπαρ. 6 1 5, 64, 

et 5ι, πορ , pro πους. ibid. 

πίτυί'ίίς. ιι6, 43. πορ&μος, aut πορ&μίς. 5^i, ι4. 

ηίτνΧος, 77°» 48. inl τον τρίβωρος πορφύρα, ^"jo^aj. 

πίτυαος. 569, ^^• πορφυροβαφοϋς χειρ. 883, ι5. 

πλαχοίς Φίλο^^νίίΟς. 24, 24, πότκίνος gratus vel Aniilis• 

πΧηχοϋς, malvae femen. 120, 52, 56ο, 59. 

πΧαχοΰς υβριστής. 20θ, 42, ποταμός κοΐΧος ρυείς. 667, 43. 

πΧανΰσ&αΐ'. "J^g, 60. ΙΙοτ•ηρί η γραΰς , αλΧο δ' οίιδ^ 

ϋΧάταια et ϋΧατακχΐ. 274, 6ο, iV βΧέπεν. idem quod, 

πΐατηορ. 6ι5, 62. ^nus ad armillum' 7^7» ^8. 

πλκτίσταχος piscis• 539, 55. ποτιψοριμον τ^μαχος. 233. 26. 

ηΧατυ ύδωρ , aqua falfa. 84, 55. ϋοτνι,ενς vel Πότνιος Γλαυκός, 
πλάτυρ. 6ι5, 6ο. iSg, 36. 

πλεχταΐ άνύνχαι, retia. ΐ33, 36. πο'το» et χα&ημερίνη χρίίσι,ς ut 
πλέχτη πολύποδος. ι8, 6ο. diiFerant. 7^• ^7• 

πλβχτόν νψααμα σχοίνου, 534, 37. ηραγμα δυαγρίπιατον apud Li- 
πλενρα γενννχψ 53ο, 64. banium. 9^*» *^• 

πλεφίΧερ. 6 1 5, 64. το πρκ^^α δε'χεσ&αι. 65ο, 45. 

πλίί'ΰ'ουσα α/ορ«. 465, 49. πρα&ίιναί ίπ ίξαγωγΐ}. 292, 5S. 

πλί^ρώσαι verbi variae notio- πρασοχουρίδες et juli. i43, 53. 

nes. 6i2, 10. πρεαβίων et θεωρών differentia. 

πληαίαλος. 58o, 18. 342, 45. 

πλήττειν την χεφαλην de νίηΟι πρημάδες. 57 1, 36. 

64, ϊ8. πρίατνς. 8 1 6, 2θ. 

πλίχίος πλαχοΰς. gio, 62, προάγειν ΙηΙ τας χληοιις. 8θ4, 3ο, 

πλουοΜχχον κακόν, 864, 54. προαι^ετιχη βία. 34, 3ι. 3ι8 1 Ν ϋ Ε Χ 

προ]9ατίΐ/ς Paftor. 523, 13, ηρωτοφορΐΐν. 865, 33. 

τιροηγουμΐνως. 4ο5, Sy. πτίρις. 126, 38. 

ηροΘ-ίίςνοκ criticorum. 5θ2,45, ητιρ'ον et πΕρ^πτίρος. 357, 43. 
προχυχλίΓν, ixxi/xAftv, iive εγκνκ- πηρόν. 8ο6, 22. 

Αίϊν. 628, 21, πτησσειν. 65ι, 64. 

προ μοίρας et προ ώρας. 9^*» ^**• πτιασκνι; unde dicta. 768, 58. 

et 42. το ητι,στιχόν. SgS, a5. 

προπ/ί'ίΐ»'βΙ«νι:4προπ^»'«ν. 24ι,54. ϊΐτολίμαης. 5yg, 60. 
τιροηίνειν χωμην τινί. 788, 6θ. τινύνιον. 543, 38. 
ηροηκορ νασύπου. α84, 1 1. τιΰγαργοι 2θ6, 6ι. 

ττρόπο/ία, quidrignificet. ιι8, 38. πι^/τ). 7^9» ^9• 
τίρόποσις muniis. 9*8, δι. Πύελοι balneornm Sybaritico- 

τκ προ7ΐι)Α«ι«. 9^9• 54. rum• 833, 45. 

προοβαΐΐ'ίΐν. 42θ, 65. πύελος. 224, 3ο. 

προς τινι γίγνεσθ^αν. 6go, 23. ηνγ.τεΰειν,γνο μονομαχίΧν.^^ο^Λ'^. 
ηρο^αίύίο&αι• edere. 159, ι5. ΙΙυλεών. gSS, 37. 
τιροοαναπλ-ηροΰν τινΙ τΐ. 9^^) ^^• JI^»λoJρί^>' et πολνωρεΧν, •1β^ 37» 
προααποψίρειν, 369, -^^• Πνξοΰς» ιθ3, 62. 

προσ«ρ;««τα, cibi. ι59, ΐ5. πυός. ιι6, ig. 

προαεττι,μετρην. 77> ^^* τιύος ηυριάτης. gio, 67. 

ηρόακομμα, v:d'e νηωπι,ον. τινρ κονφον. log» ^7• /«αλαχωτί- 

ηρόσηνες et πρόαχυνοι. 453, 38. ρον, et ίμτον &ερμ6ν, ibid. 

ηροαίατααθ-αί. 427, '^^• άνειμενον. 109, 4ο. χλιαρον 

ηροαο^'ωνεΐν. 6θ2, 32, et ισ;ίύον, «at ακμαΐον. iog, 

Ιΐροατιαλτίων nomen varie cor- 4ι. 

ruptum. 564, 43. πυρίτος. ΐ99» ^9• 

προαπεπον&έναν. 6οο, 53. πυρήνες. 1x5, 54. 

προοποΐίΐ(7ι9^Γ« et «ποπροσπΟΜ?- πυροί τρίμηνοί'. 212, 54. 

σι9οα. 688, 44. «Ι^ροΐίΐ'τίς, pisces, et ψηνρο^. 

ηροστί&εα&κι ττρος το'ύνομκ. l4g, 620, 56, 

4ο. τιυρόΐας. ι35, 2ΐν 

Λρόοτο,αα, g^uae dicantuT. ηΒ'}, πνρρότης. 666, 6θ. 
ι6. πυρρούλκς. ι35, 2.%. 

τα. προσφερόμενα. 6α2, 1 5. πώλυψ. 622, 48. 

ηροαφνοεως «ρ/»;• Ι25, 5ο. _ 

πρόσ/ίον. 7°°» ^8. •ί• 

προαώδιον five προσόίίον. 902, 34. 'Ράβδοι, five ςαβδίΰΐ. 97»» ly. 
πρόσωπον γ.αρίδος μαοΰ-λτιτίνης. ρακεία. 653, ι5, 

2θ4, 3ο. 'Ραμνονς. ιο3, 6 1, 

προ'σοίτίο»', fiOntispicimn. 358, ραπτκίλαι. 3ιι, 36. 

3ι. ράρος. φ^, 4ι. 

ητροτίλής &ναΙα. 649, 55. ραψανίδες vocis .penultima an- 

ηροφυράματα μαζών, 263, 3ο. ceps. 1»5, 24, 

προίπο^ρκφίΐν. '86ο, ig. ραφανίδες πλντοί et ■θαλύασια*^ 

προνμνον , προύνη, prunus. 102, vel Θύαιαν. ιι5, 4ι. 

ι3. et 17• ραψανίδωαις. poena adulterii 

προνοίας. 8ι6, 27• apud Athenienfes. 19. 38. 

ηροψαίνει,ν ix των τεγών. 2'j5, 63. ραφίς piscis , qui -et βελόνη, 
οί περί πρντανιν. 33ο, 65. 555, 63, 

πρυτανεία Jacramentum. 3ο4, 49. ρί'ζειν. ΙπΙ του &υειν. ^Oq, 3θ. 
πρυτανεία , fportulae. 42θ, 20. ρέοντα pocula. 816, 29. 
ηρυτανιΐα uibinni GraecaTum ρί^/^α λαμβάνειν. 83ι, 54. 

omniuni. 628, 53, ρήαιν περαΐνειν. 896, 4g. 

ίχ πρώτης π«(ίός. 88ΐ, 36. ρίνη , fqualus, 522, 19» 

^i^ς τιρωτης Ιοίας. S46, a4. ρίον, 8ο2, 22. GRAECARUM DiCTIONUM. 3j9 (}ηπες, qnid proprie. laS, 46. 

ςιπίρ. 6i5, 65. 

Qoyoi. 701, 65, 

ροδιάς. 8i6, 39 

ρόδον, natura muliebris. 453, 4l, 

ροίζος. 688, 66. 

ρόμβηις υφαντά veitimenta. 837, 

60. 
ρους aquariim. 620, 69. 
ρόφημα vide 'ίχρ^μα. 
ροφήματα. 242, 27. 
ρύγχος, pro ράμφος. 66g, 89 
ρίιμμα. 6ι3, 1 3. 
ρυπαροχ('ραμος. 677» 63. 
ρνηαροηΐ'ρα apua. 5ο8, 6ΐ. 
ρναις. 8 1 6, 35 
ρω/άς χαπΐτός. 707» ^^• 

Σ. 

ΣαΧαβύρ. 6 1 5, 65. 
o«i«xwi'fta, quid. 979» *^• 
σκλύκοϋί'. 3ο8, 17. 
.^'αλκης dictus Mnafeas Colo- 

phonius. i5, 43. 
σαλπίζίΜ' το πομτιι,χόν. 7°9> ^^• 
ΣαμβρΙας βομβύλνος. 456, 45. 
ααμίτης, panis. 219, 35. 
τα Σαμο&ράκια. 7^^> ^°• 
αάνδαλα α&ανατύων. 256, 4^. 
οαξύτινα. 233, 24. 
ΣαπρΙας οίνος. 68, ^. 
ααρίρ. 6ι5. 66. 
ΟατΙναι. 845, 5ΐ. 
οί αατνριιοι,. 3ο8, ag. 
Σατνρικον δράμα Soplioclis• 

720, 25. 
.Σ'ίΐος, νοχ Laconum. 63t, 21. 
Οίΐρύ biilborum , ec olerum 

fafciculi. 248, 25. 
aurjvat 812, 45. 
α(1.ψ'1τιδ(ς γυναΐχις. 11 7, aS, 
Οΐλψ'όφως. b84, 4o, 
Σΐλινοϋς. io3, 6i. 
σέμίλος, vide σίαηλος. 
ϋ{μνη ^iu Athenienfium, et 

σιμναί &εαί. 717, 37. 
ΣΐΟηλος et αίμείος. 129, 3o. 
Otufff^at et σι;ίσ«9•α*. i5o, 18. 
οευομένη, pro ηορευομίνη. 82,43. 
αημίΐο')σ(ΐς. ι, 38. 
αηπία. 56ο, 49. 
αηααμοίΐδΐς- 2ΐ4, 24. 
o^t//*? ec π/ι/ζίς quomodo difiFe- 

rant. 476, 36. 
ijiayojv. 180, 33, σιαλίς et fialendris avicula, 673, 

63. 
οιβνναι, et αιγνναι. a47, 34. 
Οίγματισμος Euripidis. i3, 66. 
αίδΐ] Boeotica vox pro malo 
Piinico a Sida oppido. 
927, 4o. 
αίχλος et σΙγΧος 5η5, 1 6, 
αικνορ , cucuiner, et pepo. 

1 48, 44. ^ ^ 

aiy.vov etymon• 149, 62. 
Oiy.v(j)via , cucurbita. i2j, Sg. 
αιλόδουνοι. 436, 24. 
αιΧφΙο) σφίνδον((ν. l82, 16. 
αΐνδρον. 46 1, 4θ. 
αιόρ. 6ι6, 11. 
αιρός. 25ο, 17. 

σίτ«)' δημοαίων χτίάνων. 'Jo6, 25, 
σίττνβος. 3ο3, 1 3. 
σκκλλίον et σχαφη. 8ι8, ΐ2, et 17. 
ΟχαρΙς. 56 1, 57. 
οκατοφαγΐΐν» iSi, 63, 
σχκφίίίς. 3οι, 3ο. 
αχύφιον , είδος κούρας. 97» ^l• 
Οχέλίφερ. 6ι6, 1 1. 
σκίΑι'ς vide σχελίς. 
ΟΥ.έηινος vel σχίττανος. SSg, 24, 
αχευάρια, 9^4, ίο. 
ααευαα(α et σχενάαεις. 2θ5, ig. 
πίρ^ σχειτααϊας χκί δοκιμασίας 

φαρμάκοιν Heraclides auc- 

tor. 270, 53. 
Σχηνιις ν.αταΧαμβύνουααν. 3θ2, 2ΐ. 
αχψ'οποιεΐαθ-αν. 362, 45. 
ακιύδίς et umbrae• 267, 3ο, 
σχίαιναι aut σκιν/δες, vel σκια~ 

νίδες. 559, ^9• 
σχί«ς »; xat μιτιψόνος. 642, 49. 
σχίλλοί ίτ^ς , et κολλο^ί?;?. 169, 37. 
ακιλΧωδτ] qnae dicantur. 232, 64. 
οκίνδαχρος οξ'ύινος. 3 1 3, 2θ. 
οχιφνδρια, ϋχιφός. ΐ65, 26, et 27• 
ακληρότης vini, vide ^αΟ-υρότης. 
ακοίθ-ης. 5 1 3, 3ο. 
σκολίκ, jMiAt; ηαροίνια, g8o, 37. 
σχολ^πτίίν. 234, ι3. 
σχοτόί^νος. 283, 3ο, 
ακυτίνη χύτρα. 223, 64. 
αχο)ητίΐν. 671, 28» 
αμΰοΘ-αι. 271, 64. 
αοβίΐν. 373, 33. 
οόορ vel σορορ. 6 1 6, 1 1. 
ΰοϋοον είναί τη Ελλήνων φωνί) 

το κρίνον. 027, 45. 
οόφΜμα ΘετταΧόν. 29 63. '6 20 ι Ν D Ε χ 

αοψοί et σοφισταί poetae olim στρίπτοί, Spirae• 917, »4• 

dicti. 37» ^^• στρου5•«ρια οΓον ίντρα/ίΐν• ι36, 17. 

σπαιίαχί;ρ. 6ι6, 13. ατρον&(α. 871, 17. 

