Skip to main content

Full text of "Anmärkningar till det starka Preteritum in Germanska Språk"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books, google .com/l Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| ANMÄRKNINGAR TILL DET STARKA PRETERITUM 
I GERMANSKA SPRÅK AF KARL LJUNGSTEDT. « . • • • • . k • • ":•-•• UrSALA 1887 

AKADEMISKA BOKTBTCKKHIET 

IBDV. BBBLINO. ITHE NEW YORK 

Y 

ASTOR, LENOX ANO I 
TlLDfcN i-OUNDATIONS. 1 

1898. I 

• • • • • « 
• ■ •;• • •• • • > » • 
• • • • • 


r Förord. 

Föreliggande arbete afsei* emlast att framhålla fiågra synpunk- 
ter rörande frågan om ttrsprtmget till det s. k. starka preteritum i 
gertnanska språk, hvilka synpunkter varit, så vidt jag vet, om g 
helt och hållet förbisedda, så åtmhistone pJga beaktade i defi språk- 
vetenskapliga litteratttren, I den måii de hypoteser och åstgter, 
som i den7ia afliandling fratnstäUa^, knnna anses inneJiålla något 
nytt, fordra de naturligtvis en utförlig motivering och en utförlig 
kritik af atidra mot dessa åsigter stridande teorier. Härifrån har 
jag emellertid i det hela varit nödgad att för tillfället afstå och i 
stället måst ifiskränka mig till e7i stwndom ganska ofullständig moH' 
veri7ig af dessa hypoteser. I saminanhayig härmed vill jag nämna, 
att jag vid utarbetaiuiet af denna afhandling endast undantagsvis 
kunnat taga någon häiisyn till de fomfrisiska och fomdafiska dior 
lekternay en brist hvarom jag är lifligt medveten. 

Vid tryckningen af denna afhandling har jag sökt att så vidt 
möjligt använda allmänt brukade beteckningssätt. Mot detina grund- 
sats har jag dock särskildt i 7iågra punkter varit tvungen att 
bryta. För att beteckna den lottande bilabiala frikativan har jag 
nämligen måst anväiida det svenska landsmålsalfabetets tecken för 
detta ljud (6) och för att beteckna de i lettiskan förekomfnafule 
mouiUerade kanso^uinterrui har jag ayivändt fet kursiv. På grund 
af ett förbiseende har jag dessutom ej haft tillgång till det svenska 
laftdsfnålsalfabetets tecken för den karta tonande mediapaJatala ex- plosivany utan blott till tecknet för den motsvarande långa (g), 
hvadan jag tnåat beteckna den förra på savinia mtt som den to- 
naruk' prepaÅatala exphsivan (g). Att dettu betcckningssätt så- 
lunda €Q är fullt exakt, torde dock rara af ringa rigt, eftersom i 
de nysvefisica diaUktformery jag afifort, endast rotstafvehens röka- 
Usm är af betydeke for de frågor, jag i demia afhandling sökt 
besvara. 

Upsala i Nov. 1887. 

Tfirf. Anmärkningar till det starka preteritiim i 

germanska språk. ^ 

Af 

Karl Ljungstedt. 

Kap. I. 
Inledande betraktelser. 

§1. 

Det 8. k. starka preteritum i germ. språk utgår^ såsom allmänt 
är ericändt^ ur det ie. perfektmn, hvari rotvokalen i sing. akt. har det 
starka, i duaL-plur. akt. och med. samt opt det bitoniga 1. tonlösa 
afljadsstadiet Så reflekteras gr. olia — WjU6r — Xi\jiai (Hesych.), 
skr. véda — vidmd — mM — ridydt direkt af got. watt — taitum 
— iriii. Likaså gr. nénoc^a — énént^ixev af isl. beid — bido7n. 
Af samma byggnad som gr. nénov^a — nénaa^s är got. band — 
bftfidiimy skcU — skulum etc. 

Men huru sant detta än må vara, så besannar sig dock kanske 
åfVen i detta fall ordspråket: ingen regel utan undantag. Det fin- 
nes flera otvifvelaktigt starka pret i de germ. språken, som ej tyckas 
vara så byggda. Got. qarn 1. än mera Ijudlagsenligt fsv. kam svarar 
väl mot skr, jagdma < ie. *g^eg^om€, men isl. konij fsv. kom, kam 
etc visa på en bas *(/2^wi- 1. *92H^'- Fårö. laup, isl. laupo, fån, 
lap kunna utgå ur ett ie. perf. H-eklotib-, men isL hlj&Pf fht liof, 
fe. hleöp etc. tyckas visa på en stam ^kleub-; got. qemum stäm- 
mer ej med skr. jaganma, men ställer sig otvunget vid sidan af 
lat venimus. Vidare må märkas sådana fall som isl. nam — fe. 
nmiy isl. vaf — öf, vexelformer som kanske äro af samma art som 
skr. sasäda — sasåda etc., samt fht. saax, me. seet, ä. nsv. såt, älf- 
dal. sotf hvarmed må jämföras lat. sédi, lit. sédau, lett. sédu. 

Visa de nu exempelvis anförda formerna, att det ej alltid fal- 
ler sig så enkelt att härleda det starka germ. pret. ur det på ofvan 

I^mmgaUål: Åun. tOl d«t >Urk» pral. etc 1 ä Anmärkn. till det starka preteritum i germ. sprälc. 

angifna sätt byggda ie. perf., så uppstår otvunget frågan : huru skola 
de nu anförda och liknande starka pret. i germ. språk förklaras? 

På denna fråga skall foreliggande afhandling söka lemna ett 
svar. 

Dä den nämda källan till det germ. starka pret. beträffande 
sådana former, som de nu angifiia, tycks vara så att säga fiir liten, 
kunde kanske äfven dessa former på språkvetenskapens nuvarande 
ståndpunkt tillfredsställande förklaras, om man utvidgade denna 
källa, om man med andra ord uppstäldc den satsen, att det genn. 
starka pret. kunde tänkas utgå äfven ur andra ie. lerbalfarmer än 
det så byggda ie, perf. 

§ 2. 

En sådan utvidgning vore gifven genom att hälla den möjlig- 
heten öppen, att rotvokalen i det ie. perf. i sing. akt. kunde ha ett 
annat afljudsstadium än det starka. 

De Saussure (Systéme s. 72 ff.) och efter honom Osthoff 
(Perfekt, s. 61 ff.) föreslå, att i 1 pers. sing. akt. skulle rotvokalen 
haft det normala afljudsstadiet. Enligt deii Brugmaim-Osthoffska 
åsigten, att ie. ö > skr, ä i öppen stafvelse, skulle därmed den 
skr. vexlingen sasdda — sasåda förklaras. Ljudlagsenliga kunde då 
äfven vara sådana gr. perf. som né^evya, XéXäxa etc., i det att det 
normala afljudsstadiet inträngt i hela sing. akt. ur 1 pers., möjligen 
äfven ur konj. (Jfr gr. udw, skr. jabMrat, säsdhat, tatdnåma etc). 
Ehuru den nämda Brugmann-Osthoffska åsigten numera torde vara 
temligen öfvergifven, kunde man dock utvidga denna Saussures 
och OsTHOFFö tanke derhän, att man läte det vara en öppen fråga, 
om* ej det ie. perf. i sing. akt. kunde jämte det starka äfven ha 
det normala 1. svaga afljudsstadiet, om än mera sällan. Härfor 
kunna tala sådana fall som gr. né^evyay Xékäxa^ iQQiya, skr. babhuva, 
sasuva etc. 

Vidare kunde ant.agas, att rotvokalen i sing. akt. af det ie. 
perf. varit af vexlande kvantitet. Paralellformema jagarna — ja- 
gåjna i skr. kunna reflektera en ie. vexling ^g^eg^ome — *g^eg^öme. . 
Samma förhållande kan då ega rum i sådana germ. paralellformer 
som isl. nani — fe. nöni, got. qam — fe. c(w)öm etc. Ett så- 
dant antagande förutsätter visserligen ett upphäfvande af skilnaden 
meUan kort- och långvokaliska rötter, men detta torde ingalunda 
i och for sig göra detsamma ohållbart. AniMärkn. till det starka preteritum i gertn. språk. 3 

§3. 

Ytterligare må den möjligheten hållas öppen, att det germ. 
starka pret. kan ha sin källa äfven i andra preteritala tempora i 
det ie. urspråket än i perf. Detta språk egde enligt det samstäm- 
mande \dttnesbördet af gr., skr., f baktr. etc. ett flertal preteritala 
tempora; med säkerhet egde det imperfekta och aorister af flere 
bildningar. Dessa tempora äro som bekant mycket vanliga i gr. 
och ved., i det klassiska skr. är imperfektum det stående tempus 
for förfluten tid, ett stort antal af latinets preteritala tempora anses 
vara bygdt på aoristbildningar, åtskilliga af de lat. perf. visa sig 
vara ursprungliga aorister etc. Då kimde äfsren tänkas, att i de 
germ. språken rester af imperfekta och aorister finnas. Att de germ. 
språken skulle ega spår af dessa tempora, har, så vidt jag vet, 
hittills antagits i följande fall: 

Imperfektum : 

Kluge (Conjugation s. 124) och Möller (Engl. Stud. III, 158) 
antaga, att got. iddja vore = skr. dyäjn, Möller (Engl. Stud. LQ, 
159) anser, att ett skr. *adidhäm vore reflekteradt på germ. botten 
af f ht. teia, fe. dide etc. 

Aorist af typen iyvmv, Ärrijv; 

MÖTXER (Engl. Stud. III, 161) vill se en sådan aoristbildning 
i fe. funde < urg. *(e-)fndm, fht. fo?'hta < urg. * (e')frhtén, isl. 
kära < urg. ^fe-Jkuxériy isl. frara < urg. *(e-)fruu'n, isl. oUa < 
uig. *(e')wlpm. Dessa former vore i så fall af alldeles samma bild- 
ning som gr. ifiäXr^Vy i^dvrjv etc. 

T-aorist: 

SiEVERS (P. B. Beitr. IX, 561 fl*.), Möixer (P. B. Beitr. VII, 
457 fl', och Engl. Stud. III, 161 fl*.) och Noreen (Förel. isl. forml. 
v. t. 1887) antaga, att det svaga pret. i germ. språk är ett t-pret, 
af relativt samma byggnad som gr. éXv^tjv, é^Cwv etc. 

S-aorist: 

J. ScHMiDT (K. Z. XXV, 599 f.) anser, att spår af s-aorister 
föreligga i fht. skrirun, skriri af skrian, spiran af splwan. Dessa 
former visa i så fall på ie. stammar *(e') skri-s- *(e-)spi'S-. 

Oothofp (Perf. s. 397 f.) och Brugmanx (Grundriss I, 384) 
ponera, att got tcissun^ isl. visso svara direkt till gr. Xaav < *ftd- 
cav — och sålunda äro en s-aorist. 

Noreen (Förel. isl. forml. v. t. 1887) har framstält den giss- 
ningen, att got. wohSf isl. öx etc. kunde vara en s-aorist reflcJiLte- 
rande ett skr. *avåksam. 4 Anmärkn. till det starka pfeteritum i germ. språk. 

Aorist af typen iXcnov, i(ptfyov: 

v. FiERLiNOER (K. Z. XXVU, 430 ff.) anser, att 2 pers. sing. 
akt. af det starka pret. i vgerm. språk är eu rest af en sådan aorist. 

§4. 

Denna af v. Fierlinger framkastade tanke skulle jag vilja ut- 
vidga därhän, att man uppstalde den möjligheten, att man i det germ. 
starka pret. kunde ega spär af imperfekta och aorister af typerna 
ilecnov, ihnov, iXaxov, ifAolov, ix^va, iq>vv etc., d. v. s. vare sig 
'tematiska' 1. 'otematiska' imperfekta och 'enkla aorister', och detta 
ej blott i 2 pers. sing. i vgerm. språk, utan i alla pers. så i vgerm. 
som got. och nord. språk. 

Då det ej fins någon skilnad i bildningen mellan t. ex. skr. imperf. 
OrV^am och aor. a-sicarn, gr. imperf. (-yqatpov och aor. i-dqaxov 
etc, utan skilnaden mellan imperf. och aor. af dessa typer ligger i 
användningen och betydelsen, och då denna skilnad för de germ. 
språken är likgiltig, eftersom de blott hafva ett enkelt tempus för 
förfluten tid, sä använder jag här nedan tarmen imperfekt-aon^t. 
Då vidare den 'otematiska' konjugationen i germ. språk med få 
undantag uppgått i den 'tematiska', gör jag oj heller någon skilnad 
mellan 'tematiska' och 'otematiska' imperfekt-aorister. 

Innan emellertid denna tanke, att vi i det germ. starka pret. 
äfven kunde ha rester af imperfekt-aorister af den nu angifna ty- 
pen, kan anses sannolik, måste först undersökas, huru dessa imper- 
fekt-aorister klädda i germ. drägt skulle se ut. 

§5. 

Först måste då några ord yttras om augmentet. 

Sannolikt ha vi i ie. urspråket haft augmenterade och oaug- 
menterade former paralella med hvarandra. Det är blott de ind., 
gr. och eran. familjerna, som uppvisa augmenterade former, och i 
dessa familjer finnas oaugmenterade former jämsides med de aug- 
menterade. I itaL språk vet jag intet ftdlt säkert ex. på augment. 
Om augmentet äfven kunde ha vexlande former — ved. åräik etc. 

tyda på ett ie. é må här förbigås. Vanligen åtminstone hade 

augmentet formen e-. 

Körande frågan om augment på germ. botten kunna då föl- 
jande fall tänkas: Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 5 

A). Vi utgå från ie. augmefitlösa former; augmentet ma sak- 
nas af hvilken anledning 8om helst. Det är då sjålf klart; att hela 
frågan om augment i genn. språk forfaller. 

B) Vi utgå frän ie. augmenterade former. 

Vi bortse då från den möjligheten, att augmentet i antevoka- 
lisk ställning kan på ie. 1. forgerm. botten kontraheratfi med föl- 
jande vokal. I så fall foreligger augmentet urg. blott i latent 
form. 

Så ku7ide vara fallet med isl. dt < ie. *e-grf-. 

Augmentet kan då naturligtvis urg. tankas vara tonlöst, beto- 
tuidt 1. bibetonadt. 

I) Augmentet var urg. tonlöst. 

Detta kan vara ett arf från ie. tid, men kan ock bero på yngre 
aksentflyttning. Hvilketdera man antager, är för förevarande fråga 
likgiltigt. Under denna förutsättning kunna 2 fall tänkas: 

a) Det tonlösa augmentet stod i antekofisonanthk ställning. 

I sådant fall bör augmentet förr 1. senare bortfallit. Jag säger 
>förr 1. senare», emedan jag ej vet, när detta bortfall inträffade. 

Att augmentet i denna ställning bortfallit, kan slutas af sådana 
fall som gr. ivc — skr. ni; gr. énC — nc-ét^o), skr. pi-dadliåti; skr. 
adki — skr. dhi-tisthati ; skr. at^a — va-gäkate; gr. dno — lat. po- 
siium; fht. ax — fht. /suo. 

Men detta bortfall är sannolikt ie. och således att föra under 
mom. A. Vidare: flt. idis — isl. d(s; got at-augjan — itt-ögian; 
fht. ge-lmtben — fht. g-louben; got. ga-rax7m — isVg-rayine; got. 
bi-niman — got. b^iauandans; gr. ånoatoXoq — isl. postole. 

Men detta bortfall kan ock delvis vara ie. 

Det tonlösa augmentets bortfall kunde ock vara samtidigt med 
den obetonade reduplikations-stafvelsens bortfall såsom *fefaU > 
fsv. faly men detta är något osäkert, då vi i de germ. reduplika- 
tionslösa starka pret. kunna ha redan ie. reduplikationslösa perf. 
såsom gr. olday skr. véda. Detta bortfall af en obetonad vokal i 
första stafvelsen af ett ord har kanske skett i olika ordgruppcr på 
olika tider, delvis ie., delvis i historisk tid i de germ. språken. 

Af det anförda torde emellertid framgå, att man har rätt att 
antaga, att det tonlösa augmentet i antekonsonantisk ställning bort- 
fallit, låt vara osagdt vid hvilken tid. Kvarstod det, efter att urg. 
obetonadt 2 > I, så har det naturligtvis bortfallit under formen {. 6 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

b) Det tonlösa augmentet stod i antevokaUsk ställning. 

Här naturligtvis förutsatt^ att kontraktion med följande vokal 
i ie. 1. förgerm. tid ej skett 1. att, om en sådan kontraktion skett, 
denna sedan analogiskt upphäfls. 

I denna ställning kan augmentet äfven tankas ha bortfallit. In- 
träffade detta bortfall redan ie., så vore äfven detta mom. att föra 
under mom. A. 

Men tänkbart vore ock, att augmentet i denna ställning i en 
1. annan gestalt kvarstått. 

Vi få sålunda 2 möjligheter: 

a) Det tonlösa augmentet i antevohalisk stäUning har germ. 
bortfallit. 

Härför tala sådana fall som: got. *fra-^t > fr-et; fht. */ra- 
afUi > fr-avili; fht. Hr-bi-tmnan > ir-b-unnan; fht ge-irren > 
g-irren; fht. ge-åxe > g-åxe; got. ^ni-ibai > n-ibai; got. ni aiw 
> fht., flt. n-éo; isl. ^ne-einn > n-einn; fe. ne ähte > n-äkte etc. 

Dessa ex. tyda på, att en obetouad kort vokal före annan vokal 
bortfallit. Samma sak kanske då ock skett, när den obetonade vo- 
kalen ej föregåtts af en konsonant, såsom fallet varit med augmen- 
tet, men något ex. härpå känner jag ej. 

Got. aiauk, aiaik behöfva ej strida häremot, ty ai kan här 
vara betonadt I. beteckna en lång vokal. Skulle augmentet ännu 
ej bortfallit, då urg. obetonadt ^ > *, så har det naturligtvis bort- 
fallit under formen i. 

Emellertid är härmed ej frågan löst. De nu anförda ex. be- 
visa ej, att det tonlösa augmentet i antevokalisk ställning måste ha 
bortfallit. 

Vi öfvergå då till den andra möjligheten. 

j9) Det tonlösa augmentet i antevokalisk ställning har germ. 
i en L annan gestalt kvarstått. 

Om det under denna förutsättning kvarstod oförändradt, då urg. 
obetonadt ^ > I, så måste det naturligtvis då erhållit formen I. 

Vi kunna då få ytterligare 2 faU: 

aa) Tonlöst uddljndande I (é) i antevokalisk ställning öfver- 
går germ. till i. 

Detta vore från fonetisk synpunkt mycket rimligt. 

En sådan öfvergäng kan tänkas ha inträdt såväl urg. som i de 
särskilda germ. språken och den kan i skilda språk ha skett på 
olika tider, kanske t. o. m. inträdt, innan obetonadt i > %. Anmärkiu till det starka preterituro i germ. språk. 7 

F5r att en sådan öfsrergång kunnat ske tala sådana fall som: 
urg. *dömiö > got. donija; got. wai-dedja — tmjar^tnerjaji ; gol. 
aiws — ajiikdups; nord. *eordo > isl. jord; nord. *€aka > fsv. 
iak; fht., flt. éo > flt. gioj nht je. I detta sista ex. utgår j lu* 
en ursprungligen lång betonad vokal; så mycket lättare dä, om 
det utgår ur en ursprungligen kort obetonad. 

Under denna forutsättning bör augmentet: 

1) i fiord. språk 

bartfallOy om denna öfvergång till i skett före det um. bortfallet 
af uddljudande i; 

bortfalla före palatala, men kvarstå före icke palatala vokaler, om 
denna öfvergång skett efter det um. bortfallet af uddljudande j. 
£x. härpå kunna vara isl. jtiko, juso. 

2) I got och vgerm. språk kvarstå såsom i, 

hvarvid i fe. | + 5- > geå-, i ■¥ ö- > geo', | + I- > gS- 1. ^'1-, 
I + u- > (^)iu' 1. ^^3-. 

I vgerm. språk torde visserligen | i inljud alltid bortfallit före 
t (Paul P. B. Beitr. VII, 160 ff.) såsom urg. *framiid(i) > fht. 
fremitf flt. fremid, fe. fremed. Måhända så äfven i got. Härför 
tala sådana fall som urg. *a7istiiix > got anstei^ cte. och sådana 
former som nasjip etc. behöfva ej strida häremot, då de kunna vara 
analogibildningar (nasjip efter nasja, fiasjatid etc. för Ijudlagsenligt 
*fHisip). Men denna lag torde ej gälla för uddljud. Paut^ 1. c 
antager det ej och ex. sådana som got. jiuka, jiukan, jiuleis, flt. 
git, fe. ^ity flt., flhiir. gi (hvilka sista ex. väl på något sätt samman- 
hänga med lit. judu, got. jus, skr. yuydni) tyda på, att uddljudande 
y*- kvarstår got. och vgerm. Fht. jiht^ jihtig, pres. jihit etc, visa 
väl äter ej mycket, dä J- här kan ha analogiskt återkommit xirjehan, 
jah etc. 

|9/?) Tonlöst nddljudande i (S) i antevokalisk ställning kvar^ 
står genn. 

I så fall bör väl förhållandet i allmänhet bli det samma, som 
om i varit betonadt^ hvarom se mom. B, II, b, /?. 

I nord, språk må dock märkas, att augmentet måste behandlas 
på samma sätt som i mom. B, I, b. j9, aa, 1. 

Det vore då tänkbart, att augmentet bildade diftong med föl- 
jande betonade vokal. 

Ett ex. på att ett obetonadt i kan bilda diftong med en föl- 8 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

jande betonad vokal är kanske fht. /eor, /ior, flt. fior. le. *qetuä'res 
> skr. cat våras ger oss urg. *fidicérijs, hvaraf got. fidwar^). 

De vgerm. formerna utgå frän en form *fiwor' utan d. Om 
w bortföll framför ö (Köoel P. B. Beitr. IX, 513, Bbaune AhA 
Gr. § 107, Anm. 1.) såsom *lewöno > fht. leofio, *frawöno > fht. 
frönOj *hwösto > fht. huosto, swöU > fht. sucxi, twö > fht. zö, 
så kunde ock fht *fiwöri ha blifvit fiori. I sä fall är diftongen 
io i detta ord uppkommen genom hiatus af ursprungligt i + 4 ^^^ 
behandlas dock alldeles som den ur ie. eu uppkomna diftongen. 
Jfr Otfr. fiar, Notk. fier etc. 

Till sist må anmärkas, att hela mom. B, I, b) är faktiskt af 
ringa betydelse, dä på vokal börjande starka verb i germ. språk 
äro relät. fåtaHga. 

På grund af den ie. afljudslagen, att obetonadt e bortfaller ie., 
torde dessutom hela mom. B, I vara att föra under mom. A, men 
som i så fall augmentet lätt kunnat analogiskt återställas, har jag 
ansett detta faU ej böra så enkelt affardas. 

II) Augmentet var urg. betmiadt 

Inträdde aksentfl}itning i ui^. 1. särspråklig tid, så kan detta 
mom. komma att sammanfalla med mom. B, I. 

Förblef åter augmentet betonadt, så må först märkas, att det 
urg. måste fa vcxelformerna é- och i- på grund af det urg. i- 
omljudet> allteftersom följande vokal var i 1. icke. 

Under denna förutsättning kunna naturligtvis äfven 2 fall 
tänkas: 

a) Det betonade augmentet stod i antekonsonantisk ställning. 

Här bör augmentet äfven i yngre germ. språk kvarstå, men 
genom inflytande från de talrika augmentlösa formerna i verbets öf- 
riga tempora och modi äfvensom från imperfekt-aoristens egen opt. 
(och imperat.) kan augmentet lätt ha bortanalogiserats. 1) Man väntar visserligen ett ^hwidvoériz. Eluobs förklaring (P. B. Beitr. 
XI, 560) af det uddijadande /- synes mig ej fullt öfvertygande. Det faller 
mig in, att man här kunde ha en ie. vezling af 2- och p-. Se g blir som be- 
kant i gr. i vissa fall tt, i osk. och umbr. regelbundet p etc. Kanske dä re- 
dan ie. q kan ha blifvit p 1. vice versa. Härför kunna tala sädana ex. som 
lat. aqua^ got. ahwa — skr. åpas^ lat. amniSy fe. öfer; lat. coquo — skr. pdcati, 
fsl. peka; got. ^et^ — lat. tempw; gr. Xixos — lat. lupus; lat. qitinque — 
8kr. pdhca etc. Kanske dä äfven skr. ctUvårcis, brit. petuar etc. — got. fidwor. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 9 

En rest af augmentet kanske föreligger i got. iddja (se ofvan 
§ 3), som i så fall vore att uppdela v-ddja, Augmentet kunde 
sarskildt i detta pret. lått bevaras såsom varande en isolerad form^ 
i hvilken augmentet kunde fattas såsom hörande till rotstafvelsen. 

b) Det betonade augmentet stod i antevokalisk ställning. 

Har då naturligtvis åfven förutsatt^ att kontraktion med föl- 
jande vokal i ie. 1. forgerm. tid ej skett 1. att, om en sådan kon- 
traktion intradti denna sedan analogiskt upphäfls. 

Afven i detta fall bör augmentet kvarstå, men kan af samma 
skäl som i mom. B, U, a) blifvit bortanalogiseradt. Em rest af det 
betonade augmentet i antevokalisk ställning kunna vi ha i got. 
aiauk, aiaik. 

Förutsatt att augmentet ej af en 1. annan anledning blef bort- 
analogiseradt> kunna hår 2 möjligheter tänkas: 

a) Det betonade augmentet S, I har förr L senare öfvergått 
HUi. 

I så fall blir forhållandet det samma som i jnom. B, I, b, p, aa. 

P) Det betonade augmentet kvarstår såsom 2-, I-. 

I så fall bör det behandlas efter lagarna för hiatus i de germ. 
språken, altså: 

1) Före palatal vokal kontraheras med den samma; så åtmui- 
stone i nord., ffris. och fe.: jfr isl. *lee > le, fsv. part ^sehit > set, 
north. *tehen > ten, *sihid > sid, flFris. eskehen > eskm etc. 

2) Före icke-palatal vokal: 

Här böra i allmänhet augmentet och den följande icke-palatala 
vokalen kvarstå mer 1. mindre oförändrade, låt vara osagdt i hvad 
mån de bilda verklig hiatus fördelade på skilda stafvelser 1. sam- 
mansmälta till en diftong. Jfr got. pres. opt. slau, niu; fht. sehan 
> sean, kneo, driu; flt. thria, thriu, ireo; ffris. *tehan > tian, thriu; 
fsv. sen, pria, kneum etc. 

Märkas må blott, att i got, kunde ett parasitiskt j inträda 
mellan augmentet och den följande vokalen såsom i prija, sijum 
etc Likaså i fsv. såsom t. ex. seia. 

I isl.'fno, måste dock augmentet öfvei^å till j före den följande 
icke-palatala vokalen. 

Jfr isL *séa > sjd, *knéom > knjöm, *prtu > prju. 

Vi kunde ha en rest af augmentet äfven i detta fall i isl. juko, 
juso. 10 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Och i fe, bör augmentet med följande icke-palatal vokal kon- 
traheras till eö, tö, ed. 

Jfr *sehon > sedn; *tweko > tweö; *driju > dreö; *fnjoe > 
vsax. freöf ps. fredy north. frie; *fehas > north. feäs. 

En rest af augmentet kunde då ligga i fe. eöde, edde = got. 
iddja. 

Hela detta mom. är för öfrigt af samma skäl som mom. B^ I^ 
b) af ringa praktisk betydelse. 

III) Augmentet var urg, bibetonadt 

Detta fall torde ej närmare behofva utföras^ då de lagar, som 
skulle kunna tänkas gälla för augmentets behandling imder denna 
förutsättning, redan äro^ så vidt jag kan se, upptagna i mom. B, I 
och B, n. 

Af det nu anförda följer^ att i antevokalisk ställning torde aug- 
mentet ofla blott kunna finnas kvar i en mer 1. mindre latent form, 
hvarigenom det dock äfven lättare kan ha bevarats, ty det bildade 
då ingen egen stafvelse^ utan förändrade blott på ett 1. annat sätt 
verbformens uddljud, hvadan förhållandet mellan augmcntcrade och 
augmendosa former blefve i viss mån analogt med t. ex. isl. etr — dt, 
nsv. stjäl — stal etc. 

Och af den nu gifna utredningen rörande augmentets behand- 
ling på germ. botten torde framgå, att äfven om man utgår från ie. 
augmenterade former^ man blott i ett 1. annat fall kan vänta att 
finna augmentet på germ. botten bevaradt, företrädesvis i mer 1. 
mindre latent form. 

Relativt olika kunde visserligen förhållandet blifva, om vi ut- 
ginge från att augmentet ie. hafb formen é, men^ som ofvan nämts, 
förbigå vi detta fall såsom varande för sällsynt för att kunna vara 
af någon betydelse. 

Vi fasta på grund af det i denna § anförda i den följande fram- 
ställningen ej något afseende vid augmentet. 

§ 6. 

En annan fråga är: hvar låg aksenten urg. i dessa imperfekt- 
aorister? 

Vi ha i föregående framställning ant^t såsom blott aprioriska 
möjligheter, att augmentet urg. var antingen tonlöst, bctonadt 1. bi- 
betonadt^ Låt oss nu behandla frågan^ hvar aksenten låg så i aug- 
menterade som oaugmenterade former. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 11 

Då i augmenterade former i skr. aksenten undantagslöst hvilar 
på augmentet och likaså i gr.^ så vidt detta är möjligt for de spe- 
cielt gr. aksentlagama^ är det sannolikt^ att i augmenterade former 
aksenten äfven le. låg på augmentet 

Då kan naturligtvis i augmenterade former aksenten äfven urg. 
legat på augmentet. 

Men tänkbart är ock, att augmentet — vare sig i ie., fSrgerm. 
1. urg. tid — varit 1. blifvit obetonadt^ hvadan aksenten hvilat på 
rotstafvelsen 1. ändeisen; 

Och detta måste naturligtvis alltid vara händelsen i oaugmen- 
terade former. 

Låg i dessa fall aksenten på rotstafvelsen 1. på ändclsen? 

I imperfekt-aorister af typen iXeinov, d. v. s. i imperfekt- 
aorister, där rotstafvelsen uppvisar det normala afljudsstadict; bör 
apriori sedt aksenten hvilat på rotstafvelsen. 

Så är ock fallet i gr. och skr., t. ex. gr. imperf. revxe, skr. 
imperf. bödhat, värdhatn, Vaorist^ särat. Sannolikt då äfven urg. 

I imperfekt-aorister af typen ihnovj d. v. s. i impcrfekt-aorister^ 
där rotstafvelsen uppvisar det svaga afljudsstadiet^ bör åter apriori 
sedt aksenten hvilat på ändeisen. 

Sä var väl ock ursprungligen förhållandet i gr. och skr., t. ei. 
gr. imperat. akt. aoristi secundi Xa^é, Idé; imperat. med., inf. och 
part akt. och med. aoristi sccundi såsom tvnov, fiaXovy hnelv, Xi- 
naiv etc; skr. imperf. srjdSf srjät, tirånta; aor. 7'uhd7n, blivjdt, viddt, 
viddnta, konj. v^idåsiy opt. i^idéjiam, imperat rt(Mta7n, viddtam etc. 

Men genom en senare — i ie. 1. särspråklig tid — inträdd 
aksentflyttning har rotstafvelsen icke sällan blifvit betonad såsom 
t. ex. i gr. alla former af aoristus secundus utom de ofvan namda; 
så t, ox. ind. Xinov, y>vy€v, xvd-e, xvxo; skr. aor. ruhat^ risat. Då 
kan äfven i dessa imperfekt-aorister aksenten kanske redan ie. 
åtminstone förgenn. ha legat på rotstafvelsen; således äfven urg. 

Och till en sådan aksentflyttning kan analogien med imperfekt- 
aorister af typen (Xetnov ha bidragit. 

Förhållandet mellan imperfekt-aorister af typen iXcnov och af 
typen iXecnov bör väl i det hela varit det samma som mellan aorist- 
och imperfekt-presentia, hvilka båda grupper ha sanmia ändelser, 
af hvilka flere säkert tyda på rotbetoning, ett forhållande som hos 
aorist-presentia kan bero dels på aksentflyttning före Vernerska la- 
gen, dels på ren analogi efter de talrika imperfektrpresentia. 12 Aninärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Af det DU anförda följer: 

att i augmenterade former aksenten urg. sannolikt legat pä 
augmentet; 

att i augmentlösa former: 

af imperfekt-aorister af typen iXemov aksenten legat pä rot- 
stafvelsen ; af imperfekt-aorister af typen ikinov kan aksenten 
äfven ha legat pä rotstafvelsen^ och låg än aksenten i dessa imper- 
fekt-aorister pä ändelsen, kunna de analogiskt ha antagit de rotbe- 
tonade imperfekt-aoristemas ändelser. 

Yi kunna således betrakta ändelsema såsom (i allmänhet) obe- 
tonade, 

§7. 

Pä gnmd af den i gr. och skr. faktiskt föreliggande böjningen 
af dessa imperfekt-aorister: Sing. 1 


g*' 


i-ågaxov 


skr. 


d-dr^-am 


„ 2 
i-ågaxeg 
d-dr^as 


„ 3 
i-ÖQUxe 
d-droat 


Plur. 1 
é-ÖQUxofiev 
d-drftäma 


,, 2 
é'dqdxeie 
d-dr(;ata 


„ 3 
i-åqaxov 
d'dr^an(t), torde följande ie. paradigma med st^r sannolikhet kunna uppställas : 

Sing. 1 *e-drk^om Plur. 1 *C'drk^6m . . *) 

„ 2 H-drk^es „ 2 *e'drkiete 

„ 3 *e-drhiet „ 3 ^e-drkiont I) Slutljudet i den ie. sekundär-äudelsen för I pers. plur. akt. vill jag 
ej uppkoDStruera, då det synes mig vara oklart, huru det lydt. Se Bbugmann 
Morpb. Uot. I, 151 ff. På grund af gr. id^dno/Åty = skr. ddrgäma kunde man 

tanka pä en afljudsvezling -en — .n. Å andra sidan kunde -v i gr. tänkas 
vara något sekundärt ocb vi hade att identifiera gr. td^dnofii-\'V med skr. 
ådr^äma > ie. *edrk^6me* För denna uppfattning talar kanske 1 pers. plur. 
akt. perf. skr. '(i)md < ie. ^-(djmé. Vidare tycks den s. k. tematiska vokalen 
i denna form vara oklar. Aksepterar man ej den Brugmann-Osthoffska teorin 
om att ie. O > skr. ä i öppen staf velse, så kunde man väl med J. Schmidt 
(K. Z. XXV, 7) förklara skr. 1 pers. plur. pres. akt. bhårämas såsom analogi 
efter 1 pers. sing. pres. akt. ^bhdrä = gr. tfl^tn^ men härmed tycks mig ej 
mycket vunnet, då man i så fall väl för t. ex. 1 pers. plur. imperf. akt. skr. 
åvtgåma finge antaga, att efter 1 sing. pres. *vigå bildats 1 plur. pres. vikarnas 
och efter denna form 1 plur. imperf. åvigäma i stället för Ijudlagseniigt 
1 plor. pres. ^w^^dmaSt I plur. imperf. *åingcma, en analogi som torde vara Anmärktt. till det starka preteritum i geriki. 6präk. lä 

Jag har här utelemnat dualformema såsom varande af foga 
betydelse for dessa imperfekt-aoristers fomier i genn. språk. 

Vilja vi nu kläda detta ie. paradigma i urg. drägt^ 
hvarvid \d enligt ofvan anförda skäl utelemna augmentet och be- 
trakta ändelsema såsom obetonade^ 
så må observeras^ att vi: 

/ 1 sing., 1 oeh 3 plur, böra, så indt ske kan, urg. Jia a-omljvd i 
rotsiafvelsen; 

i 2 (och 3) sing, och 2 plur,, så vidt ske kan, urg. I, särspråkligt 
ha i^omljud i rotsiafvelsen. 

Vid uppställandet af detta urg. paradigma lemnar jag oafgjordt, 
om ie. o i obetonad ställning med undantag f5re né redan urg. of- 
vergått till ä 1. icke. Hvilketdera man antager är för följande para- 
digmata likgiltigt. För enkelhetens skull ansätter jag a. 

Taga vi nu såsom ex. 2 imperfekt-aorister, hvilka i gr. drägt 
skulle heta *ixXev^ov och *lxXvfiov, f& vi följande urg. paradigma: 

Sing. 1 *fileopafn), *hlopa(n) 

„ 2 ^hliupix, ^hlupix 

„ 3 *hiiup(t), ^hlup(i). 

Jag sätter ändeisen i 3 pers. sing. i paren tes, då jag ej vet, 
om -I i denna ställning skulle apokoperas 1. icke. 

Ett ex. på att -4 i denna ställning urg. kvarstått föreligger 
kanske i det fe. hcek. På grund af fe. liceled, flt. hdith, f ht helid 
anser jag detta vara en ie. ^-stam, hvars böjning varit: 

nom. sing. ie. ^kalit > urg. ^hali 
gen. „ „ *kalitos > „ *halidox. 

Den asigmatiska nom. sing. häraf kan då föreligga i fe. h^le, 
under det att hceled ete. äro nybildningar ur de obl. kasus. Denna 
nom. sing. *hali har sedan ombildats till ^lialix genom analogi efler 
de mask. i-stammarna, hvarigenom böjningen fiair — haler i iel. 
förklaras. Men då kan äfven fe. hcele utgå ur ett urg. *halix, 
hvadan ex. osäkert. något lAngsökt. Enklast är rftl att ponera, det vi h&r ha det i så många 
andra fall föreliggande afljndet ö — ö och sålunda haft ie. vezelformer *edrk^om . • 
och ^edrk^ötn . . På gmnd af gr. narijQ — ivnattu^ etc. vore ock frestande 
att antaga, det skr. bhdrämas ntgår nr ett ie. *hhéröme8y men skr. vigåmfu nr 
ett ie. *mk^ime8. l4 Anmärkn. till det starka preteritum i geitn. språk. 

Rörande bortfall af urg. slutljudaiide obetonadt i fe) må mär- 
kas, att 
mot ett sådant bortfall tala sådana fall som: 

1) fht, fe. mer i = lat. mare, neutr. i-stam (i fe. 7?iask.); flt, 
fe. meni, neutr. /-stam (i fe. mask), men kanske ursprungligen jo- 
stam? 

2) urn. Kragehulspjutspetsen [ii7isa\lt, neutr. af en adjektiv i- 
stam, for så vidt en af Buggk framstald gissning är riktig. I så 
fall = gr. lÖQc, skr. ^ci. 

3) Dat. sing. isl. fe&r = gr. na^qi, dar i-omljudet visar, att det 
slutande i länge kvarstått, men ex. osäkert, då i här kan ha varit 
betonadt. Sak samma med dat. sing. fe. fet - gr. *nwdC etc. 

4) Dat. sing. fe. pcené, hwcbm, hvilka jag fattar såsom ie. soc. 
sing. *toimi, *qoimi på grund af fsl. téml. Biformerna påm, htcäm 
kunna vara analoga. 

5) 2 och 3 pers. sing. pres. ps. does, ps. och north. döedy vsax, 
des, did < ie. *dhöst, *dhöti. 1 pers, sing. pres. ps. och north. döm 
saknar dock i-omljud. 

6) Imperat. sing. fht. tvird = lat verte, nim - gr. véjue, flt. 
Mlp, Ljudlagsenligt vore väl fht *nimi och 7iim är väl analogi 
efter tdrd etc. 

7) MÖIJJ5R (P. B. Beitr. VIT, 475 noten) påvisar, att lu^. en- 
stafviga ord förlänga vokalen såsom isl. pn = lat tu. På samma 
sätt fe. le, nht. dial. eich = lat ^go; fe. ön = gr. äva; fsv. axif, nsv. 
åf = gr. åno; fht. mik, nht. dial. meich = gr. fxéye etc. 

Men i så fall borde vi ock ha i pret sing. isl. *gdf, *bdr etc. 
De faktiskt föreliggande formerna isl. gaf, bar etc. tala således för, 
att åtminstone i älsta ui^. tiden någon apokope i dessa pret. ej 
skett. (NoREEN, Förel. urg. vokall. v.t. 1886). För en sådan urg. 
apokope kunde visserligen å andra sidan sådana pret. som isl. ät, 
ä. nsv. såt etc. tala, men dessa torde vara att förklara på annat sätt 
Se nedan § 18. # 

För ett sådant bortfall tala åter sådana fall som: 

1) 3 pers. sing. perf. um. Tanumstenen tvås, Istabystenen wa- 
rait, Fonnåsspännet aih, Stentoftenstenen gaf, fe. wees, uåt etc. (utxm 
i-omljud) = gr. olde etc. (hvartill kunna bifogas 1 pers. sing. perf. 
um. Reidstadstenen un-nam, Björketorpstenen falaii = gr. olda etc.). 

2) 1 pers. sing. pres. ps. och north. dom < ie. *dhömL 

3) Imperat. sing. i genn. språk med undantag af, så vidt jag Anmärkn. till det starka preteritum i gertto. språk. lö 

vet, blott fht. och flt. såsom fe. help^ ber, isl. gef, nem etc. Dock 
kunde detta bero på analogi och sådana ex. som fsv. ni/tn vara 
Ijadlagseiiliga. 

Rörande frågan om apokope af kort vokal se för öfrigt Paul 
P. B. Beitr. IV, 468 ff.; VI, 124 ff.; SmvERS P. B. Beitr. V, 120 
ff ; Möu^R, P. B. Beitr. VII, 475, noten. Enligt Noreen (Forel. 
ui^. vokall. v.t. 1886) skuUe kanske kort vokal urg. apokoperats 
sä i öppen som sluten stafvelse, om både ultima och penultima voro 
obetonade. 

Kort slutljudande vokal har måhända behandlats olika, om den 
varit bibetonad 1. tonlös. Vidare torde den kanske förr apokoperats, 
om föregående stafvelse varit obetonad, än om den varit betonad. 

Om det slutljudandc -?- i 3 pers, sing. af dessa imperfekt- 
aorister bör anses urg. 1. särspråkligt kvarstått, bör naturligtvis i 
rotstafvelsen /-omljud urg. 1. särspråkligt, så vidt ske kan, inträda, 
i motsatt faU icke. 

I de följande paradigmata antager jag, att det slutljudande i 
i 3 pers. sing. kvarstått urg. och särspråkligt med erkännande af 
det osäkra i detta antagande. 

Plur. 1 *hleap6m . ., *hlopam . . 

„ 2 *kliupid(i), *hlupid(i). 

Förhållandet rörande det slutljudande i i 2 pers. plur. är na- 
turligtvis alldeles det samma som med 3 och 2 pers. sing. och 2 
pers. plur. pres. I^t vara osagdt, när det apokoperats; i de skilda 
germ. språken är det alltid borta. 

Plur, 3 Vileopan, *hlopan. 

Denna urg. böjning bör i got , fht., flt., fe., isl. och fsv. reflek- 
teras på följande sätt: 

Got. 

Sing. 1 *klmpf *hlup. Jfr ack. sing. umlf, dag. 

Sing. 2 *hliups, *hlups. Jfr nom. sing. gasts, staps. 

Sing. 3 Vdiupf *hlup. Jfr neutr. nom. sing. af en adjektiv i- 
stam kram; imperat sing. biup, nim. 

Plur. 1 ^hliupaniy *hiupam. Jfr 1 pers. plur. pret. nemttm, 
tvitum, 

Plur. 2 *hliupip, *hlupip. Jfr 2 pers. plur. pres. tcairpip, nimip, 

Plur. 3 *hliupanj *hlupan. Jfr 3 pers, plur. pret. neniun^ mtun^ 

Fht. 

Sing. 1 *liof, *lof. Jfr ack. sing. geist^ tag. 16 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. spräk« 

Sing. 2 *Uufy ^Itiffi, Jfr nom. sing. gtistj mm, 

Sing. 3 ♦&'«//) *luffi. Jfr imperat sing. tcird, nom. sing. meri. 

Plur. 1 *liofum, ^loffum. Jfr 1 pers. plur. pret nåmum, 

skulum. 
Plur. 2 *liufit, *luffit. Jfr 2 pers. plur. pres. fleohet, eim- 

britt ferit (Monsee-Fragm.). 
Plur. 3 Hiofarij ^loffan. Jfr 3 pers. plur. pret, näfnun, shdun, 

Flt. 

Sing. 1 ^hliopy ^hlop. Jfr ack. sing. gést^ dag. 

Sing. 2 *hliup, ^hlupi. Jfr nom, sing. gast, wini, kete. 

Sing. 3 ^hliup, *hlupi. Jfr imperat. sing. hilp, nom. sing. meri 

(i flt. /i?w., men ursprungligen neutr.). 
Plor. 1 ^hUopun, ^hlopun. Jfr 1 pers. plur. pret. quämun, 

shdun, I älsta tiden väl ^hliopum, *hlopum. Jfr Sax. 

Dopl. dat. sing. allum, dat. plur. tperkumy tmholdum, 
Plur. 2 *hliupid, *hlupid. Jfr 3 pers. sing. pres. vrirdid, 

»prikid. 
Plur. 3 ^hHopatiy ^hhpan. Jfr 3 pers. plur. pret. fmirdun, skulun. 

Fe. 

Sing. 1 *hle6p, *hhp. Jfr ack. sing. dötn, d(e^. 

Sing. 2 "^hliép, *hlype. Jfr nom. sing. u/ymiy bi^yne, sige. 

Sing. 3 *hltép, *hlype. Jfr imperat. sing. //€//? (kanske Ijud- 
lagsenligt *hilp), nom. sing. h€Bley fnere. 

Plur. 1 *?ileöpum, *hlopum. Jfr dat. sing. mask. och neutr. jö- 
rfiwf, hwatum, 

Plur. 2 '^hliéped, *hlyped. 

Så skulle väl de Ijudlagsenliga formerna lyda. I älsta fe. före- 
kommer faktiskt ändeisen -«rf, -ed i 3 pers. sing. pres., hvilken väl 
är Ijudlagsenlig. Men då 3 pers. sing. pres. i regeln ändas på -idf 
-ed t. ex. hilped, hiredy borde kanske i detta ponerade fe. paradigma 
^hliéped, *Myped ansattas, hvilka naturligtvis blifva Ijudlagsenliga, 
om man antager, att ändeisen varit betonad. 

Plur, 3 *hte6pan, *hlopan. Jfr 3 pers. plur. pret bcsdofi, dnigon. 

IsL 

Sing. 1 *hljöp, *hlop. Jfr ack. sinp^. ulf, dag. 
Sing. 2 *hly'pr, *hlupr. Jfr nom. plur. nétr, nom. sing. matr, 
Sing. 3 *hly*p, ^klup. Jfr neutr. sing. af en adjektiv ^-stam 
hreiN Sth. Hom. (väl skriffcl föi- hrein)\ ack. sing. mar Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 17 

. = lat. néare (i isl. maslcy men urspningl. neutr.); impcrat. 

sing. skjöty far; adv. fraiHy hvilken fomi väl är den Mosa 

sing. neutralfomien af frawVj som pä grund af fe. fren^e 

väl är en /-stam. 
Pliir. 1 *hlj6poni, VUopmn, Jfr 1 pers. plur. pret gpYofUy sktäoni, 
Plur. 2 Vily'ped, Hlyped, Jfr 2 pers. plur. pres. skjökdj farrd 

(väl Ijudlagsenligt. *skyted, *fered). 
Plur. 3. Hljöpaj *hlopa. Jfr 3 pers. plur. pret. gpYoy shito. 

Fsv. 

Sing. 1 Hiopj *hp. Dä diftongen io = isl. jo, ehuru sällsynt, 

dock finnes i fsv. (t. ex. skiottP/r), ansätter jag Hiop. Jfr 

ack. sing. stejiy dagh, 
Sing. 2 HypcBr, ^lupcer. Jfr nom. plur. ruBtar, nom. sing. staper. 
Sing. 3 *///;;, Vup. Jfr impcrat. sing. halt, far, 7iimj adv. fram, 
Plur. 1 *h'opi47?iy *lopHm. Jfr. 1 pers. plur. pret. tokum, bufniw. 
Plur. 2 *liupuiy *bipin. Jfr 2 pers. plur. pret. .vo/vw, shiHn, 

Jag ansätter så dessa former, emedan 2 pers. plur. i fsv. 

alltid har den ctymologiskt oklara ändeisen -/w, hvilken i 

intet fall torde kunna bevisas ha verkat i-omljud. Strängt 

Ijudlagsenligt vore åter *lypip, ^lypip- 
Plur. 3 *liopaj *lopa. Jfr 3 pers. plur. pret. liioldu, ptiiu. 
Vi anteckna i sammanhang med de nu anförda paradigmata, 
att pä grund af dessa, imperfekt-aoristers byggnad 'någon afljmJs- 
rexling mellan sing. och plnr. i de samma ej kan förekomma. 

Opt. af dessa imperfekt-aorister kommer naturligtvis i afseende 
pä ändelsema att sammanfalla med pres. opt. 

Den i gr. och skr. ftreliggande böjningen Unoinij Xtnoigy 
ridéyam, ridés etc. är fullkomligt identisk med böjningen af opt. 
pre«. {kacnotpcj XeCnocgy hhdreyam, bhdves etc.). Samma förhållande 
mäste dä ega rum i de germ. språken. 

Opt. af dessa imperfekt-aorister bör således ha hetat got. hlhi- 
pan, hliupats, hliupai etc. ; hlnpan, hlnpais, hlnpai etc. o. s. v. 

Vi anteckna i anledning häraf, atf i opt af dessa imperfekt- 
aorister kan aldrig nåcfot i-omljnd inträda. 

§ 9- 
På grund af perfektets ändelser: 

/>. .* 1 sing. -a (OsTHOFF Perfekt, s. Gl), 2 sing. -thoy 3 sing. 

-^, 1 plur. -(a)nipf 2 pl. ? (gr. -re, skr. -n), 3 plur. -w/, -yt; 

LJrnrngttedt : Anm. till det starka pret. etr. 2 18 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

urg.: 1 sing. (-a)^ 2 sing. -^(a) > -t fa), 3 sing. (-e, -i), 1 plur. 
-um, 2 plur. -udy -«/;&?, 3 plur. -mi, 

kan i plur. af perf. aldrig a-ofnljud tirg., ej heller i-omljud 
urg. 1. särspråkligt inträda. (Ändeisen i 2 pers. plur. är väl ie. 

oklar, men nrg. ha vi -tid (-^ip^O- ^^^ g^^- "^Py ^'^^- ''*^> ^^^- ■^^)- 
I sing. tyckas de slutljudande vokalerna -a, -e mycket tidigt 
ha bortfallit (se ofvan § 7), hvadan ej heller i sing. af perf. a- 
omljud urg. I i-omljud urg. i särspråkligt tärde ha inträdt. 

Af det ie. perfekt^ts böjning, såsom denna faktiskt foreligger i 
skr. och åtminstone i några rester i gr., följer vidare, att det germ. 
perf bör uppvisa en afljudsvexUng meUan sing. och diutl-plur. 
(-med.), h vilket ock är forhållandet. 

Opt. af det ie. perf. var ^otematiskt' bildad, hvilket franigår af 
sådana former som gr. letkaitj, skr. jagamyäm, baöhUyåt, säsahyäma 
etc , hvaraf följer, att opt. perf i germ. språk bör, så vidt ske ka?/, 
uppm^a i'0?nljud', hvilket ock, åtminstone ofta, är törhåUandet. 

§ 10. 

Då de germ. språken blott ega ett enkelt tempus for förfluten 
tid och då detta tempus i de starka verben åtminstone i de flesta 
fall utgår ur det ie. perf., visar ock det starka germ. pret., såsom 
nu nämts, i sin böjning en reflex af det ie. perfektets ändelsor. 

En imperfekt-aorist af de ofvan onmämda typerna skulle äter 
(enligt §§ 7 och 8) visa ändelser, som mer 1. mindre öfverenstämde 
delvis med ändelsenia i pres., delvis med ändelsenia i perf. 

SkuUe nu i germ. språk sådana imperfekt-aorister ha funnits, 
så egde de naturligtvis preterital betydelse. Det är då ytterst an- 
tagligt, att dessa imperfekt-aorister i anseende till sina ändelser an- 
slutit sig till de vida talrikare perfekta^ med hvilka de i detta hän- 
seende redan delvis öfverensstämde. Förhållandet vore relät, lik- 
artadt med att den lat. s-aoristen dixi delvis i böjningen rättat sig 
efter perf. tetigi etc. 

Härmed naturligtvis ej nekadt, att i ett 1. annat fall de ur- 
sprungliga ändelsema i dessa imperfekt-aorister kunnat bevaras. 

Häraf följer dock ej, att dessa imperfekt-aorister så fullständigt 
skulle sammanfallit med perf, att de ej, åtminstone i vissa fall, 
kunna skiljas från det samma. 

Såsom relät, säkra kriterier på dessa imperfekt-aorister torde 
nämligen kimna anföras tillvaron af a-omljud 1. /-omljud samt bri- Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 19 

sten pä afljudsvexling mellan sing. och dual.-plur., oafsedt bristen 
på i-omljud i opt. och rot vokalens afljudsstadiuni. (Se ofvan §§ 
7, 8, 9). 

Af hvad i detta kap. anförts, anser jag således framgå, att man 
är berättigad att tills vidare lata det vara en öppen fråga, hiunivida ej 
rotvokalen i det ie. perf. i akt. sing kunnat vara af vexlande kvan- 
titet (och afljud) och huruvida ej det starka gerni. pret. äfven kan 
vara en ättling af imperfekt-aorister af de ofvan berörda typerna. 

Eft<*r dessa inledande betraktelser öfvergä vi till att närmare 
behandla vårt ämne. Kap. IL 

Afljud i baser af formeln 

]/(-) (X) 5- X (X) (-). 

§ 11. 

Innan vi företaga någon speoiel undersökning rörande vissa 
preterital-bildningar hos starka verb i gorm. språk, må vi först for 
(len följande framställningens skuU sysselsätta oss något med det 
ie. afljudet. 

För att emellertid ej uppehålla oss längre härmed än nödvän- 
digt, inskränker jag mig här till att behandla blott de afljud, jag 
anser kunna förekomma i baser af den nu angifna formeln. 

Och af detta skäl ingår jag ej heller vare sig på någon utför- 
ligare motivering af min egen åsigt eller på någon kritik af andras 
asigter rörande afljudet, synnerligast som jag anser, att lien enda 
egentliga motiveringen för 1. kritiken af en åsigt i detta häseende 
ligger 1 anförande af exempelsamlingar, hvadan jag här endast i 
korthet framställer och med ex. söker belysa min egen uppfattning 
i denna fråga. 

Då den enda definiticmen af afljudet, som j)å s|)räkvet(!nska- 
pens nuvarande ståndpunkt kan gifvas, enligt min mening är den, 20 Anmärkn. till det starka preteritum i germ språk. 

att afljnd är en från ie. till härstammande så kvalitativ som krati^ 
titativ vokalvexling, hvars orsaker ätminstane till största delen äro 
fyllkmn ligt obekan ta ; 

så anser jag, att häraf genast kan dragas den slutsatsen, att 
från rent ayri<yrisk synpnnkt kunna på ie. Iwtten tänkas ha funnits 
hvilka så kvalitativa som kvantitatit^a vexlingar som heht mellan 
hinlka vokaler som helst. 

Och endast genom en aposteriorisk undersökning af det mate- 
rial, de ie. språken i detta hänseende kunna erbjuda, kan relativt 
bestämmas, hvilka vokalvexlingar i le. tid verkligen f(>refunnits. 

Detta som sagdt endast relativt, ty dä det blott är gcn<mi en 
induktiv slutledning ur de skilda ie. språken vi kunna komma till 
någon kunskap om det ie. urspråkets vokaler, så kunna de vokaler, 
vi pä denna grund antaga ha funnits i detta språk, blott vara ut- 
tryck for, huru det ie. vokalsystemet ter sig för oss, blott vara ett 
»Ding fur uns», under det att vi naturligtvis ej kunna veta, hvilka 
och huru många vokaler och vokalnyanser dessa af oss pouerade 
ie. vokaler kunna i det ie. urspråket tänkas mot«^vara, all den stund 
det verkliga ie. vokalsystemet för oss måste vara ett »Ding au 
sich». 

Jag sade, att orsakerna till det ie. afljudet åtminstone till största 
delen äro obekanta,. Så måste det ock vara, ty orsakerna till vokal- 
vexlingar i ett språk, som vi endast indirekt kunna sluta oss till 
ha existerat och som tills vidare åtminstone saknar all historia och 
står utan några samtida 1. äldre slägtspråk, kunna naturligtvis tänkas 
vara af hvilken tänkbar art som helst. 

Rörande orsakerna till det ie. afljudet anser jag därför endast 
följande punkter vara i någon mån kända: 

1) I obetonad ställning har en vokal under vissa förhållanden 
reducerats till en irrationell vokal, under vissa förhållanden bortfallit. 

Jag betecknar den reducerade irrationella vokalen med j, vo- 
kalens fullkomliga bortfall med '^. 

Den irrationela vokalen kan ha antagit ett vidstående ljuds 
klangfärg och specielt med vidstående i och u har den assimilerats 
till i, ii och u, u^. 

Vid vokalens fullkomliga bortfall har en vidstående halfvokal, 
likvida och nasal blifvit stafvelsebildande. Härmed ej sagdt, att ej 
dy t, il samt stafvelsebildande likvida och nasal äfven pä andra sätt 
i ie. urspråket kunna ha uppkomnnt oi^h förefunnits. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 21 

2) Sannolikt har lång vokal ursprungligen ej funnits före långt 
medljud 1. före flera medljud. 

3) Möjligen har det kvalitativa afljudet e - 6 åtminstone i 
Dägon mån verkats af olika grader af — musikalisk 1. exspiratorisk 
— aksent. Jfr gr. rratiJQ — evndrwQy r^egxu — TévQoqia. 

Enligt hvad nu yttrats kan således termen afljudsserie for mig 
endast betyda det, att då man i vissa ord 1. ordformer finner en 
viss från ie. tid härstammande vokalvexling, man kan vänta att i 
vissa andra ord 1. ordformer finna samma vokalvexling mer 1. mindre 
fullständigt upprepad, men att detta ingalunda behöfver vara fallet. 

Och ju mera sällsynt och ju mindre spridd en viss vokalvex- 
ling, hvilken synes härstamma frän ie. tid, tyckes vara, desto större 
((annolikhct i allmänhet för, att den är uppkommen på särspråklig 
botten i de skilda ie. språken ; ju mindre sällsynt och ju mera s})ridd 
åter en sådan vokalvexling synes vara, desto större sannolikhet i 
allmänhet for, att den är uppkommen i det ie. urspråket, d. v. s 
är afljud. Hvad som kan anses vara afljud 1. icke, blir i det hela 
taget en exempelfråga, hv^arken mer 1. mindre. 

Den nu i största korthet framstälda uppfattningen af afljudet 
är delvis bildad efter de åsigter Noreen i föreläsningar öfver af- 
ljudet vt. 1886 j^trat. 

Med denna uppfattning vänder jag mig naturligtvis speciclt 
mot den af Osthoff och Hubschmann förfäktade teorin om ett 
flertal frän hvarandra lu^sprungligen bestämdt skilda afljudsserier. 

Enligt Osthoff och Hubschma>'n egdc, som bekant, det ie. 
urspråket blott följande afljudsserier: 

K — ö — o — ^ y ä — ö — j ^ , ö — d — ^ y e — ö — ^ y 

a — o — ^ y o — ^ . 

Hvarje annan vokalvexling är enligt deras åsigt af sekundär 
natur. 

I motsats härtill antager jag speciclt 
i likliet med Fick, Bremer och Nori^en afljudet é — ä; 
i likhet med de flesta forskare afljuden å — 6; 
i likhet med Fick, Noreex m. fl. afljudet é — c; 
och på grund häraf anser jag, att följande ^afljudsserie^ — med den 
betydelse jag ofvan tillerkänt denna term — kan uppställas : 

é — ä — ö — é — o - ä — ^ — ^ . 22 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk- 

Ordningeu af dessa afljudsfascr är naturligtvis i och för sig 
likgiltig; den ofvanstående torde af praktiska skal vara den lämp- 
ligaste. 

Härmed naturligtvis ej sagdt; att ej andra ^afijudsserier^ både 
kunna tankas och föreligga. 

Rörande vokalen å vill jag här anmärka^ att denna tycks vis- 
serligen ie. varit mindre vanlig, men detta är kanske blott sken- 
bart, ty — oafsedt att é, å, ö i ind. och eran. språk sammanfallit i 
å — har ä i vissa ie. språk sammanflutit dels med e, dels med ö 
och å dels med o, dels med 9 och dels med ^ . 

Såsom kriterier på ie. ä betraktar jag: 

1) urgr. ä; 

2) ital. ä. 

Såsom kriterier på på ie. å betraktar jag: 

1) gr. och ital. å bredvid i och u; 

2) ital. ä åtminstone före, kanske äfvcn efter likvida och na^^al. 
Innan jag afslutar denna redogörelse för mina åsigter rörande 

afljudet vill jag ock nänma, att jag fullkomligt instämmer med de 
forskare, som antaga hvad jag vill kalla för balausafljud, t. ex. 
y/y,a*yia'- gr. yéyoova — got. us-kannjan — got. kunnan — gr. 
yvwTog. Som emellertid denna ^rotbalans' ej är af någon vigt för 
de frågor, jag här är sysselsatt med att behandla, förbigår jag den 
samma i denna afhandling. 

§ 12. 

Då jag nu öfvergår till att exemplifiera den ^afljudsserie' jag 
ofvan uppstält, vill jag först anmärka, att följande exempelsamling 
naturligtvis på intet sätt gör anspråk på att ens i någon mån vara 
fullständig. Den åsyftar endast att ej vara så ringa, att de slut- 
satser, man af densamma kan vilja draga, kunna anses vara blott 
lösa hugskott, utan till en viss grad åtminstone baserade på faktiL 

De ex., jag i denna och följande §§ anför, äro hufvudsakligen 
hemtade från följande arbeten: 
A. Fick Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Spra- 

cheu, 3 uppl. Göttingen 1874. 
F. Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 2 

uppl. Strassburg 1883. 
H. HuBSCHMANN Das indogermanischo Voealsystem, Strassburg 1885. 
H. OsTHOFF Zur Geschichte des Perfekts im Indogermanischen, 

Strassburg 1884. Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 23 

W. D. Whitnby The roots, verbforms and primary derivatives of 

thc sanscrit laiiguage^ Leipzig 1885. 
G. Meyer Griechische Grammatik^ 1 uppl. Leipzig 1880. 
E G. Graff Althochdeutscher Sprachschatz öder Wörterbueh der 

althochdeutschen Sprache, Berlin 1834 — 1842. 
J. E. Rypqviot Svenska Språkets Lagar, Stockholm 1852 — 1888. 
J. Frftzxer Ordbog över det gamle norske Sprog, 1 uppl. Kristi- 
ania 1867 och 2 uppl. Kristiania 1883 (under utgi&ing). 
Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt 

folklif, Stockhohn 1878—1887. 
Anteckningar efter A. G. Noreens foreläsningar öfver afijudet v.t. 

— h.t. 1886, föreläsningar i isländsk ljud- och formlära h.t 1884 — 

v.t. 1887, föreläsningar i fomsvensk ljud- och formlära h.t. 

1881— v.t. 1885. 
Anteckningar efter O. A. Danielhsons föreläsningar i latinsk ljudlära 

v.t. 1883- v.t. 1884. 

Då väl flertalet af de ex., jag här nedan anför, äro mer 1. 
mindre allmänt kända och då jag nu nämt, hvarifrån jag hufvaid- 
ifakligen hemtat dessa ex., angifver jag, för att ej belasta denna af- 
handling med ett allt för stort antal af väl till stor del öfverflödiga 
citat, i det följande mina källor endast, då de ex. jag anför, synas 
mig kunna vara mindre bekanta 1. mera tvifvelaktiga samt då det 
af något annat skäl tyckes mig vara behöfligt, hvarjämte jag sär- 
skildt uppgifver, då jag själf gör någon sammanställning, den jag 
ej vet tömt vara gjord. 

Jag har i de ex., jag nu meddelar, ej tagit någon hänsyn till 
den af Thurnbysen (K. Z. XXVIII, 154 ff.) framstälda teorin, att 
ie. Ö1J skulle i lat. öfvergå till au, då detta tycks mig vara mycket 
tvifvelaktigt Af liknande skäl har jag ej heller fast något afse- 
ende vid den åsigten, att ie. ne skulle i lat. öfvergå till no. 

Jag öfvergår då till att meddela ex. på afljud i baser af den 
ofvan angifna formeln. 

Jag åsyftar härvid specielt att exemplifiera afljuden é — é, 
ö - ^y S — å och o — ä, 

I hvarje ex. har jag ordnat i en och samma kolumn de ord, 
som jag beträffande rotstafvelseus afljud anser vara gifvet identiska. 

Rörande vexlingen ä' — ö' i baser af formeln V( — )(x)a*x( — ) 
inskränker jag mig till att hänvisa till Whitney*8 Roots etc., då en 
exempelsamling härpå ej torde vara behöflig. Jag vill i samman- 24 Anmärkn. till det starka preterituni i germ. språk. 

häng härmed blott anmärka, att det i skr. nästan är regel^ att man 
1 baser af formeln V( — ) (x) a' x ( — ) har både lång och kort vokal. 
Såsom mer 1. mindre fullst&sdiga ex. på den ofvan angifna af- 
ljudsserien é — ä — ö — é — ö — S — 9 — ^-^ anför jag: 

1 ^g^nåH' gr. xaat-yvrixog lat. 7iåtu8 gr. yviatog 

= broder „ 7iätio = nära beslägtad. 

Kanske /vcoto^ är att föra till x^xvcocrxai. 

2 ^sWb- got. slepan lat. låbor fsl. slabu lat. låbo 

= slapp = luta till fall. 

3 Vniä'q' fht. mägo gr. fiåxwv fsl. maku 

= vallmo idem idem. 

4 VA;ä'r- lat. céra gr. xäQÖg 

= vax idem. 

5 yrå'p' fsl. repa lat. räpa gr. Qånvg 

= rofva idem idem. 

6 Vä'!?- isl. jo förr lat. äper 

fe. eofor = vildsvin. 

= vildsvin, hjälte 

7 V/ö'^ flt. leptir lat. Wbrum. 

fht. Wffur 
= läpp 

8 ^s&^lr arkad. éXCxri lat. ^S/tx. 

= vide 

9 V^iö'/*- lat. pro^érv.s lat. C^res osk. Icaranter 

= uppvuxen, osk. Aerr/ (dat. sing.) = 'edunt' 

hög lit. sxeriu „ cxiria (en glossa) 

= äta = bröd. 

10 ymä^g- gr. fiéyag lat. niagnius. 

isl. m/oA; 

11 \p(i^lr gr. TTfiAto^ gr. nokiög lat» paUidua. 

= svartaktig = grå 

fsl. pelesu 
= grå 

12 V/ya^^r- lat.j[>är60.^ Ht. j;m?« gr. aor. ^tio^o v lat. j^anV?. 

= blifva till = kläcka ut 
> synas 

13 ydfå/^p- gr. tfetTrvov lat. daps^ d&pis. 

14 yöhl^å^gi" skr. bhråjate gr. yAéyoi gr. 9)^0$, -yoV lat. flägro, 

= skina, lysa Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 25 15 Vä^ki' lat. äcer gr. wxvg gr. o^vg gr. äxgig gr. xwvog 

lat. öcior „ oxQig lat. åaw lat cöif, -^is. 

= spets 
umbr. ocar 

= berg 
Rörande betydelsevexUngen äcer — ö(dar jfr isl. hvcusis — hvatr, 

16 Vfnå^n- {pers. amänaya, gr. juévco gr. fiövcfjiog latfnäneo 

= 'er blieb' = forblifvande 

gr. /uéjuro). 

17 vrfä'A- lat. cUiceo gr. Siådaxoo 

fut. åidd^w. 
Frestande vore att med Fick Vergl. W. II, 121 fora hit lat. 
rfm-o, (Udici; kimde det i så fall vara < ^deasco? 

18 \'kåH' gr. xélofxac lat. cäto fht. Itolön 

= tillropa = kalla = ropa. 

isl. hjal 
= tal 

19 Vyihä^T'- lat. hernia gr. x®P<^*/ 1^^- xania lat hårii-spex 

= bråck = tarm isl. </prA^ 

skr. Airä 
= tarm. 

20 Xskä^l- gr. (XxcoAij^ gr. axéXog gr. axoXtog gr. axålrp^ög 

= mask = lår, väl egentl. = krokig idem. 

den runda höften 

21 yjnå^l- gr. perf. fiéfitjle gr. pres. fiéXu gr. perf. fxéfiplerac. 
Pind. pLéfAåXoTag är väl hyperdorism. 

22 Vmå^-t- lat. métiar lat mäteries, 

„ iMcto 
Bremeb P. b. Beitr. XI, 269; Noreen Förel. aflj. 

23 Vä'//i4'-f- gr. äfiTjTog lat. m^fo. 

= afmäjande, skörd 

24 yä'rå'-t' isl. r^(^ gr. iqéffaw lat. räf/^. 

= rodd 

25 Vdrå^p- gr. (^^(u/ro^ gr. Sgénw 

= beckmössa, hvarmed ha- = af bryta, afslita 

ret afrycktes 

„ åQwnTÖg „ dqtnxog 
= plockad idem. 26 Aninärkn. till det starka preteritutn i genn. spräk 

26 V5a'</,A- ökr. såhati gr. (xn) gr. o^jua gr. 1^%^- 

= utMrda got. siyis = det som håller 

(Hesych.) 

27 Va'?A- fht. ä7io got. inu(h) gr. ävBv. 

isl. dn 
= sine 
Ar isl. ö?i = dn att fatta såsom o'n? 

28 \'trå'b^ osk. ttiibum isl. //rr/> lat. //y?As 1. trähLs 

= 'jedificiuui* = hylla = bjälke. 

29 \uåH' lat. vélox lat. i^öto. 
80 l/ö'/- lit. elksxnis lat alnus. 

fsl. jelucha 
= al 

31 vAa'^- gr. xorvXtj lat cätinv.s 

yj xoTvXog = skål^ taUrik. 

= ihåligt kärl^ liten skål. 

32 yqrd-^q' lat cröcio gr. x^éxw lit. krakin 

= skrika som = slå, klappa = brusa (om sjön) 

en korp „ x^é$, -xoV ,> krankiu 

= ett slags tagel = skrika, kraxa. 

33 y<i^hå^d- skr. kaus. [håiUiijali] skr. hadati gr. x^C"' 

„ -/^äcfo = cacare 

gr. perf. xéxoSa 
„ Xoåavog. 

34 ydå^m- gr. dco/ua gr. (^éjuco gr. Sofiog isl. to/>^ 

35 V/ia'Ä*,- skr. perf. vanära gr. vcoxcz^ gr. véx^oc 

„ nå(;a)ui = X)hnmacht^ lat. /i^x, wtoi 

TodesschlaP 
got. iiavii, 

36 ydhå^^r-'^ gr. i^ijQy-og lat /?^r?tö. 

= vilddjur 

37 \la^q- gr. perf. A^Aäxa lat. löquor gr. Xdaxw 

„ aor. lAaxov. 

38 yskti'p' gr. (fxw^y-nog gr. ^xémof^iat gr. ^xonog. 

= en slags uggla 

39 ytrå^q- gr. r^coTraoi gr. zQénw gr. tgonij gr. aor. itganov. 

40 gr. Vc^^ö^SP" P*- <^^P<wyaa> gr. ifTQé^w gr. perf. iaxqoifa 

gr. aor. éCTQaqtriy, Anmärkn. till det starka preterituin i gerrn. språk. 27 

41 V pä'' I" lit. pelai lat. pålea 

preuHH. pelvo idem. 

=s agnar 

42 ydå^^rå^U' skr. därti Ht. der va gr. 66 q v gr. d^v^, -6g 

isl. /yre ökr. driwta. 

= tjärved 

43 yöhå^^-n- gr. perf". 7r€9)äva lat. f^neatra gr. ^cUvo). 
Fick Vergl. W. I, 685. 

44 \'bhä''k' lat /ocmj; lat. /wx, /26-^v. 

DAXiELäöox Förel. lat. Ijudl. 

45 \bhrå'-t' fht. brätan fht. 6/*//^/ lat. frltale 

fe. brädan = rufvande = stekpanna 

pä» ägg „ frétum. 

Fick Vergl. W. I, 696. 

Körande betydelsevexlingen brätan — fretum ma jäiuforah nsv. 
brinna — bränning och lat. cestus, 

Pä grund af fht. bruot^ nht. bruten etc vill jag äfven föra hit 
fe. l/ridd = liten fågel < ie. Hhreti-, Kluge (E. W. under Brut) 
anser denna sammanställning omöjlig. 

46 Viiå-^dh' lit. rédyis lit. vcdu lit. vadan 

= friare, brudgum = (hem)fora, = förare, 

fsl. 7ie'Vésta äkta 

= brud fsl. veda 

c 

= fora 

47 \å'i^'dhr gr. ä{J^)é^Xog got tcoe/e lat. våsy vadis 

„ u(/j€i^lov „ vMiynonium, 

A>i ykä^d' gr. xado^ gr, x«(fro$ gr. fut xexäår]aoixat 

„ xaå(o = omsorgsfull „ aor. part xexadoJr. 

FrcK Vergl. W. I, 805. 

49 yapä^r- isl. spjpr lat. npä^^^un 

fht éf/>ér = kastspjut. 

50 ystå^-l" got. ^fofc gr. crrcAAoi gr. cttoAo^. 

,, fut. (TreAciu 
isl. stiller 

51 VM«'wi- lit pret. véniiau gr. (/)éfAéo) lat. rö/wo. 

lett „ i;é?i?«w lit vemiu 

isl. m//2a lett. i;6?/(;y^ 

= 'a qvalm, ailement' 
Sturl. S. U, 54 (Icel. Diet.). 28 Anniärkn. till det sUirka preteritum i germ. språk. 

52 yg^ä^^r- lit. pret. gériau lit. pres. geriu lat. voro skr. girdti 

lett. „ dféra lett. „ dferu = svälja 

= dricka lit gira 

isl. fcrerÄ' = dryck 

skr. qmåti 
= svälja. 

53 Vrå^^g^' gr. Qij^w gr. Qé^w 

„ é^yfci»^ „ geyevg gr. ^oy«t;V gr. ^a/ét»'?. 

54 Vgiä^f' gr. yij^ö^ gr. yc^cov isl. AwW 

fe. ^-eor/ finskt lånord karilas 

= 'sen ex decrepitus' 
skr. jurdH 

= bli gammal. 

55 yrfAa^jfjA- lit. nu-dégulis hl. do' gr lit. degu lit iiif^^.-dagcuf 

= brand fe. dögor = bränna = brand 

„ daga 

= skördetid. 

56 Sbhå^dh' lett. béfcku lat. pret. födi lit. fcrrf?/ lat. /3rf?o. 

„ pret. héfu lett. befchu 

= krafsa, skrapa 

57 yså^H" fsl. i-^to lat. ä-^co lat. såceiia isl ,so(/. 

= kugga^ klyfva f ht. segansa „ saxmn 
„ sékyra = lie 

= bila „ s^Ä 

nsv. sdjr = plogbill 

Härmed kanske sammanhänga fht. stwhha = 'egge, fiirche, 
pflug'?, snwhhili = ^aratiuncula' (Graff Ahd. Spr. VI, 14:^). Be- 
tydelsediflFerensen mellan stco etc. och dessa ord torde förmedla-^ 
af fht. seh, 

58 VdfH- isl. tal gr. SéXeaQ? gr. JoAo? 

fht. zåla „ (JeAeafo).^ = lo<*kniat 

= ^periculum, exitium' lat. doltis, 

59 \tjLå'dr isl. r«l/r fsl. voda gr. Wo)^ 

fe. wcet isl. ra^ isl. o/r. 

60 Sr a' q- lit. rcÄ^i*^ fsl. reka fsl. po-roku 

= skrika, gråta = tala = tadel, 

fsl. récl 
= tal 
Fick Vergl. W. II, 640. Anmärkn. till det starka preteritum i germ språk. 29 

61 Vmä^l' lit. mélyiias gr. ficikmipj -mnog gr. fiékag, -avoc. 

= blå = (blod)8trimnia 

preufts. mllinan ack. sing. lett. nielu 

= 'flecken' = svartna 

preuss. niclnc 

= 'blauer Striemen' 
gr. fioXimo 
y, liwXvafAa 

= smuts, fläck. 
Det vore frestande att föra hit nsv. wo///, mulen. Moln vore 
då 'den mörka, dunkla fläcken på himmeln^ och den vndna him- 
meln Men mörka, dunkla himmeln\ Det tycks mig, som man med 
moln i första rummet menar ett tjockare, mörkare moln, om man 
i>ck kan tala om Vestems lätta moln'. Noreen har sanmianstält 
dessa ord med mala; ursprungliga betydelsen vore väl då s frömoln y 
men denna etymologi tycks mig ej slående. Emellertid bör väl ej i 
något fall 7noln och mulen skiljas från got. miUimay hvars etymon 
jag ej känner. 

62 \'qå'l- lit pret. kélian isl. hM lat. ex-cello gr. xoXwvog 

= lyfte = kulle „ cehus - kulle 

isl. hvdll lat. eoUis. 

= kuUe 
Sammanställningen af isl. hvdlly höll med denna ordgrnpp har 
Noreex numtligen meddelat mig. 

63 \'(/^u^(lh' lit. géda fsl. gazda 

prcuss. gtdan ack. sing. „ inf. gadlii 

= skam = \'ituperare, 

Ht. pret. geda7i abominare' 

= *in Unordnung gerathen\ 
¥\VK Vergl. W. II, 546. 

64 V//2<i's- lett. dpschn fsl. gnsiia lett. dfesehn 

„ pret. dfés9i = Y»xstingui* = löschen' 

= löschen^ lit. gesati 

= *auslÖ8chen\ 
^^ ^yxhoH' lit. pret. iélimi lit. zolc lit. zelin 

lett. „ féln -^grfineskrautM ett. /(»/// 

- grön- preuss. säUn ack. sing. - grönska 

skade = ^kraut^ fsl. xclenu 

= grön 
lat. helrus 30 Anmärkn. till det starka preteritum i germ, språk. 

lit. zalas skr. hiranya 
= grön = guldgul 

isl. gulr. 

66 VM'7- fsl. te kaja gr. räxio lit. teht gr. räxaQÖg 

= 'laufen^ fsl. teka = smalt. 

= flVta 

67 ytaH- skr. täta lit. ^^/^ gr. rata 

= tant lat. ^S/a. 

68 \ä^riä'ki- nkr. -nnca gr. aor. ijy 6 yxor perf.^roxa lat, naunsror 

(Hesych.) „ NOCtlts. 

69 ymåH' lit. métau lit. wc/?/ 

= ofta kasta fsl. wete 

c 

= kasta. 

70 \må'd' gr. fx^Sea gr. ^é^ea gr. fiäådw 

= oiembrum virile = könsorgan lat. ihMpo. 

71 S(l)ia'q- gr. '^naq^-xog lat. j'?cwr lat. jonn'. 

lit. jehm 

72 VWf'(y- Ht. pret. féA-Zaw lit. //»Ä^m Ut. lakstau 

,y inf. fcA-/i = 'liin iind herflatt<?ru\ 

= flyga 
lett. pret. léjsu 
„ inf. ^A;^ 

= hoppa 
Fick Vergl. W II. 648, Osthoff Perfekt, s. 67 f. 
78 Vi/a'/- Ut. pret. vHiau lit. voliajtt lit. vehu lat. röio. 
lett „ rélu fsl. raljaja lett. /?f?/?/ 

= Valkte^ = 'wälzen* = walken 

gr. (f)ikvin, 

74 SsqiVI' lit. pret skélian lit. .sAr/w/ gr. axdXlw 

lett. „ srhkfUtt lett. svhkelH = grafva, haeka 

= klöf = klvfva „ OxuXig, -Cåog 

- spade; haeka. 
Fick Vergl. W. II, 680, OsTHotT'^ Perfekt, s. 65 f 

75 ^srå^hh- Ht. pret. sirbian lit. srrhht gr. {jo^tm lat sorheo 

„ inf srépti lett. strehju 
lett. pres. strébju 
„ pret. strébn 

= sörpla Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 31 

76 Vsä^bh- lit. sébras fsl. sebru 

= 'theilhaber^ = 'theilhaber an der feld- 

lett. sébris mark, bauer* 

= granne, kamrat got. sihja. 
11 Yslä^fH lit. pret. slépiau lit. slepiu 

„ inf slépti = dölja« 

= dölja 
lett. pres. slépju 
„ pret. slépii 

= forhemliga 

78 v'm'/*- Ht. eras gr. (qiov lat. äries, -Ws. 

= lam = ull 

fsl. ériiia „ igivog 

= ull = af ull 

79 gr. V^ä'Q- gr. ^tjQog gr. $€^o$. 

Tab. Heracl. 

80 gr. v«'v^- gr. ^-d-Oi? gr. perf. €cw'i^a . gr. i^og 

Pind. „ part. ft^cov. 

„ ^i^ixög 

81 gr. Vx^a'/w- gr. xq^pLvrnAi gr. x^cujua^ gr. xgéfiiainac 

„ xQtifAvdo) - stenhop ,, xQé^åwviu. 

„ xQfjfÅVÖg (Hesych.) 

82 VdaH\' got. -tekund got -taihund 

fsv. pritau7än Rökstenen „ taihnn 

(enligt NoREEN <*f/ri'tehund') lat. d^rem. 

Man kunde vara böjd att fBra hit gr. åaxtvlog, i fall samman- 
.ställningen af fem och finger är riktig. 

83 ydhrd^n- gr. rtvi^Qijvfj lak. ^^ci>va$ fht. /m/o 

= en slags geting = drönare i dem. 

1. humla 
„ dvi^Qijvrj 

= vildt bi 
„ ^Q^vog 

= klagan, gråt 
fht. drän 

= drönare 

84 \'y,^å^n' got. (/^>m- got. qino isl. A'^ma gr. fivdoiaac. 

isl. A;ra/i fsl. fe/ia 32 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

85 \'spä^7'' skr.ksLXis.sphärayoH lett.pret.Äp<^^ lett.pre8.«p<?rti 

„ -sphåra „ 'mf.spért „ in{. spe*rf 

= mitdenfu88en lat. spenw 
stosscn fsv. ftpi^erfia 

isl. pret. spaim isl. sponm, 

86 y (f<)tä'(l^' lat. tégiila Ht. stogas gr. créym lat. toya. 

„ perf. féar/ = tak lat. tP.go 

„ part. tectus 
Ut. sUgiu 

= ^dach dockon' 
Rörande /ex/, /ér;/«,<? se Osthofp Perfekt, s. 111 ft*. 

87 ^lå^^g- lat. pret. Ié(fi gr. kéyva gr. ÅoyCa. 

„ nofJega lat. féjyo 

88 yrå^g^- skr. råjati lat. pret. réx? lat. rftjfo fir. reraig 

= vara konung „ réctor = direxit. 

„ rti/Viw „ régula 

„ réXy regis 
Hit vill jag fora fno. ro'kr = *ret^ lovlig' (ar/?' ro'/r = Vet lov- 
lig ar\'ing') FRrrzNER Ordb. gamla uppl. s. 527. 

Rörande rexiy reetor se Osthopf Perfekt, s. 111 ff. 

89 V?fö'/>- Ht. pret. répiau lett. repUs 

= Mie lippeu des mun- = 'maulafte'. 

des aufsperren' 
OsTHOFF Perfekt, s. 83. 

90 ^giä^n- gr. ymvia lat. ge^w gr. yori» gr. yrrj 

= vinkel, hörn got. /ww. 

91 \sua^l\ mht. siväger gr. lxtf(}6g 

got. swaihra, 

92 ypå^t- gr. noiraotnat gr. nétoiiat gr. ttotiJ lat. y>/l/f»o 

„ na)TiJ€ic „ nétaXog „ pnfnhts, 

93 Sita^n- isl. rr^?jw lat. vhnis, -eris 

isl. /'mr. 

94 yså'»}' lat. Äm/- fsl. .s/^mM lat. .s^>/r/ gr. o*/ioc 

gr. tjiiC-axocvov = sjalf got. Ä/j/z/f» 

Tab. Hcracl. 
gr. «/!« gr. a-7raS 
fsv. Äf/w „ juta. 
Jfr i afseende på betydelsen lat. €P(fitns och skr. ^Äa. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 33 

95 YndT' gr. (f)£qa lat. v^reor gr. f/)oQOfxac 

= omsorg, aktgifvande = hälla vakt. 

„ (/JaoQém 

96 }/a*nkh' gr. iy%eXvg lat. anguilla. 

97 }/qa'tH' gr. xéctsaqeg lat. quatnor. 

brit. petuar 

98 \a'nt' lat m/^ osk., iimbr. awfer. 

99 \tn'rm' lat. tennes lat. tarfne^ 

= (sättjkvist = trådmask. 

100 VAY/'jfs- pelign. coisatetis lat. raeremonia. 

= 'cmraverunt^ 
lat. cocro, ctiro 

101 Vjm^rk' gr. noQxog lat. Parea. 

= ett slags fiskargam 
,, rroQxevg 

= som fiskar med garn 

102 s^ta^ng- lat. fongeo osk. taffgtnom ack. sing. got. fnmkjan 

= tänka, veta = 'sententiam' 

„ tatiffinod abi. sing. 

= ^CODSUltO* 

103 ypa^rt" lat portio lat. par,9, partis. 

104 ysaHu' gr. oAo^, ovAo^ lat. sahnis, 

<*<rok/og 
osk. 50^ 

= »osce quod nos totum» Festus. 

105 }/plå'U' gr. ttAo) ^/^ O) gr. nlÅ(f) co gr. nX6(/) og skr. part. platå. 

106 \dha'n' skr. dhåvati gr. i^é(/Ja) gr. x^o(/)6g. 

= springa „ fut. i^evaofÅac 
„ dhävana 

107 yqrå'u- fht hråtvér skr. krävts gr. xQé(/)ag 

= rå = rått kött idem. 

108 Va'?^*'- gr. *«!'«) gr. a^co 

= sveda, torka = torka, antända. 

Fick Vergl. W. U, 37. Osthofp (Perfekt s. 484 tf.) nekar 
denna sammanställning. 

109 V^'w- lat. öi7^m gr. o(/)i(ov6g lat Äm skr. ve^, m 

= stor fSgel = fågel. 

110 Va'M- lat. oris lat. aoillus 

gr. o/*5 = »ovis recentis partus» Festus. 

LjmmgtUdt: Anm. Ull dei itarka pret. etc. 3 36 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. Kap. m. 

Preteritum af starka verb i germ. språk 
med urg. ö och w i preteritistammens 

rotstaivelse. 

§ 13. 

Såsom material för de frågor, som i detta kap. komma att be- 
handlas, lemnar jag först en förteckning på de st^irka verb i germ. 
språk, som tilUiöra 1. kunna anses tillhöra de s. k. 4 och 5 afljuds- 
klasserna, d. v. s. starka verb i germ. språk af typerna *6eran — *Oar 
och *ge6an — *J^^- Denna förteckning är väl cy fullständig, men 
bristerna i den samma tror jag ej vara af den art, att ett ifyllande 
af dessa skulle i någon väsendtlig mån komma att ändra do resul- 
tat, som af detta material kunna dragas. 

Då det hufvudsakliga syftet med denna materialsamling är att 
uppvisa afljudsfasema e, a, ö i hithörande verbalbaser, meddelar jag 
jämte mer 1. mindre fullständiga germ. temata af dessa verb i d(»t 
hela blott ex. på dessa afljudsfaser sä i germ. som utom-germ. ie. 
språk. Af yngre germ. språk nämner jag endast sådana former, 
som i ett 1. annat afseende synas mig vara af vigt. 

1 \tu&^r- urg. *pivei^an. 

fht. dwérmi = omröra gi-thuar ka-ilmtoraii 

fe. ge-duren 

ge-dirarcu 
= Verdichtet'. 

lit. pret. fvériaUf lett- pret. tvérv = fattade, grep. 

fsl. t vari = 'opus'. 

2 ydå^r- urg. *teran. 

got. ga-tatran ga-tauran 

fht. fer-xeran fer-xärc fer-xaran 

opt. fir-xäri 
fe. teran teer tctron toreii, 

gr. åiiQcg = kamp, strid, årjQCO/Åai (Pind.). 

skr. perf rfadd ra V-i-*), kaus. dårayati B + , därana E + , därå 
AV + , däri?! V + . 1) Vid citat ar skr. angifver jag de litteraturalster, hvari orden före- 
komma, efter den metod Wuitney i sitt arbete Roots anv&ndt. Anmärkn. till det starka pretcrituni i gerni. språk. 37 Det isl. téray -råa = 'lade forbruges' (Fkitzner Ordb. gamla 
uppl. s. 688) är väl lånord. 

3 ^g^ä^r- iirg. *qeran. 

fht. (pieran = sucka iiiiar opt. (///än 
i.sl. kvara, -ada = 'udstodc en rallende lyd', 
gr. yaQvg = stämma, yägvoo (Pind.). 

Isl k(éra, -råa, fsv. kcBrUy -rpi etc. kanske ej höra hit, ty om 
så vore, väntar man ett *kv(éra etc. 

4 ^bhå^r- urg. *6eran, 

got bairan ga-bar berum fht. 


heran 


bar 


flt. 


beran 


bar 


fe. 


beran 


b(Bf 


me. 


isl. 


i^era 


bar 


fsv. 


bcera 


bar bärnn 
bänin 
bctron 
beer 
bo' ro 

c 

baro ga-baurans 
gi-boran 
gi-boran 
boren 

borenn 

btirin 

borin Inf. bara VGK L 2 ^r, barans Skräordn. 
ä. nsv. båro boro 

GVB.,Karl XUB. Tiällmann, Wallenius. 
nsv. pret plur. Imro Botin, 
nsv. dial. mora. pret. plur. bnrum, runö. fmrtt. 
lat féralis = hörande till likbegängelse, got. berusjos, fht., flt. 
bära = likbår, fht. gi-bari = 'gestus', fe. ge-bcbran = 
uppfora sig, isl. bérr, fsv. b a ar St. Rimkr. 
gr. ycD^, 'QÖgy gxDQd. 

skr. yycrf. jabhåra V, B, babhåra B + , aor. abhäri V, B, kaus. 
bhårayati E, bhårman RV, bhärä V+, bhårin B+, 
bhäryä AV-i-. 
5 \skå'r' urg. *sk€ran. fht. 


skäran 
beschåroi 
gi-skoran 


fe. 


sceran 


sccer 


scmoii 
scoren 


isl. 


skera 


skar 


skoWo 


sköro 

Ho uksbök 


skore?in 


fsv. 


sk(era 


skar 


skaro 
skurin 
skorin nsv. pret. opt. skure Sahlstedt. 

„ (lial. pret. plur. mora. skorum, skurwn, runö. skurn. 
fht skära, skär, mht. schcere, me. schcre, isl. skcére. 
mht schuor. Hör isl ^A^^Va = kamp hit? 38 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Kanske gr. Ktjg, qög = dödsgudinnan (som af klipper lifstråden?) 
är att föra hit. Jfr x€Cq(jj = afklippa^ afskåra. 

6 V^^flfr- urg. *swera7i. 
fht. swermi swar. 

= Molere' 

Dä betydelsevexlingcn 'vara plågsam — vara svår, tryckande 
— vara tung, väga — vara af vigt, betydelse' ej är påfallande, för 
jag hit: 

lit. pret. svériau, lett. pret. svéruy inf. svért = väga, got. 
stcers = aktad, ärad, fht. sudr Pa., flt. stvär^ isl. svdrr 
= tung. 

7 \qa'lr urg. *hivelan, 

fht. helan hal hälun yi-holan 

fe. helan iioel hcblon holen. 

lat célOf mht. hwle = Verheimligung' (isl. héle = ^tilflugtsted, til- 

holdsted'?). 
lat. ca Ii g o. 
got. af-holon, fht. huolenj huolida = l>edraga, fe. hölifiga = 

hemligen. 
Den bristande labialisationen i det uddljudande h i dessa germ. 
ord anser jag ej berättiga tiU att skilja det germ. helan från lat 
célo (ie. q- måste ansättas på grund af flat. oquoltod). Ljudls^- 
enligt vore visserligen urg. *hwclany men hela?i kunde då vara bil- 
dadt genom analogi lu* pret. fial etc. såsom isl. skella contra älfdal. 
skueda ur en ursprunglig böjning *sktvella — skall. På grund af 
gr. xaXvnro) och xakv^rj = hydda, tält kunde man tänka på att föra 
hit skr. ('ä/ä = 'domus, receptaculum', i hvilket fall väl här förelåge 
en vexling af de båda ie. gutturalseriema (J. Schmidt K. Z. XXV, 
114 ff.) och, om så är, kunde helan vara Ijudlagsenligt. Om man 
till yqå^l' antager en vexelform ^sqå^lr kunde hit äfven föras isl. 
skdly nsv. skål. Jfr nsv. hylsa, hölster och gr. xdkv^. 

8 Vg^å-^l- urg. *qelan. 

fht. qmlaji chåle fer-cholen 

= 'heftige schmerzcn haben' Notk. 
flt. quélan = dö på ett qvalfullt sätt qual 
fe. civelan cti^cel cwdbhn cwolen. 

= dö 
lit pret géliaUf lett. pret. dfélv - plägade, fht, flt. quåla. 

9 ydhtiå'l- urg. *dwelan. Anmärkn. till det starka prctcritum i gerni. språk. 39 fht. ttcelan gi-twal 

= vara bedöfvad 
flt. dvelant 

= 'errant' Gl. Lips. 
fe. 

isl. 

10 Vska'!- urg. *skolan. 
got. shiJands skal 
fht. skolan skal 

„ suln Notk. sal Tat. ar-^twälun ki-tuolan 

for-dwolan 
= försummat. 
ge-dwolefi 
= irrande 
dulenn 
= inbilsk. skulun 
skol 

sol Notk. 
skulun s7jUut Tat, 
Pret. plm*. 3 suolofi Williram; kcscolet = Mebetur' (Graff Ahd. 
Spr. VI, 466, 467). 
flt. skal 

sal Psalm. 

salun Psalm. 55, 7, 10; 
64, 14; 73, 9. 
fe. sculan sceal 

north. pret. plur. scilon, sciolon. 
isl. sknibi skal 

skolo skalu Konungs Skuggsjä skiilun 

siilufi Psalm. 

solun Psalm. 54, 24 etc. 

sculon fsv. skula skal 

al Guta L. skolo 

scolop 

St. Hom. 

skulu shiUt 

skolu sktilat. lUii Guta L. 
Rörande orsaken till det sporadiska bortfallet af k och sk i 
uddljudet i vissa former af detta verb vill jag intet yttra. 

11 Vstå^^l' urg. *stelan. ^ 

fht. siélan stal stälun fir-stolan 

stal opt farstäHn far-stolan 

stcel stcehn stolen 

stal sto'lo stolenn 

< 

stcU stalo stulin 

stoUn 
stolo stvio 

Wallenius. Tiällman, flt. stelan 
fe. stelan 
isl. stela 
fsv. ståla 
sticela 
ä. nsv. 40 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. nsv dial. pret. älfdal. stoly mora. atgl, stolumy stnlumy orsa. ^Isl, 

sialum, runö. sto(/. 
fht. ståla = Tiirtum', niht dicp-stälc = 'diebcrei-stehlung*. 
12 Sna'in- urg. *nernan. got. 


mman 


nmn 


nefnun 


numans 


fht. 


7iénia?i 


iiam 


be-nåmeti Notk. 


gi'7io7nan 
ver-numen 


flt 


nirnan 


tiani 


nåmun 


gi-numan 


ffris. 


, 7iemu 
nima 


nam 


mman 
fe. 


nimmi 
nom 
nömon 


yiumen 


me. 
nam 


noom 
isl. 


netna 


nam 


no'mo 

c 


numenn 
nomenfi 
Ol.HeLTieg.S. 


fsv. 


nima 


nam 


?iamo opt. 7io7ne 


finnmi. Med.B. I. 
for-nonw Kg. Alex. 
Pret. opt. numme Med. B. I. 
lett. pret. ncmu = tog, got. anda-nemsy anda- nem, fht. 
näma = rof, ?iämi, isl. néme = berofvad, läraktig, nam 
= undervisning, 
gr. vcojuaco = utdela, vwfirjcigy lit. numas = vinst, 
fht. siki-fioomi Pa = Victoriee munus'. 

Grundbetydelsen af \nå'm" torde vara 'bringa något till någon, 
bringa något till sig'. Kanske hänu: 'böja (något till någon, sig)' 
kunnat utveckla sig. Om så är, kunde äfven föras hit: 
skr. perf. nånåma RV, kaus. iiämayati U,S+ -näma E+, 
-näniaka C, nåmin V-f, 7iåmya E+, ?iämana C, -wö- 
muka B. 
Paralellt med basen ^nå^^m- finnes basen \å'm. Jag vet ej 
rätt^ huru förhållandet dem emeUan bör uppfattas. A ena sidan 
kimde ^nå^m tänkas vara bildad på Va*m med ett prefix w-, en 
rest af en preposition ? A andra sidan kunde \å'm tänkas vara ut- 
veckladt ur svaga afljudsstadict wm- i basen \'nå'7n'. Se Osthoff 
Perfekt s. 141 fF. Af basen Vd-^w- anför jag: 
lat. pret. e^niy lit. pret, émiau = tog, part. eme^s, lett. pret* 
Jému ;= tog. Anmärkn. till det starka preterilum i germ. språk. 41 

Rörande de lett. formenia med begymiande n- och j se OsTV 
HOFF Perfekt. 8. 145 f. 

13 ^då'm- urg. *teman. 
got. ga-Utnan. 

f ht. xéman xam opt. xåme Notk. 
flt. teman. 

got. ga-teniibay fht. yi-xämi. 
skr. dåmyati ^B. 

14 yg^å^m- urg. *qetnmi, * kornan. gixomaii got. qmuin 


qam 


qemun 
q urnans 


fht. quenmn 


quam 


qnaami M. Gl. 


du/m 


quéman 


coman 


cfiam 


cMynen Notk. 


W.Notk 


. khiiman 


Tat. 


Notk. 


Gl. Ker. 


mht. koirien 
tönie/* 


kom 
flt. human 


qiuim 


qtiämu7i 
kuman 


ffris. A7/7//a 
kömon 
kim&n 


koma 


fe. cuman 
c(w)öm 
c(iv)ömon 
cumefi 


uie. 
coofn 
room^pt 


isl. te/#ta 


kvarn 


kvo^mo kémo 


kom 


komenn 


fsv. Ar^/ma 


kam 


qtuimu 


kum 


kumin 
Cod. Bur. 


GutaS. 


kom 


komin 


kotna 


^ttamGutaL. 


kumo 


Cod. Bur. Pret. plur. komo. 
nsv. dial. pret. älfdal. kg.m, mora. kanif katUy orsa. A(ipw, kq^mum, 

kom, komum, dalby., fårö. kam, runö. kom. 
lat. pret. veni, fht. bi-qtiåmi, isl. kvdma, kvémr, 
gr. ^(o/jtög, ^(OfiCg, 
fht. er-chöme = 'pavor'. 

Då man ie. har sufUxen -a*, -a'n och -ma', -må'n såsom t. ox. 
skr. sar-d, raj-an, dj-^ui, kär-man, så kan naturligtvis ^lofiög etc. 
i och for sig uppfattas såsom både ^o)'in6g och ^wfi-ög. Måhända 
Huffixen -mä^y -må*n ha utvecklat sig ur sådana fall, då sufKxen 
-d', -ä^n fogades till en på m slutande bas. Jag anser därför, att 
^wfiog etc. kan uppfattas såsom §a}(X'6g. 

skr. perf jagarna V + , »or. agämi RV; -gämin E + , -gä^ 
muka B+. 44 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Dä ur betydelsen 'bränna' väl kan utveckla sig betydelsen 
'hastigt^ lätt vidröra'^ så kanske är att föra hit isl. in-ada^ -ado = 
glida^ avad = 'sted, livor der er glat og man har ondt ved at fiude 
feste', svéde = Vindbart, vindhärdt sted' (jfr nsv. svedjeland). 

En annan bas \syLaHt' ligger till gnmd för isl. svldaj si^eid, fsv. 
svipi = sveda etc. Basen \suå^t- är en reduktionsförm af en bas 
yså^uå^t^j hvars andra reduktionsförm ysa^tjLt- föreligger i f ht. siodan, 
isl. sjöda etc. 

24 yiå^k' urg. *iehan. 

fht. jéJian jah kc-iegen Notk. 

iv\ii. jéhen jach jäken ff^-jycn 

flt. jehan 

Pres. iuhu Sax. Bikt. 
isl. jdcnn 

<*efienn. 

LiDÉN Nord. Ark. III, 240. 

25 V;id*A*, — urg. *nogan. 
got. ga-^iah 

fht. gi-nah 

fe. ge-neah ge-nugon 

got. ga-nohs, ga-notijan, fht. gi'Hiiog,{e, gc-nögyiHh gnögr. 
Denna bas är identisk med baj^n Va'wa'A:,-, se ofvan § 12, 
n:o 68, Kluoe E. W. under gentig. 

26 Ypä^ki- urg. *fehan. 

fht. gi-féhafi gi-fah gi^hun . 

fe. ge-fcön ge-feah ' ^e-fcégoii'^ il^'f^i^^ 

north. ge-fagen 
isl. fegeriTi 

fsv, faeghin. 

Grundbetydelsen af denna bas är 'infoga, göra fast, inpassa'. 
Härur har utvecklat sig betydelsen 'passa till sammans, göra ett 
harmoniskt, vackert intrjxk, fröjda'. 

Vi anföra på grund häraf: 
gr. nijxTic = matta (Pind.), lat. pret. pegi, got. ga-feliaba, isl. 

fägtty ada = pryda, fibgelegr = behaglig, 
gr. nåyvvfiii, perf. nénäya, lat. pägtnay com-päges. 
fht. fuogen, fe. ge-fegan^ isl. fo'gelegr Fritzner Ordb. nya 

uppl. I, 528. 
skr. påi;a = band, boja. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 45 Ze-fngen 
Ze-frv^eu 
fregenv 

frrfffhin. Rörande vexlingen Ä-j — g^ i denna bas jfr. skr. 7nkra — gr. 
fuyvvfÅC etc. 

27 ypå'r&'k^- iirg. ^frehiuiyi. 
got. fraihtiaji fmh frehtin 
fi^. fri^mn pret. plur./r//jflrw 

friegean Knshw. Mt. 1 2, 1 

isl. fregiia frä fr^^yo frögo 

Heilag.1,572,2» 
fsv. frceghiWy-api fra //'ajAo St. Rinikr. 

f\\U frägen Notk., fråga Notk., flt. frägoiiy gi-frågi, fe. ^^- 
fr&^c, isl. frwgr, 

28 \'bld'k'? urg. *plekan, *plegan. 

f ht. pfrégart flag flilgen Notk. 

niht. pflegen pflak pflågen ge-pflegen 

ge-pf logen. 
flt. plegan = 'ein wettspiel spielen, sich verburgen'. 

Då betydelsen ^oin wettspiel spielen' ligger nära begreppet 
'sätta något på spel, riskera^ våga^, sä ffir jag hit: 
fe. pkön plcah 

= 'wagen\ 

Af detta skäl har jag ansatt en på k slutande bas. Kluge 
(E. W. under pflegen) tänker på sammanhang med gr. ^Xénro), 
^AéifaQov och ponerar en bas ^glegh? 

29 \pnå'k' urg. *fnehan. 
fht. fnéhan gi-fnah. 

= ^anhelare,inhiare' 
fht. fnåhtentiu Notk. = anheli, fnåhfende Notk = anhelos 
Graff Ahd. Spr. UI, 782. 

30 VÄd'^- urg. *s€hwan. 
got. saihwan sahw fht. aehan flt. sélian fe. seön sah sak seah sehwun 
saiktoans 


sdke Notk. 
gi-svhan 
geséwen Notk. 


sähufi 
gi-séhan 


säwun 
gi-sewan 


säwon 
sewen 


8CPgO?l 


north. 


sawen 

ge-se^en 

gesen 46 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

isl. sjd Sfi 80^'m séan 

fsv. sea sa saghu set, 

nsv. dial. dalby, pret sog. 

Den utom-germ. motsvarigheten till *sehwan finner jag i lat. 
s^qvar, gr. inofiai. Då man nu af seqror har s^cfifidus = den andre 
> den som står efter, underlägsen, af lägre ordning och secus = pä 
annat sätt, så för jag ock hit: 
lat. sécins = annorlunda, mindre 
gr. rjcawv <*arjxjo)v = ringare, svagare? 
skr. såcya RV, -säcin B + , säcayå QB. 

31 yskå*q- urg. *skehwan. 

fht. gi-skehan giskah glskäken^otk. gi-skehan. 

mht. ge-schågen 

Jag anser grimdbetydelsen af denna bas vara ^gå, röra sig', 
hvarur betydelsen ^inträffa, ske' utvecklat sig. Jfr t. ex. nsv. 'dot 
gar nog, det går for sig' etc. Jag for därför hit: 
got. skewjan = gå, isl. skeva, ada. 
got. skohs, fht. skuoh, isl. « A: (5 r etc., egentligen 'det nian j5f/?r med*. 

32 ynåHh- urg. *nepa7i. 
got. nipais Philip. 4, 3. 

= understödja, 
fht. gi-näda, flt. nätha, isl. ndd, nsv. 7iåd, 
skr. na t hat e B+ = 'seek aid', nåthd V+ = skydd, hjälp. 

33 VdAra^fr- urg. *drepan. 

fht. tréffan traf dräfun Otfr. troffan 

= 'percutere,pulsare' 
flt. ofar-dripid Gl. Prud. 

= 'eminet*. 
fe. drepan drcep drwpon drepen 

= slå, döda dråpen 

isl. drepa dräp dropo drepenn 

fsv. draepa dräp drapo drcepin. 

Pres. dräper VGL. I, VGL. II, drapm VGL. II. 
nsv. dial. dalby, pret, drgp, dräp. 
isl. dråp, drépTf nsv. dråpare. 

34 yskrå*!)- urg. *skrepan. 

fe. screpan sertep scröbpmi srrepen 

= 'schrapen' Anmärkn. till det starka preterituro i germ. språk. 

isl. skrapOy -ada = skramla, rassla 
fsv. skrapa. 

35 ^å*d- urg. *etan. 
got. itafi etun 

fret Luc. 15, 30 

fretun 
fht. exxan äxl!$oik. 

äxun 
frexxati /rd^ Notk. frexxan 

fräxnn 
flt. étan 47 fe. etan eten fretan freten me. isL eia eteiifi ietin. (et 

(étan 

frät 

frcbtori 

eetf 

eeten 

ät 

9 to 

c 

fsv. teta at 

ato 
nsv. åt 

åto 
nsv. dial. pret. älfdal. qt^ mora. oty qtum, orsa. gty otum, dalby. 

oty vätö. 9^, ruDO. uat, uatu, 
gr. perf. IStjSaf lat é^/, é6?i, lit. édmi, édu, pret. édau, édis = 
*tnL8a\ lett ^/nti, ^dt/, pret^dt^^ preuss. t dis = 'das essen*, 
fsl. émi, édl = 'das essen' got tix-eta = krubba, af -et ja 
= fråssare fht aass Gl. Ker. = 'speise', flt, ä/ = 'speise', 
fe. ös = 'aas', isl. eé/r, nsv. d/ei 
gr. édwåfj = mat 
skr. kaus. ädayate B+, ådana RV, örf/w V+, äd//w AV + . 

36 \}a*d' urg. ](6^a?2. 
fht >«ten = 'sarrire'. 

milt jeten jat ge-jeten, 

37 ymå*dr urg. *meta7i, 

got 7nit<i7i ga-mat us-metum 

fht. wi^X/taw iwa;f opt /er-7/?4£re Notk. 
flt. metan 48 Anmärk n. till det starka preteritum i germ. språk 

fe. metan mcet mwtan meten 

isl. meta mat moHo möto meten 

Ol. Hel. Leg. 8. 
fsv. mceta mat matu mtBtin 

gr. fxijdofxac Pind., (xiiåogj fir. pret. ro midar = *judicavP, got. 

US -me t = *aufeiithalt', fht. viå?.a ^otk.y ffi-mäzi = 'teqiia- 

lis, isl. mate, mditr = utmärkt, 
isl. möt = beskaffenhet, ä. nsv. mot = mönster. 

Till denna bas torde ock hora flit. vivosy^t. vtös ^ mat, got. 
mats etc. 

38 Vpå^^d' urg. ^fetav, 

fht. y^i-féxxan (P'fa\ gi-fåzurt 

= 'hinfallen' 
fe. fetan = falla f(Bt fwton fetev 

isl. feta fat fo^to 

= 'fä fat pä, finde frem' 

Antager man en betydelseutveckling 'ga > komma fram > 
frambringa, föda' — jfr isl. (jeta = fa, uppnå, afla — kunde liit ock 
f()ras ett eljes, sä vidt jag vet, isolcradt verb: 
got. fita Gal. 4, 19. 

fitaudei Gal. 4, 27. 

= 'gebären'. 
Ht. péda, = fotspår, pcdojv = 'auflretcn', preuss. pldimai = 

Vir bringen'. 
gr. nåd (i (i) = springa, hoppa, 
got. fottfs, fht. fnoXy isl. fötr etc. 

skr. perf. papäda V + , aor. åpädi V^-r, ger. -padam B + , kaus. 
pädäyati V + , påd V+, -pädaH-^y-pädaha E-i-, -pä- 
dana E+, påduka B etc. 

39 \'ghå*d" urg. *getan, 

got. hi-gitan bi-getnn 

{hU ar-géA^an ir-gat er-gåxenH^oXk, ar-gexxau 

= glömma 

flt bi-getan far-gätun = glömde 

fe. for-gi^tafi for^eat for-geåton for-^eten 

= glömma 

isl. geta gat go^to getenn 

Pret. plur. goto Bisp. 350** (FRrrzNER, Ordb. nya uppl. I, 591). 

fsv. gceta gat gato kitit (runor) 
isl. gata, nsv. gåta. Anmärka, till det starka preteritum i germ. språk. 49 40 ^så^dr urg. *sitian. got. if^itan 
fht. sixxan flt. sittian 
fe. sittan 
mc. 

isl. »t tja 
fsv. s^itia 
ä. nsv. gt-séxxan 

gi-setan 
seten sat setun 

sax gi-saax Weiss. Kat. 

ffi-såxen Notk. 
sat såtun 

stet scbton 
sat seet 

seete?i 

sat so'to setemi 

< 

sat sato sithi 

sat Tiällman 
5a/oGVB.,KarlXUB. 
n«v. dial. pret. älfdal. sot, mora., orsa. sot, sotum. 
lat. pret. sédi, sédes, s€do,\it,sédfni,pretsédau, lett. séfchti, 
pret. sédu, fsl. sézda^, inf. se det i, got. aiida-sets = af- 
skyvärd, fht. ge-såxc Notk. = 'sitz^, stuol-säxxo = 'jn- 
dex', isl. sat, sétr, nsv. för-såt. 
lit. sodas = ^pflanzung', sodiuu = sätta, plantera, s östas = ^sitz', 
so dis = sot, fsl. saida, inf. saditi - plantera, sa du - 
^flänzling^, isl. söt, 
skr. perf. sasåda V+, aor. dsädi RV, ger. -sädafn B, kaus. 
säddyati V+, ÄÖrfa V+, sädffi AV + , sådana V + , 
'Sådifa E+, 'Sådaka E+ etc. 

41 ^a^rå^g- urg. *reka7i, 
got. rfÄsw Rom. 12, 20 

= ^aufhaufen, sanuneln^ 
fht. rehhan = ^zusammenscharren\ 

Ur betydelsen ^samla^ kan utveckla sig betydelsen 'samla sina 
tankar > vara bekymrad for, intresserad af något, någon > hjälpa'. 
Pä grund häraf for jag hit: 

gr. a^ijyo) = hjälpa, got. ga-rehsns = 'bestimmung, rathschluss'. 
gr. dQwyrj = hjälp. 

fht. ruohha = omsorg, flt. rökiav = 1)cdacht sein', isl. ro'kja = 
visa uppmärksamliet. 

42 Va^ra^gfj- urg. *reqan. 

isl. pres. rekkr rokkvet. 

= mörkna 
Möjligen kunde detta ord sammanhänga med gr. qt^C^, Qt^oo 
(se § 12, n:o 53). En annan gr. slägting är t(}tfioc, 

IJmugaieäS: Anm. till det starka pret. (•U;. 4 50 Aninärkn. till det starka preterituro i gerin. språk. 

43 yiåg^ urg. *lekan. 
mht. léchen 

= Von trockcnheit ritzen bekommen und wasser durchlassen' 
isl. leka lak lo'ko lekenyi 

c 

fsv. Ueka. 

nsv. dial.: enl. Rydqvist Sv. Spr. L. I, 152 förekommer i nsv. dial. 
pret lak och läk. 
Hör isl. lo^kr = bäck hit? 

44 ybhrå^g- urg. örekan. 
got. brikan brak 

f ht. bréhhan brak bj^ähhun ki-prohan Ra. 

flt. brckan brak bi-bräkon gi-brokafi 

fe. brecan braec brcbcon broceii 

isl. (brakttj -ada), 

lat. pret. frégif fht. brähha = 'umbrechung des bodens, aratio 

prima^, isl. brékjay kpa = bräka (om getter), fsv. brcBkia 

= braka (om får). Måhända äfven ie. é i nsv. bråk, 

bråka. 
lat. Huf'frågium = röst, väl egentligen den afbräckta stcnskärf- 

van, hvarmed man röstade, stif- frågor = rösta, 
fht. bruoh = sump, träsk, fe. bro c = bäck, ström. 

Om fht. bnwhf = 'hose um hufte und oberschenkeP, fe. 
hröc, isl. brök = byx, är ett germ. ord och sålunda lat. bråea 
lånadt i klassiska tiden af romarna från germanerna, innan germ. 
ä > ö, så är väl detta ord att föra hit. Den ursprungliga bety- 
delsen vore väJ då 'det bräckta plagget', 'grenplagg'. Noreen Förel. 
urg. vokall. 

45 VfsJlÅg^- VLtg. *sleqan. 

isl. slokkva slokerm 

fsv. slukin 

slokin, 
gr. Aijyo), Xri'^tg. 

Månne nsv. sloka, t. ex. 'sloka mod svansen', hör hit och vi- 
sar det på urg. ö? 

46 yspå^g- urg. *spekan. 

fe. specan spoic spwemi apecen 

me. »peken spak spekeri spöken, 

fe. spcBC = tal. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 51 

Kan detta verb vara identiskt med följande^ i det r på fe. 
(kent. och vsax.) botten bortfallit? Jfr dock mht. spaht = larm, 
lit. spengia = Tdingen, gellen*. 

47 \språg^- urg. *spreqan. 

f ht. spréhhan sprah opt. språchtn Notk. gi-sprohhan 

flt. sprekan språk spräku7i gi-sprékan 

gisprokan 

fe. sprecan sprcec sprcécon sprecen 

fsv. spraka Si«l. Tr. 

lett. sprégt = 'risse bekommen, fein zerplatzcn', sprégdt = 'pras- 
sehi wie tannenholz', fht. sprdha Pa. = tal, ge- spräck t 
Notk. = Moquentia', flt. bi-spräki = förtal, fe. sprwc. 

lett. sprdgstu, pret. sprdgu = 'bersten, platzen'. 

48 ysuå^g- urg. *swekaru 
fht. swehhan = foetere, olere. 

Grafp Ahd. Spr. VI, 863 tf. anfiSr i sammanhang härmed fe. 
sirecun = 'odorari', isl. svakri = 'flare^ si^oikja = \'apor suflfoeans*. 

49 ^y^rå^g- urg. *u>rekan, 
got. tcrikan lerak wrekiin fht 


rehhan 
= bestraifa 


raJh 


opt. ge-rdcJie Notk. 


(fi-rohhi 


fe. 


tcreran 
= förfölja 


wreec 


wrépcort 


wreren 


isl. 


reka 


rak 


ro'ko 


rekemi 


fsv. 


vraka 


vrak 


rami rrok 


rrtekin 
rraka 
GutÄ S. vroko 


rrakin. gr. QijyvvfAi^ perf. med. iggtjyinaiy aQQtjxrog Tab. HeracL, 

dvttQQij^at. Piud., aiol. /Q'q^cgy got. wrekeiy fht. rächa 

- hämd, flt. wräka - straff, isl. rék = Torfolgelse af^patale 

i en drabsag^, rékjn,'kpa = 'forsky do, nPkr. Hör nsv. 

rråk (på is) och orm-irråk hit? 

gr. perf. S^qo^ya, qioyri = remna, ^cm?, -yoq idem. 

50 ? urg. *drekan. 
fht. trechnji = 'ziehen' 

Bkaune Ahd. Gr. § 841. 

treJtan pi-trohimnevw 

= 'erlöschen*? = 'reposto* 

iiKAFV Ahd. Spr. V, 503 f 52 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. mht. tréchen = 'schieben, scharren' 

Paul Mhd. Gr. § 161. 

tréchen = '»ziehen' 

Kluge E. W. under trecken. 

Jag anför blott dessa uppgifter. Etymon känner jag ej och 
ordets betydelse tycks mig oklar. 

51 ygkå'bh' urg. *ge6an. got. giban 
fht. géban 
flt gedan 
fe. ^fan 
isl. ge fa 
fsv. gceva 

ä.nsv. 9(^f 
gab 

geaf 

9(^f 
9^f gebun 
gäbe Notk. 
gåönn 
geäfon 

gofo 

gavo gouo 

Cod. Bur. 
goffuo Prytz. gibatis 

far-géixin 

gi-géöaii 

^eferi. 

gefenn 

gimn mht. gåbe = gäfva, gäibe = 'lieb% isl. ga fa, g(vfa = \yQka, géfr, 
52 \uå'bh' urg. *iceGan. fht. wéban 

= ^texere' 
fe. wefan 
isl. vefa 

fsv. i'rct'a 

a. nsv. wab 

wcef 
vaf 

vafiu) 
Ivan Lej. gi'V?éban tvcéfofi 
vojo of 
öfo ofenn vreimi i;o/'TiäJhnann. 
tcoffwo GVB. 
nsv. dial. pret. mora. vovj vqvwHj dalby. t'Qv; enligt Rydqvist 

8v. Spr. L. I, 150 i nsv. dial. pret. af ven lyåf 
isl. kongor-vdfa = spindel, 
skr. urnä-väbhi = Vollenweber, spinne'. 

53 ydrå^dh' urg. *tredan, *trodan, 
got. trudan 

trät opt. dräti Otfr. 
trät trädun 

trcdd trcbdmi 

träd tro* do 

trap fht. trétan 

flt. trédaii 

fe. tredan 

isl. <roda 

fsv. /rw/« gi-trétan tropa 

Pret sing. ^;-o/> Cod. Bur., Kg. Alex. 
flt. träda = ^tritt^ weg*. trodefin 

tmpin 

tropin. Anmärkn. dll det starka preteritum i germ. språk. 53 

54 yyLa^dhr urg. *wedan, 
got. ga-wap Mc. 10, 9 

= förenade 
flit. ki-nuetau GL Ker. 

= 'conjungere' 
mht, w€te?i wat wäten ge-tceteti. 

= binda 
flit. wät, fe. ge-wwde^ isl. vådy nsv. våd. 

Klyftan mellan begreppet 'binda' och begreppet 'förneka' är 
kanske ej oöfverstiglig. Nsv. iiibuytden sammanhänger obestridligen 
med bindtty och likaså got. inmnds med m'rida7i, hvilket kanske 
är ett nasalinfigeradt pres. af *iiidan. 1 sammanhang härmed må 
erinras om flt. in-tcid = 'arglistige feindschaft, bosheit' etc. väl egent- 
ligen 'inbundenhet^ och isl. iuidmr Vojuspä Ho^uksbo'k (hvilket 
väl är den rätta läsarten) = troUpackor, ('inbundna' >) onda kvinno- 
väsen. På detta sätt kunde måhända till denna bas ock foras: 
got. in-mdis Mt. 26, 75 Cod. Ambr. C. 

in-ividai Mc. 8, 34 

= förneka. 

55 yiå*ghr urg. Higian. 
got. ligan lag 

fht. liggen lag W^rei^Notk. gi-legan 

flt. liggian lag lagun 

fe. licgean Ueg Icbgmi legen 

lågan 
isL bggja la U/go legenn 

fsv. liggia la lagho lighat. 

nsv. dial. pret. dalby, log, 
fsl. légaja = ligga, fht. låga = 'insidiae*, mht. Icége = 'flach', isl. 

Idegc, Idgr, lojj = liggande trädstam, 
fht. luog = 'tierlager'. 

56 \g{nå''gh'? urg. *k?i€gan¥ 
isl. knd, 

Pret. plur. knego. 

Detta verb är väl till formen l)lott en analogi efler isl. mega, 
mäj mego. Se § 14, n:o 41. 

Af samma rot är isl. knäVy fe. cnåwany fsl. xnaja^j gr. ytyviaaxixi 
etc och basen Sg\nå*' är en balansfonu till basen Vy, a'?*-, som lig- 
ger till grund for isl. kunna ^tc. 54 Anniärkn. till det starka preteritum i gcrcn. språk. 57 ^tå^gh' urg. *pigian. 
fe. dicgean däigou 

= 'nehmen' dägon 

Pret. deahy däh Sievers Agr. Gr. § 391, 3. 
isl. piggja. på P^^9^ 

fsv. piggia pa pagho Bonav. 

isl. pégr = behaglig. 

58 \drå'gh- urg. Hregan, 
flt. tregan = leid sein' 
isl. trega, -ada 
fsv. trtegha. 

fht. trägi, trdgheit Notk., flt. trägi - Ve^d^l8s^ 
fsv. trogher. 

59 ^yfi^ghr urg. *wcga7i, 
got. ge-^'gen pegenu 
pighat. tregenn wag opt. uiidgist Notk. fht. tvegan 

mht. ti-ag 

flt. uuMiar-tiuigid Gl. Prud. 

= 'compen8at\ 
fe. wegan w(Bg wuog ga-ungana 
Luc. 6, 38 
gi-tvégan 

wegana Gl. Prud. 
= 'perpensa' 
wcgen isl. vega 
fsv. v<egha wmgon 
wägoti 
vä vo^yo vegenn 

woogh vteghin 

St Rimkr. 
t^ogho Cod. Bur. 
usv. dial. pret. mora. rogj vngn^rty dalby. vog. 
lat. pret. vexij véxillnm, lit. pra-vééa = hjulspår, got. wegsy 
fht. wägOf mht. tccpge = 'iibergewicht hahend*, fe. wctg = 
bölja, isL v dg Ty vag. 
lit pro-roia = djupt hjulspår. 

skr. perf. uväka V + , vaväha E+, aor. avähi C, inf. ^'öAc RV, 
kaus. vähagati B + , ^'ä/m V + , våhaka E+, vähln AV + , 
våhaiia V + , råkas V, B, S etc. 
60 V|d's- urg. *ic$an. 
fht. resan ti = 'gährend'. 

mht. jé.scn ja^ jären ge-jésen, 

skr. kaus. yäsayati E+, kaus. pass. yåsyate E, yä5 V, B, S, 
-yäsa B + , -yäsaka C, -yäsin C, -yåsya V-i-, -yö- 
^awa C. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 55 61 VW«- urg. *lesa?i. got. lisan 
ga-lesun 


fht. lésan 


IdS 


lästin 


flt. lé^an 


gillas 


läsun 


fe. ksan 


Ubs 


löbsan 


isl. lesa 


las 


lo'so 


fsv. l^esa 


las 


laso 


ä. nsv. 
läso GVB. ki-leranGLKer. 

a-tesan 

lesm 

lesefin 

o-ltBsin lett. léschuj pre t. /e6W = räkna. 

62 V/ta-^s- urg. *nesan. 

got. ya-uisan opt. ga-nesi 

fht. gi'Uesan yi-nas „ (/i-/w^m Notk. 

flt. gt-fias 

fe. ^e-tiesa7h ge-ncBs ge-nmmt 

63 yiiå^S' urg. *wesan. gi-néran ge-neseti. got. 


wnsan 


was 


wesmi 


fbt. 


wesan 


t€as 


uadrun 


Notk. 


ir-wéran 


flt. 


wcsan 


was 


wamn 
gi-w'ésan 


fe. 


wesan 


WCdS 


Wiiron 


isl. 


vesa 


vas 


vo'ro 


oro 


verct 
rera 


var 
Sseiu. 


-Edda, BuGGÉS uppl. s. 176 


fsv. 


vtera 


vas 


varu 
vtsrit 
vara 


var 


varit Pret. sing. var, V€ert VGL. I. 
ä. nsv. våro GVB. voro Karl XII B. 

nsv. pret. plur. voro. 
nsv. dial. pret. plur. mora. ggrum. 

got. balwa- wesei; isl. vére = 'lifsophold', véra = hvila, ro, i;eérr. 
gr. VTieq-^iOv = */oiiacov. 

skr. perf. uväsa V+, ger. -väsam C, kaus. väsdyati V+, 
väsa V + , väsin AV+, väsana S+, väsas U, -väsaka 
E+ etc.»). 

64 VrfAd-^M- urg. *dewan. 

got. /«to diwano 

1 Kor. 15, 53; 54 1)1 sRmmanhang med detta yerb viU jag anföra en ctymologi, som faUit 
mig in- Vester etc. anser jag vara en afledning af denna verbalbas och be- 
tyda 'den plats där solen bor^ går till bvila\ Jfr isl. s^lar-attr, ne. sun-sti. 56 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

isl. dayja dö ddenn 

döm 

fsv. domOGLt. do 

doö Cod. Bur. 
Ut. dovjjju = plåga, fsl. davlja = Viirgen, ersticken*. 

65 Vsvu^ii" urg. *s7iewan. 
got. sjiiwan, ga-snaUy ga-snewunt Philip. 3, 16 

Pret. plur. dti-at-sniwun Mc. 6, 53 
isl. sntiu snuenn. 

Pret. snera, snöra. 
gr. vijd-w, part. vrjrögy lat. fieo, nere, pret. ncviy got. fiepla. 
got. snorjOy isl. sno' re. 

Isl. snuu = nsv. sno anser jag stå för ett urg. *snöwan enligt 
en af Norp:en (Förel. urg. vokall. v.t. 1886) framståld teori, att 
urg. öu och éi kontraheras före konsonant i alla germ. språk till 
ö, é, men före vokal i nord. och vgerm. språk till u, i; i got. äter 
skrifvas de före vokal au, ai(j) (att uttala om?, ^*?). 

Rörande betydelsevexlingen 'spinna — ila' jfr nsv. s^io ('sno 
en tråd' och 'sno i väg'). 

? 66 ^krå'ti- urg. *hrewan. 
flt. hrewan kran. 

= 'leid sein' 

Sammanhänger med flit. (hjriuwany fe. hreöwan, isl. hnjggra 
etc., hvilka utgå ur ett urg. *hreuW'. Jag anför detta verb här för 
fullständighetens skull, ehuni jag ej känner något bevis for, att ej 
flt. kretvan kan fattas såsom hreuwan och således vara fullt lik- 
stäldt med fht. (h)riuwan etc. 

Jag anför till sist de verb i fomgerm. språk, hvilka dels kanske 
höra till denna grupp, ehuru det ej med visshet kan afgöras, dels 
med mer 1. mindre sannolikhet kunna anses i relät, yngre tid slutit 
sig hit. De äro, så vidt jag vet, följande: 

67 ^påH-k- urg. * felhan. 
fe. f(vlon fölen 

isl. fela fal folo 

fsv. ficela, -api. 
isl. fjdr-fo'leng, fsv. fear-foU/ng. 

Fe. feolari, feulh, fnlgon, isl. part. fölgenn, fsv. part. dagh- 
fuhjhit jämte got. filhan, fht. gi-félhan etc. visa på en bas yfelh-, 
bvadan detta verb hör till 3 afljudsklassea. Jfr dock lat. se-péUo, Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 57 

61 Sbha'- urg. *6elhan?j *6eolan? 
fsv. l/ulin 

bolin, 

Isl. part. bölgemij belgja, -yda tala för att fsv. buliriy bolin äro 
omhildningar för ett Ijudlagsenligt *bul(jhin (inf. *b(ela < *6elhan), 
A andra sidan tala got. iif-hauljan (= uppblåsa), fht. paula Gl. Ker. 
( = blemma, blåsa) för att detta fsv. part. är att fatta såsom ett part. 
efter 2 afljudsklassen, förutsättande en inf. *biitla 1. "^bula. Jfr fsv. 
part ruHn, rovin etc. 

69 \^ia*1r? urg. *woIan'i^ 
got. icvJandaus Rom. 12, 11 

= 'aufwallen, sieden'. 

Härmed kunde sammanhänga isl. rc//a, fht. waUan etc. Got. 
iiulan vore i så fall ett aorist-prescns och isl. rclla^ fht. wnllan 
etc. väl ett //-presens (ie. */m'/-). Men å andra sidan kan got. tmdmi 
vara ett pres. af samma art som isl. ditgay Inka etc. och således 
höra till 2 afljudsklassen. 

70 Vgla'7i'? urg. *ldenan. 

fht. klénan gi-kUin gi-kténmi. 

- iinere' 

Sammanhänger med isl. klinn, -nda, nsv. klena y h vadan det är 
ett a-omljudet aoristpresens af en germ. bas ^klwin- och hör så- 
ledes till 1 afljudsklassen. Något etymon känner jag ej. 

71 ykra'th'? urg. *hrepan? 
fht. redan Otfr. = sålla. 

Härmed sammanhänga fht. ritra = såll, ritarön = sålla, fe. 
hridder - såll. Dessa former visa pä en germ. bas yhra^id- < ie. 
\kra'itk- 1. Vkra^idJi-, som återfinnes i lat. cnbmm, crtbro. 

Fht rednn vore då ett ff-omljudet aoristpresens häraf, hvars 
.strängt Ijudlagsenliga form vore *r'ctan. Ajitager man en bas 
\kra'ith', kunde -rf- i redan enkelt förklaras så^om öfverfördt fr&n 
ett imperfektpresens urg. *hripan; eljest föreligger väl här en om- 
bildning efter andra verb med enligt Vemerska lagen vexlande p 
och d. 

72 Vstrå^th-? urg. *strepan? 
fht. stredati er-slrädun 

= 'fervere' = 'efferbuerunt\ 
mht. sireden. 58 Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 

Detta verb kan väl ej skiljas frän lat. strido. Basen är så- 
lunda ystra^ith- 1. ystra'idh- och strédan att bedömma som redan. 
Dock kunde rotvariation naturligtvis tankas. Jfr mht. strudeL 

73 \gha'b'? urg. *^epan? 
flt. gipofidi Gl. Lips. 

= 'paténs'. 

Sammanhänger kanske med fe. geapiun = 'den mimd aufsper- 
ren', isl. gapa, -pta. 

Flt. *gipa?i kunde dä vara att fatta säsom flt. 7iiman^ men for- 
men gipondi kunde ock vara af ett svagt verb. Vidare kunde man 
möjligen tänka på isl. getp = los snak', geipa, -ada = lade munden 
lobe med någet, snakke', hvilka ord visa pä en bas Vgha'ilH. Heyne 
(Kleine Altsächsische und Altniederfränkische Grammatik s. 42) 
uppför verbet säsom starkt, hvadan jag här anfört det. Något 
bevis härför känner jag ej. 

74 \prad'? urg. *fretan. 
isl. freta frät 

fräta I^okasenna 
= pedere. 

I dessa former föreligger väl en metates utgången ur svaga 
afljudsstadiet *prt' > urg. *fnit' af basen \'pa'rd', som ligger till 
grund för fsv. fiaerfer, flit. ferxaUy gr. négåofiac etc. 

75 V^'Ä;-.- urg. *wehan. 

f ht. upar-tiuihit nbei-uuag Notk. ? 

iibar-unehen 

= 'exsuperare*. 

Graff Ahd. Spr. I, 701. 

Dessa ord sammanhänga väl med fht. tvihmi, wigan, isl. rega 
(= dräpa) etc., hvadan *uchan att bedöma som redan. 

76 ^qa^g-? urg. *hivekan. 
isl. hvak 

= vacklade. 
Härmed sammanhänga isl. hmkay -ada = vackla, hvikare = opå- 
litlig person, fsv bvilm, ä. nsv. hveka GVB. = vackla, månne äf- 
ven ndn. vcegel-sindctY Verbets etymon känner jag ej och det 
tycks mig vara enklast att fatta det såsom ett aorist- presens af en 
germ. bas ^hiva^ik-, 

II Vstä'g^-? urg. *steqan. 

fht. stechan stah stächun gi-stochan Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 59 

flt. stekan stak 

isl. {staka-, ada = stöta någon till sidan). 

Dessa former kunna väl ej skiljas frän fht. stih = 'punctio^ 
isL stik = påle, som nedslås i vattnet, gr. auCo), lat. in-stlgo, skr. 
téjatcy tiktå = vara skaq). I sä fall är fht. stechan etc. att bedöma 
som redan. 

Mot en sådan uppfattning tala dock isl. stake^ fsv. atakaper 
= försedd med stakar etc., hvadan kanske rotvariation (V^to^jgf,- 
<M5h Sstå*g^'\ 

78 \bhå'dti? urg. *6i^DLn. got. bidjan 
bedup 


us'bida Rom. 9, 3 
fht bittert 


bat 


bäti 


flt biddia?i 


bad 


bädu7i 


fe. hiddan 


bced 


bcbdo7i 


isl. bidja 


bad 


bo'do 


fsv. bipia 


bap 


bapo (/i- betan 
(fl-bcdan 
bcdcn 
beöenn 
bipin. 
Detta verb anses allmänt vara ett ^-pres. af basen ^bhå^idh-, 

.•^om föreligger i gr. neid^w, lat. ftdo, isl. bida etc, hvilken äsigt väl 

nästan bevisas af kaus. isl. beida etc. 

79 Vgra^S'? urg. *kresa?i. 
fht. krésan chras 

= repere 
mht. kresen. 

I mht. fins äfven krisen, hvadan krésan torde vara att fatta 
såsom redan. Den strängt Ijudlagsenliga formen vore då *kreran, 

80 \y^'S'? urg. *wesan. 

got fra-was Luc. 15, 14 

= Verschwenden, vcrbrauchen* 
mht. ver^u-ésen = 'zu nichte werden, vergehen, verderben^ 

På grund af fht. wésafien = 'trocken, faul werden', fe. weomian 
= 'verderben', isl. part. visen^i torde detta verb ej vara att föra till 
\fjiå'8' = vara, utan att fatta såsom ett aorist-presens af en bas 
ytjta^is', som ligger till grund for gr. iog, lat. vims, skr. t^isa. Jfr 
dock ä andra sidan got. fra-wairpan = *zu nichte werden*. 

Något mer verb i fomgerm. språk, som möjligen kunde anses 
hora till denna grupp, känner jag ej. 

Af det material i denna § anförts anser jag framgå, att i gemi, 
rerbalbaser af typen 6eran — 6ar, ^eSan — ^a6 föreligga afljuden 
é — i och {fl \, ö >) Q — ?. 60 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. § 14. 

Jag öfvergar därpå till en förteckning öfver de starka verb i 
germ. språk, som tillhöra 1. kunna anses tillhöra den s. k. 6 afljuds- 
klassen, d. v. s. starka verb af typen *faran — *fdr *ska6an — 
8ko6, 

Jag vill naturligtvis lika litet här som rörande den förra 
förteckningen påstå, att den lista jag nu meddelar är fullständig, 
men beträffande de möjliga bristema i densamma torde kunna up{>- 
repas hvad som rörande den förra listan yttrats. I öfrigt gäller 
angående denna fcirteckning det samma som den förra, blott med 
den skilnad, att jag här ock särskildt lemnar ex. på ailjudsfasema 
^ och o i dessa verbalbaser. 

1 ypå^r- urg. * faran. 
got. faran 
f ht. faran ffi-farau flt. faran 
fe. faran 
isl. fara 
fsv. fara gi^faran 
faren 
farefm 
farin. fuor 
fiwrun 
for 
förun 
for 
fåran 
för 
föra 
for 
foro 
gr. natQw, lat. jf^rituSf periculum, hl.pera = fara, fht. /"erwt 

= Vetus', isl. fjo^rdr. 
gr. noQog, /ro^erto, nogitfAÖg etc. 

got. fcrja = 'nachsteller^, fht. niurg-fåre Notk. = 'caducus*, fåren 
= ^insidiari', fåra = Miscrimen, peric^ulum^ flt. /*är, fe. 
f(Br = 'nachstellimg', isl. fär - vrede, fiendskap, fére Cgera 
eitt f allmanna feereO. Månne lat. pera = rensel är att 
föra hit? 
gr. taXai-niOQog = olycklig, fht. fuor a, flt. förian etc. 
skr. aor. pärisaf RV, kaus. pärdyati V+, pårana V+, -pä' 
vin AB etc. 
2 ^sun^r- urg. *swarian. 
got swaran swor 

fht. sweri^n suiior gi-sworan 

su/uoTcn Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 61 

gi-stvam 
ffi-HWom 


bi-swör 
swör 


swaren 


sicörmi 
sar 


svarcnn 


söro 


sorenn 


s(ii)or 


sivarin MELIj. 


siioro 


•• 

sur in OGL. 
&*am/ VML. II. mht. 

flt. sicerian 
fe. sicerian 

isl. sverja 

fsv. 8V€eria swaro 

i en urg coH. 
afMELL. 
nsv. pret. plur. svuro. 
nsv. dial. pret. plnr. mora. snrurn. 
fht. eid-suor = 'conjiiratio', isl. so're, so'ra, -rda, sf/rr. 

Föreligger i fht. niein-tivero = 'perjunis', rerswerunge = 'adju- 
ratio' ?-omljud af ä? 

Detta verb kanske sammanhänger med nht. schtrirren. Se v. 
FlERLIXGER K. Z. XXVII, 487. 

3 MåH' ^almi. 
got. aUin 

fe. edan 

isl. ala öl 

ölo 
fsv. ala VGL. TI., Giita L. 
isl. o' Il = Vaerdig til at underholdes'. 

Föreligger ie. 5 i lat. ad-ölesco, .s*?/^-ofes" 

4 ymå^l" iirg. *malan. 
got. malan 
fht. vmlan 
flt. malan 
isl. mala möl 

mölo 
fsv. mala 
fsl. mel ja = mala, lit. melmu = 'steinkrankheit\ prenss. meU 

tan ack. sing. = mjöl, fht. me lo, melm = 'pulvis', fe. 

meolu, isl. mjoj, melr = sandbacke, Mjojtier = 'sönder- 

malaren\ 
lat. mölo, mö la. 
fsl. mélu = kalk. 
Jit. molisy lett. måls - lehm'. aknn f/i-mnlan 
(ji-ynalan 
malenn 

malin. 62 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

6 ygå^lr urg. *kalan. 
fe. calan 
isl. kala köl kalenn 

kélo 
fsv. koUn 

nsv. kulen. 

lat. g^lu, gélidus, g^lo. 

fht. chuoli, flt. kölön = kalt werden, fe. cöl, réle, isl. ko'la, 
^Ida, 

6 yghå^l' iirg. *gnlan. 
fht. ^a//zn = 'singen 

flt. galendis Psalm 57, 6 
galendero „ „ „ 
fe. ^a/an 
isl. galan gol galenn 

göh) 
fsv. gatin 

fht. gellan, isl. gjalla < ic. *ghel7f-y isl. gjoll = starkt ljud, 

got. goljan, golcins, isl. go'la, -Ida = 'soge atstillc en tilfreds'. 

7 Vd'n- urg. *a?mn. 

got. y/v: -OM Mc. 15, 37, 39. 

skr. ger. -änani B, S, kaus. änayafi AV + , äwri V + , änana E+. 

8 ^spå^n- urg. *spanan. 

fht. spanan sjnuni gi-spaftnn 

= 'spähnen locken'. spnmmii 

flt. spanan gc-spön 

opt. ge-spöni 
fe. sp&nan spön 

fsv. spana. 

Ursprungliga betydelsen af denna bas anser jag vara \lraga ut, 
ut*»traeka, vara utdragen > draga till sig, locka, drifva'. Jag for 
därför hit: 
lit. spenys = bröstvårta, egentligen Men utdragna spenen', isl. 

spene, fsv. spini ; fht. spenön = 'allicere'. 
lat. sjjonte abl. sing.? 

9 ykä'p' urg. Vtafian. 

got. and'hafjan and-hoft hafanann 

a)id-hofun Mc. 2, 3 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 68 

ir-haban 

af-hoBan 
hafenn fht. heffen 
huob 


heven 
huabun 


flt. hebl/ian 
höf 
}vo6tin 


fe. h^bban 
höf 
höfon 


Lsl. hefja 
}i6f 
höfo 


fsv. h<Bvia 
hof 


lat. pret. cepij isl. 


häfVy nsv. Ärf/". 
gr. jcco/rij = grepp, 


handtag 
10 yså^p- uig. 


*mfian. 
fht. in-sebbefi Ahd. 


Gl. II, 238 


int-s^iiab 


= ^veniunt' 
in-fniubun 


mht. e?it'Seben 


eiii-sevcn 


flt. af-sebbian 
af-söf 


= 'wahmehmen' 
af-söGun. flt. seGoy fe. seofa^ isl. sefc = sinne. 

osk. sipus Tab. Bänt. = sciens < *séj)-, umbr. sPpu = seiente. 

I hvad mån it. pret. .seppi kan leda till antagandet af ett lat. 
^sepi, lemnar jag osagdt. (J. Schmidt K. Z. XXVI, 372 ff., 
OsTHOFF Perfekt, s, 183 ff.). 

II Vr«M- urg. *rapan? 

got. ga-rnpana Mt. 1 0, 30 

- räknad, 
got. rödj an, isl. 7' o' da, -dda = tala. 

Detta är en utbildning på basen ^rå^-, som föreligger i lat. reri. 
En ^/A-bildning af samma bas h*gger till gnmd fi)r got. (ja-redan^ 
i.sl. rada etc. samt fsl. rnzda, inf raditi = sörja för, lit. rödas 
- villig. 

12 Sfrå^t- urg. ^frapian. 

got. frapjip frop 

- förstå fropun. 

lit. proias = insigt, förstånd, preuss. pråtin ack. sing. = *rath*, 
got. fropSy frodeiy fht. frnot^ isl. fröör, fr o' de, 

13 V(jlä''t' urg. *hlapati. 

got. af'hlapana 

fht. ladan Itiad ki^hlatan 

luadun Gl. Ker. 64 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. flt. hladan 
fe. hladan isl. hlada hladcfin lapin. hlöd hladen 

Mödmi 

hlöd 

hlööo 
fsv. lapa 
Ut. klota = plåster, isl. hlo'da, -dda. 

En enklare bas \'(]lå'- ligger till grund forlit. klo ju = 'decken'. 
En (iÄ-bildning häraf forefins i lit. pa-klodas = 'untcrlage', fsl. 
kläda, inf. kläs ti = ponere. Måhända föreligger denna senare bas 
^qlu^-dh- i flt. och fe. hladuff, så att man i detta verb har på gemi. 
botten paralella t- och rfA-presentia, men naturligtvis kan här ut^ 
jämning af den grammatiska vexlingen ha intnidt. 
V^fM'-/- urg. *stnndan. got. standaii 
fht. stantaii stop 
stopun 

ar^stiiat Iri-stantan 
Weiss. Kat. 
far-sfiiotuii Tat. 
ffi-sttiat Otfr. 
ffi-sttiaiun Otfr. 
stuo7it flt. stavdan fe. stmidan isl. standa fsv. stunda af-standan 
stonden 
stadeym 
stmuliu. stuontmi 

stöd 

stödun 

stöd 

stödon 

stöd 

stööo 

stoj} 

stofni 
Pret. stapin Guta L., stapit VGL. I. är kanske af stcppin 
fht. ståten Notk. = \statuere', ståt i (nom. sing. stater Notk.) -= 

'stabilis', stdtigi Notk. = 'constantia'. 
lat. sup. stå tum, 
got. ga-stopan = Teststeilen', 
skr. inf. sthåtum B+. 

Basen ystå^-t- är en utbildning på basen \'stä'-, hvilkon återfinnes 
i gr. latäuc, lat. sfäre, lit. stojuy fht. .s/ä;/ etv En annan Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 65 

utbildning föreligger i basen ystä^-l-y hvaraf got. stols, gr. avékkcoy 
fht, stilli, stflleHy isl. stiller , gr. atöXog etc. Se § 12, n:o 50. 

15 Sskå^^t' urg. *skapia^i, *skapan? 
got. ga-skapjan skop 

flt. scatJuin Gl Lips. 

fe. sceddan 8c(e)öd 

sceadan 
isl. ske&joy skodda 

skada, "Oda 
fsv. ^skcBpia, skaddi 

skapa, -api. 
isl. sko' dr. 

Sammanhänger härmed isl. skjaöak = »et slags udvsext på eller 
ukrudt blandt komet, som gjor dets nydelse skadelig for sandheden ; 
förändring som under gjfieringen föregår ved ol o. desl., så at dets 
nydelse bliver skadelig for sundheden, eller det, som det heder i 
folkesproget, bliver skjdeks^? Fritzner Ordb. gamla uppl. s. 577 f. 
Ordet väl lånadt. 

16 \1å*k' urg. *lahan, 

f ht. lahet b mg Otfr. 

= 'prohibite' opt. bi-luagi Otfr. 

Pres. Mhit »vituperat Em. 3. Can. 9. 10. 12». 

Graff Ahd. Spr. II, 97. 
fil. lahan log 

fe. fedw löh be-la^en. 

= tadla lögon 

Detta väl en utbildning på en enklare bas yla'-, som föreligger 
i got. iaian, lailoun, fsl. laja = 'bellen, schimpfen'. Fht. lahit 
kan ock föras hit, ty det kunde förhälla sig till got. Inia^i såsom 
flit. sä/ien till got. satan. 

Man kunde ock tänka på sammanhang med gr. Xdffxao, kéXäxa, 
hJL löquor, om ursprungliga betydelsen varit 'tala*. Jfr nsv. 'tala 
— förtalad Vidare kunde detta verb vara beslägtadt med gr. kiiiTi^tj - 
smädelse, Xaa^aCvm = smäda. 

17 yplå^k" urg. *fla/ian. 
fe. fledn 

= 'to strip off the skin of an animar 
isl. fld fUj flegenn 

flögo 

t^mnftUdi: Anm. till det starks pret. etc. 5 66 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

fsv. fla flogh fkykin. 

flogho 
Ut plésxiu = 'reissen, zerreissen', WM-jo/és>;^m = 'abreissen (kleid, 
haut)^ fsl. plésl = 'calvitium', pléåivu = 'calvu8\ Fick 
Vei^L W. n, 611. 
Frän nsv. S7iö-flaga kan väl ej nsv. snö- flikiga skiljas. Detta 
visar pä en nasal-iniigerad bas ^pla^nkj som ock foreligger i fsv. 
flwngia, -iigdi = sik, klå. Afljudsfasen ^ i snöflinga kan dock vara 
sekundär. 

18 yklå^k- urg. *hlahian. 

got. hlaJijan bi-hlohun 

fht. lahet Ra. hlöc Hrab. 

lahhet Tat. 

Formerna lahety Uihhet kunna äfven vara af* lac/ien, 
flt. klögun bi-hlagan 

fe. hliehhan hlöh 

hlögofi 
isl. hlckja hlö hlegenn 

hlögo 
fsv. lea loo. 

isl. hlo'ge hlo^gja, -gda, hlo'gelegr. 

Frestande är att med Fick Vergl. W. II, 331 föra hit lit. 
klegu = lachen, hvilket väl ej kan skiljas från gr. xXdCo), perf. 
xéxkäya, xAoJfco = 'glucken', fsl. kleguHa = 'clangere', klegota 
= 'geschrei', hvarmed äfven torde sammanhänga gr. xXmacai = 
'glucken\ Fick Vergl. W. II, 70, 543. 

I så fall foreläge här en ie. vexling af k och g, som kunde 
vara af samma art som det ofvan anförda skr. näp^a — gr. fAvyvvfii 
etc., men kunde kanske bero äfven af andra orsaker. Jag vill i 
anledning häraf anmärka, att då de skilda ie. språken uppvisa en 
mängd mycket genomgripande ljudlagar rörande konsonanterna (t. 
ex. den urg. och fht. Ijudskridningen^ utvecklingen af ie. q, g^ gjk 
i gr. etc.), vore det underligt, om ej äfven i det ie. urspråket kon- 
sonanterna varit underkastade åtskilliga förändringar. En ie. vex- 
ling af k och g 1. rättare af tennis och media torde kunna vara en 
följd af flere kanske vidt skilda orsaker. 

19 ytyiå^^k' \\rg. *pwahan. 

got. pivahan iis-pu^oh 

opt ptvohi Anmärkn. till det starka preteritum i germ. spräk. 67 fht. thwaftan 

fit. thicaJian 
fe. dweän isl. pvå 

tsv. pva 

20 yslå^^k' iirg. *slaha?i. 
got. sla/ia7i 

fht. alaJian 

flt. skihan 

fe. j^fefi// 

isl. «/!rl 

fsv. ^fa got. slaihts, fht. s/^ä7 = stratus^ plaeitus, isl. sléttr. 
flt. höf'Släga Hel. Mon. 2401 = 'farhte der hiife'. 
isl. sWgr, slo'gja, -gda etc.'). 

Fick Vergl. W. lU, 358, v. Fierlingek K. Z. XXVn,436f. 

En iiasal-iDiigerad form af denna bas föreligger väl i fht. slin- 
ga n^ isl. slyngva, slongra etc. 

1) På ^und af sådana fall som isl. bouta — isl. beytell = liestens avle- 
lem*; lat. re-fUto - slå tillbaka — lat. fatuo; lat. truso = häftigt stöU — 
*iru$are femmanC ; gr. n^ovat — stöta, slå, men ock = awovauil^iit; fe. cmfl' 
lan < *kntul- = stöta — ns?. hiuUa — 'futuere*; osv. rapp — na?, rappa 

(alangspråk) = *f ntaere* ; skr. mathnåli = 'shake* — skr. manmaJOia — Amor, 
hrilket sista ord Tål ej betyder *den som sätter passionen, sinnet i rörelse*, 
då eo sådan grundbetydelse väl torde vara så att säga något för civiliserad 
och mindre öfverensstäm mande med det ind. språksinnets starka böjelse för 
sioliga bilder, utan nrsprnngligen väl haft en rent fysisk betydelse, är jag 
frestad att till basen yslå^k- jämte gr. iLaxi^u/, Xa$ = stötande med foten etc. 
äfven föra ÅtjMtu = *membrum virile*, XtfHaoj = fitviuK thtiog 


gi'thwagan 


duogen 
thwög 
dwöh 


öwtB^en 


divögon 


dtvegen 
dwo^en 


P6 


pvegenn 


pögo 
p970 


pvaghin 
O-pvcegfnfis-porp. 


sloh 


*" 


slohun 
slvog 


slaga?i 


sluoffiné 
slöh 


a-slagan 


slögun 
slöh 


sUe^en 


slögon 


sleven 


slö 


slegenn 


slögo 
slo 


slaghin 


slogho 


slteghin. 68 AninärkD. till det starka preteritum i genn. språk. fht. 21 yytå^q- urg. *wakwan. gt-muug 
yi-wuagun 
Inf. gi-wahancuy part. gi-wahiitit 
mht. gC'Wnoc ge-ivagen. 

gr. inog, aor. elnov, tina. 
gr. 01/;, onog, lat. vo(?o. 
lat. rox, vöcisj lit. vokiu - Vcrstchen'. 

skr. perf. uvåca V+, vaväca RV, aor. aiåci V, B, kaus. rä- 
cayati B+, ?;dc V+, räÅ« V + , -i'äkin U*, rärana 
V+, 'våcas V etc. 

22 Via'fe- urg. *lapan. 

flit. laffan bmfun. 

fht. léffur, flt. léptir, fe. lippa. Se ofvaii § 12, ii:o 7. 

23 ystå^b- urg. *.stapan, *stapjfiN, 
fht. stepfen 

flt. stapan fe. steppan 

siceppan 
isl. stapOf -ada. 
gr. <riré/u/?co. 
fht. stuofa. 

24 yskå^b- urg. *skapmi, *skapia?i. stöp 
stöpon 
stöp 
stöpon got. ga-skapjan 


opt. ga-skopi 


ga-skap 


fht. skaffan 


skuof 


skaffan 


skepfefi 


skuoftm 
flt. 


gi-sköp 
fe. scieppan 


se(e)öp 


seeapeti 
scepeii 


isl. skepja, skäppa 


sköp 
skapa, -ada 


sköpo 
fsv. skapa, -api 


skop. 
25 V?»(!'d- 


got. 


ga-viot 
opt ga-vwtdnia 
fht. 


tnuox 
vuioxun 

Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 69 

flt. nwt 

mötun 
öris. möt 

möton 
fe. mdt 

möton. 
NoREEN (Förel. isl. forml. v.t. 1887) anser, att detta verb 
kanske sammanhänger med gr. fAiijåofAac, /Aéåofiac, got. mitan 
etc. Se ofvan § 13, n:o 37. Måhända nht. gemäss, som måste 
sammanhänga med messeriy kan formedla betydelsevexlingen. 

Jag vet ej, om någon inf. af detta verb är funnen. Heyne 
(Kurze Laut- und Flexionslehre der altgermanischen Dialecte 8 
uppl. 8. 221) anlör ffris. mota^ men jag känner ej, om denna form 
kan med citat styrkas. 

26 Va'^|- urg. *aka?i. 

Lsi. akCf -ada 6k akenn 

öko 
k\\ aka ok akin, 

oko 
1 inf. aka och part. akin kan det vara ovisst, om vi ha fi 1. a. 
nsv. åka 
nsv. dial. alfdal. inf. oka, pret. usek, mora. inf. oka, pret. gk, gkrnn, 

orsa. inf. oka, pret. gk^ gkum, dalby. inf. åk, pret. gk. 
gr. oy/Aog = fåra 
lat pret égi, isl. A ke, nsv. åker. 
gr. argaj-äyög, lat. äctus, amb-äges. 
gr. dratyrj. 
skr. 'åja B+, åji V-»-. 

27 va'^- urg- *akan. 
fe. acan = 'schmerzen'. 

Något etymon 1. några slägtingar känner jag ej. 

28 \tra'g' urg. *prakan. 

fe. ge-dracen 

= 'geschmuckt'(?). 
SiEVERS Ags. Gr. Nachträge s. 166. 

29 vdo^jh urg. *takan. 

got. tekan taitok 

opt. at'tattoki 
me. taken took taken 

tooken 70 Anmärkik till det starka preteritum i genn. språk. Väl lånord ur nord. språk, 
isl. taka 

fsv. taJca tök 
toko 
tok 
toko tekenn iakin. Pres. ttjeker VGL. I, tikcr VGL. II, pres. opt topki VGL. 
ni, tUd VGL. n. Dessa former, sarskildt opt , visa kanske på 
en inf. ^tteka = isl. *feÄa, got ^tikan. 

Kanske härmed sammanhänger gr. ådxrvXogy lat. digitua. Grund- 
betydelsen af taga vore i så tall 'fingra på". 

30 ybhd*g- urg. *6akan. 

fht. baohan pvochun gi-bachan 

backan 
mht. bivoch 

buochen 
flt. bokan gi- bokan 

fe. bacon 
isl. bakOf -ada, 

gr. yfäyog, lat. fågus - 'Quercus escula*. 
gr. gxoyfOy gxo^o) = steka, rosta. 

31 Vså*g- urg. *saka?i. 

got. sakan ga-^ok 

soknn 
{ht. soJihan fur-stcoh 

fir-stdachufi 
flt. saJcan ant-sök 

fe. socan 
isl. sakoy -ada. 
got. sokei7is = 'streitfrage', isl. sokn. 

Grundbetydelsen af denna bas tror jag vara »komma i kolli- 
sion med någon, komma i (vänligt 1. fiendtligt) forhåUande till nå- 
gon'. Jag vill därför med Fick Vergl. W. lU, 313 f. föra hit 
lit. segu = 'anbinden, umbinden', seg tas = 'gekniipft', fsl. po- 

se^ga = 'tangere'. 
k\. po-sagu = 'compages, nuptise*. 

Kanske hit ock är att föra isl. sikJingr = furste, egentligen 
'den som söker sak med sina motståndare, kämpe, härförare*. 

32 ysnå*g- urg. ^snökan, 

fht, dhurah-snuoh Is. 

5= 'irrepserat'. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 71 

isl. sndkr. 
fsv. sno k. 

Från dessa ord kunna väl ej skiljas mht. snegel = 'schnecke', 
sNäke = 'schnake*, isl. snigelL Här foreligger dä en vexling af 
ie. y och yh såsom i gr. ^éyaq = skr. nmkun, gr. yévvg, got. kinnus 
— skr. hanUf hvarjämte mht. snäke talar for, att vi här ha ett ex. 
på KX.UOES geminationsteori (P. B. Beitr. IX, 149 flf.), om det ej 
är lånord. 

33 Vskå^g- urg, *skakan. 

fil. skök 

fe. b'c(e)acan sc(e)öc sc(e)acen 

sccBcen 
isl. skaka skak skekenn. 

skoko 
På grund af hvad i noten s. 67 yttrats är jag böjd att se en 
slägting till detta verb i isl. sk o' k ja. Jfr gr. xivétx) — xCvatåog, 

34 Va'wGf'(/- urg. *wakan. 
got. wakaip 

wahandans 
fe. wöc 

= 'erwachte, erwuchs* 
me. teaken wook waken 

isl. vakay -kpa 

fsv. vaka, -kti vakin. 

lat. vByeo. Föreligger i lat. vlgco, vig i I eftertoniska bildningar 

af pér-vigeOy pér-mgil? 
got. tcokains. 
skr. kaos. våjåyati V, B, S, vaja V + , -väjana S. 

Det faller mig in, att hit kunde foras got. tihtwo, isl. öita etc. 
< ie. *uktwä såsom paralellfomi till got. wahtwo. Betydelsen vore 
dä 'den stund man vaknar om morgonen', hvilket tycks mig vara 
bättre än att fora detta ord till nox, noctis etc. 

En 5-bildning af denna bas är: 

35 \a'^a'k-S'• urg. *wahsa7i ^wahsjan. 
got. waJisjan wohs 

fht wahsan uuohs gi-wahsan 

uutiahsun Otfir. 

flt. wahsan wohs 

fvöhsun gi-wahsan 72 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

fe. weaxan north. wöx 

wcxan 

Pret. weox, weoxon. 
isl. växa ox 
oxo uxo vcucenn fsv. vaxxij "ti 
V(Bxa, -ti i^axin 
viBxin 
rox£fiDidr.S. 
nsv. t^ixo vuxefi. 

nsv. dial.: enligt Rydqvist Sv. Spr. L. I, 175 förekommer i usv. 

dial. pret. vox och vax^ part. raxcn. 
gr. d(/)é^(o. 
isl. 0'xl = utväxt, o'xlay -ada 1. -sta. 

Rörande wahsjan, wöks se vidare § 17. 

36 ydhå'bh' urg. *daSan. 

got ga-daba7i ga-dob. 

got. ga-dobs, fe. ge-défe. 

Antagande en betydelsevexling 'passande — skön — stark, 
kraftig — stor, tjock' — jfr usv. dygdig och dngtig — för jag hit: 
fsl. debelu = 'crassus*, preuss. deblkan ack. sing. = ^gross'. Jfr 
fsl. dobru = skön, dobti = stark, po-doba = 'decor'. 

37 ^dJira^bh- urg. *draj6an. 

got. ga-draban Mc 1 5, 46 

= 'aushauen'. 
Härmed sammanhänger fsl. drob/ja, inf. drobiti = 'scindere, 
conterere'. 38 yghrå'bk" 


urg. 


*gra6an. 


got. graban 


grob 


grahans 


f ht. graban 


gniob 
gmobetf- 


(fraban 


flt. bi-gra6an 


bi-gröSun 
fe. ^afan 


gröfon 


grafen 
^cefen 


isl. flfra/a 


grof 

gröfo 


grafenn 


fsv. ^rram 


grof 


gravin 


(7ré»t'aVML.I,SMTi 


.,Cod.Bur. 


grovo 


grtBvin. lett. grebju, pret. grebu = schrapen, aushölilen, fsL greba = 
'gråben, schaben*. Föreligger 2-omljud af a i isL grrjf = 
jordhacka? bi-skabanon 

1 Kor. 11,5 
gi-skaban skafenn 
akavin. Aomärka. till det starka preteritum i germ. språk. 73 

lit grcbiUf pret. gréhiau = ^greifen, barken^ isl. grå fr. 
lett. gråbju = 'greifen, barken^ fsl. qrablja = raffen, raubcn, 
got. groba, isl. gro' fr. 
Härmed sammanbänger väl gr. yq^9^> P^i^- X^o^cuv på en 
luelisk inskrift (G. Meyer Gr. Gr. § 20), ebuni detta visar på en 
bas Vgrå^bk'. 

39 yskå*bh- urg. *skaffan 
got skaban 

= 'scbaben, die baarc abscbneiden' 
fht. mkattan 
flt. scavid Gl. Prud. 

= scalpit 
fe. se (e) af an 

i.sl. skafa skof 

skofo 
fsv. skava 

Ett got. *JHita skabano = *det afskafda, afklippta' kunde till 
betydelsen sta nära det prenss. sccbelis = bär. Part. got. bi- 
skabanon motsvaras i sv. bibelöfversättningen af rakad. Jfr dess- 
utom ne. shave. Jag for därför bit: 
preuss. scebelis. Vidare: 
lat. scobs = filspän, scöbina = fil. 
lat. pret. scåbi. 
nsv. skof v or, 

40 Vknå'bh-? urg. *hna6an? 

isl. tifwf Ssem. Edda Gudrfmarbvo^t, v.l 2. 

= afskar. 

41 ^giå^bhr urg. *qa£ia7iy *qa6an? 
isl. kefjay kafda kof 

= 'neddykke^ hofo 

kafa, -ada 

= 'dukke' 
frv. qtuefuria Bonav. 

= kväfva 

Pres. quceffwer, qwceffs Upl. L. Part. *knvin, *korm måste 
poneras på grund af kufim Guta L., kofna Birg. Upp. III. 
nsv. dial.: enligt Rydqvist Sv. Spr. L. I, 174 förekommer i nsv. 
dial. part. kofven = kvalmig. Vidare kan slutas till ett kafenn *hiiytn 
*kovin. 74 Anmärkn. till det starka preteritum i genn. språk. vadetm vapin. fsv. part. *kamn, *k<evin ur de af Rydqvist L c anförda 

dialektorden kvafmm, h^ämna, 
isl. ko' fa, 'fda = 'kvflele*. 

Med Fick Vergl. W. I, 69 sammanställer jag härmed gr. f^mw . 
Jfr 'vavg l^akpev' Euripides och nsv. 'skeppet gick i kvaf . 

42 \uå'dh- urg. *wadan. 

fht. durah-watafi durh-mtot 

fe. wadan wöd 

toödon 
isl. vada 6d 

oöo 
fsv. vapa vodk 

wadho 
lat. vådo. 
isl. o' dr. 

43 Vä^gh^ urg. *agav. 
got. un-agaTidans oy 

Philip. 1, 14 opt. ogeip 

imperat. ogs Luc. 1, 30 

isl. aga, -göe = 'det er ofred' 

fsv. agha = skrämma. 

gr. ox^éto = vara tung till sinnet af bekymmer, ovilja 

gr. perf. åxåx^fiai, dxäxéfievog, 

got. ogjan = förskräcka, isl. o^gr, oask, hvari väl foreligger en 
analogi efter sädana faU, där h och g vexlade eligt Verner- 
ska lagen. 
Måhända äro ock hit att fora gr. 1%^^, ^X^^^} éx^yqog. Jfr 

åx^opLat ~ vara förtretad, harmas, aor. ijxaxov = bedröfva, kränka 

och öx^éw. 

44 ymå^^g^h- urg. *m<i^?i, mugan. un-agaiis got. 


mag 
maÅjun 


fht. magan 


rtiag 


nivgeib 


magun 


flt. 


viag 


ffris. 


mei, 7m 


fe. 


mtJdg 
magofi 


isl. meqa 


nid mugun 

7Hugun 
mtigun ^negat Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 75 

Pret. plur. megOy opt. mega. Inf. ftioga Cod. A. M. 645, 4"; 
pret. hann megr Sth. Horn. enligt Rydqvist Sv. Spr. L. I, 273; 
8 plur. pret. niega. 

I Tubinger-fragmentet af Fro8taf)ingslagen m. fl. codd., h vilka 
skilja mellan e (= urg. e) och te {= i-oraljud af a) skrifves i detta 
verb Cf hvadan i ofvan anförda isl. former med c föreligger urg. c. 
fsv. magha vin mughu for-niaghit. 

mogha 

Pret. plur. m^tgho, moghu. 

45 ydhrå^gh- urg. *dragan. 

Betydelsen af detta verb är dels ferrej dels trahere. Denna 
l)etYdelsedifferens berättigar väl dock ej till att här se 2 skilda^ 
fast fonetiskt fuUkomligt sammanfallande verb. Lat. t>eho betyder 
t. ex. både hära och draga. Jfr 'taurus vcxit Europam' Cic. och 
Camillum triumphantem duodecim vehebant equi' Liv. Betydelserna 
kunna och lätt förenas, om verbet ursprungligen betydt 'bringa nå- 
got från ett ställe till ett annat'. Jag sammanför därfx)r: 

a) ferre: 

got. dragand 2 Timoth. 4, 3, Cod. B. 

= 'trägen, aufladen'. 
f ht, dragan trnog gv-tragan 

truogiin 
flt dragan drog 

drögun 

b) trahere: 

fe. dragan drog dragen 

drögon 
isl. draga dro dregenn 

drega (fno.) drogo 

I de fno. cx)dd., som skilja mellan e och Cv såsom Ol IIol. 
Leg. S. skrifves alltid drega, dregenn (men d^gi etc.), hvadan i 
des.sa former urg. c. Formen drega blott funnen i fno. Noreen 
Förel. isl. forml. v.t. 1887. 
fsv. dragha dro(gh) draghin 

dréBgha Upl. L., Cod. Bur. drogho drregkm 

VGL. u, m. 

droghtet 
VGL. IV. 
fbt. I råg a ack. plur. = ^arva*. Graff Ahd. Spr. V. 500. Jag 
för detta ord bit, då det, såsom Noreen mundtligen pä* 76 ADOiärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

pekat, kan beträffande betydelsen förhålla sig till tragan så- 
som nsv. åker till åka. 
isl. tvi-dro'gr = tvetydig. 

Något etymon for detta verb känner jag ej. De etymologier, 
jag vet vara framstälda, tyckas mig otillfredsställande. Detta verbs 
verkliga utom-gcrm. slägting anser jag vara lat trähOj hvilket 
kunde, såsom Noreen antydt, förenas med *&mgan, om man an- 
toge, att *dragan vore utveckladt ur *pragatij då det i samman- 
sättningar I. i satsen stod obetonadt. Dessutom kunde man väl 
här tänka pä en, visserligen obekant, ie. vexling af t och dh. Jfr 
hvad ofvan yttrats under *hlahian. 

46 \gknå*gh- urg. *gnaga?i. 

Jag skiljer mellan 3 varianter af denna bas: a) gtia^^ h)kuug- 
c) nag-. Någon förklaring af denna vexling vill jag ej inlåta mig på. fht. 


a) g^mgu 

b) pi'cknegit 


c) pi-ki-ntuic 
c) be-nugen 


a) Id-gfiogana 


flt. 


c) nago 

b) cnagit Alts. Gl. 

c) ka-nagit Alts. Gl. 


fe. 
isl. 


a) ^mgan 
a) gnaga 


a) gno 


a) gfiagit (fno.) 


fsv. 


a) giiagha 


a) gnogo 


a) gnegenn 
a) gnaghin. nsv. dial. pret. älfdal. gn%se(g)y mora. gnQ(g)y gnogum, orsa. gngg, 
gnQgurn, gnog, gnogum^ dalby. inf. gnig, pret. gnog. 

47 yy^å^sk' urg. *waskan. 

fht. waskan wuosk gi-waskan 

tuitiascun Rb. 
flt. waskan wösk 

fe. wascan wösc 

waxan wöscon 

isl. vaska, ada. 

Enligt Kluge (E. W. under waschen) är detta verb ett ^Ä- 
presens af basen ^uå^d' = vara våt, hvadan härmed är att sam- 
manställa isl. vdtr, fe. wäit etc. Se ofvan § 12 n:o 59. Möjligen 
kunde detta verb ock sammanhänga med fht. wisky wisken, isL 
v i sk. 

48 yglå^U' urg. *klawan. 

isl. klä klo klegefin 

klogo Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 77 

fsv. kla, 

fht kläwa (chlåuuon Notk.). 

isl. klo, 

49 ^g^M'u- urg. *gaunan. 
isl. g&yja gå 

gam 
fsv. gOf pret. gödde, 
skr. ferf. juh åra V+, ger. -kävam B, S, -häva B+. 

Några flera verb af denua grupp i fomgerm. språk känner jag ej. 

Vi anmärka på grund af det material, som i denna § lemnats, 
att flera af nu anförda verlnilbaser uppvisa utom afljudet (ä I, ö >) 
ö — ä äfven afljudsfaserna é, ^ och 6; 

hvarvid vi tillägga, att åtskilliga af de verbalbaser, där detta 
ej är händelsen, tyckas sakna några utom-germ. slägtingar och äro 
kanske till följd häraf att betrakta såsom specielt germ. bildningar. 

§ 15. 

Af hvad ofvan i § 13 och § 14 anförts, anser jag framgå, att 
de germ. starka verben af typerna *6eran — *6ar, ^geSaii — *J«^ 
och ^faraiiy *föry *ska6an — *skö6 i allmänhet uppvisa samma af- 
Ijudsstadier och således i detta hänseende äro likstälda. 

På grund häraf tror jag äfven, att de ej böra betraktas såsom 
skilda afljudsklasser, utan blott såsom varianter af en och samma. 

Låt oss närmare undersöka denna fråga. 

För enkelhetens skull betecknar jag verben af typen *6cran — 
%ar, ^ge6an — *^aö med 1, verben at typen * faran — */5r, *ska6an 
— ^s)^ med 2. 

Såsom bekant skilja sig 1 och 2 från hvarandra i följande 
punkter: 

1) / presensstammen är rot vokalen i 1 urg. é, i 2 urg, ä. 

Ett urg. ä kan representera ie. ö, ä 1. 9. Vi ega, som kändt 
är, beträffande rotvokalens afljudsstadium två ie. presensidasser — 
imperfektpresentia, där rotvokalen har det normala afljudsstadiet 
(é), och aoristpresentia, där rotvokalen har det svaga afljudsstadiet 
{9 1. - ). 

Detta är visserligen en sanning, men det är ej hela sanningen. 
Vi ^a äfven le. presensstammar, där rotvokalen är o 1. a. Ett 
presens, där rotvokalen är ö, kan vara ett aoristpresens, då a i de 
flesta ie. språk blifvit ä, men det behöfver ej vara det. 78 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Af basen \å*tjLä'(j2(-s)' ha vi ett imperfektpresens i gr. d(/)i^a}. 
En reducerad form af denna bas är ya^uy^-: lat, augeo, en annan 
reducerad form är ^nå^g^- : lat. v^geo, en ytterligare reducerad form 
V%2"* ^^^' uksant. Lat. angeo och régeo stå tydligen pä samma 
reduktionsgrad i forhällande till gr. df/)é^o) och skr. ukmnt. An- 
vänder man termen aoristpresens' for ett presens af sanrnia bygg- 
nad som ukmnty är denna term tydligen lika olämplig för augeo 
som för légeo. 

Vidare är det, såsom jag ofvan § 11 antydt, enligt min me- 
ning alldeles obekant^ i hvad förhällande de ie. vokalerna ^ ^ o stå 
till hvarandra. För att ej använda termer, som kunde i vissa fall 
vara olämpliga och som kunde förutsätta en uppfattning rörande 
det ie. afljudet, hvilken kan vara ogrundad, vill jag här nedan an- 
vända termerna é-presentia, Ö-presentia, å-presefitia och för de j)re- 
sensstammar^ där rotstafvelsen innehåller al. ^, i brist på bättre 
term s^vaga presentiaj hvarvid naturligt\as medgifves, att a-prescntia 
och svaga presentia ofta ej kunna skiljas. 

Jag vill dä först konstatera det faktiun, att vi ha ie. o- och ö- 
presentia: 

Ö'presentin äro t. ex.: gr. o^oiiac^ xomm, oaao^cci, ^oaxw, 
0^0), oQOfiaij ovofiai^ ofAvvfiij oXXvfii, oQvvfiCy atÖQvvfii^ olofAaiy 
olxo^acy olyvvfic^ axovo), x6(/)my k6(/)m, aiol. ^6XXoiJ,ac, lat fodio, 
Mio (Grammatici utan citat), cöqtw, loqnor, li^inOy oetor etc.; 

ä-presentia äro t. ex.: gr. ya(f)im^ åaf/Jm, na(/)i(Oy avm, 
atx^o), daCvvfiCf alwiaac, xaCvvfiaiy xpaCvvixv (Hesych), lat. spargo, 
parcOy pärio, sarpo, carpo, scalpo, älo, fallo, baeto, c/iedo, laedo, 
quaero, lävo, clatfdo, pUiudo eto. 

Vidare må anmärkas, att prcsensstammar med e, ö 1. ö i rot- 
stafvelsen förekomma med 1. utan ett j)aralcllt svagt presens så i 
samma som skilda ie. språk bredvid hvarandra i ett och sanmia verb. 

