Skip to main content

Full text of "Apicii Cœlii De opsoniis et condimentis, sive arte coquinaria, libri decem. Cum annotationibus Martini Lister ... et notis selectioribus, variisque lectionibus integris, Humelbergii, Barthii, Reinesii, A. van der Linden, & aliorum, ut & variarum lectionum libello"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| i.5™dj,Google ■ ^-11 i.,.-.:,d j. GOOgll?/ I j. Googlc i.5™dj,Google I...G003IC i.5™d...Goo3lc i.5™d...GoogIc 


%/ft, ..■■vv ■ (-1 *i^y .' i,5,™dj,Gpogle I j. Googlc I ,. Googlc i.5™dj,Google APICII GOELII 

OPSONIIS 

fi T 

CONDIMENTIS, 

si™ ^ 

ARTE GOQUINARI/|, 

LiBK,i Decem. 
Cum Annotationibus ' -\ 

MARTINI LIStfiR, 

c Mcdicis domcfticis SeraaiSmx A^Je- 
Aads R^na: Anme , 

E T 
Kotts felefiioiibns, Taiiifque leaionibDS fntegrij, 

HUMELBEROIt, BaRTIIII, ReikESII 
A. «■AM DER LIHDEW, Sc AlioRUM, 

ut & farSgrum Le3ioutim Libello. 

EDITIO SECUNDA. 

Ltnge auSiBr atpie mewJatior. A MSTE LOD A Jtfl, 

Aptld jAMSSOMl6^WAE$BERQ10a< j ,. Googlc I ,. Googlc VIRO CELEBERRIMO 

yARTINO LISTERO 

SERENISS1M« MAJESTATIS 

A N N &, 

Magna Britamite Regin^ 

ArchiatFo dignidiino. 
. S. P. D. 

Theod. Jans. Almeloveen; 

|Uum ance aliquot menfesin 
ECoelium Aurclianum vete- 
I rem medicum fagaciflimum, 
^apudnospofl annos cxlii 
inftar Phcenicis revivifcentem , flagi- 
tarem tuas AnimadverHones , quas 
mihi perfuadebam Te elaboralTe , 
eo quod vidiflera fcriptorem hunc 
maximo fuo merito , in fcriptis 
tuis laudari • vehementer atque 
* 1 conv 
DBDtCATJO. 
commendari. Verum Tn mihi eamm 
loco niitteres Apiciuh Covuma. dg 
O^fbniis QJ Condimentis , (cujus ante 
quadriennium pauca admodum id eft 
cKx folummodo dedifii exemplaria) 
novis tuis obfervationibus recens lo- 
cupletatum, fafla nobis, fi Tryphon 
aliquis apud nos reperiretur , poteila- 
te recudendi : motus exemplarium 
raritate , qu£e & alios coegit me in- 
cendere atque urgere; ftatim iteran- 
dam credidi tuam editionem. Hanc 
Tibi , vir ExperientiiHme , confecro 
nonnullorum , qus in manus tuasnon 
inciderunt,nonenim omnia-poffumus 
omnes, interpretationibus , ut & long^ 
uberiore,quod comparatio Leftorem 
docebit , Indice adornatam. Quini- 
mo adaudlam Variarum Le^onum 
libello , qtiem ablpluta noflra edi- 
tione, exitare demum refcivi. Hunc 
qua efl erga me ac quofvis humanio;- 
rum literarum cultores bumanitate 
iingulari,extemp1o mecum communi- 
cavit vir praeHantinimus Joannes Al- 
bertus Faoricius ScholisHamburgen'! 
fis, 

D.5™dj,Google III.DJCA110. 
lis,imoReipubIic£ literarix decus egre' 
^um. Caufam vero ,x>bquam Hbi po- 
tiflimum dedicarim, fi exegeris , velim 
fcias , haud aliter ac terram ignea 
corpufcula Soli , montes atque valles 
per abditos meatus , apertofve rivos 
feu torrentia flumina, Oceano patri 
refluas ayuas , me Tibi labores tuos 
reddere, atgueitafecundumjullitiae 
antiftitem julliflimum Juftinianum 
unicuique fuum tribuere , qubd nec 
Te , nec quempiam alium improbatU' 
rum coniido. Vale. Dabam Harde- 
rovici A. D. XIV. Kal.Febr.cbIoccix. * ; M A R- »,™d.,GoogIi;. -j MARTINUS LISTER 

L E C T O R I S. 

EANC editioDcm tiHmetberguinjlfi- 
lcMfffCiE/uflRiideoexpedivi, utexem* 
cplum vetuftjffimum rdcoquinariKin 
Iplurium manibuS cHet \ cum is li- 
ber vix invcniri potuerit , vel in refertiffimis 
B3)1iothecis : ita ejus diflr^^Sa 8| confumpta 
fiierit omniB impreffio : nec mirum , ctim jam 
centum 2c fexaginta anni ex ultima hac edi- 
tione fluxerint. Ipdus autem Humelbergii 
cmendationibus fides udque habcnda e{t,c5m 
nuUi libri MSS. penes me fint j itaque nemo 
me critimmagereexpe£tetjillequidemExem- 
plaris cujufdam veniui palGm meminit , at 4 
quo id nabuerit , aut ubi fiierit depofitum» 
omnino filet. 

Sub eodem vero tempore, auc paOlo ante, 
in eademregioneHelvetica, ^/^<i««t quidam 
Torinms Apicium quoque Ccelium cdidit, fci- 
licet Balileic if^i. ex MS. Monfpefliilano 
uno , atque altero Venetiano & MS. & libro 
ante quinquaginca annos impreflb Venetiis, 
apud Joh. dc Ccreto dcTridino,fcilicet i fo^. 
^t». nempe omnium edirionura Apicii Coclii 
prima: Edidi amem (hasc fiint Toriniverba) 
fkrif^Me menduy nofira oftrafaiis iMmnltnaria y 
nullo fipe fxffragantt exemplari , fiktaiii : adeo i.5™dj,Google LECTORT. 

ta eitra i^»nfam_finttpie t^dio ifimdiojh emiiiHut 
&UiPj &- wuxima ex fitrte imelliit poffit. EJl 
hominem in conjcSuris fane audiunffiRium 1 
quod ais tiunen critica , utpotc cafla admo* 
dum Sc modefla ns, non admittit : profeAo 
in ipfo palSm textu innumera de fuo adjecity 
. mutavitque, expofitionis gratia : qufetamen 
diftin&aoportuit, aliquo laltemaTti^cio, ut 
genuina ^ (buriis dignotcerentur: itaquxdaai 
guafi^^KTiphrafis effi videturj fic Apicium in 
ip(b Apkio defideras : hxc autem didici ma* 
xim^ ab hoc Humelbergii libro « cum ejus 
editione comparato j quem is anno proKimd 
fequentij ncmpeif^z.Tiguriimprcffit. Do- 
6cas quidem vir & modcnus. Nefeio , aa 
editionem Torini vidiflet, ccrtc deeinuUam 
mentionemfkcit: imoverifimileeft» Humel- 
bergti librum fuifle fiib priclo eodem fcre tcm-* 
pore, quoifteTorini, quamvis non prodirec 
m lucem, nlfi anno (equenti : qux latio efie 

E)teft I cur Torinum potius reimprimerent 
ugdunenfes ex nimia feftioatione , quam 
Humelbergium. 

