Skip to main content

Full text of "Anthologia graeca; sive, Poetarum graecorum lusus ex recensione Brunckii. Indices et commentarium adiecit Friedericus Jacobs"

See other formats


ANTHQLOGIA GRAECA. 

TOM. XIII. C O M M £ N T A Pi I U S, 

VOLUMINIS TERTII PARS TERTIA. ^FRIDERICI JACOBS 

ANIMADVERSIONES 
IN '""- 

EPIGRAMMATA 

ANTHOLOGIAE 

GRAECAE 

SECUNDUM ORDINEM ANALECTORUM 
B R U N C K I I, ■♦*" VOLUMINIS TERTII 
PARS TERTIA. L I P S I A E 
IN BIBLIOPOLIO DYCKIANO 

»T D C C C X I V, 1F ^ Jamnomen, quo me, ante hos viginti annos, 
quum ad Anthologiam graecam edendam ac-^ 
cessissem, publice obstrinxeram, dissolvi, si 
iion ut debui, saltem ut potui. Unum erat 
initio , quod mihi in hac re habereui propo-r 
situm, «t AnalectorumBrunldi, cujus tum sumr 
ma erat; apud eniditps auctoritas, usum expedi-r 
tiorem redderem , cum pUiribus Indicibns addi- 
tis, tum leciionis varietate diligenter conquisita, 
notis denique, quibus et reruni gt verborura ' 
pbscuritas, quantum ejus a me fieri posset, tol- 
leretur. !Nam haec omniapostulariintelligebam 
ab iis, qui Antholpgiae thesauros non solum 
animi causa perkistvare, sed accuralius inspicere 
et examinare vellent. Mox textus etiam repe- 
tendi neccssitas impojiebatur, quum Analector 
rum exemplaiibus divenditis, nulla omninospes 
essek, fore, ut Brunkius illi operi iterum ma- 
nus admoveretj in eo aulem repetendo, quod IV 

tota consllli a me concepti postiilabat ratio , ita 
versarus sum , ut nihil mutarem, nisi ex Brun- 
l.ii menre, quam ipse prodiderat cum in Le- 
ctionibus, tumdn aliis, quae postea edidit, ope- 
ribus. Scd de hac re et ollm dixi in Praefa- 
tione primo Anthologiae nostrae vohmiini 
praefixa, et nuper *) ad novam a nobis susce- 
ptarn Palafini Codicis edilionem.- Huic igitur 
textui, pa.^isim ad Brunkii mentem reficto, In- 
dices addidi, ad Analectorum paginas accom- 
modatos, (qnae paginae hanc ipsam ob causani 
.Lipsiensis eclitioni» marginibus adscriptae le- 
euntur) et in eiim modum concinnatos, ut 
eortun ope ununiquodque epigramma non in 
Analectis tantuni, scd etiam in reliquis Anfho- 
logiae editionJbus, quae quidem alicujus mo- 
menfi sunt, facile reperiri queant, Adjecti 
sunt Indices nomimim < um regionum et loco- 
rum , tum hominum et deornm ; alii denique, 
argumenta cpigranmiatum breviter indicantes. 
Haec omnia quin(um hujus operis volumen 
complectitur. Sequunfur Prolegomena, in qui- 
bus omnis Anthologiae historia enarratur, Co- 
dicps manuscripti describuntur, praestantissimae 
editiones recenspntur, addito judicio de eo, 
qu^od. in unaquaque earum sit praestitum. De 
Animadversionibus non est quod mul ta dicam. 
Duo inprimis erant, quae in iis spectabam ; 
primum, ut lectionis varietatem exCodicibus et 
antiquis editionibus enotatam darem, additis Praef. p. XI. s(i. criticorum emendationibus meisque qiialibus- 
cunque cunjecturis; alterum, ut Sensuni^ qui 
Ciiique poematio inesset, explicarem. In priore 
iJla parte fortunae favore factum est, ut ali- 
quanto plus praestare possem, quam inilio pro- 
niiseram, Spallettiano praesertim Apoijrapho 
principis eruditisslmi et inimanissimi liberali- 
tate in bibliothecani publlcam relato *). Ex 
illo enim apographo Codicis Palatini varleta- 
tem lectionis , quae maxime desiderabatur, 
primi dedinius; phuimorum omnis generJs er- 
rorum fontes aperuimusj. niulta, quae vitiosa 
csscnt, et ipsi emendavimus, et aliis emen- 
dandi opportunitatem feclmus; fundamen- 
ta denique jecimus , quibus verior et emenda- 
tior Anthoiogiae editio superstrui posset. Nec 
in aliis nos fortunae faventis aura destituit, 
Ouum enim in plurjmis locis , ubi textus a Cod» 
!Palatino abhorret, Brunldus tamen ad illius 
Codicis fidem provocet, multaque pro genuina 
membranarum lectione laudet, quae in Spal- 
lettiano quidem apographo aliter exliibentur, 
ita ut illa discrepantla praestantissimi apogra- 
phi fidem et auctoritatem labefactare videretur, 
dubitationi, quae inde nascebatur, tollendae 
subvenit apparatus subsidiorum ille, quem 
Hieronymus deBosch, vir, dum viveret, mihi 
amicissimus, multis a se sumtibus ad Antholo? 
giam comparatum, mihi summa cum liberali-«- *) Cf. Praef. ad Vol. Vltum (Animadvcrss. T. l.PJ.) 
p. XIV. scjq. PrpJcgg. p. CL. VI late jiitendum coTicessk. llujus apparaius ope, 
f|uem diligenter recensui in Praefatione ad Vo- 
lumen IX. (Animadverss. T. il. P. 11.) *) et pluri^ 
marum lectionum veluti historia patefacta est,^ 
eterrorum, qnos Brunliias, bono apographa 
cleslitutus, con)uiisir, fontes detecLi, Spallettiani 
denique codicis fides in maxiniis minimisque 
stabilita est. Quibus opibus in hicem jaotracrisi 
si me non male de Anthokjgiapromeruissedico, 
nemo me propterea vanitatis insimulet aut ar- 
rogantiae, quum id omne non mihi, sed for- 
Umae bcnigrjltati viroruruque aliquot niihi iix- 
bigniter faventium benevolentiae et humanitati 
tribtiam. Nec defuerunt jaiii nunc, qui illis 
opibus ulerentur; et nos ipsi iis in nova tex;- 
lus Aiit/iologiae Palatinae editione uti institui- 
nms **), et alios novimus, qui se, illis subsi-- 
diis adjuti, ad Anthologiam ilhistrandam et 
emendandam accin^ant; ita ut sperare hceat, 
Anthologiam , quae per aliquot secuia fere 
neglecta pcnerat, Brunlai primum studio et 
curis e sordibus excitatam, brevi lempore con- 
juncta plurimorum opera, illustratum et expo- 
litum iri. Absoluto Commcntario, tit promis- *) Repelivil lianc Pracfationem H. de Bosch iii ca- 
pite quaiti Voiuminis Antholojjiae Grotianae. 

**) PrliniuH novae Uujus edilionis volumen prodiit 
ninulinis aiitumnalibas anni practerili snb titnJo: ^jf/z- 
thologia Graeca ad Jidein Codicin olitn PalaLini aunc 
Parisini ex Apograplio GolhanQ cdila, Tonius pri- 
mus» Lipsiae, it)ji3, 8^o- VII 

siim perficerem , pauca , quae dareni, supererarif, 
Index Graecitatis, Supplementa epigrammatuni, 
qiiae Biunkii diligentiam latuerunt, Catalogus 
denique ciiticus poetarum, qui epigrammatis 
scribendis opera^i navarunt. His igitur ulti- 
inum Volumen destinatum erat» Et prinium, 
quod a(J Indicem Graecitatis attiiiet, non om- 
nia verba omnesque locutiones , quae in Au- 
thologia occurrunt, in eum relata volui, sed 
ea tantum, quae notatu digniora esse viderea- 
tur, formas rariores, coniposita aut nusquam^ 
alias, aut raro alibi obvia, locutiones poeti- 
pas. In exsequendo hoc consilio, cujus fines 
quam parum definiti sint, minime ignoro, non 
dubito, fore ^os, quibus plura, alios, qui- 
biis pauciora, quam vellent, dedisse videar, 
Nec facile de ea re cum iiUo homine digladia- 
bor. Facile fieri potuit, ut digna notatu vi- 
derentur, quae vulgaria essent; aut ^t vere 
memorabilia, ta,edio inter laborem obrepentej 
3 me praeterirenturj alia denique inter descri- 
bcndum potuerunt excidere. Quod autem prae- 
}>ositiones et particulas in primo Indice prae- 
terii, id consilio factum cst; quod si illis lo- 
cum concessissem , non facile hnem , nbi con-. 
s!SU;rem, inveniebam. Vulgatae lectioni non- 
nuUis in locis veriorem Cod. Palat. lectionen^ 
iidscripsi; passim etiam quae ex conjectura mur 
tanda essent, notavi; plura hujus generis nunc 
quidem daturus, si res esset integra. Quod ii^ 
lioc Indice nomina poetarum et epigrammatum 
numerum posui, lion Analectorum voltimen 
et paginam, ubi quid^ue legeretur, ic^ cu?ft pb VIII 

alias quasdam caiisas factnmest, tum praeci- 
pue, ut ipsis poctaruni nominibus statim ve- 
lusliora a reeentioribus discernerentur. Ut au- 
tem quaerendi imnnnueretur molestia, verbo- 
rum indici subjeci indicem poetarum, quo 
quisque loco et in Analectis et in editione 
Lipsiensi habetur, eundem, qui etiam quarto 
Volimiini subjectus est, sed minus ille accu- 
ratus. Indicem graecitatis, tresque alios in 
Animadversiones , cxcipit duplex Collectio epi- 
grammatum, quae Analectorum editor praeter- 
iiiiserat; pripr complexa epigrammata ex Cof 
dice Palatiijo collecta; allera exhibens spicile- 
gium epigrammatum, cum in scriptoribus ve- 
tustis, tum in marmoribus servatorum. In 
priore illa coIJectione non admoduni multa 
sunt, quae novitatis g:raLiam habeant; plurimis 
a doclissimo IluschJdo , aliis etiam ab aliis 
passim in lucem protraciis. Paulo tamen am- 
pliorem poteram reddere, si omnia christianici 
argumenti epigramniata exliibere voluissem, 
quorum longe plurima nondum ediia erant, 
sed tam jejuna illa, tam ab omni ingenii artis- 
que laude dcstituta, ut satius existimarem, hoc 
quidem loco *) ea tantum seligere, quae aucto- 
rum nominibuS esscnt instructa; non quod 
haec ceteris multum praestarent, sed quod ali- 
qukl ad historiam litterariam confevre videban- *) In nova enim editione, quae integram Cod. Pala- 
tiui Antliologiam complcolitur, omnia cxhibui ind^ 
a p. 3, nscjue ad p, 34, tiir. Et in his quldem seciitns siim orclmenil 
Codicis Palatini; in altera autem collectioiie, 
quum alia quaevis dispoiundi ratio suis preme- 
retur difHcultatibus , illud amplexus sum, quod 
simplicissimum videbatur , ut ordinem elemen- 
tarem in epigrammatiim initiis vsei.]uerer. Ulti- 
mum denique locum in hoo vohmiine occupat 
Catalogus criticus poerarurn epigrammatario- 
rum, qualem Fahnciiis dedit in Bibliothecae 
frraecae Vol. IV. ed. Harl^ paulo t.;menube- 
lior ilJo, nec paucis in locis, quod comparan- 
tibus patebit, accuratior. Constitueram initio 
praemittere huic catalogo historiam criticam 
epigrammatis , a quibus iivitiis ortum, «quibus- 
que veluti gradibus a summa simpUcitate ad 
jllam copiam et ubertatem pervenr^rit, quam in 
Meleagro, Philodenio, Antipa-ris, Phihppo, 
aliisque niiramur; quae ejus genera essent, et 
quo quodque tempore quibusque auctoribus 
elahorari et florere coeperit. Phuima, quae ad 
hujus modi historiam requirebantur, in prom- 
tu habebam; sed quum ad rem ipsam venis- 
sem, saepius inde nescio quomodo avocatus, 
totum denique consilium ad commodiora tem- 
pora differre coepi. Neque enim tahs historia 
in hoc opere necessario requirebatur; et oppor- 
tuniore loco aliquando exhiberi poterit , prae- 
sertim quum hoc vokimen jam in tantam am- 
phtudinem excreverit, ut, rescissis iis, quae 
non planc necessaria essent, me emtoribus rem 
non ingratum esse facturum , facile intellige- 
rem. IJnum est, quod addam. In primis hu- 
jus voluminis plagulis spissiores sunt errores typographlci , quam vellem , praescrtim in ac- 
ceiitibus rite ponendis; in progressu operis ra- 
rius peccatum est, fortasse quod typothetae 
riianus nieae duciibus paulatim adsuescebant. 
Hos errores , quos quidem observavimus , quiT 
que alicujus momenti essent, in fine volumi- 
nis notavimus; reliquos aequus lector facile 
emendabit. Scribebam a. d. XXII. Julii. an^ 

013 I3CCCX1V. XI Hoc Volumme contmentur haec: 

I, Addenda et Emendanda ad Tomum IX. X. !>? T. 
XII. p. 3 — i44. In his Emendandis , ante l»os 
duos et qnod cxcurrit annostypis exscribicoeptis, 
nunc nonnulla sunt, quae sublata aut niutata ve- 
lim, ut p. 36. 1. 8. ubi non erat, quod de lila.tu 
timerem in verbis lfA.ol iri ; et p. 89. 1. 1 1 . 1 jbi 
nunc scribendum videtur: ftXovTovvT$s uti 7rvxiif>o7:;t 
cvvovTts, oTs . . ita ut jam nulla ait constructia nis' 
anacolulhia. P. i43. 1.3. dubites, an 'irpsrj-i ■sr^ 
sic usurpari qneat; usus postulare videtur, m pos- 
rtr^zecTt. — P. 60. 1. ult. nunc rcpudio. U.x^s'fnioy 
pro ir»goifiix non videtur occurrere, 

II, Index Graecitatis. 14/ — 5oo. 

III, Index poetarjim et capitum Anthologiae in Ana- 

lectis et in editioiie Lipsiensi. p. 5oi — 5o8. 

IV, Index verhorum , rjuae in Animadversionibus ex- 

plicantur. p. 5ii —578. 

V» Index rerum, quao in Aniniadverslpnibus 11- 
liistiantur. p. 58i — 606. KII 

VI. Irulex sciiptoriifn j qtii in Anlmadverslonibus iU 
lustrantur et corriguntur. p. 609 — 612^. 

VII. Mantissa epigrammatum Vaticani Codicis, quao 
in Brunkii Analectis disiderantur. p. 6j5 — 700. 

VIII. Epigrammata ex libris editis et marmoribus 
collecta. p, 753 — 828. 

IX. Catalogus Poetarum, qui epigramniata sripsi-^ 
runt, p. 83 1. A D D E N D A 

E T 

EMENDANDA 

AD TOMUM NONUM 

SIVE COMMENTARII TOMUM SECUNBUM 
EJUSQUE PARTEM SECUNDAM. -^« 5. . Bianor. Ep. I. 3. 'k§7iovi;. edd. nonnullag 
vett. — £7. Ep. II. 2. Formam /%3-J« a nobis pro- 
batam, exemplis ftabliivit Berm. zA Orpheum p. 814* 
Scharfer ad Theocrit. p. 226. Iii Apogr. Cor«. cfff 
Famv coiuextus tx^-jx cxhibef, margo tx,^Zv, tn 
Apogr. Guy. i-x^bvv. plures hiijus generis accufativi 
occurrunt in Anthologia. — V. 5. huy.tv^slsi Br. cutn 
Apographis< ^iav.v^iU. Cod. Vat. quod revocandumi 
Vide Interpp. Hefych. V. ^tcrxfTv. Eujlath. p. 159^. 26. 
— - V. 6. Tion-ra conjecrura yS«3-:-(r%o/Kf) placuit H. de 
Bofch T. IV. p. 292ii Huberttts van Eldick ap. Eund. 
p. 492. tentavit : nrwyA /u.vxifj exolym. Corn. de Pautii 

jn act. mO'. nrwKi , fcxx^^X^'"^? . . . et nruinl icv.y^st^ ffji"^- 
vtft . . . Vera lectio adhuc Jatet. 

P. 7. Bianor. III. 3 , rjips. C. de Pauw tiu^os cor^ 
rigit. At ii illa lectio , ut idem ait, ad nugas aroan" 
danda ell , quid faciamus Lucretio i c[\x\ aerias volit~ 
cres L. I. 13. et Firgilio, qui alrias palumbes dixlt 
in Eclog. IIT. 69 ? — V. 4. tio,SoXuiv idem , male. 

P. 8- Ej. Ep. IP^. I. o^uiSoo^oX';^ Apogr. iionnulli* 
Muira in hoc £p. inepte molitur C. de P, Ultimunl 
rol.III.P.3, A 2 A D D E N D A T. II. P, II. 

difticbon medicam manum adhuc expectat, f(p^uvt vi- 
detur revocandura ex Cod. Cf. ad Lemid. Alex. IV. 

p. 89- 

P. 9. Ep. VI. V. I. Interpunctione juvandus eft 
rhythmus : 

ovTos /u.}}asv f oAtros , kki AxrgiSf ovros f ogxrs 

Probabiliter autem Scaliger i§v.rut, ut homo egenus 
ct nuliius rei compos, alienae tamen animae, ejus 
quam deperibat, potens elTe dicatur. Aliter accepit 
Grotius : Panper hic et fervus niillosque homo natus 
ad ufus y Qualem, dic, animam pofjldet? aherius. 

P. 10. /. 12. lege sB-tixxv. Ep. IX. 5, 6. fic expli- 
cat H. Stephanus in Not. ad Ep. Scl. p. 302. ,,Navis, 
quae perit, non fervat fidem victoribus, qui fe ejus 
fidei commiferunt feu crediderunt. Sed quomodo 
yulyj m,7tiarorl:gYiv'i quia fruftrando fpem eorum, qui 
ipfam in terra fabricabantur ad navigationis ufum , 
fidem quodammodo datam fefellit. " Argute Grotius: 

Concita pix flammis oftendit , quam neque terris 
Tuta fit , illa fatis tuta putata mari. 

Epigr. X. V. 5. sXx^tv fAovos. Conjecturam no- 
ftram verfus rhythmus falfam effe arguit. Vera eft 
Cod, V. lectio: omnes luftitia affequitur; fic et illum. 
Hoc bene fic efferri potuit: non ille folus luflitiae ocu- 
los latiiit. ^'of Scaliger tentabat : lS.U}iv i'X«3-' ivvo/u,os. 
Friget epitheron. 

P. II. Ep. XII. 2, revoca lectionem Cod. «* 
(5xfft\t7 . . quae quondam Perfariim altera Perfis eras, 
Grotius. — V. 5. vZv ^i oXKt ^wnivoi. ToUe hiatum 
fcribendo : 

vvv ooXcctf u) ovartjvot f ... 

V. 2« Bovax r.xt tis EXly.ijv -xtxXxauivu. HanC 

Cod. lectionem fic leniffima ratione correxeris ; T. II. P. IL E T E M E N D A N D A. 3 

i. e. yJ.^>!(rui. Bura fedes et tu , Helicef undisfuhmer- 
fae. xxd^^ad^xi de locis fubfidentibus et demerfis paflim 
obvium. 

P. 15. Ep. H-V. 3. ^^yvolrjctv ^tiXos. nihil mu- 
tandum. Senfus eft : qoum ad vos veniiTet mifer, 
vos non apes , fed viperas expertus eft. oiyvot7v repe- 
rire aliquem diverfum ab eo quod expectaveras. 

P. 16. Ep. XVI. y.uv B»vE, Indicativum non 
refpuere particuhim w.v monuit Bergler ad Akiphron. 
L. III. 58- P- 419. eamque fententiam roboravit Schae- 
fer in Epim. Epifl'. Baftii p. 26. et in Append. ad 
» Jrijl. Plut. p. XXXVIIL — Ep. XVII. 6. reftitue 
€x Cod. V. «%n< kkI Kihui. Saepe enim K^hui quadri- 
fyllabum apud Epigrammatarios. Cf. ad Dioddri 
Ep. XVL 

P. 17. Ep. XIX. 3. vvv SiitAt. Scrlbendum vi 
detur proxime ad ductus membranarum : 

vvv os fii y.ui TCoiidos ^S^ovt^tjs Xtv ivoa(piat /UQtotiSi 

^oann. Barbuc. Ep. XL jtoil fax,(*-rii;s Xlvx /uot^iis. 

Theocrit. Eid. 1. 139. ra ys f/.KV Xhx Tta.vTot, XtXoiTrst 'Ex 
Moifjcv. — V. 5. quum To7* in Codd. Idgatur et edd. 
non Toyt fcribendum erat, fed, 

Ttf^at^pOVt] f av oiTCUT^OS STcI O^JJVOtaiV CCKOVffOVt 

Sic av ^^ , ci ^i, faepenumero infertur poft vocatf- 
VUm. StatylL FlacC. Ep. III. (pXdixxt, d ^^xy^vnvov 
y^xX(noi.t Ttt§ovat (A.t§tiu.v(nt. Afclepiad. Ep. XXV. Xvxvt ^ 
ov i' st S^tos ti. Sophocl. Aj. 1396. ntu t , av ^i jtxrpgs 
... B^tywv. 

P. 19. Lollii Baffi Ep. I. 2. Scr, pjw /utXl^^ovt. 
et notus ille cygnus. Vide de hac vi articuli Ileindorf. 
ad Platm, CUarmid. §. 7. p. 63* — £.p. II. 5. fer- 

Aa M A D n E N D \ T. II. P. II. 

taflTe ad ductus membr. fcr. ^u;f* ukcrt fiXiirovcrx x«< 

P. 20. lin. 18. pro Ba(fi ejl fcr. Eidem trihuitur 
in . . Cnr itnqne Bajfo infcribatur ap. Brunkiutn , Ig- 
. noro equidem. — V. 3. Male Br. tentat ilftu f«.iv. 
Saepe a fingnlnri tranfitus fit ad plnralem, et contra. 
— V. 6. fi^fff». Vat. Pl. recte. V. 7. «y onov. Vat. 
V. 4. ictvwv fv^vs. Vat. 

P. 22. Ep, ri. 4. i'/(,tv Vat. V. 5. >T y«'f. Vat. 
cum Jluelio. Noftrae interpretationi verhorum collo- 
catio non favet. Mclius accipias vcrba h %n\ois jno h 
ito'kiiu.1^ y.»l fA.%/,xti , Koma armifcra inter arma et i-ug. 
nas originem cepit. — Ep* V. i. vjffrov. Fortafie 
voa7»vs. Quae olim in hoc difticho tentavi, ea nunc 
prorfus repudio. V. 8- »r«v (J*'E>.X«f. noflram conjectu- 
ram impugnans //. de Bofch T. IV. p. 313. tenrat, 
ariv i^MTFxrxv . . . quod non meliuj, aut, eol yxg n».'j' 
'EXXxs y^uxt ^Ikhv. Hoc ad fcnfum ron male. llubivt. 
van Eldick p 494* "^^* X^f /'*'''' 'EXX«j i'-x'vct ixx^v. quas 
Graecia profudit lacrymast tibi fuevunt laetitiae. At 
yotf abeiTe non poteft. Lenilfima mutatione cor- 
i-exeris : 

ffoi y«fl «iroi? 'EXXoc? i'z\xvvi iunov. 

tibi enim Graecia lacrymis fufis 'poenas folvit, Inter 
unoiv' et 7CXV minimura intereft. Pindar. 01. VI. 28. 
oCPgx nt\ntgiov xvSgx , , xivitu . . nvyixxs uKoivx. Id. 
Pyth. II. 24, iriy.taatv xXKos xvrjp tvxyjx fixffiXileiv 
vfjLvovf xnotv xgtrus. IJ. Neni. VII. 22. »» »yf/; ris. 
xirotvx fAOX^uv HXvrxtt iniwv xo(^x7s. Arfchyl Agam. 
141 I. ov rovrov tx yris rris ^t y^o^-jva xvo^iiXxrilv MiwJfiu- 
ruv utrotvx. Cf. Tqup, ad Suid, T. I. p. 376 fq. 
Matthiae ad Hom. Hymn. p. 332. 

P. 24. Ep. VI. 2. Scr. cum membranis: 

rviv Ku\i vt(VifA.ir,v, T. II. P. II. E f E M E N D A N D A. r 

pro ov^i rrdXt r^v y}iv!f4.inv. — Ep. Vll. 4. xotl ffri^voto. 
Vat. recce. Praepolitione facile caremus. 

F. 25. Ep. FIIL ^. Fortaile ad ductum membr. 
fcribendum: 

ttft» x»i Mij^ov xKi Axxs^xi/movius. 

five etiam Mii^tov. Ucrumque hcc vulgata elegantius. 
V. 5. Br. lectionem hlatus fufpectam reddit. Ad 
Jhembr. lectionem — !«■' fM.t7o fioocrffvxov . , proxime 
accederei : sn fy.7t oXofio^Tgvxov . . i. e. ferae niulto 
cum crine. Caeteram falfo Br. ^^u^os in Vat. C. legi 
dixitj ^vgvs ibi eft, haud fecus atque in Plan. 

P. 26. Ep. IX. 2.' lKfji.ot.crZv. In Vat. C. v ^««3-- 
Twy. non ix. — 7,!vxoy yxXx fupplevit C. de Pauw. 

P. 28- ThaU. Milefii Ep. i. 2. fcr. 'Vwfj^v-ktSm 
monente Lobeck ad SQphocl. Ajac. p, 368. a nomina- 
tivo '?utj(.v\to»}s. — V. 4. Mitfcherlich ad Horat. L. 
^^' 5- 33- corrigit yfi^ccwoi. quod a Cod. oblatum 
amplecterer. Nunc y:-]^ocvvovs iwa eft quod repudie- 
mus. Idem u^xvurots 'n\ dS^xvxrw mutandum cenfec 
citra necL'(litatem. 

P. 30. Ep. III. 3. %kJ XifAhs corr. Schacfer 
Meletem. p. 49. — • V. 4. uyxarxt rellituendum. — 
Ep. IF. 6. ro-js defideratur ap, lenfium. •— Ep. V. 
3. art(pxvm. coronae fortaile h. 1, documentum laeti- 
tiae , qua juvenum ilioram gloria patriam Miletum 
aiiecerat. 

P. 31. Ep. II. Gaetutici. V. 3. 'dxxos sn «XXw. 

Lucian. Ep. XXX VI. «XXiy In'' uXXm Ea^cjsiv uiii itXov- 
rov. Idem Epifl:. Saturn. T. IX. p. 42. e'v» uvUsuv 
aXXx sTt' uXXots utroZvns. Alex. T. V. p. 93. incf^^t 
i' ovv uXXovs sn uXXots. Eurip* Cvcl. 423. «yw ^' ^^^7' 
Xkmv uXXtiv in uXXr}. — P. 3I. Hn. pcnult. Scr. Tui- 
TOvXXev pro rxtrovXXixov. — Ep. III. 2. a?^» » e>i 

AI^A ortum. Sic ap. Orpheum Argon. V. 930. pio 6 A D D E N D A T. II. P. II, 

Shxs To xtv «r<|'« ^oxtvtt Aitvos o(ptf , foriaHe coiri- 
gendum : 

' » ./ > ♦ 

To y f V »VT» ooutvtt .... 

Eriam in Lithicis v. 63. legerim : «XX* oC iruyxv fifo- 
rotai ffx$(pfoavv)is etXtyi^ttv "l/tiigot, «vr» oi, ■Kfiafi* 
i»n/u.offvvt) , a KTiovcrtv. \\i\go »74^» ^L Elegans autem 
repetitio vocabuli: X<t« t«^' ix X<tow . . ui ap. ^'u^tan. 
Jlegypt. IX. yvttTuv rgtaetirtmf }n rfiffvotTttis "Kiv» ^tigiis, 
Archias VII. Tfi^vyts ix reiacris bivro 'KtvoaTxaitis. — • 
V. 10. iwatt non videtur repudiandum, licet iu,iv prac- 
cefTerit. Plura hujtis generis in Anthologia iiotavi- 
mus, quae addi polVunt iis, quae dedit Dorvtll. ad 
Charii. p. 89. et Matthiae ad Hymn. Hom. p. 145. ec 
393* FoitalVe tamen /uitv mutandum ia 0«., us 01 fi»gvy. 

P. 34. Ep. ly. 5. it»va»/jinos ii (f>ovoio. IJaCC 
leetio non temere repudianda. Alco enim quum , 
deorum beneficio, filium fervaflet, manus in polle- 
rnm caede inquinare noluifl*e videti^r. Quare a vf na- 
tione et feris interficiendis celVavit, ifr»va»To toZ (^ovov. 

P. 35. Ep. ril. 1. K^,7r«. Vat. male. Verum 
efl; ^giiT», qwoA Plan. dedit: Creta navigantibus peri- 
culofa. — V. 4. reftituendum i'n\tiatv ^tigm. — ^.'5. 
Scr. ii(A,t. 

P. 36. Ep, IX. 6. V. d. in Bibl. bonarum Li- 
terar. T. LXIV. p, ;i20. pro ?X5.» inl ^u/u»^o». corri'- 
git : tiXvytv tts ux»rov. Similiter //. van Eldick ap, 
H. de Bufch T. IV. p. 500. "tiKdtv in tis uk»tov iive 
iiX^ ifttfi^a' uKUTtv. In Planud. ?X^' itti avfA.fAOfinv. 
"quod Planudis inventum eire dubitare noli, Nec hic, 
nec praececlens verfus perfanatus elt, 

,6. ^ntiphili Byz, Ep. I, j, i*»vaTo\oytt V. C. 
I orte y ut faepe ortum ex ductu CHlligraphico, quum 
ille fcripliflet: ivuvaroXht. — V. 3. xtt^tr depravatum 
videtur et i'(f^«. ^,0?»^ emend. Qenftus. T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. 7 

P. 38. Ep. 11. 3. levoca lectionem Vat. et Plan. 
if pcfovoy . . quam temeie immutavit Br. — Ep. II. 
3" Scr. 0) ^i fjtt rov . . . Verba W yhui/nKi o^vsov^ qucie' 
nam ego avis fiam ? cujusnam avis Jumam Jpeciem ? 
— P. 40. Ep. If^. (piXits ell apud Suidam. Hac 
lectione hiatus toUitur , quem (ptXri Vat. C efHcit. 

P. 41. /. 16. iege veluti mujco pro vettili. 

P. 42. Ep. VII. 2. u^gtKKoZ. Lenzius cogitabat 
de vino lilae, infulae maris Adriatici, quod laudat 
Athenae. L. I. p. 28» E. Mihi etiamnum vera vide-' 
tur interpretatio, quam in commentario dedi. 

P. 43. /. 14. pro hiuvTos. lege : reotft. hiuvTos. 
et eTpovB^ftov pro aT§ov3riov. — 1. 22. (pitc^i^. rectius 
fAvtugu fcripferis,^ li quid novandum fit. Sed verum 
videtur vtu^u. 

P. 45. Ep. XI. I. 3-vyxTs^ts Moiioviitw. De Juliani 
Epiftolis agens Libanius m Epitaph. T. I. p. 624. 

cd.NjR. KOiTS^XS TOVTOVS fXtTvOS uB^UVXTOVS KUVu'Ki'Koi7ttV y ois 

ovx uv 'xgovos ^vvuiTO , . . s^uXtl^ut, quae ducta VI-- 
dentur ex Hyperidis Epit. ap. Stob. Tir. CXXIII. p. 
616. 12. oc-o< fjtiv yu§ uvrZv uitut^is rsTfXtvTtjxucFtv , 01 

JttlOX rUV 'EWjjvUV SKUtVOt TtxToSS XVTtUV U^XVXTOl saovTui, — 

P. 45. lin. 27. lege 'ExTo^txs pro 'EKTo^ixts. 1. 30. poft 
vulgo adde : et Fat. C. 

P. 46. Ep. XII. 3. (puT^v. Sic ut nos ^xtTwv 
correxit V. D. poft Callimache Hymn. et Epigr. Lon- 
dini. 1741. (quem Bentlejum efle fuspicor) ut didici 
ex not. Bofchii T. IV. p. 488- q«i emendationem il-- 
lam longe certiffimam , et a IVyttenhachio et Eldickio 
probatam, impugnare conatus eft p. 244. et 487« 
et 502. 

P. a;^. Ep. XV. In Cod. Lugdunenfi Suidae , 
quem Gronovius comparavit V. i. legitur , hxI xs^cos 
im xs^vov. V. 4. o7s ^wijs oiy.os tXu^pgorxTn. quo'd mo- 
nuit V. D. in Bibl. Lit. et Art. LXIV. p. 214. § A D P E N D A T. II. P. II, 

P. 50. Ep. XfJ. 6. Sladus in Ap. Pauw. coni- 
git : (WSTf ov tx<» >u/u,hwv. C. de Pauw : H «vt?» /wf. 
• T^ew ix<» Xtjuivet, vel >.i/*iyets. Uiiicc probaiida videcur 
correctio Reiskii: 

tt rxCrtii fthfov txm 'Kif*iy»<, 

Ah portum kabeam ad iUius urbis meri/uram patentem. 
Fere ut ap. Plialar, tp. CIl. p. ;y2. iTs y«f «Wf «>o<' 
Totovrof ixiavs iart 'Etn.tXims fiirftv. ubi iimilia d«uit 
Lennep. — £;o, Xf^lL Conf. de clepfydiLs Paciaud. 
Monim. Peloponn. T. I. p. 58« qui boc Ep. excitat, 

P. 51. Ep. Xf^Il. Ulultratur hoc provcrbio lo- 
cutio veterihus ufuipata, ixeiaTov veut ^ios. de t|ua 
videndus Gatacher ad /^ntonin. Xll. 26. — -P. 52. 
/ijp. A'X 7. l'vJ« ffo(?of. ut Theocrit. Eid. XIV. 23. 
^VKOi' fJitSf tjrutii TtSt us ttoiposttin, 

P. 54. /. II, poft Afcenf. adde: hfti innvur^i. 

P. 55. £j?. XX ly. 5. »/ «a-o ;t»^ffov. legendum 
videtur; tZr dni y,. aureum profecto fuit hunianum 
l^enus , quum homines prociil de tcrra fpectahant tnare, 

P, 56. Ep XXf^^I. 4. uitKrroTi ^ot>. Siniili acu- 
m\n^ Arijlides T. 1. p. 545. de Rhodi everfione per 
terrae mQtum : «I «tVa ^xKiavvs uv«fii/i>txoTis t*iv «r«- 

T^wocy iarlaiv mrnaroTipuv rys ^xXmafftis tn^oy. — iLp. 

XXf^JI. De iu,ov9'^v7.ois vcterum loca congeflit Schae- 
fer ad L. Bos p, 390. Avienus V. 103. de incolis ii- 
nus Oeftrymnici : non lii carinas quippe pinu tcocere 
Acerevi norunt , non abiete , ut ufus ejl , Curvant Ja- 
feios; fed rei ad miraculum, JSavigia juncti» Jhnper 
aptant pe/libus y Corioque vajlum faepe pcrcur%-unt fa- 
lum. ubi vide f^fernsdorf. l*oetae L, M. T. V. P. 
ni. p. 1184. ^ V. 6. nvKr«v. 7(vKtov mallet //. vait 
fildick ap. de Bofch. T. IV. p. 494. 

P, 57. In lemmate Ep, XXVIII, Cod. V. non 
habet nft^ kbtvv (ed jr^ «j^Ktffou, ILrat autem v wgt^/KtifrQs T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. g 

five n^iyxtKos fuburbana Conftantinopoleos infula, de 
qua videndus Du Cange Lex Gr. med. p. 1227. — lin. 
28- corrige: xo7^v. Fat. C. novxC. Pla». 

P. 59. Ep. XXX. 3. Bv. correctionem verfus 
rhyihmus falfam eiTe arguit. t x»l fioalv ^ os (pxyt . . . 
verum videtur; quamvis ./3»(7«V pro fiavai» alibi non vi- 
detur occurrere. — jK/7. XXXI. 6. KOTUfiuv Vat.' C. 
qaod reponendum. 

P. 64. Ep. XL> 2. r<ya|«^iy*j/. Vat. C, V. 3. 
ccTs Ibid. 

P. 6y £p. XLI. I. vtjsxtet$, Idem vocabulum 
perperam legitur in l^heophyl. Inft. Reg. II. c. 19. «y 
oi ^tKinnts yo,ut7^yi , crTfyflpi«j)j7V«< tu fixatXftx vti<txiot.s 
'Unats xxl 'WkXoTs. vertunt: equis infularibus. Corrige: 
ivffxlots. Cf. Rtttersh. ad Oppian. Cyneg. I. 310. et 
Inhrpp. Hejychii V. vnaxlxs ^tnnovs, T. II. p. 679. — 
V. 3. evT oV tKvuicas. Sic perfpvCue Cod. Vat. — P. 
66. lin. 7. dele verba cnm Fat Cod. et lin. 13. poft 
dubio adde : cutn Fat. Cod. -— V. 7. tKkucxv. Simi- 
liter videtur erratum in Arteniidori L. V. 25. p. 407. 

ed. R. ih^S TtS £§Wf*,htlV iXVTOD (i^XV SV aTXfAVlf^ KXtOfAt- 

vtjv. Novidimus editor correxit KttfAhnv* Verius vi- 
deti^r : xXftofAfvijv. 

P. 67. Ep. XLII. 1. ra^ctv Vat. C. 

P. 68. /• 12. dele recte. Satis nunc conftat, va- 
nosfuille, qui v. epagogicum , ubi pofirionem facit., 
ubique delendum cenferent, caefurae vim fyliabae 
brevi producendae fufficere exiftimantes. Nec Brun- 
kius, qui illi fectae nomen dederat, ubique iibi con- 
ftabat. — Ep. XLlF. Tractavit Hufchke in Anal. 
cr. p. 120. qui comparat Propert. II. El. XXVI. 33. 
Et tabula utia duos poterit componere amantes , Prova 
cubile mihi, feu mihi puppis erit, — V. 3. v r inl 
TBvr^, quod H. adoptavit. V. 5. ex eodem Codice : lO A D D E N D A T. II. P. II. 

xjt* xt §vftmr ilioifji.u nili fuit hi^ot/u.if quod compofi- 
tum faepe occunit pio fimplici» 

P. 70. Ep. XLf^. I. piobat Hufchke in Anal. cr. 
p. 117« lectionem Cod. Vofl'. xox^t^ify ivcTfivov k§mhoi 
iX^S» KoXtK^ti. Tum fic pergit Vir doctiffimus : ,,Quae 
fit ifta xoxXiJ/wv ex^^x difcimus ex Aeliano de H. An. 

X. 5. ol xo%X/ix< Vattatv tTvxi (7(ptv TCQXty.lovs rovs jff^otxoit 
K9ki rovs igtioStovSf xui avTovs onto$tp§oi<tKOvaiv ' ovo uv iaois 

iv^» OVTOi VffJI.OVTUt , Kui XOX^if^i OttfnOVTUS. V. 6» fCt^O' 

fixriTv. recte edidit Jieiske : pedibus tranjire mare. 
Idem V. 8- correxit : txi-tim KoX^otij xut Bglov ngoio' 
rtis. et vertit: /erite igitur malatn avim , quae gravem 
rcpendit incolatus mercedem , vajlandis Colchis et Brio , 
avim proditorem. Nunquam fortafle roagis a fcopo 
aberravit j^mAi«5, quam in tractando hoc loco. Vera 
haud dubie eft lectio Apou;raphi Euhcriani : tx itjtwv 
ab hojlibus, et Voifiani, quod fuppeditat xoxy^o^t xul 
fi^vov, adeoque legendum: 

fie^X^trt iti xuxov ogviv f tKti fiu^vv if^uro /uta^ov 
ix ot}'t'ifiV , xox^ovs xat fiovov , vgoSortis. 

Ardea tanquam mercedem proditionis ab hoftibus ac- 
ceperat cochleas et algam. Ita alicjua faltem lux ac- 
cenditur carmini perpiexo et mifere lacerato. Agit 
auctor de urbe quadam, mari adjacente, quam hnftes 
recedente aeftu vi adorti erant, pofteaquam ardeae 
crachulas quaerente» iplis indicaffeHt, undam nunc 
cfle vadofani, et trnnfitum iinus nieabilem. Similis 
cxtat narratio apud Snidam , decerpta e Polybio inV. 
rivuyfi' itufigox'^*' xflt5vypo« ron-o*. n)]'Ktu^fi ntXuyti. >/ /Xu» 
intnoXu^ovros vouros ov >roXXoi», xui pory.vtis im^putvojuivfis 
rw v<iuri. IWkvfiios ' xuru rtjv tis ^uXurruv ixftoXtiv rov 
h»vxxou itorufjLOV , avv^tw^fiaus xktu rtvut uvi/biwv cruattt 
u,Ko^tyoviu,tvov ro orojxu xui TtvuyM^ti ytvofJt,ivt}v t»)V <fcu§u 
ro arofix ftx^ooov , riipiiaus ro ngottgtifjiivov avfinrwf/.u , oti- T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. II 

fii/iKcr$ Ttiv ffr^xrixv ' roe ^i ^ij jrXtiu rZv TtXolaiv fjtsrsugx 
Si» rx rtvdyti untcrxXsvg.'' Hactenus Vir eruditifli- 
mus. V. 3. rtvxyirtv. et V. 6. fct^o^xrttv. notatum ill 
marg. Apogr. Pauw. V. 4. C. de P. pro tB-fifAoXoytt 
fuspicabatur ipjiuoXoytt. 

F. 11> ^ulii JDiocl. Ep. I. lin. ig. dele verba: 
verba , . . accipienda funt. x7coK§tvQfji.tvos mihi videbar 
legere in Codice, quum redtiflime fcribacur xnoKgivo' 
fAtvots. V, I. in quo haerebat Corn. de P. fic accipien- 
dus, ut x«~f« bis fumatur. ~ Ep. 11. I. pro oIkos 
Hufchke Anal. crit. p. 132. correxit fv%oy, rem votam 
et perfolutam, five promijfam et redditam. Piato Ep. 

Vlll. rov 'bivf/,(pm Bt§x7tovrx . . . (ixrgxxov , XaXxw fAO§- 
(puffxs ris o^omogos fv^oj t^rjKt. Idem V. D. uuice 
probat V. 4. lectionem a Suida fervatam ^ti^ofioXiiy 
unde apparet in V. ^tio, fi non omnia, certe haec 
effe fincera : StxrvjioXtt rovn^ ^i . . . Nec quicquam 
obflare exifliraat Vir eruditifllmus, quin librarius to- 
tum hexametrum, cafu omiiTum , ex alio exemplari 
fideliter transfcripfifle exiltimetur. Nihil certe defi- 
derari in hac lectione : 

^iKrvfioXtt rovrui Si ?r«p i;iovuv n^OKxXxtfft' 
Srrj^ofio^kti rovtui ^ uyxtat S^tj^oroKOts. 

Mihi tamen , ut verum fatear , nec rovri^ ^i repeti- 
tum, nec «J^s' bis in tertia fede collocatum piacet. 

P. 7j. /. 13. ^oQ: ^ttvtixovro adde : Alia exempla 
clypeorum eidem ufui adhil)itorum collegit Caryophi- 
lus de vet. clypeis p. 77. — Ep. IV. 2. Bufchke An&\. 
crit. p. 130. correxit: oyKurtjv yxtxv. Statyll. rlcicc, 
Ep. X. oyKuroZ 'vntg^t rx(pov. Simiiia collegi ad ^lex. 
Mot. fr. V. 33. Cr. I. F. II. ~p. 243.) vgtov oyKUGtt ro 
/utfio^fAtvov. Senfum Epigrammatis huc redire exiiti- 
mat Vir D. neque /m arena me adfpergite, neque 
injecta terra me in hoc litore bumate, SophocU An^ la A D D E N D A T. 11. P. II. 

tig. 2^5* ^ ^^" y f >;(^«y<7T0 , rvu.,3>iitts uiv ov , Kiicrij 
a , eiyos (psiyovros Ls , iTriiv xovis. V. 3. <|. idem V. D. 
lic conftituit : 

fixlvtTeti tl's f/,t boiXv.acoi. , y.ti.1 h •^i^aoml ^t ottXof 
tv£iaKfiv ^oc/Jxts oiot Kxl liv xiSri. 

comparans Callim. ap. Schol. Sophocl. Oed. Colon. 249.' 

tiZvtxiv oixritftiv o7St /xovii noXiuv. LlicUl. Ep. CXIX. de 
vento: »7 S^lxs v «Xutxvovs cuJ"» ;(j«^a< x«T«yf«y. HunC 
ufum verbi oZi^a attigimus T. I. 1*. II. p. 264. Initio' 
diftichi niallem proxime ad lectionem V. Cod. y.xivtrt 

S lii ifA,i . . . 

fu,a.ivtr i'd tVs fAt Bx^Kxaax, 

V. 6. recte monuit Ilufchkc non opns efle, Brx^tgy 
mutetur in r^x(p!^)i. Ep. olL CDXXXIV. to i^ iLy^iov 
in\rifjL[jLV^t y^tvy.x, rxt Ix arx^t^iuv v§^xatv niovouv. Op-' 
pian. Cyneg. II. 412. yx^ix niXet crxbf§ti . . . xarxros 

fTcXtro mvros. Antiphil. Ep. ined. Vat. C. p. 492. 

ijniov uvgrfv ■jtty.rct y.xrx arxbt^H^s oix,oy.(Vf\ y oboir}. ubi 

mare placidum et tranqiiillum fignifieari videtur. Si- 
'rniliter ^^(f!x§i} de terra in xL XXXIV. laov Inl ^x(px- 
f)/y uvT'>>.t7v 'uXx. Totum dillichon iip fortaffe relli- 
tueris: 

X^^sov tntxJSxtvttv tV fAtv x^^gtv vixri B^v/u.os, 
u^KOVjUxt arx^t^Yi y.tfji.'jiy.tv us uruifios. 

CrinagOf, Ep. XXXI. yjgaov irrtxftxivovn xxrxanxa^iTax 
x^viwvt. 

P. 76. Diodori Sardiani Ep. I. 2. Probum eft 
^^^xiti. Philipp. Ep. LXVIII. Bo^oxiov ^y.v3-itis. ubi vide 
not. p. 195. 

P. 78. Ep. III. 3. Vat. C. ino^tv. recte. 

P. 80. Ep. FI. 2. N*o>rTo'X»^of eft in Plan. Sed 
revocanda iec:io membran. y.ivtitro^KtfA.ot. Ad 'A;c<^^**'- T, IT. P. IT. E T E M ^ N D A. S D A. l^ 

^rs nomen direite addi miiume opns erat, — Ep. 
T-^Jl. j^. xXxTsv etiamnum depravatum efl'e puto, Scv, 
xXxiu). Cippus loquitnr, Diodori verfibus infcriptu», 
qui immaturam Athenaidis mortem deplorant. Quare 
ipfe cippus fe plorare ait. Sic omnia plana funt. 

P. 8r. Ep. Vni. 4. Pro 'Poty^iVoy fcr. 'Poi>^/mc 
Ee fyllaba antepenuhima correpta non eft quod dubi- 
tcs,i Talia plurima in nominibus propriis libi permi- 
ferunt veteres, etiam meliores Ncftro. Cf. baec Ad- 
dend.. ad T. II. Y. III. p. 300. ad Cyri Ep. VI. — 
Ep. IX. 3. Vir Doclus in Magas. Enc. an. V. T, V. 
p. 23.- legendum fuspicatur: ©^y.^iv 'haroixh^ rs ,«. 
>/xa%fs o't «... xwxvov. quae nomiiia parentum Hip-- 
parchi eflie putat; et prius quidem a ^■«jUoV derivan- 
dum exiftimat, alterum ab x<jrux^s. -— V. 6. *w* /3w- 
TM. Vat. C. 

F. 83. Ep. XI Confei; £p. dhcT!^ BCXIX. 

P. 65. Ep. XIV. I. r^l In Vat. C. 

P. %l;. Ep. Acerati. i. reftitue "Oanfi^iVirtv. Im. 13,, 
<"orr. Iv cot. pro «y ce/. Tum adde Eujlath. Id. «. p. 
II. ^i.. Homerus Heclorem §i^oi.i vtio tm 'A%<XX?rt 
ffvyy.KTsXviTfV , fxstvco Ttjv ■TTOifjcriv , ov tiovov OTt ai'vuniafii§ 
ri-j EjiTD.Pt xoti j/ tHov ■noXfjU.iKwv Voyuv ^sorxorriS x. t. X. 

P. §8» Leonidae Aiexandrini Ep. 1. 3. Haud ab- 
iimilis \ocus Clementis Alex. ii> Cchort. p. 31. 35. J^fa- 
xm "Zjiv; 0'jxsTt ^ ow xixyos iSriv , ovk asToiy oux uv^nw- 
itos iouirtfioi' ov^ 7nr»Toit .0 ^sos^ ou Ttxiosoxarft , ov (f>t-> 
Xf7, ov /oix^sToet, xxttai ttoXX^* xxi x«X«t xxi vvv sri yv- 
vx''ty.si , xc/.( A.ti^xi svTTosTisffrspxiy xxl ^sy.i'kffs o'xy.xiors(jXt' 
usiouxtx di u^xtorspn roZ (ppv-ytov [dovxoXw. —— Ep. JI/1 
1. ix^^v. ccrr, ix^vv., 

P. 89. Ep. VII. 3. quum Vat. C. habeat riv yxa 
'rinruts, apparet fcribendum efle non xxli fed 

ret ■yxo a,iTxis cisy.ttvr. J4 A D D E N D A T. II. P. II. 

P. 91. Ep. IX. 3. fiwfjkQxis adfcriptum Apogr. Ruhn- 
keniano et aliis. Sic etiam ^"enftus fuspicabatur , fed 
in Corrigendis p. ult. li<»y,o7s tuetur, 

P. 92. Ef. X. 2. quantumvis fit elegans Huhft' 
kenii emendatio , non tamen recedendum a lectione 
Vat» C. CM§ov xKtarooiris. 

F, 94. /. 5. ab iiltim. corr. ol $i . . pro ol ^i. 

P. 96. Ep. XP^I. 3. revocanda membr. leftio: 
>.i'liu ^' oy^J"' utuJvf yoov. i. e. •Ku.vatL. ut ap. Homef. IX. 
V. 424. \oofji.iVf[js ov'kriyt y.ivos fA.iyx. Id. IX. (p. 305. 
oiioi "Exxy.xve^os i\ijyt to ov fAivos. 

P. 100. Ep. XXFI. I. 2. InApogr. C. de Pauiv 
hoc diflichon lic diftinguitur : 

xui Xoycv ((jTOgnj xtff/ucivjutvoy ifx^t/iuaeis 
x»i /8/ov , sv (ptXij] , Yixnnt , /ii/3uioToiTt, 

qua diftin^tione omnis emendandi neceflitas praecldi- 
tur. Fruftra C. de Pauw vn^ilixcu tentat. 

P. loi. /. 15, poft Fat. Cod. adde: et Plan. 

P. 107. Ep. XLL 2. Grotius expreftit vulgatam 
«eX/^j: fed qiiae mente graves vincere pojjet anus. 
Etiam «-oXX») ^Xfxtti multi anni funt. 

P. III. Parmeniottis. Ep. I. 3. uvxxvxXovrxt ob 
Cod. auctoritatem reftituendum eft. — P. 112. Ep. 
III. I. fcr, xuyu S'i ffi pconffot'. 

P. 116. Ep. XIV. 2. <?<rXosc. Scr. ^in\u, ut hrc- 
vis fyllaba tollatur in caefura pentaraetri. In ^ux^vx 
faepius prior corripitur ; ah'as facile fcripferis verbis 

transpolitis : jr^o(p^i/u,ivov atTrXoc dxx^vuju.}]Tgos sp^w. Sed 

non opus. — V. 3. lege /«»j;o-TVf ffov , ut eft in Cod. V. 
— Ep. XF. male explicui a Br. in errorem abrep- 
tus. Legendum cum membranis : «vV^ tk . . . t^ y*/- 
Tov<. vir quidam uxorem duxera^ wonftbi^ fed vicino , 
ea lege fcilicet, ut iila, facilis raulier et commodis 
nioribus, cum vicino cubaret, maricus largiter et laute T. II. P. II. E T E M E K D A N D A, I5 

aleretur. Comparavit Hufchke \n Anal. cr. p. 170. 
Terenthm in Eunuch. Act. V. fin. ubi Gnatho Thrafo- 
nem Phaedriae ridendum et comedendum tradit: 
pnncipio et habef quod det , et dat nemo targius. Fa- 
tuiis ejl , infulfus , largus , Jlertit no'ctesque et dies : ne- 
que tu ijium metuas , ne amet mulier: pellas facile ubi 
velis. Cf. Interpp. Juvenalis I. Sat. 55. fqq. 
P. 117. /. 9. fcr. parafitus. 

P. II 8- Antiphan. Ep. I. a. Expveflum ex hoc 
Epigr. Fabula inter Aefopicas 117. XXIX. ed. Fu~ 
riae. p. 15. 

P. 120. /. penult. fcr. 'kot.^ponc^oits. 
P, 121. Ep. III. 4. De rpojKTVf vide Schneidtr. 
in Lex. Gr. V. T. II. p. 544. 

P, 123. Ep. V. 4. 'K^QY.^jvsi. qui Callimacho pro- 
pugnant, ejusque laudem a nonnuliis imminutam de- 
fendere conantur. Cf. Sckweigh. ad Athenae L. VI. 
c. 74. T. in. p. 532. 

P. 124. Ep. VI. 5. iayjv. Vat. C. quod temere 
damnavi. Inhaerebat tum falfa , a pliuimis inculcata 
et temere probata doctrina de vi caefurae et litera 
paragogica ante confonantem non admittenda, 

P. 124. £p. VIII. 4. yMfjiicTt. Columella de cultu 
hort. V. 324. animalcula recenfen.»; plantis perniciofa: 
nec folum teneras audent erodere frondes Implieitus 
conchae limax , hirfutaque canipe. et v. 366. volvitur 
cid terram difle^o corpore canipe. — V. 5. 6. nondum 
me poenitet conjecturae de h. 1. prolatae. Sed pro- 
pius etiam ad membr. ductus accelTeris, fcribens: 

'O<f'2!QV0S tls noAiiv^o X /5 ov uTrij^XsTTcV ' oi J* rx iu,i:<px 
nojjdrtT , vui tovtov Kti^x xuXtt y.tyaXiiv. 

C. de Pauiv fuspicabatur: x«* olros hv^x vutsiv l5-i'X«< 
pro !^xvxTf oy.tK^lv. mortem et orcum habitare, morte 
deleclarij quae omnia perdit, et focia eft roZ y.iy.^ii l6 A D D E N D A T. II. P. II, 

^o^^ovvtof* Tum idem fcribit : x«t olros iif§x vxUiv 
i^sXsi. quod ipfi aiidori venuftnm videtur. Mihi utra* 
que conjectura vehementer videtur inepta. 

P. 127. Ep. IX. 6. ultpv};; probare videtur Her- 
tnann. ad Orpheimi p. 770. »(pvco Vnt. C. quod in cl(pvws 
mutandum efle, dubitnre noli. Apolton. Khod. L. IV. 
580. uvriK» a eicpvus l'uxfv. — Atttomedovtis Cyz. Ep. 
I. 3. tTs ecvrZ conjecit C. de Paitw , non male. — V, 
4. tVs i'(ptgh T« (puyf'i'v corrigit Schaefer ad Theocrit. 
p. 217. — -EjP. //. i{. vera lectio tlvxi xkI . . . repei'i- 
tur ctiam in Apogr. l'auw. 

P. 129. Ep, IIL comparari meretur Martialis 
L. VI. Ep. LXXr. 

Edere lascivos ad Bactica crusmaia ge(lus^ 
Et Gaditanis ludere do&a modis, 

Tendere quae tremulum Pelian , Hecubaeque tnti- 

ritiim 
PoJJet ad Hectoreos foUicitare rdgos etc, 

V. 7. C. de P. membr. lectionem sm^l^*} tuetnr, 
expHcans aut crus in altum erigere ^ aut in eqiium af- 
cendere. 

P. 130. Ep. IIL a. r. Vcrba ns/iiytt , XilXn, nv.vT 
iarlv Vtoiu» ffot. pro m.eretriculae fortafle verbis haberi 
debent, quibus illa fe poctae ante addixerat. Nunc 
poeta eadem apud fe repetit, limul reputans, quid , 
^i illam arcefllverit, eventurum fit. — V. 3. leclio 
membran. Xoc%ayow ci cMgwTf^t} fortafl^e fic corrigenda 

c/rraXsf idem qqod vi(p\os, debilis , mancus. Pocta ap. 
Etymol, Ifjt, p, 7 '4* '5* ^*^^" '^'^ (•***•' ctffuXos n x«* 
i(p^»i,'kfAo79iy f(f)ttXos. 

P, 132. jEp. V. 3. xiinvt, reftituendum. Vid. Schae- 
fer ad Dion. Jlal. p, 430. — P. 133. I. 3. adde: Pt- T. II. P. 11. K T E M E N D A N D A. IJ 

rizon. ad Aelian. V. H. VI. lo. — P. 140. PhiHppi 
71iPj]'aion. E^. l\. 4. Vir dcftus in Aftis Erudit. an. 
^lbV P- 277» Pierjoni corredboiiem improbans, C' d. 
lecHonem iic explicat : poe;a fe amoris impptu \Xa per- 
culfum eiTe dicit , tanquam fi Jupiter cum omnibur 
fuis fulminibus in fe descendiflet. — 

P. 137. ^utowedont. Ep. XI. 3. Derlvata viden- 
tur haec ex Platonis Pr(itav7ora p. 3^^. A. u-jju,iiovKtvu 
, . . s<pttvKi y.aci •x^</.Koi.(jO!.i roLS tjvtxs rot; Aoyois , . fA,i]r oi.v 
TlpurxyoDxv •zu.vroi. y.oJkonv ivrttycicvrx ov^ljf. £(pivroc (psvystv 
tis ro 7iiXoi,yos rZv "koyuiv omox^vl/otvrK yrjv , oiysXot (jckuov rot 

»fi(por!^ovs rtjut7v. ubi vide Heindorf. T. IV. p. 562. 

P. 142 J^p. IV' Non unum hoc exempl m car- 
minis e continuis pentametris compofiti. Aliud re- 
peritur in i/Wjo^on L. III, 2. p-i^^- ed. Bip. et in 
Infcriptione prope Maililiam reperta, quam edidit 
Vilioijon Mag. Enc. an. V. T. II. nr. 2. 

P. 144. /. 8« ^cr. qiiod per fe pro quod fe. Sed 
minime probanda erat PatiMy// conjeclura, quae veifum 
hiatu onerat. 

P. 146. Ep. VII. I. Tolle comma poft (^iiyoZ', 
nam a^ reftius jungitur cum xo^^xs, quam cum *3->;x», 
— lin. 5- ab uit. corr. uiyofixrtiv pro xiyi^xryiv. 

P. 147. Ep. VIII. 6, oitHs noitargxs corrigit Com. 
de Pauw y quod Brunkianae leclioni praeferendum. 
Sed. verum videtur uks7s. 

P. 148. Ep. IX. I. Grotius Jn Mantiffa IV. p. 
423. vertit: nendi labore loripes vivens anus. et V. 
5. 6. quae niontis Aetnae verticofos incoiunt Domos ^ 
fluenta rapida^ Symaethi patris. V. 7. jdem lic ut 
nos accipit : Sic iaefa crura fanitati pri/linae Reddit 
benignus laticis Aetnaei cciior, 

P. 15 a. lin. 3. pro c. 37. lege c. 137. l8 ADDENDA T. II. P. II. 

P, 154. iin.6. ignarum lege ignavum. Ep. XII. 4. 
tis uXcc TCTocxs. fpumam excitans interpretatur H. de 
Bofch T. IV. p. 270. 

P. 157. lin. 4. fcr. T. I. p. 467. pro T. II. — 
Ep. XIV. 7. yv7x fitnti§wbets: "iprtaffe iegendum : 

yi»7 urt Hfjfu^ils. , • 

utpote membra debilitatus. 

P. 160. Ep. XVII. Hoc carmen traftavit Mar- 
toretli de Theca calam. p. 209. qui diftichon peiiifle 
fuspicatur, fatis probabiliter. V. i. pro irXtvptjs mal- 
let •y^x/ufitis ex Ep. Pauli Sil. quod nos comparavimus. 
Nulla eft emendandi neceflltas. Nec magis necefta- 
ria eft ejusdera conjeftura V. 3. kxI kxvW t^vrx-rov 
pro Kxvtn^' vnxriiv f quam leftionem Suidae tuetur 
auctoritas. 

P. 161. lin. 5. corrige T. II. p. 191. pro 343. 

P. 162. Ep. XIX. 4. Paul. Sil. Ecph. S, So- 

phiae V. 182. «fT« ixiv xy-fiXvv^tlcx yhvv fAirx (iorgvxs 
Ugrrti ^Eaao/xivijs xvifA.iy.vt ^triytvts tpyov xfA.xWtis. 

P. 169. Ep. XVI II. 6. 7. Hos \erfus fipcere 
legi non ciedo; fed quod olim legendum propofui, 
id nunc repudio. Scribe minima mutatione: 

W^ovrx Skx.ofAxi Ttxvrx ' fixtrrx^u) ihov 

X cr V r ' ini yxitjs Ktjv fiv^Z fjH tfifffftri. 

pro ws «or. Saepe « et w permutanmr. 

P. 170. lin. 22 pro sfilioXx le^e xtiiut^x. qiiod iii 
textu reponendum. Vide quae notabimus ad I. II. 
P, lll. p. 59. Straton Ep. IX. 

P. 172. Ep. XXXI fl. 5. reftifue iremhr. le£l. 
if is. Eurip. Piioen. 605. tis xh'*'^ "Ktvctjtis f,uxs. 

P. ijv /Jp XXXIV. 8. piopju» ad duaus vu- 
gatae conexei t : 

fl^x,TJ,t y.xiovai*t yxffrigx ^tiXvrigxts, T. TI. P. IT. E T E M E N D A N D A. I^ 

P. 174. Ep, XXXfin. Senfus eft: Eutychides 
denm , ad cujus numen, judice, ut videtur, jubente, 
juiare debebat, furto atflulit, dicens: te, quutn 
jam non adlis, jurare nequeo. Et fic fe e jurandi 
iieceflitate expediville videb.uur. Groiius vertit: ReU 
ligio jurare mihi cum diceret , aufert C^uem jurare 
deum debiiit l:,ittychides. 

F. 175. Bp. XLl. 1. Twv 'ApH«<?. Vat. C. 

P. 177. £p. XLIIJ 1. y§uinfJi.'XTiKov. Vat. C. 

P. 180. Ep- XlV, I. Vim tranfiiivam verbi x,'^» 
f$vffois illuftravit Hujchke in Anal. cr. p. 27. 

P. i82. /• i. poft apris infere Uiana, 

P. ig.5. Ep. L Similem equi ftatuam defcrlpfit 
Nicetas Choniatas de Itatuis igni traditis poft C l^olin 
captani , in Fabricii Bibl. Gr. T. VI. p. 415. ^i "nnos 
uvKTTt} ro ovi , <t)s ■xgos aKKiiiyyx .^ v<i/riAos tov ocv^fvoc, rots 

O^ilS ^^l^'A,VS, XXI TQV fX TOV ^VfAOV OgOfAOV (pXtVm To7s 0(p» 

^xXfUoTs , ol ^i no^ss Kvt(pigovTO »s£iOtf ro tio\t/mxov xv»» 

OBlXVVVTtS CuXtVjUX. 

P. l8t)- Ep. LIF. 6. interrogandi fignum poft 
«w^ji^f tollendum , et pcft ivvxrxt collocandumj quod 
monuif etiam Schaefer ad L. Bos p. 356. — Ep. LV, 
4. V. D. in Biblioth. i^ipfienfi T. LXIV. p. 226. mal- 
let : fAri xXknrsiv xXsTtrtis xxtvov i^wxt voftov. At vulga- 
ta eundem fenfum efficit , et elegantias etiam , quuni 
Mercurius non aperte furri infimuletur. Idem V. D. 
ad Ep Lnil J. 'A^gixHov xvTos de vafe vinum Adria- 
cum conrinente refte accipit. Vide ad Antiphili Ep. 
Vll. Sic ap Horat. I. Od. IX. 7. Sabina diota. L. 
III. 16. T^i,. Latjlrygonia amphora. V. 4. autem vul- 
gatam tuetur in liunc modum: xxXv/2}]v elTe pergulam ^ 
hypampelon, vitibus luxurianiibus inumbratam , ubi 
genio mdulgebant faltando et pDtando. Cf. Heyne 
ad TibuU. L II. i. 24. II. 5- 97. Ibi lagena fradU 
et a potatoribus projecU vuem quanciam luitmebat. 20 A D D E N D A T. II. P. II. Haud aliter vltes tenellae Calypfus a-nriim velantes 
repraefentanrur in OdylT E. 68. v <^' kvtov TiTu.yvaro 
ntpl ffnilovs y'ko(,(pv^o7o 'H(<t#f<V »;/3ft)c<j(7«. Cf. Bdtiiger 
im N. D. Merkur. 1800. 3. p. 197. fq. — V. 5. «*;. 
Vat. C. 

P. 189- ^P- L^' 2. tvx^oclvov. Vat. C. — V. 5. 
uffjtts ly-oL Vut. C. recte. 

f. 190. JEp. LXII. Adfcribam interpTetationem 
Grotii ex Mantjffa quarta p. 427. 

Sicut equos doniuit , domat et gens TheJJala tattros, 
FA praeter nudas non habet aima nianus^ 

Sed rapido saltu , velut alta evellitur arbor , 
Sic jacere in frontem fortia vincla parat. 

Atque agilem Jummo Jlringem in corpore nodum 
Ittgentem tali dejicit ante Jerara. 

omne lioc taurorum domandorum artificium ad vivum 
depinxit Heliodor. L. X. 29, 30. T. II p 389. ed. 
B p. quae defcriptio huic Epigrarnmati lucem accendit. 
V. 3. legendum 

mvrQorvnus nwXovs ^tvit am^ni/xocri rccvpuv. 

Heliodorus 1. C. u>i oi tis cwti^siai^ r>ls rt o<ltws T^f focv- 
rtv xxt irgKitiiOS ivtJStfiuctv , uvriTtXtv^os ffOfj rrxginTrtvt f 
XPi>iri ^i XPiJiiros tTCfpoivuiV , xx! Inietitju rocvpttov u.cS^y.M noci 
t^pHoroi xtQxvvvuiV , y.oci rov o^o/ciov ovtuis o/uotocxov fv^/uc:^cvv y 
lios xui avfjc(pvt7s tivoci rocs xo^v(pocs ruv Owwv rovs ■no^gticrsQot 
^tcvroc^ta^oci , xocl rov ©tocyhtiv Xxun^ius iy.B^ttK^ttr , iivtjV 
rtvoc rocvr^v litTCorti.voov ivvwgioec ^t v i oc y, tv ov. ut h. 1, 
emendavit cr. Corag , cujus vde comniHn'arii!m p. 
357. fq. Eodem fcriptore firmatur I.aaci l^^^offii ex- 
pliCrttio Verf ^ri. de cujns verisate dnh \;re nun oebe- 
bam. S c en^m Heliodorus c. ^o. QtKytvns . . . tV*^- 
fiirrtt tocvTov T(;j ocvxtvt rov tocvqov xoci tois xtguai to 
itcvrtv ngoawTTQV xcctm to fA,truixy.iov fvt^gvaets , rovs wiy- 1 

T. ir. P. IT. E T E M E N D A N D A. 21 

^f/y oi oiovil ffrs(pxvijv nt§i^sls , xoct sts oi/tjtjux y.otrx. roZ 
rxv^siov /u,irw7rov rov; oxxrvXovs tKiKXf^ocs .... IxK^tfxi/js 
i(pi^sro. Ca« ternm de his rot.v^oKx^o(,^lois oonfulen- 
dus nprmis Bottiger im gothaifchen Hofkalender 
an. 1798. 

P. 194. Ep LXIV. xXXuv xXivo/u,ivuv. verum ho- 
rum veiborum fenfum jam ante Burmannum explicuic 
H. Stephanus ad Ep. Sel. p. 301. - — 

P. 195 lin. 5. ab ult. pro Fat. Cod. lege Plan. 
— P. J9t). Ep. LXVIII. 5. roxis Inl noivrovs Vat. Cod. 
error in marg. emendatus. — Ep. LXIX. 6. Senfus, 
quem res requirit, non fugiebat H. Stephanum ad 
Epigr* Sel. p. 297. ubi interpretatione fruftra tentaia , 
fcribit haec : ,,Si verfus admitteret. 'oXov prol^Xfov, fa- 
ceret pro hac leftione verfus ultimus Ep. Platonis: 
TovXXtnis uWtiXiis ' tts oXov tjgotvtaoiv.'* 

P. 197. lin. ult. Tolle verba: non opus efl , . . . 
producatur. Ep. LXX. 5. «Vo "H^tfs. Hiatnm Her- 
mannus toUit ad Orpheum p. 770. »§» y u(p' "llpis. 

P, 199. £'p. LXXIII. 5. vUs an mutandtim fit 
dubiro. . V. b. ocvroKv/isgvtiroct. Vat. C. quod firmat ccn- 
jefturam Schneideri \n Lex. uvroxv^fgvfiroci legendum 
cenfentis. — P. 200. de fragmento jdlexidis vide jam 
Schweighauferum ad Athen. T. V, p. 354. quem ta- 
tnen V. ^ti correftio fugit. 

P. 201. £p. LXXIV. 5. fiK^vffrngtyiu.u. Vat. C. 
unde fcnbendum videtur, uno acceutu r. pofito: 

Xctec > fiuov arTigiyjuoc , xKrs^^i^uiae itcXtagov, 

P. 202. Ep. LXXF. 4. ad Himerimn Ecl. XVIII. 
3. p. 262. ubi ixxvtj3->jvou occurrit , fftrnsdorfus in 
noftro Epigr. txxtxvxtjxt leftum f n fle fuspirarur, a 
verbo xvxuw. Male, In marg. Apoj.r. Pauw. ixxtxvfjxt 
notatumj tanquam conj. Guyeti ^ five Salmafii potius. 22 A D D E N P A T. II. l\ II. 

C. de P. vulgatae patrocinatur , comparans Eveni Ep. 

XII. U,vS§OS U,(pX§ /U,ilgOiV tis\0Xt^<^» TV7C0VS, 

P 203. Ep. LXXf^l. 1. prava Br. le£lio, qua 
tnetrum peiTumdatur, cedat lectioni Vat. C. — V. 2. 
i^ty^Toiv. Vat. C. quod reftituendum, Palllm v niTgos 
occurrit. Theodorid. Ep, XVlil. nh§os lyw ronxK»^ 
yv§ri , x»i xrgiKTos irttjSXtis. T^s HgxxXtirov a tvoov i''/,M 
xt(potXfiv. Sic hi verfus fcribejidi et dilbnguendi. Ap. 
jikae. Mcjf. XXI. « 7toi,^ohris .... 7tir§os. — P. 203, 

lin. ^. lege nv^jj^poiroy , ec mox o^vvti(pat.ros et ftv^ti^pcnros. 

F. 204. JjJp. LXXFLL 1. reclius fuppleveris: 

Ixx^/iiv sTt Tcxts nXiamv otXoe . . . 

H. de Bofch p. 311. xxXos fupplet. H. van Eldick in 
Addeud. p. 493« ^' notgos fortalTe fervandum effe ju* 
d cat. At haec verba, languida certe et jejuna, a 
Planude ad lacunam quodammodo implendam adjefla 
efle , non eft quod dubites. — Ep. LXXVllL. 2. 
verbum rjgy.oXoyri^rt Schneldcrus in Lex. gr, ab igy.oXo- 
ysw derivat, nec alteram tamen derivationem daninans, 

P. 2c8. Ep. LXXXin. 1. vocem %«X«^?W atti- 
git Hermann ad Orpheum v. 766. p. 147. — V. 6. 
roitvffKs snti. tp. inedit. in Vat. C. p. 52- iy.vonoXos 
0q<f>ttis . , Toitvatt SKoirtgd's .noXvr^onx ^tivsx W%yj;f. -^ P. 
2Cy, lifi. 6 ab ult. lege ri^nsr pro rignti. — - P. 210. 
1. 7 legejciolui ^xo fcriolus. 

P" 2H. .(c^utnii Marcii Ep. I. non opus eft ad fig- 
nificationem nommis confugiamus. Senfus etiam iine 
illis ttytnologicis argutiis conftat. 

P. Ji2 Ep. Ja, V. 3. dn iXnt^os Cod. Vat. in 
iXn, corrigit Schaefer Meletem, p, 92. ad analogiam 
locutionis oxsyo^oit ini , . , At fortaffe fervanda membr 
lect'0, 

P, 213. Ep. Jll, 5. inilixXXtjf fnscipis: quod il« 
lufti-Avit it(hfiejerus ad L. 13os. p. 67. T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. -^J Eip, 214. Ep. IV. 4. %Wtx.Y.roLi, Cod. V. Similis 
eft locus Dion. Chryf. Or LXXIV. T. II. p. 397. 15. 

KXi yec^ tV fcort ««■f%oyr«* tow xecxwf nomv ot tjv nor ui- 
t/«v , lusntg rx 3rrigt» TCoXXxKts t)^tju,t7 xot/uuiuivx t) lfA.n(- 
9c\t}afA,ivx , rrjv /u.svroi (pvcriv ovk xno/5s/3XiiKi rtjv xvrwv , 
mx^uic^Kfitjlws ati xxi txtTvoi ^^ovov rtvx ovx s/SX«cJ/«v , inti- 
T» <TVju./Sx7t!S xxi rov roxov (pxai xxi ro xt(pxXxiov rtjs 
^ovtjgtxs sxrlvovaiv. 

P- 217. lin. 2. lege iittixrxv pro vxxtxrxv. — lin. 
ult. pcft h l. '\n(eie pro ff titj £ ovv. — P.2i8« Ep. VII. 
2. de t7roo(ptXiti vide Schaefer. Meletem. p. 70. Vera 
videtur le£tio Br. ■nx^ xxrxins. 

P. 222. Ef. X 6 reftituenda leftio membr. rvvis 
xx§t}fix§itiv. Eft circumfcriptio fixxr§ov xx^tilixgtovros , 
baculi cujus pars fuperior craifior et nodolior. In 
ejusmodi locutionibus epitheton elegantius jungitur ei 
vocabulo , quod periphrafin facit. 

JP. 231. Ep. III. Addaci. 1. rtrgvfihov jam emen- 
davit //. Stephanus ad Ep. Sel. p. 303. — P. 232. 
JEp. V. 2. otxov ix.a>v. De praedonibus A^^gyptiis He- 
liodor. L* L 5. p. 17» » ^^ ^^' ''ow axx(povs fitortvtt, fCogSt- 
{At7ov To «WTO xxi oixt}rn§iov f%wv. — V. 2^"^. lifl. ult, 
Corrige : TcXttovatfs pro TcXtlovros. 

P. 234 tin. 3. ab. ult. lege (piXoTc^xy/u.ovx. 
P. 237. jEp. VIII. 5. 6. Hermannus ad Orpkcum 
p. 770. corrigit: xXXx rx Bxxxov 'Hiuxrx xxi axtivus 
t/uiixS^t 7ctt^oy.tvxs. ubi rx tiy.xrx Bxxxov de DionyJHs in- 
terpretatur. Nondum me poeniretconjeclurae (^tiycr^j:. 
At de iy,^x$t vix eft quod dubites. Cf. Polluc. IV 
115. VII. 91. Ap. Lucian. in Baccho 2. T, III. p. 76. 
Baccbus cothurnatus incedit cum %f«c-j? ijxlox^t. Atke- 
nae. L. V. p. 200. d. alius vnt^i^tro t/x^x^xs xovaoP>x- 

(pns. Cf. Reimar. ad DioCaJJ 1 . II. p. 1032.61 1042 
P. 239. Up. IX. 3. 0« ovnw et re ngiv. Vat, C 
ov^i rts xvxtT. Ibld. 24 A n D E N D A T. II. P. II. 

P. 1!if1. E'P' 11 TheaSteti. 4. xttSri Iv eCd^vfilfi. ut 
liiatns iiniul et metii toUatur vitium, Hermann. ad 
Orphtum p. 770. coirigu: 

V f 'oyt KXt xgT^i ^wti h tvgv^fAiy, 

P. 243. £p. IF. 2. Ix vvxrm veriflimum eft. 
Thpoffn. V. 452. oino2§rii<x,<7u ii ^t(TjUu, TToX^kxxis tx vvX" 
rwv »X\ov r%f< Xtiu,!vx. — V. 3. ot^tB^/u.ov. plerumque ar- 
ticulusadditur. Exempla articuh omiHi vide ap. SchaC' 
fer. ad Dion. Hal. de Comp. p. 160. — V. 4. t«vt>;s 
^v^xKttis, de domo fupra interemtos accenfa. Sic f^a- 
ter. iiacc. L. II. 235. in defiriptione caedis Lemnio- 
rum virorum : dii-as aliae ad fajligia taedas Injiciunt 
adduntijue rogos, Si re£te emendavi pro domos , 
qua If ftii.ne nihil frigidius. — V. 6. reftitue ^vvv ^* 
nv xiXTcts pro V. Articulo facile carebimus. 

P. 2 ^6. Dionyfii Carm, I. 11. Hi duo Hymni 
unum fortafTe carmen conftituunt. Nam v. 1 — 9- M"i 
Miifae invocationem conrinent, pro Exordio Hymni 
in Apollinem haberi pofiTunt. 

P. 1^1, Ep. V. Dionyfii. V. 2. ut hiatus in cae- 
fura pentametri tollatur Hermami, ad Orph. p. 767. 
scribit : 

t) Toe §00 , >7 (/oi,vTtiv tjs avvocfA,(porcgx 

quam verborum collocationem etiam ordo fententia- 
rum poftulat. 

P. 253. Ep, IX. m lemmate lege : f7twvof/.x^iTo. 

P. 250. Jtheiiaei Ep. 1. 1. akXtciv. Vat. C. V. 4. 
fitorov et ifoXios. Idem. — F. 25y. lin. 11. lege fo- 
mijjalicwm pro commejfationem. ~ Ep. /Irijlonis, III. 
3. 4. vuii^atam Itctiontm tueii conatur V. D. in Kibl. 
Lipficiili T. LXIV. p. 221. qui fcripturam «VJ Xkj-ov, 
quam membr. pr.ioOant, noPaae conjfilurae mtrito 
praefert. Theocrit. Eld, XIV, l6. (rxf^ov ws «ino X«yev, T. II. P. ir. E r i; M j: K D A N D A. 25 

Aelian. Epiil» Vll, tfvyx «Vo X^vwv, Sed tum junxe- 
rini vtob^XiiSis tzw/uk a.no Xtjvov , quod eriam veibofum 
collocacio fuadet, non n?a;ou/uht) xvXixx uxo Xjjvgv. 
Quod vero ideni V^. D. etiatn y.vxXtj) T^tiT» tuetm exMen- 
midri fr. ap, Athen. XI. p, 594. A. ov^i (aUv 'II yp«^* 
IXttfj KvXiKoi. ■jtoigfjHtv f uTotg ntvct rtjv xvkXw, et Antiphail. 

in Cafauboni Anim, L. XI, p. 781» ^nas y,tvToy , xvxX^p 
Xtftvov — in eo faliitur. In leclione Codicis : TcoofA» 
KVK>.if ittttv iatet, ni fallor, 

jrwja^t yXvav xkonittv nXiiffxy.ivfj xvXtKot. 

duketn potum poculo impleto furto ahlatura. Exci- 
dit prirna fyllaba vocabuli yXvKv. — V. 5. 6. y§ot.vs ^i 
9cot.X»iy! ''Q.s vocvs vno^£v^ios. Vat. C. fortaffe fic refin- 
gendus eflj praeeuntibus Pajfovio et Meineckio: 

y^Kvs 0«'» 7t»Xui}} 
vuvs u5' vreofigvxios , ^itigov t^v triXuyo^» 

V. 8- reftitue atj/U'» Xxivtv, fignum , monimentum tumu- 
lo impofuit vine^s vicino. — P. 261. 1. 15. pro XrvoZ 
m Ep. Dioscoridis X^vuv videtur fcribendum. In Vat, 
C. X>;yov legitur. Ibid. Ep. Thymoclis V. I. U^os. Vat, 
C. V. 3. %v Vat. C. — V. 4. uv^tuatZ Vat. C, 

P. 262. Damqjlratus. V, i. vriMts. Vat. C. 

P. 263. Diophanes. 1. Verum videtur (pnXhtis. 
Vide T. III. P. II. p. 352. iibi corrigc accentpm fir, 

(^flXflTWV. 

P. 264. Arijlodicus. V. i. rigu. Vat. Probabilitev 
Reiskius Ijfoi , quod virum praecellentem , inftgnem fi- 
gnificat. cf. Siebelis Disp. de Heroum gr. educatione. 
Budd. 1808. yHioifon Mag. Enc. an. VII. T. II. 8- p. 
477- ^^^* Intelliguntur ^rieterica Bacchi, quap ille 
fanfto furove correptus celebraverat. V, 2« enim lege 
cum mjjmbr. "^vcpoov» Xvaattr»^, Fprrna Xvaqnriis ell: in 26 A D D E N D A T. II. P. II. 

Ep. uf. 394. — P. 264, lin.'25- conjecluram noftram 
toiivluts merito repudiat Bajl in Epim. ad Arijloph. 
Plut. p, XXV. 

P. 207. Heractiti. Ep. I. 6. ovk ufiogos ex Vat. C. 
videtur revocandum, Hefych. uy,ogos. oiy,hoxos. — 
V. 8« 01/ (J' KKxyw. nec hoc verum , nec Brunkii rov^ 
«V. poft praecedens ^tffacc et r» ^eV ferri nequit. Scri- 
bendum; 

ji/ «f avwya fjLVOtfAoavvov itoatos,, 

P, 267. Ep, II, 6. non apparet , cur Kto^Pnv \i3rKxu 
repudiaverit Br. Paul. Sil. Ep. LII. «««' X/5«fx« rgtjTitv 
ffnoyyuf htao/xsvtiv, , 

P. 263. Statyll. Flacc. II. i. ffwo» in XfTb»' mutan- 
dum cenfebat Zeune ud Anacr. p. 69. Idem V. 4. 
nvpif.us <?' iiiipvyov rt rKxv. tentat. Urrumque infelici- 
ter , et ita , ut eum niliil in hoc Ep. intellexiffe appa- 
reat. — V. 5. ovx !«■< aot Bva. Covn. de Pauw. 

P. 269. lin. 6. ab ult. lege : qiiae se non cernere, 
malit. 

P. 271. tin. 5. le^e fpondeum. 

P. 272. Ep. yil. Obverfahantur haec Gregorio, 
XyaZ. Ep. CXLIII ti (Jkiv x^^cov f'x*'^ '^f*'' tecxo)'. 

P. 273. Ep. X. 5. tvifvlots. Vat. C. (male ex- 
preffuw iviovtots.) unde legendum videtur: 

■ngoa2rt /niv iv itviois ^^iroy tV^vaus' Exrogx i^ta/uoTs, 

Traftus ert Heclor zor.a, quam ab Ajace acceperat ut 
ihtov munus. Cf. tp. «7. CCCLXXXIX. An. T. III. 
P. II. p. 91. — V. 7, t/u.fi uiviraoco vf}^v7 corrigit Schae' 
fcr in Meletem. p. 109. Mihi in mentem venerat: 

ifA,i]v uvoaaxo vtjivv. 

P. 274. tin. g. ab ult. lege Fulgo et in Vat. pro 
in Planud. 

P, 275. Mucii Scaevot. Ep, 4. ri'kilixritv corr. o/en/ius. T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. 27 

P. 278- Marci Argentarii Ep. I. I. xxxotxxoy^f. 
Sine nntione morae de diabolo Gregor. Nazianz. 
Carra. XXl, Opp. T. II. p. (^4. D. ou \ttitis 'Ka-xfim (At y.»- 
xoirxo^t' •— • V. 3. fcr. videtur , ne litera qviidemmuiata, 

ov at nt^iaCplyyti \s7crQS croXiOoufAXfft ni7c'Kos. 

tenuis haec vejlis te non velat; quamvis veftita tecla 
tamen non es. 

P. 280. lin. I r. poft transpofitis infere Reiske. 

P. 281. Kp- l^II. 3. io7s Vat. C. non lois. V. 5. 
jr^KvrK, Ald. rres et afc. -— • Kp. VIII. 2. '^X^"^^ xnonT»- 
(ji.tvov. Sic Hoiner, IX. /3. 70. de fomnio: ws (/.tv tlitm 
' Q.iX,tr dnonru.fAtvos. quod cum aliis nonnullis ad h. 1. 
coroparavit Hujchke in An. cr. p. 77. qui v, 6- in no- 
ftra conjeclura non acquiefceiis, Ifgendum propofuit : 
ecXX' vitis fiuifAov ov co/iAoffoiutiv. ibis ad aratHi aiTentiente 
h. van £lclick ap. de Bofch. 1. IV. p. 495. o(,ly.»itis 
emendavevix Ruhnkenius , quod ob copulae defectam 
m nus probabat de Bojch \. c. p. 329. Hoc faltem in- 
commodo nofha conj."£lura «<^«|«f non iabnrat. 

P. 283 iift 6. lege ntgtXu./u,nti pro nvgiKa.y.ntt. —^ 
Ep. X. 5. inl nty^u). Cod. V, V. 6. oi§yv§hvs kocXvkus. 

Ibid. Caeterum revocata Ie£lione ^^r^ff0f4,tVj una iicera 
mutata fcribendum videtur: 

«AA syntjs Kvrtjv £tirtiffOjUtv tj § fninty<i/u> 
l^vn^iaos txvtvrxs ugyvotovs ffttvXottcxs. 

P. 284. £p- XIII. i. icpiXovv yiyx. vehementer 
amabatn. De ofculis ne cogites , contextus vetat. — 
tp. XIV. I. Membr. leftioni inhatrens Hufchke Anal. 
cr. p, 161. lejj;endum exiftimat yvpv oaStis, comparans 
Froperti. II. Hl. XXIX. 15. (^uae quum Sldoniae 
no^urna ligamina mitrae Solverit , atquc oculos move- 
rit iUa graves. Ajflabunt tibi non Ar:ibtim de gra- 
mine odores , Sed quos ipfefms fecit Athor manibus. 28 A D O E N D A T II. P. II. 

P 2?18> ^P- ^f^ll 3. fy^yt Vat. C. — v. 4. 
^«(^«''^«^'Codicis rertiruendom. CF. anim. T. III. P. 11. 
p. 371. fq. — lin. 17. pro V. C. lege Plan. — P, 
2K9. Ep. XIX, 5. pone comma poft YaSn, dele poft 
Z>/ycni'. — Ini. 25. ^"orr. w AxTut. pro w A«tw« monente 
Grapjio ad MeLeagr. p. 150. fq. 

f. 293. -fi/?. XXiy. I. Certe tv'Q§y.m leftioni 
vj/ffuiv, quam Pierjonus propofuit, melius convenit, 
quam vulgat.ie vsfuiy. Cf. loca ab H. de Bofch congefta 
T. IV. p. 317 et Hormann ad Orph, p. 241. 

P. 294. £/?• XXVI. 1. »/X*r((c. Var. C. 3. tU cL 
Vat. C. recte. — P^p. XXVII. Gemmam hujus ar- 
gumenti e.Khibet Beger. Thef. Brand. p. 134. — 

P. 296 iin 4. lege. p. 259. pro 279. 

P. 296 Ep. XXX. 3. ex ledione Vat. C. itxvt 
apparet legendum effe: 

'Kt/t.V T tflOlgXV^)! . . . 

V. 5. Vitium hujus hexametri monftrat non folum 
itoiXoii fenfu caiTum , fed etiam brevis fyllaba in cae- 
fura produfta: fTTtt roi^s Mlvuit ttkXoci. Hoc ^. Scaliger 
in not mft. tollere conarur r«J^< fcr'bens: quod minime 
admittendum. Utrumque vitium tolles legendo: 

ttitt T»i , w M.ivo7, TCijXoit (pigt xuXthv iXu(p^^v . . 

o Minos , inquit , quatiendam affer tevem urnam i. e. 
fententiam ocyus ede. ii«.Xnn de urna quaefitoris ac- 
cipe , ut paffim. Statius II. Silv. I. 218- Ibimus om' 
nes f ibimus immenfis urnam quatit /Jeacus umhris. 
Claudian. de R. Frof. II. 332. urna nec incertas verfat 
Minoia fortes. — 

P. 298. lin. 19. \iXQ fine caufa idonea fcnbe quod 
foloecum. — Ep. XXX lil. 2. «o^wv i. e. inl iro^uv. 
Vide Schaefer ad /L Bos p 710. 

P. 299. Aemiliani Ep, 1. 1. fXxt. VgKt mallet H. 
de Bofch. T. iV. p, 164« ubi plura de hoc Epigram- T. n. P. II. E T E M E N D A N D A. S^ 

mate et de tabula picta ; qi ae ei locum vldetur fc- 
cifle , disputantur. — V. ^. (plXrpcc xxt itv. vera vide- 
ti r Planudis emendat o. Quare quae P. 3C0. 1 8- 
fcripli , ea nunc prorfns repudio. Ib, 1, 3 ab liLim. 
pro liocKXftitt fcr KrdXXtt. i. e axt^r^. IX. XIII. 27. 
«raXXj oi Ktjre' vk (x,vri{). /ipollon. Lex. fautvt xcci icr- 
xi^rx. liejijch. urccXXst . . . cxt^r^. ^xtgti. ubi vlde 
Aiberti p. 595. 11. 

P..30i. /. 6. lege xofxZv pro xwy,uv. 

P. 304. Satyrii TkyiU. tp, II, 2. Lennepii Yl<ii.vos^ 
quamvis per fe minime abfurdum, ne probes vetat 
metri lex. Vulgata bene habet. 

P. 3C5. SatyriilP^. 3. x»l rois wxvjioXovs. Fortaffe: 

xut T oi s a ttixvfioXovs .... 

V. 6. Poft: (p^hx intf rrogandi nota ponenda. Vide 
Schaefer ad L. Bos p. 438. 

P. 30O. /. y. adde rotZr ante vy,fA,i. ■ — Ep. V. g, 
9 Xtfji.tvo^y.. Sic articulum ante X produxit Leonidas 
Tor, tp. LVil. s7tiriXXoy.iit.i e Xtjutvirocs. Sinionid. LXII. 
ToTov yctp SsvoxXtis Aiv^ios (iic eft in Vat. C) /^nyti 
Ep. X. oy.y.a. xoirot. Xoi.aitt.v. Apud Epicos exempla funt 
frequentiUima. 

P. 307. Ep. VII. 4. xvXixx. Magis probo xvXi- 
9CKS , cum ob Codd. auclontatem , tum quod Inc plura- 
lis numeri ufus exquilitilfimos eft. 

P. 309. Tullii Gemitti Ep. 1 3. hrat yoc^ 0« (Pgijy. 
Herm. ad Orpheum p. 7^5. h7ct $i ol (p§riv. Non per- 
fuadet V. D. omnia loca , in quibus yoig et y,sv ante ol 
corripiuntur , depravatas eff^ Videntur poiiue i« his 
voculis a vulgari ufu receliiiTe. 

P. 311. lin. 8. ab ult. ante Idem infere: Bonadae 
AntlioL p. 92. 

P. 313. /. I. Ep. V. I. Scr. Kty.§on!^yicri. — Ep. 
Vi. 1. reitituenda iedlio vulgata et diilinaio, quae fic 30 A D D E N D A T. II. P. II. 

accipieilda t ^ fioiai? 7] rttTiiStiTui ro fiolaiov xuTix^* uiri 

wcrt iu,ti tis «.ysXriv «»rfj)%f(r^«<. 

/*. 317 /. i. fcr yvti-jtof pro yvti lu. — Ib. Ep, 

j4pollinarii !. i. ovw tno%ovju,tvos. n( tandus hiatus, cu- 

jus toll'Midi ratioiitm tais iacilem non video. N^ec 

op s eft. Alcae. Mi[f. Ep. Vll. i. 'H^wtiv rov doJov 

"l<f svi. et eX^tGTti vtiaiDV noyrcfi "los. Ep. u^. CCLXV. 

EiPOiu.htu a./u(p' wyvyiaiv ti£wu)v. Flato Ep. XXII. tv^v^og(f 

h ■7:»T§iSi. et alia iiujusmodi. 

f . 318. Ep. JI. I luit om. Vat. C Eft amblgui- 

tas in verbis x«xwj Xiym, quae et maledicere ahcui 

figniHcant, et male id eit tmperite loqui. 

P, 321. lin. 12. lege quitm riferis \)V0 ft riferis. 
P. 323. fJadriani Cuefiiris Ep, I 3 l;'£t.onpm 

X/r« (xrra) metro adverf ntem expredit Grotms: Uri 
grande. bovis cornu qnod bradiea levit Aurea , pt ae' 
terea Jlrnguia pt&a duo. Aui ftatuendum elt igiiur, 
ffadrtanum mem leges viohtflV , q>iod m reris in Cae- 
fare eruditilfimo; aut circumfpcenda emeiidatto le- 
nior ea quam Br. ex Boivini conjeftura in texti. porujt. 
jim ad 1' ftionem Codicis : olv^tro ^oioi Xtru, nihil elt, 
quod propius accedat, quam 

uv^^tro 001» cinot ... 

duo poculai quod etiam confpaat c m Suidaf qui in- 
ter munera, Jovi Cafio a I rajano oblata enam xpar^- 
gxs xgyvgoZs commemor.it. — V. 3. ovgov. Suidas. T» 
II. p. 451. et 741. 

F 3^5. /iM. }s. Verba Ouae deTroja cum fequen- 
tibus quinque verfibus delt. nda. 

/*. 327. Polyaeni. Ep 1. 5. Scr. Ir^i (f.t ttxrgti, 

P. 328 Ep. 111. 1. ^jcjxsVov eft etiam in Vat. C. 
idque Poiyaeno reodendum. 

P. ^2i). Euhodi Ep. /. *"imiliter de Cent.iuris 
Oppiati, Cyn. IL 5« »Vf"* ^vXflt ©>/^o^<yv » fAi^onm (*iv T. TI P. II. ET EMENDANDA. 3I 

fti iiv»! f iivo^sv ^i "Itcjcwv ^y.ffi^oruv, ut hacc probabi» 
liier f meiidavit Sfhneiderus. 

P. 330. (Pinyti Ep.) lin. 14. in Libanii loco ve. 
i-iffin«e emendavit Sdinejerus ( n not. Hermanni ad 
Vij»rit m p. 809. nr. 360.) »vr i^yov. 

P. 331. /. 3. poft uvhoi/uov adcie; Macedon. Ep'. 
Vli. Ktx^^iiiif i )(^§sfA.hiuy.oi, yxf/.ov Te^oKfXtvB^ov itia», — 
l>n. 7. yMi ^§ux^' Scr. x«y ^§»x^' ut fcft in membr. 
-— Oiujh Ep. I. 4. « Kvn^fjd^fir d-ocXx/uovs, non ram cer- 
tumeif, verba transponenda eiTe , qanm Epigramma- 
tarii deb lem ill:im pofitiouem faepe neglexerint. Ut 
in b?iC ipfa voce Dioscorid. Ep. I. rov KvTt^ihs ^oXtxov. 
Rufnus Ep. XVII. x»XXos f^tis Kvn^tSos. Simonid. Ep. 
LXIII. co] KvTtgt , r»s {muu NoJJis Ep. I. rivoi ^' « Kvngis 
ovx s(plX}}CtV. 

P. 332. QOneflis Ep. II.) lin. 19, fed comoediae, 
DramaUs Satyrici ^ouws cenfet Hermann. ad Arijiotel. 
Art. Poet. p. 104. Huc retuleris Z^io^fon^. Ep. XXIX. 
ixiacro^ogtjcrt yoig w vtig Aitot ^Xixcltuv vxt f*x ^o^ovs 2«- 
Tvguiv. Phiius enim eft in agro Sicyonio. — V. 2. 
Scr. Iv aot. — P. 333. Hn, 14. ^v y«f. nihil mutandum 
videtur. Antipater Sidon. Ep. XCIX. ov^s at vvi tx 
vvxTos iSiitiro' iti y ot 2 uv»xru,s rotovs ovx xt'oot,s y Z«vf ^* 
ts "OXvy.nov lHytt. Homer. Od. a. 194. vZv J' riK^ov' ^n 

yoig fAiv s(pxvT i7ii^f/i.iov tTvxt. Afollon. Rhod, L. I. 611. 
72*7. 804« 969« "~* V. 4' X •* fAsSfvuv xarov tauCp^oviatvt 
Mailes foriaile 

%w fttl^vmv vijartv lauCp^ovtatv, 

i. e. rov vri(povr«. Antiphan. Ep. 111. ovros tfcot ribvtjxa 
•Hx\xt' vijartv ii nu^igftuv Ktxgov, Sic i.aec fortiffe 
fcribenda. l'lerumque tamen vTjarts ad abftmeiuiam a 
cibis refertur, et magis 7V/M««m, qoam yb^n«»» tt 
ficcum iigniHcat. 3* A D D E N D A T. II. P. II. 

P. 334. Oneji. Ep. III. Bene monuit V. D. in 
Bibl. Lip{ien{i LXIV. p. 227. nullam effe in hoc Epigr. 
comparationera j fed v. 3. verba oZrm (Vat. olVwy) xoct 
depravata videri. Ipfe fuspicatur ic^^rot. y.sv coCpiiis .. 
metro repugnante, Num fuit : 

V r ui s x»i co(f)iris Ttovos o§Jtos . . . 

profedfo et poeticae artis jludiutn laboris plenum ejlf 
arciua enim via ad id , quod in ea fummum eft, per- 
venitur ; fed fi cacumen attigeris etc. Saepe ovVau et 
ovrois permutantur. 

^' 335- iOnefl. Ep. IV. 3.) L 12. Fruftra dubi- 
tabam , an veteres Pirenen a Pegafo natam dixilTent. 
Statius Theb. IV. 60. Cenchreaeque manus , vatum 
qua confcius atnnis Gorgoneo percujjus equo. -Conf. 
Sylv. IL 7. 2. Dio Chryf Or. XXXVL T. IL p. 95. 
27« n»/yotffoy (puaiv uvtTvoti xgijvfiy iv Ke^ivB^iji ;g<ic^ec|^«VT« 
rif onXr). 

P. 336. {Onefl. Ep. F.) lin. 13. Vat. C. nihil 
«^-*^SS^at a vulgata: os ^ix «.vxyy.ii . . . quae revocanda 
leclio," '■^'.'-«■^ditO yhfjrKi. — V. 3. yxin. Steph. yuip. 
ed. Flor. Ald. 1 2. 3. refte pro tls y»itjv , quam vim 
dativi paflim illuftravimus. Vide Animadv. T. IIL 2'. 
p. 210. Verba »rj)o%«/v yoi,irt de vontitu accipit Bro- 
daeus i non repugnante Dorvillio ad Char, p. 585. f. 
a quo fenfu, et per fe ingrato., ahhorret appofitum 
x§v(pu. Quare noftra explicario videtur verior. 

P. 338. iOnefl. Ep. Vll.) Im. 12. poft d^ljutaros. 
nominativum reftituendum elTe vidit Stephan. inLpigr. 
Selecl. p. 301. u^fju.fros tamen fervans, nihil, quod 
mireris, de metro follicitus. 

^- 338. iOneft. Ep. VIII. i.) IsJixevct reftituen- 
dum, licet irnperfe£tum praeceHerit, Vide Herm. 
de Em. Kat. Gr. gr. p. 243. Hufchke Comm. de Or- 
pheo p. ao. Bokh de Platon. Minoe. p. 167. T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. 33 

P. 340. (^Ep. Serapionis) Vir D. in Bibl. Lipfienfi 
prius diftichon viatori , alterum defunfto tribuit. 
Quod parum probabile. Omnia funt ejusdem perfo- 
nae. Fortaffe viator exiHimandus eft inventum cra- 
nium in loco confpicuo pofuiffe, ubi praetereuntes de 
rerum humanarum viciflitadine moneat. 

P. 346. Mpfomed. Hymnn. v. 12. xKno temere 
infertum cenfebat PVunderlich. Fiorillo in Not. ad 
Herodis Infcr. p. 119. duplicem propofuit emendatio- 
nem : ^vya, xst^l xguroZcu. aut vsvtts ^ vno xoXnov xti 
xxru TiVyov y.sru %^t§u xgxrovffot. 

P. 350. Calliffer. Ep. II. i. I'ro (^«^^«k<»o-< , quod 
eft in Vat. Cod. (p<*^juctKiotji iegendum videtur. 

P. 351. Ibid. £.p. IIL I. 'A/iixX3-etxi xs^xs. Fons 
bujus lufus eft in loco Comici ap. Plutarcb. T. II. p^ 
27. C. ft /u,^v tnt rtj aw^odoxice xxl TfXidvsitcf ^''^tpttf tov 
xit)/u,uioovfitvov vTTfg/SxXXtt (xxcrgonttoi TloXtxygov ' 

Ev^xi/xoov YloXtxy^os ovgxvtov xiyx TTXovro^po^oi r§s(pwVi 

V. 2. ' AjxxXbxixs et X yvvx. Vat. Cod. 

P. 357. Erycii Ep. FI. 4. Grotius vertit: 

Atque aliquod quaerit turgida vena cavum. 

quod minirae fatisfacit. Foriaffe vitium non foluni 
ineft in tto^ots , fed etiam in ^vfAov. Certe fi fcripferis: 
^t(T/xov xnxvrx nx^ils. fupva omnem modum et moremf 
fenfum habebis idoneum. Tamen verius quid ali- 
quando inventum iri fpero. 

P. 358« Erycii Ep. VII. i. -nxwvxo^. Moc for- 
taffe praeferendiljm lectioni Brunkianae. Idem itxvwxos 
et nxvvvxtos. Eurip. Alc. 453. nxwvxo^J atXxvxs. Paul. 
Sil. XIII. &IXVU tTxov vrti§ Xir.rgm nxvvvxov j; /utfiguvi 
P. 360. Eri/ci. IX. 3. anntUvt. Vat. C. — V. 5. 
er/uvS^v S" uno r^i «r* Si fenfuseft, quem eonje£lando 
Vol. IJI. P. 3. C r>± A D D E N D A T. II. P. II. 

reftitnere conatus futn , propius accelTeris ad vulgatatn 
fcripturam corrigendo : 

sT/u,>}3'Ti Si ro 'X^iv arifiK§av yovv. 

Mire H. de Bofch in Notis p. 191. vno yris fuspicatur : 
dijfedinm ejl fub terra validutn genn, cum fupra ter- 
ram uno pede , ex olea procera facto , incedo. '' Hoc 
ttiihi quidem ab Erycii elegantia vehementer abhor- 
vere videtur. In Addend. p. 4S2. commemoratur coa- 
jectura PVyttenli^chii v. ct. «^o rtv (kVo rsv) de te am- 
putatum ejl ; in quod jam Scaliger inciderati et Hu- 
berti van Eldick , Critici elegantilfimi , fr^»;3'>/ ^Itco^qs 
ar. yovv. At vereor , ut ccpuiu carere pofliimus. 

P. 362. Erycii Ep. XI. g. kKoiZ ad fuppl'cii ge- 
nus refpjcitur illud , quo Cleonem aflicieBdum cenfet 
Arijloph. Nub. 587. vv KXtoJyoc rov Xoc^ov ^tiicuiv tXovTtS 
XXI xXoTTtis') Ecr» (piy.wjrjTt tovtov tm ^vXio tov xvx,^v». 
Lyiiftr. 683' '*^-'*^* rovrtnv %^?;y oi,necsu.v ss rtr^nyAvov ivXov 

iyKuS^si^/uoffoii rov uvxivoi. Vide BcTglenim. — Jbid. 
Erycii E.p. XIT. 2. r.t(77os oiXovro noaxs. Tranfinvam 
verbi «XXtad-ut vim, iliuftraram dedit Hitfchke in An. 
cr. p. 27. Philip. Ep. XLV. XocSr^iov s^nijsrriv ffxoXtov 
7C00X , Kiffiji f ;<;;opjuc«y .... 

F. 365. Krycii Ep. Xf. i. hiXxios revocandum. 
Transpofuit poeta epithetaad vitandam ejusdem fylla- 
bae repetitionem. Alcae. Mejf',1^^. 21. » <^' oiKT^iv 
vxiovffx To'(J' ij^lov. — V. 5. iTt perperam a Brunkio im- 
mutatum eft; hl facile abeiTe patimur. „ln illis un- 
dis adhuc ja£lor, licet cenotapJiium nonien meum 
praeferat." Verba v. 2. wf "Koyos fortail*e ad vanam 
illam noniinis infcriptionem referri debent. 

P. 366. Herodi-s Attici ct Marcelli Infcriptiones 
edidit Raphael Fiorillo in libro peculiari , cui titulus: 
Herodis Jttici quae fuperfunt , annotationibus iUuflra- 
vit 11. F. Lipfiae. iSoi. gfo. T. II. P. II, E T E M E N D A N D A. 35 

P. 370. Hn. ult. : vix dubitari potejl ex etc. cor. 
rlge : vix diibitare nos patitiir verfus Callimachi fupra 
commemoratus ... P. 372. 1. 21. poft Plato Comicus 
adde ; (ive potius Philoxenus (Cf. Schweighdufer T. I. 
p. 66.) Vocabuli sntii^xvos exempla congeffit Fiorillo 
p. 50. quibus adde Thron. Akx. Ep. I. ij nu§os KVTtn». 
XftJv iK(ij^eivr>^ (/.iTnis etxovruv. 

P. 375. lin. 18. poll yXxvxu adde t^s, — I. 22. 
adde : F^ide Gefsner. ad Claudian. p. 627. Euripid. 
Ipbig. Taur, IlOl. yXuvKcls ^rctXkov Ugov IXxlxs. — P. 
376. V. 15. (Tcl 01. hujus leclionis nobiscum fuscepit 
patrociniun) Hermann. ad Orpheum p. 78^- contra sTcti 
01, quod metricae rationi adverfa ur. — P, 380. V, 
30. In reftione Fiscontii xxl yx§ ^A^\ivulti re "E^tx^o. 
viov . . . quam vir clariifimus eruit ex evanidis Mar- 
nioris veftigiis, displicet hiatus , quem fuftulit HeV' 
mann. ad Oypheum p. 738 corrigens: ^h.^tivxlyi oVEgix,^. 
Referendum pronomen ad vtjif. 

P. 3S4. Injcriptio Marcetli. V. 3. veQe^ Brunkius 
ufA.^1 ed\dit , quamvis idem ap. Apollon. Rh. L. II. gn. 
^Wt' uju.(pi Ttxvr^ai^oi i<l/touiVTo exhibeat. Sed x/u.(pi ut 
Tgixsovov anaftrophen nori patitur. Apollo». de Synt. 
IV. 2. Herm. de emend. rat. gr. p. 105. — P. 385. 
1. 6. in fr. Callimachi fragmento nunc magis prcbo 
corre£lionem ^jaaci Foffli Xitov 7^os. — V. 2. ^voaKoot 
verum cenfet Hermami. ad Orpheum p. 738. — P. 
388« Hn. ult. adde: ad quae verba Graevius hunc lo. 
cum comparavit in Leift. Hejiod. c. f^. p, 529. — P, 
389. 1. 5. lege Qnanto pro Quantu. — f. ^98. V. 46. 
aliy.xy.fv ol. Hanc le£liQnem, qua metrum peiTumda- 
tur, Hermannus ad Orphe. p. 782. in avyx ^i ot mu- 
tandam exiftimat. — V. 58« ;){:ofOffrc«i7/>7c-<i' xvxastiv. Si- 
militer Darius regnum apud interos exercere dici- 
tur ap. Aefch, Perf. 688« oV*"' ^^ tKtlvois iv^vvxanvffiic 
tyw siKoci, ^5 A D D E N D A T. II. P. H. 

P. 405. Antinchi Ep. II. v. 2. »fi(part§ov Vat. C* 
quod reponendum. — Ib. lin. penult. Epjgoni Ep. l. 
4. non opus eft crr«c(pt;X>;y alio quam vulgo, fenfuaccipi. 
Vitis loquitur: Juvenis floribus eram induta; tum uvas 
habebam fucculentas; nunc rugofas gero; nam noii 
homines folum prae fenectute rugofi fiunt , fed uvae 
quoque hunc feneftutis indicem habent. — Ib. II. 2, 
tfAol tTt. hiatus efficit, ut hunc verfum nondum fatis 
perfanatum cenfeam. 

P. 407. Heliodori five potius Diodori Epigr. V. 
I. 2. minima mutatione reftitui poflunt. In Vat. C 
legitur: eJ'^fT«e« oaauv 'hy.(poT(§wv . . . Scribe: 

fiil av yt f fxf}^^ tV rot iroXv ^t^rt^os tVdtr un oaauv 
ufi(poTi§u)v xXtfvoZ , xcvgf , M(yi7roxXiovs . . . 

ticet ille tibi optimae videatm- indolis. ^n oaaiov. ut Eu- 

vip, Med. 216. o7^x y»p noWovs /o^oruiv atjuvovs ytywrcts 
roiis yJv cyfAoirm oi.no. Theogn. 63. «XX« ^oy.(7 fA-tv nx- 
aiv uno yXuiaatjs (plXos tTvoci. Dio Chr. T. I. p. 221. 
uvS^oK xvvt)ytrtjv uito r^s ot^fwy xaii r^s aro^kvis, — Praete- 
rea naevus haeret V. 3. in ix,fA.(pihxtvots, Vat. C «V^'- 
hvotiYis. Fortafle fcribendum: ecft^pxSov u§y)s. extuleris 
taudibus. 

P, 410. Adtneti epit. fXvT^ov. to oargtuths ie(§l^'krifA.ot 
COrpuS VOCat SynefiuS p. 105. et to ytiivov oifA,(piiaua^xt 
xi>.v(pos. Id, p. 112. quae excitavit Markl. ad Max, 
Tyr. Diff. XIII, 5. p. 240. ed. Reisk. 

P. 411. Luciani Ep. 4. reflitue le£tionetn Vat. Cod, 

■^, rptrurri ^' 'Ar^iV un ov^uviwv. Ambiguitatem in ul- 
tima voce illnftravit Schaefer. ad Dion. Hal. de Comp. 
Verb. p. 104. et in Ind. V. ov^uvos. appofite laudavic 
Senec. de Morte Claudii c. 8. qi*iii in cubiculo fuo fa* 
ciat , nescia: etiam coeli fcrutatur plagas; deus fieri 
vult. — lin. 27. perfiet, iege: perfiaret. T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. 3/ 

P. 4 [2. Luciani Ep. VL l. ro h^^yt/^xs. nun- 
quam adducar, ut credam, Lucianum in hac praefer- 
tim fede rhythmum tam turpiter fregiffe , ut trochaeutn 
poneret pro fpondeo aut da^tylo. Scribendum videtur: 

rtjy xi(poiXiiv fixnrtis, ro ai yjj^xos ovmrt fix^its, 

notifllma periphrafi, quam illuftravit Markl. ad Lyf. 
p. 563. Dorvill. ad Char. p. 92. ?Vernsdorf ad Hi- 
mer. p. 191. Schaefer. Meletem. p. 32. Heindorf 
xd Plat. T. II. p, 324. — Ep. Antiphili\ quod ad h. 
1. ex membr. protulimus, eodem fere tempore edidit 
Hufchke in An. ci*. p. 225. qui in yeXoTet non videtur 
haefiffe. 

P. 413. /. 10. In fragmento Rubuli multo quam 
nos re£lius noviHlmus editor dedit : 

titxgif^tvxi , XXV fitijTi rov ^s^ovs y 
uno rmv /u,iv o(p^x\fji.m v^go^^oxt ave 
^iovai /u.sXkvos ...... 

P. 418. Luciani Ep. IX. 6. Falfam elTe Brun- 
^« leftionem , apparet ex im pe rf e fto IjjXfTrrj, perpe- 
ram pofito: s'y.\t^t dicendum erat. Jam quum hoc 
tempus reponendum effe, parum fit probahile , fponte 
inteliigitur , haec verba Ttiwrov ij^ij ixktnrt voov fecun- 
dariam enuntiationem efficere , et legendum effe : 

ti/rt ^' fv o(p3'x'K/u.oTcriv VS^tv x,*ovu)hx fioXfixit 

arovCpvtjv , tj tcivvvov tjat} sKXinrs voov , 
firijatv jtx^x TC^oacoKixv , . . 

v facile omitti potuit, ob praecedens v. Cf. Anim. in 
Athen. p. 100. Nec aliter legendum cenfebat vir 
acutiffimus, Herm. ad Orpheum p. 768. qui tamen 
praeterea v^ mutat in ^ ol . . . ne fcilicet brevis 
fyllaba in pentametri caefura effet. At ab hac licentia 
Lucianus non abftinuit. Ep. X. roTs itoal aov T^uyt (fic 38 A D D E N D A T. II. P. II. 

Vat. C.od.) xoti r^f%f TjjT arofAXti. Ep. XXI. ovrt Xoyov 
xoivov , o-jre 'koyiay.ov l^xwy. Ep. XXXII. MvrXwv rxs x*' 
girxs f tis xivov fl^ijjfotJ. 

P. 419. Luciani Ep. X. 2. Brunkii verborum 
transpofltione metrum nihil juvatur. Revocataleftone 
vulgata, alliteratio in verbis rguiye et r^exe magis fen- 
titur. Eadem prohibet, ne r^wiov corrigas cum iSca- 
ligero, nec rgu>yiiv, quod facile cuivis in mentem ve- 
nerit. 

P. 422. 1. i8- adde: Otto de Diis Vialib. p. 291. 

P. 424 Lucian. Ep. XX. 3. faciliori etiam ne- 
gotio numeros bujus verfus emendaveris, verbis fic 
transpofitis : 

ttv wgocts rgtat yxg jigivxts fAohts . . . 

fed opus ei^e non credo. 

P. 428» Luciani Ep. XXP^II. 4. o7TXo(p$pt7v tue- 
ri conatur H. de Bofch Not". ad Anth. p. 476. quod 
podagri, ut fenes quoque, baculi utantur, provocans 
ad Menag. ad Diog. Laert. I. §. 80. De eo nemo 
dubitat. Sed Lucianus h. 1. ejusmodi res recenfet, 
quae ad lautiorem vitam fpeclare videanrur; qmbus- 
que Diva deleftetur Podagra. Baculnm autem necefil- 
tatis caufa geftatur, nec quidquam eft in illo geftami- 
ne voluptatis, Hanc ob caufam ab emendatione mea 

iftXo^ogtTv r oioxs 

non recedo. — Ib. lin. 25. munibant. corrige munie- 
bant. — P. 429. Ib. v. 8- I" leclione Cod. Vat. ri^nri 
<5"' xvri nXovrov . . . rt fortafle ortum ex fequente n , 
reliqua autem fic fcribenda: 

Tsgnyi Mv nXovrov Ttgos icoous igy(,oy,tvit' 

P. 430. Luciani Ep. XXFIIL ExpreiTum ex 
Ifocrat. ad Demonic. T. I. p. 21. ed. Beatt. xnriXxvt . T. II. P. 11. E T E M E N D A N D A. ^O 

(/.h Tu)v ftu^ovtuv KyuS^wv , u>s B^vtjroSf irtsfittXsTTO fi rZv 
inu.gy^ovTuv' ws u9-^vxros. Similiter in Infcript. ap. Po' 
coch, Infcr. Ant. Secl. VII. nr. 38. P^an Goens in 
Mifcell. ObiT. 

Kxl ^iorw x^§fj(jfie.i, /u.tjB' ws is uiwvus l%ft)v ^v» 
/uijB vos wxv/iio^os , «Voc yiipucuvru ds ■noX^Koi 
fA.ufjri^uiat T^oyois , BXi/2o/u,svov ■Ksvivi. 

P. 430. Lucian. XXIX. In fragm. Apollodori 
Comici verfus prior verborum transpofitione videtur 
fanandus: 

ro7s yup y,t^i^vwaiv rs xAi XvTtov/uhois . . . , 

et fic recle exhibuit Grotius p. 419. quetn cum notas 
fcriberem , infpicere neglexi. 

P. 434. Lucian. XXXf^l. 2. Minime neceiTa- 
rium , y.rtxvuv mutari in uyu^-oov. lllud cum emphafi 
dicluni pender a nXsiovu. Caetera plus aegritudinis et 
moleftiae habent, quain vcrae pojfeffionis. i. e. pro ve- 
ris pofleffionibus haberi non poffunt. 

P. 435. Lucian. XXXP^IL 6. Sgtnofihwv.V^it.C. 
Scribendum S^snrc/uivwv. quae forma pallira obvia in 
Anthologia. Cf. .^iii^te 8- Leon. Tar. 81. Antip. Sid. 
83. De urro^^sirrtff^ut monuit Hujchke An. cr. p. 249. 

P. 437. Lucill. Ep. I. 3. ru^is «•f/v quodinmembr. 
deeft, nec a vett. editionibus agnofcitur, importunum 
eft fupplementum , quo verfus mutilus alieno loco re- 
farcitur. In verfus exitu vocabulum excidiJTe, ex 
ipfo ejus rhythmo fponte apparet: 

a-jv xval y.Ki Xoyxo^ts avoCpovrici Mec^xos 1» — — 

P. 438. ImcIIL Ep. IF. I. Ex lect onibus Vatlc. 
Cod., pauciflimis mutatis, hoc Epigr. facili negotio 
emendaveris in hunc modum : AQ A D D E N D A T. II. P. II. 

VouiujuUTHtov Xfivmos l^f<y nwycovx IS/ifvuvo^ov j 
rov <5" vlov Tovrit) (pris av cvvsffroixivxi' 

T»s vvxTKS uvrxs y.fXirfis ov xxvtrxi ovros^ 
firuasis f avvSicTfAOvs , xsx>\y'Urx , av^vylxs. 

Tu nobis narras, Menandrum grammaticitm barham 
Zenonis i. e. Jiait Zenonem , habere, et te illi filium 
tuum erudiendum tradidijfe. Hic nihil mutavimus, 
nifi Xtivmls in TLiivmos , i'xft in 1^*«'. tum in altero di- 
ilicho oivrfi /usXirt) , in xvrxs /iitXirtis , ovrws in otros, 

P. 440. Lucilli. Ep. V. 4. Twy Irt^oinkm. Simi- 
iiter de puellis piaepofteram Venerem colentibus , 
Ajcleipiad. XXII. tU J"' trt^ xvro^oXovtrtv X juti KxXx. 

P. 442. lin. I. giyoy-xxos. corrige : §iyQy.xxos. Hoc 
ob codicis aucloritatem revocandum. Sic ottXo/xkxos » 
VKV/U.XXOS reperitur , non minus ac vxvfAxxtis et oirXo- 
ixuxfis. 

P. 444. Lucill. IX. De Kt§x(;(pri§ois locum infig- 
nem excitavit Hufchke Anal. cr. p. 168. ex Codino de 
Or. Conftant. nr. 125. Eandem rem attigit Heyne iii 
Comm. Soc. Reg. T. XI. p. 27. T. XII. p. 287- Hu- 
jusmodi homines , Kt§xrixs vulgo appellatos , Kt§xrxSxs 
nuncupavit Auclor Anonymus de S. Sophia ap. Ban- 
dur. Aiit. CP. L. IV. p. go. nr. 229. y-xl no§vxs Kxt 

f4,0tXi0VS XXI rOVS Kt§XTXOXS. 

P. 445. Lucilli. X. 4. (p§t(Tcmv revocandum , ne 
hiatus verfum inquinet. Vide Herm. ad Orpheum 
p. 770, 

P. 447, Lucill. XH. 5. i'aonr§x aixvrov Planud. 

ex prava conjfcfliura, ut videtur, quod rariorem ufum 
pronominis iavrau ignoraret. 

f, 449. Lucill. xy. I. aTxSi^^i, verum videtur. 
Infra Ep. XLIV. kxI aru^ttvs MsvfxXtis. 

P. 449. Lucill. XVI. 1. vvxrx yiaviv inoiriat. Plura 

de hac Ipcutione dedi ad Nicarch. Ep. XXXV. T. IL T. 11. P. II. E T E M E N D A N D A. ^I 

P. III. p. 49. — Ib. V. 5, XXI rl yoi^ ; cave quld itintes. 
Sic fupra Ep. VI. ixXw, t/ y«^; oiTt^sTtis tlnttv, Mox 
Ep. LX. x«< ri yo(,§; ov^t r.oiroo /S^Tcrsv /Sce^uj ; et L. xcti rl 
yocQ j iDS ioiXu) , yiyovtv f/,iyx nxai ^sxfji.x. 

P. 450. Lucilli. XV 11. I. vulgatam, i. e. ab edi- 
toribus interpolatam fcripturam tueri conatur H. de 
J3ofch in Not. p. 395. non apparere dicens , quid Lu- 
cittio cum Caefare efTet. At idem Ep. XL. tis 'Ai%v 
xxrintfA^t "nx^Kxi nori , osanorx Yix7crxp , Q.s "koyos . . . . et 
Ep. LXXX. /lAKru , oianorx KxTffx^ , ocrois vios ... V. 4* 
nxrgiy.wv. Eurtp. lon. I304. v/xtv ^i y a.Wte, ftxr^iK^s 
roa 7]v y,igos. 

P. 452. LucilL XX. 6. iv Ktl(A.xi. Vat. C. 
P. 454. Lucilt. XXIII. 2. Cod. Vat. xo£ov. quod 
revocandum , diftinclione mutata : 

ova «XX ov^iv oXwy , wv x^S^^ sariv «/^«v. ' 

nec aliter legit Grotius, qui hoc Ep. edidit in Man- 
tiffa IV. T. III. p. 430. 

Hiftrio nec nobis, nec Epicrates ejfe choraula 
Creditusy aut cujusmosfit habere chorum. 

In textu tamen editum Zv x°§^^ ianv , ut in Anale£Hs, 
ex Salmafii procul dubio aut errore, aut praepoftera 
emendatione. — V. 6. Scr. aol. 

P. 457. lin. 10. Sophili locum male tentavi, 
Rectius fcripferis: 

'yxar^iafA.os Varxt ax^^iXtjs' rx •K^oolfA.i» 
0^01 itxgovrx' y.xgrx p^opt^c^j^cOjMK/. 

At in ejusmodi mutilorum locorum fupplementis nihil 
certi. Hoc tamen certum ^^^o^Teco-S-^/fro^c^ poftremum iii 
fenario locum occupaiTe. — Lucill. Ep. XX. 4. ut 
hiatus tolleretur verba transpofuit Hermann. ad Or- 

pheum. p. 771. ^2 A D D E N D A T. II. P. II. 

Num leniore mutatione: 

vSic ceite accufativo utuntur Latini. Horat. 1. Epift. 
5, 12. quo mihi fortunam j fi non conceditur uti? ubi 

vide Bentleium. 

P. j.3y. lin. 5. a& ult. pro »oM/u.uxoi. lege «o«J(j- 

|ttt<;^;(». Ut niOX Xoyoy.iix°' ^t titXo/uxxot. 

P. 459. /i«. 2. dele verba: /ixXXffs. Cod. P^at. 
Nfim in illo Cod. refte legitur fixXris. — lin. 10. ab 
uit. grammaticus lege pro grammaticis. 

P. li^bl. lin. 5. a^ ult. lege (MfX< pro ^iX*<. 

P. 463. Lucill. Ep. XXXF. 5. ** <J'i' X?y»<y /tt/ir»? 
f.'.u Vat. C. 

/^-.467. ;f.ZfCl/^. Ep. XLJ. I. 'E^/u.oyhtiv. Vat. C. 
^Ep,u.oy!vi!. Plan. lllud ob au^oritateni Codic. reftituen- 
dim. Eadem eil in eodem nomine diverlitas Ep. 
XCI. I. ubi Br. %gy.oyhiiv praetulit. — V. 3. 4. con» 
jeclyiam de hoc ioco propoiitara merito violentam 
dixeris. Ypiutn videtur : 

t/ 1^,1 y , ti xgovos fvvkx fitivmvt 

(ptiai , "kiyfi avvoaov. . . 

P. 469. Lucilii. XLin. 3. luv tih- ne metrum 
claudicet Hermann. ad Orpheum p. 767. legit: iuv 

y ijh ' • . 

P. 470. Lucilt. XLlT^. 5- 8cr. y.ij ns ffi irxgiXd-jj. 

P. 473 /. 2. Lenius fuerit in ffoXoixI^ov proleplin 
(iatuere. — Lucill. Ep. XLIX, i. olpTtos a Planude ad 
lacunam implendam fuiHe additum, dubit^re noli. 
Lucillius en'\w vitailet hiatum nort u^tios, praefertim 
cum non deefient, quae uni alterive vocabulo fubfti- 
tueret. Brunkianum voov c^.^Ttos bene haberet; fed T. II. P, II. E T E M E N D A N r, a. ^3 

caret auc^oritate. Sequenci verfui faris accommoda- 
tum foretJ ovyurxi trors fAsrgios thoci. 

P. 473. LuciUii Ep. L. 1. y.nXa. r§lx. Totidera 
pomain Hesperidum hortis fuiiTe tvadit /^ntiphanes ap. 
Athenae. L. III. p. 84« B. vxf '^Earcs^l^uv Iffiriv ys , vij 
Tijv (puia(pooov , (pxGtv rx ^pvax jU>iXcc rxvr avxt' rcix Nio- 
vov hriv. et lic ctiam Eriphus eodem loco. 

P 477. Lucilli. Ep. LVll. 2. sl: ro yAcov. in me- 
diam illam atomum fefe infinuavit. Hoc plus habet 
acuminis, quam interpretatio olim probata'; cui tamen 
magis favet verfio Grotii : 

Ex Epicureis atomis perfoderat unarn 
Fertice; jic reperit pufio Marcus iter. 

P. 478. Lucill. Ep. LX. 2. v.n^Xbsv sxuiv. fXoli/ 

emendandum elfe cenfebat Hermann. ad Viger, p. 
758« nr. 228. Sed reclius Ixaii/ pro aw uvrw pofitum 
acceperis; ut ap. Theocr. £id. II. 7. v /«« o< «XX<y uxer 
sXwv r "E^uis rxxivois (p§sva,s. Callim. Lav. Pall. 30. 
(pvysi rsov t^ov ocyocXju.x wp^fr' e'xuv. Nicarch. Ep. XXXV. 
Tjtvs iiviHK rov ruvvM,yioyiv 'H^waff?, rrjo uvrov , (pxtvsr. 

i'x,uiv xvs/5)}. Et fic accepit Schaefer ad Sophocl. T. I. 
p, 256. — Lucill. Ep. LXII. 2. diftindioni a me pro- 
pofitae non fatis refpondet v. 5. 

P. 480. Epigramma Nicarchi eodem fere tem- 
pore ex cod. edidit Hufchke in Anal. cr. p. 259. qui 
V. 5. legit : 'KiTcrs ^' oys %«£«)!'. Mihi quod ipfe dedi , 
videtur verius. Sed ne metrum vacillet in prima 
voce , fcribe : 

ntjtrtv SK %«</3wi' juvnis. 

Hoc cui displicuerit , is per me Iefl;ar , iriTtrt S^ «y Iz 
Xttguiv. Sed plurima funt in Anthologia loca, in qni- 
bus fyllabae breves addito v paragogico producuntur. 
— Liicill. Ep. LXVI. 4. verba ^y.id^xvii a-xsXsrov poerae A^ ADDENDA T. II. P. II, 

potius , quod exifttmaveram, quam Adrafto tribuenda 
efte, merito dubitat V. D. in Bibl. Lipfienfi LXIV. 
p. 228. q»i vy'i3^»vvs pro vfAt^vtiros poni poffe fuspica- 
tur, nifi fortaffe vfAl^tov aKtXtrov legi debeat. Neu- 
trum videtur faris prohabile. Minus ineptum foret> 
fi legeretur : ti/u,i(pxvti ffy.tXtrov. 

P. 481. in loco Propertii vulgatam ab Heinjii 
emendatione vindicare conatus eft H. de Bofch inNot. 
ad hoc Ep. p. 487. 

P. 482. lin. 6. Homirus corrige Homines. 

P. 483. lin. 4. pennis. corrige alis. — Ib. lin. 14. 
poft verius hoc adde: nonfolumob rationem metricamy 
fed ob fenfum etiam. 

P. 486. Lucill. Ep. LXXin. 6. iv^tv ^«x^«v. 
Sic etiam Flan. Transpofitione verborum , qua Br. 
ufus ert, verfus non fonatur. Nam in «ji«j prior fyl- 
laba prodicitur. — Id. LXXIF. 2. TatJra. etiam 
Plan. ar»vrt unde Br. fumferit , non indicavtt. Vul- 
gatam ita tueri conatur //. de Bofch. p. 442. ut baec 
quoque verba Homeri locutionem refpicere dicat, 
ap'ad quem faepiffime : ws ol fA.h rotc/ivrx v^os xXXvXovs 
uyogtvov. At haec parum inter fe fimilitudinis habent. 
Ingeniofa eft Brunkii lectioj an vera non dixerim. 
rxvrot certe verum efle non videtur. 

P. 487. Lucilli. Ep. LXXn. i. revocanda eft 
procul dubio lectio vulgata, quam et membr. tuentur: 

ovr Ini AtVKxXtwvos voaip ort Ttuvr sytvtjjti y 

nec Deucalionis aevo, omnibus in aquam converjis, 
In verborum autem ftrucVura v%j) bis fumendum ; fe- 
mel ad lysvr,^ti , tum ad ixrttvtv. Durior oratio , non 
tamen propierea pro corrupta babenda, 

P. 488. Lucill. Ep. LXXVIL 5. Schaefer Meie- 
tem. p. 98. corrigit: 90! rts xniX^ti\ qui et Br. erro- T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. 45 

rem de modo verbi immutando notavlt. — P. 489* 
lin. 9. not,^* aoi. Scr. «ot^a, col. 

P, 490. /m. 2. Verba At Scaliggrana .... perit 
dele. In ejusmodi erroribus notandis vix facere pof- 
fumus, quin, quod ille de Hoefi dixit, in critico quo- 
que genere Erinnyas effe ftatuamus , ea interdum fcri- 
bere cogentes , quae mente integra vix fcrib; potuifle 
exiftimes. — V. 6. xxroihliuvTts. monjlraverunt ^ in 
medium protulerunt. SophocU Ajax. 1181. 'o(pt>-i r.^o- 
rtpov uiS^t^x ^vvKt M.iyuv , ^ rov TtoXvxoivov ^auv Ks7yos 
Kvtig, os ffTvys^uv 'Eitii' otcXuv ^'EXXuirtv xoivov A^tt. ubl 
noftruin djftichpn excitavit ct. editor p. 401. De my- 
fteriis Demojlhenes p. 772. 26. t«j a.yiuirei.Tot,s ^fuv t«- 
X«r«j KiKTuhiius 'Og(ptvs. — Lucill. LXXiX. 6. Quod 
dixi ^fitgiiDv h. 1. line fenfu per mortalium explicari, 
impugnavit Vir, mihi , dum viveb^t, amiciftimus //. 
de Bofch in notis p. 443. exempla vocis tiy,t^tot profe- 
vens. Mortales dici ^/ut^iovs uon ignorabamj at hanc 
fignificationem buic loco accommodatam eft"e npgabam. 
Grotius vertit: ^am fi qw.d miprere ,- canant tua fg- 
na receptum : Obtinuit bellis otia flens Priamus. Eiiam 
nunc ii/ui^ioiiv aut « ro ti/ul^iov (fortna diminutiva rou 
v/usgu} denvandum aut depravatum effe exiftitiio. 

P. 491. Lucill. LXXX. g< evTu) praeferendum 
videtur, ut ejusdem foni in duobus continuis vocaba« 
lis vitetur repetitio. 

P. 492. Lucill. LXXXII. 4. i'^tat. Vat. C. — 
V. 5. Doftillimus Ajacis Sophoclei interpre» ad v. 814» 
p. 350. haec fcribit : ,,illud in lioc fanscurfu monen- 
dum eft, mimorum aftores cum pleraque omnia aTra- 
gicis mutuarentur, gladii fcenici ufum aut repudiafle, 
idque haud obfcure ex Lucilli Epigr. LXXXlI. intel- 
ligi. Hic enim aftorem increpat poetae Canacae per- 
fona indutum , qui quum enfe accepto mortem iibi 
confcifcere debuiffet, (fic enyn. de, Canace traditum 46 •■'■ '■ ■ AD D E N D A T. II. P. II. 

eft) falvus de fcena egrefl'ns fit, quafi in poftfcenio 
niorituius, " Dubito an ex Lucillii verbis id effici pof- 
fit , quod V. 13. inde effici exiftimabat. Hoc folnm 
dicit , fibi d<ilori efle, quod ineptiffimus homo non 
i'era morte proftratus fuerit, et in eo illum ab hiftoria 
leceflifl^e faeete conqueritur, quum in Niobe lapidem 
fe et faxum praeftiterit , in Capaneo (ridiculum in 
modum) conciderir. Quod fi niimi in univerfum a 
tragici gladii ufu abftinebant , ita ut in fcena et coram 
fpeftatoribus nemo omnino interficeretur , LuciUius 
iili vicio vertere non potuit , ("qnafi ab hifloriae veri- 
tatT receflifiet) quod , vuJgarem ufum fecutus , in fce- 
na fe pernitere noluerit. 

P. 494. lin. 13. «XX«e fcribe pro «XX^t. — Minus 
i-^cle de hoc verfu, ut de paroemia, loquutus fum, 
cujus origo lateat. Illa enim ex hoc ipfo apparet Epi- 
'irammate. «XXk . . . "Kiyu. de rebus inter fe discre- 
pantibus , ut Lucian. de Salt. 80. T. V. p. 168. ^'KXol 

y»o «vrwv vn ^.luxS^lccs . . , y.xi tjoXoiKiUs oftvoci iv r»/ 
ooyJ](iU IniisiKvvvrxt' ol y.iv v.y.nyi/. xivov/ji,gvoi . xxi y.ijoiv ^ 
H)S (pxci, Ttgos rn'j x^S^^'"' 'E'J''f«« f^iv yx§ tcovs, 
Vt s P X ^ V b fA,o s "ki y ti. 

> Z'. ,494. Lucill. Ep. LXXXV. 5. Sc^jbe yx§ aov. 
cum Vat. Cod. 

P. 496. Liicill. LXXXVII. 4. KXiTQi. Saltem 
disjuuclim fcribendum i ^»ec/ roi. 

F, C[i)1.' LuciU. LXXXf^llL. 2. ovk xysXif. Vat. 
Plan. quod revocindum. Saepenumero enim poft 
ovre iimplex infertur negatio. Oppian Cyneg. II. 577. 

^vafAOOOi, ovrt fto^^y sXittv f ov (piyyos toia3rxt. Pallcid, 
F.p, 111. ovr t yx^ livgwmis y ov rijs l^xvxfjs Trt^t r.xWosy 
Oiy xnxXfjs kii^fii hv uiioXttnofui.ivfi, Piurima hujus 
5»»*iierjs ccllegit ct: Schdefer ad L. Bos p. 228- fq- — 
V; 4; mvi. Sic Vat. C. Pian, T. II. P. II. E T E M E N D A N D A. /^J 

P. 502. Lucilli. XCJX. 2. i'y§K(ps, quod ex Pla- 
nudea leceptum eft, verum (■on videtur; membr. 
lefliionem ly^occps verfus non patitur. FortalTe fcri- 
bendum: 

uvrov Toiv toiuv yoec^/xro xAij^oyoiuov. 

V. 8« recentioris hunc verfum efle commatis, hiatus 
in roedio abunde declarat. 

P. 503. Lucill. CIV. 3. i]lv yfXdiffxs. fuaviter illum 
irridens. Homer. Od. 6. 110. rol <>' taKv tVau ^ll^v y?- 
"Kuiovrts. Ib. ^. 37^* "' ^ ^P'* ^xvrss In uvr^ >;Jy y/- 
\oi.aa».v. Lucian. in Demofth. Encom. §. ^i|. oi ^^u 
ytXxaus xrlfAi otj ay.unruiv ts rov Tc^ortgov ^lov. — P. ^^O^. 
Lucill. Ep. CVII. 2. ovx Kv. Sincerum effe ncquit. 
Quid enim? „ Cratenes fi pedes manusque haberet 
integros, caput integrum non haberet, tatia cum fcri- 
beret. " Scribendum videtur: ovk. U^x r>iv xt(pxXi}v. 
Grotius vertit : 

Forte pedes hahuit Craienes cum fcriberet ijla , 
Fortemanus: verum cor , puto , non habuit. 

P. 505. LiiciU. Ep. CX. I. ovrw. Vat. C. 

P. 506. Lucill. Ep. CX/i. Nicarchi Ep. quod ex 
membr. protuli, circa idem tempus edidit Chardon de 
la Rochette Mag. Encycl. an. V. T. V. p. 25. eiHufch' 
ke in Anal. crit. p. 256. v. i. n§M§tvs uterque corri- 
git: Chardon tamen magis etiam proclivis in no§^y.tvs. 
V. 3. 4. uterque in eundem fere modum corrigir at- 

que egO feci, — P. 507. V. 3. Tvg^rjyiy.os ^ 'larptxos , 

AVyoiv legendum cenfet Schaefer adLaml}. Bos. p. 378. 
ut vulgo legitur. 

P. 508. Lucill. Ep. CXIV. I, uv^^xHoi xxl ^dcpvtjr. 
pro ^oiipvnv h uv^gxxi. crepitum lauri carbouibus impofi- 
tae. Cf. Theocr. Eid. II. 23. fqq. Sic hoc ferri poteft. 
Frjgida taaieu hyperbtfle. — V. i. Atai/uxxi^. Vat. C. 48 A D D E N D A T. II. P. II. 

P. 51C. LuciHitts Ep. CXV^ 5. „ Scliaefeius puta- 
bat in Lucillii epigr. 115. fcribendum eiTe kxI ^mjJ tj- 
r^uiTxi xKTe/uxvB^Kve. Equidem id magis dicendunj 
f uiffe , xa< iu,ti T^uiS^tirj x»Tf/u,civB'uviv arbitror : quare 
non niutaverim, quod ibi legitur , xh y,ri Tst^wrxi. xx- 
TSfAKvB^Kvsv. E/ enim oblique interrogantis jungi indi- 
cativo folet. '* Sic Hermann. ad Figer. p. 777.. nr, 
270. Leniffima fane Br. emendatio. Non minus 
recle dixiiTet poeta: >««<, /ut} TST^(»)fA,ui , KUTtfAocvd^xvsv. 
— V. 6. oTt quod eft in membr. reftitui poierit , mo- 
do diftinclionem poft ^ijv deleveris: non prius fe vivere 
intellexit, quam parieti redemtionis pretium eflet 
pactus. — Lucill. Ep. CXVI. i. '/(xtiv. Vat. C. — Lu- 

cill. CXVII. 2. TQv xicoov y u^ptXiov Corr, Her- 

mann. ad Orph. p. 766. 

P. 511. Lucill. Ep. CXX/. 5. 6. Fruftra fortaffe 
baefi in hoc diflicho , quod bcne explicuit II.de Bojch 
in Notis p. 232. Si divesfueris, proles non deerit, 
adulatoribus et heredipetis in liberorum locum fe tibi 
offerentibus ; pauperi liberi molerti erunt et ob rei fa- 
Uiiliaris anguftias odiofi. — V. 6. tttuxos ^ ovSs Ttxva. 
Vat. C. / inferendum eSe , fponte vidit Hermann. ad 
Orph. p. 768. 

P. 512. Lucill. Ep. C XXIII. Palladae eft iii 
Vat Cod. — V. 2. liX^t. V^at. C. 

AD TOMUM DECIMUM 

S 1 VE 

COMMENTARII VOLUM. II. PARTEM IIL P. 5. lin. O. Poft uot^oToxov adde froy,a ttfiyrii. 
P. 6. Neftor. III. 3. Kv(pnTos. Hanc formam aU 
teri per duplex a praefert Schaefer, ad L. Bos p. 467. T. II. P. III. ETEMENDANDA. ^9 

Cf. Heyne ad Pindari 01. XIV. i. p. 176. In ejus« 
dem poetae Pythic. IV. 82. Ka^^ffow fine le£lionis di- 
verlitate legitur. — Veiborum transpofitionem, quam 
inftituimus, affenfu fuo probat Herm. ad Orpheum 

P- 730- 

P. 8. ^^«« 2. corrige f'%f<v pro s'x<^- 

P. 9. lin. 8. 'Avrifrxr^ov fcribe pro 'Avr/frecrpsv. 
lin. 12. dele forte. 

P. 10. Frontonis Ep. I. 4. ne metrum in cae- 
fura clandicaret , Hermannus ad Orph p. 768- legen- 
dum propofuit : x«t <^s ff? notrjffova oct r§lxts. compa- 
rans Corealii Ep. III. xffrtx xxl i^ uaXuis. Froblem. 
arithm. X. vvt^t xai ^i y»X.< rXeivxti. Lenius fuerit: 
xoci irotvffovalv ff' «« r^t%!s. Sed fortaffe nihil mutan- 
dum. Vide quae notavimus in his Addendis ad Lu- 
ciani Ep. IX. 6. 

P. 13. Glauci Ep. I. I. In loco Plutarchi , quem 
excitavi , Schaefer in Meletem. p. 11. verba oTov og- 
rvyonv , dXixrgvovwv Plutarcho vindicare conatur, tj poft 
o§rvywv inferendum cenfens. Lene remedium , ut 
fere omnia Viri acutillimi. Verifimilior tamen etiam 
nunc mea mihi videtur fuspicio, haec verba, ad 5p?^- 
fAxruv interpretamenti caufa adfcripta et e textu tol- 
lenda effe. 

P. 15. Glauci III. I. n«p<v«. Vat. C. — V. 3. 
Br. le£lione metrum corrumpitur. In SxoV« enim, 
quod a re£Io 'Zxorexs defcendit , u producitur. Tum 
rhythmus bucolicus in vulgata W ^XQTCXf « !^t07l0t0S ljU]/ff«ro fatis declarat lacunam effe ante riyc^x, quam repetito 
fji.f}axro implere librarii frultra fiint conati. 

P. \%. Nicarchi Ep. I. 3. ^Jv ^i tcxXxiyi. Vat.Cod. 
quod fortaffe a vero non multum abhorret. Scribere 
enim licet, 
VqI lll. P. 3, D ro A D D E N D A T. II, P. III. 

Jin vetula fit ; omiiTo ,v> cujus ellipfios, Iiaud vulgarls 
exempla dedit Schaefer in Melet. p. 43. et ad Gre' 
gor. Cor, p. 153. Tum in apodofi per veiba -yftcTK y.ut 
fvaY) fubjeftum orationis eleganter repeiitur. Scripli 
autem ^vcri cum membr. Cf. Heyn. ad Ix. 1. 503* ^* 
V. p. 643. 

Z'. 20. Nicarchi II. 3. «XX*>cf<vot>f an «XXfX5<vo<i. 
in Cod. Vat. obfcurum videtur. Hoc milii pr bahilius. 
Suspicor enim JSicarchum fcripfiffe: «XXt» av xttvoif 
ifitnuiixa .... fed ta illis illudens. — V. 7» tvrux^ 
TiTv bene habet. Dum peflima docet , honeftatis fe 
piaecepta dare fimulat is qui loquitur, et in hac fi- 
mulatione magna pars leporis hujus Epigr» pofita eft. 

P. 21. lin. 22. corr. gts rois iTtcI^xs ^ fic enim eft 
in Vat. Cod. Nicarchi Ep. III. 2. Sa^/o-wv in mavg. 
Apogr. Goth. — V. 3. itoi.vhy.1 metri caufa pro jr«v<^>;- 
/t*f*, attigit cum fimilibus Lobeck ad Sophocl. Ajac. 

P- 403- 

P. 23. Nicarchi Ep. IF. i. t/ yȤ ola^oc oV >;y. 

Vat. C. a qua leciione minimum recefferis , fcribens : 

T^oCix xosX»?" ri yxg', oiay or snjv xaX»/' 

De r/ y«^; monuimus in his Addend. ad Lucill. Ep. 
XVI. 5, — V. 3. ty§riati Vat. C. quod Salmajius iiter 
defcribendum emendafle videtur. Nam in omnibus , 
quae vidi , apographis tC^riatts habetur. — V. 4. tv- 
tntrxxroy. Vat. C quod revocandum. Inficettim efl:, 
quod Br. e\ Salma/ii Apogr. dedit: tts SriXns . . 
tis fnirxxrev. .—; V. 5. Quum in membr. legatur 
«V ^fXvKTt, facile adducor ut poetam fcripfiUe exi- 
ftimem, T. Ilt P. IH. ETEMENDANDA, 5I 

Syllabae n et ci faoile inter fe commtttantur. — V. 
g. tjv (Ltti^sv. Minus recte hoc pofuiffe videtur Br. 
quum membr. y,ii ^i^^t offerant. Seribe 

P» 24. Nicarchi Ep. V. 6. vo-tktov membr. non 
repudiaverim. Diftingue modo : c-vyi^ov ^oy.ov ^ tv- 
gwtvToi y"^ TarxTov , tti u(potv7i * ... V. j. AUud quid la- 
tet, quam quod olim fuspicatus fum. — V. 9. Z^vce ^i 
^ts. in mavg. Apogr. Vofliani. Vera lectio. 

P. 20. /. II. Machonis locum Codieis 6pe,re£l:iu8 
eonftituit Schweigh. fic : 

O OHVX, yrxpx^oiav yi itoitts ic^u.yf/C , *ort 
H yoads TtoitT a h yKffrgi Xu.ajSuvtiv utu 

quem vide in Anim. T. III. p. 454. 

P. 26. Nicarchi Vll. i. r.o^ot.y^os. Hanc vocerti 
fex hoc uno lccq noverat Stephan. rhef. Gr. Ll III, p. 
507* B* Habetur etiam ap. Manethon. L, IV. 501. 
vivgovoaavs . nol^xypvs. qtiod monuit 5i:/?a^^r in Append. 
ad Arift. Plut. p. 532. — V.^^. V. D. in Bibl. Lipf, 
T. LXVI. p. 61. legendum fuspicatur, tuIkJ^' "vtxtv 
yXvxtgovs ovnor IZ Srtxaovs. Propius ad vulgaris fcrip- 
turae ductus legeris: 

rmo tvtxtv ;)!;,K§rovs ovtcov tu jtxabvs. 

P. 28* iiti. 3, verba a verbo .... disputantem 
delenda. 

P. 30. Nicarchi XI 2. In Vat, Cod. fcriptura 
TovfAov x^Tcoiixax veriorem le£lionem latere, vel tou- 
f^ov docet, priore loco non fine vi quadam poiitum. 
Fortafle legendum : 

rov.uav $ u§nxy.rrt itv^ov t^x^ts nxXxfnij 

Uve ugnxy^tjv. — • V. 4. Scr, iu ffi xxXtjv. 

D3 rj, A D D E N D A T. II. P. Ilt. 

P. 31. Nicarch. XIV. i. Olymficum vatem V. 
D. in Bibl. Lipf. T. LXVI. p. 64. unum ex vatibus 
illis effe cenfet, qui Olympiae futura confnlenribus 
indicabant. Paufcin. VL 2. 2. Pindar. 01. VL 7, 
Ili.fq. At proprium v\omen eiVe noli dubitare. Nami 
fic demum ^OXvy,7tixov t J v y,oivriv fcribi potuit. Illud 
foret 'OXvyntxov /u,»VTtv. 

P. 32. lin. b. ab iilt. Quaedam contra monuit 
H. de Bofch. in Not. p. 404. — P. 33. lin. 14, poft 
Gottingenfi adde: Plan. p. i83- St. 208. fV. — lin. 
22. adde: Plan. p. 183. St. 268. IV. — NicarcL 
XIX. 2. T»}v ffojioi' monimentum lignificare fuspicaiur 
V. D. in BibL Lipf. T. LXVL p. 66. ut in Infcriptio- 
ne y quam edidit Le Chevalier : M«'f xo? . . ao§ov l*vr^> 

nxl T^ yXvxtiTosTtu ■nuT^l . . xxt To7s !K rov yivovs yov. 
Cf. Leich. in Nov. Emend. ad Murator. Infcr. p, 65. 
Hoc certe pretio, quod huic CTOf? ftatutum legimus, 
accommodatius. — V. 3. 4. idem V. D. legendum 
fuspicatur : xx/, wj roxos iartv iv uvryi , Tuiv tcoXXuiv 01 

ftvw» itfvrt 7c§oiTt/u.lioiXsrr. tt ^ fic enim vel in tumulo fop,' 
nusfaciet, de muitis, quas habet miniSt quinque etiam 
fuperinjicite. In qua conjedura acumen quoddam ag- 
nofcimus ; fed verba non refpondent. Certe verba : 
ws TOKos icrtv iv Mvrrj ferri nequeunt. — V. 3. tout* 
uvTco veriirmium. Saepe enim neutrum pronominis 
refertur ad Subftantivum mafculini aut feminini ge- 
neris. Addae.\^. tl Si rts xvxt"* yt^^oy i/u,tv, kmi rov^ 
uiy,uros tiytTi^ov, LuciU. LX.IJ. i^ uroym EnUov^os 
'o\ov rov y.offfA,ov tyowlifv E/vKi , rovTo aonuv ^ K\yiif*s ^ 
XtnroTurov. Plato. in Lach. p. 185» E. tVns ^ywv rtX' 
vtKos ntgi ''i^vxv! ^spuTtttuVf xut otos rt xuXws rovr» 
^tgxntvaut. Alia iMatonica dabit //^i«i/or/. ad T.ll. p. 47. 
P. 34. Nicarchi Ep. XXI. i. lis, quae de no- 
minibus , mutata conditione ob inaneni faftum pro- 
duclis, monuimus, adde Ep. Inedit. Vat. Cod. p. 556. T. II. P. III. ETEMENDANDA. 53 

Pov^tytxvos PoZ^os wv at(TvXXu/ios ^vveiirtivt rots xuxo7s 
Tois avXXtt/ius. — V. 5. Atovvato 'xriyxvo^w^os. V. D. in 
Bibl. Lipf. T. LXVI. p. 69. hoc nomine fignificari 
fuspicatur , qui convivis vinum Tettyxvirtjv apponeret. 
Kutatn a veteribus dih'genter cultam fuiffe conltat. V. 
Schneider ad ColumelL XL 3, 38. De oivcf itnyxvtrt! 
ejusque ufu cf. Nuias ad Geopon. Xfl. 55. Beckm, 
ad Antig. Caryjl. 41. — V. 6. «,yo§xvoy,iov. Ad in- 
terpretationen) noftram roborHndam idem V. D. apte 
comparavit Flatoncm de LL. XI. p. 917. E. rct ^i Kifi- 
itjhtvfji.x.r» . , Tfc/y 7:uKovvrwv oirt uyo§»voy.oi xxi 01 vofAO- 
(pvXtKxts . . . uvocy^u^^xvrwv u rt XS^ 7C0it7v rov fiwXovv- 
T«, Kui u y.t) ' Kui ngoait roZ uyo^uvo/uov S^svruv iv 
ar^Xri' iibi //. Stephaiius uyoguvouiov fcnbendum cen- 
fer , probabiliter. Mox Plato fimili voce uarvvo/u,iov 
utJtur. 

P. 37. Nicarchi Ep. XXI V. 1. kuXov vv^ Sup- 
pre{l\mi tit «V, ut paflim in bis feriorum poctarum 
Epigrammatis. la kuXov haerebat H. de Bojch Not. 
p. 422. qui T,ovos iiv rijallet; H. van Eldick ibid. p. 501. 
ro7s Q-jair.o7s ycuXsnov. — V. 3. importunus hiatUS at 
eoti, cui limiles nonnuUi in Anthoh^gia reperiuntur v. 
C. uS'. 522 ffoi ys oXi^ov. Lucian. Ep. V. /uwfi» n */- 
du)S. u^. 265. uy.(^irf u^uvurovs , ufii(f>t rt tiy.t^iovs. Agatn. 
%0. oly.nlgw ai, i'(ptjv. — P, 3S. Im. I4. poft wVflfoffzii 

adde Hiijchke , quem vide in Anal. crit. p. 67. Inge- 
niofae huic cunjectiuae calculum adjecit H. de Bojch 
in Not. p. 421. apud quem p. 501. H. van Eldick le- 
gendum fuspicatur: 

tj pdnatv ' s V yug s^ti 

quod etiam prfpius accedit ad left. Cod, Vat. tv autem 
pro fv Kui uvro ufurpatum nuper illuftravit Schaefer 
ad Greg. Cor. p. 216. 

F, 39. Nicarch. Ep. XXF. 2. Scr. ^i y.t. 54 ADDEN D A T. II. P. III. P. 40. I^icarch. Ep. XXX. i. •nhn ttir^. Var. 
C. — F. 41. Ejiisd. XXXI. I. t/ (A.tiv ntv3rr!. conf. fCoen. 
ad Greg. Corin. p. 236. ed. Lipf. -^ P. 43. Fjusd. 
XXXlV. 3. Stephani ledionem: /<>/ (^vffa, ^v x«^ve* 
^«rjjv Tov X. Brunkiana veiiorem puto. 

P. 44. Nicarch. XXXF. 3. Locutionem wo/s/j» 
Xfovov attigi T. II. P. IL p. 449. — V. 5. 54'«' twk 
ictJT^wv. Vat. C. q"od procul dubio reftituendum. 'le- 
mere de J/tl/w cogitabam. — V. 6. Membranarum le- 
dionem , (ftulyer i'x,uv probat Herm. ad Orphe. p. 765. 
-— tx,i^v i uvrov. cum puero. Vide quae in his /4 dden- 
dis notavimus ad Lucillii Ep. LX. 2. — V. 7. Kx 
membr. leclione : iv^tv (?' ils uii^v «'«'t' x(piitTXi. vera 
fcriptura, una litera deleta, rf-lbtues legendo: 
IV5fv J^f/s «VJ^j/i' Tcor^ x(plifxt; 

quando Iiinc unqnam ad Qrcum pervenies? Saepe nu- 
mero terminationes s»i et fT«< inter fe confufae. 

P. 50. Stratonis Jip. 11. \. U\rotatv ly.uti verifTi- 
mum. Nemo in talibus praepofitionem defideraverit. 
Cf. T. Hemjlerh. ad Xen. Eph. p. 171. ed. Locell. 
Schaefer. Meletem. p. 78. ad L. Bos. p. (397. fqq. 
In Jpoll. lihod. L. I. 588« ^"rXo'«< ^' a xtc«7s "H;W«t' 
lX«i/uf(7xov. fruflra f-Vakefield Sylv. cr. IL p. 17. «t/Vou 
tentavit. Etiam in Lollii Bajfi Ep. VII. re£te membr. 
Koci ari^vots ^ij^is ivtart /u.ovais. nec opus erat xf/v corrigi. 

P. 52. Straton. Ep. IIL 3. 4 taedet in talibus 
immorari. Sed veram lectionem nondum leftitutam 
efle , hiatus arguit. Kevocata membr. fcriptura, dua- 
bus literis infertls, fcribe: 

rnv irt yJv yu,^ U^ixrnv oixy.rjv j XecXlov T ovoy.ot,^t 
y,oy.y.w , rtiv (pvaocv u§rt xecTO(§}^o/u,iV)iv. 

pueri vafculum intaSfum et ejusy qui jam fari didi' 
cit , fpirare modo incipiens, uno nomine appella «oxxw. 
— V. 6. ^^giict, Vat, C. T. II. P. HI. ETEMENUANDA. 55 

P. 54. lin. 21. In hoc Arijlaeneti loco Merceri 
emendationem ijXtxcx, y»^ ^^ xkI o nxX. X. noflrae 
non immerito praetulit Baji Lettre a Boijf. p. 199. 
quqm fic flagitet locus Platonis iii Phaedro p. 2i|0. 15. 
quem iile exprefTir. Cf. Heindorf. ad Phaedr. p. 230. 

P. 57. Straton. Ep. VL 5. Minime improbanda 
Salmafii leftio, quam expreflit Br. Quum tamen 

inembr. exhibeant, ov^' uxui facile adducor, ut 

Slratonem 

eva uxxxtjrov 

fcripfiffe exiftimem, Idem eft xxxKtiTos et uxxxos. -<- 
V, 0. Pro xKxnors^cc membr. fortafle xxxov§yors§» le- 
gendum: puella anes meretricias edccla, nimis fit lu- 
brica et malitiofa. Corn. de Paiiit/ in not. mft. voca- 
bulum xuxiiorsgn deteriora ut rariorem formam dili- 
genrer norandam efl.*e nionet. — Straton. Ep. VII. i. 
7t!/.7^x inxyS^oTrTsoxoZvrx fincerum non videtur. Facile 
hiatum toiles legens : 

tidoV fyu TIVX Ttxlox nOT UvBonXoXOVVTX XO^VjX^OV. 

V. 7. XXI oixx^\ De XXI in fine quarti pedis ante vo- 
calem produfto cf. Herm. ad Orpheiim p. 728. Qua- 
tuor aut quinque hujus generis exempla in Anthologia 
reperiuntur. 

P. 59. Strato Ep. IX. 1. tt xxl cfol. Fruftra haec 
tentavit Brunkius. De certo quodam puero agi, du- 
bitari non poteft; in tertio autem verfu oratio defle- 
ftit a fecunda petfona ad tertiam; cujus enallages ex- 
empla non defunt. Pall.id. XLVIII. sv ^' tm aol •nx- 

gx^oiov i5rxvy.xaxy.tv 'X.xXxt^os ia yxtifs «ffj%«Xx<i7« 

rtjv noXiv riyuiv. Philipp. XXX. iy^QXx XfltXxoyfVf^»» . . 
^A^^txKov TtoXiy.ov xtiy.t3tA (fic fcribendum cum Cod. 
Fruftra Br. xtlyivx,^ yx^tv^ix, 'livlSt atyfiXtvti. pro 

tty.pXtvoy.tv. Vide Matth^ in Anim. ad Hymn. Hom. 56 A D D E N D A T. II. P. IU. 

p. 393. Fieqnentiora funt exempla tranfitus a tertia 
perfona ad primam etiam in Anthologia , ad quorum 
nonnuUa Br. offendit. Fortaffe tamen apud Strato- 
nem legendum: 

«XX06 TO XxWot 

voi/ro y^j XXV nwyuiv ^ xxv r§t^ts ^ i)y,ttigov, 

P. 61. Straton. Ep. XI. ^. Emendatio a nobis 
propofita ob hiatura tolerari non poteft. Ke£te autem 
C. de Pauw in not. mft. ^tgxitivatr l/ui. correxiffe vi- 
detur. — Ejusd. XII. 3. oiiKir x(pticxt. membr. Ni- 
bil amplius in hoc difticho ad fenfum et eleganfiam 
defiderabitur, fi mecum legeris, quod a Cod. duclibus 
proxime abeH;, 

ovx xitx (p ti a 1 1 <; , 
^oT/it ' axavi ^ tjxuv ovyJrt aZos fjU,ol, 

non tne decipies , quafi me voti compotem feciffes. 

P. 6j. Straton. Ep. XI F. i. axvls Ss^xx h fi. 
Vat. C. quod refte emendatum efle dubito. Scribe 

E« Vgx^Ptxov Ttvytjv ffxvths ^xxov fv fixXxvsii^. 

P, 65. Straton. Ep. XVll. 3. x^xy.xvrtvos. Cf. 
quae notavimus ad Luciil. Ep. VI. T. II. F. II. 
p. 441. 

P. 67. Straton. XIX. 3. Scr. %wxoff« /xot. V. 5. 
Scr. ei ii iu,t. 

P. b^ lin. 20. In loco Dionyfii Halic. %*/^ovr« 
re£lius fcripferis (p^ilgovrts. — Strato. XXI. 3. ^vax' 
■Kiaros e Cod. revocandum, judiceetiam, quo nullus 
gravior, Schae/ero ad Dion. hal. de Comp. Verb. p. 
89. minime morigera , contumacijjima, 

F. 71. Straton. XXII. 4. Bene haber «r»^/ x»? 
^tiiri. Oppian Hal. V, 554' *'p^O/«""/f «oXtos ni§i ^va^ 
fAivitaai, Cf. Aefchjjt. ad Aefch. I. p. 270. " \ 

T. II. P. III. ETEMENDANPA. 57 

P. 72. StratO. Ep. XXI V. 4. o<|'^ /c*iy a ecXXx. 

Var. Cod. — P. 72. Hn. ultima port vuigata adde : 
uvTifii»^oy.svos. Strato. XXV. 1. 2. Totum diftichou 
fic fcnbe ad fidem membranarum , in quibus una fo> 
ium litera depravata: 

^iiXsat /ttJj (piXhis uyTtfiiCJiCojU.svos. 

In Cod. eft (ptXiots . . . reliqua lic , ut dedimus, — 
P. 73. lin. 4. In Luciani loco Schar.ftriiS Meletem. p. 
53. Xiitxgtai Tots xitktai corrigit. Mcx Epkippi locum 
traftavi in Addit. An. ad Athen. p. 73. 

P. 76. Strato. Ep. XX F 111. 6. t1 ancHvts. Vat, 
C. Brunkium , qui Tts ibi legi ait , Apographa dece- 
perunt, ut faepe. — Ejusd. XXIX. 5. Ad Biy.(poTt§ovsy 
fubaudi (p^oyyovs, quo faclo evanefcet difficultas, qua 
hoc Epigr. premi exiftimabam. 

P. 78. Strato. Ep. XXXI. 2. o><«t«T«. Achill. 

Tat. VI. 21 p 275« tvYovxoi aoi ytyovoiatv «f XtiaTxii 
^tXoao^Pwv i]v ro «tt^xTtigiov 5 ovotis iv xvtoTs tix,tv o(P' 
^xX/xQvs ; 

P. 80. Strato XXXIII. i. Sana eft Cod. leaio. 

P. 81. Strato XXXIF. 4. Haerebat C.dePauw 

in verbis /xtXiiDv axgni Xtnxtvo/xtvyi . . . tentans xgTi X<- 
jtxtvofA.ivii , vel XtnxtvofA.ivwv. Prius non displicet; et ax- 
cinit locus Theocriteus a nobis ad h. v. excitatus. 

P. 82. Straton. Ep. XXXF. i. Fieri polfit, ut 
poeta fcripferit , 

evoi "E/iAVgvxTxt ^t/u,iatts o t/ aoi n^^Jyovaiv f 
AgTt/u,iiwgt j vot7s 5 

fed multo magis probo, quod olim conjeci, ita tamen» 
ut yi deleatur poft av, aut potius, fervata membr. 
fcriptura, legatur: 58 ADDENDA T. 11. P^ III. 

ovSi 'Sfiv^vKTttt iify.f<Tfis t rt aty» "Kfyovqiv, 
'AgrffAtduigi , vof7s ; 

P. 87. Stratonis Bp. XLI. 3. %*% V. Cod. noji 
w?, ut pevperam excufum, — P. 88* ^«' 7- Scr. %jfcr/i'. 
De boc Timoclis loco cf. Schweighdufer ad Athen. T. 
VII. p. 87- fq. — '^'- 89. Straton. XLIII. 4. «««« 
propier. Hanc vim praepofitionis muUis exemplis 
proiatis illuftravit Jbu/?. ad Longin. p. 367. fq. aitigit, 
Schar.fer. ad ^^uUani Or. Praef. p. Vlll. 

P. 89. StratoH. Ep. XLIF. 3. 4. Hoc difticbon 
iniigniter coxr \:x^\t Salmafius , cujus led^ionibus reiiftjs , 
fcribamus cum Cod. Vat.' diftinctione modo tputata: 

^ty.(px ^ uKo "Suvgvt!! int T^u^Sixs ' sd^x/iitv cnv /lcov 
vfftf^ov , ft TjriTtis i'T^tx,fv V KxXoiis. 

fi Zetes et Calais eodein via decurriffent , pone me re- 
manjijjent. Ad Eu^iiits fub.iudi ex praecedentibus ^y«- 
ytv. Sed malim praeterea deleta diftimSlione ad finem 
prioris diftichi, ct oratione continuata, 

^(/u,(p t'i »7Tii 'E/u.vfVifs ini ^xgottcs. 

Alatus amor e cce mc celeriter Smtfrna Sardes duxit. 
Sic omnia bene cobaerent. 

P. 91. lin. 13. Scr. %ft;ff»/oy. 

P. 94, Straton. Ep. XLIX. 3. rort. refle fic 
membr. tunc in illo dearum certamine. Simpliciter 
olim vertai. C^. Schaefer in Praef. ad Julian. Or. p. IV. 
Totum autem diftichon ad fidem membranarum fic 
debuit exhibui : 

fxvrtiv ««' ris i'$fi^fv ^h^kfixv^gio ror h ' Ivfi , 
rxs rgsts otv rctvrrf fcgoy.uriy.givf ^fots j 

hafic fi quis Alexandro Qlim in Ida monfirafjet, num 
tres Deas ei judicio praetuliffet? In inieirogativis T. II. P. III. ETEMENDANDA. 59 

enuntiationibus interrogandi voceui faepenutneroonuf- 
ti , nota ves. Vide Beindorf. ad Platon. Phaedr. p. 330. 
Verbum , quod ex membr. revocavi, -TtpoxxrsK^tvt me 
tro non repugnat. Cf. Herm, de Metr. 70. — P. 95. 
Straton. Ep. L. 2. ccvx^XIfist. Fruftra Br, membr. 
leftionem propter fequ. futura immutavit. Saepenu- 
mero diverfa junguntur tempora; ut ipfum joraefens 
et futurum ap, Heftod. Theog. 748- j/ m-^^ ^'f^'" Kxralin- 
fftrut, ij ^i ^vg»{t "E^x^Txt. (Cf. Matthiae ad Hymn. 
Homer. p. 144 ) Agath. Ep. 84« ®^' ^» • • uyi^xcrroi/ 

€ ec, ff u t «XX ftrt Goi xrttyw rtjv ci^tv uvrt/Sitjv. ubl ite- 
rum JBr. xrtviio fruftra correxit ; ut etiam ap. Paul. Sil. 
XXII. tiTti rivt TtXi^tis srt (ioffrgvx^iv j *i rtvt p(j*~^5«s ^a*» 
^vvfti. ubi non magis neceflarium , (poti^§vvitis fcri- 
batur, quam ap. Eund, XXX. ^txx^ivhtf ubi membr. 
habent. 

P. 97. Straton. Ep. LII. 3. Ex membr. fcrjp- 
tura: y.iffQs yxg v7rovgyt7, probabile fit, illumfcripfiiTe: 

fxtffos os yoiP vnovfytt , . . 

P. T02. Straton. LIX. 5. oarts Vat. C. 'ous eft 
in marg. Ap. Lipf. Nec aliter emendabat Corn. de 
Pauw. — P. 103. Ejusd. LX. 2. Totvxa revocandum 
ex Cod. Saepe enim fic pluraljs pronominum refer- 
tur ad unam rem. Cf. Schaefer ad Dion. Hal. p. 11. 
et in Indice V. Pluralis. 

P. 105. Straton. Ep. LXIV. 3. xmxovs. Vat. C. 
non xu)xxovs. 

P. 108. Straton. Ep. LXVL \. vv una itgwrfis 
cpgu^to , ftMs . . . nunc primum , Jlatim , ante omnia. 
Sic diftinguit et vertit Schaefer ad L. Bos p. 42. -^ 
V. 3- Scr. h ffot. 

P. 109. Straton. Ep. LXVIII. l. revoca leclio* 
nem V. C. /uv^uXosvrxf pro voce nihili /nv^xXiovrK. Ut 
habemus vxXies et ixXottSf fic fiv^xXios et fxv^xXotts. — 50 A D D E N D A T. II. P. III. 

V. 3. V f*t Kxravv. Nihil mutandum , fed literis fe- 
junftis fcnbendum effe 

7} 1U.1 xxT 0'jv sdxy,u,aat . . . • 

veiiflime docuit Schaefer. ad Longum p. 417. compa- 
rans Doriei Epigr. T. II. 68. 'nai.vTx xkt' ovv fioZves 
i^xlauTo yiv. /Irijloph. Kan. I147. «Vt« y* x«vrov ff^ x«r 
fiV fjimXtv. et plura ex Herodoto, qui liac tmefi inpri- 
inis gaudebat. Cl". Iioen. ad Gregor. p. 447. ed. I.ipf. 
Callim. H. in Cer. 76. «V wv ^gv^soiTo /u,xTiig. — V. 4. 
iaavTo tls ferri nequit ob luatum. Sed majore muta- 
tione opus non ed ; modo diiliii£lionem re£le confli- 
tuas. Scribendurii fciiicet: 

fitvvov tTtti fA,s "ktndiv tis toitiv E(ptaov 

^^l^OS i/Jtl Qto^w^os' os ti ftxXiv 

quandoquidem Theodorus hcri , tne folo reliBlo » in 
fiatriatii fuam JLphefum profe&us eji. — V. 6. xoitxs. 
Sic vft. C. KoTTiXs Br. ui pofterior fyliaba brevis vi- 
deatur. Fruftra. Facile enim Strato hoc vitium vi- 
tarepoterat, verbis transpofitis fcribens : xoItols /aov 
voX«xm ovKiT uvtio/itf^u. Quod quum non fecerit, 
koItus depravatnm effe minime dubito. 

F. 116. Strato Ep. LXXVIL 3. xfji.(pxk\xl ^i o\ 
1.VT0L Facile hiatnm fuftuleris, legens , ^^ kg 01 xvtoI, 
— V. 6. «ffr«T«<. muratione opus effe non videtui-. 
Sic accipe: uXXoTt ngo^i^ovs (qi>i fe modo ineundum 
praehiit) , "aTxrot.i LxXort nxXiv 'oni^tv ^ idem nunc rur- 
fiis akerum init. — V. 7. to 7t^oot/u.iov. Illa canum 
foeditas cur TrooolMiov appelletur, et cujusnam alius rei 
fii prooemium , nnuime apparet. Nec haec fententia 
cum fequentibus cohaeret , quae proverbium de ofii- 
ciorum permutatione habent. Quare fcribendum 
fu&picor ; 

TOVT taTiy 7CXVTUS T« frxgolfAiov ' T. II. P. III. stimendanda. 6i 

quae forma non minus genuina quam altera vnlgatior 
itx§otyJ». Jam haec optime cohaerent : plane hoc fit ^ 
ut in proverbio. Nam , ut dicitur, alinus alinum 
fricat. 

F. 117. Straton. Ep.LXXFITL Hoc diftichon, 
in quo Br. omnia pro iuiiitu pervertit, paucis literis 
mutatis, fic reftitue: 

jtiVT oclrtTs ' aixu ooncrw ' itiKoai i' avrlx x(ptiiis — 
ugxtt coi j — xovaevi ri^xtcrs x»t /Xocvofri. 

kvtUu. eft in Planudea, et fenfum babet fatis commo- 

dum : viginti aureos praeterea continuo accipies. uxf' 
^tiv hoc fenfu ufurpatum iliuftravimus ad Callim. Ep. 
XXll. T. I. P. II. p. 276. et XLin. p. 298. Maiie» 
tamen fere : 

ttlXOCt UV^lOV s^tts, 

Xfvaovs cum itixoci cohaeret, vf rbis xor.tT goti ut iii 
familiarifermone fieri Alet, interpofiris. 

P. 117. Straton. LXXIX. 1. reae Herar.mi. aj 
Orphrnm p. 771. emendavit : li^fj yot TcijXtui y.tv snt 
Kgorx(po7(Ttv I'. — V. 3. Scr. ^xAfw^ov ^s y-t. 

F. 119. Stratou. LXXXI/. i. CorneL de Paiiw 
in not. mO. anil)iguitatem caprari exiftimat in voce 
iro^uy§u)v , quod et podagmni lignificet, et eum qai 
pedes captet ; huic opponi xgtuygxv ^ qui carnes captet. 
Unde , pro meo quidem fenfu , haud %.Tu!tum lucra» 
mur; qaaniquam in etymologia iudi , fponte apparef. 
Eidem rctxygu.v in mentem venit. — iin. ij^. polT: qiiod 
infere I». — lin. 19, ante Sic. infere: Vide. Intcrpp. 
Jlefyclm in ignuyri. T. I. p. 547. i. — Ejiisd. LXXXIIF. 
2. ne metrum vacillet ^' poft ixv^ov infere cum //?;•- 
manno ad Orphe. p. 76S. — Ejusd, LXXXIV. i. (p<. 
Wtt. ovK. Tolle hiatum : 

7j(vyo? uiiX(ptiMV fjte (ptXt7' xovk oidu ..... 62 A T5 D E N D A T. II. P. III. 

P. 121. Str.^fori. Ep. LXXXFI. 6. vSk ^\ Haec 
bene habent. Sponte enira intelligitnr, denocleagi, 
t|uum opponatur itxvrifjtt§ost Sed proxitna quin emen- 
datione indigeant, ne dubites. Irc^vw^fv enim . vehe- 
menter friget. Tbeodorum fuu.m cum Merione com- 
parat poeta, cjui Idomeneo et minifter erat et froi.7§Qs\ 
fic illum ip(i interdiu vulgans vitae praeftare officia,; 
noctu amalii. Hunc fenfum quum antithefios lex fta- 
n-itet , fcribendum exiftimo, raembranarum dUiftibus 
inhaevens : 

Koil ei) ■rot. iu,iv /SioToio it»yf]f/.tgos f^yu r«X«t y,ot' 
v\jv oiy s r » t gw fjit V xoci dtu, /u,}]ptov}jf. 

verbuVn tTeci^w/utv , quod reTpondet verbis V. 4. «XXte 
d' hott^ocvvos , non fine arnbiguitate qaadam ufuvp-^fffe 
videtur; plerumque enim de ufu venereo dicitur. He- 
Jych. sTMtgtiffecs. nogvsvaots. Athen, L. XIII. J^. 57'* ^* 
x«Xot/ff< ^i KKi rus /u.ta-3'xgvovffois^ tTxigus , xxt ro iat cv 
tiovatots iu.tcB'x^vs7v , i r ot t g tTv ' ovy.irt nfos ro iTVftov ccvu- 
(pigovTts, «XXc« icoQs To tvcxvf^ovsartgov. Nofter autem 
finiul etyniologiam fpe£lat, et vulgarem ufum. 

P. 122. Straton. LXXXIX^ i. iTcIxuiiuos. temere 
in Ixi fcwfiov mutatum , ut ap. /fthen. L. V, p. i^o. A, 

o/i« yoi^ Tov iKtx(iijU.ov ^A\y.tl3tx^fiv * ubi irci xZ/uov Crat 

editum. Cf. Schweigh. T. III. p. 30. — V. 6 isTit' 
^Itis fimplicitGl' de promiiris veypertino tempore factis 
accipiendum exiftimat V. D. in iJibl. Lipf. T. LXVI. 

P- 73- 

P. 127. Stratonis Rp. XCri. 4. /uvgic;ufitv , uv- 
To7s. corrigenduni cenfet U'akefield ad Lucret, L. III. 
927. ut fatiot fit antithefis. Idem V. 5. vZv fA.iv sfAot 
KthvD fA.ib\i ro TcXiov oarf tvxtfAx. Nihil horum mcef- 
farium nec probabile, praeter ^MfV, in quod etiam 
Salmafiuf iQcidit. T. II. P. III. ETEMENDANDA. 63 

P. 128. Straton, XCVIII. 3. (piXbn»m. ve^e me 
hoc in (^/Xf , 9r«i(r/* emendaflV, rhythmus docet , qui 
fic longe eft quam in vulgata melior. ■— Ejusd. XCIX 
10. Bene habere videtur vulgata , quam Br. ut param 
graecam impugnabat. Sic accipe : (po/SfjTtov fiiiTrort Yh 
tvxsft lXi!p»vru. 

P. 129. Nicomedis. II. 1. '9,(ptXiuivsy^x(f)tv. Caufa 
ttanspofitionis eft in uvx-jros^povrty ubi metruni vacilla- 
tet , fi legefetur: 'Sl(pfX.'u)v iy^x^ptv uXxxs. Sed haec 
caufa locum non habebaiin Ep. ill. 2. ubi Br. eadem 
verba iterum transpofuit. In liitio, Ep. epitheton ^ts^^s 
ad fupplicium Acropes, in niare praecipitari juflae, 
referendura efle monuit Lobeck ad Sophocl. Ajac. 
p. 408. 

P. 131. Nicomed. f^III. 2. h uTtivts. Sic in Ep. 
ap. Murator. T. II. p. 696. 5. Bonada T. II. p. 430. 
in medicum, ubi fcribendum ; 

l^Tf/j> a ACKAitTttxa^s fjCxxxemv r^tjijB^ yu f 
"KgtfcrfAOffvvffy i\inev noXvKtj^tov tv vsKvtactiv* 

— Itn. 15. adde: Bonada p. 106, Fleetiood. p. 35. — 
Nicomed. IX. 1. Mireris p'jetam sUu fcribere ma- 
luiffe , quam stzovu, quod verfum , vehemenrer elum- 
bem, non parum juvaret. — Ejusd. X. 3. diftingue : 
ro7ov rot , XIxiav AcrKX^nti , atto 'Boi^os, — P. 133. Ihl. 
6. in Marmore legitur : >t»ii tyaoujjv, non ovx. Hine 
apparet, rede venifle virum doctiilimum Chardon de 
la K. Delenda itaque verba: Baec interpretatio . . . 
fateor. 

P 135. tin. 12. tjorvxge iter ■^vo inter. 

P. 136. Ammiani Ep. II 3. Lucian. T. III. p. 

302. To oi x^yvgiov fAti^i x^tB^ftM xytiv «.vrov , 6<XXc« y,p. 

^tf/.viA). in qao ei obverfabatuv Xeuophon. Hellen. L. IH, 
2. 27. ol it$ft Stvixv rov Xi-youtvov fA,skfAV(f xvxfAS rptr- 
a^xajrxt ro nx^x rov fCxr§oc Xfyv^tov. 64 A D D E N D A T. 11. P. III. 

P. 138' Ammlan. Ep. V. ^xi/uovu. Apud Heliodor. 
L. 1. 3. p. 12. Charislea iu,f'K»vxs i^ova-x r^v %j)o««v, 
jMti rijv 04"" otv^/Atjgovs t tt fiev ttauAx Twy Xf(|M;ywy taTty 
<Ptjijiv , ovx Jy «J^/x,i; ««f tvo;)(;X**Vf ti/u,7y. — /|». fi//, corr. 

KKi ttoXis. pro «roX<v. 

P. 140. /Imurian. XIII. i. Scr. ?«>; «i. 

P. 141. Ammian. XIV. 3. i'%wv ySoXoi/. Vat. C. 
In textu corrige oiooXov pro ofioXov. 

P. 144. Ammian. Ep. XXII. i. Scr. nOI AH 
KAI nO0EN, i2 TAN. Schaefero nnonente ad Dion. 
Halic. p. 99. Junclim enim dicunt not S^ xui m^ev, 
unde etquo. Horat, II. Sat. IV. i. unde venis e.t quo 
tendis? Id. I. Sat. IX. 62. Cf. Heindorf. ad Plat. T. 
I. p. 3. polt Ruhnk. ad Memor. p. 231. et qui noftrum 
tjuoque Ep. attigit Aji ad Platon. Pliaedr. p, 220. 

P. 146. Ammian. XXlV. rovs utio otX(p». Suidas 
in \i^ovfAuXtx T. I. p. 457. Komulum Senatores invi- 
tafle narrat u^ixf/i,tvos uno roZ u iws rov 16. 

P. 147. Ammian. XXV. 6. fJ. de Bofch. Not. 
p. 22C. vulgatani tueri conatur , unice probans verfio. 
nem Grotii: Ajl ego tam Miliae ridfo quain lacrymo. 
(jaa difficultas infucatur potius quam toUitur. Nam 
quomodo haec verba , ut vulgo leguntiir: xui xXutu 
MtXlji .... cum praecedentibus cohaereant, et qui iit 
traniitus ad primam perfonam , neque 5oyi;/^iMj-docuit , 
iieque omnino intelligi poterif. Hoc igitur dubitari 
non poteft , vulgatam fanam non efTe, An membr. 
ledio quam 2Jr. dedit — nili quod in Cod. >iXuiu)y.tXiifi 
et ■yeXowiuiXtti habetur, t omiflb, ut fexcentis in locis 
— omni e.\ parte fanaiit, fortafle non immerito dubita- 
veris. In verborum itruclura haeremus, de qua quae 
olim fcripfimus, nunc minime fatisfaciunt. 

P. 148- Ammian. XXV II. I. 'AttoXXuv. Hac 
paronomaiia primus ufus eit Aefchyl. Agam, IO77. 
''hnnXXoVf "AweXXwv, 'Ay«««v r mnoXXm fy,9s. Euftatb. T. II. P. Ili. ETEMENDANDA, 65 

IX. K. p. II. 25« '"^ "'*-' AttoXXwv ^axti riffiv 1« rot^ 

»7toXXttV ^IX TO (pOiSs^WTtgOV OVOJlAX^iffS^Ul» — V. I. rCfti- 

tuenda leclio uSuv. 

P. 150. Piujin. Ep. I, 6. ^ugots sK anuTctXois ovx 
mXtyi^o/utvov. Vat. C. Fortaffe corrigendum : 

iwgois ix citurctXfis ovx KyXui^o/Utvov. 

P. 152. /«'« 17. In loco Luciani betie habet <v. 

(flvtts. Sojipater Ep. III. nm iu,u,^oi . . , ijut^otvrts, 
f.v(lvfis. Conf. P^alken. ad Ammon. p. 87. — P. 153. 
]in. 6. %x^ota-crttv v^uig de remigantibus obvium. Cf, 
IJermann. ad Orphmm p. Sid- 

P. 154. Rufm. III. 6. §o^kiv ne fcribas fequentia 
vetant, ubi non de rofario fed de wia rofa agi appa- 
ret — ffxi^of4.tvos Zt(pv^t$. Jam quum hoc parricipium 
non habeat quo referatur, in «oXkZ aliud quid latei-e 
fuspicor , quam quod olim conjeci. Omnia bene ha- 
bebunt , fi fcripferis : 

Otx goowv koXttos ffXi^o/utvos Xt<pvg^. 

— P. 155. lin. 7. lege y.ri§tovns. 

P 158- Rufmi Ep. VII. 5. Plura in hoc dlfticho 
depravata. Hiatum xtXtvo/u.fv}; f/XB-tv tollere conabatiir 
Salm. y'inferendo; quod vereor ut fufficiat. In fq. 
verfu fortaffe i§%oiu.ivtiv depravatum eft. 

P. 159. Rufni Ep. Vlli. 5; In Cod. adfcriptuih 
^f. i. e. iiiTti. quo loca aut mutila aut depravata indi- 
cantur. In le<ft. membran. ro tcoIv B^tottxtXov xiKkos , 
latet fortaffe 

To TC^lv f ^tottxtXt f xkXXos 

^xiae facilior eft emendatio ea , quam Br, dedit^ 

P. 160. Rufin. X. 4. TCM^w. Fortaffe reftius itoi^ots. 
P. 162. Ru/in. XII. 3. ^govitffxtv. Fortaffe fcri- 

bcndum: 
Vol. JIJ. P. 3, S 66 A D D B N B A T.afc P: Ii|. 

ovK v-v roi y.opst(!Kt)i Uv)/^ sc\e%oi7tv o/UftAwv. 

nunqucm vir fatietate afficeretnr in mulierum confuetn- 
dine. Thfophyiact. Ep. LXXII, f/ ^;) T«ry ^q.goh7!c.is 

^^ovous Tov UTS§7^>] xo pov >/ ^vffis IviiUiisv , iJ^avXciywyf^TO TO 
Lhutv Tw yiivxixtiff ^vXt»). 

P. 163. RufiniXlP^. 5. Conf. VirgiL l. Ecl. 60. 
Multa fimilia, inter quae etiam hoc Epigramrqa con- 
geflit f?)'^. Schrader in ObiT. 1. 3. p. SS-",-^ /*. 164. 
Bufin. XV. 2. «wTof 1;^' «V- Vat. Co4. i(f>" 9pr muta- 
tum fuerit , caufa ifat gravis non apparet. — V. 5. «5V 
quod metrum jugolat', teniere a Br. interpofituni. — 
EJusd.. XVl.' 2. ugufAtv^i eft in Plan. ut§o/u.tvot in Vat. 
C. quare iin. lo. pro Fa/. Cpd. lege P/aw. 

P. 165. Brufin. XFllI. 3. Vera videtur Vat. C. 
lecfcio, modo recle djftingviatur : k^i ei'rtpTff, nfii^o s , ttoX- 
^ftf» • 'Hpt>3"f<«' Ad xa*fos fubaudi ^v, qiiam elHpiin plu- 
rlmis exemplis probavit Schaefer Meletem.^ p. 43., ad 

L. Bos p. C05. V. 6. (ptvyof^fv ii fASVoiiAtv. pro (Pfiiya.- 

/u.tv V y-fvi^y^vy ■fimjiia de hoc indicativi ufu collegit 
Heindorf^d Gorgi. p. 109. fq. et p. 441. 

jP. 166. Rufn. XIX. 5. Dubitari nequit, veram 
le£tianem «jffe : 

«X^^oTgius^i T§fXi*s , xui ^vaio^'i"ro ii'^'iffunov. 

.{ "< ■■■■ ■■ ■ s ••'-. ■> W ,•■•■1' . 

quod membr. offejunt, .nifiiquod ibji /vTuiiJlffj harbetur. 
In Br. le£tione , quae critica auctorltate caret, etiam 
metrUm claudicat in §vTi}ui^ — Ejusd. XX« 2. Quuni 
in r.fK^otytv media producatur, Il&rmann. ad Orph. p. 
§04. wf delendum cenfet. Effe enim quod irnpediai, 
quominus fcribatur xi*^«/ a;y. Aegrc tamen conjuii- 
ftionetii careas. 

P. 168. Rufni Ef). XXII. 3. fffo^vfwK. Vat, C. 
«fo ^vpiv. Plan. . — V, 4, Bene habet vulgaris vocabu- 
lorum pafito. In Vxvtai prima corripitur , ut in riKvov T. ir. P. Ili. ETEMENDANDA. 6? 

et rty.viov. Liicill. XIX. VII. XCV. in «f s«';^v>/.' Rufin. 

xxvrn. Luciii. Lxv. xvi. cix. 

P. vbif R.i{fin. Ep.XXlII. 2. Scr. ovV^ ^,. — 
fjLoZvos ng-js ivn. vn'go tis 7c§oi i'v». Cf. Schaefgr ad 
Giegor. p. 264. aut y,ovos Tt^os y.'ovov. Abre.j'cli, Dilu- 
cid. Auftar. p. 224. if*>ol movos f^ovtu y.ct%t!v ffvyu^/xsi JEii' 
rip. Heracl. go^. — Itiu J i. ver.fus quos tanquam Mi- 
ripidis excitavi ex Stohneo , Sophoclis funt in Eleetra 
V -460. ubi fenfus diverfus. — Ejusd. XXIV. i. t«> 
X<xt'rxs conjitrieBat^V. D. in Bibl. Lipf. T. LXVI p. 74. 

P. 173. liufin. XXV n. 5. 'oroi.v icrlv i'crw. Infi- 
mi aevi ei\ 'orxv cum indicarivo. Quare haud fcio an 
corrigendum fic : 

erxv 7] rts iffu. 

Hoc fi nolebat, non minus bene fcribere poterat poe- 
ta : ny-Tjv 01.110 vyj»^, onnor lartv scu .... Itj-usd. 
XXVIII 5. reitirue : rsKvov y x^^§n<^°(^^v. ne metrum 
claudicet. 

T. 179* Rufin. XXXV II. 5. V. D. in BibL Lipf. 
LXVI. p- 74. >i.'oy.v r f^t wVi rgxxtTx legendum fuspica- 
tur; hiatum in Mufino, fequioris aevi poeta, offenfio 
tii non effe. Aliud quidlater, qaod ingeniofioribus^ 
iiiveniendum relinquimus. In membr. eft: nupoi noaal 
r§v.XtTx. 

F. 184. Carfhytidis-Ep^ L 4. tn/'cry.Knruv. nihii 
mutandum, Mambus ierrain aggerens exiguum fecit 
fepulcrwm. Etjam p. «85. in Phuonis dilticho fincera 
eft leclJo «« ,'y«j> »rt§ vavi 

P. 187. Eupiihii Epigr. 2. Minime fpernendn, 
le£Ho Vat. Cod. ot s "ktnras r K 7 S i^x^oc^e ^ova,^. 

P. 1^0. ^ulian. IIL 1. Dele punftum pofl: ^iv- 
$§ov. Vertit Grotiiis 1". IIL p. 42^. EJl alta tnediia 
arbor in penatibus. r» Kvttxio^» frons eft, ut pars capi 
tis principalis^ «bi animae eft quafi /c!«ff«am/« fivf^ 

' h 2 5g A D D E N D A T. II. V. IH. 

regia. Utrumque enim (ignificat uvxxtogov. Hefych, 
«vxxrogmv. vuuiv, >; oixm /Su(TtXsu)i. Pluralis autem , ut 
faepe in talibus, pro fingulari. De auribus non cogi- 
tandum. 

F. 191. lin. 18. adde: Reines. in Syntagm. Infcr. 
P« 323. ex Littdenbrog. Not. ad Jmmian. Marc. XXF. 

P. 196. Theonis Ep. II. i. non minus re£le 
fcripferis : 

^vgiiy, intg Kgvtgov fjt,v§ofA.iVti ae Tu(pov. 

jP. 199. Palladae Ep. II. i. ? nXoKot/Ai^xs. mal- 
les fere : 

7r\ox<x/u7oxs 
xti§ot,y.ivri TrXtxrots u.v3'tro Tlu/u,(PiXtoy. 

ut jungatur uv^iroy quod certe vulgata facilius. 
Quamquam non ignoro, cafum pronominis accom- 
modari interdum proximo vocabulo , et accufativum , 
quem verbum poftulat, extra affumendum effe. 

P. 200. Palladae III. 3. ovrt t^uvuvt$. Brunkia' 
na doftrina in eriorem abreptus , olim hanc leftionem 
fine metri periculo recipi potuiffe exiftimabam, Ni- 
hil falHus. FortafTe fcribendum 

ov r 1 ^uvutjs . . , . 

Hermann. ad Orph. p. 768. ovr oZv A. corrlgebat. Si 
quis tamen Vat. C. leclionem ou rTjs l^uvutjs . . . reti- 
neri maluerit, ei non refragabor. Certe ov poil ovrt 
pofitum offenfioni effe non poteft poft ea, quae nota- 
vimus \n his Addendis ad T. II. P. II. p. 497. Arti- 
culus autem a poetis praefertim mira inconftantia mo- 
do additur, modo omittitur ; ut RufJn.XXlW. I. o'tt^«/ 
i'%tts 'Ugt/s, MtXirn , rus ^«'i'»* 'AS^vvfli» Tove /uu^tvs T. II. P. III. E T R M E N D A N n A. 6o 

Tlu(pttis. — Ejusd. IV. I. De hoc ufu verbi Xij/^vadde 
Schaefer. ad b. Bos p. 596. 

P. 202. Pallad. V. 15. ri^i Cod, In conje£liira 
noflra ^iciK§lvfTt' uXX' . . . hiatus oiTendere non debet, 
praefertim in colo: nec illo aevo, quo Falladas fcrip- 
fir, ad talia faris accurate attendebant. Ep. CXL. /uk- 
7.X hri. et (pxa/u.xTu us. et tribus aliis in locis. Pro 
•iVi Ti yti§xs Ktl non minus bene fcripferis 

ovT Inl yt]§xs ^uyii. 

P. 203. Pallad. VI. I. ^va 'iL§v.s. Reftius fortalTe 
^uuoxs, ut eft apud Stephanum, — P. 213. Paliad. 
XXf^. 2. Tio7s Klgxii;. Vat. C. quod in Planud. quoque 
repertum probabat Schaefer ad L. Bos p. 337. Brun- 
kianam tamen ieftionem magis probans ad Gregor. 
p. 45. — /^. 214. Pallad. XXVI. 6. vera videtur 
lectio Vat. C. modo diftinguas: to yu^ xaTi^ov fxt voijfAec 
Tov STOfAxxov x§vi^* ToZ^i , Xsyovffi , noTOv. Interpontum 
orationi Xiyovzi, ut ^«c/, oT^uott et fimilia. De 'ktyoo fic 
ufurpato vide Abrefch. ad Aefchyl. T. II. 62. 

P. 217. Pallad. XXXI. 4. S^ofAtvt' ov . . . notan- 
dum exemplum hiatus et fyllabae brevis in caefura 
pentametvi. Corruptelae nulia in his fusp'.cio. — P. 
217. Pallad. XXXII. i. adde Liician. Timon. §. 8» 
T. f. p. 78- ed Bip. os ov cvvUt xo ^enit xul Xvxois x<x.gi- 
^oftsvos, «'XX' vno yvnwv roaovTOiV o xxxooulfiwv Ksi§oy.tvos 
ro vnc.g. In fragm. comicorum, quae hic correximus, 
conftituendis, noftram fententiam fequutus eft cl. 
Athenaei Editor T. II. p. 475. f. 

P. 218. Pallad. XXXIII. 5. nglvw xuvov Vat. C. 
— Ejusd. XXXV. 4. tt Yi§ovos. Si tanti eflet, hia- 
tum facile tolleres verborum transpofitione: 

XTtivtv uv , ligovos tt jvijTos eTvyx<*vfv wv. 

P. 220. PaUad. XXXVIII. 5. ^ly-n. Vat. C. — 
^W. XXXIX. 2. Vide an Scaliger (pufios fcripferit, JO i» P D E N P A T. II. r. III. 

a <p»4'- Sic Manrns fatis ridicule px ore elepbantino 
et labiis ^onderuiis palumbis fonurn dic»n-etur ennittere. 
P.221' Pallad. XLI. 6. t»)v 'EX^v^v ^' J n«^. Vat. 
C. — P. 225. /'a/W. XLVI. 4. Attigit h. 1. Wyttm- 
bach in Curis Pofler. in Bibl. cr. p. 24. ,» P«Uadas 
facit nutricem ludimagiftro menftruum tninerval ci'ar- 
ta lacera illigatum referre. "Ev^k r§o(pos . . . . i. e. 
ne minuta mercedula palam agnoscatur , Jed ofcultafa 
major , quam ejl , ejje credatur , eani in librum indu- 
ditt quam chartacea fascia circumligat. M.i^.tts hi- 
uvTQv. Inprimis hpc facit locus /iugHjlitti in ConfelT, 
L. V. 12. qui quum Rumae eloqnentiam docere in{ti- 
tuiilet, cognovit ibi fieri quae non patjebatur in 
Africa. Nam revera illas everjiones a perditis adok.s- 
centibus ibi non jleri mamjejlatum ejl miki.' Sed fnbito 
ne mercedem magiflro reddant , conjpirant multi ado' 
tejcentes , et tran.<;Jerunt fe ad aliiim., defertores fdei, 
et quibus prae pecuniae caritate jidflilia vilts eft. 

P. 228. PaHad. XLFllL 3. Ir.l aoZ reae membr. 
Cf. Schaefer Praef. ad ^ulian. Orat. p. XVII. — V. 
5. Fruftra hoc diftichon a praecedentibus feparandum 
exiftimavi. Cave tamen Huetium audias. De trin- 
fitu a fecunda perfona ad tertiam diximus fupra in 
Addendis ad Straton. Ep. IX, i. — V. 6. x«i xXMtaiy 
^dx^vat. Plamidis commentum. Membr. Vat. xa* 
xASfrrwy , quod bene babet, modo xx- re£te accipias: 
furans , et quidem furans cum quaeftuoiis lacrymis. 
Hanc vim voculae illuftravit Hermann. ad P^iger. p. 
797. et ad £urip. Hecub. p. 162. Schaefer ad Lon- 
gum p. 351. — P. 230. Paliadar. Ep. Lll. 2. vixMcrtv. 
praefens pro aorifto aut futuro, nota enallage. Futu- 
rum tenpus magis probabat Grotius, vertens: P^incet 
in hoc cultros fubula , credo , pari. 

P. 230. Palladae Ep. LV. 2. Addc quae dedi- 
musinAddit. Anim. ad Atben. p.3i4-fq- — P'2^l. T. II. P. III. ETEMENDANDA. T^ 

JSjusd. LVI. Ad Siivanum Deum mivo- errorehoG difti- 
choii retuiit Editor Marmor. Taurin. T. I. p. 128« — 
V, ^, (s y»'kx/u,ovs Kxrfx."' Exquiiitior haec membr. 
lettio reflituenda. Saepe ftc tts cum verbis quietis 
jungicur.. De oTijvqti e^^empla dedit Porfoii ^dr^JEurip. 
i'iioen. p. 308. ed. Lipf. de ntlfjLt^oi JDoederlein ir»' 
Aa;s l^hil. Mon. L p. 64. Philofirat. p. 669. 5. U 
yoio KoTXov rov "Innov . . ytxoos ocnsxttro. Ep. ud. LlX. 
- XooB^^tj Koiju.t]3^s7crx ^iXxiviov tis ^ h.yu.fA.ij^ovs KoXjrot/j. L^on- 
ti. Schol. iiiedir. tis J^^ Kvn^is Xovtrxi. LucilL XIL 
tjv i^^sXfjs To n^oeriAJTtov td's7v ss iconr^ov toivrov. Alia quac 
in promtu funt, nunc omitto. 

P. 232. Pallad. Ep. LXl. I. «« "ki^os iarl. ^u^ 
venal. Viil. 52, at tti Nil nifi Cecropides truncoqwe 
Ihiiillimus Hprniae. Nullo quippe alio vincis discri- 
minei quam quod lUi marmoreum caput eji f tua vivit 
imago. — /^. 233. lin. 2. pro loco fec. corrige loco pr. 
rovTo Id. loco Jec. 

P. 235, lin. 6. corr. 7ctv%/uhovs. — P. 236. lin. 4. 
pofl ^j inlcre Fat. Cod. — P. i-^i. lin. 10. ab uit. 
poft 385. infere p. 669. — Pallad. LXXII. 3. »«: ^s- 
rxvrXovffy. Ttxkiv. rneuti metro fuccurre lcgens 

y.xi y.trcivrKova xv nuXiv. 

Haec faepe jonguntur. V. Davis. ad 31axim. Tyr. p, 
114. Schatfer. M^eietem. p. 39, 

P. 23B. Pallad. JLXXilL iterum habetur inVat. 
C. p. 66 > — P. 239. lin. 9. corrige: Imperiium ho- 
minem fileHtium decere. 

P. 240. Paliad. LXXXJV. i. Vulgata roaoi^t Si 
. . verior effe videtur lectione ^r. quamvis ex membr. 
Vat. derivara. 

P.2i\i. Pallad. LXXXV. 7. vi ««' xvra^s. Vat. C. 

P. 243. Pallad. LXXXVIU. 1. v (pv^sts Vat. 
C. — Ejuid. XCI. 4. ov K»ra.§i^/jLt7< etiam membr. 72 A D D E N D A T. II. P, III. 

Vat, praebent ; cujus leftionis mutandae nulla erat 
neceflitas. 

P. 245. Pallad. XCF. %ti ^^ x«< «Jto (p\tyf9-tt. 
In hac membr. le£lione aliud quid latere fuspicor, 
quam qjood Planudes inde elicuit. Fortaffe verbis 
transpofitis et leviter immutatis fcribendum : 

rtiyxvov f ovx KXoyus, 'ort itj (pXiyib^tt x«t« txvtq, 

quia nimirum utrumque in eundem modum ardet. 

P. 246. lin. 4. oZvtKot, Vulgo delendum. — P. 
248. Pallad. CII. 4. ffv^oiutvov. Plan. Stob. (pt§oy.tvov. 
Vat. C. 

P. 249. Pallad. CIV. 5. iv tvTcXottiv. etiam eft in 
Plan. et ap. Stob. Hoc reftituendum , hiatu, qiiem 
JBr. obtrulit PaUadae , remoto. Od. «. 298. oTov xXsos 
fXKu^t ^os O^hrtis HavTxs lit eiv^^iOKOVs. ArchiciS XVII. 
o Wfttinos tn xtyiotXtri^K v«/w x,*!"^^^' Callim. XL. tv^x^t 
vixgov Ehgtv en otiyiotkovs. ubi Bf. oe.tyiet\o7s. fruftra et 
reclamantibus membr. Cf. Matth. ad Hymn. Ho- 
mer. p. 79. 

P, 250. Patlad. CFI, i. 2. duabus aut tvibus li- 
teris mutatis fcribe: 

xxgets ttjV aio xt^at /u,v^iKVoov o^ov id^tixxs f 

asv^g(f) nrog^ov ivtis ' (Ttjv x*^^'^ "'^ ''^ (pigw. 

P. 251. lin. 4. lege sts ai pro tVs at. — Pallad. 
CVII. In Epigrammate, quod h. 1. ex membr. edidi- 
mus V. 4. fortalfe corrigendum: 

yot§ ai fAtXnuDV rtjs H^lxtis vfivovs ;c^«. 

nam qui te canit , ofujiitiae hymnos fundit. •> — Pal- 
lad. CVIIl. ne v, i^tus nuUo cum praecedentibus nexu 
flu£luet, fcrlbe: 

ttfjLf nivtis u.v^fmifos* i\tv9tgl-»i ^i avy o ix u» 
v^gtartiv Ktvltis ttXovrov »noaT^i(pofAtii. T. 11. P. III. ETEMENDANDA. 73 

P- 253- *^«- 13- s;5£;^fo*o<fr. In eandem conje£tu- 
ram incidit cl, Schaefer ad Julian. Or. p. VI. me jam 
lic emendaffe ignorans. — Pallad. CXIIT. rtiv vsoniroi 
^vyuv. Hoc ex (pikoryr» effe depravarum , nemo faci- 
le ut credat adducetur, Scribendum fuspicor 

t;;v y. tv r i]r » (pvym . . , 

Uiyjfes vir gravis , et a levitate alienus. 

F. 254. Pallad. CXF. legitur iievum in Vat. C. 
p. 669. 

P. 257. Paltad. CXXIJ. 5. Adde Callim. fr. 
LXXXVII. wf nti-kos ll§oy.n^^os. — P. 260. PalL 
CXXXI. os(!fA.os. Vide inprimis, qui haec fuiius per- 
fequutus eil: , Fr. Afl. ad Platon. Phaedr. p. 317. 

F. 265. Palladae CXLlV. 3. cy.wKny.% ^«XfTV. 
Vulgo et membr. Unde fortaiTe legendum 

ffxwXj/xa ^orttv. 

i. e. l3oiTKtiy. Hefych. Schneideri Lex. Gr. V. fiormti. 

P. 267. Pallad. CXLVll. i. /3/ov. Vat. C. — 
Mox cave quid mutes cum Brunkio, Omnia bene 
habent in le^ione membranarum , modo refte (3i- 
ftinguas : 

Xijrwv l^tvgts ^(trev rikos tvrvx^^i^ f » 
«^XV ^yiri](T»s Jtfos rfXos f^xcju,(Vfiv. 

Eft in his verbis ambiguitas ftc diofe quaefita : dum ho' 
norem quaerebas ad fummum fajligium tendeU' 
tem. At illa honoris cupidiras non ad id, quod Gefr 
fius volebat, fed ad tIXoj tov /3/0« ducebat. 

P. 270. PoUiani Ep. lU. 3. Cafauboni interpre- 
tationem in hunc fenfum accipit //. de Bofch T. IV. 
p. 441. gaudeo et gratutor tibi propter fortem de co- 
rona, quae vidua ejlmeritis^ quippe fortito a parenti' 74 A D D E N D A T. II. P. UI. bus rBli&a (?), adeoque nulla; idque Grotium in ver- 
fione fua fecutiim f;fle. 

P. 270. Polliani Ep. IF. I. toUe diftin£lionem 
poft i/jii' Vevbii iic junge: iu.K^t, nus ov^iv s'xfn , 

P. 21 i. Poiliani Ep. V. 3. vitium effe videtur 
jn verbis itinXoio ^xysvTos. Scribe : 

V^ uis CTigvoio gayfvros . . , 

Polyxena )7fff«5 p er cujja cum caderet, vefte tcxit quod 
pudor veiari jubet. 

P. 289« Sequunrur in Analedis EpiL^rammata fro- 
cli duo, quae in Animadverlionibus , nefclo quomodo, 
praeterii, Prius edidit DorvilL ad Charit. p. 385. 
et in Sicula p. 56J.. -»r- V. l. siairrjv. iji: diyerfo ac- 
centu tvo(,.ar>iv Dorvill. In Ep. u,L CCCCXII. iterum 
eft fv«(TT«/j. Vulgaris regula favet rw eivTovov/u.fV(f'j 
fed plurimae funt ejus exceptiones, quibus fortalfe 
etiam evxartis annumerari debet. — V. 5. v'ifxa.ri, >tox- 
■%ov. purpura. Paul. Sil. XXII. xov/u^ttts «.'kiu.v^ii (px^tx 
xix^V' Leonti^ Schol. IV. nox^o^ no§<pvfiov. Lucian. 

Catapl. §. 16. T. I!l. p. 196. y.ix.fA.a.vrov iri y.c4,\'Kov y.u.rt- 
^"Kmv . . . y,xy.»§i^wv ircl rZ a.'iy.»ri. rm iv rri 'k»HU)VtKp 

^hXkttp kox^^^^v. Achill. Tat. L. II. 11. p. 61, de 
inventione pnrpurae per canem : tm ar'oy.u.ri. roi; nwoi 
ntgi^j^iti rov UvB^ovs tq »TfA.x, kki fixftrtt ro ecif*x ■w/v yevvv , 

xKi v(pxlvsi rots yjlXsai rf,v 7co§(pv§ot.v. Gregor. Nazianz. 

Or.lll. "^. 100. B. ij itotfA.tvi.M} ^vwv y ri .TYi xoxXw /3pw- 
^slij%, XXI rx xilXn xxSfxifhxixav} tuJ ■notfA.ivt ro xvJof 
yviD^iaxax. — V, 6. xkxfji.v^x. In Cod. Dorv. %X«^J«, 
ira ut dubites illud , an y^xvi^x a Ptocio fuerit. De 
Iiornm vocdbulorum permutatione diximus T. I. P. I. 
p. 21. fq. et p. 24. f. — Aiterum horum Epigramma- 
tum (VI.) extat in Va^. C. p. 256. iine au61:oris norai- 
ne, cui« lemmate : tls n^oxXov ««« ^v^ixvov rovs (piXo- X. n. ?• ni, E T E M E K D A N D A,- 75 

c9(povs. Ipfum Proclum hos veifui concinnaffe , intel- 
iigitur ex Marini Vita Piocli p. 75. ubi paulo. inte- 
gvioies leguntur. Ex Ap, Lipf. edidit Reisk. p. 79. 
nr. 587. V. I. yivos in Vat. C. omiiTum Marinus fup- 
plet. — V. 2> u/iiot^oy i^t. Haec verba cum forte ex- 
cidilTent in Apogr. Guy. in marg. tanquam ex con- 
jeftnra polita funt, cum*nota: compenfatorem , remu- 
neratorem. /iiiquid fimile decjfe videtur. At ufAoi^os 
h. 1. idem eft qucd ^tuioxos. quo titulo Proclus ornaii 
folet. — V. 3. iwos. Cf. Marin. Vit. Procli c. 36. — 
V. 4. itts.Br. Vets. Var. C. Sic exhibatur etiam in Heftodi 

TheOg. 145' XVxXoTtgiJS 0(p^OiXlU>OS i'siS hixilTO fJl.tTW7t(f. 

P. 289« Marini JDiJiick. 1. xtxM£ifffAht. Vat. Cod. 
Jenf. Hic Kexicgt<;/u.ivx correxit. 

P, 291. lin. ult. ante ^enf. infere F^at. Cod. — 
P. 292. Claudianus £p. III. i. 'EXixmos fervandum. 
Ruhnkenii conjeclura nititur falfa plurimorum opinio- 
ne , Ctaudianum noftrum illum effe Stilichonis clieiiT 
tem , quera Mufae iatinae illuftraverunt. 

P. 293. Synefii Ep. /. i. «i five « ^*y« 5«v^«<. 
Schaefer ad L. Bos p. 239. corrigit: ov (AiyK ^xvfA,K. 
Sic primos duos verfus bene cohaerere. Idem V. 7. 
iiio interpretatur accipe, disce. Intelligendi fignifica- 
tionem verbi ^ix,ti^»i illuftravit Abrefch. ad Aefch. T. 
I. p. 368- — ^wo<f)ofov idem Vir doftiffimus mecum pro,- 
bat prae leftione ^w^txxov , excitans genethliacum car- 
men, ab Hufchkio editum in Anal. cr. p. 299. ^i^Kios 

fCVVfl f xcti UfA(pt^i0VTtS «."Ktjtxi ZiID0(P0£0V, 

P. 295. lin. 3. ab ultima. poft Vulg. adde ; etin Vat. C. 
P. 298- Zofimi Ep. III. 2. vt(piXj)v. illuftrayit 
JHufchke in Anal. cr. p. 136. — - V. 4. trpos evixfitvoi. 
Vat. C. — P. 299. Eugenii Ep. V. 7. x^goi-^tTxt. Ea- 
dem eft diaerefis in fr. ap. Hephaeftion. p. 19. 'E£f<> 
«V <J^?T* ecvoKfigs u3^go't{tT(in argUTts. j6 A D P R N D A T. II. P. III. 

P. 299. Cyri I. Hos veifus tamquam Mofchi Tbeo- 
criteis fubjunxit Falkenariiis p. 380. 

P. 300. Cijri VI. I. Ut hic 'mlAulifMvni penulti- 
ma corripitur , iic in Ep, in Stat. Athl. LII. Y^marKVTi- 
TiQ!. Ib. LIII. Anathem. Byzan. XXXII. 3. alv Kojv- 
a7»vT{V(f vTi. Sic enim Vat. C. non KwvffTocvT/a , quod 
Br. dedit. In Ep. ap. ReisL p. 107. nr. 640. Trgos- 
ri^t aot KuvaTatyTivos, Etiam in Kv^^vos mediam coiri- 
puit Leo PhiU I,. et in 'UyaTivluvos penultimam plures, 
Ep. ined. Y^t. C. p. 58« 'lovartvtuvov xkI ^yK^i^v 0ioow- 
gfiv. et iterum p, 59. "Uv^Ttviuvof aT^uTitic fjytiTogt ttuatis. 
In '^ovqiivtos aniepenultima corripitur ap. Diodor. 
Gramm. Ep. Vlll. t/ luuTtiv ovvofA» 'Vov^plvios. ubi Br. 
membr. leclionem temere mutavit. Aiia in nominibu| 
diverforum generura admiffa, nunc quidem pvaeter- 
eo. -— V. 3. Scr. it' luoi. — P. 302. Cyri VII. l. 
Kv^os t%tt. Scr. videtur «'.Jj/xiv. 

P. 305. Chrijlodori Ecphraf. v. 35. S^vpau. Hanc 
formarn tueiav Sabitt. Gramm. Hvju^fiuis ^«Su , B-vga» 
Kvurtf. Addendum eft hoc vocabuium iis , quae ex 
mafculinis neutia fiunt in plurali; de quibus vide Por- 
fon. ad Eiirip. Med. 494. Schaefer. ad Dion. Hal. p. 
407. Pajjow ad Longum p. LXX. fqq. -p- V. 37; 
Ocyus reftitue optimam Vat. C. leftionem aTi<pic/u.tv»t 
yio artC^o/utvos t quod in metrum peccat. Infra v. 367. 
uniigoyufAif fFg(%ci iuipvji XtkI-ujuivos. — P. "^Ot. V. 45* 
Ut hoc loco et V. 47. genuinum 'Liy.uivliti Br. perpe- 
ram depravavit in 'Etf^mvtitt y iic iterum in Ep. Simon. 
LVII. ^i inl rCtVTtjKOVTUt J^t/u.u)vi$^ts , ii^uo Tuvgovs. In 
Vat. C. eft ^t/uwvi^^s. quod in "Ztf^wvtSti erat mutandum, 
ut legitur in Tzetzae Chil. I. 636. — lin. 9. Scr. S«- 
f4.u)vlh' -r- V. 54. bene habet , modo recle interpre- 
leris. oTf^Toy olKTtiowv 'EXXj^vwx noa debet referrj atj T. 11. P. Iir. STEMENDANDA. 77 

mala moibi contagiofi, quo exercitus laboiabat , fed 
ad clades , quae ex Achillis et Agamemnonis fimukate 
in Graecos redundatiuae eranr. Haec fimultas quum 
ex Calchantis vaticinio originem effet captura, fponte 
apparet, cur vates illud niente dicatur premere. —» 
V« 58. Miror ol produftum ante wicxat. Scribe : 

t« fA.ij fo7 iirtocat W%v>; 

Homer.YK. V. 495« '^^ *^* X«wv i'^vQi iiiicrto/m.tvov io7 etvrwi 
— P. 310. V. 122. i^oxtvt. HoG procul dubio revo- 
Candumii Pythagoras non in terris, fed inter coelites 
fihi vei-fari videbatur. ^'oxtvsiv Juspicandi , putandi fen- 
fa Ckrijiodorus ufurpavit iterum v* 180. ws ^i ^oy.tvu, 
ovxiTi Svcrr);fov jM,o§ov"Ey.TO§os. V. 33^* '^^ " ioKtvoi Ti%yq 
tovto tiXtact. V. 395» '?"*' ^ AXx/.*ar«t ooy.fvw. Cf. IJer- 
mann. ad Orpheum. p. 825. — - V. 128. y.»>^ovvroi ex 
membr. derivatum. In Plan. eft /uoXovros, idque refti- 
tuendum cenfet Schaefer ad Sophocl. T. II. p. 329, 
verbum iu.o\tM e Graeciae ufu eircumfGribens. Quate 
etiam ap. Rbian. Ep. IV. 11. pro h Kx/u,uittv ^i y.QXt7re 
'iliyiv — - fioXoirt ferihendum exiftimat. Paulo ante 
Scr. cum Var. et Plan. l^lSu.^tv. — P. 314. V. 195, 
Non video quid l?f a Br, in textu politum praeftet 
vulgato tijv. Hoc revocandum , ut Planudis faltem 
auftoritare nixum, dum Brunkiana leftio omni au£to. 
ritate carer. Et in hoc carmine Planudem, praeter 
Anthologiam Cephalae, aliis quoque fubfidiis ufi.m 
eile apparet. — P. 316. V. 12 7. (povov ^«puiffuv eft ex 
Lycophr. Cafl. v. 11 71. Jncerttts ap. Athen. L. X. p. 
C^^^. F. Vf7x,tiy KtXtvw yj^i^cn. ^i^^wckv (fovov. Cf. Lobeck nd 
Sophocl. Ajac. v. 50. p. 227. — P. 317. V. 24'. 
iotnt ^t . . oi(T9'/u.» Ttrutvm. Hoc merito probat Scharjer 
ad Longiw» p. 367. iotxsvut cum participio jungi pofle 
docens exemplis , quae frequentiora etiam forent, ii , 
per iibrarios iicuiilet. Cf. Eundem ad DiouiJj^ tiai. j8 ADDE ND A T. II. p: in: 

p. 212. tt Matthiae Gv. gr. §. 550. Nor. 4. |>. 7951. 
fq. — F. 31S. V. 253. Aet^wK-uJv reftituendnitj. Sic ille 
vocatur ap. /ipollodof. L. IIJ. 12. 3. — V. 264. IloXv- 
f/J^ow. nulla erat neceilitas Inijns formae prurcribtlv 
dae , quam painm occurrere docuit Ijeynius ad y^pol- 
lo!$. p. 251. : — V. 267. %«iV>;v imnc vix aafim d.am- 
nare. «v^-f» eirjuttrx {igiiificareppirunt cincinnos intonfos^ 
quibus caput er terapora Apdliiiis oniara erant. Hoc 
Chrijlodorus fuo more fic .extulit , ^ut ipf^im dei comam 
crispis cineinnorum floribus irnatam diceret. — P. 
320. f^. 306. oC^tst(potrost Hoc epithrto de Diana 
utitur Pkurnutus de N. D. c. 34. opirtvy; eadem ap- 
peliatur in Infcr. ap. Spon. Mifc. p. 311. — V. 308. 
io^oxtjv reponendum. Sic ap. ^poHon. Rh. L. I. 1 1(^4. 
otirro^ixtiv ^u^sr^yjv. Hujus generis eft btii)o(povyj"h.§rty.ts 
ap. Theogn. v. 11. quod teniere mutavitJt^r. Mulra his 
limilia apud optimos quosque repcriuntur, quae colli* 
gere inlHtuerunt Viri DD. Porfon. Mede. 822. Praef. 
ad Hecub. p. X. Matthiae in Anim. ad Hymn. Hom. 
iji ApoUin, v, 32. Schaefer ad Dion Hal. p. 23. Lo- 
heck ad Soph. Ajac. p. 442. Sed plurima fuperfont 
in Anthologia, unius Vat. C au£loritate reftituenda , 
quorum exempla dedi in Aclis Phil. Monac. l-afc. II. 
P. 321. V, 314. Scr. /j.ri. quaeeft forma exquHitior, 
illuitrata a Bentlejo ad Callimachi fr. 2i>3. et ab i»- 
ierpp. Hefychii T. II. p, 747. 15. — P. 322, /^. 
318. Vat. C lectio ro/ctp wtxesv a Planude non intei- 
lecta, reftitui debet , modo fcribas t^xuv. Bene nu- 
vcrat Minerva jormam viri , in quo ipfa habitcibat. 
Jam haec cum feijuentibus egr;^gLe confpirant. — V. 
320. Plenius diftinguendum poft ,uoX7ttiy. Tum revo- 
cata lectione Vat. Cod. diftingue: 

^vvvo/u,os AjToXXuvt nocrtig t/u.os, ho^tos (pws .... 
P. 323. lin. 4. corrige armenta pro armato. — 
V. 365. V. D. in liibL Lipfieufi T. LXVi. p. 77. huao T. II. P. III. E T E M E N D A N D A. 79 

veifum transponendum et cum V. 358. jungendum 
cenfer. Certe Ciatino magis convenit quam Mena w 
dio. In fenfu tamen haeiemus. Ille ad Lycambi; 
filias , Aixhiiochi jambis ad reftim adaftas , refpici 
cenfebat. Mihi non liquei. — P. 324. V. 377. Foi- 
mam ocXty.a^oviiaoZ pvobat Schaefer. Meietem. p. 2. qui 
et mecum V^at, C. le<Stionem «;?(?ai/ revocandam ftatuit. 
De Euripide Ep. u^. DXXXV, rov o-xf;*'^ /LnXiytigov uti' 
^ovct. De cicada «t^. DCXVI. njv UviU(pia)V TCu^sdiTiV un- 
iovoi., »L DCCXVII. rtjv y.vuvuiTztv Mowtrotv , ot.f}hvx rijv 
IJ.ikiyr,20v. oi^. DCCXVllI. 2. rli /aov rtjv yXvxipiv ti^noiet 

F. 327. Chri/lodori JJ. 2. ugi^pxviuiv vereor ut 
metrum ferat. — P. 328; Ejusd. H£. 2. '■iiv oi\. Plm* 
Revocandum ii§lv ex V^ar. Cod. 