Σπανία, pro• Hispania. 674, 61, Στρου&ω τα ίλΐ'/ματα. 98, 5α. 
οηατά' /yat. 17^, 48. ατρωματόδίομο^ , et στρω^ατίϊς, 

σπ«τος et σπα^ον»». 8g5, 38. et42. α5, 32. 

απίΐοα. 621, ία. ΣτντικαΙ δυνύμας. 44, 49- 

αη,ιρμολόγου duplex notio, 682, αυγγραψώς, pro auctor fimpli- 

63. citer. 3, α8. 

αηλάγχνοισι αυγγίνΐα&αι 253, 55. oijy/oi. calcei. 994, 44. 
απηδίΐν. 8l4, 36. συκάμινα, vide μόρα. 

αποδίον et τίφρος colores qui σϊ/κα λίνχόψια, et μίλανόψΜ. 

difFerant. 675, 64. ι55, 4ι. 

αηοδίτης panis. 2ΐ5, 42. αυχαλίς. ι34, 4ο. 

απονδοττοΐίΐσ&αι. 324, 6ι. συχολογην. bj, 3ι. 

ππονδάζηνης. 3ι8, 6ι. χοϊς σύχοις τα ίηιγινόμινα ^ vel 

το ατιο απνρίδος δείπνον , et Ro- ίπιπινόμενα. iSg^ 12, 

mana Sportula. 634, i4, σνχοφάντΐ]ς. i5i, 63. 
στα5•/ίθίοτ??ς. 737, i3. _ αυλλαβοπινοίλαβηταί. agS, 55. 

ατάαιμον genus carminis, 878, σι/λλιρ. 6i6, 12. 

57• σύμβαχχοι. "J^g, 61. 

σταφυλή. g3o, 22. σνμβολαΐ et σύμβολα quomodo 

ατίατίτ7]ς. 2i3, 17. difFerant. 224, 36. 

ατιγανόμιον pretium manfionis. ανμπίριψ^ρΐο&αι. 320, 42. 

26, 47. ου ανμπίριφϊρομαι. 472, 56. 

aTti.fyyi?, corona five ταινία, συμπιριφορά. 320, 60, 

g52, 27, αυμφοραν ίϊσορΰν. 253, Sj. 

ατίΧΐός. 3oi, 27. αυνάγπν. 383, 34. 

στέμμα. 352, 5ο. συνύγειν άπο συμβολών. 52θ, ι3, 

ατιμφυλίδεζ oleae. 112, 62 αυναικλΰαι. 264, αο. 

στίί'ζ pro ατίνωτιός. 848, 33, ουνκλοίΗ»'. 836, 2θ. 
ατενόατοιια ποτήρια. 457, 17. ανναπάγεαθ-αι. 32 1, 24. 
ατερνοσωματον χντος. ι33, 32. συναποίύίσιί-αι. 39, 6ο, 
στί'φανο* ίπό ^λαίτταις. 9^6, ΐ3. ουναυλίαν, 97> ^g. 
στέφανοι χριστοί. 970, δα. συναυλία. 207, 53. 

στί'φανος, στίφά»-?;, στΕ/ί^κα. 352, 3ι. .2Ί'»'ίίΐπνοι. Sophoclis. 9^9> ^7• 
στεψανω&ίΐναι τεμένίσι,ν εν ζ/ω- συνίι«ριστησ«σ<^βί βοϋν. 7θ3, 27. 

ίω»-»?. 353, 12. αυνίδριην et βουλιντηριον.5δ^,6ο. 

Οτη&ψι,ον. ι35, 54. αυνευδοχείν τα 'Ρωμαίων. 588, 3g. 

ατη&ννια. ΐ35, 55. ανννενημίνος 863, 56. 

.Στί^λοχοπας Polemon, cur. 409, oi;votx^«. 474, 27. 

4ι. οννουσιαζίΐν , una eiTe. 53ο, 52. 

ατίψρβν pro γίνεα&αι οτιφρόν. συντηχτιχός, 55ο, 63, 

56ο, 44. ουντί&εσ&αι , ανν&ημα σνν&Ύΐμα- 

Οτλεγγίς. 243, 58. Ttatoi. στέφανοι. 9^9» ^°• 

ατοιβη verfus irriia. 89, 49. αυντρ(βεα&αι , συντριβή. 189, 58. 
aco).i] γΰμβριος. "jo, 32. συντυχία. 86ο, ι8. 

στζία^αλ^ίίν. 463, ι5. ονρβη. ^85, 24. 

στραγγεΰεσ&αι, 586, 1 1. σύρι^ί. 345, ι3. 

στρα;'^ίΐ;ίσ<9•α* πίρί τ«ς ονμβολνίι;, συριακοί. ι54, 34. 

875, ι8. ούριχοι. ibid. 

οτρατη/ός ίπί των νπλων,5^5, ιιδ. αϊς dictus qiiaii ^Ι/ς. 684, 65. 
οτρατ-ηγος et ηγεμων, qui difFe- ουσαίτιον, et σύοσιτο». 17, 44. et 

rant. 691, 65, feq. 

(ΐρίμματη, Spirae. 348, i3. Οφ«/<οςριο £λί/1/σφ«χος. 5θ3, δα. GRAECARUM DICTIONUM. Sai 

αφίτίρος. 649, 4o. τ^λος φιλίας vel δρο? de per- 

αφηχωδιις. 536. 58. fecta amicitia. 92, 23. 

οφηνινς. 536, 5i. τΛος Ιλλίμ,ίνιον. 912, 1 3. 

0(jp»j»OVff^at. 452, 46. Τί|αα;^ίζί4»'. 429, ϊ^• 

οχαοτηρία et χαατηρία. a46, 4ΐ. τίμίνος. JjG, 5j. 

οχίόία, 274 65. τ/ναρος. g^o, 3ο. 

οχΐδψ. SgS, 5ι. τ^ρ. 6 1 6, 1 3. 

σ;ίίλ4ς et σχίλίς. n5, 54. j- τίταφέ με. 453, sS. 

οχημ,' άξιόχρεων. 824, 46. τίτρα^ωνα Ιμάτια. 371, 64. 

οχήματα faltantium. 9''°» ^^• τί τραχ/νη , lactucae. ι44, 2ο. 

αχινίζεα&αι et σχοιν(ζια&-αι. 8^i, τίττιγες , mali poetae. g63, 10. 

5ο. et 52. τετυγμένα- Jit, 5g, 

αχΙνος. 1 45, 58. ττιγανω σύντροφοι. 207, 2θ. 

σχοινίη φωνή. 8^i, 55, ajjotZv pro ^ήρει, aut τ»;ρίϊ»» Jii. 
aj^otroTim? literae. 7^^» *^• 4o2, 35. 

αχοΐνων faltatio. 894, 57. ^ ττ^τες ημέρα. igS, 21. 

αχολη xal απουδη. 889» -^^• Tt^-trat, congerere. 676, 12. 

οώ^Μ« pro fervo. 36o, 3i. τίλτον μΐγιατον. 228, ίο. 

σώ^α ηοταμού. 89) *7• ot τιμονχοι. 277, 2θ. 

ΣωτιανοΙ 436, 2θ, τ» τηνιχκίίί. 286, ι5. Τ. τιΘ•ήνημα. 884, 59. 

τιτΘ-ος a θ-ηο&αι. 679, 43, et 44, Ταβυρίτης. aog, 24. τ»τι;ρίνος. 3ιι, 3ο. 

Ταβωνιανόν. g^ij ι*• »ο pro TwHomericum• 826,29. 

ταχίραί. 658, 5 1. τολύπη. 22ΐ, ι3. 

τα/£ρος. 635, 32. τολυπαι. 263, 4θ. 

ταχτικός. 547, ^7• Tovfo five Τόναια feitum. gSo, 3ο. 

τ iiXXa ουκ ίίξια τοντοιτ. 84θ, 25, τον&ολυ/ην. 463, 1 8. 

τάλαντον q^uantum pondus es- τoξιy.aC. 563, 38. 

fet. 3b4, i4. τόπον ίκϊόνα» τω χενω. 65ο, 45. 

Γκλαρος Μουσών. 56, 53. τρβ^ιχον ή φαχ^. 286, 46. 

της ταμίης, et τοΐι δαιτροϋ, di- τρύγος piscis. 578, 54. 

verfa ofEcia. 339, ^^• τρκ'^ος et τρο^θ|Μοσ;^αλο». 611, 5o, 

ταραντίνος πλαχονς. 84ο, 25. τράπεζα vide τρίπονς. 

ταράττεαθ-αι, truare. 56ι, 2ΐ. τράπίζα primae et fecundae 
τάργανον vinum iive lora. 8i4, menfae, 9i3, 23. 

12, χραηεΧοποιΌς. 3o4, 19, 

ταρί;ίόπλίως Bospliorus. 222, 4o. τρατιίίν , trapetes. 5o3, 61, 
τ«ρί/ος liomo niliili. 229, 37, τραχηΧισμοΙ, pila ludentium. 
τάριχος π'ιονα. 23ο, 23. 37, 4o. 

τάριχος τέλειος. 25a, 3ο. τραχηΧίζειν. 38, 62, 

ταύρειον ύδωρ• 234, 49. τρ«;(^ηλοΐ/ et τραχηλιά. 169, 38. 

ταϋρο» voxEpheiioruin. 720, 36, τρ^φω pro εχω. 549, ^^• 
Ταυρωπός, cur Bacchiis. 78» 22, τριαχαστοί, βΐάτριαχκστο». 5ι3,47. 
ιαχεως χα* παραχρήμα junctim Τριβαλ?.οποπανόβ•ρεπτοι. 2θ5, 22. 
^ poiita. 296, 39. τρφωνες ίχλίίποντες χςόχας. ^οδ, 

ταώς Atticorum. 679» ^i. 5ι. 

τειχιόεσσαΜιλητον χώμ•η.Β5•/,δ2. τρίγλαι, pro apuis triglitidi- 
τελαμων. 421, ιο, bus. 439, 3ο. 

τελεβωδης 'ψνχη. agS, ι4. τρ/^ληνος. 562, 49. 

τΛη μιχρά. 85, 46, τρίγλη unde dicta. 56ι, 47• 

τΛλη pro τελλίνη. ΐ63, 49• τριο/5ολοκρί('σχον. 953, 21. 

τίλος. vocis εχροΓιΐίο Athe- τρίοδοι mulieies. 45 1, 38. 

naei apud poetara rejecta. τρόπους vel τράηε'ζα ιηεηΓβ. 

83, 64 loo, ai. 322 Ι Ν D Ε Χ 

τρισ μακαρίτης. ΛΟη, 44. νπερωα. liy, 27, 

τςισμος quorundam piscium• ϋπήτριον. 685, 32. 

579, ^^• νποβννητιωντα βρωματα. 25ι, Sg. 

τρ{τη Θεσμοφορίων, 537, 53. νποβλίπει,ν, 321, 64. 

τροπαΐος Neptunus. 58ο, 3θ. νποβολη , vide πιριβολη. 
τροποί. ηαχιΐς. 365, ι3, νποβρϊχαν, fubbibere. 66, 20. 

τρόπος. 362, 57. νηογύστριον. 685, 3ι. 

τροφκλίς .Σ'ικίλικη. 9^6, ι3, νπογράψειν. 86ο, 26. 

τρηφαλίδες λίνόααρκοι. 7691 2θ. ΐίπθ(5»;σ«/{ε»Όςτοΐ'πω^ωί'α. *89,55. 
τροφή qiiarta, apud veteres. νηο&υμιάδες. 9^3, 23, 

3ι, 55. νποχρητηρίδιον, 368, 52. 

τρο;ί»;λατος χο'ρη. ΐ33, 3ι. νπολαμπάδες. 846, 37. 

•τροχιλία ίη dicendo. g^^» 22. νποννττειν, 5ΐ9, 6ο, 
τροχοπέδη, fuillamen. 196, 42. ί-πό^υλος et κ«τ«;^ρΐ)σοί/ς. 66ΐ, 29. 
τρυφητων mos , ornari οφΘ-ηλ- νηόπτιρος- 46ι, 5ο, 

|Mwv υπογραφεί καί χροίματος vπoπυρCC,ωv. 665, 54. 

ΙντρΙψεν. 829. 36. νπορχήματα. 898, 49• 

τρνχος. 707) '''• ^_ ίποαχαφι,όχαρτον μειρά)(ΐ,ον.^'],Ί>ι, 

2ρωϊχος διάκοσμος, Demetrii νποστάαεις ποιιΐν. 25ι, 4ι. 

Scepfii. i5g, ι4. ίποστκτιχός. 402, 56, 

τνχτα. 271, 5ο. ^^ο στόματος et ίπο στόμα, 

τΰπανον et τνμπανον. 9^5, 4ο. 54ο, 28, ' 

τι/ποι iC«ijtioii. 161, 23. νηόσφαγμα. 56ΐ, la. 

Ti/rtov Νν,ϋ-ηίδων. 245, 36. {,;ιο Tt, et έπο τ» δέδοι,κά ae. 

τυρβάζειν. 585, 49. 874, 26. 

τυροκόσκινος 92Ι, ^7. νποτυρ(δες. c)ii, 5ι. 

τυροκν^ίστίς jrtuitx^'. 3θΐ, 24. ^ ίηώπιον et πρόσκομμα. 189, 38. 
τι/ρος χλωρός, ξηρός, ξυστός, νρί,σαός. 642, 65. 

πηχτός, χοητος, et τμητός. f Ις δείπνοψ. b-j5, 3ι. 

687, οι. ίστιακο'ν. 8ig, 27. 

τυρί)? i.-tiiom. ι83, 4ΐ. Ιφαίνισθαι de impiljbus ηοη 

Λ-. dici. ι34, ι4. 

r pro ο ίη mnltis. 801, 16. φ. 

το ί/ίωρ ποταμού αωμα. Sg, 22. φαγεΧν άμαχοι,. 24, 65. 
■ίίδωρ κ«Γκ .pffioo'?. 9^5. ^^. Φα^ί;σΐ7ΐο'σιά. 474, ι8. 