Itaque male atque ex invidia loquitur Ca,- 
fpar BartKius , cura dixerit, G^nelem Hu- 
melbergium poftca mutafie pro libitu editio- 
nem Albani Torini. Sed nequeo fiitis mirari 
intemperantiam hominis , cum fafTus fit , fe 
nunquam vidifie , ctmi hanccenfuramagcret, 
• 4 edi^ i.5.-.:»d j. GOOglC M A RTIN V.S:: LrSTE R 

cditioneni Humelbetgii> netQpe ^~&Kriota* 
nim ad Ubruto .|HTmaiji j. qus. yexbaJimt hsa: 
PlHnmd natatu ttigna txfiaii ift hit libsUii- A^ 
sa. SaiciimfiiMitxtart.Comwtentatiaalidejm^ 
ditue aig indififutr y mn fninedikr , i fii-^m- 
UUm 3.dpt^tf fii , bfmiinii iiupti^imi ,- kiei It^ 
Siaaif nanfioicit.,, &'G. HMmeHtn^ii a^nditi j 
fid p»h jfimtHm CBntinentii vHj anverrtre vi-^ 
dtar. fitjotitiusotrdi0am, ipmad^AficiMm 
tomm rtcatifittbH:htAtamijihii..Ct'mmemerBt.> 
Adreriar. Iib44. c: i8^h:rc di^iimti At podica . 
Tcro ciim editionen) 8c conmjentaria G. Hu- 
melbagii in Apicium vidif^ ^ juilior e& do 
ejus vin meritisj &multo modcftior ineum, 
ut ia fequentibus annotationibns ejus , ^uis 
quibufqiie lods dilpo£ds , vidcbltur, nempo 
cum malta &ltciter exlibriscalamo exaraos^ 
& ingenio (uo rcftituUIe. Pritna autcm illa' 
editio Venetiana nu^iam in Ac^lia , etiamfi' 
diligenter qiuefica, im^enta eft. . Quoddo- 
leo , cum eam corrcxifle videtur Humelber- 
gius > ^iter ejus caftigationes atque emenda- 
tioncs, G. de aliquo MS. libro fuerint inftitu- 
t£e, non ben^ capio. NuUus tamen dubito, 
quini(Uu(inodieai[io exticerit, cumipfeTo- 
rinus dicit fe habuiHe ipfum exemplar MS. 
a quo liber Venetianus imprelltis merit , ex 
Tranfyirania , ^ J. Hontero Coronenfi : at 
telUtur id long^ depravatius fuifie , quam 
Me» i.5™dj,Google LECTOHF. 

Atoplooetife BreMoD^dSiIaaum. Adluee, 
.'fiei^riiialibri VcAetumii Dcdiximus, &ipfe 
TTpagraphas,, ,& aoiQtt in^reffioais dUQtsir. 
Auquadi coccceditioDoio * Veneciaaiuii pii- 
inam.illsn credo) coireftiooes Humelbergii 
cefpinuflc; } aiain contcrenu in pluriniis lods 
paQ^biC) luecnonTodm cantumverbafuifl^ 
qaje iuennc emeodata , quicquid contra Ca- 
4>ar Bartfaius temere & aate virum.librumin- 
flucrit. Unom autem pro multis exemplum 
fummx modtfftiie Humdbergii bic .pooam,d 
notis qus fumptum : ad verbumCinvmlib./. 
c. 12. MHucufque, ftt^it, pertDtumopus 
„ ab Apido noio-o Ciari vocabulQm nufiniam 
„ ufiupatum dk Gm adjun<9:o : Quare dubi- 
^ tavimus y num pocius pro eo icribendum 
^, cfleccoiogarum, quod ipii in condiincntis 
n iu &equenti ufu eu : Sed mhil immm^e 
5, aitfijmmms, fuf^iciQnemtamenmfirimnonin' 
„ dicare neqitivimMs, ^;:;.:, 

Cur autem omnia exeaiplaria MSS. vitio- 
ilffima 8c prodigiole conupta fiierint , ratlo 
efle poteft , quoo ab literarum ignaris minuf- 
ve peritis liberariis nanfcripta fuerinc i nem- 
pe ad ufum coquinarium } vile oificium , & 
fer^ a mancipiis infimis pera&um : Deinde, 
verifimile ell * hunc librum , ut in&i often- 
decur , in Imperii Romani mediis fer^ tem- 
poribus, eorumquc lebus declinaatibas,com- i.5™dj,Goog[e MARTtNUS tl STER. 

pofituin fuille, flctimliusmultotnmfcnptuiriy 
-ubi iplac edam litera: plurimum ab elegantia 
veteri defdverunt , & divernmod^ cxvxKx^ 
tnuiiae ^ Ltbrariorum tyronibus. Ad hxc j 
feculorum infcriorum erudicos ad calummam 
vitandam » ne gulse aliquatcnus idJervire vi- 
«leFcntur , hxc monumenta ne^xifle ; ma- 
xim^ cum Seneca aliique Stoia hanc popinae 
fcientiam^;raviter notaHent , ad fummam iQ> 
-vidiam Apicii , di^plinamquefiiamfeculiiiH 
fe&icem vocMcnt. ComgmpttJfimortPHtMia- 
rum 90einas gulo^Ms cotidundt cttes y & Iitxii- 
riifius ftreida jtruendi , non fbliim effe ajidiviy 
fid ifft vidi : Ita Columella. Imo ipli edi- 
tores Sc Torinus & Humelbergius de hac re 
vehementer fe excularunt ; tamen uterque 
faEcc fcripta ad Medidnam vendicanmt. To- 
liniB hisverbis} ,)Si vetuHior hicau&or,li- 
'„ cet panim el^ns , inieger , & a mendis 
„ extaret , haud ambigerem , quin mortali- 
„ bu5 cunftis, feApnecipue Medicinae: can- 
„ didatis, cum ad turelam (anitatis, cum ad 
„ morborum' curationem efTet idoneus , & 
„ cum primtsneceflarius, quoad (TtMJTtiTJxqv, 
„ qua; potiilima ejus artis eft portio. Hm- 
y, melbergiut bae de re identidem : Hishbris, ' 
„ inquit ille, publicandis operam locavi , ca 
„ tantum cauQ , quo tum rem &miliarem fic 
, , domethcam adjucarcm , tum quo nunc fa- i.5™dj,Google LBCrORt 

^ lUB^.vel xftu vellaboK &tigatis &Iafl!itis^ 
n nunc xgrotantibus Sc tnorbo aliquo ccHife- 
n Sas , viribufque deftitutis aitxilio eflem , & 
y, ubi haberent ipH , quibus aniiflam , & in- ' 
n termomiam appetcntiam cxcitare & re- 
f, flaunie, & inde vires rcTuinere ac repara- 
„ re comtnodtus Sc celerius pofTcnt omnes: 
„ Qme ret ma fpe&tt ad Medicinfc partem> 
„ quac hM-nrrtx-n appellatur , & vi£hi med&- 
» tur : at in hac VSf Ji«iTnrj*i?v parte lotus 
n eft Apidus nofter. RcdeitaqucDonatus: 
ad Terent. Andr. l,Sc. i. ). n^Miga Medtcin4 
fammlathx efi. 