P. 334. Metiodori J^p>J. 10. non/S/sr, ut per- 
peram in noiis expreffum , fed /3/w eft in Vat. Cod, 
id eft, l^lio. quod vulgatae /3/ou praeferendum. — P. 
335. Problematumarithmmcorum nonnulla verrtt et 
explicait V. cl. qj^. M. F. //a-v/f' in der Zeitfcinift fuc 
clalTifche Lit«ratur. I. 2. p. 104. fqq. iion reccrdatus, 
ea a Brunkio elTe edita et a nobis in Animadverlioni- 
bus iliufrrata. 

P. 337. Metrodori II. 6. Facile hiatum vitaffet 
poeta, ii lcripliffet: Evrs^TT};' rtiv ^' oy^oocmv . . , 
Sed cf. Ep. III. 1. IV. 5. XV. i. XXH. 2. XXX. i. 
XLin. 5. 

Ji 338. Metrodor, JIJ. 5, ut vacillanti metvo 
fuccurievet, Hertnantu ad Orphenm p. 768« -ernend;i- 
vil : (iiti Ji- Tcoacov i'^wxoi.y , oVoij (J"' Va<x, . . . Minore 
muratione fcripferis: ttni Troaov dZnocv, ^j^^Wcoj i'aoc . . . 
V. 1. fi vera eft leftio Vat. C. hJTrn , Verf. 2do fcvi- 
bendum Jaov l'xtv >rX>73"o<-. 

P. 343. Metrodor. X. 7. tivogx nocl <j' iykXoi. Hanc 
membranarum ieftionem minus feliciter tractavit /?;'. 80 A D D E N D A T. II, P. III. 

Irt prima voce 'o§v. Intere, no!i dubitai-e; tum vero x«t 
0? verum efie nequit, quamquam hae conjunftiones 
paflim junguntur, et crebrius fortafie junclae reperi. 
rentur, li per editorcs liceret. Sed in noftro ioco 
fcribendum videtur: 

>/d £)/)« nov yiKo( rX«t/xj; Nihil in CoJd. ilbi fimilius duftibus Km^ et ^7. Cf. 
Bafl in Comm. Palacogr. p. 815. De i^lv }'fX<?>' djxi 
fupra in his Addendis ad Lucill. Ep. CIV. T. 11; P. 
II. p. 502. 

P. 348- Metrodor. XV It. i. vikm oixoi*(yov n«<. 
hs. Vat. C. quod verum: vUos eixofAsvou nul^ss. qua- 
tuor Uberi fdii extin^^i, — V. 9. «J; {^^t Cod.) ionis- 
mo hujus Epigrammatis adverfari monuit Herm. ad 
Orphewn p. 769. quid ipfe reponendum judicetj non 
iudicans* Scribe 

luh di "KufAfiUvirmtroiv. 

V. 15. ne xKi in hac fede ante vocalem corri^eretur , 
flerm. 1. c. p, 129. is repetendum cenfebat, xxi « 

ocXipiroc. 

P. 350. Problem. arithm. XIX. Edidit Fabr. Bibl. 
Gr. T. IV. 4. 22. ed. vet. Bonada p. 425. — V. 3. 
In Vat. C. fcriptura: tow AEKAI H x^vi^os /uLfr^oy eXuv 
fitorev — vide an haec lateant : ij/u,tffv ^»t£os (ji}isv EKA. 
THS H^vsgxs^ /utsr^ov iXov ftiorov. 

P. 355. Froblem. arithm. XXJ/I. 8- >"«' «" '«'V»"^' 
Scr. xai ««V. ut eft in Vat. C. — P. 356. Ib. XXyiU 

2. Kitv oivxyy.xlij xivr§x (ps^ovax frovm. Scr. ocvxyxxifis ^ 

idem quod oivxyHtis. Tyrtaeus ap. Paufan. IV. 14. 

MV»yK()i.iris dno Xvygijs. Ilerodot. L. VIII. lll. ^vo itovs 
(/.syxXovs, Ylst^ui Ti xxi "Avuyxxltiv. quae cum aliis laudat 
Schaffer ad L. Bos p. 535. Cf. Kittersh. ad Oppian. 
Cyn. I. 265. Structura verborum eft ut ap. Secundum T. II. P. ITI. E T E M E N D A N O A. 8l 

Ep. II. iu.vXoio 7(i§l^§oiui.ov ocx^oi us/ayyifjs . .' 'xvxXoS^itnxTOi 
tXM. — V. 0. revoci i clunern Vat. C. qviae leniura 
habet optimum. I^vftv h. i» non e(l trahere ^ rt^d pen-' 
dere. Homer. IX. X. 351. ov(J >*' xtv auvToy x^va^ 

ioinruaS^ui uvwyoi, Schol. ctu^fA.vtada^ui,. ^vyo/TTUT^creii. 

Ct. Heyne ad Homer. T. Viil p. 314., — F. 358. 
Problem. XXXI. 2. nimia e(t Biunkii (nmatio. Vi- 
tium eft in folo nomine ; verba aurem i'no§sv (five ni- 
fiv) To toItov faniliinia funt. 

P. 300. Problem. XXXI T. 2. I^v Vat. C. -- 
P. 3^)1'. lin. 3- ab ult. Scr. i;«5<y«. ~ P. ^bj. XLIF. 

jP. 3<)^. AfciepiQdotus. V. 3. I'v3-' uxoTUjuvst. Pro- 
pius ad dcctus in Lapide , Butmanttus V. cl. in liteds 
ad me daiis 

uiv unorufiiLvii 

a quibus collibus Libtjcis Niius Thebas fejiingit. The- 
bae enim, quac vere lic appellabantur , in orientali 
ripa fluminis erant pofita^. 

P. 370. CyriU. V. 2. T^iSTtm* Fuiilfe videtur 

TgtSTtl TOV u(p»lX(TO , i , 

P. 371. lin. 10. Reflms fcripfiltem : ofuliam Ex- 
Praffe^i. Cf. Hagenkuck. irt Epiff. Ep<gr. p. 286. 
fqq. et Gothofr. ad Cod. Theddor, T, V. p. 304. quem 
excitavit fVifttpnh. ap. /7. de Bofch Not. p. 4^0. 

P. 372. ofulian. V. 3. h Tgtxoa viu. H. c 5r. fa- 
tis pro arbitno mutavit in i\5rot. Aiiud quid iatet, 
pr.iefertim quunl i*epetitio veibi omnino fit iupervaca- 
nea. Scrib^ndum fuspicor: 

To o ifA.nu\tv i is T^fXocs, u ^fv, 
yyjcuQS) fS gvjious axXtjgov 'tnoiTO §fi^9.(^ 

quod animandae orationi haud parom profuerit, — 
Ejusi. III. 3. probavit emendationem noltram Her- 
l ol. ILL i\ 3. F ga A D D E N D A T. II. P. IH4 

mann. ad Orph. p. 770. — - Hn, 7. ab ult. dele verba 
rvs ^s. Futgo. 

P. 373. lin. II. Scr. ofuliani Epigramma ^ cujus 
diflichon d. editor excitat y integrum edidit eic. Per- 
peram Macedonii eiTe dixi. 

P. 375. ^uliani X. i. Martorelli de theca cala- 
maria 1. p. 21 8' ««■«3'vvQVTet corrigendum cenfet. Fru- 
ftia. jlgath. Ep. XXXVIIi. inii fi^oTos tiHovoc Xzvacrwf 
@vy.ov uTitB^vvti x§tl<J(Tovi (puVTix,alri. V. 2. idem uym in 
ofAoZ muiandum cenfet. V. 3. avv^goy.oi) t^w o^?» 
Idem , r^g"M/am interpretatus, quae plumbum cohibet ^ 
ne a reUa discedat. Inepte fane. — V. 5. Idem p. 
223. in Vat. C. crvaTit^i» legi ait, unde ipfe aTVTtTtigicc 
facit, quia vok humana characferibus quafi firmetur 
et adflringatur. Niliil vidi ineprius. — Ejusd. XI. i. 
xvxXotai. Martorelli 1. c. p. 224. Hx^oiai corrigit : plum- 
bum flgnans /urculos pro extremitatibus calamorum^ 
ut reSe procedant. 

P, 'yii. ^^uliani XF. 2. ti (pvais «-kvovs. aut vera 
eft vacca et naturae opus ; tum natura fuo operi viram 
ct fpiritum detraxiite putanda eftj aut artis; tum ars 
viva et fpirantia finxit opera. 

P. 379. ^uliani XXIV. 5. (twT« atto (poi§sT§ttv. 
Elegantem hunc ufum praepoiitionis illuftravit Boiffo- 
nade ad Philoflr. Her. p. 429. Sic /lchiU. Tat. L, 
VI. p. 2^b. ttfji,i (fic lege pro */) irug^hes xul fjttrot 
^ma^svtjv. et mox : A*w««W;; TTMpB^hos xui fA.iTU fiovxo- 
7\.ovs f itug^fvos y.ul fAtTu X«<f f ecv , ttupS^svbs xui f^tru l^ua- 
S^hfiv * mXXcc fjifTgiu ruvTU ' to ei fctT^ov tyy.iof/.tov , xut 
fjLtTu (ds^auvSgov nupB^ivos (rov infere) xui rwv Xfiartuv 
uatXyiffTtgov ' uv v/^^iaui fiv ovvriSrrt xui 0ovtvtt. In po- 
ftremo colo fortafTe fupplendum : os uv i^^laui. y.ii ^v- 
v>;5"?7. Macdon. Ep. XL. de Pandora: ri ^i yw^ fA.iru 
TtitifjLu xuTWXfnauau 7tu§tKx,(. /Igath. Ep. LVl. xui av- 
u.t^ laitt^lfiv v^^iuv^x^tvtt, t xmi fjotru M.n^wv i'^vtu . . , ivav' T. TI. F. IIT. etemenbakda; gj 

7<.w.7t]S, Ep. «0. CCC LXXni. y.tn'w dt ftfT ky^tx xv/ua- 
T«s VKvrai Xfifot? (xs^Toc^ovGiV, Lihan. T IV. p. IIQ. 
^TtuvTj^Xov ^i fXgret T^oinv ' nxvrcoi xxt ^vijlxv »vu,jta^m 
/u.eXXiniV STroisif <, xmi tovs ^iovs htaiXns dovva,' rs coi %po- 
vms fjLtT», Tpoinv TOiS Nivy.tivxs iotTv f xxt rov oikoy tvrv^ij. 
Sic etiam Latini. TRCit. liift. L IIL 49. Antonius 
neqnaquam pari innocfntia pojl Cremonam agebat, 
Ct. Cortium ad Flinium. L. ViL iS* 1* 

P. 384* ^'ulian. XXX P' 11, 4. irfxiiyriv. Hanc 
fQrrnam tuerur Caiitmach. ap. Suid. \\\ xv^>XX«. try.iiy^ 
^i y.'j(ptX\oi. /4voUon, Rhod. L. IV. 1052. on fAoZvot 
ix.mrf/t.tiyivris i'oc7i. —^ Ejiisd. XXXVIiL Rhomphaeas 
avgeiuei», quas quatuor e proceribus , Iniperattiris 
latus tegentibus g^-fiare folebant, hcc diilicho {i^nili- 
cari exiflimaf du Cange in Addend. ad Not. in Com- 
men. Alex. p ^t^t/i Cf. Eufidem p. 227. fq. — Ejusd. 
XXXIX. 3. h /iieio Vat. C. fiisroto Plan. — V. 5. Hoc 
foloni ex hi.s verbis effici pofle videtur, ut Tatianus 
magilfratum aliquando geflferit. — P. 385. Ejusd. 
XLtl. l. ovrt Cod. Vat. genuinum. — V. 4. In Vat, 
C. hand aiiter legitur quam in i lan. Revocanda lecfio 
cujus mntandae nuUa eff uvp^ens neceflltas. 

P. 387. TfuliiiJt. XLVII. 2. sy.rovvtv Vat. C. loco 
pi'. — Ejusd. XLIX. I. Ocyus rCvoca lecli n. m 
ifpmbran, quam Bt. tt*mere immuravit: ovrt ^» itovros 1 
tuXftrat XKi ov nvtiovrts Kt/rxti Sir plane loCUtUS eft 
Qj^iiUan, Ep. XIvll. evrt (pvats ^tjXttn xai ov ytoXioTo 
KȤy]VQv ot.ogoi.vlii. 

P. 391. ^ulian. LP^III. 3. TignwXijs ^* «V^jr. 
Vat. C. 

^- 3%- of^lian, LXV. i. lYrt xxt, Vat. C. — 
V. 4. vfAtr^gtis pro a^t. hunc ufum exemplis illultravi 
ad Kp. dl CCCXLVIII. T. III. P, II. p, 71. — P. 
397. £jusd. LXXI. I, noXv^Xotafiotvi codicis Vat. non 
efl cur repudietur. Fluliiibus hoc epithetou non mi- 

F a g^ A i) D E N D A T. II. P. ^I. 

nti9 congruir quam mari univeifo. — V. 5. ^iiyf*.».. 
De utriusqne vocabuli peimutatione cf. fVyttinb, 
Epift. cr. p. 275. Schaefer sd Dion. Hal. p. 189. 

P.i\Oi. Marian. III. 7. lin; 11. poft V^thv adde : 
ct Plan. i§i^(/.s. Br. — Ejusd. TV. 3. oifA.fi§o(iioto xs^^f' 
de unguento rofaceo plurimis verbis interpretatur Mar- 
toretti de theca calam. p. 11. 

P. 405. lin. 9. (^b ult. poft ■Kx^Ki adde Vat. C. 

P. 409. lin. II. poft Cod. adde et Plan. — Hymn. 
in Bacck. V. 16. pro o^hxtov roallet ogicrxoov Lobeck ad 
Sophoct. A]ac. p. 244. 

P. 412. lin, 24. poft vn<pxXiov rt infere Plan. vyj. 
<poiKiiix Vat. 

P. 414. tin. 2. Scr. verbo. pro verbum. T, III. P. I. E T E M E N D A K D /\ . $5 A D D E N D A 
EMENDANDA 

AD TOMIJM UNDECIMUM 

SIVE COMMENTARII TOMUM TERTIUM 
EJUSQUE PARTEM PRIMAM. X . 9. Orpheus V. 62. fc^oytvoirof quod ex Medic. 
Cod. reftituendum dixi , exemplis firmavit Schaefer 
Meletem. p. 19. 

F. II. Secundi Ep. II J. 2. roffcKKn Vat. C. — 
//■;«. 21. corr. (j/iiutn quis ipvoji quis. — ^- 13- ^'^'^' 9* 
dele verba Scr. ^ccxtTuv. Conftruftionem !'%<? . • v 
(povlti dxy.iTwv illuftravir poft Porfon. Suppl. ad Praef. 
in Eorip. Hec. p. JJV. Schaefer zd L. Bos. p. ig^. 

P. 13. Tiber. lUuJlr. II. 3. Scr. tlrx ^f. 

P. 16. Irenae. \. 6. fiiyvvy,tvQt. Ap. Lipf. y.iyvi- 
Mtvx Var. C. 

> P. 20. (^"oannis Barbuc. Ep. IV. i. Pliitarch. 
Vit. Pelop, T. II. p. 217. ed. Br. fKsivrt v /ji.a.xii «(pw- 

t;i xxi Tovs uXXovs i^S^ix,itv "EKXtjvots , wy ov^ o Ev^jut«j , 

evJ" /U,tTOiiv Bu^VXCtS XCtt KvXXtWVOS ^ TOTTOS KV^gOtS SK^tftl 

fiocXtlTxs xxl no7.tuiy.ovs. 

P. 21. ^oannis Ep. VIII. 1. Simillter Liban. T. 
IV. p. 778" *? <^' *y* *l rX};y,u>v oXo^vgu ovvtxot xo^t]s , Ts; tTcl 
ftoXX iTcu^ov , ^ioB^iovffx rt fix^vK/uivt! rt. ubi fcribcndum : 86 ADDENDA T. III. P. I, 

^^' lyu ti rXtiy.m oXolpvoojuxi ovviv.v. xovg^s, 

P. 23. Ejusd, Ef. XI. 1. lo-^scr/jyy. attigit Schae- 
fer ad L, Bos. p. 273. 

P. 34. In Autigar. Stat. '^nil. i. fovXov dy^Zv. 
Eujlath. de Ismen, p. 136 ed. Lipf. /utT «vto» yf«- 
vlaxoi vvv n^wTws ^v3"«* tov VovXov. queni locu*m laudat, 
tranlitivum veihi xv^ttv ufiifn iilHflrans» Schaejer. iii 
Append. ad Artji, Plut. p. 530. 

P. 41. Aurig. Stat, XFIJ. 6. cTKl>x.iu.svct. qui ipji 
injladio vicerant feniides puerum C.onltantinum ago- 
nothetara fibi futnferunt. Maie haec plim interpreta- 
tus fum. Cf. Schaefer. Meletem. p. ^. — P. 42. Un, 
6. ab ult. De poetarum licentia in nominibus propnis 
vide fupra in his Adeend. ad T. U. P. lli, p. 300. 
Cyri lip. V. 

P. 46. Agatkiae Ep. III, i. ^ fciibendum efle 
monet Scliaeier Meletem. p. 98. Dulntes tameii, aii 
feriores in hac {iruclura optatsvum omnino repudia- 
Verint. Oppian, Cyn. I. bj. t/>- TqcJf To'K(j.riasnv oisl^nv 
/trsTscXosvTot j H (5uGrA.)jt "KiovTt Tti KtsTov xvTt^e(,KotTo; ubi 
(latim fequitur; i^ nogSiuXiwv ^i tU »v y.vg»hu.v (/'crxot; 
Philipp. lip XLF. Tis yu,§ tXoiTO Ktffffov int K§OTu.(poit ^ 
jU.fl xe^occrixf BgouioVy — . P. 47. — V. J. txTi^tv i^uiTuv. 
non in amoribu'» ponendum e/t aduherium, quibus 
frui liceat, fed in criminurn nvimero habendum. 

P. 48. Agathias IV. 7. Scr, iartv cum Vat. C. — 
P. 49, Ejusd- y, i. iui.vtia',ti§xy puella defponjata. Au- 
genda hac voce Lexi<:a. — r /?. ^o, Ejusd. l^IL 4. 
ovTt ^ui§ci.rs§i». Male omnino iSr. inl interpofuit, quo 
nec fenfus jndiget , et metrum corrumpitur. Cf. 
Schaefer ad Dion. Hal. p. 289. — P. 54. Un. 7. cor- 
rige fTcit pro hv. — r V. 15. n^oaoorcu). Vat. C qnod 
Br. in y,tTi^nt^ invit^vit, npfcio quare. ^ V. 24. Scr. T. III. P. I. E T E M K N D A N D A. gj 

P. 57. Agatk. Ep. X. 6. y.»v iSlHoc^f. de x»v cnm 
indicativo vide Schaefer. in Epim. ad Ba/lii Epift. cr; 
p. 26. et iterum m Api end. ad Afijlophan. Plur. p. 
XXXVIII. — V. 8- *ko' ex Vat. C. revocandum, ii- 
cet vulgari Grammaricorum praecepto adverfari videa- 
tur. /Jgath. Ep. LXXXVIII. 9. tvxf'> y-fii'<i>> "Oip^x 
fA,ot ^jiticrxs aotK^v (piXov (TtuXuoi. ilC Vat. C. non crraXajf. 
jMacedon. XXX. maTOTxros fA.t§onu)v ris sot fivX»wgos f/UiTo 
. . . Mv rivx N;;<oetL)v . . . ii^ot. ubi Br, iterum f^tt. 
membr. rt- tlamaiuibus. u^. Her. XXIIl. /u.^ xivst K«- 
fix^iVKy . . . ftt) noTt Xivriffus rtiv /ui,ftovx fjLslCovu ^tit^s. 
jlchiU, Tat. L. VI. 7. p. 254« tywfXffTJ/ce^cta* tiul fj(.»K» 

HKUiV , UIS fA,t} OX^I^OS sVtJV. Ib. y. p. 256. «XX OVX, UKtt 

wpo? Tov igvofj.tvQv y tvu uvrov idois artP^UiTs§ois otafAOts ot- 
iifAfvov. ib. J2. p. 262. ^ovXofA.ut U aot xui rov 0s^- 
fuvagovf os ris iaTiv tittslv , us uv fiuXXov tiaS^titjs. Et 
talia iexcenta reperiuntur , qnorum ut nonnulla faci-- 
lem emendationem admittunt, ita plurima eandem 
refpuunt. — P. 58. Hu. 12. tolle leftionem ex depra- 
vato loco natam^ et fcr. fAv^uXotvru pro fjLv^xXsovru ^ 
ut etiam in Straionis loco , qui proxime fequitur, cor- 
rigendum eft. Sed omnino fcribendum, emendatione 
longe faciliore , 

OfA.y.xr» ^i aruXuovru (pv\%aatrxt' 
Sic Ep. LXXXVIII. J^eex^ov aruXuot. V. 10. uu(pil3u- 

Xoi Vat. C' non minus recle eft pofitum, quam ap. 
Theogn. 83» fo^^ ^ o^^X t^o^crsts ^i^tifisvos . . ovs vxvs f4.ti 
(Aiu ituvrxs xyot. 

P. 61. lin. 24. non opus efl: v inferatur. — P. 62. 
Agath. Ep. XVIL 5. Revocandum r.xl nsidofA.%i. Im- 
portunum lioc loco vxl. — P. 63. /7«. 22. Scr. t^iCauo. 
-— P. 64. y^gathiae Ep. XIX. 5. svg^aas ru ofA.01». 
Scribendum procul dubio: 

(v^tiatis rxj^ %y.Qix. gJJ A D D E.N D A T. III. P. I. 

quo et biatus tolHtur, et feiifus Vand p.Tum eriyitiu-. 
In eodem- contextu Rufm. Ep. XXXI. rj^it xxt XtvK»l 

ffOt sytKrxipTUfftV sd^ltfUl, Kxi TM%« /U,Oi OtufftlS (bS ^X0ij2tl 

UgioiiU'<). — ^ P ()j^. /4gatli. Kp. XXI. 3. reftitue leclo- 
nem Vat. C. l^/fj/v rtvot. novx^ovtc. Minime enim opus 
cft, quod Br. cenfebar , l'(^j;», interponatur. Vev- 
bum dicend: latpt w itil^ot^ovf ad quod Xfyu)v fuhaudiri 
debet. Euripui. P.aen. V. 147 (. itv ^' s'§is (rrji«Tj;X«e. 
TKts , 0« (uiiv , 7exr»iKi n§off^s UoXvvetx^v oogt , 0« o wy 
Juvovrwv oiioetf4,ov vtxtj ivfKot. 

P. b%. lin. 10. ut de jure refponderet vertit Gro- 
tius. In lemmate p<.ft vo/uuiv ad 'e ex C/od. Vat. vno- 
f4.vnffTty.ov nt^u(p^cv. — P 69. //«. 15. de EubuH fr. vide 
nunc Schweigh .id Athni. T. VIII. p. 106. fq. — P. 
74- ^gcith. XXXII. 3. tv^tTQ cur immuravfrit Br. non 
apparet. (^(rtr haer <orma non minus obvia,quam 
,iy.ro. — p. 75. Ejusd XXXMI. 3. leftione Var. C. 
%o'l>»s fere adducor, ut /Jgathiam fcripfifte exift-mem: 

>; V ju.oXis fliof y,iXxivuv xtto ffooTc-.Cpwv rci/^x xo4^xs 

S^tJXUTO ffOt, npOTtgtlS "Kfl^llMVOV ijXtXitJS. 

" quae ftru£lura elegantia non caret, quum in vulgata 
orafo minus bene vJn6ta lit. Facile tamen neceifa- 
riam non efle emendationem concedo. — £.jusd. Ep. 
XXXIV. 1. Quaniquam in profodia nominis 'Ayetd-Ixs 
veteres liibi parum conftant, nullum tamen locum re- 
periri exiftimo, ubi duae priores fyllabae producan- 
tur, FortaiTe fcribendum 

Ayx^v^ot hvtxs . . , 

qnod nonnifi una litera a fcriprura Codicis recedit. 

Ut ^ \\ij^tK.yr:.§oi.s defcendit \\v^oi.yo^fios et Jiv^ot,yo§itios , 
lic ^b 'Ayx^iois , 'Ayoi^nos et ^AyoiS-iiios. 

P. 79. Anath. Pp. XLJ. 6 T^y.tTut cJ x§. Hev- 
mann. ad Orpheum p, 785. corrigii probabiliter , tv'x?- T. III. P. I. E T E M E N D A N D A. $9 

T» ol x^K^Iv. — P. 83- £ji*sd XLP^TU. ad Philojlrati 
IJeroica, qyae ad hoc Epigr. comparavimus, Boiffo- 
nade p. 462. excitavit Ariftidem Serni. Sacr. II. 2. p. 
292. quem i!l?s rhcrmr.s refpieere faspicarnr. — V. r. 
fji.oXoZvrts. Vide de hac forma in his Addend. ad Chri- 
fiod. Ecplraf. v. 128- T. II. P. IH. p. 310. — P. 87. 
JijUSd. £p. Lf^. y. rXrifA.ovts ol nXovrovvrss KOtxtvotfft 
avvovrts E < s tcXsov . . . Sic Vat* C. Quae olim hic 
reponenda exiftimavi — nam BrunUiana leclio nullius 
elt pretii — longius funt arceflira. Keclius fcripferis 

TXi]/u,ovts 01 nXovrovvr^s , s^nti if vx tv o7 c i cmovrts 
eis nXiov oc^rtfAitis tvxotv tiXot.7:iv}j, 

Vides quam facile tTctt excidere poruerit. Eft autem 
in his verbis anacoluthon non infrequens in tahbus, 
pro irtti bivro7s avvoviTi ftvxivois evu.$sv tiX. qnod mutavit 
auctor, ne darivis coacervatis fenfus obfcuraretur. 

V P. 88. ^gath. Ep. LVI. i. Hunc pontem ccm- 
memorat Paul. Sil. in Defcript. S, Sophiae v. 513. 
Tov TTjxV »vixfjroiatv xytjvogtovrx ^etd^^ots Ni.j'/oovx 'SccyyK- 
^tov Tts i^utiv Ktd^vvirtat yulri , Nwtk "KtboriuLfiToto '^tx^uxr^ivTX 
yt(pv£xs, Ko>]yvov fjfA.tre§m ifcim ov ^v^y.ov eXiyitt. — 
V. 1. fisy 'Eajrtoifiv. Conf haec Addenda ad T, II. P. 
III. p. 379. ^ulian Aeg. XXIV. 5. — V. 4. etvros 
e^ovXu^tis. Quum membr. ovrus cfferant, legendum 
elle apparet \ 

ot/Tw eoovXiiuS^tjs. 
— P. 89- iin. 22. In fragmento Euhuli propiui ac- 
cefteris ad vulgatam fcripturam , 1i lic correxeris: 

T»/y tvirooGMirov .... Xo^rsc&^os roZ^t roZ 

^iiXxTTiov yXu.vy.ov (pi^ov^xv evytvis 

fxioos , XxjS^u.xu, 3-' sipd^ov iv y ciXfAfi 'f4.iof. 

P. 90. Agathiae Ep. LVIll. 5. x«; xt7^t. Hoc 
vevocandum effe exempla declarjjnt. Hefych. nti^t. 90 A n D E N D A T. III. P. I. 

Ixi77s ' sis iKttviv rov yertov, quod fruftra in fuspicionem 
vocatur. Aefch. VII. c. Theb. 795. sKfT^i x' «iX5oy. 
Oppian. Hal. IV. 274, Ks7^t ^^ ■kovXvttoS^os vios sXxsTUt. 
Achill- Tat. L. II. 14. p. 65. as^Sri 3-u>;»roX/^y at (pi^sm 
yJXo,u 'U^xKXtji' y.Ki KsTd^i junftim babet Paul.Sil. Ep. 
XXXVII. — J'JUSd, Ep. LIX. I, sT^ov lyw rav nrwK», 
Sic articulo ufus efl LoU. Bajf. i. oJ y«iXXw gtvctiv xf- 
aps ■Kort' /Savc <]"* yevoiro kXXos ^ %w /utXi^^ovs kvkvos 

ifrtjoviQs. Sic ibi Vat. C. Cf. Heindorf. ad Platon. 
Chatm. p. 62. quamquam ibi paulo diverfa eft ratio. 

P. 92. Ajfath. Ep, LX,1. I. ?s«< ii niyx.gvaos i<pt' 
otfts. Kefpici videtur donum Minervae ab Hecuba 
ceterisqne Troja.nis mulieribus oblatum IX. ^. 293. — 
P. 94. Ejnsd. Ep. LXV. 3. mxtro. Vat. C. ^'%«o. Plan. 
— , y. 5. Scr. «oXX» ffo/, xX. T. — Ejusd. Ep. LXVI. 
7. «<)'' ecKiB-)itTsis. Vat. C. K}ti2t^at!s. Non uno in loco 
particulam «« fequitur conjuni^ivus aorifti primi , fe- 
queiite plerumquft futuro , aut praeferue , loco futuri, 
aut imperaiivo, (Imibbu-ve. Oppian. Cyn. I. 522. 
tt ai rv^VV . • • » '^'^* (Pf§oi f/.oysm rt ^*gvvofji.svos rt 
jtiXx^oi. In Mufas Anal. T. II. p. 520. ti' nort rt^ip*' 
vooio f (plXos , (po^y.r/yos oiKovayis (fic Vat. C.) t»/v "E^iktw 
b»vfA.»^t. cca. CCCLXIX. tt rpoi(Pt^}fs ■nictjs ccXirtffto})» 
kvkXov o^fucYjs (fic membr.) Ov woTt f4.oi rivei x^^S^* 
»gsiQvx roZh vori^ss^s. Antipatev ap. Hujchke An. cr. p. 

230. '* ^^ •ns^io^vilivjS fis noi.^ KTnxTnrov nt^ fOva»v A«- 
x^vffsis. Philippi Ep. L. x^^^^^vovs tlris . . svx^f4,oap yi- 
vvqai Ko(.7ci7itvT§iayi O aos novos , AmifCTTt , .... 'Txx' *"- 
^£u/ui7rut. Sic et hoc loco membranae. Philodem. m 
Ep. quod edidi T. IL P. I. p. 248- tt i' ccnoXti4^7]s o«- 
3"«T(Z .... «XX' hx^tvs oilisi 'KxvDiXtiBsxs. /igath. Ep. 
LX^X. tt ftv^iTto Xriitj nvtvfiU oxavvoutvov Ovksti rsB^vtjiti. 
lu. LXXl. ilkt^ i n fA, fi ^ti byi ro xoovgtov . . fjctioi nxyos 
S*liV "^W xlXxHx , fitiii ;^«X«^;/ "hKgov xic o^ gv(pBy 
igxyfAXTos o^vvfA,fvov, f^ti^i vt/Sgoi xtigwai rx XiiiXf f».ri- T. III. P. I. E T E *1 E N D A N D A. (Jjt 

^i ri\' UWtiv Hfjjor ^ yuttjs otl^fra» Ky,nXuKittv ... 
unoKo-^iis 70VS aTC(.-x;vv.s. Hic locus inprimis memora- 
bilts, quippe in quo futurum indiciitivi cum conjunfti- 
vis ita jungitur , ut de vitio fcripturae ne cogitari qui- 
dem poffit. Quare videndum , an reliqua loca refte 
revocentur ad vulgarera normam, quam in plurimis 
Br, fecutus eft. 

f. 95. lin. 13. Scr. yv^o\. — Ibid, lin. peultim, 

Scr. ^ovtjaui, 

F. 96. lin. ig. Scr. XtvKxvlttv pro Xsvxocviif. 

P. 97. Agathiae Ep. LXX. 2. caufa non eft: 
cur repudietur letlio membr. cxivSuXociuo^Pfxarvv , quum 
aeque bene drcatur axivS'ci\y,os et ffxiv^:iXot/u.os. Vide 
L. Bos. Obfl^. crit. p. 186. — V. 11. non aufim ilroc 
profcribere, quod etiam V, C tuetur. — V. g. i'§yov 
'A^icTorsXovs. opus, fcriptum illuftravit Schaefer ad 
Dion. Hal. de Comp. Verb. p. 404. fq. — P. 99. 
Agath. Ep. LXXI. II. fji,yi^i Ksy,oi§ts. Scribere poflis 
(A.ri xt/u,u^!f . . ut paflim (<*>/ pofl: /uij^i et /u,^rt injicitur. 
Hoc loco tamen durius fuerit. 

P. 104. Agath. LXXJl. 27. ffrti xoifotvos uvros. 
Vat. Cod. xui xQtguvos uvTos. Pian. ^linime opus erac 
uvros mutari in uv^§mv. Saepiffime xoi§uvos ImperatO' 
rm ronianum iignificar. Vide Filloifon in Magar. 
Enc. an. Vli. T. II. p. 450. — P. 104. lin. 7. ab ult, 
Scr. ogt^oju,hus, 

P. 106. lin. II. Scr. (pvXuioutvos. Sic enim eft 
in Cod. Vat. non (pvXuiu/uivos. et lic iterum lin. ig. 
(pvXuiojuivos. Futurum medii faepifljme fuccedit in lo* 
cumpaflivi, aoriltus primus aut rariifime, aut nuii- 
quam. Cf. Pierfon ad Moer. p. 13. et 367. Abrefch. 
ad Aefchyl.l. p. 91. et alii. Caeterum tpfa Vat, C. 
le£lio, nuila mutatione fafta, reftitui poflje videtur; 

ov yu^ i'yi»yt 
fitjffofiut vfAtri§ri yufrrgi (pvXuio/utvQs' ^. A D P £ N D A T. 111. P. I. 

non ibo ut vici^ima tuo fervata abdomini. — V 9. Scr. 
sls ai Tcs^. Sed hoc quoque li co verum fervaffe videri 
potell Cod. Var. er Plainidea : ti ai itt§7]>jiiif quod di- 
£lurii , wi ^tgocv xlvhvov , fi te evafero. Quo admiiro 
tautolof>ia evitatur , qua Br. leclio laborar. Nam ver- 
\)3i tis jii fffj^f/ffcey nihil aliud dicunr , quam quod V 7. 
erat ■ tlSi nor th rtov oniov iXtvaofx.oci. Verum igituT 
fenfum expreflit fummus Grotius , cujus veriio mihi, 
qiuim Animadverlioiies fcriberem , non fatis accurata 
v)dtbatur. Nihil tanien, quod mireris, monuit H. 
de JJofch, praeilantilHmus Grotiani ingenii praeco et 
vindex. 

F. 107. Agath. LXXVI. i. i^yov. Vat. C. Hoc 
reltituendum. Cf f/alken. ad Ammon. p. 65. — F. 
lo^ hXXl/IlI . 5. ii'jTov. Vulgo. 

P. 1 1 1 . Jgatkiae IjXXX. 4. num fcribendum : 
9tKTti^u) as/ , i'(ptjv, — Agath, LXXXl. ^. fA.ovvov. Vat. 
C. quod reiiituen-ium. 

P. 112. Jgathtae Bp. LXXXII. 2. (piyytx. pa- 
triae liimiua 1. e. lilultres in patna fuerunt. Minu» 
recle haec olim accepi. — V. o. ittrxvt r^vxs rrih fitti- 
aoiu.tvos. Nihil membran. lectione verius , modo una 
voce , quae excidit , reVocata , legas : 

iKrKVtv , w s rvivxs rrjot (iiijaofAtyos. 

marilos earum interfecit, Jperans fore ut fic earum 
pudicitiam expugyiaret. rriis. ovruis. Euripid. Or. 781. 

(Ptvyiu r» (JfiXoi' ryi^t. — V. 12. iv ^' xCr^ corr. (^enf. 

F. 1 13. /fgath. LXXXlll. 6. rov Sttxaov. Vat. 
C. — Ejusd, LXXXIV. 4. Caufa non eft, cur aleftio- 
ne membr. r<^cedattir. xrtiva) praelens pro futuro. 
(>)nf. Addenda ad Fau/. Sil. tp. XXII. oivrt(iiriv, '\\\ 
c]Ufi iiec r.anudes ifFendjt, bene haber. Vide Ad- 
derid. ad Chri/iodori Ecphr. v. 3C8. — F. 114. Hn. 3. 
tolie et SuiUa. iVam fip. Suidatn 'f^^nxat legiiur. T. III. P. I. E T E M E N D A N D A. 93 

P, \\i,. Agath. Ef.LXXXVl. i. Sci^.cumCoa. 
V. o'Jr i'y' uy.otm. — Un uttim. pofl vutgo zdd^^et Cod. 
Fat Cf. Addmda ad Agathiae Ep. X. 8. — P. il6. 
lin. 13. covv. fcribas pvo fcrihi. 

P. 117. Agath Ep.XClF. 4. vyir oCr. Var. C. 

P. 11 8« tin. pmult. dele verba ^^wi etiam (piXov 
fraebuit. Nam in V^at. C. rscv legifur, ut in Planud. 
Hoc revocandum. — P. 119. lin. g. covv.y^ecuy.KfoKov. 
Vertit hoc Damncharidis E^i Montfaucon 'v.iP^ldeogr. 
p. 24. cujus errores quosdani exagiravit Martorell. de 
Theca Calam. p. 193. fq. qui V^ 1. corrigere conatur 
•y^xiuyurixw. nam plumbnm literas noii parere ^ fed li- 
neas rantum ducere. Tum v. 4. vjy^u.(pius. Et fic 
cerre Faul. Sil. LI. fCyoocCpso^ ri-x.vtjs o^yoivx. Id. IJI. 
tvyooi(pkxv kxXk.uwv. Nulhi tamen necelfiras idem epi- 
iheton Damochayidi quoque obtrudendi. V. 5. t^j/- 
y,u\(ov TB "k. idem , (ine cru.h idonea. — V. 6. ««« 
y§x(l}iy.ov y.u.Xv.aov. Idem. — Uaniochar. Ep. III. 2. 
rov x§' Vat. C. 

P. 121. Paul. Sil. i. 2. ntpi^7ifiri;v. verum vide- 
tur. Cf. Addenda ad Chrijlodori Ecphr. v. ^og. — 
P. \22. Ejusd. II. 7. «XX?;. alio modo. Vide ad L. 
Bos. p. 333. fq. — Ejusd. ill. 5. rU ntv vnor\'/.lv\. 
conjgendum^c^nfet Schaefer. Meletem. p. 9S. Cf. 
quae notavimus ad Agathiae Ep. III. 

P. 124. Paul. Sil. £p. V. 3. Pefllma leftio Sal- 
mafii IV xXtvoxwfiif). (i ejusmodi vocabulum in graeco 
fermone extaret , primam fyllabam producerct. Nec 
intelligitur qua ratione fit compofitum. Sed nibili eft 
vocabulufn. Ex fcriptura membr. lyy.Xivo^^fAi^ 'H,«i»Tfoiu 
. . . fcribe emendatione longe certiiTima : 

(Tiserrtvsv syy.Xi^ov L y, m 
tl jUtr t pu) y.t(pxXtiy ^tj^ov so^7x^'Xfv^v. 

quod iraaginem efficit fuaviffiinam. lyr.XtS^av eft ap. 
Apollon. Rh. L. I. 790, 94 A r. P E N D A T. III. P. F. 

P. 125. Pauti Sil. Ep. Vl. 5. 6. Scribe cum 
tnembranis , una litera immutara : 

>l§V7ttS0V * 

Eurip. Orcft. 759* oterUv ru^t. ^'omn. Cinnam. L 1. 

I. p. 2. A. •'.■A.eZv ovdi dtU roZro ■rxvrKTtv.aiv i' ^ytt aiyfi- 
rieVf ec t^ tifAtrtgw ^r.nov cvvirtsctv uiaivt. In eodem 
Epigrammate V. 2. pro IfAnfXa^jtt legendum videtur 
fju.rTiXKcrxt. ut Kuhfikenjum emendafTe video ex Schnei- 
deri Feric. cr. p. 26. IX. V. iiy. »XX' «y*^' vf^^^ts ns§ 

fA,iv uftoT § W7t MfAtv oTtlaau Avro^tv , ii ris iTttirx xxi 
fiy,tiuiv Ax'X?* Yl K§ ar ti iti i ooiii ii xgoiros ju.iyx. 

P. 130. Pauli Sil. Ep.JX, 3. oifji.x§vyfAxrK ■Jtx^ti^s, 
Vat. C. — V. 3. Verum videtur quod idem exhibet, 
oX/3ot/ Kxvros V7ttg7ts7txrxi . . omnem felicitatem fuperatis 
. , . quod majore cum vi dicitur, quam omnes feli- 
citate fuperat. — Ejusd. Ep. X. 1. WiU,oyioovrxememhi: 
revocandum. Fruftra enim feriores hos verlihcarores 
ad meliorum poerarum normam caftigare fusceperis. 
• — V. 10. xvx^iiXiicti x^xri y.tX. Subaudi ffvv, qiiam 
ellipfin iilultrat UorviU. ad Char. p. 698. Schaefer. 
ad L. Bos p. 746. f. In fity.xtvoy.ivuv , iit mnltis aliis 
jn locis, t fubfcriptum, quod in Vat. C. femper appo- 
nitur iiteris, in v rranliit. Schaefer Meletem. p. 109, 

P. 133. Paul, Sil. XIII. I. ©txvm et e^xvw. 
Utrumque inveniri, ut uiau ei xiow , monuit Schaefer 
ad Dion. Hal. p. 43. 

P. 135. Pauli Sil. Ep. XK. 3. xv^fii^xt. Vat. C. 
-— P, 138. Ejusd. XVIII. 3, fitrx axgxx. came con^ 
fumta. Cf. notata 'm /Iddendis ad T. II. P. III. p. 379. 

^ulian.XXVV. 5. — V, 5. %rt :ivu,xrx it. "Kx^v^ft. 
Vulgo "Kx^v^ti. De conjundlivo cum «Vf, fubtditer 
nuper disputavit F%', Thierfch in A<itis Philol. JMonac. 
Fafc. I. p. 13. fqq. T. III, P. I. E T B M E N D a K D A. 95 

P, 141. PauL Sil. XXII. 2. (pKi^svvHs. Vat. C. 
quod ob futuium praecedenset fabfequens mutari non 
debuir. lilam enim diverforum temporum conjuncLio- 
nem veteres non evitafie, plurima exempla evincunt. 
Conf. Matthiae ad Hymn. Homer. p. 144. Porfon ad 
Hecub. V. 21. Eerm. ad flger. p. 734. nr. 161. Haud 
femel autem pe«.cavit BmnkiuSi q"» i'i Analectis banc 
temporum diverlitatem pro libidine fuftulit. S\c Anyte 
Ep. XII. ovxirt . . eivx^y kvk^^i^u . . ovoi . . itoi(pvcau. 
Sic membr. et Suidas Br. noi(fv^w fcrlpilt. Rhiath 
Ep. IV. 7. ovxsTt yvTei Ktvtiaas , «Xvt(i> J ws udociuxvTt fts- 
Vcn. £'/, /UiviTs. Strato Ep. L. nix.7s Tts uvoi^Xifiti . . V 
Tov(pf^o7s a(pi)ist nsgi %e/Xj(r<. Hr, ot.vu^Xi<l/tt, 

P. 142 PauL. ^tl. Ep.XXin. g. iv3r^ s§vari. Conf. 
Porjon. ad Eurip. Oreft, v. 141. — £j. XXIV,* r. 
*ovg}]. V. C. — V. 2. rj^tTtoXn. Vat, C. V. 4. TijXarsgM 

et ^« o-L /^irf. 

P. 143. Paul. Sil. Ep. XXF. 1. «^^' lTiv6i.iu ct 

r«X«T<«. Vat. C. V. 2» sn sv^ot/xsvtt. iDid. — V. 3. 

• J'^. /i^zi/. — Ejusd. XXVII. (), hi ffjtff^iDv. Vat. C. 
Pro tVs ffa fcr. sh cs. 

P. 145. PaiU. Sil. Ep. XXV III. 2. inl yCK^istv. 
V. C. V. 5. in u^fji.oatV. 

P. 146. Pduli Sil. Ep. XXX. g. fi»XXi/iAtvos. ferri 
nequit, non magis ac Stephani IWoy.tvos. Ver* lectio 
lacer in fiovXo,usvos. Si repuraveris, qyam fimiles intet" 
fe {ini dutlas ov et oo-, facile pro vero babebis, quod 
cquidem kgemlam elle puto: 

^'sXyoey.tjy sni cots (jL^sct (ioaitofA,tVos, 

SiC Ep. XI. KOtl Ktgil ht^flV 'AcXtTOt, "hvCCUlMV fu C H » fA » I, 

ugyv (piijv. Ackill. Tat, L.\{. 37. p. 102. ««< Tots otiovfft 

aVjU.fioi.XXlTOit f X(Ct ICggt TO TOV ^tXo-JVTQS CT0y.U. ^OCKtTXl. 

P. 147. I^auli Sil. XXXJ. 1. vtjo xXsnTovTss. Var. 
C. — V. 4. Xvctmviv. Var. C. — P. 148. Mjitsd. 96 A U D E N U A T. III. P. I. 

XXXIV. 8- -cr. os U.01. '— P. 149. 'tin. 7. delenda 
veiba : notanda fonna to ^ouTovxoy. Ejnsmodi forma 
iingularis numeri non extitit, quamvis jiodT^vx» panim 
.occurrat. Monuir de bac re puil Musgravium ad Eu- 
rip. Helen. v. 428- nuper Schae/er. ad Uion. Hal. 
p. 407. CS. Maithiae Gr. gr. p. 122. f. Pajjow &^ 
Longum p. LXlX. fqq. 

I\ 150.. Pauli Sil. XXX ['. 4. ino ^iutiB^ik. Vat. 
C. — /^}'wjr^. XXX'v'1.- 2. hervanda vidirtur menibia- 
narum lecUo: 

llrfiyos Egwi f Tcrtpov xcTirc y,t Zarc (ff^tiv. 

aliis jtdmor injlfu&us efl , ita ut me alatum eo ferre 
queat. Hiatus fortaffe non extimescendus, quippe 
(:ui' limiles nonmiUi reperiuntur in Authdlogia, qpos 
naud facile fuftulciis — V. 8 u.v uax:-.ivr]. Vat. C. 

f. 151. Pauli Sil. XXXFll. 2. y.uXXtos UK^jiTOv. 
Comparandus /^c/:///^.s Tnt. L, I. it) P- 17. h'^ '^^ "^v" 
ivii>x,^xv h ro7s o^fiB^ciX/uoTs '^iouiv , Tt~v t? n/S Koptjs iv^oawnuiv 
ytf/AO^tls , xoii ocKoxTi;) 3"^ «,w«T< , xul Qdqnc) y-ixs^ *'"- 
pov .TToosAB^m (tCTi. n^QGtXBwv) o(,7ifiXd'ov /.isBvwv fgurt. — • 

V. 3. ^ioi 3f§iiu>!JLtv. Vat. C. 

P. 152. Pauli Sil. XXXVIl/. i. n^os l'ottcx. 
Vat. G. — - J^j. XXXIX. i. a(L{eij aot. Var. C. — nxXl- 
io§aov. proiepiin; quae ell in iioc vocabulo, illuftravit 
Lobeck. ad Soph. /Jjac. p. 299. 

P. 153. /m.- 24. lege noininibiis pro nominis. -— 

Paul. Sil. XLl. 3. Scr. ^oar^vxoi ffol. — V. 6. roi,7s ^i 
et oiKnfjlixts. Vat. C. — V. 3. *^' iaTcxatiro. Vat. C. 

F. 154. lin. 5. ab ult. dele aot omittit l^t. C, c^7s 
ibi legitur. — V. 10. az' wauju.svos. Vat. C 

P. 157. Paiili Sil. Ep. XLF. 3. ifacXTo Vat. C, 
V. 3. «^(^» <^«""' ^'*f' C- — Ejusd. XLVII. 2. (poiv^. 
Adde Hymn. Homer. v. 361. BvfAov (poivov ciTTonv ttovbut. 
— - P. 159. Ejuid. XLVIII. 2. f*.vety.i)is (^iXoartijpxvov, T. III. P. L E T E M E N n A N D A. 97 

Vat. C. — V. 3. ^\ Vat. V. 5. «V taofxnuat. Vat. 
V. 7. tnl TjJii^wv. ; Vat. V. 8« «Vo<pt;o^ivov. Vat. V. lO. 
vo^ov. Vaf. V. II. X^Tui.s. Vat. V. i2. V7;t§. Vat. — 
P. 160. lin. 9. coir. ^mmI/w pio quae* 

P. 162. P^w// 5?/. Ep. LXII. 2. Martorelli de 
Theca C9lam;uia T. I. p. 2il. kxI axtarm corrigit , 
quia in aliis hujus argumenti tpiir^mmatis iva-xt^foy 
x»X»/u.uv reperitiir. — V. 5. Idem p. 163. uvrgots m 
uvtXois mutandum cenfet; inepte profeclo. — V. 7, 
Idera tentat, xi">'''*^''^i"/"?'' v^^ K^vs^t» xott . . . pofl- 
qitam aeiate treinebat jam , et cooptriebat ocnlos rugo 
jum Jupercilium. Sive i'y.r§oy.os ii^t} tlXxe . . . live fvr^o'- 
fAot ri^ti ?X3-« .... omnia male et iine caufa idt-nea. 
— Ejusd. LXII. 9. itoXvwKx. noftram hujus vocabuli 
interpretationem fatis tuetur analogia fermonis. De 
conopeo. Paul. Sil, Ep. LXVU. »vs^x J" v«-v»ovt« ^/tw 
jtoXvwnt xeeXwffTw. Apud Honier. Ud. X. 3^6. ^iktCu, 
fifgvaxv TroXvwntp. JVlartoreUi autem de Theca calans 
p. i8« non confundenda.eire contendit TcoXvm'^ et «•&- 
Tmuicos; hoc eiTe multis foraminibus i ?llud muctis fa- 
eiebus ; quo fenfu id h. 1. quoque accipi debere. — 
y. . 10. §vofA.tvos. Idem tentat. ei V. 12« ^MSfAo^uv. -r- 

jiec3"' Ȥy.o^uv. Vat. C. 

P. 163. Paut. Sil. Ep. LTT 5. Martoretli deThec. 
Calam. p. 162. corr. ax^t§o7o vel axd-goTo. vas atramenti 
conco&i et vi&i. V. 7. Idem : x^^vv itivovrx SfxXxaativ. 
fpangiam abunde bibentem aquam, five ;t«T?f n>.tigwf*« 
l^xXxaatis. quae aqua facile impletur. 

P. 164. Paul. Sil. Ep. LIII. 2. i* ianxqxfitfii. 

Viki^Xi* "^'Ejusd. LlV. '». 'fioXis. quodammodd,) iicet 

aegre , uit Ep. LIX. ofxfixrx f*iv xov^ns /UoXtt rj ypxipUi 
^vrt ii X^^triiv ., Ovrt atXxs Xi"'^^ xx£ov xnsnXxaxro. — 
Ib. Im.^O^ ab tilt. , Eubuli locara ad raentem noltrani 
conftituit Sckweigh. T* IV« p. 577. f. 
Fol. 111. P. 3. G a8 ADDENDA T. III. P. I. 

P. 165. tm. penult. Eundem locum Alciphronis 
m^nns Bajiius Lettre a Boiffon. p. 158. fq. acnte cor- 
rigit, x?wov (aut xvfTiov) xKi xogxWiov. hoc interpretatus 
de figillo Adonidis ex corallio. 

P. 168. Pauli SiL LX. 4. a»s 7c»Xdi/u»s procul 
dubio elegantius eft Brnnkiano ffecTs TcocXtc/u.uis. Repe- 
tenda praep fitio , quod praecipue in comparationil»af 
locum babet. Plutarch. T. II. p 513. C. ftdiXtffTx ^i 
ftfpi rovTO ^tT Tfjv u^o\taxixv ffvvixftv , maittg tls Vxvos 

ifC^lfidi^OVTU, TtJV S^WTtlfftV. i. e. lis TTjV ffWTtlfflV , uffnt^ tis 

\'Xvos. Ib. T. 11. p. 323. E. ocXX' ♦'v« f^ii ioxwftiv, WffTft^ 
tts T01C0V ufxtcv^ov , rov ftxXuiov %^«yov . . (pivytiv xui wjto- 
fco^f^tv. Dio Chryjojl. T. II. p 102. 20. if4.^tl5u^tiv rri 
^vxv (ifffttf tis oxif^"^ To' f*.i\os. In Plutarchi V. Syl* 
lae C. 22. noWoi rijv rv^uvvi^u (ptvyovTts , waittg tts X<- 
fji.hu, rtv SvXXa ro ffT^uTOTttoov xuTt(pi§ovro .... Vir 
do£lus Plutarcbei fermonis immemor, -tentavit, tis ra 
rov S arg. mantg tis >.tfif.tyu. Hinc explicandus etiatn 
locus, vulgo minus re£te acceptus, in Vita Aemilii 
Pauli c. 3. «XX' Zffntg it£tvs X. T. X. longior enim eft , 
qnam qai hic exfcribatur. Ibid. c. 13. xui m^ttlhv 
(«vVo») . . ws uno vtOTTius , M^S^ivTU rris fiufft^tius. ^oatin, 
Cinnam. L. I. I. ruvru Ixtlvoi xu^untg I»' u^uvurots o-tj?- 
%uis rois fiifii\ois ivrvnuffKfAtvoi » r^ t^s nu^iooauv fiitf» 
Caetenim banc brncbybigiam egregie illuftravit Schae- 
fer. ad ^uliani Or. p. XIX. et ad D/o«. Halic, p. 
3^27. fq. — Rjusd. Ep. LXI. I. x^°v^' s^guV icnXurct 
. . . Eyregie emendavit Hermann ad Orpheum p. 730,. 
X^ovos iafttv». 

P. 170. lin. 4. ab utt. pro Jine vulneribus re£liut 
fcripfiffem , non comefum , murjihus petitum , vexatum, 

Pi \1i\, Pauli Sil. F.p. LXXII. 4^ 'i^f!ft.o(f)i\ov9 
effe: videtur in V;it. C fic falrem elk in Apogr. Gothi 
Saepiffime tv ei u confunduntur* T. IIT. P. I. a T S M E N D A N D A." 99 

P 175. Pauli Sii LXXIV. Hoc carmen latnis 
verfibus leddidit H. de Bofch in Poemat. p. 33O. fq. 
<|ui etiam de ejus fatis disputavit p. 344. fq. 

P. 190. Fauii Sil, hXXFJI. i. levocanda lettio 

X/ J'^ TOWTO. — - 

P. 191. /m. 21. corrige: conjungant pro conjuH- 
gere foltant. De Adje6livorum , quem h. 1. ariit;,!, 
ufu nuper erudite disputavit Lobeck ad Soph. Aj. p. 
370. fqq. 

P. 192. /«'». 3. ab ult. Scr. /^. 6. pro F. 5. 

/*. 193. lin. II. lege i; M«xt^o. Sic enim eft in 
Boftro Apogr. 

P. 203. Leontii Schol. Ep. XX/I. 1. roV». Vat. 
C. Paflim et tct», et alia hujus generis adveibia, ia 
^uibus temporis eft fignificatio, participiis fubjun- 
guntur. 

P. 205. Arahii Schol. JEp. V. 2. l}§ftx<rtt rlv ai- 
viov . . . MeliusfortaiTe fciipferis : ^gTrdccruro , Ehiov .... 

P. 208. Macedonii Ep. I. 5. to\ i^wTu, ex Cod. 
revocandum. — P. 209. Ejusd. lll. 3. x^nii^i Vai. C* 
Scribendum videtur: 

x^xotti oi ^v^M 7ttXt/u.(^trtct otirTgot, 

1. e. Iv (ivi^ifi. — - V. 5. Scr. «XXfic /u.(. 

P. 210. Macedonii Ep. IF.y Scr. trti^iro ftot. •-* 
P. 212. Ejusd. V. 5. 6. in alium fenfum haee accf* 
pit Grotius y vertens: " 

Ut videtf horrescit : congreffus defnt: indt 
Illa habet , unde queat crejcere , luna nikil. 

.jEjusd. Ep. VL I. Scr. U /u,n. cum Vat. et Plan. 

P. 215. lin. 13. corrige hepatarium. — Maced. 
Ep. VIII. I. iiti Bvf^tHs. Vat. C. — - P. 216. 1. 20. 
peftime exhibitttS fhtimonis veifus, g^ui Ik rcjrihea- 
dus erat; lOO ADDENDA T. III. P. L 

■; us revr^ iyhtro » xti&tK ris Ttisawy "Ki^os, 

Sed poftrema haec verba omnino videntur delendaeffe. 
Cf. Hei/nius ad IX. &>. T. VIII. p. 728. 

F, 217. Macedonii Ep.XII. 3. u^v.Xiov. eft potius 
durunt f inflexibilem , retorridnm , quod monuit Lo- 
heck ad Sophocl. Ajac. p. 317. Bomer. IX. 0. 26. 3-w- 

MAOS »^tiX^^' SckoL ^vs/u,KXxxros xui urtyxros , uno roV 
a^ijv l'%f«v , 'CT* iTigxcixv, — V. 7« vv . . "Kv^tlfjs. Ex- 
citavit h. 1. Schaefer. Meletem. p. 87« h cum optativo 
jungi poITe docens. At in noftio quidem loco vereor, 
ut genuinam leclionem teneamus. — jEjusd. Ep XIII. 
2. Scr. av ^i y,oi. — V. 5. xtvr^o/u,uvis nunc mallem de 
Kamo valde acuto, tenaciter igitur inkaerente expli- 
care. Eft enim in his compoiitis fiv2nificatio multitu- 
dinis, copiae, vehementiae. Conf. MatthaeindChri/f. 
Or. I. p. 7- Cuper. Obff. I. 19. p. 134. 

P. 219. Macedonii Ep, XV, i. »yw ^i TcxXtv atv 
tXtyiu). peftima le£tio. In fcriptura Vat. C. et Plan. 
ivw U at nukiv iKiyiw. . . . fortaffe latet hoc : 

iyw ii fft nuaiv iXiy^o) . . . 

interpotatcm tuam faciem ita confpicuam dabo , ut 
qualis fit omnes inteiligant. Vitium effe in una voce 
jfM^ktv rhyihmus hexametri, cujus reliqua pars optime 
iflcedit, abunde docet. — V. 3. lacunam fic foiiaffe 
xnelius impleveris 

tovrt) Kxi '^^vXv^tis ifori Hivongot ti^ot iXifX"^ 
tlntv ei^tarov vowo ...... 

Tivro pro hoi rovro. Hanc ob caufam Pindarus aquami 
quae faciem explorat , appellavit optimam . . . 

P. 224. Macedonii Ep. XXI. 0. luxfvx/xtvxi ^5fX«#p 
£x fcriptara Vat. Cod. (xugvufAivtiv i^iXfis, le^endum 
effe apparet, T. III. P. I. li T E M E N D A N n A. 101 

(ui,KOVBty,ut ifv iB^iXrit. 

et fic emendavit Herm, ad Orpkeum p. 771. 

P. 226. Macedonii Ep. XXIF> 2. inl y.tfA.(p. Vat. 
G. — Ejusd. XXV. 2 x^'^^'^^ «.tgytiXxs legendum pro- 
pofuit etiam Stephan. ad Epigr. feled. p. 303. — V. 
5. tti i'ri. Vat. C. bis. — P. 227. £jusd. XXVI. 4. 
Xiysis. Vat. C. et tres Aldd. Xiyus. Afc et Steph. — 
Ejusd, XXVII. I. inl tV^fA,9VH. Vat. C 

P. 230. lin. ult. corrige : amoenitatem. — Ma- 
cedoH. Ep. XXX. 4, t^ot membr. revocandum videtur. 
Cf. Addenda ad Agathiae Ep. X. g. T. III. 3. p. 57. 
— P. 231. Maced. XXXI. i. ^tytiXov V. C. (male im- 
preiTum ^tfnti^kov.') quam formam tuetor Hufckke in 
Aiial. cr. p. 294. In «<^. CCCCI. if/j/xrov x^TjTcTioc sih- 
goUToiai ^iytlXois. — P. 232. Ejusd. XXXII. 4. Nar- 
rat Lydus de Menfib. p. 96. iv ux^oo^tlof rov TjumXov 
fuo adhuc aevo monftrari yavxs A<oj '"Ctriov /^tvfftov diclas. 
Quo loco noftra de Jovis in Tmolo incunabulis con- 
jeclura abunde confirmatur. — V. 10. Scr. ^i/nt. ut 
eft in Pian. et Vat. C. Ultimum diftichon fic vertit 
Grotius : Tot me res decorant : nocuit contraria Jaepe 
Quod fortunatis uvbibus arma tuli. 

P. 235. Macedon. Ep. XXXiy. i. 2. H. de 
Bofch, in Not. p. 469. nuUas fe hic afperas offendere 
falcbrasdicens , fitnplcem fenfum hunc effe ait : j^va- 
rus fe manibus tenuijfe et contreHaffe thefaurum fum- 
niaverat , qua re ita erat laetatus , uty cum Chaerea 
Terenttano , fe interfici pateretur , ne hoc gaiidium con^ 
taminet vita aegritudine aliqua. Pojiquam vcro fomno 
foluius hujus rei vanitatem intellexerat , Japientior fa- 
&US et nihil haec amplius cmans , more, bonis folito, 
dormitum ivit. Fateor mihi ne fic quidem rem fatis 
expedjtam videri. Mirabilis cerre fubita in avaro «ni- 
raimutatio, quem, nefcio quomodo, ex ftultofapien> IPft ADDENDA T. III. P. I, 

tem vid^mn» fa£lnm. Dicamus faltem , cum , quum. 
fomno disctiilo (l| vnvov) piiftinam circa fe pauperta- 
tem vdeiet, fponte iterum obdormiviffe, fperaa- 
tem , fore, ut tale fomnium ipfi iterum obveniret. 

P. 237. Macedonii Ep. XXXFIL i. uvris ^^xovr 
tctt. Reftius fortaile fcripferis 

XK( ij^tXov Kv r l SH X OVf Kt 

viciffm apud me audire optabam mortem conjugis, — 

V. 3. SCT. fi /4,01. 

P. 239. lin. 8. corrige Si pro Sic. Macedon. Ep. 
XL. Disputavit de hoc Epigrammate cl.Heinrich in In- 
dice Scholarum in Academia regia Chriftiana- Alber- 
tina an. 1806. habendarum. Cujus de eo fententiam, 
quia ejusmodi fcriptiones non in multorum manus 
venire folent, ipfis doftiflimi viri verbis exponamus: 
„Quo ftatim appareat, unde pendeat fententia, adhuc 
obfcura, fcribendum in iine diftichi primi, ruv 'Ay«- 
^wvf majuscula litera. Nam hoc dicii haud invenuftus 
verfificator , ridfre fe , quum adfpiciat dolium Pando- 
rae; neque tamen eam ipfam criminari, fed potius in- 
ftrufta alis Bona ; haec ficut de coelo illata mox fuper 
tcrram volaffeiit , ita in terram quoque debuifle deci- 
derej et vero etiam Pandoram , expallescentem re- 
teftodolio, gratiam vultus ac pulchritudinem perdi- 
diffe ; indeque fa£tum urrumque , ut inanis lit arca 
Bonorum , et habeamus mulieres fenescentes. — Haec 
fane eft mens poctae et lufus fententia; quae quam 
arguta aut frigida, quam bene vincla antithetis videa- 
tur, aut conrra, jam non qiiaeramus. Nunc fufiicit 
intellexiffe, fententiam laic diverfam haberi a tralati- 
cia fabula, fingereque poetam, non Mala abfcondita 
in rriB^t^, imo exoptatiftima vit.ie Bona. Divwfirarcm 
dixeris non leven» fciJicet! Sed in promiu eft vetus- 
tifTima audlontas fi^menti Ho«.erici de illis duobus do- T. III. P. I. E T E M E N D A N D A. IO3 

liis in auU Jov"s, quorum alterutn mala tenet, alte- 

rutn bona ; ooiel nl^ot , ougmy xxxwv , iTtgo! oi exuv. IX. 
ic. 527. Quo ex fonte derivata piodiit ingeiuofe effi£la 
fabula Babrii , a Tyrrwhitto pnmum mutila exhibita 
in DiiTert. de Babrio. ed. Londin. p. 12. portea inte- 
gra et nitidiflima ex abo Codice ejusdem libflli p ^.3, 
Zsvs h nl^if X. r. X. Quani fabulam , qui attentius le- 
gerit, in illa facile agnoscet exemplum, quod plerum- 
que Macedonius fuum fecit. Sed ipfum modum imi- 
tationis ac licentiam , quum exponere longum fit, pro 
fe quisque exigat fuopte ftudio accuratius. Atq le 
etiam reliqua nune facile eft expedire; quae expe- 
dienda item cunofis relinquamus : quippe in his quo- 
que iiteris valei interdum illud, TrXiov %fA.iav nmvTos, 
Adjiciamus tamen nonnulla, quae ad ufum fermonis 
pertineant, acutius infpiciendum. Quod de Bonis, 
e dolio emiflis, dicitur, fcmrmroit, id re£te habet: 
quandoquidem ifta usque volant, nec perveniunt iii 
terram. Deinde in verbis fAtrK kw/ux notari debet vis 
rarior praepofitionis: pojiquam operculura detradfum 
erat; quam ad normam loquuntur etiam Latini, ut 
Lucan. Pharfai. V. 473. <poJl pignora tanta; et contra 
eadem virtute ponitur antBy Latinorum ufu proprio. 
Vide Burraann. ad Lucan. I. c. et ad ejusd. VL 145. 
Foftremo, ne in ultimo difticho fcrte morofior aliqui? 
dubitet de hac claufnla verfus , xet<«t>n/i', habet ea ipfa 
plurimum anriqui coloris , qui , ut nativus fua aetate 
erat , ita ferioribus eft inftar elegantiae. Quo de ge- 
nere hoc folum exemplum laudemus exOdyirea {. 83. 
ubi de mulabus, (pk^ov i' h^ijrx xtii xCr^v. — Verum 
fic necdum omnia a£ta videantur, ut liceat, quod in 
proverblo eft, manum de tabula. Kedeamus paulis- 
per ad caput Epigrammatis, expendamusque iterutn 
diligentius ifta priora verba: Pandorae ad/piciens 
rideo dolium. Quorfum hoc pertinet ? Videlicec illuc , I04 A D D E N D A T. IIL P. I. 

unde poeta ludendi occafionem fumlir. Atque ut pau- 
cis ooi^.fta dicamus, excidit lemma verficulis aptum : 
E/j ttxovot Hxv^wg»!. Signa Pandorae non inaudita, 
quamvis raia. Verus exemplum apud Paufaniam I. 24. 
7. et nonnulla in gemmis, quae iiiterniortuas delicias 
priorum teniporum etiamnum faepe tellantur. " Ha« 
Qenus Vir dictifllmus, cui, quod nos in fecundo di- 
fticho interpretando in reftam viam deduxit , gratias 
agimus. De vi praepofitionis /uitu , quam idem atti- 
git, fupra plura dedimus in Addend. ad ^ulian. Aeg. 
Ep. XXIV. T. II. 3. p. 379. 

P. 239. Macedonii Ep. XLI. i. in emendatione 
a me propofita non ferendus hiatus , quem facit «(Ct^»- 
irtj)ec< rivviToi. V. 3. 4. nemo Brunkio crediderit , fic 
JMacedonium fcripfifle ut ipfe pro arbitrio edidit. Vul- 
gata certe leftio av^i yufii/u,fxs non erat cur mutare- 
tur , quum fAir/n^rivot.t rtvx probe dictum videri queat. 

P 240. Eratojlhenis Ep. 11. 1. reftiruenda vide- 
tur leftio Vat. C. kqcI yȤ UKolrri xtivfi i(pu>y,at.^rti. iUa 

maritum praecedentem Jequebatur. — V. 0. !«•< fiX^ros. 
Vat. C. 

P. 242. Michaelii Ep. V, 4. x«« ao^lns. reftius 
retuleris ad Agathiam., qnam ad civitatem: imaginem 
et civitaiis erga illum amorem, et ipfius viri fapien. 
tiam teftantem. — V. 6. Scr. iarvatv. 

P. 244. Sophronii Ep. I. 3. aov quod Br. ex Cod. 
Planud. inferuit friget. Scribe, fervatalectione V. C, 
duobus tantum vocabulis transpofitis : 

h^ocdt vvv TtgQatuiv , itTvt, arijaov tcoool' itv^t . . 

V. 4. $cr. Si y,t. — Ejusd. II. I. re£le vidifle vide- 
tur Stfphanus xk<' legeudum eflfe pro ^s , quae palfim 
confunduntur. T< autem ex fequente litera n ortum 
videcur. Scribendum nimirum , ni fallor: 

fvf/,^t f ris ^ no^tv ^v , Kttl Kous rlvos .... T. III. P. I. E T E M E N D A K D A." 10$ 

P. 245. Sophronii Ep, 111. 3. Temere in hunc 
locum giaffatus efl: Br, et ipfe quod verum efle non 
vidi, fo-%?v, quod Planudea exhibet, a Planude , et 
ipfoin hujus verficuli fenfu caecutiente , inve£lum effe 
ne dubites. Revocata Vat. C. ieftione ??«, omnia 
rede procedent : 

K^uvttrovs Tt^tiitts ri xxrx j^^ova ^siiv xnilgovs. 

Sepultus ejl ^oannes ; nam mortale corpus naStuSy 
tnortalitatis leges fugere non poterat^ etfi nunc vita 
immortali fruetur , etolim, dum in terris e/Jet , innu- 
mera immortalia fa&a edidit. Sic copula in verfu po- 
ftremo minime abundat. Quae quod poft alterum de- 
mum vocabulum collocata eft, in fcriptore iilius aevi 
jninime offendere debet. 

P. 247. Leontis Phit. Ep. I. i. in Yiv§7vos me- 
diam corripuit. Cf. Addenda ad Cyri Ep. Vl. i. T. 
II. P. III. p. 300. — Ejusd. Ep. III. 3. Hunc verfum 
omittendum effe etiam Purgoldo in mentem venit in 
Obff. crit. p. 281. 

P. 249. Leontis Phil. Ep. IF". i. aucpgov» filov. 
peccatum in metrum fortaife ferri debet in verfifica- 
tore illius aevi. Multa funt fimiiia in fenariis Poeta- 
rum inter Byzantinos fcriptores editorum , quae fi quii 
tollere fusceperit, nae is operam perdat. Quod olim 
legendum propofui au)(p§ov» /8/sToy , id nunc minus pro* 
bo , quum in ejusmodi poematiis pedes trifyllabi raro 
admittantur. V. 2. wartt^ l/u,<p»lvti. nimia eft JBrunkii 
mutatio. Scribendum videtur, una iitera mutat» 

ciffitt^ lf*<pxivtt \oyos 

Hijloria de Clitophonte t quae amoris acerbitatem et 
vitae fan^imoniam ledtoribus ob oculos ponit, et Leu- 
cippes caflitas omnes extrafe rapit et admiratione per" I06 ADDENDA T. III. P. I. 

telUt. Poft Xoyos minor ponenda diftinftio. — V. 7. 
tiirt^ . . ^iXps. murare non aufim. Illa enim aetate 
cor.junftioni »/ non dubitabant addere conjonftivum. 
Cf. Thom. Mag. p, 267. Locell. ad Xen.Ephe/. p. 
186. et quae fupra congeffimus in Addendis a.d ylgath. 
Ep. XXVI. 7. T. 111. I. p. 94. — */Xof etiam ex 
Vat. C. revocandum. — V. g. male hunc verfum ten- 
tavi. Senfus eft; ne ea, quae ornandi et deleftandi 
caufa, ut in tabula pfta, funt addita, fed ipfum ar- 
gumenti finem confidera. 4 •^*<« «Kgepyos ipfa funt orna- 
menta, quibus oculi alliciuntur et tenentur. 

P. 251. I.eontis Ep. Fll. i. In hoc verfu curSr. 
« vulgata leftione, quam et Vat. C. tuetur, recefferit, 
non apparet. Kediliime fcribitur: 

y.tiv vnuTuv ftgZros , ^i ^tirtgos uvXxkoc rifjivtt* 

Nam brevem fyllabam in hoc verfifivatore equidem 
non curavenm, qnamquam hoc quidem vitium facile 
evitauet, fcrib*:"ns : Kguiros (Jl^v vndiruiv , ii ^tvrsoos 

.... V, 3. gtio^a,Krv>^ov ex membr. et vett. edd. re- 
vocaiidum 

. P. 252. Leontis Ep. VIU. 2. 7ft§igHt\is llluftrat 
Lobeck. ad /Ijac. p. 317. norho loco non omiffo. V. 
4. reftitue Ie£tionem Vat. C. »/ J"' »v xvfiicfrriati rts, 

P. 254. Epigr. Byzant. I. 4. rj ntXtujs 'ngoitxftiS^e 
Mgorittv itoXff*ovs. Haec Vat. C. le£lio, unde mimma 
fnu(atione fcripferis : 

}f TtoXeus ■KgoTcotfos ffvyxgorittv TtoXi/utovtm 

P. 257. lin. 4. adde et Plan. — P. 258- Ep. VIII. 
2. xftruts reftitui debet. Grottiis vertit : Jpem pueris 
urbique decus, laudemgue poetis., Armaque virtuti di- 
vitiasque bonis. — lin. peniilt, poft editor adde: ne 
metrum rutret. Sequentia verbi*: Fortajje tamen .... 
videtur. tollenda, — - /^. 26i. /1«. 12. dele verba /i«# T. III. P. I. E T E M E N D A N D A. lOJ 

eaufa idonea. Veriffime fic emendavit J?«^fm, cujus 
correftionera membr. Vat. confirmant. 

P. 268. lin. 10. Scr. }i pro jj. 

P. 273. «i^. Her. II. 3. Scr. ii fjtoi. 

P. 275. «i^. Her. VII. 4. In Vat. eft ^sya «?;«<• 
^«y«<. unde illud reflituendum, quod in Animadver- 
fionibus pofui , aut potius , 

vnl ^ tcvr^ fA^y» n^^y.x (pxvti . . . 

P. 276. in Arfenii difticho v. i. faltem fcriben» 
dum : «XX' tVy h nuK, — Lin. 16. t/ §r,yiov. Vat. C. 
Non placet rl initio coli , fed fcribendum videtur 

ivrtaiv u5xvocrois ' ^ ^iytov tratrcti uXyos 

V. 4. oVfforav. Vat. C. in quo vix dubites, quin lateat; 

oaaov OT tvrtx .... 

S-tos eft &frts. Haec prius arma Achilli attulerat , 
Trojanis trementibus; nunc Minervam vident, Achilli 
eadem arma induentem ; idque eos non minore dolore 
percellere Helenus ait. 

P. »77* -^P' **^' ^^' 2. ^oXoCp^oviovffi yvvutit, 
Exempla hujusmodi enallages dedit Falken. ad Euri- 
pid. Hipp. p. 205. f. Segaar in Act. 'I raje£l. T. I. 
p. yo. Nicander. Tlier. 329. y.x^(po/uivT] ^fiiEMt^vnrut, 
us ytigttoi, xxruii^vx^ivres otKxv^fjs. Vide iiipnmis Herm. 
ad Orpheum. p. 346. 

P. 279. u^. Her. XXI, Optime Grotius in Pro- 
legs;. ad Anthol. T. I. p. XV. Calamitas illa, quam 
lugens Alpheus inducitur , ad quae tempora rsferri de- 
beat ^ dubltavi. Facit Nicetas Cnoniat^s ut putem 
tnorientis Graeciae effe foetum, cum Bzlduini circa 
ti-rnpora 'iojlratcs kowines EUdem beilo vajlarunt, 
Loc . iVuetaef ad qut'm (/ro^iwj refpicit, elt in Hjft. 
Byz. :>cr. 1. X.V. p, ^22. f. ubi , deploratis Graeciae JOg ADDENDA T< IH P. I. 

dadibus aLarinorum copiis ei illatis, ad Alpheum con- 
vertinir, eurDqiie, ne parnae luftiim ad Arethufam 
conJ!:gf'm pi-ritrat , precatur. Caeterum hos verfus 
longiorjs opt-ris elle fraj^mentum non tam certum vi- 
deri debet, qt;am Brunkio vifum eO;. Immo verili- 
mile eft , eo» , ot rel.qua in hoc C'3pite,.a verlificatore 
quodani ingenii exercendi canla fiuptos effe. — V. 4. 

oi/u,f-oiirots. Vat. C. — • y. 17. efJrviJf (^tXsrj^ra non vi- 

derur renta^dum. lion. VaT. LX^i^X. u/u.fttXos cus ^$ti 
KKf4,xxi arngi^ofiKt etvr^~ "Ennnctviu). J\fCOfn/J. ap. Atktn, 
L. ti'- p» 120. h, oi.'k'K onur tj i^li^oto vioa^pxyos j/f xxl 
»PVOS H XVToZ opt^os. ... . . 

F. 284- «<^. tier. XXXI. Ainphilochius in Epift. 
XCIli. p. iio- de cinaedi») ci.v^§ts, yvvcnTxts, iHggtvtst 
^rjKv^^txif Oux uvdgeSp ov yvvKtHts . . . e /u^iv yotgfgjtvt 
•t/ fAtvovai ru) r^o.tf ^ a xv kxxus jsMvatv , qvx, ttai» 
^vatt, 

P. 287. Ep. uL III. I. Sci. «XXm lULt. 

P 288« ■^''/^' ^-''» 4* 1*^ ^'^^ y,via;uxT ovvitv f'x«. 
Bene babet haec leftio, qaaai j6r. perperam mutavir. 
"Vide Sckaefer, Melerem. p. i lO. er ad L. Bos. p. 595. 
qui haoc enuniiationem iuterroaative ellierendam elfe 
monet. — Ep. VIL 5. 1 ribm; aoi quatuor literis leni- 
ter immutatis hoc dillichon reltiUiendum videtur in 
huuc mudum: 

|y (l)oi,vs§yi (puvtvaiv ' IfjLti %«p<f* -— ecXX ot7rox<^fti' 
0)]v oT< Tt^os ro xx^oy Kxi av , fAxruit , (PffJl., 

Amores quidem fecundum pnetam judicant. Tamen 
ille, quum fe ne tic quidem caufam obtinere ^viTe 
fperet, puero abeundi libertatem concedit : ^t ahi 
ianien! quando jam diu ejl y qiiod tu quoque ad pul- 
chra iendis, 

P. 289. Ep «7 Fllh 5. ov fnovvois i' int . . . Var. 
C» quod revucandum. V. 6. ugKvat. Locis ad hanc T. III. P. I. ETIMENnANDA. 109 

conje^uram in AnJmadverir. allatis, ad^e Hpliodor. 
L. II. 25. p 14C. de nn-l!ere icrmoh, «(^vxtov nv» 
xxt a7ifoay.tAXOv Irctt^lMS au.yt!vrv fH riuv ^(^^■«X^wi/ fittTV' 
otro. Tneop'.l/l. Ep'ft i.XXXiV. igwrixo7s ^iy.r-.sts ov^ 

P. 293- iifi. 3. Scr. tTs ii jUt TtXp^tVlXfjs , tTs oi .<* 

iUovat. Var. C. et hnc lep .■nendum. — F. 294. £jo. 
XI F. I. «<»■<« H«« hkXiv. Sic Vat. C. iaiertum rt iau- 
guet. Scribendum videtur: 

««'OC XMt e(V KXKlV tlTCX . . . 

iterum iterumque dixi. De «v 7r«'x«y exempla vide in 
"iScAa^/mMeleiem. p. 39. — P. 2y9. /««. 5. Scr Apogr. 
Lipf. pro >^a^. G. >fam in hoc Cod. utTovvvi legitur. 
— ' P. _^oi. Ep. Xxy. 4. ii^wv. Hoc fervavi flcbet, 
licet r/ <Jf (Cto< (iic fcr. cnm Vat. C.) jMfXji prascefferit. 
Saepe eiiim nominativus participii aiiu-n cafum feq li- 
tur. Ut dativum ap. Aelian. V. H. XIII. 23. «V)?'vT}fo-» 

y«p «vT« rov b(P^xXmov fKKonijvxi , . . us /u.iv rivss (pxciv ^ 
1/ fni/iovXijs XtB^ut fiXtj ^ 1 1 s' cos ^i uXXos ^ioi(potrif Xo- 
yey, fixKrtfgtcf tckS^wv ro ■nu.bos, Vide Biikk. adPlaton, 
Min. p. 102. 

/'.305. Ep.XXXI. 6. %*<>Mcr<. Sic emendaveratn 
ad Lfontrf. 7ar Ep. XC. T. I. P. II. p. 142. -- P. 
. 307. £p' XXXI F. 6. ad ductiim membr. fciiben- 
dum videttii 

««XXw tvl x^^^*0'f ^^v T» xoi^uvxrois. 

i. e. ^f X^oviois re KXt iv a.^KVurois. -— P, ^OS- -^iP. 
JST-XXF*. 3. Forrafle hic quoque verfus inter duas 
perfonas dividi debet, verbis (ic diftributis: 

tiyX- VfX.*^ • fiv !U.iXXi • f*ivovfft a» ' *' n^mrov Ixmf» 
tvgriau » X *l^'^' 

JEp XXXVI. 8. (r(ptripcf>. pofitiirti videtur pro (r^. Tum 
fenfus : quum pedu vitium lexens eleganti crepida , I lO A D D E N D A T. III. P. T. 

nihinmpedlet , quominus pulchritudine tua, quafi ex 
omni parre fit perfe£ta , laeteris. — Vera autem fcrip- 
tura u.yuKkoy.svos. 

P. 309. jEp. «7. XXXIX. I. Adde Gregorii Nch 
zianz. Ep. LXV. in Muratorii Anecdot. p. 60. inCae- 
farii fui mortem: «XX' i'nroiTo Ih fiiiroio, 'Sls §o$ov ti 
etv^uvy u>s d^oaes ix fcgTttXuiv. ubi brevitatem rofae re- 
fpici nemo non videt. Editor tamen inepte patroci- 
natur leclioni Cod. Medic. i/ unxv^wv. 

P. 311. Ep. u^tare. XL. 5. 6. Paucis literis muta- 
tis, Vat. C. leftione reftituta, lego: 

«c. ovTm a , E§y,u,<f)§o^tTe , itsnvytKtv ; ^* ov /»,» rov 'Efiu,uv , 
uiiroXf' P' vcct Tov II««y', ettnoXt , xol-xtyiXuv. 

Tres funt interlocutores, quorum alter fe Satyrum 
quendam, qui S^tos appellatnr V. 1. paedicaffe gloria- 
tur. Quo audito primus fe ad calvum illum S-tov con- 
vertit his verbis: num hic verum dicit? num te re- 
vera paedicavit? Jam ille id faftum effe negat. Alter 
autem id faftum effe denuo affirmat. — Attigit hoc 
Epigramma cl. Heinrich in Commentatione de Her- 
maphroditorum , artis antiquae operibus illuflrium, 
originibus et caufis. Hambargi 1805, p. 45. qui, ut 
noftra de fcriptura 'E^^ot^^sJiT? fententiam comprobat, 
ita quod nos hoc Epigramma optimae aetatis^effe dixi- 
mus, id minus probat. Me nondum poenitet jcidici?; 
neque illud doctiffimi viri de Hermaphroditis fenten- 
tiae valde repugnare exiftimo. 

/'. 314. JBpigr. uS'. XLVI, i. diftingue, quod 
verfus poftulat rhythmus : 

«evTo To • itvg •tcsivdnv ^i^fifA.tvos , «vres e vuxTUg , , , , 

— Ep. XLVII. 4. ini /3«XX. Vat. C. * 

-P. 316. Ep. L. 1. Scrib» reftituta leSHonememBK 
nna fyllaba inferta, altera deleta: > T. ITI. P. I. ETEMENDANDA» III 

T ^tts ttaiv X«^iT«j* etv oi ar/ y.lic rous rgtai TxurttiSt 

Suftuii articulum ut temere additum, et poft ^i inferui 
i^, quod faepiflime excidit. Cf;. Addit.Ariim. ad 
Athen. p. 332. 

P. 317. £p. LIII. i. S\m'\\iev Gregor. Nazianz. 
de Virgioitate v. 499. Opp. T. II. p. 64. C. de J(ve: 

uj^ti o)j 7t^u)ri(jrov oa sirAtro /u.u^yosvvTifftf iKvgotf xvfcvos^ 
cifits f ;(;o«ffoy, rrcais, ogvis, acTrxvru. 

P. 320. Ep. LyiU. 3. vVo «'o^(p. Vat. C. In i. 
hujus Epigrammatis verfu yt, quod Planude.s inferuit, 
ut verfum expleret , vereor ut locum habeat. Hic 
quoque legerim : c-t) h ^i; arslxov^ru . . . 

^' 323- lin. 18. ti ToctirTi ^extTs eft iH edit. /J'yt' 
tenbachii. 

P. 324. Ep. «7. L,XV. I Scr. t/ 'n^ls ai. V. 3. 
in hoc verfu emendando Br. a v^ro vehementer aber- 
ravit. Scribe fyliaba deleta, quatn glolTatoris peperit 
folertia: 

sXiti^tiv ^ffTiVy ^Yirt7s ii t/; 

V. 4. ^Cvccaai. V. C. ^vvxfA.ui. F^Ian. — P. 330. tin. ic. 
Verfum Philijlionis longe minore mutatione correxe- 
ris fic : 

(u Txv f t/ yttg Toc(pov art^Puveis X9ff/u,({) xiv^j . 

P. 332. lin. 4. ab ult. Adde: Plan. p. 175. St* 
256. n. 

P. 335* *"'• ■'^i''' LXXXIIJ, 3, Tev yttrovoc 'E^ivvs. 
Vat. C. Ad haec membranarum veftigia nihil fortafle 
accefferit propius, quam quod legendum fuspicor: 

rov y tigUv Egivvs, 

corollam , fertum , quod Erinnyes nexuerunt. Hefych. 

ttgsci. ffvvu^^en. vv^^u4>tn Ep« «V. DLXV. «c« ii . . .Ai'tiet Ila A D D E N D A T. III. P. I. 

x»l juxr.K^oov si^ov u/u.sti3o^tvxt, — Hn, penult. dele vfer- 
ba: quod vulgato non ejl deterius. Omnino enim de- 
terior eft leclio, quae in metrum ptfccat. 

P. 337. lin. 21. ow%< (pikoZaK, i-e£tius, puto fcrip- 
{KTgm:. ti (ptkiovacc Tvxii ' • . -^- 338- ^i» 8- Scr. o-acA- 
^<y(J' .«v. Sic enim eft in Cod, Vat. — 4. »y>iiargov ^^ 
dXitva'' conjecit H. van Eldick ap, de Bofch T. IV. p. 
500. Brunkianae leclionis faifitatem fi niiiil aliud , 
hiatus arguit. 

P, 339. lin. 10. Scribe : celaret pro celet. — Ep. 
XCII. 2. ad /*>/ Schaefernd Lamb, Bos. p. 630. fubau- 
dit ■K§o^ris. lu fine idem corrigit : uvrov ih7v IB^tXw. — 
JEp. XCIII. I. In fimili fono verborum fiovXtvtiv et S^ov- 
Xtvnv ludit Lyfias p. 498. ed. Taylor. xxl roi Sixcclws y 

MV 'oarts (pxve^uSf Mcnt§ ovros , «^ovomxi rrjv sXtv^tgixv , ov 
TCtpl roZ /iovktvttv , ecXXc* ntgi roZ dovXtvttv . . siix'kr,(!ix^tru,i, 

P. 340. lin, 21. Scr. xtvtov. 

P. 341. Ep. xS'. XCVII. 2. y«X« fxot ro n^lv. 
Vat. C. unde coUigas , alios legifTe tntl yvX» fiot n§iy 
iSuiy.xs , alii fic , ut vulgo habeiur. — P. 343. Ep. XCIX, 
I. «y xtpiXri. Vat. C. 

P. 345. lin. 22. t7nt ro7s okots. finceram effe hanq 
leftionera docuit Schweigh. Tom. IV. p. 592. contra 
Cajaubonum , qui ro7s xwXois conjecerat. 

P. 346. Ep. oi$. CX. In hujus Epigrammatis imi- 
tationem Michael Neander carmen conipofuit in chrii 
ftianos in Erotem. Gr. Linguae p. 399. cujus primum 
diftichon hoc eft: 

tlfAxn DO(fiiKo(po §ot , xvvnoK^irxXvnen^oawirot > 
^ovXa^pj/ffToXoyo* ; ttgxy,ta^ooorxi. 

P. 348. ^««« penult. ppft et alii, adde: Schaefer. 
ad L. Bos. p. 63. 

F. 350. Ep. CXI. 4. xt7rxt. fortafle fervandum. 
yit eaim imerdum , ut verbi iiumeius accomraodetur T. III. P. I. E r E M E N D A N D A. I i^ 

ad nnmerum praedicati. Cf. Dorvill. ad Chdrit. p. 
^qb. HeindaK^..'ai^Platon. T. 111. p. 244. — • f. 352? 
Ep. i^. CX.IV. 1. w A«To~. In ti.xri^M f quod repd-. 
neiidum ex^rtimaban:) , faifa leclione in Ep. Leoji. Tfitr», 
Ep. II. in erroi^m^ jridwclus , ultima producitur, iit 
ftatim Ep. CXV. AurifXt av $i frut^os. ; . . et ap. Mna'* 
folc. Ep, II. ()i.vb^t/j.ot. AocTtfu d^tov h^Tifji.1^1. Vtram le^ 
ftionem vidit Graefius ad Meieagr. p. i^o. 

'LuifJI.X TOt, W AuTU)i'f K9tl Uv3't/U.0{VTK KVTfOiafflV, 

ut etiam in E^i- Leonidae, Tar. II. 3. fcrjbendum. 

F. 354. i^/w.. CXifi. h. 3. leaic nem Vat. C rois h 
tgi^ots /u.ox3'ovs fatis tuetur /tntip. Sidon. Ep. XXII. 5. 
let^aidx ^ ivifoltir^v ; utjSovoc ruv h' i^l^oiii ^— I\ ,1^^. 
JEp. CXFIL 2. f4.ti^iv sxv^ in lud cro carh>inevferuin 
frtrrt)*- Nemfeiir" quae bouorum fructu homines fi:l- 
\^i\ eos impedire i^idetur , cluomiiuiS quidquam bo~m 
accipiant. Sic fere Aefopus in Ep. T, I, p. 76. ^V rt 
itK^r} Tis Eff^^Xo» , uiu.oi(iuitiv sx^tx*''''^^ i^siuiaiv. 

P. 3:^6. t'p. CXXL 3. xtvrpoTrwyij. Conjeftiirae 
fioftrae y.ivrgo/U,uvtj parrocinatur etiam Macedonii Ep. 
XIII; quod i5fr.'pro fua leftione excitavit. Ibi enim 
in Cod. Vat.- noh eft , ut ap. Br. xtvrgonuyis uyxtcrroov, 
fed Htvrgofiuvis. -— y. 4; refte emendaffe milii videor 
'A/u.vxX«yrui — fed nc verfus hiatu laboret, fcriben- 
durii fortaffe : 

ff^ i ugoc.^nuiSl y ^ hfn.vxKui^Fui /SuaiXtits » . .• 

Deorum Amyclaeorum tnentlo injlcitur in Infcr, ap. 
Spon. Mifc. Erud. Am. p. 374. nr. CXXVII. ubi ie- 
gendum : * 

y.ov§QS tTCiKuXiu) at 3"f^ (piXos , evxirt ^vtiroSj 

ri't^lOS ., K0V§Oli7lV OfMlXtKijt TtUVOfAOlOSf 

'TtXuirngMv auiTtj^ffty AfiVKXutotat. 3^to7(Tiv. 
' . 3. H II^ ADDENDA T. III. P, II 

F. 361. Eip. K^ CXXF. 3. o7w i'7ti. ne te biatus 
offendat, fic habetur Jlcae. MeJJlEp. VIII. i. "l(j, fv*. 
Plato Ep. XXII, fV£vx;ogcp h nxr§lh. JEryciusXV, «rpw- 
yh(o fvt. Crinag. XL. ^9'jxf) stci. Antip. Theff. XLIX. 
yotKiivxtM vn oXt^gui. et in aliis locis. • — V. 4. u^Kiuy. 
damnare non aulim. Efle poflent boves Panis cura et 
cuftodia nitidi et florentes, Certe Theodorid. Ep. IV. 
j. u£Xfovs ufvxs dicere non dobitavit. 

P. 362. Ep. ul CXXFII. I. 2. Scribendum 
videtur : 

To ioxvov To Jtspicfffov ^AXtiiy,h^s A.(p § a Ir of 
ihxro , r y nxfftjs yuvriKlt]s (p vXxx t. 

P, 363 lin. 6. ab ult. Scr. X<^vpfwjf pro \t/uyo^vf^, 

P. 365. Ep. x^. CXXXII. h. 2. vt/xix ert^xiui.tvo$ 

corr. Schaefer ad L. Bos p. 722. — P. 366. £.p» 

CXXXIF. Tw TcoXifAtti. vulgo rut noXiy.m f unde for- 

taffe reftius emendaveris rm mXiy.m. 

P. 367. Ep. CXXXy. I. 'AnoXXtDVfxs. Non opus 
erat mutatione rov 9., in O. Similis licentiae exempla 
laudavi in Comment. de Memnoniis inOpp. Societatis 
Literar. Monacenfis T. II. p. 48. ~ A>. CXXXVIL i. 
iiio xvxi. Fortaffe hiatu fubiato rcribendum : 

aii wvxi Kgovi^x .... 

ut ftatim Ep. CXXXVIII. i. rxyxX/uxrx teftius fuerit 
quam rx xyxXy.urx. 

P. 371. Ep. «7. CXLFL Hermann.nd Oirpheum 
P« 786. ^Suspecta fuit antiquitas hujus carminis Woi- 
j,fio vel ob foium Ixvr^ in Prolegomenis ad Homerum 
,,p. 56. Firma manebit WolHi feiitentia, etiamii iilud 
„argumentum , cojus mentionem feci, ei eripiatur, 
„Cerre qui ^d ineptam particulam yi, ad ledionem, 
„quae apud Paufaniam e(t , ^xXxy.ov y iXXiixro^ ad 
„iilud, quod yi et oT faepilfihie permutantur, cujus T. m. V.T, ETiEMENDANDA. II5 

„rei exerripla dedi jn indice ad Oipheum, attenderit, 
jjCjus affen(ionerti"faci,le me impeTraTiuum fpero, il 
,,hunc verrum fi<! ri*Trt- fcriptum fuifle contendero: 

,, AXxjutjviiv , S^xXoifioy 01 iXfiuro Tovrov. 

„Quod in fine verfus legitnr iuvt^i ant, tJt fupra qui- 
^,busdam exempiis oflendimus, explicatvo eft prono- 
,,min!s 0^, quae v(tcybulnm, quod ultimum in vei-fu 
j,erat, expulir, aut corruptum eft ex verbis oV «i/V^, 
„ut oratio hoc modo continuaia fuerit: 

fiB^ocXaftov o< iXsixro fevroVf oy uvTifi \ 

,j Ay%«i7<os T s7tolt]at T§o(pi»ytos tjo Ay*,** 570 >;*.** 

P. 372. lin. 6. ab ult.. Non opus erar monere de 
prima fyllaba in 'AnoXXmt produftai Hoc Homero 
praeeunte apud optimos qucsque faepe fit obvium. 

P. 374. Ep. CLir. o-%f(^/5c 'de ponte ufurpatum 
cxemplis lUuftravit Schaefer ad Lamb. Bos p. 77. 

P. 378. Ep. CLXlJ. h.w. I. dvl^tiKoi. Falkenar. 
in Annpt. crit. ad Loca qnaedam N. T. p. 33P* corri- 
git oivi^nKtv» Idem V. 2. fic reftituit, ut apud Br. cx- 
htbetur. — Quae defunt in fine lic fupplevit Grotius 
ih Anthol. T. III. t>. 395. ov yt ^««l"» "E/ai aol^vx^v »iiv 
o(pti\(ri^x. HUnquAm Hon dnimak debitor hujus ero. 

P. 383. Ep. u^. CLXIX. Q. De particula ^t, 
in hunc modum pofita /uiv non praecedente , vide in- 
primis Heusde. in fpec. crit. p. 75. Heindor/.ad Plat. 
T. II. p. 31. et 421. — ^- 384- £p' CLXX. Vertit 
Grotius T. 11 1. p, ^i)g. feu juvenes docuit , five in certa- 
mina venit , Ante alios Jemper ferta decusque tulit. 

P. 385. Ep. «^. CLXXI. 2. nomen "Avuxos illu- 
ftrat Koeti. ad Gregor. "p. 279. (592. td. Lipf) — V. 
gj,. Iv Etxvwvi. a Br. mveftum improbans Porjon ad' Eu- 
fip. Medi 44, Tots S<Hv«v« C' rrigendum cenfebat. Neu- 
trum placebat Schweighaujero inAnim. T. Vil. p. 425. 

Ha 1X6 ADD E N D A T. III. P. I. 

quum ex Athenaei nanatione appareat, in Helicone 
illud monimentum fuiffe lepertum, non Sicyone. 
Quax'e ipfe fervandam cenfet leclionem , quam Codd. 
piaeftant, r^ 'ZtxvMvt xxXov , hocfenfu: miinus Sicyoni 
honorificum — Bp. CLXXIII. Sub Satyri nomine hoc 
Epigramma laudat etiam Grotius in Mantifla Quarta 
p. 423. — V. ^i Quum copula defideretur, legen- 
dum exiftinio , 

ttkv^saiv xxKtvZv Wxv Kvxytt xxXufAUV 

five xul Bidtv . . . 

P. 386. Ep.uLCLXXIF, Hermann. adOrpheum. 
p. 466. „Recentiflimi tantum , et in his vix alius, 
j,nifi aliquis imperitior , videntur yxlfi dixifle, ut in 
,,Epigr,. incertorum 727. 729. Vitiofa haec forma 
jjtolienda eft ex epigr. incerti poetae 174. ubi lic edi- 
,,tum : fM]Ttg ifAti/y yotifi ^gvyluiv x.r.X. Miror interpuif- 
,,£lio'nem Brunkianam placere potuifl^e Jacoblio. Nam 
,,quid hot eft , yxlfi ^^vylm^i Magis etiam miror, non 
,,animadvertiite.cniicos , quam inepte Phrygiam allo.- 
„quatur poeta^ quym.Kheam debe^t. Quid enim Phry- 
„giae dedicet cymbala fua gallus? An vero, ut c^pifld 
„videntur hunc locum , Rheam appellat terram Phry- 
„giam? pii^dymenen vocat Dindymum? Abiit. Immo 
^fcnbendutp gfl;: , 

' ffftiiTf^ ff^ '^Ptitl ,. ^fvyiuiv d^^fWTtig» XtovTUV 
jfAivavfAOv ou> fAVfftocis ovx omxTfjrov ogas. 

■'|,f.'*^. 0CVO6 A<y(J^t;^oy. C"d. Vaticanus ISivhifjbovTis.'* 

P. 388. 'Ep.ih\ CLXXF. 4. %«f^«. ^of. Scalig. in 
not. mft. — : V. 7. TWT§txis ovK l^av». Legendum videtnr : 

tis KXOUS gV^fA,MV TWTgtxis tVH fVtflt. ^ 

Miirtarin hod Epfgit^ i^r. ad veteris.©orisml normam 
temere mutavit^i'<quae aliquaudo mullioxibus, quas 
Codd. offeiuiity foitoi» cedent. T. III. P. I. ETEMENDANDA, II7 

P. 395. lin. 12. lege promontorium pro patrimo- 
nium. — -Ep. CLXXXy. 7. omnes hujus verfus ie- 
ftiones emendatricem manum produnr, unde verifi- 
mile fir, infcriptionem in hac parte fuiffe aut muti- 
lam aut obfcuram. Plurimas tamen veritatis partes in 
Cod. Vat. lectione mihi agnoscere videor. Fac in 
marmore leftum fuiffe duftibus paulo obfcurioribus 

BOIAION AE KAAETMAN Em TOTE- 

duabus literis leviter immuratis 

BOIIAION AE KAAH MAA' 'ErJJ TOTE. 

veram forralTe Ie£lionem reftirueris. Saepe in Infcrip- 
tionibus confufa E et H, N et A. Jara quum pro notX^ 
/mxX^ leclum effet xxXs/u.xv aut xxXiv/u^xv , facile appa- 
ret, quomodoex uno errore omnes illae vitiofae leclio- 
nes enata fuerint , quas in Animadverfionibus recen- 
fuimus. 

P. 397. Ep. xl CLXXXFin. 5. Hermann. ad 
Orpheum p. 786. ,,Non commemoravit JacobfiusVul- 
jjCanii conjecturam, «v^-' wv avyytvkti toZSf' ol /S^irocy, 
„quae ne ufui repugnaret, certe fcribendum erat Toh 
f,oT. Sed non poruit cmnino ita fcribere poeta, quum 
jjChaeremon , liomo, ut Agathias teflatur, humili loco 
,,natus, nonvideatur a cognatis fuis impetraffe flaruam. 
,,Et quod gravius efl , civitas ei , non privati hunc ho- 
„norem decernere debebant. Quare fublato vitio, 
„quod e fimilitudine literarum w et ss , ut in codicibus 
„fcribi folent , ortum erat, reponendum puto: 

,,«v^ uv ffvyyvu) ot tovto ^^itxs 

^civitas ei decrevit hancjlatuam.^* — - JEp. uL CLXXXIX. 
V. I. Viderur y(*sV delendum effe, ne ad avvl^ritnv pror- 
fus inauditam contugiendum fit. 

P. 400. Ep. xS'. CXCI. I. Hunc Crescentem 
Reineftus eundem effe putat, qui commemoratur ap. Ilg ADDENDA T. III. P. I. 

Jmmian. Marcell. L. XXVIII. c. 6. p. 544. ed. Fale- 
Jii. Ccnrulendus in pnmis Gothofredus in Profopop. 
Y. Crefcens. 

P. 401. Ep. CXCIII. toca de hoc anatbemate 
vide ap. Heinaorf ad Hlaton. T. I. p. 215. et Fr. AJl 
ad Flaton. Phaedr. c. 12. p. 250. 

F. 402. Ep. CXCLV. Extat etiam ap. Pocock m 
Infcr. Anriq. p. 47. ubi plurima vitiofe defcr>pta. 
Errores viri doctitlimi , qui in tota illa Iiifcriprionum 
Culleftione pUirimi funt, nihil attinet exfcribere, 
quum ne unam quidem le£lionem, quae vulgaia fit 
meiior, inde lucremur. 

P. 40 j. Ep. U.L CXCFL De aquis Hierapolios in 
Phrycia elt Ep. in Chandleri Infcript. nr. i.XXX. p. 31. 
Th. Smith Not. VII. Eccl. Aiiae p. 37. Cf. tioljien, 
ad Stp.phan. Byz. p. 143, h. 

P. 404. Ep. CXCVIII 3, Ȥi)<iui edidit Schneider 
jn Fitruvio T. I. p. 220. — V, 5. %^5« Schneider. In 

Cud. Guelpherb. fcriptum : vat.y,%(ji y.r\r Inl Xovrgx y3«r<r 

»%fo'/<*> in quibus vocibus /SoeX??? xh'* latei*© fuspicatur 
docliilimus Fitruvii editor. — V. 6. rsgnvijs. hoc epi- 
theton cocl. Franeck. omittit; eriam Guelph. lacunofus 
in his. — V. g I" Cod, Guelph. literae a librario 
graeci fermonis ignaro ita piftae funt, ut lei^i poiiint: 
iAe'Kuy, iroMav.fA.svos urfftva 7t§oiriot.ot,s u^rfy.tioi.s. unde 
Schnfiderus efficir: Xoyau/utvos arriatv Yl^otrlSus ugrtjuius, 
Verhuin \ovatKy.tvos enim fervari debere ob aliuiiunem 
ad Aovffoi. Haec et fequentia lic cunllituit^c//tj(?/i?r ad 
Longum p 412, 

^tZyt ifxiiv fiyiynv y.iiufA.nt\ov , iv^* M.t'K»y.7(QVS y 
^vax/u.tvos "Kvaoris n^oir/tJ^aj ti^rfv.ius ^ 

91UVTX XOi^(X§iU,0V i'fiu<llfV WKOKQV^pOV , tVT UQ Ult ^ hpyOVS 

uv§t» r§ti/,ilrjs 'nXv^tv 'h.§Ku^tris, 
comparans Ovid. Met. XV. ,25, Jmythfione fiafus 
Froeadas attonit.Jis pujlquain pcr carmeni el hetOas T. IIT. P. I. ETEMEKDANDA. II9 

JEripuit furiis , purgamina mentis in illas Mifit (al. 
merfir) aquas. iZr «/, ut in Homero IX. VI. 5 [5. — 
Excitavit Schneiderus locum Eudoxi ap. Stephan. Bi/x^ 

V. A^XVtX. iOTi K^Y\f1/\ r^S h^iJvlxSy V TOVS ysVTXfJLSVOVS 

Tov v&xTos miiT fitiSi Ttjv oa/iAtiv rov ofvov 'xvixnr^xt , tts 
7IV Xtyovai MjXot^ttwoJa ort txs UgoiTiaxs fxu^xtgtv , sjufix- 

T^tTv TX XTTOXMd^XpiUXTX. 

P. 407. Ep, CXCIX. I. Schneiderus exhibuit: 
^htx 4^vxgov fto/uxTos "Ki^xs , tiv xvl-/iffi Tttiytj. poftrema 
haec perfpicue fic in Cod. Guelph. leguntur. ■— P. 
408. Ep. CC. V. 2. Scr. i'<jTtv. 

P. 408. Ep. CCIII. Legitur etiam in Sponii Mif- 
cell. erud. Antiq p. 332. — V. i. ovgiov. de Jove Uiio 
Bosporano interpretatur C/m/tM//, excitans locum C/Ve- 
ronis II. A£t. in Verr. Or. IV. 58« ubi fignum ^ovis 
Imperatoris in Ponti ore et anguftiis commemoratur. 
Sed ovgtov ab ov^os appellatum effe dubitari non poteft. 
Commemoratur Ztvs ovgtos in Ponto cultus ap. Arrian. 
in Ponti Peripl. p. 12. ed. Oxon. to U§ov rov /Sios rou 
Ov^iov ais^tt xno^ Bv^xvriov arxdiovs tfkiijt xxt txxrov. 

Marcian. Heracl. Peripl. p. 68. xno roZ it§ov roZ xx- 

7<.ovy,tvov nits ovQiov o7Ct§ sn xvrov xtirxt rou aToy.xTos rou 
UovTov. id. p. 09. 70. Anonymi Peripl. Ponti Eux. p. 
16. fq. 

lin. 4. ab ult. adde exempla a nobis congefta ad 
Arion. Hymn. v. 10. T. I. P. I. p. 180. 

P. 410. Ep. xL CCIV. 5. Scr. U ut. — P. 413. 
Ep. CCXl. 3. ffOtrigov Cod. Vener. Atkenaei; rede; 
Kxi enim certe oT corripi nequit. Vide Herm. ad Or- 
phe. p. 786. 

P. 414. litt. 5. U§ovQy.ov habet Athenaei edi Ve- 
net. cum utroque Cjdice. Vide Schweigh. T. II. p. 
681. — P' 416. Ep. CCXX. 2. riS§x7tv et 'iS§vatv on- 
fufa in Ep. in Byz. Mon. IX. 2. In Ep. Macedonii 
XXIII. Vxvtov ijS§xaxy.iiv. In Vat. C. tSpxaxy.ijv. 120 ADDENDA T. III. P. I, 

P, 417; ^jt7. CCXXFl [. In leaione Vat. Cod. 
(ptZ Mwjjdjy, at in Plan. (ptZ ]Av§u>v latet procul dubio: 
(fiev av Mwj>a)v — qiiod reponendum. 

P, 419. Kip, »^. CCXXXJI. 2. ro7os xvtDv ov o§ofi, 
Vereor ut leftio xvmv fervari polTit, quantumvis fenfui 
accommodata. Brunkiana enim le£lio minime pro- 
banda. Leniffimum fuerit corrigere 

roios oitoiov o§xs .... 

Quoe verba eximie conveniunt ei , qui rufticitatis 
fuae fibi confcius, eam ne dillimulare quidem curat, 
Sic ap. Theocr. Eid. XXII. 58- ubi quum Pollux Amy- 
co rudes et truculentos mdres objeciflet, uy§ios tlt 
ffgos nocvTx nxXiyxoros , ri^ v7tt§onrf)s ilie refpondet : 

Toioca otov o§ofs. 

Et hoc obfervatum efXe dixeris Grotio , qui vertit: 
nunc talis qualem , qui prope es , ipje vides. — - V. 5. 
Etiamnum me re£te emendaffe arbitror : 

x^^iiitis yi^Kxaov y.t' r» a tv>c}iXos itt(pvXeiio . . . 

In tvxtiXos acquiesco. Plato Ep. XV. tvKti^Kov St V^wt T. III. P. II. E T E M E N « A N D A, 12T A D D E N D A 

E T 

EMENDANDA 

AD TOMUM DUODECIMUM 

SIVE COMMENTAmi TOMUM TERTIUM 
EJUSQUE PAKTEM SECUNDAM, X . 8. li»' 19. corr. T. 11. pro T, IIL 

P. 9. Un. antepen. Adde : f^at. Cod. p. 627. — - 

Ep cia.CCX.X.X.1^. 3. 'oaris ^ ovXoov riro§. Subaudien- 
dum ix.fis, cujus ell pfeos exempln vde ap. L. Bos. p./ 
621. fq- — V. 4. ^vx,nv iy.vl^ti ffwiUfX ^i/j.mv'ofAsvov. Vat. 
ubi ii ultimam vocem mutaveris ui ^KAiyoy.tyov niliil fa« 
cile erit , qucid in hoc verfu amplias delKteres. 

P, 10. Ep. «(?. CCXL. I. »yvMs. ut ap. Hefiod. 

Opp. et Dies. V, 336« x»^^vvotf4,iv ^ t^^tiv ^tf »^uvxroi(Tt 
^tQiaiv KyvDis kxI xx^ch^ms. 

P. 15. Ep. x^.CCaLIX. 2. „MirS ftruanra , ac 
„nifi foloeca certe ao\oixo(pxyt7 , Ep. «<^. CCXLIX. Ki/wj»«, 
,,5^*X«j o'jrws tis K^iaiv foxoju.t^x-^ Item Luctan. Y. lil. 
j>p. 250. v UfXjif tyoo xvd^is inxvtiiUi', p, ^ft-). *! fd^sXtts x{tr«-^ 
„gt^y,nao/iA,xi ; tiomer. IX. VI. 340. «XX' xyt vvv sniy.tivov ^ 
„'A^i;«t* rtvxtx ^yw. Cf. Porjon ad Eurip, i'hocn. v. «yO," 
Vt-ib I funt viri eximii Schaef. ad /« /.^j. p. 705. iuem 
p. 649. moouit, nuliam efT' in verbjs : t/ yoi axKOi; xvrlov 
iVguVj indignationis lignificatiyuem. :nc t iaaiiyqiiutus; 122 A D D E N D A T. III. P. II. 

eiMifete/ffferXlV. t/<5" I^o/ rov Iftovgxvluv ^otaiXrix'' Kvtx^- 
\ov viKtts T}]s iv f^wTi \xfis7v ; Id Ep. XCV. t/ ^I |«0t to 
3-gu(Tv roZro r§i(ptiv ; Cf ad L. Bos. p. 598. Similiter 
Philip. Ep, XLIV, not yx^ i/xot ^tiruv rivxs tS^^x/utv tjXtos 
oVfAovs', — V. 4. yii/*yv . . o?rX«. „Haec. jucunde n>>bis 
in memoriam levocant milites yv/u.vovs et 07c\trxs. 
Hoium enim ni memineris, non fenties leporem et 
faiem poemarii." Schaefer l. c. p. 649. — P. 16. Ef. 
K^. CCL. 1. Scr. t/ (Toi iwov . . . Euripid. lon. 1284. 
t/ (J^' lffT< (poi%i) ffot rt xoivov Iv y>i(Tic\ Multa fimilia col- 
legit Schaefer ad L. Bos. p. 227. — V. 2 iro/ ^ivx^tv. 
Exempla caefurae poil voculam cum fequente enun- 
tiatione arcle cohaerentem pailim in his Epigrammatis 
obvia. Leonid. Tar. Ep. XXII. «'/J^s W 'EXXx^t ruv 
iiovXoavvxv sjtooov. Id. Ep. XVI. *Ej!,u^r xXT^ i'h rov x.gti' 
yvov vXo(po§ov. ut ihi leiiendum. Ammian. Ep. XIV. 
eis r>iv ovxtTi a tj v ytjv ocvxXvojUfvos. Ajcleptad. Ep, VII 
ovfjios' E§u)S ■TSx^» r t] V KvJT^iv vTtoarr^sCpsrxi. Crinag. Ep. 
X1-'I. atiXxiti' rovT iv TTxvri xxhm frvfJLOV, Ep. xo. 
CCLXXII. TCgiOfjiivwv inl r xs rZv ftfXxs tvrvxixs, 

P. 17. Ep. xL CCLL 2. reftituenda vulgara !e£Ho: 
Ktitt X11VOS' ^v^fjM ^iivos y ^i fottxXw. judice R. Porjbn 
ad Oreft. 891- P- 67. Attigit hanc elliplin Herm. ad' 
Figer. p. 699 nr, 4. Aefchyl. VII. c. Theb. 501. 
ii^os rwv xgxrovvTuv icf*fv , 01 tiaatifA,ivuv. Xenoph, 
Hellen. 1. 2. 14. ol «/%,a«XtOTO< . . utxovro is AtxiXttxv , 

et y is Miyxgx. Plato Cratyl. p. 385. B. ovkoZv ttti xv 
Xoyos xXti^iis, Si ^'tv^vS' Similia vide ap. fJeusd. in 
SpeC. p. 75« ^l* — ' V. 4- VulgO vt/3§os, Xdovrtj' xvfi- 
fixXx ^if TtXxTxyti (Sci', nXxTxy^.^ ubi ii vt^§os in vt/igif 
mutaveris, relicjua fervanda videntur. In Pr. enim 
leftione utvtjigis, Xtiovrii bene habeat, alterum xv^- 
fixXx ii, TcXxrxyti. ferri hon poteft. 

P. 20. Ep. x^. CCLVII. 2. ariiamTxt. Hand pauco 
funt \\\ Anthoiogia loca, ubi conjundivus tempus prae- T. III. P. II. E T E M E N D A N D a: I^J 

teritum fequitur, nec folum in aftionibus ad praefens 
tempus peninentibus, fed etiam in aliis. Attigit 
hanc anomaliam , in ferioribus praeferrim p etis cre- 
bro obviam, Herm. ad Orphe, p. 8 12. Matthiae gr. 
Gramm. p. 736. 

P. 24. Ep. xl CCLXVI. I. Ferri non poteft 
thii uyvvvi. Si quid mutandum , leniore mutatione 
fcrjpferis : 

Oitrccvos rov rerotvov <'^' us a.yvvci y.t§xvvov' 

et fic correxit Lobeck ad Soph. Ajac. p. 284. Ep. aJ*. * 

CCXCVII. /0 wi uyi^wx'^ iu.tfA,*ivws. 

f. 25. Ep.CCLXVlU. 1. Scr. U f*f. 

P. 11. Ep. CCLX.XI. I. ru.xviui,r,ro§i. arxxvfA.yiro§i 
correxit V, D. in Bibl. Berolinenfi , au£tore Schneidero 
in Lex. Gr. Linguae V. arxxviu.^rwg. 

P. 31. Ep. ul CCLXXJIl. 7. Procul dubio re- 
flituendum ^t^Krof. arofA.a.ri^ quod Br. fine caufa idonea 
immutavit. 

P. 36. Ep. uk CCLXXXI. I. CTttl^xs, Munkeri 
emendationem, quam in Anin a 'veifiouibus adrtruere 
fumconatus, metri ratio falfam effe arguit. Pauciifi- 
ma ceite loca funt, ubi brev s *\liab'a anre cjr, cr, ok 
etc. corripiatur; nec talia veteribus obtrudenda. Jam 
quum in Planudea legatur: 3"X7/3e ^^xHovrtlovs vtgt- 
fA.mtxs , o^§ifA.t, x^^gus . . . noli dubitare corrigen- 
dum eKe : 

5X7/3« ^gu.KOVttiovs Tttpfitixtxs f oJi§ifA,i , ^tf^ois ' 

longa draconum colla. Quae ducta funt ex Homeri 

Ocl. ft. '^O. de Scylla : e/ oe t« ol ^ti^xi Trt^ifivy.tts. 

P. 41. Ep. elL CCLXXXJX. 1. fAx roy ne verfus 
a br VI fyllaba Miciperot II rm. t\A Orpheum p. 708- 
eiii' ndavir • av rov /Sovd^ohxv. quod pro «J ^ot tov. poli. 
tuu', ci, ScHJiefer ad Longum p. 417. 124 ADDENDA T. III. P. II. 

P. ^2. -Ep. K^. CCXCI. a. oliutrpoiSion. ManethoL. 
h 53. My.$T§Q^im fXt(pa.yrwv. Cf. Schaefer ad L. Bos 
p. 114. dfifTgo/ioun ex Codd. edidit Boiffontidt. — 
Ep.CCXl. b- 3 refte mihi emendaffe videor SEMNAS 
pro TEAFNAS. Quum enim in marmoribus , ut etiam 
in numis , S faepe hanc formam habeat C. , facile cum 
r, T, n — Cuntundi potuit. Hujus confulionis ex- 
enipla dedimus in Commentatione de Memnoniis in 
A<Stis Societ. regiae Monac, an. 1809. — V. 4. ^gux 
rovh (Tt/Stiy. u in media voce eodcm jure corripitur, 
qiiO ;; ap. /Intip. Sid. Ep. XCVI. llv^§os fi,ovyt§irtis ■ 
o?uy^ ytii' "ktTtrx iiA.xTtvuiv. Fortafle etiam ap. Marc. 
jdrg. tp XX. ubi leftnni fuifle fuspicor: tv(p§oov rrih 
{hic^ v)]M ^tjKtv vn ^A^Tiju.Mi. Diphthongi «< et et 
faepiliime ia medns vocibus corripi » exemplis docui 
in Addit. ad Athen. p. 113. et 133. 

P. 44. jFJp. x^. CCXCJJ. 1. ««x^«< {impliclter de 
nianibus accipi non pote(t. [-'robabilius Lobeck ad 
Soph. Ajac. p. 284- ^" xtguXxp ^ij^x . . . Vereor 
tamen ne conltruftio laboret. Fortalle uKxxv fincerum 
eft, vitio haerente in ^>j^x ^lji. 

P. 53. Ep. d^. CCCf^n. 3. rolti XXI ytvo/u.vv. vul- 
gata leftio non videtur mutanda. Diclum cum affir- 
matione, et talis revera fiiit pulchritudine confpicua. , 
— P. 55. CCCVIL. b. 2. (Anrk^x %y. Fotuit vitari hia- 
tus, fi fcribebatur, /xtirrf iriy. . Sed fovtalle illud vi- 
tium non minus ferri debet, quam in praecedente 
Epigrammate V. 7. (ptvyovax "Ix^^xlm, 

P . 57. lin. 9. ante y.ttvos infere : lnttvoi Vutgo. 

P. 60. £p. CCCXIJl. 2. Leninimum fuerk cor- 
rigete : 

tn xK^orxrcf vtv/u.x ri-jtis ovvx^ 

quo hominis in fummis fe pedum digiris, dum ad me- 
tam tendit , librantis impetus bene defcribitur. vtvfA.» T. III. P. IL ET E M E N D A N D A. I25 

hoc fenfu utirur Simm. 'u\ Ovo v. 7. ^oZs S^ iiti§ x?%- 

oiov (pi^cDV vsvy,u tco^mv ano^ctouiv 7ti(p«vci>is... -r- V. §. Ts%Vf}, 
ars ipja, quae repraefentaverat hominem, veniqs 
pernicitate pedum fi^perantem , quaeque illam geleri- 
tatem ih !pfo opere fpectandam propofuerat, vento ce- 
ierior effe dicitur. 

P. 61. Ep. CCCX//I. ^. V. 3. verius nunc puto, 
quod Cajaubonus fcribendum efle monuit: 'os rfis !>:»}- 

fv/fv rov 'OXvjU,7tIof Bcvros uywvx. — , P^-rixZ^Epi CCCX.f\ 

3. co(po(,i %?ffs. quum haec vevba ilullo vinculo neque 
cum praecedentibus , neque cum fequentibus verbis 
jungantur , haud fcio an f^iibendum iit , 

"kvyotvx icxvrcc , x»i (kx£» coiptjs vfoos* 

eximia dociae ilHtis)nanus opei'hV^^''''^^;^ cdcxVI. 2. 
Vulgo: Tw, no£f roiv xt<p»ku.v. VhxiiX Grofius : 

Uaec piffura queat qua nofet perdidit , ipfa - 
nec Jibi ad indicium rfufficft ;■■• a4de caput. ^" - 

P. 63. i:p. CCCXFIll. i:y;fms pro .««^tvj)/« 

acceptum verum videri podit. .Cf. 2'.. Bemjierh. ad 
Arijloph. Plut. p. 226. — P. 66. Ep. CCCXXI/IL2. 
fAovvus flaui Ttxiu^ttv. iic Vat. C. Vitium elVe videtur in 
nottaitiv. Brunkii certe lectio vix probari poteft. 

P. 67. £p. CCCXXXFI. I. TovTo <Xv. Ferendus 
fortafle hiatus in his feriurum temporum foetibus ut 
£p. CCCXXiy. i^ XovffxvTo u^stfptt/u.tvxt. Quum tamen 
in Vat. C. fcribatur tout' i^uvf facile adducar, ut 
le£lum fuiile exiftimem 

TovT id^tOMV ro ' XotTDov, 

lii }: ■ •■ . ■ 

Hoc compofitum quam faepe abierit in i^m, exeni- 
f lis docuimus in Addit. Anim. ad Athen. p. 6a. 
126. 205. 1 126 ADDENDA T. III. P. II. 

P. 68- lin. 20. fcr. offerent pra offerunt. — Ep. 
CCCXXXIX. I. longe aliter haec accepit Grotius, 
qui vertit : 

Luminis ait&orem juravit Gratia triplex 
In Paphies oculis ejje vel his in aquis. 

Qnod vereor ut prohari poHlt. Keaius tamen fortaffe 
qnam olim fec , ^«XXov ante tj fubaodiendum rarus, 
ii in primo enuntiarionis membro fubaudias: ri h^x^s 
vxifrKtiv )j nx^x Tri nucplti. ^uraverunt Charites y fe 
aut m hoc baineo morari aut apud Fenerem , cui ad 
minifterlum faciendum adeffe folent. Olympo igitnr 
hoc balneum aequiparant. 

P. 72. Hn. ic. *^cr. colebatur pro coltebatur. Ep. 
CCCXLIX. I. reftituenda procul dubio vutgata leclio: 
tt<joyit ^ovgiQs oljos ini x^' quam confirmant membr. 
ubi tantum SroZgos vitiofe fcribitur. — lin. ult. Kxfflocs 
fcnb. pro Kwo-fr/apy. —-■ Ep. CCCLI. 3. v roZ Tr^etrunov. 
Hanc Cod. ieclionem ita facile refinxeris 

^^X*l^ To xuXXos y.oiXXov »/ n^offwnuTov. 

quam formam attigimus ad £p. Macedon. XL T. III. 
P. I. F- 216. 

P. 78. lin. 6. ab ult. Scr. quidam pro quidem. 

P. iq. lin. ult. port Fat. C. adde : et Plan. Re- 
vocanda lectjo: nt^vTtj $' uv . . quam ^Br. temere mu- 
tavit. — P. 80. lin. 6. corr. V. 5. pro V. 4. et mox: 
lin. i). V. b> ^xo V. 4. — £;?*. CCCLXIV. 2. ro^ 
uvoiuKsuv. Conf. Schdefer ad L. Bos p. 352. — V. 4. 
Scr. ii fjLt. 

P. 84« In Infcriptione , quam emendaram ad- 
fcrtpfi V. 7. corrige : tm vZv iutiS^ unoXriyt * ut eft iii 
M«io»ore} et Y. %..fAtfivtiv pro vfji.vt7v. Prior litera m 
Marmore evanuit,. l.aatein cum T a defcribente conf 
fufum. — F. 85. Y. 5. (Me/ oiygiM. >ivfA.uT*. Yide no» T. IIT. P. II. E T E M E N D A N D A. 127 

tata in Addendis ad ^uliani Aeg. Ep. XXTV. T. TI. 

P, III. p. 379. — Ef. rXXLXXlV. 3. oVfra Hal <u». 
Hunc locum cum mults {imilihus excitat Schaefev ad 
L. Bos p. 254. ubi hanc caufae reddendae latjoneni 
exemplis illuftrat. In talibus oroyexpacandum per 'ort 
Toiov y aut ro^ov yi>i§. Aejchyl. Prom. 916. i(nut rxTrnvos, 
tiov tiKgrvfTXt yxf/i,ov yxy.tlv. Theocfit. Eld. II, 9. nxl 

fAsfji.^ofA.xt oTx /u,s Tcoiu. Aejchi/l. Perf. 723« '^^ "^*'*' r^Xoj 
vcx^tffTiv oTov fivvaiv xxxov. Apollon, Rhod. L. III. 695. 

Ttiv a utvws urX^TOS fnfy.'Kvfft 3rvy,oy xvttj i^ti,uMTt, roi 
isXKOVct. Ib. 711. Ti vv aoi ^s^m y.xxov , otx xyo^tvtts. 
L> IV. 558» Z^Jia X"^"^ Xxjdtv otov igtixv, Ib. I3^'9. 
t^jxntoov xoxvxTuv laxv x'iy,xros oiov vnkarxv tgyov. Eodem 
modo pronomina 'oarts et ovros ufurpantur. Homer. 
Od. X. 382. 'Yvi'kifA.xxov ^xvfxx^ov (i, e. 'oTt Tovro) B^xo. 
e»\iiDS dyo^tvtv, Ib. ^S^. v xxi jUQtvt/u,taijatut oTTt xtv tiTru), 
P. 88- J^P- CCCLXXX. l Tiiartv . . avvig.^ov. 
Theophyl. Simoc. Prooem, ad Thyf. Quaeft. p. 2. tuant^ 

nxgx T^ h.QxgZ T^) Ei^vO(tc({> rrjs fiitXwdixs rirrt^ avviptS^os, 
Idem Epi.t. LlX. awi^t^os iaoiuxi fA.taiifA.ji§ixs w^KSf.Ko' 
oixvvt' xlf/i.xaiof yx^ rov xy§ov ■7tt(p§x^ofA.xi. Id. Epift. 
LXXXI. xxl Ttiv Kpiaaxv xvvu awigtbov xixrtjao. Mu« 
fae II. 'oTTt itiXtv avvigi^os i§wfA.xyiuv o^vvxuiV. 

P. 89- E,p, CCCLXXXII. no7 (po7/3os 'KQ§tvtrut. 
In hac membranarum fcripiura latere videtur ^ttrogtv- 
rxt. quo hiacus tollitur. — Ep. CCCLXXXV. 3. ve- 
rirtima eft leclio rot, quicquid dicat Br, eui prava 
diftin£lio tenebras oiTudit. Legendum : 

ovd oiiuvov tofiaxs^ rot ^o^fns: fA. iaiaiitv 

fv x^ovi' itus uvifA.ovs (ptviofA.xt fV TTfXxytt. 

et in hunc modum vertit fummus Grotius: 

Omina (male expreffum Omtiia) non nietuis? terra 

vexavit in ipja 
Me Boreas: mediis ijuae fuga rejlat aquis. 126 ADDENDA T. ni. P. II, 

qijod non advertit Gvotianae veifionis editbrem, \i- 
.ruxn optinmm, qoi fe a Brunkio in ^rrprem paflus 
•eft abnpi. ^ . . • 

F. 90. Ep, CCCLXXXVIl..^. aJ ^?Xov probat 
Hevm, ad Orpheum p. 765. Ne cvy.x et ^vXov diverro 
,numero junfta ofiendant , Schae/erus ad L.Bos. laudat 
Arijloph. Av, I59. "«' ^n^ra, xct* fArjxuivoi , xoct atavfA.t 
/5oix. Ep. «<^. (yCCCLIII. xo-tvQS , /u.t}Koc i aeXtvx f nhvi. 

f^ V. 3. Idem V. D. ibid. p. S<)2. locutionem fywjvtr 
{'KtKuviiot compar^vit cum notiore ^iS^oicrxtiv T<y« ^iirof» 
.et lim., Cf* Eundem ad DiOK^y! HaL p. 413« ad So» 
^/foc/. T. II. p. 319. Similiter Philipp. E:p. LXXlIIk 

tl o»(plXt; yxffrtio xui -fiKterxrovs uvijittfftv Ex^%vos tis 

:^viu.(pxs xxtvorxrovs ighus. — Ufi. 4. ab ulttma lege 

tv^EOv pro i'v3^tVi 

P. 91. Ep. CCCLXXXIX. 5. xxl TtxXi (warvf, 
«otanda brevis fyliaba correpta ante ^, cujus licen- 
tiae non multa funt in Anthologia exempla. Cf, 
Schaefer ad Dion. Hal, p. 259. — V. 7. non male 
•pocta fcripfilTet : oirws li tx^gwv uvroxrovx TtoXXxxi 
cwgx. ■ 

- P. 93. Ep. CCCXCIL 2. In leaione membr. Vat. 
xxi Tcorxixov fv^tv t^us ■.-' . non id latet, quod Pianudes 
rnne fecir, xxl vorov, fed potius, quod fBt propius 
abeft j et expeditiorem fenfum habet : 

XXI yxjxov tligtv fjpois . . . 

hoc in TKjuoi' corrupto , fciolus <norxfA.ov emendavit. 

P. 94, Ep. CCCXCF. I. oix ive(f>vffxv. Schiueig- 
hdufer. Cajauboni rationem probans ,■ mallet ovv ivi(pu. 
axv. quod mihi frigeie videtur. Mallem 

tt KXi i(pVffUV 

Saepe fic poft tt xxl, tt Si, tt y,ri, fequitut uXXx, 
cujuJ ufus exem^ila con^efli in hi.s AnimadveriT. T. nl. P. II. E T fi M E ^f D A N D A. 129 

T. in. P. 11. p. 162. Paflim autem tl et ou confun- 

duut.ir. 

P, 95. Ep. CCCXCFI. 2. y.KKo^§oyJvs. mecum 
fentit ^V/zni.^/iT jn Append. ad Aripoph. Plut. p. 512. 
— V. h. u.yf]v. Apud Achillem Tatium L. I. i. p. 7. ed. 

Etp. vCppOS BTtfTColiJTO t ««"' TriT^Xtf XXt XVjUXTX. al TllT^Xt 

Tr; yfjs 'JTrscStjSXriuivxt , xCppos TttgiXsvxxlvwv txs ni- 
r^xs, ro xZy.x xogv(povfi$vov ... In his veibis maris 
j?d lifus ai?fWm d. fcribi fponte apparet. Quare legen- 
d-.rn, XI icsr^xi r^s xytfS vnto^iliXyi/xhxi. — Ep. 
CCCXCVil. 1. revocar-da leclio Cod. Vat. y.sTQxXK^sts.^ 
q\i3m abundc' tuetur //om^r. IX. v. 280. 0^^^ o' xt^I- 
fA-vs t]iT^xi f^tiTvir (V (p§B<jl ^v/itos i AXXx /xtroxXx^ti f xul 
tK xfJL(porsgovs fcooxs 'i^tt. Suidas '. fAtroxXx^tiv. y.trxxx-' 

^lct-v. — Pro 7cwTiiiju.fvti in Cod. eft Tctro/xsvtj y unde 
ieclum fuifTe fuspiceris: 

rlfcrt y.troxXx^ttf av TCtrofAivt] o^ov ktc 'q^ov, 

P. i)%. Ep. CCCXCFIII. 2. tSrvtSlV ^TCttgOV VUTX 

fixgvvi/xtvxt. Fortaife fcribendum: 

stx icxgos Hve wf roTCxgos 

non nmpliuSf ut olim, ferarum gregibus opprefTae. 
Quum limillimae libi finr iii Godicibus literae « et a, 
fac<le Tcxgos in nttgov abire poiuitj jdque novae depra- 
vanoni dedit locum. V. 3. ovrot bene videtur emen- 
datum ex tiixot\ interdum enim % et r confunduntui*, 
monente Bajlio in Comm. Palaeogr. p. 73^. Sed re- 
liqua iic videntur fcribenda ad du6lum Codicis : 

9vrt igtifjLxixtTiv tTcl 7crt,acrt<i^t XtovrinTf 

ugvyxTss Certe qui V. 5. tx.voni^xiaiv dedit, non de- 
bt-bat t^tfjxxixtatv rautare. — - V. 5. v^^t^yoy unice pro- 
bat Herm. ad Orphe. p. 770. — P. 99. Hn. is. Scr. 
S-oo7s ^vo%x7s. Genuina-hujus verfus lettio latet adhuc. 
Fol. III. P. 3. I I^O ADDENDA T. III. P. II. 

P. lOi. lin. I. Scr. roX,w>/f pvo ToX/u.f. — Ep. 
CDIV. 3. quum uTrxvrX^ffKs bis legatur in codice , fcri* 
bendum videtur : 

QVTo) ««■«vrXj/ffaf Toy oXov /Hov. 

P. 107. Ep. CDXJIL 5. oiaxm^^ correxit For" 
fon. ad Ev.rip. Phoeniff. 1622. p. 326. ed. Lipf. — P. 
iOQ» EP' CDXyll. I. otKTVov sK^^iuay.ovT» TtoXvnXoxov 

. . . corr. ^of. Scaliger in not. mft. Minime neceffa- 
ria emendatioi nam non feniper praepoiitio in verbo 
compofito vim fuam exferit. Similiter ap. Addae. 
Ep. II. ravfijj vxnos fxlixtvovTi. Verba cuni praepcli' 
tione compoiita faepe cafum regere , quem fimplicia 
adfcifcunt , non uno loco monuit Brunkius ad Eurip.. 
Oreft. 129I. ad Sophocl. Oed. Col. 14820. ad Phi- 
loiftet. 320. 

P. III. Ep. CCCCXIX. I. conje£luram noftram : 
^xhvats itoalv Utov probat H. de Bofch T. IV, p. 277. 
Locis in Animadverfionibus laudatis adde Gregov. 
Naz. Or. XXX IV« p. 554. D. «< ^i xgxxvxt $tx "KfKrm 
ovTia KOtt xtDtuv ffj^toov twv vtjfixrwv ftoXiJttawt aturiTXfit- 
vwv f ie oXvTt^Ko tto V s rovs larovs iivCpxIvovfftv. 

P. 112. Ep» CDXXI. In lemmate (/m. 9. ab 
ult.) dele oiKxvBtis , et corr. xx^xios pro «^«J^of. In V. 
I, vera videtur lectio ix ^olvtjs, eo fenfu, quem //. 
Stephanus indicavit. — P. 1 14. lin. 5. poft genmaih 
adde: aut opus anaglyphum. — lin. 14. fcr. tIU; 

P. 116. lin. 22. In Democriti loco ^vx^ii tuetor 
Luzae Exercitt. Academ. p. 41. fq. non omnino af- 
fentiente Schaefero in Melet. p. 118. quem de toto 
hoc loco confule. 

P. 117. Ep. CDXXIX. Ad fententiam .cf. Ifo- 
crat. in Evagor. T. II. p. 274. ed. Aug. rovrwv J"' xi'Ttos 

O (pJOVOS, (A) TOVTO IU.0V9V TfgOfflffTIV xyxjOV f [tTl fXifj/taTOV 

xxxov ro7s i^^ovatv iartv. T. III. P. II. E T E M E N n A N D A. I3I 

P. 119. Ep. CD XXXII. 3. K%iv^{t(!x. nulla eft 
hujus leftionis murandae caufa fat gravis. v ^^ vefe- 
rendum ad fA.-^7fjivs., ad quam etiam ^fXXoc^Jc^-a* referri 
deber. Jam apparet, (rr»;X>;v ;ttj;rjM>iJ/« accipiendum effe 
de ftatua novercae, tumulo in bafi impofitae. Hanc 
ftatuani quum puer coronaret , exiftimans , novercam 
cum vira etiam odium depofuifle, illa, in fepulcro 
pofita, decidit in puerum , eumque vita privavit. Sic 
omnia plana funt. — Ep. CDXXXIII. In lemmate, 
quod ex Cod. Vat. protuli, fcribendum, ni fallor: 
\ovXixvov rov c^oX. tov M.tTtiii)gov figocovTtgov noc^tXB^cvros. 
n«^ijj>jio-3"«< dicuntur rbetures, qui prodeunt dicendi 
declamandive caufa. Dunaeus ad Demofihen. p. 56. 
Hinc apparet ^ulianum aliquando ab auditoribus, 
quos ad declamationem quandam audiendam invitave- 
rat, paulo diuiius exfpectatum, hac excufatione fuifle 
ufum, ut diceret, fe fomno oppreflum matutino, non 
ea , qua p-^r erat hora, excitatum efle. Kecte itaque 
Brunkhts verbum Evariipios pro famuli nomine habe- 
bat , nec ''EaTtfgios aliter debet accipi , fi haec forte 
genuina fuerit leftio. Genuinum etiam: os J/ ^.* (fic 
fcribe) 1u1.f1 xu.%htx.s. os f/nv referendum ad proxime 
praecedens fcomios vttvos, os ^i ad remotius. In proxi- 
mo autem difticho, fitiv l^ferw de famiilo accipe ab 
hero amandandoi 

P. 120. Ep. CDXXXIV. 4. reftituenda procul 
dublo le£lio membr. oXkx^x txv ^sIXkixv uti xXovos. 
Junge T«y oitl ^tiXxixv. kXovos fic eft in Theon. Alex. 
Ep. l. xy^iov ov^ 'ort itovros ut! xkovov ^Xxat (pmri. ^**» 
P. 121. Ep. CD XXXIX. r. Scr. th aL 

P. 124. Ep. CDXLIIL I. Plato in Phaedone p. 

I08' A. tari ^ xgn n ■Tto^tix ovx toc o Aiff^vXov T^Xt^os 
Xtytt ' iKtTvos /u,iv yxg XTtXrjv oi/xov (pyiaiv tis cf^ov (pipstv. 

ubi vide Fifcher. p. 450. et Ileindoif. Ti IV. p. 
,230. f. 

I 2 13^ ADDENDA T. III. P. II. P. 125. Ep. CPXLFJ. Sententia duaa ex De- 
mojlhen. Or. Olyntb. p. 7. B. wj ««•«f ^jV 7.oyos , «!♦ 

«?r_? T« <rtp(/.yy.KToi, . y,u.ruiov ri (poclvtrxi y.xc xsvov. Id. 
Or. de Philippi Epift. p. 65. B. ws cHttus y.h lan Xoyos 
fAurxtoSt jTpoiitwv »y.oigos ytvofttvos. Exord. X. p 134* 

it7 yoip rots iitl rm Xoywv tvooxi/u,oZfft , avy.(Pf§ovros rtvos 
foyov jtpoiitv ■K§oat7vut ' 7v» y.fi vZv fjiovov , «XX v.tt ru. §fl- 

ibv» xaXws i'xv' q"*® loca laudavit fVyttenb. in Bibl. 
Cr. P. XII. p. 9. noftri Epigrammatis non immemor, 
in cujus V. 2. corrigendum cenfet r.ul itlffo. 7t§xits >; 
Xoyov ¥§yov «'%?<. et omnis aStio cujiis ejfe£fus in verbis 
fubfijlit, Non puto emendatione opus efie, ii verba 
in eam fententiam accipias, quam expreffit Grotius. 
Nec caefura* verfus brevem fyllabam obtrudi velim. 
In Fabula Aefopi nr. XXX. p. 15. ed. Fiir. 'O /u.Z3'os 
OijXot , ort totv fjii] <K§oxif§'>s 71 Ttftg» rov ■jt§»yf*.v.ros , Tta.^ 
"hoyos xgyos , 7tt§trros Iffr*. aut fttgirros tanquam gloiTe- 
nia delendum , aut x«< inferendum eft. 

P. 126. lin. 24. male reprehendi Opfopoeum , ipfe 
reprehendendus. Si uxrt) h, 1. Cereris munus lignifica- 
ret, 7r«tr<T«VsyoJ fcripfiflet. Nunc autem itKasxs uy.rtjv 
in eum fenfum accipi debet , quem Grotii verfio indi- 
cat : Timc litus foliis fpargens , et munere Bacchi Om- 
nem Afiam vendo floribiis et balano. De conviviis iu 
litorum amoenitate inftituendis, vetenvn loca dedi- 
mus ad Philodemi Ep. XXX. 5. T. II. P. I. p. 241. 
Adde Plutarch. T. II. p. 668. B. T/ S^" ol TtoXkol /3oJ- 

^VT«/ OT«v ^^fus ytvia^ut au^uxuXovvTts uXXtjXovs , Xs- 
yovat * aij/utpov u>iruffoi>f/.tv 5 ov%« to ■nu§ «xtj? ottitvov ijdta- 
rov u7to(puivovfftv , wffTtt^ sartv 5 ov otoi t« xvyurx xui rui 

h(prd\s. Cf. //. de Bofck T. IV. p. 452. 

P. 129. Ep. CDLII. r. Adde Xenophont. HiH:. 
Gr. L. VI. 5. 28. cum in bello Thebano exercitus ho- 
ftium domos circum urbem jacentes incenderet, rwv T. III. P. II. E T E M E K D A N D A. I33 

iK rrjs Tto^ktws ocl /itiv yvvxTxts ov&i rov xxnvov opwcxi fjvtl- 
Xovro , oiTs ovS^tftore igij^dxt noXtfA.lovs, 

P. 130. Ep. CDLIiy.c- 5. TTSMnrtt Si rt roTs^t xk- 
t/(7%*. Pio roTs^t legendum rovs^t. Nam oV, ad qaod 
pronoraen refertur, plura genera pedum complecli 
■ tur. Xenofh. Cyropaed. I. 6. II. o, t< ^' kv Xxu/idvfj 
. . . T«UTec ri/u,>;v voju,tQVffi. L. III. 3* 5' '^o/ni^iiov o , rt 
xotXov nxyx^ov f%o< ro argxrtvfjLXy r o v r o t s uitxcrtv xvros 
xtKOcrjU^cd^xt. Aefchyt. Perf. 2l6. tV rt (pXxZgov tlhsy 
xtrov ruiv^' xnor^oTtyiv Xx^Tv. Cf. Abrefch, ad ApfchyL 
T. I. p. i86. Boijjon. ad Philojlr. Heroica. p. 450. 

P. 132. jEp. CDLVl. 2. KXtVtJS vf^fv sTtsafioXlijs. 
emendabat ^of. Scaliger in exemplo Anthol. Bibl. 
Leidenf. nanante Ilieronymo de Bofch T. IV. p. 136. 
qui ipfe (po^f^^s maiebat , epitheto ad rem , de 
qua agitur, vix fatis accommodato. — V..4. redius 
fcnpferis: 

fA, l jXV tV ' ^ OVX^r trXlJ ^OOOS X7t0<P)^lfA,tV0V. 

P. 134. Ep, CDLXII. 3. ^tiirt^ri corrigebat etiam 

H, van Eldick ap. H. de Bofch. T. IV. p. 488« fq. 

Hic autem hixfji.tvos iJ'' ^^ti/tv . . . qood parum proba- 

bile. V. 7. Hxi TtxXtv tis xf^tiv ty.oXx^tro. Lobeck ad 

Sophocl, Ajac. p. 284- corrigit: kxI itxktv ws xXtrtv txoX. 

eodem modo , quo peccavit , punitus ejl. Ingeniofe 

fane; fed obftat fyllabarum modus. Tum mallem: 

» 

y.xi 7t xXx fA.ti s uXirvifA, sxoXx^sro' 

quam fententiam in fequentibus paulo explicatius ite- 
rat , fere ut v. 6. verbum vv^uctv ipfe interpretatur, 
-yXvxt^ov /5XsfAy.xros og^pxviaxs. 

P. 137. Ep. CDLXF. 7. "Ki^os. "Misw corrigit 
Herm. ad Orpheum.'\i. 768. — Ep. GDLXVI. 2. Infi- 
nitivunv xnxXs^ttv, ut efl apud Platonem, ut x^xo^tont- 
viartgov in talibusque formulis folemniorem, praefert 134 AUDENDA T. III. P. II. 

Schaefer ad Gregor. Cor. p. 424. comparans Oracu- 
lum in Aelianl fr. p. 1017. '0§yriv oZv Trpiijyov u.fA.tiU»t 
fA.tj^^ Inir t Iv t ^v KoiXwftiv. P/a^o Lvlis p 21. ed. Heind, 
Tiltigu TOtvvv y ^v iyu > KTfOjuvtijuovtvaxt ..... leev Si Tt 
«cvTwv iniKx^ri , etv^is fjLt u,vi§ta^Ki. 

P. 139. Ep. CDLXXF. I. Scr. th U y.t. — lin, 
ftlt. Scr. oiufAx. 

P. 140. ^/7. CDLXXIX. 6. 'E««r(o. reftituenda 
leftio vulgata, quam Bt. in 'Ey.Mrw mntavit. Dativum 
fatis tuentur exempla ap. Mattliiae Gr. gr. §. 392. p. 
527. nor. — P. 141. lin. ult. Bene habet i^tXys» iie- 
que id follicitandam. 

P. 145. ^/7. Ci3AT. 4. Scr. i'\intv, m eft in Pla- 
nudea. 

P. 15 r. £/7, DXJIJ. Bene de Athenaeo me- 
ruit Schaefer ad Zi. 5o5. p. 385. qui noftris de illo loco 
verhis pofitis, haec addidit : „Durum efiatum , quod 
quomodo tueatur, ipfe videat. Linea iaov Svvmtki alii 
lineae, eft, ambarum ^vvot.y.tis , quadrata, aequales 
funt. Probe hoc intellexit ovh dyfu)iu.h§>jTos Interpres 
Ptutarchi T. V. p. 469. Porphyrius de Vit. Pyth. p. 
39- cd. Kuft. iitvowv Tov ogboyuivlov Tijv vnoTtivovaqiv iaov 

^vru/u.tytjv ru7s ntgitxovaKis. Plene Diog. Laert. L. Vill. 
12> tvDovTX oTt Tov oo^oyuviov TPtyuivov ti vnorttvovax nXivgx 
laov ovvxTKi Txts ntoif/fivaxis.^^ 

P. 152. lin. 13. lege iTcuri. — Lf. DXVI. I. For- 
taile fcribendum : t/ ^k (^ V. 161. lin. 9. lege «c<J'>/'. pro xoi^ol. Ib. lin. 23- 
lege f'aatui pvo taatx, — P. 162« EP' D XXIII. 3. 
7crqt 'Oy.^gif. Sic plane Propert. L. l. 9. II. Plus in 
arnore valet Mimnermi verfus Homero. Paul. Sil. Ep. 
XXI. laTXfAtvtt f xyxtorx rt^tinxfAtv Qf»,fAX ytgxnjs t 
OTcf, TfoXvyXttvQv ^ovnoXov 'Ivxp^itjs, ubi iterum ofof. Scali- T. III. P. II. E T E M E N D A N D A. I35 

ger ., noXvyXrivov fiovxoXov tentabat. Similiter eirabac 
Salmaftus in Achille Tatio L. IV. 19. p. 185. ed. Bip. 

de crocoddo: Tro&t? rirru^ts tis rq nXu.yiov ijgi/j.x y.v^ro'^ 
/U.SV01, Hx^xni^ %f^(r«(<x ;;^;fXtt)yj/. Ule x,^ga»ioc ^tXwvy co:- 
rigebaf. Oppian. Cyneg. L. III. 254. x>i^ny ^' «'- 
(poghvai $'tn'kriv iyJXtjv fXxipoKrt. Multa his {iniilia colle- 
gii, etiam ex Antnologia, Schaeftr. Meletem. p, 57. 
et 134. ad L. Bos. p. 3. Heiifmger ad Ciceron. de 
Uffic. I. 22. 7. PFifttenb. Bibl. cr. IV. 4. p. 62. 

P. 167. lin. 9. a^ ult. laudat Suidas etc. Hoc fai- 
fum. Locum lamen , ubi boc diftichon excitetur ap. 
Suidam , nunc quidem indagare nequeo. — lip. 
DXXXIV. I. f/,tX»y.7[snXois. Lobeck ad Sophocl. Ajac. p. 
2154. y.eXot.fA.fctriXois legendum ceniet. — Rp. DXXXV. 
3. Tov aHtivri /u.tXiyff^vv uti^ov». Eujlatk. ad IX. p. 285« 
1. urrtxos yocg «vtig tov ulyx Xiyft , uamg xui tov cctjoovu. 

quem locum excitavit Schaefer Meletem. p. 65. Cf. 
Fifcher ad Veller. Gramm. T. I. p. 383. 

P. 169. lin. 12. lege p. 456. pro 465. Ep. DXXXIX. 

1. Vulgriram ti U yt 'nxy.nxv N?<f s<^vs . . tuetur H. 
de Bofch T. IV. p. ;joi. multis ex Homevi locis allatts, 
ubi TcxfA-nxv eandem ledem occupat. Facile adducar , 
ut Epigrammatis auclorem fic fcripfiile exiflimem \ at 
frigidum elfe additamentum nemo non fentit. — V. 

2. « y-v voiris Vat. C. quod ferri poteft. Homer. Od. 
^* 35^' '^^'^'^^^ xvtvB' , oaaov rs Ttotvtiy.t^it] yXx^v^tf vr;vs 

'Hvwffjv, 1(1 Xiyvs oitgos tn mv t iri a iv, Ib. «. ^l^* '^"'' 

Tc^oTtitfs . . rjvrtvx ufirtjg . , i^t^it]T»t. Cf. Blatthiae Gr. 
gr. p. 752. not. 2. 

P. 172. /m, 3. fcr. gravitatis pro dignitatis. 

P. 184. £p- JDLXXJ, I. aTCttg^liy.ar x(pvaaec/u.tvcs 
non male emendaffe videtur Salmajius, Darlor in 
vulgata hiatus, quam qui vel in patellario veriificatore 
fcrarur. V. 3. y.fiSt . . y.i\. Leott. Jlex. Ep. XXXVIIL 
tinm f (A.y]^ 'oartSf yti rivos titrxaxs. Agath. Ep. 136 ADDENDA T. III. P. II. 

LXXVIII. oc^xX! (ttv" lyivovro yocfji,oiy fjcri vv/j.(piu Xsxr^oc, 
Cf. Schaefer ad L. Bos. p. 228- fq- — Vi 5. lis fAt 
yoc.§ oi^Zv. Fortaffe fcribendum: 

f/j yot,g s/u, xJ§uiv ... 

P. 187« Ep. DLXXFL I. aZ/.C MvxKfi^os. Locit 
veterum , quae in Aniniadverfiunibiis iaudavi, adde 
Ep. Gregorii Nazianzeni in Murator. Anecdot. p, igo. 
infigniter depravatum: 

Efirr<v, En^txT^jTOio ^f'y« xXios h •rt^ori^otcttv ^ 
tartv Avw/at^^^ov * aiv o /uiv v.yvvfji,tvo% 

TO xXfoj owx ot.Kkyi^tv ' o a oy./u.ov ^^f/pa? s'%ovros 
xonTtifffofAty offT t/iox' itrtaatrs rov ^vXkkov. 

ubi fcribendum t ctv ^jV oiyvvfjLtvos 

TO (rx«Aos onx uKtyiC^tv a ahy.ov x>ibxs s;^ovros 
■nrtaaofAtvos ijiox ' TCtaairs rov BvXxhov, 

P. 188. Ep- DLXXVll I. ol ru^t TTxvrx. reftius 
haec verba retuleris ad agros circumjacentes , in qui- 
bus , dum viveret, fuis, Herodes fepultus eft, — 
Ep. DD^XVIII. Eft in Cod. Vat. p. 671. m r^v /Sl^Koit 
h/iu§xov. V. 2. uvx-Krvauiv. 

P, 189. Ep. DLXXX. 3. Si verum eft «>«, 
quod ex Cod. Band. recepit Br. falteni fcribendura 
■ vocibus ti'anspofitis : 

(Pxalv ifxaxi ufix ' "SfAv^vxt .... 

P. 190, Ep. DLXXXI. i. Scr. uXku fjct. — P. 
191. Ep. DLXXXir. 8. iy.rtlvus. Lncian. T. VL 
p. 143* *'^ fii^atfiiuv yvvuTxx rx ofiuurx ruvru soMrtHiDS 
icort tKrtivxvrx. Eurip, Jph. Aul, V. 648- f»-s^is vvv 
»<Pgvv , Qf/,fji,u r iKrttvev (ptXov. 

P. 195. Ep. DXC. 8« »1«' xtvofjt,o§ovs. hunc hiarum 
negligentiae verfificatoris tribuit Herm. ad Orpheunt. 
p. 729. wt etiam .£/7. DXCIJL 3. xut vUos. T. 111. P. II. E T E M E N D A N D A. I^? 

P. 197. jEp. DCXFI. (). fjTTfjcxs. aclivam hanc 
formam idoneis exemplis ftabilivit Schaefer in Ap- 
pend. ad Arijloph. Plut. p. 525. — '^Kii^^ilv , qnem 
alii Xx/B^uv appellant, Chalepi dominus, debellatus 
eft a Nicephoro , paulo poft Cretam per eundem du- 
cem , hoftibus ereptam. Cedfen. Hiftor. Comped. p. 
645. Simeo Magift. Annal. fin. *0 ^i ^x^iXivs 'Pcd^oc- 
vos iitxfj^ogDV rov^ Mxyitrr^ov uiiB^ts xxrx rtjv Eujxv s^x- 
ftiffritXev xarx rov xXx^ovos 'K.x/u.^ox ' ei xtcsX^wv ^ irpu- 
rov fjtiv rov XxXiTtt xxar^ov froc^f/SotXs x. r. X. — P. JQS- 
J£p. DXCf^lIl. rx 7ixr£ix. jjPlerique alii, qui Ur- 
bium Antiquitates vel Origines, aut Hiftorias fcripfe- 
runt, cpus fuum llxrgix nuncuparunt." Banditri 
Comment. in Antiqq. C. Pol. P. 449. qui multa ibi 
opera laudat hoc titulo infcripta. P. 199. lin. i. mo- 
res mallet, quam origines Schaefer ad L. Bos. p, 134. 
— Ep. DXCiX. 2. Facit huc locus Dionis Chryfoftomi 
Or. XIII. p. 429. de Perfis : «XX^c ro|fv«v rs xxt Ik- 
ntvttv xxt Bif^y.v ixtixsXtrtixorss , xxt ro yvfjLvovirBrxi ro ffw/xx , 
¥,Vay^tffrov xvrols fooxsi, xxi ro onvisiv sv rw (pxvsgw» 
Ubi pro inepto illo onvlstv legendum eSe nrvstv , docui 
in Addit. Anim. ad Athen. p. 96, ubi veterum loca 
de illo more congelfi. 

P. 205. Ep.DCXlI.h, I. legendum iff«'3-|)f« , aliter 
metrum non conftat. — F, 206. lin. 11. lege ticcurate. 

P. 210. /. 8- In loco Sophoclis etiam Lobeckius 
p. 320. "ktiwv legendum effe cenfet, contra nitente 
Schaefero ad Soph. T. I. p. 234. qui inter alia utitur 
obfervatione Heynii ad Iliad. T. VI. p. 25. plura apud 
veteues occurrere monentis, in quibus pro defeflu et 
abfentia rei ipfa res ponatur, Nihil verius. Cf. etiam 
Mitjrherlich. ad Horat. 1. Od. III. 16. ~ In leco 
SopHoilis Antig. 590. mecum fentit Erfurdt. — Ep. 
DCXIX. 6. Fortalfe fcribendum; 'EXX^^vwv ^' sz^§x7s 
. . . ut in Ep. Antipatrij unde hoc diftichon expref- /38 ADDKNDA T. III. P. II. 

fum: «XX' ix^s^^ x^§'Jiv exwyvvfAt^x. In V. I. autem 
foitafle legendum : 

fAtj /u,( rx(pi^ a V y t y.Qive. 

pio avyxgivt. 

P. 211. Ep. DCXX. 6. Hermann. ad Orph. p. 
769. >,nec fanus eft verfus: oV y.oti rrjh ^oivovr» rct(pos 
'uh u.y.(piy.D!.\\n:Tn. ii quidem genuiaus eft. Sedeum, 
ii (juid video, adjecit aiiquis, qui hoc aenigma fpe- 
ciem infciiptionis fepulcrali» babere vellet." 

1'. iI2. lin. 11. Scr. u>s rgiyiguv. 

F. 214. J^p. DCXXVII. 3. „(>i§frris xxi X^juocros. 
nemo dixit, nec dicere potuit fA»§v»G2fKt ugtri^s. Nec 
fupplemento praep. VvtKix. quidquam proHcitur, in quo 
interpretes nimis diu acquieverunt. Vide an fcriben- 
dum iit oigirYi xcci Xtifiocrt, Si quem dativus tertiae de- 
clinationis hiatum faciens maie habet, adeat Herman- 
num ad Orpheum p. 730." PFunderlicli , Vir doftiffi. 
mus , in not. ad Demojih. Or. Pro (.'or. p. i^J. In «igt- 
rji x«« (J^f/^art inciderat etiam ^Volfius, At lic , gram- 
matica diificultate fublata, lan^uor tamen remanet, 
quo haec veiba laburant. Hac ex parte magnopere 
fe commendat diftinftio Schaeferi ad L. Bos. p. 6b6. 
fA.v.2^^f^'*v'>i «> « oc^sTtis xoct 'K7jf..%ros ovx iirociDcrxv . , . fubau- 
dito xvTt. Paulo durior tamen eUipfis, cum verbo o-w^«v 
vix alibi obvia, et tautologia, quae ineft in vocibus 
4^cTi}s xxi "KiifixTos , efficit, ut ccrrigendum exiftimem: 

ftxgvxf^fvot d x^trt]S otx Xj;/*«T9y ovk iaxuaxv 
^v^xs .... 

/» pugna autem virtutis fuae robore et praeflantia 
animas fervare non poterant. Aliud quid obverfaba. 
tur Grotio^ qui vertit T, lil. p. 315. 

yicerunt virtute metum, fperata nec illis 
Vita y fed ex ipfa praemia morte petunt. T. III. P. II. E 1 ii M E N D A N D A. 1^^ 

quaii legiffet ; y,(A2vv.y.tvoi J"' «ojt,^ x«ra ^ttfjLuroi .... 

V. 6. f'%wff<v. cave quid mutes. Saepenumero con- 
juniEtivus fequitur tempora praeterita, praefertim ubi 
id, quod verbo fignificatur, ad praefens terapus per- 
tinet. Plurima funt hujus generis loca in Anthologia, 
in quibus de corre<ftione ne cogitandum quidem. — - 
V. 10. ino§ov. firmatur haec Marklandi emendatioCod. 
Auguft. 

P, 221. Ep. DCXXXV. 3. Fortaffe fervanda 
cod. leftio , diftinftione tantum et accentu mutato : 

Ttvisv Toot ffrj/tcat 
bu s f 7vx Ttjv ffTOgytiv x»v (p^i/u,hoiffiv */C<"' 

fi c , ut vides , hoc fepulcrum conftruxit , ftbi nempe et 
conjugi. 

F. 223. lin. 4,. lege ; recentioris , ut videtur^ poe- 
tae. pro forte. 

F. 2ii\. lin. Ep. DCXLIV. i. dele comma poft 

tVKfAKtXoV. 

P. 232. lin. 5. corr. T^itiKarijvQs. Vat, — lin. 14. 
In illo Orphei loco reftius nunc legitur : tgxof* *^ «xf w- 
§ti»v. Cf. Herm, p. 378. — Ep, «^. DCLIV. 2. t? 
ffdXei'. Vat. C. quod reftituendum videtur. 

P. 233. lin. 16. «T*. reftius fcripferis wy, a pracce- 
dente o^s abforptum. At quum in optimo Codice Mo- 
nacenfi nr. 157. legatur, ut in ed. BaCl. TtXos Inl axo- 
Ttov l^k^trt. hoc nunc genuinum, nec ulla corre£lione 
opus effe exiftimo. 

P. 235. Ep. DCLVIII. 3. ^§otASivtv If^ov. Vat.C. 

P. 236. Ep. DCLX. lin. 25. irv§ti. fic nunc edi- 
tum in noviffima editione Heliodori. -— V. 3. xurO^.oc. 
Vat. C. 

P. 237. Ep. DCLXII. 5. Verifimile eft in mar- 
more legi : OTos^itortt quod rhythmum efiicit bucoli- 
cum^ in <pvat autem aliud quid latet. Brunkianum 140 ADDENDA T. III. P. II. 

commentum niliili eft. Requiritur verbum, quo pue- 
rilis aetatis teneritudo fignificetur. Num 

roioi 6 tjn yByeius f otos Ttort jtjaur Imkxos . . . 

talis autem fuit, qualis Jacchus, quum eum matris 
inammae alerent, aut Hercules puer , aut Endymion. 
Hoc et aetati pueri confentaneum, et V. 2. Ttict^os 
«.(fvm /uM^wv y,ii]T§os a.no7iTKiuLhov. — P. 239* -^P- 
DCLXIV. 6. Brimkli correclioni quodammodo favet 
Grotius, qui vertit: nobilitas , mores , gratia blanda, 
pudor. Vide tamen , an neceflaria fit. Quamvis 
enim nobilitas eas animi corporisque dotes afferre ne« 
queat, quae amabilitatem concilient, effe tamen pot- 
eft nobilitas cum amabilitate conjunfta , quam poeta 
fvysvltiv s^ocTijv nuncnpaverit. — V. 7. revoca leftio- 
nera vulgatam: 1? ov^vixs y 01 ^ octx^tcovs . . . quae a 
Brunkio nmtavi non debuit. Senfus eft: Hujus tu- 
riulum fpe6ta; iplam enim fpectare non jam licet; 
nam ejus aninia ad coeleftes domos properat. 

P. 241. Bp. DCLXFII. 3. male cogitavi de o7hv , 
quod in re praeterita foloecum eft. Hoc re£le monuit 
Schaeferus ad L. Bos. p. 245. qui corrigit cum Scali- 
gero : oTos iKtlvois ^ivaoia^Ki. comparans JDion. Halic. 
Antiqu. Rom. T. I. ,p. 370. yewgytKos u.vii§, xxl tov /S/ov 
uvtfCfKvf^ros f oTos lucnafv ccv ^tvawjSrxi nsg^ovs ivtx» t^lov. 

P. 244. Ep. dL TDCLXXIV. 1. Keftituta membr. 
et Plan. leclione «*', «f, nihil mutandum praeter di- 
ftinclionem. Deleto punfto in tine V. 4^«' jungenda 
funt verba: ijvlxtfc ^ ocfjc^poTtgovs , ovx «XXy to^i x^^ts 
iiTo^^oicov. Secundum diftichon per parenthehn ad- 
ditum. 

P. 246. lin. penult. lege oivTtgos. 

P. 247. £p. dl DCLXXFl. 2. Fortafle nihil 
mutandum praeter verborum dirtinilionem : 

ws nx^os evvoitis ovx tTtiXti^ofJctvos, T. IIT. P. II. E T E M E N T) A N D A. I4 1 

ut olim , fic nunc qnoque tuae 'erga me benevokntlae 
non immemor. Qimm tamen fq. verfu Var. Cod. l< 
IU.S . . exhibeat , malim , fervata , quam olim propo- 
fui, leftione: 

T^y TtKPOs tivonjs ovk sjTiXiiJ^oy.tvos > 
w s /u,s roT SK VOVffOV .... 

quomodo me tunc terex morbo reftitueris. — V. 5. Scr. 

^f fJLt. " 

P. 249. lin. \2. Q.OXV. Euripidis. — Ep. DCLXXVIII. 

1. recle ItatuilTe mihi videor de verborum ordine j fed iii 
emendanda voceJ^ee^JaXio/yaberravi a vero. Scribendum: 

ffU^KtS (T Ki^^uXiutfft '!tV§OS §t7[-t]Sl TfV^tlXut . . . 

Forma xl^oiktos pro vulgari uiSrai,Xosts , fponfGrem habet 
Dionyfnim Periegetam V. 220. tuv not^os «/3-«cXf'aiv BX«- 
fivuiv uvsxovat KoXuivoti., Epitheton Tei accommoda: fli- 
mum. Hejiod. Theog. v. 72. KvrosVxuiv ^govTtiv tii" uiSrx- 
XosvTX KS§KVVov. Orplt. Hvni. XVIII. 12. ov^goivtov ^sXos 
aiv KXTxifiuTov KibxXosvTos. ArgOH. <■)' ^. sksafXugiyst i 
tXoov 7:v^ , Aiyvvs i^' ul^x^Kosccu %'J3"J/ Tisnt/LiijKsi xxnvlf. 
Et fic etiam alii. 

P. 252. lin. 21. lege : o^s rvy^os pro 0. — Ep. 
DCLXXX. F. non opus eft KxXvnrsi mutetur. — V. 3. 
l^wKov s(p' sv^sv Vat. C. — V. 9. tvysvsffffi. Cod. Vat. — 
V. 9. Kxt TtoXiiirxts. nihil mutandnm. Fortafle ii funt 
intelligendi , quos ferior aetas iroXtrsvTxs appellavit. 

P. 254. lin. 17. corr. 'Oy.v/xTcov. 

P. 258. Ep. DCLXXXIl^. 9. vtoyvu rxtttvuy. For- 
taffe una.litera reftituta legendum : 

VtOyV UTCiKTStVXV. 

aut , verfu in fpondeum exeunte : vtoyv" '/Krtivuv. quam- 
vis verfificatores illorum temporum hiatum non videntur 
magnopere extimuiffe. ~ P. 259. Ep. DCLXXXVIII. 

2. 7cu§*KUT^i*. Vat. C. T4i ADDENDA T. III. P. II. 

P. 263. lin. 8. covr. xs^<^^t>ci. 

P. 266. Ep, DCXLir. 8. Schaefer ad Tluocrit. 
Eid. XXVII. 21. ubi vulgo Swavi habetur pro ^msii. 
,,quam formam legas, ubi facile tuleris, in Epigram- 
mate inferioris Graecitatis adesp. DCXCIV, in quo 
etiam fv^tjarK, plane gemellum iliud." 

P. 267. In Infcriptione Pococki.Tna V. 4. fcribe 
cum Buttmanno V. D. 'A't^^s oIkxov u.itocr^s(f'tr»t. 

P. 1-j-j. Ep. DCCIII. 4. SvaroyAi^. Vide de hac 
voce Schaeferum ad Dionyf. Halic. p. yr, — P. 279. 
Ep. DCCr. 4. Scr. ni^i <jov. — P. 280 Ep. DCCFL 
3. Scr. ^i fit. — Ep. DCCVII. 5. Scr. <?i ^o/. 

Z'. 286. /m. 4. a& tt/^ Nihil in hcc loco mutat 
Cod. Monacenfis. — I-^p. DCCX.a. i. Scr. Si ^? . . 
V. 3. Procul dubio verum x^pvws, quum y hoc loco 
vim non habeat. Saepe autem in marmoribus confu- 
fas effe literas S ( C ) , T et r , fupra monui. 

P. 292. Uti. 9. In hac Infcriptione lege V. i."Av- 
3-oy. Hoc nomen pueri , in cujus fignificatione auftor 
ludir. V. 2. dele 0. Pro xxkms autem reclus fcripferis , 
y.xXws. quum duobus annis nec illis integris floruijfem. 
V. 3. ■x§ofA.oigov. Scr. rt^ofAogov. quod formatum ut o<lily,o- 
^os f vfCfgfAogos. — lin, 20. f^JjJwj unice verum exifti- 
mo. In marmoribus enim 01 et fl facile confun- 
duntur. 

P. 295. lin. I. poft iterum adde Sincere. ~ lin. 
17. Scr. AriAZSZN. 

P. 296. lin. 8« «& «/'• corr. ^uyAruv. — Ep. 
DCCXVIII. 5. Scr. h aol. 

P. 306. Ep- DCCXX/.c. V. 5. ogolfiv. Scr. omctjv, 
In niarmore verifimile fit fuiffe fcriptum OPOIHN , O, 
ut faepiffime faftum , pro fl pofilo. 

P. 319. Ep. DCCXXXIX. 5. fioct^s uTio. attigit 
hunc verfum ob ellipfin in eo obviam Schaeferus \n 
Meletem. crit. p. 70. quem conf. ad L. Bos p, 172. T. III. P. II. E T B M K N D A N D A. I4:? 

P. 32 T. lin. 26. xtvfM n^oa^vx^f •ri>^^<j). proplus 
ad duftus literarum in marmore accefferi», fcribens: 

t/ (A,oi.rt)V xivtM fr^osrtixtre rv^u^if ; 

cur frufiYa vacuo inhaeretis tumulo? Hoc fenfu Phi- 

loflrat. Vit. Sopb. L. II. I. 14. p. 564. TTpocrhisiro u,iv 
yoi,§ Tiuifft ro7s 7tu,uuio7s , ru di Kgirlcc xal jr^osfrtnjxst, 
Pllltarch. T. II, p.524. D. tw no§tr!y.Z n^osrtrtixorot.. Hdio- 
dor. L. III. 16. p. 203. VI fi (Twy.Kra vtxouv gt^kovyJvij > 

^oruvous ngocrtrtjxvTcc. Conf. fVyttenb. In Ep. crjr. 
p. 240. ed. Lipf 

P. 329. Ep. DCCXLIIl. I. rxv^' «^^j/ffoy tuetur 
etiam Schaeferus in Meletem. p. 78- ■ — V. 6. „m:ile 
correclum verfum ita lege : cvfA.(pu)vt7v t^xroTs hiixy.svat 
y.sXtTiv.'* Herm. ad Orpheiini p. 769^ Idepi p, '723. 
V. II. uiil ^wotffi corrigit. . ^ 

J\ 342. lin. ^. (puvtow. In noviffima ediriqne/^iii^- 
naei jiunc (pxvt^Y- exinbenu- ex Codd. — A 34;^. lin. 
5. ftxrgxv Si ixov ex Italicis libris corrigeljat Muret, 
Var. Leat. L. XViil. 2. 

Z'. 345. Aenigm. V. 4. u.x^vvjiii.svwy roxfm. Minus 
aptum elt, quod olim conjeci yxvvviui.svuiv. non tam ex' 
li/ifliwi paientes , quam o/9^fJ»/, ut liberis fuis fubve- 
niacur. Legendum videtur : 

ocvrofA.hm roxtwf. 

quod optime relpondet vevbis 'ktaffoy.tvwv Kofflwt V. i. 
Jlefych. KVTOM.01.1. ixtrtvw. Euripid, Med. 709« uvro/u,xi 

fft rijffSe K^os ysvtcK^of. Iphfg. Aul. I247. ^S^^ ysvttov a 
(£.vroy.tff^xi. SophocL Oed. Col. 246. « ^/fo/, oixrsi§x^\ 
tt Tcxrgos vitt§ 'VcZ fA.r>v xvrofA,ut. Ib. 254. 'tgos a orc 
foi (plXov fx as^tv 'xvroy,ut. < — V. 5. Scr. ^i fit. et ite- 

rum V. 9. 

P. 348. lin. 7. ab ttlt. re£lius hi verfus fic dige- 
runtur: 144 ADDENOA ET EMENBANDA.T. III. JP. II. 

orecv i anofixXp rovro , fcirtTeei xov(pos uv . . 

ut Schweigliduferus fecit. Verba itxTrTros oin uxoivS-fis , 
ovros yug . . . metio non incUidenda. 

P. 349. Jenigm. XIII. 5. Scr. i^scnv. 

P. 35[. Aenigm. XV. 1. oJ j<t/c« (^wy;;. Vat. C. V. 
2. /55;;v ^oVov. Var. C. — 1\ 352. AerAgm. XP^I. i\. 

Scr. (pti^^Tjruv. 

P. 357. Jenigm. XXI. i. Scribe ad ductum co- 
dicis: 

vXtt y,sv riroKsv ttot' , sxuivoCgyii ii ai^tigos. 

P- 357" Aenigm. XXIII. 2. v r^vmu Vat. C. — 

V. 4. ^uXKuv. Id. 

P. 358. Aenigm. XXV. Inepti hominis foetus. 
V. 2. ifgorgtTctt. Vat. C. quod reftituendum. V. 4. rm 
rtToifrw roZ rglrov. Viat. C. etiam hoc revocandum , mo- 
do Tij) rtrxgTi^ fcribas. V. 8. ^d fenfum emendavi recle : 
(Pgtal (T tvrvxovcx . . ad li^erarum duclus non item. 
Scribs: 

yoi hfjxovffx ylvtr tVffroftwTtgu. 

Frequentes formae vo/, vots apud recentiores. Cf. 
Etym. M. p. 606. 23. — V. 9. Nihil mutandum in 
le<Stione codicis , quamvis foloeca. Ab ejusmodi for- 
dibus infimae aetatis verfificatores non abftinebanf. 
oV«y crebro cum indicativo junftum in Fabuh's Aefopi- 
cis a Furia editis. V. Indicem Car. Schneideri V. ot«v. 

P. 302. Aenigma XXXI. Sonus nervorum in ci- 
thara videtur fignificari. 

P. 364. Aenigm. XXXV. i. Scr, «V?'*'* et fic 
Un. I. •— lin. 4. corr. meile pro moUe. — Aenigm. 
XXXV L I. <^s irtov yai.§ . . . accentu mutato emen- 
dayit Schaefer ad L, Bos. p. 468. INDEX GRAECITATIS. yol. HL P, 3. K I N D E X 

verborum et locutionwn memorabilium , quae 
in AntJiologia graeca occurrunt. Nunuri arahici Epigrammata pot'tarum , quorum jioinina, 
iis praefixa funt, numeri romani, ubi occurrunt, Ana- 
lectorum Tomum , et illis additi arahici, paginam ejus- 
dem operis indicant. 

»^u\e. Agath. 78. Aemili. xfifomvs ' m^mv fiifi»Tit, uS: 

3. «7. 396. ■ 521. I 

KficHnrtaros - Tov xuB^* vaug ec/iges-ov (piyyof. uf. 23F. (ptXKov. Archias 10. 
v,^Ȥfiu Meleager. lai^ 

UJiuffKXVTUSi UO. 91. 

ujitos, /ilos. Leon.Tar. 100. 
ujitoros - Tov filorov. uo. 653. 
u{2Xxfi^s - v "Kovr^u. uo. 200. 

-is ixvos. u^. 735. 
ujiKvx*}^ - ^^ enuvXiov. Antip. 

Sid. 95. 
ulioxros. h^vd^es ovx ufi. u^. 

692. 
u/iptKo/urjs. Melcag. 3o. 

"E^us. Artem. 1. - ^v B«cx- 

Xov. Hymn. in Bacch. 2, enirgv^wv TerTt^. Paul 
Sil. 48» ' §x XetMcuvwv 7ci- 
ruXu. Antip. Sid 72. - ou 
ytX^v. xS'. 3l. ;^OjjstIcr»;f. 
Dioscor. 24. - goriguv Kv- 
n^tios. Antip. Sid, '^3. 

ufi^aroSf oyxos. Marc. Arg. 
20. 

uli§ox,»irr]s. Hymn.in Apoll. 

n. 5 18. 

ujiooxos - ov IJoij». Neftor. 2. 

fAoXilSov. Paul. Sil. 52. 
u/5§vvu)-uts xovgtjv tts yot,/u,ov. 

Lcon. Tar. 7. m.fioo/Mios, xui uoivos. Antip. ufi^us • wtu QvXxffffei. Panl, 

Sid. 59. Sil. 66. 

«li^oKt^iXos , Vfjus, Meleag. ufiguros. Aenigm. 20. «/S^id- 

21. rcc ivrtg». Ibid. I4S 

oiyetloiJ.tiu Arcliil. h\ lo. 
^yKaxjro. Joaiui.Earl). 4. 

uytixXtis - ix x^S°^' <^^' Byz:. 

21. 
uyuxXnTos -Tov yiygTtj^x. «<?. 

584. -Tovi Mv^^xs. Ihitl. 
ayccxXvTos - ov «^%<f ojjof. «(?. 

726. 
uycHWoy.oii. - «r«« Atovvo-oy x<o'- 

ffw. uS'. ^12J. ai.yaCKkoy.tvos 

-/tvyrictv. Crales fr. 2. -tiv 

vvfA(Ptjv ftuatv. oco. Jll. 

»ivot TtoXis novTiv. xo. 5lO. 

• tvoi tpmns vfjitKi. iSccnnd. 

li ac^. 427. ^vvov uyoiXXe- 

fAivot TuCpov. Apoliouid. 

28. vri!S ■TtTsov^tv iitiy»\- 

flhui. <xL 694. 
oiyx/u,os - ov otoIx^v. kL Iler. 

21. -ois. Julian. Aeg. 43. 
»yxvol2hi(pufos. Nossis 9. 
uyxvos-ov TtoofjuiTtov, Nossis. 7. 
«.yatvMS , VcTijxsv. Nossis. lO. 
uyoiofiui. - ucxvTO. oi^. SSg. 

-ucffxfAivij. Micliael Gr. 

T. III. 124. 
u.yxntffj.x. Crates fr. 4. 
a.yx^§Qov , Tiy§iv. Liban. II. 

4o4. 
oiyxaTovos - vt fAtiTi^. Probl. 

arithrn, ij. 
uyucTos -V IS§0ToTs. xa. G58. 
ecyyiXlx, Xvatyxfios.Agath 3. 
tcyti§u}, - wv o(p§vxs tis Vv. 

Paul. Sil. .35. iiytt§tv x/utti- I N D E X. rx ili sv, u&. 3oo. IV 'onXois 
t)ys§Jti Koc!;j.ov oevKcrax ttO' 
\ts. lioll. Bass. 4. 
uyilruiv , «.xl i§iift,o(piXxs. x^. 

236. 

xyt\x~os - ori^ovs -Koaff.ovs. 

Dioscorid.i7.'(ubi nuirc 

est xTtXttori§ovs^ 
uyiXxaros - rov onx. Autip. 

Thcss. 24. 
uyiy.t). Ttuieiov ii xyiXt}s. 

Slrato. 5i. Cf. Auto- 

uied. 2. 
xysXtjhv. Leon. Tar. 49. 
uyi§xaTos, ov at xyi§xaTov 

iuaui. Ai^atii. 84, 
uyiow^os, Xvaax. «0. 297. 

-ov hanortv. Aji-tip. Sid. 

88. - •/^xf/LSfA.tivMS. xo. 297* 

xyg§uixcs. Anyte. 10. 
uytaiXxs. xo. j53. 
uyiris , ofxow. Antip. SId.88. 
xy^ • t}v xvfixros. xa. 3 9 (3. 
uytivo§iti - tjv aftiaaov. Paul. 

Sii. 35. 
uytivw§ , Vnnos. aS'. 467. 
uyti§xvros f tvXoyiti, Simonid» 

32. -rov arofAU xoafAOV. 

Antip. Sid. 68. «oXcv at- 

^■i^os, Euripid. II. 5j» 

- rovs art^pxvovs. xS'. 556. 
uytt§xos - ot ;^«j)<T*f. Ilulln. 

8. rtfjLXS xyti§(i)S. xa, l83. 
uytirti§ - rti§ai tt§io'ts, Cri- 

nag, 39. uytjros - Tov oinov. Agalli. 5l. 
Tov fv nAijxT^oicriv cnyifTQV. 

Id. 68. 
uytvsw. • u. Problem. ar. i. 

- *r. Paul. Sil. 45. -t7v 

TtXovTov. Cral. fr. 6.. 
uyH»Xsu) - sovax, Auyte I9. 
ecyyMXl^oy.u.t. Is T^v(pf^xs tjy- 

HxKhua3't x,^§ot.s. Meleag. 

23. 
ei-yy.KXis • Ifftv Hxa^^itis, An- 

tip. Sid. 28. - iiwv. Julian. 

Aeg. 5i. 
»yxxSf sXMv uXoxov. Marc. 

Arg. 1 g. iv KyKixciiv nvui, 

Strato 42. 

ICyXKTTgOdlTOS - TUV ^QVoixuiv. 

Tlieuct. 1. 
ityxoiVif. fv-p^^^oyos oiyxotvotts. 

Jul. Acg, 45. -jro-t Ae- 

nigm. G. 
oiyxos - x!ffi axtt§o7ci, Apol- 

lonid. 22. 
tiyxvXo^ovs clyvvos. Maced. 

ined. 
«cyy.vKos, ixviXa,T>}S. Zosii) . 1. 
nyxvXoxi'Xos oiisToZ. Cri- 

nag. 3. 
nyXcuUf f/.vcji,y,xTos. Mace- 

don. 29. • icnis TcoxtvxTs siU- 

^os. Strato 3j. 
KyX»t'^u>. ijyXoe.tcre rey.svri. 

Paul. Sil. 65. TttTgx tov- 

To Tot ^yXdii(jt. Tlieocrit. 

1. yoitMv li^o/uiov xXtifAotffiv. i H D E X. 149 

d^. 65o. NLovffoci fit vy' 

"kttiaecv x'*i"3'"'. «f^. 572. 
oiyXocoy,o§(pos. Hymn. iu 

Bacch. II. 5 j 7. - (fov , f'§' 

vos, oi^. 690. 
UyXwffffos f cKVotv^ijTos Tt. Ar- 

chias. 28. 'Axftl. Satyr. 

Th. 2. XctXwv. Aenigni. 

10. ~aOV OCgfAOvit} aTOfAKTOS. 

Crinag. 35. a,xfis Si «- 

yXwaaov (p^tyyofjciv» ctq- 

fAocTos. Simmi. 6. (1. i38. 

ed. Lips.) 
oiyvxfATCTos ^-Tov [voov. Paul. 

Sil. 55. 
oiyvtvt» -tcKtitTonv tjyvtvt f xxi 

dyvsvoiv uTTtavXoc. Pallad. 

5o. 

dcyvtiv. ec<^. 238. &• (Lectt, 

3ii.) 

uyvi^M, - tiyviat tkv Bvutxu 

aocfjcxTos IffTogixv. Bianor. 

i3. 
ocyvotioii. 'Ttxts . . tjyvoitiasv ss 

vfjciots ofx fAzXiaaocs sXjtov, 

Bian. i5. 
ccyvos , K/to. oca. 129. 
ccyvvfA.1 - vat xt^ocvvov. cca. 266. 
uyvuifiuv f (pxvtis. Pallad. 4o. 
uyvws - wTt xuxwv rtutot. Mar- 

ccll. Inscr. 16. 

uyVWS , SS Tf fA.SV0S SfXOf. «0. 

24o. 
uyvuaTos. Lucill. 12. «o. 
490. »rov svTvx^ns x^^S^^' 150 I M D E X. 

Strato 21. -ry 'A;>iefom. 

«(J'. 64/. - Tot fji.o§(poi,i. Par- 

men, 5. 
oiyoDuvofJi.iov. Nicarch. 1. 
»yos f roffffov roffaov xf^oios 

U§Ol.fJLtV0S. PlatO 26. KgBT^S 

ri'liix,ro oviiv uyos. »0. 23^. 
iyos. Diodor. 6. 
a.yoffros. /5§t(f>os (po§iova»v 

uyoffrcf. Antip. Sid. io4. 

(plXxs vno (ji.a,r§os. Perses. 

4. t\s h ecyoarm. Sinionid. 

68. vn uvrtTtogotaiv v-yoa- 

rots. Paul. Sil. 7. 
ay§v,. Bianor. 2. a.^. GGj. 

- §iiv vjaro%ov. Leon. Tar. 

19- 

u,y§oi,fj(./xot.rQs. Lucill. 47« 
uy§o(,vXos , uvYjg. Paul. Sil. 

4o. - ov e§tjfA,oavvxs, Agatli. 

46. - 010 uiyos. Simm. 

Kliod. \. -uv wv. Zosim. 

3. ul 398. 
uyeti , oivov wso r§vyos. Ax— 

chiU. fr. 5. 
uy§t7os ' tins Hfiroi wXocTjtyov. 

Leon. Tar. 34. 
uygtioffvv^. Ko. 174. 
uy§tt(pvx. Pliani. 4. 
uy§ff/.tos ' tov jtoXtxs ii uXos, 

Tlieodorid. 3. 
xy§taix. Leon. Tar, ig. 
»iy§tus. Paul. Sil. 45, 
uy§tvrtt§ - r^gx "XiovTuv, 

Agatl^, 93, ay^tvrris - tjv vrtvov rtrifvov 

<pxaf*,xros. Meleag. 24. 

-rxv ^ovxxx. Antip. Sid. 

17. xy§svrtiat. Crinag. 7, 

-rx7s tixXxfji.ois. Muasalc. 

12. 
Ky§tvw. • tis tii^iovs. Mace- 

don. II. - ovrts ovvxfji.iv. 

Aristot. Hym, i4. -aoi 

V7CV0V. Meleag. ll l. -tvaxs 

VXKst. Id. 20. xy§tv2ttis 

i]y§tvaiv. Isidor. 1. 
uy§txs - Koos TcXxrxvoto. Zo— 

na 4. -x^x xfiTTtXov. Phi- 

lip. 68. 
xy§ttXxtas - ov axurxXtiv. Ery- 

ci. 4. 
xy§oSort!S. - oortiat oxifji,oatv, 

Tlieaetet. 1. 
xy§o^t , tixrtovr». Antip. 

Sid. 107. 
xy§oioxrtis , i§ws. xo. 253. 
«y^(?<u)T<y, lXj;.Dioscorid. 17. 
xy§Qvofji,Qs. Julian, Aeg. ig. 

Arabi. 7. -^ov fj(,ovaxv. 

Meleag. 111. 
Qiy§ort§os - tis iXxttis. Dio- 

nys. 6, 
uy§orns, 7tu§otvos. kJ'. 2ag. &• 

(III. 229.) -xy§ora ^Kffiov. 

Leon. Tar. 3i. rci^^t^. 

Sinnn. 4. YIkv. Anyte. 8. 
uy§or(s/ A§rtfji.is. Antip. Sid. 

I g. - rtv K^u. Paul. Sil. 

48. xiyxvixv. Id. 47. 1 N D li X. 1^1 u,y§o(pv\oii. Antisti. 2. 
fny§vnyiti, crvvTovos, Calliili. 

35. - itjs cvfi^oXov, uo. 

13yz. 1. 
ny^vTfvoS) y.ly.vtt ffB. Meleag. 

90. -01 viovts. Aiclii. 33. 

-vovs /us^t/u,vxs. Statyll. 

Fl. 8. 
tcy^wrtjs - rut ftovy.oKoi. oca. 

125. Ttxths. xL 289. 
fHyv^rtis f iu,^rgos. Alcae. 

Mess. 8. 
^y/Cf**'*/^^ - 0'^ rtv%t<Tt. Jul. 

Aeg. 3i. 
uyxixXos ' ov ^7)y/u,7vos. Gae- 

liilic. 1. ExXoijuuvos. Tull. 

G em. 5. ytjs. d.^. 5 1 1 . -ta 

CKOTTiXu). Paul. Sil. 80. 

'lo-^-^w. «V. 626. 
uyXi^iJ^os. x^. 6i2, Z». (Lectt. 

286.) -^oi'^2,{f)y.r}s. tlcrod. 

Inscr. 2. 
KyXiVf^pvi » ffxoTceXos. Antip. 

Sid. 27. 
-Hyx^voos. u^. 701. 
my^iftogos • o( KoXxxts. Agatli. 

65. 
tiyx,trox,os, Dionys 8. 
M,yx,o^t' Antip. Sid. 23. 

Apollonid 9. Crinag. 23. 

Bianor. 8. uL 535. 
xyxov, Antiphil. 28. 
uyxov^os - ot fAtyxXxt xofffAtv 

X^ovts. Crinag. 19. 
iypiw -t (pxgvyxs. x^. 281. «yu , ri&vv vitvov xxXxfA.ots. x^^. 
2 59. xytis xseXoe^^. Agatll. 

45. olxov vtl^tjXovs iiyxyiv 

tis op(povs. Macedon. 3i. 

XiS^ov Yiyxytv tls fjixvitiv.c^a. 

5o2. tn xffCpxXis V^^vos. 

u^. (^jQ. ov X>]B:tiv tiyxytv 

ovvoy^xros, Crinag. 27. «/? 

i,<4i axxqv iiyxytv. Cal- 

lim. 47. «gos oXfiev tjyx- 

yov. uo. 682. 
uya>, sx sxyti xxigiov uar§x- 

yxXov, Diodor, l5. ixy.iv 

UTfxvrx ixytj BvfAov, Axi- 

tip, Sid. 27. 
uyuiyxios - cv xvvxy^uv, Leon. 

Tar. 34. 
uyuiyii - us xxi^siov, Phaiii. 2. 
uymoBtrvj) - rovaiv "^ ^XXtivts 

ufAtXXxj. Lucill. i3. 
uoxfjs f «aXtv^gofjkitjs. Mc- 

leag. 81. 
«(^<xxf n?, ; Dioscorid. 35. 
u^xx^vros. Ilegcsipp. 7, 
uoxfii.xvTivos, sis t§ijiru, Stra- 

to. 17. 
uoxfAxs , ') rns xotrtis, JLjU- 

Cill. 6. tPUiS XtlV 4>V^§(^ 7CV§ 

uoxfAKvri jixXtT, Antip. 
Sid. 3l. xXvri^ u>s xSx- 
fAxvrt fitvfTs. Ilhian, 4. 

TOVT UOXfAXVtt fAIVtt, 

Agath. ^2* 
u^ixxffTos -rov ffre(pos t^tt. 
Paul. Sil. 2. 1^2 I N D E X, ah^Cpttti. u^. 727. 
u^sXCpuos. Satyr. Tli. 1. 

Alcx. Aetol. 1. 
uhX(pfoi , tw. Agathi 8g. 
u^(?\,(pos - 0» ('gyov. PoEian. 

5» - q>x v^xrc:. Onest. 4. 
uof^y.iis - si ciiipfi. Agatb 7 5. 
uairos - rov 'j^okov aCpIyius. 

Clirist. Ei})hr. /3. 
aoi^i]ros -rov uiyos ffrigCpos. 

Lcon. Tar. 11. 
uotiXtu -ixs xu§tv. Pallad. 1 2 1 . 
uayiXos -oe TtKvrx' rvxvs. ua. 

718. 
uotjiuigyix. Strato. 68. 
u^t'i§iros ^ x/u.j3oXiyi. Agatli. 8. 
udiuvros, -roKJt nupstu^s. Si- 

monid. fr. 7. 
uii^uHros f f'gu>rm. Heliod. 

ir. .^06. 
u&iiio^os, no^^iu Nicarch.20. 
u^taruxrios. u^. 2<j. 
uoy,'/irosi xui uv(ju,/2uros. uS^. 

452. 
u^oy.tiroSf uTtiTcrvaus, Paul. 

Sil. 2 7 . -ru ^xXuv, Agath. 

72. 
uooXtffxirs. uh HqS. 
uaoXws , TcXovristv. Simonid. 

fr. ] 1. - x^oXif (pgevi. Sco- 

li. 5. 
uoovXuros - rov IXtvBigius. u^, 

283. 
uoovitfiros ' rots x^gviv. 

Agath. 8. d^^xvtos - ftf.iVaWai. i4l. 

udgxviis - vis y^gus. Aemi- 

lian. 2. - vios KugbtvtK^s. 

Paul. Si]. 35. «« itoXtui. 
u^gxvits.- Posidip. 16. 
uogxviu , ytiguos. Macedon. 

25. 'TcoXioZ Kx^nvov. lulian. 

Aeg. 42. iK ytiguos xa^x- 

viyi Sihrxt.ljeon.Tar. 12. 

(pwviis. lul. Aeg. 42. 
uovyiyilS) x^v^S"^ sno^i^tos. 

L.eon. Tar. 55. 
xov7Tc'.^^y.x , (iK^Kos, Athe- 

nae. 1. 
uovrov - rm Xtovxim. u&. 

612. 
uoDo', 'v[.'Avxiov ristatv itx\Xfji.yi. 

Agatli. 3. ai y.h noXvs 

ciffsrxt xi'u)v. Antiphil. 

Byz. 137. 
u^Mgo^oKos - dts PC^f o"''. xo. Byz. 

27. 

ui^vmros -ro<o xo^ «/j/y. Christ» 

£cphr. 3G5. 
ut^Xtir-/i§ - fi§ts luK^ov, Ma- 

cedon. ig. 

(li^^Xtov. xo. 326, 
uiZ'Xoavvii -tjs ivwxitis. Agath. 
8. fiovTixhtMS. u^. 216. 

Ut^XoCPofOS -OV. ■UV. 288. - U)V 

$i(p^wv, Stat. Athl. 10. 
'iTCTtMV. Leont. 11. 
utiSiviiros, UTfxxros. licon. 
Tar. g, -rov uvuytitiv, uo, 
Byz. 33. I N D E X. 153 «ftdo) - st mrcjS y.xKov iTios. 

Anytc. 1 3, 
u.s(^MOs -ov ctri(pxvov. Anlip. 

Sid. 70. - 010 vtyJtu. Id. II. 

528. - wciiv oi'lujU.ivos X*§^' 

Tuv. Alcae. Mess. 5. 
tntiB^oiXtis - is s'ovos. Meleag. 

u, - fois xv^^sts. Comet. 5. 
utt^toi/fs - us dy.T7ves. Era- 

tosth. Cyren. 2. 
usiy.sXtos • /wv voauv d.oy.rirts. 

Baccbyl, ir. 26. 
atlxkovos - ov oX7'.xS'cc. oc^. 434. 
ksi/utvfiaros , uTCUffi. cl^. j^x.h. 

(Lectt. 3o2.) - arTi nxox- 

xoiri. u^. 721.C. (Lcctt. 

3o2 ) -arav ffW(p«voy. Me- 

leag. 129. x^§tv. Ascle- 

piad. 29. -rato. Leont. 

23. - ffrw Bta/i/i.^, Stat. 

Atlil. 4i. . craiai y§oc(pt- 

haai. uS', Byz. 29. 
a$ivtfi7rts -riv vtKgov. Anti- 
' phan. 3. 

uti^u) - ufjtsvos ^oioiv, u$^, 492. 
usix^ovios - tov xuKkos. Stra- 

to. 71. 
utXkoy.u,xos - ov xi^^os, Ju- 

'Man. Aeg. 49. 
usXXvxovs .-ito^mv 'licitm. Ar- 

chi^ 24 na^m, Philo- 

deni. 24. 
usXnyis -sosJtXiB^^ov, Cliristo- 

dor. Ecphr. 2o5. 
utknriu. Ajcliil, fr, i3. usXnros - rov yj^aj. Antiphil. 
23. ■Xj2:-ifAxrwv utXnrov ov- 
Hv. Archil. fr.^ 16. THxrtv 
sid^vs uskTtru, Aiitip. Th. 
4 1 , 

Ksvxos - ov xXios, Simonid. 
fr. i4. ^sTB^/jov, Theocr. 
4. - ov TtiiyTis. Maced. 16. 

- XM VXfAXri. Id. 18. -XltiV 

•TtorxfitMv, Philip.8. «^".261. 

363. asXieiMv. Antip. Th. 

23. -xots p^oc^^ff^. «(?. 534. 
ufvvxos f y.figos, Erycius. i3. 
usiiCpvTos. Mclcag. 10. 
xsiu) - wv Tiji/.x7s. x^. 187. 

xsi)]B-£7cii. u^. 238. 
ut^ytlXos - us x^igos. Maced, 

25. 

ut^yns - sxi (pgivxs. Christ. 

Ec , 19. 
xs§ytii. xS', 5go, 
usgatnoTtis. Agath. 33. 
us§rx^w -ovai x^7§xs. u^. S^S. 

rik^rxit ^wXov. Leon. 

Alex. 34. 
uiros et ulsrosi ^s^o^ivtis, 

Bian. 10. A«oj ^tuxro^ss. 

Antip. Sid. 92. -rou ux^oft- 

rtgov. Criuagor. 35. 
a^c«X«os,"Af >;f. Maccdon. 12. 

- iov Bifsos. Anyte. 3. - st^ 
■yv§of. Marcell, Inscr. 12. 

u^tlXwTXf ^iXtiSrsls. Ascle- 
piad. 5. - tvos yo/ui/Jix. 
Phaenn. 1. 154 I N D E X, »^ofAV,i. 'fvui onXx, Jul. Aeg. 

3i. 
ic^vyof - ov y3ot/y. Dorieus. 

11. 63. 
^i^i-y^f y-i^ot. Ag<ath. 72. 
»tf^ovis, Noss. J2. Theocr. 

4. xl 468. 718. 
«)/Owv - ovst rai' h tgl^on. 

Antip. Sid. 22. Cl". 26. 

««jjoomv. «0. 4 16. rov y,t- 

"KiyviOVV. ui, 535. TiJV jUl- 

Xiyti^vv. wd. Jl'/, otyioovts, 

Callim. 47 eiL 5 19. 
«e^3->;> - f« ()'otJ;roy. Ailtip. Si- 

doa. 27. 
Kiiaatiros, 7cu,/j.kxv, Mnasalc.3. 
oiiirrtiroif ^uvutos. Crinag.25. 
dB^x/K/dns , fg<^s. Mcleag. 91. 
a^xvuros , yiyov». Sosij). 2. 
ii^ios , - iov Kgocros. Antip. 

Sid. 43. 
et^ifjiiaros , yit,y,os. Oncst. 7. 

-ovvjigtv. Anyte. 17. 
«B^tgi^u - e «XXa ^vx,^. Posi- 

dip. 9. 
a.^tay,os. Agath. 60. - fAt. 

Philip. 42. - /A» 'Ksytiv. 

Agath. 44. 
oi^ia(pot.ros , l^gws. u^. Her. 4. 
oi^iig. Lucill. 55, 
oi^iyris, i\i7iov (puos. d^. 710 &• 

(Lectt. 3o3.) 
of.^ixros -rix. u,y,y.xrx notgBs' 

vius. Antip. Sid. 85. 
•(^■Xo^eTWf. a^. 726, u^XoS-irits. Liicill. 20. 
u^Xos , ^mus. Antisti. 1. 
uB^Xoavvij - us (pi\oart(puvov, 

Paul. Sil. 48. 
u^gociArros ■- rov Vifos, Apol- 

lonid. 17. 
ec^giu) -ifaus tis (pooru, An- 

tip. Sid. 27. 
u^goi^w - %f Xws rov tls i'§wru 

vyvov u^got^irui. Eugen. 

11. 453. -itttaiarguros , . 

TOV ' O(JI,tlg0V fl^gOiaX, UQ. 

3o8. 

ei^goos, fiXbt, Antip. Sid. 63. 
- goov ^n^Kov, Eryci. 6. 
u^gou yvlu, Leon. Alex. 

12. ro^u, Claudian. 1. 

TtUDU aoi U^QCU 7CUVTU, 

Autip. Th. g. 

uB^vgjuu , rtgnvov /ut^tis. An- 
tip. Th. 32. (gxa/uttov ot- 
Hoytvts. Crinag. 42, -x«- 
Xov Yiuvi, oi^, 126. uBvg- 
yurx ruiv ^ugirm, ' ue, 
327. iv u^ogyxri Nlo taxv, 
Bacchyl. fr. 19. 

u^v§oaroy.ix. Paul. Sil. 6. 

uBvQui. fgyu (pwrm !^vytXjt- 
aiv. 11. 520, - tts iv ogxv- 
Byolaiv. Leonti. lO. 

^Bmmvros -rov Bijgos. Paul. 
SiJ. 44. 

xixxros -Tw ru(pif. uo, o46. 

uiyuvtyi , rxKuivx. Agath. 92. 
-tof xi/vieyer/(^<. Antip. Sid. I N D E X. 155 l6. - socv u,y§criv. Paiil. 

Sil. 47. - txt 7tf§iuytts. 

Meleag. 1 1 5. 
uVystgos. Lucill. 68. Glatic.2. 
atytXot.rtiSy IIocv. Pllilip. 7. 

«J' 262. 
uiyixXirtis , riay. Ep. inedit. 

-X«T« Yl§iij7t!. Qii. Maec. 

7. StatyU. Fl 4. 
octyixXTris , - rtv ^Tvx. Zona. 

g. - /r/^«6 %}yX>;y. Archi. 17. 
uiyt^Ttis f jroXios rgxyos. 

Philip. 7 - fixTxts itoty.t- 

aiv. Meleag. 4g. 
aiyijSoats. Leon. Tar. 56. 
«.iytjiortis - ri)v axoittXov, 

Leon. Tai-. 34. 
uiyi/ooros -rov "Sxvgoto. Dio- 

dor. 6. 
aiyixvxiu.os - fAt. Agath. 43. 
otiyl^kt^ - titos ntrgov, Pers. 

8. Antiphil. 3o. 
xiyivQfA,tvs - fji, Leon. Tar. 

56. 
ttiyivo/u,os , porxvtt. Muc 

Scaev. II. 265. - ov Mv- 

xxXxs. Eryci. 1 5. -uv (pt- 

'Kox§tff4.vm, Leon. AJex. 

12. 
xiyiTto^tis - ^ti Wxv. Nicarch. 

8. Paul. Sil. 47. 
uiylnvgos -ov xxxov. xo. yoS. 
a,i'y\ti, tvjSoffrfvxos, Irenae. 3. 
uiyXoCpxviis -t7s xugxt. Stra- 

to. 5. xiyojixrtis -Txts itot/u,tfftv.M.e- 

leag. 49. 
uiyoxtgcos - iDv Tlxvx, Philo- 

deni. 28. 
uiyovvi , - vxot Hxvx, u^. 263. 
xiyoTto^tis , 'Exrvgos, x^. 4l2. 
uiyvitios - oi rraffx^ts t^ovctv 

V/xxs. Pallad. 20. 
uiywvvi. Leon. Tar. 34. 
uidxXos , rvxx, u^. 692, ^ri- 

Xwv ivfffAxttiv. Eupith. 11. 

4o2. 
xitiftvtiaros, ud'. 721. (Lectt. 

3oo.) 
xO^xXotis - otv oxitt^ov Yixrx- 

vxs. Antip. Sid. JJ,- otvrt 

gvTtui TttTtxXxymtvov. Inedit. 

- otvrxs (p£vxTovs. Agath. 8. 
ui^xXou) , tid^xXwfft ftoXiy. 

Simm. Secur. 2. 
ui3^t^ffji./5xrtu} - rttv. ud. 546. 
xiS^s^ios - tot fAxvrtts. xo. 407. 

- tov noXov. u^. 700. 
ui3ft§o^§ofA,os -fA.ov. Stat. Athl. 

02. 
uV^to^ - ioTtt x^uiri, Meleag. 

11 1. 
xi^os -uv xgxxvxv. Bacchyl. 

Ir. 9. 
xV^Q^/, uVyXti. Paul. Sil. 17. 

- oTti xiffffw. Procl. 5. 
ut^gti. Macedon. 36. t« xut 

ut3^^tiv rti^tx, Ptolcm.R. 1 . 
xijgtos, IJttfim. Alpheus. 12. 
(ubi nunc xiSrt^os), 156 I N D E X« 

Kt^vix ' xs iTootjvtf4,ov rvju^ov. a.ly.xKsos • sus xoKtoois. Leon. 

Miiasalc. i3. tov oit^vttis Tar. 23. - lois ^tvfixcriv, 

mXiiovx viiix/utvov. Leon. Tlieact. Scliol. 4. 

'J^ar. 91. -vlyilax ^xXxtr- «JjCtoccioc - a^o-*. Lcon.Tar. 36. 

ao-Kops7. Calliin. 4o. 'vlxis xly.xaaw -xixsecgii- Philostr. 

o/u.o^§o^ios. Marc. Aig. 3 1 . II. 4oo. 

OGTsx aid^vlxis yvuiCTX /xo- Kl/u,xroti$ - tv itoXsfiov /jLtXos. 

vxis htffsiv. Glaiic. 6. Aiitip. Sid. ll. - otvrx 

Tlp/tl7eos xt^vlxis ovaort xv- (pvXXx ^oiuiv, Lcon. Tar. 

rilitos. Arclii. 17, tx^^v- Zo. Xx^pv^x. lA.^j.svrtot, 

/BoXotat. K^. 12S. Alcae. Mess. 8. 

«it^vxrffg -TJ^tsoovxxss.ljeou. o^l/xxro^v^ros -rx /SeX;;. Me- 

Tiir. la. Itjflg- 5o. 

«.i^vaaw • cti ^§evxs iXw/y. xlfAo^vros -roiovoaov.x^.JOj. 

liaccJiyj. l'r xi. -cuv "ki- ecJ^vXoy - oy xojJijv.Crinag. 42. 

Ttxgris xvSros vntg^s y.of^-.tis. xly.uinos - ovs Xvxovs. Leon. 

Antip. Sicl. 73. Tar. 34.. 

«fO"w - ti ai ivsfixxos o/u.- uJviros. Alcae, Mess. 2 1 . xL 

fjbxaiv MeJeag. 42. to7ov 7^3 

ctXxsofAfAxatv xi'^ttPhinn. xtvsoo. rxvTtjv tivtaufjit» fitortiv, 

4. ti x,oXov sv^txov x7 ^ss^ Leon. AJex. 3o. 

TauJ. SiJ. 35. xivl^u) •siv. PaJiad. 83. 

eci^^^wv - wvx Xtf/,ov. x^. i55. xivoXtvos -vs. TJieodor, 17. 

Kixi^u). B^xXtgoys yir.iaxro TtXo- uivo,uogos - wv wfAwv. Nossis. 

KXfAovs. Antip. Sid. 99, (i. 0^0/? T^wtaat. u^. iler. 

'Ef»s agxTtsrtv xiKiasrxi. 10. - ovs ^u§xxnvovs, uK 

McJeag. 55. 690. 

uikovgcs, aixoytvjfs, Agalll. uivonxB^ns. Dioscor. 32. 

84. DamocJiur- 1. utvos , jctiT' «7yov. Antip.Sid. 

uTfAx , xXvrov Aypi/cfu.Mar- 3.O. ws uivos. Adrian. 3. 

ccJJ. Infcr. 4. ro ^vaas/uss. ao(pivj I711 ryj^t xivov s'%wv, 

Anyte. 17. xxyis KvTtgt- Tlieociit. 9. 

OQS uTfAu. uo. 2G8. ugtjiov, uivoroxos - wv yovtwv. ud.j25, 

Adrian. 2. fiuitTu it'sn'hu uivorvgxwos. Stal. Atlil, 22, 

utfAXTi xo/iKrj, ProcJus.5. ecrvv;t«««, Probl. ar, 7, I N D E X. IS" titvus, Tsl^srctt. u&. 701. 

Ki'i, fji.^iKot,?. u^. 421. aiyx 
sv^V^^QV. Crinag.aG. ouyss 
Kvy^id^s;. Cailim:. 33. ^t- 
^vMxrozoi. Fldlip. 7« 

»Iq\os, '^lni^fis. uS. ZJ^O. - ov 
.vo(u,ov iy.^iKou. ua lj5. 

ttiKsivos - ocv 77V^»/u.toutv. Ail- 
tip, Sid. 52. 

xinoXtKos - xov ifA,nvvy.x. Al- 
plic. 8. - Y,ulcv^tyyis. Mc- 
leag. 27. 

m.ticoy.ioy , 71UV ro aov cn^aov. 

> d^, 193* ' *^^ TCUV^OS SDV,' 

fAOTt^riV. AlpheiiS, 8. - iot- 
etv scyuuioi^iv uvujiAxi. Ari- 
lon. \L 24o. ^ ^ 

.eiitros , Ttv^ymiv. SirrtTn, Secur. 
12, 

«(Tru;. ov» utjtvrspxt TCtotxv. 
Alpliciis 8. uinvrurrjs ao- 
^i)]s. Agath. 70. -rxTov 
uxgsuovos. Antiphan. 8. 

Ktgtuis. Znnodot. 11. 78. 

flcijpft) - wv f^ ;^064s oi^iof. Ni- 
carcli, 22. t/ (Mo» auy.os 
uvriov uV^!tv, ud. 249, tcv- 
%ixxs /mi^Qvxs uioo/uivot. 
Rufin. 10. 

tifaS^Htrts , /ZXsnrtxti. d^.^i^i5. 

KU(pfJV UKOriS ui'<r^}J7tY. Ac- 

iiigm. i3. 
■tiVirtjuos - ov vnvov ufjLnuvam^i. 
k XioU. Bass. 7. orav uYai- 
(*.ov riinug l«'eX5',>/. Inedit. xYirios - tov oX/oav. «^, 680. 
ui^airw. (uvjos tjiaas (>xtu,oviav 

aro/uLUTOs. Antngor. i.jytla 

rxx,vs u^oiyas. Arcliias 16. 

uvriov ui%uax. u^. 455'. 
utav^koi,. ris uv rtx "KtzxfuV- 

av\x. Diodor, 16. 
uia^os , ovy. sfAov. uo. 61Q. 

Kxuiols. u6'. iler. 6. uvan- 

rsis. Paliad, Qq. xn&^fi- 

aiov. .Thcnn"st. II. 4o4. 

ysvstjs uVaxsx XsvyuXsjii. 

Agath..77. 
uiaxvvce. - uv vy.sus. 13ios- 

corid. 26. vrjovv uvxiax"-'^' 

rov art^upQls riaxvvu "koyta- 

f/Lots. Pailad. <:)G. J/o-%t'vjv 

K.y.(pors^Bvs. Ant.iphiL 7. 

jyCp^wywusv nupS^sv i)jV. T)ios~ 

corid, 23. 
uirvs. Dosiad, Ara. 2. 
uiri^u -m. Agath. GG. -«Woty 

uy.oXov?. Ibid. 
airpiiPos * wi/ «v#|Wwv rsfxtvos. 

Pi.ik-t. 3. 
uiwv. tis uiwvxs XXI t^ xiwvos. 

u^. 492. 
uiwgsui - wv i:x\u(Ji^ xtXvv. 

Leon. Tar. 37. - tirut 

xov(pi;s vn sXniaos. Qii. 

Maec. l.a. 
uiwgjiiux, xtjnwv. Anlip. Sid. 

52, 
uiw^riros • rx lariu, Melcj.ig. 158 I N D E X. ctxeeivx - uv (iovnXriitrpov. 
Agath. ag. 

aX»t£OS -OVJO 7tt£tTTgV. U^A^J, 

ecxxKOi. Heliod. 11. 3o6. uS. 
.718. 

OCXKWu«tffTOS. «(^. 34. 

KK»\vnTQs. Antipliil. 3. 
oi.K(*/ui.u,ros -Tuv (pwvuv. Sap- 

})ho. 2. - rov Ttxrigx. ud. 

280. 
uy.KfA.r.i]s , ;; wp/j'. Autoniecl, 

III. 333. 
uK»y.nTos i Xa^gos iveguv. An- 

tifi. Sid. 101. «^j/s. Bac- 

chyl. 1. 
«xav^^ec - uv otivtiv ^oTfos i'xti» 

Nicarch. III. 334. tV rt 

xuc nXoxuju,7at huffTtX/5ov- 

ctv uxuvS^ut. Rufin. 36. 

ijF uxuv^uis XOtfili^tlV. Po- 

sldip. g. 
uxuvd^iis - is uv^os. Meleag. 

1, '67. 
«txKvS^is - S^lats "Ktyv^Qv (iof/.- 

/otvffiv. Agath. 25. -^l^us 

XxXxl^us. Phani. 7. 
uKuyS^o/iuTfis -Tut fft/rts. An- 

liphan. 5. 
uxuv.^ofiuTis. Leon. Tar. 65. 
uxuv^oXoyos - yot ctirts Kgi- 

ffrxgX"^' Philip. 44. -Xo- 

yw» rrotfiTwv (pvXov, Antip» 

Thess. 45. 
icxKicvos - vov ^vos, Leonid. 

Alex. 17» uxu§nvos y *inicos. Euhod. 1 . 
uxugitos -nov Ttovov. Bacchyl. 

2. ttS UKUgTlU ffntipttv. 

Leon. Alex. 7. 
uxuxtm, Alcae. Mess. 7. 

Diodor. g. Nicarch. 36. 

Agath. 80. u^. 217. Ac- 

nigm. 18. 
uxtt§oxQy,tis « 'A/3x^u,v ar§u- 

ros. «(?. JByz. 26. 
uxtXtvaros, Crinag. 127» 

uxfiy.ui, UKtffuvro t^KKtu» 

Agathi 48. vovaov snti /k^ 

uxiam.. u^. 1 62 Z>. (Lectt. 

287.) ^mijuu riKtaxro. u^. 