Så t. ex.: 
lit. bedu lat. fodio 

lett. lyefchu 

periu gr. aor. inoQov lat. pärio 

vemiu lat. vonw 
„ veliti lat. volvo 

l2Li, sterno gr.CTOQVV^u skr, stpjidti 

gr. néaao) lat. coquo 

fsl. peka 


ADmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 79 

lat, pre-hendo gr. xctvådvot) lit. krakiu 

= brusa (om sjön) 
fsl. doåa idem lat. mäfieo 

iBt.päteo 
oak. karanter 

gr. ygd^d) 
kdcxo) 
dcådcxo) n yy lat. Uivo gr. xQexw 

= 'tonen' 

fal. desa 

= 'finden' 

lat. vescor gr. fiocxm 

„ décet „ åoxel 

aor. låo^e 

gr. xé(/)(o er.x6(/)m 

lit. geriu lat. voro 

gr. juevo) 

9y nérofÅac 

lit. sxeriu gr. xoQéwvfic 

gr. part. yQÖgxov 

lat. loquw 

„ döceo 

gr.X6(/)io 
fsl. rc(/a fsL t?o/;a 

= vilja idem 

f ht. slioxzan 
isl. ^'d/a got stauta7i 

got. di^-hniupan fe. ä-hneäpan 

lit. t*6/ie/u got. waldan 

= 'regieren',besitzen' 
gr. aor. ijf-veyxov lat. naiwiscar 

lit År^Tyw „ mrpo 

= 'sehneiden,scheeren* 
fht. tcéllan fhU wallan^) 

isl. /;efta „ wahan 

lit. zefigiu got. ga{igan 

„ blendas isl. blniuln 

= sieh vcrdmikeln' 
isl. hjälpa fsv. Aa/j>a 

fsv. hitelpa (al, zlra 
gr.fiifivw 
„ nCnrw lat. claudo irris.«/u/a 
skr. tvdåti Sns.gunga 1) v. FiBBLiNOBB (K. Z. XXVII, 437) anser, att fht. wallan är att här- 
ledii ar ett ie. ^^/t^, emedan det Dals altes ito-praesens doch anmöglich aaf 
orig. *ro,{nö znriickgefiihrt werden känn». Jag vill dä erinra om gr. 6fivv/Ai, 
iffWfUf oTO^w/åå, Ofio^ywfii, okXvfn och särskildt oiyvvfiif där väl ö pä en läng 
liqaida (1. nasalis) sonans Danmöglicb snriickgefiihrt werden känn». 80 Anmärkn. till det starka preteritum i genn. språk. 

isl. syngva isl. sojigva Sth. Horn. 

fht. spildan (ht. spaltan 

= 'verschwenden'. 

Gifvct är, att flere af dessa ex. kunna vara af sekundär natur, 
en anmärkning som galler äfven for alla följande exempelsamlingar. 
Samma vexling föreligger i de bada germ. verbgrupper vi nu 
behandla. 

I 1 äro ^-presentia det vanliga, men ö-, ö- och svaga presentia 
finnas ock: 

fht. queran isl. kvaroy -ada 

got. ga-tiffian lat. dÖmo 

fe. screpan isl. skrapa, -ada 

isl. feta „ fattty -ada 

fht. hietan isl. hwåa 

got. l/rikan lat. frango 

fht. sprehhan Ht. spragii 

fsv. spraka 
fsv. vrceka fsv. rraka 

got. *dewan isl. dofija 

„ part. påta diwano 
isl. freta isl. />-a^« 

„ siuma mht. svamen isl. symja 

På sanuna sätt väl: 
fsv. fceera fsv. ftam 

„ kvtepa „ kvapa 

„ drcepa „ d^-apa, 

där dock rotvokalens kvantitet kanske är oviss. 

På sanuna sätt vill jag äfven fatta förhållandet 
fsv. v(Bra varay 

emedan här skulle eljes föreligga en ofvergang U'pli > waliy som 
kanske är obestyrkt'). 

Vidare: 
fht. tretan got. trudan 

got. qiman isl. kcytna 

fht. quélan fsl. xlija 

fe. swefan isl. .so/a 

fht. qmdan fht. (-hodni, 

1) Likaså Brate (Aldrc VestmanDalageDs ljudlära s. 3), som dock anser 
röra ntgä nr en grundform n9S-, Anmärkn. till det starka preterituin i germ. språk. 81 

I 2 är ö-, d-presentia det vanliga, men ^-prescntia och svaga 
presentia finnas ock: 
gr. TieiQw got. farafi 

fsl. pera 
fht, geUan isl. galn isl. goluj -ndn 

<*gfieln- 
fsl. melja isl. maln isl. mylja 

lat. mÖh 
gr. aor. ^Jttoi» fht. *gi'tvaha7f ? 

„ €lna mht. part. ge-wctgeyi 

<*i-/€n' lat. vöco 

„ aféfifim flt. stupan 

lat. f^^eo isl. raA^z 

gr. u(/)é^o} got. wahyan 

lett. grehju isl. ^ra/a 

fsl. ^c6a fsv. grava 

fsv. gmva 
fni». drci^a isl. rfrrti^a 

fsv. dr€Bgha 
isl. iTiej^a . fht. magan fht. mvgan, 

Häraf framgår, att presens i 1 och 2 är af lika byggnad, hva- 
dan denna skilnad mellan 1 och 2 bortfaller. 

2) I preteriiistammen är rotvokalen i 1 i sivg, urg. ä, i plm\ 
nrg. ä, i 2 i ^ing, och phir, urg. ö. 

Häremot må anföras: 

i 1 ha vi äfven ö i preteritum så sing. som plur., t. ex.: 
gr. part. l^uiv gr. perf. eiwx^a 

„ „ yéymva 

- j*8 g^^ °^'g förnimbar > ropar. 

pret. isl sk&roy mora sk^runf 
„ mora. stgl, nmö. sto^ 

„ stglum 
yj fsv. for-nonWy fe. (nö7n) 

„ opt. noni€f „ (nönum) 
„ isl. kömOy fht. cJmnen, fe. (c(w)öm) 

„ (cfirjörnonl 
*stcefaN „ „ söfOf mora. «©/* 

IJumfåtéét: Ann. till det sUrka pret. etc. 6 Ut 


kinmi 
Vidare: 


UI^. 


*skeran 


» 


^stcian 


n 


*fienian 


n 


*qefna7i urg. 


*qepan 
^frehnan 
*drepan 
*etan 


n 


*metan 
*geta?i 
*mrckan » *we6an n 
n 
n *setnra7i Higian 


*dewan 82 Anmärkn. till det starka preteritum i gerin. språk. 

pret. isl. ködOf fsv. te/*? 

,, ,, frégo 
„ dalby, drgp 

yy w Q* 

„ isl. mvto 

„ „ (goto) 

„ fsv. /ToA;, dalby. iJrgk 

„ rroko 
„ isl. off ä. nsv. i?©/*, mora. vgv 

„ o/b, ä. nsv. woffwOy mora. vQvum 
„ dalby. /•©?*, ndn. ror 
„ fsv. gotiOy a. nsv. goffuo 
„ dalby, sog 

yy » log 

„ mht. umog, fsv. woogh 

„ ror/Ao 
„ isl. oro, ä. nsv. /y>/*o, mora. ggi^uni 
„ „ rfo, fsv. do 
„ „ rfo/w, fsv. doo. 
I 2 ha vi å andra sidan & i pret. så i sing. som plur. 
Jag vill ej fasta mig vid det enstaka och till rotstafv^elsens 
kvantitet kanske osäkra fsv. svaro, utan anför: 
urg. Viafiufi 

lat. cäpio pret. f'ép?\ répifNUs 

„ *akan 
lat ägo 
„ *&raka?i 
isl. braka? 
lat. fraiigo 
„ *falia?i 
fe. part. fcegen 
lat. pango „ 

h vilka sista ex. fora oss öfver till 1. 

Ett verb af dessa grupper kunde då tankas i preteriti-stam- 
mens rotstafvelse båda ha ie. e (urg. cp) och urg. ö, t ex.: 

af 1: 
ie. *edö pret. lat. édi^ dalby, gt 

isl. dt 
*g^em(i)ö „ lat. m//, fe. ((ivjöm? „ eg^iy eg-imns n frégij fréginnis pégi, 9y Anmärkn. till det starka preteritum i gerro. språk. 83 n n af 2: 

*fl^,ö pret. lat. égiy isl. 6k 

*kapiö „ „ cépiy isl. höf. 

Likaf^å torde vi i 2 äfven ha d i pret. sing. 

Ett sådant fall kunde vara: 
urg. *magan pret. got, fht. etc. niagj 

och det är naturligtvis en smaksak, om man vill anse, att fsv. rrdk 
är pret- till vrceha 1. trraka etc. 

Häraf framgår, att pret i 1 och 2 är af* samma byggnad, hva- 
dan äfven denna skilnad mellan 1 och 2 forfaller. 

8) / part. pret är rot vokalen i 1 ie. ^ 1. 9 (^), i 2 urg. ä. 

Vi anmärka, att rotvokalen i denna verbform i båda grupperna 
är densamma. 

i 1 ha vi t. ex.: 
urg. *6eran lit hernas = gosse isl. bani isl. barenn 

„ *f€han fht. ^gi-féhan ? north. ge-fageii ^fht. ffi-féhan) urg. *dewan 
„ *u;reka?i 
„ *pkgan 
*spr€kati 
^tredan 
*frehnan 
^qeman 
*drepan w n n got. påta dhrano 
fsv. vreekin 
mht. ge-pflegeri 

flt. gi-sprekaif 
fht. gf^tretan 
isl. fregenn 
fht. qtiettiaji 

fe. drepen isl. *fage7m 
> fagim 
„ dde?m 
fsv. i>rakin i 2 ha vi åter: 
„ *åragan fno. dregemt 
„ *st€arian 

„ *kalan 
„ ^pwalian 
*ivah8an fsv. draghin 
isl. si^aremi w fe. åwegen? 
fsv. V(Bxin'f kaleiin 
fe. dwcegen 
isl. vax€7in 
fsv. vaxifi fht. gi-rochan 
mht. ge-pflogen 
flt. gt-sprokan 
isl. trodenn 
fe. ge-fnigeji 

fht. kJiunian 
fe. dropen. 

fsv. droghcpt 
isl. sorenn 

fht. gi-sivoran 

fsv. A-o/*y/ 
fe. dwogfn? 

nsv. 'imxen „ *gra6a7i „ grtevin? „ graviii. 

Af denna vexling i rotstafvclsen i part. pret. f(>ljer, att part. 
pret. med e i rotstafvclsen af 2 blifva tvetydiga, da r där kan 
tänkas vara lika väl urg. e som /-omljud af urg. r?. 

Part. pret i 1 och 2 är således af lika byggnad, hvadan äfven 
denna skilnad mellan 1 och 2 forfaller. 84 Anmärkn. till det starka preteritura i germ. språk. 

Men härmed äro ock de fall upptagna, hvari 1 och 2 skilja 
sig frän hvarandra. Dessa båda grupper visa sig således ej i nå- 
gon enda punkt kunna bestämdt skiljas. Men i sä fall torde de ej 
heller vara ursprungligen skilda, utan blott relät, olika varianter af 
en och samma 'afljudsklass'. 

I de nu berörda verben föreligga 3 olika preterita, nämligen 
ett med urg. ö, ett med urg. ö och ett med urg. et i rotstafvelsen. 
Vi kalla dem for enkelhetens skull a-pret., ö-pret. och tf-pret. 

Det germ. a-pret. är säsom bekant en ättling af det ie. per- 
fektum af typen ytyova, (léfjiova etc. 

Men hvad är ursprunget till de germ. ö- och rh- pret.? 

§ 16. 

Innan jag söker lenma ett svar härpå, vill jag framhålla några 
allmänna synpunkter rörande det starka pret. i germ. språk. 

Genom den suksessiva reduktionen medelst synkope, apokopc 
och aferesis af ändelser, 'tematiska vokaler', reduplikation etc. blefvo 
de germ. språken i det hela hänvisade till att i de starka ver- 
ben förlägga differensen mellan pres. och pret. hufvudsakligeu till 
rotstafvelsens vokalism. I det grekiska språket med de fulla for- 
merna i dess rika verbalböjning kunde lätt ett perf. *né^ovya 
komma att ombildas till nétptvya efter pres. (p€vyv)f och det så 
mycket snarare, som det äfven fans ett imperf. ig>evyov, Afljudsskil- 
naden mellan pres. och perf. behöfde ej bevaras, ty den perfektiva 
betydelsen var ej koncentrerad i rotstafvelsens vokalism, den låg i 
ordets hela form. Annorlunda var f(')rhällandet i de fomgerm. språ- 
ken. Urg. pres. *6eogö och perf. *ö'm(g skilde sig ej mycket frän 
hvarandra, egentligen blott genom afljudsvexlingen. Därför blef ock 
denna för den germ. språkkänslan ett höjniiiff smedel — ett medel 
att skilja pret. från pres. 

Under de germ. språkens alltjämt mera fortgående moderni- 
sering har ännu till denna dag I)ohofvet att i formen skilja pres. 
och pret. varit synnerligen starkt. Det enklaste sättet att tillfreds- 
ställa detta behof har varit att lata verbet få svag böjning. Därför 
är den germ. spräkhistorien också en skildring af det utrotnings- 
krig de svaga verben under seklernas lopp med ständigt växande 
framgång fört mot de starktu Men mider denna kamp ha därför 
ock de senare, så vidt de kvarlefvat, med stor seghet fasthäUit af- 
Ijudsskilnaden mellan pres. och pret. och känslan häraf har varit så 
liflig, att under detta stiindiga nederlag de starka verben dodc Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 85 

Httmdom varit nog 'starka^ att kunna vinna en och annan mindre 
seger. Vårt eget modersmål» historia visar, att under tidemas lopp 
än ett, än ett aimat svagt verb ombildats till starkt, ett förhållande, 
som ligger i öppen dag i Tegnéks bekanta rad: >han stridde som 
Rolf Krake streds, ty stridde är den forna formen, men nu torde 
stred vara starkare än stridde ej blott till formen utan äfven i 
kampen för tillvaron. 

Denna tendens att ombilda svaga verb till starka är ännu så 
verksam, att stundom i skämtsamt hvardagstal och slangspråk höras 
alldeles nva starka former. Sa får man af smaka stundom höra 
ett pret smoky af missa (= slå, kasta miste) ett ma^s och oerhörd, 
men ingalunda ohörd är formen lacks — pret. af lyckan. Denna 
form tycks mig vara sj)ccielt intressant, ty den kan ej, så vidtjag 
kau se, vara bildad efter något 1. några särskilda verb, utan det 
måste vara skemat af den starka böjningen öfver hufvud, som skapat 
den. Formen tillhör visserligen slangspråket, men äfven slangsprå- 
kets former måste vara bildade efter vare sig fysiska eller psykiska 
lagar och just i slangspråket äro språkkänslans relät, omedvetna 
böjelser kanske mest verksamma. 

Men är denna tendens än i dag i vårt modersmål så stark, bör 
den varit det än mer i forna tider, dä de starka verben voro långt 
talrikare. — Ett karaktäristiskt drag för de germ. språken är, att 
de upp\nsa ett relät, stort antal starka verb grupperade i vissa di- 
stinkta klasser. Kanske månget af dessa verb har på urg., urgot., 
urtysk, um. botten bildats på samma sätt som det nsv. stred för 
att ej nämna det ny-nysvensku lacks. Kanske månget starkt pret., 
som man nu betraktar såsom ett dyrbart minne från det ie. aflju- 
dets gråa, vördnadsvärda forntid, ej har bättre anor än detta lades, 
blott är ett 1. annat årtusende äldre, llppkomlingen är ju utan 
anor i motsats till aristokraten, men dennes anor bero ju på, att 
hans stamfader för ett par århundraden 1. årtusenden tillbaka var 
en uppkomling. 

länder det de germ. .spräken småningom utvecklat sig till att 
blifva allt mer och mer analytiska, har analogiens nivelleninde kraft 
naturligtvis blifvit allt verksammare. Detta visar sig äfven i det 
starka pret. Med märkvärdig seghet ha visserligen de germ. språ- 
ken fasthållit afljudsskilnaden äfven mellan sing. och plur. i det ur 
det ie. perfektum utgångna germ. starka pret. Men här har af- 
Ijudsvexlingcu ej på långt när så bevarats som mellan pres. och 
pret., ty har spelade afljudet icke samma i bokstaflig mening betv- 84 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Men härmed äro ock de fall iipptagDa, hvari 1 och 2 skilja 
sig från hvarandra. Dessa båda grupper visa sig således ej i nå- 
gon enda punkt kunna bestämdt skiljas. Men i så fall torde de ej 
heller vara ursprungligen skilda, utan blott relät, olika varianter af 
en och samma 'afljudsklass'. 

I de nu berörda verben föreligga 3 olika preterita, nämligen 
ett med urg. ä, ett med urg. ö och ett med urg. ä i rotstafvelsen. 
Vi kalla dem för enkelhetens skull a-pret., ö-pret. och ö^pret^ 

Det germ. ri-pret. är såsom bekant en ättling af det ie. per- 
fekt um af typen ytyova, piéfAOva etc. 

Men hvad är ursprunget till de germ. ö- och ft- pret.? 

§ 16. 

Innan jag söker leinna ett svar härpå, vill jag framhålla nå^a 
allmänna synpunkter rörande det starka pret. i germ. språk. 

Genom den suksessiva reduktionen medelst synkope, apokope 
och aferesis af ändelser, 'tematiska vokaler*, reduplikation etc. blefvo 
de germ. språken i det hela hänvisade till att i de starka ver- 
ben förlägga differensen mellan prcs. och pret. hufvudsakligeu till 
rotstafvelsens vokalism. I det grekiska språket med de fulla for- 
merna i dess rika verbalböjning kunde lätt ett perf. ^néq>ovya 
komma att ombildas till néfptvya efter pres. y^ryco, och det så 
mycket snarare, som det äfven fans ett imperf. ig>evYov, Afljudsskil- 
naden mellan pres. och perf. behöfde ej bevaras, ty den perfektiva 
betydelsen var ej koncentrerad i rotstafvelsens vokalism, den låg i 
ordets hela form. xVnnorlunda var fi')rhallandet i de fomgerm. språ- 
ken. Urg. pres. *6>ojö och perf. *6aiig skilde sig ej mycket från 
hvarandra, egentligen blott genom afljudsvexlingen. Därför blef ock 
denna för den germ. språkkänslan ett böjniiiffsweM — ett medel 
att skilja pret. från pres. 

Under de germ. språkens alltjämt mera fortgående moderni- 
sering har ännu till denna dj^ l)ehofvet att i formen skilja pres. 
och pret. varit synnerligen starkt. Det enklaste sättet att tillfreds- 
stiilla detta behof har varit att lata verbet fä svag böjning. Därför 
är den germ. spräkhistorien också en skildring af det utrotnings- 
krig de svaga verben under seklernas lopp med ständigt växande 
framgång fört mot de starka. Men mider denna kamp ha därför 
ock de senare, så vidt de kvarlefvat, med stor seghet fasthållit af- 
Ijudsskilnaden mellan pres. och pret. och känslan häraf har varit så 
liflig, att under detta ständiga nederlag de starka verben dock Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 85 

stundom varit nog 'starka' att kunna vinna en och annan mindre 
seger. Vårt eget modersmåls historia visar, att under tidemas lopp 
än ett, än ett annat svagt verb ombildats till starkt, ett förhållande, 
som ligger i öppen dag i Tegnérs bekanta rad: »han stridde som 
Rolf Krake stredr», ty stridde är den forna formen, men nu torde 
Htred vara starkare än stridde ej blott till formen utan äfven i 
kampen för tillvaron. 

Denna tendens att ombilda svaga verb till starka är ännu så 
verksam, att stundom i skämtsamt hvardagstal och slangspråk höras 
alldeles nva starka former. Så far man af smnka stundom höra 
ett pret smok, af missa (= slå, kast^ miste) ett mäss och oerhörd, 
men ingalunda ohörd är formen lacks — pret. af lyckas. Denna 
form tycks mig vara spocielt intressant, ty den kan ej, så vidt jag 
kan se, vara bildad efter något 1. några särskilda verb, utan det 
måste vara skemat af den starka böjningen öfver hufvud, som skapat 
den. Formen tillhör visserligen slangspråket, men äfven slangsprå- 
kets former måste vani bildade efter vare sig fysiska eller ])sykiska 
lagar och just i slangspråket äro språkkänslans relat. omedvetna 
böjelser kanske mest verksamma. 

Men är denna tendens än i dag i vårt modersmål så stark, bör 
den varit det än mer i forna tider, dä de starka verben voro långt 
talrikare. — Ett karaktäristiskt drag för de germ. språken är, att 
de uppN^sa ett relat. stort antal starka verb grupperade i vissa di- 
stinkta klasser. Kanske månget af dessa verb har på urg., urgot., 
urtysk, um. botten bildats på samma sätt som det nsv. stred för 
att ej nämna det ny-nysvenska lacks. Kanske månget starkt pret, 
som man nu betraktar såsom ett dyrbart minne frän det ie. aflju- 
dets gråa, vördnadsvärda forntid, ej har bättre anor än detta larks, 
blott är ett 1. annat årtusende äldre. Uppkomlingen är ju utan 
anor i motsats till aristokraten, men dennes anor bero ju på, att 
hans stamfader för ett par århundraden 1. årtusenden tillbaka var 
en uppkomling. 

Under det de genii. .språken småningom utvecklat sig till att 
blifv^^a allt mer och mer analytiska, har analogiens nivellerande kraft 
naturligtvis blifvit allt verksammare. D(»tta visar sig äfven i det 
starka pret. Med märkvärdig seghet ha visserligen de germ. språ- 
ken fasthållit afljudsskilnaden äfven mellan sing. och plur. i det ur 
det ie. periektum utgångna germ. starka pret. Men här har af- 
Ijudsvexlingen ej på långt när så bevarats som mellan pres. och 
pret., ty har spelade afljudet icke samma i bokstaflig mening bety- 86 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

delsefulla rål som i förra fallet. Därför har här ofla afljudsvex- 
lingen upphäftB. Men när så skett^ är det att märka, att utjäm- 
ningen har utgått från mig. till plur., ej trärtmn. 

I nsv. är denna princip genomförd i starka verb med eu i pre- 
sensstammens rot^tafvelse. Vi ha regelbundet hjöd — bjödo, bröt 
— bröto etc., under det att ett kröp — krupo låter arkaistiskt och 
omodernt. En föregångare härtill ar det i Cod. Bur. förekom- 
mande noto. Samma sak kan föreligga i verben med ei i presens- 
stammens rotstafvelse såsom het — beto, vred — vreAo etc., ehuru 
här äfven en fonetisk förklaring är möjlig. 

I ndn» är pret. plur. af starka verb som bekant föga brukligt, 
men om det någon gång finnes, så har det sanuna vokal som siog., 
t. ex. gav — gave^ bod — bode, ja t. o. m. var — varey imder 
det att gåve, sunge, vare etc. äro arkaismer. 

I nht. möter oss samma företeelse. 

Vi ha väl här alltid en särskild pluralform, men med samma 
vokal som sing. t. ex. fand — f anden, sang — sangen, bot — 
boten etc. Ett undantag härifrån göra visserligen verben med ei 
i presensstammens rotstafvelse, men detta undantag kanske blott 
bekräftar regeln. Vi ha faktiskt mied — miede?iy glitt — glitten i 
stället för ett väntadt *meid — *?)ieideny *gleit — *gkiten etc. Här 
tycks således utjämning från plur. förefinnas. Jag vet mig ej ha sett nå- 
gon förklaring häraf, men jag tänker mig förhållandet kan vara följande. 

Genom den nht. diftongiseringen af i > et kommo pres. och 
pret. sing. att få samma rotvokal. Den ofvan berörda tendensen 
att i starka verb skilja pret. och pres. medelst vokalvexling i rot- 
stafvelsen trädde då i kraft, en tendens som är starkare än böjelsen 
att ombilda pret. plur. efter pret. sing. Och här är att observera, 
det vi ej äro hänvisade blott till pret. plur., ty ett I förelåg i fht. 
och mht. äfven i 2 pors. sing. Eu analogi från denna form anser 
jag ej vara betänklig, ty det är i det lefvande talspråket, ej i lit- 
teraturspråket analogien är verksam och i detta språk torde 2 pers. 
vara lika ofta använd som 1 och 3 pers. Möjligen kunna ock 
heissen -- hiess^ scheidcn — schied, kanhända i någon mån under- 
stödda af Hess, riet, schlief ete., härtill ha något bidragit. Vi kunna 
tänka på mht. ei^chen — iesclty ett ex på att just de ytterst få- 
taliga verben af typen hei\cn — hiex varit så 'starka', att äfven 
de kunde attrahera andni verb. Den nht. böjningen mied — rnieden 
etc. anser jag därför ej vara något säkert bevis för en analc^ af 
pret. sing. efter plur. Anmärkn. till det starka preteritmn i germ. språk. 87 

I ffris. kanske samma förhållande spåras såsom i vfris. band 
— bandefi. Häremot torde ej tala sådana fall som twang — twon- 
gen, ty här kan a > o före nasal i sing. Lika litet torde ett så- 
dant fall som vfris. hulp — hulpen visa på en utjämning i sing. 
efter plur. Se härom nedan § 19. 

I ne. ha vi samma form i sing. och plur. pret. såsom t. ex. 
he wroie — they mrote, he rmt — they ran. Sä är äfven oftast 
fallet i ndn. samt i 7}^i\ talspråk, ett förhållande som redan spåras 
i fsv. 

Den nu berörda tendensen att i anseende till rotvokalen om- 
bilda pret. plur. efter pret. sing. är blott ett förberedande steg till 
de gamla pluralformemas fullkomliga undanträngande. 

Denna tendens kan då af en 1. annan anledning redan i urg. 
tid verkat en ombildning af pret. plur. Ett ex. härpå vill jag se 
i sådana samgerm. former som *for -- *foruny *höf — *hö6un. 

Under sådana förhållanden anser jag, att man bör väl betänka 
sig, innan man förklarar en singularform af ett starkt pret. som 
analogi efter pluralformcma. Jag vet intet säkert ex. på en sådan 
analogi och den här behandlade motsatta tendensen att ombilda 
plur. efter sing. gör en dylik analogi apriori föga trolig. De språk- 
liga analogilagama äro väl ännu föga utredda, men själfklart torde 
vara, att ett antagande af tvä samtidiga absolut moti^atta tendenser i 
samma språk är något principieit ytterst betänkligt, som måste 
stödjas med starka bevis. 

§ 17. 

Vi skola nu söka besvara frågan om ur8j)runget till det germ. 
ö-pret. 

De germ. språken visa i bevarandet af ailjudsvexlingen mellan 
pret. sing. och plur. en stor likhet med skr. Jag tror, att vi här 
ha en annan likhetspunkt mellan dessa språkfamiljer. 

Vi ha som bekant i skr. i verbalbaser af formeln V(—) (x)å'x( — ) 
den regeln, att i perf. akt. sing. 1 pers. har ä 1. d, 2 pers. ä och 3 
pers. å. Så ha vi 


t. ex.: 


éH 


perf iyaya 


it/étha 


iyåya 


biröti 


„ cakara 


cakurtha 


cakÅra 


kråmati 
I. krdmate 


„ cakrama 
cakråma 


khdnaH 


yf cakhana 
cdkhåna 88 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. gdcchati 


perf 


'. jagavm 


jagdntfta 


jagämn 


qrbhnåti 

•7 o • 


n 


jaghraha 
jagråha 


dnoti 


>9 


dkaya 
dkaya 


jdyati 


V 


jigaya 


jijfctha 


jigåya 


jdrati 


» 


jajara 
jajara 


tanöti 


n 


tata^ui 


tatdntha 


tatåna 


tdpati 


jy 


tatapa 
tatåpa 


tdrati 


yy 


tatara 
tatära 


trdsati 


v 


tatrasa 
taträsa 


dhunéti 


n 


dndJiava 
dudhäva 


dhareran 


n 


dadhara 


dndiiartha 


dadhära 


tidmati 


yy 


nnnania 


nanantha 


nånåma 


ttdyati 


v 


fiinaya, 


ninétha 


fdnäya 


bibhéti 


yy 


Inb/myn 


bibhetka 


bibhåya 


bhdrati 


^> 


babhara 


jabhartha 


jabhåra 
babhära 


bhråmyati 


»^ 


babhramci 
babhråuia 


1. bhramati 


viiiiåti 


w 


inimaya 
miniäya 


ydjati 


yy 


iyaja 


iya^thn 


iyäja 


ydcchati 


w 


yayama 


yayantlui 


yayäma 


vakti 


jj 


ueaea 


avdktlia 


uvåca 


vdhati 


w 


uvaha 


uvodha 

• 


uvaha 


(Tnöti 


w 


{'U(:rara 


ru^rotha 


^:u{^räva 


sidati 


yy 


sasada 


sasdttim 


sasåda 


stdvate 


j> 


tustava 

• • 


tuatotha 

• • 


tustäva 

• • 


1. ståuti 


svapiti 


» 


stisvapa 
sfisväpa 


hdnti 


» 


jaghajia 


jaghdntJui 


jaghdna 


jtctiöti 


w 


juJiava 
juhäva. Dessa ex. skulle väl åtskilligt kunna ökas^ men de anförda torde 
vara tillräckliga för att konstatera denna regel. Dessa ex. äro hem- 
tade dels ur Whitnéy Ser. CiJr. och Roots, dels ur Edgren 
Sanskritspråkets formlära. Jag har visserligen ej varit i tillfälle 
att med citat kunna bestyrka dem alla, men jag har sålunda åt- 
minstone ej själf gjort någon enda konstruktion. Antager man den 
Brugmann-Osthoffska åsigten, att ie. ö > skr. ä i öppen staf velse, 
kunde väl denna vexling mellan ä och ä i perf. af denna typ i 
skr. finna en förklaring, men denna 'ljudlag' torde vara mycket tvif- Anmärku. till det starka preteritum i germ. språk. 89 velaktig och förlorar all vigt^ om skilnaden mellan lång- och kort- 
vokaliska afljudserier ej antages. 

Jag har ofvan i någon mån sökt uedrifva denna skiljemur och 
I)a grand af de ex. jag ofvan §§ 12, 13 och 14 anfört, anser jag 
således^ att denna vexling af ä och ä i det skr. perf af denna typ 
visar på en ie. vexling af ä' och ä'. Af sådana fall som: 


karöti 


cakara 


cahirtha 


cakära 


gficcJiati 


jagarna 


jagdntha 


jagarna 


cinöii 


cikaya 
cikaya 


jåyati 


jigaya 


jigetha 


jigåya 


hat t ti 


jaghana 


jaghmitha 


jaghåtm framgår vidare på grund af den bristande palatalisationen af de 
senare gutturalema i perfektstammen — och det oaktadt i de 3 
sista ex. en palatalisation genom systemtvånget vore väntad — , 
att den följande vokalen måste ie. varit «, 6 i dessa perf., ej L 
Sannolikt då äfven så i öfriga perf. i skr. af denna typ. Ett ie. 
ö, ö måste urg. reflekteras af ö, ett ie. ö, o åter af a. 

En fullkomlig paralell föreligger då mellan de ofvan nämnda 
pret. i skr. och följande i germ. språk: urg. 9> n yf n n *st€lan 

*neffia?i 

*qefnan 

*swefan 

*drepan 

*tcrekan 

*we6an 

*séhu)an 

*lijian 

*fcegan pret. fsv. stal 
got. na7n 
fsv. kam 
isl. svaf 
„ dalby, drqp 
fsv. iTak 
isl. vaf 
fht. sah 

,f lag v w » 9y yy w niora. atol 
fe. (nom) 
„ (c(w)örn) 
mora. sov 
dalby, dröp 

fsv. v^rok 

isl. of 
dalby, sog 

v log 
mht. wuog. mht wag 

Och denna paralell torde upphöra att vara tillfällig, då ur dessa 
ex. i skr. och germ. språk följande ekvationer framgå: 
skr. »Mvapaj su»väpa = isl. svaf mora. .sQv 
f^ uvahUy uvåha = mht. wag, unwg 

n jagamaj jagarna = fsv. kam, fe. (c(u')öhi). 

Såväl för ind. som germ. språk är det i det hela likgiltigt, om 
vi antaga, att vi ie. haft a 1. o i perfektstanunens rot^tafvelse. 
Vilja vi närmare bestämma rotvokalens kvalitet, få vi vända oss 
tiU gr., men detta språk torde ej kunna gifva något bcstämdt svar. 90 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Vi ha i gr.: 

o-per f.: yéyovay piépiova, SxTOva^ xéxova, TérQoq>a, itrtQoqay 
xéxoåa; - um^a, ytymvaj iggmyOy *r€^voYa (med. té&wxrai, t6- 
i^myfÅéyog), oAcoAa, OQWQa, oåwåa etc.; 

ä-perf,: uéfx^xa. reraxa, Xékåipaj ^é^låq>a; -— aQåqaj (/)l(f)åya^ 
léXäxa, åéSä(/)a, inéinävay nénäya, yéyådu, tétäxa, xéxäSa, (féaäna^ 
téx^äna etc 

Då. emellertid sädana böjningar som xreCvw — ixtova, TQég>w 

— TétQOipa, x^C^ — xéxoda, ii^oyv — elwi^a, Qijyvvfii — iggmyOj 
i^åyo) — réi^vDxiac etc, oj kunna på gr. botten förklaras genom nå- 
gon analogibildning, hvilket åter ligger nära tillhands rörande (/)äy' 
vvfic — (f)i(f)äyay kdoxw — léläxa, nåyvvf^u — nénäya^ yå^éw 

— yéyä^a etc. och hvilken analogi vi se hälft genomford i ^åym, 
tédo)XTaty reitwyfnévog och red-äyiiévoc, så är det all sannolikhet for, 
att vi ie. i verbalbascr af formeln \'( — )(x)ä'x( — ) haft 6 i perf.; 

en sannolikhet, som ytterligare stödjes af sådana fall som gr. 
nénoi^a^ kékoina, eiXijlov^iisv, (/)i(/)oQya, SéåoQxa, (f)i(f)oXnay 
Xéloyxtt, nénovi^a etc. af verbalbaser af fonneln \( — )(x)a*xx( — ). 

Vi anteckna i sammanhang härmed ekvationen: 

gr. SQQwya = fsv. rrok\ 

Härmed dock ej nekadt, att ej möjligen ie. äfven funnits jja- 
ralellt med detta 5-perf. ett a-perf. i likhet med o- och d-presentia 
såsom gr. X6(/)w — lat. lävo, gr. aor. inoQOv — lat. pärio. 

Det germ. ö-pret. är således enligt min mening identiM med 
skr. perf. af typen jagåjua, såsåha, (^apäsa, gr. perf af typen 
elw^a, iQQwya, utgå^ide tir en ie. form med ö (ä?) i rotstaf- 
velsen. Den ie. paraUllf ormen härtill med ö (ä?) i rotstafvelsen 
är reflekterad i skr. perf af type7i jaga7na,jigaya, babhrama, 
gr. perf af typen yéyova, téiQOipa oeh i det germ. ä-pret. Den 
ie. vexlingen af ö- och o- perf är bevarad i skr. och dehns i germ. 
språk. Härmed ej något sagdt rörande orsaken till denna vexling 
i ie. urspråket. 

Det gr. (O -perf., det skr. ä-perf. och det germ. ö-pret. före- 
komma endast i verbalbaser af formeln \( — )(x)å'x( — ). Från 
denna regel afvika emellertid i germ. språk pret. wölis och toösk. 
Dessa former påkalla därför särskildt vår uppmärksamhet. 

Pret. *fröhs anser jag i likhet med en af Noreen (se ofvsn 
§ 3) framstäld gissning vara en .s-aorist. 

I skr. galler den regeln, att i if-aoristcn har rotvokalen Vriddhi' 
i akt, d. v. s. är lång. Så ha vi t ex.: Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 91 

cdrati — acärmm B, 8; tdpati — atäpstt V, B, S; prcchdti 
— åpråknt V+; b/iärati — abhärsit V, B; vidhyati — ryätsis B; 
karott — akärslt B + ; tårati — atärsit S + ; dåhnti — cuikäksit V + ; 
rdpaii — aväpsit B + ; srjdti — asräkslt V+; spr^dti — aspräkmm 
B, E; s^rapiti — asväpsam S + ; räknat i - aråkM B, S. 

Ett skr. verb [vajatij = vara rask, liflig kan dä haft en s- 
aorist *aväksamy hvilken på germ. botten måste reflekteras af ett 
*wöhs. Vi kunna da uppställa ekvationen: 

skr. [vajati] — *aväkmm = isl. vaka — öjc. 

Då vi i dessa .s-aoristcr i skr, i akt. dual. och plur. ha "vriddhi^, 
men i med. det svaga afljudsstadiet, beror väl detta pä utjämning 
or akt. sing. Af Ä-aoristen aräutsit har väl t. ex. 1 pers. plur. 
akt. Ijudlagsenligt en gång hetat *aruts7na. Af *avåkmm bör då 
1 pers. plur. akt. hetat *äuksniay (jfr imperf. skr. äuksat RV, 
iWor. äuksls RV.) 1. utan augment *7iksma. Denna form kan vara 
reflekterad i pret. plur. isl. uxmn. 

Det faller mig in, att likasom vi kanske i pret wöh.*i kunna 
ha en 5-aorist, likaså kunna vi i pres. wahsjan ha ett ^ja^^-futurum. 
Ett futurum af skr. [vajatij bör ha hetat t. ex. i 3 pers. plur. 
^raksyänti. Detta kan ljud for ljud vara afspegladt i got. wahsjand. 
Kanhända vi då i ivahsjan ha ett spär pä germ. botten af det ie. 
Äfö^-fiiturum — i begreppet växa ligger ju liksom en procent al* ett 
filtarum. Finnes i dessa gissningar någon sanning, så torde -s- i detta 
verb redan ie. inträngt från sja^-futurum oeh s-aoristen i öfriga for- 
mer, då vi ha gr. d(/)é^o)y skr. tiksant, vavdkm, äakst^ etc. 

Att vi i dessa ^-aorister ie kanske haft lång vokal i rotstaf- 
velseu, trots att flere konsonanter följt, behöfver ej upphäfva den 
lag vi antydde ofvan § 11, nämligen att lång vokal ej torde före- 
komma fbre långt eller flere medljud. Förhällandet kan, såsom No- 
REEN muudtligen antydt, tänkas vara det samma som i nsv. prct« 
rykte af ryka, pass. rlfs af rifva etc, hvilka former väl Ijudlags- 
enligt skulle heta *rpkte, rlfsy såsom ock deponens heter. 

Pret. ^ivösk anser jag i likhet med Kluge (E. W. under waschcH) 
vara en analogi-form ur pres. *ivaskö. Vi ha här ett «sÄ:-presens 
^wai-skö af basen \uå'd - vara våt. Ursprungliga böjningen har 
varit pres. *tiasko — pret *wöty hvarefter -sk öfverforts frän pres. 
till verbets öfriga former såsom lat. posco — poposeiy skr. prcchdti 
— papraccha etc. Detta generaliserande af .sk kan ha skett pa ie. 
botten^ eft^r det att ljudlagen, att lång vokal ej kunde stå före 
långt 1. flera medljud^ upphört att verka. 92 Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 

Det germ. ö-pret. förekommer ej blott i sing.^ utan äfven i 
phir. och har där speeielt rotfastat sig. 

Detta ö-pret. förekommer vidare regelbundet i 2, blott spora- 
diskt i 1. 

Hvad är anledningen till dessa företeelser? 

Då man is. k. normala och starka former har ä' i rotstafvel- 
sen, har man, som bekant, i s. k. svaga former ö' jämte ^. 

Enligt OsTHOFF och Hub«chmanx är i detta fall ä' alltid = 
ie. a. Detta är kanske ett forhastadt antagande, åtminstone tala åt^ 
skiiliga företeelser häremot såsom: 

gr. ri^rif.u — Tc^ffnsv^ perf. med. Té^Sfjiat; didtjfic — perf. 
med. déåefiac, aor. iSéd-r^v oU*.; 

gr. laiäiiic, karäxa — taråiuv^ perf. plur. itfräiisv, perf. med. 
raTäfnai; (/)i(/)äya - (/)i(/)ayiia( ; aor. ixä(/)a, perf. med. 
xéxatmac; åéSä(f)a — part. åeåavfiévO'; etc; 

gr. SCåiufic, SéSvDxa — åéSofnev, perf. med. Séåofiai; nénmxa 
perf. med. TtéTtojnaif aor. érröi^rjv etc. 

Vidare ha vi sådana 'svaga^ former af perf. i skr. såsom: 

Hoaahe AV, jnhasus E + , papatyåt AV^, tatarusa^ RV, fntrasiti; 
E+, paprath/i V-i», taMarua B + , ,snsvwn(^*< E, caskhahts E + , vå- 
varas RV et(»., 

hvartill vidare kunna komma sädana ex. som jajamis RV, ta- 
taite RV, ravamnd RV, sasvaniis E+, cakrnmus, cakrayné V+, 
habkrainns E + , {arrarnu^ V + , (acamé V, B etc, ex. som kunna 
vara likstälda så väl med sasahe etc. som med tiffnjs, titirvånSy 
tntt^ri/åt RV, fistirrj tistirånd RV, jujurvåfis RV, pupuryäs RV. 

Jämsides härmed stå sådana former, där rotvokalen är bort- 
fallen, såsom: 

CMkhnu^ AX '\- , jngviils Y-^yjajnv^ V + , tattie V , papfm RV , 
papné RV, inmunnthe RV, rarnr RV, ravrus \ ^ , jaghnus V + , 
jahrns AV+ etc. 

Formerna sasahv, fasta ras etc. kunna väl vara analogier ur 
sing. akt. i stället f(*>r de Ijudlagsenliga formerna *sa.^fhe, *Hstiru4f 
etc. Märkvärdigt är dock, att former med -a- äro ganska vanliga, 
under det att af former med -?-, -ä- blott några fa ex. torde finnas. 
Det är kanske då ej så gifvet, att sådana former som tatane etc. 
äro < ie. *M9nai etc; ej heller så gifvet, att gr. réxfépai, itTTäfiaCf 
åéSopac etc. utgå ur grundformer med j i rotstafvelsen, i h vilket 
fall man väl äfven borde vänta *xexvpai, *åedvp€vog. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 93 Af dessa skäl anser jag det bör vara en öppen fråga, om man 
ej i 'svaga* former af perf. ie. haft (^,) ö, o jämte 9 och ^. 

Antaga vi ock ett ie. a-perf, kunna tydligen i ett ie. perf. af 
verfMJbasor af formeln \(—)(x)å'x(—) följande former tänkas: 

(Vi ansätta for enkelhetens skull ändeisen -Wie öfveralt i 1 plur.) di 


"5? ^ ■I 

5l. Ä 

5^ 


Of "^ 

^ au ^ 

?•!, O 


o< 6i 

Cl 5^ £ r «■ 

ö. 


^5r ^ i I <^ 00 

P 

CO s^» S» c^ • 
s» 


o< 


o< 


-a 

o< 
•^ 


5r 
•^ 


<i5 


^ 
^ 
)apatim 


►5 
aparim 


i- 
1 

s 


25, 


a. 


amimd 


►a 

v. 
^ 


^ 
^ 


^ 
^ 


s=* 
^ 


>§ 


;a 
•^. 


V 


• 


SJ» 


^ 


5S 
M 
II 


2- 
S 

0* 
i- 


»i: 


1 

1 Ä 
•« 


2- 
^ 


•>» 
v^. 


^ 


"5^ 


-i 

2. 


-g 


ä 

se 
s - s 5 <^ 94 AniDärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

RöraDde de germ. reflexerna häraf, må märkas: 

1) Typen H-nwniy *frniny ^fprmt kan ej gema ha fortlefvat. Den 
stod tydligen i samma förhållande till pret. sing.^ pres. etc. som t. 
ex. Isl. part. tomt till etUy sadr till em. Kanske föreligger en rest 
i fht., flt. mlun. v. Fierunger K. Z. XXVU, 190 ff, 

2) Typen (*kanium, * fa rum) *fadum, som åtminstone lörefans i 
alla hithörande verb utan' sonantisk rotkoefficient', måste relät, sam- 
manfalla med motsvarande former af presensstanmien i alla de verb, 
där ett urg. ö-p resen s vare sig ensamt 1. jämte andra presentia före- 
låg. Pä grund af* livad ofvan § 16 anförts, är det klart, att under 
sådana förhållanden denna typ har undanträngts. 

En och annan rest kan finnas. Jag vill anmärka att det ej är 
gifvet, att det f ht., flt., isl , fsv. a, som vi finna i pret plur. af grup- 
pen 1 alltid måste fattas såsom ä. De fomgerm. språken beteckna ju 
ej så synnerligen ofta vokalemas kvantitet, hvadan denna ibland är 
oviss. Möjligen kunde hit vara att föra got., fht. maguuy fe. wa- 
goUy fsv. nuigho; flt. saluft, isl. slcalo; isl. mano. En böjning mag 

— magtm etc*, kan särskildt ha kunnat bevaras, eftersom dessa 
pret. hade /?r6.sy?7i5-betydelse. 

8) Typen *kn7nu7n, *furKm kunde åter finnas endast i verb med 
'sonantisk rotkoefTficient'. Dessa preteriti-former måste då komma 
att relat. sammanfalla med motsvarande former af presensstammen 
i alla de verb, där ett urg. svagt presens vare sig ensamt 1. jämte 
andra presentia förelåg. Detta torde ofta ha varit fallet, ty svaga pre- 
sentia af olika presensklasser äro mycket vanliga i ie. språk. Fästa 
vi oss här blott vid presentia af den 6 ind. presensklassen, vill jag 
meddela några fall, då i verb af dessa grupper sådana presentia 
förekomma paralella med presentia af den 1 ind. presensklassen : 

P^ht. quévinn — koman, quedan — choden, viagan — miigariy 
hiétan — isl. knoda, fht. trätan — got. triiduN, fe. snefan — isL 
sofa, fht. helan — got. *hulan (got. hulundi - 'höhle', väl egent- 
ligen part. pres.), isl. gala — gola, (gr. TQénm — zQdno), t^^co — 
TqdifWy (Srqéffw — (TTQd(pm, tgéxf» — ^Q^X^*^9 ^fQoqxxi (part. yqoqxxiv) 

— ygdgxo,) skr. jdrati — jurdti, tdrati — tirdtiy vdhati — uhutiy 
hdvate — kuvéy sarati — stivdti, stuvate — stuvatey ravati — ni- 
vdtiy Idyate — liyatey vddati — ndeyam, rdcanti — ucdniäna etc. 

Några ex. på att ett svagt presens ensamt förekommer torde 
ej behöfva anföras. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 95 

I dessa fall bor typen *kiimumy *furum ej så lätt ha kunnat 
fortlefva och till undanträngandet af denna typ ha vidare alla hit- 
börande verb utan *souantisk rotkoef!icient' kunnat medverka. 

Rester af denna bildning kunna naturligtvis föreligga i got.^ 
fliL, flt skulutiy fe. scutoTiy isL, fsv. skiilu; got. munwi, fe. munon 
{isLf fsv. muna); isl., fsv. munu; fe. ge-niigon; fsv. kunio; (opt. 
fsv. numme; summe); fe. frugan; (isl. uxo); kanske äfven i nsv. 
IfiirOy skuroj shilo, svuro, i^ufvo (Bellman), mora. vugum etc. ; att dessa 
senare former, så vidt jag vet, ej åtminstone ännu äro Ämna i äl- 
dre literatur, är väl ej något absolut bevis för, att de äro unga ny- 
bildningar. 

4) Typerna *Ä:am, *far, *fap och *A:ö?w, *fdr, *fdp föreli^a 
faktiskt båda i germ. språk. 

I de fall, då vi haft ett germ. a-presens, såsom förhållandet är 
i gruppen 2, har naturligtvis den senare typen kvarlefvat, den förra 
undanträngts. Ha vi åter ett ^-presens (1. ett svagt presens), så- 
som vanligen är fallet i gruppen 1, har ett motsatt förhållande ofta 
inträdt. Härtill kommer att den förra typen i sin kamp för till- 
varon understöddes af de talrika germ. ö-pret. i verb af formeln 
\f — Xxja'xx(—), Gifvet är, att den senare typen i gruppen 1 ej 
måste undanträngas. 

Af det nu anförda följer emellertid, att i verb af dessa grupper 
någon annan form i pret. plur. än typen ^kumum, *furiifn knapt 
kunde bevaras och att äfs^en denna i de flesta fall kunde komma 
att do ut 

En ny form för pret. plur. behöfde då bildas. Vi ha ofvan 
§ 16 visat, att i de germ. språken en konservativ böjelse att be- 
vara afljudsskilnaden mellan ]iret. sing. och plur. i viss mån kan 
spåras. Men vi ha ock framhållit, att i dessa språk föreligger dels 
en starkare revolutionär tendens att ombilda pret. plur. efter pret. 
sing. och dels en än starkare konservativt-reaktionär tendens att 
bevara den gamla afljudsskilnaden, ja t. o. m. skapa en ny sådan 
mellan pres. och pret. 

När en ny form för pret. plur. måste bildas, fans det knapt 
nnder sådana förhållanden någon annan utväg, än att bilda den på 
singolartypen *köm, ^far, *fopy hvilken ombildning ock inträfiat i 
.båda grupperna. 

Eln dylik analogi i svaga former af perf. ur sing. akt. har 
kanske gamla anor. Man har t. ex. i skr. sådana fall som: ndviatif 96 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

tiänäma — tmynåmire M; vähati, raväha — vavähatuA E+; såtmUy 
så/mti, säsåha — sasåhé V; ^*åsti, (n^-äsa — (n^ustis V + ; gåhatey 
jagåha — jiyalnre S*; hhråjate^ babhräja — babhråjatas E+ etc; 
bildningar 8om aro paralella med: Imdhnuti, baJxifidha — babandhvs 
E + ; 7nathfiati, mamantha — rnamauthns E+; stabhiåti, tastämbha 

— tastambhe E+; sdjati, saifahja — sasahju^f C; mrdfiäti, mamarda 

— marna rdus M; vi^^dti, iriréca — vivei-us RV; [yupyati] y ytiyåpa 

— yuyopimd V. 

Och en sådan utjämning är nära nog regel i gr. (nenoiy^åaiVy 
ioCxafiév, eikijlovi^inev, ntnåyaaiv^ med. réx^rnxvatf XéXtjCficu etc. 
t. o. m. oldainevy oldaTe^ olåaai). 

Vi torde härmed ha lenmat en åtminstone relät, antaglig tolk- 
ning at det germ. ö-pret. i dessa verbgrupper och af det nu an- 
förda förklaras lätt sådana temata som t. ex.: isl. feta fat fsv. gte^va 9(^f > gouo fsv. vraka 
iToka 

isl. — 
gala 
gola, -iida vrak nrok vroko gol > goto isl. aka ok oko fht — skalan skal fht. ffing isl. (skalo) 

fht. shilun 

„ (sulun) fsv. skolu? fsv. moghu? isl. mega 

fht. magan fht. rnagun 

„ mugan „ mugun 

Till generaliserandet af ö i prot. plur. kan afven on annan um- 
ständighet ha bidragit. Anmärkn. tiU det starka preteritum i germ. språk. 97 

Lat. scäbf, scåbimus och isl. sko fy skofo äro tydligen så lika 

wm möjligt. Det är nu ej alls gifVet, att lat. scåbi är ett perf. 

likasom lat. dixi är = gr. s-aor. Sånl^a, anser jag lat. fed vara = 

gr. aor. i'thjxa. Men feci och scäbi kunna vara af alldeles sanima 

byggnad. Seäbi och således äfven isl. sköf kunna då vara = gr. 

Haxågia < ie. *fe)skäbhm. Då ett urit *(e")skäbom lika väl bor ha 

kimnat ombildas till ett scäbi som ett urit. *(e')skäbeni, är det lik- 

giltigty om man antager, att scäbi utgår ur en tematisk 1. otematisk 

imperfekt-aorist. En tematisk imperfekt-aorist bör ej ha haft någon 

afljudsvexling mellan sing. och dual.-plur.-med., en otematisk kan 

tidigt ha utjnnmat denna vexling genom analogi ur sing. akt. 

En sådan utjämning har ofta inträdt i gr. såsom fallet är i 
t. ex. i-d-fjxa — x^rjxaTO ; ^xa — év-TJxafnev; elnag - tlnare; iy^wv 

— Yvokrjv, SyvviCav etc. 

Likaså har i skr. ofta utjämning ur sing. akt. inträdt såsom 
t. ex. chedma RV, bhema RV, d/iema, åketatta, heta RV; bodhi 
RV, mogdhl TA, akarma, akarta V; rartam RV, varktam RV, 
nilar^ftia TS, adar^u^ B; bhartdni B, a^ravan V, B, avasran RV etc. 

En sådan utjämning kan då ock ha skett på ital. och germ. 
botten och det senare sä mycket mer, då, såsom ofvan nämts, den 
otematiska böjningen i germ. språk med undantag af några fa rester 
uppgått i den tematiska. 

Vi kimna då antaga, att en imperfekt-aorist åtminstone af denna 
art bor urg. i plur. ha hafl samma afljudsstadium som i sing. 

Med stöd af hvad ofvan § 7 anförts ansätta vi då: 
Sing. 1 urg. *skö6a(n) = isl. sköf 
Plur, 1 „ *sköb67n . . = „ skéfmn. 

Skulle isl. sköfy skofo vara så att fatta, kan följaktligen ö i 
plur. af detta pret. vara Ijudlagsenligt. 

Denna hypotes förutsätter tydligen, att vi haft en ic. presens- 
stam med ä 1. ö i rotstafvelsen paralellt med ett é- I. Ö- 1. ä- 
presens. 

Sådana paralclla preseusstammar föreligga faktiskt, såsom: 
gr. Töxo) — lit. tekuy fsl. teka; gr. nåyvviit — lat. påco; lat. vädo 

— isl. vada; gr. (pmyw — flt. baka7i; gr. 7il(6(/J(x) — gr. nÅ^(/)o)y 
fsl. plova; lit. udiiii = Mechen' — gr. ö^oi; gr. xXoJfcw — gr. xhil^w: 
fsl. klada^ — isl. hlaöa; isl. snva — got. s^tiwan; fsl. davlja — 
isl. dayja etc. 

IJmngstedt: Anm. till det itarka pret. etc. 7 98 ÅDmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Och då flt. bakan väl = gr. inf. aor. ipåyélVy föreligger antag- 
ligen samma vexling i gr. kåy^oi — inf. aor. låi^étv, gr. Tfiåyio — 
inf. aor. t^åyelv, gr. r^co/o) — inf. aor. xQåytlv etc. 

Då enligt vittnesbördet af gr. och skr. af hvarje presensstam 
kan bildas ett imperfektum^ anteckna vi i sammanhang härmed 
ekvationen: 

gr. iifioyov = fht. buoh 
„ éifviyopLtv = „ btiohhum. 

Vidare kan till lat. vädo ett pret. *vädi ha funnits, som ut- 
trängts af eller onibildats till en .s*-aor. -väsi. Dä kunna vi ock ha 
ekvationen : 

lat. *vädi = isl. 6d 

„ *vädifmis = „ ödom. 

Kanske flera andra germ. ö-pret. då kunna vara att sä fatta. 

Jag vill härmed ej påstå, att ett sådant pret som lat. scäbi 
nödvändigt för sin förklaring förutsätter ett pres. *scäl)0. 

Kanske kunna vi till ett ö^-presens ha en ä*-imperfekt-aorist, 
utan att det någonsin funnits ett ä^-presens därjämte. Ett sådant 
antagande torde ej vara orimligt, om vi tänka på sådana fall som 
t. ex.: lat. scäbo — scäbiy tävo — lävi, fäveo — fam, cäveo — 
cävi, fodio — födiy odio — örf/, motwo — niävi, föveo — favi^ 
vm)eo — i^öi%; Ut. kariu — koriaii, lett. karti — kdru, lett baru 
— båruy lit. spiauju — spioviuu, lett. splaiiju — splåvu etc. 

Paraleller härtill kunna vara gr. yäfULéo) — {yåfxa, (puCvw — 
iifåva, agxikkoD — SatfäXa. Den långa vokalen i rotstafvelsen af 
dessa aorister kan väl bero på ersättningsförlängning, så att t. ex. 
iyäfia kunde vara < Hyafifia såsom att. ^^fielg < aiol. äfÅjuiegf men 
å andra sidan kunde här ock en ursprungligen lång vokal föreligga 
(jfr skr. Jäntätr, gr. perf. nétpäva, g>äv6g, skr. bhäna, bhämiy lit. 
pubff skr. sphålayati, sphålaiia etc). 

Huru än härmed må förhålla sig, så är det i alla fall klart, att 
om det germ. ö-))ret. i vissa fall hade sin källa i sådana imperfekt- 
aorister, hvilka åtminstone urg. enligt hvad ofvan anförts ej böra 
haft någon afljudsvexling, detta kan ha ytterligare bidragit till gene- 
raliserandet af ö i pret. plur. 

Vid behandlingen af det germ. ö-pret ha vi äfven kommit in 
på de s. k. reduplicerade verbens terra incognita. 

Got tnitok är tydligen frånsedt reduplikationen identiskt med 
isl. tök och är således att förklara på sanmaa sätt. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 99 

Got. tekan och isl. taka äro då åfven att fatta såsom paralella 
preseDsstaromar. 

En sådan vexling af é-presentia och ^'-presentia foreligger i 
flera fall såsom: lat. cédo — cädo; gr. qtjyvviåc — fsv. irraka; lit. 
grébiu — isl. grafa; lit. plésziu — isl. flä; lett. béfdm — lat. 
fodio; lit. vépiu — skr. vdpati; nsv. åka — isl. aka, lat. ägo; fsv. 
(ha < *dheio^) — skr. dhäyati, got. daddjan. 

Vi kunna då ock ha é-, ä- och ö-presentia paralella med hvar- 
aodra, såsom: Kt. grébiu 
lat répo 


lett. grdbjii 
„ råpju 

= 'kriechen' 
lat. 


rädo 
lat. 


rödö 


isl. rädn 


fsl. r(äda 


lit. réJ7i 
lat. neo 


lett. råju 
isl. ^-wwa 


fbL nåen 
fht blåen 


lat. 


flo, fläre 
b*t- plékiu 
= slå 


fsl. pla^a 
idem 


gr. ri^i^fjfAi 


fht tiwn 


gr- 


d-madtu 
gr. 


Cfiax(x> 
M 


HfÅoix^ 
w 


ntåiSiSm 
W 


nTcicao) 


fe. cnåtvan 
ial. fäga 
letl. dféschu 

= löschen^ 
fsl. ««fda 
nåyvvpi 


fsl. ga&na 

= 'exstingui' 
„ sazda. 


W 


ycyviiaxm Såsom dylika é-, o-, och ö-presentia betraktar jag sådana gemi. 
verb som got. tekan, letan, gretan, gor^edan, slepaUy saian '), waiaUj 
hMcapofi, blotan, bauan^), bnauan, trauaUy fht. bågan, blåsa?i, brå- 
tanj in^tråtan, far-^wåxan, blåen, ruofan, wuofan, *fluohhan, buan^)y 
fe. måwan, cräwan, mätcan, åräwan, isl ^Jivdta, snua *), gnim, nsv. 
åba etc samt flere blott i svag böjning funna verb. 

Likasom got. tekan, taitok Mc. 5, 30, opt. at-taitoki Mc. 8,22 
anser jag vara att fatta: 

1) 8e ofyan 8. 66. iV^VNVvv got. 


letan 
fsv. lata 
mora. Igta 
fdn. latte 


got. 


yretan 


99 


-redan 


W 


satan 


isl. 


*f<j(i, sd 


got. 


*laian 


>> 


waian 


99 


hwoyan 


fy 


*floka?i 100 Anmärkn. till det starka preteritum i gerra. språk. 

af'lailot Mt. 8, 15 lailotun Mc. 11, 6 

lot VGL. IV foto Gregor. 

lat 

lot 

yaigrot Mt. 26, 75 gaigrotun Liic. 8, 52 

faura-ga-rairop Ej)h. 1, 5 

.sai^o Mc. 4, 4 

lailoun Joh. 9, 28 
umwon7i Mt. 7, 25 
hwaihuop 2 Cor. 7, 14 

faifloknn Luc. 8, 52. 

Då isl. Äem, so ra kaiiske är = got. saisOj så kunde ock vara 
att betrakta såsom ö-prct. : 
isl. snua sncra, sjurra 

„ roa rera, röra. 

Och då isl. hjöy Fhv. hio samt isl. hjö kimdc tankas utgå ur 
urg. *h4ihöiv-y *6e6öw-j kunde oc^k vara att fatta såsom ö-prot. : 
isl. ho^ggva hjö 

fsv. fioggay hugga hw 
„ Inia hjö 

Den regelbundna pluralformen håraf kunde då vara isl. hjuggo 
(fsv. mku?)y isl. bjnggOy reflekterande ett urg. *hehuwun, *6'e^uirun. 
Se vidare § 20. 

På samma sätt vill jag ock betrakta: 
isl. spyja spjo, spjom 

Enklast synes mig nämligen vara att fatta isl. spjå såsom ett 
urg. *spidW'j hvilket jag återfinner i lit. pret. spioiriau. Af basen 
Vspiå'^U' är lit. spiauju ett ä-^-presens, gr. nixm etc. ett svagt 
presens. 

Om isl. spyja är att fatta såsom ett *spiu-j'ö 1. såsom ett 
*spu-j-ö lemnar jag oafgjordt. 

Plur. pret. isl. spjom kan vara < Hpiöwöm- och således lik- 
stält med sköfom etc. eller analogi ur spjö for ett Ijudlagsenligt 
*spjuggom < ^spimvoni". Däremot tyckes det mig mindre troligt, 
att det vore Ijudlagsenligt utveckladt ur ett *spiu'om — pluralibrm 
till got. spaiw — , dä sing. spjö i så fall väl vore att fatta såsom 
nybildning på denna pluralform. 

Vi anmärka, att äfven här kanske föreligga paralella ö- och ä- 
pret., nämligen fsv. lot etc. — mora. lat. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 101 

§ 18. 
Vi öfvergå därpå till frågan om det germ. (^-pret. 
Ekvationerna lat. sedimns — got. setum och lat. édimus — 
got. etum äro så slående, att de ej kunnat förnekas. Dä man for- 
nekat afljudet c — ^, har man sökt förklara dessa fall så: 

att å ena sidan lat. édiy got. (fr)et < ie. ^e-ode och lat. édimuSy 
got. etum < ie. *e-ed7né (Brttgmann Morph. Unt. IV, 411 ff.); 
på liknande sätt iat. égimuSy ep/w?^ (Osthoff Perfekt s. 166); och 

att å andra sidan lat sédimuSj got. setum < ie. *se-xdmé; 
hvarefl^r det så i dessa pret. uppkomna é skulle analogiskt inträngt 
i pret. plur. af alla verb af typen *6era?i — *6ar, *ge6an — "^gaS samt 
i alla verbala och nominala bildningar med c i rotstafvelsen af så- 
dana {verbal)ba8er (Brugmann Morph. Unt. IV, 414). 
Emot en sådan uppfattning torde mycket tala. 
Att ie. *e?orfe > *érf6? är apriori ej troligt och aposteriori ej be- 
vifsadt. Man väntar snarare *öde. Den af Osthoff (Morph. Unt. 
n, 113 ff.) uppstälda satsen, att vid ie. kontraktion den förra vo- 
kalens kvalitet är bestämmande, är. så vidt jag ser, blott en hypo- 
tes. Ie. *ul(jös < *ulqÖ^s är ej bevisadt; det kan lika väl fattas 
!<äsom ^nlqö~s, hvarforutom *ulqoes (jfr skr. vrkäs, got. uulfos) ej 
är paralellt med *eöde. Lika litet äro *dhéo?iti > *dhénti och 
•?ö<fe > *éde paralella ex. 

Det postulerade ie. ^sexdrné måste i got. reflekteras af ett ^sis- 
iuniy ej af setum. Jfr *axdos > gr. o^og, got osts; *stroxdos > Ht 
straxdas, isl. prostr etc. 

Osthoff (Perfekt s. 19 fi*.) söker undvika denna svårighet ge- 
nom att antaga, att ie. a^^sd + vokal kvarstod, emedan stafvelse- 
gränsen foU mellan s och d (*os \ dos), men att ie. a'sd + konsonant 
öfvergick till a^zd- > ä'rf- (*sexkmé > *sédiné). Såsom stöd här- 
för anför han gr. IdQvva < ie. *sizdru-; fSr hvilket man eljest 
väntar sig ett ^t^Qvw. 

Denna teori är väl i sig möjlig, mon gnmdar den sig endast 
på gr. ISqvu} med dess afledningar, tyckes den ej vara byggd på 
hillebei^t 

Tänkas kunde, att idgvo) vore en ombildning af ett *idQvuj ge- 
nom inverkan af i^o), i^dvw etc. Likaså kunde lågvu) vara en om- 
bildDing af ett ^tl^Qvio cft^r idga, édgd^o), édgcdo) etc. Och kan för- 
bindelsen -f^ finnas i gr.? Jag vet intet ex. härpå och om än ett 
sådant finnes, kunde detta vara sekundärt. Ar f = dx, tyckes det 102 Anmärkn. dll det starka preteritum i germ. språk. 

mig vara lätt förklarligt^ att dxr > dVy i det x utträngts mellan 
två konsonanter. I så fall vore ^sixdrt^ > iåQvm en fullt Ijudlags- 
enlig utveckling. Skulle än iåQvw ha i — hvilket Osthoff blott an- 
tager^ men ej bevisar — behöfver detta ej visa på ett ie. ^stdru- 
< *sixdru'. Vi kunde uämligen här ha ett fall af långvokalisk 
reduplikation. Jfr skr. dldayat RV, -diditi RV, didivi RV; 
didhyat V, B -didhayu RV, didhiti V + ; pipihi V, B, ptpåyat 
RV etc. 

Härmed endast antydt, att liqvm ej utan vidare kan anses be- 
visa denna af Osthoff statuerade ie. ljudlag. 

Osthoff söker vidare ett stod för denna sin teori däri, att 
ar. axbh + vokal skulle kvarstå, men ar. axbh + konsonant > åbh-. 

Såsom ex. härpå anför han fbaktr. dat.-abl. plur. raocébyö och 
konstruerar på grund af detta fall skr. dat.-abL plur. *manäbhyasy 
men instr. phu*. *maneb}m såsom de Ijudlagsenliga formerna i stället 
for de faktiska ?na9iobhyaSy manobhis. 

Häremot kan genast anmärkas^ att det ingalunda är själf klart, 
än mindre bevisadt, att -xd' och -xbh' skola behandlas på samma satt. 

Af dat.-abL plur. fbaktr. raocébyö är enligt Osthoff instr. plur. 
raocébia en analogi for ett Ijudlagsenligt ^raocaxbUs, Apriori fins 
intet specielt skäl fxir detta påstående. Enligt Hubschmann (K. 
Z XXIV, 333) kan fbaktr. é vara en utveckling af ar. as. Om 
så är, kunde kanske raocébyöy raocebhls fattas såsom nybildningar 
på nom. ack. sing. *rat(('as > *raocé (vexelform till raocöf jfr 
fbaktr. pari jämte parö etc.), likasom skr. loc. plur. matiahsu på 
den antesurda nom. -ack. sing. mandh samt dat.-abL och instr. plur. 
nianobhyas, manobhis på den antesonora nom.-ack. sing. mano, hvilket 
jag närmare vill utveckla i Exkursen. Rörande de fbaktr. formerna 
vill jag dock ej yttra någon bestämd åsigt 

Enligt min uppfattning äro vidare de Ijudlagsenliga formerna 
i skr. *maruidbhyas, *manadbhis, hvarom se Exkursen. 

Om än detta är ett misstag, så är det å andra sidan dock 
visst, att sådana former som skr. *?nanäbhyas, *manebhis äro rena 
konstruktioner. 

Under det att man sysselsätter sig mycket med ekvationerna 

lat, édi, édirnus = got. (fr-) et, etum och lat. sédimus = got. setum, 

har man, så vidt jag vet, förbisett en tredje märklig ekvation^ nämligen : 

lB,t.édf', lit.édaUy lett. édu, fht. a;&, me.eei, ä.nsv. d/, Slfdei.gt 

= „ sédif „ sédau, „ sédu, „ saaxy „ seet, „ såt, „ sot Anmärkn. till det starka preteritum i gerra. språk. 103 

Man säger väl, att lat. sédi är en analogi ur plur. sédimus 
eller en medialform < ie. *8édai, som Osthoff (Perfekt s. 169 {^ 
191 ff.) viU antaga. 

Att förklara sédi såsom en analogi för ett *sesidi ur plur. se- 
ämus kan endast då bli en förklaring, om en sådan analogi i andra 
odisputabla fall egt rum. Rörande det oantagliga af en sådan ana- 
le^' beträffande de germ. språken se ofvan § 16. 

Och är äfven lat. sédi en medialform^ så kunna dock omöjligen 
de germ. formerna så förklaras. Det tycks mig för öfrigt fordras 
tungt vägande skäl, för att man skall förklara sédi, sédau etc. på 
annat sätt än édi, édau etc. Vore det slutligen sä, att ur ie. *édef 
*édmé och *sédmé, *égf)ié, *épfné vokalen é analogiskt inträngt i 
pret. plur. (och sing.) af öfriga verbalbaser af denna typ samt att 
så denna afljudsfas i den 4 och 5 afijudsklassen i germ. språk bil- 
dats, sä blir konsekvensen, hvilken ock Brugmaxn 1. c. drager, 
den, att detta é i\r pret. plur. (och sing.) inträngt i aUa de 'ver- 
bala och nominala bildningar af baser af denna art> hvilka bild- 
ningar uppvisa é i rotstafvelsen. Ja, denna analogi har då gått 
så långt, att den inträngt t. o. m. i sådana baser, där ingen verb- 
form ens kan uppvisas, såsom got. -tékufid tnihtindj f ht. åno — 

got. inu(h) etc. 

Ett dylikt antagande synes mig minst sagdt ytterst osannolikt. 

Under det att man fastat sig vid ekvationerna lat. édi, édimus 
= got. (fr) et, etuni och lat. sédiinus = got. setum, har man an- 
tingen förbisett eller betraktat såsom sekundära de härmed fullt lik- 
stälda ekvationerna: 

lat. rénimiis = got. qemum 
„ frégirmis = fht. bråhhum 
„ mvirnus = got. s^netciim, 
oafsedt andra paralcller af samma art, hvarom mera nedan. 

Det är tydligen endast därför, att man ansett ett afljud é — ^ 
ej förefinnas, som man antagit ekvationerna sédimus = setum, 
édi = (fr) et, édimtis = etum vara ursprungliga, under det man po- 
nerat, att ekvationerna frégimus = brähhum etc. äro af sekundär 
natur. Apriori ser jag intet skäl härför. 

Det nu anförda är naturligtvis ej afsedt att vara någon utförlig 
kritik af den härmed refererade åsigten, det afser endast att 
vara en motivering af min från denna åsigt afvikande uppfattning 
af dessa pret. med é i rotstafvelsen. 104 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

En enkel lösning af dessa ekvationer torde vinnas, om man 
aksepterar afljudet é — ^, ett afljud, som från rent fonetisk syn- 
punkt är lika rimligt som de af alla, t. o. m. af Osthoff oeh 
HiJBSCHMANN ända till sista tiden erkända afljuden ä — ä, ö — ö. 
Rörande ex. pä afljudet é — é hänvisar jag till §§ 12, 13 odi 
14 ofvan. 

I § 17 ofvan har jag uppstålt ekvationen 

lat. di.ri : gr. iåec^a = lat. fed : gr. i^tjxaf 
hvaraf framgår, att jag fattar lat. feei såsom en — tematisk 1. ote- 

— imperfekt-aorist. Perfektstammen åter af detta verb föreligger 
i osk. fefacid, fefaciist. Härtill kan fogas ekvationen 

lat. jéci = gr. tjxa. 

Pä samma sätt som fäcio — feci och jäeio — jéci kan tj^d- 
ligen cäpio — cépi uppfattas. Likaså frango — frégi, blott med 
den skilnad, att vi här ha ett nasal-inflgeradt presens, i förra fallet 
äter ett j-presens. Jfr skr. trnipåti V, B, S — trpyati AV + , ri- 
nåkti V, B — ricyate TS, ^mndhati V, B, S — (,nidhyati B+ etc. 

Men frmigo visar sig pä grund af fräudskapen med got. brikan 
etc. vara ett s. k. e-verb och frégimiis är ofvan identifleradt med 
fht. bräkhum. Det finnes då ej heller något skäl för att ej upp- 
fatta lat. vénio — vé7ii på samma sätt, hvarvid vi upprepa ekva- 
tionen lat. vénimus = got. qemum. Perfektstammen af detta verb 
föreligger ock på ital. botten i osk. fut. exakt, cebnust af samma 
byggnad som skr. jagmu^. 

Men i så fall kunna äfven lat. Mo — cde, édimv^ = got. ita 

— (fr)et, etum och lat. sédeo — sediy sédiimi^ = fht. sixxu — saaXj 
sdxuvi sä fattas, 

hvarmed aUa dessa pret. af samma byggnad förklaras på 
samma sätt. 

De ital. och germ. e-pret, uppfattar jag således såsoin — te- 
niatiska 1. otematiska — imperfekt-aorister. 

Enligt hvad ofvan ^11 anförts är det klart, att dessa på germ. 
botten svårligen i något fall kunna tänkas uppvisa någon afljuds- 
vexling. 

Vi ansätta dä med stöd af hvad som yttrats i § 7: 
ie. (e-)séd(o)?n = urg. séta(n) = ä. nsv. såt 

„ (e')séd(6)m . . = „ séiöm . . = „ såto(m). 

Och det ital. och germ. e-pret. kan således helt enkelt vara 
ett — tematiskt 1. otematiskt — imperfektum af ett med ett ö'- 
presens paralellt 6-presens. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 105 

Sådana paralella presensstammar äro ofvan § 17 vidrörda. Vi 
riija här endast fasta oss vid paralella é- och ^-presentia. 

Vi anföra: gr. xQujfAvtjfÅi — gr. xQefxdvvv^u; gr. éi;'fco — gr. 
Qé^Q); lit. stégiu — gr. avéyw; fsl. séka — lat. s^co; lit. rékiu = 
skrika, gråta — fsl. reka = tala; lett. slépju — lit. slepiu; lett, 
béfchu — lett. befchu, lit. bedu, lat. fodio; lett. dféschu — lett. 
(Ife^chii; lit. ffrébia — lett. greijjuy fsl. greba: lott. strébju — lett. 
strebjUf lit. srebiu; lat. és, lit. ésame — lat. ^.s, lit. e.sme. 

Särskildt anmärka vi en sådan vexling i: lit. 


édmiy édti 


gr. Wco 
lett. émUjédu 


lat. édo 
fsl. émi 


got. ito/i 


»^ 


sédmi, sédziK 


gr. i^ofiac 
lett. séfchu 


lat. 5^rf€o 
fsl. .sézda 

c 


isl. åvY/ö 


gr- 


fiijdofiac 


gr. fitédouac 
got. 7nitan 


W 


QTJyVVfiC 


„ wrlkait 


yy 


ktjyo) 


isl. slokkva 


lett. Icschuy léstu 


lit. fesi/ 


got. /^.<f«?^ 


lat. 


celo 


fht. AefoM 


^} 


neo 


got. sniwa?i. 


Åf samma art kan vara: 
skr. 


nättiate 


eot. nihan. Och då ^-presentia äro vanligare än a- och 5-presentia, äro 
sannolikt att sä fatta äfven: skr. kramati V-f - krdmate V+; 
cåmati B+ — camanti C; cåyati B — cayate V, B; dÅsati V, B, S 
~ ddsyati V, B, S; didäyat AV — didayat RV; adhåram R' — 
dharernu A^S*; dhråjamäna MS — dhrdjati RY; inadyatiB-i- — 
inddati V, B, 8, matei V; ni-låyata B — Idyate V, B; vädata E 
— vddati V+ ; a^'åyata RV — cdyatc, céfe V+ ; skr. 5^Ä/jffiRVS E*, 
säksva RV — adkate V+, .s«fo/ RV; skr. sådJmti RV — sarfA- 
/<^// JB; svädate RV* — s vddati V + . 

Såsom ofvan anmärkts torde af hvarje presensstam ie. ha kunnat 
bildas ett imperfektum. Vi anteckna då följande ekvationer: 

Ht. tvériau, lett. /rér?^ = fht. — 

^ tv&réme, „ tvérdm = „ *dwårum. 106 ÅDmärkn. till det starka pretentum i gerra. 8{»ik. 

Hl. svériau, lett. svéru = fht. — 
„ svéreme, „ svérdm = „ *sivärum. 

lit. géUau, lett. dfélu = fe. — 

„ géléme, „ dféläm = „ cwceUni 

Sg^å*m^ 
lat. veni = got. — , fe. (c(w)öm) 

,y venimtis = „ qemum, „ (c(w)(hnon). 

lett. nemu = got. — , fe. (mm) 

„ némdm = „ nefnnrn, „ (nöman). 

ykl&^p- 
lat. c*/e/>?Y = got. — 

„ *ctépimus = „ *hlefum, opt. Afc^\ 

skr. anäthe = got. - 

„ anäthämahe = „ *nepum, 
]/å'd' 
lat. ^rf?, lit. Mrt?/, lett. ^r/?/, = fht. d^, fe. wt 

„ edinms, „ édoniCy „ éddm, = „ åxuniy „ ä'/a// etc 

gr. éfirjdöfiTjv = got. — 
„ ifXTjdöfåex^a = „ metum. 

Vså^^d- 
lat. 5érfe, lit. sédau, lett. s^w = fht. .vaa^> me. «^c^ 

„ séditnuSy „ sédo?ne, „ séddm = „ säxum, „ seeten etc. 

VéAra'9- 
lat. /reye = fht. — 

„ fregimiis = „ brähhum, 

Vurå^^g- 
gr. ^^^ijyv«^ov = got. — 
„ éQQtjyvviiev = „ w^rehnn. 

Vfsjlå-g^- 
gr. iXtjyov = isl. — 
„ ékTJ/ofiev = „ *sh'kom. 

\la'S' 
lett /esw = got. — 
,, ^dfT» = „ lesum. Anmärku. till det starka preteritum i germ. språk. 107 

}/(s)nå^- 
lat. nevi = got. — 

„ n€vimu4$ = „ snewum. 

Pä grund af lat. véxiUum slutar sig Osthoff (Perfekt, s. 112) 
till ett lat. pret. *véhiy *véhi7mis. Är detta riktigt, fa vi: 
lat. *véhi = isl. (va) 

„ *vehimiis = „ vo^gam. 

Och härtill kunna fogas andra mer 1. mindre säkra paraleller. 
Emellertid ma anmärkas, att ett c-pret. kanske ej behöfver 
forutsätta ett e-presens. Vi kunna måhända ie. haft ett pret. med 
t i rotstafvelsen oberoende af presensstammen. 

För en sådan uppfattning kunde tala lat. fåcio — fed, jåcio 

— jéciy cäpio — cépi, ägo — égiy frango — freffi, pmigo — ptgiy 
vhiio — veni, énio — emi, tégo — tegiy ctépo — eleptt. 

En liknande företeelse möter oss i balt. språk, såsom: Ht. 
beriu — bériuu, lett. benu — béru; lit. geriu — gériuu, lett. dfera 

— dféru; lit. periu — pcriau, lett. peru — péru; lit. sveriu — 
siiriaUy lett. sveru — svéru; lit. tveriu — tvériau, lett. tvef^i — 
tvérn ; lit. veriu — vériaUj lett. veiru — véru ; lit. geliu — géliau, 
djdn — dfelii; lit. Iceliu — kélimi, lett. xelu — xclu; lit. skeliu 

- skéliuu, lett. sch kel ff- schkélu; lit. lemiu — létniau, lett Icmju 

— lému: lit. vemiu — véviiau, lett. vemju — vému; lit. itnu — 
éttUauy lett. jetnu, ^lemu — jému, nemu etc. 

Sä kan dä äfven vara fallet med gr. axélXo) — aor. (axr^Xa. 

Åtskilliga af de nyss anförda paralellema mellan utom-gemi. 
och germ. e-pret. följa äfven af dessa ex. 

Förelåg ie. en sådan vexling af é-pret. och a^-presentia, kunde 
denna dock kanske ytterst utgå ur paralella é- och ä'-presentia med 
därpå bildade é- och ö'-imperfekta. 

Likasom detta é-pret. kan vara ett imperfektum af ett é-pre- 
sens, likaså bör det då äfven germ. kunna ha funnits imperfekta 
af ^-presentia, vare sig paralellt härmed förefunnits c-presentia med 
därpå byggda imperfekta eller icke. 

Dessa germ. ^-pret. ha naturligtvis i regeln endast i det fall 
kunnat bevaras, att de motsvarande ^-presentia af en 1. annan 
anledning undanträngts, eftersom dessa pret. koramo att germ. så- 
väl i anseende till rotstafvelsen som äfven delvis i anseende till 
ändeLsema sammanfalla med motsvarande former af presens. 108 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. spräk. 

Dä vi nu i allmänhet sä ie. som germ. ha ^-presentia, är det 
klart, att ett ^-pret. endast undantagsvis kan i germ. språk ha be- 
varats. 

Såsom rester häraf i verb af den här vidrörda tj^pen kunde 
betraktas got. du-at-sm'wnn Mc. 6, 53, qifmiui Luc. 8, 56; 9, 21 
(mycket osäkert, då äfven i andra ord i förekommer i stället for e 
i Luc), isl. megom (hiegmnjf fsv. rcery veert VGL. I. Pä samma 
sätt i verb af formen \( — )(x)a'xx(—) isl. helpy hjälp; Mjöp etc., 
hvarom vidare § 20. 

Däremot äro e-presentia ej så vanliga i germ. spräk och i de 
fall, dä en vexling mellan é-presentia och ä^-presentia funnits, ha 
é-presentia ofta undanträngts. Det därpå byggda e-pret. har där- 
igenom kunnat lättare bev^aras. 

Och detta é-pret. har ej kunnat hotas af nägra fiender i det 
fall, att vi redan ic. haft ett e-pret. utan motsvarande e-presens. 

När således ett urg. ä'-pret. af de här behandlade verbtji)ema 
förelåg, må märkas, att dä man därjämte i pret sing. hade bäde 
ett ö- och ett ä-pret., så blef detta rp-prct. i sing. temligen öfver- 
flödigt, hvadan det i allmänhet undanträngts. I pret. plur. åter 
kunde endast undantagsvis de ur det ie. perfektet utgångna for- 
merna bevaras, hvadan i deras ställe en ny typ bildades på det 
sing. ö-pret. Men pä det sing ö-pret. gjordes ej någon motsva- 
rande nybildning, hvilken i alla de fall, då ett germ. ö-presens stod 
paralellt med ett ^-presens, varit ändamålslös. 

När nu i gruppen 1 ä-pret. segrade och ö-pret. ej sällan un- 
danträngdes, hvarigenom den härpå nybildade pluraltypen ej så ofla 
var till hands, användes i stället såsom pluralform till detta ä-pret. 
det vid sidan af dessa pret. stående (P-pret. 

Härigenom kommo åtskilliga verb att i pret. sing. uppvisa a 
i rotstafvelsen, i pret. plur. äter ce. Denna sä uppkomna böjning 
kunde sedan genom analogi ytterligare rekryteras. 

Härmed tyckes mig en antaglig förklaring af det germ. (P-pret 
såväl rörande dess ursprung som dess förekomst i germ. språk 
vara gifven. 

Vi förstå då sådana böjningar som: 
isl. eta dt — dalby, gt 

— o'to — Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 109 

ifil si^a ä. nsv. såt isl. sat — 

— „ såto — 

isl. stela älfdal. stol isl. stal mora. stoH 

— isl. sfoU) orsa. (stqlum) > stglum 

— mora. (stuluni) 

ftv. grera — gaf — 

— garo — > gotw 

isl. feta — fat — 

foto • — 

ifil. — — — isl. s&r 

st^erja fsv. (sr ar o) fsv. (svaro) > soro 

— nsv. (sv^iro). 

Såsom ex. på sing. af irp-pret. i germ språk af dessa verbklas- 
."»er må anföras: 

urg. *etan — got. (fr)et, flit* åXy (fr)dx, fe. ätj (fr)cBty me. eet^ 
isl. åty nsv. åt, ndn. ad, älfdal., mora., orsa. ot, vätö. ^t, 
nmö. i/a^ etc. 
urg. ^sHjan — fht. gisaax, me. sert, ä. nsv. såt, älfdal., mora., 

orsa. 50/. 
urg. ^stelan — älfdaL stol. 
„ *Geran — me. beer? 
„ "^weSan — nsv. dial. våf? 

Härvid må anmärkas, att långt flera ex. på sing. af ö^-pret. kanske 
finnas. Träffar man en form af pret. sing. af dessa verbal baser 
med a i rotstafvelsen i fht, flt, isl., fsv., så antages såsom gifvet, 
att <Iet är å, men om formen föreligger i urkunder, där kvantiteten 
ej l>etecknas, är detta naturligtvis ej absolut säkert. Sak samma 
rörande (B i sådana former i fe. urkunder. 

Då det vidare i fe. råder en tendens att förlänga vokalen i en- 
stafviga ord, som sluta på konsonant, en tendens som således äfven 
kan visa sig i starka pret., kunna i fe. ett «»- och ett Ö-pret. komma 
att sammanfalla. Men då finnes ej heller något bevis för att t. ex. 
s(H, hröbe äro ex. på denna yngre förlängning, hvilket Sievers Ags. 
Gr. § 122 antager; de kunna lika väl tänkas ha ursprungligen lång 
vokal, en uppfattning sc>m tyckes mig särskildt sannolik rörande saft. 110 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Sådana former som isl. bi, sa, pd, frd etc. blifVa då i och for 
sig tvetydiga. 

Vidare må anmärkas, att i flere af de i § 13 anförda verben 
någon form af pret. plur. ej torde vara fiinncn. Det är då ej hel- 
ler visst, att pret. plur. i de samma haft cé i rot«tafvelsen. Till 
flere af dessa verb ha dessutom inga utom-germ. slägtingar bUfVit 
funna, hvadan de kunna vara specielt germ. bildningar. Sådana 
verb kunna då rent analogiskt ha erhållit äe i pret. plur.^ så att t. 
ex. efter *we6an — *wa6 — *wcé66m . . genom analogi af *ge6an — 
*ga6 bildats plur. *gcp£öm . . En sådan analogi har faktiskt intradt 
i historisk tid i verb af formeln \(— )(x)a'xx(—) såsom fht. bréstan, 
hvaraf pret. plur. bråstun jämte brusturij Notk. alltid brösten. 
Likaså mht. véhteriy vlehten etc. 

Med det nu anförda har jag ej velat neka möjligheten af ett 
ie. #-perf.y men en sådan bildning är, så vidt jag kan se, blott en 
obevisad möjlighet. Såsom stöd for ett sådant perf. kunde andragas 
gr. låoD — iåfjåa, fiélec — juéjUijAe, nkijx^oD — nénXrj^ och där- 
med analoga fall såsom nétpevyay lérevxdj xéxsv^aj XéXeinraty né- 
necajiiacy pé^letpay XéXeya etc. Men här kan prescnsstammens rot- 
vokal ha inkommet i perf. såsom i Qr^yvviÅi — iQQmya — med. 
iQQtjYliai^ hvadan sådana former intet bevisa. Skulle det emellertid 
ha funnits ett ie. ^-perf., kan naturligtvis äfven detta ligga till 
gnmd for det germ. ce-pret 

Såsom rester på germ. område af den ofvan antagna vexlingen 
af é' och d'-presentia i de i detta kap. behandlade verbalbasema 
betraktar jag: got. tekan — isl. taka, nsv. åka — isl. aka, isl. 
fdga — fht. gi-féhan. 

Då kvantiteten af rotvokalen i fsv. bara^ dräpa, kvapa ej ar 
viss, kanske äfv^en härtill kunna fogas fsv. bara — heera, kvapa 
— kt^cBpa, dräpa — drtepa. 

Af § 17 framgår vidare, att jag äfven betraktar såsom sådana 
é-pres. got. letauy gretan etc. 

Kanske då ett (F-prot. äfven i dessa verb kan upp\nsa8. Sä 
kunde vara fallet med : 

Nsv. dial.: 
Kållands härad låta — pret. låt 

Runö fer-hiat — „ -luat, plur. -/?//// 
Kållands härad gråta — „ gråt 

Södra Möre gråta „ gråt, „ gråte. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 111 

Till Bist må anmärkas, att jag har vid behandlingen af det 
germ. »»-pret. alldeles lemnat åsido det é, som föreligger i ind. språk 
i vissa verb i 'svaga' former af perf. såsom skr. sedus V+, yefeY, 
B, U, yemnsy yeme V + , pecus, pece V+ et€. 

Den af Bartholom^ K. Z. XXVII, 837 AF. framstalda förkla- 
ringen af detta ind. 'é-perf/ tycks mig ej fullt öfvertygande, men 
å andra sidan synes mig något samband mellan sådana ind. former 
och det i denna § behandlade é-pret. knappast kunna föreiinnas 
trots likheten mellan skr. sedimd och lat. sédimvs, got. setu7n, en 
likhet som tyckes vara blott tillfällig på grund af f baktr. perf. opt. 
haxdyät (Hubschmann K. Z. XXVI, 325). 

Ej heller har jag här det minsta vidrört det germ. e-pret. som 
föreligger t. ex. i got. saixtép, fht. liax, isl. lét etc., då detsamma 
ej torde ha något åtminstone hittills bevisadt sammanhang med det 
germ, cp-pret., som jag här sökt förklara. Kap. IV. 

•i 
Otriga anmä-rkningar. 

§ 19. 

I anledning af den nu framstalda hypotesen, att de germ. cé- 
pret. vore imperfekt-aorister af samma art som gr. i^rjxa, iktjyoVf 
kunde man framkasta den frågan: Finnes det ej i genn. språk 
några rester af imperfekt-aorister af samma byggnad som gr. SXinov^ 
fyvyovj lÖQaxov? 

Såsom spår af dylika imperfekt-aorister torde kunna betraktas 
sådana starka pret. i germ. språk, som äfven i sing. uppvisa det 
svaga afljudsstadiet. 

Väl må det vara, såsom ofvan § 2 antydts, en möjlighet, att 
det ie. perf. äfven i sing. akt. kunnat ha det svaga afljudstadiet 
såsom gr. fgQiya, §t§Qi^ay ^éj^qvxa, skr. cikrida H-^yjijtva ^-^jji- 
hula R V, babhnva W + , sasirra V, jiiguha C, cukuja C. 112 ADmärkn. till det starka preteritum i germ. s[^k. 

Gr. och skr. perfekta af denna byggnad torde dock ej bevisa, 
att vi redan ie. haft perfekta af denna art. Och om än så varit 
fallet, skulle de gemi. reflexerna häraf väl äfven i sing. akt. upp- 
visa det svaga afljudsstadiet, men svårligen skulle, så vidt jag kan 
se, under denna forutsättning något a-omljud i sådana germ. for- 
mer kunnat inträda. 

Enligt hvad ofvan § 7 visats skulle åtor flera former så i sing. 
som plur. uppvisa a-omljud i germ. reflexer af ie. imperfekt-aorister 
af den nu vidrörda typen. 

Härvid må dock märkas, att sådana imperfekt-aorister på germ. 
botten ej så lätt kunna igenkännas. 

I plnr. måste nämligen dessa imperfekt-aorister komma att 
sammanfalla med motsvarande former af perf., då a-omljud (och f- 
omljud) ej kunnat inträda 1. har bortanalogiserats, 
och i got, måste ett sådant sammanfallande aUtid inträffa. 

I sing, åter komma dessa imperfekt-aorister: 

i 1 och 2 afljudsklasserna att i got af sådana verb, hvars 
staraslutande konsonant är // 1. r, samt i a-omljudna och beträffande 
kvantiteten obetecknade former i skriften i flt. och delvis i flit. 
sammanfalla med motsvarande former af perf.; 

ofta i 5 och 6 afljudsklasserna att i alla germ. språk sam- 
manfalla med motsvarande former af perf, eftersom ie. d utan vid- 
stående sonantisk koefficient > urg. ä. 

Vidare komma dessa imperfekt-aorister i alla de verb, där vi 
haft ett svagt presens, vare sig ensamt 1. paralellt med andra pre- 
sentia, att så till rotstafvelsen som till ändelsenia relät, samman- 
falla med motsvarande former af presens 

Häraf är klart^ att det blott kan vara relät, sällan, som dylika 
imperfekt-aorister kunna i germ. språk varsnas. 

Med stöd af hvad ofvan § 7 och § 16 anförts vill jag såsom 
sådana imperiekt-aorister betrakta: 

Urg. *qcma)if * koman. 

Pret. fht. choniy chmne W. Notk., mht. kaiiiy isl. Ļfw, fsv. 
komy kum, plur. komo(?)j nsv. dial. dalby., fårö. kam, vätö. iÄiw, 
ndn. kom, 

Pret. plur. fsv. konw kan naturligtvis äfven fattas såsom kömo 
- isl. kémo etc., men det kan också vani ett kmno, hvilken up[>- 
fattning kanske stödes af kirmo. Anmärkn. till det starka preteritum i gerai. språk. 113 

Är rotvokalen kort i kmno^ kumo, väntar man visserligen *ko- 
mu, *kumUj men -o kan vara inkommet från köfno, *kvämOy hvar- 
till konmier att en förlängning af intervokaliskt m kanske redan in- 
tradt. Ett fsv. kumo kimde dessutom, så vidt jag inser, ej på nå- 
got sätt 'på språkvetenskapens nuvarande ståndpunkt förklaras. 
Formen kumo kan naturligtvis i och f5r sig lika väl vara en per- 
fektform. 

Dä vi urg. hade pres. *kom.ö — pret. *kam, *käni (*qcém), 
plur. (*kumum), *kömumf *qämtt7Uy ser jag ej någon möjlighet att 
förklara pret. Horti, *komnm, om vi ej antaga, att dessa former 
tillhöra en imperfekt-aorist, ty att pret. *kam et«. ombildats till *koni 
efter pres. ^kofnö tyckes mig vara ett ej blott alldeles obevisadt, 
utan äfven ytterst osannolikt antagande, då ingen psykisk anled- 
ning fans f5r en sådan analogi, utan tvärtom all anledning före- 
låg att bevara ailjudsskilnaden. 

Jag fattar därför dessa former såsom en imperfekt-aorist, hvil- 
ken jag vill återfinna i skr. aganmt B + , garnet V, B, S, game- 
maki V, S. 

Och då skr. pres. gåmanti RV kan vara < ie. *gj9nionHy upp- 
ställer jag ekvationen: 

skr. gåmanti — agamat = f ht. cotnent — chom. 

Urg. "^sicefarif *sofan, 

Pret. fsv. sof Cod. Bur., plur. sovo Bonav., nsv. so fy sofvOy 
osv. dial. dalby, suv, ndn. sov. 

Fsv. sofy sovo kunna väl fattas såsom söf, sövo — jfr mora. 
iQVy SQvwny isl. söfo — , men dä nsv. sofy sofvo ha öppet ä-ljud 
(hvaremot t. ex. nsv. ho fy hofvo = isl. h<tf, höfo ha slutet o-ljud), 
hvilket väl visar på fsv. o, anser jag, att fsv. sof savo böra fattas 
såsom söf sövo. Detta stödes af dalby, sur och i viss mån af nsv. 
mfro Bellman, hvilken senare form i och tor sig naturligtvis kan 
vara en perfektform. 

Jag fattar därför dessa former af samma skäl som anfördes 
rörande koniy komo såsom en imperfekt-aorist. 

Den utom-germ. motsvarigheten till denna imperfekt-aorist 
finner jag i skr. prekat. supyät S, hvaraf kan slutas till en otema- 
tisk aorist *cumpam. 

Urg. *helpan. 

Pret. isl. holp Fm. IX, 288* (Frttzner Ordb. nya uppl. I, 827), 
fsv. holpu VML. I, B. B. 45, vfris. hulp. 

ijmugauél : Anm. tiU det lUrk» pret. etc. g 114 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Urg. *pur6a?i, 

Pret. flfris. tkurf, fsv. fjorf VGL. I — G VB., porftc€B Upl. L., 
tarwo, torwa Kg. St. 

Dessa fomier anser jag vara identiska med gr. aor. iraQTÖfifiVj 
skr. aor. dtrpat V, B. 

Vi anteckna i sammanhang härmed ekvationen: 

skr. tfpyati AV+ — dtrpat = fsv. por va — parf. 
trpnoti V, B pun^a 

tpnpåti V, B, S 

3 pres. plur. fsv. porfwcc^ som förekommer redan i älsta fsv. 
litteraturen (Upl. L.), behöfver kanske ej fattas såsom en ombild- 
ning af porfuy utan kan vara en Ijiidlagsenlig form af aorist- 
l>öjn ingen, som kunnat bevaras pä grimd af formens presentiella be- 
tydelse. Se ofvan S 7. 

Urg. ^niunun? 

Pret. isl. vto)i, mun, plur. motio, fsv. ?//(W Smal. L., mvii 
Upl. L., plur. inano VMIi. II, Ivan Lej. 

Urg. * skolan. 

Pret. flit. scol, sol, plur. flt. solun, isl. shohy fsv. skohf? 

Urg. *6eodan, 

Pret. fsv. bodh Birg. Upp. IV, bodho Ivan Lej. Dessa former 
kimde väl fattas såsom feLskrifningar for *bodhy ^bedhoy men att an- 
taga detta kan vara forhastadt. Formen *bodho är i och for sig ej 
orimlig, ty vi ha i Cod. Bur. iioto. Formen bodho, som förekom- 
mer i rimslut, hvadan väl ej for stor vigt torde böra tilläggas den 
samma, tyckes vara att uppfatta såsom bödho pä gnmd af det slu- 
tande -o. Men om den än så uttalats, kan detta bero där))å, att 
kort vokal i öppen stafvelsc förlängts; enligt Kock (Studier i fom- 
svensk ljudlära II, 424) har denna förlängning inträdt på 1400- 
talet. Det torde då ej finnas något hinder för att antaga^ det rot- 
stafvelsens o i bodh, bodho ursprungligen varit kort. Under denna 
forutsättning vill jag fatta dessa former såsom rester af en imper- 
fekt-aorist, hvilken jag återfinner i gr. énvMinrjv, skr. btidhdnia 
RV, budhéma AV ? 

Urg. *qepan, *koda?i, 

Pret. fht. chot, chodeit. W. Notk., me. (piotk, quod Chaucer.? 

Möjligen kunde fsv. kop, ä. nsv. quodo vara att fora hit. 

Formerna äro väl ej gamla, men detta bevisar dock ej, att de Anmärkn. dll det starka preteritum i gerra. språk. 115 

äro sekundära, och då i f ht. förelåg böjningen choden — chnd — 
Mim, tyckes mig chot, choden ej kunna analogiskt förklaras. 

Rörande me. qnoth, qiwd se Ten Brink Chaueers Sprache und 
Verekunst s. 95. 

Urg. *U'itan, 

Pret. vfris. tr//, plur. tvitathy fsv. vcet VGL. I, Upl. L., fht. 
itnex Grai-t Ahd. Spr. I, 1092. 

Fht. uuex torde föga bevisa, då stundom e skrifves för ei \ 
fht. urkunder (Braune Ahd. Gr. § 44, Anm. 4). 

Fsv. rcpt (= scio) uppfattar jag såsom r<Pt, hvilket kanske stö- 
das af den af Schi-yter (Uplandslagen Förord, s. III) anförda 
skrifningen vatt. 

Jag anser dessa former vara identiska med gr. aor. i(/JcSov, 

3 pers. plur. finnes i fsv. endast imder formen vita. Vi kunna 
då liar upprepa hvad ofvan sades om fsv. 3 pers. plur. porftcre. 

Vi anteckna dessutom ekvationen: 

gr. (/)idelv — i(f)iåov = fsv. vita — vcet 

vfris. wita — fcit. 

Urg. *8ti^an. 

Pret. fsv. st<egh Bj. R., Cod. Bur. 

Denna form har man fattat = isl. sté med analogiskt tillsatt 
-gli. Denna uppfattning är väl möjlig, men då en dylik förklaring 
oj kan tillämpas på fsv. wcet, tyckes mig med densamma föga vumiet. 

Jag anser derför formen vara att fatta såsom sttégk, i hvilket 
fall den kan ljud för ljud reflektera gr. aor. iatlxov. 

Urg. *werpan, 

Pret. plur. fht, miordmi Williram, isl. vordo, fsv. tvorJH) Cod. 
Bur., orfyu Guta L. Formen orpu bevisar väl intet, då i fgutn. 
ur > oVy men på grund af rotstafvelseus -o- tyckas mig de öfriga 
formerna böra fattas såsom rester af en imperfekt-aorist, livilken 
återfinnes i skr. avrtat AV, B, C. 

På samma sätt vill jag tolka några andra liknande former så- 
som fno. pret. plur. scotOy pret. opt. hmfe (hvaraf pret. plur. *horfo 
kan slutas) Ol. Hel. Leg. S., fsv. pret. plur. skofwo, skolwo Bonav., pret. 
opt. sniolte Birg. Upp. II., pret. sing. af-nn Bonav., slcet Cod. Bur. 

Likaså kunde en sådan imperfckt-aorist ligga till grund för fsv. 
pret. sing. trop, hvarvid fsv. tropa — t rop blefve paralellt med 
fsv. koffia — kofHy sova — sof, fht. choden — chot etc. Men fsv. 
trop kan naturligtvis lika väl fattas såsom irdp. 116 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

En opt. af dessa imperfekt-aorister skulle, såsom ofvan § 8 vi- 
sats, vara 'tematisk^, hvaraf följer, att den ej i germ. språk kan 
uppvisa något i-omljud. Måliända kan detta vara en anledning till, 
att pret. opt. af starka verb i fe. och fsv. åtminstone i regeln ej 
visa några i-omljudna former. 

En stor svårighet vid förklarandet af den isl. reflexivböjningen 
— man må utgå från hvilkeu teori som hälst — vålla sådana 
former som 1 pers. sing. pret. budomk et«. Stod ursprungligen en 
imperfekt-aorist *bud — jfr fsv. Inxih — vid sidan af perf. boud 
etc., kunde detta kanske kasta något ljus öfver dessa former. 

Den af v. Fierijnger (K. Z. XXVII, 430 ff ) framstalda teo- 
rien, att 2 pers. siug. pret. i vgerm. språk utginge ur aorister af 
denna typ, är väl i sig möjlig och vinner kanske ett stöd af hvad 
I denna § anförts, men jag kan ej inse, att v. Fierijnger anfört 
något egentligt skäl, hvarför de vgerm. språken i sitt perf skulle 
lånat just i 2 pers sing. och blott i denna person en form af 
denna aorist. 

I sammanhang härmed vill jag utan att yttra någon åsigt om 
uppkomsten af 2 pers. sing. af starka pret. i vgerm. språk blott 
anmärka, att en viss likhet tyckes förefinnas mellan t. ex. f ht. saZy 
scusiy saZj 8åzu7i; beiz, bizjsi, beiz, bizzu?i etc. och skr. dadäUy da- 
ditk^i, dadäii, dadm; tatdna, tenithuy tatåtia, tenus etc. Jag vet ej, 
om sådana former som skr. dadWid, tenithd kunna med citat styrkas, 
hvadan de kanske blott äro konstruktioner af de ind. grammatici, men 
äfven om så är, böra väl dessa konstruktioner ha föranledts af någon 
i det faktiska språket existerande tendens. Det faller af sig själft 
att, huru än härmed må förhålla sig, jag ej direkt vill sammanställa 
fht. bizzi med ett möjligen i skr. existerande *bidhidithd (jfr vim- 
jithd Whitney Ser. Gr. § 793, d); jag har härmed blott velat på- 
peka denna visserligen ganska haltande, men dock egendomliga 
pandell. Måliända eger den någon betydelse. 

§ 20. 
Vi ha redan ofvan vidrört frågan, om ej på germ. botten im- 
perfekt-aorister af samma byggnad som gr. iketnov, i^evyov, itQé^ 
nov, ig>€QOVy elna, ixeva etc. kunna spåras. Vi ha äfvren yttrat, 
att pret. af denna art i germ. språk endast undantagsvis kunna 
tänkas kvarlefva, nämligen egentligen endast i det fall, att vi haft 
pandellt med ett ^-presens en presensstam med en annan rotvokal, Anmärkn. dll det starka preteritum i germ. språk. 117 

bvarvid jordmånen blef särskildt gynnsam f5r bevarandet af detta 
^pret, om det motsvarande ^-presens undanträngdes. 

Såsom mer 1. mindre säkra ex. härpå anförde vi got. du-at- 
mttun, isL megOy Iielp 1. hjälp, fsv. vcer, vcert samt isl. hijöp. 

Got. du-at-sniwun kunde möjligen representera en form med 
iwg. « i rotstafvelsen^ hvadan formen ej är fullt bevisande. 

Isl. mego kan särskildt ha bevarats, dä formen har presens- 
betydelse, hvartill kommer att vi jämte isl. mega ha fsv. magha, 
mogha, fht. magan, mvgan etc. 

På grund af detta preteritums presensbetydelse ha kanske 
ifven dess ursprungliga imperfekt-aorist-ändelser bevarats. Möj- 
ligen kunde då ^hann megr^ Sth. Hom. vara en gammal form häraf, 
appkommen på samma sätt som hann by'ör et<;. Likaså 3 pers. 
plur. mega. Naturligtvis kunna dessa former dock lika väl vara 
ombildningar efler presensböjningen. 

Fsv. rcer^ vcprt kunna väl vara felskrifningar, men att antaga 
detta kan vara forhastadt. Någon analogi är i och för sig ej just 
antaglig; då det gäller ett af språkets mest vanliga ord. Och vara 
är kanske ett a-presens och ej någon yngre utveckling af vcera, så- 
som ofvan § 15 antydts. 

Isl. help Fm. EX, 288, hjnlp Bjark. 3^, Fm. VIII, 306", 329»» 
etc, opt. helpi Heilag. H, 395^, Fm. X, 368" (Frttzner Ordb. 
nya uppL I, 827). 

Af dessa former kunde väl hjälp fattas såsom analogi af isl. 
hjälpa for det Ijudlagsenliga fialp (jfr ndn. hjcelpe — hjälp — hjul- 
pen), men en sådan analogi går kanske ej att stödja med andra ex. ur 
isL, hvadan den kan vara ogrundad. Vidare kimde hjälp väl tänkas 
vara < *hetialp, men något enda bevis for en sådan uppfattning 
känner jag ej. I båda fallen blir vidare help oförklaradt, ty att 
säga, det help förhåller sig till hjälp såsom isl. fell till fsv. fial är 
ingen förklaring, så länge ej fell och fial äro förklarade, hvartill 
kommer att ett pret. af typen fial kanske ej finnes i isl. 

Alla svårigheter lösas, om vi här antaga en imperfekt-aorist 
byggd på presensstammen *help. 

Enligt hvad ofvan § 7 anförts ha vi då att ansätta: 
Sing. 1 urg. *lielpa(n) > isl. hjälp 

„ 3 „ Vielp(i) > „ help 

Opt. 3 sing. „ "^helpai > „ helpe. 

Vi anmärka ock, att ett o-prcsens föreligger i fsv. halpa. 

Vi anlorde vidare såsom ex. på ett sådant ^-pret, isl. hljöp. 118 Anmärkn. till det starka preteritum i gerin. språk. 

Detta fordrar en närmare undersökning och motivering. 

Innan dess konstatera vi blott paralellen: fsv. halpa — isl. 
help = isL hloupa — hljöp. 

Och med hloupa — hljop kunna isl. ouka — jök, ousa — jos, 
fe. bedtan beöt, -hnedpan — -Iineåp, fht. skrötan — skreot, 
stöxan stiax, hotiwan heo vara fullt likstalda. 

Vi ledas härmed in på frågan om pret. af de s. k. reduplice- 
rande verben i gcrm. språk med au i presensstammens rotstafvelse. 
För att kunna falla något omdöme härom torde en undersökning 
af de afljud dessa verbalbaser uppvisa vara behöflig. 

Jag lemnar därfore här en lista på de mig bekanta verben af 
denna grupp i germ. språk. Jämte mer 1. mindre fullständiga germ. 
temata af dessa verb meddelar jag särskildt ex. på afljudstasema 
eu och ou 1 dessa verbalbaser så i germ. som utom-germ. språk. 
I öfrigt gäller rörande denna forteckning det^^amma som beträffande 
förteckningarna i §§ 13 och 14 anförts. 

1 yskra^ut' urg. *skrauda?i. 

Sammanställes af Fick (Vergl. W. U, 272, III, 339) med lat. 
seruta = gammalt skräp och serutar = undersöka, väl egentligen 
*rota i gammalt skräp'. Likaså Kluge (E. W. under schroten). 
fht. skrötan screod Gl. Ker. ki-screrot Rd., Ib. (fi-skrötan 

screot Pa., Ra. 
mht. schroten sch?i€t ge-schröten. 

schrieten 
fht. u?npi'Screot = 'talionis' (Graff Ahd. Spr. VI, 579), isL 
skrjodr = 'shred, chiefly used of an old folio tom to shreds' 
(CiJSASBY-ViGFUSSON Icel. Dict.). 

2 ykla^ub' urg. *hlaupan. 
got. us'hiaupan 

fht. loufan Ihif gi-laufan 

liufen Notk. 
liof 

Kofu7i Tat 
liaf Otfr. 
liafun Otfr. 
Iwf Tat. 
opt. liafi Otfr. 
liufi Samar. Anmärkn. till det starka preteritum i gerra. språk. 119 

mht. tiuf pret.plur. ////fen ginloufen 

lief gi-loffen 

flt ger. laupani a-hliopun Hel. Mon.4857 

Ikf Psalm. 72, 9 
ana-liepon Psalm 58, 4 
fe. hiedpan hieöp hleäpen 

hleopon 
\A. fUoupa hljop laupoM.ork30^^ fUoupenn 

hljöpo opt. klaupimst 

opt. hljopa Fm. IX, 2482« 

hlujw 
opt. hlypa 
Pret. fno. Icp DN. I, 420®, ijupu Elis saga ok Kosamimdo^ 
opt. Me^pi Mag. 21**, ioepex OHm. 113*. (Fritzner Ordb. nya 
uppl. II, 3 ff.). 

fsv. laupa Guta 1j. * lupu far-lepitYMLt.I. 

topa OGL. Cod.Biir. ft^p^Y OGL. 

fore-lopet VMIj. II. 
Pret. /op God. Biir., topp VGL. IV, Legend. III, lopn Kg. 
Kr. LL. 

ä. nsv.: pret. plur. hippo, part. luppet Tiällmanu. 
m*v.: pret. lopp, bipo, part. lupen. 
uöv. dial. pret. älfdal. h&j), mora. lep, lejmm, orsa. /gp, Igpuni, 

fUrö. toup, runö. /op, /?/j:>?/. 
iiln. top 

Pret Itep, 

3 yhia*ub' urg. *hmiupan, 
got. dw-hniupands Luc. 8, 29. 

fe. ä-hnedpan -hneöp -hfiedpe^i 

= 'abpflucken' -kneopon 
nsv. n/(pa ;^äp nupen 

nsv. dial. älfdal. nnfaepa, ufpy nuptdj mora. n^Qpaj ngpa, ngp, hq- 
puniy nupu?n, nupir, orsa. n%Qpa, nfp, nupum, nup%, runö. 
^tup) ntaup, miipii, ?ituptt 

4 \hha'ud' urg. *bauta?t. 

Enligt Fick (Vergl. W. III, 214) kan härmed sammanställas lat. 
fn^tia. Möjligen kan man ock tänka pä lat. re-futo = tillbaka slå, 
vederlägga, con-futo = nedslå och det härmed sannolikt samman- 
hängande futuo. I så fall olika rot-utbildningar ^bha^Urd- och 
Sbha^u-t' eller möjligen en ie. vexling af t och d. 120 Aninärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

fht. paaxenti Ra. 

paxxendi Gl. Ker. 

fe. beätan beöt beätett 

beötofi 
isl. bouta, -ada boutefin 

fsv. beta 

= slå eld (Rydqvist Sv. Spr. L. VI, 67 flf.). 

fht bioxa, bi ex af - Veisse rube' Fick 1. c, väl lån frän lat. beta 
(jfr dock isl. butr = kort stycke af en trädstam), fe. beöt 
- löfte att företaga något', jfr nsv. handslag. 

5 y(8)ta'iidr urg. *stautan. 
got. statitan 

fht. stöxan stioxomes ana-^teraxBÅ. gi-stöxan 

xi-sttax Otfr. afuisteroxun Ib. 

stiejg Notk. 
sHetfun 

opt. xi-stiaxi Otfr. 
„ stiexe Notk. 
flt. te-stötan Gl. Lips. 

= Misplosa" 
isl. stouta, -aöa. 

fht. dioxxan, fe. öeötan, isl. pjota, mht. diex = buller, larm, 
fht. stiuxf = cluuis. 
Hit anser jag är att fora isl. stiitr = slut, egentligen 'den unga, 
ystra tjuren, som fftöter med hornen', nsv. stttt = slag, nsv. kyrk- 
stöt, gubb-stuty ndn. stöder = gubbe, som struttar — stöter — i gången. 

6 Va^ug^ urg. *attkan, 

got. aukandei a/uz-atat^&Skeir.éS 

flt. ökan 

= hafvande 
fins. åken 

= hafvande 
fe. eåcen 

- stor, vidsträckt, 
isl. ouka, -ada jök ouhenn 

jöko 
Pret. plur. juko, opt. yka, oka. 
fsv. aukaSf -afns Guta L. okefi Cod. Bur. 

7= hafvande. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 121 

Denna bas ^a^ttg^- är^ såsom ofvan anförts^ en reducerad form 
af basen \å'^å'g^', som foreligger i gr. d(/)él^m, 
7 ya*udh^ urg. *audan. 

Isl. audenn = af ödet tilldelad, beskärd, som faller pä ens lott 
måste sammanhänga med oudfia - 'skjsebne, som råder for begi- 
venhedemes gäng og udfald, som tildeler en hver hans lod', men 
detta ord betyder ock lycka, framgång'. Härmed ledes man öfver till 
JsJ. oudegr = rik, got. aiidags - salig etc. Af J^ritzner och Wm- 
w» har ock isl. jod = barn förts till ovde^ui. Jod skulle väl då 
betyda 'det som at ett lyckligt öde tilldelas (föräldrarna)'. Denna 
sammanställning b£ jöå och ouöenn tror jag är riktig, men jag tror 
ock, att sammanhanget ligger djupare. Med isl. oiiöegr etc. måste 
fe. eädigRce = 'in uberfluss, in glucklicher fulle' sammanhänga. Men 
då kommer man att tänka på lat. uher = ymnig, rik, fruktbärande 
och detta kan omöjligen skiljas från lat. uber = fruktbarhet, fetma 
< modersbröst, spene, jufver. Härmed sammanhänga nu gr. ov^ag, 
skr. udhavy fht. utar etc. samt naturligen äfven isl. jugr, nsv. juf- 
ver, ehuru från Ijudlig synpunkt svårigheter här uppstå. Betydelsen 
af jod är då 'det ur spenen sig närande, det diande (bamety. De 
båda ändpunkterna i denna betydelsekedja föreligga då i nsv. öde 
och jufver. På grund häraf sammanställer jag: 
flt. ödan 

= beskärd, född 
fe. eäden 

= född 
isl. oudenn 

fsv. odhit StRimkr. 

= beskärdt, tilldelad t. 
isl. jody jur, jugr, nsv. jufver^), 
gr. 0V'%kaQ, 

8 Va*MÄ- urg. *au3a?i. 

Härmed kunde möjligen sammanhänga lat. luiurio, haustum 
(Fick Vergl. W., IH, 7), hvilket i så fall väl vore att fatta såsom 
h-aurio och kunde förhålla sig till '^ausan såsom lat. haud till gr. 
ovå('€ig) etc. 

1^ Isl. jur kan stå för ViWr såsom t. ex. Gömdr > *Godr0dr etc. (No- 
EBRN Altisl. Gr. § 215). Isl. jur, nsv. jufver och isl. jugr kunna då förhålla 
sif tUl hyarandra såsom isl. fadmr — tsv. fcigkn — tBv.famn, isl. badmr — got. 

hoffms. Denna vexling mellan ^ — ^ ~ ^ ^' ^^^ oklar, men ej desto mindre ett 
lakioiD. 122 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

isl. ousa jös ouscfm 

jöso 

Pret. pliir. juso, opt. ystty osa, 
fsv. osa. 

På grund af älfdal., mora. ^sa, som utgår ur ett ^frysOj i 
kanske fsv. osa ock att så fatta^ d. v. s. en reflex af ett utj 
*ausian. 

9 ykä^U' urg. *hauu'an. 

Enligt Fick (Vergl. W. Ill, 57) kan detta sammanhänga me 
fsl. kova = hugga, slå, lat. cudo. Kluge (E. W. under fuitien 
tanker äfven på Ht. kovqju = kämpa. Möjligen kan det äfv< 
hopställas med gr. ne(/)d^oi. fht. 


houuan 


for-heo 

hio 

hiu 

hiuuuen Notk. 

hiaiun Tat. 
pi'hmman 


mht 


1 


hieweu 

hiu 

hiuwen 


flt. 
gi-heu 
hieutu)7i Psalm. 


73,6 


f/i-fuxuwan 


fe. 


heäwan 


heow 
heowou 
heawen isl. hoggva hojggvenn. Pret. hjo, hju Cod. AM. 645, 4**, hjuggcy hjogge, plur. hjug^ 
hjoggOy hioggio Cod. AM. 645, 4®, opt. hygga, hogga, hjogga, hjugg 
hjogga. 
fsv. Aa^r^a GutaL. haggviriGntskl 

hugga huggin 

hogga hoggin 

Pret. hiu Lilj. Run. Urk. 70, hio Ivan Lej. 
(h)iak Lilj. Run. Urk. 132, 107, hiahi Lilj. Run. Urk. 894 

hieku „ „ „ 49 
{h)iiik „ „ „ 626, 40, iuku „ „ „ 206 

auk „ „ „ 603, 

{h)ik „ „ „ 996, 450, ik^ „ „ „ 292 
hiog(g) ÖGL., MELL., (h)iog(g}u ÖGL., Cod. Bur. Anmärkn. till det starka preteritum i gerni. språk. 123 

hiiy Didr. 8. 
hiegg Upl. L. 
Ifog Kg. Alex. 

kug Didr. S. huygo Didr. S. 

kegh Med. B. II. 
Dsv. pret. högg, höggo. 
D^v, dial. pret. älfdal. %(eg, mora. ag, agum, <>g, i^gum, h&g, orsa. 
ög, agum, dalby, httg, vätö. ög, farö. j&g, S. Möre. A;j/<5f^, 

OQD. hugge. 

Pret. A?/^. 

10. ybhd^n- urg. *6öwan, 

E^uru ej någon prescnsstam med a?/ i rotstafvelsen af detta 
verb är på germ. botten uppvisad^ upptager jag det likväl här, då 
då det i öfrigt är likstäldt med de här behandlade verben. Urg. 
%äiran förhåller sig till ett *6auwav såsom t. ex. gr. nkoif/Jaa till 
nié (/)(», fsl. davlja till isl. dtryja et«. 

Jag förbigår här de till denna verbalbas hörande formerna af 
verbum substantivum i vgerm. språk, 
got. Hauan, -aida 
fbt. tma?i, buta ge-buwen 

GRAFFAhd.Spr.m,17. 

Pret. 3 plur. biruun Otfr., opt. 2 sing. biruums Otfr. 
mht. ge-boutven- 

ge-huwen 
flt biuifiy buida. 

Inf. bimuan Gl. Lips. 
fe. buan, bu(e)de ge-bu(e)n 

buian 

bunian 
isl. biiay biide buenn 

Pret. bjoj bjuggef bjogge, plur. bjitggo, bjoggo, bioggio Sth. Hom., 
<>P^ t^yyg^^j bogga, bjegga, bjugga, bjogga, 
ffiv. boQy bopi boin, 

Pret. biuk Lilj. Run. Urk. 415, buk (i HarvLstam) Lilj. Run. 
Urk. 668, Intk (i Nuibii) Lilj. Run. Urk. 798, baki LUj. Rim. Urk- 
1194, Ugvi Lilj. Run. Urk. 1571, bgggi VML. 1, B. B. 1, bukii 
(baffir) Lilj. Run. Urk. 503, buhi (i Runbii) Lilj. Run. Urk. 398. 
gr. vnéQ'ip%Vj av'q>e(/)o g = svinstia, fe, beouuas gen. sing. 124 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Epinal. GL, fsv. biug, biog, bygs gen. sing. VGL. IV. 
skr. aor. abhåvi C, kau8. bhävayati AV+, 6Aära U, 8+, JAä- 
vaka E+, bhåvin E+, bhåvana E+, bhåvuka B+ etc. 
Till dessa verb kunna vidare fogas: 

11 North. pret. speoft, speoftan och speaft, speafton, hvaraf 
en inf. *speafta (*speofta) kan slutas. Sievers Ägs. Gr. § 384, 
Anm. Detta är väl en utbildning på basen ysp(i)&*yL'j som fore- 
ligger i fe. spitvany isl. spy ja, lit. spiauju etc, 

12 Flt. pret. griat Hel. Mon. 4072, ffriot Hel. Gott ibidem, 
hvaraf en inf. *grötan kunde slutas, hvartill komma pres. plur. 
griotmid Hel. Gott. 4726, part. pres. greotandi Hel. Mon. 2997, 
former af samma verb som fe. greötaUy pret. ^redt 

Af denna undersökning framgår såsom resultat, att i flera af 
dessa verbalbaser föreligger i icke-preteritala fomier ie. eu i rot- 
stafvelseti. 

Vi uppställa nu frågan: huru skola dessa verbs preteriti-bild- 
ningar förklaras? 

Antages att aksenten urg. hvilat pä reduplikationstafvelsen, 
kunde ett *éauk väl gifva oss isl. jok, h vadan got. -^iaiik och isl. 
jök kunde vara identiska. På samma sätt kunde då isl.yos dch ett 
möjligen i isl. en gång foreliggande *j6d förklaras. 

Att aksenten urg. kunnat ligga på reduplikationsstaf^^elsen, 
framgår af fe. heht, reord, holcy men häremot talar lika otvetydigt 
got. saixlep, hvadan detta antagande ej är nödvändigt. 

Och härmed vore endast dessa 3 pret. förklarade, hvaraf ett 
ej är uppvisadt i något enda, af de 2 återstående det ena blott i 
ett germ. språk. 

Ett urg. ViUhaup kunde väl äfven bUfva isl. Mjop^ möjligen 
kanske ock fe. hleopy men detta strandar pä fht. Uuf Uofy flt. a- 
?äiopii7if lief, då intervokaliskt h ej bortfaller i fht. och flt., oaf- 
sedt att ansättandet af en form *hl€kaup är mycket vågadt. Att 
döma af got. faiflokun borde ett *hehlattp snarare ansättas, synnei^ 
ligen som reduplikations]>rincipen STE-S- (Osthofp P. B. Beitr. 
Vni, 551 ff.) kanske endast förekommer i med 4S+ explosiva bör- 
jande verbalbaser. 

Ansattes vidare ett. urg. *hekau, kunde likaså kanske isl. hjå, 
fsv. hioy fe. heöw förklaras, men icke fht. -heo, hiu, flt. -heu etc. 
hvartill kommer, att det torde vara ovisst, huru au i slutljud i isL 
behandlas. Jfr tvou (= skr. dvau'^\ pou. Ett med *hlehaup lik- Anmärkii. dll det starka preteritum i germ. språk. 125 

stäldt och lika vågadt urg. Vmehaup kunde då ock möjligen gifva 
fe. 'hneop. 

Men mcdgifves ock dessa minst sagdt obcvdsade antaganden 
vara möjliga, så kan denna tanke, så vidt jag ser, omöjligen till- 
limpas på fht. skreot, -stiaz, fe. beot^ north. speofi, flt. griot, oaf- 
sedt att de fht. och flt. pret. af hlaupan och hauwan därmed ej 
förklaras. 

Ansätter man åter ett urg. *hehlaup, måste man såsom HoF- 
FY)RY (K. Z. XXVrr, 597) antaga, att isl. Mjop är en analogi efter 
jokyjos och i konsekvens därmed såsom Holthausen (K. Z. XXVII, 
620 f.) påstå, att alla dessa germ. pret. äro analogier efter isl. jok, 
jos och *j6d, hvilket leder (bortsedt frän att intet skäl anförts för 
dessa analogier), för att blott påpeka en följd häraf, till den slut- 
satsen, att fht. liuf etc. ytterst måste vara en analogi efter pret. af 
^atikaUy *ausan, *audan, af hvilka verb intet, sä vidt jag vet, i nå- 
gon enda form är funnet på fht. område. Härtill kommer vidare, 
att pret. af typen aiank finnas äfven i andra germ. språk. Ett ui^. 
(^fde)}ilaiip återfinnes nämligen i isl. laupOy fdaupimstj farö. luup 
och fdn. lop. 

Att sluta häraf vore den isl. reflexen af got. -aiauk ett *ouk 1. 
ett *jouky icke jok. 

Denna typ torde ock förefinnas i fht. ki-skrerot, ana-steroz, 
såsom OsTHOFF (P. B. Beitr. VIII, 551 ff.) visat. 

Och det synes mig apriori klart, att fränsedt reduplikationen 
fht. ana-steroxun förhåller sig till stioxames såsom isl. laupo till 
hljopo. 

Denna teori, att isl. joky jos och *jod skulle utgå ur urg. redu- 
plicerade former af samma art som got. -aiauk tyckes mig således 
dels i och för sig vara ganska oviss, dels minst sagdt otillräcklig 
för att förklara alla de af här behandlade verb faktiskt förelig- 
gande preteritiformer. 

Vid de förklaringsförsök, som framstälts rörande de s. k. redu- 
plicerandc verbens pret., har man i allmänhet utgått fi*ån ett för litet 
material och hufvudsakligen fastat sig vid hvad jag vill kalla 'norma- 
liserade' former samt ofta förbisett, att dessa pret. torde utgå från 
flere olika bildningar. 

I de här behandlade verben anser jag minst två skilda preteriti- 
bildningar finnas, troligen flera. 126 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. Vi fasta oss först vid den bildnings som är representerad 
got. -matiL 

Jag anser denna vara ett redupliceradt 1. oredupliceradt perf- 
med urg. aii i rot^tafvelsen. 

Under förutsättning af följande såsom mig tycks foga vågade 
antaganden: 

att den af Osthoff (P. B. Beitr. VIII, 541) fSr germ. språk 
framstälda reduplikationsprineipen STE-S- i verb, som börja med 
Ä+ explosiva, kan åtminstone jämte principen STE-ST- urg. funnitfi; 

att urg. aksenten kan ha hvilat på rotstafvelsen; 

att um. intervokaliskt h bortföll före reduplikationsvokalens 
synkopering; 

att germ. likasom ind. och gr. fimnit« både reduplicerade och 
oreduplicerade perf.; 

att afijudsvexlingen mellan sing. och plur. stundom kan ha ut- 
jämnats genom analogi ur sing.; 

och lemnande därhän hvad ljudvärde den got. reduplikations- 
vokalen må hafva, 

anser jag följande former kunna förklaras säsom ie. perf. af 
den ofvan angifna byggnaden: 
urg. *.skre\nud 99 
99 *(hle)hlaup 
*(h/r)lflup' > flit. -skrerot 

> farö. laup 99 
» 
9} 
99 
99 
99 
99 
99 *(h7ie)hnmip\ 
*(hne)hnup-\ 
*stexaut 
*eaiik 

*euk- 

* > fdn. 

> isl. 

99 

> fsv. 

> mht 

> nsv. hp laupoy opt. hinupimsi 
fdupOy „ hlypa 
lupu 
luffen nöp eus- 

*heliöiv 

* '(he)huw' > fht. 

> got. 

> isl. 

> 
> 

i > fsv. 

> ) 99 ^hehanw mora. nop, nupum etc. 

-sterox > '.sterox7fn 
-aiank ? 

— juko?f opt. yka? 

— juso?y „ ysa? 
hJ09 hjtiggo, „ hf/(/ga 
kio, (iukujy huggo 
hink > hiakn, hiekti? 99 
99 > älfdal. ^(eg 

> fårö. j€ig fsv. khig, {h)iuk > ivhi 
„ hiog(g) > (h)iog(g)n Anroärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 127 « n 
n 

> orsa. 


ag > agum 


*hauw 


> fsv. 

> w 


hogi' 
> ndn. 


hug 


%€6ÖW 


> isl. 


bjo, bjuggoj opt. bygga 


*(be)6uir- 


> fsv. 


— buku *(6e)6auw > „ buk > buku. 

Vexlingen *heköw — *hehauiv, *6e6öw -^ *fje6avw är ofvan 
§ 17 förklarad. Vi anmärka, att af de här behandlade verben denna 
vexling endast kan förekomma i dessa verb såsom de enda i denna 
grupp af formeln \( — )(x)ä'x( ). 
Urg. *(sj)€)spauft > north. speaft > speaftmi 
n *(i^)iraut > fe. gredt 

Pret. sing. isl. hjngge, '{/'W^ kunde fattas såsom 3 pers. sing. 
med. Skr. babhuié kan ljud for ljud vara reflekteradt af isl. bjugge; 
lika^ ett urg. Viehmval af isl. hjugge. På liknande sätt äro då 
väl att fatta fsv. buki, bigvi (fgutn. inskrift) och byggi, men rotvo- 
lismen i de 2 senare formerna tyckes erbjuda svårigheter*). 

Härmed ej sagdt, att isl. hjo, hjiiggOy fsv. hio äro så att tolka 
.sa.som ofvan antagits. Vi ha att observera, att härmed äro ej isl. 
'{/'^ ^joggf^y plur. hjoggo etc förklarade och dessa former torde ej 
Wra skiljas från de förra. Samma anmärkning gälla äfven rörande 
<le motsvarande formerna af bna. 

Härmed ej heller nekadt, att ej flere af dessa former möjligen 
äfven kunna vara att fatta såsom imperfekt-aorister bildade på pre- 
.sensstammen af samma art som gr. imperf. iXo(/)ov etc. Så t. 
ex. isl. pret. plur. hupo. En sådan imperfektraorist af Vuimvan 
gåfve oss: 
uni. 1 sing. haggwa -> orsa ag, hv. aukyhogjkugy nån. }fug 

I 3 r *h2gqw(i)^^ ^ "^^"*' ^'*^^' ^^^' *^^*' ^^^^ ^^^^' *'^^^'^' 

då i fsv. (B > genom i-omljud och vidare kanske o < // i 

närheten af guttural. Om mora. Bg, dalby, hog, vä tö. og äro lik- 

1) På samma sätt kunde ock det ofvan § 3 anförda fe. /timie förklaras, 
likaså det nortb. sirugde (Sibvebs Ags Gr. § 381), Anm). Dessa former kunna 
dock, såsom Möllbb (ofvan § 3^ antager, vara aorister af samma art som gr. 
tfaXrfV etc. I så fall kunde ock gr. tffvr^v vara reflekteradt af fsv. huki(— bugge), 
men denna förklaring tycks ej kunna tillämpas på isl. /{/ti^^e, &;u<7^^. Vc.ftmde, 
Ktru^de kunde ock tänka.<« vara 2 pers. sing. som inträngt i 3 pers. Jfr nsv. 
varåt. 128 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

stalda med fsv. hegh känner jag ej. Men härmed är ej fsv. kioggr 
Upl. L. förklaradt, hvadan foga vunnet. Detta naturligtvis blott 
och bart ett löst infall. I sammanhang härmed må nänmas^ att om 
sådana imperfekt-aorister verkligen finnas i germ. språk, kunna de 
dock endast undantagsvis igenkännas, eftersom de i regeln kommo 
att sammanfalla med perf. 

Vi öfvergä därpå till att betrakta den preteriti-bildning, som 
kan vara representerad af isl. jök. 

De hithörande formerna visa på en urg. preteriti-bihhiing med 
eUy eo i rotstafvelsen. Möjligheten af en sådan rotvokalism i dessa 
verbalbaser är ofvan motiverad. Jag vill betrakta dessa pret. som 
imperfekt-aorister af samma art som gr. imperf. lx^f/)ov, bildade 
pä eu-^resentia, paralella med de i dessa verb faktiskt föreliggande 
ff«/-presentia. 

Med detta antagande förklaras otvunget vexlingen mellan eft 
och eo i rotstafvelsen, bristen på afljudsvexling meUan sing. och 
plur. samt bristen på i-omljud i hithörande optativformer. 

Vi uppställa då: Urg. 


^skreod- 


> 


fht. 


screot^ 


» screod 


> 


yy 


liof, 


Nofun 


> 


J9 


Uufy 


liufetiy opt. Hufi 


> 


}J 


Imfy 


liaftiHj „ Unft 


:»• 


99 


lief 
)9 


*hleop' 


> 


mht. 


Uef 
n 


^hleiip- 


> 


w 


liuf 
> 


flt. 
'hlioptiv 


> 


w 


Uef, 


"liepan 


> 


fe. 


JlkOPy 


hleöpofi 


> 


isl. 


hljOpy 


hljöpo, opt hljopn 
Vmeop- 
*hneup- 


> 


fe. 


'Imeop, -hneopon 
^fieot" 
*6etit' 


1 
f > 


» 


beM, 


beofon 


> 


fht. 
stio\onies 


yj 


*8teot' 


> 


99 


stiax 


, opt. -stia 


>> 


stieXy 


stiextm, „ sttejK 


w 


*eok- 


> 


isl. 


jokj 


joko 


w 


*ros- 


> 


v 


JO'% 


joso Anmärkn. till det starka preteritiun i germ. språk. 

fht. 'heo, 129 


> 
> > 
> 
> n 

mht. 

^> 
flt. hie, 
hiu 
-heu kiuuuen 
hieuun 
hiewen 
hiuweii » fe. 
fsv. 99 •> 9f n *6eow- 

*speoft' 
*sp€uft' — hieuuon 

heotVf heowan 
(hjiuk, iuku 
hiogfg), (h)iog(g)u 
hiug 

> S. Möre . hy gg ?, hygge ? 

> fsv. (h)ik? iku? 

> mora. (h)ag, agum 

> fsv. bink ff » } > ^^eot- Dorth. speoft, speofton flt. griot 
> „ griat 

Ett urg. ^beuW' ger faktiskt fe. ^beöiv- (gen. sing. beouuas)y\B\. 
f^ygg, fsv. biog, biug, bygs, i det um. *beggw- i fsv. brytes till biog, 
hiug och en /-omljuden form däraf, um. *biggW', r-omljudes till 
f>yg(g)9 men i dalska och gutniska dial. inträder ej denna brytning. 
Jir älfdaL bc^an, mora. bagan = skördetid, älfdal., mora.^ orsa. 
migas = stångas, isl. hnoggva, hnyggja, förö. 7iig\ir = nsv. njugg^ 
isl. hnoggrj f&rö. br&ga = nsv. brygga. Af en urg. form *heitw- 
fi)ljer således otvunget fe. heöw, fsv. hiog(g), hiug, Södra Möre. 
hygg(?)y mora. (h)€ig och väl äfven fsv. (h)rk (att läsa (h)egg). 
Likaså af urg. *6euu- fsv. biuk (att läsa biogg 1. biugg). De mot- 
svarande isl. formerna vore då *hogg, *hygg; *bogg, *bygg. 

Göra vi i sammanhang härmed två lösa antaganden, nämligen att 
e i förbindelsen eggw å ena sidan äfven i isl. kunde brytas till ju, 
jo och å andra sidan äfven i fsv. t'-omljudas till o, så kunde här- 
med ock isl. hjoggo, hjiiggo, opt. hjogga, hjugga: bjoggo, bjtiggo, 
opt. bjogga^ ki'^^9^ S2jni fsv. hogh vinna en förklaring. 

Några skäl för dessa antaganden känner jag dock ej, hvadan 
detta blott och bart är en gissning. Detta behöfver emellertid ej 
strida mot den af Kock (Studier i fsv. ljudlära II, 469, 476 f ) 

JJwngtt€dt : Aum, till det fltarka pret. etc. 9 130 Anmärkn. till det starka preteritum i genn. språk. 

framstalda teorien, att oomljud af a i fsv. före gg ar o > u, ty här 
är frågan om urg. e, som i fsv. genom r-omljud öft^ergår till 0, 

Och då lagen för inträdandet af ^^-inskottet ännu är, så vidt 
jag vet, outredd, hindrar kanske intet att antaga, att den uig. för- 
bindelsen eo(w), en(u:) kunde nord. utveckla sig både till eggw och 
till eo, eu. 

Ett um. *Ä^o, *Äe?/ borde då ge isl. hjöy hju, fsv. hio och urn. 
*0'eo isl. Ijjö. Detta är naturligtvis äfven blott en gissning. 

Till sist må märkas, att af isl. hljöp och plur. hlupu kan fno. 
Ijupu vara en kompromissform. Kanske sä ock är fallet med flere 
preteriti-former af *hauwan. 

Isl. hljöp, jök, jos behöfva ej strida mot denna hypotes, ty den 
isl. vexlingen jo — ju beror på det iu*g. a-onJjudet och vi ha 
äfven jo i andra fall före labial och guttural i isl. såsom t. ex. pjéfr, 
mjokr. 

Att de nu anförda germ. pret. af dessa verb otvunget kunna 
förklaras genom antagande af urg. preteritiformer med eu, eo\ rot- 
stafvelsen, torde väl lätt medgifvas, men mycket kunde invändas 
mot att fatta dessa prct. såsom imperfekt-aorister, h vilket jag ponerat 

Denna teori förutsätter tydligen, att vi i dessa verb haft para- 
lella eU' och a'w-presentia. 

Rörande frågan om paralella germ. ?- och d-presentia hänvisar 
jag till § 15 och upprepar här endast sådana vexlingar som gr. 
Xé(/)^ - X^(/M* ^''"^ — arw, fht. sliozean — lat. claudoy i 
sammanhang hvarmed ock må nänmas vexlingen mellan ie. au- och 
ai^-presentia såsom gr. X6(/)w — lat. /5ro, gr. nTo[/)éo) — lat. 
päveOy gr. xo(/)éa) — lat. cäreo, lat. föveo — fUveo. 

Af samma art kunna vara fht. rioxxan, fsv. ryta — rota Cod. 
Bildst., isl. routttj -ada; isl. rjilfa — roufn, -ada, hvilket ej behöfver 
vara denominativ af ?ouf, utan kan vara likstäldt med ouka, -ada, 
bouta, -aday stouta, -ada. 

En sådan vexling föreligger ock i de här behandlade verben, 
nämligen : 

isl. pjota — stouta 

got. 'hnmpan — fe. -hneäpan. 

I detta sistnämda verb finnas faktiskt de former vi förutsätta. 
Vi ha här två presensstammar Vineopö och Vmaupö jämte perf. 
*(hve)hnavp samt ett pret. *hnrap, som torde vara ett iniperf. af 
presensstammen *kfieopö. Då i got. och sv. presens *h7ieopö kvar- Anmärkn. till det starka preteritum i germ, språk. 131 

iefde, är det klart, att dess prct. blef perf. Vinaup och att imperf. 
*hneop utdog. Men då i fe. presens Vmaujw kter favoriserades, 
kunde perf. ^hnaup ej så lätt kvarlefva, utan undanträngdes af 
imperf. *kn€op. 

Detta sökta presens till fo. ])ret. hneöp föreligger faktiskt i got. 
dis-hniupandSf nsv. UTfpa ; lika.sä det sökta prcs. till flt. pret. (friot, 
ffriaf i flt. ffriotandj greotandi, fe. greotan. 

Men med fe. hneöp — nsv. nöp^ flt. griot fe. greåi äro tyd- 
ligen id. hljop — fårö. laup^ north. speoff — speaft, \A,jok — got. 
aiauk fullt paralella. 

Måhända kunna då äfven i dessa verb ^//-presentia ha fiwnits. 

Och förelåg blott i )iågra hithörande verb en sådan vexling, 
hvarur ett tema hneåpan — hneöp utvecklat sig, kunde andra 
atf-presentia analogiskt bilda ett r2/.-])ret. En sådan analogi som 
att t. ex. fe. hleäpan — Viimp ombildades till hkäjjafi — hleop 
efter hnedpan — hneöp ct<i. är tydligen af helt annan art än den 
att isl. *hlop skulle ha ombildats till hljöp efter jök etc. En dylik 
anal(^ föreligger faktiskt i fe. weaxan — weox jämte north. wöx; 
paraleller härtill äro ock nsv. sjunga — Vö^^y sjunka — yönk, 
krympa — krömp efter bjuda - bjöd, bryta — Inöt etc. En lik- 
nande analogi har gjort sig gällande, när svaga verb blifvit starka 
såsom mht. eischen — ie^ch efter heixen — hux etc., ndn. befale 

— befolf jage — jog efter tage — tog, betyde — beted eft^r byde 

— body nsv. pipa — pep, smida — smed, strida — stred eto. efter 
vrida — v^red o. s. v. 

Och en sådan analogi kan i de i denna § behandlade verben 
så mycket lättare ha inträdt, som en böjning isl. Idoupa — *hloup 
etc. ej visade någon afljudsvexling mellan pres. och pret., hvadan 
man endast i undantagsfall kan vänta att finna den bevarad. 

Den härmed framstälda förklaringen af det urg. c^^^z-pret. i dessa 
verb anser jag af dessa skäl relät, sannolik, ehuru jag villigt med- 
gifver, att den ingalunda hvilar på någon fast grund. 

Den ofvan gjorda paralellen mellan isl. hjälpa — help och 
hloupa — hljöp är härmed motiverad. 

fSiuru åtskilliga af dessa verbs preteritifonuer enligt den nu 
gjorda framställningen kunna på flera sätt tolkas, återstå dock andra 
pret. af dessa verb, som härmed ej äro det ringaste förklarade. 

Vi antöra några af dem: 132 Anmärkn. till det starka preteritum i genii. språk. 

Urg. *hlép': (jfr got. saixlepy fht. sUaf) 

fdn. lap, fno. lep; 
„ ^hlaip-: (jfr got haihait, isl. sveip) 

älfdal. l^dp, mora. l^p, l§pum; 
„ ^hlap-: orsa. l^p, Iqpum^ isl. opt hle^pi? 
„ * klapp-?: fsv. lopp. 

Dessa former visa tydligen på helt andra bildningar än de of- 
van behandlade. 

Innan jag slutar, må tiU sist nämnas, att det germ. eu-pret, som 
här behandlats också kan tänkas utgå från ie. perf. af sanmia bygg- 
nad som gr. 7iég>evyay rétevxcc, xéxev^a, men då ursprungligheten af 
sådana perf torde vara ganska tvifvelaktig, vore en förklaring af 
det germ. e?<-pret ur sådana former för visso byggd på lösan sand, 
nägot som jag hoppas ej skall gäUa om den ofiran framstälda för- 
klaringen af dessa pret., om den också ej kan sägas vara byggd 
på hälleberget. ADmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 133 Exkurs, 

Jag har ofvan § 18 yttrat, att enligt min uppfattning de Ijud- 
lagsenliga formerna i dat.-abl. och instr. plur. af a^-stammar i skr. 
vore *ma)iadbhy<is, ^mwiadhhu i motsats till Osthoff, som an- 
tager ^mafiäbhyas, *ma7iebhis. Detta yttrande fordrar en närmare 
motivering och jag vill i det syftet här något ingå på frågan om 
de tonande palatala, lingvala och dentala spirantemas behandling i 
skr. och därmed sammanhängande spörsmål. Jag tecknar dem med 
2| z och X, 

Vi behandla då först 

I z. 

Skr. z är uppkonmiet af 

a) ie. gf,; 

b) ie. g^h genom deaspiration före explosivor, aspirator och spiranter» 
r) ie. ky (kyh) före tonande media och mcdia-aspirata. 

Ie. gif yih före följande tonlöst ljud torde väl redan ie. ha 
blifvit tonlöst, hvadan z väl ej kan tänkas ha förekommit i skr. före 
tonlöst ljud. Skulle ett sådant fall dock finnas, har naturligtvis z 
blifvit c och behandlats på samma sätt som detta ljud. 

Före följande tonlöst ljud ha vi således i skr. f, ej z. 

Härifrån undantagas naturligcn de fall, då Bartholomse^ska lagen 
har inträdt, hvarigenom förbindelsen gxh-it blifvit g^-^dh. 

Körande c märka vi: 

Då i slutljud i skr. ett tonande ljud blir tonlöst och tonlösa 
aspirator och spiranter med undantag af s i denna ställning öfvergå 
till motsvarande tonlösa cxplosivor, måste (.' i ie. slutljud i skr. öf- 
vergå till sin närmast motsvarande tonlösa explosiva, d. v. s. k. 

Vi abstrahera naturligcn från de förändringar häraf, som kimna 
orsakas af }rttre sandhi. 

£x. härpå kunna konsonantslutande substantiv-stammar i sam- 
mansättningar erbjuda såsom: 

srag^-g^andhi' > srag-gandhi-bhusitam 
dtk^-ambara > dig-ambara. 134 Anmärkn. till dét starka preteritum i germ. språk. 

FörbiDdelsen ^''¥t(hj öfvergär till s-^tfh), i det (- genom r^p-es- 
siv partiell assimilation öfvergår till «, hvarefter genom progressiv 
partiell assimilation t(hj blir t(h), ~ • 

Alltså ^i(h) > 8t(h) > st.(h). 

Ex. V^ra^j- inf. sradum E + , part. srstd V + , perf'. 2 sing. akt 
[sasrasthaj: \räg^- pres. rast i RV; V^ff^i- perf, 2 sing. akt. iyafiha^ 
part. /«fd V+; ^daik\- inf. dPHtvw E + , part^ rffÄfa V + . 

Då ^ är uppkommet af 

a) ie. ^,, /?, före tonlös dental (t{h)): 

b) ie. s efter föregående lingvaliserande ljud (i, «/, r, r, /, A;^ 

och då lingvalisationen af s > ? ej förekommer i ie. slutljud M 
— vare sig att ling\'ali8ationen i skr. i denna ställning aldrig in- 
trädt 1. af någon sekundär anledning upphäfts, 

är det klart, att s i skr. endast i det fall kan förekomma i slut- 
ljud, att det ursprungligen åtföljts af en 1. flere konsonanter (utom 
s se nedan), hvilka bortfaUit på grund af ljudlagen, att af två 1. flere 
konsonanter i slutljud bortfaller den 1. de senare (utom r + tonlös 
explosiva). 

Då bortfallet af den 1. de senare af flere slutljudande konso- 
nanter kanske är yngre än lingvalisationen af ^ > «, kan lagen, att 
s ej lingvaliserades eller att dess lingvalisation upphäfdes i ie. slut- 
ljud, ha upphört att verka, då « på grund af den skr. slutljudslagen 
kom att stå i skr. slutljud, hvadan det sålunda uppkomna skr. slut- 
ljudande H kom att bevara sin lingvalisation. 

Af samma skäl som {> k i slutljud, måste då slutljudande 
n > t. 

Ex. ymarg^' imperf. 3 sing. *a-mä/'((/,-^ > ^a-niars-t > dmärU 

Förbindelsen ^'i(h) måste sålunda i slutljud få följande utveckling: 
^t(h) > si > {. 

Förbindelserna //i+.s //iÄ + a', A-i+*' öfvergå till ks. Då ly, och 
(fyh kanske redan ie. och afgjordt i skr. öfvergått till k^ före Sy kunna 
vi utgå från A*, -f^*. I detta faU torde väl ingen spirantisering af 
Al > (^ ha egt rum, hvadan denna förbindelse kom att sammanfalla med 
ks( <q'¥8). Genom progressiv partiell assimilation ^uppdrogs' så att 
säga s till 8, hvadan resultatet A^ . 

1) Sådana fall som f^^ te RV, I, 113, 11 kanna antingen vara Ijadlags- 
enliga rester af den kanske en gång äiven i ie. slutljud inträdda ling?alisa- 
tionen af s eller ock äro de dialektiska egendomligheter. Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 135 

Alltså: 
%^s = I 

*gih'¥s > \ 

Ex.: V.<^ra|7|- fiit. »rak»yati B + ; V//«5^i- pres. yåk»i V, B, S, 
desid. iyaksati V; ^vdy^h- fut. vakfydti AV+; ^sag^h- pres. saks'i 
RV, fut. saksyati E; Vdaik^- .va-aor. adikmt ^B, C, fut. dek»yati 8 + . 

Af hvad ofvan anförts är det klart^ att slutljudaDde Avr niåät<' 
reduceras till ^, h vadan vi i slutljud ha följande utveckling: 

*ks > *ks > k. 

m 

Ex.: ymyaks' aor. amyak RV. 

Erinra vi nu om, att s i skr. i vissa fall utstötes mellan 2 
konsonanter^ t. o. m. i sammansättningar såsom *acckäntsta > acchåntaj 
*C^psfa > cäpta, *rk'Sfhä > rÄ'/Aä, *babsdftäm > babdhåm, ut-sthåhnn 
> ut'ihåtum, ut-stabhnoti > ut-iabhiiöti (Whitney Ser. Gr. § 233) 
och antaga vi, att detta utstötande af 6- är äldre än bortfallet af 
den L de senare af flere konsonanter i slutljud, torde på grund af 
hvad nu anförts följande former af .s-aoristen 1. rot-aoristen enkelt 
förklaras : 

Mmayy - 

2 sing. akt. ^a-srågi-s-s > ^a-sräk-s > asräk V, B, C, 

3 „ „ *a'srägi'8'f > ^n-srås-t > asrät B. 

.•i sing. akt. ^a-yäg^-a-l > *a^/äs't > ayät V, B, S. 

ybhråg^' 

3 sing. akt. *a-b/trägi't > *a-bhrå8't > abhrät RV. 

y/vag^h- 

3 sing. akt. ^n-våg^h-f^-t > *a-7'äM-t > drät V, B, 8. 

\dark^' 

2 sing. akt. *a-rf^*äA',-.v-.«f > ^a-dräk-n > ad rak B. 

ypraky- 

3 sing. akt. ^a-präk^s-f > ^n-präs^t > äprät RV. 

Vfiak^- 

2 sing. akt. *(a'}naki'S > *(a')nak'8 > nak RV, 

3 „ „ *ä-?wiA:|-/ > ^ä-mtA-t > a/mf V, B. 

I baser med q, g^ efter rotvokalen blefvo åter de Ijudlagsen- 
liga formerna: 
yraiq- 

2 sing. akt. ^ä-räik-s-fi > *ä-råik'S 

3 « ikt. *ä'räik-S'fi > *ä-råik'S i y,- ., p^r 136 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

ybhag^' 

2 sinff, akt. *a-bhäk-s-s > ^a-bhåkrs x ,,., ^r t> 

o * A2-J ^ * iu-1 '4 \ abhak V, B. 

3 „ „ ^a-btiak-s-t > *a-bhak-i \ 

Då således 2 och 3 sing. akt. af ^-aoristen i de flesta andra 
verb Ijudlagsenligt sammanfollo^ upphäfdes fimktionsskilnadeD mellan 
asräk och asrät etc. och båda formerna kunde användas så for 2 
som for 3 pers. 

Ljudlagsenligt ha vi äfven af yy^ai- 3 sing. akt. af s-aoristen 
*a-jäis't > ajäia V, B, 8 etc. Sådana former måste dock af den 
ind. språkkänslan lätt kunna uppfattas såsom tillhörande 2 pers., då 
denna i regehi ändas på -.v, oafsedt att härtill äfven kunnat bi- 
draga sådana former som åräikj a^^äit, abhår etc., där 2 och 3 pers. 
ljudlagsenligt sammanfollo. Men då 3 pers. i regeln ändas på -t 
bildades härpå en ny form för 3 pers. ajäit V, B, S, till hvilken 
analogi specielt motsvarande former af rot>-aor. såsom adåSy adåt 
kanske bidragit. Se nedan 111 x. Genom en motsatt analogi torde 
då för asråky hvilken form ej längre kändes såsom 2 pers., en ana- 
logiform *asräs bildats. Strängt taget skulle efter proportionen 
ajäis : ajäit väntas aH}'ät > *a,srä«, h vilket ljudlagsenligt blifvit asrät, 
h varigenom analogien bl ef ändamålslös. Men om ock *asräs bil- 
dats på asrat och ej direkt efter ajäi^, ndås etc, kan denna analogi- 
bildning, som kanske skett efter det lagen att ^ > { i slutljud upp- 
hört att verka, ha omformats till *asräSy alldeustund § ej förekom i 
slutljud, hvilket däremot ytterst ofta inträffade med s, hvartill ytter- 
ligare kunde bidraga den omständigheten, att ett slutljudande s ofta 
vexlade i böjningen med ett inljudande .s. 

På så sätt torde sräs AV, ayäs RV kunna förklaras. Natur- 
ligen kunde dessa former, en gäng bildade, sedan användas äfven 
såsom 3 pers. 

Vi öfvergå därpå till behandlingen af z. 

Detta ljud har i regeln förträngts till sin motsvarande tonande 
explosiva, d. v. s. till j, hvarigcnom det sammanföll med palatali- 
seringen af ^j. 

Ex. ^srag^' pres. srjdfi V + ; ^margy pres. pass. wir/yd^^ V + , 
kaus. marjayati V; yyay^- pres. ycijati V + , perf. med. ijv V + , 
yajhå V + . 

Vi fasta oss här vid behandlingen af z före följande (aspirerad) 
media. Anmärkn. till det starka preteritum i germ, språk. 137 

Som jag ej vet om förbindelserna g\-^(j^(h) och gy-^gyih) ens 
kunna förekomma, an mindre känner något ex. harpa, utelemnar jag 
dessa teoretiska möjligheter. 

Vi få då följande fall: 
o) Z'¥d(h). 

Det är naturligen likgiltigt, om denna förbindelse är uppkom- 
men af ie. ki(h)-¥d(h)y g\(h)'¥d(h) 1. af ie. g^(h) -k-tpi). 

Genom regressiv partiell assimilation med den följande dentalen 
öfvergår r < ^> hvarpå genom progressiv partiell assimilation (l(Ji) > 
d(h), efter h vilka processer f bortfaller, lemnande ersättningsfö)rläng- 
ning på föregående vokal utom r. I hvad mån och på hvad sätt 
den föregående vokalens kvalitet äfven fi')rändra8, lemna vi obe- 
aktadt, då detta ej direkt sammanhänger med föreliggande änme. 

Alltså: *a'zd(h) > *a^ed(h) > *a'JS(l(h) > äd(h). 

Ex. yiaig^h' pres. led hl B-»-, part. lufha E+; \sag^h- part. sädhd 
V + , Vvag^h' inf rodhnm V + , part udhd V + ; \darg^h part. 
drdJid V +. 

Sådana former som mrddhU mrddhré etc. anser jag vara se- 
kuodära för Ijudlagsenligt *)nrdht ete. 

Dels kunna dessa former vara blott ortografiska för *vn'dhiy 
*mrdhvam etc. Whitney Ser. Gr. § 229; 

dels kunna af marjmi^ inrjdntu etc. ett *)N7jdht\ eller af mih-stty 
wr»täm etc. ett *mrsdhi > *mrzdhi ha nybildats, livaraf genom en 
yngre ljudlag virddht; 

dels kunde kanske a'zd/i i vissa dialekter ha bhfvit (v^ddh. 

Bartiioi/^m^ k. Z. XXVII, 352. 
fi) z-^b(h). 

Genom regressiv partiell assimilation med den följande labinhai 
öfvergår z > Zj hvarefter z stusom eljest iV)rträiiges till sin motsva- 
rande media d. Se nedan II z. 

AUt^a: *zMh) > *zb(h) > db(h). 

Ex. yräg^' instr. plur. rädbhts; Vvag^/i- instr. plur. harga- 
rddbhis; \rfk\' dat.-abl. plur. vidbhgd^, jfr. fbaktr. rlzbgö. 

En dissimilation föreligger väl i t. ex. instr. plur. rwndddhhis 
för Ijudlagsenligt *a7iadudbhis. Whitney S(t. Gr. § 404. 

Af det nu framstälda förklaras lätt följande Ijudlagsenliga oc^i 
analoga former: 

Ljungstedt: Anm. till det sUrka pn't. i>to. 9 138 Anmärkn. till det starka preteritum i genn. språk. 


GC 


»1 5- ;5 oi .©u ^ s s c^" a ^ 'S ;j 5 5i SS 
»• •=:* ^^- »I l^ »• 15: ^ S Su S s öK fti. cu 

^ ^ ^ «^^ •'*«. • ^' t .• »- ^^. «J!T ««<. •.«_ V 


V 


4 


« 


CNi 


^» 


Ml 


» 


«*». 


dl 


2 
Sv 


s- 
^. 
cc ^ c: ?f- 9 v i^- s- ;^ ^. •* s 
»1 


»1 


1 


1 


•00 


•oo 


ai« 


&I 


•?i- 

0- 


•00 


;^ 


<^ 


•s.. 
cc 


v 


V 


1 


« 


•00 


1 


ftK 


•oo 


•?»- 


-dl siK §- 2 2 

öl 'J^ .Ji. 2* - 4 ?• 2. ®^ a* »- '^ «i 8i '^ ^• 

^ Ö 5- ••> ^ ^ »^ »Oo <**. 


* 


Si 
'1: 
ai 
1 


öl 
s- 


'Qo 


1 
Ä. 


»u 


•Oo 
s 
öl 
(^> • I ö ^. ^. t\ «?■ J^ J^ Ös « a. jt « » rt -?i <* 
s.* ^ s Ö •^^ V ;^. 2 S ^ .B^ I5i «i ös ö, a^ 

•Oo Ö S Ö .25. -5. »S. •* ^ "^ 

S S c^ v «l>) 

^ 5* ^v ^ -Ä- Jag vill ej innestå fc)r att alla ej med * betecknade former af 
dessa böjningar kunna med citat styrkas. 

Formerna *7Hrdhve, *mrdhi etc. representeras af avrdhram 
< ^avrzdhvam, aModhram < *astozdhvavi, dudhyäs < ^dvz-dhyas 
etc; formerna *amärk etc. af osräky ddräk, fonnenia ♦räfc etc. af 
mlmia-srng (Nala V, 28), gartä-niky dadfifk, ftrdf-spfk; formerna 
*rägbhis etc. af drgbhis, 

II c. 

Skr. z är uppkommet af: Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 139 

a) le. X efter foregående lingvaliserande ljud ; 

b) ie. s efter foregående lingvaliserande ljud framfor tonande explo- 
sivor och aspirator, hvarvid upprepas, att lingvalisation i skr. ej 
förekommer i ie. slutljud. 

Häraf följer, att z endast kan förekomma i inljud före to- 
nande ljud. 

Vi nämna först något om dess tonlösa motsvarighet s. 

Förbindelsen « + .s- öfvergär faktiskt till ks. Måhända är denna 
öfvergäng af analog natur. Då baser med slutande s i många fall 
kommo att behandlas lika som baser på -(', -r och -rÄ, kunde man 
antaga, att efter mönstret af t. ex. ^vail\' vesfuni, nistd, veksyati 
bildats af ^pah- péstum, pistd ett peksyati etc. Härför kunde äfven 
tala, att ex. pä s.s > Av< äro fa och i äldre sprfiket sällsynta (Whit- 
Scr. Gr. § 226, c). Men denna uppfattning torde vara för ytlig, 
hvadan jag anser, att här föreligger en ljudlag, ehuru jag ej vill in- 
låta mig på någon fonetisk förklaring af densamma. 

Ex. yvais' pres. viveksi RV^, fut. veksyati B + , desid. vimksa- 
in d., 'ViviksH E; ^rais- desid. n riksaft RV, ririksu RV; ^dvais- 
.sö-aor. dviksaty dviksata AV; \\'lais' desid. {iiiiksa- in d.?, -^irliksu? 
AV; Vpais' .^a-aor. apiksan (^^, (\xt peksyati \J ; ^c^iis- fnt. peksy- 
ati B; ykars- sa-SLor. akrksat B, akrksathäs ^B, fut. kraksydnt S, 
krak^ye B. 

Om flere ex. åtminstone i äldre litteratur förekomma, känner 

jag ej. 

Enligt hvad ofvan yttrats måste slutljudande ks reduceras till k. 
1 slutljud kommer således förbindelsen ss att öfvergå till k. 

Ex. Vpais' 2 sing. imperf. * (a-) pinas-s > *(a-) pinak^s > pp- 
mk RV 2, 3 sing., ett ex. fullt paralellt med ddräky asräk etc. 

Dä Ä, som aldrig kunde i skr. förekomma i ie. slutljud, kom 
att stå i skr. slutljud genom att en 1. flere konsonanter efter det- 
samma bortfallit, öfvergick det, såsom vi ofvan yttrat, till t. 

Ex. härpå äro de ofvan anförda dmärt, a»rät, ayåt, dvätj dprät 
etc. På grund häraf bör 8 sing. akt. imperf af ^pais Ijudlagsenligt 
hetat *apinat. Om sådana former kunna med citat styrkas, känner 

jag ej. 

Formerna pindk och *apinat förhålla sig således till hvarandra 
aUdeles som nak och anat etc. 

Vi öfvergå därpå till behandlingen af z. 140 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Då jag ej känner något ex. på ic. x annat än framfor tonande 
explosiva 1. anpirata och skr. s blir z endast i denna ställnings har 
jag blott följande fall att anföra: 

Härpå känner jag intet ex. Att sluta af behandlingen af ^ -^y-iih) 
(se nedan) torde den Ijudlagsenliga utvecklingen af denna förbin- 
delse vara, om gi(h) ej palataliserat^, > *dg(h), om g^fh) palatali- 
serats, > *jj{h). 

Genom regressiv assimilation med den följande palatalen öfver- 
går z > z, hvarpä z förtriingcs till j. 

Alltså: *zgiOi) > *f?fA; > *zz{h) > *jj(h). 

Ex. ybhraxgi pres. bhrjjdti V + , pres. pass. bhrjjyate C, bhrj- 
jana B. 

Att vi i denna bas ha g^ visas af part. blirsUi S+ samt afled- 
ningen bhråstra B et^*. 

Enligt IIuBSCHMAXX (K. Z. XXIV, 406 f.) är i detta verb att 
ansätta en ar. bas \bhraxz < ie. bhra'zg^, 
y) z-^d(h). 

Genom progressiv partiell iussimilation öfvergar d{h) > d(h), 
hvarefter z bortfaller med ersättningsförlängning af den föregående 
vokalen utom /•. Vi lemua äfven här den föregående vokalens 
kvalitativa förändring obeaktad. 

Alltså: *a'zd(h) > *a^zd(h) > ä'dh. 

FjX. ie. *nizdos > skr. nlcfdy \'raLs- aor. rid kvarn TA, \stuu- 
6-aor. astodhvaifi, *8az-d(i(,'a > soda^Oy *duz-dä^e > dudå^-^y *^wr2- 
dikmn > nirdikäiri (jfr fbaktr. mrreedikem), \var' (= välja) 5-aor. 
avrdhvarn B, V^tor- .v-aor. drdhvam B. 

På samma sätt bör *ajanizdhvam blifva ^ajanuUivajti, "^dmedhi 
blifva *dvtdhi etc. 

Formerna ajamdhvain, artidhvam, äirulidhvam (Whitney Ser. 
Gr. § 901) anser jag vara analogier ur djajrmna, djanisu^ etc. Likaså 
kan *dvidlii ha ombildats till *dvidhl efter dnsfdm, dinsté etc. 

Formerna dviddhiy dciddhvé etc. förklaras naturligtvis på samma 
sätt som mrddhL mrddhvc etc. 
S) z^b(h). 

Likasom z öfvcrgår till j, öfvergar z till d. 

Alltså: *zb(h) > dbOi). 

Ex. \prauA' dat -abl. plur. vi-pnidbkyas, instr. plur. vi-pru^- 
bhis (jfr fbaktr. daduzbls); ydvais- instr. plur. dvidbhis. Anmärkn. till det starka preteritumi genn. språk. 141 

Af det nu franistälda förklaras lätt följande Ijudlagsenliga och 

analoga förmer: 

Pres. dvésnii nom. sing. *dvik > dvit 

dvéksi ack. „ dvismn 

dvésti instr. plur. dvidbhh > *di}i{)hhis 

*dvldhve > dmddhvé loc. „ *dviksu > dtntsii 

iniper. *dvidln > dridiihi 
dvésfu 

imperf. ddvemm 

*adtJek > ddvet 

m 

ddvet 
inf. dvcstum 
part. dinsta. 

Om alla ej med * betecknade former kimna uppvisas, lemnar 
jag osagdt 

Formerna ^drulhvarny *dvtdhi representeras af rtilhvam, asto- 
dhram; formen *advek ^ pindk, formen *dvik likaså af /?/wrfA', for- 
men *driksti af ririksti etc. 

Om någon analogiform af typen ^drigbhia förekommer, vet jag 
ej, men den kan antagas på grund af drgblm. 

Då ie. slutljudande s före tonande ljud i skr. blef z, hvarvid 
rutacism intrader efter föregående i och u, samt i vissa fall före 
tonlosa ljud och i pauser blef A, utveckla sig sådana neutrala subst. 
som t. ex. huvw, cdkms, i vissa fall till liavlr, edkmr, i vissa fall 
till harlh, edk^uh. Den Ijudlagsenliga och analoga böjningen af dessa 
ord blir då: 

Nom. sing. kat^ir — havUi cdknnr — cdkmh 

instr. „ havlsä cdkanaä 

„ plur. *havidbhh > harlrbfm *caksudbhis ^ cdhtrbhh 
loc. „ Vmviksu > havthsn ^caksuksu > cdknulisu. 

Jag anser alltså, att havlrbhiSf mksurblm äro nybildningar på 
den antesonora slutljudsformen i nom.-ack. sing. haviry cdksur; hd- 
nhnn, cdkmhsu åter på den antesurda slutljudsformen i nom.-ack. 
sing. fiavUiy cdkmh, ty dessa former kunna lätt så förklaras, men 
ärt) de Ijudlagsenliga — hvilket väl svårligen kan tänkas rörande 
havéhsu, cdkmksu — torde näppeligen dvidbhis etc. kunna förklaras. 

lU x/ ' 

Skr. x> är uppkommet af: 
a) ie. X-; 142 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

b) le. Ä före tonande explosivor och aspirator samt i slutljad forc 
tonande ljud. 

Rörande dess tonlösa motsvarighet ä anmärka vi, att forbin- 
cV+.s' i vissa fall blef ts, 

Apriori klart torde väl vara, att s-^-s bör kvarstå oforändradt, 
men dermed är ej möjligheten af en öfvergäng till ts nekad. Då näm- 
ligen till en pä s slutande bas var fogadt ett med s börjande Buffix, 
hvilket af den ind. språkkänslan uppfattades såsom ett suffix, kunde 
genom dissimilatiou den sä uppkomna förbindelsen Äv<f öfverga till fe. 

1 ett pret. ^vas-syatl kunde ej »sr/Vjr^-suffixet af örat skiljas från rot- 
stafvelsen, hvilket däremot i alla icke på .v slutande verbalbaser 
var fallet såsom i dä-si/dti, drak-sydti etc. Sak samma i en loc. 
plur. *srnS'Sn i förhållande till rik- si/ y devé-su ete. Kelat, paralella 
dissimilationer vill jag se i //i+//^ > nvi: dgaytma, dyaiimahi (h varpa 
gmivahi, jaganvåris kunna vara nybildningar, under det kdmvant 
^•B är Ijudlagsenligt). I 2 och 3 sing. akt. dy an kan m > /* fram- 
for följande dental f^dyam-Hf ^ayam-t). Vidare A+6A > dhh i 
adhhiSy adbhyds < \äp-, sam-srdbbh < \sarp'. Häremot strida 
icke sädana former som kakubbhyånfy triHtubbhis; de visa endast, 
att en sådan dissimilation ej nödvändigt behöft inträda. Whitney 
Ser. Gr. § 151, d). 

Ex. på denna dissimilation dS s-^-s > ts äro: 

\vas' (= bo) fut. ratsyati B-i-, .s-aor. avätsit AV+, desid. ri- 
vatsati ^!B; \vas' (= kläda) fut. tatsyati C*; Vtos- (= lysa) kondit. 
avatsyat (^Ji; ^ghas- fut. [yliatsynti] , desid. jigliatsati AV+, jiy- 
hatsä B-k-, jig/iafm AV+ ; ysras- loc. plur. [sratsuj. 

I det fall, att s + .9 > ta kom att sta i slutljud, reducerades det 
naturligtvis till t. 

1 öfriga fall kvarstod åter s i slutljud (bortsedt frän lagarna 
for yttre sandhi). 

Häraf förklaras enkelt sådana former af imperf., rot-aor. 1. ä- 
aor. som: 

^vas' = Ivsa 

2 sing. akt. *a'räS'SS > ^a-våts > m^ät? AV. 

ygha^s- 

2 sing. akt. *a-yhas-s > *a-ghut'S > ayhat B, S. 3 sing. 

3 „ „ *a-yha.S't > äg/ias V, B, S. 2, 3 sing., 

Vas- 
3 sing. akt. *aS't > ös 2, 3 sing. Anmärkn. dll det starka preteritum i germ. språk. 143 

2 sing. akt. *a-(ä5-.9 > *a-^ät-s > a^ät B+ 2,3 sing., 
^ » » ^a-^äs-t > a^äs 2 sing. 

2 sing. akt. ^a-srass > *a-srats > a,«fra/ B. 
VAä- 

2 sing. akt. ^(z-häs-s > ^a-häf-s > nhät B, C, 

3 „ „ *a'hä'S-i > aÄäv RV. 3 sing. 

Likaså de ofvan anförda ex.: 

3 .sing. akt. *a-jäi-s-t > ajäis V, B, S. 

Vyan- = skilja 
3 sing. akt. *(a'}yåii'S't > yäiis RV. 

Vprä- 
3 sing. akt. *a-prä-S't > apw RV, B 3 sing. 

De Ijud]ag8cn]iga formerna för 2 pers. vore åter ajäity *ayä?4i, 
aprät etc. 

Måhända äro ajåit etc. då ej nybildningar, utan genom en 
nästan oundviklig omkastning har ajåit etc. uppfattats såsom 3 pers. 
A'ghaSy äs förekommer både såsom 2 och 3 pers., likaså får (i^ät 
användas både såsom 2 och 3 pers. (Whitney Ser. Gr. § 639). 
Whitney (Roots s. 204) upptager ahät såsom rot-aor., hvilket na- 
turligtvis är i sig möjligt. 

Ett liknande fall är ock: 

nom. sing. *dhv(iS'8 > [dhvatj. 

Pä grund häraf bör äfven 2 sing. presens af v^f ös* ha hetat *^ätsi, 
af ^i^as (= kläda) *vatse, af Vö^ *äUie etc. Genom analogi ur gåsmi, 
^åsti etc. har här ett Qåssi etc. bildats. 

Men en sådan analogi har helt naturligt ej inträdt i fut., desid. 
etc., emedan en analogi inom pres. måste vara mycket starkare än 
en analogi från pres. till andra tempora etc., hvilka bildade sekun- 
dära stammar och i hvilka rotstafvelsen ofta hade ett ganska olika 
utseende mot i pres. 

Något fut. af typen ^rassyati, desid. af typen *vivassati torde 
ej linnas och i alla andra pä s slutande verbalbaser än de ofvan* 
anförda bildas fut., desid. etc., så vidt jag vet, med ^bindevokaleu^ 
/, hvadan förbindelsen ss där ej förekommer. 

Då formerna vatsyati, aghat etc., så vidt jag ser, ej kunna för- 
klaras såsom analogibildningar, hvilket åter ligger nära till hands 144 Anmärkn. till det starka preteritum i genn. språk. 

beträffande ^Assi etc , anser jag, att man är berättigad att uppställa 
ljudlagen ss > ts under ofvan angifna vilkor. Förelåg äter ingen 
psykisk anledning till dissimilation, har naturligtvis ss kvarstått. 

I sammanhang härmed må nämnas att en förenkling af *"« > s 
föreligger i 2 sing. pres. dsi. Denna förenkling inträdde emeller- 
tid redan i ie. tid — jfr fbaktr. ahiy gr. el — och betingades väl 
af, att ordet ofta var obctonadt (Hijb.schmaxn K. Z. XX VIT, 329), 
hvadan den ej behöfver strida mot denna dissimilation af *<f<s" < ts. 

Vi öfvergä därpå till behandlingen af ;?. Vi ut^lemna då det 
fall, dä ;; är en sonantering af s i ie. slutljud, såsom ej stående i 
i direkt sammanhang med syftet af denna exkurs. Enligt hvad 
ofvan yttrades under Zy ha vi dä blott följande fall: 
a) x+g^(h) 

I denna stäUning förtränges x till sin motsvarande tonande 
explosiva : 

Alltså: *^y2(f0 > (fffOO' 

Om g200 palataliserats tiH j(h), assimileras *xj(h) > jij(h). 

Ex. \ma\g2- wadgu? B-^, inadgurd, \yres. mdjjati \ -¥ ) Vraig.j,- 
rajjii, jfr Ht. rexgh; Vsag.,- pres. sajjati E + . 

Jag anser, att sajjati är < *sa-xg-ati, d. v. s. ett pres. af samma 
byggnad som gr. yiyvopLai etc. Möjligen kimde ock jj vara en dialek- 
tisk utveckling af jy, men jag vet intet bevis härft')r. Jämte \'ma^gn' 
— jfr lat. mergOf lit. maxgqjii — torde man haft en nasal-infigerad 
form \manzg^-. Antaga vi dä, att ;; i förbindelsen nxg^ utträngts, 
tror jag, att alla af ^majj- funna former kunna enkelt förklaras. 
Fut. manksyati t. ex. är då en Ijudlagsenlig bildning på \mang^y 
h varpå sedan bildats part. mogna U, S+ < *7nng.pi6s, under det 
att ett ^mxg^nös väl skulle gifvit ett *adgiia. 

Genom regressiv assimilation med den följande palatalen öfver- 
går X till z, hvarpji z pä vanligt sätt förträngdes till j. 

Alltså: *xg^(h) > *xz(h) > *z_z(h) > jj(h). 

Enligt hvad ofvan under II e yttrades, kunde ett ex. härpå 
föreligga i \bhrajj' > ybJnazg^- perf. [bahhrajja] , kaus [bhrajjnyti]. 
y) x + d{h). 

Här bortfaller /> med ersättningsförlängning af föregående vokal. 
Vi lemna den kvalitativa förändring af vokalen, som äft'en kan in- 
träffa, obeaktad. 

Ex. ygäS' imper. Qädht; yäs- imperf. ådhvavt: ^ns- impcr. edht 
V"»-; *naxdiyanH > nédiyas, jfr fbaktr. 7wxdyö; *maxdhås > (sn-) Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 145 

iniédkås, jfr fbaktr. maxdå, fpers. manndä; ^da-drdhi > *daxdl\i > 
dehi Vf, jfr fbaktr. daxdi; *kiyat-dhå > *Hynxdhä > kiyedhå. 