Ad Apicium vero noftrum quod Ipedst, 
duos ftiii^ viros ejufiJem nooiinis confut, u- 
num Rdpubliae temporibus} a]tcrum,eum- 
que celcbcrrimuni , fubTibcrio: naTndeter* 
tio fub Trajano hxrco, &videturerrorfuiiIe 
Athenxi} quod pluribus expofui in notis: de 
poftcriore vcro M. Apicio teftatur Plinius, 
H. N. IX. 17. eim ad omne UtxAs inMm»m 
mirim faife : Cumque Aptdana condimenta 
otnnium lieptus in hoc opereoccurntnt} ideo 
forte au^torem noftrum , quifquis itlc fiient , 
a ndttflimo omnium gulone librum fuum in- 
fcripfiflc, aivumenticaufa. AnLibertusqui- 
dam Alcr c Smilia cujufdim ApidiinfinicaTs? 
Kuic rei fidem fadt ftylus s nam liquamen 
pro Garo ccntics ufurpatum hic legere eft,- - 
quod 

D.5™dj,Go6gle MA RriNUS LISTER 

qood in-iulUotainencknicoftuftore, qaod 
fcio, occurrit. Gm-iim^fiidem^periuimapud 
Petrooiuni c. ^6. legimus i Socienm garm» 
apud Seoecun & Plinium : -at ^md Ccelium 
Aureltanum, Chronic. it. t.- h^amen pro 
garo vu^ fuo Africano did perhiibenir} un- 
oe omjioeTC licet , nofhnm quoque Apidum 
AfiicaBDm fiii&. Adluec, teftaturAtho- 
nseuif ctanphira pktcentarum genera ab Api- 
do oomkiata fiiiHe , fiio fciUcettempon: : ea&- 
dem tamen placent% Apidans i. Tertullianoy 
AfiicB<pioqueindigenl, re&iuscondimenta, 
certc ex flylo noftri au^ris , appellanturj 
imo ktius quidem patet hoc, quam tllud vo- 
. cabuhim , & totam rem coqumariam fiib fe 
comprdicodit. Pofiremb , idem TertuUia- 
.nus Apcdo^itiaproChnftianisCap. ]. ncH 
flri Apicti meminifle videtur , tanquam Au- 
&oris cuiuKlam fub nomine fiBto } fdlicet k 
celdiri iuo primo Apido Romano concepto. 
Verum de hac re audiendusftef do^iSimus 
CafiuibonuB. Juvenal Satyr. IV. verf 12. 

Mulia vidtmmf 

Qm^ mifer & frHgt nonfeeit j4ffcifu. 

In quem locum vetus quidam Interpres Hc 
notat : j4m3or prt^fienkttrMm camartm , «w 
fcripRt deji^tUu : fmt enim exen^lnm ^t. 
RedeCa^bonus: Librortm ^fieiiCaUi m- 
£Ior i,.Googk tkcToxr. 

Borfaith exifiimauir efft mtm ex Apieik , ^bw- 
rtim menMntmfatit AthaiMts. At , ut arbi- 
tror, potait ^c noftcr Apicius , de quo ifte 
vecus imerprcs loqqitur , non fiiie cjus errore 
tamen, cilm fsilso attribuerit M. Apiciohunc 
libmni: Titulnm autem nihil moror , quip^ 
pe dejufceUii , utpote diminutivo condimeo* 
torum oomtne rei contemptumpodusindicat^ 
fic illum inurpreteai valden^ltgentctnfiiilTe: 
nempe ifHuTmodi litmim dere coquinarialcti- 
ptum qaidem fiiifle , at nec ilbi curx aat d- 
tulum verum Ubri , aut ejus au£torem certd 
exhibere \ tantum Apiciutn omn9>us nodfii- 
mum gtd* exemplum iiidicare. Profefto fi 
£ primis Apiciis aliquis honc noftnim librum^ 
aut aliara ue re coquinaria 'r<:;riplifiet' ^'"id noii 
latuiilet Senecam, Plinium j' -aut AthciUEtuH} 
c^m tamen hic Appii;.cuuirdam grammadci 
meminerit, qui dc Apfciiluxufcripfcrit.. Igt"' 
toT Juveo^ ita exponendus e& j multa^ jam' 
TidoiKis inlanas lautidas, & quas Apicius, ut 
ut ditiffimus , & fui temporis omnitihl longd 
maximnsgurges, facerenonpotuit, fedpm: 
hiafnigi&.mifcFvidcretur : aAtohic faceri 
non fcribere cft , fed qus ex vulgi relationC 
Sciamiteccrit. 

At prjeter Apicianum noilnen plurimi alii 
RjonKuii in his^riptisoccurrunt, quibust^-* 
ris COTiditursBiwbilicentia' : ui fi ilMd , (de i.5.-.:»d j. GOOglC MA R7 INUS LiSTEk 

titulo Kbri loquor) & ha;c quoquc Ddinina 

fifta dle poffint. Primi autem , quonim in 
hoc. Ubro menrio fit , funt [Ciceroni coacta' 
nei } nimirum Lucretius , Varro , daindc 
Rittius, Klaccus, Celfinius, Fronto, I^fle- 
nius; qui vero fequuntur , fuo quique ordinc 
numerantur j ncmpe Vitellius, Commodus, 
Didius Julianus , Varius , omnes Imperato- 
rcs fu£re. Infra Varium verb Heliog^balum 
nemo. Igitur fub co tempore , aut paulo 
pofl, nofur Apicius Ccclius fcrip{inecen(en- 
duscft: certe, non pr^eritus efiet Apicius 
nollerab Athcnxo, fi fuo extitifiettempore: 
vixit autem Athenxus fub M. Antonino Phi- 
lofopho, quod Galenum & Plutarchum inta 
eruoitos fuos copvivas adhibuerit Sc Commo- 
di Imperatoris meminerit. At fieri poteft, 
inquics, cum tot Medici Gneci coqiunarii, 
inha nominandi, fibi ad manum cfient,cijm- 
que ipfc Appion Grammaucus atque ^Egy- 
ptius, quemfscpius laudat Athenxus,Ubn^ 
privatim de M. Apicii gaiiea , five luxu Ro- 
manorum fcripfifiet , nofter auccm novirius 
tantum ahquis compilator, A^^ue i. fe mc- 
rito neghgcndus riaeretur. . . 

Quod verb pofi Heliogabalum fcrtpleriCy 

hxc^iunt } nimirum eum Variano tantiim 

nomine ufum , & non Antonino , cum dua 

honefta nomina ex annalibus> Seoatus auoo- 

riiaie. i.5™dj,Google LKCT O RI. 

ritatf, ' erafa fint. Ad ha:c , Hetiegahlms tle 
fi{cihis primuj fecii Ificia , frimus de Ofireis \ 
C Lert^eis^ & aliii h^fmQdimarfTjisQinchis 
O- Lticuflis & Cammaris & J^//)j,tefteLam- 
pridio :■ hiec autcm ipGi ificia ^tanc apud A- 
piciumnoilrumlibr.il. c. I. Dequibuscamen 
ex toEo filet Athenaeus , utpote paulo anti- 
quior HeIi(^baloj ftrenuoargumcnto, no- 
urum Apidum pofteriorem fuille Athen£eo. 

Varium vero Heliogabalum hancartem co- 
quinariam , tanquam novum quendam inftau- 
ratorem , imprimis extulifle, Sc privatum & 
Ge&rem, difcimus: etcnim ciim privatusef- 
fct, fe Apicium effediceret i ciimverolm- 
perator, etiam ccsnas Vitellii & Apicii vicit, 
proponebatque quaii themata convivis , ut 
_;««■« «fl^ffl dapibuscondicndisinvcnirent, ma- 
ximo pnemio. 

Poftremo, qmd fi dicamus, (quod tamen 
veriJlmiUimum eft ) ciim hquamen pro garo 
ex ulii populi Romani (uerit , tunc hunc li- 
brum fcriptum fijifle j idque contigiffe tem- 
poribus Valeriani j utpotc paucis tantum an- 
nis poft Heliogabalum , nempe fub medio 
tertii feculi ab xn Chrifti. Multoque itaquc 
inferius fcripfit Apicius noftrr , quam vifum 
eft Glao Borrichio ; Analeftis , nemftt Ha- 
driani irvo, Sc ftylo. 