{/ίωρι//ΐ'/ροΊίρο»''<4ραρο'τος. 236,5 1. ^^ί^,ρος, dentatus. 566, 36. 
^;|9ρfί,Jς /ροιφή et «txia?. 46 1, 26. ψύγρης , cos dicta Cretenfibus. 
νβρίζει,ν. 99'» 3^• 566, 44, 

i'i^?f? 296, 25. φαινίνδα, et ΙφετΙνδα unde di- 

r/JPJ^. 495, 4o. ^ cantur. 37, 4i. 

^Τγι,ύτης Bacchus. 77, i4. φαινόλης. 187, 6o. 

vyiiia, 221, 35. j^^q φακής λοπάδ' αυξειν. 285, 46. 

ιι^ρός βίος. 452, 6ι. φύκινοι, homines. 289, ιΐ. 

ίδαρης οίνος et aqua. 85, 4θ» φακόν. 348, 44. 
ίξ ί(ϊατων κρ/«. 179, SQ• φακός τ^ς κλίνης. 7°^, ^g. 

ίηνίκ. 629, 59- φαλΰγγαι, εβένου. 35 1, 67. 

^'κκκι fV^itoi. 566, 34. φανοί, λαμπάδες, λυχνοϋχοι. 989, 

νκκης. 533, 2θ. 4θ. 

*2ο«ς fons.^ 233, 34. ^u φατνοψατα. 363, 5-j. 

ονχ υηακονειν, et Ιπαινεΐν την φαϋλαι , olivae. 1 14, 3ο. 

κλ;;σιν. 434, 44. ^«ψ gt φκ'ττα. 673, ι4. 

νη^ρ χρεωφαγίας et υπο χρεωφα- φηγοί. 109, 32. 

γΊας quantum difterant. φ>0-ίνοπο)ρι•αμός. 5ο3, 5ο. 

**'ι ^2• φιβαλίοι, liomines. ι52, 26. GRAECARUM DICTIONUM. 3a3 

ψφήλίως^ ficiis. ibid. φωνάρι,ον ηεριανγ^ς. 896, 26. 

ψΜων aiit φίλων ορμή. 987, 45. φωνής κατ«λλα/ή et φωνής «τϊο- 
φιλοοοψία, ριο leligione Cliri- '«σκ. 820, 3ο. 

ftiana. 281, 57. 
ο φιλοσόφων δια πίατιως , liomi- Χ• 

iiis Cliriftiani periphraris. τό χ nota vetus criticorum. 

283, 16. 5o8, 4i. 

ψλιιβίλλιον et φρκ'/ίλλιον. 919,39. χαΐροντις ονομάζοναι. 3o2, 55, 
φλφς ciborioiuin. i48, 26. χάλανδρος, 54i, 21. 
φλfβbς τροηωτήρ. i53, ^24.^ χαλίηρατον μί&ικ 24, 52. 

φλίγμα et φλεγμονή, άπλως pro ;^(<λκ vinum. 24, 48. 

morbo. 20, 07. ;^κλκία , poetis etiam ferrea et 

φλί'γμκ χρνχτ,ς. ibid. ' chalybea. i64, 46. 

φλίύόί-ίς. fego, 22, Χαλχίντιρος, vide Βιβλιολάΰ-ας. 

φλιφυρα. gig, 3g. ;ί«λκ>)λ«τος κολοσβο? ^«xtiOi;. 286, 

φλοίαχις. i6b, 38, 5i^ 

φλοίίίκο^ράφος Sopater. ibid. Χαλχιδικαϊ απά&αι, 898, 46. 
φλοία'ζ. «9*, 27. Χ«;.κίς ««AXiywctti. 883, 65. 

φοΊνΐ)ίΐς ΙίνορχοιΙ 927, Sg. χαλκοΖς. 227, 24. 

φοινίλούμων. 683, 23. ;ϊΜρ«| et Κύμαξ pro haita, et 

φορ«, 46ι, 12. pro flylo. 55, 5ο. 

φορ/{ος._ 620, 64. χαράττίΐν. 56, 5ο. 

φορτηγών, navium inventio. 65, χuρuyrιτuι βυβλιαχοΐ. 56, 44, 

^^Ι ^ χαραχίζίΐν. ibidem. 

φορτιγ,ώς ορχηαααΘ-αι. goo, 11. χανδη χύλιξ. 7^2, 1 8. 
φράγματα. 246, 58. χάνναι et χαίνκι. Sjo, 16. 

οί φρακτικοί. 5-ji, 20. οί χαρίίντες, τοΙς ηολλοΐς ορ- 

φρατηρ pro φρύτωρ. 597, ΙΟ. et pofiti. 4, 6-i. 

*^• χαρίαιος. gi8, 48. 

φρατρεία. 267^ 26, ;^«ριτο;'λ&ισσίϊν. 297, 29• 

ΤΜ φρατρίχύ. 33ο, 35. ;^κι}νος, cibus. 463, 28. 

ο φρόνιμος pro φρόνησις. 499,36. Χεβρ^δλκψος, edulium Syro- 
φρονεΐν. ι3, 28, rum» 24ο, 1 5. 

φρύγεα&αι, de quibus proprie. ;^ίίρο7(«>!Γρ« τιλκγγόνων. 699. »3. 

ιι3, 65. ^ ^ ;ΐ^{ΐρό/ί«κτροΐ', de lioniine. 698,47. 

φρυκτά aiit φρνκτοί pisces qui- χι-λιδόνια avxu. ι52, 26. 

nam. 4oi, 62. 'χίλιδο)ν, 623, i5. 

φνκος. 255, 49. χίλων , χελλών et χαλων. 536, ao. 

φυζαχίνός. 68g, 53. χελωνίς. 369, 2°• 

φύλαρχοι. 6b», 25. χερνιβον et χε'ρνιψ. 695, 55. 

φυλίτικκ ίίΐπ»'α. 329, "^"^• XW"'' ηαχετοί. iji, 18. 

φυλ£τ^κώ? φυααν εαυτούς. 32g, 67. ^^ηνίζίΐν. Sog, 66, 
φυλί/σί.. Jig, 59. χηρύβης et ;(;>ίρ«τ//. ΐ66, 42. 

Ιπι φυλ^ς ίεριίας. 4ιι, ι6. χίδρον qiiid varie traditum ab 

φι;λΡ.)?ς, φ^;λλ^, φυλλον, φνΧλΙα, antiquis. g^^, 46. 

φυλλίς, et φυλλίας. ι'^η, 36. ΛΙον χεραμιον. ίο, 34. 
φνλλοβολίας mos antiqniiHmus» ^λαν/ίίς κ«1 βλαΰται. 946, 53. 

ιι6, 23. ;^λ«ϊΐ'«. ι47, ι5, 

φνξίχινος , piscis.. 689, 5ι, ^ ;^AiJog. 837. 35. 
φυοζίν εαυτούς y vide ,φυλίτικώς. χναι'ειν. ιι5, 59. 
φναιγγες. ι44, 2ΐ. ;^ονίρος. 23g, 45. 

φυσίχιλλος. 26ο, 42. χηνιίροφνΐις. 253, 56. 

φι'σιη. 220, 57. Χοίρος de porca. 648, 38. 

φντον liomo, 236, 52. χορδη. 657, 55. 

φωζιιν y vel φωγην. u3, 65. ,ϊορίί^ς μίααιον, ΐ8ΐ, 35. 324 INDEX GRAECARUM DICTIONUM. 

χορηος. Sgo, 66. ξ τ^£νίολό^ος των λόγων. 686, 5&, 

χορηγίαί χαΐ λειτονργίαι. 855, ig, 'ψηφοχλέηται , praeitigiatores. 
χοςηγην, ηαραχορηγιΐν , et int- 44, 22. 

jfOpTjyily. 266, 1 8- et feq. -ψηφον ΐχειν. 429, ^9• 
jfopta. 9^9ι ^°• ■ψηφοπαϊχται. 245, 24. 

;ΐ^ορος ΆαπΜιος. 690, 22. -ψηφοπαιξία antiquorum. 46, 48. 

χορός aaCvovai. 477, 54. -φηχην et ίρηγματα. 4ο6, 55. 

χόρωνος corona. 96^» *^• ι/ζιλακίρ. 6ι6, ι3. 

^^ορτάζίσ(^α». 197» ^^• t//i/y;Ma flabellum. 45ι, 6ο. 

χράα&Μ, pro habere. 556, 5ι. -φύη , tpou , 'ψοία. 68ι, 25. 
χραα&αι, δια της αυλής. 827, 54, έ χ^νχτηρίας. 820, 3θ. 
ου χρααΘ-αι, λύρα. 6ο6, 47. ψι/χτ^'ριο πτίρά, in ornatu ca- 

χρΛαν loci auctorum. 4, aa. pitis muliebris. 975, 38. 

χρήμα. 4o7, 44. ί;/υ;^ρ7;λατ«. 819, 34. 

ΧρηστομύΟ-ειαι. ι, 38. ■ψωψίλνοι,. "jio, 5j. 

χρηστότητας vel αρετής iwxa, ψώ obfcoenura verbum. 764,65. 

formula in Senatuscon- 

fultis ufitata. 419, 5g. il. 

χρίσμα et άλειμμα quomodo dif- *Jla χο/Ικπτίΐν. 853, 2i. 

ferant. 976, 3b. ^βεον. iij, 25. 

δια χρόνου. ii5, 11. ^(ov. ibidem. 

η χρυσή ηαροψία, 388, 38. ω&ισμός. 4ο ι, 33. 

χρυσομανεΐς. 779• 5ο, ωϊον. ιιγ, 22. 

χρώματα et χρούματα. 586, 53. w/toAtvov involucre. 189, 56. 
;fV(ijjj/. 520, 4ι, ^ (,^oV. 117, 22. 

χυλός, χν|«ός et όπος qui diiFe- ώρα, ρτο aefiate. ι59, 4». 

rant• 686, 63. ωρκ, pro diei parte veteribiis 

χνμος ξυστιχός quid. ιδ^, ι4. inufitata νοχ. 5, 48. 

ΙνΧύτρο»? λειτουργησαί. 244, 5ο. Jjp„ ί'τους. 9^> 57, 
χως. 635, 27• ωραΐον et ουραίον. ΐ4, 55. 

^jj ωραισιν ΐχοιτο , imprecatio- 
ψ. nis formula. 112, 20. 

τή»' ωραν, pro iv ωρ«. 284, 17, 
Ψάγδας. 976, 39. ^^ς ώρας χηπει,τα iv χαλώ εϊης, 

<φαΐΌτά. 266, 29. ^ _ , bene precandi formula. 

Λΐ/α&υρότης et σχλι?ροτί/ς, vini. ng, 35. 

"^i 57. ώριαίνεα&αι,. 86ο, 29. 

ψαχαστα /*ύρα. 9^, 48. ώρολογητης πρόδειηνος, 6α5, ι5. 

^αλλό/ίίνος. 6ο5, 25. ^ ώρογράφοι. 8iy, 58. 

%ραμμΐτις δρυχτη et ^ραμμοδυτης. a^jjy οζουαα, patina, 123, j6. 

565, 22. ^ ^ ΐΩ,ρεΐται, vide Ίστιαιεΐς. 

^αφαρότης, vide %ρα&•υροτης. άτάριον, five auricula Veneris. 
*ρεάδερ. 6ι6, ι5. 171, 17. 

njJελλ^aμ6ς primum temiilentiae ώ;ί^ρος et ωχρός. 25ο, 36. 

fignum. 83, 27. ώώ»' ημίτομα. 125, 29, Ι Ν D Ε χ 
RERUM ΕΤ VEBBORUM LATINORUM, 

Q UAE 

AJNIMADVERSIOJNUM LIBRIS EXPLICANTUR. 

» Adverfus et χατά , in infcrip- 

"• tionibus. 6og, 6i. 

Abae. 961, Λ7. Adulationes publicae Athe- 

Abitemii, viri clari et infig- nienfium et Romanorum. 

nes. 90, 39. 439, 26. 

Abydus. 877, 22. Adulterii poena apud Athe- 

Abyrtaca ex herba [rirente. nienfes. 19, 38. 

i4i, 53. Aegimius veteris poematis no- 

Acantliinum oleum, i3g, 4i. men. 820, 3r. 
Acatii Nicoclis. 691, 19. Aeginiius vetus fcriptor Iltql 

Acclamatio discedentium β παλμών, ibid. 

convivio. 995, 98. Αβ^ηΐΆ^λν,μητονΠΐΐραιως.ι^β,βο, 

Acefas et Helicou Salaminii. Aegyptii ηαηυροψάγοι. 6j3, ιδ. 

98, 38. Aegyptii άρτοφάχοι. 7i3, 48. 

Acefiria Antiphanis. 532, 35. Aegypti aer et temperies flo- 
Acetum dictum tiio? Atticis : tidus apta. 345, 25. 

atque etiam ή<$ος , et οίος : Aegyptiorumvinolentia. 74,55. 

fortaiTe etiam ^iovij. i3g, 63. Aegyptus lentium fertilis. 286, 
Acetum Aegyptium, et Cleo- 5°• 

naeum i4o, 5i. Aemilii Pauli aymvtii. 54l, 5o. 

Aceti potus• 991, Si. Aenigmata Matreae planij 48, 

Achdinas panis. 209, 3i. 5g. 

Acliaei poetae Κΰ*νοζ, 464, 5o. Aenigmata inter convivia pro- 
Achaei fabula MoXqax, 477, 55. poni folita. 746. a5. 
Acrati facies Atbenis. 844, 17. ^eoZoyico/i Ariltophanis. 653, 61. 
AcTomata, quid. 887, 37. Aeromeli live (ίρoσcJM^λ^. 819, 17. 

Actae ^ liparum virides vefti- Aequitas animi fapienti eft 

tus , et littorum amoenita- pro condimento. o87, 27. 

tes. 846, 54. Aefchinis Socratici Telauges 

Actaea• 388, ao. dialogus. 391, 3o. 

Actio lianaTijtff ως , quomodo Aefchyu Phryges ejusdem ar- 

δ7ΐμοαΙα. 665, 39, gumenti cum Ennii Lytris, 

Acus Latina vox luide. 6i5, 26. 55, 47, 
Adelphi Hegefippi. 616, 52. Aefchyli Glaucus. 170, 27. 
Adiatomus Gallus. 436, 12. Aefchyli Proteus. 675, 45. 
Adonis ubi occifus. i44, i4. Aefchyli σατυριχον ϊ^ραμα. 723, 
^rfonii Platonis comici. 769, 57. 16. 

inter Adorandum vertere fe Aefchyli epitaphium. 899, 47. 
ad dextram, mos veteriun Aefcliyli Theori. 901, 45. 
Gallorum. 279, 45. Aetatemy pro per omnem ae^ 

Adrianus Imperator μουσιχω- tatem. 474, 5g. 