366. Tj/Xjpov 6 rguxTus xxi 

uxtaaxTo. Paul. SiJ. i5. 

xgvsfiTiv vovaov uxtaauy.tvos, 

Coiljct. 2. - ov^i^/uv, Pla- 

to. 8. 
uy.tguiQS - ov- liX'sy.y,u. Stra- 

to. 6. «(5. 9. 
axt§^ris - it y'ox^<^. MaCe- 

don. 3i. 
uxtgatxoyi]s, Hynni. in 

ApoU. II. 5 18. Nicom. 

10. Dionys. 2. uL i35. 
uKt^MTos -Tov yoaxov. Ad- 

dae. 1 . 
uKtayu, voaov, uS. 692. 
uKtarogtx - tfis i'gyx i(ptnm. 

Leonti. i4. xgv(pitis "iaro^ 
£u. ot^. 583. xgvCpius xt- 
Xfv^ovs.u^. 54o. 54 1. - iijv 
nXu^oyivtis y§x(ploos. Paul. I N. D E X. 159 SiJ. 5i. ' lijy yrocffuv, kS'. 

595. 
«.Kfj^iffrus. KO. 386. 
0iv.y,^iis - la ^v/uov, Criliag.So. 
xxtiXtfros,3rviu,os. Damagel. 5. 
tcxti^KCftos - tov yviaiv ccvjos. 

Rhian. 4. - lov (^oiros, x&. 

684. - ioio stxov» xofffxov, 

Claudian. 4. 
«xij^os -Qro(.-tov xearos. Slra- 

to. 88. 
xKtj^vHroSf ito'kty.os, liUcill. 

79- 
uxiviiTos - r>tv. Heroil. Inscr. 

i4. 

u.kIs - t^ci. Arcliias. 1. ovv- 

Xov. Paul. Sil. 22. -t^fs 

dx^olSo\s7s.Ijiion»TaT. 53. 

. l^ocs TtoS-wv. Meleag* 1 7. 
xxXciffros - roi xmot, Leon. 

Tar. 47. 
ctKXxvffros - 701 xut oid^xTirrot. 

Alcae. Mcss. 22. - ovs. 

Polyiitr. 2. 
xxXxvros -rov rx(pov, x^. joi. 

- rot yXxvxss ('^svro yoov. 

Dionys. 9. 
xxXtiti. • vv t^irjv. Leon. 

Alex. 2. 
xxXstws , xti/xtvov. xo. 61 4. 
xxKiiiaros - rtv io(A.ov. Ma- 

rian. 2. 
xxXtigos - ov Kuiios. Par- 

men. 4. 
ixXjyroy. nKij^tis ovr. xnKvTts /Xj/Xy5«. AstOcpiatl. 18. 

-rnv ffv/xjutxxifis. Theae- 

tet. 3. 
xxKivtis ~is xffrv<psXtxrov . Ai\~ 

tip. Sid. 5l. - eos ^tXfxs. 

Meleag. 21. -iois Ttogstxs. 

Jiih'an. Aeg. 10. 
xxXtviws f Tivvtv rov Kwoioos 

^o7^t%ov. (Dioscor.) So- 

sip. 2. 
ur.Xvffros - rwv 'KifA.kvuv. II. 

519. 
xxXvros. Hevod. Att. Inscr. 

32. 
XKy.xC,ui, fiHfiixfft. ISicilTch, 1 2* 

^OV^OS X07IS. X^, l33. 

xKy.ei7os j vt;i' ^^ouos. • Antip. 
Sid( 37. - ov xv^os. Me- 
leag. 109. xxfAxlti 'ngoi 
t£Utx. xo. 660. - xtriv xxd'' 
riXtxlttv. Dioscorid. 2. 

xKixti 't}sot§fftvos. Antip. Sid, 
^5. yvtov wg(pxvu)u,ive<. 
PJiili)). i3. int ivgov lix' 
y.ijs* xd'. Uer. 6. xK/uus 
tarxHVtxv irtt ^v§ov EXXet- 
^x. Simonid. 4. uxyiis 

iTXfffjs o^vrtgos xxtpos. pa- 
sidip. l3. xxfA,ijv ftiovx 
ffxfxos. Rhiatt. 4. ^s yxa 
xx/uiiv ftuioxftov. Strato. 
90. Antiphil. 3?. xkyyv 
vios uiv. xi. 695. (Lectt. 
3oj;) rtiv cixutiv ^tiaxvoov 

??i«y. Phroijt. a. Mnyxi i6o l, N.D E X. .■■ oSgviiuv. Vaiil. Sil, M, ((«V 

Paiil. Sii. 47. o.y.(x,</us k(p;i- 
fisix<ii..(jiO, 734« iy. ftK^ms 
y.kioi.is, Aenigrai.. 1.4. 

»X/U.t)S - }^te*s TTvXo-.s OXvtAXOV. 

AJpheus. 7. 
aHfimv; 7<,}i/u.itos., Pdul. SiL 

3.0. ^(xXksvtos lln^i^mJ7:\ 

oixjuoffiv Autiq. Thesfii. ^4. 
Mtiviats^l xy.'/i(jSOi. -cpy.^m-, 

tji.oto vtwxo^os, Aulomocl.o. 
. - aov fiu)/u.ov. Avchias. iG. 
v.y.ori. tis ocxoxs, xo. l^^-» 
mqiimT^ •f'^ ^vsovticS ^vVa, 

Mdeag. 67. -Tojy ^§xTuv. 
. ^ iBJtam. iS* - tois .itoaaiv.u^, 

, 6f()4» .««7«^ XKOtflXTOVS 

^ljxs. Eryci. 7. 
iif^ivuv.TlTos. Strato. 94. 
lly.otTis, Philodem. 17. 
xHeXMffixivu. Pullad. V?. 
dr.oXxaros -ov Xuyvsixs.Va.i- 

]ad. 122. 'yuy,sT^s,.,id^n3. 

-T0<. Paul.;Sil.„70. -Tois 

->. ^uxa^^^l^ucian. ,3. i. -. «ff- 

:•" ^vXrxt XKoT^XGT» :^.iKivv 5 s. 

■.-MclGug. 60. 

axaXof - ovs xnv^ovs, Leon. 

Tnv. 45. uiTitjaxs. Agalh. 

, Jiiedit. 

•txo'yj;, "Ej)ws 'l^vxtjs- Alphe. 
1. -^v Tgijxo^^^hv KXKX(A,0V. 

Paul. Sil. 5o. Ol.itOVl'^.'^ -nM^toiiiv XXXiyiTOV 

sl/,s (pvatv. Ilcdy]. G. (9.) 
XKovTtaTfu§ 'rn^fxs ioi/x^ovs. 
dirist. tEp|h|*r. .35 9. 

«x</«r<c-T^rs,- ■j-,]v ^ixoov. Aijalli. 
7 7 • /«*o%-&3y .eK>;,€oX/?;i. Ju- 
11. x\cg. 8: 

U,K<iVTlCT0O0X0S - MOt^iiy^gSS.iii- 

ijionid. 48. . 
xy.o oiaTOS^^^EfiioiSf^^^^o^it!:-, i al. 
Acg. 49. - Tov gguirusv T*itov, 

x6. 2'j5. ,;\ ., , ,.',v ■ 

XKOgSffTOiS , 07tVtOI/.tVXS. P.al- 

lud. 5.. 

xKogr/TOSf oo\ii)V,xti.l\cx. 17. 
-Tov Ts^nuiXiiv. xo. 3H9, 
-Tov fjbxyjis. Asclcpujdot. 

IT. 490. Q^V§Off.h(^- Ky.9§}]- 

rov. Marc€ll,,,Inscr, ^19. 
uKos , Kx^Koiy,, Arcliias. 3i. 

'zXriyKi x.v.ipoT!gots syhovr 

xy.os. «dj. 4 1,1. 
xKoafAOs , Kocftos. Antip. Sid. 

29. Jnl. Ac^. 64. 
(»,Kov^, H ctKov^s, Agatli. 80. 

-««r. JuL; Puly.^i. 
xKovai^sos -sov (piyyos. Aii- 

tlp.; Tllj, ,l3. ., 

XXOViti - ffW ftiJTlig OVSfA.OgOS, 

Pallad. 99.. 

xK^xiCpvy^s ^.» sos Ix Trsvirjs. 

Corn. Long. 1. 
xx§x.ain ^- TjS jrcxtjtjs ysvsrxt, 

M. Aigeiit. 16. 
xxgxTtis -fns ^nargos (fviriy. t N D E X. l6l 

Tlieocr. Cliiiis. I. ]84, xx^hus, itoWeiygu^puii.Vol- 

-Tt7s ^otTn^vus.J^iiciaV, 5o. liaJi. 2. 

KxpuTos ct olx^firos f cro(pifj. (t-KgoliuTiio -o(.rfi.V\A\.o]ni\.\. 

d^, 3l5. -ov xxviLiat. All- ux^oj2oc(PfiS -i) ;);jf/Xf«, Ire- 

tiplal. 12. y.K\'ltiv. oi^.'25. imt', 3, - sTs «xi^Ks.Vanl, 

-rov voKTOs Ktxoorf/.fvos, oil. 02, 

Aiilin. Sid. 7. ««XXfo^ KttpofisXijs -uv S^ovxxwy, Plii- 

{u>i07toToct. V a.u\ Si\, oj^. lipp. 17. 

xvktxos. »h 668. Sxiuovos xx^OjSoXsdi -y.xkxv^oTtx ^K§0- 

xtt£tirov 7r'2ffKV inXriCt tto- fioXsi, Zona. 4. 

"Kiv. Antip. Tli. 27. xy.£ofioX}!S -s7s xxiSxs. JLieon. 

xy.§'tcnt^os , /uiivfj xvtsWuvcx. i ar. 53. 

Criiiag. 38. «x^o/3oX/^w. c§y»vov i^ Tcrfjvxs 

uK^fl^Yis. Artemo. 2. Paul. fix^ofioXi^t ^tvxs. »S. &6j. 

Sil. 4 1 . xy.§ohros -rovs Sovvxy.xs. Vhi- 

xK§y];7os -ots. lltdyl. (7.) 12. Hpp. 22. 

XK6>]<iijxvos • vov Jooar^vxov. xxooi.^vov - ov nxvros xxgitt- 

Clirist. Ecph. 62. /aoy. Crinag. 23. - wy;^X(*i- 

xxftjSooD. ^y.^i/3u)fftcs "Koyov. . f «»'• Pallad, 2J. 

Lfoii. Al. 26. uKgodrfytis --yis (f)ik)ff/ix. Me- 

»x§isy Xiyitx. Aristod. 2, leag. i4, 

- ^i XiyvTtri^vyt. Meleag. xxgoxofxos -0« Ttirvos, Av~ 

112. - iix jutX$ffi7tTigov. cliias. 29. 

Mnasalc. 1 1. «x«K3o/S;«r<v. xxgoXi^ov ^ ioxvov. ct}. 20. 

Leou. Tar. 65. xx^iitro^ xK^oXoyiu) . ti ffrx^^vxs. Phi- 

x«t' olgovgxv xti^Qvi. Auy- lip. 80, 

te. l4. «■xf9'Ko(pirtis, 'E^ftxs.x^. 236. 

xxgiToSxKgvs,TxvrxXos.Vau]. - (p7TXi. Leon. AJ. la. 

iSil. 33. xKgoXo<pos - (poiffiv Tch^xiffiv, 

UxotTOS f.vnvos. xo. 28<). - rov fcilialo. 27. 

o^«.a. II. 4(jO. xx^iTt y.o7. xKgoXvrio). ircnae, 2. 

gx. Theodor, II. Sx7yov, ciK^ofA,oXijSSos -ov r^ixrvov.Vlii- 

Qu. Maec. 9. rov (pyi/xs- lipp. 23. Macedon. uH. 

vov viov «xgirx. Autip. xx^ovvxi. ('fg. xxgovvxn-) 

Sid. g3. Meleag. 25, 

Vol. III. P. 3. L ' l62 1 N D E X. 

KXgowxos. ffxotvov vn uk§o- uK^oatdrioo; - ov fiova-reolpov. 
yw%<}) 5 ^«XXojttf v>/y r.uvovi. u^. 3i3. 

Pliilip. l5. Kx^oxotvfjs -is $i§u.u. Paul. 

K.K§o'rto'Kis. ' - tiss, Theaet. Sil. 47. 

Schol. 3. «xfwyv^of -%a ^<(r(7« (rectius 

«.xgonrtgQVf oiv uterov. Ci'i- ux^wvvxt S^icffu) ^eoos.Mie- 

nag. 4. If^^g. 79. 

iixgos , /ixyttgos fl^vxv^' Me- ux^wgttx - ui syxoiru^ts 9-ti- 

leag. 4. - «xfov fA.ia9ov. ^Zv. uL 398. 

Tlieocr. 7. i'§tta(Au ^Ixtis. uxru^M. Pliilodcm. i3. 

Antip. Sidon. Go. nvq uxru7os -ut>is tnui^ptXt^s. Qu. 

ofjtfxuatv s^uXt. Meleag. Maec. 7. -vrial^os. Id. 8. 

78. «xfov 'Ejiwrttjv it^oros. -y vro aTtiXuSi. Alcae. 

Leon. Tar. 72. tis ux§ov Mess 7. 

fA.ova7is iixov fXuaaus. »&. uxrtuvos -010 ^lxvis. uo. 36 1. 

673. ux£ov yjiXtos. «(J. - ft) »r«rip<. Antip. Sid. 90. 

Her. 26. snx^u yjlKtos, uxrtgficros -rov. u^. 61 4. 

«^. 200. uxgots STii %«/X«- uxr>] - ijs fTtt^uivoy.tv. Pllilo- 

atv. ui. 3l3. ovai,aiv n^os- dem. 3o. ur.rul vsxvuiv, 

4>t9v§iit. Meleag. go. Nicarcli. 5. 

axgoiis Xtgaiv sx^Xififi xo- uxrtj , K§'/;roct'is. Pliaiii. 5. 

^«v. Leon. Tar. 4i. ux^u uxriv -7vu (psgm noSruiv. Me- 

f/kuxv^) «xf« T^tvoaroiaitjs. It^^g, 38. -rivtaatv IX«x- 

Leon. Tar. 72, r« ux^u ru7s, Antip. Thess. 3g. 

itsCpvxt xivovvovs snuytiv. uxrirtis -ruxuXufAsvrx.Pha.- 

PaiJad. 124. >.vyStvu ■ffxv- ni. 7. 

T« xui xxgK. uo. 3i5. >/v uxvfA.Kvros y tvnKo^tri. Poly- 

tx lA-A^fi^s ux^x xx^xiyjs, aen. 2. - rovs KifA.svxs. Au- 

Arcliime]. 2. «xf«rl%y;7y, tomed, 11. 

iV^ovs. x^. 423. rixvtis J/X- «xv^wv , ftoXtts xxigovatv uxv- 

btv is uxgorurov. Leonti. y.ovts. uL 428. 

7. r/ffr* (J^ ??r «xf« (iffiv- xxwnos , vxvrtjs. Philip, 32. 

xxs, Posidi]). 1 3. Iw' «'X«/3«f%;«« - >;s. Paliad. 3o. 

<ilx£orxrifi nvtvfA,xrt, x^, xXujiuargov - « Ylx(pij]s. 

3i3. Aaath. 61. 1 N D E X. 163 tiXa.Xyifj.iitt -o-wt. Antag. 2. uXsyl^u) , ri]s u.rtutfis.VhWa.di. 

KKoiXiirvs -riiv fixgvCpd^oyywv 1^8. ovx x. ruv %ov(7jwj» 

«wXwv. «(J*. 174. K^rstrajv. Macecl. 18. -0/u.e-, 

uXoiXijros. ffvvta-rofet rouv «Xoc- vov dwjja)»'. Rulin. 1. 

'krirujv. Philo'}cjii. 17. «Xf yw , Tticrglios oXXvmhecs. 

«XocXkw - ;£tt))/ ^/t^^tv. «J'. 363. Damaget. 6. 

- >j«<y Twv n»i$uiv ut%iv. An- «Xj/tcd. vX<Tfv >; vgortjs. Agath. 

tip. Sid. 67. 22. i:Xtrov. Tibei'. III. 2. 

»\xjU7rsros - rov ay.oros. kS'. KXixr^vcDV , ogSrgits i-y^o/u,tvos. 

5\j. Anytc. 11. 

oiXoi.jji.itris - nia.s ui^os tvvocs, «XfHrw^ , >;w»f. Antip. Th. 5. 

«^. &JJ. -ro§x x,*'^^ftov. Callim. 

«.'ki.oyMi. U(.u.ry\v sae /u,v^o! 24. 

dXxrxi. Paul, SiJ. 25. r/ kXskid -kois uvs^i xxi ntviijy. 

Ktvxiaiv «XwjCtf3"«c S^xocti- Diodor. 1. 

(r«vT*f IXw/ffiv. Crinag. 45.' xXtiiirtigx y t^%v«. Paiil. 

jr^/v ctXwo^ivof. Sopliron. Sil. 66. 

I. xXtii>o/u.ivyi. Antip. Th, xXiii^sKe/u.vos. Paul. Sil. 46. 
35. - m/jf.ivatat vxvrxts. xo, xXsitKXKts - kh ol^tis (pupfji,x^ 
373. nx. Thall. Mil. 3. 

ccXccoco - wffccj ytvirnv xvlxts. uXtr§is - toss. Antip. Th. 3q. 

Jul. Aeg. 57. ccX?vo,ucic< -^svj/v vfigty. «<?. 

uXXTCX^OO -ittS, K^. 596. 6l4. - CC;CtfyOffJ*VOWffOV. Ni- 

«Xafrroj -Tov jr^v^oy. «V. 6go. comed, lO. 

dXuffruig. rriv sni TCxialv x'Kk- xXsco - tt rpv tgiarx AeKtffi- 

ffro§x. PhiJip, 53. Xoc»y. u^. 16. 'initts Kxgnov 

xXysoo. Kxrx nxv iiXytjKX. xS'. xXu. Archias 24. xXrjXt- 

II. Ksvxt, Nicarch. 33. 
xXyivotts -tffcx voaos. Aliy- xXyj -ris xn yiovuiv. Pliilip. 5 . 

te. 20. (iibi niinc xygns.^ 

uXyos, irtxrt. Mcnecr. 1. xXtfSrivos, ^''^''^''v «vr' ocX>/- 

xX^yiay.w -Kovax Kxgnov.JLva- O^ivov, Thcocrit. i6. 

tostli, 2. cicX;J3"« - tt. Luciil. 47. 

xXsuw -XsxffSrt X^^S*' Ni~ ViXviKros -rov nky^os. x^.^^.i, 

cias. 6, ' xXriy.m -evxs xarigus. Aii - 

L 2 164 1 N D E X. 

tip. Sid. 49. Tifigoi xxi uXtvtjxitif -ix xuintiv. Plii- 

u\iifA,ovt?. Plat. jiiii. 1, lip. a2. 

mXrirtvni - uv rv(pXos. Leon, «X<yotr - ow^j/^j/f. Apo]Ipn.i5. 

Al. 34. -ovffee AvXoJ. Paul. aX<os - /wv xccy,oirtDV. Mace- 

Sil. 80. doii. 28. -/0«. Zosiin. 2. 

»X»7T>jy, 'o^xos nku^tro, Co- - toiis ini 'Erfo(pxcrtv. «<?. 

meles. 1. f/.i§07rwv fitos. yi^. - ixsQht^os. xi'.6l6. 

Pallad, 128. -v-rxt uvrt- xXi^xvros - rov y.o§ov. Zo- 

^iovrts. x^. ^77. lias. 9. -roi^ot^x^ts. Qu. 

iXtxv^iis -2r^sr§Zxos.An\\\). Maec. 8, 

Sid. 34. - 3"ii xoxXo). Paul. xkinxaros -rov ^gvittnx, Corn. 

Sil. 22. Long. 1. 

iXi^^txros -ru) n§onooi «f- xXiitXxyxros -roio Tgirmos. 

rgov. Pers. 8. Paul. Sil. 5i. 

uXi^uvss -oto Kogiv^ov. Au- xXtnkxytjs -vits. ioim.Tia.vh. 

lip, Sid. 83. 10. -vitaat vritaat, lAicilJ. 

xXi^ms f Xficfoj. Leou. Tar. 121. 

82. KXinXuvit} -fis (A.oytgris. Plii- 

iXiif. Callim. 2G. lip. 23. 

uXifiriȤ -rogts. xo. Her. 27. xXifrXfii-tiyosnir^tis.VhiccJi, 

iXixKvaros -rov ^ifAxs.A^oY- xKiitXoos -oov vtus. Arion. 

lonid. 17. -oio itir§xs. Hymn. 20. -nXox ipvXx. 

ai^. 399. - n>v rjiovwv, Agatli. x^. 58 1 . 

49. xXi7tog(pvg(is - ov X/,uy«5-, 

tiXtxv/uwv -ovos Y.vjioiris. Cri- Arion. Hymn. 22, 

nag. 2. xXt^§xyris - axontXos. Philip. 

uXixrvnos -Ttov Xircxs. x^, 128. 67. 

iXtfA.v§ris - ios x(p§ov. De- xXt^§xvros - rov novrov. Mua- 

mocr. n. 260. -ixsuiytx- saic. 8, 

Xoi/s. Plianocl. 1. xXi^ ^ijxr os -rots ^ttgxat. Ar- 

uXiy^ofAKi -tvos xXXtiv ii xX- clii. 33, 

X^s tis ■/(,bovx. Leon. Tar. xXi^§o^ios , - ^lx xovis, An- 

55. tip, Sid. 68. (ubi nunc 

m.Xtvtixrti§» - XV iXxitiv. Gae- uXi§§o3^ios).avv nxarifiovius 

tul. 3. uXi§§o2riii, Diodor. 16. I N D E X. 16:; u\t^^vTO( -rov uvxivcc AtjXov. 
Artemon. 1 . 

«XfVxw. inhrjKr» (piKovax 
flXus. Meleag. 62. ffXe ^^ 
uXovs. Antiphil. 23, 

uXtiTTOS -TX XixTf Xi]VOS. Pal- 

lad. 21. 

uXio^r^fKTos -roto yijos. An- 

tiphan. 6. 
«,\tTigy,wv - fcovx xvxXov tpk- 

(psfns. u^. 369. 
uXirtiiUU - UTK Xcc<^ow. Agath, 

54. TcxT^ris. Id. 60. 
uXtTO<Pgos-vy)i - t/v. Lieon. Tar. 

64. 
uXtrgxivM -tiv. Agath, 70. 

-vjis. Julian. Aeg. 38. 
uXiTgos. Crinag. 3j. Phi- 

Jip. 43. 
uXir^aavvtj , frxih/uxv^s. A- 

gath. 3. - nv fitorov. Id. 83. 

^twv sostaatv xXtrpoavvyiv 

(*v«3"»/v. Herod. Inscr. 19, 
uXir^vros , xvy</,/3>;. Tull. 

Laur. 2. 
uXtCp^ogiri Theo Alex. i. 
uXi^^ogos - 01 xxi XtitaTxi, 

l.,eou. Tar 82. 
uXkx^ , oi^ifis xui xM/uxrov. 

Satyr. Thyill. 3. «^fpcoff- 

aoov. u^. 5«)4. 
uXxijtis - tvrus oiarovs, Da- 

luaget. 2. 
¥,Xxiy.xyfii - us WmXXxIos, 

Hegcsipp, 5. uXxifJt.OS -OV xfoflV tlXofA,t3fK. 

Antip. Th. 84. 

uXxvovis , y,tfA.(poy,fvri (iv^ols, 
Philip. 66. 

uXxvm , Avatoos. Antip, Si- 
don. 32. HxXXx^os. Id. 
26. Philip. 18. -ovos reot- 
xiXxs. Simon. fr. i5, »t- 
Ttgijs. Callim. 3l. -ovts 
^ov^xi, Mnasalc. 8. - ovt<.i> 
uTs ittvros xtl crri^i^xT9 
xvfAX vrivz,AOV. Apollonid. 
i3. - oatv fA,iXtts. Theon. 
Al. 3. 

u'9i.uyfAu f Tf o(p«/wy, Meleag. 
58. 

x^xffau, a^^xixi rriv <pvatv. 
x^. 422. nh^tx artCpxvuiv 
^■»i.xixo. Thall, MiL 5. 
if^xxrxt y gxfjkfAX. Meleag, 
70, rj^^xx^^i rgOTtov. xa. 
432. 

«JS^d^jo^/. Pallad-. 1^9. 

xl^rixTos -Tov itrif/,XT0S» Jul. 
Aeg. 23. 

u^^trxvtvros - rt k^n. u^. 6^9. 

Ui^ooxnos. iv uXXod^xnuv t/- 
B^xTrrxt. Hegcsip, 5. 

«/Rsvoroy - oiif rvxfl' Agath. 6 1 . 

u/^tf/LXt^ sis Enixovgov uXx- 
ro, Phan. 6. ^Xxto arx- 
oiov. u^. 3 12, xtaats xXtt- 
ro no^xs. Lrycius i3. 

ul^ongoax^^os - ov aifiiis. 
Agath. 38. l66 I N D E X. 

«/5^oVj)ioj, Kvft^iS^os. Addae. uXvnos -kov 5-«y «rov. Pallad. 

8. -ttf rt%v}}S "Ki^os. As- 139. 

clepiad. 33. «.'Kvay.x^M - wv, cn^. ^nj, - ^ov- 

u%.QT§iox§<^s » (pvcis. Ni- axi. Jul, Aeg. 60. - ovrxs 

cand. 1. 7tiT§(x,uiys(pvm§^sv.(X,S.5oo, 

K^oCpos, TtfiXvi' Meleag. ii5, «.Xvros -t^ xS^uiuxvti. Rliian. 

i;^ti(^«j, «j^j;. Problem. ar. 7. 4. -Totai xkX^voTj. Mc- 

«X^vroy, *jv/>;. Macedon.28. leag. 21. 

«3^wj. iyw J"' U^^uis ovvoy.» uXvm - wv i'§ws. Meleag. '25. 

TvfA^ov ixf>. Callim. 48. Iv fA.syx§oiaiv, Agalii. 88. 

.ttXuti^ frtx^t/, Ci'inag. 3g. xXcptaipoios - ov vouig. Alex. 

-JU.XS ^tocvyhs, Biunoi'. 2. Aetol. 5. 

u.XfAK , xy,si^sts xvDtov, x^. «Xoifivos -y«< <Wo<. Secund.2. 

tiiiO.antXuhsy.^iifA.vMvxXfA xXwtj-as. Isidor. 3, 

vnod(ixfA,tvxt, x^, 'joo. xXu)£tiT}]s - Txt aTxy^yos, Zo- 

u.Xftv§os - ov nkXxyos. x^. jS. ii''is« 2. 

v^w£. Aenigm. i. otSft.x. xXus. Antip. Sid. iii. 

Maccdon. 28. - ox xxt- xXwatfA-os -ov. x^. 385. 

Txt arx^ovatv. Xenocr. II. xXui^tjTos - rov igcofixviiis. 

256. -gx ea^iofAtv. Pal- Paul. Sil. 7. 

lad. 21. KfKx^vvoD -vt ^^xirrjv, Paul, 

9tXoyos. Tovs xXo/oOs. PaUad. Sil. 29. 

66. • ywTXTOV OVStSoS. Id. XflXlM.Xy.STOS-TOVXgXTOS.An- 

62. tip. Sid. 18. 

uXottiTtj^ . T^ots o^ovrts, xfx.xMvvw y - rifj(,xMvvt,\iGox\, 

Agath. 74. Tar. 49. avifji.x xf^xXiv- 

u\oT§t^-lox ^txxaxvov, Ari- vKVTor ^i^^ovou. cto.61 4, Acciv 

sto. 1, xfixXSvvd^sTax XS"^'^ fiog- 

uXvxTOTCs^t) ..ijs^tafAovu^ \8, (pVV' Jnlian. Aeg. 4. 

- ^tl Xxivir; a^tyxros. xfAxXJxxTOS -rtiaiv svi ^gtaiv, 

Agiilh. 5(). xciXxsijf aCptyx. Vnu\. Sil. 32. 

Tos. Paid. SiJ, u3, -Sxis ufAx^i^o^sTtis -rtiv, Thcaet. 2, 

a(piyyy] ^ioxs, Alcac. xm.x^svw, tift.xisvax x/5ioTov 

Mes«, 10. .^riat Xvyu^fis, /S/orov. u^. 653. - isvovros 

u^. 4 12, i^irsw, Leon. Tar. 6'/. I N D E X. 167 K/uiotiirijs , (fiogros. Antipliil. Hegesip. 5, exivov oiy.71- 

1'] . a(i,fji,svos. Meleag. 1, 26. 

Kft,u,gtt -ifs itoi/Lit,ott£os, Slra- UjU./ixa^is - iv ijigitiv, «0. 2g3. to. 26. 
xfAct^xTtov. Meleag. 1, 4i. 

Pliilip. 1 . 
«c^aflT/voof. -Rhian. 1. 

MfAxgTwXti - rjai vooio. Rhi- 
an. 1 . 

ufixovyfAx , goastts nxgtttis'. 
Paul. Sil. c). xxXy.siuiy 
ogo(pu)v. x^. Byz. i5. -,««- 
tx xDsruv, x^. 690. 

KfiK^vffa^u - Gitxi xvSrtai T^n- 
fiuv, Mai'ian. 2. 

tcf^xvgos - £ti vovaos. Djonys. xf*,/3Xv^w - si Tetiytiv vxmj. aS'. 
363. 

»f*/5Xvva) -V€tv uoioxs xiwv ov 
avyxtxt. x^. 6 1 5. x§^^°^ 
OfifjLxtos xvytjv af^pAvvxs. 
Julian. Aeg. 10. Mj/dcov 
xfAJiXvvMvrss x^t]x, Loll. 
Bass. 8. ^ovx^ xfjLfoXvv^sls. 
Paul. Sil. 5l. 

XftfiXvs , ytgos ogofAOV, Lu- 
cian. 10. ufij-iXv vi(pos. 
Antip. Th. €4. -i7xv yi- vvv. Julian. Aeg. lO. 
10. - ^x /5Xiii/xs. Posidip. xfi/SoXx&ijv , tXntossvxvrx x»^- 
17. /BXsffui. Strato. ^3. gi^ofnvxi. Maced.on.3g. 

ufjLXvgotsgtj ffxoTriXov tosTv. xfi/SoXtt} - ttjv f/.oigtjs. Agatli, Ponipej. 1. 

> ~ ■' ^ ■> ^ , 

KfAXVPWS. OV yxo X. OKtfiOVtS 

itfiitignv l'/3Xs?rov tvas^ittv. 
x^. 6g6, 
»t,fji,xv§0M -ooasixg^yo^- Simo- 

. , r ■>' ' ' 

jucl. 10. xargx t]fAxv§uat. 
Leon. Tur. 4g. ks^ivx fiiv 
riff.xvgMto. Antip.Sid. 52. 

OtU TCSV^OS XfJI.XVgU)d'tiffU ffs- 

"kxvx. Id. gg. 7. txxvttjtos. Arabius 3. 
- itjs tiBrxOos utiofisvifs. Ma- 
cedon. 2. 
Kfifigoffios - tov ^xXos. Hed}'!. 
2. - iov vsxtxgos. Dioscor. 
24. - ffitjv fftx^stv. Phi]o- 
dem. 18. -iu)v xtjguJv.Apol- 
lonid. G. ■yovxtuiv, Ru- 
fiii. 33. -tx /iivB-ij. Myro, 
2. - iots 7cXoKxuots.xa.l65, Xfitxu. 'EIS^x^os xfj!,uiuy uyx- xy.figoros, xiuv. x^, ^iS. xi^- 

fjcov atxxvv, x^. Hcr. 21. gos. x^. 682. 

yovus ijfA,tiffx yiyxvrwv. xo. xf^/Sgotw. tjf*,/Sgort ^tjgtjs xxl 

5gi. xfJi,xffxs xgxros vTtsg- fiioTov. Antip. Th. 44, 

3-? xoviv, Antip, Sid. gg. Tfp^vj/s-. Jul. Aeg. 4o. 

ui irtl 01 xfjLXffurn yvy.(px. ufii. Nossis. 7. i68 I N D E X. Kf/Ayx^tos • rsi xjjfoe. Paul. 

Sil. 4o. 
«^«^■vcrrof. Plato. jnii. 2. ocJ'. 

n3. 

tifAtilitt) • uiv Tx(pov. oc^. 526. 
bt,/u,tt^}]TO< -Tu, «i%. Tlieo- 

clorid. II. - Tojy V5>st>«jv. 

Julian. Aeg. 66. 67. 
KiUslXixTos , ^vfA,Qs. Dama- 

get. 5. Gaetul. 5. -rov 

i'oy. Anyte. 23. 
Ky.sl'kiX,0 5 , y,o7nx. Paul Sil. 

82. -ov ^•«Xcico-ffccy., Miice- 

don. 21. 
u/uiXyw -yt aToy.-ji. Lconti. 

I. OvB^OiTOS SK ^jT^Vm ^0(.V- 

^ov v.y.i\^( yuvos. Mace- 
don. 32. xt;om ycXi noX- 
Xov ix.y.sXiocs, Apollouid.6. 

UyiyTCTOS - Tov xovgns. oco, 
yio.c. (Lectt. 3o3.) To 
Xot/Sf^y ivoov xytyffTOTUTOV, 
Scylhin. 1. 

uyiyrcTuis , £wsts. ko. ySj. 

uysy(p}]S - ix vijov. Ep. Byz. 
l5. ' its tiysyovtits. Ib. l5. 

Kyi^yu - itns oLv^os. Agath. 
59. TCTuiixx xoXvv fior^vv 
»y,t§yoytvov. Ibid. 

tiyigow - ffxs yXvxt^tjs xtwvos. 
SijHonid. 101. "ktiywviot 
xv^os. LeonT Tar. <j8, 

xyigtyvos. Posidi]). l6.-Pal- 
lud. 1 i. xctivt;i i^ xytgiy- 
voTigtfS. Auiip, Th. 1. KyiT^t]TOS - TW ^VTl&f wXj/^o- 

yivov yti^xs. AJacedon. 2. 
- rof dToyx yovatis. An- 
tip. Sid. y/. -Tov TTtXu- 
ysvs, Secund. 3. -to«o5«- 
Xxaa^tis. Aniij)hil. 26. x^. 
21,- Taiv xlyixXuiv. Cri- 
11 ag. 45. pcsc^/rftjv i'x^. Jlll, 
Aeg. 5/. ytyx^uv. IZp. 

ByZ. l5. -TOtS UTX^tOlS. 

Paul. Sil. 36. -Tovs itx 

vtxxs. Siat. Athl. 5/. 
xysrgo^ios - tois xo^xxtaaiv, 

x^. 291. 
xysr^onoTtis - Ttjv Xxtyov. 

Agalh. 55. 
xysr^O';. ytj xysr^ov Tt itoitiv. 

x^\ '255. • ^wv ^f/Xui^, Phi- 

lip. 42. Tuv xysTpoov TX 

ysTgx. Paliad. ()l. 
ilyti' ■ xs (pxgcos. Phani. 4. 
ix.yi}Tt!g , '^^'Jh.xaos Af>;i\ 

Christod. Ecph. 3/6. 
xyi]Tos y ttoXvs xxTx oxaxtov 

'd<l^iv. Jul. Aeg. 2. 
uytjxxvxui - ouv. xa, 244. 
oc,Mj;%Kv/>/ ' tjv tv§ov, xo. l55. 
xytxros , xvvy(psvTOs. Marc. 

Aig, lo. xytxrx tts tv 

xysigtv. xo, 3oo. 
Kytyr,TQS • twv xxolruiv, Cri- 

1;.,-. 41.- 
xyta^os -ov ttgsaltjv, Plulip. 

JU, 

uyyx,ntr§ni- Antip, Sid. y^. 1 N D E X. 169 Ko§tixs. Panl. Sil. 16. 
TTocg^tvixs. Melcug. 125. 
y.tK§v(po(.\u>v. Alitip, Sid. 
UJ . y.xT xvxtvos xy.y,x Kv- 
ymaxs. Id, 94. fAtXrAyy.^x- 
vtov. Philet. fr. i5. xju,- 
/u.xrttKt7rX(ixs. Maced. 1. 

XXlTflS. X^. 128. X^gtlXTtU 

vtKfjs. Christ. Ecph. 4o2. 
xfA.fji.xrx bvyxTt^uiv. Len- 

tul. 6. XfAy.X(/tV x(pVKTOtS, 

Antip. Sid. 4i. 
xfAfA.taov. Eryciiis. 11. 
xy.fji.tyx. Theocr. 5. Movffwv. 

Simmi. 2. Damoch. 4. 

Utt§t<rtv, xS'. 524. 
xfjt.fji,o^voTrjs. Stalyl. Flacc. 5. 
afji.y.o§tx. Ciinag. 20. 

xyy.o§05 i y.o§os jjirf;;^/?;^. Jul. 

Aeg. 5o. u^ivitiv. Ilera- 

clid. 1. xfyXjjs. x^. 4^5. 
eififAOTfo(pos - ov itxgxXov. Me- 

leag. 1, 20. 
uyvijyuv , Ktiffri vt^S^tv. Al- 

chimel. 2. 
xyoytiTt. Khian. 7. 
xyot/2x^ios - iriv xkoXxvatv. 

Stralo. jj. 
xyotfix^ov. Stat. Athl, 23. 
xyoildxTos -xitjs ty7to§irjs.V^vi\. 

Sll. 5j. -xiviv viytfftv, Ae- 

SOp. J, 76. - «7«« %«^<Tff. 

Leon, Tar. 98. -xiuiv iro- 
rwv. Leonti. 4. - xiots itii- XtTt hyjvykvyf. Paul. Sil. 

38. 
xyoijoos, ^i^xffKxXiijs. Pro- 

clus. 6. 
xyot§os , oawv tjoovmv x^ooAov.* 

Asclejiiad. 37. - §ot rxg- 

aoi vtv^uiv. Philip. 67. 
xyoXyxTos, yxdxos. Leon. 

Tar. 98. 
xyoXytvs. Criiiag. 26. 
xyo§yyos. Meleag. 129. 
xyovaos - aoi, xa. 5 16. . 
u,fji.ox^os -OTt§ov ntvSros, Me- 

necr. 1. 
xynxvyxy rrovwv, Macedon. 

3i. (piXov o^irxts. Any- 

te. 7. 
xyKxvats - tv ooto xtxytjxui- 

atv. Anyte. 9. 
x/xnxvu f xygvKvov S^vyov, 

Strato. 68. - att icrtgov. 

Mnasalc. 12. - ajjs yv7x. 

Anyfe. 6. -amv '^E^.xix 

^o'jXoavvxs. Alcae. Mess. 
. xyiexvaov yvtx itovov. 

itiJ'. 260. x'^'"' "H^»;j» «^. 

281. vtits Xtyivtaaiv xy' 

•Kxvovrxi, xi', 428, 
xyittXtiov. Lcon. Tar. 54. 
uyrtiXivos - ivfj ygtjvs, Marc, 

Arg. 3o. - ivov xXriyxTos. 

xl 386. 
xyittXotgyos. |Macedon. 26. 
xyntXos , /ioTgvonxis. Theo- 

cr. 4. xygixs. Philip. 68. 170 I N D E X, 

Tuvtarav. Aiitip. Sid. 38. 
- Xov ^xx^vx, x^. 98. 
a,fA7es'Ko<pvru§ - ■ngi Bux^^ii. 

Leoii. Tiir. 18. 
9liu.vtxo^*t - ''^'y "XfttTMt. Leon. 

Tar. 3j. CTfj^ii r^v^t ^os 

uiu.Tttxovvv.Agiilh.ii. -ovxi 

^ff oyecr/J^fy. Ailtip. Sid.82. 

fjLvguiv tfjifcvoot, Posid. uo, 
K/Afftpjai , rri ffj? y«f ^o^yi fAvti- 

,tt«ro'(J^'«j«tff^%«T«<. «<^. 536. 
ufiKXuxix -/>/ XXI ■rcovos. Piiul, 

Sil. 70. - i^s xirtov, Ju- 

lian. Aeg. 2. - /«f. Paul. 

Sil. 83. xakxffrtt^xv.Aii- 

tip. Sid. 88. - tijy i]t§os n 

yxtfjs. Agatli. 71. ss raa- 

ct]v viyxytv rty.Tcko^xhv, id, 

85. 
a.fji,n\kyM - xuov uxr7vx, noXv- 

argo(pov, Dioiys. 2. 
tifAXVftu) -ttovrts tii§x. Pal- 

lad. J23. -tiovrt: Juliaii. 

Aeg, 62. 
tiu,7cviu), otvpo xui aftTrvtvaov, 

Leoilli. II. - l^ciiov vn-ig 

ttxrgi^os. Adrian. 2. oo-oi' 

«fAKvtvffxs, Mcleag. 3/. 
ufA.TTvoXf frovwv, Scoli. 23. 

UflTtVXX^M - XCCffd^tV XtffffW. 

Plialaec. 2. 

tifjiv^pos - X ti'^u)X» <|/ti%vy. 

Crinag. 33. 
i.fiv}]TOS f xwftuv, Pliilodcm. 1 9. ovx xfAVfjru j/fX^. Stra- 
to. 47. 
Mfcvxfjros - rif) xxXv/Sfi. An- 

tip. Sid. 94. 
UfAvvru)^. Anlip. Sid. 63. 
tnftvffffw. xfivit xxTx §i3ros 
"K^Pgoytvttx, Antip. Sid. 
^Z.TcXtv^ov ^tCpitfffftv xfjivx- 
^iv. Agalh. 6g. fji,xrrjv ffov 
rjTog xfLvffffov. Paul. Sil. 
21. - xfivixfitvui. Mna- 
salc. 17. 
u,fji,(pxSx, 'kiiut. Antip, Sid. 

45. 
ufA(py,^tiv , fiti xyxKKtn, Ar- 

ciiiloch. l'r. i4. 
ufi(pxSiriv Xtxriov, PailL Sil. 

3i. 
xfi.(pu.^ios - tu (ptXiti, Paul. 
Sii. 18. xfji.(puSiwv ki». 
r^uiv. Id. 1. 
xf/,'pxoov , uXujtuiui, Agath. 

63. 
uy,(pxfflx - itfs vikxytfffftv itX- 
fjiivos. Cliri.sl. EcpLr. 249. 
Ufjt.(px^Giw - wv xuvovxs uvXwv. 
J uiiaii. Bas. 2. ov fAirov 
ufc(px(po'jiiffu, Cliristod. 
Ecpiir. 109. 
uiti(pi7cw - TCtt rty,uts ubuvu- 
Twv. c:o. 497. tv rxvo ufA- 
(pfTCtrov TToXtv. Scoli. lO. 
Uf/,(ptoi(pw , xuXvfiriv, incdit. 
ufjt,(pi-x.'^ , X^Sf*'^^ rXvviJ', 
Apollonid. 26, I N D E X. 171 KjiA^ptt^ifftoSf xeTrxt. Cereal.3. 

- ov vlxriv. Stat. Atlil. 62. 
ei/u,(ptx^u). oarkoi, vrjcxitt Kv^<- 

xos itiiji.(ptixas. Eryci. 12. 
»y,(pt[icK,^M„ ovsi^ov an^voTs 
KfA^pt/SxXovaoi. Meleag. 

103. U^^OiiJV u/u,(ptj2x'Aovcjx 

Tvxv^- Agalh. 61. e fA^ 

XfjB^tj . ufA,(pi(ioi.Xoi. Stat. 

Athl. 49. icglv rxvTifv k/u.- 

^tl5xXijff3't xovtv. Julian. 

Aeg. 61. d^xvxrov xfjL(pf[ix- 

"Kovro vi(pos. Simoiiid. 33. 

ivvijv uy,(ps^x\ovTo xovtv. 

Agath. 89. Mnasalc. 16. 
u/u,(pII3tos - tov aro/ux, Plato.8. 
u/u,(ptl3Xt}argov. Flacc. 4. Zo- 

sioi. 3. 
K/xCptfiotiros , ' A/u/uwv. An-* 

tip, Sidou, 2. - Tov ovvo/ux. 

Paul. Sil. 55. -rxgts^gx. 

Leo Pliil. g. 
vifA(pi^oXos f xgiffis. Ai'abi, 4. 

- OV TtuT^U. U^. 262. - Ot XX- 

fAuxts. Leon. Tar. 24. - 01 
itXtofbtv. Pallad. 1 o4. 
ufA,(pifi^oxos f ttfA,uru Bxx^tf, 
Antip. Sid. 73. 

UfA,(Piy9tlT0S - TOV vaODg KtDXV- 

rov. Diodor. 8. 
ufA.(pioxxvu). x^7§ts Sogv vtfioy 

ufA.(piSxxovaut.Vsx\.\]..Si\..%0, 
u/u,(pi^tUf x^vaiixts jrXtius 

y.tiktov uy,(pi^tutf, Paul, 

Sil. 45. ufA,(pi^tTos - TQVS xxiaus, Phi- 

lip. l5. 
UfA.(ptetuivu) - t^itjvu xofA,tjv, 

Agath. 5o. 
ufA,(piaovtM - s7 xXaos2it(pvgos. 

Maiian. 2. 
ufA,(pid^ofA,os - ovs xargoiiv tXi- 

xxs. Pto!e4n. 2. 
ufA,(pi&§v7cros • Tov auxos. Paul. 

Sil. 49. -ru axvXu. An- 

tip. Sid. 29. 
ufi(pttXiaaos, fA,tvotvt}, Christ- 

od. Ecphr. 21. 
ufA,(pitvvvfA,t. Xi^os . . rri ufA,» 

(pttvvvTut vtxvs, Crinag.36. 

Xtvxtjv xfA,(ptiaua^t xofA,ttv. 

Rhian. 4. 'Oatuiuv uf/.- 

(pitaxvro xovtv. Aeschyl. 
Ufi(pif7ru), - tnti Xi^os uvrvyus 

Hftytvtius. Ep. Byz. 34. 

Tl;j ivVttV UfA,(plt7tQVrt TtXVttV. 

uL 124. fiijSXos ogyiu ufA- 
(pitnovau fA,Qvawv, Agath. 
34. "^tifpov Tftv ■nvfA.urttv ufA,- 
^itntaxt Sijios, Agath. 72. 

UfA,(pl^uXi!S , TCU^S YivTCgl^OS, 

ul 57. 
Kfc^ptB^u^w - ri^ttXu o^vtirj 

xof/,rt, Antip. Sid. 36. 

- rt^tjXt x^^g^^' f*^, 36. 
ufA,(pt^tiytts - fu auyxgiv, Phi- 

lip. 6. ^ 
ufA,(ptxxXv7tr<ii - xxXvnrtt ru- 

(Pos, u^. 620. . txuXv^t Xt- 

fA,viv. Antip. Sid. io8, i7a I N D E X. xu<pexoi^7j< FllLlip. 71. 
wfi^iCpiKXxffros ' roy Xf '4'«i'oi' 
ay.o\o7ffv$gxs, Antip» Sid. 

tciitCpiXOinsio. - xo/uLsvffi yv.u,(pxi 

ffocju.». Anlipllil. 37. 
9(,y,<pixof/.9s - (/.01 "kualxii xt- 

(pxXxTs, Crinag. 5o. 
oCjU^ptxofy.fis ' jU}/ wiuuiy (pxos- 

r§ijv. AJpheus.3. ax07tt\ov. 

Id. 6. yjk»y.vix. Prod. 5. 
uy,(pix§rivos , tuXos. Philip. 5. 
Ktu(ptXx(pris, nXxr«vos,Th.ail. 

Miles, 3. 
9t.fi(Pi\oyos - yov yxv. Chae- 

rein. a. 
oiy,<ptkvKrj, Agafh. 78. 
ufji,(pijux)(,yiros 'rov vom§. An- 

tip. Sid. 34. 
ufii,(piy,t'Kxs ' XIV XV xoviv. 

Theodorid. i5. 
uju^Pt/ut^i^u) 'O/utvos. Agalh. 

52. 

»/u(ptioos - cvv ffxifrx^vov. 

Leon. Tar. 4. 
oc/u^piffxXros, uvSx. Simm.Ov. 
tiiu(piitxrxffffui , yxffrigx §xitia- 

(jLxfft. Agalh. 54. 
m.iu(Ptntgi7:Xiy^yiv . Agath. 5. 

ui. •J.k^.. 
ufjL(pt7tt§irgv^w ' ovfft xtXtoo- 

vts, Agath. 12. 
e(.ft.(pt7Ctx^u) - nlx^t Xvxos yC*" 

Xmis. Theocrit. 6. ufi^PtTtXixu) - xevrt ^v§us ffxsfi- 
f»,:t,':tv. Paul. Sil. 29. 

u,fji,(ptn\r!i - TJyts] ff(pvgxi. 
Lcon. Tar. 4. 

ufii,(pt7to\si» el xy.(pi7Co'ktvu), - tt 
^xkxyovs ^vxf' «i^. 685. 
"^vXV ffxijzr^ov '^x^xyxV' 
bvts xy(ptTt»ktvtt. Mar-i- 
cell. Inscx-. 4/. - tvtiv 
xkoov, II. 5 10. ' tt XtlVOV 
Kk(pxkiiy 'll(pxtffros uy(pi' 
Ttokri^ti. Archil. fr. 6. 

xyfPiTtokos - ov I{x7h,xoos, An- 
ti|). Sid. 88. 

uy^tgvros , - rrf Kws. Paul. 
Sil. 81. -Titv xxrtjv. u^, 
370. 

u,f,i<pi^^u)^ ' gwyxs xku)^ovs. 
Antip. Sid. 17. 

xy(pis , i'x,u)ffty vfi^tv. uo. 627. 

ayiptffxktvu) -oyhfis. Sosip. 2. 

uy(ptriivoi) ' ruSttts icutyui. 
Christodor. IJcphr. 3^8. 

u,y(ptri^i]yt, atf^uvovs uy(pi- 
^tro. Simonid. 4i. ui'. 
211. xy(pt^iyfiv. Stat. 
Athl. 43. ul 53G. 

iiy(ptrtvxffffU) , otxkloxs . xy- 
(ptrivx^tv iyoTs rukxrtiu 
it^osu)7tots, Paul. Sil. 25. 

uy(t!i'royos - yov (puayxvov, ua. 
'Soj, 

uyipir^nvos , xtiyos. Qn. 
Maoc". 6. 

uy(pt(po§tvs, .?«. AntiphiL/. I N D K X, ni -j]Of. Protl. ar. 28. -tjxs. 
Simon. -/5. 
tijuCPfXtf"»' rovao fifXxi 
Uju(ptxxvtv ^iAvxros. I^eon. 
Tai'. '2-i. o<'>?v yv.i xf/,(pi- 
Xxvss Ht(pt'i.y^t}v. Id. 85. 
cpvHis (poviov TtXxvos x/u.(pi- 
xxvovcx. Apollonid. 25. 

<<IU,(PrX,!l». TiKVOiS u,jx(p'!Xff 

nrsgvyxs. Alplie. 12.pc«X- 
xos x/u.^sx'^3^V^i>tTvgi(, xa, 
277. vv/u^iov xy,(piX^btlsx, 
»^. Her. 21. xovis xy.(pi- 
Xv^uvx. xL 'JIO.. 

e((ttip/%wX«y. Pliilip. 9. 

xy,(pooivs - km mgt %f/X«(7<. 
- Gactul. 9. 

xy.uifA.yiros - rov sXtv^^tglxs, 
Alphetis. 11. -rov ov^tv 
eyivtro /S^oro7s. Parrlias. 
2. - rov (Tvvtvvov. «0. 7 1 6 «'• 
(Leclt. 3o4.) -rots x^§^'y 
xvtnXxcxTO. xS', 272. 

xvxjix^^^M - /Hx^sro /uotgti yi- 
rovs, x9. 58G. "ktyvgtiv 
y.oXnriv . Clirislod. Ecphr. 
i3o. 

xvx^^KxcTtM - riaxv. Julian. 
Eas. 2. 

«KK^Xj/ffiy. ov yx§ xv. Stra- 
to. 2G. 

uvxpKv^ot - oitv xgrivxt xxgfj- 
rov. Dioacor. 24. 

uvxyysXos , yxyjti. Gaetul. 2. 

xvxyxvi f yXvxtTx kvKixwv, Bacchyl. fr. 11. -xrjv ov 
?r?i3"w. AgiilTi. 35, xtt^h^- 
rov. tto. Bys^. 33. vfTtKotjv- 
vov. Paul.Sii. 7. xsrriuriv 

TTxXtvilVIITOV. II. 520. VTtX' 

X'jisv, Aiilip. Sid. 59. 
uvxygx(pu - OTtTTOixf rov U/n)f- 
§ov xvxygx^wfAtB'», irxr^ns, 

«S. 490. 

uvxyis), - ti tts ftvijffTtv, x^, 
3o6. ^icovs avxyov, Ni- 
carch. '14. KvtZfAx ^iti 
ffrtj^fwv xvtiyuyiTo. Cal- 
lim. 12. 

«cvx&tiyftx - ftxrx, xa, 3l3,hm 
(Lectt. 274.) 

xv'/.ostxvvut, itpx uvsatt^t 
3-titiv. Dioscorid. ' i5. xt- 
gxvviyxxxv 7cx7o uvi&st^tv 
sgias. iVleleag. 38. 

uvxSifffAfi , eiy^v<pi)i. Agath. 5. 

xvxdiw, - oiiffxre -vu^xtffffots. 
Philodem. 22. - ^j^cxs xv- 
^os snl xfOTx(pois. Anli- 
phaii. 4. -orioxTO aTt(px- 
vovs. Thonias. UI i24. 

uvxt^rx^u. uvrii^Ttiffs, Ar- 
cliius. 4. 

uvx^siw - overiy uvr/uriv. Ma- 
rian, 4. 

uvu^my §iw - t]ffxs, Julian. 
Af/^. G3. 

uvx^xXit») e l xvu2rx7h.iM. -"Kricrtt 
X§i^S' P<'iiil. Sil, 10. -^xXri- 
fftTxt erxxvs, Ilcraciid. 3. 174 I N D E X. 

ecvocS^fPiuoitvoi» - vwv K^xtitj^v. «VKxXfjrixov , crscX-Ttfyiov. liU- 

Pallad. 24. cill. 79. 

uvKd^Xij^u -/3ti ;)(;fv^«T« /u,x- uvxxXivui -ivSsis |jr< x^°^°^' 

eros. Marian. 2. ii §» a MaceJon. 22. 

oivxyvovs itxts ris uvud^Xt- uvxxXiirts -ffiv i^ox$vsv.Agath. 

4'«<- Strato. 5o. fcriyul uvu- (>() 

^XifiQivTO yuXuxTos. AnXi]), uvuy.Xwd^w. ftoi^wv v^xa uvk- 

Sicl. 72. xXwauv. u^. 4gg. 

(KVX^^U.'CrxUI -Xf!. xS'. 3o5. UVXXOlgKVSW - SQVCXV Slt UXTYIS. 

uvxi^s. -^ss yjZy.x. W\moT. Posidip 21. 

5. - fxs nXovToZvTxs. Pal- «v«;40»rrw - /xoTCTts vdM^. u^. 

lad. 112. Her. 21. 

uvxtSuJs, XoDjto^vtoZtJiv. Pol- uvux^u^m -ix^uyov. Meleag. 

]ian. 1. 12 5. 

UVUIUXXTOS - TOVS JVilXxS. UVXX^fXU). ffS UTtUS o^vts uvx- 

Leon. Alex. 19. -roi xa- xgixtTui. Crinag. 27. 

'TtiSts. Leon. Tar. 47. -rois xvxx^ovw - sxgovov vexru^ Ivug- 

iyx^atv. Aenigm. .^5. y.oviov. Antip. Sid. ^5. 

XVUIVOIU.XI. y.iy.tiTuv {"^Xov xvij- xvxxrogiti -tis. xL 479. 

vxy.hK. Archias. 28. (^67- uvxxrogov, vy^^tov.Mim&a^c. 

^ov uvjivxnchii. Phili|). 61. 2. - a ^■fwv. Nossis, 6. XS^. 

uvxia^riTOS -rov. xl 3li. o-fct. Agalh. 49. 

uvKiax^y'^°^ •■^"' v;7(Jvv. Pal- uvxxvy.Xow -xvxXoZrxi (nunc 

lad. 96. -xvKXt7Txt)^oXixos ^^ojuos. 

uvuy.xivov^ysu). Aenigni. 21, P.nuienio. l. 

uvuxuiu) -Qfxtvov nvg. Leon. uvxXxy.nui - iXxy,'i/iv tts vrtx- 

Tar. 55. '^^^^- Ciiristod. 3. 

UVKXUfATCTUi. TUV UVXXX/UTtTOV- XVxXiyu) - Xtiuy.ivtl TtVfJfA.X. 

TU)v varxTiov TtgoTtgov. J^al- Melcag. 5H, tv ygxyu 

lad. 47. uvxXtix/utvos. Callim. 60. 

»ivxxtiju,xi. uXffOS /u.ovaKis Xiy^ oaa sdxtiv 7toXiy,ov nxvr 

uvxxt7a^Ki. x^. i^J.^v^Pi- uvxXtixy,svos. Antip. Th. 

^MV xvixtiTO. LucilJ. 99. 1 4 . ris ovx uvtXiiolro Av^nv. 

KvuxXxiu) -xvauvTO. u^. Her. Asclcp. Mu rus fti/3Xovs 

21. uvtXiixTO. Agalli* 70. I N D E X. 175 

«vecXvw - s}^vffot,ro 'X^a.lra.v ivt- h.vy.ov^yov uvtitXot.croi.To. eco. 

^^iav. Dioscorid. i5. 297. 272. ' 

- (Aivos tis y~]v, Animia. etvunXiy.M - iTrXty.t fA.varl^ot 

i4. fA.o\'itnv. Cliristod. Ecplir. 

eiVKX^poiliyiros. oci'. 553. 11 3, -nXiy.OfA.sv fiocxx^vr^iiv 

oivo(,fit.i(ui.V7iax.M - xrj. Agalll. 90. ^v^fcov. Agalii. 24. 

«y«^w'^, wXf|'(KS-. JMeletig, Ij l. xvxnXtiB^u) -nXtiaois vy!y,uroi 

otvMvS^^uffy.u). d^. 3o5. iTtty.oigio'.. L,eon. Tar. (]3. 

xvxnuKTros. u,^. 454. c. (III, #tv«wvf'w. fih7s e.vK c/.vx7tve7s. 

334.) Antip. Tli. 8. ovh'v oXojs 

uvxftxs -7tet(7>]s. «^. Ggp. Kvsnvtis. Strato. 58. ^v 

xvxTtxvu) ' snxvffs XvatTtjs no^x. uvaTtvsvffwai fiovvov.Agnlll. 

Rliiaii. 9. - Ttxvffov rsr§v- 72. 

fA.sv» yv~x. Anyte. 7. -xv- xvxnvsm. - oiv (mvvov. Comet. 

o^x Ttovujv. Glauc. 5. r^v 2, - f/f<v. Arcliias. 19. 

fiixx^ciV vvy.r '«vunxvffOju.S' xvxTtrvffau - au)v jH/iXov. x^. 

^x. Asclcpiad. 9. 678. - aovrx (pvatv. Juli. 

uvxzsl^oi. ij yxartj^ xvsTtsifft ■^cg- 34. roZ fAsv xvxnrv- 

fAvgfifixxs sisvvy,(pKs. Ylii- itt x^ovos ovvofAX. Dios- 

lip. 73. T§v(pu)v rriv /5}'i- corid. 76. 

^Vl^OV XVSTtStfft Tx\t]VtlV XVXTtrM -fiSfA^/iV, x^. 420. x7- 

tlvxi. Addae. 6. c^of. Pallad. 99. ao(ptiv 

xvxnsy.nxOa -odv. Agath. 6g. <sffiv vsois. x^, 1. .oivrio 

uvxTtsrxvvvfii. xvxnsnrxrxi %«Xxm otifitiyopov "^S^os 

ctjs 3-v^x ^'vxv^- Pallud. xvAxrsts. Christod.Ecpiir. 

90. <^sc ^swv xyxd^oTs. x^. 11 8. u§sr7is'o3rtv tvx^iS xvx- 

239. nrsrxi. Stat. Atiil. 28. 

xvxnttgos, aufcx. x^. 576. nvotijs oaaov xv>r4^sv ixo. 

xvxntjgoci). yvt xvxntiguD^sis. Marian. 4. ^xntpM xvx- 

Philip. i4. ^xf/.svti (p§hx fjLovo-xis. 

uvxnXxffffw. - snXxffx xot^pv. Christ. Ecphr. Ji. Iv aoi 

13ioscorid. 16. ris rsxvt- fiiov ngvf^i.vtifft" oivtjnrxt.Mc-^ 

rtis ro¥ xvsnXxatv.xh 3o2. lc.ig. 44. oivtinrsro 'KxfA.nx^t 

^tvlris fffrooitis ftjats uvt- nxarxs. Jjied. nvp xvecd-ot. 

nXxaaxro. «j". 3i8. ris rov atv xvx<p3sv. Strato. a2. 176 I N D E X. otvcc^yv^os - ov tiicgti^noi. Paul. 

su. 74. 

'XVUgl^/IA^TOS -rOC fAVglKOtS. 

Antip. Sid. 4/. 

Mvoi^i^^y.os - 01. ua. 5 1 6. 
xyxoju.Bvos. Aulomed. III. 

332. 
ocvot^^l^TU) - l^tts uX/ux. Ar- 

cljjas. 3o. 
xvu^goijidsM - &t7Tixc nlox^. 

r.iul. Sil. 74. ;Ct>/<^' «''«- 

goii^^^aiji. Ib. 70. 
xvxgacos , tii) 01 JSiovvaos. xo. 

386. ^oi^(fi xvx^aiov tis 

s§iv soTYjs. Arcliics. 22. 

o^vs STC o^vtbtaai (pi^ttrov 

xvu§aiov iiov. Marc. Arg. 

XVX^TUU) - i]§TtjCUVTC. ZO- 

slni. 1. 

«y«j);^ocitj^w - 'laus Ttxrglox. 
DioscoriJ. 29. 

«V«^%0(^WT0^*CVffTOf -TOV ^UV- 

y,K. Paul. SiJ. 74, 174. 

UVX(Tti§U^M - iwtjV U<ll, PiUll. 

Sil. 39. - t<rei§xat fA.ov Ttjv 

o^t^iv. xo. 2G2. 
uvuafiui - ittcs Triv nvyr;v.lnc(\. 
avxaTtxu) - anxaov Ttjv wtv. Isi- 

doi. 2. 
xvxaax -auv tis liov'k'riv,TS/i.a.v- 

ccll. Inscr. 34. 
uvxarti/Su) -wv ^gvy,ov, x^. 644. 
»vxarf'^ui - ovax onwnxs, 

Clwistod. Ecphr. 63^ xvxarj^gi^ui -itTtfftjUVOv eXxitjs. 
ul 65o. 

uvxargeCpu) - ar^sii^xax ^a'ov. 
Apollonid. II. - trxi %• 
'/xosheAeM. Anli|)liil. 20. 

-saT^x(pi] 7txvTunqxyy.UTX, 
Pallad. 70. -ijaxv TXTCgKy' 

(A.XTX. I'J. '^'i. 

uvxaui^u). Crin;:g. 25.,, 
xvureivu) ■ STStveTxipov.Dios- 

corid. i4. 
xvxre^ui. unrivuiv Ve^/xxviKos 

us uveretXev. Criiiag. 28. 
uvuTe/uvu), Antiphil. 21. 
uvuTt^'i;/ut. ogxov xoivov e^ijuTt \ 

uvsS^ijxxfiev. Dioscorid. 7. 

uvTid-e/uxt. Id. 11. Crina<>;. 

6. uvS^e/xevxi, SinioniJ, 

45. 5j. 

xvxToeTTU). fcuvru vir.u)V uiors 

uver^UTtev. Anlip. Tli. 68. 
xvxr§e(pu) -er^xifies. Meleag. 

JOl. xvs^-ge^^xvro fjcx^oi. 

«7. IJcr. 17. 
uvuT^sX,'^, uveo§XfA,tv tTtno^ev 

xvtig. ua.uyiy, axs ^K gi<^us 

xvxha^ofASV, Anti]). Sid. 

i8. 
xvuv^tiTos. Archijs. 28. 
uvxvdos. Ko, 479. - Covs nt- 

T§xs, Phanod. 1. 
uvx(pxivu) - tiftivt reXtrxs, ui'„ 

jSo, 
xvu(puvdov, \eyu)v, Piillad, 33. 

ioKi^ ovS' MVM^Ky^of.Mo, 644. I N D E X. 177 ^ «vaC^Xjyai - ttxi t^xv/u.x. Me- 

Jeag. 55. 

KvuipXoyt^w. - t^pXo-ytfftv iVditi- 

Xov y,o§(ptii. Meleag. 26. 

'Kv^vov xvoi^^Xoyhxi. «0. 46. 

«y«;>;w^fa) ■ t7v uXoxo^. Pal- 

lad. i4. 
«v«^eu^)jff<j - <v row fiiotov. ua. 

44i. 
«yaj-v^w Julian. Aeg. 35. 

-*ts. Meleag. 58. 
•cyoMvco - uaovroi xovcots. eco. 

525. 
iiv^tfix. Antip. Sid. 89. 
xvotj^ov. ffixvos i7t xvatipoiatv 

ogx^sis. Strato. 3g. 
«voi;i^«. x^. 596. ^(ttj^j »v^ix« 

xxtojiA.t^x. Paul. Sil. 7. 

xuijxitiv xv^txx. Antip. Si- 

doii. jZ. x^ovos xvStxx 

ttfA,voy.htis. Agatli. 49. 
uvo^etxtXov - X«. Theaet. 

Schol. 4. 

UVa^tlWV ^-tUVM ttS KOCTfXtiTU, 

Leon. Tar. uj,^ 

XVO^ofiopOS - m OfAOttXVt KV' 

VMV. Danioch. i. 
xv^goyvvos - vov ttjv fAxXxxtjv. 
Myrin. 2. - ywx Xovt§x. 

«J". 252. 

oLv^§o3rix. Simm. Secur. 1. 
«,v^§o^tv. xa. 276. 
uva^axtovos -voc onXx. Phi-' 

lip. 54. 
Fol. lll. P. 3. uv^^OfAciXOS -1JS ocXopjov. L^al- 

lad. i4. 
uvo§ofji.fos - sti yxfftiig. Ae- 

nigm. 16. -s'>;y(?<;v!/;. Jul. 

Aeg, 10. ytvtijs. xS'. 377, 

- f«v cxg-Kx. AjioUonid. 
i8. - iwv x§sxu)v. Alcae. 
Mess. i4. 

uvocoatvts. xa. a^S. 

XV^'§0<p0V0S - OV TVoXsflOV^ «(Jl 

590. - ov (p§Qvti^x. Paul. 
Sil. 4o. - v<fi, Pallad. iSg. 

- ovs. xo. 714. 
«voj3oai. iivd^wctv. u^. 5j2. 
uvkyyvos, w^tj a tni^ticrtv. 

Auacr. Ep. 82. 
xvtysi§o) - fiytg^n. Lucill. 3 7. 

xvxyti§tiv OMfAxtx. «<r. 46o. 
xvtyt^ft,m. Erycius. 7. 
xviy^ofJixt -ygto. Itulin. 5. 
xvi^tiv, jSxy.xtviiv. Agalh. 3l. 
xvtxdgoftoSf B^wfAtyi, Archias. 

23. 

UVtXtZs ^ OtffTCO^ttS. U^. 5. 

xvsXtyfA.x, ;^«/T;;y. Philet. 1. 
Dioscorid. 38. 

xvtXxvuo - ff^iv To TxXuvtov. 

«J. 85. 

xvs.^tTttis • Vfi ffxvXu, «J". 

Htr. 8. 

«\i^«;3«T0f. ('nxX^tt. Agath. 

8. X^fitltOS xxi K. u^. 452. 

/StAhffutv ^jpwTttiv. Paul. 
Sil. 32. ftgiv ^l Q^iotfftv 
uyey.j5ut6S ogvtf, Apollo- 

M 178 i^ ^ E X. 

nid. l4. ffy.x(pseff(ji norx- uvsx^' etvocffxo/titvos y,ovauv 

fjLos. Agath. 56, (f)iy%os. Leou. Tar. ^g. 

»viy.os. (ts ctvsiu.ovs rc3rsju.ut uog oivxffxofAsvij. Pallad. 

o£xovs. Qu. Maecius. 2. 99. 

uvtfAoui. uKos ^vtf/.ci)/nfvjis. He- uvt<}/ix^ovs - ^o7. Problem. 

gesip. 6. ar. 17. 

dvty.uXios , ilrttv. Macedon. uv>il5oioo - ^tjaus. Metrodor. 

20. - tov yhos uv^§a)nwv. 2. - ^/ffavrot o/xov. Ep. Byz. 

Pallad. 65. Ijt^ov. Id. 19. i3. 

uvt/u,uiv}) , vottgti. Rufln. l5. uvtiKsffTos -toiat xuxoTat. Ar- 

uvsy.ots oivS^tu (pvofitvu. chil. fr. 1. 

Meleag. 1, 46. uv^XtoSf nuyos. Pliilip, 68. 

uvsvhtjs ^ fA.tvits. xS'. 45g. »vrivtf/.os -fAu yuXtivri. isidor. 

uvsioSos , 'K»fiv§iv%s. Rhi- Aeg. 4. 

an. 4 uvtivtfA.lri. Addae. 6. 

uvtnt/iovXfJTOs , (p^ovt^, Cra~ uvtj^i^fAos - fjtiuv ytguvwv. uo. 

tet.fr. 9. 671. 

dvitxaros, (iios. Alpheus. 1. uvBsfAu. Meleag. ij4. Nos- 

• ov A<o'y. Pallad. 3. revr sis 5. Diodor. 1. Antip. 

uvtPusToruTOv. Callim. 7. Tli. 22. Antipliil. 5. 

uvtptlnrw. ffrofjLurtffaiv uvti^si' Mnasalc. 2. Jiilian. Aeg. 

^uvro fAsXtaaut fAovauuv 11. Christ. Ecphr. i3. 

uvBtu. mJ". 560. ■Ku^ots uvtj- uvB^sfAiQv. Mcleag. ], 36. 

ptt^uvro u^Ttvtut. Marc. uvbtfji.ls. sn xvS^tfjtiiuv aotfA- 

Inscr. i4. ^uXu xov(pu /SuXiTv. Dio- 

uviartos - tov 'txvos iXuvvuv. tim. 2. 

Sophron. 1. uvBtfjLotis -otvruxonueatv. u^. 

uvsrotfii.os -ov tis yoc^ov. Ery- 11 4, - otaauv rgiyXtis Vrvv. 

ci. 6. Theaet. 2. 

uvtros -rov fjcsXos utiv uti^uv. uvBsy.ov , riiB^tuv. Polystr. 1, 

Dionys. 2. ^uXfjLxxlduj. Phiiod. 3i. 

uvtvx^u) -^ovax fixx^ois x°' Ile^^^oiif.Ciirist. Ecphr.i3. 

gtixts. Claudian. 2. uyBtgix'ti -xtiv uvtj^htiv. Riii- 

icvtvxros -rots xut tvxof*ivois. an. 5. 

u^. 466. uvd^iu -ti u x^^gtSt^Noasis, 10, I N D E X, 179 

od. Ecplir. 90. -B^u^v Vov- y.ir-v. Posidip. 8, 

Xo». III. 2 1, 18. Tj/i' uv- uvbgoii ' UKUS V7t i'gmros tnt- 

S^ttffuaocv ayXuii; xoti uoto^. ffTCocaxro, Posidip.b. 

Agatli. 87. «v3-fW(r«to, Glauc. 3. 

«vd^o/SoXfu -p ;^ec/rj;y. Me- uvinpos - ov faos. Autijp. Sid. 

leag. 100. ^ 104. 

uvB^ojioXos - ov r^tX'*» Ma^c. uvtxxf^. u^ot u^^fjv yvAUt 

Arg. 23. uvluyjov. Anlip. Sid. 45. 

KvB^oSiutros ' rs yAXtaau, Me- uvtuoi). xui vixvv uviijatt 3"«- 

leag. 108. Xutxax. An;ip. Sid. fic). 

uvS^oxOjUsai. - f~ /ioruvKS. u^, uviy^as - o7s uvrtnuXots* Ju- 

65o. lian. Aeg. G5. 

uv^oKoy.os ' Dvs Xst/u.iiiv>is, Sa- uvitiMi. rx^aov uvsts ftrtfvyuiv, 

tyr. Thyili. 6. Meleag. 42* %uJ^os Sscr- 

Mv^oXoyos -01 KxWsvs /C°^§i- f/.otciv uvsiy.kvos, «0. 28. 

rts, Meleag. 5. - yotat uvtrigos -ov l^sXos. Asclc^.iZm 

ftoffffi. StratOi 88. ttmv yu§ uvuyxxiov it^uyfji 

uv^os , xov^tfA.01 ^Xtxifjs. uS', ocvtffgov t(pv, Even. 4. 

65 1* - s* lyir^Mv ^gt^xfAt- uvixfiros, uo, 6^8* -rQio fi^X' 

yos. u^, 585. - tfftv uXos, x^o^"^' Antij)hil. g; - Toi;» 

Antip. Sid. 21. uTtrsrui ov^' uiiiis. Par- 

«ev^oc-Jy;/ , flcTK^tif rtxsiav. nieni 12. 

Agath. 5. vXuiiiv, Agalhi uvixyos, xjij/v>;. Paul. SiL 74. 

71. 110. 

uv^oi^o^sw - »~. Theaet. 2. uviy,uaaM - duv v^w§. Bian. 4. 

uvJoCpogos. Melcag. 2 , 3li uvtxvevu -wv v/Soiv. Agaih. 3, 

uv^o^vtis - s7 Ttri^vyi. Cri- uvtoxt<^ -svvro ^oofAoi «(^. 646. 

nag. 27. • o'v/ot'Xoy, 'Ax^^^ft'^. Christod. 

ecvB^^xxitj. i'§wrss syj ufflifffrm Ecplir, 2<Jl. * Xov kvxXov 

^rixuv sn uvB^guxiti, u^. 3. V7t^vf]s. \h. l36, 

ISXtj^sts xtipos S7t uv^gx- uviffrvy^t - itfro). Pallad. i3q, 

xitiv, Meleag. i5. ri(p§ti)i uvvs(ptXos » ov iifji.xg, Probl. 
^iff^s fAt xuvb^uxifiv, As- ar. 29. 

clepiad. l3. ri y. tytigtrt «voffoj -ow ov^«v/>;y. Pallad, 62. 

/ ■ M z i8o I N D E X. nvolyui - tt *ovfov 'Tfoojy.oi 

TtT^xyKros. Agalh. 49. ^V 

(f/vgo(fft fA.fiu,VKOTX HoXnav 

uvolyti tix^os %«<f^y. Paiil. 

Sil. 57« oivoiyoy.svoio ^oooiO. 

Meleag. n o. - ofxtv» %«/- 

Xf« Aenigm. ig. 
KVoUriffTOs -rov ovvoy.M. Ari- 

stot. I. 182. 
«vojJ^et/va) - vovTO fA.vimts. 

Clirist. Ecphr. 236. 
«yo<,;T/f /t*wv. Antip. Sid. 102. 
uvoXoXv^o)' ut ui^ut uvwXo- 

"Kviuv. Simonid. 76. 
uvonXos, Leon. Tar. 5o. 
uvoffrrjTOSf x^^f* ivs^uiV.An- 

tip. Sid. 110. -voffTOTurxv 

%fjuv. ul 646. 
uvQvuros - Tov iouvov. Tlieo- 

cr. 4. 
uvevs ' ovv nXovTov. Parmen. 

10. 

xvox/uagw-^^T^oy-Agatli. 'jy. 

UVTUtPM -U§Ut TT^OS i^WTU yU- 

^tiv. Meleag. lOCp^fifay 
uvrtigiv. Arclii. 35. 
KVTuvuyo) -yii Tturtgu tvvoyltis. 

1'Lilip. 29. 
uvruvwTt^K^yiu. Philip. 1« 
«vrctvvw -ovra mo^vvjjv. ua.^Sj. 

UVTU7CoSl^UIU.l .i^MXU. UO. /52. 

uvTunorivw - htfft. Bian. lO. 
uvruxic -tvaiv. Theocr. 4. 
uvTtlvu) fi^i^vv uvriruxt X"' 
Xi;/3«. «t«^. 297. uvTi^ui • Xovfftv uv^tu. Marc. 

Arg. 24. -"ktt u/uTTtXos 

iv^u. Id. 28. 
> , 5 ->/ j/ 

uvrs^uvt^u) - C,ofA!Vos oy.y.uatv 

u^^oT^lots. Leon. Al. 34. 
uvrix^ - oy.tv y.ufA,uTovs. Phl- 

lip. 27. 
uvTtx. uvTiu Tovh. Meleag. 

3l. roffffov y.oTov uvrtu 

(pulvtt. uL 275. uvrtuoi. Tt^fiUTOffivrtxffK. uS'. 420. r§ofA.f§ovytj^uos. Jul. 
Aeg. 6. %«f/Ta)v. Id. 54, 

IXrOU OvS OVU§ TjVTtUffUS. 

Calliin. i5. ffy.^xTeuv. 
Eratosth. 3. (polptj) tis 
fotv. Alcae. Mess. 10. 
y^toffo^tv tjvTiuffs. liianor. 
2. nDos fAsXos. Lconti. 8. 
rtoTs S^uXufiois ovx v/u.!- 
vutos i ovS' W^tis XufA.nuess 
^vrlxffuv. Inedit. itlvuv 
uvrtuffus yt^uuiv. Stat. 
Athl. l5. 'Ey.v^i.tjs ^aV- 
fjiufftv. Agath. 74. vtio^ev 
nvTtuffuffu. Erycius. 9. 
Xirtjs uvriuaov isvitjs. Ma- 
rian. 2. 

uvrtlitu^ofiut - ofisvos cptXsTs. 
S(ralo. 25. 

uvrt/ooXiu). Sis ruCpov uvTtj5o' 
Xvffus. 11. 523. 

uvrtSiSuffxu). PhiJip. 3o. 

uvTtSiiu)fA,t ' ^oBiTffu. Pallad. 
11. I N D E X. I8I MVtihxos. oTx (pxyoifv hfAwv 
oivrioi'Auv rsxvtx. Lu- 
cian. 7. 

tCVTl^OTOV , XXKWV (pX^fXXKOV. 

«i. 80. rov Ttv^os. Pal- 
lad. 11. 

oivTi^xTcrui , ^sitx S' xvrsrx(pti 

yyjQXOS IfCffOjXfduiv, xa. 7 08. 

ctvriB^ios - fov HfXo-jtos. xo. 

i38. - «w tl^^x^s. u^. 491. 

Kvri^Kjts - crtv abfvx§iiv ex x^' 

^os. Strato 42. 
^MvriB^su) - SrsovTss. xL ^JJ. 
uvri^poos - ovv tnu. Satyr. 

Thy. 2. 
uvrtKxB-sv^a» • ^s. Macedon. 

34. 
Kvrtxo^vffcrojuxt - *yos xvifiots, 

Leon. Alex. 28. 
aivTixgxTiui. /x^rig fxrjr^vttis 

TDOTtov xvTixgxrovax.xa.^S, 
xvrtxrvTCSM • ovvros. xo. 25. 
oivrixrvTCui • sxrv/cs Hf^ffxts 

M«f «3'KJ>'. Theaet. Scliol. 

4. xvrtxTvrcovvros rov *pw- 

rov TM h.vri^it). Aenig)n.25. 
oivrtkxfA.^xvui • X«y3e<V ^i^ajxr*. 

Longin. i. 
xvrt^kiyw. ff-v x^^uis xvrtXi' 

yovffxv. Antip. Sid. 6. 
xvrifA.xtvofj(,xt. p^ovrxts osatos 

uvrtfAxvtiv. Tull. Gem. 4. 
uvrifAt^iXxui • xofxtvos. Paul. 

Sil. 71. • fAtvxv ^xXtft xxi 

rixvots. Antiplii'i.20. ^sTitv ev o(pBxXuo7s uvrtft.tS^eX^ 
xofiivxv. Jul. Aeg. 29. 

uvrtfttXi^M. Agath. 10. 

etvrtfAt^icui - ^ov ^x^iv. An- 
tip. Sid. 24. 

xvrios • riov isioovaxi. Me— 
leag. 23. t/ fiot ffxxos XV- 
riov uVgttv, xo. 249. — r/ee 
r^vfAxru. Dioscorid. ^"5. 

'uvrto^tvui -ofitvos. Pallad. 49. 

otvrinxKos, ogvts xfS^^tjs qv§x- 
viuiv uvrifCxXos, vs(piuiv. Al- 
plie. 12. rx(pos. Bian. 18. 
- Xov x^vt§Zv vi(pxauiv, An- 
tip. Sid. 61. v^ui^ iS^iois 
^tvfjixaiv, Antiphil. .32. 
rtiv yXwfffftis Hifctatv, Id. 
43. Xoytfffiov yotiTtixs ^xg- 
fAXXov uvrijcxXov. Pallad. 
Il3. oxif^,ovn V7Ct^(ptxXois. 
Theact. Sch. 4. -Xot >Xw- 
xt^tjs Xi<*^ires. Bian. i5. 

ocvT«/rKj>£^%0/ttcc< - fvof. Slra- 
to. 7. 

uvTiJCXQtxi^ ' xax^ifA-tvot ToyX- 
XtTcis ulk^tjXots. Leon. 
Alex. 34. 

uvriTct^xivui • vofttvoi. Strafo. 

uvnntgxs, 'IX/ov. Antiphil. 

^37. 

xvrtfctQttv. Antip. Th. 18. 
xvrtTtfgti^^tv, Lectt. p. 173. 

> / c > 3 ' 

XVTf/COgOS, Vlt UVrtTCO^ttfflV 

uyoaro7s, Paul. Sil. 7. I8Z 1 N r> E X, 

i.\irimvs - mits. Eralosth. 

Cyr. 2. 
ciyTiK^o;xunos • nov Xf^oy. So- 

sipat. (Dioscorid.) i . - «« 

(PiXy]fA.»T». Strato. go. 
v,VTianxiiTos i -rov ovov. Pal- 

iacl. 47. 
uvT(7uvxvTic<ii -roov, Strato.6g. 
uvrtTxXecvTtvu) , rcls iXnt^xs. 

Theaet. ScL. 4. 
uvTtrovos -vototK Hfgaos.Stat, 

Fiacc. 8. 
mrtT§ix,<^ - ov ZL§. Paiil. 

Si]. 74. x6. 
«VT<rj/y;^«yw. Hemiocr. I. 

rottis ccvrirvxot x<^g^ros. uK 

ttvrirvTtos - nov k§x^iv\s. Paul. 

Oll, 43. .>rOI/ Tf§fTt(TfA,M 

«ccffxts. Agatli. 68. (p^oy- 
yiiv. Archias, i4. -«•ojv 

«ty.nXKfA.tvri (pu.fuiv. oi^. 

^ ^77' 
»vrt(p(§a), . ris 'QfA.r)§ttf)s »vrt. 

(pi^QiTo Xoyots. Maced 3o. 
ttvrC(p^oyyos - yov xnoxXxy^x- 

am. vofitvatv. Archias. 28, 
^vrtxx§/^OfA,oci . ofA.tbec. The - 

aet. Scliol. 5. 
uvrXtu ' naKs rov oXov fiiov. 

xl 4o4. 
tcvrXos, iicXwot i(p x noXvv 

i'^§xaiv xvtXov. Addae. I. 
uyroXin^f, fx%§ts. Ep. Jiyz. CiVTOflXt. fA.fl <!t»rS KOgVVfl XV- 

rtjari. Muc. Scaev. II. 
H&5, xxXtTrrj iivrto ^tVfAO. 
gitl, Callirn. 3. xvrofA.tvov, 
Samius. i. 

xvT^ixs .xhs vvfA.(pxi, Theo- 
dor. 2. 

ocvrgov , fA.fXxv yXvitrots xv- 
Tgois ■7tt(pvXxyfA.tvov. Paul. 
Sil. 5o. 

xvTvi - rvyos ovgxvirjs xttSivti. 
rov xvxyy.nv, x^. Byz. 33. 
xvrvyos ovgxvtris vnt§nfA.tvos, 
Tiieiuist. II. 4o4. xvrvyt 
y.ri§i^v. Christod. Ecphr, 
80. xf«.(port§xi xvrvyts, 
Leuuti. 6. tis ov§xvov XV- 
rvyxs rjXB-f. «eV. 6j^4. 'H§t- 
ytvftris. x^. Byz. 34, 

xvTMOos • »v x§y,ovixv. Ma-^ 
rian. 4. xtXx^ov Yixvl rc^t- 
Kwv, Meleag. iii. - ^o7i 
XfiXtai. Archias. 28^. 

xvTunos, ^Xf^ixt. Strato. 38. 
Agath. 67. •nov jttxyos. 
xl i85. 

xvv7tf'§[iXriros , Ttsitriytv ov§os, 
Parrhas. 2. 

wvvnooriTos -rov rcvvtxov. Lu— 
ciil. 3o. 

xvvnoTtTos. Pallad, 5. 

xvvj/ow, TtoTot x^ovos vtts xvv- 
il/waxvro. Antip. Sid. 5i. 

tcyvu, V f^V r^tfv xvvfts rfktaxts 
i^ov, Lcou. Ai, 38. xtXtv. 1 N D E X. 1^3 

^ov ^fjntrv xvif^i^/ov 7IVV0V, uiovios -iois tVgvaocs Ex.ro^» 
Paiil. Sil. 12, iivvT» ro ^sff/uoTs. Stat. Flac. lo. 

ffTci^tov. Maced. 4i. ?roX- uivXos - ov ■Kv^Kochjv Ix ffrac- 
X» xx/u(^v. Rufm. i8. sl- %"JftJv. Philip. 8o. 

xovxocvvfftYl^xiiTsXfjs.^e~ uiwsTos -Twv oiv^gwrcuiv fiov- 
leag. 1 1. xf%44^<fr;«/voy «vw- "kous. «,&. JOO, - r« iws- 

atv s^yov. Id. 85. ovyJti totffi Xiyoov. Aeiiigm. lO, 
Tcpoffffu) ^vvfffv. Loll. Bass, - ioTots V§s(5qs, Alcae. 
11.- co(pov ^vvfft yTj^xs Aio' Mess. 21. 

•ysvtjs. a^. 458. (p^ovr/S'» ocotsiuos. uo. 522. - ov xXhs. 

'XUt^s/tlS ilVVfft. KO. 65 X. uo. 582. 

rovTo tx Ni.QiPsuv Yivvffuro, uoioo^trtjs. Archimel, 2. 

lieon. Tar. gS. ryvffffu uot^oy.i.yjs -ois^koyoXtffX^uts, 

y.tv f§yov VgwTOS. Paul. Liicill. 28. 

Sil. 12. uoi^oTcoXos. Tull. Laur, 3, 
uvu. jtoTov tivoju.tv }j^ti. Agatli, -eov (^yov. Antip. Th, 9. 

24, JliI. Aeg. 63. 

dvui^vvos • ois (pxpjuoixois, uvw- uoioos -ov o^viv. Paul. Sil. 

^vvov ffw/u,x. Niconicd. 10. 72. 

tivmffros, Hui u,(pxvTQS.^hian. utioaroxos - ov ■Koy.u ttyiytis, 

I. . ov uyytk/tjs. Apollo- Nestor. l. 

nid. 17. XS'''''^^''' '^^' ^i4. uoivos , xxl ufigofjLtos. Antip. 
uvuiuuk/ti. Parmen. 4. Sid, 59. 

uvwfjLuXos, rj;;)(;j;.Pallad.I2I. uo'^fis -tu fAtiriv. Christ, 
uvuvvy.os. uo*. Hcr. 22. o^^ov Ecphr. 22. 

vZv VffTfjxxs Kvwvvy,ov. Scy- uo^^i^w - (of oX/3oy. Macedon. 

thin. 2. 3l. tis ev xoTk^taxs, Slat. 

ulwCptXtji -«'« (p^oyyoV' Ara- Atlil. 25. 

bi. 6. uogxros - rev rguvftu tpws, 
uitivos -ov utyiukov. Dama- Qu. Maec. 9. -ros o^iv. 

gct. 4. •• ot <rcXxrufA.wvts, Aenigm. g. 

Zonas. 9. u9§tffTos , rtktvrtj' xo. 44o. 

uilvtj. u^. 90. uogTfw -rtj^sts. Arcliias. 22. 

uitorrtffros -rortgot oCp^uXfAoi urrxyytkrtjp -Ttjgx (pt%sijv. 

•ykwaatis. Qu. Maec. 3. Philip. 22. ig^ 1 N D E X. 

«.Ttxy^kxC^u - faxi fy\y xovgttv 

xoitAxwv, Agalh. l5. 
tinnyy(,ofJi-o(,i -tiicta^xi xo. iOC). 
XTruyxovi^u - tiy^ovias. u,^. 

109. 
unxt^evTOS. Pallad. 76. 
tnT6it'vv/uxi - y,fvti xoXtcuiv. 

Probl. ar. 8. 
fiTrocK^tpoii» • waxro ^oiKXM 

fcXuari)! Ilo^(pvgtiiv. Stat. 

AtJil. 8. llcA^ais uni^x^t- 

fitaaxro KvTrgtv. Alcae. Ae- 

tol. u. d^uXicaaocv. Piiilip. 

(Lectt. p. 186) 85. 
KntcXxtargos. Stiato 64. ovx 

««coi ri/]y oijrxAoitsrpov vpotv. 

MeJeag. 97, 
ecvuXos -ov xvfA,x. u^. u65. 

- Xov ytXotacii.aoc. Leon. 

1 ar 5o. - X^ B^ojui ;j. oco. 

iiSb. fixT^tt rxs uTtxXus 

uTiuXus X^S'^^' Auto- 

nied. 3. 
»nuXor§t(pi]s r i7s XttfA.ZvtSt 

Herod. Iiiscr. 1 1. 
«,7ruXo(p§wv -ovKf.Marc. Arg. 

32, 
#ejr«^«Xot;vt«) -}jf/,u\9vv$v OfAti- 

gOS VfA,VQ7[QA0VS. XiCOH. 
, '^^•'^r. 49. 

xnuftfiXvvta. ovx e^tXfjaus 
^UjU/dos uzufji^Xvvui. ua, 
3oi. 

un:xf/.vvM - vofJi,ivn "KtfAov. Plii- 
iip. 80, uitufA,(piu^oi), ruva^os ri)v o\t- 
yyjv (owXov unijfi(piuatv. 
Dioscor. 2 1 . yuiuv ufrijfA,- 
(ptuaoi. Bian, i3. 

ufCuvuivoy.ut - vtrui rr\v TC^ort- 
^r\v (ptXlriv, Agatli. 66. au 
rov arioyovr unuvuivtut. 
Meleag. 21. ov^i (pd^ifihiis 
unsvnvuro. Leoii. Tar. i^)5. 

unuvsv^t, K^ijXuv, Agatll». 
89. nur^tjs. uS.' 742. 

Itnu^ f fiovXoft, unu^ ngas 
xvf/,u xuvttv. Liiciii, 73. 

unugt^fA.(w. Pallad. f)-l. 

unu^^m - g^ut ru) fAvarrj f4,t}- 
Xov. Tiieodor. 9. vfijuiv 
oiTCugiti ^un(pu). uo.5'2l. 

unuargunru -rsi soms icutoos 
xu^os. Melcag. 19, ui- 
yXtjv. ui. 597» 

unurtj, xXuTfiuros tis unurtjv. 
Pliaiiias 7. ^Xs(pu§o)v xut 
n^uniouiv, Arabi. 4, 

' ' J ~ '(V ' ' 

unurijfiu , tfLwv no^MV ux^ts. 

Meleag. 1 1 2". fui/» fAt- 

^ifAVijs. Maced, 1 . 
ununjros -rov »pos. uot ijl. 
unurtf/UM - tjri,u.iias. Marccil. 

fnsci. 54. 
unuvouu) - ou), uo. 488. - oti- 

auvru novois. uo, kj , 
unuvXoavvos. Lcoii. Alex. 12. 
unuvaros -rov uXyos. J ul. 

Aeg. 24. 
xnu(puu. ^nu(ps.Dioscoi\ i4. I N B E X. 185 fAiy» a )j7eu<pf rixvii. Jiil. 
Aeg. i4. }]n$i(pi as juv^wv. 
Id. 22. (Mj/tJ^f ae rkx,vri 
ufc»(py!. Id. 26. 
oiTfuitov l^u) - laois xvrov, Me- 
leag. 11. ^v;;^^ xx?k.os. 
Id. 26. 

9t7rnX7ITtJ£ - Tr]§* /JLVUTC». All- 

tiijliil. 4. 

KlttiTCSlV. KICtlTCSV TiJV TCAUViJV. 

PhiJip. 8. f/x7Cfjs ovx uTtiti- 
fcs J'«^.«r« y.oi§tjs. Agatli. 
5l. niUTiv uicsmxjULivfj. 
Maccdon. 2. vixTX^ xnti- 
'jcxfji.svos. Maced. 20. tcxv- 
rx. Id. 23. Yix^plvjs ^sa- 
fA,ov. Paul. Sil. 32. ^v- 

OTrjV "kvXVOV U7Ctl7CXfA.hfJ. 

Pompej, 2. vt7Kos xntiTcu^ 
ff.tvot. Stat. Atlil. 7. 

HTCti^tcios - /;; ocyXa/j;. Cyrus. 

6. - «ov y^^od. Damosti*. 

ectax.os. Theujist. 11. 4o4. 

y.syi^os. Ep. Byz. l5. 

o;^ov. 640.581. - ioi o^viS^ts. 

Sinionid. fr. -lovs HttXov 

ft^fjy^ous. ua. 4oi. 
untigiu - ipcrt vooia, xo. 4oi. 

UTCsl^lTOS - TOV TUQ^OS, Piiul. 

Sil. 3o. 
u7CsigoyxfA.os - i^ Ou(pvrj, 
Chriatud Ecphr. 36/. 

UTCtl^OS - OVS 7C§iJ^tif. So- 

phrou. 3. U7CSl§OT0XOS -XOV TtUgB^tV ItJS. 

Autip. Sid. 12. 

U7CSl§WV - OVU XXQ7C0V luXXOV. 

Agath. 24. ao(pltjv. uh 

5i8. 
U7csxyovos. Simonid. gi. 
UTCSXTtJTOS -TOV T §ix,os uyXuitjv . 

Paul. Sil. 17. 
UTctXuvvui. ovx uiirjv uTojXxauo, 

Anti]). Sid. 102. 
uTCtXrci^M - m u^^ov. Lucill, 

4i. 
U7Csy.sn). uy.(pi tuvryjv B7vx ys 

§ot^aijaus Evgos U7Ctjy,seuT0. 

Criaag. 39. 
U7ctvdijs -iu TCVgaov. xi. SjS, 

^uxgvu. Aenigm. 17. 

U7ci7CUVT0S - Tovs/2oT^vus. Phl- 

lip. 68. 
UTciTCtc^os - gov 07cui§tjv. Leoii. 

Tar. 44. 
UTCt^xvTos -Tov ooov. Athen. 2. 
UTCs^sidi» - itTui 7Ctiay.uaiv 

uyxvgtjs, Archimel. i. 
u7Ctgsiaios , - tov uXyos. xo. 

680. 
u7Ct^i(f). owo U7ttgovy.ui, Po- 

sidip. 2. 
U7ttovx(i) - xois Tu Xvyox. xo. 

466. 

UTCS^VU), US U7C0 il^v^xv tov- 

axvTO wi7vts. Perses 4. 
UTCs^xoyxi , xui sv (^uiots xui 

uTcsXBuiv. u^. 8g. 
uittvBtjs y Oytjgtitjs 07tos. u^. 186 .1 N D E X. 

4q5. uvXoi ocC/S^tyKToi xoii - it^. k^. SjJ» -itts usrk' 

uTtfu^sts. Diotini. 8. ^ois. Antip. Sid. 49. 

Knsx3^XtpUi - OVTX OIXKCUS. KTlXoitjTOS - TOt %tt^UlV ^OlXx- 

Fallad. l34. ~t]§xffx.Siil. /xxt. Antipliil. 29. 

Aeg. 4. UTtXtxros f %(«/r;;. Alcae, 

unt%3-^Sy xo^wv»;. Muc. Scaev. Mess. "19, 

11. 265. «jrXfTor , %^e'voy. Lucian. 29. 

untx^f Ttjv TtfA^v. Pallad. -rov vS^uig. Nicarcli. 12. 

. 98. ro XQfos u>s MTtf^^tts. ti^os. Ep. Byz. l5. 

Callim. 22. ws xrcixtt x"'-- xnXfigwros -re xC^x. xS'. 71 3. 

PiTXS. Id. 43. Kv^os o(pti- xTtXtiaros , -rov KvTrgi^os, 

Xojutvov. xS^. 3 1)0. Paiil. Sil. 12. - TO<o Xvff- 

Hniijxoavvi}. Agalli. 69. stc a»s. Id. 7. -rcf) oxi/uovi, 

xnfiy.oavvri. vii. 3l3 ''• Menecrat. 1. -ivl x§x^iof, 

(Lectt. p. 272.) Philodem. 1 4. Xapaiv «-ocv- 

tiiit}y.uiv • y,ovos o§yix Bxxx»^' tx xn\t)ort. Bian. 16. - ov 

Macedon. 21. • fji.ovx ov- xs^^os. Athen. 2, 

pov. Leo Phil. G. vocTov. xnXtiros -rov /u,w/u,ov vnsxngo- 

K^. lier. i4. Carphyll. 2. (pvyu,v. x^. 533. 

iniivfi - i}f jxtyxXiis. Demo- xnXoix - o'tri ntnt^tif/.iv9S, An- 

doc. 3. tip. Th. 49. 

unfivris - ix ^vfA.ov. Leo xnXoCs -ixrxaiti. Agath. 8. 

Phil. 6. xnXoxxjxos. Antip. Sid. 65. 

unrjopios - tot xXHovts. Anti- - /<*f /u.tru)nu). Christ. 

pliil. 12. Ecphr. 33 1. 

oini^iui -iatts. Agath. 66. xnXoxos - xov ovx^, 6«^. 2916. 

uniB^tis-^V- Rufin. 20. (Lectt. 288.) 

uni^vvu) - ti^v/uov x^tiaaovt unXoui ,'uiaxs xxrx ytis aw/xx. 

(pxvrxahi. Aga.ih.5S. -vov- Lucill. 68. 

rx noptixs (Uo'X«/3ov. Jul. unXvalti - /xvaxgwv tXiyuiv. 

Aeg. 10. Erycj. ii. 

ecmaros , xxl n^o^orxs. Mc- xnivtiis - ii nvg. Antip. Sid. 5. 

leag. 57. xnvtvaft , ngonivttv «^vpc^v. 

^xXxviis - ios y^xfA.fJLVis. Paul. Meleag. ^4. 

SiJ. 5i. xeAeviTov. id. 52; xnvoos Dioscorid. 33. - »0» .1 N D E X. 187 

tiy/u,»^rtvv roc^fios. Paul. «7to^tvyvv/u,i -^svx^^tvros irut- 
SiK 60. j)ou. Strato <)8, 

UTtofiXsTru. «< FfJVOV Tt^OXOXS OCItO^U). U7tO^(j)^S fA.VQOV, B.U- 

iyyvs UTto^XiTriTf. Crinag. fin. 1. 

sS.TijXoB^tv it)s ix,'i'^tis KQVTos ctJtoBtiou -d^ttcoB^sIs. Strato IQ, 

a,itt^\sntro. Antiphil. 24, «,Tto^\l^u - ovatv uoi^tiv. Ju- 
v.Tto^X.iaaw. u>s uno /uovcrtiov lian, Bas. 2. 

ffy.^vos uftt/iXiffuTo. Antip, unoB^^i^w. fftjv xs<pu\^v uTkov- 

Sid, 79. gts uTts^^tcrs. Agath. 85. 

UTto/S^sxo' - o^iut f.7f4,uTi. Ae- TtXxTuvtffTov ncTtsSrgifft. Me- 

nigm. 25. leag. 1, 17. Xoyxnv h 

ecitofi^i^o) . ^tt rov Ttuffuts vn- U7is^§tffs %^ij'voy UK/uyiv. 

yov o^ptiXo/usvov, Callim. Phiiip. 8. yXuffauv uns- 

56. uno^^tlov. Theocr. 5r§tffuf/.tiv. Agath, 12. 

20. UTtod^gwffxu) - xtt'Egu)s x^tt^it;s. 
»fto/Spoxii(o - %<(rs \ut/uov. Paul. Sil, 43. -xovru xu- 

TuU. Sab. 9. «vov. Pallad. 25, 

UTtofipvxu). unsfigv^t. Leon. unoiuuvros , uytXt/, Apollo- 

Tar. 95, nid. 6. 

unoygrA^ui - ^ufA.tvos TCvxrtis. »notf4,w^u) -ovru ;ig«Xxo'y. ocJ". 

Lucill. 17. 284. 

unottinvtoios - lov axvfiuXiv, unoiffrsvu) -tvfftv. Antip. 

Leon. Alex. 3o. Thess. 63. 

ttnooginu) - togs^u rtixtos uy- unoxufjivu. clviyoto fAtji'' uno- 

"KuCtjv. Agath. 60. Tttovu KUfjcvt. Itufin. 5. 

Tvgov uni&§t^tff3rt, Ari- oinoxtigu. t:.tiv unixtoat xo- 

ston. 2. ptitjv. u^. Her. 3. 

Kno^^inru -rto, Marc. Ar- unoxtgfjcuri^u. PaLIad. i45. 

genl. ined. unoxXu^u -iuau. Archias. 
Mito^^vnru. fA.^ ;t«X«^j; ux§ov 128. 

a,no&§v(p^ri. Agatli. 7 1 . unoxXuu. '.jf4,tffv ngiffns unt- 
unoSvfOfiut -/vri. Pallad. 5g. xXuauTo. Leon. Tar. q5. 

mnoivu. uv^os yviuv unt^vfft unoxXtiu - xXstaS-^vut. hu- 

Xfovos. Philip. i5, ^vxvv cill. 16. 

sufA unoivaufitv,] . «^. 664. unoxXv{u. xvfiur K(p' IfjitQriv I N D E X, i'fiXvfftv ^Xtxlijv. Anacr. 
82. 

KTCOKo/xnxC^ui. Xv^tjs xirsxo/u.- 

Tcxffs x°§^^U Paul, Sil. 48. 
»noy.o<7trM - <l)tis rovs ffrux^xs. 

Agath. 71. 
<x«oxev(pi^i^ ix ji^oxt^iiy oins- 

y.ov(pt7X, ec^. ^TC). 
ccKGxgxotos -lovavxov. Leon. 

Tar. i3. 

«ffOX^Mv/^« - tX^XVtit jioOS 

Ks§»s. Eryci. 3. 
»c7iox§ty,oiw - xas TtXtjxr^ov X°S' 

UTtOXOrjM - XOl^tlS S^ti^iwA Ar- 

ciiii, 39. 
UTtOX^iaiS r tos xwf»^- fi*^- 345. 
ocnoK^ovu) p aov, Pallad. 85. 

UTTOX^vCpOS. noiVTX XU^X^fJ.OV 

ixo^tv xnoxgvCpov, «0.1(^8. 
etffoxrivvu), Nicarcb. 20. 
(tnoXumniiD - yrtro atfixs fjLog- 

<p^s, Christodor. EcpLr, 

324. 
uitoXsino) • ntrxt /xx^yxgx aijs 

Xfottis. Paul. Sil. 17. 
xnoXttyui. ovo uis xntXiiis fix- 

pvrXvruv oovvxmv. Lcoiili, 

i3. 

unoXts , noXis. Joajii.Jinvh, 8. 

xnaXta^xiyu) - uXtaS^ov /Sioto. 
Leon. Tar. yo. utX-itrov 
xnuXia^tjai TtsatjfAX. »a. 
463. 

icnoXvu - s y. xnsXvaxs vov- aa)v. xo. 746. 7js ccnsXvat 
fA.ir^riv. xa. 691. -tXvsro 
nvy/xxs svrsx. Alcae. Mess. 
9. nvsviA.x oy,ov ntviri xnt- 
Xvaxro. Criiiag. 3i. 

xnoy.xaau), nxvr xnofAxixy,s- 
viiv sgyx rx YiriytXonfis. III, 
Z^ij . oXxv xnsfjcxixro fA.oq- 
<Pxv. Arcliel. 11. 58. "A^;/- 
ros Haiooov xatfixixro, 
Callim. 35. 

xnofA.oi§tos - tx xXiu)v, Al- 

. phe. 2. 

ctnoiuvvfAi - Ufjcoaxfjcriv ;;^j)vffoy. 
Paul. Sil. 12. 

xnofAvalju) - asiv ^7vx, Am- 
juiau. 1 3. -crojusv^. aJ'. 599. 

unovsfA.M - svstfixv axtinrox. 
Mcleag. 86. 

xnoyiu). ji xnoysvau) ^iarx^w, 
ul 43. 

xnovos , %3Cf<y avs X'Sos, 
Ouest. 6. 

xnovu)s, Lucill, 97. 

unonxi. Asclcpiad. 27. 

xnans^oii) - dtrxt 7nnov «»>/o, 
x^. 276. 

(MtonXxvitis - itiv xovgov, Bian. 
i5. Pliilip. 70. 

unonXxaau), rxvrxs sixov tcnt- 
nXuoxfitiy. rj\iixi. 11.. «V» 
fiwauy ay.tivos xnsnXxaxro, 
Atilip. Sid. 79. ^oi/Stis 
tl^os. Paul. Sil. 7. aiXxs 
X§oini' !<!• 59« ov ^tr I N D E X. 189 uXtf^ttfis To7ov KKtTirXociTxro. 

Antip. Sid. 3o. o/€to«ov 

unoTtXxaB-h. Posidip. i5 «• 

(II. 5'j8.) 
ecTCOTtviM - invssv Toitjv yfjpvv, 

Alcae. xj. fiv xTTonytviTcc, 

Dioscor. 8. 
etTConviyu - invtis. Nicarcli. 

26. -«vlit/.s rov /u,Zv. Am- 

mian. 16. 
Kvojt^iuo - iftgttis. Animian. 

«»ro«'|)5-9"/w •^iovTfi odiTxi, »d, 

366. 
u7congo(pivyM, Meleag. 10, 

KTtOTtTVW - STTTVaxS efA.tJV ftXOVX. 

Paul. Sil. 27. tts xoXttov 

(HninTvatv. »^. 267. 

ct7togiyx<^- • %'»>' ivi7T0/u.xxaiS. 

Parmcn. i5. (Lectt.177.) 
> , » ' ^\ - , 

CtTCODtltW. KXt T«%« y.XV XTlf- 

gf^t To ^ol^iov. Polemo 
R. 3. 

mto§5rriTos - roto TtoXrjoS, xa. 

282. -TOVSftoXtlS.xi.^O)^, 

tino£VVju,t - vvfxivvjs vtjos, Paul. 

Sil. 60. 
oi7to§§tjyvvy.t - §§Tjixs ^vxvv. 

Timon. T. i53. xnoosa- 

fjLm. Philip. 70. 
urtog^ijxTos - voio oiwyfAov. Qu. . 

Maec. 6. 
mto^§tvfi/xx - Tx yx^tjs Xvtfi- 

/xxxov. Uaphit. III. 33o. 

(II. 39. ed. L.) XTtO^ot-rTTta • ^/ol,s /utjvtv, tcd. 

xno^^wi, oXiytj Tts jtgoriguiv 
fjLsXiuiv. Leonli. 22. -yos 
l| xK^ijs. ApoIIonid. a6. 

X7t07[iivvvjmi -(p^ovov unic^t- 

fftv ap%o^.*voy (pwj.ctfj". 63l. 

'xZ/xu ertrti ^vx,*iv ia^tat. 

Antip. Sid. 102. tts v/^xe 

iov xTtoajsiiaxrs. iMiilip. 43. 

uTtoaijftci) -noiU.svos ttovs. Lu- 
ciil. 88. 

XTtsaxK^i^ai - taxx^iat. Lu- 
cill. 4i. 

U7toaxidci<u) ■ taxioxffxv xvri- 
jraXav v[igiv, x^. 627. xX- 
XtjXwv vovaov. x^. 4li. 
'Bxxxos xTCoaxsoxatts fj.sgiix- 
vxs Pallad. 24 - axt^xaxs 
'vr.vQv. Macedon. 4. 

xTcoaxXtjfii - axXtjar} uarigx 
fAtfA(poutvos. Incdit. 

uTroaxXtjpvvw - saxXfj^vfAfjiivof 
cri§<pos. Leon. Tar. ii, 

XTtoaxozioo -iuv. xa, 5^5. x 

xnoaxBTtios - Tttoi x(pxy.xpTov, 
Ptolem. R. 1. 

xnoa f/i.t]X'*> - ixact (pvxos, xo, 
Her. 21. 

xnoanx^tos - idv 0rx(pvX^S* 
Philip. 20. 

unoanxgxyftx, Theodorid. 8. 

unoanxs - ox arx^pvXtjs ntv- 
Tx]>§xyov, Lcon. Tar. i3. 

unoantvou) • idv ^xxqvqv, Ma— . 190 1 N D E X. 

ceclon. qS. ' ffffttad^ff ju,i- (povcrav o^trwv %5/Xe«. Al- 

vos \ivy.ov. Sosip. 2. cae. jVIess. 18. 

«jrofro-ffco-suf» yocffT>;j). Agalh. ¥,7toGvX(i.M - avXyiax^joc, "koyiff- 

53. fAwv. Pallad. ij3. -fo-vXa. 

uTCOffTu^u - fiv ju,e\i}]osx (pu)- Icf. 5o. 

v}]v. Cyrus. 2. - uv <x,(Pgos. »noc(piyyu) - y^xs \u)y,ix.Tiot.. 

Ju]. Aeg. 32. L.ucill. 11 4. 

ttnoaTuXciM - oiti yfvvaiv »(ppov. otnoa^gotlvu) - si otvTov yXrixvvt, 

Philip. 53. nit^iK^s f«- L.ucill. 9. 

^a,fjnyyv,s uicoaTxXoiovaot oiTtOTefAvu) - of/.c(,i xUgTCovf, 

fAtXtaa^s. Christ. Ecphr. Leon. Tar. 46. 

110. UTroTflXt. Antip.Sid. 96. ^oe- 

uTtoaT fpya. tvxt Mfroari^ixi Ȥxv. u^. 202 

Tovs Acic(pvi^os fit jto^ovs. «jroTj/Xov, i'3'<. XjCOn.Tar. 26. 

Theocr. 4. ktcotIu) - srtasv uvB' utfAXTOS 

dnoaTiXliu) - fiovaotv t^ttgxis, uTy,a. Leon. Tar. 5l. r/- 

u,^. 62. civ ovK UTcoTtait. ua. 45 7. 

UTCoaTff^l^u) . ifTut /SdxT^ov tls ^^OTf^vyu)^ - viut.^ ul 32. 

Vfjv. u^. 272. uTcoToXfixu) -fi^aus. Philo- 

, , -' „ y ' ., dem. 16. 

ttTtoariApou) - puaov ro nvittK- ^, 

3k U7C0VS -00». Xenocr. II. 5q, 

Xov. uS. 79. ^ 

^ , ,, Arclnas. 17. 

ai,7CoaTPf(posA.ut - xXovtov. Pal- y ^ t. ' ^ r ' 

■* , , uno(pUtOpVVU - t(pUlO§VVUVT0, 

lad. IIQ. TOVS XUflOVS. r\ • 

^ , Crinag. 21. 

PhoCyl. 1. -tTUt STUpOVS. •> ^ , '^ M TT 

, ■* uicoiputvu - s(puivt. uo. Jrler, 

«(J;, 4i. ypvo-o)'. Macedon. „ 

> , , 00. 

38. Tovs uoyvpsovs. An- , ^, < -^ ^ , 

^ ^ , uno(ps§u, Txv xxV^svs ngur 

tip. Th. 3. - faTQt(pfTQ -y ' 1 ' 

^ , . •* m.ntytyy.Ufji,svuv. ±iVen. 9. 

A/xj; ^pvffov. Arabi. 2. , , t n 1 

' -^» uno(pviy,t. 1 iill. .Laiir. I. oi/x 

unoaT§o(pos - (pu vurofixTovv- d„o(pvy.i. Leon. Tar. 48. 

Txt. Stiato. 77. Antip. Th. 36. 

u,noaTv(ps\l<,u - sXtit f^oy^^uv. einoipXQtou - ucuto otQy,x. 

Julian. Aeg. 58. Leon. Tar. 5i. 

unoaTv^u - ixau. u^. 116. uno^puXtos , vy^otuTfjs, Phi- 

linoaTv^u. uxtg^ov unoaTV' let. fr. 4. I N D E X. 191 Xiv. Pallad. 48. 
«<jro%£«^'o^-a« - ^so y§K(piouv, 

Jul. Aeg. 32. 
xKox^' Ij^till. io5. 
»7to^otM - ^fjaotaoc ro oxh^v, 

Rufin. 33. 
ccito^n. ' h U7iofl>ti yivofAsS^x, 

Piiilod. 3o. 

tCTCOtl^VX^ - %*' ^oifili fCVtV/LHC 

ro XuCp^iv IV*. Meieag. 1 5. 

uitguyy.iiiv - fAovtcs uvi^xc. 
Pallad. 56. 

uKPtTtirj - ris iVotos. »0. 103. 

uftBtnrjS -Tth j/^m. Lucilj.6. 

9inpnKros et ont^ocKros - xr«to 
fto^ov. Paul. Sil. 10. -Tow 
GKinxs tvvijs. Isidor. II. 
4/4. 7co'kiy.oio. Paiite]. II. 
4i4. -nroiogx^ts. Strato 
79. itt?Xj7^dvf?. Siiuouid.T. 
l3. -iv xftgtiKroKTi xuSrtf- 
/ut^», Philodem. 5. -xrois 
tXftia-i. Agath. 78. «(}'. 34. 
-TtvXv.fA.uts. Paul. Sil. i4. 
un^xHr o9V£OfAtvov. Bac- 
chyl. fr. 3. ufcgnr.ru ^tol- 
atv tvxtro. Ilegcsipp. 6. 

Hft^fivvros, ^uXuaa», Autip. 
Th. 69. 

itnpti , X'"''?*^ °°^^ vvttv olfc- 
(f)t^uxovaui. PuLil. Sil. 60. 
dguiufiivn. id. 4. 

Kitgot^^s, fcofos. Archias.3i.- S^uifAoov. ua.jZl. vovaos.u^. 

677. uioos fjLvxos. Archi. 

2C]. 7c\i;ixs. Agatli. 59. 
u7c§o<puc/iaros. Paul. Sil. 5. 

• ru. Chaerem. 1, 
ur.^'o(puros, vkfxtcis. Ilerod. 

Inscr. 34. 
unn^Qs, o^vis. Probl. ar. 42. 

Aeiiigm. 17. vixtj. u^. 279. 

itkruTui. Aeniijm. 11. 
uTCToXsfA.os. Antip. Sid. 2g. 
uTtrofiut - rtrui uvixriruy ovt 

ui%s. Parmen. 12, -rofcxt 

KvfT^i^os fgyvy, Anlip. Srd. 

9. ufcrtaB^xi itvoos. Ar- 

tem. 2. (Pgovri^os. PhiJod. 

29. ^vfA.Kros. Ibid. (pi\. 

rgwy. Id. 3l. fcoSrwv. uL 

18. vuv.xrts. x^. 24o. Tcci- 

ctjs uTcrto vuvriXitjs, Marc. 

Ar^;. 24. xgvt§^s rj4/uo vuv- 

rtXirjs, Pers. 5. yuvftuxifjs. 

Stat. Athl. m. rrjs u^srris 

rj^uro ov^iy icyos, u^. aSg. 

utt^Mwv u^/ufAtvos ;<;«j)/rwy. 

AJcae. 5. fcui^sirjs u4>xfji,U 

vev. u^, 5(j3. 
ufcroj. ij^/t li§9X9V. Plato, 18. 

'kuy.nxou Wt§at(povrj, An- 

tip. Th. 60. viXxs IfAi. 

vKios. Id. 64. fcvfxy. u^, 

83. ii^^t^tt^Kv fifoxtf, An- 

tip.Th. 84. 
UTtrus , BuXufios, Antiphil. 

4o. •ftxXuiaus, Alcae. q. 193 1 N D K X. «tfi/^OJ, iXu(Pov ffuvres lunv 
yartgnv. Aulip. TIl. 4. 

uxvffos - ov xttkov %pilO'/o»'. 
Scoli. 19. ^Yjyf* uftv^ov 
X§vaov. Anti jiliil. 21. - tvs 
uKoXovs. Leoii. Tar. 45. 

KitvttTot. ittcfATtccv uTtvarw OtilV 
aCplv fjnjT^^» Ttor/uLO^ 1^«^- 
^t. Marc. Iriscr. i 7. 

ujtvu). Itgxv (pxriv u.it}tt itol- 
(A,v<Ais. ua. 23o. 

uitwB^tv, o^ov. Dioscorid. 11. 
tlg-yov unu^t. Antip. Sid. 
io5. 

UrtU^SUi - UtTKjUlVOS vocov. 

Leon.Alex. 35. -ffuiutvoi 

tov. Agalh. 48. (pogTov, 

Id. 55. 
unwy,oros, %^j;^»ctcov utXitrov 

ovaiv f ovi unuifA.orov. Ar- 

chil. fr. 16. 
unuiaixvy.Kros f xwnt}. Phi- 

lip. 5. 
uguios. x^^S"^ "^' fcguixv nui- 

^os nhtv. Nicias 8. 
uguioxftgos - §u Tviunuv», 

rhilip. 6. 
ufoio/uut -tiautro. u&, 671. 
u^uttaui - atts ro /ufrwnov. 

Paul. 8il.4. Xv^tjv. Christ. 

Ecphr, 46. rtvuy/uuffi xoeX- 

xov. Claudian. 2. Tviu.nt(- 

vov fjguit. Simonid. 11:2. 

«^xiui, Antisti. 1. 
u^uxv»''Oi - «'9 (fiuKus. Ery- cins, 9. -uiov /uiTov. Ar- 
chias II, - uiuis tifitXov 
u§nsooaiv, Id. 5. spyov 
cc^uxvulois vY/y.uatv laofAo- 
fOf. Ant. 8id. 21. 

uguxvii , vr/Jovcu. Nicarch. 
l(). Xtnrov vtpt/vHfisvu, u^. 
419. avufA.ovu u^uxvdf laov. 
Aiiiip Sid. 22. - vxv ui- 
3"«v lcroi. Bacchyl* 9. 

ugxx^/tov. Nicarcli. 16. 

u§jivXis - l^wv ^iaauv.. Leon. 
Tar. Z7. 

ugyuXios - iu jSwXos, Anyte 
i5. 

ugytvvos - t;s xf^^os. Aenigm. 
2. - vo7o xgtvoto, II. 519. 
- vwv ipwa(po£9S atXuwv.An- 
tip. Th 4i. -vu7so^ovtiat, 
Paul. Sil. 34. 

u§yiris -Ti xog^. Paul. Sil. 
24. 

ugyiu - uv (itXiyxuv. fi^, 

229 b. (in. 333.) 

u^ytvotts -otvTBS yuXuxTOS. 
Antip. Sid. 72. 

u^yiooovs - ovru. Acnigni. 5. 

ugytnootjs - ouv xt/^ofgov, Pha- 
ni. 5. 

ugyos - TuXu§os sxft t/Xuxu- 
Tt]v. u^. 59. nios ugyov uno- 
x^if*uTut, Slrato 79. -ov 
xvvu. u^. 756. -^s yuXti- 
vt/s. LoU. Bass. 6. 

u^yvgios -in XtfAos, LuciU.jaG. 1 N D E X. 193 

- «j/y vX»/y. Pallad. 9.7. -iots /\toy.Xs7. Meleag. I, 2. - ov 

vxy,(n<rt. Dainoch, 3, S^JJKfv. Agatli. 53. 

ugyv§ont^os , nu^^ho;. Rti- u^iB^yAw -7jasis youxv. Pal- 

lin. 6. liid. 91. 

ugyvponows. Pi'ol)]. ar. 5. u^iB^/utjros -Ttjv u§Ttxaxi 4^^- 

uoyv^o(Pfyyyis. L.ucill. 26. xx^u. u^. 34. 

ufyv(psos - ?'>/f iTCiyovvl^os. u^i^y.os. vvy.(Pns ov Xoyos , 

, Paill, Sil. 7. - fois vxy,»at. ovt u^i^yos. CaJlim. o, 

UamocJi. 3. ^Wjttfy x^iB^/ut^ Ttuvpx iTsx. 

u^dw -^ojuui y.v3^ots.} al. Acg, Siaionid. ir. 4. 

37. u§in§sn>is - nhs ituths. 

u^siyuvtfs - viuv yhos Ovvvi^v. Cliiistod. 3. - Ttius. Co- 

u^. 5yo. jnet, 4. 

uosioTSfos - o<(ri. Ep. Byz. i5. -«jj/y -/^fj. Leon, Tar.4. -I^xs 

uosiToX/uos - /uov, '/.oshii. ^l. uyCpt^STOvs. PJiiJip. ^5, 

u^suKiii. To7s yug u§sa}toy,sbu. x^icrruS^Xos - Xoto ^HpuxXfjos. 

Leon. Tar. 4/. Archias 27., 

uggTfi, ^oiuv. Aiiacr. 70. uotarsn] -tjs avyl^oXu. AsJu. 

«^ijYoavyp. u^. 4^8. u^. 3^5 Z». II. aya. 

(LecLt. 288.) uptffTsvs. Leon. Al. 34. 

U§il'i'(P»TOS -TMV VIKVWV. Cl'i- U^iaTSVM -axvTx. ui'. 738. 

nag. 25 oc^iaToysvs^Xos , X'^^"'- <*^' 

u^ij , jiu^xysvn ivros uptj Xu- 36l. 

yovm. Anlip. Th. 28. u^iarovoos - oovs. u^. 565; 

ugrjrti^, Pau]. Sil. 3o. ugtarM^iv - osiCTo§ir)s.ChYis\i~ 

ug^iuios. Kur ug^yius i'xvos od, JEcplir. 3^ 1. -«vfj A^'^- 

Ti^uvus. SJmui. Ov. vKt, Tlieaet. Sch, 4. 

u^B^gonsSit. Pliatii. 4, u^i(puviis -soiv vrttiruy. Christ'- 

u^i^xXos. Simoriid. G5. - J'?;- od. 2. 

Xos. ui\ 067.. u(it(pou^iis. ArcesJI. 2. 

u^idsiHsros -rx soyx. Cy- uoasrov , ofvM uf^sa^ut itpu- 

rus 2. ^ttjv. Oenoni. li, 4o2. 

«j)/^1>;>.o?, Callirti. 16. au(Poo- te.§iiiu -its7S(isnuvov uttor/uiiixi 

c-vxj;. Antip^ Sid. 16. -c'»/'- Oixrvov. x$. '6'2, iiXuy.UTijv 

Xov (pu>Tos. x^, i35. - ^yXM xgxtvv nriiyx nsviirt jHw. 

Voi. ni. p. 3. - N 194 I N D F, X. x«Xv,%. ui: G7G. «vri IV- 

Byz. 26. h^Xm rso! ©;;- 
fius iu.vyu)v Kul (rrvyi^MV 
ij^xt-^sv Irroox'»;. Pliilip - ' 
ifoxscruv rteirgidtoovXoavvcAv. 
Sunomd. 42. ugnovuxt 

, iiLoois. I a;on. A! 21. ^«f- 
rvgt MonoviSfi. Pompo] 1. 
rovro/c-jv. «(^. 407. «jPxsT"- 
T«< oiv^fos ofji,o(p§Qa\Jvri. An- 
liii. Sid. " i. ,> 

KOK^of, «ffT«^/s.Macf;don.l 9. 

uoKTuos - ois ktjS^fACi^ji. Agalh. 
61. 

«pxvj -ff/ x^D^pioti 'A(^foJ/r>;y 
Scolioii. 23. 

Kgy.xXioi. Leon. Tar. .^0. 

u,py,eerit7.tir7ii -tov. Slat. 
Alhl. i-'. 

ti§ytvov , A.iyitotji h>yc/,i7Uif. 
oi^. llCi. noco-iTS ipyoicrii'!?. 
uh' 90. ^^v/oc? Phani. 3. 
^tixXr^v. Anfip. Sid. <)0, 

ae/utviSf Yjv ^(lyoict. ['Jalo 28. 

-VOV TtAOVTOV. Cf.ri. \'?/7, 

itofjLoCc». ■ ^fry-cA t^a h.v}y,vios 
^Qjuofftv uxyoDv, Pciiil. Si]. 
3f). ti§fioat. %f/X*(7< (pmriv, 
K^. 2H7. 'oTToi noaos i'%yioi 
TCgurov u^uocrocfiiv. Simu- 
nid.26. ytXos. r.ryri. i4. 
TowTw fiocatXYiss «^yo^ovTxt. 
«J. 4i»8. j^ugtrecs ao(piot tis yixv voftocsio. Mcloag. 

1 28. jUeXj/' f* .Tcxiduv 'U'.t- 
oov ^^yoffocTo. Simonid, 
55. TT^os ivos (pvijiv n^y-oc- 
^ijcruv. Leon. Al. 34. 

oc.^yoXoyiai. tj^yoXoytifft rt*,(pQV, 

Philip. 78. 
M^/uovix f tvnovs.- Paitl. Sil. 

48. y^xyuuros. Id. 52. 

xyXooffciOv CToyxros. Cri- 

nag. 35. Toly^uv. Aiitiphil. 

2j.Ku)Xu>v iy.Xvros Phiiip. 

67. >;3-fos. Paul. Sil. IJ. 

- i-f! nXui intxtxXtyivti. 

liCon Tar. G8. 
u^yovtxos - o7fft yvooyoffi. Ep. 

IJyz. 34. 
apvto^olvtis , Hxv. A])ollO'. 

i)id, 10. 
xgvioyxt. fifvtiffxvro %a»iy. 

Aristod. 1. «vigxs ^gvti' 

ffxvro. K^. Her. 3i. ffrai- 

X,ttv oaov Kovijffovrxi. xa. 

2 8<). OVK fi^vtjS'?! Tov rix- 
Tovx. Tull. Gem. 1. TctjX' 
ridos ngvti^fj (p^oyyov. Ara- 
bi. 6. 

upvvyxt - yvvTXi xgtTus uivov 
yiyxv, Mnu.salc. i G. 

U^OTtJg - TtjgX tVTtKvirjS. U^, 

738. 
a§OTtjs , /iovs. uo. CiSjt 
uooroxTos -tj fv ^xXxyi^. An- 

itp. Sid. 111. 
eigoT^tvs. Agalh, 37. i N D E X 27. TtOVTOV. A7ii.ipliil. 4l. 
ec^oT^fjTiiff fttoroii Alilip. 

Th. 47. 
ecgOT^eaiotvXos, Iiied. 
KooT^onovBS - ovs ^svy7^ciiSi 
■ '-■ Pbilip. 69. 
ufiT^o^ogso) - tHv. Leon. 

Alex. 36. 
icgovguTos - oiiot.v y,ov(7ttv, Mc- 

leag. 112. «.vXkkx. Plii- 

lip. 09. ■ - «c/j/f tvnooiiis, 

a(J. 4j6. 
uoov^iov. Agalli. 71. 
ug^vgoTcovos, V\nW\i. l4i If). 

Mace(1oii.28&.(lII.332.) 
•6^»« - ocrsi. Tull. Gx:-!!!. 6. 

«(^. ;4o7. 
x^TTccydfjv , tiK inl ^i^ffQV. 
. CJanor. 2. ■ . 

»§nKyty.os •ytis ^''■'^itjs. Pal- 

lad. 87. - yois "KiXi^criv, 
' Philip. 79. 

K^nu^M - o(,C!Ai (plXtjy. tcy.oo- 
^iyis. Meleag. l43. ovvo- 
yoe, Xti^fi oc^nci.atrocii- Phi- 

lip. a4. 

«.pTctcxTtigoc, Aiiiip.Sitl. iOv5. 
ecfnuKTifg, «/(J^j/i.. Callim»47. 
lc§nui - yi x^<^"' JBian. 4. 

- yos iKrlvov. Aiitomed. 8. 

- ytc ^u^s.. Lieoii, Al. i(). 

- yef ^v^kmv uiS^orgtuv. 
Slialo 23. -yus xogsitis. 
Cluist. Ecphr. 3&5. 195 

ocgnuaros -rov xw/ttois Me- 

leag. 45. 
ocgnsaoVfi -tis no^Cpvfiifs. Po- 

sidip. 7.-17 no^tpvgifi Kv- 

ngioos. uo. 16. - jfv 'XUf 

ffTuXixus. Apollonitl. i5. 

- vus ffrgtnrus xXttiffr^^u. 

Anlip. 8id. 26. 
ugntiuv - oofftv u^uxvuiris tV- 

xiXov. Archias 5. 
ocgnti/ui - nuyivtis ixviu Xit^- 

ffi'^ovtis. Maced. 19. 
u^ouytis - ius xoffvS^us. Antip. 

Sid. 29. nuguTuitis, «^. 

u^t^ivoxoirtis - Tus u§§svusi ecJ". 

36 1. 

u§§tixTos ' roy xgfini^u. u$'. 

4oi. -rot /uotgioDv '00x01. 

Loll. Bass. 4. 
uo^fiv - tvu (pd-oyyov. «(J". 455. 
u^^flf«Xsnrtnvtvffros. Paiil. 

SiJ. 74. 175. 

ic^§t]T»s y (pvffts. Antiphil. 
32, -^ffrotv insuv. Luciaii. 
35. nvXus sitvgsT». ^kCr 
chyl. 17. -■" 

K^fi/firos , ^fig. Antip. Sida 

f.^gvriiuiTQS - rov /u^Xo». Phi- 
Jip. 1 1. 

u^ffivtHos -Bv nuiiiov. Pallad. 

37. 
ugaivonuts -irmiit yovuv, u^. 
M2 196 I N D K X'. 707. KviTf «v.Sosip.(Dios- 

cor.) 1. 
ikgtrriv -IV «-v^. Anlip. TL. 
/43. -oi ^Of*.voov, [d. 45. 

-ant Bo/U^. Anlip.Sid. 8. 

^ufip. Leonli. 8. y^fw 

ugatvoi. Simmi, 4. 7'iu,ggov. 

Meleag. 3. B^ia/u.ov notfAKi- 

ytiv. oc^. 9. /tt?v«v. Paul. 

Sil. 35. iovXovs yivvuv u^- 

tftvxs «yytkixs. Autip. 

Tb. 21. 
iipaiTfovs - <7tootaai 'kxyuoTs. «0. 

64/. 

ctcreccu - rtiifiv XuiTCiov iv tc^o- 

ftvXxlots. Diodor. 1. v§- 

Tva^w ^§oxos. Cratcs 1. 
KgrtfAris -y,is aKtXos. Plii- 

lip. 9. 
ugrtfAifj, oTs nXioV xprtfAitts 

tvx^tv siXxnivij. /Xgatli. 55. 
tiorict^oi) - xaxi 4^txua u^iS"/»,}}- 

rtiv. Ko. 34. 
uprili^f/CVS , nXoxxfios. Me- 

leag. 60. ai^ijgos tCp' xi- 

fil,xrt. Philip. 53. 
i upriyxy.os. xo. 7^9. -ovs ko- 

' gxs. Probl. ar. 18. 

'x^iyiviios f x^°°^' Diodor. 

Sard. b. 
ii§riyXv(pfis -is ioxvov. Theo- 

cr. 4. 
iifrl^xfis -tT tvfxxS^ifi. Cri- 

iiag. 4. 
tt,gritntis,\ti^, 680, xgri^M. rov ^xyiXioC vysois 

x§Tiaov. Aiilip. Th. i8. 
xgri^xXtjs - t7s arsCpxvovs, 

Mcleag. 65. 
x^rixofitjs. Mcleag. 26. 
x^riXox;tvres. «^. 3lO. 
xprios , fAv^Qiai xxi tf^tat, 

Crinag. 45. - riov voov, 

Lucill. 49. -Tix yv7x, 

Theodorid. 10. 
ugrinxytis , xXirvgos. Phil.od. 

3o. - yi) v^x. xS'. 434. - ys7s 

arxXixss. Theocr. 3. 
xgrinos,. Hovgtj. Agath. 21. 

sfjontjs xgrinos iaai. Id. 

55. Lo]J. Bass. 2. 
xgriaxxnrosj xovts. Hera- 

clid. 1. 
ci^Tiroxos. Po]yaen.4, Tymn. 

G. - xov xifAfAxaos. Tibcr. 

Tl]. 1. 
xpriroKos -xov fjcxrpas. Ni- 

conied, 9. -xov xiyt.x^ov. 

Leon Tar. 3o. 
»prt(pvtis - ovs xgxycfitjs. ua» 

176. 
u^riCpvros -rois «v5?(7<v. Phi- 

lip, 1. 
ugnxxvtis - rj ^oixv. Zo* 

nas 3, ..>w- 

ugnxxgxxros -rov ygxfifA,x, 

Arcliimel. 1. 
u§rixvovs - xvofi' f^ilXov. Zo- 

nas 3. 
u^roXxyvvos, Pdlcmo l. I N D E X. 197 uorvoi) - fvasii oiocv Aoxfxaai. 

Meleag. 5. 
aovargis , ^(i>ju,ov, Aristo. 1 . 
tlpvtft!ity.os - fjt,ov vuju.tc. Phi- 

lip. 24. 
cc^u* -vffxi nofA,oi. Anyte 6. 
u^^iyovos - mv jttf^o^wi'. Paul. 

Sil. 76. 
«^^srwwov «(^. .307. 'yl^y^ocju.- 

fAKt xttvov xn a,g'/^frv7Cov, 

Anlip.Sid.53fl.(n.528.) 
«cj>%f yo^of - 0^0/0 fiforov. tca, 

720. 
'^^^XV f ^ooarfjgos, Agatli. 6. 
«gx,nyoi - yi vtMv, Antiphil, 

24. 

ee^p^/^^ecXocffCOf -ffj 'Koastoov, 

Fhilip. 23. 
tAgw. Ugixrjs noox, Leon. Tar. 

57. 
tigwyovxvrfjs - rus ox'ty.ovKs. 

Philip. 12. 
kgwaros, Lucill. 25. 
ataaiXtvros. d^^Xav xaxktvrov 

hiyxiiu Kgtviofjs ugy.iaxr 

Mi^TtsXxyBt. Alphc. 10. 

^tiXtatv xaxXsvrx /xsfAVxo- 

atv, Strato 25. 

ii ~ » .r ' 

aaxgxos - xx vwr saovvxxtvax- 

ro. Apollonicl. 25. 
uax(ptjs ' <PtH ntXxyti xgtvoy.t- 

vos. x^, 3l. 
uafitffros - rov x\hs, Simo- 

<nid. 33. -rov mg yvvri 

Pallad. 10. * uariy.os - y.ov xov(pov f^oov, 
Pallad. 27. 

ciaB^yx , nvgos, Antip. Sid. 
63, Bvotv xa^yx' Tiviovai 
xoyxi. Id. 83. S^tOTrgonov. 
■ Christod. Ecphr. 245. 
OTtwgivovxvvos. Ined. xxgots 
tTci ^tiXtatv xaB'y,x sy.(pui- 
vti. u^.'3l3. uarxros uab'- 
fjcxros ogfjt.yi. Rulin. UQ, 
-ros Ktgiov. Agath. 75. 
iiad^fixri (pvaiowax. ua, 
283. - «atv ugxrifois, 
Agath. 5i. vortfo7s ua3r- 
fjcuai itoruy.ov. Apolloiiid. 
1 5. (ubi nunc vxy.xat.) ^vs- 
xtXuSots ■Ttvtvartom. Agath, 

ua^yxiviii - vovru novots yi/tu» 
Auyte. 6. - ovru xxi xtK- 
fjcijurx. xS'. 21. 

uai^t!gos, uiXxi. Philip. 27. 

uai^x. Sinionid. Lcctt. p. 

25. 
ecatviis - ii rsivots (oiov. Dios- 

corid. 35. 
xaxxvrtis • rriv vsxvoaroXov, 

Antiphil. 35. 
uffxtntis -nis xxgrivov. Paul. 

Sil. 34. tgyov. Kj). Byz' i5. 
ucxim -xriffxvrts tnim xofffjcov, 

Anlip. Th. 45. 
uaxn^ns -dtts sauutfft. Anlip. 

Sid. 106. 
nffKnrrjs , ffQ^itls.^uS', 722, 198 I N n E X. uffKffTOif xo£vu^o7s. AAtip. 

Sid. 'jj. -rov x^wc^ Ksgois. 

Acilian. 1. -rov a:roi,fA.9vo;. 

Antip. Sid. 26. 
kdKios. oi^, 452. 
uffxUwv. Tlieodoi'. 10. An- 

tipliil. 33. 
ecffKOTTos - nov avSg». Antip. 

Th. 62. - ov BiyysXioi^^ov, 

Agath. 38. 
ecfffHjKros -rov tov sXi^vffx tt.ff- 

Ttis. Diog. Laert. Epigx'. 
uffnu^M - tro ffiytjv. Agath. 45. 
ttanocgocyos - yov fj(.i)ktvov K^iAfji,- 

firis. Autouitd. 7. Ain- 

mian. 20. 

v.ff7:v.ams. u,^. 4(J2. 

Uffniros -Tov a^Xus. ApoHo- 

nid. 20, xg''^''''- 0^^' 590 
ctffTtlotov - lots tvjtXsat. ecd". 

606. 
ccijTCthiurris -rfjv x^iov. di'. 3qi. 

uffKiXov , y.tiXov. Antipliil. 8. 
eifficts , ocvutSijs. Qn. Maec 4. 

vneg »xgty,ovb>v. 1|I, 33 1. 

ecffntfftCf Xp^vvov , 'o^piv.ill, 

333. 

^ffffOV , tj- U)S XtV JdCCffOV, . 

JLucill. 74. ;SXj;;)c:>; «.ffffo. 
T»rw fA.vy.nf/,*rt, Crin:ii^^ 
22. ^vx^i^v ocfffftrirui vj- 
(piu>v Id. 33. 
tcffru^tjs - Jtwv vtiMV f'4pocvov, 
JuJian. Aeg. 6. - ^itfffftv 
qcvgensj Paul, Sil, 71, oiffrKTfui - Souffx ftoiffts. -Ru- 

iii). 20. 
Qcarxros - rov (p^oyygv. Ai'a-, 

])i. 6. ^<^a>^.,.«(J".,Her, 32, 

riii]ip. 74. rgo^iv aartftfl. 

^Rlcsomed. l. xaru.ros. 

da^fjcxros o§y.t]. Kulill. 20. 

- rt ^oc7y,ov. Pallad. j5. 
»ffroc(pis , ^cci. Zonas G. f».^r 

oy.(poii, fAtjr uaroc(pts. 

Onest. 1. 

KarSfA,(pt]S y udovtjtos t^UiS. 
Pau]. Si]. 20. - (pt7 avy 
vvy.ri. Duris. ]]. 5^, '(pi) 
Tto^uygtiv. Leon, Tar. 12. 

OCffTf^tOS - i,'iV TrtgtUiTttjV, K^, 

2 5. 

ocart^otts - otvroc tly.ov ^tmv. 
dl 545. 

tcars^oTCtj , fitXfwv. Rufin. 2, 
^X^yt«^c«Toy. Asclepiad. i5, 
iv /Stos »ccrt()0}ru7s,[Alcae. 
Mess. 6. 

ccffr^ ' rxt. Antip, Th. 22. 

ocffrtiXos. Theodor. 18. 

icffrti§, rtjs rgocytKtjs fjcovatjs. 
Siinnii. 1. ao(piris.uL3'i5. 
fAovaxwv ocartgx xui yCo^et- 
rwv. Alcae. Mess. 7. «•<- 
x^ov. Anlon, 11. 24o. ua- 
rigets E2fcw«d« Xuy.nofi.fvovs. 
Thall. Mil. 5. gijrogtxtjs. 
Thoin. 111. 125. 

ocartjgtxros. PliiJip. 9* 

tcffrtfi^s^ -tj nogov. Arion, I N B E X. Hymn. 19. rgoyjv. Me- 
somed, 2. 
kciriliov f s^}j/iixt'}}v tjiovx. An" 

tlp, Sid. 78. 
«.arXkyytaros , o^kftvf. Leon. 

Tar. 11. 
ecarovKXVTOS. ua, 6 96. 
«■arooyos -yov B^uvtcrov. Leoii. 

Al. 4i. 
etrrros. Crinag. 10. «y>/^. 

Leonli. 16. kxi itTvos.x^. 

35'J. - u>v Tiul istviav. 

Anacr. 78. -o7s Koct ittvots. 

Piato. 28. Tiieocr. 21. 
ecaro^^os -ov Xtigac ocyotjs. H- 

ber. 111. 2. 
u,>jr ^a.yu.\iii. Leon. Tai'. 33. 
ocarpocTrra) .- rit oc Xi^os riXs- 

rtiv. c«J. 5 20. - rsts o(A.fjc»- 

(ftv uy,(pors^ois. Stralo 38. 

- ru)v KtXro7{ TrovAvv Evvoc- 

"ktov, Cnnag. 28. -rovaoc 

»it afjcfA.uros. Asclepiad. 

12. - rect yknvoci vn o(p§v- 

atv. Sosip. (Uioscor.) 3. 

viar§oc4>s y.tcn^os, Meleag. 

38. 
uar^tnrtf. Incdit. 
icargtnros - ri^ xx^^ii, Paul. 

Sil. 4l. -rots ^oy/ccxat ntt- 

^ofjctvos. Antag. 7. 
leaTgo^stos tTOVs kuvovxs. Pal- 

lad. 62. 
iargoXoyos • qv QmXv^. «^. 

5o4. 199 

Bcar^oVf E7k,ccaos Ko^iv-j^os. 

Polystr. 2. ^hiovlijs. oc^. 

487. «6%^a4vr3V co(piis Ttut- 

osvatoos. Fallad. li5. 
«ffrpwof - ov otmv. Pallad. 

II 5. -uijv uvxyxijv. Mil- 

sar. Iniag. II. 5'JO. 
uarvXos > oIkos. Leon. Tar. 

t)4. 
xarvo^os - oto fit^tfAvtfS, 

Agath. 43. - xo^ rsixtos. 

Paul. Sil. GG. 
tcarvCpsXiKros --rov pgapiv vft- 

vov. Panl. Sil. 66. -rov^ 

xkXtvss, Antip. Sid. 5t. 

-rx ivxgx atdijgoi. Meleag. 

11 5. 

xarvCptXos , kui ofcuX^. An- 

tiphil. 28. 
uavyKs^uaros. Pallad, 72. 
uavyK^tTos, uo, 4. 
uaQuXsws, 'x.ovs Vvtiai ^vo, 

Posidip. 12, Nicarch. i4, 

'tf^gy.atv. u^. Byz. 9. 

xaCpuXijs - is V^vos. ui'. 676, 

- is xv^gurcots ovdiv i'vetf/,a 

^sos. uh 692. 
uaCpvKros. Liicill. li5. 
xax^TOs , 0^«« ivti tXsCpxt, 

Philip, 29. - r« Xvaffiouiv, 

Paul. Sil. 11. 
«trp^oX/»;. ris iv fjcovaxts ovx- 

ros ua^coXi^' Antip. Th. 

l4. ^vfiov rgi^ntt miKri^if 200 l N D E X. «(7%oX/if. Agalli. J 45. - ixs 

xo'»>.ois. Julian. Poly. 3. 
»ffu)jU»ros - Tov ytY.vv, Car- 

pliyll. 1. -rov tV^ei /«of- 

(prjs Aga(h.38. tl^wx*/ C"'/"'* 

ij »!TWfji,o(,rov. Id. JO. 
«retXToy - ra )isx.§ufi,ivuv (pv- 

fftv. Mesomed. 3. iv toTs 

UTXxrois Twy ^Xtjiuv tv- 

Tuituis. «0. 319. 
uTu^w -0/u.tvos. Anyte 12. 
uTuXos - Xuv x^tguv, Erin- 

na 1. 
uTuXoii^vxos - ots ^tiXvTfguis, 

Agalli. j3. 

ClTU^/i>IS. U^. I^-J . - P)V\ ^VfJiOV. 
UO. 3l£. dovgUS UTUg^tS. 

Antiphil. g. - ^hs vuvroct. 

Panl. Sil. 5j. 
UTUgliriros - rov B^ofitov. Ma- 

ced. 21. -Tota Aluvros.uS'. 

456. -To/y "Kt^ci. Plato 2(>. 
tcTugitos - nov TfvX"*"'' ^o- 

735. -novs ovQUVtus. ua, 

664. 

«era^X'^'^''^ - f"'^ fitgoTrwv. 

Joann. Barb. g. 
tKTua^uXiti - tyj otjf/Lov. ua. 684, 

(Lectt. 3o4 ) ovx ti§^^ 

voZs fs uTucSruXiffv . iSinio- 

nid. 53. 
uTua^uXos - Xot Kui /u,u%Xoi. 

Dioscor. u'6. 
uTtyxTos , f§m. Melcag. 58. 

- Tot ^rijci. Id. g3. urti^tjs, oVvip. Strato 17. -§sx 
XocXxov. Julian. Acg. 24. 

urtxvos -vov. u^. 71 4. 

uTfXtaru^ XuXfiaoy.tv. Sti'a- 
to 16. 

urtXfis , ovx urtXiTs tvx,<*t. 
Posid. 6. 

CtTJ^/Sw . liOfA.tVOS T^S TtflV 

ivtgytifis, Comet. 2. fAta- 

^oZ. Macedon. 3i, -vov 

uvfjUMV ovSfv. Paul. Sil. 67. 
urtv;C,u), rus urtvt^ovffus ovx 

tfAoyrjai Kogus. Posid, 1 5 fl. 

(H. 628.) -^nfifvos. Si- 

nionid. 90. 
ursvxtis. Leo)i. Tar. 5o. 
ursvxiros -rots %fj)ff/i'. Phi- 

lip 62. 
ur-ii§os -i}s vuvTtXtns. Antip. 

Th. ^^./A^^oyjyovj. Sta- 

tyJl. Fl. 8. 
urt^u) - ttv aCpiri^itv dotryv 

y.ui %fiov, llhiaji. l. 
uTtfAuyiXiis. Erycius 3. 
UTtru7)i.tjo. ^ fA, urtryfKt (uhi 

nunc tifA,UTi rifSt) u^. 

65i. 
urXiiros • rov ^ti^os. Agath. 

27. - ro*o "kvaariS. Paul. 

Sih 7. urXriTU nuS^m. u^. 

44. 457. -Totatv uXytatv. 

Lucill. 97. 
urfj,tv'tti - ttis §vof4,xi jttuus. 

Paul. Sil. 66. 
tif/A.os , $uu)Si]s. Antiphil» 6. 1 N D E X. 201 

uvu fioiivuiv. d^. kj'2. \i- Xvt ft!iaft,xTtc. Leon. Al. 

iSxvoTo. PliiJip. 47. 4o. 

droviu) 'Tjcxs oootTtQ^ivjs, ua. ocrgonos -mv xki croibtoov, 

/52, Paul. Sil. 71. -7it cf^ii. 

tcr§oe.itiros -^vs(o9'.ros. Arcinm. u.^. 669. 

1. Rhian. i. Anlip. Sid. urgvytros, yv|. Damag. 11. 

81. -ro7s xgiaxo/u,svos. uo. - r^ vdurt. Eryci. l5. 

236. -rovs ov§uvius. An- ur^vytis - yeV jCtfX*. Antipbil. 

tip. Sid. 99. 3o. 

ci.r2U7tos - ir6iju.orur)i tts Ttt- «r^coroj - jro^^cxy. Meleag. 37. 

vlriv. u^ 4()0. -ov ftuvrolyiv. uv rgwcrYi ris ur^wros. Ae- 

u^, 584. nigin. 10. -rov otsXov. u^. 

UT§uX'^'^°-' Slatyl], Fl. 5. 25. ov^ ur^uru jtugijX^ov, 

uTPfxtis. gvSi/uuv ruT^txfs, uo. Strato 7. 

175. urru^uyos. ov^ oacrov uTru§u- 

urgtKtus , t;$n tu (plXijrgu. yov at etSeixu/utv. Calliui. 

Crates T. 11. 5.oaau ur§t- l4. 

xius ovx saatrxi. Pallad. ctrrtXulSos. tt iit urrtXx/iovs 

l4o. uytrui o-T^«TOf . L.ucill.6g. 

ur§f/uu , 'Ttu^ufAtt^trt. Leon. urvy,/ogvTos - rov ^uvuroto Xti- 

Tar. 97. ^uvov, Crinag. 35. 

u.r§ty.in -iyiXty.ivuv r\itios yt]. urv^tis --/^ rvx^v. Pallad, 

Crinag. 23. 74. •'Xslis ftruatts. Ibid, 

urgtaros -rois uv^guat. An-- afjrts. Antiphan. 5. 

tip. Sid, 92. uvuivu. (pd-ovos uvuivotro. 

urgtTtroSf Tttrgos. Theodo- Saiuni. 2. Xt;'iu uvuvd^ivru. 

rid. l8. 'Tov xui uyi/uliu- II. 5lO. 

rov urgunov, Aiilip Th. uvuXios - iuv xo/uuv, Simo- 

24. nid. 7. Auliphil. 37. 

urgoiufiros. Antip, Sid. 4o. - iots o/u/uuat mxofAivti. 

uTgo/uos f vrtvos. Maced. 22, Agath. 1 g. 

(puvu. ib,u5. • ov tv7rXo'i'riv, uvyu^u - uv ^uXov. Leon. 

Lcon. 'ra.r. /iH. ^■ys/uov^u. Tar. 64. 

Ep. Byz. 3l. ur^ofut uvyn -ui HiLtos^ i^pogucriv. ui^. 

'^u/uii Agath. 62. urgofAK Sog,! 202 1 N D E X. 479. 
•cv3'*?)7$- , rgoicos. Scolion. 3. 
«i/^s/^jpoV. PJiili)). 47. 
ecvtigoi - §vv ctv^spiy.xv (ubi 

Jiunc uv>}Xiiv) lllii.in. 5. 
ttvB^iytvris, TlfO(j}}s. J)ioscoi\ 

uv/.xxs^yttrtj;. Pliilij). 4^. 
m,l/ v.^ - XxKis 7to§(pvp'7}S, Ma- 

rifin. 3. - XKxs yox(plotev. 

Jiilinn. Aeg. ii. 
uvXftos -ois tyy.^oriovju ^v- 

Qxis. Lcou. Tar. 1. ari/j,- 

fAV.CflV XvXfixS X/U,(pl7rX£X0V- 

rt B^voxi. i^au]. hi!. ^9. 

etvXtfT^g -1)Pt UV^§1. X^. 3<;5. 
U.vXl^OfJLXl, XSIVOV XvXiff^tjV 

Ivi loj/wao-/. Apollonid. i4. 
«i/X<oy - tx fiovxoXicov. Al- 

pliciis. 9. 
oivXo^oxii. Leon. Tar. 1. 
etv^Ao^tria) 'TtT, Leon. Tar. 

Go, 
KvXes -ov tn ogrvyt tsr^xv- 

Sfi-jTx. J.eon. Tar. 12. /3«- 

pvv EvvxXiov. Tyum. i. 

igi^^fyArxv. Arcliias. 4. 

^Xoi vfjS^sTot. Anlip. Sitl. 

48. -Xw» nXuyfXvXuv ytv- 

axrt. Pliiloderti. 23. xx- 

B-xoo7s tv ecvXoTs. Siinonid. 

"^G. otav/uois xtlaxt. Tlico- 

cr. 5. - Xqvs Txx^%itXt7s. 

Lcoii. Tar. 1. uv?:ivui. ov }}v^>jffxv movaxt. 

uv^'>i!jts 'IV yviuv. Aeirigm. 1 4. 
uvio(y!X>!Vos. ro uvioasXtivov 

ixsTvo sisXtTcs. Macedon.5; 
uvgf) , c&jy xXlftiv s/u,MS (pjS' 

vxs ^ovtirco. Dionys. 1. 
uv^tos - tov oxi/iiovx. Callim. 

54. 

UVOTxXsOS - ttJS KS^pxXtJS. u^. 

liyz.uiy, -stjy x^irtiv. Ju- 

lian. Acg. 27. 
xvrxv^goi. Apolloiiid. 16. 
uvTx^Ktjs , i'/^nv xXx. Leon. 

Ai. 3o. - y.ovs axQ(p§Qavvxs. 

Anlip. Sidj 80. /3/cv sou- 

fjcxt, AJplieus 4. -xtx Jo- 

ixv fjtorxs. Ani\\)\n{. jo. 
uvTtghiji. Acldae. 5. 
xvrtiux^. Antip. Th. 4i. «^, 

200. 
uvryctj • /utjv iji^orixs auoxos 

f§vaax/usvos. Anlip. Sid. 

27. goaosaauv uvx^siovatv 

xvr^utjv. Alarian. 4, oXiytjv. 

P^liad. i23. 
uvToytvtjs , uloMS. Christ^- 

odor. Fioplir. 34 1. 
uvrooxty.rov , auifjcx, Pllilip. 

uvrodidxy.ros , x^tjs. xa. 4 18. 

- tiTs Stiixovs. Marc, Arg. 

21. 
uvro/XtKTos , ^oaT^vx^Qs, 

Ciiiistod. Dcplii". ^aGy. I N D . E X, 203 

U(wfo5f!Kf/. 'Melerip. 122. u,VT07!:rtis, fxvcmtohos r^tKdos. 
oLVTo^tXtls. Leoald, Tar. 46. uS. ^y^. ?i'5. ' 

lluiin. 34. rjStaros itoros. ecvro^^vros -rov v^od^. Ma- 

Onest. 5. ri;;n. 3. 

v.vro^iv, Nicaenct. 2. uvroaroXos , tiXB^sv tts ui^tjv, 
uvroKxaiyvtiTos, uS'. i36. Jiijian. Aeg. 46. 

uvroxiXtvJos. u^. Iler. 21. uvrov^y^ros - rov (iu^gov. 
avroni}<,tvijros , ruvgos, Ru- Qli. JNIaec. 7. 

■ iin. 34. -ovXivov. Cluust- uvrov^yos -yov /u,sXos. Apol- 

od. Ecplir. 'Jo5. lonid. 25. 

»vroxroyos_^-vK oiugu.ua. SS^» uvro(^XotQS. Phiiio, 7. - ov 
uvroKvjit§vi]rl. Philip. j^. ^oxvov. Tljeocr. 4. 

dvrofiud^^s -d^oZs ioi'dos, u^,. uvro(povos •vi^TtxXuy.-.i.lueon- 

232. rov ogxi'^/^'^" uvro- li. 20. - yov rv{j(.^ov iKsa- 

fji,u^ij. AJcac. Mess. 8. Tcuauro. Autipliil. 'j.-2. 

»vroy.urQS - novos, Paul. Sil. uvro(pvfis - ts yJy.,yiiU,u Xyj»j;<. 

yo,-rtf axXtvo/usv)]. Ru- Meleag. 112. (pu§y.xxov, 

fin 2. irgosTcsaQv ruvrofJi,u- Jon. Chi. l. -(pvsi aKoXo- 

rov. PalJad. 1 1 8. rUrti tci. Qu. Maec. 5, 

nul^ .l^ico ruvro/A.urov. Ni- uvro^vros -roto vtCTitis. Ma- 

carch. 6. -rot arsixovat rian. 3. 

ttiv ftgos fitirigu KUgnoi, uvroxsgi , y.urS^uvt. Calh*ni. 

u^, 271. -rots noaai, Me- ^Q. 

leag. 20. uvroxB^wv -ovu S'tif.',oy. u^. 210. 

tivrofcoXos - ov ruvgov, Ru- uvrox,oXcori,s -rov ytvos, .l'al- 

lin.34. lud. 65. 

tt.vrovoy.os , Y,'?k,us h iXtvbt- avxivtos - iovs ;i(;«/TflCf. Ar- 

giyi. u^, i84. - Qvs uyiXus, chias 12. 7vu<. u^. 292. 

^tigMV, Antip. Sid. 67.- uvxii-o - tiauau. u^. 82, ^o^^ev 
uvroivXoSf Yiuv, Apollonid. jiuXt roiov< oi^jrsgus uvx*!- 

10. atts. Thall. Mil. 5. 

«i/Towo4yj;j - f~s 5c«X«(U3<, An- aJx^^J'^ - »>'^^ /3ovy. Sami. 1, 

tipljil 29. uvxtiv - ivu coi KXivM. Paul. 
tCMronovtiros -rov ^tvfjbu y,t- Sil. 32. 

Xiffauy, Anlipliil. 29. uvxfAti§'os - §ti /Sxros, u^. yob. 204 I N D E X . 

' o7o S^igtvs- «0. 176. - £*V 
Si4^civ. Meleager. 10. (po- 
Xtyecvi^ov. Anlip. Tll. 3j, 
-gm. vuru Xi^utts. u^. Sc)S. 
■ oiov tftovmv. uo. 12o. - ^ovs 
xxt uKUfAntus uioos ivvxs. 
ti^. 677.- 

ecvy^lu.os - ov uvltjs. Glirist, 
Kcphr. 188. 

u(pu/k.Qy,ui - ijXuro. u^. 462. 

uCpKvi^w * (i. u^. 44o. yrjv. 
Aenigrh, i i. ^(puviKus t§i- 
Xcis. liufin, 38. rrjv uk- 
/ui^v us ^ooov. Philip. 3. 
rov xtj}.ov Tou A<0-c. Stralo 
62. oTov fioi nuiitov i}(puvi- 
xtv. iStralo 54. Kvy.u rov 
rvTtov 7j(puvicit. uo. 4(iy. 

a(pu^ f XvB^tTcu. ua. 718. 

u(pugnu^u) - ^wv tlios. Me- 
Jeag. Jg. 

u^uros - roi y.e§utaai xt(pu- 
"Kui. Pcrs. 1. 

u(puvgos - grirt^ov xtov. Aa~ 
tip. Sid. tj3. - ^ori^ovs uv- 
igKS. Atlrian. 2. -viovs 
ott^tv. u(puv^or(^ovs. Stat. 
Atxil. 4i. 

ec^uvpws, ov yug u(pxv^a)s otdt 
rukuvru SiKtis Diotim. 2. 

u(puu> -ouv B^riiTKVoov. JVJaco- 
clon. 34. 

u(ptyyijs - yiu vvxros oy.lx,'k*lv. 
»1. 372. imyuru fA.ol^v)S. Agath. S\. -yios tjtXloto. 

Antiphil. 17. 
u(ptt^ris, igus. Paul. Sil. 7. 

Tov si uyiXijs u(ptt^it^uv- 

gov. Aristocl. ' II, 108. 

- otu iwgx A.vuiov. Mace- 

don. 1 9. 
u(pt\siu - uv, Damock, 4. 
u(p(v9s , y.v§utjy.os. Crates 6. 

-010 oviipu. Crinag. 33. 
tc(ptri]§ios - lov tgfix, Philor^ 

11. 58. 
a(piros - rot ^vix^es. Dios- 

corid. 38. 
u(p2rugros - rots atXinty. u^. 

46(). 
u^p^tynros - tw arof».urt %.u- 

Xcu. uo. 387. - HTX ooytx 

fAovatis. Christod. Eciihr. 

3o3. - oov utrrguyuKwv. Au- 

tip, Sid 93. 
uipBtros , x^?^^^' «i^- 280. 

-Tov x^vcroi'. ui. 522. 

-xXios. ua. 534, 716. ■^rt 

nnyv. uh 1 94. - ruv 'HifAt* 

Gtv '^tov. Mcsomed; 1. -trx 

^tH^gu, u». 202. 
u(p^oyyos - yois vsv/u,xt;t. Paul. 

Sil. 76. rvnots. Maced. 

20. 

uipS^ovos, niiyrj. Ep.Byz. 28. 

-ovov anuaaxiusviiv. xo. 6()3,' 
u(p^ogos , us xovgtj. Marc, 

Arg. 18. 
u(piifivvw • v^ijv, »i. a5 1 . .1 N D E X, 205 fii(plrjy.t. x(p'Si< xsysuvp^foc nXov- 
Tov. ZeiUKi. IL-78. fif>ris 

. v. wffToy. Chacrem. l. t//v 

-, . n:§iv. .oi^pTixs xuoiv. Agath. 
l3. sis f'oyov 7coi.act.v oi,(pi/\y.t 
rixvw- Theocr. 7. n* 
uCpsBiYi Tflcvr^y. Geniiii. 6. 

aSpLKaaroi.xvoi ■ ou Tisvli^St sto» 

., 28^'. (iri. 333.) 

(c(ptKTXfAxt itipc^T . v.mittxy.s- 
viK. Meleag. ^'91. Maic. 
Arg. 8. xTrsTirctro «r«» etv* 

. 3-as. .«J". 19. . ....,.: 

M(f>ystos -iv Kv^f^wa» Vffsf- 

. ;;(;(j,tt««/. Pciul. Sil. 38. . 

Kipvsos , oUos. Aristodic. 2. 

«(^yui , Mno7Cr<Ay.svBi.. u6.^U, 
\ig7Coio-tx.;. »d. 71 3. 

»(pvuis, rj^TCotofs. U.S. 710. 

t*(polSiiros j oc^tjs, Antip. Sid. 

U.(pO^OS -OV fA.ot^U VftlCtW/^filS. 

Pari-oeM. 8. 
«(pp/Swj, TrvKTfvs. LfaeiU.i8. 

■u^pon^kl^u - MTc^Kiaus x^i]. 
Leoii. Al. w^i. 

u(pogvKros • Hru oovourot, A.\\~ 

tip. Sid. ij(). 
«.(P^uffros -ruv y.njicoy. Agath, 

.72. 
u(p^v<jrt)s. Archi.-is 3o. 
«.(PgtiXoyas , {coy^^vijts. Phi- 

lip. i3. 
tt(p§tosts -oiv ysvtiov. Antip. 

Th.-Ai. u^ooyivstx. ovicM o!,i,pr'Oyzvsic<,v 
.\ oXtiy VXov. Pairl. SiJ, li. 
u(pcoysyt]s -ovs TliHpttis, uo. 
. 2=t8. 

u(pgoviu -iAiv. Agath. ilS. 
u(p,§Qvrti , ^tos. .Iid. Aeg.43. 
cl(pooi7vyij. uo, 422. - ijv sv- 
aroxov. uo. 462. 

u(p§0(pVtlS 'Yl "KlTuKu S^^tOU- 

HMV, PJiilod. 3o.' 
u(pvvs. Nicarch- 7>^, sis r» 

fiicXsTy. AenigJHi 23. 
uipvxrjis.f /t/ir,vts. •jh\K)[iomd» 

20, -ruiv ffsS"'/:*^.; Cvinag. 

l. -rcts r.Xsi3rgots, Aiiti - 

])hii. 22. 
d<Pvy.uxTcs f E^tVVVS. U^.JOJ^ 

-rov uXu, Crinai^. 3t. 

- y.roi oy.(putiss. Strato -'ij, 
u'.[.A''KtCui 'tau. CoMi. Lorig. j . 
Ki^-j7:voui -uioxt, /intijJ.Tii.io). 
uipvajuif vsxTU£ s^MTMy. Paill. 

SiJ, /ij. uyTCsXov ouKuv^, 

uo . (]8. vuiux uCpvcaovvui 

uhxvovss. MnasaJc. 8. -ou~ 

ysvov %^vc70i' sx Tcoruy.uv. 

ud. 458, - a^y.usvos o^Ttti^tn- 

jUX TCUIOttiJS, UO. J J 1 . 

u(fvu)s, liiiciJl. 82. 
u(pojv;;ros. u'/k,.u i rixv.ri Oso'- 

y.M tnpuivtiTM Hurtpr]TVsv^ 

CJirislod. 'ik, icoviM. iu. 

258. 
uxc-itvris - fvti» dfu^PtSogov okv- 

"Kqs arixrov. PhaicW:;c. 3. 206 1 N D fc X. doricl. 7, -vx Xsystv. uL 

255. 
«;i^aeX/va)ros - rov croy.x, Plii- 

Jip. 39. 
oix,'^\Keos - ov Qv^dv. Lxician. 

27. 

«%«?.,yfw .«?/'. XjIicIII. 47. 
csXo«X;;a)Tay , •/ivvovxos, Leoil. 

Tar. 11. 
MX^vni -ovi XQ(,iTfA.ai.ros, 13ia- 

nor. 12. 
«.XKqis ' qiv ^oc^ira. JL.t'0n. 

Tar. 47. 
«%«f^oj, .■KViyokaaa,, Alcae. 

Mcss. 18. 
»%huif ^o7l3os. Dionys. 2. 

- %irc« TETT*^. Pampliil. 2. 
Archi. 29. 

apg^fiyof - «!' iSooxrua locv , 

Lcoii, T.ir- 5i. 
ux^of/.xi, s'a:los. liCO PIlil« 

G. - fjLivos TtOt^ols y.ufAurois 

(iibi nuiic ui^oy.tvus). 

Pliili;). 2y. 
«^■^o*' ' oouvyis yXvK!§yis. uo. 

q. ^ovXoavvus. Aristo. 2. 

*7r< ^^'oy* «f//M5>'oy. Ep. 

Byz. a. 
ux^o(popiu) • otvv vfKvv, Me- 

Jcag. 124. tjx^^o^pogovv 

oarguKov, Aulipliil. l4. 

- pwv ua>iuvr>jv. J.d. 35. 
i^^gXaivoy - vwv uvogwv, SijJlO- 

nid. io5. ux^votts 'Otvri ^ta/u^, uh l5<). 

et%Xt/^ , xnrut nuru /3Xt(pu- 
^uiv «%Xi/t 7iX>}y.fJt.v§ovau, 
Pers. 4. x«x>/v ixntfAtyos 
«%Xwv. Leon. Tar. 9!). 

t^/C''ff " •','/ fffw^oxw^ttfvoy Xtnrri. 
•Pllilip/ 20. 

ijC >''»<'«'• Crirr.ig. 12. xui xhv^ 
fi^wv. Stat. AlliI.-48. ' ov 

■ vmjviiv. Ciiiislod. Kcplir. 
194. • roc uxvovv Egfitiv, 
Plnlip. 21. .. - 

uxvvfAt, «c^tvvo-o Paui. Sii.i>8. 
ficiy • ux^^f^fvot. u^. 728. 
'fJvifs^^vxijs. Pallad. 125. 

- fjv tiri ffoi. Jul. Aeg. 66. 
ux^utic - is 'i^vxgov vifiiuyjt, 

Anyle 9. 
uX§uvros - rov v^iag. u^. f Icr. 
21. as-Tfov. Pallad. ii5« 

- rou dgffl/ut un ux^ifiovos. 
Leon, Tar. 45. - r^ ^tv- 
fjcurt, u^. 162. fixatXtii. 
J:lp. Byz. l5. •roe ocj^ti- 
ruiv ^iafjiiu. ud. ySo. - to«- 
aiv onmnuis. Clirist. Lc- 

plll. 124. 

oixgus - ^u /dgiorijy. Meleug. 
I, 3o. ujctnttgov uti 3"ccX- 
Xovffoty 07CM§ijv, iicon. Tar. 
44. in axqu^u fAtjxxs 
iova.u, uS. 421. - aus wfLUS. 
Lcon. Tar. 29. 

oix§i't^s -0" (pyrov, ua, 3Hj, 
axvXuxtvfAU, Tyinn. 4. 1 N n E n:. ux^fio^i yfXcnrcv u^. 233. 
ucx^vo"'^ '<'''■ «>'• Coiuet. 4i. 
ii%j)oo.f, tiJ^Ms Claudian. 2. 
«;;(jvom!r - r^^oef y.cig(p(/.s. Plii- 
. :iip. 7'"^- 

ot-^vgo)/ - o'j iAct^pgorarov. Lu- 
cill. 65. 

KXVfOTOttp ■ ipxs r^ifjoXijvs, 

Piiilij). I >. 
ci^ivdtis , /ilfiXos. ec^, 43g. 

CyCKjir;. Polyatii, I. ~ iaiv 
oinrois. A|H)I!i;ni(l. 2^. . 

»4^svffros - rny mvJus. Cii- 
iiag. 'iO. ^ 

a.^iP')Ui - ^wy.ivo'^ atxrvoiS y,0' 

\t[i^o-j. rhilij), 5. 

C«(^/f - <0t« OV^UVttjV, uo. 5^5. 

' i^os y.vxT:'/?. Nicaenel.. >. 
xgurigiict ^ous u-iilai Ktaii- 
^sls. ..Agatli 5(). V7rs§ i/^^l- 

uf^os • tx vyrju. Paul. Sii. 7. 
y/jgctcrxsi. h\. 10. BrsXyol' 
f/,7iv sTTi aois wi^sai pct.vt.i- 
y.fjos. Icl. 3o. 

u^vxoi i Ttsr^i;. Ijaiuagel., 5. 
7fX^V- Cliii.it. iktphr j 70. 
• 01' Ttiroov. Ua. Uju, '' ov 
IKO^^U.S. .liil, Acg. 2(J. :- o<r 
»x^sy,o<jtv. Antiphil. ^,7. 
ft-Koai. Tiill. Geniiii. 3. 

«t»o/, xact cy.oros. Jiiliau. 

A*g. S^o, »Ui-.'x. CV J" UtJiT^Jt^ <^J^J^10- 

^^ nid. f.. 7.. ; ■..'{,,,] i 
utors^ rois ('o^uv. iSitiioiad. 
- 7^- 

B. 

p;';^» • tcv vgy',oi aiuvvcx. uo, 

7; T. 

(iu^oi , 'oXtis. !';ui!, Sil. 44. 

(icii-Jr.ij;., SK iSu^l^UV SOSl1iO{J.S- 

vrv Tgoitiv. A'.j;;u:i?-S 5. 

(1 ig, 'aH. 

jiu^fvyii^MS. Pll,iU|). I<>. 

/3:, S'.jKuy.nr,s - v^ HX!7^c<.avwy. 

.' riston. i. 
(^c/.^vxXfiis ' is ovvo/uu, Piii- 

iij). ii4. 
fi.^.yvKoXKOs t V'jy,(pu. llege- 

.vi|). 5. 
fiu.yvy.rixyos - vo<o rf;;^);s-. 

i*aul.Sii. 71. 
fiuBfvXijios, «i.oov^u. Aljilw. 4. 
/Sos^^fvoyy. Ari.slot. I, 179. 
fiv.^iiTitXyos, tvyugls. An\\l). 

;.via. 82. 

/3«3-v/TXoyT»y , nguSlti, Cri- 

. ii^ig. 17. 

fiud^v^offtos - voo T^wj^ro^. 
Afiliphil. G 

/3iz->-j!;, x^^uKrtig Kul ntgta- 
m7Jls. Leo {^ljil. 8. jiu^i^ 
noitj. Adduc. 3. -^vv n^a^vK. 208 I N r> E X. 

Dionys, 6. Tivovrx rxv- 
pov. Antip. Sicl. 4o. «w- 
Xsvx sXsCpoivrov. Pbilip. 
ag. oivosortiv, Callim. 42. 
vnvQv. Posidip. i8. Pro- 
"blein. ax. ui.is /3«3"u yii- 
ous 7y.otro. Leon. Tar. 71. 
fixB^fTs (f>x§vy»s. x&. 281. 

fix^vTxios - Qv xXaos. Plato 
29. 

^oi^vartgvos - vov yxtxs. 
Siiiim. Alae. 

(ox^varri§tyi, - yy» Xeca. Plii- 
lip. 74. 

fiuJ^vxoitr^iUis , Mtj^os. (II. 
523.) Aescliyl. 2. 

fixha) , 'H/xx^Iiiv Ttgwros fs 
uosx ft7;(Tx (piXi^jrnos. A(l- 
dae. 9. (pCKinivov cioix S^itoov 
ocyX* jif,8xy-s ^^ovuv. «0. 
1 i')0, 

f5xtos, rx(pos. Antip. Sid. 
i)6. x^ovos. Pliani. i.foxtos 
l$e7v 9 HgitiTCos. Arcliias 
17. -V y^tloxs. x^. 24o. 
Kovts. x^. 6G8. xxXnis. 
Thall. Mil. 5. -tv Vffos. 
Antip. Sid. 47. -ov vipt^- 
r.v^xs. Cyru». 6. irtt^iidxs, 
Leonti. 18. -vv fA,s§tSx. 
Zon. 6. fixtx (puywv. x$. 
638. %«f«f fiutoTatv ontih^, 
xh 7-/67>. 

fixxiXxs. Alcx. Aetol. 3. 

^xxrgoTCgoSMtr^s. Luciau. 9. jixxxsvrijs - t;/v (ivbfj.ov «yj- 

nXfKoy.tv. Agatli. 24. 
fiuxxfvrw^. H. in Baccli.II. 

517. 
(ixxxtvM - tiv Y^wrQih. Agatli. 
• .27. rtiv icors fixy.xsvovaxv 

iv tiott S^tiXvrtgxwv. Ma— • 

ced. 5. 
/SxKXtxs , "kuyvvos. Marc. 

Arg. 2T. - x^os QirQi§r,s. 

A<^ath. 59. 
^x'Kxvxy^x • XV fjU.iSxXt. llc- 

dyl. 3. (II. 526.) 
fixXxvsTov. xo. 84. 
fixXxvsvs • tv. xa. 84. 
(ix'Kxvi^u , d^vv, Ko. 60. 
/ixXxvos Tiiv fiixXxvov %«X«- 

axs. Erato.sth. Sch, y. 
^xK^is ■ i^x ^xKuaans. Agath, 

Prooejn. 
(ixXtos - iovs avvoy.tiKiKUS. 

Simni, Rhod, 4. 
/Bx^w. K^tidfiuvov l^x^s ao't's 

TcKoxxy.otatv. Agalh. 5. 

jix^ftv fis dxx^vx. Id 12, 

/uvr sirt Xovr^u jiuXris 

"XQ^ii'. x^. ^98. vv oi /3«X»/s 

"nori vtiavos vow^. xo. 200. 

ov ai /5xXw ^tiXots. Me- 

leag. 4l. /3«Xwf K^orx(f>ov. 

uS'. 272. %fu)Ta ngos xg'^' 

Tx. Marc. Arg. 4, /3«Xov- 

au nvivy.x Xijw 1 iato 1 .). 

Tltoi ftTSDK 1CVKVU /SuXqvjU, 

«t^, 397, xxrxvriov o/umx a H D E X.. 3.Q9 

fixXjvns, III. 33j. crro- 5u5. itvfA.urif vnvij^. Sla- 

fAXTtaai ^KKiiv fi§waiv. tiil, ii. -vx ^siS^gx, vt- 

Matedon. 19. itfiv 4^vx,vv k^s7s. k^. 4 00. 

fixXhtv. oih 226. ohvrx /Sxgts , vtKvmv. Zonas 7« 

fixX^Tv tU, JLeoiv. Al. l4. fixgoi, latov nxt^i fixgos. u$. 

fiovv V7f uigoT^i* ^x\ttv. 438. X'§al (pogfgis, x^. 

Mosch. at^k^vtt iiti ^vgtduv 564. - ^ xo7Xoc /xvXxxwv, 

^xl^ofjbhti. Fiiilodem. 7. Antip. Tliess. 39. 

.>;v oc(7J«4«(r/!' x^xrifiois. fix^vxXyfjs , vovaos. x$i ySG, 

Agaili. 5i. -ovs ■nXiyy.x- 162 ^- (Lectt. 287.) 

T«. Paul. Sil. 3o. /Sj- /Sx^vlt^oiutiTxs. Philip. 76. 

^Xj/!r3-«i xw^oj. Mdeag. 56. ftx^v,Srio/u.os - y.ov o?(})ttoc. Pla- 

fixy.lixlyM - vtt x^iKix (pB^iy- to 23. 

^otr< yfjfxXit^. -\gatli. l3. ^xgvy^ovnos -oiaiv xtirxts.xS, 

fiuu(5xxls -xi^wv xoiri^x, 3^3. 

AJyrin, 2. fix^vyvtos, vovaos. Gaetiil. 3. 

(ixvetvaos. Aulojned. 2. x«^?« ^xgvdxy.gvos. Christodor. 

^xvxvat. Strat. 76. Ec()iir. 196. 

fixitri^iD -tt vnvio. Even l5. lix§vdxx.§vs. Pliilip. 66. 

fjxnros -Ttj xvxvu). Criiiag. /3«f v^>/Xos-, l'^coy. Macedou. 4. 

5. - Tx ninXx. Procl. 5. fixgvBu) - ovax artiXri. Piii- 

^xnru. ti^ vnj&vv x§iov nxaxv Jel. 2. 

ifix^t yhvv. Pliiiipp. 70. fix§vxrvnos , novros. Clau- 

M.ova»v ] txiovuiif itQmros dian. 4. 

t^x-U %oX^. Lentul. 6. (i<x,gv\xiXx^ .ntsxvgxt.T^hi.^ 

fiiiil/xs ntviffv. Hellad. II, Jip. 64. 

438. /iw^c.y.ivn xgti ivrot ^*§vy.rivts, Statyll. 9, k$\ 

\xyovm. Antip. Sid, 26. ii44. 

^xouB^ov, Pallad. 35. ^uqvy.ta^os. u$. 56, 

jix^jixgi^w, ijiug^x^tas. Lu- fii*fvy<'X^''^ • ov y^uyyxrix^s. 

cjiJ. 86. PalJad. 45. -Bs 'AXKf/«Ji;. 

fiugiw. fitfix^tiyivos vnvti). u$. xo. 288. <l>vxK' MeJea". 

285. - ut iaxotrixt iBvtat 58. -3-*. Paul. Sil. 4o. 

bt)^mv. uo. 3(j8. - vos yiipu, xo, 288. 

ud. 744. 0;«^«« l^^oyiu. «7. fix^uvw. t\v at fixgivfj (?/t/5c. 

P~ol. IJL Jt>.s- O 210 1 N D E X. 

■ m9. 198* fAoiivos itv 'Axf- fv fix(rdcy(f ao<ptfis. Mna- 

govTi fixpvtreii. Simonid. salc. i5. 

55. yvTx /ix^vvoy,tvos. uo. fixtns ^ y^xy,y.urixiis uXfTO» 

272. ^vtjS^vv fixgvvo/u.ivt]S» Va.u]. SW.Sl. xaTXTtOVffX, 

Leon. Tar. 2. - o/xtvxi Rufin. 20. xo7Xxt fiXt(f/oi- 

ywroc. eto. ^98. ^uv jixeKS. Td. 20. 

fiapvopytiTos - '^'ovt Ylttjloxs» fixffxxtvu. ol fixaHXivo/xivtt 

Philodem. 20. 'KxfA.ngov i'xowi iiiov. Pal- 

^^v»rfv5>7T(3y. Antip. Tli. 63. lad. 124. 

fixgvTttv^os , f*.tiTvg> Philip. ^xaxxvtfi. Callim. 62. Ru- 

65. fin. 34. 

fixpvitorju,os. x^. Her. 2. fixcrxxvos , iffff' «i^x, Erinna 

fiugiiTCovs , o^os. Philip. 52. 3. Leon. Tar. 81. /a/ros 

fixgvs , fitf nxvrx fixfvs , fAtj fA.ofpiuv. uL 582. xxt vri- 

HttVT» fixVXVaOS. AutO- y.tt^S ^XtfA.UV. x^. ^^^, 

med. 2. 3j«XxfVT«f. An- ^g.'^. y^x^is. x^. 352. 

tip. Sid. 79. fixgv vorifA.x, ' - xw«cov. Aemili. 2. 

Damaget. 5* fi§vxflf*-»' fixarx^u, ovxirt Ttjv ^ix^v- 

"KiovTos. Archias. 27. t)y yitiv. Rufin. 25. 

tivKov hvxXiov. Tymn. 1. fixarxxTos. Meleag. 7. 

fix^varovos t Xl^os. Marc, fixriu. i. rgtiytffxoi rxs x'- 

Arg. 26. fixpxs ffixTtvv. x^. 4o. 

fixovrXflTos - rov. xo. 690. fixrtipis - i^os xXifAxxos. Zo- 

- Tuv oivvxuv. Leonti. 1 3. nas. 7. 

fix£v(p^oyyos -yuv uvXuf, «0. fixros , uvxf^^vpv- k^- 7o4. 

J74. -Tov ffxoXt^s. Zcnodot. 2. 

fix£v<p§uv , J^iy.tais. Me- rls xxXvxxs avvixgtvt fixTi^. 

leag. 34. Strato 46. xvrl §o^ov rtiv 

fixpvxttXos, Ampiian. 5. ;3<<tov ov ^ixof/.xi. Rufin. 

fixpvxog^os t (pSroyyos. Stra- 38. xyo^tZaxi rtjv fixrov 

to 29. "iXix^x. Erycius 11. 

fixaxvi^u -irt «eyS^ov. Alcae» fixTos, ev nxvTtaat, x^, SZ^, 

Mess. 6. fixCptvs. Nicias 9. 

fimaxvos , Toxirmv uptos. Vhi- fixv^u -ois f4,iyx xXxiovff». 

lip. 34. (xviguv xftv9/u.ivuv Philod. 20. 1 M D E X. iilt 

fiecvKUXit, Nlcarch. 34. ^o/uivjfv viro rix^vs M»;- 

fiai'^x , ifKtXx^ciiv. FJacc. 4. isioiv. xi. 3o3. *KxiQovras 

(iSsu) , (i&t~s f ovx etvuTrv tTs, fisXxS^^» cri vxtovtji xtto^ 

Antip. Th. 8. fiiu^oiutvx. Magn, II. 3o4. 

fii/iijT^os , rtXtrijs xxt fitXiov, fitxoiuxt. xSsXCptios y.t (ittiati' 

Antiphil. 33. ro. Piobl ar. 21. nv§ ir. 

^tXtaatxȤtis. Ilymn. in iujXuxwv ^tfiififtiygv.Lectt. 

Apoll. II. 5 18. 172. 

fiiXos. ffKx^ovat /uir^otSf o§5'» (St/iXx^tov - iur fftiroxoKuv. 

roitvaxs /iiX)i. Fhilip. S5. Lucill. 18. 

iv ijU.oi Tcxvrx JffW jiiXti. ^iofA-xxus. Leonid. Tar. 23, 

Meleag. 65. xvirigov ixnv- ^tviu -t7 (pgtaffm.FhiXoii. 1%. 

fos fixt /oiXos. Asclepiad. /itoi^unjs. II. 5 18, 

20. Axis ii roTtxXxi Ttxvruv /itoeurup - roox ^uuv. Jul. 

fiiXos. Epigon. 2. -^^^- ^6, 

fi/ix^ti. Callim. Zji fiios. /3tov nxvros sniaxvvtov. 

fiivS^oSf ixt(ppoavvtis. Paul. «(?. SSj. Tcivffrt fitu. An- 

Si]. 68. SfxXxaatis. Av- tip. Th. 46. filov xgorprj- 

gent. 33. iv /iiv^ti ^t^/u^ rtiv arigixrt. Id. 17. ^mio- 

xgxStiis. Paul. Sil. 27. 7ci- vuv ^v. Nicarch. 17. -rov 

T§xs fvi /iivB^tatv. di. 399. /itav xgri yiXx. xi". 4o8. 

fiigsBpov - gov xgKrtgo7o» Jul. 9ix§^tv'it] rov (iiov uXiatv 

Aeg. 60. XV. Paiil. Silent. 73. 

fi^/ux - xai ttxftnuots. ThaU. /iiorti -rt}S 'opos. Antip. 

Mii. X. x/i§07toSuv firifAxb^ Thess. 6. -riiv ixgi/uxas. 

tXiaaofjLtvxi. u^. 221. Antip, Sid. ^5. 

fiii§v:^os -ov^viiiv.AdidaG.^. fiiortiatos -lov vKvriXttiv, xi. 

fiix -tis tvvtrxt. Antip. Sid. 2. 676. 

fiix^u. sn tv(p§oavvijv /itx^to fiioros. ov fiiorov fiiorov. H. 

<i^vxvv fttrxytiv. Pallad. 6o3. 

1^7* -^*«* ^§»5istv. Jul. fito(ptt^Sy oXjt»;. Phllip. 11. 

Aeg. l6. ;ij«Xxsy i^tx^tro fiXxtaoi , xtaaos. Simmi. r. 

^vixit Xvaaji. Christod. -a^v nXxraviarov, Me- 

Ecphr. 39. TtuXov itaf/tx leag. i, 

/iix^of*tvov. JSian. Jl. ^tx- fiXxarxvu, ix yttixs fiXxarm 

02 212 1 N E X. 

u^. 749. I^Xuerovr uno. sSXvfftv. Anlip. Sid. 64. 

K^. 533. * xvXt^ ftXvfffftts XvxM. Ma- 

/SXt<?TJ?,M« » Ktx^oTthj;. K^. cedon. 16. 

690. rtiis fiXx<Tri<jitxrx /iXioS^^ci -tis xorlvov. Eryci. 

fulris Thall. Mil. 5. Tv- ' 9. ?rXotr«v»v. Id. l4. •tiv 

^tns n^Fvvris. Slat. Alhl. nirvv. oi^. 384. 

5q. fiouygiov - ix y,x§y,xi§ovrx. 

^'Kxaros -rov %'t.ov ^tqiffv\s. Aiitip. Sid. 29. 

Philip. (J8. ftoKvXiov ' tx ^vx§^- «^.647. 

(i\xT(pti/iAix -xs. Pallad. Go. /Suaw. B^u^.ucfax r^xxv fiox. 

.iuts.ld. l3(). Mcleag. 5o. s'^}/» (Soojfft 

^Xxvriov. Leon. Tar. 10. 38. hifJt.oGix. x^. Byz. 7. t«^«. 

fiXtnriKos . xtjv xVffBfifftv. xi. Siiuonid. 92. Arat, 1. 

445. sni ffxy.xri y.xrii§ fcxio 

^\tnw -Tttiv tl^uis.^WaWn.^J. ijioxtit, Aiiyte iCj. //.urfip 

28. ffxoros. Pallad. 8, IXx- In utxy.rio «ol^ s^otiffs 

eov. Meleager. 44. xxrri' rtc(pu> (11 bi nunc i/iou 3"«- 

(pis. Asclepiad. 10. vxrif)) x^. 64 G. nir^os o^t 

RXl^yji, xoirxs. Antip. Sid. ittvoTai fioxfftrxi. oi^. 692. 

82. -TX ftowjutvx BxvfAxrx 

BXvtttox • XV oiaroiv. Alex. yxitis.x^. Byz i5. - l5ou- 

Aetol. 4. ytvx xxl %«|)/svt««. x^. 

fiXtarngis, x^ig- Zona. 6. 7)k5.'Oy.ii§ti-fiffi fit^oiiyivt 

fiXoffvgos - ov fftXuxtvs. [iijjT^ois. Acerat. Gr. 2. 

Theodor. 1 . xtvyxros. jZoii^^oyos. Daniaget. 6. 

Bian. 5. -ov (pXoTfffSov fioti^oos • ov, x^. 5^4. 

^EvvxXiov. Mnasalc. 4. ^ofiXxffix - txt. x^. 398. 

intffxvvtov. uh .3ll. -X ^oj/X&cTJ/y -T06V. Luciil, 4l. 

xvyxrx. Antinhan. 6. ^o>;X«T<y -T<y jIoc/St^^ov.Mosch. 

fiXoffvgwnts, uiy/i. Cliiist. 'Ep. 1. 4 11. 

Ecphr. 94. fioiStov -tx. IMato. 17. xS, 

fiXoffv^wnos. Agath. 22. 219. 220. 228. 

/SXv^ui -cjv yi^v. Antip. Sid. fioxi§§ios. Antip, Sid. 95. 

73. v^wg ix ni/iytm ^fiXv- fioXfix - uv ^ic^ovwJ^joc. Jai- 

ffxs. Antip. ^'h. i. v^i»^ cian, 9. 1 N D E X. 213 /ZoXjiia-xos, Philodem. 23. 
fioX/io!. Amiiiian. 20. 

(ioXt'M. ^t^oXiJfA.SVOS lU) XWOS. 

Paul. Sil. 26. KXfi fA.iyx.' 
X^. Aristpt, IJym, Mna- 
salc, i4. ( 

^oXil, vfjov xgvaoZ irix/uipuvowv- 

ree ^oXxTs. u^. 189. •Xus 

fdtirjjutv f^uT.os. ue. 18. 
fioXis . i^x oXiytiv. Paul. Sil. 

68. 69. 
fioXoKTvniti -ifisnoiiyviu. Paiil. 

Sil. 68. 
/SoXos -ov t(ptis. Zosini. 2. 
fioyyft^it* • ivai Xvygov UKUv^i- 

^ts. Agatli. 25. - eZiju (pK- 

gvi» Agatli. 69. 
fio/u^tists -tsau jUfXtcau. «d« 

467. 
fiofA^tir^s -ryj hf*ia. Pliilip. 

3o. 
ftofji,ftos , M.tKvofAhris. Agatli. 

10. 
ftooy.Tucrix. Leon. Tar. 5l. 

Anlip. Sid. 18. 
liooa<puy('ij -iiv, u^. 287. 
^ogfios - ov xXiTos, u^\ 396, 
(iogos f Tov TtuvTu (puyiiv /3»- 

20V. Posidip. 17. 
(io§^u7os - ov ^xv^ins, Plli- 

Jip. 68. 
fioats. Paul. Sil. 4o. 
fiocrxos -xov XvxQ^Ȥati My- 

rin. 3. 
fioaxu - xof^ut "Kvaaum nt^i ^tig^v. Paul. Sil. 11. ini 

ao7s wl^icrt (ioay.of/,svos, J(I. 

3o. (ubi nunc fiovXof4.i- 

voj) - vos f/,ovatwv uvd^iu. 

Pamuen. 10. - vot tii^u. 

Pallad. 123. 
^oargvxtov, Inedit. 
fooaT§vx,os - XI* x^vatK. uo. 

352. , 

fiory]§ixos - xu xvntl^u. Thall» 

Jlil. 3/ 
(SoT^vivQS - ov (pvTor, Paul. 

Sil. 44. 
(^QTgvonKis, ufArttXos. Theocr. 

4. - nuiOK xo^giv B^ofAiov, 

Philip. 45. 
fiiTgvQxuirfis. H. in Bacch, 

II. 517. 
fior^vs, fjLtXuivti. Philod. 

l5. tvn\sxTOV xofiiiu 

Agath. 2 1 . ruvK^S sdsi§iis. 

Christ. Ecphr. 91. 320. 

fioTgvos ysgKov ^ (pKgaos, 

Phani. 5. ^ot§vv fisB^vni- 

OKXK , TTVXVO^guysC. ZoUaS 
3. 60T§VtS oivoTCsnKVTOl. 

Crinag. 6, - vcnv nop(pvgiou. 
Qu, Maec. 10. nsnuvm 
guyu. Epigon. 1. -vKs 
no^kvy^ktvxovs, ApoUo- 
nid. 5. 

^ovptoros. Sanii. 1. 

fiovjigwaTis y Egvaix^ovos. 

Agath. 74. 

Bov^uy, o;r?w9y vuv unt ^ou,- sr4 I N D E X. cius 6. 
fiov^alvjis - vuv 'HgotxXi'». oi^, 

289. 
fiav^vffiif 'Yiv t]yuyg. tx,h 5l3. 
fiovxoXlu. Eryci 1. 
fiovxiXos, ovTus. Hermodor. 

I. 255. 
fiovXtvTtjSt vtxvuv.Vaii^ad 45. 
fiovXtvti) • ttv tTy,». Anacr. 7 1. 
fitvXticpogos -ov tTy.«. II. 5 10. 
fiov^koy.oi.i. vZv 'oTi /5ovXti oV^ot' 

fjLtv. Automcd. 2. 
fiovfA.o\yos. Eryci. 3. 
fiovviTtiSf 7CKV. Zonas. 4. 
fiovvofixTiu. ffiovvolioiTii. Al- 

cae. Mess. 8. 

fi0VV0f*0S f XXI /UJjXofioTOS. 

Munat. II. 24o. 
fiovvos. Nicarch. 23. 
fiovnxis - Tcxi^ts jucXtircrxi. 

Eryci. i3. 

fiovKxXis • XtUS «TwjJOf xt!^Xo- 

evviis. x^. 216. 
fiovnxiuuv. Leon. Tar. 5l. 

69.^ 
fiovTcXxdTtis. Dioscorid. 18. 
fiivnXrixTgts , . ov xxxtvxv. 

Agath. 3o. 
fiovnXtii . ^iyts. Leoiv 

Alex. g. 

fiovXOltJTOS • Tt fA,iXt(T(JX, 

Stralo. 88. 
fiovno!y,t!v. Antif)hil. 3o. 
fiovs. fiois tvgov, Iladrian.i, ^ fiovv Tov xvxvtvTx. Sami. 

1. x^cTtiv. x^ 287. fiots 

xt§xxl. Eryci. i4. avy- 

yvuy.fl fiovai XiovTx ^vyi7s. 

Posidip. i4. 
fiovaT§Q(pos - ov xx§oa(^Kgov. 

Anliphil. 4. -<px hcfA,x 

TivovTuv. Philipp. i4. 
fiovTTis. Eryci. 3. Arab. 5. 

«7. 248. 
fiov(pxyos - yt. (ubi nunc 

^ovCpovt) Anlip. Sid. 91, 
fiov(p^xXy.os. Meleag, i, 29» 
fiov<po§T9s. Theodorid. i. 
fiovx^v^tis , Xf/itis. Anyte. 2, 
fiovxtXos - Xov h§xx^itis. 

.^lyrin. i. 
(iouTtjs. Antiphil. i4» 
figxjitvu • ttv (plXTgx. Me- 

leag. II. 
fi§»/ii]S • tiv xotvov f^tVTO «/• 

S^tiv. xL &'J.J. 
jSgx^vXos - ovs. Pallad 21, 
fi§xy%tos ' tot ^tigts. Arion, 

Hymn. 4. 
fi^xyxos - ov TtT^tyvlx. Paul. 

Sil. 48. tct^i Xtvxxvitiy 

figxyxu Xxgvyytouv. A- 

gaih. 69. 
fi^xivvu -57 pj«f'y. xo. 409. 
fi§x^vnti^iis. Agalh. 2 1. 
fi§xtivnovs , ovos. Secund. 2. 

vovs. Lucian. 39. -novv 

B>ixfv. Anli|djii. 2 1. 
figxSvaxtXvs. Philip. i3. I N D E X. 215 (5pu^vT^Sf ^xi/uiovios. ui'. 106, 
l^px^w. ^jS^xcriv 5/? Tjtovu. 

Tnil, Laur, 2. oarioe fii- 

fi^iicffrxi 7ix§ ijiovi. Antip. 

Th. 61. 
fioxaaw 'ao/u.svij Sri>t.XxaaxitvtV' 

fAXTi. Leon. Tar. 5/. 
/Soo4%/a)v - Qvxs arixrovs. xa, 

482. 
/SjiaXt^/StoXoJ > %^2°°^' Antip. 

Sid. 69. ApoUonid. 5. 
(^DKyJjs, X/^os. Polemo R. 3. 

^ji^rxs. Lectt. 195. -%0 

x«f,«tfl6. LucilL 81. oVov 

/3^oe%v. Id. 59, liovxoXiov. 

Polemo. 3. Plato. 17. 

- vv xxtgov. Callim. 36. 

^gxxuovfk.xlilv' Callim. 17» 
^j)«;<;ticru,tt;8oXoj , /nvaris, 

Marc. Arg. 18. 
(i^xxv^ptyylrtis -rov "Kvxvou 

asXxs. Pliilip. 11. 
^pxx^(pv%.os - ov oivogov. xa. 

332. 
(i§kyfA.x, Alcae, 17. Antip. 

Sid. 18. 
(igtv3rvoy.xi - trxt ovrs IlXa- 

rwv. Agalb. 58. t/ figtv- 

^vr,. Pullad. 58. 
(ioirxs , Ttxvruv t/^itvoov, xS, 

594. ixi^xXotv '/^^vau), 

Nossis. 4. 
(igiipos, fji,ox^f''V yvu^t Kxl ix 

(igiOtos, x^. 281. (i§ixoi -bivrx fJi.v§oiS ari(px- 
vov. Meleag. 98. 

^§ix§os -ov d^tj^x. Paul. Sii. 
66. -xs (Sv§axs. Antip. 
Sid. 18. -x7s xxXxfitxis. 
Leon. Alex. 2. 

(i^t^os y, xTco -/^bovos ifgxro. 
Doricus. ir. 63. 

(igi^vvoos. 11. 5 18. 

(igi^vs - V S^iy.rvov. Zosim. 3. 
-vv %«XM/3a. «i^. 297. 

(igi^u f arxipvXjj. II. 5 1 g. 
-^T* yovv. x^. 283. -B^ttv 
oarix, Diodor. l5, fAX^oTs 
(igi^ovat yxXxxros. Tiber. 
Jll. 3. avfj<.noa'tm ^gl^ovr 
ei.yvtx'i. Bacchyl. fr. 9. 
Tw vxots (igi^ovrt. Adrian. 
6. ow%/ xxri» ^glatv ^x§vs. 
Luci]]. 55. ^xaxtx (oi(5gt- 
^■x Xxxvoc yiviix. Simm. 
Alae. (ix§ts xm(p^tfA.iviDV 
(igtdrtrxt. Leon. Tar. 59. 
ovSrxat ^t(igi^oai ^iHgx yx- 
'Kxxros, x^, 23o, vvo§h 
(St^gt^us. Chrisloclor. 
Ecplir. 24o. nx§5rivtm 
^xgirMV (o§t^ofA.ivr]V. l o.si- 
dip. 7. xxfA.xTots, Philip. 
22. yt,§xi. Tlieaet. i. 
tauZ (iof*.lii,rri Philip. 3o. 
ivxxy.xrots artCpxvoiS, IU. 

^gofiiu, lax l^it Rhian. 1. 2l6 I N r> E X, Arciuas. 33. Tngi ;;<;«r^!ics. Antiphil. '26. 

fit^Ojuiiai^a -^ofAtvos. Glaticir. figvKia. sji^vxtv ul^os ul^iv, 

- fAsv)i xv^^uxjKtt, Id. 3. u^. 4 18. /utXxIyt! c^nt^ovjii fi^OfAIOS - IKS olvK^OS. Sillimi. 

6. (]. i38. ed. L.) 
(iooy,iODot]S • atx ftffXov. Ma- 

cedon. 33. 
(i§oy.os , xXos. Hegesip. 6. ijB^vit au§y.x, Eiyci. 9. 
Klytx ^§vius mXig^o^iji, 
Uiodor. 16. 
/S^v%>;(^o'y , o^ovffi f/i.x§^t. uv, 

4i 7. - ov xvifAUiv. Anti|). Sid. /3^v%>;T>/?,%o'Xoy. Paul.Sil.47. 

67. /3^i;%w. ^'/3fv;;(;fv u^os u^ov 

fi^of/.os ~ov , ov ^gofjiiov. Ju- (al. t^gvxt.) x^. 4 16'. - XW 

lian. Caes. 1. '' 5->;xt5v o^ovTa. Archias 12. 

figovrw^fjs - i^tis Xi^^ovs. Paul. wXtro jZ^v^B^sis aX/. Phi ■ 

Sil. 74. 52 lip. 77. 

l$£orttas , (pvatsi Pliilip. 46, (d^vui: ^ofAos ffrt^puvuy i'fi§vtVt 

■ rtioi nxXuff.xi. Sinionid. Nicaen. 4. fr. 10, 

^§oroyf;ovs , ^'trruxos. Cri- 

nag. 27. 
fiooroKrovos - vt K^xvttx, Anj-r 

te. 1. 
figoroXotyos, 'E§ous. Meleag. 

5o. u£}js. Anlip. Sid. 29. 
fi§oro(ptyyyis - yix xtyXtjv. u^. ft^MfAuro f/.iinxxTt]. Agath. 

53. 

fi^uiats - (ft)( x§Vf^(^rtxiiv. Pal- 

lad 55. 
/S^uiijxi^, 'K{xgiv ffi^wit yaX». 

Jul. Polyaen. 4. 
^§u>ros -ri]v «t^^jjjJccJ^os.Meleag, 

i^ 3o. 597. fiomrvs. Pallad. 27. 

^^B^tros -rZv guxotaauv u§ui- fiv^Xos - Xijd xui X'^.§r>}. Pal- 

yov. x^. I76. lad. 46. 

(i§ox,is - /(J^eiiv. ' Phani. 3. u^. fivd^iot ■ tov yigus. Pau]. Sil. ^foxos , Ttxv u(pvkr s. Va.i\}, 
Sil. 72. - ov utl/t ottgx, 
Antip. Sid. 84. 

^§v«.{u) -{ttyolSe xuii Xtd^os. 
A^emil. 2. 36. - itiv vuvfAuxivV' Apol- 
IdViid. 1 6. %«(«««vv»7V. Panl. 
Sii. 5i. sx (ivBiMv (ubi 
nnnc ifA.(iv^iMv) Alcx. 
Aetol. 1. • luiv nuy^&uiv. 
Thcaet. i. I N D 

/8w5"~r/r, ^xu.Uos,. riiilip. 

12. 

/Si/5of, x^ec^itjs. Maced. 3. 
fiocKgu yt^pvpui^ti. «J'. 4i8. 

- ov ot.y.y.iis. Antiplian. 6. 
tc^ycnXfov. »0, 4oG. - (fi ^x- 
yes. 3u]. Aeg. 55. - «i' 
yXfxj^ftjy. «0. iVS. 

/^vpcrx , 7u.v^ooiris. Agatli. 

3u. - (jtjs rxv^dav, Aiitip. 

Sid. a/. 
fivffeivos - vov gl,uoc. Jsos- 

sis. iu. 
^vffffo^fv , ogvvy.ivos. Anyte 
,12. T£* xtx^VjnyJvx (f^Ktvet. 

Evatostli. I. 
(ivffffofAST^fis. Flacc. 4. 
fivaaos. ov ytvvi ynrtro ^va- 

aov. Bian. 4. 
fivaauifix '/Kxat Xivov, Mae~ 
' ci. 7. 

^0)5^0) - t7rt. Meleag. 1 9. 
ficoXoSf %Xo«ov!rc<. Agath. 25. 

'l/3>/^/a«^oy, Philip. 68. 

fXx^gr,. Melcag. 122. 

- Xov St7]s. Crinag. 46. 
flu)\ti. Leon. Tar. 77. 

- Xov ctptaaxfAtvot, Ad- 
dae. 9. 

fiwXoTOfibs f /u,vgju,vi. Philip, 

fiui,fiM*ctS (pXiiov ifev^oju,/' 

vovs, Agath. 57. 
fiwTuof - ogus xvS^gxs. Leon. E X. 21" r. 

yxc^ios. Acnigin. 29. 

yxKx , ravv rt/.l.x^oi.ac, All- 

tip, Tii. 32. 
^yx^kx^fivos - vw ^TOjx y.ymaatis. 

Simonid. i"r. 7. 
yaXix^Tivoy - cst crTw^fK. Dios- 

curid. g. 
.yxXxxroTtxyi^i . -yit -^oxrt. 

llufin. 6. - yJ? «oya. Slra- 

to 46. . 
yx\ioiMS , . ntvu.-y.tv. Ascle- 

piad. 9. 
yx\r]vxtos -xlt) "kiTtxgti. Cal- 

lim. 01. •/CftfAxros i%3"^o- 

T*^>;. Antip. Th. 49. 3-«- 

\xaax fA.ttStxu. Sat. Th. 6. 

KvTTjx. Philud. ,24. -vxiia 

oXf3-pjj). Anliphil^ Tli. 49. 

-tjv ^7vx. Apolionid. 26. 
yxXtfvtj -vi! fitdroto. Jul. Aeg. 
.39.^ 
yxX;pixu - ouv ivi novri^. x^- 

5j5. 
yxktivos , nd^os. Leon, Tar. 

4i. 
yx^^xtos - qiiii) oKoXvyfiLxri. 

llhian. 9. 
yxyhtis. Antip. Sid^Sg. x$. 

641. 
yxfAicii , ytifcxro tis Met^a^-to- 

vx. Marcell. luscr. '5. 
yxfitjXios •. tov (piyyo.s. Pro- 

blcm. ar, i^. ^yydv. x^. 2I8 1 N D E X. jo5. v/u,hitiov. Agathias. 
fXjUiKos - y.oii KpoToiSt Phi- 

]ip. 7-9. 

■yxiuoxXoTros. xo. Her. 6. 
yx/utos - oii n^oy.iXtvB^ov x§^M-^- 

riafA.a,. Alaced. j, . ov isT- 

vov. Agath. 1. 
yxfA.oaTo\os. Archias 5. 
yufA.(f)ri'Kos - XJjf ^o§isay.t tco- 

Tov. Myro. 3. 

yXjtnJ/os - ov acyxiffr^ov. Ar- 
' chias 10. -^ginxvov. An- 
tiphil. 4. vnig yxy.^oiQ 
xo^vft^ov vtios. Paul. Sil, 
60. -wv ^gcnKvwv. Anti- 
phil. 2g. - «f ^gfTCxvocs. 
Philip. 4. 

yxft^uwi -vvp^t TflCjxrw. Stra- 
to 63. 

ftiyos. Sabin. II. 3o4, antT- 
' ffflv.' ' Antip. Sid. 74. Ix 
fioT^vuv ixvB^ov ecfitXii yx- 
vos. Macedon. 32. 

•vxvoui - wffxt xfficiots. Leon. 
far. 47. -owvTx ivxgx. 
Meleag. ii5. 

•^OtVVfAXl • VTXl Vl JtOS TOVTOtS, 

Pallad. 1. 
yxvvfffitx , 7egos(ptXfs. PauJ. 

Sil. 74. 6. 
yxoyx7>.i{u - i(t. Julian. 

Aeg. I. 
vxgvui. i'«r%fiCT*c yxpvtis txvtx 

Tx jttxgx fiiXv Mcleag. 72. yxpvovTx (riTrtyx.) 
Pamphil. 2. 

yxffTnig. yxffTfi fftroaoTUfi» 
Paul. SiJ. 4o. sv yxffTgl 
XxjStTv. Nicarch. 6.' yxa- 
rigt ittvBriaxt vtxgov. Pal- 
lad. 16. T1JV xx^xTif yetff- 
rgos (Pvciv, Theocr. Chi. 
1 . yxffTi^ vno Tgfffffuiv griy- 
yvfA.svri Ttxeuv. Antip. Th. 

48. 
yxffT^ojox^tjs - is Xi^os. So- 

sip. (Uioscor.) 1. 
yxffTgo(pofliu). tyxffT go(po §ovv 

Bxxxtxxxs xxgiTxs. Phi- 

lip. 58. 
yxv\os. Audphil, 29. -\ovs 

y^kxyoTtriyxs. Leon. Tar. 

34. 
yxvgos - §ov xvx,ivx. Juhan. 

Aeg. 12. To yxZgoVi rob 

Mgxiov. Nossis, 9. fj(,ii yxv- 

p« (pgvxaaovf Meleag. 22. 

yxvfx ax(ortjf*,XTX. Muc. 

Scaev. 11. 265. 
yxvpou - ovfitvov xvxivx xXi- 

vsts. Mfsomcd. 2. 
yix -xt. Crinag. 22. 
ytyitiViit» - vtt. xo. 524» 
ytymvQS - ov jiot}v 'iffTiifft, Ac- 

nigm. l3. TtTTiyts ytyu)- 

VOTSOOl XVKVUV XtlotlV. Au- 

tip. Th. 3o. 
yitxgoTfis, Antip. Thess. I N D E X, 219 . 47. • r«« "kriivQfjLoi. Ar- 

, chias.,27. 

yrioy.opos, fioTPvos froXvyXfv- 

xov. Apollonid. 5. - §ov 

afAtivtSomv, PhiJipp. 73. 
•^tiOTcovos.. Jiilian. Aeg. ig. 

II. 519. Agath 3o. 
ffto<pogos -ovs axu(p(i^os.Vha.- 

iii. 4. 
yttffoc. Theael'. 2. 
yttTOvsw. »csov iyttrovtov, 

Leon. Tar. 96. 

fytlTOaVVOS - VTJS SKHCCkv^tjS, 

Aiitip. Sid. io3, 

ytlruv , (tiii. Coniet.- 2. ito- 
Xiiiv T^txof' yttrovx /uoigjjs. 
Claud. 2. Xj/vov Tvy.^ov, 
Dioscor. 37, rrjs fACcxx- 
fiDv x°§oaT»ait]s. Diogen. 
11. 492. 

ytXeiaKis - t»ts vvfA,(pxts, Sco- 
]i. 8. 

yt'k»ax.u - xwv. «J. 643. 

•ytXmw. XitjU.ujv(uv ufiooi ytXof 
nsToXtx,. Aiitip. Sid. 37. 
T« yfXwvT« x^tvcA. Me- 
leag. io5. ^utxx^oi in 
u,aT2otyukoiat ytkwaxv, 

Myriu. 2. 

ytkyls - iS^ts 7foTiy.oi, Cri- 
nag, 6. (ubi nunc ytk- 
yiois.) 

ytkotoju.tk{u - ttv, Leon. Tar, 

77' 
ytkou.f*tkiij. Aiumiiiu. 25. yikuis, nxvT» xxl tcxvtx «0- 

vts. II. 278. 
ytfjt.tCji»> , oqvtov xvtfA.uv ytfAi- 

axs. Pallad. ig, olvav vno 

<Pgfvx nv§ Tt ytfAia^tis. 

Meleag. 20. 
yifA,ii> , %«£/Taiy. «0. 346. - t7s 

Tcxax x^giruv. Macedon, i . 
ytvx§x*l^ ) fiovTos. Philip. 28. 
ytvtfi^tv. Pers. 7. 
ytvi^ktxxos - xxiatv iv wgxis, 

Leon. Alex. 8. 17. 
ytvf^kti - t/v arxxvuv, II. 

5 10. 
ytvt^ki^tos - it» ^wgx, Leon. 

Alex 10. 21. ^vifTCokixs, 

Diodor. 2. 
ytvi^ktos -kiov y3«fw Jecx^i/- 

axax, Antip. Sid. 43. »«*- 

ittv T« ytviikiu, Hedyl. 

7 (12). 
ytvttx^u - wv u§rf. Flacc. 1. 
ytvttxs - xoos xxgx ^xgxaauv, 

Stat. Alhl. II. 
ytvtttjrtis • rwv rgxyuv. An~ 

tip. Sid. 61. 
yivttov , intitgiova», Antij). 

Th. 28. 
ytvtats, Ttjv iSltiv ovk ivott 

yivtatv. Philodem. 26. 

ftxiS^oiro^ov. Philip. 34. 

^tx^tis, Lucill. 46, Au. 

ytovvrx k^ovov, Id. 5l. 
yivtrti^ - rii^os. x^, 54^. - tT;- 

gx ^avxin'- Agalh, bi. 220 I N D E X. «t}*--Mck 12. i3. x4, 

• rri^ai, «cd. 7o4. 
yf v?T£«^.- " Akae. Mcssen. 9. 

^swif-^wd ■; - To^i ^'itoivifm, c/.o. 

610. - V I 

yiyvrj' 'XMXccfiiBv, JuliaiT. 

•^eg. 10. ^(t<f^}wv. PauJ. 

Sii'. '4^. eii fevvs >}7crsro 

fivaffuy, ■Bifinor. 4. (povieu) 

•yhvv. AJca«.- Mess. 8. - 

y?£o«M'>--« Tft>x»r- PliiHp. 8. 

■yt^oecci^XMf - aitfvKX. PbiHp. 
20. 

ytPxloai.Tw ffi rsif^reTTtyt yt- 

^«iftti VaH\,Si\y 48. 3-u- 
oltiv 'Koifixia-i M^. 169. xxT 
•fVdy^fffft/r ty^oociof ronovs,. 

'•^•"'«(h' 1^69. .fA.tl§07tUlV (pvtjv 

" :iyt§fi§itfjitv.''-%^. 27O. ye- 

pulouov xarv, uo, 698. 
j/ypKViJfvsv.- Crinag. 7, Ery- 

ci. 9. 
^ipuvos ' vov v^iKtrt]. Anlip. 

8id. Io5. - wv xXocyf^wy. 

J(J. 17. ■^fos ■•yi^oi.vovs no- 

7^gpt.o9i Lticlll. 69. 
ytpeios - ov /dorpvos, Pllci- 

niai^ 5. 
•vsou-ois - MV xo^os. Macedon. 

1%. viKriacAS 'yt§»§ovs vios. 

Stat, Athl. 3o. ytgotfwrt- 

gxi icoXmL Philo.II. 4oi. 
ytotvriov. Macedon. 27. . 
y^ftuv, %«cXko'j. Simoiiid. 5o. ^tff/u.os. Metrodor, 2. 
uiwv. Christod. Ecphr. 
i35. 

ytpOiUm. TrocfTtjs ysvtrut uxpx- 
altis. Marc. Arg. i6. ysvo- 
■y.s^ otg-X.oi.lov fitorov KU,Xiv. 
Antip. Th. Sg. ytvoimeyos 
ecpri u^or^ov. Dioscor. 
2 1. ytvo/utvov xonjux /usff- 
aov fcsXoi.yovs. Antiphil. 
16. ^wois ci^ri. u&. 721. 
irocvruov. Palhid. 5^. ytv- 

■ ■acciUsvji ^^oXxdMV uvrtfi/uv. 
Paul. Sil. 46. voivtiywv 
uysju.o)v. uSt 3H3.\(pt'KoKug- 
feo(pogov S^s^tos. ua. IJJ' 
'^fitts. u^. 741. frixpuy fit- 
Xfii>v. ctL 267. rov Ttixgov 

. ^fXtros. Meleag. 18. 
ecffTOpyov S^uvurov, Leon. 

-' Alex. 4i. nsvitis. Ma- 
ced. 3. 

y((pvfoc , trvgos. Philip, l3. 

.yt(pVO0(i) -WTXS ^OSTtOgOV. uo. 

■ l54. yi(pv§oD^ti fiv^os. ua. 

4i8. 
ytitiXoiphi - tp "kvir^Yi. Zo- 

iias.. 2. 
ysLofA,optx , "kiTroc^». Addae. 1. 

H ysw/u.ogt)is. Isidor. 2. 
ytwTTovos. Agath. 59. -irove,, 

Id. -55. oil 45o. Philip. 
• 49. 

yt(uro/u.os. u^. 229. - roy.ov 

okXov. Biau. ined. l N D B X. 221 y^ytvrji ' yi' (TWU.X. eta. 545. 
yj^^iw. ToioTs^ ufA(p i§yoiffi'j 

ty»3-tov. ^intip. Sid. 88. 

ocp^ec ocTfX ytj^iiari. An- 

tip. Sid. 74. 
ytjB^oavvts. II. 5lJ. 
yrfivos - vov Eg/utjv. Nicae- 

net. 2. 
yrj^otKios - ov Tfy%o?. AjiLip. 

Sid. 17. ^ecxT^ov. Paul. 

Sil. 46. -IX axvts. Anli- 

pliil, 4j. oia^Trts. Mnasalc. 

3. - av x^^x. Macedon. 

24. - Tclrvv. Zunas. 5. - );y 

v^tat. VauL Sil. 83. -«i/ 

gtXtdiov. Piiilip. 24. ^'vr/- 

^«y. J ul. Aeg. 4. - ovs 7c'Ko- 

xxfjiovs. Aiidronic. II. 

599. - txs /Si/SXovs. Ca- 

niet. 4. xv^fitts. Id. 5. 
ytjpxios -riatv tiXx)txr>?ai ju,i- 

ytiiutvxi. Marcell. Inscr. 

18. 
ytl^xos. uo. 708. 
•yi^otits, UTCoivaois. Comrt. 4. 
ytjpxaxw • xtt r.xt ;)c«Xxo4-. 

Anlipli. r5. ro kxXov. 

Stval'). 74. 
ytigxu) - xaxs Xvaatjrtigx noox. 

Philip. 6. 
ytjgoxo/ttiu). iytj^oxo/u.tt. Cal- 

lini. 4o. 
ytifoxojxos, Paul.Sil, 79. ovS^ 

i(p svi TX/7,t*ttiy Xtlmro yti- 

goxof^i^. Antip. Sid. 42, .ytj.oorgo(psoi) - tt, u^, 5jSt. 
ytj§vw. ytj^vffutro v5;3^o'y.PJii- 

let. lo. 
ynrttov , xtt^uXis. Meleag. 