Ou aHtem alios Romanos «qu£ luxurio- 
• * fi» i.5™dj,Goog[e MA RriKUS LtsrER 

fi» omittat noficr Apidus, non.video, (in 
his autem fuere L. Lucullus, Q.Hortenlius, 
L. Philippus , Fabius Gurges , Mctellus Pius, 
Vedius Pollio , MefTalhius Cotta , Laberius 
& Publius Mimi, ^fopus pater, & Clodius, 

- Tr^cedi jEfopi filius ) nifi in his minim^ 
incCIet ingeniopi ali^Halttxuria. Nam^Cbpus 
pater linguas avium humana vocales lingua 

~ cGcnavit} filius margaritas: VediusPoIlto ob 
murznas humana camc paftas : ita Luculhim 
& Hortenfium , viros fummis bcncficiis po- 
puli Romani ufos , Pifcinari«s atque Tritonet 
filiinarmm appellat Cicero , iofigni convido } 
c^ ad pilcmas fuas rufBcarentur Confularcs 
Tiri , 8c de Republica pene aBcam dlct j 
nemp^ ( Cic> Paradox. f . ) barbatHUi mtUltt ex- 
ctftamet de fifiina ^ & fertrailaxtet , &mttrd- 
narum cafia ghriantei. Et privatim HoTttn- 
fium l^mvmm m^mmn appcUarc csilliaia- 
tur. 

At, inquies, L. Lucullus pnmiimRoma- 
nis luxus dux atquc auftor fiiit , tefte Athe- 
nxo : Imo mognificus fiiir in villis & pi&u- 
ris: tamen tam turpiter vomx , ut {ervum 4 
manu in patinis deducenda , vel in Capitolio 

' epulanti habuit. Hortcnfius autem fuperde- 
cem millia cadum vini ha:redi reliquit, pifci- 
nafque pretiofiffimis pifcibus refertas : itanin 
faoc cenfu fuenint PhUifpiu & Hirrim, ^4uo i.5™dj,Google L £ CTO AT. 

J, Cs&itTH did:atorein , cum triunifjule^ 

coenas populo daret y fcx millia munenamiii 
ad pcmdus accepiiTe, Macrobius ex PUmorc 
fert : h£c itaque nomioa Apicio noilro , ut 
diximus, merit6n^e£tarunt, qubdfoliflii- 
duifle copifC viderentur. 

Ad ipk condimcnta tandem venio } qus 
utidiquc carra/a ef» plane conftat , non <t J!»- 
mm»m fol&m , quorum verba coodimentoruoi 
propria paJIim habentiu' , ut ex. gr. tmpen&f 
obfonia, liquamen, vulvul^e , moretaria , bo- 
tellus , ifiaa , lucanicx , &rcimina, alicay 
cotoneorum Sc caricarum de&utum , quod 
Romani ailorem vocant , canenuai , condi- 
tumj teflellEC, circelli , minutal , guftums 
ficatum, cuminatimi, coriandratum, lafera- 
tum , piperatum, amylatum, omentatumy 
ollcUa, fumen, longanon, aflatura^ fedmo- 
xin^ a QrMis ScriptaribHs : huic autem rei a- 
bund^ fidem tacirat ipfi decem Ubronim 
Grxci muU } itemque plurimi paHnn Grxcd 
loquendimodi) nimirum plallare, lyare, in- 
cbaraxare, fyringarei amylarc , thcrmofpaj 
dium., dtabotonon , narooAachyum , meU.^ 
zomum, oenogarum, oxyporon,oxy^arum, 
bypotrimma, apodermium,&iacaccabia,ava 
apab) cmb^ma,hydrogarum, diplois, Isj 
ganum, traganum , tyrotaricha, zomotee;c-> 
Qitesy copadia, tyroparina, tra^, tra&c D5 .ij.-Googlc MA RTINUS LISTER 

gakoe , orioda , oxpxmas , leucozomus j 
tradxMnditus , taiicba , Tcrlxun, acrocolo- 
calium , paroptus , zema, paradoxum, cli- 
l»nus, caryota, fmaragdinum, pti&na, ca- 
rabus pro locuih ^ nempe Grarca explicado 
Latininominis} idquc non femel. 

His accedit varia ejufdem vocis nomencla- 
tura atque delinentia, ut pila & jnrum : co- 
chlearium 8c cochleare : cepa arida & cepe 
rotundum: colocafia &c colocaJium, Sc fimi- 
lia. 

Haec autem pleraque i Medicis inftitma 
vidcntur i nempe i rerum dofibus pal£m de- 
lcripris fumma cum accuratione, menfurz& 
pondera ubiqueoccurrunt; nempelibraatque 
uncia, eaqiie non unius tanti^m gencris:item 
drachma, lcrupulus, ligula, pugnum, fex- 
tarius, hemina, acetabulum majtis & minus, 
cochlcarc , &c. Deindt , k plurimis inufi- 
tatis condimcntis ac plane medicamentolis : 
nec muum , ciim omnis condimentorum ek- 
Sioatqueufusmedicinseadfcribenduseft, ad 
laoitatcm in conco&ionibusadjuvaDdis, &ut 
malidfe obfoniorum caveatur. „ Fera a^vf- 
„ bbtt herha^ ioquit Plinius , natfir» non nyi 
„ medico fffeSu pemofii folefi\ vpttt fngeni^ 
„ occnltHmiijHe dtvtnitalis , & ^tto nnUmm rept- 
yf rirtpotefi majiu. 

- DiodpimSuruIusre&rt primos.^yptire- 
g« i.5.-™dj,Google LECTO RI. 

ges vt£tuin quotidianum otnnino fumpfifle ex 
mcdicorum pndcripto ; pcrinde ut novimus 
Judfeos ex MoGs mandaris, viri in omnigem 
iEgyptiorum doftrina expertiffimi : atque 
hoc illud erat, ji«rT«v ix^'"* »i6«p(i«v,five ifta 
vivendi puritas , ' qux primiim inftituta fiiic 
pro falutwitate corporls , tandem in fuperfti- 
donem converia efl } & jam non corporis 
cura agitur,quantum animas. Adhacc,Athc- 
nseus 8c propria notitia aique leftione , pne- 
ter Appionem , qui de M. Apicii ganea five 
luxn liDrum fcripnt , bds medicos numerat , 
qui de apparandis Sc condiendis cibis fcripta 
uia poilentati reliquerunt : fcihcet, Glaucum 
Locrenicra , MitnECCum , Dionyfiuoi, Hc- 
radidas duos , genere Syracufanos , Agin, 
Epinetum , Hegifippum Tarentinum , Era- 
fiftratum , EMmedemum , Critonem , Ste- 
phanum, Archyten , Aceftium, Hicelium, 
Dioclem, Phififtioncm. Dieuches ex Op- 
fartitieis. Plin. lib. xx. cap. p. e quibus 
aliquot citationeS cxftant apud Oribafium. 
At llloruraomtiiumlcripta o^tft^TOTim» periere, 
filvo noftro Apicio. Is itaque plurimi aefti- 
mandus eft , quamvis compimor , qubd no- 
bis folus e muttis tanquam integcr reftiterit. 
Siqua tamen fragmenta illorum Mcdicorum, 
quse ad hanc artcm coquinariam pertineant, 
i me ufpiam fiierint inventa, ea tianfcribere, 
* • j in- i.5™dj,Google MARtlNUS IISTER 

interque noftras obfervationes ii^erere oon 
gravaDor. 