«ατός. 629, 47. Aethlius Samius. gSi, 33, 3a6 INDEXREaUM 

Aethiopes δωροφόροι. 35i, 62, Midon five Medon. 991, 19. 
Aetoli Critonis. 607, 55. Alexis ab Athenaeo reprehen- 

Aetoli ferox populus. 734, 3a. fus. giS, 28. 
Aetum. 128, i4. Alimus veterum. 121, 21. 

Agathoclis Siculi tyranni dic- ^/i>/r/aefabulaeAuctor.236.4i. 
tiim. 780, 55. Alphefiboea Chaeremonis. 883, 

Aegea, 355, i4. 63, 

Agefilaus poetis Orcus dictus. Alphefticus piscis. 5o3, 12. 

9^9» 2^• Alpes et Pyrenaei cum Rlii- 

Agias et Dercylus νβϋιιΓύίϋιηϊ paeis male confufi, a vete- 

fcriptores. 169, 47. xibus fcriptoribus. 4o5, 64. 

Aglais tubicen. 709, 27. Althae Theopompi 819, 4o, 

Agni et vituli ne comedantur, Alexamenus, nomen proprium 

iQ^Q prohibitum. 285, 4o. viri. Sg-i, 52. 

Ag?ius curialis, apud Plautum. Amaracus et fampfucus. 963,44. 

920, 63. Amatlius. i65, 62. 

Agoniftae, parta victoria, om- Ambix vafis nomen. 799, 67. 
nes fpectatores convivio ex- Ambon. 8o4, 19, 
cipeie foliti. 706, 16. Ambraciotae cur μιμβοαχιωται. 

Agri portio folita olim dari 6n, 60. 

bene meritis praemii loco. Ambrofia pro lilio. 963, 42. 
77"» ^l' ^ Ambulationum variae fpecies. 

Agron ej: Gentius reges Illy- 669, 28. 

raci. 704, 19. ^ Amethyfta, ebrietatis reme- 

Agroflinus Epicharmi. 232, 25. dium. 75, 12. 
.^/c/rvTnzae nomenunde. 800, 11. Amiae piscis etymum. 498, 19. 
Alcibiadis palmae Olympicae. Amipfiae fabula Φάδων. ■J'ii,52. 

J^l' ^°• Amphiarai fons. 90, 34. ^ 

Alcidamas Elaeita. 879, 28. Amphidis Gynaccomania. 9i5, 
Alembix. 799, 62. 56_ 

Aleones Alexidis et Pomponii. Amphidroinia Graecorum. l35, 

i83, 25. ^ 35 

Aleuadae. 483, 53, Ampliipolitan» expeditio. l•ηb, 

Alexander ■victimarium e Ma- i4. 

cedonia acceiTit. gSy, 61. Ampliitryonis inventum tem- 
Alexandri Magni epiftolae. 88, perandi vini. 323, 64. 

2^• Amulus. 916, 5o. 

Alexandri Magni ^imvlachruTO. Amygdalae Cypriae praeffran- 

mPonipaPtolemaica. 352,60. ά&% μν/.τ^οοί. io4, 6o, 
AlexandriAetoliL4;.<£rc.5o5, 61. Amygdalae veriloquium. lo4, 
Alexaiidri temulantia. 729, 62. 61. 

Alexandridas comicus. 455,63. Amygdalae natura. 108, 21. 
Alexandrinai9i9-o,ia;;.ia. 179, 34. ^rnylum. 925, 54. 
Alexandrini dicaces. 3i3, 25. ^myris five Jharnyris 833, 69. 
Alexandrinum fertum. 544, 17, Amytis foror Artaxerxis, 88*, 
Alexidis et Turpillii Fugitivi 65. 

vel Leucadia. i8i, 18. Anacreon lonicns. 4o3, 36. 

Ατκ'/λαυχωμινος. 224, 20. AnagalHs gramniatica. δι, 3q, 

Γυΐ'α^χοστρατίία. 2^8, 53. Anancaeumpoculum. apud Plau- 

j^gomCOTjq. δο-ί, 43, Poeta.iSi, tum. 81, 55, 

01. TiT&r^. 420, 26. Ananias jambicorum poeta. 

DemetTius verfa a Turpilio. j56, 44, et 5o3, 39, 898, 20. 

589, 18. Tocifta. 723,36. Anaxandridas comicus. 455,65, 
Hipp-fcus. 792, 10. Polyclea. Anaxilae fabula Ανροποιός. 455, 
bbb, 56. BQivxiu. 927, 11. 65. EvarOQUu. 396, 55. ΕΤ VERBORUM LATINORUM. 327 

AvQonot6<;. 855, 4i. Antiphanes Ruftici et Rufiicus^ 

Ancilla, 'άβ^α. 607, og. 624, 5o. 

Ancillae quaiillaiiae. 55, 52. Antiplianis fabula /Ζ«ροψ»«». 
jlndrantus βνβ Adraitus peri- laS, Sy. 

pateticus. gSi, 62. Antiphanis comoedia Scleriae. 

Aniirifci Naxiaca. i56, 62. i5-*, 39. 

Andiocydis ο\\)θψάγου tabula Antiphanis JBoiwria. i63, 5o. 

de Scyllaepiscatione. 593, 33. Antiphanis veiliis de variis 
Androcotus , vel Sandrocotus. reBus Cyreneiifium. 198, bη. 
\ 84i, 46. Antiplianis fabiila , Σχζατι,ώχης 

Andrones. 274, 23. 7; Τίχων. 2o3, 23, 

Aiigelica ηά^οινος. goi, 37, Antiphanis drania BombjliuS' 

Aiiguilla fluviatilis piscis. 476, 239, 55. 

37. ejusdem Antea. 242, i3. 

Anguillae marinae. 524, l•η, Antipliauis draina"0/iO(a». 288, 
de angiiillaruin generatione 52. 

expenfus Atlienaei locus ex Antiplianis fabula Κιριος Κω' 

Aviitotele. 524, 65, ρνχος. 292, 6fi, ejiisdem z/()a- 

Anguillas Ιντιντλανοϋν. 526, 53. πεταγοιγάς. 293, 47. OouftV' 
Anguillas quomodo veteies χίων. 293, 49. Scythae, 42(5, 62. 

efitabant. 026, 53. Cnoethis. 5i3, 28. Paftor. 523, 

Anima quafi in ergaitulo• 284, 12. Cyclojjs. ibid. Aceftria^ 

64. etRufiicu^ five Butalion. 532, 

Animae fedes in corde exquo- 34. ^Αλίίυομΐνη. SHg, 23, Mi' 

rimdam fententia, 972, 56. lanion.y 17,60. Mjjns.y^S, ^5, 

Aiiimalia ad propiios ufiis non Traumatias.jio.iij.Problema, 

mactabant primis tempori- et Suppho. 760, 16, et^o.Avxou 

bus homines• 55, 46. ίρών. 769, i4. Thoricii. 858, 60. 

Varia animalia ad curru3 j4rchefirata. 866, 57. 

juncta. 35o, 60. Antiphon foplnfta. gSi, 5g. 

Animalia cuiqne elemento Antipatri Tliafii fumptus in 

propria. 618, 45. prandio exercitui Xerxis ex- 

Animalia ίνγλωττα. 671, 46. hibeiido. 271, 35. 

Animantia in igne genita. 619, Antipatiiitae. 33o, 38. 

37. Antiiara et Tifara oppidum 

Anni ratio incerta et pertur- Thraciae. 69. 61. 

bata apiid veteres. 606, i3. Apainenfium contra LariiTaeo• 
Anno, vel Hanno, claiTis Car- expeditio. 3oi, 69. 

tliaginenfmm dnx. i63, 10. Apanthracis. 210, i5, 
Annuli phyfici. 235, 49. Apanthracides. 53 1, 60. 

Annuli velares. 855, 49. Apaturiorum feitum. 3o4, 65. 

Annulorum ufus in conftrin- Aphronitrum et aphrolitruin. 

gendis itragulis. ibid. 85, 60. 

Annns /5ρντ*/»; vel /9ουκτ*χη. Αρια Peloponnefus. 926, 62. 

8o5, 42. Apiclana condimenta. 23, 33. 

Anferum τιλατάγιαίζ' 852, 27. Apicianae placentae nuUibi 
Antacaeus. 526, 12. quam apud Atlienaeuin. 23, 

Antea Antiphanis. 242, 12. δι. 

Antea uibs Peloponnefi. 775, Apiciae placentae. 23, 2g. 

18. Apicii tres. 22, 64. 

Anthema faltatio. 901, 23. Apicius de quo Pofidonius. 

AnticHdis Nofti- 663, 10. 3oo, 36. 

Antigenidas tibicen. 249, 22. ApoUinJs refponfum de captit 
Antinoea corona. 958, i3. Athenis. 449, 45. 

Antiphanes ΙίΊίίφροί^ω. 754^ 43, Apollo omnifcius. 38g, 45. 328 INDEX RERUM 

ApoUo Hyblaeus, et ab eo Ararotia comici Hymenaeua. 

editae fortes. gSi, ag. 4i6, 5o. 

ApoUodori '-^πολ*ποίσα. a38, 37. Araeae infulae. ^Sy, 4a, 
Apollodori fabula Γραμματιδίο- Arcerae. 262, 47. 

«Οίος. 5oi, i5. Archelai obitus. 385, 3o. 

Apollodori Athenieniis error. ^rcA(^/ra/a Antiphanis 866, ίη. 

io6, 48. libii IltQi Σώφρονος, Archeitiateae Gaitronomiae 

id eit , commentariorum in principium. 497, i5. 

Sophronem. 5o2, 3g• Archilochi Cratini. 168, 53, 

Apollodori epigiamma de diis Archilochi dictum, ηάντα όίν- 

et heroibus , explicatur, et δρα άποσχολύπτιιν, a33, 64. 

illuitratur. 48i, 20. Archippi fabula Piscej. 4oo, 44. 

ApoUodorus Gelous item co- Arculus. 621, 17. 

micus. 5oi, 32, Areopagitarum curiae• 3o5, i3. 

ApoUodorus Caryitius, aut deArethufaefontis aqua, expen- 

Athenieniis comicus. 5oi, 27. fa Athenaei fententia. 85, 20, 
Apollodorus HcqI &ηρίων^ et Argas cantor. a49, aa. 

UfQl ΙΐάρΘ-ων. 964, 4i. Arianus vel Rhianus auctor 

Apolionia η Μόρδιος. 169, 62. Ήρακλιίας. i6i, a3. 
Apollonia Chalcidica. 583, 6a. Ariaei populi. 737, 46. horum 
Apomagdaliae Μννάδίς• 697, 39• πιΧάται,, 738, 20. 
Apoftolicus modus. 901, 33. Ariftagoras. 869, 62. 
Appendix ad libruni nonum. Ariitomenis Γό-ητες. 5i3, ao. et 

gSl, 56. Dionyfius. 927, 32. 

Apri nienfae appofiti. a47, 4i. Ariitonis Cei 'Έρωτιχα όμοια, 
Apri integri foliti apponi. 952, 45. 

685, i3. Ariitophanis , Thesmophoriazu- 

Apri Calydonii a Meleagro fae priores , et poiteriores. 

occiii hiftoria. 686, 20. 66, 61. l>friaoi, 112, 61. Προ- 

Apiia ρυηαρωτϊρα. 5o8, 61. αγών. i59, 33. Babylonii. 169. 

Apuarum geneia duo. 5o8, 59. 52. Tageniftae. i83, 59. Phoe- 
Apuae ^<?/iea/i(iei Rhodiorum. niffae. 174,23, Holcades , et 

^io, 11. ^ ^ Infulae. ibid. Γτίρας. 209, 4l. 

Aqua rubra τ^ς h ΒαβυΧωνί Danaides. 220, 24. JaiTuXfiq. 

λίμνης, 8y, 48. 329, i3. Άνάγνρος, item, Άνάρ- 

Aqua Cartliagineniis. 88. la. γνρος^ et Αγηρως. 349, ^^• 

de Aqua judicium ex colore. Σχηνας χαταλαμβάνουσαί. 3o2, 

^9» *7• . . _ 32. Ariitophanis Teime^en/ei, 

Aqua nutriendi vim liabet. 94, 539, 65. 

^°• _ Ariftoplianis ΠεΙαρχοί. 63g, C6. 

Aqua rofacea veteribus incog- Ariftophanis 'Ιίραι,. 645, 33. 

nita. 257, 3o. Ariitophanis Dramata et de iis 

Aquae Atticae, malae. 88, 68. fabulis multa. 628, 33. 
Aquae bonae malaeve indi- Ariitophanis Heroes. 697, 21. 

cium. 92, 23. ^ Ariftophanis patria. 4o3, 47. 

Aquae τον olvov oXtyov φ^ρα,ν Ariitoteles multa affert ex Pla- 

ot«t. 92, aS. tone, quae in eo non ex- 

Aquaefrigefaciendaeratio.aSy, tant. 382, 46. 

^*• Aiiftoteles unde didicerit quae 

Aquarum defectiones, non mi- fcribit de Piscibus. 617, 36. 

raculofae. i48, 35. ^ defenditur adverfus quorun- 

malarum Aquarum fpecies di- dam criminatioriem fuper 

verfae. 86, 21. genitis in igne animalibus. 

Aq^uae leves- 86, 22. gig^ 3^. ejus bibliotlieca a 

Μ Aquilius. 371, 43. Tlieophrafto poiTelTa. 10, a5. ΕΤ VERBORUM LATiNORUM. 329 

Ariftoteles ΠιοΙ ζωών μορίων. A.Uien!ieu9,VicleinProlegomenis. 

526, 32. ρητωξ dictiis iniiltis. io3, 18. 