112. 
yiyxvroXtrrs. II. 517. 5 18, 
yKxyuu) - yomrt ani§y,xrt. II, 

519.^ ^. 
yKxytgos ' ov Sw^ux. Leon. 

T.ir. 3o. 
yKxyosts - otvrts /uxCot. ^o- 

sip. (Dioscor,) 3. 
yKxyoTtiii - xtiyxs yuvKfvs. 

Loon Tar. 34. 
yKuvy./a>ios. Asclcpiad, 28. 
yKcivxouuxros. «J". GoS. 
yKxvaos -xx aiKxvu. l)io- 

nys. 2. yKxvxtjs fxt^iova» 

Afjxois-ijs. Piiilodcjn. 25. 

- xus ilx.^xhs. Antip. 

Sid. 88. -y.xv xvx^sv^^x^M. 

Qu. M.ieci. 10. ufiTttKoi 

yKuvxwv avaxios sx nsrx' 

Xwv. Mavc. Aigent. 28. 

yKuvKiiinit - i^os "ll^«>;f. dh 

52) . 
yKxvi. UxKuvrot yKuvxts sitV" 

ro yoov. Dionys. 9. 
yKx(pvgos - gu X^*g- Theocr. 

7. - §tjs una ^^Jov&y. AgatJl. 

92. - fov tfu)fA.ivtoy. Anti- 

])haM. 4. 
yKtvxoffortis, Hurv§os. Leon, 

Tar. 18. tyx^ovtov /spa- 

/uiov, ApuUouid. 10. 22» 1 K D E X, yXti^v * nKKti. Pallad. i5o. 

.«< vn o(p§vfftv «fftgecirrov- 
axi. Sosip. (Diostor.) 3. 
yX>;y«<f (p^ixrov Uvrx ffs- 
"Kxs. Archijis 12. 
yXjjxiDv. Leon. Tar. 55. ov 

yX>/Jf«VI K^/t«V itVTOV «TTO- 

ffiPgxlvti, L.ucill. g8. 
yX«(7X^or - «v Xo(pit)v. Antip. 

Sid. 107. 
yXixo/uxi - p^o« (ttj; (««y«X«v, 

Pers. 3. 
y\oto«orts f x^y.vt. Theo- 

dor. 3. 
yXotwi^tls - u^fs ixKgvov. PaiJ. 

Sil. 74. 125. 
yXowTof. "Ktvy.ri xno yXovrwv 

tvx<plri. Rufin. 2. fv y\ov- 

rots (pvoiitiv)! HifAiffts. Me- 

leag. 22. 
^"Kvxxtvu) - vtiv. Paul. Sil. 7 4. 

81. 
yXvxttOrtgos. x^. 727. 
y\vxt^oxf<^f' Meleag. 120. 
yXvxv^xxgvs, ' Ef ws. Meleag. 

45. 
y\vxvi<tioos, E^CDS. Rufin. 34. 
yXv«vi;%j/f. Antip. Tlicss. 

23. 
yXvxvjuv^fw 'S^tT. Meleag. 23. 
yXvxvfAv^os '^Qv tnos. Me- 

leag. 89. 
y\vxvnxts , 'Po^os. Meleag. 7. 
yXvxvnxgS^tvos - yot Slpxt, 

Melcag. ^4, yXvxvntx^os f 'Efws. Posi- 

dip. 1 1. 
yXvnrtjo -rrigx ffti^gtov, Jul. 

Acg. 1 1. 
yXvnrtis. xS, 3o2. 3o4. 
yXv(pls - i^citi Archi. 1, 
yXvpui -m rexovs. Pallad. 

8(5. , 

yXwffffOKOjULOV - fJLX. lA^. 448. 

y\(DrrifffA.wv, nt^txlk^wv. Phi- 

lodejn. 21. 
yXuirrt^u - ^tt. Aiitomed 5. 
yXuxtv -7vx nXxrios at^tigov. 

Damoch. 2. 
yvx^fA,os - y.ots xt7§f. Leojl. 

Tar. 61. 
yvxanros - rys ffniXxStaffi. 

Arabi. 4. 

fvXfA,nTM - riDV S^XXTvXx. 

Agath. 71. Jvxs. M. 292. 

fjLtl ffio yvxfi^'!! (p^ovrts 

iXtv3rt§liiv. Paul. Sil, 71. 
yvijfftos f s^xartis, u^. 167. 

vixvs. Zcnodot. 2. (piXos. 

Phocyl. 1. »vi(pvffs yvii- 

fftov. Parrh. i. uTfnx. Jul. 

Aeg. 47. rixvuv yvii^^ix 

xx^of*.ivxv. Antip. Sid. 88. 

yvtifftx rxit nxvrx. AgaUi. 

68. 
yvufiuy - fcoatv u§f4,oviKo7atv, 

Ep. Byz. 34. 
yvu§tfAOS. Epigon. 2. 
yvuffts - ffixs. Jul. Acg. 43. 
'jfvuaros^ riinos, Meleag. 53. Arcliias. 17. -r#s hinuvt 

Glavic. G. 
yvuros - tu Ofrtanu. Nossis 8. 

yywrwv rgtccxrluy. Jtil. 

Aeg. 9. 
yoxoiD. iyoijffxv yotv. Eutolm* 

4. yoti^sU. Criiiag. 43. 
yoyygos. Hecly]. 4. 
yotgos - »/ ^figvros. Joan. 

Barb. g. - ^oZ xtidtos Xv- 

aiv. xo. 386. -^^ ff7iju.»ri. 

Tlieuseb. 11. 45o. -j)«~j 

w^ivtffffi, Dioscorid. 3 1 . 

(f>govrtffiv. uo. 65 1. 
^uiffAmv - yuoi'« (puvtiv. cno. 

287. 
yotjrtiu • us (pug/ukxov. Pal- 

lad. 11 3. 
yoV''«, f*of(ptj. Strato 34. 
yo~, yoJ*. Antip. Th. 4. 
yoy.(pio^ovnost y^uXtvos, Qu. 

Maec. 6. 
•yoy.(pos - ot r/utj^/vrts. Ar-- 

chime]. i. -ov ipcfrX^iyru. 

Agatli. 3o. 
^Oju.(pou -ov/u.hij vuvs. Pliilip. 

28. inl {vyu yofx(pu^t7au. 

Bianor. 9. 
yofji.(purvi§. Ze]ot. 2. 
yovifAos y fivbos HfilxS^ttlS, 

Tull, Gein. 7. -ftov noru- 

fiov. Anliplnl. 3i. -fttiv 

(p\{fiu. Alcae. Messen. 8. 
•yovotts. 11. 517. 
70VV, fXM^^oroeTey.Mnasalc. I N D E X. 223 

l3. yovv ittfcrtjorts iffJ. 
Sco]i. 22. ux§^^ *^' o(pu- 
Xtgov ^u^offortT yovuros. 
Apol]onid. 1. tis yovur 
ovx tTctffsv- Simonid. 78. 
%X«<y«v iiKf^ ttov(pu)v ^U' 
ffufitvos yovuruv. Qu. 
Maec. II. 

yooyos, utros. Anlip. Sid. 
t)'2. - w fAxgvuro nnyx^u- 
ri^. Alcae. Mess. 9. 

yagyuitis , 'A^j/vj;. Marc, 
Inscr. 54. 

yo^yunos , ukkttru^, Meleag. 

123. 

yovyx^oy.ui - ffefii.xt, Rufin. 

3 I . mv jBx^jSu^ov. ud. 56. 
yovyooju.cct. Meleag. 109. 
ypuiovf4.ui. I'pig. Tliess. I. 
youios -t] CT»(piiXj/. PJlilip. 9. 
y^ufA.f4.urttt.tvofA.tti - aufji.hu. 

Pallad. 4i. 
ygufii.fA.urtxos • Tttji fiuffts, 

Paul. Sil. 8i. 
ygufAifturotios - xiji f*.t'kuaf/.uri. 

Dainochar. 2. 
ygufA.iu.uro'Kttigt(pls. Lucill. 

28. 
yguitrtig - rTig» xtXtv^ov fA,o~ 

■Ktfiov. Paul Sil. 52, 
yguTcros , rvms. Perses. 4. 

- TMv ffsXi^x. Zeuodot. II. 

78.^ 
ygu(ptxos . xc~o gttigov, Da~ 224 J N D K X. 

moch. 2. -y.iov ttoosxmjv. yviofroiytis -ytt ^((poiS^i, Antip. 

K^. 96. Sid. 27. 

y^x^ls f ^KCXcKvos, uo. 352. yviorxx};; , vrtvit}. Macedon. 

oi^yvg/jj. »S. 423. ««!?« 28. Paul. Sil. 4i.- 

ygx(pU /.•.o§(^Yi(7i xocf^^Jra*. yvioT^gos - fovs ju,vgjutjKixs %t^- 

di. 352. - /iJ^jy A7ct7h.tiov aiy iXiacrm. Christod. 

, fjLox^ov. -Anlip. Sid. 32. Ecphr. 226. 

x§yi$ty.vov Xot/uKo^utvov-xg^- yvioxoiXxos Dosiad. Ara. 2. 

atontivtiTM y!)u.(ploi. Agalh. yvy.vv.Sf v.y.(^ oi^triiv. u^, 

5. • i$(jDV ;;^;|)wauT«. Agalh. 722. svyox^ov into yvyvx. 

i)5. ^os. ocS. 723. 

ygtntfCs - iSi f^X'-'V- Anli|}. yvyvf/Ttjs , filos. Aiilip. Sid. 

Sid. l4. «o. 

yplnu/v. Leon. Tar. 93. yvyvos • voroiTots Xf^^^o^t.^la- 

y§i(pos. Archias. 29. cedon. 7. 

ypvitos.' LiUcian. 20. Ni- yvyvoiD -vwaoisrov j5!ov ttuvtos 

carch. 23. iiciaKvviov. oth 55 J. iovs. 

yovToSoKti - xtjv xotriix. My- «0. 290. yvy.vcu(Toit dXij^ex 

lin. 2. otjvtx yoiotis. Chri.slod. 

yfiuvtj. (pvart) ht y^wvt) y.uff- Ecphr. ^5. Tcvyccrov (px- 

coyivt;. Lcon. Ta;i\ 35. gtos. Phito. 26. yvyvuxito 

yvxtoif ixXvaxro. Lcon. Tal\ crs. <x,S. 23 1. 

57. yvvocixiios , fcoXty.os. Meleag. 

yvaCkov -oiat yt\a.yiCiTc'Kots. 119. -ov nsv^os. Archil. 

«^. 534. X^uiv yvx«.riuv ir. 1. 

xoikmyxaiv. («J^. 4^2. yvvoiixox§ot,Ts'oyot.i.Vpi[hiil, l'6. 

yvri -vv Stotivi)}. 11. Sig. yvvxtxoyxvvs -v^ (pXoyx.Me- 

yvtofiu^tiSf (p§oyris. Paiil. It-ag. 3. 

SiJ. TO. Xiyos igwyxvitjs. yvvxiKo(piXxs, !Eratoslh. 

Id. 7. nZg. Id. 43. - §}] Schol. 3. 

jSiXtx. Id 32. yvgtos - ov vi(pos. Archil. ir. 

yv7ov , ix Bgoyiov yvtx ax- i3. 

Xivoytvov. Marc. Arg. 17. yv^o^oyfn, triTgos. Archias. 

iyfCtXxori yvlx yvioti, Panl» 2 J. 

jSil, 6, yv£o('i»_intaKvvtov, A^ath, l N D E Xi 22;; 67. - ov ^20ju.ov. Secund. 

2. fA.'o\ifiov. Paiil, SiL 5o. 

ywf)^ xoy«f. Apollonid. 29. 

yvoKs xfguixs. Paul. Sil. 

45. irXKctrti yv§u ^tXi^wv 

tixix.,. Anlip. Sid. 5j. 

a(poci§xs vMtx. Synes. 1. 
yv^os - 611 x^tafiKTx. Rufin. 

i4. 
fmvio^oiu,fivi. Ilerodic. II. 

G5. 
fugvTQS. Rliian. 8. 

A. 

Oxoovxiui, (psyyos idxdovxovv 
truocc KoiaTu) ttsvkuj, Mf- 
leag. 125. ^«»?, IvS, xriy,wv - /u,ovts xvsgss xffTouv, 

Antip. Sid. I. 

ixiioikks - h Xf'f- Plato, 

l5. -ioto Tt^^vfis. «(^, 275. 

^xtixl^u 'Uiv (txui, Nico-« 

nied. g. 

S^UtS^xXoilS 'OtV figSTXS. Nos- 

sis 4. 

^xlixXoV f TO KX\0V, Dlo- 

dor 3.^ 
^xiixXox'tg. Leon. Tar. 28. 
^xi/u,oviov • iuv (pgtxrmv, Pal- 

lad. 4o. 
ixt/uovios - toy txxos, Ni- 

carcli, 26. ui. 3 12. •lov 

TCivxHos. Follian, 5. • <o? ix[fU,OiV - ^OV*J f/(T< f4,XXVS. 

Arclii.fr. 4. 
axiTvuuv - ovoDV. Prol>l, ar. 
3o. Aenigm. 2. 

axini - axTO (pXo-i /u,e mvpos. 

xo, J ya. otoxvyAvos s'o(dti, 

Callim. 77. 
ixxsd^v/xos f tigMs, Simonid. 

fr. i4, 

OXXtrOV. ii ^Ovltl OXXSTUV I3^K, 

Tiber. JIJ. i, . uv (peigv- 

yxs. ui. 281. 
axxvu • XV tt avsfiloTOS «rje/»;, 

Leon. Tar. 64. H^xxt 

(pghxs, Simon. io5, rov 

IxxovTx ixxtiv, Philodem. 

20, 
ixxgVf tivoiiav irx§t§xo/u/vets, 

Ciinag. 35, 
ixkgvotts 3 noT/uos. ui. 535» 

' tVTX OOfAOV. uit 677, 

ixx§vov , fisyu xtihyovuv, 

Tlieodor, 17« ,v« «^sri- 

%ov. xi. 98. 
ixxgvris t fAOfos. Alcae. 

Mesa. 20. • r« n$i«. Apol-. 

lonid. 29. 
^xx^vxiu. siti ffo7s iuxgvoist 

Meleag, i5, - «<. JiJ. 

Aeg, 5^. 'sm, Pallad. 

10:'. 
axxgvi/i. Ttt \i!^os OVK iieixev- 

at. xi. ^56, 
SxxTvXtxos 'X>}v <^^(ptv, Pal* 

kd. 87. 

. r 226 yN D E X, ^KxrvXos , uus. A§'clcpiad. 9. 

-Xov ov ir§of0V' «^* lo6« 
^otKrvXorgiTcros. Philip. 18, 
SxXos, 7fv§xvytis irgtv Tcort ^ 

vvv dV SxXos. Mele;ig. 49. 
hy.uXv. Erycius i. 
Suy.K>-v^oros , tcxg)j' Leon. 

Tar. 09. 
iuf^u\7,(pxyps. Eryci. 4. 
^»y.K\is - y-iv yXvxi^vv. 

Agatli. aS. 
SufA.uritg». Lucian. 27. 
^ufAXoi, yvtiA ^Xf^ttS Xfov^. 

Philip. 8. 
$»yti(oi -viffKS. Pallad. 102. 

.^ifitvos. d^. 43/. -^ofit- 

yof %tvfA.*. AntipLil. 32. 
^xvttffTvs -rov. Aenigm. 26. 

^XVOS 7:VtVfA.X A0«/3w!' ^xvos ov- 
' ^xvo^sv x^- 7^2. -iwv 

^X^iifiZvKs. Callini. stG. 
^xtrccyxu - vuv %f ovov. Pallad. 
lll. 

^XTtKVOS ' VIO XO/fc.O»'/, DlOS- 

corid. 3. 

Avffoyiov. xo, 726. - y .# vff^M. Pajlad. 11. -ois xkftvoTs. Guetul. 8. ttXsc- 
r.tvov uvgxi larootffxv ox- 

. Pliilip. 64. 
-.-■t fJvwy Tch^ti» Paul. i^x^^xTcrio - rtiv, Strat. 62. 

Agafh. 74. 
^xgsrios , xgvffos. Simonid. 

45. 
^xffxtos - lov vX)jv. Anyte. 8. 

Jul. Antec. 2. 
axffnXyis - rjrx aixsrxffiv, 

Paul. Sil. 39. "Texvrx filuv 

IxveTrxt axffnXtirx X«j)v,S- 

Siv. Simonid. fr. 3. 
oxGvd^gti - r§txos xtyos. Sini- 

nii. 1 . - %« ftriXx. Cy- 

rus 1 . 
^XffvxVi;f.ctov , Hxv. Tlicacf. 

Scliol. 3. 

^XCVVU - V0fA,ht]V KO§VV ^^iil. 

Pavil. Sil. 46. - vQfjttvov 
TtvsZf.x. Agatli. 69. >7 «!'>/- 
yr, ^xavvirxi.Alcae.M.ess, 
2. Sxffvv^tls. Diocl. Car. 1 . 

^xavs, sntvoiifAxfft. Arcliil. 
fr. 9. 

SxffvrguyXos - "km Xxarxvguv, 
Mcleag. 49. 

S^xffv^ii^irfis - rxv iixXov, 
Agath. 29. 

^x(pvti i xvhstXe xXuivx fit- 
"Kxf/.ithxXov. Pbilip. 61. 

- v7is xT^uvx y.tXx/u,7CfruXov, 
Mcicag. 1. i4. xo^vft/oov. 
Clirist. Ecplir. 3^5. - vxt 
fAt7Mf/i.(pv»i.ot. Theocr. 1. 

- vxts riy.too^xl^tai, »0» 
363. 

Suq>voyti^ris.l\. 5 18. I N D E X. 22-7 Musae. II. 520. 

ici<po(Vos, oc.^ti<;. Anyte i5. 

ienl^tXiis - Xis v»iu,«. Anti- 
phil. 29. -^ imtaoiitx. 
Crinag. 6. 

OKia f asouais, tco. 692. 

hlyju,». Posidip. i3. Nico- 
medv 9. vptjvvoov xgK^lijs 
ftiya h7y/u.». Juji;)n. Aeg. 
71. BgxavffTOuiijs, M.eledg. 
34. 

h It\o s -ov. Ijoonti 11, 

^sUsXov. II. 520. Agalh, 35. 
Paul. Sil. 34. 

^sUnXov. Siat. Allil. 3o. 

ntixvvy,'.. ^oi/iov Tovrov iOsi^tv 
t£is. Dioscor. 25. (poTfios 
'fohv s^tiifv ii ctXis. Aii- 
tiphil. ig. xti^i^os shiis 
BvviTo7s. Parnien, 5. vlxri 
as it^isv us^Xo(po^oy. UI. 
22. viavs u,^»v§ots§ovs. 

III. 27. T0UT9 ce (l^f/|'« 

jtxvuXiiB^f». Agath. g. 
^iiXos, a/icly^os ovii y.vwy^tjs 

ittXos. TuU. Sab. 9. ht. 

Xoct auxvsff^ut ufivyixXuT, 

Crinag. 6. 
risT/uXy aol Vitt ns7j/i.x Xl^os. 

Antip. Sid. ty^. 
otty.ulvw - vovau. ut, 586. 
^siyxXsos - stiv vXxmjv. Ju- 

Jian. Aeg. 5g. 

^StTtVXglQV. LuciU, 29. ^stxv/u 'Vuv X«T«. Anliphaii. 

3. s^siTtvovv ngos. Auto- 

med. X, 
hiTtvi^u. LuciU. 72. 
osigxyxv^ - is ivfi^oxoy «^«« 

TtsTstvwv. Archias 8. 
^st^xs 'xai. Antip. Sid. l8. 

- xatv uXt^§)}XTois, Archias 

33. 
os(£}!. vito ast^fjv u^xijusy^, 

Alex. Aetol. 5. 

OSXXS, tl TtffOTS^fJ ^tiTf/om. 

Leonti, 19. 
dsxxTsvy.x - yuTU xscSitmv, 
CalJim. 20, sitvvfjs. Dios- 
cor. 12. 

OSXXTt] , tTjS ^SXUTtlS isXXTt). 

Sinionid. 45. 

OSXUTOffTtO^OS. UO. 210. 

^txsTti§os -^ov yox^ov. uS. 

lier. 12. y,ux,vv. Ib. i4. 
hxsTtis , kpis. Agath. 63. 
aixT^tx, tvti^tis ieivm. Lectt. 

236. nxvTuv SsitrgixygxfA,» 

/xuTixtj, liUcia. 12. ,ij 

fhXsx^M ' xff^svrxs. Palladi 

ii3. 
hXsx^ y V "Sxyiov VKpuivtfftf. 

xxXov i'xit' Agath. 35. 
^iXsugvui. Leou. Tar. 93. 
hX(P(s, Meleag. 7, - 7v^s (pt- 

Xo/xovat/i. Arion. Hymn. 

TtToist eivuXiiay uyiXus. 

Anyie 12. -mr ix^v^x- 

yct exvXxxts. Philip. 72. 
P3 "238 I N D E X. if/nviov ' tx Tli ^<Tf (povfis. Me- (^jf >/ - v^ s(pKittofA,htu SiiiDu. 

leag. 119. liii- 3. 

h/uu. iift/u,t TvulSov. «7.634. ^f^f<y. IVJeleag. 22. 

^*»<^(xX/s - <'a<«ST?v%oi'5'«- Era- a/^u - trui T(>t.s •Kot.vros uywvos 

tosth. Cyren. 2fl. vXtjyus. 'Liicill. 10. 

ih^iov. Philip. ']S. Zelot. iea/u,i'M. Philip. 45. 

2. Marian, 2. Paal. Sil. i(ff/u,tos f ^Xw. Meleag. 75. 44. «<J'. Her. 29. 
itvi§tltn -tvtM xwfov. Ma- 
rian. 2. 

hv^gixKos -xvv StvaiTiv. Zo- 

nas 3. 
iivi§trts - Ti^ts vv/u,(pxt. 

Agath. 47. os'au,ios uiot fAtvt. Id. 63. 
- <ov wj "kyiarriv. Pallad. 7>5. 
ota/u,os - /U.OV ^oitrtis. Posi- 
dip. 20, us^S^f/s. Theaet. 
1. noXv^oiK^vv. Mnustilc. 
16. -/u,» y.o/u,tjs. Leon, 
Tar. 3. tip. Sid. 12. -Ttit li^oxo- 
/uwv Id. 26. 'rioss t!/usrf- 
§tis /uotvitis. Philodem. i4. iiv$^pofi»Tf<a. tjv Ttgos v<^os otv- dtanoavvos. Dioscor. 4. 

^oo^xrjis. Antiphan. 1 «• ^tanorts -rt noe.^^tvltis. An^ 

(Lectt. 33 1.) 
hv^oy.ofA,tis. Rufin. i5. 
hv^§orvnyis -itfls. (leg. ntv- 

TPOTVTCtts) nuXoi. Philip. hvrocros. t/ at ^fvrxfov tVnu 

62. 
itvS^pd^tJs - hat vvy,(pu,is. Me- 

lcag. 111. 
itioc/uivv. Prohl. ar. 23. 25. (uhi nunc varxrov) Cri- 
nag. 4i. 
itvrtgos - §x xy,i(Atirwv J^fief /- 
rwv. Crinag. 4i. 
itiios. w aroyx njtvrinv ot^tov, otvw. iotvat /SoiXo» (povi^. Dioscor. 17. xt^x§xs 

^itov rivloxov. x^. 538. 
itoxyx*! • 8*^ uvxa^Trxarovs. 

Antip. Sid. 7. -z^xs itx- 

yxs. Philip. 8. 
hgxioni$ti. Antip. Sid. l5. 

62. 
itgxiovxos, figo^os. Aristo- Anyte i5. itvoiufvut ano- 
iitj ■nXoxu/u.ov. uo, 482. 
u(ppM %f/Xfoc jixvru otatv- 
f/,ivov. Archi. 12. jSoargv' 
XX fAvgoiat MtvfA,ivx. PauL. 
Sil. 4i. 
itvofixi. xovgov Vrt tovXov dtvofttvov. ud, 6g5. 
dic. 1, (uhi nunc iti§xy- iixof*xi. ji ■yu^ Hixro rfgfix 
XtTs), /3/ov. Thucyd. ffrigvotaiv I N D E X. 229 sisyjiiiiv. u,d, 658. osio, 
Erinn. 1. «V. 55 j, 

Siw, olvos f^fifii x,^§<x-i- An- 
tip. Tli. 5l. 'E^ojf l(l^j;o-5 
^^sv«. Satyr. Th. i. ihtiv 
i^riauv ofcx. Julian. Aeg. 
65. UXyst dioiactt (ppsvx. 
Christod. Ecplir. 186. 
re ffT0f4.ec /u,ov aidirxi, Lu— 
cill. 48. uo^uvivi aidtroct, 
Leon. Tar. 12. itoXm 
yvtu os^ils xocy.oi,TU. Id. 2. 
T^<%< (A.saff» otbtiaoi.. u^. 
11.3. 'E/8j)ov xgv/ui.o7ai 0t- 
3/vTOs. Plialaec. 12. 

a^yf^oi 'fj(.ot,tos fCvotaTtctorov. 
GabrieL III. 'j. -rt snov- 
oxicp e^ociufisvos. uo. 4l8. 

in^lvm. Macedon. g. 

^rjios - ov ocgsoc. ' oco. 632. 

^rixTiiS , ^ijxru, uh 2/3. 

^flXiirrig • rij^us •Au^itutv, uo. 
4 16. 

prjiucriyogQS - ov lato^tjjs rj^os, 
Christod. Ecjdir. 3j3. 

irifjcios ' it. uo. 83. 

^ilfAO^ogos - oiffi ftoXtovxotat, 
Christ. Ecphr. 35/. 

irjfcoysguv , B^tos. Perses 3. 

atlfioBsv f vt7aBui nor uygovs. 
Lcon. Tar. 29. uL 
170. 

irifjco\oyiu> - yriaut fAtiXtycoc, 
Leon. Tar. 85. 

irifAQsiof, ui, 181. tv ' , t \ 

a])ff.o7tos. fftxxoctvu) tcuvtu ru 

orifjLoatu, Caliim. 1. 
^rifcorsgos - §tiv Kvxgtv, Anti- 

phil. 1. 
S^nfiworis, rcut fjcuy^os. Ae- 

schrio. I. i8g. 
orjvuios , fitos. Archias 1 . - oy 

/S/ov. Id. 11. .yutu Xj/-' 

^juvu. Id. 10.- ovs uarifus. 

Antip. Sid. 49. 
oifvos - vsu. Diodor. 5, ftux- 

Xoavvris. Agath. 3. sv^tu 

Ts^vjfy. Stat. Athl. 8. («5- 

rriogu, uS". 43 g. 
^Vgiif arvytgu, Hegesip. l. 

- giv s3revro. Anlip. Th. 

42. ^taauv, Aniiphil. 36. 

Pallad. 55. kI 627. 
Sri§ov. Cometas 2. u^, 4oo. 

knl ^ngov. Paiil. Sil. 78. 
onoos - gov x^^vov, Crinag. 

43. 

^;;ai - tts sv ^ios t] fturcugm, 

Dioscor. i3. 
^tu^utvu) - fjciaov otu^xau f/cs 

Tttaalv. Sosip. (Uioscor.) 

2. n <^v/,n vXB^sv (us hxjin' 

ffofjcivn, Plato. 2. 
^tu/Sgoxos , xxi A<2* rcui Bgo- 

ficiw, Dionys. 3. oartvv 

fjcv§(^ Stujigoxov. Antip. 

Sid, 83. •Kut^u, Posidip. 

18. 'vlurt x«"Vo<v. Anlip. 

Sid. "ii, ^(pg^ «XoxMfioy. 230 I N D E X* Archias i3. -;{« ntiay.v.- 
r«. Antip. Sid. 3/. 
iitiyti^w. ^iiytgbtis. Lucill. 

9i)- 

iiuyXvxroi. Crinag. 4. 

iiKyuiyij -ijs i%3^t<ri)>^s. Pal- 
lad. 1:28. 

ii»{vyin 'tjv juovvoXtxt)' Ilu- 
fin. 25. 

&txiyu, yvtiv vtCpx^tHdi. II. 
019. ^»; at ^itjvi] cc<Pgos, 
JuJian. Aeg. 32. ^jc^oyof 
«x^ot ^itjvxt. Cyrus .6. 

aUfAX OlKlVOjULtVOV U^ 23(). 

oixtgtuu -rtiv y^Mvv Su^t ^iitXo- 

/u,ed^x, Nicarcli. 5. 
&ixigu -o/u,iyt]s nvytjs. Ilu- 

iin. 2. 
^ixlacm -m fivB^ov uXf*t]s. 

Aiclii. 3o. 
aiXKXwnxu) -nwv. Posidip 5. 
itxttvi^tti -cuv xv^fx. Meleag. 

I. 32, 
dixxoTfiiui -/xtov, Agath. 72. 
otxxpftcu , r-xv p^jAvv. LiOun. 

Tar. 38. 
«tux£i/5ou) 't]y.^'/5ujffiv. Simo- 

11 id. 90. 
atxxgioov. ovoiv tv xvd^cuirroicri 

aixx^taov icrrt vofJiUU. Lu- 

rian. 5. Stat. Alhl. 2 

UfCT^S fft S. ^AXts xiiott. 

Dauiaget. 9. 
aixxrogix. iul, Aeg. 11. 
otxxTwg - rtjx ^avrxv, Inudit. aixXvaiipiXos - Xo* Tp/x«y. 

Rufin. 32. 
^ixjX7tt§h. Pallad. gg. 
<^<av(?<;)gee. Adrian. 1. 

otxvtfAou) - t]Vt/Ka)yjivxs id^tigxs, 
Philip. 5o. 

&txvtvu) - uiv aoXotxi^tt, Lu- 
cill. 86. i'gyx axo<pDQavvt]S 
^ixvsviutvos. Christ. Ec- 
phr. 34. 

otxvvu). sxxrov aitjwaxfAnv 

ivtxvrovs. x^. 64g. 
^iXTcivo). ij ^ixntvo/xivti Kx%.i- 

ariov xv^gxai. llcdyi. 3« 
otxTtXxaau) - xa^ivrx. Crinag, 

47. (Lectt. i64.) 

aixn\ixu). otxntfiXty/xivov 

argxrtiyov. Archil. fr. g, 
^txtrXoos , A.iixvSgoio. Antip, 

Th. 54. 
otxTrXwu) r uaxs nxvrx (iiov* 

Autip. Sid. 72. 'tiv itov. 

Tov. Bian. 1 1 . 

iiXTCovrtos -nov 1'Xxttv xv^§x. 

«<)'. 11 3. 
Oiungvaios • lov KtXu^tifAX, 

Criuag, 10, 
Siunrt]y.i - inrt] ro aruSiov, 

xl 3 1 1 . 

oiU'TtjMos - fiorxri)v, xo. 4oi. 
^txartl-xu) -mv, IVlfiu.tg. 20, 
itxa-Kt/^inru) -rt. Philip. g. 
oixay.iXevu) - ax (iifiXovs. Co^ 
uict. 6. I N D E X. 231 ^ix(TTX(Tts • IV ^«ffffX^tx. Paul, 

Sil. 39. 

etxaty^t^u - ecTTtigtit. Plii- 

lip. 9. 
iiX(rr§o(pQS - ov ^v^^s. An- 

tioch. 2. 
Sixtiv^oi - §xs. Pallad. 46. 
oixij(pxKriig - Tij^i aioxgif. 

Antip. Sid. 84. 
.^iKaia^ui - GM^Yi. Lucill. gg. 
^iuTsivu - vxs ircig XsyiiuVm 

Sosipat. (Dioscor.) 2. 
otxri^t]fJi.i, atxSfsis tovtkv %s/- 

govK. Asclepiad. 26. r^v 

yhsatv. Lucill. 45. %§ii- 

fjLXtx axvrov tv atx^sis, 

Agatli. 6g. 
itxri\fji.x -ru (pv^uv. Paul. 

Sil. 4i. 
^txr§s(pM 'irgt<ptv iv xoX^ots, 

Meleag. 120. 
^ixrgix'^ - ^pei<»ixtv rvXf. 

Paul. Sii. 4^. 
aixvyris. ro otxvyis h ofJi.fJi.xat. 

Damocli. 4. v«^«. Anli- 

phil. 3l. • ysos aX/xijs. 

Bianor. 2. If x/u,sB'uffTov, 

xL 11 3, - yt) x*'^'''"'* 

PUilet. I. 
itx<pxivu) - vtrxt voos xv&gos, 

Paul. Sil. 68. 
^/«%tw. offrix xxi ax^Kxs 

ifixs aTtiXxhs itsxtvxv. 

xk 700. 

ilX^^XOfiXl - X^hffXffbt TQ ^^s^of, Antip. Sid. 53. 

xis f/^e ^tt%§}jffw. xo. 477. 

^iiZoXof, Tts^ovi). Tlieodor, 2.- 

^if^OS , ^^<P0V Tlff ItVfAXrtTV 

xfjL(pti7tsffKs. Agatll. 72. 
^iyXijvos ' vovs wKxs. Theo- 

cr. 6. 
^iyovos. II. 517. 
^t^xffKxXiij -/?/y. Posidip. l3. 
ct^xffxm. ogviB^uv t§yx otoxs- 

K0fji.tvxt. Alpheu3> 12. 

Toix_ Tx fjkii ^thoxyy.ivu 

^x^^stv «ii^oy. Meleag. 32. 
^i^xxyi - oCis jto^kv^o^ots, xo. 

744. 
otavftxToKOS -xov. xo. 730. 

-xoi xTyss. Philip. 7. 
oiov/xbs - fcov KXKov. Callim. 

69. ^i^vf*.ot. Philod^m. 8. 

Marc. Arg. 16. - fit.ots xv- 

Xo7fftv xstffxt. Theocr. 5. 

- fji.xts ^ttsigots. Antip. Th. 

56. 
aiawfAt. S^os }\.x/Ss ftxi^st.SiYa.- 

tO 46. OOVS XvifAOifft KOfA.tJV. 

^ Dioscor. 11. nti^.xKt 
OQvffx rov pxpvv tts ukoxs 
7jx,ov. llhian. 9. oii^i sv 
uiht Sovrts, Antip. Th. 
59. 

$tsysi§u - ^xrs. Myi'in. 3. 

S^tiitif.11 - luv. x^. 4g6. 

otsTtu - itttv itgxyfji.xrx. Pal- 
lad. 29. 

^itgos -o7o ffuyuvoi, Anti- 232 1 N D E X, phil. 22. i^it^^s 'At^oKJts. 

Nicomed. 3. - ov ^cX(pTvK. 

Christod. Ecphr. (oj. 
dl^vi -vyos tvtnltis §v^y.ov. 

Michael. III. i24. 
«i^m t^iit. Siinin. Ov. - ^o- 

fAfVtj. u^. 3o5. 
eiv^tt^ou). Philip. 74. 
^t^v^ctft/Boytv^s. H. in Bacch. 

11.517. 
0t^v§xy./2ox(iovti , ftovffu. 

Theodor. 8. 

oi^vgaov y 'Koyx.^^Tov. Agath, 

3i. 
«HJvvu - tiv ocTfQ/u,ov tvn\o'ttjv. 

Leon. Tar. 48. 

aH7lT»fA,Xl - fAtvn uixv yj/cot/s 

Ti. Archias 26. Vide 

^ixtrrnfAt. 
otiffTogiu -ovaiv. Paul. Sil. 

74. 78. 
cmugrjvos • vov uXoTgi^x. 

Aristo 1. 

iixxanoXix -ius. uL 65 1. 
dtxxanoXos. Leonti. 19. dS', 

359. ^ 
atKt^^x. uh 90, 176. 
itnigy.tos , IJuv. uL 26.1. - ov 

aro^^vyy», Antip Sid, 

21. 

StKcgiDs, ttXtjvti. Philodnm. 

7. - f *y IlxvK. aeV. 2G1. 
atxXis. Xooroi ini ^ty.Xtatv 

u%tvv. Mclcag. 125. ^tfioXsxttis. Pallad. iS/, 
-rus. uS'. 35o. 

OlKgXt^OS - ^CO StXSgUTX, 

Agalh. 29. 

SixgoTos, vijvs. Antip. Th, 
49. ^ 

oiKVvov. ui§t ru Siktvx rxvTx, 
Marc. Arg. 3. jn\uyxvm 
TjfisTtgm dixTvx Kxt nx- 
yiSss. Sosipat, (Dios- 
cor.) 3. 

otvtvM , nsT^ov. Archias 25. 

- vsvsis arsgomiv .xxvfiuros 
ugritvtKov. xS. 8. risot Si- 
vtvoov "kivQV. Strato 22. 
Christod. Ecphr. i56. 
xo/ut/v. Anlip. Sid. 27. 
otvsvaxi nh§ov. Archias 
ao.novtio oivsv/utvos, IwiCon. 
Tar. 90. - fAhti K^tjvuitis 
SoXtxov. Id. 78. 

otvsiD. uiovx Stvtisus j;A/o«, 
Leon. Tar. 49. Hlvfioe 
xofA,uy. Ahtip, Sid. 27, 
oiVYi^tls n§0Ku§tivos. Dio- 
dor. i5. 

oiv}] - tis ovgxviov. uS. 280. 

- us xvxvsus, u^. 2o3. - uis 
AX(ptiov..u^. 209, 

Stvtitts -tvTOi 'EvfiuiB^ov.Vhi- 
iip. 9 -tjtvTtvSxTt. Ery- 
ci. i5. 

itvtjTOS -rov nirgov. Phih'p, 

ttywTos - Tov 'itius onXov. 1 N D 

Antip. Sicl. 27. -tovvTtig. 

5-f Xi^ov. Leon. Tar. 3j. 
^toytv^s. 11. 517, 
iio^ivui - o/uht} 3^uX»ffff». Plli- 

Jip. 74. 
iiotx,ofji.xi. Asclepiad. 17. 
oto^vfin • oXuDXufjLtv. Ascle- 

piad. 27. 
iioXov. Asclepiad. 16. Ni- 

cand. I. 
iiogi^m. Pallad. 32, 
titTrXxi. Antip. Sid. 82. 
iinXuSiov , fa^"»?, Anlip, Sid. 

6i. 

anrAxctws. Eiltolm. 4, 

ii7cXs^£os Strato 99. 

itTiXoos. Callini. 27. StnXooy 

ttfA,t/, Go^lioto. Arclii. 34. 

Onest. 10. StnXoov u^t~ 

j 
vocaoc. TiKos. Antip. Sid. 

lo4. -ovy oiv^gx. Pallad. 

lOl.a. (111. 332.) ^trcXoZs 

gis XvKxfisivrxs^ Leonid. 

Tar. 65. (iibi nunc $ia- 

aovs.) - StnXox ff)iy.i]ix (pM- 

v7is. x^, 701. 
otTtTigvyos - yx xvuoxXx vvx- 

TQs. Moleag. g3. 
dtTtrlgvi - vyuiv ccyxXfAM no- 

^iDv. Pliilo.iein. 32. 

(Lecll. i44.) 
Sictvvoi. Dosiod. Ar 2, 
^tsnfios Dosiad. Av. 2. 
$taxtvw -^ils. Bianor. 2. 

- ntvat, «^. 2o5. itaxos f ifAOt xgoTxXov. Ru- 
fin. i4. Julian. Aeg. 4. 
- xcDf Xifio(pogtj(tiv. Pallad. 

27- 
itffffos -axv i^giv. Antiphil. 

36, - axs x,f7gxs vntgifcfiv. 

Phaedini. 3. 
harxiw. Pllilod. 26. Loll. 

Bass, 2. 
Siarot^os, oyf*gs eaovruv. »a. 

272. 
itartxos - ov fA,ovaxv. Leon. 

Al. 18. .«. Id. i4. 
iivygos -gov vtvfix. Meleag. 

i4. 
iivTivi^M, Pallad. l3g. 
it(pxti> - ^. Callim. 11, 
h(pi(a. Crina^. 24, 
^iCp^tgixs. Posidip,. 17. 
oiipSrtgis, rixtvaxi ^xx.xim 

TVfAftxTi, ^tCpS^tgiSts. Anti- 

phil. 44. (Lectt. 172.) 
ii(Pgi>.xrttgx. Stat. Athl. 3o. 
oi(pgios. ^uiaTng itXxvat Xigtx- 

y.idijv Si(pgix avgoft.tvov, u^, 

3.89. 
ai(pgos, Tttigx aipgovs, Strato 

5o, 
ot(pgovXKfo) - Kti ccvrvyx. Phi- 

lip, 29. 
it(pvns -tj Kixgonx. Arclicl. 

2. rxgaov. Meieag, h'2. 

ot(pvt7s Tcrigvyxs. StrrLo 

63. Tugaovs. Posidip, ip. 

KevTuvgovs. Aenigni, 18. 234 1 N D E X. ^ilpvos - ov ffuiuu. Antag. 2. 
J7xe«, B-.';.'%5!;. Antip. Sid. 

/4. /4 7;^3-ot;. Anlip. Th. 

39. ovslSsQs. Anlip. Sid. 

22. noXs/ui.ov. Mnasalc, 4. 
• (pwvtji. Aeuigni. 1 9. 
ilx^^^Kos. LuciU. 98. 
o/xfl^^vs -ov xci£Ktvov, Pliilip. 

16. ■KKyovgov. Stat. 1'1. 5. 
iiX^uhos -$i]ji iie^iiti. 4. 

-OIOV KKTOt, itCuXoV.' uS^.^tl^. 

-^iois ilivxixs. Jul. Aeg. 29. 
otxoXoros •rov uvoiyHitv. Pal-» 

lad. g. 

etxoy^^Sfos - ^ov voiffiec. Pit- 
tac. Scol. 

eixocronftti - itjs ffsiu,v^s a^i,ux. 
u^. 5^l3.- i}]v Axvai. Stat. 
Athl. 62. 

«h4'««f, fiwXos. Antip. Sid. 
IIT. i'Xi^vo^' Id. Jo5. ffftO' 
^tti. Antiphil. 39. -^ot 
jeogvtiv. l^hilod. 22. -fftv 
iv jSorx.xts. Eiiphoi', 2. 

it^oiw -xs (f)ovov. PhiJip. 42. 
(povMV at^uiijoLV eticii^Ktiv. 
Christ. Ecphr. 227. ^i- 
^^vauv Tt^xffitjv. uo. ijCi. 

ii^os. Pallad. 21. - ivs vno. 
Isidor. 4, 

oiiOKW , ntXxyit iaac f/.fr§x. 

Tull. GpIM. 7. - KtlS VVHTX 

tH /u.iyuoxv. Paul. Sil. 65. 

- Xtt OtVTf^CC XtHTgX, »0. 

4()6. itwXhtoe - lov '^\oyx ittvKXt. 

Antip. Sid. 98. 
otuXvytos - tov itvtZfA.x. Anti- 

phil. 17. 
otxitxsXivS^os - 5rx xivrgx. 

Philodein. 27. 
otvD^titnos - oia ugsvs.. Leon. 

Tar. 47. 

OV0(f>t§QS -OV ^OlUOV 'Ax^^ov' 

ros. Andronic, 11. ^99. 

'^S KV/U,XTX «XVOVffitJS. 

Leon. Tar. 90. - ^i^ ■aiv- 
i^tt. Anyte i3. -<ey Movtv. 
Antip. Sid. 99. Mnasalc. 

iG. ^vo(P't§ors§x vvxTOS os- 
Xx. LolJ. Bass. 4. 

ovo(pQS - if tv xvxviut. Simo- 
nid. fr. 7. 

^oyiux , 7txvffo(pov. Lucill. 47. 
- (xxrt vj,ffov. xo, 612. &• 
(Lectt. 286.) -fft xxtvots 
aviunoffiov, Lucill. 29. - fft 
/uot^wv. xo. 739. 

Ooy/UXTi^U). ov ffi xxXtjv , U/h. 

!/u i^oyy.a.rifffV. NicarcL. 
1 1, 
^oias -QV xioxs. Simmi. 1, 
^oitjs fK rixvt]s xiviu figo- 
Tov. Gcmiu. 2. f^ovov tx 
^otuJv. Dionj^s. 3. 

^OHtViiJ - tlS TtfdOV XXTU) VfVOV- 

ax. licnac. 2. ov tv ygx- 
(piStfffft Sor.tvtis. Coiuct. 
II. uis Si ^oxtvui. Chri.st. 
Ecphr. 181. 33G. 3ij5. 1 N D E X. iJ35 ivxifjLos - |ttov ^tjvo^x. Lu- 

cian. 22. 
^oy.os. fv ^oKot(fiv J^^j^wv. Ar- 

chil. fr. i4. 
^oxis. Lcll. Bass. 3. 
^oXtos -lov ivXov. Antipliil. 

24," SK ^Q%.tov yJ^xos. 

Leon. Tar. 52. - lov uv 

^gos, Aristolel. 2. - *>;v 

o^ov. u^. G67. 
^oXi^QS -^s (piKiijs, XiUcill. 

122. 
S^oXcx^vw. Nicarch. i3. 
^oXt;Xoy§oi.(piyi. Leon. Alex. 

22. 
^oXixotis 'Osvrtx. oov^ktx. 

Leon Tar. 26. 
J^9X«%of. iCK^KjriSios oivtvfJLSVi} 

'Ad^iivxiits ^oXtxov, Leou. 

Tar. 78. iivvtv uxXtvsuis 

Tov KvKgioos ooXixov, So- 

sip. (Diosc.) 2. ^oXtxov 

vtKtjdoct. Polliaii. 3. rov 

fAXK^OV ytJOODS OVK Irlbti 

^oXfXov, u^, 734, 
^oXtxos , aroXos Bi^iov, 
ApoUonid. 16, -ov x^'- 
Xios. »^ 200. - vs txti^o- 
Xitis. Jlll.Aug. 3l. 'p y^i; 
Antip. Tu. 18. - >jv uimos 
larogitiv, K$. 584. - X'* 
7C§vy.viirjtx. Marc. Arg. 24. 
-pgwv Tcv^tTiuv. Crinag. 16. 
• p^ijif ov^fcrtf. »0. 384. 
»;j<*<V iXniaiv, Aiaccd. 3y. ^oXixoy§»^tit. Paul. Sil. 5i. 

^oXo^§ci(p(n. Paul. Sil. 3o. 

^oXos - (w (px^fAKXQtvn. Mace- 
don. i5. -ov ^ovvKxotvrx, 
Bian. 3. 

^oXo(p§t»)v. Aristot. Pepl. 6. 

oofj(,ix.7os ' ov Xux. ua, 2o4. 

^ovxxsvs ' xtjoov. Paul. Sil. 5o. 

oovKxtvu ■ a%ro ucjxqxx vmrx, 
Apoilonid. 25. 

^ovxyJris, ^ijxrgx. Phani. 6. 

^ovuxoyXvipoSf OfMXx. Pha-. 
nias 3. 

oQvxxo(poir^s, Inedit. 

oovxi - xxt uevfioof xgixtts. 
Anyte 8. -xu rj^vv av§tx- 
rngx. Leon. Tar. 1. -irtjv- 
vvy.svQt tis -.^gxoitjv ^ovuxts. 
Marian. i. voiJi.iuiv ^ovxxuv 
Xpaxy.tvos. Antip. Sid. 48. 
- Kxs r^tjrms. Theocr. 2. 
Eratosth, Sch. 3. xxfjt. 
Ttrof/kivovs. Julian, Aeg. G. 

ioviv - vt7 7Ls<piigos <pv'^x. 
Ilerniocr. 2. "E^cos /x 
XvatfitXtjs ^ovtT. Saj)pho 
fr. 10. oav^ofttvov divtTv 
xfx^ixv. Baccliyl. 2. - iutv . 

TtXoKXfJiOVS ^OfA/itlTOVS, Ai- 

cae. Mess. 8. (p§hxs So- 
vtiru). Dionys. I. vzurtiv 
nXfixr§otat Soviiaxs. Agutlj. 
68. v-it xvsfji.otat Oovtovrxt. 
Julian, Bas. 2. 
eoiofAXTutoao(pos. u^. Iio. 336 I N D E X. 60^X - tfV I^UICTKTO VffioOV. An- 

tist. i.a- (Lcctt. 195.) 

^ogeu< XfoyTof.MeJeag. 26. 
dooiffTOftjTos • joi ytxguv otjrix, 

Polyslr. 2. 
/•Top/roX^oy -ov. Ep. Byz. 3o. 
oopy.xXts - Xtdos «xfftfs "xvi» 

^t^Pet, Callim. II. ^xSiviis. 

Agath, 25. trxiyvfoc ^og- 

y«.\tSwv ^ugactXimv. Id. ga. 
iogy.xs. Tibei'. Jll. 2. -$os 

u.§TircKoio. Julian. Foly. 4. 
iogv. Leon. Tar. 76. vtnov. 

Paul. Sil. 60. vTCsg xoiXov 

ioupuros fifnsats. Xeno- 

crit. U. 256. 
^ iogv^§inxvov. Lucill. lo8. 
eo^v^x^ai]s -ix Ylx^^xSx. 

Ileimod. I. 262. 
So§vy.Tt]ros -rovs ■KxXxy.xs. 

Paul. Sil. 23. 

io^vcB^tvfts • its /ixfftXjjts. x^, 

Iler. 6. 
co^vtrri^xvos , 'ETCx^rx, u^. 

507. 
ooffts , oXf^yov ^oogov, Julian. 

Aeg y.-ffiv oXlyrjv tvxvs. 

J^icomed. jo. 
oov^tvui - iiv yxffTQi. Lu- 

cian. 9, 
^ovXts -r tSo^s. Bufui. 1, 
(10'jXt^oits - oivrx aovgXT», 

Leon. Tar. a5. 
ialXot - ijv xioStos fjv^y, An- 

iij». Sid, ii6. - Xxv atyXxv, Archias 24. -X« oxvXk, 
Nicand. 2. 
aovXoui. soovXu)3'7i ■xgos x\xtiv 
xx/^sos. x^. 628. 

OOVVXXSVW, fOOVVXXtVffXTO. A- 

poUonid. 25. 

oovvxxQtis - tvrx ^oXov, 

Bian. 3. 
oovvxxo(potrtis - Tx. Inedit., 

1 r ' > rf 

aovTtfoi -TCtifftis xuTrijv sTseov 
ss y,w§ov. Jo. Barb. 10. 
oovTrtj^tiffxv xol9i.iss. Cri- 
nag, 28. vixvv ^sSovnxrx. 
Dioscor. i3. 

^ovntiFMg -rogt ^uXxM. Agatlj. 
. Prooem. 

iovTCos. Pliilod. 3i. bxXxff. 
atis. Arcliias 33. 

^oZgxs. Antipbi]. 9. nx^ttv. 
ul Iler. 8. 

oovpxrtos • rtov tcvpyov, 
Agalh. 72. -riuv fcxyiox. 
Id. 63. - riuiv ntSii^v. Ae- 
nigm. 22. -r/ots xvXiv- 
^gots. PauJ. Sil. 5j. 

oov^xrtov , vtoff/ut]xrov, Cri- 
nag. 4. 

Oovgty.xviis , <no'Kty.os. Anlip. 
Th. 53. 

iovgios , '(itnos, Lucill. g5. 

aovptrvTTiis f eiCpvPK. Philip. 

i5. 

^ovgoro/xos - fjLot fCsXixtts, 
Pcrs. 7. I N D E X, 237 ^o^tTo» ' u y^x(pixo7o ^tsB^gov. 

Damodi. 2. 
^oxv^ov fAiXxvos. Paul. Sil. 

52. 

^ox/^iof. Christ. Ecphr. 6. 

- lov iv Xixrpm ywrov ipn- 
ffXfAsvfj. Agalh. 8. 

0gKyju,u, li^xKTTu^v. Gaetnl. 8. 
jcX})aov upovpxs opxy/u,xros. 
Macedon. 28. (III. 332 ) 

- Tos o£yv/u!vov, Agath. 71. 
-TK npccTtjs ^VTxXtfls. 

Leon. Tar. 18. 

VgUKOVTtCOS -eiOVS lITCtlgUS. x^. 

281. 

opxxovToXfrris. II. 5 1 8. 

epxxwv ' xovTos tvaCpvpioto 
aitclpxy.x. Archi. 5. -xov- 
Tx tvantipyi. Autipat. Sid. 
21. 

SpxTchrts , jotos, Pallad. 1 1 7. 

^pxTCfTis. Melcag, 55. Stra- 
to 88. 

cpxacrx/j.xi - ato ^jpciV o'X««$-. 
Inedit. ffo^Sj s^pxixo 
yixtis. III. 22. -ixy,tvos 
KxX.xfA.xts xtpxmv. u^. 283. 
tnovpxitf otiyjxxTt. «J*. 4i8. 

- ixtvos ju.tt^ovos oixov, Cal- 
lim. 37. ^xXtpoiiv icXoxx- 
fAuv. Marc. Arg, It. 529. 

.- fttVtJ XV IpVffXf ^OffTpVX,OV, 

Paul. Sil. 4. - fji.tvoi ffnx- 
TxXtis. Damoch. 1. -itrxt 
siojti^ti. Posidip. i3. dptTCXVtt - tlS tlttfttftVtlffHOVTUt 

ffTx(pvXxl. Inedit. x,poyes 

fllij tCXVT oXtXtt ^pfKXVYI, 

uo. 61 5. -vti» ini jSoTpvy 
tytlptiv. II. 5 10 61:9. • 
gptTcoi, xv^tx opt^/xs iXtHmt». 
Philip. 1. -TCOfAxv Ksvtxs 
iXTtidxs, Meleag. 29. -t^*- 
fttvos aoCpitiv. jjionvs. 9. 

Uv^tX TCpOTtpwV. X^. 585. 

- <poff.tvuv Tt> fitXi. L.n— 
cian. 37. - 4ixfjLt:'ij %a:^/- 
Twv Xf{ptx. Ponip. 2. -4'«'- 
fA.tvxi y.ovaxuiv Uv^tx. x^, 
56 o. 
dpt7CT0fji.xi - fjitvxy ftovawr uv- 
^tx. Lcon. Tar. 81 ■ - ftt- 

VOl %«j)<T«f XXI mtiTiiv 

u(Ppo^iTtiv. Antip. Sid. 83. 
'■TOfityxi aruxvuiv. Anyte 
8. ' f/.tvuiv To fiiXt. Lu- 
cran. 37. (nbi nunc ^ps» 

4/0ftSVU)V.^ 

dpfiarts -Ttv ftti vicohx^f' 
Callira. 4. 

^pTXos. Lncill. 8. 

^ptftvs , S^vfios i'xft/2uy. Jnl. 
Aeg. 59. ^piftv [iXirctiv» 
Pliilip. 5o. -w uvrtCpipMV 
is'oXtfA,ov. Damag. 8. 

^plos , tv^tv^pov, Simmi. 6, 
ivaxiov, Id. 4. 

$poy.u7os - uix XtXttoti Meso- 
med. 3. 

^gofitvs. Anlip. TIl. 67. 238 I N D E X, agoy,i]y,ti ♦ /utctmv tnTSty.uiV. 

Stat. Athl. 53. 
^£o/tAos y ^tXioio. Pompej, 

jun. .2* - /AOt TgttTltS y.tl' 

vuy, »1. 646. - fjtots X'*f^'' 

alots ■SQrtftfA.ov, uo. 4oi. 

iXd^ttv Xtvxtjs is ^goy.o)i j;- 

"Kty.itis. Iiiedit. 
Spoat§os - ris otno itfiyyjs. Patil. 

Sil. 5. -oHo Xti/uoovos Tti^ov, 

Marian. 3. -^ i'ot§t. Ma- 

ccdon. l4. .« Kvdtu. 

Aristodic, 2. - uv /uti^wv. 

Strato 5o. KXPt/u,ova>v, ud'. 

4l6. ogruXixi^v fA.tirs§ts. 

Agaih. 25. crofji.a.rmv. 

Paul. Sil. 2. • «V ex X«/Sc<- 

^wv. Antip. Sid. 59. -uis 

aruyovtaai. Meleag. 111. 
igoffi^i» - ^tff^u ffvfi/ioXtxri 

7C§onoffts. Posidip. 11. 
^goatvQS -voCts xt^ai. Pliilo- 

dem. 32. (LectU i44.) 
ipoffotts - tvrx ;^s/Xj«. Paul. 

Sil. 17. go$x Thoocr. 1. 

igoaos , vortgV' Simonid. 54. 

■ lifXiT rirrfyus fAt^vaut 

^goffos. Antip. Th, 3o. 

«»' evo^fJLOv x^aros iovau 

^^Qffos. u^. 6c;5. oT» -fo- 

Soiffiv sriiHtro. «ciJ^.IIcr. 21. 

-ov x^otgv^' «"^* 4 16. 

i^VUS -UOUiV "KiTCUS.VlSiiO l4. 

i^vivos - vifi fjiihtn, ^Antip. 
Sid. 28. ^^voKotrns, rirni. Anyte i4. 

ogvox,QS. Ttws ^i y.u,TU (T^uo^aiv 
inuyn ffuvis. Archimel. 1. 
xuTu S^voxQvs. Arcliias 7. 

ogv/rtnu, ukinuffTov. Cornel» 
Longin i. 

hvnnu, i^poXxls. Phani. 4. 

a§vs , (pigsi Tov uvu^aiov tioiV, 
Marc. Arg. 28. uno ^gvos 
ifffft nuXxtCpurov. Liucill. 
83. ov yx£ uno agvos ti ^ 
ov^ uno niTpis. Pallad. 
l3. ' u'i^fjv ^§vv /iuXoivt^t, 
ua. 60. x^goyvvov. Myrin. 
2. ttgut Zfivos ^gvts. Ci'i- 
nag. 29. ufitv fjtuTigtt ivrl 
o§vts. Zonas 5, i7coi)Sv§uvTo 
nirgxt xui d§vts, u^, 482. 

ix nOfCOV TtUTilg fft ^DVWV 

rtTfAtixtv. Lucill. 83. 
ogv^t\ov - "ku Tvgov. Pha- 

ni. 5. 
Svus, ^ntigwv. Christ. Ecphr. 

379- 
ovti , fivgixt ISgoToTfft Tirigts 

xxvtni(p§xffroi ovut. Sinio- 

nid. fr. 1 8 l-yxvgaut ^vuis, 

Bacchyl. 18. 
^vfinuSrlti - itis uy^vnvov atjfAoc, 

Jul. Aeg. 27. 
ovvufiui^ » ooXq^^uv unur» 

xgiaaov ifitv ^vvurut. Ari- 

StOt. Pcpi. 6. i^VVMffUt 

yxg, Agath. 33. ov ivvu~ 
Tt«..Strato 55. 1 N D E i; 239 

^vvuf ^vui , ^vy,t. iixos ^vvsi Marc. Arg. 1. %fX»v. 

h ovxtjiy. Meleag. 53. S^v- lieon. Tar. 3j. Holvu. k$. 

vti H.viay.x xxi is x^oiottiv, 258. -Tts <^vx§i)noroti, 

Id. \o\.'o§y.ovs ^vvsiv cvx- Meleag. 18. -iguai xu/u,ois. 

T«t. Callim. 9. i'^v ^oju,Qv Id. 3G. 

uiS-os tVco). Stat. Athl. 4o. ^vs^uos^ ^loroi. ul 653. 

Ufitvoi ul^riXi/iV ^v^tvoii tis avstixoos -oois. u^. 445. 

xgu^lriv. Paid. Sil. 7. ^vstjxvs - tos iKoXifio 10. Ana- 

7C0V0S ovtrui tis ovvxot* cr. jj, 

Asclep. 17. ^vsB^xv^s. Crinagor. 34. 

^vsu^s -is xi/^oc.Pliaedim. 4. ova-i^uXuffcos - ck ^lnrvK. 
hsuim. Diolim. 7. Pliilip. aS. 

^vsuK^ns - d^is yuku. Poly-^ I-jgis - tv xuxiv "Agxrovoov, 

aen. 4. - ^ios "Kvaarjs* P-crses 4. 

Cliristod. 179. uvtris. Ib. ^vsrJXu^os - uv uvi/uoiv Tcvotrj. 

188. Nicarch. 5. -ats ua3-/iA»at 

^vsufA.(iuros. Simon. fr. i4. Tivsvariom. Agath. 69. 

^vsufji.!uo§os - gt. Meleag. \5. ovsxtytjros -rt u^t/. u^, 6G0. 

^vsuntaros , <i^vxn. Strato 2 1 . ovsxoXos - ov ngiiy/uct, u^, 426. 

^vsxvXos , egis. Antip. Tli. ovsxoXTTif , •yuar§l, Agalh. 

29. 78. 

^vsjiuros. Leon. Tar. 63. ^vsxw(pjM - tt, Leon. Tar. 

urguirtros. uo. 5\J. -rov 79. 

o7f/,ov. Archimcl. 2. ^vsxot)(pos. LolL Bass. 3. 
^vs^ioros f ntvtf), Leon. Tar, NicarcJi. 33. 

64. OVS/U.UXOS. sxit'ju ru ^v;^iioiXK, 
Us/duiXos, %5wV. Crinag. 37. Meleag. 24. 

^vsSuxgvros -rt 4^%t}. Me- ^vs/utjvis, yJXos. Parm. 7. 

leag. 55. -ru ^ux§vu, Ib, ^vs/ui^vtros. Antiphil. 37. 

109. ^vsy.t]X^vos - vu tgy». Lra- 
^vsicpvxros, Qn. Maec. 9. tosth. .'?. 

^vsiguaros. Meleag. 81. 82. ^vsfA.otgos - ^mv ^otTM/xm, A\X- 
ivss'§t}fAos, Koiyos. Philip. 68. tiphan. 9. 

ivsegws -wrt xuxuyytXt. Me- hsfAogttj -rjs 'AoTvuyuxTtttjs» 

leag. 72. -mru voaov. Leon. Al. 29. 240 1 N Otlf/UO^OS - OV f^yoifflfjV OffTDX' 

xiuv. Nicaenet. 2, 
^wj^o^(pof. Pallad. 5. 
^vsfAovcos i uv\os. Onest. 7. 
avsvoy.os - (xk XtiipxvK StlTtvwv, 

Nicomed. 3. 
0vsyv/u(ptvTos - Ts x^wv. Cri- 

nag, 3/. 
ivsnu.§3rtvos. Cliristod. Ec- 

phr. 197. 
ivsTctlB^ris i xtitis. Anyte i4. 
iusitty.(pi\os 'Xoi. Herudic. 

n. 65. 

dVSTTtV^tlS -ix HOfffAOV. uL &JJ, 
SvSICtglXtllCTOS -TK (pi\ilf».QiTX, 

Strato 42. 
hs7t\o(-n. Antiphil. 43. 
ovsnXoos t Kgt/rx, Gaetul. 7. 
avSTrXdoTos 'Tt. xS. 3c)6. 
ovsTCvoiw - ovax o^iu,^, Paul. 

Sil. 74. 3o. 
SvstrTeju,os , Inittttj. Stat. 

AtiiJ. 32. 
ivsTOKtvs - xits Toxits, u^, 

703. 
ivoTgos, Lucill. i5. 
ovfTw^jw. e T>/v yvvxixu Ttjv 

ecjuogipov ovsTv^wv. Pal- 

lad. 8. 
^vsvTtocaTos - ro» xivrgov. Me- 

]eag, 108. 
ivs%tpiis f Ǥiv ytvia^xt rx 

^vsxtg^. Pittac. Scol. 2. 
ivsu^cvos .vtto ytvi^hus, »$, 

ii4. D E <. 

ovswviaxf (^vswvtt. Nicarcli. 

18. 

ivmhxx/uoigos. Alltijiliil. 17. 

iw. Pallad. 85. 

ooD/uxu) 'fu^ffXTs. Antip. Sid. 
5l. vtjov 7tt§ixx7h.ix ^wfAij- 
axff^xi. Lucian. 12. 

^wnrjrrio. Leon. Tar. l4. 

omgoooy.iw. iowgoooKti. Strato 

46. ^wgoi^ox^ffxi. Leon. 

Tar. 16. 
iw^Q^orris , Xx^xs (ixx^os. 

Meleag. 6. 
ow^ov ' gx EXixwvixawv. An— 

tip. Sid. 70. yxXxxTos, 

uL 23o. 

aw^oCpo^iw - wv xxgnov. Ar- 
cliinicl. 1. t'x^, ^^'v TiS-tiXtv. Melcag. 44. 

VVV SX§ ti , f^tTXTtflTX !^i- 

§os. Strato 5j. irvoitjs oo"- 
ffov xvnfltv sx^, Marian. 4. 
'KxfA.nti x*^^iTwV sx^. Sco— 
lion. 23. To n^wTov ytvvuv, 
Crinag. i^.vfivwv.uS' 524. 
To !To'5-wy. Anlip. Sid. 75. 
Xx^trwv. Jul. Aeg. 4i, 
ix^os d^xXtgwTt^os, Alex. 
Aelol. 5. 

tyyxios» Ttgos iyyxiuv. Leon. 
Tar. 68. 

(yyt\xw - xaxs xufiots tfiHuv, 
Melcag. 36. Liicil]. 1 1. 

iyyoix,(p(a - (pou*t fvxu^TtOiS 

^'iv^gscu Cyllen. i. 
iyyvv,\i^u). uovaoc ^n^ovs, c.grjs 

iyyvuXtis ff.v.y^xv. Leon. 

Tar. 73. 
fyyvtirrjs". Leo Phil, ined. 
syii^u) , dosrccKvrjv ss fiorpvv, 

11. 5 10. Kvngtv. AgalU. 3. 

xotnvov. Nicaj'cli. 34. .%w- 

§ov (pxi-^^jv. u,L l^yz. UU. 
' r-viu.f!>ov'. JuJ. Aeg. 5:2. Ttpx- 

an]v di^svaxv. «tf. 176. roi- 

fioXov. Tiill. Gem. 7. UiV- 

e«gov Tcu^ vSxaiv. Cyriis. 

7. iysiaxs jcv^krjv. Lp. 

liyz. 3. 
iyeocriyiXcos. Paul. Sil. 4o. 
syspcri^iUT^os. Slat. Allil. 32. 
iya§clfjLuxfls* Nicias. l , 
iys§aiy.atx°^' Antip. Sid. 87, 
iys^iji(pufis - 1] itsr^ov. Plii- 

lip. 22. 
^yHUTtrw - xiKK(psi Leon. 

Tar. 29. 
iyy.Dc^oios , sgoos. i^. 3. 
iyxxgos - gov ix^gov uguius. 

Alcae: Mess. i4. 
i'yxurx ' Twa ixksvoT. u^, 445. 
iyxurtidvu (^dv/ui). xsiv^s v-* 

oucrtv iyxxvidvv. Isiilor, 3. 
iyxxruXiyu - Xi^^ri. Llicill. 

iy>lurufA.iyvvfA,i. Xvasxv /ux^- 
fol. IIL P. 3. l N D E X* 341 

/uxgto iyxxTSMiis. «(?. 3o3. 

XuXy.cu oovvnv. Tull. Gein* 

4. /uxvirjv Xid-tfi Pau].Sil. 

58, Ttvsvy.x rw rviriji, 

Arai». 6. 
syxxrxvuu - svxacsv 'ogy.wi 

Antip. Th. 5ii 
syxxruriS^fjyi - s^^svro ars^- 

vois. Siinonid. io4. ivi- 

xxr^so, x^. 5j^ir, 
iyxxrxxs^ -sxsvs (povov xvri- 

TVuXm. uo. 607. 
iyxsvr^iCu). ov (pvats S^oio ivs- 

xsvrgtasv "■niti^. Eiihod. i. 
iyxXslu. ivLxXsias ysvvv. Al— 

cae. Mcss. 8. 
syxXrjfAwv. Leon. Tar. 52. 

SyXOtyi^M. TtXtOXS tjUOiS tvs- 

'xoiy.ic» xoXnoiSi, Car- 

phyll. 2. 
syrtotrus - rxdss uxgwgttxi 3"^}- 

guv. uo. 398. 
iyxovsui • sovax xvaiv. Miia- 

sa]c. 5. 
syxoTCos - 7C0V i'xvtis. QUi 

Maec. 7. 
tyxoTos, (p^ovos.Diod, Sard. 

12. 
iyxgoriui * riovax d^voxts xv- 

Xsiots. Leoii. Tar. 1. 
syxnovU) - ova* (piXois fioHal 

X.A~/.ovs nrsgvyus. Meleag. 

1 12. 
iyxgvTcru) - ruv Xoyov, Pallad. 

76. 

Q 2i\7, 1 N D iyy.ov(Pios - lov Tfug rvCpgrui. ^ 

Pliilodem. J 5. 
syKvxXos - "Kov fixgos Tth^ijs. 

u^. 420. 
iyy.vu,u!V ,- iu,ovi ^ifiXif) xkiu.k- 

ricv. uo. 5 90« 
yyxvBSi v/uvuv. Meleag. 1. 

tvoTtXov v(Tvx,iils. Antipliil. 

10. nvpos ntT^os. Pliilip, 

!2Q. 
tyxvpt». oKolois iyxv^fufft 

7rp'iyiuxai. Archil. fr. 12. 

icoiv lyxvoaut dvxts. Bac- 

cliyl. fr. 18. 
lytoatxufAos. 11. 017. 
fyX.oih.y.os , yga.7». »L 87. 
iy}Cu^i^o/u.»i. iyxsxocgtaro. 

Parmen. 8. 
iyy(^taifji.oooos • ^ors^os. Am- 

mian. 23. 
fyy^^ovtos • iov ft^o/uiov. Ap(-»1- 

]oni(l. 10. 
fyxos , xgvTtTOV l^«v x^Kdirj. 

Solon Scol. - xj'' (pf^vijsv- 

rt yovus tif^i^ax ytyxvTWV. 

«^. 591. 
iyX§io) - gisV' '^^- 95« «yfXf- 

ct. Nicarcli. 3o. 
iyxoovi^w - ii70cs. ko. IDQ* 
t'^K(pos , olvov vt^sTta tis i'&oC- 

(pes. lonClli.2. tis I'. xti- 

/u.t^oc.f Qa. Maec. i.a. 

(111. '332.) 
iif^Xiov , xgvao(pKvis ti^^yt- 

vtifjs, Ep. Byz. i5. E X. 

"J^yov - vx yxy.mv i^^^titris. 

Arabi. 3. no^ttv Xsxiii^v, 

ul 337. 
sovou - uaKiro yvvxtxK. Leon. 

Tar. 64. 
Voos , ysvvuiv og(pKVK Stsvtss 

s^rj. K^. 200. 
s^§K, ov^ s^gKs s'§yov, Bac- 

chyl. Ir. i4. X'^"'"'^- 

Paiil. Sil. 61. 

SO^K^U), TtKgK jZu>/U.o7s rjO^KffKS, 
K^. 220. il^gKCSV Ka(fKX^UlS. 

K^. Byz. g. - ^^^KffK/Ki]y, 
Macedon. 23. 

shtiTos , fiios. Crinag. 3o. 

sd^KVOv ^ vtjuv. Jul. Aeg. 6. 

i'du) -ovffi ^v/Kov Rliian. 1. 
i'^ss ntxgi-) ^fjXos 3'v/u.ov 
s^ova». Clirist. Ecplir. 
219. 

ssis, Proclus G. 

s^u) - sTKi iv arofjuKTsaat ro 
"kxfov i'no.s. Agatli. Sg. r,s 
XKt tnt ^vriouiv s^tro 0^1- 
fA.vs i'^uis. PJato 6. s^tra 
XKgis fv xsvfots ofifiKaiv. 
kI 336. 

i'^vos - vsK ntrttivwv. Agatll, 
73. yvnuiv xKt xo^kkuv. 
Luciil. 92. ^YI^OOV, kL 

398. 

SIKDIVOS -VOV ffTf(pKVOV. As- 

clepiad, 20. - v^i x"'f^<^''''' 

K^. 5^3. - VtlV OlfA.OV. KO, 

647. ' voi xoaav(poi. Tlieocr, 4. - uv ^ouv. 

Rufin. IJt - VMS xoe^vxxs. 

McJeag. loS. fiordcvui. x^. 

65o. 
ettx^ofixtrB^os.i Rufin. ig. 
i</3co - ovffoti xxrx n^sovos 

vlfA,(pxi. Ci'in<'i^. 7. 
tlaxkiy.QS - fji,oi Xxis ciiipjvcov» 

Mnasalc. 17. 
cl^xg. Apollotiid. a3. -ri, 

xl 643. 
f/liw 'f}(rsiSi Antip. Th. 5'6. 

ttOIJiUUlV -jUOVX .KtX/CiJS U^STilS. 

xL GSi.h. (Lectt. 3o2.) 
r /xovss /!A.v3'MV. Atheil. l. 

tVaOfiUl - flfVQV VC0D(pVOyi. An- 

tiphil. 6. ia^^x^t. Callim. 
28. 

ttdor, is tiOtos wptiv xr.oxi 
Crinag. 4l^ vttv lixxx'-vov- 
axv fv .fioti 3>/Xvrs£«a)y. 
Macedon. 5. xacofAxrov 
tVhi fto0^s. Agath. 36. 

sVlwXoy f fA.og(pri^- Meleag. 
26. - "Kx xxfjiovTuv. Ar- 
chias '34. xfiv^^x 4^vx^s. 
Crinigtg., 33. 

ititu^w -ovTts. Pfillad. 6g. 

tiKxTos. y,iT tixx/ifs i^i(popt]- 
axs oSoZ. Dioscor. 'Ju. 
ti>txtijs (ro(piris ■^>tvoo'koyot. 
Leon. Alex. 2. tlxxhiv 
p^xf«v. Probl. ar. 17. xi- 
f/.ijs liKxtx ffxvkftxTX, Qu. 
Maec. 3. 1 N D E X. 243 

tixxs - KUOX OttTtVl^WV iviuv- 

fftov. Philod. 33. (Lectt. 
i45. 

fixt\o(pwvos y xtXt^oUi. Phi- 

]ip. i^. 
tiy.oviy.os, xnuxv- Lucill. 

io5. 

tiy.DviQV, Lucil]. 17. 
tiy.oviafA.x. PJialaec. 2. 
tiKOtTxfiyjvos, IjCOU. AI. 4i. 
tixoaooos, sTC tiy,oaoo(o ypxos 

iTti^xs, MeJeag. jj. yai^-u. 

^"^V^^K oXxxhs eiy.o<7opo{, 

Siinonid. 64. 
ttKW , j5s\ftcr(;iv i^ourwv. Phi- 
. j^^P' 57. 0oc(rx /3tX/fivoii 
Jix(piijs. Ireii. 1. 
tixwv - ovx nxvToiwv cnoy.x- 

rwv. Archias i4. 

''^"^^/"n [ - vf- y-v7Cfi^ofJi,(Ji.xov. 

Macedon. ig. 
tiXiw. efXte /Sf/2Xov. x^. 5 16., 

fill^KidlOV XXTX fAif^WV ti- 

,A>;,<?^ opa.(§wv, Strato 5o. 

»f4,(pi i^vv »i>.s7r»i xff./*x. 

Philet. i5, ;^v 

tiXti^ov , roixtvov jprwKos f^n- 

ae Tvo^xs. Anliphil. 23. 
tiXiaaw - att yJvfAK nxox ^x. 

TCfgi yovvxffi. xL l88. 

sifjt.'j.^Cfvos. Dosiad. Ara. 2. 

tivi^Xtos - ii/ QsTi, Asclepiad. 
]1. 4yo. ./81' ^tX(p7vx, 
JJian. 1. . tijs xy^tjs. At\- 
Q2 244 I N D E X. 

tipliil, aSi. - a Xk/Sv^/v^t. tisKvTn. Arcesil. i. 

TllCOcIor. 2. - luv xvprcoy. tis$s§KU) - i^^ccy.ov, uS'. 3oj. 

Jul. Aeg. 6. - lois xygxts. ttssXuM - X««y xf^rj. Mace- 

Id. 46. don. 23. 

tlyu.\io(poiros -fx "KtvK. Ar- ttsvoKO - tvoria». Agath. 5o. 

cliias 7. . tti7op/u,ciw - fjLYiatn. rov u^atvoi 

ttvi.s. Dosiadae Ara 1. ^itigt^i fA,ova7} ^v^ryAv. Dios- 

ttvehts ' lov Sxx^v itx^tpxo- cor. 29. 

fiivuiv. Crinag. 35. irovos ixus. ovx ixxf ^lnnox^urovs. 

ttvoStois ftu^i^xojiiivots. u^. Agath, 6g. 

%j9). yv§y,Kxtact. Avaai&s ixxrovrunvXos - oto 'Fuiy.)fS. 

29. nir§os ttvo^tij 'rirxy.Ki. Ilerod. Iiiscr. 3. - ov ©j;'- 

Theodor. 18. - ttiv xugvrjv, fitis. uS'. 5oi. 

Plato 20. ixxrovrus -ru^x. Aenigni, 4. 

ttpci(ptwr)is. li. 517. ix^xtvio-voyriVX7ros.Addae.2. 

lipttr/tj - ris oXiytis vxvrtXos. iy.jSxT^u. iis^uXt rx 6Xi(px- 

Antip. Th. 69. tgyx tt- ^x. Liicill. 38. 

Bivlrislfoioxyy.s^x. Leon. ix^^x^co, novros i^i^oua int 

Al. 36. - ctrt y^Mbgxtji. axoTtiXovs. Theodor. i, 

Antiphil. 23. Kvn^tSos, txyovov - vx. Thfeaetiet. ^. 

Meleag, 77. ix&xvtt^oo • ot^xvttxus- Philip. 

tV^iov -IX. Antip. Sid,' 87. 35. 

Bg. Antiphil. 6. ix^xnuvxuit -vwv. Pallad. 55. 

tioaxoy.os, rxXxpos. Leon. ixdtros - rov ii 'tnniav' ExrogXm 

Tar. g. -^wv ^tanorts. AlphenS 5. 

Antip. Sid. 26. ixSixoyxt. Agaih. 88. 

tieox<*gVf > rxKugos. Archias ixSiu) - iriaM &ri(px¥ops iitt 

11. ngoSrvgois. Meleag. 64. 

tYpw. tJpQV. xd. 2G5, sx^tiXos - otjXov ^tjxt. «0. 6l4. 

1^''. fAOVvif ivl ^wvxv uvigt Xu- ixii^vaKuj. Uibpliah. II. ^Sg., 

ffxyivij. «a. 649, txoixos , pi^foyof TOt/Tow. Dio- 

tifx/w ''tfft vyytnv. x^. 521. cits l. 

-'AjvYx yiXos. xS'. 260. ix^oviit). nxvrm ix^taovtivra 

tiixvxlixtv(a. Nicarch! 5. ■ %ui (p^ivtii- ApWh. v4. 

tisxynyu', tv^xvoy. Mai'ian. 1. t>i.Soras -rov Urtxyt. i^OsiUip. 2. I N D E X, sK^oxioV' Aenigin. 21. 
sy.Ovju,M - y.%T</, /uxcrwv, lle- 

sy.dvui. rtjy Stsov ix^i^vy.xs. 
Rufin. 11. ci ^fot iit^v- 
B->jiruy: Luci]]. 8x. 

s>tijjiQ\ix - lus (jy.oXi»s, An— 
tip. Sid. yS. 

ixB^Xt/iw - St 6(.(p^0V XftO ttXo' 

xxiuwy. Antip. Sid. 32. 
- 14/0(1 /u,oc7rxKos s^ya,aitjv. 
Agatb. 54. 
sx^o^sM. sK^ogss oivroXtti^s. 
Ep. Byz. 1 1 . tis:^o§s H\t- 
yvs. »^. 4ii. sts /3v3-o\ 
tisSrogsv. Pliilip, 72. axv- 
"KoiHss vi)$vos sis^ogov. Id. 

72. 

sKjgieaxM -xovroi ^iy.rvov. ei^. 

417. 
i'xM(tt£OV , ^vri^x. u,h 60, 
sKxyJw - siv roCts (pgovrlaty, 

Paliad. 11. 
iKnstXvnru) » sx»X'j<psv opyri 

voov. Even. i. 
cxxsvom • vot ;^9X?y «sDtrrov. 

uo. ^i^iS. lovs sisxsvcocr' 

skx(pois. Leon. Al. 11. 

- sls sy,i rrjv (pxgsrgyjv sis^ 

Ksycuffsv, u^. 5j. 
iKxsgc.'i'^w, Zonas. 5. 
fxxvxui. fji.sru.^ogTtiov itgtjt^ 

xsvrgu) sKy.vijaxi sfttffru/u,s- 

vov, Crinag. 5. 
fKxoXKTrra), acixos it(psu)v iit- -45 

y.oXu^/t ysvvs. Paul. Sil. 

siiy.ofjt,tOij. Lucill. 56. 

sKxo^.i^u) - tcrois r;jv yguvv. u^. 
86. 

fXKOTtru). Aijuos sKKonrtt. ryjv 
(ptXony.tau voaov, Caliim. 
1 4. lisxonijs ^torov. Pal- 
lad. ^j. 

sKxgsfAvu). srspus sXtiAos sx- 
y.^s/uurui. Qu. Maec. i.c 
(III. 332.) 

sKKgsy.tjs - fAss gvaaov ^Tttaxv- 
vtov. Paul. Sil, 5o. - y.sx 
XffXsos. Maced. i3. w 
sni Ttocaui sXftioss sy.xgs- 
y.sss. Paul.Sil. 3g. 
sxxgivu. Strato c)4. 
sxxgovM A ovaov arvysguv sx 
xguStijs o^vvuv. Meleag. 6. 
sKKvXtu). syKs(pxXov sisKvXtat 
Xid^cf. Agath. 59. ct^tjgsiti 
y. sisKvXiaasv vvis. Inedit. 
vomg as is y^^ovot. sitxvXta- 
as. Julian. Aeg. 53. Ttirvv 
•yuitjs s. voros. cc^. 384. 
^ijgos rtjv roaatjv s. /oitjv. 
Pililip. 62. Evgov at xur- 
utyiots iitxvXtaauv. Pers. 
8. ovi^ i7toxoviu,tyos iisxv- 
XlffB-ti. Apollin. I. 
iKXufATtu) - Ttst, rov ffrt(poivov 

ff7s(PuVQS. «<r. 1 04. UvB^X^tJS 

rgortos iiiXufA^itv itrity. 246 1 N D E X. Scolion 3. - XufA^us Tji- 

"kios. Meleag. 35. 
ixXc.v^xvui - tXu^ov. Mace- 

don. 38. - sXoid-ovTO rsx- 

vt]s. Agcitii. 48. 
fxKt->rct,iVM -Kxvsi TO xfAayos. 

Posidip. 21. 
ixXoxtvw. xvo^os u(pxp y.iiPMV 
" lieXo/^ivax rvitovs, Even. 

12. 

ixXvcrts f ck'/'-^su). Antip. Sid. 
27. 

txXvw - XsXvTOil TToXtOS TtqOTO- 

vos. JMeleag. 'j'j. Uy.xs. 

Paul. Sil. 9. 
ixfA,xys7ov , TCiTOiis. FlaCC. 4. 
ixixxtyM - vti X^iXt] /Ui. 80- 

sip. (Dioscoj-.) 3. iiiiov 

fXy,tlVXS i^COTt ^vyQv. Pla- 

to 22. 
SKfcxaaio. ov y^xr.rov «/5^ 

f/iAil^v^j^^ov iisiu.ocixTO. Leoji, 

" ai". 4 1 . iKyxixt ju,t] xXxTt. 

Riilin. 28. 
Ixfci^vui - vaoiOK Xv^vov sXoctt;- 

gtjs ^^oaov^ Pliilod. 17. 
ixfMXsTxu - tujV xa7C'xay.xai 

l^xtax^x. Ciinag. 27. 
ixvsvui -vsvaxs. xrJ. ^ij. 
ixvt}(p(ji -iii. xa. JJ. 
iy.vinr'ji - (^ii i^V/^ijv. xa, 'j7)(). 
txvo9(pl^ui) -.(ptaxy.xv cuyvytov 

ay.tjTTT^ov. Siiuiii, Al. J2. 
ixovTi. Ajnuuan. la. Maced. 

39- - sxovctos. Callini. i3. 
sxTtxv-aaoj. rtjv yotjvvv ^aov- 

rt/S iisTtxTxis (pofios. All- 

tip, 8id. 109. 
sxTTs^xu). oyauxovr s^s7tsQ;ja 

sTsx, Leon. Tar. 54. -nt' 

gxxar.-it. ^L Her. 28. 
lxnsTXy.xt - rxrxt. x^. 3g5. v 

sxnsrxvvvy.t. sxTtsrxaov sls 

srsgovs WTsouyxy. Meleag. 

52. «KToc Tt^orovwv sxTtsrd,- 

cxs. xa. iio3. 

sK^nivui, ^isTtts ^xvxTov. Ti- 
bcrj. I. 

sxnXxyvs - ses Xvaax, Anfip. 

Tii, 70. (Lectt, j55,) 
sx7t7^t!TTcy.xi, Stat, AthJ. 18. 
sxTtod^sv. Christodor. Ecphr. 

129. 

sxTtovsui. doXt;^xv sxTtovsovax 
r^tfiov, Mna.salc. i3, 3^v- 
y.o xgasvt yvyv^rijv s^sTto- 
vst fiiorov. Antip. Sid, 4o. 
oaaovs s^sTtovtjasv xsjXovs. 
Theocr. ly. sisTtovtjasv 
xs37^ov, Maced. 29, rxv- 
rxv ff, %£<o<v. Mcleag, 1. 
l^ifSXov. Lco Pliil. 1. ai 
^soaiv toixis s^sTtovtjas %«-■-. 
gi;. i^aiivid. 2, yoJ:yy.xr» 
siinovijas yxbtlv, xh 188, 

ixTtoxvvw -vsis rov (fXoyyov, 
P.-iiii. .Sil. 7^. 159. 

ixTtosTcsws. xd. JO9. I N 

SKn§S7ti]S -KIOS ^tJTO^Oi. Plii - 

lip. 84. 

ixTTooXieTria - "kinoZa». Ni- 

cias 2, 
ixx^o^sot) - sst vawg. Ma- 

riaii. 3. 
tnitpoCptvyM - (pvymv (llbi 

nunc n^Q^vym.) Alcae. 

Mess. 8. 
sxjr§o%sa) - wv vXoy.ocuovi. 

Sitnmias 2. /ac^njav. Pam- 

pliil. 2. 
hcitTvu. sisirrvas novros. 

Theodorid. 2. innrvco- 

/mxi. Meleag. 66. 
iXTCvpos. rlfA. ixnv^» Xovsis, 

»L 64. 
ixTcvgou - ^ovjusvos (pXoiiv. 

Mesomed. 2. 
sx§sw. riiv x»§tv sitggsva»s. 

Macedon. i6. 
ix§oip's'ji. sit§o(pfjas r§vyiAS. 

Gaetul. 9- 
■ iKa»\o(,rrw. rijv hi ^v/uw sif 

auXotixs oX-/iv ^xfxlisC (poiv- 

rocatfjv. Maced. 3, 
sxao^tM. sisaoj2st nroixus. 

Agath. 43. ix arsnvuiv 

sitaolitjax voov. Patil. ^il. 

34. 
sxavgui. sitavgti. Philip. 71. 
sxru^ios - Irj xnXoh. Agath. 8. 
ixrv.y.v\ti - vovri ytgocvOgv». 

Eryci. g. sisrufit ^'Kriy.x- D E X. 247 

ros. x^. 386. o7oej iXnlS^xs ' 
iisrufiss. Ko. G<J,5, 
ixrxvvw - vvaxs rxs %f ^af. 
Lucill 64. ws onXov sxrx- > 
vvaxvrss. Philip. 43, lis- 
rxvvaaxs. u^, 4oi. ixru- 
vvaris. Aenigm. 22. ov Si 
nxotixuv ixrxvvatis §vrt- 
Sxs. Lucian. 6. ua(pvy.ros 
Kxi %Xw^of ^ovgios iis' 
rxvva^tl. Lucill. 11 5. 
sxriiviii. QS vov uno fAvgitv 
oUfA,u ixrsivus. ua. 584. 
iiunlvfis vnrios iitrx3'7j, 
Lucill. 88. XvairsXtT 
Srvijaxtiv tlns xui iisru^ti, 
Id.99.^ 
ixrsXsui - iasi yxfiov. Agath. 
3j. n§iv xgovo'> iKtsXsaxt, 
dS. 711. 
iKTif*.yOi. sisTSfAss §i^vis. u&. 

711. Vide *xr«^va). 
ixrivui -rtauiv x^stos, Theo- 

dor. 10. 
ixro^sv. Even. 10. sgwruv, 

Agath. 3. 
IxrofAis, SgsnxvYi u$. 176. 
ixros, iXniSos ffitl. Qu. 
Maec. 5. vovawv. Paul. 
Sil. 35. rK(pov. Antip. 
Sid. 80. ixros i'r ur^uni- 
rov. Lcon. Tar. 68. 
ixroabs , xuxwv unxvrwv. uo. 
737. ^vgiuv (puvtjvut, uS, 
3^i. ^ 248 1 N D E X. IxrpxKsXms, eaB^av. Lucian.7. 
Ixrpf «"a; - icsrxt ^x\nos. I)ios- 

corid. 12. o(pBtjv<*t. Pal- 

\ad. 5. -TtofA.ta^x Tov fjna- 

ovvrx. PalJad. 33. 
ixT^sCpu) - Oftxt no&xy^mv. 

Slrato 82. 
iKTpfX'^' '■*'% ixo^xy.urxi, 

Philip. 5o. 
ixrv(pXot6. sitrv^pXmasv. Lu- 

cill. 38. 
fxvfx. Crinag. l3. 
ixv§os. Aenigm. P.4. 
ix^xym. nxvTx avy.fxxo^xi 

tif(pxyev noXiy.os. Anlip. 

Sid. 5o. 
ixCpxCvm -tts o§yix. Mclcag. 

.■57. 
ixCpfpw - oytv ^tuvrti rtiv no- 
Xiv. u^. 442. - ^igtrxi 

T.tvs. LuciU. 36. 
ix(pofiim. iit^pofitiat. Paul. Sil. 

47- 
ix(pogim, iit(pogt;<Txs. Dios- 

cor. 22. 

ix(Pgwv. Dioscor. n. 1 5. - ovx 
BoixxvV' Paul. Sil. 58. 

ixxoiXum. Ttyiwv cov diyxs 
ixxt<>^oc<7ov. Agath. 70. 

ixxim. t'§mi iiixf^v (piXifiv. 
Macedon. 4. nXoZrov tls 
ixKxvxs. Lucian. 3o. 'onXov 
nxv xno ($ov/5wvmv x^qqov 
ixxixvy.xs, .Eryci. 6. j; ^i 
ictfitffffii rig^is int isivois uvd^arrtv i;ixix'-Jyoct. Agath. 
5r. x/igx yiXu^v oy.yxt7iv 
ixKixv^ai. ua, 4l. nijyii 
ixK/x'-Jrai. Ep. Byz. 28. 
xvo^o2rtv fKy./xv^ 'Innos. 
xo. 27G. np'jigt)s ixxvyi- 
VDV. AnLip. Sid. 97. ixxv- 
yivxs nxXxyxs, Trenae. 3. 
Aw^jV nx§irois iitx^^V f^i- 
Xsai. Sosi]). (Dioscor.) 2. 

i'zxvros, vVi/w. Paul. Sii. 12. 
ii xvrov ^tos. xo, 262. - rov 
ix crigvmv vooV, Paill. Sil. 
.^4. Koytiv xtaaos tnXt^t. 
Mariaii. 3. fy.xvrx ffmyx- 
rci. Paw]. Sil. 4. 

iXciij. Pliiiip. 1. 20. 

iXxtx - XV tvJiicrxvgov. Lcon. 
Tar. i3. xnirxXov xXi- 
viiKr?igxv. Lcntul. Gaet. 
3. - tjs xyQorigtjs, Dionys» 
6, Xtnxpijs. Marian. 2. 

■nnsyvov, X6. 65o. 
iXxtiiits - svrts xgsvgxt, Mar- 

cell. Inscr. 5o. 
iXxtti§os - iis ^^oaov, Philod. 

17. - j7 XtjSx^t, x^. 194. 
iXxargsm - ti^tis vi(pxot, All— 

tiji. Sid. 27. 
iX,xrri§ , Xygtis. Antip. Sid. 

56. 
iXxvvm (vide iXum) ov noX- 

Xov tni x§^vov tjXxax. xo. 

653. reiaaovs i(p ivx axo- 

nov riXxaxs lovs. xo. 53. 1 N I) E x; £49 ' «V, / 

Kui T^icaovs rjAXffxs (imnc 
vy^^yss) fis ars(pxvovs. 
Criuag. lo. ovT! xxTxtyis 

yXetyf TXS 7C0'^XS TWV STSWV 

oiy.K^xs. Leon. Tar. gi. 

01 ijTtoiTos '^Xxffs Xoyxn''' 
«■^. 455. M.oi^'^. 'ijXxc-sv 
tis ^KxigovTx. «d\ 524. 
flAxers xxt /uxvttii Ini otj 
Toaov. Erycius n. ss 
ttxgoy y.Qv<Ji]s tXxaaxs. xo. 
673. IXxacHs -Kivi;]v .Ia^w- 
tui. o. - y^xTx sXxvvo/uivt;, 
Nicarch. 4. im ' x^ovx 
fXxfj^gis. Archi. 33. 
iXxCptifioXiri - tis Txxivvs. Cri- 
nag. 7. 

iXxCfjOS' - OV TTXVTOS xttvyoTf- 

§tiv. Antip. Th. 4. ^ 

(puos x^gtjaxa iXx(pov 

■nXiov. Lo]]. Bass. 2, IXx- 

/7, '^ ' ' ' 

(pov tj xo^uivtjs Txvxov xqo- 

vov. Lucill. 92. - ov XS"-'- 

aOHSpWV. II. 4^5. TtT§XXl- 

^UiV. III. 333. - wv xtpxos 

>-o%os. ApoUonid. i5. 
fdoaxtjast xvfAX ^oxs iXx- 
(povs. Rufm. i4. 
sXx^gl^w ' wv ^''JX^v. u^. 
574. -^ovTixwXw. Anyte 

23. 

iXuCp^os - gx xvxnx'^'o(A.tvoi. 
Arion. Hymn. 7. -oTspti 
(pXoi. Paul. SiJ. 34. -QTs^oy 
d-vfiiov fitts. Crinag. 3o. iXxxvs -XV axx(pos. Antip. 
Sid. 106. 

iXxw (vide iXxvvu'). tTcnos 
xx£7Tov iX^. Archias 24. 
(ubi nunc xXsT.) Ttiv x»v» 
ffxvTov i'Xx. Callim. Zj. 

iXsyftif -t;v. x^. 5jl. 

iXtyilyxy.os - y,ov yforufji.Xuo. 
x^. Her. 32. 

'^^^yxo^ > otvos i'§wTos. As~ 
clepiad. 10. xxToitrgov 
■jciy.gov iXsyxov. Julian. 
Aeg, 4. « Tf;jjv« Tov i'Xty- 
Xov xnwXtax. u^. 3 16. 
'tXtyxov tx^t yXvxt§wrx. 
Tov. Onest. 2. 

fXsyxw - tt oivos Tov t^otcov. 
Callias II. 3. ov yx§ iXiy. 
Xftv Xxbgiov vTk 'Fitjs '^3't. 
Xov. Macedori. 32. 7cv§i 
7cv§ iiXtyixv tvxvrtoy. Bia- 
iior. 18. 

iXttivos. fAtj \ttiy ViCofiXtTCt. 
Crinag. 1. iXtttvx xxrx- 
ogv^xax Tcxgttxs. Pers. 6. 
iXtstvorsgos /3ios. xh 4o8. 

iXtXi^w. iv J^i' (xtyotyyi iXiXi^t 
yotiyovx l^ovXijs. Chrislod. 
Ecphr. 5i. iXiXt^iv ol- 
crqov xvit]s. Id. 2 1 4. IXi- 
Xiitv xargxyxXovs. qt.^. 
292. ii xvyjvos x^^f^s 
iXsXi^sTo ;«fi7rof.Chri8lod. 
Ecphr. loi. 250 1 N D E X. 

iXcj^f^io; , rv/u,fios. Dios- 
corid 35. Antip. Tli. 60. 

iXivS^f^ciKKis , ^}j/u.os. Stat. 
Alhl 3o. 

lKiv3sgos • gov 7ifA»§. Tbeo- 
dor. i3. 

i\t(pKVTlvtos - iuv oSovrm. u.^, 
721. 

iKi(pxs , fivgiohvs. Pliilip. 
29. 

^Xiy/ux, xo/ut}s. Leoii. Tar. 5. 

tXiy.ros -rov ^o/u/iov. Leoii. 
Tar. 33. -ru7s uKrlvtaaiv, 
Anlip. Th. 39. 

iXtvx/ui. Agalh. 12. 

iXii , Xo^os gvricl^iiv. Macctl, 
1. n'KoKUfA.os imdt^^oy.sv 
ufAOis. Christod. 284. xs- 
cros %'Xii xi^otXxaro- Id. 
290. iXexos vfvoot [ioos. 
Siinmi. 1. aKoXiov nXiy/j.x 
<Pe§tis VXixos. SiiJiuiiid. 
/ 54. i'v3-» Ttfoii xfxvrict 
VXtxi a.fATifXos. Theocr. 4. 
yfvvuiv fji^fovs sKixois. A- 
pollonid. 8. iciv^o(pvf7s, 
iStralo 9. utA(pto^oy.ovs 
Korowv. Ptoleni. 2. Ttou)- 
royovovs (poivty.os. Melcag. 
1. 5o. OKr>i.rovovs. Anti- 
phil. 23. 

fKiioxffcvs, xpfos. Philip. 70. 

eX/ffff» - ctt fA.f^v(r(pxXfs i'x- 

VOS. U^. 286. KMfjtTtvXoV 
t'iXhcitl KVfA» ntgt ^XfA»- ^ots. K^. 203. y.%r ififZ 
^xfiivov 'iXtcrffots. Zenod. 2, 
- ffuv fil/SXov vrto ^foah. 
Marc. Arg. 9. «;5^>;y vtio- 
xoXntov sXtists. Paul. Sil. 
12. rtov offAxs otyxus 
iXtioii. Paul. Sil. 3o. of<.- 
ftx. Anlip. Sid. 2j, ^ta- 
fKolatv fXix3'}]' Paul. Sil. 
17. Kxtaxgt fiXtx^fis ntgi 
yovvxai. u,d\ 188. nXox- 
fA-ots. Anlip. Th. 44. nv- 
yxt nt^iiiyffs tlXiaaovro^ 
Rufin. 6. Kgos xxptjv iy- 
vvtjv ■TctnXos sXiaaoy,fVQs, 
oi^. 269. sx jivBov v>;%«y 
fXiaaofifvos. Bian, 8. x^go- 
noaujv jiiifA.x^ fXiaaoy.tvKi, 
d^. 521. nvx^" sXtixfAsvt) 
ntgl x£oriA(povs. Paul. Sil, 
12. B§oyJin anx^yxv' sXiix- 
ysvov. xo. 4 i3. 
sXiitaixfif - goi rgvTCxvx. Phi- 

sXxtjriig-rtigxs xrsvxs. Pha- 
ni. 4. 

sXxvm, SK novrov yi.o§ov ttXxv- 
axyijv. Antip. Th. 69. 

s'Xxw. fs 7C0T0V s'Xxf. Strato 
17. rov uxgXTOV VXxuiyfv, 
llulin. 16. su>s TtoXos dari- 
DXS s'Xli7t. xo. 348. xv^iov 
at fis Xtrtiy xxXtxox f'Xxti 
srx^os. Philodeni. 33. 
(Lcctt. l45.) -xuv jrigt' 1 N D E X. 251 •nXtx.viov joiov. Leon. Tar. 
55. rov f(pt;yJ§tov (iiov. 
Pallad. 29. s^ t^tijs "Xxuiv 
u^yt^srvTcov x^xditi; Simo- 
nid. go. - xuv rkxvuv tts 
fAOgov. aa. 299. Itc! xocy,x- 
rois sXxsTKi oju.y,K rvxv^ 
Stat. Athl. i4. otxpf y-xl 
KffToxyciXuiv sXxsroit U/u,7rt 
Xovijv. Leon. Tar, 3y. ro 
XwTToi VXxcrxi. Id. 38 
Xxatoi Si ot VXxiro TCMyonv 
Christ. Ecphr. 235*. - xo 
jusvos tts ffogov. Pallad. 
111. 

f^oiunio -Ttmv ffti^tos oivs. 
Archil. fr. 42. 

i^^tnvs -ntj ffxvXsvfixrx. oia. 
Her. 8. 

{"kTct^o^wrtis. II. 5 1 8. 

tXTtojutxt. Marc. Arg. 1. rls 
xcv luoXTctt. Antip. Th. 7>6. 

tXicw§-!}. Agatli. 24. 

i'Xv'.^^ov , yxt* Xoc^S' 'AS^/ukVTov. 
II. 3o8. 

tXvu). s^us vno xgxoiiiv iXvff- 
3-sls. Archil. fr. 24. 

"Xuo , y.'A xvgux. LfUcill. 28. 
xttrxt i'Xooo utvYi. Theo- 
dor. 11. 

sXuiotov. Agalh. 60. - tx. 
Piillad. 42. 

sy.fi:i.'ih.w -Xsrt. P.illad. l4o. 

sy^x< • x^xs u^jriHTOvs. ko. 
'17S. iy^xffis. Strato 49. 
sy.(oxrsui - riovrts uiyxs, 

Leon. Tar. 98. 
sy/5»ros. Damagct. 3. (IIT. 

33 1.) -ra TocwTcc Xvxots. 

kI 289. 
sy^XsTCM -4'fti. «(^.448. -/3Xf- 

fct. Meleasf. 46. 
syjSoXtvs. oco. 176. 
sy^oXov - Xx snl rvy^if. «^. 

670. 
sy,ldgi3't!S f TciXsxvs. Leoil. 

Tar. 4. - t7s OTCx^xs. Id. 8. 
sy,li§i^tD - ffxvros xtfyxros. 

Isidor. 3. 
sy,fj§voixos ) wyxvgx» Phi- 

lip. 5. 
syfiv^tos , nir^x. Leon. Tar. 

93. '^itiv xygrjv. Bian. 2. 

xn sy/ov^ioDv. Alex. Ae- 

tol. 1. iyl^vd^ixts TCoXtfft. 

Bian. 12. 
iyyxffffui. svsyxixrs xivrox^ 

Bian. i5. ioyoffvvtjv rs'x,vt}S 

ffrigvots ivsyxixro. Cri- 

nag. iG. ' 
syysXsrtiyx. Macedon. 24. 

iyysXijs. Thcocr. 18. 

syyogos - §t Puyx, Ep. Byz, 
26. 

Vyrcx: Callim. 52. 

syTCxi^u) - ixffx xvro7s, Ni- 
carch. 2. nxt^x^iois ty-.\xi- 
{oyxi. Aenigm. 23. rul's 
iyrut^oyivois. Pallad. 5. 252 1 N D E X. fiujtxy.t. Antip. Sid. 9. «7. 
■389.' 

f/une^os, f/^«. Lcon. Tar. 
61. fgiTtvK. Arcliias. 18. 
d^iiXcii. Julian. Aeg. 3G. 
fitivois. Ep. Byz. 26. - Sov 
axTiKvgov. Crinag. 19. l§!i- 
aa/Lttvos. Macedon. 22. v 
^ Inhtvatv f'/u.7rt^x. Dio- 

dor. 2. O^VtS IfAZt^CC gl' 

^xis iffr»fftv. Crinag. 29. 
ifx,ntl§KfA,os - fjLt vot,vrt\itis. 

Agatli. 5j. 
ifA.zsgxfjLOs, ffo(pif]s. «J'. 681.&. 

(Lectt. ;5o2.) xh 715. 
iy.iti]yvvy,i,. iviftfjitv oSovr». 
, Paul. Sil. 26. o^ovrm o^- 

Xxrov tfATtfj^ti ^oXu). Ma- 

cndon. 16, 
ifA.rtXfy.w. rovs tio^us tfjinXtx- 

^tts. Luciil. 65. 

SflTtXtOS f KXXXS flffV^lOlS. An- 

tip. Sid. 87. roiiav to^onri. 
Tull. Gem. 4. (pKvraccjiiiv 
i'f4,zXtov tvffrox'*!^' Da- 
niocll. 4. ovftu) rtjs voyJ- 

JltlS fflTlXfOV ilXlXtflS. 

Agath. 83. ffo(p(r,s. u^. 

690. 
ifiTtvtiu -ttv. ua. 292. 
if/.7tvfu , KvXo7s. Antip. Tli. 

29. VfA.rtvti Watv 1AoZff%v. 

Alcae. Mcss. 12, 

tflTtVOOS, UfilfttXOVt} fJLVgWV. 

Posidip. 20. Xi^os. Ma- cedon. \o, - ov fioi^rv^iw. 
Pliilodem. 17. -vo» nXicr- 
rtis. Antip. Sid. bb. ^oa- 
fiofihots. Plato 17. ay«X- 
(M«r«. Slat. Atlil. 26i -Ttvot 
Xxoci. cco. 3l3, 
"fJCTtVOVS , vsxvs rf)S J^io^tis. 

«^. 684. h. (Lectt. 3o4.) 
;^«X;joi;j "nnos. Micliael. 
Ilf. 127. ffjcnvovv nv§. 
Meleag. 27. fjcx^rvgtfjv. 
Pliilod. 17. 
ifin»git} - /j;f /(^/j/f "onXx. Da- 
niocliar. 2. h«/ vfjx nxi 
tfjcno^itiv. Asclepiad. Sg. 
- /n/y (poirxdos IjpcDJ. Jul. 
Aeg. 49. x/uot/ixifis. Paul. 

Sil. 57. 

tfjcnginw - nifjctv f*,v^ots, xo. 

65i. 
l/KTTjy^oy, fjiXios. Leon. Tar. 

49. - ov Xxfii.nx^x. H^. 1 23. 

fiufcov. ArcLias 16. vt- 

xoov. xo. 263. ret tfjcnvgot 

roix. Mcleag. 28. 
i,u.<pxivui -Vlt. uo. 3l3. 
tfjc(pi^ot> -trxt. Paul. Sil. 69. 
tft(pXoi - oyx nir^ov. Philip. 

22. 
tfjc(p§ui>v , Xoyos. Meleag. 86. 

nu7s. Leoii. Tar. 81. 
tfjc^vu). tvi(pvffuv voov. uo. 

395. 
ffi<lo(pos • u (pfXeTv. Paill. 

Sil. 2. I N D E X. 253 IfA^VXOS -OV TtXrt.iry.X. ud. 

:284. ocyKXmx. Mckng. 1 1. 

iit/u.xiKro. Leon. Tar. 4i. 

t/u,<livx,<{> ffx^xt avvi7^xou.i- 

yos. Philostr. II. 4oo. 
SfA^XO'^' tvi^vxaatv y^Kvre- 

r»s. Giauc. 3. 
tvKyxxXi^ui. n§fy,K fvenyxcAKi- 

aut. Meleag. 103. 
fvxifAritis ' Tjtvrx xsvr§x fAvu- 

jroj. Qu. Maec. 6, 
tvKixf^x^<^. r/s roaaov fVKiX' 

/KccaaKi uy^ios tVti, Meleag. 

100. 
iVK\t((pM - riKti^iv r^toaovn. 

K^. ()5. - il^xa^ciu. Lucill. 

38. 
ivKXtyxtos, TtrvM. Lucill. 68. 

f^ti rt TtK^ris tvxXiyxiov, 

Antip. Sid. 7. 
tvK^^ocySriv, Agalli. 3. 
tvKd^Kaaui -Kius. Agalb. 52. 

tVKlh.OflKt. ftS tV TtVg' Sl>i)Xx- 
fAt^K. K^. 27. 

ivK^os. itKvrK J* lya^oc yt- 
vovro. Agatli. 22. 

i'vK\0S. f'vK\ K^V^fJCKrK. 

Arion. Hynin. 

tvKgytjs. Arislocl. 11. 108. 
ov§Kvos. Antip. Sid. 4g. 
i$MV «^osuinQV tVK^yss, Lu- 
cill. ig. tvxgyiK Kxovttv. 
Arabi. 6. x'*^^^^* ^^o^ 
(pKtvsaB^Kt tvK§yt7s, Mac«- 

, don. 3o. ivetoyZst XKti^ttitV. k^. 5^iJ. 
tvx§ij<Po§os - ov rvrtov, ko. 

I3yz. 26. 
syKgl^yAos , ftsr 'K^otvurots, 

Kliian. 1. 
tvxgfio^ui • ast x^iXtvovs ysvvai. 

Pliilip. 5o. 
{VK^fjcovios - tov vsy.rocg kvs- 

xgovov. Antip. Sid. 7 5. 
fVKCKSM - naxij^yi nxaxv Kr§t- 

xt'r\v. Agath. 70. 
svxvXxxo(pcirts, Ijgx. Zonas 2. 
hKvXiarr,§ios • tov Kvrgov. An- 

tip. Sid. 27. 
svxvXos - ov KiTtoXiotaty xvtt- 

fjcxt. Anton. II. 24o. - lar 

exorlwv 'jtvXsuvxs, Julian. 

Aeg. 60. 
svKvxsvios - tov ^goxov. An- 

tip. Sid. 84. 
svKvi». roiv Zixni^ovs %c«o<t»)K 

uv5os svKvaofisvos. Nossis 

1 1 . (ubi nunc ivo^dfAtvos.) 

SVOKTttOS. XKl SVdXTtlOS XKt O^U 

r?is. Paul. Sil. 3o. - Ins 
TtgofjcKXov osfA.vtov, Nicae— 
net. 3. Tj)iToy»voiif. Agath. 
61. 

tV^tlX, KQ. 4l3. 

svottxvvfAt. fAtyKXnv ivt^siixrg 
rsxvnv. Nicarch. 16. 

fvdiitos. w av fjcn 'Ttvtvayis iy- 
ifitos. Callim. 17. rn/ 
iv^sitx xiXtv^ev. Ilege- 
»ip. 7. 254 I N D E X.. iv^tros f ircKyKts. ccS. 4ig. 

%fT«<) Anliphil. 7. Ar- 
cliim. 1. 

iyofco. OKTaous hasosM.oit. y,K,' 
vlxts. oio, 10. xvxXots ov- 
goivos hotosTXt. Antip. 
Sid. 49. 

ivo>iy.os - fJi.ot<ji xxt ^slvoiat. 
Leon. Tar. 85. 

Ivhxw. oTs sXttis iv^txti. Paul. 
.Sil. 17. is xivtxs ttxovxs 
iv^ixtt. Agat]iias58. 'xov- 
ax fixFots. Id. 25. 

ivitKQs y ^tx. Parmen. 6. 

- xov OTXiitxovrts novov. 
Paul. Sil. 37. ru (ji>iv^ixx. 
Callim. 17. 

fv^tos.^ otvonortis. ^lyrin. \. 

- lov V^os xxptruv. Joan. 
Sarb. g. nl^os XtTtx^ys 
ivhpy tv(f>£07vv}js. Maced. 
21, ' loi Kx^sfA,ovts, Anti- 
pliil. 12. 

fV^O^tV. X^.' 3l3. 

iv^po/uiu - tovra. Ailovxsjiv no- 
gwv. Marc. Arg. 33. 

fV^flOfJt.tS • X^^vXt^OiV XVHX- 

arttmv. xo. 269. 
evi^vfJt,» -xr» KOfxv. «V. 11 5. 
tv^vrov - «. . Antisti. 1 . 
«viWwy. xh 578. 740. 
tv^vfji.t. iviSv. Antip. Th. 27. 
iv*/u.s'iit - ^f^f-oi Htigiataat 

(py^ij^fiixrx, Erycivia II, iviTrcD. S^soTs ■svsTtovatv Vsta^xt, 
xL 52. 

svtgyos -ott§ov. xo. 421. 

ivtj^s. x^. 612. h. (Lectt. 
286.) 

fv^tos , uvijg. xd, 3oT, -ov 
i^ xbsov x£xros «.(ps^cx 
xofAxv. Antip. Sid. 43. 
vowp YJKtxm i^os , Ascle- 
piad. 34. V^vos g^aata^t., 
Alcae. Mess. 12. 'hsx 
liivsx Stat. Athl. 8. 

sv^ks{A.oii, xXoxov Xxfit. Paul. 
Sil. y3: 

iv5-o^u). Zonas 6 a. (IH. 33 1 .) 

svB^ovs. Alcae. Mess 8. 

htxvctos - tov £'X;<of. Aescliin. 
Hket. 

sviogvo) - a£vaxvrx rx^s ■S^jt- 
\xaar;. Ariiijjhil, i6. 

svi;}u.t. oxx fiovaxv svtttjv xHots. 
Phaoiin. 2, nro§^ov Jvtlt', 
Ssv^giu. Pallad. 106. tts. 
To [ixox^gov. Id. 35. axp- 
xl nixoov *ve~(r»;)(;oX5v, An- 
lip. Sid. 1C)5. . . 

iviTtrui - i^iis. Christod. Ec-- 
phr. io4. 

ivtJTttjut. svartiaxs , /ixaxoi-. 
v(t!v. Agalh. i4. 

ivtaxi^u, ivsaxXijxws xvluis. 
AscJepiad. i3. 

ivvxirs(gu.v(i,nns. Archias^/. 

ivvxiTijg --TV^ff 'EJ^WOOf. uO, 
Her. i5. I N D E X. 255 hvKST^fjs -txv dovKfiCDv. Paiil. 

Sil. 44. u/u.iucyx vtx^oTs 

lvvu.ha.is. Joan. Barb. 8. 

-T«<J '?io/u,;}s. AgatL. 36. 

iu,o4^o7c/ois. Paul. Sil. 60. 
tvvfois. TuJl, Laur. 3. 
ivvsalts -fis. »0. 428. 
ivwxios , xgu^iis, Meleag. 

72. -■ iov Kvy.o(,TOS, Paul. 

Sil.. 42. 
fvoiHiov. Nicarcli. 33. 
{vokKiqs - lov Mi^tjv. Antip. 

Sid. loo. 
ivonXos - ov Kvd^s^gicnv. ud. 

249. 
ho§M'irfis , YlghjTtos. Anlip. 

Sid. 37. - y.i-Ko Wgttinov, 

Agatli. 5/. 
hov^xvios , oImvos. Bianor. 

10. 
hox^BW, Strato 1. -it. «.^, 

^37. - 7]C(i). u^. 95. 
iiVo%os - ov fiiifos xyy.vpjs. 

Leou. Tar. 96. 
ivaoCpos -ot oivogss. cc^. 19I. 
ivcr(p§oi,yi^oi)'iff(ppiyia(Tev Ejjwtf 

tixovot fth^ei cri.s xguoitis. 

Paul. Sil. 27. 
ivTxvvu - vctis. Sinimi. 

Illiod. 1. 
ivrx(pici^it) - etv. u$, 96. 
ivrx(ptx(rT7is. »0. 96. 
tvruKpios. (V Tcocvruv x»t xct- 

Xov ivTx(piov, Nicand, ^. 

*cXovTos ovx i/ugv ivrM(pi()^. Antiphil. 38. «V Jvt«- 

(piiov reXxjU,it)vxt. ud, 96. 
evTsivw. evrsrot.y.xi, Leon. 

Tar. 36. evTerxaxi. Scy- 

tliin. 2. 
evreXris. xxtoc y.ridev. «,$ 296. 
ivrt^tiy.1, iv^eo. <x,^. 65o. 
fvriy.os -qiai (piXotffi. uS.ySS, 
tvros , xy.uyf\Tov. Arcliil. {"r, 

3, iVTsx nvyy.xs. Alcae. 

Mess. 9. 
svroff^s xxXiyjs. Antip. Sid. 

63. . , „ 

svr^s(pu. evi^§e^»ffx. Antip. 

-Sid. 38. 
svT^iXos.. Aenigni. 23. 
svr£oy.os , ff'xXos. Meleag, '^y, 

X.ii^. Phaluec, p. 
i'-yTp<i(poSf Arx^vsus. Aristot. 

liynin. xtyixy^uv,. Anti- 

pbil. 4i. 
evTvvu, n^oxoois. Leonti. l6« 

fvrvvoi. II. 619. ' vuv y.0- 

^ov. Christ. Ecphr, 120. 

TcXovs y.oi evTvvsrxi. Cri- 

nag. 24. 
fvrvnou ngsnovTK vixxis tvrv- 

itovvrts axTjy-xTX. Pallad. 

93. , 
ivrvu -rvt, u^. 80. 
fvv^oi^u. y,tiy.au tvvfi^iaffps 

ecyvov Tei(pov. «^. 25a, &. 

(Lectt. 3oi.) 
fvv^^ofiigs 'luy ;^i]vuk, Pbi- 

lip. 10. 256 1 N D E X. fvinvios - tov uidxv tTTip^xv- 

ras, Antip.Sid. loo. xur' 

swTCviov. Aniinian. i. 

ivwTiov, Hedyl. 4. (11. 52/.) 

eiotyal^w, vtiuv si^psr/uois 

jCTSgviiy si>iyiieXfifvi»)v, u,^, 

tixtpu) - wv uxotv^otv, Am- 
miari. 17. moax rov "rtpQC- 
Stiw. Michael. III. 127. 

fioctros - rx unO %ri't'^os, 
Adrian. 1. 

tixXxTtx^w - ix nvpywfAX xo- 
ptttjs. Agath. 8. - ixs fou- 
y,ovs. «^, 38o, 

tix^u) -xKro ios xtpxixs. 
Paul. Sil. 45. 

tixy.iifiofAXi - 10. xo. 235. 
iixfAirpas - ots. u^. 523. 
tixvochfAt -xvs$v. Arabi. 4. 
tixvxTtrw -rtt nvptrov. x^. l. 
sixvvu -vffxt rov j5iov. Pal- ' 

lad. 44. ovSi SvoTv trioiv 

rsXos sixvvaxux. xS'. 709. 
tixTTxCpw -ovax fA.v^ots. A\cX> 

Aotol. 5. 
tixKO~/h.vfit - oXuiXtv txp. Ju- 

lian. Aeg. 5i. 
iixpi^y,iw. Philip. 46. 
HxZ^is, Archil. fr. 3. 
fistnsTv , piif/txtJi, Pallad. 48, 
tiiXxvvu - fXxffxt rov xo?^o!'. 

ul 244. 
eitVxpi^w - tixs. u^, 696. 
iiepe^u -^tt. Paul. Sil. a. sitptvyu -ytTxt \oyovs. x^. 

546. -ysro ^xf/.fAos. Phi- 

lip. 12. 
sispvw -vffufft xvvss. Ani- 

riiian. i3. 
f^irx^w' -nrxffffx ri^v (ftXo- 

riirx. Pallad. 1 16. -rxffxs. 
sisrxffts - fftv ovx sXxfis. C;J- 

liiii, 10. 
f^j/psrftos - ots «Tipvitv. xL 
^ 694. 
siiffrtifit - yjffiv xnxvrxs. Leo 

Phil, 4. - fo-Tvo-a. Pallad. 

11 6-. 
fiotasw, rov siwdiixorx' (pxX- 

Xov. Ei'ycius 6. 
iior,tJsv. PiU-aien 8. Strato 

52. ^5. 
siopktffTii<:, l^Wcinn. i3. 
fiv<l/ow. Dioscorid. 17. 
siwXtjs, ysvsx. xS'. ig3. 
fTCxyx/^OfAXt - fAtvoc ^rvy^^at 

TCopvos. Cratcs 2. 
STt^yw - stv xivtlvvovs. Pallad. 

124. 
rrix^kov. ui^, 281. 
STtxiyixXiTiS ~ Tiox '/ivXiiv, 

Arcnias 17. 
tnxiyi^w - wv fpws, Paul. Sil. ' 

i3. 
s-rcxi^ofixi - tvxt axpxss. xo, 

678. 
tTtxivFO). st rt itovnpov tntivtax. 

Callini, 61. 'ort xsg^^os 

intjvtax Marc Arg. 32. I N D E X. 257 Toiyjiv, Sfat. Allil. 17. 

- ug^sts. Pallad 63. tov 
uffxov S7i:y,^f/,ivos, uo. 3l5. 

ifexnrBu.vc,uKt, LolJ. I3asst 3. 
iftutTiui -ijTfov. Posidip. i5. 
eKonui£fw» fVTvx^xi ciiciv tntjw- 

£v7xs (X!i filov. Crinag. 44. 
iKXKTios. Leon. Tar. g3. 
tffxXiis, Tcgo/iXiiS' Agath. S. 
i^Xju,:'.ui - y.y]ffoy,xi xf^xXxs 

xtyixXiTiv S^Tvx. Zonas 9. 
iTtx/uvvu) • vov Ttjv aoXtifv. As- 

clepiad. 25. 
sTCxvxyw -tiyxyiTO. x^. 3o8. 
tTCxv^iw. [ovx sv ffxTs frxXx- 

fixis sTCxv^tiasi. Alcae. 

Mess. 10. 
iTtxv^OfcXoy.iui - xovvTX xoovy.' 

/Sovs. Strato 7. 
fjTxvui. cn.^. 262. 
inxvw^iv. Theocr. ig. 
Inxvw^t. Lucian, ig. 
inxitos -oUos 7u;jvos. x^.355. 

' tov xvi^x. Leonli. 20. 

- txv Tvxvv rgoTcuiv, Pal- 
lad. 72. 

iicxoi^ri -XV xyxStxv. Callim. 
i4. 

STCX^KSUi - TJ^HSOV itlTtj^SS ^Vlj' 

Totatv. Crinag. 16. 
enx^Ktos - tov ■tc^KoZtov. Paul. 

Sil. 75. 
STCXpwyos -ov ^wxs. Antip. 

8id. 27. 
Fol. III. P. 3. irrxffxs^w - iiffxs. u^. 170. 

STCXffT^XTCTW - Vtt (^OVtOV JcZo, 

Pliilip. 53. r^ts snxargx- 

4^xs. Bianor. i3. 
sTcxvXtov. Leon. Tar. 54. 

Antip. Sid. 95. Agatli. 

37. - Xix 'Hjiovj. Antip. 

Th. 54. 
sTcxvXx , /2owv. Leon. Tar. 6. 

snxv^w - goysvx ml9ii.xv xt^oiv 

XIC0 ffwyxros. Nossis. 4. 
snxvx^vios - lov xvvxy^xv. 

Rhian. 8. 
s7Cx(pxoyxt. Strato 64. -riff»' 

To xiS^x^tjs. Agath. lo. 
snx%vi^tos - ixv ws xnsXvfft 

xovtv. Zonas IIL 33 1. 
S7tsysi§w -ttys^S-riv. Animiaii, ^ 

snsiyoyxi -srxiB^gli TtoXit].'- 

Philod. 19. 
srcsisxyui' » xyxyris. EveH. 16. 
sTCsisohov , cpvxovs xv3-os. Ru- 

hn. i4. -aix yxffTgos oii^O" 

norxts. Crinag. 6. ' 

srtsxfixfvw ~vovTi xXv^wvt p^if. 

aov. Crinag. 3i. 
sTCsyfixSov , »"^05 tn xfk.w. 

Marian. 2. 
sTcsv^Q^w. Antip. Sid. 27. 
insoxaTos. Agath. 22^. - «y 

irxi^nv. «<r. 660. 
e7rt§t^i{w. jftjKri^ot /LtovffOTto- 

Xots %fj)(r/V inrigk^tax. 

Marc. Arg. a3. 
R 258 l N D E X. o^5«X;it0i.-. SUiL Alhl. l4. 

iwf^^u^sJw. Agath. 7:>. 

- ;;^fO f i/otiKfwy [illoXo-J. eia, 

578. 
sfr$a^oXiri - tis roi^pos (pivywv. 

J11li.1i]. Aeg. 2. (po/Ssgijs 

ios, «^. 5o3. >/^%tv fjrfo'- 

fioXitis. oiL ^5i'i. 
insff^oXos - ov j;x,ov doi^ijs. 

Agath. Prooem. 
ircia^M -uv. Calliin. a6. 
sTriax^i'"^ ' '^" "^Xo'/, Leon. 

Tar. G4. 
eittrtiffios • lov ovK uniOMKtv, 

u^. 169. 
iirtv(f>tiu^M - tirstv. Slat. 

Athl. 4. 
i7ttvxXf't'^(t). viy.KS Ttxr^Id sftcv- 

xKiiffiAS. Siiuo)iid, 7I. u^. 

211. 
ijfix»' Hcgcsip, 4. Jiil. Aeg. 

68. tis CTcixfi ffy.oKtXos. 

Polystr. 2. iTs i^v KotX' 
^tiovs inix.^i Tx(pos «<?. 
657. Aiatyivtiv fKixois 
i^icgfis. Meleag. 121. 

ift^xoos. Callim. 2j. Ad- 
dae. 4. 

ijftiovtos, xvxvos. Loll. Bnss, 1. 

tTttigicTos - rov tif/Jguv. 13 io- 

nyS. 2. iuxgVU. CTtiv^OVffUV 

tntigurov. Paiil. Sil. l3. 
tixov». ]J. 2G, iaiigttpijs ' ius vtiffovs SovKy.sff' 

ctv. Sininii. 5. 
intixi''^ ' VPC^t XwTos. Philip, 

7'.h 
intxvu. ovo sTttxvst yjoatv, 

Archias 10. 
ini^u^gov , ogvi^uiv. Juliau. 

Aeg. oj, oiotatls, Ciau- 

diau. 3. 

iTViliuivui. Xui STtifixiVS y.UT 

xvx^vos. Meleag. 28. Sw- 
ffuvogov ftuid S7tfftt}ffs itv- 
guf. Thendorid. i3. 

STtijiul^oo. ftowv t1tll^V,^!V 

fXfr'At}. Phalaec, 4. y-x- 

rtjv ugvs7ff5' eni^Uilk-.ri. Qu. 

Maec. 3. y-nr sfttflaii^ov. 

Archimel, 2. 
intiinrwg -rogu "kwjv Vfo.s. 

Anfi|). Sid lob. r«;t*'fe;y 

sTtijijiirogss 'ttczuiv, Simin. 

Ilhod. 5. 
iTttjdX^s , Ttsrgos. Tlieodor. 

1 8. uy.gov i7ttj2Xtiros /usff' 

ffo^t n:iiuy,svos. Hrulosth. 

Sch. 2, 

STtlfjXv^M - Ot ^OOgOV UXtffTO' 

^itjv. Leon. Alex. 10. 
tKt^jO!iui -i2wff;is. Pers. 3. 
fftt^otiTos. Asclepiud. i4. 
i7tt'/oovXos. Crinag, i. 
in^tfiovXii. JjUcili. 1 02. 

STttft^i^W - ioXi VTtVOS. u&. ^lTi^, 

intfi^vKU) ' xovff oiw oaovrx. 
TyiHU. 4. I N D E X. 259 sfrijiiatos. Aeschi'io. 1. 189. 

tfciy^ovrtm - ty^avaet. Agath. 
5-2. 

iitlytios ' (DV figorm. oco. 
710. c- (Lectt, 3o3.) 

fKiyovvis - l^os ugyv(pitis. 

. Paiil. Sil. 7. 

s7iiy§»(pw. fjLXgrvs t(p ois 
Xvxvos t7rsy§cx,(p!T0. Maxc 
Arg. 4. m xXlv}/ fAcc^rvs 
iniyfu(Piro. Asclepiad. 
27. (poifiiju Tus uviaovs 
^ii^us. Autiphil. 18. 

(TethtyjiAot, x'tfA,u>vos. »0. Sg^* 

iitlSft^is - IV ot,§yc<.'khiv. Pul- 
]ad. 27. tis t7rt'^stitv kXxi- 
tiv Xsyw. JLuciJl. "/5, 

ifci^iiios. Theoci'. i8. «^s- 
r^tvTt;^ TtovTOv. Antiphil. 
4i. 

i-xtos<7iU,tvti} - ttv. uo. 96. 
sTtt^tvtjs - jitoToto. Illiian. i . 

-tvij fiwfAQv, Archias. 16. 

- its St^xaK«,Xi^s. Stat. 

Atbl. 5i. 
f7ttosvofjt,'xi - ofttvos iy.tv^tgltis^ 

Irenae. 1. 

i7tt^0g7tt^t0S -. tOy TtWflK HoCK^OV. 

Phani. 4. 
i7ci^§oy.os - ov U§y.»oi T»~%oy 
Bo</3vXwyos, Anlip. Sid. 5a. 
uXoos 7it(pv§oi(rtv. Satyr. 
Thy.3. 

iTttttxtjs. w( t7titixis. MO. 11 5* 

, , ■> ,1 , 

ITStlMtTOS. OVX MTttaTCC ^MVT» X(X,7tls\7tfOC yiVSTOlt KvSgK- 

civ. ArchiL £r. 16. 

i^ttivvvfii. Ti 7tXiov ytiv i^tttv- 
vvft,sBx. Leon. Tar. 68. 
yxv tTtttvvvfAtvos. Chaere- 
mon. 2. «ioxo xxxtjv t7ittt- 
fAsvos «p^Xvv. Leon. Tar. 
96. tXtv^rs^itiv. Paul. Sih 
79. x§ytixv y^v tititaa»- 
fAsvos. Hegesip. 5. 

i7tt^xto - ^n^jo^S fixtov xp^''^^' 
Leoiiti. 1 8. 

i^ti^tjXos - Xtjj Tvxof. Bacchyl. 
fr. 8. 

initj^x, h'x^xi, Phaedim. 1. 
lixri i7tiri§» (pigovtrx. 
Rhian. 1. 

fTtltl^XVOS , Xff7tis XXOVTWV, 

, Theoji. 1. KxXuv i7titi§xvt 
sgywv, Jo. Chi. 1. Herod, 
Alt. Inscr. i. 

irtiti^os - 6v. Marcelh Inscr. 

19- 
i7tt^Xifiw - fiot xsxXtft./vov 

arriXti. Leon. Alex. Zj. 
i^tid^^xvu • axs T§v(pQs «otov, 

Apollonid. 7. 
iTti^pwQxai - xuiv aov^tfjLXvris 
- itaXtfios. Antip. Th. 33. 
sTiiS-vM - axs. Theodor. 5. 

i^tliofAWV - fiOVK XVVX ^tJQYIS, 

Macedon. uj. 
fxti^ofixt • ivti Ttoai p^m/^ f<f. 

Lucian. 27. 
fTttiaTwg , yswftsTgi^s, Euclid. 
K2 26o i N D E X. I, lG8. -'t'ffTogx oicrxm, 

Pallad. 27. 
fieixa^Ki^ios - lov xvovv fA.ijXuv. 

Zonas G. 
sfCixti/itoii - mlij^u) c(p§ix.yls. 
■ Lrtician. 35. 
fitnitvTfi^M -r§taH. Pliiiip. 

5o. 
fmxv^ios. /nv i^oi rovro \itjv 

i7tir.fifiov laroi. Tyinn. 5. 
inlHtigos - ov fotev ^xx§'j(rxs. 

C.Jlim. 4o. 
iniTci^vti/utt. xuxoTs fntxiav»rt 

^vf4.ov, Inedil. 

firtKXivM -fvtcr^oit. Ammian. 

eTfiKXui^u). Plato 22. fiot^uiv 

ws snexXuat /u,iro^.oe.o.o01. 
imxvi^o) - ^QVrt »§or§(f. Apol- 

loiiid. 5. 
iieixguivw. rig/u.u • f/.o7§ int- 

xguvt riit. K^. 734. 
imH§f/u.'Jivvv/itt. v^xrt xxi yxir) 

Ku^-os irdx^tjxxaxs. uo. 
• ' Byz. 21. - uCpvxros f7tix§i- 

fA,x7ut ^iMxros. Simonid. 

fr. i3. itWfA,os. Antip. 

Sid.'43. ^wus x^Xos itrt' 

-kfJjUxro. Anlisti. 1. 
tKi^^oroSy "Ktit) i^fTv xxi ini- 

xforos. Aicliimeli 2. 
Mi-y^fi^tos , Uxv. Zonas. 6. 

• '",;.a). TiryyifAOS xior/S 

' uxatn', iHcclit, fTt^xuifios. Strato 8g.. (ubi 

nunc txl xm/uov^. 
fTetXxfiTeui - itft jj p^upts. IIc- 

dyl. 11. (II.- 526). -Xx,u. 

J^ov ffji.w xxi f^wrt XXI iar^. 

lientul. 1. 
intXtixv^^ierrgix. Theodor. 8. 
iniXtvfvrt/s. Antip. Sid. l3. 

(ubi nunc Xivfvrt/s). 
intXoi/Stos - tov (ptxXnv, 

Christod. Ecphr. j5j. 
iitifA.x<tos - lov. Agath. 5. 

xov^ov. £ian. l5. 
intfA.xivofA.Kt. ols nol^ intfiti' 

vxro. Leon. Ta~r. 33. Kct- 

■nxvfvs infjUifvxro nv^yois, 

«(?. 293. Ttxtiii, Leon. 

Alex. 3i. 
iniy,x§rv§ • §x. Stat. Ath]. 

11. ^S<JfA.UV. u^. fil2. c. 

(Lectt. 287.) ntr§xi int- 

fA,x§rv§ts. Arat. ) . 
intfA.uc>au. otitrtgx xt(pxXxv 

inffA,uixro. Pei'ses 4. 
inifA.ttoxui - ot/axvrx ^oax, 

Crinag. 9. 
inty,tfA.(pris. ovx tnifA.tfA.(pis 

^Z§(,v. Gemin. 2. 

inifA,ifA.(pOfA.Kt - /UfVOS %t~f «. 

Macedon. 24. 
intfA.ta^is - ^iSxs iruigus, 

Marc. Arg. 32. 
fnifA,oi§tos - tx vt]fA.urx, Leoii. 

Tar. 93. ^ 
int/xvw. intyvff ixtivwv *u- 1 N D E X. 261 -y^^cos iv xfS'^^^' Callim. 

45. 
iTttyevw, ovs/u.svsm itoCkv.y.yi 

aots Inivivas Tiovois. Stat. 

Atlll. 33. 7cn!^'.\ ov>i sns- 

vsvffs (pvffis, Ib. 49. 
snrjiiiosy 'x^o^oirvTclt^. Autij). 

Th. 5u 

iTtiviy.ios - tov xxXmv ipyuv. 

Plato 22. -Kii/. 3roris jrw- 

Xow. « J". 121. 
inivoYjy.x -y.a.(!i ^xffvs. Av- 

cljil. fr. g. 
inlvonx, -us. ccS'. 1 16. a. 
fnivvy.tios - tix /u,}i\x yo/u.svci)y, 

Lcon. Tar. 6. 

fnivvjU,(ptdios - lov dt^^oiv. Me- 
leag. 125. 

fntvourioios -lov fipoy^iruv pu- 
y.oiffffxv xomyov. xo. 17(). 

int^vgios - tov nsrxaov ^upffos» 
Phani. G. 

iniooKOS ' ov UvoQOi. »&. 179. 

inio^y.offvvt]. SlraLo 89. 

intnioxoi.<UJ - sis yixoii roi%t, 
Pliilip. 3. 

ininivu) - oyty y.ixv, PalJad. 

21. 
intnXfxti). Mcleag. 2. lo5. 

- nXi^xs Uiu.y.xTi ^say.ov. 

Paul.Sil. 1. 
intnXioy. Philet. l. 
intnXtixrsi^x fixffrii. Qu, 

Maec. G. tninX-fiffffu) - b)v nxvrtf nxffiv, 

Lucill. 6. 
s^invsia) - fi fcvs/uos. JLsiaor, . 
. 3;' Marian. 2. 
sninovris - riox yvy,<ptiv. 

Pers. 2. 
imn^iM - ovffx ysvsiov. Antip. 

Th. 26. 

iniops^co - |>< X''y'i*foy4 Tlieo- 
cr. 4. 

inl^o-^ros - rois nxfftv. «^, 
632. 

tntg^inru), tiv sm^fiijj ro ffxi- 

Xos (ubi nunc inir^islrj) 

Aiitoined. 5. 
in'i§^o2ros, XXI Xsiij ih7f 

(libi nunc inU^oros) Ar- 

cbimel. 2. 

ini^gmvviLtt - §u)ffxi xo^tiTjv. 

Qu. Maec, 11. 
sntfftis f ruv inxivuv x^ioi. 

Leo. PhiJ. 3. 

intffxxnrui) - rcoy. Carphyll. 1, 
sniffy.snui - sffyAnsTO xxvBos, 
Phiiip. i-j, 

sntffXlci.^(jti . SffKlKfftV xvs'^» 

rvy.fios, Arislot, i. 180. 
sniff>iios - tov y.oXnov (pxosi, 
CJirislod. .Lcphr. 289, 

SniffXl§TXU) - TiDffi ffot Xtvxxt 

s'!^si§xi, Riilln. 3i. tt Kxl 
ffOi insffxtgrtjffsy fovXos. 
Strato g. 
intaKoniu, Qu. Maec. 10. 262 I M D E X* ifTttfKoifos t 'E^/uxs, Leon. 

Tar. 27. 
iaiffxvviov f (p»i^§ov. Meleag. 
44. fiXotrvpov. »h 3 11. 
^vffffoi. Paul. Sil. 5o. yv/ui- 
vuiffMs piovov fcxvros im- 
ffHVviov.ua. SSj. - /tt) fcoXiM 
atf/tvis. Zenodot. II. 78. 

, , - /«j» «-jX/wv. Posidip. 17. 

iictsKXffvtj 2 y T£txXwffr.os. An- 
,1;ip..Sid. 77. 

tfttffTtuw - ffTTXffoc/utjv oiffrgev. 
Paul. Sil. 53. ml^wv tX' 
^gotv. Pallad. i5. if^wXov 
lu.og(P)js tTttffKxffxro. Posi- 
dip. 18. xv^gxKxs. Id. 6. 
Ti/c^E;^)/? fA.oltgxv. Autip. 
Thess. 52. otJfJ'^ fx.v3'ov. 
Paul. Sil. 4i. 

itetffftivdu) - ffntiffxs ^xx^v. 
Agatli. 80. offffoi/ fittantt- 
aUt aot ^vo/u.ivif), Leon. 
Tar. 61. 

tKtffnig^ta, ^tKxffTtoXttiv. Paul. 
Sil. 27, • ovffxv xot^tjv. II, 
521. 

efttffffttu -II roffffov. u^. 275. 

iniarx^y.os. CaJlim. 32. 

intffrx\xu) - tt 7ogu)s. Lieon, 
Tar. 47. 

entffvx/iiivus. Agalli. 69. 

tntffril^u) -ffriiXxffx (px^ffos 
Kuru/mx^ov. Ciiristod. Ec- 
plir. i4o. 

imati^ecvov - Ufft. oii. j5o. efciffTt(pt}s t vXiff xygixs. Ar- 
cliil. fr. 21. 

intffrt/Xou - \u/xivov ux^os 
^tvos. Leon. Tar. 92. 

iitfffrgicpu. entar§i^xs yv^ov 
tntffxvviov. Agath. 67. Xtv- 
Htjs y.xXx/xtjs ovffiv tntargi- 
(PofjLxt, liiifln. 36. ov$tis 
ovh\ entavgiiperxi, Auto- 
med. 6. ovo oaffov nxi^uv 
eis i'f*. entar§i(feTxt. As- 
clcpi.id, 11. ov^i yx^ xi- 
"kx^ Aiyvnrov Atfivtis ^xfM,- 
f/i.ov tniar§s(ptvxt, Anti- 
phil. 28. 

inta(piyyu - y^xs y.ogtfv nt/xt' 

fftv. Macedon. 4. 
inia^p^xyi^u. aol xXios o^fios 

tniff<p§vyiffOt. Stat. At.hl. 

42. y.v§rovs (pt7h.o7s eni- 

o(ppxyifffA.ivQvs. PhiJip. 5. 
intff(pv§ios - tov yipxs uvo^uv. 

Marc. Inscr. 3i. - gticv 

pu^tvuv KOffy.ov. Aiitip. 

Sidon. 21. 
inia(pvoos - ovs Ttoaiargxs. 

Philip. 8. 
intaxtgu. Simonid. jS. . 
inirxxros , xvrtfv tis eniruH' 

rov i'xtts. Nicarch. 4. 
iniri'^ofAXt - ertiXxro f^oX' 

^ovs. Antip. Th. 39. 
ixtri^nofixt. Pallad, i4o. 

atvitv, Agath. 7 3. 1 N D E X. 263 initnKrx, (ptXovcfx. Meleag. 
62. 

incTllvu) - tTf'v!TO VtV^tJV. 

Bianor. 10. 
f7t(Ti'r3-tos, Tcous. Nicarcli. 
10. 

t7tiT§i(pu - TST§o(pe. Alcae. 

Mess. 8. 
|;r<Tf!%(o. (pXoyes rtxvTti f/.oi 

iTts^oxfjLov. Meleag. 79. 

novTu. Tiber. III. 2. 
sv:iT§ox'^i». Aiilipliil. 27. 
iTCtTov^ia -ti yctXi^uv. Agatli. 

07. Paiil. bil. 48. 
imTVy,fjtos - iov y.§i}nt^cc, 

L^^oii. Tal\ 98. fv%oy. 

Slat. Athl. 44. -<«* 3tw- 

Kvovax. Zonas 9. XtuTOK. 

Paul. Sil. 83. 

fTCtTOUiTTXO} -nUVTOS TtXT^OS 

xr.Qvujv. Christod. Ecplu\ 
3o2. 

(7n(psoi3u). oTCQCot yijv iniCpt^- 

/So',cty3'5«. Plianocl. 1. 
ifn^pipui. <Ij}J(^'OV t7rot7oy.sSrx. 

Piiul. Sil. 2. 
Xnt^ooGvvfi -octs. «0. 102. 
"iiTtipgwv -ovec fAtjrtv. DlO- 
(lor. 5. 

ITtt^Pv^^ls - l^CC ICO^^Pv^SI/IV. 

(5orn. Long. 1. 
i7rtx°^t^ixccKos - xov (pws. Me- 

lcag. 82. 
iTtixtt^ov - §» Tt^kttv. Tlieocr. 

16. Lcon, Tar. 74. 

irtixoa). 'os cr(pt!Ji ruish T*c(pt«»s 

sjttx^^fi - ^X§'-^f^ kXyos. 

Probl- ar. 7. 
incXPtfJ^-^ru) - Ttt vs(pos ctiffu» 

Baccliyl. ft-. 1. 

ini^xvui - wv. C^TUS 6. 
intiliXiov - lov ariyfA.». Qu. 

Maec. G, 
inicyf^ios, i'}ifA,t!Ttig. Aadae. 1 . 

inO^V§OfJC(jlt - UiOV^OCVTO. oco. 

482. 
inoixl^u). "A^tivuToi S.MVfveM» 

tnu'xta'XfA.ev, [xa. 3o8. 
inotxvfus - s7s. Posidip. 3. 
inoXi(j^xivu. oXkxs inuikta- 

S-,l(7t KvXifv^ois. Paul. Sil. 

5j. tnuiXia^iiaoi fitl^offiv 

K/u,n\xxiuis. Agath. 2. 
jffoXoXt/^u) -uiXoXvitv, Phi- 

lip. G. 
tnofjcxi. TOvviKX ff.ot ftxiauiv 

snirxi no^os. Meleag. 3i. 

TM x(pxvt7 nxs tntrxt ^JO- 

vos. Scol. l5. (p^ovos ovx 

tnsTxt. Siuim. Rh. 2. S<- 

fiuivi^ri sansTO Kvhs. Si- 

monid. 58. 
inofi^gsu) . ij^ij To dpv^tov. 

Agath. 71. 
inofAVVfAi • uifjLOstv. Paul. Sll. 

28. -vvfJMt. Mtlcag. 9. 

17- 264 1 N D E X. 

fKoy.^()ckm - lov avKov. Zo- f7tu/uis - iSos ctifixpxs. Ar - 

iias 3. cliiuiel. 1. -i^us sxoyiacrtf. 

iTtonrtvm -ip«;cofo'y.BaccIiyl. Alcae. Mess. 9. 

19* iTtmvfxlii. Meleag. i. 24. 

tTtonTOfixt •o^o/u.t5'x "Ekv^xv. Agalh. 48. - ifjs uiix ttxV' 

Meleag 67. rx. Leonti. 3. 

tTtogovw - ovat vtixoiuivtf. Bia- iitmvfAOS. Yiavalxv lijtDov 

nor. 2. tnmvfji.ov. Sirnonid, 2. 

tTtotgvvw - m sgyx (f^vroaxx- iftui^vu - ovaxy nol^x. Pliilip. 

^*V. «7. 253. 34. 

iitov^ttos. Leon Tar. 65. i7tw(pt7JtA). Scol. Seleuc. 

t7iov§x7os -w otiy/xxti. x^. t7tw(ptXUi. Qu. Maec. 7. 

4 18. f^xvi^u). fts xvtovs ro tv%tis 

iffov^xvtos -fm /SxatX^x.^le- tvfjft^s ^ociviaxv.Vh.i\jp. Gcj.. 

lc.ng. i4. Synes i. - ^p- rov^^iTtss x?h.^Xots tis oXov 

ffiv t(ptr/u,x7s.E,p.'Byz.3^. iigxviaxv. Plato jun. l. 

fjtoxtt* - ovfA.tvos ovw. A|)ol- iigxvcFxv vt(pfXxt. Anli- 

lin. 1. l)liil. 3i. 

fitox^iotos - aixt vvy.(pxi. Zo- f^xvos. ovJ" o^iyovros ovStvos 

lias 6. fl- (III. 33 1). avsrvxUls i^xvov. u^. 679. 

ito^totos Xi^vSqos. Leon. Tar. igxa/uios - tov xv^tiaxax. Pom- 

55. pej. 2. xB^vg/ux. Crinag. 

ijtrx/utrot , KtB^xgx. Onest. 6. 42. 

fitrxitogos ' wv HXnix^wv. An- i^xartjs. xl nob tgxatxi. Si- 

tip. Sid. 5i. nionid. 57. 

fittxTtvXts -ot @^fixi. Alcae. tgxaros. Strato 3g. 

Mess. Q - ov Ttxroriv. tgxrtivos - xv a^x7^xv, ua, 

Onest. G. 1 1 5. - x7s Movaxts. x^, 

fTtw/uxitos - lev fixgos, Philip. 520. 

69, ^fvyos TtTtgvywv. Ju- fgxros - rov Hktijux, Myro I. 

lian. .Aeg. 26. axxos, - t^ Xv^ri. x^. ^182. -rx» 

Christod. Kcphr. 275. uXty.ixv. x3. j'j3. 

fnwy.x^9v t KtylSx rifv utl^mv. igxrox^oos. Kiifin. ig. 

Christ, Ecplir. g4. $o</3os f^xrus. x^. GG4. 

fnw(*xiov vf f Xx*. K^, 2o4, f^yxatti, KvTt^tdos, Paul, Qil.l. I N D E X, 265 ''-a ''-A 5 5 5 , 

a/X!v>;s oi/K.i) UTT soyxcritjs. 

Liucian. i. Trvpos ts Toa- 

e>iv tiX^ofAiv f^yxainv. 

Paul. Sil. 37. fjLuaru,Kos, 

Agatli. 54. - 'Tty.v^ny.ov 

t^yxaixt Tiysos, Inedit. 
3 ' ■ ' ^ ■> ' 

SPyXGTYIS -TXS TOViOS TtiOlggX- 

ysxs. Leon. Tar. 8. 
i^yxTtjs - xTx fA,v^y.7ji. An- 

tip. Sid. 111. 
s^yxrtvTis - tjv (ioZv. Addae. 3, 

-vxi xvigss. Maced. 18. 

xnXtiarov Y^vnoiSos. Paul. 

Sil. 12. 'Aip^o^tT^s. Ma- 

cedon. i4. -vxis nxXx- 

/nxtat. xo. 194. 
fgyxrts -rtv tiXxy.xTxv.J^eoil. 

Tar, 9. Antip. Sid. 22. 

fiovv. xa. 229. TTSVVX^lXV 
i^yxrtv fitOTxv. x^. 4 12. 
- Tths Tcrrjvxl vfxrx^os. An- 
tipliil. 29. - Tt^XS XSVXUJV 

asXi^oov. Antip. Sid. 23. 

i'§yfA,x -Tx. Alcae. Mess. 7. 
-fj(,xatv. xo. sSg. TiXstvoys, 
ul 3j5.b. (Lectt. 288). 

tpyov , xotoonuXuv sTtonj^tjs. 
Antip. Th. 9. ns^l ^vx^s 
f§yov h§tCirors\Qvs.Ag'd\h.. 

70. S^yx rt fXQl TTX^S-^SIS. 

Maic. Arg. 9. 
Ipyojrovos. Lcon. Al. 32. 

Cfirisloilor. Ecphr. 3x6. 
Ve^M • 01 T-/]v if.xd^h rts. Cri- 

wag. 02. s^s/iivB^os, uKfAx^uiv. Philo- 

dem. Zo. - ^ov S-ufAos sv- 

Tgi^sos. Phani. 5. 
t§s(ios. (pkyyos ^vvsrots, «t,^v- 

vsrots sgs^os. Alcae. Mess. 

21. 
s§s^c{w - siv. Pliilodem. 20. 

tyv^xs xva^i^v y.sgSsatv 7j§s- 

Srtaxs. Antiphil. 24. 
sgf^rw - ^st s^ccf/ixvitjv. PauL 

Sil. 25. Ttxvrx ftxrifv s£{- 

^scs. Macedon. 7. 
s§sidu) - si ^XKT^ov. Aenigm. 

l5. KSVT£0V i^si^sis «Xsv- 
gx7s fioos. Jul. Aeg. 22. 
STT ifioi f^vos s^si^ot. Ze- 
nodot. 2. - wv i'xvos itxTt- 
iiccots S7tt piijfjLxaiv. TLall. 

Mil. 1. tpXfXf/CM XS^XS.Q^U, 

Maec. 5. ixvos i^siasts. 
Paiil. Si]. 36. fAxarcf S7ti 
fixarov s^siaxs. Marc. 
Arg. 4. sr.i axfjTtwvos aCpx- 
Xs^ov ytj§of,s f§st§of/Av7j. 
Al'isto. 3. rj ftoo Tto^wv 
^x/ioos sgsioofisvt;. Anti- 
phil. l4. axijTrxvitf x^T^xs 
i^staofjcs^x. Maced. 2 4. 
is TtoXov sK yo^ifjs fjcijrtv 
igstaxfisvoi. Paul. Sil. 56. 
xxt itxXtv tjofjoiiaro rx x^'- 
Xsx. Paul. Sil. 7. 

igsix^ . 1JS XVTOV^ytjTOI fitK." 

^§ov. Qu. Maec, 7. 266 i N D E X. ipilxu}. oiK KxXov TJ^tKSy. 

Aiex. Aet. 5. 
iplniov. Bianor. 7. 

f^ffTCW. 7J^!t<^»V T()Ottiy. uo. 

497.' T^ot)}S ffT/ipanov. A]- 
phe. 9. ^ilfxxrt ti^tKt. S'i- 
niOU. fl". 8. tn ci.u^y.(A sv- 

fuf. Anfi^K Sid. 6.3. h 
fivJov j^gixsri, Ijicuior. 

17. ^^ifrofAexv. Agalii. f)3. 
■ i^tifyfAX, agKTOs. AiUip. Sid. 

1 8. Uy.^'jv dtKtjs. Id. 60. 
KOiMy ifoXav. u,S. 574. 

tpinroj - roy.tvos ^or^-'jv, Sl- 
liioii. 111. - hivs Xourov. 
uo. 335. 

igiffctt) - ffei To ysioroiuov otiAov. 
Ilied. ti)i TtiT iitt ysttr\s 
Xijv jSv.Jui u e^itjtjin. PliZ- 
li{). uH. iijiffcf rr,v tn 
ii,i6os Kru^nov. I-eon. Tar. 
G3. -aitiv TTVKtvotTs nrtpu' 
yitjirtv. Aiiyte 11. -ro^u 
yvfn.vov Igiffffttv. Ilied. r;/> 
f/.sv t^sffffOivJvtis. (Uiosco- 
rid.) 8osip. 1. 

ictriis -TU.S ^tyjjiit^lovs (ilbi 
JllUlC fosrMovs.) Ijeoil. 
Tar. a5. 

iptT/xov - u« y.oil fy,lio7.x. uo. 
670. 

tgtvym. (polviov tx Xxaiov crtj- 
^tos cci/u, i^jvyyf. un. 23o. 
*tnnos htvysrui ocvS^oc. tla. 
276. «1^«^. u^. 472. -yo- ftiv}) ii,(p§ov, Tlicaetet. 2. 

T;/y toTj ISovXo/u,ivois X§^' 
ffov sofvyo<A.hYjv. ua. 56. 

S^fVVKU - CKV. uf. S5j, «/S)tw9> 

fotvvu. u^. 4u4. 
f j)f v^o) - tro ^otvSrov. Antip. 

Sid. 3. - oy,fvov ctvju» 

oCty.urt. uo. 4oo. • /uivots 

y,ri\ois. PjiiiI. Sil. i4. 
soi(p{jD - 4-« y.oy,ijv xiffaos. Siin- 

mi. 1 . - i^us ni^ov Xn- 

/uwvos. Marian. 3. 
f^f!/uu{cjo. Zenodot. 2. 
f^fl/uuTos - ov xiXvipos oy/utU' 

ros. Ciijiag. '65, -ulti xo- 

vts. Puuiijej. Jun. 1. -uiov 

S^uiuovos. Antip. TIi. 37. 

- }]v ffniXu^u. Simonid. 

112. tjiovu. Antip. Sid. 

78. - Ki v^ffot. Anlip. Th. 

27. -Tjffiv tn uaruTs. Archi. 

17. -ois xuXu/uots. u^. 259, 
i^fi/uus. f§ii/u,u$ts (puiiiiv onui- 

Ttui. Ciirist. Ecplir. 334. 
f§i]/uoKOfA,Jis t Kopoiu Piiilip. 7. 
ig!}/uoXuXos , rirrii, Meleag. 

111. 
i(f)/uovo/uos - ois. Zosim. 4. 
igtj/uoffvv}} , ^tjgofioros. Cyl- 

len. 1 . - vus uyguvXov 

xu^S^os. Agatli. 46. 
s§rjfA,o(plXtjs. PauL Sil. 72. 
fgtjyuiTtjs f ^tjg' Antip, Sid. 

18. . 

fgifious, 'Eg/uus. Simm. Ov, 1 N D E X. 267 i^ijS^vxv^ ' f^ rsXxaot. An- 

ti}3. Sid. II. 
iglfiwXoi, Anlip. TJi. 33. 
i^iyoovTtos -fCOio kxXxv^ottos 

ijXOV. «J"« 467 
i^ta/uuUu) -fjvryi. kc. 'i85. 
i^i^tfXifS • sos frsvKxs. Ar- 

ciiias 29. t'yyoy.iKs. u^. 

Byz. 2G. 
i'§i^os. cttioovx rotv Iv sot^ois. 

Antip. Sid. i^i. rsyy h 

i^i^ois /u,0/^^ov!;. ud. 11 6. 
ioiKXKvros -rwv j^oyiwv. Paul. 

Sil. 82. 
igiiiv^yis - ios. w,o. 3o7, {r&- 

(ptns. «<?. 3 ''45. 
ioiy,vxos, oXoXvyv. Antip. 

Sid. 27. 
ioivvvs, ticri >ta.t iv fiiovtTfjtTtv 

'Eotvvvts. Polliaii. 2. 
i^iovvios 'tt. xo. 169. 
tpntvrj. ifATttoos ws ris s^tTrvx 

U§vvbtls. Archi:i5 1 8. 

^K^MtOS K70V i^tltVOf. Atl- 

tip. Sid. 5i. 

i'ots , rgtmvtjros. r.eon. Tar. 
20. (potfi-^ xvx^atov tis f§iv 
iGrr.s Archias 22. ovy.iri 
aot fjtrj^ipxs tis ff/v *fp{o- 
fttbai.. Antip. Sid. 33. 

i^nabtviis. Melcag. i23. -ios 
jix<7i'hros. Byz. »^. 18. 
.itffort ^tyf^Xois, Cyr. 6. 

ioi7rK(fiv\os - ({I B«xp^«ji. liCO Phil. 8, .uv d-ttXoniSuv. 

Marian. 2. 
i^t!j(pc/.oxyos (nhi mmc igia' 

ju,xoxyos) xo. 522. 
t§i(pos , s(pxvtis liunlvTis. TjU- 

cill. 5. fi' 5"foo? t^ t§t(pm) 

TfVPC'-"' f-^^J/JJf r^rxyov. ua. 

38. "ktnrort^ov ovx oio 

sot(pov y.fooc':. Rliian. 11. 

(II. 526.) ^tyrjy^ij vxvruts 

t^t(pu}v ^vsts. Antip. Th. 

4«). rxs XtvKus sgt(pms. 

GLiUr. 2. 
s'pnos . Tgotfjs t^vfAvort^ov. 

Accrat. Gr. 2. x^mov. «^. 

hcr. 7. ^vyjjs xaBtvs's, 

Crlnag. 35. ■7ts\w§tov Ao- 

tt£i^os ugovgTjs. Christ. 

Etphr. 210. ftxr^i rsxos. 

Jnl. Aeg. 43. x'''^'^'*""' 

Vpf.os f^ovjx TivXoov. Even. 

1^1. fv s^Ktat /utiKovo/u.tiuv. 

x^. llcrc. 2. 
s'§Kov§us. Mclcag. 129. 
fgy.x , x(pirri^iov. Philox. II. 

58. s'py. i'x^^ Koo/v3"ou. 

Sinionid. ()I. s'^y,x no- 

Dtt'xs axfxo^iru). Phani. 3. 
fp,ttocy/X>j - tp (poiy.rwv oxty.o- 

vlwv. Pallad. 4o. 
sg/xxTos -ois. Nicarch. 23. 
igji/.tjs, xoivos. Marc. Arg. i3. 
fpvos , vl'jv Ktvv^tui. Di()scor« 

25. \lx(pttj'. Polystr. j. 

KsxooTrttjs co(pov. x^. 6 12. 26^ 1 N D E X, (Lectt, 287.) uyXuo/xo^- 
(pov. uo. 690. i'^vt» vtO' 
y^x^Px. Meleag. 1, 55. 

egotis , TVTios, Arabi. 5. - osd' 
axv ^O^rvyixv.iiossis 3. 

ignr,(i7iist ftvs. Antiphil. a2. 
Antip. Tliess. 53. -Ttiv 
ffxoXiov nodx. Pliilip. 45. 
- TMV noXvzXicyxTov. Ined. 

t^nv^w - mv xtuv. Christ. 
Ecplir. 3 80. xs°^°^' 
Jul. Aeg. 5. - coi>c-« cvv 
ivX((). Pliiiip. g. ^§^y.ot 
Kiaai i^nv^ots. Siiiiin. 
Th. 2. 

VgnU^OS - OV (plXbCK^ijTOV vto- 

^iiKn. Meleag. 1. 53. 
sgnvaT^s. Anlip. Th. 53. 

S^§U>, StS Te<%<Vi;V iff f« TOMOS 

"ktiSrt^ov» TuU. Laur. 3. 
f^gois. Anlip. Th. 5. I^- 
goi y.t7vo aiXus, Aiitip. 
Th. G4. t^^t. Meleag. 
Go. 63. Tymu. 4. t^^ir 
uvUi. Runn. 10. ig^fTt 

ec/u^iai. PallaJ. l4o. /we- 

Toi.Tgortos f§§uiv. Leon. 

Tar. 9 5. «< u.vixxToi %s- 

fis ij^ovTi. Antii). Th. ti/. 
i^f^fis f T^ly.m. ]Vla»'ian. 2. 

-arjtvTx ovgtu, Anyle 8. 
igvBottvo) '0/u,xi TCgoswTCu ut&oT, 

Leon. Tar, 47. - tro. 

Strato 7, tpvB^fijiiu, <^sv^oy,tvov. Clau- 

dian. 2. 
i^vxu), ov yx^ xif^os igvxt. 

Agath. 45. 
i'§vy.x , xs^^^s. Paul. SIl. 46. 

2<xjX^y x^^^^o^ M/Xwv. 

Christ. Ecphr, 23o. »r«- 

T§xs. Antip. Th. 19. 

f§vy,vos. K£us yuy(Pi]XrjaiV 
t§vyvQv. Simm. Rh. 5. 
(IL 525.) -vus vtjcovs. Id. 
5. - voTXTit lios/^«y. Ju- 
lian. Aeg. 5l, -voTttToy 
tgr.os. Acerat. 

f^vMvovuTos. Slatyll. Flacc,5. 

igvalBf§ii , ^})XT§ti, Philo- 
dem. 27. 

i§vatv7i*s , uyxv§u. Philip. 5. 

igvu), aous t'i§vatv. u^. yaS, 

f ' f \ 5 ' 5 ».^ 

us uno 'i/vxuv tgvauvTO wdt- 

vts, Pers. 4. «vTytiv yvx- 

T^^atv s^vacuy.tvos. Antij). 

Sid. 27. 
i§w)! , fi nt§l Kvngtv. u^. 444. 

U.XOVTOS. uo. 454. 
igMyuviw. Agalh. 18. 
i§t»y.uvtij , uXu(pt;Tos, Paul. 

Sil. 7. - Ajs voa(pi^fi. Id. 

42. nXrifMTKi d^uXtgij 3rv- 

y.ov i^inyxvijj. RuCii. 5. 

- iijv v/5§is i^id^tt. Paul, 

Sil. 25. 
i^wyiviov. Anfiphan. 4. 
igoiTius - u^ts vvy.(p»t. Ma- 

riau. 5. I N D E X. 269 fpmrts - r/(^sf v^aet. Cnnag. 

46. 
f^wfoygx^pos. Meleag. 128. 
g^airojrXoivos. Meleag. 112. - 
iguroTC^otM -tiv. MeJeag. 69. 
igwrvXos. Leonti. Scbol, 1 5. 
isot^gfoi - f<. «0. 612. y» 
. (Lectt. 286.) -wv. «<?. 

462. •^aots. «J. 584. 
isKvyoi^w, Diotim. l. 
ssetx^u Leon. Tar. 38. 
es^Xvaiii - r,s kxioov. Mace- 

don. 3o. 
sa%s. Leon, Tar. 69. An- 

tip. Sid. 61. 
taStu). Lucian. 7. 
idfxos, s^xarwy. 1'lato 7, 
. «^. 337. ffrf^civuv Slat. ■ 

Athl. 32. 46. rtxvwv.An- 

tip. Sid. . 43. /u,sXK;(Tfwv 

XXI xvtdtjs XXI ifuoos, Ar- 

temo 2. 
iafJtoroxos -xov %ogoy xTrXtTov, 

Apollonid. 6. 
iaTffgios, i/Xvd^ov. Pliilod. i6. 

- toy xv!(p»s. Dioscor. 11. 

- itis uXos. «<?. 690. %5o- 
vos. x^. 612.C. (Lectt. 
287.) • - tov xffi^ov vnvov. 
Leon. Tiir. 78. - itiv ugtiv, 
Strato 19. 

iantotvos - wv ^wXuv ugrt 
(PgvxaaofAfvm. Asclepiad. 
29. (ubi nunc fansgiiuv.) 

santgos f uaTtig. Paul. Sil. i3. 26, 29. ' ^ov cyyxin- 

y.oy ^ovxxx. Leoil, Tar, 1. 
taav/utvws , novsm. xo, 35g. 
iarrjxw , %«Xxsoj. Posidip. 

i5. 
fffXx^swv. Leon. T<'ir, 64. 

Tcx^ taxx^twvt j^xAaawv, 

Clirist; Ecpbr. 3i6. 
taxxgf] - tjy x£tti^oxov. Phi- 

li|). i3. 
ltr%«|)Of - tov nv§, Alitip. 

Sid. 68, 
tffXxrtx - ui - ^uXxyJvos. 

Tbeodor. i5, kijivwv. u^. 

398. Kv sffy^KTtxs KXtiro- 

gos IjJXOiUfvoV. K^. 198. 
FffX'*'^"'^ -rivfs /xoi^ris. Joan. 

Barb. 11. 
lo-uj^^fv. Dioscor. ig, 
srx^w -tfis. Tull, Laur. 3.' 
frxt§s7x - stxt. Ju]. Aeg; 43» 
srxt^sTos , aroXos. Antipbil. 

1. -ots fvt xw/uots. My- 

rin. 2. 
irxi^is. Antip. Tb. 22. 
irxtgoavvos. Strato 86. 
sTx^os , /iiov rov ao^oTls t!r*- 

gov. Meleag. 122. 
itsoy. u^. 565. 
irs^o^tlXos - wv. Lucill. 5. 
sTs^o^j^onos - ttx iwget, 

Ilbiau. 1. 
irt^oTgortos y o§y.n rvxtis, 

Paul. Si]. 69. 
irigws. rtv irsgws tX^tis. An- 270 1 N D E X. 

tip. Tli. a. oux "«^ws Tn fir «%3-'J<r«. Crinag. 23. 

fgu. Tlieocr. 9. xcc/u,«.Toy. Zosim. 1. 

tTtisios - tov Tgvyouatv, Mace- svu^e. Agatli. 55, 

dou. 1. svm^ui •OMaet.v. u^. 353. 

iTfiTVfJi.ix, Julian. Aeg. 33. tvoi^Xts - wv yigoim. SluL 
£TtiTvy.ov. Arcliil. Ir. 3 1 , Au- Atiil. 34. 

lip, ,Sid, 1. «d. 61. 3o3. «««/ttjy , TSiyois Stov Kffivti. 
fTvoioKoVi xogvvxv, Leou. Dioscor. 35. Leon. Tar. 

Tar, i4. 73. 

iToifA.os i sls tciotjv. Antipllil. tvuXOijs -dis novTov (pvy.os.d^. 

35. sToiy.x ov ^ovXo/u,xi. ^t^g. - ^ii %<X^. Jrlerod. 

Philodeni. i. ovx uy.xotis, Inscr. a4. * 

TtOTX/UOV ^ taTtV tTOtftOTt' tVxX(ptTOS , (pvCTIf. L.C0n. 

gos. Strato aG. Tar. 55 

tTOtfAOToy.os - fioi xt~§ts, An- tvxfAntXos, xS. 644. II. 5lO. 

tip. Th. 4o. 517. 

fTVff.os, ^os ii ftot ^(lotiv tTv. tvxv(ft.os. Crinag. 23. 

^w, Maced. 28. &• (III. tvxv^sf^os , ^'/3?/. Agatb. Sg. 

332.) -ov Tptv. Mclcag. 1. 

irvf^us , ^vyxTfig fjt,XTt'gi ti^- svxvB^fis - ^s7 TcogCpvgri, Anti- 

xti. Nossis. 7. ti tTVf^ms phil. 6. 

tvittS. Alphc. 3. STVfJ(,U)S tVXVTtJTQS - TOV Xtl ^tOV, xS. 

'^§§tTt, Nicarch. 36. xe- 2o3. 

Xxotay.ivov xvvaiv «'^j/oi/. evoefvof. Myrin. l, -voto otos. 

Meleag. 85. Leon, Tar. 98. 

et/Biyv* 'its fisXtaffxt. Anti- tuxgoTos -tov §xxtv oXxxhs. 

phil. 29. Agath, 3o. - Tov xvXxitx. 

tvxypiu ' y^tt Xxyo^tj^K, L.eon, Al. 36. 

Leou.Tai". 17. Phan. 7. «v«j)%oy, iftTcoXtvs. Pha- 
^igtc^ yxTxv f ^v^iDg, ni. 7, ■ ttv Julian. Aeg. g. tvxffTtig » Av«~of. Leon. Tar. 

tvxyptx. Alphe. 2. Antip. 3o. 

Th. 38, tvxcT^s. Marc. Arg. 26. - tvv 

tvuy^os -oi) Xtvoio.Qu.M.aGC. Hitovvaov. Proci. 5. -TXts 

8. -oy wf^tt^^oK. Rhiau. 8. cvvT^oCpas, w^. 4l2. I N D E X. 271 %v(t.r§ioSf Igyoiris. Leon. 

Tar. 9. 
tvu(piii, %£/Xro.f. Agath. 8. 
tvfi'Xe(fici^as - oto oiKijs. Probl. 

ar. 16. 
ti^Qclii - ijv i:oyk.riV s^ kXos. 

Leon. Al. 3. 
tvlooar^v^os ' ov xiyX>}y. Ire- 

Jiae. 3. 
fij^orgvs - vv ogyx^x. Ma- 

rian. 2. 
tvyxjuos. Antip. Tb. ig. 
tvysytrtfs - tocs ttui^xs. Slf a- 

to 3/. 
tvytviij - i>iv spctriiv. cto. 664. 
tvytigccs. Calliui. 45. 
tvyX»i - uyi E^y,ii. Lcau. 

Tar. ined. 
tvyAvnros 'rw tTct pjj.iiw. 

Chrislodor. Ecplir. i. 
tvy\v(pi}S - sMs au/.uuovs. X)il- 

mocL. 2. 

«vyXwffCoj - cov eiv-ov, Qii. 

Maec. 1 1 . 
tvyXoorros -rov. «<?. 545. 
tvyvunros - roio uvxtvos, 

Clirist. Ecplir. 24o. 
tvyvuy,uy f ^>j/uos. Sial. Aih], 

26. - fiov ro i:ovt]jiA,u. 

Agatli. 4o. 
ivygu(pris, Leon. A1. 1 1 , 

» sss Ti^yjyy ogyocyu. Paul. 

Sil. 5l. ' swv y.uKuy.-jiV, 

Id. 52. 
tvyv^oSf xuAti. Pliilip. 33. svduiouXos - Xov yuov. Bac- 
cliyl. i4. 

s'jh:'^^o; - ov ^^'os. Sinim. 
Pili. 3. .-ov ^oXovs. Dio- 
iiys. 6. vXijs. Alcae. 
Mess. 8. -w Majiif. uh 

tvdiy.iti - iris uyaviisty, ud. 

610, 
tvdivijros -ru T^vauvx.Tjeon. 

Tar. 4. 

tvaios , XOfC' ucr^uv. JDio- 
liys, 2. tvd'tos tcjS^u ycXujv, 
uo. 5 ] . - lov xici 7:uy»t' 
yXiisyTU, «J. Ijyz, 33. yse- 
Xiivvs tlotx <7CsnrufjLkvns, 
Tiicact. 2. «lJ«c« TTovros 
7Cog(pv^srut. Agatil. 5 7. 

svhy.ii/. u^. Gl2. Z». (LcClt. 

tvdoxtfjkos f (fvXui. Leon. 
TaJ". 27. TCuyTod^sy^ ua, 

^ ■^77- 
tvd§oy.os ' y.ov KXuar^ ok, Ajl— 

llp. Sid. 26. 
tvaw - truTtovTOS f tvasra» ufj,s» 
rgov Kur.ov. Simonid. Jlv, 7, 
tvti§os - ovs ois. Leon, TaT, 

9«., 
tviTttis - 7:h v^w^. Antip,' 

Tii. 1. 
tvsnir\. Antip. Tb. 67. - ins 

j/v^^^oV. Micliael.III. 120. 

vr.o(pv\rYiy . u^. 582. 
tviniruKTos - rev. Nicarch. 4. 272 I N D E X, 

elt^yos. ocS'. 207. evS^vjuiu) - it. mS. 65. 

/ tvt§xtis - x!i aoftcf. Simm. evS-v^os - wv ffVfiTtoaiaiy. lon 

Rh. 5. Chi. 1. 

tvi^xTiis -rotis. Antiio. Th. tv^vcocvos ^ ^'^vt]. Leon. 

3o. Tar. 2. 

f J^V^wf , ^fXjTiyi'. Cereal. 2. tvixxos -hwv ^'lumv. «J". 353. 

tl^vi - vyts /MxC^ol. Sosip. evias - oiSi Xvacof, Antip. 

(Dioscor.) 3. Th. 70. (Lectt. 255.) 

tvri^ns f ^aiy§»(pos. oid. 3/9. tvii^os - ovs ^vtjrroXtxs. Plli- 

-tvTjy.oos - xoot ^vxro7s, Lieon. lip. 10. 

Tar. 29. tvinTtos f x^^o^ uv^^wv. Plii- 

«v5«X>/f -im ;ij«^«r«v. Jul. lip. 62. -wwv TtcoS^vpwv. 

Aeg. 56. - "Kix (pv^S^x, Asclepiacl. 29. 

Anyte 6. -\ixs o^oSx/ut- tviaros -TQV no^ov. uS 168. 

vovs. Platd 20. tvfcxtos. JVJarc. Arg. 1. 

tv^tros -rov opxtjcrrtiv noSu. tvxxi^os - ov xtlcxs. Plato 8. 

Dioscorid. 28. tvxxigws , tmliwaris. Pcrs. 3. 

fv^tiyris -ix xoay.ov. Da- tvy.xy.xros -rov Kvriy.xxov 

moch. 2 arixov. Anti . Th. 24. 

tv^tiXos, «f|. Crinag. 26, -to<j ort(pxvois. fetat. 

tv^^rioxros. jAsclepiad. 5. Athl. l. 

ev^npos - ov tXx(pr!ao'it;s. Cri- tvxx§itim - itfvvrx 'Kti^xvoi, 

nag. 7. xy^n^ "kivov, Meleag. 1. 33. 

Thcaetet. 1. -w Wxvi. tvxx^jtos , xXoon. uS. 344. 

Zosim. 3. - otat xxXxy.ots, -Ttov xXuns. xi.253. (pvX- 

Qu. Maec. 8. %xSos. Agalh. 25. Anyn- 

ev^noxvgos -ov IXxinv, Leon. r^os. Philip. 76. oVwfj/f. 

Tar. i3. II- 5 10. .fno Atovvaw.Ni- 

ev^txros -rov Ttxiyviov tvsjtins. carch. y. -ftais oivo§tai, 

Lcon. Al. 18. Cyllen. 1. Uxtixts. 

tv^^ti, tvr^txi xyxlar^u. Theaet. 2. -ovs ^vXxkxs. 

Carphyll. 1. Mnasalc. 10. 

evB^ffOOs -ov HtpxlS». Archias evxiXuS^os, avgiyi. Plato l4, 

11. Irti/ix^^ov o^vi^uy, AJcae. Mess. 12. - ow (MsX- 

Jiil. Aeg. 37. «•«i, Mnasalc. 11. 1 N D E X. 273 

yvKtvr^os -tfftsXti. Archiaa Leon. Tar. 1. Antip, 

21. Sid. 28. 

eCyJ^oios - oto Aiovvffov. Am- evxo^os - ov ^^voi ix/nciiSct. 

mon. 2. uyiXxs. Tlie- Antip. Sid. 17, 

aet. 3. tvxoXnos -nov "klvoto. Jul. 

tvxfiXos , Tte^pvXxio alvta^cii, Aeg. 6. 

a.0. 232. - ov t^vvt ■TtoSx. tvxofjLOS T fAX fAi^Xoi, Meleag. 

Plato i5. . 110. 

tvxtvifTOS -Tov yXwaaxv ets evxgus, ov Jto^^oTs, Aacle- 

Xoyovs exctv. ur}'. 445. piacl. 5. 

fvxiffaoSf EXtxwv. Dioscor. evxgtjTos - rov KvTt^tS^os tv- 

25. %«<'>'• Antip. TIi. 22. 

tVXfWV » OVK VtlOV. (l^. ByZ. 4. tVX^SXTOS - TOI fJl.lTOl, Antip. 

evxXens - ix x^f^ Ttxloutv. »0. Sid. 22. 

64 1. aw<p§oavvxv. «J. ^43. tvx§yivos -ow ^itx" ttiro^s. 

ivnXeC^ui. '7tgo<p§u>v xfntri^uv Xieon. Tar. 3g. 

evxXetaov yeveuv. Sap- ivxgtbov , Vros. Addae. J. 

pho. 2. evxfOTxXoSf TtXxTxytf^ Lieon. 

.tvxXiiri -^v x^ertjs.u^.j^^, Tar. 33. -X.ots ;fopf/«fi.c. 

«t/xXi«tt(y. Adrian. i, ,., , CIaxidian,"2. 

tvxXti^ioi -xXfigov ov iweX>/- evxTAloi^f -'iji^KiTgiS^oit 'An-^ 

f >/ff«y. Pollian. 3. .: - tip. ThV '22. ifA7to§ltis. 

fvxXyigos -ov axXufjuyx. An- Apollon. 1 7. - «/>; jvrax/;;. 

tip. Sid. 45. , Antip. Th. 9. ^oT. Cin- 

evxXuaros - ato Xlvov. Qu, liag« 12, . iov Xi/iitvuv. 

Maec. 7. -ov vYiy.x. An- Theon.' 1. ^ 

tip. Sid. 22. x^. 59. fv«Te'oevoj, xovj»»;. Agath. 64. 

evxvYifAOS - ov xivTgov no^os. evxTtiTgs -Te> jtXovrov., Ctu- 

Asclep. 3o, tes 6. > tt 

evHoXiti - nv npii^qf. Adda^. 7. ivxrlf^evos i.^ri ^^tdfnti. x^. 579. 

tvxoXos , ^i^ipevyu), ^vsxoXos tvxvXii * (x<^Xtt.Xt^v^,.J^j^. 

■ jjv. FKxyu. Straloh^S, egyx- Tav..5.5* 

. .aja, Parmeno^a5>. (Leclt. evXuiyi -.tyyt *j»»»»rrf^<». Paiil. 

•^ 177.) - Xov o«?voy. Anlip. Sil. 68. •' <y.y« ffopoV. Jtll, 

Tli. 10. -Xoi egyurihs. Aeg. 5a. 

Vol. III. P. 3. s 274 

■tv\u%oi. Meleag. 107. Phi- 

lod. 32. (Lectt. i44.) 

M. Arg. 17. 
«vXax«yo?. K^. 65o. 
tv'htty,wv. Pau!. Sil. 5^. 
tvXexroos - ov KvTTgi^os. Ma- 

ccdoiT. 7. 
tv\txvi > ^-ocXK.tfjc. Anyte 

16. - %v Kv7ff<i'. Leon. 

Tav. 4l. 
e«X<«>?i -20« «ivxj/f. «(^. 291. 
gvXoytti, Simonid. 32. Chae- 

reni. 3. 
el'Xo%oj. Callim. 21. 
«vXwfoy, «vwf. «'<^. ^^'^* 
tvjuoc^l*!. Simmi. 1. Cri- 

nag. 4. 
evfiocgvs • sV-iptiisf piptJni. 2. 

flvx tvfji.oe,§ss. Simoflid. 7 1 . 

Phalaec. 4. Alphe. 1. 
evfAXgiS , f^Qt.^vntXfJbos. Antip. 

Sid. 82. 
tvfji.tytx,s - 'yoc mros. Lcon. 

Tar. 95. 
MVfAtys^ijs. Nicarch. 1. 
«vVXKvof, /3jpox'V. Phani.3. 
tvfA,evLTti§», rv%n- «(^- 4ia8. 
ev^ttjv^a) - eovrsc. Alcac. Mess. 

18. Agath. 67. 
avfjLtiKn^, tv<l(pv§ri(, Fiuliu. 

19. -xtj (pJiayocvoc ^f]^«.fA,f 
yoe<. Phanod. T. 

'tvfA,7irt9. AYftip. Th. 19. 
jVfiCfitXiocs • iu. u$. l63. I N D E X, tVfJCOtOOS -ov xovoov ui^ots, 

Rhiau. 10. 
tvfjcoXitos - Ttiti uvocxrt XV£>JS. 

Paul. Sil. '/2, 
tvft.of(pos - u)v yvvuiKm sy,7to- 

gof. u^. 75 1. 
tvfjcovcros - ots %st>^oeo'<. Jul. 

Aeg. 37. 
tvfiox^os -ov yv/uvuaos. u&. 

723. 
tvfivxos '• XM xXtatoc. Lr)'ci. 

3. -KWV UvXlU I^OVKoXtUjym 

Ajphe. g. 

> ~ ' ' ' " ^^ 

tvvKios - Div ou§uv ogfA,r,. uo, 

• IJcr. 21. rsKvois tvvuius 
oifi(psXf' Ttri^vyus. Alphc. 
12. wsTtsD UTt tvvuius» 
Paul. Sil. 60. 

fvvuw. fjcoKntjs e^uiru tvvuffus. 
Christod. 45. tvvufftv vSw§. 
d^. Her. 2 1 . tvaelifwv oaivv 
tvvuatv tis xXiaifjv. ua, 
735. ^u^fitrov ovSi ^uvcev 
tvvufft. Simonid. 55. sv- 
vuaov ^uK^v. u^. 652. tv- 
Vtl^yfS VTtVOV o(ptt\ofx.tvov. 

Dionys. lO. 

tvvertjs • rui ov Tttijovs, u"^» 
fiitjs. Antip. Sid. 2. 

tvveris. Antip. Th. 5. uL 
185. 189. 735. 

tZvts, IS.10S, I/con. Al. 8. 

tvvis, osp^u^Kfjcuv . Loll.Bass. 

742, ' • I N D E X. ©75 

ivvofAiti - ti}i atti^Kp, «(5^.086, tvox^os ' 0V5 ^ourxi.l&3iCc[iy\» 
icxrsgx,. Pliilip. 29. aiifj.x. fr. 12. 

Archi. 4. (ji.vt]fA.m. Theo- evTrxis. Antip. Sid. 42. 

doret. II, 45o. - itiv roiwv ev}ixXxy.os. Hedyl. 7. (12) 
ayo/nfv. Alphe, 3. - ixv - /uov ao(p itj s. ^icomed. ^* 

^tlxv, u^. 66g. , tvjcxg^tvos -ve' Agrifit, An- 

8VV00S. oi^. 701. -vovs (ixai- *^P' Sid. 2,3. 

Xjr* «7. Byz. 7. tvnxrigtixy ^Uti. Macedon. 

•'» \ 5 ~ 38. - titts. uo. SjS. 

tviotvros -rov r§ixos tiy.vov. ' 

Theodorid. 3. tinti^n^ y i^tsu^m. Crinag. 
tvitivos -uv. Procl. 5. ' 

eviiaros -rois Xoitaat. u^. '^^^txXos, Xtvx^. Meleag. 1* 
375, 19. -ois ^iv^gtaat. Plato 

" j^ ' '> a..K 29« oivuvB^ats. Epieon. 1. 

'>' » ri„; artCptivotat. Pallad. 4. 

nag. 37. -^o«r /u,C^oiat. «i-W^of , ^^1/'««. Aristo. i. 

Pallad. 4. «■sT«Xo<f. Stra- '^■^^^-^i - nxos 'A^tjvecitjs. 

to 3j. Leoiu Tar. 60. 

evotvos , arxifivXv' Leon, Tar. tttctixvs , 'A^mti. Rhiali. i . 

• l3. evTci^xi -^xxis vvfA.(pxt. Cri- 
«woflrXov - ov ^/ffw^ic;/»??. Anti- "^S- 7« 

phil. 10. tvTtim. avv ovx tvniovt (pifvcfi 

»» >' i 'f rf Leon. Tar. 82» 

tvogxos xQv uvogx. »0. Jtler. 

22. - o<? i;r< ;,:»/XfC«. Stat. t^»>-^>ivf - xis u,u.(pt^oXoy. 

Athl. 2^1. Leon. Tar. 12. -«wv cww* 

evo§fA.os -fJim vtim. Marc. ("'«^'«'i'. Jul. Aeg. 6. 

Arg. 24. utyixT^m^ x^. ivnXtnrQs -to«9 X/vou. PauL 

129. Sil. 72; - Tow nof/iiit, 

evogvts -viB^tTxvuygae. Anlip. Agath. 21. 

Sid. 87. tvnXoiti -tis avfA/So^.ov. «V. 
tvo§o<pos. Antip. Th. ig. 2o3. rtKfAxg. Polyacn, 2* 

»i;o(pfv?. Ruiin. 19. '- - tV" urgofiov Sii^vvnv. 

tyo^^iui. os ii Hiv ivox^tiat. Leon. Tar. 48. 

RhJun. 1. ivrtXoKXfAos. B.afin. lo. »/- 

Sa ■ 276 1 N D E X. xcvvof. Meleag. 66. -ov 

Xotlrtjv. Id. io5. 
ivnXuiros - TOto KvfiKros. An- 

tip. Th. 18. 
ivmoiij , (pvaiHv XS'^'^°^' Stra- 

to 6. 
tvnvoos oyx"*!- 1'al^lad. io5. 

- OV POOOV. uo. Jll. 
evTtoIriros - ov xf^xtox. Antip. 

Sid. '22. 
tvmixiXos - ov av^os oitwgxs. 

Lei>ni Tar. 3o. 
tvffoXtfAOS -ois fvvuhuts Pw- 

fA.fjs. Agath. 36. 
tvrroplri ,' u0ovo< crrxxvuiv. 

Agath. 7 1 . - /^f u§ov§uins 

Uffcuyus. K^* - 4 1 6. - itjv 

fA.ttjs otos x»i iSoos. Autip. 

. 3icl. 95. 

tvftovs -jco^os u§y.ovi}]S /xkXos. 

Paiil. Sil. 48. 
fvaptfjtvos -vio d^vi', Ijeon, 

Al. 12. .. 

tvnrigvyos - wv f^/wv. Satyr. 

Th. 6. 
ivnrop^os • uv xt^uuiv, uo. 

283. 
tvnvoyos -ots rtlxtfft. Evcn. 

i4. 
ayn(uyuiv,rgtcyos. Liician 23. 

atyos noais. Lrou. Tar. 

6 I . ^PuxovTos tvTtiaywv xi- 

(puXt). Posidip. II. 528. 
tv§fy.u. Ile4yl. 4. (8) Dios- 

corid, 17. tvgiris, u§y.ovi»s. Antip. 

Sid. 35. 
tv^tjrw^ -rofx rixvrts. II. 520. 
tvgivos - ov. Aenigm. 5. 
tv§oi^riros f los. Philip. 52. 
tvgoos - ov tis fftXioK xficXec- 

y,ov. Crinag. 4. 
tvgonos - ov ufjufAX, Philip. 

62. 
tv^ouCpfjs - iu ff(piyKro^u yt- 

vvuiv. Qn. Maec. 6. 
Iv^^tjvos - ov xogatis. Oracul, 
tv^vjiitjs, ui^tis. Julian Aeg. 

5i. 
tv§vvui - vttv ru xtiy^t». Ma- 

ced. J G. - vus ittviov aui- 

ftovos tgyuaiiiv. Christud. 

2. -vtro nwywv Id, Ecphr. 

327. 
tvgvfftaov - 010 yuitis. Antip, 

Sid. 5i. 
tvpvs , uvuxXiv^tis. Mace- 

don. 22. - us uTt ^lruXius: 

Alcae. Mcss. 16. -tTocv 

xXti^ovu. Simon. fr. 23. 

nXuruvtarov. Eryci. 2. 

- tius tknlSus i^ixtuv, 

PJato 22. tv§vrigw (pwri. 

Macedon. 32. 
tv^vao^os - ov ai]fA,x. Theo— . 

dorid. i4. 
tvpvartpvos - vov ovguvov, uo, 

tv§vx*^tis - otj xvXiK», Leon* 
Tar. i4. ev^vxn^os -ov. a^. l45. -w 
^urgi^i. Plalq 22. Any- 
te 2. 

gV£U>y>JS . (X ■TTeVTU^X ff7X(pV- 

X?j. Gaetul. .1. 
tv^i/iBts - ivru arvyigov ooy^oy, 
Nicarcli. 5. 

(vgws. ovr tvgws j ovj o Trxv 

riUjU,OCrwg UflKVOMfftl %oovos, 

Sijiionid. i5. ^xiu,vxTxi 

it(psx. Baccliyl. g. 

-> ' ' «■'-i ' ' 

tv^iurxs -ovx, oAuy tvgwrxv , 

X'/?Ss. O^OV i]OVVXTO. Ru- 

llu. 6. 
ivaiTcvos. Leon. Tar. 9. 
evffxoXuoc • y.oto vtws. Anyle 

12. 
tvffKxvdti , n^tiwv. Lieon. 

Tar. 5G. 
tv(jxx^^fjt,os. Agalll. 2C). 
tvaxios - lov vil^os. Antipliil. 

12. ^§10!. Simm. Rli. 4. 
tvffxoTcos , Ttxvtj. Christ. 

Ecplu\ 333. y,xvTis. Ib. 

368, - JT^ AjroPS^cDv». x^. 

149. - «9K Tv^tjv xyoxs. 

Paul. Sil. 45. 

ivffTtltgtlS ' ^ ^^XXOVTX. Au- 

tip. Sid. 21. 

ivanttgos -otfft xo^vy,/iots. An- 

tip. Sid. 27. 
ivfffttgoSf AVyvxTos. x^, 487. 

- ev «v^^^^/oy, Meleag, \. 

36, I N D E X, 27.7 

tvff^u^iijf XvcTKi. Strato4i, 
tvffrx%vs, xv^offvvt} rtxiuv, 

Agath, 5. fiXixiti, Id. 95. 

-vv fffropoy. Philip. jg, 
ivaTs<pxvos - ov KvTr^t^os. ci^. 

399. /A0l§tlS. U^. 48 1, 

ivarii^tis - is XtTCxs. x^. 128, 
tvffTGfix%us u-Tto^iyxftv. Par- 

men, i5. (Lectt. 177.) 
tvffroyios. Marc. Arg. i8, 

(pvffis. AenigiTi. 25, tvaTO- 

/uwri^x. Ib. 
tvffrogBvyif xogvvti, Leon. 

Tar. 34, n^ixnos. Cri- 

nag. 6. 

tv^rox^ti , A<oy, Apollonid. 
21. Trrigvfis. Onest, 4. 
- iris "Kt^ofiXtirov nxlyvtov, 
Plato 20. tvTvyjtis ffvifA.» 
xxl tvaTO'/,'tyis. Gaetul. 4. 
(pxvTXff'tt]v iyXtov tvaro- 
X*vs, Damoch. 4. - Itiv 
Toiuv. Tull. Gem, 9, xtc- 
fvuv, Strato 54. crw^V' 
"kov, u^. 56o. 

ivaroxos^ TLXxtuv. Lncian, 
23. -ov iypj/v. Leou. Tar. 
19. ugxvv. Arcliias g. 
u0goffvvtiv X"pi^v. u^. 462. 
-0« tvxxl. x^. 463, -a 
X(vx. Archias 8. ^ti^o(io- 
"KttTt. Erycius 5, 

ivaTgo(puXtyi - yy» xofAttv, 
Antip. Sid. 27, 278 1 N D E X. 

avffTgo(Pos '«V o/Uju,ot fiooi. tvro^os - ov (Peigirgtty, Se«- 

Meleag. i. 52. cund. i. 

tvargolpus, VXxwv ri^^mnov. evTogvtvros -rs. ua, 76. 

Stat. Atbl. 53. tvr^tnl^w. tts xoXov tjvrgtjtir 

evff(pvg9s. Rufin. 19. ffsv. u^. 3o2. 'tivr^intcMv. 

tvff%i^^s 'imv x.ukufjLwv. Jul. Nicarcli. 26. svr^iniKtv. 

Aeg. n. Leon. Tar. 29. 

tvffX'<fTos -oto §ottis, Crinag. tvrgifros -rotq y.v.\vi.fA.oio. Ar- 

6. - otfft y.tgoisffffi. 1(1. 4. chias 3o. - wv xuXuju.mv. 

tvruiiK - txts U:ruxrois. u^. Julian. 13as. 2. ^ovuxuv, 

319. Alcae. Mess. 10. B^vgi^unv. 

evTugffos '010 ^*' iivos. Ar- Philodem. 7, -roifft ju.vX' 

chias 29. - ffotfftv in rri§fft, Antip. Sid. 2/. 

uffrguyuXots. Myrin. 2. tvr^ifiis - ios (gtHlv^ov. Pha- 

tvrtxviui. Dioscoi'id. 27. ui. 5. 

tvTixvtfi, "kuXos. Anliphil. tvr^ox^kos - o<o y-tX^ffffns, 

l3. - lus nutiwv, ui.3oj. Agath. 43. 

nu^nov. u^. 64l. ugorri§u, tvr§oxos, nwycov xui /u,xXuxos. 

ul 738. Christod. Ecphr. 328. 

fvrtxvfs. Dioscorid. 27. iir -%u Xuliptu. Marc. Arg. 

fjtis. Callim. 5g. -vov. uh 28. 

696. tiirtxvu. Pancrat. 1. evrvxioi, ivrvxtffuv. Aristot, 

ivrtgie^s-iu ^wvj/v. Nestor. I . Pepl, 

evrixvv^os - rov igmru, Tull. ivv^gos - ov x§uvus, Nicarch. 

Gem. 2. 8. -ov ^(oy.u. Leon. Tar. 

tvrtxvit} - j/, uS'. 3o2, 3o. 
tvrtxvos - vu)v aHVTBTOfAmv, tv'v(piis -. iu Xul(ptu, Antip. 

Antip. Sid. 21. Sid. 37. 

(VTOxtti. Callim. 21. -ttis ev^ptyytjs - iu TCtvxtjv. Dios- 

rgtfffftjs nuri§u. Leon. Al. corid. 25. 

10. ' itiv xov(ptiv, Ad- iv^tjfAOs - sv it(put§uv. Leon. 

dae. 4. Tar. 23. iv ev(priiuots. uL 

tvroxos. Dioscor. 27. 807. 

fvrovos, xui o§^^, Straio 58, iv^%yyos -oto kvgtjs.CliTist»^ 

- voy 9T0f , Fallad. 6:?, Jlcphr. 396. I N D E X< 279 tv(po§fxiy^ - /j/y/ "Kvxtm, «0. tvx'/^Kooi -ov x«i tvx^vov» 

482. Myrin. 1. 

tu^ogos - ov tvKTyjTov ^XotJrav. »v%oj , Iwywj'. Antip. Sid, Crates 6. 

tv(po§Tos ' Tov vvts. Meleag, 

80. 
iv(p£»lvu - vt fftxvTov. Pallad. 

29. 
tv(pgo7vv)]i ftovTov. Arahi. 7. j3. %oeX>«y fJi.o§(pwaois tv- 
Xos id^iiHt. Plato 8. ff^»- 
(Pt^etJTS^OV i^KXtv tv^os» 

VX^iJffTOS - TtfV ffXSVOVS. «0. 

-;;j XtTtxg^s. Alaced. 21, «iJ^^wX»; -«<r rixsj'' vnoS^ti»' 

cvjulioXov. «tJ'. 668. -«V (Mivj;. Anacr. 73. 

ii(p^iTov. Antip. Tli. 23. tv^xfAu^os. vftwv. Anlip. Sid, 

uvioy.kvnv. x^. 386. l4. 

tvip^offvvos, xKTti. Nicarcli. fVM$ns, vxos. Callim. 21. 

- ovs KtS^ov, Tlieocr. 7. 
-t'i Bocx%^. Agath. 26, -9 
K§oTx(pov. Antip. Sid. 25. ined. 
iv(pgu>v, iiio. &L 3i3.6. (Lectt. 2.j^i.) 
tv(pvtis - its /u,x^oi. Sosip. 

(Dioscor.) 3. 
ev(pv9i.os. Gactiil. 3, - X^ 

TTTtXsiJ. X^. 528. 
tvipVOVOS • VltiV ^Ultgt^UV TtPOTCO- 

Xof. Plato 28. 

tvx,*^T*l^ , vy.hxios. Anti- 
mach. 1. 167. xtffffos. 
Marian. 3. -^xtTtu Fx- 
vvy.rihos. Calliin. 8. - ttiv 
\uTov. Meleag. 1. 5i. 
llynm. II. 517. tvx»tTx 
Hnovvffi. Gactul. 9. 

«v;<;o6XHOf, Xf/3>/j. Aristo 1. - txs jfXoKxy.ovs, Ru£n. 
i3. 

tvwTeis. Agatli. 21. 
t^pxXos , vavs. Posidip. 20. 
t(pxyt§os , XXI ^VUTOS, Pto- 

leni. Rex. 2. 
f(px§yo^u - ij^yoffxv atjyto 

•Kxlits. Leon. Tar. 91. 

os (ptij^olt xxi ^xTCxvyf ys- 

T^ov {(pyi^yoffxTo. Lucian. 

28. iovXxv ^tvyXxv. Ar- 

cHi. 24. •xfit^y-*''^ "** "^"^' 

ftrf yh§ov. Paul. Sil. 69. 
Kpxgrcx^u - m tl^os. Meleag. 
19- tvx'x.'kxuTos ^ x£fxy.^x. Leon i(ptigYiaau - aovau Antip. 

Tar, i4. Sid. 92. 

nxof^S^i' ^^» 346« l(peXxvw. yovaxv o^vt^»y ov» 28o I N D E X. flror i(pti\xviT»fii]v. Arte- 
mid. 1. 263. 

i(piXxu). novXvy.xvij xxv^^ov 
i(Pt\xo/u,tBx. x^. 8. - zXko' 
fAtvos ftvtZy.x xu^si, ui, 
3o. - tXxofA,ivti iruvTxs 
x«t3bw«*. Leonti. lo. ^v/uov 
iXTtls. Pau]. Sil. 43. 

{(pivvv/ui. ax/u f^xTOV tcxt^xv 
xt!/ut3^ i(pt(TffXfAivot, Ni- 
comed. fiuXov {(ptacroifnt' 
vos, Addae. g. o^vtiijv, 
Xicon. Tar. j5. 

}(ptfis. Satyr. TJiuill. 7. 

i(pinM -nm 'Exf^h^ Ztvs, 
Polyaen. 1. igyx xxtcTo- 
glffs, Leonti. i4. H^xgtii^ 
^VfA,xTtiyolfj(,ov f(ptanof4,td'x. 
Antip. Sid. 101. 

i(Ptg7cv^(a - ovau xfmtXos. An- 
tip. Sid. 38. 

$(f)iaTtos. Diotim. 7, 

i(ptaT§ls. Agath. 61. 

i(pi]litix -us xxfjLuts, xS'. ^34. 
ov^ is i(pi]jitiuv ijX^ts. 
Antip. Sid. 110. 

i(PtifiuTos - xip iv tjXtxfy. An- 
tip. Sid, 93. 

iipijfioavvi} , tvTxxTos, Theo- 
dor. 3. 

iipijXii - Xixgs vtoTUTos. An- 

tip. Sid. g3. 
f(pijf4,igios -tov f^ta^ov. Anti- 

pbiJ,35. (iiovi'Xxm, Pal- lad. 2g. - iois ov^iv ittffTov. 
ul 655. 

i(p*!fi,oavyi]. u^. 6 1 2. c- (Lectt. 

287.) 
i(pitjfAt -tififd-x. Anlip. Sid. 

65. -(ptls nxaxv o^ovijv. 

Leon. Tar. 57. 
i(pifA.f§os - ot sgwTts, Antira. 

I. 167. 

i(piaTfjfAi, /Sxiov iitiaTtjaus 

V/jVos. x^. 662. 
i(poXxiov , oXnri fjt,ot xulntjgu, 

Leoii. Tar. 5g. 
i(ponXi^u) - tis ^ognov. Pro- 

l)lem. ar. 27. -{otTt vtjus. 

II. 5ig. - Xiaofjtxi vfA,fji.i 
TQv 'E^ov, Plato 3o. t/ 
fAOi uivov i(ponXiaaua^t 
M.xgZvu. u^. Soy. 

i(po§fA,fU)m ut ov iTuT^xt x(iy 
f(pogft,ovaiv TM "Exfiiwv Xt' 
fAiivt. Nicarcli. 3. 

((Pogftl^W. U/h.OTgiXtS W^TfftV 

i(pu)gf(,tax, Piiilip. 65. no- 
TUfioTaiv t(pi*)ofK,tauv. Apol- 
lonid. i5. 
i(pvo§txs ' udfS vvfx(pxt. Alex, 

Aetol, 5. 
i(pvntg^t f nvXuMV. xo, 36l» 

TttTgxuiv. ud. 5go. 
i(pu)§ios. Leon, T;ir, 45. 
i%iyyvos. Pallad. 5. 
ip^txrixvos - vot xv^gts. Rhi- 

an. I. 
i^iTXtj, xxi « jroySo»i/y. Mace- 1 N D E X. 281 clon. ig. - rXv ftoicy_ snt- 

firi-»i^tv. Plialacc. 4. 
l%?TX>;?<f - tjsvrx yo/ix(pov. 

Agath. 3o. 
i%s(Pgoviu) -hiv. Agath. 35. 
i^B^at^ui. tjx^^otip!. L^on, 

Tar. 64- ■»?%3';;^«. «<}'. 5. 
Ix^^fffivor - }js ^txywyiis. Pal- 

lad. 128. 
eX^^os -los. Pallad. 83. 
fXihuios -u) %oX^ Gaetul. 6. 
fXtvos , ^ocyoXoyos. «0. l3l. 

f«< vwrot (ptowv §xyocs. eto. 

i3o. 

t'%«y , KoixtXoSii^os. Anyte 

23. Xvypof. Jiil. Poly. 4. 

^ov/j;. Tiber. lil. 1. 
I'%«. *«^o(r«v. Posidip. 6. 
Vii>oivS'^x. Dosiadae Ara 2. 
Ii^j^rj;^ - rri§xs xvoyotare^us, 
- Leon. Tar. 1 4. 
e»Xoj • ov fAvgrov l§§i(p^w. 

ul l3. 
Iwoj, uffTt;^. Plato 21. • ov 

ti<Trt^x, u^. 112. ^«>;f - ot/y vorov. Pliilip. 12. 

^aS^sos - ov ■TttSiOV. u^, l5j. 
««ti^of. ui\ 248. -ioio jut- 
"kd^oov. Agath. 4o. -xs 
KvT^^ov. ocS, 180. -fJS Xt' 
(puXris. u^. 5g4, 

ixd^fgfjs • gt7 y.v.vy.urt, Leon. 
Tar. 60. ^x}^os f iy.tv^t^tTjs ov bvuaxti. 
Antiphil. 38. fjcxvixs. 
JNTacedon. 2g. - Xov xsv- 
roov i'xovax ^vy.^. Antip. 
Th. 43. - Xisv fAifArirxv 
xviivuiu.ivM. Archias 28. 
^ocTtXyj^ijs - is ar^ix jxovatis. 

Antip. Sid. 77. 
(^xxo^Kos, II. ^ij. 
^xw - ^wvrx Ktaaov. Dioscor. 
3o. ^wvr&jv noXfy.'jov, Biau. 
18. 
^ti^w§os, ux^xs onwgfjs. Cyl- 

len. 1. 
^tiw - ovrx ntoix Ayxgtjvwv. 

Arabi. 1. 
<iats , viots xvxnrwv xx§$i'xs 

aoCPtjv C,iaiv. xo, I. 
^tvyXt) - XV oovXuv i(ptj^fjco- 
ff«ro. Archi. 24. Jiil. Aeg. 
11), tni awf/,uaiv oiv.sioiat 
^fvyy.xv ^tv^XfA,(voi. x^. 

Zoj.h, (Lcctt. 274.) 
^tvyvvfjci - arij^ix i^et/p;^5cu. 

Paid. Sil. 6. 
^tvyos, u^tX(ptiwv. Strato 85. 

nrtgvywv. Jul. Aeg. 26, 

Xvvwv. Philip. lO. 
^tvy.ros -rov Ttooi arixov tjgww. 

JJaniaget. 5. - rwv vnig 

KxXufjcwv. Plalo l4. 
^iw. f^tt x^^^V (p§^^<^s- Clirist. 

Ecphr. 2 1 8. 7:f>c§w {ti^u^. 

Ib. 21 g. xifjcx ^tx x?i^rof 

{iaat. Anyte i5. ^vficov •281 1 N D E X. I«« T^oiYi itoffev i'^i<fKs, 

Philip. 70. 
^ttXuTos. II. 617. 
^flX^jUtuv , ii^tis. Agatll, 62. 

' fjiuvos "H^tis. Ko, :28i. 

•^fjLovi '2vvoi. ccd, Her. 32. 
^tlXo^oT^g, ^. 617. 

i ^»lX0ff,0lVflS - fV TO MoKKff/UU. 

AgulJi. i4. 
<,*lXos -01 irviovres. Mulcag. 

67. - ov Kfvr^ov. Anlip. 

Th. 43. 
^tiXorvTTos - ovs o^vvxs. Me- 

Jcag. go. - jTuy xf^*^^ ^^- 

vtx,y.iv, Id. ()3. 
^>/Xaa(. XoiOifjktv i^tiXwa^uv. u^. 

3oj, - ov/utvov ouipov, Gf- 

njin. :2. 
^rfXwjux. Pompej. 2. 
^}]\wros , uiuiv ^tuv, Simo- 

liid. IV. 12. 'E/i^acJ^* ffoV- 

/itoy. Aiist. riynin. 5. 

(tAo^^j^^oj. ApoJJonid. 22. 
^flvQ(f)§wv. II. 5 18. 
Ctiruotfftxrhis, u^. IIO. 
^>;rf 0) - r>;5-f«y Teeurvv tjJv u^f^. 

tvrvxiVV' RuJin. 5. 
^o^tfos - »7s (Pgovrlffi rtixo/ut' 

vut. Agath. 23. 
^o(pios ' vno {o(pluiffiv 'E^/vw- 

atv. Eryci. 1 1. 
^o(pQS. itgos ^o(Pqv f^y^ojuivuv, 

uh 44o. 
^oCpoo). yyigof huv^ov i^o(pwy.t- 

vos, Philip. 16. ^o(ptli^iis , vixvs. Crinag. 36. 

^vyios - itis \iu(pttis. Arabi. 3. 
- tovs. Jo, Bar])nc. 11. 

^vyoofaf.ios. crrttkus uvxivot 
itpos ^vyo^icT/Liovs, Pliilip, 
29. -/uu ^txtis, Agath.62. 
dl 228, 

•^vyos, ^tKtis. Agath. 76. -oi' 
oovXov wj^ivt B^tiffwv, Al- 
cae. Mess. 16. uvxiv* 
^svres. uS. 627. stc uvxivt 
xui ^vyu ^ta^w, Anlij), 
Sid. 56, v)iu fici ^vytt 
yofA,(pwit'iauv. Bianor. 9. 
niv^oXiijs Cyyov sXxwv. ua. 
Byz. 20, 

^wuy§tu. Dioscorid. 11. 
vovawv. Nicomed. g. 10. 

^wypu(piw -iwv, uo. 670. 

^wy^iw -tiffw, Comet. 2. 

^wotuxos - Kov Xoiwfftus, Sy- 
nes. 1. 

^wfitipvffis. Pliilip. l3. 

^uivt} - tjs rvxttv. Demodoc. 
3. -tiv uvi^i 'kvaufjt.svti, u^, 
649. - tiv i'\vat, uL j\0,c. 
(Lectt. 3o3.) 

^wvtov , ii ' uvB^iwy noixiXov, 
Asclepiad. 16. 

^woyXv^os, Meleag. 11. la, 

^woyovos, II. 5 18. - vois uv- 
fuis. PaJIad. 123. 

^woJtriw -rovffu (pvats TCecvrx. 
Archel. 4. 

^wonoios • ov T»(pov, Incdit. I N D K X. 283 ^uoCpoeoi. u^. ined. - ^ov 
Xo^MTtxs ( iibi uimc {w- 
itccKov) Synes. i. -pwi/ 
uvifjLuv. Paul. Sil. 64. 

^wmVSU). i^WKOVifaiV O^l^tV ffA- 

itXtov, rhilip. 49. 
^oiooKOTiu. Mcleag. 6. Ad- 

(lae. 2. A])olioi)icl. 1. 
CM^oTtoTtis. Hedyl. 4. (8) 

- TKt xK^ovs. Paul. Sil. 

37. ^ 

^i£§os -ov. Apollonid. 7. ^s- 
Tcus Bxxxov, Marc. Arg. 
19. uKtaro^lriv. Leon.Al. 
10, itiXayos. Aristo. 3. 
nZfjt.u. Asclepiad. g. ^w- 

^OV jUt.STDOV(TX ^VUilV. He- 
dy]. 6. (7) ^wnOT^£U) fASl- 

^ovt xt(rav/ii(f, Agatii. 7. 

^wooTurti fAUvl}} nuioiav. 

Autip, Sid. jS. 
^woiTi}^ , xtXuattvos Aiyuiov, 

Antip. Tli. 37. 
^a>v(piov, Pallad. 109. 
^wou. xxXkov ^uiuffs Mwfwv. 

Jul. Aeg. 17. 

H, 

rj/iuaKU - xst ^Xoyos uvBtu, 
Paul. Sil. 10. Tttvlti. Ma- 
ced. 28. 

»/;Socw -^. yivvs. Phani. 1. 
ti^uasis rifiuv.u^. 646. ^/3»;- 
cstus i!fji.s§l. Sitnonid.54. 
ij^mrmv ituiiiov. ua. 168. >;/3);, Kxr^idos ovX v^us o/j^v- 
f4,svxs uXtyst. Damaget. 6» 
(ptXsTv Tifoiiv vi^sm. Ar- 
gent. iG, a. ni. 529.) 

^/iiir^s. -rfjv v^-^sov. Diodor. 
g. Tj^rirus ^ixcfovs. Antist. 
1.0. (Lectt. 195.) 

7iiStjr}ig - Tti§u fts rsviov^ 
Agath. 33. ou xx7^ov Vj3ii- 
rtj^ts. Eratosth. Schol.i. 

riyt/uuiv -fiovu y§ufAf/.tis xuvo- 
vu, Paul. Sil. 5i. 

vytirsiox - guv (puiviiv. Plato 8. 

vyvrv^ -Tvfu h(psu). Crinag. 
24. xytirtj^tjt K§to7s. Id. 

tiytirwg -ogx Nvtt^/ftiv, «^. 

261. 
tiaof/.xt, vabs7aui ^oati. Phi- 

„ lip- 9- 

Vdos. ri fAOt ruiv v^os. Agath. 

25. 

V^vjiox! f xoaav(pos. Paul. 

Sii. 72. -of xgixsis ^avuxc. 

Anyte 8. 
yavyxfA,os • ov xigatos, Mace- 

don. 4. 
VavysXais. u^. 77, 
vavsTttis f fiovaswy ari^pKVQs, 

Meleag. i. 58. A/ojy. Id. 

46. l^sarwg. «<?. G22. - n7) 

Tiuxxov. II. 5 iC, 
v^vB^^oos. II. 5 17. 
V^vXsftros -Tov Witv. Paul. 

Sil, 74. 284 1 N D E X. ' lcag. 99. yXwaojs. Ni- 
cnT.h. 38. - yovj %«p<Tetj. 

tilvXvgfjs. Macedon. i5. 
iiv/xtXi^p^oyyos - ov ^t/uiuvt' 

itm, K^ 520. 
^ivfjiiy^s, Xovd^os inQ^ldiOi. 

Leon. Tar. 55. 
Tiivnvtvaroi, Mfirc. Arg, i4. 
V^vnvoos -ov %m^ov. Nicius. 7. 

-ovv fAifXov. Pliilip. uo. 
■ *aaiv i7Ts(pscyiDv, McJcag. 
: 92. 
ifSvrcortis, If. 5 17. 
tf&vvi - ocs axiiv>jv o^KU.xci.a.0. 

-.6G2. 
i\^vo<7fxov. Ainniiari. 'io. 
^ivTcoi^^tj/u,» , au^xos. Allie- 

nae. 1. 
tjivnv-tvaros - re latxs. Marc. 

Atg. i4. 
^(J«»rcV>;f. Hedyl. 7. (12). 
*i^v7toros - Tw vfxrecjx. Pallad. 

22. 
il^vs - V yt\u.ca.s. Lvicill. 

^lo4. in ly.xts uav ytXys 

oSvvuts, Melcag 72. v^v- 

rtgos, Philip. 64. ^^vroi- 

ros. «i 98. 
i:-)vip»iis -v nXtvB^t^u, Phani. 

3. ccVyT^fiv. »rh 697. 
rj^v(pi.7^ii» y xj/Xitf*. Meleag. 

2; 19. TtivCptl.tva», Marc. 

Arg. 2. /oioTCji aivTt^os >/i'Aios. An— 
tij). Sid.BS. i'(rfif<7tv fxXKju,- 
il^ci^ oiiTTs^ois tjtXios. Me- 
leag. 35. tj^Xios ao(ptijs. 
Paul. Sil. 78. 'YoHos V 
roiio Xu,u,7itTut fitXiif, 
ApoUoiiid. 2. 

i]t\iu)Tis - Tioos xtyXvis. Jul. 
Aeg. Sj. 

tji^x , ^oTr.oy,tvoi. Pallad. 
123. 

ili^ios - liis xoXtcos vtCpiXtjs, 
Archi. 23. 

^tgoiivfis. liianor. 10. 

titgotts. JNicarch. 5. 

tjtgO^^SV , TCITTTWV, J ul. Acg. 
25. 

}}t^o(poiTts y E^tvvs. inedit. 
ijs^oCpotTos , uriSoiiv. Christod. 

Ecphr. 129. 
tib»>.s - u^os Uju,^oXitis, Ma- 

ccdoii, 2. - cix vttitiv. Slat. 

Athl. 26. - ^xs irxyus. 

Apollonid. 26. 

t]^f/LOS, jiuXuiiV ^tl(p~aoiS K1C 

^^■f.tov. Agnth. 72. 
ii3-os, ^'^xv^' Cj-inag. 4i. 

ilS-f» x^ovos. Maccd. 4o. 

'ti^ti xttl filov. »0. 543. 
ti'&tos - ovs sXtxxs ytvvuv, 

Apollonid. 19. 
hoi. Agalh. 8. Paul. Sil. 

29. di. 6(>7. 
^xti, Archil. fr. 4i. i N D K X. «2^5 

^"KttxocTij ^ Xivoy.\uiaTOS. «J'. oXlymv. (psiaeriit UjUt^fWV. 

524. Iff' YiXxy.a.TT!. «J". M;irc. Arg. 24. ftxvreaaiv 

523. ffOiV ytjoxivtji y.iyyi' (K.oidiy.as '/if4,i§ioijiv. ui. 

fii.fvtit Ti\»y.(x.Triai. MarCeli. 522. 

Inscr. ib. riM.s£U - §1 y.i^vr§o(pt.)3{imo- 

ri\iy.Kros -ro-jncKiyvix (pocvru- nid. 54. -(JoJ arfKixv. 

a/vs. Agalh. 76. -rw Ixj;- Paul. ,..Sil.-: 7. Xoif^s ^j, 

/SoX/^. P.) i il . SiJ . 'i5. ti'. r^vs. T liall. MiJ. .4, .:/d'« 

J^wXfls '/'VXV? rXt/u.oiroiat /3^o^/ov. Comet. 3«, -(<(it4* 

fj>.(3-!s. Ciinag. 33 - to<s T^vyowciv. Macedqia.,I. 

«;«T?o-<. Cialidian. 2. riftt-goB-cnXjis _-ss iee^. Ni- 

^XjoV--?^ TfxTov. u^. 385. cias. 7. 

rXta iu.ty.(po,ufB'x. Aiitip. ^jutio3'xlk.tis. - X«o-< Jx(pvxis, 

Sid. 108. «(^. 363. ,,.;, 

■^XijSaros , arxv^os. Pliilip. tifji.t§os-ov EXotiuya. Gaetul. 

11.492. . 6. .-<» 3-«/?^f<v. Cyllen. 1. 

tjXtKiTj -ris cvvtrrjs ' UyytXoi. tifxi^^txvs -f^ts ^i^yovs. An. 

Philod. i4. ig. o/utviXtxos. tioch. 20. 

»$. 749. xvju.xr «(p' t/us^- tijutji^us • urt xt^/ufi. .PauJL 

rriv ixkvatv ^XtKtriv. Ana- Sil. 47. 

cr. 82. ^/ulfigiuros -rov uvo^u, Ile*- 

^Xtxtuirts. Vrohl. ar. 3i. gesip. < 4. oSovru. Qu. 

riXii - txos /uog(pris rvnov. Maec, 8. 

Phaedirn. 2. ri/ui^uijs - is axvfiuXov. u^. 

j>X«To«fiyo's. Aiitip. Sid. b3. . 38(i. . 

tfXirofA.tivos -vov ncu^oe,. Stra- t!fx,t^ti]S 'tis %/8v. Posidip. 

to 70. 48. 