Aliquis (brtafle objiciac, plerafque has no- 
ftras condicuras efTe infia dienitacraa Sc ihj- 
dium Medicoium. Rcfponaeo , in primis 
medicina: temporibijs,, cbm diKCedce ejus 
pr£cipua p^rs exiiHmaca fiieric , vel hxc lc' 
viQima oondiendi pneeepta Medici^ magn£ 
curx fucrunc. ConfiUe Hippocratein de pci* 
faoa fiia librtG de cenui vi&u m morbis acuds, 
IcetQ bujue rei ex&t aliud pneclanim exem- 
plum Erafiftraci apud C^le&um , (decompo- 
fit. pham. local. lib. 8. c.8. &dcvenafc- 
Sca. adverfus Er^lbamm ) infigni , 11 quis 
atius ^ poft HippocraCein medico , 8c quem 
Athena:us, utjamdiximus, interartificoqutr 
narias ScnpfcK-es numefac j nempe de unius 
Cichorei,herbat 0bi muUum xi^matx,con- 
diendi raciqne : profei3:6 bene eft pro nobi», 
quod eJiiU<wum mx^tn Medici aliquando {Iit 
lceperint { Suftt^ept maxima f^i hamanm^ 
cumPlinioloquor, vgli^tatibiu fnimnmr ^ & 
viwmf aliena jidHcia ; ita viia tnram alitrum 
oferti e^ crtdmtu, pff^icifiju* frqyifiufiejfe fro 
nQhis. 

Si quis tamen hsc quoque ip£icondimenca 
fi^ , & non ex vimi veterum quotidiano 
fuifie credac, quod tant&m a noftrohodierDo 
urudircrepcnt, fonTuUtveliinpUoiiimfScDio- i.5™dj,Google tECTO RI. 

iboridem , aliolque ploriinos wthorcs apud 
AthcD^am t U vtniz abunde tdlantur Apicio 
noilro. At videamus breviter > ut differant : 
in cibis quidcm paudlSmi , qui non commu- 
nes nobis cum veteribus funt : ut Glires m 
quadrupedibus,&rumen: in avibus ftmthio : 
ia pilcious LollgOj Sepia, Polipus , Urtioc 
marinx , Echinus mannus , Cochkx terrc- 
ftres, Sc id genus alia infe£^ : in herbis Co- 
locallum , boled : & tamen plctaque ex iftis 
ob(bniis ctiam hodie in multis Europx A^' 
que locis eduntur. Condimentorum vexh 
materiam quod fpe&et , alia res ell : nam 
multafuDt, quxautperdita, aut prorfusno- 
bts im]£tata funt, atque in iblis raedicamentis 
poiin , cert^ noilris culinis exclufa : in his 
vero lunt liquamen flve garum plurium gene- 
rum, lafer five filphium , quoa Lalapidum 
Romani vocant,ejufque caulis 5c radix,nita, 
coriandrum viride , cuminum , baccx myr- 
thse , ligufticum y iccniculi femen , apii fe- 
men, cnicifloresjCH^igaDUmjnardoibcbyum, 
five fpica Indica , folium , malobathrum , a- 
laris, Fyrethrum, coftum, Rhus Syriacumj 
maftiee , malvae, polypodium, urtica;, cy- 
peris , lemcn de tambuco , corona bubula, 
Ibenum Grxcum , lelamum , bulbi , nepeta 
QKHitana, cardamomum , fefih five fil Galli- 
cum & jEthiopicum. Ftopter hxcautem£c 
* • 4 hu» i.5™dj,Goog[e M A RriNUS H S7 E R 

hujiifmodi cbndimcnta -rariora , vix ulla pati- 
na ex tot & tantis obfonris , qux io hoc tihro 
contineantur, infeiTi"po«ift, quienoftrisho- 
minibus tolerabilislit : luieo inufitatum quid 
& ingratum fapiunt; mcdicofque acleo'autha- 
res htijus certe rei onmis coquinarix fil>i vm- 
dicant. Ipfiusautem conditunenitiD, utan- 
tiqua, ita ferc una; 2cper cmmiallbifimitis 

ea. 

At proptereatamenhKcantiquacondimen- 
ta , qubd fort^ protinns non placcant aliqui- 
bus , non abjicienda funt. - Nam ipfos^vete- 
rcs a pipere olim abhomiifle teftatur Plutar- 
chusj triftefque citrorum fuccos aegrc tiilifle, 
& per miiita fecula tantumi8tervefl:imcnta.in 
arcisfuis, odorisgratia^repoiuifle, opinium 
iru6bjum tamcn utililHmum atque £di^erri- 
mum: nec minus a4aleabftinebant leita-In- 
dix occidentalis honlines : <pis crederet lu- 
puU fiores in quotidianum potuna admitd po- 
tuifle, iifquc tantam hordeidiilcedinem, oe- 
conomix: fotius gratia , nos fummaamaricu- 
dihe libenter infici voluilTe ? fi^uftus pleriquc 
Americani odoratiflimi func , ideoque nomis 
Europxis, primo certe adventu valdeingrati: 
contra Americanis noftri , quod ifto vchc- 
menti odore fere careant, fiituividcntur: & 
hujufmodi fexcenta funt , fi omnta ptdequi 
luberet , quie pr^ter guftum , in viftum ta- 
mcn i.-Googlc LECTO RI. 

men vnteo rccepta funt ; profefto vcl alienKi 
iima pamto condimcnta fola conructudotan- 
dem doniat, adoptatque. Itaque latwm 
- LatiniHs ihconliderate admodvim atqucipept^ 
nollnii;h Apicium perftrin^c, propter Dcfcio 
qux ctHidimeoia , Cihi , u diis placet , luui- 
{eam motura. 

At aliquis valde mirctur , hodiemum gu- 
ftatuni adeo vehementer ab antiquisdecidere) 
ut alix omniao finc vetercsconditunE, atque 
noftrx ; ciim tamen fer^ cadem fint obfonia. 
Quaeres, igitur, unde hxc nollra fimplicior 
cibum condiendi ratio ? \ ruina certe Imperii 
Romani barbarihomines a Septentrione, ca- 
fco & ferina iubcnidavi£Utantcs , omniacoor 
dimenta adje6Hva refpuerunt \ & quod a me- 
dtcis oUm inceptum , perfe^mque Gc , ad 
luxurta fraftorum hominum fanitatem tuen- 
dam , !^ Iwbaris ad primitivam (implicitatem 
reda^tn ell , nullo fer^ auxilio iis ad >tBbe> 
cillum (lomachum adhibito, pnecer ufum,£c 
esercitium , & jejunandi neceilicacem. Quor. 
fum icaque haec vehementer confervare Ihi. 
des ? qubd , ut arbitror, antiqua foe medi- 
corum monumentafunt, &ibIanobis^ mul- 
tis jam diu perditis fuperfunti iifque adeo vd 
ea ratione aliqua revcrentia debetur. 

De fingulis autem cbndimentis quid fen- 

Ciam, longumeiletlcrlberei nequeidomif- 

* • f fum i.-Googlc «^ MARTINVS L ISTER 

fiim ell sb Htiinelbergio } ceite ex antiqiris 
Scriptoribus ciijufque ra^ rei cxfHicationcsci- 
tavit > quas tantum non inte^ras , certe iele- 
^oi;ps ad rem illu(h^Ddam miprimis &3ai- 
tes, variafque le^onesomnestiWcriplI}fic- 
obi vero deiicere mihi vifus ell , in muttis 
fupplevi : noftraquc adeo qusdam fpicilcgia 
taniiim fuht ab eo relida. Libio amm fctt im] 

alia noaiiulla mibi in ja 
Tencnint nou omiltenda 
hujuTniodiiiiiu, accumi 
£(iioue eihibitJ Gnt , c 


' quim A^n 
ffcdillina & qoaud! 
(cntatioaem Lcaoi 

. Fif«t, vcriMciuH, omi 
atomamm vul^ilEmDm cft.Sc 

aood ifod Afucium noQnimiu 
iiccDtis pitinii vix unqQam dc- 
cft : caio tamcn itlif teinpoii- 
hu TCliibu:. fiftr, lat^m. Pii- 
Jiius.i.iiLcr.Ni/iiiiiCffif/tnitm 
fimr,»! aHTnm^ttininm: Et 
Hune zQimaiioiiii fiut: 
tMHtd Tlimalcliionia i 
itKi» faoiea in cixiia lilKia pci 

omoium longi praftantifllmum 
Aiit condiincnmm : adco nihil 
I>ep£icit anti^uiiai in conduu- 
tis cobficiccdis ad guftum con- 
dllanduin , maxiini £ fiimia.- 
dio utilc fuciil. 