Ariftotelis liber de Proverbiis• ejus πηλυαναγνωαία. et Ex- 

laS, 35. cerpra. 584, 44. mos illius 

Ariftotelis liber, Νόμοι ανμηο• in defcribendis veteriira auc- 

xmoL 33i. 3o. torum locis. 4i, 18. mos in 

Ariltotelis διδασχαΧΙαι. 4i4, 22. laudando Ariftotele et Theo- 
Ariftotelis liber ni()t ζωών η^ών. phraito. laS, 65 perpetuus 

5o4, 33. eiTorin citaiido libro quinto 

ArJitotelis xh. Θαυμάσια. 85o, 55. Hiftoriarum Ariftotelis. 5ii, 
Ariftotelis liber πιρί ΐύ/ενείας. 3ί>• lapfus memoralis. 4i, 4o. 

86i, 37. 82, 63. et faepe alibi. depia- 

j4rma navis οπλκ, 355, 26. vatis Hbiis interduni ufus. 

yirrhephorium. 219, 45. Syy, 4o. interdum nimis di- 

Aroantus Ά. 576, 4;. ligens. 77^, Sg. aliquando 

Arroeantia cocoriim, 5i6, 43. hallucinatur. 298,61. expenfa 
Ars dticendi malleo argentum ejus oblervatio. 95Γ>, ii. de 

in tenuiirimas laminas jam nupera ejus edidone admo- 

olim cognita. 4o4, 29. nitio. 558, 26. 

Ars ίμτταιστική. 8ii, 29. Athenienfes parce vivebant. 

ArteiTioa ο περιφ6ρΐ]τος. Sii, 61. 95, l4. 
Aitificum oinne genus conten- ΑίΗβηΐεηΓΰβ litium et jiidicio- 

deredepalmafolitum. 216,52. νατίΛ aniantiiTimi. 910, 4o. 
Artopolides Ilermippi. 23o, 19, Athenienrium cuni Tarentinis 
Aitus rexMelTapiorum. 207, 5i. comparatio. 299, 20. 
Artypfus. 69, 47. Atlienieniium &αλαττοχρατΙα. 

Avtyjilaus. 5o6, 48. 595, 3o. 

Artyfitragus. ibid. Athenienfium πολυΰ-ίΐα, et Deus 

jifcerah Hebraeorum. i38, 24. igiiotus ab iis cultiis. 642, 63. 
Afclepiadis liber, Τραγο)6ον- Athenienfiumij;/tt07r^«Ta.795,43. 

μένα, 769, 62. ' Athenio, qui et AriJrtio.37o, i5. 

Afiuspoeta vetuftiillmus.239,46. Atlantes. 363, 19. 
Afpaliaedialogi auctor. 886, i3. Atlanticus Platouis. 911, 29. 
Afparagi facultates. ϊ3ο, 46. Athletarum αηο•/ραφη, et εγχρι- 
Afpendus Pamphyliae civitas. atq. 432, 56, 

3og, 33. Atractylis. i46, 22. 

Afpidis morfu fontes tollere, ^trati. 5 17, 24. 

itios Alexandriae. i63, 6i. Attacitae. 921, 46. 
Afpirationis natuia. 679, 18. Attagen• 666, 43. 
Afpis ϊοχε'αιρα. 196, 32. Attegiae et trichilae, 362, 4g. 

AiTyiia, itialum. i63, 4i. Attentioni paraiidae formula, 

^Ιβατίβ et Aflartae. 6o3, 21. oiro?, βλίχρην δευρο, 689, Sy, 

Aiticus et Lenaeus, agones Atthis Clidemi. gSg, i5. 

Athenis in honorem Bacclii Attica tefta, 10, 35. 

celebrati. 388, i8, Attica cur a Thucydjde λεπτό• 

Artydamas Milefius. 704, 42, γεο>ς vocetur. 95, 18, 

uiftytis , et j4ftilis, quomodo Attica divifa iii δήμους, id 

difFerant. i44, 42. eft pagos. 42i, 43. 

jitalantue drama. 927, 60. Attica Acte. 468, 45. 

j4thamas Sophoclis. 669, i3. Atticae placentae. 2o5, 48. 
Atheiiae "Σ.Ό.άδος έρεισμα, et Atticae hgurae plura exempla. 

'£λλ«ς Ελλάδος, itern πρυτα 333, lO. 

fiZojiKKiloTtccGtaeciae. 333, 63. AttJcae aer temperatiiHmus. 
Athenas invecta «»'«ρ;^ία a Ro- 645, 42. 

maiio Senatu. 372, 20. de Atticis Dionyfiis et Myfle. 

Cafaub. jinim•. ia Athen. T. ΤΤΓ. * 33ο INDEX RERUM 

riis itiiiloribus et majoribus. Bellaria dicta ηαρο^ωνηματα. 

445, 3-j. 912, 5i. 

non recte ea confundi a Belluta tapetia. δ44, 6o. 
quibusdam. ibid. ^ Bilbere , vel bilbire. 457, ^I• 

notataillorumtempora. ibid. Bilinguis homo. 9, a3. 
Avaritia Athenienfium. 29g,28.Biotheaefubtilecoinmentum ad 
Auctoris hujus Epitomae eru- celandam «^o)//o(^Tjai».6o7, 65, 

ditio. 3, 22. Blaefus fcriptor. 2i5, 27. 

Aves naQivSt.aaxttl•. 679, lo. Blaefus po^ta. 810, 45. 

Auge Philyllii. 8o5, 60. Baeonis liber πίρί o^v(^o;Oy/a;. 

Auguitus cur lactucis non ve- 675, 28. 

fceretur. i44, 20. Boeotia Homeri. 367, 4i. 

^urae Metagenis. 664, 33. Boeotia Antiplianis. 638, 36. 

Aurae vide Mammacythus. Bocclioris. 7i3, 6o. 

Aures hominis immobiles : J5oci\s piscis etymum. 5i3, 28. 

aliquando tamen motitantes BolbeiacusinMacedonia.SSijSB, 

vifae. 702, 26. ^o/ao/>Aace,eduliigenus. 288,13. 

Aurigarum liabitus. 35i, 32. Boletinus. 218, 28. 
Autotnoli Plierecratis, 174, 37. Bomoj/i«i Antiphanis. 239, 55. 
Autolycus Euripidis. 7o5, 43. Borcus. 893, 44. 

T> Boryithenis fluvii aquae. 87, 52. 

. . , Boreae facra fieri Atlienis fo- 

Babyla martyr, idoli κακόν lita. 254, 47. 

γίΐτόνημα. 3o, 27. Bosporus τuρ^χόπλtως 222, 39. 

.Baiy/o«H Ariftophanis. 169, 52, Boves in Cypro αχατοφύγοι. 
Bacchae Lyfippi. 236, 32, 182, 64. 

Bacchi fimulaclirorum facies» Boves inteffros alTare Perfas 

78, 20. 248, 37. 

Bacchi tripodes. 80, 49. ^ Boves retropafcentes. 394, 35. 
Bacchici choragii defcriptio. Boves qui piscibus verceien- 

348, 3i. tur. 600, 27. 

Bacchicum fimulachrum Athe- BraiTica ebrietatis remedium. 

nis habitum pro imagine 72, 4o. 

Pififtrati. 843, 54. Brevitas figurata. 58 1, 17. 

Bacchis, fabula. 289, 20. Briareus τ«ς λόγχας ια&ίων. 

Bacchylus panis. 216, i3, 396, 66. 

Bacchus 'rywTij?. 77, i4. Brizo dea , five Brizomantis. 

Bacchus μαινόμενος. 887, 48. 5b3, 26. 

Baculus in manu ex Attico Bnitia fylva. 365, 67. 

more. 820, 37. Bryfon. 824, 25. 

Baphyras lluvius. 565, 55. Bubulci Cratini. 908, 3i. 

Balliones, 298, 42, Buccea. 220, 35. 

Balteus. 120, 61. Bulbi. 18, 39. 

Baraces. 263, i8. Bulbi Venerei. i33, 54. 

Barcaei currus. 199, 22. Bulborum δωδίχύη^χοι. 2^g, 43. 

de Barba non alenda lex Spar- Bufiris Epicharmi. 701, 61. 

tanorum. 269, Sg. Butalion Antiphanis. 211, 27. 

Bardi Gallorum. 433,67. Butyrnm antiquis incognitura. 

Baftarna πιντυηηχνς, 371, 49. 744, 24. 

Bato Sinopenfis. 438, 63. Bjblus ad edilia adftrineenda. 

Battalus. 012, 29, 923^ 56. " 

Batus, et batis. 5io, 46. * de ByiTo pinnarum. 172, 64. 
baucides. 253, i5. Byzantiorum vinofitas. iS;, ai. 

Beatoruni Ιαϋρα quae Alexan- Byzantium cur μασχάλη tVS 

driae 848, i3. ^Ελλάδος. 6ii, 38. ΕΤ VERBORUM LATijNORUM. 33i 

■ ξ^ ' Cannabinum femen inter efcu- 

^• - lenta. 3i4, 47. 

Cachryis vis, et iigiira• 108, 42. Canon Pafchalis ineditus. 282, 
Cactus inter ,efculenta.,n45, i2. 69. ■ ,•. i- ..■ 

Cadiscus. ygS, 22. , , Canon de accentu .των «ίς α. 

Cadmus literarum inventor. 668, 45. 

161, 45. CaJathari poetae comici Te- 

Cadus , et Camus quomodo reus. 160, Sg. 

difFerant. 768, 4g, Cantharus. ygS, 54. 

Caeclus Halieuticorum fcrip- Cantiones ad medelam mor- 

tor. 34, 58. borum adliibitae. 897, 37. 

CaeciliusSiculusrhetor.468.4f^ Cantiomim veteres appellaticx 
Caeneus. 42/J, 48. nes. 891, 3a. ,1 

Cajus, unde Caligulae nonien Cappadocii panes• 218, i5. ■, 

habuerit. 276, 28. Capitones duri qui apud I^lau- 

Calafiris veitis nomen. 836,23. tum. 42, 48. , 

Calathismus faltatio. 901, 4o. Capnias vinnm• 71» 53, 
Calcei elegantiorum, 82*, 4o. Caprae Scyriae. 64, 62, 
Calcei egenorum. 865, 33. Caprificus , in iignificatione. 

Calceorum γίωττα. φη, 36. vitii 96, 24. Capfi• 262, 48. 

Calidam an veteres Graeci bi- Caput olim facrum• i37, 54. 

berint, 235, lo. Caranus Macedo. 243, 16. 

Calippus comicus five Calli•• Carchejium poculum• 794, 4i. 

ftus. 947, 4i, Carcinus poeta. 6i3, 19. 

Callabides. 901, 4o. Cardiacorum vinum. 2$, 67. 

CallaefcJiTus Tlieopompi. Say, Carduus. i45, 4i. 

i5. , Cares barbari. 950,53. antiquis- 

a Callia celebratum convi- fimi incolae Sami. ibid. 58. 

vium. 38o, 53. Caricae Aegilides. 929, 57, 

Calliae Cyclopes. 609, 35, Carides urbs. ao4, 17. 

Calllae Tragoedia Grammatica. Carmania oleae non ferax. 

763, 61, 139, 36. 

Calliitiaclii Πίναξ παντοδαπων Carmanorum mos in firman» 

ουγγραψί'ων. i44, 49. \ da amicida. 92, 43. 

Callimaclii dictum , Magnus Carnea feitum. 267, 35. 

liber, magnummalum. liy, 11. Cainium manducatio homini- 
Callimachi Ιΐίναξ. 428, 4i. bus ignota, primis tempo- 

Callimedon δ Καραβος. igy, 61. ribus. 35, 36, 
Callinus antiquiiliinus poeta. Carotae. 642, 61. 

837, 5i. Carpenta Romanorum. aSa, 46. 

Callionymi varia nomina. 5o4, Carpentum quo Alexandri cor- 

4i. pus in Aegyptum eft dela- 

Calliphanes τον Παςαβρνχον- tum. 359, ^• 

τος. i5, f)6. Carthaea Cei inf. opp. 770, a3, 

Calyxmetaniptris id.cex ' Tyttaq, CaTthaginienfis Menandri. 66i, 

807, 16. i3. 

Camantium. 69, 36, Carthaginieniium navigatio in 

CambletesLydorumrex. 709,47. Atlanticum Oceanuin.i62,63. 
CammataetCammatides.^edfij. Carum vetus imperium in ma- 
Camus, vide cadus. re. 65, 35. Carura. 88, 47. 

Candylus. 2i4, 5i. Caryatides Pratinae. 672, 65. 

Canes Lacaenae. 64, 61. Caryitiae patinae. 256, 29. 

Canes Dianae facri. 197, 20. Caryitii libri ΠίρΙ δίδααχα•' 
Canitiei cauiTae ex fententia Χιών. 4i3, 20. 

Ariitotelis. 978, 4i. Cafei variae difFerennae.687,33. 

Υ 2 332 INDEX RERUM 

Cafeus Siciilus. 63, Sy. Cernophori. 794, 44. 

Caleus Τρομίλικός. gSG, a8. Ceryces Athenienfiuin, gSg, 27. 

CaiTamenus , nomen propriuirt Cejticillas. 621, 17. 

viri. 3g2, 53. CVjalcidica, quid V€teribu8. 

CaiTauderrex etcriticus. 893,54'. 899, 11. ' 

CaiTandred. 194, Sg. Ghalcis Euboeae urbs. 674, 27. 

Caftaneae dictae«/<«Tavel/i«)Ta'. Chalybonium vinum» (J5, 63. 

109, 48. Chamaepitys y pinus. 964, 46. 

Caitorionis verfus artificii>& Chariades vel Charinades. 656, 

766, 49. i3. 

Catagogia eX.Anagogia.^']^,^^. Charidemus Orida. 73i, 38. 
Catillus ornatus. 921, 36. Charon ο Ix Ά'ιόβης Timothei. 

Ca/ofivef?a/io comicus. gSg, 37. 5g3, 56. 
Catulinae et caninae efiis. 5o3, Charonis ηορΟ-μος aut ηο^'&μίς: 

65. ibid. 

Caumata. 191, 46. Cauneae ficus Chaereraonis Alpliejiboea. 884, 

non Caimiae. iSa, a8. 5o. 

Caunaeas y apud Ciceronenn Chelidoniftae, 626, 4o. 

i53, 46. Chelidonias. piscis. 623, n. 