^fAurios -/(}) (piyyt't. Paul. rif/.tSru.\tis - tis Gri(p_uv^ir}l.e* 

Sil. 64. raclid. \. 

nfAUi , uaTcls h vu^ n«5^(«- rjfitd^uvtjs - vis rtgftTftov. Phi- 

J^oj. Hegesip, 3. uvti ^o- lod. 12. -v axiXtrov. JLu^ 

fA,ov "K^uvu^ vfAivu. Any- cill. 66. ; 

te 1. tifAi^guvaros. Dioscor. 22. 

^f/Aotos. 4^tvarui ouifiovts riy.t- riy.ifA.t^tis - 17 aroyurt. PJwr 

glwv. Loll, Bass. 11. ovx lip. 11. 286 1 N D E X. 

7}f*iovos - uv ^y fiiov. Lucian. ruv K^xSmv. Meleag. 5'J. 

IJ. »rr>;vvy »royT<05 j;v<o;\;fi. Phi-- 

VUiKv^wros -T« }^ti4>uyec. Cri- li|). 32. 

iiag. 3/. iivioxos, ^My.xros. Aillip. 

ilfxtanxaros -tov xno k^oxsuv Sid. 87. - ov KuXxiCiU^oav- 

■Ttttarwv. Fliilotlcin. 24. vxs. Siuiomd. 67. JjI^oV 

Ttfitttrvs - (Tf /ttfv ^'^x*!^' Me- xid^x^us, gcd, 538. 

' leag. 7. fjvo§iti - f}s invitv uijy.x. 

VfttTtXvs - At7 ^KXufAifi. u^. Clirist. Ecphr. 233. x^w 

69». -\}j S^uXatjuov^ Dio- Tsgtjs. u^. 286, - tt)V v^u- 

' dor. 9. fif*,irt'kt'is it^os TOJ. arl. 162. 

hos (piiatv ngy-oa^titxv. Jiovtos - It; 'l/uy.,u9s. Zoil«is 7. 

• Leon. Al. 34. v^uvtti, (pQ§fii)s. V&al. Sil. 

rifAirovos -ov y.o-jatKov. Ha- 18. xkvrus (puftxs. uh 

drian. 4. 522. 

vfAt<px^s - i7 kugvuKt. Leon. ^'M«i'. X^iov ' Epws x£u$tiis re 

Tar. H7. "«' iircKros. Macedon. 8. 

^fAt(puXuxgos. Lucil]. 80. os u»,.u) xuxu rtvxd, ^^ 

^fAvw. ovvofAU i' ovx iifAvat xuxov iinurt rtvx,ti. Lii- 

Afwv/^ow. Lcon. Tar. 100. cill. 5i. 

T^t7s yf/i.vcu-' IV KtXuytt. vnurtov. Philodem. 23, 

Philip. GG. Mur^uvtv rif^v- vntigou • §Mat fiv^ov. »^, 

a»s Ttgialivs.Antip. Sid. 370. 

log^ vnt^ontvia -oTCtvat. Jul. Aeg. 

ijvtfiofts - ofvru o^X"'-''''^^' '^^' 

•' Anyte g. - laauv ^ivu. »;n'/oeXoj • ^ %f ov/V T«r«pT«/y, 

al 706. Pallad. 109. 

^vtoarpi^pos. Philip. 5o, Hnio^tvnros -rx fiXi(pu§u, 

^vtoxf^s - ^* f^oXifioV xuvov», PauJ. Sil. J. 

• i Jul. Acg. lo. vf^io^vfiQs - fitk Anath. Byz» 

^t/<o;t*vii> - wi' iixi}s ^govov. ua. H. 

Byz. 27, -tvaut «oKtv. v^tovti. Crinag. i3. ifi. 

Ep. Byz. 3. V^ios , fr<«ri. Ileliod. II. 3o(j. 

^vio^igiu» -*r"Ejiws «^o-fvo* «'((*£- *f<T>/j-. ocJ". Gl2.t--. (LccLl, 

fov. Melca»^. 3, ,^«.J ^y«- ' aSpf) . - 'f "* «^^«iMsvev»-, .1 N D E X. 3:87 Anyte 4. -*«» (pAg/ActKiA. 

Macedoa. 6. ■ 
ijfKf Tivuiv fA,ricioavvt}i. Simm. 

Secnr. ugiiujv^ Dosiad. 

Ai'a, 
ij^ifix , hxyKCiXiffu4. Melcag. 

log. loTtv^ots. Simmi. 2. 

(pOtVtX^lls. 'ZiOlVAS. C.«- 

(III. 33 1.) nijvil. Satyr. 
Th. 6. Tccc^x/iiSfliGv. Gae- 
tul. )6. vTiiX^ilov. u^. 679. 

ifo$ju,i<Ai. ro xoiXoy ^x^/iirov 
^^t/uset. PauJ. Sil. 8i. it 
cpB^oyos ^^tfAsoi. Stat. Alhl. 
25. ixv To xtvovv ri^tf^r}» 
Aenigm. 25. ij^tuiovTx 
Kmfiuri Ttutix. Aniinon. 2. 

^givos - ov ^iXiov. Criiiag. 9. 

jJowiV •'loos tvtirty/s. diiistod. 
Ecphr. 4oi. uotS^ijs. II. 
5i3. 

vgutvn- Murcell. Inscr. 8. 55, 

tifitios - wif fAST^if. ua, 579.. . 

Tjffv^iti - fis ytvtmig ^xvxTos. 
Ag^th. Hl.iWof tioftXov 
tynvos tjavxi>ts. Antij)hil. 

- 10. ovd iy ol ^vfAQs h 
^av^icf., Phanocl. 1 . 

ifffvXfos , ■^roTUfios, Callijn.O. 
Tov tiavxtov (M. Philod. 

.• i4. 

tjffvxos f eis aHoTntv iX^/. Ar- 
chias. 2. 'r\avX¥. ^uvtiSt 
Maoed. 7.. xtr.XtfA.ivos t^n- 
. fix^. Zenodot. 2. .tjr^tov - <x ySu/SXwv. liCon Ai. 

25. xuiTiXxs fiXTf^os. Sim- 

nii. Ov. 
Tirgov , «v^itwXiov. Pallad. .ig. 
nv-KOfios-'Ov EXhtis. t^. 497. 

-ovKo^vv. Secund. .1. 

ttvTdxos - nmv arxx^^^v 6§tX' 

.. TO;t«y«^ Anyte 8. 

VvX^^SOS-oto rixv^s. ^h.J-k^i. 

t;vx,^oos iit tivx^oaiai . ri^os- 

. Wfcqis, v.$. 7 • 1. 

>;xirj;y -rx jiofA.(ios. A^ath. 9. 

ilxiM -s7s ytipvv. Siijjmi. 4. 
ti \ . \ ) 
TCtTvy u 70 utXtxgov V^t7. 

. .tcd. 269. KtK^ozi^ts tix»^' 
fftv. Satyr. Th. .6. oTu 
fcvdrot. Antip. Th. 25. itt 
vtKvoiv tjxni^fv (ubi, nunc 
iivuitv'). riiiiip. 60.,' 

tix^^'' - iv~oi XlBov. x$, ao4. 
-Tts .ix^ujibt. uih 5q3. -r» 
.... ryf^nxvK, . u^. 1 7 4.- • 

vX,o^> ^xXfA.wv, Antiphan. 
, 3. ;oy KVfLXTos, Posidi^, 
19. 

.>?wos;> «(.Xiititwg. AHtip.,.T.4. 
5. icmiftov xtiwdy vav»v, 
X.eon. Tar, 78* jjfot 
llx§Bwy Tto^ts, Antip, 
Th. 20, tHfov uxtxyov, u^, 
260. 

0. 

, ^uXxfti} j^ , xgorgxit}, An tip. 
,Sid, lii. -tis 'i^uitis ufA- 288 1 N D E X. ^iito\os. Dioscor. 1 5. 
'flui uvTonxyus. Antipliil. 

29- 

isiku.fXflTCoXos, Kv^fX);f. Dios- 

cor. 11. - jtoXt Kvn§i. 

Phil. 5'i. 
■^xKufios - ov y.u§(pltij}/. Marc. 

Arg. 24. vvxTos ('xn>v.- ecJ'. 

b^hk. - (JLoi (f,i§crt(pov»s. 

Emped. 2. Sappho 4. 

Simonid. io3. il^. 685. 
; fMyov »r»;Xo%vTo«f itivohxti 

^«X«tto<y. Theaet.2. - ovs 

• ' '4'i'PC*' fActx»§!i)V oi.y.(pino'Ktt. . 

«^.685. Tows o^im iXtt,- 
j^if. Philip. 47. xfigonx- 

' lytts. Nicias 7. 

duXecffffacros -aiti llct(pi'f]. Paul. 
Sil. 36. - >; aTriXuat. An- 
tip. Sid. i4. -«/ots «X- 
ffjo"*. Paiil. Sil. 61. 

S^xXoiaffoxDQcrsw -eiv. Lucill. 

^tiKotffbono^fM -'''•, Gallim. 

4o. 
detXxfffrofto^os: Theaet. 1. 
' - Ov v^ec. «0. 385. 
'5^«Xi3"w 'ovfftv ogo^xfji,yois. 

• Antip. Sid. 38. ws, ^'<}'o»' 
^xKi^ri&xts. Macedon. i6. 
-tiv yviots, PhiJip, 20. 

^uXt^os -ov rif/i4,xs, Antip. 

Sid. 62. - )js %(6t]S. Dio- 

', geil. ll. ^(j2.' nxtiiiKfix). 

.744. - uv nK.oxxfA.wv .' Ar- gent. 1 6. a. mMoiv, »L 
428. - o7ffi itoffiv. Plato 
i4. -x7s p^t^fflv. Arcliias 
i3. 

^xXs^MTttS) ii^iyvjttx. Agath. 

86. 
^xXiti ' ri fvt *o/5b^_V' ««'^- 7^7 • 
S^x^o) • wv iipii^ttxts xxy,ms, 

uo, 734. ux^xau d^x^^Qv- 

ffXV XntltttqoV OKlD§)]V, 

Leon. Tar. 44. » Xf<s 
unuKov x§ox. Archil, 27. 
it§oau>nxTU xvS^tffi S^x^tts. 
Macedon. 1 1 . oX»; xifx,»s 
^'(^j rt^riXtv, xS. 283. Tt- 
^iiXt ftiXr. Meleag. 128. 
^xd^flfftt f^iyxv y«ov.Alex. 
Aetol. 6. 
5-fi6Xor, U§ov, Posidip. 7. 
r§v(pt§ov. Meleag. 88. no- 
Bttvov. Id. 109. Xfnfi^OtjtOV 

tgwtwv, Iledyl. 2. 
^x\7tiifA.i -fft. Bacchyl. fr. 

11. 
bxKnosy fAxKt§lv, Archias 

5. nKtortfov ro^t. xd. 3. 
^xKnnifios - i» noouiv ffuva»' 

Kx. Antip, Sid. 21. 
BxKnu -ntt xix§. Bacchyl. 

9. f*.vi)fA.yiv no^os. Mcleag. 

24. oTs t^xKnt y^gxs. 

Fiacc. 4. ^xKnovaxv ie»7- 

ixs vno nri§vyt. Antip. 

Sid. 63. ^xKipii vx titKt'(fi. 

JL.eoii. Tar. 79. i»Kmrxt I N D E X. 289 itv^i iJ^ftif. Leonti. 17. 

f^xXTcsTo •/^u.^fAiU/tt. Christ. 

Ecphr. 166. 
^xkVKpQS -ov xivr^ov igw/iiK- 

vl^s. Agath. i5. 
^■«jU/Sfw - w us ro jnvgiov. An- 

tiphil. 02. /u,tj ^oifA/ott. 

Bianor. ii. - ^vjffov vn 

0(pPVCt y.ilfA,lVOV OIKTOV. oco, 

3oi. 

^»y,i^M - sts y,x^\OV h.^tivxrfl. 

Paul. Sil. 42. 
S^oijittvos - o7s ^xx^vfft Tiyyo- 

y.t:VYi. Agath. 19. «-«7«- 

yoict. Piiul. Sil. 4. -rjot 

vt(p(i,hffcn. 11. 5l(j. 
S-xfJitvZs. Paiil. Sil. 71. 

B^Kf/.VOS - OJ V7t0 TtXkTUVOV, UO. 

i^fio. - vov KoXv^^i^ov. 

Anytc uZ, iv^xf^yoifft, 

liian. 2. 
S^uvuTij^pogtij -tjv axxvtt. Qu. 

Maec. 4. 
^Kv*r^(pppos , fit^is. U.O. 79. 

- gov udtt vy/tTtKog»^, Ni- 

CcUxh. 32. 

^XTTTU. rt^Kf^fAtVUV VtXPUV, 

Pallad. 70. 
Srugaos, u^rj ee/^o B^xojos, 
J-.eo;i. Tar. 48. ntcrrov 

UTXgfttJTOV iS^OfJlioV i'^U)V, 

Maccdon. 21. 
Bixrpov -ov xvkXov, x^. '6j3.h. 
3r$iifAxxos 'ov rt Xiytiv.Vaul, 

Sil. 70. 

yoi. III. p. 3. BtYif/.oavvn. Agath, 68. 
3-s>ff^oDv - ovKs. Statuae Athl. 

4o. 
3tiXo7:thv. Aristo 3. Co- 

inet. 3. u^. i3o.i3i. -«V 

i^i(jTu(pvXwv. Mari^n. 2. 
^ttvu of/.svot. Nossis 6. 
Btto^ofAos - ov rtiyjvs, Ace- 

rat. -fAov ffTi(puvovT^ott]s, 

A]p]ie. 9, 
S^ttoiirjs - tts XtS^ovs. Paul. Sil. 

74, 5i. 

S^gXytffif/.vBos. II. 5 I 8. 
BiXyui. fAxarovs rotfftv S^iXym 
xvrjvtf/Jriv. Addae. G. ov 
ai BiXyti xfoyo^. Mcieag. 
2). BtXyoifAtiv ini ffo7s 
x^tfft /2x'/h.ofttvos. Paul. 
Sil. 3o. BtXyofAtvov xm- 
fAXTi. Plato i5. -vuiv /3Xf- 
(pxgm, Ideni. l3. -vus 
vpvxs. Antip. Sid. 67. 

B^sXiivoos -.010 *ix§os, Paul. 
SiJ. 67. - oto nttBJus, ' 
Ciiristod. Ecp]u'. 25. 
- vootat (piXr^otati Aiiti- 
piiau. 1. 

BtXiixtKgos - OVS XVIJff/UOV»,i, 

u^. 445. 
BtXii'P§LQv. 11. r)i8. -av» 

nxXy,ov nxXxf^.^s II. 520, 
BiXw. \lf)u>rx^x°^ KuXos iart 

Kxi ov BiXtt. Alcac. Mcss. 

1. >/ fA,iy (iguSius t ti ^i 

BiXtt rooximS' Hufiil, 35. 

T 290 I N r> E X, w^j/f K^uaaov o§ia ro Bs- 
Xnv. Antip. Sid. 9. 
^i/jLs^Xov - ois i^ic^tvitaai. 
Cyrus 6. 

^SfJLtlXlOV - IX xoigrtgx TTiiixs. 

Cyriis 6. 
^tfjktiKov - ov ocno «gmroio 

(ubi nnnc ^tu.iB^Xov). 

Maccd. 3i. ir*Xui r/uti- 

^ivrt ^t/utiXu. Inedit. 

- Xo<s aiSijgo^irotai. uo. 4o l . 
^tu.tpos 'urtpx TCxvrct (pvovri, 

uS. 190. 
'^■iy.is f us B^i/uis. Lcon Tar. 

25. 

Bt/uiartvu ' tt. Paul. Sil. 61. 
^i/utarov - uv ao(pmv. Agalll. 

•"«3. 

^t'y,tros, tt BtfA.irov. Avccsi- 

la. I. o'J Bty.trov b-j^ay.tiv 

rovs uyxSrovs. «d". 715. ov 

btiutrZv x']/Kjuijx Xtxiuv. 

Mnasalc. g. 
bivx^- Panl. Sil. 4. mUs. 

Probl. ar. 43. 
Bivu ' uv Vxaitt rxv Jlitglouy 

uv^Kv. Simm. Ov. 
BtoyXuaaos. Antip. Tli. 23. 
B^toiiy/uuv ' /xovx pcu^ov. ua. 

680. 
^to^riXttros - tou axvXx /uixt- 

(povif/s. u$. 465. 
l^toiixtXos. xH. 680. - ov uv- 

%s. Rufin. 8. ttgo(pxvrfiv, 

u^, eiia. a. ' ' ' 

jtoKDUvros ' rot xqtrxt. 

Christod. Ecplir. 98. 
S^toxrtros, T^o/j/. Mund. II. 

24o. 
B^toiuog^pos. Strato 38. 
^tonxts , 'BxjivXuv. Uerodic. 

11. 65. 
d^toTToios. Glauc. 3. 
S^to^^^ros - ru /uir^w. 11. 521. 
^ios , rtgnvov Antip. Thcss. 

27. 
B^toarrj^txros - rx axYinrgx» 

Incdit. 
3rtorti'-x,ris ■ txT§oli]v «1^.497. 
^tort§n7js 'Ttix fiiorviv, u$, 

594. 
^torg^(pltj -'j]s Ufjc,^2^''^*l^' 

Ptolem. R. 2. 
Btov^s - ios. Eratosth. 3. 

-ix. Anlag. 1. 
3"foa) - uatts fAtrovalx ro xgtTr- 

rov. Paul. SiJ. 74. 189. 
Bt^uKtfios ■ IX vovauv.ua. 579.' 
^i^xiTvis. Autipat. Th. 70. 

(Lectt. i55.) 
SrtguTtuv ■ Ttovrx vvy.(puv. Pla- 

to 8. 
Srigx^ - xnts. Leon. Tar. 37. 

lo Chius 2. Strato 71. 
^toi^w. yXuaaxv i/urjv ibipta-- 

at. uS'. rior. 2. xno ^i{ris 

fiXxaroY oXov bi^iaris. Phi- 

lip. 68, - iaxs arxx^v, 

Id. 1. 
^teivos-xts ugxts. Lucian. 20. 1 N D E X» 291 !^s§ifTr§ov. Myrin. 2. 
^tg/xxlvi» - fi jUL xkXos Ko^- 

vtjXios. Qu. Maec. 1. 
^sgy,ri. uS'. 84. 

S'e§y,oji\vcrgs - rov ^ii^§ov, 
Paul. SiJ. 74. 33. 

^sgyo^oris. Pallad. yS. 

^s§y,ps, *E^a;$'. Meleag. 25. 
83. aXsTrnjs. d^. 23?. 
-Qv Tto^x. E.hian. g. -^ot 
>j«Ta; tl/vx^ov Sxy.gvx ;^;7ts 
Tcc(pov. Dioscorid. 3i. 
^sgyoe, (iuaiXifix. J^conli. 
17. - yo7s V;^vsffi. »S. 417. 

^s§y,os - ovs ■t]y.i^§syj'is. Am- 
mian. 20. 

S^sgoSf yXvy.igov ay^vsos. 
Apolloiiid. 6. TtgwTov nx- 
gstuuv, Id. 8. ovTTU) aot 
xoiXvxiuv yvyvov ^soos. 
Philodciii. i5. rrjv xxXu- 
fA,r\v dui^T] , dovs iripois ru 
^s§os. Pliiiip. 3. Srs§tos 
xstgoyivov y.oignov. Meleag. 
20. ^igivs. x^. 3S3, yri- 
gxos KvxMHgui. ^igsi. Ma- 
cedon. 16. 

Ssgu - erxi u nsrgcc ^pvTtro- 
yivx. oc^. '2'j.. cliffffM nxvroc 
^iooiro Ttvgl. Autip. i>id. 
3i. 

^icrts , TtoiKiXorsvxros. Aaa.\h.. 

72. 
^iaxsKos -ov oiov trtvisv, eli'. 369. -Xoc sgyu, Sophron. 

2i ■nsTcXoc. u^. 343, 
^iayios - toc av^vyttjs. Agath, 

1. Ttocrgtjs gvoytvov. k^. 

519. ctx^oiVTK. d^. 760. 
^tayo^irtjs - >;v itgov. uS. 5o6, 
d^sayoTtoXos - 010 ytXtjS^ovos, 

Paul. Sil. 42. 
B^sa^uos - ov Xioc^plyjs. Paul. 

Sil. 32. s^iAis ovx o7h. Id. 

42. ugasvec 7toty.xtvsiv vtro 

xguSti'}. u^. 9. sXtv^sgtiis. 

ecd 107. svK Srsayov Vxov- 

rss. u^. 189 xuru^sayov. 

ud. 683. nurgiu Srtayoc 

Xvsts. Pallad. 99. - yovs 

(ptXlns. Id. 125. 

^tayoavvt}. Aguth. 87. 
dsayo(pogos - ovs vcyvxs. «^. 

291 i. (Lectt. 288.) 
jsansaios - tov ocvy;ivu. u^. 

428. - iu) xic/h.ti. K^. 307. 
^tros -rov uarov. u^.5yj. 
Brtvyogiti , 'x,xXt7tii. Calliin. 

3. (psv xsivris 3'svy.ogitif, 

Anlip. Sid. 64, 
Sttv(pogi'tj -tis itvtvyocru, Dios- 

cor. 11. 
3"fw. yiaatc Bsti TttXocyg, 

AuLoiued. 11. d-ioy oivtos 

soiaauiv. CalJim. 3i. A</3w- 

Ho ysaacc ^soov nsXuytvs. 

Leon. Tar. 90. vt(ptuiv 

tnxgt ^sovroc ^oynv. Antip. 

Sid. 52. ru ^sovrot xety 
T 2 2()2 

v^mTos. Arcliias 17. «■o/;;v 
X>^uipx S^fovcxv. llerod. 
Inscr. 24. uXeros ^fovuecn 
XKplftaat. Dio(iin. 2. 
^ijytitKtdS - in "ki^oi. h\\. 
Aeg. 11- - ov r§v(po?. 

FlaCC. 12. - OVS 1tV§l (TTOC- 

•Kixus. Antip. Sid. 17. 

^tiyw • ovdiv V^MTss 3"o« roict. 

thilodem. i5. B-apcsV 

ro7.iu.-^ivTt Tt^nyy.ivos. 

Cliristod. Ecplir. 295. 

«v/itj;xj/ (pxffyxvx ^riioc^t- 

y«i. Phanocl. I. 
5»/xT0j -Tov iiipos. Tymn. 

4. o7o'vTM fipvxovrx. Ar- 

cliic-is 12. -Tw auv^uiTiigt. 

Leon. Tar. 32. 
5;;Xtw -j/o-ccvToc (pvTX. Me- 

leag. 117. 
B^J/X^ , fAiiffrov ov^otrlov. Cri- 

naff. 22. 'iiv icrtai.at. Jui. 

Poly. 4. 

hrikvyKfjiaaos , Nossis. An- 

tip. Th. 23. 
5;;Xvxo'y - xoV Tta.iVtov. Pdlad. 

3/. 
^r{Kv{A.v.vi\s -tts oro^Qi. An- 

tim. 1. 167« nii^oi. Me- 

leag. 54. 
^tfKvfA.tKns - «~J dti^ovts 'AKh- 

fA.%ios. <*i. 5 18. 
BtiKvvu -tt Zf'(pvgos Hvy.x. 

Marc. Arg. 24. - vvjTa/ 1 N D E X* oixrois. Paul. Si]. 35» 
ovttu) s^tiKvv^tis. Id. 3. 
B^tiKvK^t-Tttis. Strato 17. 
B^^Kvs, (pv(Tis. Leonti 7. -w 
XX()tv. Id. 8. BtiKv HccTiK- 
Kumrovn. «i^. lli. BtiKtitis 
t§Gtis iKy.ix.Sx, Leon. Tar. 
60. 
BtiKvTt^ti , %«^/f!ro-c«. Pfiul. 
Sil. i4. -tis oxSiv^s xtl>tx. 
Id. i4, - >?v 't]§7txi(. Cy- 
rus 3. Kxivstiv. Jul. Aeg. 
28. - ^wv Hx^^ti. Paul. 
Sil 4i. «X<T>;^«T«. Agalh. 
2. Iv fVoti Bi]KvrtgxuiV. 
Macedoii. 5. BtiKvrsgxts. 
dS 337. 
BtiKv(pxviis -vis TtxBos. Pal- 

]ad. 5o. 
BtiKvxiru)V. Anli]), Sif]. 27. 
Btif/.oKoys'Ji. ^xfA,ixirtiv oognov 
iBtiyoKoyst. Aiitipliil. 44. 
(Lectt. 173). 
BtiTTu). hth'i7ttx. Pa]]ad. 3g." 
Bngxy^srtis. Zosiin. 2, 
Bi]PXfA.x, KxT^tGTov fitov xgt- 
rx. Aristot. Ilymn. ftKti- 
Bivrx Bt]§xfA.xat h'xrvx, 
Apollonid. 7. 
2r'ii§ttos -tiv siy.ovx. Pau]. 
Si]. 2G. -*<ov Ssfixs. Ar- 
chias 22. 
Srtigtvriis -rtiv hvvx. Anlip. 
Sid. 64. iiov oy.fA.xctv 
f';<;wv. «^. 52. -rxs. An- tip. Sicl. 17, hIvus. Isi- 
dor. 1. 

^tjg^rtmg - rogi!S ffvvosfffAuv. 

PhiJip. 43. 
^ngiov f KccKov xoirt]s, Me- 

leag. 63. 
bijoojioros -rov s§7]fji,osvvtis. 

CyUen. 1. 
^tl^o^vyoxoifitlt/uttrujtos. lu- 

edit. 
Bti§oB'vy.os ' ov 7(gosij07!ov, Phi- 

lip. 33. 
^ri§o\sTtis. Philip. 52. 
S^ti^ovofAos. Antip. Sid. ig. 
^tigocxoTTos - ne xevftt]. Phi - 

lip. 4/. 
^tjgoavvtj 'Us ^tcraxs. Agath, 

28, 
^i]§aroxos -xois ccyxsiyt, Jul. 

DiocL 2. 
!^i]£o(povos -vwv xvvuiv. Dio- 

dor. 7, ~ ets itciX»ju,ocis, 

Archias 27. 
B^tirsvu - ati IIo(/^sc(^<. Paul. 

Sil. 42. 
^iX(Tos, ix^^v^oXiDv. Leon. 

Tar. 91. -ov xoay.ov, 

Agath. 83. 
^ioiffwrtis. II. 617. .rxv. u^, 

274. 
^■Xocfftj - tis ■ ffWjMWTwv. Paul. 

Sil. 74. 88. 
J-X/ySa» - f<v oarix. Crinag. 

20. 37. Ix ruv oijcy.oi.rwv 

iccx^v I^X^^Mf. Id, 1. vno I N D E X. 293 

vovffov ^'XtjSoyxt, Leon, 
Al. 35. it§off^s y.01 Ag- 
X'u^ni i^^kifltro. Ascle- 
piad. 11. - fvov ffro.uy,x,ov, 
Liici]]. 98. v^oiros. Au- 
tipliil. 17. - tvt]s rvxvs 
cxvfXK^^»'' Pallad. 107. 

- hi]v x^ocdiijv, uo. 283, VTC 
ovhyiris ^rXcfooyivtjv xv\t- 
xos. Dioscor. 3j. -hovs 
Kviyovs. Pallad. 19. ytx^ti 
aot ^wj; rt^Xtyytvti, Leon. 
Tar. 70. 

5ivt]ros - r« Xoyi^sir^xt, aa, 

8i. 
S^oivi] , tni S^oivxv yvTtss. Au- 

tip. Th. 43. 
Botvtjrw^ , "Koiyov oXots S^otv^- 

ro§x p^i^ffow. Antip. Sid. 

3-oXsgos - oc7s vs(pi\»ts. Anti- 
phil. 3i. 

BoXos - ov xo7Xov fgsiffyx» tta* 

374. 
joXouD - ovrxt «myt] fi/oytf, 

Paul.Sil. 74. 71. 

Q. ' ' ' / '1* 

J^oos '7] xxrsvi]§xro yoi^tj. xo. 
6g5. ■ ov it(pos. x^. 465-. 

- owi' o^ovruv, Paul. Sil. 
44. 

3"oo'a) -wfftv xxovrtffrt]§xs txy- 
^ovs. Christod. Ecphr. 
35g. xxr tvo7t\wv rt!^ow- 
ytvos H^a3"<8wv. Id. 28. 

^o^v^QS - /Sw Ttxtox^iwv, As- 294 I N D E X. clcpiad. 5l. -ev Itvi t^s 
'f/.o§(prii. Antioch. 2. 

hoou) - ovrx (jxo§7tiov tx yxitis, 
- Archias 21. 

^ovgn -i y.§u.vtiot,. Nicias 1. 
- «y «ffff/Joe. Antip. Tli. 23. 

^ovgoSf oiuvos. Antip. Sid. 

87. 
Srows , ftx^i§x,fo. u^, 664. 

^gxaaw. fA,ti 71 9^§xit!s rwvot, 
ul 235, 

Sr§xaviu.tiris. Leon. Alex. 1 9. 

^gxav7croXty,os - m. uo, 728. 

^§xavaToy.iti - fjs ^ttyfjLX. Me- 
leag. 34. 

b§xairt\s. Pallad. 78. 

^^xavxetg^. Philip. 25. 

^gxvw. i^^xvat icxyov. Sta- 
tyli. 12. • axrt rxs xvXi- 
xxs. Macedon. 17. - att 
Tlt^aouv xgxTos. Inedit. 
e^§xva3rt]S "kxyvvt. Marc 
A.rg' 36. fXntSts eS^^xva- 
^tiaxv. Agath. Prooem. 

^D(/u,y,x y y,Q§ltis, Pullad 58, 
xxxx 3rgtyy,»rx. Meleag. 
g3, 

^ginTii§»i (plXt!. Piotim. 1, 
«0« (plXoi ^§inrti§x %«f<J 
(iibi ^^tnrtj^i lcgendu 11) 

Melcag. 72, f/u.(ii d^giTTrtt^ct 

VMff9? ^VfOS. Id, 127. 

Xtovrtfiv^ x^, ] 74. 
^^tnT^QV . rgx rx^e rtv^ts^ 
Mfiic. Arg. 8, ^■^tSxi - ^xxts. Ammian. 20. 

- oxxm ovXm xCPgoCpvti Wf- 

rxXx. Philodem. 3o. ^vX- 

Xois art^pxvwaov. Lucill. 

117. 
3-^/^a). si tifitis i'^§iexs, Theo- 

dor. 11. 
^otvxi • XXX X^^igx 3rtgtvs, 

Antiphil. 4. 
B^iov , XXI XoDTov sdgtnofjtxv. 

X^, 222. 
^§'ii. fx rgi^os xx§t noauv. 

Posidip. 7. xno rgi^os 

^igTtiftxt. Paul. Sil. 23. 

i\%t Is oXf^laTYiv itg^v 

rgtxx. Antip. Sid. 85. ts 

noXixv 'oaris syttvt rgixo^, 

Dajuagct. 8. 
^§iaaos. Pliani. 7. 
^■^/tj/ - tnos syu xxt av§fA,x 

Te§ii$ovos. Strato 32. 
^■fosft». xov Tt nvtvfix 3^got7, 

Anyte 7. 
^goft^os - ots xif/kxros. Dios- 

cor. i3. 
Stgoos, fntx^os xvxvav. Antjp. 

Sid. 47. - ov xva^s. Jul. 

Acg. 4l. 
S^gv^S^iw - tiaxvrss, Nestor. 4, 
3§vy,fA,Xf §ottjs. Crinag. 6. 
^ovov t XXI fjtxXxyrtiv. Lucillf 

^§vnrm - rofiivtiv x§va(f) xxt 
xXov§yiSt. Antip. Sid. 83, 
«^iyy ofAfjifXrt. AgaLh. 21. / 1 K D E X. 295 rxi. aa, U'2. 

Glaiic. 4. 
^vyxrij^ - rioss h\cii.Mylc£03. 

Aiitipliil. II, Srto^s ibxs 

acoiOMS ccd^xvt^vus i/^OMSv 

cus sri S^vyxrs^xs. Uius- 

corid. 25. 
S^vtjXt] - ccs c/.v/.iyMX,rovs. 

JLeon. Al. 19. els ^rvijXtAS 

tly.1. M^. 269. 
Srvti7:o'}Jij -fis Xirris owgoi. 

Gaetul. I. '>My.n§Yis.M.\- 

rin. 1. -fltf ysvi^AiSlovs. 

Diodor. 2. tvie^ovs. Piii- 

lodeiu. 10. 
3^V)}no>-ioy. Duricus 11. 63. 
3^viixs - »Si Xvaar]. Ciiristod. 

Ecpiir. 39. -S(A Tf%y»7V. 

Id. 3l3. 3viX,0fS k(fs70i. 

Dioscor. 38. 

^v^KiiS ar.iTimi avvty.Tto^os, 
Anti|). Sid. 82. 

bvy.ai,. Antip. ijid. 42. 

SfvfAKXytis - tts y.s§y.ii2Ki. u.0. 
718. 

Bvycy.tj - »s xoci TCoXtyov. 
Aiilip. Sid. lO. - riv TYiv 
7t§or(§ov. Pliilod. 29. Ko<r,- 
ytjaois TcxaMv, xo. 7 44. 3"«. 
ytXrjiTt XXI iv ay.Tjvtjffi rt- 
d^tjXws titaaos. Siann. Tli. 
1. yiywv sv ^vytKtiai x^- 
gts. liedyJ. 7. ^vytXriai iixl h mXsyoiai. Ar- 
cliias 4. 
Srvynfijs - ti§ts rtxyx^, Po^- 
lyaen. 2. nlvovrts. Ni- 
caen. 3. . ^ 

3\>yofjxgijS, Antip. Sid. 65. 

3rvyo^o§os - ov ^xXov y.tvTgorf 
Antip. Tliess. 43. , 

^vyooxKjis - t7s iKyfiovs, 
Cliristod. Ecplir. 35^. 

5rvyo\txtvxf Tcxg^tvs, Paul. 
Sil. 35. . 

3-vyoXtwv. Aristotel. I. 180. 

Jvyov f ogiyv sv yovauis. 
Dioscor. 3o. yXj;%wy axl 
^vyov. Leonid. ^5. ^v- 
ymv ' gitivx ict§iiivtSix. Zo- 
nas 6. Srvyx xxi n^v^ 
yxd^x, Muc. Scae. II. 
265. 

^vyos , sx Srvyov xXxvaxi. 
Philet. fr. 6. oXiyijv Soaiv 
UTcc Bvyov nXiiovos, Cri^ 
nag. 4. 

^vyow - w3"f<j Tw icxr§t, Lh- 
ciU. 54. 

^uvvos <• wv ^oyfiov. Qu. 
Maec. 7. 

3vvu. XV vKijsv tS^vysv opos. 
Simonid. 1 12. 

3rvotis -otv uaSryx. Antip. 
Sid. 83. uvKXTogov, Da- 
maget. 2. -otvrx (iwyov. 
Archias 16. , 

^vos, Antip. Sid. a8. ^vsutv 296 I N D E X. ytgus. Agath. 69. l^uiv 
etVTo/u,fV}f. (x^. 269. Xotjiils 
xu,l 5vf(Dv. Agath. 5g> «<?. 
695. 

Stvoanoos ' xooc Igu.. Marcell. 

Inscr. 2. 
i^ifoi, ytj^xos «%f" ^vgwv. 

Leon. Tar. 78. 
■^vgfxarcis -itths.L.cou. Tar. 

24. 

^v§sos -ovs. L.eori. Tar. 21. 
^vgsTgov. Strato 89. - §ov 

AVKCC/SXVTOS OCVQVyQy,SV0t0t 

IL5i9. 

bv§ts -i%s. x^. 244. 
^vgaos -ax. Christod, Ecphr. 

35. Sabin. IL 3o4. 
^vgaoCpogos. Procl. 5. 
Bvgaoxdtgtis. II. 517. 
^vguigos. Antip. Th. 2. 
^vaxvos - ois aTgfjiTo7s {wax- 

fAtvxi. Nicaen. 1. 
^vu. TtuXos Xtvfov i^vat «f§l 

^gof4,ov. xi: lai. fji.iv 

'yjC 5f?V, (J X(Jf,(pOT(§OtS 

KXf oogi xxi aoiptp. Dio- 
dor. 6. 

!fvuOt]s -tos vfio7o. «J". 238^1 

(Lectt. 3 11.) 
^w. Pallacl. 92, 

^wxos , (iaxtos. Inedit. r«v 
vwiJtTwy. PalJad. 05. ITXoi'- 
T?os. Jul, Aeg. 55. - ov 
^to3iyju,ovx. liiedit. bu)y.iy^, xvix^£0/u.es. Arcllias. 
23. 

•S^taTrtvui. Phocyl. 1. -ntvs 
ofaTcoTty.tjv odvvt/v. Agath. 

17- 
^(D^x^ - ijxKs v(pxvTovs. Leon. 
Tar. 23. TgtfXtxrovs. Ar- 
chimel. 1. 

^M^tjxTiis - Tuu>y /S.xyxwv. uf, 

Bui§tiaau>. TQVVtXX fJbtV S^MgtlifV 

lov ■TtoXvy.tiTts uvxyHtj, 
Claud. 3. ^wgjiaato^ §tvta, 
Archias. 27. 
bmvxTtig -TijgX X"^"^^ xvvx, 
ul 282. 

I. 

iutvui - vji ^vfiov. Adrian. 1. 
ua^QS uJfi^u) xxgatuv tutvt" 
Txi. Archil. fr.' 33. 3-V' 
fjLov txv5rti. Cyrus 6. 

«K/^w - Xii ^t^ftov int S^tpfim 
uTguxtov. Leon. Tar. 5a. 
oovxi Ttos tixov ix^tt. 
Agalh. 45. -Xu)f vXxxffv. 
JliI. Aeg. 59. iXtvS^tfov 
iijuu§. Tiieodor. i3. 

IxfAfitU^Ui - ^tt %« Tf(P^«, 

Philip. 83. 

fxflfioS - OV XVXKTX. «(J'. 454 C. 

(III. 334.) - uy %f*oV $gt. 
fA.vv. Jul.Aeg. 59. (pXiyfA.* 
xygtov. Id. Go. - ovs vfigia- 
rygus. Meleag. 1 1 9. Xva. I N D E X. 297 awvr»?. Hadrian, 5. ^v- 

(JI.OOOlTltHs uy.OVTtlTTtl^US, 

Cliristod. Ecplir. SSg. 
tiAwrat - rtt yti^ccs. Lucill. 

97. ^'oyay. Rliian. 1. 
txvca -tt h^xSt. Tsidor. 5. 

i'gias xoXrruiv svroa^tv, uo. 

Sgg. - tis %c*X>tsov vnvov. 

Stat. Alli]. 5i. 
U<ptTris. II. 5 18. 
/«%iw -^ffus. Antip. 3id.^78. 
tci;/^fl^x - fjLUToi. %e<Xxfa ^on- 

T§i*>v. Piialaec. 3. 
Vyots. xl VTti^ iyatv rgl^^tts, 

Agath, 53. 
tywij. un tyvvfjs "kiurcos uvsX- 

xoju,tvos. Strato 18. n^os 

ax^rjv tyvvijv ninXos tXiff- 

ffO/liCtVOS. K^. 269. 

*<^«os, x^fwf. Rufin. 1. 
i^imtis. ApoUin. 1. 
io/Aoavvyi, rixviis. Crinag. l6. 
iojxwv - ovx nXoiffTfiv. Stat. 

Atlil. 1 1 . xi&Kgtis. Alex. 

Aetol. 4. tvtniris. Christ. 

Ecphr. 4 1 1 . tiyoy.itis, 

Leonti. 23. 
iivoto « wB^tis. Dca. 284. 
iS^ti^ -y. Aenigm. 5. 
i'^§ts - §1 nuffijs yfuy^oiCpltis. 

Crinag. 24. rguytx^s /uov- 

fftis. u^. 754. 

iSgiTVS -TX xxi yxitJS , iSgCTU 

XXI niXxytvs. Alex. Ae- 
tol. 1. 't&^vais -its XtB^oXoyits *Eg- 

luiu. Crinag. 7. 
iS^^ios - w ntstv. Antip. Th. 

10.- wTi uprtis. u^\ Her. 

4. §itiv. u^. 292. -rx rtis 

uftTijs. Agath. 5o. vnig 

lOgWTWV Xxi (Xt§ifAVtlSt Id. 

43. 
lo^ww - wovau. u^. Her. 24. 
lt§os - ti Bgii. Antip. Sid. 

85. 
it^xywyos -o7s (xvarxis. He- 

dyl. 4. (8). 
ttgox^iov > /SwXof. Herod. 

Inscr. 27. 
iti - i}v noXvtvxTov. Inedit. 
it^Ttig , nivBtos. Leon. Tar. 

99- 

i^xiytvtis - iwv TCXTtgwv, Alex. 
Aetol. 5. 

iBx§OS - XV XgXVKV VU/XKm 

Sinnui. Secur. 
i'B§iSf xvii§ (ubi nunc i'^§ts). 

Antij). Sid. 27. 
i^v^lxtis -tiv. uct, 347, 
i^votxos - xots xgtrtjs iintos, 

x^. 612. 
i%^§oiu.os , ngiwv.Vhilij), i5. 
iB^v/uxxos - uv noXttjTxv, Si- 

monid. 36. 

tBvVTtl§ -Ti]§X o/Sgt/UOV PC^O- 

vos. «(f. 612 c. (Lectl, 

iBvvw. ifri ii(pos iBvvtts. x^. 
Her. 16. i^Bvvt ^iguv noix. 298 1 N D E X. Plato l5, x^u^itis xtXfv- 
^ovs. P^ul. Sil. jS. ^Myjv. 
Jiil. Aeg. 1 1; i^vvoi Ttxvrx 
Tvx*l fitoTov. Anlip. Sid. 

85. i^ZvKl tVKvXlKtJV Xu- Ixyto/uut. oj fitv oti ^viefffftv 
lxvf7Tut. Tlieoor. 7. iioi- 
/uut. Glauc. 2. 

SKTtVOS - OV Xit^g» xgurutOTS' 

^tfv. Autoniei^ 8. 
X/j/v. Leon. Tar, 85. i^v- iKu^os - ov fiXiti^tjs. Meleag, 
vsTui 'Innos. u^. 'iG^, 44. yS/ov. uo. 662. 

ibvTto^os - ov yguy.iuiis. Paixl. IXugws ^ <^v%>yy rig^ius, tie, 

iXrjxu) - xois. Agath. 27. - tw 

/3of ^o< 'tXu^i. Macetl.28 &. 

443. xuT i^v. u^. 176. tXtogutijr>is. Dosiad. Ar. 2. 

i^tiijs ^ixtjs. Diotijii. 2. f^o) - ofnsvos xvxXots ov^uvos. SJl. 5o. - wv ygu(pi^wv, Jul. 
Aeg. 11. 

i^vs f i^ttu xxTijXvats. uo. icoTi cxonov i^vv sKuacttv, 
Antip. Sid. <^'5. 
i^vrsvfts , aru^y.t}. Pliilip. 
l5. -? KUVOVU. Puiil. Sil. 
5l. • is /uttguiv og^tuffus Antip. Sid. ,49. 

iXvs -vos p(;«f«cr^o«/j/j 3^g£/uov, 

Leon. Tar. '6g. 
i/uuvronid}] - t]v ^t/gos Ssiffus, 

Isidor. 1. fiofcuXov. Leon. Tar. 26. i/uxffS^Xti , vtjos. JiJ. Aeg. 6. 

• uv aruXixiAiv. Alphe. 2. - ^v usi vtxwauv. Stat. 
i^vui - ^vct Oi]tov uy,itioiov, Alhl. 27. 

TSTicias 1. 'or i^vastsv v/u,- luuffffcti - o/usvos ai/u,«s uv^ens, 

vov utlittv. Mnusalc. 11. Archias 22. 

ixuvos - i) fxovffSMV /uigiSfDii- ly.uruvoitcfgljiul^os. ua. 110. 

m.iget. 12. t/utipu) - wv •nuvros nrsgov, 
ixtXow -iLaus. Philip. 72. ApoUonid. 25. 

ixiatos -iov Atos. Paliad. 85. i/utgosts , "Epuis. ua. ^gg. 

- oifftv oVxrots. Paul. Sil.35. l/u.sorjBuXt/s - is iug. Nicias 7. itfsrtis.^ rovs i,xfrus arf(puvovs, 

Meleag. 64. 
ix/uxs - uou TCoXvdgoaov Bux- 

Xov. Posidip. 11. sga^s. 

Leon. Tar. 60, S^vos. 

Antip. Sid, 17. - y.uatv, 

*i. 473, 'ifA.sgos -ov uvXiiffuvrt. Antip, 
Th. 29. -u ouxgvauau, 
Marc. Aur. 29. 

t/utgros. ♦eJ'. 2 1 5. - rt]. u^. 
216. -riti avvofxsvvu). uo, 
707. - t;? xov^tj, u^. 711. 

-TtjV yu7uv. UO, 736. -TMV I N D E X. 299 Xti^trai}/, Marian. 3. -rovs 
Kgirtis kXwvks. MeJeag. 2. 

ivoxXf/,x. o^/u,»rx Kpv(piii)v tv- 
iuKf/.xrx Tcvgtrm. Ire- 
nae. 3. 

ivSoXhvs. n. 517. 

iviov. Eupilh, II. 4o2. 

7vts. Dosiad. Aia 2. 

i'ixXos. Simm. Rh. i. evTtu- 
■ywv xiyos Tzoais. L.eon. 
Tar, 61, - ov aiKs^urx 
7\ox/uiov r^xyov. Agutll. 29. 

i^tvr^s -r^ ^ovxki, Ery- 
cius 5. 

iio/SoX^w. ovK iditjv iio^oXwv 
y.sXirvjv. Biauor. 3. 

iioi§yos, Apolioiiid. 25. 

<?oy - ov ^t!§fvrriv o/uy,x7tv 
f'X<^v. xS. 52. s'xt^s TO (pi- 
Xtj/ttx. Meleag iiied. o(p- 
bx\y.ol xtiv iv <|^ /BXiy,- 
fAxrx x^to^uivot. Meleag. 
4. j/ yxo XV o/u/xx §i<l>yis , 
ws <^a) itgosxfA.nsxfTxt. 
ItlJian. 4. vrct §nxXvv xs 
KxXxy,~iox 1^^. xi. 17 3. 

iio(po§ivs - }jxs ^ovxxxs, x^. 

iivs, u no\vKXfA.ni]s. .Pliani. 
4. xn iivos h no^us. Co- 
uiet. 2. tKgtKts tvrx^croio 
ot iivos fAoKnxv Archias 
29. iivi B^fjfos insfAl^ifixuis, 
xo. :^83. 'xvXxs xxi iivxs. 
Erycius 3. ioiSoXos - ov x'ifA.xros. Demo- 

doc. 2. - ovs yevvxs, u^, 

273. 
io^oXiui • i7v In ifiijv Kgxoitjv 

i^ois o§vvrxt. Aicae. 

Mess. 4. 
io^oKTi - fjs fAtyxXits hfinorxu 

Posidip. 1. 
iofAtyrjs - ytj ^TjXrjv, Po- 

lyaen. 4. 
Vov y fXiXxv. Meleag. 21. Xev- 

Kov. Id. 92. Kvxvxvyis. 

Rufin. i5. vy§ov. Ma- 

rian. 3. ro (f>tXi(xntgov 

xv^os. Dioscor. 24. Iv 

rxXx§ots. otJ'. 33o. - *oe kxI 

axfi^vxx, d^. 705. 
iost (pojSi^tjs intfffioXifjs, x^. 

5o3. tov larxixs •noSfm. 

Criiiag. 1. fixgi^xgiHijs 

Xoyxtjs. Agatli. 48. 
ioari(pccvos - wv kuXvkihv. Ma- 

rian. 2. 
ionjs -rtjrt. Antip. Sid. 25. 

xl Her. i4. 
iorvntjs , Hsnos ogvts. Apollo- 

nid. 21. -t7s (iXt(pxgwv 

fixatts. Rufin. 20. 
VovXos f Xtnros vno K^orx(pot- 

aiv. Asclepiad. 1. rgixo- 

(potros hctaKiortjatv. Stla- 

to. 9. -ov srt x^ouovros. 

t(o, 695, - av tvKTov. Apol- 

lonid. 8. , ovs vjtt^tv. 

Eratosth. Cyr, 2, 3o<^ 1 N D E X, saJc. 6. 
ixvlT^s -T« (p^oios (pxgaos. 

Phani. 5. 
ittxxffd] -Tis. Thom.TII. 124. 
ixnuaTii^i nvy-os. Aiitip. Sid. 

87» - ^^06 /uvuTTx. Ascle- 

piad, 3o. 
inn»(ptiTis. u^. 208. 
tTrxtvTt]^ - il^x nuXov feeaiwv. 

Bianor. 11. 
^tirntos - ix ufd^Xx xu.id(vtty. 

Anyte 4. 
iKno^ev. x^. 276. 
tnnoxt^Ktv^QS - ov yhos. «0. 

590. 
tKnoKo^vOTits • uy xgxTt^Zv, 

cii'. 596. 
innox^oTos -ov "^vgirjs aui,ns- 

^ov. Posidip. 3. 
innoXo(pos • ovs xo§vb^xs. xo. 

194. 
imtoXvTo^ - ns %«^jt*>;y. x^. 

•M\o. 
innoy,x^os •otai. xo, 728. 
'innos , 4'^7k.t;. x^. 121, d^ta^ 

axXos. LuciJl. g5. 
iTcnoavvrj - xiai xgxtnvx7ai ys- 

yx^OTSs. x^. l64. 
tnnoTis -riv ^(Dvtjy. Stat. 

Athl, 1. 
i^is - IV /xvgonvovv y (vxvS"!- 

fA.ov. JVIeleag. 1. 9. 
ie^ox^cv - oyaySttJXaK. Herod. 

Inscr. 27. ts. ivxs xvxfvtovs yvxfjticruv. 

oi^. 292. 
iau^u - sTxt olart^x ^(f)oiffiv. 

Leon. Ai. i4. tTs ngis 

"vx. Id. 22. 
iau/ut^os. sXoicpots xvtav iax- 

/ut^x S^^XjUoZax. Phiiip. 

34. 
iangtB-/u,9s. Leon, Tar, i3. 

Paul. Sii. 49. 
fffxoi). Simonid. 65. 
iaojiios - fots. Diotim. 6. 
iao^KiUMV -juovos fixaiXiiws, 

^•coli, 23.. 
tffQ^irr' >:,<■,<: ~ /uov fAUxos vctfuffa/. 

'.'., •^alc. v3. • 
iao^vytfs - h^jy fiv^cxotffffuy, 

Theae*. 2. 
iao^tos • ov xx%.ios. uff. 628. 

• iiov /uuy.u^wv. Speuslp. 

1. 176. 
iaojuoi^es , %/w. Dionys. 4. 
iffofAogos. Anlip. Sid. 21. 
iffovo/uos • ovs AS^tjvxs, Sco- 

li- 7. 
iffonxXxiffTos. Anlip. Sid. 23. 

iffonxXtis , iijuxTi vv^. II. 5 X 6. 

iaonXxTTjs - h xvtos. Ar- 

cliimel. 1, 
iffonXuTODV, PaJlad. 70. 
iffc^§onos -nov xtjaos ovx xl^tf, 

dl 674. 
Tffos - ov SruXuffffji axu(pos, 

Leon. Tar. 48. 
iao(p«§i^(»i, xxivos Egws xxT I N D E X. 301 "Egaros tfiM /ubh^ti tiroCpx^i- 
{tt. ah Hor. 1. 
leoXf*^*!^ " *"* xt£ci(Txs. Aipoi- 
lonid. 7. 

iffoxvoos • OV U^TtyOVOKTt fltj- 

Aov. Antipliil. 8. 

iao^l/Ti^pos - ov, Ko. 85. 

iffOU. TTXgJjUSlDV uXxXJOClV TOV 

cov (pd^oyyov «cwffec^utvoy. 
Tymn. 2. 
"att](Ji.i. ^onv ^itsrijct ytyonvov. 
Aenigni. 1 1 . itKttarx r§o- 
icxiu voauiv crTtjaxs. »0. 542. 
crriaofAtv s§y» xvnt^^oy.»- 
Xov ttXKnlytis. Maccd. 1 9. 
rpoTCxtov arriauivrut vtxxs. 
oih uSj. arvaxc^t ^ty %,o- 
qov . x^. 521. 
tarofiotvs. Moccdon. 19. 
laronovos - ov Hx^xaos, Plii- 
lip, 18. -vwv (pgovri^uv. 
uo. iiG, - ois xtgxlaiv. 
Philip. 85. (Lectt. 186). 
larogit) • itgtv Ktgxx(pioxts 
uitros larogiti, Apolloiiid. 
l4. ti &i y.iXxtvx laroptri 
rtfxot rovs irt^txu^^tfixxovs, 
Pliilip. 43. Tcuvroitiv taro- 
fitis urgonev. u^. 584. - itiv 
7\.Kju.vgxv tnXxatv, Dios- 
corid. 26. rxv ^vxrxv 
oxyxros vyviat. Bianor. 
l3. TOVTO nxg tarofi^v. 
Lncill. 82. iarofitiv «<«- 
vgs h>^tx.n^' xi, 584. taros -ow xgxxvtjs. Nicarch. 
ined. 

7arw^. sTcti rifJtxogos "taruig. 
Herod. Inscr. 29. - gu 
xvkXov ygu<l/us. Crinag. 
24. ■/i§v(Pitjs ''torog Kxsaro- 

gitis. UO. 583. TCUl^sitlS. 

uL 714 tvtTcitjs n. 5ui, 
-ogts. Leon. Tar. 5o. 
/uvSfuv. Anlipliil. 11. 

iaxxs - u^u rtiv onicru). Phi- 

lip. 56. "^'^ft/uov. Marc. 

Arg. 22. ^coctts. ih. iaxx- 

atv xtyxgiTtaiv. Piiilip. 10, 
iaxiov , avar§i(pt. Marc. 

Arg. 3. 
iaxvos. U7C iaxvorurr,s tis 

rxaiv oyxorurtiv. Stralo, 

iaxM - trt P(;?/f «. Antip. 'Vh. 
39. 

irtx - ut ruvv/ui}xits. Thall. 
Milcs. 3. 

irgtvhs - tut TCOTCxhs. Cri- 
nag, G. 

irvs, uy,(p irxgu cxuv xv» 
xXotttaxv irvv. Anyte 20», 
irvv xg^o^^xv ufftci^os. Mna- 
^alc. 2. ytiguXiu irvr. 
Id. 3. uyxiffrguv xu/njtv- 
"Kotaauv. Jul. Aeg. 6. ySXj- 
(fiuguv Ttvgotaaxv. x^. 3oi, 
rgiyXys xvbt[A.otaauv, Thp- 
aet. 2. 

H/y^. ^^. j v3. 302 I N D E X» ix^^vu^M - tro. ApoUonid. 

26. 
ix^vfioXevs. Leon. Tar. gS. 
tx^v^oXfi» - tvvrx. Hetrusc. 

II. 307. 
ix^v/3oXos - ov Btigecs. ua. 

129. - ov "Klvov. Theaet. 

5 1 4. - ois utd^vluts. uS', 

128. 

ix^v^tov. Liician. 20. 
ix^vaoxos - ovs anvgloxs. 

Leon. Tar, 26. 
i^^votts -otv ysvos. Acnigm, 

32. - otvrx fioXov. Anlip. 

Sicl. i4. 
ix,^vo^ri§fjrrig. ApoUonid. 

23. 
i^^votis - otvrx Boff7ro£ov, xo. 

i54. 
ix,^vo(pxyos - ot OKv^Kxxts itg- 

"Kuyovs. Philip. 72. 
ix^vTtxyyjS - yti crrofAxrx. 

Theaet, 1. 
i^vxTos -xtri ^ifAtats. Dio- 

(lor. 5. 
ixvtXxrtis. xyxvXos rer§atto- 

iuiv. Zosim. 1. -t]v ^tx- 

auv xyyiXov. x^. 353« 
ixvtvrtis -rxs KvTtgt^os. Marc 

Arg. 10. 

i'XVtov, rijs jtgorigTis xyXutijs. 
Isidor. 1 1 . ^^gxax/xriv. 
Macedon. 23. (pu^os i'xvtx 
(fiuff f/xud^ov. Callim. la» anivb^^os i'xvix fiuix \s- 

"Ktiitrxt, Phani. \. 
ix^^ons^tj , rgtiXtxros. Antip. 

Sid. 17. -Tti^xtfftv.x^.SQS, 
i^vof. ^xtvta i'xvos S7t ixvos, 

Meleag. 19. itt^ov «Vo- 

xXtim, Antiphil. 3i. uvi- 

artov fXxvvwv, Sophron. 1. 

/utB^vaCpxXis ikiaatt, x^. 

286. (Sxtov f-jttffr^axs. «eT. 

662. ufiXx^iS fxuv. u^. 

735. xxr i'xvtos fS^^K/us, 

Antip. Sid. 3S, farx 

figtxgoTatv sn i'xvsaiv, Id. 
^27. 
iu. Ascleijiatl. 3j, Dios- 

coi-. 34. Antip. Th. 47. 
iun, Paul. Si]. S^, 

K. 

xx/iu^tis, Antip. Sid. 2. 

xxyxx^u. fKxyxxffx. Paul. 
Sil.. 33. xxyxx^ova inl 
viHxis. Agath. 27. 

xxyxxXxu - Xouax, Paul. 
Sil. 32. 

xxSsy,wv -ovu yti^xT. Simm, 
Illi. 3. 

xuharus, Erinn. 3. 

xuoos - wv xoiXuv oc(ps\xt ttto- 
(Aurx. Archiloch. 5. - ots ' 
Xiov /xt xxru/3gtxt' Hc- 
dyi. 1. (II. 626.) rtrgx- 
Xootat Ttivitv. Id. 2. (II. 
52G.) 1 N D E X. 303 xcti oit^oT. Jo. Ciii. 3. - (ttl- 

vov ao(pi'f!. oco. JvX). 

Meleag. S/. 5<). /uoT^x 
xx3-t7Xt /oiov. u^. 695. wj^f- 
rx xxS^sXctiv ffT^xTov. Lieon. 
Tar. 21. cov ovrt xvSos 
nUs utuiv xxd^sXtT, An- 
tiphil. i5. 
xud^Xi^u -tj^xs yvTx Ttv^i, xd. 

xxd^xTiTu) - x^pt. Antim 1. 

167. Dioscorid. i3 xu- 

^vh h'§xs. Paul. Sil. 44. 

x/Xju,x xxd^xii^xs. xa. 4l3. 

xu^xKTOf^tvQs xioaov inl 

xfXTt. Theocr. 3. /xlT§xts 

xwXfic xx^x^l^xfAtvos. Ar- 

chias 24. 
xx3xgy.x, K«/^<jttecpioii.Apoll. 

Gr. II. 358. 
xx^xnxi. PalJud, 85. 
x»3x§fA.a^M • ov xt^i^x. Paiil. 

Sil. 5l. xx^ti^fjLoat ffTtipx- 

vov. Meleag. 2. 

X«J«f(ttOS • OV 7CXVTK fXO^g, 

di. 198. -wv %^f<£»i. «#. 
239. 
v.x3x§os - riv ooov. Callim. 
36. - §M Tivgt yvtx xx^ti- 

gXS. K^. ^22, -XS %f?f«f. 

ul 68^. 

KxB^iXxm -tiXxtro T» txXpcv- 
rov. x^. 85. xxBirt] - tjs r^ixivifs. Antip. 
8id. 96. 

xxS^ijXtx^oii - xefxi vvxrx. liH- 

cian. 1 1. 
xuBl^i^ - hxs iti§o(puyt7. Lu- 

cill. 22. 

xxBtfijUt, ^t'y,(fx xxBiis 'ovvy^u. 

Anyte 11. -t/uivtis xyxv- 
^vs. Antip. Sid. 106. 
xxBoXov , ovSsh. Luci]]. 3o, 

xuBo§uo) - c< TtuvTU oy,fji.u ru- 

xj/s. x^. 476. 
xuS^o^uuu •/u^ ^pu/wtv. Mich, 

Psell. IIL 125. 
xub^v^^i^ui - laxs Ttiv atvfijv. 

Pallad. 81. 

XKlVOTu(pOS - ^ ffXV/UUTt. Pal- 

lad. 64. 

XUIVOTO/UIU - jUUiV vtu§us X'^- 

§tTus. Dioscorid. 16. ^^v^- 

aU)V TVTtOS XUlVOTO/UtjS^tis, 

Id. 29. 

xuivor^onos. Pallad. ined. 

xxlotos - tov IX3"a)v. Philip. 
63. ws flxt To xuigtov, 
Liicill. 63. v'^ux3-vv /uoo- 
(pr/v xui^iov. Parmen. 6. 
tuyn xuigiov uaT^xyxXo^, 
Diodor. i5. oivi^ xxi§tot 
avyytl^uaxt. Callim. 63, 
'yXvxvy.vbtt xxi§tx, Me- 
lcag. 23. \iixs. Agath. 
35. ufA,(poTt§x. Strato. 66, 
iVnort xxigi IraX^ct»'. Kli- 
filK 18. 304 1 N D E X, 

XOUfOjUtOtVtU. ffu i" tif TtXViJV 
opyiv sy.ctt§DfA,xvtn. Biail. 4. 

3t»if0Sf tguTi 0iXos. Fbani. 
1. xKigu Va^i vifjttiv ro 
<yt§inov. Paul. Sil. 70. 
xoLtou nai.vra. TCgostffri xocXec. 

ii, 5o8. 
xee/d). rriv x(xxv/u.fV}jv. uS. 

496. 
xxxxyyt^kos. Meleag. 72. 
xuxofiQvXos. Strato. 62. 
xxxo^^oiuii] -it]s (tibi nunc 

■nre§o^§oy.itis) xo. 3g6. 
xotxotpyos f Ttoffis» oto. xler. 2. 

-ov /uoixui^xv. Llicill. 79. 
xxxo^QiK. Sapph. 3. 
xuxoxgtffiv , ^xvuwv, «<?. 390. 

- ii]s (p^ovtgns ffii/xu. An- 

tip. Th. 58. 
xuxofAtix^vos - voi Biarovi^ts. 

Phanocl. 1. 
xxxo/uotoos - §01 uoTvts, Anti- 

phil. 4o. 
Mxxoy.og(f)os. Marc. Arg. 7. 
xxxoitvos - vt. uL 3f)6. - vov 

"KxlrfAX. Lcon. Tar. 88. 
xxxoitug^tyos , fto^igu. Me- 

leag. 124. 
xuxorcotos. Lucill. 5l. 
xuxonrt^os - §t fA,ovax. Ae- 

nigrn. i5. 
Huxoaxiivos -^viviic uvogos. Cri- 

nag. 37. 
xxKoanogin - in^. «^. 45o. xuxoarofA.uxos - «j» tgyxitotm. 
Lucill. 6. 

xaxoo-xo?^'^ - >^'. Marc, 

Arg. 3. 
xuxortxvos - vois axi]fji.xGtv. 

Autojiied. 3. - yorstrow 

xivrifAxros. Philod. J2l. 
xoexot/^yo.c. Pallad. iSg. 
xKKoipguv. Mnasalc. i4. 
xocxob) -ovfAivov o/«jCe«(. Agath. 

68. xxxufAtvos h nvgeroio. 

Id. 69. xdgoK yv7u. Leon* 

Alex. 12. 
xuxros - rov rvfAftx. Philet. 

10. 
xxXuftuv^KijrYiS. Hedyl. 7. 

(.2). 
xxKxfAtvrrjs. Phani. 7, Ar- 

chias. 17. 
xxXnfAij f ^ffti. Strato 57. 

"KevKtis xxXxfitjs ovosv ent' 

ffr§i(poftKi. Rulin. 36. rjyy 

xxKxftriv i^ufrj. Philip. l3. 

xu(p)]v ffruycvuv xxXuftijv, 

Stalyll. 2. uvxft,7!(xs xu- 

'KxfA.as, Asclepiad. 1. 
xxKuftiiroftit]. Philip. 19. 
xuXKftti^xyos - ov x^^Xv/^u. 

Paul. Sii. 5l. 
xxXxftis - 7au nuXvvKS. uo, 

173. 
xuXufAiris. Leon. Tar. 65. 
xxXxftos - ov Ktvxov (f>vrx. 

"Kiiiv. u^. 52^. "Ov uyxi- 

argov. Dioscorid* 3. yto- I,:NiD;E }v. 305 ff/ui}xrov. Crjjiag. 4. Xs/- 
%«<y. AmmJan, 6. ol M/- 
otcti «.«Xoe^o/. Sysip. (Di- 
oscor.) 3.ia< X-§iafoi Xtj' 
fwv H«.Xxiu.oi, . Hedyl. 2. 
- wv aKhii^uiy xHov:',v. Paul. 
Sil. 5o. -ovs tvyXvipiui. 

xu.Xxy.didiii - «y 'v^xri Xt/uvtfS. 

Zoim?. 7. 
XMXxvfo4' - OTToy soiydovitoio, 

«<?. 467. 
xxKriy,s^os, Pallad. i43. 
xocXnf , xsytr, cs r.t^iciTs^/oitro. 

Leon. ,Tq,K. 5»5, ll«kr>'y. 

Crinag., 7. -j/y 'ExoiXtis 

(f>iXoifivvip. ](], i5. 
x«X<o««. s>V X<r;/y xotXioi^oc. 

riiilod. ined. . 
xx^^Ktvos ■'Aicii nXivB^is. Plja- 

Iiias ,.3. --iyay mi^vyx. 
. Mejeag. 123. 
xxl^tyxjuos .\'Ots Xiy.r^ois. 

Pau]. Sii. G7. 

y,CC'^tl7C)IS - «•<r .ffO(p!i}. Ci^, 

■ ^97- ■ 
xx^^tS^VTfu - ru)v ftxjrgov. Plii- 

xx7k.tKS£MS - ftjy l'X«(P5v. . Au- 
tip., TlU 70. (I.cctt. 
i55.) 

xx'^lxoixos ' y.uiv ^xotTuv. 
JVJacedon. 3o. 

KX'^lVXOS -OV Ttl^MKOS, Hcr- 

mocr. 1. 
Vol. III. P. 3. xx^^iTtsTtiXos - ov \^'iov. Tlie- 

aet. 2. xxgiy.ovx, Ascle- 

piad. 34. 
xxj^iTtvXos • ov @^/3^v, Aa- 

ciepiad. II. 4go. 
xx'/9i.{<jTs7qv -t7x xotvxvrt. IJe- 

dy]. 2. (II. 52(i.) 
xx^^troxos - 010 (pvtjs. Christ. 

Ecidjr. i32. 
xx^^^tx^vs , s(p^os. Iledyl. 3. 

(ii. 526.) 
xx^i^lxo^os. Nossis 11. 
xxKos. tis xxXov. Loll. 

liass. 4. 
xc^Xos - ov rttvxs ovglm sv(ppO' 

cvvof. x^ 743. 
xxXTtis , ^vvyi. Tlieaet. 4. 

- J< sv j2xi>!. Tiiall. Mil. 

5. -tv sXx(p^f!v. Marc. 

Arg. 3o. xo/X«y. Nicarch,- 

8. v^iv vno ^^^oya 3-ia^ut 

xocXTttv, Meleag. iG, 
xxXvfoti. Dioscorid, 8. Phi- 

loilpm, 3i. Satyr. Th. 7» 

Aiisto. 2. Antisti. 3. «7. 

676. 
»xXvKO(;rs0xvos. Joann. 

Barb. 3. 
xxXvi<jtfj,i(, oXtyov. Diotim. 9. 
KxXvi -v/itact ^o.ia)v. Plato 

29. 6/u.oti!v. ('yius 3. 
xxXvTrrgx , v^xTotffffx. Nici, 

3. xo^vv civr: xxXvnr^g. 

Antip. Sid. .^4. x/v<re/*r 

ftXoxy,y.7^xs unoa^p/yixcrx 
U 3o6 1 N D E X, xK\vitr§yi, Cluist. Ecphr. 

8i. 
K(x.'Kx.V' Uosiad. Ai'. i. 
■K'xKms • wv 0« T«%<yo< ro§its. 

i>eon. Tar. 4. rovs /uu)v- 

aZv ^stvTief fatKtt x«X(«;y. 

Callim. i5. 
xt>ifu.xi. U.fA.nt\os ws x«^kx( 

artioi^o^ut. Ijeoii. Tar. 

7C). oivri aKgtiuovwv xxf/.oi- 

XX. Autip. Sid. 34. - xts 

itffrxi. Leoii. Tar. 24. 

xXx^x^xt. Id. 4/. - us ^o- 

"KiX»!. Mnasalc. 4. 
x»y.xativts. Antip. Tli. 45. 
xUjU.xros - rois nxvwxiouv tt§- 

nofxivti. Sat. Th. 7. 
x»/u.ivtvrtf£ f xvXos. Phllip. 

16. 
Ktif*iu,ov it} -fis avy.^oXx.Thc- 

aet, Sch. 4. 
x¥.f^y.o^os. Diodor. 16. Pani- 

phil. 1. Eryc. g. «(J. (J^S. 
x«(t*va) - «V nt^i ytigxi. Ma- 

cedon. 25. 7to'/k.x xxiuwv. 

Rulin. 18. x^. i!io. 3-v- 

fAov ttoB^if. Agalh. 64. yvT» 

xixf^tixx xonct). Rliftii. 5. 

Ktxfitius vn xxKvos ofifAX. 

Danioch. 2. yfi^xi. Paul. 

Sil. 52. 
KXftntj , xx^noCp^ogos. Anti- 

phan. 8. 
xufA.nrti§ , ■nvff.xros. Meleag. 

129. xxf4,nru> - r.uv ryfv xx§xv. 
Aesdirio I. 189. xx^^- 
f^evtiv ftovvos ^xxfA^s ys- 
Xco<r. Jul. Aeg. 66. xufc- 
itrofitvos yti^xi. Aenigm. 
l5. -tvov lAxKiov. Gac- 
tul. 7. 

XXfA.nvXoS - OV XVfAU. uo. 2o3. 

xxv^xps , ^xrrov «oittatt fii» 
KiKxvBxoos, Annnian. 10. 
- ov oiroy. Crat. 6. 

xxvB-tiXios. Pallad. 3o. 

xxvS^os, yv§^ intaxintro. 
Philip. 17. v(puif4.os. Id. 
53. -ov i^o^iDfA.ivos ytl§^. 
Id. iG. nxvxygtx (pvXx- 
xtuv. Paul. Sil. l. - ov 
i(Pt'Kxou.t3'x. xa. 8. xKv^xt, 
Paul. Sil. 1. -Qvs rovs 
yKvxt^ovs tfivffxs. xo. 660. 

xxv^uiv - wvos ffXV^lXOV xigXSm 
xS. 162. xxi XXV^Ulfft TU- 

Xv- Pallad. 3o. -uvxs At- 

f6vxovs. Apollin. 1. 
xxyvxfiivos - 1} xgXf^lSti. Au- 

toined. 7, - ov aiHftx. Lu- 

cill. 68. 
xxvovis -TfJ"' vnxTtjV, PhiJip; 

17. 
xxvuv 'ovos od^gortpos, Ni- 
carch. 28. tartiat rov 
r^onov ix xxvovos. xa, 85. 
iB^vvovTX T»%vvv tvtnitjS 
tixvovt. liiedit. xxvovx ypx- 
0i^wv (pvKxxx. Damoch.2. I N D E X» 307 KUir§ros t fuiyMS. Posidip. 17. 

xocnfiXfiiu - ovffx -rvxv fo^ 
fiiov. Pallad. 72. 

xuyrttXtxo s ' xot jusrpct (piXtv- 
au. Marc. Arg. 18. 

HXTCvtc/uu, Pallad. 4l5. 

xxjrvas , Tf^iroiXtjv xktcvov /u,)1- 
otv u^cioTf^rjv. eco. 678. 

xxtrTrudoKifj!) • tfiivos xoff/uos. 
Deinod. 3. 

xxTc^oipovos, xyoiv. Pliilip. 72. 

KUK§os , H^sixXtios, Piiilip. 
70. -00 nooui xx^iii'1'g, 
Rhiau. 8. x*"'^*^ uvxt- 
vUvs at(p^ty.oTu. Archias 
l'J. o^tiovoy.ov. PhiJip. 47. 
- ^ov UjuCPtTiyu^u ■ycvvv. 
Id. Ol, l^ar^vAwv (pvTuiv 
XufitiTOfx. Paul. Sil. 44. 

xxfTvgos -ov yf^Kofv. Nossis 
\2. 

XXnU). XtXU(PtlOTt TU^ITlf, 

Agalli. 5o. 

XUgufioS ' OV 7rgUX0^t§/IA,0Vt 

Qu. Maec. 8. 

xxgti^x^iu) -U)v xrgxxtos. An- 
tip. Sid. 26. - iovru xo- 
gvfjkfiots. Paul. Sil. 8. - iov' 
r« ^xTv§if. Macedou. 26. 

xx^tifiu^li) -t)v o^xXftiv /3«»- 

.. rgov, Qu. Maec. 10. 

Kxgls , xv^)/. Asclepiad. 28« 

Ku§xulpu. Cercal. 2. 

xu^xlvQs. Scoli. i4. •7vm 
91111 gQv^x, PUani. 3« xu^itxaos • X Xtiftx. Anti- 

phi]. 1. 
xu^TtxXifn.uis , 'y^x^xt.ui. 701. 
xu§ntiLx,os ^ xxgoogvov nxvros, 

Crinag. a'6, 
xugTeoyivsB^Xos. 11. in8. 

XU§7C0T0X0S - xov Afi/utirtgos, 
SLralo 6j, xygov. Iler- 
mocr. 2. ■'xuf ''lat^t, x$', 
271. 

xx^rto(poo!u) -iio't». Even. 7, 
h'.u§-7co(po^ovv. Plato 20. 

xu§7co(p3^o§os , xuiuicf}. Anti- 
phan, 8. 

xu^7co(pvXui. Zonas. 3. 

XU^Tt^O^VUOS. X^. 3 10, 

xa§rt§oxtt§ - bs ^xatXiios, »$', 
690. 

xugrvvu) - vuaut ^Xy. Pha-» 
nocl. 1. 

xugvii - i}s vy§o7s i§vtai. Me- 
leag. 1. 18. -tiv tivo^ttit, : 
Plato 20. 

xuovov , X^^^^' xgriiogoy 
T^tTci^os. Zonas. 3. p^Xw- 
gwv sx(pxvis tx "Ktni^mvt 
Philip. 20. kxgvwv tcxi' 
yvios tvarox*'V' Strato 54. 

xuo^uXios - iov (pu§vyx ii^ti» 
Alcae. Mess. 18. Bia- 
nor. 4. - iov ii§fAu. Jul« 
Aeg. 27. -iovs xarxxvxs, 
II. 6ig. 

r.x§(piTtis3 ^xXxfjtts, Marc. 
Arg. 24. 
Ua 308 1 N D E X. /u,iytj ^xXufjLov. Agalll. 5j . 
xKD(pf>6» - ovrxt osva^tx. Phi- 

lip. 76. 
xoc^(f tti - rrxi tj^yj %pw?. Ar- 

cbil. Fr. 27. •of/.hn yii- 

gxps 5«f*». Macedon. 16. 
xxp^tjfjiav -t» xar^uiv tpxvtt, 

Archimel. i. 
xxffroots - t^u)v v\xx7t Agalh. 

43. 

x«er«6/3«/vw -ijixivt otefjtx^tg' 
at(povris. Lucian. 25, tts 
Kt-^tiv xxrx^xs. Lacill 38. 

XUri^ilS ^OfAQV tts XIOXQ. 

Palla.t. G4. l45. 
xxrx^xats tts xiottv. Antip. 

Sicl. 1. 
xxrupxv^w. xxt rOKfwv xx- 

Txfixvixs, Leon. Tar. 97. 
x»rx(i§ix'^ -i/^gtix ^xxgvois. 

Asclepiad. 4. xx^ois ^/ov. 

Hedyl. 1. (II. 526.) 
xxrxfipvxu) -ovrx rov tv^ri\n- 

fAsvx fioaxov. Leon. Tar. 

5i. 
xxrxyttos , ix rtov xxrxytiwv, 

Antip. Th. 8. 
xarxytyvwffxu f t^ios us uvt- 

guarov. PaJlad. 5, 
xurxyXxi^u. fAx^ftxfvyrj xuX- 

Xovs vufiu xurfjyXxifftv, 

Agath 24. 
xuruyXurros - r« notrjfA.urK. 

Cratts 11. 3. • xxrxyvvfjbt - uyivros, ua.hjo. 

xxrxy^uCpu. "SunCflu) iv Mov- 
ffxis otxxrtf xxruy^'x(ptrxi. 
uoi 5'20. oovXa xurxyox* 
^xs axvXu. Nicaiider. 2. 

xurxyu) • tt us E^fjtvs rovs 
^t^uTttvofA.ivovs. Nicarch. 
3i. tts ut%v. Pallad. 5i. 
120. 123. xuruyovffi otXff-' 
vtjv. Itiedit. %ae^«<. Lii- 
cil]. 119. rovs fAiv xurot- 
yovffu. Pallad. wio. 

xxruotiHvvfAt, rl ii fi.oi xuru 
(piyyos i'$gii'*s. u^ 65 1. 
0« xxrxottiuvrts (iifiXlx, 
Lurill. 78. -i^tiitv fvu^- 
yios. x^. 547. 

xurxoovTtu. rvntis xxrioovitt 
xt^xww. Antip. Sid. 96. 

XXTXO^VTCTU - ^XffU ftx^tixs, 

Pers. 6. - <l/tts ro it^osunov. 
Rtdjn. 28. 

xxrxovu, «^iff/Svv xxriovffe 
S^xXuffffu, Tull. Laur. 2. 
rjXtov sv XiffXJl xxrtovffx- 
fA,tv. Callim. 80. xxru- 
^vs 'Kitrxi. Nicarch. 3. 

xurxdrjyu, tt sv iftx7s ^lfiXoi- 
fft TtxXiv xurx^riitr o^ovrUm 
Aristo 2. 

xxrx^vfA.ios, ors ot xuru^v- 
fjiiov rjv rt. Antiphil. 18, 
ovSiv i^pnfAt^iois xurud^V' 
fitov. Paul. Sil. i3. 

Mxrxtyi^u - ovrts viaffot i'gurts. I M D E X. 309 ♦c^. 1 0. - ovffx ^xXxffax. 

Theaet. u. 
xtcrxiyis ^ uiTnisacx. Leon. 

"[{'ar. 90. - /JfJ ^stju,igixi. 

Pers. 8. 
xttrxtvsw. rxyov xxr-fivsffcxv. 

Statil, FJac. 9. 
xxrxy.xyxot(u) - stv rwv xyuv 

oixrporuruiv. A^^aill. 4. 
xxrxy.xtotos. BianoJ". a. 
xxrxK^ktvrts , xxi i^s'ix xrxg- 

■7C0S. Jjf!on. Tar. 63. 
xxrxxXivi-i - vov. Lucili. 23. 

x«T«>i:X/vMs ^st/j/vv*. Stra- 

to/i8. 
xetrxnXv^w - sis lTiiyqxfA.y.xffiv. 

LuciJl. '26. 
xxrxxvMffffu - wv sgojf. Oa- 

Lriel. Ur. 7. 
xxrxxotui^u). oivos xxl ■noono- 

fftts xxrsxoi.u,tffxv h.yXa.o- 

viy.tjv. Hcdyi. 1. (11. 

5u6.) 
xocroeXv». TTVKTiis y.ursXvffs. 

Luciil, lO. ifm^ii xxri' 

Xvffs Biiiv. Jiil. Acg. 4 2. 

lecv ijdii KxrxXvcii.s. lcl 43. 

ovTw Bovfixffris y.xrxXvsrxt. 

Isicarch. 6. ygxlxv srwv 

ixxTov /xti xxrx\voy.svt]V. 

Lucill. 90. 
xxrxfA.^7.vvu - ri/iXvv!^^ xsv- 

r§ov. Agath, i5. 
xxrxy.vM -vo/xsv. (II, 52/.) 

Iledyl. 4. xxrxv3rgxxi^u. fiXsu/ULx xx- 

rtivjgxxiat. xo. 9. 
xxrxvrios - tov o/u./u.x fixXov- 

rss. Uamag. (111. 33 J.) 3. 
xxrxvvw. ov xvvss /xs xxrtivv- 

cxv. Tiber.lll. 2. 
xxrxits - sts offTwv. Paul. SiL 

74. 89. 

xxrxnxi^w. rwv xxrxKxtCov- 

rwv fAij ffXV^ Xoyov. Ni- 

carch. -nxi^ov. ■Pallad. 

75. 
xxrxTtxvw - snxvatv xvixs, 

Ep. Byz 10. 
xxjxnsvSrsw - s7. x^. 5 1 0. 
xxrxnXxffffw , ro ngoswnov 

4/t/u,vB-w. Lucian. G. 
xxrxnovri^w - snovrtfftv. Lu- 

ciJl. 100. 
xxrxn^ijB^w - ffxs, LuciJ]. 76. 
xxrxn^f]vow -vwcxo. Leou. 

T.-.r. 74. 
xxrxn^tfvvw - vs rov (pxl^ov. 

Lryci. 6. -tv xsi^wv xx- 

xoTiirxs. Christ. Ecphr. 

n5. 
xxrxn^oi^KOfAXt, ifitv a iKsTvos 

ov xxrxngoiitrut. Archii. 

fr. 28. 
Kxrxnrtiaaw. Paul, Sil, S^. 

ovoi xxrxnrtjffffwv , ovre 

^gxffvvofAsvos. Paliad. 90. 
KurBiBvxvos, V^av^os. Theo- 

cr. 1. 
xxrxg», Palladt 42« / 3IO 1 N D E X. HSCTK^XOfAXt • KffJ}. liUCill. 

KXTocf^w. Xi^if^x^^tf oTm xurug- 

doju,tv». Dioscor. 17. 
Hurocoi^/u,tu) • t7i. (ubi nunc 

unu§i^ixt7s) Pallad. 91. 
Muru^^i^oo) - \uu xurt^gl^uxTi 

jTiXwpov. Philip, 74. 
HUTua^tyiu) - 17. u^. 445. 
Huruat-trcoi^u . taxijtuffKi fAi- 

X,§i ftf^tjs. Strato 181. 
KuruaKiu^oi». AvrojUfi^ovru xu- 

Tiaxiuas T^oous u§ov§u ru- 

^w. Arist. Pep]. I. i8a. 
Uuruaxios f tftruXotat. ua. 

684 h. (Lectt. 3o4.) 
MUTuaxXtiiui. Stgfitu xxrtaxX)]- 

Hos. Jiil. Aeg 27. «(J. 272. 
Hxruaftvxu). f/Lii iy.^ fA.uart^ 

Hxruafiivir]. Paul. Sil. 24. 
HxrxanuruXuu, aftxruXijv yi 

av HUTuanxruXo}s. Lu- 

cian. 7, 
Hxvxanxoi ■ iatcuat. xh Sgo. 

XV(A.ovs Hurxanx, x^. 445. 
HKTxantlgiti - avai ftt Xtvxui 

f^tigut. Philodem. i4. 

« aittigoyrt. u^. 90. 
HnrxaicivSu). o't f».t xurxaiiti- 

puvrts. Carphyll. 2. ^ow- 

auts xurtantia^n] itus rtos 

fiioTos. Anlip, Sid. "/3, 
H$truaTtix<« riartxov* Anti- 

phil. 33. 
K»,tMrhtf>, ticon, Al, 38. Huruarovuxfu> -ijffuv. Agatll. 

83. 
xuTuarogiu) • iatit TuXijvti xv- 

fAur». Leon. Tar. 28. 

xuruaroi(pu) - <!'?;. Lucill. 44. 
xurxGT 2o(pf\ - tjv rtt) fiiu) (pi.- 

goov. Pallad. 129. 
XKruaxiTos , oi'ar§M. Paul. 

Sil. 37. 

XKTUTtivU), tl^VTTX & syit) MU- 

rsrtivu. Pallacl. 85. novs 
tts ruv awv rovruv rulv xu- 
rxrfivofjoivuDv, Pollian. 3. 
Hurxrifivu) -vtt. Pallad, 5l. 

XUTUTtlKU), XUrXTX^t7s lt)7CXS 

^uK^vat. Thcocr. 6. - 0^0« 

oVar§(j). Paul. Sil. 33. - trut 

h <l/ii(Pots. Lucian. 3(i. 
xxruTi^ilfit. ovn ini aoi f/tovvifi 

xxrtB^titxro roiu. Ascle- 

piad. 9. 
jtururpv^u) - ovrts ul^uv. Phi»- 

lip. 43, 
HUTurpvxu). Antiphil. 43. 
xurxvuivw ■. xvt7 ^tigtos noX- 

Xevs xvrSv. Archii. i'v. 42. 
Hxrxvxivtos - iovs nXonuf*.ovs, 

Riiilu. 11. 
HurK(pi§iD • tivix^tl. Pallud, 

63. 
Hurx(pu)ri^u) - t^wrtaiv, Atl- 

tiphil. 19. 
Hurux^ovtos • iovs fctru 6ui- 

fJOOVUS, u^. 063. 
HK,ru4'^X'** ' *" 7'^f^9V uKgX, 1 N D E X, 311 

Agatl). 70, - f<? f'«%'i'. xKrtixtos f tv ;^j(!uX,:jff<. Anti- 

Id. 55. phil. 5. 

3»«r*<?» - »< ^vuov. Paiil. Sil. xxrv^vats , i^ttx tts utaijv, 

j5. »iuyo< ri(pDT, xure^f]- u$. 443. -<v x^^f^^S^^^ '''■ 

j^oKjy. Cvcn. i4. (psroio. Siinonid. J12. 

ftKril^M - t^eTv. Vlalo, 9. xunjnivm -i/iuvfft 7tvev/u,x 4"^- 
xxrttixyw - et. Palla .71. ;^5f7(7ct. vVntip. SJd. 109. 

MxrtXiy^iiiit - tt. Aiilip. Sid. xkt7jo§qs - §x r» ^oargvx»* 

39. Paiil. SiJ. 34. 

xxrevxt^u -ijvu^ev. Piiinpliil. xxrti(peitj ^ v*i oi^vs BvfjLov 

2. xxrev^§t</ro y.o7ox. xo. eSovaiv. Rliian. l. «X^ts 

6()5, xxrt!<p!ii!S tx7:ojyi>is arx- 

nxregtUw - f/(p3'»;v. Onest. 6. ^tov. Stat. Ath]. 4o. 

xurigvxM - uiv 77[7ii,v. lip. xuri](psw -riae Kw^>fvv. Cal- 

Byz. 1 1. lini. 5(j. 

XCCT4CVW tigvGiv. Me]eag.54. xxr^(f)yis - tj. TulL Gcni. 4. 
XMTsoJ^a) -wv. Plliiip. 56. -ix vvxrx ^iuixsis. Paid. 

xxrtvvu^u - ony fixatXijx, Sil. 65, -is ri tfiXsTte, 

Leonli. .5. et/j' x/^ijs /u,t Asclepiad. 10. 

KxrsCvxatv. Ai\ !ii. 33. xxrij(pixu}. Problem. ar. 7. 

ytigus xxrtvvxat KXeci,€ow- XKrtB^vvu - vots ro^ortv y^tTpx. 

Xov. Agath, i5. JLeon. Tar. 3i. x\u^s xw 

xxrtvvuu ■ tjauvrss xt/^t« Evv- rtBvvoiv ^tjfturos ugy.ovit!V. 

qZs. xL 283. Alcae. Mtssen. 12. 

xursxi^ f ^VX^y, uo. 256. xuTt7A,.iOKrw ' rovri ^ifXvTlgtti- 

- %j< iiifos. uh '4G5. tv^i iii^. ui. 111. 

fiuats ct xu^sisrxt. uO. xscr/cp^jya/yo) -vovrt xi fjtovaxt 

3o2. 3l3. -tiv (p^ovrl^x. Tov spwrx. Callim. l4. 

Maced. 3(j. - uv rriv' (ptx- x«Tod vo ?,«.«<• Anyte. 22. Aii- 

"kt^v. Id. 18. rov B§o/u,iov. tip. Sid. G7. 

PalJad. 29. To xxrixov xuroiufi^iw -/5§t}3riyrx oiu/xa- 

/tte yoai]/u,x. Id 26. /xtj rx yootaiv. Apolloiiid. 

xxrix,ov. Ael. Gall. l. i3. 

nxrtr/ogos , rov nu^ovs. U9, xxrovo/uu^w. Posidip. 2. 

296. xxroTfiv. Miiasalc. q. 312 I N D E X. xxrofTTtvu - «<v e*f r« ^iAtvv- 

ruv f^yu. PJiilodem. 7. 
xxTO^yctvl^u) - w^yuvt^f r^s 

f£^jUtKS UVTOV^yw /u,iXsi, 

Ajjolloiiid. 26. 
KUTOgbota -ovv. u^. 627. 
xxTO^vffffw - viy! Tfjv yujutTtjv, 

Automed. 10. 
xuToaaoy,ui - ivot nuvTu o(p- 

S^xX/uot. Polyslr. 1. 
nuTovXow . u)Bt7ax ;t/)ovot(r< 

•ysvcats. Piiilip. 34, 
xxTu , vtvovau. Irenae. 2. /utj 

TtUVTX KXTU fiXijtt. U^. 

76b. (Nicarch. III. 334.) 

T«t HXTw Ttws aov uvw yt- 

ywt. Aiitip. Tli. 8. iK 

rovrov yivtr xvw ru nurw. 

Nicarcli 4. 
HXTw/u,u^tos -tov fix^os. Plato 

juii. 1. . /j/v Tcti^tjv. Mosch. 

I. 4i 1. 
ifXTW/uu^ov , (pxgos sniaTtlXx-' 

au. Christ. Ecplir. i4o. 

(Pu^iT^f/v xvf^ovau, Id. 

3o8. 
tcuTwx^uw - tjffxau Ttxettus. 

Macedou, 4o. 
Kxv^i - it xxi ix^vfiogots Xw 

fi^taat. Leon. Tar. 74. 
ttxvXos -(tvs Kgu/u,l5>jS. Auto- 

jned. 6. 

KHVmX - UTOS UPatVtXQV OTt^O- 

jT7]v. da. 8. 
Kxvs-if}. Autip, Th. 10. xxvffwdfjf - ts (pws rjXiov. 
Paul. Sil. 74. 80. 

xxvTxs y Tgiians^poto. Dosiad. 
Ar. 2. 

Kxxvy-tgos. Pallad. i43. 

Kxx.Xx^M -ovat Ttx^u vuy,xai» 
Plato i3. ■'• - 

Kxxo§y.ta()j. Antip. Tli. 49. 

xf«p , KotHov. Caiiiiii. 3g. 

xtyx^^Tts - iTtaiv taxxai*, 
Pliilip. 10. 

x*~3-«. Agatli 70. 

Kt7/uut , IXoov iv O/uijgtf. 
Even. 11. TToXis u y.t7juut 
ufji.y.iyx vtK^ois Joan. 
Barb. 8. uyu^Q^s Kt7rut 
^xtij Xtfixs. ul 24o. 'EX- 
X}jvwv Kfiao/uut iv aTOjuxTt, 
Eveii. i4. 7[o?)i.u.Kt /uot 
Ktlatut iv atXtat. Antip. 
Tii. 3o. iv x^P'^'^ i/ut7o 
Ks7a^xi TVV 4^vxvv Tt/S xov- 

^fjs hxitaKov. Agnlli. 2:^. 

ytj^us iv x^yuXir! xti/utvof 
D§(puvir}. Daiuaget. 10. 
Xtt/utjXtov y ovoiv fTfvix, xa. 
G81. -IX 7cxp^fvi-/js. l^au]. 

sii 73. 

/ ■> ' rl j,. 

xttgiu. xyy-v§rjs op/uov sKfigt 

vtwv. Apolluuiil. i(). /u)i^f 

Vtfipol Hsl^wat rx Xvioi. 

Agalli. 71. Xt/uos xfi^fi 

cx TCTtgu. Callini, l4, ntl- 
f _ / '. 

oxs frgwTo(pvrovs xxXvhxs, 

PliiJip. I. nguiToyovovt I N D E X, 313 fXtxu!. Meleag, 1. xo/u,xv 

xx^nwv xitpo/u,(vov B^r^sos, 
Id. 26. 'Sm/.^Tti sxs/gxTO 
Oo^ctv. ua. l84. Kf^scAvro 
TcXoxxy.ovs. Theodorid. 
l4. xixx^/u.xi Tx; t^ixocs. 
Lucian. i5. Xfxx§y.ivti, 
Leo l^bi]. 4. ^x^kiSsaai 
xu^ijvui. Jul. Antic. 2. 
Kn§»jtA.tvos yovlytiv tis utco 
(pXs^x. Alc. Mess. 8. av- 
<^vyliijv itTtpvym. Pau]. Si]. 

20. (V X^Ovl TYl 7CSVKXS StS 

i/u,i xst§xfA,hri. Lieon. Tar. 
62. 
XSXgV^^xKoS, X7C0 xo/u,xv. Nos- 
sis 5. - Xov a(piyxr^^x xo- 
fAfls. Aulip. Sid, 21. -ov 
XxiTfis ^vTOpx. Arcliias. 5. 

- u)v GT^tTCTuiv xy,uxrx. 
Antip, Sid. 27. "kiboxoX- 
"Ktiruiv n'Ks'y(ji.XTX, Agatil. 
5. Xt^ofiXyiroov. Paul. Sil. 

17- 
xsXx^eui - t7s rgxvXx. Parn- 

jdiil. I. 

XsXx^fJ/MX, BtOTt^OTCOV, Clirist. 

Ficplir. 43. ^toiKgvcriov, 
Critiag. 10. 
KsXx&is - te (A.ovaslw, uo. 4ig. 

- uv fgi(i§vxoi>v, Antip. Sid. 
11. 

7 tXxtvox^"'? t <^iX(f)n. Even. 

iG. 
^nXx^v^w ' ev vx/u.x. Leon. Tar. 39. - ^t xvbs^swv. 
Nestor. Lar. 3. - ^s. Ce- 

real. 2. 

xsXsvS^rirtis - r/atv. Leon. Tar. 
60. 

xsXsvBoKogos - ot, xd. 664. 

xiXsvBos , xvK^tHiti. Paul. 
Si]. 12. -ov xartDosaauv 
^tjTtiv. Leon. A]. 2. - ovs 
a(pxXt§xs litoToio. Ciivist. 
Ecplir. i34. xiXtvB-x x§s- 

rxwv, Id. 98. ^Jfa TTXVTX 

xiXtvBx Xxxtv /^ios. i ul. 

Aeg. 43. 
r.iXiis - nros roy tt^iv yXx^pv- 

goTo nr/y/ux. Meleag. 77. 
xj^/oy. Pallad. i5. 
xsAvCpos , spiy.xtov oy.y,XTOS. 

Ciinag. 35. sxXsiaxv sn 

xvigt, Antipiiil. 4 1 . 
xtyxs - x6x %^v(7o;i5^ft)y. Plii- 

lip. 10. -Its ^kfirjaxt. 

Antip. Tii. 38. -v.loi 

iovB^tjs dsiXorsgot. llcro • 

die. 11. 64. 

KtVKVXilS - fS XX^OS. X^. 3k 

• ix itXovTov. Zenodot. Ji. 
78. 
xtvsos , Bo§v(ios noy.^poXvywv. 
Antipiiil. 44. (Lecit. 
172.) -ri Kv7TgtS'i Xfi^oy,x. 
Xwv. Scytliin. 1. xtvtt^s 
iXTri^xs ST§t(poyxv. Me- 
leag. 24. 1 K I) Ti X» xniuiv - ams avg»vtovs. ko. 

5/4. 
KfJH^tov, Agath. 90, 
xtvodovTis •TiO» xyotT^PvKV, 

Phani. 4. 
*itvos. lutau ^iv tis xtvov. He- xtvr^oxoiyvjs, «.^. 121. 

dyl. 1. tii To Kivov vo/uov KtvT§OTvrcns -nt7s TCOtXoVS, 

%«^<v. Lucian. i4. Id. 32. Pliilip. 62. f auffoe KtvTfu mvuv. Probl. 
ar. 27. A^yuot xtvrfx 
7to\ijiA.oio. Inedit. Kivrgot- 
aiv oiiai Xoixvfltvrm, m/. 
i3i. Ktvo(pguv. Tlieocr. Chius. I. 

i84. 
Ktvooi, Tigiufji.ov •Bv.vT i>tivuiax xivTw^ - ro§K ftog^ot\tu9, 
Agath. 92. - ro§xs rt^gtit- 
ttm. iStaf. Alhl. 29. SofAov. Pompej. jiin. 1. xt^xioc - «s yvgxs,' Faul. Sil. 
oii vfAt» ixtvuatv ogos Cal- 45. 

lim. 33, xiA.o\yfvs. Cri- 
liag. 26. cf iictli§vX)iirijv 
^^g iftivuat %oXov. Paul. Ktgxfc^u ' uv ariju,*. Herod. 
Inscr. 26. - i'^ov v^aov. 
xl G3o. 

Sil. 47. tis /U.I xivuaOV KtgXUOS. StTrXS ix KtgXfAOtQ, 

vtcHv av fiiXos. Archi. 1. Antiphil. i4. - fAi^ o/vf^* 

Dionys. 4. • fAuv artyx- 
vu)Tt§oi. Antiphil. 12. v<^if 
"Kuv. Parmen. 8. 
Kt^xvvvui. rov Tto^ov Kt^xafis, 
Polemo 2. auK^urtft^ ax' Faul. Sil. 20. rvf*,fttvt 

Kivovax Kx^ v^uTos. Phi- 

lip. 82. 
xtvTfu -Ttiaxs. x$. 219. 
uivrg/^u, TTjv KO^tjV ititTgiatv. 

oll 421. 
tttvTgofcxvfjs - is xyxiargov 

(ubi jmnc xtvr^onxyis.^ 

Wacedon. i3. 
xtvrgov , f^uros. Melcag. 

108. Stralo 88, fAvtxuv. 

PauJ. Sil. t)6. iv yiXurt 

xivrgov. Onest. 2. ^vy.o- fjt,iov xtgxaxs fivf.rtifi (p§o- 
viifAX. xa. 543. Tov avv 
iouTi Ktgxaxv^ ifovXoyovs 
pi^x^irus. x^. bj3. xt§xa- 
axfAtvos ^(oov xvXo7s. Al- 
cae. Mess. 5. us sxt- 
gxaaxTO @tifiv- ioiifiuv. 
Oncst. 7. fiogov ^xXov. Antip. 'l'li. xi^uoioos. Sirami. 1. 

43, ao<pitis btov6ix xivr^x Kigxos, %.oxos. Apollonid. 

vofAtvuv. Ciirist. Ecphr. x5. -11 ^ovs. ui\ 225. -ov 

352. «»»« irixttTxt (f,i- SxftxXtv. Eryci. 1. -»» I N t) E X. 315 ^iov. Anlip Sid.20. r^ct- 
yo-v, Anyto. lo, olVioivfs. 
INJyrin. 1. 

y.s^xo^X'JS f /Stu.wor. Antip. 
Sid. 12. 

Xt^XS , <i/UfA.aiO MtfV igttOlDV. 

Qu. Maec. 5. rtivuiv aov 
xs^xs, Meleag. 5. kocXx- 

xfOKiaa-i. Cfiiiag. 4. 
Kf^tASTOS -rx dxy.^vfc uo.2q5. 
xsoxvvtiQS, I3ian. 10. - ilt^ 

7.%vl. Id. 13. 
Hf^xvviof -(ptXtKTros. Antip. 

iSid. 18. • ov waivx 2f/Uf- 

Xeey. Alcae. Mess. 5. 
KegxvvofioXioi) - wv MXxgrA. 

Mfleag. uo. Piiiiip. 2. 
xioxvvoj2oXos - ov nv^. M^e- 

lcag. i3. 34. 
Kt^xvvo/xxxtjs - XV TCxTox. Me- 

leag 38. 
xigxvvDS t nxuy.xy(,i>iv. An- 

tip. Sid. 68. 
KtodxXhs - o<? Xv«ofy, «J'. 289. 
xj^dcvX? , xXMTti]^. Archii. 

fr. 38. 
xtodxu) (x!^dUiVtti) • >;(7ft) ?r»v- 

^oc u^oXi^OTtgov. Me- 

necr. i . 
Ktpy.ls • liios ov %pj7^f<y. «0. 

ni. ras' kt^xk Kgtvx/xtvxv, 

Leou. Tar. 8. evTtoiirrov, 

Antip. Sid. 22. /utXe^^- 

(Aovx ninXm, ArcLias. 1 1. Tj/i' (piXxoi^ov. Antip. Sid. 
c). Tuv o^B^ptvx y.tXTro/iii- 
vxv. ]t!. 2(5. A^ttvxtijs vna 
K(oy.!c;i /uiTM7xyJv>!, - Ni- 
carcb. 10. laronovois.Phi'- 
Hj). 85. (Lectt. i8().) 

xe^xos -ov ovQv. Nicarcl). ,35. 

Ksojux. Xonxs xxi nepy.x, 
Glauc. 1. xe^yXTx s'xttv, 
Asclepiad. 2^. nx^B^eviy.f} 
TX u KepyxTX nAtiovx notet. 
Caliict. 1. -xrb.v. Gan- 
rad. II. 44o. 

Ke§yxTt^m - riaxs '/,u7^y.eii]» 
axiyovx. xa, I3yz. 1 7. 

xegyxTiov - lots pijjjwusvos «X- 
Xorgtois. AntoMied. 5. 

«e^o^oxs. PliiJip, f). 

xe^oeis, 3-*o'f.A ntip. Sid. 48. 
- evrt XuTw. Sat. Tli. 7. 

xtUTOs, »v%tvos ii vnuroto x^- 
B^tU eXeXi^ero. Clii ist. Lo- 
nbr. 101. -rov yxyure^x, 
Pliiiodeni. 10. x-«f"* *''f- 
yj/XfTO xearw. Cjiihtod. 
Lcplir. 101. ' ov Ylc'.(piris 
vnix Xxyovuiv. Lconti. lO, 
Panl. Sil. 17. rov tys- 
eotvr xno yxaruiv. Anti- 
])hau. I. 

«jvJw -wv (iups. Philo.str, 
II. 4oo. xjx»v>f atXis. xi. 
543. xevd^tyevov xeup, 
Carpliyll. i. 

itt(pxXv. ix xi^pxXtjs xmxvet. 110 I N 1) E X, ]\fnasal'c. 18. ^tnra «uv- 
r» xvfiov xf(puXr,s uisv 
vxf^B^ev ijuifi. PiiiNnlfin. 
3 G. - ifv viri§ etvxiyos tax"- 
liliian. 1. -Xocv Mociovi- 
Stw. Antip. Sid. 69. 

xnosfjLovtvs • }jx oiy,ifji(p't*. 
Agalh. 4o. 

x)jOt/tiU)V -/A.QV» ocioriv tv^o/u,t- 
^x. Anyte. 17. 

xtiatariti. Erinna. 1. 

Tiiioevu} - svaui. tco. 729. 

U}ioo/u.Kt -o/utvoi ecB^KVocrwv. 
'liieocr. lu. -tf Tfx;a;v. 
Ltionti. 23. - sa^xt twv 
olSiKuv. PallaJ. 139. 

nttOQi -otos "Kvaiv. eco. 386. 
-$fvs. uS'. 665. -^tt icegta- 
ax. Asclepiad. 37. 

KtlXiirfii. Luciau. 19. Lu- 
cill 80. 

KijXii - 7^ v^oiaty lyKtgxaoii. 
Antipliau. 7. rwv (A.tyji.- 
"Km KtiX7aiS. Id. 5. 

xfiirtvi. Leun. Taiv ined. 

xiiKm^oi. oco, 17G. 

xilg. K}}oti '7toXvy.o§(pot. Probl. 
Ar. 16, /uv^ixt j5ooTo7ai. 

Simonid. 18. . ui tTcig- 

XOfjctvtci cccCpx eiiwi. Id. 

3j. fiiov xvvKi TJloouor. 

11. ocfF wdiviov rtiXt ^k- 

"ktyv. Nicias. 3. 
it-^oiov. oco. 523. 
xtjgoSsroi - rov fAt7.i. Antip. 8id. 48. -r(}i 'Kvtvftxrt 
y.s'KTtofA.svps. Tlieocr. 5. 

yi.yi^07tK.yt}s f BecXMfcos, Ni- 
cia:> 7. - f 7$ ^oiikufcecs. 
Apollon. 6. 

xti^oicXxaroi. Philod. Lectt. 

i4^. 
xifgoi. Qvo ini xtj^ov K<pvxov. 

Kd. 244. i^^t XKt SV Xt}§i^» 

Phiiijj. 42. xtiv xtjfif rsK- 

voipovovaxv sri, Id, 53. 

xii^l^ ^mciv ovx tfA^iKXt. lo. 

Barbuc, 6. Ivi xti§Z tuu 

^vx»v fiKXesiv. Id. 7. (pv- 

xos, xri^ov, LucilJ. 34. 

loK Kti^iu r>iMOfA.tvu. Agath. 

4 1 . - wv Kfjctifoaiuv, Apol- 

lonid- 6. 
Xii^or^olpoi • u diufK fitXiff- 

alLv. PJiilip. 3o. 
xfigoxiTK^v , 'KKfA.nKS. Antip. 

Th. i3. 

x;]o'o/vroi -rov nKuafCK. 

SUato 25. 
xtinout) - waKa^s uyysK, Zo- 

nas. 6. 
xii§vKtov. Leo Phil. g. ^v'X<- 

vov, Nicarch, 3j. 
xtipv^ -VKOi vfjXxiov. uo, 

3l3''. Kgsrtli Ktl§VKK VflC- 

vov. Philisc. 1 l84. rjguwv 
xocfVK K§sroii. Antip. Sid. 
68. (p^ovgtjrov KVro(pvt7 
aKoXom. Qu. Maec. 5. 
Hiffvaaoe. uvrtc f*s iuiig» xti' i N U E X 317 gVffftt fXOVUfUiV. Licon, 

Tar. lOO. - nuiv uXfKTWO, 

Antip. Tii. 5. 
Kftro(poyoi • ov rgioityxv. Phi- 

]ip. 23. 
Kti<ptiy ' V** xxXv/u.TrXvToy. 
. jJioscoi'. 3. - vis o^kooi 

rus. 1. 
Hijwtn - tvri /uv^u). Antip. 

Si(i. 83. 
iiidvxfU.xi ' /ufvos ^^ooi. Anllp. 

Sid. 4/. 
m^oc^fj ' yi rri ffroju.uruv Phi- 

lip. 3^. 
xiB^xgtarriis, Phanocl. 1. 
nixtvvoSf saKvXr-xi, Mcleag. 

60. tvirXoxxiuos^ 1(1. 6ij.' 

Mouxt ni^taaort^oi rs k!- 

Ktvvoi. Strato. .34. 
xivxdos. w /mtyxXov nivxoovs» 

Asclepiucl, 27. 
xivtw - t7v yvvx7xx. Nicarch. 

1. rivx osT xivtTv, x^. 86. 

(uii Htvticrvs nv^. Me]eag.5.'5. 
Mtvtiiux - xros xxKortxvorxTOv, 

Philodem. 21. 
xiv^ffts - los §v3ru.ovs. IjCOn- 

ti. 7. 
KivvyA - jutvyjv s^ xttxXwv ovv- 

Xwv. Aiitonied. 3. 
xivv^o/uxi, Agath. 12. 
x/pKOf. Phani. 3. 
xi^vx/uxi - jutvov /ufXtri. ko. 

523. Mioijpis - «V X.i.*vT«^«v. Plijini. 

3. TTKoa B^Tvx, Philip. l 7. 
xiffffx. Antip. Si(.t. 89. uv- 

ri(p^oyyov xvoxXx^uffx vo- 
- /usvffi. Ajichias 28. 
xijcoKo/uifS - /uicf Bxtcy^w. Ma- 
. ced. 26.*:.* 
xtffffos, ^Xxtdjs 'Axx^virt/s. 

Sirniu. Thel). i. rtrpoc- 

Ko§vfA.^os. Anfip. Sid, 72. 
. Kx^Dvtvs, Id. 25. tvxxi- 

Tiis. Marian. 3. xtffaoZ ^x- 

Xtfovs Ko§v/u^ovs. Meleag, 

1. 1^4 fior^votvroi. Id. 1 lO, 

noXvTcXxvsos, Leon. Tar. 

3o. - sov x§0K0tvTx. Theo- 

cr. 3. (ptXxyuiVK. JJioscor. 

3o. 
xtffffoffTfCpxvos. Jl. 617. 
xtffffoipooos - ots tni itB^vpx/u- 

/iots. Siinonid. yG. 
xtffffv/Stov , ^w§ort§ov. Agath. 

7. - iov /uxvTi^ov. Id., g. 
xtffowros -rvv vtjigiy uvxnrO' 

jusvt;. Agalh. 3l. 
xiffT}/ -rxs vo/ttoiv. LiicilJ. 77. 
xirrx - rut y.ty.r/Xov ^torou 

Ttrs^ov, A[)oliojn'd. 22. 
xtxxvu) -vtt, Macedon. lij. 
xi-^Xt/ , xxi xoffffv^os. {{iiiun. 

6. «7. 4j6. . ^s ix^v^o- 

Xjvs. Leon. Tar. ^^S. - r/v 
wcitvH. Anlip. Sid. 62. 
xtxXi^w - ns xp»(«**''"''/«*<» y«- 
fxtv n^oKiXsvBtv itTaie. ii8 t N D £ X. Macedoii. 7. - ^avim. noXv. 

Irenae. 3. 
>«;(jj)«w. TMV TovTw yrj^vv exi- 

X,§of.fA.s^iic. eta. 176. 
«/;^co. dpTX ui ixixov. Mna- 

salc. 3. 
nim, vKo Ktovci xttaeci. JL<eon. 

Tav. 71. 
nXuYY^"'^ -«w»r» Hvvts, Theo- 

cr. 6. 
K\uyyti y xvvoov, Leon. Tar. 

6. 'yuv lix§/Soc§oy /lAiXitov- 

ffxv, Antip. Sid. 10, ye- 

exvmv. Id, 78. ' yxTs op- 

vt^os. Meleag. 123. 
x^Kxyt^os 'wv ytgxvwv. Antip. 

Sid. 17. 
xKxaxgoi -XI xccjuocxf c. Leou. 

Tar. 47. 
xy>.x3iov -toiai (ubinuiic xX«- 

iotfft'), Leou. Tar. 44, 
itXxiw - tts p^f (OT* fn.iy.tay.x 

^.vgtis, Meleag. 1 1 1, - ^ov- 

atv ogvi^ts. Agatli. 25. tx, 

aVVLfOQV xXx^t XXTl^VVWV 

ftifjtXTOs ::§ixoyiriv. Alcae. 

Mess. 12. XwTot 01 kKx- 

^ovTis /u,(Xix,§ov. Id. 10, 

^xXxytv Afytiots. xi, 438. 

WivOxfOS ix &ii(iwv, xo, 

620. 
kXk/w. fAtl xXxuafji Tnv (pXifix 

i^tix/ittvos. Lcon. Tar. 26. 
xKxiwfAiXifj. Ammian. 26. 
xKxat^wXx^, Agath. 3o. xX«ff*tec - KTos ^xipxgov. Pha~ 

111. 7, - fA,XTX XXt X§TOVS, 

Lucili. 3o. 
xXxaTos - Tx KVTttl/h.x, Paul. 
Sil. 4i. 

xXxV^fJtOS - OV Xt%§}]fJi.lVOS, 

Aiumian. 25. • cJj ■xt(pv§' 
f*,tvos. ovcfAXTx, Strato 68. 

XAXW. T(i 0fA,.U,X is itxiowv 

s'x\xat avfiTix^itiv. Aiitip< 
Th. 3i. - xaxs xgvatx 
fjktiXx. Pliilip. 5i. tKkxa' 
^rjv xvffiotat nirvs.xa, 383. 
ixXxa^H g/^x, x^. 684 &. 
(Lectl. 3o4.) v.Xxa^tiaxs 
nxT^xs. x^. 1 88. xfxXxa- 
fixi oooaxf/tvovs. Plalo 20. 

xXttS^ovxos f Kixxos, xi. 6g3. 
- 9t vtxvwv. Loll.Bas.s. 10. 

xXt7^§ov -otaiv xCpvxTois. An- 
liphil. 22. 

xXt7s - t7^x avwv. Aristo 1. 

xXtiw - i7tjxt ;c«/X»«. JuJ. 
Aeg. 4i. 

x\ifA.fji.x - fjLXTx yxaT§os. An-- 
tipiiii. 21. - f*.xat aicxTX' 
Xois Ts^noft^tvoi, llulin. 1. 

xXiiiTw, %povos XXI (pwvxs 
xXinTit. x$, 44o. - ^wygX' 
(pt TXS fA,0§(pXS xXiitTttS» 
Luciau. ^i. (s7x^toi xXirt' 
Tovaiv xv^gwitwv voov. Si— 
monid. Ir, 6. -xXi^xs 
ix aTtjbiwv xitxXxs (Pgivocs, 
Archil. IV. a4. xXi4>ttt <kn I N D E X. 319 KykufijS. «<^. 352. )iXi4/oc,a» 
ffvytvvov. Philod. 5. /3oX/S« 
Tov ^ivvTov ('iiy.sxte voov, 
Lucian <). x7<i^o/u,fy Ux§t 
rlvQS ru. (PiXt!iua..'x» Stia- 
to. iG. xXs-liuifiisy ■ rcc ^«* 
?.;';'i,xTx. Agatli. 1. 

Mkirxs. Agsikli. 46. 

xX^auiy ' ovx Xvy^xv. Dios- 
corid. 26. CTvyfotiv X«pjo- 
ftrfv. Id. 23. s» ovK xyx- 
^oiTs yiKvi$oaiv. TyniU. 6. 

xKyffs .f^fSTtovTQV. Tbcodoiv 
j5. 

xXv^ojf. Pbilet. 4. 

«X^(a« 'fA.xTX vy§x. Sioi-» 
mi. a. 

UXniyMTls 'Ti^UV itlfMV. Lu- 

ciun. i4. 

xKil^iov , ov uiyK. Zonas 2. 
KXtf^ovautot -/K.i7 nxTxyuiy, 

Agath. G8. 
n.'Ki)§ov9y.oi -bk. Pallad. l45, 

-ovs-. xi, 44 1. 
xXv7<;. TOixvr^v xK^^JiV x/uti- 

^XfxivxiS, Cfinag. 46. ^<- 

Ktialn niv HXijiny. x^. /ocj. 
KKifjLK '(A.xrx yniijs (x.y,(poTi' 

gvs. Alplieus 5. 
HKiytKos. Lucill. 36, 4o. 
xKtvoKmfxos • ip (Ailsa leclio 

pro iyKKihv »,**») Paiil. 

SiJ. 5. 
tiKtvw -hxs :(«y.xra> noix. 

Maccdon. 29. mv^tf» yxvgov, Jnl. Aeg. 12. y«u- 
^ovftfvov xvxtvte xKtvtis. 
Mesoined. 1. vtts ^vs/ut- 
vftAiv iov^xTt xtxKiictS^x. 
Antip. Sid. 84. xKuvos 
lit xxgorxrov , xocsv^t , 
xr.:\ifAsyos. Marc. Arg. 
28, w^^Mijt rriv rort r.t- 
xKtfifV}}y. x^. 188. i'ffyot 
M.XKt/^ov iois fyxtot xtxKt- 
ytvx. TuU. Geni. 5. ni- 
rvv X J/X** Ǥos' Lt^pvgovs 

KtKKlfA.SVX. X^. 259. KtxKt- 

fAtvx ngo yxfAov, Mnasalc. 

1 8. aroe^ of v<" xtxKifisyov, 
Eryci. i4. rx(pif> xKtvB^iv- 
rx (nbi nunc xKtv^ttax') 
x^. 432. tis tvvrjv IxX/^J/. . 
Aenigrt». 6. 
xKiditi, xvrtjv tixov tni xKi- 
oi^. Murc. Arg. i3. tv- 
fAvxf jrx^ xKtaioc. Ery— 
cius 3. - itiv ^vxofAtvti 
cxitgtfv. »0. 363, 

xKiros , jio^itov. xi^. 3g6. 
xKirvs - vv fixtyxKixv, Ni- 

cias 6. 
xKoios - iii Kxifioy xitxyxofAt* 

vos. Eryci. 1 1 . ^tt^tiv nt- 

ftg$i]y.ivos. Arthias 24. 

- ovs Kvvovxovs. Philip. 8* 
xK?yt» ' ttt KTos tgms. Paul. 

Sil. 3o. clgatyixtj (ptKortis 

ftifjtorr ai xKoyiot, A- 

gutk. 1. 3ao I N D E X. xXovos.- oXHtc&K^ Tuv dsiXot*uv 
ugi xXoYos '{wbi nunc otsl- 
kXovov). Qt^. 434k uygiov 
«X<«'j'AK.» Theo Alex. i. 

kXox^ju.os ' 'f^n 'X''$' Qu« 
OMaec. IG. 'Ovs x^gxs. 
Philip. 55. 

xXoVjof - njv ooov, ua. 28g. 

xXw^o). vyg» Ttiv ativ xf^ocr 
«i^' i^5^rj;v J'xXvo-jy j;X«- 
x<Vv. Anacr. 82, - {of/.svQv 
irtXuytt. Philod. 24. 

xXviTTVf -ri^QS ^o(pos. Ni- 
carch, 2G. 

xXuTOc^eVfJ^fOf - ov Uitpltts. 
Philrp. 1. 

xXvTot^yos - '/i rvx*t' Agath. 

y.XvTOfA.riris -Ti. uS'. 35g. 
xKvrojeuis. Pliilip. 66.- 
rXufios- - ovs uft^i^gwyus. 

■ Anlip. Sid. 1.7. 
KXw^oi, ix'ku(7uad's nxvu(p9'i- 

Tov ^fiug. Antip. Sid. 70. 
xXu^M - wf f ugzviui. Marc. 

Inscr. i4. 
3|X(vv -uv» vuvtiyov, Zelot. 1. 
kXwv/ov. Meleag. 2. 
xXwaTjjp, ar^tTCTus ugittdovus. 

Anlip. Sid,. 26. 
xXwJ' - w«f ^. ««^. ^44. -aj;r«J 

-ngoCpvyuvTu. Mcleag. 2Q. 
xvuxos - ov Tf«yov« Agath»28. 
«vJ.Pallad. 92. XVtlJU), • SIV OlOtV OVOS T«V ovov. 

: Strato 77. 

XYtijUos , Xo;^fiaus vno xvufjkot' 

ai. Leon. Tar. 32. . 
xviioJx^vaos, ^/v>;. Philip. 16. 
xviiafA.u, <l^iixT§tis, Qu. 

Maec. 6. 
xvtiafiuiv - ovus d^tXitnixgovf:, 

uL 'i^5. 
xviatt' fn-tXiaatuiv ssuou , xui 
' xvlatis, Kut tivgos.))4>Kf/i,t9x. 

Artenio. 2. 
xvi^w. yXcDTTt^tt, xvl^st. An-! 

tonied. 3. xo^uTut , xvi- 

^st. Nicarch. ^l..7cu7s. ovk, 

ohtyuis fA.t xvtC^st, Sti'aL(Ji. 

4/. ux^wvuix^si. Meleag. 
- 26. ovvit. id. g5. 
xvtnos- Lucill. lo3. 
xviafJLU, Tcvgos ^guvaocs. Me- 
. leag. 79. Svvtt sts x^u^itiv, 

Id. 101. xviafiu, (piXnfAX. 
, Str/ltoi 5). xviafiUTU ^o(,~ 

x§v x^f^- Meleag. io3. 

ico^svvTwv. Poinpej. 2. fAti 

Tcov xviaftuT ovvitv i'xV' 

ul (5. 

XVUtSctXov - XflC VWXTOf. :M0- 

leag. g3. 

xvwaaw. Alcae. Mess- l8» 
Autiphil. 4i. - ativ oJJV 
yegovTus s^s. Ilhian<i 2. 
fA.ti fAOi xui xvwaawv. tctx^ov 
ovttpov iaps, Stut. Flac, 8. 

xoy^tt.^M^» 399, xoyxvXif f trwv Xoyoiy. Leo 

PhJl. 5. 
«flio). ovx sxoij<TK. Cahim. 5. 

Kxyo^xm - >js. Nossis 2. 
tlOtXcitvu}. /u,>jnort y.oiXijvrjsIlx' 

(Pi7! voov. Panl. SiJ. 43. 

Bvuos oy.y.xrx xotXtivus. 

KO. 302. iXOtXxlvOVTO TtX- 

gnKi. Christ. Kcplir. 3.^9. 
xoiXxs - uaos sx ^goat^^s. Pia- 
to 8. 

no^iXos - ov oTtriv. Posidip. 17. 

- XiJV X^'i"* Tt^OS^pigltV. 

Stialo 54. h KOtXijv JffTu- 
(pfXtitv uXx. Leon. Tar. 
jG. 'Xxi ^Xt(px§(iiV jixdits. 
Rufiu. 20. 

HoiXo'xtiX)js - tx xvufSxXx, 
Philip. 6. 

xolXiDlux • /uxfftv yvxXuiv. uo, 

KoiXoDTrts - tv oottxax' itsrotiv. 

Antip. Sid. 27. 
xot/uuu). ovxhi xotjU,x(Ttis uvi- 
y,uv 0go/u,ov. Anlip. Sid. 
67. xotjuuffn ruv (pXoyx 
ruv (piXoTCut^x. Meleag G. 
xoiy.ui, Pallad iSg. hoov 
V7CV0V xoi/uurui. Cidiim. 
4f^, txot/uij^ti vjtvov o(pti- 
* Xo/utvov. Pon)pej. 2. ini 
yovvwv fAxrgos xot/utud^eis, 
Posidip. 18. xoijuua^oi 
Xvxvos. Meleag. loa. xe- 

roi. lu. p, 3. I N D K X. 32f 

Xot/utjrut ^vfjLoS 'iv vavxifl. 
Leon.' Tar. 97. 

tioi/ut^ci). xxrTvus vvi txoi/ut- 
asv. Meleag. 26. fiiXos 
rjrcxrt xot/uia7iv. Joian. 10. 
iXntous xot/utatv ru(pos, 
Parmen. i3. ^uXxaaxv 
uygtuv sK0i,utauv. Phiiip, 
12. Koi/Uiffov rov uy^vrrvov 
no^ov. Meleag. 32. 

xoi/utffrtjs -rxv Xv^vov. As- 
clepiad. g. 

xoivof, utj xotvof TCxgrtB^irut 
lieon. Tar. 29. 

xoi§uvttj - rjs vtv/uxrt. Stat« 
Athl. 29. xwjjoi' yttrov» 
xoi^uvifis. Agath. 4o. 

xot§xvixos-Kri 7txXuy.ri. Agath. 
56. 

xoiouvosf v/uvuiv. Archias 29, 
xotitjs. Christod. Lcphr." 

267. TCuatJS XOl^UVt TtUVVV- 

Xt^os. Dioscor. 24. - ov 

ti^tjvYjs. ua. 379. 
MOiris 'ri^u ygvro^ox^VtM.y" 

rin. 2- 
xoTros. ict§i xo7rov iniartiSt 

Meleag. 81. 
xoxxos - ov (iK(p^ivrx Bigf 

crgu. Myrin. 2. 
noXKvi, rirrtyos Xtyvgurtgast 

dl 4(^8. 
xoKxwrtj. Slralo 3. 
xoxvut, Zonas 5. 
noXui, xui xogui. Pallad. 33. 322 1 N D E JC, xoXajTToi. vrir^ov ov ovk txo- 
X«4'* cirUgos. Philip. 78. 
r.KTX (pXoiov ■y^KjU.u txo- 
Xwi/i. Glauc. 2. ,v,J7 at 
xoXx4'j7 yigavoi, Jtll. All- 
tic. 3. ypoc/A./uLoe, XxorvTTOts 
ciutXuts vtKoXoiy.iJi.ivov. A\c, 
Mcss. 21. 

xoXKCts. Pallad. 78. ttJ ko- 
Xuaft KoXucTtv. «0.471. -tv 
Tijv vno ytiv. uo. 4l4 

Ho\uGfA,x, ^"}/Xo««v?y. Agalll. 

KoXuerti^u. Antip. Sid. 88. 

j<o3fc.«a) -urui Kvl^si. Nicarcli. 

4. - "kyjfjuvru p^uXkov. Ae- 

njgiii. 8. y^vt» Kol^tjd^tts, 

Rhian. 4. 
KO/fc.j;'»'o'y > ^uXuy.os xxgCptat. 

Agalli. 5j. 
«o'/5^o<f' - Xo>r< ounuv(j). Dios- 

corid. 3. 
x^Xo^os. Lucill. i3. %f<^wv. 

Xenocr. II. 69. 
jcoXooy - wv K^wyfA.os. Antip. 

Sid. 4/. 
xoXoKog^oKoXu. Pliilod. 29. 
xoXoKVvrti - ruiv kui X«%«ywv. 

Tyoin. 3. 

xoXoxvv^ioty. Pallad, 27. 
xoXovM. vovaw xtKoXovfxkvos. 

Piiilip. 2/). 
xoXos - ov xi^us. Eryci. 3. 
xoX»ro? , ritgiris vtipiXtis. Ar- 

ehias 23. is fiu^vv rgis xoXTCyj uKfTcrvttt. uo, zG'/' 
xoXTrct) vt^ptXotioii XtM.y, 
Paul. Sil. 72. vTus fjLriri-, 
fos iK KoXnuv TC^os <Puos ig- 
%ofi.ivovs. Archi, 3i. 
Leon. Tar. 4i. •Kaits fjLti- 
rgos oXia^Tisus aiu xoXnwv, 
u^. 32. (ptXtTv xoXnovs, 

UO. y5. XOtfATjB^tTff» ttf 

^Ayufi^iovs KoXnovs. uo. 5g. 
vuts KoXnois atiufitvut Bo- 
giuv. Mcleag. 80. t!^iy.ec 
aoTs KoXnots ivuyKoi.Xta»i. 
Id. 109. Iv xoX>ro<j fifAt^» 
vfjiu^os. Philodcm. 20. 
Ko^tvd^os KoXftois yris 11?- 
gtuvogov i'X't. ua. Jll.' 
yuTu iv KoXitots Kgvnrit 
ro^t awfiu, u^. 544. yxTx 
^i Tcurgts tx^i xoXnots. uS. 

65o. 

xoXtcou) - TcoZrui tts oS^ovxs 

Zi(pvgos. Sat. Th. 5. 
xoXvfjifjUfji. iKoXvfA^u. Lu- 

cill. 6x. 
xoXvfifttirris -tqv Aj/X/ov. Leo 

Pliil. 8. 
x'oXvfji,^os. Antip. Th. 5i. 
xofjtugos • ov V TigtfiivBov. 

Antip. Th. 4o. -ov «w- 

«Xf'«v. Zonas 5. 
xofjiurxs f arxxvs. Ilera- 

clid. 3. 
xofJLxui. (pvru viois ixofAfiat iff 

rriXots. MeJcag. 11 o. in I N D E X. 323 til^^ivvrj Koy.oovrti. Anti- 
plian. 5. uy^ix xo/uocDiruv 
r^/xx. Jul. -Aeg. 27. 

xou,fa)', vinw, Dioscor. 29. 
i]fA.i-)VQt !ju,rtv xo/u$ovaiv cnTiti- 
VTjv. Aiitonied, g, HO/u.itiv 
ffju,iiVsix. ccL 647. 

xofA.fl, (pvTMv. Meleag. 110. 
- fA.x$ TTirvos. Meleag. I, 
16. 

xofifiTTjs, Tlieaetet, 6. 

«ofiTcx^oti. Pallad. i3. 

. XOflTCOS - OV fiXpTVpiJJV, CtO» 

ao^i. ua tVrrxs ov xof.ifjd. 

Leon. Tar. 79. -ov ^x- 

^pou !'%?< ^xvxrov, Ad- 

dae. 2. xynvooUis. Jiil, 

Aeg, 2. vTttg^pixXov.lA.l, 

iPr.lhuI. 3. 
xofi-^os - »;. Philodem. 4. 
KovxfiiM - t7, Cereal. 2. 
xovKJiijoov, irriTr^Iovffx yivtiov, 

Antip. Th. 26. 
xovSx^ -xxx nxi^ttv. Rufin, 7, 
xovhrov -rov fA.01 otT, Fallad* 

26. 
xovt^w. ^^vtxixv ovx ixoviatTxs 

Vrvv, Mnasalc, 2. ixovia- 

fftv f7rufA,i^xs, Alcae. Mess. 

g. iftTtvoos xovtffffofAxt, Pbi- 

lip, 33. itorufAos xtxovtffro. 

ui, Her. 20. 
xovtri • iifS. Agatl». 78. - li} 

T^ij'Xi~x. Maced. 33« 
xoviiiD, xfxovifiivof tgirtii. k9. Her, 21. 'ftivK uffTcts. 
Hegcsip. 3. 
xovros. Thall. Miles. 2. 

xoTcx^ci). tj fixx^ri xxr ifnov 
ovsnXofn xoTCXffti, Anti- 
phil 43. 

xoTttros. Nicarch. 3o. 

xonixu) - w ^v. Asclepiad. 8, 
/UV T^f/C* j f^V xoicix. x^. 
81. 

xonts, Leon. Tar. 23. - iS'x 
(pQvltiv Addae, 3. fffitktis 
o^vrofA,ov xoni^x, Jnl. Aeg. 
10. xoniOts X'"'^'*^ eiirx- 
fA.'' . Paul. Sil. 60. YJiitrvi 

gi1fA.Ufft XXI XOTCiTI, X^. 8g. 

X07C0S. x&. 4 II. vKvxX/t;a yv7x 
xiKUTixx xontt). Rufin. 5. 
cAfA.nxvffov XXI X0.7C0V. etj*. 

363. 

xon^tov. ffvv xoTc^iots f§t^ii, 

St rato 73, 
xQTc^os. Lucian. i3. ito^S^riv 

xongov iitxx^ti^tv. Qu, 

Smyrn. 
xoTtrn ' fis TtXxxis. Strato 54, 
xoxrw. Ttxvrx xx^xqu,9v ixt- 

ilitv xKoxpvtpov. «(T. )g8. 

wno xooTx(pu)v rgt^x xo^ttt, 

Agith. 33. fiorgvv. Ma- 
ced. 1. xo^^xs wxvTcrtPXi 
Melea'j. 5'J. xonrfi §r]f*.*'* 

fflV. UO. 8g. H07IT0V rO fCUl' 

itov. Lucill. 78. vtxgov 
iKonro/utS^m. Id. 45. Ktxeip- 
X2 324 1 N t» E X, 3"«/ y^%fji,y.«.. Dlodor. f. 
xo4/oc/u,evti aTfj^i». Dios- 
coi-itl. 8, 
Hooui, ^oi^iiv \uTfii. B:an, 
4. v»gt%sit<.ro. Palliicl. 
4o. ,6a;«oXo'%oj Tf xoXKi. 
Pallnd. 32. Tory nvXZat. 

iieTv KOoxKX. xo. Go. »^t- 

TOofiloH fiO^OCKtffffl, M. 291. 

xoDUfftov, Plato. 00. 

xoofot. ovx fxo^tfffft yhiiv. 
Agalh. 85. jtto^ow xo^i. 
cKc^t. Loll. Bass. 7. xo- 
oaaaot.fA.tvos xXccvjry-oto. 

Philet. 8. xtM§tfffA.ivix.t 
tJXoef. Leon. Tar. 27. 

Kogv -V rvCpXriv. <*i' 421. 

xoois. y^Kfji.y.oi,rixoi tv(pwva)y 
Xud^poi^ocxvKi xo^its. Antl- 
phan. 5. o< xo'^<y «%f* xo*- 
/)ov xo^iffuvTo fAov, Par- 
nien. 1 1 . 

x$plffxn » «f *f w. Gaurad. II. 
44o. 

xopos, rw» »yx2rmv ov ot^o- 
fjLta^cc xogov, Leonti. 23. 

xogffi, Antiphil. 5. Philip. 
67. -riv ecrgtxoc. Crinag. 

37. 
xofv^os, xvxvov (p^iyitr ocot- 

^oTigov. Dioscor. 20. 
xogvf/cfSos - ov iTtxvS^orrXoKovv- 

T«. Strato 7, - /5ov yufA.' 

^olo. Paul. Sii. Go. -^o<; XX^rjpOC^iSVTX fAifXu, T«1. ??. 

|jr< ^j)t;;tty«/oiff<. Theaet. 2. 
ivanzi^otatv uaxtjTos. An- 
tip, Sid. 27. - ovs xiffffoto. 
Meleag. 1. i5. 
xogvvt;, i^ aoov rtiv xoovvtjv 
uvuyit. Automed. 3. -vnv. 

Uff. 124. 
xoguaaui - mv (^ovov nuvTtaatv» 
w). Her. 12. t/ ^Yi Toaov 
w^f xo^vaayj. Anliphil 3l. 
Tw B^tii) xogvaaiTut. PalJad, 
7 1 . fjciy^taau xopvaatrut 
oiii Hivr^f ua. 46 7. uants 
xogvffaofA.ivx uvogi avv ugt- 
arii. INlnasalc. 3. xtxogv^- 
fiivov uvigx Bux^^cp, ua. 

53o. 

xogviprj, tis xogv(Pf\v sx itooos. 

Biaiior. 14. 
xogv(poit) - ovfA,(vos tis sv ugt2'- 

fA.os. Alcae. Mess. 21. 
xogwvtxci^V' Myrin, 4. 
xogiLvri. iX»(pov x^o^o^ V^ *iO- 

guivtis. Liicill. 97. filov 

^woirt xogiuvtjs. Automed. 

9. ToV nuvru (puytTv fiogov 

oToc xoguviiv TCtcvvvxitjv, Po- 

sidip, 17, 
xogwvtuci). TtutXos xoguvtuiv 

sattiy.t. Philip. 5o. 
xopwvis f tgttovgos ygwKTUts 

atXiat. Meleag. 129. xo- 

gutvi^u ygu^arrt. PhiJod. 

1 4. t H D E X. 325 

x«emofio\of, kL 664. xtvgtTov. Phaiii. 6. 

xo^uvos, fiovs. Archil. fr. 4o. xovgi^ios - lovs ^uXx/u,(fi X*;- 

xoffxtvov , ^ xt(f)tx,X>j aov. JuU- c*cr» ^itwvocs. Even. lii. 

cill. 18. xov^tiw. Problem. ar. 19. 
ttQffftii» 'i/ffs Xtx»f' Leonti. - ^wv. Stat. Athl. 4i. xoii 

u3. uxvoes. Ib. 48, 

jtoff,«)/r>;^-^^«(tt«%>7f. Ko.lS^. xovgtfAoSf jrKg^ivos. Dios- 
MofffnriTi]! 'Ttus noXi/iAov. u^. corid. 28. -ov uvS^os if\t» 

167. xitis. ''J. 65 1. 

XQffy.tiTu§ -rs^x ij^Muv Ojm>;- xov^offoos. Pers. a. 

j)ov. «(?. 5oo. ffoif/wv /u,vBuv. xovgoffvvij. Leon. Tai*. 7,33. 

Inedit. -to^«j ^gywv. Ep. Bianor. 7. 

Byz. i5. xovfioVi/voy, ^-f /|. Theodor. 6. 

xofffitos - <« >£«3S^»vj. Agath, xovgoTgo(pos -u> Ky*^«^«. Ni- 

3i. com. 5. 

xeffju,oxo/u.tif, xrtiv. Phihp, 18. xovCpi^to^aiv noXixs. oi^. 6l2 c. 
xoafA,07c'Koxos. II. 5i8. (Lectt, 287.) fAti rvxtis 

xofffios - ov uKOfffAov. Julian. xov(pl^(o goi^ui. Paul. Sil, 

Aej:;. 64. 71. 

xofff^oCpB^ooos - g! ^MffiXtvt.M. xov(pos - ov i^TTOS. Antiphil. 3. 

Byz. iG. ' oto rvnoivov fix^vv figofiov. 

xoGffv(pos , lcoos o§yis.l\.hian. Phalaec. 3. xov(poii "Ki^x- 

6. ti^vjioxs, Paiil. Sil. 72, ^#1. Plato. 8. -ori^xs o^v- 

XXI xixKti- Aiilip. Sid. vxs. Bian. ig. 

62. Archi. 23. «J. 4i6. xo(pivos. fctrx rov xo(pivov rot» 

-(pot six^tvoi. Theocrit. 4. tc^os ico^xs. Lucill, 24, 

xoTttu - iiiv fiiyx. Agath. l5. xo^^os - ov nog(pvgiov.ljeoii~- 

- iovox. ui\ Llcr. 10. ti. 4. K^fcxTt. Prochis 5. 

«OT«voJ y fAtiXx , ffiXivx y iti- xoarfctifftts uXixv^ii (px^tx 

rvs. oli. 453. xx\ut,v§onx ko';c^¥* Paul. Sil. 22. 

sx xorivoto, Zonas 4. /3Xw- xgx. PaUad. 92. 

^§YIS ffxtinxvtov xorivov, xgxouivtA -/xiv» fit\iti. Si- 

Erycius 9. monid. 5o. -vov^ i'v^os. 

KOTos -rov riffffov <pxivtt, u^. Antiphil. 9. 

2/5. xfctJfcw 'uv xt^tiKiiv. Iiiedit» 326 l N D B X. 

xgxotif.fixvTtisMfini^ttjsytX^v» x^otvTtt^ttt Tovew. Aiitip, Si(l. 

Rufai. 7, 35. 

K^cc^ai • tis nXtv^oTvn^ r.eX»- x^xyTu^. - o^os. Saini. 2. - ro^ 

^ov. Meleag. 73. x^uiu. tXtvB^t^lxs. Alphe. J 1. 

]L.ucill. 84. xfxixs. Id. - To§ts 'Aixu^itjs. My- 

11 5. vTtig TtKirocs fxgxyt riii. 1. 

am ;^j«'XtPS. Aiitip. Sid. 48. xfKS» xvvsov, Simmi. 5. T. 

»^¥i^ts t/ xtngxyxTt. x^, II. 5a5. 

33. aMy.x KtKgxytv, llu- xgxais. Aelius Gall. 2. 

fin. 20. xgxant^ov, Qu. Muec. 5. 

ngxivM ' tiv 7cxat}S xysXtis. Dionys, 10. Crinag. 21. 

Marc Arg. 8. «v<V ixgxtv^ xgxTXios -origtiv %«<f06. Au- 

ttvxyx», Simm. Ala tK^ri- tonjcd. )>, 

VX BtCf. Ibid. X§flVXt i^^lV, XgXTtU. XtXOXTtljU.iv*l oivi(i. «I^, 

Adrian. i, 'H/ux^/x Tolif 98. 

X£xtvtTxixytfA,ovi.li{\xni, 1. H§XTOs,Koi^y.t7ov oi'aoitA,fv.lSile- 

xgxtTTvos, jxtrigx''^'**' *'^« ^^^%' ^^* •'^'^i' "f iJC"* 

Her. 22. - x7aiv inTioav- xgxros. Alpin;. 6, 

vxtai, ttS^. j64. 'Xgxinvov xgtuy^x. Leon. Tiir. i4.«V. 

xxtaf4,x voaov, xo. 5t)2. 90, Zfv x^sxygxv (A,t nolei, 

x§xjxx, To yXvjtv Meieag. 25, Strato 82. 

xgxfA,fiti. Phiiodem 23. -fis xgtxy§is. Aristo. 1. 

xxvXoi Id. 3o. Automed. x^tti^oKos, saxu§x. Pliilip. 

^.xxvvxjiivtis (A.tiXtvov oianx- l3, 

fxyov. \<X, J, xgTi<pvoZs,x^, x§tto^'oxos , axxtp i s. Arisio i, 

176, xgitui -xiis ^ovxKi. Aiiyte 8, 

x^xvxos 'V v^aos. xa. 487. Iv xt^xg^ voy.ov ixgfKov.xS. 

ttirvs, Leon. Tar. 32, -,^ 175. St iivos ix^sKts y.o\- 

''hooff, xS, 366. xgxvxxv Ttxv. Archias, 29. xvr^Sov 

MoJ^o^r/e^» Agath. 82. -o7s llxvi xgixwv xtXxSov. Me- 

ov^tat. Asclej)iad. 34. leag. 111. tvipogytyyx xot- 

xgxvtix, figoroxTovt. Anyte. Sxv. Trypho. 11. 45 1. ex 

I» ^ovgt. Nici. 1, ftrtgvyuiv xov xgixovax yi- 

x§xvti. Leon. Tar. 23, Xos, Mnasalc. 10. 'ort 

HgMtoy, Lupill u, «»^, 46i)* nXxKrgif iK^tit p^iXvs, I N D E X, 327 Panl.Sil. 48. x^fixax m- 
xC^ooov. Archias. 28. 

9t^S/U,XaT0S , U7T0 TTCVKiJS, UO. 

291. 

xgtonuXijs, In,edit. 

iilgriyvos , uvtig TitA^ oivif. Da- 
rnaget. 12. xxi nx^v. Xf>/- 
a-Twy. Tbeocr. 20. «^o 
fxtv ovofv xgiryvov. Ascle- 
piad. 38. TO x^fiyvov /u,! 
lio^^tii. Arcliias. i. 

tc^tiS^f/uvov , i(ptXKVcrxtJU vrx- 
^nx7i. Cliristod. Ecplir. 
l5o. iTtsi^vaxax itgoswzi^. 
Ib. 200. %flV(7o;r^vj;Tw "Kxy,- 
KOfAtvov ygx(pl^t. Agatli. 5. 
«roXf^v Xwi«. Bacchyl. fr. 
11. f^tlgxs xptioty,vt^ avv- 
/sgytv. Christoil. i4i, 
xgr]^sy.vx xxt voxToiaax 
xxXvKTgn. Nicias 3. 

xgtjy.vo(ixr-/is , Wxv. xc. 261. 

xgriyvos. itxg xgtjy,yov rty.VM 
itogov. J'liiloUf:ii. 16. Is 
xgi;fA,vovs sX«* xxi is TtfXx- 
•yti. «0. 47. 

nptjvxTos - x7xt "Ktjixots, An- 
tiphil. 3g. 

ngvvtxs - x^m. Alcac. Mess. 

17- 
xgmvrjSrov , iciutv. Dosiad. 

Ara. I. 

ngtjitls - 7t~^x fit/iXoto. Agath. 

Prooem. rvy.[iia jttglygx- 

<f>t. TuU. Gem. lO. Mi- yoii]v xxS^xgtjv. Agath. 86. 

uggtjxTov. xo. ^iOl. 
xgijrtjg , ov J^s^i^"' v^goTtofKS, 

Aiitip. Th. 45. 
xgtjTt^ui - mv Xt/ui{> rovs ftt- 

K/ovs •Ktvxxxs* PaJlad. 27. 
xgt. Palhid. 3o. 
xgt^rj, oivos ix xgt^tjs. Jul. 

Bas. 1. 
xgivov -vtc i/u7tXiixs. ^lelea^, 

1. 5. ovgsalCpotTx. Id. 92. 

ytXwvrx, Id. lo5. ?roX«« 

fix^^trt VTc^g Tv^y3ou.Dios- 

corid. 38. 

XgtVU), XfXgt/XSVOV 7tt\xyti, 

Antip. aiCi. 97. XovTg»7ai, 
«(J*. Iler. 32. oia}ttr}u xt- 
xgif.(,fvi}v voxrt xxi 7CoXi/xu!. 
Leon. Al. i5. 

xgto/ioXos - ov rtXtr^s, k^, 
191. 

tigiat/uos - uiv (pxiuiv. Agalh. 

69- 
xgiats, rtjs /xog(pfjs. Damoch. 

3. 01» /xot Ttvgx/xiaujv txiXt/ 

xgiats. oc^. Iler. l5. 
xgoKxXt! , tjiovos. xo. 4oO. - tjv 

ftxgti 'S.txsXtjv. Agfilh. 67. 

itxgx xgoxxXxts. Criuag. 

36. Phani. 5. Euphor. 

2. ctluiv y. frgt^t xgoxx- 

Xxts i'aov, Tbcodor. 18. 

go^ixtatv iftt xgoxxXxtatv, 

ell 434. 
xgoKxXos, eis xgoxxXijv 328 I N D E X. n§mov tjiovx (?) TuU. 
Laiir. 2. 
xgoKtos - m ot.no aucTTwy. Plii- 
lodem. 24. 

K^OX)}. IffTOV rtX^X XpoXulfflV. 

Hegesip. 2. 

X^OXIVOS - 0<f X^lffKTt /UV^OIS. 

Pliilod. 22. 

XgOxo^eiXos - ov bri^u ^txuio- 
TUTov. Anliphan. (JII. 
33 1.) i.a. U7to(p^ly.fvov 
(Pvffis dtuXvtt tis axogniovs, 
Archelti, 3. 

UgOKOtlS , rcUCTTOS ^uXufAUOV» 

Antip. Sid. 98. 
ngoKoKtnXos ^ ^ius, Paul. Sil. 
64. 

fCgOXOS f oIti /UV^Otffl 'TtVtioVTtS 
ffTttpuVOt. U^. 111. TViUl20S 

Ufc tvuott ooooot xgoKu). 

Antip. Sid. 83. - ov xug- 

dtvox§u>To(,. Mcleag. 1, 12. 

Xgvffuv^yi. Id. 2. 
Kgoxoui, KiffffM /utTwnov eJxi 

xtx£OKu,uivov. Nicaenet. 4. 
UfOKvs , x>-(ii'vtis ^tgiuti. An- 

tip. ined. nogCpvg^Mv t-xl 

xgoxv^oov. (ubi nunc xgo. 

xiSwv) Anlip. Th. 32. 
-'^ovtxos, uffTtig, Arnniian. 10. 
Kgoffffu/Tos, x*T<*>v Phalaec. 6. 
HgQTuXov , ;)(«Xxoy3a^f'y. An- 

tip. Th. 70. Kul vZv iiff. 

xos ly,oi xgOTuXov. Riifin. 

14. -»K x^^XxorvKiis itdTK' ■yos. Meleag. 60. 5vXt/^«. 
yt~s oto/Sgi. Antimach. 1, 

107« ^ XgOTuXotS OgXV" 

ffTgis. Sat3a\ TJiy. 7. 

KgOTuCpOS, V7t0 XgOTU(pOIS 'EXi- 

xwvos. ni. 329. uvbijeuv. 
rus vno xgoTu(potfftv iov* 
\ovs. Aiilip. Tii. 21. 

xgoTfui - Tf7v noXtiuovs. u$. 
Byz. 1. - /uJi' vnig uK/ue' 
vos. Pancrat. 2. iv^vs re 

. ngijyy.u xgoTtiff3-(ti. Inedit. 

xgOTos. y.uTu xgoTov gvS^iuoTo. 
Alcae. AJes.s, 12. xgorot 
yujuixoi. J'hi]ip. 79. 

xgoTDiv , eiu vyiYis. Pallad. 

109. 
Kgovy,u , Oiu aovuxwv. Alcae. 

MeS.S. JO. -TU Kt^dgYIS, 

Agath 25. 

KgOV/UUTIKOS -K^V Co(pitlV, 

Agalh. 68. 

XgOVVlff(A,U , fA.tXlffTUyks. u^. 

259. 

Kgovvos - ov ngos gvaiv. He- 

dyi. 4. (8). 

Hgovw - wv u/u(poTigov<, Strato 

29, -tl KUl (L^fVU KUl Kt. 

bugi]v. Paul. Sil. 55. nti' 

via/uuTU. u^, 82. 
xgl^^tiv. Pallad. 5. 
Kgv/uuXfOs -iut ^wvxt. Era- 

toslh. Cyr. 2. 
ngv/nos, vi(pQets. AntiphiJ, 8. J N D E X. 329 

- o<ff< it^^iyTOs^Efipov. Stat. nri^l^io - /ffo) iifAXS. Apol- 

Fiac. 12. lonid. 29. 

x^viu,iii^f}i - eti ' AX«tis. Phi- xrtivos , ro mXiogiov, Do- 

lip. G8. rieus. II. 63. 

n^votis - fvroc tixyov. Leon. xrtjsios - toi Kvtt^is» Leon, 

Al. 12. Tar. 5. 

x^vnros. Antip.Th.6g. -rov xrtjais - iv no^S^i.xv, Nossis. 4. 

(povov. ec^. 475. -T« ooy.01- -tos ii ocrttjs. ui'. 169. 

c-«y i;^;;. Jul. Aeg. 43. Mrtjrug - o^os. Dainocll, I, 

it§varM,'^ivos - va, vvm,<Puiv ^m^x, xrtXos. Antip. Sid. 28. 

Nicarch. 8. xvxvxvy^s -is Vov. Kuiin, l5, 

xgvarul^onnxros. Paul. Sil. xvxvtas , ^xvxros. Anyte. 18. 

74. 95. -tov ^xvxrov vt(pos. Simo- 

xgvjptos -tov ^o'Xo<o. Antip. nid. 33. ygu.iu,/u,x. Eu- 

Sid. i^. -itjs tvv>]s.Ahla.h, phor. 2. /xoTgx xvxviij. 

II. 45 1. uKsare^ttjs. xS. Aeschy]. l. 7ro£^/u,iS't xvx- 

583. - itjy Tcxytjv. Archias yty!, Leon. Tai\ 59, 

10. - iu)v /ioXwy, Ih. ■ iots xvxvojiXi^px^os - gif. Ru- 

«/xuxat. Agath. 7. -ixicrt fin, 7. 

<pXoii. u^. 472. ' ixs xt- xvuvo^gii -Tgix,xxxir^v,Axi- 

Xtv^ovs. aJ. 54o. tiphil. 6. 

xgvwotfs - tis vtCpxots, Apol- xvxvos. ftuTirrj nogCpvotoy xvx- 

lonid. i5. vi^. Crina^. 3. 

xguyfA,os , xoXotmy. Antip. xvxvZnts - Tct ^tx. Mesonied, 

Sid. 47. 1. -nty 'bAovau.y, x^. 717. 

xgwaaiov, Bianor. 4. xvjiSx , «wXtv^uivti. Archil. 

xguaaos -^ X'*^'*^^ itigtarx- Ir. 44. (Leclt. 236.) 

Xtts. Heges. 6. - ai niv- xv^t§viirtt§x , /iioroto tvxV' 

^ijxt. Erinna. 2. PaJlad. io4. 

XTix§, xoivov nXovTOV K0C< «f- xvjStfy^rti^ - t^§x xxvovx, 

vitis. Macedon. 33. Pauh Sil. 52. 

xrtxrtaros - rov ufyvgov. xa, xv^tvu. rovjuoy Ttvtvu ixv^tv- 

359 &. (Lectl. 287.) ctv tgus. Meleag. 'jZ, 

xri§xs, fixri^uv. Jul. Aeg. HvQtaruu, tt xvjZiar^ati tis 

3y, ifiovs fivxovs.Lieoi^hil.H. 330 1 N D E X. nvjios ' cv icuvrtt ftnTU, PLi- 

Indcm. 16. 
Mv^xivu). Simonicl. 33. An- 

tip. Tb. 47. Alc. Mess. 

7. «7. 369. 616. 

KvoaXiiaof -•<$ xx/ut»rots, ua. 

685. 
icD^tltts -tyr« ew^x. ui, Byz. 4. 
xviixvttgx t ^rtx^Tx. Dauia- 

get. 3. 
xvdtKti) -cui vtxxts. Stat. 

Athl. 5. - cuvrx vjifti. 

Saini. 2, - ouffx ^xv^xls 

i^st^uts, uL 721. 
HySiiffTts -010 (pwros. ua.OJCj, 
Kv$otu.os - oZ it^oxyyt^Kos. xo. 

llcr. a4. 
xv^pos -Yi «ugxxotri. xo. ytil «'• 

(Lectt. 3oa.) 
Mvios f iXvv uptTijs. Stat. 

Alhl. 20. - fx ^g^^xy,tvas. 

Ib. l3. xjyec. Agalh. 3%. 
KV^oDyiuui • x fix^os. L.eon. 

Tar. 4i. 
xvfixui, iicvKrifft vfx. Ilera- 

clid. 2. uis tftvKiiB'»] Kv/ux. 

Archil. 3o. novros vn 

*ilgiwvi xvxtj^tis. Thco- 

dor. 1. ^VfAt Ktihtat xvxu)- 

fAtvt. ArchiJ. l'r. i4. 
xvxtwv - wvx. J ul. Alltic. 1 . 
xvxXtxos - uov itoi>ju.x. Cal- 

lini. i. 
KvxXios. rwv KvxXiuiv noXv- 

^govv ariy^Qv. «cj. 571. rov; KvxKtovs rovrovs rovs 

uiru^ tnttrx "ktyovrus, 

Po1h'an. 1. 
xvxXodiotKTOs y ovos. Se* 

cund. 2. 
KvxXotts - tffffuv trvv. Anyt«. 

20. 
xvxXoy.oXt^Sos. Damocli. a. 
KvxXos - ov vnrivtis. Christod. 

Ecphr. i36. ui^Xwv. u^. 

Her. 4. r^x(ptgf]s uXtrig' 

(A.OVU. ui. 369. xvxXu lt£» 

atX^vtis. Leon. Tar. 49. 

frxgii}]s avvtiovt. Cliristod. 

Ecj)hr. i4. u^pi^Kt fjiv§l» 

KvxXx ^vDttv. Eeont. 23. 

riXiov. Ined. 
xvxXoat. Philip. 3o. 
xv>iXort§ris ' gtj f<,oXtfiov. Phi- 

lip. 17. 
xvxXow -uiffxs roiov, Meleag. 

82. 
xvxXuifTttos -titf Nivxtjvii, «^, 

487. 

xvKVftos -i{) arojuxrt. ua. 52^. 

xvxvos y sn ox-J^^at ■norxfjLOv 
ofhi. Meleag. 110. 
Tjjioy. Antip. Sid. 76. 
7jt]vu)'i ffoipos Kvxvos. Po- 
sidip. 11. Xtyv^§oos Av- 
aovioioiv Vngtnt. Christod. 
Ecphr. 4i4. 'EXtxtuvtos, 
Id. 382. Ztvs xvxvos.Val- 
lad. 4o. ul 4. 53. 54. 
KVKvos vfAvtfrtig, Leon. 1 N D E X. 331 

Tar. 80. Xwh-t^os xvxvov (rectius ^ttfAulvu^ - o7voi 

luix^os B^poos >)s xoXoim xvy,xivti o/oc "kl^vccoLV uXoc. 

x^aiy/uos. Anlip. Sid. 4/. Eratostli. i. ^ocK^vffi )nv. 

ti xvKiu) dtvurxi xo^voos fAocivovrx. uo. IIei\ 21. ai 

ytu^un\ijaiov kotiv. ud\ 468. Tov oVargu) xv/octiv»vroc ^tovs. 

Tsrriyts tctl^tcv xvxvwv yt- Alcae. Mess. 1 1 . 

ymort^Qi. Autip. Sid. 3o. xvy.xronXrji - tjyos Ifri axoni' 
xvXivUu -riatc xccxortjTK. Xi»w. Arcliias l6i ■ 

Herqd, Inscr. 35. xvyfixKov -oc oivCpSroyyic. dL 
xvXiv^u -ojuctvov nTjiucoc. An-- Ijk. 

tip. 8id. 1 o5. - oiOi xvy.oc. xvy.^111 - i^s ocXirgvrov. Tull, 

at. Diiris 11. 5g. Laur. 2. 

xvXiw, Tcuvruv iXaioxs (jcot^ xvvxytaix - tcs fJcVx/xM, uS'. 

ixvAiaat TC^oaw. Anyte22. 666. 

0* TCOTt vtj ixvXtaaxv. lle- xvvxy^n -t]» ixKv^ivtov. 

gesip. 6. -oy,fvov inig Rliian. 8. 

rt(p§tjs. Meleag. ii3. xvvtos .01 wwXo». Strato 77. 

xv^^os. l..ucill. 11. xvvtiytatov f jruax ^S^uiv rrj^t. 
xZyx , diaaiuv TfxvcDv. Leon, Diolira. 4, 

Tar. 3. xvvtjyirts - riot xiyxviec. An-- 
xvyx , jtv^os. (ubi nunc tip. Sid. 18. 

xxvyx). Anlip. Sid, 5^. xvvoyvix. Lucill. 69. ^ yx- 

Evvovs. xo. 2S3, Tttvitis. artjg. xS, 107. 

. Lucian. 3o. Kw;r^«^off I» xvvov^os - ov x%xXy.wroy, 

xi^aw. Meleug. 1 g. ^xvu,- Leon. Tar. 1 1 . - ov% 

Tvv itritv. Uiiiiag. 3l. CpO' xXotovs. Philip. 8. 

vtov arvyvQv xvyx yoBov. xvvwnts. Cosuias. Ili. 127. 

liieo Aicx. 1. TcxpuKri- xvrcuotaaos - wv iao^vytwv. 

oiov xXvaxx^wv. xL 4 17. Tlieaet. 2. - aots axit^xJs. 

xvyxTt xvff^i^iif TCvtyoyivtjS AgJith. 25. 

4^vx,tis. Macedoii. 3. xv- xvrrtl^oyxxos - ov liKuttiv^s, 

luxrx (iiorov •novroTco^tt. Macedoii. ly. 

Paul. Sil. 71. xvnt'^ov -Xa ,6oT>;p<x«'. Thall. 
Kvyxlvw - vtt fix^v nvtvaxs Mii. 3. 

nodrts. Mficiig. 2<). *l5, xv7ct'^.o(po£os. Procl. 5. 33* 1 N D £ X. 

Mvftgov , viatv, Melcag. i . 4 1 . xv(pxKios - f « tivs. Phani. 4. 

*vnru> 'TovTt uCp^ivt. Cbrisl. Kvxpos, oiti y^^us. Crates l"r. 

£]cplir. 325. /uLMvlyj KtKv- 6. -»s xetgi^us. Asclc- 

<PoTtt vwTot avvi^kKm. Id. 6. piad. 28. 

iitKv(f)0T» o^Gv yif^xi. «^. Kvu, tj Hi/titfftv cv%« xvffuffit 

125. ^tev. «7. 82. 

nv4>^its. ffTti\ut Kotl y^x(pl^tt xvu. iKvaiv X,*S*' ' Isidor. 

Kxi xvf/5tis. Agatli. 58. Aeg. 4. 

-txs 'AXxel^Mo. Id. Pro- xvuv , x^j/iro-a yogyii. Antip. 

oem. ytjguXixs. Coniet. 5. Tll.38. roTos iy tiju.i xvuv, 

xvgtos , ^'ox^f* Biau. 6. Tov- eih 23a. ^sv^§uv. Anti- 

rwK. Pers. 3. plian. 8. ^tllov vXuxt^t^? 

xvgfA.», ^nguv. Myrin. 3. Stfjutov kvv». Theodor. 18, 

iX^^fft. Leon. Tai'. yo. ftotatis sntiifjtovot ^tjgtjs. 

Kvffi. eti'. 633. Macedon. UJ. "KvaatiT^v, 

xv§TtvT^s. Qu. Maec. 5. ««^. 3^4 fc. (III. 333.) Tot 

xvgTos -Tov pgjrXof. »i. 23o. (pXoyotvTX. Strato O7, 

u,yotv, Lucill. 80. oip^otXiutot vtti^uv xvvts, 

xvgTos -Tov XvyoTtvxiu. Cri- MeJeag. 4. XvKo§gx7aTott, 

nag. 27. u^. 555. (ptZ xvvts. An- 

XVgrOlO -TOVTUt fJttTU(PgtV0V. tip. Th. 53. (pvXuKKS XV- 

Meleag. 77. - tuouvtis vus. Criiiag. 32. x^gue 

"Kui^ptu. Paui. Sil. 5j, fiiov ttvvus. Theodor. n, 

KvgTuv. Cvates ir. 8. ku^uv , ^uKkios. Cj'inag. 10. 

uvgu - ovfftv uaT§xat. ui. 3l 8. xu^uv - vt iyxtt. Scolion. 17. 

iKv^au Tu(pov. Archi. 33. tiiu xovaiov xuBwvos, He- 

>^^^)is^o/.<.uv.iiimonid. 55. dyl. 4. (8.) Archil, fr. 5. 

xvToyuffTug -ogus il/ifitigus. xukvtos -T<p fA.tyuXi^. £u- 

L.eon. Tar. i4. tohii. 3. 

xvTos , itkuyttTov vt]os. Anli- kukvu -vov. Nestor. 3. 

plian. 6. TovT tKufjiov To KuXov. uygiu XuX» fiuTOV, 

xvTos, Archiniel. i.u^^m- Zenod. 2. ivaTgo(p» §tvov 

xoto xvTovs. PliiJip. 58. xtgfjtuffrlligos. Autip. Sid. 

xglXov (pgiiuTOS, HjVU- lo5. 

tosth» 3. xufA», vKvov. Theocr. 3.^ 1 N O E X, 333 iiitt yurx fi'Kt<Pu.om. Plato 

10. «,iT(x.\Z xw<^i,cii.ri ^iXyo- 
y.{yav. Id. 1 5. >i^t,u,sovrx 
Ttt^i KUi/LtuTi TtK^dx. Am- 

mon. 2. 

»»Dfxoc^u). o^i nor tts A/ovvffov 
f)ioov.cic(;iic. Aiiligon. Car, 

11. 244. tv Ic^^^w (yco)y.x- 
ffx. xo. 420. iX nvoos tts 
OXvftrrot 'Hiuy.xcxs. xo, 

288. ^§r,vos tts vyLvxiov 
tMufixatv. Pliilip. 79. 
nujx^rtjs. Dioscor. 16. My- 
rin. 2. Antip. Th, 65. 

xco/xixos - Qv ^tov. If. 5l3. 

Hufitu^oyiXws. Piialaec. 2. 

nwiA,wSoy§x(pos. Dioscoricl. 
3o. 

xwjuos - n> tv iiyx^lio fitoTov, 
«co. 747. iv aot xuiy,ov xyiuv 
Xx^truiv. Onest. 2. ovx 
tcyx^ov i'itt§'/^oy.tvoi. Ax'i- 

StO. 2. 

<xmvtov - Ix fAxarttiv. Philo- 

dem. 18. 
«wvof. v^tnofAOV (puvi;tffffU9 

(P^tffffOVffXV TTVXtVoTs xwvov 

VTTO Zt(pvgots. P];ito l3. 
xmvorof/Joi). Eratostb. Cv- 

ren. 3. 
Ku)vo(po§os - ov Srvgrtv Kxftx-' 

Mx, Phalaec. 3. 
xuvoKtTov, Agath. 73. Faul. 

Sil. 66. 
xunta^. Meleag. 90. Lucill. b? . ^xTTov «otiiffst fn^/Ki 
xxv^xoos >i fitXt x;tiyft;<f'. 
Amtnian. 10. /3^0«% vf. 
Agath. 73. oifi^w rt^ni' 
fictvos xt£Mfjf.ia. Diony». 4. 
KU)vu)7tts oivjdoxt. Meleiig. 

xuntvut - tts fix^iv. Zonas 7. 
y.u)ntris -rtoos ■TziffffyjS, Rhian. 

n. 526. 

xw^offoxy ' hgrtfAts, Pers, a. 

xwrtXos ' Xx (ptXrgx. x^. 
660. 

}iU)(PoS ' OV VVItOY ft,0§(pocf. 

Meleag. 12. ti'^u)Xoy fjcog- 
CPxs. Posidip. 18. (J^oexpi* 
o(p^xXfA.o'ts vnotxtt. Glauc. 
5. y^xfjcfjcx, Marc. Arg, 
33. xu)(ptrv xxXxfjctjv. Sta- 
tyJl, 2. arii)ffXfjctvot Xt^xKX, 
Heraclid. 2. itvyii xȤ*'^- 
fftro KvycxTt xu)(pw. llufin. 
2. Xt^ifi. Plato i5. xu)(pxi 
^xyxt. Archias 23. fjcovvM. 
svsffTi rx(pcj) offrix xu)<Ptt. 
«(?. 67 8. xu)(poc xs7rxi Xtt- 
fi/xvx 7tv§yu)v. Onest. 6. 

S^tUiV Ot/«*T« fictfjc(pOfictvof, 
X<ueill. 110. %X<«<yo^'y>7. 
MeleM. 24. fjciirvi^ /ttvf»- 
Txt. Theon. 3. xu)(px it^os 
utl^vxov nlrgov xittx^o fjct" 
yos. x^, 272. xw(po7t xvi- 
fjcois. Qa. Maec. 9, »» 

xxt XiC(Po7fft XxXtVV^K Otlt' 334 1 K D E X. (ttocra. Meleag, 44. kw^PkTs 
"Kivoarxaluts. Antip. Sid. 
62. 

A. 

\x/its - tits K,gatvtxKi, Me- 
leag. 48. 

tiphiJ. 3i. 
Xa^flOTror*''/). Marc. Arg. 12. 

T^CcfS^Of - W TeiOfAtVO^ fJLtXlTl, 

Meleag. 25. ^otAotiro-oe Xoc- 

^^OV XV/tt t7ClXfVKy,fVtl. 

Leon. Tar. 74. Xoi/ipov 
jrv^tTov.Vaul.Sil. i5. l?roc<- 
yi^wv. Id. 3o X«/3poio'« 
'^Xttktai. ^iXm. Strato25. 

Xulifoavvv Leon. Tar. i4. 

"Kctjdvoiv^os f tivuXtos. Tiieo- 

." dor. 2. TcouSts Xotfivgtv^os 

■ uviio^at. Rliic-in. 4, -o«f 
ev« ito^Kvyvxy.nrots, xo, 564. 

%.»yx^»s - ov ii^/uu. Paill. 
.Sil. 10. 

Xayocpow - ovy,ivov 7CorufA.ov, 
riiilip. 71. 

\ttyvtiu - eis uxoXKarov. Pal- 
lad. 122. 

\»yvos. u^- 552. 

'k»yo^il§Vi - f«« I-eou, Tar. 

»7- 
XuyoKTivitui - itn. ud. IjS. 

"Kuyoa^puyiu. Agatb. 43. 

"KKyvvbs - vt avvottnvt, /3poc- 

y^vavy,fi9Xi , /uvart, Marc. Arg. 1 8. iut!^va(pKXt!s. 
Id. 21. vijdves Ij4 "rcKrjr.s 
XfJ^f^dvyi (igofAOV. Id. 26. 
if/ictffv niaaos i'xtt. Rliiaii. 
n. 5aG. 

\uy%otvui. TSiKrtoiov t/KK^j 
TVy.^os. K'}, 6f)0. ix^votv 
yivos slk^KXtv. «(?. 32, aui- 
fjtu XiXoyx,f xovts, k^. j^Ti. 
'ktXoyx'^^ TtPV^vu EowjSt 
licon. Tar. 56. 

XuywV • OVt TTQOS TTOrCifJtOV, 

Anllp. Sid. 23. wXia^ov 
xoiXwv K^atvts iy. Xuyovwv. 
Antip. Th.' 48. Za^ft» 
xoiXoov tK Xuyovwv. ua. 3 l3. 
otu Xuyovwv TiXKriwv. Kry- 
cius 8. rov Xuyovwv y.ox- 
^ov. Ag-ith. 83, y.u^iTO- 
xwv. Probl. ar. 18. Xuyo- 
viaat (pot^ir^rjs. Lcon. Al. 
1 1. fJtoaxt r/ fjtot y.Kyovtaai 
it^osi^X^^^' Antip, Sid. 
58. 

"kuym^oXov. Leon. Tar,,i2. 

Auyws - wv ovuTotvru rat.yju- 
Ttovv. Mcleag. 120. vtxgov 
awfiu kiovros ,-s(pvfi§i(^ovat 
kuywoi. K^. Her. ii. 

k»ywa(pKyiri , Toe%<v^. Agath. 
43. 

ku^u - tTo, Stat. Athl. 5. 

kK^txfi^ijs - i» Tixvili i^f^oav» 
vijv. Crinag. 16. I N P E X. 335 Xa^^aloy - «/?? ti§t!rtyj. Anti- 

pliil. 23. 
XuS^^xiiDs. Nicias 8. 
XK^^rSov. Auyle 11. 

(^(«^wv. Paiil. Sil. 21. s'/- 

Xtro. Ablab. II. 45 1, 
"Kx^^tQs. Marc. Arg. II. 52g. 

- lov nZo. Paul. Sil. 2g. 

«rocJ'». PliiJip. 45. vrct 'Pt'j7J. 

Maceclon. .^2. - Iokti rs- 

vuytaai. Apolionid. i6. 
^^u^^ofioKos -ttt^ovxxi. Ery- 

cius 5. 
Xnd^gooocKV/js - yxt xo£its. An- 

tij)]ian. 5. 
7>.x^gcfrovs -noSxs roxovs. 

Ai)tij)han. 3. 
"kxiXx^ - "Kxin vorov ^tt/ufpi}]. 

Anacr. 82. «tXj/s XxiXu- 

«X ovsfAtvim. Arciiids. 1 S. 

%uifA.X§yOS • WV XvKUiV. u^. 

4i8. 
\xtiutiro/u,os -fjLx xvuOxXwy 
iI<Pn. Pliilip. i3. 

'KxifA.OOXXilS - tis xxtoxs. Plii- 

lip. 22. 
"KxifAoitioii. Leon. Tar. 34. 

Anlip. Sicl. 17. 
Kxt\tos - (us A^ixdvxs. «(^. 

3o5. - iu) ru(pu). u^. 479. 

TxXugtjo, ua. 271. - iyj ti- 

XOVt. UO. 5G0. . tOV ^VIKXVO. 

Leonti. i3. -itiv or^Xnv. 
ui. i6a. 710, "kuivos - vov Tu,(poy. Diodor. 

i4. 
Xutayiiov. Scoli. 22. 
Xx7rfA,Xf TtXurv. Agaih. 82. 
Xxi(pos - tx fiti Xvoris. Joan. 

Barb. 10 rtivus uno fcoo- 

yovcey. Callim. 3l. 
Xxtfl^ij^os • xs NLoDft^ov Ttriov 

yus. Alcae. Mess, 5. 
Xxxi^vC^os - ov S^fov. «(?, 4o. 
Xuxi^u- xiaxffx xofius. Stat. 

Flac. 10. 
Xxxric^u) - n x^udifiv fOKS.. 

Strato i5. 7^uxTt(r^i/s. 

Lucill. 63. 
Xuxriartjs, Xtivov. Qii. Maeo, 

11. 
XuXxytu) - tvfftv utiS^ovts. Ma- 

i'ian. 4. -ytvax xfA^^m, 

Leon Tar. 5/. -ytZaxv 

xygonv xxw. Paul. Sil. 48. 
XuXuyYifjux. Dioscorid. 11, 
XuXiw -tvvrx rkrrtyx. u^. 

4i6. 
7^»Xri^§os - ov vxKivSrov, Me— 

leag. I. i3. ^fiXv yivos4 

xl 33. 
XuXr,r§is - ihs (p^ovtgxf, 

Agadi. 12. 
XxXtos - iov ffrofjixros. Me— 

leag. 94. - fov xui itgtff^v- 

rriv, Id, 127. - ixv srui^xv. 

Id. 82. 
XxXos - ov fji,ijri§K. Marc. 

Arg. i3. f /xov«. Arcliias. 33^ I N D E X, l4. XoeX« xt)|a/3aX«. Ery- 

Cius 2. XxXiCTTXTOS TtTTti. 

Bianor. 3. 
Xec^ff^ar - ««Ji jutirgift}. As- 
clepiad. II. 490. - «I^oe hj;- 
goxiTiDvx. Antip. Th. i3. 
««' offffcov. Meleag. i3. 
ftXtov. Pallad. 123. vixti- 

ffKS, (K^. 123. ^fiXV^OV. xS', 

124. ^wus ^gXjUtTy. ol^tjS^, 
^ ugu "Kv.f^nx^ txova» r^f» 
Xtt. Alcae. Mes»^ i . 

Ti.x/u.ntTKu II. 5i8. 

Xoc/Ufrfo; -o>' friXeeyoj. Any- 
te 5. 

XcCjUTr^vy» - ;< ro ffufAU, ccJ'. 
445. 

%uiu.«u>. tt fji.fl PiJkXkoj fXu/u,- 
trtv. ua. 276. Swoc^ras 
l'X«(t«4'» xv^oy. Dioscor. 
l3. ««ry ui xecXov ecv^^oy 
fXoiiu^^iv *jpw?. Artemo. 1. 
"Kuff^^us itXsov uitTos "ickuv, 
Archias 24. \uy.^u (pty- 
yoj. Antip, Sid. i3. iXuf*- 
KtTO itutffiv Iv u7k,oii. Stra- 

tO 20. "Kuf/.ltOfll.Ut UglTX, 

Mnasalc. 3. §o^ov tvo^- 
y.ois "Kufn.nofJi.tvov niTuXots. 
■ Strato 36. -ff,fv>iv Hu^ti. 
«7. 307. 

\*IU.V§OS. ^ XufAVgfl fA. fT^Uffl 

^tXuivtov. AscJcpiad. 17. 
-«y iffTOfiiiiv. Uioscorid. 
86. ftvXtKuv ui XufAVgui «gOTtoasif. ecJ. 66o« »o7s 
'0 fii.fji.ua t, JMeleag. 'j^, 

X«/, intlluivt xxT uvxivos, 
Meleag. 28. nuT^aus "Kvff- 
au&ij (iiov. ocfT. 653. crr^fl- 
vots. Paiil. Sil. 20. ovS' 
«e/fcc*!' Xae^ ejiugvvu xopovs. 
Marc. Arg. 23. nuThjvT» 
roixovs. Bian. 11. fiuXtt 
ai xxi Kui. Mich. PseJl. 
UI. 127. 

Xuoioos. «J'. 7 I g. 

"kuoaaoos • ox rttxfl. «^. 
Byz. 1. 

Xaorf XTwv • ovos aruStfAfi, 
Criiiag. 36. 

X«or/v«xroj -rov v^u^. Bia— 
nor. 4. 

"kuoTvnos. Theaetet. 3, /3««- 
Xvv artiauTo. Ag;ith. 42. 
• nots af4,i\xtai y.txoXufn.fji.i- 
vov ygufA.f/i,u. Aicae. Mess, 
21. 

"Kunxgu. Pallad, 1 8. 

Ku^is. Mgivfiit xui ix^vfiogois 
Kufi^taat. Leon. Tar. 74, 
uKt^mis. Id. 82. 

Kugvui - vuXK ofA^^fiaus au' 
x^vois. uo. 665. 

Ku^os , ^«cjxffc fJtifttKtif^ivot, 
Tymn. 2. 

Xecfo'f -oV viug. Plat, l5. 
inos. Agalh, "3g. Kx§i^f 
iifjLtgihs. Thall. MiJ. 4. 
m,v2'tu Kugu, «r^. 6g5. 1 N D E X. 337 

(^^fyi^u.ro. u^. 520. X«- Xotrgiv y\vy.v^w§os 'E^us 

^o7cri ;)(^siXs7i. Alc. Mess. nx^i^uixsv. Rufin. 34. 

12. "Ku.vKuvi)!, nstvmXni, Agath. 

XaovyyiXii) - oitiv Jopxyx,"^. 53. TCigi ' Xuv>i»viriv (ubi 

AgalJi. 6(). nuiic "ksvKuv itiv^ Xetpvy 

T^uauvov. Lio]]. Bass. 3. y<oaii'. Id. 6g. 

"Kud^^ - tiv xut x^^^^^ijv xoiiu, 'kuv^u. Tlieocrit. 4. 

AescJiri. i. 189. 'ku(i)vyju.os. Leon. Tar. l4. 

\Kfftuv%}iv - ivos tfyyvJev uv- Xuipv^ov - a vyou ttoB^wv, IIc'- 

T^ov. Tlieu( r. 1. d}'!. i. 

Xoc<r«os - iov noaos i'x,vtu. uo. ku(pv7iju). ors S^v/uuru nocvr» 

173. - (us irirvos. Ar- "KuCpv^ri Paul. Sil. 18. 

cJlias, '2'2. TcXuruvov. u^. Xuifvanos 'Ttt. uS'. 4i3. 

2G0. • i-,]v ox^vv. Marian. X«%«/yw. ^wv iXuxtivs ru(pov. 

3. yhvv. Stat. FJac. 2. Paul. Sil. 78. 

'li^xy.Xtovs iiXoxov, Slra- X«;)£;«i';;Xo}/&f. Lcon. Tar. 56. 

to 67. - iovs %«j)«dj!(>cy. Xuxw/ov - ov y^u?Mgwri£ij cruv- 

Eryci. 3. "kuairiaiv vtc f«. Automed. 3«. (liL 

o(p§vatv. So.sipater. 3. S^i.^-wi/ axf^ov.uLti^i. 

"Kuctoarspvos - vwv no^^ukiwv. kuxvu7os - ov ^g/yy,u. Cri- 

Agalli. 92. iiag. 35. 

"kuaruvoos -oiv. Aminiati. 8. "kuxvvi % o^ ff tviro'". Aatisti. 

0USV7 guaykwv ■nitdfAU. Me- 2. - vof fii^qibx ykvtiu, 

leag. 49. Siinm. AJae. 

\uTui - Tuywv nXiiy/uucri rtg- Xuxv>}fts - tvri uv^tC ytvituhi 

no/xivovs. Agath. 9. uKgu %oc^«/ocf, Christod. 

Xuroy/iu. sk ruv XurofAtwv. Lcpljr. 212. - tvru rtsv 

Ammian. 19. r^ots tx^vov. u^. i3i. 

Xurgts y xfigitiv yo^oi. Ar- Xaxvou -ovrui vvKri. Slrnto, 

chia.s. 3i. /uovaiwv. u^. 20. 

523. bi.uy.urt2os. Philip. Xtuvrtigu ^ Mifftjfit.Thaui.S» 

76. KvV^<oos *^wy. «(J". 399. XijSfjs. Uywv uy.(pl Xs/ojiros. 

huxXov iXugtj Xurgt. u^, Diotim. 5. rwv awv 7.t^ti- 

79. TTtsgidwv. «0.535. igw- Twv >/ (pvffts tvffTOjuof, Ae- 

Twv. Paul, Sil. i3, ffo/ f*M Jiigm. a5. 

yel.llLV.Z, Y 338 I N D E X. 

^fjMvx. Claislod. Ecplir. 
3oy. 
Xttjiu» - eiv ootxgvov. Mace- 
doii- lO. iXst^t VM^oni 

yats. Clirist. Ecplir. 78. 

riQtov Xsij5sTxt ii virwv. »0. 

61 5. Sxy.gv(jt 'ket^o/u.tvx, 

Anyle. 18. 
"Kti^^ofAOti - tvov. «d. i3o. 
"Kitjiixi - (A.v.y.t': u.>A^2octoi. xo. 

428. 
\ttu.wv -uv» ^xXuiratis. Paiil. 

Sil. 52. 
Xtty.MVtos - tov uv^os. Eeun. 

Tar. 98. 
Xttof*iTos, xo67ra|. Phiiip. 18. 

"kstOVTt}. CKO. 'Ji)l. 

XtiovTOuux^s. Tiicocril. 19. 
XsiovrojruXiis. Eiycius. 4, 
Xtios. Slrato 11. oiy.os "kiiti 

XKi iniK^oTos. Arcliiui. 2. 

"ktiii fTK^y. Tgtodiu. [Jwiun. 

7. ovdi B^ocvwv ktiri y.iy.ki- 

f/i.xi Tiavxiv- Arcliias 33. 

• ov •Tt^o^t^u.axwv, Struto 

64. 

ktinit), okiyoti y^u,y.f/.iACt ktt- 
iToiu,t^x. Arat. I. u, nxgos 
tvnotis Qvi i(p' tvl ktintTa 
yti^oKOjuui. Antij), Sid. 42. 
vixTxgi kitnoy.ivut, llu- 
fin. 3. 

kttgtottt . hu.^v}**.os. Anlit). Sid 76. -otcfFuv onx u,^t 

721. 
kti^iov - %u. no^^K. AJo]Or'!g. 

I • f). y.ovvi] xxgiricy kti- 

£ix i^s^xyivt]. Ponipej. 

jiiii. 2. 
kiiTov§yfM -ovcx T^ici, Acli. 

Gall. i. 
ktix'-^ - f<y y.xkxyov. A)ti-* 

niian. 6. - wv. «<?. jCi, 
ktt<lixvi)koyos -ovs nTu.Kos ffo- 

^xs. Philip. l(). 
ktiii»vQv , tikit(.it]s. riurin. 8. 

Pallad. 4. Agalh. 33. 

nxvTos ftiov. uo. i)3 1 . iv 

ano^irj. Meleag. i (i . - oivx 

tvy.xonsvvfx xno ytjvauiv, 

Id. 1.33. CTTojjyv^. Id. io3. 

109. n;;2xs. Eeon. Tar. 

10. Tj^voo-vyj/y. Ib. 25. 

nvey.xttjs. Loli. Bas.s. 8. 

T*%v>/!r x^x^^itis. Diuscoi'. 

3o. ytvtiis. xd. 65 1, 
kiiis. tixTX ki^tv. Lucil]. uS, 
ktovTxyXi^^vos, Callim. 3<). 
ksovTttos - tixv /2ixv. Marc, 

Arg 27. 
7^tovTo^t<P§oSf 'P««.Philip 6, 
kiovToCpovos - ots sni vticxts. 

Agatli. 27. 
XfoyTop^Xcc/voy. Archias 27. 
kinxdvov - vx lcnxtgi yov ri- 

vovTos. Phiiip. 49. 
kinxs , xxtiov, Simonid. 9». 

^^vx^uiv, Phto v4. I N D B X, 339 %.tirUi kagvov %Xw^wv i>c(p»' 
vii i/.XiniSiav. Pllilip. 20. 

XsnrecHiyoi. Auiinian. 17. 

XtTtrxXioi - sov ary]y,oyoc. Ail" 
tip. iSid. 22. »yV(p«. Pal- 
Jad. 12.1. - im oovocHwv. 
Paul. iSil. 52. - Uis Xv- 
yois. Agalll. 84. -iois aro- 
Xl^us. Satyr. Tii. 6. 

XfTtTtTTiXsxTo^sos. Nicarcli. 

16. 

XtnToXoyos - ov' Ag-/!Tos.Vto~ 

lera. Jl. 1. 
XtrfToiitTOS -Tov vt^sXtfv. Sa- 

lyr. Tli. 1 . 
XtitTos - rn (p§ovTis, Anlip. 

Sicl, 49. -TOV v(P}IVUMSVOC. 

u^i 4 19. vrror§vi^ov(7oc. 
Agath. 68. -Tfi x'?^''^^'' 

K^. 204. -T^ %w'(«.OCr/ TK- 

(pov. Sinjonid. 5i. -roi 
XtlXtot. «J", 387. -T%7s 
nooi/.y^uis. «co, 4ic). 

Xsnroavvi]. Nicarch. 16. 

Xsnruvu) - uv ti^ovs xc;^;rov. 
«^. 42 O. 

Xsnui -OjUfs T«v ;:*^ctX«v. Ni- 
carcli. 8. 

Xia/-iioy <, i^ viXov. Iled}'!. 3. 

Xfcrx*l- V^Xiov Xsaxf! >mtsov- 
aufjctv. Callim. 47. iv. .rt 
Xsaxx t1/ T e<1'«. PJia- 
laec. 2. 

X, jvy«X/flf - »;7 /uoTfu. Paul. 
Sil. 80, «i;;;; j^(V8^f. Agath. 77. - iois ijr s^yois, Ma- 
cedon. 35. * 

XtVKUlVM - VtC UtlTtfS >lVy.0l,T» 

Agalh. 57. 
Xsv7tuvB^i}s. MeJeag 3i. 
XfVx,uyt7j. Vide Xuvxuv/rj,. 
Xtvxoiov , yXwxw. liMeieag. 2. 

lo5« - oiu "Tt^uiiu» Melcag. 

1. 56. urcuXus Xsvy.Qiwv 

xocXvxus, Pliiiodem. 3i. 

XsvxoXs(pos. Philet. 2. - or 
TtoiTi^oy. Criiiag. 3g. 

XsvxooTtuigos. JLeon. Tar. 45* 

XsvKOTtu^ftos. Meleag. 83. 

XtvKos -Yi tvu(piri. Ilulin. 2 
Xsvy.tiv ^^(pov. Agath. 86 
■>lXi:cti]v. Uliian. 10. Xtv 
XOV l7Tt%0V. PiiiJip. 44 

Xtvxu vouTu. Uiodor^ iH 

Marian. 4. ul Xtvxul (p^t^ 
y3y,fvut atXlhts. Posidip 
20.' - ~iv Xt/iu^m. Antip 
Sid. 83. 
XtVKo(Po§os - ov nuijuovK riX' 

v;js. Ammian. 5. 
X..:tKox^oos, Theocrit. a. 
Xtvxoui - uaui Ttoiu. Qu, 

Maec. n. 
Xivgos - ov aigfAo: fioos. Sa- 

mi. 2. agg/uoy, d'}, 121. 

-§(^ ht x'*>!?1>' Itivdit. - gci 

iarsu, Ileraclid. 1. 
Xtxt^oifjs - j) 'AffwVy. Inedit, 
XixoSf uvTtTtgosaintr, Sofiip. 

(Dio&cor.j 1. 
Ya 340 I N D E X, A.*%O/0f - <0V VtVfU,». TtQOWV. 

.Siiniiii;ir> Oviiin. 

Pliacdiin. o. 
Xf%w«oy -ice ^M^ot. JDioscor. 

3i. 

X*%(</<V. Diodor. i. 

Xfwv, ^vfjufVftTiTi. ^ntip. Si- 
don. 9 I . tX?5/ X^wv ecTXti- 
r» «"«^ojv, oco. 457. - ov- 
T9? Tm^yow. Lcon.Tar. 5l. 
tvfitargvxov. I^oll. Bass. 
8. «x.oox^v^s ^e^fAU Xiov- 
Toy. Panl. Sil, '\j. vtx^ov 
(ymfA,* '/.fovros tipvfioi^ovai 
\ecyu)0(. x^. Her. l l. X'^- 
goTioZ. u^. 290. avyyvwft.fi 
fiovai 'kiovroc (pvytTv. Posi- 
dip. l4. Tov uygtvTt!§x 
Xtovrwv. Agatli. 92. 3-^f- 
<itrti§». u$'. lyi. i^vf^oityiTi 
XfOVTWV wiavyxis. xo. 3 9 8. 

"Ktutgyos - * e^yx. Archil. fr. 

17- 
Xtiyw -ye yowv, uo. 661. Xj/- 

ytts xk! »v^t7s. Rufin. i5. 

"Kfliov (jLty».\at.vxos iovaoi. 

Rufin. 1 5t H§uiltis XXI 

iV«To«.Maccdon. 8. Xri^us 

xxi 'TtoKfy.ov xxt ^v/u.eXxs. 

Antip. Sid. 10. X>/|*< ovT 
ximi yoov. LiCon. Al. ib. 

XfjB^xtos - xtfis XHuroto. L<olI. 
Bass. 7. 

\tlBKVtfA,QS - OV WfXV. SiltlU- nid. fr. i5&. (Leclt. 

•25.) 
XriB^^i^yty.os. xa. 4ll. 
"Kti^ru.pyos • ys xxxwv, Melciig. 

55. (pikovvrwv. Id. 90. 
"Kti^t^m ' ovi sVxtro Aj',;il]i. 

4,5. j/t rxx^^l^ ^p' Toa:- 

^t Xti^t^ovx. Tnll. Lau- 

rent. 7y 
XtiiSios • ifiv, «<J. Hcr. 9. 

'^E^u^x. Jul. Aeg. 3. %fj>- 

ai 'ktii^ixis. Id. 12. 
"KtfC^u). ov ci f/.ovov Ku;r^<f 

iX>;«VaTo. Asclcjiiad. 9. 

'A^j/vaci- xv\ovs. Alll!)1. 

Tii. 29. Ttrtivov 7!rf§otts 

ios. IJian. 10. i^ws y.x- 

viuts BvfAov. Paul. Sil. 26. 

ti KvTTois rfvx,tx Bsuiv. Sc - 

cnnd. 1. ^h^rivxiti Kv.r^«v. 

x^. 82. 
"Knivofjios - fjcoi yttx§orxt. Ar- 

chias 27. 
Xj/iov - ix ffrxxvuv, Herod« 

Inscr. 10. 
XtjiJTti^ -tigx ix<ivai. Lcon. 

Tar. 91. 
"Ktihrw^ - ro^t ;g«X«^. Mace- 

doii . 3 1 . - ro^ts. Jul. 

Arg. 36. 
Ktifxx , Z»/yos xxbiiKtv Egws, 

Melcag. 5(). ffoySocpov. 

Tiill. Geinin. 4. to %^X- 

xtov eixovi Kxfjix. AJc. 

iVIess. y. xftrijs xxi Kti- 1 N D E Xi 341 ' ^vxv^' Simohid." 44. 
'KiifA.y.a. ' fji.<x.TOS ^ty.urtiy. Ni- 

carch. 10. 
Xf}ju.vicrxof - xots fA.v.XuKa^s. «0. 

2G. 
"KriyUiKos - wv uyuivuv. Posi- 

dip. 17. 
X»yv«~oy. II. 517. 
Xi}vos • ots ttfuTs. oto. 6G8.' 
AijTrros. tv votirots >/ ATjnrots. 
• AgalL. 70. 
JkTJfoof - wv %fi/i75(» 0« xoeXa- 

fAot. Hedyl. 2. 
7^yi(jr'tT§ -fjgos. »0. 648. 
Xji^r*is -vv ou ^sDxrtovr». 

Asciepiad. 27. - T« Xoy<s-- 

«ioS. Qn. Macc'. 9. 
Xjiaroy.rovos - ov iiyfy.ovos. 

i':iilad. 5i. 
Xrjar^iiiov - kv. h.(p()oolriis. 

Siumuid, 64. 
"kriroytvris. II. 5 18. 
X.'5f^of -ov ov^ov. Leo 

riiii. 6. 

-Xijix^w - ofAsvyi izDoy^Q'xtai Ttri- 

y»;. Antiphai!. 7. 
Xi^uvuros • ov iiicrtv, Ijeon. 

Tar. 43. 
Xt^xs , e^vra'jiM.rti tlxriroii. 

Leonti. ij. ftriyti. «.^. 

Her. 21. Yi i'i7y.. 1^0 ■ 199. 

Bu.tYU »^' 24o. - x^os (pui- 

S§oTig<».v. Antip. Sid. 83, 

- «^* {\KHj§r,. uo. 194. Xt^gos. Dosiadae Ax'a 1. 

XtyKtvu - u)v crvovyyi. Meleag. 

110. fitoryiv ^tore^nsx. xo. 

5g4. - vttv aovxxtsai. 11. 

5i3. 
Xiyvvs -vi XXI ^tiif, Antip. 

Sid. 96. 
Xiyvxxv^ - " xib'x.§y. Bia— 

nor. 8. 
Xtyv3r§oos , xvxvos. Cliristod. 

Ecplir. 4i4. 
Xiyvju.vB^ns - ov, x-S. 6go. 
"Ktyvnfigvyos, ux^ts. Meleag. 

112. f 

Xtyv^os - X XfiXtx. Jul.Aeg. 

4l. - o7s xyiiu,ois. Id. 37. 

Xtyv^wrs^il. xa. 7 32. 
Xiyj^pS^oyyoi - yct). Antip. 

Th. 29, - yoi Trrigvyts. 

Mnasalc. i o. 
Xi3^xi - XXX rpinp. Paul. Sil. 

52. lliraclid. 2. 
Xi^ilKbyfis -f«s lo^vaiis. Cri- 

nag. 7. 
\t^tx7os. Eiipborion. 2. 
Xi^ivos, liUcill. 83. -vot aru- 

Xss. X^, 666. -VOV iStOS. 

Luciii. 36. oxXlniv ruu 
X«5/vwv. Id. iG. v«v (py.- 
§vyx, Plian. 7. - vj/v ^v- 
XVV' Rulin. 27. 

XtS^ojiXvTos, svaroxiil' Plato 
20. 

XtS^ooi^xtis • xsos To^yovs. 
Aatipliil. i3. 342 I N D E X. XiB^os^yoi. Dioscorid. i4. 
Xwv. Agath 5. 

%t^0XTOvi)l, fCoIvifAOS. K^.^65. 

^i^oXevtTTos t ^VXV' Callim. 

4. - ov «jpov. Alex. Ae- 

tol. 6. 
T^i^oioos. Rufin. i3. 

"^tJQS. TtS Xt^OS OVK fyOflGt. 

Julian. Aeg. 5i. «J^. 656. 

i'fJI.1tVQ0S EvixTTitS OVK IXf- 

$t,igt "ki^os. Maccdon, lo. 

«tcvrois ii ^eos i/ XiBos «T. 
oto. 29. /u,octvri xxi Xi^os 
fi/ax. eci'. 302. (pXiiti xxi 
JK./3^of tvffx Xi^ov. (ubi 
nunc xxt ^eos.) Antip. 
Sld. 3l. wdfvuv XXI 'KiB^QS 
^iabxvtTxt. Bian. j. xxl 
tt "Ki^os oi^e fi^vx^tiv, Ae- 
mili. 2. Kxiaxgt y.ri rix- 
Tiiv ovii KiB^os ^vvuTXi. 
Pliilip. 6l. nxvtx Xi^ov 
xivti. x^. 73. 

%t5ovgyos, Posidip. i5a. (II, 
528.) 

^/3-o'o) -ovfA.t^x, riedy]. 4, 

(II. 527.) 

^.tx/u,x7os - xix Aj;w. Zonas 2. 
XixfA^T^s. Nicaen, 1. 

7JxV0V t /Utr^O^lTQV VHtgS^t 

xoy.ti5. J*lialaec. 3. 
^^tfAiviriis, Hginnts. liCpn, 

T*r. 57. 
Xtf^tyq^ftfiTnu Satyr. Tb» 5» XifAevoaxoftos •nti) TjXvqs. Cal- 
lim. - axont, ^o7/St. Antip. 
Th. 18. 

\ifitiv f xoivos xi'9tist Leon. 
Tar. 66. xxfAXTuv. Po- 
lyaen. 2. vxvfjyoi tiatv 
i'aw Xif^hos. Aemilian. 3. 
tis noiwv XifA,(vx. ui. 44, 
rov \iy,s'v eh§ov. xo. 639. 
rov "Kn^tjS xvTos tav Xtf4,S- 
vx. AnLip. Sid. 106. twv 
Xifisvwv ivoo3^i otixftevtit 
Macedon. 3, ro7s xihm 
jcgosntXxffris Xtf4,fat. lycon» 
Tar. 88. 

'Ki/A,ri§os , fgyxaix, Antip. 
Sid. 9. x^. 116. - §x t'§yx, 
Nicarch. 10. - §ov ogyx,, 
vov ntvitjs. xa. 667. 

XlfJtVXTtS , xo^x. xo. II 5. 

XifAVo(pvf;s -ri oovxxx.xo. 128, 

"KtfAos - ov ^vrogx. Leon. Al. 
29. 

KifA.o(poftvs - fjuiv aiaxwv. Pal- 
lad. 27. 

Kifiwaaw. Phani* 7, 

KivtvTvs. Antip. Sid. i3. 

KivoxKwarts - rov oeanoris 
^KxKxrns, xo. 524. 

Kivov , oKid-gov. Christod,; 
Ecphr. 2o5. Kivx fjLoigiis, 
Diodor. 2. Agath, 89. 
Jo. Barb. 8. 

"^tvQntnKos , }xff*wy, Philip, I N D E X. m XivoaTuctli]. Leon. Tar. 72. 
AiiLip. Sid. 62. Aroliias 
7. Jul. Diocl. ci. - liji 
nXeyfxx. Agath. 7 3. 

"klTlXiVU) - VOUiMil X^^^'^' ^>^^'^~ 

lo 34. - nr}vxy.()"js X^^S"^ 
•nxvcn.Kri. Crinag. 16. 

y^lTTX^lW. dt)iljU,OV»i sXtrug)]t7fv. 

Pllilij). 12. 
"XtTrxooxotjdsiu.vas. l?n\\:i<\, 2. 
XiTiupos -iji iv(p^ociwt]s. Ma- 

ceJon. 21. -w iirl cijfji,(jc.Ti. 

liliyci, i3. 
"kiitiA^ijyrjs. Piato jun. 1. -ix 

%ttjj;ov Incdit. 
\t7rigvi;Tf)s, jVlacedon. 3i. 
^.iTtoyvios. Plalo jun. 1. Plii- 

lip. 69. 
'kinoy.tjTuig , troiis. Piiilip. 70. 
'AtTTOTTvoos. Acmiliiin 1. t»;. 

xiTxt. riiilostr. 11. 4 00. 

u Oc Tytffoyrvovs y.iKXtroit. 

Antip. Sid. 43. /u.vpois 

i'^'^xvt y^monvovv. Mclcag. 

58. 

XtJIOCU^XilS - lU TlTvf KCAgtliJV. 

Maccdon. iG. 
kfitoaTt(pc<vos. Punl. Sil. 4l. 
\tnoTgix,iis -yc^oi yt^ocToi.. C;(r- 

pLyll. 1. 
"Kino^vxfi^ -m. Anlip. Tli. 

X<7row - urjx croc^^. Dainoch. 4. 
kt£0S - » voivaat yvvij. Alcx, 

Aet. 5. \tacos • OLtaiv ocf*.(pi deigxatv. 
Dosiad. Ar. i. 

XiTQs, TVfA^os. Melcag. 123.. 
Antip. Sid. 7 4. Tull. 
Goni. 10. «(). 717. X«Tov 
l%^«. Antii). Th. 45. Xt- 
tZ cJijfAUTi. 2n\. Aeg. 70. 

^XxtVilS XtTOV CKtTCXS. 

Parmen. 10. "Kitov ix^^as 
TxCpov. Carpliyll. 1. XiTtiv 
xovtv (ixXovffx. Marc. Arg. 

29. X«r« TCK^OiiitTXt. 

Leon. Tar. G". 
X/t^x - XV Ituv ^iio^xs. Pal- 

lad. 45. 
"KiT^xtos - ots xe/Xfsr*. Pallad. 

39. 
"ktTgnv. Simonid. 45. 
"KtTws , xvTov sipt^^tv. Isi- 

dor. 5. 
kiX,u.x^ofAXt - xfftTXi y^xtx 

XXI gvaat]. Nicarch, 1. 
Xt^vojio^os f fivs. Antiphil. 

22. 
Xi/^vos , tjv 'kI^vqs su,^\i^yis. 

Mcleag. 4G. to yJxyov 

'ofifAx. Id. 39. Xt^voiffiv 

STc oy.y.x(jtv ^s^o^mns. 

Leon. Tar. 27. 
X/4' j X/^« xsvxov noyxTos. 

ud\ 2G1. 
"koyxiis. Paul. Sil. 17. 
koyxs - K^x CT§xrtyiv. Archi. 

12. 
"koyi^ofAXi. ^vtjTX koyi^ov. k^. 344 1 N D E X. 

81. fji.ti avyt uM K^^ocvxros 

Tt Xoyi^ev. u^, 655. 
XoytKos. 01 Xoyty.oi. Stx^ato 84. 
y.oyios. Pallad. 62. - iov k§- 

^OVTOS. X^. 4o3. - 110 E|!,Ct>7. 

«(^. 600. - tuv riy(y,ovss. 

Cta. 428 7CXVT0aU7tD)V tc^o- 

(pxtrts. Jo. Clii. l. 
^oytff/uos ' ov TTX^xrxiuiUtvov 

fcpos ('£WTu. Posidip. 2. 

ovrt 'Koyicy.ov l'%u>v. Lu- 

cian. 21. 
y.oytariKos. xo. 91. 
XoyoXs(rxtls. Liicill. 28. 
\oyos. 7Tx\xi$s. Even. 3. rts 

S^tov iffTt \oyos. Nicarcll. 

6 riutriflTis (p^ovri^as oirt 

"Koyos yivtrxt ovr xoi^y.os. 

j\galb. ig. -ov xgctv» 

tlinis, II. 78. 
y:oyx,<»rov , ^i^voaov. Agath. 

3i. -rx tyx''*- Baccliyl. 

fr. 9. 
X5</3>; - ijs xxi ^vtwv. Agalh. 

69. xL 6g5. - x7ai ytgxi- 

fti. u^. 169. - xs yii^oav' 
' vovs. Thall. MiL 2. 
Xolytos - tx Ttny.xTx. xo, 35^. 
%n^oot'n - j/v. Pallad. l 16. 

"KotOOgOS. OV "KotOJOX ^tJ/UXT» 

nf/u,il'xs. xo. 699. 
7:9t7rov. xo. 79. tls krigtiv Xoi- 
«'01' xyti /uKvitty, Phani. I. 
nou rts xtssKB^yi Kotnov. Lu- 
cill. JJ. rti Kotzx. ]d. 86, Koino^tvos -ev ^«xrpoy. Leon. 

Tar. 11. 
Koia^tos. ri itgwrov y ri Koia- 

^tov X6. 283. 
Ko^tabos - orxTxs %ap«Taf. «^. 

708. 
Koxx)) - xs fi "KoCpvC^xs. An- 

tip. Th. 45. 
Koios , iKti ^vri^wv, Mace- 

don. 1. 0fA,juxTt fi.fl Koi^. 

Callitn. 62. Koiov o(piy. 

Id. 32. ivvtnt Koiov tSoiv- 

ax. xo. 98. Koiov 0fA,f4,x 

jSuKovrts. Damaget. HI. 

33 1. Koix Nlxtxvooov oi7' 

bpx. Anlip. Sid. 23. t§v- 

ItYlfXXTX Koix XXI OpJx. 

Lucill. 18. %f«Xfix nxg- 
txrxvvtts, Irenae. 3. FIo- 

Kvitiviiv Ktva7c»y, Clirist. 
Ecphr. 196. %^vaj Koio7s 
OfAfA,»at (ptplBoy.svxs, xo. 
667. Koix7s xoox7s otgxg- 
y.ivx, Antip. Th. 26. 

Koiorgoxn. «<J^> 564. 

"Koiuiats - ixs ^uioixxov. Sy- 
nc8. 1. 

Konx^xgnxyioiis. xo. 1 1 o. 

Konxs f xxl xi^u». Glauc, 1. 

- x^t yoyyoev. Iledyl. 4. 

- x$» 'Ax^taiov. Id. 3. (II. 
527.) ^wfAxixtjv Ttxiawy, 
Meieag. 5. 

Kovrgoxsiw - otvatv vowo. Ma- 
jiau. 5, 1 N D E X. 345 

Xs^w. 7.ov7fv oTcrovf (poivhcrx Xo^/ri;? - rav «7''.««cr<. Dios- 

4^sy.i>i^i. Simouid. 48. Tp'|^« corifl. i3. 

Ylforwv ocY^uxTt Xouffoiu.ivx. Xo;/;iWAOS , roccyo?. Al^atll. 2f). 

Id, 4g. ;r>.«'r;;voj XouffoJ- Xow. Scolion. 2 1. 

^jy;; Bc5|«/u). !'hilip. 64. Xvy^J^/cjoy -«'?; ^stori. Eiifin, 

- ^ttXiOS KSVUU) VKfAOirt 3R. 

Xowo^Jvov. Macedon. l8. Xvy^tvos - ov /uooCpi}? f;vta;Xoy. 

critpotvov ^•j.y.^vai. XovoMf' Antip. Sid. 24. -tfs «rXa- 

voy. «0. 24. TfxTs ariT^^tt xos, Crinag. 3B. toc Xvy- 

X<*§*7taai XtXouyJvos. He- ^tvx xwvtx Motcr-wv. Pliilo- 

liodor. Jl. 3o(). dem. i8. Xvy^ivx r.xvra 

\o<pix -tis vxs^3-t. Antipliil. xxi xx^u. xL 3i6. 

34. - tuTs nx^ «K^xtf. Qn, Xvyoos. Itojv Sr-.cXos oTv. rt 

Maec. lo. Xvy^ov yXvTcrijv. Posidip. 

Xo^v/f -v/^«y. Aiilip. Th. 45. J. nposionov XvyS^ov Xtiore- 

Xo(piijrris -)}rx Tluv, Agath. pov. Rufin. 38. 

'^^OJ. XvylCw. sn/'j)v >to(7uov XtXv- 

XopC^S'^ -J? Upx7s ^/V^oiai. yiayAvov xcnc^axvTfs. An~ 

Eytn. i6. tip. Th. 45. XtXvyicy.hov 

Xoxxtos - ov spwTOJ. Cyrus. 3. f^fdy. Qu. Macc. 7. 

Xoxocw - ijjxytvos Xxyu!o7s. x^, Xvyy^tos. vrro Xvyxttov fiXtfA.- 

■ 647. ,M«rof. Vcisiuip. l5«- (II. 

Xoxt'-x -fjs ^xXxaaxlris. Ju], 52 8.) 

Acg. 32. -tjv dvx&txx- Xvy^. Xvyxx Ttxo xinoXiOis 

'^- «•««^'"oe. Theodor. 7. -tlxis (ubi nnnc ^vf«.) Me- 

tvxx^noiai. Tlicaet. 2. ^'^'''g ^«5» 

Xo'^tvw - oy,gvQS nxy,(pu)Vots Xvyos f uo^x/atv ^»y,tMV cri- 

Xtoai. Aiitip, Th. 27. <pos. Nicaenet. 3. nXtx. 

' ' a^tt Xoxtvo/xivfjv fx^ vfi- ros XtnTxXixts oixos Xv- 

yaiy. xi. 5^4. n:i^ov 'Ey.v^- yos: Agalh. 85. 

vfjs iy^oxtvcxro ' OMtj^ov, Xvyortvxvs - iot xvqrov. Cii- 

' ' xL 487. nag. 27. 

Xo%<3f -'5c 5<Xyf3e. Antip. Sid, Xvyow. x?^'^'*' iSxvxtjs iXv- 

85. 86. Xt5%/u;v PC«f<?. ywat <Pgivxs. riiiil.Sil. liK 

■' 'Phil/p,'34, wj/ywv. Nici.3, xxr xvx*vos UfA,y.x \vytiL- 34^ 

(7Kf. Aiitip.Sid. 5o. cly.vtc- 

7,\yfa5 • wv uvtI /u.tXtxgov 

iXt». Leon. Tar. i oo. 
^v^ios ■ i» Xi^os juxvvd x$^- 

ffov. Dacchyl. 4. 
%.j<^w -0!» iffTovci^fiaty igws. 
'■ Anlip. Sid. 83. 
Xv^gos, uvi^wv. Antip. Sid. 

29. -fov, Tfvxof. uS' 294. 
Xx,J§u)i)]s - tis x«'f «^- -Anti- 

pkan. 7. 
\v*uiZ»vrls -vl^xs ligxs. Plii- 

.i,-!ii. 18. 
y^vxohoeofftis • fK ^oGKov. My- 

v\i\. 3. 
Xvx:«T3yof -^ (pKfiT^y. Pliae- 

(liiji. I. 
T^vH^^ouidTns. Zonas 4. -rxt 

Mvyis. «<r. 535. 

Xl/XOS, KfVK Bv^ST^OtS tlptV 

f(ffi7Tu.oTK. Slralo 89. 'hv- 
■ xos tlvxi ituin\iyi6v t((jxvtis 
i^univus (§i<pos. Lucill. 5. 
Xt>«5v rovyjvv o^Qvra,. Plii- 
lip. 7. o^y^x "kuKov %mKfo- 
c(fxKtt}gss. Eryci. 7. t§m. 
2'!t$ oVa «•«vTjf X««o<« Lu- 
i!]. 24. mtiXwv ovx »tov- 
fft Xi/xot. a^. 452, XxtitAX§- 
ywj \vMwv oiyiy.y!V.X(^.A\?)- 
^^■jitats ctvrviatv. Mncedon. 
,>.■*. xly.'uiXovs "Kv^ws. Lecn. 
Tar. 34. 1 N n E X. Xvac. -urot vfj^vi p^jvo^syv* 

Ai^alh. 52. 
XvoMOiJjj. Agath. 91. "Kiits, 

uL 20 4. 
Xveoy;j3-;/j. II. 5 18. 

"kv^OtiS - OtV Tl /lAtXf^trMt» 

Antip. Sid. 76. , 
Av^oJzy.yils - ix %t't^»v». 

Onost. 6. 
XvgoKTiTos. Christ. Ecphr, 

262. 
\v^oHTV7Tt'>,. Paul. Sil. 48.54. 
"Kvgw^n^ • ti /u.iXit' «»• 280. 
Xvaiyocjuos - ovs xyytXtecs, 

Agath. 3. 
KvatfJitKvs - ovs Bo6x%ov. He- 

dyl. 6. • t7 B§o/u.i'(f. «0. 

286. 
Xvaty.f^iyvos, II. 517. 
Xva/rroJos - ovs dyyiTJxs. 

Agath. 11. 
XvaiTToves, vnvos. Meleag. 26. 

- ov av^vyltis. Paul.Sil. 3 1. 

7\.V7IS , XtlSlOS. xo. 386. 

."Kvit^^Ksfiiis -)] axyx§tv. Phi- 

lip. (i. 
"Kvaaa-s - xox. xo. 353. 
Kv^aicTxs. Ari.slo(lic. l. 
Kvaaxw -wwv. Paul. Sil. 11. 

- wvrxs tx/xfiovs, Ha- 
driaii. 5. 

Kvr!ar,r>i§ • ti§* 'toox. 1 ni- 

]ip. 6. 
Kvaatirris -r^v xvvu. x^, Sg^. 
KvaaofAXV^s - vs's rt kxkov. I ^7 E X. ^^- 

Calli. II. 3. -V?"- itXoxx- ufto ^j.^VovorFMd. f^^:\ Tto- 

{Ao\j<. Anti.ji. Sid. '2J. nvov iy.vyt fiiov. dL 707. 

Xvc^udtjs ' 7j Q:yiv «z'!. G53. 'kv-ovi' i^ uS':ywv. Nossis 

>.vr§ov , no^uiv. Leon Tar. 3. oaip^-s r-jv;/ '/.-jsrxi. Pal- 

4o. ' §K. (^^jiioXoyfi^f. Lu- l-.ul. 97. >V r',/?;!' fXr.i^'/. 

.^ cill. 11 5. <fw^.<r. Jsicior. 1. Xt/o.tu^^. Serapion. II. 

>»v;:jv/j - y/(}'«. ]\Je!c;ig. 1. 23. 2gi. ixvB^ov ht^dcv f'j^']i 

T^vxvos , tVy.o(!i /u,'j^it.c{ nXrjv oXios Xs/.^juxt. Siiato 83. 

,.aios. .CaDijln. 'j.7>- ^fos. "Kui^ri - fjs iv K-jy.xTi. «.^.Cyjo, 

_,^^sc^epia,d. 2 5, 5 r^o/roj -j/v W" 'A^|)0(?/tj;j. Antip. 

^^ «.ji^Tx*. J/J';; ^?;;^voj t>ffo- Th. 4. 

,.»,/.«Vf<j'. P^ul. tiil., 28. Xc<'';'3>/Tf/^«, ^mXws. .Even. 16, 

^KyxiS, KO. Ql.. f/.igTVS l(p' \uijSvrc:'p -TOfOU xecTTpov, Paill, 

ots Xv^YO^s S7V!yoy.,<f,£ro. SII i 4. 

. MaiC. Arg, 4. id^xvs XC^- XMire^os - gtis (Pfovrt%s, Vhi~ 

vns o-rotx, Leon. T;i}'. gi. locleiii. 10. 

X!y%vf T^/.c fjrr«p'f. cM. 63. yMy.a.rLOV, Lucj]]. i i4. 

(*.y]nort y.vH,r,rx (pipots. "kuo;, Calliin. ) .1!. 

Agalli. 17. sir,s ys TTc.ps- XwTrtov. Diodor. 1. 

J^wxK (pty'X«|^. Melcag. io3. XcotoJW/w .rovtri rov"Qu,ti- 

Xv%vw ^roJ^ i/.T.o^vooy,ivn. pov. ]-*o]!iaii. l. 

(iil)i nunn rlr:oSy.toy.i/i}) 7.U7:orKT};s - rr,v Vguirx. So- 

Itl. C4. ?.v;>;voj' (jvy.7:xi- pJjOrj, 1. 1 'J3. yoj)y ^j^^. 

KTOpx (/.vcrw 7rxvvvx,i^'Jiv, Xiovs XiUTToivrxs u7/\orpiwv 

Id. 1 i4. cvvrjTopx TMv tTTsujv. i'ol)ian. 1. 

ocXxXy^ricv. PJjilodcm. 17. /.uJnos, xnoxXv^ovca. Crinag. 

u-jvtcroox vvy/iuiv tpuirm. 3 1 . nplv ■/.Tt lyvvtjs Xw- 

Slni}']]. F]. 3. (Avsrriv f -'^ «i^^Xxo^^fvpf. Strato 18. 

... "kvxvov xrtsinxf/.hri. Ppni- pi(pitcx "Kountvs nic^x, £u- 

pej. Jiin. 2. Xt);)(;yov iyZv gen. U. ^J 53. 

Kw^wy, ,7rj:^« ■ntovTX y.iX}j, Xuros -rw xspotvrt. Satyr. 

Meleag. G6. TJi. 8. - o/ /s-»t'^«,< «x*i/» 

>.t/w -0/ rxv ipiv, Leon. Tar. iTti ^tyiklat. Meleag. jaS. 

29, y.vax utipov nxrptov, kuiroi 0« ft^x^ovrts YtToy 

x^. 25o. (pvffts (Aiv iXvatv (popy.tyyty.tktjcgov. Alcae. 348 1 N I> E X. MCSS. 1 1 . 'A^>)V}f l§^l^S 

Xttrovj. A«itip. Th. l8. 

^tSvfiovs xt^ofioKs. Phi- 

lip. 6. 
XwTOs - ov tv^xtritv. Mcleag. 

5x. - 0» xoid ^giov f^geno- 

f/tun. K^. '2'2'2. s§tzroy.k- 

vovs. eio. 335. 
Xii)(pxa> - ^ ovo 'oaov lojio- 

y.uv, Leon. Tai\ 52. 

M. 

jUuyttgos. ^yjr!s fows. Me- 
lcaa. ,4. 

luLu,yvr)Sf ovyj aidtjcov Ktr^u), 

irvSVfAX i ifA,0V TlUA^.tl 

f\^;\r.oy.svos. u.o. 5o. 
fAijiyji. Ttjv f/.*yov. Marc. 

Arg. 10. itvgoov iouiruv. 

rtiul. Sil. j4. oivoiyxitv. 

Agath. Prooem. ftctyw- 
■"rjpc« xtarev (pwvtviru. Piii- 

lodcm. lo. 
ficcS^oigis - U.V xt^poi^Kttv, Lii - 

cian. l8. 
^«'^>?«a. Pallad. 66. 
fiU^t]riot,oo - ZiTiv. Coirjct. fi. 
fxy.'iot. Dionys. lO. - siv A^j- 
'''it^r.-^Arilip. Th. 35. >.o- 

Xiitli- W- 42. >.'/;;^/«»v. An- 
■^tijphil. 4o. iA.ijuu,v AkiX- 

\tiijv tvfctfji,ivij n«.'>.v.f:.y\v. 

Jul. Aeg. 'i>2 
pLV,ifLi,u). Stivov fA.utiiu)aocis iy- 

Ksyiflvffee^vff/v. Mnasaic. 5. fA.xivcics^ xj)«yj<c<. Nicias. 1, 
-kJc* y5o'rpvv.Meleag.i.25. 

fAocivls , XxXxyivcfx. Philo- 
deni. 3o. 

fA,XtVo\tOS. II. 5lJ. 

fAXlVUl. il XXI (TiJV KvTCgtS Vf^tlVt 

(pgsvx, «9. 66o. (ti ruv fAxi- 
voft,xi ofAficuriuiv. Philo- 
deni. 21, Ttovros tts Ifjci 
fjcijvufjcsvos. Antiphil. a5. 
fAxiof/cv.t - txi «T^«7rov. Antip. 
Th. 24. - fA,tves %j));^«T«c. 
Crates fr. 6. - ofiisvov xj;- 
gtx. Anlip. Th. 53. 

f/.XtOW - VU.SXS «.(PgOaWfl fAXllti' 

axro. Lcon. Alex. 2. 
fixxxgiGTOS -rov ovvofAX. JrO— 

siili[). 20. 
.uxy.x^ros. Leoii. Tar. 6g. 
f/.xxt'^x - uv arsg^xri. An- 

tip. Th. 4/. 
fixx^oyrjguis. Lucill. 45. 
fixxgc^v/uos , ovos. Pallad. 