Jus nigium Spartanorum adco 
biaium alfiaMai languicu- ti cft , ftienpKi aj 
gumcnro cii , Spailaitoi no 
ntiffc i Judzis odundps. ' iSa iofaiia & piodigiofiluiinia 

Hdiogabali , quamvis fub ejui 
lotipoie viieiit, ut Aipii diio' 
muf , nevetbumquidemnllinn: 
non uiiss Sciibiicas aut pliceo- 
lai invciiio : Spondla: tc ano- 
lagaui Faptiii Feti nu&tam ip- 
ponuatui , ut ncc bellaiia auE 
— mata: dHMnomi Ocpapa- 
nulia fii inealio : Scramutn 
:ocii! nili feitid occuuunt: 
iecuiidx mcnlx hic non appa- 
tantut i ita non ftuduit aucboi 
dulciarii), quaolum inliimi fto- 
-madu <iiedtio[iL fiofeOba» 
itii Apicii coquinaiia 
ad fMiutcm fpeaai, 
non ad Tnagnificjf lauciciai ej(- 
lcndicui. Flaut. Hciixi^. A. L 
Scj. ycrCij. 

CtTuUi C0U1 (qm) itt, ila 
Tmuv Jhtikti [non) <nKi)Mui NampoicusTiojiiuu,aIiisaQi- 
~ ilibus indulis gtaTidtK,incii£t 
ftiiinon bfeitui : ul nec pad- 
namm paludcs ViteUiaBX, Scai»- 
~}mmjeqiioiibu«fiCFhcei|icop- 
:tuni linguis ,£ilianonim fic pa- 
iinuta ceiebdlis , muiznamin 
n conduiieDtis de laOibui oaiittz : Scan» Cc Ad- i,.Goog[c. LE croRi. oeB§et , B.aBttn!i in ddidu ha- 
biti , hic: pratcKaDtur ; Lcpo- 
[um Cngiatdo , Vuionitteinpo- 
libui iaftinsi , Gtenu : ufc- 
mm St famnficDuida&itUiaiti 
jeconi , H. Apidi iii¥cmniQ, 
non memoioiuai. Imii in jt- 
nftiffima illa cotna Metdli 
pDntificit mulra ocwnmt , 

2IUC lilc non ampUni digtM- 
untur i nt fialani nigri , Ba- 
laoi albi, Feloiidei, Glicome- 
ndn , It Gmilia: £ l«x tamcn 
Couclia Sjllx K&torii extii' 
let , aliot let Ronuiui ia vi- 
Onm cxpciitu ftiicmui , & 
qnz fonc ab Apido noftto o- 
lniOlc fiieiiDt. „ ^i f hi ni , 
„ Dii ini , inquil Maciobiui , 
„ qiumtfiu aipajbt tr fai lut- 
„ fniid %Bun d^lidmam , fnnJ- 
„ lU W"™ , wTfw ./r/*i ntmi- 
„ nm I Vciiia) lei ifta , quao- 
tum fcio ,.pciiit( penit Ac Ap- 

t" libeideM. APini fingolui 
uia ; alEciuin tcilicei idau- 
nimlnni ooHlx Icientiz coqoi- 

bit Apiciui noHei i vilioiibui 
condimcnw : nam bie Roma , I Taieanqti , OAia . 
, ricennm, Veiiiiiuiii , i' 
pfaqix! AieianiiHB^Thda, m- 
que Faithi« , Nnnvdiaque fua* 
<Iuo(]ue dapei nok^iiant. Igi- 
tui in hii condimeatiimedinm 
tcnpesniicaaim inftnuiflt vi- 
detui Doltei Apicuu iuiei rufti 
ciiatem & fummu delidu 
ita ut ilhim hominem fiugi & 
non vaoum levdmqucSciipiaiciD 
nnfls iutelliRaiia. 

B.uit(ii , ji <fnii quziat , ciu 
Gncci B.omviiquetflDtop«Ee ap- 
paiTtiint infcaa raaciua , pif- 
«iqueiidquodPiiniuiteftiilui ; 
dimitui ; itcm , qnbdiftud ma- 

te , in quo fluxns ic leiiuiiii 

pairi fiiedol , 3c innumttz in- 

liilx , id Kcnu* animalibu* 

ptz.actano aWdaiit , Sc qus 

facili capi pomeiiol ; deaique 

L plciaque ccuda ia vidnm 

lis hocniiiibus ccdeieoc ( t|C 

aliqua eonnn pats apod noi, 

oftiea puU Gt plciaquc coacta/- 

lia^peifc faKa,S( tanqnompi* 

pccua imeDta fnat , oatniali 

quodam fiio coadimento , adoo^ 

qne eiatidkaa |u<que fiienint. 

Poftienib , iUui) boc loca 
pixtwiTe nolo , noBium A^ 
cium (Ciun )pud liunmof 
Cciticoi , feculoium piouint 
nMmiaii po»< 
labuile ; oemi 
Scaligc* dni feiqpei bab becium , aliofqne qncm (ilni 
slliae digaatiGuit , e}uiqucau< 
thoiicatcm lidi EOQisftims fir- 
BianditfzpiadhibnaunCi. Ca- 
fpai Jtenhiui impiimis andica- ^iu w/i>* m thmii iLfioi r^u 
ApiciaE liiii £c accuiate , in- 
quit Ladovtcm Noanius., C0!> 
quDnun provinciam tu6tavit. 
igitui miixii cDium Benini ia MARTIN. LIS7E.X L E C T. 

id fcilketddoibaidxiaccitiiii 

liquidcm prion e)tis Tniaphai- 
mad tutmiio inipcift&i eft , 
Sc «vone onuiKi , croftuliuii 
□elciot]uidiuijecil; fecuiidiaa- 
lem pcife^a dt ; qoam tuncn 
ci liii^iDne jiliDc ncfdTiiita 
fiiiilc , uE .poiius pencapbuiiia- 
cum apptliaret j & codion o- 
ptitni , tdk Cafauboao , tan- 
quam fel fpeciea habent. Sal- 
malius autcm nan m^ii pcii- 
tuj cei coquioaiiz anciquz ia 
pluiimii.c^pitavit , qux bieri- 
lacii cauli noD pedcquoi, ciun 
in piimo cmftulum pei ie in- ' 
ceJligi voluic ; In fecundo pei- 
naui iciLceict lanquam fiipei- 
vacaneam, qux tamen ejufci- 
culi ptzdpua pvs dL Kem 
verb ut c(l,paudseipoiiam,Te- 
tiaphaimacum itaque coaftii 
ei duabui 3Tibai gailioacds, 
pavone & phaliaDO , & £mili- 
tt ei du^us pizdpuis Sc ma- 
imh 11111111111 putibui GuIIz 
camis ; nempe liimine fic pei- 
na , fed ipmgoa , id cH, fcii. 
aa,cruftBlataquc iil.efti&iinaiii 
ciuftulum co3a lupaiadubta , uc 
noftio Apido coudicai lib. vct. 
' a uaa lauiim fpecics 
ruftnfnta' Sc a^ugna , 
oon duz aitt u». HaK autem 
feimlo £Iiut Vcius inveutoi mcntem reaiflc , cjui cditio- 

nem politiaremlimafle; maiL- 
me cum SalmaQui mcmiaeht 
MSS. cujufdam Viodiciimi ei 
Apicio noftco eiceiptotum , 
qux , ail , pcncs ilJum ftieiuDC: 
U «item Vindiciaoui Valenti- 
niaai Impeiatoa* fummos Mfr- 
dicm fiiil, vinitquc altcco tan- 
tnm proiimoquc aE^Apicioiio- 
flro fcculo : ccni G isdili^a- 
tei ad Apidum Giiun accendif- 
fct , non fiuftca labocalTcC in 
eipoClionc Ttrrfhu 
m.. ilhpn vcib icm Cniidi per- 
pleiam bicvicei cihibcbo. 
" H« autem func verba *li 
Spactiani in vila Adhaoi. „ Ja- 
I, liT ciht waci «uiru Titrtfhtr- 
„ nucMt , ^Ktd trit di fhifiMt , 