Canii Timoclis. 422, 25. Cau- Chennia cibus vilis apud Ae- 

nus. ibid. gyptios. 674, 4o. 

CaulTa cur anguillae et mure- Chefias virgo. 5o6, 64. 

nae extra aquam diutius du- Chionidae comici Mendici et 

rent. 544, 47. Heroes. 23o, 47. 

Caufae mutandi coloris in po- Chiron Pherecratis. 659, 42. 

lypis. 55o, 5o. Chirones Cratini SSg, 20. 

Celtis, 55o, i5. ' Chirothecarum ufus olim• in- 

Ceplialalgiae paratifllimim re- cognitus Graecis et Latinis. 

medium caputvincire. 954,29; 828,60. 
Cephaloedis. 53o, 22. Chitonae Hve Chitoniae Dia- 

Cepliifodori comici, Sus. 23o, nae faltatio. 901, 34. 

4i, Chiuni vinum. 10, 35. 

Chephifodori Irophonius. 858, Choeiiix 291, 32. 

52. Choragi qui. 9o3, 64. 

Cepliifodorus citharoedus. 249, Chori puerorum et virorurn. 

23. 719, 46. 

Cephifodotus Ifocrateus ob- Chorus σνρβηναίων. φ'*, i4. 

trectator Ariftotelis. 120, 58. Chryfippus Tyaneus. 217, 64. 
in Cerasorum appellatione Ro- Chryfippi Tyanei 'Αρτοχοηιχοψ.' 

manoruni error. 102, 29. 919, 44. 

Cerafos primus Piomam in- Chrx/ophrjs et ioniscus.5jo,2y. 

vexit Lucullus. io3, 29. Chiyforrlioae fluvii. 354, 29. 

Ceraeon, deusveterum. 307,37. Chytri feftum Athenienfiiim. 
Cercops Milefius hiftoriae fa- 244, 54. 

bulaiis auctor. 821, 56. Cibi ferventiiTimi a veteiibus 

Cerebella veteres nou gufta- popinonibus adainad.4oi,24. 

bant. 137, 49. Cibi ufitati in conviviis fu- 

Cerebrum fedes fenfuum. i34, neitis• 5i6, 38. 

42. Cibi grati <^fot nuncupati.9i4, 

medulla dictum. i34, 43. 28. 

Cerebrum, quando edi coe- Ciburium, 697, 37. explofa ejiis 

pit. 163, 39. vocis etymologia quam aii- 

Ceies Ckloa. 563, 3o. qui adferunt. ibid. 

Cereiis templum Hermionae. Ciborum apparatus, μΐτα xvia- 

766, 37. αης et uvev )tvCaoης. 120, 36. ΕΤ VERBORUM LATINORUM. 333 

Ciboriim ηιριφοζαΐ et τιαραφο-* Cititlia χιρύμια. 6&, 60, 

gui iii conviviis Alhenien- Cnidium vinum. 72, 38 

iiuni. 258, 20. Cnidius ftuvius inler nobilis- 

Cibos circumferendi itios a5i, fimos. y^o, 44. 

57. ■ Cnopus rex Erythvarum. 4&3, 

Cibum quater die fumere fo- 33. 

liti veteres. 3i, 61. Cnoethus Antiplianis'. 5i3, 28. 

Cibum quoties veteres fume- Cocali filiae IVfinoerti qno ftra- 

ren:. 9^, 42. tagemate occidunt. ?9, 19. 

Cibus χαΰνοζ 463, 28. Cocalus fabula. 168, 4o. 

Cibi ioiXoi, inedicis interdum Cochlea νΧογινης, vel υ8ογινί]<;, 

probati. 474, 47, ' 129, 29, 

Cicadae olim efitatae. m, n. Cochleae in Liguiticis Alpi- 
Cicer, ad venerem incitat. 111, biis natae. i3o, 55. 

55. ' Cochlearum generado. 63, 3o, 

Ciceris genus «ρίϊος. log, 58. Cpchleae χωΧυαΙδέιπνοι,. l3r, 28. 
Cichorea inter edulia. 227, Coci et popae iidem olim. 

37. 935, i6. 

Gicutae venenum iSg, i4k ■^ • Cocorum famofcnum hiftoria. 
Cilicum et Panipliylioriiin in- 620, 58. 

genia. 609,127. :j Coecoa five Caecod mulieris 

Cilicius pailis. 21,^ 3S,y : ν ' > nomen. 658, ag. 
Cinara* »46, 47. • r ' '^"•* Coena liberalior qaam pran- 
Cinaedus ϊμηροαθ-ιν xai onif^ diurti i-nter antiqnos 800, ay: 

a&tv. 559, 36. :. ■ Coenatioiies verf^atil^s. a46, 67; 

Cinarus, infula. i46, 54. ' Coenae triplex diitinctio. 119, 

Circumlationis veteriim ritus. 27. 

8, i5. Goenae principium• ex quibus 

Cijfybiiim. 796, 60. ■ ■ cibis melius. 232,'4i. 

Cjitae οι//οφόροί.. 272, 2i. Coenae oppoft;imiirti tempus. 

.Cithariiteriae. 3i4, 62. ■ 475, i3. -ι 1: /......,/ 

Citrium malum quando cepe- Coenae ijrtioat/Mot. .632, i5.\-' 

rit edi. 163,29. Coenae tempiis^ apud Veteids; 

Cita vel ciiTa piscis-notus ve- 800,27. ' ' ' ' '".' 

teribus. 562, 61. • ■ Cbgnatorura prandium apud 

CiVi7/'a nomina quid. 6, 67. ^ ' Perfas. 97, 55. < "' 
Clearchi lihxi Hfql '^ρώ^ώλ Ci//a faltatit), 901, •4'2.' 

473,34. ' ' ' Co/cAirfeii Soplioclis. ϊ45, 37• 

77ίρΙ σχίλίπ-^ν^ 684, iS. ■■ CoZ/. 35ο, 44. ■'',,''' 

IltQl παροιμι^ίν. Sog, 20. CJollabi placehtae^tfttt ^abSs. 

Cleobulinae. 3o4, 27. ' i84, 49. •. ' i '^''•''''''- '^'j >'^' 

Cleomenes tyranntis; 757, 34. Collabus. ai3, 4Ί.'•' '"' • 
Cleomenes' Laminthiu3,'pOi;ta <]oUiC6fe Theiralioi.'/iiy, '48. ' 

'ί.'ρωτιχώί'. 883, 43.'. ■ '■ ■ CoUocafioh , radibi 'fa.baέ"Ae- 
Cleόnlehis Spartae regis vi- gyptiae. i48, 3q.' ; ^ ' 

vendi ratio. 268, l». ' Color Ιίεηβώ' 'cuj^^ns'' ', etiiam 

Cleoneum acetum. ϊ4ο, 6Φ. rri^minit Thebpliiaitus. gSa, 

Cleopatra involuta βτρώ|1<ατο- 5ί. -' ■ .' "'V' ' ,. 

ίίημψ ad Caefarem delata. Colpr ίίυβόποί(ίς.'^5'7;'":55. ' ^ 
i5, 27. Colorum anoStov ' &% xkif^ov 

Clidemi ^Ε'^ηγψ^κόν. 697, 56. diiferenda. 676, \o. 

Atthis. 940, 19. Columbae albae ubi primum 

Clitarchus gloiTographuSi 8i5, vifae. 676, 4o. 

12. Golunibae Dodoriaeae. ibid. 

Clitor flu. 576, 47. Columbae pro niintiis. ibid. 334 INDEX RERUM 

Comoediae reterie choragiutn Cornix filia ApoUinis. 626,54. 

tenue ii6, ^7• Coroebus olympionica. 669, 27. 

Comici quanto olim in pretio• Corona aurea lacerdotii indi- 

4i3, 3a. . cium. SSg, 48. 

Comici einenclatis a fe fabulis Corona bene de republ. merl- 
nomen novum imponere fo- tis dari folita. boa, 56. 
liti. 870, 26. tragicis argur Corona nomen Graecum. 962, 
mentis cothurnos aptaruiit. Sa. 

56b, 65. Coronae χυΧισταϊ) Tolubiles. 

Comicornin ferme omnium 99, 23. .1 

fceiia Athenis. 333, Sg. ) Coionae ex faba Aegyptid. 

CommiiHones. 216, 57.. , 147, 56. 

Cojnus et tetracomus> 890, 53 , Goronae unguento delibutae. 
Conclia margaritifera. 177, 48. , 9170, 52. 

Conchae Pelori. 16, 47, > Coronae aureae a Ptolemaeo 

ΟοηοΗ^^β^αμα&ίδίς, l65, 6j. , rege Romanorum legatis 
Conchae Veneri dicata^ a: viry , iniirae. 732, 64. ; 

ginibus. 553, 12, .^ ^^)rf, Coronaehypoglotridae.957, 4o. 
Conchis. 290, 11. . , . ",) CoronaruTn Homerus/non me- 
Conchyliarum genera quae- rninit. 45, 37^ :. ,: 

dam.inter obrecta^ieiita ju» Coroniftae. 626, -40. 1 

ventutis. 166, 1^% MjffK.n Corydalus 9ημος. 6jo, 63, 
Condy. JCj-j, ig. ■( i.„.t<-,D Coryci atliletarum. 434, 37, . 

Connus ΑηχίτρΓιαβ. 387, ϊ^• Corycomachiai 293, 24. 

Conititutio Valentis Impera+ Corythalla , vide Diana* . 

toris. 28, 44. u• . :•)ϋ ^os infula' Deorum patria. 

Conus y quid 11 5, 47. ,-,• . 39, 36. 

Convivari, et feparatim,i€fc4l CoITabus, et κόσσαβος. 9.47,. 3i. 

comedere confuetudo' aiui- Coftae pisces. 633, 19, ■> 

quoTum. 27, 52. . Cotalus. 3i2, 29. . ; 

ConviviuinPythagoricurn,^90, CottabiflTantium praemiola. 

91. - . 943, 55. 

in Conviviis acclamapdi, ^Op Cottana, vox Syilaca. 663, 58. 

veterum. 277, 55, , , Cottana Tyriorum. 228» 58. 

Conviviorum apud Vijterep Cothen. 794, lo. 

ratio. 3o8, 45, ,. ' •, Co.thiocides Orator. 396, 5o. 

Conviviorura, Graecanicoruna Cothon poculiun Spaitiata- 

το χίψιχλαιον in potatipnp rum• 266, 43. 

pofitum. 624, 38. , Cothonis Laced.i.figura. 8o3, 22. 

Copides.,263, i4, j, ii > Cothurni Pliilonidae. 4oo» 65. 

Coqui inter privata re^vitaa Coturnices ηίΰφωνο». 673, 58. 

olim raro l^abiti. ^3o, 52. Cotyla. 293, 38. 
Coquorum mercede cQndTictO Cotylifcus. 919, 18, 

Tum furta. 937, 16. . , ,, , Cotytus facra. 45i, 19 
Cor falire Vfirio fenfu ; dictum Crambe cur facra. 64i, 4i. 

poetis. 973, 48. . Cranonia aqua. 87, Sg, 

Cor filia pavojris. ibid.,4i, Crapatalli Plieiecratis fabula. 
Coracinus a colore. 539, '^7• j52, 25. 

Coraciones. 572, 61, ,, . , , Craftus Siciliae.'920, afi,' '. 
■Corcagi pugna cum Dixippo. Cratetis drama, Ferae. ■229, 63. 

281, 38. Cratetis pt, Menandri Synari- 

Cordiftae Galli. 4o8, 12. , Jtufae. il•^,^^ 

Coria Afiicana. 199, 42. : Cratetis aut Pberecralis Γ'ίίτο- 

Coriolanum quaenani.;. qau(a νις. Sji, 22. 

perdidit. 834, 16. '.(ΐχΙοΟ Cratetis fahula flatiAa*. 798, 43. ΕΤ VERliORUM LATIJNORUM. 335 

Crateuas. t8i, 45. les in gymnaiiis dedicari 

Cratini Archilochi. i63, 53. foliti. SG3, i5. 

Cleobulinae. 3o4, 27. Όίι/οσίις. Cupido Tliespienfmm. 863, 33. 

ji42, 19. Trophonius 5t>3, 60. Curiae Athenis. 3o5, 12. 

'J2^at. 646, 66. Pytina. i8o, 55. Cjaraa foeminae viraginis 110- 
Thrattae. 8i4, •*7. nien 862, 67. 

Cratini junioris Omphala, 947, Cjbia quadrangula. 321, 60. 

59. Cratini Leges. 816, 56. Cybiofactes. 3i7, 22. 
Cratini Chirones. Sog, 20. Cyca , fervile nomen foemi- 

Cratini Bubulci. 907, 20, nae. 845, 66. 

Cratinus de republ. TheiTalo- Cyclus epicus , quis. 478, 11, 

rum. 942, 21. et feqq. ejus ruDJecCutn. 4fii, 

Critiae antiqui fcriptoris Πο• ^^. 

AtTftat. 779, i3. Cyclopes Calliae. Sog, 35, 

Critiae locus de fupellectile Cyclopes fabula Calliae aut 

Lacedaemoniorum. 8o3, 36. Dioclis. 535, 32. 
Critias tyrannus. 8i5, 12. Cjclops Epicharini. 569, 12. 

Critica, vide fcieiitia. Cydonia mala, χοδύμαΧα. l6o, 

Criticae cenfurae ab Athenaeo 46. 

relatae, fuper aliquot Ho- Cyllailis panis. aao, la. 

meri locis^ explicantur 3a5, Cylicranes> 776, 64. 

21. Cyrnbium. 801, 47. 

Criticorum velitationes, fuper Cynadra fons. 336, a6. 

Homeri locoex quarta Odys- Cynophontis. 197, 19. 

fea, explicantur. 335, 28. Cynosbatus. i45, 11. 

Criticorum velitationes expli- Cyprini lingua 54o, 44, 

cantur. 322, i4. Cypriorum auctor, Staiinus, 

Ciiticorum alii Atrtxoi, alii 77, 11. 

IvaxuTixoi. 8i3, 38. Cypriorum poeta. 58l, 36. 

Criton. 83i, 21. Cypfela. 788, 62. 