Sådana former som voddhvam (af \t'ai^- = kläda), äddhvam etc 
aro att förklara såsom nmhlht, dv^iddhi etc. En uppenbar analogi 
är daddhi V. 

I denna ställning förtränges likaså %■ till sin motsvarande to- 
nande explosiva: 

Alltså: *xb(h) > db(h). 

Ex. mås dat.-abl. plur. mädbhyås V, lustr. plur. mådbhis V; 
Ufås instr. plur. ysddbhis V; svävas instr. plur. svdvadbhis; s^vd- 
taras dat.-abL plur. s^våtavadbhyas V; sras dat.-abl. plur. [srad- 
hkyasj; dhvas dat.-abl. plur. [dhvadbhis]. 

Med Bartholom^ (K. Z. XXVII, 352) anser jag dessa for- 
mer vara Ijudlagsenliga. . Härfor talar, att de förekomma i älsta 
litteraturen, att de äro relät, isolerade former och att, under förut- 
sättning af att dessa former äro Ijudlagsenliga, en fullkomlig paralell 

erhålles mellan *zbh > dbh och *xbh > dhh. 

• ■ 

Väl är det möjligt, att dessa ex. på zbh > dbh kunde på ett 
1. annat sätt genom analogi förklaras, men en sådan förklaring blefve 
i alla ex. oviss och i flere långsökt. 

På grund af det nu framstälda förklaras lätt följande Ijudlags- 
enliga och analoga former. 

nom. sing. [dhvatj 
ack. ,, dhvasam 
instr. plur. fdlivadbhisj 
lo(\ „ *dJivatsit Pres. > gasst qasini 

*gätsf 

gåsti 

gådhve 
imper. gådhi 

(åstv 
imperf. ägäsam 

dqät > ngäs 

(igås > dgät 

inf. gästum 
part. ^istu. 

Om alla oj med * betecknade former kunna uppvisas, lennius 
osagdt. 

Formerna *gätsi representeras af vatsyati etc, formen *dlivatsu 
af [sratsiij. 

/^mngsUtU: Ana. till det starka pret. etc. 10 146 Anmärkn. till det starka preteritum i germ. språk. 

Då ar. -ds i ie. slutljud före tonande ljud i vissa fall blir -o, 
före tonlösa ljud i vissa fall och i pauser -«/i, måste ett neutr. subst 
rndtuui i vissa fall fa formen vidtio, i vissa fall formen mdiudi. De 
Ijudlagsenliga och analoga formerna af detta ord blifva då: 
uom.-ack. sing. md)to — mdnah 

instr. „ tndnam 

„ „ *manudbhis > mdnobhis 

dat.-abl. „ *tnanadb1njas > mdnobhya^ 
loc. „ ^inanatHit > mdiiahsu. 

Jag anser såledcK, att nidnobhisy mdvobht/as äro nybildningar 
pä den antesonora slutljudsformen i nom.-ack. sing. mdno; tnéfialisfi 
åter på den antesurdu slutljudsformen i nom.-ack. sing. mannhy ty 
dessa former kunna lätt så förklaras, men äro de Ijudlagsenliga, 
hvilket knappast kan antagas rörande mdnahsiiy blifva åter iimdhhis^ 
niädbhyds etc. svårförklarliga. 

I sammanhang härmed vill jag anmärka, att jag anser vsås, 
gr. rlwg vara ett ursprungligt ueutr., hvilket redan på ie. l>otten 
blifvit fem. såsom renus på ital. botten etc. Så vidt jag vet, fins 
intet som talar for en siymntisk nom. i detta ord. 

I hvad mån härigenom något ljus kan falla öfver sådana for- 
mer som vidvddbk/s, ridrdfsu (jägrvddbhis RV^ af part. perf. akt. 
samt peiguniddbhi^, bhdgavadbhis etc. (obs.! voc. sing. bhänumaSy 
hirh^aa RV^) af adj. mani- och ra// < -stammar, lemnas osagdt. Vi 
anmärka blott, att i dessa stammar förekommer dental äfven i andra 
former och detta redan ie. Af sådana former som yariyobhh etc. 
af komparativer är intet ex. funnet hvarken i RV 1. AV. (Whit- 
NEY Ser. Gr. g 465, b). 

Jag sammanfattar till sist de skr. Ijudöfvergångar, som i denna 
exkurs blifvit framstälda. 

Jag använder här typerna s och </ for att uttrycka de skr. f- 
och ^-ljuden. 

ie. Ä:„ g^, y^h i slutljud > Ä* 

„ A:, s I 
„ y^s I > hs > ks, „ „ > A- 

„ k,t(h) skr. SS > ks. 


79 


r 


> k 


> Ht(h) > d(h) > Ht(h) 


» 


yj 


> t 

• 


skr. st(h) -> s{(h), 


)? 


yf 


> t 

• Anmärkn. till det starka pretentum i germ. språk. 147 

i slutljud > / le. 8s 


> 18, 


n 9\ 


•> z > 


d 
9\fi 
skr. z > 

• 


(4) 


(d) 
.» fi^A ~ 


i9(h) 
zd(h) 


> (d9(h)) 

> (dd(h)) 


„ zz(h) > 


??(fO 


> dd(h) 


., ig^i 1* 


'900 


> di,(h) 


xd(h) 


> dd(h) 


„ tg,(hj > :z(h) > 


??(lij 


> dd(h) 


« t^dfk) 
aM'0 


> zdh > 


zd(h) 


> -d(h) 


9M(h) \ 


skr. zd(h) > 


zdh 

• • 


> -d(h) 


„ \d(h) 
> -d(IO 


, kMh) 


oMh) 1 :- zb(h) > 


zb(h) 


> dbh 

• 


g^hb(h) 


«kr. zb(h) 
> dbh 

• 
„ xbh 
> dbh. Hämied är ansättandet af formerna *manadbhyaSy vianadhhts 
motiveradt. 

Skulle de här framstälda ljudlagarna och specielt ofvergången 
2S \bh > dbh vara sanna^ så fJJjer, att de af Osthofp ponerade 
forniema ^manähhyas, *maNrbhis ej blott äro rena konstniktioner, 
utan äfveu konstruktioner i strid mot i skr. gällande ljudlagar. 148 Förkortningar. 

Abd. Spr. = Ältbochdeutscher Spracbscbatz etc. von R. O. Gbaff. Con- 
JQgation. = Beiträge zur Oescbicbtc der germaniscben Conjagation von F. 
Klugb, R. W. = Etymologisches Wörterbucb der deutscben Spracbe von F. 
Kluor, Engl. Stad. = Engliscbe Studien beraasgeg. von E. Kölbing, Gr. Gr. 
= Griecbiscbe Grammatik von G. Mbybb, GVB. = Gustaf Vasas Bibelöfver- 
sättning 1541, K. Z. = Zeitscbrift fUr vergleicbende Spracbforscbung etc. be* 
griindet von A. KuuN. M. Gl. = Monseer Glossen, P. B. Beitr. = Beiträge znr 
Gcscbicbte der deutscben Spracbe und Literatur beraasgeg. von H. Paul and 
W Bbaune, Psalm. = Altniederdentscbe Interlinearversion der Psalmen, Roots 
= Tbe roots, verbforms and primary derivatives of tbc Sanscrit langnag^e by 
W. D. Whitnky, Ser. Gr. = A Sanscrit Grammar by W. D. Whitnby, Sv. 
Spr. L. = Svenska Språkets Lagar af J. £. Rydqvist, Vergl. W. = Verglei- 
cbendes Wörterbucb der indogermaniscben Spracben von A. Fick. 

Förel. aflj., isl. forml., urg. vokall., lat. Ijudl. = Handskrifna antecknin- 
gar efter A. Nobekns föreläsningar om afljudet, om den isländsk-fomnorska 
formläran ocb om det urgermauska vokalsystemet samt efter O. A. DAN1BL8- 
SONB föreläsningar om den latinska ljudläran. 

att. = attiska, brit. = brittiska, fdn. = forndanska, flt. = fornlågtyska 
(fornsaxiska ocb fornlågfraukiska), fsl. = fornslaviska, fsv. = fomsvenska ocb, 
där 'fgutn.* ej är särskildt utsatt, forngutniska, ie. = indoeuropeiska, isl. = 
isländska ocb, där 'fno'. ej är särskildt utsatt, fornnorska, it. = italienska, 
ndn. = nydanska, ps. = språket i den fornengelska Psaltaren, skr. = san- 
skrit, urg. = urgermanska, urn. = urnordiska, ved. = Veda-språket, vfri{>. = 
vestfrisiska, vgerm. = vestgermanska, vsax. ^ vestsaxiska, ä. nsv. = äldre ny- 
.svenska (från Reformationen till Fribetstiden) etc. 

Öfriga förkortningar torde ej beböfva särskildt förklaras. Anmärkta tryckfel: 

Sid. S, r. 14 ohetonadt läs tonlöst; s. 8, not. r. 3 Se läs le. 
9. 14, r. 85 aih läs aihr; s. 17, r. 33 hliupan, hlupan läs hliupau, 
hlupau; s. 20, r. 1 till läs tid; s. 31, r. 35 fht. läs flt.; 8. 53, r. 36 
n:o 41 läs 44; s. 57, r. 15 (ie. *uå^l'). läs (ie. *wa*/no).; s. 61, r. 1,2 
gi'8wam, gi-fttcorn las ge-swarn^ ge-sworn ; s. 79, r. 25 ij-veyxov läs ijreyxov; 
8. 81, r. 4 pera läs pera\ s. 83, r. 37 med e läs med e (cb); s. 97, 
r. 27 skohorn . , läs skö66m . ,] 8. 98, r. 37 reduplicerade läs redupli- 
rernnde, s. 124, r. 34 «S'+ läs 5+ ; s. 132, r. 2 l0p läs lap. , < ■ / STUDIEN ZUR LEHRE VON DER 

l^ VON PER PERSSON, •»■ UPSALA 189^ 

AKADEMISKA BOKTBTCKEBIET 
EDV. BEBUNO. THE NEW YCF.K 

PUBUCL:r..A:;i 

ASTCR, l""-'^ .--o 
TiLOtN . . ^ ^ J Vorwort 

Nachstehetide Arbeit ist unter xiemlich ungihistiyen äusseren 
Verhältyiissen xu Siande gekommen. Beschäftigu?igeny die der 
Sprachtcissenschaft ganx fern liegen, hahen tvährend der Abfas- 
sufig U7id des Drucks Zeit und Kräfte des Verfassers stark in 
Ansprtich genommeny und mehrmals vmrde es tiothwendtg, diese 
Arbeit filr längere Zeiten ganx bei Seite xu legen. Der Drack 
t)egann schon im Juni 1889, die ersten 150 Seiten wurde?i 
lu einem specieUen Zweck im Mai 1890 separat herausgegeben. 
Daraus erklären sich eiinge formale Mangel, die der Arbeit 
auhafien, ifisbesondere dass Socken, die an éiner SteUe hatten be- 
handelt werden sollen, xuiceilen an mehreren- besprochen worden 
shtd, Daraus erklärefi sich auch die Unebenheiten in der Heran- 
\iehung der neuesten spraehivissenschaftUchen Litteratur, Einige 
der jUmjst erschi^nenen Werke habe ich nur hie und da fur die 
Xachträgc benutxen können: Fick Vergleichendes Wörterbuch, 
vierte Au fl, /, O. Meyer Etymologisches Wörterbuch d. Albarte- 
sischen Spracfée, Hoffmann Die griechischen Dialekte I, Wiede- 
mann Das litauische Präteritttvi, Betreffs der filr die Ablauts- 
lehre vnchtigen Aufsätxe von Bartholontce Bexx, Beitr XVII, 
91 ff. und Kretschmer K. Z, XXXI, 325 ff, vergleiche einige 
Bemerkungen in defi Nachträgen p. 292 f. 

Auf eine abschhessendc und erschöpfende Darstellung des 
ebenso reichen u?^ie schwierigen Oegenstandes känn diese Abhand- 
tung, was der Verfasser vielleicht selbst am besten einsieht, keinen 
Anspruch erheben. Falls die Richtigkeit der Gesichtspunkte, welche 
ich darin geltend xu, fnachen gesucht habe, sich beuxihren sollte, 
hoffe ich jedoch einen lialmien gegeben xu fiaben, innerhalb dessen 
sich weitere Forschungen auf diesem Oebiete bewegen können. Beim Abschluss meiner Arbeit ist es mireine afigefiehme Pflicht, 
niebiern verehrteii Lehrer Herrn Profe^ssor O. A. Danielsson 
sotvie meinem lieben Frevnd Ilerrn Fil. KaiuL E, Liden filr 
treuliche Beihälfe bei der Correetur und vielfache anderureitige 
Unterstiitxung herxluhen Dank ausxusprcchen. Zu grossem Dank 
bin ich atick yncincm Freund Herrn Fil. Lic. V. Hedqvist 
verlmnden, irelcher den grösstefé Theil des IVortregistcrs xusam- 
moigesteUt hat. 

Upsala im Mai 1891. 

P. Persson, Inhaltsttbersicht. 

BeiU 

Eiiileitende Bemerkunj^en 1 

Cip. I. Die coDsoDantischen Deterininative 

1) Die Gutturalen 

a) it 6 

h) g 14 

Wechsel von k und g 21 

c) gh 25 

2) Die Dentalen 

Bi) t 28 

h) d 36 

Wechsel von t und d . , , 42 

c) dh 43 

Wechsel von dh und d, dh und t 46 

3) Die Labialen 

a) r (*) '^^ 

h) c) bh {b) 54 

Wechsel von bh, b, p 56 

4) Die Liquiden r, / 69 

5) Die Nasalen m, n 

a) m 67 

h) n 70 

6) » 77 

Cip. II. Die vocalischen Determinative 

Das »ä-Suffix», der »thematischei» Vocal, das »Schwa» 91 

Wechsel formen des Typus ardh- rédh- 96 

Wechselformen des Tvpus bhelg- bhleg- 98 

Die Determinative i und ti 

1) t 101 

2) ti 122 

Verschiedenc Typen der mit i und ti abgeleiteten 

Wurzelformen • • . . . 148 Cap. III. Variation und Corobination der Determinative (Wurzel- 

variation) 
Wechsel verschiedciier DeterminatJTc an derselben pri- 
mären Wurzel, Ableituiig einer Wurzel mit mebr 

als einem Determinativ 151 

Uber ^ewisse nasalinfigicrten Formen 152 

Uber einige Wurzeln aaf tu 154 

Wechsel von gleichbedeutvnden und gleichlautendeo, 
aber in verschiedenen Vocalreihen ablautenden Wur- 

zelformen 159 

Vocalwechsel in Schallwörtern 194 

Cnp, IV. Bemerkungcn iiber den Ursprung der Wurzeldetermi- 

native 202 

Determinative in ('Onjngntions- und Tempusstämiuen 206 

Sclilussbemerkungen 211 

Excurs iiber Mctathesis, Svarabliakti und Prothesis besonders im 

Gricchischcn 217 

Wortregister 247 

Nachträge und Bericlitigungen 281 

Druckfehler 294 Zur Lehre 

Ton der 

Wnrzelerweitening mid Wurzelvariation. 

Von 

P. Persson. 

Die nachstehende Abhandlnng wird sich init einem heate 

weniger eifrig als frtiher bearbeiteten Capitel der indogermani- 

seheD SprachwisseDscbaft bescbäftigen : icb meine die Lehre von 

der WarzelerweiteroDg and Wurzelvariation öder, wie man aocb 

Bagen känn, von der secundären Wurzelbildung. Fragen, die 

bierber gehören, sind zwar in letzter Zeit (etters, besonders von 

Khwedischen Spracbforscbern ^) berllbrt wordeu; eine ausfUbrliebe 

ood znsammenbängende Darstellung bat aber dieser Gegenstand 

nicbt gefnnden, seitdem Ficks Scbrift »Wnrzeln nud Wurzelde- 

terminative» als Nacbwort seines Vergl. Wörterb. der indoger- 

manischen Spraeben ersebien (Vergl. Wörterb.» 927—1044, MV, 

1—120; Göttingen 1871, 1876). Es liegt in der Natur der Saebe, 

dass Ficks Abhandlnng, so lebrreicb sie nocb immer ist, viel 

jetzt Veraltetes entbalten mnss. In dem Bestreben zn beweisen, 

dass es keine nrsprachliebe Wnrzel von dem Typns cous. + voc. 

-f cons. gegeben, trieb Fick die Wurzelanalyse viel zu weit*). 

Aocb erkannte er keine anderen erweiternden Elemente als die 

eonsoDantischen and das ^Determinativ a» an. Gewiss aber baben 

aocb I and u dieselbe Function erfUlIt. 

Eine erneate Bebandlung des in Rede stebenden Gegenstandes 
dllrfte anter solcben Umständen nicbt ganz nnnötbig sein. Wobl 1) Vgl. das nnten mitgetbeilte Litteraturverzeichniss 

2) Vgl. Windiscb K. Z. XXI, 392, Curtias Qrundz/, C9 n. 
F. Firaåou: Zar Lekre ▼. d. Wanelerw. a. WnneWar. 2 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wureelvariation. 

weiss ich, dass beutzatage maucher aus principiellen RUcksichteo 
dieser sog. »Wnrzelanatomie» abhold ist. Aber, wcdd es al8 sicher 
gilt und allgemein gelehrt wird, dass z. B. die Worzei keri- 
schneiden aus ker- in derselben Bedentnng weitergebildet ist, so 
tordert doch schon die Consequenz, dass nian weiter fragt: in wel- 
chen anderen Wurzelfornien lässt sich dies erweiternde / mit 
derselben Sicherheit nachweisenV Welche andere Elemente können 
autäbnliche Weise tnngieren? u. s. w. Mcinestbeils glaube ich aach, 
dass auB den Unterr^uchungen, zu denen diese Fragen veranlassen, 
wenn sie ricbtig geitibrt werden, fUr Etymologie und Bedeutongs- 
lehre nicht nnerheblieher Gewinn erwaebsen wird. Dass ich 
nicht besouders geeignet bin, die schwierige Aufgabe, om welche 
es sicb hier bandelt, betriedigend zn lösen, dessen bin ich mir 
wohl bewusst; ich bitte daher anch das Folgende nur als einen 
bescbeidenen Versncb in der angegebenen Kichtang anznsehen. 
Gern möchte ich hofien, dass meine Abhandlnng doch einiges 
enthielte. das zugleicb neu und richtig wäre. Wenn es mir aber 
nur gelingt, die Aufmerksamkeit anderer aul die hier bcsproche- 
nen sprachliehen Erscbeinungen zu lenken, werde ich micb reicb- 
licb belohnt fublen. £he icb zur Sacbc Ubergehe, gebe ich ein 
Verzeichuiss der einsehlägigen Litteratur, soweit sie mir be- 
kannt ist. 

IJber Wurzelerweiterung und Wurzelvariation haben vorher 
geschrieben: Pott Etymologiscbe Forscbungen ^11 265 ff., Aseoli 
Studj ario semitici Articolo se(*ondo*)^ vgl. den einleitenden Briel* 
tiber die palaontologiseben Keconstructionen der Spracbe in den 
Kritischen Studien desselben Verfassers, Uebers. von Merzdorf ond 
Mangold (Weimar 1878), p. XXXI t*., Curtius Grundztige der 
Grieebischen Etymologie^ f>7 tT. (beschränkt sicb meist auf das 
griecbiscbc Gebiet), Fick Wurzeln und Wurzeldetermiuative (s. 
oben), V. Henry Esquisses Morphologiques I, vgl. jetzt anch 
Brugmann Grundriss der vergl. Grammatik der Indogermani- 
schen Sprachen II, U) t. Eiuzelne Fälle findet man angettlbrt ond 
besprocben z. K. von Z i ni mer die Nominalsuffixe a and ä in den 
Germ. Spracben, passim, Scherer zur Geschichte der dentBcben 
Spracbe, s. d. Keg., Becbtel Uber die Bezeicbnnngen der sinn^ 
lichen Wahrnehmungen in den indogermaniscben Spracben, passim, 

I) Ich kenne die Schrift nur durch die Receusion von Scbvreiier-Sidler 
K. Z. XVI, 140 flf. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 3 

deSiussare Mémoire sar le systéme primitif des voyelles, pas- 
sim, BrDgniann Morpbolo^ische UntersnchuDgen 1, 42, Daniels- 
800 Grammatiska Ånmärkniugar I, 47, Znr altitalischen Wort- 
forscbong and Formenlebre 49 f. = Altitaliscbe Studien beraas- 
gegeben von C. Panli IV, 167, Grammatiscbe and Etymolo- 
giscbe Studien 54 n. ^), Noreen Språk vetenskapliga sällskapets 
i Upsala förhandlingar 1882—1885, p. 86, 128, Utkast till före- 
lisningar i Urgermansk Judlära p. 46 1'., 58 i'., Bråte Bezzenber- 
irers Beiträge XI, 186 f., Jobansson de derivatis verbis con- 
trictis lingu» grsdcsd 109 fif., Paul-Brauues Beiträge XIV, 315 und 
passim. Unter den Lautcomplexen, die man als oWurzeln» bezeicbiiet, 
giebt es bekanntlicb uicbt wenige^ die sicb weiter analysieren 
lassen. Dabei ergiebt sicb, dass sie aus einfacberen Lautconi- 
plexen (»primäreren Wurzeln») durch allerlei binten angetretene 
Elemente weitergebildet sind. So steben neben eiuander die 
Wurzeln: idg. k^ert- und k^er- sehneiden, bauen (ai. karl- kr it-t/Ui, 
lit kertu ktrsti etc. : gr. xecQo) etc.), merd- und mer- reil)en, zerreiben, 
anfreiben (ai. mard- mrdnåtij lat. mordeo etc. : ai. mar- inrnåti, gr. 
fåo^Cvw etc), k^le^S' und k^ley- boren (ai. i^ru»-ti- Willfäbrigkeit, 
{rotamäna'^ air. cltuis Ohr, as. hlust Gebör, aksl. sluchu Hören^ 
Gtehör etc. : ai gru4d,, gr. xkvvog etc.) und dgl. mebr. Dass ktri' 
ond ker-y merd- und mer-^ kleus- und klen- irgendwie mit einan- 
der zusam men bangen, däran känn fUglich Niemand zweifeln 
Scbwerlich aber wäre es berecbtigt, kert- etc. als die ursprUng- 
lichere Form zu betracbten, aus der ker- etc. erst durch VerstUm- 
melung bervorgegangen sei, was Curtius gegen J. Grimm und 
M. Muller klar erwiesen hat'). Jetzt nimmt man also allgemein 
in, dass Wurzelformen wie kert-, merd-. kleus- aus ker-j mer-, 
kleu' durch das Antreten von neuen Elementen entstanden sind. 
Den Vorgang, durcb weicben sicb aut diese Weise Secundär- 
warzeln entwickelt babeu, nennt man Wurzelerweiterung, die 1) Dieser Gelehrte bat aach in seinen VorlesuDgen of t hicrher gehörige 
FrmgCD besprochen und roir so za diesen Untersuchungen den crsteu Austoss 
gegeb«D. 

2) Qrunds. *p. 66 f., 66 o. 4 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WureeWariation. 

erweiternden Eleniente (mit einem von Cnrtins anfgebrachten 
Namen): Wnrzeldeterminative. 

Es fragt sicb nan: Weicbe Elemente fongieren als Wnrzel- 
determinative? and: In welcben Formen treten sie hervor? 
Weiter: Was sind die Wnrzeldeterminative? 

Wie schon oben angedentet wnrde nnd wie icb nnten ans- 
illbrlicb zn zeigen sneben werde, sebeinen als Wnrzeldeterminative 
za fnngieren tbeils consonantiscbe, tbeils voealisebe, bez. baib- 
vocaliscbe Elemente. Znnäcbst, im Cap. I werde icb die allge- 
meiner anerkannten consonantischen Determinative bebandeln. Der 
Reibe nacb nebme icb vor 1) die Gnttnralen: A;, g, gh 2) die 
Dentalen: ^ d, äh 3) die Labialen: p, b, bh 4) die Liqnlden: 
r, / 5) die Nasalen: m, n 6) den Sibilanten: s. 

Im Gap. II werde icb die vocalischen Determinative besprecben. 
Im Cap. III bandle icb tiber Variation und Combination der De- 
terminative (Wurzelvariation). 

Endlicb im Cap. IV kntipfe icb einige Bemerknngen tlber 
den Ursprung der Wurzeldeterminative an. In Bezng anf diese 
Frage möcbte icb scbon bier soviel bemerken, dass die Wnrzel- 
determinative sicb vielfacb mit den nominalstammbildenden Snf- 
fixen zn berttbren sebeinen, wie es ancb nicbt immer möglicb 
ist, Snffixe nnd Determinative genan von einander zn scbeiden. 
Als verbalstammbildende Snffixe sind jedenfalls die Wnrzeldeter- 
minative als mit den nominalstammbildenden Snffixen analog 
zn betracbten. Cap. I. 
Die consonantischen Determinative *). 

1) Die Gutturalen. 

a) k (velares and palatales = k^ and ^i). 
Dies Determinativ diirfte etwa in den folgenden Formen zn 
erkennen sein: 

1) Wz. Zei-Ä^- giessen, fliessen : av. ric- raécayéiti giesst 
•08^ paiti-ric' besptilen etc, lat. liquij Itquére flussig sein, liquäre 
flussig macben, Tiqiwr FlUssigkeit (llqtior nar Lucr. 1, 453), lixa 
tqna (Nonins p. 62, 6, Loewe Prodr. 403 etc.) : Ht. le-ti giessen, 
l^'U regnen, aksl. lljali giessen, loj ctéaQ, got. acc. s. lei-pu, 
ihd. li'd Obstwein n. s. w. Verwandt sind iibrigens : ai. /i- liyate 
schmiegt sich an, av. iri- bescbmntzen, gr. d-ÅXvecv * å-Xeiqttcv 
Hesych., lat linoj air. U-nim adh»reo etc. 

Zn Wz. lei-h, li-h giessen, fliessen vgl. lei-p- li-p-j lei-b- li-b- 
(z. B. in lat. lipptés i. e. *lipus triefångig, de-llb-uere, gr. Xeifio)^ 
8. weiter nnten). 

2) Wz. lei-k^- lassen : ai. ric- ri-nå-k-ii lässt los^ ränmt ein, 
IV. riC' raécayéiti lässt, verlässt, arm. l/c-ane-fnj gr. XeCnw, lat 
Unquo, air. lécim lasse, lasse los, got. leihwan leihen. Ht. téku 
lasse, aksl. otu-léku Uberbleibsel etc. darf wobi kanm von lei-d-^ (bez. 
lei-dh-) lassen getrennt werden : Ht. léid-mi, léidéu, léisti lassen, 
ent- öder loslassen Enrscb. (einer Sacbe ibren Zag lassen, sie nicbt 
hemmen Nesselm.), léistis sicb lassen, sicb senken, cans. laid-tnti 
Iinfen lassen etc, wozu vielleicbt lat. ludo, ludus, älter loidus. 1) Icb folge in diesem Capitel im allgemeinen den grandlegenden Unter- 
tochnngen Ficks (Wnrzeln und Wurzeldeterminative). Mebrere Palle sind jedoch 
Ton mir änders als Ton Fick aufgefasst worden: elnige neue habe ich auch 
hinxagefttgt. Beispiele, die mir aus dem einen öder anderen Grunde unsicher 
•chieDeDf habe icb stillscbweigend ausgescblossen. 6 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeWariation. 

loedus udas sicb geben lassen» (vgl. lit. pasiléidélis einer, der sich 
gehen lässt, pa-laidu nefarius) und anderea *). 

Die ftir lei-k-, lei-d- zu Grand liegende Wz. lei- köDnte stek- 
ken in : ahd. hi-Jhman nachlassen, ablassen, got. af-linnan fort- 
gehen, weicben (got. -Unna < idg. ^li-nuöy). Vgl. gr. XC-va-fiai' 
TQénofiac Hesycb., hd-^ofnat entweicbe, weiter an. li-ba to go, pass, 
niove, witb tbe notion to glide, slip, li-h-ugr free, nnhindered, 
d. lediga), 

3) Wz. uei-k'^ yf'k'2 (sicb) heftig, nostätig bewegen : ai. 
vio vind'hti sondert ans durcb Scbwingen öder Worfeln, siebt, 
Hicbtet, gr. diaao} (< */ac-/cx'i(jt)) bewege mieb beftig, fahre los, 
eile, fliege, flattere, träns. scbUttele, scbwinge, Ht. vikrus manter, 
rUbrig, veikus flink, willig, veka Kraft, vaikau vaikyti sebencben, 
(nacb Knrscb. in Saniog.) nniberjagen u. s. w. : ai. vi- sicb heftig, 
ängstlich bewegen, intens. ve-vl- (vér na vevlyate matih B. V. 
10,33,2 wie ein Vogel flattert d. b. bebt öder zagt mein Herz), 
av. vi- eilen, fliegen, ä-vi' herbeifliegen etc.; dazn stelle ich nhd. 
Weiht (Weih), abd. wijo u. s. w. Zu Wz. uci-k-f tii-k- vergleiche 
die Wz. uei'p- ui-p-, nei-h- iii-b- (ai. t;/p-, lat. vibräre etc., s. nnteD). 

4) Wz. m-ek'2 (iiber das in dieser Wurzelform, wie in meb- 
reren anderen, dem consonantiscben Determinativ vorbergehende 
vocaliscbe Element bandle icb im Zusammenbange unten Gap. II) 
schwacb ui-k^- umscblieKsen, umfangen, binden, nmwickeln, nm- 
winden : ai. oyar- vi-vyak-ti, vid- Welle, Woge, lat. vi-n-c-iOy lett. 
wlkt sicb biegen : lat. viérCj lit. vyti, aksl. vi-ti binden, dreben, 
winden. Weiteres iiber diese Wurzel unten. 

5) Wz. sei-k^' tii-k^- giessen, fliessen : ai. sic- sincdii giesst, 
av. hic- dass., gr. Ix-fÅug Fllissigkeit, abd. sihan, ags. seon{< *sthan% 
an. .sia neiben, abd. ags. 6hjan niederfallen, tröpfeln, an. siga all- 
mäblig herabgleiten, 6e/V/r zähe, aksl. sUati seicben, barnen, slet 
Harn : Wz. sei- si fliessen, die icb aus den folgenden Wörtero 
erscbliesse : ai. st rd- Rinnsal, Ström*), lit. séi-lé meist Plur. séilés 
Speicbel, Geifer, sy vas meist Plural, syvai Saft, vgl. got. sams, 1) Danielsson zur altit. Wortf. 53 ff. 

2) Andere stellcn diese Wörter zu lei- fliessen. Man hat auch lelk- lassen 
und leik- giessen ideutificieren wollen. 

3) 8. weiter Danielsson a. a. O. p. 49. 

4) Anders Osthoff M. U. IV, 165. Zur Lfvhre v. d. Wurzelerweiteruug uod Wurzelvariation. 7 

mari-saiws See (St, sai-wi-y). Hierher vielleicht auch (trotz des 
-ai') gr. ai'fjia Blut (vgl. t-x-ö>^ Saft, Götterblut)*), ahd. sei-m, 
honawf-seim Honigseim '). 

Neben der Wz. sei-h- si-k- scheiDt sei-b- si b- gelegcD zu ha- 
beo: ags. sqtanj mhd. sifcn^ ndl. zijpelen tröpfeln, gr. el^m giesae*), 
woza vielleicht abd. seifa Seife nnd Harz, ags. såpe så}) dass., 
fion. aatjpjno etc., lat. sébum Ta1g(?). Wz sei-b- si-h- wtlrde sich 
zn sej-k- si-k- verhalten, wie lej-b- li-b- (léifiaj, lat. delibuere) : 
lei'k' li'k' (lat. liqtwr etc). 

6) Wz. eu-k^' tt-Äy : ai. uc- ucyati findet Gefallcn, tbut gern, 
ist gewobnt, okas Bobagen, Gefallen, Ort des Behagens, gewohn- 
ter Ort, Wohnstätte, got. bi-uhts (-uhia- < urg. ^unxta- öder nach 
OsthoiT ans ^uxta-Jy Ht. j-u-n-k-ti gewohnt werden, mit vorge- 
tcblageoem j-, ohne Vorschlag lit. likis Uufe, Landsitz, \eU.j-auks 
Heblicb, anniatbig, erfrenend, aksl. v-yk-nif werde gewohnt, lerne 
(sL -yk' < 'Unk' öder -wä-*), das anl. v- ist Vorschlag, wie balt.;-), 
nctti lehren : ai. av- dvati nimmt gern an, lässt sich wobi ge- 
fallen, av. ao- sich znwenden (gern bei einem sein), gr. bom. gen. 
pl. écfcDv GUter {^toi dwT'q()ag fawr), lat. arere etc, s weiter anten. 

Die Grnndbedeutung der Wz. eu-k- ist: (sich) gefallen, beha- 
gen ;aaf dem baltiscben Sprachgebiete in lett. j auks bewabrt); 
daraos entwickelte sich die Bedeutung : gewohnt sein, wohnen etc, 
ganz, wie in der (wahrscheinlicb verwandten) Wurzel u-en-j wozu 
einerseits ai. vänas, lat. venus, got. wunan sich freuen etc, ander- 
seitB d. wohnen, gefvohnt etc. Vielleicht hat derselbe Bedeutungs- 
wandel in der primären Wurzel eu- stattgefunden. Gr. tv-vil 
Lager, Lagerstätte (»Ort, wo cs eineni gefällt»)) wird gewöhnlich 
ZQ Wz. nen- (wohnen etc) gezogen. Formell und begrifflich känn 
cs aber gleichwohl zu eti- gehören (vgl. ai. 6-k-as, lit. ti-his), 
8. weiter unten. 1) Die Bedeutung wie in an. si-k lacus, mare (zu Vfr.. s€l-y-, vgl. unten). 
Zur erweitertcn Wz. sei-k- wird got. saiws gestellt von Kick Wörterb. 111', 
313, Noreen P.B.B. VII, 439. 

2) Clemm Curt. Stud. II, 45. 

3) Anders, aber schwerlich richtig Osthoff M. U. IV, 144. 

4) Känn doch auch änders erklärt werclen. Vgl. Osthoff P.H.B. VIII, 
268, änders Wackernagel K. Z. XXX, 296. 

6) Vgl. Brugmann Grundriss I. p. 188. Osthoff M. U. IV, 52, P. B. B. 
VIII, 269 n. 6 Zar Lehre v. d. Wurzclerweitcrung and WurzeWariation. 

loedKs udas sich gehen lassen» (vgl. Ht. pasiléidélis einer, der sich 
gehen lässt, pa-laidu nefarius) und andcres *). 

Die fUr hi-k-^ lei-d- zu Gruud liegeode Wz. lei- könnte stek- 
ken in : ahd. hi-liunan uachlasseu, ablassen, got. af-linnan fort- 
geben, weichen (got. 'Unna < idg. •//-wt/ö)^). Vgl. gr. Xc-va-fJLai' 
jgénoinat Hesych., hd-^oinai cntweiche, weiter an. /i-Sa to go, pass, 
iiiove, with tbe uotion to glide, slip, U-^-ugr free, ODhindered, 
d. ledif/^), 

3) Wz. uei-k-2 ni-k'^ (sicb) beftig, unstätig bewegen : ai. 
vU' vind-k-ti sondert aus durcb Scbvvingen öder Worfelo, siebt, 
8ichtet, gr. dCaat) (< ^/ai-fcx-iw) bewege micb beftig, fahre los, 
eile, fliege, flattere, träns, schtlttele, scbwinge, lit. vikrus oinDter, 
rtlbrig, veikiis flink, willig, vékä Kraft, vaikau vaikyti scbeochen, 
(nacb Kurscb. in Saniog.) uniberjagen u. s. w. : ai. vi- sicb beftig, 
ängstlicb bewegen, intens. ve-vl- (ver nä vevlyate nujUth R.V. 
10,33,2 wie ein Vogel flattert d. b. bebt öder zagt mein Herz), 
av. 11' eilen, fliegen, ä-vU herbeifliegen etc.; dazn stelle ich ohd. 
Weihv (Weih), abd. wijo u. s. w. Zu Wz. mi-k-, lu-k- vergleicbe 
die Wz. uei'})- ni-p-', nel-b- ui-b- (ai. vip-^ lat. vihräre etc, s. noten). 

4) Wz. ni-ek'^ (iiber das in dieser Wurzelform, wie in meh- 
reren anderen, dem consonantiscben Determinativ vorbergebende 
vocaliscbe Element handle icb im Zusammenbange nnten Gap. II) 
scbwacb ui-k^- umscblieKsen, nmfangen, binden, nmwickeln, nm- 
winden : ai. tyac- vi-vyak-tij vid- Welle, Woge, lat. vi-n-c-io, lett. 
wlkt sicb biegen : lat. viérCj lit. vyti, aksl. vi-ti binden, dreben, 
winden. Weiteres Uber diese Wurzel unten. 

5) Wz. sei-k^' */-A'2- giessen, fliessen : ai. sic- sihcdti giesst, 
av. hic' dass., gr. U-fxdg Fllissigkeit, abd. sihan^ ags. se6n{< ^sihan\ 
an. .s/a seiben, abd. ags. 6///^/// niederfallen, tröpfeln, an. siga all- 
mähiig berabgleiten, i<ei(jr zäbe, aksl. slcati seicben, barnen, slei 
Harn : Wz. set- ai fliessen, die icb ans den folgenden Wörtern 
erscbliesse : ai. .si ni- Rinnsai, Ström*), lit. séi-lé meist Plur. séilés 
Speicbel, Geifer, sf/ ra.s meist Plural, syvai Saft, vgl. got. saiws, 1) Dauielsson zur alt it. Wortf. 53 ff. 

2) Andere stellen diese Wörtcr zu lei- fliessen. Man hat aach lelk- lassen 
und lelk' giesseu ideutificieren woUeu. 

3) 8. weiter Danielsson a. a. O. p. 49. 

4) Anders Osthoff M. U. IV, 166. Zur Lfvhre v. d. Wurzelerwcitcruug uDd Wurzel variation. 7 

mari-saiws See (St. sai-wi-)^). Hierher vielleicht auch (trotz des 
•ai') gr. ai-pta Blut (vgl. i-x-iiQ Saft, Götterblut)*), ahd. sei-m^ 
honanff-seim Honigseiro '). 

Neben der Wz. sei-k- si-k- sebeint sei-b- si b- gelegen zu ha- 
ben: ags. stpanj mhd. stfcn^ ndl. zijpelen tröpfeln, gr. el^i» giesse*), 
woza vielleicbt abd. scifa Seife und Harz, ags. såpe såp dass., 
fion. saipjiio etc, lat. sebum Talg(?). Wz sei-b- si-b- wiirde sich 
zn sei'k- si-k- verbalten, wie lej-b- U-b- (lecfiw, lat. delibuere) : 
lei'k- lt'k' (lat. liquor etc.). 

6) Wz. ew-Ä'2- u-k2- : ai. uc- ticyati findet Gefallcn, tbut gern, 
ist gewobnt, okas Bobagen, Gefallen, Ort des Behagens, gewohn- 
ter Ort, Wobnstätte, got. bi-uhts (-uhia- < urg. *nnxta- öder nach 
Osthoff ans •ux^a-^, lit. j-u-n-k-ti gewobnt werden, mit vorge- 
schlagenem j-, ohne Vorscblag lit. likis Unfe, Landsitz, htt.j-auks 
lieblicb, anmatbig, erfreuend, aksl. v-yk-mf werde gewobnt, lerne 
(si. -//A- < 'Unk' öder -uA:-*), das anl. v- ist Vorscblag, wie balt,;-), 
uétU lehren : ai. av- dvati niinmt gern an, lässt sicb wobl ge 
fallen, av. av- sicb znwenden (gern bei einem sein), gr. bom. gen 
pl. fdwv Gtlter {t^eol J(Mri^(>€^ facor), lat. arére etc, s weiter unten 

Die Grundbedeutang der Wz. en-k- ist: (sicb) gefallen, beba 
gen (auf dem baltiscben Spracbgebiete in lett. j auks bewabrt); 
daraos entwickelte sicb die Bedeutang : gewobnt sein, wobnen etc, 
ganz, wie in der (wabrscbeinlicb verwandten) Wurzel ?/-en-, wozu 
einerseits ai. vänas, lat. venus, got. wunan sich freuen etc, ander- 
seits d. tcohnen, getvohnt etc. Vielleicbt hat derselbe Bedeutnngs- 
wandel in der primären Wurzel e^y stattgefunden. Gr. tv-vrl 
Lager, Lagerstätte (»Ort, wo es einem gefäilt») wird gevvöhnlich 
zn Wz. nen- (wohuen etc.) gezogen. Formell und begriflFlich känn 
cs aber gleicbwobl zu eu- gebören (vgl. ai. 6-h-as, lit. ti-k-is), 
8. weiter anten. 1) Die Bcdeutnng wie in an. si-k lacus, mare (zn Wz. sci-tj-, vgl. unten). 
Zur erweiterten Wz. sei-k- wird got. saiws gestelit von Fick Wörtcrb. IIP, 
313, Noreen P.B.B. VII, 431). 

2) Clemm Curt. Stud. II, 45. 

3) Anders, aber schwerlich richtiR Osthoff M. U IV, 144. 

4) Känn doch aucb änders erklärt werden. Vgl. Osthoff P.B.B. VIII, 
268. änders Wackernagol K. Z. XXX, 296. 

6) Vgl. Brugmann Grundriss I. p. 188, Osthoff M. U. IV, r>2, P. B. B. 
VIII, 269 n. 8 Zur Lebre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeWa/iation. 

7) Wz. AriOxtf-^v ^i^*'/'V - a>- ^C' f^oti lenchtet, strahlt, 
glänzt, giiei- leuchtend, strablend (von Agni, der SoDoe etc.), hell, 
klar (z. B. vom Sonia), unch z. B. gtkis-krdtus, gucis-nuUis^ wozo 
man got. hu(/s Sidd, Verstand verglichen hat : ai. go-na- glänzend- 
rotby fiammenfarbig (z. B. vom Feuer and Soma). Hierber viel- 
leicbt aach av. Qu-ra- morgendlicb (uahåohhem guråm acc. die mor- 
gendliebe Rötbe), ai. ^m5 f^t6i.s' morgen ^). Ai. guds gvds wäre deo 
8og. I- lösen Locativen der s- Stämme anzareiben, eine Bildnog, 
wie gr. aUg, ai. (sa-Jdivaa desselbigen Tages, sogleicb, (apare-)^ 
(purve-)dytis *). 

Zu gti-C' glänzen vgl. gu-dh-^ gu-bh- in äbnlicber Bedeainng, 
8. nnten. 

8) Wz. fW6u-A'2- niU'l\- : ai. muc- mu-n-c-dii läast los, Ht. 
maukiu maukti streifen, mukii entwiscben, lett. muku mukt sich 
abstreifen, entflieben etc. : Wz. meu- bewegen, streifen z. B. in 
ai. (kdnia')muta' von Begierde getrieben, mu-rä- eilend^ drän- 
gend, murni' Erregung, concr. ein Begeisterter, Verrttckter, gr, 
d-fuv'Ofnac^)f lat. moveo^ Ht. mdu-ju viäu-ti streifen. 

9) Wz. reu'k2 ru-k^- : ai. Itiricati rupft, ranft, rauft ans, gr. 
6'Qvccw grabe*), lat. runcare gäteu, Ht. runku rukti ranzHg wer- 
den, raukas Kunzel etc. : lat. ruo reisse, raffe, scbarre, é-ruo grabe 
heraus, ob-ruo vergrabe, an. ry-ja to pluck tbe wooi off sheep. 
Ht. rdu'ju rdu'ti ausreissen, aksl. ry-ti gråben. 

Verwandt sind wabrscbeinlich : got. riu-rs vergänglich, an. 
ry-rr gering, arm etc, vgl. lat. ru-lna and ai. ru- zerschmetiern, 
zerscblagen, zerbrecben. 

10) Wz. iiuek2' su'k2- : lat. sucus Saft, ags. ahd. suyan^ 
ndl. zutgefij hu.^stiya sangen, lett. sueu sukt dass.. Ht. su-n-k-ii 
seiben, pl. sakaiy lett. swek'i Harz, aksl. soku Saft etc. : ai. 6*t«- 
snnöti presst, savd- (Soma-) saft, ahd. sou, ags. sedw dass., ai. su-ra- 
dass., sii-rå beranscbender Trank (eine Art Branntwein, Liqaear), 
av. hu-ra- Getränk, Ht. su-lå Birkensaft, lett. sula^ ai. so-ma- Soma, 
su-md' Milch, Wasser, gr. v-u es regnet, v-^Xog Oeseig, ieeres 1) Vgl. Geldner K. Z. XXV, 531, XXVII, 263, 261. 

2) Vgl. J. Schmidt K. Z. XXVII, 306, Schulze ebend., p. 546. 

3) Die Belegc dieses Vcrbutiis bei J. und Tb. Baanack Studien auf dem 
Qebiete des gr. und der ar. Spracbcn II, 268 fF. 

4) Ober gr. 6^i'X- {.o^vyj} etc), ogvy- (aor. vjgi^p/V etc.) 8. Osthoff e. Gesch. d. 
Perf. 295, 303, Anders wird o^vaao gedeutet von Froehde Be««. Beitr. XIV, 107, Znr Lehre v. d. Wurzelerweitcruug und Wurzelvariation. 9 

Gesehwfttz o. s. w. Die Wz. au- fliessen etc. dtirfte io mehr 
Wörtern stecken, als nian gewöbniicb annininit, z. B. in : germ. 
^tté-ra- triefend : an. atir-eygr, ahd. sur-ouyi^ ags. sur-eåyed trief- 
&iigig>), an. sau-rr feachte Erde, Sehmntz, Kotb etc.^), vgl. gr. 
kypr. ovagov ' iXacov Hesycb. (das fliessende). Die sebwäcbste Stnfe 
der Wnrzel (= au-) könute entbalten sein in gr. aiaXov »Speicbel, 
Geifer (flir *a/-iaÅ.ov, vgl. acaXog Mastsebweiu : ig, avg, vneQ-gtiaXog 
< vneQ-qff-iaXog : Wz. bhu-). 

11) Wz. mer-k^' : ai. mrc- beschädigeny versebren, ptc. mrktd-, 
caos. marcåyati, av. mereticaiti tödtet, vernichtet, malirka- 
(< •iwdrAa-)') Tod, Verderben, daneben märka- = ai. markd- Ver- 
sehrnng (der Sonne), Verfinsternng, lat. marcere aafgerieben, 
scblaffy erniattet sein, murens verstlimmelt (Loewe Prodr. p. 283)*), 
murcidus träge; in act. Bed. marcus Hammer, Dem. maradus : ai. 
mar-^ mrnåti zermalmt, verdirbt, å-mar-lUir- Verderber, vgl. mur-^ 
ä-niur- Feind, abhipra-mur- zerstörend, gr. fiagaivo) reibe auf, ver- 
sebre, entkräfte, fAa^vaa^ac kampfen, streiten (»sich gegenseitig 
tnfreiben»), in pass. Bed. ai. nMrati -te, mriydie stirbt, av. mar-^ 
låt. marior mit Sippe. 

Vgl. gr. fÅoXaxög weicb, fiaXxév ' itialaxöv, fialxCo) * xaxwg 
txo) Hesycb., fiaXx-evcg • naQy^évog Kgrjieg Hesycb., ^Å,å^ -xög (St. 
•juAöj*-)*) scbwacb, feig : Wz. mel- zerreiben, mablen : lat molo, 
got. mulan etc, gr. d-iiaXog zart, ai. ml-å-y ml-å-yati weicb, scblaff 
werden, erschlaffen, air. mldith hldith (St. *mlä'ti-) weicb, sanft 

12) Wz. ser-k2' : ai. srkd- Gescboss, Donnerkeil, av. harec- 
werfen, scblendern : ai. sar- si-sar-ti, sdrati eilt, strömt, gr. (Q-fifj 
Ändraog; Wzform sr-é- vielleicbt in ags. strél Pfeil, abd. stråla 1) ^su-ra- saner wäre ein anderes Wort (vielleicbt zu gr. ivto^ fv^oc 
saner bei Hes. sn stellen, vgl. Osthoff M. U. IV, 166, Kluge Et. Wbch. b. v. 
saaer). 

2) Lftsst sicb mit gr. alos dilrr, lit. sausaSt ags. sedr etc. nicht unge- 
iwuDgen vermittelD, vgl. Cleasby-Vigfusson Diet. s. v. 

3) Vgl. Brngmann Grundriss, I, § 260. 

4) Ob dåsa anch got. ga^maurg-jan kiirsen, ahd. murg murgif ags. 
myriCyge, mir(%)ge, mergCy engl. merry (vgl. J. Schmidt bei Zupitza Rngl. Stad. 
VIII, 469)7 Öder sind diese Wörter mit gr. fi^axif, lat. brevis auf eine Ws. 
mregh- nnrgk- (mit mer-k- verwandt?) zuriickzufiihren (vgl. z. B. Leo Meyer 
Got 8pr. 26H, de Saassure Mém. de la Soc. de L. V, 449, Johansson K. Z. 
ZXX, 442 f.)? 

5) O. Mejer Gr. Gramm.', § 179. 10 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und Wurzelvaristion. 

Pfeil, Blitzstrahl, nhd. Strahl, aksl. stréla PfeiP), vgl. mhd. stram 
Finss, atrcejen spritzen. 

13) Wz. plå-lcY ph-ky : gr. /rAaJ, xög Fläche, Platte, nia 
xovg platt, (platter) EncbeD, lat. placetitn, pianca Planke, Pla^n-eui 
eig. breitfiissig (plancce tabulae planan, ob qnam cansam el plane 
appellantur, qni supra modani pediba» plani sant, Paul. Festm 
p. 231 M,\ lit. plökas Estricb, pUkseczas flach, \tii,pluku (= ^planku 
plak-t flach werden, pläjze Sebalterblatt, pläBenis platter KocbeD 
plåkans (neben plakans) flacb etc. : pel-, pel-d-, pl-å- : gr. énc-noXt 
Oberfläche, ascbw. /a/a planities (vgl. dieschw. Städtenamen Falun 
J^a/köping), aksl. polu oflFen, polje (St. *pol'io-) Feld; mit m 
Suffix : gr. naXd-firi flacbe Hand, lat. palma da^s., pal-mus eii 
LängenniasB, ags. Jolm, abd. vohua flacbe Hand, air. lä-m dass. 
mit w- Suffix : gr. néX-a-yog Kacben, ai. päni- (das cerebrale -« 
</n)^), \9Li.pl'å'Vus, \\{.plö'ti breit zusamnienscblagen, p/d-na^ dtinn 
pr. plouis Tenne, gäll. Medio-länum^)\ mit r- Saffix : germ. ^Jiö-ru 
SLU.Jldr Fussbodeu des Kuhstallcs, sgs.flo/ Haasflar, Tenne, Stock 
werk, engl. floory mhd. vluor Saatfeld, Boden, Bodenfiäche, nhd 
F/vr, air. lar Estrich, Flur (Grundbed. : planities)*), vgl. die Dental 
abieitangen aus den Wurzelformen pel-, pl- : as ags. fel-d, abd 
féld Feld, Boden, Flacbe, Ebene und an. fuld Grasfeld, Trift, as 
folda Erde, Land, Erdboden (s. weiter unten). 

14) Wz. .stå-k- stdk- : lat. stag-num (falls < stak-no-^ 8. anteo 
stebendes Wasser, umbr. stakae statutus, destinatns, an. stakh 
Heuscbober (etwa < vorg. '^stak-nö- statutus) : Wz. .stå- steben 
stellen : gr. dor. t-aTä-fxc, lat. stare etc. Ob dazu auch, wie mai 
friiher allgemein angenommen hat, av. ^takh-ra- fest, steif, starl 
mit abd. stahal, nhd. Stahi pr. ataklai* 

15) Wz. smé'k- (s)ni9-k-^) : abd. amdhl klein, gering, an 1) Vgl. DaDielsson Gr. Anm. I, 47 n. IS. sr- wird bckanntlich sowob 
im Germ. wie im Slav. zu str- (Hruj^mann Grundriss I, §§ 678, 684). Änder 
ziehcn aber die augefiibrten Wörter zu Wz. ster-, str-é- ausbreiten, streaei 
etc. : lat. sterno mit Sippc. 

2) Fortunatov Bezz. Beitr. VI, 217. 

3) s. Fick Bezz. Beitr. XII. 161 

4) Nacb Fick Wbcb. 'III. 180, Brugmann M. U., I, 46 soll germ. •fld-ru 
zu Wz. plé-, plö- fiillen (gr, :rianXt/'fn. etc.) gebören, was mir nicbt wahi 
scheinlicb ist. 

5) Anlautendes sm- wecbselt mit m-, wie z. B. in d. Schmers : ai. mTd-nå-i 
zermalmt, zerreibt, schmehen : MaU, ai. smdrämi : &ir. maraim, Wegen der Bi 
klärung dieses Wechsels s. 's. B. Brugmann Grundriss 1, § 689, 3. Zqt Lebre v. d. Wurzelerweiterung und WurzelvariatioD. 11 

swiär dass., gr. fjåx-edvog schlank, lat. mäcer, an. inagr. ahd. matjar 
= mhd. nbd. mwjer (Orandbed. abgerieben, vgl. gr. fidaaw zer- 
reibe, zerknete) '), nasaliert : lat. ma-ncus (vgl.^>to-n-ca6) verstöm- 
melt, gebrechlich : Wz. (sjmé- (s)md' reiben, zerreiben in gr. Cfiij-v^ 
ffpyi-io (crjuiy'-xa>, cTjtiaJ-xa)), vgl. an. ma abnutzen^); als /- Ableitan- 
}reD Bcheinen mir zu dieser Wz. zu gehören : got. smals, ahd. 
mhd. stual, ags. smcel, as. smal kleiu, gering, schlank, knapp etc, 
an. sthali Klein vieb, ahd. smal a-nö^ : gr. jU^Aa, air. mil kleined 
Thier; mit anderer Ablaatsstufe aksl. malu klein. 

Neben sme- liegt bekanntlieh die gleiebbedeutende Wz. smi- 
(i. B. in a^i'Xri' oQyavov ifiritcxov), Dazu verhält sieh gr. afiixQÖg, 
^iMQÖg klein, lat. mica Krttmehen, wie ahd. %måhi : Wz. smé-. 
(iS^uiQoq ans ^afiéxQog herzuleiten, wie Kluge vorschlUgt (Et. 
Wbch.* s. v. Schmach), ist schwerlich zulässig. S. weiter unten. 

Palatales k{k^) scheint als Wnrzeldeterniinativ vorzuliegen in: 

1) Wz. ai. ar-Q' verletzen, verwunden : ved. ar^asättd- verletzcnd, 
boshaft, -ar^a Verletznng, argas Häonorrhoiden, rk-sa- verletzend, 
als S. Bär, vgl, gr. a^xrog, UQxog, lat. u/sus (ftlr *urcsus), -rk-sara- 
Dorn, weiter wohl rdkms n. Beschädigung, Qual, raksds- m. Quäl- 
geist, av. rasho Qnal (tiber Doppelfornien wie ar-k- : rak- s. Cap. Il) 
: ti. ar- pjoti verletzt, verwundet, dr-us Wunde = an. ojr (*ar-ue-), 
0rr (*a/*-t€? />-)'), an-ärvd-^ an-arvdn-, an-arvdyja- unverletzlich, un- 
angreifbar, anwiderstehlich, iras-ydti ist gewaltthätig etc.*). 

2) Vielleicht Wz. der-k^- sehen : ai. pf. da-ddrga^ gr^ StQxo/xac, 
air. dtr-c Auge, dercaim sehe bin, got. r/a-tarh-jan auszeichnen, 
as. torh-t, toroh-t, ahd. zorah4 hell, klar (< idg. *drk^'to-\ falls 
Dämlieh diese Wörtcr mit gr. åQw-nd^etv - éfn^lénetv, dQwmecv • 
Siacxonetv Hesych., (dQwn- < drp- mit langem son. r?), ahd. zorft 
hell, klar zusammenhängen. Die Primärwz. wäre möglieherweise 
in ai. ä-dar- beachten, ä-dur-i- aehtsam (RV)*) enthalten. 1) Doch liegt dieseiu Worte vielleicht eher eine Wz. f^ay'- zu Orunde. 
Vgl. fAay^iiit fiay-enfofy fJinCa (< ^ayyin) etc, wozu nach Schrader K. Z. 
XXX« 477 aksl. mazati scbmiereD, mazi 8albe, maslo Butter, öl, Salbe. 

2) Känn doch auch zur erweiterten Wz. gehören. Steckt nicht Wz. (.wif-) 
små- reiben aucb in ags. stno)e glatt, engl. sniooth? Die Bed., wie in gr. fearoff, 

3) Vgl. Noreen Arkiv for Nordisk Filologi III, 1, 14 n. 

4) Andere ziebcn jedoch ai. argas zu gr. ikxos etc. 
6) 8. Grassmann Wbcb., P.W., änders Say. 12 Zar Lehre v. d. Warzelerweiterang und WarzelTariation. 

3) Wz. per-k^' pr-eh^- : ai. prg-ni- gesprenkelt, bunt, nifxpög 
gesprenkelty schwärzlich, ngexvöv * nocxclöxQoov ilag>av HesyelLy 
vgl. nÖQxag ' éÅMg>ovg, nQÖ^y nqoxåg Hirschkah öder Hirachkalb 
öder Rehy tt^co^ TropfeD : 9Å.pf'8-afU' tropfendygesprenkeltyprf-ota- 
dass., av. parsh-uja- triefend, aksl. prachu (Grdf. *por-«-o-) Staub, 
Pulver, vgl. ai. ptirtsa- Danst, Nebel, böbm. prU-eti sprtthen, reg- 
nen etc. Die primäre Wz. ist enthalten in gr. ng-ij-xho sprflhe, 
russ. pré-ju préti schwitzen, sieden etc.'). 

k^ neben k^, wie es scheint, in: 

1) Wz. pei-k^- : lit. peikiu peikti fluchen, piktas böse, pykstit 
pykti böse, zornig werden : Wz. pei-k^- in ai. pig-unc^ böse ge- 
sinnt, vgl. air. oech (< *poico-) Feind, got. faih Betrug, bi-faihån 
betrtlgen, tibervortbeilen : ai. piyati schmäht, p^yu- Hasser, got fjan 
hassen, fjaptva Feindschaft etc. 

2) Wz. rei-ij- : ai. rikh- likk- ritzen, reissen, Ht. rekiu schneide, 
gr. é'Q€cx(o reisse auf, intr. berste mit ai. rig- rigtiie reisst ab 
(Wz. rei-k^') : lat. ir-rl-to reize? Lat. ri-nia Riss, Spalte känn 
ftir *ric-ma stehen. 

3) Wz. u-eki' : ai. va^- vds-ti wiinscht, begehrt, iiebt, gr. 
éxiiv willig etc. niöglicherweise mit eu-k^- : ai. dvcUi begebrt, Iiebt 
lässt sich gefallen etc. Vgl. evxr^Å^g : Ixtjlog = */€x-tjlog ruhig 
und 8. oben p. 7. 

Oft scheint ein ableitendes k in Schallwörtern hervorzutre- 
ten. Vgl.: 

1) Wz. mu-k' : gr. fivxdofjtac, aor. fÅVxe brlille etc, lat. mugio 
(^mit »erweicbtem» Auslaut, s. unten)^) : lett. nwu-ju^ >wau-nt«, 
niau'i brtillen. Daneben itirjxdofiacj aor. ptc. fiaxaiv meckere, blöke 
: ai. mi-må-ti blökt, brttllt. juij- und piv- mogen auf Schalinacb- 
abmnng beruhen. 

2) Ahulich vielleicht Wz. hu-k- : ai. buk-kära- das Brtillen des 
Löwen, gr. ^vx-rr^g benlend, ^vx-dvrj, ,lat. buc-ina Blashorn, aksl. 1) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 6 f., 28 f., 136, 271 flE. 

2) Vgl. anch mu-g- einen leisen, unterdriickten Laut ron sich geben a. dgL 
: gr. fivi^tu seufze, fivy-fios Seufzen, lat. mug-vnäri murmeln (aqne mnginantur 
Åtta com. 4. p. 160 K^), é-mugento = convocanto, umhr, imp. mugatu = muttito, 
muieto = mnttitum (Uber das i iu muieto s. Brugmann Qrandriss I, § 608) : wu-dh- 
in abd musse Quelle (Grundf. *mudh't\-)^ mutilön marmeln, gr. ^0-9-oc Rede 
(vgl Kögel P. B. B. VII, 180 f.). Dazu Lat. muUire, mussåre (rgl. Havet Mém. 
de la 8oc. de Lingu. VI, 240). Auf Redaplication beruht mummeln etc. Zur Lehre ▼. d. Warzelerweiterung uod WurzeWariation. 13 

Imfati brflllen : gr. ^vag, ^v^a (§v^a?) Uhn, arm. hu huec Eale, 
redopl. lat. buboy baubari, vgl. lit. bdbauti dnmp( brtHlen, bubénii 
dompf dröhoen, baubii brttllen, baublys Robf^oumiel (lat. bu-iio dass). 

3) Wz. rU'k' : abd. rohön^ mhd. rohen grunzen, briillen, aksl. 
rylati^ ryk-noy-ti brttllen, lett. fuzu brtille; mit oerweichtem» Ans- 
laat : lat. ruffiOf gr. rj-gvy-ov brtlllte, ^»-Qvy-tji iii-Qvy-uög, w-gvy-fia 
Gebrfill, Gehenl : ai. ni- riivåii räuti etc. brtillt, schreit, gr. w-qvw 
henie, brfille^ lat. rumor a. s. w. 

4) Lit. rek'ti schreien, reka Scbreihals, rek-smas Geschrei : 
lit. re-ju re-ti beftig losschreien, lett. rä-ju rä-t acbelten. 

5) Wz. läk- h'k' : gr. Xdaxm^ pf. Xé-Xäx-a krache, lärinc, belle 
t\e,fXax€Qåg lärmend, ^axépt^i^a Beiwort der Krähc nud des Hundes, 
Ut. loquor^\ abd. lahan, ags. ledn (<*lahon) tadeln : lat. läträre^ 
låwuntunif got. lai-ld-un = éXocdoQtjaav (Job. 9, 28), lit. lo-ti bellcn, 
lett. iä'i, aksl. lajaii bellcn, scbimpfen. Ai. rä- rå-yaii bellt wird 
gewöhnlieh hierber gcstellt, es känn aber aucb mit lit. reju etc. 
verglicben werden. 

6) Aksl. grnca yrakati krächzeo, vgl. lat. ffråcultis, gråcUlarej 
abd. chrayil garrulus : \\i, gro-ju grö4iy aksL yra-ja yra-jati kräcbzen. 

7) Wz. a) ker-k' : gr. xéqxog^ xéqxa^ etc. Vogelnamen, lit. 
kårk'ti sehreieo, scbDarren, kräcbzen etc.^). b) kr-ek- : gr. xgé^ 
VogelDame, aksl. krek-tati coaxare, krec-etu cicada, ai. krakara- 
(krk-ara-) perdix silvatica clc. ; uasaliert ags. hrinyan claogere etc. 
c) kr-ö-k' kr åk' : lat. cröcio kräcbze, lit. krokti] mit »erweichtem» 
Aoslaat : gr. x^co^co, xQa^Wj pf. xéxQuya, abd. hruoh Kräbe, ags. 
kröc, ao. hrokr : gr. xogcivr} Kräbe, xoga^ Rabe, lat. corvusy vornix 
Kräbe, ombr. cumaco = cornicero. 

Hit Wz. kr-ek- vgl. kr-e^)- (kr-op-) in lat. crejtare, d. RahCf an. 
hra/n Kabe etc, s. weiter unten'). 

8) Wz. a) kl-ek' kl-ey- : aksl. klekuiati clamare, kleyuiati claugere, 
lit. kleyeti länt lacben. b) klö-k- -y- : gr. xXmaauD and xAw^co gluckc, 
scbnaize, ablaatend xXdCio -y^w scbreie, kräcbze, scballe, töne, 
got. klalhjan lacben, ags. Meah-tor Scball, Klang, Geläcbter, 1) Der VocAlismai kaon auf Obertritt io die ä- (é-) ö- Reihe boruhen. 

2) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 24. 

3) Vgl. aocb Holtbansen K. Z. XXVII, 623. 


14 Zur Lehre v. d. WurzelqfweiteruDg und Wurzel variation. 

ao. hlalka scbreieu, krächzen etc. : gr. xcdéw xé-xXti^xa, xoX-oiog 
graculas, xél-a-do^ Larm, Gretöse, lat. calåre, clämor^ ahd. héUan- 
crtöneo, Idojauj ags. Iilo^xn etc. 

Parallel mit kel- ist als Warzel der vorigen Nummer wahr- 
seheinlicb ker- anzusetzen^); der germ. Warzelf. hlå- entspricht 
hrO' (ahd. hruoin, nhd. liuhm, an. hråir, ngs. hré^ Kuhm, eig. 
Geschrei)^). 

Zum Schliisse stellc ich einige vcreinzelte Formen ans ver- 
scbiedenen Sprachgebieteo zusammen, die mit grösserer öder ge- 
ringerer Wabrscbeiulicbkeit das bier bcbandelte Determinativ 
entbalten : gr. ^^i;x(o : i^vo)' dli^axw^ fut. dkv^vo : ulévofiaif vgl. 
dXvacuj, dXaXvxcrffiat : dXvo}] oAcxco : oXXvfK, tSXeaa^)] niiljccw, 
nrwaaui), nrd^, nvw^ : /rer-, nii^- dor. 7rr«-, Trro)-*); TrgåatTw Trgdtrm^ 
ion. TiQijaavD : negdcjj ai. äjyr-ta- bescbäftigt, f'^ä-|;ära- Geschäft*); 
Ti/xtu, dor. Taxo) schmeize, schwinde bin : aksl. ta-ja liqaefio, lat- 
iå'bes\ dimxit) (dcxelv?) : St6fi(u,vg], koriiith. /tcixio (iwxij) : /Ufiai] 
lat. parco : paruni\ /Ttc-iOy pf. Jeci, wabrscbcinlich mit dem aor. gr. 
i-^ij-x-a nahe zusammcnhäDgend, jäc-io, pf. jeci^ vgl. aor. ^-x-a*) 
(Hber diese Aoriste u. das Perf. auf -xa s. Cap. IV); lit. plaukii 
schwimmen : plåuti spfilen, iiikti fett werden : in- scbwelleny perku 
kaufe : ntQvrnxi. 

b) Determinativ g [g^ nnd //,). 1) Odor gennner skd- (vpl. ahd. sceUati, an. skjulln)^ sker- (vgl. an. skarr, 
skar-kt ahd. 8cr4ant aksl. skri-l-ltati frcndcre etc.) Gr. dor. xa^-v^ Uorold, 
ai. käru- Lobsänger weichen freilich iu dcni Vocalisiuus ab. Vgl. gr. dor. 
yålflui : ger- (ai. jdrate, abd. vhueran). 

2) Mit Brugmann (Curt. Studien VII, 287) känn man ker-k- etc als ledu- 
pliciert auifassen, vgl. d. krachen, krächzen z\\ p. IJJ, N:o 6. 

3) OstbofiE (Zur Gescb. d. Porf. p. 381 ff.) mcint, dass i^vmvj, oUxvj erst 
auH den x Pcrfectcn *tjQvxa öder *fQt}gvxa und olojltxa bervorgegangcn seien 
(vgl. aryxw : forf^xa, ^ypr ^vixot : 8éåwxa). *tj()vxa *i(ir}Qvxa ist jedocb unbe- 
Icgt, und oktultxa flpåter als olixw. 

4) 8. weiter Brugmann M. U. I, 16 ff. Anders Osthoff Perf. p 312. 

5) Curtius Grund?..' 274. Möglicberweise eutstamtnt n^aaaot (= *9r^äx-|tt») 
durcbdringe, fördere, fiibre auf», fordere ein<;m Adv, *iTQå-x, vgl. tta^xx, nif^ä-v 
und wegen des -k fitra-x- in fiéraaoai, fAézaiv, ai. viiiU-nd-k nach verscbicde- 
nen Seiten bin etc. Man denke an d. fördern^ fordem : oor, wrder, 

6) 8. Bartbolomae K. Z. XXVII, 365, Bezz. Beilr. XII, 84 o. 1. In gr. 
'1'rj'fAi w&ren nacb B swei Wurzeln («f- und jjé-) zusammengeflosien. Zar Lehre v. d. WurzeleWeiterungf und Wurzelvariation» 15 

1) Wz. mei-if^' (sich) bewegen, wechseln : gr. d-fjielfim, lat. 
nti^äre, aksl. miglivu mobilis etc. ^):ai. m-t/ia^a- Taasch, gr. sik. 
fioi-rog^ lat. nieäre^ com-nmnis cmnmunis, got. ga-mains, akel. mena 
Weehsel, Veräodernng, lit. mainas Taascb, lett. ml-ju mi-t tan- 
aeben etc. 

2) Wz. lei-g^' verzehren, verderben, pass. verzehrt werden, 
hinacbwinden : gr. Xocyoc Verderbeo, Unheil, Untergang, Tod*), 
o-Xiyog wenig, gering, klein, kurz, oXiyri-ntXéw bin sebwacb, 
ohnmächtig, krattios, mit Labialisation des velaren g vielleieht 
d-Xi^-ag = vexQÖg*), lit. hgå Kraukheit, alb. Vik ligu böse, mager, 
wie ich vermatbe : Wz. Iti- hi- in gr. Xoc-fiög Pest, 8eucbe Xl-fiög 
Hnoger, Hangersnotb (eig. Abzebrung)^), lit. /e/-/a6' dUnn, schlank, 
lii-nas lai-nas schlank^), Idi-bas dass., aksl. li-bivu gracilis, lit. 
}is<vt mager, Igsti mager werden, aksl. lichii arm, beraubt, böse, 
scblecht, tarpis*^). Hierher möchte icb auch germ. ^lai-pa- böse, 
widerwärtig, verbasst etc. stellen (vgl. Xot-Tog • Xoc-fiög Hesycb.) : 
ihd. leid betrfibend, widerwärtig, verbasst, als S. Leideu, Be- 
trubniss, Böses, ags. låt teindlicb, verbasst, feind, als S. Beleidi- 
gQDgy Unrecht, an. lei-hr teindlicb, verh&sst. Vgl. auch die abd. 
loterjection létveHf lés ben, leider, formell Gen. eines Nomens: 
St ^lai-tva'"^). 

Ån gr. oXiyog klein, gering, lit. lei'l(is dtinn, scblank etc. er- 
ioDern der Bedeatnng nach got. lei-t-ils, an. li-t-iU klein, weuig. 

3) Wz. ai. rej' réjati erscliuttert, versetzt in zitternde Be- 
wegnng, med. zittert, bebt stimmt in der Bedeutang genan zu 1) Vgl. Fick Beez. Beitr. VI, 213. 

2) Mit Unrecht wirft CurtiuR Qrundz.^ 183 Xotyoa und kvy^os, ltir)'a}iiov 
tasammen. Vgl. Bezzenberger in seinen Beitrågen IV. 332. 

3) Vgl. Johansson Nordisk Tidskrift f. Filologi, N. R. VIII, 214 ff. Jo- 
hansson stellt dkifiat mit d. Leiche etc. Rnsammen. 

4) Nach anderen z. B. de Saussare Mém. p. 74 f., Ostboff M. U. IV, 123 
solleo loi^fiot, lå^fiof mit ai. sri-ma- Bezcichnung gewisser nächtlicher, gCvspeu- 
ttischer Wesen, -sre-man Fchl, Scbaden, Versehrnng etc. zusammengehören. 
VgL aber Fick Bezz. Beitr. I, 333. 

6) Fick a a. O. vergleicht kaivo-xt*^' oxXf^^oxti^. Also gr. Aa«- : lit lei-^ 

€) Zeigt anch anderc abweichende Bedcutungen. Vgl. Miklosioh Et. Wbch. 
d. Siar. Spracben s. v. 

7) Vgl. Kluge Et. Wboh.« a. v. leiden. 


\ 14 Zar Lehre v. d. WurzelqiTweiteruDg und Wurzelvariation. ao. IdaJika scbreieu, kräcbzeo etc. : gr. xaXéw xé-xlti-xa, xoX-oiog 
gniculas, xéX-a-Sog Larm, Gpetöse, lat. caläre, clåinor^ ahd. keUatm 
crtöuen, hlojan^ ags. hloVhn etc. 

Parallel mit kel- ist als Wurzel der vorigen Nummer wahr- 
scheinlich ker- anzusctzen^); der germ. Warzelf. hlå- entsprtcb^:- 
lirO' (ahd. hruom, nhd. Huhrn, an. Aro3r, ags. hré6 Knbm, cig_ 
Gesehrei)^). 

Zum Scblusse stellc ich einigc vcreinzelte Formen aas ver — 
scbiedenen Sprachgebietco zusammen, die mit grösserer öder ge^ — 
ringerer Wabrscbeiulichkeit das bier bchandelte Determinativ — 
enthalten ; gr. igi^xi» : igvco] dXv-axa), fut. dkv^co : dkevo^iai^ vgl. 
dXvaaii), d?MXvxcrfiiac : dXihiy] oléxw : oklvfjity coAeaa*); Tiirjcca)^ 
mvicaui), nrd^, nrw^ : nti-^ nirj- dor. nnl-, Trro)-*); ttquCCw Jiqattm^^ 
iou. 7iQ7Jaa(D : négdo), ai. äjtr-ta- bescbäftigty vi/ä-pära- GescbÄft*); 
Ttjxw^ dor. rr/xou schmeize, schwinde bin : aksl. fa-ja liqaefio, lat- 
tä'bes\ didixio (dcxeiv?) : Sufiac,yg], korinth. /njixo) (twxij) : /U/Åai] 
lat. ^;e/rro : panint] /äc-io, pf. /m, wahrschcinlicb mit dem aor. gr. 
i'^i]-X'a nahe zasammenbängend, jäc-io, pf. ject\ vgl. aor. ^-x-a*) 
(öber diese Aoriate u. das Perf. auf -xa s. Cap. IV); lit. plaiikti 
scbwimmen : pläuti spttlen, ihkti fett werden : tu- scbwellen, perku 
kaufe : ntQvriiAt. 

b) Determinativ g [g^ nud //,). 1) Oder gcnnner slcd- (vjrl. ahd. scfllan, nii. skj»fh)y sker- (Tgl. an. skartj 
skar-kt ahd. scr-tant aksl. skrt-l-lttUi frcndcrc etc.) Gr. dor. xaQ-v^ Herold, 
ai. kärU' Lobsänger weichen freilich in dem Vocalismus ab. Vgl. gr. dor. 
ydifvui : ger- (ai. jdratc, ahd. chuénm). 

2) Mit Brugmann (Cart. Studien VII, 287) ktinn man ker-k- etc als ledu- 
pliciert auifasscn, vgl. d. kvacJtoiy krächsen tu p. 13, \:o tt. 

3) Osthoff (Zur GeRch. d. Perf. p. 381 ff.) mcint, dass i^vmvj, oXixw ersi 
aiiM den x Perfccten *i'jQvxa oder *^(it'^gvHa und okiuktxa hervorgegangen seien 
(vgl. artjxw : éortjxa, kypr. Sojkuj : SéSwna). *tl(tvxa *t(fijQVHa ist jedocb unbe- 
Icgt, und oXiulbxa »päter als 6Å.énw. 

4) 8. weiter Brugmann M. U. I, 16 ff. Anders OsthofI Perf. p 312. 

5) Curtiufl Grundz.' L'74. Möglicherwei.Me entstamtnt ir^aaaw (= *npdU'iw) 
durchdringe, fördere, fiihrc äuj», fordero einem Adv. ♦wpö-x, vgl, 7r/^a, niQä-v 
und wegcn des -A* fdtra-x- in fAéxaaaai, fiétaiv, ai. t-MU-wd-Ä uach veracbiede- 
nen Heiten hin etc. Man denke an d. fördem, fordem : vor, torder, 

6) 8. Bartholomie K. Z. XXVII, 365, Bezz. Beitr. XII, 84 o. 1. In gr. 
'i-tffåi w&ren nach B zwei Wurzeln {se- und |f-) zusammengetlosseD. Zur Lehre v. d. WurzeleWeiterung und Wurzelvariation» 15 

1) Wz. fnei-(j2' (^ich) bewegen, wechseln : gr. d-fŀCfi<o, lat. 
WMigråre^ aksl. miglivu mobilis etc. ') : ai. ni-maya- Tausch, gr. sik. 
fwi-rog^ lat. meäre^ com-nioinis communis^ got. ga-mains^ aksl. mena 
^echaely Veränderung, Ht. main(is Tauecb, lett. ml-ju ml-t tan- 
eebeD eto. 

2) Wz. lei-g^" verzehren, verderben, pass. verzehrt werden, 
liiDBchwinden : gr. lotyoc Verderbeu, Unbeil, Untergang, Tod^), 
m-Åiyog wenig, gering, klein, kurz, öXcyrj-neXéw bin schwacb, 
ohnmäcbtig, kraftlös, mit Labialisation des velaren g vielleicht 
é-U^-ag = v€xQ6g^)y iit. lujå Eraukheit, alb. Vik ligu böse, mager, 
wie ich verniutbe : Wz. lei- hi- in gr. Xoi-fiög Pest, 8eache Ai-/iioV 
Hänger, Hungersnotb (eig. Abzehrung)^), Iit. /ez-Zaö- dUnn, schlank, 
lei-nas lai-nas scblank^), Idi-bas dass., aksl. U-bivu gracilis, Iit. 
fesas mager, Igsti mager werden, aksl. lichu arm, beraubt, böse, 
scblecht, turpis*). Hierber möcbte ieb aueb germ. *lai-pa- böse, 
widerwärtig, verbasst etc. stellen (vgl. Xoc-zög * koc-fiög Hesycb.) : 
åhd. leid betrttbend, widerwärtig, verbasst, als S. Leiden, Be- 
triibniss, Böses, ags. Ia6 feindlicb, verbasst, feind, als S. Beleidi- 
gung, Unrecbt, an. lei-hr teiudlicb, verbasst. Vgl. aucb die abd. 
loterjection léwes, lés ben, leider, formell Gen. eines Nomens: 
St. *lai-wa'^). 

An gr. oUyog klein, gering, Iit. lei-las dUnn, scblank etc. er- 
innern der Bedeutung nacb got. lei-t-ils, an. U-t-ill klein, wenig. 

3) Wz. ai. rej' réjati erscliuttert, versetzt in zitternde Be- 
wegung, med. zittert, bebt stimmt in der Bedeatnug genau zu 1) Vgl. Fick Be£z. Beitr. VI. 213. 

2) Mit Unrecht wirft Curtiu» Orundz.^ 183 Xoiyot und kvy^os, ktvyakfo9 
zQ^ammen. Vgl. Bezzenberger in seinen Beiträgen IV. 332. 

3) Vgl. Johansson Nordisk Tidskrift f. Filologi, N. R. VIII, 214 ff. Jo- 
haDSHOD stellt dli^as mit d. Leiche etc. zusammen. 

4) Nach anderen z, B. de Saussore Mém. p. 74 f., Osthoff M. U. IV, 123 
■ollen Xoå^fiof, iå^ftof mit ai. sri-ma- Bezcichnung gewisser Däcbtlicher, gespen- 
stischer Wesen, -sre-man Fehl, Schaden, Versehrung etc. zusammeDgehören. 
VgL mber Fick Bezz. Beitr. I. 333. 

6) Fick a a. O. vergleicht laivo-x^iff ' axlt^ifozt^if- Aiso gr. Aa«-:lit lei-f 

6) Zeigt anch andere abweicbende Bedcutungen. Vgl. Miklosich Et. Wbcb. 
(!• 81av. SpraobeD 8. ▼. 

7) Vgl. Kluge Et. Wbcb.« 8. v. leiden. 
16 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang und WaneWariatioiL 

got. reiran zittern (setzt arg. *ri'rai'mi vorans)^), reirå Zitten^^ 
Schreck. 

GewObnlicb stellt man jedoch ai. ref- mit got. laikan apringei 
btipfeD, Ht. Idigytf wild umherlaufen, air. loeg Kalb etc') zoMun 
men. Got. reiran vergleicht man mit le-låyaii schwankt, schaii- 
kelt. Vielleicht stånden nrsprfinglieh zwei Wnrzeln : rt- and U- 
in äbniicber Bedeutung neben einander and beide warden mit 
abgeleitet'). 

4) Wz. gr. T^t-/S- = Hrl-g^- : TQifim reibe, reibe ab znnächi 
wobl : lat. trl- in dé-trl-mentum^ trl-bulutn, pf. tn-vi^ pte. tri-i 
Lat. trh ist seinerseits ans ter- (gr. TeCgm^ lat. tero etc) erweitert*)_ 

5) Wz, je^-g^' anscbirren, verbinden : ai. y^- yu-nd-Jc-ti^, 
yugå' Jocb, gr. fevy-vvju^, fvyov, lat. jungo^ jugum^ got. juk^ Ht— 
jungiu^ jungas, aksl. igo (flir *|l-^o und dies ftlr ^ju-go) : ai. yn— 
anscbirren, verbinden, pr. yäiiti, yuvåti. 

6) Wz. bhlug^- : gr. oivo-^Xvl^ -yog weintrnnken, ^kvx-ti^^ jpivjt- 
%ai,va Blase, lat. fluo (fUr *fiugyLo)y pf. fl^ixi, con-ftuifte znsammen- 
fliessende Wassermasseq (Liv. Andr tr. 18) : gr. q^Xvio strotze, 
fliesse tiber. ^kv- ist wiedernm ans Wiel- scbwelleu (gr. ^dXlo^ 
lat. fÖJ-iuni etc, 8. unten) erweitert. In gr. yroju-jpoAvJ -yog Blase 
mag das o eine Ablantsstufe der priniären Warzel repräsentieren 
(zweisilbige Basis : 'g^okvy- : ^kvy-). Ans bliel- scbwellen kommt 
aucb hhl-eg^' : gr. ^Xéxp -^ög Åder*). Cber Wecbselformen, wic 
bhUeg- : bhl-u-g- s. nnten Cap. III. 

7) Wz. le^'g' : gr. kavyaltogy Xvyqog traurig, kläglich, jämmer- 
Hcb, elend, nnglUcklicb etc, lat. lugére traaern*) zanächst, wie 
icb vermuthe : gr. Xv-ntj Leid, Sebmerz, Kommer, BetrtibnisSi 1) Kluge P. B. B. VIII, 342. 

2) Vgl. Bagge K. Z. XX, 11, W. Stokes K. 8. B. IV. 388. 

3) Vgl. Danielsson zur Altit. Wortf., p. /)5, n. 2. 

4) 8. UDten nnd vgl. Danielsson Qramm. nnd etym. Stndien, p. 31. Anders 
Thorneysen K. Z. XXX. 362. 

6) Dass der Oottural in gr. (pkvy' nirht labialisiert ersoheint, bemht 
bekanntlioh auf dem vorhergehenden v, Vgl. Brugmann Grnndriss I, p. 319. 
Brugmann fasst das Verhältniss zwischen (pltfi' und (fkvy» änders, ebend. p. 817. 

6) Gewöhnlicb Tergleicht man dasn : ai. ruj- rt{jåU zerbrecben, röga^, m^å 
Krankheit, Sebmerz, Ut. luJ^-ti zerbrechcn intr. (Wz. leu^^^ teu-^,?). Vgl. gr. 
ICwf an. ly-ja zerstossen, zermalmen, pass. ermatten. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung and Wurzel variation. 17 

Krinkang^), IvnQÖg elend, bitter, tranrig, armselig, nnfruchtbar 
Tom Boden (y 243), mit anderer Åbleitung Ht. liusti tranrig 
werden, liu-d-nas traurig, betrtlbt. Die primäre Wnrzel vielleicht 
ID ileog Mitleid, Erbarmen, éÅ£elv Mitleid haben, beklagen, be- 
danern, ileeivög kläglicb u. 8. w. 

8) Wz. ter-g- tr-ö-g- : lat. tergSre abreiben, abwischen, gr. tgmya) 
nmge : Wz. ter- tr-ö- : gr. veCgm^ Tegéca, lat. tero reibe, bohre, gr. 
xQtoo}, Tt-T^€D-ojt€o. Zu dieser Sippe aucb got. pairko Locb, Ohr : 
gr. r^wyXtj dass.'). 

9) Wz.5p(A;er-^,-5p^A)r-^y,-bezeichneDd l)eine anrabige(spren- 
gende, zersplitternde) Bewegung : schnelien, zucken, zerfabren, 
lerbersten, worans sprossen, keimen; 2) das damit verbundene 
Geränsch : knattern, knittern, ranschen, scbnauben etc. (aneb von 
articalierten Lanten, falls abd. spréhiian, språliha, as. sprékan, 
ndl. spreken^ ags. sprecan, spréc bierber gehören, was immerbin 
wahrscheiDlich ist)') : ai. sphurj- sphurjati von verschiedenen Qe- 
rioflchen z. B. dem des Feaers (arcisä aphurjdyanRV, 10,87,11), 
aoeh hervorbrechen, plötziicb erscbeinen, gr. a^aqayévi knattere, 
knittere etc. (jsqtaqayevmo åé ol nvqi QvCac c 390), aucb strotzen 
(»sam Platzen voli sein» : ovy^axa yåq a^aQuyevvro t 440) = ana^ 
féo, an. sparka to kick, sparkr^ sprdkr iively, sprightly, spraka 
sprlihen*)i Ht iem-spirgis eine Baumspalte, die von der Kälte ber- 
rflhrty lett. spirg-ulis Splitter, sprégstu sprégt platzen, bersten, dane- 
ben sprägi^ Ht. sprogstu sprogti platzen, prassel n, spriessen, knospen, 
sfragu spragiti prasseln, platzen (»wie beim Brennen des Tannen- 
holzes») Q. 8. w. ^) : Wz. sp(h)er' : ai. sphurdti schnellt, zuckt, zittert, 
lappelt, bricbt hervor etc, updri •*- sphur- in die Höhe springen 
(fon Wtirfeln), apa-sphur- adj. wegstossend, fortschnellend (vom 
gährenden Somatrnnke, vgl. engl. sparkling), vi-sphul-iftga-Fvinke 1) Nicht, wie oft angenommen wurde, zn Ut. rup€H kiimmem (Wz. rup-: 
Ut. noRpo, UBu fjfkfa etc). Lit. rupéu \ Wz. ru- zerbrechen (^gl. p. 8, N:o 9) 
s lifjt^ : Ws. In-. 

2) Anders tiber lat. tergSre Ostboff M. U. IV, 1 f. Vgl. aber Danielsson 
Or. ond et. Btnd. I, p. 31. 

8) Pott Bt. Forsch. II, 3, 432, Leo Meyer K. Z. VI, 151 f., Bechtel fiber 
die Beseiohnimgen der sinnlicben Wabrneb mangen, p. 71. 

4) spraåM hat Bagge (K. Z. XX, 40) mit otpa^ayiuå etc. verglichen. 

6) Ygl. J. Schmidt Voc. II, 339 n., 488, 489; Leskien der Ablaut der 
Wnnels. im Lit. p. 846. 

F, Ftrtåtm: Zw Lehie t. d. Wonelenr. a. WnTseWar. 2 18 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang^ und Wunel variation. 

(vgl. ags. spearca, eng], spark Fnnke). Dazo ohne daa anhui- 
tende s- : ved. pluir- wahrscheinlicb = ausstreaen^ aassäen (vgl. 
aneCQw, lat. spar-g-o) eig. vod der Haodbewegung beim Säeo, 
Streuen : int. par-pharat, phär-vara- Säer ^) u. s. w., 8. Grassmaniiy 
Wbcb. z. KV., phar-phar-äyate bewegt sich beftig bin and ber 
(Spr. 19); dazu weiter pra-^Awr-vt- geiles Mädcben (RV. 10,85,22), 
vgl. anaqyäv Itistern sein, engl. spark a gay, young fellow. Oewöbn- 
licb ist die Wz. sp(h)er'y wie bekannt, auf die Bewegungen der 
FUsse specialisiert worden : av. Q)ar-^ gr. anaiQO}^ dancuQio, lat. 
sper-no in tibertr. Bedeutung, abd. spor-non mit der Ferse ansacbla- 
gen, Diit den Beinen stranipeln, an. sper-na etc, Ht. spiriu sphii mit 
dem Fusse stossen etc. Aber die weitere Bedeatung blickt noch 
durcb in Wörtern wie gr. ag^alQa Bali, Kngel (vgl. pr. s^^er-tlan 
spec. ze b -ballen), lit. spår-nas Flilgel, ai. /^ar-nd- dass., Ut. d^par-oo^ 
lett. sparws Bremse (vgl. got. spar-wa Sperling, das Feist Grand- 
riss der Got. Etymol. p. 106 mit Unrecbt von unserer Wnrzel tren- 
nen will). Bewerkenswertb ist die Anwendung der Warzel in Ht. 
(aviu) spira Sebafmist, wozu vgl. an. spar-iS n. sbeep^s droppings. 
Die Grundbedeutung ist ausgestreut, ausgesät, vgl. lit. iiog-spiros 
Sägespäne und das no-Partic. gr. anaQvog zerstreut, selten. 

Neben sp(h)er' stebt die Wurzelf. sp(h)r'é' in mhd. sprte-jen 
zerstieben; nbd. sprUlien setzt abd. *spnwen (Wzf. sp(h)r-ö') 
voraus ^). 

10) Wz. y^er-g^' y^r-eg^- dreben, krtlmmen, s. anten p. 31. 

11) Wz. bhr-eg- brecben : got. hrikan brecben, tAs-hruk-nan ab- 
gebrocben werden, brak-ja Scblacht, Eampf, abd. brehhan, andd. 
ags. brecan, ndl. brehen brecben, lat. frafufo (weicbt im Vocalis- 
mus ab), vielleicbt ai. ved. giri-bhråjas n. pl. (Attrib. zu urmdyas 
BV. 10,68,1) Berge durcbbreebend, ans ibnen bervorbrechend ') : 
Wz. bher- mit einem scbarfen Instrument bearbeiten : schneiden, 
bobren, spalten etc. : ai. bhur-ij- Scbeere (?) ^), vieUeicbt arm. bah 
Hacke, Earst etc. (vgl. mah Tod : Wz. mer- : lat. marior etc), br em 
backe ^), gr. giaQÖo) pflUge (vgl. abd. bråkhn aratio prima), 
g^aQog ij äqoatg nagå to g)dQaac o late a%iaaiy xal yåq åca^aQovg 1) Nach 8ay. = piirayitar, 

2) Vgl. Bremer P. B. B. XI, 280. 

3) Nach Roth. vgl. Fick Wbch.« I, 702. 

4) Vgl. PW. 8. v. 

5) S. Htibschmann Arm. Studien, p. 22, vgl. p. 63. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 19 

fcufi x^TCDva^^ Tovg sig åvo fiégtj xexioQtciiévovg . xai ^dgaog to 
én6c%taiia trjg éa^^iog E. M. 175,37, ycr^ay? Kluft ^ åceaxccfiévtj 
jTj E. M. 787,41, ^(ZQ-vy^ Schlund, ir. berna Kluft, lat. förare^ 
ags. harian, ndl. boren^ ahd. boron etc. Parallel mit got. brakja 
bez. der BedeutUDg gehen : ai. bhdra- Schlacht'), lat. /SWo, an. 
herja schlagen, berjask sich schlagen, aksl. bor-ja^ brati kampfen etc. 
Zq Wz. bhr-eg- vgl. bher-dJi- zerbrecheo, zerstOren : gr. Tre^^co, 
lir. brissifn breche, bret. bresel guerre (St. *bred4l0')^) etc, 8. 
QDten. Docb könnte air. brissim mit abd. bresian brecben, reis- 
SCD, borsten, ndl. bersten, ags. berstan aucb auf eine Wz. bhr-es('t-) 
tarttckgeben, s. weiter nnteu. 

12) Wz. VLT-é-g- : gr. gTJyvvfic reisse, zerreisse, aor. éggdytjv, 
schwed. vrak Eisbrucb, damit ablautend vrak TrUmmer, Treib- 
holz von einem Scbifife, vielleicbt : ai. vr-and- Riss, Wunde, vr-Qcdti 
lerreisBty -vr-aska- behauend, aksl. vraska Runzel etc.'). 

13) Gr. TfjLiJYo), dor. Tjudyo) scbneide : rejte- Tfirj- rfxu- scbneiden^). 

14) Gr. diJYca, dor. v^dyco vielleicbt zu einer Wz. cUiä- scbarf sein 
öder macben, die sicb ans ai. dhårä Scbneide, av. tizhi-dåra- scbarf 
schneidend erscbliessen lässt. Verwandt sind : i)^o6g spitz, é^öoiaa 
niachte spitz, wetzte (c 327), die auf eine Wz. dh-eu- dh-oyt- binzu- 
weisen scheinen *). Wz. dhå- : Wz. dh-eu-, wie z. B. Wz. snå- (ai. 
ina4i wäscht sich, badet, gr. vä-fia, vä-QÖg) : Wz. sn-eu- (ai. snu-ta- 
trOpfelnd, gr. vé(x) scbwimme), öder ^^ä- steben, stellen : st-eu- 
(CTod, got. stiurjan) u. s. w., s. Cap. II. Man wird aucb durcb 
das Verbältniss von ^å-yw : d^oog an lat. strä-g-es ^) : sir-u- streuen 
etc. erinnert. 

Palatales g {g{) scbeint vorzuliegen in: 1) Vgl. Fick Wbch.^ I, 696. Andere betrachten dies Wort als identiscb 
mit bhåra- (Beate-jerlangen. 

2) W. Stokes Mém. de la Soc. de lingu. V, 419 ff. 

3) Jedenfalls känn ich mich mit den Versucben Urég- und bhrSg- zu iden- 
tificieren (snletzt von Johansson K. Z. XXX, 419) gar nicht befreunden. Urég- 
wåre nach J. = prsef. u- (vgl. ai. dva) + rég-^ bhrig- = pr»£. bh- (vgl. ai. 
athi) -¥ reg', Diese Constructionen in Potts Manier scheinen mir sehr gewagt. 

4) Vgl. Brngmann M. U. 1, 66. Nach Osthoff (zur Oesch. d. Perf. p. 625) 
soll Tufjy- erst aus *TfitjK' durch DBntgleisungD hervorgegangen sein. *TfAt}xia 
wåre eine ans dem Pf. xitfir^xa entwickelte Praesensbildung (wie orr/xtu, 
dtmnuf etc). 

6) Anders Scbalse K. Z. XXIX, 261. 

6) Doch wohl ftir *8trge8 mit langem son. r. 18 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung^ und Wurzel variation. 

(vgl. ags. spearca, engl. spark Fnnke). Dazu ohne das anlan- 
tende .<?- : ved. phar- wabrscheinlich = ansstreueD, aassäen (vgL 
anetQo), lat. spar-g-o) eig. von der Handbewegung beim Säea, 
Strenen : int. par-pharat, phdr-vara- Säer ^) n. 8. w., 8. GrassmaDn, 
Wbch. z. KV., phar-phar-äyate bewegt sich heftig bin and ber 
(Spr. 19); dazu "^eXitx pra-phar-vi- geiles Mädcben (RV. 10,85,22), 
vgl. anaqyav lti8tern 8ein, engl. spark a gay, yonng fellow. Oewöhn- 
licb ist die Wz. sp(h)er'y wie bekannt, auf die Bewegangen der 
F ti 8 86 8peciali8iert worden : av. gpar-^ gr. anaiQio^ dtfncUgi», lat. 
sper-no in Ubertr. Bedeutung, abd. spor-nön mit der Ferse ansscbla- 
gen, mit den Beinen 8trampeln, an. sper-na etc, Ht. spiriu spirti mit 
dem Fusse 8to88en etc. Aber die weitere Bedeatnng blickt noch 
durcb in Wörtern wie gr. ag^alQa Bali, Kngel (vgl. pr. sper-Uan 
8pec. ze b -ballen), lit. spår-nas FlUgel, Sii.par-nd-dhQQ.jlii. spar-vå^ 
lett. sparws Brem8e (vgl. got. spar-wa Sperling, das Feist Grund- 
ri88 der Got. Etymol. p. 106 mit Unrecbt von an8erer Wurzel tren- 
nen will). Bewerken8wertb ist die Ånwendang der Warzel in lit. 
(aviu) spira Scbafmist, wozu vgl. an. spar-^ n. 8beep^8 droppings. 
Die Grundbedeutnng ist ausgestreut, ansgesät, vgl. lit iiog-spiros 
Sägespäne nnd das no-Partic. gr. (T/ra^ro^ zerstreut, selten. 

Neben sp(h)er- stebt die Wurzelf. sp(h)r'é' in mhd. sprte-jen 
zerstieben; nbd. spruhen setzt abd. *spruoen (Wzf. sp(h)r-ö-) 
voraus ^). 

10) Wz. yLcr-y^' ur-ey^- dreben, krtlmmen, s. anten p. 31. 

11) Wz. hhr-ég- brecben : got. brikan brecben, us-bruk-nan ab- 
gebrocben werden, brak-ja Seblacbt, Eampf, abd. brehhan, andd. 
ags. brecan, ndl. breken brecben, lat. frafigo (weicbt im Voealis- 
mu8 ab), vielleicbt ai. ved. giri-bhrdjas n. pl. (Attrib. za umukfos 
RV. 10,68,1) Berge durcbbrecbend, ans ibnen bervorbrecbend ') : 
Wz. bher- mit einem scbarfen Instrnment bearbeiten : scbneideD, 
bobren, spalten etc. : ai. bhur-ij- Scbeere (?) *), vielleicbt arm. fcoA 
Hacke, Karst etc. (vgl. mnh Tod : Wz. 7ner- : lat. morior etc), brem 
backe ^), gr. ^aQoai pfltige (vgl. abd. bråhha aratio prima), 
g)dQog ij äqoctg nagå to gidQCac o Icjt axCoaCy xai yåq Scag>dqovg 1) Nach 8ay. = piirayitar, 

2) Vgl. Bremer P. B. B. XI, 280. 

3) Nach Roth. vgl. Fick Wbch.» I, 702. 

4) Vgl. PW. 8. v. 

5) S. HtlbschmaDD Arm. Studien, p. 22, vgl. p. 63. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 19 

^aai x^Tcmr^y Tovg eig åvo iiéqri xexi^QtC^iévovg . xai ^åqaog to 
dnocxiCpLa t^^ ia^]Tog E. M. 175,37, qxxqaylS Kluft 15 åuaxcafiévtj 
yij E. M. 787,41, ya^-175 Schlund, ir. benm Kluft, lat. förare^ 
ags. borian, ndl. boren^ abd. baron etc. Parallel mit got. brakja 
bez. der Bedeutnng geben : ai. bkdra- Scblacht*), lat. /Sr/o, an. 
&er;a Bcblagen, berjask sicb schlagen, aksl. bor-ja^ bra ti kampfen etc. 
Zu Wz. bhr-eg- vgl. bher-dh- zerbrecben, zerstören : gr. Tre^^co, 
air. brisaim brecbe, bret. bresel guerre (St. *bred-tlO')^) etc., s. 
anten. Docb könnte air. brissim mit abd. bresian brecben, reis- 
sen, bersten, ndl. bersten, ags. berstan aucb auf eine Wz. bhr-es('t-) 
zorttckgeben, s. weiter un ten. 

12) Wz. ^r-é-g- : gr. Qnjyvvfic reisse, zerreisse, aor. éQQdYtjv, 
scbwed. vrak Eisbrnch, damit abiautend vrak TrUmmer, Treib- 
holz von einem Scbifife, vielleicbt : ai. vr-a7id- Riss, Wunde, vr-gcdti 
zerreisst, -vr-aska- bebauend, aksl. vraska Rnnzel etc. '). 

13) Qr. Tjteijyw, dor. Tfiåyw scbneide : Téfi- tfitj- ifiu- scbneiden^). 

14) Gr. dijyo), dor. x^dyco vielleicbt zu einer Wz. dhä- scbarf sein 
öder macben, die sicb aus ai. dhårä Scbneide, av. tizhi-dåra- scbarf 
scbneidend erscbliessen lässt. Verwandt sind : i^oog spitz, é^owaa 
machte spitz, wetzte (c 327), die auf eine Wz. dh-eu- dh-ou- binzu- 
weisen scheinen *). Wz. dM- : Wz. dh-eyt-, wie z. B. Wz. anä- (ai. 
snå-ti wäscht sicb, badet, gr. va-fxaj vä-QÖg) : Wz. sn-eu- (ai. snu-ta- 
trOpfelnd, gr. véo) scbwimme), öder ^^ä- steben, stellen : at-eu- 
(avod, got. stiurjanj u. s. w., s. Cap. II. Man wird aucb durcb 
das Verbältuiss von i^d-Yw : d^oög an lat. sirä-g'es^)isir-U' streuen 
etc. erinnert. 

Palatales g (g^ scbeint vorzuliegen in: 1) Vgl. Fick Wbch.' I, 695. Andere betracbten dies Wort als identisch 
mit hhåra- (Beate-jerl ängen. 

2) W. Stokes Mém. de la Soc. de lingu. V, 419 ff. 

3) Jedenfalls känn ich mich mit den Versucben Ureg- und hhr€g- zq idcn- 
tificieren (caletst von Johansson K. Z. XXX, 419) gar nioht befreunden. yirég- 
w&re nach J. = prsef. w- (vgl. ai. åva) + rég-^ bhrég- = prsef. bh- (vgl. ai. 
abhi) -¥ reg', Diese Constmctionen in Potts Manier scheinen mir sehr gewagt. 

4) Vgl. Brngmann M. U. 1, 66. Nach Osthoff (zur Oesch. d. Perf. p. 625) 
80II TUTfy' erst aus ^rfåtjn- durcb DBntgleisungD hervorgegangen sein. ^TfAtjuut 
wåre eine ans dem Pf. tixfArjma entwickelte Praesensbilduag (wie ori^iciu, 
Siinio etc). 

6) Anders Schalse K. Z. XXIX, 261. 

6) Doch wohl fiir *strge8 mit langem son. r. 20 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurselvamtion. 

1) Wz. hhel-g^- bhhig^- strablen, glänzen, lenchten etc. : ai. 
bhdrgas Glanz*), bhråjate glänzt, BtrahU, av. haråBa- strahlend, 
Glanz, haråsaiti strahlt, gr. ^kéyo), gilö^, lat. fulgeo, flagräre, ahd 
blecchen blitzen, glänzeo, hervorleucbten, sicbtbar werden etc. : gr. 
ffoXviQog gläDzend, q>aX7iQt6(x)via (xvfiara iV 799, Wellen mit »glän- 
zendeo, weissen Eöpfen»), ^ahog wei88, ^cdaxQÖg kablköpfig, lat. 
fulvus gelb (docb nicbt ans ^fulgvus)^ flåvus goldgelb, blond 
(< *bhl'ijLO' mit langem son. /), lit. bal-tas weisB, aksl. bélu dass., 
vgl. an. bal, ags. bél Flamme, Glnt, Scbeiterbanfen; Wzf. bhl-e- 
in abd. blåo blan (Ordf. *bhlé-^0'), Die Åbweicbnng der Beden- 
tung darf bei einem Farbennamen nicbt all za sebr befremden. 

2) Wz. ser-g^- : ai. srjåti setzt in rascbe Bewegung, entsendet, 
spec. Wasser, giesst ans, lässt strömen, av. harez- loslassen, bin- 
werfen, a-fra-nhnreea- nicbt ausgegossen ') : ser- eilen, strömén 
etc. : ai. si-sar-iiy sårati^ gr. o^-jtiij etc. 

g^ neben g^ in: 

1) Wz. bher-g- sicb unrubig bewegen, sprudeln, strömen, sie- 
den, kocben : ai. bhuraj- etwa = sprndeln, brodeln : bhuråjanta (BV. 
4, 43, 5)*), lett. birga Qnalm, pr. birga-karkis Kelle, au-birgo 
Garkocb*), aksl. bruz-éja syrtis, aber brueaj Strömung*), brueu 
scbnell, rnss. borzyj gescbwind, nbalg. burgo scbnell neben 
burzo^) : Wz. bher- : ai. bhuråti bewegt sicb nnrnbig hin nnd 
ber, znckt, zappelt, intens. jar-bhur- dass., iSackern (vom Fener), 
bhur-ni- eifrig, feurig, wild, bhur-vdni' unrubig, wild, als S. nnru- 
bige Bewegung, spec. der Gewässer, Strudel, lat fer-veo siede, 
walle, kocbe, frétuniy frétus -us wallendes Wasser, Brandnng (St. 
*bhre4o-^ %hr-e-tu-y)y fret-ale Bratgescbirr etc. Wzf. bhr-e- in gr. 1) Das g diirfte analogiscber Umbildting snsuschreibeo sein, wie s. 6. 
in nir-märgd- das Abstreifen : 3. sg. marsti, s. Brugmann Grnndriss I, p. 344. 

2) Ai. sarga- Guss etc. vielleicht wie bfidrgas zu beurtheileiif s. Brngma&n 
a. a. O. Docb vgl. slov. sraga Tropfen (Wa. ser-g-^ neben ser^g-i^). tJbrigen» 
8. J. Scbmidt K. Z. XXV. 114 ff. 

3) Vgl. J. Scbmidt Voc. II, 4. Gr. nofi^fpolvy' etc ist fem sa halten. 
Das -a- in bhwr-a-j- beruht anf Svarabbakti im Ai. öder ist mit dem Voo. in 
bhr-eg' brecben etc. za vergleioben. 

4) Vgl. J. Scbmidt Voc. II, 338 f., K. Z. XXV, 128. AL bkrfj- rösten 
gebt anf hhT-g-g' znrtlck, Tgl. unten. 

6) Das -i' ist nacb Miklosicb Et. Wbcb. ans -g^- entstanden, Tgl. aber 
J. Scbmidt K. Z. XXV, 128. 

6) 8. J. Scbmidt a. a. O. 

7) Anders, aber kanm richtig Bagge (Hess. Beitr. XIV, 69). Lat./r-«-liMi, Zar Lebre v. d. WnrzelerweiteruDg und Wurzelvariation. 21 

fQéÖQ g>QéåTog (< *g>Qri'/aQy gen. *y^ij-/n-Tog, rgl, horn. ^Qéiata 
nnrichtige Scbreibung flir ^QT/java) Brnnnen, nefjL-^Qtj-åwv Wespe 
(: ai. bambhara- Biene), ag8. hré^ Dunst, Dampf, Gernch, mhd. 
brm-jen riecben, brå-deni Danst, ahd. brå-damy weiter ags. hrå-dan. 
Aå.brå'tan, nhd. bråten; an. brä<Sr sndden, basty zeigt die Be- 
dentnng von aksl. brueu. Wzf. bhr-ö- in mbd. briic-jen brfiben, 
sengen, abd. bruot durcb Wärme belebtes, Brnt, Belebung durcb 
Wärme, Brflten, Hitze, ndl. broed, ags. brod^) n. s. w. 

Sollte nicbt mit ai. bhuraj- sprudeln, brodeln, aksl. bruzaj 
Strömang etc. ancb germ. ^brdka- Strömung verwandt sein : ags. 
broc Bacb, Strömung, Fluss, engl. brook Bacb, abd. bruoh Moor- 
boden, Snmpf (»wässeriges Land»), mbd. bruoch, nbd. Bruch 
fenchte Wiese etc.?*) Germ. brö-k- = vorg. bhro-g- wtlrde sicb 
ninäcbst an die Wzf. bhr-ö- anscbliessen. Vgl. gr. tqdytOy TQoiylri 
(: TQW') neben lat. tergSre^ got. pairkö (: ter-). 

Es gab also mindestens drei indogermaniscbe Wurzeln bher-: 
1) bher- trägen : ai. bhdrämi, gr. giéQw, lat. féro etc. 2)bher' bob- 
ren, sebneiden, s. p. 18, N:o 11; bher- scblagen, sicb scblagen, 
kampfen ist damit identiscb. 3) bher- sicb nngesttim bewegen, 
spmdeln, sieden etc. Von diesen wurden die beiden letzten mit 
ff weitergebildet. 

In sebr vielen Fallen tritt ein ableitendes -g- abwecbselnd mit 
'k' anf. So stebt: 

1) Wz. uej-g- ui-g- : ai. vijdte scbnellt davon, fäbrt los, ftbrt 
znrficky eilt fliicbtig davon, weicbt erscbreckt zurUck, int. ve-vij-ydte 
fäbrt zosammen, entlSiebt, vij- flUcbtig (scbeint Bez. der Wtirfel)^ 
d. fceichen^ wi-n-ken etc. neben Wz. uei-k- : gr. diaau) etc. (p. 6, 
N:o 3). 

2) Wz. sei-g- : abd. seOi Harn, seihhen barnen, an. sik sikt 
mare, lacas, got. si-g^an u. s. w.') : Wz. sei-k- (p. 6, N:o 5). /r'i4u8 sind hinsichtlich der Bildung za vergleichen mit ai. kr-d-tu- Tiichtigkeit, 
Kraft, Geisteskraft von kar- machen, ins Werk setzen, gr. trv^ (= ^o-c-rv-) in 
fwwfåot fa Wz. eS' sein, lat. pr-é-tiutn Preis, Werth : gr. ni^^vr^fAå verkaufe etc. 
1) AgB. bridd Janges, Vöglein, engl. bird will Elage von BnU ganz 
trennen (Et. Wbch.* s. ▼. BrtU). 8ie gebören wohl dennocb za der oben be- 
ha&delten Wortsippe and verbalten sicb zar Wz. bher- wie lat. prétium : Wz. 
jwr- Yerkaafen (vgl. oben). 

2) Gewöhnlich stellt man diese Wörter zar Wz. bhr-eg- brechen. Vgl. 
s. B. Ostboff sor Gescb. d. Perf., p. 178. 

3) Gr. 9tfi<» känn hierber gebören, ob aucb ags. sipan, mhd. aifen etc. 7 22 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeUariation. 

3) Gr. oMy-og etc. (p. 15, N:o 2) : apr. Uk-uts klein, vgl. 
lit. léknas scblank^). 

4) Wz. pei'(/- : lat. ptg-et, ahd. feihlian, as. fécn^ aga, fåcen 
Arglist, an. feikn porten t etc. : Wz. pei-k- (p. 12, N:o 1). 

5) Lit. réziu rez-ti schneiden, iterat. råizau rdiiyti : ai. ri^i 
(p. 12, N:0 2)? 

6) Wz. re^-g- : lat. ar-rug-ia, cor-rug-us Stollen, ruga RuDzel : 
Wz. reu'k- (p. 8, N:o 9). 

7) Wz. su-g- sti-eg- : lat. sugo, air. sugim saage, sug Saft, 
agg. sucan, abd. swéhhan scatere, ebullire : ^u-A;- s^'ek'^) (p. 8, 
N:o 10). 

8) Wz. ter-g- (p. 17, N:o 8) : ter-k- : got. pairh durcfa, ahd. derh 
dnrcblöcbert, durhil durihiU mhd. diirhel diirkel durcbbohrt, löche- 
rig, ags. pgrel Loch (fttr ^pyrhil). 

9) Wz. ser-g- : ai. srjdti : ser -k- (p. 9, N:o 12). Doch batte 
ser-g- g^ (vgl. indessen p. 20, n. 2), ser-k- k^. 

10) Wz. (s)pr-eg- : aisl. sprekla^ scbw. spräkla kleiner Fleck, 
mbd. spréckelj spri-n-kel, engl. to freak sprenkelnj/refiZcSommer- 
sprosse : Wz. per-k- pr-ek- : gr. neQxvog, ngexvov etc. (p. 12, N:o 3)*). 

11) Wz. pl-å-g- pl-d-g- : ags./^c, engl. flook fluke Flunder, nord- 
engl. flook-footed Plattinss, damit ablautend abd. fidh (hh) iSaeb, 
glatt, mbd. vlach^ ndl. vlak eben nnd wabrscbeinlicb lat. plåga 
(die Bedeatnngen lassen sicb so ordnen i plåga im Ållg. Fläehe, 
spec. a) Netz, Teppicb, Uberzug, vgl. plågula Blått einer Toga, 
Blått Papier. b) Gegend, Landscbaft) *) : pl-å-k- pl-d-k- (p. 10, 
N:o 13). 1) Geitler Lit. Stud., s. Leskien Ablaut, p. 277. 

2) Die Formen au. praet. saug, mhd. souc, ruten-souch berechtigen nicbt 
zum Ausetzeu einer Wzf. sefU-k- seV^g- neben su-ek- sU-eg- Vgl. Osthoff P.B.B. 
VIII, 280. 

3) Wenn diese Zusammenstellung ricbtig ist, wäre p. 12, N:o 3 sper- 
spr-é- als primäre Wurzel anzusetzen, vielleicht mit dem p. 17 f. behandelten 
sp(h)er' sp(h)r-€' identisch. Vgl. auch lat. spurcus nnrein ; spargo. 

4) Es empfieblt sich meiner Meinung nach auch gr. itihiyoQ die offene 
See hierher zu stellen, wie iibiigens schon geschehen ist (Lobeck Proleg. 305, 
Walter K. Z. XII, 420, H. Schmidt Synon.» I, 644). Gr. Tisl-a^-ipUä-g- wie 
niX^a-^voi) : lat. pl-ä-i^nus), Die Deutuug Yon néXayog als sequor scbeitert kel- 
neswegs an dem Ausdruck ålåg iv neldytaoå (f 335 und anderswo), wie Curtias 
meint (Grundz/ p. 278). aldg ev TTeXayeaoi etwa = in den (weiten) R&amen 
des Meeres. In schwed. Dialecten bedeutet ficika flaga planities and spec. die Zur Lehre v. d. Wunelerweiterung und Wurzel variation. 23 

12) Wz. siå-g- 3t9'g' vielleicbt in gr. (rrä-/-o!v TropfeD (= das 
GeroDDene, vgl. aza-ldo) tropfe)^), lat. stag-num stehendes Was- 
«er (doch zweideutig, vgl. p. 10) : Wz. stå-k- std-k- (p. 10, N:o 14). 

13) Lit. mdeas klein : ahd. småhi^ lat. m(icer^ tna-n-cus etc. 
(p. 10 f., N:o 15)? Vgl. aksl. majsati schmiereu, gr. ^lay- i ^laxaqia 
' ^gmfia ix ^(Ofiav xai dXg>CTaiv Hesych. 

14) Wz. ur-é-g- : gr. ^rjyvvfÅir etc. : Qcixog, aeol. figaxog Fetzen, 
^QCLxiai ' ol T^xelg rönoc (Lobeck El. I, 134). 

Der in den Scballwörtern oft hervortretende Wechsel zwi- 
scben auslautendem g and k wnrde schon oben durcb Beispiele 
erläatert. Im Hinblick auf die jetzt erwäbnten Fälle versncbe 
ich ancb folgende Gombinationen: 

1) Wz. pOO^'9' ' ÄH- fj^ika to be driven on, tossed by tbe wind 
(of anow, dnst, spray or tbe like),/oA; spray, any ligbt tbing tossed 
abont by tbe wind, hey-fok, JjwSra-fok bay, featbers tossed about, 
lett. piiga stossweiser Wind, Windstoss, gr. ^vy-e^lov Aufgebla- 
senes, Grescbwalst : noc-gn^aacD blase, scbnaobe, lit. puka (neben 
puga) ScbneegestOber^), puk-seti keucben, scbnauben, ^mAia^ Daune, 
Flanmfeder, dazu wobl germ. *fugUi- Vogel (etwa »der mit Dan- 
nen bekleidete, der befiederte», vgl. lit. pukis Nesselm. eine Gans 
mit feinen, wolligen Haaren, pauk-sztis Vogel)') and vielleicbt 
got. fauhö, abd. foha, fuh-s Facbs als »der mit Scbwanz, Wedel 
versebene», vgl. ai. puccha- Wedel, Scbweif, Scbwanz*). Eine 
Wnrzel p(h)U' biåsen, baacben etc. liegt bekanntlicb aacb za 
Grande in : lat. pu-sula^ pustula Bläscben, lit. puczu pusti biåsen, 
p%^tå Blase, pl. Scbaam, piU-menos Gescbwulst, pusnis zasammen- 
gewehter Schneebaofen, pusle Blase, lett. pusts Windstoss, pusma 
Athemzng etc, ai. pup-phu-sa- Lange, pup-phu-la- Bläbung, ^Au-^ offene See (Rietz Ordbok öfver svenska Allmogemålet )44l>). Wieder änders 
Uber liilayo^ Bezzenberger in seinen Beitr. IV, 336 f. {nékayoQ fUr *ifika%oi 
sa an. hylgja etc). 

1) Könnte doch auch fur ^axny-atv stehen, vgl. lit. s^ngti gerinnen. 

2) Nach Brfickner (Litu-slav. Stndien, p. 123) Lehnwörter aus dem Sla- 
TiBchen, s. aber Bezzenberger G. G. A. 1878, p. 219. 

3) Kaam ist *fugla- durcb Dissimilation ans *flugla- (zu JUegen) enstan- 
deu, wie oft angenommen wurde. Anders als ich fasst Fick die Bedeutung 
▼on ^fugla- etc. (Wörterb.' III, 187). 

4) Ordf. ^pu-ak^O' öder *puk'8k^0'. Vgl. gr. tfvana Blase, Schwiele, (pvantj 
Darm, Wurst. Eine analoge Bildnng ist ai. picchå Schleim, Gummi : Wz. pi- 
achwellen, fliessen : gr. niooa (< *7rix-|a;, lat. pix, lit. p^kis Pech etc. 24 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WarseWariatioii. 

(mit har-) biåsen n. b. w. Der im Gninde onomatopoietische 
Charakter der Sippe ist anverkennbar. 

2) Wz. mu-g- : aisl. myki^ myhr^ scbwed. moky norw. myi, dän. 
meg Dtinger, lapp. mukko ^), aisl. tnjtikr, norw. schw. n^uk weich, 
sanft, engl. meek, got. nmka('m6dei) Sanft(-mutb)y vgl. norw mauk 
die FlUssigkeit (Milch etc), die zam Hehl gegossen wird, der 
znsammengerUhrte Teig =: scbwed. Yesterg. mök, norw. moylga 
a) das Mehl mit dem ^mauk'^ einweichen; b) mit Wasser ver- 
dtinnen; c) erweieben, mildern, ^mjuk'* macben'), lat. mug-il^ 
mugilis Scbleimfiscb : gr. fivx-rjg Pilz (der Scbleimige), lak. fAov- 
xriQog = fivx-tjQog Mandel, Na88 (scbleimige, weicbe Fmcbt)*), 
[Åvxog Schleim, Rotz = lat. mOcus (daneben é-mungo mit r/), mOcor 
Scbimmel, Eabm etc. Die zn Grund liegende Wurzel nrn- ist 
meines Eracbtens in den folgenden Wörtern za erkennen : ai. 
mu-tra- Barn, av. mu-thra- Unreinigkeit, Scbmutz, air. mu-n Ham, 
gr. fAv-åog Nässe, Fäulniss, iivå-aléog fencbt, faul, fiv-d-civ faales 
Fleisch, fnv-å-Qog glUbende Metallmasse; mit -r- abgel. juv^ov Salbe*), 
juv^o), fxvQOfAai fliesse, lat. murex Scbneckensaft, Parpnr-farbe, 
Purpur-scbnecke, lit. mau-rai Entenflott, murti dorcbweicbt werden, 
zn welcber Sippe icb auch an. nwy-rr tender (of flesb, meat or tbe 
like), rotten, scbw. mor mUrbe stellen möcbte; endlich mit -^- 
abgeleitet : germ. ^miu-sa- Moos : abd. mios, ags. meos nnd damit 
ablautend : mbd. abd. mos Moos, Moor, Sumpf, ndl. mos Moos, 
engl. uioas Moos, Sumpf, an. mosi Moos, Sampf, lat. muscus Moos, 
aksl. muchu dass., lit. musai pl. Scbimmel, Kabm. Zerkneiet, 
mnsartig, mttrbe, weich, fliessend, schleimig, onrein sind die Be- 
deutnngen, die sicb durch die ganze Sippe ziehen^). Die weite- 
ren Zusammenbänge s. unten. 

In Fallen, wie den jetzt bebandelten, wo ableitendes -g- nnd -k- 
mit einander abwecbseln, darf nicbt obne Weiteres angenommen 
werden, dass die beiden Determinative von Anfang an neben 1) Tbomsen Den got. sprogkl. infl. pä den finske, p. 136. 

2) Vgl. Aasen Ordb. 484, 522, Rietz 467l>. Gans änders wird diese Sippe 
bebandelt von H. Möller K. Z. XXIV, 441 f., 606 f. 

3) Vgl. Hebn Kultnrpfl. etc.*, 638. 

4) 8. docb weiter Uber das Wort nnten. 

6) Die berkömmliche Zusammenstellang Yon lat. tnucus mit Sippe and 
ai. muficdU l&sst los betracbte icb nacb ^em Oesagten als iweifelbaft. Vgl. 
p. 8, N:o 8. Zar Lehre v. d. Worzelerweiterung and Wureelvariation. 25 

einander gelegen haben. Es ist nämlich nicht nnwabrscheinlich, 
dass sicb id indogerm. Urzeit warzelanslaotende Medi» ans den 
entaprecbenden Tenues nnter gewissen (freilich nocb nicht völlig 
aafgeklftrten) Bedingungen baben entwickeln kOnnen^). Vgl. den 
Wechsel zwiscben -d- : -^, -b- : -p-, wovon anten. 

c) Determinativ gh (gih and g^h). 

1) Wz. dhreu-g^' scbaden, täascben, betrttgen : ai. druh-yaii 
sacbt za sebaden, av. druj- belugen, draoyha- lUgnériscb, Lttge, 
ap. dratAga Lfige, abd. triogan, as. hi-driogan^ an. draugr 6e- 
spenat, drau-mr Traam (Tragbild) etc. : ai. dhru- -dhru-t täa- 
scbend, dhni-ti- Verflibrang, Verblendang, \bX. frau-s fraudis Scba- 
den, Betrug, frustra vergebens *). 

2) Wz. leyL-g^' Itigen, trtigen : got. liugan lUgen, ga-laugnjan 
verborgen sein, an. Ijtiga liigen, lau-n Verborgenbeit, Gebeimniss 
n. B. w.y akél. lugati Ittgen vielleicbt mit leu-d- : got. huts beacb- 
leriscb, liUon betrfigen, aksl. luditi täascben, ludu tböricbt zasammen- 
gebörig. Die primäre Wz. in gr. dXevofiac entweicbe, rjXeög bethört, 
betbörend? Vgl. aacb ags. leds falscb, lUgneriscb, engl. /^a^* Lllge. 

3) Wz. er-gji' sicb (angestttm) bewegen : gr. ogxéofiac bUpfe, 
sprioge, tanze, zittere, bebe (oQx^ltac åh xagåCa ^ö^tp, Aescb. Cb. 
v. 165, (oQx^f/i^f^XTO GeaaaXttj Call. Del. 139), selten act. OQxé(o 
(z. B. oD^x^^^ ^fQÉvag = i^géx^cae, éxCvtjae lon bei Athen. c. 37), 
iQXOfuu komme, ai. rghäydti -te bebt (von den Bergen ipdrvatäsas 
RY. 4, 17, 2), tobt, sttlrmt (z. B. von Indra) : ai. ar- erregen, in 
Bewegang setzen, sicb bewegen, eilen etc, dr-van-f dr-vant- 
eilend (z. B. von Indra), als S. Renner, av. aurva- scbnell, as. 
arti, ags. earu^ an. orr bartig, bereit etc, gr. oQ-ifVfic, lat. or-ior. 

4) Wz. er-gh- (ejr-egh- verwunden, verletzen, zerreissen, tlberbaopt 
sicb gewalttbätig benebmen, scbaden, quälen : air. orgun (orggun^ 
orcun) VerwUsten, Zerstören, Tödten, Raubzag, ro ort delevit, gäll. 
Org-eto-riXf vielleicbt gr. ^^éx-^w zerreisse, reisse bin and ber'), 1) 8. Bmgmann Grandriss I, p. 848. Obrigens Tgl. Zimmer Nominalsoff. 
a and ä, p. 288 f., Osthoff M. U. IV, 325 ff., Klnge P. B. B. IX, 180 ff. 

2) Dhru- ist wahrscheinlich erst aus dhor- entstanden : vgl. ai. dhvar- 
dhvårati bringt zu Fall und s. Bagge K. Z. XX, 4 f.. Yon Bradke Z. D. M. G. 
XL, 361 f. Nach ▼. Bradke ist eine Wzf. dhver-gh- in d. Zwerg su erkennen. 
-o^- in lat. frauSj -e^ in abd. triogan sind also secnndär. 

3) Ob das « prothetiscb ist öder sweisilbige Basis eregh- vorliegt, lasse 
ich dabingestellt. Anders iiber iifix^w Bartbolomse Ar. Forsoh. II, 67. 26 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WunelTariation. 

germ. ^arga- nicbtswUrdig, oiederträchtig, böse ete. ■) : ai. r-no-U 
verletzt, verwundet, år-us Wande, aisl. orr^ 0rr, ai. Ir-ma- dass., 
år-i' Feind etc. (s. p. 11, N:o 1), dazu arta- bedrängt, årti" fible 
Lage, Leid, gr. éQ-é-^w reize, ^i^^^, "-^^^^^ ^V^' Unheil, Verderben, 
lit. tr-ti 8ich aaftreDDen, aksl. or-ja^f or-Ui trenneD, aaflösoD, ver- 
nicbten, ori-telt qui destrait; Wurzelform r^- Id aisl. rjd to 
vex, worry?2). 

Die jetzt besprocbene Wortsippe dttrfte mit der onter N:o 3 
behandelten in Zasammenhang steben. Kem der BedentaDgen 
wäre etwa : heftiger, gewaltsamer Åndrang (impetns). 

5) Ai. r-h'dnt' klein, schwacb, vielleicbt : ai. dr^bha- klein, 
ar-bha-kd' klein, scbwacb. Dieselbe Verscbiedenbeit der Stamni' 
bildang in ai. Qt-yh-rd- scbnell : gi-bha-m adv. scbneli. 

Möglicherweise stebt diese Sippe zu N:o 4 in Beziebang. 

6) Gr. tt^-xo), oQ-xafiiogy oQ-xog Reibe (von Bänmen eder 
Weinstöcken), oQxarog das Ganze einer in Reiben geordneten 
Pflanzuug, Garten, etwa : gr. a^- passen, fUgen, ordnen : aQOQiaxw, 
aQ-fievogy aQ-fxog^ aQ-fiovia etc, lat. ar-fniu^), ar'(nia) etc.; ör-do^) 
: OQ'Xog = oa-Sog^ o^og : oa-xog'^ 

7) Wz. ar-y^h' : ai. anjhd- Wertb, Preis, drhati verdient, av. 
arej' verdienen, wertb sein, arm. y-ary-e-m ebre, schätze, y-ary-un 
wertbvoll känn mit ai. or-, rä- gewäbren, dr-tha- Gut etc., gr. aQ-og 
Gewinn, äQ-vvfiat erwerbe, gewinne, fiCa^f-agvog Lobnarbeiter etc. 
znsammengebören ^). 

8) Wz. der-g^h' : nhd. zeryen, ndl. t^ryen, ags. teryan zerren, 
russ. deryatl reissen, zerren etc. : ai. dar- sprengen, spalten, gr. 
åéQd) scbinde, got. ya-tairan zerreisseu, aksl. derot, zerreisse etc. 

9) bliel-yh' scbwellen, aufgeblasen sein : air. bolyaim scbwelle, 
boly Säck, gäll. bulya Ledersack, got. balys Schlaacb, an. bolginn 1) 8. Kluge Et. Wbch.* 8. v. arg. 

2) Vermuthlicb gehört zu difiser Sippe auch got. ar-ms = mhd. arm, 
ahd. arum arm, nhd. arm elend, unglUcklich, diirftig etc. Vgl. ai. Or^ta- be- 
drängt, leidend, är-ti- Uble Lage, dvarti- (= ava + rti-) Mangel, Noth, r-té ohne, 
gr. tgijpLCiy *|»r;/io« (?). Nach Noreen wäre jcdoch arm ans *arO-m- berzoleiten 
wegen an. aumr (^ armr) < *arb'um-. Falls diese Vermnthang das Richtige 
treffen soUte, wäre arm zunächst mit lat. orbtu, gr. 6^(pav6s su yergleiohen. 

3) Cber das länge o s. Schmidt Yoc. II, 348, 

4) Nach Froehde Bezz. Beitr. III, 12 f. wäre arghå- etc. mit gr. ahfi^ 
Gewinn, ^ktpov etc, lit. algä Lohn zu vergleichen. Die ann. Wörter weisen 
aber auf idg. r bin, vgl. HUbscbmann Arm. Studien, p. 44, 73. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 27 

aafgeschwollen, hélyja aufblasen, bylgja Welle etc. : bhel- schwel- 
len : lat. fÖl-ium *), foUis (kaum ftir *folguis) ^), vgl. gr. ^aXXögy 
wozu weiter d. Bali, Bolie etc. 

Palatales gh (g^h) scbeint vorzaliegen in: 

1) Wz. sper-g^h' : ai. sprh- sprhayati begehrt eifrig, av. gparez- 
streben, gr. anéQ%m treibe, errege, anéQxofxac eile : ai. spr-no-ti 
erkämpft, erringt etc, lett. spårs Eoergie, Scbwung, Wucht, lit. at- 
spårets Widerstand; pr. sparts stark etc. Zu Wz. sper-gh- vgl- 
sper-dh- in ai. spr-dh- spdrdhate eifert, riogt, strebt, av. gpared- 
Dacbeifern^ got. spaurds Rennbabn. 

Eine mit sper-gh- verwandte Wurzelform spr-en-gh- in abd. as. 
ags. springan, an. springa, aksl. pra^ju Heascbreeke. spr-en-gh- : 
sper-gh' wie z. B. ags. wringan dreben, abd. ringan, mbd. ringen 
sicb bin and ber bewegen : mbd. er-uergen erwtirgen, lit. verjtiu 
scbnttre znsammen etc. (s. weiter unten). Die Bedentung wie in 
anéQXopLav. 

Die primäre Wurzel sper- eifern, streben dtirfte mit deiu oben 
(p. 17 f.^ bebandelten sp(h)er- zncken im Grunde identiscb sein. 

2) Uber Wz. uer-g^h- dreben, scbnUren s. unten p. 32. 

g^h neben g^h^ wie es scbeint, in: 

1) Wz. ter-gh'^) : ai. tarh- zermalmen, pr. 3. sg. trnédhi, ptc. 
trdhd' neben aksl. trtgna^i, trlgati zerreissen, etwa : Wz. ter- : gr. 
teiqw, lat. tero, aksl. tlra^ tréti, 

2) Wz. dher-gh' dhr-egh- : av. drazhaiti balt, ptc. drakhta-, 
Desiderat. dxdereghzho, didraghzhöduyé*), vielleicbt ai. -dhrk tra- 
gend in Comp., aksl. drUa^, drUatt balten, vgl. got. dragan trä- 
gen : ai. darh' dfnJiati dfhyati befestigt, stebt fest, ptc. drdM- fest, 
av. dareeayéiti befestigt, dereza Bände, Fessel = lit. dtrzas Rie- 
men, aksl. drizu kttbn, drlzaii wagen, vgl. lat. forctis fortis : Wz. 
dher- : ai. dhar- fest balten, ptc. dhr-td- fest, av. dar- balten, 
lat. Jir-mus etc. 

Im Griecbiscben ist die Weiterbildung durcb -gh- productiv 
gewesen. Vgl. : tqv-xoi reibe auf, verzebre : t^vo); rij-xo) scbwimme: 1) t)ber gr. qtvXlov s. unten. 

2) Klage Bt. Wbch.« s. v. Bahj, 

3) VgL J. Schmidt K. Z. XXV, 128. 

4) HUbschmann K. Z. XXIII, 398 f., 8. äbrigens J. Schmidt K. Z. XXV, 
116 f. 28 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WunelTariation. 

vå'fuz, vä-Qog, Nrj-Qevg etc; CfÅij-x^ reibe, streiche, wische ab, 
(Tjuco-xtt) zerreibe, darcbprtlgele : Wz. snié- smö- reiben : gr. <r/Ei^, 
Cfiåw etc. (vgl. p. 10 f., N:o 15); tprl'X<o streiche, tfjd-xm zerreibe 
: y/^r, \f}a(o; atev^d^xio stöhne : crrlvo), avovog etc. 
2) Die Dentalen als Determinatiye. 

a) i (th). 

1) Wz. k^ei-t- : ai. cit- cétati d-ket-ti nimmt wahr, erbliekt, 
erscheint, erglänzt, citrd- hell, glänzend, strahlend, germ. ^haidra- : 
ags. hådor, as. hédar^ abd. hettar, mbd. nbd. heiter, obAe r-Ablei- 
tung ao. heilSr^ ai. ketti- Helle, Licbt, got. haidus Art and Weiae 
(ErscbeinuDgsform) etc. : ai. ci- ci-ké-ti etc. nimmt wabr, bemerkt; 
vgl. got. hai'S Fackel (dat. pl. haijsam), germ. *hai-r<i' hebr*). 

2) Wz. mei't' mi-t- : lat. mitti) d. b. *mito^) wobl za Wz.me{-y 
mei-g- bewegen, wecbseln : lat. meåre, mi-g-räre, aksl. miglivu mo- 
bilis, gr. d'fŀi'fia) etc. (s. p. 15, N:o 1), daza ai. me-ni- (RV. 10, 
27, 1 1 kataro menim prdti tam mucäte), falls das Wort Warf- eder 
Scbleudergeschoss bedeutete (so BöbtliDgk-Rotb PW., OrassmaoD 
Wbcb. z. RV.)*). Die Bedeutung 'wecbseln' tritt bervor in germ. 
*missa' (< ^mit4o-) : got. misso adv. gegenseitig, einander, missa- 
leiks verscbieden^ allerlei, missa-qiss Wortstreit (eig. abwech- 
selnde Rede), vgl. aucb mai-p-ms Gescbenk, ai. mithds gegen- 
seitig, abwecbselnd, mithu dass. etc. Ans abwecbselnd, yerschie- 
den entwickelte sicb die Bedeutung verkebrt, falscb etc. : ai. miihu^ 
mithuyå auf falscbe, verkebrte Weise, got. missadéps, abd. missta-, 
missi-, mbd. misse-, nbd. niis-, miss- bezeicbnet das Verkebrte, 
Verfeblte einer Handlung, air. mi- = miss-, woza man weiter abd. 
mbd. missen^ ags. missan, an. missa und abd. midanj mbd. miden^ 
nbd. nuiden, as. mUhan, ags. mitan zu vergleicben bat. So steht 
aucb neben mei- wecbseln, tanscben mei- täuscben, falscb aein 
scbaden etc. : abd. mbd. niei-n falscb, betrttgeriscb, als S. Falscb 
beit, Unrecbt, Frevel, as. métij ags. mån Falscbbeit, Verbrecben 
Frevel, an. mein Scbade, Bescbädignng, Unglttck, meinn schädlich 
mein-ei^r Mein-eid etc.*). 1) 8. Eluge Et. Wbch.* s. v. hehr, Doch ist es ansicher, ob dies Wort 
hierher eu stellen ist. 

2) Vgl. Brugmaon Gruodriss I, p. 466. Auf cosmittere bei Psal. Fest. ist 
wohl nicht viel za geben. 

3) Vgl. aber jetst Geldner Festgruss an O. y. Böhtlingk p. 31 iS. 

4) Auf demselben Bedeatnngswandel bernhen: aftotos' nmroc. JSnukoi^ Zur Lehre v. d. WurzelerweiteruDg and Wurzelvariation. 29 

3) Wz. av-^ ar. u-at- : Ht. j-untu j-usti durcbs GefUhl ge- 
wahr werdeD, j-austi ftlhlen, pa-j-autå sensas, ai. api-vat- geistig 
empfangen, av. aipi-vat- kundig sein : ai. åvis offenbar, sichtbar 
= ay. åvish^ gr. aton vernehme, aksl. u-mu Sinn, Verstand, javé 
manifeste (j- Vorschlag?), n. s. w. 

4) Wz. p(h)u-t' biåsen : ai. phu-t-y lit. pucsu pusti etc, s. oben 
p. 23, N:o 1. 

5) Vereinzelt stebt ai. dyu-t- dyotate -ti leocbtet : (div-) dyu-. 

6) Wz. h^er-t' schneiden, banen : ai. kr-n-t-dti, karta- Loch, 
Grabe, kftä Scblncht, Abgrnnd, hrti- Dolcb, Scblacbtmesser, av. 
karet" scbneiden, aipi-kerentaiti zerreisst, kareta- Messer etc., lit. 
kertu kirsti hanen, aksl. ^rUa^ incido, kratuku knrz, vgl. lat. 
curtus a. s. w. : Wz. A;,^- : gr. xeigcoy av. kar- sebneiden, lat. 
eer-no sebeide, anterscheide (wegen der Bedentnng vgl. scheiden : 
^XK^)} ^^^^' krunu yerstttmmelt etc. Die vollständige Form 
der Wnrzel ist bekanntlicb sker-, vgl. : ai. ava- apa-skara- Kotb, 
Exeremente (: kdr-ua- dass.), gr. cxmQ, an. skarn, ags. scearn 
Koth (: d. Har-n^ Har-m Urin), lat. scortum Fell, Hnre (: cortex 
Rinde, Schale, Kork, ai. kt-t-ti- Fell, Lederdecke, cdr-man- Hänt, 
Fell, aksl. kora neben sköra Rinde, lit. karnå Lindenbast etc), 
air. scaraim trenne, scbeide, ahd. scéraUy ndl. scheren^ ags. sceran^ 
an. skera scbneiden, scbeeren, schlacbten, lit. skiriu skirti schei- 
den a. 8. w. Wzf. skr-é-^ wie ich vermnthe, in an. skrd-ma 
Wande, damit abiantend : nbd. Schramnie, mbd. schram Schwert- 
wande etc, ygl. lat. ex-cré-mentum (: cxwq etc). Neben (sjker-t- 
liegt eine Wzf. skr'en4- : ahd. scritUan^ mbd. schrinden Risse 
bekommen, bersten, anfspringen, wozn man lit. skrentu skré- 
sii sich mit einer trockenen Krnste beziehen zn vergleichen 
pflegt, nhd. Schrunde = mbd. schrunde Riss, Scharte, Felshöhle, 
ahd. scrunta scruntunna scruntussa in gleicher Bedentnng. Die 
Wzf. skrent- verbalt sich zn (s)ker-t- wie sprengh- (d. springen) : 
sper-gh- (gr. (TnéQXfo)^ vgl. oben p. 27. 

7) Wz. k^er-t- dreben, flechten, binden, spinnen : ai. kr-nd-t-ti 
dreht den Faden, spinnt, crt-dti knttpft, heftet, vi-crt- auflösen, 
anseinanderkntipfen (bes. Stricke), aksl. kr^-aja,^ fleoto, A;r^-fkv (fUr die Parallelf. su d^fåei^fim (a. J. Baunaok Studien II, p. 271, vgl. auch Solmsen 
K. Z. XXIX, p. 98). 30 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wanelvariation. 

*kr^-na^) deflecto, krotXu tortus (< *kront-, das sieh za hert- ver- 
balt, wie aksl. pra^^ju Heuschrecke : aneqx-^ vgl. oben p. 27), 
gr. xvQToq krnmm, xvqioq Binsengeflecbt, Rense, xåqTaXog geflocb- 
tener Korb, lat. cråiis Geflecbt, got. hwirds Tbtir, abd. hurtj an. 
Ätträ Geflecbt, Htirde, Tbtir, pr. korto Gebege etc. : k^er- krttmmen, 
drehen : xoQ-wvrj allés Gekrttmmte, lat. cor-öna, xogmvog^ xoQ-mvig^ 
lat. cur-vus krtlmm, gebogen; dazu die Wörter ftlr Warm .-aksl. 
é'rt'Vt und mit anderem Suffix : Ht. kir-mis (veraltet), kir-m-éle^ 
air. cruinty ncymr. prtff, ai. ki-mi-. 

Neben der Wz. k^er- stebt mit genan ttbereinstimroender Be- 
deutung Wz. k^el- = krtlmmen, dreben (flechten, spinnen) : gr. xbX- 
Xov ' aTQ€^X6v^ nkdytov Hesycb., xvXXög krumm, xvlkonoåimv krnmm- 
ftlssig, hinkend, vgl. ai. kuni- labm am Arm ^), xdÅ^fg, xdlwg Tan, 
Strick, xdX-a-^og geflocbtener Korb, xA-co-^od spinne, lat. colus 
Spinnrocken, cillo beuge (?)'), col-u-ber Scblange (känn z. B. ein 
urspr. *k^el9'dhro- repräsentieren) u. s. w. 

Die Wz. kel- känn sicb zu ket- verhalten wie gél- Ycrschlin- 
gen (lat. gula, gulo, air. gelim verzebre, fresse etc.) zu ger- (lat. 
voiäre ftlr *guoräre, gr. jSo^a, yé^-yf^-o^ • ^Qoyxog Hesych., ya^- 
YttQ'€(6v Zäpfcben im Munde, lit. geriu trinke, aksl. £%ra^ scblinge 
etc). Nacb Brugmann') sind die Doppelformen ger- gel- durch 
Dissimilatfon in reduplicierten Formen enstanden : ans ger-ger- 
wnrde z. B. ger-gel- öder aus gel-gel- ger-gel- (vgl. lat. gur-gid^io^ 
abd. qtierechela Gurg&l, Scblnnd, lit. (7a/*-^a/u[;u gurgele, röchele); 
sodann wurden ger- ond gel- aacb unrednpliciert angewandt. Diese 
Erklärnng lässt sicb ancb auf ker / kel- anwenden : wie gur-gul-io 
zn Wz. ger- / gel- ^ so känn sicb cfir-cul-io Kornwurm zn Wz. ker- 
I kel- verbalten (vgl. idg. *kr-mi- Wurm : lat. col-uber etc). 

Zunäcbst znr Wz. kel- sind vielleicbt mit Fortunatov^) za 
stellen : ai. ktta- (< *kUa- mit langem son. Z) Wurm, kåta- Geflecbt, 
kntaka- Ring, Reif, Bergabbang, kufi- KrUmmung, Biegang, Htitte, 
Halle, ktitila- krumm, gewunden, abd. hald geneigt = an. hallr^ 
ags. healdy halda Halde^). 1) Fortnnatov Bezz. Beitr. VI, 216. 

2) Festus p. 194, vgl. Froehde Bezz. Beitr. III, 306. 

3) Gnindriss I, § 282. 

4) Bezz. Beitr. VI, 218 f. 

6) Die germaniscben Wörter können doch auch anderR gedeutet werden, 
vgl. Bagge Bezz. Beitr. III, 1 1 7 und s. unten. Aach braucht nicht das ai. Zar Lehre ▼. d. Warzelerweiterung and Wurzelvariation. 31 

8) Ahnlicb Wz. ^er't' : dreben, winden, wenden : ai. vdrtate 
drebt sicb, rollt u. 8. w., vart-ula- rund, vart-ana- Spinnwirtel etc, 
lat. verto, vertex Wirbel, got. wairpan^ ahd. wérdan, mhd. wérden 
= nhd. werden eig. sicb wenden, vgl. mbd. wirtel Spindelring, 
Ht. verceu^ vérsiu iterat. vartyti wenden, aksl. vrttéti dreheu, vré- 
teno Spindel, vratu Hals etc. : uer- dreben, winden, krtlmmen, 
welche Wurzel ans lat. ver-mis Wurm, got. waur-ms Wurm, 
Scblange, as. ww^n Scblange, mbd. abd. nbd. wurm^)j gr. Qo^jiog 
(*/Q'0'fAog) Holzwurm mit grosser Wabrscbeinlicbkeit zo erscblies- 
sen ist. Vermis (nicbt fllr *quer'mis zu ai. kr-mi- etc.)*) = der 
sicb krUmmende verbalt sicb zu Wz. uer- wie aksl. crlvh lit. kir- 
miSf ai. kt-mi-^ Artfo-, lat. coluber etc. zu Wz. ker- / kel-. Weiter 
aber nötbigen zum Ansetzen einer Wz. uer- dreben, wenden, biegen 
etc. : lit. veriu vérti öffnen und scbliessen (dva- und énc-xKvscv) 
= aksl. rlrcv vréti^ lit. pér-vara Netzleine, api^vara Strick, ap-vare 
Scbnnr, vir-ve Strick, aksl vlr-vl (verlvi), russ. ver-vt dass., rer-wa 
Pecbdrabt, lat ur-vum Krttmmung (des Pfluges), osc. uruvo f. krumm, 
bierber känn aucb ai. var- vr-nö-ti implicat, 2;ara^ra Riemen, Seil 
D. 8. w. gebören. Neben der Wz. uer- stånd in äbnlicber Bedeu- 
tang i/tel- (yg\. ger- / gel-, ker- / kel- und s. unten):gr. éX-vo) winde, 
krttmme, lat. vol-v-o, got. wal-w-jan wälzen, lit. vél-ti walken, 
wickeln, aksl. val-iti wälzen, ai. val- valati sicb dreben, wenden'). 
Zu ^el gebören : gr. etkij Wurm {atökac evkaC X 509), vdXrj^axMti^ 
Hesycb. (v ist Zeicben ftir /), iX-ficg Eingeweidewurm (: lat. ver- 
mis). Auf den Doppelformen uer- / ^el- känn aucb ecQog n. WoUe 
(= */«^/-o^i vgl. lit. vir-ve), lat. ver-vex laniger : lat. vellus 
(Hel-nos), låna (*vl-na mit langem son. 2), got wulla, lit. vll-na, 
aksl. vluna etc, vgl. gr. ovXog (< */oX'Vog) kraus, beruben^). lingnale t in den oben angefUbrten Wörtern nothwendig aus -U- entstanden 
zQ sein, ^gl. ai katu- scharf, beissend : lit. karttts bitter. 

1) Zn tourmen, das gewiss mit Wurm z.usammengehört (ander.s Klugc Et. 
Wbcb.*), vgl. lat. (cerdm astuantis) vermmationes Sen. ep. 96, 17. 

2) Unter den Beispielen, die den Lantiibergang lat. qu- > v- beweisen sol- 
len (s. E. B. BerBu die Gnttaralen and ihre Yerbindang mit v im Lat., p. 161 U), 
ist kein einsiges sicher. 

3) Ob ai. var- vaU fUr den arspriinglichen Wechsel yod r und I za ver- 
werthen ist, bleibt jedoch ans bekannten Griinden unsicher. 

4) Aus veT' tel' scheinen Ubrigens mebrere secundäre Wurzelformen ent- 
spmngen zu sein. 8o aus ver-: 1) ver-g^- w-^,- ; ai. värj- iftnåkti drebt, wen- 
det, tfrj'inå- krumm, falsch, vfj-dna- Einhegung, Hof, vrajå- Pfercb, Httrde, 32 Zur Lehre v. d. Warzelerweitenmg und WarselTariatioo. 

9) Ai. nar-t- nr-t- tanzen, pr. nttyaii -ie^ pf. na-na/ria^ 8p&* 
ter nat' tanzen, spielen, als Schauspieler darstelleOi wr^i- Tanz, 
das Anftreten zur Scbau, das Erscbeinen za Tanz, Spiel, nrUh 
gestuosas, lebhaft, beweglicb (PW., änders GraasmaDD Wbcb.), 
fvrtu' Tänzer (GraesmaDD Tänzerin) : nar- : vuir-wd' Scberz, nar- 
man- Scberz, Spass, nar-istä Scberz, Geplaader. Icb stelle daza 
nbd. Narr = mbd, mndd. narre, abd. narro (rr < rg). Eigeni* 
licb lautete die Wurzel mit s- an : dies lebrt abd. snurring^ 
mbd. sniirrinc (snurrcere) Possenreisser , Narr (neben narro ^ 
narre), dazn vgl. snar Scbnarren, Rauscben, ScbDiettern, snur 
sausendes Fabren, braasendes DarcbeiDanderfabren, snurren 
sausend scbnell fabren u. fabren lassen, an. snarr^ ags. snear 
bartig, eilend. 

Grondbedeatang der Warzel scbeint demnacb : scbnell (sebwin- 
gend, bfipfend, tanzend etc.) sicb bewegen. Za dieser Bedeatang 
verbalt sicb Narr^ wie lat. scurra Possenreisser, Narr (< ^scursa-^ 
ygl. curro), abd. scér-n scarrilitas, aksl. skrénja scarrilitas za gr. 
axatqtx) springe, bttpfe, tanze, aksl. skoru scbnell o. 8. w.; nbd. 
Schere, mbd. schérjs Vergntigen, Spiei, schéreen sicb vergntigen 
etc, gr. xÖQÖ-a^ Instiger Tanz (der alten Komoedie) : ai. kdrd-aii 
springt, s. weiter nnten. Zaun, gr. (^)e(fy- i(^)i^y- einschliesaen u. s. w., lat. vergo neige etc. WeL 
Ureng^' (vgl. aksl. kr<ftu : Wz. kert- etc. obeo) yielleicht in gr. ^ifåflu drehe, 
^ofifiog Ereisel, ags. tcrenc ErUmmnng, Ranke, tnrencan drehen, shd. rmeh m 
drehend bin tind hersiehen etc. (Anders fiber ^ififiw n. s. w. J. Schmidt K. Z. 
XXV, 162 ff.). 2) U^-g^h- Ureng^h' : abd. tourgen wiirgen, mbd. er-«o€ryen 
erwiirgen, an. virgill Strick, Ut. verziu scbniire znsammen, enge ein, aksl eriff 
binde, scbliesse, nasaliert got. uoruggo Schlinge. Wzf. Urengh' in ag8.forM^aii 
dreben, pressen, engl. to tormgj abd. ringan, mbd. ringen sich hin- and 
berbewegen, sicb mit Anstrengang winden. Cber 3) Uer-p- ^er'b' s, nnten. 
Zar Wz. uel- gebören : 1 ) ^el-d- : d. waleen, wäUen^ got. toaU^an sioh wUaen, 
an. veUa rollen, sicb wälzen etc. Vgl. gr. ak-tv-d-iofAaå wälse mioh, <UiaT|»c 
Wälzplatz. Gr. */aÅ^vå' : Wz. Uel- = kci>U»vJ-, nvÅ^tvé^ wälzen : Ws. kel- drehen. 
2) Uehg- : an. valka rollen, bin- and berbewegen, ags. wealcan^ d. waiken mit 
eigenartig entwickelter Bedentung etc. Hierber wobl die von Bessenberger 
(in seinen Beitr. XII, 241) unter einander yerglicbenen Wörter : mX, valgå 
Zaam, ZUgel = lett. toalgs Strick, Scbnnr, Viobstrick and lat. valgua aoswårte 
gedrebte Waden babend, säbelbeinig. Wabrscbeinlicb ist ancb ai. od^^at» springt, 
biipft yerwandt. Wzf. ^Ing- in air. Ungim springe, woza perf. Ie4flaing (s. Bmg- 
mann Grnndr. I, §§ 173, 286 Anm., änders Tbarneysen Keltorom., p. 85 f.)f Zar Lehre v. d. Warzelerweiterung: und Wurzel variation. 33 

10) Wz. (8)p(h)elrt' : ai. sphat-y sphut- zerplatzen, pr. sphutati^ 
sphåtati (Neabildnog oacb sphut')^ pat- pätdyati spaltet, zerreisst, 
d. spalten : gr. y/aXig^ aeol. artakCg Scbeere, Ii t. spåliai Schäben 
des Flachses, ai. phal- phalcUi berstet, phala- Pflagschar etc. 

11) Wz. dä't' éb-i' : gr. åatéofAac tbeile, vertbeile, aor. i-åaa- 
eaiAijv, got. un-ga-tass nngeordnet (Grdf. ^-dat-to-) : ai. då- da-ii 
dryåii tbeilt, tbeilt zu, gr. åa-i-m (tlber das -^- UDten) tbeile etc.; 
dsM die Wz. ab idg. då- anzuBetzen ist, beweist wohl åiiiiog^ 
dor. då'fAog eig. aufgetbeiltes Land*). 

12) Wz. pä't' p9't' : gr. naréofiac esse, aor. é-naaadfitjVy got. 
fodjan DähreDy shd. fat-unga Nabrung, Speise : ai. pä-på-ti scbtitzt, 

behfltety erbält, lat. pä-sco^ pä-vi weide, fttttere, näbre, pä-bulum, 
på-nis etc. — Aksl. pit-ati näbren gebört mit lit. pi^-ius pi. Mittags- 
esscDy Mittag, av. pi-tu- Speise, ai. pi-tu- etc. zusammen. 

13) Abnlieb lat. f&teory ptc. fassus (Hhat-to-) : Wz. bhå- : gr. 
^m^ty dor. g>ä'fAC^ lat. fä-ri etc. 

14) Wz. pl-ä't(h)' pl-9-t(h)' : Ut. plåtas Platte, im Sttdlit. ein 
breiter Platz, mbd. vluoder Flonder'), damit ablaatend nbd. 
Floden^ mbd. vlade breiter, dttnner KucbeD, abd. fkuio Opfer- 
kacben^ gr. nXarvg platt, breit, nkdrog Breite, nldTtj Rnder- 
acbanfel, Platte, nhxzavog Platane, nXäd-avov Kucbenbrett, lit. 
platus breit : pUä-k- pl-d-k- (lit. plökseceas, gr. nXdl^ etc, s. p. 10, 
N:o 13) :pel- pél-d- pl-ä- fiacb seio. Hier ist aber aucb aaf die fol- 
genden Wörter Rttcksicbt zu nebmen : ai. prath- prdthate breitet 
sich aaSy prdihas Aasdebnung, Breite = av. fraihafJi- Breite, woza 
ablaatend ai. prthu- breit, weit, av. perethu-, vgl. gäll. LUu-gena^ 
Litu-^nära^ air. leth Seite etc, ru. fold Grasfeld, Trift, SLg9.folde, 
as. folda Erde, Land, Erdboden, zu ai. prihvi, prthivi Erde in der 
Bedentang stimmend. Wenn es nicbt angebt ai. prath» (pf^th-) als 
Ablaatsstafe zu p1ä't(h)- za fassen, so ist wobl neben pl-å't(h)- 
eiDe Basis p(e)l-et(h)' anzasetzen (wozo natUrlicb aucb nXd^avov^ 
nhnvg etc. gebören können) . Vgl. z. B. kr-ek- neben kr-å-k- -g- 
krftchzen n. s. weiter anten. Nbd. Féld, mbd. veli (des), abd. 
fUd Feld, Boden, Fläcbe, Ebene, as. ags. feld^ engl. field, ndl. 
veld scbliessen sicb zanäcbst an pel- pol- (aksl. polu offen etc.) 
an : also pél-t(h)- neben pl-et(h)-^ vgl. Gap. II. 1 ) Vgl. Mangold Curt. St. VI, 403 ff. 

2) 8. Klnge Et. Wbch.^ s. y. Floden. 

P. Fierååou: Zor Lebre t. d. WaiMlerw. n. WarMlrur. 34 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung uod WurseWariaiion. 

15} Wz. stä-t- st94- : got. standan steben, praet Håp^ ga-siöp-an 
feststellen, atia-stöd-jan anfangen, af-stass (Grdf. ^sM-ti-) AbsUDd 
etc. : Wz. stå- steben, stellen : gr. dor. f-cvä-fUy lat. stö^ got. sia-ps 
(< *st9'H-) Stätte u. 8. w. Vgl. lat. stä-tu-o. Ht. staiau Hai^i 
stellen, an. sté^ay praet. stadda stellen, feststellen, anstellen etc ^). 

16) Wz. (8)me't' (s)m94- zermahlen, zerkaaen vielleicht zn 
erschliessen ans lat. niando kaue (känn fQr *nMi-no steben wie 
pando för *pat'no, tendo ttlr •/c-^»o)*), vgl. germ. *map-an- Made, 
Wnrm (Zerkaner) = got. niapa, ags. mapa, ndl. nuMde^ abd. mado^ 
mbd. made (matte), nhd. Made, daraas abgeleitet an. mapkr^ 
woraus mittelengl. mapek^ engl. mawh^ daza vielleicbt gr. /Aaara^ 
(< *juaT-Ta$) a) Hund (zerkauend), b) Nabrung, Speise (das Zer- 
kaate öder zu Zerkauende)'), fAaadofAac (< ^fiaTJaofjuu?) kaae^) : 
Wz. (s)mé' (s)m9' : (s)mé-k- (s)ni9'k' zerreiben (s. p. 10 f., N:o 16), 
Ygl. besonders måla Einnlade (bezeiebnet das Organ, i>qiiod cibos 
depsit ac snbigit») fttr *macsla, wie das Demin. maxUla lehrt. 
Stebt aneb gr. fAa-x-éXrj, fiå-x-eXla Hacke za lat. mä-i-Slla Werk- 
zeng zum Einscblagen in die Erde, aksl. motyka ligo, lit matikas 
Hacke (Lebnw.) in Beziebnng?^). 

17) Lat. méto mäbe, ernte : Wz. a^m- m-é- scböpfen, einsam- 
meln, ernten etc. : ai. dmatra- Gefäss, Krug, gr. åfiviov, ch^rlav, 
dfido), åfirjTog etc, abd. måen, ags. måtvan, ndl. maaijen mä- 
hen n. s. w. 

Wenn man lat. m^- in méto^) nicht als Ablant za mé- in gr. 
afiiri'Tog, abd. må-en etc. fassen darf, so ist mét- in m- (= scbw&cb- 
ste Stufe der Wz. am- m-é-) + -et- zu zerlegen, vgl. pl'et(h)' ansge- 
breitet sein, gr. ax-ed^-éfxsv balten (: aex- cxri-)^ st-el- stellen : stå- 
etc. nnd s. Gap. II. Mét- ernten von me- ernten zn trennen ist 
misslicb. Vgl. nocb 1) S. Bagge Bezz. Beitr. III, 120. 

2) Tharneysen E. Z. XXVI, 302. 

3) Vgl. Ebeling Lex. Horn. s. v. 

4) Vgl. Froehde Bezz. Beitr. VII, 330. 

5) Bugge (Bezz. Beitr. XIV, 67 f.) vcrgleicht mit den letztgenaoQten Wör- 
tern noch ai. matyåm Eolben (AV.), eine Art Egge, welche bei dem darch 
deD Pflug anfgerissenen Felde gleichsam »zar SchlieB.snng der Wanden» ange> 
wendet wird, it. niazza n. s. w. 

6) Mit Unrecht spricht Kluge Et. Wbch.^ a. y. mähm von lat. mit- må- 
hen, ernten. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiierung and WurselTarUtion. 35 

18) Lit. meiu miséi werfen = aksl. tue^ tnesti : Ht. mo-ju mo4i 
winkeD, aksl. fHa:ja^ vibro, ma-ch-aii schwingen. 

19) Air. feth aiira, an. viåra wittern, ået-fui * g>X6^^ dev-fAov * 
nvevfia Hes., drfÅog a. ^d/ST-fAog, åvt-fÅijv, avz-fitj Hanch, Dnnst : 
ai. vå-mif gr. äfj-fAc^ dfj-^fjg etc. 

Zom Schlnsse sind hier zn erwähnen die bekannten ^Ablei- 
tongen : lat. plec-to » ahd. fleh-tan = aksl. ples-ti (ftir ^plelU-uy) 
fleehten, pec-io » gr. Tréx-rco, -xém^ fl^-tOj nec-tOj gr. d-Wrco, a^tf- 
Tm '), fdQx^TOfuUf ivin-tio (neben iviacm), vln-tio (neben vi^w^ Wz. 
n€igY)% nén-TO) (neben néaato^ Wz. pek^-)^)] vgl. aneh die Aor. 
wie ifilaa-tov (Cnrtins Vb.' II, 10 ff). Hierzn Iftsst sich viell. 
Doeh das Eine öder Andere hinzafttgen (vgl. bes. Brngmann 
Sprachw. Abhandl. 153 ff.), z. B. ai. at- nmherschweifen (a. *ai-^ 
: ålfj), ve^t- nniwinden (ve^a- Tracht), ai. pr-t- Streit, av. part' 
kampfen (:par-), lut. fatiscor fessus (ibhä-f s. nnten); got. faUpan 
fälten, am-/a//^^ einfltltig, vgl.gr. åC-naXtog, it-nXdaiogy ai. pM^-Falte 
(▼iell. mit nX-éx-io flecbte, lat. pUco falte, sim-plex, du-pJex, gr. 
åi-nXa^ etc. n. ferner mit lat. du-plus, gr. åc-nXog etc. zasammen- 
hingemlX ahd. brés-ian, 9Lir.brissim(?). Uber die baltiscben Präsentia 
mit 'Si' sowie ttber aksl. rastot^ s. Bezzenberger in seinen Beitr. 
IX, 334 ff. 

b) Determinativ d. 

1) Wz. pi'd' strotzen, scbwellen, qnellen, feist sein : gr. bom. 
niå'ijfig gnellenreich, nli-a^ Qnelle^ nii-v(o lasse qaellen, med. 
qnelle bervor, dazn vielleicht sxk. feitr^ mhd. veiz feist etc.^); lat^ 
paedor stinkender Schmntz, Unflatb(?) : ai. pi- strotzen, scbwellen, 
pl-van-^ pdyas Saft, gr. nc-(X)v feist n. s. f 

2) Abniich bhli-d- = gr. g>Xc'd- and ablantend ^Xov-i- schwellen, 
fliessen : g>XiSij Uberflass, lg>Xci€v ' Siéggeév, g>Xtddvéc * itaqQéty åca- 
né'^Xoiiév ' dutuéxvrac Hesycb., n€g>Xocdévai Biåsen werfen : ^Xi-äg 
Sohn des Dionysos, ^Xi-ovg, ^Xi-fiéXca Blatgeschwalst. 

Parallel g>Xv'S- : ^XvS&t^ tiberfliessen, éx-giXv-v-ådvetv anfbre- 
cben (von GeschwHren) :g>Xva} strotze, fliesse tiber; g>X'a'S' ^X-éS- 1) Darans pletf nach Bnigmano Gniodr. I, p. 401. 

2) Vgl. jedoch O. Meyer Gr. Gramm.* § 601, A. 2. 

3) Id Bildongen wie rvnrcu, deren Wurzelanalaut n ist, känn -m- aas -iri' 
berrorgegangen sein. Die, deren Wanel aaf 9 (fi) endigte {n^vnrw : u^v^a etc), 
flind wobl nach dem Muster Ton solohen wie rvntuf zu ihrem -irr- gekommen. 

4) 8. Klnge Et. Wboh.* s. y. feiet, änders Kaaffmnnn P. B. B. XII, p. 686 f. 36 Zar Lehre t. d. Wurzelerweiterung ond Wureelvarifetlmi. 

in ig>ladov platzte, /rce-^AaCo) brodle, braase, g>liéiDv Sebwitzer : 
Wz. bhcl' bhl-e- sohweilen, fliesseo : g>eikX6g, g>l'^'Vog, ^kij-^a^og 
Gesohwätz (a ^XvaQCa)y éx-^X-alvio sprndle hervor eto. (vgl. p. 
26 f., N:o 9). 

3) Wz. ghlei'd' (jhJi-d- : ahd. gltegan glänzen, as. ^/iton, ao. f^Iiia, 
gliira, got. glit-tnunjan etc. : abd. glei-moy gli-mo GlUbwOmicben, 
as. gli-mo Glanz, Scbimmer, air. gU (<*giei'UO'y glätizend, klar 
etc. Man pflegt auch gr. x^té^i; warm, tippig 8ein, yiUa^oV, x^o/- 
v€ip zu vergieichen. Dazu gebören x^^<^^' l)ppigkeit, åuz-Me-x^^-^ 
iippig, nnd ablaatend x^^^^^'^ ' StéXnea^at xai z^vg>åvj Méx^oiSev * 
åciXM€To Hesycb. 

4) Wz. klu'd^ besptllen, reinigen : gr. xAi^C^o sptlle, xXvåaif 
Woge, got. hlutrs lauter, abd. (h)ltUtar etc. : altl. duere (eluere 
atUiqui purgare dicebant Plin. XXV, 29, 36), cloåca ans älterem 
cloväca CIL. I, 1178 (Corssen Ausspr. I, 668)^). 

5) Wz. treu-d' tru-d- : lat. trudo stosse, dränge, got. (us-Jpriu- 
tan bescbweren, belästigen, pruts-fill Aassatz, abd. -drioean = nbd. 
(ver)'dries8eny an. prjota mangeln, misslingen, prat Mangel, praut 
Mttbsal, aksl. truditi quälen, trudu Mttbsal etc, wobi : gr. tQPw 
reibe anf, qaäle, aksl. trova^^ trtUi absamere, ags. preä Dräng- 
sal a. 8. w. 

6) Ai. nu-d' nuduti stösst fort, av. nud- bewegen : al. nu- nä- 
väte bewegt sicb, gr. v€i;u), lat. ntio. 

7) Uber leu-d- trauern und Icy-d- betrttgen s. p. 16 f., N:o 7, 
p. 25, N:o 2. 

8) Wz. er-d- : ai. ard-, pr. drdcUi in Bewegang (der Tbeile) 
geratben, zerstieben, sicb auflösen, caus. ardåyati macbt zerstie- 
ben, erscbttttert, bedrängt, verletzt, vgl. lit. ardus zerstörend, ardau 
ardyti spalten, trennen, érdvds weit etc.*), gr. äf^åig Pfeilspitze, 
Stacbel, air. aird Eckpunkt^), an. eria to tease, taant : ai.. ar -uf 
Wunde, lit. tr-ti sicb auftrennen, aksl. or-Ui destraere etc. (s. p. 26). 

9) Wz. ter-d- - ai. tar-d-j daneben aucb träd- (vgl. anten), 
lit. trend' trand- bobren, darcbbohren, zernagen : ai. tr-nä-t-tij 
pf. tatdrd-a bohrt, eröflFnet durcb Bobren; trd-ild- löcberig, porös, 
tdrdman- Locb, OflFnung, Spalte, trädd- Eröffner, lit. tréndu 

1) Vgl. Froehdc Bezz. Beitr. XIV, p. 91 f. Anders Bersu die Guttura- 
len, p. 182. 

2) S. Leskien Ablaat, p. 329 f. 

3) Nach W. Stokes K. 8. B. VIII, 361. Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung and Wurzelvariation. 37 

(trmdiu) irendeti von Motten, WUrmern zerfressen werden, trän- 
^ Holzwarniy Mötte, pl. tråndys Staab des Holzwarms, tratide 
Mötte etc. ^) : ter- reiben, bohren : gr. téCqfX), tegéwy lat. tero. Ut. 
tr-tn-ti a. 8. f. Lit. trend-, trand- verbalt sich za ai. tmdtti wie 
s. B. aksl. kroytu tortns za ai. krndtti dreht den Faden, spinnt 
(8. oben p. 30). 

10) Wz. mer-d' =■ ai. tnar-d-, daneben mrad-^) zerreiben : ai. 
fnrd-nå-U, mårdati, -te zerdrtickt, mfd- Erde, mrdu- weicb, zart, gr. 
§aQS'qv ' to ficdCead^ai ywalxag. 'AfinQaxi<mac Hesych., fiQoåvg lang- 
saniy träge (gr. fiaQ-^ figa- ans i^^r-)'), lat. mordeo; daneben ai. 
mrad- mrddate reibt, mradåyati glättet, mradi-mdn- Weiebbeit, Milde, 
Sanftmntb, mrad-tyas-y mrad-istha- compar. saperl. za mrdu-, ved. 

ima-mraddS' wollenweicb : Wz. mer- zerreiben : ai. mr-nå-ti etc. 

• • • 

(vgl. oben p. 9, N:o 11 a. s. nnten). Hierher gebört aacb arm. 
mart Kampfe) : gr. fiaQ-va-fiav kampfe. Parallel geht: 

11) Wz. tnel-d- : gr. a-juaArf-vvco zerstöre {relxog dfÅaXåvvtjTai 
U 463), filaå-agöv • ixleXvfiévov, x^^^^9 fikaåöv ' dåvvatav Hesycb. 
(/?i- < juA-), vgl. lat. mollis (< *mold\iis) weicb, sanft, zart, etwa 
aacb (mit NaBalierang) ai. mandd- (*mal-n'da-) ^) die scbmack- 
hafte obere Scbicbt bei flttssigen Speiseu and Getränken, die von 
gekocbten Eörnern abgegossene Brtibe, Scbleim, die obenaaf 
scbwimmenden, fettesten Tbeile der Hilcb and Batter (Grandb. 
weicb, sicb aaflösend), nacb Fortnnatov^') aacb munda- kabi ge- 
8cboren flir *ml'n-da' '), mund- zerknicken, brecben (Dbåtap.) : Wz. 
mel' mahlen : lat. molo^ air. melim, got. malan, lit. malu, aksl. 
mel-jof., altl. ma^-^a^ = molles, gr. d-fiaX-ög, ficd-a-xög etc. (vgl. oben 
p. 9, N:o 11 a. 8. anten). 

12) Wz. (s)k^er-d- sicb beftig bewegen, springen, tanzen etc. 
: gr. xogå-cL!^ Tanz (der alten Komoedie mit ttppigen, ananstän- 
digen Bewegangen), mbd. schereen fröblicb springen, bttpfen, 1) Vgl. Leskien Ablaut, p. 867. 

8) Ober das anl. mr- (man erwartet 6r-, ygl. bru' spreohen : ay. fiini-) 
s. Ostboff Morpb. Un t. IV, 56, Brugmann Grundriss I, p. 169. 

S; Vgl. G. Mejer Gr. Gramm.', § 179. Andere stellen fi^aSvs eu lat. 
gurduB damm, stam pfsiD nig etc. 

4) Hiibscbmann Arm. Stad., p. 42. 

5) Vgl. khandd- : Wz. skeld- (s. anten) and Johansson K. Z. XXX, 442. 

6) A. a. O. 

7) Vgl. kunda' ein rändes Gefäss : gr. KoÅ^å^-Siw, 38 Zor Lehre v. d. Warzelerweiternng and WoneWariation. 

sich vergntlgeD, schare Sprang, ai. kurd- kérd-ati springt, httpft : 
gr. axaCQw, å-axaCqm springe^ hfipfei tanze, axf^äm httpfe, an. 
skjarr sby etc. (vgl. oben p. 32); Wz.-forrn skr-é- in mhd. schrm- 
jen spritzen, stieben. 

13) Wz. sk^er-d- schneiden etc. : Ht. skerdeik skérsii (Sebwein) 
scblacbten (vgl. an. skera 'to cnt' and 'to slangbter'), skérdiu 
skérdéti Risse bekommen, aafspringen (Hänt), skardyti iter. scbro- 
ten, daneben skrodiu skrösti aafscbneiden, spalten, lett. schkerfehu 
schkferft spalten, aafscbneiden etc, skardit zertbeilen, zeratampfeu, 
aksl. o-skrudu instramentum lapicidse, poln. o-skard Hacke, Bieke^ 
Mttbleisen, russ. o-skordu Axt etc. ') : (s)k2er' scbneiden etc. : abd. 
scéran, an. skera, gr. xeigm u. s. w. (s. oben p. 29). 

Neben sker-d- stebt skr-en-d- (wie skrent' neben (sjkert-y trend- 
neben terd- etc, s. oben) : mbd. schrane Bracb, Kiss, SpaltCi Loch, 
Wande, gescblitztes Kleid etc, vgl. lit. skrdndas abgesobabter 
Pelz, pr. scrundos scrundus Scheere. 

14) Wz. (s)k^el'd- : lit. skéldéti platzen, bersten, gr. xXd<faac 
zerbrechen, xXaåäaac - aelaac Hesych., lat. per-cello (<*-ccWo)'), 
wahrscbeinlicb ai. khad-gå- Scbwert, nasaliert khandd- Ittckig, 
angebrochen, als S. Brnch, Sttlck, Theil (vgl. inandar : tnéld- oben), 
ohne Asp. kandu- Krätze etc. : Wz. sk^eU : gr. axåXho scharre, grabe, 
lit. skeliu skéUi spalten, an. skil-ja trennen, scbeiden, vgl. got. skil-ja 
Fleiscber, ohne das anlaatende s- z. B. gr. xekeig Axt Hesych., 
xöÅ,og verstttmmelt, lat. cuJ-ter, vgl. ai. kuthära- Axt, lit. kalu kälti 
scbmieden, mit dem Hanimer öder der Axt schlagen, käUas das 
Stemmeisen, der Meissel, aksl. kol-ja^ kla4i stechen, scblacbten 
etc, gr. xAao), xXafxaQÖg gebrochen neben xXaåaQÖg zerbrechlich. 

15) Wz. (s)k^en-d' vielleicht in av. ^kenda- Schlag, Bracb, 
Scbändang, gcindayéiti zerbricbt^^ gr. axevåvltj ax^åvXfj ein Werk- 
zeag der Schiffzimmerleute, vielleicht Zange, Zwinge, lat. scan- 
dula Schindel, lit. kdndu k^sti beissen, kändis Mötte, aksl. ka^scUi 
mordere, ka^iti edere, ka^su frastam, mit bewahrtem s- ska^u 
pasillas, brevis, inops : Wz. sk^en- in ähnlicher Bedeatang wie sker- 
skeU (vgl. anten) : gr. kret. xazaaxévn tödtet (Lex Gort. min. A), 
axov-å-qov • ÖQvmöv . rj dqvntet Hesych. (hierher öder za sken-d')^ an. 1) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 27, 136. 

2) Vgl. W. Meyer E. Z. XXVIII, 171, Brugmann Grundriss I, p. 283. 