47. 
fjcxxgorivMV i tj\os. Eryci. X» 
fjcu-figorovos j axoivos. Philip. 

27. 
fjtuxgorgx^ijXos - Xs. xa. "JJ. 
fj.xxgo^pugvyi, Xotyuvoj. Marc, 

Arg. 18. 
fjcxx^o^pXvxg^rijs. Lucill. 74. 
f«.xy.vvui. ifiixxvvxvro xoXoaaov, 

uo. 238. Vide fojxwm. 
fji,xXxxxvxriros , vnvos, Ari- 

stot. Aiyiiin. fAU.Xa.nof -y.ri d^C/tfw. T)IosCO- 
ricl. 24. - r.al yj'i§ts W^nio- 
y}js. Crinaf^. i3. .'iddae, 
6. ro7s (P'vffti /u</.XciixoiS. 
tlS'. 197. o,uv,xe;t. eco, 5j. 

UvSrfHV. CC.S'. 707. ■ KOUS 

vof.ovs. Dioscor. 38. Zi- 
<Pvoovf. K^, 269. 7^sv(Jc:ov:yx 
ftuXccKtoTigov vnvov. Anljp. 
Th. 32. 

fAtCAUffffW - ffllV OiOX y.Cti ffOV 

aiiKyigori^ocs. PJiilodem. 4. 
ovK !/u,cicXKis riov ^^xcos. 
Agath. 4. 

/ttwXc«x>?. Liicill, 119. 

/uatXt^os - ov B^uXttos. Ar- 
chias 5. -wv iovXov fovret 
nobwv, u^. 52. - ovs novovs 
uxeciuxvrxs. Arist. Hyiiin. 

(uuX^eiKivos - vri ;)C«f «t<. An- 

, tip. Th. 32. 

fA,u'kB'CCK0S-X0V OKVOV. PhiloX. 

II. 58. -KX KtxXifihos 
uvxvv. Paul. Sil. 4. (pt- 
"KtTv. Id. 2. ifXlyfiuTU av- 
^vytyjs. Id. 3l. 

fjiuKtov. Amniian. aa. 

fMi-%.os. Theocr. 1. fjcuXu- 
Kots ficl fji,u'^o7s. Crinag. 
22. 

ftKXo^PoPtu). SfiuX9(f)0^fl. 

Theocrit. 2. 
fAu\o(pv\*if uyiXns. TLe- 

aet. 3, 
^Jf^fAVf S/ffv^oi/. Myrin. 4. 1 N D E X. 349 

fiocvd^u - us. Tcon. Tar. 5i. 
-,tjs fjX^ss iffui. Atilouied. 

2. uy.u Ttuffcii Ivri f(,iv.s 
fcxv^^cAs. Arlemid 1.2G3. 
y^c/.rfi-.-ixi r-)] /Jffffw ftKvag-/j 
ro /i^ax^ /3oyx!;X<oy. Plata 
17. Polenio R, 3. sjcI 
ff,uvo§uv jSoes xari,Zuv: 

Eiyci i4. 

f/iuv^ocvui. xuvros t^xv iftxS^ts. 
Asclepiad. 1 9. 

fiuvtij , nuisuv ^uioorunj. 
Antip. Sid, 7G, ws aot 
Tus uvrus ^ctXoj l'o« ^«- 
ylus. Macedon. 29. ^^s- 
ri^tis ^iaTCOTiits fiuynts. 

Philod, l4. fttCW T« TTDOS 

ftuvii]v. Id. 22. ?ro5e? tts 

k'/h.}tv uyti y.%vir,v. Pliani. 

1. /uuviiiv au)(p^ovu f/i.uivo- 

fcsvoi. Antig. Car. II. 

244. 3-fi<X«£ro-j/s. Stat. Flac. 

11. 
fiMvrsvQftui. Christ. Ecphr, 

3i. i53. 
fAuvr^ios . fjs ^ot^fjwos rixvjis, 

Leont. Phil. 2. 
fjcugu^wvofiuxni - «<f« The» 

ael. 3. 
f4.KouiyM. yvvY] uvogu txxuiti 

»/f fjcuguivti, Pallad. 11. 

fjcugutvii xf^^o^ "'¥'' /C*" 

gtv, Jul. Aeg. 6. fAvgiim 

Tt]s §v fiugxvt7 at %^oy»f. 

K^. 611. f*eCftCV»S ^UtXgVtt "350 1 N D E X. <TTt<p»ivovu Mcleag. 64. 
Xu^vof iLixgxivs7tx,i. Stai.. 
FI. 3. Paul. Sil. 28. 

ari(f;M»s TTigl y-cxxi. Me- 
!''ag. Ki!. V7rt}y.:'.<: ovdi 
fAUgXivyi. Scylliin. 2. zwyui 
XXI av fA.ugu,iyofji,t3'K. Plato 

4. ovnu) i3'>iXvv3'>i!, ovdi 
fAuputvOjuhti. Iicuae. 3» 

f c y r 

/U,CtOUtV0lU,lVQS V7t0 V0V701S. 

Simuiiid. 2. iro^ovs /iao- 
yr^oTfft fAUgxtvofiijovs xu- 
/u.oiroiai. Eilipedocl. 2. 

1t»V tflXgUV^lJ ItVSVfJtU. 

Marc. Arg. 3o. h vtortiri 

ftu^uv^iis, Agalh. 83. 
fAKgyos. Antiphil. 5. 
fitugyoo-vv}] - p r^ vno njv ftiu- 

0UV yuari§u. Luciaii. 3o. 
fuiugtXoTCortjs. uo. 4l3. 
fnugfAulgui - ovctv aixoi %^vff«j. i 

Bacchyl. fr. ii. 7tu§ti'Chs. 

Agath. 20. fjix§fji.ui§ovru 

§ouy§tu. Antip. Sid. 29. 

crriSrtu. Ilufin. 36. 
fA,«§fji.u§toi - ov oofji.ov. Anyto 

1. • hi ttaovt. uo. 3j8. 
fji.ugfjt.u§vyij, >/^<ysv*/>7J. Agath. 

85. -■iis >if(.'^ovs. Id. 24. 

iiv (put^ovriou. Paul. Sil. 

uxoitrui. ru Jto^^u xut oT^fitu 
rvipos fy.K^ipi. Crales fr. 

5. o^ovat f/tu^^t. ua, 4 17. 
f^fl^e y.')t sjvtfj^oev f/.u^^uts% Alcae. INIcss. 3. /tt>/Ji ri; 
riy,srSgQV uxg^jjl %^f* 'xuo- 
yos cuiT-.is oivj^SKxros. J\li~ 
liphil. 5. 

^.u^.TV^ w; - j/y KjJtjfj» r,^ors- 

pu)v i^yuiv. Philip. 2 5. 
f4,i~c>iux. ilodyl. 7, 

jttKOTs;^' - a-xx TtOTtiTVCwv uvrt- 

(fitXovv. .:\i^alh. 6. Tttxtvuiv. 

Id. \'\. ft,cj^aruxos i^yxa/tiv. 

Id. :;-i. 
fAucrrjoj. Dioscor. i3. 

IVont. 2. 
fAuarii , «yf,ttu)y. Meleag. 5o. 

fji,uKui.^u>v, Paul. Sil. 2^i. 
fAuarts, ito\\,uar ^%yu\os Kry- 

ciiis 2. 
fiuaroasrcv. r« Ttt^i ffrtgvois 

uyXuu, f/,uffro<^eru. Marc. 

Arg. 20. 
ftxruto^ov^ktu. Simonixl. fr. 7. 
fAuroctos f XoyOi. ui. 446. - 
fiKrivui. ovoi fixrivui cfjv aru- 

aiv. Aiitiphll. 32. - wv 

(pvxlu. Antip. Sid. 96. 

^u-iiv sK Ttovrov. Antip. 

Th. 69. 
fjiuxiy-os tis yKfttrtjs. Pallad. 

g, - ov. Id. i3. 
ftuxiM.oD^V! - *'* (pujvxs. Stra- 

to 42. 
ft,u'x^us. Claudian. 1. - <h 

tknlh. Paul. Sil. 43. 

- ulus fji,ta^o(po£Ovs. u^. 

338. i N D £ X. 351 jU.KX'^'' Mi.iC. Aig. II. 

029, /KOi^Xoi K»i arciccjd^x- 
Xot. Dioscor. i^o, 
iu,xx^oo:v]iti - ijv. Aeiiigm. 5. 

/U,X%OIU.Oit - wy.Kt K-^iy.jli. xtt, 

384. 

y.tx.i/l&ios - li! xOiii. Ag;itll. 

39. - ctjv rXntix. Id.g.'» . 
fAx^i^tuis. u.d. Her. 21. 
fiKfl^iroxos. Probl. ar. i8. 
f/Ltyotigm ' tis stso^ouoci. «0. 

352, Ti 6*1 ^v'/^u.iat •xzyotl- 

^tts, Simoiiid. 10 J, («o<- 

cKcov ovA f/u,iy>i6t \ivoi, 

Diodor. 2. mstkjiv oXfil' 

arois y.iyxi§o(A.(Vi]v. Mace- 

don. 32. 
fjt,tyuKvot;s - tciv otartts. x^. 

170. 
fA.tyotKoivxi^ - iiffotax xk^ 

fif/i.trk§ris fA.tXt&wvtis. Agatb. 

i3. 
/ttf y»cX«u%>;T5s - tov axvXx 

M.oiK}]iovitis. Lcon. T.ar, 

22. 
fJttytcXxvxos, E^xs. oto, 628. 

' ov T^«2fcw<y. «0. l88. 

E^kS^X. K^, 497. -0/ fJttj- 

rf§ts. Bianor. 7. 
fjttyxXi^oi) - tTKt Mxgtfji Jul. 

Aeg. 2. - £10 vtxtilrUs. 

Paul. Sil. 68. 
fAtyKXtirwg - rs-oos ^tXtfMov, 

«^.3 10. - »f«>. 'A-ntag. i'. fityxXoKgXTijs - ris Pio^uti. 
Agalii. 49. 

y.syoiXofiToXis , otjf^os. xS'. 

yiyxvxyts- Ivlcleag. laJ.An- 
lip. 8id. y5. - i7i 0^{ixt, 
cll 2S8. 

yt^K^y.o^w. h ^otjvbiv yot' 
§ov (p^iyfix ij.t^ti2y,'j(ixo, 
Erinna 3. vy.hvxtos yts^ov 
(p^syy.K fAs^tlOfA.ocxro. Me- 
leag. 125. ^oi y,s if x^V' 
atov axiiy-x y.tdr7;§y.naKro, 

DlOSCOl', U^. 7CP0S fflOCV 

fAtAfTKV To notytviy.o» 
(pbhyya y,t3rt]§y.oaxro. oi^. 

176. Is K^^O aX^iyK fAS' 

^x§fA.oa^svri. Pliilisc. I. 

i84. 
fis^fKy.u - KOfcsvos ^vkvx 

Paul. Sil. 23. 
f/Lt^srtw -Ttots ivz\o'^tiy. Jul. 

Acg. 54. 
fii.sB'}! -tfs awrgoipov. Anlip, 

Sid. 89. it3^vgyK, Ajilip» 

TJi. 32. 

y.t^itlfAt -B^^KX ffl B^KVftVt^Pal'' 

lad. 139. 
y.tBo$tiyiM. Leon. Alex. 39; 
f4,iBorfos - otai X^jywv. k». 5^iJ. 
yi^vy n^v. Antjp. Sid. 72, 

73. Tco^^vgtov. Plato i5« 
yiB^viiiirtis. II. 617. 

fAI^V^^ixS 'Mfft VVf*^XtS. AJU 

ca«. Messen. 12. Ijfl 1 N D E X, 

Zonas 3. 11/i.tigxHtEvofA.ut - o,u.rjot TcuiXii 

(ii^vnX^i. heoti. T.ir. 3j. xwioi. Siialu ■jj. 

u,e3'vaKj} • KUiV riijJp»/v. «d. 78. jiA,t\xyK^iAviov , a,y.;AX. Plliret. 

/y.c^wffTvy. AgaLli. 9. 1 5. 

^j}^v5^«X>/f 5 Xotytyyoj. Marc. fA.skor.ivo) - tt jSor^vs, PLiio- 

Arg. 21. -is ti<;voj. «^. 286. dcin. ]5. -oy,iVi}v noy.viv, 

fAtJvTPo(pos , rifAt§ts. Simo- Nicias 9. 

. tiid. 54. fJLtXxyliwXos, KVyvttros.Vlli- 

ftt^vw ,, ro (piXvy-X' «i^. 55. lip. 10. 

fikti^ois. »^. 25. fAt^vtis fttXMy,7[t}rXos - ov ^t^irt(f>ovt]f, 

oyji^oto. Auliijliil. 3r. Paul. Sil. 40. -wv Evat- 

nJivrxXiyois yi^vitv. Ma- v/Jwv. Anlip. . Sid. 78. 

cedon. 2G. Kwtttiv aXfjtijs -ots sv yvxXotcrtv, ua, 534. 

fii^vovaocv srt. Pllilip. 23. fA.sXxy.ntTv.Xos • ov kXuiv» 

^v yt'^vsbZ. d^. JJ- yXtv- ^x(pvi;s. Mcleag. l. l4. 

xavi fAtfJt.t^vafJt.iv» Kxtyvtx. y.sXxyi.nrs§os t Kogx^. Av- 

liedyl. 7. cliias 21. 

fjttt^riyx f rgv(ptgov. Meleag. ytXxy(pv^os - 01 ^u(pvxt, 

65. Theocr. 1. 

utt^ixu - tt ^xXxaa». Satyr, ytXxvoonos - kov xiarijv. Paul. 

TL. 6. Sil. 5i. 

fAtiXtyy», Gaetul. 5. ytXxviu) • svvrx xxXov. Cal- 

«?/X«oy. ;;CP*'^"'*'* ^^*^"*^ ''*'*'" lini- S, - tZax. Philodeni. 

Xtov xy(pt'iixts, Paul. Sil. 10. 

45. Tco"^ sTii ytiXtx aovs, ytXxvovgis - ioxs sv Kvgn^), 

-' Lucian. i3. Phani. 7. 

fAttXtxiv ' **iv Ttxaxv. Leon- fAtXxvrgxyns - is avKov. Piia- 

., ti. 3. ni. 4. 

.fitiXiXiOi " """ Z^vos. Leo yiXxs - xtvx larogiri. PhiJi|i. 

:. Pliil. 10. 44. 

.fni'>ux,ims, 7C0T0jtric^ttv,Nos- fiiXxayx. Damoch. 2, 

sis 7. fitXi^tjyx - yxrx XtKriov xy^ 

fkiiXtxos -if) w^ivuy 'Agriyt^t. (puktiv. Paul, Sil. 3l. 

ApoUoiiid. G. fA,tXtStifA.uv • y,ov», ioyuv. Antip. Sid. 88. xt^xtioi. 

Archias 1 1 . 
/utXtS^uy - wvts Uy§vitvoi. Pha- 

nocl. 1. 
/utXtawvff, Ined. 
fteXst, Bxxxtf) >ioct M.ov!Tp<Tt 

/u,tju.}]XoTK. Diodor. i3. 

u/u,(p Ktywv fA.tfisXTjy.ivoi. 

Leon. Al, 12. "iXtov » 

'Nt/tAsasi /u,S;UtXti/u.ivov» 

Miind. Aut. II. 24o. ?ro- 

^QIS /U.f/UtXtl/U,iVOV i/OV TCpOS- 

wnov. Asclepiad. iS.-o^- 
vsov ^«jxffi /u.s/u.t\tiy,svov, 
Tymn. 2. /u,t/u,sXiiju,svos 
etvxfft Hufxois (ubi niinc 
■XtXu,a/u,ivos ovnore xw/u,ov^ 
Anlip. Sid. 74. 

/u.tXt7ifiTs^os f Kxgis. Mna- 
salc. 11. 

fAtXtrxw. ttKwv fitXsrof. uo. 
lo4. (AtXsru rov ^xvoirov. 
Pallad. 79. • rwv rus vvx- 

rOiS. LiLlcill. 4. T>/V VTtO 

y?!V xoXxcrtv. xS. 4l4. to 
ffvv M.ovaris (xtXsrvi^sv 
/ii(.^j3trov. uS. 112. 

(xsXsrrj , %^V(7o^«vv'f. Paul. 
Sil. 75. ftoXfju.ov ^*i§tl' 
uo. 3 02. Ttov tj 7t§oabs Xo- 
ywv y.sXfrti. Meleag. 56. 
yr^tititis itc fxsXsrris. Auto- 
nied. 11. ovK iSitiv tio/So- 
Xwv fA.tXirtiv, Bianor, 3. 

/u.tXirt!/u,u. Tyjnn, i, 
Vol. II J. P. 3. I N D E X. 353 

fxtXtioMV - 00 VI vy^ji vinrotpos. 
Eiigen. II. 453. -Sovts 
Tttgiafxvxovat. Agatli. 25. 

fAiXi ) UfiiXystv , rpvyZv, 
Apollonid. 6. ^finrta^ict. 
Lucian. 3/. toIv ^goatgwv 
il^v fAiiXi arofjuurwv. Paul. 
Sil. 2. J^i^Z^i' vi^v ninwti» 
fxiXt. Meieag lO. xuxti- 
vuts «txgov ivtari. Antip. 
Tli. 53. xuxws ttTttTv «r- 
T<;iov sart fA,iXt. Paliad. 
83. arviptXov fitarov utt 
fxiXtros, Meleag. 1. 22. 
Tov Ttixgov ytva^fAsvot. Id. 
18. Xuj3gif fttofxtvts fciXiTt, 
Id, 25. SgvAif) anrAoftsvos, 
Antip, Sid. 28. 'TfA,tiT. 
rttw. Eryci. i3. sx fA.ov- 
awv xtgvxfA.tvov fxiXirt. ui', 
523. 

fA,tXiji§ofA,os - ov ^Quv uvXoT» , 
Arcliias 22. 

fAitXiytipvs , Xutfios. Pliilip. 
58. - vv ortu. Theocr. 4, 
xti^ov». uo, 535. 717. 

fA,tXlyXwaaos - wv uotiwv etv- 
^su. Bacchyl. 9. 

fA.tXi;iStis - is 7t7x§. Crinag. 
26. avxov. Gaetul. 3. -iu 
fioXntiv. II. 5i3. 

fA.tXt^§t7tros, X^Xt^wy. Even. 
i3. 

fA,tXl3f§0VS , XVKVOS, LoU. 

Bass. 1. 354 I N D E X. 

ju,tXl>iurov. Pliilip. lO. oXool x)j(p^vts" t^tiXtiauvro 

fAtXlitKts -icuiits atju,^Xoi. fAtXicrcjus. Cpus 1. 

Strato 88. fitXtaao/ioTos -rov 'EXixuvos, 

fit-Ktftvoos, \t'/2ccvos. Pliilip.i. Dionysr. 7. 

, , * / -.r fAtXicrcrofrovos. Apollonid. 6 

fAtAtaooftut f ffv^tyyt. Mace- , , _ 

don. 25. fiiXifffAtc, eiSv. Eryci. i4. 

vixrugos. Id. 1. 36. Xvptis. . ' 

^ ^ fA,tKtffruyY) 

Id. 111. fA.t\iaaoffoos , Wuv. Zonas 6. 

fA.tXtaaoroxos - xuiv vfivuv. uo. 

5^4. fiJXiffffu , uioXt , iovS^u. Ni- voov. u^. 585. "Exn^pw fAt- 
"Kiaffti ititgtxti. Christod. S - tS XgOVVtffflU. 

ua. 259. - iuiv ffrofAurkiv. 

Leonli. 1. 

cias 7. (iofiliiitaffu. uo. fitXlaruxTos - ruv uiro fiovffuvm 
467. tixtv oiu fn.fXiaau Mtleag. 1. 32. 

fAtXiTf^Tojs, fji.o\itti. Simo- 

nid. 55. 

Ecplir. 6g. Iv vfA.vfcoXotat fAtXifp §wv . ^ [Jegesip. 6. -ov» 
fitXiaauv. Leon. Tar. 81. /Su^fdtrov. 11. 5i3. 

vni^ fAV^wv xui fvrgoxu- fA.t\i(pv^ros , K^y,oviti n^tos. 
Xoio fifXiaa-zis. Agatli. 43. Panl, Sil. 17. 

WfvfA,u ao(p^s y,tXiaat]S.Jl. ftfXiCpwvos. Anlip. Sid. 46. 
620. fAfXtffffui uSivovat. fAtXtxoos. Siunni. 2. - ov 

v^iu^. Ariyte 3. • ov xXti- Meleag. 110. iovSrui. 
Plato 29. iov^ui atfA.p>\tii'- 
its, Zona. 6. ^ovytvtts 
i%iuiv y^tt^oTt^ut.X^vdin i5. 
tvuyits ui^t^iov Tcrtivui 
vixrugos i^yuri^ts. Anti- 
phil. 29. iov^os iafAOs fAt- 
Xtaawv. Antip. Sid. 48. 
f/.tXtaaiwv tafAOv xui xv/ot]s 
xui nvgos ii^ufA,t^u. Arte- 
mo. a. rv/ujiovs fiovnutai 
nt^taru^otro fttXiffffuts. 
Erycim t3/o7/it»v in liu- ^ovrts uvXoi. Alcae Mess. 
10. Xtnrov xui rt fA.tXt- 
Xgov inos. Hedyl.II. 626. 

« To fA,tKiX,POV J7%f<. UO. 
259. nui^tt EixtXidov ft,t- 
Xi;/^^ortpov. Iledy]. ibid. 
iXnts tit.Xii2^titis fitXtxgori- 
gti. Paiil. Sil. 63. yu7u 
y.tXtx§0T(A.rti. Macedon. 
33. 
fA.tX(-/,qovs, MfJeag. 3l, 
Strato 83. ^ivYiv viffffOfA.iyuts. ec7. 647. fiiXtxgu^rts. Strato 5. I N D E X, 355 f/Al^tiaii , u§y.tt. Antiphil. 

20. 
y.tXoygoi^lri -tjv. u^. 5jl. 
fitfXoy^x^Pos. Lucill. ^7. 
fAs\07T0l}lT}]i. Liucill. 85. 
/u.tXoiToios. Lucill. 29. 
f*(/u<,/3XuxK - xtv ti^t; p^sXtooiv. 

Leon. Tar. 5y. 
fAtju,(pojuxi. Carpliyl. 2. Ery- 

ci. i5. Antip, Sid. 108. 

- fitjx o(piiDy (putXtx. An- 

tip. Tli. 53. -f/Jyovs xvi- 

/U.U). Id. 54. 
fAtf^^ts. 3nl. Aeg. 7. ovTivx 

fAifA,^lV f'x,tl fitOTXS. NOS- 

sis. 10. -IV uvxnria. x^. 

4 20. 
fA.tvxixy-os '- ftr; x*t§t. Paul. 

Si). 49. 
fA,svsaxios , <Wof. Anyte i5. 
fAsvtfCTo\ffJi.os -010 Xvxovgyov. 

Jul. Aeg. 3i. 
fji.tvt(pvXonis, S^safios "SirupTtis, 

Paul. Sil. 49. 
fjctvotvxu -Kv. Ep. Byz. 1. 
f4.tvoivi) -rj, Agatli. 76. - ttv, 

xl 575. 
fiivos f "Ktvxov xittcrirtta3'i]. 

Sosip. 3, oivos fii,t^onwv. 

Macedon. 20. 
fA,ivw. sT fv 7CXTO0S fttvovax 

jTxg^ivos ^ofiots. Hege- 

sip. 2. 
f4.tgi^M -ofAsvtj ^xalXitx.Siat. Atlil. 10. fjis/uigtaTo. u^. 

730. 
fji,s§ty,voroxos -xov ^tortv. 

Agath. 69. 
fts^ts, ftovauv txxvfi. Dama- 

get. 12. xxx^. Tymn. 4. 

- t^x ^xttjv. Zonas 6. 
fAi^ut^os, ^gus, Christod, 

Ecphr. 3. 
fji.igfjLti§x - xt ^vfJtuXyits, ua. 

718. 
fct^fAti^i^oi) - ixvrt. Callim. 

17- 
fjLt^oTctiios -ix ntifiurx. Christ. 

Ecphr. 270. 
fifg9<l'. Dosiad. Ar. 2. 
fisautaoXtos. Paul. Sil. 32. 
fisaxfA^^tvos , wSos. kS'. iy5, 

ro f<,taxfA/3^tvov. uS'. 198. 

avpiaaiov. xa, 260. 
f4,sasu ■ ivax uox x^. lj5. 
fA.satifj(.li§ixui • uovTX. Paul. 

Sil. 66. 
fisatifA/S^tvos , vTtvos. Meleag. 

111. -vtis Ksvrgx avvtiXv- 

ait]s. Synes. 1. 
fisatjgtis - sx nxvTQs OXvfAitov. 

Eratosth. Cyr. 2. 
fji.saoy§u(pos -ufjivgtu rsvxots, 

Eralosth. 1. 
fjitaoTFvXt]. xxrx fjitaonvXtls 

sx^ifixas. Asclepiad. 3o. 
fiiaos. TU fv fniaaw xtifjttvu 

•7tu§nirxrui, Callim. 11. 1 N D E X; Paul. Sil. 5o. 

^sXf. lUilin. 4. ocl y.iao- 
rttris u§t(jrui. Loll. 
Bass. 6. 
fj,taoroy.os, xu>^ocf^os. Da- 

moch. 2. 
fAianiKov. »^' 235. 
fisaaxrios. 11. 5 19. 
^,crffo5«. Theodor. i3. So- 

sip. (Dioscor.) 1. Era- 

toslh. 2. Pallad. 120. 
f^ia(pu. Antip. Sid. 3. Al- 

phe. 12. Agath. 82. 
^,r«^«/v«)-^«^'P«llad.i39. 

.i^t]s tis xy.siyovx %w^ov. 

.^<^. 737. 
IA.tr»^<^y^oi - Xw *«"'■«» %i"^- 

^«r/o*J. Ilellad. II. 438. 

-■Kof^iyov. Pallad. 3. - Xo- 

^erayw - ovfft* tv%j?v. Pallad. 

75. t^fz^"' ^*^* ^"^7* 

(j,trihs. Plato 5. Ii>y«(r/wv 

xk/ X«^£ x«* fA.trii.^QS. Ni- 

carch. 10. 
fntroc^ognlos -ov wfJjv. Strato 

89. »'' r/ X«3-*7 f^troi$o§- 

ytiov hyvs oUvrwv. Cri- 

nag. 3. 
ftiroilxy-tov , ^w^s H»l ^»v». 

To<o. Comtl. 2. y.trKxetivii(a -txeilviat Tu Kct- 

r» axtiv^v. Dioscorid. 17. 

fitruxKx.3r(jo. Prohiem. ar. 7. 

fji.tru^(^oi. fA.ri rotoe, f^tru^^oc. 

U.L 260. 
fA.tr u-»i.tv(» -ov ■Kv.v fiot.3ros. 
Leo Phil. 8. t/ y.trocX- 
"Ktvtis roZrov fA.vxov '^^^^* 
Al. 3o. 
fA.tr u^^o ■x.ov so s , rn. Paul. 

Sil. 74. 43. 
fitTocfA.o§(pou) - wa»i. Era- 

tosth. 3. 
fA.tr»fA.(piivvvfA,i. tls Tegoitoatis 
X'''^^ y-.^rtifA.^pluasv, 1 ha- 
laec. 3. 
fAArBcvucTfis , n«v. Theaet, 

Schol. 3. 
fA.tr oi,v(AGr§M, ay-OTri^Kuiv ittg- 
hi. Agath. 85. 

^gr«V«(7T<0J - iOt VVf4.<P0CI. 

incdit, 

fA,trocvrXc(» .ovaoc. Pallad. 72. 
f/t,troiiv. ov ico7^v fioi ro y.t- 

T«|tf. Marc. Arg. 11. 
fj,,troc7t'h(Aa(ja) -ua^tls. Iledyl. 

(II. 527.) 3. -uaauvTO. 

Dioscor. 16. 
fA.tToc§§v3rf^l^oo - fA.laus (p§tvuy 

nvsvfAU. Melc.ig. 11. 
fA.tr u§atos , ocyXuiTiat. Agath. 

l3. .tov 'i>fA,fA,u riruivoov. 

Christod. Ecphr. 353. 

^tiirigvv oivtaxt f^frug- 

atov. Ib. 374. ^uifAtt T»y fAsru^iuv. Ep. Byz. 

35. 
fi(Tota7»c,ats, uxsTci. Simonid. 

fr, 2. 
fiitrxTl^}j,ut - ^'JtV T>;v a7rovo}]V. 

Pallad. lOO. sts Trrtjvriv 

y.sTsb'iiy.t (pvatv. Juliari. 

Antic. 1. 
fitruTganos, i'^guiv. Leon. 

Tar. g5. 
fAfrxrgw^^Ku - wax xrrj. 

Illiian 1. 
(Atrty.^xtvu) . /Stivxt (pBoyyov, 

Strato 29. 
fitrtf^(pvroi , o^vttots o^otat, 

Cyllen. 1. 

fAtrtTTtlTX. OC^, 34 1. 

f^trt^^ofAxt , Tov i§uirx xs^' 
ffw. Macedon. i^. -%fo 
fAovauv trtt $u§x. Crinag. 

33. fiSTsX^OtS XttVtlS HO/U,- 

7I0V. Jul. Aeg. 2. 
fAsrtxui - ots wvnsp ifAot nx- 

§'fX,sts. x^. 474. 
fASTsiDgos f d^vjjaxti. Lucil]. 

4^. fAtrtwgs. Rulin. Sa. 

38. Tx fitrtwgx. Agatli. 

70. 

flSTiJVlfCtOS - /w TtwXlf. x^. 

]3yz. 19. 

f/.fTyio§os - ov , ;;f^< >£«,' vs(pt. 

Xj;ff<. Pallad. 11. . qox 

^nvscc, xS, 439. ' 
fitrotTctatti - tjv fs nXtovwv 

h^h^t. Leon. Tar. 79, I N D E X. 357 

fAtroiKtw • naxs. xl. 84. 

fA.sroxKx^w. rinrt fA.tTOKka. 
^tis (iihinunc ftsy» xX«- 
^tts,') x^. 397. 

ft,trovofA,x^w ' wvofAxatv. xo, 
84. 

fisrox^kt^u -Xtaaxvrts ox^<*f~ 
rvfji.^oto, Crinag. 34. 

fAsroxos -ovs ^wros xxfjgx- 
aiov. x^. 684. ^swv, xi'» 
721 h. (Lectt. 3o2.) 

fisrgsw - s7 fiiorov vno nri^xjuv, 
Mesomed. 1, Kvy.xTx fA.t- 
r§wv otvsvf/.xt. xa. 3l. 
X^ovx. xS. 55o. fA.yio snt 
rvfji.^w fAtrgst rov nxatjs 
'El^xlos xvrinxXov, xo. 
6ig. Toatjv xXx fA.sT§tiax- 
axv, Leon. Tar. 62. t/ 
roaovTov sfAsr§riax,adt ^gv- 
vov. Eian. 17. i'ax ksXsv^x 
nxvTQ^tV y.tr§svfji.svx. Ar- 
Cesil. 2. roHs sni fAtrgsia' 

^W KXl TOOt, UO, 374. 
' ' ^, c , » ' 

fAST^ov, vott fitiosv vnsg ro fAt- 
T09V. Strato 35. (pstS^oT 
XXI Sxnxvti fjttrgov s(pt]§' 
fjcoaxTo. Lucian. 28. x*^§' 
fhXTt Kxi "Kvnti fA.trfov 
i(ptiPfji.oaxTO; Paul. Sil. 69. 
y.tTgov »j)eewv intarxfcivos. 
«7. 433. xv^gwnots fAtrgx 
xiwv ao(pi}is, Pindar. IL 
023. (1. 81. ed. Lips.) 
fitTgx fiigto xgxtu* Anti- 358 1 N D E X. 

phil. i4. xufOjXiKK. Ar- 
gent. 18. xotjjuov. Cri- 
nag. 1 8. ^w^j aiD^tvffoct. 
Pallad. 111. /u.ivvv3^x^ien. 
ul 65 1. 
fu,erw7Cihes - tov nXiy/u,oc. Phi- 
lip. 62. 

(UtTWTCOV ' 7T(f VlCt ffTOiXxS. Hc- 

raclirl. 1. xtguiuuiv »t.x^x 

fA,tTu)7tx. Pariiieriid. 8. 

jf. » ' 

9CV§X/Ul0tS xxpx /U,fTUinX 

XV^tVClV XffT^XfflV. X0,5lS. 

IttT^XWV ffxXtJ^X /U.tTU)7CX 
Tt/UUiV, X$. 366. 

ff.t]^xy.x. Leon. Tar. 76. 
fA.YI^OfjLxt, tixu) iy,riffxo, Nico- 

med. C). xoffy,ov fyriffxro. 

Antip. Sid. 23. x^tx 

"Stcx^txs /utiffXjUfvos. Da- 

maget. 7. k/u^xfftv. otrf. 

293. 
fifl^offvvfi. Simm. Secur. 
fA,t]io(povos. Theaet Sch. 3. 

- ovovs ;;^<~£«f. Pavd. Sil. 

60. 
fit,ti\fi -jj ivxXti(f)ttv. x^. 95. 
fitlXtvos -9V xffnxgxyov. A U- 

tomed. 7. -vx 'KuifA.xrix. 

Lucill. 1 j 4. 
fjcfiKofiorfis. Anliphil. 6. 
fA.ffko^oros ^ XXI (iovyofA.os xtt- 

fAxt. Mund. II. 24o. 
/ut.tiXov j x^Tix,vovv. Zon, 3, 

sr^ov^ttov. Antij)bil. 8. 

r« '/ifvavuv. JJainoch. 3. ^dvTCVOVV XfWTJ/ fCtrCOfiSf>IU,l- 

vov xyvfi. Philip. 20. «f- 
^Xtov fj^Tcxffs KvTC^ts. xa. 
326. %j)W(r5oc fixXx xX«- 
sxs. Anliphil 5i. Lu- 
cill 5o. fAxXwv %vewv tTCt- 
xxgniSiov. Zona. 6. av^v- 
yifl fifiXwv §oofwv. Panl. 
Sil. l4. tXXXt§QV fAfjXwv 
DvriSx, x^. 60. ico§(pv§iQis 
fiflXotffiv sotxccx. Phito 2g. 
i^tvB^ofAivots. Paiii.Sil. l4. 

flilXtVO/UtVS • f}WV tgXffft. x^» 

Her. 2. 

fictiXoffffoos. Leon. Tar. 34. 
fAfl'Kov-x,os y vxXoxfovs. Leon. 

Tar. 5. 
fA.fiXoipo^iui. Thcocr, 2, 
fjcfiXoipvXxi, xyiXtis. Theaet, 

Sihol.3. 
^j/K^jaof. Anliphil. II. 
f^nvts , x(pvxros. Apollonid. 

19- 

fjifivvrw§ -ro§x rwv xXtTcrov- 
Toiv. Piiiiip. 3g. 

fjitivvw. ri fjkfivvtts xvffiv offriov. 
PJato 3. XvSix Xt^os ftx- 

- vvtt ^^vaov. lioiccliyJ, 4o. 
inii ffi yi rtiv (piXxawrov 
fLtivvtt x^rtfi^f^tis TcXoKX- 
fj,os. Meleag. 60. ''Afr*- 
fii.iv f».rivvti 'I^iyjos ^vyxrgx, 
Dioliin. 4, 

fjcti^tv^os. Lcon. Tar. g^. 

fA.ti()os, V7C0 r§i^x. Piiani. 1. I K D E X. 359 fAvgot^oicp^f. u^. 76 &. (Ni- 

carch. III. 334.) 
lu,tifOTvmis • is xhr^ov. Plli- 

lip. 59. 

fitfpvu - a»(i^t ittiay.oi.rx vav- 
raci. Antip. Sid. S/. c^^o/- 
vovs fAri^vtabs. Satyr. 
Th. 5. 

fii,yjriotis ' otvTK oqXov. Alex. 
Aetol. 5. 

fA^Tis - riv (n(p§ovct a,£i§ocv. 
Agath. 53. ss TCoXov /u.tjriv 
l^^iffXfAtvoi. Paul. Sil. 5G. 

f4.tirgiois -uaiv ttyy.oivuis. Jul. 
Aeg. 45. 

fiifT^oTroXts. Animian. 7. 

fAi^r§oloi7tros, Dosiad. Ar. 2. 

ftnr^o(p^o§os ' ov Uvo^». xo. 

b33. 

fitfTptfOS 'ji T^oifiTTx^t ^xXno- 
fifvos. Asclepiad. 2. 

fAfjr^vioi -ijs (Jryi\t]v. ua. 432. 

• 'oatjov fA.ijr§viris y'Kvx,t§a)rt§ft 
f/LvrtiS- Autip. Th. 47. 

y.fjxoi^vttiv- Ep. I^yz. 34. 

fivxxvovoyos - ov ooff.ov, S-tat. 
AthrSG. 

fiiKtvu) - fitjSi fAttjvvs trvg. 
Dioscoi'id. 36. ffi v&uffiv 
ovK sft,ttjvfv. Gaetul. 9. 

fiiKt(povt;i - tts S^footiXtirov. uo. 

465. 
fitxgoyXoi)ff(Tos. Eryci. 2. 
y.iupos - fu yuffrri^. Lucian. 

3o. 'Us ^uvihs, Pal- lad. 122, 'ots arofj(.«.ffi% 
Id. i34. 

f/Auarui2 '0§i ' K§ii'i, Antip. 

Sid. 29. 
fA.ly^tlv. Paul. Sil. 74. l58. 
fjt,iyvvfji.i et y.iffyu). S^uxgv» 
roTs XvTTtfs itufftv ffitit «0- 
vots. uo. 2g5. %j/Xf#c ftlixt 
XttXtt crw. Paul. Sil. 33. 
o.t xgtirt]§t fAiysvTts ouifji.O' 
vts. Dioscoi', 5. fjityvvf/.i- 
vuv ffrofncruv. Paul. Sil. 5. 
Xu^iTtfffft fjt.ty.iyy.svov uovf 
fguiru. Strato 2. ao^plti 
ftiixfAtvov •xjx^tru. «0. 535. 
tls svu Buxxov fiiffy6f<,t3i 
ovx ts "A^j/, Autiphan. 7. 
yu7x f^i^^S^tjru) itv§l, xo. 
437. ■■'''' 

fjttx§uv\ui •Kv'K»xos %a)j)OU. 
Phiiip. 19 

y.tx^os, 7tu§u y,tx§ov, Rufin. 
33. 

fiiXtu^tov. xuXxovv. Nicarch. 
34. 

fK,tXrt7Q*, Leon. Tar. 4. 

fiiXros - rif (pvgofAtvot xuvovts. 
Leon. Tai\ 4; 

y,t\ro(pv§tis -ax^ftvos. Philip. 
i5. 

fji,tyi]\os • ov (iioTOV ttrt^ov, 
Apollonid. 22. 

yt,ty,tiuu, Xvgtis. Mcleag. 
112. ovoxviov. Leon. Al. 
j8. a(puXtfov {itorov. Paul. 360 1 N D E X, 

Sil. 69, Jv /uvS^ois 'SwKpx- finffoTTovti^os, Strato 76. 

rtos /u,ifii.i]ficc hvx^i). u^. fXKjOTiruiXos -%» ^stt. Lu- 

680. cian. uj. 

fiiftifTtis - Tuy ^Xov. Ar- /u,t(rT'j^u - \ovcri ^gofAOV $«f- 

cliias 28. TovBl^os u.tyXYis. Paul. Si^. 

fji,ifA,v(x,^m - ti. Agath. 58. 56. 

f4,lfA.VU) ~Vt ffVpMV TtyiKTlO» tTcl fAlTOt^yOS-y CCTPKKTOS, LeOU» 

X,ttXt(rt. Comet. 3. ^/- Tar. 9. 

/AVttv xXyttK 'jttvitis. Agath. fAiTo§§u(pris - is ufi(pifiXi}- 

55. argov, Zo»iin. 3. 

ft.tfjLo\oyos. Theodor. 2. fji.iTos, aT((puv(uv. Meleag. 60; 

fitvawgtov. u^. 377, xt^u^tjs. Macedoii. 24. 

fAivvvd^u^tos. uiu^uv KtjgX f4,t- fAOl^uiv (TrtHXufft, u^, 63 1. 

yvv^uoitiv, K^. 720. tis f^oi^MV ^uaKuyos. «0. 582* 

iTtgmv fTtwv fjLfTPu fitvvV' fAiTM TcoXvwTCi, Paul. SiL 

^uoiu, «(?. 65 1. 67. /tt/rov ufi(pu(poueu wo. 

fA.ivvgi^o) .^t, Marc. Arg. 28, \vnXoxov. Christ. £cphr. 

fttvvgtcfAU ■ uatv iKVTuxtvfftv 109« fA.ot£wv ovK ipvyg 

uijooviats. Theocr. 4. Tgtacwv fji.irov, u^, 724. 

fttVVIDgtOS 'tUTiKVU. U^.lier, fJ.iTOVS tVK^fKTOVS. Anti}}. 

21. Sid. 22. olysfiu^tTo fAoi^ti. 

fiitvvupos. Philet. 2. «^. 586. 

fiiits , ^uvuTti^ooos. u^, 79. fttTow - wffufJLfVij (p^oyyov. 

'tv. Asclepiad. 7. Meleag. 112. vtifji,uru tcoX- 

fji.tffUfji.ittKos , ittiyti. u^. 198. X«. Nicarch. 10. 

fA,iffyw . tt fAoXtfiov, X-*allad. fi/t^u - tjs 7Ci§t^§ofA.u^os. Phi- 

46. lodeni, 18. vTticrwv. u^, 

fjnffiu). fj(.tfji.tfftiKws.VaX\fidi,Z5. Byz. aii. -tiv XvauvTu, 

fitffijTos, u^, loo, -Ttis Kt(pU' Stat. Athl. i5. -uis /9kX. 

X^f. Crinag. 37. "ktrt. iledyl. 5. (;).) 

fji.iatirgov, PauJ. Sil. 74.63, fji.vuofA,ut -UTut t^ntix'"^ Ai"»;» 

ftta^ot^tov, Lucill, 47. 84. vj;v. llhian. l. icuiSwv rts 

fAta^u^viw 'tiv. Pallad. 137. ^v>;V«<ro. Leon. Tar. 64. 

fA.ta^o(po ^os 'Ovs fjdw^u^us, fA.viifx.yi, ito^ov h fA.vt1y.11 Jfot- 

dl 338. fftv. Lcon.Tar. 85. I N D E X. 361 fii,v>iy.ttov -« Xoyu>v y§(x,fA,y.»- 

Toc. «0. 168. 
fA.viiy,ti'iiiv. Ablab. 11. 45 1. 

Diogen. II. 492. «1. 642. 

-i«. «(J*. 594. 710. 
(u,v^ju,o(jVvos ' ov (TTO^-ytjs. Me- 

leag. i4. ax^^ttis- »^' i5^. 
fnvtj/iAuiv. tvyoy,tifs, Theodor, 

Gr. . II. 45o. - ovocs i^go- 

jrcrxs (Av^m. Antip. 

Sid. 8. 
fiv^ffrei^x. Agatll. 4. 
f*y}](XT}i£ios - IX $M§x. Cbrist. 

Ecphr. 68. 
(A,vi/iGyis -0 iXiiv y,xy.xr(^v, 

II. 519. Stat. Athl. 43. 

wolvoiv xyf]vxy.sy>j. Julian* 

Aeg. 4/. o(PfiXoysvfjv. 

Agath. 4o. ilfis\»oyJv}!, 

Id, 58 tts yXvKi^tiy uvx- 

yti yvl^ariv. x^. 3o6. 
yvixgos - o7o TxnriTos, Auti- 

phil. 6. 
yvoix • xs osanoTXS KexKfjyxt. 

Hybr. Scol. 22. 
yvovs. Kxl yvov %pwT« rt^ti' 

voTs^v- rhilod. lO. 
yoysgos -ov itovov. u^. 260. 

'(u yr\naCi. Archias lO. 

-m ix^vJi-jXtcy Id. \J, 

u^oTfODV. x$. 271. ' ovs 

XOKfjxs. xd, 60''. 
yoy/u) - fOVTX Xivots. Tull. 

Laur. 2. yoy'si. Leonti. 
l3. yoyiiaritv. Agath. 64. tyoyriae xo^xs. Posidip. 

l5a. (IL 528.) 
yoSros - ov aTvyvov xvyx, 

Then. Alex. l. -ov ri^mmv, 

Alcae. Mess. 7. ^vsyt- 

viuiv ov Tgiatv. x^, y5o, 

- uv uTXfiros. Antimach. 

I. 167. f^gyx yo^oiv. uS', 

3 10. 
yoTgx. ^caxs tV rivx yo7gxv 

ixf^- Posidip. 18. 
yoi^idios - iif sy (psyyti 0^i- 

ysvovs, Eurij), II. 5j. • ijl 

ysXtrji. Apollon. 1. 
yoixsvoyxi - axyhtjs 'EXivfjs. 

Pallad. 12. 
yoXsw - t7Tt. Rliian, 4. - ovv- 

rts. Christ. Ecj)hr. 128. 
yoXifixx^tjS, arx^yri, Phi- 

lip. l5. 
yo\ij2os. u^. 222. ;^;pa)(rT>7^, 

Jul. Aeg. 11. - ov xxvovx 

avvSgoyov ^vtox^x. Id. 10. 

-ov xvlk.orsgii. Philip. 17, 

yikTtxarris -rci ^oi^(f, Thco- 

dor. 5. 
yoXnxrts - rtox xtoxiox laruv, 

Leon. Tar. 8. 
yovx^M - xaxaxv iou)V, Rufln. 

33. 

yovxs -uhs. Autom. 10, 

-«<r«. Pallad. 84. 
yoxvKos. Hcdyl. 7. (l2.) 
yovxx^s - ei. Palliid, 84. 362 1 N D E X, iui,oviy^os - firj aTOi^niros.Siva.- 

to 66. 
fAoytos - tov ficKvK» fiowv aivo- 

fuLtvov. Leon. Tar. 6. 
/u.ovo^oc/u.u>v , /MtT^ov. iSiinmi. 
. Ov. 

fiovoiovTros - ftov etvaxv. Sim- 
' mi. Ov 
/u.ovo^vy^s - is ff«va»Xov. Eu- 

gen. 11. 453. 
fxovo-Kktvov. Philodem, 34. 

(Lectt. i45.) 
fAOVOKOiriw, Lucill. 35. 
fAovoii^i/nis -nioot Avzov^yov, 

u^. 21)7. 
f/iovoXtixv^os. Posidip. 16. 
fi.oyoiu./uuTos Alcae. i5. 
fji.ovoniKy.os. Pliani, 2. 
fjtovonovs. Eryci. 9. 
ft.ovo^Ti%os - ov fntypxy.y.oc. 

Lutill. 75. 
fiovoffTo^^vyi - Bvyyi Ugttinw. 

Zonas 3. 
fiovoijv^^oc^os. Herodic. II. 

65. 

y,ovoTKTos -rt. »d. 77. 

fjcoosx. ov TtctTtj^ yo^nrrt. 
Dosiad. Ar. 2. « ^e^Xt 
fA,ty.o£T!/u,tvt. Leon. Tar. 
09. woXjw yty.e^t;ytvt nov- 
T(f. Antip. Th. 66. xiy^is 
fUtyofytvacc, Diodoi". 8. 
ijplov ytyo^ytvov. Alex. 
Actol. 5. 

fi0f <>} -t/s ^giyfA.». Pallad, 58. yo§tov. (ptv roffs^s ytcttjs 09- 

aov sx'^ yo§tov. Leon* 

Tar, 69. ^^acyy ^u/iocSrev, 

Zonas 9. 
yo§tos. yt}s yo§ttjs. Tymn. 5. 
yQ§yv§os. Phani. 7« 
yo§yv§w -ovaocv oc<p^i^Kvitgiv, 

Leon. Tjir. 4i. 
yogos, ocXiiotvrev tyov yofov, 

Zon. (). (p^hpM xvyocros 

riX°v tyov yogov. Posidip. 

19. ^tlotcs ^tjgos yofoy. 

Alcae. Mess. 8. ^ yofovf 

ti viKocv. D;iinag. 9. i^oXtov. 

IcJ, 10. vnif yo§ov. u,o. 

2()3. 
yo^oiptyytis - is (pocviov. Me- 

leag. 78. (rectius yv§o 

(ptyyh.) . 
yon.TtutS , ocix. xo. 6()0. 
yon(pi)CM " s^ KOit ytyacXo^PfO- 

awv.v, Nossis 8. 
yoo(pvtts - svToc XiS^ov. m^. 

5H4. 
yoiTXfo^ - ov octuocros. JLeon. 

1 ar. 01. optK xtct yo- 

axttx. Paliad. 2 1. 
yoaxos > xxXos n7Jov "ffxv- 

ct. AscJepiad. 19. 
yovvt^lrtjs. Antip. Sid. 96, 

Phitrp. -63. 
yovvtos, XvKos. Alltip. Sid. 

62. 
yovvoyxyos, Bvtiffxoo. xo 64 1, 
yovvoyivttxt xofV" Aenig. 18, I N D E X. 363 fAovvoytvijs -ij Hovpiv. oid. 677. 
/uovvoyXtivO!, xvxXii^ti'. Anlip, 
Sid. 5i. 

lu,ovvoxeXf;s - j;r<. x^. II 8. 

Ht,ovyoX!x^^ • V ^tx^vytriv. Rll- 
fin. 25. . 5~j xotTns. Stra- 
to 68. 

fA,ovvoX/a)v. Leon. Alex. 12. 
fiOvvoreuXtis , vty.uj ^is 'OXv/u,- 

Trix. ud. 626. 
fiovvopv%os • «V o^vyx. Pjia- 

ni. 4. 

fiiovvou) - wiyaf coj ^^j Ttoais, 
u^. Her. 2. 

fiovcs^tos ' sIm xsX(/.0(d, ocd, 

419. 
f/.ov(Tooomos - fA,ots rtixffft. 

Oncst. 6. 
f4,ov(iou.o(,vtis, Tsrrii, Tlie- 

aet, 2. 
fA,ov!70frotos. Tlieocr. 20. 
luovffOTcoXos , aTt'(pxvos, Me- 

leag. 129. -Xois %;f)ff/. 

Marc. Arg. 23. t/^;^v 

fKovsoTtoXots. Ep. Byz. 8. 
y.o'jaongoatti7ios -nt, Pliilod. 

32. (S.oclt. i44.) 
f*ov(7o(ptXv< , sroi^os, Plii- 

lod. 1. 
ftovcroycxpis -tt ^ioTtf). Qu. 

Macc. i <f. (ill. 332.) 
fio^^^os. tis tvx juox^ov (ubi 

Jiunc tis sv XftogyfA,ov). 

MeJcag. 129. 'A«r«S^s/au (WO%3"o>' 0^« y^x(pidos. An- 

tip. Sid. 32. 
y.vxy^ti - fjs ^stXos. TuU. 

Gem. g. 
ftvdxXiss - ov ^ovxxx ii^. An- 

tip. Sid. 17. .01 o(p^x\m 

fAol ^xxgvai, Paul. Sil. 37. 

fAVOxXottS • OIVTX ofiftxroi 
xXxv^MM (ul)i iiunc fA.v- 
^xXsovrx) Strato 68. 

ftvaxu) - uvrx fivgois, Hedyl. 
1. -ajffflt oJ)tt>;. Paul. Sil. 
74. 3o. 

fAvsXtvos - riv Tri/yj/f.Rliian. i. 

y.vsXos - ot ixv^oi. Crinag. 6. 

fivsu). xvtig fA ifj(,vfia 'EX<xw- 
vi^x. x^. 387. tfA.vtiaxs 
\Xtov E^xdtxov ^vftov 
i^ttv hgxTos, Pliilip. 75. 

fivS^os - s '^OfA.tigtxi, AIplio. 9. 

f».v7x - XS TXVVTtrS^VyOV fA.lTX' 

atxats, Siinonid, 2. 
fA,vtoaol5ij. Ainmian. 21. 
fivtoaofies , xrf&tvix. Paul. 

Sil. 66. 
y.vtwv - wvts xvotSxivovTO, 

Christod. Ecplir. 236, 
fivxxu), ov /S«j)v fA,vxiiaxvros. 

Dioscor, 11. 
ftvxtid^fAos, ArcLias 27. 
fA,VXtlS -tlTX <ps'§ttv. Agatli. 

17. fAsVxtiat avyx^ivttv avxu, 

Strato 46. 

' »' '. ~ 

fA,VXTtl§, W fityxXoV flVXTtl§OS, 

Lucian, 20. - gi cuxgx- 'M 1 N D E X. T<X(~. «^. 543, IjUOC^^t flV- 

xTii^us, ui. 292. 

fA,vxrrigo^tv. Pallad. 123. 

/AvXxtos - QV x^^f * VffXf^f' 
Aiitip Th. 39. 

fM/XxxgU - i^» "Kccxy. Alex. 
Aetol. 5. 

/u,v\aci. xo~X« fix^t/ fA.vXu.xm. 
Anlip. Tli. 3g. itv^ sk 
IUvXkxuv fitfit}i/u.iyov. An- 
tiphil. 44. (Lectt, 172.) 

fjLv\t§yMTtis , «yj/^. Philip. 

76. 
fivXos. nolmv ro axx(pos iarl 

fAvXwv. Lucill. 111. Ik 

itoiuiv at fjLvXov xo^iitro Xa- 

roftiwv. Id. 83. 
fAvXu^gos, Inedit. 
fivici - uis tVxoai n\ovatov 

\vxv9v. Callim. 23. 
fiVfihtfs, x§ovos. Dioscor. 

6. »^. 611. 
fiv^i^oj - aoti ro fcvgov, Ko.Gj. 
f^v^ixivtos , S^ttfAvos. Leon. 

Tar. 11. 
fAV^tofiotos . oiot uvXtoi ri^tt. 

Eryci. 4. 
ftvgto^ovs, tXfCpKS. Philip. 29. 
f4.v£tofiog(pos, II. 5 18. lats, 

a^. 271. 
f4.vgtof*ox^os - 2rt Hf KxXff. 

u^. 2S2. 
fjtv§tova,vs - uvv Si^iov Aptjv. 

Philip. 58. 
fikvglosf uiuv, Dioscoi'. 16. Nf7Xf fAvgios ugSftis. Id. 
22. fA.v§iov (jtox^ov. An- 
tiphil. 20. ofAfxu ixrtivus. 
ul 584. xUos. Theocr. 
18. uivov. ua. 692. xv^os. 
u^. 'j5o. tv(pgoavv}]v. Cl'i- 
Iiag. 1 7 . 3'Kiu./iiA) at ro ftv- 
giov. AntiphiJ. 32. fA.v§iot 
xXuitiv. Marc. Arg. 3i. 
fjivgxra. ua. 71 4. fivgi» 
f/.sfjfpov. Callini. 5. Xet- 
T^evuv. Dioscor. 4, 

fjtv§to(f}D§ros. Automed. 11. 

fjtvgto<pwvos , otifjtos. Stat. 
Athl. ZS. 

fjtvgiyfvoos - ot xQvitj, Mace- 
don. 33. - oov eyx^V» 
Pallad. 106. 

fjtvgfitii , ovtinu^is t^yxrx. 
Antip. Sid. iii. - fjLtjKos 
tt(ptvo;. Crates fr. 6. Tcrt- 

gOlVroS VTCi^ VlDTOtO xu^ta- 
^tis. Lucill. G^O. fjLV§y.v\xt 
Inntvm. Id. 63. - xuiv r^v 
TrtjfitUTtt. Td. 1 8. /SwXoro- 
jtta* ftv^unKss ytjs ar§u- 
ros. Philip. 7 3. rtrTtyx 
fjtv^y.ttxtaatv vtc ttvoiiotat 
^eiftivTK. Archias 29. yvto- 
ro§ovs fJtv§y,tiKUS. Christ. 
Ecphr. 226. 

fjtv^olioar^vxos • %ov ( ubi 
nunc fA.v§olior§vos). Me- 
leaff. io5. I N D E X. 365 ftv^oeis -otvroi po<TT^v%ov, 

Eryci. 2. 
/uii^ov. xul tt ^tKctxts y,v§ov 

tvhis. Marc. Arg. i4. 

TCxgos ct x(x,7^tvcx f/.v§ov. 

Id. l5. ittfAicu aol fAV^ov 

«j*. 67. fAv^ots iri •nuvTX 

fAv^uvru. lleciyl. 1. (5 ) 
fAvgoTcvooi. Marc. Arg. 10. 

^oar§vxos, Id. 20. icti5'n). 

Meleag. 5. 7sXoxxfA.os. Id. 

60. - ovv t^«v. Id. I. x§M- 

T«. Id. 66. 
fivgonaiKts, Asclepiad. 27. 
/u,v§o§§xvros - TOi' Tifjtx^iov 

Tt^o^vgov. Meleag. 65. 
(A,v§o(ptyyi]S - is (pxviov (ubi 

nunc fAo§o(ptyyss) Me- 

leag. 78. 
fAV§ox§oos. Phllodem. 33. 

(Lectt. j44.) 
f4.v§aivtt - tis B^Klh.ov, Archil. 

fr. 37, 
fA.v§ros. Tw fA.vorv! §ot^v tj fji,7j- 

Xov ri fA,v§rov uitug^xi. 

Theodor. 9. fAvgrav tm- 

"kov f^§l(p^(t), U^. l3. fA.V§- 

TX T§i(potvro f.iuKunyi ^go- 
ffif. Dioscor, 24. 
fAvSf Xtxvo/Sogos. Antipliil. 
22. oxKOt Hxv fAvs uyu- 
Bovs uvSgxs, Fallad. 36. 

fA.VS MxlcUrO ^'Vyf^ X7TV§0V, 

Antiphil. 21. (ptXoXtxvt. Leon. Alex. 5o. ftvts 

cfxortot. Id. 3o. oj);;^ouvra«. 

Damoch. 1. 
fivax§os -wv iXiyuv, Eryci, 

II. 
fA,vaxx^i]s. Philip. 3i. 
fA.varri§tov -tx (pmtjs u,vo§o- 

fifijs. Jul. Aeg. 10. 
fA,vartj§is - loxs rtXirxs. Y)a.- 

maget. 5. 
fAvartjs , Tiuvvvx^ociiv Xvxvos. 

Meleag. n4. fA.varri gottjv 

xffu§iut. Theodorid. 9. 

-rvv Xvxvov. Poiiipej. jun. 

2. - xt irt ^tfutjrgos ngos 

uvxy.rooov. Simonid. 62. 
f/.varinoXos , II, 5 1 8. x^, 1 90, 

uvroTtrtjS. u^. Byz. 33. 

ilfAxat fA.vartTCoXois. «tT. 191. 
fAvarts -ri, lB§xxvavfA,/5oXt. 

Marc. Arg. 1 8. (p*kovvTuv. 

Id. 21. 
fxvarohrtis - tx ao(pi, Dio- 

nys. 1. 
fii.vxuTos - rm yvuXm, $co, 

472. aTcXxyxvftiv ix ftvxu' 

Tuv o^vvus, Jul. Aeg. 24. 
HA.vx^ii'» - tts atfAu atatigus. 

Melcag. 52 
ftVXtos -lOlO ut^tu xoXTtts. 

ul j7>5. 
fA,vu. ^«v3r»vs f'fA,vaus, uo, 660. 

ovnu ^frXof ffivat. Anti- 

phil. 43. Tgxyivus vtcvos 

ffA.vat xo§us. Eryci, 7. 366 I N D E x; XKr^xvt juvaets o n^tiffivi, 
Antip. Sid. 106. ^vVaf 
tni tcMfai, Pallad. 16. 
pj^V fit y.va»vr¥, (pi§tiv. 
Id. l3. r§rjxvs atyou fA.s. 
fA,vKt Tcogos. Salyr. 5. /At- 
fjLVKorK xoXnoy. Paul. Sil. 
5/. u^rui j/ icvtovrts rj 
fitfji.vxorts. fsidor. 4. xrx^- 
•nos iK fttfivxoroDv o^fvirui. 
Leon. Tiir. 63. x^''^'°^'^ 
in uxgois tiaxXtvru fitfAV- 
xoffi (piXtTv. Strato 35. 
fivuv • '«'»■06 in7tuarf!§u jjj^f- 
fffoy. Afclepiad. 3o §ofA,. 
^ov btxaov. l']ialaec 3. 
ftwAos. tvr uv ftwAov ugrjS 

avvxyy. Archil IV. 4, 
fj(,biXui^ - uTcts TCogCpvptot. Da- 

phit. (If. 39. ed. L.) 

in. 33o. 
fMOf*os , ovK ivi %«^;r/v. Si- 

nioiiid, 8o. nuvrt stc t§yu% 

Id. 83. 
fAw^os • ov (puXuK^ov. Lu- 

cian. 18. -cc ti^ws. Id. 5. 

N. 

vxtr^. Antip. Th. 24. -t^- 

§xs. Agath. 62. 
vxhtts. Archias 5. - ^Ta». 

«7. 238. -huts. oc^. 427. 

yxiiruw - uov uvu arofji.u (^w- 
ros ixxarov. u^. G83. vxm. vtvuarxi. Marcell. In- 

scr. 8. 
vufAU - fiuri x^XiH^Trrw. 

Agath. 8. -TM x^vaov. 

Liicill. 1 19. 
vuTCT^. uL 363. Alcae. Mess. 

8. - xt noifAiviui. u^. 647. 

-uis ay.t(§x'ts, x^. 4l6. 
vxgSoXi7c;is - ictis icXoxxftovf, 

Myrin. 4. 
vuoSos , ^u^pu^rt. Pliilip. 10. 

- ov av^itiv arx;)^vor^t%K, 

Meleag. 1. 43 wV» yXuv- 

nfjs xX(tof/.sv>iv vuXov. An- 

tiphil. 6. 
vxg^riKoCpogos . ot Tcol^ol. uS'. 

Her. 25. 
vxgKn - rjs Kxi (pgiiov roms, 

dl 84. 
vu^Ktaaos , (piXofjifipos. Me- 

leag. 92. vygos, Rufin. 

l5. vaxrivri. ua. jo5. vuo. 

xiaaots uvuSnauri fit. Plii- 

lodeni. 22. 
vxafjLos. Antip. Sid 23, 
vuvriyos -ovru(pov. Dioscor. 

21- rov iv yof vuvxyov cw- 

ffov. ua. 66, - oi i'aw Xi. 

fjuivos. Acniilian. 3. -uv 

uvifjuwv. ua. 383. 
vuvuyiw - tt yxitfs tict. Posi"» 

dip. 6. 
yxvnXrigiw - i7v. Lucill. 112. 
vxvfAuxos - ov /ituv, Alttipi 

Sid. 69. I N D E X. 3^)7 voLvittiyos - tns. u^, go. 
VKvaToXsu), Tot/s (pd^tjuhous 

vecvffToXiuy o/SvXos. L.eon. 

Tar. 59. 

vxvroXoyiw, o)j/uoTs^fiv Kvjt^ty 
fVKVToXoyst. Aiitij)hil. i. 

vxv(p^ogtt]. Gemin. 10. Stat. 
Fkc. 11. 

vtx^u). sXnt^fts (^oy.tv7t vsai- 
ffKi, Lrucill. 90. viKaocau. 
E])igon. 1. 

yt»v3'^st Qivos. uo. 584. 

vcxot&os - ov /u,iXtaaoiv. IjCOn. 
Tar. 81. 

vtxoos -tjs aiXlSos. Pliilip. 1. 
^Xtxttis. Paul. Sij. 8, %o- 
ooiuxvlijs, xo. 353. - o7o 
fdgiCpovs, xS'. 707. - ^x, 
TTxXufi^i. Antip. Sid. 99. 
- wv xotaZvt Ib. 47. 

vi(i§(tes - wv xvXZv, Aulip. 
Sid. 48. 

ve^^iSoTrtTCAos. II. 5 17. 

vtfi^ts - l^x. Iledyl. 2. xtaau- 
Ttiv aTsgvois vtji^iS' uvxTtro- 

fAfVtl. Agalll. 3l. CTtKT)]y 

yt/5gt'du)v xy,(pt}i^sfji,tj %X«- 
. fjuv^x. Procl. 5. 
vtfS>§os - ov aTtxToTo ^og^v, 

Antisti. 1 fl. (Lectt, 195.) 
vtj5gw^i}s. II. 5lj. 

vttjvis -i$os fii/iXov, AgatL. 

Prooeni. 
yttjTo/xoSf r«'^oy. Eryci. 2. vttUTOS -tov itv^y.lvx. Jul. 

Aeg. 48. 
vs~y(.os , y.urirtxvati u^. 58o. 
vsio^sv xvrtxauax Eryci. g, 
vtioy.o^os. Paucrat. 1. 
vstov -ov nxvaxa^at. II, 6jQ. 
vttorouEvs , ;^«Xxo'j. Agath, 

3o. 
vty.§o^x§tis , xxxTos. Crinag. 

16. 
vtxgo^oxos - xov xXivT^geif 

Antiphil. 35. 
vtx§ow -w^sis. xL 724. 
vsxgxv. Pallad. i46. 
vsxTxo. w av futXiaSwv uvt,- 

xgovov vixrxg hxa/xoviov. 

Au lip. Sid. 25. yXvxv 

/xiXiafA.x vs'xTx§os. Meleag. 

1.36. xi^soiov. Autiphil. 

.29. fx ixs\fx,Dov vixrxgos. 

ApoUonid. 6. vixrxoos 

o^st. Nossis. 5. 
vixrxgsosf figo/uios. Anti-> 

phan. 3. - sov niTuKov» 

Myvo I. - iov aTO/uxTOf. 

Sosip. (Dioscor.) 3, -itjs 

KvXtxos. Marc. Arg. ai.. 

-iwv \t[iu^uv. Onest. 3. 
vtxvtiyos - yi uiios. Archias 

33. 
ytM.i3w. Problem. ar. 42. 
vifttaxu. fAti vffA.iax (iuto7atv» 

u&. 333. 
vtfitaijTos. Antip. Sid. 3p. 
vifitats. tart xxi h yXovroT ■ 368 1 N D E Xj <Pvo/j.svft i>f/u!fTtf. Meleag. 
ua. V fix§v(pgm. Id. 34. 
iriwv (pxvtgri trutri 'Hfjuiffis, 
Epigon. 2. vari§o7covs ^ 
•^^fX^xktn-ns. Strato 71. 
ov vifA.sffn. Jul. Aeg. 22. 
ufioifixiijv vtfAtffiv. Aesop, 
1. 62. rtiv TToKtfjv KxXeo) 
vt/xtffiv TCoStov. Agath. i3. 

»/ VSfAtfftV SttVtJV OV^t XV- 

cxffx bsov. xo. 82. 
vt/uui. 'offffx ittr§xs sju,/Sv^iovs 
y'sfji.srxi. Leoii. Tai\ gS. 

^DWffffXl O^OS «7rt VtfASff^t. 

Nicaen. 1. ix^vts «2^« 
vsfjiotff^t ysyf]3rorts, Jul. 
Aeg. 8. 
vtoyvos y nxts. Leon. Alex. 
29. rx vtoyvx, (Lectt. 
3o4.) xi. 684. 

vtoy£x<pos - X i'gVSX TtO^X. 

Meieag. 1. 55. 
vsoSftriros -T<j) Ini tv^/3w. xa. 

705. 
yio^svxros. Inedit. . 
yto^tiy^s -t7s iovs. xo. 29O. 
yto^il'Kris - ««' fioffXV' Piiilip. 

yiobiii - vyt ai^ii§tf. Sappho 
4. Andronic. II. Sgg. 

ytoB^Xt^^s. Aristo 3. 

piofAut. vsTrxt. Mnasalc, 12. 
Diodor. 6. vsvfAsvos tis 
uC^ilv. Anli]), Th. 46. 

yitTtiv^^s -tos, x^'. 764. vsofCfiyils 'sos '?uifAtjs. Cy- 

rus. 6. 
vto§§vros - rx xx^sx xtigov, 

Meleag. no. 
vtoffxvXsvros -rx ivrix.Uios- 

coi'. i3, 
vsoffft^xros ^ xxXxfios. Cri- 

nag. 4. 
vsoffffoxofios - 010 xxXtys. An- 

tip. Sid. G3. 
ysov§ysiii - t7. «<J'. Byz. 35. 
vto(potros - rov is ijsgx, xf, 

396. 
vtno^ts - wv oarsx. PauL Sil. 

4o. xsg^sx. Satyr. 1. 
yt§^t, rx<Poto. xS. 5l8. 
ytgrt§tos - iti yxifri Ss^xro. xS', 
727. - tov xsv^^u^vx. ui\ 
Her. ly. • imv wfto(puyuy, 
Jul. Aeg. 5/. 
vsvfAx , Ttoowv. Simm. Oi'. 
0fA,fA.uat vsvy.x otvygov Solt], 
Meleag. l4. K§oviSxo re 
fcxyK^urss. Antip. Sid. 
69. vsvfAxri xotgxvitjs, 
Stat. Alhl. 29. vtvf/.uaty 
«.(p^oyyois. Paal. Sil. 76. 
vsv§(ov ' ix. Agalh. 68. 
ysv§o\ukos , X.°S^V' Tull. 

Sab. 9. 
»tv§07cXsxtis - t7s voaiarpxs. 

Philip. 8. 
yiv§orsvtis , nxyis. Anlip. 

Sid, 17. 
viv^eXoffVf. II, 5 18, 1 N D E X. Vetiut ro /uiv tis o^yxv iigvs , 
70 d lii s'Xcov. Antiphil. 
20. avv ds ■nxTijQ svevat, 
«0, 522. ytv(rocs /Sciioy uTrai- 
^tv odov. Dioscorifl, 11. 
vg/is OXvuTTcv yjt^» vf- 
vsv>ixs (rfcliijs x^7f dvs- 
vtt^ixs). Aulip. 8id. ^3. 
rv<it,fios utyiy.XKi vivsvxiv, 
ua. 016. OK.pdocviy.o7s ay.ri- 
•fcr^ois Tzwjx vsvivxt noXis, 
Agalh. 62. 

vs^iXj/,. rpix;ti}j 7Coy.sy.ov, 
Siinonid. bi. - ;]s y^soins 
y.rj\n'.v. Arcliias 23, - «f 
rovxos ynfix^Ktov. AnUp. 
Sid. 17. 

vsipOH^iis - ii y.oXrtM y.ivov, 
raul. Sil. 72. 

vsCpos , in-,i^»v youv, "i'aii]. 
Sil. 35. yeojivuiv. Autij). 
Sid, 78. TTTxvwy, id. io5, 
Kvxvtov ^xvxTov. Simonid. 
»53. u/u.fiXv y.cATio^xiv o(p' 
Jc/.Xy.ovs. Antip. Tli. G4. 

veoiiHooi;; - fjs inyx, xS'. l8r>. 
v!u>y.o§os , »:'.vitrc'yj /3ioy.o7o. 
Autonied. 8. 

veuptis -ii rr>iyx. Pbilct. j.". 
vi/y^sros -rov v7cviL<jxs, Ad- 

dac. 5. vn-vov. xh G6{). 
vtlovyoSf 0^(psvs, xo', 35'i. 
yyi^vs - vos ix 7iJt.vi]i ^svxy,sv}i 

\ig'jy.iov. Marc, Arg. 26. 
Voll III, V. 3. 369 

t/ TocrovTav iy^ w^vaaxo 

vi]^\7, SlatyJl. 10. 
vii^u) - ovax x§xx,vri, Nicarch. 

1 G. .y.viiv igim vii^taxts. 

Probl. ai'. 27. viiaxyh» 

ew^ EXtxuvtx^wv, Autip. 

Sid. 70. 
viiiocs, xy.tij. Damaget. 4. 
v^^is j 'yovaxoiv. oc^, 5Zg, 564. 
vrii^Tiis, aroXos, Antiphil. iG. 
viixros -ijv uani^x. x^. 3go. 
viiXsiiis, x'i-^i,s Theodor. 2. 

Luciau. 2G. ^uiym. u^, 

b5Q, k y.iyoi VijXtl^s. 

Agath. 39. 

viiXiis . ix yZ^av, Agath. 44. 
•sii iiToo. Macedo/1. o 
Oxiyov, xd. DOI. 
Vi^XiTroKxt/SXtrriXxioi. «<?. 1 iq^ 
vl^y.A, yvvxixwv, x^ 5(j. '^y^^^ 
Tov yoi^Zv. Phanorl. ^, 
miy.Xmax)). i^, 4fjg. . ^^^ 
rris x^xxviii, Lticill. C5, 
ul lOg. Viiyxtot yoigns. 

Jul. M^, 4z. intfKoiitu 
uvxnX^axs.Leon. Tnv. o3. 
ViiytoTijs -rix vix^s ^ilxv, 
Asclepiad. 29. 

vijOTcogio) , ivfiOTTo^et. Lcon. 

-Alcx. ^io. 
v>io(popos -ois vurois, The* 

aet. 2. 

VV9XS!: -X irtilJ,Xix, Criu;ia; 
.39. 

vnnixxos -«V xoigny, xlSj?. 

Aa 370 

vfimas -l'fwf, Archi. l. - ix 

fTt (plXT^ot. Antiphil. 2. 

iyu^^ofA.tvoi. Secund. i. 
vtl»vTitxjoy.oi.i • /JLtyoi. Lucill. 

28. 
v7jQi^fA.os - i»v aTt(pix.vu>v. Stat. 

Athl. 46. 
vfiffiTts , antXKs. Antip. Sid. 

69. 
vliaTn - T^t7s %o«s iiiftitv. 
Hedyl. 3. (7.) - tv itci§f§- 
nmv vtKgov. Antiphan. 3. 
. tus. Lucill. 72. 

vilTlTOSy fXri Ot V^TtTM y/vtlTOlt. 

Herod. Inscr. 33. 
vri(pot.\itvs -ijot. II. 5 18. 
v}i(p(*Xtos -tx antlffu. Paul. 

Sil. 37. 
v^^tfiMt - /u.tvov diXtu^. Ca- 

pitO. »TfXy.TOV UtfA.U.Tl. 

Philip. 18. vici^ fixtvs 

vtiiufctvos auvloos. Anlip. 

Th. 62. - fA.hti oXxus XV. 

ftuat. Secund. 3. 
V(X«(D. ivixu duiauXtev Tglno- 

i«. Simonid. 58. 
vUfi, icnTtgos. u^. 279. v7xKi 

»1 ytXwaut nug^tvQt. Pai- 

lad, 93. 
vtxtifci. Antip, Th. G3. 
vrnts. Stat. AthJ. 18. 
vittTgov -et noiZv. Melcag. 

j4. ]S'icarch. 8. 

viltTOl. X^tlVUtS Xui TCOTUftoTs I K S E Xi y/t^^T uttxis ifeos. Alex. 
Aetol. 5. 

vt(pus ■ uoos jSiptiultis vowp 
J/ii%^OT?f)oy. Leon. Tar. 
39. - «J< yvionuytt. An- 
ti]i. Sid. 27. -u^ts X'0' 
vtui. A])ollonid. i5. x^vt- 
dZv uvtltcuXov yi(p»oa)v, 
Antip. Sid. 61. 4'vXS'^^' 
Id. 106. -u^taat Xtif».t- 
§luis. Alphe. 12. 

vt(ptTOS -ro7o x,ftfA.t§iov. An- 
tip Th. 65. axfftus Iv 
vi(ptT(^. Td. 16. 

vt(poti!, xgvfios. Antiphil. 8. 

y/^ai -0/u.svtiv ico\tM yiiguT. 

Antip. Th. 21. 
votgoS - ov fA-ox^ov. Jul. Aeg. 

63. 
voYif/.tt.v - fAOvu nit^ovs fcvgaov, 

Chrisfod. Ecphr. 25, 

VOtlTOS. IV VOnTOiS riAtlltTOtS. 

Agalh. 70. 

vo^oxK'»i.o:-vvti. Macedon. i5. 

vo^os - QV 'utiy.u ^inioos. Ar- 
chias 5. xv$qs. Dioscor. 
i3. 17«;^. Antiphil 3i. 
^fiu^, ijyr. 2. Vxvos ugu- 
f/,hu. Ajosonjed, 3. u.xS'*'^ 
voS^iis ^tioutgos onu^tis, 
Cylien 1. uyXutti vo^ri, 
Claudian 2. tis vo^ov fiu- 
^ov, ui\ 254. voS^iiv aufxu. 
Anliphii. 22. <i/vxtiy ^v^- dl 548. 
vofji.ouos -xlfis %(fAxgoio. Tlieo- 

dor. 4. 
Moiu.ti)s , (xtyuv. Leon. Tar. 

vofjLtvi» • uv aD(ptt;s xivrg», 
Chj-istod. Ecphr. 352, 

vo/u.txii ■ iis (pm,os. Theaet, 
Schol. 6, 

vo/u.tK$s. Agatb. (Scj. 

vofit/Mos • tjs ijXiyilfjs. Agath. 

83. - wv {ivaovtwv. «V. Byz. 
28. - fJLK nuri§uuv u^ofttvos. 
Pliaeri. 1. 

vofAtos. II. 517. 5-*o'y. Eryci. 
]. vofAtov f(,i\os avgiyywv. 
Id. i4. - /oiv dovKKwv. An- 
tip. Sid. 48. - /ovj (7Xt/X«* 
xax. Paul. Sil. 44. 

v'of*.t7f»,», pcfwffora. Pallad, 46. 

voVof - o>^ %«f'>'. L.ncill. 25. 

84, Lucian. i4. -<}) vXtis. 
Simm. Rh. 4. yXt/xt/y tt- 
ooiv»s vof4,ov. Aiiti|). Sid. 
1 1. 

vooffXflxTOjj fi.i^ti. Paul. Sil. 

4l. 
vooi. vov xfie. uo. 584. 
voaaiSy Hoi(f)itis. Antip. Th. 

32. 
voaaorgo(piw • t7t. Archias 26. 
voari,uos - tv vrog nyu), Paul. 

Sil. 38. tvnXoftjv. Antip. 

Sid. 108. I N D E X. 371 

voa^pl^M * ITtV wdlvwv o(pit, 
Atilip. Sid. 63. ;(jf«fwv. 
Leon. Ai. 2, xrtgiaiv» 
Pol^^^str. 2. (puiv^s. xo, 
Her. 2. 

vortgos -t) K)tty,oiVf], Runn. 
l5. -ovnsiov. Aatip. Sidi 
64. •ota f[goswnov. Da- 
niochar. 4, - ijs uXxvovos, 
Callim. 3i. ijs ijiovos, 
Antip. Sid, 53. tK vort' 
^r,s icxt^os Posidip, 6. 
vurtgfjv ^x'K»aaoi,v. Addae. 
6. vort^wv fjtfjLxr iwv Qu. 
Maec. 3. nXoKiifiwv. An- 
tip. Sid, 32. 

verl^w, earix oVvw vort^ofAtvxi 
Antip. Sid. 74. vivona- 
fnivx ^i^Te oxxgvx, Me- 
lcag. 4, 

vo't<oj - Ifjv xytjv xVfAxros. a^. 
396. waxv, x^. 678. vo' 
riovs xarigus. Antip, Th. 
i5. 
voris, Tiovrov. Anyte la. 
• ri$t 'ktna.gvi liian. y. 

vov^taifi tjv f4,ovatis. Ontst. 2. 
v(ivao(pog6s - it) ytjgxt. '^Xlie-' 

uet. 1. 
VVKriXtos. ]I. 5l 7. 
vvKrigirtjs, Saiyr. Thy. 1, 
vvKrigtvos ' tj stXtivtj. ^hilo- 

deni. 7. - t,v wftjv, Str*- 

I089. 
Aaa 372 1 N D E X, yvKrS§toi -tov i^yov. Qll. 

Marc. 11. 
yvKTtfU - liss Xit/u.uvuv. Ni- 

carcli. 36. 
yvxTtgoSy ofJts. Aiitip. Sid. 

vvxrty.o^iiti. Nicarcli. 52. 
yvKrt\K^§xto(pxyos. u^ IIO. 
vvKTtXtHXos , KtbiA^u. Antip. 

Sid. 75. 
yvKTt'Kxy.rtiis - tl du}y,uri Si- 

nionid. t"r. 7. 
yviirtna,rutn%etytos. ctd. IIO. 
vvxrtTtoXos. Aenigm. 6. 
yvxrtxXifrrtis. Philip. 4l. 
yvxro(pavris , xijrcos. d^. Byz. 

yv/t*(poc7os ' ov VKfturos, 01.0. 

240. 
yvu(pttos - siav ^x}-ufx,ov. uo. 

7 10&' (Lcctl. 3o3.) 
yvMiPtvu) - ffuiv. «0. 7^4. 
yvu,(pt$tos - iov ^ctXxy.oio. uo. 

G77. -/cty ^KXcc^wv.Iiios- 

cur. 25. 

/ \ -i f * 

yvfA,(pty-os -ov svrsKVit^s xu^nov 

KllDCifASV^. ud. G4l. •- « 

ytt^Xw. IMyrin. 3. 
vvfji,(ptos ■luXsxr^u. Agalh. 
78. • tt voa(pi yxfiwv. uo. 

243. 

vvfA.0iytvfis -vis 'Zurv§t, Al- 

CRe. Me.ss. jo, 
yvf*(poxofA,fw ' t7. Antipliil. 

i3. vvfji,(pocfro\fUi -tt. JicnVhW, 4. 
vvl^. I>« vvxTwv (iibi nnnc ix 

vvxref). Theaet. 4. 
vwoj. x«X>7 vvf. Meieag. 80. 
vvacu. rtjv vvaauv atrt. Stat. 

Alhi. (k). 
yvaau) • wv Vaxtt, Jul. Aog. 

16. };v vv^Tfls syf§t7s Pla- 

to 16. - coftsvos iyxt<^t, 

Aoiiigm 35. 

yVffTOC^O) - UJV f/s fTKIgOiV. As- 

clcjtiad. 17. si^uxgvat xKt 

fvvaruas. fd, 10, 
yvxty§saiii. Paul. Sil. lO. 
vvx,tos - icis ou§ots. u^, u53, 
vu^os. Posidip 17. 
vui.Jtis -ss v^uig Anlip. Sid. 

64. 
vutd-fos. CoDiet. 2. Nestor, 

3. vuiS^^u fiXsnovau. Sosip. 

(Dioscor ) 2 
ywvvfA,os. ovdf rts sarKt ^un- 

(Povs vuvvfAOS tjsXios. Tull. 

Laur. i. 
viuro/iursw - rovvrut. Strato 

77» - rovai rvfijiovs. uo. 

45o. 

vwTDS - rov sotiit ^iwv. Antip. 
Sid. 3 9. ov vns§ fttXu- 
ysvs, u^- 3g6. V7tf§ asXi- 
^os. Paul. Sil 24. ovpu' 
yov. Uionys. 2. uaicis 
CTsovov IfAw vwTtf» no^^uxt. 
^vaufLfvu. Mnasalc. 4. vw- 
T({) xufA,7trofA,svov 7t§iov«, 1 N D E X. 373 I,con. Tar. 28. vutx^o- 
Xo«{. Antip. Sid. 19. stcx- 
rsvv xXos. Isidor. e, «v%- 
y.t]px. tcd, 3()8. ^xivu -011(7« not^stus oocx^vfft. 
Anti]). Sid. io4. ixi^^iv 
VTso aniXu^t. l.i\, 1 4. "ksl- 

^XVQV UVXfAi}^lillV ^UvB^iv V7t 

•iiiovwv. u,o. 1Sj8. 
^uv^tffux - fAxrx ^xlrtis. 

Pa.il. Sil. 34. 
^ocv^os - ov i^iv^trxt. Antip. 

Sid. 3. yxvos. Macedou, 

ou. ixv^Z (pKoyt, Bac- 

cliyl. 9. 
.i»v^o(pvtis -t7s VXtKts. Sti'a- 

to 9. 
ixv^oyjrmv, goit!. Pliilip. 20, 
^tlviov ' tx oXox, Mnasaic 6. 

<nxvvvx,t^o^» xe. lii. X«' 

oicraxiijs. xo, 1 10. 
iivixs, irti itvixv xXtjB^fis. 

Ajimian, ig. -gv ngos 

^^uiTos. Meleag 20 
^tvixos -ov ^xvXTov. Pallad. 

66. 
itivo^oKsw • xt7. Tlieacf. 3, 
iitvodoxos -ov Bgoixlov. Paul. 

Sil. 5/. 

ilVoSuTtlS. II. 517. 

^tvoKvarxTrxrtj. Nicand. 1. 
itgos, noTi it(Qv, Phan. 7, 
«^. JLler. 28. ihfAx, Daraostr. 2. 

iiffrtis -xs. Nicaich. 4. 

iici). sitcrt rtjv U.xipi)jv. Plato 
9. i§wrx rts sisasv sk 'Kt- 
fixvwrov. Licou. Tar. 43. 
TuisQV rixvtj. Stat. Athl, 
22. ■yXvnrtjs. Macedon. 
27. x^. 3oj. 

itl§os - yjv Sitl>xv. Qu. Maec. 

7. TIJV itjpijv iTtt vuirx, 

Antip. Tii. 4. iti§o7aiv 
vno /iXtCpx^otatv. JuJ. Aeg. 
27. iti§o7s tTC xiyixXois 
ixKix^rxt fjcox^os. xo. 34, 

itj^o^pxyiu» - t7 KxB^iaxs. Lu- 
cill. 22. 

ioxvtv , nt^iaaov. «J'. 127« 

iois - 'lios xno TrotjxevtK^s. xa, 
232. 

iov3roSf iffftos fAtXtaauv. An- 
tip. Sid. 48. iovS^ij xtfAxs, 
lierodic. li. 65. -«< «>;- 
^ovihs. Theocr, 4. ^e- 
'Ataaxt. Plato 29. Zonas 
6. iov^x XxXsvvrx rim- 
yx. K j\ 4 1 6. - m ix <Jtrt- 
^tiywv. jVlnasalc. 10. 

ivXivos , vovs. Apollon. II. 
358 wg^tjauro us ivXtvos 
AxiPvtjv. 1'ailad. 57. mjyy 

IDKtXVOU ivXivtJ. liUCill. 

112. EgfAiiyi ^vXivip. ui', 
470. nv^xv ivXivtjv 9V Xt- 
S^ivtjv, u0. 83. 
^vXtv f xxxov <Wff»<9, Agath» 374 I N D E X« 63. x«et ivXov otta^xvfTxi. 
Strato l4. ivXov xgxi. 
Liicill 4/. 'E^uttj! ivXi' 

Tjtv. eii. 470. 

(v\oxos - if fvl x^xvxyj. 

Pers. 7. 
ivvxnxs - Kxffx TToXts. ui'. 394. 
ivvtros - roHs (piyyos Alcae. 

Mess. 21, 
fvvtwv - mtc rgxnt^ris «X«» 

Alex Aeto'. 5 
ivvpuiv - yiovu "Kixrgwv. Christ. 

Ecplir. 207. 
fvvos. int ro~< ivvo7s xor itiv 

fA,iY*. Agath. l5. 
ivvo(Pfoov. U 5 18. 

ivvox»svs. il 5 18. 

ivvupis - 1 ao(Pfi Leo Phil. 3, 

iv^ov et ivfos. inl ivgov x- 
x/uiis. Simonid 4o vtxioat 
rov ivgov. Pailad. 52. 

iv(Ty.n - xwv xi^Xwv. Eupitll. 
IL 4o2. 

ivcryg. Leon. Tar. 4. 

ivaro^iXos. 11. 517, 

O. 

txft^in 'trov. xS. Iler. 28. 

«Kjpo; • MV c7wXjpMr<x(»v xvjtx, 
xi, t)48. Ki'?r^i(J^<'iwi' l^eon- 
ti. i4. - ovs KvTr^t^tovs, 
Agalh 1, tts tro'At><ovt vi- 

. ^im Qiigovs, Aali|n Th, 5. vvxtots rii^iwv oxfots, 

ua, 253. tvvxlm ououi* 

fit^tti/uivos egfuri. u^. Her. 
21. 

ofioXos, v«vT<X/f;j. Archi.34. 

t^i^v ojSaXov TcXiov ov^iv. 
Ammian. i4. 

oyxfiartis - tjv ovov. Seciind, 2. 

oyxos f vriivos. Marc. Arg. 
20, - xov Ttxvrolnis uyfjvo' 
gtifs. Agatli. 64. rixvtis 
unttgyuaxro. Stat. Athl. 
24. fv noXvxuii oyy.if, 
Leon. Tar. 64. is ruaiv 
oyxorxTfiv. Slraio 29. 

oyxou. fifiov oyxtDdtt ro fit- 
/uof/uivov. AJex. Aelol. 5. 
ti xtvtti x^^wv oyxui^Yiv. 
Euphor 2. 

oyxuiros , ru<Pos, Stalyl]. 10. 

oyjuos, aiarotxos oSovrtwv, x^. 
272. 

oyx^v '*iv /uv^onvovv. Pallad. 
106. - vut vxXoxow^tts, 
Crinag. 6. 

i^u^w 'ixro. Antiphi]. 22. 

oiuxru^w. Paul. Sil. 2. 

9otvw • tis xxru arotxttov, 
Ammian. 2'i. nori %a)^»y, 
(t^ 36 I. -ti. Jul. Bas. 2, 
'Uv. Arahi. 1. rgu^ptgris 
xvxXov ootvatts. u^, 36g. 

o^vyv^Vg - ?f <* ovgiov ZvvK, 
xi, 2o3. 

oftiyos. tni axtinwvof «oj/yov. I N D E sr; 375 Aristo 3. tet^^fcov. Anli- 
phil. 4i. 
o^aiTfXoiv^s - fss. Joaiin Barb. 

lO. 

o^ovs - ovTuv aioij§stiuv, An- 

tiphil. 21. 
Qovvn , Ttmyuiv xmI Aios far 

s^vvri. Strato 62. -ns xoti- 

ffrrs sXkos I^5<v. Eveii 6. 

yXvxtftis ocXt^^QSi^itiv. ud. 9. 
o^v^/uos -ov Tcm^ov. oca. 734. 

- Qvs (jTtivotrt. u,o. 7 1 1 • 
oivffffofioit. t/ roaovrov fju>iv 

uSvffffcco vt]ovv,St'dt Flacc. 

10. 
o^ou^oe, -^t fjovoov Xfi>is. Ru- 

lin. 1. Kslvos vi>crxg , av 

^i T§»t,yov. Jul Bas. 1. 

«ti.vro< oowati itlbov. Ni- 

caeuet 4. 
o^wSij •tjv tjOf^iocv. oco. '63o. 

332. 

o^xXios ■ J/v ^ocy.r§ov x«fUf/S«- 

^lnv. Qu Miiec. iO. 
o{os i dvfoXirtis Philip. 

52 oivs OCXUV^tl^' 1*0. 42 1. 
' ov (pnytvov. oid. 126. o^dv 
«V »^»1' «0. 397. 
"^vfios ~tiun irx(pti %»fO'/ 
1 ioscor. 27. 'ti xovis, 
Daniagct. 4. - tfs i§yuctt)s, 
Isidor. 3. -ti cHfACf/tri^iiXe 
xouri, Antip. bid. 38. - tjv 
"xJipoc. Isid. Acg, 5. ff.ov- 
rtcv. Ailcuiid. 1. 2b3. o5vb7ic xsvf^tt'^^» Theocr. 
21. ' on ofificcfft. Plato 
jun. 1. 

od^ovtj - t]V Ttuaxv ec<piis. Leoil. 
Tar. oy. oc^yivvyis oB^ovtjat 
/doar^vx» xsv^sts, Paul. 
Sil. ^4. "Ktnoifriai xocXv^p^tf- 
rtjv oB^ovT/jat. Aenigm. 6, 
eis o^ovocs Tjfvs ov^tos ttvev- 
asrut. Meleag. 80. xoX- 

ItOVrUl f/COCAOCXKS tts OJOVXS 

'LiCpv^as. Satyr. 5. 
oVoci. s^us ofux» ^vXuaaeti 

Meleag. 29. -kxss (p^svuy 

K(Pf7vroct. Id. 67. 
oi'yvvft,t ' fcsv ii srigtii nof/..»'' 

■nt^ocxos. Leon. Tar. i4. 

ecxsaro^tDS x§v(piovs ui^e 

xsXtv^ovs. «^. 54o. 
ofyw -srut ^xXxaau. IL 5 19. 
otauXsoi - ovs ufi.(p eavvtj Vxj>' 

fjctv itvsvf/covus, Archil, 

fr. 1. 
oiSftx, icygtov voTuv. Secuiid» 

O. t(.G7tsrov otofix xoorx^- 

^iSV Ag,ilh.. 24. 
oi^o^os • ov joiorov ripux. 'jco'» 

()7y. - ^u iticjovrx. Leou. 

Tar. 96. - x^ts piJf ff/. PhiT- 

lip. j^. 
ot^vsy x«« >tetT};^»/»/« ^^nisn. I. 
oixtirug - To^us o7ovs. Crinag* 

20. 
e/x/ov - IX bivrss xxrx P(j3't- 

vos. x$. 402. 37^ 1 N D E X. Otxtcrrt;^ -rjpx ^upjf. Kg.-^OC), 
otKoysvtis, xVXou^os. Agalli. 

84. - is i^xafiiev u^v^fxai, 

Crinag. 42. 
tiKOTvgxvvQs ' ovs, Pallad. 

112. 
oixo^vXxi, ffKvXoi,xKtvx, Nos- 

sis g. 
0txT(tgu> - xrl§tre, Posidip. 

ttXTi§y.m, K^. 632. -ovi^^v- 

/c*^. ui. 474. 
9iy.os , ovgMvli], Alphens •), 

- ov tXuip^oTKrfiv. Anti- 

phil. i5. 7CvuuT7!v, Anlip. 

Sid. loi. oXofiv. Diodor. 

9. ttx^ivtiv. Ko, 647. ov- 

fXv/tJV K^. ByZ 22. TUV 

£Ou'>iS 0liU,9V 0(PtlX0UfVKV, 
UO f)!,2. fivd^UV 7C0CVT»tUlV 

otjuov tTHffTK/usvos, Ciales 

fr. 4. 
oifAUi^u. Agalli 3. 
QivuvStrf -fis xX^/utx, Meleas^. 

1, 8. 2. fioTDVV K7C eivKV- 

Biis Alcae. Mess. 18. 

eVTttTx\0tVlV IV oivKV^Mts 

vtKSKfftc l<^pigon. 1, 
oivKfirOv Luciil. 81. 

oivKi , ftor^vofaa vifiy^^oviov 
Ttro^^ov KVKOrx"!'^''^*!' Jon. 
Chi I, oivKs OTtiu^ti iVIa- 
ceJoii, 32. oivKOos li§oy,it]s, 
Siinrni. Rh. 6. tivxit rrp. 
yri f>.ijU,t^vcltXfVQS, K^. 4 12, etvfl - us ffxvCpos. Meleag. 6. 
- tis s'/u,nXfBV ffxv(pos. I-.eon, 
Tar. 35. xKk^qvs. Id. 61. 

oivti§os -wv B^srAOTtf^wv. Ari- 
sto. 3. - k7s VKo ffruyefftv, 
Anlig. Car. U. 244. 

oivojiK^fis , /utB^vffCpKXss Vxvts 
eXiffffitiv. «S. 286. - «75 Kf V- 

TKVeoVS, KO, 285. 

oivo/Spsxv^- Meleag. 123. 
oivo^oxos , xvXti. Qii. Maee. 

7. - xov vixTK§os, Anli- 

phil. 7. 
eivo/KsXt. Meleag. 3o. 
oivon^Sfi. Gaeliil. 9. 
oivoTttOQs, xKTuyw Becx^ov «jt 

oivonfrtov. II. 5ig, 
oivoTrtTtKvros - roi fior^vfSt 

Ciiiiag. 6. 
oivoTtWiii. sv oivonXiiii rt^Ky,- 

vois Aiilip. Sid 29. 
eivonoTK^w. Anacie. 84. 
pivonortig - rtifss, Paul. Sil. 

4o. 
eivoftortis, Oiie,st. 5. Mjfrin. 

3. Marc. Aig. 2(3. Ma^ 

cedon. 19. «J^. 52(i. 
oT^os , fXsyxtt Tov r^onov^ 

CaJli 11. 3. tis otJov 'iTtTCos, 

Aiilip 'Sid. 1. olvns xKt 

K/vrKvgov. A'eae. Mess. 

l5. xu^lsvri TciXti TKXvs 

'titnos Koilw. JSicaeliet. 4. 
eivor^o(pos - ov o/k(Pkxk* «0. 

38G. I N D E X, elvox,»^'/!?. K^. 7o3. 
or/oy^u£(joy. Alcae. Mess. l5. 
oi\oxoos -ov osftxs. Paul. Sil. 
2G. 

oivo^ -OTCi Bccy.xu!. Leoii. 

Tar. 18. 
CtvoM - (uS^hrct oiy.ov. Tlie- 

aet, 4. 
Oivwnosf- afjLtpl itxo^iuis. Plii- 

lip. 3. - ov ^or^vv. SimO'- 

nid. 111. 
etofixroi , vXtj. Anytc 8. 
oioy»juos - u) nevir]. Paul. Sil. 

38. 
Oiovof/.os. Anyte 3. ^n oiovo' 

y.oio. Leon. Tar. 39. -^.o< 

CKorcixt'. Simoiiid. io5. oio- 

vof/,'ns, Ai'cliia.s :2g. 
otonoKim - s7rt. Lcon. Tar. 

oios. olovs ccvS^ o'iiuv. Crinag. 

20. fd iz oi'j)v oTcc ri^Tjat 

^vcis (ubi iiunc l'h Cwwv) 

Archeia. 4. 
ois. rtjs oios ytvai uyu^^iy.^. 

Crinac;. 22. si/oios xoXoi- 

<J«y, Agalh. 68. 
titjrivrii^. Aiitip.Sid, 20, 
oicrsvio • iis, Cynis 2. 
etor^fui - ti^sis vit i'^uros, 

Agalh. 4i. 
oiar^^im» - «T6« "kvca-iis. u^, 

1/4, 
otcr^o/ioXsd) -ovai ffo5'5«. Me- 

leac;. 64. 377 

oisr^os, sV fft Irci lUxxXx^os 
oiirr^os ogivsi. oii\ 338. 
/«?/ (7f oiargos s\yi. y.rsxvuiv. 
Liicill. 97. ^t;v««xo.c. Ad • 
dac. 8. oiar^w utao^riyj- 
vos. Antip. Sid. 27. ns- 
(po§y!fA.ivos. Marc. Arg. 7. 
Ttixoiu.xt oiar§!jf. Paul. Sil. 
34. 

oicrgp^o^os 'ov llx(pi:is. Paul. 

Sil. 32. 
oiavivos -iiv ^x/2^oy. Philo- 

dcin. 27. 
OiTos - ov xxvS-x^ov. Crates 

Ir. o. iiuov oiTov i^ovcric 

lS.iy.il. Agath. 79. Kvsgos. 

Lto Phil. 10. 
o'tx.Qy.xi. oixivjuxi. Lcon. 

Tar. 90. 
QfcXci.^u - ovroc ^siioy 2ro7«. 

Chrisfod. Ecplm 3oo. 

5>;j) iuHXxasy tis oniaiu. u,^\ 

232. ov ays x^x^iiis cuxAx- 

asv oyr.os. ireuae. 3. 
oy.vkiM. sirts xiixyixa^xi or.vst, 

X^. 196. 

omos - (ji yr,^xos. Paul. Sil. 
\>\. SK yoyxruv or.vov xtho- 
axy.svoi. Philox. il. 58. 

oKPtotts - svrt Xi^iu. Archias 

24. 

oy.^vosis - saax /Soi^ts. LcOil, 

'l'ar. 59, 
ixrxnovs. Stal. Pl. 5. :^78 1 N D E X. oxrx^^i^of - ct (p^xy/u«TX f/.s- 

rtoKuv. Leon. Tar. 32. 
oxTois -K^os. Macedon, 38 6. 

(111. 332.) 
oxT«rovof -01 i'\txss. Anti- 

phii. 23. 
«'X^/(,a, 'tts. Pliilodeni. 7« 

-ovat. Archi. 3i. - lcatt 

■z^-jri^iiv ytvti]?. StuL 

Atlil. 49. 
oXjitoSuogos - ov ju,t^v. Paul. 

8il. 4o. 
oX^tot^yos. II. 5 18. 
oX/3<(/f - txt oj>%i?3"/<tow. kS'. 

5ui. 
eX?3-/os. PalJad. 12. 
oXtxou ■ (i Ttxvrx X^ovos. uS'. 

bi5. 

o^KttTtrC^ocvvos , uHwxi;. Stat. 

Athl. 2J. 
oKirttooi. -ott 'Egtvvvts. Piso. 

II. 108. 
oT^tr^^. Antip Sid, t8. -t>7- 

0» ^otiivXwvos. «0. 36 1, 
iXfyxfji.ntXos f vri<xis. Aiiti- 

phil 28 
oXtynntXrjS -is gMKOs Ciinjtg. 

36 
i'K.\tifios 'tov ffti/u.oc. Leun. 

Tar. 83. 
iXtytifocifi, Ktvtxgfj. Zonas. 2. 
oXiyfjVtnvos -itvid. Lcon, 

Tar. i3. 
oXiyKfTos - r« (X /hx^hjv. 

Zunas 2« oXtyo^^Kviu - uv 'iititos. Pal- 

lad. 96. 
oXtyn^gxvit] - »;?, Paul. Sil. 

33. 
oXtyoivXov. Leon. Tar. 54. 
oXtyos , etiiTvs. Aiitoiiied. 

11. - OV ^ifXOtS. u,^. 7o4. 
atty.oc. uL 5o5. si tXlytis 

O^VVtJS. U^. 704r XK OVK 

oXiyvs (^§cyos. Criria";. 5. 

oXiyy; vt!'i: Atitip. SiJ. 96. 

iv uiutx^oTf oXiyov B^iov. 

Perses 3. oX/yu.'v Xjusgtwv. 

Mnc Ar[!,eu.(. 27. 
oXiyoJTtxtii' Fiiilip. l. 
oXtyQX,§ovtos .^ w^tl, PJato 5. 

- j/f xt<puXni. Lt^on. Tar. 

64. 
oXryuXui. Loon. Tar. 54. 
oXiyu^us. Piiilo J 2. 
oXi^itiv - ov xXtoi. «(?... 522. 
oXto^utvui. vovaov or tts vnx- 

rrjv (liXia^xvt. ApolJonid. 

12. uvrxvo^os snl y^s 
uXtc^tcvt nsoais o'^vy.!vti, 
Id. i 6. wXta^ov fs Ifiov, 
xS 74l. xolXuiv SK Xxyo- 
vm At)tj[). Tii. j8. <oros 
wflty itiXta^tv tis v.Xx, Piii— 
lip. J2 oXta^uv vtjos. Id. 
77 i'xvos is norujuov. Jd. 
71. /u.*} xo7iu,as eXta^tiar} 
xuTfrtuSoxi^oy.tvos J.)ejiio- 
d<JC .3. Mtirgos oXta^tjaxs 
^ix xeXnm. oi^. i.iei'. 32. I N D E X; 379 oXtcr^ijsts - tjtiTffxv s'xit (pvtriv 
oJijTfos, Paul. Sil. 43. 

«"ktc^tigos ' ris ty.tffttis. Aga th. 
4. rvxv^ rio^iv. Id. 66. 
. ol tls no^MS. Antip. Sid. 
107. tvros oXtci^tigm av 
axfAtvti (px^vywy. Apollo- 
nid. 25. - oTs iroai. Sta- 

tyll. 12. 

oXxos-. ov^ oXkqs XKSrgt^^tV. 

Mesomed, 3. oXxov is nv- 

gos ^/ovroc. I.([. 2. 
eXoXvy^oc - /uiurt y«^««'ff). 

Rliian g. 
oXoXvywy, r^v^tt. Agath. 25, 

- 0V9S otKrov sxtvcx, Ni- 

caenet. 6. .' 
iXooipfuiv ''ovos nxg^ivixst 

Miuisalc. 17. 
oXorrTO». ixv wXoi^^^o p^«/r>;y. 

Antip. Sid. 99. 
oXoj. x^vaos okovs gvrti^xs f 

oXovs ttkiiioxs (Xiy^si. 

Paul.Sil. 16. 
iXo7(pvotires. Pbilip. 36. 
oXotjX^tvos '(ji (p^x^Kvrx ro 

aroy,x. Pallad. ined. 
oAo(f>vavos ' » ttct axiuxrt 

i^oxat. Anyfe 19. 
oXirv , gfjKoiaax. JLeon. Tar 

10. - nxv xarXiyytarov. 

Ib. 11. 
0fA.xty,9avvti - tis. xS". 3o6, 
oftxXos - »/ (Txf^. Damuili. 4. 

vtjais ofAxXti nxa» ttxi xa7v(ptXos. Antlphil. 28. 

tvn xui uvy^MTrot rtv o/ux» 

Xot ao(pixv. Erinn. 1. 
'ofA,xanii - ittax. Tlieaet. 

Scliol. 3. 
ofi^giu) - tiaxs ^xKgvots Xxg» 

VXKX. X^. 665. 

Bf4,/3goooxos • Kov xgtnaaioVm 

Bianor. 4, 
ofAJigos ' ov iXixwvioes xQiatjst 

Nestor. 1. 
0|t*si/vo^. Damaget. ii, 
oftiiftos , vvfjt<pxiat. Plato l5. 
oy,}}Xti. Diotiru. 6. 
ofAri§itx - tis ogxtx irtt/iiDaxfAt' 

vȣ' AJex. Aetol. 5. 

of^tigiKos. Crates II. 3. 

OfAix,Xtl - nv x(ptyyix. x^.Zjl, 

ofA.iA.Xi *%". Stralo 3i. os 
~ >> , ii , 

VIV xao /XVflOV OfA.fA,X fX- 

rtivxs. x^. 584. Kxi Kui- 
(polci XxXivvrx 'ofA,fA.xrx, 
Meleag. 44. qfA.fA.xai at' 
yZv XmXi7. Id. 23. 

ofA.fA.xriov. Qu. Maec. 3. Phi- 
lod. 21. 

QfA.oyvios , Kovgn. Christod, 
Ecpjir. 3o6. -IX atifA.xrn 

XxofA.tis. xd. 3 60. 
ofioiovXts • Xoi Meleag. 1 8. 
oftotiXti 'iKos f/is^ tiXixixs, 

x^. 749. 
ouoitos. Paul, Sil. 3g, Stat, 

Alhl 24. 
0fA,QXtKTfQs. haou» Tar gi. 38o I N D E X. 

ouorrXfxiis ' - i»s %?7oecy. Xeixroi ou<po(xts. Strato 

Christod. Ecplir. u5'j. 47. 

e,uo7tXovs - ovv vuvv. Aiili- oy.ouXu^ - y.is xUiuTjtki. Aniip. 

pliil. 42. Th. 65. 

9jUO^§Q^lOS , uiB^VlXtS. MaVC. OjU0DVVy.tt]. flS olv^oZv ^XB^OV 

Arg. 3i. (ttttjyy.u/j/v. Crinag. 46. 

Ofxo^§oBos -01 artry(,ovrts, Of*u)vvf/,I>}s , TtctTs jrxr^cs. «J'. 

Thcocr. 3. 1'j6. 

o,UQrf;;^vos - vt xvvwv, Da.mo- oy.it)vvy.ios - iri vtitjos. Arist. 

char. 1. Pepi. 8. 

c/uo(pgocrvvii '^s /ScofAos, Agalh. o/uwwiuos - /uov tcoXiv. u^. 

8y. 3u8. 

9f*o^giuv - ovoi,s t;o(iii'vcis. ovug. ovo ovug yvw^iy.os, 

Agalh. 82. ovt. Id 89. Lcon. Al. 2I). i^ois oJd' 

by.ox^oot. Paul. Sil 3(5. 'ovoiq^ o/J« (f-o^ov. Phiiod. 

tiJi.Ttvtuxos •wv xu^lrwv/y^uW., l/* "i"' ~^^ TC^origwv ov^ 

Gein 7. ov«j) oJJcV ?5jc*'' Pmiiu ig. 

i)f/.nviOs • lov KOi§7(ov i^^jutjrt- tKtov ova ovx^ tivriucus. 

gos Era osJh Cyr. 2. Callini. i3 iVit au<p!jas , 

- ixv H^tifArir^M- Scoli 1 o, tlr ovu^. Strato 19 ovx 

o/unvtx ftfirtjg. Marceil. ovug ivros TCiwyoiv }/Xv.9'j. 

Inscr. Sf). Id. 33 oXiyox^^^tov lnnt^ 

oy.(p<»K9rjxi PliiJip. 68. ovx^, Mimuerni. 4. xur 

oft(pxXtos - iov rgv(pos a»x$os. ovxg, Pallad. 54. 

Paui. tSil. 4y. ovtix^. Xtyovai rovf/.ov ovttx^ 

QfA^uXtov »X§*^ ^'f' oft(px^ tf<.oi. Callim. 27. ntgi' 

Xiov LiCOn. Tar. ()5. nvarov, xo. 565. 

Of*.(pxXos, rx^xjvs '^H^xHXsirov ovtihtos - ov ^"^^^■ov. Am- 

in .ofjLipxXov ttXtt /5i/5Xoy miati. ^5. 

u^. 5i6. tvtt^o-xoXiui. rt aoi Bvfitos 

Of*(pxi. ti't) fAfjr ou(pxi, fxijr • ovti^oicoXu. Dio8Cor. 3. 

uarx(pis. Onest. i. o^tt- ovst^os , /3ios. Pallad. 6g. 

(pxi ovx Intvivaxs. xi, 6(). /tt>; fiot xxi xvwaauiv TCtxpov 

iiivor^o(pov ofi(pxxx B«x- ovttoov Vdy]S. Stalill. 8. ovo 

PCw. x^. 386, vvv oiipv- fv ovi/fw. Autoined. g. I N D E X, \St ovttoov. /ut; Kf.yt rovy.ov ovti' 
^ov ffMt. Calli.m. 7. - et 
dcpfvom. Crinag. 33. 

ovti^iaa-iTui. Panad. 122. 

j/ , ■> \ i' > 

evfiiUi. rocov KOivros ovxiro rx- 

(pov ot&.^jS. xoii /utv avs-- 

fAO^OS OVK OVKrO. KO. 7OO. 

ov^ svos wvucruro. Dios- 

cor. 27. 

>' j/ ./ > j,. 

ovofAX. oi^oos rovvou sx,owst. 

Antip. Sid. 108. TWK In 

fjMoi y.tyv.Koiv ovvo/u, i%oy«7« 

luovov. Mund, II. 24o. 

riuv %«j)<Twv Aomov tr ovr 

ovoy.x. ud.' I{). 
ovouj et OVO/tAOlt. ovx old it 

IS.10VVGOV ovocaofxoit. Antip. 

Sid. 107. 
oya^KxXt^rs.c, uvdij, Siimiii. 5. 

OV0y.V.GTQS - ov u^os. JJjO.S- 

corid. 11. . ol iota^s. 

Posidip. 1. «urgi^oi 3f))K 

ovof/Luarori^uv, u^. 182. 
ovos. AVffus rjxovatv ofcus ovos. 

Phani. 6. ovov /«;^«f. 

ArcLil. fr. 21. ovov xig- 

xov xurixitiv. Nicareli. 35. 

ovBv uvTtafSwyTov, PaJJad. 

47. oyxtfurtjv /S^xS^vtcovv. 

Secund. 2. 
ovvi , ?rwXov, Ascleplad. 34. 

P(j«X«*oi' Uju.(p ovvx,u arx^t 

(povov ^«Lt'm, Anylo 1. 

/ »v' > y 

yrovos ovtrxt its oyv%«<. 

AscJepiad. 17. in ux§o- ruru) nvtvjuurt S^tts ovv^u, 
K$. 3]3. roty.to ovvxo)^ uno. 
u^. 273. rtjv ^vxv^ H ovv- 
Xmv uvuytt. llulin. 3o. li 
unuKuiv ovvx<^T' Automed, 
3. ss vturovs ix xo§v(pt]S 
ovvx»s, Rhian. 4. ix xo- 
pv<pvs Is ' uxgovs ovvxois, 
Phil. ined. 

oios. Loll. Bass. 3. 

oiv^u(pov LuciU. 64. 

oivfiotis • ut xwvuTces. Meleag. 

oivSovTtos - itu xvfi^u^Ku, Pui- 

lip. G. 

5 »/ ' >T\ 

o^vxo/uos - 010 ittvxtjS. u6. 291, 
oivvrijp - tjpu t:'Kurvv oovu- 

KYjm. Paul. Sil. 5o. 
oivvu - vtt rtjv fiXtTCrixijv uia- 

^tfatv. «-^ 445. 
oivTTuytjs ' i7s aruXtxus. An- 

tip. Sid. 17. 
oivnopos, jiirvs (rectius oiv-' 

rogos). MeJcag. l. 16. 
oivxt»p. Thcocr. ig. 
oivxoXos, 7i§ta[ivrt]s u^. 4o,4; 
onu^^a - ois xKios. uh l53< 
oisuoiv - ovu vvfA,<ptiv. Marcell, 

Inscr. 52, 
ontj. tjX^ vno xofkov OTCtjv, 

Posidip. 17. 
ontj^iui - t7 x^^f'^ fiuioTatv. ua. 

333. 
oitn^os -ov 3rviia<nv aruyovu, 

Gaetul. 3. 38» 1 N D E X. ae7. 632. 
oni^tv. Strato 6. 
aitixos -XV Kut x'^'^^'*- rlii- 

lod. 21. 

OKH - IV ^tMV TgOjitfODV. uS'. 

291. 
OTtKT^l^lOS -t*tV tti O^OV. 

Agath. 72. 
O7tia^oliiy.mv. Stat. Fl, 5, 
ema^ofiiTiis -tu.is. Mcleag. 

22. 
errtaBo^iTOS -tois tf^uatv. Si- 

" inonid. 8. 
citia^o^oy-os. Strato 65. 
oitia^ovv^iis - yti Kfvr^ct. Plli- 

lip. i4. 
oV/ffw > *rieyT« ii^us. Lucill. 

24. ^fe o^ fiKvr oniaui. 

Id. 22. 
oitXt^w. of XXI Kv7t§is unXtaiv 

tvvccv. Melcag. 89. oftXl- 

<?v Toi». Archi. 2. ivTtXta- 

fim irgis fgwToc, Xoytayov. 

Rufin. 23. 7to'»s.t]v »<Pgo- 

ovvtiv. oii. 26. uafti^tc rrjv 

Tiiarvv avf/.y»xov wTtXtax- 

fA.yiv. Jul. Diocl. 3. 
OTtXtffrtjs -fiv xoa/xov. Ery- 

ci. 7. 
oitXofA,xvtu 'i7fi «•oX<y. Leon. 

Tar. 5o. 
««rXiy ) tv Ttrv\wfA.hoy. Ery- 

ci. 6. ytgovrtKOV axirtwvx. 

Callini. 37. fToifAorxrtv dtiftvwv Xxyvvos. Marc. 
Arg. 21. arxxvr\rof».ov 
u^ovgvs ^§inxvQv. Anti- 
phiJ. 4. xvrxgaovs onX» 
auo<Pfoavvxs. Antip. Sid. 
80. 
oftXe'^ogtw -t7. Leon. Tar. 
5o. 

07tXa(Pogos - ovs uvxtvus, 

Apollonid. 12. 
oftos, ^'^^y- Paid. Sil, 8. -ov, 

Loll. Bass. 3. 
Oftrxai}} -rjv Kvftgites, Phi- 

let. 1. 
onrxw - rxa^ iv nxl^tt. Me- 

leag. 4. wrtnirxi f^iyx $rj 

ri. Callini. 12. 
onviw - oufvoiat. Aenigui. 5. 
onwnt) -tjv xti ysXowaxv. 

Leonti. 18. 
onwgti, otvxs. Macedon. 32. 

tiy.tgt fiivrtf pnwgtis. Si— 

nionid. 44. axttgxs uvbos. 

Leoii, Tar. 3o. unintt§ov 

xti Srxlh.ovaxv onwgtiv. Id. 

44. - tjv iarogitis. Christ. 

Ecphr. 391. 
onwgtvos -ov xvvos ua^fA,u, 

inedit. Hxvf».uT onwgtvoTo 

xvvos. xa. 260. 
onwgo(po§iw - tt. Antiphil. 8, 
onwgoipogos - ov ytiv. u^. 65o. 
ogxfji.vos. jiwXos xXoxovau rt- 

dtlXort ogxftvif). Agatii. 

25. I N D E X. 383 Ofxw. XXI ro r.xAov xxt to 
fr§os^xov ofmv. Theocr. 1 1 . 
o£yKvtoy. Meloag. 64. v^u)^. Anyte 3. 
opsix^X,^^- Hhian. 8. ogyuvov , "Ktuyi^ov nsvltis. i^. o^tixs, TCtT^y]. Antip. Sid, 
667. ^owffsef*)»', Pallad. 43. 27. -xai (jLovaons. Christ. 
ttryAv. Id. 123. ffvyrn^/j/y. Ecj)hr. 38. 

1(1. 125. T}}S tt^Xfjs. Id. OptlfiKTim tts. xh 1/3, 

J 35. rix,vtis. Paul. Sil. 5 1 . o^tijiccTijs, Uxv. Alcae. Mes- 
ooyuox sen. 12 

Ogtl&^OfAl». ffo(Pt(X XpiffffUV 

o§tii§ofA,txs. Antip. Sid, 

82. 
o^tivo/uos, TtXxvti. Phihp. 8. 
o^ttovo/uos , xxTCgos. Philip. 

47, 
o§tios - jf fA,7ir£i ^tuiv. An" 

tiati 1. 

opyiut xoCnrttv ix(Sxivtiv. > ' cd ~ '^ -7/. 

* ■* , ' o^ttox^^rs, Ef/utfs. xS. 236. 

JVleJeag. 67. tac KvngiSos > ' „ 

, , ^ ' . * o§t.tvnos. Pfr^es 7. 

«t^(p< yvvxixwv, Philodem. «gyXS. KQlfJitVlXV XV 

/jtiXrttrxi «%w. Salyr. Th. 
2. iv ofyxfftv. Macedon. 

32. 

o^yxw. rxs ogywffxs offoi ^»; 

(pfvytrt. JMiiiod. 18. 
of yv • xv^gwnwv vtov iitxx- 

Xvil>t. Even. 1. 3x. (piXtvvrwv- 1'iia]l. 

Mil. 4. (/.xv^xvt fftytis. 

Aeli. Gall. 2. rixviis. 

Lco Phil. 2. rtgnv» iri- 

"Ktis. «#. 56 J. ^retyyw^K, 

«(?. 760. 
o^yiXos. Philip. 56, 
ogytoCpxvTtis. xS. 075, o^iiwTtis -rx rTocvoj. Eryci. 5, 

o^t^ts -tv. xS, 3k)2. 
o^sffffi/ZxTtis - tiv rxgaof, 

Agatli. 92. 
o§iaxios. II. 517. 
ogiffffuvXos -ow j/xoi/*. Theaet, 

Schol. 3. 
o^iw - t7r»t xv^os, Mnasalc. 

i5. ofyvtxtos.u xi^x.Sannmi. ^^Btx^^, i^vrtvis lutifZv o> 

'ogtyax, xov<pov no^os. Ni- ^,^^^, ginxXov. Leon. 

^i^« ^- Tar 26, 

Q§iyvvfj.t - f4.iyos vxvrxts %t7- og^ios - tov fAx^ov vtx^^s ^Xi- 

fxs. Leon. Tar 95. x/»;v. Paul. Sil 8. ■ rvnov. 

o^iyw 'ti $w§x. Arabi. 7, «V. 172. ffoCpitis novos o^. 

itxffKtxt7§ ogiyovfft noXtts. ^tos. Oiieat. 3. nws eg^m 38* I N D E X. f^itgovo/u,^cru>i^ J^enocr, II. 
o^^oKgKt^os.Vrohlcm ar. i5. 

' 0. ' - ■• Q. ' 1 " 

OOJOS. VV» Opj}} XOCt fVTOVOit 

Strato 58. (J"/ o^^tjs vkx- 
ys. kS'. 693. Ttjs o^^rjs 
ovTtot i ovo oaov sr^xnero, 
Leonti. 19. og^ov sxn^v, 
Marc. Arg. 3. ogB^x To^fv- 
cxs ^i'Kit, Pliilip. 83. 
cpd^Gui. (ti^^uist pxyM. Leon. 
Tar. 65. Tj.«»^«v.«^. 188. 

OfB^MCXl TQV HVgTOV. Ni- 

carcb. 28. 

o^^^thos ' inv. AiiLip. TIj. 5. 

Og^OlVOi, €>i XOlTXS UX^TO. 

Meleag. 91. -vx rtxi^wv. 

Id. 73, -vx ^wgx. Id. 112. 

- v^ (pwvef. Antip. Sicl. 26. 

• vol ix^vlioXfiss. Phae- 

diin. 4. - «Jv ri4^xo xiaffv- 

;3/cov. Posidip. 20. 
ig^^oftoxst o^vis. Meleag» 

72. Tull. Laur. 1. 
ig^go\x\os - ois x^^*^°^*v, 

Philip. 18. 
op/^w. ffi ^foy oi§tat Sxtiuoiv, 

Meleag. 21. 
oo/vto -ti (p§svxs oivos. Cyrus 

2. -tTxt 4^v^ti ffio. Agath. 

84. 

OPXtOV - tot TKOrW. Pillll. Sll. 

24. xfvx. Dioscor. 7. 
ogxios -lov at^xi. Uioscor. 
23. of/u,xivio - tt Tttvovros x(U§ 
TtXovTos. Bacchyl. fr. 11. 

o^uv j xffS^txxTos. RuiTn. 20* 
(TtgoT^onos t XV^' Paul. 
Si]. u^, oijx);': ! gytv.Ara.-^ 

bi. 3. tvvxluv OX£WV /SljStl)- 

f/Avos o^uri. x^. i:\Qr, 21. 
o^/cti? (pttaofJLsvYi n§os (povov 
t\xoy.s'vi]. xo. 3oi. 

ogfitijfioXos. Stalill. Flac. 5. 
Apollonid 26. 

ogy.l^w, xuittox Ttxgx Tvyfiov 
w§/u,tijiv. xo. 390. xxjLtxrov 
ogjxtoov fis Xt/xivx. Jul. 
PolJ. 2. 7 svs Ar/Xov ccp- 
jtiiffxT sv TttXxysi. Alphe, 
10. - 

o£/u.eaitr}i^ - tj^i IT^wv.-rw. 
Theact. 2. 

ooiuos , KXTX y^s, Pallciil. 
104. ogyov Sv/u,/SoXoV. ud. 
4o5. vf7o ii %§/xcv, 
Leon Tar. 70. sXivB-f- 
§i}]S. BiiiU. l4. vtitiv XTt 
uyxvotis sxti^fv. Apoiio- 
nid. 16. ovov Twv ^ui7rs(* 

^0/U,SV(t)V QgfJI.0V OOOt ftOgii^S» 

Pallad 47. eil^x y, ss og- 

y.ov ^sixt. Meleag. 45. 
OPvso(potTos , xx\xy,is. Ua,- 

173. 
o^vi^oni^H ' r,s. Paul. Sil. 7«; 
'op\tos - tx Kxi yoax,itx. l(ii-. 

Jad. 21» 
%goi f iTs 'ogos, yi» /3goTo7ei-J I N D E JJ. 385 hriv tvTvxioci o^os, Bac- 
cliyl. 2. rovTO (pvXMgyv- 
glxs ooos. Nicarch. i8. 
(itoTov, Crinajf. 34. tts 
t'y» ofji,o(poot!Wi;s eis,3o)}Coi> 
opsv. 8tal, Aflil. 44. 

9^r,(pt] -}jv rg>j7!/.t LiiciJI. 71. 

9£o(p'/i'pKyos - ov nZ^, Agtilh. 
83. 

e£o^>i(po^os. Agalli. 48. 

t^oipos. VfpttMvs tiyocysv tts 
opo'povs. Macedon 3 1 . ,wv 
%aXxf/wv. uS'. Byz. i5, 

ogxfii - Tjxxs iXKiijs, Moleag, 

opsiTtovs, ftoyi. Simm. Ov. 
ogTxXiy^Qs. Archi. :^6. Ag;ilh. 

73. 
o^TV? , xc«« §»ftrn a(pouoK. 

OJauo. 1. oprvyx. 8tra- 

to 99. 
«ffvxrot -rris yuttfs. Antip. 

Th. 65. 

op(pXvt^ -irf Ev (xpyuXryj xtt- 

fAtvov ytjgois. Da-M-g. lo. 
og(po(.vt^u) -vtert jrvtvy.xros. 

iladrian. 3. -vtcocs {ooxs. 
• uo.' 069. - cmy.ts VTTvov. 

Theocr. 5. - tirxs fiXiy.- 

yoiros. u^. 462. 
0§(p<Avtos - tov ytjpus. Leon« 

Tar. 99. 
ofCPxvos -ov fiiXos i)%ov. u^. 

C67, rvr^ov xxt op(pxvov. 

«.&. 65 I . xytttffrgov xmAm- 

yoi, iu. p. 3. IU.0V. Dioscor. 3. -ec OKv-. 
X«. Jjeoii. Tar. 22. yt- 

vvixiV o§(pxvx s^ti. x^. 200. 
opipxvoui - (ufAtvos yvlov xtt/xtjs. 

Philip i3. 
op(pvoi7os - Xitjv vvKrx. JLeo 

riiij. 6. 

Op(pvt} , ;ca£ ay.oros. u^. Biy, 
o^(f'vcrt!s, rxXupos. Leon. 

Tar. 8. 
o§(pvQs - Gv v/(pos. ArchiJ. i3, 
op/,xros , od^ovroov. MiiCedon» 
. rrxp Gp/^xrov iivty.otV' 

rx. Anyte 9 
opxtouxt - oZvrxt /uvts Da- 

moth. 1. -tjaxvd^xi AtO' 

vvaov. BoelJi. JJ. 127. 
opxvS^/iAos - ov noX-jytj^fos. xL 

521. 
opx^cy.os. Qu. Maec. 7. Al-» 

cae. Mcss. 8. ^> 

opXV^frvf' l-<uciil. 83. . >;V 

m^x. Dioscor. 28. - 7«? 

Av^ies Eryc. 2. 
opxv<^rpls. Automed 3. Sa- 

tyr, Th, 7. 
opxiTrihi. Antiphan. a. 
»f >iOf ■ ovs tjytptSoav. lierod. 

Inscr. 23. 

opoD -aits i^ tvvrts. Anyte 1 1. 

»'_, ,/ >' 

xms.0 tpyov opotpa rpxyair. 

Antip. bid 61. 
offttj , Xtr^. ArcJiias 20. 
offfixo/xxt ' yaxftfvovt. XjU- 

CiJJ. 89. 
Bb ^86 1 K D E X. 

'otros. yxtiis oadyis oaaov i'xtt 
fAOftov. Leon. Tar, 69. 
urconr)jvai cva offov tax^^^^t' 
Meleat^. 53. ovo ^ocov 
u/utnvtvaui. 1(1. 87. offov 
'offffov ffriVf^V- Leon. Tar. 
70. 7^w^!f <}~' ovi^ 'offov iojSo- 
XaJy. H. 52. <iu.(pctSiuy 
1ffQv'off30v ii7tt7t§rivvov c«y«y- 
xjjy. Paul. Sil. 7. «.'^i^^offov 
ttslfi-KSft. iledyl. 6. 

iffrȤtov. Nicarch. 36. 

iariov -tZv. Serap. II. 291. 
Itc' i'a%u.rov oartZv, Dios- 
corid. 24. t/ fitivviis x.vaiv 
iartov. Plalo 3. Sosip. 
(Dioscor.) 3. »/ /wayjj oarovv 
•V X«x*s'« Anlip. Th. 32. 
{» 'Ax/poxt* offrex xoct otio- 

- Ji^xj«ffcV«-9"«.Asclepi. 21. 

iargtixtvos - vj7 4^^«f ,?• Cri- 
nag. 44. - ov x<«< »y ?ro<r« 
yjjiVov 'E^(tt?v. Nicaenet. 
2. - «'vwv trtvxxuv. Lucill, 

. 26. 

OffrgXXO^gpiUOS - OV 71^.§U^QV. 

Qu. Maec. 8. 
Cffr^uxotis, SofA,os. Antiphil. 

22. 
oarfUKOv. Antipbil. l4. 
offrgotxoxoovs. Slal. Fi. 5, 
oargtioy^ct^Pfis - t7s. uo. 606. 
oar^tov f ;c?/X*(7« ittnr»fA,fVOv. 

Anliphil, 22. 
oa(Pgxivof*ut, oi'vov, Luc. 20. oa<pvs. Meleag. 46. oa(pv», 

Strato 55. 
orXfu - ijaovrts novov, Paul. 

Sil. 37. 

oTO^of - 01 ^ijXvfAXvtTs ngoru- 
Xinv. Aniiin. 1. 167. 

orewu - ovatv oufAxru voo-f, 
Agath. 38. 

ovuToeis -osvri ^i]§i. Pol- 
liati 1. 

ovSots , Av<J"<oy l'%f< Tov 'A^vv- 
To^oc. Anyte 20. «ffov 
*E'/%.ot^os. Alphe 9. h^u^ 
^votaruciov xttfAtvov ovous 
i'X't' Thomas II. I24. 

T£OV OV^US lxUVOff.*l. ««• 

ller. iH. 
oii^os - ov VTtt^a^tfiivTj. uo. 278. 

- V yvs^-os. Agath. 20. 
ov^uo • uros fx ^or§vmy, 

Maccdon. 32. 
ov^urtos • iov fnuerov. Cri- 

nag. 22. 
ov^Kos, f§u>s. Mosch. I 4 II. 

-ov uti^tiv. Antip. Sid. 7^. 

^oar§vxov. Marc. Arg.20. 

ovXov vi(pos yt§uvi»v. uo, 

671. fftXivuiv ovKort^i). 

Philod. 10. B§t$uxuv, 

U. 3o. 
ov^uyics (rectiiis oCd u^tos}. 

To|a(^sfa)y. Asclepiad. 16. 
ov§uvi6s. un ov§uviuv. Marc. 

Arg. 1. 
au§uvo/unx^s - xi.( xXios. uo. I N D E X. 387 211. 5o5. - tvs (poivixos. 

Meleag. I. 49. 
ovgtiyo^tvt Bc^. 752. 
ovgxvos , rxvnjs tvros ?%?/ 

xvvu, Marc. Al'g. 16. 
ovgttos -ov TCgittvos. Ji3iiniOstr. 

11. 259. 
ovpioipoirvs - rxtrt Kvpi.(p«ts, 

Lucill. 1. 
ov£f 7toiKos - xt. Aicliias o. 
Qvofi7l(poiros -ru xoivx. Me- 

Jcag. 92. 
ev^faiCpotr^s. II. 5 17. 
ov^}) - ijv ^tifiixros J/PC*. 

Euod. 2. 
evDiuxos - (f) §ofA.fimrif oov^»' 

ros. Anlip. Sid. 27. 
ovgios , Ztvs, Mcleag. 80. 

cniXxyy^ov ijuot. Gaetul. 

1. titi novroTcooio nAoos ov- 

fios. Leon. Tar, 6'8. h 

fguiri ov^ios. Antip. Sid. 

53. KxXoV rttVXS OV£IU) tv- 

(f/oouvvof, x^. 743. ovgiov 

tSrvvoi rvxv /3/otov. Antip, 

Sid. 85. - lov ^tSov 'TtXoov. 

Al[)lie. 6. ootiytjrti^x ZtjvM, 

ei^. 20.3. 
» 

ev^tooo - u»ttv i^tigxs. Pliilip, 

'lo. 
ovgos - ov fieos. Adriun, 1. 
tvgos • ov »ictiy,evx, Leo 

Phil. 6. 
pvrcc^d) - «cfff y sXkqs. 1u90 

Pliil. 6. bvrtjTttgXf i'xi^vUt Antip» 
Sid. io5. 

ovriJiA-^os -tjs Xff°''^» ^^' 38o. 

- ol fA,soo7Cwv. Agatll. 73. 

- o7s tf.v^oxTi. Id. 77. 
o(ptiXco. roixvrxts :^t^ffiv t(Ptt' 

Xofxt^u. Crinag. 2S. - Xo- 
jutvov vtrvev. Calliin. 36. 
Poiiij ej. jun. 2. nhboi* 
IJiogen. II. 492. 
oCpt^Kos, ff T0< j/X^-fv. A;!Hp. 
Sid. 73 icvu,Mrov Tcvoy.iciift» 
Avldae. 5. 

o^p^vxvxffTrxfftS^tis, uS'. 110, 
c(Pgvoets - tffax 'iXtos. xS. 

Her, 9. •otcffxv xototiv, 

Antip. Th. 5j, 

o(Pgvs. xifov x^x^'*}^ o(PgvoS 
ri/uiB^iuiv. Anlip. Th. 24. 
tis NjTXoi' riXxro xn 
e(po'jos. xo. 4l8. ovi^ nao 
oipgvv ffrtjffOjUxt, Parmen. 
10. o(p§vv xxi rv(pov kk* 
fxnxiJtiv. Lucill. 1 1 g, 
Grgt/iXvv o(Pfvy t^PtXxoy.t" 
vos. Leon. Tar. 85 xxS* 
ttfos retvrtiv rriv o(PgVK rv» 
giiatis. StratiJ 28 rovrots 
o(p§vts ovK iTcgtnov. Strat^ 
2. ^Tvyv^v o(p§v(»v rxatv 
"Kvciis. Dioscor. 3. vrt 
e(p§vai xttfA,tvov olxrev. u.$%. 
3oi. Xtfivxtjatv vn e(ppu' 
ttv. Asclepiad, ii. 4^0« 
hh2 388 1 N D E X, tf rii avvuyit rxs o(Pgvocs. 
Pallad. 5. 

«XtrfJva - axju.evos ^ovv. oe.d. 

Sxtniyos, M-Jiits fpus. Mace- 
don. lO. Iwf oxf^-ftyos 
Ipwrwy. «^. 3()5. lywTis ws 
oxirvyoe. AgvA\\. 6. 

^ViOfA.XI. - OVUfVOS XljivKOVS 

yMv^atvKS. Apollinai-. l. 
o%J«T«J. Philoilom. aG. 
o;<:>?.«*»» vty-lov. Apolloiiid, 4. 
oy3-«(i» - ficoLS itiitov, Lucill. 

2G. Pallad. G4. i33. 
S';)(;5n. Bian. l4. 

0X^1^°^ ' °^ /cwfo". «<^- 236. 

0%/MOC^ai. T5CJ /ttsV U.ViK^§Oy.QS 

oxfJi.»at ^ia/u,ti. Archi.23. 

ris *v ^t3y.o7ai ^oov nvg 

wxy-»ae. Satyr. Th, 4. 
oxvMS -t]v avxciv. Leon. 

Tar. 45. 
oj/, oVoc KysXuarov. Anti]). 

Th. 24. o»r«« T^ngioeaaoiv. 

«^. 721. 'Oiu.}j^ettis ^keyu- 

Xj?f owof. ««J^. 4 9 5. 
i^lyovos - otatv »vo§uai. Ile- 

rod. Inscr. i4. 
oj»*? -«o'« ^" rgiaaotis. kS, 

291 ?»• (Lectt. 288 ) 
oi^ov, aTrei^iatov. ud. 58 1. 
o4>o(puy{u - ti. Hcd) 1. 4. (II. 

527.) 
0^o(puyot - ois. uo. 90. n. Tcuyysvhei^u , ^vais. Antip. 
Sid. 3. 

way;; , sTXev ae. Meleag. 58. 
->7 Tj!^ hsSriat. Alcae. 
Mcss. 11. - i]v oiihiV' 
ApoUon. 23. 7t§v(pltiv tt' 
vuXioiat. Arclii. 10. srXw- 
To^v. «c/> I^iS. tTTTteicf y.of- 
av(pov tTXt •nuyof. Antip. 
Sid, G2. - uis axoXiuis ev- 
atrov. eiS'. ^ig. - us ti^u- 
ous. Apollon. 20. 

Ttxyts , $vvj/ uu,(pors§ovs kk- 
rsxsi. Agalh. 93. Ttuyl^oc 
SovpDcriuv. Id. G3. njv *c- 
ao/i.!.sv}jV ov votwv Ttuyidx. 
Id. '/'J. uyKV§uv ituylcot 
ViuiV. Pliilip. 22. -^uov fiv- 
^iiDV. Theaet. 1. -^usvsv- 
goTsvs7i. Antip. Sid. 17. 

7;xy;:u§7ros - ov aTe(puvov. Me- 
lc;;g. 2. xoi^tjv. Id. I, l. 

nuyKoivos i yvvt). Mcleag. 60. 

TtxyKgxTiis - ris vsvyu K^ovt- 
iuo. Anlip Sid. 69. 

vtxyos , tsgos vvfjc(poiv . Leoii. 
Tar. 34. Sis§os. Crinag. 
3i. ^vssgtiiuos , UVijXlOS. 
Philip. 68. - oio iti^iu 
Apollonid. i5. -ov. Stat. 
FI. 12. KovosvTU. Leon. 

Al. 12. TgiJX^V' «<^' "il?» 

^xyovfos. Stat. Flar. 5. I N D E X. 389 nxyx^^vaos , {(ptffT^ls, Agath. 

61, 
TtMyyy» (ubi nunc ?r*y%>?) 

Alex. Aeto]. 2. Paul. 8il. 

44. 

7!»2rxlvUi - tTOit 7CIKVT». AutO- 

med. 3. 

trxS'}!. Leon. Alex;. 12. 

frsc^txsnottK*. Nicaixii. 4. 

ftuS^oi. fiicd^ey i'xti. to Ttx^os. 
Nicarcli. 4. uta^^oTxrov, 
Pallad. 76. bCfcoxgvTiTUiy. 

Id. 90. aoOflK TCX^QS <pVXtiSr 

Id. i3l. -3-i!; Xvygx Xf- 

«xlyviov , tvdrixTov tvinitjs. 
Lcun. Alejc. 18. (p^ky. 
yov Ti viov, Mele;ig. 111, 
[iios. Pallad. lOO. wo/- 
yAffiv ijSv. Aicili. l4. Kv- 
/3wy. Agatli. 72. icciiyvnx, 
(PxvTxatiis, Id. 76. ^H^tjx- 
"ksinv ^o^y.oikl^uiv. Id. ya. 
^oKvxTvrcir.s, Paril. Sil. t)8. 
Tto^^-jiv. Id. 10. i;5^oy 1'fCDy, 
Vfflc not.lyytx. Melcag. io3. 
tVXSTl TXVTX TCtciyvtx. Plli- 
lodcjii. 2. Z>;v« (pvXxaacG- 
5u,. Loll. B.^ss. .1. 

yrxtyvios , tvcrTOX,ih xxgviav. 
Slrato 54. 

nxiSupiov > B^gtniTv. Meleag, 3. 

nxidttif . t}s aKiigtiy.x. x^. 5j l, 
- tiijs eitl/n/niyov, u^, 5^5, Ttcii^tiOS - itifV xy\»['y\v, Eu- 

pliori. 1. 

vcxihvats , fA,tyxXii, Pallad. 

JJ. ' tus co(pit;<. Id. 1 15. 

tcxiatvM - owiT<v 'innia. U.tb'Kx, 

Aiiyte 4. SV^X^! TtXl^tVOV- 

ctv oaois xj^oXoiro ^u^xrtis, 
Pallad. 46. 
Ttxiitov. Stralo 5i. Pallad. 

37; 
Tcxi^vii f ec(j5wyof. Sappbo. '-2, 

Christod. Ecphr. 4 10'. 
jcxtSvos - «f %ff «y. Diodor. 

i5. 
Ttxihyovos 'Vw (pxXijTi, Theo- 

cr. 4. Kvwjjclu Sosij). 

(Dioacor.l) 1. 
7r«/c!;55fv. Stat. Alh]; 48. 
7cxtoo>c()f.f^u) - tTv tyuSrt. Ae» 

ijulian. 1, 
TtxiOoy.ofx^^f ^VfAOS, Dios— 
. coridi 3. 
TcxiaoKTovos - vs XXI iv Hfjg^, 

Phili]>. 42. 

TCXlOoXtTfl^Oi xo. 3oO. 

9tu to y-«ty fj S f uXtTgo^vvfj, 

Agatli. 3. 
TtKiioxo^os - ov yivtaiv. P-hi- 

lip. 34, 
truidoT^tftioo - t7s vvxroep, Au- 

tomcd. 1. fiiaaov tTttii^Q. 

Tftlitt. Strato 64. 
ttui$o(piXiui - t7v. Meleag. 3o. 

-tiau). Seicuc. II. 537. 

(L 258. ed. Lips.) 399 1 N D E X, <X»t^0(pl\0S - 01. »$'. 34. 

tfKt^a(povQS - ov 'Ex»/3^y. Ae- 

nigin. 3o. 
ft»tio(po^iu - uv itvgfcos. Me- 

leag. 7. 
n»l{m - tts ftoivrKS utl.Ag^lh. 

65, - 0/UfV ItOl^/UXTX. LiU- 

cill, 7'!, nxl^iTB rovs 
fitr s/u.i. x^. 639. ^/0» 
ii»t^ov(Tiv cX7tt'^cs. Mace- 
don. 39. 7tu7^s ju.ovti rx 
<Pt\7jy.xrM. Maccdon. 7. 
' wv h crjtov^fj AgaUi. 35. 
i\nu)^yi fTtxi^OMcB^x. Id. a4. 

Tlxl^ltV OTt KXi^OS STtxiix- 

fct>. Piiilodein 19. rtxl- 

^ ixs. KO, 699. TtO^X TJf^fX 

itxtaxs. u^, 749. 
Iftctitovtos - tti X,''g' ^^- 5. - irt 

X,'t^i. Magn II. 3o4, 
nttttjwv ' VDva, fiavXtjv TeiiJOiu.c- 

vots. Christ. Evplil" 255, 
nxixrtis. Leon Tar. 84 
icxfnxKfiixx, Xoywv, Atscbno 

J. iSg 
rtxiadw tiv. x^. 3uj. 
HKtwvtxs ' xios ao(pitjs. Agath. 

69 
wxtwvtos, ^fvaos f'£wras An- 

tip. 6id, 5. - iov v^xros, 

Fhilip. 9. 
trxxrri - xv Joann, Barb, 3« 
VKxris -ri^x. xi. 743, 

<5i»)»T9W , •« WTXS \xl(f)tx, Au-" iixXxtysyyis -its, Leonti. 12. 

'ixs fjuvB^ovs. a^, 57 1, 
vtxXxtoyovos - wy. xa. 487. 
itxXxios - 9V 0jui.fAX. Damo» 

char. 2. 

«xy.xtafAoavvff. Simonid. 67» 
Troil. Gr. U. 45o, 

nxXxtoTfj • ris (xixgt xxi aitt- 
B^x/ntis. Lcon. Tar, 20. 
- rxis ftfvrt igov TCfvtxgo- 
rs^os. Marc. Arg. 6. 

ftxXxiartis. LuciU. 44. 

itxXxtar§x - xt ftxyvvxtxf. 
Paij]. Sif. 9. 

ftxXxtarplrtjs - rov Ttxiaos ev- 
ftos. Sti-alo 34. 

xxXxlrfgoy. Callim. 3l. - rs- 

(ot fjytoxtits. SJat. Athl. 46. 

ftxXxlx^mv , ^7jy.os,^ x^,. l58. 

TtxXxiu • wv vqaotat. Diog. 
Laort. TtcTtxXxtxx fto^ois 
rgtniv. x^. 11. liKwy.tv '^v- 
X>l fttnxXxlay.tJx. Qu, 
Macc. I «. 'y UJ. 332.) 

•rtxXx/u.tt . ff ris ovvxtro r.xl 

ItxXrxfA.tlV t'xO(, Scoli, 4, 

irxyrx rov cv nxXxfA.tyjtv 

xvxiyofjt.xt, Paiil. Sii, 38, 
fCxXuaaw. §unotyrt ftivifi fttfrx* 

7:xyfA.svoy ia^QS. Anlipn 

Sid, bi. , 

nxKtf - xs «fy\x. Diotim. 5, 
lcxXt^yKoros , Kvitgts. Ajjalh, 

13. fiMy.lyK^xiitvos • otsiro&t. Sim- 

mi. Ov. 
<nixXtfA,fio\iri - rjs xhrgx. 

Agath. 3. 
it«y.ifAn'kMy}S - (QS M.uiM,vS'^ov. 

Antip. Sid. 23. 
tixXiy.irXvrost xtjipijv. Dios- 

' cor. 3o. 
jruXiuTtovs , ar(txt' Meleag. 

3o. 
^xXly.it^^riS ' roiat ^obuaa, 

Crinag. 20. 
" ctuXivuvitjs - ios SK nt^imn^s, 

Theact. Schol. 4. 
•nxXivhvYiros -tov xvxyKtiv 

utrr^wijv. II. 520. - rt bx- 

"Kxacx. Auliphil 32. 
KxXivigo/utif. Meleag. 8i. 

riiaiai. 6. 
•ttXKtvoqaos -ov toutiv «^ xvu- 

Gttgx^u). Paul. Sil. 39. 

-ov (ivxTtvtvffxax. Eliilohii. 

o, -ov fov %^ov(«i sv^xro 

li/.irg9v, Ined. VXts ftxXi- 

vopaov Ijxxa^Xfjv, Slat. 

Allil. i5. 
9tu\tvovgo(pogos , ^^ivxi, An- 

tiphil. 4. 
TtxXivrovos -ov roiov. Ma- 

riati. 1. 
tfxXivrgoftos -ov tivrx itdox, 

xl 455. 
TtxXiovgos t noXvariXtxos, 

Zon, 5. Tf>ix,v ivXov, Tullt I N D B k. 391 

Gem. 8. oitiiis ttttl 0xrov, 
Leon.Tar. 83. 

jtxXtovgoCpGgos , B§iv»i. An- 
tiphil. 4. 

ItxXlDfJO^tOS - lOV KVf/kX ntviijSt 

Lucian. 3o. 

fix^^xxt) - uTs avvfiy.fjLfvos. eca. 
552. 

vtxyk.tvxos -w artj^^tW Agath. 5. 

■xu/k^u) - Mv ^ogv Dioscor. 1 4» 
ftrtgx nu^^t xxT Tjipoi, 
Jui. Aeg. 25. - tiv ^ovgxs, 
uS. Her, 8. ari^vov stcuX» 
\tf6. Marc. Arg. i3, 
- oy-fvxv xgxoixv. Meleag. 
97. V vtirti Ttx^^trxt xvto»' 
fjt,urws, Agalh. 68. 

ftttXfJI.OS - io 3'sX.ii(pgOVt TfxXX' 

,u,>is. II. 520. 
ftxXy.vs , ivivccv x(p3riruv. 

Dosiad. Ar. 1. 
TtxXvvu) - vofA.iyx vi(puotaatv 

'o§vts. Alpho, 12. 
nxf/.^uciXsiu , Poi^w»;. «0. iiyg. 

biu. «<?. 707. 
nxy.fA,xxos. Piiilip. 46. 
nxu.fjLtirttgx ," ^tuiv vvi. Mc— 

leag. 102. 
itxuytjrw^ • rogt 'Piitl. xo» 

191. 
nxfjtnuv. Mnasalc. 3. 
nxanorvtos. Leoil. Tav. 7. 
nuu(puyos t fivi. Anliphil, 

22, 'Ov u7^yc-i'va)V, l*aul. 

Sii. 1 o. -yt ftw/jit. u^. 273« 39a I K C E X. .,-0<ff* (^\oii tH1tVpOVft,tVOS. 

Mesoiiied 2. ,. 
tctiju,(f!*tis -ii avy.Xt Inedit. 

9tU,/U,(^XlVU - OV VVKTt M(73^y,X. 

Paul. Sii. 74. 5o. - ovTt 

at^fgi. Arcbi. 21. 
noty.(pxvot,u) -ouivTt %^t/o'^, 

Adriaii. 1. ytjov x$^'^°'-^ 

frec/u,(^ovowvTX BoXot7s, »0. 

i8c,. 
9roc/u,(p3t^(ris , oTxats. Bac- 

cfayl fr. 1. 
feHju.<poglS]^v. Cluistodor. 2. 
9iu/u,(pogos --(ji tv XjU.u,ij!. Tlieo- 

dorid. 18. 
iTuy.<pvXos - if icxiouiv tv ict- 

"kuyti. Meleag. 2y. 
nx(jt,ipmos - uv xno aToy.xTuv, 

ApoUonid. 22. • ots X'f o"''" 

Anlip. Th 27. 
9C»y.^ti(ptU vtxcfv Lucill 88. 
itxvxygtvs - ios to^oio, Paul. 

Sii. 45. yol§tis. fd. 78. 

- ioi xxv^ov Id. I. 
eiKvxygvitvos f ytglyvt]. Me- 

icag. 1 12. 
axvxtyXijtts - tjtvTx tttjTCov. xa. 

Byz. 33. 
VXVxtoXos - Xx oiug». Ar- 

cliias 7. 
7Cxvv,ia^taTos -rtiv Ttg^tv. 

Meleag. 11 5. 

'SttVXtltS , 7CXVTUV tj ffO(Pltl. 

Callim. i4. 
irxmXxiTTug. Aiitip. Th. 42. TcuvxXtfJt]! - ts fTCos. Callim. 

48. - fx, yog(piiv. Jul Aeg. 

3. 28. 
nxvxyiu.o§os. Probl. ar. 18. 
nxvxoiotyos - yov xvios. u^, 

Byz 1 4. 
«xvuTCtjyuv. II. 5 18. 
fcxvx7coTyos - yoTXTos-k Joann. 

Bcijb, 8. 

TCXVX^tQTOS -Tt. «J". 687. 

jcxvxT^txtjs - xis yvijyx. Jul, 

Aeg. 63. 
nxvx(p3tT0s -Tov iiyx^, An- 

tip 8id. 4o. 

1CUVX(pVKT0S , ftfiO^OS. Puul. 

Sil. 72. 
•jcuvxw^tos , ^vTts. Pau]. Sil. 

10. 
•KxvoxxiTtjs. uS fioS. 
TCXvoxyxTw^. K^. 286. %O0V0S. 

Sijiioii. i5. ui'. 375?'. 
^Lectt. 288,), Kutgis.V^^ 

sidip. i3. aJa'«f Leon. 

Tnr. 53. 
icuvot^xtjs ' tos uyyo^os ut- 

yXvs. u^. 495. 
tcuv^tjui. Nicareb. 3. 
Tcxvoijytos • tov uyotjv. Jiil. 

Aeg. 11. 5jo. 
nuvottyos , ^uXuyos, VnUaii. 

l4b. - ov fgyuatut riytos, 

Ineilit. 
TcuvSovy^os. Riifin. 34. 
Tcuv^vain, i^i(puv. Nicaen. 5. 

- iijs ^vo(ptgijs XVyUTU. i,,N.jD^E .X. N 393 

oJd^ittaret. Marc, Arg. 33. Sfrato 68. 

TCKvS^wfios , Miffoi. Dacchyl. Ttuvi^vgros. Mcl^agf^^QQ. 

l"r. 1. 7Coi.voy.Qiios. Jul. - ^eg. .5l. 

KunlxsXos, Criiiag. 8. - Xa Julian. Antic. i. Agalli. 

^'fv**ocr(». aJ^. 365. . . 72. 

^xvtXtti3:tgos f yjvi^Xv» vSt^it. «■«vo^t^K/br -w Zj;v/. Sinio- 

-Athl. 4. . .' , md. 5o. 

^Kvsnti£9cros - tov */J'a.s l';;^;,o>r«. «'«vonrX/;/ , 7rric;;(^wv. Polc- 

«cJ' 725. mo I. 

mtvtTihxoTrQs. Gacivl.S. frotvovgyos , irxlgx. Pallad. 

«xvtfTof(^vios. Lcon. Tar.,1. 11 3. 

^XytUJtSDOS - OV \jfA,V0V. Mna- ftKVGKOVIOS - mv OUfAK diKiJS, 

.sa|ct^i,l. J11I. Aeg. 48. 

KxvfjToyos - ov ayiriv (nbi nxvjo^pos ,'^'OfA,7j§os. k^. 336. 

nunc ruv ivrovov.^ Anlij). ;; nuvaopos. «J^. 7 17. ,My«y^, 

rS^ft.iSiU r.ri. Antip^ i^id. ;%7. -0» 

«■oiyj/^f^^sx. Hedy]. 7. (J2.) 7t»§x.lu^oV)^i\„^.j^i^!ki]v<,. 

Muasalo. 9. Painphil. 1. «J". 597. ' 

7txvtjy.os CalliiH. l3. "Kx.vaitt^y.QS • y.x . ocit^m. 

9txv5^iXHrti£a , ijfis^t, Simo- Zou. 2. 

«Ti^f jj;A>;y. Antip. Th. 4o. X?. Nicomcd. II. 283. 

Ttuvvyxt^u -taxs. Paul. Sil. TtKvrof^irjs, oc/^^gcov. Thcodo- 

4i. rid. 10. 

'tuyvvx($s - i'}!V xo^u)v>lv. Vosi- TtoevroB^t. JMuIcag. 1. 47. 

dip.ij, -iy!(Tt TtocXutarguts» 7tuvro7os • ot>/ Kv^sgtiu. Axi- 

Paul. Sil. g. lip. Th. 3. -nsvocov. uo. 

Trciyvvxts^ xuy,oy y.ul Ttocatjs 5i)2. - o/i; Ki;;r^.<c!^<..Macc- 

xotaxvi Trxvwxi^os. DJos- tlon. 4. -oit)) (7%»;/*«r<. 

<:or. 24. - dwv xu/uurots. Id. 27» - aiatv . u,iiTUts, 

Sat. 'Yhy. 7. (pi\uy§vnvuv Antip. Tll. ^b. 

CiTUuru. aa. 525. tiuyroaunos -uv uvopiuv ytvtus. 

Kutwxos. Paul. Sil. i3. u$. 160. 

Agath. 9. atu Ttuvvvxov Tcuvrox^uTifi^. u^. 1G9. 394 I N D E X» «rxvToXiyoxgovios. Dioscor. 

32. 
«oivToXuoT f xvuyxti. »o. 4l3. 
-oisyj^al. Agath, l4. 

'>c»VTQrtoi,^iis - ? xovgijs oiVaxfot. 

Slatill. 3. 
rcotiT§o(poSi 7«. Meleag. 109. 
icat.v'j7iti^iX0S. uo. Byz. l5. 

IfHVV^IHvS^nS ' fX /UWfAOV. K^. 
272. 

jr«yvw#^T«TOJ » oc^%os. »0. 

596. 
fr«»w(7TixT«oy - Iriv ,cta^Tf^/»;v. 

«<^. 7i6&. (Leclt. 3o4.) 
««vwXj/j , TV/u^TS. Biaii. 18. 
' -"kjl /KtiTigx. Philip. 53. 
ftxvuinritis - fffiTai' Even. g. 
ltxofJ.v.1. Kxy^ "oax xtfv ^ubTs 

imftxfttd'K. Leoii. Tar. 

KXTCTtUlOS - If /U,Vt!/U,XTI. xd. 

673. 

fexftrxtvw • vrt <lvxv ovgxvtxs 
XTpXTCovs. xo. 664. • (uv es 
•yxfAov x»>.yis. Diodor. 8, 
• ovax. x^. Her. 21. A«- 
ToZs x°^°^' Antip. Sid. 
43. - ovTa ff«f« (pXtfiv, 
Artemo 2. 

jixTcvgos ' y "KtTtTTi. A.ntip. 
Th. i3. 

frX^xfixtVM - fixVTX VOjUOVS, 

Tynin. 4. 
0Koulix^co. vhfiv y}v vx§x- " 0oi/h.tis.' Pallad, 27, xv 
ftX£Xi3u^7} nXwttv. Auto- 
iBcd. 1 a. (in. 33 14 

7tx§xl5X(t)ii> - wftts o(pStx\fAot. 
Automed. g. 

7tX§x/Svw - ITXt UV^gXKX Kxl 

$x(p*^v. Lucill. 11 4. 

Ttxgxyu - tts T§ij3ov, x&. j55. 
-tn tv^v 5iXw. Philod. 

23. 

ftxfxaxtofAxi, Tots ftxgxoxiffx-, 
ro IltgiTivs, Sininii. 5. (II. 
525.) 

rtx^xatixvvfii. Tts fioi Z>;vo^/- 

X«v nx^i^ttiiv. Meleag. 

84. 
Ttxoxooios - ov wa^o^f. Pallad. 
■' 5o. • ov Hxi uTtiarov. Id, ' 

48. -«. Lucill. iig, 
itxDui^vaau - tis uxgx ftTiov» 

ywv. AgaUi. 85. 
Tcuoui^pxais. nv oi 7CQV0V xxi 

TovTo ftxgK/i^xais. Agath.' 

6. - ffiv fowrm. Stat. 

ALhl. 49. 
TCxgxKxrx^viiaxw. Diosco- 

rid. ig. 

Tru^uxuTuri^tlfi,! - ty.UT^STt 

^vx^* ?if «'■'''.' • «<^' 688. 
TCuguy.Xuiw ' xvaQfLKi. Itu- 
fin. 3i. 

TCU^UXkivTMg -TOgUS UVOgXS, 

Apolloiiid. 1 1. ?r«^ uy.Xivw ' xXivxs tvxs. Agath. 45. 1 N D E X. 395 

3r«j»ae>sXva>. ^v ^i ixov ick^x- Ttupuivu - uv xxvotu ^oXt/Ssf. 

hXvtis. uL 2'55. Paul. Sil. 5:i. 

fru£xxju,c4^u) -^tt Tuyju nuvru, itu§unu(pu> -rnuCptv. Stat. 

itl 38. Strato 87. Atlil. '6-2. 

' ' T> / ' ' ' 

'KuouKoviti. 7:uguxt]xou, llu- ^u^unt/uTCu - TffjUTCtrui rn>is 

fiji. 18. li ijovs. Amuiian. 26. tt 

jtu£uxrtotoi ' tov y.v/uu. ua, //.n rus tco^vus nu^unty^nt- 

^17. Tui. Pailad. 3. 

Tfuouxrtos - tov icsoiunuv. viu^unXtjatov » Kvxvf uotiv, 

Agatli 28. dL 468. 

^u§u\kyo^fsUt. fCx^iXsxro. xu- TCu^unovrtos -tov a^/uu. Gae-* 

giXiiuro.. Pallad.ViO. tul. 6. 

«ra^aJ^ctffffw. ti' ri nu^u'/k.u<s- nu^unv^M. Cereal. 1. 

Gst r{ktns uar^m. ua. 52g. nu^u^tyou - (uatts irgoSvoott. 
9cu§iu^t]AQs -oKTt ^tois, R ulin. 28. 

Agatli. 36. Tcu^u^inroi -rojutvoi. Pallad» 
TiuguXos • ov u/u/jLorgoCpov. 46. i33, 

Meleag. i. 20. nugugicu^u». Lucill. 3o. 

7Cu^'Uju,tijdouut - to tt-rriXtjy. nu^u^^inrui - iil/uau. Agath, 

L.eon. Alex. Sg. Noss, 27. 

12. Artliias i5. ud. 363, nu^uariiuos - (a,u ^tjfAuru. Ce- 
■nu^ocuil^os. IJl. 329, real. 2. 

nugcciu,v3'iov , vnvov. Aleleag. nu§uarii"/^m ■rovrss, u^. uZ^i. 

112. ^wtis. Addae 6. 4^«' 366. 

XS» rui uv^§wnois nu^u- nxguavg» - ouivoto. Statyil, * 
. /uvB-tu. Salyi. TJiy. 4, Flac. la. 

^uguvtixo/uut. r» nXsvv rtj^ nu^uru^ts -tti u^iuyius. «#. 

}/|3j>y. Leun. Tai*. J2. ^«»- 5\)b, 

c^tifvru xw^oc nuguvtixtrut nu§uruaam. rov nu^uruiujui- 
\§t« Xtuoov. Max'ian, 2. vov ngos ai Xoyta/uov txu), 

Ttttouvoiuiiis, uL 6(j4. Posidip, 2. 

niA,^Mri'/^oi • ovr* Xoir^(,<;, ntt^ur^sxw -^ ^^iiuvrx /ut fCta- 

L-toali, i5. aiv. Posidip. j3. 

jtu^uifu - itrui ru^os, Leoil. nuguroiiZu - ^ovi^tv ' u(A,uiut. 

Tar. 67, t«eou. Tar, 67, 396 I N D E Xt 7ttt§y.<pioay,Ki.Ma.xc. krc^. 17. 

7CKotyyxtc(,u)"yu,o(: Agalli. 44. 

7Cxgtiy,i. TO ^ec^iovri r^ixav. 

. Scpli. 4. Tcocgsuaiv, Stat. 

Atiil. 23. 
iMgtts^vfA,t ' ^tts. Cailijii. G. 
sr«|>sx/3«/ya). Aiilisti. 3» 
iTKgtxriiyui. T9w) KyKyKxiov 

muXv. ifK^t^ttu^tjS. Agatli. 

54. 

ttKftV§X7tTtO - lyt^fK-^KVrO TCf 

itKif. Marcell. Jiiscr. 27. 

ItKgtitXKU) • KKV, Stat. Allll. 

. 58.. 
ttu£i^yov , y^K^pijs B^iKv.Lieo 

Phil. 4. 
ffK^i^Ttui - TTtrt crii/u,x. Callilli. 

4l. -iuray. «J". 2o4. 440. 

753. 
nKgi§x,ofA.Kt -tvot a^/KKm Cal- 

liui. 4i. 57. 
TtK^tros - TOis /u.iktat. Sosip. 

(Dioscor.) 2. 
TCK^svvoSy ^nXtiK, lon Chi. 2. 
itK^iX"'. i'^yot rl fjLOi TtKqi- 

Xtts. Marc. Arg. 9. K»^ij- 

^ots jtKg/x^vaiv K/LtOtliKaiilV 
unoXKvaiv itwKoi. Stialo 
yj. -ovTK xvhjv. Xd. 42, 
- ovc» KxvTK. l'biloclcui. 10. fcxgiifis 7t^Ky/u,Kr«. 

JLucill. ug. ■KK§iisa^Kt 
. /u.K§rv^itiv. Callim. 22. 
jtKO);/oos - K ;i<(j|>rt/^«Te6. «». 

353.. 
TCK^iiyogiui -isi. Arabi. 7. 
7tK§ifyo§os - §K itxiyvtK. 

Agalh. 23. 
■XK^tlfs. lioar^vxov ocfA.(pl itK- 

g^^^a. Anyte 10. 
rtKgijXii -txx itKiotKK. Stra— 

to 70. 
jrK^fiovTrts f x^^/xxs. Apollo- 

iiid. 26. 

ItKf^O^tOS -tOV VQ7]fA,K. Alllip. 

Th. 70. (Lectt.. i55.) 

■rCK^yioDOSf noov. Arcliil. flvlS, 
7rxo3-rviu)V. Anlip. Sid. 36. 
Kx§S:iv,tos. Marc. Arg. 3o. 
- iu)V Xx^v§K TtoS^wv.' Ile- 

dyl. 1. %oo£ti'. Nicias 2. 

-iovs XK§irxs. Phiiod l5. 
TtxoB^ivos t fitir^}}. xa. 691. 
itKq^svaXi^ois - WT« x^oxov, 

Meleag. l. 12. 
7CX(J^eaif) - j/v Itgtiv iXKXOv» 

Dioscoi-. 28. 
7ru§3-jui - ^vatt ogvts, Thy- 

nioci. li. 259. 
nxoivrxy.xt. }]v /kvik TCKgKKrji» 

Mclcag. 4l. - rCTXfA,ivov 

/«;(Jw«5t;. J 11!. Acg. 5. 
■nxoia^ffA.ix. Cf.Tcai. 1. 
KK^iaou) - ovftivos xogvtpxts 

hl'rv»s. Archimel. 1. 1 H D E X. 397 oX/5qv. Leon. Tai-. G9. 

icuoiTTi^ios. L.eon. Tar. 78. 

<7Ccc^oo7ri; f frhps. Alcae. 
Mcss. Ul. -Ttv vvu(pixv 
u>!i)ovx rivriyi'^ cii. 4lG. 

iio<.^i'}'Joi , ii' nx^o^w. Asclc- 
])iad. 28. fieru rijv tcxoo- 
aov. Anttucli. 1, iv ttx^o- 
this TTiXxytvs. Qn. Macc. 
7. -oovs uXiJTuy. Pro- 
Llem. ar. 34. 

^x^oixi^u). rtiot KKoioxicxri. 
Anlip.TIi.6g. toTov xxyj 
TrxoK^.taoiTo. Ko. ^36. 

icxgoiy.os , yoivtaat. Melcag. 
i:i8. ti' at Truboixov 4»^%^ 
cv^fu^u). Id. 52, 

w.ptvos f «.ygorijs. oi^. 229 Z». 

(ilL 333.) 
fcu^oiuotos. Tyuin. 2. 
itoi.^OTtrofJt»t - Ofptrxt. Mai'- 

cc]li Insfcr. 56. 
TtKpo^i^M - uv. Anjuiran. 1 4. 
itx^oyjKiC^oi -ovtr^v. AijalJi. 77. 
Ttxoipxilij -fjy. Maceuoii. 3o. 
7tx^(pf^of.i»i, 'jTto aoZ. Marc. 

Aig. 17. 

'Ttu^ujui - ucxjotivos TJijvx ^i- 

yiov. Aviibi. 5. 
ftx£W£tix -ttpctv hfrvxs.Vhl- 

Vip. 9. 
gtugu^tirijs. Uoiv. Apollnnid. 
10. Ttxpugos -K fiXiTtu). Sfralo 
4i. 

'TtxGatoXos - ov sufioX/oc. xk 

176. 

Ttxaaui - XI (px^fjoxxx. Macc- 
don. 6. 

nxarxs , vvf/.^pttos xvtjTtrcTa 
Xxu,7tuat, Inecl. icrohifj.ooi 

xopijs tTtl TtxartAO-js, wi. 1 1. 

_ ' ^ <■' > 

Ttaarxoos oopijs ytvax/mvtiY. 

u^. 7iob. (Lccir. 3o3.) 

Wfo Ttxarxoos y/iMpiiae. 
Agalb. 3l. fiori arsTtruv 
nxarxdx. llegesip. i, xtt' 
axi x,^vatxv vno nxarudx. 
AJyro 1. tixovx xvx itx- 
croiSx ^^xxv. u^. 6 1 1 . ^u- 
'KufA.m trtt ituaruaiv. An— 
lipijan. (). 
Ttxaros, xjBOKotis. Aiitip. Sid. 
98. Ttxarti' y,tf/.iliu/utvos 
it^odorp. Dioscor. 7. Tttv-- 
xxt Cpsyyos tSi^^ovxfivy 
Ttxgx Ttxario. MeJeag. 125. 
fx itxarMV xui d-xXu/u,i>iv. 
uo. 700. ov^ tnl Ttxarovs 
iiyxytrt. Agalh. 94. 
7txcxi-<i' Oiox TtxSfuv iXttiy. 
Meleag. 4i. 0^ i'i^xs 
TtooaS'? 7tu2ruiy t/uxS^ts. Id. 
hi. »;v ri nocSfQi. Id. ifi, 
ri Ttx^ui. Antiphil. 2. a'c 
xt Ttxbri rxy igtitv. u^ 
'ibj.tVri Ttx^oitv. Glycon. 398 J N 

«Yi^jfy. LolT. Bnss. 2. «•- 
TrovB'»! oi spiixs, Cri- 
na;?. 1. 

Tcxrxyiui - sZffxv xXx. Antip. 
Sid. 67. -yw Kvy.(ix\u. 
Agatb. 42. 

»r!XT«yoy , tr««au'. Diotiin. g. 
ii(f)iwv. Arcliias i8. %?<- 
faTt/^D/iT « ooTocXaiy. Mcleng. 
60. vuvtrjiu) KXTxytt). Lcoi). 
Tar. 65, • ov arfpvorvmj. 
Antip. Sid. 98. nxrxymv 
dvnrvKuiv. Aga^h. 68. 

KxritA) y eitov »k uuntXwv, 
Scoli. 22. (p^vxy/ux ffo- 
(pixi TToffffi Kxrw. Mfleag. 
37. nxrtts ^oXotjv. Dio- 
nA's. 2. Ttxrtovrts xx^kov 
'Ixkxov. Agatb. 24, vurx 
indcrtvv xXos, Isidor. 3. 
tjs i-Tixrtjcu rtixtx. Pom- 
pcj. jun. 1. x^^auixs ova 
iitxrfjffxs o^ovs. Ciinag. 
3o. 

irxTpty.os .(p/Xoy.Lnci;iri. 3o. 
-xov itXoZroy. fd. 3o. ix 
rwv KKTptKwv. XiUcill. 17. 

ftxrDioSi XGipxvix. ua. 238. 
Tx Kxrgix. xo. t9<">» ''■«*- 
toix yoxi^sv. ua. .^'9"* 

ttxTDwios -ov oX/oov. «0. 680, 
- wv xi^Xwr. uo, 121. 

«xvgotitfjs. Anlip, Sid. 4^» 

9tx(pXx^w - evrx ^v^ov xXfHjs, 
Arcbias 3o. D E X» 

ftxxos , <pXiyy.xros, xS. 445. 

■Kxxww - vtutvos «-o/J^fii ^xtrl 
Xuyws Meleag. 120. 

Kxxvs , firjr tffxvvv > /xijrt 
ituxttxv. Rulin. 4, 

'>txx'JffX'i''°^' Bianor. 2. 

itxxvrTis, PalJad. i32. 

■Ktoxw, w^fj fft Kidtjctv xviy-^ 
yvos. Anacre. 82. rixvtl 
Xoi-XKtlns ifrid)jfftv vko 
a(p^xy7i* aiwKffs. Cbrist. 
Ecphr. 3i. xvfjvifA,if KXo(f 
nt^tjS^ti!:, Isidor 4. ^oxs 
xtl>tfft KiStjbtis. Agath 56. 
Tov 0» x^^^'^ Kt^l Kxvrx 
Ktorjf.xro, Bian. 2 KtKt- 
(^fjjUfvos vKvw, Plato 29» 
-vov v^w^. Pliilip. 71. 

ni^tj ' tjv Xuxovffx. x^, 4 7 9, 

Kt^tjrrjs. Acinili. 2. 

Ktoiov - ix ^eiovrx. ' rabi. l, 
-tois xXtivots. x^, 628. 

Kt^otco^rtjs, fftxvos. Pbihp 20,' 

Kihv , 'Exv^oto Diodor 6. 
Xttjuwvos. Marian 3. 
^juvgvtjs. xS. 487. VLgrjrfjS, 
x^. 596. ^i tvr^tjTOi» 
Ki^gv. u^. 176. 

Kf^w^vxoC' Bian. incd. 

Ki^x , vrjov. Macedon. 22. 
vxKtjs. Marian. 4. /uixgt 
Tciitjs. Slrato 18. rris ni- 
^tjs rx uy§x. Leon. Tar, 
20. - XV Kt§iff(pvgov. Id. 5» 
i'rv<lii ^ikti. Arcbi. i8. nt^tvui , «•off/. Comet. s. 
Ttt^o^xriu) - TtTv (libi nunc 

■xvioj^KTtlv.) Antiphil. 45. 

(L^ctt. 173.) 
Ite^oito^os , rtoai. Melcag. 80. 

KtXxyovs. ParuieUk 9. 
»r«^if , VTto 9trtiygv otaixofitvof, 

Archias 3. 
'9ftt^tiju.my -ovx xxXkov Xvixcrf. 

Christ. Ecjjhr. 12. ct^qi- 

rov fijs itti^n/xovot /iovXris. 

Id. 242. 
treld^u. 7it7^tv us vXuwy. Ma- 

cedon. 27. 
fttt^u. ov Ttit^ovs tvvifui 01,1^» 

fiiiis, Antip. Sifl. 2. itti- 

SroZs ^ov uvS^os. Melcag. 

92. XXI (^iXttts uvd-tx. 

Asclepiad. 7. voti/u,ovx kv£- 

ffov uvx^xs. Chiist. Ecphr. 

25. Txv fAt^oTtuv nti^iu. 
, Antip. Sid. 6g. 
ntivxXios • 7) Xxvxxvitj. Agath. 

53. - iov (px§vyos. Alcae. 

Mcss. 8. -iovs itivxxxs. 

Luciil. 27. 
itttvxM - ctrw. Lucill. 47. •'i]v, 

Jd. 102. 
niivti - tis /xtyxXtis. Lucil], 

27. 
nt7^x. Tx it^o ittlfxs, Strato 

90. - XV tyj^vax ftovuv. 

ul 44. 

TtilgX^Ui, Tt TtttpX^ttS TOV Xl- 

^ov. Strato 55. r/ Ttttgx- I M D E S. 399 

^tis Xtvxov tOtTv xo^xxx. 

U'). 60. T>/V ^C^^flV ■TtflCX- 

cxv. uo, oog. 
Ttti^x^. iv aei xxi ^uijs 'Ttsl- 
gxrx xui ^xvurov. Meleag. 
21. vixtis svS^toTfft Tttlpxru. 
Archil. fr. 32. •yx/u.ov ■ntt- 
^xrx xovgocvvxs. J .eon. 
Tar. 7. /xxxgtis fiiortjs 
tSt7v. Phalaec. 4. fizr^tTs 
xoafAOV XXI TttiDxrci yxitjs. 
Pailad. gi. Tttiguru xoa- 
jXOV. uo. 685. 

jtii§xrt]s. Nicarch. i4, 
Ttitay.x • Tx Xvaxjxivois. AI- 
J^Iie. f). tt ntlcy.xrx yj§' 

Gos i'xtt. Anlip. Th. 5i. 
Ttixuj. iTttitv s^ti§xs. Eu- 

])il<)r, 1. xoy.xs xs Ufto 

*^oi/3(f) Tti^xro. Theo- 

dor, 5. 
fttXxytris -Tths v^ts. Me- 

Icag, 80. 
niXxyos f %rtjui^tov «w^wy, 

Meleag. 67. nxi^uiv iv itt- 

Xuytt. Meleag. 29. TtiXx- 

ytcaiv ufji,(pxcii}s itXf4.ivof. 

Chiistod. Ecphr. 249. 
jttXx^u). ti tTtl ttx^B^fVtxtis 

TttXuctts Xix"'' Agalli. 3» 
ffiXfJ^ov - gx ^oix. Alltip, 

Th. 4o. 
ftiXttx -xt ottXuI, Anlip. 

Sid 92. 
ntXfxiu) -riaas, Animian. 19. 400 

Macedori. 3. /8/of ov^ttis. 

Paul. Sil. 71. 
rihios. 1« fftXiiiiV IrtiaxvvMV. 
■ Pdsidip. 17. 
ff^Xw. «'J'. 25o. - o;J. »h G'f)5. 

-Xoi. aj'.' 717. -Xii/o-/. «(J'. 

5 18. -tiv. i^. 499. 
fCiXwoios 'lov xTvvos. Dori- 

cus. li. 63. i'§yov. u^. 

]3yz. i5. 
yeiXuioos -ov as7.fA.oi.. Arclii- 

mcl. I. 
itiiu.nu>. o/u,/u,xrx ^v'^is smfi.itt 

y.urei TcXoov. Comet, I. 

A.oiiog* ^fiiu,Krx 7ii(A.^cts. 

i^. 699. 
jrtiiarrj/y. Leoii. Tar. i3. Ar- 

, ccsil. 2. Pcis. 3. 
«•fyO^otXsos -foiis nu.^ku.iAV.is, 

PYml. Sil. 83. 
«■iv^«.ttoJ, oiyyeXt}]. Apollo- 

liid. 27. 
TCtviyi» tv ictvitj o«i3y«^«w.Paui. 

Sil. 38. -iVJ olStKi^irt. Aa- 
. tip. Tli. 2. 
««v«Xi'<''^ - '"^ o>-iyyi§oclfis. Zo- 

nas 2. 
9r5VT«5Xo?. Lucill. 44. 
mvrxiXy.os -ois </.y.fiu7s tco' 

ii^y. Paul. Sil. 47. 
fttvruppuyos - ov bctcocttcuox 

aru(f)vXvs. l.^t'on.'Viir i3. 
vttvTiks - tc^K cru^pv^hiis. Gae- 1 N D E X. till. 3. dtc<jyiv~7c'Avif<atto'.<. 

ui enu, -'--• 

TCtvrxdnxos , Kufugu. Pal- 

]a(l. 42. 
ntvrx<p'-jyis • t7s ovvyjs: Plli*- 

Ijp. 67. ' 

ntvrtr^tu^w • ofitvos. LlTciJl'. 

1 1. 
rctvro^yvtos. Liicill. 71. 

TCtTCUtVU) -VOfXfVX OVXK. Pal — 

lad. 21. Touvy.u Hffcxv' 

^iv. Meleag 55. 
icifcuvos - cov fiar^v(*y ^xy»^ 

Epigon. 1. 
'jciKtt^os. Om-st. I. WKj> (pt- 

X/ovar. Slralo 8. - §u av- 

y.x. Icl. 27. 
niic^Kos-x p.wKru. Procl.. 5, 

?ii(!y.i'kx. oll 343. 
jctTTaiy - ovwv uaru^voiv xug- 
■ vcov. Bacchyl. 20. 
Tcipus. ois ni^us ovtT «'ivus. 

Antipbil. 36. LuciJl. 5<Ji 

upyC^v 01 "Kv^iiiiis xixi ^ipus 

hfcuaurt. xxa,- 619. 'Tjr- 

Bvos sts ici^uTit, Arclrias 
• 3o. TCffuroiV uy,^OTi§wt 

y^v. Criiing. 18. ict^ursa' 

etv ixuois. Thall. AJiJes. r. 
Tct^xio. Problem. ar. 19. xv- 

fjt.x ns^M Yivn^t^QS. Melea^. 

19. fctgocEi cw/uurx fiiX^. 

u^. 2. Tcuvrss 7CMvro7u ftt- 

ptoatv ss xxKU, AixJnas 3 1. 

yttgris 7cikuyos„ Dauiugct,. Jl. xXtjUXXK TXVXiJV ftt- 

^oiiiv, Agatli. 5o. orxv 

A/j*'^ovT« ns^ijrij' . Id. 70. 
xf^^tiy ^figtvatis fixXtovs ffv- 

vo,ui^Xixus. Simm. RIi, 4. 

gxBTCsXuv /u.srxvuffTfiu, 

Agath, 85. 
«t^ix^^os - uiy yXwrrt(Tju,u)V, 

Philodein. 21. 
0rt^ix/u.iux, (pi^uv.J^uciU.Zj, 
^i^iXfrrui. C,it^'J{pix xx/uvovrt 

Tirx^rxli'^ ntgitm/x. Pai- 

lad. 109. 
iitgtjix/h.w, Tttp^i^Xtilxxt 

KgilfjLvov fix^vv, JLucian. 
'i4. 
r.t^iiuXfTtros. Meleag. 63. 

AuLoiaed. 1. SLi'at. 55. 

-Tov xx^os. Aiitip. Sid. 

5o. 
nigt/iXinu» - fttrxi nxffi, Pla- 

to 3. 
■ntgijiXtiros ^rovs no^uv axi- 

^xs. Meleag. 17, (rectius 

■nv^i^Xarovs,) 
«tgijituros. x^. 649. 717. 

(Pv/ufi XV '^^'^x^x. x^. 584. 

Y^i§xx(pi^}] mgifimrt, Apol- 

louid. '2. rt/v 7tt§i^wTov 

■7toXtv'\Xiov, Even. i4. 
ntoiygxipu. ti ro (PiA.t7v ntgi- 

ygx^ov. Polenio 2. 
vtgiiiitos , ngo^iiiv. Stat. 

Athl. 58. -ov cpiXtv, 

Strato 86. I N D E X. ^OI 

nt£toi^xo/xut • ai^xto, uf, 

248. 
nt^id>!ptros -rov Kvngt^os ip- 

yxaitjv. Paul. Sil. 1. 
nt^ioiviu) - tjcrxcr^t ctvtXiy/uturet 

Xuirtis. Dioscor. 38. 
nt^t^ivtjs -ix xvgruv. x^. 128. 
7it§iogoy,Qs - ov xxStos uvxyxiis. 

Secund». u. 

nt§io§oixxs - xaos /uiroift. 

Pliilodem. 18. 
ntgifiXxsy {utvi). Eratosth. 

Cyr. 2. 

nt§it§yos -yu yivti ygufA.y.». 
Ttxwv. Antiphan. 5. -ya 
B^tu^tTs. Piiilod. 5. XtnM- 
ffx (jx§i. Uainochar. 4. 
rts xxXovs ov ntpitoyet 
(iXinti. Strato 17. 

ntgiixi» - tar%o/utvot xtvtov 
a^,u,x. Pers. 5. 

nt^t^iiw - ti (pXoiiv. u^. 4724 
ntgiCuivvvu) - ^utffxau xpvcwtav 

x§oxotvrx, Phaiaec. II, 

525. 

Ttt^itiytis •i» xoXnov Xtvoo, 
Jui. Aeg. 7. . its nvyxU 
Kiifin. 6. -. ixs ;c*^«f iaiptj- 
Kwat. Satyr. Tli. 4. 

nigt^xXztii - is oxv/UK l^tXfov» 
Apoilouid. '1, 

mgtxxl^tii - it uyxXftu. Lu^' 
cian. 2. uL it^. 149. . itt 
/^ogiptiv, Jui. Aeg. 4. .««•' 
(»0 4^5 I N D E X. 

' «Xox«. «c^, /21 <i. (Lectt. l(p§voi.. SUalo 28. -t« 

3o3.) >ja3^««. Rufin. 3/. 

jCtgixtiy.Ki -xticro ocv^tM. Po- jetgtniXo/UKif /uhgKV /u.<»77t)Ti 

lcmo 1. c(f/iyy.ri/. 7rtgt7tXoju.iyxv, k^. 

itt§txfovocy.«t, XsxrfOK. Paul, II 6. 

Sil. G7. - Tc« }/w'c. 1(1. 64. 'XtgiTrXuyios - lov filov tXxoiy. 

Stctaos t§ws. Agath. aS. Lcon. Tar. i)5. 

5«X«(rff«. y\galh. 67. y*^'"' CJirist J^kphr. 18. 

^f«xXi)/'f -?jV yo«^^«. «J'. «^?« <^j;7:<,«tvovf Paul. Sil. 

5j3^ 17. '0; ct nt^tTtXty^tiv i'xt 

ittntxKvtos -ow /Vv^oy. «(^. »rj;%*(7<v. Id. 9. 

679. -Iv vju.hoiioy oitiirt. irtgtTtKiy.ui. fA.11 ^^ /«« Tctgi- 

■ «^. 65 1, nXtat. CalJiin. 6. ov its- 

vttgtxyi^tos -tu §txvK ^CfAwv. gtTtXi-c^tii lit^plXovy.Stxa.. 

Zon. 6. <-<> ^9- 

9tt§ix§uTiiSy yoc/u.^tjxv- Sim- ittgtTtXoy.x^Tiv. Paul. Sil. 6. 

nii. 5. ntpinXoKOi , tiofi gtay,i^. un. 

"Xt^tx^tfji.uui - uifjis fiojTfvxtu JJcr. 21. 

eiXu xgoTx(pois. Anlij)hiJ. TttgiicXoos -ov tiyt^TTigot. Cri- 

ined, - |tt«T«< ;tt»/Tf /. Lcon, ri.iij. 24. - 0« xv«X«. Jul. 

Tar. 44. Aeg. 6. 

9(tgtXufjcliivm -/Suvt. Rufin. 'r?p«;ro<£w -m <ro(^/(xy. Lu- 

4. -X>;4/fT««. Nicarch. i. cian. 23, 

«tgtXufjtnris - ix xuirijv. TitgtnogCpvgoGiifi.os. Strato 27. 

Christod. Ecphr. 269. vtgiTtTwaaw, Philostr. IL 

ntgiXtij3ofAUt. auts onwfCous ^OO. 

ffO(?V 7tt§tXtilitTUt Uiiws. ^*S*^^<^-^OS .TOV OVttUg. ul 

Christod. Ecphr. i46. "<»''>• 

ittgtf4.ixxt]S -eu ituxw. Mna- ^tgigouyiis ' is Tgv(pos. Stat. 

salc. 4. FJacc, 12. xsgyuarus nt- 

'TCtgtft.iixris ' tus antigus, u^. gi^guyius. Leon. Tar. 8. 

281. Tttgi^jgvnos. Crates fr. 2, 

mgtonTos. Crinag. 44. -tov 7tigiat]y.oi , ui^us. u^. 36, 1 N D E X» 403 

«t^iant^kt}! f ^«^xKri;o. Leo 7tt§iari%.m - tiv osria,. He- 

Phil. 8. l'a(;lid. 1. -uv ro rgifiw' 

icf§i7Kt7Cx^M ' KCM rovro /St/(7- yiov. Agatli. 70. x^uacM 

c^. Mafc. Ai'g. 3. x^^Xx^^ m^iirrxXiis. Hege- 

ict^lcxtTtros - rov x^^irtcffi. sip. 6. nfoicTtlXcts (At ^l- 

Polystr. 3. nctiyviov. Cal- Jou x^^ovt. Diosror. 36. 

liiii. 3l. -w Ivl x^^f^* ^iotcri(pu), xgvtti "e nt§tark- 

Plato 9. 4'««7'o x«X<>?. Leon. Tar. 

«t§i<!y.iorcx.i>i • ruct TtoosuiTrx, 3. 

Stralo 23, Trt^tcCptyyu - lyiut. AgalL. 
iCt^iCKv^kui -^icui KtoKS. 7^* ' ^'^ X^vco^iri^ cn-x-. 

Mclcag. 5. TxXju Id, 27. 

iftoicjuivxu. f;s mt 7it§ic/xv- 7Ttgtc{tv§tQv. Agatll. 3l. 

Xovct /ufXij^ovts, Agutli. 7rt£tc(pv§ios - icito ^£xxovro?, 
25. Arcliias 5. 

ictgtccoSf xxl9i.t'i. Diocl, 1. TCtgic^pv^osy Tci^ot, Leoil. 
ix^vliiXo;. dl 6Gy. n 'l'ar. 5. 

icsoiaati Tcsr^ts, Oiiest. 9. ■nt^trtgu.tnv • ovx owf^tjv mxtw 
yn- Leon. Tar. Zj. -Ki- >■?• Antip. Tii. 26. 

gtaaev ^oxvou u^. \'2J. ti- 7Ct§iri^ijy,t, Tct^tbtts ariCpxvov, 
xovta/x». Phalaec. 2. ««^* ^54. 

irtftacov iniofxjmtvos ri «t^ir^t^tis - iwv aovxxuii^, 
Tcottiaxt. Theodor, y. tci- Uauioch. 2. 

(iicax (piXils. SiratO 24. ni§trcox«M - xovat bij§ss. xi, 
^§tivt7v, oc^. 662. x^^ti, obb. 

Asclepiad. 37. o!pbxXixOi ■rct§irvf^j2tos -txSxK^vx.Vau]. 
nxvrx rx^7rt§tacx xofroaao- i>il- ^2. 

ixtvot. Polystr. 1. fri§ov frt§i(pfi^0Mxi 'to ^w^s.ThcO'- 
iari 7ct§taaort§os, Arat. 1. ci'« ^* 

7Ct§taaorf§ot xiKtvvti. Stra- 7rt§t(ptvyti) -yt. ««h 3c)4&< 
to 34. (111.334.) 

7Ci§icTx^u -oiTO TVju/Sos /At' 7rt§l(pnroSf ^t/xuvii, ^alliiil. 
Xiaaxis. Eryci. i3. 19. -tov i§uuivioy. Id. i< 

7ct§iaTtix'^ -ovciv i§uTts nxv 7ci§i4^vxos* Jt<ratoi>tli. Cy- 
Tti. Mcleag. ^7, ren, 2< 

^c4 404 1 N D E X. Trsgiui^vviK. Lucill. lo3. 

xtgiiDrrt} • »/v B^xXxffffxttiv, 
Agalli. 5o. uffTtgiijv. uK 

5^5. • i/S JTxXtVXV^fOS, 

Theact. 4. 
Tftgmffios. u$. Zj5. -ov XV- 

kXov. xi. 5y5h. (Lectt. 

a88.) igyov. x^. 694. 
«i^Ktiy fXxtf. Philip. 20. 
vtigxt} - f}s ^tXtx^Ttxyos. \x- 

figov. Lcon, Tar. gS. 
jttgovxns - uTiats x/xmxovxu 

Antip. Sid. 82. 
TttPffoituKTtii - Tt]v. Theaet. 

Schol. 3. 

'XlfftifJ.X f X7C(ti\'tffbtlfft. UO, 

463. 

Ktaffoi -ov atifAtitU' A^ath. 72. 

Tttffffu) -itv xkyix. Piiilet. 8. 

'TitTxvvvfjLi. fAOt fAovatm nt- 
rxffxs (pxos. Ciuistod. 2. 
«V 'KifA.ivtffffiv stjv ntrxati! 
yxXvviiv. <^^' i3yz. 23. Tct- 
9tTXfA.fvti xti§. Rufin. 6. - j7 
;C«f /. Simonid. 112. -ris 
yxy.fivtis, Tlieaet. 2. 
oaTgtov ^ttAtai niTCTXfAt- 
yov. Antiphil. 22. - vwv 
goiuv. Leon. Tar. 3o. 
cvv itoTXf/ioTs ntitrxfcivots, 
Duris H. 59. ■ntnTXfA.i- 
votij utyixXovs. Leon. Tar. 
76. 

ntruaos. Meleag. 9. - aov 
imivgtov (pxgffos. Phani. 6. rov ntXtibtvTU at tvixvtov 
r^iyfis xfAvov ntrxffov, 
Theodor. 3. 
ntTxit). tvxygttv rcfot ntTua- 

aov o§os. Zonas. 4. 
ntrtivos -Zv. Antip. Sid. i5. 

Arcliias 7. 8. 
ntT^xTos - XV uvXiv. Ery- 

ciiis 7. 
ntr^titis -titaaxv fix^. Archi. 

i4. 
ntr^loios - lov fjLovoxXtvov, 
Philodem. 34. (Lectt. 
i44.) 
ntr^tvos - ov oof/-ov. eco. 261. 
ntr§o''.oiTos, svvx. Sininii. Ov. 
ntrgos , yv^ti nxgoSTns. A]- 
cac. Mess. 21. ^ ntgtaati. 
Onesl. 9. XXI ntrgov rti- 
xui. Meleag. i3. (pxiitt, 
Antip. Sid. 3i. 
nir^oTOfAos - ots xxtat. The- 

aet. Schol. 4. 
ntr^ooD -ovTxt vtofit}. Theo- 
dor. 7. tntrgwB-ii. Antip. 
Sid. 42. 
ntvxxXtfios - ots ftiiatffi. x^. 

359 h. (Lectt. 287.) 
ntiyx^ci) - it fA.t'Kiffffx yXvxu 
vxfAx. Autiphil. 29. ro 
atuvyis fv oy,f/t,uat. Da- 
inoch. 5. 
ntiyfcx f y\x(pv£oto xtXtiros. 
MeJeag. yj. 'uru Bv§auv. 
ul 4 1.3. 1 N D E X. 405 nti'/vvy,i. jrfji» ' kxtcc x^uoitis 
(pot.ayxyoy. u^. 3oy. Tcijity 
ino ffTcXuy^^yotcrtv iov ii(pos. 
Apolloiiid. 12. "kui ftci- 
fixs arsgyfns frrtiif ttoox. 
Paul. Sil. 20. ^tfAslXtx 
xufTegdi ir^ius. Cyrus G. 
|y xpti^Uts ^iXt}. Crinag. 
1. Ttixfoc TTtjiois. «-?. Byz. 
I . uyvntgliXTjTO s Tc/ntjyty 
ovgos. Parrhas. 2. %«Xji9s 
TttiyvvfAivos. (x^, 226, h 
Xfi^Xtfft Tetjyyvy.kvtj. Paul. 
Sil. 38. -y^tvoi tis xgo:d'ir]y 
^ovtixts. Marian. 1. nx- 
•yivTX ^Kxgvx. Jul, Aeg. 

>2 »' J' 

27. TttiixTO tvaroxoy xy^tjv, 

Bianor. 2. aoi $riy.os xS^Xx. 

Stat. Athl. 3i. xx^(ptcn 

irtiixjxivt! 5«X«ttov. A;';ath. 

67. iv x^tiXots ^(^etKtai 

viiixjxivti. Paul. Sil, 7. 
«tiyos - !fi Tcx^x xvfxxTt. An- 

tip. Sid. 53. 
ntiyvXls j gtyt^xv^. II, 5ig. 
Ttfi^xXtoy , 'i^vxijs. MeJeag. 

29. 
ntioxw - ocs is noXiv ix noXtws, 

Pallad. 7. 
trtjxTts, t} (ptXoKWfAos. Mo- 

leag. 60. -Ti^os c<(r%oX/»/. 

Agath. 45. (p^oyyoy. Arab. 

6. • XOVfAtXuS fJtOVffXt ffVV 

rttiKTt$i. Meleag. 86. xS'» 
fAi?,qs gVKTih fiiXfrits. Id. 87. rtXKTtS XttfXjXIVOS 

upitvf*.xi Tt x^iKtty. Th.eO" 

cr. 5. rtiv xtXxativtiv ntiK- 
ri^x fiiovffonoXots %«j)(7<V 
fTttigi^iffx. Marc. Arg. 23. 
TtiiKTiox fcifjcvt Tto7s ini 
XfiXtfft ffvgwv. Comet. 3. 

ntiKTos -Tov ugoT§oy. Antip. 
Sid. 56. - iiv 3fv§uv. Phi- 
lod. 27. 

ntiXiKos. fjLti fAirgti lAuyytitt 
ro •KtiXiKoy ovvofA,x tv^/S^. 
Diodor. ii. 

vttiXoaofA.os - ois rolxots, 
Agath. 52. 

ntiXos f i(pv§x^tiy. Nicaen, 
2. fK TttiXov yiyovxs. Pal— 
lad. 122. oXiyev ntiXov 
Tov auif^xTos. Id. gi, rov 
TctiXov Tov ^ios. Strato62. 
Ti(p§xy fitbvaKwv ntiXov 
Ttotiiatis. ua. 78, wot' xya- 
gtvaxt TtttXoy Otvaatitiy» 
Eryci. 1 1 . 

^rj/Xs^fTOj - rois S^xXxf^ns, 
Thcaet. 2. 

'Tttiy.x. Tovv ftoai ntif/ix xvXiV' 
^ofAiyov. Antip. Sid. io5. 

- rx Axtgovrix notv^s» 
Paul. Sil. 33. rr^fntcTU, 
fcxvrx. xi, 34 1. 

ftttfcxiym. Leon. Tar. 97, 

- tiv ' ov nxvrxf iniffric» 

t^Xt. xh 290. •KHfA.tiVVl, ffiif 
198. 4o6 j H p E X 

tfnviov -tx r^ox^tct. Leon. 7t/i(r/u,oi f ^xvvrgwyXuv Xoe- 

Tar. 8. Nicarcli. lo. arav^uv. Melcag. 49. 

ttvvicrux - /HKTot xoovst. u^.S2. ni^civos - cas ^uKgvcrt. Posi- 

ftflgotsros - rw (fxuvrt. Anlip. dip. 4, 

Sid. 94. tFtB^eiiuv. Qii. Maec. n. 

fftlgis t uiv yviots , ^' ocg' nOijy-os, y^jgotaus. RufiLn, 19, 

o/uuuai. Pbilip. 6g. 'y.(f /icfyuXi^ fiugiXtKro, 

vitigou •wce. uh 462. Pallad. 4o. 

Ttiiguxrts , itnuts /Sios, Posi- tttB^os - ov lLluvou).gtrs. Mace- 

tlip. 16. don. 4o. ntviov. Erat, 

niJXi^ios ov ini xgovov. Mim-» Sch. 4« os nl^ov i^Ktt% ad", 

nerm. 2, 558, 

'Hiix^vw. %«^«T/y (tt tK>ixvvMv- iciy.poyixy,os. Antipliaii. g. 

To Xi^^^aat. Rliian. 5. niyoox,o'kos - ov cro^ar» j. Ju],\ 

«?%wf. vno nrix,vv oitt fiiorov Acg. Sg 

fitr^tTs. Mosonicd. 1. itiX/ia -oviUtvov viuigt Paul. 

iftuivu) -uiv /u,uaru)i9c. A- Sil. 7^, IJ. v^uri ntXti^^ 

gath, 8. £^frff« (Cteci^fx, Antiphil, i4, 

0tuXios - qv ;^/^ec^ov. Gae- itiXtiB-ivru ■nirtiqoM. TUeo-» 

tul. 3. dor. 3. 

nHugt ugovgtis. Crinag. 23. nlXos ■ ov ct,fi,(Ptxgtivoy,V\u\\)^. 

fAtXiti&is. Id. 26. X£*ovrut 5, Kt<puXus aKittuvov^ 

vt(pgo7s n7ug, Id. 2a. Lcon. Tai'. l\.ohtjjo§lii% 

in^uxfrthsf vv(A(pui. Zona8< ffv^/SoXoK. Antiphil, 5. 

6«. (111. 33 1.) 'Agxu^iHov. Aujinian. l. 

nictui ^uKu guyos, Apollo- nt\o<Pogos - tts Ag/uivtats^ 

ni(i, 5« 'XI /uK^ov. «^, Crinag. 22. 

378, rcivugos - uv o^/tv, Alcae, 

fH0vu) - v>v ix /utriionov l^gws, Mess. 11, 

liCon Tar, 47. -tivSwg. »r<vo'«<f -Jtro-a. Autip. Sid, 65, 

Satyr. Th. 3. nivow. yjrwv ntntvw/uivos^ 

ycti^w, cwuu KuXov ntiaus kv» Philct, l5. 

ixXi/uois x»/uuTets,uS. 685, nivvaKw, Siuionid, fr, l5o, 

v^wg nenita/uii/tv m^QT, «(T, (Lectt. 25.) 

Hw. 21, ntmis -V' Nossis. 7, 'Tqv I N D S X. 407 

xoira nxvTx. uo. jZ5. • txI fiXwS^^tjv. «.^. 384. «tvjM»»» 

TtoYi^its. Metl'od. 1. -Ttuv oiv «,'Kwaiy.ov. u$. 385. 

^l^\wv, Agalli. 58. vfiTvaTtKTtti i riecv. Crinag. 7. 

gtivvTfis • Tolros kvx xXsos. vtuv - ovx xu^itov. Archi- 

Anyte 22. md. 1. 

7tevvTo(Pguv , tvjuuB'!}}. Siin- irXuyixvXos - wv ytviruTe, 

mi. 2. Phiiodcm. 22. 

jttvc» -tis (plXtjftx. Meleag. nXxytos.£y.7t\uyliev.Erjci.3. 

10. Xtiy,uvts TttvovTts 0^0- nXxyxTos -ov kvtos v^os.A.ll~ 

ffov ^oZs. Id. 1 ] o. t^£M lipliau. 6. v^w^. Anti- 

^i-^ifffxax 7tit7v Tsov. A.niip. phil. 32. -os ios. Paul. 

'l'li. 9. ^ovs Tttvo.uift; (tto- Sil. 45. no^^/uos, Agatll. 

ay^cf. Phil. 59. v-^^j}^ jusXt 4^. 

TtiituxK. Meleag. 10. «ro- itXudx^os -*iv x^};zl'S'u ftgo^V' 

7^vv Tov iguTu ■ntnooHws. §u>v. Eiatosth. Sch. 2. 

v,^. 55, Koy.yv. Agath. 5o. 

?r~of, TtioTUTos uviftuv. Bac- ^tXk^o) - tt rov ■nulau ru auv- 

cliyl. fr. 20. ^oiXx, Zonas 7. ft^ku^out- 

nlvTU. VcTtt^s ntx^s iTCtats, vos .uiyuhw r.v/it,xTt, xo.5l , 

Cailini. 23. Ttiu-ov o(p§vts. av^y.t^ uvefxuv. Antip. Sid. 

Agath. l3. ' iv x,^ovi 'Ttt- 106, Ttuyrototatv uijruis. 

jtrtjws.Simonid.5^.nxvTts Antip. Th. 64. -vus Tfl- 

' yovv mitTrjoTts ifAot, ScoM, ^i^af Iff' «tJ%fO'/. Rufin. 38» 

22, ttTTguyxXovs TttTtTijo- TtXx^^u. Antip. Sid. 2g. 

Txs, Antip. Sid. g3. ftXuKivost T^Iftovs. Zon. 2. 

ftlavpos -uv ugsTuv u/uxgvy- TtXxxotis - tvr» rvgo(po^ovi 

yi.uTx. u^. 690. Theodorid. 5. 

fiiTvoT d'o(Pos f (pfvyltj. Alcae. itXuvuw. uvotirot nXxvuy.tBx» 

Mcss. 10. Pallad. 70, 7Ct:rXuvtiitorts 

iflrvsf Kguvuu. Leon. Tar. oiuy.u. Phllip. 44. 

32. Tivxacoy.'tvti uv^uis, 9t\xvti y rvxv ftporoTaiv, Pal- 

K^, a6o. tHXuaS-tiv uvifiois, lad, l4l. ruv aufixruv, 

u^. 383. -vos olvrdfot/. uL 296. rtjv ^oXixtiv Aap- 

Meleag. 1 , 16. uk§oxo- rix^uo. uL 489. t^w TtXuvTj 

fut$v, Archi. 29. rtlTvv axorovf^tvos. Pallad, 121* 408 1 N D E X. 1f\uvjis'i rtigofitvov. 010. fnXurwytvvTe, Meleag» 

492. 125. 

tlXocvtos - Im K^toi fiios. nXoiTuyn - vv «v^iveijt. Leon. 

Leon.. Tar. 100. Tar, Zd. 

9t\xvos j tJ^Mg xyKiffT^OV (po- 'ty-v.Tu.y.Mv • uvts Uitivoi xxi 

vtev nXotvov. Apollon. 23. tgny,oi.7ot. Zon. 9. 

»rX«^, intHt^\tf^ivf, igf^ovlrt. ^^■'^^'^'"^■^os , x^ot^* Thall. 

Leoni Tar. 68. avy.x ^^'^ ^ - T<f. ;icX«p.5. Rbian. \vyotvtjs ttno jtXuxos. Cri- 
nag. 36. Ntj^ttMs ttXxkos, 
Arion liymn. vno TcXotKt 
TriHi Ti^xfji,fj(.»i. K^. 649. 
TVfifitvovTxt. ApoTlonid. 
U8. xovTOV »rXax«. «0. 2o3. 

TXVV(Pv^OV VnO TtXxKX 

icKiovos. Nicias 8. KonTtis 

(plXtKt itXxxts. Strato 54. 
fi%x(jfA.ii , xtf^xXiov. Agath. 

21. xD^ox^f*^. Slrato 25. 

i'/u<i^vxov. xi. 28*. Xi^t^wv 

Kvngoytvovs TtXxafAxTx. Id. 

37 Go(po7s /uv^^ots. Mxl 

ftXxafjLxai. Agalh. 35. 
nXxaau), fAiatnovtfgt ntnXxa» 

ixivt. ."trato 76. 
itXxaTttpx » (fivats, Da- 

moch, 4. 
nXuaTtyi. tis nXxartyyx h-> 

xxtriv v$tf/.xf4,tvoi. x^. 10, 

nXxaros - ov t^MTx. Melcag. 
61. Pallad. 34. .Tu ni^ 
^tX». Nicai-ch, 3i, 

nXxTxyim. inXxTuytift TVfAnx- 6. - Tov jiXotiaiiv, Mna- 

salc. 17. tv^tiuv. Ery ; 

ci. 1. 
nXuTuvos, xf*(ptXK(Pi]s Thall. 

Mil. 3. tv^uXvs. Philip. 

64. - ov ccy^titis. Leon. 

Tar. 4, uygtu^os. Zon. 4. 

^XMb^us. Eryci. i4. X«- 

aius. xo. 260, nniyti nXu- 

Tuvotct xul oxipvuts SaTt/U' 

fiut. ud. 363. 
nXuTfj , Tus ^ifJCMvl^x nXuTus 

ns xnocnu§eii.yfji.u. Theo.» 

dorid. 8. 
nXxTtov , sado/utvos. xo. 265* 
nXuTTiti - TOjuivii tixovu. 

Even. i6. 
nXxTvXiax^s. Agath. 69. 
nXxTvs , Ev^ionxs oofios. An- 

tip.. Sid. 99. tis nXuTV 

novTov x'7Xqs. Id. io3. 

noyTi^^ inl nXuTv attfiuivoV' 

Tt. id. 53. nXxTV xvfjcx. 

Gaelui 1« «^. 524, 
nXxTv(pv^os y gu(puvos. xa. 

5jo, vov. Alcae. M<}3S, 3. ^'v^Mf nXi^, rtinXtjaui. Ilufin. 5. I N D E X^ 409 feXiyStlv. fts TtXfy^tjv axs hk- 
hst ;csf «J. Alcae. Mess. 
11. 

nXiy^cc t axoXtov iXiKoi. Si- 
Uioaid. 54. /u.irM^Trioiov. 
Piiilip. 62. crtXexv ^^' 
\v^ooviif nXtyy.Kri avy.- 
(pvex. Paiil. Sil. 7. rts 

rOVT9VS OtKXDlvift ■^XtyfnK- 

T« fixl^t/u.hovs. Id. '60 

Xvfftnevov av^vyttis. Id. 3l. 

'KKkyy.a.ai. Id. 66. Agatli. 

73. 
gt\eiarofioXos. Leon. Tar. 84. 
ttXsttov. ix TToTk^ov jrXttwvos. 

Antip. Sid. i3. 
TcT^iKros, oixos Xvyois Agath. 

84. - tis St^uioni^ois. An- 

tip, Sid. 62. - oLi Jixyl^es. 

Tiber. 111. 2. -uv Xtvwv. 
. Ai-chi. 23. 
■nXixu - iufAivt} Sxv!^ov. Faul. 

Sil. 38. 
'TsXeovixrtis . r«« nKovrov. An- 

tip. Th. 2. 

■TrXtvgTrts - rtS^t. Agaf.h. 69. 
nXevgov , fji.iy(x,. Theodor. J . 

- oZ rv(A.(A,v.roi., Agath, 6g. 
Tt^kev^orvntis y xiXoioos, Me- 

leag. 72. 
jrXtJi. o(,xe§ovai^oc \lfji.vt\v 

itKevatr in (txoao^tfygecos. 

Meleag. 77. 
nKij^oi, nXtiaonf/t.o^ov. Tiber. 

U. A>;«wf tnXtias. «0. 63o. vXtjaov ot§ovg»s dgoiyfAxros. 

Macedoii. 28 &• (III. 

332. ) •rtXtiaois iros. ocS'. 

63 1. KXti3roy.svos aolpl^s. 

Agath. 69. 
■xXtiKrl^of^xt - ^ero fAtirti^ 

yow. Agath, 83. 
nXtixriaf/.os -01 xviafji,ot.Strii-^- 

to 5i. 
nXtixrgov , <po^fA.tyyos xui 

igmros. Paul. Sil. 55. xvrl 

nXtixrgov axtinxvim x^lgxs 

(gefaoff.e3-x, Macedon, 24. 
TcXtixrwo. xgorx(pwv nXxxrog» 

vtinixxfv, Phani. 2. 
^Ktifji.fA.v§x , tiv wxexvos •nxaxv 

nXvif/.fji.vgxv syeigrj, Cri— 

nag. 29. 
•nXtififJivgw -oei\(povos. Me- 

loag. 117. ^vxoo7s v^xatv, 

uo, 366. voegrjct fisXtjooatv, 

Christ. Ecphr. I23. x«~. 

rxt xxKvi nKvif/.fjivgovax, 

Pers. 4. ro ^ xygtov 

inXtjfAftvgt ;^ei/|««. xo, 

434. 
nXiiitnnos • uv iAivvwv yti, 

Mnasalc. i5. Arislot. 

Pep]. 1. 178. 
vXtigtis , rwv ss s§wr sriwvt 

Scythin. 1. 
nXiv^is - iix xx9i,x'A»f. Pha- 

ni. 3. 
nXtv3ov§yas, Probl. ar. 29, 
itXtvbow. xt XQ^^V ''*' '^''■XxiQii 4;o I N D E X, I3i;in. 12. 

'I'h. 6. 
7c'Koy.KiiK,h. Euphor, 1. Agatli. 
32. jtXjktjJ. ]'a!]atl. vt. 

nX0K»IM<Jt OtXGTi\/60V<IlV 

uKuvS-ui. FaiCin. 36. 
n^koHos - ov x6fA.tis. Dar.Kig. 2. 
ffXot/ff/oj, 'yKju.of iv ^«.vmTots. 

Pallad. ]46. -itx, tfr^Xi]. 

X^eon. Al. 37. -ix fioUKo- 

^svov.Parmcn. i5.(]lsctt. 

it^i.oy^fA.ls -y.ot. Anlislu 1. 
. oHi tlXix^tts. Autip. 

Th. 44. 

rty.iariig • ygxs. ui, oJO, 
^Xwros ' roi B^ij^ts.^ A..rion, 
Hynin. -t<»« wy^^t*. Ar- 
cliins 6. frXwtc',. Leon. 
Tar. 12» ?rXwT«« 7« ^i^- 
p-»u vwT«. Paul. Sil. 61. 
» alv xwy^^v. aif. 128. - o7s 
fci>.x-'e(jcrtv. Anyte la. Iv 
irXwTxts. Archias 6. 

teXwrwf - rog» vxvnXttis. 

Leou. Tar. 91. 
frytvju,uv -ovK riyi»Tt B6«x%y, 

Philod. aa. -oven oi^x- 

Xiovs tKjU^^ aivvi] t'x(tv. 

Archil, h: 1. 

nvtvffTtxu ..OWV ivSXt\'X$^0(S 

ti<}BfA,Mi!t. Agalh. 69. ftvsiw at tivia). Ttvtts f^xyov. 
Lucill. 89. taov - 'KVtvax 
xvu x«i xxru. Nicarch. 
2-1. • oivos fcoXvS <Kvitt, 
Even. i5. ro (xrou.x vix- 
rxgos "■^vit. x^. 55. Vnvtt 
rt^itvx. K^. 520. ovrt %/- 
fAxi^x rsiovrov iitvtt xxxev. 
LnciJI. 88. Bvosv ZaBfx.» 
Kviovct xaf/.xt. Antip. Sid. 
83. tivo^iy,s tnvtt XfifAX 
oituinx7s. Christ. Ecphr. 
.•224. ixvttv ovy^ iv*s uffxav 
K9«T;vo<r. Nicaenct. 4. 
tTtVKV ovx ^vos xffxov Jv^ec* 
-^Tvos. Nicaenet. 4. irtvte 
tWov f^yuxTK. Alcae. 
?.less. 5. y.iXii «vsiovT» 
;(,x§iruv , i^'jorwv. Simo- 
nid. 55. KoBov Ttytiovrei 
of*.y.Krx. Paul.Sil. Cf'. X/- 
^ov wvfovTss iixrjs. x^, 462i 
ayXuttjs Ttvtiovax ffo<pti itt- 
^iXti^trxi xi^uis. Christ. 
Ecphr. l46. Exn(pwMov- 
axis iax Ttvtiovcruv. Dids- 
cor. 25. ftv^ots nvsfovrts 
ffrilpxvoi. x^. 111. ti ^i 
ttoXvs ffvtvfftitv, Even. i5.- 
w oe ffv fiti ftvtvcr) ivSi^iof, 
Callini. 17. 
jtviyotts - tffffxv uxtghv. Al- 

cac. Mess. 18. 
nviyw ' Of/.ivtis "^vxfis xvfAXTii 
Macedon. 3. ff^ir,, KTCo KVdttjv i]Kt, Leon. 
Tar. ^3. Tcaaxy^x - xs juoytgus. ua. 746. .}jv dffrsy.^ptj. Lcoil. 

Tar. 12. 
ftodMygoiui -XV, Ainmian. 12. 
aocxy^os. Nicarcli. 7. 
no&iwv -wvts T§r,Toi. Auti- 

plal* 4. 
vo^ijyos -Qv y^gu)s. Heraclid. 

I . - X jtoBm wKitTcrtpei. 

Mcleag. 62. 
.itolijvi{A,9s, Mnasalc. \o, 
Jtodlxporos - ov x,y.y,». ih 4l3, 
VQiiar§x. Pliiiip. 8. - uis. 

(ubi nunc ■noia.ygxis.) k^. 

419. 
mdi^^xytjs - ix v^ur». 

Onest. 4, 
TtoB^ttves, iu.ovcxtffi. xa, 538. 
voS^tv, rts', no^tv tis xvSi§wv. 

Marc, Arg. i5. 
ito^tvos, Marc. Arg. 32. An- 

tip. Sid. 110. (ulii nunc 

XTttV^tJS.) 

itoBiw, ivrtx ov^i noSrtvvrt 
xxxwv nxxtxs , oms '^XtTiov. 

Nossis, G. XX/U,XXIS TtO- 

Biovsxt uvo^xs." Leon. 
Tar. 24. rcoStiiaxtv, »i, 
G85. x§yw->]v fVK ifiod^nat 
rgoniv, Anlip. Sid, ^G, 
itinoSrtjKX. xo, 60.' 
nobi}. - fjv ttxvrtaatv ixaxs, 
Clnistod. a» I N D K X. 411 

noB^ros -X lw§x. xh 487. 

ftoBofiXvros. Paul. Sil. 4l. 
- ois in egyots. Id. 63. 

JtoBo§xw - ijy. N(JSsis <). 

nottw. x§^xt nXs7ov ifiov rt 
noisTv. Nicarch, 11. r» 
X xs§/uxrx fcMtovx rtottt, 
Callict, 11, vvKTx jxiativ 
snottjat r^f;:^£<;v.LuciIl. 16. 
sv rxvrrj ntnoltjr.x froXW 
X§ovov, Nicarcli. 35. 

noin -y fixBiij. Addac. 3. 
tixoat noixs aXtjaxo, Dio-» 
dor. g. T§t7s jf niav§xs, 
Leon. Tai". 79, 

notti§os - ov xvu "ktyxoXoCpoVt 
Crinag. 3 9. 

jtottjTtxoSf (p§tvwv, Ammian, 
21. 

noiKiXo^ovXos - 9v Q^vaaixt 

xS: 492. 

nitKtXo^tt§os, !%<?. Anyte 2S. 

nctxcXojuvTts f xvti§. l^. 3jOm 

notKiXtf4.ii]x,<x-vos , inws, xi. 
2l3. 

itotxtXojUvS^of - « %«/Xi^. So-» 
sip. (Dioscor.) 3. 

notxiXos , s§yxriv}]s, Maccd. 
l4. no^i^xl Kxl noixiXxt 
voaot, Agatlu 81. -x (ttov- 
axwv xvBt», xo, 5Go* 
n§xyy.xrx. x&, 587, 

noiKiXort§nrii, Aniip. Tll.28, 

notKiXortVKTts t 3"iff<f. Agatb» 
72. 412 I K D B X. Theocr. 4. 

tieiutctvu) - f<v ccoatvx jfff/jt,ov. 
kS. (j. notfAuivfffd^t IV »V' 
^rfftv. Antipliil. 2g. 

leotjntvixos -ov (p^iyfjLK. uS'. 
Tj5. -tls ic^Sos. »^. 332. 
- K» ioxvx. Leon. Tar. 
58. 

notfAsvtos • tof ■nlrvi- Leon. 
Tar.' 39. - /oj) SovMKt. Al- 
cae. Mess. 12. - luv uv' 
ogyotSx, Satyr. 2. - tait vx- 
itut, uo, 647. - laiv }txf/,u- 
ruv. Maced. 25. 

teotfAVfiiov. tvXiiv. Inedit. 

ftoivxTos - Kitjs fft\iaos. Paul, 

. Sil.ai. 

fiotv^ - t]v '^EXhfjs. uSi. 4()7. 

irotviiTts, 'Bgtvvvs. Antip, 
Sid. 78. 

ttOtitfA,0S, "kt^OKTOvitl. uS. 465. 