Critonis Philopaegmon. 307,55. Cyrenaei agri divifio• 199, ^2. 
Cromna. 676, 21. Cyrenenfes aurigatores. 199, 17. 

Crucium vinum. i53, 56. Cyrenenfes curarbidicti.6i6,42. 

Cruitum Julianum, Apicianum, Cyzicenumunguentum.974, 5a. 

Canopicurn, pellucidum.' 9*9> τλ 

ag, et feq. ^• 

Cruitum Coerianum. 919, 36. Dactylus faltatio. 901, 25. 
Ctefibius rerum pneumatica- Daemones , ex quo elemento 

rum auctor. 309, 39. nafcantur. 619, Sg. 

Ciibiculares imagines. 792,62. Daeton, Deus veterum. 3o8, 36, 
Cuciimis femen cohibet. i4g,63. X)a/«i.y ApoUophanis. 221, ig, 
Cucnmeresplenilunio creicere» Danaides Ariitophanis. 220, 2it, 

i5o, 67. Daphnici ludi facri. 342, 4o. 

Cucumis fpermatias. l42, 18. Dare chorum poiitae, vel/ce- 
Cucurbita, αιχνωνία. 121, 38. nam, quid. 908, 5o. 

Cucurbitae uQTVxut. 121, 59. Darii epitaphium. 73i, i5. 

ιιάΘ-ίφ&οι. ibid. 64, Darius Medus , το ^AaavQinv 

Cucurbitae Indicae. 121, 58. ανχημα, 3o, 34. 

Cucurbitae χόλλ-ηαι,ς. 760, 17. Decocta veterum Graecorum. 
Culigna, 801, 64. 234, 58. 

Culinae vafa. 3oi, i8, Defunctis honorem uUum diis 

Culter, unde dictus. 278, 67. proprium exhibere, impie- 

Cultri in ufum menfarum. tas fuit apud Atbenienfes. 

378, 43. 85a, 20. 

Cupido, Mercurius, et Hercu- Delcanus piscis. 227, 46. 336 INDEX RERUM 

Delco fliivius. 227, 47. Βιβ).ιολύ&ας, et χαίχ/νκςοί^ 

Delcus lacus. 227, Aj, 261, 65. 

Delia palma. 906, 38. Didymus Polemonem repre- 

Deliicur Rhenaei dicti. 3o7,33. hendit de voce uIhXov. 264, 
Delioruiti coqnorurn nomina 66. 

explicantur. 006, 66. DifFidentiae vitium. 294, 3i. 

Delium Boeotiae oppidulum, Digamma inter duas vocales» 

ad qiiod pugna. contra Boe. ny, 24, 

otos pugnata. 377, 60. Digiti tJ«Tot. 20, 28, 

a Delphinorum efu veteres Dii Potes ventorum pronii- 

abfiiinuiire. 606, 21. condi olim ciediti. 716, 56. 

Galeni tamen temporibus Dioclis poetae Θ«λ«ττίί. 637,4o. 

quidam iisdem vefci reperti Dioclis Melijfae. 721, 20. 

fuiit. 606, 48. Diodovi Siculi τα, ΛερΙ βιβλιο- 

Denietrii Scepiii ϊ'ρωϊχος it«- &ήχης. 85i, 12. 

Μοομος. 169, 4g. Diodorus Pythagoriita info- 

Demetrii dictiim de Athenieu- leus. 295,16, 

fibus. 442, 18. Diogenes tragicus. 906, 62. 

Demetiio Poliorcetae itur ob• Diogenis de placenta dictuui 

viani cufn altaiibus , coro* explicatur. 218, 65, 

nis , et odoribus. 44i, 65. Diogeniitae. 33o, 38. 
Demetrius quo tempore Athe- Dionyfii tyrannietiamin v^rba 

nas fuerit ingreiTiis. 446, 3ii faevitia. igi, 10. , •. 
2?e/7ie//-i«5^y^nr//woijvTaj. 961, 07. Dionyrii tyranni fabula Θια~ 
Demetrius odio piiblico cur μοφόρος. 691, 56. ,. 

flagraverit. 56g, 38. Dioiiyfii λνχνος mirabilis. 992. 

Demetrius Phalereus fratris n• 

iui τα Ιττιφάνεια Αύων. 852, ii. Dioiiyiius Metatliemenus. 705, 
XJemo, fabula Eupolidis. 2o4, 3o. 33. 
Demus Pyrilampis filius. 680, Dionyfins ITeraGleae tyrazinus. 

27. 855, 60. 

Deorum dialectiis. 166, 28. Oioyijjius AriRomenis. g^J, 22. 
Dercyllidas dictus Scythus et Dioicoridis liber, oi nuJ 

Sifjphus. 818, 66. Όμ^Ίρω νόμοι. 28, 62. 

Deucalionea Hellaiiici. 709, 60. Diphili 'Έναγίζονψίς. 297, 43. 
Deus ignotus ab Athenienli- Diphili drama ίλίνηφορονντεί;. 

bus cuhus. 644, 20. 096, 27. .» 

Dexamenus, nomen proprium Diphili Mercator. 4oo, a3. .' ) 

viri. 392, 62. Diphili in Nicandrum coni- 

Dexamenus. 422, 19. nientarii. 647, 36. 

DianaCorythallaSpartaeculta. Diphili lithraujia. 8o5, i4. 

260, 46. Diphili fabula Αΐρ7]αι.τίΐχέος et 

Diana τρίμορφος. 3oo, 28, Στρατιοηηι;. 8i6, 43. 

Diana ταυροηόλος in Cherfo- Diphtlioiigus pro litera fim- 

nefo culta.46i, 22. Stopkaea. plici. 766, 55. 

^^3, ^5. Dipterum. 367, 66. 

Diana Elapliiaea, vel Alphiaea> Dipyrus panis• 209, 6i, 

601, 45. Discipuli olim cognoniinati a 

DicaearchusMeiTenius. 944,46. praeceptoribus. "loS, 45. 
Didascaliarum pluiimi aucto- ex Discipulorum moribiis <l6 

res 4i4, 26. praeceptorum doctrina noa 

Oidicijfe pro folere. 718,^37, judicandiirn. 593, 16. 
Didymae Menandii. 646, 37. Dispiitationes discipiiloriim 
Didymi conira Polemoneni Aiiftotelis et Theopliraiti 

Uisputatio. 261, 42. ^ictus hodiernie difluuiles» 3^8, 56. Ε τ VERBORUM LATINORUM. 33; 

Diomeum Ilerculis templum. Empola Epliippi. 632, n. 

454, ag. Enallu.t. 780, 64. 

Dium Piericum. 565,49« £«cA/WiiiuwMenandn. 7«6, 5o. 

Diyllus hiftoiicus. a8i, 58. Enchytos. 916, 25. 
de Domo Trireme , '.hiitoria. Enchitus, et alia id genus no- 

78, 60. mina omnia , fimpliciter 

Donylaeum. 87, 54. uftirpata Graecis et Latinis. 

JDorcades , dorcones y et Zorco- 916, 4o, 

nes. 679, 5i. Encraficholi• 527, 4o. 

Doiion , αυγγ(}αψενζ οχρολόγος Encrides. 918, 11. 

et χρονματοηοίόί;. 586, a5. Emiii Ljtra• 55, 47. 

Donnio. 4i8, 18, Erxias lcriptor. 863, 5i. 

Dorionis dictum de locufia Epaicla duplicia. 265, 53,; 

niarina. 587, Sg. in Epaminondae noniirie va- 

Dorpia. 3o4, Sg. rietas. 384, 37. 

Dramata, Aiiitoplianis. 528, 16. Epaminon, nomen proprium 
Diilcedo ebrietati contrari^. viri. 392, 54, 
.92, ,23.. >. 1..', Epeiis aquae vector. 770, 18.• 

J)ulodidafcalusVh.Qi:ecv&xH>l^^) Epicliarmi Prometheus nvq- 

39. i • -■- iiijJiu Η.Αόι.'Λ κ«»ίς. 167, 36. 

E5\o«.?i Μ ':; ■ Epicliarmi fabula, uioyoi; xcd 
, , , , 1 - XoyixuL 2o4, 63. 
Ebeni φαλ«/^ίς vel κορ]ΐ4θ». 35o, ΈρίοΙίΆτΐϊΐίΆγ^ωατΖνος. 232, 25. 

6l, Epicliarmi Feriallos. 261, i5. 

Ecclefiae veteris ritus.44i, 11. Epicharmi tres fabulae 5o5. 4o. 
Echecratespro Tiraociate. 3,59. Epicharmi Megaris. J>lo, 55. 
Echlnos plenilunio• crefcere, Epicbarnii Hebes nuptiae. 176, 

149, 58. 20. 

Ecliinorum va,riae, ^ppellatio- Epicharitii Bufiris, 70J, 63. 
Γ nes. 175, 43. i , Epichyfis^ 29'i, 25. 

Eoliinopus. .186, 58. Epichyfis geiuis nuifiia.^. 722, 25. 

Echinus, 917, 5o. Epichytus. 917, 29, 

Eclogarji quevela de corruptis Epiclerus Menandri, 646, 3i. 

Atlienaei codicibus- i23, 4o, Epicichlides Ilomeri poema- 
Eilotes Eupolidis fabula. 260, tium. 909, 11. 

.33. Epichjclii 918, i3. 

Elacatena. 629, 48. Epicrates. 4o3, 56. 

Elei populi facrofancti. 6, 23. Epicurei Ronia pulfi. 854, 49. 
EleiTienta omnia, fui generis Epicuri inipeiitia. 33i, 55. , 

animantia producere. 618,60. Epicuri in Ariitotelem caLuni- 
Eleoriini facriliciiuil perdeii- niae. 620, 48• 

dis muscis. 17, 3i. Epigenesvetus criticus. 788, i4. 

Elephas ΎΆ^ capiens tres con- Epigenis Mnematium. 808. 48. 

gios. 8i6, 5o. Epigranima de Clione pispi- 

Eleutherae oppidum Boeotiae. vora. 599, 56. v.m, \ 

809. 39. Ephebi nobiles itiiniitri racro- 

Eleutherus fluvius. 876, 35, rum. 3o5, .53. 

Ellipfis verbi Attica. 825, 32. Ephippus comicus. 625, 5o. 
Ellopes optimi. 527, 11, Epilyci comici Κω^κλίοχος. 

Ellopes pisces etjKwdot. 535, i4. 252,46. 
Ellotia. 956, i4. Epimenia, i3o, 24. 

Emendationes quorundam te- Epiftolae levamen abfentiae. 
iijii?"^^"^"ae contia Ifbioium 65, 3o. . • 

. ,;Veterum conrenfum. 5ii, 45. Epiftola Philippi regis ad Me- 
Empodus fcriptor. 6ii, 48. necrateni. 5i6, ai. • .- 338 INDEXRERUM 

Epiitolarum Alexandri, et alio- Taxiarchi. 3o4, 64. Φ/Ιο». 46o, 

runT ad Alexandrum volu- 5i. Προσπάλτιοκ 564,42, J7o- 

men. g^S, 46. Xeiq. 673, 65. ;^ριισοΰ»' γ{νοζ. 

Epitrepontes Menandri. 23l, l5. vel χρυσογίΐ'ης. 694, 36. Ma- 
Epulae Homericae apud Plut- rica. 977, 66. 

archuin. 27, 48. Euphronis Αισχρά. 537, 45. 

Epulae celebratae et vetexibus Euphorus hiitoricus, 3x4, 65. 

ex reliquiis hoitiae macta- EutycJiides , vide Pontinus, 

tae. 846, 45. Eurjftheus Euripidis. 818, 3i. 

Equi Nifaei. 342, 55. Eujcemus poeta parum notits. 

Eranus. 63o, 46. 870, 6a. 

de Eranis veterum 499, 55. Euthymia dea. 337, 54. 
Erefi πΐρικύμων μαατής. 2i5, 45, Exocoetu& iluvjalis an marir 
Eretria λίυκα'λφιτος. agi, 55. nus. 578, 4a. 

Ergaitula, ab ΐρχύτωνίί, dicta. _, ; 

461, 37. . ■ ^- . . f. 

Eiineae ficus. i55, 29. ^ Faba Aegyptia. loa, 44, 

Error Graecorum in peregri- Fabula '/σ?ορ(ο/ρ«φος. 198, i6. 

nis vocabulis. 920, 37. Fabulae multorum poetaTum 

Errores in nominibus pro- ΠαιδΙον infcriptae. 178, 26. 

priis. 740, ΪΟ4. Fabulae diuoKivai et Ιπιδασχίν- 

Erotidia feitum a'pud> Tlies- ααμίναί dictae. 210, 29. 

pienfes. 863, 2?. priores etpoiteriores. 211. 32. 

Erucae inter cibos. a48, 10. Fabulam διατί&εα&αι. 52, 62. 
Eryfichthon dictus jiethon. Fabtilaruni Latinarum tituli 

710, 37. Graeci. 179, 11. 

Erylhinus et erithrinus. 527,35. Fabularum inediae comoe^iae 
Erix oppidum iii Sicilia, 676, nuinerus. 584, 55. ' 

53. ^ non hiijus Facio. 84l, 42. 

Efcharita panis. 208, 18. Fatui, longi et magm. 292, 21. 

Efiis catulinae et caninae. 5o3, Februarii τηβηίϊβ inferiae. 191, 

66. 27. • ' . 

Efus ampiillarum aut calceo- Ferae, Cratetis drama. 229, 65. 

Tum. 876, 45. Fertum ίΧ(νηφόρια 5g6, 28. 

Etrufcorum respub; fimilis deFiceduHs qnae Ariftoteles et 

Platonicae. 83i, 42. _ ^ Alexander Myndius. i54, 38. 

Euangelidarum facra familia Fictiliuni γάνωαις. 21, 26, et 

apiid Milefios. 986, 49. γ_ο'η'ψ illitiis. ibid. 4o. 

Eiiarigeli '.^ναχαλυπχο/ίίίΌς. 916, Ficus Atbenis facra. i5o, 29. 

29. ^ Ficus melioris vitae mortali- 

Eubuli fabula Ιοη.^ή, 36. bus principiam. i5i, 16, 

Eubuli Ganymedes. 209, 62. Ficns poenae nomine aliquan- 
Eiibuli Nutrices. 543, 1 2. do exactae. i5i, 53. 