3) HUbschmaDn Z.D.M.G. XXXVIII, 426. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariatiob. 39 

skinn Hänt, Fell(= vorg. *skén-tO'fn, verhält sich mrWz. sken- wie 
Ut. scar-tum Fell : Wz. sker), abd. scinian^ mbd. schinden entbäii- 
teoy schäleD, bart missbandeln, vgl. auch gr. axa- = axn- in dem 
bekaoDten Paradigma crxcio^ axa-Tog^)] aD. skam, ags. scearn Mist 
diirften aof Compronjiss zwiscben sker- UDd sken- beruben. Oboe 
das anlautende s- z. B. xövtg Stanb, lat. cinis Ascbe (zerriebenes), 
wahrscbeinlicb aucb xovCg 4åog^ pl. xovlSég Eier der Läase, Nisse 
(vgl. xoQcg Wanze : xuqw)^). Neben ($)ken'd' stebt (sjkn-ö-d- (s)kn'9'd' 
= gr. xvio-å' xva-å' : xvoiåaXov bissiges Tbier (vgl. lit. kandus bis- 
sig), xvmåwv Zabn (vom Eisen am Jagdspiess), xvviåa^ Zapfen, 
xvaådXXm beisse, kratze etc. Vgl. gr. xvrjv xvdu) reibe, scbabe etc. 
neben (ajken-.^) 

16) Wz. fs)k2'ed' : gr. axeddwvpLt, xedavvvpLt zersplittere, zer- 
strene, lit. kedeti bersten, ai. skhad- spalten (nnr in Warzellexicis), 
vielleicht kaad- ksddate Grundb. dnrcb Spalten öder Scbneiden 
zertheilen, daber vorschneiden, zerlegen, schlacbten, Speisen vor- 
legen^ kmt-tdr- Vorleger der Speisen, Anstheiler des Gates, ksdd- 
nuin- Vorlegemesser (falls ks- ans urspr. sk- enstanden seiq kann)^ 
vgl. lat. céna MabI, altl. ceana Festus p. 209 (< *ced-sna?)^):'Vfz. 
sek^' (sjk^-ä- : lat. secärCy aksl. séka,, sés-ti bauen, spalten, abd. séh 
Pflngschar, séya^ saga Säge, ség-ansa Sicbel, Sense etc, ai. (prot-) 
khå-yali gräbt ans, khä-td- Gråben, Grube, khå" Qnelle^), khd- 
Höhle, Offnung, wozu man gr. xtjrog^ xtjTweig, lat. squätus ver- 
glicben bat. Ai. khä-d- kkådati khut = khå- + r/-.^ Vgl. aach gr. axda 
ritze : crxdCi». Im Hinblick anf gr. ax-, ai. kh- wäre nnsere Warzel 
vielleicbt eigentlich als sek^h- (sjk^h-ä- anzusetzen*). Dazn vgl. 1) 8. Danielsson Gr. und etym. 8t. I, p. 34, n. 3. 

2) Das das o in xoviå- : ags. knUu^ ahd. mz etc. (vgl. nvi^w steohe) Bin- 
»chubsTocal sel (G. Meyer Gr. Gramm.', § 96), gilt. mir nioht als sioher. 
kon-id' lautete Tielleicht mit kn-id- ab, wie z. B. gr. noft-vd-oe Haubenlerobe, 
geriD. *?ter-ut- Hirsch mit an. hrutr Widder (also kor-ud- : Ar-ttd-, vgl. Daniels- 
son Gr. ond et. Stud., p. 30, Johansson K. Z. XXX, 347 f.). 

3) Eine Wzf. germ. snat- < sknad- sncbt Johansson P.B.B. XIV, 337 
naohsnweisen. 

4) Wohl nicbt aus *ced'nai wie O. Immisch will (Bese. Beitr. XIII, 140). 
Die iibrigen italischen Formen: sab. scensas, altumbr. gersiaru^ gersnatWi 
neombr. sesna sncht derselbe so su erklären : sab. scensa = *8cendia (vgl. 
Ciausus : Claudéus), umbr. gers- ans einem 8- Stamm *geö(o)8-. 

b) Ai. khå' mit khan- wechseind doch vielleicht aus hlin- mit langem son. n 
6) Dazu nach Bartholome ai. chä- zersohneiden, av. ava-^yåf, a. s. w. 40 Znr Lehre v. d. WurzelerweiteniDg und WureelTariatioo. 

skhed' in gr. axéåtj Streifen, Blatt Papier, ax^åCa Floas (»<rx€<^Me 
ist Collectiv von axéåtj in der vorauszasetzenden Bedeutang 
Scbeit öder Brett»). Die Aspiration ist aber mehrinabU ver- 
scbwnnden. Unter weicben Bedingangen? — Cber daa VerbUtnisa 
Yon sk-ed- zn sken-d- s. Cap. III. 

17) Wz. me-d' messen^ abwägen, bedenken : gr. fiéå-ifAvog 
Maass, Scbeffel, in tibertr. Bed. fiéåm, fiéåoficu^ lat. mödius Schef- 
fel, mödus^ möderäri^ mM-itäri ttberdenken, ambr. mefs mers 
< *medos jas, fas, air. midiur poto, mess jnåicinmy got mii€M meaaeD, 
mitån bedenken, tlberlegen, mitons Oedanke, Ratbschlag a. 8. w., 
Wzf. med' z. B. in gr. fiijåog Ratbschlag, fiijåofAac, arm. mit Sinn, 
air. perf. ro midar judicavi, abd. måea Maass etc. : Wz. mé- 
messen : ai. må-trä Hass, mi-ml-ie misst, lat. mé-tior, got. mé-la 
Scbeffel, aksl. mé-ra Maass; gr. iiétqov ist viell. = *med'ir(hm^). 
In tibertr. Bed. dttrften bierher gebören gr. fitj-vi^ Ratbschlaas, 
Klngbeit, vgl. ai. abhl-mäti- feindlicber Anscblag. 

18) Lat. rädo kratze, schabe, womit man ai. rådati macbt 
Vertiefnngen (dnrcb Beissen, Häcken, Kitzen, Spalten etc.) za- 
sammenznstellen pflegt, rödö nage : aksl. ra-na. Ht. ro-nå Wande? 
Vgl. ancb lat. rä'rus locker neben gr. åqatog. Ob diese Sippe 
mit der unter N:o 8, p. 36 bebandelten in Verbindang stebt? 

Nicbt selten tritt ein erweiterndes Element -d- (bez. -a-d- 
-i-d-) in Scballwörtern bervor. Z. B.: 

1) Gr. avådm scbreie, spreche, våw^ våé<o singe, nenne, ai. 
vdd-cUi spricbt, lobsingt, lit. vad-inu rufe, nenne (tiber avå- : vad- 
8. C. II) : avw aor. dvaac schreien, rnfen'), ai. u- rofen, ver- 
kunden, pr. uvé u-no-ti^), aksl. v-yti tonen, benlen, abd. Ounla*). 

2) Wz. rev-rf- ru-d- : ai. ruddti, réditi jammert, weint, lat. 
rudo briille, abd. rioean, ags. reåtan klagen, weinen, lit. raudå 
Webklage, aksl. rydajoy webklage, wobi mit ru-k-, ru-g- : ai. ru- 
brttllen, scbreien, gr. dqvw etc. (vgl. oben p. 13, N:o 3). (8. E. Z. XXVII. 366 f., Hezz. Beitr. XIII, 74) ans Wz. («)A;,Ad- spalten, rerlet- 
zeo etc. Es wäre also hier einen Wechsel der beiden Gatturalreihen ansaoeh- 
men (s. weiter anten). 

1) VgL de Saassare Mém. de la Soc. de lingu. VI, 242. 

2) Vgl. Froehde Bezz. Beitr. IX, p. 122. 

8) Vgl. doch Whitney die Wurzeln, Verbalf. and prim. 8t. der Sanskrit- 
sprache, p. 11. 

4) Nacb Fick Wbch,» I, 30. Zar Lehre v. d. Wunelerweiterung and Wurzel variation. 41 

3) Gr. XQOii-a-å-y XQBfiH-å- : xqopLoiog Gekoirscb; XQ^f^^C^ wio- 
here, wozq ags. grm^ettan^ abd. gramiseön brammen, lat. frendo 
(< ^ghrem-d-ö) : XQO/Jtfj, X^o/uog Geräuscb, Gewieber, abd. gchgrim 
KDirscheD, aksl. gromu Donner, yiell. lat. fremo etc. 

4) AbDlicb gr. xéX-a-d-og Larm, Geräuscb, Getöse, ptc. xekdåayv 
ranscbendy xelaåéw raascbe, lärme, scbreie^) : Wz. kel- ertönen : 
gr. xalém^ lat. caläre^ abd. hellan etc. 

5) Abd. gehon, mbd. er-gélzen die Stim me boren laascD, aaf- 
sebreien, an. gélta : Wz. ghel- ertönen : abd. géllan laat tonen, 
acbreien, an. gjdlla ertönen. Ob nicbt damit verwandt : gr. xt- 
Xi}A-i}, xi-x^-tj Drossel, Erammetsvogel, xay-x^'^^ lacbe länt, 
jabele, woza weiter x^-xAa^co vom Scbnarren der Droasel, xi'xUC<o 
kicbere, xa-x^di^fo plätscbere? x€A-i-J-u!r Scbwalbe dtirfte aucb zn 
dieaer Sippe gebören, x^^-^^- ix^'^^-) wie xov-cå- (xv-cå-), s. oben, 
p. 39, n. 2, vgl. aucb mbd. gl-i-en scbreien (von Vögeln). 

6) Wz. ghré'd' achreien, weinen : mbd. gråeen scbreien, got. 
grétan weinen, ags. grétan, as. grcUan, an. grdia möglicberweise 
zn einer einfaoberen Wnrzel g^her- (g^hr-é-) ertönen ') z. B. in ai. 
ghar-ghara- Geknister, Gerassel, Geläcbter, ghur-ghuri Grille eto. 
(vgl. anten), darans vielleicbt abgeleitet mbd. gr-éllen laat, vor 
Zorn scbreien, ags. gr-iellan knirscben, grell tonen (vgl. schrill 
: Wz. sker-, oben p. 14, n. 1)*). 

7) Wz. bhléd' blöken : ags. blétan^ engl. to bleai, abd. blåean, 
mbd. blågen : mbd. blte-jen, aksl. blé-joy blöke, lat. fleo weine. 

Sebr gewöbnlicb ist die Erweiternng darcb -d- im Lateiniscben 
and Germaniscben: 1) lat. cudo scblage, scbmiede : ags. heawem, 
an. hoggva, abd. houtvan, as. hauwan baaen, aksl. kovati banen, 
aehlagen; 2) lat. fu-n-do giesse (das anl./- ist aaffallend), got. giu- 
tan^ ags. geotan^ abd. giosan : x^^ giesse, x^^-P^^y ^i- ju-hå-mi, 
ho-man- etc; 3) ags. fleötan, an. fljota, abd. Jliozzan fliessen, vgl. 1) Ob damit al. kråndaU brttllt Terwandt ist (Fick Wbch.* I, 42), bleibt 
sweifelhaft. 

2) Dooh weisen ai. hräd- ertönen, av. zrådha- Eettenpanzer anf eine Ws. 
g^hrid- hin (Hiibschmann K. Z. XXIII, 391). 

3) Es gaby wie es scbeint, im Indog. drei Paare yon äbnlich laatenden 
Scballwarseln : 1) {8)ker- {8)kel-, s. a. a. O. 2) ger- gtl- -. si. jår-ate, hhå, quércai 
etc. : an. kalla, lat. gallus, 3)gher- ghel-^ s. oben. Vgl. die reduplioierten Bildan- 
gen : ai. kar-kar'i' Laate, aksl. kla-kol-U Qlocke (< *kol-kol') : gr. yoff-yag^ig* 
^o^vflos Hesycb. (cod. ya^ya(fijg), aksl. gla-goUU (< *golgoh) Soball, Wort, 
aL gar-gara- Laate : ai. ghar-ghara- Geknister etc, ghar-gharå Lante, Olocke. 42 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariati»t. 

Ht. plusti ins Scbwimmen gerathen, lett. pludet obenaaf scbwim- 
meOy 2)^udi m. pl. UberscbwemmaDg etc') : b\, pldvaie scbwimmt, 
gr. nléw scbiffe, scbwimme, lat. pluere regneD, abd. Jhrncen spfllen 
etc; 4) ags. sceötany an. skjöta^ abd. sciozan, as. skeatan scbieasen: 
Ht. sedu-ju schiesse, aksl. su-ja^ entsende, schiesse; 6) tAiå, sliozan, 
ndl. shiiten^ afr. slutar sehw. sluta (wabrscbeiDHch Lehnw. ans 
dem Ndd.)y germ. sh "--^ sk\'\ vgl. lat. cfaudo:lat. dams Schlttssel, 
gr. dor. xkÖL-t-^y ion. xhi-t-qy xkrj-t-^ etc; 6) lat. saUere salzen 

(-//- < '1d')^) = got. sältan^ abd. saljsan, vgl. got salt, abd. sah : 

«. 

gr. aA-, lat. sal-, aksl. sol-i u. s. w. Uher per-cello^ fren-do s.ohen, 
Einige Beispiele des Determinativs d aos dem Avestiscben bat 
Bartbolomse verzeicbnet (Bezz. Beitr. XIII, p. 87 f.). 

Wie -^- mit -k- so tritt auch zoweilen -d- abwechselnd mit -t- 
anf, vgl.: 

1) Wz. sker-d- sebDeiden, spalten (p. 38, N:o 13) : (sjker-t- 
in derselben Bedeotnng (p. 29, N:o 6). Daneben skren-d- : skren-t- 
(d. Schrane : Schrunde), Zu der Sippe von sker-d- : (s)ker4' atelle 
icb abd. scurx knrz, ags. sceort, eng), short : lat curtus, aksl. 
kratuku, vgl. abd. scart verletzt, verstttniinelt 

2) (s)kel'd- spalten (p. 38, N:o 14) : ai. kut- ava-, pra-håi- 
(= -kli') zerspalten, zerkleinern^). 

3) Wz. (sjken-d- spalten, beissen etc. (p. 38, N:o IS) : (s)ken-t' 
vielleicbt in gr. xevréo) steche, treibe an, abd. hantag scbarf. Die 
Wzf. ken-t' stände mit ker-t- anf einer Linie*). 

4) Gr. XQopiadoQ etc : x^^ju-er-tfto, x^CjU-er-céco. 5) Qr. xqååri 
Wipfel, xgaådoDy xqaåaivio scbwinge : Ht kreczu kresii scbtttteln, 
streuen, kretu kreteti sicb bin nud ber bewegen, wackeln, beide, 
wie mir scbeint, ans Wz. ker- weitergebildet : ai. kiråti streat ans, 
wirft, scblendert, dazn weiter gr. xaQxaCgw zittere, lat querquerus 
(vom Fieberfrost) scbtttteind, cör-uscus sicb bin nnd ber bewegend, 
schwingeud, zuckend etc. Ubrigens dttrfte diese Sippe mit der 
p. 37 f., N:o 12 besprocbeuen identiscb sein. Vgl. lat scoruscus 
(Loewe Prodr. 355) neben coruscus. 1) Mit anderer Åbleitung lit. platikiiii plaukti schwimmen. 

2) 8. y. Fierlinger K. Z. XXVII, 191, jetzt auch Johansson P. B. B. XIV, 
294 ff. 

.H) 8. W. Meyer K. Z. XXVIII, 171. 
4) Doch ygl. Whitney Wurseln etc, p. 19. 

6) Doch känn mivtiw auch änders crklärt werdcn, s. Bnigmann MU. I, 
p. 26, wieder änders Fick Bess. Beitr. VIII, p. 330. Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiierung und Wurzelvariation. 43 

6) 6r. (Aéio), fAéåofAac, fAijSofim etc. (p. 40, N:o 17) : lat. metioTf 
pto. mensus, dazn ablantend Ht. matu'ju matiHi messen. Lit. 
metas Zeit, Jahr scheint sicb zn meiior zu verbalten wie fjéåofAcu 

2Q fAljiOfiCU. 

7) ÄD. JkUr flatty platt, agH. flat, ahd. flajg, aD. ags. flet Fass- 
boden im Hanse, abd. flajszi fleeei etc. : gr. nXxnvg^ sAkå.flado etc. 

8) Got. mats Speise, abd. m%u>s (falls ffir ^mot-to- ^mod-to-) 
breiartige Speise können zn germ. ^map-an- Kaner, Wnrm (s. oben), 
lat. fnando (falls ffIr ^mat-no) Id äbnlicber BeziebnDg steben wie 
9hd.fla£:flado^). 6r. fida-TO^ Mand UDd Nabrung ist mebrdentig. 
Vgl. bier ancb abd. stein-meeeo Steinmetz (-meezo, falls nicbt ans 
-meizzo entstanden, wäre = got. *ma€-ja)^), ags. CDgl. mattock 
Hacke : lat. måt-eola, aksl. motyka etc. (s. p. 34, N:o 16). 

Vielleicbt sind bierber aacb zu zäbleD: 

9) Lit. léi-d'zu lasse, lydeti geleiten, lett. lidinåtés scbwebcD : 
got. lei-p-an gebcD, an. li-^-a to go, pass, move witb tbe notion 
to glide, slip, lei-^a leiten etc. (s. p. 5 f.). 

10) Wz. (s)k(h)ai'd' spalten, trcDnen etc. : ai. chi-nå-d-mi, gr» 
cxC^dOy obDC Aspiration axiSaQov * dgcuöv Hesycb., vgl. lit. skysti 
dfiDD werden, skystas dflDnflflssig, lat. scindo, ccedo, lit skédiu 
trenne, scbeide, skeda, skedrä Spän, germ. skit- scbeissen : 
sk(h)ai't' : got. skaldan scbeiden, abd. sceidan, mbd. nbd. scheiden 
etc.*). Die einfacbere Wnrzel steckt vielleicbt in lat. dé-sci-sco 
reisse micb los, scioy scl-tus, scisco in fibertr. Bed. (vgl. scheiden, 
ge-scheitj ent-scheiden, unter-scheiden)*), ir. scian Messer, cymr. 
ysgien% vgl. ancb an. skei-na a scratcb, sligbt woand, skei-na 
to scratcb, wonnd sligbtly (s. weiter anten). 

Von diesem Wecbsel gilt das zam Wechsel von -g- and -k- 
p. 24 f. bernerkte. 

c) Determinativ dh. 

1) Wz. aijL-dh' tjL-edh' u-cUi- : lit. åudzu dusti weben, aadimas 
die Leinwand, das Weben, tidis einmaliges Gewebe, das Weben 
eines bestimmten Stfickes, lett. atsdi m. pl. Gewebe, Wzf. u-idh- 1) ADdere stellen got. mcUs zu med- messen. 

2) S. Klnge Et. Wbch.« a. v. MeUe. 

3) Vgl. Oethoff M.U. IV, p. 326 ff. 

4) 8. Cartias G^undz.^ p. 109 f. 

6) Nach W. Stokes K.8.B. VIII, 812. 44 Zur Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und WureelTariaiioii. 

in av. vad' -sich kleiden, pto. fra-vadh-emna bekleidet, got. 
ga-widan verbiDden, ahd. wétan binden, wåt Kleidang, an. m& 
a piece of stnff, cloth etc. : ai. inf. 6-tum 6-tave o4ami^ va-tave 
weben, av. unå- Gewebe, Gewand, unå- VerbindoDg, Gemeinschaft^), 
gr. '^TQcov Anfzng des Gewebes. Neben u-idh- u-dft* liegt u-ebh- 
U'bh- : ai. uhh-nå-ti bindet, fesselt, gr. vwog Gewebe, ai. urna- 
våbhi-, ygl. an. (konyor')våfa Spinne, d. weben etc. Abnlicb Btebt 

2) Ai. QU'dh- reinigen, pr. Qundhatiy ptc. ^uddhd- rein, laiit^ 
neben ^-bh- glänzen, (sich) scbmucken, pr. Qumbhäti, gSbhaie etc., 
gubhrä- glänzend, arm. surb (wit Umstellnng von -br- zn -r&-)reiD'). 
Dazu vgl. gti'C- glänzen, gö-na- glänzendroth (s. p. 8, N-.o 7). 

3) Wz. iu'dh- kampfen : ai. yudh-yate -ti kämpft, av. yad" 
kampfen, gr. dat. va-iilvt (för •v^-cr-ju^vd)'), vcfiCvij Kampf, brit. 
lud' in Eigennamen*) hat man von jeher mit ai. yu- wehren, 
abhi-yu-j- angreifen (dies etwa = manus conserere), vgl. got. jiuka 
Kampf, Streit, jiukan kampfen zasammengestellt Nach den sehr 
beachtenswerthen Ansffihrangen Bugges ^) wäre jedocb die Grand- 
bedeutung der Wz. iu-dh- in beftiger Bewegung sein, vgl. ai. 
ud-yodhanti (AV. 12,3,39 von siedeudem Wasser), lat.^'tt6a Mäbne 
(die wallende), jubére eig. antreiben, lit. jundu justi in zitternde 
Bewegung gerathen, judlnti bewegen, scbtttteln, aafmantern, er- 
mabnen, judu judeti rfihrig sein (auch zanken, scbelten). Dies 
iu'dh' steht nach Bugge weiter mit iu- in Verbindnng : ai. yu- 
pra-yu- umrfibren, ä-ydvana- Rttbrlöffel, lett. jau-ju, jau-t Teig, 
Suppe einrfibren ^). Meinestbeils möcbte ich auch zur Verglei- 
chung herbeizieben : av. yaoz-aiti bewegt sich, zittert, wallt, 
arm. yu-jseni rege auf, yoizU die Aufregung, das Wogen etc. 
(Hfibschmann Arm. St. p. 45). 

4) Wz. (s)k^eyL-dh' bedecken : got. skaudaraip aco. Lederriemen, 
Scbubriemen (skauda- wird die Fussbedeckung ans Ledersttlcken 
bezeichnet haben)^), an. skaubir pl. Scbeide, mhd. schote Scbote, 
eig. Bedeckung, gr. xev%>a>, ai. kuh-ara- Höhle, av. khaodha- Helm, 1) 8. Bartholomse Handbuch der altiran. Dial. p. 221. 

2) Vgl. Hiibschmann Arm. St. p. 50, Brugmann Omndriss I, p. 216. 

3) Cber das a in vofjuvi (lofiirt^) vgl. BrugmaDo Grundriss II, p. 162 f 

4) ZB.» 126, ötokes Rev. Celt. I, 332 ff. 
6) Bezz. Beitr. XIV, p. 68 f. 

6) Qr. ^vfit) weist jedoch auf Wz. ju- bin. 

7) Vgl. Schade Altd. Wbch., p. 782b. Zor Lehre v. d. Wurzelerweiierung und Wurzelvariaiion. 45 

\mJL cudo Helm ans Leder, agB. hydan verbergen etc. M •* Ws. (s)k^ey^' 
bedecken : gr. axv-tog^ xv-rog Fell, Hänt, lat. scu-tum, ob-scu-rus^ 
ctäis, ahd. scA-^ Wetterdacb, Scbntz, an. skjol Zaflacbtsort, Ob- 
dacb, skau-nn Schild, hiA-å Haat etc, ygl. ancb hu-m twiligbt, dosk 
: shi-mi sbade^ dnsk. 

5) Wz. gjier-dh- g^hr-é-dh- : ai. gardh- grdh-^ pr. gfdh-ycUi ist 
gierig, grdh-wä- ba8tig, gierig, g^dh-ra- gierig, (}eier, got. grédus 
Banger, gridon bongern, grSdags boDgrig, an. grdtir Hänger, 6ier, 
grdtkigr : got. faihu-^aims babstlcbtig, gaimjan beg^ebren, geltlsten, 
verlangeD, abd. mbd. gér^ gém etc. Unsicber scbeint^ ob damit 
ai. har- hdryaii Gefallen fiodcD, gr. xaiqm^ osc. nmbr. her- wollen 
in Verbindnng steben. 

6) Wz. bher-dh- : gr. néq^w zerstöre^ verwllBte, vielleicbt av. 
beredu' darcbscbDeideDd, air. brissim brecbe^), bret. bresel Krieg, 
air. brisCf bret. bresk brficbig, zerbrechlicb'): Wz. bher- zerspal- 
tcD, bobren etc, die ancb wie néq^m spec aaf den kriegeriscben 
Kampf angewandt wird : ai. bhdra- Scblacbt, aksl. bor-ja^ kampfe 
etc (a. p. 18 f., N:o 11), vgl. Wz. bhr-eg- ebend. (got. brakja 
Scblacht). Znr Wnrzel bher-dh- stellt W. Stokes (a. a. O.) weiter 
: abd. barta^ mbd. barte Beil, ai. -bradh-na- Pfeilspitze {gatd-bradh- 
na- handert Metallspitzen babend ; bradh- : bherdh- » ai. tnrad- zer- 
reiben : merd-, träd- dnrcbbobren : terd- etc.) ; dazn wobl aksl. 
hrUdo clivQS (< *bhrdh-), eig. starr, spitz emporragCDd. Vgl. fer- 
Der die Wzf. bher-e-dh- bhreedh- bhr-e-dh- : air. bröt Stacbel (zn- 
nächst ans ^broedos)^ an. broddr Spitze, ags. brard Stacbel, abd. 
brart Sand, aksl. braeda Farcbe : bher-s- : ai. bhr-s-ti- Spitze, Zacke 
etc (8. nnten). 

7) Wz. sper-dh- eifrig sein etc. : ai. spdrdhate^ av. gpared-j 
got. spaurds Rennbabn : sper- (s. oben p. 27). 

1) Vgl. Httbachmann K. Z. XXiV, 412, J. Schmidt ebend. XXV, 164 ff., 
Bartbolom» Be». Beitr. X, 290. Av. khaodha- weist aaf Jthey^- als Ws. bio. 
Daraixs erwartet man im Lat. hud- öder geoauer hub; — Or. »va&og Uöblang, 
weibliche Scham, lat. custOSj got. hugd Hört, Scbatz will Bragmaon Grandriss 
I, p. 347, 406 aas kudh + dh herleiten Falls ricbtig, wäre in diesen Wörtern 
daa ableitende dh sweimal enthalten. Anders Bartbolomao Ar. Porsch. I, 176, 
Eloge P. B. B. IX, 163. 

2) Nach W. Stokes Mém. de la Soc. de Unga. V, 420. Docb känn brissim 
mit abd. bréstan aaf ein nrspr. bhres-t- zuriickgeben. 

3) sk BQD&cbst ans tky vgl. Brugmann Qrandriss I, p. 378. 46 Zur Lebre v. d. Wurzelerweiterung and WuRelwktion. 

8) Wz. sr-edh' : gr. g6iH>g Wellenschlag, BMUwhen, akd. 
s-t-rada ro éygöv : ser- eilen, strOmen (oben p. 9, N:o 12) ^). 

9) Ws. men-dh' : ai. medhas- Weisbeit « ar. maadah' (< mndh- 
^ to8)% gr. fAev^QTj ' ^QowCg Hesyeh., fuz^elv^ aksl. ma,dru weise, 
lit. fnandruSf ahd. muniar manter etc. : Wz. men- : ai. män-^ate 
meint, gr. iié-^ov-ay fAévog, lat. tne-min-i, menSj got. munan^ aksl. 
mUnjoy mlnéti meiDen, lit. fnenu mitUi mtnSi gedeDken, erw&hneo. 

10) Wz. ré-dh' : ai. rädh- (rådhati ete.) zn Stande bringen, zorecbl 
roacben; zarecbt kommen, gelingen, av. råd-, ai. radhas 6abe, Oe- 
Bobenk » av. rådoj got. ga-rédan anf etwas bedacbt sein, ur-ridan 
urtbeilen^ bestimmen, aksl. raditi cnrare, radU willigi gern etc. 
: ai. rå' rå4i verleibt^ gewährt, lat. ré-rt berechDen, meineOi rå-iio^ 
viell. lit. rli-ju scbicbte, mbd. råm Ziel etc. Dazo die Wzf. ai. 
ardh- rdh- glttcklicb vollbringcD, intr. gedeiben, drdkya- perficiendns 
s radhya- : ai. ar-y arom zur Hand, rtd- recbt, gr. dq-^ OQ-tvm 
etc, lat. ar- {arma, ars etc.). 

Sebr bänfig kommt bekanntlicb die Erweiternng darob -dh- 
im Oriecbiscben vor : /Jgi-^o), /«;-^o>, /ut-w-^co, 9)^i-vt;-^cO| ig-é-dw^ 
Tci-É-^o), q>Xey'é'%kWy ytj^éo) < *yä/-€-^-«a) ■= lat gaudeo^ nXif-^^aiy 
ngij-dw^ la^w = éa^-Cw^ ax-^ofuu; tox«-^ov, éxia-^ov; icr-^-ij^, 
ia%^og, nXij%^og^ äx^og a. 8. w.') Åns anderen Spacbgebieten bat 
man bierber gestellt : ai. så-dh- znm Ziele kommen : så- (Brng- 
mann M. U. I, 35), av. ^nå-d- wascben : gnå- ^ ai. snå-y fnu-d- flere? 
(lat. nu-b'é8?y gebildet wie pu-b-és) : ai. snu- triefen, rud- fliea- 
sen : ai. sm- a. A. (vgl. Jnsti Handb. 366, Hfibscbmann Zar GaBOsl., 
309')); an. breg-da^ as. ags. bregdan*); lit. vér-du kocbe {ivirtiy^ 
aksl. i-doy gebe, ja-doy vebor, vla-da^ berrscbe, vgl. lit. vald^i, goL 
tvaldan ( : lat. vdlere^ air. flaith)^ kla-da^ lege ( : lit. klo-ti^ daneben 
mit t got. hlapan, vgl. p. 48); endlicb die lit. Verba anf -d-yti. 
Lit. (sowie slav. u. av.) d känn docb ancb idg. d repräsentieren. 

Ein ableitendes -dh- wecbselt zuweilen mit -d- an derselben pri- 
mären Wnrzel ab. Vgl.: 1) ai. mr-dh- mdrdhati vernacbläasigty 
lässt nacb : ai. mr-d-u-y gr. Pgaåvg (oben p. 37, N:o 10); 2) gr. 
(idX-d^ri * fABfAaXayfÅévog xij^o^ Hesycb., fiaX^axog weicb, schwacb, 
mild, vgl. abd. miltu &8. mildi mild, gfitig, gnädig etc. : gr. d-fÅaX- 

1) Vgl. J. Schmidt Voc. II. p. 282 f. 

2) S s. B. Brngmann Orandriss I, § 476. 

3) Ich verweise auf Curtias Grandz.» 63 f., Vb.* II, 366 ff. 

4) J. Schmidt K. Z. XXVII, 623 o., Scherer Z.O.D.S.*, 227, 848. Zur Lehre v. d. Wnrzelerweiterting und Wurzelvariatiom 47 

S'vvm^ vgl. lat. mollis (för *molduis)f aksl. miadu tener (mol-d- 
oder mol-dk'), anch air. mall lentns, meld-ach angenehm gehören 
hierher; 3) gr. äk-^ofiat werde heil, dX-y^-aCvo), dXd^-ijaxo} heile : 
dl-S^vw fördere, näbre, dXS-ijaxa} gedeihe, wachse : ar-oA-ro^ 
ooeraättlich, lat. alo nähre, got. ålan wachHen etc; 4) gr. rév- 
^'ijg Näscber : tév^-w nage, lat. tondeo : aksl. tinat, Bcindo; 5) gr. 
tfnn-^^-ia -Cov BisscheD, ipad^vQÖg (ipad^agöc) zerbrecblich, mtirbe, 
^d^dÅJxo reibe : tp-eS-vög abgescbabt, dflDii {xpaåagogj tpaSvgog) 
itf/ijvy tpdw, UnBich^rer sind 6) ai. vrä-dh- anspornen, reizen^): 
agg. wrd-t-an tvrotian, ahd. ruozeen die Erde aafreisseD etc. (aksl. 
vredu IflBsio, vréditi (nrsl. ver-d-) siod mehrdentig), vgl. ai. vr^and- 
Riss, Spalte, gr. f/)Q'fj-y'VvfÅC etc. (p. 19, N:o 12); 7) ai. u-dh-ar- 
u^-an-y u-dh-as-, gr. ol-^-aq Enter (das fliesscDde) : ai. o-d-and- 
Brei, mit Milcb gekocbte Körner, od-ma-, ödnhan- das Wogen, 
FlatbeOy od-ail qaellcDd, wallend. Verwandt wärcD etwa ai. o-nios 
doal. die Mntterbrtiste, bildlicb von der Somapresse^)^ an. au-rr 
Naaa, fenebte Erde, Erde ini allgem., ur fencbter Regen, Tban, ai. 
v-år- Wasser, abd. tv-as-o feucbte Erdmasse etc. 

Äi. od-and' n. s. w. bängt natttrlicb mit ud- (instr. udå) Woge, 
Waaser, fid-an-, gr. våwq, got. watö^ vAxå.wazear, an. vdtr nass etc. 
nsammen. Hier wäre also eine zweisilbige Basis ^eyL-id- feyi-d-j 
tf-id-J zu Grnnde zu legen*), vgl. *säu-el' (sayk-l-, s^-el-) Sonne. 

Analog mit den jetzt vorgefttbrten Beispielen sind vielleicbt 
weiter : gr. nUv-r^-og : scbw. flin-ia, dän flint Stein, Fenerstein, 
aga., eDgl.^tn^; gr. aToq-d^riy CTÖgd^vy^: ndd. ster-t, mbd. abd. stérg^). 
In Fållen, wie den jetzt erwäbnten, känn die Media d der^^nqur- 
spriinglicbere Länt sein, falls man mit Recbt annironit, dass im 
Wnrzelanslante die Mediae Aspirat» in die entsprecbenden Mediae 
baben Ubergeben können^). Docb gingen wobl aacb -dh- and -d- 
mebrmals als von Anfang an verscbiedene Bildangselemente pa- 
rallel neben einander ber (s. weiter nnten). 1) So Böhtlingk-Roth PW., Whitney Wnraeln. Anders Orassmann Wbch. 
I. RV., Lndwig Cbers.; ttber av. Verwandten Geldner K. Z. XXVII, 686. 

2) So Grassmann Wbch. z. RV.. s. aber Böhtlingk-Roth PW.. Ludwig Obers. 

3) Anders Osthoff M.U. IV, p. 198 n. Die Unsicherbeit meiner Constrnc- 
tionen gebe ich gern kq. 

4) Anders Bessenberger G.G.A. 1883, p. 395. 

5) 8. Brngmann Grnndriss I, p. 348. 48 Zur Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und WureelTariation. 

Åach 'dh' und -t- treten nebeD einander anf and bier ist na- 
ttirlich nicbt an Entwickelung des eiDen Lantes aas dem andereo 
za denken. Vgl.: 

1) aksl. i-doy, gr. t^-jua Gäng, vielleicht Uh)g^):\At. iirer ii-en- 
ii-iner-y osc. eitua fahrende Habe etc.'), lit. ei-iu gehe; 2) ai. 
sri-dh' srédhaii gebt febl, irrt, sridh- der verkehrt bandelnde» gott- 
lose, FeiDd, gr. iqUd^tog : got. slei-pa Schaden, sleips schlimm, ge- 
t*ährlicb, ga-sleip-jan schädigeDy as. sli6i seblimm, böse, ags. sl^ 
etc, gr. åXuelv frevelD, sttndigen etc.^. Die primäre Wz. in ai. 
sri-nM-j 'Sre-man- (vgl. p. 15, n. 4), sri-v- missratben; 3) gr. 
éQV'd''Q6g, lat. ruber etc. : lat. rurt-ilusy vgl. ai. ravi- Sonne, arm. 
arev^)y ai. aru-nd- aru-sd- rothfarbig; 4) gr. ttv-^co : lat. puriere; 
5) gr. i-la-^ov : lat. lä-tére; 6) gr. a-crra-%^-ijV nnstätig, aTo^eQog, 
ata-y^'fÅÖg Ståndort, lat. stabulum (ans ^sta-dh-lO')^ cecb. siddlo nnd 
ohne das h Snff. aksl. poln. sta-do^ cecb. städo Heerde : got. stan- 
dan^ af-stass etc. (s. p. 34, N:o 15); 7) Wz. ar-dh- ré-dh- za Stande 
bringen etc. (p. 46, N:o 10) : gr. én-aQ-t-ijg gertlstet, bereit, ct^vo», 
lat. rätio, got. rapjö, ga-rap^an etc. 

Insofern die Determ. dh nnd / mit den gleicb lantenden Snf- 
fixen identisch sind, känn man bier aacb anffibren: 1) lat. ver- 
bum Wort, got. waiird Wort, Rede, lit. vårdas Name, pr. tcirds 
Wort : air. breth Urtbeil (< ^ur-tä-), Participialbildnng anf -to- 
('tä') der Wz. i^r- sägen : gr. ecQw etc. Ancb got. waurd känn 
ein nrspr. ^yLr-to- repräsentieren; 2) ai. ^rAd- Haas (iUr *^Ar-d%a-)^)i 
aksl. gradu Maner, Einfriedignng, Stadt, lit. gärdas Htlrde, daneben 
mit palatalem gh- lit. zårdis Rossgarten, pr. sardis Zann (alsu g^her- 
dh' nnd gjier-dh-)^) : gr. xoQ-iog eig. Gebege, Einsoblass, lat hor- 
tus, cO'hors eingescblossener Hof, Geflttgelbof, air. gor-i seges, lub- 
gor-t Gemtisegarten. Zn gher-dh- öder gherir- gebören got. gärds 
Hof, Hans, Familie, an. gar^r Zann, eingebegter Hof, got gärda 
Stall, abd. garto Garten etc.^). Wnrzelverwandt mit den jetzt 1) Anders Tharneysen K. Z. XXX, p. 862. 

2) DanielsBOD sar altit. Wortf., p. 9 ff. 

3) Vgl. de Saussure Mém., 74 f., Froebde Bess. Beitr. III, 16 ff. 

4) HUbschmADn Arm. Stud., p. 21. 

5) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 128, 318, v. Bradke Z. D. M. G. XL, 656. 

6) Vgl. J. Schmidt K. Z. XXV, 127. 

7) Aksl. grdda^ lit. gärdas betrachtet man gewöhnlich als germ. Lebn- 
wörter. Aber dies ist keineswegs sicber. Zor Lehre v. d. Wurzclerweiterung nnd Wurzelvariation. 49 

emähnten Wörtern sind wahrscheinlicb gr. x^Qos eig. Tanz- 
platz, lat. håra Ställchen ftir Thiere') (Scriptt. r. r.; håra autem 
est, In qua pecora conduduntur Donat. ad Ter. Ph. 4, 4, 28); 
weiter möglicberweise (mit Ä-Ableitung) gr. xaq-^zl^ Pfahl, ein 
damit umgebener Ort (vgl. lit. zardas Stangengertist). — Hierber 
wohl aacb SuflF. -i^-iio- (-^-^o-, -iy-Xo-) : -r-juo-*). 

3) Die Labiahn als DetermiDative. 

a) p. 

1) Wz. lei'P' li-p' bescbmieren etc. : ai. r/p-, jttnger lip- 
U-m-p-dti beschmiert, gr. Xtna, Unog Fett, XcnaQog feist, glänzend, 
i-XiC^to salbe ((p durcb »EntgleisuDg») ^), lat. lippus d. b. "^Upus 
triefäagig*), got. bileiban bleibeD, eig. baften, lit. li-m-pu, llp-ti 
kleben^ aksl. pri-llna^ (ftir *pn-Rp-na^) klebe : let- U- ergiessen, be- 
scbmiereD, klebeD : lit lé-ju giesse, gr. d-Xcvetv • d-Xeifpetv, lat. Uno 
bestreicbe, U-mus Kotb, Scblamm, germ. Vai-ma- Vuma- Lebm, 
Leim, air. lenim bafte, bäDge, etc. (s. p. 5, N:o 1). Dazu die 
Wzf. leib' li'b' : gr. XeC^o) giesse, XCtp (St. Xc^-), Xi^-dg, XCpog 
Nass, Tropfeo, lat. Ilb-are, de-Rb-uere mit einer fetten Feucbtig- 
keit benetzeDy bestreicben, meist im ptc. de-Hb-täus. 

2) Wie li'P' : Ii- so verbalt sicb wobl germ. klt-b- (klt-f-) = vorg. 
glt-p-^) in abd. cJdiban^ chlébén, as. bi-kUhan, clihön kleben, baften, 
an. klifa klettern (kli/a in tibertr. Bed. wiederbolen), abd. chli-m- 
b-an, ags. cli-m-ban, engl. to clinib klettern, eig. baften (vgl. lit. lipu 
Itpti steigen : limpu Upii kleben) : gr. yXoc-ög klebrige Feuchtig- 
keity yXia, yXCvrj Leim, nbd. Kiel, ndd. A^^e/Scblamm, Lebm,feucbte 
Erde, ndl. klei^ engl. clay, abd. chleimen, an. kleima, abd. chlénan, 
an. klina bescbmieren, aksl. glénu Scbleim, glina Tbon etc. 

3) Wz. uei'P' uei'b' (sicb) beftig bin und berbewegen : ai. vip-, 
pr. vépate -ti in zitternder, scbwingender, wirbelnder Bewegung 
8cin, av. vip- werfen, entlassen (vom Samen) etc, lat. vibräre, 
abd. weibön scbweben, scbwanken, an. veifa to wave, vibrate, 
daneben mbd. wlftn scbwingen, abd. mbd. wipf Scbwung, rascbe 1) Vgl. Fick Et. Wbch.' II, 80, Curtius QruDdz.», p. 199 f. 

2) Vgl. Brugmaiin Grundriss II, p. 200. 

3) Vgl. Osthoff Z. Gesch. d. Perf., p. 301. 

4) Pauli K. Z. XVIII, 10, Brugraann Qrandriss I, p. 464 t. 

6) Vgl. Kluge Et. Wbch.^ 8. v. kleibm, Johansson P.B.B. XIV, 321. 
Letzterer setst eine Wz. (z)gli-p' an, die mir nicht binlänglich begriindet Bcheint, 
s. anten. 

/». Peruon: Zar hf)ite v. d. Worzelerw. a. Wurxelvar. 4 60 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiteruni^ und Wurzel variation. 

Bewegnngy wipfU uiipfel Baamspitze, eig. Schaukelndes, ScbaakeP) 
: ai. v%- flattern, int. ve-vt-yatCj av. vt- (8. p. 6, N:o 3). NebcD 
ui-p- ui'b- steht ui-k- tii-g- (s. ebend. und p. 21). 

4) Wz. treu'P' reiben, bobren : gr. TQvndm bobre, rqvna- 
vov Bobrer etc, Ht. irupeti locker sein, bröckeln, irupus locker, 
bröckelig, trauptis spröde, aksl. trnpu xockCa venter, vulnas, trun- 
cus, membrum, cadaver, trupli bobi : gr. TQVio reibe anf, aksl. 
try-ja^, trova^ reibe, reibe auf etc. 6r. d^gvrnw^ TQvgftj etc. siod 
fem za balten, sie bangen vielleicbt mit d^Qavw zusammen. 

5) Wz. reu-p' reu'b' zerbrecben, zerreissen : ai. rup- rupyaii 
bricbt, verursacbt Sebmerz, lup- lumpäti zerbricbt, av. rup- Seba- 
den anricbten, lat. rumpo, an. rjufa brecben, zerreissen, ags. reofan^ 
got. bi-raub-ön etc., lit. rupas raub, bolperig, rupeti kttmmern; 
daneben got. raupjan aasreissen, abrupfen, abd. roufen etc. : Wz. 
rt«- : ai. ved. ru- zerbrecben, zerscbmettern etc. (s. p. 8, N:o 9). 

6) Wz. Tc^er-p- sicb dreben, wenden : got. hwairban, hwarlton 
wandeln, an. hverfa sicb wenden, kebren, verschwinden, ags. 
hweorfan sicb wenden, znrfickkebren, sicb nmtreiben, gehen, as. 
hwerban sicb wenden, wobin geben, abd. wérban taérvan (älter 
hwerfan) sicb dreben, bin nnd bergehen, sicb nmtbnen, sicb be- 
mtihen, tbätig sein etc, daza vermntblicb gr. xaqnoq Handwnrzel 
(Hand an der Wende, bom. xélQ* éni xaQn^\ xagrrdlcfULog ge- 
scbwind '), xaqn-aCa ein Tanz : Wz. k^er- dreben : lat. curvtAS etc. 
(p. 29 f., N:o 7). Äbnlicb vielleicbt: 

7) Wz. k^el'P' wölben : gr. xolnog Bnsen, eig. vielleicbt Wöl- 
bnng (vgl. xöXnog aid^égog Pind., év xoXnotaiv ^EXXåiog vBvig Ear. 
Ipb. T. v. 1292), got. hwilftri (Wölbnng =) Sarg, ags. hf€ealf 
gewölbt, an. hvelfa wölben, abd. welben (= *htvalbjan\ as. bi- 
hwelbian ttberwölben : gr. xvA-^rrfco, Wz. k^el- (s. p. 30). 

8) Wz. k^rep' : lat. cr^åre, abd. (h)rab-an^ an. hrafn, ags. 
hrtjefn Rabe*) : gr. xoQ-ayvrjy lat. cor-vus, cornix : xo^-oj, xpéj etc. 
(s. p. 13, N:o 7)*). 1) Zur Bedentung vgl. gr. xgaSff Baumspitze: utgadäti», »^adaivw schwinge 
(8. oben p. 42). 

2) Vgl. indessen iiber dies Wort Blass in Iw. MUller'8 Handbach d. kl. 
Alterthnm9wi88eD8ch. Dritter Halbb., p. 168. 

3) 8. jetzt anch Schrader K. Z. XXX. 473. 

4) VgJ. Holtbausen K. Z. XXVII, 623, Fick Wbcb.» III, 88. 

5^ Wsf. kr-eb' etwa in x^l^fi^fi^aXov Rassel, Klapper? Sind aoch lit. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 51 

9) Wz. k^l-ep' verhehlen, stehleD : gr. xHtitw, lat. clépo, got. 
Mi/an, pr. au-klipts verborgen, Bk%\. po-klopu UtiWt etc.*): lat. cé- 
lare^ clam^ oc-culo^ air. celim verhehle, ags. helan^ ahd. helan ge- 
beim halten, verbergen etc. Bemerke iDdessen, dass, während 
die Wz. klep- k^ zeigt, die primäre Wurzel kel- /r, zu haben scbeiDt 
(vgl. ai. Qalä Obdach etc). Anf lat. oquoltod SC. de Bacch. ist 
nicht viel zu geben^). Vgl aber lit. M-64i bedecken, aksl. klétl 
HauSy Speicher*). 

10) Wz. ir-ep' : ai. irp-rä- sich unruhig bewegend, lat. trepi- 
dus trippelndy unrubig, äDgstlich, altl. trepit = vertit, vielleicht gr. 
t^7i(D*)y akel. trepttu Zittern, trepetaii, treper iti zittern : ai. tar-ald- 
schwankend, zitternd etc; vgl. tr-em- zittern (lat. trémo etc.) uud 
tr-es' dass. (ai. trdsati, gr. r^éo) etc), s. un ten. 

11) Wz. dr-ej;- : gr. å^éno) breche ab, schneide ab, pflticke, 
dgéji-avov SicheP), dazu vielleicht ai. drap-sd- Tropfen (vgl. honi. 
dnoQQw^ d/ÅpgoacTjg xai véxragog c 359), si. drapati kratzen, kir. 
drapaty kratzen, reissen, nehmen®) : Wz. der- : ai. dar- sprengen, 
spalten, gr. åéqo} schinde, got. ga-tairan zerreissen. Ut. dlr-ii 
sebinden, aksl. dera^ schinde, zerreisse, coru. dar-n Stfick. Man 
pfiegt zu Sgéno) aucb Sögnov Mabl zu stellen ^). Dies känn auf 
eine Wzf. der-p- neben dr-ep- zurtickgehen ; die Bedeutung wie 
io SaCg : SaCo) etc. 

12) Wz. uel-p- : gr. ilno) lasse hoffen, iXno/iac hoffe, pf. 
ioknay iXnCg, éXTii^w, aln-vtatog der lieblicbste, (n-aknvog er- 
wflnscht (Pind.), dXanCvrj (< ^^é-Zla-n-ivri) Festschmaus, lat. vohip^ 
volupias : Wz. uél- begehren, wollen : lat. veJhy got. wiljan^ d. 
woUetij tvohl, aksl. vel-éti jubere, velie, vol-iti velie, vol-ja voluntas, skrebeti rascheln, aksl. skrobotu crepitus, an. sicrapa, skrafa etc. verwandt (vgl. 
p. 14, n. 1)? Got. hröps Riif, Qeschrei verbalt sich vielleicht za We. kr-ep- 
hr-éb- wie x^oj^vj, ahd. hrttoh, ags. hråc, an. hrokr : x^éS etc. 

1) S. J. ächmidt Voc. II, 286. Gr. xal^v-ir-ruå, vgl. lat. cl&peus (äber 
das -u- nnten), wird wohl hicrher gehören. Dagegen xqvtttoj, xQvtpa etc. : aksl. 
kry-ti verbergen, bedecken sind fern zu halten. 

2) Vgl. Bersu die Gutturalen und ihre Verb. mit v im Lat., p. 41 ff. 

3) Vgl. J. Schmidt K. Z. XXV, 126. 

4) Nach Anderen soU dies jedoch mit ai. tarkvt- Spindel, lat. torqueo su- 
sammengehören. 

5} t^ber Sqvtttvj kratze s. unten. 

6) 8. J. Schmidt Voc. II, 118, Miklosich Et Wbch. d. si. Spr. p. 49. 

7) 8. z. B. Fick Wbch.' I, 617. 52 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 

Ht. vél-yti wtlnschen, gönnen, ratheD etc. ') — Neben gr. fek-n- 
steht feX'd' : ildofiac éékdoiiac wtlnsche, verlange, sebDC micb. 

13) Wz. ser-p- sicb bewegen, geben, gleiten, scbleicheD, krie- 
cben : ai. sdrp-ati -fe, gr. ågTio), lat. ser-po, wobl : ai. sar- sdr-ati 
bewegt sicb, fliesst, gr. oQ-firj etc. Vielleicbt gebört zu dieser 
Sippe ai. ved. sdrapas n. (scbDell) fliessendes Wasser (vgl. Grass- 
mann Wbcb. z. RV.). 

14) Wz. saxT-p' suxT-b' : gr. aQnri Sicbel, lat. sarpo sarpio 
scbneitle, abd. mbd. sarpf sarf scbarf, raub, acer, asper u. 8. w., 
aksl. srtpu Sicbel stelle icb zu ai. sr-iii- (sf-ni-) Sicbel, lat. sår-io 
scbarre, bebacke, gäte (sario mit einem r ist die Scbreibung der 
besteD Handscbr. sowie der Inscbr,)*), serra Säge(?). Davon za 
trennen ist Wz. sh^er-p- sk^er-b- (sker-bh-J z. B. in gr. axoQTrtog, Ht. 
kerpu scbeere, mbd. abd. scharf scharpf etc. : sk^er- : abd. sceran^ 
gr. xeCgoD etc. (wovon unten). 

15) Wz. (s)k^el'p- : lat. scalpo^ sculpo, gr. xoAcé/r-Tco backe, 
bebackCy meissele ein, vgl. aucb axdkoxi) Maulwurf*), Ht. skie-m-p-iu 
behaue (Wzf. skl-ep- neben skeJ-p?, s. aber C. II)*) : Wz. shfiU : 
gr. axaXkio scbarre, grabe, axaXCg Hacke, Ht. skeliu, lat. cul-ter 
u. s. w. (s. obenp, 38). Hierber vielleicbt aucb 

16) Wz. i^er-p- uer-b- ^r-ep- mit der Grandbedeatang dreben, 
wenden, die icb erscbliesse aus : Ht. vlrpiu (virpu) virpeti (virpti) 
scbwanken, zittern, virpUlys das^Zittern, lett. wirpéles f. pl. Her- 
amdreben eines Scblittens auf dem Eise, werpéls^ wirptils Wirbel- 
wind, Ht. verpiu vérpti spinnen, verpalai Gespinnst, verptuvas 
Spinnwirbel, varpsie Welle, um die sicb etwas drebt, Spindel, 
dazu an. varp^ ags. wearp^ abd. Warf, nbd. Werft Kette eines 1) Von Wz. uel' ist die gleichbedeatende Wz. g^él- zu trennen (gr. att. 
fiovXofAa&t lokr. delph. SiikofAat, dor. dtjXofAai etc). Lat. velie könnte möglicher* 
weiso daza gchören; Uber gjvel- woUen s. Kluge P.B.B. VIII, 616. 

2) Vgl, Georges Lat.-deat. Handwörterbach^ 8. v. 

3) Dass anaXa^ d^oTidkai damit identisch sind, halte ich nicht fUr sicher 
(so z. B. Curtius Qrundz.*, 166, 696 f.). Hier können jedoch verschiedene, ob- 
wohl äholich laatcnde Wurzeln za Gruode liegen (vgl. z. B. ai. stambha- Pfosten 
neben skamhiM- dass.), nämlich: 1) Wz. skel- spalten fiir axdXotp; 2) Wz. spel- 
spalten (z. B. iu aeol. anakU Scbeere, Ht. spåliai Schäben des Flachses, d. spdl-ten 
etc.) fiir anäXa^, 

4) Johansson a. a. O. p. 317 sucht die Wzf. skl-ep- in gr. iUTro; schäle etc. 
Lit. sklempiu sklémpti ist nach demselben entweder eine Neubildang mit auf- 
gefrischtem k statt *8l€mpti (anl. skl- ist jedoch im Lit. nicht nngewöhnlich) 
öder ein Lehnwort (woher?). Zur Lehre v. d. Wurzelerweiteriing und Wurzelvariation. 53 

Gewebes, Zettelgarn, aschw. vcerple m., vterpla f. Schnur, Strick, 
vgl. Ht. virb-tnis eine Schlinge Nesselm., pr. wirbe Seil, weiter 
Ht. rerbå die Weiden- öder Birkenrathe, vlrbas Reis, Rutbe, aksl. 
vriba, russ. verba Weide, salix, wozu vielleicht lat. verbena^ 
rerber, verpa penis (=Ruthe)*), vgl. auch an. or/", mhd. tvorp 
SensenstieP); Wzf. ur-ip- ur-op- in gr. qéno) biege mich, neige, 
viell. lat. repo krieche, rtp-ente plötzlich (zunächst mit lit. v^rpeti 
zittern zu vergleichen), weiter gr. ^a>i/; biegsame Rntbe (anaadinriv 
Qmndg re Xvyovg zt, ntlafxa S* - - nXel^diitvog - - x 166), ^{undg • 
%låoc (fVTov Ifiaviwåovg Hesych., xaAai;^o{/; Hirtenstab etc.'). Dies 
uer-p' xier-b- ur-ep- fasse ich als Parallelform zu uer4' uer-g- etc. 
drehen und als eine Weiterbildung aus ner- drehen (s. p. 31, N:o8)*). 

17) Wz. däp' dd'p- : gr. idmm zertheile, zerreisse, lat. daps 
'pin MabI, vgl. den Causativst. ai. dä-p-ay- : ai. då- dåti dydii 
zertbeilt, dä-nd- Austheilen der Speisen, Mahl etc, gr. åatw, daig. 

18) Wz. stä-2)- sid'])- : ai. athåpdyämi stelle, grtlnde, dhäpana- 
das Stellen, sihajidti- Statthalter (AV.)^), lit. stap-aus^ stnp-ytis 
stille stehen, dazu vielleicht got. dafs (b), ags. sicofj ndl. staf, 
mhd. ahd. stap (stnhcs), staben starr sein, aksl. stapu scipio*): 
Wz. stå' stehen, stellen. 

19) Wz. (s7ié'p-) snö'p- snd-p- binden vielleicht in lat. napurtB 
f. pl. Strohseile Festus 165 (a), 5 u. 169 (a), 22, ahd. snuaba vitta, 
snuobili catenula, aksl. sno2)u åéafitj fasciculus, énCåeafiog liga- 
tura : Wz. ane- binden : ai. sna-van-y snå-yu-, gr. ^vrij nebat, vrj-fia, 
lat. nére^ air. snd-the filum, ahd. snuo-r Schnur, näan nähen etc. 

20) Wz. sn-ep- : lat. Nep-tunus'^), wohl : Wz. snä- : ai. snå-ti 1) Vgl. Fick Wbch.' II, 247. 

2) Vgl. Bugge Bezz. Beitr. III, 106, Fick a. a. O. 

3) Vgl. Curtius Grundz.* 350 f., jetzt auch Schrader (K. Z. XXX, 481), 
welcher ^dnrvj nähe, ai. värpa- List. Kunstgrifl zur Vergleichung hcrbeizieht. 
Zu (ta-itii Rcthe, ^atfit {tp durch DEDtgleisungD), dor. ^antt Nadel passt der 
Bedeutung und Ablautsstufe nacb lit. virbalas Stricknadel, diinoer Stab. 

4) Dass got. wairpan, abd. wérfan werfen etc. wie jetzt allgemeiu an- 
geDommeo wird, mit aksl. vrig(f werfe auf Wz. Uerg^- zuriickgeben, gilt mir 
nicht als sicher. Qerm. werp- werfen känn doch auf iUer-p-) Uer-b- torquere 
beruhen. wie seinerseits aksl. vrigtf zn Uer-g- torquere (ai. vr-Tid-k-ti etc.) gehört. 

5) Ai. sthäp' als Ablaut zu sthäp- (vgl. stha-gås) beruht nacb Httbscbmann 
(Das Indog. Vocals. p. 19) auf secundärer Umbildung. 

6) VioUeicht Lebnwort, vgl. Fick Wbch.' II, 684. 

7) Das Suffix ist möglicherwoise mit ai. -toana-, gr. -ot/yo- sa vergleichen, 54 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurselvariatioii. 

wäscht sich, badet^ gr. vä-^a, vä-QÖg, Ntj-Qcvgy lat. nä-re etc. 
Vgl. ai. caus. snå-p-di/ämi, snd-p-ana- (AV.) zuni Baden dienend, 
als S. Baden. Lat. Nep- wäre als sn(å) + ep- zu fassen wie steh 
stellen = st(å) + el- (vgl. p. 34 und s. unten Cap. II). — Sn-ep- : 
.snö- erinnert an gr. deji- (åelnvov Mahl för *dBnviov) : då- thei- 
len, lat. daps, Docb känn åétnvov anch mit abd. gie&ion anord- 
nen,,richten etc. zusaromengebören (Wz. dek^-Y). 

Curtius (Grundz.* 238, 340, vgl. Fick Wbch.» II, 133) nimmt 
aucb Zusammenhang an zwiscben ai. caas. drärp-ayåmi and gr. 
åQän-éTtjg, ÖQu-n-wv Ausreisser und zwiscben ai. ar-p^yämi be- 
festige und gr. aQ-n-eS^v^ aQ-n-edovrj Seil, Strick. 

b) b. 

Das Wurzeldetemiinativ h scbeint urspriinglicb nur mit p 
öder bh abwechselnd vorgekommen zu sein. Die Beispiele siebe 
unter a) und c). 

c) bh. 

1) Wz. ai. gubh' glänzen, (sicb) scbmtlcken, gulhrd- glänzend, 
scbmuck, arm. surb rein nebeu ai. t^u-dh- reinigen, ptc. Quddhd- 
rein : QÖ-na-y quc- etc. (vgl. p. 8, N:o 7 u. p. 44, N:o 2). 

2) Wz. u-ébh' u-bh' : ai. ubh-nå-ti bindet, fesselt, urna-våbhi- 
Spinne, daraus abgel. ved. orna-väbhä- von der Spinne stammend, 
spinnenentsprossen, vgl. . an. hongorvdfa Spinne, gr. vyij, v^og 
Gewebe, v(pdwj iffaCvw webe, abd. weban, an. ve/a weben etc. neben 
(au-dh-) u-edh- u-dh- (vgl. p. 44) : ai. 64%im, 6-tave, ö-taväi, vå-tave 
weben, u-ii- Gewebe, gr. ^tqiov Aufzug des Gewebes etc. (s. a. O.). 

3) Wz. g^hebh-(?) zusammenballen : lat. globus jeder dicbte, 
runde Körper: Kugel, Klumpen, Ballen etc, aucb von Menscben- 
mässen : Haufe, Schaar, Verein, vgl. engl. cliib^ weiter abd. cholho, 
mbd. kolbe Kolbe, Keule als Waffe, Kntlppel, an. kölfr Wurfspeer, 
Pfeil, Pflanzenknollen, kylji, kylfa Keule, Kntittel : ai. ^/u/a-, ^wZi*), 
gudd-, gutikä Kugel, geballte Masse (-d-, -t- < -W-, -U')^gl'äu- Ballen, 
ganä' Scbaar (tiir *gal-na-)^)j aksl. glota turba (ftir *gulota), su gola wie mir mein Freund Fehrnborg angedeutet hat. Vgl. rioch for-tina u. s. de 
Saussure Mém. de la Soc. de lingu. III, p. 206. 

1) Vgl. z. B. Kluge Et. Wbch.* s. v. Zeche. 

2) gola- in derselbea Bed. känn auf Neubildung berahcn, vgl. aber yavXof. 

3) Vgl. Fortunatov Bezz. Reitr. VI, 218. ganå- känn jedoch auch mit 
gr. dyel(iOf, ayo^d zusammengehören. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 55 

omnino^), feroer mit anderer Ableitung lat. ffl-Sm-us Kulkne], wohl 
iiicht ans ^globmus, sondern eher mit lit. qlhnk-tij glam-kyti zn- 
sammeDBtopfen, d. klemtnen zu vergleicben '). 

Vielleicbt ist dieser Sippe ancb lat. (jl-éh-a ScboIIe : gr. j^wlog 
dasB. znznzäbleD. 

4) Wz. suer-bh' sicb bin UDd ber bewegeD, wiscben etc. : got. 
nf-stcairhan wegwiscbeo, abd. swérban scbDell bin nnd berfabren, 
sicb wirbeind bewegen, abwiscben, aksl. svrabu Erätze, Jucken, 
russ. sverbéti jucken etc, gr. avQtpog, avQ^exog Kebricbt^ : gr. 
aaiQw fege, kebre, adqog Besen, Kebricbt, avQio scbleppe, scbleife, 
avQ'fiu Kebricbt u. 8. w.*) 

Zoweilen wecbselt -bh- mit -b- öder -^;- an derselben primä- 
ren Wurzel ab (vgl. den Wecbsel von -dh- : d- ; -^, wovon p. 46 f. 
gehandelt wnrde). So steckt vielleicbt eine 

1) Wz. tu-bh' tub' scbwellen in lat. tuiter -eris GescbwaUt, 
Höcker, Bnckel, Beule, gr. rv-^-^og Grabbflgel, an. pufa mound. 
Wz. tu-b(h)' bängt nattlrlicb mit tu- scbwellen znsammen z. B. in 
gr. Ti-Xocy %V'Xri Scbwiele, Wulst, Buckel, lat. iu-mére scbwellen, 
tu-mor Gescbwulst, tu-mtdus Erdbaufen, Erdbtlgel, spec. GrabbfigeP). 

2) Wz. ditubh' dhup' : gr. xvfpio räucbere, brenne, %vq>og m. 
Rancb, Dampf, Qualm, Dnnst, tv^coV, TV(f(6v Wirbelwind, Tvg>k6g 1) Nach FortunatoY a. a. O. 

2) S. J. Schmidt Voc. II, 291, Froehde Bezs. Beitr. I, 432. 
8) Froehde K. Z. XXII, 268. 

4) Freilich steht es noch nicbt vÖUig fest, wie das anl. gr. <r> zu er* 
klären ist. 

5) Icb bezweifle, daas tuber in uDmittelbare Ueziebung zu tUmor zu stellen 
ist (vgl. Johansson K. Z. XXX, 444). Zwar dass -mr- im Lat. zu -hr- wurde, 
gebe icb zu: dies beweist hihemtitt aus Ordf. ^himri-no-^ welche Erklårung (von 
Johansson gegcben bei Bugge Bezz. Beitr. XIV, 71, K. Z. XXX, 444, jetzt 
tuch von Anderen angenommen) schon vorher vön Danielsson (in Vorlesungen) 
åufgestellt worden ist (s. Vf. Stud. etymologica, Nachtr. p. 123). AUein von dem 
thatsåcblicb vorliegendeu Stamme lat. timör-^ wohl = Hamfta- (öder tuber zu* 
nächst zu ai. twnra'?)^ gelangt man doch nicbt obne Umwege zu ^t<6er (beachte 
aach den Quantitätsunterscbied; nach Johansson soU bei dem t)bergang von 
•mr- an -br- Verlängerung des vorbergebenden Vocals eingetreten sein, eine 
Verlängerong. die jedoch, so viel ich sebe, durcb nicbt su beweiscn ist). Unter 
Bolchen Umständen scheint es mir rathsamer. lat. tuber zu gr. riufio^y an jfufa 
sa stellen Die Verscbiedenbeit der ätammbildung zwiscben tu-h*er und <d-w*or 
ist etwa diesclbe wie zwiscben glo-b-us und glö-m-us Cber gr. rififio^ änders 
I. B. W. Stokes Bezz. Beitr. IX, 92, 56 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 

blind, air. dub schwarz, dunkel etc; dhu-p- in ai. dhup-dyåmi 
ränchere, dhupa- Räncberwerk, Rauch, dhupana- Räncherwerk : 
dheu-, dhu' räucbern z. B. in ai. dhu-md- Ranch, lat./u-mti^, abd. 
tou-m vapor, famns. Ht. du-mai (pl.) Raucb, aksl. dy-mu dass., gr 
•i>vix), d^vog, Metov Sehwefel, Scbwefelgerucb, lat. suf-fio ränchere 
('fio ans *dhu-iiö), got. dau-ns Dnnst. Als sebr wabrscbeinlicb gilt 
niir die Zugebörigkeit za dieser Sippe von : got. dumbs, an. dtmibr^ 
ags. engl. dumb wesentlicb - stumm, abd. tumb, tump^ mhd. lump 
(-bes) tum (-mmes) = dumm, tböri«bt, scbwach von Verstande, 
stumm, mit denen natUrlich aucb got. daufs (b) verstockt, ags. 
deäf, engl. deaf taab, mbd. abd. toup (b) niebts börend, nicbts 
empfindend, stumpfsinnig, närriscb, toll, tufavy tubctr^) albern, 
tböricbt zusammenhängen (Grandbed. stumpf in Bezug auf Sinne 
und Verstand)^) Dabei berufe icb micb nicbt sowobl auf gr. Tt;yAo$ 
{rv^Xbg ra Tövara töv re vovv zd r*oii(xaTa Sopb. Oed. R. v. 371), 
als vielmehr auf die tlbertragene Bedeutung in gr. TVfpog = Ranch, 
Qnalm and Dttnkel, Betäubung, Tvq>6o) räncberennd benebele, 
betböre, macbe dumm, stumpfsinnig, tv^o-yéQmv alters- 
sebwacber, stumpfsinniger Greis {énei tv^oyéQovvag eimdttac Xéyecv 
Tovg TtaQaltjQovvrag xal d^Covg rezv^d^ac Scbol. Ar. Vesp. 1364), 
Tv^eåavög alberner, stupider Menscb, ai. ved. dnu-dhup-ita- auf- 
geblasen, bocbmtitbig. 

Weiter ist bier zu erinnern an fiaQ-rstv/Åfiec • naQag>QOvecy 
ijfLidgrrjxEV, TVfi^o-yéQwv • iaxctToytjQwg xal TvaQtjXXayfiévog r^ åiavoCif 
Hesycb.^); rvixj^- verbalt sicb zu rry- (= dhubk-) wie z. B. nvvå-a^ 
Boden : ntfd^- {= bhudh-) in nv^-juirjv, ai. budh-nd- u. 8. w. D. h. 
Tvix^- stebt durcb Neubildung ftlr *^vfi^-, Wzf. dliufn-b-, die mit 
tu-m-b' scbwellen neben tu-bh- (gr. rvfi^og : an. pti/a) auf einer 
Linie stebt*). 

Ostboff (Zur Geseb. d. Perf p. 302) sucbt gr. rvy- nnd ai. 
dhup- mit einander zu verniitteln: »es wurden das Fut. (hJipm 
und der Aorist ii^vtpa, 'Perf. Pass. xé^vfx^ac empfnnden wie 1) Scheint aaf dhu-p- zuriickzaweisen. 

2) Zweifelnd in Bez. auf diese Etymologie verbalten sich noch Rlnge Bt. 
Wbch.* 8. v. dumm, Feist Grundr. der gotiachen Btymologie, p. 23. 

3) Vgl. Curtius Vb.» II, 223, Grundz.», 527. 

4) Die Wzf. dhu-m-b- in eigentlicher Bedentung : dunsten, duften känn 
in gr. dvftfi^a duftigcs Kraut stecken (vgl. Curtius Grunds.* 527, J. Scbmidt 
Voc. I, 168, änders G. Meyer Gr. Gramm.^ p. 277). Zar Lehre v. d. Wurzelerwciterung und Wurzelvariation. 57 

^Qétpw i^getpa ré^gafÅfiac etc; also bildete man Praes. vvfpo) 

istäti *^vnw) wie T(}é(fioy) n. 8. w. Die Richtigkeit dieser Aiif- 

stellniigeD seheint mir zweifelhaft. *^i»7r- ist ini Gr. auch nicht 

i o irgend einer isoiiertcn Form belegt^ was allerdings an und ffir 

sich nicht so viel bedeutet; weiter aber stimmt zu gr. rv^- air. 

duh. Endlich bemerke ich, dass es trotz der gleichen Bedeutung 

Dicht von vornherein sagt ist, dass tv^- und dhfip- auf einer 

Grnndform basieren nitissen; es können liier wie auderswo von 

Aufang an verschiedene Bildungseleniente vorliegen: d. h. iv-(f- 

aod dhu-p' sind nicht inehr identisch als z. B. gr. nv -^-o) und 

lat. putére (vgl. p. 48). Ob dasselbe Verhältniss wie zwischen 

%r. Tr<3p- und ai. dliu-j)- noch zwischen gr. åt-^-do) suche und ai. 

(fi-/>- scheinen : di- scheinen besteht? 

3) Wz. (s)ter-hh- (slr-ehh-) (sjfer-p- : gr. aréQipvtov * (TxXtjQÖv, 
cugeov Hesych., vgl. aréQ-i-tpog = aitQeög (tiber das -i- unten), 
m^yoc, téqipog Fell, Haut*), atqtffog' åtQixa , ^vgaa . Jo)Qctlg He- 
sych., aksl. strabitij u-sirahiti stärken, heilen*), lit. strrpti-s auf 
seinem Rechte bestehen (etwa : sich starr niachen)^), /?r^^/ erstar- 
ren, russ. terpnnVi dass., lat. iotpére, vgl. auch an. atjarfe Starr- 
krampf : ster- : gr. areQeog, lat. stér-ilis etc. Wahrscheinlich gehört 
zu dieser Sippe noch d. sierben (ahd. stérban), woneben ohne das 
anl. S' (ver-Jderben^ vgl. aiéQtpog Téq^pog. 

4) Wz. (s)k^er'b(li)- (s)k2r'eb(h)- (sjher-p- (sjl\rej^>' schneiden, 
kratzen, schaben etc. : gr. axaQ^-tov, cfxaQ(pdo)^) neben xaQtpog Split- 
ter, vgl. axdq-l'(fog Stift, Griflfel, lat. scr-i-bo (Uber das -i- unten), 
(fxoQTitog Scorpion etc, xaqnogy xqojti-cov Sichel, vgl. ai. krp-äjia- 
Schwert, krp-äni Scheere; lat. scröbis fscrobs nur Prisc 7, 40) 
Grube, carpo rupfe, pflticke (wegen der Bed. vgl. dQénw)] nihd. 
ahd. scharf scharpfj as. scarpy ndl. scherp^ ags. sccarp^ an. skarpr 
8charf, nhd. schröpfen, schrappen, schur/en (s. Klnge Et. Wbch.* 
8. vv.), ags. sceGrpariy screpan etc. neben ahd. scarbön in Stticke 
schneiden, screvån einschneiden, ags. sceorfan abreissen, svrcej' 
Höhie u. 8. w.; lett. skarba Splitter, schk'irba Spalte, Ritze, vgl. 
russ. s^erbina Spalte, lett. schkerbs herb, bitter-sauer, skarbs 1) Nach Andercn za lat. tergus» 

2) 8. weiter J. Schmidt Voc. II. 138. 

3) Leskien Ablaut p. 347. 

4) Lobeck Proleg. p. 294, Curtius Grundz.* 694. 58 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und WureeWariåtion. 

scbarf, streng, rauh, skrnh-t scbaben, kratzen, aashöhlen, skraih 
inåt beDagen, Ht. åt-skrahai Abfall von Zeug, aksl. o-skréba^ rsdo 
Deben lett. schkerpele Holzsplitter, schk'erpis das Pflngmesser KOm 
Rasenpfluge, schkerpét Rasen mit den) Rasénpflnge schneiden, 
Ht. kerpii kirpti scbeeren, dt-karpos, at-karpai Abscbnitzel, krap- 
sztyti scharren, aksl. crépu Scberbe, vgl. ahd. scirbi Scherbe, 
Bruebstttek, irdener Topf etc. : Wz. (s)k^er- scbneiden, scbeeren 
etc. : gr. xécQojy abd. scéran, Ht. .skir-iu sklr-ti etc. 

5) (s)k.^a'b(h)' (sjk^a-p- in äbnHcber Bed. wie sker b(hy sker-p- 
: gr. axdnto), axafpujaofiaiy éaxd^-tjv gråben, backen, axdg>Tj aiifi- 
gegrabener öder ausgeböblter Körper, ScbaflF, Wanne, Trög, Malde, 
Becken, Nacben, ScbiflF, axdg)-aXog Scböpfer, Scböpfeimer (Hesych.), 
axdifog das Gråben, Grabscbeit, Hacke, ausgegrabener öder ans- 
geböhlter Körper, Sebiifsbaucb, Nacben, ScbiflF etc. neben axdne- 
Tog xdnsTog Gruft, Grab, axan-dvrj Grabscbeit, Spaten, lat. scäbo 
scabi kratzen, reiben, scähies Raubigkeit, Scbäbigkeit, Rände, 
Krätze, scöbis^) aHes Feine od. Kleine, was beini Feilen, Sägen, 
Raspeln, Bobren abfäUt neben scaprés scbäbig, raub, krätzig^), 
got. skahan scbeeren*), abd. scnban kratzen, radieren, scbarren, 
ags. sceafan, an. skaf a, ndl. schaven, Ht. skabu skabeti baaen, 
ästeln, skabus scbarf, lett. skabrs spHttrig, scbarf, Ht. skabau 
skabyti pfltlcken, nuskob-ti abpflticken, aksl. skobti Hobel, russ. 
skobell Scbabeisen, Hobel, skoblja Scbnitzmesser, skobliil^ cech. 
skobliti scbaben, bobeln neben Ht. skap-oti schaben, scbnitzen 
(Nesselm.), skop-iu sköpti mit dem Messer aushöblen, kapoju kapöti 
etwas kleinbauen, -backen, kapas Grabbtlgel, aksl. kop-ati fodere, 
vgl. aucb skopiti castrare, lat. cåpus, cäpo^ gr. xdrrojv (Sp.) Ka- 
paun etc. : Wz. sek.,- sk^ä- : lat. secärc u. s. w. (s. p. 39, N:o 16). 

Neben skä-p- stebt ein geveiss verwandtes sk-ep- (skop-) : gr. 
axén-aqvov Axt, xon-Tw baue, ermtide (daneben xo)g>6g obtusus), 
si. skep' spalten. Vgl. pl'et(h)' neben plä't(}i)- etc. (oben p. 33 f.)- 

6) Gr. xvaTiTO) yvdmo) kratze, krempele, Tvalke, tibertr. zer- 
reisse, zerfleiscbe, xvdifog die stacbligen Earden, mit denen der 
Walker das Tucb aafkratzt, stachliges Marterwerkzeng, xvdipaXo% 

1) Wegen des -ö- vgl. löquor -. Xaaxv) ^ kt-Xdxa (s. oben p. 13, n. 1). 

2) Corssen Ausspr. und Voc. V, 128. 

3) Au8 ska-hh- t)der skåp-? Wie man gewöhnlich annimmt ans ska-p-, 
gr. axaif' känn secundär sein (vgl. Osthoff Z. Gescb. d. Perf. p. 299). Nacb 
diesem Oelebrten bat man es äberbanpt nar mit ska-p- ska-b- sa tbun. Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung uiid WurzeWariatioD. 59 

Floekenwolle^), xvij f>fj Krätze, daza ML kn<ibu knabeti schalen^ lett. 

knåhé pieken, zapfen :(?) xvviifj -nög^ xvdnevov, xcyainerav 3 ^r^oiav 

(vg\. MVoi-å^oÅov bifisiges Thier )^^ xvwnevgaQxtog.lvcoc xvovnsvg 

Hesyeb., an. hnof scbor ab Ghv. 12 (za knabh- öder knap-)^): Wz. 

(8)i^B»' (s)k^n'ä' : gr. xvrjv xvd(o u. s. w. (vgl. p. 38 f., N:o 15). 

Gr. x^éifaXov^ lit. knehénti klanben steheo Deben xvd^Xov, lit. 

kiMäm wie cxéna^vov nebeii cxdnxua. Uber das Verbältniss vou 

xntTEKo : CxänTO} a. C. III. 

7) Wz. stå'b(h)' neben sta-p- (p. 53, N:o 18) viell. in lat. 
StabitBj oak. Siafianam (got. stafs Stab, abd. staben starr sein 
hierher öder zu sta-p'\ abd. stuofa^ stapfo Tritt, Fuss-stapfe (neben 
akal. slopa daas.), siaffal Orondlage, ags. stapul ntipes, colnmna etc. ; 
lit. sidbas^ siottras Bildsäale, stabati stabyti Btehen macben, auf- 
balten. Iro Lit. 8tebt neben stab- ein stib- in stebetia staunen, 
stebiis sich steromen, stebas Stab, Strebepfeiler. lat also eiue 
Wzf. si'tb(h)- neben stå'b(h)- anzunehmen? Vgl. a. N:o 5 u. 6. 

4) Die Liquiden (r, I) als Determinative. 

1) Wz. dh^-er- stttrzen, lanfen : av. dvaraOé länft, stttrzt, gr. 
^i^'élv (fttr *'d'/oQ'€cv wie z. B. ^acQÖg Thtirangel fUr ^^/anjpg : i^v^^a 
ete.) springen, hUpfen, bom. i^ovQog (fa)ls < *^/OQ'/og}^ i^ovQig, 
%hfVQiog sttirmend, ungestUm, lit. pa^ur-mai adv« nngestUoi, supa- 
dumm mit Stnrm, lat. förö (doch mebrdeatig) : ai. dhåvati und 
dhavaie rennt, läaft, rinnt^ gr. ^é(f)io springe, ^co, ^vo) tobe, 
stttrme, ai. dhu- (dhunöti) schtltteln, rasch bin und berbewegen, 
intr. sieh heftig bewegen, einherstttrmen, St. dudh- (ans einem 
redapl. du-dhu- abstrahiert) in diidhi-, dudhrd- o. s. w. angestttm, 
wild, an. djf-ja to sbake, got. usdaud-s eifrig. 

2) Wz. dh^L-el-igr, i^oXog (fttr *^/oX6g) Scblamin, der dnnkle 
Saft des Tintenfisches, ^oXeqog schlanimig, trttbe (vom Wasser), 
verfinstert, finster (i^olsQog diJQ, ifoXeQui vegfélai) ttbertr. ver- 
wirrt, bethört (x^oXegol Xöyot Aescb. Prom. v. 885, Alag yh)X€Q(p 
xeltac x^^jticoi'^ voai^oag Sopb. Ai. v. 206 vom Wahusinne des Aias), 
^Aoo) trttbe (to våwQ)^ ttbertr. verwirre (xaqåCav, XoyiOfiöv), te- 
^Xa}fåévog xai éni x^Qdg. (PsQBxQatfjg MvQfJLtjxav^Qwnocg nyekävia 

1) Gehört damit ai. kamb-alå- woUenes Tach zusammen? Vgl. Fick Wbcb.' 
I, 807, Cartias Ordz.', 636. kamb-ala- : ttvatpaXov = lit. kdndu beisse : »laådllu». 

2) 8. Lobeck Paral. 118, El. I, 436. 

3) VgL Scberer Z.Q.D.S.^ 251, JobanssoQ P.B.B. XIV, 366 ff. Dieaer ver- 
gleicht Doch eine grosse Meoge von germ. Wörtero, die mit an- {<^8kn-) ao- 
laaten. Die Bedentnngen weicheo aber sam Theil betr&chtlich ab. 60 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung and WareeWariation. 

xai xaCqovxa xai Te^olmfiévovn Phot. p. 573| 8, Et. M. p. 750, 10, 
dazQ got. dteals thöricbt, as. dwaimy ahd. mbd. twalm Bettabnng, 
betäabender DoDSt, Qualm, betänbender Saft etc., vgl. ndd. ndl. 
kwalm = nhd. Qualvn Danat ^)y ahd. ioly tulisCy nhd. toll, aa. ags. dol 
thOricht a. s. w.^) : Wz. dhe^- dhu- z. B. in ai. dhu-md- Ranch, dhum- 
rd' ranchfarbig, grao öder achwarzroth, trttbe, dttster, lai.fu-mus etc 
(8. p. 56), vgl. anch ai. dtidh-ita- Beiwort der FinaterDiaa (etwa : ver- 
worren), ferDcr dhuli- dhult Staob, dhulikå Nebel, lat. futigo Raaa, 
lit. dulis Räuchermasse (zam Forttreiben der Bienen), didhé Stäab- 
chen (die aach zo dh^el- gehören können), got. dau-ns Danat, Ws. 
dhu'bh' dhu-p- ränchern fa. p. 55 f.). Beztiglich der Bedeatang 
verhaiten sich gr. ^okeqo^ verwirrt, bethört, got. dwais tböricht 
zo ^okéqoq trtibe, verfinstert (daza auch lit. dvylas achwarz?) wie 
gr. tv^og Dunkel, Betäobong, germ. ^dumba- stompf in Bezag anf 
Sinne ond Verstand zo gr. tvg>og Danst, Qualm, air. dub achwarz'). 
Air. dall blind (cluas-daU taob), das wohl hierher gehOrt^), atebt 
mit gr. %v^X6g auf einer Linie. — Benierke zam Schlaaae, dass 
die Wz. dhm" donsten, räochern, verfinstern im Orande mit dheyi- 
toben, stttrmen, springen identiscb ist. Gr ^vm opfere, eig. räa- 
ehere darf nicht von d%(a tobe, stUrme, ^^a> springe, ai. dhu- 
(sich) heftig bewegen losgerissen werden^). 

3) Wz. ijL-tr- a) sich gefällig zeigen, willfahren, gew&breo; 
b) sich gefallen lassen, gern haben, begehren, wählen, woUen : 
ai. var- gewähren ond wählen, av. var- wählen, wttnschen etc., 
ai. våra- Got, Schatz, av. våra- Wonsch, Gabe, ai. va/ra- Wonscb, 
Begehr, gewtinschtes Got, Gabe, als a. vorztiglich,^ao8gezeicbnet, 
vdr-istha- der vorztigiichste, herrlichste o. s. w., gr. horn. (éni) 
fjQQ (^ f^Qf^) g>éQ€cv einen Gefallen öder Liebesdienst thon, sich 
gefällig beweisen {^vfKp ^Qa gtéQovteg ihrer Neignng wilifahrend), daa 1) 8. Kluge Et. Wbch.* s. v. 

2) 8. Fick Bt. Wbch.» III, 166. 

3) Kluge Et. Wbcb.^ 8. y. toll, Feist Graodr. d. got. Bt. p. 28 stellen 
beide got. duHils etc. zu ai. dhvar- dhru- scbaden, t&uscbeu (vgi. Fick a. a. O.). 
Heiner MeiDung nacb Ist dieae Btymologie eu verwerfeD. Die Bedeatangen 
stimmen nar aogenau, feraer geht ai. dhvar- dhru- (vgl. lat. frufira, frauB) 
wahrscheinlich auf idg. dh^er- dh^r- zuriick (s. oben p. 25 n. 2). DagegeD su 
gr. åol8(f6f passt got. dtoals aowobl formell wie begrifflieb. 

4) S. W. Stokes K 8 B. VIII, .361. 

5) Vgl. Curtius Grunds .^ p. 259, Osthoff M. U. IV, 23 f. Anders, aber 
sicber unrichtig, L. Meyer Bexs. Beitr. VI, 126 ff. ZuT Lehre v. d. Wurzelerweiteruns: uiid Wurzclvariation. Gl i anf eiD altes Nomen *ver -os = Gefälligkeit öder dgl. hinzuwcisen 

f scbeioty welches ferner in nom. pl. iQC-rjQsg (éralQot)^ acc. éQt-rjQag 

{éracQovg) mit grosser Gefälligkeit; sebr gefällig enthalten sein 

kann^), vgl. auch énc-iJQavog willkoninien, angenehm (noödvcniQa 

— énnJQUva ^vincp t 343); aus dem Germanischen stelle ich hier- 

her got. un-wérs anwillig, abd. miii-wåri mild etc; ahd. tvérén, 

f^i-fcétéfi, afr. wera stimmen in der Bedeutung mit ai. var- ge- 

wäbren, vgl. auch ir. feraim gebe, (ieQ-vci-fxsd^a • xÅ^tjQioawime&a 

Hesych.^); got. wairps wertb, wiirdig, Wertb, Preis, ahd. ivérd 

einen gewisBen Preis kostend, wUrdig, von bohem Werthe, theuer 

etc., als 8. Kaafpreis, kostbare Waare, Herrlichkeit^), ferner ndl. 

waar, ags waru^ an. vara Eaufmannsgut (Werthsacbe) erinnero 

an ai. våra- kostbar, Eostbarkeit, vanij- Kaafmann, das ftir 

^var-n-ij- steben känn, wie katu- sebari", beissend ftir *kar-tU'^ 

gand- Schaar viell. för *garna- (vgl. oben p. 30 n. 5, p. 54 n. 3). 

Die Wz. u-er- ist wohl weiter auf eu- zu beziehen : ai. dvati 

a) fördert, begUnstigt, ist hotd; b) lässt sich wohl gefallen, nimmt 

gero an, dvas Förderung, Htilfe, Lust, Liebe, Verlangen, gr. 

bom. édmv (^eoi dwxijQeg éd(i)v Geber guter Dinge, wie auch ai. 

ar- besonders oft auf die GUte der Götter angewendet veird)^), 

iv-r^rjg wohlwollend, lat. avére gern haben, begierig sein, wohl 

anch imp. ave sei gesegnet, vgl. bez. der Vocalisation dor. d-irag 

LiebliDg^). 

Neben der Wz. ti-er- steht in ähnlicher Bedeutung u-el- : lat. 
vdle, d. wollen, wählen^ wohl, lit. véUyti wtinschen, gönnen, anra- 
then, fiksl. vol-iti wollen; auch in ai. av. var- känn ein ueU 
stecken. Aus yLcl- kommen weiter uel-d- und ueUp- (s. p. 51 f., N:o 12). 1) Vgl. Benfey WzU. I, 322, Christ Lautlehre p 228, L. Meyer Vgl. Gr.» 
Il, 701, änders z. B. Curtius Grundz.*, 339. 

2) Vgl. Cortius Vb. I, 175. 

3) Lit. vhias, aksl. vredu etc. sind wahrscheiDlich Lehnwörter. 

4) Anders, aber, wie mir scheint, unrichtig Osthoff P.B.B. XIII, 432 n. 
(Tgl. Göttling zu Hes. Theog., 664, Lobeck Technol., 253, Brugmann Ein Probl. 
d. horn. Textkr., 61 A.) : tdwv fiir *iaao*v aus Nom. *iad, *taTj zu Wz. es- 
sein, duixiJQt^ tanuv wäre z>Geber der DingeD. Dass Q 528 {nt&oi .... doj(joåv, 
ela didiuai, xaxwv, 6T6qos Si tåmv) eine zunächst mit ai. vdsu- etc. yerwandte 
Form urspriinglich steckte, wie Osthoff meint, ist möglich. 

6) Ist die prim. Wz. somit eig. als €yL- éu- 9u- anzusetzcn? Cber an- 
dere etwaige Verwandten s. Fick Bezz. Beitr. I, p. 58. 64 Zur Lehrc v. d. Wurzelcrweitcrnng und Wureei variation. 

narmti einen Knoten öder Scblinge machen, in ein Gelenk fUgen, 
einrenkeD, tmn/s Knöchel, Gelenk, Kettenglied, nar-tas Ecke, nar-va 
Zelle der BieneukönigiD, vgi. abd. nar-wa Narbe and fibalatara, 
as. nmn, ags. nearu, eiigl. narrow eng, wie lat. ner-vus wohl eine 
partieipiale Bildung auf -no- mit Grundbedeutnng 'zasammen- 
gesebniirt, zusammengepresst' (vgl. cny : åyxw schDCire zaaammeD) 
und von nervus »gedrebt» vielleicbt nur darcb die Ablaatsstnfe 
verscbieden; mit gutturaler Erweiterung dazu vielleicbt gr. voQxri 
(Zusammenziehung =) Erstarrung, Krampf, abd. snerhan bindeD, 
kntipfen, scblingen etc. *) : Wz. (s)né- : h\. snåyu- Band im Kör- 
per, Bogensebue, snå-vau- Sebne, av. gnåvare Sebne, gr. i-vvri 
nebat, év-vvr^iog, véw spinne, vrj-fia Gespinnst, Faden, lat. né-re^ 
abd. 7iåaH, air. and-the filum u. s. w. Direct aus sne- (snö-) 
scbeinen bergeleitet zu 8ein^):abd. snuo-r Scbnur, Band, Seil, 
an. sv0re geflocbtener Strick, got. snorjö Korb, Flecbtwerk; ags. 
snear Strick, Scbnur, Saite, an. snara 8trick (aus 5ti9-r- öder 
möglicherweise sn-or-). Der Reibe an. storr : ai. sthird-, aihd. 
står : gr. axe^tog entspricbt also bier abd. snuor : an. snara : lat. 
nervus. Gr. vtvqov darf kaum direct mit lat. nervus zusammen- 
gcHtellt werden, sondern gebört zunäcbst zu an. snua drehen etc. 
(Wz. 6we-v- snö'U-^ vgl. aucb ai. snå-v-an- und s. Cap. II). 

Die Bedeutungen '(sicb) dreben' und (sicb) scbnell bewegen' 
bertibren sicb sebr uabe (vgl. an. snnu dreben : snu^igr sich 
berumdrebend, wirbelud, leicbt beweglich, scbnell, ags. snu-d 
rascb, plötzlicb bereinbrecbend, als s. Schnelligkeit, Eile, got. 
snman eilen, sniu-inundö. eilends etc; gr. xagndhfxog : d. Wirbel 
u. s. w., s. unten). So glaube icb aucb, dass mit (sjner- dreben 
das öben (p. 32, N:o 9) bebandelte (s)ner' sicb scbnell (wirbelnd 
tanzend etc.) bewegen im Grunde identiscb ist : mbd. snur^ snur- 
ren, ags. snear, ai. nrtu- lebbaft, beweglicb, nar-t- tanzen. An. 
snarr bedeutet sowobl fest gedrebt, als scbnell, blitzend, lebbaft 
(von den Augen). Vgl. nocb Ht. nér-ti untertaucben, einscblttpfeD, 
ner-szti laicben (von Fiscben) u. s. w. 

7) Wz. (sjm-er- bescbmieren : gr. fioQ-vaaw besndele, be- 
scbmutze, air. sfnir Mark, got. smalr-pr Fett, Fettigkeit, smar-na 
Scbmutz, Mist, abd. sntéro (gen. smérues) Fett, Scbmeer, smir^ 1) Fick Wbch.3 III, 350. 

2) Vgl. indessen auch J. Schmidt K. Z. XXVI, 10. Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung irnd Wurzel variation. 65 

fcen Bchmieren, ndi. smeer Fett, Scbmaiz, Unscblitt, ags. smeoro^ 
CDgl. smear Fett, an. smjor Butter, aksl. smru-Jcu mucus. Ht. 
smar-k-atå Rotz, smur-k-settnti besudelD, mit anderer Erweiterung 
aksl. smra-du Gestank, smrt-déti stinken, pr. smor-de Faulbaum, 
Ut smtr-sti stinkend werden, smir-deti dur. stinken, smår-sas 
(= *sniar'd'$as) scblecbteres Fett, lat. mer-da Kotb. Dies smer- 
Terbinde ich mit der Wz. (s)mé- (s. p. 11) = reiben, zerreiben, 
aber aueb bestreichen, bescbmiereii (rijv xtifukriv Cf.iärat ^aackevg 
Hdt. 9, 110, vgl. x^6cu reibe und bescbiniere), dazu jUc5-^og Fleck, 
Scbandfleck (fiwfiov dvdipac ^ 86), Spott, Hobn (vgl. abd. ags. 
hi-snter BescbimpfuDg) und ablautend lat. mäcula vielleicbt 
= *(s)m9-tla, abd. masa Wundmal, Flecken, masala etc. 

Wie nun aber die Wz. (s)mé- die beiden Bedeutungen 'reiben' 
nnd 'beschmieren* aufweist, und wie iiberbaupt aus 'reiben' die 
Bedeatung 'besebmieren' sich leicbt entwickelt (den oben ange- 
fiibrten Wörtern känn im Ållgemeinen die Bed. 'zerrieben, zer- 
knetet, mnsartig' zu Grnnde gelegt werden), so betracbte icb 
anch die Wz. (s)mer- bescbmieren als identiscb mit mer- (eig. 
smer-) zerreiben : ai. mr-nå-fni etc. (p. 9, N:o 11), vgl. besonders 
ags. mearuy abd. maro, maratvi\ muruwi mtirbe, weicb, zart (zwei- 
felsobne nahe mit *smer-wa- Fett, Butter, eig. Weiches, Zerriebe- 
Dcs, verwandt)^ vgl. noch air. meirb weicb, aksl. mruvica Krttm- 
cbeDy slev. nierva, smerviti zerbröckeln, lit. marva Miscbmascb 
etc. "). Dass die Wz. mer- zerreiben eig. als s7Her- anzusetzen 
ist, beweist weiter snier-d- reiben : mittelengl. snierte^ 6ngl. smart 
scbarf, beissend, scbneidig, ahd. smérza^ smérzo Scbmerz, gr. 
aneQå-vog, aneqd-aXéog : mer-d- : ai. mrd-nå-ti zerdrtickt, mfd- Er de 
(dag Zerriebene, vgl. lat. merda Kotb) etc. (s. p. 37, N:o 10). 
Endlich dtlrfte zu dieser Sippe auch gr. GfiaQ-xöv • xaiyaQ6v(?)y 
^^tixov, åQCfxv Hesycb. mit organiscbem a- gehören. 

Parallel mit (s)m-er' zerreiben gebt m-el- zerreiben, spec. 
mahlen : arm. mal-em zerstosse, lat. moloy air. mel-im^ got. malan, 
lit. mal'iu mdl-ti^ aksl. mel-joy tUlé-ti; zu abd. maro etc. zerrieben, 
mttrbe vgl. mélo Cmel-wa-) etc. Mehl (= Zermablenes). Auch diese 
Wurzel ist meiner Meinung nacb eigentlicb als smel- anzusetzen. 
Vgl. aschw. smola^ smula^ smule Biscben (: aisl. moU a crumb, 
a small particle, brau^-moli =) scbw. brödsmula Brosam, smol-k, 1) 8. J. Schmidt Voc. 2, 26. 
F. Peruon: Zar Lehre t. d. Wareelenr. n. WaneWar. 66 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang und Wurzel variation. 

daza lett. smal-ks fein, smel-knes feines Mehl, da8 beim Grtttze- 
machen abfällt, smal-knes Feilstaub, Sägespäne, Ht. smtd-kus feia, 
vgl. Doch smil-ga Schmiele nebeD mhd. smél-ehe etc,; got. smals 
klein, gering etc. könnte als *smol-o- hierher gehören, aber re- 
flectiert vielleieht eber ein urspr. *smd'lO' (vgl. aksl. ma-lu klein 
and 8. oben p. 11). Weiter vgl. lett. smél-is Wassersand im Felde, 
Ht. smél-ynas san diger Acker, smil-tis Sand, smel-tis saodiger 
Acker : aisl. melr (*mel'hoz) Sandhaufe, schw. dial. (Dalarne) 
mjog (*mel'gojs, Noreen Aisl. Gr., p. 105), got. tnal-ma Sand etc; 
Ht. smala Teer, aksl. smola Pech : Ht. nwlas Oyps, fHolis LehiD, 
aksl. mélu Kreide. Parallel mit smer-d- : mer-d- zerreiben geht 
smel'd- : tnehd- zergehen, sich aaflösen : abd. smélean scbmelzen : 
got. ga-malt-eins Auflösang, ags. mélian sich aaflösen, schmelzeni 
an. maltr verfaalt, verdorbcD, abd. malz hinschmelzend, weich, 
schlaff, vgl. gr. jue7dco (aus urspr. smeld- öder fmld-)^ d-iAokSvvm 
etc. (8. p. 37, N:o II). 

Auch die Wz. (s)mel' zeigt die Bed. beschmieren, besndeln. 
Denn bierber dUrften gebören : ai. mala- s. Schmntz, Unratb, 
mala-, mal-ind- adj. sebmutzig, unreiD, gr. fiol-vvm beflecke (ne- 
ben fjio()'vaaa))y wobi aucb abd. ana-måli Fleck, Narbe, mhd. mål 
Fleck^) (ttber got. mail, abd. meil s. unten), vgl. lett. mel-ums 
Scbwärze, Sebmutzfleck, pr. mel-ne blauer Fleck = Ht. niel-yné 
blauer Fleck am Körper, etwa als Folge eines Scblages, gr. 
fA(6l'(oifj dass. Dazu die Farbennamen : ai. mal-ind- donkelgraa, 
scbwarz, gr. jU€A-ag,lit. mel-ynas blåa, mel-ys blaae Farbe, lett. mel-ns 
scbwarz, cymr. melyyt, corn. milint arem. melen flavas, croceus'). 

11) Wz. u-er- dreben, krttmmen : lat. ur-vum Krlimmang (des 
Pflages), ver-mis Wurm (= der sicb KrUmmende), osc. un^vo f. 
kramm, Ht. vir-ve Strick etc. (s. p. 31, N:o 8) and ^-el- in der- 
selbei) Bedcutung : gr. éA-t/u) winde, krlimme, å^X-fiig etc. (s. a. O.) 
scbeinen aucb auf einer einfacberen Warzel ^ä- zu basieren. Vgl. 

1) Gewöhnlich betrachtet man jedoch die genannten gerro. Wörter als 
mit got. wtl, mhd. ahd. mål Zcitpunkt identisch. 

2) Zu gr. fjiélae etc. stellt K. Ljungstedt (Anm. till det starka Pret. i 
germanska spr&k, p. 29) schw. moln, mulen = Wolke, wolkig. Diese Btymo- 
logie wlrd bestätigt durch Arist. 375 a. 12 y fitkavia xov nvnX^ vitpovQ ond 
Xen. Au. I, 8, 8 yvixa ittihj tytyvBxo^ i(pd%'f^ xovåo^rd^ loone^f ve(pély Itvtaj, 
XQorat åt avxt'iö vart^or ujant^f fttXavia t«p tv Ta* neditijt tnl nolv, wo nlso fåt- 
lavia = schwarzes Gewölk. Got. milhma zu Ht. smålkaa Duattt, sinilk-nienaå 
Räucherwerk. Zar Lebre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 67 

Itt. vä-rus (nicht ans ^vttc-ro-) aaseinandergebogen, -gewachsen, 
dtchsbeinig etc, vä-ricus mit aoseinander gesperrten Ftlssen, vå-ra 
QuerholZy eine gabelförmige StaDge und ablaatend vä-tius ein- 
wärta gebogeD, kranim, vä-tax krnmiue öder schiefe Ftlsse ha- 
bend; dazn yieli. bom. (nöåeg) å-wQoc^), weiter lit. vo-rtis Spinne, 
lett. schwäri Querstangen bei der Egge, ygl. aneb die Wz. ^ä- 
webcD : ai. vä-j gr. "^tqcov, dor. ätqiov Åufzag des Gewebes. Falls 
die hier aDgeftthrten VermathaDgen das Ricbtige treffen sollten, 
wiirde also zwischen lat. vä-rus nod Wz. yL-er- (u-el) krUramen genao 
dasselbe Verhältniss bestehen wie zwischen ^stå-ro- (an. starr etc), 
^stå-Io' (got stols) und Wz. st-er- si-él- (are^eög, (néXXau etc). 

Oben (p. 30) worde bemerkt, dass der Wecbsel von auslan- 
tendeni r and I in gleichbedeatenden und etymologisch verwand- 
ten Wnrzeln aaf Dissiniilation bernhen känn, die in reduplicier- 
ten Formen eingetreten wäre: z. B. ger- und gel- verscblingen ans 
ger-ger- öder gel-geL In anderen Fallen aber vermuthe ich, dass 
der Wecbsel dadurch bewirkt worden ist, dass an dieselbe pri- 
mära Worzel die Determinative '(e)r- and -(e)l' parallel angetreten 
sind. So wechseln aacb r- and /-Saffixe an derselben primären 
Warzel ab. Vgl. z. B. : an. vi-rr Draht : lit. ve-lå dass. zu Wz. ?/cj- 
dreben, gr. atT-^ : ar/J-«A-Aa za nu- u-é- biåsen, lat. ob-seu-rus, 
tbd. scu-Tf sciu-ra Obdach, Scbeaer : an. skjo-l Zuflacbtsort, Ob~ 
dach za skeu- bedecken, vgl. lit. sku-rå Fell, Hänt : gr. axv-lov 
Haaty (TxvXov abgezogene Riistang, aksl. mé-ra Maass : got. fué-Ia 
dass. za me- messen^ gr. fndgrj Hand : lat. am-p-la Handbabe za 
am- m-e- greifen, einsammeln, gr. xafi-dga Gewölbe, allés mit einer 
gewOlbten Decke Versebene, lat. cam-era, cam-ur : xfi-él-e-^Qov 
(Et. M. 521, 29 =) fiél-a-^Qov^), abd. him-il Himmel (= Bedachang 
der Erde), aacb Zimmerdecke') a. s. w. 

5) Die Nfisahn (m, n) als Determinative. 
a) m. 

1) Wz. k^r-em- : gr. xgefi-avvvfii bänge, xgéfi-afiac bange, got. 
hram-jan kreuzigen : lit. kariu kdr-ti bangen, darcb Hängen tödteu. 

2) Yfz.gJL-em- zusammcnpresseu, zasammenballen : \hi.gl-om-us 
Koäael, lit. gUm-iti glam-^ti zasammendrtlcken, -stopfen, d. klem- 1) Froehde Bezz. Beitr. VIII, 163 f. 

2) Das anl. »^- : fi- sacht Johanason su erklärcD K. Z. XXX, p. 428 f. 

3) Anders Kluge Stammbildungslehre, p. IX. 68 Zar Lebre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeWariaiion. 

men : g^el- zusamiDeDballen : ai. yttla-^ gull, gudd-y gl-åu- Kägel, ge- 
ballte Masse etc. (s. p. 54, N:o 3). 

3) Wz. tr-em' : TQéfxa) zittere, TQÖfiog ZitterD, d-vQéfiag iinbe- 
weglich, ruhig, lat. trémo, as. thrimman springeo, bttpfen (vgl. 
got. pram-stei Heuschrecke) ^), Ht. trimii zittere : ai. tar-ald- sich 
bin and berbewegeDd, zuckend, zitternd : ter-s- tr-es- : lat. terrto, 
ai. trås-ati zittert, gr. TQé(a)o) etc. (s. unten), vgl. aucb tr-^ sich 
anrubig bewegen (oben p. 51, N:o 10). 

Wie tr-em- : tr-cs- verbalt sicb nach DanielssoD lat. pr-em- 
: pr-eS' (premo : pressi) ^). 

4) Wz. dr-em- springen : ai. drdnMti, gr. aor. l-åQafAOv, pf. 
åé-åQOfJLa, ÖQOiAoq Lauf : ai. dra- drå-ii^ gr. dno-åQa-vcu, it-dQa-axm. 
Vgl.: 

5) Lat. dor-m-io scblafe, aksl. dréniati scblafen : ai. drå- drä-ti^ 
drä-^ate scbläft, ni-drä-j gr. åaQ"i^'dvw scblafe, aor. M^a-^-or*). 

6) Gr. nek'iii4^ii} erscbtittere, med. erbebe, erzittere, noXapiog, 
got. uS'Jilma erscbrockcD, an. fdlma tappen, tasten, sicb scbwan* 
kend bewegen, zittern, felmta trepidare : gr. ndXXua scbwinge, 
scbtlttele, aacb intr. (^ xaqåia ndXXet), lat. i>ello. 

7) Wz. bhr-efH' sicb unstät, wirbelnd bewegen, schwirren, 
surren, brummen (die Bedeutungsentwickelung ist analog mit 
der in Wz. sp(hjer-g' sp(h)r-eg'^ s. p. 17) : ai. bhratncUi schweift 
nmher, bhranid- das sicb bin und ber Bewegen, Strudel, wirbelnde 
Flamme, bhpni- scbnelle Bewegung, Regsamkeit, bhrnii- beweg- 
licb, regsam, s. Wirbelwind, bhram-ara- Biene, d. Breme^ Brenise^ 
brummen^ an. brim Brandung, mittelengl. brim Glut (lat. frano 
wird gewöbnlicb znr näcbstfolgenden Sippe : gr. xqe^-iiiio etc. 
gestellt) : Wz. bher- bhr-é- sicb ungesttlm bewegen etc. : ai. bhur- 
dti u. 8. w. (s. p. 20 f.). Zu bhram-ara- Biene, d. Breme^ Bretnse 
vgl. ai. bam-bhara- Biene, gr. nefÅ-giQti-åwv Wespe. 

8) Wz. g^hr-em- : gr. xq^ixh^q), XQ^f^'^'iC<» wiebere, x^eju-er-cico 
töne, XQ^Mf XQ^f^^^ Geräuscb, Gewieber, xQOfxaåog Geknirscb, lat. 
frémOj frendOy abd. ga-grim Knirscben, ags. gremeUan^ abd. gra- 1) Mit Unrecht bezweifelt Feist (Qrandriss d. got. Et. p. 123) den Zn- 
sammenhang von got. j)ram-stei mit Wz. trem- zittern. Die Bedeutangen 'sich 
heftig bewegen, springen' und 'zittern' liegen einander so nahe, wie nor möglich. 

2) Zur altit. Wortf., p. 50 n. 1. 

3) W. Meyer (K. Z. XXVIII, )72) leitet dormio aus ^dor-dh-mio, akRl. drem- 
au 8 ^der-dh-m- her. Zar Lehre v. d. Warzelerweiterung und Wurzel variation. 69 

miggon brummen, aksl. gruméti donnern, gromu Donner *) etc. : Wz. 

ff^' : ghar-ghara- GekDister, Gerassel, Gelächter u. s. w. (s. p. 

41, N:o 6). Ob zu dieser Sippe gr. %olQog (fUr ^xoQ-iog) Ferkel, 

u. ghé-svi'f ghr-ati- Eber (vgl. ghar-ghar-ita- Gegrunze) : scbw. 

gr-ytn-ta grnnzen gehören? 

EiD erweiterndes Element -m- seheint aach sonst in Seball- 
wörtern beryorzutreten. So dtlrften aisl. glam(m) strepitas, cre- 
pitQS, glama, glamra fröhlich larmen, scbw. glama, glam^ glams 
sa aisl. gjalla, abd. geUan laut tonen, scbreien, gal-m Scball, gr. 
xay-XoA-aco lacbe laut, jabele etc. (s. p. 41, N:o 5) in Beziebung 
stehen'). Vgl. aaeb aisl. glymja to rattle, clasb, plash (of tbe 
8ea or waves) : gr. xa-xX-d^oi plätscbere. 

6erm. hlam(m)- mit Geräuscb zusammenscblagen (Fick Wbcb. 
III, 87) : ags. hlem frågor, ictus, hlemman mit Geräuscb zusammen- 
schlajgen, hlimman^ hlymman, an. hlom, hlamm, hlamma 'skraide (som 
oaar en Gjenstand slaaes mod en anden'), hlymja (neben glymja) 
to dasb (sér hlymr tbe sea dasbes against tbe boards), as. abd. 
Mamon u. s. w., scbliesst sicb in der Bedeutung eng an (s)k2el' 
bei heftigem Anstosse erklingen : an. skjalla und obne das anl. s- 
hvellr sbrilling, tbrilling, of sound as from an explosion, abd. 
scéllan, mhd. scMllen, zer-schéllen schallend auseinander springen, 
ohne s- abd. mbd. hélj nbd. héll, dazu weiter lit. skil-ti Feuer 1) Cber die si. Wörter änders Fick (Bezz. Beitr. VI, 212 f.): aksl. ^omfi 
so gr. fi^tut» tose, fi^oiiot Getöse, fi^ovtt) DoDner (Wz. g^rem-^ vgl. die Schall- 
warsel g^er- obeo p. 41 n. 3). 

2) Neben aisl., scbw. glam strepitus, strepera hilaritas steht aisl. gip las- 
titia, ags. gled Lust, Spiel, Musik (St. ghl'^U'i^')t ^gl* gr Z^^^*/ Spass, feraer 
åisl. glau-mr, ags. gled-m fröblicber Larm, Jubel. Zwiscben diesen Pormeu be- 
stebt, wie ich yermnthc, dasselbe Verhältniss wie zwiscben lat. ylomus und 
»hd. chliuica chliwa Kugel, Enäuel, ygl. nbd. klemmen, mbd. klemmen mit den 
Klaaeo packen, znsammendriickeu : Klaue, mbd. klåwe kldj abd. chlåwaj femer 
ai. dråmati Ihuf t : drdvati dass., dhdmcUi blast, aksl. dUmtf^ dtfti dass. : aksl. 
du-ntfH biåsen, gr. &vw stUrme, ^tlka Sturmwind etc. ; an. brim Brandung : 
lir. hruth fervor, vgl. Bremse : cngl. hreeze^ ags. breösay vielleicbt auch ai. tdmojt, 
témsrä Finsterniss, Dunkel, abd. dinstar etc. : ags. ftedstrCf pgstre, as. thiustri 
obscurus, tenebrosus; gr. vuj-ltfA^tf nicbt erscblaffend : gr. Ivat, an. lu-mn er- 
schöpft, lit. Udu-ti aufbören; gr, fiXtftéaivw : fiXi to] Das gegenseitige Verbältniss 
dieser Formen wird weiter unten im Cap. II zur Spracbe kommen. 68 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariaiion. 

men : g^el- zusammeDballen : ai. ytila-f guUy gudd-f gV-åu- Kägel, ge- 
ballte Masse etc. (s. p. 54, N:o 3). 

3) Wz. tr-em- : T^é/ico zittere, TQÖfiog Zittern, d-zgéfiag anbe- 
weglich, rnhig, lat. trémo, as. thrimman springeo, httpfen (vgi. 
got. pram-stei Heusehrecke) *), lit. trimu zittere : ai. tar-aid- sich 
bin und herbewegend, zuckend, zitternd : ter-s- tr-es- : lat ierreo, 
ai. trås-ati zittert, gr. zQé(a)w etc. (s. anten), vgl. auch tr-^ sich 
unruhig bewegen (oben p. 51, N:o 10). 

Wie tr-em- : tr-c.s- verbalt sich nach DanieUsoD lat. pr-em- 
: pr-eS' (premo : pressi) ^). 

4) Wz. dr-em- springen : ai. drdtnati, gr. aor. l-åQafAov, pf. 
åé-ÖQOfxa, åQÖfiog Lauf : ai. drä- drä-ti^ gr. dno-ågå-vcu, åc-dgd-axm. 
Vgl.: 

5) Lat. dor-m-io scblafe, aksl. dréniati scblafen : ai. drå- drä-ti^ 
drä-^ate schläft, ni-drä-, gr. rfa^-i^-«va) scblafe, aor. M^-^-or*). 

6) Gr. neX-eii-i^ii) erscbtittere, med. erbebe, erzittere, noXefwg, 
got. us-flma erscbrockcD, an. fälma tappen, tasten, sich scbwan- 
kend bewegen, zittern, fehuta trepidare : gr. ndXho schwinge, 
scbtlttele, aacb intr. (^ xagåCa ndXXei), lat. pello. 

7) Wz. bhr-em- sich anstät, wirbelnd bewegen, schwirren, 
snrren, brnmmen (die Bedeutnngsentwickelong ist analog mit 
der in Wz. spihjer-g- sp(h)r-eg-^ s. p. 17) : ai. bhramati schweift 
nmher, bhranid- das sich bin und ber Bewegen, Strudel, wirbelnde 
Flamme, bhrmi- schnelle Bewegung, Regsamkeit, bhrmi- beweg- 
lich, regsam, s. Wirbelwind, bhram-ara- Biene, d. Breme, Bremse^ 
brummen, an. britn Brandung, mittelengl. brim Glot (lat. fretm 
wird gewöhnlich zar näcbstfolgenden Sippe : gr. x^e/ti-^C^ etc. 
gestellt) : Wz. bher- bhr-e- sich ungestUm bewegen etc. : ai. bhur- 
dti u. s. w. (s. p. 20 f.). Zu bhram-ara- Biene, d. Breme^ Bren^e 
vgl. ai. bam-bhara- Biene, gr. nefÅ-giQfj-åwv Wespe. 

8) Wz. gjir-em- : gr. XQ^f^-^C^y xgepL-er-i^in wiehere, xqefi-ev-^isi 
töne, XQ^t^Vf XQ^I^o^ Geräusch, Gewieher, XQ^I^<^^^S Geknirsch, lat. 
frémOf frendOf ahd. ga-grim Knirschen, ags. gremettan^ ahd. gra- 1) Mit Unrecht bezweifelt Feist (Grandriss d. got. Et. p. 123) den Zu- 
sammenhang tod got. pram-stei mit Wz. trefn- zittern. Die Bedeatangen 'sich 
heftig bewegen, springen' und 'zittern' liegen einander so nabe, wie nnr möglich. 

2) Zur altit. Wortf., p. 50 n. 1. 

3) W. Meyer (K, Z. XXVIII, )72) leitet dormio ans ^dor-dh-mio, akRl. dröm- 
hus ^der-dh-m- ber. Zar Lehre v. d. WarKelerweiterung und Wurzelvariation. 69 

miiiön brmnmeD, aksl. gruméti doDnern, gromu Donner *) etc. : Wz. 

i/,Ä«r- : ghar-yhara- Geknister, Gerassel, Gelächter u. 8. w. (s. p. 

41, N:o 6). Ob zu dieser Sippe gr. xolqog (ftlr ^xoq-iog) Ferkel, 

ai. ghé'8vi'y ghr-sti- Eber (vgl. ghar-ghar-ita- Gegranze) : scbw. 

gr-yni'ta granzen gehören? 

Ein erweiterndes Element -m- scheiDt ancb sonst in Schall- 
wörtern heryorzutreten. So dttrften aisl. glam(m) strepitas, cre- 
pitUB, glama, glamra fröblieb lärmen, scbw. glatnay glam^ glams 
zn aisl. gjalkt, abd. gellan laut tonen, scbreien, gal-m Scball, gr. 
xay-xttX-dw lache lant, jabele etc. (s. p. 41, N:o 5) in Beziehung 
stehen^). Vgl. aucb aisl. glymja to rattle, clasb, plasb (of tbe 
8ea or waves) : gr. xa-xA-afco plätschere. 

Germ. hlam(my mit Geräuscb zusammenscblagen (Fick Wbcb. 
III, 87) : ags. hUm frågor, ictus, hlemman mit Geräuscb zusammen- 
scblajgen, hlimman^ hlymman, an. Mom, hlamm, Mamma 'skralde (som 
oaar en Gjenstand slaaes mod en anden'), Mymja (neben glymja) 
to dasb (sér Mymr tbe sea dasbes against tbe boards), as. abd. 
Mamon n. s. w., scbliesst sicb in der Bedeutung eng an (sjk^el- 
bei beftigem Anstosse erklingen : an. skjalla und ohne das anl. ^- 
hvellr sbrilling, tbrilling, of sound as from an explosion, abd. 
scellany mhd. schellen, zer-schellen scballend anseinander springen, 
obne s- abd. mbd. hélj nbd. Iiell, dazu weiter lit. skll-ti Feuer 1) Ober die si. Wörter änders Fick (Bezz. Beitr. VI, 212 f.): aksl. rjpromfi 
zo gr. fiQfuof tose, ^(touog Getöse, fi^ovrt} Donner (Wz. g^rem-^ vgl. die Schall- 
warsel g^er- obeo p. 41 d. 3). 

2) Neben aisl., achw. glam strepitus, strepera bilaritas steht aisl. gip la9« 
tiiia, ags. gleö Lust, Spiel, Musik (St. ghl-eu-io-)^ vgl. gr. xkivtj Spass, ferner 
aisl. glau-tnr, ags. gled-m fröhlicher Larm, Jubel. Zwischen diesen Formen be- 
steht, wie ich vermntbe, dasselbe Verbältniss wie zwischen lat. glomus und 
abd. chlhtwa chUwa Kugel, Knäuel, vgl. nbd. klemmen, mbd. klemmen mit den 
Klauen packen, znsammeudriicken : Klaue, mbd. kldtoe klå, abd. chlåwa, femer 
ai. drdmati läuft : drdvati dass., dhdm(U% blast, aksl. dUmtf^ dtfti dass. : aksl. 
du-ntfti biåsen, gr. &v(u stUrme, &veXXa Sturmwind etc; an. brim Brandung : 
air. bnUh fervor. vgl. Bremse : cngl. breeze, ags. breösa, vielleicbt aucb ai. tdmas, 
tdmisrä Finsterniss, Dunkel, abd. dinstar etc. : ags. f)€6stret pystre, as. thiustri 
obscurus, tenebrosns; gr. wt^Xtfi-ii nicbt erscblaffend : gr. Avcu, an. lu-inn er- 
scböpft, lit. Udu-ti aufbören; gr, fiXtfitaivuf : fikiotl Das gegenseitige Verbältuiss 
dieser Formen wird weiter unten im Cap. II zur Spracbe kommen. 70 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang and Warselvariaiion. 

anschlagen') and lett. skaf sch (= "^skal-jets) hell töaend. Vgl. 
hier auch lat. clä-m-or, dä-m-äre zunächst za ccUäre^). 

Das DeterminatiY m känn endlich vorliegen in: 

9) Wz. g^-em- gehen, kommen : ai. gam-^ pr. gåchati^ 3 pL 
gdmanti, gr. ^acvo), lat. venio (< ^gfn-iö)^ got. qiman kommen : 
^2^- : ai. ji-gä'ii^ d-gå-t, av. gå-t, gå-ma-, np. gåm Schritt, gr. dor. 
i'^d'V, ^(o-fÅog Stafe, Altar, lett. gä-ju ich ging, gä-tis f. pl. Flng- 
löcher am Bienenstock (Leskien Ablaat p. 376). Die Wzf. gå- 
verhielte sich zu g-em- wie stå- : st-el- n. 8. w. *). Vgl. noch : 

10) Ai. kam- lieben, begehren, verlangen (neben kan-^ can- 
Gefallen finden, befriedigt sein), kam-ana- begierig, Ittstern, lieb- 
lich, kåma- Begierde, Wunsch = av. kåma- : ai. ka-ya-måna- gern 
babendy lat. cå-rus lieb, air. ca-ra Freund, caraim liebe, got. ho-rs 
Hurer, lett. kå-rs Ittstern, begebrlich, kärut begehren etc. (Wz. *,a-)*). 

11) Wz. r-efn- : ai. ram- tr. zum Stilistand bringen, intr. still- 
stehen, ruhen, sicb vergnttgen (vgl. ran- in äbnlicher Bedentang), 
gr. iq-géfÅ-a adv. ruhig, got. rimis '^avxia, lit. rdmas Rnhe, rim- ti 
ruhig sein : re- tö- ruhen : ahd. rå-tca, ruo-wa^ ags. rö-w^ an. ro 
Ruhe, gr. é'Q(0:(/)ij Aufhören, Rast. 

b) n. 

1) Wz. dhu-en- eine heftige Bewegnng nebst dem daraus en- 
standenen Geräuseh bezeicbnend (vgl. Wz. bhrem- p. 68, N:o 7, 
Wz. sp(h)er-(/' p. 17, N:o 9)*) : ai. dhvan-ati tönt, dhvana- Ton, 
Laiit, ein bestimmter Wind, dhvani- Laut, Ton, Geräuseh, Donner, 
ved. dhuni- mit Getöse dahinfahrend, ransehend, braa8end,to8end 
(Wind, Wasser etc.), dhunayate ranscht, mit pr»f. ä ransebend 
berbeikommen, an. dynr - Getöse, dynja to gosh, shower, ponr 
(of rain and storm, blood etc), ags. dynnan, as. dunjan, lit. dun- 

1) Fick Wbch.' II, 680. Das bei Fick angcftthrte akål-yU anacbUgen 
(vom Hunde) ist slaviach (s. Leskien Ablaat, 342). 

2) Weiteres iiber dio Sippe s. bei Johansson (P.B.B. XIV, 308 ff.), der 
auch eine Wzf. germ. slam- (< ^sklam-) nachzaweisen snoht. 

3) Andere Oelehrten (z. B. Osthoff) setzen indessen ar. gä-, gr. fid- r= gn^ 
(mit langem son. m). Wie ist denn das lett. gä- za erklären? Nach Osthoff 
(Zar Oesch. d. Perf., p. 123 Anm.) wäre lett. gä-ju ans *ga'^-au herzaleiten 
{ga- — got. prsef. ga- + ^-au ich ging), was jedoch unsicber scheint. 

4) Vgl. Fick Wbch.« I, 34. 

6) S. auch Becbtel Cber die Bez. der sinnl. Wahrn., p. 68 ff. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzclvariation. 71 

deti heftig pochen (vom HerzeD) : dhen- dhu- z. B. in gr. ^vm 
stttrmey tobe, rausche, branse (XaiXant ^vwv vom Winde ju 400 
n. 8., oldfnatc dvayv im Wogenschwall einbcrrauschend (P 234 etc, 
ådnédov S*anav ai^iari ^vev k 420 und anderswo), d^vviu tobe 
(neben äwéw, ans dhu-nu-) etc. Vou an. dy-nr Getöse ist wohl 
nicht dpkr in derselben Bedeutong za tfenuen, vgl. scbw. (Da- 
larne) du'ka rasen, tesen etc.'). 

Die Wz. dhu-en- tesen, rauschen, stttrnaen etc. ist eine Neben- 
form zn dhyL-er- (gr. ^ovqog < ^^/oQ-fog stttrmisch etc, s. p. 
59, N:e 1). 

2) Wz. dhu-en- = ai. dhvan- sich verhtillen, ptc. dhvän-id- 
dunkel, als s. Dunkel, aor. d-dhvan-lt in der Bed. erlöscben 
(= verdunsten), caus. ddhvänayat, dhvanaylt einhUllen, zudecken, 
«v. dun-man- (dun-man-) Nebel, Dun8t2)(?), viell. engl. dun 
scbwarzbrann, dunkel : dhea- dhu- räuchern, vcrfinstern etc : ai. 
dliu-md- Raucb, got. dauns Dnnst u. s. w. (s. p. 56). 

Dies dhu-en- ist eine Parallelforn) zu dhu-el- (gr. ^olegög 
trObe, verfinstert för *i>/oltQoc. etc, s. p. 59 f., N:o 2). Ubrigcns 
ist es mit dem unter N:o 1 bebandeltcn dhu-en- verwandt (s. p. 
60). Wie dhu-en- ertönen zu dheiji-, so scheint sich 

3) Aksl. zven- evmetl klingen, zvonu Sch al I zu zova^ rufe, 
ai. hdv-aie ruft etc zu verbalten. 

4) Wz. u-en- : ai. vdnati^ vandti, vauoti a) hold sein, ver- 
schaffen, mittheilen, geben; b) gern haben, bcgebren, vdyms n. 
Lust, vä-niä- (< *vn-md- mit langem son. m) lieb, theuer, werth, 
herrlicb, als s. 6ut, werthes Gut, Ueil, Wohlstand, lat. venua 
(Venus) Anmuth, Schönheit, Liebreiz (Qöttin der Liebe), icnia 
Oeftliigkeit, Willfährigkeit etc, as. ahd. wini, ags. wine^ an. rinr 
Prennd, vgl. air. fine Verwandtschaft, got. un-wunands sich nicht 
freueod, an. una zufrieden sein, ahd. wunne, umnnia. wunna Freudc, 
Lust, das Schönste und Beste, as. ivunnea^ ags. ivynn^ ahd. wun-sc 
Wunsch, Begehren, wunsken wtinschen, vgl. ai. vähchä Wunsch, 
vänch-ati wUnscht^) : Wz. eit- : ai. dv-aii ist hold, begunstigt und 1) Rietz 103b, Bugge Sv. Laodsroåleu IV, 2, 38. 

2) Justi (Handbuch) ftlhrt noch dvan-man- Gewölk, dvan-ara- Wolke an. 
Audera BartholomsB (Handbuch, p. 19). 

3) Ai. vänch- stebt fUr *vädi- d. i. *vn-8k' (mit langem son. n) durch 
Neabildang im Anscbluss an dic Wzf. uen- (BartholomsB Ar. Forsch. II, 91). 72 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeUariatioa. 

begehrt, verlangt etc. (s. p. 60 f., N:o 3). Vgl. das vöUig gleich- 
bedeutende iji-er- (mit der Nebenform u-el-j s. a. O.). Die Ablaats- 
form ^'ér- (gr. ('/)rJQ-a etc.) durfte ihr Analogon haben in got 
wéns HoffnoDg = as. wåti^ ags. wén, ahd. tvån etc.( St. ^veni-). 
Zur Bedeutungsentwickelung vgl. gr. (f)ek'n'Cg : ^'el'^ woUen 
(8. p. 51 f.). 

Zu der Sippe von eyL : ^en- gehören auch mit yerschobener 
BedeutUDg (vgl. die Wz. eyL-k- p. 7, N:o 6) : gr. evvij Lagerstätte, 
abd. wonén^ as. umnon, ndl. wonetiy ags. U7un2an wohnen, sein, 
bleiben, an. t;a77r, ahd. gi-won gewohnt, got. wanjan gewObneo 
etc. »Das Gewobnte ist dasjenige, woran man Gefallen findet; 
wohnen eig. sich irgendwo erfrenen»^) (vgl. an. tina to abide, 
dwell und to be happy, content). Was gr. evvr^ betrifft, brancht 
es, wie scbon oben (p. 7) bemerkt warde, in formeller Hinsicht 
nicht als é-w-rj (é protbetisch, -w- schwache Ablantsstafe zn 
uen-)^') gefasst zu werden, sondern känn auch als eine n- Ab- 
leitung der Wurzel e^- gelten; vgl. got. dau-ns Danst (zu Wz. 
dheii') : ai. dhvan- sich verhtillen. 

Ob mit dem jetzt behandelten u-en- die gleichlantende Wz. 
uen- in ai. van- besiegen, vanti-, vanua- Feind, av. van- schlagen, 
tödten, siegen (neben van- schtttzen, lieben), got. winnan leideo, 
Schmerz empfinden, winm, wuntis Leiden, mhd. unnne Schmerz, 
ahd. winna Streit, winnan sich abarbeiten, streiten, got. umnds^ 
ahd. wunt verwundet u. s. w. identisch ist, v^ie öfters angenom- 
men wurde^), lässt sich bezweifeln. Die letzt genannten Wörter 
mit der Bedeutung 'verwundet' darf man schwerlich von lett. wä-ts 
Wunde, Ht. vO't\s böses Geschwur, vo-j^ leidend ganz trennen, 
vgl. noch ^iO'Td^ecv • ^dXlecv Hesych. fya-tdXac • ovlaC), d-retJLij 
Wunde. Auch ahd. wuo-l Niederlage, Verderben, ags. wd4 Pest, 
Seuche könnten zu der aus den genannten Wörtern zu erschlies- 
senden Wz. uä- fiiö-) Leid zufttgen, verwunden gehören. Zu Wz. 
u-en- (in got. winnan^ wunds etc.) wtlrde sich dies ^å' genan so 
verhalten wie st-en- : Wz. stå- (s. unten). 

5) Wz. (jjir-en- reiben : gr. x^öjirco streife, bestreiche (die Be- 
deutungsentwickelung wie in XQ^^ ^^^y vgl. oben p. 65 f.), dazn 1) Kluge Et. Wbch.* s. v. voohnen, 

2) S. z. B. 6. Meyer Gr. Gramm.^ p. 115. Die ZasammenstellaDg von 
^vvtj und wohnen riihrt von Fick her (Bezs. Beitr. I, 61). 

3) S. «. B. Grassmaon Wboh. z. BV. 8p. 1204. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 73 

ffiöglicberweise an. grunnr the bottom of sea or water (St. 

*grunpU'y vorg. ghrn-tu- Zerriebenes, Sand, arena), got. grundu- 
waddjus Grnndmaner etc, ferner vielieicht die Wz. ghren-dh- : lit- 
gréfidu (gréndeu) gri^sti reiben, scheuern, abschinden, agg. grin- 
dan, engl. to grind^ vgl. nhd. Grand Sand, Grind Sehorf : Wz. 
g^er- reiben, die ich vermnthe in gr. bom. xéq-a-åog Unrath öder 
Geröll von Sand, Steinen n. s. w., Steingriess, wie ihn angeschwoir 
lene FlUsse mit sich fUhren (xåå åé ficv avtdv eUvco) yjafxdi^oiccv 
alig xéQaåog neqtx^vag fivgiov <l> 319)*), x^Q^^ -ddog f. dass., vgl. 
Doch x^?~M^9 X^Q-f^^Sf x^Q-f^^^^ov Kiesel, Stein, die wohl arsprting- 
lich nichts mit x^^Q Hand zn thnn hatten; dazn vielieicht als re- 
doplicierte Bildung xéy-xQog Hirse, Korn (Zerriebenes)^). 

6) Wz. tr-en- reiben, bobren : gr. Te-zQaCvo) bohre, lit. trinu 
i$'tn'ti reiben, trin-tmé Feile, trin-tuvas Spnlrocken, Fiedelbogen, 
lett. trltatca trxtaws Wetzstein, truts (= *tran'tas) dass. : Wz. ter- 
: gr. léiQiOy regéo) lat. ter o n. s. w. 

7) Wz. dhr-en- : ai. dhran-åmi töne (unbel.), got. drun-jus 
^^oyyog, an. drynr roaring, drynja to roar, ahd. tréno Drohne : 
gr. x^ÖQ-v-^og Larm, tov-^oq-v^w C-tfcoJ murmele, rev-d^Qti-daiv eine 
Bienenart, x^g^^vog Wehklage, tev-^Qijvri (= Tev-d^Qrj-åwv)^ as. drån 
Drobne (zu dhr-é- öder dhr-en-?), vgl. noch ^^oJra? • xijyijv . 
Aåxmveg (Hesych.). 

8) Wz. hh-en- schlagen, verwunden, tödten : got. han-ja Wunde, 
ags. hen^ an. hen dass., ahd. bano Tod, Verderben, ags. bona 
Mörder (air. henim sehlage, gr. ipovog Mord, Inetpvov tödtete ne- 
ben ^eCvw vielieicht eher zu Wz. g2hen- : ai. hän ti etc.)') : an. 
f^^^f ^8- bea-du Kampf, Schlacht, ahd. Batu- Patu- etc. in Eigen- 
namen. Die hier vorliegende Wnrzel scheint mir auch im Lat. 
repräsentiert zn sein, nämlich in fä-tiscere fätisci zerschlagen 
werden, Risse bekommen, zerlechzen, zerfallen, Ubertr. ermatten 
(znr Bedentangsentwickelnng vgl. gr. xötiiu) hane, sehlage und 
er m (ide, xond^o) erniUde, an. Itiinn ermattet : l^a quetschen)*). 1) Aristonic. z. St. tan dt tö owayn^OfÅtvov ir rjj ^vati itXijifoc iXvos 

2) S. fiber dieses Wort Danielsson Or. and. et. Stad. I, p. 64 n. 1. 

3) Vgl. J. Schmidt K. Z. XXV, 168 ff. 

4) Man hat lat. fä-tisco mit gr. xa^ig Mangel etc. verglichen. Das an- 
laatende /- macbt aber Bedenken. 74 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WnneWarittion. 

få-mex (fä-mix) ein durch QnetscbuDg enstaDdeoer Blntanter- 
ianf, Abscess (famex d^Mcfia Gloss. Labb.); fä-tuus, das kanin mit 
färi zasatnmeDhängt, heisst wobl eigentlich 'obtasas' (vgl. xfog>og). 
Also ergiebt siob eine Wz. bM- bh9-y die sicb zn bh-en- verbalt, wie 
uä- verwunden (lett. wäts Wunde etc.) zu u-en- (got. taunds ver- 
wandet etc). In entfernterer Beziehnng stehen : aksl. bi-ti scbla- 
gen, u-boj-t Todtscblag, rae-bi-ti frangere, Iffidere (8. Cap. II). 

9) Wz. bh-en- känn auch in gr. g)aCvw scheine, zeige (vgl. 
fiaCvofÅai za Wz. men-)^ got. bandtoa^ ban-dtod Zeicben, bana- 
wjan bezeichnen, erkennen lassen zu Gmnde liegen (vgl. anch 
ai. bhand' glänzen, strahlen = bhen-d-?). Daneben bhå- : ai. bhå-ti 
glänzty scbeint, gr. bom. ne-giij-ceTac (P 155 Tqoiji åh negftjaercu 
ainvg oXed^Qog), air. bd-n weiss etc.*). 

Das Verhältniss von bh-en- zu bhä- kebrt wieder in ai. bhdn- 
ämi rede : gr. dor. ifä-^C^ lat. få-ri^). 

10) Wz. men- aufricbteu, autgericbtet sein, ragen^ hervorra- 
gen : lat. men-tum Kinn (a. *men-to- öder *mn-tO'), vgl, got. 
munps Mund, Maul (< *m7i-to-)^), é-mlnere, pr ö-mlnére etc. bervor- 
ragen (das Siniplex minerv nur bei Lucrez 6, 563, 1193 [1195], 
wo aber die Lesart von Lachmann und Bernays verworfen Wird)y 
mlncB -arum (mit / fUr e nacb minere) die hervorragenden Zin- 
nen der Mauern, Ubertr. Drohungen, mtnäri emporragen, iibertr. 
drohen, ad-mlniculum StUtze, Pfabl, ferner möns -tis Berg, prö-mun- 
turium Bergvorsprung, Vorgebirge : Wz me- in lat. mé-ta allés 
Aufgerichtete, spec. die Spitzsäule am Ende der Rennbabn, vgl. 
ai. mi-no-ii errichtet, ptc. mi-td-, mi-t Pfosteu, Sttitze upa-mi-t Sttltz- 
balken, mi-H- Errichtung etc; ai. mi- känn = idg. m9- (Ablaut 
zu mé-) seiu, es känn aber auch idg. mi- eutsprechen, vgl. mé-tar- 
Aufrichter der Opfersäule (RV. 4, 6, 2)*), me-thi- Pfosten, an. mei-^r 1) Nacb Analogic yod (paivujy Tt-rgaivoj^ x^^*'^'^'* sind viell. noch andere 
prim. Verba auf -atvvu zu bcurtheilcn wie ^aiviu •.^vw, iiiu)^ xaivw etc. 
(8. G. Moycr Gr. G^amm.^ § 519). 

2) Anders iiber gr. (paivw mit Zubehör Osthoff Z. Gescb. d. Perf., p. 353 n., 
518 f. Ai. bkdn-ämi mit O. aus *bh9-nä-mi berzuleiten ist kaum znlässig; dies 
bättc auf indiscbem Boden *hhi-nå-m% zu lauten. 

3) 8. Eluge Et. Wbcb.^ d. v. Mund^ wo aucb cine andere Combination 
gegeben wird. 

4) Die Zugebörigkeit des Wortes zu dieser Sippe steht wobl fest; iiber 
die verschiedencn Dentqngen s. Hiibscbmann Vocals. p. 27, u. 8. Ziur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 75 

Stonge, Schlittenknfe , Ht. me-tas Pfahl, lett. mets (mét bepfåhleD), 
maude Stange (Wz. mei- moi- neben me-, 8. Gap. II). Ad. mei-ir 
ist wobl nicbt direct mit lat. tné-ta zn vergleichen, sondern mei-tr : 
mi'ta = lat. moe-nia^ moe-rus^ mu-rtis : sA. må-na- Ban. - Aucb lat. 
mifue etc. liesse sich zu der t-Wnrzel zieben. 

11) Wz. tn-en- zerreiben^ zerbrecben, zertreten, weicb niacben 
sobeint sich ans den folgenden Wörtern zu ergeben : aksl. mtna„ 
m^i ^XC^uVy lit. minu minti treten, Flachs brecben, Felle gerben 
etc.y pd-minos Abgänge beim Flacbsbrecben, min-tuvai Flacbsbre- 
ebe, lett. åd-minis Gerber (Haattreter) ^), dazu ai. carma-mn-år 
dåsa., n. pl. carma-tnnås (RV. 8, 5, 38)'); weiter basieren, wie icb 
vermathe, anf diesem men- gr. fAv-Cov (fiv-lov) Moo8, Seegras, 
fåvicc^ög, fivcöecg moosig, wollig, weicb, mit anderer Ableitung 
fAV'6og fiv-ovg (vgl. xvöog xvovg : Wz. A.,<?n- in xövcg) Flaum ('q ngdktj 
rmv dixvwv xai ttoJAcov é^avd^tjtng, Sqtov ånaXfÅvatov Hesych., ånaXri 
^Qi^ Snidas; die Bedeutung wie in x^dog xvovg Abschabsel, Flaurn^ 
Milcbbaar, lanngo), vgl. lit. mm-at;a Filzgras ^). Die Wurzel m-«n- 
zerreiben möcbte icb als eine Parallelform zu (s)fn-er' (sjm-el- 
zerreiben (vgl. dhu-er- dhu-el- neben dhu-en-, u-er- u-el- neben 
^-en- etc.) anffassen und mit diesen weiter anf Wz. (s)mé' zerreiben 
(gr. afA^qVy an. ma abnntzen) zurUckftibren. Auf men- zerreiben, 
weicb macben bernben wobl anch : lit. mtnklcks Teig, mm-k-au 
min-k-yii kneten, man-k-sztau mank-setyti erweicben, aksl. ma^ka 
farina, m^uku weicb, m^k-not^-ti mollescere etc. Ferner känn 
man von dieser Wortsippe nicbt wobl trennen : lit. nien-kas ge- 
ring, klein, ai. man-åk ein wenig (lat. fnaficus weicbt in der Vo> 
calisation ab nnd känn änders gefasst werden, s. p. 11), denen 
die Bedentung 'abgerieben' zu Grunde liegen mag. So wird aucb 
die Wz. me- vermindern, falls sie in gr. imetwv geringer (fiir 
^fAtj'C(DVf wie nXeiatv fiir *7rAij-^a)v, es känn aber aucb *fiecHwv 
aein), ai. aor. a-mä-sU etc. (bei Gr.) vorliegen sollte, mit (s)mé 1) Obige Wörter sind wobl nicbt mit Curtius (OruDd£.^ p. 336), Ostboff 
(M.D. IV, 44) auf Wz. mi- 'vermindern' (gr. /*»-i'v-^*v, lat. mi-ntto etc ) *u 
besiebeo. 

2) Vgl. mlä' wcich werden darch Gerben (mit mel- zcrmahlen verwandt). 
Man hat angenommen, dass canna-mftä« fiir carma-mlås stehe, was mir nicbt 
nötbig scheint, vgl. nocb Fick Wbcb.' II, 686. 

3) Fick (Wbcb.' I, 724) stellt fiviov, ftpoof und lit. mknava eu mi- 'ver- 
mindern*, was wobl nicbt angebt. 76 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariatioii. 

zerreiben identisch sein. Neben (s)nt€' zerreibeo steht smi- zer- 
reiben, zerbröckeln (cfiC-Xij Messer, afic-vvij Hacke n. 8. w., 8. p. 11) 
und dies fällt meiner Meinnng nach mit mi- 'vermiodero' zasam- 
men : ai. mi-nå-ti, mi-nö-ti vermindert, verktirzt, verletzt etc., gr, 
fxc-vv-d^m vermindere, verringere, reibe auf n. 8. w., lat. mi-mho 
verroindere, aber anch zerspalte, zerbane, zerkoicke (ligna^ ra- 
malia, mulJum in singula pttJmenta etc). Somit stellt 8icfa beraas, 
dass lat. ml-ca KrtlmcheD, nn-c-idus winzig, gr. afu-x-Qogy fåc-x-^og 
klein (vgl. p. 11) mit air. min klein, zart, cymr. nuvffn, coro. 
muin tennis, exilis (St. *nn-nO'^ ^niei-no') etc, lat. mi-nor, got 
mi-ns weniger etc. wurzelverwandt sind. 

12) Wie m-en- hervorragen etc zu me-, m-en- zerreibeo za fwé-, 
80 verbalt sich vielleicht ancb m-en- tnen-dJi- denken in ai. inån-ycUe^ 
månas, gr. (mé-fiova, fiévog, lat. me-mini, mens, got. munan meinen, 
lit. mena minii gedenken, aksl. mtn-jot. nnn-éti meinen, ferner fnev- 
^-rJQTj ' (fQovtCg, fnax^elv etc (s. oben p. 46, N:o 9) za Wz. mé- 
in gr. fÅ'^'Tig Rath, Rathschluss, Klugbeit, Anscblag, vgl. anch 
ai. abhi-mä-ti- Nachstellnng, feindlicber Anschlag; upa-måti- Ange* 
hen mit einem Wunsch, einer Bitte, Gabe weicbt mehr in der 
Bedeutung ab (s. weiter p. 40, N:o 17). 

Sollte auch hier neben mé- ein mei- gestanden baben? Abd. 
meinen meinen, denken, as. ménian, ags. ménan etc. (vgl. anoh 
aksl. méniti meinen) lassen sicb nar mit Scbwierigkeit (d. b. 
darcb Annahme von Epenthese) mit der Wz. men- vermitteln. 
Sie scheinen vielmehr auf einem urspr. *mo|-n- (*ma|-n-) zu be- 
ruhen'). Auch gr. Mivwg (der weise Herrscher and Gresetzgeber 
auf Kreta) wUrde, falls es zur Wz. men- gebörte, befremdendes 
c zeigen*). 

13) Wz. (.s^ij-ew- : gr. kret. xata-cxévji tödtet, axöv-å-Qov • åQvn- 
TÖv. ij dQvmec Hesycb., gen. axa-tög (= *crxn-To^^ zu nom. axm^ 
Kotb, xövcg Staub, lat. cinisy xovCg pl. xovCSeg Nisse, an. skinn 
(^ ^skén-to-m) Fell, ahd. scintan die Haut abzieben, schalen, hart 
misshandeln, wahrscheinlich auch lit. skinii sktnti pflticken') (die 
Bedeutungsentwickelung wie in gr. dgénw : rfé^o), lat. carpo : lit. 
kerpii kh-pii, lit. skahyti pfliicken : skahetl hauen, ästeln), lett. 1) Vgl. Noreen Utkast till Föreläsningar i Urgerm. Judläraf p. 59. 

2) Zulctzt Uber das Wort Bartholomae K. Z. XXIX, 637 f. 

3) Zweifelnd Fick Wbch.» II, 678. Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterang aod WuneWariaiion. 77 

seU^nis Heuraufe, ai. khdnati gräbt (wegen der Aspiration ygl. 

p. 39 f. an ter N:o 16 and p. 62 an ter N:o 6), av. ap. kan- gra- 

i^D O» vgl. aach sk-en-d- spalten etc. (p. 38, N:o 15) : S0cåre mit 

Sippe (8. p. 39y N:o 16). Mit sk-en- vgl. sk-er- skel- in ähnlicher 

Bedeatong (p. 62, N:o 6). 

14) Wz. st-en- (neben st-er- st-el-, s. p. 63, N:o 7): stå- stehen 
▼ielleicbt in gr. att. a%tv6g^ ion. aieivög^ aeol. atéwog (*crT«r-/o-, 
?gl. CTev-thYQog, Sjev-v-xÅUQog) gedrängt, eng. Qrandbedeatang des 
Wortes scbeint fest gepackt, voll gestopft öder dgl. gewesen za 
sein, vgl. cieivamo åk crjxol uqvwv t^S* iqlquav {t 219), naqunéve- 
nu ié Jé yaaiiiiif (U 163, woza Schol. neQueivetcu åcå to ifå- 
TiXtfi-^vai rov a/jnoro^), ferner CTavai * (a)Teivsvatf cv^^é^vaxai 
Besych. Dass diese Bedeatang sich wohl mit der von stö- stebeo 
vertrftgt, lehrt lat. siare in der Bed. strotzen, voll steben, sein, 
z. B. CHpressi stant rectis foliis (Enn. fr.), stat a^er sentibus (C»c. 
com. fr.)') etc., vgl. aacb d. von etwas starren. Aas dem Oer- 
maniscben stelle icb bierber: ags. sti6 (St. ^sten-to-) fest, bart, 
gediegen etc., an. stinnr stiff, onbending, strong (-fiii- < -n^, vgl. 
skmn < ^skin^-), scbw. stinn steif, gespannt, aoch gedr&ngt voU 
(z. B. Imkstinn mit vollem Magen, vgl neqiaTévtEai foarq^) and 
stramm, straff *). Lit. stén-g-tis sicb widersetzen, sicb anstrengen, 
ij-sian-^a Kraft, stm-g-ti starr, steif werden, gerinnen, lett. stingrs 
slramm, steif dfirften sicb zur Wz. sten- verbalten, wie an. stor- 
k-na gerinnen, ahd. stor-ch-anén starr, bart werden (viell. lat. 
ter-g-us) : gr. oveneég etc. 

6; 8 als Determinativ. 

1) Wz. ei'S- i'S' : ai. is- in Bewegang setzen, entsenden, 
pr. is-nått, U-yati, ise, vgl. aacb ia-cUe enteilt, és-ati gleitet, av. 
fsh- werfen, senden, ishu- Pfeil = ai. im-, gr. iög dass., germ. 
^isa- Gäng in ndd. is-bén, mndd. isben Hilftbein, ndl. ijs-been, 
ischbeen Pfanne am Httftbein, ags. is-bån, daza Ht. eis-me, 
M-ena Oang : Wz. ei- i- : ai. é-ti geht, fäbrt, i-noti i-nvati setzt in 
Bewegang, sendet, gr. sl-fic Uv€u^ lat. eo Ire, viell. got. iddja 1) Hiar fehlt die AtpiratioD (ygl. t. Fierliuger K. Z. XXVII, p. 886, 
BArtlioloiDas ebend., p. 867 n,). t) ber k^h-en- neben k^h-en^ (vgl. k^h-ä» neben 
kj^^å') &• Bartholom» a. O. 

2) Aach Hor. Od. I, 9, 1 {vides^ ut aUa stet nive candidåm SoracU) er- 
klårten die Alten slei^ plenum att. 

3) Qr. o&'iv^£ Kraft, falls bierher gehörig, enthålt dieselbe Aiplmtion 
wie ftl. tCM-, åthi-maU' Kraft (Tgl. nnten). 78 Zor Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung mid WarzeUftriation. 

ging, Ht. ei'fni ei-tl n. 8. w., vgl. aacb ahd. mhd. t-len = nhd. 
eilen, an. il Hjär Fass-sohle etc. 

2) Wz. lei-S' li'S' gebeii : nbd. Oleise för Ge-hise^ mhd. Ge- 
leis betretener Weg, leis leise Spar, Geleise, abd. wagan4eisa Wa- 
genspar etc. ^), got. laists Spur, lat. Hra Parche, dé-Hräre eig. 
entgleiscD, aksl. Ucha Ackerbeet, Ht. lijaé Beet : Wz. lei- /t-, die 
wobi in got. -linnan, gr. il-va- fuu * tQtnopuii Hesyeb., got. lei-pan^ 
abd. li'dan gebeD etc. (8. p. 5 f., N:o 2) za Gmnde Hegt. 

3) Wz. ytei-S' ^i'S' sich drehen, bin and berbewegen : ai. vi»- 
(vi-ves-ti vé-ves-ti etc) emsig, tbätig 8eiQ, eig. sicb bin and ber- 
bewegen (die Bedeatnngsentwickelnng wie in mbd. werben, abd. 
aoérban sicb dreben, sicb bin and berbewegen, sicb nmthany sich 
bemtlben, tbätig sein), vis-t- (veatate) sicb winden, sich scbl&ngeln 
nm, Ht. vi^8'tyti windeln, vystas Schntirbrast : v^'- dreben, winden 
z. B. in Ht. vifti, aksl. viti dreben, winden. 

Za ai. vis- emsig sein stellt Schrader K. Z. XXX, 462 (jetzt 
ancb Bezz. Beitr. XV, 128) die Benennangen des Wiesels : ahd. 
ufisala, gr. aiéXovQog^ aXXovqog (anf einem *a-/ur-«>lo- ^å-fia-ljo 
berabend, das mit -ovQog weitergebildet warde). Vielleicbt gebört 
aacb bierber gr. aioloq (^å-fca-oloq) sicb schnell wendend u. dre- 
bend, beweglicb, regsam, bebend etc., ferner wobi Ht. vis-km^ 
vis-gu zittere, scblottere, av. vöizh-d- scbwingen, ai. mdu- (^uie-d-) 
in vtdu'pdtfn€ibhi8 (RV. 1, 116, 2), synonym mit ä^^-hémabhiSf also 
etwa 'sausenden Flags dabineilend' '). Vgl. atolog olaxqitq die flat- 
ternde Bremse (% .-^OO), ferner ai. vi- sicb anstät bewegen. flattem, 
av. vt' eilen, fliegen etc. (r. p. 6), ursprUnglicb wobi mit vi- dreben 
Eins (Ht. vyti bedeatet sowohl nacbjagen als dreben). Es scbeint 
also hier eiu ganz äbnlicber Bedentungswandel stattgefonden za 
baben, wie in d. Wirhel : gr. xaQnälcfAog, an. sniia dreben : ags. 
snud rascb, plötzHcb hereinbrecbend, an. snarr gedrebt, lat. ner- 
vus : an. snarr scbnell, blitzend, lebbaft^ ai. nrtu- lebbaft, beweg- 
licb, nr-t- tanzen (s. p. 64). 

4) Wz. |f/-6'- welken scbeint ancb anf einem einfacheren ^i' 
zu beruben; denn von an. visenn verwelkt, abd. tvesanén verwel- 
ken, verdorren, ags. tvisnian etc. ^) darf man kaam treonen : 6ngl. 
wi-therj mittelengl. wi-dren welken, scbwinden, nhd. ver-unUem^ 

1) 8. Klage Bt. Wbcb.^ a. ▼▼. khren, Leistm^ UisUn. 

2) Vgl. BartholoiDffi Beze. Beitr. XIII, 87, der freilich das »i. Wort mit 
»▼. voiehdat j. 32, 10 aaf Wz. ifO;,- larUckfUhrt. 

3) Han pflegt auch ai. vi^å- Qitt, gr. Aic, Ut. rintf hierher sa i^Uen. Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung und Wurzelvariation. 79 

feroer lat. vi-escere verschrampfen, welk werden, vi-étus welk, 
rerachnimpft^), lit. pa-vai-t-inti welken machen, vy-t-inti welkeo 
Iftsaen, vy-siu vy-sti welken, lett. wétet wUét welken lassen. 

5) Wz. ey-5- fjk-es' (vgl. unten dhey^-s- dhyt-es-): a) e^-s- wobl 
in got. comp. ius-iea besser, vorzOgiicher, ius-ila Besserung^; 
b) ^'éS' in ai. vds-u- herrlich, gut, als s. Gut^), av. vafth-u- gut, 
Gaty air. fiu schicklichy wttrdig öder Schicklichkeity ncymr. gwiw 
geeignety passend, wUrdig, gäll. Visu-rlx {xnkeM. ^ues-u-)^)^ weiter 
yielleicht got. toisan, wieön sicb freuen, gtitlich tbun (dugunnun 
wisan evgfQuCvec-i^ac Luc. XV, 24, gatvijgf^igs sicb mit freuend, ei 
mip frijåndam tneinaim biwésjau iva fiezå zdav (piXiov (xov €vg>Qav%^d) 
Loc. XV, 29, so wizondei in ajsétjam I Tim. V, 6 die in LUsten 
•ebwelgende)^). Die Wz. e^-s• té-es- steile ieh mit u-er- u-el- 
(p. 60 f., N:o 3), y-cn- (p. 71 f , N:o 4) zu e^- = ai, av- gut, böld 
sein, anch (sicb) freuen, gtttlicb tbun. 

Die Variation té-en- : ^-es- sicb gefallen, freuen (z. B. got. 
m^-wunands : wisan) wiederbolt sicb in y-en- : yi-es- wobnen, eig. 
=: sieh gefallen : abd. wonén etc. (s. p. 72) : ai. vds-ati^ gr. åa-xCay 
Imt. Ves^a, got. toisan n. s. w. 

Nocb eine andere BedentnngsnUance zeigen die Warzein u-en-, 
U-eS'. Bekanntlicb ist in letzter Zeit eine Wz. r/ies- 'essen' oft be- 
sproeben worden*). Die bauptsäcblicbsten Belege sind : dnu vävase 1) Wird freilich von Anderen zu ai. jyäni- Altersschwächo etc. geeogen. 

2) Vgl. L. Meyer Got. 8pr. 666, Fick Ilias XI f. — Schulse (K. Z. XXIX, 
2IM)) rergleicbt auch gr. evw = tvwxotfiai Gregor. Corinth, 356 (s. Kleemanii 
de aniTerssB cretic» dial. indole, p. 34). 

8) Daeu wobl ai. vas-nd- Kaufpreis, Werth mit Verwandtcii (vgl. d. Werth^ 
Waare, al. vanfj- =■ "var-n-ij- KaafmaDn : våra- gut, TorEUglich). In formeller 
Hinsicbt gebt ai. vas-na- auf ^^es-no- (bes. *yH>S'no-) zuriick. Das gleicbbedeu- 
tende arm. gm, gen. gnoy känn aus *yLe8'no odör ^^és-nO' hergeleitet wcrden, 
åbnlicb lat. vinum. Dagegen gr. cSyoc ist = */^wo-vog mit abweicbendcr Vo- 
ealisaiioti. Endlicb aksl. véno Mitgift, véniti verkaufen können mit ai. vas-nå- 
nicbt anmittelbar yerwandt sein (vgl. Solmsen K. Z. XXIX, 81 f.). Sie wei- 
sen auf ein ursprtlngliches, nicbt ans \ti8-n- öder téés-n- enstandencs Uin- bin 
(so der p. 71 f. bebandelten Wb. ^-en-?); aucb lut. vénum u. s. w. känn na- 
illrlicb ftbnlicb beurtbeilt werden. Was aksl. véno Mitgift betrifft, lässt sicb 
indessen an Znsammenbang mit gr. tdta^ tiSva Brautgescbenke denken {v€no 
snnäcbst fiir ^véd-no-, s. Bragmann Gnindriss II, p. 140). 

4) 8. Tbunieysen K. Z. XXVIII, 148 f., Brugmann Qrandriss II, p. 297. 

5) VgL Scbulze a. O. 

6) VgL Geldner K. Z. XXVII, 216 f., 260, OstbofiF Zar Gescb. d. Ferf., 
606, aacb Baunaek K. Z. XXVII, 661 ff. 80 Zur Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und WurzelYariation. 

hat anfgezehrt RY. 8, 4, 8, tisas inf. zn esseo BV. 10, 95, 4, 
vdstos abi. vor dem Fressen RV. 1, 174, 3, av. våf-tra- Fötter, 
Weide, våg-tar- Viehzttchter, våg-tryaéta opt. med. möge fttttern, 
lat. ves-cor, an. ags. abd. mbd. wist LebeosnDterhalt, Speise, 
Pflege, got. anda-wizns Unterbalt, waila-wiens gate Kost, Schmaas, 
fra-wisan verzebren. Icb känn nicbt glanben, dass diese Warael 
ues- 'essen' von ties- sicb gefallen, frenen, gtitlich tban verscbie- 
den ist. Man vergleicbe got. fra-wisan verzebren : tvisan ev^foi- 
veai^ai, ags. tvist^ das sowobi Ftllle, GItlck als Speise bedeatet. 
So bin icb anch (trotz Branne'8 Einsprncb)') davon ttberzengt, 
das got. win-ja Weide, Futter zur Wz. nen- Gefallen finden gehört 
und mit Wonne etymologiscb verwandt ist. Dieselbe Speciali- 
sierung der Bedeutung (sicb freuen, gefallen, gtitlicb thnn : essen, 
bez. das Erfreuende, Gute : Essen, Nabrnng) tritt aaoh in der 
primären Wurzel eii- bervor : vgl. ai. av- (sicb) gtitlicb tban ond 
sättigen, imp. ävayat verzebrte, avasd- Nabrung, Zebrung, u-ti- 
Fördernng etc, concr. von Opferspeisen, Labetränken '). Beleb- 
rend ist aucb die Bedeutungsentwickelung in ai. viti- Geniessen, 
Gennss, Opfermabl (vgl. lat. in-vUare)^ vdyas Speise, wozo abd. 
wei-da Futter, Speise u. s. w. 

6) Wz. u-e$- bekleiden : ai. vdste, gr. ^vfic (= ^/ec-vvfAi), 
lat. ves-tio^ got. was-jan nacb Brugmann') zu e^- bekleiden : av. 
ao-thra- Scbub, lat. ind-uo, lit. au-nu aii-ti Scbabwerk anzieben, 
aksl. ob-uH dass., vgl. aucb. u-s-mu, u-s-ma indumentom, coriom; 
aksl. US- känn sicb zu y,-es- verbalten wie got. tus-ila zo ai. 
vds-u-, got. wisan sicb gtitlicb tbun. 

7) Wz. Ic^leyL-s- boren : ai. grus-H- williges Hören, Willf&brig- 
keit, ptc. grösa-mäTia-y av. graosha- Geborsam, air. ro chloss worde 
gebört aus *klus-to-, cluas Obr aus *kleus-tå- öder *klo^s-tä- zn cloor 
böre, abd. hlos-én^ mbd. lösen zubören, borcben, as. hlus-t Gebör, 
an. hlus-i Obr, lit. klus-ti\ klausyti gehorchen*), aksl. slyhaii boren, 1) P.B.B. XIV, 370 n. 

2) Wie gr. rjla Speise, Reisekost za fassen ist, scbeint nicht gane sicher. 
t)ber das Wort Froehde Bezz. Heitr. III, II, Smyth American Journal of 
Philology VI, 437, änders Baunack a. a. O. ,wieder änders Cortius Qmnds.* 626. 

3) Gmndriss II, p. 20; Grandriss I, p. 110 setst Brugmann wegen ai. 
perf. va-vas-e u. a. w. die Wurzel als ves- (nicht ues-) an, vgl. Osthoff Perf. 135. 

4) t)ber das k- statt sz- vgl. J. Sobmidt K. Z. XXV, 126, Brugmann 
Gmndriss I, p. 345. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang ond Wursel variation. 81 

sludm Hören. Grehör n. 8. w. : k^leu- hören z. B im pte. ai. ^ru-td-^ 
IV. grihta^t gr. xXv-togy iat. in-clu-ius, air. clo4h berfihnit tu 8. w. 

8) Wz. k^rey^'8' hart 8ein etc. : av. khrueh-di Bo8heit, khrueh- 
dra- hart (moralisch), khraoeh-dva- hart (vom Holze) etc., gr. xqva- 
taiveiv, xQva-talXogy xgvog, xQveQÖg, x^v-juog (falls ftlr *xQVtTogn. 8. w.), 
lat. erus-ta, ahd. ro,so m. öder rosa f. glacies, crusta, an. hrjåsa 
schandern, vielleicht') : ai. kru-rä- wund, blutig, gransam, raah, 
forchtbar, krav is rohe8 Fleisch = gr. xQéag etc, av. khru- Grenel,- 
kkrv-afU-jkhru-ma-inrehibaTjkhru-ta-, khru-ra- verwandend, schreck- 
lichy lat. cruoTy cruentus^ crudus, crudelis (fall8 nicht aa8 kru-jg-d- 
herznleiten), ahd. ro (råwér)^ a8. hrå, air. cruaid dnras n. 8. w. 

9) Wz. du-S' : ai. dusyati verdirbt, präf. dus- = ini88-, ttbel-, 
av. dush-, gr. åva-, got. tue-, air. du- do-, hängt möglicherweise 
lasamnien mit ai. du- du-no-ti versehrt, quält, gr. dvri Wehe, Noth 
(starke Stufe i8t däijL-, vgl. gr. dor. åå(f)cog, und die sinnliche 
Bedentung brennen); daneben aber mit abweichender Yocalisation 
aa. tio-no Bö8e8, Ubelthat, Feindseligkeit, ag8. teo-na^ ieo-ne Schädi- 
gangy iy-nan beleidigen, an. ty-na to lo8e, destroy, refl. to perish. 

10) Wz. dheyL-H' dfi^-Ss- (vgl. e^-s- u-es-) spirare, anhelare: 
a) dheu'S' : lit. dausos (pl.) Luft, dausinti Laft machen, aksl. 
duchu Athem, Geist, dusa Åthem, Seele, dazn got. diuSy ahd. tiory 
ags. deÖTy an. dyr (St. *dhe^sö') Thier bes. wildes, ags. deor 
wild, heftig, tapfer (zunächst zu lett. dus-mas Zorn, vgl. noch 
t^vuv ' ivefiaCvero Hesych., ferner animösus, animal : Wz. an- ath- 
men); b) dhy^-és- : lit. dvesiu dvesti athmen, dvéslnias das Veren- 
den, lett. dwésele Athem, Seele, Leben n. s. w.; schwache Stafe 
dku'S' z. B. in lit. dusiu duseii keuchen, dusiu dusii aufkea- 
ehen, lett. dusmas Zorn, aksl. dychatiy duch-na^-ii flare a. s. w. : 
Wz. dhe^' dhu' z. B. in aksl. du-nor-ti spirare, gr. ^i/co (vom Winde 
laiiani %h!o)v jU 400 a. s.), d^i^/jLog Haucb, Muth, Leidenschaft, 
Seele, Leben u. s. w., ^^v-ekXa Sturmwind etc. — Die Wz. dAey- dhu- 
bedeutet anch dansten, räuchern (ai. dhu-mä-, lat. fu-mus Raucb 
a. 8. w., 8. p. 56). Däran scbiiessen sich : ai. dhus-ara- grau, 
staubfarbig, lat. fus-cus dankel, dankelbraan etc, fur-vus (fUr 
*/uS'Vi4S wie Minerva ftir *MeneS'Va) kohlschwarz, finster; ans 
dem Germanischen möchte icb zur Vergleichung herbeiziehen eng). 
dusk trtibe, mengl. dosk, deosc^ schw. du^k, duska riesein^ nebein. 1) Vgl. iDdetteD J. Schmidt Voc. II, 840 ff. 
P. Ftråicn : Zur Lehxe t. d. Wmelerw. n. WnrMlTar. ^ 82 Zar Lehre t. d. Wurselerweiterang und WuraelTariAiion. 

duskig dnmpfig, vgl. Wi. pridvésas dass. Anf versohiedenen Ablei- 
inngen der Wz. dhe^- dhu- dansten, räuobern berahen also meb- 
rere Benennungen der dunklen, granen, schwarzen etc. Farbe 
: 1) air. du-b dankel, sebwarz, vgl. tvg>og Danst; 2) ai. dAM-m-rd- 
raacbfarbig, grau, lett. du-mals dankelfarbig, dankelbraan ete., 
ygl. ai. dhu-män Rauch etc. ; 3) gr. ^^oXsQÖg = ^^/ol-egög trfibOi 
viell. lit. dvijlas sebwarz, vgl. ai. dhulikå Nebel, Ht. dulis Bio- 
ebermasse; 4) engl. dun dankel, vgl. av. dun-man- Nebel?; ö) lat. 
fuS'Cus mit Verwandten, s. oben. Hier lässt sicb vielleicht aaeh 
eine Erklärnng gewinnen von lat. februo- reinigend im religiOsea 
Sinne (ftbruum Reinigungsmittel, pl. fébrua ein jährliehes Beini- 
gangsfest im Februar, februåre reinigen, februårius a. s. w.). 
Februo- känn nacb bekannten lat. Laatgesetzen Air *dh^es-ruo- 
steben (d. b. *dht/LeS'ro- mit Snff. -uo- weitergebildet) ^). Die eigent- 
licbe Bedentang wäre räacbernd, woza man vgl. gr. 9vw räaebere, 
opfere, rH'og Räacberwerk, -åéuov Sebwefel (als religiöses Beioi- 
gnngsmittel U 228 éxdxhiQe d-eeCtpj % ^^ i^ésiav — — xcutm 
äxog)^\ x^eéiöio reinige, lat. suf-fio (-fio = *dhy^-xiö) räncbere. 

Die Wz. dhei^-S' dhijL-es- kebrt nocb wieder in mbd. tåre, t6r Irr- 
sinniger, Narr, ancb taub'), nbd. 2%or (Wzf. dhoyL-s-)\9Lf%. du?és)ith^%^ 
fataas, vgl. dwcRscan exstingaere, ndl. dwaas tböriebt (Wzf. dh^-ls-); 
scbwacbe Stnfe in ags. dy sig tböricbt, engl. dieey, abd. tusig dass., 
nbd. ndd. Dusel Geistesbetäubang, Sebwindel, vgl. ancb lett. dusa 
Rabe, Scblammer, woza an. dus a Inll, dead calm, dusa to doze. 
Formell verbalt sicb d. Thor : ags. dwés wie lit. daus-os Laft : 
dvis-ti spirare. Die Bedeatangsentwickelang ist bier ganz analog 
mit der, welcbe wir oben beobaebteten in ai. dhu-p- räucheni, 
gr. Tvg>og Danst, Qaalm : änu-dhup-ita- dtlnkelbaft, gr. Tvq>og Dfln- 
kel, Betänbang, germ. dumha- (s. p. 56) and in gr. ^Xegög 
trtlbe : ^olegög verwirrt, betbört, got. du?als tböricbt etc. (s. p. 
59 f.). Es stellt sicb berans, dass die Wz. dhe^-s- dhyt-es- eine 
Nebenform ist za dhy>-er- dhijL-el- (s. p. 59 f.), dAy-e»- (s. p. 70 f.)*). 1) Ober -'yLO- als Secandärsaff. {annuua^ strénuus a. ■. w.) BragmanD 
Qnmdrlss II, p. 12S. 

2) Vgl. Plin. N. U. XXXV, 50: hahet sulfwr et in religiombua locum ad 
expiandas suffitu domoB. 

8) S. Sprenger BezE. Beitr. VI, 167 f. 

4) Ws. <iMf-«. dhus- Debeu dkey^- <Atf- (^w, ^») iat TieUeicbt Aoch im Znr Ldhre t. d. Wurselerweiterting and Wanelyariation. 83 

NvD giebt 68 anch eine Warzelform dh^ens- = ai. dhvaAs-j schwach 
dhwiS' ans *dhvn8' (doch mag darin anch ein arspr. dk^^es- stek- 
ken), germ. duns- fUr ^dtauns- = dh^nS' : ai. dhvaiis-ati Btäabt, zer- 
stiebty verschwindet etc, ptc. dhvas-ta-j ved. dhvas-mdn- Verdao- 
keloDg, BefleckoDgy dhvas-irå- besprengt, bedeckt, dhvas-rå- 8tie- 
bend etc, dazu nach Elage (Et. Wbch.^ s. v. Dunsty) mhd. dunsta 
tunst, ahd. dunst Sturm, Hancb, Danst, Dampf, ags. dust^ engl. 
iust Staab (ftlr *dunst^ öder ein urspr. dhus-, scbwacbe Stnfe zn 
dkyes-, repräsentirend?), vgl. aisl. dust, nhd. ndd. dust Stanb. Die 
Worzel dh\^S' Ifisst sicb, wie mir scbeiDt, als eioe Miscbform 
Ton dh^-en- (s. p. 71, N:o 2) and dhr/^-es- (8. obeo) aaffa88eQ (ygl. 
weiter nnten Gap. III). 

11) Wz. ley^-S' : got. fra-liusan verlieren, laus los, leer, lauyan 
ttwn n. 8. w. : gr. Avco, lat. so-lv-Oy got. lun acc. Lösegeld. 

12) Wz. a^k^-s- v^*2'^* (- ^U9'S' ueg-S') stärken, vermehren, 
intr. wachsen : gr. at/^cu, av^-dvaa yermehre, vergrOssere, lat. aux- 
ihum Znwachs, Verstärkang, Hiife, air. os tias super, gäll. Uxello- 
dunum Hocbstadt, lit. duksg-tas hoch ; ai. tiks-ånu •wachse heran, 
er8tarke, pf. va-vdks-a, got. wahs-jany gr. d'(/)i^ao yermebre( man 
pflegt das a als prothetiscb za fassen, docb liegt vielleicht zwei- 
silbige Basis a^ek'S-J worans a^k-s- and ^ek^S' zn Orande) : Wz. 
ay-^2' i° ^^- ^'^ Kraft, Starke, ug-rd- kraftig, gr. vy-ctjg gesnnd, 
lat tiUff-eo^ got. auk-an mehren, lit. dug-u wacbse, Ob daza ^Sg- 
z. B. in ai. vdja- Starke, Raschheit etc., lat. vhjere mnnter sein, 
erregen, vig-ére, vig-il, got. wak-an wacben (besser stimmt in der 
Bed. zn a^g^ got. wökrs. ahd. wuöhhar Ertrag, Frncht, Oewinn, 
Profit etc.)? Mebrere Gelehrten trennen jedocb a^g' nnd v^-; 
ay^ hat ^2> y^' dagegen ^,, vgl. av. våga- = ai. väja- etc. 

18) Wz. uk^S' (ugs-) besprengen : ai. uks-dti besprengt, trän- 
felt, dazn vielleicbt die Wörter fdr Stier, Ochs (= der Bespren- 
gende) : ai. uks-dn-, av. ukhsh-an-, got. auhs-a etc. : gr. vy-QÖg feucbt, 
ilflssig, lat. uvére fencht sein (< *ugvére\ an. vokr feucht. 

14) Wz. ley^k^-s- : ai. ruksd- glänzend, av. raokhsh-na- dass., 
lat. luna^ altl. inscbr. losna ans Vouc-sna^ illustris fUr *in'loucs-triaj 
air. luan Mond, ags. lixan lenchten ans *leohs-jan^ an. Ij6s Licht, GrieehischeD reprftseDtiert, vgl. i^txrrac, dvo&la, ^vioj, é&vuv * tvtfiaivtxot lr(»«- 
f«r, di;««f, {Bll9i^)dvta etc, ■. aber J. Schmidt K. Z. XXVII, 895, PrellwitE 
6.0. A. 1886, 764 ff. 

1) Vgl. Fiok Wboh.' I, 641, III, 149. 84 Zar Lehre v. d. Wurselerweiterung und WnnelTariatioii. 

pr. laux-nos pl. Gestirne : leuk^- : ai. råcaU^ gr. Å^varoV ete. Die 
»Worzelw le^^k-S' ist wohl nichts als eine Ablaatsstnfe eines s- Stam- 
mes, ygl. ai. -roccts, av. raoco Licht, Helle, ap. nuica Tag. 

15) Wz. er-S' sich bewegeo : ai. dra-cUi bewegt sich aebnell, 
sehiesst dabin, gr. ögao- (naXiv-oQCos etc), vielleicbt ^rrare^ 
d. irren : ai. ar-y gr. oQ-vvfUy lat. or-ior, Ai. drfoti bedeotet 
meist strömt, fliesst, dazu rs-a-bhd- Stier (= der Besprengende, 
Bespritzende, vgl. vrs-a-bhd- dass. : vara- befeuebteo, regnen, ukfän- 
: uksåti besprengt), av. arshan- Mann, Männcben, vielleicbt gr. 
äoatjv, åqqriVy ion. É^ariv, Die Bedentnng fliessen tritt ancb in 
der nnerweiterten Wnrzel aaf z. B. in ai. dr-na- wallend, wogend, 
als s. Woge, Flath, ar-navd-^ dr-nas in äbnlicben Bedentungen, 
irina- Rinosal, Bacb, Quelle; letzteres Wort känn verschieden 
gedeutet virerden, vielleicbt entspricbt ir-i- am näcbsten gr. iQ-a- 
in an-, i^-CQuo) eine FlUssigkeit ablaufen lassen, ansspeien. 

16) Wz. er-S' stossen, stecben : ai. rs-dti stösst, sticbt, r$^ 
Speer, Spiess, Doich, av. aresh- stecben, verletzen, av. ap. ars-ti- 
Speer : ai. ar,- verwunden, verletzen, dr-usj Ir-nM' Wonde, gr. 
^'ÄQrigy tQig, i^ä^u) u. s. w. (vgl. p. 26). Wabrscbeinlich sind 
dieser Sippe ans dem Germaniscben zaznz&blen : an. (nr-osta 
Eampf, ags. eorsjan zUrnen, yrre erztirnt, zornig, as. irri kampf- 
wild, ztlrnend, vgl. ai. Irsyå Eifersncbt, irs-yati beneidet, iras-yäii 
benimmt sicb gewalttbätig, zfirnt, iras-yå Zorn, Gewalttbat, die 
aaf ein altes ^-Neutrnm ai. *ara8 *iras (vgl. ^ras Hanpt) binwei- 
sen; ai. ir;- ist parallel mit ^r§- z. B. im gen. f^r^-nds. 

17) Wz. g^r-es- verscblingen : ai. grds-ati verscblingt, gr. 
yqdixi (viell. ftir ^ygaao) = *grs6) esse, nage : Wz. g^er- (gel-) ver- 
scblingen (s. p. 30); mit anderer Ableitang gr. ydfdvm ^ yqdm^ 
ydy-yqatva Gangräne, ein om sicb fressendes, krebsartiges Ge- 
scbwtlr, vgl. aucb yq^vog anfgefressen, das mebrdeutig ist. 