9ctt(pvGaw. Anytc 12. 
itOKOw, XtTCrri uxvt; 7lt7toxuf/.t- 

yov fAvXov. Philip. 20. 
ffoXtfnuSoxos. Antip. Th. 19. 
itoXtfjLtaTrjs - rus u^uvurovs. 

Pantel. II. 4o4. 
«roXrctf xvfio it/v ttoXtvfAivti. 

Archil. Lectt. 236. 
iroXtTirts - rtots itu^^tvtxxi, 

Anyte 17. 
ttoXtoxporu(pos • 9v yrjgus. 

BacchyJ. 18. -ovs (pgov- 

%iixs, Pcnd. Sil. 75. troXtos , x^ovos. uS. 44o. Xd- 
yos. Apollon. 18. ^ ftoXiri 
uvufAVijatt ai ruvru. Cal- 
lim. i5. - tov itovrov xvf/ix, 
Rulin. i^i. noXiw yvTu Si- 
^tls xufA,uri^. Phani. 2, » 
ytijiui. Autip. Th. 21. 
(Ktaxvvtti). Zenodot. 11. 
78. - us uiovos. Anyte 9. 
ul noXtut u&fuvtts, Posi- 
dip. iG. noXtu xgivtc. 
Dioscor. 38. 

TtoXos f f«j itoXos uffrtgus 
tXxtj. uS. 348. TtsXov xul 
X^ovos fAtT^u. Leo Pliil. 
3. noXov ti ovguviwv X^gov 
kargwv. II. 5 1 3. TtoXoit 
tTXt. Secund. 1. ts noXov 
Ix yuitis fjoiriv igttaufitvoi, 
Paul. Sil 56, noXov ^Xu- 
ro xvxXu >/*X/e!/, Probieni, 
ar. 32, - ov uargwv. uS, 
55o. ^vxv ut^tgtov xxrt- 
XII noXov, uo. 700. 

noXvuygos -ort§ov, Zosim. 2> 

noXvuarguyuXos , fAuart^, 
Evyci. 2, 

noXvuvXui - uxos ntoiov, 
ApoJionid. 5. 

noXvt/.vxfvos - ov v&guv^ 
Quint. Sniyrn. 

noXvyu^iis - iu 'Axui^^fniuy. 
Simouid. 68. 

noXvyacXxxros -rorurtiv ulyx, 
Crinag. 26. 1 N D E X. 41 15 

«o\vyt}^t}S - SOS (TKilVijs. »0. itoXv^gi^ f TtU^^lVOS, Anll|). 

57 5 b. (Leclt. 288.) Sid. 25. 

KoXuyti^xos, Pliill]). 80. TioXv^poos - ovv Kpixstv. Ar- 

troXvyXtvKos ' y.ov fiorgvos. cLiias 28. crTi/^ov. xi 5jl. 

Apollonid. 5. vtoXvS^^v^^tiTos -ov (pxyroiaitis, 

noXvyXfjyos. Pau). Sil. 21. llulin. S/. 

ito\vyv<xiiA.«ros -rots Xxfiv^iv- TtoXvWuuv - /uovos fpyet /u,ov- 

d^ois. olS. 564. gtjs. Cbrist. Ecplii-. i33. 

itoXv^xi^uXos -Xx uXttcru. noXvi^ots. u^. Byz. l5. 

Adrian. i. iroXwiVrw^ , "Oy,ii§os. Ni- 

«oXv^uK^vs -vv $t(iy,ov.^lm.- carcli. 38. -rogt /3//3Xif. 

salc. 16. . Apollonid. 22. 

itoXv^uKgvros - rov yhvos. Pal- „oXvKuiis. h mXvy.uu jyx(A>. 

lad. 102. -ry T«'(P(^. dl Leon. Tar. 64. 

"7"' itoXvKXfji,fji,o§os - gt. Antip. 

ttoXvSivSgtos - tov tup. u^. Sid. 5o. 

* , , »roXvx9e,«*«j7f , iivs. Phani. 4. 

9toXvaipxt!s - ioc K^. Her, 21. . ' . ' 

* , ^ , noAvi:.x^nos - 7tt an/nuri^, 

ttoXvaivtis - iu Xurgtv uirov. . ■ , ^ tt o 

^ ^ Aiisloci. II. 108. 

Ardiias 11. 

. /R , »K _,, noXvKXuvaros, vuvrtXiy).\\e~ 

noXvogoaos - ov tM.fj(.udii bux- , 

T^ • ,• S''''*JP' ^*' -"^ HUPtjVOV. 

Xov. rosidip. Ji. r. jT ji 
'KoXvtgytjs - tos (puTos. oera- 

nis II. 2QJ. «oXvy.Xxvros -rov TCut^os» 

itoXvt,yo§os. Philip. II, j 84. l^Ji--^»". 8. 'A%/(povros. 

«oXv«^«r« -rov '^,^y,s uv^os. ^^''S""» "• 3o4. - r<j> 

Sinionid. io4. '^''f^*- Meleag. 109. lic 

*oXv?-/y.rJ«. Eryci. 12. >?'/o':'«. l»ers. 8. 

iroXvtixvs - iu (pwvi^v, 11. 5l3. noXvnXifsis - tvta tVTtov.. 

noXv^uflTOs - (f) rtfA.ivti. »$. Agath. 36. 

i 8 1 , •noXvxXriis - iSt^ vtits. Pers. 3. 

noXv^gtTtros -Toto nbrivtis. froXvHfnjros -oto rixvtts. »$. 

Christod. Ecphr.376. lier. i5. 

noXv^gtiviiTos - Tov u.t,rgos. jroXvHttguvitf. u^. 684 &• 

«<^. 63 1. (Lectt. 3o4.) 4^4 1 K D K X, 

ito\vxgovvi3S ' m are^ocTaiv. 

Maiian. 3. 
iri\vxr^uvos - ois h Kgov^octs. 

Antisti. 3. 

tco\vKvinTros ' ov ^tcr/uoffvvus. 
Agath. 87. -57 ao(pir!. Id. 

ito\vy.mf/.iS. ir. 5\J, 
itoX-jX^ios. Mnasalc. i5. 
7:o\v»^i^os. Diojiys. 6. 
i:o\'~\ut§vs. ovros frovXvjut' 

(itjs tis Hv TnTe.Pliillp. 67. 
rro'kv/u,}jxuits , ulyts. Iiiedit. 
■KoK-:y.t\vis. Pallad. 9. 
«•sXV(«»;toj -Tt/o ri-/jiit]s. Ep. 

Byz. i5. 
7Co\v(ji.iyi\s i fi\>lXV Toxuiuv. 

Plalo l4. 
iio\vfxvt!CTOS. Pcrs. 2. 
vra\vfto}C^as , ugiru. Aristot. 

Ilymn, - ov uv^gec. 

Glauc. 5. 
9io\vy.v^os, y^utu. Loll. 

Bass. 2. uoJuTs. Antip. 

Sid. 47. 
ito\vyttv$/ii(tj. IjoII. Bass. 6. 
fto\vo\fiQs, iMt]. Agiitli. 53. 

ugtr^. 685. -ov ^wgov.u^. 

Her. 4. -0« y>?o/. Agath. 

61. - ee iugu. Zoii. 4. 
iroXvjrw^'^! - iir^ri rvguvvois, 

Statyll. g. 
jroXvweeif. uh 684 &. (Leclt. 

3o4.) ico\vnu.y,(Puos y (pui^uiv. uS. 

244. 
froXvjrrv^j/j - iu itxT^u.^ aih 

7:^5. 
no\v7civ^tlu,Qs, Diotiin. 7. 
ito\v7ct!y,wv .f*.ovt \wfiyi. u^. 

Iler. 7, 
»roXt/»rX«y;<TOf - tov yoffrov 

Oov<j(iv,os, u^. 4q I . 
ito\v7r\»viis - ios xuuurov. 

Marian. 3. - its iari. P;d- 

lad. i4o. ' im uvi/ituiv, 

Macedon. 23. 
froXvffXftivof. Macedon, 22. 

Pallad. i4o. y.taaos.Leon. 

Tar. 3o. 
rco\v7:\uatos • lu rutv St rhtt. 

Agis. 1. i85. 
»roXi/?rXf«TOf 'Tov %o6/t«j'« 

Archias. 5. 
froXuwXoxo* - ov olxrvov. uS'. 

417, Tct ico\v7c\oxu /uirgc^ 

/uo\7tccs. Siitim. Ov. 
fto\v7rir-/;s. 11. 5lj, 
ito\v7covs et »rot/Xv;rovy , jroX- 

Xov uvt]xt icoSu. Antip. 

Th. 45. Bian. 2. Isid. 

Acg. 1. 
ico\v7trott]ros - tov 0f.cy.U9 

Paul. Sil. i4. -T« ^U' 

Xaffffct. Diodor. 16. 
ico\vnvgos ' ov ifos. Ad- 

dac. 1. 
iro\vggi]vos ' tv nurgtou. Ac- 

schyl. 1. i48. .1 N D E X. 4^^ 

m^kv^ § i{o : -Qv ^ufA.)! ov. A.-ny^ lacl. I''i6. -v» ^t^Xix. 

te 23. Ll. 43. Wxv». Piol-l. 

«oXvy, yoTOf. If. 4oo. itXuovT ur. l8. 

oJ «■o/Si.x? v>;/. I.eon. Tar. woXyorgfxroi -roio fxivoivrji. 

74. »ro?j!^oy «vijijs «■»'(?«. Christ. Ecpliv. 172. S^g. 

Antip. Tli. 44. t/ yx§ m^Kvargo^plri. Leon. Tar. 65. 

ftXsov. Meleag. 16. t/ (?? KoXwiogot. Addac. 1. 

wXjoy. Id. 2^. t/ <!'« To TToXvrtKvoi • yt, Aiil ip. Sid. 

?rX«oy, Id. 5l. t/ to« jt^Khv. 43. 

Thcocr. 6. -r/ ytto< «rXiov ito\vrt§7:i}S "nins kvXovs. II. 

oguov liua^xt. Aejtniliaii. 5.i3. -i« vuItw bxAucatis, 

3. ev^»v 3/«j> wXtov IffT*. Paul. Sil. 64, 

Lncian. 6. oXtyriy ^oatv ito^Kvrgtiros , «fjgK. Leon, 

u,%.' v.no 5y/ttou nXtiovos, Tar. 2. 'T0<o xfj^ov' kocX- 

Crinag. 4. is 7:\tovuv Xj*. Meleag. 110. - tou 

iKia^ui. Id. 3o. Tfirpjs. Jul, Aeg. 1 O. - TO<s 

^roXi/ffxaX.ttOf, vavnX/^.Leon. iy« c-/«/3Xo<s. Lucian. 36. 

Tar. 91. ^uvxy.taat. .11. 520. 

ifoXvcffcoi^y;5 , «twXor. Archi. itoy.vT^tnovs - itoios ^itci^rocs. 

11. Alfx. Aetol. 3. 

ieo}>.va7tt^>ls - iu)v AyuptjvuY. flroXwT^fl^wXoj - o«c<v elyo^Tiat, 

Arabi. 1. - itaaiv mi^Xois. Chiistod. Ecphr, i5: 

Agath. Prooem. itoXv&Xotffli^s - fioto ^kXk.o- 

noXvanogos. Theaet. Sch. 3. aris. Jui. Aeg, 71. 

KoXvaruCpvXos. Leoa, Tar. jtoXvip^oyrtaTos. cta'. 5o5. 

. 3o. 7foXvxoi^,<*9s. Asclepiad. 29. 

noXvarsXtXot » itxXhvgos, noXvx^vaos. Alphe. 8. -ots: 

Zonas 5. i^^a.irxis. xL 8a» 

jroXvffTtv«>£roj - r«v /S/ov, u$, itoXv^iKy.fA.os. Aixhi. 3o. 

5.3 1. «roXvti^oiPos ' ovs /Sgovruittt 

jcoXvaritpuvos.ll. 5iy. Xl^ovs. Paul. Sil. ji.5a. 

rtoXvartiptfs - ius jCce^ic^ovf. ftoXvwSwoSf Xu.v,7tus . Marian. 

Stat. Athl. 4. i. uvtij. PidJad. 17. vUtj, 

fto\vaTtx'H- Parmen. 1. Id. 38. •»«, Id. i4o. -o» 

Tto^varovos - vt vvy.,(pt). Pal- V§^' Ghiuc. 5, 4t6 1 N D E X, reoXvwvv/iAOS - y,t kov^u, cc^, 

707. 
ffoXvwntis - nis XivQv, The- 

.-vet. 1 . 
'KoXvwi' - uiti /j,lrM, Paul. Sil. 

^7, - UTtX f^iXociiooxov, Id. 

5l. 

fCOft,(poXvi t XtVtOS 7TOjU,(poXV' 

ytcv ^-o^v^oy. Antiphil. 44. 
(Leclt. 172.) 
vroyiiD -vwv o^^xkuovs oi&.^S. 

TCtffOVtlXOTX OtKTVK, Jxil. 

Aeg. 7. ti ^vxv fv /oi/5\ois 
ictnovtifAivfi, Posidip g. 
'xovos , ^iHos. Aritip. Th. 25. 

-ov cTTovotvTu B^uXccairtis. 

u. 47. 

«ovriJist vtiffos.Dama.get. 4. 

vovrtos f eXnis, Jsidoi'. 3, 
- tov ix^vv. Paul. Sil. 66. 

trovToy^gtis. SlatyJl, Fl. 4. 

irovTOTTogiai. ut vrjts inovrono- 
^ovv. Theodoi\ iG. Xl- 
^ov M.tioos snovTono^tvatv, 
TJieaet. 4. novTQnogrjs, 
Agath. 67. ixtriTuaus 
\ut<Pt» frovTonogtt. Marc. 
Arg 24. xvy,uTu TCOvTono- 
gtt fiitTov,: Paul. Sil. 71. 
novTotco^tvauts vxvaiv, 

Leon. Tar. 48. 

ftovTono^os. Leon. Tar. 88. 
-ot. ec^. 372. 

fClfTOS, VaU fCOVT<f (AV^UV 

f^K^vts. Phiiod. 20. mnuvtvfiu , Xuyugov. Phi- 

lip. 10. 
iroicus -uots ir^iviut, Cri- 

nag. 6. 

TCOnTCV^U - ^t /UUTtJV pgj/Xjc» 

yv/uvoTUTots. Macedon, 7. 

nog^. Nicarch. 20. 

no§iu> Ciaudian. 3. 

nogjtui - t7s f^t To Kptiyvov. 
Archias 1. 'is y.t kuI tiv 
ui^Yj no^btl, TulJ. Gem. 3. 

nogjfAtvs , iv£un>is ruvpos, 
Meleag. iiG. 

irogbfAtvu - tts ToZr uxigovTos 
v^u^. Arciiias 34. - et kv- 
Xii ro (pcXtjfioi. Agath. 
16. oidt rixvti nog^fj^.ivcKi 
T>iv (potvas iKtaitiv. Id. *;8. 

nog^fA.ts - idos vtKvuv. Jiil. 
Aeg. 46. - i^i Kvuviri. 

Leon. Tar. 5 9. - i^u. An- 
liphan. 6. 
nogS' fA.es - t^ yxiu fitgi^trui, 
Leonti. 6. 

frogvti - tis ^tvfjLuat xivovfjLivtiv» 
Pallad. 117. yvvutxQS rgo* 
novs. Id. 121. 

nQ^ixos , Xoyos. Strato 6. 

no§vo(piXxs , xgvaos. uo. 4 j 5» 

' ' ' c 

nogos , T§rix,vs fAtfivxt. r>a- 
tyr. 5. "ZtKtXos. Autist. 
3. nogov &g>iiKiov. Arclii, 
16. - ov otaaov ^tiarQv» 
Archimel. i. -ovs wtuv» 
xl 445. . 1 N D E X. 417 itOfOS. *t (pSODV&Ct ^O^OVS tiltO 
aOD/U,XTOS. UO. 33 J. 

ito§Kri , x£'"'^°^° Tirvy/tity^, 
u^. 269. 

iro^^v£!os. AinmiaHi 26. -e» 
fzovTOu voris, Anyte, 12. 
- (xs oiiovo's, «J'. 265. - ifjs 
II -J/Xov.Hedy]. 3. (7.) 
-fwv Xfi^ttwvtuv, Antip. Sid. 
72. - fOiJ y.tj\oi(/t, PlatO 
20i x^tXtai. u,S. J2\. 

iro§<pX'§M -ivros /5or^v9Si Qu. 
MaCC. lOi -OVTX viipt;. 

Asclcpiadi 26* 
«roj/O) - ois ioiuy, Asclepiad. 

29. 
iroffisi et/ye'fi Leon. Tai\6i. 

ulywv. U.O. 23o. 

noffffiXgoTiis -rov Ttyinjv, Ora- 

cul. 
ttorxs. Plato juii. 2. 
'Korihtlofji.xt. Lcoilti. 1 7< , 
'Ttori^vy.ios - lu. Leon. Tar, 8. 
iiOTtiutos - 01 ytXyH^ts. Cri- 

nag. 6. 
itoTfszXxnffM, y.ix rc.Ts rotal 

■nortn\t>ff^tt. CallJm. 16. 
woTi(p^tyr.raf. AmjXQ. i6. 
moronrx^w. Nossis J. 
mrosi Anliphi]. 39. - ov /uti- 

"Kxv. uo. 387. iv§tv tows, 

u^. 392^ 

ItOVXvXUgijVOS -OV 0(Pl9, MOi 

282. . 
voi. in, p. 3. TrovXvyuvTjs '■vrj xxvB^ov, uo. 8. 
jtov7'.vyt3't!S - t7s }CxigoiTg, 

Onest. 5. 
itov\vnoh'iS. Antipliil. aS. 
itovXvaijoxffros y K«7ff«p. Cri- 

iiag. 2i. 
irovy. ;; tt^o noowv gx/Sao5. 

Anliphil. i4. tov «^o 

TtO^OUV "ki^OV, Id. 18. TOVS' 

«•off* 7iiif.i», Antip. Sid. 
lo5. ovT? ^vgwgos fv koffiy, 
Antip. Tli. 2. Ttgos Tto^us 
tgx.oyt3^*' Lucil]. 23* 

'KgOS TtO^US t£%OV. Id. 24i 

jtguy/iA.urixosi Lucill. io5. 
itgxyy.u - ju.uroi ygU/ufiurtx«i 

Lucill. 29, 
itguniots f xu^tvs xui ftgwni- 

^uiv tioyc tytyxu/u,iyiji Cri-' 

nag, i4i 
itguatr.. Tymn. 3. - «jjv hi 

^tZaxv iytigttv. u^, IJv. 
Ttpuffoxovpov. uo, gO. 
itgxvvu) -wv'l{gi]s %oXov. Ar- 

cliias 27. itu)t tTtguvrcl 

TtttBoT. Sinnn. Alae. 
Ttgiy.vov. Cyl]en. 1. jSukictUr 

rov, u^, i^j. i^Xui^s, uh 

65o. -u ytgu-Agvov. Crl* 

Jiag. 7; 
itoiTtx. ci\u(r<pogds tTtginii 

ucTiio. Cliristodi I2cJ)lir. 

362. fzgtni y,iv xgvbi^ h 

xyu\yuri iaruytvui. Staf* 

Athl. ii xgvaiti yigdi 

Dd 4>« 1 N D E X. iftgtxt Kuv<TT«yrivif. Ib. 
4l.%<ovto<f Ttgsnovaot «ooi- 
uTtois. cd. 721. n§ti>ti. 
Phil. 1. tv inuatv ftgi^xau» 
ii. TCix c- (Lectt. 3o3.) 

Agallj. 74. 
vtgtafiniov -i» rixvtji. «i^- 

Byz. i5. 
^ota^vytvfii. Pallad. l45. 

,y«; Stat. Athl. 35. 
^gtuv. Crinag 7. 
irev^u > vo'tow jrgtiaxvTos uX». 

Phalaec. 5. 
«rf»?y>;f> ifji.r.'nt7wv. k^. 75. 
^gffvl^M. ciiu.x v)ji- ngiivix^iii. 

Isidor. 3. 
itg^in -«« pcocX?»'*/. Posi- 

dip. 16, -««f. «(>• 584, 
Kgfiariii , xtgxvvios. Eryci. 

l4. tax* Z«w tff^aTfJ£X. 

TuU. Gem. 3 
«rfj/wyeXwf. Marc. Arg. 18, 

Zi(f>v£Oi. Id. 24. 
ttofivvoos - OQV xgxdlf}S, Jul. 

Aeg. 7 1 - o'o«f (ubi nunc 

irgtivvofion) Paul. Sil. 70. 
Hffivvw - mv ^•^9''« Archias 

27- 
ftgffus -ttfis fifctovtis. Crinag. 

16. otfX'^'^^ *** /uiXsrtjs. 
Automed. 11. ngtit7 xtv- 
rgif. Crinag. 3. ^mlh 
ngtjtTxv utiTMn. Dioscor, 

l3« CVg/^Ot TTg^ix /309XO- fAivKts. Leon. Tar. 98, 

- t7s uiytxXoi, Posidip. 6, 
^torov Zf^w^o<. Loll. Bass. 
6. wdivxs ngiitlxs. Crinag. 
l3. \i(xivxs. Id. inedit. 

- icgtfvrfgo'.' y^gots. DJonys. 
10. x^tivrigfi (pxivsrut 
uant's. Qu. Maec. 4. «\«- 
(Am ngtjvTxrt Zi(pigt, 
Philodem. 25. Diosco- 
rid, 6, 

«gtivrivuv . ovrts rxtgot. Phi- 

lip. 27. 
n^tjiDVf Tuv§os ugfAti^tj n§:iutv 

xru Addae. 2. i70v it^tiuvt 

MxXsiti;. Archi. 3o. 
n^ttini^u , Tcxvr». Tymn. 3. 
^givivos - vov in (pXiovvTof, 

Dioscor. 28. 
ngtovuiSris ■ Stat xwXois. Me« 

leag. 111. 
ngiTjUx. Lucill. 24. 
Ttgiarti^ -fjgts o^ovrts. ic^, 

200. 
itgiarts, Leon. Tar. gS. 
ic§t'u) - uv io^oXov! yivvus, xo, 

2/3. -y.evx xu^it Vx-.V' 

fji.*i$toi ' H^ti, Antip. Th, 

43. • fittvuv oaovrwv. u^, 

272. 
ttgiuiv -ovet Tiruvov, Leon. 

Tar. 28. ooovTuv ovk tvoa- 

fiov. Cz'inag. 3j, 
n^xyyi\oi. II. 5lO. xvoet' 
yuov. ui, Iler. 24. I N D E X, ^H^ 

«foicyfi^^u ^ av. Agatli. 6g. n^o^v^^oi -ov ttJijUjj^tov. Fal-^ 

np')0(.yM. Melea^. 61. rvxv lad. 5. 

Tt ■K^oiiyx.yiv. x^. 88. trpv^ti^xcrxa) - uf. Strato 64. 

K£oxi77iov , oarvjy iyy.f(pu\ov. n^BobffsTsa^os. Scolion. 6. 

J*()Icmo H. I. TcgoSoTv^i ^^.i^^^fof, Antip. Th» 

«*j>o/S(j£i(yi<i .-./S»/3i;;<». Callim» 54. -rrj ncnarZ. Dioscd- 

'.')'j. duHTvXov ou 7tBosi3)j. iid. 7. 

. M(J. J06. itgosx'jii -ttv ao(pl9f. u^. 52q; 

«^ofixTsCi». ii'^t KKT* ov^eos "'S^'^^ Tt^oixovrot vtMy. dh 

iTtoo^xrrjQv. (yfinag. 2)\). JOi. 

^ ' a\ ' 1 '• «flO^sw -etv. Jul, Acff. 16. 

iroojiATi^u, '/;gu)T3i Axiff^tov, ^ , ^ o *"• 

i<coIi. ua. n§o2tv^ov , fA.v§o^^»vrov, Me- 

lioo^XilSf ikxXiK. A<ratli. 8. .« ,, . , ' 

. , . ... '^ , n^o^v^x. hoslp. CD10.SG.) 

fpiTtva. Archi. 18. eivx- ^ > > q.' *,, 

/, . ,• riri // •''• ''^' Tcgo^vgots txSr,tjia 

H. < 1 i » *j. / , aretpxvovi- Meleag- 64. 

pAijy xe6< sy.ne6Qi tSovvjfts , > :, , n ' 

Ar«f. Archi. 18. o(pQt-s , „, ^ '^ 

«■poy3/.);T«y. L^urist. liCphr. « 

. « - ., . - »'«ft» - JcqoyvDois, Astrl«— 

. , . , ^ ( pjad. 18. tca.qu^ it^n^^oii 

ir^olioXtt, vetXoqvTov «»o npo^ veh7oy,ui. Id. 23. ' ;^ 

SoX*!S. Leon. AJ. 25. ev _ ' " i» f ' +, 

' , ^ .^ •ngotofnrui uidt i/vxois. £Ai-« 

«•fo/33A^ 'dy.(pt])ies i'xits j.jy„^ ^4^ .^ 

yepKs. Aleh;as 128 3'»- ~ 5 , jn'»/* 

'^ ^ ; ^,^ " •>^'? 5r^0'x«, X«f <<:«<"«??»'' -««^. 56* 

iiTOv ev irpof-ioX^ S^e.usvx H- _ '. ^ ' r ,».' 

^, ^ ' "**' ngotxtos, «coiffof. JLeom-Tat? 

(2o.f. iyijin. 4. r.r^ ' A .• 1 •■ * 

]*^ "^ t>0' Z«f<y- Antiphil. ag, 

HjijioXos, nXxrios xarx Tiqo. ngo7i , it§o7x» noaei /3#/S«/9.-' 

^oXou. Posidip. 11. 378. T«rj?v. Antip. Th. 46. 

Wfo/SsfXft). xX5;^ov 170'./ n^ojii.' fffoKVpcw - OfjLevas pct^oa* P(J.s 

fiovXccs t^/jiv. Jiil. Aeg. sidip, i5. Kattycncxos nM^- 

39. ff;)i*To. Christod. ECftir< 

ttgoytniormg. »$'. 552. g. J~«^oi' '$eX(plivu,. Id.-Ol'*' 

ngoyvuiats -IV ifx,'*'^ h iikytaiv, n§oXK,grivos. Diodor. .i5.","V" 

Agath. 69. frgox»r»yerts. Dion^''^. l; 

Hgoyivos. ot^. 43 1, 432. 9tgoxitji*.c(t -ttTKt asti «i^, Jl,^, 

Dda A20 I K D E X. irgo^i\tv^os - ov yx/uc.ov xot- 
fihidfA*. Macedon.^. 

TlfOxeitn. tK irgoxoit^s iitxo- 
ntis. Pallad. 67. -x7s "kiy.- 

itooKgtvu 'Kgtd^tis. Nicarcli. 

16. 
ngoxfiroSi icrt gvrts. Panl. 

SiJ. 8, •Toi /u,var»i. Ni- 

com. 7. 
ngoHVKTu , itgovKv^t. Jul. 

Aeg. 32, 
rrpOKvuv, tV ^ort cot itgoxviev 

avvty.My.ot(ft, Posidip. 17. 

itigol K«^<(tta%oii itgoKvvts. 

Antipban. 5. 

Keo\«\iu) - r](ftts 710^ iv ti£t- 

fjLtfi. Slrato 5o. 
jf^oXiyw. Philod. 11. 20. 

Ammian. 24. 
ItPO^Ktinm - XtTtujv vUa. Paul. 

Sil. 79» f^V ngoXinyjs fA,t, 

Archi. 34, - "kmtTv (pws, 

»i. Her. 17. 
tfgof*xXos - ov a/fivttv ivoot- 

niiis, Nicaen. 3. 
KaofA.»v^*vm •fA.K^ttv. Lucill. 

43. 
ngofjtxxos • ito'KifA.wv. Stat. 

Athh 21. 'ov. Jul. Aeg. 

70. 
ngofjtoigos. Lucill. 42. 
'tgcfAoX^, ini TtgofjioXjiaiv. An- 

tip. Sid. 101. nxga.n^OfA.0- 

X^riv OKvfjLitov, Daniag. 6. 7tg9fA,o\u>. Anlip. SM, 27. 

- ots. x^. 564. 
ftgafA,os, «.sx^ros. Philostr, 

IL 4oo. 
•Kpovtvui •vsvtvHtv, Agath.. 42, 
Ttpovriios. rx Ttgovfjiu. LeOD. 

Tar. 7. 
TtPO^tvtu) • ovfitv ttcvrois odv- 

vijv. Pallad. 117. 
jtPortuTwg , ^tvs, Dioscorid. 

i3. 
itgoTtfTtiot - tiv. Callim. 5. 
itgontrris • is ytigxs. Pallad. 

11. ol yXwccrp itgojttrtTs, 

Aeli. Gall. 2. 
jtDontTus f fA,}] B^tiDV Ttigt rottjt 

fA.trx^x. ot^. 25o. 

, ■> . I « < 

it£onivuii. unvtvari ipvxoiv ruv 

iv sfioi ngoniot. Meleag. 

g4. it^ono^tlcx xvXti. Cal- 

lini. 42. 
jtponosTiyos - ov (rxtinwvx» 

Phani. 2. 
•n^onoXiw. - Xeva. (ubi nunc 

Tt^onoXos.^ Diotim. 6. 
TtgonoXos , Hit^iawv. Plato 

28, - ov M.ovaxwv Og(piu, 

dl 484. 
Ttgonoots - tv x^oyiVTi Bgoftiov, 

inedit. - (rtis X«fA,vgxi. oco. 

6G0. 
Ttgonovs - Ttoot ntTgov. Pers. 

8. - ^» ritixvv. Sami. 2. 
TtgonvXxiov • ots. Diodor. I. 
ngonvXov, Snmi. 1. 7tgo^§^(tis - ios, Agatli. 69. 
vgo§^i^os - ov yxiYis fitxvXifft 

VOTOS ntTvv. uo. 384. 
groosxyu, jaijKiTt fA,Oi TToosxyt, 

Posidip. 2. 
'Ttgosxy.nix'^ - ir«< t»s <|w. 

Khian. 4. 
K^osxyxKXt/utXf i^wTuv. Dios- 

cor. 25. 
trgosxvrtis • rti V^yx. Dios- 

cor. 26. 
Tt^osxvixvw ' tTxt. PliiJet, 16. 
iT^9Sx^txyi0iU.xi. ocovs vy-i^s 

ov nffosx(ptxoff,t^x. Strato 

27- 
KgQsytT^xu •XxtTxis X<Tij oairj, 

Archias 20. 
ngoshrosy "Kl^t^. Anliphil. 

i3. 
rrfos^ixo/xxi t ov n^. ^vrinx. 

x^. 60. 
7r§osh'u) - ^iicxs. Philip. 49. 
rrnos^oxiti. ^xvxtov. Pallad. 

17. iTti irgosaoxlji B^xvxtov, 

Lucill. 123. - ITIV CTttPx- 
VOV. KO. 3l3. frXOM TTgOSOe- 

Ktxv. Lucian. g. 
iroostyyi^o). /u,ti n^ostyyicys. 

Mich. Pscll. III. 127. 

Tifiot Ttgosriyyicxjxtv. Leon. 

Tar. 84. 

tigostyxfiM -pi^iVwf. Strato 

99- 
vrgesil^tifru - uv r^ CTicSiif 

9Tx^i9v. Lucill. 16. I K D E X. 421 

7t§»sty,^ai.'^u - X»r». Nicairch, 

^9- 
rr^ost^yos • ov «rfeexToy. 
Leon. Tar. 8. 

trgOStptl^lO » /gttCK VOOV KtXVm 

^fw. Paul. Sil. 38. 
r:gostv§icxM. Dioscorid. 16. 
TT^Qsixw. Antip. Th. 7. 
rrgosfiyooix • ks ^lxf* • *"• 

426. 
7r§osiixo\. Theocr. 11. 
ir§osfiviis , «lyivoju^i. Lcon. 

Tar. 56, itivoici xxi <»• 

itifAOici •Kgostivix "^otiv. lu. 

85. Trgostivtj X'"'?^*' I<^»9^' 

xxt Tt 7r'gosttvistiitt7v.Vhi'» 

let. 6. 
vr§osB't/u.x, Strato 3. 
7i§'o:3rios - IX nxvTX T§»vfji,xT»i 

Loll. Bass. 7. 
7rD0s'imxv.xi • TXfAivtf tit{, 

Meleag. 58. 
TrgasxxTxfixivw - ifiti, Lucill* 

60. 
vr QosxxTuav §ta. Philip. 3b. 
n§Qsy.ti^tis - its. Theaet. 4. 
n^osxonTu - xo^xs. Nicarch. 

22. 

7r§QsxQ§uis. Agalh.Prooem. 
n£osvtixof*-oi4 - tvtiixro vt(pi%tf, 

Linitl. Go. 
Trgosnxi^u. Rufin. 18. vvv 

ff.ot n^osnxi^tis. Id. 38. 
TriosntXx^w - ctt ^xvxTif, 

k^. 79. 4.22 J N D E X, 7tfOSriiyiU,K - jUKCtlV VTtUHtVHY, 

Pallud. i3. 
ifgosrmlti t vtm 'yvveiixuv, 

Callim. 45. - A/s xyuvijs. 

ul 559 &. (Lectt. 287.) 
VgosTi^tllu.1, ov n^osi^tixs yje- 

X«.««^ a54. 

SrgOS^t^Vft^O) • ^t KX^OIS Qvocai, 

Meleag go. 
9§offw. yti§u>s tiKv^tv ovtiregt" 

ffu, Theaet. 2, 
rfgoffutKu-rov. Maccdon. 11. 
itfqffuiftsioy. usrt «goswTtttov 

xovxt ngosu^ov ('^ny. IjW- 

cian. 6. 
t(^ortl^t!/in, jtgov^iixsv ioia5:»i 

St7yiu(,x. Meleag. 34. ngo- 

riB^tixMS, d^ g2, 
irgortft.ticw. wv, Mo. 554. 
«gorofA^. Anyte, la. Anti-^ 

pljil. i3. 
ftgorovi^u - trs Xxtlptoc. Axi-» 

tip. Sid 37. 
0gor9vos f itoXios ixXiXvrxt, 

Meleag y^, rfivxs oixtiuu 

X»7(f)as otno itgorovuiv. Cal- 

|in). 3l* ^tMT^^ jr^orovoiv 
. tariav sxntroifftts. u^. 2^3. 

$ni Tfgoravofffty stririjs, Au- 

toine4. 11» 

ttgOVVftXOS - XU XoihilfAftTOi. 

iitr^tu 5i. 

itgocpmivui »o)v <pXaV<*' Me- 
]eag. ig, 

i!gQ(p9ivws, Antip, Tfc.S, ttgo(pXfftS f ' fJtYI '7tgO<PotfflS. 

Pioscorid. 8. 9. ^Oivffastit 
TltivtXoKt!. Pallad. 12. iv 
X»gtros n^oipxatt, mJ". 389. 
Vx i'xw fAti ovxi (ptXi7v 
ngo(pxfftv. Meleag. 43. 
txotkst ti no\tti n^oCpMfftv. 
Antiphil. 35.' o^^ts syjt 
ret.(pQV, Phjlip. 71. ^otvoi.- 
Tov, eta, 4Gi. f*ti fti nitjs. 
0.0. 197* ngo(pufftuv ovx. 
unogi7 3rotvuroi, Tiyphon. 
II. 45i. 
ngo(pigu - tf tts (puvtgciv, uS^, 

44o. ' UV ^HTUV ffu(pg0' 

avvti. Sinun. Uh. 2. - ovra^ 
fA.uxt\v. IS.uvuo7ffi. uo 620. 

ngo(pevyw - (pvyuv uXu. Me-r 
lcag. 19. fiogov. Alcae. 
Mess. 8. •ovTU ftuvitiv 
bu'Kuffavis. Stat. Flac. ii. 
itXunus. Mclf^ag. 20. oXt 
xus vawg ngo(pvyovffu. .lul, 
Aeg. 45. - (pvyufii.tv umt- 
X«f. Pantel. li. 4o4. 

iego(ptirtis f fAUxuguv. Antip. 
Sid. 68. -ruts Atwvvffoto. 
Alcae. Mess. 5. 

ngo(pBuvw.. Philip. 2G. 

ngo(puXuaaQfAui -f*tBu. Pal- 
lad. 32. 

ttgoxiw , v^ufg. Plato 1 5, 
Xovrgov. uo. 3G4. - itt 
yutti, Onest. 5. duxgv, 
(»Vf fjer, 3a. -hv X«yvjf iyi ffro,tt«r«y MfXtc^ov. 
iMarc. Arg. 28. t^igotcr- 
ireiy o^cc. xi'. j5o. 

^10/C°*I • *' vixTugos, Dios- 
cor. a4. ^og^o^ou h n§0' 
Xoous. Tlieocr. Clii. 1. 
x84. tvv^gottrt Xtfix^oiu.ivtf 
«£ox,o<)ttfft. Antiphan. 7. 
-u7s vtjix^uy. Puul. Sil. 
61. figoxotts 'P>fy»v. Cri- 
nag. 28. HtiXov. mS 4oi, 

m§ox,oii -tiv x^vaitiv. Hedyl, 

a. (6.) - 0»S (piXotS SVTVVU, 

Leouti 16. 
tr^oxvT^tfS -Txtirty iv ugyv- 

giuts lon Chi. 2. 
fcgoui3riiti. nguffKf ngosTttfft. 

Slrato 48. 
ngomgos - ov fA.o7g»y. Crinag. 

4a. Plialaec. 4. 
iTfvXtts -iuv. u^. 5ijG. 
9i^vjU,yxTos - Otfft XO£V/ufiotS. 

Theact. 2. 
v^v/uvfi, xscT» n^vfjLvns ttyuv 

Ziipvgov. Arcliias 16. 
Tt^vfxvrifftoy - 1» uyiJTrTcct row 

fiiov iv ffol. Meleag. 44. 

•rrpvu.yoZxiii -ovs xuKovs ffrfX- 
"Kuv. Marc. Arg. 3i. 

vgVTUvis , rixvus friXtxvs. 
lacon. Tar. 4. - tv IffTo- 
fftis. u^. 533, AtiTof^tjv 
«yo^^f. Simonid. 88. 
vXcvrev xk« ao<pttis» ui. 5 11. ffvjuirofftm it^vTKVt^ 

lon Chi. 1. 
«fuB^ti/Stis. Daniaget. 8. 

Alex. Aetol. 5, -j/v xov- 

foy. («(}'. 695. 
tlguiy,os -(JI.U XfVKoix (ubi 

nnnc Ttguiu.) Meleag. 1. 
5^. 
jr^uios , t$vs, Dionys. g^, 
f/i}}v. Paul. Sil. 20. vrrvos, 
uL 433. . ov ffvxov, Gae- 

tul. 3. si tl^XS sd^gtffUSm 

Theodorid. 1 1 . 
rr^uv. xxT ov^tiov k§uvos» 

Daniostr. II. aSg. -yx. 

fiu^vv. Dionys. 6. nguyus 

^gvyttis. Leon. Tar. 7. 

vXtjs. Alcae. Mess. 8. 
TT^u^tvs. inedit. 
jrguTxyytKos. II. 5lO, 
TcguTxYgtov -tx fiiox^uy, «^. 

Byz. i5. 
9tguTs7ov , iu.o^(pus. u^. 743. 
jr^uTo^oXiu. /SoTgvs irugBs- 

vtovs TCgurofioXuv Xi^^^tTUS, 

Philodem. i5. 
x^uTofioXos - ov ^fiys uvd^os, 

PJato 6. 
nguToyovos - ovs tXtxxs, Me- 

leag, 1. 5o. 
rrgUTo^v^ - vyu Kvtrgtv, Au- 

tiphan. 9. 
teguToBguv - ovts t$gxt. Mar* 

ccli. Inscr. 35, 
ftguToxvttv. Lucill. 47, ^SJ. i N D E X. 

9tguro«\oos -evv «^voj. Mc- 'Ttrigv^. Jul. Aeg. (). Tcrlgvyt 

leag. ig, ay.it f(\ vi/jtrof. Antip, Sid. 

^Duroanogos -y ytviirn. Ac- 47. vywv fitjghfnots ?rrl- 

nigm. .l4. gv^tye^;',yu.'kfA.(vais.dS.Q(^^i. 

nguroroxot, Theodor. l4. ?rTj;voX«r«j - <v vtCpiX^v, Zo- 

'Xov' OiJ.tt§ov, u^. 567. sira. 3. c J pgurorofAOS - ov xgxfA^ris. itrtfvos - oTs vk Vxvsci iruXwv. 

' Philodem. 3o. Dionys. 2, -vot no^ss. 

9(§uro(pvros > olvos. Leon, Antip. Sid. 3g, - m i§U' 

Tar. 18. rojv. d.^. 3 20. 

firuigu, fnrxgov «yx' ra,(poio. TtrtjiTcno, nrtiaatri fiovxvf^i*' 

Macedou. 37. tis KviM,ovs. Arclijas 24, ov^i Aios 

Ib. Xv^vt rgts errrocgts, nr^isis tcv^, Melcag. 34. 

«eJ". 61. •nrt'Kovuros y KKiMTCfj. Auli- 

teroCifffAct f Tvxvs. Pallad 82, phan. 8. 

jfreiiu. Lucian. 38, Pullad, nrKTxvri -t]V noiti rots xgt^ccsm 

lo4. Lucilli c)5: rw nrtauvviv 

tfTt\t}}. vno nti^^ip xoibjifA.t- <nu\ovvrt^ PalJad. ^b^ 

vos. Cyrus. 1. uo. 628. nrotiu -tiatis iwuXiwv xyiXus. 

^ixtrif Tlxvi, Thall. Mi- Archias 3o. -ov*t«<, Mim- 

les. 3. Antiphi], 37, nerm. 5. 

ftrigvt! -vs tvarox'}! Onest 4, <jtro\(x§x'^^ -X^- Leonti. 2, 

nrtgo^^ofAit] -tis (ubi Cod. u.h Byz. 12, 

Vat. xxxo^gofA,itis). x^. fcrogbos. Ti;ll. Geni, 4, 

3g6, nrvyfA,x , oXlyov ninXuv, 

f^tgov ^ xyifA.uv. yxvs. Mace- Phaedim. 3. 

^oiif 23 ?V nrtgo» xygtvu. nrvaau, ^x^sfgv inrv^xrq nif- 

' Paul. Sil. 36. fitfitjXov x,'^- 1"'! C^J* ^* 

|3/pv, Applloiiid, 22. '^5. njyui. S^eos ^t" m ^no y.oXnoy 

f» ^rigx, ruy x^^x^uv- icrvof^ty. Strato 7 1 , rtft 

Macedon. 4o, norl nrtgx Xoa' xno ^iXxs (nrvatfn 

ftvxvx rtvoc^xs, oc^, 6, ^9{- ^iovqs. Leon. Tar, g6, 

Xqvffx, ^f 3g7, ^rogytcv i'nrvaxs tis xvi- 

nregqnovSf ^gyihi PIiUQ"= ^'«^^* Mcleag. 124, xnq 

dew. 28, ?T?V*(ifroy i'nryaoi x»i T9 I N D E X. 425 fi.(Xt. Nossis. I. i'-rTVC! 

^i ^xXi^xs (ubi minc tis 
^>m). PJiani, 6. /trroj ^i 
Tcois wXtcrB-fy tts xXx mv- 
(Txs (?) PhiJip, 12, 

iJiau. 2. nruixu (iorovv 
u.^tgyoy,tvoy. Agath. 59. 
. TTruxxs m»:,uKis iitaofitt. 
Id. 28. 
\ffTw)««, o(ptiXoiutvoi. Anti- 
pliil. 3/. "Avrxtov. Dio- 
tijn. 5. 
«■raJ(T<f .<y yS/ov. Pallad. ii4. 
-7!ts urvxfTs. Icl, 74. ff/y- 

Tf. Id. 42. ygXlU/U.XTtX>js. 

U. 44. 
»rvj/./^ft) . i'^tiy, S.irato 7g. 82. 

84, . iixt TTXOtittS. Ni- 

carch. 8. 

^^yif^DCxifl, OVK U7T0 TrvyfAX- 

iC^vs. Muc. Scaev. If. 
265. 7cvyfAxxii]S x^-t^xs 
a.vta-/,tv uvui. Pfillad. 85. 

TTvyMx^os. Lucill. i4. 

■nvtXos. Scoli, 21. 

1TvBu.ilV .fA.ht T?f XvXtKOS. 

Gaetul. 3. Jx ^xy^ov nvB- 
y.ivos x§)^iy.,vos. Eralost- 
licn. Cyren. 7>, ino nv^. 
^fvsc vtixrov xVns. Jul. Ae" 48. 

Jc-jBoy.xt . fy« axyxrt. ecV. 47 0. 

?rt/>«:i^u- -wv Tj)v "hXtixv^gov 

noXiv. Leo Pliil. 3. 4>t,(fr. ^ois. Agath. 71. ffj;r«cr^, 
x^xrx 7ixvii/j.tgioiatv xi^- 
'Xats. Stat. Athl. 3. ««/ 

062. ciri(pxvois xt(pxXus 
KvxxcmyiBx. Slrato 96, 
iiuhn. 16. X<^a) Ttfnvxxa- 

y.ivov v^wg. Claudian. 5. 
Ttvxtvos. (Pg/vx XXI nvxtvocv 

xig^os /Sturxt. Bacchy]. i'v. 

5. nvxtyxis itrigvytaatv 

l§iaauiv. Kxy^Xq 11. 

mJxivo(pgwv -ovt ^vrgtj.Agaili. 

76, 
TTvxvo^^wi - wy« /2or£vv. Zo- 

iias 3. 

fCVXVOS . OV sxovffx VOOV, Al*- 

chil, 39. frrtgoi nvxvx 
fixKovax, u.^. 397. 
nvxrtis . tiv. Pallad. 85, 
nvxris -t/J; ygXTtTT!. Ar- 

chias 26. 
7tv\xw§os . pi TtXovrli^vos, Ma- 

cedon. 3o. «7. 6*24 . 
wvXjtJy .wvoy oxvus, Paul. 

Sil, 39. Julian. 60, 
nvXTi. x§§nruv irtiwv nCXxs 

iitv§t7v. Bacchyl.fr. 17. 
nvXis, Paul. Sil. 63. 
itvXm . «0-/ xo§xi. xL 90. 
Ttvyxros .rfjy aty^y. Paul 
Sil. 8k 

a-v|/v«f - i„y nX^rxy„v, 
l-eon. Yar. 33, 4-6 I N D E X« fcviivos ' ov uCXoioxov. Leon. 

Tar. 1. KTfvx. Id. 5. 
*rw£ , %«X>«os op>/. Posiaip. 

i'i. fx *vj)oy Tciats is (pXo' 

■yx. Adrian. 3. 
«vgxy^htis. Philip. l6. 
nvguvyns , »«71. Meleag. 49. 
woyooi - waus (vtniV) ro t^«' 

ytxQV (puvf!y,x. Antip. Tll. 

37. nv^yu^tis iXf^Ms. 

PliiJip. 29. 
ftvgyui/u.x, Kogitris. Agalb. 8. 
nvpscau -i^us, Nicarch. 27. 
fcv§fvs -tix. xo. 119. 
nvpiv -ijvfi. Lucill. 54. 
nv^i^vtiuos, §iicts. Philip. i3. 

nVf^(pUT0S , 'KxTgtS Ail/X,tlT§OS» 

Philip. 76. 
nv^iic -ixv xu^tXttv» Ni-> 
carcfa. i5. 

ttvgfS^xXntls - f J o^i^^fAa. Apol- 
lonid. 4. w(?tDp. »$'. 472. 

ycvftnutfjs - ios (pgvyiiis, Leon. 
Tar. 7. 

nv^tx^AOTCtn -fjs fA.vyifjLX, ti^, 
123. 

nvgixotTtjs, vxg^tii. Phani, 2. 

nv^tXxfA.ntis ' tts uaripts. 
Marc. Arg. 10. 

nv^invoosy ^iXos. Gaelul. 5. 
eiyiXij Tuv^uiv. Lucill. 88. 
- oov AVrvtis. Philip. 9. - oio 
Ktigl. Simm, Ala, 2, - oov 
Tuvgov. Qu. Smyrn. - 0« 
voiu. Meleag, 5o. nv^tanxgTos -rov J^^y^et. Ga- 

briel. Iir. 7. 
nv^tr^oCpos -cvs ^fXi^us.l?h.i- 

lip. l3. 
nv^t(pXtxTos - tcTx /ioarpvxtti, 

Anliphil iiied. . oiat no- 

Botai. u^. 29. 
nvpxKiij, nt oatjs ^X5*Tf nvg- 

nxiijs. Plato 6. y.uvrts iyu 

(AtyxXtis. PUilodem, 25. 
nvgoytvris, Julian. Basil. l. 
nvpotis , no^os. oca. 464. -ta' 

CKV tTVV. U^. 301. - fVTSC 

o/uiuxTx. Rufin. i3. fifXri, 

Pallad. 94. 
nvgoy.Xoni^ - tis fji.vtjy.x. ua, 

123. 
nvgoXoyos , o^tnttvti, Philip* 

i4. 
nvDo(popos • ov uvXxxK b^tiovs, 

Mosch. I. 4 11. -01 vtjis, 

Bacchyl. 11. 
nvpow, ntnv§n)fA,iv» gti/KMrx, 

Leon, Tar. 25. nuiS'» 

nvgwaKfitivji. Id, 99. 
nv^^t'xios. u^. ^5^c. (III. 

334.) 
nv^goyivttos. Dioscor. 29. 
nvhoos -ov. xa. 608, 
nvgaojioXgs - 01 xxrTvis, Stra- 

to 38. 
nv^aos, tgwros, Strato 24. 

-ov ri-x,vtis. .Tul. Acg. 23. 

uvunrw. Marian, 1. -ol 

K§v(ptot. Irenae. 3. nv /u.ti- 1 N D E X, 427 rf^« X/^ov. Julianus Ac- 

gypt- fi- 

itvDdis ' ov "kioyros. Leoil. 
- Tar. 5i. 
fcvgcroroxos - ov Xid^ov. The- 

uet. 1. 
7tv§<pogos, llufin. 2 1 . ee j'. 60 1 . 
fcvara, -iv ia^Xriv, Philip. 9. 
9tvu. b^si los T( nvov. Paul. 

Sil. 74. 118. 
fTioyuvtov, Anuuian 22, 

«■■«yWVOT^O^Of - OV XVVIKOV. 

■ Luciau. g. 
9Ci»Kiu) - iiai» ^v^xis ot,'Ktirtis, 

Strato 91. 
««Xtxoj - ov ^vovv. Theodo- 

ricl. 6. 
«r<DXoja«p^oj -ov vlnfis, Stat. 

Athl. 21. 
ftu)7^or^o(pos -8 Qta(JCf.Xifi. «0. 

420. 

TTiiifAx. /mtrx ^cottot. Macedon, 
4o. iTw/u,(xr u(psXKt xxooov. 
Archil. fr. 5. 

ttwrdiu) • rtj^ivros. ko, .^gG, 
-rwfiivij. cca. 3gj. 

9tMv 'tM, Nicarch, g. ?. II gxlioos - otaiv vntirwv 

Byz. 18. 
^otyoXoyos 1 iy^^tvos, etJ'. l3l. 
^xoxXos - ous ivxXiyxtov «^. 

xtv^oiat. Nicaeii. 6. 
^uitvos - o7« r^scxv^^tv, Phi- lod. 21, -ocv ffiovx. Any- 
lc. 1 2. oc*o ^xSivwv (p^oy- 
yov itis Ttrs^vyiuv. Nicias 
8. ^xoivo^is ■Ttoaaiv.u.o.ki^. 

gXaiOS. XXXOV tV^tlV §7]t7SPXt 

y.rirtts. Criaag. 32. 
^xB^xiutyi - tyyi (poviri. u^. 
ller. 21. 'ly^t (pt^Mygv- 
ffvoio f*tXiaatis. Christod, 
Ecphr. 392. - tyyxs ntt- 
^txtis fxtXiaatjs. Id. 110. 
xyXxiris i'Xtt/5t. Id. 78. 
^xt/ioy.oxvos y xogvvri, Leon. 

'J'ar. 34. 
^ttt/Sos, ua<pxXZs [it^tiKws. 

Arcliil. fr. g. 
^xtfBoaxtXtjs. Stat. Fl. 5, 
§xtvt». §xtvt txfixox pxxxov, 
Posidip. 11, rx^ov yx' 
"Kxxri t^§xv*v. Alcae, 
Messen. 1 7. rvufios gxt' 
vo,usvos mXxytt. Id. 20. 
^xtartip , ix nv§os, Pancrat, 
2. %^fi7f<ov xTCo gxtcr^^oi. 
Alcae. Mess. 6. 
^tuiw. i^^xia^ri. Theodor. l3. 
^xiff^n ^iuTcxvrx. Hegesip, 
6. fuiaxrx uar^x mXt/uos. 
Antip. Th. 33. 

^KXosts - otvru ^w^ov. Anti- 

phil. ined. 
f'«x9s. Plato 26. uXioto ^iov 

^xxos. Anliphil. 4l. rou- 

XtytintXis ^vvixi^xo xfTrKf, 

Crinag. 36. 4^8 I M D E X, ^u.,v.vos ' ov iXlffffoif, Zcno- 

clot. 2. 
('uvls, /u,tu,gu. Pallad. 122. 

_A|>o]]ouid 5, ^oiy» u^rru' 

(Pihrt^x, Zonas 6. xiKd- 

vmv (iiTftvoDV ^xy», Epi- 

gon. 1. 
fotnt^ia • wv rirrti vijovv. 

ApoJlon, 25. 
^X7rt(j/u.x •uotv cii.fA,(f/iit*r'A.aattv. 

Agailu 64. «,(.tlf>i n^os- 

iUTfx, 1(1. 7. 

D»(pXVli • lOiiiV XXI ^f£/UWV, 

Lucian. 9. Annnian. 20. 
ix(pxves f V n\xrv(pv7h.os, t<- 

(ubwgos fA,(if/(^ui\, xd. 670. 
fx(pt^tvs Paliad 52 
^x(pis - i^os rgii/ux Nicarcll. 

16. vtxtiiat rov ivgov ut 

^u^ihs. Pallad. 52. 
j*Xtx^ • luts ^igcotat, Dio- 

cl. 4. 
gx^^ts t us ov»v. Archil. fr. 

21. • IV ogtos, Leon. ^i^av. 

g8. o§yx$os. Agalli. 3o, 

itgnv. Id. 55« 
iiyx<^ • o/u,tvov. Pallad. 56. 

uv giyxV' «*<^- 90- 
iiboit »fi^if- Antip. Sid, 

83. ffxX»^ov, Agatli. 2. 
gt7^gov - £x noruy,oZ tt$. 4 00. 

- wv xvovuicuv. ud. 4oi. 
gi/x^w. /S/of TtKovrov xui «e- 

ytifs fAiaaoB^t ^Jt/xfiofitvqtf Pallad. 120. -y.iviiv ttv 

aX/. Anlipliil. 1. Kfv^plots 
oy.fA.xai. Ag.itll. 7. 'rKx- 
Cflvrxi y^x(pi()mv xqu>(ji,xai 
§ty.^oy.tvot, Id. 23. 

^inu, y.xTk.ov rots uaiKoiat 

gifttt. Pallad. j 1 9. tt §i- 

irtts tr^cs yi^os, RuCn. 29. 

^ "koioo^itiv ^sTcovauv. Pallad. 

116. ftot gi4/u). JVIeleag. 3. 

§tvy.x , oyt/^tKov. x^. 5 1 9. 
Tvxvi- Pallad. 74. y.i\ta- 

■ ffltiv. Antiphil. 29. vSuf 
totets ^tvyxatv uvrirtuKov, 
Id. 32. ^tvyxai (pt\it/s, 
Irenae. 1. rHv nxbiwv, 
Pallad 48. rvx^s av^o- 
fiivti Id. 1 1 9. Tvxvtfv 
nofvits ^tv/xuai xivovyivtjv, 
Id. i 17. 

^iu. tgyx ift uv^^MTtovs Pt7s 
Xiw^yx. Arcliil. fr. 18. 
ort f^gttv (lege f§^tntv) 
tis ui%v. Anlip. Tb. 47. 
ov fA^i^io ^tvattv Xf ^o^* 
Loll, 1 . is Auvxt/v t^ftv- 
ffus oXvftntt ;gpyiTof. Par- 
wen. 2. fj Oy.i/^ov ffttptjv 
li7rxi \uno ffroy.xruv, u^, 
45i. 

^ijyvvyt, i'^§i]iuv fj(,ovaxi ^u- 

TtgtlU, UO, 482. iuXgVX J'' 

ovK i'§§tii inl niv^tat. 
Dioscor. 34. §t)ixyivn 
yuari^^ vno rgtaam Tf« i M D C X. 429 xit»y. Antip. Th. 48. 
B^goov Kvitis arti^tiri. Jul. 
Aeg. 4i. ui^ivi* (p^oyyot 
pij^xfihx, »0. 455. 

6 1 6. - vvof 5c. Ai'ist. Pepl. 

24. 
gTfityJXtv^o;. II. 5 18. 
griitvoos, \l, 517. 
^rj^is , t<STOolr,S. uo, 3lS. - /?f 

Xjffr«/. Callim. 35. co- 

(psc/. Pinyt. n. 258. 
^fiaffoi - uv KxXx Tv/ut,icxva, 

Alex. Aelol. 3. ^riffatrt 

rvfji,Ttx'jx. Dioscor. 38. 

vtlvto x«« ^'c/ffiTof. Scylhiii. 

2. i'v2rtoy i'xvos ^tiffuia^M 

vv,u<pxts. Alcae. Mess. 12. 
jiirtig ^ intwv. xi. 754. Cc- 

real. 3. - ?^j?. «(J'. 13 yz. 

2g. • )7j>uv ttxovK. L.eonLi. 

»9- 

ii/rgu • fis tvxtXxooto irxrvP, 
* Christ. Ecphr. 24. ^xos. 

Id. 256. -£_»/ ntartvtis. 

Agath. 76. 
gtirogtxos ' xurtgos, Pallatl, 

137. 
gtytoxvos -vti itiiyv^Kts. II. 

519. 
gtytiXos • ev ovtt^os. Dioscor, 

23. •}! f§i(p(itv ivats. An- 

tip. Th. 49. 
gtytos - tov xXyos.ol^.Htr. 10. 
(tyo/u.xx>}!' LuciiJ. 6. ^tyoia - Gvy. Lucill. 3o. 

gi^x , xgxvrogos llfixS^ixs» 
Saniius 2. axs 'o^ ix §L 
^xs xvxoiS^gojxtv, Anlip, 

Sid. 18. ^OljioV XTTO pi^ois. 

u^, 542. ^ix gt^xv '0,«v- 

gov. x^. 486. 
ft^o/3oXiui. jxtxgov §t^o^o\tt 

rx xxrw. Lucilj. iii. 
gi^o^tv , iiiaaxat ro jiXi(pU' 

§ov, x^. 95. 
^t£ou>. tis ini gt^ovrxt ygx/u- 

/uxros xguovtti. Paul, Sil. 

52. VTTtg X^ilOuiV UiUIVlOS 

t^gi^uirxt, xo. 4oi. 
^t^Mgvx.os -xot- fiovat]s. Anti- 

phan. 5. 
gtr.vriti^ - titvrt ytigui. Chrjst.' 

liephr. 34o. 
gty.voo/xxt. yil§f igtxvM^tl. 

Agath. j3. 
ftxvos - ov Tcoax. Leon. Tar. 

3?. 'X J^vf*u)v ntptxvt^tu, 

Zouas 6. - o7s xgorx(pot' 

etv. x^. Wj'6. 
gtxjw^tis. II. 517. ytigui (uhi 

nuuc yrigcf igiKvw^i}.') 

Agath. i3. 
gtf/.y.x ■ xffi xov(po7ffi Ttoduv. 

Arion. llymn. 
it/xcpK , B^ogovffu. Nicias 1« 

xx^tls ovvxot. Anyte 11. 
iivu , aotuv xxtrgwv Xuaioi. 

Damofitr. II. aSg. ^tvou 430 I N D E X. Xt^Mciffrngai, .\ntip. Sid. 
io5. 

^tviyKXTonttiityivttas « ov. ecj". 
1 10. 

givoftoXos -y 7t!>c,rxy<(). Paul. 
Sil. 70. 

^tnti • p ^ytifOfAtvov itvg. Stra- 
lo 23. rvx^^ §i7Cous. Lu- 
fi.in. 38. xi^oikiotts rrvoos. 
dl 678. 

^trci^w. Lucill. 67. fguiros 
(pXoyti gmt^etv S^eiSi^i.lle- 
liod. IL 3o6. 

^tnis ■ iax rtjv (A,u,'Koi.>i.ot(jiv ¥.tt 
7cpYitlv.v uijruts. Dio.scor. 

12. 'JO^OV XtV^OVffOCV Uft/UK, 

Arcliia. 5. - ^us nv^trgo- 
<Povs. Philip. l3. 

glmcr/itx • uffi "kuntis. A- 
gath. 8. 

^tTcru^m - ui^tis. Mcleag. 
102. 

ginru). ol^ ort ^ittrw kv^ov 
xt^puXijs uiiv vnt^^tv i/u,^s. 
Pliiiodein. 2G. f/;rre 
yeovs. Pallad. l44. ^tit' 
Ttgtiv f§^tVftv tnt x-^"^*' 
ui. 462. »71' §i^y}s irtl Xuix, 
Crinag. 3. i^i^l^ott (p^ovri' 
^us. Paul. Sil. J^. ^iWre 
rriv yrtvltiv. Macedou. 21. 
ilpi(pbo» aoCpius a itoXvs 
rtovos. Mcleag. 56. xetro* 
7\.ttf*.uyoc ^tCptis. n^. 260. gt(p^yui rv/ujZots. Pallad. 
i44. 
go^eos -i» xukvi. Rufin. i5. 
Marian. 3. -iov x^i^fos- 
Macrdon. i3. -^s, itxp- 
ttvs. Paul. Sil. g, -«y ,«>;- 
Xuiv. Id. l4, KUXVHUV. Id. 

33. Tlieaet. 2. - uv x«. 
Xvy.x. ud. uo. 

^o^'tj. Archil. ir. 3j. 

goStvos -uiv. Asclepiad. 27. 
- ivovs. Id. 28. 

^QOottdtjs -ii Ttvyff. Sosip. 
(Diosc.) 1. 

§oootis - osvrx tVgiK. Anti- 
phil. 6. - otaauv xvrfA.yiv. 
Marian. 4. uvrvyx. Dio- 
nys. 2. %£<j)«v. id 5. 

§ooov j tvoojutots Xx/u.nojUtyov 
rttruXots. Slrato 37. xut 
^ooov uv^si, u^a, fjtu^uv- 
^iv s§i(pr,. Id. 73. ws ^odov 
^uXi^taxts iv eVu^t vvr 
ifjtu^xvB^tis. Maced. 1 6. 

UKfA.U^St fiuiov pooov, uo,. 
3(j. tVd^t ^ooov ytvof*tiv. xS^. 
58. ijis §o^ov f» xtinots. x^, 
33o. ^>oaov tvnvoov, uS'» 
711. rco§(pv§ioto ^odov iov 
^origti (Txgi. Kufiii. 2. 
uvri ^oatv rov /Smtov ov 
SixofAut, Id. 38. i^oSu tiu- 
oos. Crinag. 9 ws xvw» 
(pxrvri goSx. uS. job. 5>/Xii- 
ri^iiv ^oJ^wv xuXvxtgctv I N D E X. 431 

S fio !i]v. ' Cyrus. 3. ^§oaos Zonas 4, -njv (pol^tjv, 

oTm^o^oKnv hijxtTO. ■ ui^. Alcae. Mesa. 8. -tovs 

Her. 21. «Aoxa',MOVf. Antip.Sifl. 27. 

io^oTCvyoi. Sosip. (Dios- ^q/u.^os , uXxutu^, Hcrotl. 

col.) :». Inscr. 34. fX^xrsy. Leon. 

£o^o7(pv^o(, Clirist. EcpLr. Tar. 33. • ov d^ncaoto fiv- 

iVio. wrroi. Plialaec. 3. ^vvvmv 

^o^oxpof.ll. 5 18. -0« X'^- ^§*itx,vTts, Qn. Macc. ". 

X*«. Sosjp. (Dioscar.) 3. ^ortxXov t og^tKToi.s. Leon. 

§0*1 - us Ttt^ijSfls. A^dXh. 56. Tar. 26. 

^oSfiQS • tYi vy]C\ Antip. Sid. ^oni/\. necs ^tos roiosSt ^ontj 

37. ir. ^o^tuv. u$. 36f). fjLovov. uS. 81, H!ju.s7t ^iov 

, fwv yXuoTiwv. Arclriincl, . gojt». Mesonied. i. Iv j»o- 

1. yXuvy.ois rtyyo/utrut ^o- 9173 s xuigw figuxtT. Pal- 

5/oi.c. Pljanocl. I. Xvy^aT? lad. 86. 

«o§5rfji.ov. ilippi. II, 67. ^oTtrgov - tsiv xo^vfiuvrtfuv /«- 

h goB^totffiv frtvitv uHTtiv. xfiu.uru ^uXxtu, Pha- 

uo. 370. ^o^iuicxi xgtfiix- loec. 3. 

Xtii7(. dt^. ''l3^l. ^ox^iu - ^it yug y.}yu xZjUot 

^etti '}js uvB^ti.Meleag, j,2S, norl it^ov ^ntlpoio. u^, 

tvax,t!!Toio B^v/UjUxnx.ijfi" Hcr. 28. 

nag. 6. r^ /uverrp ^otriv ^vyiXicpxs. Pallad. 3^. 

t.7cu^ixt, Tlieodor, g. §Cyxos t txovau B<t« rgtftft 

iuvS^oxtrwyu. Philip., 20. Btiy.tvov. Lvici]]. 35. rotoZ^m 

Kgrtxtvn- Zon. 3. Tov. Id. ig. 

^ot^Siu -tjaus tvgos. Crinag. ^vBfAos , oios uv^guftovs Vx'** 

39. Archil. fr. i4. -ov fiux- 

gOl^fU. ^^Ot^tlTO ot ut^igos, X^''^~^1^ UVUftXixOfAtV, A- 

Lucill. 65. g'ith. 24. - ov Si^vyos tvt- 

(oi^Vfiu, rguytK»v. Agath. itins. Michael. IH. I24, 

xo. gvKxvtf f ivuytjs, Leon« Tar; 

§o7^o.St (ji.aartyos, Philodem, 28. ov gvKuvri ftirttvtifji.ivos. 

27. '{^rvxns. Paul. Sil. «^,232. 

71. ^vfjcu f ugfAovitis. Procl. 

^ofJk^nris 'Tuv KuXuvgoan, Ilymn. 1.4. 43^ I N n E X ^vfifA,u - oiraiv /uij ^tTcrS-xt 
\ovoy.ivovs. Paul. Sil. 74. 

11 5. 

^vofAMi . ofAivof i^yxrtv fx 
ftox^i^y ftiOToiv. x^. 412* 
fl^vxvv "^uvKTov McJeag. 

116. fiocr^fjs 3ri(rf/.t» §vo- 
/Ufvov. «d", 619. ' o/u.ivf!V 
o^yotv» KTtffTifV. Paul. Sil. 
5l. oov\offvv)fs ffTvytptjs 
^vffuf4.evoi fCoXixs. ui, i44« 
^vaufAtvoi rifjLtvos.u^. l43. 
- ffo/utvoi noirglSu. u^. 1 88. 

^vnugws y ' dttiuffxi. Pallad. 

137, , 
bvnuiii • owvru kuj>)§us rtftt' 

vti. Paul. Sil. 65. 
pvTcotis - tffffoi oXnfj. Leon. 

Tar. 10. - otVTi ntvcp nt- 

icu\uyf*.ivov tff^os. Antip. 

Sid. 61. ^VTYIO , XpVffOS OXOVS ^VTil§US 

oXus ytKnious fXiyxtt. 
Paul. Sil. 16. 

gvrt^oCpXotos - ov ffvxtv. Zo- 
nas, 3. 

^vrts , ngifffivs , nus f v- 
rls. Anlip. Sid. l3. Xo/or. 
Macrd. 1. nuvuw^tos. 
Paul. Sil. 10. yn^Ks ufj.t- 

rpiT(f) ■JcXi/^OfAtVOV ^VTth^ 

Maced. 2. fXKutgov fji.i]Xuv 
^vrt$u. uS. 60. ns xui ini 
gvri^uiv V^trO fgws, Plato 
6. xui ffru(pvXti- yii£us uiff- 
^uvtrut ^vriotuv. Antiqch. 
1 . ffrgtnrus ^vriius yu- 
crgos. Meleag. 77. is f'u- 
rious ffxXtigov 'ixoiro ^i^os, 
Jul. Acg. 2, 

^vrov. Hedyl. 4. (8.) ., c , - « o. . f!>ra)fl -T(i0t iSovy.oXiwv Huv. 

fivnost fpxipur.iTiis. Strato ,t 

uo. 125 - rogu "KifAOv xui 34. -ov Ku^u^ov. Pallad. 

5o. 
ivfftov - tu u^ivaiv. PcTS. 2. 

(inj^^s iugu. Julian. Acg. 

52. 
^vainovos. II. 5i 8. 

^VfftS f K09VVQV ngOS UVfftV 01- 

yofA.ivov. riec!.} I. 4 (8.) 

iVfffA.0S. OVK Uno jjVfffAOV tlKU- 

{u. Callini. 12. 

gvffffos - ov iniCHvviov. Paul. ^uvurov. Leon. Alex. 29. 
xof/.us §VTOpx xixDVifiuXov. 
u^. 1 J 5. uy§ov, llciino-' 
cr. 2. 

^uyus. Knntros. Posidip. 17. 

^ufji.uXiQS - iov jSiorov. Anlip. 

Sid, 82. - eut veoTtjrts. 

Melrod. 1. 

gufA,)} - tjv Vativ yvufAyji u^, . 

55(). 

Sil. 5o. youtu xui ivaa^t j>uofA.ut. ^mvr uiipu y.t^' ift,t- 
Nicarcli. 1. gotvru fA.u^ov. Simm. Qv, 1 N D E X. 'Tijvds ^wKjS^e xur* uXui^y, 
Herod. fnscr. g. 
guittTov , oXtyoivXov. Leon. 
Tar. 54. 

r. 

eitfilix!. sutt xut (V <i/v%Po7t 
G-«t/3fi»ffi ^i§^oi tguis. Me- 
leag. 83. 

eo(^/2xriKoit rro^os. Mcleag. 

83. 
cxyupn . tv \vai(pXt/3^,. Plii- 

lip. 6. 
cuyfjvKTos -oto Xivov Xtt<l)uvov, 

Archi. lo. «J". ia8. 
ffeey^^ffi^s -i«. Leon. Tar. gi. 

-t7s. Ilegesip. 4. 
ffuytivevr}}p. Maec, 7. -*->7<i« 

Tj)/%(^i' xTs'y«. Leon* 

Tar. 5. 

oxytivtvtvs. Tifaer. III. 2. 

«rwy^/cat/w . ev^iis vn sgun. 

ul 32. 
ffuyt;vo/5iXos. Agalll. 43. 
ffuynvoSerov , ufxfA.K. Philiil. 

au^gis . ov ruxtov. Pallad. ffoiXTttcu, . e, Xiym ^%ov. Ile-. 

;^'> , ^ dyl. 4- (8.) ..yl,, «V«, 

ffee/yw . ois kvov tov /ut y.Cvu, KXfirty.ov. LuciJl. 70, 

Oiiest. 10. Gutvot xh ffe ffu^^^ocXov -Xu. Phiiodem. 

ffKvXuHuivu. Nossis (J. q3 ^t.T.i^,,. « -i ~ i,- * 

-'• -^»^' xovipu /iuXtiv. Dio-» 

ffutgu). aifxu fftfftigus (A.vx^t. l'lM' 2- 

^.... Meleag. oa. aea,f«.. cuf.obtros -« ^af..W JW. 

«"^- 272. Phani. 3. 

VoUlLLJ}.i, £g 4^5 

cuKiaituXos. Clirist. Ecphr. 

i44. 
ffUH.oytvcior§o(pos. uL i 10. 
C7««A«Vcrw yxtTTe^x ceauXunr» 

yi^m BuKxii>. A;:fafh. it^, 

^1"»'««' fftauXuy/uivov oii^. 

Leon. 7'ar 07, curvgov 

oiiiit. Maced 28 
c7«Xf:/T0f . ru yv7u v?r' ir.o^. 

rov Mei.a^. 70. 
ffuXtvw 'innov cuXeZiut. L^jt- 

fill. 95. fj«'Xfvff,. JJ, /5^ 

jrvj/v «'.vVcwi.c'^;; ouXev.fj^vij, 

auXtvoy.tv7iv. Strato .'5. i« 
^f&«t/Vi> yv7x_ ffuXivoy.evav. 
Warc^ Arg. 7 ^uv ^ru. 
"XtvofA.ivov. ^osip (Dios- 
cor ) I. To (7Kt'^of I (Te, 
ouXtvfA.ui Pljani. 1. 

ffuXmyi, hy.vyo^os Christ 
Ecphr. 23. //y. ^l go^ 
-yyof rvgativvs ntXuh^n fxu. 
Crinag 10. -yy«;^«x*8. 
*«yv. Antip. Sid. lo^ 
^u§v(pmov nitgtKuv. Id. 79« 434 1 N D E X. a»i/u.4'VX'>v ■ Mclnag. i, ii. 

Yx K»t cot.y.^\)-/^a., »6. 706. 
wa.v^oiXiov - lio ov TVTrro/Lcxi. 

Pallad. i3. 
9tiy^»Xov. Meleag. 65. Phi- 

let. I. 
eaiyts > nvyiiv fxOfoxxt, Stra- 

to l4. - lios vnig jSuttis. 

Antip. Th. 62. 
eu»s- tjuwrsoui vtits. »a. 428. 
0at,o(p§oavvti , «yvj;. ad". 464. 
fftcjw. ffdcow. Hedyl. 3. (7.) 

Theodor. 4. x^. 179. 
a»npioi • Ixv ^nix!. Coinet. 6. 
au.7CPos -tv a§ix,ux. Lucill. 

111. 
aup^divtoi. /uti xui augouviov 

ytXuays. uo. 2.32. 
cugxoXiTtvs. Philip. ^'j. 
cugy.onuytjs. M<Orag. 11 7. 
gaoxoCpwysco - tTrf fxtXti, Me- 
• leag. 93. 
'tfmoKow. xuXxov ovK iaugttuct 

Mvguv. PhiJip. 49. 
■peigos. Luci]l. 24. 
cuvgtc ■ uv uvfvtiyoxt. Strato 

49. gtaooutirvXov . Id. ^i. 
' cuv^uiTtig -f" ^tftiTu. L<eon. 

Tar. 32. 
CK(P))yo(is. <kJ. 479. 
cuuriig. Simonid. 69. -ttjgts. 

Duris. II. 69. 
cuurtis. Antip. Th. 70. 

(Lectt. \5>5.^ 
fffilvvvfin. cBiacov Ky^vog/tjv. Paid. Sil. 36. nZg «V 
i/u.tv ff^ffTurt. Meleag. i8. 
a^evvv r}]v arjv ^iil^uv. u^. 
97. afitvvvyrxs rvguvvi^u. 
u^. 69 Q. fajitauv v^^iv. 
uo, 1.) ;. >i:jfA,u uno ^^v- 
Xvv ('a/itatv. Antip. Sid, 
102. t^wrus. Ib. 76« ris 
^Xoi utvKovs ia^tatv ut' 
Xiov. Aiiiiphil. 39. fA.o1gu 
Toitiv lafitatv uyXuCtiv, 
Agath. 3g. yriqus ai xui 
ov y.uru vovaos u/uuvgtj s'a- 
fitijt. Dionys. lo. ovnu 
aoi To xctXov xgovos ta/itat. 
Rufii). 8. uvrtliiwv igtv, 
Slat. Athl 62. ris ta^tat 
Xufji.ni/,^t nv^aov. uo. Her. 
I. s1h.uou (pwviiv. ib. 2. 
uvio^ivtiv tv^goavvtiv, uS. 
386. v/u,tvuiov ^uXu/xos 
ntaoov, ua, 674. a^ivvvyro 
ntiyui. «cT. iler. 20. iiSti 
ajStvyv/uhxv /ut, Aiilipbil. 
1 9. ia^ia^ti Hixuv^gof, 
u^. 19. ru (piXrgu u^, 
6G0. 
ai^us, ogxfOv (pSrt/utvwy, Dios- 
cor. 23. ro nuXui ai^us, 

Anlip. Th. 35. 
attgriv , Xukt, uo. 519. tj 
OfAngov, «fl, 45 1- Avaovis, 
Cbiislod. Erpbr. 3i:5. 
nifgixtis attpvvos ugtiiov 
igyov , v(puivoi)v, Id. 36o. Jt N D E X. 435 (Tn^^vx ^ixr^aiy. xa. 5^2. 
<Kxx>ioy, ua. 7 1 8. ffTuXxt 
x«<. asi^TtvBS. xji"iniia '2, 

atigior.xv-tos. Zoiias. 6 «. (III. 
33i.) 

ctlio, tiiaaos sati^s Ho.uiiv.An— 
ti|). Tii. 25. :U.ovasu)y ttxv- 
rxs sastas xxXuts. Crinag. 
l5t (V X^ovt attt yi(pyi. 
Asclepi;id. i6. attoMsvn 
tcXohu/imSxs. Agalh. i3, 
artuTmXvi. Macedou, 5. 

atXxrjytvirris. II. 5l8. 

©■«Xssf, xfjjanvoil. Apollonid. 
20« Aj/Xcs to wmXo« ffj- 

• Xas. Anlip. Th. 35. rolov 

■>' j/i 

»fA.fjkxatv xijft Kov§os. 

Rhian. 4. ho(ptgu)7fgx ^ti'» 

aiXx. Loil. Uass. 5. - uuiv 

x^ytvyuv, Antip. Th. 4i. 

rtXoia^po^os , xaTrj^, Christ. 
Ecphr* 362. 

vtXr,vx7os - Kir,s xvkXos kV- 
yXtfs. Marcell. inscr. 27. 

aiXi^ti(f)Kyo{. Even. 16. 
' giXtvor , ffu^$ifoy (pxywv. kS'. 
693. tiaxri atX(voio. x^, 
643. 'vx. MeJeag. i.3i. 
- wv ovXorigtu Philodern. 
10. 

VfXisf 'iXiK^os. Acerat. Gr. 
U, yXvxtgti. ai'. 619. oaev 
^iovvaov sx,*t' Aiitip. Th. 
ub, atXioos itoivxltis vuiTov, 
Paul. Sil. a4. ygxnrKv ctX'Jx. Zenodot TI. 78. 
0,uti^tit!v. KO, 571. udtis 
. «f, !Xtvx»l (p^tyyo/xtvxi a.s- 
Xi^ts. Posidip. 20. /2iorov 
ax'^iiU,tvKt,Phi\o(lem. i4. 
utvuuiv tgyxTi&xs atXt^uiv, 
Antip. Th. 23. yS«/SX/«- 
y.wv. ,lu]. Aeg. 63 atXi- 
^saaiv iaro§ixx7s. x^, 596. 
aiXiosffffiv uXinXoK (pZXx 
ffvvx^us. K^. 58 1. ^taaus 
y^u^^KfMtvos aiXi^Ks. k^, 
491. 

aty.vongoswnfui-nt;aUs. Agalll, 

69. 
atf^vos -vi noitit». »i. 499, 
atfJLVuis i ^tiffuauv. x^. yiiob. 

(Lectt. 3o8.) 

at^is, rtjXts , ^^i^Kxts, Arn- 

mian. 20. 
ai§(pos. MKi ftv^fAtiKt xoX)j9 

KXi as§(piu (pxaiv fvt7vKtt 

Pallad. ined. 
fftvu). Xxyujov fftvt xvuy. u^, 

417. saavjuivti yt/vs. Ati- 

tip. Th. 49. 

fffl/UKyTU^ - TOgK ygUflfA,tis fA.0- 

Xt/3ov. Pau]. Sil. b^i, at- 
Xiiuv, Philij). 17. (ptlik.oy, 
Thenet. 1. wguuv ■^kXkov» 
K^. Hyz, 27« 

atiy.KT»tis - iffff» pj^wf* Cn* 
nag. 46. 

pij/i*t79v , «iV/. Asclep, 27. 
Ee 2 43^ 1 N D E X. (fitfA,n'iov ' i« 0uvris, u^, JOl, 

ntcraov. Agath, ^2, 
a)fn»s -»^t vugKij. Antipliil. 

i3, 
(njitf^ovri, Eryci. g. Lucill. 

88. 
eti7toiu,cn - nsToct vito ano^w, 

Criiiag. 36. 
ffflgKyi -xyyti iXUtvnov Xi- 
nuf, ua. 128. xoiXus ati- 
(wyyus. Leon, Tar. g3. 
crfvus. Paul. Sil. i4. 
ffj;f. otjfts uxuv^o^ocTui. An- 
tiplian. 5. y§xiuy.urtKoi, 
Philip. 43. un ugterrug- 
Xov. Id. 44. 
cfiaxiuov - fAu jutXix^u. Stra- 

to. 54, 
a^iroKOTtos - nwv j2tjZ}^uptwv ru 

xurui. Liicill. 18. 
abtvu^QS -tjv niariv. u^, 

Byz. 7. 
abivos, ov c^fVQS yvwvut, 

Agath. 26. 
ai^vvti, Antip, Sitl. i3. 
atfivvtjs Mclcag, 128. 
c7yu, Ojuiuu atyu no^ois ro 
yXvKv ^uK§v (pigtt. Me- 
leag. 53. Xiyttv. Strato. 
34, 
vtyoi^otts - tvTu vtjov, uS' I 8g. 
aiyuio - uiv Ojuuuat rignvu Xu- 
Xiu Melcg. 23 Tov ai- 
ywvTu "Kv/^vov. Pliilod, 17. 
vfAfvutos atyu^tis. Mcleag. 125. latyti^ft xut af\i. 
IXtu^os. Acerat. Gr. 2. 

atyi^ntjs. CaDim. 6. 

atyti -yv f'^' vy.tiwv, Agath 

10. 
atytiMs. KXKOS uvtjg atyt!Ao\ 

^^X' i^^v rt xutS^uvwv ^iov, 

Zenodot. 3, 

aiyvvov et aiyvvos, ulyuviti 
xui alyvvu. Agath. g2. 
uyKvXo^ovTu atyvvov, Ma- 
cedon. ined. 

aioiigttos -ov noXi/uoto llege-' 

sip. 3. - titlV olfAOV f6tlS 

ut^tw. Alcae. Mess. ig, 

- tlus fnuxois. Anyte 20, 

- siuis VTto gl^uis. Pantel, 
11. 4o4. 

atoti§o^ux.TvXos, xgtuygu. Phi- 

lip i3. 
ai^tigohros , ^^^kt^u. Qu.' 

Maec. 6. -^fTotai no^nuii. 

Bacchyl. fr. g J^tfitiXots» 

uL 4oi. 

atOtlOQTOKQS -KOV/SwXiS J/St]' 

^iu^os. Phiiip. 68, 
ct&tiooTOMfw. iatoti^orofAtiaev, 

Philip. 34. 
ai^w. Cereal. 2. 
CikXos wv %pti(rf/ai;'. Alex.' 

Aetol, 4. 
cixvos • ov ^vouovru, Philip, 

20. avwv ^gwfAU ntnutvO' 

(jttvos, Strulo 3g. » » ' ^ ' 

aiKX^ccivu) , jftivtot T« dttjuoijict. 

Callitn. 1. 

clX(pt! , xgXecivox^ws. Even, 

16. 
ctfA/SXgvu - ti ty,^o'Kv, xtj^o- 

T^o(p» ou£ec fA.tkia(s^'J. Plii- 

lip 3o. 
OifA,f^\r}i's - fjtots /u,tXi(rffxf. 

Zonas 6. 
ri/u,l5Aos - oiS tcoXvrgtirots. 

Luciau. 37. ''Kovs fA.s'K(- 

»r«<Jbef. Strato 88. 
oifii,os - a ytXwv Meleag gi. 

fftf4,» attrijgws fjLVXf^i^tts. 

Id 52. 

gtvouiy , - ov ijrocgUfAtvos. Lu- 

ci;in. 19. 
aivofAXt - fAtnv titxvX» fA,ovtov, 

Lc>on, Tar. 6. 
alvrtis • r.ai Xvxois. Mace- 

don. 25. 
aivru^ - ogx S^ttXonfauiV. d^. 

i3i. 
atnvtj. Leon. Alex. 3o. 
at^os Eratosth. Cyr. 3. 
aiavftjSfov y x'^>,otgov. Meleag, 

l^ 19- 
atT»§iov - iov xsgfjt.», Lucill. 

81. 
atroioKos , ntifx. Antipbil. 

4. yuarvg. Patil. Sil. 4o. 
vtwnn§'js • ui vvxros oioi, »^. 

. 7^6. Tymn. 2. 
ffxKgw - ttv fAtXos tvno^os «j- 

fioviijs, PsLxili SiJ. 48- -ovat 1 N D E X. 437 

fitr^ots o§^» roitvaccs /Si- 

Xv. Pliilip. 83. 
axuXtjvos , etrugnos» Leon. 

Tar. 63. 
axstnrtig» f oixt%.ot, xo. 176». , 
axxnro(pogos. Meleag. 123. 
axttgos - ov xui xixKtjs tx^v- 

fioKtvs Leon. Tar. ^3. 

- ov uvStjtvrx. Theaet. 2. 

nu§xi PiMfA.otat YlgfXTtov ij 

axugov ii lioDxxs (pXi^ov, 

Aguth. i^j. 
axx(pis iatv. Archias 3o, 
axsowC^ijt. roaxvrtjv duifxtav sS* 

xi^xas (ptXftiv. x^. 732. 
axiXos. nttgxixoTs nxox axi- 

Ksaiv. TJieodor. 9. 
axtnxvQs -vt] rts v(po§fA,iats. 

u$. 39G. - ov xt(px\tis «7. 

"kov. Leon. Tar. 11. 
axsKKPvov f xfA.(piiovv. Leon. 

Tar. 4. 

axtnxs , Xtrov. Parn>en. 10. 
tv vtipsTM. Antip. Th. 10, 

axsnti , xxgrt§x. Stat. AtM. 

36. 
cxsyti, fA.ti rtiv axtvtiv oKiatis. 

Eratostli. Scli. 2. 
axtvos. tntiv ysXxatis fA.ov..T.9v^ 

axsvovs. Anlist. 2. -of 

xvxyxtis. Maced. 33. 

axs^Jis - tv inxvat rx(pos,. Jxil. 
axtivir^Sf xtaaos. Eryci. i3. 438 I N D E X. y*ov Pallad. loo. 
VHvvoi ..fvc ii^X/yov. Anti- 
pliil. 29. 

oxrjnuviov. Leon. Tar. 79. 
Eryci. 9. . /^ ^,^^^^ ^^^, 
ffoftt^ot. Macedon. 24. 

VKtinrdvxU . U( ^oioc. tlS. 

^72. '65. 

CKt,7crfa(pigos . ov ao(f)l„s. 
MeJeag. 3/. 

oxr,nrgo(pogiu^ . oZat. Meleag. 
II. 

i^risto 3. . y« ngoTTo^tiyiv, 
Piiani 2 

rx<«^« -«V«< y/vt/v. Statill. 
2, f4.ir§xi<ji xxl go^uiv «w- 
To« scrnUauv s^ttgu.v. Si~ 

nionid. jii. 

fxtxs, Xxy.wvtx^. Tryphon. 
II. 45 1. 

axttgis . 01' <fo>oy « Jof. Leon. 
Tar .39. 

9xtvSx\f4.o(pgci^ri,s. .Agath. 

70. 

9xtoti$ns ,is cw/ux, Agalh 

74. 

wHn^tts ,oiv yJgSos ivfl^ov. 

'Macedon 34 - utvrx rv- 

nov. Jul Aeg. 3. «7, cxt^rxu) -na-ov votf. «7. 36 1. 

- wc-a yiyri^xs. «V. 737. 
ffx/^-fl7ro7;/s -»/ ff«'Tt>^,. «J". 

4i3. 

cxXyjgos ov /3x^0 s. Leon. 
Alex. 37. ^^i^oj. Julian. 
Aeg. 2. ■'Byar-, 34. 

fxtnwv . wvi rgofiitfuv ovx Int- 
''-StTfftf, xf^K, «V. 649. axoXtis, nog^^uos. Theodo- 
rid. 2. - ov xxru 7tgtQ~ 
vos. Crinag. 7. . ^^ ^^Vot; 
axwKx. Zenodot. 2. . ov 
no^cc. Philip. 45. „;, ^^^. 
X/;;v «t/;^f'v^ y«~«y KgoZv. 
Secund. 2. o-xoX/m (p§ovt7v. 
Scoli. i4. .,0/ ^~5g^^ 
Anlip. Sid. 65. -tm op- 
^■fwv xviuf^xrx. Meloajr. 
lo3. axoXixYs svi^irov nx~ 
yxts. ocl 419, -xs tHiilSo. 
"klxs. Antip. Sid. j5. 
axoXto^gti . rgtxss t7^os XXXV, 

^as. MeJeag. 1, 37. 
cxoXoniv^gx -xs xXtnXxvios 
Xti^xvQv. Anfip. Sid. 17, 
- a.v fA.voionovv. Tiieodo- 
rid. 1. 

ffxoXo4^. 0^0 s Tgapcvrig^ axo' 
Xonos. Arcliiniel 2. x^. 
§vx xvro(pvt7 axoXom 
(p^ovgtirov. Qn Maec. 5. 
uxxvd-xt XXI aHoXonf!. Me-' 
gesip. 8. (p§ov^ix xxl axQ» 
Xonts. Strato 47, 
vxofA^ghs'. AtcJepiatl; 7, I N n E X, 439 gatli. 27. 
ffKoniXos f Tltt^ixs. Anlip. 

Th. 23. - ov K/ji.uvpors^ri. 

Fonipej. 1. 
ffxontx^m - ^t. ua. iivz. 27. 

tiS\ 323. 596. 
axonttiTijs -iirx Wuv. Rhiaii. 8. 
OKOitos f r.tty.xi nolk-^oTs. Po- 

sidip. 1. (^wros slpvs. An- 

lip. Sid. yS. t^us '^Hlpxi. 

ari^i xsTrxt ay.oTtos. liCOJi. 

Tar. 43. tis ay.o-nav yjavx,os 

sK^i. Archi. 2. rov axo- 

riov i%ui. Zenob. II. 4o2. 

Tcori aKOJtov i2rvv i\xaattv. 

Aiilip. iiid. 93. (ptXlris 

fH^ts axoTTov, x$. 3i. raia- 
. aovs i(p Vvx ay.oTtov '/jXxaxs 

iovs. xo. 43. 
aM^itios , vno nxvrt X/3"w. 

Scoli. l5. av axognios wv. 

Amtnian. 10. ittvos. 

Agalh. 92. ay.ogfCiov sk 

yxiijs tidt ^o^ovrx xo^xi. 

Archias 21. 
fKoriiD - rovfitvos rri tcXxvri. 

Pallad. 121. 
axortos - itjs Kvnpths x^o- 

rgiov. Addac. 8. - tot fAvts, 

Leon. Alcx. 3o. 
ffxortfts. Seciind. 2. 
sxon/xKtyx. Hcgesip. 6. 
axcros , /SXiTCttv. Pallad. 8. 
axv^xXov. xvro ^i aoi rovrt 7co§t7 axv^-x\ov. Qn. Maec. 
8 xno^tiicvliiov. Leon. Al. 
3o. TCoXvxXxvTov vxvrt- 
"kitis. Ilegesip. 4. riipgrjs 
"koticov It<. Philip. 82, 
^iAi^xis. xi. 386. Stlnvov 
avx,vov xno axvfixfMv. Ai'l— 
stO. 2. ronos axvjixXoiv f 
XM^os xn«x§iatos, xo. 345» 
^tlgoTs (pv^ofAtvov ffXV/3«- 
\ots. xo. l3. 

axvkxxxtvx, oixo<pvXui, Nos- 
sis 9. 

axvXxKtvjxXf igge xxxov, 
Tyinn. 4. 

ffxvXxi - xxfs ntXuyovs. Phi- 
lip. 72. Ztivo^orov. Ib.43. 
Kvngiios ixvtvrxs x§yv- 
^iovs axvXxxxs. Marc. 
Arg. 10. 

axv\fvy.x - xrx t/h.tnt}. xa. 
. Her. 8. 

axvXti^po^os , Q^tjixltis. An- 
lip. Th. j4'. 

axv^^^u). i'axv\rxi xo/xti. Paul. 
Sil, 9.^ 

aHvXfix , xofAtis. Paul. Sil. 4. 

axvXfAos. vnvov xxt axvXfAm 
fA,«§Tv§tx. Hedyl. 1. 

axvXov -X norwv. Hedyl.'3. 
(7.) xvt^^^tn^ «^. Her. 8. 

axv\Q(po§os. Crinag. 11. 

axv\oxxpis - t7's sgiorxs. The- 
act. Schol. 1. 

axvfAvos - Qv ftTtXtno^^iit 440. I N D E X. pnr. 5b. _„£; 

■ , ^ aol5ocgtvoiu.xi . o,u.fvos. Aaalh 

-V..X. Eryc,.4. .W- 69. ./.,. lu. ,3. .«. 

v»;. Arch.]. fr. 39. id. ,j^^ 

to!„ed. q. <^oyS«.»A^^«^o.. Paul. Sil. 

, * "' j6. 

9}iifi\vi . HKis Ctt^k cooov uC. „,ff ' > c„ K, 

y«^ovTa<. Leon. TMr. 68 . ~ Aienae. 

• 1. -ov X>;/CKx. Tull. Gem. rifA.fiois Tt ^t(p^vut. Pal- 
lad 1 i4. 

ffKw/u,iux -xTx nvKvx. Marc. 
-Arg 26. 5. yA^v. pjato 7. .o~j 
<^v.(7.. Hufhi. 22. «J;^^^,. 
Id. 28. - «rf o(p2v<jtv. Icl. 
22. - «iv TX£c-uv. Id. 37, 

«j w«Xc«tt«ir. Irenae. 3. vxul ti ToXuT^u ' ' ~ - «^ 'r«Ac.,««f. Irenae. 3. 

«•». «Vov.V.v. «J^. 4G8, ^«/S^''''^^^ *'%v. Irenae.3, 

n^OS oUoXOOV Qiao^y,ij,xi. ey.x§U .i$x. PJiaiii. 7. 

Cf4,>]V0O0y.QS . vmi „. ' 

r- ; .w> - xov yttOjU,o^QV, 

Pliilip. 73. 
9fAt)VQs ^ (tno fAovfftwv. Antip. ~ ^"" -*-'"'-'"• OU. OD. 

Sid.79. .„,|'^^,^^^^;^ .^^^««-vW^. HedyJ. 5. (9.) 
Ai)nIIr.n;^i c '. Nicarcli. ?,n, ^^ /./,0 Slrato 4i. . f^ivQs or<rT^w. 
Antip. Sid. 27. 
ffoXoiyj^ui. Lucill. 85. 86. Nicarcb. 00. d^. 443. 
oogos. ¥yxx\xos yox7x nXov. 

eix iiTTi aogos. «i. 87. 
ffo^iij, ivv^ xiu,(f)oTtgcov. Ana- 

cr. 71. x^ovuxTtx^. Agalh, 

68. xxgtiTos. «sT. 3i5. j^;. 

7Cx\xfA.0V CO(ptnS fA,V}jfjl.X. 

Nicomed. g. ^cxtwvix^os 
TrXn^of^evos. Agatli. 68. 
- /?; y.xTk.te^cti. u^ 4q7, 
(ra(f/^ui, y.ii f^t (ro(pt^ov. Sta- 
....... till. t. f 

^|U/X«..,. 1'^,., .'^ 4,3. ^^^.^ ^ -^ ^^^ ,^ ^^^,^^^^ ^^_ 

r-«'v^.., nxvTo/ns ^xtT^, clcj.iad. 33. tov co<Pov h 

^'^ycs. TuII. Gciuin. 9. ^,.j«'^,^. Agalii. 68. aoipx( Apollomd, 6. - ,« KOflhtv, 
«cT. 647. 

'/*5;Cw. evVcT;; <rf^vXo/u.Syx Kgq. 

Tx(pov An/ip. Sid. 25. 
ff^iXtVTosy 0' ^^ ff.u/x^i/ra 

Xoc^xixs. DioBcor. 17. 

fJct/X>; .^j oivTOfAOv y.onlSu. 

,JuJ Aeg 10, -«y J„,^^,. 

yXJ(p,v. Pliani 3. Sovxy.u>v 

■ yXt/^/J^«. Pijjlip. ,7 ^^,_ 

X«<f 'KuoTvnois. Alcae. 

Mess. ^i. ris ct „„p^ cuv ^KKrvXK, Leont. 5, 

rnxdoviffiu.K -uTx fix^wv, Me- 

leag. 77. 
STcx2^7j -xs i^x/Sgid^sTs. Leon. 

Tar. 8. 
anxjiov - loii KivixDots itt^vla- 

/U.XTK X£OVSt, xS. 82. 
OTCxigU). t/ fJI.XTflV hl ^tffju^ots 

CTixtgus. Meleag. 58. ^gi- 

vov sTt onxt^ov To ysgov- 

rioy. Macedon. 28. 
gnxvis* rls anxvts. Antipliil. 

7. (piXsovTos 'oati. Alcae. 

Mess. 2. vsKvuDV siv nt'itj. 

Nicoraed. 8. 
anet^yxvov - yxv" ja«|«,««jvoj> 

BfO/u,i^, xh 4l3. 
CTcx^yxa) - Scs, Erycius 6. 
a^»§Tos • Tov aMiJtx. Pliilip. 
■ 67. 

tnxTxKfj , ;ifp««7o^(>£off. Ru- 
fin« 37. x§^<^o^Soru\os, 
Macedon, 5. %pvffo'<J<Tof, 
Agath. 27. <^w^« fx tf^oe- 
TuXijs. liiifiii. 1. ^fxix/us- 
voi anxrxXrjs. Damoch, 1. 
aix Tf}V anxrxKv/v, Ni- 
carch, 21. riiv an»rciXtiv. 
68. Lucian. 7, 

fnctrxXos . uv «x^^eixi^uv, 
Rufin. 37. 

cnxu. sanxaxs ^sZy.» 'OfjttjDt. 
tiov. xL 5ig. Kpx^v dt 1 N D E X. 441 

Kv^ititis XXI itsgtii hnsiaxTt. 

«J^. 519. ' 

ansl§x - xs ogxKovrtiovs ittpt- 

/utjxsxs. x^. 281. 
ansipxfix f nspia(pvpoto opx- 

xovTos. Archias 5. 
antt^tj^ov , xvKXoStuKTos, Se- 

cund. 2, 
ensigtjjux f xtuvos. x^. 5jl, 

nsgiaCpv^ioto hgxKovrgs. Av- 

chias 5. 
ansigoZxoi - X'* xxgxtyet, 

Ph;mi. 3. 
anst^u - tiv Klk.or§ixv» So- 

phocl. 1. i63. 
anivdu. snt Tv^tt/S^ ansv^u vx» 

ju,x no^uv. Meleag. 109. 

anfvdsiv oxKgvx. Joan. 

Barh, 11. tK.iiu.x rvpciwuv 

sansiat. u^. 5 19. anttaxi 

osvTsgx (piXrgx yxy,ov, 

ApolJonid. 19. anttaov 

(t.ot nx^iuv. xi\ 526. ccnQ 

^Xt^xguv §XK§v. dL J l5t 
ansgjxx, nvgos. Philip. 23. 
antgfAoPo^os - ov ntj^tjv. Phi- 

lip. i4. 
ani^X'^ ' ofjtsvos itoy.tftu. 

Phacn. i, -vxifiosi vi(pt- 

ru. Erycius i4. 
ansvou, rcvp srs^iov ansv^ovax, 

Antip. Th. 6q. 
aniJxfifj, y.sxgt. nuXxiartjt 

xxi ani^xfA.tjs ovXtjs. Leon. 

Tar. UO, iaonxXxiaron :|^2 I N D E X. 

rovroy tnl aKi^xuri. An- (pi^m crnoatKv. Nicandcr. 

ti|». Sid. 23. uno aitt^K' 3. - <>/v rs/v oXiytjv. ua. 

luutv Sttato gg. 7o4. o-i/ ^ s'(pns ow cnti- 

9trtXxs 1 ignju,Kitj. Siuiouid. Si.riat xvwv. Anlip.Sid. 6 1. 

112. vMffTrts Antip Sid. (rno^as, xvXtkxv. Aiitip Sid, 

69. -ai^os (p§f4.»'k(iis. Phi- 5g. iti^mv. Lcon. Tar. 87. 

lij). 82. »$is c$c7xt. dS'. anoaou:. a.vd^t< iaTrooiDjuivot 

700. Pallad. 70. 

9ittv^ti§, (H $i ^Xoi aniv^ri- anovSt~os. k^. 454 c. (III. 

gos oivf^gufAt. Meieag. ^g. 334.) 

untv^ri^os ir Vx^im ^oct» crnovoTTts , XtJ-iois. Gactul. 3. 

Xthttnrxt, Piiaiii. 1. o(p- anogxor,v f ro n^iV uttS(fy.tvov, 

^k\/u,ovs aniv^^^xs fX,'*f' *''• 3o8. 

Sliatu 38. ano^xs - Mdts juovaut, l, 263. 

enXJy^vov, r^xvfji.x «tx ano^ty.os - ov fisr^Dv. Anti- 

ff»rX«y%v(uy uvaipXiyirxt. ])lii!. 4. 

Mclcag. 55, anXxyx-'^'" CKOgos - ov sy.loxXt yxiy, 

i]y.trt§uiv iixrvx. Sosip. Agalh. 7 i . 

(Diosc.) 3. ^tov iv anv^is f tx^^^oxos. Leou. 

anXxyx;)uts t7xt rtXttort' Tar. 25. - ouiv evnXtxiwv, 

^ov. Gcinin 3. Jul. Aeg. 6, - ixs axotvt- 

vnoSivvifs. Dositidae Ar. 2. rtvtls. Philip. 22. 

snoStx, ^i^xs. Antiphil. 39. arxywv -ovt Atwvvaov. Myro 

fiv 'Ax/govrt oarix xxt 1. • ovx yx^wv «xof%jr«/. 

tnoS^tii xttao/xs^u. A«cie- Agalh. 88. -ovtaat 4^v- 

piad^, 2 1 . ivgijatis oariu %^«~cr<. xL 718. 

xui anoSiiiv. Id. 38. o(p§u arxStivs. Lucill. 44. Antip. 

Kf TOi. anoottj rt xui oarix Sid. Zcj. 

rig^tv u,§tjTui Anf.ip Sid. arxhoS§oy.os. Lucill. 21. 

72. itiu/u.ivt} anoSiijv rt arx^u - tts y.i\i. Marc. Arg. 

xMi oartu, Phaedira. 4. 2. - n XS'^^ yv§iuSxs x*' 

xtxgvy.ytvov nv§ vno rtj jxt-ojv. Pliilodcni. 1 8. %«X- 

anoStyi. Ca]h*ni. 6, anoSiri xtov uy(p' ovvxo^ aru^t (po- 

y.tXuivyi. ui 482. (l/vx§t;- vov Sx't%v. Anyte 1. tov 

mi, 670. ytyuXuv '^K^t iaruius no^wv. Crinag. 1. I N D E X. 44?. ro ytjDXS uvru) ■KXiiors^yjv 

fffrctif y^ot.^iy, Ghristod. 

Ecphr. 323. (rreiidiffM #«- 

x^v. Anyte. i4. 
ffTuB^tpQS - ov /ucXuv. Paul. 

Sil. 52 uoerti ffrA^f^ov 

ri xoii u.T^oTtov. Id, 71. 

ffruS^tg^. Uiocl, Car. 4. 

- t^M HUf uofio\^t y.igft. 

Stal. Atbl. 27, ffruJsguv 

ijiovwv. ud. 434. 
eru%.xris - rt^t nfr^yi. Antip. 

Sid. 87, 
ffruXxia - uot ^uKgv. Agatll. 

88. 

arxXii, ffruXtKMS xui oiKrvu, 
Rhian. 7. Kxi nrnvx \u- 
ywlioXx. Agis. J. 118. 
aru^Kiy.iDV tSrvrtvwv. Al- 
phe. 2, 

aruXow -wffe. Philip, 76. 

fftXjUWV r/UOVOS UffKTjrOV (ffv- 

XxKu. Antip. Sid. 26. 
aruros , \l3ros, uh Byz. 33, 
i7rti(pis. u^. 69. 
arx^pv^kti. o/uCpui ovk inivtv- 

axs , or tjs aruipvAt} irugt- 

niiu^w. xo. 6g. 
atx^PvXoA^KoniSrjS. Leon. Al. 

4». "■ 
aruxvyirQy.os - ov i^inuvovt 

Antiphil. 4. 
erxxvtirp^^os, uvXui, An- 

" tip. Sid. 111. 
arWxvjUtiTW^ -rQ§t' Iffi^t (iibi nunc TKxvfJt.riTo^t ). «0. 

271. 
aruxvo^gti -r§txx vughv. 

Meleag. i. 43. 
arxxvoari(pxvos , Ati/uijrtjg. 

Philip. i4. 
arxxvs - vwv ivno^iti. Agath. 

7i. -VKs ixv^ovs. Meleag. 

1, 34. 
artyu^w. iariyuaro aKinvi, 

Stat. Athl, 36. 
artyuvt] , KtCpxXtjs. Phani. 2. 
artyxvos • vwrtgoi Ktguiuwv. 

Anliphil. 12. 'vwrtgov 

<P§oviois. Agath. 4. 
arfy-vo(pvijs. Agath. 70- 
ariyos , «^sv. Stat. Athl, 36. 
ariyw. inti (iugos ovKiri x'^- 

gts i'artyov. Antip. Sid. 

l3, y«v,* tv» iariixro kZ~ 

y.x. Phaiaec. 7. ariiut 

ruyx^ovov ^:/v«t«<. Strato,^ 

21. ffriiut rtiv voaov ov 

^vvuy.Ki. PaUad, i5. 
artifiw - jiotrt rovet ao/uov, 

Heruiocr. 1. 
aretvuvxvv , T^xyvvos, Marc, 

^rg. 21. 
arttvos - vti) (pS^tyyo/uivti aro- 

yuri, ud, jy, - ov ^ovv, 

ul 387, 
arttvow ' ov/utvtv. u^. Byz. 1 5. 
artivw • vtro yug nvxivtjat /utn 

Xti^oatv. inedit. 
areXtxvrofAos. Philip, i5, 444 I N D E x; O-WiS^^a) - Xtv. Anlip. Tll. 20. 

Meleag. 47, arttXuy.ivQS 

aiy^i. tli. io5. 
ffTi,u/u,Xf KvaltTTtiiV srim. Stat. 

Atlil 54. - fjt,xT». Agalli. 

3i. 
ffTiTtros - Tots itgoBv^ois. 

JLeon. Tar. 10. 
UTi^yi». xvfjL»cnv opyxf are^^tv 

Vattv. Meleeg. 5o. ** iu.yi 

STioit Ko(.XtvofOf4.tuv. Piia- 

ni. 6. vto^ti XwXov ffTSfix' 

r» ffTOfix, Meleag. nj. 

ai^QTgyp^n^ . ffWp^ocTs fAoi 

^iOTov. Antip, Tli. 4/. 
vrtgtos - tti Rafjn. 3i. 
9Tipiu) • icKs fntaBov. Pallacl. 

46. 
crt§vorijitiisy nurwyos. Antip. 

Sid. 98. 

triDOnri • V! ■KTViaQfA.OLt, o|t>T«. 

^os Alphe. 1. - j;v xoew- 

ff.%roi xoatviKOv. oco, 8. 
ffTt^§os , tguarKis. Pha- 

laec. I. 
«Ti§(pos, tityos. Leon. Tai\ 

11. 
eTt(Piicvii, vni Vr»^«j'jf no^krjos. 

Antip. Th. 5. • VU.V nv§. 

ywy, Antip. Sid l5. "kirtM,- 

gwv ftXoxocfiufv . Perscs 2. 
0rt(petvfi(f>ogos. r oj' vdw^ A<o'f. 

mi, iier. i^j. ylKtiv. u^. Byz. 19. - ois h w^ttis. 
Scolion 10. 

ffTt^pKvorrXoKiov, Strato 7. 

cre(p»vos , y^uiTVV uvBo^oktT. 
JVIeleag. io5. o(T(ptyy.Tas 
ovK i'fAivt. Asclopiad. 10. 

-OV TOV (SgtX^fVTX ftV^OlS 

x»i x^i^ov lovTx. Meleag. 
98. sXsv3rt§tus. Simonid. 
4 1 . Kti^wov Yiit§l^wv, An- 
tip. Sid. 70. tsK^ivav Ix 
XttfAwvos tot7v. Asclep. 20. 

^UKOVai XoVOfAfVOV. »^, 24. 

Btio^ofjLov. Alphe. Mit. 9. 

. 01 7!Um aiKXlfft X£tfiX. 

ffToi. Asdep 4 M.vgoiai9 
iTi "rtvtovTts. uo. 111. . ovs 
tKSTus. Meleag. 64, itj^ovs 
fx KuXufAtjs. .Nicacnet. 
Sani. 1. 
aTi(puvoiii. KuBu§}]v fart(pxvwai 
l^iiitiv. Chiistod. 3. (Jo. 
f/.ovs. uo. 126. arriXtiv art' 
(puvov Posidip. 17. 'oTcXoi- 
aiv faTt(p»vit)rKi. u^. 1 84. 

- OVfAtV» OtXrVX fAoXl^tft 

Philip. 23. 

aTs(puvui)fA.x. Meleag. 89. 

ffTt^pos , Xvyos u§x<^^i^v K«- 
§wv. Nicaenet Sam. 3. 

art^pw.oo^Z XfovTos aTt.^iiw at. 
Meleag 90, tars^xv n». 
T^,«v fvugois. »^. 238. Tcgoe 
TVfi/iovs fi. i'aTf(poy tvat- 
fifts. Antip. Th, 5o. art' I H D £ X. 445 (Peru rvju.^ov. Leon. Tar. 
g8. CTi^lottT» ocyXx'ty! /ufjT^x, 
Claudian, 2 f'(jTtjit/u,oci 
aec(pvoiis. cca. 363, y«?« 
^Xog^tlv fcrri^xro Ttoifiv. 
Meleag. iio. 

ffrrjX}}. snl errtiXtis tivocxtiuut. 
cio.Ul^.-wv y,fx,^is H^ot- 
ytXiovs. Ammiaa. i4. 

arfjXtiris. Vide ffracXarts, 

crriXou. Vide errxXou). 

artigt^w - ^oy.xi o^xtjJiocv i(f, 
Leon., Tar. 79, Ttovros 
grri^iixro xviux vfivt/u,ov. 
ApoJlonid, i3. 

an^ocgos - ji iv tvtKiri. Anlip 
'i II D7. fAotfof vno ffrt/i»- 
grj. oc^. 479. - o7s Xoyiff' 
/Ao7s. Pallad. 96. - ovs X/- 
^ovs. Nicarth. 28. woXv 
ffrijSoigiort^os. Hedyl. 2. 

ffrif6us t h fr^v/u.vr] Auti- 
pliil. 44. ixi arifioc^os, 
AgatU. 54. iv artfuxSt xt- 
xXiy.fvfiv. Id. i8. 

Ori/iti - fi xoct vt(piri^ «»%(?';- 
fjchos Callim. 1 1. 

arijios ' ov o^vv ^ivwv ^svia- 
fjctvot. Criiiag. 5o. - 0» 
tvffv ss ovgocvov. L^lall— 
dian. 1. 

tTiyy.ti. fiios «ffov oaffuv orty* 

f/cfi. Leon. Tar. 70. 
fri^u. fffri^ov ecXojiOVS. Pifa- nocl. 1. ffriiacs fiif-j\ovs. 

Comct 6. 
artxros - rtjv xXociAvdx. Procl. 

5. - ro7o vtji^oZ. AntJsti. 

1 «• (Lectt, ig5.) -rovs 

ligoc^iovocs. «<?. 482. 
ariX^w. xtiv criX^fi. iielio- 

dor T. X{. p. 3o6, 
ari^. ffri^x fcfiawv urrujcufiCt- 

vot. oc^ l43, /iifiXwv. oia'. 

5 18. ffrixss (puiTuJv. io~ 

met. 3 cjix,us fi^i ^«- 

"Kuyyus. »a 5(^6. 
ffrtxuot^os Michael. Granim, 

iJl. 124. 

ffrixtvos, ^uvxros. Lucill. 78, 
art%py§u<pos. «<?. 533. 
cn/^os • ov 0fA,[6§tfAov fjxxfjcu- 
rov 'Avrtfiuxoio. Aniip, 

Th. 24. OV /UUH^OC Xi^uv, 

Callim. 5i noXvd^^ovv, 

cca. 5jl. -ot icot 'Ofjc^oifi 

x^ 523. 
arotxs7ov. xuru crotxt7o¥ 

oitvtts. Aiumiaii. 2a. -«y 

rvnov. Ciiristod. 3. 
arotxv^ov, Leon. Tar. 24. 
aroXxgx^^' <*^ ^i)4. 
aroXiooDfA» - f^xct Xtnrots rti-. 

nXos Marc Aig 3, 
aroXi^ut - tts (pghus, Lor 

oiil. 0, 
aroXiov. Amraiaii* 22. 
ffroXis. uxftfrov 3'X//3oiy vfx,- 

Txg un9 ffrtXiiuv. Antip, 446 I N D E X. h(iufA.h», Id. 34. X?;rr«- w«««vov. Molefjg. i, 38. 

X^«j. Salyr. Tli. 6. irT^f7rx^'o. A^i^atJi. 8. 

<rroy.x , To ^jy». Aritip. ffr^tnros - toV vntg^t Xi%v. 

Sid. 69. xyij^otvrov xoff- L.eon, Tar. 3/, -wv xf- 

/Mow. Id. 68. ^xnXti^is x^vCpacXuv. Antip Sid 27. 

UfAtrgtirov ffrofiix. fji.ov(rtis, «■yn.ivr^m. Iheaet. 1. . oli 

Id. 77. To tto(pQv Ylts^I^iov. Bvffxvois. Nicaen. 1. -rus 

Paiil, Sil. 80. 'Ar^l^es fvrl^xs. Meleag. jy. 

tvyXwrrov ffrof/t,x (ptgrurov, o^r^i^pu. f /j- a-^ ffr^s^oo Xoyov. 

(xS: 543. Archias i5. nuXtv ffr^s4/u 

9TOfji.iov -tov oly.ov. Alex. r^^-X^vov hoy.ov. Meleag. 

Aetol.5. arofilois xXs7^^k ^^' ^"^^'^ ffr^i^/us ^o^oti- 

^ixtff^i ':CXut. y)\{. IJass. ^^' '"''i'^*o ■^■-■yv- Sosipat. 

xo. (Dioscor.) 1. 

ffrovuxio> -tZvrt. ul 482. ''''^'''" " "^'^ **'' ^'^'"^'^« ^^' 

ffrovu^;, .us ffuyu. Archias ^""'"- "^"^^P" '^'^' <^9. 

4. . uv Uvut. ui 284. . ^fft ^^^^'yy^ '^^s^i^i^ (f>^'Yi*- 

(^ .. • ^^ a c ' fAfvtis. Crinay 10. 

juXu<Tffns. ud. bio. \^ t> ^ • 

^ ' ' ^ ~ r, (rro^vos. Pallad, 64. 

ffrovoits - oivrt xvdotfiui. Zo- , 

_^i,f,^ 4^ * 'rgtCfivos -vnv X">vi^^sx /SsX- 

, _ ,„ /Seev. J.ucian. 9. 

ffTooyr, - ns CKvXu. Meleaff. ^ o -. 'J> 

* * <Jr§a[iiXt^w -Xiffus uvxhu. 

04. X»<4'!«>'«- Id. 100. loq. 111 •,- r- 

^ Philip. 6. 

fA.uDrvox. Michael. IH. ^ '^ . . ^ , ,^ 

, , ,_ ffrp/3fXos -Xu) Xtyvvi. Do- 

124. .7\V HUt C,VX0V Mt}- • 1 a > rL , / 

j , ,. ; siad. Ara 1. ^uv^ol yvt- 

dtttis. ud. 290. Vvx rtjv ^ 1 ^ ,,« ^, . 

, , ' '^o* fx aroofttXwv. Urrna* 

ffro^ytiv xtjv (p^tfihotfftv , • r 

ixv. «^. 635. '... , , , 

ffr^oyyvM.u) - Xovffu x^pf xdq. 

9rogt'w. nXuTuvov «v^«. Iffro- ^,^, j y,,„, 'P^,_ ^^ 

|,*tr«K. Philip. 64. Xixr^u er§ou^t,^'ov -vtiwv ffiyxvfftv h 
ffolhri§tffuv ytvhut.i^ixxxl. „fXuytt. ocl 492. 

ffTgovdas - ^ ot^^v nuyofKiOiav. 

CTog^vyi -vyyu otxtgutoy Julian. Antic, i. -ov f*s- I N D E X. Anacr. 81. 

CfTp^pxXl^W. i!T7^0<PxXi^U) XO- 

y.r]-j. Alcae. Mess. 8. 

ffT§o(pi(jo, Trai^oirf, <!Too(phtrt, 

Pallad. 1^0. 
xsT^wfAvyi . t!v Trx^f^ovaru. An- 

tij3. Sid. 6. 
CT^iovyVjUi, "(7T£oofffv ffti yecy. 

TJiecior. 7. ffTgwffxs Tc 

T^l/3u)VC0V. X^ 458. 

eT§iu(puu> -wv Tttj^oiXtov. Anii- 

piiil. 4l. nvHvoi /iovXvv 

iffT£w(pu. Clirislod. u6. 

- Krxi. Rliian. 1, 
fTvytgos . ^ ffimK^. Paii]. Sil. 

76. ~ w nsv^ti Tfi^oufvov:. 

tca. fa5(). . ov oif^tu. «cT. 

3g6. - ov ioy.ov ui^os. a.S. 

643. yoQv XeXotKt. «7. 

7 a3. - o7s xvSgxct. R uf us 

II. 490, -US (p^OVTt^XS. 
«^. 11 6. 

CTvytgtonos , l^kabut x^QOS. 

Agatb, 52, 
ffTvy^u) .u)v offims. Pallad. 5l, 

ffTVytOS - tOV /UUfAOV TiHVU. 

Pliilip. 43. 

(!Tvyv'os. Pallad. 38. y^rt 

ffTVyVOS, (AtJTt XUTtl(pi]S. 

.Strato 5i. . vi}v q(Pqvuv 
Xvrtts Tufftv. Dioscor. 3. 
- vu fhu. u$. lier. 2. 
«rvyvow. iffTvyvui>y.iv(if oyyuTt. 
AiJimian. u5. 447 

frvyodfyvos , voof, A^atlj, I. 

rrv^iti. ffrv^ov xvtxurov avy- 

^oXu (pvXovi^es. IVioscor. 

l.S. xut ffrvixs x^iu xxi 

ytXxffxs. Antip. Tii. 25. 

ffrvXoM ffrvXiioffxtro ^uitjv, 

Lcoii. Tar. 64. 
ffrvTts. ovdf dixu yviuv ffru- 

atis. Antiphan. a. 
ffrviptXi^u. xZyu vxvrxs sffrv. 
(pfXtifv tfs uXu. Leon. 
1 ai'. 4(). Xvxovs X0OVV7I 
irrvipiXtit Id. 34 ocxgo- 
xofivB-ov XtVKtos iffrv(Pf- 
Xtir. Poiystr 2. ffrvipt-. 
Xi^oyivav ffxvXuxos. oiL 
5:3. 
ffTv(pfXos -tj ffrxywv. Philip. 
fao. - ov yiXtTQS ytTTov, 
Mcleag 1. .w 7if§l ffxo- 
irfXuK Antip. Sid. 8. 
arv(pu) . ^fis xft>-fot x^. 386. 
Vrvu). iarvxos Ttios. Aiitip. 

Sid. 4. 
STMyvXlx^ (piXoKutyyuv, Phi- 

lod. 3i. 

tfruyvXos ' ov fvarox,l*lv- u^. 
5Go. rx arwy;vXx Plato 
3o. 

avuygtfftti. Rhian. 8. 
avyytXuu -Xuaut oivif. Cal- 
li/n. 63. 

avyyngos - ov yvvxix(s. Car.r 
phyJi, 2. - 8v vuvv. Anti- 448 1 H D E x; 

phil. 42. .01 ^y.lovoi.AvL-' 
toined. g. 

CvyKctrx^vfjtt. uvtj} TlXfK/^t 

ffvyxxri^vs. Tbeocr. 8. 
Cvyxxrx^vtjfxu - i^xvtv. Ar- 

chias 35. 
cvyKKrxKKiw •HKvffxi. Lucill. 

77' 
cvyKuruXviD - iXvgfus oftx. 

Jul. Ai-g. 42. 
ffvyKxru/u,vw, nuctu ffvyKxri- 

fAVfft yivtSti. Philip. 34. 
Cvyxuruvtvw. ojU.ju,urt ^gvnrO' 

fAivit^ ffvyKurivsvffu. A^&uX. 

21. 

ovyy.fffuyvv/utt. ro TtiKgov ffvy- 

Kt§xffxt fA.iXtrt. Meleag. 

43. ovvofA. iv UKgijrif ffvy- 

xigxffus TtiOfiui. Id. gy. 

ffvyxiguTov. Posidip. lO. 
evyxiPKVVow -w^th (pgtvus 

oivtf. Archjl. fr. 36. 
ffvyxXulw. Ammian. 25. 
ffvyKXttw -ffus. u^. 754. 
cvyxXovtw - iovau v/xs, xa. 

275. 
0vyKOiros, ij riv ('xti ffvyKot- 

rov. Melcag. 64. -rx ^IX- 

rpx. Id. 84. ouKgvx. Id, 

io3. 
ovyxo^SisWt. Aenigin. 8. 
cvyK^xats - tv rtvx i'xwv. Ae- 

nigni. 9. 
cvyxglvw. f^ii y.t r»(pif cvy- 

x^tvi, xL 6ig« ffvyKvxuw - xwffu rov ^iov. 
Pallad. 72. 

CvyXWfAU^W - IKWfJlUffi ffoi Ǥ0- 

Kvwv. Posidip. 17. 
CvyKWfios - ov noStoiffi (fuvlov. 

Melcag, 78. ^OVUKU olvQ. 

nortigwv. Leon. Tar. i. 
ffvyxtw. nuvru ofiav ffvvtxtviv. 

u^. 3 00. ffvyxt^ff^w ^vfAos. 

Deniocr. II. 260. 
ffvy%2^os. Po.sidip. -jlO. 
Ovyxjiffts y vortpwv fiifA.ur loiv , 

Qli Maec. 3. -fftv vtiwv 

iv ntXuyti. uo. 4g2, 

ffV^tVyVVflt tf ffl TlXgOtKOV 

4'vxyi '^v^iv^w. Meleag 52. 

Ov^iviuri fAot (pwXxou «xg- 

^tvtxfiv. PhiJod. 22. 
ffv^vytfi - trjs ovKtrt nxvofA.svot. 

Agalh. 93. ^tfffAix. Id 1. 

Xvffmovov nXtyfA.xru Paiil. 

Sil. 3 1 . -tiv nrtgvywv. Id. 

20. fA,riXwv, Id. 14. oovu- 

Kwv. Theaet. 1. ffxvf*.*ttx 

ffv^vytus. Lncill. 4. 
cv^vyos i 7IV fttx nxat nxrgts, 

Hippias II. 5j. 
avxri , nir^xtti. Archil. 45. 

■ riv tfpviv. uo. l83 
Ovxi^u - ^ofitvwv x^tgwv. Pal- 

hid. 23. 
cvxtvos . Yi§iii«os ov gvxxvp 

trtTrovtififvos. uo. Sto2. 
CvKOV , 'x^Xwgov wrtoKgxSiov, 

Leoa. Tar. j3. ^vriSo^ 1 N D s X. 449 

if>Xoiov ijtoy.CPoiXiov. Zonas cvy.^oXov ^ ijXtHitjt ffrl^prxvos. 

3. ngmov, Leniul. Gaet. Marc. ^Arg. i4. oouov. 

3, ju.tXKvrguyes. rhaiii, 5. Diodor. 4. -\r^ iwijs ffw- 

avHX fisXixg»' Corncl. <pgo7vvti<:. Mtlciig 21. 

Long. 1. ytguio^pXoiu, rgiacfois xx^^^otvvus. Vi.^i^c^, 

Philip. 20. «•/«•?/£«. Slra- ilguvus xxi «oXf^ct/. 

to 27. Tis avY.» /u,vxjj(Ti Tynin. 1, KgiaTtitjs ^ti- 

avyiKoivt. 1(1. 46. TTtnxivo- xvvfAtvoi. Asin. Quad. 11, 

fitvx. Pailad, 21. •299 "^V^ »gXvS' Tal! id. 

cvHX,ts ' '^<* fA.ovoKtXfA.ov, ihj . HiDy,(ov. Paid. Sil. 4i. 

Phani. 2. ffVju.f/,x£ftru) -/uu^il^^s o\h-Ji. 

ffvXoiw. u^tjs ffvXtjfftv oTtui^tjv. ud'. Her. 22. iruvru i^i- 

ei^. 6/3. ffvXtjffxs ^vxw. (pxyt TtoXtuos. Antii^.Sid. 

Fa]\ad.l25.^vxi^vuyiXm' 5o. 'fAxg^^ua» xo''''^*!^. id. 

Id. i46. iwvv. ul 473. 32. 

avX^ffui (pwv^v. jLjUcian,i. avfAfAxxttj -fiv v^xruv. Jul. 

01^«' ffv^KxTUt vitvos uno Afg. 45. 

fiXt^pxguv. Baccbyl, fr. 9. ffvfAftuxis - i^os. «I. i34. 

fvXtvu) - tis fiXt(pugwy Cpxos ffVfA,fj<.t\tr uw - xv. SU&la 48. 

o^.ja«(r<. MaCedon. 11. ffVfAfitru^u^^w -Xe rvxus. 

tvl^ulioTttvaiXuXtirtis. uL Stal. Allii. 10. -\ofji,tvx 

110. gtrx7s rvxus. Lnci. 38. 

ffv^ixr^os. «<r. 707. -y uvuff- ffvf<,fifrK7ti'tiTa> -rt B^^oif. uS'. 

ffYI. Agalh. 49. Ij5. 

ew/^j/yw -Xtiius oXxuit, Jul. avfi/ji,tr£os, rots ^unuvxis ro' 

Aeg. 46. ^v ffvf/,y.tTgov tv^cfiivf]. 

tv^vffffuw. ffvytXvffffijS^ti X''S - Pfdlad. j45. 

uvigt. tx.f, 295. ffVftfAiayw - tty B^uXufffftj. Cal- 

avXovvi - ovvx»s ffrovvxois, lim. 48. ffvufiiius nlt- 

Phani. 6. rxt, Nicarch. 3. 

9vy.jiios - iif. uo. 698. - iov ffvfji.nuuiis -ix vtvgK. Agath. 

ayvoTurus. u^. i6g. 68. 

avfAJioXtHos - KYi ^riCpos. Marc. avy.nuiHTtis - rxv, Moleag. 07, 

Arg. 21. jtgfnoffis. Posi- ffvfATtuiffrwg -rop«(ubi nunc 

dip. 1 1 . ffVf^nxiHTog») Xvxvoy. Mo- 

Voi. m. P. 3. F f 45^ I N D £ X» 

leag. 11 4. ^ifiK^ov cvy,- avfxCpuivQs , Kxottr! yvvii. Pal- 

V noclcro^oi (ni\ncav/u,7ruixrO' lad. li. - vco. u^. lyS. 

^oC) y.ur^'of. Leon. Tar. xuxrl^u cvy.^wvov ini^uy.f- 

3o. vu fjifXfci. uo. 743. 

cvy,7tti^u , Xtiy^sci ;(;*/X»«. avvwytlpto - §tv >; rtx^V » yv 

Marc. Arg. 4. (pvais. u^. 243. 

av/u.nX»vo? - vt xui/u.u>v vv^. avvuyxtiu - uiat. Jieon, Tar, 

JNleicag. 102. -vov xuywv 3l. 

ooyuvtov. Id. 64. ugxultjv, avvuygtvta - aw. Leon. Tar, 

Marc. Arg. 21. 17. 

evynT^txros 1 igvtat. Meleag. avvuyu -tisitXovrov. Pallad. 

1, 18. 1\1. -yti rus o(pgvus, 

evynXoxos, (p\oyl.VsL\\\.Si\. Id. 5. 

i4. -x« artXixv vy-sgi^os. avvuywvtanjs -t«/. Lucill. i4. 

Id. 7. avvuiyoi. Archias 7. Leoiv 

ev/unXoos -ovv. Jul. Acg. 46. Al. 43. -^,0*. Zosim. 1. 

ev/unvoos -oov tv/uu9^t>} xuku- - y.u 7coit7v. Aenigm. 8. 

/u,ov. Crinag. 4. uvpfj. avvutxy-K^<^' Stat. Alhl. 21. 

Agath. j5. avvuxyu^ti) - ovauv onwgfiv. 

evy(ptgros , fx XiB^ov. Nilus «J'. 60. 

Scliol. III. i4. avvuyu. Damaget 5. 

Cvy(pigoyKt, tTs ivt. Ascle- avvuy(port§ov. Agalh. JO. 

piad. 5. xv^iu (pmrwv ^v. - ^x, Dionys 5. 

^«~j oixoyivwv ov yuXx avvu7roa/5xviivyt - ia/itat An- 

ovy(pi§trut. Agalh. 58. tip. Th. 64. 

itirvgt avvotaoytvos. Theo- evvu7co1k>.vyt - wXtru. Arrhi. 

cr. 7. 35. Tuts ^unuvuts. Pal- 

evy(pviyi , rw ^tvrigw. Paul. l.id. l45, 

Sil. 74. 28. ovvunrw -i^^tv. Meleag. 2. 

evy^Xiyo) - itt nuvru. Allti- awtiyyivos frul^uxu7s. u^. 

phil. 2. 552. 

ovy(pgudywv - ovus xuvovus avvu§yo^w - t/gyoat ;^j/Af<* 

uvKwv. Jid. IJass. 2. aroyurtaai. u^.Wcx. 21. 

evy(pvfis - is y^Xov uxgiyoeiv. oWupnu^w. Asclepiad. 24. 

AntiphiJ. 8. gvvtign»auv. aii. 709. } N D £ X. 45* ffvvuc^wyof. Pliilip. 21. 

CvvucTTtHTiis, Ciioivcos Xleiawvi. 

Aiitip. Tli. iG. 
avvosiTivQs - vt «f%«<V . Marc. 

Arg. 18. 
avv^fCfiBs. LiMcill. 4, - ^ ict' 

viijs. 1'allaci. 44. 
(rvvofi» - f^tiat, Isidor. 1. 
avvd^ofjLocs ' udxs xuvovwv, 

Eral(xslh. .3. 
avvaooiuij -yjv tov Xoyov. 

Leon. Phii. 4. 
avya^o/u.os - /u,ov ijiovx ia^y.ov. 

PolysLr. 2. • ov uijrjjv. 

PLilip. 11. tivtoxvee. Jul. 

Arg. 10. rtivit Xc«p^* fft/v- 

cgo/uoy. Id. 46, -^oc vjji^»- 

(utvov. Btaii. 1. 
cvvtyyvs, ru fAiv ovoi avvty- 

yvs. Ltoii. Tar. 84. 
itvvtKXvui - XiXvrui, Mcice- 

don. 26. 

avvtKxi'» - tiixiey. Eu- 
toliii. 3. 

avviXuvvu. its oXotjv Ktj^u 
avv)fXu<jurt!y. Agalli. 82. 

cvviXxM - xuiv x(Hv(^oru vuiru, 
CLristod. licphr. G. 

avvi/uno^os , uvigi xi^Snvs. 
Anli|)hil. 1. ovros iiuoi 
«oB^iovrt. Macedon. 12. 
S^vXus atttnuivt.Atilip. Sid. 
82 .vovv ix^^lioXtvvri avv- 
i/unogov. Anliphii. 4a. avvtiuyoo - ytrut ^Xt/ufAU oi- 
xrto xui y,uvtr\, uo, 3o6. 

avvtiiXuvva> - sXuativ. ua. 227. 

avvtitovu) - vaus. Paul. Sil. 
47. 

avvtntnXfxu) - xt (ubi nunc 
avvtrriTtXtxu) Philip. 1. 

avviirafiut - - tantra nttS^uj, 
t^^\ 5 20. 

avvf^yx^u) - tt^yeicr^ti, u^. 
13yz. 34. 

avvt^yurtvtjs , Xxos. (ubi leg. 
cvvt^ytrtis.') Apolion. 26. 

awigi^os. Calliin 56. urgux' 
T8S-. Leon. Tar. 78. «■/- 
arty iy,uiv f/,iviu)v avvigi^ov, 
uO, 3 80. • ^ot vtiruv nvo- 
xuttiv. Pliili)). 80. 

avvs§nu) -ntt. Agalh. 58. 

avvf^ts - tv itgortfA,uiv. uo 554. 

avvtartos » utduis ;^«o<Te£rffi, 
Ch istod. licj)Jjr. 34i. 
(A.ux(Kgtaai. Ael. trail' 2. 
- T<oy s'fA.fA.tvut < jjwv. .11 .;'rod. 
Iiiscr. 3l. -artt fAOvaxts, 
uo, 5M). dutros itatis. 
M arc. A rg. 2 1 . 

avviTui^is. Lriiuia2. 

avvtros. tj avvsrti ^gii. Apol- 
ioiiid. 1. -tjs uyytXot )/X<- 
xitis. Pliilod. i4. 19 rtiv 
avvtrov 'l^vxtiy- u^. yjlb, 
(Leclt. 3o2 ) (piyyos avy- 
troTs Aicae Mess. 21. 

avvivyt} - vif (?) Meleag, 89. 

Ffa 45^ i N D E X. iTvvtvvos. Pbilof^em, 5. tiyx,^ avv^fj'^. ftt^' uvv^tfflijs Po- 
ovvtvv^v. JuJ. Aeg. 56. -ft» sirlip. i5. 

fxovvvo. Id 5l. r-»l fAiy avyJijuoc, noXs/nov, Hedyl. 
^tliit avvtvvov. Id. 64. Twy 4. (8 ) avvtvvitis. Agall). 82. 
cvvi(pr^os oco ySl, 
avvtx^oii^w tt. Jiil. Aeg. 3. 

OvVfX'^!- «o ^99* ffvvd^^vvos. Diosror. 25. 
txjvj^ovos , 'id§viu.ot,i Tip/utxfty 

tv/u,oc^'}!s, AJfliag. 129. 

/^('y.V. Jul. Afg. 3cj. CVVttiy.1 - tfVTl TO TCXV. 

avviTTiiiit. Tov vlov tovTta 
(ptis av avvtaTxxtvoct Lii- 

Cill 4 B^VKTOS uBtCVVTIf 

av'JTiiaoy.oct. Riifiii. 'j3. Cvvfi>n)i.oi • uovaoc. Paul, Sil. avvB^oos - ov Kibacgr;. Bicin. 8. 
'iq. cvvUiyi - tivTi To noiv. ui, 

9VV^O<Pom • t^O^PwB^t) JCOVTOS. 

•t*bi1ip. 12. 

ffvvtifitcu avv y.01 vivt^ rwtiBoc, 

Scol. 18. • fixV /UtTOl TWV 

(pi\My. Simonid. IV. 11. 

awv^rs, X"9'' Apollonid. avvlaTfu§ ■ o§u rwv acXuXriTMV 

l4 -iibts vSwp. uS. (>6;.). XvxvQv. '' hilixl 17. 

-bits Btauot. Agalli. 8.3, avvv»')<: -oiai Bt-^iat. u^ 166. 

Tot avvri^fi Tvy.isui.vu.. Uios- avvvt(pv]s - ss oyyx jSocXny, 

cor. 38. MeUng 44. 

fl'uy^X«f - X<x*f. Aniip. Sid. avvvtvu) -htvatv, cci '^^^* 

08. ffvvvouos -ov oiynXs^Kax x»- 
fvvtiXvTiti • m ivvtiv t^^ivTo. ^t/tiv Agalh. Pjooem, 

AjJJilll. 46. avvoStTtis. oc^. 752«. 

rvv^Xvats - tws xhT^x. Sy- avvooo< . ^0.^* xxi Bxvoctov 

nes. i. avvooov. Aiitiphil 42. 

evvtiPtipvs - is atiyx TtTtXlriat. avvoiy.tx:, l^KtvB^t^iji. Pallad, 

Aiilinhil 37 K'8. 

awiiPtSraos. ovs u'^^oto frvvti^itB' avvotxos , tftis /uot itoo(ppwv, 

fiov ti^itx^Jtv liyxg Apol- iSroiion. u'6 

avvoytvvos , ui. 721 (Lectt. 

30.' ) Vl:f. U^. 707. 

avvoyti^tis - tis, Anlip, Sid. 

2 I 
evvoy^Xii. Simm, 4. lon. 3o. 

evvfixfi^ t7 ivyipvXu Agatli. 

6H 
avv^tyu , xuyov xxt 3^xXl)]S, 

Hedyl. 4. (8.) I N D E X. 453 cvvoiu.uDVVuoSf itxr^os. Aiitip. 

Sid. :il. 
ffwox^^oY 4 w'/„uoc<rs ^wy,ty^, 

Archi. ^3. 

0vv^i^ii) - ^xvTi rjpytoc, Md IQl* 
SvvTxffiTu) - ffoy.xt VfjiTv. Pal- 
lad. »3. 

SVVTtufXUiy - fAOVtS ffTtlXxi. «9. 

261. 

ffvvTiB^i^Ui, ifa.lcwv xXrjdovt 
ffvvB^iiusvos. Caliiin. 7)j. 

avvri^w -7JiT.yw. Strato i3. 

ffvvTOiUos f i}v ^civos. Cal- 
lim 5i « l^siAsffts Flacc, 
I. T'jcy,x avvToy,*. J_.ucill, 
4i. 

evvTOvo<i , uyovnviri (fvu/SoXov 
ciygvnviyi) CaJliiil 35. 

cvvTg((put -tToii Ko1h.ont. Uios- 
cor. 3. 

evvT2ix<^ - 'Tj)?;)jtT»;v. Agalli. 

8y. 
gvvTfo(p[ti -ijs ov^ i^ttis (f)et- 

aetTo. Aiiyie. 12. 

gVVTffOipOS , 7>tlV0(piXgf lULfVt. 

Meleag. 9 5. u^/uiovlris. 
Anti|). Sitl 74. ^ vixti. 
Stat. Athl 34. tvoifrccis. 
uo. 4 12. - ov uiTyyvvj 
(i\iy.y,ot. «1. q. iu.i^(ics. 
Anli|). Sid 89. H^vy-VTfi^ 
fjci^tjv avvT^oCpov iKSix.froct. 
Aiitiphil. 70, iy,i§oiti, 
Eugeii. 11. 463. ffVVT^OXOC^Oi - uffxs ^oc^tfftv. 

Meleag. 127. 
ffvyrvy^avaj -oov. Pallad. l43. 

-Tvxuiv. Ib. 
ffvvTvxi^. Anlisti. I. 
ffvvitidos. ix, ffvvuoov ^tiy,ocTos. 

A.i :e Mjss. 12. 
ffvvuiuoeiti - ii]v icoivtiv ijtvT* 

oclk^ilXois, ocd. 96. 
ffvvw^is, ao(pti. L.eo Phil. 3, 

SFtffntffiYis «y;c*<rT«e ffvvu^t- 

^os. Agath. 4o. 
ffvoKTxtiri - itjs t§yu. Meleag. 

128. 
ffvoy.TQvos. Calliui. 3o. 
ffvoipovTis - fft Koy^uis. Lu» 

cill. I. 
ffv§yuffT§os. Dosiad. Ar. 2. 

ffVgiKTtlS - TUV S7t UK§ty.OVWV. 

Anfisti. 1. 

av^ifSTtig - vf « (nunc gv§tti- 

T^fw). Leon. Tar. 1. 
avg/uu, Ttgti^ovos. Strato 32. 

TtXoKuuuiv. Philodem. 18. 

XtvKuiv vno ffvgfA.u7t y,o- 

ffjjwv. Uionys. 2. 
avgy,os, xuXu^titis. Leon. 

Alex. 12. vt(ptTu>v. Antij». 

Sid. 67. ocviywv. Id. 106. 

wpiwvos. Marc. Af*g. 33. 
svpw • ti vixvv ^uXuffffu. 

Philip. 82. ntiKTtSx tTti 

XtiXffft avowv. Comet. 3. 

ini x^o7ov i'jvguv. Antip. 

Tli. 49. iffvgtro fiorgvs 454 1 N D E X. i^tl^ns. Cbristocl. Ecplir. 

gi. rvpo/uivti nocvM ^tjovs, 

Anliphil. 21. pvuuat. 

Pailad. J19. - ov ^t(p§ix, 

«V. 389. 
ovffxtDS i iK ietrM,\wv. Murc. 

A.J.. 28 
trvaffyiiftov , rvftfioXov. Hedyl. 

4. (II 527.) 
rvaauCpgoviu), i>co]ion. 18. 
rvffr£(Pai.vti(po^i<jii 8culion. 18. 
rvrroXt^M Movrus tX»^9t7s 
. avfToXtaxs xuigtiitv. Me- 

leag. ia6. 
cvtrgiipm • (f)t ta;)^tov. Marc. 

A)g. 3. 
ffvrvifiyyui - wv x'§°^^ rivov- 

rxs Crinag. 1. 
ffv4>iXtov ■ tx. ua, 602. 
o(px7pot, f omTirti. Gluuc. 1. 

- «y ev(f>n/u,ov l,eon. Tar. 

33. «cf i/ioXov. TlwodoT.Z, 

igurttvxv. uo, 11 5. 
ff(fi»igti$ov , Ktt^tt, Pallud. 
120. iitir^oxi^ovroc. ee,^, 

i3i. 

ff(Pettgtrrt!S - rxv rov fgwrot 
rgf(pw. Mele.ig. 97. 

ff(px7.t§os. u-xgts (TTi a^PixXfgov 
^u>goitort7 yovoiros. Apot- 
loiiid 1. ■ o7s Xqyots t^*- 
9rccru,(rot. 1'ullad i38. 

r(Pot,\i^WSf i :rwr». »0 Byz. 9, 

ff(pot/k^w • Xo/uxi uK^firiu /u,tf*t- 
^vafAivos. Marc. Ai^. 17. ff(ptdKvos - wv tx ytvvwv. An- 

ti|). Sid. 27. 
a(pt!>tow. rls 'Jtt^ttjyius tT^pti- 

tcwrt x'~?'-*^- ^iatyr. Tli. 4. 

tv^fts iff'^>ixwyro fi^uxtovts. 

Cliiistod. Ecphr. 238. 

a(pt}^. jut.ti rov tv vnvw ntx^ov 
iytipiirt atpfixu. Ijcon. 
Tur. 97. a^tjKU rov xot- 
y.wy.tvov Pliili|). 83. fA.tif 
nort roZdt xivtiaris rviu^w 
a^ptfus s(pt^oy.ivQvs. Gae- 
tiii. 6. 

ff(piyyw - wv iv ^XKTvXotvi 
rovs roKovs. Pailad. 86. 
a(ptyiw ao7s 7tt§i noaal ni- 
itiv. Melc.iiT. 62. ciplylus 
TTvXus y.tXu^^ov, Agfilh. 
8. 7cv^ywy.u7x xootttis irt 
ff^tyytrut uyfioXiyi. Ib. 
a^tyX^ivru nx^^x Sguxov- 
ri Gaelul. 4. 

r(ptyy.rii§, ovx iartv fcu^x 
tiMfyivw. Stralo 6. - ?f ot 
xoyxs xtxgv(pxXov. Autip. 
Si(i 21. 

a(piyxros, xXvxroitiSti rcoru- 
yos. Agalll.' 56. ari(pxvwv 
uyfpl xQt*xi!Tt yiros. Me- 
leag. 60. yxaro7s a(ptyxrx 
fttgtTtXoyivxv. x^. 1 J 4. 

a(piyxrw^ - ropx ytvvwv xtiyov. 
Qu. Maqc. JS. 

a(povovXodtvpTOs -rif vtiyxrt. 
Philip. 18. . 1 N D E X. 455 ff(^^xyi^ui, vturov ^xju,y,os ovk 
ioKp^oiyKrfv. Philip. 33. 
lu.o7pxt fcvy,oi.rr]v SfvUtijv 
ir(p^ccytrotv Lo]!. Bass. 4. 
Pwju,>tv xvi^xoyivif) 7(pgx- 
ytiut tjtXiM. A)ilip Tli. 
20. «(p^xyt^trxt itxvrx ^t 
K/5^>;XuJV TtoXvs xtm, 
Aicht;]a. 2. (ill. 33o.) 

r(p§xyis t ixty.tlr^ii), I.^ncian. 
35. x7h.x tri^^vij x^ccXniitjs 
inidii^sv vno ff(p^xy7<ix aim- 
irijs. Chiist. Ecphr. 3i. 

ff^Ppiyxu) -owvTxs y,x^ovs. 
Christ. Ecphr. io5. viKt]- 
ffxs ngifffivs, Stat. Aliil. 
3o. 

ffipvgtl ' XI xy^ptnXiiyts. 
Leon. Tar. 4. 

ir(f'V(ltlXxrOS , 'XS^^V \lx%.xs. 

Prohl. ar. 4i. xoXoaffos, 

aL igS. 
ff(pvgov. O§^ii\o7o itxgx ff(pv- 

gov, Sami. l. oiv^gtis Aia- 

/ooto nxgx ff(pv§ov.Pers. 8. 
w^x^ui, ff%«y» ^xXxyov yrivis 

u(pvy.ro5. Apollonid. 19, 

9tog(pvgixs Ir^tleefl-aiMtv xx- 

XvKxs.Cjinag. g, 
ff;)i^iiiix, u^. l54. 
ff/^tSios - lov Ttorov, Agath. 

24. 
ffXt^o^iv, Damaget. 11. 
ffX,tSov. x^. 6l5. 
ffy^ivS^vXx , vxv7ti)yo7s, xa, 90. ffXijyet i (pvTosTtogov. Christ. 
Ecphr. 106. 

ffXt^x - xs. Tlieodor. 3. 

ff^/^w. Iir%/(r« vi]X ^xXxfCfx. 
Zosim. 4. fitoTov ffx^^O' 
/xtvxi ffiXiSts. Philodeni. 
l4. Xvx^os l'ff%<ffT«< otav- 
fAiiv (pXoyx, Strato4i. 

ffyjvos - ov svM^i]. Meleag. 1, 
26. 

ffXoiviov. Nicarch. 18. 

ffXoiv7ris - trt$t xxXv^r;, 
Leon. Tar. 91. 

ffXo^vos ' ov XiTtr^v. Antiphil. 
3o. tviioSii, Meleag. 1,26. 
ngos Tijv axo7vov i^xy,tijito, 
»S, 235. XxjXTtxox ffxoivio 
Kxt XtTtryi s(ptyyoy,£Viiv nx- 
ftvguj. Antip. 'l'h, l3. vito 
ffXOfvots. Agatli. 8. 

ffXot^oTtv^s f ffTtvgis. Philip. 
22. 

fftio^w - tiv l| xx'tuv. uS'. 290. 
-^ov. xS, 419. 

ffuptvu) - tvffxs ffrtjx/xxfftv «w- 
xivxs, Apollonid» 12. 
9tXovroy, Lucian. 36. 
^tutis ffwgivffxi lUSTgx ittgtr- 
fforigx. Pallad. 111. 

aupti^ov , fXDtgXiVoyt^x, An- 
tip. Sid. 47. 

ffwpos f xtitffTogiiis (ubi nunc 
^wgov xxtffTogiijv^ Leon, 
Al. 10. xsvy»taiv. Thco- 
cr. 16. Xi^tvQV. xi'. 234. 456 I D G K X. cuvTgov - u i^vt S^iots. Pal- 

lad. 139. 
ffWTr^tu f uveiTi^tyxt. Simo- 

. «i*'- 79' 
C(u(p^oyi^u) f y.t^vmv uffTQV 

fcwipfoviat. Onest. 2, 
ai»)(Pgwv 'tv fTtnXtt), Pollian. 

5. ewcp^ov ygxfifAti, «J*. 

43 I. 
ffwui. a-wi. Macedon. 3. 

T. 

TJtyof, ud'. l65. ToocytxoTo 
Srixaoio. Slatyll. 2'j. tou 
Txyov y.vriiu.K. Loll. Bass. 
8. -o> WSmvwv. u$. 297. 
- o7s. Crinag. 25. 

Tux.t§os -«~f X^yffffovffee xogotts, 
Ai)iip. Tii. 32. 

ruXxigyos -ov ino ^vyov, 

Musclius 1. 4l 1. 
TxXxxxgaios • ipi. «0. 1 55. 

T«X«VTfVW - tVtt nUVTX VO/UOV 

fiiOTov. Macedon. 38. T<- 
Txv vvxTU. Syncsi. 1. 
KfXrot F>7»(j) Tfxxet T«X«v- 
Tivovat, uo. '6ci. ^tXtoio 
KtXtvbovs. Paul. Sil. 56. 

T«X«»Toi' -T« $ixiis. Diotini. 
2.' A<of nxyx§vaK. JVla- 
ccd. 38, Tvy(,t]S aifixXt- 
goTai TxXxvTOis. Agatli, 
Prooem, 

rxXuntigtos, TtTw^^os. Agalll. 

66. TuXxgoaxos, fvnXoxos. Antip. 
Sid. 22. 

T«X«^os - ov tigoxojxov. Leon, 
Tar. g. Tovv TuXx^oiai 
yuXx. Antip. Th. 32. 

T«X«ti^<y3f - ivOV OtU XgWTOS, 

Auyte i5. 
TuXi.ios, oXiyu xgvnTU toi» 

TxXUov. Antip. Sid. 69. 

Qvoy,x. Asclep. 35. 
rxy.taix§oos - x^^^* oartu vt- 

no^wv, Paul. Sil. 4o. 
Tx/u,irx,s , [iiaTov Twv xyxbwv, 

uo. ly/. oiKtiwv xvty.wv. 

Aenigtn. 10. kxvovu rx- 

fiirjv y§uy,y,i]S, Paul. Sil. 

5o. roiwv, Aristot. 1. 

181. 
rxy.iri , iXx§ri cv/x^oXtxwy, 

x^. JJ. 
Txy.ios - loio Lriovs. xS'. j5o. 
rxyxiju,vxt!S -xov fioos, Sa- 

nii. 2. 
ruvuos -ov y}}§uos, Agath» 

20. - ov x^''^^^ tXxCpov, 

Lncill. 97. -^s ^§vos, 

Anliphil. 12. 
ruvvyXwx'^ - '''"^ otarovs, Si- 

monid. 48. 
rxyvtjXii - Xixts, Leon. 

Tar. 1. 
rxyvx§Ki§os f rxv§os, Agatu. 

rxvvy.tixtis - xtts hfUt, Satyr. 

Th. 3. I H D E X. 457 Aristodic. i. 

TOtVVTTXeVfOS - ocs Tisr^ois. «0. 

Byz. i5. 

rxvviTTsgvyos • ov iu.-j'xs. Si- 
moiiid. IV. 2. - ft/v x7to 
TK^7tuy. Probl. iii\ ii8. 
|jr< y^oroiy. Aiilip. Th. ig. 

Txvvatitrt^os - ov oIkxv, jVle- 
somed. i. , 

T»vv(T(pv£os - wv vv/u,(pm. Sim- 
mi. Ov. 

Ttcvv(pv1k^ov , vno nXxK» xXw- 

vos, Nicias 8. 

' ' ' j' > « 

rMfvui. ot/ Txvvcrtis ofA.y.x sni 

^vxyis. l*aul. Sil. Ul. ov 

T«f TtTKtJKt TXVVaaXl U)T» 

%iiyois. Juli Aeg. 65. tis 
evDxvov of/,fji.x Txvvaaxs. ao. 
5'i3. xyXx^i) (jxot x/x(pts 
rtTUvvffTxi, Cyrus 6. 

T»ilSf ^V^fJ X^XVXTOV TX^tV 

i'Xttt /u,XKxgaiv. x^. 544. 

TXTTt]! - YjTOS fixB^V^^tlVOlO. 

Anlipliil. 6. -Tts 7to§(pv- 
gtoi. liacchy]. i. 3. 

Txg^ia -tl. x^, 624. 

TKgaos ' $ yxfjL^wvvXi. Strato 
63. Hixx(ptiori. Agalli. 5o. 
TxgdQv o§ta(Ti[ixrt}v.\di.i^2. 
igtiaoi ircl xKxiov, Marc. 
Arg. 28. ^i(pv^ xvils nrt- 
^vyuiv. MtJrag. 42. v^t- 
jrtTtj. ApoUoilid. i4. rxg- 
eot xfAti^ot vtvgZv, l^llilip. 67, Tx§ax TcootjvtfAX, Le- 
onti. 5. aofix^m TxgaMi 
X§vao(po§os aTtxroFKt]. llii- ■ 
Jin. 37. TxyvatTtTtgoywv, 
Piol)l. ar. 28. Txgaovs 
ytoaaiv sx^ts o.(pvs7s. Posi- 
di[). i3. 

Txg^X.vta - as ^xvovtx. Jul. 
Aeg. 5o. «c^. 697. Txg- 
Xyaxs. o'jvofA,x, Pliani. 8. 
Txgy^^v^tj, xa. 697. 

Tuats - tv arvyvtiv o^pgvwv "kv- 
aiis, Dioscor. 3. oyttorx- 

rt}v. Strato 29. 

' > •% ' " ' 

rxrx. KXi Ksys nxai txtx. 

Myriu. 4. 
rxvgsTos -tttjv xaittSx, Paul. 

Sil. 46. 
Txv^sXxr^s y X^S"^ xvdgZv, 

Philip. 62. 
TxvgofSoXos -ov TeXtrtjs. x^. 

190. 
Txvgoliogos - oto Xiovros. Ar- 

chias 27. 
rxvgoyxarwg. Philip. 46. 
TxvgoSsris - Tiv /^vgaxv, 

Agalh. 3o. 

TXVgOKgXVOS. XO. 296. 

TXV§ltt7tOS. II. 517. 

~ t ' >> 

Txvgos, rxvgoK^xvos. xa. 
296. - QV xrtfA.xyi\ov, 
Eryci. 3. uyiXti txvpwv 
itvginvovs. Lucill. 88, 
Txvowv rxvvKpxtgwv. A- 

gath. uj. 458 I N D E X'. TUVToXo^yOS! ' UV XUV9VU)V, 

Epiih. 11. 4o2. 
rx(pios -iit "kt^os. Diodor. 

12. 
ru(pos -ov ccS^xvurov. PLilisc, 

1. l84. iDs TxCpov vvv as 

»r«^»{)%5(itf3'flC. Uullu. 32. 
rxx,^. h T»x«. Meleag. 12. 

i4. 

TK^lVOS - VtJ VfJVS XifiJTtlOV. 

Aiilip. Th. 49. tis Tux;i- 

vijv i'§§ti "Kij^g^oycc. Tull. 
ljaui'.3. ol rxxtvoi Togits, 
Leon. Tav. 4. - v»i nrt- 
^vyts. Id. 53. ruxtvMv 
Tiovwv. Arabi. 1. - ovs og- 
ruXtx^us. Agatli. /3. 

Twpios, i§gi. Meleag. 63. 
linTt T5t%oy TrtiiKxs. Id. 
100. Pallad. i45. Jul, 
Aeg, 32. 

rux^/tivvis. II. 617. 

Tap^v^J/Tw^ , ' Iffts (vid. ffrx- 
XV/u,t;Tti>^.) oiO. 271. 

TUX^^'^' '^" •'"■^** ovx irKX^- 
vtv vSm^. Antip. Sid. 64. 
r«xt/yo^ct«vj; ctXts, Cri- 
nag 4, 

ruxvnovs , y^uyias. Meleag. 
120. 

ruxvT^i- Pallad. i38. 

rtyyu). rov nvtv/uovu riyiurt 
BuKXif. Pliilod. 22. 7CV- 
xtvp rtyyofiivij tj/txu^i. Id. 

5, iuitgvfft. Agath, ) 9. Philip. 78, -Dv y^ee.Ma- 
ced. 23. 

riyos -tos ituv^tjfiiov. inedit. 
IX riytos ntcuv. Leonli. 
18. i)C riytos unmXta^yiat, 
ud. 4G3. rtyimv aov iifiMS 
ixxu^kuaov. Agalh. 70. 

Ti3'f/.iOS - JU.IU Q§3ui,)iUTU rau- 
■ytKmv. Boeth, II. 127. 

rtlvWf ^\iy,fA,u npos ogos. ua. 
2b3. xi^ec fA,t)rigt rtlvti, 
uo, g8. rt7vt nugtitiv ^i- 
fiv%^>. Macedoq. i6. ro 

ffKvXoS KUTU nXuTxvov, 

Leon. Tar. 34. vnigfiu- 
Xoy uanl^u Ttlvus. Archi. 
1 8. oogv vn^D Qvoiuv, 
Chacrem. 2. ro ivaroxov 
Kigxs. Mcleag. 5. tis oXi- 
yov Ttlvxs fit}vcuv fAirgov, 
Dioscor. 16. ^i^i kxXov 
rtivus ovgiif tv<p^oavvoc. ua, 
743. uatvti rtivots fiiov. 
Dioscor. 35. tV aot un 
wfAUiv rsivo^To (pugirgti, 
Asclepiad, 3. ^vl^u^x 
rttvufiivu. Thall, Miles. 
4. KXtiy.uTt Ttivof^ivtfi ngos 
kkXv^VV- Philip. 58. nri- 
pvyts fctgi vwTU rirxvTUt. 
Leon. Tar. 53, 

rtigix. Autip. Th. j5. Pto- 
leni. l. Synes, 1. 

Ttigui - oy,tvos ytfgui. Ar- 
chias 10. 'f/i,ivu ttuhi. . Antip, Sid. 43. »r«v/>;. 
,- .JLucian, 3o. Tgi^taJxi 
.- jtoXitiv (X vfortjTos. Agalb. 
. 26. 

Tft^i^u) • iiiv u^uv, d^ 708. 
Ttix'o'». Pallad. 1 Sg. 
rttx,o^ofA.iui - t7. u.^. 2o4. 
Tit;;^o/u,tX]isf xi^x§ii. Onest. 7. 
T?~%jy , f^o< aoxitt "ktTCTov 
vipoia/nx at^iv. J'aul Sil. 

6. TtlXtOt TtOtg^tVltlS. A- 

gatb. 8. 
rexfAxtfu. ftfj TtK/uxlpeo xvigx 
• wh^r!. AnliiJ. Th. 56. 
X/^if). Criiiag. 36. uvtov 
AXi^uvi^ov. u^. 3o8. To 
^§x<jos rris icx^^ivov. Dio- 

tlJJl. 4. UTpXTTtrOV TtX' 

ftxt^tTxi OvXvfA,nov^t. 

lihian. 1. 

rix/xx^, 3'viu.iigts. Polyaen. 2. 
Ttxvtov. Lucian, Lucill. 78. 

95. 121. Nicaixli. ig. 
rtxvoyoviw -tiv. Philip. 26. 
rtxvotrfcogiii -iijs 1'^)'«. Agatli. 

rtxvo(povtw -vtt 5ti^o'f. Leon. Ai. 3i. OVtJUV jU.t]Tf^X, VhiUp. 5.1. 
rtxTuivw. TtxTtivxf. Agath. 
34. oirjv fTtxriivm SoXiov 
^uXov. Antiphil. 24. 

rexroayv^ , enim, Nicarch. 
'3*8. t N D S X. 459 

TixToov - ovx dovxxuv %xXxov, 

PauJ. Sil. 52. 
rtXKjU,u)v - /uinvxs XTt svrxCpiuiv. 

xL 96. 
xtXfSrM ' tt. Nossis. 4. An- 

tip. Th. 26. 
riXtios • ortgov ^tov. Tull. 

Ceojin. 2. 
TtXtoo^ou,os. Asclcpind 3o. 
reXtow - wat /Siova ivtxvrovs, 

u^. 692. 
rtXia-Twp, U, 5 18. 
reXtTt; . riv luxxov. u^, 320. 

- rus Evios iianwjuTo. Piii- 

iip. 3i. -Txs uviipfive. x^. 

y5o' 
riXos, yx/uov tKtlX^e. Antip., 

Sju. 25. eis iv ixt7a^t ri- 

Xos, Biauor. 12. riis cro- 

(pitis Tcxatis iv i/moi riXos. 

x^. 5j4. 
TtXxtv. y§xuy.xTtxol TtXxivts 

/StliXwv. Philip. 43. 
riXw. eriXtts o^ytx, «(J" 56 1. 
rtXwvixs, y.x^x. Phanias 3. 
rfy.uxos - x,V X^igwv. Lcon. 

Al. 32. 
rif/.tvos , 07ce§ ov^t irefftirxt. 

PlaLo ti.KVfu.wv. Fijilet. 

3. Nlu^xB^wv atjs clgtr^s 

rtjUtvos, xi. 161. 
rey,vw , Ko§ov rcu^ xQtif/i.vov. 

Pljilodetu. 16 Tcoitiv rts 

fitoToto Txiu.ri tq/j3ov. Posi- 

dip. 16. ItXVToit]» filOTOt* 460 1 N £> E X. Toiiu.ots T^t/Sov. Motrodor. 
1. yo'ji.fA,u,tit. r,u.«3'fV vnf^^t 
"Ki^ov. Aiilij). Sid. 9.3. 

■Tffesyof. vtj^vos XxB^^totaiv 

V}T07t\w-XS T!VXyt7(Tty. A- 

pollonicj. 1 6. - avp-ios h 

rtvxytautv. ProhJ. fir. 3G. 
Ttvuyw^ijs - tos IrxXitis. »0. 

6.-8. 
TtvoiV - ovrt xKVxxaiiu^ Agatli. 

Pro nlll. 
rigxi-, ttiocXiQv. Aiitip. Sid. 

i4. 
rtoijitv^os. Antip. Tli 4o. 
rtge^tvB^u^ils f vtjals. Aiiti- 

pliil. a8. 
rt^tTttry.ie,- avihvnov. Aj»ath. 

68. (po^tt/^j^Wv.' Id. 91. 
ri§tr§ov - g\c Uik^tvf». L.eon. 

Tar ^. 
Tiptjouv - ovos av§fjCx, Strato. 

'6-2. 
Ttgtvos • tvns (AoaY^ov. Cri- 

nag 22 
ri^fjiuc , «.(pvKiov. Apollon. 

12. '^tov. Aii(oin(d 5. 

ThiKyd. II. 236 ri^fji^ 

infgtict -fiiov. Probl af." 

19 iTc xK§ov, Onfst. 3. 

rsfjuxfis xH^dv. "AiUip. 

SJd. 5^.' u^Ikov \ivfixffx. 

ke. 42!). rxvrx rtguxrx 

«■«3L«x/Ja)V. M 11 fi n . 37. 

^iuvs ^rr^fAxy *iy.Qtro. An- <Pt\ir)S rtfttxr tftns ?^»Te. 

Dioscorid. 6* rfx^J/f. 
Pairliiis. 2. yn^wXiov ri^» 
ff,'.i.r tx^vTx jiiov. x^. ^35. 
iTTi ffxttco7s Tf^fAxat yVfAVX' 
ciov. XO. '2 1 6, 

riouiv^os. JVJolrag. 1, 3o. 
Ttfiio^tov. PliiioiW in. 12. 
rt^ntu -ntis ctou.x. Agatll. 

54. -ntaxov uvixs. Cy- 

rus 1. 
rt^nwXfi , fjtt^onwv, L/eoi)ti, 

5. -vs XTCtnxvatv. JuU 

A«f5. 58, -»;'y, «J'. 578, 

XKO^nrov. xo. 369. 
rt§av). uiTttXns , ovnort rt^co- 

fA.evr)S. ;\Jacedon. 6. x"'*^'*" 

iJav T*^(rou*»(vv. Agatij. bg. 
rtgi/ivoos -oto (po^fAtyyos. II. 

5yo. 
rto^tSf Tov ^txrgov. Stat, 

Alhl. 53. ' tv oXtcBrigns 

rvxnf' Agath. 66.. «{"'Xv* 

a.noix,oy-tvris, Stal. Alhl. 

42. 
Ttrxvos -ov Tfgiov». L>eou« 

Tar. 28. 
-rerogts. Simonid, 29, As- 

cirp. 28. Prob!. ar. 23. 
rtrpxyXw^tv. Lfon. Tar. 35, 
rtT^xtXixros , o(f)ts, Anlip. 
"' Sid. '63. 

rtrpxivw. KVAov tn ogrvyi 
•'■'Wt^r^ifTU. heon. Tar. 

12. ^; N P E X, 461 riT^ocxt^f t i%x(P^S. IIL 

333. 
rtTpdtHi. ti)axiu,wv, M^Tpa£5i 7« 

riTgocXq^VMjdo!: , HKICOS. All- 

tip. Sid. 72. 
rttget.y.Tvs. Paiil. Sil. 74. 
iBo. 

irfr{)«7r6«X.*/. C-ilIirn. 47. 
rtTgoi.7r\tv§0S - ov xiovec. oca. 

Byz. if. ^■'«vxtot. Ib. 35. 
rtTgccvogos ' uv uvi,uii)v. ud. 

Byz. ,i5. - ots u<!(/7iTt I!).3. 
rtTgunos '7C0V. AtMiigiii. l5. 
rtT^us, Aiiloiiied. 1. 
rirguxu. Stat. Alhl. 2. 
TtTgnc'/;oos - ootci xuiotSt Ile- 

tlyl. 2. (..) 

rhrti , rxvtis , ^^o^-t^uTs 
CTuyovt77i fA,t3^vaJtls. Me- 
ieai^. III. «wo ^uotvZv 
(p^oyyov it-s Trrt^vywv Ni- 
cius H. ux'Tu. Pjimphil. 
2, y^vclii. yc). Ttrtgw §u- 
9tl^iuv vtjivv. Apolloiiul. 
25. (ui,ovijofA.uvfis. 'rheaet» 
2. o§voKol-rofTfTriyi.\i\y~ 
te. 1 4. To> lULOvcuiv TtTTtyu. 
Pusidip. 9. <f>i\f'^y)fjiov 
TCu^ndlTiv utidovu, u^. 4 I G. 
a^xti' fiTT^yus fi.tbvattt 
igocos. Aiitip. Sid. 3o ti 
xoxxvi TtTTtyos egtT Xiyv- 
guTtgos tlyui. u^. 468. 

vtvyfw, Do^iadofi Ara 2. Ttv^is ' ihs ti rgty\fi{. Tlie- 
ael 2. 

Tiv;)^os - ti Twh. Critiag. t4. 
TivxKTi /ii,iXuiv. Apalh. 58. 

T<t/%a) - tiv •^{\os.: P.nill Sil, 
64. (f) fyi* ajy^ffi' ^erittiJitjV 
Hu/^us trivit X"':?'^- <^^' 
206. Ttvixs ar/C^uvov, 
Meleag. 1, 2, iXtv^t^itiv. 
uo. 164. ffrToy •rfT«i';;^«TO)'. 

, M;i.etl()ii. 28 /J- (ll[. 
332 ) TtT^fvxciTrv. Leo 
Pliil. 3. rtviuiu,tvtt xn§M 
&OVUXU, Ltoii Viir, 1. J^c- 
Xov. Alex. A{ toL 5. 

Ti(p§u , uiwvos Wtoy xuredt]- 
ooxtv. Lvf n. 1 4. oar/iov 
ovii T{(t>ou, Theocr. 6. 
tx 'i/vx§rii f^f uvixuvct 
Ti(p^t]s. ii^- 1 7, /D«<oy 
«vwliuts (puvtov SK riCf-^tjt, 
Mtleag. 79. T«'(pp;; wv^ 
VTio^uXnofxtyov, Id. 4. 55. 

Ti(p§ost) ' ovy.m nus, Leon. 
Tar. 5'J. 

rixvt!' ttfA.t rixvu ^xoitu. u&, 
:i.V6, uvTuis Tcpoc^t riX' 
vuis TTvivuu ;i^«^<^o^fv«# 
Xt^^ts, IhilitJ. i3 

Tfx>v/u,wv - fAovus uvXovs. II. 

5i3. 

rtxviTtis. u^. 2^j. 'tiv ^tcT' 
TCOTixt] xQiTti itinoitixt, 
Slralo 53. 

ri'^v~iTis, ygu7x. Nicarcji. 4. 4^3 I N D B X* Ttxvoffvv^, Leon. Tar. 25. ■ 

T>;y«voy » oaT^xxtvov. L.o]l. 

Bass. 3. Pallad. 96. u^. 

33S. 
r»!%. Aenigm. 3o. 
frint^wv - oios uXytoc, Agath. 

7. - ovi ivs(p§ovt, Dio- 

tiiii. 7. 

T)7X« -« (pS^OVOS (pd^OVtgWV 

o/u,/ii»rx )coct xgKOiijv uo, 

4' « / < 

2<-i. T»7X*< XMc ntT^ocv e 

«oXt/y jc^ovor. ao. 3^4 

Vtov av^Tof TJ7«»<v STtidrac- 

fitvoc, Nirarcli. 10. tjJv 

(p^ovtptlv Tfixwv ovs/utviwv 

Kgoc^inv. Sfat. Alli!. 27. 

itccuv lcXyos srti^t fjclocv. 

Olicsl. 8. fis iiXrotS xti- 

gov irvitv f§ws, Mfleag. 

1, u, tx jucocarwv ^tgjuov 

irtiioc yocXu, L.ollius g. 

t^wrts rii^ov7i fjcoi x^uoltiv. 

Agalli. u. tax xti§u rtiKi- 

reci v x^oc^lti. Itl. 'il. rtj 

nofjcoct ws xtjgos TTXf nv^t 

xxl^os oDwv. Ascifpiad. 

24. oVcrgtM. Vnn\ .S)l.34. 

titis tis ifuci rtixofA.ivti. 1(1, 

9. (pfovrijt mxo/utvxt. 

Agalh. 23. oficux rirtjx- 

TXi, id. l3. irxxti OfAfix- 

Tx. xo, 718 ^fitpaiitj) ini 

&^yixl rxxtts. l)iosc. y4. 

T^Xxvytjs - fx Trvgaov mvxxt». 

«V. 372. TtrXt^oXos - tvs tovs. Mna» 

salc.4 , 
Tj/Xjjaw - tt vwrx ^iocov. 

Paul. Sil. 61. -uov fj- 

(xovuots p^jw^oto"*. Jul. Aog. 

37. - «ovTos. ee^. Byz. 18* 
rvjKtaxonos -ov o^ig^ov. Plii- 

lip. 11. «fyXj/v. Chrish 

Ecphr. 77. 
TtfKfCpxviis , xocficos. Christ. 

Ecphr. 2. 
TtjXi^tXov t icXxrxytifjcx. A- 

galh. 9. 
rtfKty.os - xov <p§vacyfiM. A- 

galh. 65. 
T^X*^ Ainmian. 20. 
rvfko^tv. Antiphil 24. Marc. 

A)g. 26. Pallad. i25. 

Paul. Sil, 24. 42. «7 275; 
rtikonirtis , xyiXti. Apollo- 

nid. 6. 
rtiXoat. Even. 16. Leon. 

Tar. 96. 
TtiXori^m. Paul. Sil. 36i Tii- 

XoTurw. Antiphil. 36. 
r;jXoi>i lioll. Uass. 8. 
rtivtl. xo. 235. 
rrivubt. Nossis 8. 
Ttiitf/ctXtis - 1~ vovacd. Phi- 

lip. 25. 
rti§iw - t7s. Lucill 25. rrgtt 

rov ytputov. Eugen, II. 

453. Tfi^ovfA.td^u rai^ ^uvx- 

T^. Pallad. i3o. 
TiB-us, ogvis. Alpheus i;i. bat.a^v. Meleag. gi. 

ri^tJIA.l et ri3^i(t). x^p'^' '^i^v- 
tsi roxov? Ajitiphan. 3. rofj 
3"*oiV r/^f* rst ?rocvr«. Ar- 
chil. i5. ri^fi (ji.xyeigi:^ 
fAvois ^ixx, Crates fr. 5. 
{'^yx riSrsaco. Nicias 7. 
yXxvHts f^tvro yoov, Dio- 
nys. g. X«< cri ^sTnvov 
iSrivro xvvts. uS'. 535. 
'kv^y.nuiv t /Ufjviv s^ta^t. An- 
tip. Sid. 94. 

nS^ijvtu), roltjv ris rtB^tjvttcB^ai 
irxlgxv. Aiitip. Sid. 38. 
tv sri tri^yiVttro y\vxt' 
^xv onx. Siinonid. jQ, 
rt^riv(7ci^xi. Id. 106. 

ri^tivi]rtt§x, Xiovros. Archi. 
24. Anlip. Sid. 45. 

ri^tivfjrrj^ - ri^jios tx ■KovrotO, 
Archia. i3. 

ri^tivtiriiftos - lov ov^xo. Po- 
lyaen. 4. 

T<5W(tt«^0V - X« XXI ^VfAX. 

Miic. Scaev. IF. 265. 

Ttxru). ti vy^ov ftv^ reroxxs. 

Meleag. 5i. 
T</^w - ovvM xoju,f}v. Agath, 

83. 
rtfA.xX(ptit -ix cps^rov, Lw- 

eian 17, 
riy.w§os, luoixwv ^xCpuvos. 

xS. 5/0. 
vivuyfA,x .f4.xat «x^^oftivotft i M D E X. 463 

%«Xx!>y K^xaffti. Clau- 
dian. 2. 

rivxffffu). vtv^x yxQ s^ irivxff' 
aov (ubi nunc litrivxsaov) 
«5. 175. Ttx^^tvtxtjv iri- 

VXf svd'» XXI ivbx XOtAttV. 

Leon. Tar. 7. ix i' uv- 
oouv Tfxvr trtvxit voov. 
Eratoslh. Cj^r. 1. diti 
arofAxrmv rivx^xi xtXxi^ij- 
/u,x. Christ. Ecphr. 43. 
xvfifixXx %«fff^' rivuixt. 
Agalh. 42. rtvxaaofjLivti 
Tclrvs xv£xts. u^ 260. fAti- 
(os i(potvtx9-t! xov<Pu Ttvxa-. 
aofA.ivtis. Asclepiad. 3o. 

rtvvvM. \xo7s sv^ixXTivvvftivtj, 
Maced. 16. 

rtrxtvM -ttv tTfix. II. 5lO. 
fAtytJOS tttgt Ttccvri rtrxt- 
vm. xL Byz. ]5.. ofif/.xrx 
ss. Christ. Ecphr. 60, n- 
rutvousvos yv7u. u^, 202. 

rirpuffHO). 7i}v rtrgtt)fA.iv)iv. 
Philip. g. 

rtrvffxu) - xofitS^x (pwQiov «X- 
Xj/Xcdv fiXifA.fA.x. Paul. Sil. 
3i. 

r\tibvfA.os - fA.n ytwnovt. A- 

galh. ^b. 
r'K'tifA.1. rsrXtiort ^vfA^, «<?, 

45/. 

r\tifA,offvvt). Archil. fr. 1. 
rfA.tjyw. Xi^ov r/uijixs uxTiat, 464 I N D E X. Theaet. 3. ur^otnov lTy.i,. rogo^. «/ ropcV oZcts ^^.otxts, 

iocvro. Leon. Tar. 68. Anli].. Sid. 24. .m vy.. 

rfAi}roffl^7;^os -ov Zx^i. Ae- yoov. McUa<r, 1 7. 

nigm. 27. vo^vvif -uv irvoSovov. Leon. 

To^i. Antipliil. 29. Tar. i4. 

ToxocV - K^uiv /SXvXV. Plato T07«t;r«x<s:. cil .'^08. 

T07.7c/riOS • OV X^V70V. AgatB. 

33. t^yov- (/.^. Jij^z, 4. i4. 

ToxtTcs -ro7o yiyxvTtlov. 

Agatli. Pjooetii. }J T0X5- 

rucv fixcoivos. Pliilip. 34. 
toKi^oo - taxs Toxov. LucilJ, 

102. 
roxos, xs^^of roxov rtxrti. 

Antiplian. 4. 
roXvntvm - •ntvaxv rovot oofiov 

fixfftXrits. «J'. Hyz. 32. cfrto T07:wi''jv xx7h.tos. 
Joaiin. riatlj <^. -n': vlxvs. 
Stat. Aliil, i i. /Hotiov yi- 
fxs roTcxTicov lixuakrmv. 
Ib. 25. 7ro.Vv .-*g..llj.34. 
fA.QX,^wv, Id. j4. jlti6Xwv, 
d^. 5 18. 

TOffOf - OV Xf^'!!QS- Pi, lo 26. ToXv»'»; - ffodj (^vXaxa. Anfip. rgoiytos - tov ttoox. Auto- 

Sid. 26. ooovrt roXvTnj nied. 7. 

xoc3'o6<po/.tfv};. Philip. 28. rgxyivos - h%s xoeocs, Erv- 

rofAi] f itySgoio. Pallad. lo5. ci. 7. 

- oc7s ofioiXocTfft. Syncs. I. Tov.yl'jxos, a.^ 4o, 

TQVos , nvtvf/.ocros. Parmen. rgocyonovs. «cl'. 3 i 5. 

1. owxfT irrtffrgiixt nvtv- T^osyoj - on Trvj^y. Llicill 8g. fixros VffXt rovovs. Bia- 
nor. 17. 
roixXxiTifs -T« xovgt Aijrovs. 
III. 333. 

Toio(pogos - OV tgWTK. ocff. 2. 

To§tvs 'tts yo(A.(pw, Leon. 

Tar. 4. 
rogtvf/cx. Aeli. Gall. 2. 

TOetVTOS - TOV ^ffOS K«/^<(U«- 

Pjjov. Crinag. i5. o^f<. Jii]. i}ais. 1, p^ofAiov 
xtguov r^xyov. Anyte ro. 
tv B^fpos ii igi(pov rgjji^vy 
iBtiKt T§tcyov. u^ 38. yt- 
ysifjTuiv Tgocyuiv. Antip. 
Sid. 61. 

T§XVOS-OV f/CUQTVQOVffX P.iUl, 

Sii. 74. 3i o§yix Atjovs 
xngvaauiv yXwfffft/s oy.fcxffi 
rgxyorfgots. Antij)i]il. 33, rogiu. XtnTX TOgijffxs ;^j*/X««c. rgxvow - ot rov voZv. x^, 445. 
«^. 387. rgxvws , fjcijvvtt, Piiiiod. 28. I N D E X. 465 rguvXt^ui - uv f'(pa)y. Ascle- 
piad. 6. 

TDoiv/uoiTl^ai, ir^xvuxritxtt 

Lucill. i4. 

Tgi(pu. ir^s(po.uijv oivifiois, 
Jul. Aeg. 37. 

t^ixvos - i/soov Hvaluiv, Do- 
siad. Ar. 1. 

rgs^ti) - tt xgovos. Pallad* 
129. TM TTu^fovrt rgi^siv 
ocvuyxTj. Scolion. 4. tc^w 
ronXovv tr§sX'V tfXt>ti>iv. 
Kufin. 8. tooxjus 3'vy.u) is 
Tr^origcuv s^ywv cc^tJSVK fXdQ^ 
Tv^itjv, Phiiip. 25. 

rgiw. r^saaxt ccrro ftroXijuov, 
Eryci. 8. /u.o9'ov ov rgsaev, 
uS'. j5o. 

r§fu. TpjaKi Tjjv po<p}iv. J.AI- 
cill. 7J. oiroiuov rf} xt^»- 
7.}j rpiaus. Id, 67. (puv- 
Xos uvrig nt^os fffrt rsrptj-. 
fihos, Luciaii. 32. 

roij/uxrotts - otvrx Xid^ov. 
Philip. 17, 

TfijTos - >iv Xid^uKx. Paul. 

Sil. .52. -US ^OVOIXXS. 

Eratosth. 3. 
rgiix,u\sof - irjv X/B^ov. Da- 
rnochar. Q. Paul. Sil. 5o. 
pCot,trfjv T()v%«X^o<s Pflfw^et- 
ctv ocvarxXitjv, Jiil. Aeg. 
27. -ixis fieiTois, Agulh. 
25. 

T^tjX^s , Tiogos. Siatyr. 5. "Kv* 

y«i,ni. r. 3. xos. Theocr. 6, - t7x tcw 
^Klviuis, Agath, 35. xovifj, 
Macedon, 33, ^aXxcax. 
Leon. Tar. 76. Ascle- 
piad. 33. !l^hih'p. 82. 
Tiill. Laur. 2, r^tjxs^tot 
xoti utTrrisaatc xuruiyts, 
Leon. Tar. 90. 3-uXxi7!7i>i 
fqtiyjtt nvtVfAurt ^§xacoy.i- 
vfj. Id. 57. r^ijxsitjv j)«<t- 
rov, Zenodot. 2. Ei^t(pov. 
Hegesip, 8. uviiuuv /.cc'- 
art^i d^uXxffaot rgu^v fio^, 
McJcag. 5o. 

rj)>7%£0. rergijxvtx ^xkuaax, 

Leon. Tar. 96. 
r^iuivfj. Mac6don. 27, 
r§tus - uoos' /uvariTsoXos. u^, 

Byz. 33. 

rgifiuxos - xQv ittgt icuaauy.ov 
%£X^aua^xt. Aulonied. 3« 
-tjv xkxy.v^x. Theod. 3. 

rgtjisXtjs - is $o§v. Pliiiip. 
57.^ 

rgll2oXts - ov srt TCuriavrx. 
J3i(iscor. 28. -ovs oists 
U/C^gorgi^us. Philij). i4. 

Tj)//3ci) - ovrus (pvatxfjs (pugjux- 
xov (pvatxtjs uvTioorov, 
Strato 1 I. juvgtx fit rol- 
^uauv xvy.urx. Antiphil, 
26. rir^iTcrut oartvv, 
Lcon. Tar. 68. Xlvov n- 
r§iy.y.ivov eiXf*^ X«/y«i/ey. 

Gg ^bb i N D E X. 

ui. 128. To fA.»rtiv rgi^iv Tgmxvov^yos , t£U)s, Meleag. 

iiy.rvov. u^. 12g. 12. 

rpiyi^MV. Leon.Tar. gi. u$. r^hvx^s -vv §ivu, u^, gi. 

407. NfVrwo. «J. 622. r^iTti^ijxtvos. Lucill. 35. 

vtxrot^ios Bgoy,ios. Anti- rgiTcXoos - x yovvx, Dios- 

phan. 3. cor. 1/1. 

Tf~yX«. Theaet 3. - otv «w r£(7to^}]XxXos, ^o^fios. Chvist. 

dvJ^xxitis. Apollonid. 7. Erplir. 72. 

roiyX.o^pogos -ovs x,ir(Ji>voi.s. rgtno^tiros -rt, Stat. Alhl. 

Satyi'. Th. i. 26. 

roiiXinros -tov v!^ui§ Mxiuv- rgmovijros -rov tpiv. Leon. 

^^ou Lcon. Tai". 32. «pc- Tar. 20. 

voB-f^scv. Antip. Sid. 17. r§tfio§B^os. Dosiad Ar. 2. 

vv'-t«« I^i- 7®* -'■°'-'^ '^'^■* ''^^inovs • od^cc ^at^ecXiov. Si- 

DXHxs vtios. \rv\umc\. 1. nioiiid 5S. /uci^rvgK fixy.. 

roihitt^os -010 xxvrus. Do- X'<^v xs^Xov. Id. 76. 

siad. Ar. 2. rgtsxXxaros. Meleag 72. «^. 

roitriis -rtts $§of^Qt aJ*. 646. 272. 

r^t^vytjs -its '/,^§irts. Ma- rgtsxu§os. Theodor. 17. 

ccd. 33. r^ts^ilXxtos. uS. 648. 

rpt^vi - vyts crvvxtuof. Archi. rptsivarnvos. xS. &5?>. 

7. g. /uovaxt. Anlip.Sid. rgtciXijvos -vt uXti/xctxf. 

35. P;dlad. i33. -vw vvxrt. 

rpl^oi. riT^tyvTx x°S^^- Paul. uS. 2H8. 

Sil. 48. r§tsinu§xos. uS. Byz. 4. 10. 

rgixXuxrros , (ioXov intanu- r^tfxtX^/s - ts ioxvov. Theo- 

crvg. Antip. Sid. 17. cr. 4. 

rpixoouvos, y§xvs. Agalh. rgtaaos - uv srimv nx7s. An- 

70. Lncill. 32. lip. Sid. 86. T*xiwv. An- 

Tgtl»^iaru>s. Macedon, 5. tip. Th. 48. 

rDiy.uxxi§u Paul. Sil. 72. r§taoo(pu)ros , (pxvats. Paul. 

Af>aLli 82. Sil. 74. 187. 

rgivxi. Philip. i4. r§iarotx,os. Marian. 2. 

rgtoSovs -iovTt hijXtt^iv fAt. rgiarofios , ulxf*». Agalh. 

»1 95. 43. 1 N D E X. 467 r^/r«<X«<v«. «(?. 684. (Lectt. 

3o4.) 
rptravvaraSf ^ovui. Archias. 

10. 
tPtTOXfa) •Ktt vi]ovs avx ftxv 

Vres. Crinagi 22. 
r^<%«Xf»rroy. Strato 71. 
rf<p(;5fle(J<oy. Agath. 72. Paul. 

SU. 2, 34. Zosiiii. 1. 
rgt^oXuTos -rov uvxyHtjv» 

Pallad. g. 
Tptxoju,x'^os , ois. Antip. 

Sid. 94. 
r§txo(poirost VovXos, Strato 9. 
r£i4>ts, XI vnio Vydiv r^l^its. 
, Agatb. 53. 
r§oy,tw. /xogCptj fft} XS"^"^ ^^ 

rgoy.ht. Jul. Aeg. 4. - iaiy 

offty. kJ. 291. 

/ / / JK 

rgoitxtov - X voffuv artjaxs, xo. 

542. 
r£oitato(po^oSf Kvfe^ts. Agalh. 

8. Xi^os. Parrnen. 6. - ov 

Uxvu. ot^. 264. 
r^oTtis f rv(p\7j i'^§xfA.t •Ttxa* 

r^OTtis. LfOll. Bass. 5. 

uKxrov. Anliphil. 25. - tv 

ntiixi. Id. 27. xgytftjv. 

Antip. Sid. 96. 
rgo(pt7ov - wv x7k,xyy,x. Me- 

leag. 58. 
rpo(pgvs - ix. Dioscor. 35. 
rgoiptjxost M.ovffuv, Pallad. 

1 i 8. -vv (tvvrxitv. Id. 44. 
ff^X^^'^ ' ^»' Fosidip. 12. uvroxvlSegvtiret it^os xvros 
trgoxo^ffxv. Philip. 73. 

rpox^^os 'U Ttxvix. Leon. 
Tar. 8. 

rfo%«Xos -7]v ^uvtiv. Christ» 
Ecphr. 2^. -xt oTtuitxi. 
Id. 22. - j;v fx,xartyx. Stdtj 
Athl. 16. -o7s yeXxfflvois, 
Rufin. 2. - \wrt§t fji.01. 
gxuiv. Pallad. G7. 

rgoxtil- x^ovt XXI rgox'yi Atrx 
ftxgxihrxi. Leon. Tar. 
67. vvy,(pxt xxr xy.porx- 
rrjv xlh.OfA.tvxt rpo%a;y. 
Anlip. Tb. 39. 

rgoxt^u. ov rgoxitT ns rov 
Xyiartiv. Asclepiad. 27. 

r^ox^os - txv ^^cC^x. Ad- 
dae. 1'. 

rjio^ofitJ'»;? - ios noXtos. inedit, 

r^oxotis • eaax xvXii, Mace- 
don. i8. 

rgvyxM -ouvrx xo§ov. x^, 
320. 'fiaxs irxiSuv xv^os, 
Meleag. 2. xrxt ^t^oSrtv, 
Jul. Bass. III. 332. 

rgvyti. xa. 90. 

rgvyoviov, Philodem. 3l. 

r^v^o -tt oKoXvyuiv. Agath." 

rgvim xy§t, oivov tpv^oov xtea 
T^vyos^Archi]. i'i\5. (pU' 
vtjs T§vy», Euodus 2. 2/» 
"krivis nxttxs (iiooif/tiae Tfi^" 
yxi, Gatlul. 9. 
Gg 2 4^8 X N D E X. TPVTtxvov y nt^KAyks. Leon. 

T<iv. 28. -voe tvontiTK. 

U. 4. 
rpvitoci» • cfv nuvTMS imur*' 

(Atbai, Antifiti. 3. irgvTttt- 

fft T^ VtoStTftV /SlXtVtlV. 

Amiman, 17, Liu ill. 58. 
r^vffj;. Aenigin. 23. 
r^vnnfx» - fA.UTx /u.vf/ut}xwv. 

Lucill. 18. 

rgv(pc*u) 'tjcrus. uo. 5uj. 
rov<pcpos - ov iu.slotiy.ct. Me- 

ieng. 65. 5«Xos. Id. 88. 

-tjs Itjovctis. aa. 48^. -w 

Xfttr/. Mcicag. g3. - ««'j 

X,t§alv. Kulin. 33. 
rft.(^>; , /3/of. Piufin 10. 
rgvCfytiXos - tct ax^nss. cca 678. 
rgv^pos - tcc Xi^ovos , v^aot. 

Anli(), Th. 37. 
T^v^os , "KvSrgov. u,^. 294. 

ocXtuv^i<;. Anlip. Sid. 34. 

- et xXoi.'atis. Posidip. 17, 

- ti yc(iociu. Pliilip. 8. 
rfn/^o) - si no^oi. uS, 27. 

- ovaiv sfuirts titaaol y,e, ocS. 
10. 

Tjjvai. «t/Tj) rlr^vaxt, Sinio- 
.Hid. 5o. ouK^vai riTgvfAS- 
^x, ^intiphii. 3g. y^gxi 
xui ntvtfi rtr^vf*,ivos. uS. 
67^. unxXtf VTcvi^. Ma- 
tVAW. 5. rtTgvfifvu yvi 
uvocnuvaov. Anyle. 7. 

V£wyXti. Slraly 97* rguiyw. rgwx^ff^ ju,o^ijidos, 
Jul. Aog. 1 1. 

TDUiKTtlS - T«/? %*f ff^' Tt^tiat 

rotcovs. Antipban. .0. 

rvy^scvo). oti% ri;p(,wy. Au- 

tonicd. 7. 
rvX;; - ri sntxXiv^^av. Am- 

niian. 19. 
rvXott). fw rtrvXwfzivov o^ftXov, 

Eryci 6. 
rvfijotTtis , Xuocs. Leon. Tar. 

G5. 
rvfKfioZxos ^ titig. inedit. 
rvf/./ioii^vx/ui - U)V ■zuguvdfiws, 

uS Gg^. 
rvfjcuu , xuKrov, Philet. ZO. 

xivTgifi (psptis. Marc. Arg. 

Q. -uTi ^uKocawv. Anti- 

phil. 44. (Leclt. i42,) 

- ret nXtv^Qv. Agath. 69, 
rvnuvov -ov [i^ofAov. Phalaec. 

3. tvos uiiot. Lucill. 42. 
rvTTos, ax.iQfts. Jul. Acg. 3. 

yguTtTos, Pcrs. 4. (A.o§(prjS. 

Mclcag. 12. Pliaedim. a. 

1 V/ ' j/ 

tv tcguntti yvwaros ittari 
rvnos. MeJeag. 53. ^vg. 
awv. Dioscor, 29 Tt>wov 
ooB^ov. Jui. Aeg. i. ^ttovi 
liulin. 11. y^unrov r/J» 
^vxyi aijs Tvnov uyXuiriS, 
Paul. iSil. 27. un igywv f 
ov fAo^ipSis yvuarov ixovat 
rvTtov. Archias. 17. (pv^ns 
i^urov rvnev. JJiodor. 5, 1 N D E X. 46^ tiiXMfl TVTtOt jUi:U,vovffiy 
oiovvuiv, Paiil. Sil. 4/. 
(pvTiv otCp^oyyoKn rvnots 
fjitfAriaocro riyjti Mace- 
dori 27. xvS^oi fA,iij§m 
ll^fXo^yi/ffa rvnovs. Eveii. 
12. ■/{'Kocarov^yovtjoe. rvnovs 
voiis ^EKt^etvrtx^os. PJii- 
loden). 9. 

TVTtoui ■' fcwaoiy.tvos niicidu, 
Moleag. II. sfAKvovv ^v§oi. 
Arcliias 12, ^i/vyjiv. 8tat, 
Alhl. 16. 

tiinru. o^fAX fAiv irvl/t Xvkov. 
Eryci. 7( yv7x nyoiyi rvn- 
roy.evoi, Tjf(pvgov. Aiiyle.6. 
TtrvfA.yi.(vf!. Leu Pliil. 4. 

tv§tviri§. iiiedit. 

TVOOS - OV TtlOVU AllSlO. 2. 
« ovs a,7tx\ovs. IjoU. 

B.iss. 3. 

•Tvoo<pooos • ov it\xK9ivrec. 

Tlicodoiid. 5. 
rv^^yyoXhtis. II. 617. 

TVOTtS. 0,0, 2o4, 

TVT^ov , vni^ oiy.poi,v. Leon. 
Tai". iSg. vntp^t nocyov^ 
Crinag. 3l. rvr^ov yvui- 

fJLQVOS. Oi^. 24 1. 

rv(piigiis -»« Xv^vov. Antip. 

Th. 1.3. 
rv(py^os -fi r§07tis. Loll. Basa. 

5. - ov xvfiocros ix^vf6oXos. 

Serap, If. 291. nl^ocxos 

ifc TvipX^j. Antip. Sid. 64. rv(p}Mi (TTtt^Kxh;. Gae- 
tul. 7, - X« xvfiocrec. uo. 

3i. 

rv(pos y iftoc^tlig rx nol^oc xxl 
oX/5ioc. Cvatcs fr. 5. - or 
aot nXfltTftiy fvt(pv(itv. Pal- 
" lad. 122. 

Tv(pui ■ eroci nv^ lyy.pv(pioy, 
Philodeni. 1 5. nv§ «tXj/- 
ari^ rv(per svi Kouolyi. Id, 
^^14. nvgl rv(poutvov. L,eoii, 
Tar, 43. ro no^ois rv(po- 
fitvov yXvKV nvg. Meleag, 
l3, rv(pta^ vnoKUtoff,tvot, 
Id. 4. 

rvxociofs, Strato 64. 

Tvx*l- ov rvxv > cc^u rix^V* 
xl 542. 

Tv%o'y Ilqdy], 3. (II. 527.) 

Lucill. 42. 111. 
rvx,iJiV' Pers. 3. 

T. 

vuKtv^os, txtt X*§tv CtfS^OftOI 
uVyKtis. Paul. Sil. 17. 
-cy \u\fi^§ov. Meleag. 1, 
l3. no§(pv§er)V. Id. Io5. 

vuKtos - ivjv 'o^ijtv. Strato 88. 

OtVOOOKOV xvXiKU. QU' 
• M;.cc, 7. 

uuXos. V7T0 yKxvKijs vu\ov 

KXttoyAvtiv vocg^ov. Anti- 

phil. 6. 
vx>\.ox§ovs. Leon. Tar. 5. 470 1 N D E X. vfigii , ffw^arof. Antiocli, 2. Totffvx. u.S'. ig^. -otvT» 

- IV S^xXeiffff^s. Xenocr. ^o/u,oy. Hermocr. 2. 

v/3p/ffTj;j, uyf/u,os. Theodor. iS^gtcc - av. u^. SgS, 

l5. noros oiy(f. Onest. 5. iogoTtoriia 'Tfiffocs. liUcill. 

-T>/y y.Z^ov. Paul. Sil.25. 102. 

44. ■Kvnris nXovrov, Pal- v$^07CQr',js 'Txs iuvS^m /utvtifAo- 

lad. io8. -Tu awCpgoffvyus. vus, Antip. Sid. 8. o xgt}- Qu. Maec. g. 

v/S^iffTiif - rjgus iufA^ovs. Me- 

leag. 119. 
vyiuivu - vt. Pliilod. 4. x«3' 

tjy vyiuivofAiv wgtjv. Strato 

vyi^s , Xoyos. Macedon. 1 7. 
vyouivu) - uv^tifffis ^tifAi]Ttgas. ■ 

SCmto Gj. 
vy^onogkw - ovv ylts, Theaet. 

Sch. 4. 
vy§QS. t^ vygov nvg Tiroxxs. 

Meleag. 5i. -ov ^tff/uov. 

Macedon. 1. uX/uic. Ar- 

chias 3o. -u U^/tx. Paiil, 

Sil. 7, ^s^o^xus, Lcon. 

Tar, 3j. vyp» ^sgxoy.'t- 

votffiv ofA/uufftv. Antip, 

Sid. 23. 
vygo(p3^oyyoSf Xuyvyos,M.arc. 

Arg. i8. 
v^uffiffTtyrjs , jrTXos. Phi- 

lip. 5, 
v^urtvos - vti vugKtffffos, »0, 

705. ..vovs (poghvffu fi§»- 

Xiovus. Anlip. Th. 32. 
vouTOtts - otffffu xuXvargti. 

Nici. 3. xovgij A<oj v(?«- T)Jg OV Sixt^ V0§Q1tQTUS, 

Antip, Th. 45. 

v^gwTttxos - xt] vuvs, Nicarch. 

m. 332, 

v^w§, •nuvT iysvtff^t, Dios- 
cor. 22. 'o§KiK (pijffiv iv 
v^UTt xt7yu (pigta^ui. Me- 
lcag. 71. 

viy.ivos - (^ Suftiata. Aenigm» 

18. 

vtXos -ov ito§(pv§itis. :IIe- 

dyl. 3. 
virtos f voTos. ud, 384. - /o<o 

ugxTovgov. Pers. 5. - itiv 

uTguTtov. Antip. Sid. 107. 
vXuTos - uiijy uv^oavvriv. 

Agath. 71. -.r}s tv(Pgoffv- 

vns, Marian. 1. 
v\uxn t xuarogi^uy, Agath. 

a8. ^ttfA.uXinv v^Kuxnv vt- 

xvtffffiv iu^mv. Julian. 

Aeg. 59, 
v/\uxrtw -Tovffns vnovos tjffv- 

xinv- Q"« Maec, 8. 
vXuxrnrns - nv ^nf^ov. Theo- 

dorid. 18, 
vXtjtts. II. 517. a»oirt%Qi» 

Autip, Sid, 27. 1 N D E X. 471 iXvffxoTfos, n«y. Philip. 8. 
vXrjio^os, nscv. Leon. Tar. 

17- 
vXtyfv^s. Nicacn fr. 6. 
vXoSbiTtis, ndiv. Agalh. 29. 

Tlieaet Schol. 3. vofiios, 

Muc. Scaev. II. 265. 
iKovofAos. Paul. Sil. 4/. 5>;f. 

Simonid. 112. • uv tst^k- 

ito^uiv. Archi. 8. Da- 

mag 5. 
i/ji,tvxios - sv ijat. »&. yoS. 

'yci/uwv KtitrxfjLgv. uo. 'jbk. 
v/u,tv}]ios. II. 617. 
vfivxyogus. II. 5 1 8, 
ifivtiTti^, vfAtvxcwv, Leon. 

Tar. 80. 
ifjLvo^iT^s. Theocr. 10. -r«v 

CTi(p»vov. Meleag. 1 , 2, 44. 

123. 129. 
ifA.vonoXos. Meleag. 1, l3. 

Leon. Tar. 81. Antip. 

Th. 5i^. Marc Arg. 28. 

''ovi SovKxets. Anlij). Sid. 

35. 
vvts. K^. 45o. - <y (piXoyutov. 

Philip. i4. 
vjruyu). Glauc, 2. tis titotiv. 

Nicarch. 7. ^t" o^^ris 

vTioiyt. oc^. 693. aot ^§ri- 

xus incciofit^x. Anlip. 

Th. 10. 

ifCKtX^UI - OVTX, U^. 419. 

vjtxKovu - tiv irgosT»yf*xffiv. 
PaUad. i3. VTCKVTso) • ijvrtt. uo. 287. 

c I-, ' r 

VTCKVTtU^W - UaxaU ftfjTtlg» 

PalhKl. 99. - xaxvTts. 

Plalo 6. 
iTiurti - tiv TrXtjxTgois iaovvaas. 

Agatli. 68. 
vTcuros , uB^xvKTiDV. Antip. 

Th. 24. -tiv x*S^^' ^*^* 

352. 
ifctx^K^Si^u. Rufin. 33. 
intnSixof^o^i - i^*X*T««. «0. 

221. 
ifttxy.xX.vttTU - xsxxXvfifA.ivov 

oartZv. Leon. Tar. 68. 
vntxngo(ptvyu - (pvyri. m, 

278. -(pvyuv. ua. 533. 
intK(pi§u - titivttxtv. Pha- 

laec 5. - (ptgtTui. Leonti, 

17- 
i7itv^vfA,u. Ilcdyl. 2. jCiTw- 

vos. Marc. Arg. 20. 
vnt§xi§u -tii§^V' Agath. 22. 

^tXKTtlV ovx i7Ct§ri§tv tju. 

Tymm 6. 

ini^uvrXos - "ku ituw* vi§3'e, 
Meleag. 77. 

Vf[t§UttKTKW - nXTtl3tlS.\ ufm 

317. 

int§^xain. Paul. Sil. 35. 
ini§[iios - tov uaniou. Jul. 

Aeg. 3. 
vni§ft§K^w - uffd^iTau fCiaay, 

Biiinoi. 9. 
int§[iv^ios. Bian. 8. 
vnt§iiw - iii<tus, Lucill. 3. 47^ 1 N D E X. 

vyit^fXHgtuxu - uiTb)/u,xi. Ru- «V fifivtts (ptyyos V7tt§rl3rt- 

fin. 22. fu.i. Marc, Arg. 12. 

vnt^tvTVXtf], Rufin. 5. v7tigroix<^ • fO(>o(,y.ov cuyXriv, 

VfCfpti^ptnyifj -tjs u.viX*^^*^' <*^' ^J^' ^^' "'^" yiigu.s 

Pallad. 107! ytotijru, rs^v vntgi^oxfAs 

wtt§fX'<>- vTft^hxts y^txot vUoiif. Stat. Afhl. 3i, 

^Cft^fKf. Pliaecliin. 3. vnt^- vntp^piuXos. Pallad. i35. 

iaxov eiothi.v. Alltip. Sid. -«Xow /^«/StvXctvof. ttd'. 36l. 

71. ffo/dsioriv vjtigkcix,'^^^ -uXois fj(,t§9itm. Tlieaet. 

o(p§''iv. Agalh. 22. Schol. 4. 

vitf^fx.X'^' (7«'X*r<y^ vfttoitn^tv vxtgCpvtjs - tsctji oiot^xffx noff' 

ocvXuv, Antip. Sid. 48. aiv. Sosip. (Dioscor.) 2. 

VfttpxpfiU,xai, rcfi ^otk^iw y.xX- VTttoxoiAtcu. tx yvginos ocvrov 

Xos vTttpK^t/uoctTots. ci^. 36j. ^iltiiiiv vr;^;;5;«X«ff«*. Leoii. 

VTttoxvTirui -retv jro/i^aiy oX/3ov. Alex. 4. 

Antiphil. 6. itoTi Xtivov vjtt^x"!'^''^' > ocipvtttiv Ku^«. 

vTtt^y.vTcrovaoc. Agalh. 24. gttocv. Paiil. Sil. 38. -%o- 

vrtt^tiv^us /Sx(ov. Gyrus 6. /u,fvti Mx(pliiv. L'enae. 2. 

vTtf^uxxos - ov ocffTtldoi Ttlvocs. U7toixoM.fvev (pB^oyyov vntiX- 

Archias 17. Bt /ut.irov. Paul. Sil. 48. 

vfttpotoulvu) - ovr» Evowrav. vntooicsv. oco, Hcr. 28. 

Ruliij, 6. vntx,ui - oaxot xa^oj uf4.nX»- 

vntgonXitj. Rhiaa. i. y.itiv. Jul. Aeg. 2. 

vntgonros - ru. tcxt aiyptM, vntjzoos f £igrfju.ts Uf/i,(poTt- 

Slrato 35. §otffiv. Antip. Th. 4j. 

vnt§n(roy,»t -ntrxaui «uiSos vntivtyios • ov (pZauv. Pallad. 

i(p vukitiv oiltv. Strato 18. 

88. oX/Sov 'nuvros vnrgnt- vntivtfAOS, ua, 3l3. 

TUTut. Paul. Sii, g, uy^oc vntivtirtjs -ruv r^ocyoy. Agalh. 

TVfX^OV. U^. 667. 29. 

vTtt^Tt^^u, uariai yuitjs. uS'. vntigiaiti. Plato juu. l. 

Byz. i5. -XovT» ntrgov, vnvocXtos - iu) xoVoi. Rufin. 5. 

Paul. Sil. 33. vnvunurtjs -tjv ^j^flwraj. Me- 

vni§TlBtjfA.t -Ti^tauv fiwfjcov. leag. 66. 102. 

tio, Kjl. ocntigovs uarigus vnvos.Ztvs /Su^ijy vrtvQV iX^ts» I H D E X. m . ProM. ar. 21. /utxXxKutn- 

^ov vnvov "ktvaanv. Aiitip. 

Th. 32. V7CV0S %«X;««of. 

Stat. Athl. 5i. 
VTCVdCpol^rjS. 11. 617. 
vnvow - ti ^(xhoiaqu. The-' 

a<3t. 2. 
vnOjSivB-tos. Crinag. 39, 
vfto^Xf yfw. ju,>) Xttiv vTso^Xt- 

nt. Crinag. 1. 
V7tofigiy(^w - ^a.s -iOLis TiOTvKoiiS, 

dl 448. 
vTiofiovxios. Aristo 3. - lov 

niv^qs. Cliristod. Ecphr. 

i85. 
x/nooxK§v(a -tOKxgva^tv. «p, 

334. 
v»o^tiH]/v/ut 'iu,ivtiv. Damo- 

cluir. 4. 
ynoSix,^/u(.xi - iiiotTO, »i. 532. 
V7toovy.i, o^vtltjv ini^v x^ovx, 

Piodor, 10, vno nxvri 

X/5<}j axo^ntos vnQvvtTxi, 

Scol. i5. nvfiXT^v vnt^v- 

axTo atyijv, Paul. Sil. 81. 
inotixm -OfAtv.xd, \^5, 
vnotgyos - owy. Stat. Athl, 22, 
vno^tvyvvw, vni^tvxrxt /u,iv 

'OfA.Yi§t^, Antip. Th. 24. 

tfovTos vni^tvKTXi iogi. 

Alphcus 7. 
vno(,wvvvftt, To7s noaalv vno- 

^toffxs. Strato 64. 
vno^u,Xni^ -nofAivov nvf ri- 

(p§li. Mcleag. 4. 55, vno3^tpf/.xivit} f 3Ft^f/i,xyhti ii(pos 
Kif/.xTt. L,eo Pliil. 6, 

vTto^^vnTui - f3gv(p^iiv ngos- 
wTeifi. Agath. 8. 

vnotKiu) - xj? dxK^v o(p3xX- 
ftoTs. Glauc. 5. 

vnoiKi^ofAxt - wxiaxTO tjj;v /Sw- 
Xov. Loll. Bass. 1 1. 

vaoKXiui - ofAsvoi. Melcag. 4. 

vnoxxfinTu - Ttis ri^ri. Auto- 
pied, 5. 

vnQKsiy.xi. axvtois noaiy vno- 
xttvTxi. xo. 84. vovv vno., 
xsia^xt os7 ro7s yg.xftfixai, 
Cereal, 2. 

vnoKXa^w - wv Xvxvos, Paul. 
Sil. 29. vnoxXxa^ivTii 
3-vfA.ov. AgatU. 4. 

vnoxXinTW - uv "Kixrgov «X- 
"KoTgiyjs xXoxov. Agath. 
93. - ovTts onwntiv, Paul, 
Sil, 3i, QfA.fji.x. Id. i4t 
^Xov. Agalh, li..-TO^«- 
vt}v (piXiijv. Id. 18. 

vnoKXivu - iv^tj fjLx^os. Agath. 

l3,.- fvS^ivTK KOfAXtat.A-^l' 

tiphil. 12. 

vnoxXv^w - tt novTos x^"""^ 
sSgxvx. Paul. Sil. iii, 

vnoxoXntos. Callim. i6. Phi- 
Jod. j6. Automed. i.Qu» 
Maec. 3. Paul. Sil. 12. 
no^xxt (potTtiatts vffoxoXt 
niov. Strato 5o. 

^noxgtai^. x^. 353, 474 I N D E X, vnoK^tffts. ocffKtiffois fgu.yiKris 

il^os virox^tfftuis. ua.j52 0. 

(Lectt. 3oi.) 
VftoKoovu) • ovaus i/ui XsffTj/ 

XtouKdi. eca. 204. 
VfeoXoi/u.niii) - noy.svov "ek^prt 

9cZg. (nbi nmic vnoB^xXno- 

lu,ivov) Meleag. 55. 
V7tovt/ua) ' vti/xoi,y.fVOV 'Kvg. 

Theaet. 4. 
vytovotoc, -ay (pivyuv. Lu- 

cill. 7. 

VTToivO) - WV 'TtOTKy.OS Tti^XV 

vuTtijs. Mjirian. 3. 
VKOTtXuu - uovrx- XxB^xiti tt- 
^tff(r\. Antiphil. 23. 

vrtono^^Pv^os - ov ^ooov.ua. 58. 

yTtOTtQtjVVU). UfiipXlJttJS VTtt- 

ifgtiivtv avuyztjv. PauL 
Sil. 7. 
SftojtTf^os, M*leag. 95. 

VltOTtV^fAl^tOS - OV ffftOV^^V, 

Leon. Tar. l3. 
pnogtnt^u - tt Ttvg. PauL 

SiL 43. 
inoaxXTtl^ui • m* u^* 3l3&« 

(Leclt 374.) 

VftOffKtXi^U. VlttffKi^KlffTUl tJC 

/uiB^xs 'AvxKfiwv, Leon. 

Tar. 38. 
Vitoaitttgu • tts ovxfft fxttAi- 

xiiiv Leotiti. 3. 
VitOffTogtu ffot (A.t fgus yvfji.vov 

vntffTQgifft, MeJeag. 21. vnoa(piyyt6 - ty^xff» nXoHUfjCt' 

^xs KxXvnT^t}. Christod. 

Ecphr. 81. 
vrtoffXi^fflti - f! uilitv^t?, Po- 

lyaen. 1. Callim. 26, 
vnoaxffftov. Laure. 1. 
vnoTXffffu. nxffxv ytjv vntru^t 

Bgoviti, x^, 3og. 
vnOTiBtifA.t. vntd^ov kuXv^tj, 

K^. 676. 
vnoT^ty^u - tooxft,t, uff, 277. 
vnoT^onos - ov iifixg, Christ. 

Ecphr. 262. 
vnoT^v^u - ovau Atifrov, 

Agath. 68. 
vnoTQuyu -wvrotxov itorufA.os. 

Callira. 6. 
vnovBurtos - ttv /toffXOV' 

Bian. inedit, 
vno(pxTis f auXntyi tt^uvus, 

Antip. Sid. 10. 
vno(ptiTtis [-rtiv tvtnltis. u^. 

582. 
vno(ptiru^ - ro^xs Tiitgtauiv, 

Probl. ar. \, 
vno(pXtyu - $us Xufiinxot voug. 

Marian. 4. 
vnox^ovtos - lov nrogSrov xvu^ 

axof*-fvt^ lon Chi. 1. 
vno(pu\tvu - ovaxv rotxotf* 

Antiphil. 4o. 
vnrios , titrxSrti. Lucill. 63» 

68. -lov 'Innov. Ascjep, 

3o, - tovs KXivovai, Ar- 

chU. fr-. i5. I N D E X» 475 

inii)§o(p.ios - Ix Kdnls. Ilege- v(p»Kos - ovt rtsrg»s. liUcill. 

sip. 3. -/« ro'|«. Simo- 122. 

Jlid. 49. - /(x«cr< •yvvBiiii. v(pKvros - tovs ^w^ijkus. 

Antip, Sid. 87. Leon. Tar. 23. 

v.xwgQ(pQS - « OiyJn, Antip. v(f)€cr7rs§x. a^. 55. 

Sid. 3j. v(ptiysu,u)V - fj(.ova, Vfoiv tgtorx. 

vtjytvQV -i^vayivoto ^x(p5rsvrM. Meleai^. \\, 

Myrin. u. v(pi]yt]rri§, Automed. 6. 

va7[7<.f]yi, i<p vffTT^kfiywv ij v(p}]vioxos , xul^tt.' Meleag. 

rsgfiu,Tos, Antip. Sid. 3g. 86. 

varxrios - tov vxy.x. Aemi- v(po§iu,t!Tis , axsnxvr], xL 396. 

lian. 1, - tov Tf^orsgov. v(pos - 1] nXsKovrss. Tib. 

Pallad. 4/. - iois Iv ^i0^§at, III. 2. 

. Crinag. 45. v^xvxtviio" - ti. Philip. 5o. 

vartgoTCovs y vtfAsats, Strato v^^xvxvv. Paul. Sil. 35. x^, 

71. 77. - «yoj x^aJ"/»;?. Irenae. 

vartpo(pu>vos -ov oTtx, Satyr. 3. -*»« saTttgttjv, Agath. 

Thy. 2. 56, 

{/(Pxtjxqs f xMv^^of. Philip. 53. viitKsXtv^os 'Ov '^x*!^' ««^- 

v(pxiva) -ttv /usXos tvv/xvov, 5ji. 

Christ. Ecphr. 70. ju,iiriv, v^iKOfA.os. Plato l3. -0* ^ovx^ 

Id. 25o. KxTk.os i<pxivu)v xss. Paul. Sil. 44. - fA.ois 

arv^ti. Id. 329. ■ats^iKiis ^ovxKtaat. Simm. Rli. 5^ 

attg^vos tgyov, Id. 35o. II. 525. 

tarogitjs oitfAijyopov r)bos, v^iXo(pos - uv ^vgiduv, As- 

Id. 373. fAtXos x'>S^V'^'^' clep. l5, 

Id. 397. art(pxvov. x^.BS. v^ifA,s^uv , T^tvs. x^; 483, 

"ktrtrov v(pnvxfji.tvx ecp«%y«. v^tnxyrjs, "Ei/tvXos. Theo- 

«a. 4ig. ■jtqv.yfA.xr xkr]- dor. 7. 

^sir\i TtotKiX v(Pnvxf4.ivos, i^tntrrjs - rrj rx§aov. Apol- 

«0, 587. sK fjLovatwv ygT- lonid, i4. 

(pov v(piivxfA,svoi. Alcae. i^inv§yos, Simonid. 91. 