„ Idem in Titi £lii Veci Cx- 

„. faus fic [cfen : Ttxrtfhmu- 

„ cnB, /iB pniu pBUifhiumiHmm, 

ji ^ ptfiH fimptr 

„tfi.iffi CaliMi \ 

„ ftrWt i kot I?, fmitm, fhtf^ 

„un ir frnpiim; dt lu inmt 
„ ciit aliirr rrfrrt ACoilu Maxi- 
„ «u, DOn penta^haimi 
„' fid tttrafhtmutmm ifftiU 
„ & ». ipfi « ~fdri«i WC . 

,,fiiiai fioimi. Eodemquc A- ;«capha. ufus eft Aleiandci Scvcius,Vo- 
pifco authote. Igituc eitiibuj 
BuaDribus, Bcropc ei. Spactia- 
oo , Malio maiimo , & Vopi- 
lco, conftat iftud fecculum tol 
impeialoiibu) in deliciis habi- 
tum, letnphatmacum teaeap- 
petlatum ftiilTc. AC ipfr Spu- 
tiinus de eo piimiun. hallud- 
natu) eft ; ob mfciciam id co- : 
quioaiiz, imde totubiqueerio- 
les nati fiinl : nam in utioqnc 
nunierando gravicEi iupegit. i medidna fumptum 

ipOfuiti ac6diceiet, alimcn- 

lum catioces -xtque inflituta 

e» peceBda eflent . idque 

adco ad honotan cei ftdt. 

Atquc hzc ha^enus tanquam 
liipplemcnta quardlm ad anno- 
lacioncs uoltiai : idiquaautcm 
pancula , quz obfuTatiouc ali- 
qua fic eipoGtione digna mihi 
ufpiam in hoc opcie ocaine- D5 .ij.-Googlc J U D I C I A 

E T 

T E S T I M O N I A 

D E • 

A P I C I O. 

OLAUS BORRIGHIUS 

O^tatbn: de VariKLariiueXjngiizxtatibus|N^it.' 

IN hac fcriptormn acneonim clafle, primos 
inter locum meretur jifictHs Cdint^ quidc 
Arte Cotjuinaria X. nobis libros reliquit , Sc 
vel ultimis Trajani annis , velcerte (quodve- 
rifimilius) HadrianiprirKipatufcripfit. Opus 
ejus non ineniditum, conciHim, curiofum. 
PreiK argumentum fuum pcrfequitur fine fii- 
mis verborum. Quod fi aliemora qmedam ab 
ufu vulgari afiert vocabula , ut mehutmim^ 
anethatim^ amjiiatHm , ciminatum, ificiatttm^ 
omentatnmf hjdrogaratum^ falacaccabia,thtr- 
ntoj^dium y a^odermum ^ exfoUare ^ mediate^ 
ptbcuitrare y reexinanirt , fjgngitjire , fpiililii ^ 
farJiUs^ excaldatui, alhamen^ agnui /jringatusy 
filiiare , infhlart , Htjuaminatus , /patula forci- 
na^ eomhuflura^ ac^ conehicla&c. putandum' 
artiseaeflc vocabula, quxnectemereimmu- 
tanda, & acoquisfor6nargenteac£etatisma- 
gnam partem mutuata. Dices, -dl/xowwTra- i.-Googlc J UDICIA ET TESTIMONIA 

jani xvo antiquiorein efle, (ed odjisdealtero 
illo nepocum altifliaio gui^te , quem vidtt 
xtas Tiberii , fermo rion eft. Noftcr hic im- 
peracori Tr^ano in Parthis , procul i mari 
agenti recentia oftrea millc artincu) mirocon- 
fervataj fi vera efijAthenxus. 

OLAUS BORRICHIUS 

Analefior. ad O^tatioaei de Liagiu l.aiuu $. 4. 

UNus ^ficms{Samo cft de Scriptoribm 
qui adbuc in publica luce exftant) vi- 
detuF Hulriano scvo fcriprifTe : fcd quem ne- 
mo fecure in xtatem argenteam retulerit, 
quamquam cnim forian plura artis coquinariac 
vocabula cx a^vo fupcriori rctineat , non du- 
bium cft tamen, cum libi nimium induinHe, 
& fepe hau^e e ficcibus. Quis enim cre' 
det argentea eflc : Duracina Perfiea eximty & 
^ottgiaHi exinde infieia flafamur , reexmamet 
in cacahum , fidfas ^s fi$teultrajii , in jut mit. 
tes f ne fnndHm tangat frofter cembHjitn^am , /a. 
lacaccabia : exfremari affiittras inferis > gjffahi» 
pifcem , & loDge plurima ejufinodi , qux dc* 
generem xtatcm fatcntur. Proindc ncm in* 
juriaab Apido «ad feculi ducuntur primordia. JO. AL. 

I ,. Cooglc D E A P I C I O. 

JO. ALBERTI FABRICH 

Bibliothec.Latia.1.11, c.if,p.foi.£dtt. 170S. 
I. CiELII APICJI, patria, utfufpi- 
cabatur Carolus Avantius (a) Hifpani de ob- 
(bniis Sc condimentis , iivc de re c»tinaria 
tit.X. inventi fub Nicolao V. Pontificeinln- 
fiila Megalona (^) ab Enocho Aiculano cuni 
Porphynonis in Horatium Scholiis, ut tiadit 
Leander Albertus Bononienfis in defcriptione 
Italiz p. z6y. 8c Philippus Bergomas in 
Chromci continuatione ad A. C. 14^4. qoi 
Ai. Cdxiliim appellat. In eundem (cmilace- 
' lum Sc fqualore obfitum Apicii codiccm cen- 
tum fcre annis interjeftis,incidit Albanm To^ 
rimtT^ ut ipfe teftatur pnefat. ad fuam horum 
librorum editioncm , quam ex Megalonenfi 
& Veneta editione A. ifO^. 4. apud Joan- 
nem de Cereto de Tridino excuui vulgavic 
BafileK , dicavitque Georgio Wirtembcrgsc 
& Mompelgardi Comiti if^i- 4. additis exr 
cerptis es Jo. Damafceno de variis condituris 
& Paulo ^gineta de facultatibus alimento- 
rum } cum hl>ris decem Baptilhe Platime 
(c) Cremonenfisde tucndavaletudine, natu- 

(ii) Vide Jo. BJtodiiitD de mtflico 0.10;, BsliiumLni- 

■cia c 14. p. ijf. Cztcnmi eo abi & Apicio illirciii. jac. 