18) Wz. g^her-s- reiben : ai. ghars-ati reibt, ghrs-ta- gesobon- 
den, wund, ghrf-ti- das Reiben, dazn wohl lat. hardeum (St. *ghr£' 
deiO'\ shå. gérsta (St. *gher0-dä-) Gerste^) : g^r- reiben : gr. 
XéQ^-åog Griess (Zerriebenes) , »éy-xQos Hirse, Korn, n. 8. w. 
(s. oben p. 73); mit anderer Ableitung xQ-^i^^^i etc. (oben p.72£, 
N:o 5), x^-at/co (s. unten Gap. II). 1) Vgl. KlQge P.B.B. VJII, 623 d., St Wbcb.« s. ▼. GersU; liber «e«^t 
X^iuf 8. uDtea Cap. II. — Andere dieser Sippe etwa lugehörige Wörtor a. 
bei Fick Wnrseln and Waneldet. p. 89, Wboh. I, 82 1 Znr Lehre ▼. d. Warzelerweiterang and Warzelrariatioto. 86 

19) Wz. ter-S' tr-es- : lat. terreo, gr. Szegtrev • i^öpfjcev Hesych., 
▼gl. air. tarrach fnrchtsam (-ar- = f ?), neben ai. tråsati zittert, 
bebty gr. tqém aor. bom. tgétr-aac; scbwacbe Stafe der Wz. in 
av. iereg-aiiiy lit. triszu triseétiy nmbr. iursitu = terreto : ai. tar-ald- 
lieh UDrabig bewegend, schwankend; Wz. tr-ep- zittern (p. 51, 
Nu> 10) nod tr-em- (p. 68, N:o 3). Aksl. tr^a^ erschtlttere (falU 
- trems-^ vgi. got. prams-tei) känn auf Mischung von tr-em- and 
ir-es* beruheo, vgl. dh^enS': dht/L-en-, cUi^-es- (s. p 83). 

20) Wz. per-S' : ai. péa-ant- tropfend, gesprenkelt, prs-atd- 
dass., av. parsh-uja- triefend, an. fors Wasserfall, aksl. prachii 
(St. ^porso-) Stanb etc. : aksl. para Dampf, gr. ng-TJ^&m spriibe, 
rnaa. préju préii sohwitzeo, sieden; Wz. per-ki- : ai. pfg-ni-j gr. 
néQx-vös etc. (vgl. p. 12, N:o 3). 

21) Wz. bher-e-g- : ai. bhrjjdti rostet*) : Wz. bher- bhr-é- (lat. 
fer-veo, d. bra-ten etc); bher-g- (ai. bhuraj- brodeln etc.), vgl. p. 
20 f . 

22) Wz. bher-s- bhr-es- : air. berraim tondeo, berr, cymr. fryrr kurz, 
vgi. gr. g>dQ'C-og StUck, abd. brés4an brecben : Wz. bher- mit einem 
sebarfen Instroment bearbeiten (8. p. 18f.). Hierber gehören wobl 
aocb folgende Wörter, die alle etwas Spitzes öder Scbarfes be- 
zeicbnen : ai. bhrs-ti-, Spitze, Zacke, Ecke, IslI. fast ig ium, an. burst 
Borate, Dacbspitze am Haasgiebel, d. Borste n. s. w.; ferner air. 
bröt Stacbel (zonäcbst aus ^broa-dos), an. broddr Spitze, ag8. brord 
Stacbel etc. (ans bhr-e-dh-)^ aksl. brajsda Furche (a. ^bhor-e-dh-)^ 
vgl. ^aqooi pflfige und die Wörter ftlr Egge nsl. brana, russ. 
borona^ poln. brona. Neben bher-g-dh- stebt bher-dh- (s. p. 45, wo 
vielleicbt nocb d. Bord Eante binzazuffigen ist). 

23) Wz. mer-S' : ai. mfs-yati vergisst, vernacblässigt, lit. närse- 
tu rmrse-ti vergessen, got. marjgjan ärgern, as. merrian, abd. mer- 
ren anfbalten, bebindern, stören, stebt roöglicberweise za Wz. mer- 
= ai. mar.' anfreiben, scbädigen, mer-dh- = ai. mar-dh- vernacb- 
llsaigen in Beziebnng. 

24) Wz. tj^r-S' befeucbten etc. : ai. värf-ati regnet, varad- m. n. 
Begen, vff-an-^ vrs-a-bhd- = ra-abhd- (s. oben p. 84, N:o 15), gr. 
Igari iifCijf bom. éégatj, kret. äegca Tbaa, ovQé(o barne (< *vors- 1) Ober gr. tp^éyw, lat. frigOt die kanm ia direoter Besiebnng la ai. 
■tehen, ■. Oap. II. 86 Zur Lebre ▼. d. Wurzelerweiterang nnd WarselTariAlioB. 

é0 ?) O eto.y wohl : ai. vår, vari Wasser, Nass, Flflssigkeit, my. våra- 
Wasser, Begen^ vairi- See, vairya- Canaly lat wrlna^ urmSuri im 
Wasser antertaochen, an. ur feiner Begen^, Ut. j-wé$ Meer, pr. 
wurs Teioh eto. 

Air. frcLSs Begenschaiier (Grdf. ^^ras-iå)^ mndd. wru9é^ ndd. 
frasen^ mhd. rase^ nhd. Rasen(?)^ gehen zanächst aof eine Wit 
y^r-aS' (neben ^er-s-) zartick, 8. onteo Cap. II. 

25) Wz. ^er-S' ziehen, scbleppen etc. : lat. verro^ perrieuhm^ 
Netz, abd. taérran distrabere, an. varr Fnrche : gr. liir-a-v^-oo 
nebme fort, ånovqag^ dno-eqae n%% fort (zweideotig). 

26) Wz tj^r-S' in ai. vars-mdn- m. var a-man- n. Höhe etc, 
värslyaS' vdra-istha- der böbere, böebste, lat. verruca ÅUBwnchSy 
Warze, aacb Höeker, Erd böcker^), Ht. virsgus Oipfel, aksl. e^ricftS 
Höbe, gr. qtov (a. ^vrso-f)^ bängt etwa mit Wz. yLer- erbeben in gr. 
å-eCQw, algm (= /r-im) zasammen, dazu yLer-dh- = ai. var-åk- wachaen? 

27) Wz. (s)k^er'S- : lat. squarrösus grindig, abd. scérran schar- 
ren, lit. kårssti kammen, striegelo, becbeln, aksl. krasta Ans- 
flcblag, Krätze, vieileicbt ai. kaa- kaa-ati kratzt : Wz. (sjk^er- 
scbeeren etc. : abd. scéran, gr. xslgm (vgl. xovQa Schur, xovqevs 
Scbeerer, xoqaovv * xeCgecv Hes., å-xega-s-xofitjg, die vieileicbt aaf 
x€Q-a- neben xsq- binweisen) ^). 

28) Wz. (s)k^er-S' lanfen : lat. curro, equirria Pferderennen 
(filr *equi'quirriä)% mbd. hur ren sicb scbnell bewegen') : Wz. (s)k^er- 
: gr. cxatQio springe, bUpfe, tanze, xaq^iioi * xivijcecg Hesycb., aksl. 
skoru scbnell etc. (s. p. 38). Lat. scoruscus, coruscus sicb sohnell 
bin and berbewegend, znckend, zitternd etc. scbeint mir einen 
mit Suff. -kO' weitergebildeten -es- -os- Stamm (vgl. es-ca ans 

1) Vgl. Waokernagel (K. Z. XXX, 129^ der hierher aaoh 0vf«voc stellt; 
▼gl. dasn Pisohel Vedische Studien tou Pitohel and Qeldner I, p. 88. 

2) Bagge K. Z. XX, 29. 

3) Wasen ist wohl doch ein anderes Wort (ygl. oben p. 47). Indogenn. 
Warzeln Dmit and ohne td sa beweisen, geniigt kaam daa von Klage Bt. Wboh.* 
s. ▼. Wasen beigebrachte Material. 

^) Bagge (Besz. Beitr. III, 112 f.) stellt dain weiter aga. wearr oallns, 
nodas and (mit anderer Saffigierang) an. loar-ta, aga. treor-to, ahd. toar-M 
Warze. 

6) 8. weiter Waokernagel K. Z. XXIX, 128, Solmsen ebend. p. 864. 

6) Naoh L. Mejer Vgl. Gr.> I, 281. 

7) VgU Froehda Bess. Beitr. XIV, 106. Zar Lebre ▼. d. Wurzelerweiterung und WurzeUariatioii. 87 

^ed'$'ca) zn entbalten^X d^zn mit schwacher Snffizgesttlt scwrra 
(aas *scursa) PosseDreisser, Narr (vgl. ahd. scér-n scurrilitas zn 
axai^ springe, htipfe und 8. weiter p. 32). 

29) Wz. bhel-S' : ai. bhds-ati bellt (-«- < -Is-), wohl auoh 
bhäs-ati spricht, ahd. béllan belien, aga. bellan beiien, achreieo, 
brtllleDy lit. boUsas Stimme, Ton : Wz. bheh bhUé- in an. bel-ja to 
bellow, byl'ja to resound, roar, boli Stier (neben ndd. buUe)^ lit. 
bylå Rede; Wzf. bhl-é- in aksl. bU-jot, blöke, mhd. bla-jen, woza 
yieUeicht lat. fle-re weinen. 

Ein ableitendes -s- tritt ancb sonat in SchallwOrtern aof .- 
Z. B. lat. garrio ans *gars-io scbwatze, ahd. chérran'^) : gr. yiJQvg 
Stimme, Ton etc. Ähnlich vielleicht lat. gallus (fttr "gah-us), an. 
kalla, akal. glasii, russ. golosu (nral. *golsu) Stimme^ : akal. gla- 
golu Cgol-gol') Schail, Wort. Ai. räs-ati ras-cUi ertOnt, benit, 
brttllty got. rae-da Ånaspracht, Sprache (falls nicbt a. ^radh4ä, 
vgl. rö'd'jan reden, air. rå-d-iniY) sind zu vergleicben mit ai. 
rå-yati bellt (öder dies zu latrare etc.?), lit. rerju re-ti heftig 
loaacbreien, lett. rä-ju rå-t schelten, aksl. ra-ru sonitns; dazn 
atelle ich ans dem Nordischen rd-mr heiser, rö-nir Stimme, Länt 
der Stimme^), vgl. auch ahd. rt^o-c^ rngitas, mhd. rtée-dénmgireetc. 

30) Wz. ien-S' : ai. tans-åyati zieht bin und ber, vp-tas-ti- 
Spänne, got. airpinsan heranziehen, lit. t^iu debne : Wz. teiv- 
defanen, spännen : ai. tanötu gr. xéivw^ got. uf-pan-jan ausdebnen etc. 

31) Wz. (s)k2'es' spalten etc. : ai. wd-, vi-kas- sicb spalten, 
Ihasa- Grind (s. K. Z. XXV, 327), gr. xeCco spalte (falla aua *x€ai(o% 
ea känn jedocb auch änders gedeutet werden, s. unten), lit. kasukåsti 
gråben, kasaii kasijti fortgesetzt kratzen, aksl. kosa Sicbel, Ses-ati 
kratzen, scheeren, kammen, si. Ses Holzscbeit, ist wahrscbeinlicb mit 1) Ahd. hor8C celer, agilis etc, ags. horac^ an. horskr können yerwandt 
■ein, kÖDnen aber aach änders erklårt werden (s. Cap. III). 

2) Dagegen lit. gårsas Schall ana ^gard-aas zu girdeti hören (nach Leskien 
Ablaat p. 327). 

8) Vgl. FortunatOY Bezz. Beitr. VI, 21S. 

4) S. Fick Wbch.* III, 252, Brugmann Grnndriss I, p. 463. Anders z. B. 
Klage P.B.B. IX, p. 153. 

6) Anders, aber kaum richtig, v. Bahder Verbalabstr. p. 136. 

6) So z. B. G. Meyer Gr. Gramm.', p. 468; abweichend derselbe ebend. 
p. 248, 88 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WaneWariatioii. 

(sjk^-er- (s)k^-^- (sjk^-en- spalten, scbneiden, kratzen etc. (s. p. 62, 
N:o 6, p. 76, N:o 13) zu Wz. sek- sk-ä-- : lat. secäre etc. (a. p. 39, 
N:o 16) za stelleo^); vgl. besooders lat. sc^céna^ (= ^saces-na) die 
Hane des Pontifex (Festas p. 318), abd. saks Messer, lat. saxumy 
scéna (aus ^sces-^a) = mcéna. St. sak-es- saks- sk-es^^y 

Gr. $€00 schabe, glätte, aor. i-^ea-aa (vgl. afiéa-acu aaslö- 
schen : ^-(X/Ji] erloscb : lat. sefMiis?)*) neben $t>(o, ^aivo) kratse^ 
kreropele (Wz ks-u-, ks-vn-)^) ist wiederam ans kes- erweitert, 
entbält also das satfixale -s- zweinial (vgl. z. B. ai. bhås^s- Glans). 

32) Åi. ki-kn-as-a- Theile des zerriebenen Korns, Scbrot, Griess, 
schw. fnas (fv- ans k^n-) Scbale, Htilse, etwas Abgeriebenea, 
Eleines, fnassel Ånsscblag, Krätze etc.^) sind nicbt direct mit 
der oben behandelten Wz. (sjk^-es- za verbinden; sie gehören za- 
nächst mit der Wz. (sjk^-en- (sjk^n-ä- (gr. xovcg^ xv^v etc.) zosam- 
men. Åi. k-n-^s- in ki-knas-a- verbalt sich za k^s- spalten wie 
gr. x-^-aiå-a-kov bissiges Thier, x-v-aå-dÅMo za ai. khadati kaat; 
gr. x-v-dyr-Tco : axdn^jw a. s. w. (s. anten Cap. III). 

33) Ai. sn-aså Band, Sebne, (dala-Jsncisä BlattgefUas, 
Blattader im Verbältniss za abd. sén-atoa Sebne, ai. snå-van- 
snå-yu' Band^ Sebne, gr. v^-/ua Gespinnst, Faden etc. (Wz. sev^ 
sn-é") steht aaf einer Linie mit khasa- Grind : Wz. sek- (s)k'-å'^ 
ki-knasa- Scbrot : Wz. (s)ken- (sjkn-ä-, Za ai. snaså möchte icb 
weiter stellen lat. nödus Enoten, Band, Scblinge, das flir *sno£' 
do-s stehen känn, vgl. abd. nes-t-ila Bandscbleife, Schntirriemen, 1) Vgl. Johanssuo P.B.B. XIV, p. 331. Falls lat. eärere kratsen, krem- 
peln ^Ws. käs-) yerwandt ist, so Terbält ea sicb sa Wi. Ae»- wie Ws. ååDä-p' 
(oudnriu etc.) sa sk-ep- {onéna^vov u. a. w., 8. p. 68). 

2) Lat. sac- repräsentiert Tielleicht idg. 89k'. Ob 89k- und sek- (jste-are) 
beide als schwäcbere Ablautsstufen eu sék- {sica = ^séca^ aksl. séka^ ansa- 
seben sind? 8. jetzt J. Schmidt Die Pluralbildnngen der indog. Neatra, 
p. 204. 

3) Unter Annahme eines Wechsels der beiden Guttnralreiben Terbindet 
J. Schmidt (K. Z. XXV, p. 127) mit lit. kåsti gråben, aksl. kosa Siohel (Ws. ifc,e9-) 
ai. gas- scbneiden u. s. w. ;We. k^es-l). Docb könnte dies = (a)k-€8' aein ond 
mit der We. ctk^- k^-ä- scharf sein öder machen Eusammenbängen (ai af' ^a-, 
gr. aK-^oQ, lat. dc-uOy cö-s u. s. w.). Gr. 6i-vs wUrde sicb e. B. sa ai. gaS'4rd' 
Messer verbalten etwa wie abd. saks Messer : lat. scéna Haoe, aksl. kosa Siohel etc. 

4) Brogmann M. U. I. 19. Grundriss II, p. 20; vgl. Solmsen K. Z. XXIX, 104. 

5) Zu dieser Wursel stelle icb ausser Saivoj na^a^ovéa Splitter (ojur- 
iiåXdfAWv na^afovta Ar. Ran. ▼. 819). 

6) Bugge St. L. IV, 2, 60; TgU auch Johansson a. a. O. p. 834. Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterang und Wurzel variation. 89 

Biode, nu8'ta Verkonpfung neben nus-ka^ mhd. nusche Mantel- 
schnalle a. 8. w. Wegen des io diesen Wörtern fehlenden anlaaten- 
den S' vgl. Wz. ne- (ahd. nåan nähen etc.) : sné- (ai. snå-van- etc). 

34) Wz. bhlé-S' : got. blésan biåsen, ahd. blåsan, ags. hlésan^ 
an. bläsa^ ahd. blåsa Blase u. s. w. : Wz. (bhel-) bhJ-é- schwellen, 
biåsen z. B. in ahd. blåen biåsen, ags. blåwan; mit abweichender 
Toealisation lat. jiäre. 

Eine andere Ablantsstafe tritt hervor in lat. flös -ris, flörere, 
mndl. biåsen bitihen, vgl. ndl. hloes-em, ags. blös-tm blös-tma, engl. 
bloss-om, mhd. bluos-t BItite : got. blö-ma, ahd. bluo-mOj ags. blö-ma 
Blome, ahd. bluoen bitihen, ags. blåwan etc. 

35) Wz. bhä'S' leuchten, strahlen : ai. bhas-ati -te^ bhås n. 
Licbty Schein, bhås-as n. dass. a. s. w. : Wz. bliä- in ai. bhå-ti 
leachtet, strahlt, air. bd-n weiss etc. Vgl. hier aach lat. fäs n., 
das sich za Wz. bhä- sprechen (g>å'fiC, fä-ri) verbalt, wie ai. 
bhås Glanz (gxog^)) za Wz. bhä- glänzen^. 1) Nach Bloomfield Am. J. of Pbil. IX, 19, vgl. Bragmann Qruodr. II, p. 398. 

2) Dm DeterminatiT •«- fliesst hier wieder zusammea mit dem Saffixe 
•(o)-«- •(«)-«•. Zq ai. bkas Glauz vgl. *då8- Gabe in ai dOs-vafU" gabenreicb, 
nhdäa^ reichlicb gebend (acc. -dås-am, gen. -dos-as), mds- Mond, Monat, aksl. 
m€s-é^ Monat su We. mé messen (wortlber weiter an ten) u. 8. f. dös- Gabe 
känn ans ^dö-es- zusammengezogen sein, das- in dravino-dds- {dråvino-das-d') 
Beichtbam gebend, mas- in candrd-mas- Mond etc. (s. Lanman Nouninfl. in 
the Yeda p. 566 f.) können ala *d(jö)-es-, *m(é)-e^ gefasat werden (a. hiertlber 
Bragmann Gruodrisa II, p. 398). Wie daa nominale bhäs Licht neben aich daa 
rerbale bhås- glänzen hat, so anch bhiyds- Furcht bhyas- aich fUrchten (zu 
bhi' fiirchten), vgl. auch *ok-os- Auge (aksl. oko, gen. o^ese etc, a. jetzt 
J. Schmidt Nentr. p. 406 ff.) : ay. aitoy-åkhsh-ayei^ti sie beaafsicbtigen, woza 
aiwy-åkhsh-iar- Aafseher, ap. patiy-akhsh-aiy icb beaufsicbtige, ai. iks- seben. 
Aof die Frage nacb dem Zusammenbang zwischen dem DeterminatiT -s- nnd 
dem gleichlantenden Suffix werde icb im Cap. IV näber eingehen. 

In den ariscben Spracben giebt es nocb eine Reibe Ton Bildungen, die 
das bier bebandelte Determinativ za entbalten acbeinen; s. Th. beatebt deut- 
licher Zaaammenbang mit den DesideratlTen (vgl. Cap. IV). Icb erinnere nar 
an : ai. ak-s, nak-s- erreicben, dak-s- recbt macben (vgl. åtitog etc), bhak'S- 
latbeileu, ay. bakhsh-, mrahs- streichen, rak-s- scbftdigen, ay rash-{yg\.p. 11), 
rak^S' bescbiitzen (vgl. aXiiat), ay. gakh-sh- lernen (vgl. ai giks- Deaid.); pn'-*-, 
fit-«- anhången, av. grish-, bhu-s- bereiten etc, rä-s- geben, hä-s- wettlaafen 
a. 8. f. (8. Wbitnej Warzeln, Fick a. a. O., fiir*8 Avest Justi Handb. p. 366, 
f&r*8 Or. Cnrtina a. a. O , wo jedoch auch Unsicberes öder Unrichtiges ver- 
seichnet ist). 90 Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung and Wunelvariatioa. 

Ehe ich dieses Gapitel abschliesse, sei zam Schlnsse darasf 
hiogewieseo, dass man in mebreren Fallen Erweiterang dnrch 
verscbiedene consonantiscbe Determinative vermutben känn, wo die 
primäre Wnrzel, die als Ursprung der verschiedenen Formen ge- 
dient hat, nicht mit Sicherheit zo belegen ist, seies dass dies anf 
onvollkommener Analyse beroht, sei es dass diese primäre Wnrzel 
wirklich ansser Gebrancb gekoromen ist. Nar einige wenige Bei- 
spiele, die nicbt zu unsicber scbeinen, bebe ich bervor. Ich meine 
also, dass eine entferntere etymologiscbe VerwandUcbaft bestehen 
känn zwiscben Warzelformen wie z. B.: 

1) Wz. (s)iu-d- stossen etc. : ai. tuddmi stosse, gr. Tvåevg 
etwa Schlager, Stösser, lat. tu-n-d-o, got. $tai4an zvTrrecv, abd. 
stöjsan, nbd. stossen^ ferner got. put-haurn Horn, Trompete, abd. 
dioean^ ags. peötanj an. pjota ranscben, tonen : (sjtu-p- : gr. 
tvnto) stosse, scblage, arvndCec * ^qovt^, tpoxpBl^ md-éi Heaycb., 
iv-^-n-avov Panke, lat. stuprum^). 

2) Ai. cu'd- (codati) antreiben : cu-p- (copati) bewegen; d. 
schiessen (: schiUtern) : schiehen? Uber eine Bas. sk^u- s. p. 42, vgl. 
nocb Fick Wbch. III, 337 f. 

3) Wz.. bVL-er- ertönen z. B. in ai. svdrati raascbt, tönt, svara- 
svärd' Geränscb, Scball, Ton, lat. su-sur-rus Ziscbeln, FIflstern, 
aksl. svirati, sviriti avXelv, avQlxxeiVy d. schwirrer^y Schwarm : 
s^'en' : ai. svdnati tönt, schallt, tost, svand- Ranscben, Braasen, lat. 
sönuSy sönäre, ags. swin-sian tonen ^) : su-s- : abd. susön sansen, 
sammen, ziscben a. s. w., aksl. Ä-^^a^e pfeifen, sansen*) (redapl.?). 

4) Wz. sk^-er- sk^-er-d : gr. cxaigo) springe, htipfe, tanze, xop- 
S-a^ Tanz, mbd. scherzen etc. : (sjk^-en-d- : ai. skdndati springt, 
htlpft, air. se-scaind sprang; ob daza obne das erweiternde -d- 
an. $kyn-da eilen, gr. bom. éy-xov-éovaac gescbäftig, eilend? 

Nocb andere Beispiele känn man bei Fick a. a. O. finden*). 1) Fick a. a. O. p. 118 stellt stu-d- nod stu-p- sa stu- (= stä') stehen. 

2) Vgl. Fick a. a. O. p. 47. 

3) Osthoff (Zur Gesch. d. Perf. p. 495) stellt bierher aach ai. Qvas- ^Mf* 
ziscben, sansen, scbnaofen etc. (^u^* stände darcb Assimilation der Ziscblaate 
fUr *9US' ; im Anscbluss dazu aach QvaS' fUr *8va8'). Vgl. indets anten Cap. III. 

4) Besonders sar letst behandelten Wortsippe vgl. pp. 30, 66 a. a. Cap. II. 
Die vocalischen (halbvocalischen) Determinative. 

Hier erhebt sicb zunächst die Frage: giebt es ein Deter- 
minatiy V? 

BekaoDtlich hat Bragmann mit Ånderen ein overbales Saffix å» 
(s å, é, o) aofgestellt '). Dies Soffix erkenot er in Formen wie 
z. B. ai. yå-ti gebt, lUhrt : é-ti dass., gr. sl-iu q. s. w. ; ai. v&M 
webt, gr. å(/)fi'fjii etc. : gr. ov-Qog Wind etc. (dieselbe Warzelf. 
wie in ov-Qog aocb in lett. au-ka Sturmwind?); m. pså-ii zerksLUif 
zebrt anf, gr. tp^^v reiben (dor. xpä- in xpå-giog Scberbe etc), ^co- 
{tfHo-fög XL 8. w.) : ai. bd-bhas-tij hå-ps-ati kant, zerkant, verzehrt; 1) M. U. I, 1 ff. Vgl. Sohleioher K.S.B. II, 93, J. Sohmidt Voc. II, 340, 
Fick Wbch.* I, 181, 8. aacb Jnsti Handbuoh p. 366, Beofey G. Nachr. 1873, 408 f. 
n. t., Beiienberger Q.G.A. 1879, 670 ff., Collitz A. f. d. A. V, 323, Proehd^ 
Bexx. Beitr. IX, 119. Warzelo nod Warzeldet. p. 44 f. nimmt Fick ein De- 
terminatiT a (= d. tbemat. Vocal) an. Darans sei ä s. B. in mnä durcb Ver- 
lånfpernDg heryorgegangen. Ascoli (Spraob wissenscbaftlicbe Briefe ttbers. v. Gtiter- 
bock p. 144) fasat mnå^ prå, pså n. b. w. als contrabiert ans mna s= m(a)na'\'a 
(=s d. ibemat. Voc). Aacb Bremer (P.B.B. XI, 274 ff.) läast Bragmanns å- 
Sattx darcb eine Contraction (ans a, e, o -f J) bervorgehen. Ostboff (Z. Oescb. 
d« Perf. p. 366) will nur ein weiterbildendes idg. i (mit Abiaat ö) anerkennen. 
Wobl mit Unrecbt. Man könnte sogar fragen, ob nicbt suweilen å mit i ge- 
wediselt bat (etwa wie rif/^-a-^a : rifå-i-vof). Vgl. e. B. IhUj-ä-nuSt j-ä-ntta : got. 
j'9-r etc. (Bragmann a. a. O. p. 3 f.); lat. rå-rus locker (vgl. akal. ra'na, Ut. ro-nå 
Wande) : akal. ré-dHki raras, lat. ri-tCj lit. re-tis 8ieb (: Ws. er- aertrennen : lit. 
hr-ii sicb anltrennen, pd-tras locker, ygl. gr. å^aåos; änders Uber rä-nw Ostboff 
Z. Oeseb. d. Perf. p. 446 n.) ; lat. rä-this, rau-ci» (tlber das '^' anten Cap. III) : 
Ut. r^U scbreien, an. rå-mr beiser (: ar- s. Bragmann a. a. O. p. 39); lat. ^r«: 
abd. blåen (ibhel- scbweUen) n. s. w.; s. a. A. de Saassare Mém. p. 143 ff., 
Bremer a. a. O., dessen Brklärangsyersucb wobl nicbt das Biobtige tiiflt. 92 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang und WurxeWariation. 

ai. gä' scbärfeo, wetzen, gr. xä-^og Spitzstein, Kegel, lat. cös -tis 
Wetzstein, Scbleifstein : ai. ag- z. B. in äg-ri- Ecke, gr. äx-Qi^f 
ox'Qcg Bergspitze, äx-gog spitz, lat. äc-er. äc-uo o. s. w.; gr. l^tjfu 
werfe, lat. sé-vi etc. : ai. ås-yati wirft; gr. åiiri-Tog Ernte, ahd. 
måen^ ags. måtoan mäheu : ai. äm-a-tra- Scböpfgefäaa, gr. åih 
xlov etc. '); ai. rå-ti verleiht, gewährt : ar- bringeD, darreichen, 
dr-tha-, gr. ag-vvfiai, åqog; ai. prå- ItUleD, gr. nXri-^ lat. plh 
a. 8. w. : ai. pi-par-ti fUllt, got. Jilu viel etc; g^né- ginö- kenoen : 
ai. jhä-, gr yvco-, lat. (yjnö-, abd. knå-an etc. : ^jCn- : av. å-gaifi-U' 
Wissen, air. cni-géfisa coguovi, got. känn a. s. w. (lat. gnä-rus 
dentet man jetzt ans ^gn-ro- nait I an g ena son. n); g^né- g^nö- 
erzeagen : ai. jM-ti- naber Blutsverwandter, gr. /vcd-to^, yv^-aiog^ 
got. kn6'pH Gescblecbt etc. : g^en- : tÅ.jdn-ati, gr. i-yév-ero n. 8. w. 
(lat. (g)nä'tus, gäll. Cintu-gnä-itis vergleicben sicb mit gnå-rus bei der 
vorbergebenden Worzel), ferner gr. må- fliegen, fallen, sich abw&rts 
bewegen, tXä- erdalden, vgl. lat. lä-tus^ dyä- sterben u. 8. f.*), 
^^co- springen, tt^co- zatbeilen') a. dgl. mebr. Weitere Beispiele 
8. bei Bragmann a. a. O. Åa8 dem vorbergebenden Capitel lassen 
sicb folgende Formen, die von Bragmann nicbt bebandelt sind, 
hinzuftigen : ai. vä- weben, gr. 'q-zQtov : ai. inf. o-tum weben, vgl. Ht. 
du'diu du-sti dass.; gr. xvr^v (vgl. xvii-d-akov) : Wz. (sjken- in xöifig 
etc. (s. p 76 f., N:o 13)*); an. rjd mis8bandeln (urg. •rc»-/-aii-)*), 
''AQri'g(?)y vgl. aksl. ra-na, lit. ro-nå Wunde : ai. dr-us Wnuåe^ an. 
orr err Narbe etc. (s. p. 26); verwandt sind wobl die soeben er- 
wäbnten lat. re-te Netz, lit. r^-tis Bastsieb, aksl. ri-duku selten : 
lit. Ir-ti sicb aaftrennen, vgl. dqaiog dtinn, locker^; an. skrå-ma 
Wunde, vgl. lat. cre-vM Einscbnitt, Eerbe (Gloss. creMB^ yXvq>ii%^ : 
an. skera^ abd. scéran^ gr. xetQO) etc. (vgl. pp. 29 a. 62); mhd. 
strå-m Ström, strae-jen spritzen (vgl. gr. Qviofiac) etwa za ai. sär-ati 
strömty oQ-fjnij Åndrang (s. weiter p. 9 f.); ]Ri. plä-ntis, lit. plö-nas, 
germ. *fl6'ra- Flur u. s. w. : gr. ém-nokij, nélavogy schw. /ote 1) Anders Osthoff Z. Gesch. d. Perf. p. 142, ygl. indesaen oben p. 62. 

2) Andera Osthoff Z. Gesoh. d. Perf. p. 366 ff. 

3) JetEt leitet man -^ui- aus langem son. r her. 

4) Vgl. Solmsen K. Z. XXIX, 99. Vielleicbt gehört hierher aaoh die too 
Eluge (Bt. Wbch.^ s. t. Nute) anfgestellte germ. Ws. hnö- (Tgl. JohansiOD 
P.B.B. XIV, 883). 

6) Vgl. Noreen Utkast till förel. i arg. Jadl. p. 23. 
6) Vgl. Best. Beitr. II, 802, 211 t Zar Lehre v. d. Wunelerweiterung und Wurzel variation. 93 

plaDities a. 8. w. (s. p. 10); aksl. blé^Ot^ blöke, mhd. bla-jen, 
Tiell. lat. flé-re : an. bél-ja to bellow. 

UrsprtlDglich fasate BrugmanD das »verbale Saffix o» als ab- 
laatsnofähigy eine Ansicht, die man doch wohl jetzt als allgemein 
aufgegeben bezeiebnen darf. S. z. B. Paal P.B.B. VI, 120 n., de 
Saassore Mémoire p. 270, Danielsson Grammatiska anmärknin- 
gar I, 18, Bremer P.B.B. XI, 269 and 274 ff.; ttbrigens vgl. For- 
men wie ahd. wa-daU we-dil Wedel zq Wz. a^- yé- wehen; ai. 
^'id'^ lat. cå'tus:R\. gä-ta-, lat. cös; IslU sä-tus : sé-vi ; tnå-tula 6e- 
scbirr zo Wz. am- me- einsammeln; in demselben Verbältniss 
stehen aacb mhd. schram Sebwertwande, schramen aafreissen, öff- 
nen etc. zn an. skråma Wnnde a. s. w. 

Ansser dem jetzt erwäbnten »>ä-Saffix« treten nnn ancb andere 
vocaliscbe Elemente zwischen Wnrzel and Saffix aaf, nämlich: 

1) der 8. g. tbematiscbe Vocal: (féq-o-^evy yé^-e-re, nom. 
^0Q'0*y ^OQ-e-; S-ax-o-v, l-ax-e-g a. s. w. Vgl. aacb Nominalbil- 
dangen wie ai. yaj-a-td-j av. yae-a-ta-^ ai. darg-a-td-^ av. dareg- 
a-to-y gr. aQi-ieix-e-tog^ Isii. Jr é4unt -i nud fr-é-tus -us siedendes 
Wasser za bher- sieden (vgl. p. 20), pr-é-tium Preis (vgl. Ht. pr-é- 
hU) : nÉQ-vrjfic verkaafe (lit. per-ku); ai. dfg-a-ti-f ram-d-ti- Ort 
des angenebmen Aafentbaltes, ar-a^U- Diener (daza viell. vnri" 
^-«-Tijg)*), gr. ax-é'Ccgy Idx-e-aig a. s. w.; ai. kr-d-tu- Tttcbtigkeit, 
Kraft, av. khr-a-tu- za kar- macben, ins Werk setzen, av. r-a-tu- 
bestimmte Zeit neben ai. r-tti- dass. (Wz. ar-)^), gr. V-e-ri;- in 
kvfiog za Wz. es- sein; ai. ^^a-ra- fliegend, gr. m-e-QÖv Feder, 

Plttgel, (fX'^'Q<^^9 <fX'0'^V ^^ ^X^ ^^^n sv^Qun-e-kog neben lat. 
iorculus (< *torq'lO'), atvyf-e-Xög neben axv^-Xåg etc, vgl. aacb idg. 
*«äy(-6-j/-, ^sy^-e-l' Sonne (gr. dor. åék-M^g^ got. sauiU Ht. sdulé^ 
lat. 8öl ans *sy^-öl', ai. svår etc); ai. pdt-q-ira- Fltigel, dm-chira- 
SchöpfgelUss, gr. téq-B-tqov^ (lat. ier-e-bra), yfég-e-zQOv etc. (wo je- 
docb das letztere e idg. 9 = Scbwa entsprecben känn, vgl. ai. 
bharA-tra- etc. a. s. anter 2), gr. Qé(/)'€'^^QOv q€Z^^qov, vgl. bom. iv- 
QUeCvijg, ai. srav-ä-t a. s. w., nék-^-^^Qov nX-é-^qov^ cx-e-^fog knapp. i; PW. 8. T., Fick Bets. Beitr. V, 166; änders Cartias Grands.*, 84S. 

2) Vgl. anch ai. rdtna- Qabe. Oiea känn schwerlich von ai. ar- rä- örin- 
gen, darreiohen, Terleihen, gr. a^-rvcv bereite o* s. w. getrennt werden. Bs 
mag alao råtno' auf idg. *r-e4n<h (Tgl. anob ar^a-U' Diener) bemben; besttgliob 
des Snff. (no- Tergleiobt es siob mit ai. eyäu-tmd" Veranstaltang, Untarnebmuag 
BQ cyåfO-aU regt siob, rtlbrt siob. 94 Zar Lehre ▼. d. Worzelerweiterang und WanalTariatioii. 

genaa, sorgfältig za Ixm, Soff. -^s- -os-^ wahncheinlich in 
-0'S' zu zerlegen u. s. w.*). 

2) Eio irrationaler Vocal^ daa s. g. Schwa (x= ar. f, gr. a, €, o), 
in Formen wie ai. ån-i-ti athmet (neben ån-a-ti)^ väm-i-ti erbrieht 
(neben vam-a-ti), gvas-i-ti scbnauft (neben fvås-a-ti)^ hrdfh%4i spriehl 
etc, fat. ved'i'9yå'fnif aor. d-ved-i-sam^ gr. xsQ-a-, xQ^pirOr^ r€Jl-a-, 
oA-€-y ^/ti-«- (éfiéfo^ wohl ans ^/efi-e-fAi = ai. vdm-i-mi nmgebildet), 
SfA'0', fat. tev-é-m revw^ vgl. ai. tan-i-syå-mi^ ^Sea nach Brngmanii 
a. *'q/€cå-€'aa' = ai. d-ved-i-sam etc; in Nominalbildnngen wie ai. 
dam-i-td'^ dam-i-tdr-y gr. d-ddfi-a-tog^ nav-dafi-d-tmq^ lat. dom-t-lii^y 
ai. jan-i-tdr-f lat. gen-i-ior^ gr. yer-e-xij^, yev-é-zrnq^ /év-ff-^^ov, ai. 
bhar4-tra-f gr. g)«^-€-T^ov, ai. ar-t-^r- Roderer, ar-i-trc^ Rnder, 
gr éQ-é-trjg, ^Eq-é-^Q-taj air. C6né{ cen^/ Gescblecht = acymr. ceneU 
a. ^ken-e-tlo-nj scel Erzählang, Nacbricht = cymr. chwedl a. 
*Äivö-^'ö-w za Wz. sek^' sägen, ai. jdn-i-man-^ gr. T€Q-d»fio»v, t«A- 
a-fAoiv, äv-e-fiogj lat. an-i-mu^, Saff. -9-5- (neben -e-5- -o-«-) z^ fl- 
in ai. krav-is, gr. xqé-ag a. 8. w.'). Wo das Sebwa anf eoropii- 
schem Boden als e aaftritt, ist es oft Tom »thematischen» e = idg. 
e sehwer za trennen (vgl. oben onter 1). So z. B. braacbt nicht 
nothwendigy so viel ich sebe, das -«• in äv^-fiog dem -0- in ai. 
dn-i-ti za entsprecben, es känn aach = dem ai. -a- (idg. -e-) in 
dn^a-ti sein a. s. w. 

Falls man nan von bher-, gen-^ tel- (= 9>«9-» y^'9 ^^^') *•*• ^• 
als Warzeln aasgeht, so mäss man folgerecbt auch die -é- -<»- in 
(y^p)-€-(Te), (g)é^)-o-(jU€r), das -«- in (y€i')-€-(Ti;'p), -a- in (Te2)-a-(jtte9F) 
a. s. w. als saffixale öder determinierende Elemente anseben. 1) Die Liate känn natiirlich leicht Termehrt werden (ygl. Bmgaimnn 
Gmndr. II pMsim). Hie|p möchte ich nar binKuftlgen, dass die erwåhnien 
Tocaliiohen Blemente auch Tor m-Snffixen anfiatreten scheinen. Z. B. iKciUc- 
fio£ (ygl. ntl^k-fA^iXw) sa nalXw, (/)Q'0'fAo^ Wnrm (neben lat. ver-miBt got. 
trattrm«), vgl. ai. hhr-a-må' wirbelnde Klamme (neben hktmi" nnrahige Bewe- 
gnng : hhwréU), x^^'f^^Qo, * x^oav^ovvra Hesjcb. za We. PiheU giiinen, waohsen 
(Ht. Ifél-ti, Sel-mé' Schössling etc), ;t^-«-/iepof * x^^^^*'* ^tQt*ov Hetjch. (s. m- 
ten), lat. cr-i-mä-re brennen eu Wz. ker- z. B. in nhd. Herdy abd. A^d, ?iérda 
Feaerståtte, an. pr-c^r äasserster Rand : gr. xå^-fåa etc. Hierher wahncheinlich 
aach *gh(t)jrt-m- Winter (lat. hiems a. s. w. neben ai. hé-tnan, gr. %9t^iåittv), Ba 
acheint mir nicht nothwendig mit Bragmann (Qrnndr. II, p. 453 n. 2) hier eine 
Analogiebildang nach ^sem Sommer (av. ham" a. a. w.) ansoDehmen; -e-M- in 
kiems Terbftlt aioh m -e-mo- wie -t-U in ^säy^-eU Sonne zq -e-lo- (a. oben). 

8) S. s. B. Bragmann Grondriaa I, p. 104 ff. Zar Lebre ▼. d. Warselerweiterung and Wurzel variation. 85 

Dass aber bher-^ tel- arsprttoglicber seien als bhere- bhero-f tel9- 
Q. s. w. ist niemals bewiesen, sondern nar angenomineo wor- 
deo. In neaerer Zeit ist aoch die alle Lebre, als sei bhere- bhero-, 
ielp' a. s. w. - bher- -K ein suffixales Element e, o, tel- -¥ ein saf- 
fizales Element 9 scbarf angefoebten worden. Viele Spracbfor- 
. acber fassen jetzt den tbematiscben Vocal and das Scbwa als 
integrierenden Bestandtbeil der Wnrzel aaf ond geben somit von 
zweisilbigen Warzeln öder Basen (Warzelwörtern) ans : bhere^ teh 
öder tela (telä) n. s. w. Ferner nimmt man an, dass diese zwei- 
ailbigen Basen anter verscbiedenen accentaellen Bedingangen sioh 
rerscbiedenartig gestaltet baben: so konnten sie entweder den 
ersten öder den zweiten Vocal einbtissen; in den einsilbigen For- 
men erscbeint oft der Vocal gedebnt, was etwa als »Morenersatz» 
ra fassen sei (Fick 6. 6. A. 1881, p. 1434 a. passim). Nacb dieser 
Ånsicht also sind sowobl gen-, tel- n. s. w. als aacb gné-, tlå- u. s. w. 
oiebts als verscbiedene Redoctions-*oder Åblaatsformen der zwei- 
silbigen Basen gencj tela. Diese jetzt karz skizzierte Tbeorie^) 
hat viel Bestecbendes, za voller Gewissbeit lässt sie sicb vielleicbt 
nieht erbeben. Meinestbeils mäss icb miob damit begntigen, aaf 
die divergierenden Ansicbten bingewiesen za baben ; ein entscbei- 
dendes Moment znr Lösung der Streitfrage weiss icb nicht vor- 
znbringen^. 

In diesem Znsammenbange ist aber däran zn erinnern, dass, 
wie wir oben im Cap. I saben, in den secandären, mit consonan- 
tischen Determinativen weitergebildeten, Wnrzelformen vor diesen 1) Näher anf die ▼erschiedenen Ansicbten hier einzngeben, diirfte niobt 
DÖthig tein. Icb vervreise betreffs der zweisilbigen Basen and ibres Ablanta 
aaf Paal in seinen nnd Braun6's Beitrftgeo VI, 118 n., Möller ebeod. VII, 
492 if., Kögel ebend. VIII, 104, de Saastare Mémoire p. 240 ff., Fick Beix. 
Beitr. I, 1 if, G.G.A. 1881, 1425 ff. (Haaptstelle), Httbscbmann Das idg. Vo- 
calayst., p. 181 ff. Danielsson hat aacb in seinen Vorlesnngen mebrmals bierber- 
gebörige Fragen bebandelt. In baaptsäcblicber Cbereinstimmang mit ibm 
nnd Fick åassert sicb Jobansson De deriy. Verb. p. 92 ff., Bceb. Beitr. XIII. 
116 f. n. 8. Za Joban8son's gen gene gni (»Sohwebeablaat») ygl. Ficks Ur 
neben tera tere trä tre (a. a. O. p. 1462). 

3) Fick (Bezz. Beitr. I, 2 f.) macbt mit Recbt daraaf aafmerksam, dass 
die consonantiscben Determinative arsprtlnglicb ans Silben bestanden baben 
mogen : man babe also e. B. Ton dra-ma, nicbt von dra-m lanfen aassngeben. 
IndeM könnte wobl dies dra^ma selbst aaf späterer Umbildang mit dem ttbe- 
matijcben» Voc. beroben, ygl. nocb Delbrtiok EinL' p. 88. 96 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wunel variation. 

DeterminativeD öfters vocalisobe Eleniente aaftreteo, die mit den 
oben erwäbnten identiscb zu sein scheinen. Wäre diejenige Ansicht 
die ricbtige, nacb der z. B. das é in gné-^ die e, o, in q>e(fe' yé^o- 
als saffixale Elemente zu betraebteo siod, so wttrden also solche 
Wnrzelformen zwei Determinative entbalteo : ein vocalisches and 
ein consonantiscbes. Vgl. z. B. r-e-dh- zn Stande briogen etc 
(ai. rådh-. got. ya-rédan o. s. w.) : ar- (gr. aQ-zvrn etc, 8. p. 46); 
ghr-é-dh' gero baben, gierig sein (got. grédu^ Hunger) : gher- be- 
gebren {ger-n etc, s. p. 45), gr. ttA-ij-^^o), xk-ai ^co (s, p. 30), ferner 
z. B. Ht. kr-ö-k-ii, lat. c/-ö-^-<o : cor^us etc; \ii. pl-ö-k^sscsas flach, 
wozu abi. gr. nXd^ : énc-nolij Oberfläcbe etc; gr. tQ-fi-yMo^itqayov 
: TeCQm^ teQéw; gr. (/jQ-iij-y-vvfjiCy vgl. aga. wr-o-t-an^ wröiian (die 
Erde) aufreissen : ai. vr-and- Biss, Wonde, alb. vare dass. ^\ aksl. 
vréduy rass. veredu (orsl. t;^r-ei{-) Isesio, vulnus etc; ghr-e-d- scbreien 
(oibd. grälen) : ai. ghar-ghara- etc. (s. p. 41); bhUe-d- blöken 
(mbd. blåeen)\hVL, bel-ja brtiUen (s. p. 41); lit. sk-å-p-ti mit dem 
Messer aasböhlen, gr. cxdnxm : sek- spalten, scbnitzen; gr. xv-é- 
å-alov bissiges Tbier, xvaå-dÅÅm reibe : (sjken- reiben (gr. xövig 
etc, s. p. 38 f. o. p. 76 f.); bhl-e-s- (got. blésan) : bM- scbwelleo 
(s. p. 27 u. p. 89) u. s. w. 

Neben r-é-dhr steht ar-dh- (ai. ar-dJt-, s. a. a. O.), neben got. 
gr-é-d-us ai. gar-dh- gierig sein, neben lit. kr-ö-k-ii, lat. cröcio lit. 
kår-k-tif gr. xeQ-x- (s. p. 13), neben zq-o}-y(o lat. ttr-g-eo^ neben ags. 
wr-o-t-^n wiöiian (die Erde) aufreissen aksl. vrédu^ russ. veredA 
Isesio, vulnus, neben xv-w-å-alov lit kdn-d-u beisse^). Solcbe Dop- 
pelformen vergleicbeu sicb mit Nominalbildungen wie gr. oUiioq^ 
ol-fitj, ai. é-nui-j é-man- Weg, Gaug : ai. y-å-tnor y-a-man- dass.; 
ai. bhds-man-^ d. Bemme(?J : gr. tp-m-fiög, tpdfia^g; gr. ax-rij 
: ai. Q-ä-ta-, gi-tdr^ lat. f-ö-<-, cå-tus; ahd. chin-d (Grdf. •</Äi- 
^o-tn^, av. fra-eaih-ti' Nacbkommenscbaft, Kinder : ai. jh-årti-j gr. 
yv-oD-ToV näcbster Verwandter, yv-ij-<y^og, got. kn-ö-ps {n.*gnö^i-) 6e- 
scblecbt; av. å-aaih-ti- Wissen, Verständniss : sli. pra-jh-äti- das Er- 
kennen, gr. yv-w-tng^ ahd. ur-chn-å-t (a. *gn€'ti') agnitio o. dgl. mehr. 1) G. Meyer Bezs. Beitr. VIII, 191. 

2) Hierher aach lat. r-ä-do^ r-ö-do : ai. dr-d-ati serstiebt, gr. a^i$g (ygL 
p. 86 a. p. 40), gr. i^fwétu (fiir ^i^watut) ströme (ygl. i^dw gietse aaa^ : ai. 
år-§aH strömt (s. p. 84)7 Von r-s-abhä- Stier (der Besprengende) ist riel- 
leicht nicht rås-abha- Bsel, Eselbengst su trenneo. Qewöhnlich stellt man 
indewen dieses Wort sn ras- scbreien, brtiUen. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterong und Warsel variation. 97 

Mit dem »theniatischen» e (o) in ipéQ-e-xe (fpéQ-o-ptev), Sox-e^g 
(fojf-o-r), ay-^-^o^, ♦<r-«-Tt>- in iiv/iog, lat fr-é-ium fr^i^-tus, ai. 
kr-ä-tU'^ av. r-a-iu- etc. (s. p. 93 t.) känn man kaam nmbin die 
Voeale in weitergebildeten Formen wie yA^y-e-^co, wA-^-^cw, cx-é- 
^ov u. 8. w. zu vergleioben. Von derselben Art dUrften sein : ^i-ek- 
onifassen : v«i- (p. 6, N:o 4), stie-k- fliessen : seu- (p. 8, N:o 10), 
Ihr-eg- breeben : bher- (p. 18, N:o 11), sr-e-dh- fliessen : ser- (p. 46, 
N:o 8), kheih beblen, steblen : keh (p. 51, N:o 9), tr-e-p- zittern, 
▼gl. ir-e-m-, tr-e-s- dass. : <e/- (p. 61, N:o 10; p. 68, N:o 3; p. 85, 
N:o 19), dr-e-^j' abreissen : der- (p. 51, N:o 11), ghr-em- ertönen : 
gker- (p 68, N:o 8), bhr-e-m- sebwirren, surren : bher- (p. 68, N:o 7), 
ghr-en- reiben : gher- (p. 72 f., N:o 5), tr-e-n- reiben : ter- (ebend., 
N:o 6), ue-r-y ue-l-, u-e-n-j u-e-s- böld sein, gefallen, gern baben etc. 
:ev- (p. 60 f., N:o 3; p. 71, N:o 4; p. 79, N:o 5), dht/te-r-j dhyL-e-U^ 
dk^'e'n'J dhu-eS' schnaaben, sttirmen, toben, umnebeln, verfinstern 
ttt.idheu' (p. 59, N:o 1, 2; p. 70 f., N:o 1, 2; p. 81 AF., N:o 10), 
(sJk-^-r-f (sjk-e-l-, (sjk-en-j (s)k-e'S' spalten : sek- (p. 62, N:o 6; p. 76, 
N:o 13; p. 87, N:o31), ue-s- kleidenie^- (p. 80, N:o 7), gr. J-e-ö*- 
schaben : kes- (p. 88) a. dgl. mebr. Viele dieser Wurzelformen sind 
oattlrlicb erst auf analogiscbem Wege za Stande gekommen, d. h. in 
mehreren Fallen sind -er-, -el-, -em-, -en-, -es-, -ep- o. s. w. als ein- 
heitlicbe Determinative an die primären Worzeln angetreten (vgl. 
das nom. Snff. -es-, nrsprtlnglicb = »tbematiscbes» e -¥ s, später 
aber als ein einheitlicbes -es- empfanden). Notbwendig erscheint die 
genannte Annahme in Fallen wie si-el- stellen, st-er^, st-en» starr, 
fest sein : stå- (p. 63, N:o 7 ; p. 77, N:o 14), g-eny- geben : gä- 
(p. 70, N:o 9) u. s. w. Eine Wurzelform wie stel- stellen fasse icb, 
wie scbon ini vorhergebeuden Capitel angedeutet, mich an Dani- 
elsson anscbliessend, als = siiåj-él- : d. b. der anslaatende Vocal der 
primären Wnrzel ging dnrch Accententziebung vor dem vocaliscb 
anlaotenden Determinativ spnrlos verloren. Hierftir bieten sicb 
bekanntlicb viele Analogien; icb erinnere nur an die Wnrzelstafe 
st' in ai. tasih-e, ta-ath-us, su-Uh-u- u. s. w., ferner an ^^vl. (krsti)- 
prds = ^'2^r(å)-ns (zu Nom. -präs)^ -das- gebend etc. (s. p. 89, 
o. 2), wohl = ^d(ö)'éS' n. s. w. 

Oben wnrde auf das Nebeneinandersteben von Wurzelformen 
wie ar-dh' r-é-dh- n. s. w. bingewiesen. Anch hier giebt es Dop- 
pelformen, von deuen die einen den Vocal e (o) vor dem conso- 
nantiscbeu Determinativ aufweisen, die anderen nicht. Z. B. : Arer-i- 

P. Ptruon: Zor Lehie v. d. Wanelerw. a. WanelTW. 7 98 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang and WorxeWariation. 

ertönen nebeo kr-ek- (gr. xegx-. Ht. kårk-ti : gr. xge»-, ai. krak-^ 
aksl. kre(-^iu cicada u. s. w., s. p. 13, N:o 7), (s)per'k-- sper^- 
bespritzen : (8)pr-€k' (s)pr'€(j' (lat. spuroiSf spargo^ gr. néQx-vog 
gesprenkelt : nQSxvév ' noixiX6%Qoov iXagxyv, aisl. sprekla^ engl* 
freckle etc, s. p. 12, N:o 3 and p. 22, N:o 10), damit viell. 
identisch spfhjer-^- : spihjr-eg- schnelleD, zerstieben eto. (p. 17, 
N:o 9), y^er^' ein-, aus-schliessen, drängen a. 8. w. : ^r^e(^ (gr. fBqy- 
é/eQY- : ai. vrajd- Pfercb, Htlrde, got. tvrikan, ags. tcrecan drän- 
gen, wrtJBc exsilium etc, vgl. p. 31 n. 4), bhel-g- lenehten : bhl-egh 
(ai. bhårgasigr. ^kéyw^ g. p. 20, N:o 1), er-gkr- zerreissen, zeratO- 
ren : r-egh- (air. org-un Yerwttstang, Zerstörang : gr. iQéx-^(o, p. 25, 
N:o 4), dher-ghr fest balten, fest maeben öder sein : cUu-egk- (ai. cUirh', 
av. dårez- : av. draeluxiti, s. p. 27, N:o 2), abd./^I-d : ai. pr-ath- sieh 
aosbreiten, sly. frath- (s. p. 33, N:o 14), gr. åög-n-ov låQ-én-m, ai. 
dråpset Tropfen, eig. abgerissenes StUek (s. p. 51, N:o 11), 
\^r-fh dreben : ^r-ep- (Ht. vérp-ti spinnen, virp-eti schwanken, 
zittern : gr. Qénio, lat. rép-ente, s. p. 52 f., N:o 16), (sjker-p- spal- 
ten, sebneiden : (sjkr-ep- (ahd. scirbi Scberbe, aksl. frépu^ Ht 
kerpu : abd. screvån einscbneiden, ags. scrcef Höble ete., s. p. 57 f., 
N:o 4), ter-s- zittern : tr-es- (gr. Itegae, lat. terreo etc. : ai. träsaii, 
gr. zQé(a)m^ s. p. 85, N:o 19), bhets- brecben : bkr-es- (ir. herr 
kQrz:abd. brés-tan^ p. 85, N:o 22), vgl. ebend. blier-e-dh' (aksl. 
brajsda Fnrcbe) : bhr-ez-dk- (air. bröt Stacbel, wozo ahd. brari 
Kante, scbw. brädd), ak-s- scbarf sein : k-es- (gr. ol^-vg : ai. ^oä- 
trd- Messer?), vgl. abd. sahs Messer, lat. saxum : ,scéna (= ^sces-^na) 
Hane, Wz. (s)k'eS' spalten (p. 87, N:o 31), ferner a^-t- : t/L-ei- (Ht. 
j-aua-ti fUblen : ai. vat- geistig enipfaugen, s. p. 29, N:o 3), e^-d- 
quellen : v-ecf- (ai. od-and- Brei, öd-man- das Wogen, vgl. ov-^-ctq : 
got. wato Wasser a. s. w., vgl. p. 47), ayt-éOi- weben : ^-edh^y vgl. ^-ebh- 
(Ht. dud'éu : av. vad-, abd. weian, wåt etc, s. p. 43 f.), ey^-S" gat 
sein : yL-eS' (got. ius^iea : ai. vds-u- etc, p. 79, N:o 5), dlti^-s- spirare, 
anbelare : dli^-es- (germ. *deu£a' wildes Tbier, \\U dausos Luft : 
dves-iu atbme, s. p. 81, N:o 10), viell. evx-tjkog : åx-rjkog (= •/exijj- 
Xog, s. p. 12), av'd'd(u:R\. v-^d- spreeben (s. p. 40) M. Vgl. aoch 
ai. ar-g- verletzen : rak-s- (s. p. 11), ar-d- zerstieben : r-iidr (s. p. 1) Hier könnten jedoch die «- a- prothetisch sein (vgl. Wackemagel K. Z. 
XXIX, 151). Indesten passt evx^t^kog nihig, behaglich nicbt iibel bq ai. nl-o- 
kaa- behaglich, heimisch, angewöhnt. Zar Lehre v. d. Worzelerweitening und Wurselvariation. d9 

36 Q. p. 40), ar-S' fliesseo : r-as- (rasa- Fltigsigkeit, Saft), iar-d'- 
dorcblöoherD : ir-ad- (p. 36, N:o 9), mar-d- zerreiben : mr-ad- 
(p. 37, N:o 10), Wz. bher-dh- zerspalten, zerstören : ai. br-adh- in 
bradhna- (Pfeil^spitze (s. p. 45, N:o 6), air. frass Regenschaaer 
(< *urri^-/ä, 8. weiter uoteD), d. Rasen : Wz. uer-s- (ié^ri etc.^, 
Fälle, die wahrscbeiDlich analog mit den oben erwäbnten zn fas- 
sen Bind *). 

Um Wnrzelformen wie z. B. bhehg- lencbten : bhl-eg- in ibrem 
gegenseitigen Verbältnisse zn erklären, darf man wobi ebensowenig 
wie bei ardh- re-dh- zn der Ånnahme von nrsprachlicher Heta- 
thesis za greifen. Diese Erklärong wUrde nur anf die Wnrzelformen 
passen, welche eine Liqoida enthalten, nicht aber aaf solche wie 
ak-S' : k-es-f a\i't' : v«^-> ^-d- : u-ed-^ eu-s- : u-es-j dhe^-s- : dhu-es- 
etc. Allein die Verscbiedenbeit zwiscben bhetg- n. bhleg- scbeint ja 
ganz derselben Art za sein wie die zwiscben dheu-s- dhu-es- etc. ^ 
Nan bat man in Fallen wie dkeu-s- : dhyL-es- (ter-s- : tr-es- a. s. w.) 
aacb angenomroen, nar die eine Form z. B. dh^'es• (ir-es-) sei 
orsprtlnglicb, die andere im Anscblnss an die sohwache Stnfe 
dhu'S' (tr-s-) neagebildet 'j. Dass eine derartige Erklärnng in 
einzelnen Fallen das Richtige trefifen känn, soll nichl bestritten 

1 ) Icb erinnere hier aach an Wechself ormen wie sper-gh- : spr-e-n-gh- 
{vKi(f%m : abd. springan, aksl. pra^ Henschrecke, s. p. 27, N:o 1), ygl. Ut. 
spargo : mhd. sprinkelj sprenkel Fleck; lat. scalpo : lit. sklempiu; Wz. ker-t- 
drehen (a. p. 29 f., N:o 7) : aksl. kratU tortas; Wz. (sjker-t- spalten (p. 29, 
N:o 6) : ahd. sermtan aich spalten ; Wz. (8)ker-d- spalten (p. 88, N:o 1 S) : mhd. 
»chrams Riss, Spalte; Wz. ter^d- durohlöchern (p. 36 f», N:o 9) : Ht. iréndu 
trendeti zerfreaaen werden (Ton Motten, Wttrmern); Wz. tj^-gh- drehen (p. 81, 
D. 4) : ags. wringan drehen q. b. w. Es scheint mir nicht nöthig, mit Brug- 
mann (Grandriss I, } 286 Anm.) anzunehmen, dass in solchen Fallen die na- 
tålierten Wnrzelformen Immer aaf secnndärer Neablldnng bemhen. 

3) Ansser den oben erwähnten Wnrzelpaaren giebt es bekanntlioh noch 
andere, die in demselben Verhåltnisa zn einander su stehen aoheinen, die aber 
oben nicht znr Sprache gekommen sind, da sie sich, soWel ich sehe, nicht in 
eine einfachere Wnrzel -|- ein öder mehrere Determinatiye anflösen lassen. Ich 
Termuthe, dass diese Formen nach Analogie der obigen zn benrtheilen sind, 
I. B. ^kerd- Herz (got. hairtö) : ^kred- (ai. QråiC) wie hhel-g- : bhUeg-, af^-«)- 
in augeo, aviu» : ^eg-s- in ai. vcUts^ etc. (s. p. 83, N:o 12) wie dhey^-s- dhi^-es- 
n. s. w. — Wie ich nachtråglich sehe, will Bmgmann Orondr. II, 450 in For- 
men wie ^kerd" : ^krtd- nrsprachliche Metathesis annehmen, die »nnter gewissen 
Bedingnngen eingetreten sei». Kr lässt aber dabei Formen wie dhty^" dh^eS' 
gans nnbertlcksichtigt. 

3) Vgl. z. B. Bmgmann Omndritt I, p. 430, Ostholl M. U. lY, 198 n. V^ 100 Zur Lehre v. d. Wurzelerweitetunfi^ und Wurzelfariitioii. 

werden. Aber es liegt docb uabe, einerseits dlieu-s- (ter-s-) aaf 
eioe Lioie z. B. mit hleyL-s- boren, anderaeits dhu-es- (ir-es-) anf eioe 
Linie Diit yi-es- kleiden, {-ea- schaben a. dgl. Wzf. zo stelleD. lal nan 
ferner, wie man verrontben darf, das Determinativ (t')S' mit 
dem nominalen Soffixe •(e')8' im Gronde identisch (ygl. Gap. IV), 
80 wird 68, wie mir scbeint, 8ehr wabracbeinlicb, dåsa Worzelformen 
wie dhe^'8' dh\[-es- (ters- tr-es-) gleicb nrsprttnglicb aind, daaa 
man aUo von einem dh(é)yk'(é)s-^ ((éjr-féjs- o. 8. w. anszogebeD 
hat^). Aaf Ibnlicbe Weise laasen aioh die anderen, oben angeftlhr- 
ten Formen beartbeilen. 

Oben verglicben wir mit Wecbselformen wie ar-dh- : r-é-dh- 
Nominalbildnngen wie abd. chind Cgen-io-m) : gr. yv-ij-aiog, /vho-to^ 
a. 8. w. Hier Iä88t 8icb erinnern an: gr. åq-tv- {aQ-rvg, dgrvm 
bereite):aY. r-atti- be8timmte Zeit; an. /jipSr Feder (St ^pei-rå): 
gr. ni-e-QÖv; got. hair-pra Eingeweide : ag8. Ar-6-Öer (Grdf. ^kféjrfé)- 
/ro-), Ygl. gr. dél'€'TQOv Lockspeise, Koder : abd. qucr-dar; lat. 
ver-mis : gr. Q-o-fiog; lat. saxuin^ abd. sahsi\9X, sacéna scena h. 
*s(a)c'es'na^ vgl. Wz. fa) ken- spalten (p. 87 f), u. 8. w. 

Die Frage, ob es ein Determinativ *a giebt, glaabten wir 
nnentsebieden lassen za mtlssen. Uuamgäuglicb sebeint dagegen 
die Annabme von einem Determinativ öder verbalen Soffix -/- 
f'H' -i') ond einem Determinativ öder verbalen Suffix -u- (-eyL- 
'U') za sein. Man wird sicb docb nicbt leicbt daza entsehlieasen 
können, Wurzelformen wie z. B. k^lei- kiH- lebnen, sicb anlehnen, 
Sobutz sncben (ai. gniyati -te^ gr. xli-vm, lat. -c/i-näre, cliens^ 
abd. Mei-neUf hli-nén. Ut. selé-ju sele4i anlebnen etc.) ond k^él' (ai. 
gdrtnan' Scbirm^ Scbntzdacb, Decke, Obbut, gar-and- schirmend, 
scbtitzend, Scbirm, Scbalzdacb etc, got. hilnts Helm, an. hallr, ags. 
healdj abd. hald vorwärts geneigt, halda Bergabbang '), hold glin- 
stig, tren^) a. s. w.), öder sre^- sru- flieasen (ai. srdvaUf gr. féio, 

1) ter-eS' känn darch ved. tardsanti (KV. 10, 95, 8) repråsentieii teiD. 

2) L. Meyer Bezs. Beitr. V, 176 fl., Danielsson Stad. Gr. p. 46, n. 4. 

3) 8. indessen oben p. 30, n. 5: beacbte aaob lit. kdhnas Berg» iahvå 
HUgel, lat. collis etc. za Wi. k^el- erheben (lit. kél-U a. s. w.) 

4) Beseichnete arspriinglich das Verh&ltniss swischen Lehnsherren and \ 
Gefolgsmann (*herablasiend, gnädig* einerseits, 'trea, ergeben* anderseiis), s. 
Kluge Et. Wbch.* s. ▼. hold a. ygl. lat. cUetts. — Ober andere Spröaalinge an- 
serer Warseln s. J. Schmidt Voc. II, 261 ff.. Bagge Besx. Beitr. III, 117 o. 
118, jetst aaoh Johansson P,B.B. XIV, 896 ff. Zor Lebre ▼. d. Worzelerweiterung und Wurzel variation. 101 

ahd. s-t-rou-m Ström, Ut. srav-iu sickere, air. sru4h Flass etc.) QDd 
»er- (ai. si-sarti^ sårcUi, gr. ÖQ^fj) gänzlich von einaDder losza- 
reissen. So viel ich sehe, lassen sich aber diese Warzelformen 
Diebt änders mit einander vermitteln als dorch die Ånnahme, dass 
Uei' kli' ans kel- mittels eines Determinativs öder Snffixes -e|- 
-t-, sreu' srU' aus* ser- mittels eines Determinativs öder Snffixes 
-m- -ti- weitergebildet sind. Diese Ansicbt ist aneb betreffs der 
beiden in Rede stehenden Wnrzelformen schon ansgesprochen wor- 
den, nimlich von de Sanssnre (Mém. p. 270). Eine ftbniicbe Ånffas- 
snng findet man anch von einigen der oben (p. 2 f.) genaunten Ver- 
fassern vertreten. Cnrtius (Grnndz.^ p. 65) glanbt nnr »den Zusatz 
eines w in nc-ipavaxw (: ai. hhä- glänzen) etc. anerkennen za mtts- 
c^en, nnd Brngmann (Grnndriss II, p. 20) erwäbnt nnr ein Wnrzel- 
determinativ -eu- -u- (in sreu- s^-u- fliessen)*). Mir scbeint es, wie 
^sagt, nothwendig ein mit eu- -u- -u- parallel gebendes -ei- -i- -|- 
(vgl. die Nominalsuffixe -/- nnd -u-) anznnehmen. Seben wir also 
zn, in weicben anderen Warzelformen etwa dieselben erweiternden 
Elemente wie in klei- kli-, srey,- sru- sich erkennen lassen. Wir 
fangen an mit dem 

1) Determinativ i^). 

Ein äbniicbes Verbältniss wie zwiscben kl-i- : kel- scbeint zn 
besteben zwiscben: 

1) r-i- bewegen, lanfen öder strömen lassen, intr. sicb be- 
wegen^ lanfen, strömen : ai. ri-na-ti^ ri-nl-tBj rl-ya-te, ri-t rinnend, 
rl-ti' Strömen, Ström, Bewegnng, ré-tas Samenergnss, re-nu- Stanb, 1) Vgl. nooh Osthoff Porschungen I, 107 ff. und das. citierte Litteratur, 
Besienberger in seinen Beitr. III, 169 ff., Froehde ebend. IX, 122 ff. ^ck 
(WnrielD and WarseldetermiDatiye, p. 21 ff.) liess t and u darch DSchw&chnngs 
ans a berrorgeben z. B. kri (= kli-) euDächst aus kra und dies darcb Um- 
Btellong aus kar (- kel-), sru aus sra und dies durch Umstellang aus 8<ir 
(= ser-), eine Betracbtungsweise, die er natUrlicb längst aufgegeben bat. 

Mebrere der unten besprocbenen Wurselformen bebandelte in ganz ande- 
rem Sinne J. Sobmidt in seinem Vocalismus. Jetst bat er wobl die dort yor- 
getragenen Ansicbten Uber die Binwirkungen der Nasalen und Liquiden anf 
benacbbarte Vocalo wesentlicb modifioiert. 

2) Der Kttrse balber gestatte icb mir, es so zu bezeicbnen, wie icb im 
▲llgemeinen die Wurzeln in ibrer scbwacben Form ansetze: in mebreren Fållen 
dtirfte das t die Tiefstufe nicbt eines -el- sondem eines -i-i- repr&sentieren 
(s. die Beispiele). 102 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Woriel?ariatioB. 

raya- Ström, gr. hom. oqi-voa bewege, lat. ri-vus^ got. rifma^ ahd. 
rinnu rinne, renne (ans ^ri-nyi-ö, vgl. ai. a-r/-nt;-a>i*)y bom. o^vo, 
lesb. oqCww falls ftir HQtv/(o)^\ aksl. ri-mv stossey ri-nor 8^ 
sttlrze, fliessOy su-roj ZasammenflusSy na-roj impetns etc : au #tr* 
(r-no-ti r-nv-åti etc.) bewegen, laafen lassen (spec. Wasser a. ågh% 
intr. sioh bewegeo etc, år-na- wallend, wogend, Woge, Flatb^ är-nas 
n. die wallende, wogende, strömende Flatb der Oewässer, das wo- 
gende Meer, ar-nas-d- wallend, wogend, ar-nav-å- (ygl. r-na-ti) 
wallend, wogend, die wallende Flatb (der Wasser, FltUse, des 
Regens), Meer a. s. w., irma- Rinnsal, Bach, Quelle elc, gr. 
OQ-vv-ixCj vgl. aacb éqdoa giesse ans (s. p. 84^ 1. or-tor a. s. w.'). 

2) r-i' aDordnen, bestimmeoy zählen : lat. rl-tus (reiigiöser) 
Gebraacby Sitte, Gewohnbeit, Art, gr. dgc-^^fiög Zäblen, Reibe, 
Zably vrj-Qi-tog nnzäblig, abd. ri-m Reihe, Reibenfolge, Zabl, ags. 
ri-fHy as. un-rim Unzabl, air. ri-m Zahl, dram f. ZabI, Zäbleo ans 
*ad'rtmä : ai. ar- ftigen, ptc r4d- angemessen, recht, als s. (die 
von den Göttern festgesetzte) Ordnnng, (heiliger) Gebraucb, rténa 
rite, gr. dg-^ åg-fievog^ åg-fiög, åq-fiovia, lat. ars -tis, mbd. art Art 
nnd Weise, ré-ri bereebnen, meinen, ra-tio Berecbnang, got ra-^o 
Recbenscbaft, Rechnung, Zabl, ga-rap-jan zäblen, an. ra^ Zabl 
in hund-ra^ u. s. w.*). 

3) r-i' in lat. ir-rt-to reize ist wobl zanäcbst mit gr. éQé'3'w dass. 
zusammenzustellen. Ursprtlnglichere Bedentungen zeigt die Wz. er- 
in ai. dr-us Wunde, lit. ir-ti sicb anftrennen, entzwei geben a. s. w. 1) Whitney Wurzeln p. 139. 

2) 8ie können aber auch fUr ^oQti-tot stehen wie ion. att. xAcveu, lesb. 
xliww ftir *MXitiw u. 8. w., 8. Solm8en K. Z. XXIX, 77 f. 

• 3) An ai. dr-na- etc. schliessen sicb wobl aucb zunåchst got. dat. runa 
Qia$9t Sgofioff ags. ryne (aus *rni- oder rwwi-) an. Und wie ryne zn ai. drna- ao 
verbalt sicb wobl germ. •rtm5-«-, *run8-a- Lauf, Stars, Flnss (got. ffa-runstfUr- 
rttns m., abd. runs f., mbd. runs f. nud m.) zu ai. dr-nas- (Tgl. wegen der 
Bildung gr. ^Q-vof n.), ar-Tjtas-d- (ein -t- findet man an einen -ns- Stamm ange- 
ftlgt in ai. dhar-nas-i- kraftig, stark, StUtze, Wz. dhar- balten). Man hat germ. 
runsi' auf *rent-ti' zurUckgefUbrt (s. z. B. v. Babder Yerbalabatr. p. 72), eine 
Wz. rent- scbeint aber sonst nicbt sicber bezeugt zn sein. Ich werde bei an- 
derer Gelegenbeit auf diese Sippe zuriickkommen. 

4) Or. d^i-^fAog verbalt sicb bez. des Sufif. za abd. ri-m etc. etwa wie 
gr. ÅQ-^fåo^ Verbindung : a(»-^o? (vgl. Brngmann Grundrisa II, p. 162); daa «- 
känn protbetiscb sein, es känn aber ancb a(>«- als mit ri- ablantend ge- 
fasst werden. Zor Lehre ▼. d. Wurselerweiterung und Wurzel variation. 103 

(s. p. 26), dazn vgl. lat. rl-ma Spalte, Riss (= ri-ma öder Vi-c- 
ma), gr. iqu-xto etc. (s. p. 12). Lit. er-ké Scbaflaos, nacb Andern 
der Holzbock = lett. éhree Kahmilbe, die Bascblans (= Holzbock) 
hängt wabrscheinlicb mit lat. ri-cinus Viehlaas, Lans der Scbafe, 
Hände, Rinder, ai. Uhsä Ei der Lans, Niss zusammen, jedoch 
aiebt nnmittelbar^): die Wörter mogen sicb anter einander ver- 
balten wie die Wz. er- : r-i- *). 

4) g^r-i' wncbten : gr. ^qi • ini tov fAeydXov, xai Usxvqov^ 
wai xalsnov xl^érac Hesycb., ^ql = ^QtdVy ^gi-agog, /Jpi-^co, /J^i- 
xhig : ai. guru-, gr. ^aqvq, lat. grävts, got. katirus. Mit Recbt, 
wie mir »cheint, vergleicbt Cnrtins (Orandz.^ 475) das i in ^qi-i^m 
Q. 8. w. mit dem in rqi-^m gegentiber teq- (s. nnten). 

5) g^hr-i- reiben = gr. %qt- (XQ^'^') i" XQ^^ reibe, bestreicbe, 
Äor. éxQi(fr^yiv etc., x^^-AiTrro) streife, viell. \s,t. friare zerreiben, /ri- 
volus zerbrecblichy wertblos, als s. n. Kleinigkeit, Bagatelle a. s. w., 
fri-care reiben, abreiben : //jÄör- reiben in gr. x«p-a-<^o^ etc. (s. p. 
'3), zp-crtvco (p. 72), ai. ghar-s-ati reibt (p. 84), xq-avfa streife, 
ritze (8. nnten). 

Wie wobl gr. xéy-XQ^^ Hirse, Korn zn gher-, lat. hordeum 
(a. *ghr£'deiO')y ahd. gersta Gerste (a. *gherz-dä-) zu gher-s- reiben 
gebören, so beruhen wahrscbeinlicb gr. xQl-^rj (ftir *x?^-^l) und 
xqI Gtorste (för *xp^-^ öder »xp* durcb Anschlnss an x^i-r^ijy vgl. 
^Q-Z = Pqi^), vielleicht ancb lat. fri-t das oberste an der Ahre, 
welcbes kleiner ist als ein Korn (Varr. r. r. 1^ 48 extr.), umbr. 
fri-/ fruges auf der Basis ghr-i- reiben 3); eine dritte Variante re- 
präsentiert, wie es scheint, gr. xd-xQ-vg, xd-xQ-v gerOstete Gerste 
(g. weiter nnten) ^). 1) Fick Bezz. Beitr. III, 87. 

2) Es scbeint mir oicht unmöglicb, dass ai. liksä und lat. rixa Hadcr, 
fiauferei beide auf einem gemeinsamen -08- -es- Stam me ^reikos- *rik(é)8- Riss, 
VerwuDduDg, Yerletzung öder dgl. beruben. Zur speciellen Bedeutung von 
Uksä Tgl. gr. xovii : xviCw, x6(fit : xti^tu, Zu Wz. (s)ker' in uei^w, an. skera 
gehören aber anderscits wabrscbeinlich an. skéra a fray, quarrel (mit dor 
Ablaatsstufe von oxcuq), aksl. kära rixa. 

3) Anders, aber kaum ricbtig, Uber die it. Wörter Pauli Altit. St. Y, 113 ff. 

4) Vgl. iibrigens iiber die bier behandelte Wortsippe Danielsson Qr. und 
ei. Stndien I, p. 54 n. 1. Qr. X9^^^ ^^^ *ghr8ö, n^i&tj aus ghrzdhä berzuleiten 
(80 z. B. G. Meyer Gr. Gramm.^ § 29) ist scbwerlicb zulässig, dies verbietet 
o. A. lat. fri- = gr. xQ*' (öder will man jenes unter N:o 8 nnterbringen ?). 

Scharfsinnig erklärt neuerdings Tburneysen (K. Z. XXX, 352) x(f^^* friare, 
KfWIhif ao8 ^ghrM-jq-, *ghrg'dhä (mit yocaliscbem £). Sicher scbeint mir diese 104 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurseWariatiott, 

6) tr-i' reiben : gr. tqi-^m reibe, reibe ab, aor. é-tQU^ifv (ftbw 
das -/9- 8. p. 16), lat. trl-vi, tri-tus, -iri-menttim (dé-, inter-^ ré-^ 
trl-bulum Dreschwagen, trl-ticnm (Drescbgetreide) ^eizen, trio 
Dreschochse : ter- tre- : gr. rec^o), T€Qé(o, r^^-jua, lat. tero n, s. w. ^). 

7) pr-i' dnrchbobren : gr. nQc- (nQc-a-) in nQlo} säge, dorek- 
bohre, nqic-toq gesägt, zerschnitten, nql-^og Stecheiche, wie ieh 
vermnthe : neCqto durchbohre, neQ-ovtj Spitze, Spange, ^e^ 
Schärfe, noq-n-ri Nadel, aksl. por-ja^ pra-ti dissecare. — Vgl.: 

8) bhr-i' schDeideD, scheereD : av. bri- (Bartholonoffi Altir. Vb. 
105), broi-thra- Axt, aksl. bri-ja^ bri-ii tondere, brici, bri-tva Scheer- 
messer : bher- 'mit einem scbarfen Instrument bearbeiten' (s. p. 
18 f.); zur Bed. scheeren vgl. \. /or-fex. Hierher wabrscheinlieh 
auch ai. (vadhäir) bhrlndnti (KV, 2, 28, 7) sie trefFen (mit (Je- 
schossen) : lat. /er-to u. s. w. (a. a. 0.)^). — Verschieden von 
diesem bhr-i- ist: 

9) bhr-i' sich nngesttlm bewegen, sieden, kochen etc. : gr. 
(pQc-fÅclw^ g>Qi'/Ad(f(fofiai sebnanbe, bewege mich ungednldig (spee. 
von Thieren z. B. feurigen Pferden)'), *bhn-\io- coctas etwa in 
lat. ref riva faba (?)*), d. Brei, ahd. brio (St. •6ri-uw-)*)> '**• 
frl-go roste®), an. bri-me Feuer : Wz. bher- bhré- (p. 20 f.). Za 

gr. (pQc-fAaw vgl. besonders ai. hhnråti bewegt sich unruhig, 
bhur-ni- feurig (spec. auch von Thieren); zn ^bhrl-^o- coctas, lat. 
frl-go vgl. lat. fer-veo, fretåle Bratgeschirr, air. ber-baim koche, 
d. bra-tcn; zu an. bri-me Fener r\. jdr-bhur-at^ jdr-bhur-äna-^ bhur- seioe Erklärung nicht; denn gr. X9^' (' X^9'^ känn doch ähnlich gebildet sein wie 
z. B. §Qt,- = Qii^yF-i- (8. oben;, wo das gr. -I- nicht aus vocalischem J herriihrt. 
Ferner känn man f rågen, ob nicht aus ghrz-dhä (mit voc. z) auf griechischem 
Boden ^xgia-^tj, nicht xqi^t} entstanden wäre. — Steckt nicht die Bas. ghr-i' 
reiben anch in air. grian Eies, grober Sand? 

1) Anders Uber T(jifiot etc. Thurneysen a. a. O., Ygl. auch Fick Bess. 
Beitr. VII, 95, Bechtel ebend. X, 286; sie vergleichen alle got. priskan^ dar- 
iiber änders J. Schmidt Voc. II, 73, Kluge Et. Wbch.* s. v. dreschen, 

2) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 266. 

3) Vgl. Bechtel tJber die Bez. der sinnl. Wahrn. p. 71. 

4) Vgl. Jordan Hermes XV, 16, Danielsson Znr altit. Wortf. p. 60, n. 1. 

5) Vgl. Kluge Et. Wbch* s. v. Kluge'8 Frage »gab es eine We. bri- 
kochenB ist m. E. entschieden zu bejahen. 

6) Vgl. Danielsson a. a. O., Gr. und et. St. I, 64, n. 1. Anders Beohtel 
Bezz. Beitr. X, 286, Thnrneysen a. a. O. Mir fällt es schwer zu glauben, dass 
lat. fri' in fri-go von germ. brt- in Brd, an. bri-me Feuer yerschieden sei. 
Gewiss besteht Verwandtschaft mit ai. bhrjjåti rostet (Wz. bher-s-g-, s. oben 
p. 86), aber nar eine entferntere (ygl. Cap. III), t^ber gr. tp^vyw s. nntan. Zor Lebre ▼. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 106 

M-yii-, bhf-mi' als Beiwörter des Feners, hhr-amd- (wirbelnde) 
Flamme (lat. for^mus warm, fur^nus Ofen znm Backen, ROsteD, 
Dörren köpnen ebensowobl hierber gehören als znr Wz. gher- 
g:luhen). Die Ubereinstimmang der Bedentnngen antar den 
Worzeln bher- bhré- und bhr-i- ist, wie wir sehen, eine voUständige '). 

10) tj^r^i- reissen, scbinden lässt sich vielleicht vermntben in 
gr. fl-^6g Hänt, Fell = ^/Qc-vog nach Ausweis von bom. xaXavqt- 
toq scbildtragend, yglvog * åéqiia Hesycb. (die Bedeatnng wie in 
ii^lia : déQtn^ lat. scortum : abd. scérany gr. xscQm, an. skinn : Wz. 
sken- (p. 76), aksl. ru-no : ruvoy vello, ai. chavi- : chä- absebneiden, 
xersebneiden)'), vgl. qC-vji Feile, Quvém feile, ferner mit -d- er- 
weitert as. tcri-tan zerreissen, verwnnden, sebreiben, ags. wri-tanf 
abd. ri-ean, an. ri4a o. s. w. : ai. vr^nd- Riss, Wnnde, alb. vare 
Wonde, aksl. vrédu, rass. veredu (arsl. ver-d-) IsBsio, valnas etc., 
ferner ags. tvro-tan^ an. rå-ta wtiblen, woneben rani Rtlssel. 

11) ur^i' yir-i-t- dreben : ags. wri-^an torqaere, an. ri-^a win- 
den, flecbten, kntlpfen, scbw. vri-da, abd. rx-dan winden, rei-d 
krans^ nbd. Rei-iel, mbd. rei-tel Drebstange; mit anderer Ablei- 
tang nbd. Reihen Rist am Fnsse (»Stelle der Drebang»), mbd. 
rihey abd. riho Wade, Kniekeble % woza icb gr. Qot-xög kramm, 
bes. mit einwärts gekriimmten Ftlssen (negi xvijfu^ag Arcb. fr. 33), 
ferner (mit n-Ableitang) Qcxvog dass. (z. B. ''Hg>acaTog Qcxvdg 
noåag b. ad Ap. P. v. 139, Qixvå noåwv aeCovaa xal åyxvla 
yavvata Opp. Hal. V, 406, qcxvoC * icxvoi aaql^Cv . éncxexafUfÅévoc, 
axofA^oi, axoXcoi Hesycb«) vergleicben möcbte; hierber ancb ^1-^ 
-nog Flecbtwerk a. s. w. (s. Cap. III) : y^er- ^er-t- U^r-p- etc. 
dreben, wenden (s. pp. 31 a. 52 f.). - Za ur-i- dreben vgl.: 1) MÖgUcherweise steckt die We. Yon an. bri-me anch in got. brinna 
brenne (brinna < ^bhrv^Uö wie rinna < *ri-n\iö?), Åi, bhri-ndnH (Osthoff 
M. U. IV, 44) ist indessen wabrscheinlich fem za halten (s. obeu). Was ags. 
brym Feaersbranst betrifft, so yerhålt es sich sa brinnan wie ryne Lauf zn 
finnan : d. h. es berubt auf einer mit -t- nicht saffigierten Warzel {bher- öder 
bkr-en-?). Wurzelverwandt sind wobl anf jeden Fall ai. bhr^mis (jagnis)^ bhr- 
amd- Flamme und vor Allem bhur-an-yi*§ (agnis). 

2) Oewöhnlich stellt man ^ivés za ai. vdr-na- Decke, Farbe (niemals, so 
Tiel ich weiss, bedentet das Wort Haat, Fell); Thurneysen (a. a. O.) erklärt 
fwog aas ^vrznos (mit voc. z\ das er za ai. vtrsan- Stier stellt. 

3) Nhd. Rist^ mbd. rist^ riste Hand- öder Fussgelenk, ags. vjyrst^ toristf 
an. rist Fassgelenk etc. können za ^ri-k- öder ^ri-t- gebören (vgl. Klage Bt. 
Wbch.* 8. v. Rist), 106 Zur Lehre v. d. Wurzelerweitening und Wunelvarution. 

12) skir-i- drehen : lit. skré-ju skre-ti im Kreise i>ewegeiiy ur- 
keln, intr. sich id die Rande dreben, im Bogen fliegen etc., skrias 
der von Bast gefertigte Rand' öder die Einfassnng eines Siebes, 
lett. skrémens rande Scheibe etc; erweitert skr-i-4' :\ii. skrécjm 
skrésti drehen, skrésiuvas Zirkel, åpskrltas^ ap-skriiiis mnd, skri- 
tvlys Kreis, KnieBcheibe, skratts Radfelge; skr^i-d- : Ht. skrindu 
skristi kreisen, fliegen, skridinys Kniescheibe, skrydauti im Kreise 
gehen, skraidau skraidyti im Kreise heramtreiben ete. : sk^er- etwa 
in lit. skér-sas quer, av. gkare-na- rund, vgl. gkair-ya- WiUi* 
platz der Pferde, gkårayaht- springend öder springen lasaend 
in gkårayat-ratha- n. pr.*), ferner gr. (fxcuQO) springe, htipfe, 
tanze (»bewege micb rand») mit Sippe (s. bes. pp. 37 f. a. 86 f.). 
Die Bedeatangsentwickelung '(sicb) drehen' : 'sieb bewegen' (eig. 
rund, im Kreise, dann im Allgemeinen, bes. von scbnellen Be- 
wegungen) ist aus dem Vorhergebenden wobl bekannt (vgl. 
pp. 64 u. 78)*) und kehrt auch in der Secundärwurzel skr-f- 
mehrfach wieder, s. oben and vgl. nocli lett. skré-i laafen, flie- 
gen, skré-sch hitzig, skré-tns flttgge (vgl. aksl. kri-lo Fltigel), 
skré-dinät laufen lassen, skrai-ds Herumtreiber u. s. w.*). — Neben 
sk^r-i' : sk^er- steht in derselben Bedeutung k^r-i- : k^er-, vgl. lit. 
krei-vas scbief, kri-vis schief gewachsener Mensch, lett. krai-ls ge- 
bogen, aksl. kri-vu = lit. krei-vas^ wobl auch gr. xqC-xog Ring; 
erweitert lit. krei-pti drehen, wenden, iter. kraip^ti^ krypti sich 
drehen, i-krypai mit halber Wendung, schräg (daneben in der* 
selben Bed. i-skripai), an. hreif Haudwurzel: lat. cur-vuSy cir- 1) Vgl. Fick Wbch.' I, 810, änders Bartholomae Handbnch, p. 47. 

2) Ich erlaube mir noch einmal auf den voUständigen Parallelismus der 
BedentuDgen zwischen den Wnrzeln (8)n€r- und (^8)k€r- aufmerksam zn machen: 
(8)ner- drehen : sich kreiselnd, schnell bewegen (tanzen) : scherzen (lat. ner-vus 
: ags. snear schnell, ai. nar-i- tanzen : ftar-md- Scherz, d. Narr), {8)ker' dre- 
hen : sich kreiselnd, schnell bewegen (tanzen) : scherzen (av. gkarena- rund : 
gr. oxaiQOf, xo()-^-a| Tanz, aksl. 8korii schnell : ahd. 8cér'n scnrrilitaa, Scherz, 
lat. 8cwrra Narr). 

3) S. Leskien Ablaut p. 283. — Hier lässt sich germ. skri-p- skri-d' 'schrei- 
ten' anreihen, vgl. got. hwairban wandeln zu Wz ker-p- drehen (oben p. 60). 
Die Vorstellung der langsamen Bewegung haftete dem germ. Verbalstamme 
nicht von vornherein an, wie dies wohl ags. 8crid schnell, scrindu cursns 
rapidus, mhd. schriten Hich scbwingen (aufs Pferd) beweisen. S. noch Fick 
Wbch.» III, 339, Zmr Lehre ▼. d. Wurzelerweiteruu^ und Wurzel variation. 107 

cus tte. (8. p. 30)*), ker-p' drehen (p. 50). Gr. xagnög HaDd- 
Worzel yerhält sich za an. hreif, Ht. kreipti^ krypti etwa wie Ht. 
t^'P'ti spioDen (vgl. p. 52) : gr. Qi-tp Flechtwerk (a. weiter 
Cap. III). 

13) (s)k^r'i' sonderD, scheiden, entscheiden : gr. bom. att. 
MiArwy lesb. xqCw(o (a. ^xqi-v-iiOy vgl. xXivm a. *xhvi(o) scheide, 
entscbeide, xQc-fAvov (xgl-jnvov) grob gescbrotene Gerste, lat. crt-men^ 
dis-^rt-fnen, cri-brum Sieb (a. *cn-dhro-)y vgl. air. cria-thar dass. (mit 
Snff. 'tr(H gcbildet), abd. ritara, ags. hri-dder (Suff. -dhro- öder 
'^ro'), got. hrai-ns, d. rein^) : lat. cer-no^) sichte, scbeide, unter- 
scheide, air. scaraim etc.^) trenne, scbeide, Ht. skiriuskirti scbeiden, 
skirSjas Scbiedsmano, abd. scerian zatbeilen, bestimmen n. s. w. 
Die Bedeatang 'scbeiden', 'unterscbeiden' ging ans 'spaltenV scbnei- 
den' hervor : gr. xaCqo}, an. skera etc. (p. 29, vgl. scheiden ; exx^'f(o, 
scbw. skilja, ur-skilja, lat. 6cw/-«a,Schiedsriebter: Ht. skéiti spalten, 
gr. axäXXo) n. s. w.). Diese ursprtingHebere Bedentnng tritt aueb 
in der abgeleiteten Wurzel bervor: aksl. o-kroj xuqia^ krojof, kroiti 
scbneiden ^) and mit bewabrtem s- got. dis-skrei-i-an åcaQQrjyvvvac, 
vgl. aneb cxaQ-h^og GriflFel, scr-l-bo (s. Cap. III)*). 1) Mit sker-.-ker- drehen, krlimraen vgl. skel- (gr. oxoltot etc): kel- (x*i- 
lév • argefilov, nldyiov; mvXXos etc, s. p. 30). 

3) Dialectisch (z. B. rheinfr., schweis.) bedentet das Adj. fein gemahlen, 
gesiebt (ron Mehl, Sand a. s. w.), vgl. Klnge Et. Wbcb.* s. v., P.B.B. VIII, 626. 
Eine andere Etymologie (mir weniger ansprechend) s. bei Brugmann (Grand- 
riBS II, 269). 

3) Anders Ostboff M. U. IV, 1 f. 

4) Vgl. Thurneysen Eeltorom. 78. 

6) Vgl. J. Scbmidt Voc. I, 12, II, 259. 

6) Nacb dem Gesagten stebt es mir (gegen Ostboff M. U. IV, 39) fest, 
dass es ein Wurzelpaar (^s)k€r' (»)^r-t- spalten, scbneiden, scbeiden, anterscbei- 
den, bestimmen etc. giebt (an. skera vereinigt die Bedeutungen scbneiden und 
scheiden, entscheiden, urtbeilen, s. dariiber Bugge Curt. St. IV, 333 f.). 

Nocb ein Paar Bemerkungen, za denen die oben behandelte WorUippe 
Anlass giebt, mogen hier Platz finden. Liden stellt gewiss ricbtig an. hri-ö 
I Stande znr Wr. kri- in gr. xgi-ois (vgl. Zeit a. *di-ti' zu dä-i- spalten, thei- 
len, zntheilen : ai. dåyate, gr. dai- etc. Fick Wbch.' III, 114). Icb gebe dann 
ta erwågen, ob nicht gr. naigof (etwa — Entscheidangspunkt) zu der Wurzel 
von M§i^(o gehört. — Parallel mit sker- spalten gebt skel- (s. p. 62; auf dieser 
Variation beruht z. B. die Differenz von SchaaTj abd. skara eig. Abtbeilung : 
as. scola, ags. scealu, sceolu dass., die Kluge Et. Wbcb.^ s. v. Schar unklar 
ist). Wie nun sker- neben sich ein skr-i-d- hat (an. skera : got. dis-skreitan)^ 108 Zur Lehre ?. d. Wurzelerweiterung und WurzeWarUtion. 

14) str-i- : av. urvarö-gtraya- Abschneiden (eig. Hinstreeken) 
von PflaDzen, lit. strajå Stren, Stall, aksL slrqj AnordnoDg, siroi-ti 
anordnen, zartisteD, bereiten, viell. lat stria Streif, Fnrchey abd. 
stri-mo Streif, Strieme*): ai. siar- (strno-ii, strnåti) biDStreaen, 
ansbreiten, niederstrecken, av. Qtar-, gr. aroQ-vvfAc (croqéwvfiL^ 
(fTQviwvfAi) breite aas, macbe znrecbt (kéxo£ etc), lat. ster-nOy aksl. 
prO'Stré-ti extendere u. 8. w. 

15) sp(h)r'i- : gr. a^QtaC • dnuXaC, oqyaC Hesych. (vgl. Lobeck 
Rhem. pp. 52, 119, 241 u. Elem. 124), mit -g- erweitert (vgl. iat. 
fri-go etc.) aq)QZ-yog strotzende Ftille, drängende Begier, a^^ydio 
strotze, schwelle, norw. sprhk-ja ansspannen, vor Ftllle aasgespaDot 
stehen*) : Wz. sp(h)er' sp(h)ré', sp(h)er'g' sp(h)r-eg- (a. p. 17 f.), 
vgl. bes. gr, tr^aga-yéo), (rnaQ-ydw strotze (pbin zam Platzen voll»), 
anch von dräDgenden Begierden. Hierher wahrscheiDlich anch 
abd. sprie-en (Prat. apreiz Apnol. 832), mhd. eer-spHeen io 
kleine Theile spriDgend aus einander gebn, spritzen, splittern 
neben ai. sphuråti scbnellt, zerfäbrt, mbd. sprce-jen stieben; ob anch 
germ. sprt-p- ansbreiten (s. Kluge Et. Wbeb. s. v. spreiten)? 
Vgl. lat. spar-go, spar-sim (Weiteres im Cap. III).*) 

Von Wurzeln auf -Z- kommen: 80 ist viell. germ. slit- spalten, zerreissen in an. sUtaj ahd. slisan etc. (a. vorg. 
*8klid't wie slut- schliessen a. ^sklttd-^ s. Johansson P.B.B. XIV, bes. p. 316) 
zanächst mit skel- in an. skifja spalten, got. skUja Pleischer zu Tergleicheo. 
Analog scheint spl-i-d- spalten (nhd. spleissen, mbd. spUsen^ engl. to split) : 
spel' (d. spalten etc, s. p. 33), vgl. anch ghl-i-d- glansen (ahd. gUzgan) : ghel- 
{Gold etc), gr. nv-i-S- kratzen {xvito») : ken- («or»c etc), s. weiter unten. 

1) Vgl. J. Schmidt Voc II, 257 ff., 459. 

2) Bagge K. Z. XX, 40. 

3) Es giebt uocb einige bes. altindische Formen anf r schliessender War> 
zeln, die das hier in Rede stehende Determinativ zu entbalten scbeinen. Ai. kri- 
na-ti kanft (vgl. gr. iir^iafATjv) leitet J. Schmidt (Voc II, 255) aus har- macben 
(kaufen = Geschäft machen); das Altir. bietet cre-nim kanfe, cri-thid emtLX and 
taid-chur redemptio (Windisch K.S.B. VIII, 38). Ferner vgl. ai. hri- sich schå- 
men, falls zu (g)?iar- glUhen (Sonne E.Z. X, 101, Schmidt a. a. O.), was jedoch 
zweifelhaft ist; wi-^ö-^i, vri-nä-ti etc. wåhlt neben vT-nå-ti etc (beraht nur anf 
Angaben der Grammatiker); endlich Qri-na-ti kocht, gri-td- gekocht neben grä-td-f 
^-td-t frt-wa-ft mischt, a-gi-grayuS, grayana- etc. : å-gir- Milch, welche dem Soma- 
safte zugesetzt wird, ntgavw^i. etc. Indesseo känn wohl hier anch secondärer 
Cbertritt in die t^Beihe vorliegen, der jedoch kaum so zu fassen ist, wie 
Osthoff that (M. U. IV, 216 n.). Zu beacbten ist, dass idg. 9 nod t anf alt- 
indischem Boden lautgesetzlich zasammenfielen. Znr Lehre ?. d. Wurzelerweiterung ond WurzeWariation. 109 

16) 1'i' : gr. Xoi-fioq Pest, Senche, It-fiåg Abzebrnng, Hunger, 
germ. ^laipa- leid, böse, widerwärtig, verhasst, Ht. lei-las abge- 
zehrt, diinD, schlank etc. (s. p. 15), vielleicht : gr. oXkviiiy ovkog, 
&vhog^ lat ab-olé-re vertilgen, ab-ole-scere hinscbwindeD, verge- 
ben, lé-tum Tod n. 8. w. 

Gr. Xacvö-x^tQ • axXrjQÖxecQ Hesycb. (neben lit. lei-las, lei-iias, 
B. p. 15, I), ö, vgl. ancb Xec-qog bager, bleich bei Hes.) ist wobi 
ans *l9i'n0' zo erklären (die Wz. eig. U-i-). 

17) g^hUi' warm sein öder macbeD, glimmen, glänzen : gr. 
Xh-aqog lanwarm, xXc-aCvto wärme (St. *%At-/6v-) '), air. gU CgJei-^o-) 
glänzend, klar, abd. gli-mo, glei-mo GItibwtirmcben, as. gli-mo 
OlaDZ, Scbimmer, mbd. gli-inen, gli-mmen gltiben, glimmen; mit -d- 
erweitert abd. glieean^ as. glUan, got. glit-munjan, an. glita, glitra 
glänzen, gr. xXcd^j etc. (freilicb mit abweicbender Bedentnng, s. p. 36) 
: gihel' giJUé- : gr. x^^i^^pov • x^^«?ov, ^eq^iov Hesycb., ferner z. B. 
ai. här-i-j av. eair-i- goldgelb, hir-ariga-y av. zar-anya- Gold, nbd. 
gélby abd. gélo, lat. hel-vus^ d. Qol-d, got. gul-p n. s. w.; ghlé- 
(ghlö-) in an. gld-mr Mond (scbw. glå-mig blassgelb, vgl. x^^' 
Qoq?), gloa gltiben, ags. glotcan, glö-rna, glo-mung Dämmerung, 
vgl. lit. Slé'jå dass., abd. gluoen, An. gljd glänzen känn man 
zn ghlé- öder ghl-i- stellen. 

18) bhl'i' bhli-d- in äbnlicber Bedentnng wie ghl-i- ghhi-d- 
steckt wobl in as. 6/1 n. color, Farbe, ags. bleo dass. (bleåh, mit 
nnorganiscbem h. St. etwa *bUja-)^\ dazu, wie icb vermutbe, abd. 
6/lo, an. blij Blei (St. *6/t-M?a-, wobl = 'lividum')'), lit. blai-vaus 
blai-v^tis sicb aufklären (vom Himmel), vgl. as. bli-ii klar, beiter 
(vom Himmel); mit -d- abgeleitet : abd. bleieza livor (Graff III, 
260), ags. blåt^ aksl. blédu blass, bleicb : gr. g>aX-i6g, g^aX-rjQog, 
lat. fuhvus, flä'vus, lit. bdhtas, aksl. bélu weiss, abd. blåo blan etc. 
(8. p. 20). 

Von bhiri' bhl-i-d' känn man nicbt gut bhl-i-g- (vgl. lat. 
frx-gOy gr. a^Qc-ydw) trennen : ags. bläc bléce^ an. bleikr blass, 
abd. bleihy mbd bleich bleicb, ags. blican, mittelengl. bliken bleicb 
werden, an. blikja erscbeinen, glänzen, lencbten, abd. blihhan^ 
mbd. blichen glänzen, errötben, lit. bllgstu bligsti auflencbten, aksl. 
bliskaii glänzen, bléskU Glanz a. s. w. Diese Wortsippe bängt 1) Vgl. Brugmann M. U. II, 205. 

2) Vgl. Sievers Ags. Gr. § 247, A. 3, 223, A. 2. 

8) Air. Ii, cymr. lUto color, splendor, lat. Uvar hierher la stellen (Kbel 
K.8,B. II, 168) bindert der OoDSonantismne. 110 Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung und Wurzelvamtioou 

also nahe, jedoch nicht unmittelbar mit ai. bhår-g-as Glanz, gr. 
9)A-£x-a), abd. blecchen etc. (s. a. a. 0.\ zasamnien (vgl. Gap. lU)^)^ 

19) bhJ-i' bhl'i'd- schwellen, flieseen : gr. <i>>U-a$ (St. ^Xtowg") 
Sohn des Dionysos, fPh-ovg, (ph-fiéha Blutgeschwalst, yJU-^f' 
Uberfluss, i-q^hå-sv • åté^QeeVy q^hödvet * StaQQél, nB^tpXoii-évai Biå- 
sen werfen, åca-né^Xotå-ev * Suxxéxvrac Hesycb., daza aachw. ble-na 
(ble- a. 6/e|- blay), ble-ma (nscbw. blemma), norw. blei-tne Hänt* 
bläscben mit VerwaDdten^) : bhel- hhlé- BcbwelleD, fliessen (a. p. 36). 

20) sl'i' ieacbt, klebrig sein^) : nibd. sJi-m Sebleim, Schlamniy 
klebrige Fltissigkeit, udl. shj-m^ ags. sH-m, an. ^/f-m^ wohl aoek 
mbd. sliey abd. aiio, ags. sliw Scbleie; aksl. sli-na Speicbel, pola. 
4U-mak = gr. lei-iid^ nackte Scbnecke^), lat. /«>ma^das8., vgl. anch 
air. sle-main lubricas : lat. aal-iva Speicbel, viell. ai. sal-Uä- Wasaer^ 
vgl. aueb gr. ikvg Scblamm, nasser Scbmntz (fiir *je:lU'S mit voc. g)*)^ 
ferner air. sail Labe, gael. sal nasser SebmutZy Obrenschmalz, 
corn. halou stercora (nach Tburneysen vielleicbt nrspr. ein weib- 
licber M-St. *dllu'), ir. salach scbmutzig, abd. sah salawes trtibe 
u. 8. w.®). Ob bierher aueb ai sar-p-is Scbmalz, gr. Ik-nog 01 
ik-ifog Butter, abd. sahba Salbe (Weiteres im Gap. III)? 

Die Bedeutung 'feucbt, klebrig sein' knttpft sich noob ao 
zwei Warzeln, die mit shi- aueb eine gewisse Ahnlicbkeit der 
Laute zeigen: a) //- z. B. in abd. li-m = nbd. Leim^ abd. lei-m^ 
lei-mo Lebm, lat. Il-mus (das freilicb znr vorbergebenden Sippe 
gebören känn) etc., s. pp. 5 n. 49; b) yli- z. B. in gr. yloiogf 
ylCay yXC-vrj, ags. cléc/y cJå-m Lebm, Tbon, aksl. t/lénu Scbleini, yJi-na 
Thon, air. gle-nim (Jobansson a. a. O.; etc, s. p 49. Vielleicbt 
sind aueb diese Wurzeln in ähnlicber Weise wie .s7 •/- entstanden. 
Zu Ii- vgl. lit. el-més^ al-mens die aus dem todten Körper, be- 1) Wir verglichen oben Wz. bhl-i- bhl-i-d- : bfiel- hhlé- mit ghl-i' ghi-id- 
, ghel' : ghlé: Der ParaUelisuiiis streckt sich noch weiter, vgl. die «>Ableitun- 
gen : d. hlasSt Blässe, tnhd. bias Kackel etc. : Glas (GläDzendes), mhd. glasen, 
glosten gltlhen, glimnieD u. s. w. 

2) 8. Bogge Sv. Landsmålen IV, 2, p. 20 n. J)8chw. blima (Di»l. v. Da* 
lame) verbalt sich zu norw. bleime, aschw. blema wie mhd. glime GliibwiinB- 
chen zum gleicbbedeutendeu abd. gleimo, mbd. gleime.» 

3) Vgl. J. Scbmidt Voc. II, 259 f., a. auch Johansson P.B.B..XIV, 319 ff. 

4) Nach J. Scbmidt a. a. O.. Indessen känn kéi ua^ wie aacb Itå-fiutv, 
lat. li^mus änders gedeutet werden (s. unten). 

6) Tburneysen K. Z. XXX, 362. 
6) 8. Thnrneysen & a. O. Ziir Lehre ▼. d. Warzelerweiterung und Wurzel?ariation. 111 

änders aas dem Mande fliessende Feucbtigkeit^), gr. Itj-fiTfj aas 
<Ien Ängen fliessende Fenchtigkeit etc.^). Die Wz. gli- hängt 
tiwtL znsanimen mit ai. jala- Wasser, ahd. quellan^ ferner gr. 
/iliy-jMij Angenbutter (= ^i/j-fÅr]), /^jucur triefäugig. Ht. (//ft/iéÅ* (öder 
^lémés?) zSher Schleim, lett. ylemas, ylemi dass., gléws zäh (sich 
ziehend wie Schleim), schlaflF etc. (s. weiter unten Cap. III)^). 
Von Wnrzeln, die nicbt anf Liqnida scbliessen, stammen: 

21) 6-i- mittere : ai. sé-nä Geschoss, såy-aka- (falls so zu theilen, 
vgl. nnten) zum Scbleudern bestimmt, Wnrfgescboss, Pfeil,2?ra-.vt-^- 
(si- känn auch = idg. so- sein) dahinsebiessend^), ^n-a-^/-^/- Vordrin- 
gen, Andrang, anch das sich Dahinzieben, Zug, Aasdebnang, Ver- 
breitnng, Daner; dazn, wie ich vermntbe, an. st-Ur herabbängend 
(demissns), läng, ags. st-d weit, ansgedebnt, gross*) : ai. as- (åsyati) 1) S. Bezsenberger io seincn Beitr. I, 339. 

2) ^'fAtj ist nicbt durch Metathesis entstnDden (O. Meyer Gr. GrAmm.' 
§ 174). Vgl. aasser lat. pf. U-vi ai. lå-lå saliva. das ich bierber stellen möcbte 
(e^ : /«• wiepel-iplé- fUUen). Scbwache Stufe der Wurzel (= h-) finde icb in 
lat. lä»t-ex FlUasigkeit, Nass, gr. Xd-zai, vgl. aucb aksl. lo-mU locus paludosus. Dies 
erinnert sehr an lat. Id-ma Pfiitze, das sich bes. der Vocalisation zn gr. lij-fAt^ 
Terhalten känn, wie lat. flä-viis zu abd. blåo (= *hhl€-'^-)^ lat. (y)nä'tus sa 
gr. yrf^^atof u. dgl. mehr. Die alierscbwäcbste Wurzelstufe (= /•) ist vielleicbt 
in ndd. oUm Fåalniss u. s. w. (s. Bezzenberger a. a. O.) zu erkennen. 

3) Vgl. aacb Leskien Åblaat 327 f., Fick Bezz. Beitr. III, 323. — 
Wie scbon gesagt, sind hier wabrscbeinlicb drei von Anfang an verscbiedene, 
obwobl begriflflicb uud lautlicb eiuander nabe beriihreiide. Wortsippen nnza- 
erkenncn. Man bat Wörter der zweiten und dritten identificieren wollen, z. B. 
hj'/åTi = ylt}'fiTj gesetzt. Däran glaubt wobl jetzt Niemand. Neuerdings aber 
(l*.B.B. XIV, 319 ff.) sucbt Jobansson durcb Ånsetzen einer Wz. (js)yli- sli- 
nnd gli- mit einander zu vermitteln. Dies ist unmöglicb, falU sl-i- = 8{,e)l-i' 
ist. Freilicb sagt J.: DDie Anlebnung dieser Wörter (d. Schlei-m u. s. w.) an 
lat. sal-iva, ai. sal-ila- ist kaum möglicbs. Durcb irgendwelcbe Grunde bat er 
aber seine Bebauptung nicbt gesttitzt. Die Äbnlicbkeit der Ableitnngen (mbd. 
</i-m : ahd. chlei-men, ags. clå-m, aksl. sli-na : gli-na u. s. w.) darf ans nicbt irre 
maghen. 8ie känn auf Zufall beruben, öder aber — was wahrscheinlicher ist 
— die CbcreiDStimmang der Bedeutungen gab za secundären Einwirkungen 
der einen Wortsippe aof die Andere Anlass, ein Vorgang, der ja häafig genug 
zo beobachten ist. 

4) Vgl. L. Meyer Bezz. Beitr. I, 310 f., Vergl. Gr.' I, 618. 

6) Die Vorstellung des Hingezogenen, Ausgestreckten liegt auch meiner 
Meinang nacb zu Grunde in ags. hi-de, an. si-da, ahd. si-ta Seitc, ai. st-tä Fur- 
che (viell. 8i-mdn- Haarscbeide etc, das man jedoch zu gr. i fidt etc, sa stellen 
pflegt). Aasdehnang in der Zeit ist Daner (jprå-suti- mit dlrghd- = Daner); vgl. 110 Zar Lehre v. d. Wurselerweitarung und WurzeWariation. 

also nahe, jedoch nicht unmittelbar mit ai. bkdr-g-as Glans, gr. 
g>X'éY'a}, abS. blecehen etc. (s. a. a. 0.\ zasamiuen (ygl. Gap. III)^)* 

19) bhJ-i- hhl'i'd- sohwellen, fliessen : gr. ^U-ag (St. 0Xunn-) 
Sohn des DioDysos, fPh-ovg, ^h-fiéha Blutgeschwalst, yJU-^i| 
Uberfluss, t-^Xiå-ev • dcé^qttv, (pXcådvec • åcaQQélf nB^tpXoiå-éviu Biå- 
sen werfen, åca-né-^loiå-ev * duxxéxvrai Hesyeh., daza aachw. ble-na 
(ble- a. blei' blay), bh-ma (nschw. blemma), norw. blei-me Haat- 
bläschen mit Verwandten^) : bheJ- hhlé- scbwellen, fliessen (s. p. 36). 

20) sl'i' fencht^ klebrig sein^) : nihd. sli-m ScbleinD, SchlamiD, 
klebrige Fltissigkeit, udl. slij-m^ ags. sli-m, an. sH-rn^ wohl aoch 
mhd. sJiCy abd. slw, ags. sUw Scbleie; aksl. sU-na Speichely pols. 
sli-mak = gr. lei'[jLa^ nackte Sebnecke^), lat. /i-mo^i; dass., vgl. aoch 
air. sle-main Inbricus : lat. sal-lva Speicbel, viell. ai. sal-Uä- Wasaer, 
vgl. aueb gr. ilvg Scblamm, nasser Scbmutz (fiir *je:lU'S mit voc. jbt)*), 
ferner air. sail Labe, gael. sal nasser SchmntZy Obrenschmalz, 
corn. halou stercora (nacb Tburneysen vielleieht nrspr. ein weib- 
licber M-St. *sUu-), ir. salach scbmutzig, abd. salo salawes trtibe 
u. 8. w.®). Ob hierher aueb ai sar-p-is Schmalz, gr. iX-nog 01 
iX'(pog Butter, abd. sal-Oa Salbe (Weiteres im Gap. III)? 

Die Bedeutung 'feucbt, klebrig sein' knttpft sich noob an 
zwei Wurzeln, die mit sl-i- ancb eine gewisse Ahnliehkeit der 
Laute zeigen: a) /t- z. B. in abd. li-m = nbd. Leim^ abd. /e/-m, 
lei-mo Lebm, lat. Il-mus (das freilicb zur vorbergebenden Sippe 
gehören känn) etc, s. pp. 5 u. 49; b) gli- z. B. in gr. yXoiog^ 
yXCa, yki'V7iy ags, cléyy clå-m Lebm, Tbon, aksl. t/lénu Sebleiniy yJi-na 
Tbon, air. g/e-nim (Jobansson a. a. O.; etc., s. p 49. Vielleieht 
sind aueb diese Wurzelii in ähnlicber Weise wie sl-i- entstanden. 
Zu Ii- vgl. lit. el-més^ al mens die ans dem todten Körper, be* 1) Wir verglichen oben Wz. bhl-i- hhi-i-d- : bJtel' hhlé- mit ghl-i» ghl-i-d^ 
• ghel- '. ghJe-, Der Parallelismus streckt sich noch weiter, vgl. die tf-Ableitun- 
gen : d. hlass^ Blässe, mhd. bias Kackel etc. : Glas (Oläosendes), mhd. glasen^ 
glosten gllihen, glimmen u. s. w. 

2) 8. Bugge Sv. LandsraålcD IV, 2, p. 20 d. DSchw. blima (Oial. ▼• Da* 
laroe) verbalt sich ku norw. bleime, aschw. blema wie mhd. glime Gliibwiinii- 
cben zum gleichbedeutendeu ahd. gleimOt mhd. gleimca 

3) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 259 f., s. auch Johanssou P.B.B..XIV. 319 fl- 

4) Nach J. Schmidt a. a. O. Indessen känn lii ua^ wie aach ln^four, 
lat. li^mus änders gedeutet werden (s. unten). 

5) Thurneysen K. Z. XXX, 352. 

6) S. Thnmeysen a. a. O. 2ttr Lehre ▼. d. Wurzelerweiternng und WurzeWariation. 111 

änders aos dem Mande fliessende Feuchtigkeit^), gr. Irj-iÅti ans 

deo Ängen fliessende Fenchtigkeit etc.^). Die Wz. gli- hängt 

ctwå zosanimen mit ai. jala- Wasser, ahd. quéUan^ ferner gr. 

y^f/-(iij Angenbutter (= Xfj-firj), y^l^^^v triefäugig, Ut. glemés (öder 

Silémés?) zSher Scbleim, lett. ylemas, ylemi dass., gléws zäb (sich 

z^bend wie Scbleim), scblaff ete. (s. weiter unten Cap. III)^). 

Von Wnrzeln, die nicbt auf Liqnida scbliessen, stammen: 

21) 8'i- mittere : ai. sé-nå Gescboss, såy-aha- (falls so zn tbeilen, 
vgl. onten) zum Scblendern bestimmt, Wnrfgescboss, Pfeil,/?ra-5t-^- 
(si- känn ancb = idg. sd- sein) dabinscbiessend^), prå-si-ti- Vordrin- 
gen, Andrang, ancb das sich Dahinzieben, Zug, Aasdebnnng, Ver- 
breitnng, Daner; dazn, wie ich vermnthe, an. si-^r berabbängend 
(demissns), läng, ags. st-d weit, ansgedebnt, gross*) : ai. as- (åsyati) 1) 8. Bezzenberger in seineo Beitr. I, 339. 

2) yi^firj ist nicht dnrch Metathesis entstnDden (G. Meyer Gr. Gramm.' 
§ 174). Vgl. ausser lat. pf. lé^vi ai. lä-lä saliva. das icb hierber stellen möcbte 
{tl-ili- ^ie pel' : plé' fUUen). Scbwacbe Stufe der Wurzel (= h-) finde icb in 
lat. lä-t-ex FlUasigkeit, Nass, gr. Xd-jaiy vgl. aucb aksl. lo-mu locus paludosns. Dies 
erinnert sebr an lat. lä-ma Pfiitse, das sicb bez. der Vocalisation sa gr. i^-fitfj 
Terbalten känn, wie lat. flä-tms zu abd. hlao (= ^hhU-y^-)^ lat. {g)nä-tus au 
gr. yrtfOiOi u. dgl. mebr. Die allerscbw&cbste Wurzelstufe (= /-) ist vielleicbt 
in ndd. ol-m Fåulniss a. s. w. (s. Rezzenberger a. a. O.) zu erkennen. 

3) Vgl. ancb Leskien Åblaat 327 f., Fick Bezz. Beitr. III, 323. — 
Wie scbon gesagt, sind bier wabrscbeinlicb drei von Anfang an verscbiedene, 
obwobl begriflflicb und lautlicb eiuander nahe beriibreiide. Wortsippcn nnzn- 
erkennen. Man bat Wörter der zweiten und dritten identificieren wollcn, z. B. 
l^'fåtj = yh}'fi7j gesetzt. Däran glaubt wobi jetzt Niemand. Neuerdings aber 
(r.B.B. XIV, 319 ff.) sucbt Jobansson durcb Ånsetzcn einer Wz. iz)yli- sli- 
nnd gli- mit einander zu vermitteln. Dies ist unmöglich, falls 8l'i- = 8ie)l'i- 
ist. Freilicb sagt J.: ]>Die Ånlebnung dieser Wörter (d. Schlei-m u. s. w.) an 
lat. sal^ttf ai. sal-ild- ist kaum möglicbi). Durcb irgendwelcbe GrUnde bat er 
aber seine Bebauptung nicbt gestUtzt. Die Abnlicbkeit der Äbleitungen (mbd. 
$li-m:ahå. chlei-men, ags. c/d- 1/7, aksl. Wt-na :^/t-fta u. s. w.) darf uns nicbt irrc 
maQben. 8ie känn auf Zufall beruben, odcr aber — was wabrscbeinlicher ist 
— die Cbcreinstimmung der Bedeutungen gab zu secundären Einwirkungen 
der einen Wortsippe auf die Åndere Ånlass, ein Vorgang, der ja bäufig genug 
zn beobacbten ist. 

4) Vgl. L. Meyer Bezz. Beitr. I, 310 f., Vergl. Gr.' I, 618. 

5) Die Vorstellnng des Hingezogenen, Ausgestreckten liegt aucb meiner 
Meinung nacb zu Grunde in ags. bi-de, an. ai-^a, abd. sf-to Seite, ai. si-tä Fur- 
cbe (viell. sH-mån- Haarscbeide etc, das man jedocb zu gr. ifia^ etc. su stellen 
pflegt). Ansdehnung in der Zeit ist Daner {prå-si-U- mit dirghå- = Daner); ygl. 112 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Warzelvariatioii. 

wirfty eDtsendety gr. tjjfii werfe, entsende, aach mehr passiv iaate 
gebeoy fallen, berabbängen (z. B. xoiaag C ^31, vgl. an. här siU 
coma promissa); mit specialicierter Bedeutung »säeno (eig. werfen, 
fallen lassen) lat. sero se-vi (daneben sce-culum viell. < ^s9^'tlom)^ 
got. saian, lit. se-ju, aksl. sé-ja^^ säe. Aach das Sieben ist ein 
'fallen lassen', vgl. an. sd-ld Sieb, karel. sie-kla Csé-tio- Bogge 
K. Z. XX, 139, Sievers P.B.B. V, 529), gr. ij-^jUos, ij-^cco seibe. 
Dazu verbalt sicb si- sieben wie si- mittere zn se-, Vgl. gr. 
l'fiaXcd ' TO énCfiéTQOV tdh dXevQwv . énLyéwrifAa dletQCåog • xai o 
dnb Tcov dxvQix)v %vovq Hesycb., lat. s\-m%la, st-niilago das feinste 
Weizenmebl, Semmelmebl, lit. sijötl sieben, se-Uis Sieb, aksl. si-to 
dass.'), wohl aucb abd. si-b^), 

22) sk-i' spalten, sebeiden : lat. dé-scl-sco trenne mich, reisse 
micb los, scio (wegen der Bed. vgl. pp. 43 n. 107), air. scian got. spé-dists spätester : lat. spå-tium (Wz. 8p(fi)é' proficere, wozn anderseits ahd. 
8puO't Eile etc). Dies legt es nabe hier aucb an die folgeDde Wortsippe sa 
denken : ags. sdt-nej an. sei-nn langsam, träge, got. sei-pus spät, ai. 8åy-dm spåt 
neben lat. si-ruSf air. si-r longus, diaturnus, Wz. ai. så- *beendigen\ Waa end- 
lich lat. 8t-no lasse (lasse nieder, zu), de-si-no lasse fabren {telam, armä)^ lasse 
ab, de-si-vare = desinere (Paul. F. 72, 13) anbolangt, so diirften sie Tom aeti- 
Yeren si- mittere nicbt ferner abliegen als z. B. 'it^fn, fåt&-itjfAi entsende, mitto 
von hjfUf fit^irffit lasse geben, lasse ab n. s. w., fit&i^fåwv l&ssig, remissQS, 
öder ai. sutfdti setzt in Bewegung von gr. tdw (= *at/-diu) lasse, lasse zu. — 
Anders Uber an. sidr berabbängend, sida Seite u. s. w. Oetboff M. U. IV, 81 
u. 133 f.; er setzt eine Wz. say st- 'in eine festc Lage bringen, einschrån- 
ken* voraus, mit der er aucb si- binden zasammenfallen lässt (z. B. an. sidr 
demissns soll sicb von ai. si-iå- gebunden nur durcb die Åblautsstufe trenneo, 
was mir nicbt einleucbtet, s. weiter u.). 8pec. iiber lat. sino vgl, ancb Perf. 
612, Froebde Bezz. B. 1, 197, wieder änders ebend. XIV, 111. S. aber Scbulze 
(K. Z. XXVIII, 266 n.). Fick (Wbcb.« I, 789, III, 312 f.). 

1) 8. nocb Fick Wbcb.« II, 256, Curtius Grundz.*, 379. 

2) Pietet II, 286. — Nocb eine andere Combination mag hier Platz fin- 
den. Ai. as- (mit präf« a) kommt in RV. in der Bed. bingiessen vor (obj. »r- 
mim), äbnlicb gr. '17,01 ^6or^ vdvtQ'^ ja 'hiai stcbt aucb absolut = strömt, flietst 
(von einem Flusse X 239, von einer Quelle tj 1 30, vgl. die ganz analoge Beden* 
tungsentwickelung in ai. ar-, ar-s-, ri-, got. rinnan, ai. sar- sar-j- etc.) Unter 
solcben Umständen scbeint die Annabme nicbt ungereimt, dass hierber aucb 
die obeu p. 6 f. (vgl. p. 21) bebandelten Wurzeln sei' sei-k- sel-g- 'giessen, 
fliessen' (aber aucb 'berabfallen lassen, sciben, sinken') zu stellen siod. Gr. 
at'fi.a wiirde sicb dann a. *^|-m7/* (S9i- scbwacbe St. zu sé-l-) erklären lassen 
(vgl. i-x^Q A* *oi,'%V3{t Götterblut). Wie stebt es um ai. ås-T-j* gen. otf-n-dtf, 
as-ra- Blut, gr. *«^ n. s w. (St. *eS'€r- *esen- etwa zu ai. as- giessen)? Vgl. 
nocb Fick Wbch.* I, 280. Zar Lebre v. d. Warzelerweiterung und Wurzel variation. 113 

lfe«er, cymr. ysgten, an. skeina a scratch, slight wonnd, skeitia 
to seratch '), vielleicht gr. xe-cxi-ov Abgang vom Flachs, xö^xc- 
-jw Sieb (tQijTÖv)^) : lat. secäre mit Sippe. Starke Stnfe der Wz. 
si'i' war wohl siä-i-, vgl. ca-do (s. dartiber wie auch tiber den 
anl. Gnttaral weiter anten Cap. III). 

23) u-i" : ai. vi- (vé-ti) gcrn annehmen, begehren, erstrebeu, 
aacb erqnicken, erfrenen, gr. /ie^at strebe^), lat. vis du willst 
= ai. vési^)j in-vl-tus ptc. in act. Bed. nnwillig, vgl. ai, vl-td- in 
pasa. Bed. willkommen, beliebt, dvi-ta- nicht genossen, av. vi-ta- 
geliebty gut, e-vUa- schlecbt, lat. in-vUäre'^), vgl. ai. vt-ti- Genies- 
gen, GenusSy Opfermahl, lat. vis Kraft, pl. vtres^ wohl za ai. vdyas 
vayå Speise, Nabrung, Opferspeise, Stärkungsmittel, Kraft*), vgl. 
auch nhd. Weide = mhd. weide^ ahd. tveida Fatter, Speise, Ort 
zom Weiden, das Futter-, Speisesneben (Jagd, Fiscbfang) : ai. 
dvaii nimmt gern an, lässt sich gefallen, labt, erquiekt (Snbj. 
Lieder, Speisen u. s. w., Obj. Götter; vgl. deva-vi- Götter labend, 
erquickend), dvas Förderung, Labnng etc, avasd- Nahrnng etc, 
lat. avére begebren. Lust haben n. s. w. 

24) U'i- drehen, flechten, binden, weben : ai. vdyati webtypravay- 
ana- oberes Ende eines Gewebes, vé-man- Webstahl, vayå Zweig, ve- 
ird-, ve-tas'd' Rohr, av. vaé-ti- Weidenzweig, gr. l-Tvq Schildrand, 
Radfelge, l-xéa Weide, oiaog Dotterweide, oi-ava eine Weidenart, 
lat. vi'tus Radfelge, vl-tis, vl-tex, vt-Zto'), vl-men, vi-ére (Wzf. ni-é- 1) Ich möcbte hier auch erinnern an ahd. scina Nadel und Scbienbein, 
mbd. sckine^ nbd. Schiene scbmale Holz- öder Metallplatte, Strcifen, Scbienbein, 
scbw. sJcena^ obne die n- Ableitung ags. sceo (s. Uber das Wort Sievers Ags. Gr. 
§ 277, A. 2), die bisher keine befriedigende Etymologie gefunden za haben 
scbeinen (die Zasammenstellung mit ski- scheinen bei Schade Altd. Wbch.' 795 
ist wenig ansprecbend). Grundbedentang der genannten Wdrter dtirfte nichts 
als *Stiick' ("Abgespaltenes*) sein, vgl. Schei-t. 

2) Vgl. Fritzsche Curt. St. VI, 219, Curtiua Grundz.*, 146. Anders z. Th. 
Kick Wbcb.« I, 49. 

3) L. Meyer K. Z. XXI, 353, Bezz. Beitr. I, 306 ff. u. A. (s. Osthoff an 
der gleich anznfiihrenden Stelle). 

4) Froebde Bezz. Beitr. VI, 167, Osthoff Rh. Mus. 36, 486. 

o) An die Zusammenstellung von invituSt invitare mit pr. quåits Wille eto. 
glaube ich nicht (vgl. oben p. 81, n. 2), 8. tibrigens Corssen Krit. Beitr. 18, 
Froebde a. a. O. 

6) 8. jetzt J. 8chmidt Neutr. 385. Auch gr. U (= /is) bedeutet Kraft 
{iftos feist), aber daneben Sehne (zu \ii' drehen?). 

7) Vgl. Pauli K. Z. XVIII, 22, änders Johansson K. Z. XXX, 409. 
P. Peruon: Zar Lehre t. d. Wanelerw. n. Woneltar. g 114 Zur Lehre v. d. Wurzelerweitening and WanelvarUtioii. 

= ai. vyå' einwickeln, vgl. ai. yä- geben : Wz. ef-X air./é/A Sehaei 
ferenn Gflrtel^ lat. kelt. virite Armspangen, air. /iar(*^ei•rO') amge- 
bogen, scbief ^)y vgl. an. virr, ags. v4r Drabt (daneben ahd. wiaray)^ 
ferner z. B. nbd. Weide - mhd. ivide^ abd. ivtda salix, Ht. ve/u 
vy-ti, aksl. vijoy vi-ti dreben, winden etc. : ai. é-tum^ o^iave^ é-tavait 
vå-tave^ gr. 'q-TQtov Aufzag des Gewebes n. s. w. (s. p. 66 f.)'). 

Als identiscb mit v^- drehen ist wohl, wie schon (p. 78) aoge- 
deutet, f/ii' sicb bin and ber (drebend, kreiselnd) bewegen (flatterB| 
fliegen, eilen) anzaseben : ai. vi- flattern, parna^vi- mit Flttgeln sieb 
bewegendy takva-vi- (= tdkvan-) dabinscbiessend öder ein bestimm- 
ter Vogel, av. vi- eilen, fliegen*), nbd. Weihe^ abd. tvijo («. p.6X 
vgl. nocb ai. vldu-pdtmahhu (-d- a. -gd-) etwa = sausenden Flags 
dabineilend, gr. atöXog = ^d-fc-a-oXog sieb scbnell wendend nnd 
drebendy leicbt beweglicb, flatternd a. s. w. (s. p. 78); Ht vy-ti 
bedeatet, wie gesagt, sowohl nacbjagen als drehen (ganz analog 
ist der Bedeatangswandel in lit. skri-H im Kreise bewegen, im 
Bogen fliegen, lett. skré-nu skré-t lanfen, fliegen etc., s. p. 106). 

Von den oben genannten Wörtern, die aaf tj^i- 'fliegen' bem- 
ben, känn man nnmöglicb lat. av-is Vogel (gr. oi-mvög, ai. vi-j 
woneben vdy-as Geflttgel) trennen. Lat. av-is entbält dieselbe 
Warzelform wie ai. inf. 6-tum etc; aacb in gr. ^d/i^-a-olog braacht 
das a- nicbt notbwendig protbetiscb zu sein; es känn eine Basis 
au-i'S- zu Grande liegen (vgl. ala-^dvofiai, viell. för ^å/ctx&dvopuu 
za av- wabrnebmen, s. p. 29). 

25) k^^-i- sebwellen : ai. gvdycUiy vielleicbt gr. Ui-viog - air. 
cenn cend Kopf, Spitze, cymr. penn pen, corn. pen (arkelt. ^kui- 
ndo-)^)y lat. in-ciens träcbtig, wobl aacb qtieo vermag : ai. ^t7- 
gvä- qH' anscbwellen, gedeiben, stark sein, gr. xv- dass. (Cartios 
Grandz. 157), lat. cU-mUlus aafgetbflrmte Masse, Haufen n. s. w.*) 1) Thorneysen Keltorom. p. S2 f. 

2) Ein Erklarungsyersncb der Formen bei Schrader (BesE. Beitr. XY, 13S). 
8) Anob wenn man ai. vdyati mit Scbulse (K. Z. XXVII, 606) in v-^xyati 

zerlegt (vgl. hv-dyati, pat-dyati etc, DelbrUck Ai. Vb. p. 210 £E.) öder ala *09-jé-fi 
(mit verscbobenem Accent) auffaBSt (HUbschmann Vocals. p. 41), kana man die 
Annabme einer idg. Wurzel ^t- (neben a^* }fä-) nicbt umgeben. Aber aller- 
dings mag das t dieser mit dem ableitenden präs. i snsammenhången (s. unien). 

4) Ai. vi- in der Bed. *eilen' pflegt man nicbt yon vi- erstreben, gem 
annehmen, erquicken etc zu trennen. 

6) Nacb Windiscb K. 8. B. VIII, 44, vgl. Brngmann Gmndriss I, p. 3S0. 

6) Möglicberw^ise jst aucb eine Wz. dht/t-y neben dhu- (lat. fv-mu8, Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wuizelvariation. 115 

Hier sind wobl feroer za erwäbnen: 

26) 6r. xva-C' id xvacio (= xvdoo), wahrscheinlich ans ^xvat-fxc 
Umgebildet ^), daza xv-e- in xvl-Sri Nessel, xvH^to ritze, kratze, 
%tecbe etc.*), vgl. auch an. hni-ta to strike, wound'), Ht. hni-su 
^frflble, iterat. knai-sati : gr. xövtg, xvrjv xvd(o u. 8. w. (s. p. 76). 

27) Gr. }paCa), xpCoD, jpl-Xog abgerieben d. i. kabl, nackt, ent- 
blössty tpi'^ tpC'xdg Bröckcben, Krtimcben, tpcdg Tropfen, ipidag 
Hesych. n. 8. w. : ai. bd-hhas-ti, häpsati, pså-ti, gr. iprjv tpdit), 
tfnij-x^j rp(0'X^. Zu xpt-Xög verbalten sicb d. baar, abd. bar, as. 
bar, ags. baery an. berr nackt, entblösst, engl. bald kabl, roittel- 
engl. balkd (*baz'1dps) kabl, lit. bdsas, aksl. bosu baarfiissig, 
arm. bok (Hhos-ko-) dass. wie Wz. bhas- : h1is-l-. Mit xpi-log 
dfirfte aacb xpC-vofAai Bititben öder angesetzte Frticbte abfallen 
lassen zosammengebören^). 

28) Gr. ntam bringe zu Fall, stranebele, vgl. liyv-ntmv 
gerade ausfliegend, mCXov Feder, Fltigel ^) : nti- nirj' dor. nvu- 
in äbniicben Bedd. 

Scbon oben wnrde erwäbnt: 

29) Gr. åaCoiiiac tbeile, åaCg, åat-rvg, dat-rrj Portion, Mabl, 
dcu-TQog Zerleger, dai-vvf.u n. s. w., vgl. ai. ddyate tbeilt ans, ver- 
theilt, ferner d. Zeit^ abd. si-t a. vorg. *rfi-tt- eig. Absebnitt, Ab- 
theilang (vgl. oben p. 107 n. 6), an. ti-me, ags. il-ma^ engl. ti-me, 
d. Zei'le, Zie-l^) u. s. w., aksl. dé-luy got. dai-ls Theil (Entlebnung?) ^) 
: ai. cui' (s. Brugmann M. U. I, p. 27) då- sebneiden, spalten und gr. 0V'fios, &V'/Aov dnftendes Krant, Thjmian, got. dau-ns Dunst, odör) anzu- 
setien wegen lat. foe-tor Oestaok, ft-mua Koth (s. Danielsson Znr altit. Wortf., 
p. 47, änders Osthoff M. U. IV, 125 f.); ferner vielleicht hhyL-i- (neben hhu-i 
gr. ^vctf) wegen tpl-xv Spross, Sprössling, (pl^zvw (ygl. aach fio etc. a. ^hhuiiö, 
s. Kluge P.B.B. VIII, 339 ff., Osthoff Perf. 426 fl.); k^-i- z. B. in ags. hvÅ- 
nan, engl. to whine jammern, winseln : KCtf-xv-w? 

1) S. Johansson De deriy. verb. p. 170 ff., jetst auch Brugmann Gr. 
Gramm.*, p. 158. Anders Fick Bezz. Beitr. IX, 317 ff., wieder änders Solmsen 
K. Z. XXIX, 99. 

2) Cber %ovU mit Verwandten s. oben p. 39, n. 2. 

5) Fick Wbch.» I, 538. 

4) G. Meyer Gr. Gramm.^ p. 446 a. A. stellen es zu q>9ivw. 

6) S. Danielsson Gr. Anm. I, 36 n. 

6) S. Kluge Et. Wbch.« s. tv. 

7) Anders Kluge Et. Wbch.« s. y. TäU 116 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WunelTariatioii. 

tbeilen^), dä-nå- Austbeilen der Speisen, Hahl, Antheil^ åå-tu- 
Theil| Antheil (vgl. noch däyd- Erbtheil, Antheil = dä-ya- öder 
däy^a-f s. unten), gr. dor. åä-fjiog (s. oben p. 33), åå-téofiatr a. 8. w.^. 
Hier ist nocb auf vereinzelte Formen binzaweisen wie ao. 
hei-n Wetzstein : gr. xw-vog (Wz. ai,- Ä,a- scbärfen, 8. oben p. 92)*); 
gr. Y^^^''^^^ ' ^^ XafÅnQvtrfÅaza zah nBQixe^aXac&Vy olov dcféQeg 
Hesycb.i mbd. AZem-ö^ : yA^-ro^ etc; St. xqac-aiiO' (xQ^uaiiéw) : 
Xqri-ad^at; d£ac-Ta{?) : fijv; ai. de-md- Gabe^ Spende : dä- geben; 
gr. d^ac-fÅog ' oixCa , (rnÖQog, qiVteCa Hesycb. (g. aber M. Schmidt 
z. St.) : ai. dhå-man' Sitz, Wobnstätte; gr. qtat-xog glänzend (vgl. 
qiav-d-Qogy) : hhå- strahlen, scheinen; gr. XoC-S-OQog schmäbend 
(Xat-å-QÖg, Xi-Qog frecb, unverscbämt u. 8. w.?) : Wz. lä- (lo-) belleo, 
8chmäben : lat. la-trare, got. lai-lö-un = éXoiSoQriaav, Ht. lö-ju, lett 
la-ju, aksl. la-ja^^)] ffni-^afiij Spänne, ffnc-åijg ausgedebnt : cTTrd- 
^tjy dor. anå'dcov = (rrd-åcov (anda)). Got. siai-ns Stein, aksl. ste-na 
Maner, Wand, gr. atCa atlov Stein (vgl. nocb avalg Teig) gebören 
wobl, wie oft angenommen wurde, mit stå- stehen zasammen*); 
jedenfalls ist es schwer lat. st-l-p-es Pfabl, Stock (d. steif etc.) 
von stå-p- (ai. sthåpdyåmi^ got. stafs u. s. w.) ganz za trennen. 
Diese jetzt erwäbnten Formen leiten uns za den so genannten 
»ä2-Wurzeln» tlber. 1) Voreilig trennt Schulze (K. Z. XXIX, 268) då- schneideD yoh dal' 
theilen, zutheilen (= bescheren). 

2) Gr. naim schlage, haue, stosse stellt Bolmsen (K. Z. XXIX, 98) mit 
nrj''Q6i, nw^gos mutilatus, debilis, miser etc. zasammen. Gehört dåsa aach 
lat. pi-läre rauben, pltindern (das ich jedenfalls vod ^élog trenncD möchte)? 
Vgl. noch ai. pi-pl-ld- Ameise (= Räuber?). — GehÖrt ^aiw serbreche, ser- 
Bchmettere mit der Wz. Uer- Uré- zasammen : ai. vr-anch Riss, Wande, gr. 
^Ti-y^wfn etc, vgl. J-qUvo^ etc. (oben p. 105). 

3) Danielsson (Gr. Anm. I, 17, n. 6) stellt bierher auch gr. %U Holsworm, 
Kornwarm, ai^i a. *ni-tji Milbe, ferner mit änders entwickelter Bedentnng lat. 
ciére^ cire^ gr. xivéw, ai. Qi-ghrd- schnell, gt-bham adv. schnell etc. (ygl. n. A. Cartins 
Grnndz.' 149), abweichend iiber ciere etc. jetzt Bagge (Bess. Beitr. XIV, 73 f.). 

4) Anders darilber Fick Bezz. Beitr. II, 187. 

5) Hesycb hat XaUtv • (p&iyyso&at neben Xåa&at * nai^ttv . oXiyat^åtv . Xotdo' 
geiv etc. (s. Mekler Beitr. z. Bild. d. gr. Vb. p. 26). 

6) ariag ^åTos stehendes Fett, Talg, falls a. ^arä-j-ap (ygl. SohaUe K. Z. 
XXVII, 427, Danielsson Gr. a. et. 8t. I, 62, s. aber unten), wäre ebenfalls 
hierher za stellen; vgl. ai. styå- concrescere, pra-sti-ta-^ pra-aU^ma- gedrangt, 
gehaaft, sti-md- tråge, stiyå träges, stehendes Wasser (B-R.; Scbneefeld, Glet- 
scher Grassmann), lat. stlria gefrorener Tropfen, mhd. sU-m, stei-m Gewtihl etc. 
Freilich mangelt in ai. styä' sti-' die Aspiration von sthä-. Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 117 

Ausser in den oben besprochenen Formen wecbselt nocb in 
einer nicbt geringen Anzabl von Wurzeln aoHlaatendes ä- (= ä- 
é- ö') mit äi' {äi- éi- öi-), aj- (äi- vy oi-) '), ^*-, «-. Die betreffen 
den Formen sind gröftstentheils von W. Scbulze (K. Z. XXVI 1, 
420 ff., vgl. aneb Hilbscbmann Das idg. Vocalsysteniy Erster Tb.) 
onter dem Titel »Indogermaniscbe ä/-Wurzelu» zuBammengestellt 
worden. Die sicbersten Beispiele Bind, korz angegeben, die fol- 
genden : 

1) (/sä-i- singen : ai. ved. dnugäy as dem Gesang nacbtöut, 
ge-Mja-jgemu- Sänger, lit. gv-du singe, gai-dys \i9i\xx\^ gy-sti u. s. w. : 
gä' z. B. in ai. gå-thä Gesang; das Präs. gåyaii, vgl. si. gaja^f 
känn zu gä- öder gäi- gezäblt werden (s. nnten); mebrdeutig ist 
anch ai. gt-td- n. s. w., falls ai. i sowobl idg. .9 wie I repräsentie- 
ren känn. 

2) gihä'i- klaffen : ai. vi^häy-as Luftraum, gr. xl-qaXéog^ X^'Q^^i 
X«tf(?), lat. hi-scOj hiOf abd. yién gUbnen, lit. i/o//, aksl. zijati : 
ai. vi-hä' sicb auftbun, gr. x^7*7 Gäbnen, xdaxaa, xaCvta (fUr *xa»i«>), 
xdvvri biatnla (Fisebname), scbw. dial. gan Fiscbkieme ^); vgl. 
ancb abd. guo-mo Gaumen, lit. go-murys (wortiber weiter nnten). 

3) dhé'i' sangen, sängen, nähren : ai. dhåy-as näbrend, dhe- 
nu-, dhé-nä milcbende Kub, lit. dé-nä träebtig von Ktiben, gr. 
^i-vti Schmaus, abd. Ma weiblicbe Brast, lett. dt-le sangendes 
Kalb n. s. w. : dhé- = ai. dhä-, dhä-ru- sangend, gr. ^ij-, ^rj-lvg, 
Iht./e-lare n. s. w. Das Pr. ai. dhdyati (wobl a. *dh9iéti mit verscbo- 
beDem Accent, vgl. got. daddjatty aksl. dojoy) gebört mit ^dhéiö in 
lett. déju, abd. iåjUf gr. y^trdutr zn dJte- öder dhéi-, 

4) dhå-i' scbauen : av. döi-thra- Ange, di- seben, ai. din- scbei- 
neD, wahrnebmen, denken, dhy-å- nacbdenken, gr. dor. aå-ixa 
Zeicben (^dhi-ä-men) ') : dhä- : av. di-dhå-t wird anblicken, å-di- 
dhåi'ti bescbaat*). 

^) P^-i' trinken : ai. caas. päy-dyati tränkt, päy-äna- das 
Träoken, gr. ni-vo) trinke, aksl. pitij poiti (vgl. ancb ai. pdyate 1) Ich nehrne Öl'- (d. i. äj- ?|- 8i') aU Mittelatufe zwischen ä|- (= äi- 
H' H') ond 9|-, ?- an, u. paraUel damit ä(f- (2?*- n^- 8^') als Mittelatufe 
£wiscben OLyL- (jäyL- éu- Ö^') u. 9ti-, u-, Vgl. den Wcchsel zwischen é P^ 9 
in aksl. séka^ : lat. al^eo : aaxum n. anderen Formen, worflber weiter nnten. 

2) Noreen Utkast till förel. i nrg. Jndl. p. 6S. 
.S) Brngmann Grnndr. II, p. 348. 

4) Vgl. unten dhä-yL- sobanen. •— Die av. Formen können freiliob fUr 
■icb betraehtet anoh anf eine Ws. dä- du-i- di- (Tgl. ai. di- scheinen) tnriick- 
geben. 118 Zur Leiire v. d. Wurzelerweiterung nnd WurxeWariation. 

schwillt, päyas Milcb, py-d-yate schwillt, pi-van- feist, gr. ni-mv^ 
lit. penas Milch etc.) : ai. pä- trinken, aeol. nto-vw, lat. pö-iun^ 
pö culum, lit. pu''ta Zechgelage u. 8. w. 

6) pö'i' (pä'i) behUten : gr. noc-fiijv^ lit. pe-ntä Hirt : ai. 
på ti behUtet, go-pas Hirt, lat. på-sco etc. k\. päyiå,- HUter, gr. nwv 
a. *7ra)|t' Heerde können aus j>ö {- mit Snff. u öder ans j>ö- mit Soff. 
in bergcleitet sein (es sel denn, dass man die Ursprttnglichkeit des 
Suff. |u Uberhaapt bestreiten will) >). Vgl. noch av. ni-påyöisk 
schtitze, nipayémi beschUtze etc. 

7) pé-i' feindlich sein : ai. piyati scbmäbt, got. fjan bassen 
: ai. pä'pd' schlecht. Zu dieser Sippe aach lat. pé-jar^ ferner 
got. faianda iitiiffeiat (nur Röm. IX, 19), das ein pe-i- voraus- 
setzen känn. Breraer (P.B.B. XI, 56) will fajanda lesen. 

8) ré'i' : ai. n. pl. råyas^ ray-i- Gut, Schatz, Reichtbam, re- 
vänt' reicb : ai. n. s. rås = lat. res^ vgl. ai. rå-ti gewährt a. 8. w. 

9) se-i' binden : ai. caas. såydyati, pf. si-säyay sé-tu- Band, 
Fcssel, Brticke, se-tdr- Fesseler, Fessel, inf. séiave^ gr. l-fidg, 
C'iÅ0vuij as. si-mo Band, Strick, Seil (Qber ai. si-tndn-j st-mdn-ia- 
Haarscbeide, Scheitel, Grenze etc. vgl. p. 111 n. 5), ahd. sei-l 
Strick, lett. sét^ prat. séju etc. : ai. ^ä- binden : ^ä-^ sä-hi a. s. w. 

10) skä-i' bescbatten : gr. axoLog, cxcu, mbd. sche-me Scbatten, 
aksl. sié-nl (^skoi-m-) dass. : gr. axtj-vrj (dor. ä); ai. chäyd Schat- 
ten (nenp. säyah)^) zu skä- öder ska^i-. 

11) stå'i' verbergen, stehlen : ai. stena- Dieb, Räober : gr. 
dor. Tå-Taofiac bin beraubt, ermangele, air. UUdf aksl. ta-H Dieb; 
ai. (s)täyu'f av. täyfi- sind wie päyu- (s. oben u. N:o 6) za benr- 
tbeilen; vgl. nocb stäydi adv. verstoblen, av. tåya- Diebstahl, aksl. 
taj käx^ga etc. 

12) (s)né'i' dreben etc. : aksl. ni-tl filam, ni-^ta (^m-tja) dass. 
: gr. ?-vvij, év'wri'tog, v^-fuia n. s. w.; lat. neo^ abd. näju a. •n€}0 
vergleichen sich mit ai. gåyaii a. N:o 1; ai. sn&yu- mil siayH-^ 

päyti: 

13) sp(h)é'i' gedeiben etc. : ai. sphs-man- etc, wohl anch germ. 
*spi'ka- Speck, vgl. ai. spJn-j-^ sphi-gi- Hinterbacke : sphä-ta-f 8phä-4i- 
Mastnng a. s. w.; das Pr. sphåyate, vgl. aksl. spéja^ lit. speju^ 
stellt sicb gåyati, si. gaja^ (s. n. N:o I) etc. zar Seite. 1) Vgl. Brngnann GmndrlsB II, p. 299. 

2) Dm anl. €h- (nenp. s-) weist anf ak^- öder (naeb BMibolomiB K. Z. 
XZVII, 866 ff.) anf (tt^h- hin. Zur Lehre ▼. d. Wurzelerweiterang and Wurzel variation. 119 

14) k^sé-i- herrschen, besitzen, verfttgen liber : av. Jchshaéia- 
flerrscber, Jchsaé-iar- dass., gr. xtéag^ xtéavov (falls fUr ^inej-aQ, 
*MTei'avov) : ai. ks-a-ird- Herrschafti av. khshathrch^)^ gr. xtrj-fia^ 
jor^-aig etc. Das Pr. ai. ksåyatU av. kKshayéiti^ gr. xiåzat. (*xTa- 
jjB-tai) vergleicht sich mit ai. dhåycUi etc. (s. u. N:o 3)^. 

.Ans dem yorhergebenden Capitel lassen sicb vielleicbt bin- 
znftlgen: 

15) bhå'i- : gr. ^c-xQoq Holzklotz, Sttlck Holz, abd. bthal Beil 
(nrg. *M-p1a), an. hUdr, U1da^\ aksl. hiti scblagen, ra^-6t-W fran- 
gere, Isedere, u-bqj-t Todtschlag*), viell. lat. pcr-fi-nes = perfringas 
(Fest. 205) '.fä-mex x^XdfffAa, få-iiscere zerschlagen werden, Risse 
bekommen, an. fro-S, ags. bea-du Scblacbt (s. p. 73 f). 

16) (s)mé'i' zerreiben, zerbröckeln : gr. c/ut-Aij Messer, Bild- 
banerwerkzeng, afÅC-vvij Karst, wobi ancb fffii-g • /tv^, CfÅc-v^og, 
ciiC-vi^a dass., ((r)/u^-x-^o^, lat. ml-ca ErUmeben (vgl. iiixog = iii- 
MQog G. Meyer Gr. Gramm.* p. 270, n. 1), ml-cidus winzig, ferner 
got. aiea-smi-pa Sebmied, eig. Erzarbeiter, abd. smi-d^ smei-dar 
Kllnstler, artifex dsedalus, obne das anl. s- got. mai-tan (mai-d-J 
banen, abbanen, abd. mei-san bauen, scbneiden, mei-eil Meissel, 
Instrument znm Abstossen and Bebanen, stein-mei-ezo Steinmetz 
: {s)mé' : gr. Cju^r, c/uij-xa), an. nia abnntzen u. s. w. (s. p. 10 f.). 

Als identiscb mit (sjmé- (sjtn-i- zerbröckeln betracbte icb, 
wie scbon p. 75 f. bemerkt warde, mé- m-i- 'vermindern' (zam 
St. mt-wti- : gr. /u^-rv-^co, lat. tni-nu-o vgl. fffii-vv' in Cfic-vvrf), 
Ansser den dort angefUbrten Formen erinnere icb nocb an lit. 
mai'lus eine Kleinigkeit, aksl. mé-luku klein neben tna-lu dass. 1) KaDn wohl idg. ^ks-e-tro- repräsentieren init demselben VooaI vor dem 
Saffix wie Ai. dm-a-tra-f pdt-a-tra', r-d-tna- Gabe etc. (s. p. 98 *n. n. 2; Bar- 
tbolome Ar. F. II, 16S yergleicbt ddtra' Gabe : dä' geben, vi^UUra- Tertbei- 
lend : dä- tbeilen ; de Sanssure stellt wobl mit Unrecbt ksatrd- su ksad- ser» 
legen, Mém. de la Soc. de lingn. VI, 254j. 

2) Von ksdyati zu trenneD lat k§%- (ksé-ti) wobnen, dem ay. aki- (d. i. 
i,«»-) eDtspricbt (HiibscbmaDn Z.D.M.G. XXXVIII, 429, Bartbolome a. a. O.). 
Zq kfdyati beberrscbt stellt Collitz (Am. J. of Pbil. VIII, 214 ff.) gr. Utp&i^ftos 
(wie ist aber das 9^* gegenUber xr- in ttr^^fia sa erklftren? Ist etwa OMtaXXos : 
6^aXft6t 2U yergleicben 7). — Jetst 8. fiber diese Sippe J. Scbmidt Neutr. 418. 

3) t)ber air. biail ygl. Tbnrneysen Keltorom. p. 84. 

4) VgU Bragmann Gmndriss II, p. 114; andere iiber tpitffos and Uhal 
de Sanssare Mém. de la Soc. de lingu. VI, 248 F., 256. 1*20 Zur Lebre v. d. WurzelerweiteraDg und Wurzel variation. 

WurzelverwRDdt mit lit. mni-lus etc. ist wohl aach an. mdkr mjor 
mjdr dUnn, schmal, zart (St. ^niai-yLa- *iw«-^-)*). 

17) mé'i- aufricbten : ai. pf. mi-mäy-a zu pr. mi-^&ii^ mé-tar- 
Aufrichter der Opfersänle, methi- Pfosten, ao. mei-Sr, lat. moe- 
nia, moe-rus u. 8. w. : ai. ma-na- Bau, lat. tne-ia n. 8. w. (vgl. 
p. 74 f., 8. auck Schnlze a. O. p. 426, Htlb8ehmaDn a. O. p. 27). 

Ahnlicb möglicherweise: 

18) fné'i' denken, meinen : ahd. mei-nan a. 8. w. (s. p. 76), 
gr. MUvwg : ai. abld-mä-ti- Nachstellung, gr. f-irj-Tcg Rath, Rath- 
scbluss, Elugbeit, ÅDSchlag; ai. mäyå fibermenscbliche Weisbeit 
öder List, göttlicbe Ean8t vergleicbt sicb binsicbtlicb der Bildang 
mit chäyå^ av. tåya- (u. N;o 10 u. 11), vgl. aucb aäya-ka- Worf- 
geschoss zu sä- sé-i- (p. 111 f.), däyd- Antbeil zu då- dä-i- (p. 116)^. 

Wie ist nun in solchen Fallen die Mischung von ä- und äi- i- 
Formen zu erklären? Scbuize a. a. O. (und ibm stimmen meb- 
rere Spracbforscber bei)*) geht, wie scbon angedeutet, von Wur- 
zeln auf äi aus; aus diesen erklärt er aucb die ä-Formen : ä sei 
aus äi in anteconsonantiscber Stellung hervorgegangen, z. B. *pö'ti 
er trinkt aus *pöi-ti u. s. w. Icb meinerseits känn micb dieser 
Auffassung nicht unbedingt anscbliessen. Dass die Dipbtonge ä| 
(= äi ei öj), äu (= äy. é\i öu) urspracblicb vor gewissen Consonan- 
ten (am sicbersten vor m) zu ä (ä e ö) vereinfacbt worden sind, 
scbeinen allerdings die Accusative idg. *rém (ai. råm, lat remj 
: nom. pl. ai. råyas, *diiém *diém (ai. dyåm diyåm, gr. Z^r, lat. 
diem) : ai. dyäus dyåvas u. s. w., *//öm (ai. gåniy gr. ^wv) : ai. gåns 
etc. wabrscbeinlich zu macben (die Nom. ai. rås, lat. rés^ dies^ 
gr. ZriQ, §6^g können nacb den Acc. neugebildet sein)*). Da aber 
sonst sebr oft Stammformen, die man nicht pbonetiscb mit ein- 
änder vermitteln känn, in einem Paradigma vereinigt sind (vdco^ 
våarogy ai. dJcsi alcsnds u. dgl.), so lässt sicb vvobl mit Danielsson 
(Gr. Anm. I, 46 fiF., II, 34 ff.) aucb bier eine Mischung von 
zwei Stammformen annebmen : re- (vgl. Wz. ar- ré- gewähren 1) Vgl. Noreen P.B.B. VII, 441. 

2) Einige Schaliwörter, die vielleicht hierher gehöreDf werden erst im 
Cap. III znr Sprache kommen, wo ich Uber den Vocnlwechsel in solchen Wör- 
tern im Zusammenhange handeln werde. 

3) Gegen Schulze Danielsson (in Vorlesnngen), Johansson De deriT. Tbb., 
p. 117 ff., s. jetzt auch Hoffmann Das Pr&sens der idg. Grnndspr. p. 53 ff. 

4) Vgl. Brugmann Grnndriss II, p. 454. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiteruu^ und Warzelvnriation. 121 

etc, Bragmann M. U. I, 38) und rc-|-, dié- (vgl. Wz. dei- åié- lench- 
ten, 8. unten) und djé-v, gö- (vgl. ^oi-iwQf jSo-crxco) und (/ö'^-. 
Mag roan hierttber denken, wie man will, jedenfalls dllrfte es 
nicht ricbtig sein, bier Ålles fiber einen Kamm zn scbeeren, d. b. 
ttberall, wo Wnrzelformen auf ä und äi neben einauder auftreten, 
letztere als das Prius anzuseben. Zunächst ist zn bemerken, dass 
wir in anderen Fallen nicbt unibin können Wurzelformen mit 
und ohne i in die Beziebung zu einander zu setzen, dass wir die 
einen aus den anderen mit einem Suffix öder Determinativ i 
abgeleitet sein lassen (vgl. p. 101 ff.). Dann liegt es nabe auf 
die 80g. äi-Wurzeln dieselbe Betraebtungsweise anzuwenden. Suf- 
fixal nius8 aucb bier das i ursprttnglicb gewesen sein, wo neben 
den Wurzelformen auf ai ä consonantisch scbliessende steben. 
Vgl. z. B. abd. senawa Sebne neben sné- snéi- drehen : bier känn 
nicbt snei' die ursprtinglicbe Wurzel sein, sondern nur sen- öder 
sene- sné- (vgl. pel- plé- fUUen). Die Wz. pö(i-) trinken känn 
mit ai. åp- Wasser etc.^) zusammenbängen u. s. vv. Vgl. aucb es- 
(ai. ds-yati) : se- (gr. t-ri-nC) : ai. så-y-aka-, sé»nä (s. p. 1 1 1 f.) u. 
dgl. Nicbt selten geben den ä/- Wurzel n ä?/-Wnrzeln parallel 
z. B, gä'U- tonen (ai. jö-iju- laut singend, jöguve verkUnde laut, 
gr. fio/7J u. s. w., s. Cap. III) neben gä-i-, ghä-ii- klaffen (gr. 
Xav'Vog etc.) neben ghä-i-y sne-tj^- dreben (gr. vev-QOVy an. snua) 
neben sne-i-^ sp(h)e-U' gedeiben, vorwärts kommen (ai. cau8. sphäv- 
ayaii mästet, vermehrt, sphäv-ayitar- Mäster, viell. anev-dw, s. un- 
ten) neben sp(h)é'i-. Wie nun z. B. gr. /eA-J- (Skdofj^ac) und 
/eX-n- (élnlq) aus einer gemeinsamen Grundform yLeh (s. p. 51 f.) 
ausgegangen sind, so weisen aucb z. B. sp(h)é'i- : sp(h)éyL' auf 
eine einfacbere Wurzelform sp(h)é' bin. Sollte nicbt diese in ai. 
sphä-ta-, sphä-ii-, abd. spå-ii u. s. w. vorliegen? 

Wie ät-Wurzeln neben ä-Wurzeln entstehen konnten, ist 
leicbt begreiflicb. Wenn aus langvocaliscben Wurzeln mit dem 
verbalen öder noniinalen Suffix iq- (von diesem ist Uberbaupt 
das bier bebandelte Determinativ nicbt zu trennen, vgl. Cap. IV) 
Ableitungen gebildet wurden, so konnte leicbt in solcben Formen 
das i als zur Wurzel gebörig empfunden werden (z. B. *gä'io-^ 
*sp(h)é-io- u. 8. w. wurden als *gäi'0'^ *sp(h)éi'0' aufgefasst) und in 
Folge dessen weiter verscbleppt werden. Dass ein ursprllng- 1) Lftt. op-Kmti^)! vgl. onoif diirfte zu nt^ikiq) in Ablant stehen. 1^ Zar Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und WarzeWariatioo. 

lich suffixales Element warzelhaft wird, ist ein so hftnfig bezeog- 
ter Vorgang, dass es wunderlich wäre, wenn nicht demselben 
viele ät-Warzeln ihr Dasein verdankten. Dergleichen öt-Waraeln 
konnten zu sehr verschiedeDen Zeiten gebildet werden, die nieht 
ID die Zeit zu fallen braachen, in der eventaell acc. Vem ana 
*réim hervorging. 

Nach dem Oesagten känn ich es also nicbt fUr nnberechtigt 
halten, Doppelwurzeln anznsetzen wie z. B. pö- trinken and pö-i- 
= pö' -f festgewacbsenes s-Suffix, scbwache St. pt-. 

Solcbe Wnrzelpaare vergleichen sich z. B. mit snä- (ai. snå-ii 
wä8cbt sich, badet, gr. vå-i^ia, vä-QÖg) : snä-^- (ai. snåu4i, gr. vavm^ 
vavg, ai. nätis Schiff) öder hhä- leachten, scheinen (ai. bhåAi) : 
bhä-yL' (gr. m-giav-cxw etc.)')- Mehr Parallelen werden sich anten 
bei der Behandlung des Determiuativs u darbieten. Ich gehe 
jetzt ZQ diesem ttber. 

2) Determinativ u^). 

Dies Determinativ öder verbalstam mbildende Saffix glaabe 
ich aasser in sr-u- fliessen (ai. sråvaii^ gr. ^^co etc, s. oben p. 
100 f.) neben ser- (ai. sårati, oQ-funj) noch in den folgenden For- 
men annehmen zn dUrfen: 

1) r-U' (neben ri-, vgl. p. 101 f.) rennen, stUrzen, eilen : lat. 
ruo, wozn vielleicht ai. ru-rd- hitzig (vom Fieber)*), av. ru-ma- 
Leicbtigkeit (Jnsti Handb. s. v.) öder Lanf, Eile (Geldner K. Z. 
XXIV, 155), instr. ruma (oQpaotihd ruma våshem våshayéinii yt. 
17, 12 = die Pferde ziehen im Flug den Wagen), rao-ratha- 
anf raschem Wagen fabrend a. s. w. (s. Geldner a. O.) : ai. ar- 
in Bewegnng setzen, sich bewegen, eilend kommen, av. ar-^ gr. 
0Q'y lat. or-y *ar'ti' Andrang in iners -tis u. s. w. Das -e^- -li- 
der Präsentia ai. rnå-ti^ gr. ogrvfuic ist von dem in ruo wahr- 
scheinlich nicht za trennen, d. h. rnåti und OQVVfic beruhen aaf 
einer Basis er-u- mit »infigiertem» n^). Auch in ai. är-v-an- 1) Dabs e. b. hhä- leuchten erst ans 5^^- enstanden sei, will wohl Nie- 
mand bebanpten. Preilich nimmt Sohulze (a. a. O.) neben den ö^-Wnrseln 
öti-Wnrzeln an, in denen åu Tor gewissen Consonanten (Dsicb^ nnr For m, n?») 
2U ä geworden sel. Er hat aber dies nicbt weiter aasgefUbrt. 

2) Ygl. n. 2 p. 101. 

8) Anders Bagge K. Z. XX, 8. 

4) 8. nnten Gap. III u. Tgl. de Saassnre Mém. p. 244, Fick G.G.A. 1881, 
442, Froebde Bess. Beitr. IX, 126. Zar Lehre ▼. d. Wurselerweiterunfi: und Wurzelvariation. l^d 

år-v-ani' eilend, schnell, Renner, av. aur-v-a- aur-vaht-y as. aru 
bartigy bereit känn dieselbe Basis zn Grunde liegen : er-u- er-u- 
(e)rey^' (e)ru- stehen za einander wie lat. fcr-v-Sre : abd. briutvan 
braaen (bhr-e^-) : lat. de-fru-tum eingekochter Most n. s. w. 
(s. unten). 

Die Wurzel r-u- zeigt bekanntlich ancb andere Bedentnngen 
: ai. yed. ru- zerscbmettern, zerbrecben, lat. ruo reisse anf, wtlhle, 
scharrCi é-ruOf oh-ruo, ru-irum Spaten, Hacke, ru-tabttlum Werk- 
zeng zum Aafscharren, an. ry scbeere (den Scbafen die Wolle ab)*), 
lit rdu-ti ansreissen, aksl. ry-^Vv grabe, ruvoy evello; dazn vgl. ai. 
dr-u-s Wunde, rnö-ti verletzt, ferner Irma- Wunde, lit. ir-ti sich 
anftrennen, aksl. or-joy kvm^ xa^aiqw etc. Vielleicht ist es nicht notb- 
wendig wegen der Verscbiedenbeit der Bedd. verscbiedene War- 
zeln zu stataieren, vgl. oq-xéoiiac bewege micb beftig, ai. r-ghå-ydti 
tobt : air, or-gun Zerstören, Tödtcn, gr. égéx^to reisse, zerreisse, 
ferner ai. dr-s-ati sebiesst dabin : r-s-dti stösst, sticht (s. p. 84). 
So dttrfte aueb r-i- andringen etc. (p. 101 f., N:o 1) mit r-t- reissen, 
verletzen (ebend. N:o 3) im Grande identiscb sein, ai. ri- beden- 
tet sowohl laufen lassen etc. als auch trennen und (mit ni-^ vi-) 
zermalmen, zerhauen etc. ^). 

2) Gr. xXvoD böre, lat. duo clueo^ aksl. slova^^ clareo u. s. w., 
ai. gråa neben grnö-ti weisen vielleicbt anf eine Basis ki(e)l'U- 
bin (vgl. de Saassure a. a. O., Froebde a. a. O.). Jedenfalls ist 
OsthofiTs Erklärung von ai. grnoti (M. U. IV, 215 f. u.) sebr un- 
sicher (vgl. Froebde a. a. O., Bartbolom» Ar. F. II, 67; III, 34). 

3) g2^'^' Bchwellen, strotzen : gr. Pqv<o, Ifi-figvov^ pnvov Moos, 
as. cru'dy abd. kru-t chm-t Krant (nacb Froebde a. a. O. p. 124) 1) Die oben p. 8 berangezogeDon Wörter an. fj^rr gering, dUnn, got. nu-fff 
Tergänglicb will Bngge änders erklftren (P.B.B. XIII, 338 ff.). 

2) Eine von der oben bebandelten yersohiedene Basis (e)r-ti- sieckt Tiel- 
leicbt in ai, ar-u- Sonne (unbel.), ar-u-nå- rötblicb, ar-t4-^d- rotb, fenerfarben, 
aT. Qurusha' glftnzend, weiss^ vgl. ai. ravi- Sonne, arm. arev dass., ferner mit 
Dentalen erweitert é(>v*^-foc, lat. rti-t-f7iK eto. (s. oben p. 48, Fick Warselu 
o. Wnrseldet. p. 78, Lottner K. Z. VII, 186). Anders (wobl nioht riobtig) 
iiber ravi- H. Kem (lod. St. X, 192 ft.). Man könnte yersaobt sein sa dieser 
Basis eru- ancb abd. arU'Z aru-zei Brz, lit. éru4)€ Haselbabn zn itellen. Za 
er-ih rotb, brann sein etc. ygl. 6^e)r-ti- (ai. bchbhrti-t abd. 5r4-fi neben lit. b^ras 
brann) q. s. Cap. III. 124 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung ^nd WurzelTsriation. 

: lat. ger-men Keitn, Spross, Stengel etc, grå-nien Gräs, Kraat, 
Pflanze »). 

4) g^r-U' reiben : gr. yqv Zerriebenes, Körncheo, Schmutz 
anter den Nageln, ovdh yqv aacb nicbt ein KrttmebeD'), yQv^rri 
Oerttmpely YQv-fxéa dass., abd. chrouwon^ nbd. kranen^ Krume, 
AclerJcrume die obere weicbe and lockere Erde, vgl. lat. gru-mus 
Erdbaufen^) : g^er- reiben : ai. jdrati reibt auf, macbt gcbrechlich, 
jlr-Tid- zerrieben, zerfallen, lat. grä-num (Zerriebenes) Korni got. 
kaiir-n, Ht. Sir-nis Erbse, aksl. erl-no Korn u. 8. w.*). 

5) gjir-u- reiben (neben ghr-i- s. p. 103) : gr. »d-XQV-g xd-XQ^ 
(geröstete) Gerste, mbd. gnl-zs Korn von Sand öder Getreide, 
griez, abd. grioz Sandkorn, Sand, Kiessand, nbd. Griess, hn,grjot 
Gestein etc, lit. gru-das Korn (gru-sti stampfen), lett. grauds 
dass., aksl. gruda Erdscbolle n. s. w,^) : gjier- reiben z. B. in gr. 
XéQ-fia Stein, Kiesel, x^^-a-<Jo$ Griess etc. (s. p. 73), 

Gr. XQf^^^ ritze, streife {xQctvfffj E 138, ivéxQCLvE infligebat Hdt. 
VI, 75) scbliesst sicb wohl mit seinem -a- (gegenttber ghr-eu-d- in 
abd. grioe) zunäcbst an x^^a- in x^Q^^^^ ^^} ^- weiter nnten n. 
vgl. grav-is : gr. ^age/- u. dgl. (Brngmann Grnndriss II, p. 293). 

6) ter-U' ter-u- tr-u- (neben tr-i-y s. p. 104) : ai. turv-ati tlber- 
wältigt, Turvd-y turvdn-, turvdni-, av. taurv- Uberwinden, peinigen, 
ai. tar-u- (pr. iar-u-te RV. 10, 76, 2, tar-u-tdr- Uberwinder, tdr-u-s^ 
tdr-u-sa-, tdr-u-sas^ opt. tdr-u-a-ema^ ptc. tarus-ydnt- u. 8. w.), 1) Mit gr. pQviii kaiiD kaum lat. (cott-, %n')gruo zusammenbftngen (Ost- 
hoff M.U. IV, 16); die Bedeutangen differieren za 8ebr. Möglicherweise aber 
bernbt aucb -gruo auf einer Basis ^(e)r-ti- (nebeD gr-i-, s. p. 108), ygl. lett. 
gru-U scbwer (lat. hru-tu8?)^ lit. griuti einstiirzen neben ai. gwru-t gr. fia^v£ (/^(»•i- 
^ai), grävts u. s. w. (vgl. Fick Bezz. Beitr. II, 188, Neisser ebend. XIII, 291). 
Anders aber Scbulze E. Z. XXIX, 241. 

2) Clemm Curt. St. III, 294. 

3) 8. Ostboff M.U. IV, 124. Von y^v-rtj trenne icb (gegen Osthoff ebend., 
p. 266 n.) lat. scru-ta^ ygl. an. skrjödr zerfetztes Bncb (Basis 9ii;(e)r-1^, s. anten). 

4) Neben g^er- reiben mit palatalem g scbeint ein g^^- bestanden sa 
haben : got. qairnus MUhle, lit. gimos HandmUhle, aksl. lérfny Miihle n. s. w. 
(s. J. Schmidt K. Z. XXV, 139). Ob za letzterer Wz. gr. yv^i£ feines Wei- 
zenmehl? 

5) Vgl. Uber die Sippe Danielsson Gr. u. et. St. I, p. 64 n. 1. — - Air. 
gruad cheek, gl. mala beruht (nach W. Stokes K. Z. XXIX, 879) anf urk. 
groy^doS', Vielleicht liegt die Bedeatnng 'Zermalmer* ('Zermalmnng*) zn Gmnde, 
und das Wort gebört hierher, vgl. mäla^ maxilla (worUbcr oben p. 34). Stokes 
stellt air. gruad zn d. grasa. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 125 

;r. réQv • dtrd^evég, Xentov; zegv-vtig • veTgififiévog ovog . »ai yéQiov; 
.BQv-axetat ' votrtZ . q>y)^ivec; tsqv-cxETO ' iveiQSTo; iQv-trxec ' tqvx^^ 
iesych., rgvio reibe anf, igav-fia Wande, aksl. try-ja^ try4i reiben, 
rova^^ tm-ii aufreibeu, verbraucben etc. : ai. tar- (iårati) durch- 
IriDgen, ttberwinden etc, tura- beschädigt, wand, å-tura- kränk, 
eidend, gr. t6cq(d, Tsgéo), Etoqe dnrcbbohrte, r^-r^co-crxo), r^cuco, 
iksl. ilroy iréii u. s. w. 

7) dr-ti' laafen : ai. drdvati : drå-ti^ ddri-diä-ti, gr. dno-dqa-vai^ 
k-ågd-cxo); man pflegt auch ai. dar- platzen, zerspringen bierber 
;a zieheu. — Neben dr-u- steht in gleicher Bedeutung dr-em- : 
ii. drdmatiy gr. dgdfiog etc. (s. p. 68, N:o 4). Eine derartige Va- 
iation der Stammbildung ist nicbt selten zn beobachten (s. unten 
I. vgl. p. 69, n. 2). 

8)pr-u- 8cbnaaben,8pritzen, vermutblicb in : aisL/zau-SSchanm, 
ischw. frodha, vgl. ai. prö-th-ati schnanbt'); mit anderer Ablei- 
nng ai. pru-s- prumoti spritzt, wobi ancb an. frysa scbnauben, 
ichw. frusta dass., frusa beftig bervorströmeu (blodet frusar)^ lit. 
wausiu prausti wascben (Gesicbt), prusnå Mani, die dicken Lip- 
»eD am Mani (des Rindes), aksl. prys-na^ii spritzen : aksl. para 
!)ampf, pr. pore Brodern, rass. préju préil scbwitzen, sieden, sich 
intzUnden, gr. ngiji^u) sprilhe, per-s- spritzen (s. p. 85); ausser 
len dort angeftthrten Wörtern vgl. lit. purs-la, purs-las Schanm 
ror dem Munde, imrsloti geitern (Geitler Lit. St.). 

9) hher-U' bhr-u- (neben blir-i-, s. p. 104, N:o 8) zerkaaen, 
;erbrecben : ai. bhdrvaii zernagt, zerkaut, subharva- scbOn kauend, 
iel verzebrend, av. asbaourva- viel Speise babend (Jasti Handb. 
I. v., Bartboloma3 Handb. § 50), bravara- uageud (Justi Handb. 
I. v.), daza, wie ich vermuthe, abd. brodi (a. *brau'pi') gebrech- 
ich, scbwacb*), ferner (mit derselben Erweiterung wie in pleu-d- 
liessen, gheu-d- giessen, skeu-d- scbiessen, mbd. gru-z Korn : gr. 
ca-x^t'5 u. 8. w., s. p. 41 f.) abd. bruzi bruzzi Gebrechlicbkeit, 
ragilitas, mbd. briezen aufbrecben, knospen, ags. breötan brecben, 
serbrecben, zerstören, an. brjöta dass., hrytja vorscbneiden (Speise); 
ihd. brösmay mbd. brosem brosme, andd. brosmo Krume, Bröck- 
;hen (zu bhreu-d- öder vielleicht eber bhreu-S'), vgl. ags. brysan 1) S. auch Moulton Am. J. of Phil VIII, 213. 