Eubuli •5ίί/7Λα«ορο/ίί/6ί. 662, 55. Ficii recente pueronirti oculos 
Eubulus comicus. 625, 60. fiicare veterum fuperititio. 

Euclides vetus Atlieiiienfium i57, i5. 

aichon. 10, 18. Ficiis, cur clielidoniae dictae. 

Eunidae familia facra. Athe- 685,63. 

nie. 985, 46. Fifclua ficoTnm. i54, 49. 

Eunuchias cucumis. i42, 29. Fifcus, qiiid proprie apud 
Eunuchiis, quomodo a Phi- Latinos. 554, 3i, '■ , 

lone vocetiir. 3o, 3o. Flabellum -ψΰγμα. 45i, 61, ' 

Euphanes. 596, 4o. Flores, fructus et id genus 

Eupolidis Coprae. 180, 52. Ko- alia> cur prae manibus ha• 

λαχίζ. 198, 22, /}ϊ\μοι. 202, 5 1, bere fit mori•. 869, a4. ΕΤ VERBORUM LATINORUM. 339 

Flores dicti ϊαροςτίκνα. 883, 64. Gellias Agrigentinus , munifi- 
Flores in reticulis ad olfac- centiflimus• lo, 36. 

tum. 274^ 46. ' in Generatione quomodo et 

Flores iridis Ailxotdicti, 964, 55. πίψις et οηχ^ις habeant lo- 
Foculoruni inventum ad op- cum. 525, 25. 

foniorum in menfa calefac- Generationis duo principia 

tioiiem. 21, 65. terra et aqua. 71 5, 54. 

Foedus initum a Chiis cum Georgus five Gbrgon antiquus 

Drimaco fugitivo fervo.46o, fcriptor. 984, la. 1 

25. Germlnantium impetus. 1^9,26. 

Folia ficulnea vel malvarum ad Gerytades Aiiitophanis. ίί^2, 5o. 

edulia aftringenda. 9^3, 12. Glaaiolus• ifi5, 29. .■■.'.. \\ 
Fora a iebus ibi venalibiis ab Glaiides efculi inter bellaria. 

Atkenienfibus nominata 692, J107, 44. , 1 

39 Glauci caput et caput quae- 

Fori Athenienrmm mos. 139,20. ftionis. 2o3, 2iw ■ 
Foima fpectata in Ephebis iis, Glaucus Athenienfium tyran- 

qui ad facriliciorum ludo- nus ί ίροπο'της. go, 4o. 

Tumve ceremonias adhibe- Glaucus Aefcbyli. 170, 26. - 

bantur. 565, 4g. ^ Glaucus marinus deus. 523,59. 

Formiila in facris familiaris. Glaux heybae notnen. 128, 59. 

6o<*, 24i Gloria laboris lilia. J07, 36. 

Fortax. 217, 4i. Gloriatio veterum de poculis. 

Frlictus exaqnafumpti. io4, i4. ,. 780., 23. , ..., ,,,. ν Λ 

Fugitifi vel Leucadia Alexi- GlolTae Creticae. 160, 48,'. . 

dis et Turpillii. »81, 18. GloiTae Nicandti ίποτιοίοΐ'. 5i4, 
Funera acerba et immtitura. φ^, '^^- 

5o. GloiTaruin , et Lexicorum an- 

Fungi ad fici radices. i24, 38. tiqtii aiictores. 160, 5o, 
Fungi r^tiYtvHt; , iteiri ardficic Gly.cifides. i54, 52. 

producti. 124, 24. : , • Gnatho, Gnathaena. 43o, i3. 

Fungi Amanitae. ϊ23, 4Qii 1,1 Gobio. tfji, ,βψ. 
Fnngoxum et pezitari^nv da$- Gobiories Phalerici et Otry- 

crimen. I24, 60^ . , , i i nici. 54i, 5i. 

ex Fungotum efu morlAii.• «25, Gongylus. 3o6, 58* 

i3. ■..'■:- ..,,•.>". , , 'i .Grabia. 990, 58. ii 

Fungorum trenenatoruin nota, -Gradus diitincti in accipiendis 

125, 24, myfteriis. 446,-52, 

~ Grammatici et Philologi dis- 

^• > i: /■■>- erimen. 147, i3, \ 

Galeni, fcripta pliilologica. i6, Grammaticoi-um fpinae- 186,49. 

54. Grana icruda 'comefa. 924, 44. 

<5alenus de τίηο Surrentin<J. Graneae• 923, i5o. . 

6ί, 24. ,• !. Gras. 780, 58. ; ' ; > 

G^Ui gallinacei C0Jiifeca:ati,'67i, Gratias agendi formula ϋϋλως 

21. .•.; , ίχΗ. 91,4, 4ο. .;, ■ 

Gallinai*uTO falacita8.\45, 35. Gi'iplius , five "nrpus, qμid. 
Gallicarum demenfum. 374, 4o, 7'*7, 21. 

Galloruiti παί>«σίτο*.ί433, 46. Griphorum fpecies. 648; 49.. et 
Gallorum folduriij 738, ai. feq. 

Galius gallinaceus, 4ιμερ6<ρωνος. GRIPHI. Quidnam illud fit, 
et όλόςρωνος• 646, 55. quod ferens aliquisf non fert 

Ganymedes, Eubuli. 210, i4. tamen. 753, 19. 
Gaitro. 317, 21. de olla carnium. 754, 47. 

Gatis et Atergatis. 602, 62. de placenta. ibid,'65, i ■ 3/40 INDEX RERUM 

de vino, 755, 20. Hedyli depravatifrimum epi- 

de aqua. ibid. 24. gramma percurritur. 5ii, 42. 

de mjTrha. ibid. 3o. Hedyius , poeta. 524, 29. 

de fomno. ibid. 55. Hegefippi yidelphi. 5 16, 5o. 

de podice. ibid. Hegeteria ficus. i5i, 34.^ 

de icbneumone. 756, 43. Helena. ψυχρον παραγχάλωμα. 

de camo judiciali. 768, 43. 3o, 22. 
Gripli. de libidinofo. 760, 37. Helicon , unde Acefas. 
Griph. Qaid Jit omniurn rerM/ra HellaniciDeucalionea. 709, 60. 

validijjimum. 761, 18. Hellanici ΚτΙαπς, J^'^, 37. 

Gripli. de generatione vifci. Heliodorus Atlienienfis.4o3.46. 

ibid. 35. Helix. 36,, 38. 

Griphoruin autliores. 762, 42. Heniiopi tibiae. 3i3, 65. 
Griph. Quid eft quod omnes Heniochi Pulyeuctus. 678^ 55. 

docemus cum nefciamns ta- Hemiolia et triemiolia, tri- 

men. 763, 36. remis. 354, 64. 

Griphus ex Antiphane. 769^30. Hepfeti. 527, 48. ., : . 

aliiis ex Tiniocle• ibid. 43. Heraclea, κ»'ίροχορί>'ό'•ος, 6»i,3i. 
Griphus obfcurus. 770, 3o. Heiaclides Cumaeus auctor 
Griphus de menfa. 769, 45. JJuQuaxivaoTMoJv. 269, 46. 

Grypes Platonis. 64o, 12. Heraclides alius fcriptor libri, 

Gymnipaediae Spai-tanorum, UfQi αχιυααίας r.ai άοχιμασίας 

g57, 49. φαρμάκων, ibid. 47. 

Gjnaecomania Amphidis. giS, Herculaneus morbus. 5i5, 65. 

65, ' Hercules Sophoclis. 720, 44. 

.-j. Hercules Choragus ^ Nicocba- 

■H• . . Tis. 893, 29. 

Habitus inilitaris, itatiira et Hercules , vide Cupido. 

exteiior fpecies. 61, 58, Herculis voracitas. 701, 59• 

Halae, duo in Attica 5^/i*o<.. Hermae Athenienfmni. 688, ar. 

573, 26. Hermippi, ./4r/o/>oiicie*. 200, 17. 

Halia Rhodioruiii, .863, 38. Hermippi , ζίημόται. 5θ9, 35. 
Hamae. 876, 60. Hermippi , ΜοΙραι. 5qg, 1 7, 

Harmodii melos , carmen con- Hermippi Phormophori. ggS, 44. 

viviale. 980, 46. Hermippus citatur. 63, 38. 

Harmodius Lepreates. 297, Sg. Hermippi Oiol. 721, 53. 
Harmofyni Spartani magiftra- Herodiani '// χν,&όλου. 65, 69. 

tus. 265, 27. Heiodotus tubiceii , et.de eo 

Hebe diis a poculis. 720, 53. Athenaei et PoUucis verba 
Hebes Nuptiae Έ.γ\ζ\ϊ?ίνιη\, 176, 708, 23. 

lo. Herodotus 6 λογόμιμοζ, quis. 

Hecatae infuia. 917, i4. 48,35. :■ ' 

Hecataei ducw Ί44, 64. 1 .Heroes picti cum poculis. 77Φ, 

Hecata in compitisculta. 378, 22, 

i3. HeTOum couvivia , qualia.: ^7, 

Ilecate Τριγλάν&ίνος , xqI Tqit- 4o. ~ 

γλα&τ\νου 563, 38., Heius Zenonius. 292, 4i. 

Hecatombe vera. ao^ 53. .Hefperidum mala. 162, 25. 

Hecatomba falfo nomine fic ϋ^ίχοΆνΛατρονομία et Fif; nfql• 

dicta. 10, 59, -βίος. 8i3, αι. : 

Hecatombaeoii pviinus menfis. Hefychius Chriili,iitus fuit. 3i, 

gSi, 5o, 26. . .1 

Hecatomp)ius.:83^y, 5g. Hilarotiagoediae vel Phlyaco- 

Iledera in cervi cornu nata. graphiae auctoi* Rhinthon. 

618, i3. 167, 22. ΕΤ VERBORUM LATINORUM. 34 ι 

Himalis y Cereris cognomen. Hyccae , Ιίγγειοι,. 564, 36. 

bga, i6. Hydraulicii ovgana, »a%u nXt- 

Hinnulorum ofla apta ad ly- ψνδ^κν. Sog, ig. 

rani. i46, 36. Hypelaeus fons. 6ag, 42. 

HippaTinus. ySi, 55. Hyperides , χ«τά Muvn&tou ul- 

Hippifcus Alexidis. 792, 16• χϊας, 875, aS. 

HippocTatis Coi liberi , et de Hypfipyla. 597, 4i. 

iis proverbium , Tres fra- IlylTopi aquae. 284, l5. 

tres. i85, 64. |• 

Hippolocbus discipulus Theo•? *• 

phrafti. 243, 20. -, lacclii vox facra. 372, 47. 

HipponiumBrutiorum.53o, 53. lacobiis medicus ίίρος. 6, 3o, 
IlippotiOphiis , vide, Mnefi- /«{>/"*• 533, 5o, 

inachtts. lambjcae, et Sambucae. 906,27. 

Ilippus Tyrius , onerariarum lapix, 718, 10. 

inventor. 65, 44. lafus Cariae oppidum. 3o4, j6. 

Ηίβϊαβα^ : £uboeae oppidum. Icadiftae. 5i4, 47. 

45, ίο.: Ichneumon beitia. 756, 48. 

Hiitoria de traiislatis in Ae- Icbthyas Megaricus. 58i, 39. 

gyptiiin ex Lydia attageni- Idaeiis uXfxrQVojv, iij•, 37. 

bus. 666, 65. . H .u; Idiotae. gS, 57. 

de Lyfaudro. 726, 65. t: i-vr. l Jecinoiuni varius apparatus. 

d« Autolyco. 773, 70. 2o5, 18. 

de Sybarita, Sybari Croto- Jecux• anferis. 662, 4i. 

neni navigatmo. 833, 62. Jentandi confiietudo. 3o, 5o. 

de Sopbrone Ephefi tyran- Jejunia Jndaeorum et vete- 

no. 879, 45. rum Cbriitiaiiorum. 282, 37. 

Iliitoriae tria tempora. 478, 6g. Jejunii finiendi tempus, ortus 

Hoedi quomodo parati 686, 55. Vefperi , vel hora noiia. 

Holcades et Infulae Ariitopha- ibid. 3g. 

nis. 175, 55, Ignis igne validior aut remis- 

Ilolotburia. i86, 36. fior. log, 42, 

Homeri poeiis μεμελοηοιημίνη. Ignis inter cibos. 116, 12. 

9o3, 12. Ignis duplex. 6ig, i3. 

Homerus non fuit Syius. 284, liljTici et Triballi. 207, 28. 

48 Imperatoree, apud Ronianos 

Homines φύχινοι,. aRg, ig. facrofancti. 6, 25. 

llominum primorum agie- Imprecationis formula , Μη 

ftium victus ex raptu. 33, 46. ojQatai,v ί'χοιτο. ii2, 16. 
Homo comparatus vino. 79, 60. InceiTus, vide Veititus. 
llorao φντόν. 287, 37. Incitega, 367, 42. 

Honores varii Demetrio Po- Inferiae menfe Februario fac- 

liorcetae habiti ab adiilato- tae ex more Graecorum. 

rlbiis Athenienfium. 44i, 65. 19'« ^7• 
Hordeum Acbilleum. 221, 18. Initiorura participes quidam 
Hora prociirando corpori or- facti. 446, 47. 

dinaria. 425, 47. Inna locus ubi Silenus a Mi- 

Horae Atbenis cultae. g3i, 58. da captus. 91, 46. 
Horas obfervandi modus apud Infcriptio monumenti Pytbeae 

veteres. 694, 45. Arcadis. 780, 26. 

Horologia. 2g4, 44. Inventur tabulaturae Mufico- 

Horti Adonidis. 362, jg, Tum. 6i5, 5g. 

Hufo. 526, i3. Inus metamorphofis. 33i, 42. 

Hyaciiitliioruin celebratio.262, Jocus in ί^ρυπρωχτον, et Jra- 

^^• pudicum. 260, 48. 34q INDEX RERUM 

Jocus γριφωδης in ιυ^ΰστομον, Jurulenta ficciora quam affa. 

five potius εύρίηρωχτον. 762, 933, 38. 

37. et feqq. 1- 

Ιοηϊοη&ηλούταξνηοστάσειςηοιων» ■■-'• 

201, 4». In Lacte tres oialat. 744, 27. 

lonis