Mess. 7. rxXxgov axoi- i^i(pxr]s - rj rx(pov "Kxivov. 

votaiv v(ptxafJitvov. Philip. Diodor. i4. -jjs ^gof^gs, 

18. Stat. Athl. 45. 476 I N D E X. vtlx^Pocvfls - vh fivtjy,». ah 

75o. 
iiio^i, y»irTgoi. Pallad. 96. 
t;(|/ow ' uas ^govovs. Agatll. 

4o. - w»y rov MiKv^ov. 

Leqn, 'Jar. i5. .wiravTo 

r»(pov. Alcae. Mess. 17. 

Jlurin. '2'2. -^{VTU llj/Xwv. 
xl 318. 

(pxuvrtooi. do. 590. 

^ocyim - t7Y xXvgov oi,n»vtet. 

raljad. 55, - ot/ffot nxvroi 

filov. Id i45. 
<P»ttvo$ -ov viHvv. Jul. Aeg. 

(Peiivvos -voc ecffnls. Miia- 

salc. 2. 
(pu,ta<po§os f ijKios. ui. Byz. 

1 1. 
(p»co§os - ov w.ydCKfA.tA, »0. 

ilcr. 1 5. nf<|»/v^y <p«<- 

igortg^ XifiiK^oov. Anlip. 

Sid. 83 -rt^ns x^u^iros. 

ti^ff. '6?>J, • Ttfovs ^xXec- 

fAovs. '|'Iieaet. ScUol. 5. 

voifAX7t (pxtogoro/irots. UQ. 

323. 

^ui^pvvm - ots i'§yot otnxtoav- 

vtis. Ciilislod. 2, 
^Ktxois w xuix tvrx^aotatv 

in xargxyxKotat ytXuaotv. 

Myiin. a, (pxivui. fxp (pxivovfx utXtaax, 
Nicias 7. olvos rx xtxgvfA- 
fiitvx (pxiiti fivaaobti, 
Eratosfh. Gyr. 1. xrt- 
gtatY xrtg oartx (pxtvtt 
yvfAvos. Dajnagel. 4; xxg- 
nov sCPijvtv. x^. 1 83. TOio» 
XfAfJttV i'(ptivxs. xo. 565. 

(pxxos. 01 S x^ot rov (pxxov 
nvr^intaxv. Nicarch. 26. 

(pxXxyyofAXXV^) iXf (^aj. Phi-» 
li]). 29. 

(PxXxXgOS. XO. 552. -OV fAU- 

pov^Lucian. 18. - gx rx^o- 

'ni^tv. Posidij). i3. 
(pxXxv^os - ov jigiyfAX. x&. 4o. 
(pxXrie -tin icxiioyovif, Tlieo- 

rr. 4. 
(pxvti(Po ^os , t^tvs. x^. 191. 
(pxvos , fjLtyxs ffnot &tf*huv, 

xl 24. 
(pxvrx^u). «xvTX ixtTvos ifAoi 

^xvrx^trxi. Mtleag. 3g. 
(pxvrxalrj. ry/s no\v^ gvl^nfou 

Hxl^tx (pxvrx^ttjs.' Rufin. 

37. - Itiv ifATtXtov tvaro- 

%tr\s. Dauiocli. 5. i^tax- 

Xxixs oXvv ^XfA^ti (pxvrx- 

aitiv. Mac< d 3, 
(pxos , diaax (pxtj , . , -wxv* 

f/COfOVS XfA.^tXxXv^l HOVtS. 

Tliall. Mil. 5. (pxos uXt- 
axs oaawv. Apollonid. 4. 
(px§tT§o(po§os f i^fws, Mc- 
leag. 91. I N D E Xi 477 ^-»§/itK.rAti • ipcrt. Callict; 2. 

• XttvV. Id. 
(Puo^UUKOV , olvOi TOV ^»t'§ttft 

lon Clii. 1. dvtjxhrotfft 
KuxoTdi rXijMoavvtt cpupMU- 
Kov. Arcliil. fr. l. Tcuvuxis 
nuyrwv u cto^plx, Callinii 
i4. tfiiTosi, Marc. Arg. 
li uft.(poTt§ots iicpos tirct- 
rut. Paiil Sil. 3l. KUitwr 

MVTi^OTOVi U^. 80. <pUflU,U' 

xov i](jvxi^s syK^UTss tv^u- 
fAivos. Pallad. 77 i/tl^v^ 
<Pu2y>uy. «cXi^/xKXM. iball. 
Mil. 3. 

(pugos - ov xuto/ufvov. SU'alo 
99. TOV (pu^ov. u^. 3/1; 

(pet.gy,u<iciU) - y,Ux,^iv tZ yuXu, 
Tiber. III. I. 

(pugaos, uy.us. Phani. 4. jio~ 
Tgvos, id. 5. ntTuaov. id,6. 

(Pufvy.^ - yu Wt^ivuv, Pliani. 
7. is u^oTgiovs (ptido/utvov 
(pu^vyus. Antij)han. 3. 

(puajuu , irTtjvov, IVJelcag. 25. 

: • fXUTOS oivTigtl UKfA.^. 

I Fronlo Qi •Tu ms h vitvi^, 

Pailad. i4o. 

(PuTlS -TIV liguV UTCVt, uo, 

23o. 

(PuTVtl ■ *IS ^gtlCxiflS. Apollo- 

rid. 18. 

(PUTOS. TOV OV (pUTOV. ArCC^ 

sil. 2. 
(puTTu - Tuv otxiei ( iibi nunc (poiTwv.) AntiphiL 
12. 

(Puv\t7Ci(puv'KoTUTos. Dehio- 
doc. 3. 

(puvXus, u^. 563. 

(ptyyoSf /Uovawv'^ O/Utj^os. Atl-^ 
tip. Sid. 68. fstT^t (puQVS, 
Anlip. Th. 4i. iXtv^t- 

■ fiifs. uL Byz. 27. Tis ^tt- 
etjs (p/yyos unonXuatTui. 
Rulin. i3 7cuT§tis (ptyytUk 
Agath. «2. 

(piiSoy.ut ovoi l^iuiv (piiatTuit 
Paiii Sili ^29. (pti^to y.oit' 
rttv. Zona.s 5. i(ptiauTo 
fjLti^ovos oVxov aguiua^xi. 
Calliin. S/i (pti^o.y.tvos 
novTov f4,trivui. «0. llei'. 21. 
uirtiaut <pttSofji.ivti. Philod» 

10 (ptl^Of^SVOS ^lOTOVi 

Crinag 35. - y,(viu jiXifc- 
fiUTi ihlv, Agalh 4. %j<^ 
X?< ((piXovv, Id. 11.- fcivti 
o§firi. u^. 3oi. (pttauMiy)] 
rvx,*is Ttjs atjs. Pallad. yo. 
uifiuTi ftti ^gwaut (pttax* 
fHfvos 'Ku\uy.uv. uo. 3oO. 

(ptidw , ovi iaiov fa/,t /iiOTOVt 
Anlip. Th. 84. 

(peyk..os - 01» ufiuTCTtarov xuB' 
v^iug. Arctiias 10. ircuy* 
ytXrtj^u xvgrov, Phiiip. 
22. 23. Jul. Aeg. 6. xvg- 
rovs (pt'^oTs inta(pguyiaf*l* 
vovs. Phiiip. 5. 478 1 N D E X, (PtgKv^ris • ios aikgfn wgfl» 

Meleag. iio. 
(pigxanis, KVxs, u^. 388» 

. t^os 'A5»7»j;f. : Christod. 

Ecplir. 388. 
(pigj2u> - I3t ffov igyKrivtiv, 

Damocliar. 2. «V tiigos 

nvTov t^tg^tv. Isidor. 5. 

- fAivuts JtotfA.vuis. u^, 23o. 
'Vxs ^ivus. uo. 66 J, 

^eotuvyijs - iu xolguvov ui- 

yXffs.' u^. 33g. 
(pt§t(Tuxtis - xiuv A%o«wy. 

Christod. Ecphr. i63. 
(Pt§ia(iios - lov 'Kvgaov rix,vris. 

Jul. Aeg. 23. 
(pe^ttrrx^vXos » ^iovvtros. Me- 

Jcag. iio. 

(PtgVfl. U9. 86. 

^fiyivtos - ov x§tirti§M. Qu, 

Maec. 7. 
(pfiytvos , xoXoasos. Eryci. 4. 

- ev o^ov, Calliin. 3o. -ov 
o^ov iiffffuvrts fiovxoJ^ot, 
ufj. 125. 

(pfiyos, xo^^xs ex (ptiyov liuvx. 
Philip. Th. 7. 

^ti^firfisi fjpwf. Diophan. 

(p^xvm -vt7 itgos ut^igu. 
Slat. Athl. 36. x§tartttiv 
t(p^uviv tis i^itiv. ApoiJo- 
Tjid. 12. u^tts riiv ^tiXvs 
tcp^xae ifxg5tvivv. Par- 
liien. i3. rxi Tzo^^xsf^pStx- 
tn uax9>>ius, Jul. Poll. 3. 7tu7^x ^xiiuwv fi^d^xffeh 

Dioscorid. 32. xogu$ 

t(p^XK xvt/uxcTffmv v^wg, 

Bian. 4. vxTs vno /iXoffV- 

gov %eij*xros i(p^xvtra, 

liian. 5. 
(P^iyyofxxt - fitvov fftjfAU 

uyXwrrio ffrofixri. Anti- 

pbii, ij. - f/Avfi ffrlttvtf 

arofAxrt "kxyvvos. x^. JJ, 

- vxt atXihs. Posidip. 20. 

-f^ivuv /oXe(px^u)v ^'KifAfA.ot. 

Paid. Sil. 21. 
^deig -et^x. Slralo 99, - wy 

itottirtis itwyuiv. Aiiimian. 

21. 
(P^ti^w. fiti (p^tigts TttgizXx- 

vtov (disv iKy.wv. LiCon, 

Tar. 55, 
(p^ivofcw^ov f ffov vttigrefov 

tVx^os x'/%.tis, Paul. Si\, 8. 
(pd^ta^vwp -o^x ^vfiov. xo. 

Her. 7. fifiviv, Ib. 9. 
(p^ofs. irtvtTX ittxXiov (p^oios. 

Phani. 5. t^sx/«v ^^otSx. 

Add.if. 1. 
(p^ovsMos - ov xx^os. Strato 

71. x^iv iA^tTv rxs (pho- 

vtqus. \i\. 16. 
(p^ovos y eixTigfiov ufieivwv. 
Pallad. 124. (p^ovos 

uvxivoiTo, Saini. 2. ris 
(p^ovos oaawv. Diotim. 1. 
(p^opevs - iu Ttu^Bevixuv, Pal- 
lad. 3. I M D £ X. 479 (pi^ofAect - dJ»ra. Dosiad. 

Ara 1. 
<ptXec^ov\os, Meleag. 55» 

- Xov s§tv» Antip. Sid. 43. 
(PiXuyXxos j E^iu.^s. Ascle- 

piad. 3, 
cpiXxygxvXos f Hxv, Mace- 

don. u5, 
^tXxygkrts y ' Agrifiiis» Paul. 

Sil. 72. 
(piXxygvirvos t Xvxvos. Me- 

leag, 66. ni^os. Id. io3. 

- oio /u-eXiffff>]S. Christod. 
Ecphr. 3g2. -jrvwv ffjj^«« 
r«e «rocvvf^j/i^ftij'. aJ". 5ij5. 

(pt\xyuiv - «y« xtjo^ov. Dios- 

cor. 3o. 
(ptXu^eX^os - ow Kvirgi^os. 

Posidip. 21. 

(piX«f ^'Xoj » Ejj^v*'. «(^.27, 

(PtXxi^>]/u,u)v. Dioscor. 26. 

<Pi\xiiu,xros, xgijs, Anacr. 81. 

(ptXxKgfiros, Simon. 54, An- 
tip. Sid. 90. Dioscor 37, 
Aristo 3. -Tow ffvvrgo(pos 
xgfjtovttis. Antip. Sid. 74. 

-T^ AtOVUffiW. U^. l3o. .TOV 

Jjpfff^^oy Meleag. 53. -rovs 
xui(A.ovs, Paul. Sil. 2g. x"' 
gftxs. Agalh. Prooem. 

(piXxXfi^tis .Bii. Macedon. 
28^. 

(ptXxv^^lx - us. u^, 724. 

(pikxs^gos. x^. 724. (pt\xv%s f ios fgytt y,e\taff^s, 

Marc. Arg. 2. 
(pt\xoihs -ot^ov xtfxt^x.An- 

tip. Sid. 9, rerrtyx. x^. 

4ig. 
^t\xgyvgtx ~xs Q§os, Ni* 

carch. 1 8. 
(pt\xar§uyx\os * X»; itxt^i, 

Damaget. 1 . (Antip. Sid* 

25.) 

(pi\xamros. Meleag. 60. 64. 
(Pt\t§xaros. Philet. i. Z^vo- 

(pi\x. Id. 92. -TOV §o^ov. 

Id. 98. -T« /oJ«. Id. io5. 

-rov Tcxxri^x. xi, 7 43. 
(Pt\g^xargtx. Philodem. 17. 
(Pi\i§ijfAos 'ov rirrtyx. x^, 

4i6. 
(pt\igt^os -Sfe xo§*i. Philip. 

18. 
^t\i^us - uir» xixivov. Me- 

leag. 66. >/ (pt\igmffi (pxi- 

vovau ae\riv^. Id. 64. 
(pt\ia7ct^ov , xv^os. Diosco- 

rid. 24. 
(Pt\srxi^os 'OV '^vXiys, Phi- 

lisc. 1. i84. 
(pt\evios. II. 517. 
(pt\tv\etx,os - y Xx^vyjul^, 

Leon. Tar. i4. 

(pi\ex,^§os - ov /u.iitv. Paul. 

SiJ. 74. 159. 
(pt\sv f ftir^x ti rovs fjtxarovs 

e(pi\fiae. Callim. ig. -«? 480 I N D B X» Sil. 2. 
. ^iKn^ovos - ov fixxx,ov velfiut 

«7. 8o. 
^<Xj;XMX«roy'j x«Xje5<(rxoj. 

Anltip. Sid. 28. 
(plKijju.oc - T« (ttaX5«x«. Paul. 

Sii. 2. 3. 
^iXnvt/u^os -luov avXov xufit' 

vfVTtjgK. Piiiiip. 16., 
(piKfiriis - tect. Macedon. 5. 
^iXfjrtis -rtuv Uvuxr», a,o, 

337. 
(plXvrgov. Crates II. 3. 
(ptXofictxxos. Pliilod. 3l. 
(ptXoyottos, vvis. Pliilip. l4i 
(piKo^sv^gos: Tlieaet. Sch. 3. 
(PtXoiirijs 'iiruU^iffTtt. Phi- 

lip* 20. 
(pt\o^ovitos - ov uy.»s. Pha- 

ni. 4. 
(pt\Qt§yos. Leon. Tar. 8. 

Anlip. Sid. 26. -ov xtg- 

xiox. ua. 116. 
(Pi\o^i(pvgos - ov Agffivoifs. 

Iledyl. 4. (8.) -oto yx- 

KTjvtis. Tlieaet. 2. -ot %tt- 

fjLuvts. Strato 37. 
(piXo^ovxtiiStjs. Thoih. Sch. 

III. 125. 
(piXoivos. Lei)n. Tar. 87. 
(PtXoxxfife^s - ex xi^xov. Pha- 

ni. 2:. 
(piXoxxgnoCpogos • ov ^i^tos', 

mi. 177. (piKoKt^oiis - tx (pvKot Kti'i^. 

arsutv. Antip. Sid. 78. 

(piKoxfgroftos T«%v}/. Stat> 

• Alhl. 42. - T0;U3< ^xrvgot. 

Nil. Schoh III. i4. 
(PiKoxivpvvos - vw (pfovrioi. 

Dioscor. 29. 
(PiKoxviaos , x1h.orgio'/,§^^^ 

Nicand. 1. 
(piKoxoivos. Anliphil. 44. 

(Lectt. 172.) 
(ptKoxg^/xvos - uv ui-yivofK.aiVi 

Leon. AI. 12. 
(piKox^orxKos -otat %fiiK>!ai. 

II. 520. 
(PiKoxcofios , nrixris. Mcleag. 

60. oivo/iup^s. Simonid. 

54. -flWV ^tJs'(DV. U^.255. 

0tKoKixvos , ftvs. Leon. Al.' 
3o. Phani. 3. 

(piKofAft^tos - ov /ixrguxov. 

Plato 8. 
(piKof^ligos , vx§xtaaos. Me- 

]e;»g. 92. 
(piKofitt^iU' II. 517. 
(ptKoff.vroo^ - ogx arogyvv. »0. 

(ptX'ofji,ovaos -01 ^tK(p7vts. 

Aiion. llymn. 
(piKovxvrtis , ntr§os. Phllip. 

23. 
(PiKovstxiw. T^ S^xifiovi fttj 

(piKoviixtt. Pallad. 127. 
(ptKovtiKos - ev i^tigiv. PiJ- 

lad. 55. l' N D B X*' 481 loHem. 24. 
(PiKoitvitj 'tff. u.h 532. 
(f)iKonulyfji.wv, ariny.vXiii. Phi- 

ludeiii. ^^1. - Svos iu,ov(Jtis, 

Onpst. 2. doiS^s. Christ. 

Eephr. 36o. 
<Pt\ottMiSf ov (pikol^ovnoiif. 

Strato 94. ;<;iXt;f. Simo- 

nid. S^.ptfjX/J^ulv. Theaet. 

2. ovKiTtvZv ^'«of. JLeon. 

Alex. 1. (pXoycc Ta.v (pi\o- 

itxtix. Meleag. 6. i8. vo- 

aov. Callim. i4. 
^iXoitoLvyvxos , aeXtivi]' Phi- 

lod. 7. 
(PtXonoLT^is. Diodor. 11. 
iPtKonKtxros t %o(xr\. Anli2>. 

Sid. 21. 
(Pt\on\oos - o$c Tiv^t» yyjZv, 

Philip. 3o. 
<pi\o7t\os. Dioscor. 20. 
<Pt\o7tov\vyi\ws f xogif. Ma- 

Cedon. 4. 
(pt\9nvgos. Philip, 19. II. 

217. 
^t\oitu)giarr!s. Leon. Tar. 45. 
(Pt\ogytoSf RvTtgts. Philod. 

2'l. 
(Pt\og^tos - lov xocvovtcr/MX ai- 

\iiu>v. Phaui. 6. 
(pt\ogy,itTttg^. Piiilodcm. 

24. 
<Pi\it§^w^m , xfjfAos. Phi- 

lod. 27. 

roi. iii. F, 3. (pt\o§§u>^, »iu,-vt\9s. STmmi. 2. 
(pl\o<. (piXochocrQS. Pbilel. 7, 
(pi\oc!7tf]7trgos - (fi ^»at\}ji. uf, 

Byz. 6. 

(pt\oax^7tuiVf Tlxv. Crinng. 6. 
^tAoaxo7tt\os , n«v. ^"ij^ath. 

(pi\oa7tfi\vyi, Ukv. LuciJl. 1. 
(pi\oa7tov^os. Pliilociem. 3. 
(pt\oari(poivos,et^\offvvtt. Pauh 

Sil. 48. 
(pt\ortxvos , ^(jAiiJ^aly. Marc. 

Arg. 24. 
(pi\o(p^oyyos - uy atxv\aKwv, 

Aiiyte 23. 
<Pt\o(p^oavvti - tfs ugxV' lon 

Chi. 2. - veit rt ;^opo/ rit 

Id. 1. 

(Pt\o(Pp07VVO(, »S'. I 69. 

(pi\ox§tl/A.oavvv. oi^. I3yz. 16. 

(pt\ox^varos -tm 7to\tt. Pal- 
iacl. 93. 

(Pi\rgov , jr«(r< xct^^/^-jy. Sfat, 
Athl. 59. -f« li^oc,Siiitiy, 
Meleag. 11. TgatvXi^nv, 
Asclepiad. i&. yxy.ov, 
Apolionid. 19. vtiTttat, 
AnlipLil. 2. fAt^rgls. Ae- 
njil. 2. rtHtuiy. Jul. Aog. 
29. ia^iadtj, «tJ'. 660. 
- Tf Oij ^iK^tvoots, Auli» 
phau. I. 

(pt\vo^\os , xijftos. uS. 176. 

<pi\w^tirfii -Tif li*»/. Ery- 
ci. 1. 

Hh 482 I N D £ X. (f)iuos - fiec itt^l arofA.tfi.fl. 

Anyte 4. 
(plaxo^ - (II, Ko, 694« 
(plrvfjL», xxxov, Tymn. 4. 
(pyjy/ucc , uy^tav ixjufiuv. 

Jul. Aeg, 60. - fjixTos 

Xvtt Ttxyoi. K^. 445. fVtl- 

/utffi fxvglx (p^Kiyy.Qtrx. 

Eryci. 1 1 . 
(pXiyu). (pXiitt ris ftv^l icvg. 

uS. 'A^J. fj,ti^i ro itZ^ 

(p\i^j)s. x$. 78. (pKtytrxt 

tcZ^ TTvgt xutofttvov. Me- 

leag. 76. vfAV7t(pXtyovrxt. 

Baccliyl. i'i\ 9. 
(p^ki^. xXxvafjs ri}v (pX/fix 

^tiocfttvos. Leon. Tar. af). 

xtt§xfjctvos yovifAnv rts xno 

(p\i(ix. Alcae. Mess. 8. 

(pXi/Sxs Kx^oxogtv^ov. On- 

est. 4. 
(p\oytos - iov oiarov (Scr. 

^Xoyt^ov) Paul. Sil. 43. 

- iuts tv «art(iOitu7s, Al- 

cac. Mtss. 6. 
(p\oyfA,os -ov (xnguvvtts. Paul. 

i>il. 74. l34. -olai rv- 

9tT0fiiv/]. Eralosth. Cy- 

ren. 2. 
(pXoyotts -taauv oftwTttjv. Paul. 

Sil. 3i. 
(p^Kotalios - ov 'EvvuKiov. Mna- 

salc. 4. 
(pXvui . uxts rguyixoi. Nos- 

fiis. la. (pXvu. (p>;/utfv arvytgtjv f'<p\v' 
atv 'A^%/Xoj(;oj. Dioscor. 

23. 

(pofit) • tjv fofi^nr^y. Alcae. 

Mcss. 8. -xis evTttrxXots. 

Sabin. If. 3o4. 
(Po/itirgov - §x Ttai^PovtjS.^aVi- 

cill. 81. 

(PotjSu^U) -U^OVTU 11. 5l8. 

^siBuat fAv^ovs Kuaauvi^^. 

ul 564. 
(potfitit-s - ih ^xCpvri. Christ. 

Ecphr. 4i. 
(poTvti, TtszXos. u^. 269. -VI- 

XOS KflWTOyOVOVS tKixus, 

Mclc-a-. 1, 5o. 
(poiviy.acts - otvru tivlu. Any- 

tc 4. 
(poivtos - tov utfjLX. uo. 200. 

-IX xivT^u. Bian. 1 5. 
(potvhau • atro X'°^'*l oxni, 

Ptulin. 2. f«.n§os s(potvtx^V- 

Asdep. 3o. v^ifAx (poi- 

vix^tis fA.xXu TixgnixouiV. 

Zonas. 6«. (IIl. 33 1.) 

(potvtx^ivru (puayxvx. uo. 

ijh. 
(potvoi - w xpxrl. Patil. Sll. 

47. 
(potruXfos • iui itxaxt, Antip. 

Th. 70. (Lcctt. i55) 
(potrxs - rx^os ifA,Tto^itis. Jul. 

Acg. 49. 
(potTKU). ixtls oT< Xurgts ljB«- 

ros (poiTW. ui. 52. tVs uf* I N D B X. i(poiT» CKtinuv. Antip. 
Siu, 80. or tts ^iovvcroy 
i(potru. Ai^alli, 3i. tis 
A(p§o^iTris. AscJepiad. aa. 
nv ngos oc^ovs (paiTtiajj, 
oil la. 

iPovtKos -kZv iioe.usr^uy no- 

Xt/uov. Liiiill. 7g, 
(poios. Archias 1 7. 
^o^/ii!. iK (po§iii]s an.QXiQr ^i- 

Xos. MCcag. 1, 3j. -^s 

■^nuvlyj, (*aul. 8il. i <S. 
(Pogii» - ov/u,hti xtpotvrt Xcutw. 

iialyr. Th. 7. voos nt^o- 

gijro. Chiist. Ecphr. 34y. 

'7Ct(pogtiy,hos oVaroi^. Marc. 

Ai^. 7. 
(Po§iy.os - u)v ^vXux», Ge- 

mm. 8 
4poo/u,ixrvs. Bianor. 8. 
^o^rt^w - wv xv^iy». Ae- 

nigin. i5. 

(Pogris . rth /utXecivt;, Antip. 

Th. 5'2. vtit id. 69. 
(po^Tosy xov^oruros, Onett. 

10. 
<Po§v(i>. Xtt^onov axtiXonsv^gus 

'Kt(po^vyiui.i-jov u(p^i^. An- 

tij). .Sid. i4. 
^^wyyoi . uctrx fiitrurtuv. 

Lieon. Tar. '62. 
^fxy/u,os -oTo. Arclii. 22. 
^§uyvvy.t - vTt nocvrus xeXtv- 

^ovs. Loll. 10. 
^gx^ftuv - erot dv^gos. inedit. 483 

(Pguffffu. (p^uiuvrts S^vvvuf 
^oyfdo:'. (^u. Maec. 7. 
ffroux. 7[f(p^uKrut ro XS^' 
fftov. %^. 7 1 8. 

(p§svoyti^tis. 11. 5 18. 

(pgtV0K\07t0S tgus» Qu, 

Maec. y. 
(PgtvoXtjrjrris. Meleag. 42. 
(pgtvQTcXi/i. K^' 4 1 1 . 
(p^iKxXfos - hv vecnof. Addae. 

2. vfxvv. Jul. Aeg. 5 j. 
(pgtxros -roto ^tus. Antip. 

Sid. uj. -Tov fffXxs thrx 

yXtiiuis, Archias 12. 

q>gtfAUffffofA,ut. iVlichiae]. Psell. 
111. 127. 

(pgiit fAxXux^. Leon. Al. 

28. buXuffffx (poixi v«, 
fuffffoficiv)}. Anlip. Sid 

(pgtiuvxvv . ivis attfffA.ot. 
Ari(.ii. Ilynin. 8. 

(pgtioxofAtis . fjLoi n«y/. Any- 
te 3. 

(Pgiios - ov xul vugxtts. u^. 84. 

(poiaaw. Marc. Az'S. 27 

-ffovru (p^ovtgoTs ytvtiots. 

Stral(» i^. ntvxtiv (Pgiff. 

ffovauv Ze(pvgois. PJato l3. 

(pvxis f<p(itit nuytiv. Apol- 

loiud. 23. VVV ^S fft XXOm 

Tos ip^iii vio-v. Stat.AlJil. 
36. vvv fA.iyx ne(Pgixxfft. 
Mttccdon. 5. j^xirxs «v- 484 i N D S X. Xivtovi itt(p^ixottt. Archi. (Pgv(j<Tu>. i^^vyjf al^tvs vno. 12. Paul. Sil. 44. Isidor. 4. 12. <Pvyo^fuvto{. Alltip. Sid. 12. (Pfoi/itiov , IgfAov nuTgtis <pfoi- (pvyxs , (pogris. Paul. Sil. 6o. 

(JI.10V ovguviijs, Loll. *! xt'§aoio, Tiber. JJl. 2. 

Bass. 4. uxrlvuv ijeXiov. Antipliil. 
<Pooviju,os -ots oy.f/(,xat nttyo- 

ju.!vos. Marc. Arg. 7. 

(^oavri^ui - riaov tfAoi ifA.at.rtov. (pv^ecXios - ov ufAtiarxv. (ubi 

d^. j^. imnc (pv^x Xioiv). Anr 

(ppovris -riios Xwirigfis u<ito- tist. 1. 

f/t,i^ot. PUilod. 19. -ri^oi (pvfj -rjs rvitav. Diodor. 5. 

rivvatv, «^. 65l. - J*«y iro- - j/y fA.tgonm. uS'. a5o. 

'Kioxporot,<povs §i^at,t. Paul. (pvxi^iov. Asclepiad. 28. 

Sil. 75. arvytgois larorto- (pvxt0v-fxXt7rru.Ant.ip.Sid. 

ywv. flt^. 116. 9^' ^f^^i^ (pvxtu xtinots. 

(poov^os t (pojios. Jul. Aeg. Paul. Sil. 61. t7Xxvaiv. 

43. -hv aZf4.ei. d^. 743. u^. 129. 

(pooveiiros -rov xtigvx» ar.o- (pvxis , Xi^ajvmj'. Apollonid. 

Xoni. Qu. Maec. 5. 7. f(/v^§ti. Id. 23. 

(PgovgtoVf ^'vX^f- Polemo l. (pvxoyttrwv , llgitjTtos. Stat, 

Flacc. 4. 
(Pvxos f tvuXois novrov, «(T. 

399. X«< ^itA.vdoS. Lu- 

cian. 6. xM( uv3ttu tcixoK 
^uXuaatis. u$. Hcr, 21. 
XtnrQV iinig ffuvi^wv. An- 
tipLil. 1. - xovs uvSros, 
lliifin. l4. ^vxti xgiOf^i- 
vtiv. Macedou. i4. 

(pvXuxos - xov noXtus. u^. 
291 h. (Lectt. 288.; 

(pvXuaaw - atv ntifA,uivttv. d^, 
475. Xoyov nt(pvXuio. An- 
tiphil. 43. aivta^ut. uf. 
a3a. (pQ0VpQ^OfA,OS - f*Ol XVVIS, Atl- 

tiphan. 9. 
tt)ovuyfjiu^ 10 iruiotxov. Agath. 

20, ro TtiXixov, Id. 65. 

To tn oipgvat. Melcag, 37. 

xov(pu (pgvdyftuTK ^vtirZv. 

Mesoined. 1. 
(poi uaau. fA.il yuvgoe, (Pgvuaaov. 

Meleag. 22. - aofjLtvot «'(ow- 

rts. Philip. 57. 'tnnot. 

Apollonid. 22. 
(PgvxTOS '-fovs ui^uXoiVTOts, 

Agath. 8. 
(PgZvos -ov. d^, 394 &. (III. 

333.) I M S t X. 485 

^vl9i^ois 'U^ostvKK^itov.Agath, <pv§fji.ivov tf^ifiurt «fol^.^. 
26. -«<?« aKit§^v. Mna- ««^. 26. 

salc. 10. r«v itgoiv (^vX- (pvo-» -«1/ vntivifA.iQV. Pal- 
X«^i» T««vo^/v«. Tliall. lad. 1 8. 

Mil. 4. <PvtTXU) - ^V Oi^Tt XXTK^X°/*^' 

^vl^ofSo\iu -tvvToe §oSu. ,yyiv. StraLo 3. vtiaos ro 

Callim. 13. nZ§ xvw (^t^o-wffa. Paiil. Sil. 

^v'^iaTgit)TOS.<pv'Sti.oaT§mrtQ') yk^Zj. TVf/.ZKvov k i(pvati. 

7ci$(f. Tbeocr. 3. Theodor. 8. 

/*«'i //»/a »•» 

(Pv^.OXOtCi -OtVVTt KOjJI,nV.AXl- (pvatKW - QUia» UaJTflKTt. KO. 

tipbil. 37. 283. 

(pvKov , TToirjTuv. Anlip. Th. (pvatyvwfA.KV. Theocr. l O. 

45. KVKft!^UOV. K^. 398. (pvai^OOS - QOV VQMD "^siXov. 

-« kXitcXok. k^. 58 1. II. 5 10. yoKfA.y.Krty(.ti (pv- 

(pvXonis -ntSos kvikktov. al^ot. Lucian, 12. 

Dioscor. l3. arvytgKS. (pCais - tv vtxxv XfOfOJ 0« 
uS. 728. SCvKTKi. Agalh. 20. 

(Pv^KU). it>i\ov (pv^ffauv, Ma- (pvarij , "Kirri kki ovk tvKX^t- 
cedon. 33. ni]\QS i(pv§K- ros. Leon. Tar. 55, 

^r/v. Nicaenet, 2, (pvrxXiti -ijv "ktVKov KxXKfiov. 

(pV^OtlVf VtZvTXt KK V\i'oVOS. U$. 5^8. 

Philoslr. II. 4oo. aiSugov ^vrtvo) -t •yivos. Julian* 
(PvgiKv fn,t7Tov ixovau (pi- Aeg. 43, 

vov. Antip. Th. 26, (pvrotgyos -yi. Cyllen. 1. 

^vpw , uKfA,K7ov uvBos i(pv§t (pvTov, ov§xvtQV. Pallad. 122. 
xovts. Melcag. 109. fji.l\- (poviov. kS. 46 i. 

TW ^VfOfJltVOt KKVOVtS. (pVTOffKKCPlK, K^. 253. 

Leon. Tar, 4. /uv^rov (pvr$axx(pos. Philip. 20. II. 
iv^o^^s (pvgofitvov axvji»- 5ig. 

\ots. «0. i3. <rct(pv§naKt (pvrovpyos, uo, 235. * 

XxXtitolat. Pliilet. fr, 3. (pu)\Ks , Kgrixvuifi. Erye. g, 
Kt(pvgft,ivos K^Tt xtKtvvos. a(\(Pn. Even. i6. - «<J« 

Meleag, 6o. o';tt^«r« irxgS^tvi^v. Philodera. 22. 
ftXuv^^fjiif. Strato 68. xti -S»s KyKvgxt. Antip. Siii, 
itiKgvoiat, Rufiu. 25* sTf» 3/. 486 X N D E X. (puKtot. tiov ftt^l (pu\tov, 

Meleag. 91. 
(puivufiov. Pbilodem. 31« 

^wvtjin - tVTi i'yx,ti' 1*0. 591, 
' ^tff^rccv^ atuiictiv. II. 521. 
inr» (ftmritvix. a,o. ^280. 

(Pup. (PoofOS V-/^ViV. tfi.»^OV, 

Callirn 12 
(pugx - rjs »nTOjtA,tvoi, Cri- 

nag. 5o. 
(piD^i^ios. Leon. Al. 42. 

^WglOS - t» XtXT^Ol. PclVll. 

Sil, 1. 'tov ^'KifAfAot. Id. 
3i. 
^ws f «tiuilk-tts t^v, Stat. 
AtLl. 53. 

X. 

galh 3. 
X»iVt>» -vti aTOfjt». JuJ. Aeg. 
19. yaret ^^avovffw. «(J" 6 I 4. 

fiovXoU UftOl^ 7CD0S KVfiet 

XotvtTv. Luciil. y3. 
XBtifw. ^»;^«/Ufv>; fexTxyti), 

Lcon. 'I ar. fi5. xf%«^- 

^ivt ixKfvai. Archias 34. 
X»tfxtts , Fx^os. Kryci. 2. 
XxXx^x . ;r iari§i^fii.os X'§- 

fjtxs Paiil. Sil. 19. 
X^y^x^tnvis - >r^ Tx(pov. Phi- 

lip. «3. 
XxXx^tjtiSf avgfjtos. Leon. 

Aiex. la. XxXx^o^oXiui -X«. Asclep. 
26. 

XxXx^os ' urifti "Kxxxvov, 
Aulomed. 3a. (1^.33 1.) 

XxXxw. fiti ^oeXwffffijy ^vfcov. 
Agiith. 4. ^iKKlios rt)V 
fixXxvov %aX«(T«y. Era- 
toslh. Sch. 2. <po'/S^ xf- 
;^aX«<TAtfv« roix. A»itip. 
Th. 20. 

XxXenru) , Kvngiox. Agath. 
17. nx7ix. PauL Sil. 35. 

XxKlX^nrQS - TOV VXfA,X, 

Agath. 8. 
XxXivos - tls xXvTOiat oxfi.x- 

axs. \JeJcag. 21. 
XxXKpgwv. IJ. 5i 7. 
XxXy.tios - f/»/v oxifAovu. xo, 

Byz. 17. 
;^«X«f Xaroj - ro<y pf»/X?ff<. 

Aeiiigm. 7. o«f ^etXa- 

fjtovs. Paul. SiL 16. 
^igaXxjoyo^Cj&oy -^ awf^xri, 

Simonid. fr. 7. 
XxXy.tont^os - ov togtiv, ClaU- 

diun. 3. 
XxXtitos. atycfs ro ;ijaXx<oy, 

P;iul. Sil. 76. 
XxX>ito(pwvos , xoioti. IL 520. 
XxXttvTiis , vfAvwv, Antip. 

Sid. 79. nitgl^wv. Antip. 

Th. 24. 
Xx\y-tvw - atv. xo. 3o8. 
XxX^n\xroSf HfTirTif, •»». 

a8i. %x\xts - xt^tcf xxxy^taus. 

rhaiii. 7, 
;C«XH0,3«j;>/f - is xgOTxXoy. 

Aiitip. Tli. 70. (Lectt. 

i55.) 
Xuy^^ioyivttos - tix «/c*/SoX«. 

PJiilip. 3o. 
XuXxo^u.i^uXos f Tsx^V' Plii- 

lip. 5o. 
X»\xodtros ' roy niSijy. Me- 

leag. 52. 
;i£;aXxo>r«*y};j , axKmy^. An- 

tip. Sid. 6. 
XuXxos • ov ^tuvy ij.Vhilet, 1. 
XaXxoJT^IpeevoJ - ov gvax/ut- 

vot ri/utvos. u^. l43. 
XuXxorogiu - gt7 ivrtx, x^. 

4l2. 
X«XxoTi/frof. Jul. Aeg, 23. 

-Tv;rov /uxvttis. u^. 174. 

- <{) tlxovt. Stat. Athl, 33. 
jjotXxoeo - «ff« 'Ko^rtv. Jul. 

Aeg. 17. -w(T«s. Id. 12. 

XuXxfD^ty vno yii^ws. ui. 

228. 
Xot\^'l> -/3« x«tX«c,«);(P««yov. 

Paul. Sil. 5i. /3^<^vv. 

«■^- 297. 
Xu/uuhs. xH, 470. 
XUjuut, rt^ji xuru /uixfoy» 

Pailad. 79. <»f ro x<*f**** 

«7. 108. 
X«^«/X?X>7J - ios xoirxt. An- 

tip. Sid. 82. 
X^/*i^*it Mltii, Nicaeu. 3. I N D E X. 4§7 

ffKoyyos x^y-^vyti TgtTtnvos. 
Paul. Sil. 5i. 

X^y-yjy^os - ort§ov onyyXis. 

Leon, Tar. 70. 
;U«yd«vw. xmxvauau oaaov 

(^'■''■v^uvt /ufjr^os xvtf]. 

Bian. 17. rofrov X"'^'* 

uvigu vtjsos. Paiil. Sil. 80. 
Xuy^onort]s - rut. Macedon. 

19- 
X<*os. it' ui^gus pfotovy rt. 

Simm. Al. 6. ^uyuxr^^u 

Xuovs xvvu. ui. 282. 
Xuguy/ux. Agath. 80. oiv. 

Damochar. 2. Antip. 

Th. 2. - /UUTX x**i°'' 

Pallad. 125. 

Xu^u^§u - us "Kufftovs. Ery- 
ci. 3. 

Xu^u^guTos ' us iXvos, Leon. 
Tar. 39. 

Xu^uxros -rui §tvui. Leon. 
Tar. 4. 

Xf§uaau) i ugorgtj) %5j)(rov. 
ApoUonid. 5 1 . ovgtu vnig 
Tv/ufioto ;^;«^«(rff*. Philip. 
81. iovXois ux^u ^«^«crff* 
■ytvtiu^os. Cbrist. Ecphr. 
279. ytvtiu^os ux§u %«. 
guaaiay. Slat. Alhl. 11. 
iv Tt/^y3y Yffu/uy, fxuguii 
To^t. Erinna 2. rov 
Tgoitis iroXi/uov fftXiotffffi 
Xxguius. u^. 48g. fAO^' 
(piiy ;;(«j)K^««. Antioch. 2. 488 1 N D E X. 

u,y.rt(St %MfxfffftTtii ojUftoi- /Sj< %«ip/r*(Tff« XtXovftivos. 

Tos oivyti. Claiiclian. 2. Hciiodor. II. .^o6. f«v- 

nvyti ^c^f^i^o^tro xv/u,uti b»7atv ui^tffy.o/uivov X«("'- 

xw(p^'. Kufin. 2 KII/U.XTX Ttafft. Leon. Tar. 85. 

^f'<«' %«ej>«ffffo^?vo<. Agath. wxiTui ;ic;«()<ref j/Xi/xj^wxs- 

(pgiai. Anlij), Sid. 3/. X«f <To/:^Xf'(p«j)9 J • Oif o^^«(T<r, 

X»^«i^utyt} ffTfgv» Tuii' (lo. yui. 

fu)v. A^ath. 27. pcxgiTUTrK. x^. 72 l. 

Xk§'^ouxi - tx ;:^;«^/^?«/. Jiil. ^x^^x , fa^OTolfft. {^eo Phil, 

Acg. 5. TB^iC-ov. Id. 48. 'J.xtvtov TtxTgieos.uo. i^5l, 

Tcuffx y^x(f,ts /u.o^(^tjfft X"'-' 'lUXTt Kxl "Kvitfi. Paul. 

gi^tTxt. u^. .362. o^f« /ut i»il. 6g. 

%ugt''..ri ffTtiitfft xioviois. X^goTcos -nov iciXxyos. Me- 

tta. 68. (ttv X^p/^ov T_? l'-''*^* ^*^« "'^* (uigottiDV 

7X((;rT»7. Ni "arch. 111, 334. tvxoi: Mesomed. 1. -srov 

opxots fTo'ik.u x'*^'^^/'*'^°^' Ku/uKTos. xo. 434. iiecund, 

Stialo 89. ^uy.ov yaffrp/, 3. - ww ntXxyti Autip. 

Animian. 26. Znvov i'xm i>id. 53. •itxv ;ic*i'«» Id. 

««rc« ;:(^M^/^o^rvoy. «^. 56. 88. -itul ^"Ki/u/uuTos uffrt- 

^K^is , ov^uvlij u/u^PtTi^tiXt. |)07r«<. Asclepiad. l5. - jr«y 

Khian. 4. irol^^i^. Warc. o(f)iuiv. iiiedit. x^§oito7s 

Arg 27. ffrigvois. u$ 36. ofA/uuaiv oTu yuKijvtis. Me- 

xtvtti' ua, 409. o^wffiv l6''g' ^9- 

o(f/buX/uoi itgos ;c«^«v. Me- %«fT«^«ov. Strato 58« 

ll.afj 39. j^ugtrts h.^taru- ;i^«fTj;s « yut vo/uos Avffovt^f, 

yo^nv tis Tgv(ftgus tjyy.xXU Pallad. i4. /3v/3Xy x«i 

tu^f as^fJ iVlflta^ 23. X^f"*!' J^* '^^* 

}i]iian b. /ugtris rn x«t- x*f^°^' '' /•*" X*'^'''*'^ */tt»f 

ix-vvv ^Kutov w itvyu, lljXi/uwy uviXB^oi, Tull. 

l^iiiaii. 2 ^ ^^c-xp/rujv «X»;- XifUr l. ««' r/ xu^Tay. 

^o/utvoi (fo/isfu:v, Anlip. Atclepiad. 3?. x^^^^^oifft 

Tl». 26. 'U(U>;j)«.'u)v iVJa- .^^«'■f» Archil. fr. i4. 

cedon. .38 ntglaxtnros x«^'<<*' ' <^>' oTo/Au, Trajan, 

^ugtatv. Ptiiystr. 1. o-t/X« II, ;i65« t N O K X. %u7y.x ' fAuros ti «xoivovs. 

Bian la. ■xn. eil uS3. 

'«ai I^xv^tis. Agalh. 74. 
Xxrtui. z^ovos oC xo^-rs^tts. 

Agath 78. Axi^os ov XI*- 

ricuv. )d. 3. ygHVmv no§^- 

ft't$os ov x»r/wv. Julidi. 

Aeg. 46. TToXnis ov x^*- 

tiovtn Kd/u.})s. Stat. Alhl. 

28. 

" >> » 

/^MVas -0» Oty,XS XpKTVVBlV, 

Paiil. Sil. 74. 77. 

Pi^S^i^ a:^£r«<y. Paliad. 62. 

SmXos , tts TtXxTv Ttovrov, 
Antip. Sid. io3. yv^ov 
Uts V7ci§ Kx\xy,wv. Plato 
l4. x^. 23o. x"'^'/ aro' 
fAXTos ngo^vgx. Sosip. 
(ijioscor.) 3. ntgixxdi^tx 
VJcJy. Aliyte 12. X"'Xf« 
Xoi^* nxgtKTxvviis, Irenae, 
3. rtjv i^vx^" »«<' XttXtartv 
liX^iv. Plalo 2. va^a i^ot/. 
^■a* x(f)varaovrxt X''Xi(^tv 
uXxvovts. Mnasalc. 8. 
icxgots iiri xtiXi<Jtv xaBfix, 
xl 3l3. 

X*"/*«. vv /xoi avvviCpgs %(A.y.x 
^xXris X'^1^» ^^h^Hx. Me- 
Jcag 44. xt^^/xx odv x»>.o- 
Tf/sw ^t§y.dTi§ov ^igtos, 
Paul. Sil 8. 

Xttyx^w. ovx Vcrt ypyxi 'iarts 489 

XtiMx^o/utvot iv uvT^ (rf 

^v). t^ailad, io4. 
Xtiucihu) . it d joxgv nvtvaxs 

TtdS-os. Meleag. 29. 45. 

Jx\xrj7x xy^tx X"f^>l>>»<r». 

Leou Tar. 74. 
Xttjxigios -irj vvKrt. oiS. 647. 

- /ov ^ai;;v vV«cX?i>'fo. f.eon. 

Tar. 70. -<5v ^fftl^ftii, „i, 

"kxyos. Meleag. 67. - /0,^, 

d^ouots noTx/uov. x^. 4oi. 
Xtt,umy, ytjguis (ixgvs. Anti- 

phan. 2. 

xaroty. Slat. Afhl. 60. 
fA.i§wvos xt!p ov nXeiasv, 
x»^ sTtxtv Hovy. ec^, 2 24. 
vtwv art^xfrv xtpx. Phi- 
li|). 23. xtTox ^Sgtvs ^g/. 
vxxx. Antiphil. 4. oo(pxl 

Xt'§tS. «^. 3 I 5. KvxXwTTWV 

Xt^t^ts. Antiphii. 6. nxy. 
(pwvot. Anfip Th. 27. 
ovx i\t fA.Zfji.os x*§oiv. Si- 
monid. 86. dt^v^xts x'§- 
clv. Philip. 78 fj,ot-kxxxrs 
Xi^tri avv 'Hnidvtjs. Cri- 
riag. i3. ^f7§xs vnt§^tv 
i'xots. Thcodor. 5 X?^o? 
itaatis vnt§ia^ts x'^eo^'' 
Phaediin. 3. r^lvuxxs 
Xtt^xs x£ov§ondviov. Phi- 
li|)- j4. 
XttgofAxxim, rp xtvtp Kiftgih, 490 1 M D E x; Xtiffovofniu) ' fjffu) og^ix. Xe- 

nocr. II, ^^. 
^tigoTVTtijs, irxTuyos. Me- 

lcag. 60. 
^tigovgyiai - wv. Nicarch. 29. 

- ^eois Lucill. 76. 
^ttQuvls. h niyvTius ^fjf/pwv/iK 

fil^Xois. u^. 579. 
XtXt^aviOv - tx piXwp« Ix 7to- 

roi,fx.m. Poliian. 1. 
Xt\thvts - vt (ubi nunc X'- 

"ktUv.) Aiitip. 5id. 63. 

«^. 732, 
^«X<^wy. rguvXoi fittvvfOfAiv». 

Mnasalc. 9. XKXxytvffu. 

Leon. Tar. 5. (ptXonuis. 

Theaelct. 2. (pt^KoriKvos 

istiXo^ofxcT ^uKmfA.ov. Marc. 

Ai'g. 24. xe^xi^ocs ogS^go- 

\»Xottrt ^tXtaoffty itxtXo- 

(pmovs. Pliilip. 18. Even. 

i3. Antip. Sid. 63. Ar- 

cliias 26. Agulb. 12. dj. 
XtXwvi}. Aeuigm. 3i. - «f 

fiT)]vus tit7v. Lucian. 22. 
Xivviov. Pallad, 21. 
XtgtioTtgos. Crinag. 43. -r«- 

gut ix,i(>)v. Bian. l5. it7ix 

Xtgttorigovs. Stat. Athl. 7. 
Xtgf(P^gVS - iot ^uTru fitu^tjs. 

Pliilip. 11. 
Xtgfji.u^iov. Mnasalc. 4. - /wv 

xrvnos, Archias 18. - iots 

CKX^foTs. Lcon. Tar. 46. 
X'g/*'^^» *ti*S]jov7Tts. Apol- lonid. 26. ifftigi^fJLOs x,*' 

"Kx^V l'auL Sil. 49. Kt7- 

fjLxt. Crinag. 43. "KtTtTYi. 

«V. 20 4. ;c;f^«J< j8ix/i^o- 

fA,iyri. Plato 20. 
■^f gfK,xffr7i g -ijgos givov. An- 

tip. Sid, io5. 
X,s§vxs , n ^xKiXus. Alex. 

Aetol. 3. 
Xtpv^s • ^^« 810V. Archi. 1 1 . 
p^eovjjrjys - Ttu) xvdgos. Sinio- 

nid. io3. 
Xtgv^rts, ygtjvs. Philip, 9. 

Crinag. 3i. 
Xt§vinrw, ffvi' /Soi' %*j)V<(^5^i'« 

rx. Theoilor. 6. 
Xtgax^iQS -ov xvigx. Anti- 

phil. 34. - t]s ecygtjs. An- 

tiphil. 23. - xs ohvs. 

Crinag. 3o. 
Xtgoo^tv. Bianor. 2. 
Xtgao^t. xo. 383. 
Xigaos. int ;;^f^(row. Philip. 

82. K^v X^f "■* "V" ntKxyti. 

uL 434. vvoc xh^^V ^*""' 

igftjufiivtiv. Antiphil. 26. 

J^jpfff}) KVfitU IttgU) KvttglOOS. 

Meleag. 19. X^^^V "^l" 
rttKtiytvs iKni^u f^.tfA.^pofA.i" 

Yt}. id. 26. x^s^"* h^' 

"Ktfjiivu. Jo. Barb. lO. iv 

xioaotat guxiotts. Diocl. 4, 

Xt^f^o^t ro uy(tov irtKi}f*f*vgt. 

U^.' 434. ttKOVU x'^f** 

(ubi nuuc «v^*») inKvfft, I N D K X. 491 

«o. 46g. HtjVfiov feoi^ot - tv luiXu^^» Axf^ovTos» 

Xtv/u,u. Leon. Tar. 94. Magn. II. .''^0'i. 

■-ju.ocrx KocaruXiTfs. Agath. %>/pf<nj - ois Xinrgois. Anti- 

g5, vnft/^uiv. Paiil. Sil. phil. 11. 

61. vrovrov '^(^tvy.oLroc Xol' %?f o^ » oiovrwv. Philip. 67. 

•ytU. «J*. 434. X^''/****'''"' ■ °'' ^■'■*^«0«' (pOC^aOS UfAKt. 

tvju.ov(rots. Jul. Aeg. Sy. Phani. 4. 

troc^» XtvKoctTt Fvvov. Cri- X,^§ooi - wtr?» «wy«j ijtXtov. 

nag a5. xlfAocXhis The- Arist. Ilymn. Aiitip. 

aet. Sch. 4. Sid io5. nvottjs. Antip. 

X^i^. (pV^oov ocv» ;^»ov(T ocvt- Th. 69. 

(ucot. Crinag. U9. ^i^t) nvtZ. x^~°'^^^*l Anlip. Th. Z5, 

/u,» xfikv iv ocvXoTs. Simo- x^aLfji.oc\os -fiv hoviv. Antip. 

nid, 76. ivxtXxdw av^iyyt Th. 5q, 'urigti novrov. 

X,io>^ /xiXos. Alcae. Mess. Crinag. 20. 

12. /uxvriu^tu (pmvviv. ^C^^t^oJ. Zona. 6 «• (III.333.). 

Chrisi. Ecphr. Zj ro^» - ov. Macedon. 20. iovT» 

rcr:T7* %^ovt« /S^X»?. Me- cri(puvov. Meleag. 98. 

leag. 32. noXvv vno ari- Callnii, 54. 

fAOcri xiaaov x'^^'^". u^, xbovios , ru<Pos. Agath. q5. 

528. xf^i^f^iv*! nXoxu/uovs - /« ocxuros. Antip. Sid.' 

ntft ntvxus. Rliian. 9. ' lo4. - itis vvxros. L<ol]. 

X^^yi vixvs. Antip. Th. Bass. 5. 

48. nt^l ri^ot x^^t^<^o^ Tet- ;f«^««f o/3«T?;f , Tlocv. Leon. 

(pif. u^. 7 1 4. Tar 34. 

XflXv* uiytx\7ris. Archias x^f^-^^go^^rtis, Leon. Tar. 

17. i3. 

X*?". X^l^os xKtarx yJnti. Pal- ;)j<,et««^o(Po'vof. Glaiic, 3. 

lad. 21. x»"*' X^fojroc»». X^f-o^ijo^gXOi t rfuyos, Ined. 

Antip. Sid. 88. noXtov x^/^o^goa^Puxrrg, Xwxof, £ry- 

X*ivm ^tZyos. Philip. 10. ci. 7. 

nrry(/-s tixgofioXi^t x^*'«'* X">Y'*^* •'i fifOM'''»^ ngonofftv, 

ai 667. Philodem. ined. 

Xti^xfAodvrns, Leon. Tar. gi. x^^vtos -iti x^varui^ot. Clau- 

Xfliivm •«i''OXv/Kir0(. «1,^45. dian.4. -iiiv X/Joy. The- 493 I N D E X. aet. 3. - txi vt^PocSts. Apol- 

lonid. l5. -ton ffrri^tai. 

«0.58. 'X^osuxois. «(?. 721. 
Xiovoli\i(p»gos - ov icoirig 

uoiis. Dionys. 2. 
Xfovwi^fjs - tK fioT^fieiy. Lu- 

cinn. 9. 
y^osf eciTrgxyxT^os, LeoM, 

Tar. 84. 
Xrruiv - uvois T^iyXo(pogovs, 

Salyr. Th, 1. 
X'TteyKgiov. Llicill. 4/, 

^ii«'j.h^ Xiovx. Mdeag. 
58. 

PcX«?v«. vno ;i[j>.«:/y,»; ^t^Xti- 

/uivos ^ctXTttrut. Melcag. 

102. 
;^jXat<j'ow syJkulvQ\J (px^f'i. 

Philip. 60. 
^Xw/vwyttK f "kiovros. Philip. 

5a. 

^KxfA.VS f yV/UVOV f4.7l^0V f<f>Xt' 

vt. Asclep. 12. vm ySkX' 
fjLvii. Meleag. 5. fAXTtig 
et OKroixxioix^riv iffroXifft 
X^^oif^iii*. Id. 124, TJ7» 
vtxgos iv fAir^xts tiaTCxffxr 
iv %X«^t/(J'<, Even. 12. 
*/ xkxf*.v^^ tlxtv i'gU)S, 
Meleag. 9, x'^^f*^^'* '"i"" 
fixx^iv yXotonortv. Thco- 
tlorid. 3. ffTtxryiv vtfigl- 
0UV xfji.(f)txgtfAri ;i|jX«/ttv<JW. 
Procl. 5. X^Kxvis.bxKitty v»(j ;>;;Xcev/J/. 
Mcleag. 82. ■>to§(pv§iof 
Kticitvos iv %X«v/(J'<. Simo- 
nid. 7. 

PljX5V.<; - fjv ytXwTX xxl "kxff^riv 
noitv. Aeschvio. I. 189. 
X^^^tvtiv lax^ f* xxXos, 
Strato 92. 

X^txivu) - trjvxt yovv, Apol- 
loiiid. i5. -o/uivt} ti^uXots 
xu^^^tvs. Mrlcng. 24. ni- 
T§ov rtixu ^jiwy/ %X<«<vo'- 
fA.svov. Id. i3. ^rifAovs 
Xgturi %X<«;<po^ivow. Id. 
81. 93. vnvxTCxryi pjjpafW 
XXixtvofA.tvos, Id. 102. 
- fJi.tvov ■Kxtiof ffugxt. xi'. 33. 

xXoxiD • tiv fA.tiXx. Probl. ar, 

18. - OVfft XttfA.UVtS,SiYSL\0 

Zj. - tvffx fiwXos. Agath. 
25. 

xXotgos - o7o 'KttfA.uvos, xi, 

260. 
xXotixofifu - fiiv. Archias, 

19- 
xXuoos. Lucill. 11 5. -ov 
Xf^f^ A.xi§ovTos. Anyte 
ig. ^xxgv x'^f' Dioscor, 

24. x^^^pv^ ffA,nXtx rtixt- 
aovos. Criiiag. Zj. x.Xug^v 
axgxx atintSovti tjigvitv, 
Eiyci. 9. - wv ux§o$§vuv, 
Pallad. 21. - o7s ^xxfvfft 
Xttfiofiivx. Anyle 18. 
Xvoxu, xtvfov iTi ptivewoyrff I N D £ X, 493 icjXov i'?voy,evov. cco. 6y5. 

- oxovr» aty.vovi Philip. 20» 

,> 

XVOVS. f/t,riD0l5 O^VS frCtCTTt 

Xvoos. Asclcpiad. i. fAt;- 
Xwv %ycvy ifCtxK^TCtoiov. 
Zoiias 6. tcortyivitov extDV' 
Diodor. 6. %yovv KiAtXtxov 
a,KQSttaufj,ryosi Tlieod. 6. 

^(^OBtVOS. fiotOtOV OV XOKVOIS. 

TtrvKUjusiiov. xo, 228. 
X^yvtif ^t»fA,0Dv. Crates 7. 
^ot^xs - uoos iivxXitjs. Dio- 

doi. 4. - J«j wiTf «y. Loll. 

Bass. 5. artt,Sti. Archi. 

10. oii'oti. Callicter. 2, 

- uatv oiXt^xvtots. Qu. 
Maec. 8. 

Xoigttos -us Mt^i^os. Pol- 

lian. 3. 
xotgihov. Lucill. 84. 

Xor^if , dsivtjv «x«y5«v «'%"• 
Nicarch. ill. 52 1, 

Xo^Xus, iyxtiyiv ytvaocfAivtiv 
XoXuSwv. Paul. yil. 46, 
ii oios pcaXct^oiv. Agatb. 
6«. 

Xo^Ktos 'tov tLiu rrj yxfAtrti. 
Paiiad. 1 I. 

Xo>^os, TT-Zffx yvf>7. Pall.-id. 6. 

Xovo^jos , ircotl/iotos. Leon. 
Tar. 55. 

XOpcn-vXtjs, Lucill, 23, 

XODtV,U» 'fJkXTX TCXgfl^X l^X^- 

fiov. uo. 353. 
Xogevm ' ffxs 7cq$x, Philip. 45. xogtiyiia. ixognyt- Siinomd. 

58« Twv txogfiyiiatv kvkKov, 

Jd. 76. 
xogtos. ul 454 c. (in.334.) 
Xo§ot^x\tis - txs xov£»s, An— 

tip, Sid. 23. 
XogoifAUViti. «giafivs vtugVf 

tl§X.' X0£0tfA,Kvt7ii, ua. 353. 
Xo§otTV7ctii, Leon. Tar. 72. 

Autip. Th. 5i. Stat. 

FI. 9. Slrato 92. 

XOgOTCUlKTtlS -TXt ICXVtS. Mj'- 

rin. 1. 

Xo§os , ^fAtfi^wv, Marcell. 
Inscr. 5o. - ov St^xiu- 
fjttvos. Simonid. 5/. 
karowv. II. 5 1 3. 6»irvfi.o- 
v(t)v, Aenigm. 2. xo°'f **- 
TYiaxro vtKf]v, Theucr. il. 
Xo^oov ivugu. Meleag. 1 1 5. 
rov ^-^o^oTs f/i.sX4'*vru eo(po- 
xXsx. Siuun, Th. 1. 

Xofoaruatrj - tis t^yx. Antip, 
Th. 70. (Lectt. 157.) 
uexxtt}S. Zouas 8. /xxxx- 
pu!v. piogen. II, 492. 
f/Z* xosoaruaftiy tVu§i ati- 
fA-os xyrt. Leonli. 6. t}Xv- 
attjat xogoarxairiat. Mar-' 
cell. Inscr. 58. 

XOgru^ia. tt ^i^ofrao-^"?/»/^ rtis 
icx^x aol anxrxXtis. La- 
ciau, 7. 

Xogrxaiii. Pallad. 26. 

Xo^ros -rov iftti iora yetaTSft. 494 « N 

Crates 6. fhvat. Nicarch. 

Aminiaii. 20. 

^ow. ;;cw!T«y iT>iuotTt. Jul. 
Arg. Oi^ uvi^oe. x,'^axt af)- 
U.UTI. Ib. 70. aufA,u Tts 
Toi' txi^Tt- Antip. Siil. «5. 

voulvu. ;^oxy3'fi' (^ov^ ff«x«{. 
AicUajT. 1 i5. 

;C^«'a) i'xP«« Ag.ilh. 2.3. 

X,§ty'i^(*> liJanor. 11. 
^gtfA,iTiaiui.u » •jfAy.tv 'n^oy.i- 

\iv^ov. Maceuon. 7. 
y^oiy,mo(jLUt • /tfv;;. aJ'. Sgg. 
%Dk!ii, unixtif- Callnn. 2 2. 

Tpiaauvrt nu^u x^ioi. An- 

tip. Th. 26. T^of %f"^ 

iXxoiuktvos. Agath. 3. 
XotjMxrtxos ~ 1U.1TU Ttjv ^guiaty 

Tijy xpriy.uTt}iny, PaJlad. 

.o5. 
X$V'^'s - at Tfv(^v*. Mace- 

Cioii, 33. 
^C^^/r/ttayofjyf. N. 5 18, 
X^tl!Xf.'.u^iu ' ^ijaui. Pallacl. 

X§ricf;(.ii^ios f Wv^ui. Archias 

X^ifA,nT(ii. ti (pB^ifxit/ots XfV*" 
>rr?Tflc< tv(pgoavvti. Antip. 
SicJ. 72. 

X^ifffiu - f4,urx yv^ov. Ru- 
fin. i4. 

Xg*ti, ttiiv «y /^w iLva£iaos D B X. 

o(p3'u\fji.ot fiXfiuftKTet xpto- 

fttvot. Aleleag. 4. yo^^o- 

x«^offtiy);y (fiiixti xs*°f*^' 

vtiv. Macecfon. 1 .'). 

Xfovios 'lor ^fXay. Paul. Sil. 

5o. - /w tintu\tf. Pallad. 

109. • iri dfiori. Jul. Aeg. 

7. • iovs ir^tiitus. «^. 584, 

Xfovof, o^uf oaoyraj. Simo- 

iiid. 110. fAvgtirtis. u^. 

611. 

Xgvautyts. Bacchyl. fr. i4. 

XPvauvd^^s - 11 xofAuiai xpoxov. 

Mtleag. 2. 
X§vauants • ntot gufitp. tii. 

byz. 4. 
Xfvauvytis - ii vtiio. Agatb» 

bo, 
Xgvattos - itt Turtuvf. Jul. 
Aeg, 3c}. -f(« ofifAatru,. 
Rufin. 36. 
Xfvae\t<f>uyrt]\txTgot - ovf. 

«J. Gob. 
X^vasoftiT^tls. ir. 517. 
XgvatonriVtiTOS -rcu ygutptit. 

Agath. 5. 
XgvaiQS - tov giS^os. Rhian. 4. 
To x^^'^'"* arofiu iri(pgxx- 
rut, oiS. 718. pjf «fftyy Et/- 
^V7ri/X>;y. Dioscor. 24. 
'A(pgoit'Ttiy. Antiji. Th. u. 
Xfvaovs kxKTcv. Id 3. XP'^' 
aiots Mar^uat, ko. 3 18. 
Xgvciov ) ija^u. Cuilias. 11. 3. 
«7. 65. t N D £ ]C. 495 Siinnii. Secur. 

XOVCO/SfXtlUVOC. ir. 5l8. -^ 

vUi. Cyr. 4. 

vovaaaiTos - T({) cwarttX»?. 
Agaih. 27. - o<y ariCpot- 
vois. Philip. 25. 
^§vco^§ovoi - ov vgV^- Pal- 

lad. II. 
Xgv7o>cigii)f, fivii- Marc. 
Arg. 10. II. 517. -wy 
sXx(poy. Qu. Smyrn. 
Xpvaoxoiut!! f v/u,tvxtos. Phi- 
lip. 54. - XV ^oljioy. Sco- 
li. 11. 
vov^ja^KOfA.ot - 0) A«o/^a>v«, 

Mnas;ilc. 3. 
^^ovtToxoorxXos , anxraXiT. 

Macedoii. 5. 
XPvco'kvgns. Aristot. I. i83. 

«7. ^i83. 
;^p«ffo^'-:'.v//?, /uiXirt!, Panl. 

Sil. j5. 
Xg^J^yofJi-og^fos - 0» tiios. Paul. 

Sil. 74. 122. 
X^vcon/^iXos, ^^»/. TJufin. 26. 
XgviTo§of]s , 'Livs. Iled)''], 3. 

(11. 527.) 
Xgvaos, fcuv^xiuxrtDf. Panl. 
Sil. 16. ro§vo(pl\xs. x^. 
4l5. f^wros Kxtuvios' An- 
tip. Sid. 5. %ov(7ov «(p. 

^•«TOV htlfA,XU.tV. u^. 522. 

Xgvaori^t} KvTT^tdos, »a. 
•732. Xgvcor^ixivos 've IloffJtooy. 

Arion. Hymn. 
X§v^o(pxris - rj cri^pxvoy, »0. 
V lf»5. - ^f i^i^^Kiey. ua. 

Byz. i5. 
^fVffo^aX/voy, o^o/xos utXiov. 

Pompej. 2. 
X§'jaoyJr uiv, sXxij. Philip. 20. 
Xgvaoxgo^^' II. 5 18. 
j^pwCw - wcoft u7/uKTt. xa. 3oO. 
XPi^f^x - fAxrof fAtXifdos. An— 

tip. Sid. 35. - fixru y^«- 

(pl^mv. Agath. 95. 
Xguf^xriov -rlots fAtrxfixT^uv, 

Ilellnd. n. 438. 

ari^vx /3«Xwv. Melcag. 24. 
Tcirnov tj/xo» pj^wt/ ^X«ce«- 
yo,«5yoy. Ib. l3. rignovTxi 
rgv(pt§!^ Xowrl xXixiyofA.t~ 
VGi. Id, 93. Ijt/ xS'^"^"^ 
^z.uivx jto^ov. Id. 89. ai 
/ctf/ rts tywv v7to y^gwTX 
rigntTxi. Meleag. 83. 
X^iHirx ySctXwv ngos '^gwrx. 
Argent. 4. 

'ypuiy.urtov - iois fA.trx^x^ay, 
Ilfllad. II. 438. 

'Ypwcriie - ft fA.oXt/itfi. Jul. 
Aeg. 11. 

^vJ^jjv. ^orgvts yy^xv of*(px- 
xts. Leon. Tar. 29. at- 
cxXxyfA.ivov oivw. Id. 3j. 
irtTncXuyfA.ivtv Vc^os. An- 
tip. Sid. 61. fTxvTBc 'xyati* 496 ' faruk. Antiphan. 2. i'(i§vie 
CiiTctoovfi (Tu^Kx, Eivyiius 
g. Tavroc ol n^ortgoi iruvru 
X^^fiv i'y§tt.(pov. Stralo 2. 
noc^iy^ovr» ^voijv. Id. 42. 

X^f^oi - 0"* xurxffTT^t uh 445. 

Xvtrts 1 crugiiwv. Rufin. 4. 
XPOvttj xxi iu,o7ox icxvrx 
fignxotv. Agath. Gl. x^"'-' 
fAxXtjv is x^(7«v. Aiitip. 
Th. 4o. 

Xvros 'rn ^xXxTcx, Paul. 
Sil, 52 -rris xXoxoiO. u^. 
Hcr. 21. - rav xov/k. a<?. 
708. 

XidXqs • ov !'%*« T«y vouv. 
Pallad. 88. 

xio/u.x i Xxivov. Antip. Sid. 
5 1 . tts uXx ^f0Xijrxi, 
Antiphil. 16. ro x&j^tta 
rv/u/^os iartv. Isidoi". 2. 

p^Ajyyt/dl, ()(^U)VVVfA,t^U. UO. 6 1 ^. 

Anlip. Sid. 66. 
XUQfw. ov X"^?** ^*!^ rotTiiv 
'Apc*'?""* A''tip. Mid. GS. 
^Xtlovs x^SI^'*'' "'*• 328. 

%a)p/^w. ixiȤi(!'^fiv (ptXorfjros* 

Pallad. u6. 
X<o(irtis. Leon. Tar. 98. 

^xiarlov, Gactiil. 1. 
^xiaiov •« ttiTjivTXt Leoji. 
Tar. i3. 35. 1 N D K X« 

^ixlaruig -ogx KxXUfAKV cnoy- 

yov. Phaiii. 1. 
^XKus -x^ujv TV/Ujuuri. Anti- 

phil. 44. (Lectt. 172.) 

- uax (potvtaauv. iSiiiiO- 

nid. 48. 
^uKls - ihaat xx^^itxi, Jul. 

Antic. 2. 
«^a^cu. ix xiguos (J-a/J^wy ^t- 

Xof. Stalill. Fiac. 8. 
^uy.fA.uTx. Philodem. 22. 
^xXuos Phiiodem. i3. i4. 

fA,tr uoidtjs. x^ 660. 
'l/uXff,ox,u§VS II. 5 18. 
fl/ufcu^os -ov KOv(port§av. An- 

tiphil. 21 o\t'yvi ^iixxv 

VTto il^xy-uS^u). Hegesip. 4. 

ytKvuiv ini li/ufiu^ov. Gae- 

tui. 9. 
^ufiftirns -rtjv aognov, Anti- 

pliil. 44, (Lcdt. i43.) 
^/uvi», ov il/uvu) xui rriot, Ale- 

leag. 12 '5. 
^u(px§irvs , §v7ios, Strato34. 
^u(pK^Qs - Yi vx^^os, Philip. 

lu. ■JiivvxgV il^uiPuQti rt. 

PiUliu, 37. KOVl. Zciuj- 

dut. 2. - jji iv ocr§u;tivri. 

Crinag. 44. ini 'l/u^pxpiv 

uvrXtTv uXx, u3. 34i 
^thos - vui ;^^a7r«/. Cri- 

nag. 22. 
^txus - xuox ^ufcff.ov u§rtu- 

cut. uo. 34. - ot 7tvx.ivri 

Tiyyef^iv^, Pililodeiu. 5. 1 N D E X. 497 «^«Xiow - uxrois uv^hx artCpx- 

yois^ Pliilip. 25. 
li/svotts, ^r,ffts, UQ.^lS, 
«JryiJoXoyof - oi tty.ultis iJo(pifis, 

Leoii. Alex. 2. 
'^tvou), fi^i(pos i^ptvtj^tiv XKt 

ci ro "ktinoju.tvov. Bian. 

ig. i-^tv(7ii) rtov iv£t/ux. 

Antip. Th. ag. Tcu.rgt^oe,, 

v.i", 455. ^tfitXtj Bocx%ciy. 

Boetb. II. 127. ^tvUfA.t- 

voi £ivw» crifiov, Crinag. 

32. 

4'tVOWVV/U,0S ' OV OVOfAX. uo, 

^ivalarv^ - arvyot. II. 5 1 8. 
^tvartis, "Kt^os. Leon. Tar. 

90. fjiZ^os. Pliilip. 32. 

vrvgaos, LoU. Bass. 5. 

-ffTotv rv/u^ov. Gaetlil. 7. 

xtvtov ra.(pov. Marc. Arg. 

3l. - arui oulfA,ovts. Loll. 

Bass. 11. 
ti/yiyfA.ot. , itTcvgov pjjptiiroJo. An- 

tipbil. 21. • 
^^ijXT^K, SovxKtjrts. Phani. G. 

- tif atitjgo^srev. Qu. Maec. 

6. - tjv iovatrgixu. Pliilo- 

ieni. 27. 
4^tfg. 4'Vfx. Anlip. Sid. io5. 

^xgus ugovgui^s ufTtuyus 

tvrcogifiSi K^. 4l6. 
«J-v^^^s -tiu<. Agath. 71. 
^fijcpos. Kuru aov ^i](pQv ^iuxg 

rvxi}. Agalh, 65. - 09 ^xxrvXtK^v, Pallad. 87. 
ouarvXozufAilioovvov, u$', 

437. xurx cov ^^K^pot 
ivtyiy.Ufxivt]. u^. 1 16. ttot)/ri9 
^r,(pov htynufjLtvot. Stut. 
Atlll. 59. ^fi(pots h^xir. 
Even. 6, tV rts h ^vi^pois 
y.urxrr]y.trui. Luciaii. 3 7. 

o^ovrxs, Simonid. i;o. 

Ki/.i nirgriv ftoXvs ^oovos, 

oil 61 5. 
^iubos - ov argmauvrts, Ni- 

carch, 5. ' 

^t^^vgifffiu , To vuvrir.ov. An- 

tiphil. 43. (Leclt. 172.) 
^ikos , rov fAvv uTtonvi^us, 

Lucill. iH. 
^ifcv^os - u rttvt icugtitiv: 

Macedon. iG. 
^ioXotis - tv x.oirix'^^ X'^' nvo, 

JNicarch. 5. - otvrt jiiXtti 

uL 483. 

^ii(pofji.ii^vs. ir. 517. 

^o(p9<; , tTs xgoruXuVi Dios- 
cor. 20. 

tlfvrru, KKrirtivx. Pallad. 85; 

^vxxicurtis , crf(puvos, Me- 
leag, 2. ovttgos, Id. io3i 

^vx,*)' rovro ro vvf/t* fcges 
^livxiis ^tltjs. Leon; Tar» 
20, fAUXoifttlv uih virig 
■ ^vxvs. Aenigm. 5. inig 
^vXris «o3fc.« JtovtiaufAtvov, 
Antip. Sid. 64. ^'^x^ 
U 498 I N D E x; IXovtru •Ko^ov. u^. 1 68. - rjv 

doy.is-j-Kov oX»;v int ^t^aiv 

fus~o y.ua^a.i, Agath. J2. 

sJ«;^<xov - Kx oouget oidovs. cid', 

«I^fpiOfJ^sciSTWS. II. 517. 

^^nnXxvtis, 11. '^17« 
Xvj(,oacoos - ov oc\kx^. uh 

30. 
r^VXOT(CX.>IS -xij h^oixgvu, Qll. 

AJaec. 9. %f/X>/. Sosip. 
(Diosc.) 3. 

^vy^^onornis - rxi vvstgwns. 
Melciig 18. 

-Meleag. io3 - ^« nu^k- 
juv^tu. Satyiv' Tii. 4. 
fiQuvXix.u^. 647. 
J^f^Cf "^ - ovKrK* OTT^S^gy ■nuaxi. 
Miaio 6. 

^vxodi, rls "kl^OV l-i^vxwTt, 
ul 245. 

^nxviri. PauJ. Sil, 18. 
*i(r,vt) ffxitfij ^'VX^f^f») x?^'- 
aijii, xn, 3()3. XMra^^yjjffxw 
'i>-i'X'f*tvos, Paul. Sii. 18. 
- nv x^xaltiv «(^ xvuS^t^/uxl- 
yu,v. PallHcl a4. *<|'w;(j3'j; 
^uXiKx itvivixxrx ^tvipo- 
ghis. Dios( orid. 1 i. nviv- 
ftovK ^'VX^tKrx xxrtj/vkveiv. 
Aidip. .tul. loj). 
iiu>y.Qs. Aiimiiau. ^5. 12. 

wyvyios - laiv ti^uiwiu xo. 265", 
waivw f u,v tioi jHfiXos svaof 
uiivw. 1^60 Pliii. 8. - tvtis 
Kvn^iOi ^t^/xQr/gT:, Antip. 
Sid. 76. iti^ivov(Ti ju^eXif' 
aui, Melcag. llO. >ri/y- 
fxx^x^trfs woivfv ufctiXtiv, 
Chri.slod. Eoplir. 227. 
fA.iXia(Tx xtigiov woivovax, 

Xd. 343, (pV7iS WOlVUCOt 

itoXvv x^ovov. Jitl. Acg. 
64. Tfxoj. Anlip. Sid. 
io4, 

w$is, fvaroxos. Pililip. 26, 
-wv voaipiatv o(pis. Anltp. 

Sld 63. - ivWV KUl XlB^os 

uia^uvtrxi. Bian. 7. uJt^- 
vus. xa 288. 
w^ojtjii,<, Theocr.x 5. 

liiSos, -"aiu, Sil. 48. 72. xi. 

176 
w3^w waofiLtv xvo^o(povov (p^ov- 

rlSu rx7s (pixXxiS. Paul. 

Sii. 4o. 
uxritis - »svru. rigirg». Leoii. 

Tar. 4. 
wKifA,ov , ij^vQafiovi Animian. 

20. 
wxvxXos -ov vtjos, xo 736. 
uxvfioXos - ovs x*S'*f- Saf yr. 

TJi. 4. 

uxvonxrw^ - ro§u ^lvtiv. Plii- 

lip. i6. uKvSi^xKTos. Crinag. 274 
tuxv^goy.iCf> »0. 126. 
wxv^eof/^os - 01 (TxvXetKtSt 

Arion. Hym. 9. 
a)xvfA.xxoS' Aox^uiv x^paiv vit 

wxvjutxxonv.. Nossis. 6. 
u>xvy.ogos. Bian. l/i Tliall. 

Miles. 5. Aiitip. Sid. 1. 

Jul. Aeg. 52. ««J^. 65i. 

714. 
uxvnirtjs -rotis 'Titu.voti. Ar- 

chias 24. 
Kxvno^tis - t]v 0^0/u.ov, Mace- 

don. g. Xxyuiov. «<?. ^i/. 
eiixvitogos -oicnv oiaro7s, Clau- 

diitn. 1. 
uxvfcovs -itov. IT. 5 18. 
axvxTtgov - gx xoii^xs. Me- 

lcag. 32. 
uxvfotis. Diodor. 6. 
cuKV7xo7ros. II. 517. 
taXtci^oXos - a(pZgx. Phan. 4. 

Vhilip. i4. 
UfAxx^VSf nii^x. Philip. l4. 
mfA,ti7Tvs -rxv «T^«;r?. Pliilip. 

3o. - T;Jy. «(J^. Byz. 17, 
uftnv. Annnian. 22. 

UfiO/iottOS - OV T'y/C*(3V. Lucill. 

Ufio/^oivs - t7s ifi^xjts. x^. 
176. 

UfAoyigm. uo. 680. - ovto* 
fiorr^vxov (ubi riunc ^/wi- 
ytfovT»), Paui. Sii. 10. i M D £ X. 499 

wf^oroxos -ov xX>;^«TOf. Phi- 

lip. 68. 
wfA.o<pxyos - Mv %»7^o6 ro vf ^ * 

rtgim. Juli Aeg. 57. 
mfjros -tjv x<PgoaIrtiv Antip* 

Sid. 83, (piKltfv itxat x^g^' 

^ofxivti. Agalh. 4i. 
uvlos'-iov J/upg^f. Antiphili 

3o. wvix gt]fA,xr». Palladi 

3i. 
wov , krcxs ytyovty, Ni- . 

cias. 9. 
woToxos , xytXti. Marc, 

Arg. 8. * 

w^x , oXtyox^ovios. Plato 5. 
f7.x(pgQvxTov. Thyinocl. 
ir. 269. wgtjs xqitaaov 
o^w ro S^iXttv. Antip. Sid. 
g. TtJS wgxs xTcoXxvt. X^. 
38. t(pf'':ntTo ovS 0(7&v wot) 
^xux^ Apollonid.28. fis 
w^xs f^ttv. Nicarcli. i5. 
tts w^xs xvyts ut.yoire xtc- 
Xcv. xa. 1 3, 

wgxTos nXoos. Lcoii. Tar. 57« 

- xiov vxuxTOS 7cwy.x. Any— 
lc 6, woxiwv joovxoXiwt 
(nbi nunc si/f«i'i«.)) ctiJ'. 
11^5. S(p' wgxiots xv^tjt 
fA.xivoyJvx. Nicias J. 

- ovs a.^yxs. Tlitodor 4* 

- ovs fis ^xXxfAovs. Pera. 6. 
wofirgo^os. II. 5 17* 
w^taihvnos. U. 6i/* 50O i N B E X, u^tTtaiDTtis, IT. 5 18. 

u^tiu,o! - 01 ^orgvts. Leon. 

ugios, %j)o'v«oj. Antiplian. 2. 
7t»(pi'>! Leon. Tar. 7, nx- 
erus. Ju]. Aeg. 56. yu/inf. 
Anton. Th, ined. Ugtov 
uvB*icruyTus iovXovs, Anlip. 
Tii. 21. /uv^ov. Antipbil. 

8. uv^os. xa. 6qi. - wgict 
XK7k.oijvvt!. Onest. i. 
ugo^iriw - Tt7 ff» }^govof. Lu- Cill. 4.'5. ol TOV K^ovov 

u^obtTovatv. Id. 42. 
ugovofA.tw - /uti Kf ovof ytvtffty, 

Pallad. 3o. 
wgovofAQS -w ao(piri. oca. Byz. 

34. 
wgvyri y tjio^wv. Qu. Maec. 6. 

- u7s "KtovTwv. Ko, 398. 
wj)vu -Qv KV(A,u. Antip. Sid. 8. 
uTu§tov, Lucill, 17. 
wTtov. Lucill. l3. 
u(pt\iri. Alphe. 2. I N D E X 

Poetarum et capitum in AntJiologia. ' 


Analecta. 


Edit. 


Lips, 


Ablabius 


II 


45i 


III 


i56 


Aceratus 


II 


189 


11 


174 


Addaeus 


II 


24l 


11 
IV 


224 
118 


Ades])ota 


III 


i5i 


Adespota Byzaniina 


III 


l32 


iv 


101 


Adespola Heroica 


III 


i4i 


IV 


log 


Adnietus 


II 


3o8 


III 


21 


Aelius Gallns 


II 


106 


II 


93 


Aemilianus 


II 


275 


II 


25l 


Aenigmata 


III 
IV 


286 


Aeschines 


I 


175 


I 


110 


Aeschrio 


I 


189 


I 


120 


Aeschylus 


I 

11 


148^ 
523i 


I 


181 


Aesopus 


I 


76 


I 


52 


Agathias 


III 


33 


IV 


3 


Agis 


I 


i85 


I 


118 


Altaeus Messenjus 


I 


486 


I 


238 


Alexander Aetolus 


I 


4i8 


J 


207 


Alplieus 


II 


128 


II 


ii5 


Ammianus 


II 


385 


III 


93 


Ammonius 


II 


448 


III 


i54 


Aiiacreoa 


I 


116 


I 


54 


Andronicus 


11 


399 


III 


to8 


Antagoras 


I 


260 


l 


»91 


Antigiinus 


II 


244 


11 


227 


Antimachus 


I 


167 


1 


100 


Anliochus 


II 


3o5 


111 


18 


Antipater Sidonius 


U 


6, 627 


11 


5 


Anlipater Thessaloni- 


censis 


u 


109 


II 


95 


Antiphaiies 


11 
m 


2o4^ 
33ij 


II 


187 502 i: N P E X. 

^nafecta. 


Eciit. 


Lips. 


Antiphilu» 


II 


169 


11 


i54 


Antistius 


11 


284 


II 


259 


Aiiionius 


II 


24o 


11 


223 


Anyie 


I 


»97 


l 


i3o 


i^pollinarius 


II 


283 


11 


258 


Ap(j|li)nidu8 


II 


l32 


11 


118 


A polloiiius 


11 


358 


III 


67 


Arabius 


III 


109 


IV 


79 


Aralus 


I 


253 


I 


186 


ArcesiJaus 


II 


62 


11 


61 


Arcbelaus 


II 

11 r 


58 T 
33oJ 


II 


57 


Arcbias 


II 


92. 528 


II 


8q 


Arcliilochus 


I 


4o 


I 


4o 


Aichinielus 


II 


64 


It 


6:? 


Miic. Argcntarius 


II 


2(16. 529 


11 


?4a 


Arionis Hyrun. 


III 


3.7 


I 


48 


A I iphron 


I 


159 


I 


92 


A)islo 


II 


258 


11 


234 


Ai isfoclcs 


II 


108 


II 


95 


Aiislodicus 


11 


260 


II 


236 


Ari^lotelis tTymnus 


I 


177 


I 


1 10 


Ai islofelis Pcplus 


I 


178 


I 


1 1 1 


A) (« uiidoj'us 


I 


263 


I 


194 


AilCIUO 


II 


79 


II 


66 


Ascjcpiad.es 


I 


21 1 


I 


i44 


Asclepiodotiis 


11 


490 


lil 


193 


Asiiiiiis Quadraius 


II 


.299 


III 


i3 


Aslydamas 


III 


329 


I 


93 


Alhcnacus 


11 


257 


11 


233 


Aulomedon 
'207% 
?>6iJ 


II 


190 


Baccliylides 


I 


i49 


I 


82 


3o. Barbucallus 


i]i 


1 1 


III 


232 


l^ollius liubsus 


n 


160 


II 


14/ 


Bianor 


11 


i54 


11 


i4i 


Boethus 


n 


127 


11 


ii4 


Callias 


II 


3 


11 


3 


CaHicter 


II 


29H 
529/ 


III 


8 


Callimuchus 


I 


46x 


I 


212 I N n E X, 505 

Analerta. Edil. Lips. 

Callistratiis I i55 1 88 

Caj.ito n 199 ]1 i83 

Carphvlides II ^ot 111 109 

Ctrealis II 345 III 55" 

CUr^ereinon II 55 11 56 

Choeriliis 1 iH5 I 117 

Christodorus II 456 III 161 

Claudianus II • 44; III 1 53 

Cleobuhxs I 76 1 52 

Cometas ITl i5 III 236 

Cosnias Monachus lil 127 IV 96 

Crates Thebanus I 186 I 118 

Ciates Giatnniaticus 11 3 11 3 

Crinagoras XI l4o II 127 

Cyllenius II 282 'II 2^7 

Cyrillus II 491 III 194 

Cyrus TI 464 III 1^9 

Damagetas j^I 53, > H ^9 

33ani;iscius 11 4^5 111 179 

Dam(nharis III 69 IV 39 

D^miostratus II 2^9 II 235 

Daphitas III 33o II 39 

Demetrius II 65 II 64 

Democihus II 260 11 2^7 

Deijodpcus II 56 II 56 

Diucies II 182 II 167 

Diodorus Zonas j^i 33,"} " ^7 

Diodorns Junior II iH5 II 170 

Diogenes Episcopus U ' 492 III • 94 

Dionvsius H 'i^'^\ II 23o 

Diophanes II 269 IT 236 

Diophanlus II 307 111 20 

Dioscorides I 4^3 1 244 • 

Diolimus - I 25o I i83 

Dorieus II 63 II 62 

Dosiadas I 4ra I 202 

Duris II 59 11 59 

EtnpedocleA ' I lG3 1 ij5 50+ I N D E X, Analccta. 


Edit. 


Lips. 


Eplgrtnus 
II 


3o6 


III 


19 ' 


Eratosthenes 


Cyrcnaeus 


I 


477 


I 


227 


Eralosthenes 


Scholasticus 


III 


123 


IV 


93 


Eiinne 
I 


58 


I 


5o 


Erycius 
n. 


2g5 


III 


9 


Klruscus 
II 


3o7 


III 


20 


Euclides 
I 


168 


I 


lOI 


Eveiius 
I 


i64 


I 


96 


Eugenes 
II 


453 


III 


i58 > 


Eiiodus 
II 


288 


11 


263 ) 


Euphorion 
I 


256 


I 


189 


Eiipithius 
11 


4 02 


III 


IIO 


Eiiripidcs 
II 


^l 


I 


96 


Eutulnms 
III 


8 


III 


229 


i5.tatilius Elaccus 


11 


262 


II 


238 


Fronto 
II 


346 


III 


56 


Gabricl 
III 


7 


III 


228 


Cn. Lentulus 


Gaetulieu* 


II 


166 


II 


i5i 


Aelius Gallua 


1 


II 


106 


II 


93 


Gauradas 


1 ' 


II 


44o 


III 


147 


Tullius Geminus 


II 


279 


II 


254 


Germanicus 
II 


169 


II 


i46 


Glaucus 
II 


347 • 


ni 


^7 


GJyco 
II 


278 


II 


254 


Hadrianu9 
II 


285 


11 


260 


Hedylus 
I 

II 


483-» 
256J 


I 


233 


Hegesippus 
I 


254 


I 


187 


lleliodorus 
II 


3o6 


iii 


20 


Helladius 
II 


438 


III 


i45 


Heraclides 
11 


261 


II 


, U.'^'] 


Hermocreon 
n 


252 


II 


22q 


Hcrmodorus 
I 


262 


I 


193 


Hcrodes Atlicus 


II 


3oo 


III 


i4 


Herodicus 
II 


65 


II 


64 


Hippias 
II 


^l 


II 


57 


Hippo 
III 


33o 


I 


102 


Hybrias 
I 


i59 


I 


92 


lon 
I 


161 


I 


93. 


loaiui. Barhucall. 


III 


iiii 


III 


232 !•, ■,.fC 


Ireuaeus , 


«, ...'.. 


iii 


lio 


IU 


.■»3» i.)j(|tua JT n 


D E 


X. 
50^5 
An 


lalecta. 


Edit. 


Lips. 


Isidorus Aegeates 


II 


473 


III 


177 


Isidorus Scholasticus 


II 


47.4 


III 


'79 


lulianus Bas. s, Iiuperator 


II 
III 


332./ 


III 


III 


lulianus Aegvplius 


II 


493 


III 


195 


lulianus Ajitecessor 


III 


9 


III 


23o 


Tullius Laurea 


n 


102 


II 


90 


31.enlu]us GaetuHcus 


li 


iti6 


II 


r5i 


Leo Philosophus 


III 


128 


IV 


97 


Leonidas Tarentituis 


I 


220 


I 


i53 


Leonidas Alexandrinus 


11 


190 


II 


174 


Leontius 


iii 


io3 


IV 


73 


Libanius 


II 


4o4 


III 


1 12 


Lollius Bassus 


11 


160 


II 


147 


Corncl. Longinus 


II 


200 


II 


i84 


Lucianus 


II 


3o8 


III 


21 


LucilJius 


II 


317 


III 


29 


Macedonius 


III 


1 1 1'^^ 

332J 


IV 


81 


Quint. Maeciua 


II 
iir 


236-^ 
332/ 


II 


220 


Magnus 


II 


3o4 


III 


18 


Marcellus 


II' 


3o2 


III 


i5 


Marcus Argentar. 


II ■ 


266-1 

529/ 


II 


242 


Marianns 


II 


5ii 


III 


2X1 


Marinus 


II 


446 


III 


i5'6 


Meleager 


I 


I 


I 


I 


Menandiei' A/ 


liJ 


2o3 


I 


i36 


Menecratei 


I' 


47^6 


I 


227 


Mesomedea 


II 


292 


III 


6 


Motrodorus 


II 


476 


III 


186 


Michael 


iir 


124 


IV 


94 


Mnasalcas 


I 


190 


I 


123 


Moschus 


I 


4n 


I 


201 


Munatius 


II 


24o 


II 


224 


Mucius Scaevola 


II 


265 


II 


i2^t 


Myiinus 


ir 


107 


II 


93 


Myro 


n 


202 


I 


m. 


Ncslor Lar. 


II 


344 


III 


54 


J^icaenet*! 


I ' 


4i6 


I 


20S 5o6 H N D E X. Nicaiif?er 

Nicaicljus 

Nicias 

Ni«oiiiadIixi5 

Nicompdes 

Nilus 

Nossis ,,. 

Nurin iiili^ <i 

Ocnomau^ ^ i 

Oucstes r 

Orphcus 

Palladas- , • ' 

Pampbilus 
PaiiOiUes ;_ 
Pantclcu^P II r 
Parn)enip ;;j 
Parrhasiiis 
PhuIus Miientj ^ 
Pcrses 
Phacdimus 
Phcicutius 

Pbalaecits^ -'^ 

Phanias 

PhiinoclejS 

Philcijioa 

Philctas 

Philia(|as 
PhiJipji^S^^ Re^ , 
Piiiiippus .Ihessalon. 
Philisci^ , < 
Philo , ,_ I 
Philode^ui }r 
Philustrjilus •; 
Philoxcaus 

PhocyJides 
Pinda^^^iw /^nalecta. II 
II 
I 

u 
II 
III 
1, 
II 
u 
u 
III 
II I 

1 

II 

II 

II 

III 

II 

I 

I 

I 

II 

11 

1 

II 

I 

II 

XiCCtt. 2 

349,, 

a48 

382 
i4 
194 
346 
4 02 

i Eclit. Lips. 

-. 11-.^.:;... 

I fBt 4o6t 
III. 332/ 258 

59 
4o4 

20I 
60 

71 

4 
261 

25/ 
42 i-^ 
.25/ 
52 

4i4 
61 

>89T 

5:^3 )> 

234j m 329 
1 ? ' 492 

I . i84. 

II 4oi 
11:; H3 
II i 4oo 
II i 58 
l.i 77 -X 
II 522/ 
U ^a3 II 
II l 
III 

1 
lll 

m 
III 
III 258 

2^5 127 

, >5|i.. „ 

,. 3,,h,; 

i;2?8;M; 

III m4 I 

? 

III 
II 
II 

IV 

II. 

I 

I ^9Q 
'' 9 1. 

60 , 

4t- ■' 

3 

192 

19Q 

:2i6 II 53 

I 2q4.,: ; 

II 60. , I 

I 
II 
I 

III 
II 

III ioj8 
II 58 

l 53 
l §1 121 

80 
243 

lOS; 
I 10 

70 t K D B X. 507 Pinytus 

Pisander 

Piso 

Pittacus 

Plato Philosophus 

Pialo Junior 

Polemo Rex 

PoJliaiius 

Julius Polyaenus 

PoJystratus ^," 

Poinpejus f . '■ 

Posidippus 

PraxilJe 

Probleihata ai'ithraetica 

Proclus 

Michael Psellus 

Ptolemaeus 

Pylheas ■ 

Quintus Smyrnaeus * " 

Rhianua , 

Hufinug 

Rufus S*-^ ^' 

Sabinus ' 

Samius 

Sapphof 

Satyrius Thyillu£i 

Muci. Scaevola 

Scolia 

Scytbinus 

Secundus 

Seleucus 

Serapio' ' 

Simmias Thebanu» 

Simmias Rhodius 

Simonides 

Solou ' 

Sophocles 

Sophronius 

Sosipater (Dioscorjdes) Analecta. 
II 288 

2g4 I i 

169 

T75 
i84 

I 

io5 

nr 46.528 

■ i\\ k-^r 

it: 44 X 

lu. 127 
itV 66 

; m 244 

II. 5u6/ 

11 j' 490 
II, 3o4 

" 1 5^485 

II. 1.76 
II. 265 

I * i54 

II io4 
IH 5 
"i 527 

'; Wfi 291 , 
I., 168 
. I ., ao^'^ 
II ^ 525/ 
I t3o 
1 75 
I 163 

lii 125 

I 5o4 Edit. 
II 

I 
U 

I 

I 

I 
II 

'W 

II 
II 

.11 
I 

iti 

II 
II 
11 III 
III 

m. 

T 

I 

II 

II 

I 

II 

lii 

I 

I I 
I 
I 

IV 

I Lips. 

264 
^9 

9^ 

87 

102 

Tog 

r6g 
,1,46 

262 

I 

92 

.90 

iSt 

i48 

i)7 
65 
227 

179 I 229 98 
-i8 

2^^ 

^9 

252 
24l 

87 

9^ 
226 

258 

5 ,"■ 

100 

i36 

^l 
5r 

95 

95 

^^5 508 » N D E X. 

Analecta. Edit. Lip«. , 

Spcusippu$ I 176 I log 

Strato • II, ."559 III 68 .. 

Syriesius Pliilosophus II 4^9 III i55 

Syuesius Sciiql, IH 11 III 232 

Thailus Miiesius II i64 II 160 

Theaete^iijs fj ^^^ J^Jj> H 227 

Tlieaetetus Scholasticus II 5i4 III 2v4 

Themistitis II 4o4 III ix2 

Tbeo 4 }1 ^ ^«5^ 111 ,,3.235^ 

Theocritns Cl^ius I i84 I 117, ,, '{ 

Tlieocritiis S^Tacusanus I 376 , I . »y5 . t 

Theodorfetus;'' it ] 45o "" "jil' 256 £ 

Theodcrt-iaas ,' , I If > 4i 11- 42t ... ijt 

Theodoni» '* HI' 6 III 227, . •_ ; 

Tlieosebia "" II 45o lU i56 " / 

Thomas Patric^ns III, 124 IV ,^4; . 

Thomab'^cho\Lticus IU i25 Iv 9^ 

Thucydkles I II 236 I 102" 

Tliymocles II 259 II 235 

Tiberiu^ Illustris III 7 III 228 

Timocreoh ^ I_ i48 I 80 

Timon .Misaiithropus I i53 I 86 

TrajanUs ," \ 11 , 2^5 III 24 1,"/ 

Trojlus -". n ' 45o m *55 

Trvihon \\ H 45 1 lll 157^. 

Tymnes'^^^ V . * '• ^'^^ ^ ^^^ 

Xenocrates ' H, 5^ II 69 

XenocritiTS ', H' :.56 II 233- 

Zelotus II "40O II l 108 

Zetiobius H : 4o2 III iio 

Zenodotus Ephesius U. 61 Ily 6» 

ZenodoW Sloicus H "^ 78 ' 11 65 

Diodorus Zonhs 111 33iJ^ ^^ ^^ 

Zoaimua li . 452 III i5j II. 
INDEX VERBORUM 

QUAE 

IN ANIMADVERSIONIBUS 

EXPL.ICANTUR. I n o V. > oiliuKt. TX. 3ol. KyXutacrov tfroiux cicarlaruitt. 
«fiios fiioi. \\\. i52, IX. 7. ciyKmaos 'H%w. 

afitiras \)XO ujiioDTOs. XII. IX. 3o4. 

26'J. »yvotty. XIII. 3. 

KJi^oStKiT^. XII. lo5* dyogtivo^tov. X. 35. XIII. . 
afigonifiris, VI. 5l. 53. 

ufi^onohs. XII. 157* uyo§(vtiv. patefacere, "VI, 
ifi^is. u/i^oi ytX^Vk VIII. 365. 

376. «yocrroy, Mykmv , uyxxXii, 
myu^otxos. VIII. SgS. signif. tian.slat. VI. a46. 

«■yii§stv rxs o(Ppv»s. XI. 1 5o. Uygttx nXKrcvos. VI* 4o4* 
ayJA«(rTos -tov oftu. ViiL uy^iut. VIJI. 2o4. 

3o5. uygi7(pvu Ktvo^ovrts. Vlll. 
uyiXv puer fi uyfktis. X. i*'4. 

96. uyf^/utov pro uy§ev(j.a. VIII. 
uyt^Moavvv, XI. 3H8. **7* 

uytffXos de hirco. VI. 428. uy^tvtiv in rd amatoria. 
«yjvcrof xwxaiy. XII. 2gi. Vj.1. I93 

«tyj; KV/uuros. XII. 96. uy(iorigu"Agrtuts, VI. 3oi, 

•ty?/^£tvrey ,et uxtj^itTos con- uygmcrris et uyguarts, VI. 

fusa XlL 176. eeyj/£oty- 243. 

Tov arojuu. Vlll, 63. uy§mrui et uyguafut* XII. 
uytlguoSf uyti^wSf uyti^urss 4i. 

IW«e<vof, J^ola. VI. 21 3. «yai. i'y« ^j/o-ajr. XI. 296. 
ay»?o-/X«os. PJuto. Vli. 176. «y"" /3ov5tyr<V. XII. l52. 

uyxtta^ui. dedicattun esse. u^uymoxug}] xvia/uuru, VI.> 

VUl. 10. 1,5. 

uyKtargov. sign. transl. VJI* u^uuuvrtvos. X, 65. 

367. s uiufA.us, de lioinine. TX.' 
uyKvXoxtiXvs. VII I. 38 1 . 44 i . i| a«^a^«vroy. X. 65. 

uyXu/^t,». vi txaasit. VIL «vf f'v «l-v/ipf uU/Uuvrt 

192. X1L228. ^u\t7v. VilL 4o. ToSr* 5" n. 1 N D E X ec^u/ueivTi fiivu. XI. gg^ S. 

U^MfA.!llVTl MtfAtVOi. XII. 

444. 
^«j» . /lAjjTj;!', . paroem. VI. 

ipS, "rtnoy y Y^rsus de 

eqno Trojano. VII. 372. 
lf.oii$. ofiov XijU^v. VII. l42. 

xAt iiv KWrj. VII. 149. 

ecOijt ixr^os y.oocwv. VII. 

l5l. o^os tis ofStjv nxvTO' 

^iv fffti. VU. 4i3. tis 

Cf^tlV jU,/fJ XUTxi^UfflS.VlU. 

i5. 189. 
^h\(pos y adjective. X. 27 1* 

at,hX(pi* v^xrx. IX. 334. s. 
QchXos , de colore. X. i63. 
»^^»vir, h^tis. VII. 75. 
<i^£ixxov KVTos y vas vini 

Adriatici. XIII. 19. 
«^giuvos oivos. IX. 1 88. 
»$gnicvov, mare Adriatipum. 

X. 124. 
utl^oXQS c(fioi7gu. Vni. 120. 
uti^uioi Xi^girts. VII. 307. 
«tifAVtiqros. VII. 5o. XII. 

3o3. s. 
ut^oTiovs -noowv 'litTtm. Vllli 

264. 
uiy^rov omUv.NX. i6i. 
uivvuos et uivuos. IX. 364. 
uiiu. ^iiniTi. XII. 76. 
utgfftnoTfis, XI. 66. 
4^uXios, de sone. IX. 889. 
. XIII. 100. 
^n^m f et utjitvisf de poctis et poetrils. "VX 421. 
XlII. 79. locosta V x«t' 
ufovgxv urjSuiv. VI. 430i 
de carmJne. Vll. 3o2. ., 

u^uvuTos yiyovu , in summa 
: fortuna. X. 169. s. .- 

u^t^i^tiv. VIII. i4i. 

ud^vgflUTU, nuiyviu; libexi 
})arcntam. XII. 291. 

uiyuviu. XL i58. 

uiyls ^oauvotaau. VII. 2^29. • 

uiyoliurrjs. VI. 66. 

uiyvTiioi, rapaces., vulturii. 
X. 210, 

ai^tm, interdum quadri- 
syllabu.il. XIII. 3. 

uiSms. X. 322. 

uiiv ct uf, uV, confusa, 

IX. 84. 
uiB'tpt/u.fiuTt7v de philoso- 

phis. XII. 173. 
ui^oniu, Dianae cogno- 

mcn, VI. i83. s. Vlli; 

3i5. 

uf^gr,. XI. 237. 
uV^^tos. VIII. 352. 
ui^viuts nauta tomparatus. 

Vil. i43. IX. 297. «/. 

^viuts yvwaru oariu. X. 

17- 
uiS^vxrijfts ^ovuHts. VII. 74» 
uiB^vaati uv^os vittgS^t xof*>}s. 

VIll. 67. 
ui^d-m vi transit. XI. i5o. VERBORUM* 513 U(IU.X(TffU) - uiui /SaJ,ttOV. IX. - 

U'o2. 
ocliu,vXoi, IX. 426. 
uivttv conlenLuin esse.WWX^ 

^99- 
««voXcoHoy, «/voXtiov et siinil. 

VII. i46. 
citcXos. a^i/is. VII. l55, s. 
ccy-rioXoi itifinnim pasturuin 

genus. Vlll. 290. 
ix,lnvs , grcuis, timendua. 

VII. i42. 

uX^tiv y humeris gestarc. 

X. 27. 
•ci^jrv, superare, IX. l64. 
aJi7/,*t!3v et j/s l^ov , coufiusa. 

IX. 25. 

uiax^^V Dea. VII. 3g3» 
uiriTv , mercedem puscere, 

vn. 21. IK. 277. 

airi^iiv , mendicare. XI. 

uVtios. X. 48. 

««TaXes , ocjTO Tov uirt7v. IX. 
2«0. 

««4'«' t^t X<T« , conf. IX. 32. 

XIII. D. 
ec/wv et EX(;<wv , coni. IX. 

46. 
xiu)gf7cr^Mi vn i^niioi. IX. 

212. 
uxuiv». Xl. 73. 

KxuxtiTos id quod «xmxo;. 

XIII. 55. 
*^o/. iii. P. 3. UKu/unros x^^os , (Jrcus. 

VUi. io4. 

«xotv^ai. r'(/Aii X. 179. />//i. 

XI. 328. Spinae (rram-* 

jnatirarum, IX. 122») 
anxv^oXoyoi. VIII, 326. 
uHunvQv B^vas, IX 96. 
uKsvTijros 7nnos. VII 4o8. 
uKspociov KijUux X. 57. 
UKtar^fifj. IX, 92. et uxtaw, 

X 295, 
acy.vgx7ios, XII. 256. 
UKtj^xros. purus. X. i 22. 
UHxi^t^Jui et aygoiKi^icj^uii 

cout. Xll. 282. 
uxXv^os , pauper. IX. 112. 
uxf^ui, exlremae corpvi is 

parle.s. XII. 44. 
uxf^u7ov jiAhttv. IX. /108. 
«XM?; , f'v «>«^_^ , w^^ y»fA.m. 

XII 236. 

uxtiyiv , iri, X 123. 
uxvtcos et ««v/ffiTOf. VIII. 

257. s. 
oc^oXoy, de qitovis cibo. 

Vll io3. 
«xov»; '^M/^s ainor. Vlll^ 

.'544. 

uxoviri vix^V. IX. 452. 

«1«0V<T0f. V II. ^^(J. 

UKO'j7iBtov ^fyyof. VIII. 2g6. 
ux§ui(pvtis , vi transl. IX. 

ix^ocTOf , ««S^scfOif. XII. a56. 
iixgyi-tov yiw^. Vlli. iy, m'k^9.< 

Kk 514 II. I N D E X Tov Kocii^oSf etsiniil V 111, 
70. 309. XI. i5i, 3oi. 
Xll 3^2. 

uxgtrooecagvs- XI. l4'8. 
uxgiTos fA,o7gx. Vlll.go. l3o, 

^XljUUlV. [X. 221. VKVOS, 

Xll 4i. uKgirov ofos. 

VII. 228. creber X 167. 

«H^^ru (fiB^tjuiVoi vios VUL 

yo. 
dx^oS^^vov. VIII. 399. 
ux§o\iBos st.itiia. XI. 298, 
ux§o'Koyf7v, IX. 2o6. 
dxgoXotplrxs. IX. 94. 3. 
ux^oXvrtTv. XI. I7. 
uxgof. r» »y.pu (psgtaB^Mt. 

Vlll. 4i4. 
«XT»; Artatfr^os. Xll. 126. 

uxru.1 vty.vdov. X. 24. 
uXulSxarox , tava ungiien- 

taria. XI. 92. 

u\UjUt,7filS , et u\ufX7ttT0S. 

XII. l54 24H. 
uXxXtiros, rx uXocXrjrx, inj- 

sLeria. VI 11 225. 
«tXyoJ de causa doloris, 

VII. 38. 
uKiyti.s et X«Xj«y, couf. 

XI 3 16. 
i'X«!roi.. IX. 324. 
«<Xi7v , ViPt^)urn praefext. 

XI. 295, mulere. VUi. 
•'264. 
uXtr^gii-n. VI 11, 320. «X^. IX. i45. 
uX^buv. IX. 471. 
uXijaixs Kvjrgts. VII. 64. 

«X<«y.JvJ. VII 1.3 16. 
uXt^uot , piscatores. VII. 

137. 
uXtixvrov ac^/xx. VIII. 210, 
uXi^^oJios xovts. VUl. 63, 
uXtr^vros. VIII. 274. 
xXirvpos. Vill 24 1. 
uXiip^ogos , pirala VII. 

137 XII. 43o. uXt0o- 

pitj. X 1 94. s, 

aXxxf f£(DTUV, uviijs. Vi f. 

uXxvovss caiiiiis lugubres, 

VU. 25 1. uXxvoat juiXftv. 

X. 195. yojpj; xXxviuy. 

VII 285. Vlll. 62. «X- 

xi-u)v XvatSos, VIII. 3l3. 
ul^oi et uXx , conf. IX. 

202. «2^« jjost »/ et ti 

xxt. XII 162. 
«/^«(7(Tj<v , brachylogia in 

lioc verbo XU. 38o, 

ul9!i.os eic ul^ta XIII. 5. 
Ui^irgtoxfos Vlll. 5. 
u^ws. Vf 139 «/S^ws otvo- 

fxx rvjxfios fxti, (le ceno- 

taphio. Vll 3o2. 
uX/xu , sallUN. XII. 21, ocX- 

(Axrx xov(px VI "6'^^. 
"uXqs et «;5^oj conf. Vll. g2. 

IX 3.VJ. 
uXotxv f lerete, XI, io5. , V E R B R U M. 515 

uXwoyh vnivivfAoi.. VII. 332. KfAfiXiynv , retundere, XH. 

uXs y.v.1 roxTCt^oi, VII. 24 1. 5o. XI f. 209. 

XII. 436, u.u.^q7m i ov/, Vooxs f'gyov f 

ciXaos y.ov(Twv de bibHothe- ov^ Kfx^oXois. VI. 2S7. 

ca. XI.38o. Ttovrtov.Xll. u.y.!ioo(!irj ao(Piti. \l. 2JJ. - 

4i5. ^y:- (^t «*««• VI. 417. 

uXvfiv , otiose vagari.W, oiy.tTcn.xKviroi , tiXmifi, VII. 

45. XI. 11 5. 445. 

ttKvaKtiv /u,o^ovy wor^ov. Vll. oi/ns^yui. XI. 90. 

35 1. u/i/.srgtiros , innumerahilis, 

«."kvros -Tw oi.nccy.xvri. VII. X. 3o8. 

323. otyn , iiislriimentum agri- 

uX(pt7t/iotov iXo. VII. 24o. colarum. VIII. i65. 

KX(P}}crrui, paederastae. X. u.y.tjrtj§, de pugnatorc. X. 

jj. 324. 

uXwttvxi cruyyts, VIII, 20*2. uyyu , otcryos. XI. 207. 

uXworirijs, VHI. 202. ^vcriji/ih. Vl. 434, Zojia. 

u\u)s , area rotunda. XI. VIII. 80. xoptias, noco- 

10. d^tvlxs. XI. i35. 

AyuXB^tixs Kf^xs. IX. 35t. uyoijios id quod i^tu^oxof. 

uyugfjs iroiyortpos. X. 74. XIII. jS. 

uyugrtlv. pudicitiam lae- uyo^os. Xlll. 26. 

dere. X. lli. a^oJ, ijysrtgos. VI. 283. 

uyxgvyyu Ttxgft^s , o(p^»\- IX. 182. 

jCtoiv. XI. l3o. uynxvyx no3'u,v. XI. 23l. 

uyuvgu ^"kintiv. VIII. l53, uyTTty^ovtj. XI. 49. TCtoovuris, 

(iyuvpovv j inuuinuerc.YlH. Vlil. 76. 

276. uyvtjTos ct jos^ijXos f rudis. 

uy^v. mitere \\\ bello. X. 1>I. 60. X. 98. 

324. XI. 281. XII, ig5. uyvcxattv , ^xlvtiv , ^gvitttiv 

puLverem aggerere.WX, nx^nxs. VI. 4io. 

174, uyua^ut, ^gijrtaB^Kt, uy(pv.$ttjv. XI. 127. 

Tgvyoiv. Vl. 420. uy<Pi t. d;it. ^<?r. IX, l4r. 

uyxxos el ^vsyxxos. Amor. cly(pi3xivtiv , tueri, VIII. 

VI. 61. 86. 

Kka 5.6 II. I N uutpt^onros. VIII. i6. 
06tt^//3oXoj, (le iJermaphro- 

dtto, XII. i8. uM(pifioXov 

iCnXtrJs. VIT. 74. 
diu,(pMMt. XI. 167. 

XfA^tSoXtVttV. IX. 407. 

»fA(piSooost aynbicns. W\. 
ti/u.(pt3'ec'^(tv •r/^tjXt X,*^gt{. 

VII. 323. 

u,fji.(pl«.^ri'^os niXos. IX, l44. 

UfA,(pth.»<PYIS 1t\ltCtV0S, IX. 29. 

ufA^Pfnt^LTiXtyotiv. XII. i4. 
u./jt.(pt7i'Kri^ cipvgix,. ViJ, 61. 
oifji.(pt(po§tys ct u/j.(popvs. VI. 

249, 
uu^PtXotty» f "^"v^ otfi(ptxi*yt 

^ivxros. VII. 85. 139. 

ufA.^Pcrfgots ^yJntiv. VII. 255. 

IX. 407. 

uvecldx^l^tff^ut , palllum in 

JitivieroH rejivere. XI. 

348. 
uvuyx^ in potando, VI. 284. 

in ajnore. XI. 127. pbi- 

losophorum. XI. 76. 

eevuyxMi} aerumnae. IX. 

377. 
uvctyxuiii. XIII. 80. 
uvuytiv. uvuyovai Dii ani- 

mas. X. 280. 

uvuytuytvs ^vx^f ^^\. X. 

280. 
m,vuOtiy(Auru. XII. 63. D E X 

uvuB^fifiu, ornamentum. XI. 
207. 

uvoctfiLOt ^ioi. VI. 288. 
ee>'9CX06X«/'j' rrjv ^v^tjv » coJl— 

clamare. VI. 434. 
ocvuxi7<j3-Ki y sacrum esse. 

XI. 3 80. 
«cvaxXoj^^i/v v>;/ct8« 5 .///flf ''f- 

volvere. XII. 14^. 
uvuxqovtu^act XII. 458. S, 

vtxru^ ivugftovtov. VIII. 

uvuxrogov. XIII. 67. S. 
uvuXfyta^xt. legeve. VII. 

309. XI. 97. 
uvult deits. VI. 4o. 
uvunu^ta^ut , de piscibus, 

VI. 429, 

uvunus. XII. 260. 
uvunuvta^ui , de defunctis. 

VII. 3o5. 
uvuntfAnu^ttv , repulare, XI, 

97- ^ 
uvuattgu^tiv. XI, i52. 

uvuaqtiv c. genit. et datiyo. 

IX. 4o2. 
uvu^XiytaBut f de vulncre. 

VI. 71. 

UvilftU prO UVUOtlfAK. \IJI. 

84. 
uvotj^u. X. 86. 

uv^gsiwv. VH. Io5. 

uv^^oyvvos, de pathico. 

VIII. 280. 
uv^^ofinuxv. X. 207, VERBORUM. 5^7 tcvtiv pro civvtiv, XI. 67. 
uvt/u.os. sts uvi/u.ovs f de ro 
irrita. XI. aSa. 

KVtgtlTCtiV. XII. 178. 

dvix.f^v , attol/ere.Xll. II 5. 
«yjff , de prioris sj^^lialjae 

prosodia. XI. i54. xvt^es, 

Spartani. XI. 20. 
aiv5f,itoi' tii^iuiv, \ III. 3. 

iiv!^t/u,ot ExX/UKx^^MV. VIII. 

242. otv^e/u,ov. X. 3o4. 
uv^t§iKv. Vn. 324. 
«(«'^■fw. vi transit. X. l52. 

XIII. 186. 
Mv3^ofioXt7v. VI. 117. 
«v5of. splendor. VII. 27. 

«Xos. purpura. VIII. 29. 
oivbo<po§ov uXaos. VI. 1 6, 

U.V^§9I.Htfl Kv7t§l^0S. VIII. 

139. XI. 299. 
av3-^ttxts, de re vilissima. 

IX. i33. 
«y/ce niedia ancipite. VII. 

269. XII, 4 16. 
KvtivKt , consecrare. u,vtifA.i- 

yoi y^ugf». IX. 375. 
uvoijrvros x^S"^' VIII. lo4. 
uvrauQS. XI. 4lO. 
uvri. uvy Mv, VII. 70. uvr 

oXiyov fA.iyu aioovui, XII. 6. 
"Avrtyovtj. lusus in hoc no- 

mine. IX. 281. 
uvrios tsrYjs. VI. 53. s. 
uvrlicuXos. VIII. 58. 
uvTtrvitos ^boyyri Echus. VIII. 25G. VtgU^T,. XI, 

i55. 
uvrXos. IX. 227. 
avrvi , de coelo. XI. 196. 

XII. 256. 
uvvtiv, incedere, IX. 107. 

XI. i42. uvvofA.ui, impe- 

tro. VII. 147. 
uvvno^tiaix philosophorum, 

XI. 348. 
uvoD yiyovt ru Kurta, VIJI. 

292. 
uvu^vta^xi , de tristi laeto- 

que claniore. VI. i38. 
uitvos. XI. 3i4, 
u^vvtros. XII. 275. uivvtru 

iwtrotaiv. XII. 348. 
uoi^o^irns. VIII. 192. 
uot^oju.xxot j graramatici. IX. 

457. 

UTtux^ijiovv. VII. 235. 
unxXov xv/u,x. XII. 24. 

unuucfv %et/roey. XII. 454. 
un»/u.(piu^w. VII. 388. 
unxi uno^xvtlv , unxi n^os 
xv/ux x^vtTv. IX. 486. XI. 

III. 

unxrti , oblectamentum, VI. 

16. VIII. 172. in com- 

posilis. VIll. 6. urcurri- 

/U.X. VI. 122. 
unxvSxv novois. XI. 3l5, 
oinixrriros, XI. 13^. 
arciX'fv, solutum accipere. 

VII. 276. 298. XIII. 61. , 518 II. I N D E X «Wv^. carruca ma^qlstra- «,r8«X«/?<v, elu^ere. XII. 

tuuin. VIII. 177. 3„f, 

«V.W.. IX. ku-i. uzo:inof.in, l Comoedia 
«;rX;;aro. Pluto. VII. 3ll. Posidippi. X. 83. 

111 amore XI. 12G. «;roy.f«J^«v sZy.oy. VII. 76. 

unXois. XI, 53. KTioa^iais. XII. 70. 

fc^Xf>w iu re vcneiea, VIII. «-^oXis KoXts. XI. 21. 

2if\ UJToXia^lW TQU jiiov. VII. 

«^rXorv (p:\ijiu,x. X. 56. i42. 

«^rXcrs- c, Hcgfit. Vli. lig. 'Atto^^ojv «Vo toZ utco^wui, 

<^^A^s sin(7v. X. 99. X. l48. XIII. 64. 5. 

«.T3 iii p(ii|,]jj-asi, ul olvos '*'^''^^'^«' «lebiloreni. X. 99., 

Kn iHy.itiXov. VI. 3o8. '^^of^<*'^ritv , de arU/icibus, 
y^^ '6'6u IX. 3o XII. ^ X. 3oo. 

16. XII [. j4. s. ol «V «'rolJas*^ ro yvf«f. XI. 26. 

'hgicru^^ov, GjauiiMa- ^*"'^^''^"''. VIII. 122. 

tici. iX. 458. dno spa- '^^'"'^'^- «^' /y«sfr;^v r^vfiy 
tiurn signi/Icans XII. '/>^"-V. VI. 264. 

46/, «;r' o^jcwv , «V t/1- '**°'^^^'«"' «'J KoXnov. XII. 
/tt«rwv, «Va yXwW;;?. ^^* 

XIII. 36. «Vo i„ com- «W/'«'l. VIII. 373, XI. 

■ positis. X. u^Q. ^ ^^3« 

«.«■/i/aii /- ~ •> 1 «wocySyyvvva*. IX. 170 

o^^oli^irruv, ay.i,vos oiTio y.o\j. , '^'*'. -i-^v. i/y. 

fffo/v. VII J. 74. «7roa«f(Ja^«v. depelhre, XII. 

5 , 2X4. 

«^o/3jj/^,<v. VII. 208. ' „ ^ ~ 

' '^ « , «s^offr/A^ovv Kvnt^ov. XI. 

«;roy^«(^,a^«, ^J^^y^y^ /,^^^,,. ^„ -^*' 

piigiles recfipi, IX. 45o. ^ ~ 

, ., bt,7toriy.fxv. contemnere, IX. 
unodugta^eci tivi et ff^oy T;y«. 38, VI. 82. unor^ixioct. IX. 446. s. »no$Ctiv ro y^^us. IX. iSg. «;ro(^£<;X*of. i/ieptu&.yi. 38g. 

uTtoivcrxff^Ki dicitur ani- >lno^xX:t/^nv. aere pripare. 

ma eorporc dcposito. X. 2:^48. 

^^ XII. 239. UTrox^i. IX. 5o4. 

unotvx. XIII. 4. un^tjKTos, oLiosus, X. 332. V iE R B O R V M. TtO^OS XI. 1 3o. S. a.7C^t]K- 

roi fXKt%s. XI 109. h 
UTt^tlxroig xiTad^xi, VIII. 

UTC^oions oecifAwy. XII. 3 1 9. 

ocnrf^os- V 1 I02, 

tinretv attgoiv figo^i^, VIII. 

80. 
uTtrtXos, laeuis X. 69. 
ocTtv^os ;^^v(roy. VI, 3o6. tj)o- 

(?»;'. VII. i84. 
XTtwS^idi. Vll. l3a. u7Cw(roe.r' 

^ect "Kvygacv xkiiSova, V II. 

393. 
tcnwfjcorov ovoiv. \ I. 1.6 1. 
u^ot,tos , mtdia coiTopta. 

VII. 167. 
uguxvoc^t vtifA,ocrx. V III. 29. 
u§ux,viu in aruiis. VI 282. s. 
ug^vXis , u^jSvXt], VII 97. 
ugyirts. XI. l42. 
a,gytnoatis et ugytnovs. VII. 

16«. 
u^yv^iti X1/U.0S. IX. 456. 
fig^tcr^ut , elo(jueiitia //vi- 

^'«/'j. X. 384. 
u^trtj ico^mv. VI, 197. ^recXa- 

^wv. Vll. 342. ' 
u§ris, ugtiv. \ili, 260. 
u§d§oni^ti, Vlli. l65. 

u§t^v.os , pauvi. X. i36. 

u§is. IX. i58. 

ugiita^uc ro7s fC»^ouat, VI, 

294. 
iigxos pro iigxros. X. I^g. x^KVts 'h.(p^^o^irtis, VI* 309. 
uofiu vtKtis, '/^x^trwv ) fAov- 

awv. VI 2,37. 
u^fi.u\iy,, IX. lp2. 
uiiff.iyoc r/xvvi .• fgyuaitis, 

Vli 8fi. 
ugfjcsviu, Junctura, coa^- 

m< n/allo, \~li. 1.23. IX. 

195. 
UQorii§. paler. XII. 325.- 
uonxKriig ui'$tis, VII.- 3o2. 
ugrct^ovts et ugnthvii, VllL 

253. 
ugnviui, cTe Parcis. IX. 

, 389- ^ ^ ; 

lcontu pro ctfffKyo. XI* 82.8, 
u^§nros, deus. X. 276. 
•Sj)£r>;v Xoyos. V^III. 197. wi'!?- 

eroj Vni 324. 
u^ainohs. XIX. 227. 
uQnuaoci ^xficy,ov, XT. 3o7. 
etgriefigov kx^vov. V lU. 2o4. 
xgrios fjcv^oiai xut tj^tai. 

\ III. 417. ugrix Kul uKi- 

§uiu, VIII. 129. 
icgrtnos ualens, XI. 65. 
ugrtx,uvtis gotx. VUI. 200, 
«^roXKyvyof. IX. 7^* 
«j',;^'^^'" »//tt/Sjci<. VII." 386. 

«f;)i>;. yc/i.f. V'1., 3 !■ 1 » «j> %»«/> 
exlreiniiati'S,-'K.l. 5o. 

uatiiuos ugyvgos, X. 21 4. 

ua^ftx. au>ra. Vlllt 363. 
«■vfOf. Vlil. 60. 

ua^fAxivQvrx yt/m. VI« 420. 520 11. I N 

«i(7^/uxi\tiv de amantibus. 
XI. i3S. 
u7ioi^X'*'- XIT. 3i3. 

aoKiirai, elahoratm^. IX. 

itaxtos y devastaliis XII. 
129. 

AaxXtfftios et ^Atjy.XtiitieiStis 

cohI". XII. igy, 
ucfxoivr^. IX. 61, 
uaitu^ta^ut IX. 171. 
»crnx^u.yos. IX l3''l. 
ucTtts , aspis, IX. 21 4. 
«ffrctfos 'H;;^». XI. 206, 
uariiu.(pi,s vw|. VUi. 1 83. 
«Vr;;^, Movcrj^y. VI. 33o. de 

pulclijis ])utris viiiscj^ue 

exiijjiis. VI. 363. Vlll. 

1:23. 
u<ir\iyy.iaros o\nfi. VIT. 73. 
ffo-T^ayatXa/ , jnieroruiu ob- 

lecijiijienlum. VII. 52. 
U7r^»nrtiv , transitiva vi. 

VI. 58. nZ§. IX. i85 
uargtnrtK ^oyfA.aLra.. WW. 1 83. 
«(7Tj)ov 'E»i.«(J^Bf Corintlius. 

VIII, 4. >r«T^/Joy. XII. 

20:^. 
^jrvuyifs , 'hffrvocvxi , ino 

Tov 7Ti/9«». X. 1 1. 60. 
ot7(pxXros. XI. 182. 
Urxj^ret ct reivret , conf. IX, 

200. «TctnToe ;<o|)ft/««», IX, D E X 

etrxXxi xf^?'^ artificis. Vl. 

i8li. 
«T«;5^f<y. Xiri. 29. 

xrecojuxt. VI. 090. 
«TfyxTOj. VI.75. Cuin xrtK- 

vos qonl'. VI. 'loH. 
ntrthris tVxV' VllJ. l38. 
xrtvt^itv lectis oculis in- 

tiM-ri. VI. 259. 
Atj; xn:uXo7s neaiv ilicedit. 

Vli. 32 1. 
Mriy,xyt\^s rxv^os, IX. 354. 
xrtrx^itv. Xli*;^^^. 
xr^ivitj. XI. 171. 
urfxxros, sagiita. VII. 

109. 
xr^xnos iaro^itjs. XII. 191. 
Jir^tov , textu/n , de carmi- 

iie. VII. i4. 
ur^onot /xoT^xi. XH. 235. 
XTTu^xyos. ovo oaov xrrxoU' 

yov, VII. 271. 
xrri\x(ios. IX. 483. 
xl nx\tv. XIII. 71. 109, 
xvxlvw - votro <p^ovos. VII. 

344. 
uvx\tos de oculis. XI. 63. 

»vx\ix fiu\os. VI. 432. 
xvyx^ofAXt, viiUo, VIII. 

338. 

xvyy, nvgos VII, 17I. 
«vegvtiv et xi) tgvttv. IX, 

35 (. XI. 123. 
»v\tios Sfv^x. VII. 59. 

ttv\l(H^tS VVfAlfUt, VI. 423. VERBORUM. 5^t 

aiXoHxtt VII. 58. «(?«v;Jf. VII. 255. 

uvXo^iTtTv. VII. 117. u(poiv(^ttv. corrumpere, IX. 
fitvXo! vtjSotiot. MIl. 49. i4i. X. 100 ig4- iSi. 

otlinv TToXiv. Xll. 76. «(pK^nx^tty (ptXtiy.ur», VI. 
etvioatXijvov. XI. 2i2. 38. 

«woJ, «'^<'«M«. . IX. 43 1. dcpuv^oTt^os , lepior, XI. 

esuriens. XII. 465. 107. 

«i/^oc , aura divina. VII, u(px'j(us ot^ivui, VII. 1 60. 

3/5. IX. 24fi. s. u(p^tTos xs^ooit OX^QS. XII. 
(tvrofiUTo<: uxuv, VI. 3c). uv- iS^. - tov xXeoJ, XII. 

TouuTot uyu^ot uyu^uiv 160. 

<«•(" ^uTtus Vuatv. VI. 287. «(^«ya< c. infinit. permit- 
tcvToy.o\oi itiToui, IX. 337. iere, XII. l46. naiauv 

avToivXos. Vlll. 359. u(prJKt rtxvriv. XII. l46. 

«wVof, persoiia rei oppo- u(pi\os. c, genit. X. 108. 

sila. XI. 7. paler ianii- «^o'^vxt« ^o«y^««. VIII. »37. 

lias. XI. 285. 1)1 staluis u(PgvoTns, deiphinus. Vill, 

et imaginibus. X, 327.S. 270. 

«vTov i^tTv, X. 16. in uxxifvit!. VIL 248. 

composilis uvTo/u,iXtvvu, uxu^ktvos ligna. VIII i24. 

uvTobuis. VI. 417. uvTO- ux'*\iitos oviss. IX. 428. 

(pXotos. VII. 194. uvrovf' uxuvis xuafji.u. IX. 12. 

ytlTos , uvToivXos. IX. uxf\!»os , aqua. VII. 354, 

219. «evTov^yoy ju.iXos. uxt^^os nviyotaau. VII. 36 1. 

VIIl. 372. «tn-of ex ab- »x^ofA.tvos GXuibofA.tvos.Q,oni, 

undantia additum. VIII. IX. i65; 

• 263. •e;^^'^*» *"PS terrenae. X. 198, 

«vTo(pXo«9f, VII. 194. - ov uxyf! , lahugo pomorutn. 

iouvov, IX. 385. IX. i63. 

civTo(pvris. VI. ia3. iixfftos. XI. 421. 

avxvv , roboris sedes. VIII. «'j{;«|>cuv et ffT«;^vwv t conf. 

45. superbus xt(puX^v IX. 260. 

i5fr^^ uvxfvu ¥xit. VII. «'w^/. XI. 3oi. 

320. iX. 3^6. X. 180. okwj)os ^uvuTos. VI. 3oo. 

locus altus. Vill, iy8. tiwTtTv dormire. Vi, 2o5. 522 . II. 1 N D E X 

fiH^VTCtXfA.OS tV/U,pi£ty. VIII, /SoCTtTt^saS^Ott VXVlf f «Ji^, VI, 

76. 327. S. 

fiud^vs. de aniuio. XI. 262. fiK^tu. /Ssficc^Ti/uiyti «Jv^, 

in^eiis. XII. 36. iVvw. VI. 77. 

fiKivtiv. c. accus. aggredi. fixfis. VII. ii6. 

X 80. «V /itjiyfifirts. VI, fiugiis lytnpaui sonus Vll. 
l5(). douius ^tjit;xii7x iv 2'ig, yoy,oSt 0§OjU,os. (p^oy- 
ixni^if. Vlll 42. yos. VI. 27 1. yooy. XI, 

^xios pio oXiyos. VI. 4. 78. ^»{j)Vf to/ioKtTv, VII. 

/3«/ov IWof. VIJI. 48. cuiu 3*6. 

/iiccios conC. VI. 2.69, (iotgvarovos, IX, 294, 

^Kx(Xc«$ et ^xy.i;Xos. VII. /iuaocvi^tiv , explarare. XII. 

236. 446. 

/3c<x%?t/5<v Kvn-f«J'<. XI. 71. fiuauvos.cruciatus.YX.. ijZt 

dc coucifcat.iore afleclu. jv /Socaavttj (reJp/;;^. VI. 4oi, 

XI. 211, ^«ir«X?vf riuv Xoyaiv. IX. 396. 

/SflcXotVC^J^^KV l/U,fiu^tlV , fo~ ^UtTtUVOS uC^TJS. VI. 1 89. 

rasclauderc.y/il.du^.s. ^uTitv. inire XI. 3j. i, 

fiuXocvQs vocab. praetext. /iuros et nuros coivf, IX. 

XI 24 1. 362. 

fiuAKvriov et fiulk.uvnov. VI. /Suv^i.) - tts KkuiQvau, VIII. 

2'U. 23l. 

/S»eX»»« oeryi. VII. 17. per- /^utixuXts. X. 43. 

dices.-VIi 5. /Se/itiXcs, uy.vtiros, IX. 60. 

/S«/>^t<v pro ifCi/iu^tfV. VI. /Siiu/iii. VII. 295» 

69. pro iy.^Kfk.ttv. VI. (iriiu.uru, itj ^ceua. IX. 238. 

3oo. XI. 49. /oKl^ttv ^tj. /Siu et ?r;«3-ft) iu aniore. Vll. 

Xo<j, J-o^if- 60. fit/iXtjadru 10, VIII, 16, 

Kvjios. VI. 72. fiulk.tiv fiiot^tff^Kf, itvf ^tfitfiy.ivQV ix 

XoTfu %,a/; XI. 4o4, jttKX«xc(»v. IX, 69. 

fiu/h.ttv rus xeTf «f . dc mi- ^/of <i;S<of et ufiiiuTts. VII. 

nid. IX 129. l52r XII. 232. /zowViC* 

/iu/u/iuivtiv. Kl. 59. VI. 363. XII. 177. 336. 

/dtcTtrttv rvv ki(/^uX)iv , rriv (iitfos, /io(ni/ies, 'X.ll. 261. 

K0Kit}v. Vll. 167. seculum, VIII. 369, V E R B O R U MJ 523 (i\xiaos , de arbore. VI. 6. fiovxoXos , de ingenio duro 
fiXoae-os y.ijffos. VI. 33o. et rustico, VII. i8g. 

^XwTfli ^X«UT<«. VII. 71. (iovXoflKl. 01 (2ovXojU,SVOt f CU' 

97. pisnies. Xf. 3 18, 

fiXiTCtlV iXxiOV. XT. 348. ^OVViTYtS U.UV. VIII. 2o5. 
«iy.v^gov, XII. 270, ov fiovvos. X 36. 
/iXenttv , pulchri sensu fiovTTxis. VIII. 38. 
destitatum esse. X. 173. ^ovifxyos leo. VIII. 86. 
^X^_yt4s« Kotrxs, cubile, VIII, fiov(^o^TQt tty.oao^oi. napes 

onerariae. VIII. 117. 
fiovx^^-y^ris Xifitis. VI. 423. 
pov? sKovfftos tic u^or^ov 
^X5"?. VII. 267. avyyvw/xri 
fioval XiovT» (pvytTv. VIII. 
147. 
^oMTfis , rusiicus. IX. 48. 
figxfisvtiv. VI. 28. 
figtv^vta^xt, XI. 90. X. 

23l. 

fi^irxs ifxnvoov, XII. 197» 
^§ixtiv, figiiris et (pXiips» 

couf. XI. 33o. s. 
jBgt^ttv. VII. 307, 

figilU,fl/XM , (3£tfA,ovaBxt. IX. 
3 12, 

(3go/u,t7v lax [it'i; VII. 320. 77r 

^XiaTnfts x,''i§. VIII, 207« 
fio^.v , in luctu. XII. 225. s. 
262. 

(ioiii^^ios. VIII. 91. 

fioXxi, Solis radii. XI. 

398. 
^oX^xy vulva, IX. 417. 
/BoA/SiiTxoy. VIII. 234. 
/3oX/j, in lusu aleae. XI. 

171. 
(ioXos. VIII. 255. 
(iogliops. h ^o^^igif Ktla^xt. 

VI. 374. s. 
(iojgxros. XIII. 12. 
fioaKoy.tv»s et (iovXoutvos , 

conf. XIII. 95. (Soargvxotat yxvgos. VI. l54, figojuos, VI. 271, odor gra'- 
(ioTtTv pro (ioaxtiv, XIII. 7 3. ^is. X. 189. 

fioTgvivos. XI, l56. (i§oxiros. XI. 3go, 

fioTgvoTixis xy.TttXos. VII, ^§ox^os , icoy,x. XI. 342, s. 

195. ^fo^/f. VIII. i63. 

fior§vs i^tigris, X. 3o8. XI. (igvx{stv de Satyris. IX. 

65. 3oo, 

gov^oiv>is Heicules. XII. figvxtiv, rodere, IX.36o. ct 

4i. fisvxttv. VII. 108. 4i3. 5^4 

fifvov et (Pvxos. IX. l43, 
figvXtif. mergere. IX. 86. 

de leonum rugitu. XI. 

i58. 
fi§vxtos pro VTtoji^vxiof. IX, 

260. 
^gMfAxrofAi^tcKxrti. XI. 86, 

(o^itiTVS. X. 21 4. S. 

fiwXos, 0, 1/. XII. 127. 
^mfA,0Sf cijypus. XII. 26 1. 

y«tX« M-yM^pv de iiutrice. 

VII. 297. yxXx h txKx- 

fo<(r/. Vm. 3i3. 
}/aXoexTO;r«y>r; , yXxyons, X. 

i56. 

yxXtgus nlvtiv. VJI.. 28. 
y^\yiv»i(ti. VII. 283. 
yaX?;!';;. VI. 86. ^tov. X. 
384, XU. i8o. s. 

yxKtlVQS 7C0%S. VII. 101. 

iniperaLorum titulus.XI. 

266. 
^tif*t7v. ytifAXf^xi tis Tivx 

Tonov. IX. 386. 
yxfjkos , concubiius. VII. 

65. 24i. XI. 4/. 211. 

yxfjiuv iv xKfijf , iv uigof , 

ugxtx. XII. 236. 
yxvwaxi, de mctalli splen- 

doie, VII. io5. 
y»(fTr!§ , multorum raalo- 

rum causn. IX. 200. t^ 

y»(iT§l x*i"'^"'''^*'« IX. 

43 1. hv-Ktvttv. IX. 4^6. II. I W D E X li' yxiiTgl Xa^flV. X. 26. 

yxarij§ ollae. Vll. 78. 
yxtrqos an pro yxpTfi^. VI, 

91. XII. 38 1. 
yxvgos -j)M (p^vxTTia^xt. VT. 

4i. To y«vpoi'. liircorum. 

IX. 275. 
yjycovoj itcvf. VI. 137. 
yt)'(iax et yf~(r«. X. 4o5. 
ytXxa^vQi , rugulae. X. 1 5 1 , 
yi-Kyt^ts. VIII. 383. 
yivtais , genitura ap, astro-' 

logos. X. SiSg. 

yivos periphrasi inservit, 
IX. 235. 

yt§xvSgvis eiyt§xv^§yx. VIII, 
385. IX. 359. 

yi§u)v , adjectivc. VI. 232. 

ytviA. ytvaxrt itKxytxvKiuv. 
VIII. 234, ytvtabxi sign, 
transl. IX. 49. XII. 291, 
c. notione paucitatis. 

XI. 391, 

ytibt~v c. accusat. XII. 22, 

ytigxs xmoivaxt. Xf. 26. 

ytigxKios - ix xanis, VI. ^gg, 

y^gottoftos. VJII» 46. 

ytjrtiov. VI. 123, 

yKxyxtaKos , piscis. VII. 47, 

yXxvxas. i^'iridans. IX, 2^5. 
yXxvxTi aiKtivti. IX. 24g, 
yXxvxxt olivae. IX. 222. 

yKx(Pvgos. concinnus. IX. 
122. To yKx(pvgov, VIII, veRboru*^; 525 3lO. yX«<?v^« %»<"f scul- 

ptoris. VII. 198. 
fX^Xm , pidegiiim, IX* 

5oi. 
yXoioii sordes. VIII. 119. 
y^vKVfAvS-tr/. VI. 42. 
yXvKVitiK^oi fgtas. VI. 62. 

-poK BiXcJ. VI. 90. 
yXtiffrjJ^, cultellus. XI. 162. 
y^KvCptiv 7ixK»iJ.ov. VIII. 161. 
yXwffff»? o/a/or. IX. 396. 
yXmaaoxojutov. XII. 126. 
yXoirrc^ttv et yKurr/a/Mxru. 

IX. i3o. 

yo7, yo~, abominandi vo- 
culae. VIII. 291. XII. 
476. 

yovv. tls yovv nttiTttv. VI. 
254. 

yoo^tofCptXocgiOf, X. 244. 
yopywTiti. IX. 4oi. 
ypKtnxi. Vll. 238. 
ygxftux , liber. VII. 3og. 
-Tcxpx ypx^y.x tTKU)/xy,xT». 

X. 1^9 ypx/xftxrx /xuv- 
^■xvttv. X. j36. musico- 
ruiti nolae, IX. 45 1. 

ypxfji,fJi.xro'Kiy.§i(ptots f gram- 

raatici. IX. 458. 
y^tnwv, VII. l46. 
y^wTv. VIII. 383. 
ygMVii. VII. 1 13. 
yv7x. pedes. VII. 97. 
yvfivxs pro yvfAvxffiov, XII. 

307, 309. yvu,vt]rijs ftlbs. VIII. 7^* 
yvftVos. clypeo nudatus, 
XII. i3ii. 

^xtft-oviov. fortuna. X. 80. 

axtfcovix, manes. iX., i5S. 
ixifiuiv r^x^fis , »ro«»?<T#a)f. X. 

137. s. ^xifAovts. lemures. 

X. 13/. s. atri. X. i28. 
^xifiuv pio Sxtifiuv. VI. 1 52, 
ixiu). haxfifAivos , c. genit. 

XII. 198. 
ixfu. ht^xvfAfvbs, VII. 208. 
^xKVttv. laedere, VIII. 23o« 

de amore. XI. 12. s. 
^xfigv , priore correpta. VI. 

4o2. XIII. i4. 
^xKrvXos xu)s. VII. 28. 

J^stxTvXoe yvuftnrttv , de 

compvitaiitibus. XI. 98. 
h-Kis. fax. XII. 83. 
ixfi.xXjj(p$cyos Plercules. IX. 

356. 
ixfjtxXis f puella, XI. 6g. 
ixicrtrxt xtx^ xvix , avvvoloff 

itiv^ti. VI. 280. 
^xgirtos sive axfixptTios XS^' 

aos. VI. 228. 
ixan-kiis, VI. 2o4. XI. l52. 
J'*, pluribus vocibus sub- 

jectum. VI. 162. X. 58. 
^e7yfA,x, VIII. 279. 
^ti^u). h^oixoftts, VII. 271. 
itiKvvvxt, repraesentare. VJ, 

99. 526 II. 1 N D E X itiKol, ignavi, VI. 288. 
ittoctYX^^ Bc/u>jutx, VIII. 254, 
Sa^us. VIII. 272. 
Sii§(iv. verherare. X. 172. 
^f «fj/v. ^«X»m VII. 267. 
^tiiv.s , luimerus indellnitus. ^v yi*-§' initio sententiae. 
XIII. 3i. 

^i)\iOi KoX\jy,fitiTris. XI. 252* 
^tiy.oys§u)v ^eos. Vlll. l3. 
atifA,o\oyriao(.i. , Jocari. VII. 
139. 

XI. 64. ^eK()is iriuiv, IX. ottvuioi ucTsges. VIII, 5l. 

5 11. ^ixoiies oratoruiu (J<oe wavTor, ubique.Xh sc^Ot 

duae. XI. 202. iici in compos. VII. 334. 

^iXTos , carnicn, IX. 364, ^ioCKval^piXot , rngae et cani, 

^eX(pts in terra. XI. 3o6. X. 1^5. 

hrrx et XtTx , conf. XIII, $ix7tlvta3roii , bibendo cer- 

iare. Vll. 334. 
^txnXixttv fitov. VI. 280. 
atxnXtvcrxi , aixvtiixs^xt tbv 
fiiov. VII. yd. S^txnXwcais 
filov. VIII. 66. 
hxcTfJLtXtviiv , expulire. XI. 

26. 
otXTtbivxt yivtctv , atxB^t/u,» 

uOTi^wv. IX. 470. 
^ixvyvs. XI. 120. Stxvyt7s , 
lapidi pellucidi. iX, 
466. 
St/ioXos 'Tie^ovti. VIII. 119. 3o. 
$i^ta3-xi , vocab. praet. IX. 

445. 
^tff/xx. amoris vincula. XI. 

16. 4^vx,vff corpus mor- 

tale. X. 260. 286. 
itveabxi , carere. XII. 

266. s. 
^eVTXTOS. VIII. 4l4, 
SixeaSrxi c inllnit, IX, l6g. 

intelligere, XIII. 1^. 

ov ^extrxt , respuit. IX. 

42. Um. ^tSrets xSguviti. VII. y^. ^tyXmaov oto/ux cicadarum. 
t^tjaxv oiru. X. 3^5. oiae- IX. 7. rxt aTo/xx. IX. 473. 4g5. 
it5t]vui dicuntur llumina 
alacie vincta. IX. 274. 
ex Jtw composita ai^tigo- 
ieros, /xiXxv^tTos. IX. 
217. 
Jv post J^^ omissum. XIII. 
111. ^t^xixt ^tiTo^x. X. i36. s. 
Si^v/xot , testiculi. VIII. 

aij. 
^i^ui/xi. ^os Xxfit «xl^etv. IX. 

70. 187. X. 91. 
^i^vi %«XH(>f crotali. X. 

290. IX. 286. 
A/«v sc(|uiLur scelus. IX. VERBORUM. 5^7 

545. Jovis nxgt^i^os. X. ^oXix^i , sign. transl. VII. 
3H4, vaTsgonovs. X. 112. l33. 

LUtjs 0/U./U.X. XII. i3g. s. oofA.oi.7os. XI 4io. s. 

iinXls. XI. i43. ^Ojttos Evgwvijs f jEuropa. 

iiKgOTOS. VIII. 329. VIII. 96. 

SlX^IKlgOS. XI. 72. ^OVKHJl/y. XI. 162. 

alxTvx iguTixx. XFII. 109. oovux7tis <l*}i>iTgx, VIII 170. 

iivos, area XI. 'O. iov»i. Jistula. VI. '^'ij. 

^tvuTos X/3"of, Si<pgos. VII. ^ovf7v , perccllere» Vl. 281. 

96. IX 24/. 

^tTrXoiiio» fc;^(^f Cynjcorum. ^oixt philosophorum. IX. 

VIII. 58. 49. 

ilfrXoov • iTjMu Cyiiicorum. So^v^gfrcxvov. XI. 346. 

IX. 33g. ^ovXtvstv yxoTgl. IX, 4 16. 
^tnkoZs 9 vir duplex. X. ^ovnt7v xwiftiv. XI, 23. 

247. oQvgxTtos et iovgtios 'tnitos. 
iioxkui et ^i^Ktvw. XIII. 1. iX. 44. 

J^«(p/w et h(pxw. VIII. 4oo. ^xxovTtxs lapis, VIII. i48. 

^/^^iof. XII. gi. ^gxnuiv, aurea ciitella. VIII. 
^iipvris auior. VII. i84. ^i- 29. 

(pvt7s Txgaoi, TtTfgvyts, X. ^gxaatc^xi rivos. VJJ. 295. 

lo4. egfTtttj^xt ao(pitiv f xZaoSf 
ii^x, sign. transl. VI. 26. ugtTvv. I\. 254. 

VIII. :^33. IX. 357. ^g^TiTOiicxt. XIII. 3g. 

^t<lxs nigvf,. VlII a33. ^g7\os, .salax. IX 443. 

^t^v.Xtos el ^tiptos , de igne. ^gi/uvs igus. VI. 34i. 

-XII 24g. J^jj/oy et ^f/ov. VI. 4oo. 

^«^l/r^v signif. transl. Vl.sfi. rjgoetgos, tenellun. X. gS. 

Vlll. 233. (povov, XIII. ogoatvos , ' ^goitaos , ^goatgos, 

77. t/f//ca/w.y. Vlil. 245. 

^iwxftv , fe<itiitare,\X 5^7). ^goaos, ar/ua. VII. 368. 
^twXtVtOS (p\oi fCtVMXS, VUI. «l^fQVov tXxttv. XII. 44?. 

94. ^gCftTrx. VUl. 167 

ioxtvtiv, putare, suspicari. ^gCnTui 'To/u,ivos eVr^ce. VIII. 

XIII. 72. G^. 5^8 

favs f res annosa. VlII. 

281. «Vo (^fvof V nirgi]S 

ttvon. X. 206. 
^^v4"0v. VI II. 167. 
ivfii Svotis iyxvgffxi. VI. 289. 

vm 208. 

iviiftx^h (C*vf,«»;/. VIII. io5. 
iwxfA,»t, pusaum , in re 

Venfia. X. 69. ^vvucruf 

ystf. XI /5. 
(JvV«<, peiietrare.Xl 126.S. 
ivo pro «Tworv. X. 42. ngos 

^vo igiifiv. X. 169. 
AvjxoXej , Meiiaudii co- 

m«ie(Jia. XI. 61. 
ivsfAXXOf «t iV'*/^* auior. 

VI. 61. 

iviniiu.(pt\os. VIII. 195. 
^vsTCKiros el ^vsuKiaros, X. 

b^) s. 
d^vfoiyjTv. X. 33. 
J^tf^» ^-tolv Vli. 319. ix^gwv. 

XII. 92. 

loe^. signif. transl. VI. 63. 

X. ioi. 388. nvoitjs. X. 

4o2. Vjttvwv. XII. i63, 
fuvrov, de pers. secuuda. 

IX. 447. 

fyttotiv. insiaurar.e, XII. 

iyt^aty.ix*!'' ^l^* 1^3. 
lyxX«Joy. XIII. 93. 
i'y^vrov , placeiuae ^enus. 

X. 2i3. II» 1 N D E X 

«'oe<y. »rri S^v/uov f^wr» Vf. 

280. s. 
i^QS ij^iuwvi VIII. 349* 
i'ag». ovx *%«y igyov.. VL. 

287. 
i^os, us iB^os f ex formula. 

VUh 32. 
EI pro H irt marmoribus» 

IX. 377. 383. 
ti pro ?/ x«/. XII. 429. 

sequente oe/^«. Xll 162. 

tt CUIU COUjUi CllVO. XI, 

208. XIII. 90, 106 t'/ 

jut (pt\t7s jUiTe7s /ut. X. 

38. ti' rt ne^taaov rwv 

it^oabtv. VII. 2()3. 
tlh. expertuse.sti V{\ 108. 

XII. 428 olSt. C. infiuit. 

in periphrasi. VII. 264, 
tixuttt x^§*^ i suinptas sii~ 

pervacanei. X. 34^. ti- 

XOUOI, OOQS. VII. 388. 

tixxafx. imago, XII. 384. 

titcoaofos. VI. 92. 

eiKwv aro/u,xru)V ijiclio. VIII. 
267. 

tiXxTTtvx^iiv jutr xBxvxrois , 
diifi acvenseri. VII 32 1. 

ti-Kti^vtxt. VIll. 389. 

tintHv , Xiytiv , jubere. X. 
200. tlnt , t(pv y (pfjair 
per pleonasnium ora- 
tioui injiciuulur. X. 
io() 8. 

cTjDMi neclerfs. Xlll. IH. VERBORUM. 529 at§x(ptwrfist Bacchus. X. 

4o8 
stgfdirii et tigftvfis. conf. IX. 

io5. 
ligtivv ituvrttTfftv, XI. 320. 

ti^ijviiv ccytiv. X. 202. 
j/po%«f;ji rttkoc§os. VII. 68. 
iTs pro ris. XII. 456. tTs 

hi avfjL(pt§ouoti. Vll. 24, 
lis pro iv. XII. 248. cum 

verbis quietis. XIII. 71. 

f/j Kivov. Vll. 328. tis 

/U.IXV. XII. 99. tis rivx 

TOTTOV ytl/UXff^XI. IX. 386. 
lis iSixv xt(pxXtiv. IX. 
485. lis xgtiixvovs tXHttv. 

XI. 3l5. 

ifcriD fitorov uyiiVf ad victum 
prudesse. IX. ^og. 

ix/iu^tff^xt, de comoedis. 
VII. 38/. 

fxyovos et syyovos. IX. 3 79. 

XII. 284. 

ixMvffKttv f de Xwiroovrxts. 

IX. 263. 
ixoovt7v. XI. 67. 
»x<rs/|«t«Ta (A.xarm. VII. .332. 
Ixmoc, de rebas obscoenis. 

XI. 3if). Vide Kttvx. 
tK^o^ttv, de partu IX. 173, 
sKHOTtritv. VII. 270. 

fHK^OVttV OOVVXS ix, XXgSfXS. 

VI. 22. 8. 
exxvfitvttv y ro nviv/u,x, VIII. 

yo. 
Fol. IIL P. 3. iy.y.vXittv , dejicere. XI. go. 
ix\vaxv et IxMt/Coev conf, 

IX 67. 
fxfAxrrof^xi et xicoy.xrroju.xi,. 

Vil. 101. 
ixnxrxaattv. rtjv yptjvv i^tnx- 

rxit (pofios. VIII. io3. 
sxnlvttv f proj undere, Vlt. 

333. 
ixnixrKiv , de liistripnibus. 

X. 3i. 

ixttovtiv , elahorare. VI. 3. 

xi^Xovs. VII. 207. 
ixpt7v , vi transit. XI. 220. 
ixffo^ttv, excuiere. XI. 72. 

149. 
ixrxvvtiv gvrt^xs. IX. 4l2. 
ixri/uvstv iXxiSxs. XII. 268, 
ixrof fixivttv^ yivtff^ut, XI. 

iSo. 

ixr§xni\os, magnus, mira- 

biUs. IX. 4i4. 
ix(pxyttv. nxvrx iii<pxyt no- 

\ty.os. VIII. 52. 
ix(po§t7v et ixgo(pt7v , coiif. 

IX. 36. 
ixxfw Parcae iis'xtxv iXni. 
' Sxs. VI. 354. ixxixvyxt. 

XI. 3o5. 

«'x^JVTOf , SolulUS. XI. 164 

iXecv et IXk/V. IX. 139. 

iXxffr^fui, VIII. 36. 
iXxTi}^ Xv^xs. VIII. 334. 
iXxvvttv , c. notione vio- 
lentiae. VII. j43. ^Xxffxi 

Ll 530 , II. 1 N D E X iU. VII. ^5o. Inl. VIII. 
:587. XII. a32. 244. 
fji.otDX ijXuat. XII. l63. 

Tjjy X«T» ffOtt^TOV fXsf. V II. 

2q5. x*xo~i fX»vvttv. VIIl. 

364. xug«ov. VIII, 264. 

subagilare. X. 23. 
|'>,«(?oy, de tiinido. VII. 

365. 
iXeiipoao^it. VII!. 385. 
i\ev^i§i»i fjtJiiii^ philoso- 

phia. Vlir. 11)7. 
IXtv^f(?tos rvy,fios. XII. 45 1. 
fXty/uoCf rinrinn. Vll. 62. 
sXt^ ouXti f capreolus titis. 

VI 234. fXints in prima 

liUiuginc. X. 59. 
fXiKoiv elociuv, conf. IX. 46. 
sXtvvtiv. XI. 57. 5. 
fXtaattv , tibrum evoluere, 

JX. 28a. 
'iX%ttv y sXxvitv , arripere, 

VI, 4 10. XI. 32. iiifi- 

tare. IX. i42. 
'Ji2bk«ei^oi 'E2fe.eef Atlienae. VI. 

335. 
sl^f^ogov ntxgott^ov. IX, 

349. 
iXitii , spes et tirnor, IX. 

56, fTM^ tXnioa, et iXiti- 

ix!. IX. 1 84. 
fXvrgov ^vxtisf corpus. IX. 

4io. n 

if*l3x?k..ttv , tfjLfioXov , vocab. 
praelcxt. X. y3. ffAjix^fs Iiistrionuni. XIII. 

23. 

i'fi^ucrts , solium. 'K., 94. 
f/M/SoXoi' , vocab. prjietext. 
XI. 24 1. 

ff/l,flQ§OS Ct OtfAIACgOS COIll. 

XI. 267. 

ffJI.OV StXVQVTOS yoUQC /lAtX^VTU 

iiv§l. XII. 221. 
ffi.nu.iC^itv. XI. 108. 

f'fJ(,7tl)t,XtV. TXfA,noiXtV. XII. 

3/2. 376. 
ifji,nKOftui. ffjcnu pro l/tt7r«cr«<. 
VII. 245. 

ffLTtfloS. IX. 77. 

ffjLitvt7v fji.ovau.v. \ II. 355. 
i'fji.^vxov , aniniatum artis 

upus. XII. i5. 
fv. siibauditur. XIII. 54. 

abiindat. X, 297. XI. 

37. XII. 169. fv i§ibots 

fjLox^ot. XI. 354. 
iv^iw. coelum fvUhrut xv- 

xXo<y. Vlil. 5i. 
fvu^^^taBui, insullare. XII, 

388. s. 
tv^ov ct sv^tv coul'. X. 383. 
fv^§ofji.iSts venatorum. XII. 

26. 
ivtiiu(po§t7v , liguram indu- 

cerc. VI. 29. 
iviS§va3rui. vitae sedeni ali- 

(juo ligere. VII. 2o4, 
fvonXios u't%s. mors in bello. 

Vill. 97, VERBORUM. 531 haK\tifAt. ivtlKKtiKitis uvlxts, 

VII. 33. 

ivru^ptov. VI. 21 3. IX.63.S. 
svTty,vtiv ygoifA.y.Kt» XtBois, 

VUl. 88. 
i'vros, i'vTf«,. VI. l5l. 
ivTvvto. VIII. 342. 
ti el il conf. XI. 389. 
iiuytff^^xif cominoueri. XII. 

52. 
^'|«<roy. IX. 324. 
iixoixt /iiiXos. VI. I 73. 
iiiDtvyta^xt . edere effun- 

aere. XJI. 173. 
iitrx^fiv , explorare. X. 

255. si}]TX(fot et i^>iTt]cfx 

conf. Ib. 255. 
«/«'r« c. genit. XJJ. 276. 
fiwXns. XI. 4o2. 
itixivxt c. paiticip. ^III. 

ios de tribus pcrson. XI. 

342. 
fTtxtvii , epilh. Proserj)inac. 

VIII. 4o5. 

iitxtgiiv y excitarej persua- 

dere, VII. 238. 
inxiugtlv fiiov iXniat. VIII. 

4i6. 
irtxfji.yiax<7^xi. WW.. 209. 
iWiJ(j>%oy et vrrxgxo! XI. l 94. 
sirxxvt^I» xovts. Vm. 207. 
inttaoitov cocnae. VIII. 383. 
intajioXlft- XII. i48. 
inia^tiv ct i;ri(7^i'«y.VII. 279. i7ftvx,ta3'xi pro »i/%«o'3'ac<, 

X. 58. 
iTfixttv. coniinere. VII. l^o. 

3o5. XII. 149. 
«»/. in niotus sigtiificatione 

cum tribus casibus con- 

slruitur. X. 102 c. ge- 

nit. i>ersus. XI, 292. 

XII. 6. coram. XII. 

23o. iitt iv^ov xr.fA.^YjS XI. 

275, i(p ivi ftxtSt XsiTtsa- 

bxi. Vlll. 46. inl nxJi 

XtrttTv fiiov. IX. 28. (,'. 

accus. in, apud, Xlil. 

72. ini et t(pfi conf. Xil. 

289. 
ini^xivttv y de rebus inani- 

jnatis. VII. 161. Ttvos. 

IX. 238. sensu obscoe- 

no. IX. 37. 
intjoXfjs , repagulum. XI. 

24 1. 
ini^oilTos , inifiiDTos, nt^ifiM. 

ros , famusus. VI. 3 86. 
intyovvioos uxfts. XI. ,127. 
inty §x(pta^xt y.ugTVS.Y [\. kj, 
inioognioiov nMyx fixxy^ov. 

Vlll. 168. 
ini/vvvyt. i0tiraxy,tves yxTxv. 

VIII. 175. 

inirigx TtXtTv, VII 2o5. 321. 
Xll. 434, initigov, ;toc'^<r. 

IX. 319. 

intfi^xivttv Tivi rt, desiinare. 

^i. 321.«. 

hi3, 532 11. 1 N D E X ^UVKTOS. VI 210. 
SKtXgOTOf olfA.05. VIII. igS. 

titMvXiKuoi \oyoi. VII. l4o. 
fitiKv^iXtoi. apium custos. 
VIII. 2o6. 

««/x«(Ctof. X. 122. xm. 62. 

iiti\''fA-ru V X<^S'f- VII. 328. 3o3. quaestus meretri~ 
cius. IX. 168. 4ii. 
Ijoyov , foeyius , lucrinn. VI. 
378. concubitus. X. 97. 
f^ipyov Ijt/, c. infinit. «o- 
/er^. XI. 48. Ijpya. res 
rusticae. IX. l83. /ota 
c?///fir. VII. io4. f7tiy.ocivta^»l Ttvtf appetere. fgyxrt^ts /uovafuv, tibicinae. 

Vil. 93. VII. 58. poetriae. VIII. 

ertivv/xCpiStos ufStjs. VI. iSg. 3o4. 

tniittoKx{itVi de uvis genis- tg^tiv , sacra fdcere. IX. 

que. IX. l42, 398. f^ht Tfiv j^fADtbh ris. 

irtt§i^i<At.lX. 197. Vill. 4o6. Vg^t ct *; ^i 

tTttattffjy timorem incutere» conf. IX. ^97. 

XII. 33. f^t^littv. VII. 366. 

itttffKvvtov. fastus, XII. 177. fgti^ttv. ponere. VIII. iS^. 

fittaitato(A.»t jijio7guv , f^b§v.v , f^voy. XI. 1 5o. igtiauvTei 

TVfA^ov. VIU. 332. IX. ^*X*ry, X. 174. 

54. Ipf/xj/. IX. 220. 

iittx^ifi.itrtiv et fTfixgifrTttv. tgtixw. VII. 242. 

VI. 278. tgti(TfA.u xgttros, cornu.WW. 

t7ioy/u.tos, Ccres. IX. 227. 27. (J/xjyj, vir justus. 

*Vo;;«viu.. VIII. i35. VIII. 5j. 

taoKgiotts. VIII. 4 10. fgt/uvxt (p^ivts. XII. l56. 

fTto/utpuXiov avKOv. VIII. 2o3. fgiaattv 'TtTtgijytaat. VI. 428. 

sTTOf, TovT fitos iiitt. VIII. ire. VII. 118. 

11 5. i^irr]s pro t§ery.ov. VII. 86. 

iftoxtTtvttVf aJ/er?'e.X, aji. Epivvvs sive Igivvs. impre- 

f»-T(X7rvXo« Tliebae. IX. 337. calio, calaniitas. YiW, 

inuvv/u.os, honio sui nomi- .368; 

ms. IXi 443. fftwvvfAoi i fgi(pot ovo/u.tvot i nautls in- 

consules. IX. ^gS. fcslt, VII. 3o2, tgt(pos, 

f§yuaiu. instrutnenta , qui- jiathicus. IX< 44o. 5. XI. 

bus t^ictus paratlir, IX. ^09. VERBORUM. 533 ;'§fAct , igtiafjLX voXios. VI. 

aSg. regula s'gy,oi nogslxs. 

VIII, 162. 
f£/nx7ot Xo(poi y "guKxts f la- 

pidum acervi. VIII, 385. 
tgfAVs noivos. IX. 284. Xo- 

ytos. XII. 200. 
IgntrXf ajiimaUa. VII lO. 
i^fTTiaTtjs , sgnvffTris, i§Kv- 

aTn§. VIII. 332. IX. 54. 
^vnv, pendere. XIII. 81. 
tgviux , niedia correpta. 

VIII. 27. 
Igw^, sanctus animi furor, 

X. 285. 288. 
if oiy , desideriuni. VI. 1 66. 
ieroTrrgls, inter instrnnicnta 

tonsorum. VIU. 169. 
lani^» et tartfgios, de se- 

nesccntibus. XI. 209. 
('uTttgos pro tant^ios, VII. 

58. XI. i43. i45. 
iax»ig<*, aruta. IX. l55. 
taxxTtxl. VI. 174. s, XI. 

4o4. s. 
hxi^ttv et inxivttv conf. 

XIII. 62. 
trtgo^^Xos. IX. 44o. 
irtgos. i^ higav ao(f)os. VI. 

288. e/s irtgx uvroy.oKtTv. 

VII. 4o. 
IVvf , civis , amicus, XII. 

434. 
iTvo^ovas, IX. 257* sTV/xuis y§K<pnv. VI. 187. 

IX. 110. 
tvxvdttv , de purpura. IX. 

4i. 
tvxvrtiTos. XI. 409. s. 
eK«^%oy , primus emiort 

VIII. 172. 

tvxartis et st;ao-T>;y. XIII. 74. 
tvxrgios igyxrts ntTtXwv, VII. 

69. 
tvx(pttj. X. l52. 
fl'^;/v, de mortuis. XII. 

el'5<fOJ. VII. 149. 
ev^vyts /u,x^oi. VII. 4og. 
tvisgos. VII. 195. 
tviaTOS. XI. 38 1. 
evxXafoy Salamis. VIII. 48, 
«txXcDCroi' v^(tt«. VIII. 3o, 
tvxoXos Mercurius, VIII, 

37. siniplex. VII. 58. 
ivx.oafA.QS ^ios. IX. 292. 
fUKToeToj. VIII. 365. 
tvXncijs TCtvKy;. XII. 42. 
ivXoxos Ilithyia. VII. 275. 

IVfAXglS lix^VJttXfASS. VIII, 

tvvx^ttv , Kxrtvvx^ttv , noifAi' 
^ttv pro nxviiv. XI. 6 1% 

tvvri, sepnlcrum. XII. 248. 

tvvofiix, VIII. 252. 

tvvovs , de Eunuchis. XI. 
257. s. 

el'|«VTOJ. VIII. 118. 

(voXTrcKf xi^Kos, VIII* 160. 534 II. I N D E X tvox^ot ^aurts. VI. 287. 
tvgiTtov ^Urjv moveri. iX. 

436. 
tvgKTxu, tvgtTo et tvgxTo. 

XIII. 88. 
tv^iiirxs. voc. ambig. X. 

i56. 
tvcTKot^^fAos equus, lepus. 

IX. 6. 
tviTKOfros. IX. 465. XI. 15/. 
ivffToxtt} , dUinaiiiH JelLci- 

tas. X. 100. XII. 178. 
tvaroxos et «wo-toXos, com. 

IX 4:^5. 
ivrt et ««' conf. XIII. 8. 
tvTovos ecyirts oixov. V^ 111,83. 
tnrgyjrot Sovuxts. VII. 353. 
ivrgoxoiXoSf diserlus. XI. 

80. 
tv^ifutiv , linguis favere. 

IX. 247. XI. 295. sv(f,r]- 

fA.» , laudanda. XII 53. 
ti<Pvvs. XIII. ^i. 
tvxotlrtjs. VII. 260. X. 409. 
evtl^vxit iii cippis. XII. 

3o4 s. 
iCpotgfAo^itv f applicare. XII. 

3 73. 
i(p{vvvui , ijttttjutvos tt.y^^vv , 

de dcfuncto. VII. i48. 
{(pt<jrgls. XI, 92. 
i^tiiu.igts. XI. 222. 
ixfvri'(s , ancora. X. 4o4. 
ixirXtj. XI. /3. 

I^»«v. habere mulierem. VII. 253. c. verl)is euwcli. 
XIII. 43. tVxo:ruv. VIII. 
i38. 

lo). ^o. XI. 372. 
siuXot. XI. 294. 

^xris ventus. IX. i53. 
^uXtl xitf*i?tti, VII. 126. 
Ztvs. ^fvv pro ^voi: VI. 386. 

^fw awaov. X. l4l. 
{svyos, par, de hominibus. 

X. 120. de rebus. X. 

374. 
^iw, aestuo, de aflectibus. 

IX. 2o3. 
^v vita frui. XI. 70. 328. 

XII. i3. ^^t. XI. 70. 

in liorologiis. XII. 12. s. 
{riXtiliAwv. Juno. XII. Zd. 
^ri^korvTTtlv c. acciis. X. &5. 
<,firiu>. i^ritrjirx et ti^rxau, 

conf. X. 255. 
^t^vCPos. X. 252. 
{o(t>u)^ns. VIII. 4og. 
^uygtTv , recreare. XI. 25. 
^wvj/, cinguluin militare. 

VIII. 177. «V«r.Va. XI. 
28. s. et /(*/r^;7. XI. 33. 

^m(pogos, zodiacus. XlII. 

£u)gos -jjy Kxiarogttiv. IX.^gs. 
^wgov ■Koy.x , ^w^oitortXv, 
vll. 28. ^oogurxrri f4.«viri. 

Vlil. 70. V E R B R U M. 535 

>/ r«x'*« ^ !• 2g. »7 ae^oc, »/ j»«. tifAvw, VIT. 152. capite in~ 

VIII. 324. clinato dormire, VIIL 

vfiuaHCiv , Kxux^tiV.^h 228. 101. 

V/3v. vocab. ambiguae po- fjvioxt^v. moderaj~i. VI. 17. 

testatis. IX. 287. X. 108. rjvioxos itu.^Ku.tay.oavvw,? , utyl- 

Tjhv^ diversa « Tt^-^ts. VI. ^os , xtJx^xs. VI. 244. 

4q7. XII. i5o. 

^J^t» ytXcfv. irridere, Xill. >/?r«y/>;. XI. l38. 

47.80. r,^v y.oi lcrl , cu~ ^;r«^ sedcs amoris. XI. 2i5. 

pio. XI. 292. i]ntiui.vos. XII. 162. 

^iXtos, cle eximiis Jioiiiini- 'Hftiovrj, Aesculapii conjux, 

bus. XI. 191. XII. 2o5. VIII. 389. 8. X. 4ii. 

jjs^os uQt^os, aeria voiucris, rjTtioxtt^ Apollo. X. 4ii. 

XIII. 1. ?^a, ;)C«^ty. VII. 224. 

^dy.os. IX. .i55. iu lusu ^goivos et Int^gocvos.lX. 372. 

alealoiio. XI. lO."?. ^givos a.7ifA.ti. IX. 14,1.^ >;j)<yov 

^i^tov et pXt^iov conf. XII. x«2^oj. X. i5g.. 

432. vfifvtj. IX. 4oi. 

'^xu. tjiot et w ^fw conf. ^pojfj, dcfuncti. XII. 028. 

XIII. 81. viri insignes. XIII. 25» ^ 

j;X«x«T>7 Parcaruin. IX. 390. ijT^tov de papyro. IX. 99, 

^Xtot y.ty.(pofji.t^», VIII. 102. j/^^m iWof. IX. 190. 

TjXiyuTOS. XI, 108. j/ws. is j/w vtTa^xt. VIII. 18. 
^X«o$ V. fjiXtos, rjXtos (Sior^ 

'E»^vvuv Homeru». VIII. ^uXuyat apinm. VII. i56. 

62. jjXtov KotretSvvttv, VII. 326. cubilia. XII. 44l. 

3oi. ^xXxytjTCoXos. VII. 326. 

^Kirot^yos. XII. 45/. ^cHXotyot Pfoscrpinae. VI. 

^ytrtXijs ^oiXxyos, IX.81.S. l85. 265. XII, 320. 

XII. 262. S-xXi^^ttv y-jiuts, IX, linV. 

j/^«<. ^ff^'*»* , KxB^ijsJxt, Htta- Srv.7k,ttv de juvouibus. VI. 

3-5«, de rebus -0110818. i44. de cute. XI. l3l. 

VI. 397. de ■ aTinis in vi Iransit. VII. loS*'»^»^. 

tempKs suspensis. VII. ^x^oo, inia Horaruin. VII. 

172. ' 4i. I M D E X 9'ei}.os et f'pvos de hoinini- ^s^uoi, lupini^ Cynicoriun 
tms. VI loi s, %«j)«Va)y victus. IX. 4i6. 

u/u,/5goctov Ti ^xXos, VII ^t^/U.X SxKpVM. VII. 4l02. 

333 Itfsv ^uXos de i'/'.^fh Xll. 109. ^t^y-osf 

puella. VIIl. 139. audax. XII. 7 s. 

l^uXrctt %/u,oy spes, venus. ^tf/uoxvrn, XI. l4. 

VI. a85. 5sj)o,tt<»< ^ty^/. VIJ. 261. 

SruTtTm. Tt^^x/uf/iivoi vtxgoi.lL. ^i^os, mes.sis. VIII. "55 j. 

uSj. SrtTov , id quod xtKgv(pxXos, 

^■«jjo-aX*?; ;^«<'^ artificis. VIII^ XI. iS?, 

147, ^itrjuos, in amore. XI. 291. 

^*Kw» *fy«, texta speciosa. bsvfAo§iti. VII. 255. VIII. 

XI. 321. 33g, 

Bittv de hrrba, arboribus. 5j;yw, Tt^tiyfji.ivos t concita-r: 

IX. 379. /W.9. X 319. 

^tiXont^ov el ■ ^tfXoTTt^QV IX. ^'^Xvs si§fifi. VII. 117. 

261. XI 364. ^t,fA.o\oyt7v IX. 71. 

^iXyttv oiUjuxTX de somno, ^-^/^) «•«^' uinoXiots. VI. 6g, 

VI. 102. ovxrotis. X. :.>68. 

5/Xf<v , r^//e , in re vene- ^Hi^^ » ^fi^tCttv in re ama- 

rta. VIII. ai. X. 92. pro ' twia- ^^- ^og. X. 21. 

^tiptvrris, in amore. XI. 

3i6. 
B^tigtov , in conviciis. XII. 
j 1 4. fA.ilfi.ttv. XI. 237. 
5*tt»«Xoy. XlII. 101. 
BifAi^o*. XI. 399. 

5if*ts. u f^v ^ifA.ts. VT. 347. 

,/ £,, ,v -z « 3ri*aos , coetus , turba. 

atfji.ti. \\. ii5. u)s ' Vll, 32. XI. ii3. 
S^Xtfittv, vexare et amplecli. 
Vll. 3o. O'0V 

.^?V«j. XI. 2^9. 
^to(poftv VII. 374. 
^■5j)««y. VII. 97. X. II 3. 
^t^i^ttv. abscindere. XI, <^'"?^'<'"'- rt°rvtitiivut dicun- 

^„3 tur, qui vila uon Iruun- 

btgiavftov ei^iStCTgov.WW. t»r ^^- ^^i. 

.aSi. ^otvua^fut de qiorbo conta- 

^tsftoioTts, copa» X. 238. gioso. Vlll. 96. V E R B R U M. 537 !}oivocru)fx^?<f°^ >-otfAos. Vlll. Srvyxrigti poetarum carmi- 
g6. na. VII. 392 

%tv}j , pahulum. XII. il3, ^vMs rixvVf /acullas poe^ 

boXos, Xll. 85. iica. X. 321. 

^aofi de saltantibus, Stoti S^vftov ^gt/uv, IX. 276. VII. 
Xo§oarualtt VUI. 342. 4o2. 

!^0£vl3os,p/ausus, acclama- ^v/u,o^xxs7s fxiUjSot. X, 3^3. 

tio VII. 5j. S. IX. 294. ^VfAOS, SK ^VfAoZ. VII. 243. bo§vfios fjLo^^fis , de de- 
formi. IX. 4o5. 
QovKvilStis , antepenultima 

ambigua. XII. 170. 
^^kjtr^x , ^ftTtrti^ix , Vgo- 

(^tTu rlvtiv, Vi, 88. 
bgvti, de saevo. VIII. 98. 
^§iSxi. lacluca sativa, 

VlII. 24i. 
Qgtvxniov et rgivxxgiov, XII. 

i64. 
Bgii. offrix Kxl r§lxts. VII. 
254. fjLYigos vno r^txx. 
Vill- 159. rv§xvvts r§ixt 
xxrxXvofiivri. IX. 128. 
Ix rgiXos xgtfjiKfAtvos. XI. 
i4i. 
^■giffffos et ^giaaxf piscis 

genus. VIII. 173. 
^glnts. X. 79. 
^gift/ios. VII. 379. 
^govos, cathedra, X. 225. 
3-fw;i^m, vi transit. X. 7. 
^gvnrtobxi. XI. 65. 
^•u^y , subare. XII. 472, 
@vi3pK , ew^^<«<rff. IX. 
384. ^vfAov suum alloquuntur 
poctae. XI. 289. r^ ^v- 
/ttw rxs tivixs u<piivxt, IX. 

357. 

B^VOffKOOS. IX. 376, 

bvgtos et tisnts diversa. 
VII, 83. 

2rvgtrgov, VIII. 200. 
bvgaos - mv xrvnos. VII. 4oo. 

d^vgatf) ^ttvos Bacchus. XII. 

17. Bvga», IX. 4o3. 
Srvaxvoi, villi. VII. 229. 
5««. XI. 357. 
B^fx.yl VIII. 263. 
Buigtii v<pxvT$s. lorica lin.' 

iea. VII. 84, 

I ante longas vocales syni- 
zesin putitur. XII. 423. 

Vy^ts et Vyiti. XI. 86. 

i^ttv , experiri, V. tlh. IX, 
227. visitare aegrotum, 
X. 4o. 

Ugirtis, VII. 235. 

ligos vnvos, VII. 3o3. 

iiiios Apollo. X. 4 12. 

VBgiSi castratus. VIII. 56, 538 II. 1 N D E X i^vttv. VI. 4o5. td^vvKt Xk- 
"Klnv. VII. i4o. 

«x«vo'f, vin. II 5. 

ixTtvov x*~f ' manus ra- 

paces. IX. i34. 
*1X<«J, pi'o argumento llia- 

dis. X. ao6. 
fAfiT^a*, <^'«r^i, i'oh'l. VIII. 
• 5i. XI. i46. 
iv^xXfAKrXf XI. 17. 
r^f V.OH o7riu. XII. 438. 

riKXos-uii. VII, 3. XI. 72. 

VII. 323. 
iovXls, piscis gcniis. VII. 

i45. 
iivXof l*iT*5^%»<, xu^c§ntt. 
.. Vil. 21. S» V 
iffv/rjfy (p3-o<V. Vlll. 166. 
initeiti 'hgatvon- VII. SS/. 
«7r»ro'/6oTOv "Agyos. VI. 248. 
<Woy Tux^^ olvos. VII. 23 1. 
iffoyoiu,tXf in Oico. IX. 243. 
iffoxft^^^Vf' VIII. 356. 
iao^^oTtos j)ro tVoj. XII. a45. 
«<7r((VM( /3f)7v. XII. 35o> 
iarogius Sitixt de panlomi- 

mo. . XII. 33 1. trrroptu. 

commenialio. VIII. 3^3. 
<aro< «^o(%vwv. XII. 111. 

«(Tro.f et vTTo conl".. Ibid. 
iax^^t iiiofiivt] facies. VII. 

281. 
Irvf iaitlhs. VI. 3<j8. X. 
.1 374, ivl XI. 35o. s. 
«%^t/x pro /%5v'y. XIIT. 1. 
ix^v^o-ktls. XII. 243. 
ix^voXfiiarrig. VII. i43. 
i^y<« antv^riPos. VIII. iSg. 
ixvoTCf^tj rgts^Ktxros. VIII. 25. 
/;>[;yoy sgtiittv. IX. 28. 

ftafi»19^t}s. VIII. 16. 
xa.OfA.ttov xgxros. VI. 6g. 

XKOOJ X»f«,(t<OV. VI. l52. 

;c«i)^«^ef , p7tri.<t manibus. 
X. 262. xxd^x^tiv ooov fP- 
Xta^xt. VII. 293. 

xx^tros rof/Jvth VHI, y2. 

xaJoXow, >/, lleiodi.ini. X. 
186. 

xxi. et quidem. XIII, 70.' 
XXI (T») yocf. VIII. 16. XXI 
ov. Xlll. 83. x«< in fine 
<}iiarli pedis anle voca- 
lein productum. XIII. 
55. xui et xtTrxi conf. 

xn. 287. x«;etv. xui. 
80. 

xotivorte^fov , pupa. X. 234. 
xuigix Xiyiiv. VI. 42. 
xxtgo/xxvtTv. IX. 8. 
xxtgov yvm^t. X. 86. xxipZ 

SovXsmtv. X. 26 J. 
xxKOogofxiti , tcxKOKgiaiti , xoe- 

xoanogJii.' XII. ^5. 
xxxosgyos aiitigos, l.X. ,490. 
xuKonxg^tvos ff.oTgx. VI. l38. 
xxxoaxtivos xvtig. Vlll. 4ii, V E R. B O R U M. 539 xuxoaro/iixxiiiv tgyx. IX. 

442. s. 
xxxoffXo^oi. IX. 278. XIII. 

27. 

xuxortxyot cfxvf^ctrx. IX. 29. 
xxXKjutvr^s f piscator.Vlll. 

172. 
xuXujui}, pulcritudinis re- 

liquiae. Vll. 22. X. 101. 

exoletus. IX. 269. 
xuXu/uos \tvxos. XII. lo4. 

xuKuy.01, virgae in ve- 

subus. VII. 333. 

XuXuflOD^iJS XllUVtl. VIII. 208. 

xuXif/ut^os. X. 265. 
xuXius. VIII. 249. xuXiu. 

aedicula. VIII. 358. 
xuyii.lx^vs. VII. 328. 
xxXov xuX!^ uiixt, \ 11. 26. 

T9 xuXov , pro xotXaij. 

VII. 260. vm. 277. 

xxXus rexvrus atttiv. VIII. 

3gi. 
xu\ii^n , pergu/a.YlJ.3'/2. 

VIII. 243. xiiatris deum. 

IX. 307. sepulcrum, 

xri. 247. 

xuKvy.y.u. tumulus. VII. 

167. 
xuXvKr^u. Vlll. 4l. 
xm\x*I. VII. 21 3. 
x*fA.uxts u/u^pijSoXot, VII. 85. 

IX 161. 

x»fJi.fA,oviri, X. 4o6. 8. 
xxyua^vts. VllL 326. xufi/uovlti. X. 4o6. s. 

xxfA,nrsiv tts yovv, X. lo5. 
x«v. salteni. XI. 3 16. c. 

indicativo. XIII. 87. 
xuvu/Sos. IX. 482. xuvu/itvof 

ffMfix, Ibid. 
xuv^K^ov oiros. VI. 382. 
xuvB^os. oculus. rX. 161. 
xuv^wvts, asini praegran- 

des. IX. 3 18. 
xuvoviGfAx atXiicDV. regula. 

VIII. 162. 
xunyfkivttv , sign. transl. X. 

237. 
xunvos, fumus, vttna pro- 
missa. VI. 38 1. XII. 
188. 
xxTcriiv et iyxuTtrtiv. VII, 
89. xtxu<f>i]ori rugaZ. XI. 
84. 
xunv^QV yt\ofv. VI. 420. 
xuqufftos. locusta. IX. 220. 
xugliuax et xugTtuau, IX. 

37. 
xxgvl^u^tuv fusus. VIII. 35. 
xecj)«j xv(pri. squilla gihba. 

Vll. 47. 

KapTTw , nomen mulieris, 
IX. 210. 

xug§uiv. VII r. 77. 

xu^CpuXios. IX. 43 1. 
xu§(pus et xovffius conf. IX, 

199- 
xxgCpirris 3'xXuft,ot f nidus 
avicularuui. IX. 293.- 54° II. I N D E X KugCpo/uKt. VI. 170, XI. TUArv.n^fii^aaofA.a.i. TCgoiitrKi. VI. 170. 
KKTurtjKsffS^xt c. dat. inhae^ 

rere aUcui rei. IX. 435. 
r<voy. Vill. 6, e regivne. xKruvxivtty , de aestu solis. 
VL 96. x«rec /6f(«%v. VI. 122. 176. 220. s. 
xȤ(pos. XI. 89. 
XKT». r^o^oitoy taruvoti xocru sensim. XII. 471. x«r 
ovKD , XKT hvnviov decli- 
care aliquid. X. i34. 

je«r«'yX«rr«6 carjiiina. 
Vlll. 7. 

xotTKitTiut, in mediumpro- 
ferre. XIII. 45. 

KKTK^eafiot et xKTKHatis. IX. 
4/3. 

x«ra(J"^vffr?iV. X.-l^S. 

XKTKtyi^tty. XI. 291. s. 

x«r«<yiw. IX 273. xKTfyhuTTta/u.hKt "Kiiiti, XII, 

453. 
xKTi^tiv bona sua. X. 217. 

23o. 
x«r«Xiyx'"' » xara/ff^^jvyfiy, 

Vlll. 44. 
xKria^ttv et XKrtaB/ttv, IX, 

38. 
x«rft;v^v , signif. transl. 

XII. 8. 
xKri^tty yijy. apud inferos 

esse. IX. 488, xKruy.Kyx*^*^'' ^^ risu im- xKTt^mnrttv. XI. 35o. 

modico, XI. 48. s. xut^o^k fioargvxK. XI. l^g, 

>t«r«x?wv^f «y ) obruere. IX. xocToy.fi§uu. 9fA.f.iurK xKrof*- 

486. 

XMrMKVffr»)' f XKTW OgCfV. A. 

58. figit^fVTK yoQtaty. VIII. 

375. 

XKvrii. VII. 129. 
xKr«Xv»«v> missionem dare. xuvy.tov. X. 187. 

I^. 445. X. 26. x«ra- xKVftKTos et r^«ti^«rof conf. "Kvoy.ivos. fifa defunctus. 

. .IX. 498. 

x«r«(Cti'e<i' , VIII. lo3. 
KKTuvtvtty , promitlere. IX. 

37G. 
xftTKniyttv , de ra^retrici- 

hus amantes exueutibus. 

X. 22. 
x«rK7rfrr9vy. I^. 36 1. IX. 38. 
xKvatK Macedonum. VIII. 

294. 
H«73-< pro xt7at. XI. 90. 

XIII. 8.9. s. 
xiTfiKi. iv arofiKrt xtta^ut. 

VI. 327. h atXiai. VIII. 

3ll, XtlTKI^Ki^OS U)S. XII. 
29.5. XtlTdH ftOVtl, XII. V E R B R U M. 541 287. xt7ff^xi positum 

esse , stare. IX. 24 1. 

X. 326. s. 
xf~y«, de rebiis ohscoenis. 

X. 95. Vid, fKt^voi. 
xt/gtiv. devastare. VII. 117. 

s. XI. 394. 
xixgv(pu\os. VI. 4 16. XI. 

60. ««"0 xtxgv(potXov /u.i' 

^gt vtgiffXtXi^uv, VIII. 

219. 
xiXotios galli. VIII. 200. 
xiXtv^os , de carmine. VII. 

20. 
xeXj/j , scbema venereum. 

VII. 48. s. 4()8. 
xt^^KSf monoculus. VII. 

236. 
xi\v(pos. cymha. VIII. ^07. 

IX. 67. 
xtvtwvts aeris , terrac* XIL 

186. 
xivortis et viQTt]s conf. XIII. 

73. 

XIVT^O/IAKV^S. XI. 357. 

xivT§» i acute dlcta, IX. 

333. 
xtVT^onxytis. XI. 356. 
xtVTgoTvnt7s f itwXoi, IX. 

192. 
xtg»fJi.(iDv ffTiyxvtoTt^ut f ar- 

bores, IX. 45. 

KtgXoZxOS fiwjilQS. VIII. 22. 

■Kigxs, meiUula. VI, 21. 
xi^xTX , calami apices. Vlir. 3 80. xtgxTX noit7v, 
de mulieribus. JX. 444. 

XtOXffTX OXXgVX, XH. 46. 
Xt§XS(Po§Ol , XtfXTIXt , Xf^X» 

T*i^is , mariti moeclia- 
rum. IX. 444. XIII. 4o. 

xtgxvvol5o\t7v. VI. 43. 

xtoxvvos , signif* transl. 

VIII. 34o. 4o3. 
xtpfioxi , tibiae ex cornu. 

IX. 145. 

xtgSxX^ xXuntiif xt§0M. VI. 

175. 
xtgxts xoiSos. VII. 66. uti- 

^iliv. VIII. 3o. oiXxvwv 

tffTMV. VIII. 341. 

xtffTov (jt.xytfDTt§x (pu)vt7v, VIII. 
220* 

xtv^tiv. rx. 80. s. 

xt(pxXfj. ix xi(pxXris xwxvttv. 

VI. 411. 
xtiXriSovts. XII. 45o. 
xnXis. IX. 124. xtiX7StSf 

animarum lahes. !X. 

281. 
xtifji,os. VIII 237. IX. 217. 
xtintvs. X. 36, 
xtigts.pestes, IX. 126. VIII. 

i3o. 
xngonXxffTos puella. VIII» 

244. 
xtjgos ^Xti^tls is xv^gxxttiv, 

VL. 32. TtlXtff^Xl WS X^' 

fos. VII. 42. XI. 79. 
xtjgvxiov Mercurii. X. 4i. 54- n. I N D E X xjj^vl Kgtrijf , liymiuis. VI. 

334. poeta. Vm. G2. 

de rebus. X. 3i6. njuri- 

ciim gcnus. IX. 21 5. 
xvCPtjvff » plagiarii. VII. 

4oi. X. 29<j. 
Kt}(Picros rectius <{uam Kv- 

(p.aaos. X. 6. XIII. 49. 
7il{uv , uxoxi^tiv, pro/icere. 

VII. i4. 
ntt^uovf de voce suavi. 

IX. 172, 
x/yftf 5C. XII. 344. 
xiviTv, subagilare. XI. 336. 
xifffiQis %tavrtigx. VIII. l63, 
Kiaa», loquax. Yi\i. 84. 
Hiffaoi , K^oxogts. VII. 193. 

j^ro tliyrso. VI. 202. iii 

poctae tunnilo.XII. i64. 
y.iX^^ ct anct^os. VII. i45. 
x<%X/^f<yj de lisu niereLri- 

cio. XI. 17. 2i3. 
xKot,yyii. latratus. VII. 65. 

de clamore incondito. 

Vm. 127. 
xKu.yt^ol yigKVot. VIII. 26. 
xXoi^xgos. V^Il. I05. 
xXocSi pTO kX««(Iw. VI. 297. 
y.Kuitiv. VI. 122, vanere. 
VII. 355. Vm. 267. 
XII. 121. 
xXa/w oivgo/u.fvtj, VII. l5o. 
xXtiiovxos. Aeacua. IX. 27. 
xXm cwwv. IX. 257. 
xXwrov et X<tov. conf. IX. 32. xXfTtTftV TOV VOVV, IX. 328* 

4 18. 
xXhxs. XI. 8a. 
xX>;i,()« l^f<v , de diis clavi- 

gcris. X. 274. xXjT^jf. 

VII. 371. insulae prope 

Cyjrum. VIII. i32. 
xXfi^uiv. xox divina. VII. 

295. 
xXijgos, ager. VII. i^g. 

vm. 286. 

x\ata^a.i de defunctis. VI. 
4 1 1 . xtxXifjLtS^x V7C0 iov- 
gxTt. VIll. 79. dejici, 
IX. 3l3. ^lv tcyy.oivyjai 
xXivta^eci. XII. 346. 

xktvtxos, Jiiedicus, IX. 464. 

xXotos. Vm. 264. IX. i48. 
362. 

x'ko7tty.os. IX. 260. XIII. 

25. 
xXw[iis. VIII. 25. 

xXtfos. VII r. 25. 

x\ui^wts , Parcae. IX. 389. 
xvKxoy. XI. 73. 
xvvM.oi , loca confragosa. 
IX. 354. 

xvi)aiuov>;. XII- 125. 

XVtOtJ. XVlOUlV KVtCiUOS. VIII. 

l4o. xvtnos et axvinos. 

IX, 5o2. 
xvi^ttv. VI, 45. 112. fexare. 

ii5. 
xvw^mXoi, de insectis. VI. 

106. VERBORUM. 543 xom pro yos7v. VII. 25/. 
xotXxtvttv, aperire.Xl, i55, 

Xll. 5o. 
xo/Xv 3-xXu(Tff}]. VI. 91. VOtl'?. 

VI. 9^. HoTXst O^fiOlTU, 

X. 167. 
x£.<jM.^y , xo<^./^?/y. VI. 22. 
xoivos Xsyos, IX. 424. i^#>;f. 

xn. 23 1. 

Mo7os, u§i2tfji.os ap. Macedo- 

nes. Xli. 342. s. 
xotfuvoSi imjierator Ronia- 

ims. Xlll. 91. 
xoKKvn' VIII. 2o5. 
xoXaxjy , parasiti, XI. 345. 

xoT^ocy.ts Ko^oiKss, X. 217. 
xoX«^t;<v. IX. 2o3. 

xo:9^ti. panisgenus.VII. 44. 
xo^oil/f puer merilurius. 

VII. 368. 

xoXo^os '/.ii^^v. Vin. i84. 
xo\o->iOpSoy(,oXu. Vill. 23 9. 
xoXotvvr;; et xoXoxk v^»/. VII. 
4ii. 

xoXos. rx. 354, 

xo^nos ct HoXTTot yijs, XII. 

172. HoXnos et noXtot 

conf. XIII. G5. 
xO;tt(?v. supprbire. IX. 123. 
xoy.x§os. VIII 2o5. 322. 
xo^j?. /aA/Y/ VI. 120. «o7*»/ 

rv^foj. VIll. 46. 
xofiTtos. *^ana osteiitalio. 

VII. l35. gravior stre- 

pitus, XI. i6o. xovdrVov, X. 21 4, 

Hovt^siv, VII. 172. Kovl^ia^xi 

de athletis. IX. 172. 
;«ov<j oX/y»;. XI. 85. Tcuvroc 

Hovis. IX. 309. pro xo- 

frgoi. XI. 86. 
xov^oii. et xovTui. X. 157. 
xovTonxiHTVjS. X. 190. 
xoffos ciun xu/xuTos conf. 

XII. 21. 

xonTsc2fxi, lugere.Vll.3j2. 
IX. 470. xunrttv et x«- 
TUXonTtiv , loquendo oh- 
tundere, IX. 48g. 

xonr}} , placentae genus. X. 

99- 
xo^ui XtVHos. XI. 322. xogui 

in janua. XI. 338. 
KoohuKiv et %fovf«(7Kfv cont 

XIII. 66, 

xo§\j^os c. cycno certans. 

• XII. i38. 

KOfViu^ot in luanunis. XI. 

129. 
Ho^vvti i ro utoo7ov. IX. l3o, 

de niediae prosodia. XI. 

227. 

H0§OiVtKUJitt. VIII. 284. 

Ho^iuv/is longaevitas. IX. 
l36. «•Kvvw%/j;. VIII. l5l. 

xopmiau ygu(ptiv et tniTt^l- 
vut. VIII. 223. 

Kffuivo/ioXoy, XII. 24o. 
xofiuvas /iovs, VI. 175. 544 il. I N D B X xoTtvos. fixxT§ov tK^ xotIvov. x§nvis pro xpifvtf. VII. 36o. 

Vll. 73. 4i>6. K^„r»ifCs. VII. 137. 

xov^tturtSf tertius Apatu- ngtjrl^tiv, xtXtxl^ttv , cciyv- 

ricfrurti dies. Xll. 2u5. ytrtK^uv , pro unot,Tsfv. X. 

xovg^Tts. Aetolia. XI. 4i3. 21 5. 

xov^ijuos f persona tragica. kpi^ivos oTvos. X. 188. 

VII. 396. xgivov , ilos et unguentuiii, 

X0Vg0C70x"A^Tl/U,IS. VIII. n. VI. 4. 

xQvgojgo(pos uyoc^v , cle re- xgiva). nauta iro^l^ xtK§tfA.i- 
gione. Vll. 3:^2. vos ntkv.yti. VlII. 93. XI. 

xovipov inosi xov(px "kiyiiv. 3o5. 

VI. 266. VIII. 236. KoZ. k§oxii ct xgoxxXv. VIII i33. 

(pec (TXtgTxVf fix^i^ttVf iX- x£Oxivots /u.v§ots, V III 234. 

xgoKotis xtvaos. VII. 193. 
xgotrawTos. VII. 25 1. X«(j3-«<. VI. 424i 
xoiy(^M; ct xx§(pxs conf. 199. 
xov^ta/Uos , r('/nis.sio vecti- kgorxXov , de re strepera. galium. XII. 206. 
xo(ptvos. IX. 455. 
xo%Xof »ro^(pti^foy. XI. 195. 
xgxivttv. desimare, XII. 

32 li Si 

xgoi/ux. muisum. XII. i54. 
xgxvttx. VI. 422. 
XffKy^ee. X. 119« 
xgixttv fA.i\os. VI. 4o2. 00- XI. 2 12. x^oTocXwv »r«cT«c- 
yoj. V4. 78. niuJierum 
iiistrumentum. VI 329. 
VII. 249. X. 162 s. 

XpOTtTv TCoXtjUOV. XI. 254. 

xgovttv , tcxtorum.Xl. 334. 
xgbu/u.x, de tibia VII. 353. 

X§V7lTiw. XI. 125. 
x§utiZv'kos. VIII. 121. VKXi. VI. 427. xotSxv, X. xqiuyfjLOS xokotmv. VIII. 48. 297- 
xgijyvov ovStv, VII. 56. xvr/^ xTiis. pars muliebris. VIII. 
23 1. xgvyvos, Vil, 20M VIII. xvx/uuv et xvxvmv conf. Xll. 
11 5. TO xgyjyvov pro x^>;. 37O. 

xvjiSx, VI. 178.. 

xv/ifvtiv nvtvfjix. VI. 89. 

xvfjov ginTtiv et xvxggiicrttv, 
VIII. 224. 

xvSwviuvTts fJiXC/Toi. Vll. 102. yuoif. VIII. 25o. 

x§YiStf/t,vov, X. 3 11. XI. 49. 
x2nfji.vos IX. 421. 
x§rivx7»i , xgxvtxits, Nym- 
pliae. XII. 285. V E R B O R U M. 545 xvH^v. mare txvxtjae vsix.llC, 
1167. HVHoiabui KtjdiUi, vov- 
crots. VI. i58. xvxtj^ets 
Trovros. VIII. 1 1 6. 

xvxXu, ciirrus. X. 35g. ae- 
i.vvvs. VI. iq5. 

iiv>i'Kn4S rvqoZ. VIII. 167. 

xvy.Xtoi Xi^^^ot. VI. 262. 

XVavoS G6(pOS. VIII. l44. 

Tf!tos. Vill. 390, 
xvxXui^pf de vudi et crudcli. 

VII. .^53. 
xv:s^os. IX. 446. 
xt/^06 pro xvtifjiu. VII. Go. 

407. xvjULot Kvirgiaos ■ntpccv. 

VI. 38. 3. de affectibus. 

VII. 355. dcmalis.Vni, 
56. IX. 43 1. X. 194. 

XII. liO. XVfJLK ^VVOVS. 

Xll. 9. xv/uixatv et x?^' 
"Keaiv couf, XI, 419. xvfA.ot 
et X'^/"-'* coai'. XI. 4 19. 
xvfA,oi,ivea^ut, uteruin gerere. 
VII. 407. 

xv/u.^ti. VIII. 274. 

xvvuYX^ ^t >£fv«y%of. VII. 

3:^5. 
xvvnyiatov, VII. i6i. 
xvvo/uvtoc. IX, 485. XI. 345. 

xuvovpjjof. VII. 73. 
xvnxaats. VII. 5g. 160. IX. 

289. XI. 35i^ 
xvgeiv. appropiiiquare. XII. 

63. 
yvqros. VIII. 4o2. 

f^ol.UI.P,Z, xvaoit x^p"^. X. 33l. 
xv<pos ^icc ytlpxs. VI. 383. 
xwiDj' , ro oci^otov. IX. 286. 

X. 108. xvves f insidia- 

tores. VI. 18. xtiges xvves 

(?it'ov. VIII. i3o. 
xwS(t)v. iubae orijlcium. Vlf. 

538. 
xwXoc /Sxrov. VIII. 187. s, 

pedes. VIII. 4io. 
xuux. V^II. ig3. 
xoDfiidc^etv , eTrtxoo/uii^eiv , els- 

xoiifiuCeiv. IX. ao5. dc 

TJctoiibus. XII. 112. 
xoiy.wi^oyiXwf. VII. 247. 
xu)fA,uiv TciXoiyos. VI. 84. 
xwvtxs oivos. VII. 327. 
xwvo(po§os Stvgaos. VII, a^g'. 
xmvonstov. XI. io5. 
xwrtXov 'ofAsfjou. W\\. 222, 
xw^v X/^-oj, de cenotaphio". 

IX. 267. xm<poi ili.vefA.Qt. 

IX. 222. 

X iii promintiuudo dupli- 
catujii positioncm lacit. 
VI. 24i. 

%»/^gots ;;;*f'X«F< (Pt\e7p. X. 73, 

Xx/iv^iv^os. etvxXios, coch- 
lea. VIII. 11 7. de ora- 
tione obscura. XII. 180. 

Xayecfoj-. IX, l5o. 

Xuyoves , pharetrae. IX, gS. 

XuyVVOS KlXgOTTtS. VIU. I'*4! 

Xuyuis ovurotis, VXt l32« 

M m 546 II. 1 N D n; X \u^f»7tt ^ r», X. 63. 
X«J^of. IX. 287. XII. 1 32. 
7«»(koc^. VI. 201. 
■Ku.tfjitni^ri. VIII. 26. 
"Kotianiov» ^ I. 307. 
X«xt/|^«<v. X. 63. 
XKKuve; nin\oi. VII. 332. 
XaX«y>;jtt« rvy.rcu.yov, VII. 
375. X«ff«3(tt(xXov. nialum lana- 

tuin. VIII. 2o3. 
"Kttaios. aibtislis obsitus. 

VII. 196. VIII. T58i. 

IX. 35'i. Xeiafti ox^th X. 

'JOl. Xxffixt (p^ivts. VII, 

24^5. o(f§Zs. VII. 4og. 
Xet^TTaii^oj. VI. 66. 
XxTui iii cottabo. XI 56. XotXioy , in Jionam partem. Kctvxotvti) et Xjvxkk'»;. XI. 96. 

VI. 99. VII. i4o. X««;f«. VII. 194. 

'KixfA.^^oi. xxt U\(p«. Xiytiv^ de X<e«/i'?o-3'«<. X. 62. 

paederastis. X. jj. Xtyvwros x^ruiv. X. 320. s. 

'Ku.ff.nei.^ti^^ofA.Us diversa ge- "Ksymv suhaudieiidum. XIII. ncra. XII 320. s. 
'Ku,(An(ii.h(po§u)v certauien. XI. 

3bo. 
'kxy.nu.s. u)gx 'Kv.y.na,^^ i'xovaK. 

Va. 34x 
Xoc.ttTfai, vi transit. VI, 58. 

Vll. 378. VIII. 199. 
Xuyvfos , protervuH. XII. 

a36. VII. 3^3. \u.y.v§ai. 

^oyyUr». VI, 67. 88. "kiyovat orationi in- 

terposituni. XIII. 69. X*- 

yiiv , ttnstv , juhere, X. 

200. 
X«ot;v, 'KtK/.tviiv, de nialaciji, 

IX. 254. 
Kt7as. X. 181. tranqiiillus. 

XII. 474. de vento. X. 

l54. s. X«/>; o7of.VII. 65. 

VIII. 195. X«| tntl^Ktvitv. VI. 49. XI. "ktinu. rx kiinoy.ivot. Vlll. 
i3y. X«| nurtlv et Xax- 226. 7totrs7v. VI. 129. 
kunotgti. X. 20g. ktigtos, de voce. Xll, 001, 
ktiil^uvov, XII. 16G. kotntSrtis, iu convicium. Xf/retJ^va. IX. 182. VII. 45. 

koia^tiv , %X*v>;v noitTv. Vh 

386. 
Xttatuvxtiv ' ivos etvt^ov. VII. 

196. Xs/TToXoj/ov. VIII. 195. 
Xi;rTov i'/roy. VI 1.328. ktnroi 

1'X.^il. Vill. .) l5. 
kia/iiov , poruli gciULs. VII. 

.^34. 
ktaliif Hoyti. VII. 6:j. V E R B O R U M. VII. 24/. confahulatio, 
VII. 3oi. 

XiVKOS - Kxl Tiiidoih;. VIII. 

78. aixiofi. vni, 157. 

T^svxxf iiitellectu facilia, 

IX. 179.' "ktVKX OaTfX. 

IX. S67. 
Xfyxoiav. VIIT. 232. 
Xff «sXo^of. VTII. 4 1 2. 
"ksxos, coiinubium.~K\\. 5i. 
Xiwi'. XsoiTOf o^i^«r<x. V^m. 

45. 
Xiiysiv c. accusat. XIII. i4. 
Xi/Kv^os, ampulLa, Vlll. 

j56. 
X^^ttot ^'jxns, VI. 226. <^o- 

/w7z/;a.y. VII. 352. IX. 

3 11. XtJiu-x ciim StTiUx 

coiif. XII. 21 4. ciiin 

C}}iu,x. IX. 207, 
\}j/uviffy.ois oniati athletac. 

XI. 3o2. 
Xijgoi, tunicanim onia- 

jTientum. VII. 5:^3. 
Xt/Sn^os, humidus.Wl 212. 
kt^ivij (^tcgvyi. VIII. 173. 

•l^fJXV' X. 172. 
Xid^oXtvffTos i'§'Jiis , u^rjs, VII. 

24o. 256. 
X/^-fls, tie.s!.iipiJi.s. XI. 3oi. 

407. Xl^os us y.s7Txt. X.ki, 
2(j5. "ki^os (pSrovs^ri , /3ct- 

IJKXVOS. IX. 234. 

kt/XtViTts' A^TtUtS. Vlil. 356. 547 

Xt^fiv , in re venerea. VI. 
64. XI. 210. 

XtfA.ti§ov o^yxvov. XIT. 24o, 
kif/.os, deiis. VII. 74. tguTX 

nxvsi. IX. 285, 
"klvov. Jlabellum, X. 70. s. 

X/yc< ixoi^tis. XIII. 3, 
kiTroxuTfoi (f^xayxvt^ts. VIII, 

170. 
kt^os, xvxtatis, VII. 243. 

X/TOl/ J/|j)0«J. Vll. 68. klTX 

ct «Ti/zot conf IX. 32. X<1 
ToZ et xXftxow. IX. 32. 

X<r«/ TTojnericae. IX. i35. 

X~T«. IX. 3^3. 

X/%vov o,u,«a;. VI. 58. VII 96* 

koyxhs , oculi. XI. 137. 

X»y'oy. XII. 199. koytoti, 
eloqueiites. XII. 1 j 6. Xo'- 
y<oi' , elocjueiUia. XIL 
102. 

koytfffAos amori oppositusi 

VI 72. X. J69. 
TwyoXi (r%«<, pliiiosophi. IX* 

457. s. 

koyxuTOi Bvgaot. XI. 74. 
kotTtos, Tx kotnx ti^xs. IXi 
2S0. Toti koinov. X4 l36i 

koKX}], Vlll. 325. 

XofoTfopcjw. XTI. 180. 

Xo|w Of*/U,XTl i^tTv. VIII. 3 1 0, 

VlLi. 108. 
konxs ^WjUxixti. VI. 23. * 

kovTg» , injeriae, Vil. 4o5. 548 II. 1 N D E X XOVU). Toiu uVfAOtft %,OVOfllV«. 

VI. 232. 
Xwy^tvey tV^a^Xov. VIII. 32. 

!X. 178. Xvyaivx xmlot 

ftoi^m. VIII. 227. 
Xvy^os. oTec "Kvy^Qv yXvzrrjv. 

VIII. 139. 

Xvyi<Ty.ol , Xvyl^ta^ui. VIII. 

32G. IX. 220. 
Xvyos. VII. 23o. 
>.v;«v*ToV /S/oy. XII. 255, 

T06 yiafA,0(. f tOVS V0fJl,0-JS. 

X. 246. Xt/*(73'ct< y xxrx- 
\vtc^ut , de laboriiin 
vaciilione. IX. ijS. 34i. 

Xw^«». VI 11. 79. 

Xvxoi, prictlcrastae. X. 123. 

IX. 44o. 

"KvgXS UTCOVtlV ws ovos. Vill. 

171. 

>.virtf/.!\tjs Eacchus. VII. 

339. 
Xi;ffia;Jo/. VIII. 3l3. 
XviTcu, de dolore iuimodi- 

co. X. 3i3. 

Xvaaoy.u.yis n mxkov. VIII g. 

\vuaof»t.a.vits it^Koiiai.fii.ovs, 

Vlll. 35. 
>MXvos, testis mysterioriTna 

VeWeiis. VI. 87, aiym. 

VII f, 225. avviaruig. iX. 

269, "latios. VII. 281. 
^wfroovrtis, X. 268. 
Xci;toj id (]uod ^ivaci. VII. 

354. fiuyivtiv, VI. 29. 
fAuyvtis lapis. Xf. 3o4. 

fJLX^fjTlCiV, XI. 27. 

fAotiu. VIII. 362. 

fji.v.ift.xv, IX. 16. 
fi.Ktvo(,s liitiita. VII. l52. ' 
fiutvta^ut , desiderio flu'' 
grare. VII. 107. i56, 

XI. '6'S. fJI.UlV0fJI.Otl, fJI.0iV1^.> 

aofji.ut , exclaiuatio , re 

incredibili audita. IX. 

44o. 
fjLuivf} ct fjkuivis^ piscis. 

, VIII. 24o. s. 
ftxivoXfjs et fji.utvoXios. X. 

409. 
fA.utgu, astruih. VIII. Sggj. 
fA,uxu^ , fiuxui^x , de diis. 

IX. 221. 

fAUXfov x'kot,litv , uvaui. IX. 

23. 
|U«X«X«f%>;TOJ VTtVOS. VI. 

364. 

^«XMaCf/V 0<J^M. Vlll. 2l4. 

fix/^ov subauditnr. VI. 1 1 7. 

VII. 296. VIII. 111. 

X. 69. 

fjiuK')(poot7v. VII, 192. 

fj^avSpi. VI. 35 1. VII. 3i6. 

fjLuvtv. , ve/unicns amor, 

VIII. iSq. fjcotvlrjv aui(PgO' 
vu uocfvta^ut , de poetis 
JVigidis. IX. 24o. 

f^uvvtiv. XII. 29. 

fJI.UjU^OV, VII. 1 l4. VERBORUM. rA) fAocooitvsiv , iniminuere, VII. 
34. Xn. 2o4. s, fA.x^ct,l- 
vta!^ut , iii oblirivnem 
ahire. VIII. ^g. dejicere. 
IX. 269. 

fixoiXti , fAxgiKoiroriis. XII. 

108. 
fA,xofji.utgfiv et fA,x^fAx^vyt] , 

do corporis pulcriliHlinc. 

VII. 100. 
fA,x<)Tii flK7T^oey«Xtoro>. IX. 

353. fAxarti diia tribuLa. 

XI. i43. 
fAXtjTohrov. IX. 289. 
fAxcroi , pars tubuli. X. 

399. fAxarm ;[j«6j)<TJf. VI. 

i38. 
ftxvXts , culter. VII. 21 3. 
/«fyc» (J;; t<. VII. 266. X. 70, 
(Mf3-t;j<v, sigii. traiisl. VIII. 

225. IX. i46. XI. 329. 

fA,i^vtty fAV^ots. XI. 3oi. 
fit3rv7rt$xi fior§vs. VIII. 2o4. 
fAt^vn\fii. Vil. 96. 
ftt^vcfrxgyouvrts ^xyis. VIII. 

229. 
f/i,tt^uiv. KXKov fiit^ov v irtv- 

^tlv. VI. 2(S3. 
f4,i/^xfA7rtnXos,^l. l57). -nXot 

Evf*evi^ts. Vlli. 73. 
fAfXxs, de ioiiiine irnpro- 

bo. VIII. 409. fAfXxtVXl 

ip§hts. VI. 192. Xy. 166. fAtXxvxtsiv pro fA,t\xtVXtS. 

VII. 409. 

fiitXtr^v. IX. 21. declama- 

re. Xi. 344. 
fiiXt oirrov. VI. ^5. igvivov, 

VIII. 37. . 
fjt,t'kt'Kuirov usns in coronia, 

IX. 139. 

fji.iXitiixx vixrxgos de poe- 

inale. VI. 9. 
fAsktaax , de vpcis .snavi- 

tate. X, 4 16. de iis, f;ni 

diJigenter colliguni, XII. 

192. fjutXtaaxt, po'cl.ie, 

Vll. i36. boum proge-^ 

nies. X. 121. 
fAtXi^P^ytnros, fAtXH^gOVS lii- 

rundo. VI. 325. 
fiiXoi, curae sum. IX. ^to8 . 

f/JXoflXt, IX. 94. fAtfilf- 

Xuis ct fjt,fy.t'kt!fA.fvos. Vll. 
34 4 II. XII. 458. 
f*.ifjt,(f)fabut , cjueri. 'X.. lS5, 

fAtVlTOS. IX. 73. 

fAtglS TtXKtl, yil. 4l3. f/,OV- 

awv txxv}} fAtgts VIII. 11 5, 

fjifgfifigxt. XII. 298. 

fjttrx , c. accus. usus ejus 
elegans. XIII. 82. c, da- 
tis^o. XII. 238. y.trei et 
fiiarx conf. XII, 296* 

fttTCilXf^tOS. .XI. 24. 8. 

fcfTxvxariis. X. 4o6. 
fAtrptvxarfix. XI. 11 4. 
fjtiriw^os, superbus. X. 176. 55° II. 1 N D E X /utTtwgm studium. IX. 

471. 
fASTonugov in pulchiis. XI. 

129. 
fAtrtjogos, suspeiisus animo, 

xir. 122. 

f^tr^slv T« xV|tt«T«. IX, 270. 
fifroov croCpltji , tll^tis tX^tv, 

VJ. 277. XII. 229. 
XIII, 8. 

fiV^ta^oct, Vlir. 3l. 

fitii^os, vocab. ambig. X. II. 

f^ii^kti, speciilum Qcvilario- 

riim. XI. 34o. 
f/.v'>^iyov Xwju.ot f militaris 

vestis. IX. 609. 
fA.tiXofioXtHvy amatorium. VI. 

3^io. 
fi^Xov, fi^Xtt nx^tiioi^wv. Vlil. 

fA,tiXovx,oi , fascia mamilla- 

ris. VII. 62. 
fitjvvtiv, prodere, arguere. 

Vil. 2C,. 161. 

A*VT<f. XI. 3o. 

fctiT^vicf mare similis. Vill. 

328. 
fityvZvui, /uUyttv , admo- 

vere. IX. 390. 
fit\tMgiov. X. 43. 
fA.iXTtloV. VII. 6 1 . 
fA,i'KT(f (pvgof/itvot xxvovts, 

VII. 61. 

fn'y.t!ju.x, XII, 253. 
fA.iuy,riis ^iXof. VIII. 268. fitvaw^iov, XIl. 87. 
fji,tvv^i'ay.oiTx lusciniae, VII. 
195. 

y.ivvu)gios. XI, 281. 
M.taov/u.fvos , comoedia Me- 

nanclri. XI. 61. 
filrgoi, ruivlx, ornamentum 

viclorum. VI. 262. VII. 

339. mammis Succincta. 

VII. 332. in A'estitu ve- 

tulurum., yill. 84. (u/. 

T§u.is muliercs suspen- 

dium faciunt. IX. 264. 
fitTgo^tTos KOfj!.}} Baccbi. VII. 

249, 

fAvcHaBxt K^tivoiv , de eo qui 
ctS^vvxTx appelit. VII. 

320. 
f4.V^jU,X X§tT^S. VIII, 97, XII. 

253. 
fAvtx§ot rxTttiTss , villosi, IX. 

4i. 
fivotx pro aovXttx. VI. 3o8. 
f/Lvovs, lana tenerrima. VIII. 

221. 
ft-oytHv. Tcol^x fAoytiaxs. VI, 

389. XII. 39. 
fji.otgi^Iti /xsXfTti , somniis, 

VIII. 352. 
fAoXita pro fAoXw. XIII. 77. 

89. 

ftOVtl/U.f^tOV. XI. 253. 
fA.OVlOS Vi et XVKOS, VII. 64. 

fAovo^vytis pro fAOVOS. X. 299. 

fA.0V9Xgt}KtS, XII. 47. V E R B O R U ?^. 551 (u.(iv'>'kvy.v%u VIIT. i54, 
, /uovaivXov. XIII. 8. 
fxovonsXy.os ffvxx^^' ^ I^*- 

160. 
/uovoov^}} opv^, VIIT. 165. 
fAovoi , excellentiain signi- 

licat, VI.