2) Andftrs Bagge (P.B.B. XIII, 181), dem ich nicht beistimmcn känn. 
TO- in brö-di verbalt 8ich zu ai, bhar-v- wie bro- in ahd. bröt Bröt sa Ut. 
'er-9-(frf), s. die nåchste Nummer. 126 Zur Lehre v, d. WurzelerweiteruDg und Warzel variation. 

brechen, air. bruim zerschlage, zerschmettere (a. brUs- mit regel- 
recht geschwuDdenem s)^ afrz. bruiser u. s. w.^), aksl. brus-na^tiy 
hrysaii abreiben (im Baltiscben knUpft sich dieselbe Bedeutoog 
an eine Basis hru-k- : Ht. braukti a. s. w.), brusM Scherbe ^ : 
Wz. bher- brechen, mit einem scharfen Instrnment bearbeiten 

U. 8. w. (s. p. 18 f.). 

10) bher-vL' bhr-u- (neben bhr-i-^ s. p. 104, N:o 9) sieden, ko- 
chen, gähreu : lat. fervo ferveo, air. berbaim kocbe, siede, vgl. 
ai. bhur-v-än- Strudel, ferner ai. bhru-nd- Embryo, Kind, anch 
scbwangcre Frau') (mbd. brune vnlva?), gr. thrak. ^qv-vov, ^qv- 
tog (fUr *g>Qv-TOv, *giQV'Tog) gegohrenes Getränk, Most, ^^t;-/» 
roste, brate^), lat. de fru tum eingekocbter Most, air. bru-the Brtihe, 
hruth Glut, bruith Kochen, abd. briutvan branen, pro-d Brtthe, 
br6't pröt Bröt, an. broh^ brau'% mbd. brodeln a. s. w.*) : Wz. 
bher- bhre- (p. 20 f.) z. B. in ai. bhur- sich beftig bewegen, spec. 
anch vom Sieden des Wassers öder Wallen des Feners, lat /r-^ 
tum Brandung, fretah Bratgescbirr, an. bara Woge (J. Sebmidt Yoe. 
II, 224), ags. bré'h Dunst, bré-dan bråten, abd. bråian, mbd. 
briie-jen brtthen, sengen, brennen u. s. w. Nbd. Brut^ mbd. abd. 
bruot scbliessen sicb der Bedentung nach eng an ai. bhru-nd-% 1) 8. Thamejsen Eeltorom. p. 94 f. 

2) Lat. frus-tum Broeken, StUckchen kaon fur *bhru8-tum steben nod 
hierber gebören; es känn aber aucb, wie man gewöbnlicb annimmt, mit gr. 
^^avoTos zasammenbäogen. 

3) Böbtlingk-Rotb s. v. 

4) Verb&lt sicb zu bhr-u- wie lat. fri-go zn bhr-i- (s. oben p. 104, n. 6 
u. Tgl. Danielsson Zar altit. Wortf. p. 50, n. 1, Gr. u. et. Studien I, 64, n. 1). 
Anders Becbtel a. a. O., Tburnejsen a. a. O. 

5) S. J. Sebmidt Voc. II, 269 ff., Ostboff M. U. IV, 87 f., 106. Wabrscbein- 
licb gebört zu der bier behandelten Sippe got. bru-nna Brunnen, vgl. gr. 
tpQéag = *tp^Tj/'eiQ, arm. akbeur dass. (a. *&A€V(a)r, HUbscbmann Arm, St. 
p. 17), air. Upra (gen. tiprat) dass. a. *dé-od-breant (*Weant = *brewMiiU) nach 
Zimmer K. Z. XXX, 166; Uber weitere kelt. Verwandten s. W. Stokes K.8.B. 
VIII, 336 f., Curtius Grnndz.» 303. 

6) Bagge's Erklärung von germ. bri- (brö-) aus vorg. pre- (gr. nQ^&w) 
P.B.B. XIII, 317 ff. dUrfte nicbt sticbbaltig sein. Germ. bri- ist kaum von 
br-i- (an. bri-me) u. br-u- (an. bro-d^ brau-å) zu trennen (von der unregelmäs- 
sigen Lautverscbiebung sebe icb bier ab). Unwabrscbeinlicb ist aucb die Her- 
leitang von gr. n^ij&u) aus *(pQij&u) (s. K loge Et. Wbcb.^ s. v. bråten, Noreen 
Utkast till förel. i urg. Judl. p. 29), vgl. Bugge a. a. O. Es gab swei ver- 
scbiedene Wurzeln : per- pre- (s. oben u. N:o 8) und bher- bhré' in verwandtea Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterting und Wurzelvariation, 127 

Neben der Wz. bhr-u- begegnete uns oben (p. 68) in ähnli- 
eber Bedentang bhr-em- (z. B. an. hrim Brandnng, mittelengl. 
hrim 61nt); vgl. dr-u- dr-em- laafen. 

11) fwr-M- sägen : ai. bru- fttr *fnrU' (brdmti, bruté, bruvdnti), 
ÄT. mru' sprechen, nennen, reden (mraoiti, mruité, mravaitif mrva) 
: av. marefUi sie sägen ber, mara- Wort, mareti- Lehre, ai. smd- 
rati gedenkt u. s. w. ^). 

12) (sjl^er-u- (s)1c^r-u- (neben (sJJc^^-i-, p. 107) zerbrechen, 
haoen, sebneiden : ai. cdrv-ati carvdyati zerkant (ptc. curnn- 
Stanb), Ht. kirv-is Axt, lat. scru-ta zerbrochenes Oerätb, Trö- 
delwaare (scru-tåri), au. skrjo-ir zerfetztes Buch, viell. skru-li 
the shrouds of a sbip n. s. w., ags. scru-d Kleid, abd. scrö-tan 
hanen, sebneiden, abscbneiden, zerbauen, mbd. aucb Kleider zu- 
sebneiden (schråtcere Scbneider), ags. screddian sebneiden; mit 
anderer Ableitung lat. scru-pus (scrupulus) spitzer Stein, wozn 
vielleicbt ohne s- aksl. kru-pa mica, serb. krupa Hagel (Speci- 
elleres unten Cap. III) : Wz. (sjk^er- : gr. xeCgm, an. skera u. s. w.'). 

13) str-U' ansbreiten, scbicbten, streuen (neben str-i-, s. p. 
108) : lat. struo scbicbte, erricbte, siru-es^ stru-ix, stru-ma^f got. 
straujan streuen, abd. streuuen (sirouuen)^ as. strewian^ ags. streo- BedeutuDgen, deren AbleituDgeD sicb Tielfach beriihren. Auf Miscbaog die- 
■er Sippen beruhen vielleicbt die von B. angefUhrten germanlsoheQ Formen 
mit beginnondem /• (&-) : mbd. vrademen {vredemen) dunsteo n. s. w. Öder der 
Consonantenwecbsel ist hier äbQlicher Art wie in scbw. dial. frunda Barren : 
abd. briman, flåsa : biåsen u. dgl, wo wohl das/secundftr (etwa darcb Schallnacb- 
abmnng) entstanden ist. Vgl. d. bregeln, fregeln, pfrigeln siedeu, sobmoren, 
rasseln (woriiber J. Scbmidt Voc. II, 339 f. n.). 

1) S. J. Scbmidt Voc. II, 283 f. 

2) Hier l&sst sicb yielleicbt eine Etymologie von nbd. Jierb, mbd. here 
henoer, hare harteer (finn. karvas amarus, acerbus gastu Tbomsen a. a. O. 
p. 122) gewinnen. Wie hitier auf der Wursel bhid- sorspalten in ai. bhmddmi, 
lat. findo, d. beissen bernbt, so känn herb znn&cbst mit ai. car-v- zerkaaen, lit. 
ktrvis Axt zusammenbäogen. Aucb sonst knttpft sicb die Bedeutang *berb, 
bitter* an AbleituDgen der Wurzel {s)ker' spalten, sebneiden, vgl. ai. katu- 
scbarf. beissend (von Gescbmack) = lit. kar-tus bitter, ferner lett. sMier-bs 
berb, bitter-sauer (neben skar-bs scbarf). 

3) Der in struxi structtis bervortretende Guttural ist nicbt sicbcr erklärt 
(vgl. Corssen Erit. B. 71 f., J. Scbmidt Voc. II, 286 f., Curtius Qrundz.* 697, Stolz 
Lat. Gr.' 173, änders jetzt Gr.' 290). Vielleicbt ist er von dem in strä-g-es 
nicbt verscbieden. 128 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterang ond Wurzelvariatioii. 

toian dass.^) : ai. str-nd-ti, lat. ster-no^ a^sl. sdra^ strSU. Das 
Pr. ai. strn6'ti, gr. aioQvvnt (aTogévvviic, argaivvvfu) verhålt tieb 
zu str-U' wie ai. rno-tiy oQvv-fic zu lat. rno etc. (s. u. N:o 1). 

14) sp(h)r'U' (neben sp(h)r-i'^ 8. p. 108) zerstieben, aaseinao- 
dergehen, spriessen (uemporwacbsen») : nhd. Spreu, mhd. abd. 
spriu gen. spriuwes (Zerstiebendes), dazu mit der gewöhnlichea 
cJ-AbleitUDg (8. oben n. N:o 9) nbd. spriessen, mbd. spriezen^ aga. 
spreotan keimen, sprossen und in ursprtiDglicberer Bedeutang 
nbd. spritzen spriitzeny mbd. spriitzen^ engl. to sprit spritzen (und 
spriessen), got. sprautö scbnell^), ferner, wie icb vermnthey lit. 
spru-stu spru dau spru-sti berausdringen aus einer Klemme, ber- 
ausfabren, spriudulas Knebel, und ohne die Dentalableitung lett. 
sprau'ju$ sprau-tés emporkommen, emporscbiessen (z. B. von Saat, 
vgl. spriessen) : Wz. sp(h)er' sp(h)ié' sp(h)er-g' sp(h)r-eg' scbnel- 
len, zerstieben, sprosseu (s. p. 17 f.). Begrifflicb verhalten sich 
d. Spreuy spriessen, Spross^ Sprosse wie ai. sphurdti zerstiebt, 
lett. spirgulis Splitter, lit. sprog-ti zerbersten, platzen und spries- 
sen, knospen, gr. d-aniiga-yog, d-affdQa-yog^ av. fragparegha- 
zarter Scbössling. 

Bei dieser Sippe ist wobl aucb auf ai. pharv- (s. oben p. 18) 
RUcksiebt zu nebmen. Ai. phdr-v-ara- Säer känn zu d. Spreu 
stehen, wie ai. bhur-v-dn' Strudel der Gewässer, lat. fer-v-o za 
abd. briincaUy ai. hhnrv-aii zerkaut zu abd. bro-di gebrecblich, 
ai. cdr-v-ati zernagt : lat. scru-ta. ai. dr-v-an- eilend : lat. r%w, 
Åhulicb möebte icb ai. pra-phar-v-i- geiles Mädcben an lit. 
sj)riau'nus, spriau-nas stattlich, keck, fem. spriaunå («von einem 
Mädcben, weicbes äusserlicb sebr auf sicb bälto Kurscbat s. v.) 
anscbliessen. 

15) Gr. /€Q'V' /Q'V' scbUtzen, wabren (vrja Igv-ad^ac i 194, 
elqv-a^at, égveaO^ai, ecQve-ad^ai, QvaS^ac, QveaS^at, igv-fia, éqv- 
juvo'g, QV'Ti]Q Schlitzer u. s. w.), vgl. ai. var-u-idr- Abwebrer, 
vdr-utrl ScbUtzerin, vdru-tha- Scbutz neben vrno-ti : Wz. uer- 
: ai. av. var-, o^öod, vereor, d. wahren u. s. w. 

16) Gr. /€Q'V' /Q'V' zieben, scbleppeu (égvrn, €lQv-fA€vac 
Hesiod. ''ExH 818, etQvio % 90, qvtocj qi^ttjq, QV-fAog u. s. w.) : 
uer- uer-S' (s. p. 86, N:o 25). Curtius (Grundz.^ 345, 730), G. 1) S. weiter J. Schmidt Voc. II, 286. 

2) Vgl. hierzu Zimmer NomiDalsaff. a u. ä, p. 297. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung and WurzelvariaUoo. 129 

Meyer (6r. Qr.*, p. 174) verbinden éQvm mit lat. verro (Wz. ^er-s-) 
zo oahe. Freilich tritt ein -s- anaser im Fatur uud Aorist (é^va- 
cofAaCn iQvcaa) noch in Qvtr^äCo) reisae bin and ber, Qva^tax-Tvg 
das Hin- ond Herzerren (Hom.), égvatdCo) a. s. w. bervor. Falls 
aber diea -s- nicbt auf Forrattbertragung berabt, so ist eine Basis 
/(ejQ-v-a-, aas /sq-v- weitergebildet wie ^er'8' ans ^er-, anza- 
oebmeD. Gr. /(ejg-v ff- wttrde sicb dann zu uer-s- (verro) genaa 
80 verbalteu wie p(e)r'U'S' (ai. prusnoii spritzt) ip^r-^- (hi.prf-ant' 
gesprenkelt) u. s. w. '). 

In dieseni Zasanimenbange sei scbliessiicb erwäbnt, dass 
Solmsen (K. Z. XXIX, 64, n. 1 ) bom. éQé(/)<ji)y éQé(/)oiiai^ bIqo- 
li€u (= *éQ/ofiai), att. SQOfxcu frage (vgl. SQSv-va Nacbspttren, 
Forscbeu, éQ€(/)6Cv(Oy an. raun Untersacbung, Probe)^ anf eine 
der ai. 8^° Classe ontsprecbende Flexion (^igav-fii *tQv-fÅac) za- 
rflckfubren will. Icb werde unten dio Frage nacb der Ursprttng- 
licbkeit dieser Flexion aufnebmen. 

Von Warzeln anf •/- stammen: 

17) l'U' (neben /-t-, s. p. 109) : lat. lues Pest, Verderben, an. 
Ij^a to beat soft, luenn worn, brnised, exbausted, lit. lidu-ti anf- 
hören. Invanas Leicbe, pr. au-lau-i sterben : gr. ole- verderben, 
wXogy ovloiievog, lat. ab-ole-re vernicbten, vertilgen, lé-tum Tod, 
daza viell. lit. ap-dl-e^ abgemergelt. Das Pr. oXXvfAi (^oXvvfÅc) 
gteht zu lues (vgl. olo(/)6g) wie OQVVfii : ruo^ tnÖQVvfic : struo. 
Die Zasammenstellung rUbrt von Danielsson ber (Znr altit. Wortf. 
p. 49); freilicb zeigt In- (wozu man aucb kvm and ai. lu-nå'ti 
scbneidet, macbt zn uicbte') za stellen pflegt) Bedentnngen, die 
bei oU ole- nicbt nacbzuweisen sind. 

Neben Z-w- stånd vielleicbt Uem- (wie bhr-u- fervere neben 
bhr-em-, dr-u- lanfen neben dr-em-) : gr. vwXeimég nicbt erscblaf- 
fend, lat. Umures Geister der Verstorbenen; zu an. lyja weicb 
scblagen stimmen in der Bedeutung lem-ja läbmen, untauglicb 1) Anders Uber tQviu ziehe, scbleppe Osthoff (M. U. IV, 29 ff.), der tQvot 

mit lat. ruo Eusammenstellt (Wz. reu-), Dies iat jedoch wegen der zahlrei- 
cheD Digammaspuren (Knös Dig. 100 ff.) bedeDklicb; aach stimmen die Beden- 
toDgen nicbt gans iiberein. — Vgl. tibrigens Uber ftffv^ /(f^f scbtttsen and 
fiQV' fqv* zieben Froehde B.B. IX, 122 f., dem icb im Wesentlicben beistimme. 

2) Bogge K. Z. XX, 9 f. 

3) Anders indessen Froebde Bess. Beitr. III. 308. 

/*. Pwwm: Zar Lehre ▼. d. Wanelenr. a. WnnelTur. 9 130 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WaneWariaUon. 

machen, lame labm, aksl. lom-iti brechen, lett. Vifn'4 nnter schwe- 
rer Last zasammensiDken, knicken, pr. hm-twei brecben'). 

18) ^jZ-w- verschlingen : lat. glu-tio (gluttio) verscblocke, ver- 
scblinge, de-glutio, gluius Scbluck, gluto Scblemmery ingiuvies 
Eropf, Eeble, Gefrässigkeit : gel- (ger-) verscblingen z. B. in lat 
gula, gur-gul-io etc. (s. p. 30). 

19) g^l-U' klebrig sein etwa in Ht. gUaiirnuis scbleimiger 
Abgang vom ScbleifsteiD, gliau-mus »glUpfrigv, lett. glau-ma eine 
Scblangenart, glu-ma schleimig, glatt, vgl. lat. glus, glu-4en, glu- 
tinum Leim, glu-tus klebrig, zäh (die freilicb aus ^gloiAb- n. 8. w. 
gedeatet werden können) : geU gl-i- (s. p. 1 10 f.). Ob za dieser Sippe 
Yk-€V'Xog Most, /At;xt;^ : ai. gul-ya- Stlssigkeit (Cnrtius Grnndz.^ 
358)? — Parallel mit gl-ttr- : gel- gl-i- geht: 

20) sUu- klebrig sein : gr. iXvg Scblamm a. "^elus nach Tbnr- 
neysen (K. Z. XXX, 352^), wo aucb lat. polluo^ lu-tum^ gr. Av-jua 
Scbmutz u. 8. w. berangezogen werden)'), mbd. sliere «//er scbmie- 
rige, klebrige Masse, slie-me dttnne Haat, Netzbaut (s. Scbade s. v.)^) 
: sel- sl'i' (s. p. 110). 

21) gjl-^' zQBamnienballen : ai. glåu- Engel, geballte Maase, abd. 
chliuwa chliwa \\y kliwi Miuwi n. Kugel, KnäueP), wabracbeinlicb 
ancb chlåwa chloa Klene (als zusammenpressend) i^^e/- (s. p. 54 f., 
wo nocb Anderes binzngettigt werden känn, wie z. B. ^dk-avoq^ 
lit. giUy aksl. Bela^, lat. gl-atis Eicbel, Eugel). Neben gl-u- stebt 
gl-tm- (lat. glomus, d. filemmen u. s. w., s. p. 67 f.), vgl. aucb 
gJ-ebh' (glöbus etc. p.b4f.). Auf gl-u- in abd. chliuwa bernbt mei- 
ner Meinung nach gl-n-d- in d. Kloss (abd. chlöz)^ Klote (nibd. 
kJoz gen. klvtees); darilber s. weiter unten im Gap. III. 1) Wz. leni' wiirde sich zu le- {U-ttm) stellen wie rem- raben (gr. t^-gifia 
etc.) zu re- rö- (ahd. råwa, ruowa u. s. w., vgl. p. 70). Zu lé- lö- könnte mau 
dann aucb abd. luomi^ mbd. lueme matt, scblaff. mild (vgl. lé-nis^ aksl. iS^ni 
faul) stellen und ein damit ablautendes h- in lat. la-mium Taabnessel tindeo. 
aucb lohm u. s. w. känn natUrlicb dazu gebören. 

2) Vgl. aucb Ostboff K. Z. XXIU, 587, Wackernagel K. Z. XXIX, 126. 

3) Diese Wörter können indessen änders gefasst werden (s. a. B. Curtins 
Orundz.' 368, Wz. Ith in kov<u etc, a. el-u-?^ vgl. e/-t-, p. 110). 

4) Vgl. aucb Jobansson a. a O., der mit Unrecbt ggl-U" %n Gmnde legt. 

6) Kluge (Kt. Wbcb.^ s. v.) vergleicbt lat. gluo avarvqtiu (Gloss.), aber 
dies ist vielleicbt erst aus gliitus (s. oben u. N:o 19) abatrahiert, ferner glima 
Uiilse, das vielmebr zu glubo scbäle, d. kliében gebört. Zur Lehre t. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 131 

22) jpZ-u- fliesseD (regnen), BchwimiueD, schwemmeD, sebiffen, 
aocb ttberbaopt sich (schnell) bewegen : ai. pru- (prdvate)^ plu- 
(plävaie -it), av. fra-frav-aiti scbwankt bin und ber, arm. lua-na-ni 
wascbe, gr. nkéio, ttAv-vo), lat. pluit, pi^-plovere dnrcbfliessen las- 
sen, leck sein, air. Juam^ luath luad scbnell, fltlcbtig, leicbt, abd. 
fleuuen flouuen sptllen, wascben, mit -d- erweitert flioxzan 
fliessen, an. fijöta, fljotr, engl. fleet swift = air. luaih^ lit. 
piäurjUy pJdu-ti Rptllen (plurd- in plusti ins Scbwimmen gerathen, 
pludts Scbwimmbolz am Netze n. 8. w., mit auderer Ableitnng 
plau-k-iu plau-k^ti scbwimmen), aksl. plova^, pluja^ fliesse, schwimme, 
aebiffe : Wz. pel- ple- plö- z. B. in lit. pil-ti giessen (fOllen), lett. 
pil-it triefen, gr. ;rAij-juij, nkfj-afirj, nXri-fivQig FIntb, Wogensebwall, 
nkd-o} sebiffe, scbwimme, /rAcu-rog scbiffbar, sehwimmend, lat. ^>/d- 
rare, got. flö-dus Flutb^). An die Bedeutung von 'Ftille' ('Uber- 
flaas'), die z. B. in ai. jn-par^niy gr. niii-nXri-fxCy TiXtj-Qrjgy got. flu 
o. 8. w. bervortritt, Hcbliesst sicb gr. nX-ov-Tog Ftllle, Reicbtbam an. 

Die Variation phe^- : pel- kebrt wobl wieder in gr. nX-ev- 
fiaav Lunge (aksl. plu-htOy lit. plau-ceei dass.)^) : lat. pul-mo dass. 
Puimo känn einerseits kaum ans dem Griecbiscben entlebnt sein, 
anderseits nicbt von nXevfnov losgerissen werden. 

23) bhl-U' scbwellen, fliessen (neben bhl-i-, s. p. 110) : gr. 
gpAvcu strotze, fliesse tlber*) neben <pXéo) (0Xéo)v, (PXevg), ipXoCto 
(fllr ^ipXof-im) strotze, if^Xvog^ g>XvaQog, g)XvciQia Gesebwätz 
(vgl. lit. pUaunå Scbwätzer zn plu- fliessen), dva-^Xvéiv anfsprn- 
deln^), mbd. blödern rauscben*); mit -d- erweitert ipXviåv tlber- 
fliessen, éx-q^Xv-v-å-dvetv aufbrecben (von GescbwUren), mit -y- 1) Zimmer K. Z. XXX, 216. 

2) Anders J. Scbmidt K. Z. XXV], 7 f. 

S) Vgl. Fick Wbcb> II. 612, Paali Körperthcile 15. Unricbtig Curtias 
GruodB.* 280; nvtvfiutv ist im Anscblass an nviw gebildet. 

4) An tfiXiut strotEe erinnert sebr fikvw strotze, und in Wörtern mit soU 
cber Bedeatang ist ein derartiger Consonantenwechsel nicbt gerade nnerhört 
(icb kom me daraaf später sariick). Indessen will Fick filva» mit abd quHlan 
▼erbinden (Bezz. Beitr. VI, 212); falls diese Zusammenstellang das Bicbtige 
triift, ist filv' ans g<g{e)l-U' entstanden. 

5) Hierber wabrscbeinlicb aocb nt^f^tflib», (åt. Nab. 395) versengt ringsnm, 
vt^å'^t'tpltV'a'fiévo9 (Hdt. v. 77) verbraont. Vgl. die We bher- bhr-u- fervere, 
sowohl anf Feuer wie Wasser besogen (s. p. 126); ttbrigens Tgl. J. Scbmidt 
Voc. Il, 270, Curtins Gnmde.» 609. 

6) Nach J. Scbmidt a. a. O. 132 Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung und Wurseifariatioii. 

otvO'^Xv^ -vyog weintrnnken ((pÅ,vlim aor. ^Av^at ist eine spftte 
Bildung), g)Xvxj£g, ^Xvxratva Blase, viell. lat. flu-g- iieeseD (s. 
weiter Gap. III) : bhel- bMé- schwellen, strotzen, fliessen (a. p. 36). 

24) ^el'U' uel'^' : gr. élvw winde, krttmmey eUvm nmwinde, 
umbtllle, bedecke, lat. volvo^ got walw-jan wftlzen (nebeD wal-i-jany 
8. p. 32 n.); dazu Nominalformen wie gr. iX-th^Qov Httlle (vgl. ai. 
var-ii-tra- Oberkleid zu vrno-ti, urno-ti), lat. in-vol-u^^rum fvol-^- 
iuSy vol'U'ta Sänlenschnecke, vol-u-men), feroer val-v-te die Thttr- 
flttgely voUv-a (vulva) Htllle, Gebärmutter, ai. ulva- lUba- daaa., 
tt/uto- Boa u. 8. f. : Wz. ^el- (^er-) drehen, windeo (s. p. 31 a. 
p. 66). Lat. urvum KrttmmnDg, lit. virvi Strick etc. (: ^r-) ate- 
hen aaf einer Linie mit lat. volva etc. (: uel-). 

Man bat oft t/telu- ^el-u- nnter den Bei8pielen von ogebro- 
chener Rednplication» einreiben wollen (Bragmann Gort. St. VII, 
333 f, Gnrtia8 Grnndz.^ 3Ö9; dagegen Gorssen Krit. Beitr. 322, 
08tboff For8chnngen I, 106 ff.). Allein il-v-m ma88 hin8icbtlicb der 
Bildnng mit éQ-v-m (8. oben p. 128 f.) znsammengehalten wer- 
den, iX'V'TQov n. 8. f. vergleicbt 8ich mit ai. var-u-tär- vdr^-iri 
u. 8. w. (neben /eX-v- vielleicht ein /eX-c- in il-i-vog Ranke, 
il'C'X' gewunden, åXn-v^-oiuLcu (dXcvåéoficu wftlze micb, vgl. got. 
toal-t-jan). Ander8eit8 aber liegt es nahe z. B. lat. volva Htllle 
(vgl. val-vol'(B Scboten der Htll8enfrtlchte, con-vol-vui-us a. 8. w.) 
zn Wz. }/Lél' mit gur-g-es za Wz. ger- (gr. yéq-yeQ-og Scbland, Kehle 
etc.) zn vergleicben. Icb 8ehe Nicbt8, wa8 etwa bindern könnte, 
bei die8er Sippe eine Mi8chang von Formen anzanehmen, die 
nach ver8chiedenen Principen gebildet waren'). 1) Ausser den jetst erwähnteD Beispielen giebt es yielleicht nooh einige 
Liquidawarseln, die mit dem hier behandelten Suffix gebildet sind. Das '^' 
▼OD got. wahqjan wäleen hat muD aach in wilwan rauben erkennen woUen 
{wilvran su lat. vtl-lo, vul-ntis, vul-tur Geier?, s. u. A. Ourtias Orunds.* 667. 
L. Meyer Got. 8pr. 406, gane änders de Saassure Mém. de la Soc. de linga. 
VI. 888). — Ans dem Altindischen kommen Tielleicht in Betracht : red. jilr-r- 
(jurvati) darch Glotb yersehren ijur- (?, s. Gratiimann Wbcb. a. RV. t. ▼.), Tgl. 
aacb jtfar- jval- fiebern, brennen, glUhen (das gegenseitige Verbftltniss dieter 
Formen scheint noch nicht vöUig anfgeklärt, Tgl. J. Schmidt Voc. II, 286); 
dkur-v- {(ihurvati), dhru- beschädigen. t&aschen (vgl. lat. fru-stra^ /fti«-«) neben 
dhvaV' (8. p. 25, n. 2) ; hru- {hrunä-ti) von der geraden Riobtong abbiegen öder 
abbiegen machen neben kvar-. Hier ist aber die Regel in Brwägnng la sieben, 
nacb welcber in wehreren Fallen indogermanisch m ans VT lautgetetiHcb 
entwickelt la sein scheint (Bagge K. Z. XX, 2 ff., Froahde Bess. Beitr. Znr Lehre t. d. WarEelerweiterung und Wurzelvariation. 133 

Von WnrzelDy die nicht eine Liquida enthalten, stammen: 

25) ^-tt- in Bewegnng setzen, gehen lassen (neben ^-i-, s. 
p. 111) :ai. suväti setzt in Bewegang, treibt, bringt zam Vor- 
sohein etc. (pro^su" anch verstatten, tlberlassen), gr. éå(D = ^a^fata 
(vgl. impf. eaovy i^aaov * (aaov . SvQaxovat^oc Hesych.) lasse fahren, 
laaae zn, dazn vielleicht éccvoq {nénXog a. s. w.) a. ^ae/aavog läss- 
licb' (nacb Fick 6.6.A. 1881, 1427; zn griech. ae/a- vg\. ai. savi- 
in 9avi'4är' a. s. w.) : ai. as- (ås-yaii) werfen, entsenden, gr. irip.i 
entaendCy lasse gehen n. s. wJ). Lat. de-si-va-re (Bngge Nene 
Jahrb. 105, 9ö) ist nicht direct mit édvo zn verbinden (vgl. p. 
112 n. n. s. Cap. III)^). 

26) sk-ft- schneiden, hanen, scheeren, schaben : lit. sku-tu 
skihsU schaben, scheeren, sku-ias kleines Stttck, sku-tå Stanb, 
skUhios Äbscbabsel, sku-tnå abgeschabte Stelle, Kahlkopf, skiåu-té 
Hahnenkamm, Flick u. s. w.; sku-d- in sku^rus scharf, lett. 
nkaunirs dass. a. s. w. ; hierher vielleicht anch gr. axv-qog axv-Qog 
Abfall beim Behanen der Steioe, Gyps, Mortel, axigmtdv (oiov 
Pind. Pyth. V, 93), mhd. schie-l abgesprnngenes öder abgerissenes III, SOS, y. BradkA Z.D.M.G. XL, 351 ff., ygl. aach J. Sohmidt Voc. II, 
2S0 H^ 296 ff. Q. jetit Froehde Besi. Beitr. XIV, 106 f ). Ållerdings scheinea 
mir Tiele der beigebrachteD Beispiele sehr ansicher, and die gaoie Frage 
bedarf ooch nåberer Untersachang. Bei dieser wird etwa in Betracht eq eIb- 
ben leiD, inwieweit ErweiteniDg darcb verschiedene Snffixe (WarEeWariation) 
bes. Analogfebildang nach derartig yariierten Formen bier Torliegen mag. — 
Hit «l. hhåMHXti^ cdr-v-ati (jAr-v-aH, dhur^-oH) yergleicben sich ay. haur-v-aäi 
(eq har- bescbttiien, ygl. ser-v-åre), ghj^ur-v-atdm pto. gen. (eu ghzhar- atrömen); 
dat Altp. bietet atar-av-a 2 sg. pret. (s. Bartboloms Ar. Forscb. II, 86). ~ Or. 
aiUv«o^<i«, åXåfiviiv aasweicben, meiden, åXv-axiiv yerbindet Cartins (Orunds.* 
567, Vb.' I, 282) mit aXij Irrfabrt, åkåa^m nmberscbweifen, irren, t)XaQna}^ttv 
•ebweifen, entrinnen n. s. w. Wabrscbeinlicb dttnkt miob anch, dass das -v- 
in iXv^' kommen neben iX^d' nicbt anf Syarabbakti berubt (Cartins GrandE. 566, 
O. Mejer Or. § 96), sondem safÅxal ist (ygl. tXvta^ * i'Qx^xa$ Hesycb. u. Cartias 
Vb.' II, 869, Danielsson Znr altit. Wortf. p 49 f., wo neben (e)Z-M- ein ié)Ui' 
angenommen wird e. B. in an. li-åa etc, s. p. 5 f.). t)ber iXai^i-vtu : éÅa- 
ygl. noten. 

1) Oewöhnlicb bätt man nu- in Bewegnng setzen ftir identiscb mit 9U' 
seugen {gti-ié) and su- pressen, fliessen lassen (ai. su-né-tiy gr. ttu n. s. w., 
8. p. 8 f. Q. ygl. si- fliessen neben si- entsenden, p. 112, n. 2). 

2) Bechtel (Nacbrichten d. Königl. Gesellscb. d. Wissenscb. eq Göttingen 
1888, p. 409 £L), Hoffmann (BesE. Beitr. XIV, 287) sebeo in 99 fa- eineo 
»IvAorist» yon #1, ygl. darilber onteOf 134 Znr Lehre v. d. Warzelerweiterung und Wureelfarisiioa. 

Sttlck, Splitter; ferner obne das anl. 5- vielleicht gr. xaCm spalta 
(fllr ^xe/i(o $ 425) *), evxéåtog (« 60), xéaQvav Äxt (mit demaelben 
Snff. wie axénagvov), x€dC(o spalte, zersplittere, zerachmettere, lat. 
cu-do, abd. houwan hanen, niederhauen, zerbanen, zeracbneideD, 
Ht. kdurju fcdu-ti scblagen, scbmiedeD, aksl. kova^ ku-ja^ dass. : 
lat. secäre mit Sippe (s. p. 39). St. sek-a^ in lat. secu-ris, aksl. 
seky-ra Hacke. 

27) (s)knHi' (in äbnlicben Bedd. wie sk-u-) : gr. xvvm kratze, 
scbabe, xvv * to iXdxccrov, x^^v^ov - CfAcxQov Hesych., xvvog KrAtze, 
xvöog xvovg^ xvö'q Reiben (des Rades in der Radbticbse), ags. 
hnedtv (Wurzelf. knou-), an. hn^ggr, scbw. njtigg fkneu^^ mit dem 
bekannten Einsebnb von ggj knickerig, knanserig (»sebftbig»), 
hneggva hnyggja stossen'), hnjo-^a hämmern, scblagen, festschla- 
gen, d. nieten (wegen der Bed. vgl. cudo bei der vorbergebenden 
Sippe)'), lett. knu-t jncken u. s. w. : gr. xovcq^ xvi^v xvdm etc, 
Wz. (sjken- (s. p. 76, N:o 13). Das Verbältniss von (s)knu'' 
[= s(e)k-n-U'] zn (sjku- erinnert an das von ogvvfic : ruOj olXvpu 
: lues. aTOQvvfic : struo, ai. grnå-ti : xXvw u. s. f. (s. weiter an ten 
Cap. III). 

28) ks-ii- (in äbnlicben Bedd. wie fsjk-u- (sjk-n-u-) : gr. ^vw 
scbabe, reibe, glfttte, ^otg Werkzeng zam Scbnitzeln, Meisselu, 
^öavov allés Geschnitztc, bes. Götterbilder, ^oog * ^vafiögy olxtig 
Hesycb., ^v-Xov (gespaltenes) Holz, ^v^qov Scbeermesser, ai. km-rd- 
dass., ksu-rt Dolcb, Messer, ^vqöv * rofiöv . laxvov . 6l£v Hesycb., 
wozu vielleicbt (nacb Ostboff M. U. IV, 1Ö6) abd. sA-r saner, 
bitter, an. su-rr^ aksl. sy-ru rob. Ht. su-ras salzig, lett. su-rs 
berbe (St. *(k)su-rO' eig. scbarf, beissend ; wegen des Bedeatnngs- 
wandels vgl. p. 127, n. 2) : Ht. kasau kratze, aksl. Ses-^i kam- 
men, ai. «d-, vi-kas- sicb spalten etc. (s. p. 87); St. kes-u- in ai. 
sdm-kasu-ka- zerspaltend, abbröckelnd. — Nacb dem Vorber- 
gebenden ist ks-ii' (z. B. in ai. ksu^rd-) nicbt, wie oft angenom- 
men wnrde, ans sk-u- (z. B. in Ht. sku-tu scbeere) dnrcb Um- 
stellnng der Gonsonanten bervorgegangen : sk-idr berabt anf sek-u-^ 
ks-U' auf kes-u-^). Im Griecbiscben geben die Wurzelformen for-ei- 1) 8. aber oben p. 87. 

2) Ober das gegenseitige Yerhältniss dieser Formen vgl. Norean Arkiv 
f nord. Fil. I, 166, Osthoff M. U. IV, 27 n. 

3) S. Fick Wbcb.» III, 81 f. 

4) Vgl. Froebde Betz. Beitr. IX, 124, Solmsen K. Z. XXIX, 114, Brag- 
maQD Grundriss II, 20. Ztti Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wursel variation. 135 

($tfai)y ks-^es" {^éw\ ks-en- (^alvo), naQa-^övuz, daza anch Ihirsen-tis 
Dornstrancb fttr ^ksen-tisy sen-tus dornig, raah, strnppig?) neben 
einander ber (vgl. p. 88)^). 

29) ks-n-U' steht neben ks-en- ks-u- wie f^Ji-w-u- neben 
(sjk-en- (s)k-U'; dazu gehören ai. kmåu-ti wetzt, kmö-tra- Wetz- 
stein, kmu-tå- gewetzt, gescbärft, av. hu-khshnu-ta- wobl gescbärft, 
Håhi-zhnurta- spitz zugescbärft^), ferner wobl mit Vereinfacbung 
der Änlantsgruppe ksn- za sn- n- (vgl. abd. sur n. 8. w. a. ^ksu- 
ro-, lat. sen-ti-f falls ftlr ^ksen-ti-) : lat. nov-å-cula Scbeermesser 
(känn kaam von ai. ksu-rå-, gr. I^v-qov in derselben Bedeutung ganz 
getrennt werden, es verbalt sicb za diesen etwa wie an. kmo- 
tra- Wetzstein : JJco), an. stw^ygr (zanäcbst aus *snaggva'^ Wzf. 
ksnoy^)j snegyr (a. ^snagyvia-) gescboren, kabl, dttnnbaarig'), sno^ 
denn dass., snnu-^r ärmlicb, dUrftig, sney-^a beraaben, mbd. sncede 
äroalich| erbärmlicb etc, aber aucb dtlnnbaarig a. s. w. *). 

30) ghn-^4' reiben : gr. x^^^^ kratze, schabe, knuppere, oage, 
Xvav-fxa Scbnitle^ Leckerei, x^^^'Q^^ leckerbaft, x^^^^ x^ot;^ 
Schabseli Flaum, Sebaum, Milchbaar, x^^^V R^dbttcbse, an. yntia 
to rab^), gnyja of a grating sound, gnau-^ a rnstling noise, (vgl. 
xvöai noSwv Aescb.), lässt sicb vielleicbt za gr. xoVrf-^og (Zer- 
riebenes, Zermalmtes) = Korn, Graape, Pille, Knorpel a. s. w. in 
Beziebang stellen. Das S- in x&'r-J-^o$ känn eingescboben sein 
wie ID gen. dv-å-QÖgy aCv-å-Qwv^ acv-å-Qog za aCvofiac (s. 6. Meyer 1) Ein fthnliches Verhältniss wie zwischen gr. £va> and J^atvw rermnthe 
ich Ewischen den Farbennamen |-ot;-^oc gelblich, brännlich etc. und S-ai^-^oc 
gelb, brftnnlicb, blond, falb, die weiterbin rait ags. hasu graubrann, an. ?U{S8 
gran (8t. ^kaB-^a')^ lat cänus (cas-nus) gran, licbtgraa znsammenhången kön- 
nen, åhnlich wie |vcv, ^aivw mit ai. -kas-u-ka- spaltend, kos- spalten. 

2) Cber das befremdende zh- in 'ghnuta- vgl. Osthoff M. U. IV, 83, Bar- 
tfaolome Ar. F. III, 20. 

3) 8n0ggr schuell (sa got. sniwan eilen) ist wahrsoheinlich ein anderet 
Wort. 

4) 8. Jobanason (P.B.B. XIV, 338 ff.), der wobl mit Unrecbt iiberall eine 
Warielform sknu- scbaben zu Grunde legt. Ai. ksnäu^ti ans sknu- hersuleiten 
hat Reine Bedenken nnd ist gar nicht nötbig. Im Obrigen ist es freilich nicbt 
leicbt sknu- n. kmu- scbaben ans einander eu balten. 

6) Fick Wbcb.' II, 686. Von gnwi ist wobl dann zu trenuen hnere (ein- 
mal belegt, s. Bngge Tidskr. f. Pbilol. VIII, 169, Noreen Aisl. Or. § 421 A. 2), 
got. bnauandans (Lac. 6, I) sa einem ^hnaxåan (= an. ^hnua) zerreiben, was 
man als ^bi-nauan gedeutet hat, vgl. abd. nuan, an. nua zerreiben a. s. w. 136 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang and WurzeWuriiiioii. 

Gr. Grsmm.* § 286); en känn aber anch snffixal aein wte z. B. in 
lit. kdn-d-u beisse, xva-å-dÅÅo) reibe zn kenr reiben {xovi^ etc.)^). 

31) bhs-U' (neben bhs-i-y s. p. 115) : gr. tfHzvw reibe, atreiebe, 
streife, betaste : ai. bhas- psä-^ gr. ynjv tpdw, 

Die Präsentia tpavw and x^avco vergleichen 8ich mit x^ctvcd 
(p. 124), 8. weiter nnten. 

32) Ar. dbh-U' betrtlgen nach Bezzenberger (in seinen Beitr. 
III, 169 fif.) in av. å-dehao-må y. 30, 6 (= ai. ^årdbho-md) wir 
tftnscbten (s. Jnsti Handb., änders BartbolomsB K. Z. XXVIII, 46, 
der in å-debao-må ein Snbstantivnni erkennt)'), aipi-debåvatftU 
y. 31, 17, ai. d-dbhu-ta- nacb B. eig. = ä-dabdha-^ dfMä%-dbhu'4a- 
: ai. dabh-y av. dab- betrtlgen; vgl. besonders das 'nu-Träsens 
ai. dabhnöti, av. debenaotå y. 32, ö (8. dartlber wie tiber die na- 
salierte Form ai. dambh- BartholomsB Bezz. Beitr. XIII, 60). 
BartbolomsB will av. dbav- 'betbören' von dab- 'betrtlgen' getrennt 
w]88en (K. Z. XXVIII, 4öJ. Dazu nöthigt wobi nicht die von 1) MöglicherweUe steckt in xov^B^^og dieselbe Wursel Cg^en-) wie in 
ai. hdn-U schl&gt, tödtet, lit. gen-iu hane ab (Åste), gen^s Specht, aksl. im^o^ 
schneide (Frucht), ernte etc. Freilich tritt diese Wurzel im Griechischen 
sonat mit labialisiertem gh auf (tpovoc^ éiretpvov, ^tivtu u. s. w.). Die Labiali- 
sation mangelt indessen anch in tiir. gonim yerwnnde, tödte {nehen benim?). — 
Man hat oft x*'**^^ %v6o^ mit nvviu nvoot identificieren wollen (i. B. Lobeck 
Rbem. 29, Pott W. I, 678, Clemm Cart. St. III, 298, jetst ancb Johansson 
8. a. O. p. 3.S8 n.; %" w&re ans kh' enstandeo). Mir ist dies wenig wahr- 
scheinlich, denn von einer Basis ghen- ghen-d- aermalmen, reiben scheint noch 
eine grosse Menge yon Wörtern aasgegangen su sein. Erstens denten anf 
ein ghn-i' neben ghn-th (vgl. kv i'9tj neben nvvvi) ags. gvA-dan fricare, com- 
minaere, ahd. gni-tan kni-tan reiben, vgl. Bragmann Cart. St. VII, 317, Zim- 
mer Nominalsoff. a a. ä p. 290. Dieser erinnert ferner an ags. gn^et colex 
(vgl. xi'o-J-a^M : Kov«;, xfdw), an. gnat collisio, gnata coUidi inter se, mhd. 
gnaz Schorf, Ansschlag, bildl. Enauserei. Bndlich kommen in Betracht as. 
ags. gnagaUy ahd. {g)nagan^ an. giMga nsgen, die wohl auf gebrochener Bedn- 
plication beruhen, Grdf. g?i{€)n-9'gh{-en') (vielleicht sind hierbei Bildungen wie 
ai. ghanåghanå' neben ghanå- Zermalmer, int. ptc. ghdn-i-ghn-ai nicht ausner 
Acht zu lassen). 8. noch Bragmann a. a. O. p. 814 fF. n. Fick Wbch. II, 686, 
wo av. ahoi-ghnikh-ta' benagt, lett. gnéga nagend, unlustig essend verglichen 
werden. — Was schliesslicb ahd. chnagan, ndl. Imagen^ andd. enagcm anbelangt^ 
die auf ein 'gnagh neben 'ghncigh^ hinweisen, so liegt es nahe den Wechsel 
von gh' : g- in ai. hdn-u- mala (viell. = Zermalmer) : gr. yiv^v^ (ytm^^o^), got, 
hnnus u. s. w. zu vergleichen (gr. yev^ ^'ct- weist auf eine Bas. ^(A)^-9- hin). 

2) So auch Geldner (ebend. p. 199 n.;. Br fasst aber die sn Grande 
lie^ende Wurzel in etwas anderem Sinne nqf. Zar Liehre ?. d. Wurzelerweiiening and WurseWariation. 137 

ibm postnlierte Bedeatangsdifferenz and das Formelle bat Bez- 
senberger, wie mir scbeint, ricbtig erledigt'). 
Parallel mit d(a)bh-U'' : dabh-nu- scbeint: 

33) Ai. stabh-u- (stahhuyåii) sicb stemmeiiy feststeben : stabh- 
nöii^). 

Hier reibe ich einige Formen an, die ans Wnrzeln aaf 
ei" ie- %- bervorgegangen sind: 

34) (/^J-v- leben : ai. jivati lebt, jlvd' lebendig, av. jiv^ (vgl. 
BartbolorosB Hand b. p. 224), jiv-ya- lebendig, gr. §Cog^ fiCotog^ 
ptotiij (vgl. air. biad Lebensanterbalt, Ht. gyv-^i-iå Leben, Lebens- 
nnterbalt, Kk%\. iiv-o^tu Leben, lebendes Wesen), lat. tnt;o'), mvus, 
air. Muy béo vivus, got. qitis lebendig. Ht. gyvas lebendig, aksl. 
Hva^ vivo, eivu lebendig u. 8. w. : g^ei- g^- g^i- z. B. in ai. ji- 
(ji-no^i ji-nvati) beleben, erregen etc, jt-rd- lebbaft, eifrig, av. ;f- 
leben, gapa-, jyåi-ii-^ jyå-tu-^ ji-ti- Leben, gr. f^v, got. kei-nan 
keimen*), Ht. gy-ti anfleben, beilen, aksl. ei-ti leben n. s. w. 

35) df-t^ (d|-«-) glänzen (starke St. deiu- djJhjt') : idg. ^dei^o- 
giftnzend. Gott : ai. devd-^ av. daéva-, altl. deivos^), air. dia, Ht. 
dievas, pr. deiwas n. 8. w., ferner *diii^' ^dify- Himmel, lichter 
Tag, Name eines Gottes in ai. diyåus, dyåus, gr. Zevg (a. *Zrjvg\ 
gen. ai. div-ds = gr. Jc(/)6g, loc. dydv-i dtVt, instr. pl. dyu-bhis 
0. 8. w. fdfV- i8t die antevocaliscbe, diu- die antecons. Form), 
lat. Didjav- Jov-^ abd. Zio (Zios-tac) a. 8. w. (8. z. B. Brngmann 
Grnndriss II, p. 451)*), daza ai. diva- Himmel, Tag, div-yd-, di- 
vas€h, gr. év-ii(/)og, Slog (*dtVxo-), Iv-diog, ev-åcecvog (•-d/y^-no-), 
ai. dyu-t f. Glanz, dyu-t- (dyoiate) glänzen (8. p. 29) etc. : ai. di- di-di- 
lencbten, scbeinen, gr. déaiOy doäaaaio scbien, SrjÅ,og a. *SeiaÅjog 
(nacb Scbalze K. Z. XXVII, 422 n), »V-CijAo? (a. ^ågc-ditjkog) 1) Vgl. auoh Fick O.G.A. 1881, 442 u. jetst Hoffmann Das Pr. d. indog. 
Grundspn 138. 

5) Kabn K. Z. II, 396. 

3) Der in vixi u. s. w. bervortretende Gnttaral ist nocb Dicbt befriedi- 
gend erklårt (vgl. struxi etc. obeo p. 127, n. 3). In an kvikr n. s. w. känn 
das k au! germaDiscber SoDderentwickelang bemben (s. s. B. J. Scbmidt Voc. 
II, 287, Bagge P.B.B. XIII, 615). 

4) Die Grundbedeatang der germ. Wz. ]ä- scbeint jedenfalU 'anfspringen' 
la seio (Klage Et. Wbob.^ s. y. Kem), 

A) Cber deu8 s. Havet Mém. de la Soc. de linga. II, 179, Tbameysen 
K. Z. XXVIII, 165, Froehde B. B. XIV, 87 ff. 

6) Anders ttber Joth (: Dioth) DanialMon Or. a. et. St. I, 49 d. 138 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WuneWariatioa. 

hell, deatlicb u. s. w.M» ^gl* <^Qob ai. (i-dyd heate, aa-dyds (oeben 
sa-divas)^ di-na- Tag, lat. nun-di-fKB, lit. £?é'-nd Tag, pr. acc. dei- 
na-n, aksl. (ftni mit dem Gen. dine (za Grunde liegt ein St 
dei-en- di-n-)^), — Osthoff (M. U. IV, 318) halt idg. dmo- glln- 
zend (ai. devd- a. 8. w.) fttr eine Nenbildang im Anschlass an die 
scbwache Wnrzelstnfe d/^-. Mir scheint, dass niebts hindert, dei^' 
in Wzf. dei' -i- v ^^ zerlegen; vgl. an. kveykva kveikja Feuer an- 
ztlnden, eig. lebendig macben, wozn lit. gaivus munter, yaivinti 
erqnicken, gr. ^eCofiac (falls fttr ^^ec/ofxai) : g^ei- leben*). 

Ob mit dl-ti' glänzen di^- 'spielen' (ai. div- scblendern, wer- 
fen, wtlrfeln, pr. div-yaii) identiscb ist, wie oft angenommen 
wnrde, dtirfte nicht sicher sein. Anf jeden Fall bängt wobl dies 
diy^' zasammen mit dl- in ai. di-yati fliegt, gr. SCa) fltlcbte, iioficu 
schencbe, åUfiac eile, lett. de-t tanzen, dl-dl-t btlpfen machen, air. 
di-an celer. Gr. dl-vog Wirbel, di-véco, Si-vo) bat neben sich aeol. 
dCvvo)*), das vielleicht auf di-nu- binweist; vgl. ai. jinv- beleben 
ijlvd-; pi-nv' fett msLchen : pi-v-an-, gr. m-(/)-a)v, pi-v-ard-, gr. 
7?f-(/)-e^o^, pi-v-as u., gr. nl-f-og^). 

Bekanntlicb giebt es nocb eine Wz. di^- (ai. d/t;-, pr. devaii) 
ond zwar mit der Bedentung webklagen. Wbitney (Warzeln p. 
75) halt dieselbe flir identiscb mit d^^' spielen, was freilich die 
Bedentungsverschiedenbeit nicht wabrscbeinlicb macht. J. Scbmidt 
(Voc. II, 262) vergleicht das einfacbere di- in ai. di-na- betrttbt, 
lit. d^å Wehklage«). 

Einige Wnrzeln auf -/V> io denen sowohl das i wie daa ^ 
snffizal za sein scheint, werden erst im folgenden Gap. zar Spra- 
che kommen. 

Von Wnrzeln anf ä- e- ö- stammen: 

36) (/ihä-y,- gähnen, klaffen (nehen ghä-i-y s. p. 117) : gr. x^^' 
vog gäbnend, locker, x«og (= *xa/oq) Klnft, Chaos : x^'-M^ Gäh- 
nen, xd-axwy x^^ro), x^*^'^ biatula (Fischname), vgl. schw. dial. 
gan Kieme^), ai. vi-hå- sich auftbun (vihå-y-as hnhriMm), Za der 1) Cber lat. dies n. s. w. vgl. oben p. 120 f. 

2) J. Sobmidt K. Z. XXV, 23. 
3^ 8. anch Havet a. a. O. 

4) Herodian II 492, 19. 

6) Vgl. Fick G.G.A. 1881, 442, jetzt auch Bechtel a. o. a. O. 

6) S. aucb Böbtlingk-Roth s. v. 

7) Noreen Utkast till föreläsningar i arg. Judlära, p. 6S. Zar Lehre v. d. Warzelerweiterang und Wurzel variation. 139 

Sippe von ^/iö-v- : ffhä- gehören wabrHcheinlicb ancb nbd. Gau- 
fnenj Qunime, abd. caumun palatnni Rb, comtnono fanciam Ra^) 
: abd. guo^io^ ags. go-tna, an. go-mr dass., Ht. go-murys GaameQi 
RacbeDy lett. gä-murs LnftrObre^). 

37) dö-U' d'U' geben : ai. du-, dévas Qsbe, Verebraug, gr. 
kypr. opt. dv/dvoc (SGD. 60, 6) von einem ^åvf-dvo) geben, lat. 
duasy duifHj duis^ duit^ addues etc, umbr. imp. pur-tuv-itUy pur- 
tuv-eUt^ pur-dov-itu, fat. pur-tuv-ies (Btlcbeler Uml)rica 216), Ht. 
dathiau gab, nacb Becbtel n. Hoffmann (a. o. a. 00.) auch ark. 
dnv-ådag (SGD. 1222, 13)') : dö- geben (ai. dd-dä-mij gr. åC-åm-fii 
u. 8. w.). Der Stamm ^dö-^o- ^dö-^-en- (ai. inf. dävdne, av. dåvoi, 
gr. kypr. åo/évac = att. dovvac^ Ht dovanå Gabe, aksl. davaii 
o. 8. w.) 8tebt zu den Wzz. dö- dö-u- in demselben Verbältniss 
wie z. B. ai. chäyå zu den Wzz. skä- skä-j- beschatten, av. tåya- 
ZQ den Wzz. (s)tä' (s)täy 8teblen a. s. w. (vgl. p. 117 ff.). Be- 
währt sicb die Vermntbnng, dass Warzeln wie skä-j- stå-i- n. s. w. 
im Grnnde auf Stämmen (verbalen öder nominalen) wie ^bkä-jo-^ 
^stå'iO' bernben, die als ^skäi-o-y *$tåio' aafgefasst wnrden, 
80 wird es ancb wabrscbeinlicb, dass Warzeln wie dö-^- geben 
Q. 8. w. von Stäm men wie dö-i/tO' a. s. w. in der Weise entwickelt 
aind, dass das von Änfang an snffizale \i als zar Warzel gebörig 
empfnnden and in Folge dessen weiter versobleppt wnrde. Be- 
treffa Ht. daviau nimmt man an (vgl. Leskien DeoHnation 21, 
55 ff.)*)y dass diese Verschleppnng erst im Litanisohen stattge- 
fnnden babe, dem ja nicbts im Wege stebt. 1) 8. J. Scfamidt K. Z. XXVI, 8. 

2) Im Hinblick auf die Acc. ai. dydm^ gQm etc (a. oben p. 12Uf.) könnte 
man geneigt aein anzonehmeD, dass ghä-ni' (in abd. guomo n. s. w.) erst ana 
^ghsyt-m- entstanden sei (vgl. ScbaUe K. Z. XXVII, 429, Bragmann Grandrisa 
I, p. 164). Die Bicbtigkeit davon scheiDt mir jedoch Eweifelhaft. Ghat/^-m' : 
ghä-^m- känn aaf derselben WurzeWariation beruben wie z. B. ya-v-o^ Licbt : 
ai.Mä-« (s. weiter anten). — Was das g von lit. gomwys betrifft (die Warzel 
ghä' ist mit gji anzusetzen, vgl. p. 1 1 7). so wird es sicb nacb den bekannten 
AnsfiibrnDgen Sobmidt^s in K. Z. XXV, 114 ff. öder denjeuigen Bragmann*f 
Grandriss I, p. 345 beartbeilen lassen. 

8) Vgl. Pick Ilias, p. 231, jetzt aacb Bezz. Beitr. XV, 291 (wo nocb 3 pl. 
då^Soaai, ai. aor. dus^ pf. da-däu, da-dvcina berangezogen werden, vgl. Cap. 
IV), Hoffmann Das Präs. p. 137. Ober die Aonabme einer aoristiscben 
Bedentang solcber ^-Ableitnngen (ov-Ao rists) s. anten Cap. IV. Anders iiber 
dnvSoat i. B. G. Meyer Gr. Gr.' § 526. 

4) 8. ancb Bragmann K. Z. XXIV, 88, J. Bcbmidt K. Z. XXVI, 336. 140 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und WarselTMiatioB. 

38) dké-U' dh'U- setzen, stellen, machen wohl in den bekänn- 
ten Glossen lat. fuat, fuet ^ faciat, faciet (Loewe Prodr. 363), cre- 
duam, creducis etc, nacb Bechtel and Hoffniann (a. a. O. O.) aneb 
in boiot. åv-é-^eav u. 8. w.*):dA6- (ai. dd-dhå-mi^ gr. tC-^-fUy 
lat. fä-cio u. 8. w.). Av. inf. dåvoi, gr. x^€Z^Hlc a. ^x^e/evac (: dhe-) 
steben anf einer Linie mit av. dåudi, So/éimc, Soivai (: dö-). 

39) dhå'^- 8chaaen (neben dhä-i-^ 8. p. 117) : gr. x^aS^fåa Wnn- 
der, ^av-a-CMQiov (He87ch.) Scbaagerttat, ^rjfiog (= %Hl/og) - &aifta 
Hesycb.y ^éå Anblick a. *^i;ä, dor. ^da (x^äéoiMUy ion. ^p-Vféoficu, 
att. ^Edo(Aai\ vielleicbt : av. di-dhå-t wird blicken, å-di-dhäi^ti be- 
scbant*); ancb in ^å-zvQ - ^ewQva He8ych., dor. dtt-fMK, n. s. w. 
(8. dartlber Jobansson De deriv. Vbb. p. 150) könnte etwa die 
^-lo8e Wnrzel 8tecken. 

Ak8l. divu divo Wunder, diviti s^ sicb wandern la88en sich 
mit gr. ^avfia nicht nnmittelbar vereinigen, wie oft versncbt wor- 
den i8t (s. z. B. Cartius Grandz.^ 253); 8ie geben wohl znnHcbst 
von der Ba8. dhä-i- dh-l- (av. di- doi-thra-, ai. dhi- dhy-å-) ana. Alao 
%^av'fia : divo etwa wie x^(/)"ö^ • *hd. gi-wén gäbnen (von yhä-i- 
gh-i' gäbnen abgeleitet). 

40) bhå'U' lencbten (vgl. daneben ipa-t-xog p. 1 16) : ^do^y aeol. 
ipaiwg Licbt, tpae (Horn.) erscbien, (paéä^m lencbte, (paeCvto^ ^p€iéiv6g 
(= *g)a/-e€f-vog)y äol. g>d€wog^ att. g>åv6g glänzend, hell, inö^av- 
{feg Schimmer, Licbtung, nc-^av-axw zeige, viell. Iat./at;-i7/a glim- 
mende A8cbe etc.') : Wz. bhä- lencbten, glänzen : ai. bkd-ii lenchtet, 
8trablt and mit änders gewandter Bedeatang gr. ^ri'iiiy dor. ^å-fU 
sage (vgl. aber n€g>7Ja€tac ainvg oleä^gog P 155), lat. fä-ru 

41) 6M-V- (neben bhä-i- 8. p. 119) zerscblagen werden, ent- 
zwei geben etwa in ai. bhu-kd- Locb, Öffnang, lat. fau-ces pl. 1) Anders e. B. G. Mejer Qr. Gr.' § 460. — Weitere, mebr öder weniger 
sicherei Belege der We. dhu- s. jetzt bei Brunnhofer BezE. Beitr. XV, 270 (ai. 
vi-dhu- u. 8. w.), Fick ebend. p. 290 f. (thess. é&v, ixfvas = ^&tj»t, dvé&t^ni, ter» 
ner rt-^iaai, *^o/-aHOf **^(uxof [rgl. ^dfiaxov • ^anov Hesycb.], ai. aor. dhu8), — 
Lat. fuat, fuet als Analogiebildungen zn erklären (Brugmann M. U. III, 49, 
Tburneysen Boee. Beitr. VIII, 286) dUrfte nicbt mebr nötbig aein. Ba mag ancb 
erw&bnt werden, daas Ostboff (M. U. IV, 26) die genannten lat. Pormen anf 
die Wz. hhU' (gr. tpviti) bezieben will, was kanm ricbtig ist. 

2) Wegen des Bedeatangswecbsels 'scbauen' : 'Wander' t^I. gr. a9^iw 
scbaae ( = */n.&Qiw) : d. Wun-der. 

3) S. Ccirtius GmndE.*, p. 296, Zttr Lehre v. d. Wurselerweiterung und Wurzelvariation. 141 

H5hle, spec. Schlaod, Kehh^)^ fav-isne (favissce) HöbiuDgen, nnter- 
irdische Räome, fovea Qrabe(?)^ : bliä- bh^- 'mfä-mex ^XdapLa^fö- 
tiscere, -i zerschlagen werden, Risse bekommen, zerfalien, ttbertr. 
ermatten a. 8. w. (8. oben p. 73 f.). Wir zogen daseibst auch 
fä'4uu$ im Sinne von 'obtusus', 'xwgtög' berbei; dem entspricht 
göt. hau'ps xo)<p6g, tanb, stumm, auch fade dem Qe8chmacke nach 
(salt Lnc. 14, 34, vgl. lat. sal fatuum), beachte aucb con-fu-tåre 
eig. Dieder8chlagen (anch mit Objj. wie dolores, sensus, obttäum)^), 

42) /ä-^- : gr. dno-Xavm geniesse, Xijtg, dor. Åmg Bente, lat. 
tu-^TUMf Lav-efna Diebsgöttin, got. laun Lohn, aksl. lovu Jagd, 
Fång : Xd-tQcg Söldner, Diener, lat. lä-tro dass. a. Freibeater, 
Ränber, Xu-tqov Sold, Lohn*), aksl. la-jati insidiari. 

43) stå'^' (neben stå-y, vgl. p. 116) : gr. fstavqog Stab, Pfahl, 
lat. m-, re-staurare, an. staurr a påle, stake, wahrscheinlich anch 
tiw-Qogy lat. tau-rus als der Feste, Starke, av. giao-ra- Grossvieh, 
Zogvieb n. s. w.^); daneben st-e^- st'e^•9' (vgl. sn-e^- fliessen ne- 
ben «nä-v-T 8 nnten) z. B. in got. stiu-r-jan feststellen, siiur 
Stier, an. pjorr (mit abgefallenem s- wie ravqog^y vgl. ai. sihdvira' 
diok, breit etc, anch Beiwort des Stiers, ferner gr. atev-Ta^ 'macht 
Anstalt ZQ etwas'(?), <nod (TTOid Sänlenhalle; schwache St. z. B. 
in gr. atwo richte anf, axv-log Sftnie, ai. sthu-rd-, sthu-ld- dick, 1) Anders Tbarneysen K. Z. XXVIII, 167, s. aber unten. 

3) x**^ wäre fem za halten; dies Wort hängt doch wohl irgendwie mit 
{i-^a^ Bias an der Hand, lat. hi'8C0 a. s. w. snsammen (Tgl. oben p. 117 u. 
Cap. III). 

5) Bedentet wirklich das obscöne fthiuo eig. zenge (= ^vni)? Ist es 
nicht Tielmehr im Sinne von trusåre (Cat. 66, 6), gr. x(fovm, nalta r= flttfiw, 
scbw. knulla fntnere (: ags. cnyllan stossen) n. s. w. an fasaen (vgl. Ljungstedt 
Anm. till det starka Pret. i germ. språk, p. 67 n.). In diesem Falle wftre 
ferner an aisl. b0y'tell Zeagangsglied des Pferdes (Ljungstedt a. a. O.) anan- 
kniipfen, das neben sich aisl. bau-ia schlagen, stossen, ags. bedtctnt ahd. bésan 
hat. Diese mit Bngge (P.B.B. XIII, 328 f.) ans einem Grundf. palhd- (an lat. 
pavio a. s. f.) hersnleiten wäre hiernach nicht nöthig. Man beachte anch das 
▼on Kögel (P.B.B. IX, 616) ans Licht gezogene and ganz änders gedeatete 
ahd. bouuen beuuen 'driicken*, *terere\ *conflcere*. 

4) Anders Osthoff P.B B. XIII, 468. 

6) In rävbos ii-Epenthese anznnehmen auf Grand Ton gäll. tarvos ist 
kaum znlässig, da diese Ep^nthese sonst im Griechischen dnroh kein einziges 
■icheres Beispiel bezeugt ist (ygl. z. B. Bezzenberger G.G.A. 1887, 416). Falls 
tmvQOf und iarvos verwandt sind, werden sie wohl zusammenhängen etwa wie 
vtvffow ond nervus öder an. tnffyrr mttrbe and ags. tnearu (vgl. oliten). 142 Znr Lehre v. d. Wurzelerweitening ond WartaivariatioB. 

grob, gross n. 8. w., lett. siu-rs hartD&ckig, feroer wobl aga. ski4iu 
8tu-du Pfoaten, an. sto-t a post, stoha to stay, styhja to ateady 
(verbalt sich zn siolSva, lat. sta-tu-o etwa wie got. Oa-u-ps : lat. fa- 
tuu$)f Bhå.stU'defi feststeilen, vgl. aacb av. gtu-nå- Pfosten, Pfeiler') 
: Wz. stå' stehen, stellen. Die (^-Ableitang ^stä-^o- ^stä-^-en- n. a. w. 
Whend' nimmt bier dieselbe Stelle ein wie ^dö-^a- ^dö-^^en- bei 
dö' döu- geben (s. oben p. 139, N:o 37). Vgl. lett. siåws aafreeht 
stebend, steil, als subst. Wuchs, Gestalt, lit. sUwå Stånd, Ståndort, 
stoveti stehen^ aksl. atavu, stava, pri-stavu apparitor, staviU stel- 
len, bemmen, got. statui f. Gericbt, m. Richter, stcjan (Itir ^ståuyem) 
richten, ferner gr. tnéaQ 'drog (B.^atd-f-aQ •crrä-Z-w-TO^) *), ai. 
sthä-vard' fest steheud, unbeweglicb n. s. w. 

44) (sJnå-U' sn-eu' fiiessen : ai. snäu-iiy snäva- daa Flieasen, 
-snK-, snu-ta- tränfeind, fliessend, gr. ion. att. vdco, valov i 222, 
äol. vavtt), vavei, * qétt, ^XvC^c; vavovai*) ' Qéovac Hes., véw (aor. 
i-vevad) schwimme, (vveov <l> 11, vev-avg das Scbwinimen a. a. w. : 
ai. snåti, snå-yate wäsebt sicb, badet, (ghrta-Jsnå- in Fett getancht 
(neben yhrta-snu- Fett tränfeind), av. gnå- wasehen, gr. vå-iia Fltts- 
sigkeit, Qnell, vä-qog fliessend, Ntj-Qevg n. s. w., lat. tiå-re^ nmbr. 
sna-ta a-sna-ta = nniecta, innmeeta^), air. sndim scbwimnie n. a. f. 

Zn snå-^' fiiessen gebört wahrscheinlicb mit Verlost dea an- 
lantenden s-^) nä-y,- Scbifi* (vgl. av. nåv-ya- fliessend, ai. näv-yä) 1) HUbschmanD^s Deutung dieaes Worts ans einer GraDdform mit Z-Vocal 
(Z.D.M.G. XXXIX, 94) ist kaam möglich (vgl. Bartbolooj» Ar. F. II, 68 n). 
Falls gtu-nå' nicht etwa Lchnwort ist, muss ea anf derselben Warzel atu- wie aga. 
stu-dUf 8tU'du etc. beraben. Was ai. sthunå betrifft, so mag man ea am besten 
auf die We. st-el- besieben (Gdf. *8tlnä mit lacgem Z-Vocal>; ea känn jedocfa 
aucb, wie mir acheint, ans einer Gdf. ^stu-l-nå gedeutet werden (mit dem I- 
Suffiz von arv-los -f dem n-Saff. von gtu-nå-). Ober dgl. Saffixhftafungen, die 
sehr oft vorkommeu, a. Cap. III. — Cbrigens will Hiibschmann (a. a. O. p. 93) 
ar. sthU' breit, dick sein von ear. stu- festatellen etc. getrennt wisaen. Ich 
känn ihm darin nicbt beistimmen. Ai. sthu-rd' dicbt, grob, groaa darf eben- 
Bowenig von stu- atellen getrennt werden, wie ai. stha-man- Kraft, an. Mrr 
groas, lit. störas dick von stå- stehen, stellen. 

2) Vgl. Brngmann M. U. II, S26, Wackernagel K. Z. XXVII, 264, a. in- 
dessen oben p. 116, n. 6. 

8) Der alphabetiscben Reihenfolge wegen fiir vaovai heraastelleu (vgl. 
Solmsen K. Z. XXIX, 96). 

4) Biicheler Umbrica p. 131. 

6) Diea fehlt aach in dem sa snö- wahrscheinlich la siellenden nhd. ffia«5, 
ahd. naz (St. *fi9-do-)» vgl* aach ai. ni-rd- Wasser, viell. a. ^n^^ro- ond loit 
gr. vm»^6g ablantend (vgl. Fick Wboh.' I, 123). Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und Warzel variation. 143 

: ai. nåiis, gr. vavg, lat. nåvis, an. nor (nrg. ^nö-^-cus) u. s. w. 
Vgl. die mit demselben Soff. gebildeten Dipbtongstämme ^diji^- 
*diSv' Himmel (p. 137), göu- Kind (?, 8 p. 121), ai. gläu- Ballen 
(p. 130), viell. aach gr. ygavg (bom. YQtjvg, YQfjvg) : yqQa-g etc. '). 
45) sné'U' snö-y^' (neben sne-i-, p. 118) dreben, sicb drehen, 
wenden, eilen : an. snua wenden, drehen, snti-iSr Windnng, ^nu-ÖtV/r 
Bich bernmdrebend, wirbelnd, leicht beweglicb, scbnell, ags. snu-d 
raacb, plOtzlicb bereinbrecbend, aU snbst. Scbnelligkeit, Eile (an. 
westg. ii = got. au entstand nacb J. Scbmidt K. Z. XXVI, 1 ff. n. A. 
ans ö^ in antevocaliscber Stellang, in sntiiir a. 8. w. kOnnte es 
ana snua verscbleppt sein; indessen känn wobl aneb indog. övor- 
liegen)*), gr. v€vqov Sehne, Scbnur a. *(<r)v'qv'Q0Vy mit der ge- 
wöhnlicben Verkilrzung von -tjv- vor folgendem Gon8onant, öder 
viell. arsprtlnglicbem *(a)v€v-QOv, vgl. ak8l. snova^ snu-ti anzetteln, 
got. sniwav eilen, eig. 8ieh dreben, sniu-mjan da88., sniu-mundo 
eilends n.* h. f. (Wzf. sfieu-)^) : ai. snåyu- Band im Körper, Bo- 
gensehne, gr. i-wtj nebat, év-wtjtogy air. snd-the filam, ags. sno-d 
Binde, ahd. snuo-r Sebnar, Band, Seil, got. snö-r-jö Flecbtwerk, 
Korb, an. snire gefiocbtener Strick*), lett. snä-ju snä-t looker zn- 
sammendrehen; obne a- abd. nå-an nähen a s. w. Die ^-Ablei- 
tangen ai. snåv-an- Sebne, av. gnå-v-pa- ans Sebnen bestebend, 
piä-v-are Sebne, arm. near-d Nerv (Htlbscbmann Arm. Stad. 45) 
vergleicben 8icb mit stä-t/fo- stå-^-en- stä-y^-er- (: stå- stä-^- ste- 
ben, stellen, N:o 43) and dö-yo- dö-y-en- (: dö- dö-y- geben, N:o 37). 
Gr. vétf-Qov dtlrfte sicb za av. gnå-v-are (gr. *fo'Jvij-/-ap) ver- 
balten etwa wie gr. atav-QÖg : aiéaq = ^axå-f-aq. — Lat. ner- 
vus (zanäcbst za germ. '^narwa- zasammengescbntlrt, eng etc, 
Wzf. (sjner-, s. oben p. 63 f.) entbält dieselben saffizalen Ele- 1) S. Uber die hierber gehörigen Formen Johansson K. Z. XXX, 406 f. 

0. die daseibst citierte Litteratur. 

2) Die Litteratur Uber die scbwierige Krage nach der Vertretang Ton an te v. 
åy. (éi) im Germanischen s. bei Brugmann Grandriss I, 157 f. (127 f.) and 
Yollatändiger bei Noreen Utkast p. 19. 

3) Got. snéwan an gr. viw schwimme a. s. w. ansakniipfen, wie of t ge- 
•chehen ist, ist kaam ricbtig. Aus welcber Bedeutang 'eilen* hervorging, lebrt 
an. snuåigr sicb bernmdrebend, leicbt beweglicb, schnell (gänga snuåigt). 

4) Falls anteconsonantiscbes Öy im Germaniscben immer an o wurde 
(t. J. Scbmidt a. a. O.), könnte aucb bier ein moy- eu Gmnde liegen. Andere 
nebmen aber diese Laatentwickelnng nnr yor | an (s. e. B. Brugmann Grundr. 

1, p. 160). 144 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang and Wurxel variation. 

mente wie vsvqov^ aber in unigekehrter Ordnnng, vgl. ao. wmfrr 
mtlrbe : ags. mearu (s. anten). 

46) sp(h)i'ji' (neben sphe-i-^ 8. p. 118) vorwärta kommen, 
gedeihen : ai. caus. sphäv-ayati mästet, verstärkt, vermehrt (P. and 
Bhatt.), sphåv-ayitar- Mäster (Ait. Br.)» daza vielleieht mit ablei- 
tendern d- (vgl. p. 35 ff.) gr. anev-åm eile, beeile, atrebe (viell. 
fiir *anfjV'Sa>)^)y vgl.(?) lit. spudinti eilen, sich davon machen^pa- 
spudeti sich abmtlhen^) : sp(h)é- vorwärts kommen, gedeihen a. a. w. 
= ai. sphä' zanehmen, feist werden, sphä-ti- Mastang, ahd. spuon 
von Sfatten gehen, gelingen, lit. ^eti Musse baben, aksl. $pé4i 
proficere'). Mehrfach treten bei der Wurzel sp(h)é' Bedeatangen 
hervor, die der von anev^io gleich öder ähnlicb sind. Z. B. 
ahd. spuO't Eile, spuo46n - nhd. aputen, aksl. spé-chu atndinm, 
alacritas, spé-åiti festinare, nsl. apé-ti eilen, lit. spé-rus flink a. a. w. 

47) (sjmé-u- (s)m-U' reiben, zerreiben, zerbrOckein (neben 
smé-i^ sm-i-, s. p. 119) : Cfiv-x^o verzebre, vom Fener Hom. (vgl. 
ai. ad- essen, bharv- kanen von Agni, lat. est flamma medalias 
Verg., corpora mandier igni Matias bei Varro LL. 7, 96, a. a. w.), 
zelQ* oSvvfj ap,vxovaa (Ap. Rh.)*), ferner wohl cfii-g - o fAvg He- 
syeh. {afJiC-g ' fÅvg zu c/åc- in ofii-ltj^ s. p. 119), /livSi &i* ^-f* 
mu-sa-^ lat. mu-Sy ahd. mus, aksl. my-H Mans (= die Nagende, 
Abkneifende, vgl. ai. mu^-nä-ii nimmt weg, ranbt, stiehlt), fiv- 
kdaaai^ai ' to awfia ^ Tijr xe^aX^^v CfÅij^aai^ac . KvnQcoc Hesych., 
vgl. pr. au-mu-snan Abwascbnng, lit. måu-dyii baden, akai. my4i 
waschen (= abreiben)^), an. meyrr zerrieben, mtlrbe etc. (Spe- 
cielleres im nächsten Gap.) : apL^Vy ct/ui^-xco, apai-xia reibe, reibe 
ab, wische ab, zerreibe, zermalme etc. (s. p. 11)*), vgl. aneh 1) Vgl. Fiok Wbch.' I, 261. Lat. stU-d-ium möchte ich gans daTOD treD> 
nen. Bs kano, wie mir Danielsson angedeatet bat, en etu- ateben gehören. 
Vgl. d. nach etwas aUhen = scbw. stå efter något a. bes. lat. in-stäref otévraå (p. 141). 

2) 8. Leskien Ablant 310, BeEeenberger Beitr. z. Oesoh. der Ht. Spr. 
p. 811. 

3) Fiir gr. bom. (p&avw, att. tp&avw a. *f^av^w setst Bartholomn eine 
Wz. pshé' neben 8p?ii- voraus (Bezz. Beitr. XIII, 63). Ober av. ^panvafUi jt. 
21, 4 8. ebend.; Qpanvafiti stebt nacb B. filr *sph-nnvafUi; ea setst alao ein 
8p?i{é)-nU' neben 8ph(éyU' voraus. 

4) t)ber einige Wörter, die man mit oftvxtu zosammenznitellen pflegt 
(d. Schmauch u. s. w.), s. Cap. III. 

6) Vgl. Hoffmann Bezz. Beitr. XV, 99. 

6) Dem an. må måda reiben, abnatien liegt vielleicbt eher eio aia-tl- als Z«r Lehre v. d. Wunelerweiterung und Warzelvariation. 145 

Wx. (s)m'ér' (s)m'él' zerreiben (p. 64 ff.). An. mByrr (mau-r-) 
dttrfte sicb zu ahd. maroy maratm, ags. mearu (mar^u-) yerhalten 
wie gr. ifev'Q'Ov zn lat ner-v-tts (vgl. Noreen Urg. Jndl. p. 59). 
Bin snffixales u scbeint ancb vorznliegen in: 
48) dh-u- biåsen : ai. dhu- anfachen, gr. &va), dveXÅ4Xy dv^ 
fiog, aksl. du-na^-ti biåsen n. s. f. Neben dh-u- stebt nämlich 
in gleieber Bedentnng ai. dh-am-, pr. dhämati blast, facht an, 
av. då-dhm-ainya' atbmend öder sich blähend (s. Jnsti Handb. 
s. ¥.), aksl. duma^ doyti biåsen. Dh-u- verbalt sich zn dh-^m- 
wie dr-M' springen : dr-em-, bhr-u- fervere : bhr-em-^ gl-u- znsam- 
menpressen, -ballen zn gl-em-, l-u- erscblaffen etc. : 2-em- (andere 
etwa hierhergebörige Beispiele s. p. 69, n. 2)>). 

Hier kommen ancb in Betracbt : ai. dhäv- (dhåvati), dhav- 
(dhavate) rennen, rinnen, strOmen, dhu- (dku-nd-ii) beftig bewegen, 
gr. ^é(/)(o springe, xh)(/)6g sohnell, ^'co stttrme, ransche, an. 
dp^a sehfitteln (die Bed. 'fliessen' tritt bervor in dogg^ abd. tau 
Thao) : ai. dhårä Ström, Strabl berabrinnender Fltlssigkeit, gr. 
^o^g, ^o^ Samen^), ferner dh-an- (siob) in rascbe Bewegnng 
setzen, lanfen, pra-dhan- bervorlanfen, bervorstrOmen, lat. fons 
OneHe*), daneben ancb in gleieber Bedentnng dhanv-^ pr. dhäfh mé' za Orunde, vgl. strå stråöa (zn got. straujan stravtda^ s. Mahlow D.l.V. 
SI o. 33). Sicher scheint mir jedenfalls die Zagehörigkeit des Wortes za 
dieter Sippe. 

1) In solchen Fallen Botstehung des -u- aus -em- auzanehmen, was friibcr 
oft geachab, geht kaum an. Bhr-u- z. 6. in air. bru-ih fervor lantet mit bher-U' 
M^r-tf- ab (air. berbaim, lat. fervere) nnd känn nicbt ans hhr-em- z. B. in an. 
hrim Brandang entstanden sein. Vielmebr ist bier Ableitung durcb Tersobie- 
dene Saffize öder Determinative (bez. Analogiebildang nacb in dieser Weise 
▼ariierten Formen) anzuerkennen, gleicbwobl wie z. B. in re^T^aivw : t^v<o, 

ai. dhåv- fliessen : dhan- (s. unten) u. dgl. mebr. 

2) Vgl. Fick Wbcb.' I, 116, Scbnlze K. Z. XXIX, 261, Bugge Bezz. Beitr. 
XIV, 78. — Vielleicbt känn ai. dhä- and (mit Ablaat) gr. ^o- als Warzelsilbe 
gelten. Dass idg. *dhörO' ans ^dhon-rö- entwickelt sei (Bugge, vgl. Fick), 
glanbe icb jedenfalls nicbt. — Zweifelbaft ist aucb, ob man lat. förta n. pl. 
dttnne Ezeremente, fOria f. Darcblaaf (bei Scbweinen), con-forire mit flttssigem 
Kothe beflecken bierber stellen darf, vgl. gr. tpo^^vvw, tpo^^vaam beflecke, 
besndele (s. Ebeling's Lez. bom. s. vy.). 

3) Fick Wbch.' I, 116, Bugge Curt. 8t. IV, 343 f. Lat. fu4i8 vas aqua- 
rium Varro LL. V, 119 (fu-Ulis) klingt an ved. dhäu-H- Quelle, Bacb, FIuss 
an. 8o ist vielleicbt am Ende ancb fundo von xioj, got. giutan za trennen (vgl. 
Osthaff M. U. IV, 99 f.). 

P. Peruan: Znr Lehie ▼. d. Wnraelerw. o. Wnnelvar. |0 146 Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung und WuraelvarialioM. 

vatiy dhdnu-tar- schnell sich bewegend, schnell laafend, sehnell 
fliessend (was vielleicht als eine MiBchform von dh-u- and dk-^m 
zn betrachten ist). — Ein ähnliches VerhäUniss wie zwiachen ai. 
dhdvate, gr. i^é(f)io, ^o(/)6g schnell and ai. dkå-rå Strabl her- 
abrinnender Fltissigkeit, Ström scheint zn bestehen zwiscben: 

49) dh'U' spitz sein öder machen : gr. ^o(/)6g spitz, ^a(fj6w 
mache spitz {é-^oioaa c 327) : ai. dhå-rä Schneide, Sehärfe, av. 
då-ra dass., gr. dor. i^å-yo) wetze (mit dem -/- von Tfåé-ya, 
8. oben p. 19)^). 

Znm Scblnsse trage ich einige vereinzelte Formen znaammen, 
in denen sich mit grösserer öder geringerer Wahrscheinlichkeit 
das hier behandelte Snffix öder Determinativ wiederfinden lässt 
Osthoff (Forschungen I, 105 ff.) nnd Solmsen (K. Z. XXIX, 111 n.) 
erwähnen schon : gr. älev-Qov Mehl : dke- mahlen, daneben fÅolev- 
Qov dass. (vgl. lat. tnol-u-crum, got. ga-mal-w-ida- zermalmt) : lat. 
molo^ mole-trina, got. malan a. s. w.; gr. ^éX-v-fAvav Grandlage 
(horn. TtQo^d^éX-v-fAvog von Grand aas)^ : ^^éX-e-fivov * oXav éx qi- 
i<ov Hesych. (daneben aach å^éX-c^vot * xaxoi a. å&éX-c-fÅOv ' dxo- 
CfioVf xaxov); kypr. a-ro-u-ra-i = åqovqq, (SGD. 60, 20, 21), vgl. 
lat. ar-v-um : åqo" pflttgen ; åyav-ég^ dyav-QÖg bewnndernswerth, herr- 
lich, stolz : äya-fiac bewandere, dya- ansserordentlich, gross'); 1) SchuUe a. a. O. balt &o6t spitz ftlr M)-P&rtio. einer We. ^oh- sch&rfen. 

2) Man hat ai. dhar-u-na- Grundlage verglichen. Aber dies gehört wohl 
znn&chst zusammen mit dhr-u-vd- fest, av. drva- fest, gesund, woneben aksl. 
sH-dravU gesund (aus *'dor-vii)j Wz. dher- halten (ai. dhar-t lat. fir-mua etc). 
Gr. ^iXvfAvov mnss also ganz von ai. (2%af-<i-^la- getrennt werden, es sei denn 
dass dhel- n. äher' beide von dhe- (ri-^^fåi) ausgegangen sind, wie sier- stel- 
von stå' (s. p. 68). 

3) Von dyavoi^ dyav(f6f känn man wohl kanm yav(fos [= (a^<i-v-^oc] stols, 
freudig trennen. So wird sich vielleicht anch lat. pau Freude (Bnn. Ann. 461), 
gaU'deo^ gr. ya(/-)iut bin stolz, briiste mich, frene mich, ytj-^éw, dor. yéUåim 
(falls ftlr *yä/'e'^iwt es känn aber auch auf einem urspr. gä- berohen) in 
gä' -I- V zerlegen. Man pilegt ja hier anch ayapog freundlich, yavoQ Heiterkeit, 
Glanz u. s. w. heranzuziehen (s. z. B. Curtius Grundz.^ 172), welche dooh nicht 
fUr *dya^vos u. s. w. stehen können. Entweder ist wohl dya-voo', ya^of (▼gl- 
t&^vog, tx^^oSt yl^'VO£ u. s. w.) zu theilen öder eine secnndäre Basis (aig-en- 
zu Grande zu legen (vgl. gemma a. gen-ma?^ Fick Wbch. II, 87 ; femer (ajg^el- 
etwa in ayal^fåa, dydXXw, yela^ glänzen, lat. ghö-ria u. s. w., 8. Danielsson 
Gr. nnd et. St. I, 35 n.). Der St. yaw^ (ydw^fiai, yaw^^oi etc.) neben ya^' 
und /ar- erinnert an ai. dhånu-{tar')t dhanv- fliessen neben dhåih und dhan- 
(s. oben). Brugmann (K. Z. XXIV, 278) will auch dyafiai ans einer W%, gm- Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung and Wurzelvariation. 147 

ilav-vw : ila-. Man dtirfte dazn noch hinznfUgen kÖDDen : 
M^ctv-Qog brfichig, spröde, xgav-Qa eine Viebkrankheit (aL oro-nå- 
lahiDy vgl. an. hru-mr schwach, debilis, haltr ok hrumr eländas ae. 
debilis?) : ai. ^ari- zerbreehen, zersebmettern, gr. xeQa- zerstören 
(x€Qat^a))'j yÅxxV'x6g glänzend, liebt {ylavovacv^ dvri rov Xdfinovac 
Et. M. 233, 19) : ycAa- glänzen, yaXrj-vri u s. f. {yeÅ^Tv • Åxifineiv . 
åv-^etv Hesyeh.), vgl. yXac-vög neben yA^-vo^ (oben p. 116)*); Ht. 
mau'da Mfibe, Sorge, wozu naeh J. Sebmidt (K. Z. XXVI, 5) 
got. af-niauips ermfidet (mit -au- a. -öu-) : ahd. muoan besebwe- 
ren, qnälen, muo^i mfide ete., viell. gr. ix^Xog Mfibe, Arbeit (bes. 
kriegeriseber), lat. mö-les, rass. ma-jcUi ermttden^. 

Vielleicbt hat man bier aaeb anzareiben : lat. plau-tus platt, 
breit (plauta wird dureb neuprov. plauto, it piota Soble, mail. 
pioda Steiaplatte a. s. w. voransgesetzt)'), Plauttis Plattfuss : gr. 
nila-vog^ lat. plä-nuSy gr. nXa-tvg, valgärl. pla-Uus (Gröber a. O.), 
pla-t-essa Plattfiseb (Aason. ep. 4, 60), pla-n-ta, n. s. w.; za lat. 
plau-ius vgl. lett. plau-k-sta flacbe Hand, das vielleicbt zu lett. 
plchh-ans flaeb, gr. nXål^ a. s. w. in derselben Beziebang stebt 
wie lat. plau-tus za pla-t-essa, nXarvg*)] lat. clau-dus binkend, 
Ht. k1iau'då Fehler, Gebrecben*) (Fick Wbcb.» I, 541) : gr. xela- herleiten (o-j^oTa» a. *gn-tai wie ^^arat^ a. *rm-toi). Wie soll man aber dann 
(d)yav» begreifen? Cbrigens liegt auch in iQatai eher eine Basis £(»a- zn 
Qrnnde (Fick G.G.A. 1881, 1425) als Ws. rem- (Brugmann K. Z. XXIII, 687 ff.). 

1) Qofe. glaggwuSy ags. gleåw splendidns, sagax (Curtius Qrundz.* 178) 
sind fem za halten; sie gehören vielleicbt mit der Wz. ghél- ghlé- glänzen 
sosammen (s. oben p. 109). 

2) Wahrscheinlich liegt eine iweisilbige Basis zu Qrunde. Bugge (P.BB. 
XIII, 316 f.) denkt an ai. ^am- gamt- sich muhen, gr. *a/ivut (germ. md- ans 
Yorg. kmä*; /luiXos u. s. w. wäre dann fem zu halten); ich möchte liebcr an- 
kniipfen an ai. am- ami- (pr. ami-tij ami-nd- u. s. w.) mit Qewalt herandrin- 
gen, qnälen, dmivä Drangsal, Plage (wohl = gr. dvia Last, Beschwerde etc.; 
Uber das v statt /i s. Danielsson Gr. Anm. I, 42 n. 8), wozu schon Fick 
(Wbch. I, 19) an. ama to vex, molest verglichen hat. In dieser Weise diirfte 
dann aach d. em-sig (abd. em-cuszig, em-izzigt em-iz) mit MiOie (ahd. mtuÅ) zn- 
•ammengebracht werden können. 

3) Gröber Archiy f. lat. Lexikogr. IV, 443. 

4) Stamm plau- auch in plau-do (mit dem -d- von clau-dOf cii-do, fundo 
n. s. w.) : lit. plö-ti die Hände breit zusammenschlagen ? Vgl. gr. nlarayåw 
in gleicher Bedeutung. 

6) Die Grandbed. scheint jedoch hier eine anderc zu sein (vgl. Loskien 
Ablaat 299). 148 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurseWariation* 

zerbrecheD {xldio etc, Fick 6.G.A. 1881, 1427), Ut m-colu-mis 
n. 8. w., vgl. bes. xXa-å-aQÖg zerbrochen, zerbrechlich, got. hal-ts 
labm, ai. khoda- binkend (nengebildet im ÅDSchliiss an die 
schwacbe Wurzelf. khud- = khl-d-); lat. cau-ies spitziger Fels, Rifi^ 
vgl. lett. schkfau'te scbarfe Kante, schkau-ieris scbarfe Kante an 
einem Steine*) : ^cca-re*). 

Unter den mit dem Determinativ öder Snffix u (i) weiter- 
gebildeten Wnrzelformen scheint man hanptsilchlich drei Typen 
(freilich mehrfacb in einander hintlberfliessend) nntersebeiden za 
können, die sich etwa in folgender Weise bezeicbnen lassen: 

1) blUr-U' bhér-^' bhr-é^- bhr-u—' (vgl. p. I2b L^ neheu bhr-eu- sibhi 
bhr-ei'^ s. p. 104). In der verbalen Flexion erscheint dieser Typos 
theils als 1) a) ^bhér-u-mi (vgl. ved. iaru-te^ gr. fégv-fMu, daneben 
/eQV(o, vgl. die Verben anf -vv-co neben denen Rnf-w-fu)^ b) tbemat 
^bhér-u-o- bez. bhr'^'é' (vgl. lat. fervo^ air. berbaim, ai. bhdrvati^ 
cdrvati; turvaii, jurvati mit verschobenem Accent n. s. w.); 

2) a) ^bhr-é^-tni (vgl. av. mr<ju>'in%9 viell. å-débaa-må^ ai. karott 
etc., 8. an ten), b) tbemat. bhr-éy^-o- bez. bhr-uyL-é- (vgl. abd. briuwan 1) Vgl. Fick Bezz. Beitr. III, 166. 

2) Anders tlber die obigen Wörter Thurneysen (K. Z. XXVIII, 167 ff.), 
welcher einen Lautwandel lat. ö zu au statuiert (vgl. cöa^ cötes, Clödéus, dö- 
dkatf PlötuSt semiplötiat plödo neben den au-Formen : cautes, cknuku n. s. w.). 
Allein das lett. schlcauU macbt die Zasammenstellung von cöa Wetutein (in ak- 
kå' schärfen) und cautes sehr zweifelbaft (cötes = cautes känn n A. anf Anlehnnng 
an CÖ8 bemhen); clöd-^ plöt-f plöd- können respeot. mit gr, nletSa^o^t nltmSf 
lat. pkU-essa^ an. flatr in Ablaut stehen, öder es liegt Cbergang Ton au ku ö 
▼or (Corssen I, 666 ff.; Plötus als Name des aus Umbrien stammenden Dich- 
ters mag aaf der nmbri schen Monophtongisiernng von oti zn d bemhen ; man 
bemerke iibrigens, dass fUr die Ursprilnglichkeit des aU in pktttimå, plmUa 
nach Thumeysen^s eigenen Auseinandersetzungen a. O. p. 168 f. anch die ro- 
manischen Sprachen sprechen). Noch Andere der yon Thnmejsen fttr den 
Lautwandel ö >> au herangezogenen Beispiele sind sehr unsicher. Z. B. eauda 
neben cöda^ gr. noa&ij angeblich a. ^qvos-dhå Qjtoa&tj beweist aber keinea- 
wegs eine Grundf. *qf>08dhä^ denn es känn ja nicht von né(a)o9t lit. pia-U cnm 
femina coire, pyjs-då das weibliche Schamglied getrennt werden; nuetmda^eoda 
vgl. Ubrigens cavus^ caviares hostUB Paul. 67, 19, s. Danielsson Gr. n. et. St. 
I, 64 n. 1), faucea neben föcäle etc (fauces Yiell. zu ai. bkiikå- etc., s. oben 
p. 140), bei auscuhim, auaculari, auretB, ausUa neben ös, öseuhtm n. s. w. sind 
anch ai. öa-tha- Oberlippe, aksl. usta Mnnd, ustije Miindung u« s. w. zn be- 
achten (s. jetzt J. Schmidt Neutr. p. 221, 407 n. ; 8. setzt einen St. Ö(^)å' 
a^S' an). Man dtirfte iiberhaupt in zweifel zieben können, ob der Ton Tbnr- 
nejsen u. A. angenommene Lautwandel stattgefunden hat. Znr Lehre t. d. Wurselerweiterung und Wurzel variation. 149 

braaeDy an. hryggja, al. srdvati^ pldvate, gr. Qé{/)m^ nXé(/)(o etc., 
daneben »AoristpräseDtia» wie an. hrugga braneD, ai. suvåti, bru- 
vdii^ aksl. ruvor n. s. w.; lat. ruo ist inehrdeatig = ^ret/tö^ ^ruyfi 
öder Vti-iÖ, vgl. /^gvco, /^Atfco, q>Xvw etc.) *). 2) g{é)h'U- = gr. y(e)Aa-v- I) Hier diirfte der Ort sein dia Frage aufEnDehmen : in weloher Beaie- 
hiiBg atebt etwa zum Typus bher-u- bhr-W die 8te ai. Pr&sensclasse {karöti, tanåU, 
vtméU etc, s. Whitnej Qr. § 713). Bekanntlich hat Brugmann die Unursprttng- 
lichkeit dieser Classe nachzuweisen gesncht (K. Z. XXIV, 256 fl.). Er erklärt 
dort kära-H als eine Umbildang von kår-U nach Formen wie kuru-thd (vgl. suruh : 
t u nu )f wo das letztere u anf Stimmtonentwickelnng bernhe (in taru-te ist er 
nicht abgeneigt ein wenigstens nrsprtlnglich snffixales U aninerkennen, p. 281); 
tamö^U n. s. w. leitet er ans ^tn-nå-U her. Jetat hftlt er die Annabme von 
Stimmtonentwickelnng in kur-u-tha nicht mebr fest. Er geht vom Imp. ved. 
kurUj den er in hrr -I- part. ti zerlegt, ans; nach kuru wnrde lunäcbst 2 pl. 
hinäa gebildet (vgl, hhara : hharaiä) und im Ind. kuruOia (Orundriss I, p. 234^. 
Mir acheint es nach den obigen Ansfiihrnngen sicher, dass es im Indogerma- 
nischen eine u-Conjagation gegeben hat, nnd dann liegt es gewiss nahe auch 
karéU{y^\,karu-iia' Handlnng) alseinen Best dieser Flexion ananseben nnd mit 
den oben angeftlbrten Präsensbildnngen zasammenanstellen (vgl. n. A. de Saus- 
snre Mémoire p. 244, Froehde Beaz. Beitr. IX, 123) Freiliob känn karéU in 
dieaer Form, mit zwei auf einander folgenden voUvocalischen Silben, nicht nr- 
spriinglicb sein (man erwartet ^kwro-ti öder viell. ^itoru-ti*), känn aber leicbt 
als Analogiebild ang erklärt werden (vgl. de Saussure a. a. O., jetzt auch Hoff- 
mann Das Präsens der indog. Grundspr. 187 f.) Bedenken erregt ea allerdings, 
dåsa karöH erst nachvedisch vorkommt (im RV. nur Imp. huru zwei mal), und 
daaa ea im Avestischen eine ähnliche Pr&sensbildnng nicht giebt. Trotzdem 
wird man die Ursprtlnglichkeit von karéU nicht bezweifeln können, wenn das 
gleichbedeutende an. g0rva damit zusammenhängt (Noreen bei Bråte Beså. 
Beitr. XIII, 46, jetzt Utkast till förel. i arg. Jndl. p. 85). — Was endlich 
ttméU n. 8. w. betrifft, so känn es gewiss ans ^tn-nö-ii entstanden sein. Aber 
die Ursprtlnglichkeit der U-Conjugation einmal zugegeben, ist anch hier dem 
Zweifel der Weg gebahnt. Den Präsensbildnngen auf nu stehen znweilen No- 
minalatämme auf nu znr Beite, die man mit jenen fiir identisch zn halten pilegt 
{dhrf-nu- ktlhn : dhrs-né-ti). SoUte nicht tanö-ti in derselben Beziehung steben 
zn ai. tom*-, gr. rayv-, lat. ienuis u. s. w.T Hier legt aber Brugmann (Grdr. II, p. 294) 
einen St. tnn-et^' nicht ^tn-ne^- zu Qrunde. Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls 
steht ea, wie gesagt, fest, dass im Indogermanischen eine ti-Conjngation neben 
der fitt-Conjngation bestanden hat. Jeder der s. B. *8re^iM fliesst in *8r'€^-eH 
zerlegen zn miissen glanbt, mnss anch, wie mir scheint, eine solche Flexion 
anerkennen. Ja, Vieles spricht dafiir, dass das Präsensbildende nu eigentlich 
in n-u- zn zerlegen ist, dass also die nu-Classe im Qrunde nur eine specielle 
Form der u-Classe ist (vgl. oben p. 122 u. Cap. III). Es dtlrf te nicht znfällig 
sein, dass den u-Formen so oft nu-Formen parallel gehen : karé-ti : krnö-ti; 
frd-Uf tdvw : ^pö-to*; ruo : fWö-<«, o^wfii\ atruo : strnd-U, aro^rv^*; /e^vm : vrné-U; 
/ålv^to : vrnd-tit urné-U; h*e$t éXn{/)6s : oiUv^; av. debu- : dfebenaoiå, ai. dabhn64i; 150 Zur Lehre ?. d. Wurzelerweiterung und Wanelvariation. 

{y^v-xog, vgl. daneben y^Aa^-i^oV). Hierher känn man aoBser /Aavo) 
(Et. M.) Präsentia wie XQ^^^ (vgl. x^Q^-^^^)^ x'^^^f tf/avfo, élav-vw 
stellen. Anf einer Linie stehen xvcUw^ tjjcUo) a. s. w. *). Neben 
XQav(o erscheint ein ghr-eyL- (vgl. x'^at;a) : x^^o^) in &l^d* grio-e^ 
an. ^r;o-^ etc. Dies erinnert an lat. grav-is : gr. /?a^e/-, gr. 
tava{/y6g : HnneyL- dtlnn (s. oben), ai. prthiv-i : St. prihav- (vgl. 
Brugmann Grundriss 11^ p. 293). 3) stä-^- (neben stå-i- p. 116); 
vgl. ai. snä'U-tiy gr. vavco, ai. sphä-v-ayati (: sphä-y-ate) u. 8. w. 
Schwierigkeit bereitet die Formation ste^- neben 5^ä-)f- (vgl. \^- 
drehen : 1. va-rus^). Entweder ist wobl hier seenndärer Ubertritt 
in die v* 6té-Reihe von der sehwachen Wurzelstnfe ans anznneh- 
men^ öder steij^- ist nach Analogie von st-er- st-el- n. s. w. (s. p. 
97) als st{äyeu' aufzafassen; vgl. Nominalbildnngen wie ai. su- 
sth-u-, anU'8th'U' (: sthä-)^ ä-hh-u- Maulwurf (: AAa-), ä-ps-u- ohne 
Speise (ipså')^ y-u- fahrend (: yä-)*), ferner ni-dh-i- {idhär) n. dgl.^). ai. stabhu-ydti : stciblmö-ti; Ht. sku-tu : gr. *vvw; gr. £^ai (fv^ov) : ai. h^nåu-U (lat 
novaculaj; tÅ,jtthatiijinV'ati;ptV'an' : pinv-ati; dtv-yati : aeol. diwwQ), wosn viell. 
noch Anderes hinsugefUgt werden känn, wie sphit^- : av. cpoyttMxyiti (8. p. 144), ståyL' 
: ay. fra-^tanvanti (Bartholomse a. a. O., ygl. kret. araviut), ai. dhöv- : dAoito-, 
gr. xav{'VO€) : x^/^yve&v . fioäv Hesych., ya{^)i(o : ydw^fia* (s. weiter Fick q. Froehde 
a. a. O. O.). Einen Versuch das 'infigierte* n im Zasammenhaiig mit anderen 
InfixerscheinuDgen zu erklären s. Cap. III. 

1) Vgl. Solmsen K. Z. XXIX, 96, 99. 

2) Was ai. dhdvati : dhavate^ gr. &iot u. dgl. betrifft, so liegt wohl hier 
derselbe Ablaut vor wie z. B. in dyäus : dydvi u. dgl. 

3) Hier hat man vielleicbt auch -gu- (vanar-gu- im Walde heramtreibend, 
purö-gaV'd- vorangebend, FUhrer, pviro-gav-t Ftlhrerin eto.) neben -gå- (s. B. 
puro-gci' Filhrer) anzurciben. Von altindischem Staodpunkte ans känn Znsam- 
menhang zwischeu gu- und gä- bestehen, aach wenn dies aus gfft' (mit langem 
son. m) entstanden ist, wie wohl dies å-khih (: khan- khä- gråben) beweist. Sollte 
nun aber das ai. •pu- mit dem gr. -yv' (iy^v^s^ /leaarj^yv^^S'), nf^ttia^yv^^ nffsi^' 
flv^Sf n^fia^fiv^c), lit. -gu- {zmo-gu-s) zusammenhängen (s. Brugmann Ber. d. 
Königl. Sachs. Ges. d. Wissenschaften 1889, p. 53 f. im Sonderabdr.), so wird 
man freilich, um -gu- hierher ziehen za können, eine Wz. gä- neben gem- po- 
stulieren miissen. Dass eine solche Warzel bestanden hat, ist nan auch ans 
anderen Griinden nioht unwahrscheinlich (s. p. 70). g-th neben g^em- wiirde 
sioh dr-i^ laufen neben dr-em- u. s. w. zur Seite stellen. 

4) Ober die weitere Rolle, welche das Determinativ u bei der Tempos- 
bildung gespielt haben mag (DV-PerfectumD, »t;-AoristD) vgl. Gap. IV. — Cber 
einige Schallwörter, die wahrscheinlich mit dem Determinativ u (•) gebildet sind, 
8. Gap. III, wo ich den Vocalwechsel in solchen Wörtern zusammenfassend 
behandeln werde. Zum Theil dtirften hier andere Factoren sor Erseugung 
eines Wechsels swischen o- u- und i- Reihe mitgewirkt haben. Cap. III. 

Variation und Combination der Wurzeldeterminative 

(Wurzel variation ). 

Wie wir in den beiden vorhergehendeD Capiteln gesehen 
habeDy wechseln oft mebrere verscbiedene Determinative an der- 
selben primären Wnrzel ab. Z. B. uik- y^i-g-y fii-p- !^«-t-, ui-s- : 
ui' vibrare; Äjtt-ij-, kiU-dh-, k^u-bh- (= ai. gu-c-, gu-dh-, gu-bh-) : 
kiU' (ai. gu') glänzen; (s)ker-t' (s)ker'd', (s)ker'P' (s)ker'b(hy^ 
(s)ker-s-, (s)kr-i', (s)kr-u- : (s)ker' spalten, scbneiden, scheeren; 
(8)k'ed'^ (s)k»ep' (ska-p- ska'b(h)-)y (s)k'er' (s)k'élr, (6)k-en'f (s)k'es'^ 
(s)k-i'y (s)k'U' : sek- s(e)kä- spalten, schneiden ; stä-k- (siä-g-), siä-t" 
stä'dh'^ stä'P' stä'b(h)-, st-er- st-el-, si-en-y st-i-, st-u- : stå- stehen, 
stellen n. dgl. mebr. 

Eine sebon erweiterte Wnrzel erfährt oft weiteren Znwacbs, 
öder, mit anderen Worten, wir finden mebrere Determinative 
combiniert an eine Wnrzel angetreten. Z. B. sk-er-t- sker-d- 
n. 8. w. (s. oben) scbneiden, spalten : sk-er- : sek-; sk-el-d-, sk-el-p- 
dass. (p. 38, N:o 14, p. 52, N:o Ib) : sk-el- : sek- ; sk-en-d- dass. 
(p. 38, N:o 15) : sk-en- : sek-; st-er-g- starr sein öder werden (vgl. 
p. 77, N:o 14) \ st-er- :stä-; st-en-g- dass. (s. ebenå.) : st-en- : stä- ; 
ghr-en-dh' reiben, zermalmen (s. p. 72 f., N:o b) : ghr-en- : gh-er- ; 
m-efi-dh- denken (s. p. 76, N:o 12) : m-en- : me-; c^^-en-s- stän- 
ben, zerstieben (s. p. 83 am oben) : c^^-en- : dhu-; bher-g-g- rösten 
(p. 85, N:o 21) : bher-] bher-e-dh- scbarf, spitz sein (p. 85, N:o 22) 
: bher-s- : bher- n. s. w. Ein vocaliscbes nnd ein consonantisches 
Oeterminativ entbalten z. B. ir-i-g- reiben (tQi^m) : tr-i- : ter- (s. p. 
104, N:o 6), tr-u-p- reiben, bobren (rQvndoi u. s. w.) : tr-u- : ter- 
(vgl. p. 124, N:o 6), bhl-i-g- glänzen (ahd. blthhan etc.) : bhl-i- : 
hhel- bhlé- (s. p. 109, N:o 18), bhl-i-d-, bhl-u-d- scbwellen, fliessen, 
(gr. yA-^-J-, gfk-v-å') : bhl-i- bhl-u- : bhel- bhlé- (s. p. 110, N:o 19, 
p. 131, N:o 23), /;r-t4-5- spritzen (ai. prus-nö-ti) : pr-u- : per- pre- 
(p. 125, N:o 8) n. dgl. mebr, worfiber ansftibrlicber nnten. 152 Zur Lebre v. d. Wurzelerweiterung and WurzeWariatioD. 

Ein Paar der oben erwähnten Wnrzelformen geben za eini- 
gen besonderen Bemerknngen Anlass. Wir fassten die Warzel- 
form dhyf-en-S' als eine Åbleitnng von ålny^-en- nod weiterhin von 
dhei^' dhu' anf, sk-en-d- als eine Ableitnng von sk-en- nnd weiterhin 
von sek'. Da nun dhijL-en-S' ansser dhyL-en- ein dh^'ei>' neben sich 
hat (s. p. 81 f.), sk-en-d' ansser sk-en- ein sk-ed- (p. 39, N:o 16), 
so känn man aneb dhu-eti-s- als eine Mischform von dhv-en- and 
dhu-es- betraebten (vgl. oben p. 83), sk-en-d- als eine Miachform 
von sk-en- and sk-ed-. In ähnlicber Weise bemht, naeh Daniels- 
son Gramm. und etym. St. I, 49 n., das Comparativsafdx ai. 
(-l)-yåns- auf Contamination von SaflF. -{en- -jon- (vgl. gr. -«w- 
-jfov-) nnd -jes- -ps-, das SnflF. des Partic. Perf. Act ai. -väns- 
anf Contamination von Snff. •^en- nnd -^es•^). Sieht man nan 
die Wurzelform dh^ens- im Verhältniss zn dht^s-, skend- im Ver- 
bal tniss zn sked- an, so nehmen sicb die Nasale als Infixe ans: 
dies känn vielleiebt auf eine andere Anffassnng von gewissen 
»nasalinfigierten» Formen leiten, als die gewöbnlicbe. GewObnlich 
nimmt man, wie bekannt, an, es babe das Nasalinfix nrsprflng- 
licb binter der Wurzelsilbe als Snffix gestanden : z. B. limp- 
scbmieren sei ans Up-n- (vgl. aksl. pri-U(p)-na^) entstanden (s. 
zuletzt Brugmann Grundriss I, p. 190). Solcbe Nasalanticipation 
scbeint in der Tbat z. B. in lat. pando f*patnoJ, tendo (Hetno) 
n. s. w. (Tbnrneysen K. Z. XXVI, 301 ff.) vorznliegen nnd känn 
dann ancb in frfiberen Spracbperioden stattgefnnden baben. leh 
will ancb nicbt die Möglicbkeit einer solcben Entwickelnng von 
Nasalinfixen bestreiten, aber, wie betreffs dhyLens- nnd skend-^ so 
scbeint mir ancb sonst daneben eine andere Erklärnng denkbar. 

Wie wir z. B. im gr. dfiv-v-rwQ, *Afiv-v-rag das ableitende n 
von åfiv-vo) verschleppt finden, wie lat. mi-n-or dasselbe n wie 
mi-n-uo anfweist n. s. w., so scbeint mir ancb möglich, dass eine Wur- 
zelform wie li-m-p' scbmieren (neben li-p-, ans /t-, s. p. 49) ihren 
Nasal von der n-Ableitnng : ai. li-nä-ti (unbel.), d-U-vm, lat. li-no^ air. 
le-nim^ Ht. ly-no-ti herflbergenommen bat: ll-n- nnd !f-j^ vereinigten 
sicb zn li-m-p-^). Vgl. abd. chli-m-b-an klimroen, eig. adh»rere (wie 1 ) In Bezog anf das letztere (-våfis-) vgl. jedoch Brngmann Gmndriss II, 
p. 408. 

2) 2ip-7i- (aksl. pfi'ti{p)na) enthält dieselben ableitenden Blemente wie 
li-m-p-f aber in umgekehrter BeihenfolgOf vgl. tpd'avut a. *(p&a^^oB : ilat-v^m, 
öder *mé-n-8- Monat : aksl. mé-s-^-a (s. nnten), n-er-vus : ve-v^ov (p. 148 f.}. Znr Lehre v. d. WurselerweiteruDg und Wurzelvariation. 1&3 

lit. Upu steige : 2impti adhsereo) : chlé-nan kleben, schmieren, mhd. 
klé-nen (im ÅDSchluss däran klé-n-sier neben kli-sterj^ an. kli-na : 
ahd. chlé'b'én, chli-b-an kleben, häften, an. kU/a klimmen ; ^'u-n-^- 
(lat. jungo a. 8. w.) : ju-n- (ai. yu-nå-ti nnbel.) iju-g- Qugum xl 8. w.); 
4r-»-^ schneiden (ai. krntåti^ av. kerefUaiti) : kr-n- (ai. kr-nä-tif 
kf-no-ti nnbel.y av. 3 pl. kerenetUé^ vgl. lat. cer-no) : kr-i- ker-t- 
(ai. kariaiU av. kerethyåt, lit. kertu ktrsti n. 8. w., 8. p. 29); lat. 
Pla-f^c-us plchn-^-ttj lett. pluku (= ^planku) werde flach, lat. pla-n- 
/-a, lit. pJantu : plä-nus, lit. plö-fMS : lat. pla-c-enia, gr. nÅMxovg^ 
nXa^^ lett. plå-k-ans flach u. 8. w. (p. 10, N:o 13), re8p. lit. plo- 
tas, pla-tus, nla-Tvg u. 8. w. (p. 33, N:o 14). 

Znweilen dfirfte ein m im Spiele 8ein. Ak8l. irt^Ot^, got 
prams('tei) känn, wie oben p. 85 bemerkt warde, anf Mischnng 
von ir-em' (lat tremo etc, p. 68, N:o 3) and trea- (ai. iråsati 
a. 8. w., p. 85, N:o 19) bernhen. An eine ähnliche Erklämng 
kOnnte man denken z. B. bei tu-m-b- schwellen (gr. tv-ii-^-og) : 
tfårtn- (ai. /fi-m-ra-, lat. iu-m-ulus) : tU'b(h)' (lat. tu-b-er, an. pu-f-a 
Erdhligel, s. p. 55); dhu-m-bi^)' (germ. dumba- eig. amnebelt, gr. 
mh^ju/?- vvju^-, 8. p. 56) : dhu-m- (idg. ^dhu-mo- Dan8t) : dhu-bh- (gr. 
tv^m n. 8. w., 8. p. 55 f.) n. dgl. mehr^). 1) Combinationen stammbildender Blemente von åhnlioher Art, wie die in 
den obigen Formen angenommenen, sind nicht selten eu beobaohten. Von den 
Snffixen ai. -yåns- : -ien- : -ies-^ -våfiS' : -^en- : -Ues- war schon die Rede. A i. 
mah-åni- groas entsprang dnrch Contamination yon maA-ofi- (mah-än-) und 
mah^' (Bmgmann Gmndriss II, p. 874). Daa Saif. lat. -n-«h {tti-neiu, pöpul" 
neuB, quer(jeyneu8 n. s. w.) entbält -no- (aé-nfM, pöpul-nua) -^ -00- (aer-eua, pö- 
Jm^eM u. 1. w., vgl. Ostboff P.B.B. XIII, 403). Daa Snff. -II-09- -n-e»- bembt 
anf YerschmelEang einea n-Snffixea mit dem Snff. -o«- -e9% Vgl. s. B. idg. 
*mi-n(je)8- Mond, Monat su mé- messen (gr. lesb. ftrjrv', lat. mins-is, air. mi 
gen. måSf lit. gen. m^nes-io) : mé-n' (got. mi-n-öp-s u. a. w.) : mé-s- (ai. maSf nnd 
mit weiterer Suffigierung aksl. m^'-^cf), vgl. Bmgmann Ornndriaa II, p. 889 
(änders nocb Gmndrisa I, 191 f., mens- a. mis-H'); öder idg. ^er-n-os Trieb, 
Andrang, Wallnng snr We. in o^w-fA* etc. (ai. drncis Wallang, wallende Flntb, gr 
llpyec mit veracbieden entwickelter Bedeutang = jnnger Trieb, ablantend germ 
rtmS' Lanf, Starz, Flnaa, a. p. 102 n. 8) : er-no- (ai. dr-na- = år-naSt der Flnaa 
name ital. Är-nus a. *f-no-, wie Sar-ntts a. ^sf^na- zn 6^'/ii}, ai. såreUi; ygl 
ancb den St. or-{e)n- im got. ara Adler, gr. op-r-«c u. a. w. eig. = der Dabin 
achieasande) : er-s- (ai. årSati scbieaat dabin, atrömt, gr. ntdiv^^oot, dåsa aial 
en esSt ascbw. ers Reitpferd). Ob yerwandt : abd. ér-n-us-t Kampf, Bmat, aga 
eor-n-c^i neben an. orrasta Scblacbt (fUr ^or-B-os-ta^ Dicbt ^or-n^os^a, da die 
Aaeimilation von m sn rr aebr problematiacb iat, a. Noreen Judlftra p. 101 
orrosia entbftlt daa «-8nffix sweimal wie ai. bh^i-s-iås Licbt n. a. w.), vgl. as. wri 154 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurEelfariation. 

Eine Gombination von Snff. i (i) -¥ u (^) enthaltoD, wie es 
soheint, einige Wnrzeln aaf -tv- (-iu-): kampfwild, zUrnend, ai. ir-as-j^i benimmt sioh gewalttbfttig, gr. l^^-ctf- Cd^ 
*l<^^eff fi^oToloéyi)f ohne dis ^-Ableitung an. jara (*erä-) Schlacht, woraul mich 
Liden aafmerksam macht. — t^^brigens mag hier an Formen erinnezt werden, 
wie lat. it-in-er-is (it-en' + Ä-cr-), jec-in-or-is, joc-m-er-is ; umgekehrt r-k-n e. B. 
in an. skam Koth, aksl. akvrina (: oxcv^ gen. mta-toQ a. *oicn-roff), { -f- n in 
aksl. slUn-ice Bonne neben sfyL-el- s. B. in ai. mar\9iyhcn- in i^^* géf^ (Bartbo- 
lom» K. Z. XXVIII, 12), got.^tm-fio (Danielsson Gr. o. et. St. I, 40 n.), Tiel- 
leioht ancb in ai. »t^unj a. *siu'l'nä' : otI^Xoq : av. Qtu-nä' (s. p. 142 n. 1), gr. 
fACL^^Tv-s fid^^Tv^^os a. fia^^V' + */ia^^e)(f' (vgl. ai. kr6§'tu- : kros-tf')^ ^c/i-^or- 
aus d-efå^ia- •^ ^£/«-«r- (Danielsson a. O.)* Nach einem ähnlichen Princip sind 
vielleicbt aach Formen gebildet, wie gr. ^ail-i^-axop : fiaX^^, ftaJir^a : fa^ 
eucop; OTtt^Xa^fios Tröpfeln, Tropfen : ora^ldiMt : OTa'-y'WV'^ tp^a^-Mhu lyf^a^-vQOo) 
: ^aXXw (alle mit tpaut zusammenbängend). In derselben Weise sind wobl im 
allgemeinen die von Fick Q.G.A. 1881, 442 f., 1460 ff. TerEeicbneteD Beispiele 
▼on Infixen zn benrtbeilen : aoTr-aN-ct^o^cu : aand^oftai (vgl. danoMWS * <påioip^6rmQ 
Ilesycb.), voa''ax-e(f6s : voas^oSf d^iff^an^t^os : dttpfj^oQ, <P^^dn-(uv : 4^ihov a. s. w. 
Fiir ein ursprtlnglicbes Princip der Wortbildung darf man die Infigiernng 
kanm balten, nacbdem aber in der beschriebenen Weise Formen, die im Ver- 
b&ltniss zn anderen verwandten als infigiert empfunden wnrden, la StAode 
gekommen waren, konnten sie Master fUr Analogiebildungen abgeben, and ao 
verschiedene Infize entstehen. 

Wie schon im vorbergehenden Cap. erwähnt wurde, erkennen mebrere 
Gelebrte (i. B. de Saussure, Fick, Froebde) ein ?i-Infix ancb in den Prå- 
sensstämmen aaf nå n», neV t»u. FtLr diese Annabme scheint namentUch der 
Umstand zu sprecben, dass so oft Stämme aaf ä a, eV v den St&mmen aaf 
fiä n9, ne^ nu parallel geben : grhhå-yåti : grhhnå-ti; domå-re, SapM^w : idfåtni* 
fWy nsXd'iw niloF^ : niÅvtj^fii; ^-^ifia tj^Qiiia^Q : ai. rami}ä4i etc (s. Froehde 
Bezz. Beitr. IX, 107 ff.); ruo : ai. n^~^*t OQW^fit'^ struo istrné-tif ato^pv-fui 
nXvo» : fH^ö-tt, J-tkvui : xfrn(hii a. s. w. (s. p. 1 49 f . n.). Aber ebensowenig wie 
bei Mmp' : Up- ist wobl hier der Nasal von Anfang an Infix gewesen. Falls die 
Ansicbt, nach welcher nå ne^ arspriinglicb keine einheitliche Suffixe waren 
(spftter sind sie jedenfalls so empfanden worden) das Bicbtige trifft, so ist 
wobl anzanehmen, dass die als Master dienenden Formen aaf n-8t&mmeny 
die sicb mit d-, ^-Stammen za nå-, neV-St&mmen yereinigt hatten, jbasiert 
waren. Vgl. hierza Froehde a. a. O. p. 125 f. (ganz änders de Sanssare a. 
Fick, die arsprtlngUches Infix annehmen). Vielleicbt liegen derartige Conta- 
min ationsf ormen vor in «(e)A;-n-ä- («)A-n-ä- (»vda») : «(6)Ä;-en- (js^k-en^ (icara-oxit^, 
Movig a. s. w., p. 76, N:o \d) : 8{e)kå- {8)kå- (aecäre, a%dui a. s. w.); 8(jf)k-n^U' 
(«)Arn-ii- (kkvcv a. s. w., p. 134, N:o 27) : 9(6)Ä^en- (jByk-en- : 8{é)k'Ur (jsjhu- (Jåt. 
ahi-tU schabe, scheere a. s. w., p. 133, N:o 26); ks-n-u- (ai. ksnu- etc, p. 136, 
N:o 29) : ks-m- (iaivw etc. p. 136 im Anf.) : ks-u- {^vw a. s. w., p. 134, N:o 28). 
Der Nasal yon 8{e)k-n-å' (j8)k-n'ä- scheint wiederzukehren in ir-i*-c»-^«-«Jlov ■■■i^c^ 
d^dXXw ; ai. khO-d-ati kant, in sc-f^eé-^-rai : ondHu^at, in ai. ifci-ik-ii-a#-a- Schrot : \ 

t \ 
Ziur Lehre ?. d. Wirzelerweiterang and Warzelvariatioo. 165 

1) (sym-i-yk- schmieren^ beflecken, besadelD in gr. *iufå Beså- 
deloDgf loc. ^fjLc/cu in ficac-gfövog in Besndelnng tödtend, anter 
Beflecknng hinmordend, fii(/)-alv(o bestreiche mit Farbe, bemable, 
beschmatze, beflecke, fic(/)'aQ6g befleckt, besndelt, vernnreinigt, 
nnrein, frevelhaft, ai. mivati ist feist, fett (unbel.), mtv-ard- Leid 
zuftigend (die Bedentnngsentwickelnng etwa wie in gr. kvfjta Be- 
sndelnng, Beflecknng : Xvfialvec^ac scbiropflich behandeln, be- 
schädigen, vgl. Osthoff M. U. IV, 23). 

Diese Wz. (syniiyk- hängt nach der gewöhnlichen Ansicht za- 
sammen mit (8)mu' in ai. mu-tra- Harn, air. mu-n dass., av. mu- 
thra- Unreinigkeit, Schmntz (in a-mu-ya-mwa' nicht bescbädigt, 
nicht zn Sehanden werdend tritt die Bedentung von ai. mw-ard" 
bervor), gr. fiv-eXog Mark, afiV'QCC(o, fiv-Qc^w schmiere, salbe, 
(ffiV'^rj, afjLV'Qva, fiv-Qov^ fiv-^Qa Salbe, Myrrhe (8. fiber diese 
Wörter weiter nnten), afiv-Qog, fiv-Qog, Cfiv-Qacva, pLv-qacva Meer- 
aal, fÅvS-og Nässe, Fänlniss, fiv-å-doi, fiv-å-aCvm, fiv-d-aléog fencbt, 
fani, fiv-d-civ fanles Fleisch, (Tjuv-^-^o^ (Hesych.) = fiv-å-Qog glfihende 
Metallmasse, d. Schmu-tjs, mhd. smu-gj lit. mdu-dt/ti baden, pr. au- 
mu'Snan Abwascbnng, aksl. my-jor my-ti waschen, my-lo Wasch- 
krant, vgl. fiv-Xdaaax^cu ' to amfuz ij tijv x€g)aX'qv trfiij^aa^^av . 
KvffQioc Hesycb. (vgl. p. 24 n. s. weiter nnten). 

Nan steht aber neben der Wnrzel (s)mu' in gleicher Beden- 
tung eine Wnrzel (s)ini' : got. (ga-, bi')smei't'an bestreicben, be- 
sehmieren^ abd. smi-e-an linere, streichen, schmieren, aksl. smé-du 
fasens, ohne s- gr. fiC-vi^og, fu-vi^a Menschenkoth (wegen der Ablei- 
tnng vgl. tTfiC-vx^ogy afxC-vd^a Mans zn afxc- in afii-kij), fii'Vd'6fD be- 
schmiere mit Koth, got. mai-l, abd. mhd. mei-l, ags. må-l Fleck, engl. 
mole Mnttermal, endlich mit v-änffix Ht. mai-vå Snmpf (das sogar 
als eine Ablantsform zn gr. *fic/å Besndelung angesehen werden 
känn, vgl. lit. gai-v-us munter, gai-v-tnti erquicken, an. kveykva kveikja 
(Fener) lebendig machen : ai. ji-vd- lebendig, jl-v-cUi lebt etc.) ^). 

Die Wnrzeln (s)mu' (s)mi- halte ich beide fflr Ableitnngen 
von (s)mé' in gr. Cfx^^v schmieren, salben, afi^q-fia^ Cfirj-Xtj Salbe, 
Ikm-nog Fleck, Scbandfleck (fiwfjtov dvdyjcu ^ 86), Tadel, Hohn, I^OB' spalten, in ic«i«.»-^^, tt-^v^i^^w (zunächat £a knä-i- kn-i-t p. 116, N:o 26) : 
of^l-io» (sa skå-i- 8k'i-, s. p. 112 f., N:o 22 u. weiter nnten), in mt-v^Uyr^ u-v^t-yt 
Ameisenart, Sohabe : <w-^y> = antvitp (s. weiter nnten). 

1) Oehört Mtui'/')dhéSf Mai('/-)^%ts (^^A^*^) bierher? — Cber mm. moi-nd 
temps låcbe, mon, degel, temps pluvieuz s. W. Mejer K. Z. XX VIII, 173. / 156 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterang ind WunelTAiiatioo. 


Spott, Scbmach (zn dieser Bedentang vjfU. ri yaQ ^fiåg wx émcfi^ 
twv xaxäv; Ar. Tbesm. 389), lat. mä-éuta, ahd. masa Wandmal, 
Narbe, entstelleDder FleckeD, ma-sala, mbd. masel Webersehlichte. 
Die eigeDtliche BedeutuDg war 'reiben' ('abreiben, zerreiben'), wel- 
cbe sowohl bei (s)mé- (vgl. bes. (Tjteij-x^ reibe ab, wiscbe ab, CfAoi-xo» 
zerreibe, zermalme) wie bei (s)m'i' nnd (s)m'U' (vgl. p. 119, N:o 16 
u. p. 144, N:o 47) hervortritt. Darans 'sebmiereD* wie bei %i^ 
reibe and schmiere, streichen : bestreichen ete. (vgl. p. 65) '). 

Die Wz. (sJm-i-ijL- ist zunäcbst ans (sjm-i- mit Snff. ^ weiter- 
gebildet, wie z. B. gi-^- leben ans gi- (p. 137, N:o 34), öder sie 
känn als eine Contaminationsform von (s)m'i' and (8)m-U' an- 
gesehen werden. Ahnlich: 

2) m-l-i/L' bewegen, schieben, wecbseln in ai. miv-ati, å-miv-aii 
scbiebt, drängt, drtlckt aaf, ni-miv-ati drängt zn, drflckt nieder, 
å-mlv-dU-kd' andringend, drängend, korintb. å-fwi^/d = ditioi^ 
lOA. Add. 20, 108' (nimmt hier dieselbe Stelle ein wie lit. maivå 
Snmpf bei der vorhergehenden Sippe) : ai. me-ni- Wnrf- öder Schlea- 
dergescboss^), ni-maya- Taoscb, lat. meOfCom-mu-nis, miUo(=*ml'ioh 
mi-g-ro^ gr. d-fiel-pm^ aksl. mi-g-livu mobilis a. s. w. (s. p. 15, 
N:o 1, p. 28, N:o 2) : ai. (kama-Jmu-ta' von Begierde getrieben, 
mu-rd- eilend, drängend, mu-ni- Dräng, concr. ein Begeisterter, 
Verzflckter, gr. d-fxevm (= dfielfio)), lat. tnoveo, mu-to (känn docb 
u ans oj haben), Ht. mdu-ju mdu4i schieben, streifen : ai. ni-må- 
iavya- vertaaschbar, vgl. anch lit. må-ju winke, aksl. ma-ja^ vibro. 

3) S'%'fk' 8-i'U' zasammenftigen, nähen in ai. siv-ytxti n&ht, ptc. 
syu-id'f syé' Scbnor, dfinnes Band, Nadel, syu-man" Band, Bie- 
men, Zfigel, Nath, gr. xaaavw att. xartva) flieke, scbastere, zettele 
an, xdatrvfia xdnvfia Leder, Scbnsterwerk, xavrvg Stflek Leder, 
got. siu-jan^ lit. siuvu siti-ti, aksl. åi-ja^ si-ti Csjy-ja^ *sjy4i) : ai. 
sé4u' Band, Fessel, Brtleke, av. haé4u~, viell. ai. si-o- Sanm des 1) Germ. smi-t- zeigt auch die BedentuDgen '8chlagen\ Verfen* (s. B. aga. 
8/Mtanf engl. to smite, ndl. smijtm^ nhd. schmeissen), Vgl. daEu gr. a/åm^S-^ 
Beule, Scbwiele, Strieme in Folge eines Schlages, ofini^tni, ofåm^ Winditoss, 
ofåw-x*** darchwalke. 

2) So Böbtlingk-Roth, Orassmann Wboh i. RV., änders Ctoldner Festgmsa 
an O. v. Böbtlingk p. 31 ff. Bedeutete das Wort, wie O. will, eigentlioh 
Scbaden, so ist es vielleicbt mit an. mei-n Bcbaden, Bescbftdigang, ahd. mbd. 
mei-41 Ensam men zustellen, vgl. noch a'ftotos(= ^a-i^o^-fo^?) * mwoc . Suul^i He* 
sjcb. (ygl. p. 28). Znr Lehre ?. d. WurzelerweiteraDg und Wurzel variation. 157 

Kleides, gr. l-fidg Kiemen, l-fiov-cd BraDoeDseil, m. si-tna, si-mi, 
ag8. si-nm, as. st-tno Band, Strick, SeiP), d. Sei-l, Sai-te, aksl. 
si'lo sé'i% Schlinge, lit sai-tas Strick, lett sai-te Band, mit u- 
Ableitnog sai-^/va Weberschiff, Netznadel a. 8. w. (vgl. p. 118, 
N:o 9) : ai. su-ci- su-ci Nadel, su-tra- Garn, Faden, Scbnury lat. 
suo^ an. sau-mr^ ags. sed-m^ abd. sou-m genäbter Band eines Ge- 
wandea, Sanm n. 8. w. : ai. så- binden in ^ä-^ sä-hi a. 8. w. (si- 
in si-nå-ti n. s. w. ist mehrdentig). 

4) sfhi-U' sp'i'ii- speien, spncken in ai. sthiv- sthyu-^), gr. nrvw 
ftir *(s)piu-iöj got. speiwan, lit. spidu-ju spidu-ti, hksl. pfju-joy plju-ti 
: spi- spai' etwa in gr. anZ-Xog Fleck, altböbm. spi-na Scbmntz, 
ags. spå'tl spå'ld Speicbel, spé-ian spncken^, got. spai-skuldra^ 
ahd. spei-hhila Speichel^) : gr. nv-T-iCo) (falls nicht dnrcb Dissi- 
milation ans *nTtniC(X)), lat. spuo^ spu-tum^ spu-tna (känn docb 
aiicb = *spoi'fnä sein, vgl. d. Fei-m, pr. spoay-no Giscbt, Schaam, 
ai. phé^a-, aksl. pé-na) : (?) ana-rCkrj dtlnner Stnblgang, ot-ttTEio^tj^ 
ot^nd-jfj der fettige Sebmntz der nngewascbenen ScbafwoUe. 

5) Åi. sr-i-V' srivyaii missratben, cans. srevdyaii ans der Bahn 
lenken, feblgeben macben : sr-i-dh- srédhati strancbeln, febl geben, 
falscb macben, feblscblagen, sric^ snbst. der verkebrt Handelnde, 
Oottlose, Feind, obne das erweiternde dh wobl sH-ma- Bez. ge- 
wisser näcbtlicber gespenstiscber Wesen, a-sre-wdn- etwa = feb- 
lerlos (Böbtlingk-Botb s. v. sreman-) : sru-ta- part. zn srith (P. 
6y 4, 20), sru- missratben (8. Böbtlingk-Botb anter sru- 3, vgl. 
Geldner K. Z. XXVII, 230) : sra-md- der sicb den Fnss verrenkt 
bat, labm, binkend, srå-ma- Verrenknng des Fusses, Beinbrncb, 
im allgemeinen Siecbtbnm, Sencbe. 

Han känn diese Wnrzeln anf -i-yt- gewissermassen mit No- 
minalbildnngen vergleicben, wie lat. r-l-vus (zn er- : (ejr-i- : (6^r-ii- 
(sicb) bewegen, sttlrzen, strömen, 8. pp. 101 f., 122 f.), *&Ar-i-Mo- 
eoctns etwa in lat. refrlva (faba), nbd. Brei, abd. 6rlo, ags. hnw 
(zn hher- : bhr-i- : hhr-u- sieden, kocben, s. p. 104, N:o 9, 126, 1) Ober ai. 9i-ffidn- m. Haarscheide, Soheitel, f. Orenie, Markang Tgl. 
p. Ill, n. 5. 

2) Ober die Anlantsgruppe sth- g. Osthofl M. U. IV, 316, änders Hiibscb- 
mann K. Z. XXVII, 106, Bartholome Ar. F. III, 34, d. 2. 

3) Vgl. 8ie?ers P.B.B. V, 629, Ags. Gr.» 183, 2, 196, 2, Kluge K. Z. 
XXVI. 97. 

4) Vgl. jedooh Bogge P.B.B. XIII, 616. 158 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterang and Wureelfariatioii. 

N:o 10), sal-l-va, abd. stto, ags. slttv Schleie (vgl. mhd. «Mhii, 
agg. sl-i-m Scbleim neben gr. Uvg a. ^el-u-Sj ahd. solo tribe, 
scbmutzig, St. ^sal-wa-), *«-t-^- in lat. de-slvare = de-sinere, vgl. 
pf. siv-ij worfiber anten (zn 6.v- se- : s-i- : s-u- in Bewegnng setxeo, 
geben lassen, p. 111, N:o 21, p. 133, N:o 25), aksl. d-i-vu d-p-vo 
Wunder (zu dhä- : dhä-i- dh-i- scbanen : gr. *^ä-/ä > ^d Schan, 
^a-v-iia, 8. p. 117, N:o 4, p. 140, N:o 39), ahd. g-iwén das Maal 
anfsperren (zu ghå- : gM-i- gh-i- klaffen, gäbnen : gr. xa-v-^^^ 
Xci'(/')og, 8. p. 117, N:o 2, p. 138, N:o 36) u. dgl. mehr. 

Ganz änders als ich beurtbeilt, wie bekannt, Osthoff das 
gegenseitige Verbal tniss von Wurzelformen^wie tni^-ifnu-^ si^-i 
sur u. 8. w. (M. U. IV, 17 ff., 315 ff., vgl. Brugmann Grandr. I, 
p. 137). Ostboff gebt von miyL- (miagijL' besadeln, mieyL' scbieben), 
siu- (sjax^-J näben als den nrsprfinglicben Wnrzelformen ans. 
Daraus gewinnt er die u-Formen (mu- beflecken, mu- schiebeD, 
SU' näben etc.) durcb die Annabme, dass in lO-Präsentiis wie 
*miu'iö^ *siU'ift a. s. w. das erstere { durcb Dissimilation fort* 
gefallen sei: *mju-|ö, *5jw-tö seien zn *mt4-jö, *su-iJö gewordeo, 
ond vom Präsens ans sollen sicb dann die Wnrzelformen mu-^ su- 
etc. dnrcb analogiscbe Neabildnng verbreitet baben. Umgekehrt 
wäre in Präsentiis wie aksl. Hi-jotf a. ^sjy-ja^ das i von nichtprft- 
sentiscben Formen eingedmngen. Es lässt sicb doch bezweifeln, 
ob die von Osthoff angenommene Dissimilation wirklich stattge- 
fnnden hat. Bartbolom» bebt dagegen Formen hervor wie ai. 
pyåyaiey vyayati (Ar. Forscb. III, 34)^). Ganz nnmöglich ist es 
ans den Formen auf iyL fia^^ jevj die daneben stebenden Formen 
anf ä (ä é ö), i (ai ej ojj zn erklären z. B. fim-fjtog, abd. mei-l 
Fleck neben gr. *fjic/ä Besndelnng; ai. ni-mä-tavya- vertauschbar, 
ni-maya- Tanscb, d-fieC-pw neben ai. miv-, vgl. d-fxoc/d n. s. w. 

BartbolomsB greift, um Wecbselformen wie mi^- : mu- zn er- 
klären, zur Annabme von einem Infix ie i : also mu- wäre die 
eigentlicbe Wnrzel, daraus mit Infix ie m-ie^-. Aber ans tmt- 
känn man ebensowenig die ä- nnd /-Formen erklären, wie ans 
miey^-. Von dem Infix ie i wttrde wobl ttbrigens dasselbe gel- 
ten, was von dem Infix ne n : von Anfang an könnte es 
scbwerlieb Infix gewesen sein. Dagegen wäre denkbar, dass. 1) Gegen Ostboff erklärt sicb aasser Bartholomse auch Qeldner (K. Z. 
XXVII, 230). Znr Lehre v. d. Wurzelerweiteniug und Wurzel?ariation. 159 

wie dms Nebeneinander vod limp- : lip- o. s. w. za Analogie- 
bildungen Anlass gegeben hat, dies anch mit mtv- : mw-, siy^- : 
Af-, spiy^ : spu'^ sri^- : sru- der Fall gewesen sei. In der That 
giebt es ja ansser den oben erwäbnten noch einige (mebr 
öder weniger sichere) Fälle, wo man Wurzelformen anf i^- (iu) 
mid u zn einander in Beziebang zn stellen pflegt, ohne dass, 
soweit ersiebtlich, a- nnd ^-Formen daneben anftreten : ^,ttf- : ^|U- 
kanen n. s. w., s. Fick Wurzeln a. Wnrzeldet p. 40 f., Ostboff 
a. O., Geldner E. Z. XXVII, 230 ff., Bartholom» a. 0.^). 

Dass mit -t- öder -u- abgeleitete Wurzelformen wieder durch 
consonantische Determinative haben fortgebildet werden können, 
wurde schon oben (p. 151) an einigen Beispielen gezeigt. Besonders 
bemerkenswerth sind hierbei die Fälle, wo wir dieselben eonsonan- 
tiscben Determinative sowohl an die mit -i- öder -u- abgeleitete, 
wie an die unerweiterte Wurzel angetreten finden. Dadurch sind 
voealisch differierende (in verschiedenen Vocalreihen ablautende) 
Wechselformen entstanden wie z. B. bhel-g- bhl-eg- glänzen (ai. 
hhdrgas^ ^léyao^ abd. blecchen etc) neben bhl-i-g- (ahd. blihhan, 
blmh n. s. w.), bhl-ed- schwellen, fliessen (gr. g>léå(ov Schwätzer) 
neben bhl-i-d- (l-^liåeVf åca''né'q>kocå6v) : bhl-u-d- (g^lvååv, ix-^kth 
ih^-aveiv)^ ter-p' tr-ep- reiben, bohren (Ht. idrpas Zwischenraum, 
Lfleke, Kluft, aksl. trapu fovea, lit. trapus^ lett. trepans trapams 
morseh) neben tr-u-p- (gr. TQvnåiOj lit. trupus loeker, bröckelig, 
aksl. irupll bobi u. s. w.), pers- spritzen (ai. pfs-ant-^ av. parsh- 
Ufa- triefend) neben pr-u-s- (ai. prus-no-tt spritzt, lit. praus-iu 
waache (Gesicbt), aksl. prys-na^ spargo u. s. w.). Dass diese und 
ähnliche Formen etymologisch verwandt sind, lässt sieb wegen 
ibrer grossen Ubereinstimmnng in formaler wie begrifflicher Hin- 
sicbt nicbt bezweifeln. Allein diese Verwandtscbaft känn keine 
direete sein. Wohl sind, wie bekannt, in den indogermanisehen 
Sprachen oft Wurzeln durch analogische Neubildung aus der 
einen Vocalreibe in eine andere fibergetreten, z. B. ai. iol-ayåmi 
von Wz. idg. tel- (im Anschluss an die schwacbe Wurzelstafe 
ill' = ai. tid- z. B. in tulå Wage nach bucOi- : bodh- u. s. w. ge- 
bildet), öder got. peiha (= urg. ^pinhö a. *penhö von Wz. Idg. tenk-y 1) 9*U' leben, das Einige mit gu- (ai. ju- rasch, rege sein etc.) yerbtn- 
den, hat neben sich gi- (p. 137, N:o 34), ebenso diU' : du- 'spielen* (dapisäni 
PW. VII, 1753) wahrscheinlich ein di- (s. p. 138). Uber aksl. retm^ ragio 
▼gl. anten. / 156 Zar Lehre v. d. WurzelerweiteruDg ^nd WunelTariatioD. 

Spott, Scbmach (zn dieser Bedentang v^I. rt yäg ^fiäg ovx iniapL^ 
%wv xax£v; Ar. Tbesm. 389), lat. mä-öula, ahd. må-sa WnndiDal, 
Narbe, entstelleDder Flecken, ma-sala, mbd. masel Weberseblichte. 
Die eigeDtliche Bedeutnng war 'reiben' ('abreiben, zerreiben'), wel- 
cbe sowohl bei (sjme- (vgl. bes. (ffiij-x^ reibe ab, wiscbe ab, Cfici-xo» 
zerreibe, zermalme) wie bei (s)m'i- nnd (sjm-u- (vgl. p. 119, N:o 16 
u. p. 144, N:o 47) hervortritt. Daraas 'schmieren' wie bei X9^ 
reibe nnd schmiere, streichen : hestreichen etc. (vgl. p. 65) '). 

Die Wz. (s)fn'i-'ijL' ist zanächst ans (sjm-i- mit Snff. ^ weiter- 
gebildet, wie z. B. gi-^- leben ans gi- (p. 137, N:o 34), öder sie 
känn als eine Contaminationsform von f$)fn'i' nnd (sjnhti- an- 
gesehen werden. Abnlieh: 

2) m-t'^' bewegen, schieben, wecbseln in ai. tniv-ati, ä-miv-aii 
scbiebt, drängt, drtlckt anf, ni-miv-ati drängt zn, drtlckt nieder, 
ä-mw-cU-kd' andringend, drängend, korintb. å-fwc/d = dfÅOi^ri 
I6A. Add. 20, 108' (nimmt hier dieselbe Stelle ein wie Ht. maivå 
Snmpf bei der vorhergebenden Sippe) : ai. me-ni- Wnrf- öder Schlen- 
dergeseboss '), ni-maya' Tanscb, lat. meccom-mu-nis, miUo(=^*mhto), 
mi-g-ro, gr. d-iui-^ix)^ aksl. mi-g-livu mobilis n. s. w. (s. p. 15, 
N:o 1, p. 28, N:o 2) : ai. (kåma-Jtnu-ta' von Begierde getrieben, 
mu-rd' eilend, drängend, mu-ni- Dräng, concr. ein Begeisterter, 
Verztlckter, gr. å-fjLevoo (= dfieipm), lat. moveo, mu-to (känn doeb 
u ans 0% haben), Ht. mdu-ju mdu-ti scbieben, streifen : ai. ni-må- 
iavya- vertansebbar, vgl. ancb Ht. må-ju winke, aksl. ma-jc^ vibro. 

3) s-l-y^' S'i-U' znsammenfUgen, nähen in ai. siv-ytxti n&ht, ptc. 
syu'id'y syå' Schnnr, dfinnes Band, Nadel, syu-man- Band, Bie- 
men, Zttgel, Nath, gr. xaacvw att. xarrvm flicke, scbnstere, zettele 
an, xdaavfAa xdrrvfjuz Leder, Scbnsterwerk, xavtvg Stflck Leder, 
got. siujan. Ht. siuvu siu-ti, aksl. åijoy åi-ti Csjy-joy ^sjy-ii) : ai. 
sé'tU' Band, Fessel, Brficke, av. haé-tury viell. ai. si-o Saum des 1) Germ. smx-t- zeigt auch die Bedeutungen *schlagen\ *werfen* (s. B. ags. 
andUm, engl. io smite, ndl. smijtm, nhd. schmeissm). Vgl. da£a gr. a/«o-#-«{ 
Beole, Schwiele, Strieme in Folge eines Schlages, ofim-mj, a^o*-« Windstoss, 
ofAto^x^ durcbwalke. 

2) So Böhtlingk-Rothy Orassmann Wboh b. RV., änders Ctoldoer Festgnisa 
an O. v. Böhtlingk p. 31 ff. Bedeutete das Wort, wie G. will, eigentlioh 
Schaden, so ist es vielleicht mit an. mei-n Bchaden, Beschådigang, ahd. mhd. 
mei^ sasammenzustellen, vgl. noch a-/i*o»o( (= ^a-iio^/oi?) ' nauot . Suuloi He* 
sjch. (ygl. p. Zor Lehre v. d. Wurzelerweiterang und WurzelvariatioD. 157 

KleideSi gr. t-fidg UiemeD, t-fÅOv-id BruDDenseily an. si-ma, si-mi, 
ag8. si-ma, as. si-tno Band^ Strick, SeiP), d. Sei-l, Sai-te, aksl. 
9i'lo sé'il Scblinge, lit sai-tas Strick, lett. sai-te Band, mit u- 
Ableitang sai-^ca Weberschiff, Netznadel a. s. w. (vgl. p. 118, 
N:o 9) : ai. su-ci- su-ci Nadel, su-tra- Garn, Faden, Schnur, lat. 
suOf an. sau-mr, ags. sed-m^ abd. sou-m genäbter Band eines Ge- 
wandeSy Sanm n. 8. w. : ai. sä- binden in sä-t sä-hi u. 8. w. (si- 
in si-nå-ti n. 8. w. ist mebrdeutig). 

4) sp-t-U' sp'i-u- speien, spacken in ai. sihlv- sthyu'^)^ gr. tttvcu 
fQr *(8}piu-ifi^ got. speiwan, lit. spidu-ju spidu-ti, akshp^ju-jor plju-ti 
: spi' spai' etwa in gr. cnl-Xog Fleck, altböhm. spi-na Schmutz, 
ag8. spå'U spå-ld Speichel, spé-tan spucken*), got. spai-skuldra^ 
abd. spei-hhila SpeicbeP) : gr. ni-t-C^io (falls nicbt dnrcb Dissi- 
milation ans *7iTVTlC(o)f lat. spuo^ spu-tum^ spu-ma (känn docb 
ancb = ^spoi-mä sein, vgl. d. Fei-m^ pr. spoay-no Giscbt, Scbanm, 
ai. pJi&na-i aksl. pé-na) : (?) cna-TlXnj dttnner Stnblgang, oUanfi-tti^ 
ot-and-tij der fettige Schmntz der ungewaschenen Scbafwolle. 

5) Ai. sr-i-v- srivyaii missratben, cans. srevdyaii ans der Babn 
lenken, feblgeben macben : sr-i-dh- srédhati strancbeln, febl geben, 
falscb macben, feblscblagen, sridh- snbst. der verkebrt Handelnde, 
Gottlose, Feind, obne das erweiternde dh wobl sri-tna' Bez. ge- 
wisser näcbtlicber gespenstiscber Wesen, a-sre-fndn- etwa = feb- 
lerlos (Böbtlingk-Rotb s. v. sreman-) : sru-ta- part. zn srio- (P. 
6, 4y 20)y sru- missratben (s. Böbtlingk-Rotb nnter sru- 3, vgl. 
Geldner K. Z. XXVII, 230) : srå-nid- der sicb den Fnss verrenkt 
haij labm, binkend, srå-ma- Verrenknng des Fusses, Beinbrnch, 
im allgemeinen Sieebtbum, Sencbe. 

Man känn diese Wurzeln anf -i-u- gewissermassen mit No- 
minalbildnngen vergleicben, wie latr-i-vtis {zn er- : (ejr-i- : (ejr-u- 
(8icb) bewegen, sttlrzen, strömen, s. pp. 101 f., 122 f.), ^bhr-i-uo- 
coctns etwa in lat. re-frlva (faba), nbd. Brei, abd. brio, ags. briw 
(zu bher- : bhr-i- : bhr-u- sieden, kocben, s. p. 104, N:o 9, 126, 1) Ober ai. ^-mån" m. Haaraoheide, Soheitel, f. Qrense, liarkang Tgl. 
p. Ill, n. 5. 

2] Ober die Anlautsgrnppe sth' g. Osthoff M. U. IV, 316, aDders HUbsch- 
mann K. Z. XXVII, 106, Bartholomse Ar. F. III, 34, d. 2. 

3) Vgl. Sieyers P.B.B. V, 629, Ags. Gr.* 183, 2. 196, 2, Kluge K. Z. 
XXVI. 97. 

4) Vgl. jedoch Bngge P.B.B. XIII, 616. 158 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wareelvariatioii. 

N:o 10), sal'l-va, ahd. slto, ags. sltto Schleie (Tgl. mbd. «M-fii, 
ags. sl-i-m Schleim neben gr. ilvg a. ^el-u-Sy abd. solo trflbe^ 
schmutzig, St. ^sal-tva-), *S'l'^o- in lat. deslvare = de-sinere, vgl. 
pf. siv-if wortlber unten (zu cs- sé- : s-i- : s-u- in Bewegang setten, 
geben lassen, p. 111, N:o 21, p. 133, N:o 25), aksl. d-i-vU d-irvo 
Wunder (zu dhä- : dhä-y dh-i- scbanen : gr. ♦^ä-/ä > déä Scfaan, 
»a-v-fia, 8. p. 117, N:o 4, p. 140, N:o 39), abd. g-i-wén åns MasI 
anfsperren (zu ghä- : ghä-i- gh-i- klaffen, gähnen : gr. ](a-v-vo^, 
X(i'(/')ogj s. p. 117, N:o 2, p. 138, N:o 36) u. dgl. mehr. 

Ganz änders als icb beurtbeilt, wie bekannt, Osthoff das 
gegenseitige Verbältniss von Wnrzelformen^wie miff- : mu-, si^- : 
su' u. 8. w. (M. U. IV, 17 ff., 315 ff., vgl. Brngmann Gmndr. I, 
p. 137). Ostboff gebt von fnit/L- (miaxU- besudeln, fHJetk' scbieben), 
siu' (sjflxU') näben als den nrsprUnglicben Warzelformen ans. 
Darans gewinnt er die ti-Formen (mu- beflecken, mu- scbieben, 
SU' näben etc.) durcb die Annabme, dass in lO-Präsentiis wie 
*miu'iö^ *siu-ifi n. s. w. das erstere i dnrcb Dissimilation fort- 
gefallen sei: *im|w-j{ö, ^siu-iö seien zu *mw-jö, *su'iö geworden, 
und vom Präsens ans sollen sicb dann die Wurzelformen mu-^ su- 
etc. durcb analogiscbe Neubildung verbreitet baben. Umgekebrt 
wäre in Präsentiis wie aksl. Si-ja^ a. *sjy-ja^ das t von nicbtpri- 
sentiscben Formen eingedrungen. Es lässt sicb docb bezweifeln, 
ob die von Ostboff angenommene Dissimilation wirklicb stattge- 
funden bat. BartbolomsB bebt dagegen Formen bervor wie ai. 
pyåyaiCy vyayaii (Ar. Forscb. Ill, 34) ^). Ganz unmOglicb ist es 
aus den Formen auf iyL fia^u jfivj die daneben stebenden Formen 
auf å (ä é ö), i (ai ej ojj zu erklären z. B. fx^-fiog, abd. tnei-l 
Fleck neben gr. *iiic/ä Besudelung; ai. ni-må-tavya- vertauscbbar, 
ni-maya- Tausch, d-fieC-fiw neben ai. mlv-y vgl. d-fÅOc/d u. s. w. 

BartbolomsB greift, nm Wecbselformen wie mi^- : mu- zu er- 
klären, zur Annabme von einem Infix ic i : also mti- wäre die 
eigentlicbe Wurzel, darans mit Infix je m-|e-^-. Aber aus fM*- 
känn man ebensowenig die ä- und /-Formen erklären, wie aus 
fnie^'. Von dem Infix ie i wUrde wobl Ubrigens dasselbe gel- 
ten, was von dem Infix ne n : von Anfang an kOnnte es 
scbwerlicb Infix gewesen sein. Dagegen wäre denkbar, dass, l) Gegen Osthofif erklärt flich ansser Bartholomie auch Qeldner (K. Z. 
XXVII. 280). Zor Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Warzel variation. 159 

wie das Nebeneinander von Hmp- : lip- n. 8. w. zu Analogie- 
bildangen Anlass gegeben hat, dies auch mit nU^- : mu-, siu- : 
su-, spi^- : spU'^ sri^' : sru- der Fall gewesen sei. In der Tbat 
giebt 68 ja ansser den oben erwähnten noeb einige (mehr 
öder weniger 8ichere) Fälle, wo man Warzelformen anf i^' fiuj 
nod u za einander in Beziebung zu stellen pflegt, ohne dass, 
soweit ersichtlich, ä- and t-Formen daneben auftreten : g^i^^ : g^u- 
kanen n. s. w., s. Fick Wurzeln u. Wnrzeldet p. 40 f., Osthoff 
a. O., Oeldner K. Z. XXVII, 230 ff., Bartholom» a. 0.^). 

Dass mit -t- öder -u- abgeleitete Wurzelformen wieder dnrcb 
consonantiscbe Determinative baben fortgebildet werden kOnnen, 
wnrde scbon oben (p. 151) an einigen Beispielen gezeigt. Besonders 
bemerkenswertb sind hierbei die Fälle, wo wir dieselben consonan- 
tiscben Determinative sowohl an die mit -t- öder -u- abgeleitete, 
wie an die unerweiterte Wnrzel angetreten finden. Dadnrcb sind 
Yocaliscb differierende (in verschiedenen Voealreihen ablautende) 
Wechselformen entstanden wie z. B. bhel-g- bhl-eg- glänzen (ai. 
bhdrgcLS^ g^Xéyo), ahd. blecchen etc.) neben bhl-i-g- (ahd. bWilian, 
bieih n. s. w.), bhl-ed- scbwellen, fliessen (gr. ^kéimv Schwätzer) 
neben bhl-i-d- (t-gfXtdsVj dca-né-^locdev) : bhl-u-d- (g>lvååv, ix-g^lv- 
inå^éiv)^ ter-p- ir-ep- reiben, bobren (lit. tdrpctö Zwischenraum, 
Ltlcke, Klnfti aksl. trapu fovea, lit. trapus^ lett. trepans trapains 
morscb) neben tr-u^- (gr. TQvnd(o, lit. trupus locker, bröckelig, 
aksl. trupli bobi n. s. w.), pers- spritzen (ai. pfs-ant-, av. parsh- 
uja- triefend) neben pr-u-s- (ai. prus-nå-ti spritzt, lit. praus-iu 
wasehe (Gesicbt), aksl. prys-na^ spargo n. s. w.). Dass diese and 
äbnlicbe Formen etymologisch verwandt sind, lässt sich wegen 
ihrer groBsen Ubereinstimmnng in formaler wie begrifflicher Hin- 
sicbt nicht bezweifeln. AUein diese Verwandtschaft känn keine 
directe sein. Wohl sind, wie bekannt, in den indogermanischen 
Sprachen oft Warzeln darch analogische Nenbildung ans der 
einen Vocalreibe in eine andere ttbergetreten, z. B. ai. tol-ayåmi 
▼on Wz. idg. tel' (im Anschlass an die schwache Warzelstafe 
iU' = ai. tid' z. B. in iulå Wage nacb budh- : bodh- a. s. w. ge- 
bildet), öder got. peiha (= arg. ^pinhö a. *penhö von Wz. idg. tenk-. 1) g*U' leben, das Einige mit gu- (ai. ju- rasch, rege sein etc.) Terbln- 
den, hat neben sich gi- (p. 137, N:o 34), ebenso diU- : du- *spielen* (davisäni 
PW. VII, 1753) wabrscbeinlich ein di- (s. p. 138). Ober aksl. reva ragio 
▼gl. un ten. 160 Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung and WuneWarutioa. 

Ht. tenku reiche ans mit etwas), prat. paih naeh gteiga (Ws. steigh- 
in cteix^o) siaig^ öder bidja (Wz. hhej/ih- in neC^m) bap naeii 
•sitia sot, •ligja lag (Osthoff M. U. VIII, 140 ff.) n. dgl. mehr. Anf 
die oben angefUhrten Formen känn man aber, 80 viel ieh aehe, 
eine solche Erklärang nicht anwenden. Diese Bildungen liiMen 
sicb Uberhaupt nicbt ans einer Grundform gewinnen, Bondem aie 
sind von Hans ans verschieden : parallele Ableitungen derselbeo 
primären Wnrzel mit verschiedenen Suffixen öder DeterminaliTen. 
Belebrend fUr die Entstebnngsweise solcher Varianten aind For- 
men wie lit. kdn-d'U beisse, kathd-is Milbe, «va-j-aiUa> (die pri- 
märe Wz. in xovig, xväm) neben kon-i-d- k(o)n'i'd' in gr. xomS-, 
ags. hnitu Niss, xvC^m (*xvid'ito) ritze; germ. her-U her-u4' kr'u4' 
bebörntes Tbier (vgl. xéQag Horn) in nhd. HirtjBf aisl. gen. hjartar^ 
dat. hirte : ahd. hir-ue, ags. hear-oi^ aisl. hjgrtr Hirsch (vgl. gr. 
xÖQvåog Haubenlercbe) : aisl. hrtUr Widder, vgl. gr. x6Q^&-vg : 
xo^-v-x^-'); aisl. barki Kehle, Lnftröbre (bhar-g-) z gr. ^paQ-vy- 
dass. : bhr-u-g- in lat. fru-men dass. a. ^frtig-men a. s. w. 

Beim Erzengen von Wecbselformen wie die oben angefubr- 
ten nnd weiter anten zn erwäbnenden bat wobl die Analogie 
eine grosse Bolie gespielt. Bestand z. B. im Oriechischen ein 
g>l'gl' (^l^^vog^ g>Xij-va^og) g>X'€d' so konnte dies ein yi^-^- zn 
g>X-c-, g>X'vd- zu g^X-v- nacb sicb zieben. Und das Nebeneinander 
von Formen wie (pX-ed- g^l-cd- ^l-vå- konnte weiter zn Nacbbil- 
dnngen Anlass geben. 

Im folgenden stelle ieh die Wecbselformen znaammen, die 
als Ableitnngen der oben p. 100 fif. behandelten Wnnelformen 
gelten können. Der Vollständigkeit balber nebme ieh dabei im 
allgemeinen ancb solcbe Formen anf, die mit den gewöbnlicben 
nominalen Suffixen gebildet sind. Ubrigens ist ja die Grenze 
zwischen diesen Suffixen nnd den sogenannten Determinativeo 
oft fliessend. 

Es gebören also: 

1) Zn er- r-i- (sicb) bewegen, laufen, ancb strOmen, fliessen 
(vgl. p. 101 f., N:o 1) a) lat. *ar4i- Andrang in in-ers -tis träge*) 
: ai. r-i'U' Bewegung, Lauf, Ström; b) ai. är-s-cUi bewegt sicb, 
scbiesst dabin« gr. naUv-oqcog zurUckfabrend : r-i-s- in ahd. rtsan 1) Bråte Bezz. Beitr. XI, 184 f., Danielsaon Gr. n. et. Stadion I, 30 t, 
Johanuon K. Z. XXX, 847 f. 

2) Nach Fick Wbch I, 21. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. ^ 161 

sicb ¥00 obeD nacb anten od. von noten nacb oben bewegeo, 
falleoy steigeo, ana-risan irraere^ ar-risan corruere, sargere, got. 
ur-reisan, as. ags. risan^ an. risa sicb erbeben (vgl. oqvva^ac in 
der specialiBierten Bedeatnng 'sicb erbeben', 'aufsteben"). Die Be- 
dentnng 'fliessen' tritt bervor in ai. åraati fliesst, strömt : abd. 
risan plnere, stillare, mbd. risel Regen, riselen rieseln, an. blo^- 
risa n. s. w. ^). — Eine dritte Variante r-u-s- (zanäcbst ans ru- 
in lat. ruo weitergebildet, vgl. p. 122 f.) dlirfte vertreten sein 
dnrcb gr. oqovio stUrze micb (o-qova-^) wie å-xova^ in d^xovio zu 
got. haus-jan hören), vgl. abd. rös-c^ rös-ci bebende, bastig, frisch 
= mbd. roschy icesche, rusch Anlanf, Angriff, ruschen (riuschen), 
ndl. ruischcn ranscben, engl. to rush sttirzen (mittelengl. ruschen). 
2) Zn er- r-i- r-u- spalten, scbleissen, reissen, verwnnden, 
verletzen (s. pp. 102 f., N:o 3, 123) a) lit. er-k-é Scbaflaus, vgl.^-é/--X;d 
Schlitz : lat. r-i-c-inus Vieblaus, Scbaflans, vgl. ai. rikh- likh- rit- 
zen, reissen, équTno reisse anf, lit. rékiu scbneide, pfltlge : r-urk- 
r-u-g- in oqvcam^ lat. runco rnpfe, gäte, ar-rugia, cor-rugus n. s. w. 
(s. p. 8, N:o 9, p. 22, N:o 6). — Mit palatalen Determinativen : 
ai. ar-g- verletzen, verwnnden : r-i-g- l-i-g- reissen, rupfen; h) (ejr- 
ep' in igémofiac rupfe, reisse ab, fresse, *AQ€nvlai, "Aqnvtat^ 
åqnåiisi ranbe, lat. rapio, ai. råpas körperlicbes Gebrecben, Wnn- 
de, Verletzung, an. ref sa strafen, ztlcbtigen') : (e)r'i'p- in gr. éQeino} 
reisse nieder, zerstöre, igeCnca rninsB, iginva^ -vtj abgerissener 
Berg, Absturz, an. rifa reissen, zerreissen : (ejr-u-p- (e)r'U-h' in 
ai. rup- (rupyatl) Reissen (im Leibe) baben, cans. brecben, Scbmerz 
vemrsacben, lup- (Jumpdti) zerbrecben, ranben, av. rup- Scbaden 
anriehten, lat. rumpo, got. bi-raubön beraaben, raupjan ausran- 
feo, an. rjiifa brecben, zerreissen, ags. reofan n. s. w.; c) ai. 
r-s-äii stösst, sticbt, av. aresh- stecben, verletzen, ai. rs-ti- Speer, 
av. ap. ars-ti' : r-i-s- in ai. ris- (risyati, remt) Scbaden nebmen, 1) Vgl. J. Schmidt Voc. II, 459. Ahders Uber ao. risa Noreen Urg. Jadl. 
p. IIS, Tgl. anch Bagge Sv. Landsmålen IV, 2, 148, n. 4. 

2) Das anl. o- ist wie das in o-givto zu beurtheilen : es känn prothetisch 
sein, ca känn vielleicht auch den anlantenden Vocal der primären Wurxel 
ier- or-) reprisen tier en. 

3) Es liegt dieaer Sippe eine zweisilbige Basis er^ep* zn Grunde : das 
anl. t in kf^inrofiat braucbt nicht prothetisch za sein, ebensowenig das c in 
*ji(f9nv7ai (vgl. *ué^tnvia dnal. anf att. Vasen u. s. w.) anaptyktisoh. In agn-' 
ist das letztere e syncopiert, in ai. råpas u. s. w. das erstere; lat. räpio mit 
seinem a beraht wohl auf r^p-. 

P, å^rsåon: Zar Lehre ▼. d. Wanelerw. a. WaneWwr. 11 162 Zur Lehre ▼. d. Warzelerweiternng and Wursel?ariaiioii. 

beschädigeOy av. rish- (irishyéUi, raéshayéiti) ▼erwindeo, bescbä- 
digen, daza vielleicht an. ris-ta to cat, slash a. (oacb J. Schmidt 
Voc. II, 257) aksl. réifiti solvere : r-u-s- in lit. rus^s Ginbe, rausiu 
rausti wtlblen, aksl. ruHii solvere, dirnere, viell. ahd. rio9-tar 
Pflagscbar. 

3) Za ar- re- r-i- ftlgen, aDordDen, bestimmeni zählen (vgl. 
p. 102, N:o 2) a) ai. r-tii- bestimmte Zeit, av. ra-tu- dass., gr. 
dg-TV' in dQtVio : lat. r-l-tus; b) gr. ä^-juoV, åg-futovia : ahd. r-i-m 
Reihe, Reihenfolge, Zabl; vgl. dg-^-fiog : dg-i-^-fiög. Hierher ancb 
die Wnrzel ar-dh- ré-dh- = ai. ardh- rä-dh- znrecbt kommen, ge- 
lingen, znrecbt raacben, zu Stande bringen, got ga-rédan anf etwas 
bedacbt sein, ur-rédan nrtbeilen, bestimmen, aksl. raditi cnrare, 
lit. råds gern etc. neben pr. reidei gern, lett. rédu ordne, raids 
bereit, fertig, got. garaids festgesetzt, bestimmt, ags. r^cfe, ge- 
rkde bereit, fertig, ahd. ant-reiti series, ordo, bi-reiti bereitwillig, 
dienstfertig, gertlstet, fertig '). Hierber gebört vielleicbt ancb gr. 
i-gld-og Arbeiter öder Diener, Helfer, (TW'éQld'og\ vgl. ai. arcUi- 
Diener znm primären ar-, 

4) Zn gher- ghr-u- reiben (s. p. 124, N:o 5) gr. x^9^^o^ Griess 
: mbd. gr-u-e Korn von Sand öder Getreide, griee^ abd. grioa 
(ghr-ey^-dr)^ as. griot, ags. greöt Sand, an. grjoi Gestein, lit. grudas 
Korn, aksl. gruda Erdscbolle. 

5) Zu ter- tré' tr-i- tr-u- reiben (s. pp. 104, N:o 6 u. 124 f., 
N:o 6) a) lat. ter-mentum^) : (de')tr'i'ntentufn '^ b) lat. ter-g-o tergeo^ 
got. pairkö Locb, gr. rgiiyXri dass., TpaJyco (vgl. p. 17, N:o 8 
Q. p. 96) : tr-i-g- in lat. inter-irigo -inis eine dnrcb^s Reiten, Gebeo 
u. 8. w. wnnd geriebene Stelle, vgl. xgl-^-w; c) ter-gih- in ai. 
tarh' (trnedhi) zermalmen, viell. aksl. irlg-norti trlgtUi zerreissen 
(ter-g^h-) •) : tr-u-gh- in tgvxo} reibe anf, rgvxog Fetzen ; d) ai. 
tar-d' (trnåtti) spalten, darcbbobren, lit. tréndu trendeti von Motten, 
Wtirmern zerfressen werden, poln. tra^ Aussatz etc. (s. p. 36, 
N:o 9) : got. pruts-fill Anssatz etc. (p. 36, N:o 5) ; e) ter-p- tr-ep- 
in lit. tdr-p-as Zwischenranm, LQcke, Kluft, aksl. trapu fovea. 1) Vgl. J. Schmidt Voc. I, 61. Andere (vgl. Zimmer Kelt. St. II, ^i, 
Tharneysen Keltorom. p. 76) stel len aber ahd. bi-reäi etc. sa reiien^ air. Wo- 
daim fahre, réid fahrbar, frei, eben, glatt u. s. w. Vgl. fertig : Fahrt, 

2) Plant. Bacoh. 929, Festns 363, Tgl. Goetz ArchiT f. lat. Lezikogr. 
II, 337. 

3) Vgl. J. Schmidt K. Z. XXV, 128. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 163 

lit. trapus bröckelig^ lett. trepans, trapains morsch, trepét, trapét 
verwittern : litr trupus bröckelig, trupimjs Broeken, trupeti intr. 
zerbröckeln, aksl. irupu xocXCa venter, valnas, traocus, membram, 
trupR hohly gr. TQvndio bobre. 

Wie lit. idrp-as tr-ap-us^ lett. tr-ep-ans tr-ap-ains zu ter- iu 
iHQa), lat. iero^ so stehen gr. åÖQ-n-av, dq-én-io za der- in åéqixi 
Q. 8. w. Und zu doqnovy ågéna) verbalt sich beztiglicb der Vo- 
ealisation ågvrnm kratze, zerkratze, vgl. lett. drupt bröckeln 
iotr.y drupi drupas Trtimuier^), wie lit. tdrpas trapus^ lett. tre- 
pans trapains zn lit. trupus^ gr. TQvnda), 

Die Wurzelform tru-p- ist zunäcbst von t(e)r'U' (téqv ' aV^e- 
vég, lemöv: tqvw u. s. w.) abgeleitet; so bängt wobl aucb dr-u-p- 
znsaniroen mit d(e)r'U- in ai. da-dr-u-, dordr-u-ka-, abd. eittaroh, 
^.ie-ter, arg. ^te-tr-u-, lit. J6-<76r-t;-iWflecbtenartiger Ansscblag^). 

6) Zq per- pre- pr-u- scbnauben, spritzen, sprtlben (vgl. p. 125, 
N:o 8) a) ascb w. /ra-dAa Scbaum, Giscbt :/r-^-(2Aa, aisl. /r-au-5, 
frotSa dass.^), vgl. ai. prtäh- (pröihati) scbnaubt; b) ai. pf-a-ant- 
tropfend, gesprenkelt, av. parsh-uja- triefend, an. fors Wasser- 
fall, lit. purs la purs-las Sebaum vor dem Mande etc. : pr-u-s- in 
ai. prv8' (prumoii) spritzen, aisl. frysa scbnaaben, schw. frus-ta 
dass. *), /rti^a beftig bervorstrOmen, Ht. praus-iu praus-ti wascben 
(Gresicbt), aksl. prys-nayti spritzen a. s. w. 

7) Za bher- bhr-u- spalten, brecben, scbneiden, scbeeren (vgl. 
p. 125 f., N:o 9) hher-s- in air. berraim tondeo : bhr-u-S' in aksl. 
brus-tiGy-ti, brys-ati radere; bhr-es- in abd. brcs-tan brecben, reis- 
sen, bersten neben bhr-u-s- in brosinay andd. bröstno Brosam, 
Erame, Bröckcben, ags. brysan zerbrecben, air. bruim zerscblage, 
zeracbmettere, altfr. bruiser a. s. w. (s. a. a. O.). 

8) Za bher- bkré- bhr-i- bhr-u- sicb beftig bewegen, speciell 
vom Wasser öder Feuer : sieden, wallen, kocben (vgl. p. 104 f., 1) Das 9 in dno-dQvtpw id^vtpi^ n. s. w. bei Hes.) mag secnndär sein 
wie z. B. das in aXiitfnu : lip- scbmieren. 

2) Ai. dar-du-, lat. derbiosus (a. *der'dU'io8Us) berohen auf Dissimilation. 
O. Meycr (Gr. Granim.' § 30) scbeint geneigt dgvit' in S^fvuTtu (neben Sgtn' 
in S^ina») aus dfp- zu crklären. Aber ans drp- wäre doch wohl da^Tt" öder 
égan^ entstanden. Nnr in der Nacbbarschaft von velaren Quttnraleo möchte 
icb eine Entwickelung von r I zu resp. v^ ^v, vX kv anerkennen. 

3) Noreen Utkast till föreläsn. i urg. Judlära, p. 69. 

4) Das anl. p in scbw. prus-ta^ d. prua-ten beruht auf onomatopoietischer 
Neubildung wie k in Kuckuck : lat. cuculus u. s. w. (v^l. unten). 164 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiteraog und Wurzel?arution. 

N:o 9, p. 126, N:o 10) a) ai. hhrvni- Bcbnelle Bewegnog, hhramd- 
wirbelnde Flamme u. s. w. (bhr-efn-, b. p. 68, N:o 7) : gr. ^qh- 
jti-cco), g>Q'i'fÅ-daaofjLac bewege mich UDgedaldig, aosgelaMen (von 
Thieren, die sicb vor Mutb u. Woblbebagen Dicbt zn lassen wis- 
sen, von Bocken, Ziegen, feurigen Pferden), an. bri-me Fener : 
an. hreyma brtinstig, von Katzen (^br-au-m-ian-)^)) b) ahd. brå-d-am 
Dunat, Hitze, bråt-an bråten (bhré-t-) : ags. br-ofi, ahd. pro-d 
Brtibe, lat. de-fru-tum eingekocbter Most; c) bher-g- in lett. hirga 
Qaalm, pr. birga-iarkis Kelle, au-birgo Garbräter, Garkoch, ai. 
bhuraj' sprudeln, brodeln (bhurdjanta RV. 4, 43, 5) o. 8. w. 
(8. p. 20), bhrjj' rösten, bråten (blierz-g-) : bhr-i-g- in lat. frigo : 
bhru-g- in gr. (pQvyw, 

9) Zu uer- yLre- ur-i- zerreissen (s. p. 105, N:o 10) a) vr-anä- 
Wunde:gr. Q-C-vr^ Feile; b) \ter-d- in aksl. ^r^c^u IsBsio, valnus, rnss. 
veredu\ nrö-d- (vgl. p. 96) in ags. wrotan trrotian (die Erde) aufreis- 
sen, abd. ruozeeny an. rota neben ur-id- in ags. wrUan, as. wrttan 
zerreissen, verwnnden, einritzen, schreiben, ahd. rizan, an. rUa'^). 

10) Zn uer- ur-i- drehen, wenden (vgl. p. 105, N:o 11) a) viell. 
U^^'ff' in ai. vr-j- (vrndhti) drehen, wenden, vrj-ind- krnmm ; got. 
wr-ai-qs schräg, krnmm, gr. ^ac(i6g dass.; b) uer-t- in lat vertOf 
ahd. wirt tortns, mhd. wirtel Spindelring etc. (p. 31, N:o 8) : 
vr-i-t- in ags. u-ri^an torquere, an. ricSa, schw. vrida^ ahd. ridan] 1) Vgl. ohne das m-Suffix sohw. (Dial. v. Dalarne) bry brtLostig (s. Bagge 
bet Noreen Sy. Landsmålen IV, 2, 26, n. 4), dazu wohl lett. brau-h geiL 
Ferner stelle ich hierher gr. ipQv-aoaofiai = ^^»(»v-ajc-lo/ia* geberde mioh unge- 
duldig, wild (von Thieren, spec. Pferden = (p^ifidaaoftai), Nebenbei bemerkt 
scheinen die Wzz. bher- bhr-th mehreren Thiernamen zu Grunde zn liegen : 
aksl. bar-anU vervex (vgl. ai. bhur-m- feurig, Yon Thieren). brtwU animal, 
rass. borovU (geschnittener) Eber (St. *bhor-Uo-% ahd. bar-h^ bar-ug, ags. bear-h, 
bear-g, an. haf-gr dass., schw. bår^eCf bar-re Widder neben bruse daM., aisl. 
brusi Bock. Brusi (St. *hhru'8'en-) känn sogar direct mit ^p^vaaaoftai zasam- 
menhängen; <p^vaaaofiai wUrde in diesem Falle auf einem St. *9^v-a^^-x- be- 
ruhen, ygl. o<naM09 Meerkrebs (zn ai. asth-dn- Enochen), "Iirnaxoe {'.'Ijtnotv)^ 
XtifAaS (: léififjiv) n. s. w. 

2) Dieselbe Bas. germ. wri- steckt wahrscheinlich auch iti an. ri-6a to 
rub, smear (vgl. Buggc E. Z. XIX, 433 f.; die Bcdeutungsentwickelung wie 
in X9^^ reibe, scbmiere, (s)mé' (tf)iiM'- (8)m'U- reibcn, scbmieren, s. p. 165 f. 
Die Bedeutuug 'to tbrash, tlog\ welche rida auch aufweist, erinnert an die 
von afAW'%w durcbprUgele, ags. SM-i-tan^ engl. to smite u. s. w.). Mit labialer 
Abieitung : ndd. wri-ven^ ndl. lufij-ven, abd. ri-ban^ mhd. ti-ben reiben, auch 
Schminke oinreiben, schminken u. s. w. Zar Lebre v. d. Warzelerweiterang und Wurzelvariåtion. 165 

c) uer-p' ur-ep- in lit. verpiu, vérpti spiDoen, gr. (f)qén(o biege 
miefay neige, qdip biegsame Ratbe, QODndg * elåog g>vTov cfiavtoiSovg 
Heaych. etc. (s. p. 52 f., N:o 16) : ur-i-p- in gr. Qitp -nog Flecht- 
werk von jnngen Zweigen, Schilf, Rohr öder Binsen. Vgl. aach 
^infj, qin-ja) werfe, eig. drehe, torqaeo. Derselbe Bedeatungs- 
wandel ist za beobacbten in ai. vrj-, aksl. vrtgot^ werfe fyr-g-), 
femer in got. wairpan, d. wer/en (wobl von einer Wzf. ver-6- 
neben uer-p-). Got. wairpan verbalt sicb, wie icb meine, be- 
grifflich nnd formell zu lit. verbå Weiden- öder Birkenrntbe 
(virhas Reisy Ratbe, aksl. vrlba saiix a. 8. w.), lat. verb-ena, wie 
gr. qCn-zio : qiip (vgl. p. 53, n. 4). 

11) Za ser- sré- sr-u- fliessen (vgl. p. 100 f.) a) ai. sdr-ma- 
StrGinen, mbd. stram Ström (sré-m-, vgl. abd. Struo-na Flnss- 
name neben it. Sar-nus) ^) : abd. stroum, mbd. ström^ ags. stredm, 
an. 8U'aufnr (^sr-ou-mo-) ; b) sr-edJi- z. B. in gr. QÖ&og (åXC'QQo9og) 
Wogenseblag, Ranscben : sr-u-dh- in Qv^fxog, 

12) Zn (8)her' (sjkr-i- dreben, bin und her bewegen (s. p. 106, 
N:o 12) a) lat. curvus : \\t. kr-ei-vas sebief, aksl. krivu dass. 2); 
b) av. gkare-fia- rnnd, wozn m. E. gr. xéQ-vog Opferscbtlssel, got. 
hwair-nei Hirnscbädel, an. hver-n die beiden weissen bootförmigeo 
Knochen im Gebirn der Fisobe, hverna Becken (die zn Grand 
liegende Bedeatang ist ränder Gegenstand, rundes Gefäss) *) : lat. 
scr-i-nium cylinderförmige Kapsel, aksl. o-kr-i-nu Becken; o) lat. 
cir-€us : gr. xg-C-xog Ring; d) (sjker-t- in ai. kr-nd-t-ti drebt den 
Faden, spinnt, aksl. kr^-noi^ (fUr *kr(;t-na^) deflecto, bewege, eig. 
drebe, vgl. gr. xvqjog gekrtimmt, gewölbt, lat. cortina rändes 
OeflUs, Kessel; Randnng, Kreis Uberbanpt etc. (s. p. 29 f., N:o 7) 
: skr-i-t- in lit. skréceu skrésti dreben, ap-skritus rand, skriiul^s 
Kreis, Kniescbeibe, skrytis Radfelge n. s. w. Eine andere Be- 
dentangsntlance (vgl. lit. virpeti zittern, lett. wirpuls Wirbelwind : 
^erp' dreben in lit. verpti spinnen etc. ; lat. vibrare : got. tvaips 1) J. Schmidt Voc. II, 281 ff., Tgl. Koreen Urg. Jndl., p. 58. Dooh gehört 
Dftch Sioger P.B.B. XI, 800 stram der Wzf. aroU- an. 

2) Id formeller Hinsicht erianert das Verhftltniss von cur-vus : lit. kr-ei-vas^ 
aksl. kr-uvä aD das Ton lat. cer-vua Hinch = bebörntes Thier (ygl. niQue) : 
gr. ii^ioc Widder, wobl = *n^i'/oQt nicbt *9tr^oQt wie G. Meyer meint 
(Gr.« I 29). 

3) ^gl* ▼on derselben Wareel lat. cor-Una rundes Gefåss, Kessel, nnd 
Rnndnng, Kreis iiberbanpt (: gr. ttv^t6£ gekrUmmt, gewölbt), ai. corti- Kessel, 
Topf, an. hverr dass. etc. 166 Zur Lehre v. d. Wurzelerweitcning und WurzelTariation. 

Kranz, mhd. wifen winden a. windend schwiDgen etc.) tritt ber- 
vor in kr-et- : Ht. kreiii hreVéti aich bin nnd ber bewegen, aieh 
scbtitteln, wackeln, kreczu kresti scbtltteln, scbtttten, kreiaUns Sieb, 
abd. redan sieben d. b. scbUtteln >) : kr-it- in abd. Hdan sitteniy 
rito rittö Fieber, nbd. Ritten, ags. ArttSa dass., hrit Wind, Stamii 
Ungesttlm, an. hrvS AnstUrmen, Stnrm^), zu welcber Sippe man 
ancb air. criih Zittern gestelit bat, vgl. nocb lett krattat tan- 
meln*); e) (s)ker'd' (s)kr'ed' in lat cardo Dreb-, Wendeding, 
Tbtlrangel, Wendepunkt^), gr. xQoddm^ xgaSaivm sebwinge, schllt- 
tele, pass. wackele^ zittere, xquStj Wipfel, Sebwangmaaefainey 
an. hrata to stagger, fall, tamble, xögåa^ Tanz (vgl. xaq-n-aia 
anter f), ai. kurdati springt, bUpft, mbd. schereen fröblicb sprin- 
gan, scberzen (vgl. xag-n-djUfÅog nnter f, scur-ra, cur-ro anter g) 
: skr-i-d' in lit. skrindu skristi kreisen, fliegen, skrijdauti im 
Kreise geben, skraidau skraid^ti bin and ber fliegend öder scbnell 
reitend Kreise od. Bogen scblagen etc.; za schereen stimmen der 
Bedentang nacb an. skritinn scberzbaft, skritlur Hcbwänke; 
f) (s)ker-p' in gr. xaqnog Handwurzel (Hand an der Wende), 
xaQnaia ein Tanz^ xaQndhfiog gescbwind, got. hwairban htvar- 
bon wandeln, abd. hwerfan sicb dreben, bin and ber geben, sieb 
amtban, sicb bemtiben n. s. w. (s. p. 50, N:o 6) : (sjkr-i-p- in 
an. hreifi Handwarzel, lit. krj^ti sicb dreben, i-krypai^ i-skripai 
mit balber Wendnng, scbräg, kreipti dreben, wenden, iter. krai* 
p^i^ aksl. krésu (filr *krép'Su) TQoni}, temporam matatio (Fick 
Bezz. Beitr. VIII, 330), gr. xQacnvog reissend, scbnell, xQcundXii 
Tanmel, Scbwindel in Folge des Ranscbes (?) ^) ; g) (sjker-s- in 
lat. scurra Possenreisser, Narr (vgl. scher-isen a. p. 106, n. 2), 
curro springe, mbd. hurren sicb scbnell bewegen, vielh abd. ags. 
harS'C sobnell, bebend, klag, an. hors-kr (vgl. lat scortés-cus^ 
corus-ciis sicb scbnell bin and ber bewegend, scbwankend, sit- 1) Ober das primäre ker- in ähnlichen Bedeutangen 8. p. 42 am nnien. 

2) Von Iirid Siande zu trennen (s. oben p. 107, n. 6). 

3) Wie nbd. Båder, Rädel, abd. redan sieben zu kret- scbUtteln, so 
könnte Beäer, abd. ritara, ags. hridder zu krä- gebören, vgl. docb p. 107, N:o 13. 

4) cardOt St. *A:rd-en-, entb&lt dieselbe Wnrzelstufe wie ai kurdati. Anden, 
mir nicbt glanblicb, J. Scbmidt Voc. II, 27. 

6) Vgl. G. Meyer Gramm.' § 106. Allerdings baben die griecbischen 
Wörter ai gegeniiber et in Ht. kreipti . »QUinvo^ känn anf *ic^a9ryt«c snriick- 
geben (Tgl. Ostboff Perf., 468 n.) nnd it^oinalri tu n^amvoQ nengebUdet seio 
(▼gl. jetzt Solmsen K. Z. XXX, 602 f.). Zar Lehre v. d. Wurielerweiterung and Wurzelvariaiion. 167 

ternd etc.) ') : (sjkr-i-s- in lat. cris-pare krans maohen (vgl. daneben 
cirrus Locke), io zitternde Bewegang setzen, schwiDgend bewegen, 
•chwingen, crissare crisare mit den Schenkeln (beim Beischlaf) 
wackeln (V, Berau Die Gattaralen 178)^, got. af-hris-jan abscbttt- 
teln, as. hris-ian sich scbtltteln, zittern, beben, an. hris-ta schttt- 
teloy womit ioh noch ai. krld- (kridcUi) btlpfen, mnnter springen, 
tanzen, scberzen, spielen vergleichen mOchte. Die letzte Zasam- 
menstelliing bedarf einer kurzen Begrtindang. Ai. krtd- känn 
nacfa bekannten Lautgesetzen (s. z. B. Brngmann Grnndr. I, 
p. 449) anf idg. kried- zartlekgehen (vgl. z. B. ai. ved. vldu- 
zn Wz. ^isf^' sebwingen, mit demselben Dental wie krisf-d- wei- 
tergebildety s. p. 78, N:o 3). Im Germaniscben ergab åf-^d 8-¥t 
(Brogmann a. O. p. 452) : dem ai. krid- känn also an. hrist- in 
hrista direct entsprechen. Hinsicbtlich der Bedentnng verbalt 
sicb ai. krld- bUpfen, springen, scherzen, tanzen, spielen zn an. 
hrista scbtttteln, as. hrisjan zittern genan wie ai. kurd-^ mbd. 
schérsen zn xQaåäo) scbwinge, scblittele öder scurra^ curro zn 
scaruscuSf coruscus sich bin nnd ber bewegend, zitternd. Man ver- 
gleicbe anch an. leika to move, swing, wave to and fro and 
to play, sport, got laikan springen, bUpfen, laiks Tanz. Wie an. 
leika n. A. vom Spiele des Winds nnd der Wellen gebrancbt 
wird, so aucb ai. krid-, 

13) Zn (sjker- (sjkr-i- (sjkr-u- spalten, scbneiden, scbeeren, 
kratzen (vgl. pp. 107, N:o 13 n. 127, N:o 12) a) (sjker-t- in abd. 
scart verletzt, verstlimmelt, an. skaror, ai. karta- Ornbe, Locb, 
krt' (krnidti) scbneiden, lit. kertu bane n. s. w. (s. p. 29, N:o 6) 
: skr-u-t^ in lat. scruta Gertlmpel, TrOdelwaare, an. skrjåiSr zer- 
fetztes Bncb, abd. scrötan banen, scbneiden, abschneiden, zer- 1) 8. Fick Wboh. III, 66. Indessen känn horsc anf einem Stamm 
^hrt-^ta- (Klage Stammbildnngsl. § 209) öder *krt'kO' (Brugmann Onindriss I, 
p. 8S5, II, p. 840) benihen. Vgl. an. hradr schnell, aga. hraå härlig, schnell 
etc. Diese Wörter mit mhd. hurteCj hurtec-fich hartig, hwrt stossendes Losren- 
oeB, Anprall, das Dioht Lehnwort zn 8ein brancht, (ArtCMa- Pferdf) gehören 
meiner Meinung Daoh sn der in lit. kretä kret^H sich hin nnd her bewegen, 
sich schUtteln, wackeln, kreczu kr^sti sohtitteln yorliegenden Wnrsel krtt-t die 
•ich anch in an. krdda in Forcbt setsen, hrdkddr erschrocken, ångstlich (ygl. 
J. Schmidt Voc. II, 464) wiederfinden l&sst. ~ Anders iiber ahd. hone Bmg- 
mann a. a. O. 

2) crisåare crisare diirfte eber sn einer anf Dental anslantenden Wnrself. 
gehören, cr%890 etwa fiir ^crii-io zn lett. krattat tanmeln. 168 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WarzeWariation. 

hanen etc. Za dieser Sippe anch lat. scortum Fell : scrmiäum 
pelliceam, in qno sagittsB recondnntnr, appellatnro ab eadem 
causa, qna scortum (Fick yergieicht an. skrd f. a scroU, dry skin 
a. *skréuä')% scrutillus venter sniilns condito färre expletns (Fest. 
pp. 332, 333). Daneben mit ö scrötum Hodensack (vgl. die Wzf. 
skré' neben sker., pp. 29 n. 92); das ö känn nicbt ans au ent- 
standen sein, denn mit scrötum lantet das gleichbedentende an. 
hreijar t pl. ab; b) skerd- in lit. skerdeu skérsii (Scfawein) 
schlacbten, skérdéti Risse bekommen, aufspringen (Hänt), aksl. 
0'Skrudu instrnmentum lapicid», mhd. ^cAér^e abgeschnittenes Stflek 
etc. (s. pp. 38 n. 42), skren-d- in lit. skrdndas abgeschabter Pels, 
mhd. schrane Riss, Spalte, geschlitztes Kleid, i^r, scrundos scrumdus 
Scheere (ygl. skr-en-t- in abd. scrintan Risse bekommen, bersten 
neben sker-t-^ s. p. 99, n. 1) : skr-i-d- in got. dis-skreitan diaffiff^ 
vvvac, Eine dritte Variante skr-u-d- wobl in lit. skraudus ranfa, 
brlicbig, skraudu skrausti ranh werden; c) (sjker-p- (sjkr-ep- 
(s)ker'b(h)' skr-ebOO- (s. p. 57, N:o 4) z. B. in gr. cxoqnlogj lat. 
carpOy lit. kerpu^ abd. scarhön in Stticke scbneiden, scrévon inci- 
dere, scirhi Scberbe, ^(^éy/Scberflein, kleine MUnze (die Bedentnngs- 
entwickelnng wie in x%(a Scbnitt, kleine Mtinze : x€C(fia) : shr-i-p- 
in lat. scrlpulum der kleinste Tbeil eines Gewicbtes öder Masses : 
(s)kr'U'P' in lat. scrupus spitzer Stein, scrupulus spitziges Stein- 
cben, libertr. Ängstlicbkeit, Besorgniss etc. (mit den Nebenformen 
scripulus, scrupulum = scrlpulum)^ scrupeus scbroff, steil (rnxum^ 
spelunca etc, vgl. ags. scrtef Höble, mhd. schraf, schroffe Fels* 
klippe), obne Sj wie icb vermatbe, aksl. krupa mica, russ. krupa^ 
serb. krupa Hagel, poln. krupa Qraupe*). — Ferner vgl. gr. aaaQ- 
g>'Cov^ cxaQg>dw^ xdq-tpog Splitter, lett. skarba dass., aksl. o^skrdni^ 
rado u. s. w. : axaq-i-fp-og Griffel, lat. scr-ib-o, wozu vielleicbt 
obne S' an. hrifa Harke, rastrum, hrifa vb. kratzen*). 

Znr Wz. (s)ker'p- in lit. kerpu etc. gebört n. A. Ht. kårpa 
Warze, lett. karpis dass., vgl. an. skurfur, d. Schorf (: schiir/en). 1) K. Z. XX, 363. 

2) Cber d. OraupCy U-grupe Hagelkorn ygl. K Inge Bt. Wbcb.* 8. ▼. 

8) Dass das länge t in oica(»-^90c anaptyktischer Vocal sei (so noch 
G. Meyer Qramm.' § 96), ist mir nnglanblicb. Gr. oiea^-Jqp- lantet mit lat. 
scr-ih- ab wie z. B. ^a^-v^- mit lat. fr-u{gym€n n, s. w. (s. oben p. 160). 
D. b. anoff-lip' n. scr-ih' trennen sicb nnr dnrch die yersobiedene Ablants- 
stnfe der primären Wurzelsilbe. Znr Lehre v. d. Wurzelerweiternng und Wurzel variation. 169 

Daoeben steben in gleicher Bedentnng lett. kfaupa Grind, Warze, 
kraupis Ansschlag, woza weiter ags. hrcöf asper, scaber, ahd. 
(h)rioh leprosns, an. hrjufr dass., hrufa^ hryfi Schorf, hrufla kratzen 
ete. Lit kärpa verbalt sicb bez. des Vocalismns zn lett. kraupa, 
ags. hreåf wie axoqntog zq lat. scrupus, Verwandt mit an. hrju-fr^ 
ahd. (h)ri(hb sind wohl an. hru-ir Grind anf einer Wnnde, ahd. 
ru-da, nhd. Räude^)\ d) (sjker-s- in lat. squarrosus grindig, xoq- 
ffovv ' xétgsiv, aksl. krasta Ansscblag, Krätze, lit. kårseti kammen, 
striegeln, hecheln etc. (s. p. 86, N:o 27) : (s)kr'U'S- in aksl. krucha 
mica (ygl. kru-pa nnter c), krt^iti zerbröckeln, lit. kruseå Hagel, 
EissehoUe, krikszti zerstossen, xqovm, 

14) Zn 8p(h)er- sp(li)ré' sp(h)r'i- sp(h)r-U' anssperren, ans- 
spannen, pass. ansgespannt sein, strotzen, daneben zerspringen, 
spritacen,* anch ansschlagen, spriessen (vgl. pp. 108, N:o 15, 128, 
N:o 14) a) gr. c^aQayém strotze (ov&ara aq^aqayevvto), anagydm 
daas., anagyri strotzender Trieb : sp(h)r'i'g- in ag>Qcyda) strotze, 
a^i(tyog strotzende Ftille, drängende Begier, norw. sprikja ans- 
sperren, ansspannen, pass. ansgesperrt sein, vor Ftille ansgespannt 
staben, scbwellen (z. B. vom Euter)^); b) sp(h)r'end' (wegen der 
Bildung ygl. skr-en-d- zu sker- spalten, s. oben nnter 13 b) in an. 
spreUa ('it- znnächst a. -nt-) spritzen, springen, anfspringen, spries- 
sen, mbd. sprang Anfspringen, Anfspriessen, aksl. pr^ati springen, 
zittern, dazn mit der Bedentnng anssperren, ansspannen lit. sprcndeu 
spänne (mit der Hand), sprlndis Spänne : sp(h)r'i'd' in abd. spriten, 
mbd. eer-sprusen zersplittern, zerspringen, aisl. sprita to sprawl 
(neben d. sprateen^ sprateéln sprtihen, spritzen), vgl. ancb lett. spraids 
Stelle, wo man gedrängt stebt, spraislis Sttitze (neben lit. spréndSa 
spsinné):sp(h)r'U-d' in mbd. spriitgen, spriezen = nbd. spritzen, spries- 
sen^ engl. to sprity sprout, scbw. spruta spritzen, lit. sprustu sprtisti 
beraosdringen ans einer Elemme, berausfabren ; sprdudzu sprdusti 
einklemmen, vgl. nbd. spreieen^ mbd. abd. spritäzen (spriuzen) 
stemmen, sttitzen, spriuz Sttitzbalken, stimmt in der Bedentnng 
zn lett. spraislis Sttitze, spraids (s. oben), lit. spréndzu spänne. 

15) Zn el' U' l-i- l-u- Leid zufUgen, abzebren, verderben, 
pass. abgezebrt werden, binscbwinden (vgl. pp. 109, N:o 16, 129| 
N:o 17) a) Ié'4ufn : lioc-iög • XocfÅog Hesycb.*), d. Lei-d; b) äX-y-og 1) Eine andere Combination s. bei Klnge Et. Wbcb.* s. y. Eäude, 

2) Bngge K. Z. XX, 40. 

S) Verworfen Ton 11. Schmidt, aber gesichert darob die alpbabeiiacbe 
Beibenfolge. l70 2ur Lehre v. d. Witrzelerweiterang und WaneWariatioB. 

Leid, Scbmerz, dXeyeivög, dXyaivég schmerzbaft, lästigi leidig : 
l-i-g- in lovyoq Verderben, Unbeil, Untergang, Tod, oXiyog klein, 
gering (eig. abgezebrt, 8cbwacb)>)y Ht. Ugå Krankheit, alb. Vik 
Vigu bOse, mager : l-u-g- in gr. kv^Qo^^ XévyaXéog traarigy elend, 
jämmerlicb, lat. lugeo^)] c) l-i-d- in got. leitils oXiyog^ fUMfog, 
an. lUilP) : l-u-d- in ahd. lugil lueeil Uueil klein, wenig, elend, 
erbärmiich, as. luUih ags. lytely serb. lud klein*); d) ai. dl-iM»- 
al-p-a-Jcår (vgl. anu- = *al-nu') klein, gering, wenigi liL aJpstu 
alpii schwach werden, ålptMS schwacb, gr. åXand^iv il^-aXa- 
ndCscv zerstören, vernichten, anspltindern, ansleeren, Xandieiv 
Xandaauv (den Magen) ansleeren, åXanaåvog schwacb, IttnoQog 
schlaff (Xandga Xandgtj die Weiohen), dazn, wie ich vermnthe, 
ndl. ndd. laf scblaff, fade (dem Geschmacke nach) : (?) ^-t-p- in 
as. léf kränk, schwach, gebrechlich, léf-héd Krankheit, Gtebrech- 
lichkeit^) : l-u-p- in gr. Ivntj Leid, Schmerz, Kommer, kvni^g 
elend, armselig a. s. w.; e) Ht. al-s-å MUdigkeit, aisus mtlde, 
got. la-s-iws kraftlos (verbalt sicb za Ht. alså wie gr. hina^g^ 
ndl. ndd. laf: ai. ålpa-, ygl. oben p. 161, n. 3 tiber (e)r(6)p- rapere), 
ags. leswe schwach, lés-sa^ léS't(a) comp. n. superi, zn lytd^ an. lasinn 
schwacb, lat. sub-lestus schwacb, gering*), aksl. loH mager ^) : Iri-s- 
in Ht. resas mager, lysti mager werden, aksl. /frAuexpers^privatoaetc. 1) Wie oXiyoi (vgl. got. lei-t-ils etc. oDten) zu koiyoSf so verhält sich Tiell. 
ai. anu' fein, dtion, schmal, sehr kleio (St. *al-nu-) za gr. oUvfu (^oX-vtffu)^ 
▼gl. ftiw('(u^toe) kurz danernd : fåtvv&w. Anders FortnnatOT Bezs. Beiir. ▼!, 216. 

2) Dass loåyoe and Xivyakiof anf einer nnd derselben Wnrselform bem- 
ben, nimmt wieder de Sanssnre an (Mém. de la Soo. de lingo. VII, 7S). Mir 
ist dies nicht glaablich. 

3) Anders Holthansen P.B.B. XIII, 690. 

4) Nach J. Scbmidt Voc. II, 276. 

6) Fick Wbch.* II, 647 Tergleicht aksl. lépU artig, scfaön (= saH). Tiel- 
leicht aber h&ngt as. Uf am nåchsten mit lit. lådHis scblank, akal. UbwM gra- 
cilis sasammeo (ygl. Miklosioh Bt. Wbch. 168). 

6} Froehde Bezz. Beitr. I, 192. 

7) Hierber wahrscbeinlioh ancb ahd. låri leer, ags. Uere, gelSbre himgrig 
(s. Kluge Et. Wbch.* s. v. leer). Dann aber wird Kliige's Zasammenstellnng 
der genannten Wörter nebst air. lia Hunger mit ai. laS- begehren hinfållig (Fest- 
grnss an O. ▼. Böhtlingk 61). Der Hänger ist in den indogermSBischen 8pra- 
chen mehrfach als Tlage*, 'Leiden* öder *Abzehning', *Srmattang* beaanDt wor- 
den. Ich erinnere an Xt-fioe : kot^fiOQ, d. Ld^dm^ lit. Idélös dUan, sohlank etc; 
Hunger : lit. kankå Qaal, an. ha (lumh-) qn&len, schmerten; n§7ya : nivot; lat. 
fä-mes : fä'tigare; lit. bådas Hnngersnoth : ai. hädhd- Leiden (Fiok Wbch. I, 
156, J. Schmidt Voo. I, 96). Vielleicht stehen Ut. dl'k4i hnngttn (rgh aj^-dh^ 
abgemergelt), aksl. lakaHf ahd. Hgi lames dem gr. al-^^ nicht fem. Zor Lehre ?. d. Wurzelerweiterung und Warzel variation. l7l 

16) Zq eU lé' l-i" fliessen (vgl. p. 110 f.) a) Ht. d-mes, al-- 
mens die ans dem todteD Körper, besondera aua dem Mnode 
fliessende Fenchtigkeit, lij^fxij ans den Augen fliesseDde Feach- 
tigkeit : lat. l-l-mus Schmiere, Scblamm, Koth, ahd. /I-m, lei^my 
lei-mo Leim, Lehm; b) gr. kd-nij pituita, scbleimige Flttssigkeit 
(ifiéei claXa xai Idnrjv Hippoen), womit ich mbd. lap (b) Lab, saaere 
Fltlssigkeit, abd. lab Brtibe vergleiebe *) : l-i-p- z. B. in ai. lepa- 
Salbe, gr. ÅXna, JUnaQÖg, lat. Hppus (= Vipus) triefäagig a. 8. w. 
(«. p. 49, N:o 1)«). 

Oben p. 111 n. 2 verband ich mit der Wz. lé- fliessen (^Ai^-jiii}^ 
lat. lå-i-ex FlUssigkeit, Nass, gr. Xd-t-a^ Tropfen, Neige; jetzt 
mOehte icb noch hinznftigen air. la-th-ach Snmpf and an. leiSja f 
(^la-fjön-) Lehm, Schmntz. Pr. laydis Lehm zeigt einen t-Diph- 
tong, der wohl mit dem in an. leir n. Lehm, Schmntz {^lai-a, 
▼gl. got. ai-e Erz : ai. dy-ds) identisch ist. 

17) Zn kel" kUi- lehnen (vgl. p. 100) a) ahd. hal-<l vorwärts 
geneigt, hal-^Ut Bergabhang: ahd. l-i-ta ftlr *AM-^a, mbd. lUe, 
nhd. Leite Bergabhang, ygl. Ht. seUairtas Abhang, gr. xX-c-Tvg 
xÅ,-ei'Tvg n. 8. w.; b) in Ubertr. Bedentnng (vgl. ai. gdr-math Schirm, 
got. hilrma, huUps^ lat. cl-i-ens n. 8. w.) Ht. seéUpM belfen, pa-sealpå 
Htilfe, g. hilpan : an. hlA-fa be8chirmen, AM-/Schatz, Schild n.8. w. 
Wieder mit anderer Vocalisation lat. cl^-p-eus, vgl. xaX-v-n-rw; 
xak-vn- : cl-up- wie ^aQ-vy- : (fru-men a.) yr-ug-menj 8. p. 160. 

18) Zu gel' gU- gl-i- gl-u- klebrig sein («. pp. 110 f. u. 130, 
N:o 19) gr. Y^V'M Angenbntter, Ht. gle-més zäber Schleim : aga. 
clår-m Lehm, Thon, an. klei-ma, ahd. chiei-men be8chmieren : Ht. 
gliathmas 8chleimiger Abgang vom Scbleifstein, lett. glau-ma 
eine Schlangenart, glu-ms 8chleimig, glatt; b) vielleioht lat. glis 
-iis hnma8 tenax (Glosa. laid.). Ut. glitiis glatt : lat. gUUus klebrig 
(vom Boden), glus^ gluten, gUUinum Leim (lat. ti känn jedoeh 
nrspr. ai vertreten). 

19) Zu gel' gl-ti- verscblingen (vgl. p. 130, N:o 18) aksl. 
po-gliUiti po-glutati verscblingen, rnas. glotati, nensl. golt Scblnnd, 1) Verwandt sind weiterhio got. lut(ja Oift, ags. ^, an. lyf Arsenei, 
ahd. luppi tödtlioher Saft (chåsi-hippa, mhd. késse-luppe, ags. c^-lyb). Grond- 
badentnng: stärker, scharfer Saft. Vgl. anch mbd. Jop (P) Spttlwasser. 

2) Wie das nasalierte U-m-p- sohmieren sa Up-, so yerhålt sich Tielleicht 
gr. lafintj Sohimmel, Kahm, das man gewöhnlioh mit lafinw Eosammenstellt, 
sn Xdmj, 172 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariattoii. 

prov. rass. goUu Schlemmer (J. Schmidt Voc. II, 291): lBt.g1ulus 
Scblucky gluto Scbiemmery (/lutio verschiinge. 

20) Zu gel- gU- gl-ii- zusamnieDballeD (vgl. p. 130, N:o 21) 
ai. gudar (gl-d") Kngei, Spielbail, gebalite Masse, glé-d' (ylö^-) 
etwa in norw. dial. klåia (arg. *klét') kleine Kagei, nmdlieher 
Klotz (Bagge Cart. St. IV, 348), an. Uot Schwertknaaf, lat glä- 
dius (?) ^) : gl-fi-^- in nbd. Klotz, mbd. kloz (klUMes) klumpige 
Masse, Kagei, engl. dot Erdkloss, Scbolle (germ. klutP- a. glud-^^)^ 
nbd. ICloss, mbd. kloe Klampen, Enolle, Enäael, Kagel, Schwert- 
knaaf, Keil, abd. chioz Bali, gebalite Masse, Spielkagel (got. 
^klauta-')^ vgl. ai. gläu- Ballen, abd. chliuwa Kägel, KnäaeP). 

21) Za ghel- ghlé- ghl-i- glimmen, glänzen (s. p. 109, N:o 17) 
a) an. gld-mr Mond, ags. glö-m^ glo-ma Zwielicbt : aga. glSbnn Glans 
(v. Babder Verbalabstr. 135), as. gl^mo dass., ahd. gli-mOj ghi-mo 
Gltthwlirmcben ; b) lat. hel-vus, d. gelb Cghél-yo- glänzend, gelb) 
: gr. x^^-/-*^- in xhaivfxi wärme; c) ghl-en-d- (gebildet wie 
sp(h)r-en'd' in an. spretta dissilire : ai. sphurdti dass., skr-eH-d- in 
mbd. schrane Riss, Spalte : sker- spalten a. s. w.) in aksl. gl^ii 
gl^aii scbaaen (wegen der Bed. vgl. levaam : lévxög, mbd. blick 
= nbd. BUrk Glanz, Blitz, Blick der Aagen), mbd. abd. glanz bell, 
glänzend') : ^A/-?-rf- in nbd. gleissen, mbd. gUeen^ abd. glieean^ 
got. glit-munjan a. s. w. Man ziebt aacb gr. x^^^^ Frank, Weich- 
licbkeit bierber, daneben stebt (bei Hesycb.) x^^V ' ^»^^^^ ^ 
imXaxia, 1) Rluge (Et. Wbch.^ a. v. Kloss) setst mit Unrecht glådius an. Qehört 
(las Wort hierher, so beruht es anf einem mit glöd- (in an. klM) ablanten- 
den gM-, 

2) Holthansen (K. Z. XXVIII, 282 ff.) verbindet mhd. kloe n. s. w. mit 
lat. gluten Leim (germ. klutt- a. vorg. glut-ti'). Diese Combination itt wegen 
der Beden^nngsverhältniBse wenig ansprechend. — Johansson (P.B.B. XIV, 
307 n.) leitet kloz aus einer Wurselform ghd- ber, das au in klös, chlås soU 
anf secnndärem t)bertritt der Wareel in die u-Reihe bernhen. Allein man 
darf m. E. nicht chlö-z von chUuwa trennen. Die Warzel germ. klu^ lusammen- 
ballen ist = vorg. glu- -^ d, vgl. plu-d-iplu- fltesBen, ghu-d-igku- giesien etc 
Die von Kluge (Et. Wbch.^ s. v. Klote, vgl. auch Froehde Bess. Beitr. X, 298) 
herangesogenen Wörter: lit. ^{iidftf anschmiegend, ^2at»fe' anschmiegen stimmen 
in der Bedentnng sn unserer Sippe nicbt genan. 

3) Ans einer Wsf. ghlend- ist jedoch mhd. glander Glam, glåntend nieht 
erklftrbar, nnd mit diesem lässt sich gktng vereinigen dnrch Annahme einer 
Gmndform urg. *glafiUa' mit Oeminata (vgl. Panl P.B.B. VII, 184 n., Kauff- 
mann P.B.B. XII, 618). Zur Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation* 173 

22) Za bhel" bhlé- bhU- glänzen (vgl. p. 109, N:o 18) a) lat. 
ftd-vus, flä-vus, ahd. hlåo blåa (^bhU-^o-) : ahd. hUo^ an. bly (arg. 
^blt-wa) Blei = lividam. Ht. blai-v^us blai-v-ytis sich aafklären 
(vom Himmel, vgl. as. bU-^i klar, beiter vom Himmel); b) bhel-g- 
bhl-eg^ in ai. bhärgas Glanz, gr. (pXéyw, lat. fulgeo, flagrare, 
abd. blecchen blitzen, glänzen, sicbtbar werden : bhl-i-g- z. B. in 
ahd. blihJian, mhd. blicken glänzea, errötben, abd. bleih bleich 
(oeben hln-n-^h blank), Ht. bJlgsti aafleacbten, akal. bliskati glän- 
zeD, bUsku Glanz etc. 

23) Za bhél' bhlé- bhUi- bkUu- scbwellen, fliessen (vgl. pp. 
110, N:o 19 a. 131 f., N:o23) a) lat. flé-nnna -um Blatgescbwalst, 
oorw. bhe-tna Hautbläscben (scbw. dial. blå-na, d = an. a = idg. e)^) 
: Qorw. bhi-me, aacbw. ble-ma (ble-na, ble- a. arg. blai-), scbw. 
dial. blt-^na dass., gr. (pkt-fiéha Blatgescbwalst; b) bhl-^j- in 
^létff "fiög Åder : bhl-u-^- in otv6'g>lv^ -yog weintranken, (pXvx-tig, 
g>lvx'Taiva Blase^) (vgl. nofi-tpöl-vy-)^ wobl aucb lat. fluo ftuxif 
flucius, can-flugie^ flu-men a. ^flug-men a. s. w. '); c) gr, itpka-i^-ov 
platzte, /ra-^AaCo) brodle, brause, q>Xaaixåg Prablerei, tfX-éi-iov 1) 8. Bugge Sv. Laudsmåleu IV, 2, p. 20 u. 

2) In tfXt§' entstand fi ans labialisiertem g; dass iu tflny- y erscheint, 
beraht auf dem yorhergehenden i;. — Brugmann (Grundriss I, p. 317, Gr. 
Gramm.', p. 66) vergleicht t^Xvy^ unmittelbar mit tpXtfi', v sei dnrch die Nacb- 
barachaft des yelaren y bervorgerufen, vgl. nvnlos : ai. cakrd- n. dgU Meines- 
tbeila möcbte icb ångern tplv-y- von tplv'8<' (s. anten) trennon. 

3} Bersn (Die Gutturalen pp. 7 n. 1, 8 u. s.) ställt lat. fltåo direct mit 
gr. ^Xdtff, femer mit an. bylgja Welle, belgja auf biåsen (vgl. J. Scbmidt Voc. 
II, 4) iQsammen : fluo a. flovo (vgl. conflovont CIL. I, 199, 23. 676, 2. 680, 2, 
flovios CIL. I, 199, 6, 9) *flevo *flegtio, Hierzu ist ku bemerken, erstens, dass 
die germaniscben Wörter, die auf eine Warself. hhelgh- zurttckgeben (vgl. oben 
p. 26 f., N:o 9), nicbt unmittelbar mit dem gr. tpltfl' verwandt sein können 
(damm darl man aucb nicbt obne weiteres mit Stols LaU Gr.' p. 290 dem 
lat. fiuo eine urspriinglicbe Media aspirata Kutbeilen). Zweitens erklärea 
sicb docb lat./2tM», flumen u. s. w. viel ungezwungener aus einer Wz. bhleUg^' 
bhltig^' (= gr. fplvy-), denn aus einer Wz. hhleg-. Diese Wz. hhUyig' hhlug- känn 
aucb den tibrigen Formen : yZtio u. s. w. zu Grunde liegen : das velare g blfeb 
vor Coosonanten als g^ scbwand aber in intervocaliscber Stellung, vgl. fruor 
(i/ructus, fru-menium a. *frug-mentitmt got. bruks etc); conflugte berubt auf 
Analogiebildung. Was conflovont u. s. w. bctrifft, so ist es nicbt uumöglich, dass, 
wie Febrnborg annimmt (De verbis lat. in tiO divisas desinentibus p. 34), flov- 
vom gleicbbedeutenden pUrth beeinflusst worden ist Denkbar ist aucb, dass 
eine einfacbere Warzelform bhleu- bhlu- (gr. tplvw) neben bhh^-g' bhlu-g- im 
Lateiniscben fortgelebt bat. 174 Zur Lehre v. d, Wurzelerweiteroog und Wunelv«rUti<m. 

Schwätzer, abd. ua-ar-puhii eballit : ^l-iS- iu ^liåiii tlhertinWf i^h- 
åév * 6iéQQ€6Vf (pliSdv€i * dittQQel (Hesycb.) a. 8. w. : ^l-v-å- in g>lydav 
ttberfiiesseny éx''g)lv'V'6'dvecv aafbrecben (von OescbwttreD). 

24) Zn e^' u-i- fördern, laben, erquicken, böld aeiOi gern an- 
Dehmen, begehren u. s. w. (s. p. 113, N:o 23) a) ai. u4ir Gto- 
0088, pl. Gegenstände des Genusses, Speisen a. 8. w.; Gniialy 
Förderung eiciv-l-ti' Genie88eD^ GeDa88, Opfermahl; h) yre9^ 
begebren, erstreben, böld sein etc. z. B. in ai. t;aii-, lal. Vemts, 
d. Wonne^ toUn-schen u. 8. w. (8. p. 71, N:o 4) : ai. vémUi 
(v-ai-n-) 8ebnt sicb, verlangt^), vgl. venå- sicb sebnend, yerlangeod, 
liebend, Sebnsncbt, Wun8cb, venå Verlangen, Sebnsacht; c) ^'^U 
(8. p. 61) z. B. in lat. vellej d. u?ollen, wohl, ahd. wela^ wola wohl 
: got. w-ai-la dass. ? Das gotiscbe Wort, dessen ai dem e in 
wela nicbt entsprecben känn, dttrfte sicb za u'é/a verbalten wie ai. 
ven- verlangen zu van- and znnäcbst dieselbe Wnrzel entbalteo wie 
ai. v%'ti' Genuss, vt-td" willkoramen, beliebt, av. vi-^tch gnt') etc* 

25) Zu ati- yLå' u-i- dreben (s. p. 113, N:o 24) a) lat vå-tius 
einwärts gebogen, krumm : av. vaé-ti- Weidenzweig, lat. vp4fs 
Kanke, aksl. vi-il res torta in modnm fanis etc, lat. vl-iium = Ver- 
kebrtes (?, vgl. unten); b) lat. vä-rf/^ auseinandergebogen : t^4-r/<e 
Armspangen, air. fiar (*ti'ei'rO') nrogebogen, scbief, aksl. vi^u 
vortex Q. 8. w. — Hierber gebören wobl aneb die folgenden Wort- 
sippen, denen meist die Bedeatnng '(sicb) bin and ber, anstät be- 
wegen' za Grande liegt: c) lat. vå-c-illare (a läng gemessen bei 
Lacr. 2, 502 (504), wo Lachmann a. Bernays vticcillo scbreiben) 
wackeln, wanken, vd^-g^us^ vä-g-åre vå-g-äri, ai. va-h-c-, vdikcati^ 
wackelt, wankt, gebt kramm, scbief, vak-rd- kramm, gebogen, 
vdk-va- vak-van- roUend, wogend, sicb taronielnd, vanku- sicb 
tammelnd, sicb rascb bewegend, riibrig a. s. w. (Fick Wbcb. I, 
205) ') : yL4k' ui-g- in ai. vk- (vindkti) bin and ber bewegen, sie- 
ben, vij- (vijdte) losfabren, davon eilen, weichen etc., gr. bom. 
åiaaw (*/at-/iX'iiX)) scbwinge, scblittele, intr. fabre los, eile, fliege, 
flattere, etxo), lat. vic- Wechsel, an. vik rascbe Windang öder Be- 
wegang (handar-vik Handbewegang), vCkja ykva wenden, bewegen, 
sicb wenden, weicben etc, d. tveichen, abd. wthhany d. tci-n-kent abd. 1) Av. vaénaiti sieht liegt darch seine Bedeatnng feraer ab. 

2) Vgl. eine AndeutuDg von Liden Arkiv f. nord. Fil. III, 248. Anders 
z. B. Holthansen P.B.B. XI, 663. 

3) vä- va-k' va-n-k' wie z. B. lat. pläi-nus) : nlet-^t» {nlåS) : pIa-fi«e-«9. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 175 

winckan sicb seitwärts bewegen, BchwaDken, Dicken, winken (da- 
oebcD wanken^ abd. wanchon, wo jedocb der a-Vocai aaf späterer 
EDtwickeluDg berubeD känn), lett. wmnäi schwanken; d) lat. va-pp-o 
Molte, gr. T^nCoXog Licbtmotte (6 ne^i rov Xvxyov neröfAevog Arist.), 
vå-p-ar Dunat (wegeo der Bed. vg]. mittelengl. brim Olat, engl. brim- 
sUme Scbwefel : ai. bhrdmati schweift amher), ai. vap- werfen : lA-i-p- 
y^i-h- : ai. vip- foépate) in schwingender, zitternder, wirbelnder 
Bewegnng sein, lat. vibrarCj abd. weibön schweben, scbwanken, 
flnctnare, fluitare, agitari, vagari, abd. mbd. wipf Sebwung, rasche 
BewegQDg a. s. w. Die uraprtlnglicbere Bedeutnng (dreben) tritt 
deatlicber bervor in got. bi-waib-jan umwinden, nmbiilleny toeipan 
kränzen, tva/ps, wipja Kranz, Krone, mbd. ivtfen winden, lat. 
vibrare kräaseln (crine;^), vib^rnum Scblingbanm, pälign. vib-xhi 
= redimitam^). Vgl. lat. vi-n-c-io^ lett. triA'^ geaebmeidig werdon, 
aich biegen, wihne Ranke (lat. vida?) zn der unter c) bebandelten 
Sippe^). Wobin die besycbiscben Gloasen lipov * rov xiaaév, 
SfoJvQioCf Ztpov ' deafiiuTiJQcov, tfxi/jag • ^ev^ag . Settaloly ''Ifupcog • 
Bwreiåwv o ^vyiog, yifAfi-dvac ' ^evyava u. s. w. za stellen sind, 
bleibt nnaicber. Der gr. Labial känn ans velarem Guttnral ent- 
stånden sein (vgl. Fick Wbcb. II, 240, Tbarneysen Lat. Vba aaf 
to 33)y känn aber aacb ursprttnglicb sein. Die aaf Labial scblies- 
gende Wz. liegt wabracbeinlicb nasaliert vor in ndl wimpeU aga. 
wimpel, engl. toimple Wimpel, Scbleier, abd. wimpal Stirntacb, 
Schleier a. b. w. 

26) Za es- se- s-i- s-u- geben lassen, spee. aacb von Flttssig- 
keiten fliessen lassen (vgl. p. 111 f., N:o 21, p. 133, N:o 25) ti) s-er- 
s-tU z. B. in ai. sar- fsdratij fliessen, sarä- flttssig, sar-ird- sal-ild- 
Flatb, Wasser, lat. sal-ivaj air. sail gl. Labe, sal-ach sebmatzig, 
abd. salo (^sal-tva-) sebmatzig a. s. w. : ai. st-rå Rinnsal, Ström (?), 
lit. séi'lé Speicbel, Geifer : ai. s-u-rä Getränk, så-ra- Saft, an. 
sau-rr feucbte Erde, Scblamm, Eotb, lit. su-lå, lett. $u-la Saft, 
got, hi'8aul-jan beflecken(?); b) gr. aU^aj d. Sei-m \ 9\. so-ma-, 
su-md- Milcb, Wasser a. s. w.; c) lit. senku sekti sinken (vom 
Wasser), aksl. sf^-na^-ti fliessen, ai. d-sak-ra-, a-sa-^c-dnt- (= *(i-5a- 1) Nftoh Bugge Altit. 6t. p. 67. 

2) Ob dasQ in ttbertragener BedauttiDg ved. vid' Trng, Verfiihrang? Sicber 
gehört wobl got. un-wåhs tadellos, as. wåh Böses, Obel mit ags. woh krumm, 
Terkebrt (arg. *toanha') eu ai. vanc- krnmm geben, cans. aacb täaecben, betrfi- 
gen, vak-rå- krnmm n. nnredliob, biuterlistig, vgl. anob nmbr. vas vitinm. 
Tielleicbt war die Bedentnngaentwickelnng in lat. v9-tmm analog (i. oben o. a). 176 Zur Lehre v. d, Wurzelerweiterung und Wurselvariatios. 

sc-^ni-) Dicbt verBiegeod : s-i-k- s-injf- \n an. siga Binken, herabglei- 
ten, abd. sigan Diederfallen, tröpfeln, sihan seiheny seihken bar- 
nen, ai. sio- (sincäti) giesst etc. (s. p. 6, N:o ö) : lat. s-u-e-us^ 
sugoj iit. siårn-k-ti ein Gefäss neigen, eine Flttssigkeit seihen etc. 
(p. 8, N:o 10); d) lat. såpa Mostsaft, ai. sab-ar^ viell. = Götter- 
trank, Nektar, an. safe Saft, abd. mbd. sQf(safies) dass. : $-f-j>- s-i-b- 
in abd. seivar^ mbd. seifer spuma, Scbaum, Geifer, Speicbel, s^en 
tröpfeln, seife^ abd. seifa Seife nnd Harz, finn. saippio Seife ^), Tgl. 
ancb abd. sih Sieb. Fick (Bezz. Beitr. VII, 270) atellt daza gr. 
(tQvy-Joinog Mostseibe, wie l^ac * écqd^fjcai Hesyob. za sihan seibeo. 
Wzf. s-u-p' s^i-lh etwa in ai. supa- Brttbe, agg. supan^ d. sau/en. 

27) Zu bhas- hhsär bks-i' reiben (s. p. 115, N:o 27) a) engl. 
bald kabi, niittelengl. balled (got. *bae-}öps)j gr. tpw-Xég mit ent- 
blösater Eicbel, ^a)-A?/(nicbt fttr *(fn(oÅ,og,*ano)Å,ri, G. Meyer Gramm.* 
§ 2b2) : tp'%-lög kabl, nackt, entblösst; b) tpij-x^, ipw-x^ reibe, 
reibe ab, zerreibe : ifj-C-^ iptxog Bröckcben, Kriimchen. 

28) Zu sek' s(e)kä' sk-i- sk-u- spalten (s. p. 112 f., N:o 22, 
p. 133, N:o 26) a) (sjk-ed- in (ajxédavvvfic zersplittere, zer- 
streue, axéårj u. s. w. (a. p. 39, N:o 16) : (sjk-i-d- in (ffjxCivtjfåt, 
axiåagög dlinn, cxiC^, ai. chinådmiy lat. scindo^ ctedo, abd. sdean 
sebeissen^ Iit. skédeu trenne, scbeide, skedrå Spän a. a, w. (vgl. 
p. 43, N:o 10) : (sjk-u-d- in Iit. skudrus scbarf, lett. skaudrs dass., 
lat. cudo. Mit Monlton (Tbe Glassical Review III, 1889, p. 45) 
nebme icb an, dass axCS-vrifit dieselbe Wurzel entbält wie <fx^(o, 
und dass nii-vq/Ac : ner-dvvvpc, xlQ-vrjfic : xeQ-d^^vviic u. s. w. erst 
nacb Analogie von axiå-vrjpc : axeå-dwvpi gebildet worden sind. 
Icb glaube aber nicht, dass cxeS- nnd axtS- ganz unverwandt 
sind, sie verbalten sicb zu einander wie z. B. tpX-éS-wv Scbwätzer 
: ipkH-å-iq Uberfluss (s. unter N:o 23 c)'). So stebt ancb h)sk-€p- 

1) An. såpa weist aaf idg. séh- hin, Ygl.(?) lat. séhuM Talg mit den 
Ncben formen sévum scevum. 

2] Betreffs der Aspiration verhält sich axtdvTifii : axi^at wie axiSdvyvfiå : 
oxiSy (vgl. oben p. 39 f.). Die Ws. 8k(h)id' 8k(h)aid' als eioe Ableitang tod 
8kih)a-i- 8k(h)'i' und weiter von 8(je)k{?i)a' 8ek{h)' zu betrachten, hindert kaam 
der Umstand, dass sek(hy k^ bat, während man 8k(fi)id- mit ^, ansetzt wegen 
av. hi^dliyåt (Hubschmann Z.D.M.G. XXX VIII, 425, Burg K. Z. XXIX, 368 ff.), 
ai. chid-, Deno Ut. skedzu, skedrå u. s. w. weisen auf k^ bin, und man bat 
wobl bier, wie sonst of t, einen Wecbsel der beideu Qutturalreiben ansnneb- 
men (Wz. 8k^{Ji)id' neben 8k^{h)id; vgl. Rurg a. O.)! S. jeUt Zubatf (K. Z, 
XXXI, p. 9 a.), welcber aucb in ai. cA-, av. ^- («•) den Reflex einee velaren 
Gatturallants wiederfiaden will. Zar Lehre v. d. Warzelerweiternn^ und Wurzelvariation. 177 

spalten in gr. (fxénagvov Axt, xofrrco a. 8. w. neben shA-p- in 
an. skifa in Sobnitten scbneiden, skiptaj ags. set/tan tbeilen, abd. 
scivaro SteiDsplittery mbd. schivere schiver Splitter ron Stein and 
bea. ron Holz, nbd. Schiefer^ dazn, wie icb glanbe, xcpSri-lig 
Seblacke, xifiSwv Metallarbeiter, Bergmann a. s. w.^). 

29) Zn (s)ken- (sjknå- (s)kn~i- (s)hfirU" in äbniieben Beden- 
tången wie die vorbergebende Sippe^ die ancb formell nabe steht 
(▼gl. pp. 115, N:o 26, 134, N:o 27, 154 n.) : a) (s)ken-d- (p. 38, N:o 
15) c B. in ar. gkefida- Scblag, Brncb, Sebändung, obne s- Ht. kdné^ 
beiase, handis Mötte etc; knö^- kn9-d- in xvviåaXov biasigea Tbier, 
xwaåäÅÅo} reibe : xov-l-å- Nias, kn-i-d- in aga. hnitu Nias, xvUrj Neaael, 
MT^ ritze, acbabe : axöv-v^a xov-vCa Pfianzenname (?, vgl. Tornar 
aebek Bezz. Beitr. IX, 102), xvvC^o^ bom. xw^öw maebe aobftbig, 
xWCcD (^ xvvm, xvda>) Et. M. ; b) xvaiifj^ xivmn-etov (= xvcidaltnj^ 
Ttmmtff -^og Mtloke, xväntm, xvdq>og^ an. hnöf acbor ab (Obr. 12) 
Q. a. w. (p. 58 f., N:o 6) : xv-C^tff axv-i-tfj (gen. -nog nnd -^g) eine 
Ameiaenart, Schabe, akal. sknipa cnlex, xvirrög kniekerig, axfinnog 
-90^ daaa., axvCmscv (axtjvCnTecv) * vvaaecv , xacvotofMsVVj xvCg>€a * 
Mviåag Heaycb. 

Aoderea vielleicbt dieaer Sippe angebörige bei J. Scbmidt 
Vor. II, 498 : lit. knab- knih- knyb- knaib- (gnyb- gnaib-) znpfen, 
klanben, kneifen, ferner an. hneppr (vgl. ndd. inopp^ enge, knapp 
neben engl. lo nip^ ndl. néjpen kneifen, ndd. ntpe knapp, genan 
(Tgl. kneipefij kneifen, ndd. knipen, ndl. knijpen kneifen). Sobroidt 1 ) Au. skafa Bchabeisen, ahd. 8caba Hobel (EUDächst la Mo^on, an. skafa 
tchabeo, We. 9ka-p- ska-hQi)' nebea sk-ep-^ s. p. 68, N:o 5) vergleicben Fick 
Wbcb.' I, 808, Curtius GruDdz.^ 699 mit gr. I190C Scbwert, il(f>tj Bisen am 
Hobel (Tgl. aeol. oHitfos; aitå(pias, attitpvS^ia Epich.: OKi(po6, anåtpi^ei Hesycb., 
om$4pat6fiot anf einer lakon. Insebrift Le Bas-Foucart 168 b, 63). Dte Vocal* 
Terb&ltaisie nod der Consonantismua wtlrdeo wobl nicbt diese Vergleicbuag 
aomöglicb macben. Andere aber Debmen an, dass ^i(pos orientaliscbes LebD- 
wort sei (F. Malier Beitr. II, 490—91, A. Mttller Bess. Beitr. I, 300, Bcbrader 
BpraobTergleicbnng and Urgescb.* 829 f.). — Es sei bier nocb erinnert an die 
Voealdifferens swiscben d. Schabe^ mbd. schabe Mötte, Scbabe, aga. mml-9eeafa 
Banpe : gr. mtl\ff Name einer Ameiaenart (Lobeck Parall. 114), wozn vielleicbt 
af. hp-yO' dp-ya- ein bestimmter Warm; lat. acäbies, älter nbd. StMbe Kråtze: 
anoitf/ « ^of^n Heaycb,; akal. skajp^ {Uka-m-pa-) geiaig ^Schaber : gr. <nuno£ (Hes.), 
uUfå-fi^i daaa., endlich gr. ondtpfj oxd<pof anageböblter Kdrper, Scbaff, Wanno, 
Trög, Malde, Becken, Nacben, Scbiff, as. ekapt abd. scaf Scbaff, Gefåsa, Fasa, 
Botticb, Soheffel, Boot, Nacben : got. an. skip, aa. seip Sobiff, ahd. 8cif Bcbiff, 
aiioh Gefftae, $eipfd 'phlala*. 

P. Ptrååon: Znr Lekre t. d. Wnnelerw. n. WartalTar. 12 178 Zar Lehre v. d, Wurselerweiterung und Warsel variation. erwähnt aber nicbt die Formen mit tf-Vocaliamus got. 

pan zerbrecben (das schen L. Meyer Got. Spr. 39 mit gr. xvéw 

verbinden wollte), agg. å-hnedpan abpfltlcken, schw. nypa kneifen.^) 

30) Za ghå- ghä-i- yh-i- ghå-u- klaffen, gäbnen (a. pp. 117, 
N:o 2 a. 138, N:o 36) a) gr. xo/vo) {*xn'i(o\ schw. gan Kieme: an. 
g-f-na das Mani anfsperren; b) x^-j^? Q^hnen, an. po-mr Gaomen: 
aisl. g-i-ma f. a väst opening (Cleasby- Vigfasson ; Fritzner' ^t-fiia), 
schw. dial. gi-ma: d. Oa-u-men a. s. w.; c) x^-Q-^di Spnli^ Klnh: 
X-l-Q-aXéog, x^QO-novg aufgeborstene Fttsse habend, x^Q^ Ki^ ao 
der Hand; d) aisl. schw. gap biatas, Chaos, gapa den Mand anf- 
sperren : schw. (mun:)glpa (Noreen Urg. Jndlära p. 58). Verwandt 
mit glpa sind aisl. geispa (fttr *geip8a) gäbnen, ferner geip idie talk, 
nonsense, foolish exaggeration, geipa to talk nonsense (vgl. Ljung- 
stedt Anm. till det starka Pret. i germ. spr&k p. 58). Wegen der 
Bedentnngsentwickelnng erinnere ich an gr. xå åeivå QT^funa xa&* 
i}/ucSv x^y^^v (Sopb. Ai. 1227), x^^^^^'^ ' fioåv Hesych. - Ob aisl. 
gaupn die Höblnng beider Hände, ahd. caufana anf einem gha-^- -¥ 
Labial bernht? 

31) Zn bhä' bh-i- schlagen, hanen, verwunden (s. p. 119, N:o 
15) vielleicht: bh-od- in laU födio grabe, stecbe, hanCi aksl. 
bodoy steche, lit. badau bad^ti stechen, stochern, woneben anch 
ein bedu grabe, lett. bedre Grnbe a. s. w. (s. Leskien Ablant 360)*): 
bh-i-d- in ai. bhinätti bhinddti spaltet, lat.^ndo, got. beiian beissen. 

32) Za mä- m-t- m-u- in Bewegnng setzen (vgl. p. 156, N:o 2) 
m-et' in lit. inetu werfe, på-metu verliere, aksl. meta^ werfe : m-i-i- 
in lat. miito » *m%to, pr. ismaitint verlieren. 

33) Za stå- st'i- st-u- steben, stellen (vgl. pp. 116 n. 141 f., 
N:o 43) a) ^stå-ro- *st9'r0' in ai. sthi-rd- fest, nnbeweglicb, an. 
storr big, great, proud, lit. storeds dick, aksl. staru alt, vgl. st-er- 
in CT%qe6g a. s. w. (s. p. 63, N:o 7): ai. sth-^Å^d- dick, breit, solid*), 1) Lit. gnyb' gnaib' neben kntfb- knatb- eriDnert an gr. yvantm neben 
upamw, yvttfotp Enanser neben nvénoQ, oHvénoQ '<p6t etc. So stebt aach knapp 
neben an. hnq^; hndpen, kneifen, ndd. ibilpm neben engl. to nip ihrnp-) o. s. 
w. Freilich wird knapp u. 8. w. von Kluge Et. Wbch. als *g{e)4inapp n. s. w. 
gedeutet (vgl. Noreen Arkiv f. nord. Filol. III, 17 f., Jndl. p. 90). — Man- 
oherlei eieht snr oben behandelten Sippe Johansson P.B.B. XIV, S30 ff. 

8) Gr. fio&(fO£t fio^wog Grabe sind wohl des Consonantismns wegen fem 
IQ halten (vgl. Curtias Grandz.^ 474). 

8) SchnUe K. Z XXIX, 271 (vgl. Fick QQ.Å. 1881, 1426, Hlibschm ann Z 
D.M.G. XXXIX, 92. f.) fasst sthu- als Tiefstnfe sa sthavi- in sthåvkrO' (Wsf. «<q^i 
vgl. got. stmTt sHuryan). Es känn aach Tiefstnfe eo stå'^' in stkävard-t ara»(fit Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung ond Wursel variation. 179 

vgl. aach abd. sMri stiuri stark, stattlioh, lett. stu-rs bartnäckig. 
Ans einem Stamm ^^sturO' begreift sicb aacb scbwed. dial. stér 
(= stor gross^ ascbw. Stur, Sture, styra, Kock Arkiv f. nord. Filol. 
IIi 106, vgi. Noreen Om orddabbletter i nysvenskan p. 42)i). 
Dazn wobl mit anderer Begriffswendnng (erstarren) an. stéra f. 
gloom, despair, sttira vb. to mope, fret (hann sturii ok svaraiSi 
engu^ Cleasby-Vigfasson s. v.), vgl. von stirir stiff, rigid: i stirUum 
hfåg in sad, gloomy mood; b) *stä'lO' in got. stols Stabi» Tbron, 
lit pa-stolas Gestell, vgl. st-el- in CTéllo), ajrjXri^ dor. atåXå, lesb. 
atdXXa Sänle, abd. stolle Sttttze, Pfosten a. s. w. (stl-n-): gr. 
CT'V'Xog Sänle, ttber ai. sthunä, av. (tu-nä- vgl. p. 142 n. 1; c) lat. 
stå-tuo, stå'tua, lit. statau statyti stellen, feststeilen, an. steåja 
dass. : abd. st-u-den stataere, an. stydja feststeilen, sttltzen, stod a 
post, ags. stutu studu Pfosten. Neben st-u-t- stebt ein st-u-d- in 
abd. stueeen sttltzen. Dazn vielleicbt lat. studium; betreffs der 
Bedeatnngsentwickelnng vgl. p. 144 n. 1. a. lat. nlti sicb sttttzea, 
sicb stemmen, sicb eifrig bestreben; d) ai. sthä-p-dyämi macbe 
steben, erricbte, got. sta/s (b), abd. stop (stabes) Stock, Sttltze, 
Stab, staben starr sein : st-i-p- in lat. stlpes -itis Stamm, Stock, 
PfabI, d. steif, mbd. stif, an. stifr starr, steif, lit. stipti steif wer- 
den, stipriis fest, kraftig a. s. w. : st-u-p- in gr. arvnog Stock, 
lat. stupere erstarrt, betänbt sein (vgl. an. stu-ra oben) o. s. w. 

34) Za snä' sn-u- fliessen (vgl. p. 142, N:o 44) a) ai. ptc. 
snå'td', nmbr. sna-ta, a-sna-ta nmecta, inamecta: ai. sn-u-ta-, pra- 
sn-u-ta- fliessend, triefend ; b) snå-dh- in av. gnd-d- wascben (fra- 
gnådhayen): sn-u-dh-, wabrscbeinlicb in lat. nubés^ arcb. ntU)s Wolke, 
cymr. nudd NebeP). Idg. dh ist im Lateinischen nacb m (y^^ za b 
geworden, vgl. z. B. jubco (pf. jussi^ vgl. oben p. 44), röbus rotb 
(zn got. raups) a. s. w.^) Betreffs der Bedeatang stebt nubés aaf 
einer Linie mit d. Wolke : abd. wélc feacbt, lit. vilgyti anfeacbten. sein ; ilbrigens sind 8te^-9- und stäy^- trots der VerschiedeDbeit des VocalismuB 
ebensowenig en trennen wie snä-'!/^- fliessen (yavtUy vävs) von »n-e\i' (Wai), s. 
oben p. 160. 

1) Noreen a. O. (vgl. Utkast till föreläsningar i urg. Judlära p. 21) er- 
klårt die nordiscben Formen ein wenig änders. Er gebt von einer Stammform 
mit stärker Wurzelstafe und vocaliscb anlautendem Saffiz ans : urg. *8töW'iraå, 
worans mit Obergang von antevoc. öu? zu u nrn. *8tuiraR. 

2) Vgl. Tbarneysen K. Z. XXX, 488. 

3) 8. s. B. Brugmann Grnndriss I, § 370. 178 Zar Lehre v. d. Wurselerweiterung und WarielvariatioD. erwähnt aber nicbt die Formen mit u-Vocaliamns got. 

pan zerbrechen (das schon L. Meyer Got. Spr. 39 mit gr. xmm 

Terbioden wollte), ags. å-hnedpan abpfittckeD, scbw. nypa kneifen.^) 

30) Za ghä' ghä-i- yh-i- ghå-u- klaffen, gäbnen (s. pp. 117, 
N:o 2 a. 138, N:o 36) a) gr. x^v<» {*X^'i^)f scbw. gan Kieme: ao. 
g-i-na das Maal aufsperreu; b) xV'f^V Gäbnen, an. po-mr Gaamen : 
aisK g-i-tna f. a väst opening (Cieasby-Vigfasson; Fritzner' ^-fiia), 
scbw. dial. gi-ma: d. Oa-u-tnen n. s. w.; c) x?-^-<Xj^o( Spalt, KIsft: 
X't'Q'€ii^ogj x^Q^-^ovg aufgeborstene Ftisse babend, x^Q^ ^^^ <ui 
der Hand; d) aisl. scbw. gap biatns, Cbaos, gapa den Mnnd aof- 
sporren: scbw. (mun:)gipa (Noreen Urg. Jndlära p. 58). Verwandt 
mit gipa sind aisl. geispa (fttr *geipsa) gäbnen, ferner geip idie talk, 
nonsense, foolisb exaggeration, geipa to talk nonsense (vgl. Ljung- 
stedt Anm. till det starka Pret. i germ. spr&k p. 58). Wegen der 
Bedentnngsentwickelang erinnere icb an gr. rå åeivå QfjfåaTa Ma%^* 
^(Awv x^^^^v (Sopb. Ai. 1227), %avvuv' ^oåv Hesycb. - Ob aisl. 
gaupn die Höblnng beider Hände, abd. coufana aaf einem gha-^- 4- 
Labial bernbt? 

31) Zn hhå- bh'i' scblagen, baaen, verwnnden (a. p. 119, N:o 
15) vielleicbt: bh-od- in laU födio grabe, stecbe, haae, aksl. 
bodoy stecbe, lit. badati bad^U stecben, stocbern, woneben aueh 
ein btdu grabe, lett. bedre Grnbe a. s. w. (s. Leskien Abiant 360)*): 
hh-i-d- in ai. bhinéUti bhinddti spaltet, \9X.findo, got. beUan beissen. 

32) Za må' m-i- m-u- in Bewegang setzen (vgl. p. 156, N:o 2) 
m-ei' in lit. ivietu werfe, på-metu verliere, aksl. meta^ werfe : m-i-i- 
in lat. miito ^ *m%to, pr. is-maitint verlieren. 

33) Zu stå' st'%' st-u- steben, stellen (vgl. pp. 116 n. 141 f., 
N:o 43) a) ^siå-ro- *st9'r0' in ai. sthi-rd- fest, nnbeweglicb, an. 
starr big, great, prond, lit. storas dick, aksl. staru alt, vgl. st-er- 
in ifT€if€Ög a. s. w. (s. p. 63, N:o 7): ai. sth-u^d- dick, breit, solid*), 1) Lit. gnyb- gnaib' neben knt/b- knaib- eriDnert an gr. yvantm neben 
uvantWt yvttpotp Enauser neben Hvénos, anvénoQ 'tpot etc. So eteht aach knapp 
neben an. fmqppr; hneipen, kneifen, ndd. knåpen neben engl. to nip (Ai^p-) a. s. 
w. Freilich wird knapp u. 8. w. von Klnge Et. Wbch. als *g{e)'hnapp n. ■. w. 
gedentet (vgl. Noreen Arkiv f. nord. Filol. III, 17 f., Jndl. p. 90). — Man- 
oherlei lieht enr oben behandelten Sippe Johansson P.B.B. XIV, SSO ff. 

8) Or. fio^ffoSt fio^wos Grabe sind wohl des Consonantismns wegen fem 
BQ halten (vgl. Curtias Grnndz.* 474). 

8) Schnlee K. Z XXIX, 271 (vgl. Fick QQ,Å. 1881, 1426, HUbsebni ann Z 
D.M.G. XXXIX, 92. f.) fasst sthu- als Tiefstnfe eu sthavi- in Hhåmra- (Wsf. *tey»-^ 
vgl. goUstmrt stimjan). Es känn aucb Tiefstnfe an stå•^- \u stkävard-t arav^ét Zar Lehre v, d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 179 

ygl. auch ahd. sMri stiuri stark, stattliob, ]ett. stu-rs bartnäckig. 
Ans einem Stamm *stu-rO' begreift sicb ancb schwed. dial. stmr 
(= stor gro88, ascbw. Stur, Sture^ styra, Kock Arkiv f, nord. Filol. 
II, 106, vgl. Noreen Om orddnbbletter i nysvenskan p. 42)'). 
Dazn wobl mit anderer Begriffswendang (erstarren) an. stéra f. 
gloom, despair, stiira vb. to mope, fret (hann sturii ok svaraiSt 
engu^ Cleasby-Vigfnsson s. v.), vgl. von stirtr stiff, rigid: i stir^um 
hug in sad, gloomy mood; b) *stä'lo- in got. stols Stabi, Tbron, 
Ht pa-stölas Gesteli, vgl. st-el- in axéXÅÅOy atrjXijj dor. crrcUa, lesb. 
atdXXa Säale, abd. stolle Sttttze, Pfosten n. s. w. (stl-n-): gr. 
CT'V-Xog Säale, ttber ai. sthénä, av. gtu-nä- vgl. p. 142 n. 1; c) lat. 
stä-tao, stä4uaj lit. statau statyti stellen, feststeilen, an. stedja 
dass. : ahd. st-u-den statnere, an. styåja feststellen, sttttzen, stoå a 
post, ags. stutu studu Pfosten. Neben st-u-t- steht ein st-u-d" in 
abd. stueeen sttttzen. Dazn vielleicbt lat. studium; betreffs der 
Bedentangsentwickelnng vgl. p. 144 n. 1. n. lat. nlti sicb sttttzen, 
sicb stemmen, sicb eifrig bestreben; d) ai. sthä-p-d/yämi mache 
steben, erricbte, got. sta/s (b)^ abd. stop (stabes) Stock, Sttttze, 
Stab, staben starr sein : st-i-p- in lat. sttpes -itis Stamm, Stook, 
Pfabl, d. steif, mhd. stif, an. stifr starr, steif, lit. st%pti steif wer- 
den, stipriis fest, kraftig n. s. w. : st-u-p- in gr. axvnoq Stock, 
lat. stupére erstarrt, betänbt sein (vgl. an. stu-ra oben) a. s. w. 

34) Zu snå- sn-u- fliessen (vgl. p. 142, N:o 44) a) ai. ptc. 
snå'td'j nmbr. sna-ta, a-sna-ta nmecta, inumecta: ai. sn-u-ta-, pra- 
sn-u-ta- fliessend, triefend ; b) snä-dh- in av. gnchd- wascben (fra- 
Qnådhayen): sn-u-dh-, wabrscbeinlicb in lat. nubés^ arcb. ntAs Wolke, 
cymr. nudd NebeP). Idg. dh ist im Lateiniscben nach m (y^ zxkb 
geworden, vgl. z. B. jubeo (pf. jussi^ vgl. oben p. 44), röbus rotb 
(zn got. raups) n. s. w.^) Betreffs der Bedentung stebt nubés anf 
einer Linie mit d. Wolke : abd. wélc feucbt, lit. vilgyti anfencbten. sein ; UbrigeDS sind 8te^-9' and 8tä^- trots der Verschiedenbeit des Vocalismas 
ebensowenig sa trennen wie snä-'!/^' fliessen (yavut^ vävs) von 9n'e\i- (Woi), s. 
oben p. 150. 

1) Noreen a. O. (vgl. Utkast till föreläsningar i arg. Jadlära p. 21) er- 
klårt die nordischen Formen ein wenig änders. Er gebt von einer Stammform 
mit stärker Wurzelstafe and vocaliscb anlaatendem Saffiz aas : arg. *8töW'iraMt 
worans mit Obergang von antevoc. öu? sa u nrn. *8tuiraR. 

2) Vgl. Thurneysen K. Z. XXX, 488. 

3) 8. E. B. Brugmann Grnndriss I, § 370. 180 Zur Lehre ?. d. Wurzelerweiterung und Wursel variation. 

lett. fvelgt waschen n. s. w. Nach dieser Etymologie wflrde nubés 
Dichts za tban haben mit der Sippe : ai. näbhas Nebel, Dånet, 
GewOlk, vég>ogf vég>élfij nébula a. s. w.*) 

35) Zu (s)né' (s)né'i' (s)n'i- (s)né'U- fsjn-u- drehen, binden, 
flecbten, spionen etc. (s. pp. 118, N:o 12 o. 143, N:o 45) a) gr. 
iv-wfj-Tog^ v^-acg, air. snå-ihe filnm, aga. sn&-d Binde, asehw. ma-^ 
n. 8. w. : aksl. n-i-U, niSta (*nUja) filnm : an. sn-Urtir Drehen, 
sn-u-fi-igr sicb drebend ; b) abd. snuo-r Scbnnr, Band, Seil 
(snö-r')^)^ ags. snear Strick, Scbnnr, Saite, an. ^nara Striek (sn^r- 
öder vielleicbt sn-or-, ablaatend mit sn-er- in lat. ner-vuSy vgl. 
p. 63 f., N:o 9) : av. gnå-v-are^ gr. vevqiyv a. ^av^-v-qov, 

36) Zu (8)me' (sjm-i- (sjm-u- (vgl. pp. 119, N:o 16, 144, N:o 
47y 155 f.) gebören mebrere Ableitangen, denen znm Tbeil die 
Bedeutung reiben (abreiben, zerreibeo), streicben (vgl. CfAcim, efAtj-xto 
reibe, reibe ab, streicbe, wiscbe ab, afjiai-x^o zerreibe, zermalme 
Q. 8. w.), zam Tbeil die Bedeatnng bestreicben, 8cbmieren (vgl. 
fffÅam scbmiere, salbe a. 8. w.^ zu Grande liegt Zonftcbet fUhre 
iob die Wörter an, die zur ersteren Gruppe gerecbnet werden 
kOnnen : a) (sjm-er- reiben (s. p. 65) z. B. in ags. mearu^ abd. 
marOf marawi mttrbe : an. meyrr (*fnau'r'i(j^) da88. Vgl. an. sn^or 
Butter, abd. sméro (gen. smértves) Fett, Scbmeer (eig. Weiches, 
Zerriebenea) : gr. a^-v-Qcg Scbmirgel (bei Hesycb aucb cr/tit^), 
fAV'QOV Salbe, fAv-Qi^m^ afiv-Qc^my fAv-Qog, fiv-gacva, Cfiv-Qogj (ffiv^QCUva 
Meeraal u. 8. w. (8. un ten). Die Bedeutungen 'reiben' und 
'scbmieren' fliessen hier in einander binttber. b) got. ^niaZ^ kiein, 
gering (^ abgerieben), aksl. mcdu klein (gr. fA^la, vgl. an. smak 
Kleinvieb, air. mil kleines Tbier):iit. ma-i-lus eine Kleinigkeit, 
etwaa Kleines, viell. aksl. méluku klein (Scbrader Bezz. Beitr. XV, 
129 vergleicbt lat. mtelés (mélés) Marder); c) ai. man-åk ein wenig, 
Ht. min-has gering, klein etc. (vgl. p. 75, N:o 11), gr. juaw- ju^x^V 
*A^afiäveg Hesych.') : ai. m-i-nå-ti m-i-nå-tiy /ut-W-^w, mi-nuOj mi-nor 
n. 8. w.; d) abd. småhi klein, gering, an. smår klein etc. (smé-k-y 
8. p. 10 f., N:o 15) : gr. afi-i-x-gög, fi-c-x-gög (jicxög, fii'Xvg, fAcxxög 
a. *iÅix^og), lat. mica Erlimchen, mlcidus winzig; e) vielleicbt 1) Anders aber W. Meyer Die Schicksale dea lat. Nentr. im Romanisohen 
89, J. Scfamidt Neatr. p. 146 n. 

2) Anders J. Schmidt K. Z. XXVI, 10, jetzt Neutr. pp. 200, 268. 

3) Falls 80 mit O. Weise (Bezs. Beitr. VI, 233) statt des ttberlieferten 
irtK^ov EU lesen ist. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterunj^ und WurzelTariatiou* 181 

Cfid-x^o serreibe, zermalme : tsii-v^x^ (gebildet wie Tq-v-xm) ver- 
zebre darch Fener (das Verbrennen wäre eigentlicb als ein Zer- 
reiben öder Zerfressen des breoDenden Oegenstandes gefasst, vgl. 
lat. est ftammay mandier igni u. s. w., s. oben p. 144)^); f) ma-t" 
ma-d' in lat. må-t-eola Schlägel, mando kane, got. mapa Made 
(sNager), mats Speise, ahd. (stein-Jmeezo Steinmetz (got. *maUja) 
a. 8. w. (s. pp. 34, N:o 16 n. 43, N:o 8) : got. maitan hanen, abbanen 
(ma'i'd')y ahd. meiean hanen, sehneiden, (stein-JmeijssOf år-meizBa 
Ameise CAbschroterin'), wozu ablantend gr. bom. fAKfrvlXw zerstttk- 
kele (Denominat. von einem St. ficc-to- = fAcS-ro- öder ju^r-ro-, mit 
dem deminntiven -vlo- weitergebildet), vgl. fiC-r-vkog versttimmelt, 
gestntzt : m-u-t- in lat. mut-ilusy mut-icus.^ Ob dazn in aotiver 
Bedeatnng Mötte, mhd. mötte, ags. moppe^ an. mötte neben Modet 
Matte, mhd. mcUte, öder liegt hier nar eine schwäohere Ablants- 
stnfe von mat- kanen, nagen vor?>) O Bogge (Beitr. z. etymol. BrlänteruDg d. armen. Spraehe p. 18) etellt 
cftv^w mit arm. mux Bauch, air. m^ich dass., cymr. mwgt mittelbrat. moguet 
sasammen. Falls diese Etymologie das Richtige trifft, wäre gr. % in ofivito 
nicht ans gh^ sondem aus kh entstanden. Man hat anch an Verwandtscbaft 
mit mbd. smouch Bauch, ags. sineöcan raacben gedacht, die aber sanäcbst aaf 
eine Ws. smug- hinweisen (der Aorist ia/Avyf^v kommt nar ror bei Lucian d. 
mört. 6, 3, wo die Lesart angesweifelt wird, iité-afnvyiQOi elend, miihselig, 
TgL 0fMoyé(f6Sf /åoysQOQ, weicht in der Bedentang ab). Unmöglicb iet nicht, 
dass die genannten Wörter mit der Bedentang 'Raach* darch verschiedene Saf- 
fize Ton smu- reiben abgeleitet sind. Die Bedentang wäre wie in tpi-ytaXo^ Qaalm. 
Raach so ai. bd-bhas-ti, gr. tffaot reibe. 

2) Cartias (Grandz.* 717} halt das * in fåiwko£ gegenilber u in muUhtB 
(jåvjåXo^ be! Hesych) ftlr secandär. 

3) Anf rerschiedenen Ableitnngen der Wzz. Cs)m€' (8)m'i' (8)nP4h reiben, 
nagen, schroten scheinen mebrere Benennongen kleiner schädlichen Thiere en 
bernhen : gr. Oftig * fåvs Hesyoh., ofåi^^os, ofii-v^a Hansmaas : ofuvs' 6 ftvg Hesych., 
ftvg etc. (vgl. p. 144), ferner wohl fnvia Fliege, fioviai (coå, fåovtiu) * auwlijuåtf 
ot yivofiåvot' iv ToU xQéaoiv, lat. mU'8-caf aksl. mttchai ohne die 5-Ableitang 
an. my Miicke, as. muggiay ahd. mticca, ags. mgcge, älter nschw. myggia Rydqvist 
III, 132 {^mvg-im' mit mug- a. mfm-, Bagge P. B. B. XIII, 606 i.}. Aksl- 
moU Mötte, got. mdlo^ an. mp/r, ahd. mihoa Milbe gehen von der Wnrzel mel- 
*mahlen* (eig. = »m•e^, s. p. 66 f.) ans. Aksl. mravij Ameise (arsl. mor-v-) 
gehört za mer- zerreiben {=sm-er-t s. a. a. O.), vgl. mrU-v-ica Eriimchen, lit. 
mar-va Mischmasch, ahd. marOt marawi miirbe etc. Dagegen an. maurr Ameise 
enthält wohl dieselbe Wnrzelform wie an. mtyrr mUrbe (s. oben). Av. maoiri, 
Ameise känn *may^-r%- öder *mar'yti- sein. In gr. fåvQ^/ioft fåv^fti^S (fvQftai, 
fioQIAai Hesych.) ist das v vielleicht anarsprtinglieh. 180 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 

lett. fvelgt wasehen u. 8. w. Nacb dieser Etymologie wflrde nubés 
niobts za than habeD mit der Sippe : ai. tkibkas Nebel, DaDst, 
GewOlk, vég>ogf v€g>élrif nébula o. 8. w.') 

35) Zn (5>né- (s)né-i' (sjn-i- (s)né'U' (sjn-u- drehen^ bindeD, 
flechten, spionen etc. (s. pp. 118, N:o 12 a. 143, N:o 45) a) gr. 
iv-vmj-Tog^ v^-aig, air. snd-the filam, ags. snö^ Binde, ascbw. snö-p 
n. 8. w. : aksl. n-i-tly niUa (*nUja) filani : an. sn-Urtir Drehen, 
sn-u-fi-igr 8icb drehend ; b) abd. snuo-r Scbnar, Band, Seil 
(8nö'r')^)j ag8. snec^- Strick, Scbnur, Saite, an. ^nara S trick fsn9-r- 
öder vielleiebt sn-or-, ablantend mit sn-er- in lat. ner-vus^ vgl. 
p. 63 f., N:o 9) ; av. gnå-v-are^ gr. vevQOv a. *crvij-t;-^ov. 

36) Zu (8)mé' (sjm-i- (sjm-u- (vgl. pp. 119, N:o 16, 144, N:o 
47, 155 f.) gebören mebrere Ableitnngen, denen znm Tbeil die 
Bedeotung reiben (abreiben, zerreiben), streicben (vgl. (Tjuaa>, cfAtj-xto 
reibe, reibe ab, streicbe, wiscbe ab, a^ai-x^o zerreibe, zermalme 
Q. 8. w.), zam Tbeil die Bedentnng bestreichen, 8cbmieren (vgl. 
afjLdm scbmiere, 8albe n. 8. w.^ zn Grnnde liegt Znnftcbst fUhre 
iob die Wörter an, die zur ersteren Gruppe gerecbnet werden 
kOnnen : a) (sjm-er- reiben (8. p. 65) z. B. in ag8. mearu^ abd. 
maro^ marawi mttrbe : an. meyrr (*fnaU'r'i(j^) da88. Vgl. an. sn^or 
Butter, abd. sméro (gen. smérwes) Fett, Scbmeer (eig. Weiches, 
Zerriebenea) : gr. afi-v-Qcg Scbmirgel (bei Hesycb ancb aiitqiq\ 
fAv»QOV Salbe, fÅV-QC^tOy afiv-gClmf fiv-Qogj fAv-gaiva, <rjut;-^o$, fffiv^gcuva 
Meeraai n. 8. w. (s. un ten). Die Bedentungen 'reiben' nnd 
'8cbmieren' flie88en hier in einander binttber. b) got. ^niaZ^ klein, 
gering (^ abgerieben), aksl. mcdu klein (gr. fi^la, vgl. an. smak 
Kleinvieb, air. mil kleines Tbier):lit. ma-i-li^s eine Kleinigkeit, 
etwas Kleines, viell. aksl. méluku klein (Scbrader Bezz. Beitr. XV, 
129 vergleicbt lat. mtelés (mélés) Marder); c) ai. man-åk ein wenig, 
Ht. mhi'k€^ gering, klein etc. (vgl. p. 75, N:o \l)^ gr. fidw fÅixQov. 
*A^afAåveg Hesycb.*) : ai. m-i-nå-ti m-i-nå-tij fAt-vv-^cOf mt-nuo, mi-nor 
n. 8. w.; d) abd. småhi klein, gering, an. smår klein etc. (smi-k-^ 
8. p. 10 f., N:o 15) : gr. afi-c-x-gög, fi-c-x-QÖg (jicxög^ ficxvg, fAixxog 
a. *fjicx^og), lat. mica Erttmcben, mlcidus winzig; e) vielleiebt 1) Anders aber W. Meyer Die Schicksale des lat. Nentr. im Romanischen 
S9, J. Scfamidt Neatr. p. 146 n. 

2) Anders J. Schmidt K. Z. XXVI, 10, jetzt Neutr. pp. 200, 268. 

3) Falls 80 mit O. Weise (Bees. Beitr. VI, 233) statt des ttberlieferten 
niH^ov En lesen ist. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterunj^ und Wurzelvariatiotu 181 

Cfåd-xfo zerreibe, zermalme : (ffA-v^x^ (gebildet wie tq-v-x^o) ver- 
zehre darch Fener (das VerbreaneD wäre eigentlicb als ein Zer- 
reiben öder Zerfressen des breoDenden Qegenstandes gefaast^vgl. 
lat. est flamma^ mandier igni u. a. w., s. oben p. 144)^); f) ma-t- 
ma-d- in lat. må-t-eola Sehlägel, mando kane, got. mapa Made 
(=Nager), mats Speise, abd. (stein-Jmejszo Steinmetz (got. *mat^a) 
a. 8. w. (s. pp. 34, N:o 16 a. 43, N:o 8) : got. maitan baaen, abbaaen 
(ma-id')j abd. tneiean baaen, sebDeideD, (stein-JmeizsOf å^meizBa 
Ameise ('Abschroterin'), woza ablautend gr. bom. fAcarvÅJLo) zerstttk- 
kele (Denominat von eioem St. fua-jo- = (icd-ro- öder fici^o-^ mit 
dem demiDUtiven -vlo- weitergebildet), vgl. fii-r-vXog verstttmmelt, 
geatatzt : m-u-t- in lat. mtU-iluSy mut-icus.^ Ob dazn in aotiver 
Bedentang Mötte, mbd. mötte, aga. moppe, an. mötte neben Made, 
Matte, mbd. matte, öder liegt bier nnr eine sebwäobere Ablants- 
stnfe von mat- kanen, nagen vor?') O Bogge (Beitr. z. etymol. BrläateruDg d. armen. Sprache p. 18) stellt 
cftviut mit arm. mux Rauch, air. miich dass., cymr. mwgt mittelbret. moguet 
zasammea. Falls diese Etymologie das Richtige trifft, w&re gr. % in o/avjoi 
nicht ans gh^ sondem ans kh entstanden. Man hat aach an Verwandtschaft 
mit mbd. smouch Banch, ags. smeöcan ranohen gedacht, die aber zanåohst aaf 
eine Ws. smug- binweisen (der Aorist iaf/Lvyrjv kommt nnr Tor bei Lucian d. 
mört. 6, 8, wo die Lesart angezweifelt wird, ini'a/åvye^6s elend, mtthselig, 
TgL cfåoyifféSf fAoysqoi, weicht in der Bedentang ab). Unmöglicb ist nicht, 
dass die genannten Wörter mit der Bedeutnng 'Rauch' dnrch yerscbiedene Saf- 
fize von smu- reiben abgeleitet sind. Die Bedeutung wåre wie in (på-yfoXo^ Qnalm. 
Rancb zn ai. hMhas-H, gr. yféau reibe. 

2) Cnrtius (Grnndz.* 717} halt das * in fiirvlos gegenilber fl in mutilus 
(jåVTåXos bei Hesych) fUr secundär. 

3) Anf rerschiedenen Ableitnngen der Wzz. C8)mi- (sjm-i' (j9>i-ii- reiben, 
nagen, schroten scheinen mehrere Benennongen kieiner schädlichen Thiere za 
bemhen : gr. ofåU ' fivs Hesyoh., a/ii^^os, a/åi-v^a Haasmaas : aftv£' 6 ftvg Hesych., 
ftv£ etc. (Tgl. p. 144), femer wohl /ivia Vliege, /Aovtaé (ooå. fAovtiu) • atttuXijuåtf 
oi ytvofåtvoå tv TOiC xQiaa&v, lat. mu-s-cOj aksl. mucha, ohne die 5-Ableitnng 
an. m^ MUcke, as. muggia, ahd. mucca, ags. tngcge, älter nschw. myggia Rydqvist 
III, 132 {^mug-jm- mit mvg- a. muw-, Bagge P. B. B. XIII, 606 f.). Aksl- 
moU Mott«, got. mdlo, an. mpZr, ahd. miltoa Milbe gehen von der Wnrzel mel- 
*mahlen* (eig. = sm-el-, s. p. 66 f.) ans. Aksl. mravij Ameise (nrsl. mor-V') 
gehört zu mer- zerreiben ( = «m-«r-, s. a. a. O.), vgl. mrH-v-ica Krilmchen, lit. 
mar-va Mischmasch, ahd. maro^ marawi miirbe etc. Dagegen an. maurr Ameise 
enthält wohl dieselbe Warzelform wie an. mtyrr miirbe (s. oben). Av. maoiri. 
Ameise känn ^may^fi' öder *mar'y^i- sein. In gr. ftvQ'/iO£, /åvfffåt^^ (/?vf^a{, 
fioQfiaS Hesych.) ist das v vielleicht nnnrspriinglich. 182 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurseWariatioD. 

Zanächst die Bedeatnng 'scbmieren' känn den folgenden For- 
men zu Grande gelegt werden : a) fsjm-er- (s. p. 64 f., N:o 10) z. B. 
in gr. fAOQ-vaam besudle, beschmatze, got. smar-na MiBt, Kotb, 
smair-pr Fett, Fettigkeit, an. smJQr Butter, abd. smero (smérwesj 
Fett, Scbmeer : gr. (x-v-qov Pflanzensaft, Salbe, afAv-Q-Cim, fAv-Q-CCm 
salbe, afiV'Q-vrjf afiv-Q-va, /uv^^a^), ferner fTfAv-gogy fiv-Qogf afiv- 
Q-acva^ liv-q-atva Meeraal, jut;^a) fjLVQOfiac fliesse, lat. miMr-ex 
Scbneckensaft, Parpurfarbe, Parpurscbnecke'), Ht. mau-rai Enten- 
flott, murli durchweicbt werden, vgl. aacb an. mey-rr mflrbe; 
b) (s)m-el- (vgl. p. 66) z. B. in Ht. smala Teer, aksl. smola Peoh, 
ai. mala- Sebmutz, gr. fiéXag, fiok-vvoi besudle, befleoke, abd. 
ana-måli Fleck, Narbe, mbd. mål Fleck'), Ht. mil-ynas blan, 
mil-yné blauer Fleck am Körper etwa als Folge eines Scblages 
(=gr. juwÅ-o)^), lett. mel-ns scbwarz, mel-ums Sebwärze, Sebmutz- 
fleck : got. ma-i-l QviCg^ abd. fnei-l macula, ags. må-lj engl. mole 
Muttermal (vgl. fiC-v^og Kotb, fjn(-/)-aCva) beflecke, Ht. mai-vå 
Sumpf) : afi'V'ÅM {afivkla) ein Fiscb; c)fiW'fiog inm-fiaQ Schandfieck 
(fÅmfiov dvdipac) Spott, Hobn, ä-fiay-fiog, d-fUKn-firjtog tadellos, untadel- 
baft : fi-v-fjLaQ • alaxog . ipo^og . i/jöyog Hesycb., bom. d-fiv-fKov, ä-fiv- 
fAog ' dya^og . dfiwfÅrjiog, d/Ji€fA7iTog . xai dfivfnov Hesycb. Mm-pLog 
entbält die sog. zweite Hocbstufe der Wz. (8)me'' scbmieren (cr/u^-v, 
vgl. <rjU(i5-d£$, aiiiig, afivi-vtj, (Tjuw-xo)); belebrend fttr die Bedentungs- 
entwickelung ist iC yaQ fiiiåg ovx éTTiafjL^ rcov xaxcov (Aristoph. Tbesm. 
389), abd. ags. hi-smer Bescbimpfang, Spott (zunäcbst zu sm-er- 
scbmieren). Mv-fÅag u. s. w. ist nicbt mit fiw-fiog u. 8. w. lautlicb 
identiscb : einen *aeoliscben' Lautwandel w > v (Meister Gr. dial. I, 
76) gab es nicbt (vgl. 6. Meyer Gr. Gramm.^ § 79). Mv-^loq ist 
vielmebr von der Wz. (sjm-u- scbmieren, beflecken gebildet. Von 
fÅV-fittQ darf man nicbt d-fiv-fiwv trennen, wozu G. Meyer a. a. O. 
geneigt zu sein scbeint; a-jtitz-jucor verbalt sich zu fiv-fÅOQ^ wie a-juco- 
fiog^ d'fio}-fitjrog zu fxdy-fiog, juco-jua^. Formell und begrifflich erinnert 
d'fÅV-/.i(j)v einigermassen an av. a-mu-ya-mna- nicbt bescbädigt, 1) Diese Wörter sind wohl indessen mehr öder weDiger von hebr. mör, 
syr. murof aram. mttrråh beeinflusst, vgl bierliber A. Miiller BesB. Beitr« I, 
293, Kretscbmer K. Z. XXIX, 440, Scbrader K. Z. XXX, 477, Spracbvergl. 
u. Urg.' 463. 

2) Anders aber Fick Wbcb. II, 194, Froebde Besz. Beitr. VII, IIS, O. 
Weise Die gr. Wörter im Lat. p. 111. 

3) Fliesst jedoch mit mål Punkt, Zeitpunkt Eusammen. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung and Wurzel variation. 183 

niebt za Schanden werdend, anverg&Dglicb, das man ja aacb zn 
(sjmu" befiecken (mu-thra- Unreinigkeit, Scbinatz, ai. mé-tra- Harn 
Q. 8. w.) zn stellen pflegt. Vgl. Å^vfia Unreinigkeit, Befleoknng : 
XvfiaCvoiiac bescbimpfe, bescbädige; d) lat. mä-c-ula Fleck*), aksl. 
mok-ru nass, tnoft uriDa, mok-noy-ti madefieri : lat. m-u-cus Scbleim, 
Rotz, mucor Scbimmel, Kabm, dno-fAvaatOj iivx-trlQ (bei Hesycb 
mit anlaatendem a- : afivaaetac * dnofÅva^retat^ afivxriJQ - å fivxTijQ)^ 
fivxfj^ Pilz (voD seiner schleimigen, fencbten Beschaffenheit benannt), 
fAv^a Scbleim, vgl. anch fivxloc * al neqi ra axéXii, xai (év) tolg 
noaiy xal (éni) Vimov rcov ovmv fiéKacvac y^aiinaC . Ttai ol Xåyvoi^ 
xai oxevtai Hesycb., n. s. w. (s. p. 24); e) lit. m'éi-ti misten, lett. 
mift (mé-g^h-) : m-y-z-ti barnen, ai. méhämi, gr. opLcxé(a^ ptotxog 
etc.; vgl. aacb fidxXog geil : fivx^og?] f) fitj-d-ea, pié^ea die Scbam- 
theile, fia-d-da) zerfliesse, fia-i-^QÖg^)^ lat. tnädeo, mådidus : gr. 
fA'V'å'Oc Nässe, FänlnisSy fivddw bin fencbt, fanle, fivdalvio benetze, 
pLvåaXéog fencbt, faul, /nvd(6v fanles Fleiscb, pLvdqog gltlhende Metall- 
masse, aiAvSqog = (tivåQog bei Hesycb, vgl. aucb mbd. 5mf/£rSchmiitz, 
smoieen scbmutzig sein^). Eine dritte Variante sm-i-d- ist wabr- 
scbeinlicb za erkennen in got. {Jbi-j (ja')smeitan scbmieren, bescbmie- 
ren, bestreicben, abd. smiean linere, streichen, scbmieren, aksl. 
smédu fascas (docb mebrdeatig)^). Germ. smit- zeigt freilich aacb 
andere Bedeatangen : 'scblagen', Verfen' (z. B. nbd. schmeissenf 
ndl. smijten^ engl. to smite, ags. smUan)^ Bedeatangen, die docb wobl 
mit Scbade (Altd. Wbcb.^ s. v. smiean) ftlr secandär za balten 
sind (änders Klage Et. Wbcb. s. v. schmeissen). Vgl. aiim-å-iT^ 
Beole, Scbwiele, Strieme in Folge eines Scblages, cr/uco^, afim-vrj 
Windstoss (za ofi^v), afjtm-xto zerreibe and prtlgele dorch, walke 
darcb ; g) abd. må-sa Wandmal, Narbe, entstellender Flecken, 
niasalay mbd. masel flemen, Weberscblicbte, das Masel : fi-v-a-xog * 
fiiacfULa Hesycb.^), lit. musai Eabm, Scbimmel, aksl. mtkrAä, lat. 
mus'Cus Moos, abd. mos Moos, Moor, Sampf a. 8. w. (s. p. 24). 1) Känn jedoch aach änders erklärt werdeo (s. p. 66). 

2) Es scheint hier ein Ablaut é : é : 9 ( = a) vorsaliegen. 

3) Mit mod- triefeo hat man aach ai. mad- (mddcUi) sioh freaen, beraa- 
schen yerglichen; daneben steht in ähnlicher Bedeatung mud- (m&daté). 

4) Ai. med- fett werden (médyaUf meddtäm RV. 10, 93, 11, médas Fett 
Q. s. w.), das man friiher hierher sog, verbindet ▼. Bradke (K. Z. XXVIII, 
300) mit d. Mcui, masten (a. mcusd-), 

6) Vgl. Keiater Gr. Dial. II, 219. 184 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung and Wurzel variation. 

Vielleicht gebören bierber aaeb lat. mäno fliease {»^mms-no)^ vgl. 
d. MaS't^ mäs-ten, ai. médas Fett (mae-d-)^ médha- (mcuf-dk-) Fleiach- 
saft, Fettbrfihe, kräftiger Saft öder Brube ttberh., kräftiger Trank : 
m-u-s- in lat. mustum Moat. 6r. iiaaxoq, fiaCog können za ma-s- 
(vgl. Sohrader E. Z. XXX, 476) öder zn ma-d- (fAoddw^ mådeo^ mamma 
falla fUr ^mad-may Fick Bezz. Beitr. I, 63, Wbcb. II, 183) gehören. 

Damit babe icb die Wecbselformen verzeicbnet, welebe nit 
grösserer öder geringerer Wabrscbeinliebkeit als Ableitongea der 
oben p. 100 ff. bebandelten WarzelformeD gelten könneD. Nan 
giebt es aber aaeb andere, wegen ihrer formalen and begriflflicben 
Ubereinatimmang wabrscbeinlicb etymologiacb zaaammengebörige 
Formen, die einen äbnlicben Vocalwecbsel zeigen wie die oben 
angeflihrten, deren Bildung aber weniger darebaiebtig ist, da die 
primäreren Warzelformen, die matbmaaslicb ala Aaagangapankt 
dieaer Varianten gedient baben, nicbt öder nicht mit Sieberheit 
za belegen aind (was jedocb in mebreren Fallen aaf anvoU- 
atftndiger Analyae beruben känn). Man darf wobl vermatben, 
daaa diese Formen analog mit den oben erwäbnten za beartbeilen 
aind. D. b. aaeb bier mag der Vocalwecbael aaf Erweiteraag 
darcb veracbiedene Saffixe öder Determinative beraben; in dem 
einen öder anderen Falle dfirften Analogiebildangen nacb aebon 
fertigen Warzelvarianten vorliegen. 

Ala Beiapiele erwäbne icb: 

1) Ai. rj' rhj- (rhjdti rnjdte) strecken, sicb strecken, gr. OQéywj 
oQéywiic^ lat. regOy got. uf-rak-jan in die Höbe recken, abd. 
reccheny lit. rOfiyti recken a. s. w. : abd. reihhen reicben, darreioben, 
aicb eratrecken, ags. rkcan i^raih-jan), engl. to reach reicben, 
recken, daza atelle icb gr. ögcY-vdofÅac atrecke micb, länge, erreicbe, 
ferner lit. réii-iu-s réii-ti-s die Braat bervorstrecken, sicb brttsten, 
rdii-ytis sicb recken (= ra^-ytis), 

2) Ai. grhh-nå-ti ergreift» lit. grebti barken, raffen, grahmeti 
bin- and hergreifen, gröUi raffen, packen, aksl. grabiti rapere, d. 
Gar be f grappen^ grapsen a. s. w. : lit. grebti^ greibti greifen, 
graibyti zasammenraffen, bin- and bergreifen, d. greifen^ got. 
greipan greifen, fassen *). 1) Die Bedeutang *greifen' scheint sich bus 'kratzen, scharren' entwickelt 
SQ habeo, vgl. lett. ^re&^ schrapen, aushöhleo, aksl. gréba^ scbabe, kratse, kämme, 
d. gråben. Vielleicht war die primåre Wurzel gher-ghr-i- (p. 103, N:o 6), vgl. aach 
Xti^ : lit. greti, su-grétt ergreifeo, erraffen. Gr. ypdtpm : yQi^ao&ou {a^yf^titpva 
Harke) stimmen im Anlaat nicht. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiteraog uod Wurzelvariation. 185 

3) Akgl. strada Arbeit, MUhe, stradati leiden, russ. strtidaU 
dass., strada Arbeitszeit : str-i-d- in an. sirit schwere Arbeit, 
Urita hart streben^ sicb anstrengen, streitask dass. (mit aoderem 
Dentalsnffix stri-d Kam mer, Bedrängniss^ Streit, stri-dr bartnäckig, 
streng, stark etc, stri-da plagen, necken, streiten, as. strx-d Eifer, 
ahd. ein-strHi hartnäckig, stri-t Streit, stri-tan streiten) : str-u-d- 
vielleicht in mhd. strujg Straass, Kampf, Streit, striueen spreizen, 
stränben, ags. strutian streiten. 

Ausgangspankt dieser Sippe war, wie ich vermathe, die Wz. 
ster- siré' starr, hart sein, hart streben in gr. azegeög, aTQtjvijg starr, 
hart, ranb, lat strénuiis strebsam, eifrig, aD. siir-^r stiff, rigid 
(oft beinabe synonym mit stri^r, ygl. stir^r ok siriSr^ stirir 
domr = striir domr, svara stirt = tala stritt^ i stir^um hug in sad, 
gloomy mood = i stri^um hug a. s. w.), daza ferner norw. dial. 
sierra eifrig streben, widerstreben, sterren hartnäckig, sterta sieh 
abmtlhen, sterten widerspenstig (Liden, AasenTöO)^). — Vgl. mit 
labialer Ableitnng : gr. aréQ-gf-vcov - axltjQov, aiegeöv Hesych., an. 
stjar/e Starrkrampf, stirfnn starrsinnig, starf Arbeit, Mtthe, An- 
strengnng etc. : gr. atéq-v-tp-og starr, hart, fest, aiqt^vog dass., ahd. 
^atriban streben (vgl. afrz. estriver, engl. to strive) : atQ-v-y-vög herb, 
hart, fest, ahd. strubén, mhd. struben starr stehen, starren, sträuben. 

4) str-i-g- in ahd. strilihan streichen, ags. strtcan^ got. striks 
Strich, lat. striga dass., stringo streiche, streife, strig-ilis Beibeisen 
(neben gr. aragy-Cg, ateXy-Cg, arXeyy-Cg etc), aksl. striga^ tondeo : 
str-thg- in an. strjuka streichen, aksl. strugati strugati radere, 
tondere, gr. aTqsvyea&ac anfgerieben werden. 

Man hat ferner zn dieser Sippe gezogen : ahd. strecchen strek- 
ken, sträng Strick, Seil, gr. aiqdyl^ Tropfen, atgayyeva zwänge 
dnrch, atqayydXri, axqayyaXcd Strick, arqayyakci^a) erwUrge, lat. 
strangulare^ vgl. stringere straff anziehen. Wie die Bedentnngen 
znsammenhängen, ist mir nicht ganz klar geworden (vgl. J. Schmidt 
Voc I, 64 f., 161, Curtius Qrundz.* 380, Fick Wbch.» I, 826 ff) 

5) Lit. lenkiu lénkti biegen, Unkti sich biegen, aksl. l^a^ 
biege, gr. Xexqol (neben IcxqoC) - o^oc t(Sv éXaqteiiov xequrmv 
Hesych., Xéxqi^og» Xéxqcg adv. quer, schräg, ko^og qner, krumm, 1) Mit ai. aridh' Gottloser, Feiod, eig. der verkebrt Handelnde (vgl. 
srédhaH gebt fehl) hat Streä eig. = AnstreDgang nichts sa thun, wie z. B. Ost- 
boff H. U. IV, 124 D., Klage Et. Wbch.* b. ▼. Sireit sa meinen sobeinen. — 
Andere Combinatiooen bei Noreen Urg. Jadlära p. 138. 186 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wunelfariation. 

lat. luxus verrenkt : l-i-k- in lat. ob-Uquus schrftg, sehief, liquis 
= obUquus (Gromat. vet. 100, 1 sq. u. 414, 20 8q.), Unquier schräg 
gehen*) (känn a. lenk- sein), llcium Eintragsfaden, Gart, Scbnns, 
lictnus kramm gebörnt, lianåla (semi-lixula) Kringel, ygl. anch 
XixQoi (= XexQoC), Xcx-Qc-qiig von der Seite, seitwärts, AtyJ, A/J • 
nXdyvog Hesycb. 

Vielleicbt lassen sich bier die als Ansgangspnnkt dienenden 
primäreren Wurzeln nocb spfiren. Zu hk- biegen gebört wahr- 
scbeinlicb an. lår n. (nrg. Véh-te) tbe tbigb, tbe leg above tbe 
knee, leggr (^lag-ja) a leg, bollow-bone, of arms and feet, lat. 
låc-ertus Oberarm, Arm (vgl. lit. Unk-tnené Knie-, Ellenbogen- 
gelenk zum nasalierten lenk- biegen). Die Ablautsstufe Ictk- 
(wobl = idg. hk) steht zu lek- lek- genan wie sak- (saxum) eu 
sek- sek- (séco^ aksl. sékoy) n. s. w. Sie tritt fibrigens aucb ber- 
vor in läqueus Schlinge, lax, låcio (Lacit decipiendo inducit . L€lv 
etenim fraus est Paul. Fest. p. 116, vgl. aksl. la^ka dolus). Nun 
sebeinen aber an. lér^ leggr, lat. lac-ertus weiterbin mit einigen 
Wörtern zusammenzuhängen, die einen (gleicbsam protbetiscben) 
Vocal vor dem anlautenden { aufweisen : lit. u'lek-tis (olek-tis), 
elek-tis (Eurscb.) Elle, ferner alk-uné, elk-tiné Ellenbogen, Biegnng 
(einer Strasse, eines Flusses), pr. alk-unis Ellenbogen, troaf-^/^ Elle, 
wol-tis Unterarm (*tV'Olk-tis mit vorgescblagenem w), aksl. lakHUi 
Ellenbogen (^olk-uil), äla^ • nrjxvg, 'A^afidvmv Hesycb. (woflttr M. 
Sebmidt der Bucbstabenfolge wegen aA$ sebreibt). Die letzt ge- 
nannten WOrter nebst an. Ickr, leggr, lat. lacertus erklären sich aus 
einer zweisilbigen Basis iUk- oUh^), darans mit Syncope des letzte- 
ren Vocals elk- olk-, mit Syncope des ersteren Uk-, mit scbwäcbe- 
ren Ablautsstufen resp. dlk- öder Ih (SX^), hk- (lacertus). In dieser 
Basis ist aber das k suffixal, vgl. nämlicb ai. åni- (^äl-ni-) Zap- 
fen der Acbse, der Tbeil des Beins nnmittelbar tlber dem Knie, 
wXévrj Ellenbogen, wXXov (^dX-vov) • t'^v tov PQaxi(fVog xafxntjv • 
Hesycb., lat. ulna Ellenbogen, Arm, Elle'), abd. elina Elle, got 
aleina (wie man angenommen bat, verscbrieben fttr ^alina\ an. 1) Vgl. J. Sebmidt Voc. I, 107 f., änders Oorssen Beitr. e. it. Sprachk. 95S f. 

2) Vgl. Liden P.B.B. XV. 

3^ Ursprlinglieh stånd in ulna ein Vocal Ewischen I and n, da sonst 
In za II assimiliert worden wäre. Unriohtig fflbrt also G. Meyer (Gr. Qramm.' 
§ 96) wXivtj : ulna als Beispiel von ifrVocalentfaltung ewisohen Liqaida und 
ConsonantB aaf. Zar Lehre v. d. Wurzelerweiierung und Wurzelfariation. 187 

^n, aln-, gln^ vgl. anch ai. ar-åla- gebogen, gebogener Arm, araini- 
Ellenbogen. Wir sind somit za einem ^^ 2/- 'biegen' gelangt. Dane- 
ben gab 68 vielleicbt in gleicher Bedeutnng ein (e)l'i', vgl. (ansser 
got. alei-na?) : li-ptis Glied, an. li-nir dass., li-m Zweig, »tynd, smiek- 
ker Kvist i Toppen af et Trse eller ydersl paa en Gren, som 
bserer Trseets eller Grenens Lav», Fritzner Ordbog^ lat. t^tuus 
Krnmmstab der Angnrn (incurvns et leviter a sammo inflexns ba- 
eillns), krammes Signalhorn, vgl. anch It-mtM sebief (das freilicb 
änders gefasst werden känn), li-mt^s Schurz, U-men, R-mii- Qaerweg, 
Rain, Grenze, osk. Ui'mUu[m. An dies l-i- biegen wttrde sieb li-k- 
in ob-ltquus n. s. w. znnächst anschliessen. 

6) Got. Utan lassen, lats lässig, träge, fani, lat. lassus (^lad-to-) 
: lit. léid-mi léid-zu lasse, pasi-léid-élis Einer, der sieb geben lässt, 
liederlicber MeuBchjpa-laida Zfigellosigkeit (daneben anch bei Szyrw. 
pa-loda, pa-lodau leichtfertig leben, pa-lodimas Zfigellosigkeit*)), 
vgl. lat. ludo, ludus (amori dåre ludum Hor.), älter loidus loedus 
(CIL. I, 565, 566, 567)^), gr. lola^og, XoCa^cog der hinterste, 
letzte (mit derselben Bedentnngsentwickelnng wie d. letet^ engl. 
last^ superi, vom Pos. lata- zn led- lassen). S. Danielsson Zar 
altit. Wortf. p. 49 ff., wo noch weitere Gombinationen geboten 
werden. Danielsson geht von einer Basis el- (éXdw, éX-^- kom- 
men) lé' ans. Daraas neben den erwäbnten WOrtern a. A. gr. 
lk'V'i^' ik-ev'^' kommen (: éX-d^-)^ éX-ev-d^-BQog frei, osk. Luvfreis 
Liberi, falisk. loferta liberta. Dagegen lat. leiher liber a. *leif(e)rO' 
Veidh(e)rO' scheint aaf einer mit (ejl-e^-dh- parallel lanfenden 
Basis (ejl-ei-dh- za berahen'). 

7) Gr. Xdfinw^ preass. lopis Flamme, lett. lapa Kienfackel : 
aisl. leip'tr, leif-tr Blitz, leip-ira strahlen, blinken, lit. lep-snå 
Flamme (vgl. Bagge Bezz. Beitr. III, 104, J. Schmidt Voc. I, 75). 

8) lep' leb' in gr. Xénio schäle ab, Xénog, Xenlg, XénvQOVf 
Xonög (Abgeschältes =) Rinde, Scbale, Httlse ete., AcJ/njy Xwnog 
Hfille, Gewand ; daneben Xe^tjQig Haat, Bälg, Scbale, Xofiog Htllse, 
Sebote, Obrläppchen, Leberlappen, lat. lamb-erat scindit ac laniat 
Paol. Fest. p. 118, an. leppr Fetzen, Loeke, d. Lumpetiy Lappen 1) Bessenberger Lit. Forsch. 160- 

2) 8. DaoielssoD an dem gleich sa erwähnenden Örte. Anders de Saossure 
llém. de la Soc de Linga. VI, 76, Windisch Ber. d. k. säcbs. G. d. W. 88,246. 

3) Anders Hrngmann Omndr. I, 43. 188 Zur Lebre v. d. Wurzelerweiterung und WarEelfwiatioo. 

Lappe^ mhd. lappe^ abd. lappa ^ ags. lappa léBj^^ engl. Utp^ 
an. lappi^), Ht. löpas (vgl. Xoinrj) Flick, Lappen') :lit. {t^ lilpii 
abbäuteo, scbälen, lup-snis lup-sznis gescbälte Tannenrinde, lett 
laupHt^ aksl. lupiti detrabere, nsl. lupiti^ rnss. hnpitl scbäleBy 
lubu Bast (vgl. Ht. lu'has BHamrinde, lett. lubs Scbale), ahd. I(nrf4 
Bast, nbd. Läufel^ Lauft Scbale (bes. Nuss-scbale), lat. deAuthrum 
(dicebant fastern deHbratnm, boc est decortieataniy quem veDera- 
bantur pro deo Paul. Fest. p. 73), Kber Bast a. ^lOber (nach 
J. Sebmidt Voc. I, 159). Zu dieser Sippe gebört wobl lit Idpcks 
Blått : got. laufs (pl. laubös), abd. loub Laab. 

9) Ai. khd' (klid-yati) feacbt werden : xkv^to. 

10) Gr. yXd^di böble, yXd^v^ yXaqtvqog bobi, glatt, \9X.glSber 
kabl; glatt (?, s. die näcbste Nummer), serb. glabati nagen : gr. 
YÅ,vg)0) böble, grabe ein, lat. glubo scbale, d. klieben^ abd. cJUio- 
ban, an. kljiifa spalten, d. Kloben, mbd. klobe^ abd. chlobo ge- 
spaltener Stock öder Holzsttlck znm Einklemmen a. Festbalten, 
an. klqfi Felsspalte, Tbilrfuge (daneben mit a : klafi a kind of fork, 
pat on tbe neck of cattle). 

11) Lat. gmber (falls fUr ^ghladh-ro-) glatt, kabl, d. glait, 
mbd. abd. glaiy nbd. Glat£e, mbd. glata Eablkopf (arg. ^glatta- a. 
vorg. ^ghladh-nO'), lit. glodus glatt anliegend, aksl. gladuku glatt : 
d. gleiten, mbd. gliten, abd. glitan, as. glidan, ags. glidan. — Neben 
lit. glöd' stebt in derselben Bedeatang glud-, glaud- (gltådus^ glau- 
dus glatt anliegend, glausti anscbmiegen, lett. glaudäi glätten 
o. s. w., s. Leskien Ablaat p. 296)'). 1) Cber die Gemioata (an. ags. pp : hd. pp) vgl. Eloge P.B.6. IX, 177, 
Kauffmann ebend. XII, 629, 632. 

2) Johansson (P.B.B. XIV, 317) stellt gr. Uthu eu d. Schale, lat. sealpo 
a. 8. w. (gr. Xénw a. *oxXénoi), loh glanbe nicht, dass diese Zusammenstellang 
richtig ist. t^berbanpt ist es mir zweifelhaft, ob, wie J. will, im Oriechischen 
skl' {skfi') EU (8)1- ((9)n-) geworden sei. Direct dagegen spricht ouXtjgos 
{oKVånoe n. s. w.). Änderseits sind die Beispiele, durch welobe J. den genann- 
ten LautUbergang beweisen will, ganz unsicher. t)ber Xåu^oif Zm^«/, lat. o6- 
Uquus a. s. w. (nicht zu an. skjdlgr a. s. w.) s. oben a. N:o 5; gr. Imutp, 
lat. loguor baben gewiss nichts mit Mkwoout, got. hlah-jan etc. za ihun: sie 
sind ja längst richtig mit ahd. la?ian schelten zusammengestellt worden (s. Jo- 
hansson a. O. p. 311 n.); gr. Id^, laxTi^w sind nicht verwandt mit lat. calx, 
d. schlagen, sondern mit lit. lekixi iBkti, lakiéti n. s. w. (Bezzenberger in seinen 
Beitr. IV, 318). 

8^ Die primåre Wz. steckt nicht in aksl. golH bloss, nackt, falls diea mit 
d. kahl zusammenhängt (Wz. gal-, nicht ghaU), Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterunpf und Wurzel variation. 189 

12) Ad. s166 Spnrweg, slé^i was binten nachgeschleppt wird, 
sliHa tlber die Erde hinschleppen n. 8. w« (Bngge Bezz. Beitr. III, 
106) : sUi'dh' in ag8. slidan labi, slidor Inbricns, mbd. slUen glei- 
ten, abd. slita^ slito Scblitten, an. sle^i dass., lit. slidus glatt, 
slifsti gleiten, lett. slaids abscbtlssig, aksl. slédu Spnr (ygl. an. 
sléH Spnrweg) ') : ? sl-u-dh- in an. slo^a sieh binscbleppen, aksl. 
sludinu abbängig, sludy Abliang^) 

13) Lat. lähor gleite, scbltlpfe, fåbo wanke, d. schhjfft schla- 
/en, got. slépan (mit angewöbniicbeni Vocaiwecbsel : got. é ge- 
genfiber lat. å), lit. silpti sebwacb werden, sMpnas sebwacb (slp-)^ 
aksl. slabu sebwacb '): 5/-/-6- in gr. o-Xi^-QÖg scbltlpfrig, abd. stt- 
fan labiy sléffar Inbricus, ags. to-sUpan zergeben : sl-u-b- in got 
sUupan scbltlpfen, abd. sliofan^ ags. slupan gleiten, scblfipfen, 
lat. lubricus (bierber öder za sl-i-b-), lit. slubnas matt, sebwacb 
(vgl. sUpnas), 

Weiteres bei J. Scbmidt Voc. I, 162 ff., der a. A. lett. sllpstu 
sRpu sltpt gleiten, scbief werden : schtaups scbräg^ sehVaupsM 
abscbrägen bierber ziebt. 

14) Lit. slenku slinkti scbleicben^ ags. slincan repere, scbw. slinka 
sebleieben, entscblfipfen : sN-k- sl-i-g- in lett. slaiks geftlgig, slaika 
Art Scblitten, daza lit. slekas^ pr. slayx Regenwurm, abd. slihhan 1) Wb. slidh- gleiten känn anch stecken in gr. horn. oXia^t glitt ans, 
oXio^åvi^v aasgleiten, okia^^o^ schlUpfrig, glatt; oXia^avut = *o-{a)lt&'&dpw 
öder *å-{a)lå^'rdvw, vgl. oXifi^oi schlUpfrig = *6'{a)Xifi'^6t za ahd. sléffar 
schliipfrig. Anders Cartius Grundz.* 367, wieder änders Danielsson Znr altit. 
Wortf. p. 64. 

2) Vgl. Fick Wbch. II, 504, 691, III, 369 f., J. Scbmidt Voc. I, 68, 
Schade Altd. Wbch. 826, Bugge a. a. O., Johansson De deriv. Verb. 111 f. o., 
P.B.B. XIV, 324 ff. Am letztgenanntcn Örte sucht J. sladh- sUdh- gleiten mit 
dem gleichbedentenden ghladh- ghlidh- durch Annahme einer Wzf. *£ghhdh; 
bez. ^gghUdh- zn yermitteln. Anders am ersteren Örte, wo er alidh- von *8klidh' 
berziileiten geneigt ist. 

8) Anders, mir nicht wahrsoheinlich, fiber lat. läbor Prellwitz Besz. Beitr. 
XIII, 142 ff. {låbar zn gr. Xij^ofåai, Wz. lädh'), — Die alte Zasammenstellung 
▼on lat. Idbar mit al. Idmbaie, råmhaU hängt schlaff herab (vgl. an. »lapa los 
häogeii) brancht nicht anfgegeben zu werden, auch wenn man Ubar aaf eiiie 
Wz. Blab' znrUckftihrt, was ich wegen Feist Grundriss d. got. Etjmol., p. 104 
(ygl. Stolz Lat. Qramm.' p. 304, n. 3) bemerke. In Bezug aaf den Nasal ygl. 
lat. vaC'Ulare (dartiber sehr inconseqaent Feist p. 127) : ai. vafic-, in Bezag aaf 
shih gr. aegin Xåfiwp (IGA. 360), bom. h'XXafif, att. eiXtftpa (Meisterhans' 80} 
a. ^aXafiiuVf ^^»aXafis, *aé'oXdtpa: ai. IdbJuUe^ pra-lambh-anU (J. Schmidt Voc. I, 
118, K. Z. XXV, 160, Neutr. 432). Labare bei Feist ist Sobre ibfehler fiir låbi. 190 Zur Lebre ?. d. Warzelerweiterang and WarselvAriation. 

schleicben : al-iårk- slru-g- in lett. scWuku (^sUunku) ackfukt glit- 
scheDy nå-slauka woran man etwas abwischt^ pa-slauka Abacbmiinii 
daza wobl abd. mbd. sltich abgestreifte Tbierhaat, viell. aiicb sluck 
Keble^ Schlnnd, sluchen schlucken mit Sippe. 

15) Lat. ftäg-rum, flägellum Geissel^ Peitscbe : JRgo sohlage. 
Man bat JRgo mit gr. ^kifiw drttcke, zerdrtlcke^ qaetscbei got. 
bliggwan scblagen zusammengestellt (so nocb G. Meyer Gr.Gramm.' 
§ 195). Die erstere Zusammenstellang ist nicbt tlber alleo Zwei- 
fel erhaben, dagegen bangen wobl g>Xifiw ^U§(b siober mit den 
gleicbbedeutenden tpldto i^ÅMw znsammen (vgl. %(fi^ : tQ^-fm). 
Was got. bliggwan betrifft, so gebt es mit mbd. bliuwen^ abd. 
bliuwan scblagen anf eine Wz. bhlu- zurttek (vgl. Elnge Et Wbcb.* 
8. v. bläuen). 

16) Gr. i^fJY^y dor. i^åym wetze, scbärfe, lit. dagj^s Ärt 
Distel, Dorn^ viell. miat. daga Dolcb mit seinem romaniscben and 
keltisebeo Zabebör : lat. flgo^ lit. di^gc^ Dom, d^glis Stacbel (Bez- 
zenberger Lit. F. 107)^ di^gti keimen (eig. bervorstecben, mit der 
Spitze beranskommen), degti stechen (impers. z. B. vom Seitenate- 
oben)^ iter. daig^ti n. s. w. (s. Leskien AbI. 271 f.)^). 

17) Lit. begti lanfen^ flieben^ btgas Lauf^ aksl. bégu Flncbt, 
daza gr. y>éfiofiai werde verscbenebt, fliebe^ y>ofié(o verschencbe^ 
scbrecke^ tpo^éofiai werde verschencbt^ fliebe, fUrcbte^ 90^1} flat- 
terndes Haar, Mäbne (vgl. lat. juba : lit. jundu justi in zitternde 
Bewegang geratben), vgl. ancb ai. bhaj- sieb wobin begeben, 
flieben, cans. bhäjäyati jagt : ai. bhujdti biegt, bhujyu' biegsaro, 
gesebmeidig, av. buj- wegtbun, ablegen, reinigen^ gr. ^az/co, npv/i; 
(mit y gegenttber § in gtéfiofAnc wegen des vorbergebendeo v)^ 
lat. fugio^ got. biugan xdfinTecv (zanäebst von einer Wzf. bhe^k-), 
us-baugjan anskebren, lit. btigti erscbrecken intr., batigtfUi in 
Sebrecken setzen. Die eigentlicbe Bedeatnng der Wz. bhug- (bhuk-) 
war 'biegen'. Die Wz. bhSg- bhog- findet sieb wobl in derselben 
Bedeatnng wieder in an. bak n. Btlcken^ ags. bcec^ engl. back, as. 
bak^ abd. bah a. idg. *bhogom = Biegsames, Beweglicbes (vgl. 9>ofiij 
mit änders speeialisierter Bedeatnng)'). So stellt man ja Buckel 
Puckel Rficken^ Höcker, Bauch (was gebogen ist) zn bhug- (bhuk-) 
biegen. 1) Stols Lat. Or.' 257 stellt unter die Beispiele yod lat. å = idg. é 
lat. figo : gr. &tfYw. Aber ^/^a; hat idg. å (dor. &ay(u). 

2) Vgl. Fick Wbch.* 198. Andera Bugge P.B.B. XIII, 186 ff. (bak sa ai. 
åpåka- etc, was jedoch der Consonantiamus fraglich macht). Zar Lehre v. d. Warselerweiterung und Wnrzel variation. 191 

18) Gr. hexovy téx-vov, ai. tak-man' Kind : ai. toka- proles. — 
6r. zvxog Meissel n. s. w. gehOrt mit %evx^ za einer Wz. dhe^gh- 
(got. dugany vgL Osthoff Perf. 304 ff.); Ht. tik- teik- (neben tenk- 
tink', Curtias Grnndz.^ 58, 220) känn anf litaaiscbem Beihenwech- 
sel beruhen. 

19) Aksl. tepoy scblage, gr. tönog (?, s. Fick Bezz. Beitr. V, 
167) : Tvmto. 

20) Gr. dåv^r- zUrnen^ grollen^ hassen : ai. dvis- (dvésti) bas- 
sen. Vielleiebt bängt oåva- znsammen mit lat. öd-ium^ arm. at-cam 
kasse, ags. at-ol^ an. at-all diras (vgi. Froebde Bezz. Beitr. VII, 86). 

21) Gr. nixQÖg spitz, scbarf (otarog^ fiéXefiva), bitter, wider- 

licb, scbmerzlicb, vgl. ai pig- (pifigdti) ansscbneiden, scbmtlcken, lat. 

pi-n-go^ pigeå etc. : gr. bom. ix^-nevxég (fiékog) spitzig, nevx-eåavog 

(noXefAog)^ nevxij Ficbte, lit. pusstis, abd. fiuh-ta (oNadelbolzo). 

Lat. pH-n-flo stecbe verbalt sicb zu pe^k- wie pi-n-go zu peik-, 

Vielleiebt steben zu dieser Sippe in entfernterer Beziebang: 
ahd. spi-£ Bratspiess^ spi-eei spitz : abd. spio-e Kampf-, Jagd- 
spiess, an. ap^é-t^). 1) Ahd. 8pi-88i apitz hat seine nächaten Verwandten in den folgenden 
Wörtem, die auf eine Basis spi- spits sein Euriickgehen : lat. «pt-ca Åhre, jtpt- 
culum Bpitse, Stachel, Spiess, Pfeil, api-na Dom (auch ziim Zahefteln), Stachel, 
Gråte, BUckgrat, wozu ablantend ahd. spé-nala, mhd. spé-nel Stecknadel, gr. 
ani'Xa^ Biff, cech. spi-le Steoknadel, poln. 'spilla Spiess n. s. w., vgl. Corssen 
Krit. Kachtr. 109, 264 f., Ausspr.' I, 538, II, 270, Schrader K. Z. XXX, 483. 
Ich fiige hinxQ lit. spi-tul^s Stem anf der Stirn eines Thieres, 9pi-tnå Dom 
der Schnalle (Leskien 286). Mit diesem spi-tna deckt sicb vielleiebt, vom an- 
lantenden B- abgesehen, lat. pi^nna Spitze, spitzes Ding, Manerzinne, das schon 
von Corssen zu api- spitz sein gestelit worden ist (Qnintilian I, 4, 12: a pinna, 
qmoä €Bi acHhum, secwria uhimque hahens aciem : bipennis ; ne illorum sequatm' 
efT9rtm, qm^ guia a pennis duabm hac ease nomen existitnant, pinnas avium åiei 
voUmt^ FUy. Caper VII, 100 K.: pinnas murorum, pennas avium didmua), 
8o itt wohl pinna Spitze za trennen von penna Feder, bi-pinnis zweischneidig 
Ton bi^pennis sweiflflgelig, obwobl die Wörter schon zu Quintilian*8 Zeit im 
Sprachbewnsstsein vermengt warden. Bin drittes Wort ist ▼ielleicbt pinna, 
Kloaafeder, Flosse (pinna in dieser Bed. nach Bragmann Ornndr. II, 136 n. 
za pofififtf, ags. finn, nhd. Finne Flossfeder, die weiterhin mit spännen verwandt 
seien). Pinna Spitze, Zinne wiirde fiir *pi'tna steben, wie penna Feåer tHr ^pet-na 
(zn pet' fliegen). annus Jahr fiir *at^us (zn got. apn); iiber tn > lat. imzaletzt 
J. Schmidt Nentr. p. 1 74 f. Allerdings nehmen ja Andere an, dass ans tn lat. 
nd geworden sei (pando a. *paino, tendo a. ^tetno n. s. w.) nnd erklåren penna 
a. ^pet-s-na, annus a. ^at-s-no-, — Ob za (s)pi' spitz. scharf sein anch lit. pei-Us 
llesser, woneben piåu-U schneiden (vgl. ahd. spis : spio-s) f 192 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ and Wurzel?ariatioii. 

22) Gr. crxijTTTtD, axrjnvQav^ (rxrjnmv, dor. (fxoTrrov, axSnog • 
xldiog Hesych.^ lat. scäpus Scbaft, scöpa Zweig, Reis, pl. Beaen, 
d. Sckaf't : Cxl-fi-n-tw = axiJTrrm, axlfinayv^ axtntov^ lat. st^pio^ 
cippus SpitzsÄule (?) '), axolnog Töpferscheibe, d. Scheibe. 

23) Aksl. svepiti agitarC; nsl. svepati wanken, aksl. sUpa^ suH 
fnndere, lit. supu supti schankeln träns., suhåii subffti scbmakelD, 
mit dem EOrper wackeln, subine Hintere^ lat. sapo werfe, dis-snpo 
dis-sipo (in-sipo, ob-sipo)^ stibo bio brtlnstig (vgl. lit. ^tiö-), an. 
sopa to sweep, vgl. anch gr. aöfitj Pferdescbweif, aopém scbeaebe, 
verjage, ao^aqog scbnell^ beftig, fltlcbtig; bocbfabrend, stolz, pnin- 
kend (gr. ao^- a. *<y/o/9-)*) : s^-i-p' s^'i'b' in an. svifa ferri, labi, 
geben^ sicb binwenden^ ags. s^4Afan scbweifen^ abd. sweibön schwe- 
ben^ scbweifen, stcébén dass., daneben stceifan in drebende Be- 
wegnng setzen, sebwingen, sicb scblängeln, ags. swåpan scbwin- 
gen, fegen, reissen, an. sveipa; d. Schweif stimmt in der Beden- 
tung mit aöpij*). — Verwandt mit dieser Sippe ist wohl die 
folgende: 

24) Lit. suku sukti dreben, sukrus beweglieb, flink, lett. sukn 
{=*sunku) suku sukt entwiscben, scbwinden, aksl. sukati dreben, obd. 
schwingenj abd. swingan^ abd. schwank, mbd. swanc biegsam, dttnn, 
scblank, ags. swoncory an. svangr (Wz. si/^enk- s^eng- verbalt sich zn 
suk- in lit. suku wie lit. svimb-aliutif svåmb-aliuti baameln, svåmb-cUas 
Senkblei, svambus dnrcb Sobwere scbwankend (von Abren) za ståp- 
sub- in supu scbankele, suböti wackeln), obne Nasal mbd. swath 
8cbwacb(?) : 5V-2-Ä;- st/^-i-g-j wie icb vermntbe, in scbw. dial. ,9t7i^a 
sveg (arg. *swtgan *swaih, ans einem Aoristpr. idg. *s^iké) = sicb 
biegen, scbwanken, nacbgeben, sveg-ryggad mit eingedrttcktem Rttc- 
ken (^svank-ryggigj vgl. svånge Einbug anter dem Fnsse)» aisl. svig a 
bendy cnrve, circnit, svigi^ svcigr a switcb, sveig-ja to bow, bend, 
daneben s^-i-g- in ags. stmcan geben, scbweifen, weicben, abd. stcth- 
hön vagariy scbweifen, mbd. suAch Fortgång, Lanf (v. d. Zeit),*) dazn 1) Danielsson Zar altit. Wortf. 22 stellt dppm Cipus (s. Preller-Jordan 
B. Myth. I, 318) sa cäp-ut^ aisl. ho/-od : got, haub-if), aisl. hauf-od^ d. Ha^ipt; 
kap- : hip- : kup- wie stap- : slip- : stup- (s. p. 179). 

2) Vgl. jedocb Brugmann K. Z. XXV, 301 ff. 

3) Vgl. Pick Wbch. I, 841, II, 287, 606, 692, III, 366 f., Norecn Urg. 
Judlära p. 68. 

4) In tlbertragener Bedeutung (vgl. scbw. dial. sfjwka Ausfliicbte tnchen, 
betriigen) an. svO^a betriigen, ags. stoican einen im Stiche lassen, abd. suåhhan 
nacblassen, im Stiche lassen. Zar Lehre v. d. Wurselerweiterang and Wurselfariation. 193 

svaig^^u svaig-ii tanmelD, scbwanken, schwindeln, svaig-in^u 
sebwmnke schwindeind omber (vgl. obne die Gattaralableitnng : 
mbd. swei-m ScbwankeD, Scbweben, ags. swx-ma, an. svi-me Scbwin* 
del). Mebrere Gelebrte verbiDden Ut. svalg-ii direct mit abd. 
sweifan a. 8. w. (germ. p a. vorg. ^,, 8. Fick Bezz. Beitr. V, 169, 
BrngmaDO Grandrias I, 331, Noreen Urg. Jndlära p. 92). Icb 
glaobe eber, dåsa bier, wie aucb soDst (got. wairpan : aksl. vrlga^ 
8. p. 165), ErweiteruDg durcb verscbiedene Deterrainative vor- 
liegty vgl. Ht. su-k' dreben : si^- su-b- a. 8. QDten p. 215, n. 2. 

25) Abd. siodanf an. sjåda sieden, kocben (se^t')s abd. swédan 
laDgaam dampfend verbrenDen (suet-) : aD. svUSa svei6 dass. Vgl. 
aksl. sv^" sengen, lat. sudtis dttrr, klar : Ht. svidus klar, lat sldttö. 

26) stemb(h)' in ai. stambh- stabilire, fnlcire (pr. stahh-na-ii, 
siabh-nå-tij pf. ia-stämbha), stambha- Q. stamba- Pfosten, gr. avéfifim 
ersebttttere durcb Stampfen, missbandle, ctéfitpvXov ansgepresste 
Olive öder Traabe, d-a%efi^ijg unerscbtttterHcb, fest, nngekeltert, 
abd. siampfön stampfen, Ht. stimbrc^ Stnmmel (Scbwanz), steinUi 
seboBsen, in Stengel scbiessen, stambos Strank, stémbras ståmbras 
Stengel, stambus grob^): st'ub(h)' in gr. atei^io trete, stampfe, 
atificLqåq gedrnngen, fest, cxC^ri Beif, atCj^og Pfad, azt^dg Stopf- 
werk, (TTOi^i} Stopfen, Fttllang, ailtpog Haafe, Scbaar, axtq^qog 
znaammengedrängt, fest, dicbt, bart, lat. iibia^ Ht. siaibis Pfosten, 
Scbienbein, staibMas (rånku) Unterarm, staibus stark : st-u-bh- in 
gr. atvgxD macbe dicbt, fest, bart, ziebe zusammen (spec. von 
berbem Gescbmack), aivtpög (ctvfpvogy arv^Qog) znsammenziebend 
öder zasammengezogen, berb, bart, fest a. s. w., atvfpaXåg, avvtplåg 
dicbt, bart, fest (nétda^ x^mv a. s. w.), atv^eU^no stosse, scblage, 
missbandle, wobl ancb lat. ti-tubo stosse an, strancbele (: lett. 
sitbåå scbwerfällig geben). ~ S. weiter Fick Wbcb< I, 247 f., 821, 
II, 275, 494, III, 345, Curtius Grundz.' 212, 214, 216, J. Scbmidt 
Voc. I, 128 ff., 154 ff. Man bat diese Sippe mit stå- st-i- st-u- stä-p- 
{stå'b(h)', p. 59, N:o 7) st-i-p- st-u-p- (s. p. 178 f., N:o 33) verkntipft. 

Icb erinnere ancb an gr. évex- trägen : évecx- (G. Meyer 
Oramm.' p. 287, Baanack Inscbr. v. Qortyn 56 ff.), néxm (ne^a- 
fAémj B 176), nex-téna^ néx-Tm kämme, krempele, zupfe, scbeere : 
neiMw {elifca neCxeve a 316, oig neixeiv Hes. Op. 77ö)^, lat s^o : 

1) Ob hierher aooh najallose Formen wie gr. atitpnv dicbt umgeben, 
kråoMD, lit. stötas Stab, Strebepfeiler, åt^bUa sich stemmen, stebStis staonen etc? 
i) Anders fajst nåiuw Hartmann De aor. sec. 86 n. 3. 
P, Ptåå^H t 2mx LtkT« T. d. WuMtorw. b. WotmIw. 1 8 194 Zar Lehre v. d. Wurselerweiterung und WtineWariatioM. 

slca (falls nicbt fur ^séca)^ lit. sykis; torqueo : irlcm, Mehr Ma- 
terial 8. bei J.ScbmidI Vocalismns; spec. germ. Beispiele bei Noreen 
Utkast till föreläSDingar i argerinansk Jndlära pp. 46 f ^ 68 f. ^) 

Besondere BeacbtUDg verdient der in den ScbaliwOrtern oft 
bervortretende Vocalwechsel. Im Ållgemeinen mag dieser mit 
dem oben behandelten analog za beartbeilen sein; zam Tbeil 
dtlrfte anch anf Laatnachahmung berabende DiJBferenzieriiDg hier 
vorliegen. Wegen jilngerer Bildungen wie knastem : hnistem^ 
quaken : quiéken^ knarren : knirren : knurren a. s. w. öder gick- 
gäck, ritsch-ratachy him-bam-lmm a. dgl. verweise ioh anf Paul 
Principien^ 143 f., 146. Beispiele ans älteren Spracbperioden aind: 

1) Gr. xqd^io xé-xqäya, x^co^co, lat. cröcio u. s. w., ygl. cor-vus, 
xoQ-wvtj, x6(f-ax' etc. (s. p. 13, N:o 7) : kr-i-k- kr^-g- in gr. xqvxb 
kracbte (U 470), xqilao knirscbe, pf. part. xB'XQly^%eq{ki. Av. 1521), 
xQcyij, xQiYfiog, nhd. BeiJiery mhd. reiger, ags. hrågra^ as. hreiera 
(^hraih-r-an-),^) lit. kryk-seceiu kr^k-setauju kreiscbe, aksl. krik^ 
Gescbreiy ygl. anch aisl. skrikja a shrieker (neben skark^ skrékr), 
skrikja to titter (vgl. xQcååé^Ev • yeXåv), hrika knirschen (Fritzner 
Ordb.^) und obne den auslautenden Guttural abd. ^crt-an scbreien, 
aisl. hri-na dass., hrei-mr Gescbrei (neben abd. hruo-m^ as. hrö-m 
Bubm) : kr-u-k- kr-u-g- in ai. kruQ' (krogati) scbreit, gr. xifavyfjf 
got. hruk'jan kräben, hruk acc. das Erähen, lit. kriukti grnnzen, 
kraukti krächzen, aksl. kruku corvus, vgl. aucb ags. hred-m 
Gescbrei (neben an. hrei-mr), 

2) Ai. jar- knistern, gar-gar-a- ein musikalisebes Instrument, 
gr. yaq-yaq-ig (cod. yaQyaqr^gy y^oqv^og Hesycb., abd. chrå-en^ ags.rrd- 
wan kräben, cråwe Eräbe, as. kråia, abd. chråia, chråwa, ckrå dass.'), 

1) Die Wechsel formen aisl. rjupa : schw. ripa Schneehahn scheinen ans- 
sergenn. Verwandte eu baben. Ersteres vergleicbt Liden mit lit. émbe jértA^ 
Haselbabn, lett. rubems Birkbubn (Bas. ^r-ti-&- r*el^-d-, woneben er-^' in an. 
jarpr brann, jarpi Haselbabn, s. weiter nnten); ripa stelle ioh an lit. riåibaB 
graubant, gesprenkelt, von Vögeln. 

2) Cber abd. ?ieigir, an. Ä^e, hére i*hehran') in derselben Bed. vgl. 
Osthoff P.B.B. XIII, 415 flt, Noreen Urg. Judl. 129, 139. Wahrsobeinlicb liegt 
Dissimilation vor, woneben wohl die Benennnngen des Reibers ron denen des 
Häbers (ags. Jiigora, abd. hehara) beeinflnsst worden sind. Diese gebören weiter- 
bin mit gr. nio9a (^luxjta), ai. idkt- snsammen. Es scbeint hier ein aohail- 
nachabmendes ki-ki zu Grunde zu liegen, vgl. daneben ka-ka in ai. kctka- Krftbe, 
»iji\ ku-ku in den Benennnngen des Enckncks n. s. w. 

3) An. kråka Eräbe zeigt einen auslautenden Guttural, den wir aucb in 
lat. gräe-ulus Doble, abd. (fragil garrulns wiederfinden. An. kråk' a. ^krékk- 
vorg. ^grék-n- (vgl. anbalt. krahge= krage u. s. w. Eauftmann P.B.B. XII, 623 
mit der Note) lautet mit gräc- in lat. gräcuhu ab. Zor Lalire v. d. Wurzelerweiterung and Wurzelvariatioiu 196 

lit. grö'ju pr64i, aksl. gra-ja^ gra-jati kräobzen (etc. s. p. 87) : lat. 
gin-gr-hre ansernm vocis propriam Paul. F. 95, gin-gri-^nt x^^eg 
ixfiomaiv. 6I088. Labb., gin-grl-na eine Art kurzer Flöten, yty- 
Yq( ' iTwiqxjovrjfjid te ini xaiofnoixfjasc XeyofiAevov. xai elåog avkov ; 
Yiy-ygC^iu * avkoi ^txqoiy év oig ngwTov (lavi^dvovacv {vgl-Y^y-ygog ' 
avXijfåd Tf, on€Q Ivioc ycyy^fov * oi åk avkov yévog; ycy-yoaafiog * 
^Xog Hesyoh., lat. gin-grum ^»ouvy} xrivog a. 8. w.); daza wobl mbd. 
krUeen scbarf scbreien, kristen, kri-schcu : gr. yq-v Gmnzlaut der 
Schweiney yqv-kog yqv-XXog Ferkel, y^i^'-£a), yoy-yQv-^etv * tov^oqv- 
Je«v • TO tåg vg gxDvelv; yoy-ygv-aai dass. Hesych., lat. gru-nnio 
gfU'9^d-iOj ygl. an. kry-t-ja knarren. ^} Aacb abd cro-n rA/d-n gar- 
rolns, chrå-nnan chrö-nan garrire möcbte ich bierber stellen Co=au^; 
vgl. yqav-x-dXag * OQvtg tetpqog. — WabrscbeiDlicb gebOren zu die- 
ser Sippe ancb die BeDennangen des Eranicbs : gr. yéqa-vog^ coru. 
tjäran, arm. krun-k, abd. chranuhy ags. eran, cornuc : lit. gér-v-é, 
aksl. £eraV'l eerav-R, lat. grus. Die Wörter sind tbeils mit einem 
n- (n-¥g) tbeils mit einem u-Suffix von einer W?,. ger- ger9- {= gr. 
yeQa-) abgeleitet. Vgl. in formeller Hinsicbt got. fiaur-n, ai. Qr-n-ga- 
Horn : lat. cer-v-uSj xeqaog bebOrnt (falls fUr ^xtQafog), av. Qrva 
(grtwå-) Horn, Nagel (zu gr. xéqag u. s. w.). 

3) Ai. ghar-ghara- Geknister, Oerassel, Geläcbter, ghar-ghar- 
ita- Gegrunze, vieW. ghf-svi- ghr-s-fi- Eber, gr. x^^Q^^ i^X^Qi^^) Perkel 
: an. gr-i-ss dass. Vgl. hier aucb abd. gr-i-nan mutire, gannire, 
ringiy an. gri-na, ags. grå-nian neben abd. gra-nån grunnire, mbd. 
grannen weinen, abd. grenfian mutire, an. grenja nlulare, fremere, 
ags. grennian ringi. Mit anderem Vocalwecbsel : mbd. grd-e-en 
schreien, got. grétan weinen u. s. w. (ghré-d-) : as. griotan, ags. 
greåtan weinen (ghr-eu-d-). Hierber öder zu N:o 2 gebört air. 
gairm Gescbrei, vgl. scbw. gor-ma lärmen, wozu uacb Liden aisl. 
Gar-mr; lit. ger-das Gescbrei etc. (Leskien Ablaut 327, Bezzen- 
berger Z.G.L.S. 284) känn mit grå-een nahe verwandt sein. 

4) Abd. gellan laut tonen, scbreien, gal-m Scball, an. gjalla^ 
gala, ga-gl Scbneegans, ndl. ga-gelen scbnattern, gr. xi-xijktj, xC- 
xk-^ Drossel, Krammetsvogel : mbd. gl-i-en scbreien (von Vögeln), 
gr. x€A-i-rf-cw Sobwalbe, vgl. xi'xkiZ(o {*xC'Xkcd'i(n) scbnarre (von 
Krammetsvögeln), kicbere (neben xi-xkd^fo dass., xa'Xkd^(o plät- 
scbere) : an. gl-au-mr Larm, Getös, lante Lust, ags. gled-m dass., 1) Fick Wbch. I, 565. D. grunsen känn eber eu der folgenden Sippe 
(N:o 3) gerechnet werden. 196 Zar Lehre ▼. d. Warzelerweitening und 

an. g1^ (St. ghle^-jo-) Fröhlicbkeit, aga. gle6^\ gr. x^*^9 Schen, 
Spott, Hohn. Vgl. in begriflflicher Hinsicbt die mit fHSaffix nicbt 
abgeleiteten Formen : xay-xaX-dto laohe länt, jabele, bohnlaehe, aial. 
8cbw. gl'am(m) Larm, fröhiicber Larm etc. (8. wciter p. 68). 

5) Gr. zqC^m pf. Té-Tqly-a zwitscbere, sirpe, acbwirrCy knirscbCy 
knarre : T^vCo) gnrre, schwirre, scbwatze, t((vym Tnrtcltanbc 
Gr. TQ-lf' : %((*vy' scheineo neben einander za stehcD wie irf-s^^-a 
: got. hr-åk'jan^. 

6) Gr. ^Qfj-vog Wehklage, Tsv-^ffij-vfi, t€V'd'(ffj'Saiv eine Bienen- 
art etc. : ^g-vlog {x^Qv-XXog) Gemnrmel, ^Qé{/)ofiat laaae ertÖDCD, 
'9'Q6(/)og Larm, TeQ^^QeCa leeres Gescbwfttz, 'rov'd'Qvg Gemarmel, 
d-oQ-v-fiog Larm. 

7) Ad. bel'ja brtHlcD, mhd. blae-jen blöken, abd. blå-e-an dass., 
aksl. bléjoy dass. : lit. bliä-u-ju blid-u-ti brtillen. 

8) Or. aTQfj-vrjg hart, rauh, besonders von Laaten (ctQifvhg 
fiiféfiec åxTfj, OTQijvhg gxovevaa d^dlaaaa^ at(fijvhg g>S'éyywS'€u vom 
sobarfen, darcbdringenden Ton der Trompete), crr^ij-vvi;^ scbreie 
länt *) : lat. str-l-dOj str-i-deo (mare stridit^ proceUa stridens, serra 
stridit n. s. w.). Diese Sippe bängt deatlicb mit ster- stré' str-i- 
starr, hart sein, streben znsammen (s. p. 185, N:o 3). Formell 
verbalt sicb (nQij-vijg zn str-i-do wie lat. stré^utés strebsam zn 
an. str-utGy str-eitask to strive bard. 

9) An. jar-ma blOken (er-J^ ai. rå-yati bellt, lit. ri-ju rt-ti beftig 
losscbreien, lett. rä-ju rå-t schelten, aksl. ra-ru sonitos, an. rd-mr 
beiser, ro-mr Stimme, Länt der Stimme, Gescbrei, Beifall : av. rA- 
(roit) anfscbreien, dazn wobl mhd. ré-re^i^ abd. ré-rin blöken, brtil- 
len, ags. rårrian (rayr-), lett. rét bellen : ai. r-u- (räu-tif rutHUt, 
ravati) brtillen, schreien, gr. d-qv-m benle, brtille, lat ru-mor^ 1) Vgl. Bievera Ags. Qr.> § 247 A. 8. 

2) In ZosammeDhang mit xff-i^fOf r^-vj^o» ateht wohl lat. Hfr-lur, femer ai. 
H-ttir-u H-ttird' Kebbobn, Ht. ié-ter-v-mas Birkhahn, aksl. te-tritf Fasan, an. 
pi-öurr Anerhahn, gr. T«-T^-<éa»y, r/-T^-a£, r/-T^-i£ Art Habn, rc^^aC* gaokere, 
möglicberweise ancb (ygl. aT^åyftog^ ot^ffyi, lat. strix, vrfv^» neben rfv^a» 
Lob. Bl. I, 131, Onrtias Qrundz.» 696) lat. stur-nus, d. Står, Star^ lit. Or-åå- 
dos, lat. turdus (^*trzéUh), turdéla, an. prc^ (got. *prastu8), ags. prosik^ mbd. 
drostelt woneben abd. drösca, dröscela, ags. pryace Cf/rauskiö), 

3j Kan känn bier ancb an sier-to sobnarobe, str^ép-o denken. Vgl. nocb 
8tur-nu8 etc. nnter N:o 6, n. 2 (s. ttbrigens Becbtel Cber die Beseiobn. der 
sinnl. Wabm. p. 91 f.). Zor Lebre ?. d. Wurzelerweiterung ond WurEelvariation. 197 

råiMs Heiaerkeit (seigt ä gegenflber é in an. rd-mr^ Ht re-juj ^), 
ram-^MB^ ags. ry-S ragil'). SecoDdftre AbleitaDgen sind : Ht. ri-h-ti 
8cbreieD, rika Scbreibals : r-uh' in aksl. rykati brflHeD, abd. rohån^ 
mbd. rdhen granzen, brttHen, lat rJS^to, gr. co-^vz-ij, m-^vy-fiogy ä-qvy- 
lUL GebrtlHy Gebeal; daneben r-u-d- (r-e^-d-) in ai. röditi jtkmmert, 
weint, lat rudo brtlHe, abd. rioaan weinen a. 8. w. (s. p. 40). 

10) Ai. ffii-mä-ti brttHt, blökt, inf. må-taväi : (3 pf.) mi-måy-a^ 
d-mi-me-t^ ml-mayatj mé-myaty gr. (it-vvgoiiacy fic-vvQCCaa winsele, 
jammere, lat. mi-nurio (munurrio) zwitscbere, girre'), daza, wie 
icb yermotbey ags. mé-nany engl. to moa-n klagen : gr. fi-v-x-doficu 
brUHe, töne dompf, lat. mu-g-io, d. mueny lett. mau-ju mau-nu 
mau-t briillen. Neben fiv-H-dofAcu stebt fiij-x-dofxaif fiifAa^cu and in 
der f-Beibe ablantend lat miccio meckere, ai. meka- Bock (ygl. 
mi-myat blOkend, vom Bock), pLt'pLc%(xog Wiebern (: fivxfidg Oestöbn). 

1 1 ) Lat. né-nia Lobgesang anf die Verstorbenen (cartnen^ quod 
in funere ItMudandi gratia cantatur ad tibiam Fest. p. 163), Traner- 
liedy jedes gewöhnlicbe Lied (Nacbtgesang, Scblaflied, Wiegen- 
Hed Q. 8. w.)*) : ai. n-u- (näuti^ ndvate) brttllen, Bcbreien, larmen, 
zajaaebzen, lobsingen, nävd- Loblied, Preis n. 8. w. 

12) Ai. gä-thä-j gå-thå- Gesang, gå-yaii, si. ga-ja^ gchjaii krft- 
ben, ga-liea Doble : Ht. ge-du singe, gai-d^s Habn, lett. gai-lis 
dass., got qair-nOn klagen : ai. jå-g-u- laat singend, lobsingend, 
jo-guve verktlnde länt (tlber gätM Bede, Göttin der Bede vgl. 
B5btIiogk-Botb 8. v. go), gr. po(/)ij^ §o(f)dwy yoy-yw-fco mnrre (mit 
y wegen des folgenden v\ yof/Jog Klage, yo(/)d(o (mit y ver- 
sebleppt von /v-)^), air, gu'th( ^gu-tu-) Stimme, scbw. (Gotl.) kau-m 
Webklage, Gebenl (Bngge Bezz. Beitr. III, 119), wobl ancb ag8. 1) VieHeiohi iat eine Basis («W(-V') neben (e)rd('^') ansnnehrnen, vgl. 
TSfLS» : t^fio^f nalå' nltj- neben *éla^ (»éla-^os) lat. clä'(mor)t ferner /?a^<^. ; 
grap-4$ n. dgl. 

S) Aksl. reva (fflr *rjeva *rjava^, inf. rju-ti rngire berabt Tielleicbt auf 
Mischnng Yon ri* u. m-, ygl. nUU- scbmieren : mt- : mu- u, s* w. (s. p. 164 ff., 
änders Osthoi! M. U. IV, 21, 323). 

5) Vgl. Scbnlse K. Z. XXVII, 425, Fick Wbcb.* I, 704, der weiter yer- 
gleloht ai. Mtn-mma- min-mina' nndentliob darcb die Nase sprecbend (neben 
man^mama' Tertranlicbes Flttstem), lat. mim-trire pfeifen (von der Mans). 

4) Nacb Cicero De legg. 2, 24, 62 brancbten die Oriecben daaselbe Wort 
( — nomen nmim, guo vocabulo eUam Ghrtecia eantus lugubres nomincmkir)^ vgl. 
pifvimtmp {0fvytov fåiXoé) Pollnx 4, 79. 

6) Anders, nir nicbt wabrsobeinlicb, Scbnlse K. Z. XXVII, 605. 198 Znr Lehre v. d. Warzelerweitenmg und Wursel?ariåiioo* 

ciégan i^kau-jan) rnfen, yiell. akti. gov-oru Ukim^ Wi. fOfUhju gaii^4i 
heolen von Wölfen (zweifelhaftes YIoTC)^gau-deu gau-sHjnmmetxk^ 
benlen, snmmen, klingen >). 

13) Lat. lå-mentum Webklagen, lå-trare hellen, got bU-lé-mn 
éXotåÖQfjfrav, lit. lö-ju Jö-ii belleD, lett. lå^t bellen, flacbeB» tShdH 
fluchen, aksl. /a-^'(v la-jaii bellen, scbimpfen, ai. r^-yo^t bellt (?, a. 
unter N:o 9), A^-^og : Xa-i-etv - ^déyyecdm Hesycb. (nebea Xåax^ai - 
nai^etv . dkcymQéiv . XoiSoQtlv; kat^fievat • ^^éyy^^ai\ ii-Qog freeb, 
nnTerscbImt (?, vgl. lat rare in der Bedentnng länt und ange- 
stflm fordern), lai-å-Qog dass., XolS^o^og ecbmäbend (vgl. p. 116)i 

Es mag bier ancb erinnert werden an Varianten wie: åffdév^ 
avådm, ai. vddati : deiåw^ doiåög, doiåij^)y air. faed Raf, Sobrei, 
cymr. gwaedd clamor (Stokes KSB. VIII, ääO); ai. nddaii 
brttllt, dröbnt, ranscbt, av. nod- verscbroäben, gr. ovoJ-(?)*) 
aobimpfen, scbmäben, verschmäben : ai. nid- Spott^ Sohmlbnng, 
gr. öveiåog, got. ga-naitjatt, abd. neisen scbniäben, lästern n. s. w. ; 
gr. i-^gaxe ^Qd%B kracbte, dröbnte, brttllte, toste, ai. bark- (brnhatif 
vrfihati) brflllen (von Elepbanten), vgl. lat. barrire dass. : ^qvxdo- 
piacy bom. pf. ^é-^Qvxa brälle, benle, tose; aksl. 6r^-9t<v-lf sonare 
: (?) figvxw Pqvx(» knirscbe mit den Zäbnen, baisse, fiQVMavijtrofAai 
' ^orjaofiai; §Qavxavåai^ai * éni rd>v xXaiovvtov naiåloav Åéyarai^ Ag 
fiifAfi^a yxovijg Hesycb., vgl. die Benennnngen der scbriilenden 
Henscbreoke ^qoxog : §Qvxog^ ^qovxog^ ^Qovxog, ^vxog^ fiffavxag 
(' dxQiåag)^)'^ ai. mar-mara' rauscbend : i^mr-mura- Httlsenfener, 
mur-mura N.pr. eines Finsses, gr. fiOQ-fAVQw^ fivQ-fAVQoaif ' Tagdffffwif 
Hesycb., lat. mur-fnur mit Sippe; dX-oX-v^w (éXreX-eVf nbnlg. oM-e): 
ai. ul'Ulri-^ lat. ul-uf-äre, vXdm n. dgl. mebr. 

Eine besondere Grnppe bilden einige Wnrzeln mit dera ge- 
meinsamen Grnndbegriflf biåsen (weben^ dunsten — pfeifen, ziscben. 1) Beachte aber bier aucb an. gny-ja bellen, got. gau-nön traaern, Kla- 
gelieder singen (Wz. ghaU')» 

2) Vgl. doch Wackernagel K. Z. XXIX, 161 f. 

3) Nacb Ostboff Perf. 394 d. liegt ein ovoB^ (s vo8 -f protbet. o) ro Oruode 
in ovofiai, Vgl. fut. ovoaoirat (fiir 'dt^oJ-ac ra»), ovåooio^ai, aor. 6poaaafU^os\ 
ancb pr. ovoaat (^ 378) fiir *6vooaai ^ovodatu u. s. w. Formen aber wie 
ovoaaif ovoa^ov, ovoa9e u. s. w., wie åidoaai, Sidoa&ov, SiSoa^é a. a. w. anf- 
gefasst, fUbrten zu den Nacbbildungen von einer Baais ofo- : ovovxoå u. a. w. 

4) S. J. Scbmidt Voc. II, 336 f.; änders Uber f(fimt» fi(fi%m Otthoff Perf. 
813 f., 621. Wieder andert HUbacbmann Arm. St. 36. Zar Lehre ▼. d. Wnrzelerweiterung und Wurzelvariation. 199 

sohDaaben — anfblasen n. s. w.), die meistenB mit eiDem Labiai 
(öder s -¥ Lab.) anlaoten and anf einen Ziscblaut anslanteD: 

1) pSs' in aksl. péchyri bnlla, pachati ventilare, ptichu odör : 
(s)pi8' in lat. spUrare (spisa-) aksl. pihia^, piskati pfeifen, flöten, 
ai. pkchorä Pfeife, Flöte (?) : pus- in aksl. pychati, puchati biåsen, 
pttchlu cavQS (anfgeblasen), dazu lat. pustula Blase ^). 

Bie Bedeutnng 'biåsen' liegt ttbrigens meiner Meinung naeb den 
folgenden Wörtern zn Grnnde : 9l)b\. påHå-sii,' Stanb, Sand(= Umher- 
wirbelndes), av. päg-nu- dass., arm. post dass., aksl. pés-uku Sand, 
daza, wie icb vermnthe, an. fo^nn f. (nrg. ^fae-nå-) znsammenge- 
webter Sehneebanfen, norw. /onn (fann) dass. (Folge-fonnen Name 
eines Gletscbers), vgl. lit. pu^nt^ znsammengewebterSchneehanfen 
(za pus' Masen öder pui- = ^put-snis); h)pee'd- fisten, einen Wind 
streicben lassen (=2^^^ -¥ d) ii^ gr. ^déw a. *p£i'éa), lat. pédo n.^peedöy 
pödex a. ^posdex, nslov. peedéti pedere*) : an. /foa/m, mbd. visen 
fisteu, vgl. auch pr. peisda Arscb, Ht. hizdhis Stänker neben 
beediu (= påévo), die doch wegen ibres Anlänts znr folgenden 
Nnmmer gerechnet werden könnten. Die Bedentnng 'biåsen' tritt 
noch heryor in norw. dial. fsa »pnste, blsese (f. Ex. for at 
faae lid til at br»nde» = anfacben, Aasen 157, vgl. Bngge St. 
Landsm. IV, 2, 227). Germ. fis- gebört znnäcbst zu lat. spis- in 
sptrare (fis- : spis- wie z. B. teg- : si^g- decken). Die Vocali- 
sation in fts- ist also nrsprfinglicb von der in pSs- pee-d- ver- 
sebieden, gleicbwie z. B. die in an. blis-tra pfeifen, ziscben von der 
in bldsa^). — Neben pes- biåsen stebt, wie es scbeint, in gleicher 
Bedentnng ein 

2) bheS' in ai. bhds-trä Blasebalg, bhas-dd- Hintertheil, After 
(von bheS' abgeleitet mit demselben Snffix wie pee-d- von pes-^t 
wegen der Bedentnng vgl. pödex), nasaliert bhä-n-s-as dass. Da- 
neben stebt bhiS' in lat. Jis-tula Röbre, Pfeife, vgl. abd. bisa^ 1) Hierneben eiDige z. Th. mit ph anlautende Wörter, die das anslantende 
8 oicht enthalten : ai. ava-pha- laute Blähnng :pt* pi-p- (lat. |)tpo pipe etc): 
p{hyu-t' (ai. phU'i, lit. puciU piiisti biåsen, gr. (pvaa a. *phut'ia, lat. pusula 
a. ^puUtlåf), p(h)thk- p(h)thg- (Ttoi-tpvaaot, tLu.fjuka, Arm, puX Haach). Aipuc- 
cha Scbwanz gebört gewiss hierber, ist aber mehrdeutig. 8. weiter p. 23. 

:r) Fick Bezz. Beitr. VII, 270, J. Scbmidt K. Z. XXVII, 320. Osiboff 
Perf. 273 n., 618. 

8) Anders, mir nicht wabrscbeinlicb, ttber fisa Klage Et. Wbcb.^ s. y. 
Fist (ygl. Osthoff a. a. O. p. 613). D. Fiat, mhd. vist, ags. fist sind jedenfalls 
zweidentig r= idg. ^pejsd-i- öder *pi8'ti'. 198 Znr Lehre ▼. d. Warzelerweitenmg und Wunelvaruiioo* 

ciégan {*kau'jan) rnfen, viell. aksl. gaiH>ru Lftrm, Mi. gafUhjm gaii^4i 
heaten von Wölfen (zweifelhaftes Yioii)^gaU'éäu gou-siijnmmefxkj 
benlen, enmmen, klingen i). 

13) Lat. lå-nientum Webklagen, tä-trare hellen, got lai-lå-mH 
éloiåÖQtjtraVf Ut. lö-ju U-ii hellen, lett. lärt hellen, flncben, tähdU 
flnchen, aksl. Id-jOf. la-jati hellen, scbimpfen, ai. r^-yo^t bellt(?, a. 
nnter N:o 9), kij-gog : Åxz-C-ecv * ^i^yyecdm Hesyeb. (neben Xiff^ac * 
naC^eiv . ohywQéiv . XoiioQilv ; katjfievcu * ^^^éyyea^ai)^ ii-Qog freeb, 
nnTerscblmt (?, vgl. lat rare in der Bedentnng länt and ange- 
stflm fordern), hu-å-Qoq dass., XoL-^*oqog schmäbend (vgl. p. 1 16)i 

Es mag bier ancb erinnert werden an Varianten wie: dffåaVj 
avddm, ai. vddati : åeCdw, doiåög, doiåij^}y air. faed Raf, Sebrei, 
cymr. gwaedd clamor (Stokes KSB. VIII, ääO); ai. nådaii 
hrttllt, dröbnt, ranscbt, av. nod- verscbroäben, gr. 6voå*{jt)^) 
aebimpfen, scbmäben, verscbmäben : ai. nid- Spott, Schmlbang, 
gr. ovcidog, got. ga-naltjatt, ahd. neieen scbniäben, lästern o. s. w. ; 
gr. l-^gaxe §qd%e kraebte, dröhnte, hrttllte, toste, ai. bark- (brnhaity 
Vffihati) brtlllen (von Elepbanten), vgl. lat. barrire dass. : fiQvxdo- 
fuiacy bom. pf. ^é-^qvx^ brälle, heale, tose; aksl. br^-notrii sonare 
:i^)§Qvxo} ^QVxvD knirscbe mit den Zäbnen, beisse, ^QVMavTJfrofAai 
' pofjaofiai; ^Qavxaväff^ac * éni vmv xÅatövTiov naMwv Xéysraij wg 
fUfAtjfia gxDvijg Hesyeb., vgl. die Benennangen der scbriiJenden 
Heoscbreoke ^göxog : ^qvxog^ ^qovxog, ^qov%og, ^vxog^ fi^vxag 
(' dxQlåag)^)'j ai. marmara- ranscbend : timr-muro- Htllsenfeiier, 
mur- mura N.pr. eines Flnsses, ^r. pioq-iavqw, fULVQ-fAVQmy Tagda^wif 
Hesyeb., lat. mur-mur mit Sippe; dl-ol-v^w (él-ei-ev, nbnig. ol-el-é): 
ai. ul'Ulri'^ lat. ul-ul-are, vldm n. dgl. mebr. 

Eine benondere Grnppe bilden einige Wurzeln mit dera ge- 
meinsamen Grundbegriflf biåsen (weben^ dunsten — pfeifeni ziscben. 1) Beachte aber hier auch aD. gtnf-ja belleo, got. gau-nön trauern, Kla- 
gelieder singeD (Wz. ghau-)* 

2) Vgl. doch Wackernagel K. Z. XXIX. 161 f. 

3) Nacb Ostboff Perf. 394 d. liegt ein ovoS' (s vo8 -f protbet. o) ycn Oraode 
in ovofiat, Vgl. fut. ovoaoirat (fUr *6voS'OiTaå), ovoaoio&aå, aor. ovoaad/Mt^ot \ 
ancb pr. ovoaat (^ 378) fiir *6voaaai ^ovodoiM a. s. w. Formen aber wie 
ovoaai, ovoa^ov, ovoa9e u. s. w., wie åiSoaau, 3i3oa&oVf SiSoa^e a. a. w. aaf- 
gefasst, ftibrten zu den Nacbbildungeo tod eioer BaaU ofo- : ovovtan u. a. w. 

4) S. J. Scbmidt Voc. II, 336 f.; änders Uber f(fimm fi(fitm Otthoff Perf. 
813 f., 621. Wieder änders HUbscbmann Arm. St. 36. Zar Lehre v. d. Wnnelerweiterung and Wurzelvariation. 199 

schDanben — anfblasen n. s. w.), die meistens mit eiDem Labiai 
(öder $ '¥ Lab.) anlanten nnd anf einen Ziscblaot anslanten: 

1) pgs' in aksl. péchyri bulla, pachati yentilare, pachu odör : 
(s)pi8- in lat. spirare (sptsä-) aksl. piUtoy piskati pfeifen, flöten, 
ai. pkchorå Pfeife, Flöte(?) iptfå- io aksl. pychati, puchati Masen, 
piåchlu cavQs (anfgeblasen), dazu lat. pustula Blase ^). 

Bie Bedentnng 'biåsen' liegt tlbrigens meiner Meinung naeh den 
folgenden Wörtern zu Ornnde : a)ai. pä-ti-sii' Stanb, Sand(= Umher- 
wirbelndes), av. päg-nu- dass., SLrm.posi dass., aksl. pés-uku Sand, 
daza, wie ich vermathe, an. fonn f. (nrg. ^faz-no-) znsanimenge- 
webter Sebneebaofen, norw./o«n (fann) dass. (Folge-fonnen Name 
eines Oletscbers), vgl. Ht. pusnts znsammengewehter Scbneehanfen 
(za pu8' biåsen öder put- = ^put-snis); h)pee-d- fisten, einen Wind 
streichen lassen (=pes + d) in gr. ^åém a. ^^jgS-éo), It^i. pédo 9i.*pezdöy 
pddex a. *po£dex, nslov. peedéti pedere*): an. fisafeis, nibd. vtsen 
fisteu, vgl. auch pr. peisda Arscb, Ht. htzdius Stänker neben 
beedzu (=: fiåém)^ die doch wegen ibres Anlänts zur folgenden 
Nummer gerechnet werden könnten. Die Bedentnng 'biåsen' tritt 
DOch hervor in norw. dial. fsa »pnste, bisese (f. Ex. for at 
faae lid til at br»nde» = anfachen, Aasen 157, vgl. Bugge 8y. 
Landsm. IV, 2, 227). Gerro. ftS' gehört znnäcbst zu lat. spis- in 
spirare (fxs- : spUs- wie z. B. teg- : steg- decken). Die Vocali- 
sation in fis- ist also ursprfinglich von der in pis- pee-d- ver- 
sebieden, gleicbwie z. B. die in an. blis-tra pfeifen, zischen von der 
in bldsa^). — Neben pes- biåsen steht, wie es scheint, in gleicber 
Bedeutung ein 

2) bhes' in ai. bhds-trä Blasebalg, bhas-dd- Hintertheil, After 
(von bhes' abgeleitet mit demselben Snffix wie pess-d- von pes-^ 
wegen der Bedeutung vgl. pödex), nasaliert bhd-n-s-as dass. Da- 
neben steht bhis' in lat. fis-iula Röbre, Pfeife, vgl. ahd. bisa, 

1 ) Hiemeben einige k. Th. mit ph anlautende Wörter, die das anslaatende 
8 oicht enthaltoD : ai. aca-pha- laate Blähang :pt- j9i-p- (lat. |)ipo pipe etc): 
pihyu-U (ai. phU't, lit. puceu pwti biåsen, gr. (pvaa a. *phut'ia, lat. pusula 
a. ^put'tlå?), p(h)u-'k- p(h)u-g' (Troi-ywaaw, Aii.fjuka, arm.p^tiA;' Haucb). Åipuc- 
cha Scbwanz gebört gewiss bierber, ist aber mehrdeatig. 8. weiter p. 23. 

Z) Fick Bezz. Beitr. VII, 270, J. Schmidt K. Z. XXVII, 320, Ostboff 
Perf. 273 n., 618. 

8) Anders, mir nicbt wabrscbeinlicb, ttbcr fisa K läge Et. Wbch.^ s. y. 
Fist (ygl. Ostboff a. a. O. p. 613). D. Fist^ mbd. visit ags. fist sind jedenfalls 
zweidentig = idg. *p€ed-i- öder ^pis-ti-. 200 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wnnel variation. 

mhd. bise^ nhd. Biese Bise (Nordo8t-)wind, älter Béis^4cind ^). Die 
Wz.-form pus' biåsen (1. pus-iula etc.) bat vielleiobt ibre Parallele 
in bhus- : mbd. bus Anfgeblasenbeit, scbwellende Ffllle, nbd. Bcms, 
bausen, an. bysja to gusb, scbw. dial. busa (neben bcisa^ interj. 
bus-bas). Hierher wohl aucb (wenigstens in Bez. anf bu-) air. 
bus Lippe, gäl. bus Mund mit dioken Lippeu (vgL si. pysku 
Scbnanze za pus-). Der Wecbsel im Anlänt zwiscben p(ph) : bh 
(b) bernbt anf dem onomatopoietischen Cbarakter dieser Sippe. 
So erkiären sicb wohl anch scbw. pusiypt/^ta^ d. Pust, pusiem^ mbd. 
pfusen scbnanben etc. gegentlber \9itpus(-tula), tiksLpychaii blaseo*). 

3) An. fnasa fnésa (*fnoS'ian) scbnanben: /ny^a dass., ndl. 
fnieeen niesen, ags. fneosan (Noreen Urg. Jndl. p. 59), vgl. anch 
mbd. pfnåsen scbnanben : pfnusen = pfusen. — Verwandt mit N:o 1? 

4) 6ot. blésan, an. blåsa biåsen, bJds-tr das Biåsen, bldstr- 
horn, bldstr-belgr : blis-tra pfeifen, ziscben, blistra Mundstflck des 
Blasebalgs. Vgl. p. 173, N:o 23. 

5) Ai. QvaS' (Qvdsiii) biåsen, ziscben, sansen, scbnanfen, ath- 
men, senfzen, anfsenfzen, gvåsä- Geziscb, an. hvésa (kués-) ziscben, 
ag8. hwésan (^hwös-ian) keucben, engl. to wheeee : ags. hwis-Uian 
pfeifen, engl. to whistle^ an. hvisla flflstern, abd. hwis-palån wis- 
pern, flttstern, fein ziscben öder pfeifen, aksi. svfs-tati sibilare, 
svistu sibilns (Wz. ki^Ss- : k^^is-)^). Lat. quéror känn zu ^ii^- 
öder k\tiS' (vgl. serö a. *si£ö) gebören (im letzteren Falle hatte 
questus sein e vom Prftsens), vgl. noch qulr-Uäre länt schreien, 1) DtLzu wohl Doch schw. bisa, beså, dån. bisse, mhd. nhd. (dial.) bisets 
nmherrennen wie von Bremsen geplagtes Vieh, Bis-wurm Bier in die Haat 
des Rindviehes legende Bremse (bis- eig. vom Snrren derselben), vgl. daneben 
ai. bhas-ana- Biene, gr. y/-ijv Wcspe; ohne 8 ai. &Aa- : ahd. bta Biene. 

2) Anch Bonst schwankt der Anlänt in ODomatopoietischen öder als ono* 
matopoietisch empfundenen Wortsippen z. B. prusten tchnanben, nieten, achw. 

prusta : schw. frusta dass., Ht. praus-iu wasche (Qesicht), prus-nå die dioken 
Lippen am Maul (des Rindes) a. s. w., 8. p. 163; schw. dial. /rim-cla tnrren : abd. 
bréman; d. bregeln sieden, schmoreu, rasseln : pfrigeln : fregeln, aksl. pniMi 
rösten (J. Schmidt, Voc. II, 339 n.); schw. flåsa anhelare : &2cUa, å.blaam; vielU 
lat. bulla : gr. (palXoe, pkvw : tpkvw u. s. w. — Mit p-s- bh^- biåsen h&ngen riel- 
leicht zasammen gr. y;-i^- : y/-r^- zischeln, fltlstern, iibertr. Terlenmden, liigen 
in xf/i^vQOi, yft^vf^i^w neben y/v^og, t^v^ev, ff/v&i^tu (mit S iffvS^ot, ypévd^e, 
%f/evdofAai) . tpi-^* brancht nicht darch Dissimilation ans %f/v&- entstanden an sein 
(Cnrtias Grandz.* 630), vgl. flistern : Flause, ahd. giflås Geflttster, >Idrart Liigner. 

3) Vgl. J. Schmidt Voc II, 470. Anders Osthoff Znr Geteh. d. PerL 
496 ff. (Tgl. oben p. 90, n. 3). Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und Wurzelvariation. 201 

klageo, kreischen (mit yolksetyfnologiscbem Anschlnss an Quirites; 
quiritare dicitur is, qui Quiritum fidem clamans implarat, Varro 
LL. VI, 68), qutrttare quirrltare Natarlaut des Ebers. Wie Wz. 
ki^is' : kl^i8' verhalten sicb bezttglicb des Vocalismos an. hasa 
beiser : abd. heiöi heis^ ags. hås dass., die jedoch im Consonantis- 
mos abweichen. 

6) Ai. väsa- Woblgerncb, väsayåmi macbe woblriecbend, scuh- 
vås-iia- stinkend geoiacbt (von Atbem), dazn, wie icb vermutbe, 
scbw. ös (regelrecbt a. ^vösa-) Dunst, Oerucb ') : gr. d(f)la'^iD 
banche, lat. msio fiste(?)^). 

Diese Wortgruppe bängt deatlicb zasammen mit ai. vå-mi 
webe (aacb dtinste ans, baacbe Gerticbe ans), gr. ä(/)fj'^c webe, 
blase, got. waian, aksl. vé-ja^^ Ht. ve-jas Wind a. s. w.; mit ablei- 
tendern s wobl gr. aa-y^iia a. ^dfea-y^iia, lit. vestu (visau) vesif 
ktlbl, luftig werden, vesus kttbl, laftig (vgl. got. blésan: abd. blåen 
etc). Zq a/e<y- yes- (uös-) stebt d/itT- ^is- etwa wie an. blis- 
tra zn got. blésan a. s. w. Dass gr. dia^w nicbt mit Curtins 
(Vb.^ 370) a. •a/ér-^o) berznleiten ist, zeigt sebon aiov baucbte 
(O 262), das, sei es fttr ^d/iaov öder ^d/ijpv (vgl. asebw. via 
biåsen)'), jedenfalls dasselbe / wie dCad^w entbält. 

Es ist sebr wabrscbeinlicb, dass in mebreren der jetzt be- 
sprocbenen Bildungen eine innere Beziebnng zwiscben Länt and 
Bedeotnng stattgefunden bat öder empfanden worden ist, wobei 
die yerscbiedene Vocale znm Ausdruck verscbiedener Klänge ge- 
dient baben. So liegt z. B. oft die Annabme nabe, dass u einen 
dompfen, i einen bellen, scbrillen Laut bezeicbne. Damit ist 
niebt gesagt, dass die vocaliscbe Differenzierung immer in der 
Lantnacbabmnng ibren Grund babe; ein änders entstandener Vo- 
calwecbsel känn secundär als symboliseb anfgefasst worden sein. 1) Anden Tamm Arkiv f. Nord. Fil. II, 348. 

2) Das intervocalische 8 maoht Schwierigkeiten. Mit fiSiw hat oisio ge- 
wias nichts sn than, Tielleicht aber mit frs. vesse^ vesser (vgl. TharneyseQ 
Vba aaf to 20), 

3) Dast dies via = got. toaian sel (Noreen Urg. Jadl. 22), glaobe iob 
nicbt. Es entbält m. E. idg. i, wie aacb dia sangen (vgl. lett. di'le sangendes 
Kalb), fiande, abd. fiant Feind (vgl. ai. pi^U schmåbt), skria, abd. scrian 
scbreien (vgl. aksl. hn-kU Gescbrei) n. s. w. 204 Zur Lebre v. d. WnrzelerwetteniQg nad WurieWariatiQii. 

(é)n mit deD Adjectiva nnd Partieipia bildenden SilffixeB -(éyro- 
'(ejlo-f '(e)mO'j '(é)nO'. Dabei l&88t sich denken, dast dia yer- 
h$\e Fanction der betreffendeD Stämme paralial mit der Domiaa- 
len entwickelt worden ist, öder aber die verbalen ÅbleiUui|^n 
BiDd DeDominativa äbulicher Art wie ^hmtco : par-cus (d. aparme) ^ lat. 
sallo a. *saldo, got. sältan : *sål'd *8al-n-és Salt (J. SebmidI Neatr. 
182 f.), onkea&ac zabereiten : o/r-iUnr, ^igfåm erwärme : ^a^/ucKi 
fieXdvei wird dunkel : fAelav- q. dgl. WahrscbeiBlieh iat mir nan 
aocb, dass das Wnrzeldeterminatiy (€)$- zom nomioalstammbilden- 
den Snffix (e)s- in naher Beziehong stebt. Jedenfalls gehen verbale 
and nom4nale 5-Stämme oft paraliel neben einaoder ber. Vgl. z. B. 
kle^-S' hören (ai. grås-a-mäna-f grus-ti- a. s. w., p. 80, N:o7):idg. 
*kley^'OS' ^kley^-es- in ai. gravas, gr. xléf/Jog^ aksl. slava; dke^-s- 
dh^-es' biåsen, dunsten (p. 81, N:o 10) : ^dhey^-as- *dhey^'es' io gr. bom. 
^ietav (= *^€/€a'iov) ScbwefeP); ey^-s- ^-es- got sein, sieb glltlich 
tbnn, essen (p. 79, N:o 5) : ai äv-as- Förderong, Labnng, Erqaickaog, 
avasä' Nabrnng, Zehrnng; tLi.bhy-as- sich fbrchten (äbh^aseéåm^ Myd- 
söt): bhiy-åS' Farebt (za bhl- ttlrcbten; vgl. bhl-B-ayait^bhiijf^-åtuk'^ 
bh%'8'äj bhi-s-ana-, bhl-s-rnä-y lit. baiså Scbreeken, baisus absehealicb, 
aksl. bisu Dämon); gr. aH^m, av^dvm o. s. w. (p. 83, N:o 12):aL 
éj-as' Kraft, vgl. lat. aux-iHum-y ap. patiy-akkshaiy icb beaafsichtige, 
av. aiwy-åkhsh-ayéifdi sie beanfsicbtigen, ai. iksaU siebt : ^ok-as' 
*ak-eS' Ange (aksl. oko, gen. ofese. ai. dk-s-i n. s. w.); ai. f^-äU 
stösst, sticbt n. s. w. (p. 84, N:o 16) : ir-as- in iras-ydU benimmt 
sich gewalttbfttig (vgl. drus Wnnde), gr. ^Aq-bc- CAifég ''Affegf öder 
åfég?)^; lat. curro (^kr-s-ö) etc. (p. 86, N:o 28): lat. car-MS^eus^ 
scor-us-cuSj vgl. scurra a. ^scur-s-a^ ten-s- in ai. tans-éyaU zieht 
bin nnd ber etc. (p. 87, N:o 30) : ai. tdn-asj gr. xév-ag^ lat ten-us^ 
ten-or ; (sjk-es- spalten (p. 87, N:o 31) : lat sacéna scma a. ^6(0)^- 1 ) Bine andere Stafe desselben »-Stämmes (^dhu^-es-) finde ioh wieder in 
gr. evio-Tij€, vgl. lat. Furius, ålter FMm, ags. cieör Cdhe^-M'0^) wild» heftig, 
tftpfer. In begrifflicher Hinticht känn sich dhu^es- in Ovio-ttit in dhe^M- in 
{^iuoy Terhalten wie ^v^fiot zn lat. fu-mus, Doch ist anch denkbar, dass in 
^ioTijg znnåchst eine &hnlicbe Bedentnng sn Grunde liegt wie in iWtvc (sn 
lat hmdo), vgl. nåmlich &via-Tr}t Mörserkeale, dvsia ('&via)&vsia Möner» die anch 
anf einem 8t. dhu^ea- {dhu8') bernhen nnd snr selben Ws. d%eV- gehören, aber in 
der Bed. heftig bewegen, schtttteln (vgl. ai. dhi^nd-ti etc). 

2) Eine andere Stafe desselben ^-Stämmes in ai. Irf-yå Kifersnoht, woin 
ags. eorsian stlrnen, as. irri kampfwild, sttrnend etc. (s. p. 84 n. 158 m^tenier, 
wie ich vermnthe, gr. a^ec— /^la/^oc tbcov«»oy Hesyoh., «pi»ij (*dlff«siy) Horn., 
• antåÅai, P^fiv Hes. (= ai. iras-yd Zom od. 0belwoUen), «in7^t««, iinf0§{å)mi§t¥. Znr Lehre v. cL Wnrselerweiteraug und WareaWamtion. 206 

e^-na Hane, saxumi bhlé-s- (bhlö-S') blaseD, schwelleo (p. 89, N:o 
34) : \9Li.fl0'8 -ris; ai. bhå-s-ati lencbtet, strahlt : bhå-s- Licht, Scbeio. 
Ygl. bierza Danielsson Gramm. a. et. Stad. I, 44, 48, wo aaf 
den Parallelismns zwischen verbalen nnd nominalen a-^- {a-if') 
Stimmen bingewiesen wird ; é-MiQa-ff-ca, xeQdwvfAi {^xeQa-a-vvfAc) : 
'xeQag Misebnng {avtö^xe^g fierd-xeifag) a. s. w. 

Ober dia Worseldeterniinative g, gKp^ b, bh känn iob niebts ent- 
sebeidendes vorbringen. Vgl. jedocb die allerdings verbältnissmfts- 
sig eeitenen Nominalsnffixe -go- -g-^ •bho-' (Brogmann Grandr. II, §§ 
91,1^, 78). Dass das x i" ^r. afAij-xm^ ^''fj-X^ a. s w. ans ex entstandeo 
sei (Cnrtiiis Grandz.^ 701 f., Vb.' 1, 288), mtissen wir ans lantlichen 
Grttnden bestreiten. Wo die Medien (g^ fe, d) mit den entspreoben- 
den Ten nes öder Aspiraten wecbseln (vgl. p. 21 ff., 42 f., 46 f., 49 
ff.) iat mit der Möglicbkeit zn reebnen, dass siob jene ans diesen in 
nrspraeblieber Zeit entwiekelt batten(s. Brngmann Grandr. I, p. 348). 

Das Determinativ -t- (-ei- -i-) bat man oft and zweifelsobne 
riehtig mit dem Präsenssaffix -(eXo- -(ejie- verkntlpft. Z. B. ai. Qrdyati 
(vgl. p. 100) ist = idg. ^k(e)l'eie'ti (vgl. ai. v-dya-ti^ lit v-^-u za ai. 
inf. 6-tum; gv-dya-ti^ gr. xvém = *xti-^}o>, lat. qu'e(i)on.B.w.)^)'y als 
^klejreti empfnnden rief dies eine seenndlre Wnrzel kUi- kli- (gr. 
xXl-^fm o. 8. w.) bervor >). Abnlicb entstanden seoandäre Warzeln wie 
gåy singen, 8p(h)éi' gedeiben a. s. w. a. Stämmen wie ^gå-jfi- ^gä-jfi-^ 
^sp(h}é'iq' sp(h)é'^' a. s. w., die als *gåi-0' ^gåye-^ *8p(h)éir<h 
*V0^)H'^' a. s. w. anfgefasst worden (vgl. p. 121). Das verbale 
Saffiz '(ejio- '(€)$€' ist non anderseits von den nominalen -t- (-ei-)^ 
-fo- -fe- nicbt za trennen. So dtlrfte auch das Determinativ -k- 
f-^tf^ 'V") mit dem präsensbildenden -ti- (-^-, -y-, vgl. p. 148 f.) 
nnd weiterbin mit den Nominalsnffizen -k- (-e^-) -vo- -^e- iden- 
tiscb sein. Vgl. z. B. ai. ar-a- (dm-a) Wnnde : r-u- zersobmettern 
(s. p. 123); ai. tdr-u- adj., tdr-u-^, %éq-v : ai. tar-u-te^ tér-v-cUi, 
r^-o, aksl. tr-ov-Oy etc. (p. 124, N:o 6); gr. nol-v- ipt-ef^ fliessen, 
nX'OV'Tog (p. 131, N:o22); lat sec-u-ris : lit. ^i-u-ZÄ scbeere etc. (p. 
133, N:o 26); ai. 'kas-tika- bröckelnd : S-v-w (p. 134, N:o 28); ^gi-^^a- 
iebendig : *gV^€-ii lebt (p. 137 N:o 34); stä-^/^ stebend : sUt-^- st-u- 
steben, stellen (vgl. p. 141 f., N:o 43) etc. Betreffs der Absta- 
fnngsverbUtnisse vergleicbt sicb der Typns bher-u- bher-^^ Mr-e^f- 
Mr-M- (p. 148 f.) ganz mit einem nominalen ti-Stamm wie z. B. 1) Znr PråMDsbildiiDg Tgl. Sehnlie K. Z. XXVII, 606. 

2) BtwM änders HoflmMin Dm Pråsent p. 63 ff. 206 Zur Lahre ▼. d. Wurselerweiterung nid 

•cfer-ti- *rfér-9- ♦dr-e?«- *dr^'' Holz, Battm (gr. åof^Vj Ht. d&r-^v^ got 
^rtw = *dr-e?^-o-, gr. rf^-v-^, Sg-v^fAog etc). In gr. x^<^<»« jtwwJco etc 
finden wir Stäm me wieder wie die in vavaf-oq^ gruv^9 etc her- 
Yortretenden (vgl. p. 150). Der bäafige Wechsel der Deterainatt. 
-t- und -tt- : r-t- : r-u- laafen (laMen), tr-i- : tr-u- reiben, JAr-i- iår-ii- 
sieden etc. vergleicht sich mit dem Wecbael der Snff. -t- nod •u- 
z. B. in ai. cå-kr-i- : ca-ir-«-, jd-ghn-i- : ja-^Än-w^, av. baiwr-i- Bi- 
ber : ai. ba-bhr-ii' (neben lat. Ji-br-o-, av. bawr-ihnåm) eto. Man 
beachte ancb den Stammwechsel anf dem pronominalen Gtebiete : 
idg. kO' : ki' : ku-, ai. ama- : ami- : amv- n. dgl. 

Eine besondere Theorie tlber die Entstebnng der Wnraeldeter- 
minative hat nenerdings Noreen anfgestellt (Utkast till fArelito- 
ningar i urgermansk judlära 136). Er sncbt in gewissen Formen, 
die mit sog. gebrocbener Rednplication gebildet sind^ eine Haupt- 
qnelle der Wnrzeldeterminative. So beisst es a. a. 0«: »Dylika 
bildningar ntjöra en bnvndtjälla till s. k. rotdeterminativ ock 
även andra snfiks av yngre datum, d. v. 8. dnblätter s&dana aom 
gur (gul) : gurg (gulg) [es ist lat. gur-g-es u. 8. w. : ger^ gelr ver- 
8chlingen gemeint], mal : malm [got. mal-m-a : inalan]f wol : woUc 
[vol-V'0, got. wal^w-jan : Wz. ^el-] avgåvo mttnster, varäfter 
andra rötter knnde antaga en motsvarande utbildning med g-, 
m-^ f<;-»determinativo, resp. -sufiks». Dass derartige Analogibil- 
dungen baben vor sich gehen können, soll ini Princip nicht bestrit- 
ten werden; bestimmte Fälle nacbznweisen dttrfte aberschwer sein. 
Um die ganze Determination dnrch g^ m, y, zu erklären, reichen 
die vereinzeiten Formen, auf welche Noreen sich beruft, m. E. nicht 
ans. Was maUtM betriflft, so ist es flberhaupt zweifelhaft, ob es 
anf einem mit gebrocbener Rednplication gebiideteu me^-M- molrm- 
beruht; es känn ja sehr wohl eine gewöbniicbe men-Ableitnng der 
Wnrzel mel- sein. Uber volvo u. s. w. s. p. 132, N:o 24. 

Einige Warzeldeterminative hat man in gewissen Conjngations- 
und Tempusstämmen wiederfinden woilen, worUber zum Schlusse 
mit einigen Worten zu handeln ist. Auch hier kommt man meist 
tlber gewisse mehr öder weniger wahrscbeiniiche Vermothnngea 
nicht hinaus. 

Sicher ist das Wurzeldeterminativ p in den altindisehen Cau- 
sativis auf -payämi zu erkennen (Whitney Gr. § 1042 d, Del- 
brtlek Ai. Vb. p. 210). Wie bekannt, gebören diese bauptsächlicb 
Wurzeln auf ä an; eben hier war eine Neubildung erforderlich, Znr Lehre v. d. Warselerweiterun^ and Wunel variation. 907 

nm das Cansativ als solehes dentlich charakterigiereD za können. 
Andere Ansltze in dieser Ricbtnng sind pä-l-ayatij sphå-v-ayaii, die 
aber keine Analogiebildnngen nach sich gezogen haben. Die 
BildoDg anf -payåmi ging ans von mit p erweiterten Stammen 
(Tgl. p. 49 ff.), vor allem wohl von stå-^ in got. siafs a. s. w. 
(s. p. 53; N:o 18); daraus mit der gewöbnlichen CaosatiyenduDg 
sthäp-^yämi nod im Anschloss däran von Warzeln anf å- : där 
payämi (zn då- geben), dhå-payämi (zn dhä- setzen), khyä-payåmij 
glå-payämi n. s. w., dann anch kse-payåmi (zu kti- wobnen), Ara- 
payämi (zn hrl- sicb schämen) etc. Formen wie jäpayämi (von 
ji- siegen) n. dgl. bernben vielleicbt anf Zerlegnng von sthä- 
paytJt- n. s. w. in sih-äpiiya- nnd Ablösnng des ganzen -äpaya* 
als Cansativcharakter ^). Unregelmftssig wnrde von Wz. ruh- er- 
steigen, wacbsen ein ropaya- neben dem regelmässigen rohaya^ 
gebildet, von knu- knuy- fencht sein, befenebten knopaya- (P. 7, 
3, 36, 86, Vop. 18, 8). Vereinzelt stebt arpaya- befestigen (vgL 
gr. åfneiaiv, åQneåövrj), 

Das Wnrzeldeterminativ s stellt man gern in Verbindnng mit 
dem aoristischen und futuriscben s nnd dem damit nabe znsam- 
menhftngenden s der Desiderativa (vgl. znletzt Brngmann Grund- 
riss II, 20). Wie das s zu solcber Verwendung kam, ist freilicb 
nieht klar (vgl. die Auseinandersetznngen von Johansson De deriv. 
Vbb. Exe. III). Znm Tbeil dflrften die mit s abgeleiteten Wurzeln 
erst ans Aoriststämmen entstanden sein. Vgl. bierzn z. B. Whitney, 
Am. J. of Pbil. VI, 280, Bartbolomad Ar. Forscb. II, 85. Aacb 
ans Desiderativstämmen scbeinen »Warzeln» secnndär entwickelt 
zn sein. Als Beispiele von Desiderativen, »die ibre eigen- 
tblimlicbe desiderative Bedentang verloren nnd eine Geltnng wie 
die unabbängiger Warzeln angenommen» nennt Wbitney (6r. § 
1040) ci-kitu' sorgen ftir, ju-gups- verschmäben, ti-iiks- ertragen, 
hv-bhats- verabscbeaen, mi-mäAs- erwägen. Ein altes Desiderati- 
vnm mit abgestreifter Desiderativbedeotnng ist aucb Ai^- scbädi- 
gen, verletzen (za han-), ferner nacb J. Scbmidt Nentr. 405 Iks- se- 
ben (»verbalt sicb za ök- in on^wn-a genan so wie IpscUi zn åp-n). 
Anders ttber Iks- Bartbolom» Ar. Forscb. II, 78. Nabe den Desi- 
derativen scbeinen aucb einige der oben p. 89 n. 2 verzeicbne- 
ten ^-Bildnngen zn steben (vgl. Wbitney Gr. § 108 g). 

1) Oder hat das Verbältniss 7od läpayämizu U- sich anschmiegeD vor- 
bildlich gewirkt? Hier känn eine Wst lå' dem Caos. sa Qrunde liegen, Tgl. 
fat. lä'-^yati, lä-lä saliva, gr. l^-f^tjj lat. U-vi (vgl. p. 11 1 mit N. 2). 208 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiteraog and WnneWariation. 

Bis Tor knrzetD berrschte noch die tod Scbieiober (vgi. Comp.* 
813) u. Brngroann M. U. I, 78 ff. stammeDde Ansichty dass der 
griecbiscbe Passivaorist anf -^tjv von mit dh = gr. ^ erweiterten 
Stammen aosgegangen sei : z. B. von cxé^io wäre naoh dem Ver- 
balt niss éyqd^riv : yqdqxa der Aorist icxé^rfv gebildet, nod voo 
dieser nnd äbnlicbeD Formen die Endong -^v weiter gegangen. 
Indessen ist diese Erklärnng nicbt obne Bedenken'). Die bome- 
rische Spracbe, in welcber docb ^^co-Bildungen bänfig nnd ^^- 
Aoriste gar nicbt selten sind, bietet keine %^i}v-Aoriste) die als ^• 
Aoriste von x^co-Präsentiis angeseben werden könnten : ia%ii^i^^ 
woranf man sich am öftesten als Masterform beroft, kommt erst in 
der xoivq des IV^'' Jabrbnnderts vor. Aucb sind die Fonetionen 
des riv- nnd des ^hjv-Aorists nicbt gleicb, was nacb der Scbleicher- 
Brugmannscben Tbeorie zn erwarten wäre. Der Aorist anf -i^war 
nrsprttnglicb nnd blieb znm Tbeil intransitiv-aktiv (iqqvrpf : ^o)^; 
die Formation anf -^v biidet nie den Aorist zn einem Aetivnm, 
dagegen zeigt sie vielfacb bei Homer and nocb später mediale 
Bedeatong. Dies bat Wackernagel bewogen eine nene Erklärnng 
des Aorists anf -^tfv zn sacben (K. Z. XXX, 302 ff.), nod zwar 
gebt er dabei ans von der 2 sing. Medii des idg. Woreelaorists 
nnd sigmatiscben Aorists mit der Endnng ^-thes - ai. -ihås^ gr. 
-x^i}g : z. B. ai. d-di-ihäs entsprecbe gr. éSö-x^ijgf wozn dann é-åo- 
^hfjv, i-åö-xhfj nacb der Analogie z. B. von ia^rjv^ -i}(, -^ öder 
ég>dvf]Vf 'tjgj -i} binzagefflgt worden seien. Dieser scbarfsinnigen 
Tbeorie bat sicb jetzt ancb Bragmann angescblossen (Gr. Oramm. 
§§ 108, 114, 150, 151)»). 1) Vgl. Bessenberger Q. Q. A. 1879, 675 f. 

2) Id derselben Richtung wie Wackernagers Rrkl&rang des griecbischen 
Aorists aaf -^v geben Stracban^s ond Zimiuer^s Erklärungen des keltischen 
t-Präteiitoms (resp. Besz. Beitr. XIII, 128 ff., K. Z. XXX, 198 ff.), sowie die 
CollitESche yom germanischeD (American J. of Fbil. IX, 42 ff., vgl. aacb Bebagbel 
bei Wakkemagel a. a. O., p. 313 ond Jobansson K. Z. XXX, 647 ff.). Frtlber hatte 
man oft diesen im Keltiscben nnd Oermanischen aaftretenden Tempotcharakier 
t mit dem t des Part. Perf. Pass. auf -Uh, der Frasen tia auf -tö, ond der grie* 
cbiscben t-A oriste wie tfiXaoxov etc. (Cartius Vb. II, 10 f.) in Verbindnng ge- 
bracht. 8. n. A. Danielsson Zur altit. Wortf. 26 ff. nnd die das. citierte Lit- 
teratur; D. £ieht aucb das italiscbe ^Perfectnm bcrbei. Uber diese Formation 
sind seitdem sowobl onter sicb wie von der Danielssonschen stark divergie- 
rende Ansicbten ausgesprocben worden von Ostboff Perf. 242 ff. nnd Bartbo- 
lomas BesE. Beitr. XII. 80 ff. Es scbeint swiscben dem keltiscben. dem ger- 
maniscben nnd dem italiscben t-Tempns kein bistoriscber Zusammenbang so 
bestehen. Znr Lehre ▼. d. Warzelerweiterung und Wurzel variation. 209 

Uber das griechische Perf. aaf -xa, mit dem die Aoriste aaf 
'xa nahe znaammenbängeD, bestehen, wie bekannt, sehr verscbie- 
deDe Angichten (Cnrtias Vb.> II, 224 ff., 312 ff., Brngmann K. Z. 
XXV, 212 flf., Osthoflf Zar Geschicbte d. Perf. 324 flf., Bugge Bezz. 
Beitr. X, 117 ff., Hartmann K. Z. XXVIII, 284 ff., Bartholom» 
K. Z. XXVII, 355, Ar. Forsch. II, 64 n., Bezz. Beitr. XII, 84). 
So yiel ist klar, dass das x-Perfectnm als umfasseodere Form- 
kategorie aaf griecbiscber Nenbildung bernbt; bei Homer kom- 
men Dar etwa 20 Formen vor, alle mit langem Vocal vor der 
Endang -xa : Icrrijxa, ^é^rjxa, Téih^rjxa, ^é^QOJxa, fiéfAvxay ^epifixa^ 
Ted^dfirfjxa o. s. w. ^). Was die weitere Erklärang anbelangt, so 
neige icb micb am meisten der von Cnrtias vertretenen Ansicbt 
zn: den Ansgangspankt des x-Perfects bildeten »starke» Per- 
fecta von mit k erweiterten Wurzeln; nacbdem diese mit Formen 
der anerweiterten, vocaliscb scbliessenden Wurzeln zn einem 
Paradigma verbunden worden waren, löste sicb -xa als Endang 
ab and warde aaf dem Wege der Analogie weiter verbreitet. 
Dabei ist vor allem mit Bartbolom» (vgl. aacb Gartias a. O. 229, 
Bezzenberger in seinen Beitr. V, 318, Fick 6.6.A. 1883, 595) 
(Jewicbt za legen aaf gr. ^tjx- (pf. T^^i^xa, aor. id^xa); dem gr. 
^x- entspricht nämlich Laat fttr Laat lat. féc- in féci, woza 
abiaatend fäc- in fäcio, prän. fhe-fhak-ed^ 08k. Je-fac-id^ fe-fac-tist^ 
and mit verlorener Rednplication ambr. fdk-ust^ fak-^rent, Wz. 
dhé-k- dhd-k"^ von dhé- dh9- in gr. ri^fj-fii a. s. w. abgeleitet mit 
dem Saffix öder Determinativ k, das in anderer Fanction vorliegt 
in ai. dhå-kd-, gr. ^^rj-xfj^). Ans vorgriecbischer Zeit stammt viel- 
leicht aacb das x von ^xa, vgl. \a,t jéci (in l'rjfic wären Wz. sé- and |C- 1) Ober SiååotHa vgl. Osthoff Perf. 386 ff. 

8) Qr. T«-^«x- io té-^tM^a känn sioh, wie Bartholom» bemerkt Ar. F. II, 64 n., 
IQ it.fe-fäC' Terhalten, wie ^«- in ti-^t^iihv zu/ä- = idg. dh»' in fä-do. Anderseits 
wUrde aich nach B. osk. fi-fik-us (mit i = é) dem gr. rc-^i^x- zvlt Seite stellen. 
Doch itt ja die Deatnng dieser Form unsicher (Tgl. Bttcheler, Rh. M. XXXIII, 
27, Bagge Altit. St. 31) — Wenn Stols Lat. Gr.' 369 lat. féci seinea Vocalis- 
mas wegen (« statt ö) als eine analogische Neaschöpfong betrachtet wissen 
will (vgl. Osthoff Perf. 187 f.), so ist daraaf za erwidero, dass die sog. erste 
Hoebstafe doch arspriiaglich dem Perf. kaam gaat fremd war (vgl. Ton å- 
Wurseln gr Xl^lä^a, nd-Träya, */i/äya a. s. w., Osthoff Perf. 62). Cbri- 
gens känn man féci mit Bartholomn and Fick als einen in das Perfect- 
system hineingerathenen Aorist ansehen; féci:t&t/na = dixiiédtåia. 

F. Periåon: Znr Lebre t. d. Wanelerw. Q. WaraelTar. 14 210 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterauf; und WurKeWariatioD. 

zQ8ammengeflo88en (vgl. Bartholomad K. Z. XXYII, 355). Aas. 
serdeui känn erinnert werden an ^(Trqxa, dor. Savcota : nmhr. storh^iM 
statatos etc. (p. 10, N:o 14)'); né/ttioxa : nttjctTa>^ fttaiaaw (nwäi^ 
Tttwl^); XéXrixa, dor. Xékitxa : Aa(-xJ-(rxcoy ahd. Jalian^ Wz. /ö-i-, 
erweitert von lä- in lämentum, Xij-Qog etc. (p. 13, N:o 5) . Aacrxco 
: kéktixa köunte speciell ^daxo) : ^é^tjxa^ xtvijtTxea : Téihftixa XL 6. w. 
nacb sich gezogen haben (vgl. Hartmann a. a. O. p. 287). 

Umstritten wie der Ursprung des griechiscben x-Perfeota iat 
aacb der des lat. t-Perlects (vgl. einerseits Möller Engl. St. III, 
162, P B.B. VII, 469, Fick G.G.A. 1883, Ö94 t., Collite Ani. JoarD. 
oi Pbil. IX, 47 n., anderseits Brngmaun M U. Ill, öl n., Osthoff Perf. 
251 flf., wieder änders Curtins Ber. d. k. sächs. Ges. d. W. Pbil. bist 
Kl. 188Ö, 421 flf., Scbuize K. Z. XXVIII, 266 flf., ubrigens vgl. Dani- 
elsson Zur altit. Wortf. 28, n. 2, Jobansson De deriv. Vbb. 100, 
n. 6). Icb will mich bier ebensowenig wie bei dem x-Perfectum 
auf eine Kritik der verscbiedenen Ansicbten einlassen. Es mag 
nur der Vermutbuug Raum gegeben werden, dass vielleicht das 
^ des Perfects nä^vi zu nä-re (vgl. ai. snå-tij nicbt verscbieden ist 
von dem ^ in (sjnä-^- fliessen (ai. snäuti, gr. vavo), idg. *nä-v* ScbiflT, 
8. p. 142, N:o44), das in ne-vi zu ne- re nicbt verscbieden von dem in 
(s)né'^' (gr. vevQov a. ^avr^vQOv, an. smia dreben etc, p. 143, N:o 45; 
Ljungstedt Anm. till det starka Pret. i germ. språk 103, Noreen Urg. 
Judl. p. 29 setzen got. snéwum von sniwan = lat. névimus). Man känn 
aucb mit Danielsson an Zusaromenbang des Perf. auf -m. -vi mit dem 
Part. auf ^o- denken : »in yenui : in-genuus, serui : scrvus^ de^slvi : *(fe- 
slvus in deaivare u. s. f., o&k.fefacuift fecerit ifaais factus». Vgl. umbr. 
apelust impenderit,en/e/ti^/ intenderit, die wobl docb zum Part. auf /o- 
in Beziebung stebeu:*ampend'lo',*eutend'1o- (vgl. isit, protélum =*prO' 
tend-lum?, exetn-p-lum u. s. w., Becbtel Bezz.Beitr. VII, 7. Danielsson 
a. O.). Das \i des Suffixes uo- ist, wie vorber bemerkt, mit dem y, von 
snå-y- fliessen und dergleichen Wurzelformen im Grunde eins^). 

Einige Gelebrte (Fick G.G.A. 1883, 124, Ilias .231, Bezz. Beitr, 
XV, 291, Becbtel Gött Nacbr. 1888, 409 AT., HoflTmann B. B. XIV, 1) Das späte artjxuj Eaibel 970 ist erst aus dem Perfeot eDtstanden, so 
wohl auch kypr. Swhuj aaf der loschrift von Idalioo 16, tJhw von einem ^ét^Ha 
^^na, intr. Perf. zxx V»/^», wie f^arr/Ha zu 'lart^fii (vgl. Osthoff Perf. 382 £.). 

2) Als kategoriebildend tritt dies V nocb auf in den aksl. iterativis : 
da^vati, sta-vati, ma-vati, dé-tmti, 8€ vati etc. Dasselbe t/L viell. ancb in ahd. 
nåwen suere, såwen, cråtven, ags såtcan, cråwaitf cnåtoan etc. (änders Bremer 
P.B.B. XI. 72). Zar Lehre ▼. cL Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 211 

287, Das Prä8. d. idg. GniDdspr. 137) nehmeD, wie 8cbon im 
Cap. II erwähnt wnrde, einen »t;- (ve- va-) Aorist» an in Formen 
wie gr. idw = •<r«/aco (zu Wz. sé- in i'ij/wf^, éUhve- do-va^ (zu dö- 
geben, s. p. 139, N:o 37), dhe-ve- dhe-va- (zu dhé- stellen, 6. p. 
140, N:o 38), ferner in ai. jivati^ pivan- gr. nUov, turvcUiyjurvcUi, 
dhurvati, sre-ve- fliessen (ai. srdvati, gr. ^^a>). leb stimme den 
genannten Gelehrten darin bei, dass icb in diesen Formen, wie 
in niebreren anderen, ein ableitendes y annebme. Von Hans ans 
hat dies Stammbildungselement (das librigens von dem u des 
Typas hheru steru nattirlich nicbt verschieden ist) ebensowenig 
eine aoristische Bedeutung gehabt, wie das p eine causativische, 
das k eine perfectiscbe, das s eine aoristiscbe u. s. w. Fttr die 
Annabme, dass es einnial die Function Aoriste abzuleiten erbal- 
ten habe, bietet das bisher beigebrachte Material, wie mir scheint, 
Dicht gentigenden Anhalt. Sollte sich diese Annabme dennocb 
bewäbren, dann wäre dies aoristiscbe v nicbt zq trennen von 
dem v des lateiniscben !;-Perrect8. In der Tbat vergleicbt Fick 
einerseits das u des ai. Pf. pc^räu^) mit dem v von lai. plévi 
(G.6.A. 1883, 594), anderseits stellt er (Bezz. Beitr. XV, 291) 
ai. da-däu^ part. da-dvåns znm t^•Aori8t do-va- do-ve- Ehe icb diese meine Untersucbnngen abscbliesse, dlirfte es 
von Nntzen sein einen Blick zorflck za werfen, nm einige Haupt- 
punkte der vorstebenden Erörterungen kurz zu recapitnlieren. 
Im Zusammenbang damit werde icb auf einige Consequenzen 
meiner Abbandlung binweisen, die icb docb bier nicbt so aus- 
fflbrlich, wie icb wollte, verfolgen känn. 

Wie sicb nocb deutlicb erkennen lässt, entbalten mebrere 
der in den indogermaniscben Spracben vorkommenden Wnrzeln 
Elemente, die nicbt ursprttnglicb mit zur Wurzel gebörten, son- 
dern snffixal waren. Dies Verbältniss wird einen nicbt Wunder 
nebmen können, wenn man die allgemeine Tendenz ableitender 
Elemente in Betraebt ziebt, mit der Wurzel zu einer Einbeit 
za verschmelzen um dann Basen fiir neue Ableitungen abzugeben. 
Im Indogermaniscben mogen secnndäre Wurzeln wie kert- scbneiden 
(neben ier-), merd- reiben (neben mrr-), kle\^s- boren (neben kleu-) 

I) Oflthoff a. A. nehmen hier eine festgewachseDe Partikel u an. 212 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung unc) WureeWariation. 

n. 8. w. dnrch ähnliche Vorgänge entstanden sein, wie die, dnroh 
welche wir im Griecbischen z. B. ans xU-vm eine secondäre Wz. 
xkcv' (Fat. xhvm u. 8. w), im LateiDi8chen z. B. a. pa-sco eine 
secnndäre Wurzel pasc- (pas-iuni f. *pasc-tum, pas-ior f. *pasC'ior^ 
vgl. po-sco, pO'posd, ai. pr-ch-^ pf. pa-pracha etc) gleichsam vor 
nnseren Ängen bervorgehen seben '). Dergleichen Proeesse, die 
8icb im Spraebleben immer widerbolen, haben sich währeod der 
langen Entwickelnng der Urspracbe zweifeUoboe masaenhaft ab- 
ge8pielt. In mebreren Fallen vermögen wir nocb das Zoaammen- 
gewacb8ene in seine Tbeile zn zerlegen, in anderen wird ans 
da8 wobl niemal8 gelingen. 

Al8 wnrzelerweiternde Elemente(= Wnrzeldeterminative) fan- 
gieren sowobl Consonanten als Vocale. Fast alle die Consonanten, 
weicbe der indogermaniscben Urspracbe eigen waren^ fanden wir 
nnter den Wnrzeldeterminativen wieder; docb sebeint b nnr im 
Wecbsel mit p öder bh vorgekommen zq sein, wobei die Möglicb- 
keit in Betracht zn ziebn ist, dass es erst ans diesen auf länt- 
licbem Wege entstanden ist. Die als Wnrzeldeterminative fnn- 
gierenden consonantiscben Elemente sind wabrscbeinlicb znm Theil 
auf gewisse Verbaiwnrzeln znrUckznftlbren, zum Tbeil bertlbren 
sie sieb deatlich mit den gleicblautenden Nominalsnffixen. Was 
die vocaliscben Elemente betriflft, so baben wir vielleicbt kein 
Reebt, das e, o in bhere- bhero- (gr. ^€Qe- ye^o-), das 9 in reAa-, 
das é, ö z. B. in plé- plö- fflllen, fliessen, ä in tAö- u. s. w. (p. 91 ff.) 
als besondere Suffixe zu betraebten; es ist möglich and segar 
wabrscbeinlicb, dass sie ursprtingiicb einen integrierenden Be- 
standtbeil der Warzel aasmacbten (Fick), wobei dann von zwei- 
silbigen Wnrzeln öder Basen aaszageben ist Dagegen glanben 
wir, gesttttzt auf die Beispielsammlang (p. 100 flf.), ein Warzel- 
determinativ i (ei i) and ein damit parallel laafendes u (eyk ^) 
annebmen zu mtissen. Nar durch diese Annabme sind Warzel- 1) Wurselo könneD auch im Anlaat eineu Zuwachs erfahreD, <L h. Pråfixe 
könDen wurzelhsft werden ebensowohl wie Suffixe. Vgl. d. hänge (= 6i-afi^), 
fressen (got. fra-itan), glauben (got. ga-lavb-jan) u. dgh, wo nicht mehr 6- fr- 
g- u. 9. w. als Präfixe empfunden werden. Dass in åhnlicher Weise sohon in 
der Urspracbe (wie namentlicb Pott in ausgedebntem Masse aDgenommen 
bat) Prftfixe mit der Wursel baben verscbmelEen können, ist im Princip nicbt 
zu bestreiten. Aber die Beispiele, weicbe man fUr diese Brscbeinung angeftibrt 
bat (s. zuletst Noreen Urg. Judl. p. 123 ff.)f sind, wie mir sebeint, s&mmtlicb 
mebr öder weniger unsicber. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 213 

fonnen vne kel- : kli- lebnen, ser- : sru- fliessen^ ter- : tri- : trt^ 
reibeoy bohren n. dgl. in ihrem gegenseitigen Verhältniss za er- 
klären. Diese Determinative i and u sind meiner Meinung nacb 
mit den Nominalsuffixen i (ei iq) ond u (e^ y^o) im Grande eins. 
Wie nan aas einer Warzel darch verscbiedene Saffixe ver- 
scbiedene Nominalstämme abgeleitet worden sind^ so wecbsela 
aacb oft verscbiedene Determinative an derselben primären War- 
zel ab. Und wie die NominaUaffixe in verscbiedener Weise mit 
einander combiniert werden können, so aacb die Determinative 
(p. 150 ff.). In dieser Weise ist oft aas einer Primärwarzel 
eine ganze Menge von Secandärwarzeln entsprangen, and da- 
darcb ein Wccbsel etymologiscb verwandter, aber nicbt ans éiner 
Grundform berzuleitender Wurzelformen za Stande gekommen^ 
was wir Wurzelvariation nennen'). Diese in den indoger- 1) Analog mit der auf Saffizwechsel benihenden WnrseWaristioD lässt 
sicb eine darcb Wurzelhaftwerden von Prafixen entstandene denken. Mit 
dieser befasse ich mich bier nicbt (vgl. 212 n.). Oft ist die Variation im An- 
länt der Wurzeln dnrcb laatliche Veränderangen ins Leben gerufen, was Curtins 
(Omnds.* 66), enm Unterscbied von Wurzelvariation, Warselaffeotion nennt. 
Von dieser sind uns im Vorbergebenden verscbiedene Arten begegnet. So 1) der 
bekannte Wecbsel von Formen mit und obne anlautendes 8 (vgl. z. B. Brug- 
mann Grundriss I, p. 447). Von bisher, wie es scbeint, weniger beacbteten 
Beispielen dieser Brscbeinung, anf die icb in meiner Abbandlnng zn spre- 
cben gekommen bin, stelle icb bier zasammen : aisl. akumi sbade, dusk : him 
twiligbt, dusk, ascbw. humt dunkle Vorstellnng {sku- : ku- bedecken in 1. ob- 
9Cmru8 etc.) ; lett. skaVsch a. ^skal-jas bell tönend : abd. hél, nbd. hell; lat. 
9Céna a. ^sces-na Hane : ai. ud'^ vi-kM- sicb spalten, aksl. kosa Sicbel etc; an. 
akrå-ma Scbramme : lat. cré-na Binscbnitt; lat. squarrosus grindig : aksl. kraaia 
Rrätze, ai. kafctH {kars-) kratzt; aisl. skwrfur, d. 8chorf:\\%. kdrpa Warse; 
lat. scrupus spitzer Stein : aksl. krupa mica, serb. krupa Hagel, ags. hreof asper, 
scaber; lat. scrtboitin. hrifa kratzen; av. gkarena- rund : gr. xi^tvog runder Ge- 
genstand, OpferscbUssel, got. Att^afm^' Hirnscbädel etc, Wz. (s)ker' dreben {cur-tms 
u. s. w.); skr-i- dass. (Ut. skréti im Kreise bewegen, zirkeln etc.) : kr-i- (Ht. kreivcu 
scbief n. s. w.); i-skri-p-ai : i-kry-p-ai mit balber Wendung, scbråg, krypH sicb 
dreben, an. hrdfi Handwurzel etc. (p. 165 f.); abd. storchanén starr und bart 
werden (vgl. otéfftog) : lat. tergtés barte Haut (gr. oxlgtpog etc, mit dem man 
tergus gewöbnlicb zusammenstellt, deutete icb änders p. 57, N:od); Ut. spi^tnå 
Dom der Scbnalle : lat. pi-nna spitzes Ding, Mauerzinne, vgl. tna^ldg Biff, 
cecb. spi-le Stecknadel : lit. pei-lis Messer: abd spio-g Spiess : lit. pidu-ti scbnei- 
den; abd. snttrr-mg Possenreisser, Narr: ai. nar-tnd-, narAs-tä Scherz, Spass, Ge- 
plauder, abd. narro Narr; ai. snas-å Band, Sebne : abd. nes-tila Bandsohleife, 
Hchniirriemen, Binde (vgl. ai. snd-van- Band, Sebne : abd. nå-en n&ben); smi- 
«m-t- sm-u- reiben, scbmieren : me- m-i- m-u- (s. p. 119, N:o 16, 144, N:o 47, 214 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiternng und WurzeWariation. 

maniBcheD Sprachen weit verbreitete Erscheinoog ist bei etymo- 
logischen nnd grammatiscben Untersnchongen genan zn beachten; 
Bonst länft man Gefabr einerseits WOrter, die, wenn anch nieht 
ans derselben Gmndforni erklärbar, doch offenbar verwandt sind, 
voreilig von einander losznreissen, anderseits dnrcb Anfstellen von 
allerlei mehr öder weniger problematischen Lantgeaetzen Formen 
mit einander vermitteln zn wollen, deren Diflerenz nicbt eine Wir- 
knng der Lautgesetze ist, sondern vielmehr anf verscbiedener 
Stammbildang beruht. 

Die Wnrzelvariation känn mannigfacher Art sein. Bald fin- iso, N:o 36; das 8' in o/iig, ofive, a/ivKnjQ^ afivaatrni u. 9. w. ist nioht mit 
Solmsen K. Z. XXIX, 86, Kretschmer ebend. 440 f. fUr anorganiscb zn halteo); 
sm-er- reiben, scbmieren : m-er- (ahd. sméro Sohmeer : maro mfirbe q. b. w., s. p. 
64 f.); sm-el- serreiben, mahlen : m-el- (aacbw. smala Biscben : aial. moU das&; 
lett. stneUs V^aitersaDd im Pelde, lit. smil^ Sand : aisl. melr Sandhaafen, 
got. malma Sand, malan mablen etc, p. 66 f.) ; lit. smålkaa Dnnst, smilk-menai 
Råuoberwerk : got. tniUhtna Wolke ; an. 8lapa los bangen : al. Ia-m4h dass. Da- 
gegen glaube icb naob den Ausftlbrangen pp. 174, N:o 25 n. 192, N:o 24 nicbt, 
dass ai. vanc' (vgl. lat. vcui-illare) etwas mit abd. swingan (Wz. g^mk-) zu tbon 
bat, wie neuerdings von Jobansson (Akad. -Afbandl. til Prof. 8. Bagge 29 n.) 
bebauptet worden ist. 2) Wecbsel zwiscben anlaatender Tennis and Media z. B. 
in ttvdntat : yvaTrrw, yvitptuv K.iihVLBQt i nviirofy Ygl. an. hneppr knapp: scbw. d. 
knapp, ndl. kniipen kneifen : nijpen, lit. lett. knab- knOh knyb- knaäh : gnyb- gnaHh 
klaaben, kneifen. 3) Wecbsel von Tennis aspirata öder 8 -¥ Tennis aspirata mit 
Tennis oder s + Tennis : ai. sphur- phar- (sicb) beftig bin und ber bewegen : 
par-nd' Flilgel (lit. spåmas), vgl. otpaga-yém . airaQ^ydw; ai. sphat- sphut- spalten, 
bersten, j>^2- bersten :pat- spalten, zerreissen, vgl. gr. a-o^oAaf: a-o]raJlci{, mta- 
Aa£ Manlwnrf ; ai. ^^ä- steben, gr. o^-ipos Kraft (vgl. sthct-num^ in derselben 
Bed.) : gr. otä-, otdyet - (a)xsiv6Tai, ovfifiifivarat Hesycb., ar-«yoff, ai. St-yå- con- 
crescere, st-vmd- träge u. s. w. Vgl. im Anslant ai. jpft^ii-, gr. nla^-av^v, 
TrAftTtc; 8€k(h)- scbneiden (s. p. 39), worans mebrere secnndäre Wnrzelformen 
mit Wecbsel von Tennis asp. and Tennis : shhyeår spalten in ai. sVéod-, ox^^tf : 
OMeSdwvfn n. s. w. 4) Wecbsel zwiscben Media aspirata und Media z. B. in ai. 
hdnu- : yiws, abd. gnagan : chnagan, abd. graban : y^d<pw etc. O b ancb ein Wecb- 
sel zwiscben Media aspirata nnd Tennis vorgekommen ist, ist zweifelbafter. 
Vgl. bierzu Noreen Urgerm. Judlära, p. 113ff., wo weitere Litteratnrnacbweise. 
Wörter, die onomatopoietiscb sind oder ins onomatopoietiscbe Gebiet binttber- 
spielen, sind filr sicb zu beartbeilen (vgl. p. 200 mit n. 2). — Icb laase micb 
bier nicbt näber ein anf die im Anlänt angenommenen Variationen. Eine Menge 
von Fallen ist der Art, dass man die Zusammengebörigkeit der betreffenden 
Wnrzelformen mit Recbt bezweifeln känn (vgl. die Bemerknngen von Cnrtins 
Grundz.* 40 f., Bdgren Verbal Roots of tbe sanscrit language p. 7, Bartboloma 
Stndien z. indog. Spracbgescb. I, 5 n.). Weiteres iiber bierbergebörige Fragen 
bei anderer Gelegenbeit. Zttr Lekre v. cl. Wurzeierweiterung und Wurzel variation. 215 

den wir Wnrzeln mit verecbiedenen consoDaDtischen Determina- 
tiven abgeleitet : ^i'k• : ^i-p- : ui-s- vibrare, ai. gu-c- : qu-dh- : Qu-hh" 
glänzen, gr. /eX-å- : fkk-n- wfiDBcheo^ boffen u. 8. w. (vgl. p. 151). 
Bald wecbselt ein conBODantisches DetermiDativ mit einem voca- 
liscben an derselben primären Wurzet ab, z. B. dr- em- : dr-u- lan- 
fen, bhrem- : bhr-u- sieden, gl-em- : gl-u- znsammenballeD n. s. w. 
(ygl. p. 69, D. 2)*); uder gr. re-zqaCva) : TQV(Uy éx-gtlaivo) : <jp>lt;(D 
o. dgl. (ygl. p. 145, D. 1). Bald wechseln nnr die Vocale, wäb- 
rend die CoDsonanten sich gleich bleiben : ter- tre- : tr-i- : ir-u- 
reibeo, bohren, bher- bhré- : bhr-i- : bhr-u- sieden, kocben, sker- 
skre- : skr-i- : skr-u- schneiden, spalten, scbeiden u. 8. w. (vgl. 
Cap. II); mit weiterer Suffigiernng : ter-g- : tr-t-g- reiben, ter-p- 
tr-ep' : ir-U'p- reiben, bobren; bher-g- : bhr-i-g- : bhr^u-g- sieden, 
rösten ; sker-t- : akr-u-t-^ sker-d- : skr-i-d- : skr-u-d-, sker-p- : skr-i-p- 
: skr-u-p- schneiden, spalten n. s. w. (vgl. Cap. III, p. 158 ff.). 
Die anf Wechsel von consonantischen Determinativen bernhende 
Wurzelvariation dUrfte allgemein anerkannt sein; dass z. B. sker-t- 
schneiden and sker-p- in derselben Bedeatung nichts als verschie- 
dene Ableitangen von sker- schneiden sind, leachtet wohl jedem 
ein ^. Die vocalische Wurzelvariation dagegen ist bis jetzt meist 1) Die friibere Aonahme, nach welcher in solcbeD Fallen die tf-Pormen 
ana den em*Formen entstanden seien, känn ich nicht billigen. 

2) In der Praxis verdient docb diese Erscbeinung grössere Beacbtnng, als 
ibr gewöbniicb zu Tbeil wird. Ich will in dieser Hinsicbt nnr auf einen Pnnkt 
binweiten. Bekanntlicb entsprecben im Wurzelanslaut oft germaniscbe Labiale 
aussergermaniscben Gutturalen, öder Labiale und Gutturale wechaeln in den 
germanischen Spracbcn selbst. In solcben Fallen pflegt man oft die Labiale 
alt nnurspriinglicb and ans den Gnttnralen entstanden sa erklären (Tgl. sa- 
letst Noreen Urg. Jadlära, p. 90 ff. and die daselbst citierte Litteratör). Man 
sollte docb aucb die Möglicbkeit berilcksicbtigen, dass in mebreren Fallen 
vertchiedene Weiterbildangen derselben primären Wursel Torliegen können; 
in solcben Fållen ist der Wecbsel zwisohen Labial und Guttural gleicb ur- 
spriingliob wie z. B. der zwischen Labial und Dental in sker-p* : sker-t- schnei- 
den. Ich habe oben diese Auffassung in Bezng anf got. toairpan : aksl. vrigOy 
(vgl. p. 63, n. i, p. 165), abd. stoetfan : Ht. avaigti (p. 193) geltend gemacht. 
Die ganze Frage bedarf genauerer Untersnchung. Vorlftufig mache ich auf fol- 
gende Wurzelf ormen mit urspriinglichem Wecbsel von Labial and Guttural 
aufmerksam : U-k- giessen (lat. UguOTf av. ric-) : li-p- ii-b- (ai. rup- U-p-^ gr. 
låifim, lat. de-lib-uereX ui^k- y^i-g- (gr. ^/ai-fm^im fabre los, scbiittele, ai. t^'- 
zittern) ; y^i-p- y^i-b- (ai. vip-^ lat. vib-rare^ vgl. an. mk Bewegung : abd. Ufipf 
dass.), ri-k- reissen (ffé/icw) : ri-p- {tgeimu, an. H/a), ru-k- ru-g- (ai. tuilc-, 216 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung: und WurselYarifttioD. 

ganz verkannt worden; darcb die BeispielsammlnogeD in Gap. II 
UDd III dfirfte es, aucb wenn da8 eine öder andere Beiapiel un- 
richtig benrtheilt sein sollte, doch im Ganzen fest stehen, dass 
68 Dicht Dor Wnrzel varianten mit verscbiedeneio GonsoDantis- 
mns giebt z. B. sker-t- nnd sker-p-^ sondern aucb solebe mit 
verscbiedenem Vocalismus z. B. sker- : skr-i- : skr-u-, sker-t- : 
skr-u-t-, sker-p' : skr-i-p- : skr-u-p' etc, nnd zwar ist die letztere 
Art von Wurzelvariation nacb demselben Princip wie 
die erstere zu erklären^). lat. runco, ruga, Ut. raukas Runzel, shd. riUi rsub) : ru-p- ru-b- (ai. {timjp-, lat. 
rumpOf rupes, abd. roti^, roufen, lit. rupas raah, holperig), stå-k- su-g- (lat. sOcus^ 
8ugo) : sthp' (ai. iUpa- Briibe, vgl. abd. silLgan saagen : 8ufun sanfen), su-k- dreben 
(lit. MiArA ail^x) : 8U^- au-b- (lit. sttpu supti sobaukelo, siibåti, vgl. d. sehwenken, 

o 

schwingen : lit st^mbaUUti baameln), dhu-k- (lit. dukti toU werden) : dhu-p- (ai. 
én%hdhiip'ita' bochmiltbig, vgl. abd. tufar albern, tböricbt), kr-ek- kr-eg- ertöneo 
(gr. Kp^£, aksU kre^-etu, lit. kreg-^ti, aga. hrmgan) : kr-ep- kr-d)- (lat. crepare, 
XQé'fA-fi-aXov Rassel, Klapper, vgl. xo(>-tfic- Rabe : an. hr-af-n dass.; lat. crö&o^ 
x(jtu^Wy xQci^Wf an. hrökr Art Kräbe : got. hröpjan rufen), ter-k- reiben, bobren (got. 
pairh durcb. abd. dérh dnrcbbobrt) : terp- (lit. tdrpas Zwiscbenraam, Liicke, 
Kloft, lett. iärps Wnrm, aksl. trapA fovea), ter-k- tr-ek- dreben (ai. ta/rkk- Spindel, 
gr. af-r^a»To«, a-T^fi«j;J(, lat. torqueOt d. drechseln) : ter-p- tr-ep- (ai. trpra- sicb 
bin nnd ber bewegend, lat. trepit vertit, trepidus etc; gr. r«^7r(-«-ic^^ai'i'ov*) 
und tQinvj können ebensowobl bierber gebören wie bu ierk- trek-), ser-k- in 
Bewegung seteen (ai. svkd- Gescboss, av. ftarec- vrerfen) : ser-p- sicb bewegen 
(ai. adrpaHf gr. t(fTcw), eUk- (lit. dlkti bnngern) : elp- (lit. ålpti scbwacb wer- 
den, ai. dlpa- klein, gering; wegen der Bedeutungsverbältnisse vgl.p. 170, n. 7), 
sta-k- stellen (umbr. aiakaz statatus) : sta-p- (ai. sihåpdyåmi stel le), la-k- (gr. 
Aeéaxctf, lat. loquor) : la-p- (ai. IdpaH scbwatzt), Ua-k- sicb unstät bewegen (lat. 
vacillare) : \tap- (lat. vappo Mötte, ai. vap- werfeu). Ancb palatales k (ib,) 
wecbselt mit Labial : ai. ar-^- ra-k-s- verwanden, verletsen, av. rash^ dass. a. 
*raki-S' (dasn wobl obne das erweiternde 8 abd. rahanen rauben, an. rdn 
Raab, Pltlnderang) neben gr. '!/^(f-;r-t;«a«, a(^-7r-ct^ui, lat. rapio^ ai. rdpaa Ver- 
letzung; ferner ai. dr-g- seben, SéQ^x-o/iai neben SQiu-7r-d^etv • éfåfikiirftp-^ d^oj--^^ 
Ts&v * dtaoxontiv Hesycb. (vgl. abd. jsoraht bell, klar : sorft dass.), viell. ai. mT-Q- 
beriibren, \iheTlegent fi()d^a& • avlXafleiv ; figaxetv awiéfai : /AaQ^n^tuf greife (vgl. 
fid^tj Hand). — Abnlicbe Listen könnte man anlegen ftlr den Wecbsel von 
Labialen and Dentalen, Dentalen und Gutturalen, -r- -I- -m- -n- -8- n. s. w. 

1) Man gestatte mir bier einige, allerdings etwas kUbne, Vermatbnngen 
im Anscbluss an die obigen AusfUbrungen. Qab es im Indogermanischen syno- 
nyme, nur durcb ibre Vocalisation verscbiedene Wurzelformen wie z. B. pi- pö» 
trinken (p. 117, N:o 5), mi- mé- blöken (p. 197, N:o 10), si- sé- entsenden(p. Ill, 
N:o 21), (j8)ki- (js)kä' scbneiden (p. 1 12, N:o 22) u. s. w., so lässt sicb denken, dass 
solebe Varianten zur Verstärkung der Bedeutung mit einander zusammengesetst 
wurden : pt-p^- (vgl. ai. jpi-pä-, pibaH etc. mit unerklärtem b) = trinken-trinken, 
mt-mé- (vgl. ai. mi-må-ti), 8i-8é- (vgl. 'It^fAå, sero a. ^aiso), («)A»>(«)ifcä- (vgl. lat^ Zar Lehre v. d. Wurzclerweiterung und Wursel variation. 217 

Die in dieser Abhandlnng gemacbten Beobachtnngen tiber 
die secondäre Wnrzelbildnng dttrften zn einer Revision gewisser ei-cä4ria; Nsrbe?) n. s. w. So berahen ja ai. dar-dar- breohen-brechen, gr. 
fia^fia^- etc. aaf Znsammensetsnng der Wzs. dctT' /?«(>• mit sich selbst. pi-pö- 
oeben pö', si-sé- neben 8é- u. s. w. konnten Moster ftlr AnalogiebilduDgen ab- 
geben, and so wåre in soloheD Znsammensetzangen ein Keim der sog. pr&sen- 
tischeo Redaplication zn erkeDnen (dabei will ioh nattlrlicb nicht behaupten, 
dai8 gerade die genannten Beispiele unter den Maaterformen gewesen selen). 
Man Tergleiche jiingere Reduplicationtbild ängen wie knnu-kramSf mucA-moMft, 
wirr-warr, unbbel-ioabbeUgt fick-fackm a. dgl. (Paul Principien' 1 46). Die Master 
solcher Bildangen berahen ebenfalls aaf Zasammensetzang von vocalisch diffe- 
renzierten, sinngleichen Formen; der Grand des vocalischen Wecbsels känn 
hier ein anderer sein, das tbnt aber niobt viel zar Sache. In derselben Rioh- 
tang wie die Erklftrang der sog. Pr&sensredaplication ist wohl die der sog. 
Intensivredaplication (in Sai-SaXXtu, nai^TidXXwt nai-tpaoaw, noi-^tpvoow u. dgl. 
mehr) zn sachen. Bs llesse sich Tielleicht denken, dass z. B. 9a*^aXX(u bear- 
beite knnstreich, ziere eine Zasammensetzang von zwei sjnonjmen Warzel- 
formen entbielte : da-i- (lit. dai-lus zlerlich, dai-lyda Kansttlschler, -zimmer- 
mann, ahd. si-la ordo, Reibe. Zeile, aksl. d^-lik Theil, ai. da-y-, gr. ^ot-*- spal- 
ten, abtheilen, vgl. p. 115, N:o 29) -f da-l- öder d-el- (got. un-tals anfttgsam, 
ahd. zala Zahl, aoll Abgabe = bestimmter Theil (vgl. da-ofiég Tribnt), ai. dala-, 
lit. dalM Theil, lat. dolare behaaen). Bine andere, mir weniger wahrsohein- 
liche, Brklftrang dieses RedapUoationstjpas hat neaerdings Noreen vermnthnngs- 
weise angedeatet (Urg. Jadl. p. 132; wieder änders Bezzenberger G.G.A. 1887, 
428). ^ Znweilen scbeinen Wnrzel varianten der einen öder anderen Art za 
einem Paradigma verbanden worden zn sein, wodaroh eine beteroklitische Flexion 
(Dedination öder Conjagation) entstanden ist. Eine der artige Oopnlation von 
Formen ist weniger anomal als die in gr. T(fixtu : tS^a/iov, lat. fero : tuUy ai. 
pdcyåmi : da-dår^ a. s. w. za Tage tretende. Vgl. a) in der Dedination z. B. 
A-tf' : al^en- schneiden, scheiden (p. 62, N:o 6, p. 76, N:o 18) in gr. imwo oxarot 
(a. ♦ojew-roc), viell. re- : ri-i-, <f}é- : (2}é-V ^' 8. w. in ai. råa : n. pl. rayas^ ai. 
åyåm : dyåus n. s. w., Formen, deren gegenseitiges Verhältaiss man jedoch ge- 
wöhnlich änders fasst (s. p. 120); b) in der Conjagation z. B. l^t. premo preasi 
(pr-em- : pr-ea- nach Danielsson wie tr-em- zittern : tr-es-) ; iero trim (ter- : *r-i-\ 
gr. il^ijlv&a fjl^ov (eUdh- : el-u-dh-^ s. ant«n) ; ai. mi-mä-ti mi-mäya (vgl. roa 
rayaa), K-nå-ti lå-ayati wie li-no : le-oiy gr. ni^vm : ni-^tn-na ; lat. neo nép-i (vgl. 
ai. dy&m : dyåvaa) etc. 8o erkljtre ich mir aach die bisher danklen Pråterita 
aisl. kä (aschw. Ui\ plar. litu za Pr. låta (got. Utan), ahd. fir-leufaai za låaan 
(Isidor, woraaf mich Dr Ljungstedt aafmerksam macht), reid rieth za Pr. rd*^a 
(got. redan), vgl. aach aschw. grét weinte, pl. gritu (Noreen PaaPs Gran dr. 
512). Das Prftt. leä *liess* l&sst sich nicht ans der Warzelform li-d- (got. létan) 
erklåren, es gehört der damit parallel laafenden Warzelform leid- {lé-l-d-) an 
(lit. IHdhå lasse. gr. lo7a&og, koia&tof der letzte u. s. w. p. 187, N:o 6). ebenso 
enthålt reiö *rieth* dieselbe Warzelform wie got. ga-radda, aisl. g-reidr readj, lett, 
ridu ordne, gr. i»Qi&t»g Diener a. s. w. (p. 162, N*.o 8). Hat nan Jellinek 
(F.B.B. XV, 297 f!.) mit seiner Annahme Recht, dass germ. i* der ^'-Beihe an* 218 Zur Lebre v. d. Wurzclorweiterung und Wurzelvariatioti. 

Capitel besonders der griecbischeD Lantlebre flibren kÖDoeo, was 
icb bier nar kurz andeuten känn. Namentliob kommt in Betracbt 
die Lebre von der Metatbesis, der Anaptyxis (Svarabbakti) and 
den protbetiscben Vocalen. 

Wir glaubten oben p. 99 f. eine Ansicbt, weicbe noch bente 
gebegt wird, bestreiten za mfissen, die nämlicb, dass Worzelfor- 
men wie hhhey- leuchten (yAeyco), tres- zittern (gr. xqém^ vgl. 
ir-em- in lat. tremo) a. dgl. (s. das Verzeicbniss p. 97 ff.) ans 
bhélrg- (ai. bhdrgas Glanz), ter-s- (gr héQcre^ I. terreo) etc. dnrcb 
Metatbesis entstanden seien. Doppelformen wie bhél-g- bhi-eff-^ 
ter-S' tr-es' etc. bernben meines Eracbtens anf einem zweisilbigen 
bh(e)l(e)<j' (eigentlicb wohl hheJe-g- zn tbeilen), t(e)r'(e)S' (vgl. ai. 
tardsatiix) etc. Ebenso stellen Dubletten wie e^-S' (got. ius-ila Bes- 
serung) : y^es- (ai. vås-u- gut), dht^j^-s- spirare (lit. dausos Lnft, 
germ. ^deuza- Thier) : dh^-es- (lit. dves-iu atbme^ ags. dwois-can 
exstingnere), wo ja nicbt von Metatbesis die Rede sein känn, nar 
verscbiedene Stufeu von Stämmen wie (€)u'(e)S', dJi(e)y^'(v)S' dar 
(s. weiter a. a. O.)- Besonders lebrreicb sind einige Formen, 
weicbe mir daselbst nicbt gegenwärtig waren : lit. elk-uné cUk tiné 
Ellenbogen, Biegnng neben an. lér (^leh-ig), lat. läc-ertus (hk-Jj 
lit. le-n-k-mené Enie-, Ellenbogengelenk (etc. p. 186), Formen, die 
ans einem zweisilbigen elik- ilik- zn erklären sind, weicbes in 
lit. elek'tis u^lek-tis Elle (vgl. obne das suffixale k aiXé-vn etc; 
ai. ara4ni- : ra-tni-) wirklicb vorliegt '). Abniicb erkläre icb erbh- gehört und ans €% entstanden ist, dann waren hierher anoh aisl. Ut, rtå 
= ahd. Ucuf, riati ags. Ut zu stellen, und man hatte einen Ausgangapnnkt för 
die Elasse der redaplicierenden Verba im Germanischen, welche im Pratens 
cb (é')t im Pr&t. é {e*) zeigen. Immerhin aber wilrden diese é-Prftierita etwas 
singalar bleiben. Wie steht es om die Klasse reduplicierender Verbal welche 
im Präsens d, im Prat. eo zeigen? Beraht auch diese Flezion im Qmnde anf 
Mischnng verschiedener Stammformen? 

1) Mit SlSk' blek- biegen vgl. gr. oXtin^ verderben, ferner ijl**- strahlen, 
glänzen {fjHu-tw^ strablend, Sonne, ^kin-^Qovy obne k ahd. elo fuWas), dem sich 
einerseits ai. drcati strablt, arkd- Strahl, Sonoe, arcis Glanz sur Seiie stellt 
(Curtius Grunds.^ 137), anderseits, wie ich vermuthe, ein (Hk') lök- in ahd. 
luogén sehen, mhd. luogen, nbd. lugen, Sehen und glänzen sind Wechselbegriffe 
{Itvoow sehe, ai. lékate \ lat. luceo u. s. w.). Ahd. luog- {lök-) verhålt sich zu 
gr. iJ;U«.(tw^) etwa wie an. lår (lek-) bu lit u'lek'(ti8). Wegen der Ablaut- 
stufe ö in ahd. luogén vgl. luog cubile : ii/x(-oO» <f>*»Q - <f>^(f^% XQUånam : Xffivw 
u. s. w. Kluge Festgruss an O. v. Böhtlingk, p. 60 vergleioht ahd. luogén 
direct mit ai. lokayati^ locayati sieht, sohaut, betrachtet. Diea kana niohi 
richtig sein, nar mittelbar könoen die Wörter Terwandt sein : (e)U- : C«)Ietfifc- Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und Wurzelvariation. 219 

orbh' (gr. 0^91-1^0^ dnnke), doDkelfarbig, duDkelbrann, veilchen- 
farbigy OQ^-vtj, oQfp-valog, OQ^-vivog, n. ogyvtvov eine ans scbwarz, 
roth u. weiss gemischte Farbe mit einem Ubermasse von schwarz, 
ahd. érpf fnscus, ags. eorp earp dnnkelfarbig, Bcbwärzlich, an. 
jarpr brann, jarpi Haselbuhn = sahw, järpe^); mit scbwacher Wnr- 
zelstnfe lett. irbe Feldhnhn) : rebh- robh- (ahd. reba-huon réb-huon 
Rebbnhn, ndd. rap-hon, schw. rapp-höna, rnsB. rjabka dåsa., aksl. r^Jm 
bnnt, gesprenkelt, lat. röhus roth?) ans einer Basis SrSbh- oribh-, 
Ygl. aksl. jar^frl (^ere-m-hh) j-er^bl Rebhnhn*) (tiber das daneben 
liegende er-ubh- in Ht. er-ti-6é'Ha8elhnhn n. s. w. s. nnten). Hiernach 
sind woh) mehrere der Wnrzelformen, in denen man im Grieehi- 
schen Anaptyxis (Svarabhakti) öder Metathesis anznnehmen pflegt 
(vgl. G. Meyer Gr. Gramm. §§ 94 fiF., 173) zu benrtheilen z. B. 
^ÄQBn-vlai '."Agn-viac, a^/r-afco (vgl. p. 161, N:o 2), (SvtrJ-tiley-rjg, 
dley-eivog : aXy-og (vgl. p. 169, N:o 15), oQoy-vta Klafter : dqy-vcd, 
dXé^w : dXxfj (ags. ealginn tneri), dvB^- (dv7Jvo%^€ etc.) : äv^-og; xoqT' 
ag>og : xqot-aqtog. fStéqipog : <nQég>og, réQXvea : tQéxvog u. dgl. mehr*). 
Anch hier können zweisilbige Basen vorliegen, in denen unter ver- 
schiedenen Accentverhältnissen bald beide Vocale erhalten, bald ent- 
weder der erstere öder der letztere syncopiert worden ist (zweisil- 

1) Ich glaabe nicbt mit Fick Besz. Beitr. V, 169 (richtiger Wboh. Ill, 
37), Noreen Urg. Judl. 93, dass die obigen germaniscben Wörter ibre nftchsten 
Verwandten Id ai. rdjaa^ got. riqis^ an. r0hkr Dunkel baben. Der wurzelaus- 
lantende germanisobe Labial ist aacb bier nicbt ans Gattaral entstanden, son- 
dem g«rm. *erpo- dunkel bernbt entweder auf einer mit erbh- wechselnden 
Wzform erb' (vgl. n. 2), eder es scbeidet ticb nnr dnrcb den Wnrselablaat voo 
gr. offipvog and ist ans ^erppo-^ ^erbnö- = Torg. ^erbh-no- entstanden. 

2) Anch gr. ^^éfio£ {t(fefiv6s) känn bierher gebören (bemerke, dass ogij^vtj 
▼om Dunkel der Unterwelt gebraucbt wird). In diesem Falle wäre sicber neben 
erebh^ eine Basis erd)- Toranszusetzen (vgl* n. 1), was ja gar nicbt kiibn ist, 
zamal da ein Nasal im Spiele ist (*E^éfjifioif aksl.^ar^f, r^M), Die Basis ere-b- 
konnte weiterbin in en tf em terem Zusammenbang steben mit der Basis ere-g' 
in arm. erek Abend, ai. rc^as Dunkel {raj- färben, ranga- Farbe, r(iktd- rotb), 
got. riqis, an. rekkr dass.; ere-b' : ere-g- wäre den p. 215, n. 2 gegebenen Bei- 
spielen des Wecbsels von labialen Suffixen mit gutturalen im Indogermani- 
scben anzureiben. 

3) In Formen wie xgojntov Sicbel : lit. kerpu scbeere, fvitp biegsame Rutbe 
: lit. vérpU spinnen, n^wl^ Tropfen : i^iQnvoi gesprenkelt etc. können stftrkere 
Ablautstufen (vgl. XQmnaw : rgtTruj^ dutfia : Bifivi etc.) zu den neben («)iberp-, 
tferp-, jperA;- liegenden Wurzelformen {8)krep- (abd. acrévon einscbneiden), y^ep- 
if^nw), prek- {n^ixvov, vgl. aisl. freknur Sommersprossen) vorliegen. Öder 
Ist -^«tf- ans langem sonantiscben r zu deuten? Jedenfalls ist nicbt »Metatbe- 
iii mit Debnnng» anzunehmen, die icb ftlr das Grieobische iiberbaupt Iftugne. 220 Zur Lehre v. d. WurzclerweiteruDg und WurzelYarifttion. 

biger Ablaat). DafUr, dass in 'Agen-vtac {: ågn-dj^o)) das e Dicht 
anaptyktisch ist, spricbt die daneben liegende Wnrzelform fe) rep- 
raubeo (égéntofnac, alb. rjep raube, lat. räpio ans r9p'). So stebt 
aach neben gr. dleYscvög (åXyog) ein leg- hy- in htyai^vå ' åeivd 
Hesycb., wozn, wie icb vermutbe, aisl. lakr Idkr scblecht, Dorw. 
laak (leg-) schlimm, böse, leidig, kränk etc, neben dlé^w (dkxiD 
ai. raks- bebfiten, nnd oQÖy-vca (oqyvtd) ist ja nicbt von (ojreg- 
strecken (dgéymy lat. régo, régio) za trennen, a. s. w. Uber die anlaa- 
tenden Voeale dieser Basen, die icb nicbt ftlr prothetiscb halte, 
8. anten. In Formen wie fxala-xög : fiaX-xov (' fiaXaxov Heaych.), 
(Ty>aQa'y'ém : anaQ-y-dd)^ néla-y-og Meer = sdqaor {vgl. néla-vog Kn- 
chen, nakd-fifj : palma), xéXaSog^ x^Q^'^^^ ^ s* ^* dttrfte das a 
der zweiten Silbe idg. a (Scbwa) vertreten. Dann stebt fiaXa-xög 
za fiaX-xöv wie z. B. ^vyd-njQ^ ai. duhi-iår- : av. dugh-dhar- n. 
s. w., Al. jdnif-man') ijdnf-man-), gr. ttctö- : ttct- fliegen u. s. w. 
Zu fika-^^) a. *iÅld'X- (vgl. ai. mla-ycUi wird scblaflf) verbalt sicb 
fuiaka-X' wie Tiera- : nrä-, ttÅM- : rAö- etc; vgl. a^aga-y- : cyfQå-y-ig, 
Das neben néla-y-fog) liegende plå-g- {nhiyog Seite, ags. fto-c 
Plattfiscb, å. JUich, lat. p/d^a Gegend; vgl. IsLtplä-ntåSf Utplånas, 
plåtas, abd. fta-do etc : néXa-vogy s. p. 10, N:o 13, p. 22, N:o 11, 
p. 33, N:o 14) darf uns dann nicbt verleiten, den ersteren Vocal 
in néXayog fttr anaptyktisch zn balten (so Cnrtius Qrnndz.^ 278, 
730, der freilich néXayog als Gescblage, Gewoge dentet ond zn 
n^Xa- nkå- nXd-y- schlagen, stossen, treffen stellt, vgl. p. 22, n. 4). 
So lantet aucb xéXaf-åog) ab mit däf-morjy ferner m. E. xéi^-iog 
Griess (vgl. xéq-na Stein^ Eiesel etc p. 73) mit aksl. gradu Hagel 
(ghera-d- : ghrå-d), nasaliert lat. gra-n-do HageP). In einem 
äbnlichen Verhältniss können aksl. zélofdi Eicbel (gelorn-d-, vgl. 
lit. giUj gr. ^dXa-vog) : lat. gla-n-di- Eicbel, Kugel : an. klå-t the 
knob on a sword's bilt zn einander steben. Vgl. noch gr. xo^-x- 
(Scbreier =)Rabe, xdga-yogo TQaxvg tfjöfpog oCav nQcövwv Hesycb. 
: lit. kråkti, xgd^oj, xé-xgåy-a (ai. kari- rttbmen : abd. hrua-m) ; 
xdXa-x^og : xXoi-i^o); ra^a-^ij f^cé^-Xl) • '^^a-o'0'">> tqåxvg u. s. w. 1) Wegen der Brhaltung des ä ist wohl anzunehrnen, dass das Wort von 
einem dorischen Dialekt in'8 Attiscbe eingedmngen ist. 

2) Zar BedeutuDg vgl. frz. gréle Hagel : grés Sandstein, ital. greto steini- 
ger Sand des Ufers (ahd. grioz Sand, Kies); an. hagl, 9\iå,hagal Hagel : gr. xa- 
xX^ii kleiner Stein, Kiesel; mhd. kisel Kieselstein, Hagelstein, Sohlosse, nhd. 
kieseln = hageln, vgl. auch Xtkt.scrupus spitzer Stein : serb. Arupa Hagel (s. p. 168). Zur Lehre v. d. Wurzelerweiternng und Wursel variation. 221 

Nan giebt es aacb, wie wir im Cap. III gesehen haben, einen 
anderen Typns von zweisilbigen Basen, soicben nämlicb, die -t- 
öder -tt- als Mittelvoeal zwischen der primären Wurzel nnd einem 
consonantischen Determinativ öder Suffix entbalten. Parallel mit 
den bierber gebörigen zweisilbigen Formen geben oft einsilbige: 

1) soicbe, in denen der Vocal der primären Wnrzelsilbe vor dem 
i öder u durcb Accentlosigkeit getiigt ist (vgl. atéq-v-ip-og starr, 
bart, fest : (fiQ-c-^-vog dass., abd. ^str-i-b-an streben in afrz. estri- 
ver, woraus eng), to strive, s. p., 185, N:o 3), Formen, die also 
wie von nrsprttnglicben /- öder t«-Wnrzeln gebildet aasseben; 

2) solebe, die das snffixale -/- öder -u- niebt entbalten, in denen 
also das consonantiscbe Determinativ öder Suffix nnmittelbar an 
die primäre Wnrzel angetreten ist (vgl. CTéQ-^-vcov - axXriQov, trze- 
Qeöv^ an. stir-f-inn starrsinnig, star-f Arbeit, Mttbe : cvéQ-c-^-og : 
CTQH-gi-vogy abd. *str'i-b'an streben). Wie azéQ-i-^-og : tfTQ-c-^-vog, 
abd. ^str-i-b-an : aTéQ'y>'Vcov^ an. star-f verbalten sich nnn weiter: 
1) gr. (fxdQ-l-^-og Reis, Stift, Griffel (axaQ-c-gxioiÅac, -ev(o kratze) : 
lat. scr-i-b-Oy an. hrifa kratzen; obne -/- cxaq-^-Cov (cxctggtdo)) spät 
belegt, xdQq>og Splitter, lett. skarba dass. (za (s)ker' spalten, scbnei- 
den, vgl. p. 168); 2) xov-i-d- Niss : xvif^o) ritze, kratze a. *xV'i'S'i(Oy 
ags. hnitu Niss; obne -/- Ht. kdn-d-u beisse, kan-d-ls Milbe (zu 
xövcg^ xvdm n. s. w.); 3) xeA-i-J-cov Scbwalbe : x^-X^(;iaD kicbere a. 
*xC'X^'i'i'im; obne -t- abd. geUe-ön ertönen, an. gelta (za abd. 
géllan laat tonen, mbd. gl-i-en scbreien, von Vögeln); 4) trxaQ^-i'^ 
a^cxaq-C-i' Springwarm (axaqU^io^ daxaQCCo) springe, btipfe) : Ht. 
skr-i-d- skr-i-n-d' sicb bin and ber, im Ereis bewegen (s. p. 166), 
an. skr-i-t-inn scberzbaft, skr-i-t-lur Sebwänke; obne -i- mbd. 
schér-e-en lostig springen, xåq-d-dl^ Tanz (za axaigm, abd. scér-n 
scurrilitas etc); 5) dkH-v-å-éofAaCf dk-C-v-å-ofiac wäize micb: (obne 
'i') got. taal-tjan sicb wälzen, an. vel-t-a to roll (zn ^el' wälzen in 
gr. éX'vm, got. wahW'jan u s. w.); 6) åoX-t-x-og läng : ^r-<)eA€-x-i2^i 
ai. dirghd', Ht. ilgas, aksl. dlugu dass. (obne -gh- bierber wobl 
Bks\.prO'dU'iti in die Länge zieben, dal-ja Entfernung); 7) zdQ-p-x-og 
Pökel, Pökelfleiscb, Mnmie (taQ-i-xevo)) : taQ-x-^^ begrabe (etymo- 
logiscb dankel); 8) ai. äv-i-s offenbar, df/Jia-^éa-d^ac : ai. v-i-s-aya- 
Erscheinangsgebiet (?, Scbnlze K. Z. XXIX^ 251 f.); obne -i- ovg 
Ubr a. ^0U'0S o. *ous-os^ I. au-s (-cultare) y auris etc. (za ai. ud-, 
pra-av' aafmerken, d(/')Cw merke, böre etc). — In folgenden Fallen 
erscheint u als Mittelvoeal: L) Ht. ér-u-b-e j-ér-u-b-i Haselhahn : 
lett r-u-b-enis Birkbabn, an. rjupa Scbneebnbn; obne -«• lett. irbe 222 Zur Lehre v, d. Wurzelerweiterung and Wurzelvariktion. 

FeldbubOy Ku.jarpi Hasel b ubn, ^arpr brann, abd. érf/fuBcns (Liden, 
vgl. p. 194 n. 1, 218 f. u. 8. nnten)^); 2) gr. xoQ-v-å-og Haaben- 
lercbe^ germ. ^her-u-t- Hirscb (abd. hirug, ags. heorot) : kr-u-d- in an. 
hrulr Widder; obne -u- nbd. Uirte etc, 8. Bråte Bezz. B. XI, 184 
(za ai. qiras. xégag Spitze, Haapt, Horn etc); vgl. xo^t^-^- Helm 
(xoQ-v^i^og • tig Tig twv TQOxChnv; xoq-v-x^-wv ' dXexjQvaav Hesych.) 
: xoQ-x^' (xoQ^vg Erböbang, xoQdvm, xoq^tkog * oqv^j Sv Tiveg fiaci- 
Å,i(c)xov Hesycb.); xoq-v-^-tj : x€'XQ'V'y>'akog Haabe(?); xoQ-v-fi-fi-og; 
xoQ-v-n-reiv cornn ferire u. 8. w. ^); 3) xÖQvCa Rotzfluss, Schnup- 
fen, Katarrb a. ^xoQ-v^-ia : kr-ud- in abd. hroa Rotz, Kasen- 
8ebleim; obne -u- vermutblicb lat. '(s)cer'd'a {rus -scor-d-a?) Koth 
(muS'Cerda, au-cerda u. 8. w.)'); 4) gr. éX-v-^- kommen : ^Jl*%^- 
(vgl. xoQ'thx^- : xoQ-^- u. 8. nnten); 5) gr. ipaq-v-Y- Keble : Wir-ti-jr- 

1) Voo p in an. fjupa gilt, was von p in jarpi etc., p. 219, n. 1. 

2) DaDielsson Gr. and et. Stud. I, 30 f. 

3) Diese ZasammenetelluDg bedarf einer kurseD Begrflndang, samsl da 
J. Schmidt lat. -(8)cerda Kotb mit ai. gåkl^t Mist, steroas vergleioht (Neutr. 
178) and Klnge (£t. Wbcb. s. v. BaUs)^ Danielsson a. O. »o^v^a nod abd. 
hroe trennen woUen. Formell verbalten siob '{8)cer-d'a : *KO^-v-d-|a - Abd. hroz 
genau wie germ. ^her-t- Hirscb : *Ä«r-M-<-, gr. xö^-r-^-o? : an. hrvAr. Die all- 
gemeine Bedentang, welcbe unseren Wörtern za Grnnde liegt, ist Abgang. 
Absonderung, specialisiert einerseits sn Kotb in (8)cerda, anderseits za Scbleim, 
Nasensobleim (iii6(åvt,ay kroe), vgl. an. myki Dilnger : lat. muc%ts Nasensobleim, 
RotB, mUgil Scbleimfiscb, fév^a etc. Die primftre Wursel steckt in gr. o*wg Kotb, 
lat. ex-^^ré-mwtum Abgang im allgem. (z. B. orts aut narium), dann Kotb, feroer 
åcreare sicb räaspem, screa Auswurf (vgl. auch scra-p-ta Auswarf, Babldirne; 
an. shir-pa ausspacken, Ht. skrepliai ausgespackter Schleim). Von [syker- {8)kor- 
ging ein f8)ker-d' {s)kor-d- neben («)t(c)r-t«-(l- (5)&(o)r-u-d- bervor; die erstere 
Wurzelform finden wir mit änders gewandter Bedeatang wieder in mhd. sMrse 
abgescbnittenes Stilck, lit. skérdCti Risse bekommen, sibardyti scbroten etc; die 
letztere wobl in lit. skraudus raub, briicbig, skrausti raab werden (a. p. 168). 
Abd. riuan stertere, an. hrjdta dass., die nlcbt von hrot getrennt werden kön- 
nen, bedeaten eigeutlicb einen rauben, bart en Laut von sicb geben (vgl. 
ster-to scbnarcbe : art^éåf, atfit^vTJg bart, raub, spec. voa Laaten); das 8- in 
lit. skraudus raab, briicbig kebrt wieder in schw. dial. skryta scbnarcben = isl. 
hfjåta (vgl. Bagge Sv. Landsmålen IV, 2, at39). Naob dedr^esagten glaube 
icb weder die ganz gleicbbedeatendea und formell leicbt vereM>*3^n Wörtar 
gr. tic(fvCa and abd. hroe trenneu za diirfen. nocb^gilt mir als v!HtfBcheialicb, 
dass lat. (8)cerda Kotb aus *scort entstanden ist (s. J. Scfinudt a. O. T Wir können 
die Proportion aufstellen : lat. {8)cerda Kotb : Wz. {s)ker- wie me,ida Kotb za 
Wz. {8)mer' reiben, schmieren (s. p. 64 f.). Ai, ^åkrt gehört wojf »o Kongof. 
Dagegen ist viell. an. hrat Auswarf u. excrementa mit (s)cerda v^nukét (rgt 
an. fräta : ni^SoftaåJ, 
r Ziir Lehre v. d. Wnrselerweiterung und Wurzelvarifttion. 223 

in Isit fru(g)'men dass.; ohne -u- an. bar-k-i dass.; 6) gr. ttoju- 
g>6X'V'Y' Blase, Wasserblase : g>X-v-X'TCg^ q>Xvx'tatva Blase, Blatter, 
oiv6-q>Xvl^ -yog weintranken, lat. flu-nwn a. ^flutj-men; daneben 
hhl-eg- in q>Xétp -fiög Åder (zu bhel- schwellen)*); 1) roc-i^OQ-v-tfcecv • 
ceUcv; TOi-^Q-v-x-TQca * i^ Tovg (reccfwvg notovtra Hesycb. : lit. 
dr-u-g-ys Fieber, si. drug- zittero^); ob dazn obne -u- rohd. tur-c 
Taomel, Stnrz, nbd. tor-k-eln tanmeln? (vgl. ahd. tan-tar-ön geistig 
verwirrt sein); 8) xaX-v-n-io) decke : lat. cl-u-p-eus Schild (zu ksl- 
decken); vgl. das oben erwäbnte xoq-v-n-xecv (zu xéqag), ToX-v-n-tj 
EDåaely ToX-tf-n-evacv wickeln, anzetteln, abarbeiteo (nach Gur- 
tias Gruodz.^ 223 za Wz. tel- trägen, dulden?); 9) /ap-v-cr- zie- 
hen, schleppen, reissen (iQvatfa, éQvatög etc.) : /Q-v-tf- (qvc-td^iD 
etc.); ohne -w- lat. verro a. *verso o. s. w. 

Vergleicht man Wortformen wie <ftéQcg>og, cxaQt^og q. s. w. 
mit CTÉQyfvtoVf cxaqffCov^ xdqq>og n. s. w., so wird man leicht zn 
dem Glauben verleitet, dass das -2- der ersteren ein anaptyktischer 
Vocal sei (s. Gartias Grundz.* 729, G. Meyer Gr. Gramm.^ § 96). 
Stellt man anderseits aiéqi^og, <rxdqtg>og a. s. w. mit azqtfpvogj 
lat. scrlbo u. s. w. zusammen, so känn man anf den Gedanken kom- 
men, dass die e, a in axéqtq>og, cxdqlifog etc. irgendwie secnndär 
entwickelte Vocale seien (so balt z. B. G. Meyer das o in xoviå- 
neben xvCi<o ftlr anaptyktiscb). Wie ich meiue, ist weder das 
Eine noch das Andere der Fall. Die Verscbiedenheit zwischen 
atéqcg)og and (fTéqg>viov berabt, wie scbon angedeatet, darauf, dass 
Ersteres mit einem saffixalen / gebildet ist, welches das Letz- 
tere nicht enthält, d. b. axéq-t-ipog verbalt sicb za einem mit i 
abgeleiteten Stamm CTeq-c- wie atéq-^-vtov zu ateq- in azeqeög. 
Derselbe i-Stamm ster-i- (str-ei-) kebrt wieder in axq-i-ip-yog (abd. 
*striban)f nar das bier der Vocal der primären Warzelsilbe ver- 
loren gegangen ist, was in den Accentverbältnissen seinen Grand 

1) Man känn freilicb anch 7rofji-<p6X'vy' zn Wz p(h)el- scbwellen, p(h)€m- 
p(A)e^, pifOem-pihy (Brugmann Curt. St. VII, 322) stelleD : lat. pa-pula Blatter, 
p<t-pilla Bmttwarze, Bläschen, lett. pim-pala penis, lit. pamp-H anfdinsen, gr. 
n9fåipc^ Blsie, arm. pampuSt (Bagge Beitr. z. etym. Brl. d. arm. Spr. 20). 
Aber im Grnnde ist wobl p(h)el- schwelleD nicbt verscbieden tod b(h)el- 
(tpaXlog, lat. foUis — die freilicb zn phel- gebören köDDten — bullan bulUo^ 
d. BaUt Bolley scbw. bihbbta Wasserblase u. a. w.). Die Verscbiedenbeit des 
Anlauts erinnert an die p. 199 f. bebandelte Wortsippe (vgl. p. 200, n. 2). 

2) Fick (Bezz. Beitr. III, p. 163) scbeint das Yerbältniss zwiscben den 
Wörtern etwas änders zu f assen. 224 Zar Lehre v. d. WurzelerweiteruDg uod WurxeWariation. 

bat: nrsprtlDglicb wecbselten stér-i-bh-istr-éi-bh-istr-i-bh-^), Die- 
selbe Erklärnng Iä88t sicb auf die ttbrigen oben genaonten For- 
men anwenden. 

Wir kommen zn dem Resaltat, dass die Metatbesis ond Ana- 
ptyxis (Svarabbakti) im Griecbischen eine weit geringere RoUe 
gespielt baben, als man gewöhnlicb annimmt. Viele der ver- 
meintlicb metatbetierten Vocale baben nie ibre Stelle geftndert; 1) G. Meyer Gr. Gramm.' § 29 erklftrt ar^åtpvo^ aas ^gtri>fm08. Darana 
erwartet man doch ^otagtprot öder ^ar^atfvof, Aasserdnm llegt, wie achon be- 
merkt, ein streibh- vor in ahd. *8ttiban streben (stribh- in mhd. str&fenj, daa aich 
sa oTQå<f)v69 hart genan so verhalt, wie an. ntfirf harte Arbeit, Miibe, starfa 
bart arbeiteu su oTi^(pviov ' oxXt^^ov, orfQiov (vgl. nocb norw. sierra eifrig atre- 
ben, sterren bartnäckig, ags. styme streng, ernst, hart etc, lat. strénuus atreb- 
aam : gr. att^tofy å.starr). t^berbaupt ist mir sweifelbaft, ob wir Becht baben ohne 
weiterea eine griechiacbe Lautentwickelnng too r I zn iq p«, iX li ansnnehmen. 
Mebrere der Beiapiele, welche G. Meyer bierber sieht, aind oben änders ge- 
dentet worden. So ergab aich, daaa alle die Formen mit ^i:*^i&i} (a. p. 103, 
N:o 5), ^Ivos (p. 105, N:o 10), n(fi69 (p. 166, n. 2), ^iip (p. 166, N:o 10), xe^*» 
(p. 103, N:o 6), ^iTtTw (p. 165, N:o 10), r^ifiw (p. 104, N:o 6) ein auffixales i 
(= idg. O enthalten. Bin damit ablautendea f finden wir in «^-«-roc (an ker- 
acbneiden, acheiden, p. 107, N:o 18); femer liegt wabracheinlicb idg. t vor in 
yQKpäa&aå (nebeu y^aapnVf Yg\, a^yQéitpva Harke and p. 184, n. 1), «f /«c krachte 
(neben «épK-, vgl. akal. krikU clamor u. a. w. p. 194, N:o 1), »Qixot BIng (ygl. Ut. 
kr-H-vas onnras u. a. w. p. 106, N:o 12, p. 165, N:o 12). Denkbar iat, daaa 
ancb fiW (aa. wrim-lic riesig?) : ai. vårS-man- Höbe (lfr-»-«- : !fer-5-), B^i-qv: 
d6^'Vf Sg^v^g, akal. dr^oo etc. (vgl. ng^Uoi : cer-vus, lit. kr-ei-vas : cur-tmSf ai. gr-i-v(i 
Nacken : Sigtj Hals a. *ger-Uå), ^iCa (*^(>-«-^-|a; : got. toaurts auf araprUnglicb 
verscbiedenen Wnrzel- öder Stam m varianten bemben. Ober xiQvr^fAi : Mégdwvfti 
n. dgl. vgl. p. 176. Einige Wörter sind etymologiacb nicbt aicber erklårt: 
ao s. B. ykix^fåai (nicbt sa aksl. Utdéti), Waa iibrig bleibt, reicbt kanm ana, nm 
den in Rede atehenden Lautiibergang zu beweiaen. — Von den Fållen, in wel- 
chen G. Meyer (a. O. p. 36) eine Bntwickelung von r / za v^ ^ v, vi Iv an- 
nimmt, sind auch viele sebr anaicber. Ein solcber Lautiibergang iat wobl nar 
nnter bestimmten Bedingungen (etwa in der Nacbbaracbaft von velaren Gattn- 
ralen anzaerkennen ; pi;, kv aus vr vi acbeinen aaf einer acbon nraprachlichen 
Bntwickelung zu beruben, vgl. p. 132. n.). Urapriinglichea (indogermaniaobea) u 
glaubte icb annebmen zu diirfen in Bqvttxw neben Sq^thu (a. p. 163), in ylv^m 
neben ykag^vj (p. 188, N:o 10); die q€ in <pQvytu (p. 126, N:o 10, p. 164), 
fi^vxaofiai, fi^vHw (p. 198) aind gewias nicbt ana f entatanden; meinea Bracb- 
tens vertreten sie indogerm. ru. Icb bemerke nur nocb, daaa tt^-v» [7t^V'-^av$s 
u. s. w.) neben tt^o wobl nach dva : ai. dn-Uy viell. otto, lat. po- etc. : air-i', 
nt('fiaTos), ai. pii-nar znriick zu beurtbeilen ist, vgl. den Pronominalat. ko- : 
ku- u. 8. w. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 225 

viele der vermeintlich anaptyktischen öder Svarabhakti-vocale 
gehörten von Haus aus entweder der Wurzel öder eineni suf- 
fixalen Element an. 

Hieran reiht sich ganz natiirlicb die Frage: wie stebt es nm 
die sogenannten prothetiscben Vocale, die, wie Brogmann (6r. 
GramiD.^ § 28) mit Recbt sagt, nocb in mancber Hinsiebt nnanf- 
geklärt Bind? MeinestbeiU glaabe icb, dasR aneb von diesen Vo- 
calen viele nicbt aus dem Stimmton eines folgenden Lauts ent- 
wiekeU sind, sondern vielmebr erbaltene Wnrzelvocale repräsen- 
tieren. Brngmann a. O. (vgl. aucb Curt. St. IX, 387 ff., M. U. 
I, 27 ff., J. Sebmidt K. Z. XXVII, 396 f.) lässt diese Mögliebkeit 
oflFen ftlr dviJQ neben ai. nar- (vgl. ai. dn-u- Mensch), å(/)fj'fii webe 
neben ai. vå-tni (vgl. diiJQ^ avqa^ ovgog, 1. aura; äeUxi^ cymr. awelf 
areni. auel^ corn. auhel aura, ventns etc). Wir können aber im An- 
schluss an die obigen Ausftlbrungen viel weiter geben. Sebon oben 
(p. 218) stellte sicb als möglicb beraus, dass in gr.^i^6/!?o$ (vgl. abd. 
érpf fuseuSy an. jar^vr, aksl. r^bu u. s. w.) eine Basis ereb(h)' 'dunkel' 
stecke. Ebenso glaubten wir p. 161 n. 3 in gr. éqén-TOiiav rupfe, 
reisse ab (vgl. ^Aqén-via, ågn-aCoif ^yiqn-vta)^) eine Basis erep- 
annebmen zu dfirfen : das anlautende é in éQéntofiac wäre dann 
ebensowenig anaptyktiscb wie das inlautende in ^Aqénvia (vgl. 
alb. rjep raube, lat. rapio). Abnlicb tindet sicb vielleiebt ein 
ereyh' in éqéx-^oi ('EQexd^evg) reisse, zerreisse (vgl. air. org-im 
tödte, verwttste, org-un Verwtlsten, Zerstören, Tödten, Raubzug, 
gäll. Org-eto-rlXj an. argr neben ragr^) feige, eig. im Allgem. 
xaxög^ lit. rägana Hcxe, vgl. p. 25, N:o 4). Gr. o^eyo) bat neben 
sicb lat. régOf got. (uf-) rakjan u. s. w., weswegen man oft das o 
ffir protbetiscb gebalten bat. Anderseits meint Gnrtius (Grundz.^ 
729, vgl. 185) im Hinblick auf oqy-vtd Klafter, ai. årj-ati erlangt 
(vgl. aucb oqyi^y lat. ergå gegenUber?), dass derzweite Vocal in oqéym 
(oQÖyvca) anaptyktiscb sei. Am einfacbsten erklären sicb m. E. die 
angeftlhrten Wörter sämmtlicb aus einem zweisilbigen ereg- oreg-, 
Gleieh gebildet scbeint dÅ^y ^^ aAe^e^W^ etc. (vgl. air. elc^ olc 1) åvtgtyfdfitvoi ' dvaQTraaavres Hes., vni^inre (ttovit^v 271). Dazh ttelle 
icb aaoh Ut. irp-ex (erp-) urp-ex eine Art grosser RechcD mit eisernen Zinken 
(genas rastroram ferreornm, qnod plures habet dentes ad exstirpandas berbas 
in agris Festas p. 106); irp-ex : cLffTr-dy-tj Haken, Harke wie kU-ex : Xdr^ay», 
Hamn. sab. irpus Wolf ist mit an. refr vulpes verwandt (erp- : rep- reissen). 

2) Metatbesia braacbt bier ebensowenig wie in den anderen von Noreen 
Altn. Gr. § 827, 1 angefiibrten F&llen Torzaliegen. 

P. Peruon: Zur Lehre t. d. Wonelerw. a. Wnraelrar. 15 224 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung uod WarxeWariation. 

hat: arsprtinglicb wecbselten siér-i-bh-istr-éi-bh-istr-i-bh-^), Die- 
selbe Erklärnng lässt sicb auf die ttbrigen oben genaDnten For- 
men anwenden. 

Wir kommen zn dem Resultat, dass die Metatbesis nod Ana- 
ptyxis (Svarabbakti) im Grieebiscben eine weit geringere RoUe 
gespielt baben, als man gewöhnlicb annimmt. Viele der yer- 
meintlicb metatbetierten Vocale baben nie ibre Stelle geftndert; 1) G. Mejer Gr. Gramm.' § 29 erklftrt ar^åtpvoQ aas ^strNmOå. Darant 
erwartet man docb ^aragtftvot öder ^argatfvof, Aasserdnm Hegt, wie schon be- 
merkt, ein strejk- vor in ahd. *8triban atreben (stribh- in mhd. Hrében), daa aich 
au oT^Kppoi hart gen au so verhålt, wie an. ntarf harte Arbeit, liilhe, siar fa 
hart arbeiteu zu vtif^^iviQv * oxAiy^oi*, tnhfftQv (vgl. noch norw. sierra eifrig stre- 
ben, sterren hartnåckig, ags. styme streng, ernst, hart etc, lat. strénuus streb- 
sam : gr. aregeof, å»8tarr). t^berhaupt ist mir aweifelhaft, ob wir Becht haben ohne 
weiteres eine griechiscbe Lautentwickelang too t I zn iq pi, iX U ansnnehmen. 
Mebrere der Beispiele, welche G. Meyer hierher sieht, aind obeo änders ge- 
dentet worden. So ergab sich, dass alle die Formen mit gi : u^i&ij (s. p. 103, 
N:o 5), ^Ivoi (p. 105, N:o 10), k(»<oc (p. 165, n. 2), ^iip (p. 165, N:o 10), x9^» 
(p. 103, N:o 5), ^inrw (p. 166, N:o 10), tgifiat (p. 104, N:o 6) ein suffizales i 
(= idg. O enthalten. Bin damit ablaatendes i finden wir in »^-«-toc (zq ter- 
schneiden, soheiden, p. 107, N:o 18); femer liegt wahrscheinlich idg. t vor in 
YQKpda&aå (neben ygafpuVf Tg\, a^yQUipva Harke and p. 184, n. 1), Kp/«e kracbte 
(neben iccpjc-, vgl. aksl. krikU clamor u. s. w. p. 194, N:o 1), »ghog Bing (ygl. lit 
kr-H-vas canros u. s. w. p. 106, N:o 12, p. 165, N:o 12). Denkbar ist, dass 
anch ^iov (as. wrisi'Uc riesig?) : ai. varS-man- Höhe (lfr-t-«- : !fer-«-), S^i-av: 
^d^-v, dQ'V^g, aksl. dr^oo etc. (vgl. xQ^l^og : cer-vus. Ht. kr-ei-vas : cur-vus^ ai.^-t-ra 
Nacken : Ségtj Hals a. *ger-Uå), ^i^a (*^^-<-^-|a) : got. waurts auf ursprUnglich 
verschiedenen Wurzel- öder Stamm varianten beruhen. Ober utigv^jfii : Ktgdwvfti 
n. dgl. vgl. p. 176. Einige Wörter sind etymologisch nicht sicher erklårt: 
so z. B. yiixofåat (nicht zu aksl. ihdéti), Was ilbrig bleibt, reicht kaum aas, nm 
den in Bede stehenden Lautiibergang zu beweisen. — Von den Fållen, in wel- 
chen G. Mejer (a. O. p. 36) eine Entwickelung von f / zu v^ gv, vi Iv an- 
nimmt, sind auch viele sebr unsicber. Ein solcher Lautiibergang ist wohl nar 
unter bestimmten Bedingungen (etwa in der Nachbarschaft von velaren Gattu- 
ralen anzaerkennen ; pi;, kv aus vr vi soheinen auf einer schon ursprachlichen 
Entwickelung zu beruhen, vgl. p. 132. n.). Ursprttngliches (Indogermaniscbes) u 
glaubte ich annehmen zu diirfen in Sqvtttm neben åff^mo (s. p. 163), in ylv^m 
neben ykag^vj (p. 188, N:o 10); die gv in <pQvytu (p. 126, N:o 10, p. 164), 
fi^vxao/iai, fiQVHw (p. 198) sind gewiss nicht aus r entstanden; meines Erach- 
tens vertreten sie indogerm. ru. Ich bemerke nur noch, dass tt^-v* 'jt^V'-^arif 
u. s. w.) neben n^o wohl nach dva : ai. dn-ti, viell. oTrd, lat. pO' etc. : air-t', 
ni('fiaTos), ai. pii-nar znriick zu beurtheilen ist, vgl. den Pronominalst. ko- : 
kU' u. 9. w. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation* 225 

viele der venneiDtlicb anaptyktischen öder Svarabhakti-vocale 
gehörten von Hans ans entweder der Wnrzel öder eineni suf- 
fixalen Element an. 

Hieran reibt sicb ganz natttrlicb die Frage: wie stebt es nm 
die sogenannten protbetiscben Vocale, die, wie Brngmann (6r. 
GramiD.^ § 28) mit Recbt sagt, nocb in mancber Hinsicbt nnanf- 
geklärt sind? Meinestbeils glaube icb, dass aneb von diesen Vo- 
calen viele nicbt ans dem Stimmton eines folgenden Länts ent- 
wiekelt sind, sondern vielmebr erbaltene Wurzelvocale repräsen- 
tieren. Brngmann a. O. (vgl. aucb Gnrt. St. IX, 387 ff., M. U. 
I, 27 ff., J. Scbmidt K. Z. XXVII, 396 f.) lässt diese Möglicbkeit 
offen ftlr dvtJQ neben ai. når- (vgl. ai. ån-u- Mensch), å(/)ti'fii webe 
neben ai. vå-mi (vgl. aij^, avQa^ ovQog, 1. aura; äeXXa^ cymr. awelf 
areni. auel, corn. auhel anra, ventns etc). Wir können aber im An- 
scbluss an die obigen Ansfttbrungen viel weiter geben. Sebon oben 
(p. 218) stellte sicb als möglicb beraus, dass in gr.^^e/!?o^(vgl. abd. 
érpf fnscas, an.jarpr, aksl. r^bu u. s. w.) eine Basis ereb(h)' 'dnnkeF 
stecke. Ebenso glanbten wir p. 161 n. 3 in gr. éQén-tofiac rupfe, 
reisse ab (vgl. ^Aqén-vta, å^n-d^coy "yiqn-vca)^) eine Basis ere^h- 
annebmen zu dfirfen : das anlautende é in égéntofiai wäre dann 
ebensowenig anaptyktiscb wie das inlantende in ^Aqénvia (vgl. 
alb. rjep ranbe, lat. rapio). Äbnlicb findet sicb vielleicbt ein 
ereijh' in égéx-^o) ('Eqex^evg) reisse, zerreisse (vgl. air. org-im 
tödte, verwttste, org-un Verwtisten, Zerstören, Tödten, Raubzng, 
gäll. Org-eto-riXj an. argr neben ragr^) feige, eig. im Allgem. 
xaxög, lit. rägana Hexe, vgl. p. 25, N:o 4). Gr. oQéyai bat neben 
sicb lat. régOf got. (uf-) rakjan n. s. w., weswegen man oft das o 
ffir protbetiscb gebalten bat. Anderseits meint Gnrtins (Ornndz.^ 
729, vgl. 185) im Hinblick auf OQy-vid Klafter, ai. årj-ati erlangt 
(vgl. ancb o^yij, lat. ergä gegeniiber?), dass derzweite Vocal in oqéym 
(oQÖyvca) anaptyktiscb sei. Am einfacbsten erklären sicb m. E. die 
angefiibrten Wörter sämmtlicb ans einem zweisilbigen ereg- oreg-. 
Gleicb gebildet scbeint dXey in aAe^^^W^ etc. (vgl. air. elc, olc 1) dve^eyfdfitvoå ' avaQitaaavw Hes., vni(finTe {novitjv 271). Dazu ttelle 
icb aaob lat. irp^ex {erp-) urp-ex eine Art grosser RecheD mit eisernen Zinken 
(genas rastromm ferreorum, qaod plures habet dentes ad exstirpandaa berbas 
in agrla Festas p. 106); irp-ex : ä^Tr^y-tj Haken, Harke wie lat-ex : Xar-ay', 
Samij. sab. irpus Wolf ist mit an. refr valpes verwandt {erp- : rep- reissen). 

2) Metatbesia braacbt bier ebensowenig wie in den anderen von Noreen 
Altn. Gr. § 827, 1 angefiibrten Fallen Tontnliegen. 

P. Peruon: Znr Lehre t. d. Woraelerw. a. Wnraelrar. 15 226 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterang ond Wurselvariation. 

böse : norw. laak dass., etc, s. pp. 169 f., 220 n. anten). Basen wie 
liaXax' etc. (p. 220) stellt sich z. B. åXan- in ålan-dim vernicbte, 
zerstOre, leere ans, dXan-advög kraftlos znr Seite (vgl. einerseits mi. 
ålpa- geringftigig, Ht. ålpnas schwacb^ anderseits hzn-dcam, ndd. 
laf fade u. s. w., s. p. 170). Verwandt mit cHa-n- ist wohl åXa-a- in 
dXda-^(OQ Quälgeist, Racbegeist (dXaa-^ém - åeivonat^éw^ åXaazov 
névx^og, '^Exroq äkaare Abscbeulicber, Elender X 261), vgl. die a. a. 
O. anter e) erwäbnten Wörter, denen vielleiobt Doeb an. illr böse 
(*el'S-)^), les'ta beschädigen hinzuznfQgen ist. ÅnsfUbrlicber äber 
diese Sippe bei anderer Gelegenbeit; dass die genannten griecbi- 
scben Wörter, wie mau gewöbniicb annimmf), etwas mit Are^- 
vergessen zu tban baben, glaabe icb niebt. 

Abnlicbe Abstufungsverbältnisse wie in den jetzt besprochenen 
Basen scbeinen aneb vorznliegen in den bekannten Formen: gr. 
ovO'fia : arm. an-un (''^anr/Lan *annian), air. ain-m^ aksl. im^ (^n-men-)^ 
pr. e(n)'nina' : ai. tjö-w/an-, lat.nö-nten^ got.na-»io; gr. évex^fév-tjvoxci, 
ijvéx^fiv, ai. atiägämahäi etc.) : (ifV')eyx('Ov)^ ai. pf. (ån-)dng('a) 
etc. : neh (ai. nag- erreicben, lat. ncic-tus^ Ht. neszu trage etc); 
got. anak-s plötzHcb, sogleicb : ai. dhj-as flink, pIötzHcb, afijaså 
gerades Wegs, alsobald, sogleicb : aksl. fiag-lu plötzHcb, jäb. Ht 
nuglas; lat. ånås änätis a. anitis Ente : Ht. dn-tis dass. : gr. i^-aaa, 
dor. vätsaa a. *rä-r|a dass.'); gr. ovvx- Nagel (das v ist mit dem 1) Etwas änders Fick Beze. Beitr. I, 5S. Das Wort wird aucb illa ge- 
schrieben. 

2) Vgl. jedoch DUntzer K. Z. XII, 12 f. 

3) Mir scheint sehr zweifelbaft, ob gr. väooa = ai. åU- = idg. *«ft- ist 
(8, z. B. Schulze K. Z. XXVII, 606. Brugmann Grundr. I, 209). Lat. ÄIÄ-* : lit. 
ån-tis : gr. va-ooa können sich zu einander verhalten wie z. B. ftaXa^-tios) : ^aÅC-icor) 
: V^ä(-x-) fikd{'X'), wo m. E. Xd = idg. lä ist (vgl. ai. mlä-, air. blåäh weich; 
iå- geben : ej* etc.) : väaaa wUrde wobl ai. ^näti- entsprecheD. Ai. ä(i- känn 
idg. *nti- sein, es känn aber aucb mit an. (éÖr Eidergans Eusammengebören 
(Grdf. *eti', s. Kluge Et. Wbcb. s. v. Eider). — Aucb die Priyativpartlkel gr. w- 
(ya-7ro«voff) känn idg. nå enlbslten. Das Wort, welcbes wabrscheinlich einem 
pronominalen Stamm angebört, vergleicbt sich mit Formen wie *tå (kjpr. ra hier, 
xd'Xino9, tä-Us etc), *dä (ambr. osk. da^ da-t = lat. de) u. s. w. Zn lat. ne, ni' 
stellt sich gr. vd- wie ra zu tij da, nimm. lit. te dass., umbr. osk. dä an lat. 
dé n. 8. w. (vgl. gr. o-c: £-< u. im Allgeni. die erste Declination im Verh&ltnias 
sur zweiten, s. Danielsson bei Verf. Stad. Et. 71, u. 4;. Bei der Beartheilung 
von umbr. osk. an- privativum ist nicbt nur auf lat. m-, gr. åva- av» a-u.s. w. 
RUcksicbt zu nebmen, sondera aucb auf abd. åno obne, as. dtio, an. tfn, öft, 
got. inu dass. Zu den bier hervortretenden Ablautstufen en- : in- känn sicb 
umbr. osk. an- verhalten wie lat. äri-es : umbr. eri-etu, gr. Ijp^-^oc : lit. €ruå 
Lamm. aksl. jarici {*érici) Bock*, lat. assir Blut : iaf^ : «7a^ = ^a^ (J. Schmidt Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterun^ und Wurzel variation. 227 

in ovvfia neben ovofia zu vergleichen) : lat. ungu-is, niir. inr/a : ai. 
nakhd'j ahd. nagal, Ut. någas etc; ofup-aXog, lat. umb-iJlcus i 9A. 
nåbh-i'y ahd. naha, ^mbolo etc; gr. o^i^Qoq Regen, dfp-QÖg Schaum 
(mbh')y lat. imb-er, ai. åmb-u- dmbh-as Wasser, abhrd- (mbh-) Ge- 
witterwolke, Gewölk: ai. ndbh-as, gr. vé(poc, lat. w^frw/au. 8. w.; lat. 
ingu-en Qeschwulst, Ht. mk-stas Niere, testiculus, an. 0A;Ä;r Geschwnlst 
etc. (eng^OO' W2OO-)? » negji- in gr. veipqog Niere, testiculus, prä- 
neRt. ne/roneSf lanuv. nebrundhies renes, testiculi, ahd. nioro Niere, 
Hode (a. *ne,(g)u'r-en') etc; vgl. anch ^eneiin neun (gr. iwéa?; das 
w daroh Einflass von éwa- nach G. Meyer Gr. Gramni.2 379, s. aber 
Wackernagel K. Z. XXVIII, 132 ff.):^enun (gr. *év/a iwa- eiva- 
iva-, arm. inn a. ^invan ^envan) : *neun (ai. ndva^ lat. novem a. s. w.). 

Bei der Erklärung solcher Formen ist man oft, wenn am-b 
nnbewusst, von der gånz unbewiesenen Voraussetzang aasgegan- 
gen, dass der Wurzeltheil eines indogermanischen Wortcs nur aus 
éiner Silbe bestehen könne; dann mUssen entweder die anlautenden 
Vocale der genannten Wörter durch indogermanische Prothese 
entstanden sein (vgl. Bezzenberger G.G.A. 1887, 420, Aodouiu Mém. 
de la Soc. de Lingu. VII, 61 ff.) öder die inlantenden auf Ana- 
ptyxis (Svarabhakti) beruhen (vgl. G. Meyer Gr. Gramm.* § 97, libri- 
gens J. Schmidt K. Z. XXIII, 266 ff.). Beide Annahmen sind 
gleich zweifelhaft. Ich vermathe, dass auch hier von zweisilbigen 
Basen aaszagehen ist : ono- (dvofxa, vgl. o'juo- schwören, 0Q0'&vva)) 
n. 8. w. Davon sind die einsilbigen Formen on- (en- dn- 7j'):n6- u. s. w. 
darch versehiedene Accentverhältnisse bedingte Ablautstufen '). 

Basen derselben Art wie (e)u(e)S' (got. ius-ila Besserung, tus- 
isa besser : ai. vds-u- gut), dh(e)u(e)s- (lit. dausos Luft, germ. Neatr. p. 173, vgl. auch 199 f.); lat. låcertfAS : lit. {u')lek'ti8 : un. Idr (lik-): 
lay^ira * åeird : dXiy^eivoi : norw. Umk böse (leg-) : lat. saxum : sScare : aksl. 
seka etc. Wahrscheinlicb ist hier mit Danielsson (Vorles.; u. J. Schmidt ein 
Ablaut é : i : å {= 9) anzuerkennen: dann känn umbr. osk. an- = *dn- sein (vgl. 
lat. cU a. *9t : et)» Daneben lassen sich noch scbwäcbere Ablautstafen wie 
rj (nn) denken (vgl. lat. in- o. s. w.). — Die ganze Lautregel, dass anlauten- 
de länge Nas. sonans im Griechischen = vä- (sonst ä\ im Ital. = an- sei, 
wofUr man sich noch auf vaao s : instéla {deren Zusammengehörigkeitdoch nicht 
fest steht), lat. anf^ : ai. ätU (die gar nicht dieselbe Ablautstufe zu enthalten 
braacben) beruft, ist meines Erachtens mindestens unbewiesen, was das Grie* 
chische betrifft, auch an sich unwahrscheinlich. 

1) Bechtel G. Nachr. 1888, 402 nimmt idg. Prothese an in gr. ax^fituv, ai. 
åf-man-f lit. ak-mu' neben aksl. ka-my (ahd. fia-mar). Letzteres stellt er zu 
ai. fä' schftrfen, wetzen. Ist dies richtig, känn ja an-fitav zu ak- schärfen 
(aic-^oc etc.) gehören. Vgl. é-man- : yå-man- Gäng u. dgl. 228 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiteiung und WarEeWtrittion. 

*deuea' Thier : Ht. dves-iu athme, ags. dwtes-can exstinguere) — vgl. 
Docb *å^S'ös Morgenrötbe : ai. vafi-ar- frfib, väs-ard- morgendlicby 
vas- leucbten, (/)é(a)a(} FrfibliDg; évm brenne, lat. uro : abd. uuasal 
(denne dag preita uuasal allajz varprennit Musp. 58, vgl. J. Scbmidt 
Neutr. 205), Vl^s-uvius] aksl. t^^-f/m iDdamentum (ygl. ofr-u-^t) : ye^- 
kleiden; av. aota- kalt, vom Wind (vgl. ä(/)ifi'fii, åsr-fia^ der-fiöv, 
dvT'inij) : air. feth aura, an. vib-ra wittern; lit. j-austi fttblen, pa^j- 
autå Geftlbl, av. aotåt soll erkennen (vgl. ^(fy-im veraehine) : mi. 
val- versteben, av. val-; ai. od-man- das Wogen, FluteD, lit. 
dud-ra Flut etc. (p. 47)'): got. wato Wasser, an. vdtr nass etc; 
lit. dud£u dusti weben, cU-audai Einscblag, lett. audi Gewebe : 
abd. wétan binden, wåt Kleidang etc. (p. 43 f., vgl. ohne da8 
ableitende dh ai. 6-ium inf. weben, å-tu- Einschlag : vä- webenj; 
an. sjöia sieden, abd. siodan dass. : abd. swédan langsam damp- 
fend verbrennen; got. siuks. an. sjukr siecb : mhd. swach schwach^) 
n. dgl. mebr — Basen dieser Art kehren wieder in gr. evx-riXog ni- 
big, behaglicb (m. E. verwandt mit ai. okas Bebagen. Gefallen, Ort 
des Bebagens, Wobnstätte, ni-okas behaglicb, beimiscb, angewöbnt 
etc, p. 7, N:o 6; vgl. lat. quié-ti- Rube = av. ^Adt-tt-, ap. shiyå-ii- 
Bebagen, Wobnsitz) : fx-ijAog = */ex'rjXog dass.; Bvxoficu (vgl. av. 
aqj' sprecben) : ai. vågh-dt der Gelobende, Veranstalter eines Opfers, 
Betender, lat. voveo ftir *vogveo, air. tongu a. ^do-fongu jnro*); 
d(/)é^(f) vermebre, av^o), av^-dvo) (vgl. lat. augeOj aux-ilium u. s. w. 
p. 83, N:o 12): ai. vaks-, av. vaklhsh-, got. wahs-jan wacbsen*); 1) Daselbst siud hinsuEufUgen ai. av-atå-, lett. au?-tits Quelle, ai. av-ån-i- 
Fluss, v-dn-a- (neben v-ar-) Wasser, aschw. F-«n-tr der Weneraee, an. tfftnr 
Woge {un-/)-) ; lit. v-an-d-u' beruht auf Mischang von Uen- n. V-«d- (vgl. p. 162 f.). 

2) Ober die beiden letzteo Beispiele vgl. Noreen Urg. Judl. 58. 

3) Vgl. bartbolomffi Ar. F. I, 11; Roth K. Z. XIX, 220, Wbch. VI 886, 
Zimmer K. Z. XXIV, 216, Fick Wbch. I', 766, L. Meyer Vgl. Gr* I, 183. 

4) Das gegenseitige Verhältniss dieser Formen ist oft verkannt worden. 
Curtias Grunds.^ 383 (vgl. G. Meyer Gr. Gramm.^ § 99, Hoffmann Das Präs. 
p. 41) theilt d'^é^w, a^v^oj^ dann sollte also gr. a^$- nicht dasselbe a eot- 
halten wie lat. aug» attx-, veas doch schwer za glauben ist. Osthoff (M.U. 
IV, 338) sagt: »Gr. d/i^w bleibt selbstverständlich bei av£w (und dies stellt 
O. zu 1. augeo)\ dass und wie jenes sich mit einer einsilbigen Wurzel 
aug^ wohl verträgt, zeigt sich uns gelegentlich an späterer Stelle». Ich habe 
aber diese Stelle nicht finden können und bezweifle einstvreilen, dass sich 
d/^t^ aus avf- erklären lässt. Jedenfalls känn man nicht ai. ViåkS-, av. tHjMsh-, 
got. toahs-jan aus einer Wurzelform ayg- aUks- herleiten, es sei denu, dass 
nian annehmen wollte, ^eks- sei eine Nenbildung im Ansohluss an die scbwache Zor Lehre ▼. d. Wurzelerweiterung and Wurzehariatiou. 229 

d(f)nd'wv, avådm (vgl. ai. u-noti^ dvcUe, o-tu- Eatze, avm rafe, 
aor. åvaat) : ai. vad- (vdd-ati) reden, tonen, våda- Aasspracb, Laut^ 
Rnf eines Tbieres, Klang, Spiel etc; viell. (évi)avT6g Jahr (vgl. 
lat. aut-umnus Herbst?) : /érog Jabr u. 8. w. 

Die in solcben Formen voo mebreren Forschern ffir das 
Griechische angenommene Prothese vor / + Consonant (vgl. z. B. 
6. Heyer Gr. Granim.^ § 101) ist in lautlicber Hinsicbt scbwer 
za recbtfertigen. Möglicb ist, dass evgvg (: ai. uru-, var-lyas-) 
a. i -¥ fqvg entstanden ist (vgl. Bragmann Gr. Gramm.^ § 13, 
p. 31). Aber cvV (evx-7jXog) u. dgl. Formen, die auf eine Muta 
endigen, lassen sicb kanm ans é + /x a. s. w. erklären, denn 
ein /x a. dgl. als scbwacbe Stufe zu /ex u. s w. bat es nie 
gegeben, sondern nur ein vx-. Wackernagel (K. Z. XXIX, 151) 
nimmt aacb an, dass die in Rede stebende Protbese niebt 
vor / (eonsonans), sondern vor v (vocalis) eingetreten sei (also 
evx-ijkog 9L. *e-vx'riÅ,og) ; er spricbt von der »Ubung grandRpracblicb 
anlautendem u, das niebt vor Position stebt, einen Vocal voraus- 
zuscbicken». Er fttbrt aber keine Analogie fUr eine soicbe Pro- 
these vor Vocal an; and in mebreren Fallen bleibt, wie Wacker- 
nagel selbst bemerkt obne die Verscbiedenbeit erklären za kön- 
nen, anlaatendes u obne vocaliscben Vorscblag (vdé(o Söm, vövdq, 
v^a£va)f wobl aucb v/ro, vnég a. s. w.). Aacb Wackernagers An- 
sicbt ist also mit Scbwierigkeiten verbanden. Und Battmann'8 
Annabme (Lexil. I, 146, vgl. Cartias Grandz.^ 582), nacb welcber 
evxfiXog a. ^é-/€X'rjXog darcb griecbiscbe Synkope entstanden 
sei, wird wobl bente niebt viele Gläubige finden. Wir werden, 
scbeint mir, za der Annabme gedrängt, dass evxrjlog and féx-n^og 
aaf einem zweisilbigen (e)u(e)h' beraben, ebensowobl wie z. B. 
got. tus-ila neben ai. vds-u- aaf einem (e)u(e)s' : d. b. das anlaa- 
tende é in evxrjXog ist niebt protbetiscb, sondern warzelbaft '). stufe ukS' aas a^ks-, was doch böchst unwabrscheinlich ist. Die Schwierig- 
keiten Iöscd sicb, wenii wir von aUeks- (a^a£-) ausgeben and daraus sowobl 
alfkS' wie Ueks- entstanden sein lassen. Dann entspricbt gr. avi- lat. aug-^ aux-; 
gr. a/åi' entbält sowobl das a von av£- wie das e von Ueks- wacbsen. 

1) Wie scbon bemerkt, finde icb gr. svn- wieder in ai. åk-as Bebagen etc. 
Möglicberweise lässt sicb dennocb die oft angenommene Verwandtsobaft von 
J-i»^Xo9 and ai. vag- wollen, verlaDgen, lieben aafrecbt erbalten (vgl. p. 12). 
Nacb den AasfUbrangen im Tezte woUe man dasp. 98 n. Gesagte bericbtigen. — 
De Saassare scbeint geneigt, in Furmen wie *ay^8-ö8 Morgenrötbe : ^eff- leacbten 
etc. eine Art Torg^iecbiscber Protbese ansanebmen (Mémoire p. 281 f.). Bine soi- 
cbe Protbese if t mir hier ebenso anwabrscheinlicb wie bei ovo-fåa etc. (p. 226 f.). 230 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 

Aach in Fallen wie evQvg (: ai. var-) ist wobl die Möglich- 
keit offen zn halten, dass das anlautende é der Warzel ange- 
hört. Die Verhältnisse können bier äbniicb liegen wie hei é(/)'dioif 
gen. plar. goter Gaben : ai. v-dra- gewUnsebtes Gat, Gabe; ^é(J^)m 
laufe : av. dv-ar- laufen u. s. w. (p. 59 ff.). Vgl. ttbrigens ^v-vtg 
beranbt (arm. un-ain leer, u a. oi eu)^), got. au-ps öde, ahd. Ödi^ 
mhd. oede öde, leer, arm, gebrecblicb, an. au-^r a. 8. w.) ') : 
got. w-ans mangelnd, fehlend^); gr. ev-vrj Lagerstätte (wobl ver- 
wandt mit ai. av- sich gefallen, ö-k-as Behagen, Gefallen, gewobn- 
ter Ort, Wohnstätte, ev-x-rjXog u. 8. w., p. 7, N:o 6) : an. v-anr 
gewobnt, ahd. yi-won dass.^ wonén wohnen u. 8. w. (vgl. p. 71 f., 
N:o 4); avloc Röbre, röbrenartig geböhlter Körper, Flöte (ver- 
wandt mit Ut. aul^s åvilas Bienenstock = aksl. ulij alvea8)^) : ai. 
vä7iä' (= *väl-na-) Röbre, Zitze, viell. auch Pfeife öder ein ähnli- 
ches BIa8ein8trament (RV. 1, 85, 10), våm (= *i;ä/-ni-) Robr, Rohr- 
8tab, dnal. Stäbe am Wagen, got. walus Stab, lit. (ap')valus mnd 
o. 8. w.; dazn av-X-wv Tbal : lat. vallis {^val-n-is, avlaiv stebt za 
vällts wie xoÅ,<nV'6g : coUis),'^ HXtg /aXtg(*/alvL', vgl. daneben AvkCg)^ 
/élog Niederung o. 8. w. % — Ostboff a. O. erklärt got. wans man- 
gelnd als eine partieipiale Ableitung mit Suff. -ono- von Wz. e^ 
(€V'Vig). Abnlich känn man an. vanr gewobnt im Verbältniss zu 
ai. av' Gefallen finden (»da8 Gewohnte ist das, woran man Gefal- 
len findet»)^) auffassen. Aber bei dieser Sippe ist das n-Snffix 
warzelhaft geworden (Wz. yen- = ai. van-, lat. Venus, d. Wonne 
a. s. w., p.71, N:o 4), vgl. bierzu z. B. aksl. ev-onu Schall, jsv-en- klin- 1) Häbschmann Ärm. St. 47. 

2) Aach an. au-mr arm (in norw. Dial. auch verlaasen^ Uer) känn hier- 
ber KU stellen sein. Dann wäre es ein von armr arm ganz verschiedenes 
Wort; au-mr : au-dr wie ar-mr (gr. e(>i7-/*of) : ai. ör-te- versehrt, bedrängt, 
leidend, r-té ohne u. s w. Anders Noreen PauVs Grandr. I, 466 (vgl. obeo 
p. 26 n. 2) 

3) Ostboff M.U. IV, 368 f. Die Gegenbemerkungeii Feisfs Got. etym. 
130 »ind nicht von Belang. 

4) Vgl. Bezzenberger liezz. Beitr.IV,343 n., Miklosich s. v., PottKSB. II, 276. 
6) Das Nähere zur Erklärung dieser Sippe wird baldigst ein schon längst 

abgeschlossener Aufsatz des Verf assers bringen, wo auch abweichenden Ansichten 
Recbnung getragen werdeo wird. Wegen der Bemerkungen Johansson^s iLber 
diese Wörter (G. G. A. 1890, 749 in der Recension von J. Schmidfs Plural- 
bild. d. idg. Neutr.), die im Wesentlichen auf einer miindlichen Mlttheilung 
des Verfassers beruhen, vgl. Johansson Bezz. Beitr. XVII. Obrigens s. W. 
Stokes Mém. de la 8oc. de Lingu. V, 421, Grasberger Gr. Ortsnamen 197 ff. 
6) Vgl. got, bi-Ms gewobnt : ai. åkas Behagen etc (s. p. 7). Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. 231 

gen : jgova^ rnfe, ai. kavate (p. 71| N:o 3), ai. dhv-an- sieb ver- 
billien : got. dau-ni- Dunst etc. (p. 71, N:o 2). Analog mit at;->lo^| 
av^X^wv : v-^/- in ai. vänd- vånl a. ^vcJrna- *vål'n%-^ lat. valiis a. 
^val-nis^ gr. féXog etc. ist z. B. *sä\t-(e)J' Sonne (gr. T^éX-cogy got. 
^ai«»7, Ut. ^duZ-é^ : ^-^/- 5y-^^ (lat sol a. *5v-ö/, aksl. slu^n-icey gr, 
aéX-ag a. ^af-éX-ag^ vgl. 5v-62- glimmen, glttben^ sengen in ags. 
swelan, stcål Olatb, lit svil-ti etc). 

Wic wir evx-fjXog : /éx-rjlog n. 8. w. ans einem (e)^(e)k' u. 8. w. 
erklärten, 80 mogen auch gr. ol^ia futuo : ai. yäbhämi, aksl. jeba,^ 
dass.; gr. alipa scbnell, plötzlicb : ai. pra-yaks- vorwärts eilen; 
gr. bom. eivd'T€Q€g^) : lat. jani-trices an Brttder vermäblte Frauen, 
lat aem-^lor (im-iiari, im-ago) : ai. yamå- Zwilling^ n. dgl. aaf 
zweisilbigen Basen beruben : oiebh- fntaere a. s. w., woraus einer- 
seits ojjbh' (ol^w)^ anderseits iebJh- (ai. yåhhåmij aksl. jebor) a. s. w« 
Vgl. die oben p. 94, n. 1 besprocbenen ai. héman, gr. x^^jucov : lat. 
hiems^ wahrscbeinlicb ans einem gli(e)i(e)m-*)] lit. baiså Scbrecken, 
baisus abscbeulicb : ai. bhyas- sicb tlircbten aus einem bh(a)i(e)s- 
(vgl. p. 204). Man känn ttbrigens erinnern an die Ausgänge des 
Gen. Sing. idg. 'éi'(e)s (oi-s) : -(eji-és (i-os), 'éu'(e)s (oyi-s) neben 
'(^)^'és (y^-os); av. nar-s : gr. dv-å-Q-og n. s. w. 

Oben im Cap. II nabmen wir an, dass in ai. dr-v-an- är-v- 
an-t' eilend, Renner, r-n-ö-ti, gr. oQ-v-v-fic^ as. aru bartig etc. eine 
Basis er-u- (er-y^-) zn Orunde liege, die sicb za r-ey^- r-u- in lat. 
ruo renne, stttrze, av. ru-ma- Lanf, Eile ebenso verbalte wie ai. ar-u- 
dr-u-s yiyxviåt(^A(j-eV')ir-H' zerbrecben; ai. tar-u- tur-v- j gr. t«^-v- : 
zQ-v-vD^ aksl. trovor reibe anf ; lat. fer-v-o, ai. bhur-v-dn- Stradel : 
lat. de-fr-u-tumy abd. briuwan brauen; ai. bhdr-v-ati zermalmt, 
kant : ahd. br-ö-di gebrecblicb; ai. cdr-v^ti zerkaat| lit hir-v-is 
Axt : lat. scr-iÄ-ta; ai. phdr-v-ara- Säer : abd. spr-iu Spren (pra- 
phar-v-U geiles Mädcben : lit. spri-au-nåy p. 128); gr. /€q-v-, ai. 
var-u- wabren, scbtitzen : /q-v-; élqo(xac frage a. ^iQ-f-ofiai : ^^- 
é(/)-o), ig-ev-va, an. r-au-n Untersucbang; gr. noX-v-^ got. fil-u : 
nX'Ov-jog (pl-eu- fliessen); lat. sec-u^is : lit. sk-u-tu scbeere, gr. 
ax-v-Qog Abfall beim Bebanen der Steine; ai. (sam-Jkas-u-ka- zer- 1) Allerdings nach Wackernagel fUr ^ivdregti wie eikdrivos (iir iXdrivof 
(Das Dehnungsgesets d. griech. Composita p. 3). 

2) Danielsson in Vorlesangen (vgl. Fick Wbcb.' I, 182). Johansson ftigt 
hinsu germ. Sbna- eben a. Umna- (P.B.B. XV, 229 f.). 

3) VgU HtIbschmaDn D. idg. Vocalsjstem p. 189, Bartholom» Bess. Beitr. 
XV, 36. 232 Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterung und WurzeWariatioB. 

bröckeind : S-v-co; ags. Jias-ié graabraaD, an. ho^ss (*has'-^a') : gr. 
ll-ov'%^6g gelblicb, bräunlich, u. s. w. Dem er-u- r-e^- r-tr- in Bewe- 
gang setzen, lanfen, fiiessen lassen entsprecbend känn ein er^i- : 
r-ei' r-i- vorliegen in gr. oq-i-vio neben ai. r-i-nå-tiy ré-taSj lat. ri-vus^ 
got. ri-nnan (ri-n-^t-) etc. (p. 101, N:o 1). Naeb dieser Ånffasaang 
der Formen brancht das anlautende o- in oQivm nicht als prothetiseb 
betracbtet zu werden, wie sicber nicbt dasinlautende-^- mit Cnrtins 
(Grondz.^ 729, Vb.^ 1, 250) fdr anaptyktiscb zu balten ist: OQi-wo 
mag das o- von oq- (oq-vjqu etc.) -» das • von r-i- (ai. rinåti etc.) 
entbalten '). Ebenso känn in gr. dX-C-vo) : lat. l-i-no schmiere ein 
9l'i' öder //-/- : l-i- zu Orunde liegen, vgl. el- (lit. el-més die ans 
dem todten Eörper, besonders aus dem Munde fliessende Fencb- 
tigkeit, ndd. ol-m^ ahd. ol-tar Schmntzkrume n. s. w.). 6r. uq-i- 
fid^ei • aQfxc^ec Hesych., dQt-^ixog sind dentlicb mit aQ-fiog, d^- 
fiovCa, aQ-fxevog, oQ-^fAÖg etc. verwandt, aber anderseits aneh mit 
abd. r-im Reibe, Reibenfolge, Zabl n. s. w. (p. 102, N:o2 a. p. 162, 
N:o 3) : sie mogen also aaf einer Basis ar-i- bernben. Mit gr. 
6q'C' (oqC-vo)), dX-C' (dXC-vw)y dqn- (dqt-^iiog) vergleicbe man lat. 
op-i' in ipl-mus feist, fett, frucbtbar (habitns corporis, membra, 
bos, äger n. s. w.), reicb, berrlicb (prssda, spolia opima)^. Dies 
bisber, so viel icb weiss, nicht befriedigend erklärte Wort möcbte 
icb folgendermassen anfifassen. Znnäcbst stellt sicb of^mus zu 
ai. åp- Wasser, apa-vant- wässerig, gr. orro'^ Saft, Ftille (onog 
V^V^h onO'/evT' saftreich u. s. w. (Fick Wbcb.* I, 16), hierher 
vor Allem aucb lat. ö-nientum Fett, Fettigkeit (eines Henscben 
öder der Tbiere = Lappen- öder Gekr ösefett), Fettbant, Netzbant, 
Eingeweide, das icb aus *öp'mentum deute (vgl. ru-tnentum Unter- 
brecbnng ftlr *rup-mentum zu rumpo)^), Neben der Wnrzelform 1) Derselbe Stamm känn in lat. ori-ri vorliegen. Hom. o^åovto ist viell. 
OQifovto. — Aoders ttber é^ivw Osthoff M. U. IV, 45. 

2) Die Bemerkuogen Corssen^s BIS. 147 machen mich däran nicht irre, 
dass 'feist', 'fett' die Grundbedeutung des Worts ist. 

3) Im Lateiniscben wird p -k- m zxi mm assimiliort, dies erscheint nach 
langem Vocal als m : so ist die Verscbiedenbeit zwiscben summus a. *8uptmås 
und ö-mentum a. ^öp-mentum zu erklåren. Åbnlicb liegen die Verbältnisse im 
Griecbiscben : o/ifAa a. *67i-fAa aber nijféa zu ai. påp-mdn- etc. (Wackernagel K. Z. 
XXX, 293 ff.). Windiscb^s Zusammenstellung von ömentum mit ai. vapa Rin- 
geweidebaut. Netzbaut (Lit. Centralbl. 1S88, Sp. 668, vgl. Stolz Lat. Gr.* 257) 
verstösst gegen die lat. T.autgesetze. ömentum bat aach nichts mit vfi^v sa 
tban, das za ai. SifU-man- gebört. Scbon Georges (Handwörterb.') hat an 
Zusammenhang von ömentum und opimua gedacht. Znr Lehre v. d. Worzelerweiteruof^ and Wurzelvariation. 233 

^- Btaod pö' = ai. pä-, gr. ttco- etc. (vgl. peU plé- ftillen etc), 
ferner mit ?-Saff pd-y p-i- (ai. p-yä) = trinken and schwellen, 
saftvoll, feist sein (s. p. 117, N:o 5), vgl. besonders ai. pi-van- feist, 
fett, gr. 7i'i-(/)(ov feist, fett, frachtbar, reich and das mit demsel- 
ben m-Snffix wie opl-mus abgeleitete n-l-fÅe-Xij Fett. Wie nan 
das anlaatende o in op-l-mus mit dem von onog Saft zasammen- 
f&Ilt, 80 ist ancb das inlautende i nicht verscbieden von dem io 
ai. pA-van-j gr. n4'(/)o}v, n-l-fielij : d. b. es liegt diesen Wör- 
tern, wie sobon oben p. 121, n. 1 im Vorbeigehen bemerkt warde, 
eine Basis ap-i- : p-i- za Grande *). Es wäre vielleicht aucb mOg- 
lieh, dass das immer nocb dnnkle amoe-nus (atn-i-cus, Am-i- 
temum) anmatbig, wonnig, lieblich (urbSy locus n. s. w., aacb von 
Personen z. B. amoena Venus^ mea amoenitas meine Wonne) ei- 
nerseits mit amäre, anderseits aacb mit moe-^us mu-nus Liebesgabe, 
Grefälligkeit, Qeschenk, Spende zasammenbiuge; zam letzteren Wort 
kOnnte man weiterbin ai. n%dy-as Labsal, Last, Freade^, fnayo-6Ati- 
Freade bringend, erqaickend, wohltbaend (vgl. Ha hic me amoeni- 
tåte amoena amoenus oneravit hic dies ttberscbfittet mit wonniger 
Wonne dieser wonnige Tag Plant.), mi-trd- Freand, lat. ml-tis^ Ht. 
me-las lieb') stellen (die Bedentnngen erinnern an die in 2Å. priyor 
lieb, got. frijdnds Freand, gr. tiqu-vq mild : Hi.pri-ti- Frenåej prdyas 
Labsal, Opfergabe). Eine Basis ay-t- o^-i- : ^-ei- t/t-i- scbeint den 
Wörtern fUr Vogel za Grande za liegen : lat. avis^ gr. ot-mv-ög : abd. 
i€i(j)o (y^iym-) Weibe, ai. en-, vé-^ vdy-as Vogel, vgl. jjarna-vi-, vt- flat- 
tern (int. ve-vl-yate). Abnlicb d(f)-i-(o vernebme : av. vaé-naiti siebt. 1) Falls wir einen Ablaut ö : ö ; ä {= 9) parallel mit é :i:9 (s. oben p. 226 
o. 3) annehrneD dttrfen, so fällt Tielleicbt bier Licbt aaf gr. miiå^ov Biriie : lat. 
pt-rum, falls man Letzteres mit Recbt zu pt- strotzen, saftig sein stellt. Gr. 
oir-t- wUrde in Ablaat steben mit op-i-mus {ömentum); dieselbe Ablautstufe 
könnte man vermutben in abi-dötnen) Scbmeerbancb, das eber ein altes ap- 
Fett als die Präp. ab entbält (Uber -domen Scbrader K. Z. XXX, 471). 

2) Scbwäcbere Stufen dieses ^-Stämmes finde icb in 1) ai. méyédha- Op- 
fergabe {*miyaZ'åha'\ av. myaeda- Opferfleiscb; 2) ai. m\dh- spenden (mti-d^); 
mid/M-, gr. /Aio^&os etc. 

3) Von J. Scbmidt Voc. II, 485 f. wird dies Wort ans einer Wz. mel- 
erklärt (vgl. lit. malånC Gnade, gr. fieikia, fAtiXixoQ, äol. fiMix**9 ^* &• w., 
8. a. O.). Anderseits nimmt Jobansson, welcber P.B.B. XV, 227 einige Spröss- 
Unge der Wz. mel- bespricbt, sowobl fAåikia, wie lit. melas von dieser bus, um 
sie za mbd. smielen zu stellen. Br Ubersiebt dabei äol. /AilXåx^^ i^g^- aucb 
afAijh[xoy] ' ouokaMévjov . K^rJTt^ Uesycb., ferner tu fåiXå o Lieber). 8. Ubrigens 
Kretsobmer K. Z. XXIX, 421 f. 234 Znr Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzel variation. 

Wenn wir oben p. 223 Recht batien, gr. a%éQ't'^oq 11.8. w. ans 
einer Basis ster^-i-bh- o. s. w. zn erklären, so hindert Diohts eioe 
Basis er-i-p' reissen, niederreissen (vgl. lit. tr4i sicb aaftrenneBy 
aksl. orja^ destmo^ or-t-teRJ anziinehnieD in iQeCnm^ aor. ^Qi^nov, 
éqCnva abgerissener Berg, Abstnrz. Dies er-i-p- verbalt sicb za erep- 
(éqénto^ac reisse ab etc.) wie ster-i-bh- (atéQc^og) za sterebh- (atéQ- 
yo^, axQéifog, ctéq^vcov), Und wie sicb sUM-bh- verbalt za sir-ei-hk- 
str-i-bh' (abd. *striban streben, aTQcg>v6g)y so verbalt sicb er-i-p- su 
r-ei-p' r-i-p- (an. rifa reissen, rifna zerspringen). Es mag ursprfing- 
licb ér-i-p' mit r-éi-})- r-i-p- gewecbselt baben, gr. é^stn^ ist einc 
Miscbform von er-i-p- n. r-ej-p. Verwandt mit er-i-p- : r-ei-p- ist 
er-i-k- : r-ei-k- reissen, zerreissen (égeCxm, aor. rjgixov^ lat. ric-inus 
Vieblaas, Scbaflaas, n. s. w., 8..p. 161, N:o 2), das neben sicb ein er-k- 
bat (lit. ^'-ér-Ä:ä Scblitz, erke Scbaflans), vgl. lat. tVp-ai; Recben neben 
er-i-p' r-ei-p-, Berubt OQéYo) recke, strecke u. s. w. anf einem ereg- 
oreg- (vgl. p. 225), so ist daneben ein or-i-g- anzaerkennen in o^iy- 
vdofAuc recke micb, strecke micb, und wie sicb ogey- za reg- (lat. 
regOj réx^ got. uf -rakjan n. s. w.) verbalt, so verbalt sicb 09^/- za 
reig- (abd. reihhen, got. reiks Sqxwv^ lit. réii-iis sicb brtlsten, rdUt- 
ytis sicb recken, vgl. p. 184). Åucb oXlyoq klein, gering^ eig 
abgezebrt, scbwacb foA^/ij-TrcAéa) bin scbwacb, obnmäcbtig, kraft 
los) känn oX-C-y-og za tbeilen sein, falls es, wie oben p. 170 an 
genommen wnrde, mit ok-vv- (oXXvfic), ai. anu- a. ^al-nu- dtion 
sebr klein, scbwacb (anu-bhu- fein, dtinn, scbwacb werden) znsam 
menbängt. Dann stebt oXiy zu Xc^öv * iXartav Hesycb., koi^yog 
Verderben, lit. liga Krankbeit wie o^£/- za abd. reihhen a. s. w. ^) 

6r. oqvx' in oqvaau) grabe (vgl. ai. åruka- verletzend) neben 
revi- ruk' (qvxdvrj, lat. ru-n-c-ina, ru-n-co^ lit. ratikas Runzel) berubt 
im Grunde auf einem mit er-i- : r-ei- in den oben besprocbeuen 
eri-k' : r-ei-k-^ er-ip- : r-ei-p- rcisscn parallel laafenden er-a- : r-ey- 
(vgl. ai. a/r-u- dr-u-a Wunde : r-u- zerbrecben, lat. ruo scbarre, ru- 
trum Grabscheit, lit. rdu-ju rdurti ausreissen, aksl. ry-ja^ grabe, 
ruvot, evello etc, die, wie scbon gesagt, neben einander ateben wie I) Ai. dlgå- Weichen, Leisten ist wohl mit gr. ok^i-yos eig. schwach in 
demselben Grade verwandt wie o^y-^våd mit oQ-t^y^vdoftai. Gr. Xa^y-wv Weichen 
känn neben al-gå- stehen wie la-Tr^d^f^ Weichen neben ål-pa- schwach (Tgl. 
åkanadvo^ etc). Gr. aXyo^ (vgl. air. olc böse) yerhält sich begrifinich zu dlgå- 
etwa wie Xoiyoi^ lit. liga zu oXiyog (alb. Pigu = böse a. mager). Der Wechsel 
Ton ^ n. A; in aXyos : lit. ålk-anas etwas hangrig (pr. alk-inisqai Kommer) kehrt 
Tiell. wieder in oXiyog : pr. Uk-uts klein. Zur Lehre v. d. Wurzelerweiteruug and Wurselvariation. 235 

ai. är-v-an- dr-v-ant- schnell, Benner : Imt. ruo eile, renne, av. ru-ma- 
Lanf, Eile öder ai. tar-u- turv-, gr. tcq-v- : tQV(o, aksl. trova^ reibe 
a. 8. w., 8. p. 231 f.)- Die Basis er-u-k- reyL-k- verbalt sich 
zn er-i-k' r-ei-k- uod er-k- (in lit. erké Sebaflaus etc.) ganz wie 
r-e^-p- (lat. rumpo, an. rjufa reissen etc.) zu er-i-p- r-ei-p- and 
er-p' (lat. irp-ex n. s. w., s. Qbrigens p. 161^ N:o 2). Mit gr. 
6q'V'X' vergleicbe man binsicbtlicb der Bildung åX-v-x- (åkvaci» 
bin aasser roir X 70, dX-alvx-TtjfAac werfe niicb unrubig umber, 
bin angstvoU K 94, dlvx-TdCecv in Unrnbe, Angst sein Herod. 
9, 70 a. 8. w., vgl. ancb lat. äluc-inari sicb gedankenlos geben 
lassen, träumeln, iaseln) zn ål-v^io bin ausser mir, i^ks(/)6g ver- 
wirrt, bethört (and weiterbin åltj Irrfabrt, åXåopLac^ didXriiiat. 
treibe mieb amber etc). Und wie oq-v-x- neben sicb r-u-k- bat, so 
viell. dl-v-X' ein k-v-x- in Ivaaa (Xmta) a. ^Ivxya, Watb, Baserei *). 
Bei der Erklärang von éli^- kommen : éXv^- dass. : éXav^BQoq 
frei, ital. loufro- dass. bat man verscbiedene Wege eingescbla- 
gen, von denen, wie mir scbeint, keiner aasser der von Daniels- 
son (Zur altit. Wortf. p. 48 fif.) gewieseue (vgl. ancb eine mit Frage- 
zeicben versebene Andentang von Wackernagel K. Z. XXX, 303) 
recht zam Ziele fUbrt. Man bat einerseits éX^- znm Ausgangs- 
pankt genommen and dann das -v- in éXv^- als einen anaptykti- 
schen Vocal erklärt (Cartias Grandz.* 63, 496 f., 556, 730; G. 
Meyer Gr. Gramm.^ § 95, welcber freilicb éXev^eqog von éXv^- 
trennt). Diese an sicb wenig wabrscbeinlicbe Annabme wird 
dadarcb nocb mebr erscbwert öder geradeza anmöglicb gemacbt, 
dass das -v- in éXv^- (éXTJXvd-a, ^^Xvdvv) mit -et;- -ov- in Ablaat 
steht (iX€vd'<a 'i^xof^ac Hesycb., fat. éXevtsofAac; act. i/r-eXevaeZy aor. 
in-ijXevca Inscbr. v. Gortyn Bannack p. 40, perf. bom. etXijXov^^a; 
bier nimmt aacb 6. Meyer eine griecbiscbe Wurzel éXevd^- an 
§ 552). Anderseits bat man als Warzel le^dh- ludh- (vgl. ai. ru(d)h- 
steigen), mit protbetiscbem é- in gr. i-Xev^- é-Xv^-^ aafgestellt 
(Fick K. Z. XIX, 249 ff., Wbcb.» I, 200 a. s.). Dann aber macbt 
iXx^' Scbwierigkeit. Man känn nicbt mit de Saassare Mélanges 
Graax 742 (vgl. aacb J. Baanack Inscbr. v. Gortyn 40) iXx^- ans 
iXvi^' berleiten: eine derartige griecbiscbe Synkope von v giebt 
es nicbt. Ein misslicber Aasweg wäre es gewiss aacb, den Kno- 
ten so za lösen öder vielmebr za darcbbaaen, dass man annäbme, 1) Vgl. aXvaaovTts ne^l &vfAif yod wtithenden Handen X 70. Andere 
stellen Xvooa sa aksl. {juUi sasvas. 236 Zur Lehre v, d. Wurzelerweiterung and Wurzelvtriatioo. 

éXd'- UDd éXv%^- 'kommen' seien nicht etymologiscb verwandty der 
Gleicbklang beider berobe auf baarem ZnfalP). Deecke (Bezz. 
Beitr. III, 52, vgl. G. Meyer Or. Gramm.^ § 99) will élev^Qog 
frei voD ikx^' kommen trennen. Nicht einmal dies kaon ich gat- 
beissen. In formaler Hinsicbt biidet ékvd^- kommen, woitlber 
Deecke ganz scbweigt, die Brficke. Begrifflicb i8t die Anlebnung 
eines Wortes mit der Bedeutung 'frei' an ein Verbum flir 'geben', 
'kommen', träns, 'geben, kommen lassen', 'bringeo'') durchans 
annebmbar. Man hat mit Recbt bingewiesen auf die delphische 
Formel der Freilassungsurkunden : ånotQéxetv olq xa i^éXtj^ vgl. 
Et. M. 329, 44 iXev^éqog naqå to iXevd-eiv onov éq^, AIbo bleibt 
ékevx^tgog am besten bei éÅ^- éXv^- kommen'). 

Nacb dem Gesagteu kOnnen wir weder élvd'- ikevd'' ans 
iX^' berleiten, noch éXi^- aus éXvi^-, noch éXd-- und éXv9^- von 
einander losreissen. Es bleibt dann, soviel icb sebe, nar ein 
Answeg : wir nifissen zwei Basen annebmen a) eldh- (éXi^-^ ^l%^ov) 
= el' + d/i (vgl. éXdw); b) el-udh- ('^Xvx^ov, éXtjXvdix) = el-u- 
-¥ dh'*), mit Ablaut (ejl-eu-dh- (ital. loufro-^ gr. éXevd^-, das sein 1) Wie ich nachträglich sebe, schlägt Wackemagel Das Dehnaagsgesets 
p. 3 vor, gr. il^- kommen als eine Umbildung tod «f^- sa faasen, das in 
tQx^l*'^^ a. *é^&'a»ofAai u. vielleicht in ai. Tdh' vorliege. Wackemagel hebt 
doch selbst das Unsichere dieser Erklärnng vor. Mir ist es sehr rweifelhaft, 
ob ein t^d"' kommen ezistiert bat. Ai. Tdh- bedeutet, so viel ich weiss. nie- 
mals kommen; gr. 1'^X'^f*^'' serlege ich in e^- (= ai. ar- (sich) bewegen) ^ das 

X von axavd'X^t ^QV'X(Ot vij-^x^» ^^"X^ u* s* ^* (^K^* P* ^^t ^»^ ^)* 

2) Die transitive Bedeutung tritt herror im Fut. <V-cil£voc7y Aor. in^lév» 
aav, tn-eXtvaaåf tn-eXevaavta Inschr. v. Gort., fkivoiut * olaw Hesych. 

3) Vgl. an. li&ugr frei, ledig : lida geben, lit. lai^svas frei : léisti gehen 
lassen; nahe stebt lat. Itber a. leidh{e)ro- (s. p. 187). — Kluge Bt. Wbch.* s. v. 
Uederlich verbindet iX6vd'eQ0i mit diesem Wort u. weiterhin mit ahd. htar leer, 
eitel, mhd. loter locker, leichtsinnig, leichtfertig, Schelm, Taugenichts, Possen- 
reisser, nhd. 2io^^(-bQbe) u. s. w. Zu Grunde legt er eine Wnriel fe|ft^. Ich 
glaube an diese Wursel mit th^ die sonst keinen Anhalt hat, nicht sonderlich. 
Falls fXtv&s^os und lotur verwandt sind, werden sie so zusammenhången wie 
tQv^^QOi u lat. r%i-t-ilus u. dgl. (s. un ten). Einen Verwandten hat wohl lotter- 
in aruss. lut-HkU bistrio (lytati ragari, vgl. Miklosich Lex. s. vt., Danielsson 
Bpigrapbica p. 38). Man könnte auch auf den Gedanken kommen, lat. kåstrum 
Bordell (regelrecbt ffir *l%U-trum)t ItAstro Herumlungerer in den Bordellen mit 
lotter-^ UederUch zusammenzustellen. Doch bleiben bier andere Wege der Br- 
klärung offen. 

4) Sebr unsichere äpuren des einfacheren el-u- sind : -i^ilv-^- (ytijXvSe^ 
K 434, 668, in^tjlv^d- u. s. w.), in-tjXv^tfjQ Thuc, tn-rjXv^xo^ Xen. etc; Hvro* Zar Lehre v. d. Wurzelerweiterang und Wursel variation. 237 

i' von éXv%^' hat). Gleicb gebildet mit él-ev-^- scheiDt xéX-ev-^-og 
(d'x6X'0V'd-'0g) : lit. kélias Weg, leliån-ti. Vgl. anch ai. is-u-dhydti 
wtln8cbt (av. ish-u-d-^ 8. Piscbel Ved. St. I, 191) : is-u-ydti be- 
gebrt : is- wttnscben ; gur-ti-dh-as stärkende Tränke : gar- kochen ^). 
EiDes der am häufigsten aDgeftihrten Beispiele von griecbi- 
scber Protbese ist éQV'9'Q6g rotb : ai. rudhird- dass^ lat. ruber, air. 
ruad dass., an. rjö^r rnbicuDdas, got. rands rotb, aksl. rudru rn- 
tilas, lit. rudas braunrotb u. s. w. Aber er giebt kaam ein un- 
sichereres. Wabrscbeinlicb bat es mit é^d-- in éQv^QÖg dieselbe 
Bewandtniss wie mit ilvx^- in '^Å,v^ov u. s. w. Erstens känn man 
kanm umbin gr. ^^t;-^- zn vergleicben mit dem oben besprocbe- 
nen Ht. éru-b- in éru-b-e j-éru-b-i Haselbubn (von seiner Farbe 
benannt, wie au. jarpi Haselbubn \jarpr brann u. s. w., s. p. 219; 
vgl. aueh lit. rud-iké Auerbenne zu rudas braunrotb, norw. rey 
dass. : rauHr rotb). Or. igv-x^- und lit. éru-b- stehen neben einander 
etwa wie ai. gu-dh- u. gu-bh-^ lit. u-d-is : gr. v-^-'^ Oewebe. Dass 
das dh in éQv-d^-QÖg, ai. ru-dh-irä- u. s. w. suffixal ist, beweist Uberdies 
lat. rU't'Hus rötblicb, gelbrotb. Dass riUilus nicbt ans ^rud-tilus 
erklärt werden känn (Corssen Krit. Beitr. 81), brauebt bente kaum 
bemerkt zn werden. Da es aucb, wie diese Abhandlung wobl 
beweist, niebts Auffallendes bat, dass ftlr denselben Begriff in 
derselben Spracbe verscbiedene Abieitungen derselben Wurzel 
verwendet werden, möchte icb ebensowenig mit Bartbolom» Bezz. 
Beitr. XII, 84 in rutilus ein etrnskiscbes Lebnwort seben. 
Gr. éQth^^-Qog, lat. ruber (^ru-dh-ro-) und ru-i-ilus steben, wie sebon 
oben p. 48 bemerkt wurde (vgl. Stolz Lat. 6r.^ S 48), zu einander 
wie 1-^'fAa : f-f-«r, nv-i^-m ipu-t-ére, Aa-^- entgehen : h-t-ére u. s. w. 
(8. a. O.), vgl. aueb das oben besprocbene élev'd-'€Qog : le^-t- Itt-t- 
in ahd. lotar, ags. ly^re u. s. w. Die Basis ér-u- r-u- in lit. * f^Xirai Hesjch., tktjXofåtv Eratin. Mein. 2, 163 (mit der Variante iXijXv&fåtv), 
Ach»Q8 fr. 22 Naack; iXtjkvre ib. fr. 41 (vgl. Q. Meyer Qr. Gramm.* § 202, 
A. 3 n. 662, s. anch Osthoff Z. Qesoh. d. Perf. 409, Wackernagel a. O. p. 43). 
]) Gr. iX&- iXv^- als Verbum der Bewegang steht siemlich isoliert (iiber 
air. htid ging vgl. Zimmer K. Z. XXX, 216 f.). Ich gebe sa erwägen, ob nicht 
dasQ einige balt«-8lay. Wörter fiir Fabrzeag (vgl. Fähre^ ahd. far-m Nachen, 
Pähre : faran gehen, kommen ; lett. eel-tawa kleine Fähre : lit. héUaa Weg) ge- 
höreo : lit. eld-^a Flasskabn, aksl. lad-ija Scbiff (a. *old-iJa), ald-ija, woneben 
die auff&llige Seitenform alUd-ija (vgl. Miklosich s. v., J. Scbmidt Voc. II, 144, 
174 f., Tamm Svenska ord belysta genom slaviska och baltiska spr&ken 5). 
Die Wörter schw. julU^ jolle, ndd. joUe will Tamm feru balten. Schw. lodja 
ist Lehnwort ans dem Slavisohen. 238 Zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung und Wurzelfariation. 

ér-u-be^ gr. éQv-^-QÖg^ lat. ru-t-ilus fanden wir obeb (p. 48 u. p. 123, 
n. 2) wieder in ai. aru- Sonne (unbel., daraas nacb Tomasehek 
Bezz. Beitr. VII, 196 ywr, yor Sonne in der Präkritspraehe von 
Citräl aaf der Sttdseite des östlichen Hindukuscb), arn-nä', aru-sä- 
rötblicb, rotbbraan, feuerfarben, MorgenrOthe, Sonne a. 8. w., 
äré' lohfarben (nnbel.), av. auru-sha- glänzend, weiss, arno. arev 
Sonne (aru-s-edk, arau-s-eak åmaipoQoq^ ^mc^ögog) *). Aueh ahd. 
nr^-g (vgl. binsichtlich der Bildnng hiru-g Hirsch, s. oben p. 222), 
aru'ggi (mit anderem Mittelvocal eriggi) Erz glaabten wir bierher 
ziehen za dttrfen, vgl. ai. lohd- rötbliebes Metall, Enpfer, dann 
Eisen und Metall fiber b., lat. raudus (raudusculum) ErzstOck^ an. 
rauii red iron-ore, aksl. ruda Metall etc, die man von jeher zn 
(e)ru-dh- rotb sein gestellt bat. Ai. ära- Erz, Eisenrost (vgl. Böbt- 
Hngk-Rotb s. v. a. Nachtr. V, 1115) könnte sicb zn (l)r-U' äbniieh 
verbalten wie lit. heras brann (abd. héro Bär) : gr. ^nq-v-vu * 
lafinQvvei, ai. ba-bhr-ti- rotbbraun, brann, abd. br-u-n glHnzend, 
dnnkelfarbig, brann (gr. ^q-v-vtj, ipq-v-vog Kröte)*). Neben ai. 
ar-U' Sonne stebt non in derselben Bedeutung r-av-i- (der Abiaat 
wie z. B. in doq-v : got. triu a. ^dr-eu-o-, er-u- in ai. år'V'an(t)- 
eilend : lat. ruo a. den tlbrigen oben p. 231 f. verzeiebneten Beispie- 
len). Wie ai. ar-u- : r-av-i- verbalten sicb weiter: a) ér-u-6(^^- (lit. 
érube) : r'e}i^'b(h)' (an. rjupa)^ sebwäcbere Abiautstufe r-u-bfh)' (lett 
rubenis). Aueb lat. rxib-ro- känn bierber gebören. b) er-u-ct^ (gr. 
iqv^-QOQ) : r-e^-dh- r-oyt-dh- z. B. in ai. råh-ita-j air. ruud^ got. rauds, 
an. r;(JÖr, lit. raudå; gr. éqev^^w, (qev^og mit i von iQV-y^-)^), 1) Ober die armenischen Wörter vgl. jetst Bngge Btruskisob und Arme- 
nisch, Christiania 1890, p«> 1 ff. Hier wird aach etr. eru8 Sonne herangesogen. 
Wieviel von diesem Vergleich zn halten ist, ist davon abhängig, wie man sicb 
ttberhaupt za der von Bagge angenommenen naben Verwandtschaft zwiscben 
Etraskisch und Armenisch stellt. Dariiber steht mir kein Urthell za. 

2) Ohne dae suffizale u scheint ansere Basis ausser in dem erwäbnten 
åra- noch vorzaliegen in ir. ear-Cf er-c Sonne (wozu aach ai. arkd- dass. 
gehören känn, änders z. B. Cartias, s. oben p. 218), lat. ar-quätus (morbas) 
Gelbsucht. t)brigens vgl. die oben p. 219 besprochenen Basen ere-g' and 
€re-b{hy (neben er-i4-6Ä-). 

3) Auch lat. röbw rotb gehört vicll. bierher (= *ret/tdhO' öder ^ro^dho-, 
vgl. z. B. Bragmann Grandriss I, 76). Es könnte doch eine Ablautstafe 
za der in ahd. rébar(kuon, vgl. oben p. 219) vorliegenden Wnrzelform rM' 
enthalten. Gr. Qovaiogf das ganz spät ist, enthält nicht die sog. zweite Hoch- 
stufe za t^v&' é^ev^-, sondern ist aas lat. russus entlehnt (K. Zacher Nonu 
in ato£ 46). Zar Lehre v. d. War&elerweiterung and Wurzehariation. 239 

schwacbe Stnfe r-u-dh- (z. B. in ai. i-udh-irå-y aksl. rud-ru,, Ht. rvdas^ 
wabrsoheinlich lat. ruber). Gr. åq-v-^-Qoq : éQ-ev^^ho : ai. r-o-h-ita- 
liegen DebeD einander ganz wie éX-v-x^- : ék-ev-^-egog : ital. l-au-fro-. 
Nur Docb ein Paar Worte ttber einige Formen mit anlaa- 
tenden langen Vocalen (tj- m- ä-), die protbetiscb ansseben 
(vgl. Cbrist Lantlebre 37, J. Schmidt Voc. Il, 310, Bezzenber- 
ger in aeinen Beitr. IV, 330, Froebde ebend. VII, 327 ff., v. Fier- 
linger K. Z. XXVIl, 477 AF., Moalton Am. J. of Pbil. VIII, 209, 
Brugmann 6r. Gramm.^ 220, G. Meyer Gr. Gramm.^ § 98, 
Wackernagel Das Debnnngsgesetz etc. p. 50). In einigen der 
hier in Betracbt kommenden Formen wird die Länge dea aniau- 
tenden Vocals seeandär sein, dies docb wabracbeinlich nar in 
solcben Fallen, wo sie durcb metriscbe öder compositionelle Deh- 
nang entstanden aein känn '). In anderen Fallen mag, wie oft 
vermutbet worden iat, ein präpositionales Element (- ai. ä) vor- 
liegen : wenigatens eins der bierfUr in Ansprncb genommenen Bei- 
spiele iat wobl aicber : w-xeavög (= ai. ä-gdyäna-^ Benfey G. G. A. 
1860, 222 f., A. Kubn K. Z. IX, 247, v. Fierlinger a. O). Aber 
ea verdient, meine icb, noch eine dritte Möglicbkeit erwogen za 
werden: ea fragt aicb, ob wir nicbt anch in einigen dieaer langen 
Vocale araprtinglicbe Wurzelvocale zu aucben baben. Anf dieaen 
Gedanken fttbrt leicbt Ht. elek-tis uHek-tis neben an. lér (^Uh-ie)^ 
lat. llk-ertus. Ht. lén-k-mené Enie-, Ellenbogengelenk, Baa. SlS-k- 
ole-k- biegen (ygl. p. 186). Daaa hier nicbt die anlantenden é- ö- 
präfixal aind, beweisen ja zar Gentige die daneben atebenden 
Formen Ht. el-k-tiné al-k-uné^ ferner die mit k nicbt abgeleiteten 
: ai. äni' (^ä/-nt-^, gr. coAiyv, dkévri (dXéxQavov, okéxQavov)^ mkkov 
a. *ioXvov, lat. ul-na, an. p7-w dhn- (él-)^), ol-n (di-?), ojn (ol- öder ah) 
a. 8. w. Vgl. aacb die Reibe ijlef/J-ög verwirrt, betbört, lat. ä/-u- 
C'inari : «A-€v-, dl-v-, dXv-x- (aXa^vxitjimat etc.) : Ar-x- {Xvaaa^ a. 
oben p. 235); mit auderer Ableitang leu-do- lu-do- in akal. ludu 1) Vgl. hierzu jetzt Wackernagel in der mebrfach citierteo Åbhandlnng. 
Cber das rythmische Qesetz de Saussure^s, wonacb in vorgriecbiscber Zeit, 
nm drei aaf einander folgende KUrzen zu beseitigen. Debnung öder Consonanten- 
doppelnng öder 8ynkope eingetreten sein soll (Mélanges Graux 737 — 748), s. 
Wackernagel a. O. bes. p. 1 ff. (vgl. aucb Bragmann K. Z. XXVII, 690 mit N. 2). 

2) Dieselbe Ablautstnfe in lit. elektis, falls diese Form ricbtig ist. Sie 
wird voD Karscbat in [ ] angefiihrt in der Bedeatung 1) Qriff am Zochbaam; 
2) anderfiwo die Kilo; bei Nesselraaun aucb tlekstis. 238 Zur Lehre v. d. Wurselerweiterung und Wurzelvariation. 

ér-U'be, gr. éQV'd'-QÖg^ lat ru4-i1us fanden wir obeb (p. 48 n. p. 123, 
n. 2) wieder in ai. aru- Sonne (anbel., daraas nacb Tomasehek 
Bezz. Beitr. VII, 196 y«r, por Sonne in der Pråkritspraebe von 
Citräl aaf der Sfidseite des östlichen Hindukuscb), arn-nd-, aru-sä- 
röthlich, rotbbraan, fenerfarben, MorgenrOtbe, Sonne q. 8. w., 
äré' lobfarben (unbel.), av. auru-sJia' glänzend, weiss, arna. arev 
Sonne (aru-s-eak, arau-s-eak åwoipoQog^ ^(oc^ÖQog) ^). Aneb ahd. 
mu-g (vgl. binsicbtlicb der Bildnng hiru-je: Hirsch, 8. oben p. 222), 
aru'gei (mit anderem Mittelvocal eriBzi) Erz glanbten wir bierher 
zieben zn dtirfen, vgl. ai. lohå- rötblicbes Metall, Enpfer, dann 
Eisen nnd Metall tlberb., lat. raudus (raudusculum) ErzstOck, an. 
ranhi red iron-ore^ aksl. ruda Metall etc, die man von jeber zn 
(e)rU'dh' rotb sein gestellt bat. Ai. ära- Erz, Eisenrost (vgl. Böbt- 
lingkRotb 8. v. a. Nacbtr. V, 1115) könnte sicb zn (S)r'U' äbniieh 
verbalten wie Ht. beras brann (abd. héro Bär) : gr. ^aQ-v-vet - 
lafATTQvveCf ai. ba-hhr-u- rotbbraun, brann, ahd. br-u-n glHnzend, 
dnnkelfarbig, brann (gr. (pQ-v-vij, ^Q-v-^vog Kröte)*). Neben ai. 
ar-U' Sonne stebt nan in derselben Bedeatung r-av-i- (der Ablant 
wie z. B. in Söq-v : got. triu a. ^dr-ev-o-, er-u- in ai. dr'V'an(t)' 
eilend : lat. ruo u. den tlbrigen oben p. 231 f. verzeiebneten Beiapie- 
len). Wie ai. ar-a- : r-av-i- verbalten sicb weiter: 9) ér-U'b(h)' {\\i. 
érube) : r'ey^'b(h)' (an. rjupa), sebwäcbere Ablautstnfe r-U'b(h)' (lett. 
rubenis). Aneb lat. rub-ro- känn hierber gebören. b) ^-w-dA- (gr. 
éQv^-Qog) : r-e^t-dh- r-o^-dh- z. B. in ai. roh-Ua-, air. ruad^ got. raisds, 
an. rjdir^ Ht. raudå; gr. é^evd-w, Igevx^og mit é von ^^v-^^->*), 1) Ober die armenischen Wörter vgl. jetet Bagge Etruakiscb nnd Arme- 
niscbf Christiania 1890, p, 1 ff. Hier wird auch etr. eru8 Sonne herangesogen. 
Wieyiel von diesem Vergleich zu balten ist, ist davon abb&ngig, wie man sicb 
ttberbanpt za der von Bugge angenommenen naben Verwandtscbaft swiscben 
Etruskiscb und Armeniscb stellt. DarUber stebt mir kein Urtheil zn. 

2) Ohne dae snffizale u scheint unsere Basis ausser in dem erwäbnten 
åra- nocb vorznliegen in ir. ear-Cf er-c Sonne (wozu aneb ai. arkd- dass. 
gebören känn, änders z. B. Curtins, s. oben p. 218), lat. ar-quåtU8 (morbas) 
Gelbsucbt. Ubrigens vgl. die oben p. 219 besprocbenen Basen ere^- and 
ere-6(Ä)- (neben er-u-bh-). 

3) Aneb lat. röbw rotb gebört viell. hierber (= *ret/tdho- öder *ro^dhO; 
vgl. z. B. Brngmann Grundriss I, 76). Es könnte docb eine Ablantstafe 
zu der in abd. réba-^kuon, vgl. oben p. 219) vorliegenden Wnrzelform rébh- 
enthalten. Gr. ^ovoiog, das ganz spät ist. entbält nicbt die sog. zweite Hocb- 
stufe za i^vd"' i^év&-, sondern ist aus lat. russus entlehnt (K. Zacher Nom. 
in a*off 46). Zar Lehre v. d. Worselerweiterung ond Wurzel variation. 239 

schwacbe Stofe r-udh- (z. B. in ai. i-udlhird-j aksl. rud-ru. Ht. rudas, 
wahrscheinlich lat. ruber). Gr. iq-v-^-Qog : ég-sv^m : ai. r-o-h-ita- 
liegen neben einander ganz wie iX-v-x^- : iX-etf-i^-eQog : ital. l-au-fro-. 
Nar noch ein Paar Worte tlber einige Formen mit anlan- 
tenden langen Vocalen (rj- m- ä-), die prothetisch anssehen 
(Fgl. Christ Lantlehre 37, J. Schmidt Voc. II, 310, Bezzenber- 
ger in seinen Beitr. IV, 330, Froebde ebend. VII, 327 ff., v. Fier- 
linger K. Z. XXVU, 477 AF., Monlton Am. J. of Phil. VIII, 209, 
Bragmann Gr. Gramm.» 220, G. Meyer Gr. Gramm.» § 98, 
Wackernagel Das Debnnngsgeaetz etc. p. 50). In einigen der 
hier in Betracbt kommenden Formen wird die Länge des anlau- 
tenden Vocala seenndär sein, dies doch wabrscheinlich nnr in 
solchen Fallen, wo sie durch metrische öder compoaitionelle Deh* 
nong entstanden sein känn '). In anderen Fallen mag, wie oft 
vermuthet worden iat, ein präpositionales Element (- ai. ä) vor- 
Hegen : wenigatens eins der hierfttr in Ansprnch genommenen Bei* 
spiele ist wohl sicher : w-xeavog (= ai. ä-gdyäna-^ Benfey G. G. A. 
1860, 222 f., A. Kubn K. Z. IX, 247, v. Fierlinger a. O). Aber 
ea yerdient, meine icb, noch eine dritte Möglichkeit erwogen zn 
werden: es fragt sicb, ob wir nicht anch in einigen dieser langen 
Vocale nrspriinglicbe Wurzelvocale zu sucben haben. Anf diesen 
Gedanken ftlbrt leicht Ht. elek-tis u'lek-ti8 neben an. lér (^léh-ig)^ 
lat. llk-ertus, Ht. lé-n-k-mené Knie-, Ellenbogengelenk, Bas. SlS-k- 
ole-k' biegen (ygl. p. 186). Dass bier nicht die anlantenden é- ö- 
präfixal sind, beweisen ja zur Geniige die daneben stehenden 
Formen Ht. el-k-uné al-k-uné^ ferner die mit k nicht abgeleiteten 
: ai. änt- (^äl-ni-), gr, wXrjVf wlévtj (wXéxgavov, oÅJxgavov), (oÅÅov 
a. *(oÅ,vov, lat. ul-na, an. p7-n dl-n- (él)^), 6l-n (öl-?)^ ojn (ol- öder 9h) 
o. s. w. Vgl. auch die Reihe ijXe(/)'6g verwirrt, bethört, lat. ål-u- 
c-inari : ill-ev-^ dl-v-, dXv-x- (dÅMXvxfrjfxac etc.) : Ar-x- (Ivaaa^ s. 
oben p. 235); mit anderer Ableitung leyL-do- lu-do- in aksl. ludu 1) Vgl. bierzu jetst Wackernagel in der mehrfach citiertea Abhaodlung. 
Ober das rytbmische Gesetz de Saussure^s, wonach in vorgriechiscber Zeit, 
am drei auf einander folgende Kurzen zn beseitigen. Debnung öder Consonanten- 
doppelnng öder 8ynkope eingctreten sein soll (Mélanges Granx 737 — 748), s. 
Wackernagel a. O. bes. p. 1 ff. (vgl. aucb Brugmann K. Z. XXVII, 590 mit N. 2). 

2) Dieselbe Ablautstnfe in lit. elektifi, falls diese Form ricbtig ist. Sie 
wird von Knrschai in [ ] angefUhrt in der Bedeutung 1) Griff am Zochbaam; 
2) anderswo die Klle; hei Nesselmaiin anch ('lekstut. 240 Zur Lebre v. d. Wurzelerweiterung und WarseWariation. 

tböricbt, got. liuts beucbleriscb, lutan betriigen (ygl. ålvg - fildpij; 
dXeet ' dåcxel Hesycb.) etc, 8. p. 25, N:o 2, Danielsson Epigraphioa 38. 

Nan könnte man geneigt sein, erstens gr. ijXaxåfij {^iexcmj 
Hes.) Spindel, Rocken, ancb Robr(^i2A(fxara dieWolle