Nic.AuouiatinBibliotheaiTe- Co\»tim XVL 5. Obf. U Vof- 

Kii Hilpana auljim Apicii men- Ciu in Aiillucho p. ijj. edit. i.5.-.:8d j. GOOglC JUDICIA ET-TESTIMONIA 

ra rerum & popina; {cientia. Recufa hjBC 
eodem anno forma oflavaLugduni C'') apud 
Gryphium. Anno poft , Apicii Ubr<» cafti- 
gatos notifquc illuftratos recudi curavit Ga-- 
Iriel Himelbergnts , Tiguri If^l. 4. quem 
Torini eJitionem pro lubitu mutafle ait Bar- 
tluus p. I f 7fi. Adveriarioniin. Idem tamen 
p. 1714. eum muka ex MSS. & ingenio feli- 
citer reftituifle affirmat. Vide ctiam Lam- 
becium itt>.j. deBifahotheca Vindob.p.32f. 
Denique Martatm L^erui V. C. Apicium 
cum rariis Lcftionibus & notis vul^vit 
Londini i^of. 8. cujus editionis centum vix 
aEque viginti exemplaria ferunturefl*ecxcula. 
JLiber primus infcribitur 'Ew(p«AflV,fccim- 
dus A'$T07Tt)f , five,ut re£Hus io Humelbergii 
editionc 8c MS. Vaticano, £»pM»TTffytertiu» &pmtini eicnluni inrciibltur: 
it bmif* vtltruu trvnlKMibH, 
^l dt itffiB & -U iriics^iuint 
lib. X. In Fizfit, Flatim ail 

fidum. E gizcis hoc aigumca- 
tum olhniiafiavuatFanciatius 
qvtdam fub Leone & Zenone 
Impp. clanu tcQe Suida , m 
aliot Atliciiso laudatot omit- 

[i) Intci M5S. Matquatdi 
Gudii, editio ApiciiLugdunca- 
fii exflu collati cura aMiqno 
codice, litteiu itie iisdemlcii- pto , quibus Fande^ Floieo- 
tiiii . hodic obTio io BibL Vx- 
tieaiia , intei libtoi, qui fiieie 
Duds Uibinatium !c dcinde R.onianipiil]ttii, 1 
liaDucali, quzDucatumiQom 
\ F.omanii Fantificibus iufeu- 
duni tenuciai. - Eafdcm vadi* 
ledionej ei Gudii apogiapho 
in uftim mcum rel cjut qui no- 
va editiooc Apicii de lep. lit- 
tctatia beiie piomeicd VMuetit 
dcfciiplai , lcivo ab UcDiico 
volkmaco Schcizcio, Jo. Ada- 
mi Tbeologi ii (UwuylTN fi> 
lio. 

W Lib, i.5.-.:»d j. COOglC DE AJ>ICI a 

Kiiflhc#iK» , quaitus vtiiiiKTyifyqmntmSfffii^ 
fivc.leguminarius , fextus rpixtiijtDC in editJ 
jLugdunenfi Sc Bafil* pro quo Tropeies inMS^ 
fivepotius (ut emanoiitHmiiettjcr^iKj A'e-* 
■fowtriiy rcptiaius vo\uTtAq(^ o£bivus t(t;«^ 
mis y nonus ^»fMvv» , & dcetiaus «aj- 

Libri quarti ci^. i J Satacaitabia^ Ajrieiana i 
libri quind cap. 4. Apiciana comila , libri fe-' 
pximi c^y.^.effuU AfiCfatia,\hnci&2LVlC3ip.j4 
CC libri texti cap,^: jtis.frtgUui» crudum Api-' 
eiamtm msmoaoiur j qua: oblaniorufn co£lu- 
rarumque genera nonicn accepifle videntur 
vel ab Apicio quodam (e) Nicomedis Regis 
Kquali , quem irt^i isiatitt. mMxm aiii^vw^i 
vvsfijMtriiiAYKi narrat Pojidonius ap. Athe- 
nxum libro IV. Dipmjfoph. De qua SuidaS 
in «<pu« ] 8c forte in MdfK.^ aV.ki^. Ab 
hocMarcopaneslaccharoconditivulgoetiam- 
nura dicuntur Marei panes ut notatBalthafar 
Bomfaciua IX. f ; ludicne. - Vel potius ab 
* • • alio- 

■ fi) Lib. 7. ctp, 14. bbiiini ii- 1 Adverfar. lib. 1 1, e, j. (ib. i. 
biomm mcenio Vamuiem d- cap. t. PorwUnm VitellinBni 
(iii lii$ veibis : Km/i.iBi-Tin I poto did i luiconc Viiellio de 
A (w*j, rf.^ .■ ^M ic^MiB 1 quo Larapiidiut inHeliogabali 
■ tmativu yifr-f •fimm fwnw 1 vin ; .b,^ ^ y„^u, dr -^Vii' 
«c De bctacejt VarnMiis vide [ wai. 
liliv». cap.i, eccoitii:iTuiDct>i| 1...G003IC JUDICIA^ET T£ST1M0NIA 

^o quodatnjinuore M. Gabk> ApicRxcpnfiib 
AoguAo &c Tibtfio £aitadi)mftel$a»tinggmm» 
miruj & nefotum omnam ahiffimu j«r^/ut& 
Plinio Major^ bb. p.. c 17. lib. 10. cxo~^9, 
appellatnr. . 'AcmtiW uifmt Eunapio&EMtme 
teue vMTvc.Kid-pw^r» t>«MT/f vflrtf^Mwittiin 
ejusiraiJixisfuilS; narrat Sejanum, inTibeni 
deinde itula Miniflnim principem. Hmus 
Hwntio ap. Senecam Epift. ^r. Sc 110. fib, 
de vita bc»ta c. 11. &c confolac. ad Hdviain 
c. ro. Dionem lib. f/. p.fiiiS. Tadtum IV* 
Annal. .Martialem III. iz. Suidam 6c alkwi. 
FortaflU etiaim apud i!EUanumII. 41. de Bna* 
mal. nifi ibi pro i^mKtv non legendmn A'tti'-' 
xi«y cum GeTnero fed KfM^uXoy. Gonfer jIE^ 
lian. I V, 1 6. : Var. HiA. Porro Apicii notnca 
pro qnons gulofo occttrrit ip. JaveoalemSiU. 
5a. SidMiiumlib.4. Epift.7. fiCc. quific-rf-* 
ficiahos plotifM dixit Ub. IV. Efttft. ij"- M©* 
minit quoque TertulUacus c. f . depdUov fiC 
c. 4. Apologetici , coconsn vcluii fe^aitt 
quandam ait di£tam dTe ab Apicio, utGram- 
■ maticorum ab Ariftarcho, Medicorum abE- 
rafiftrato. Apionis Grammatici liber w«fl 
T^f 'AaTMiu Tfo^Sf five de gxnea Apiciimcn»- 
ratur AtHeteo lib. VIII. Ab hoc Apiciof Aj- 
centM ApietMtis idem Athenjcos dioas rdbf i.5.-.:8d j. GOOglC ? DE Ap icro. 

tti. l^ 2c I4.'& iaedimentornm A^eimvrttm 
■meminit TertaUiantB lib.de ^miim , eaS»r£ 
uifietari^VWvM^ lib.19. quictiaTiilib.8.c.f i- 
ihvcDicum ApicH &a aiida lag^nandi fues re^ 
citat Alias cjas dBlicias vide »pud Lampri- 
dinmin Heliogabalociip.2o. Piattcrhosduos 
.ApicioB tertii (f) t^jdqucgulxinagiftrieo» 
dem- nomuie m«nQp- dt apud Athen»um li- 
broprimo, ciMUS voHm Suidas in r-oce Srpi' 
ex$:rtt)iit. lUe tUt ' xtitte Tia^oti bnpenito- 
TB, agus nomcn tie apud Suidam 'anruptum 
fuftHcemor (cum Lipfio ad TacitilV. An- 
fnl. ) vetat ille quetii dixi Athenams. Ecquis 
vero ^tri(im'herum mnnero asSbbrfit iltiuE 
dc re«fbaria five co^naria opflrw i nOTiitt 
'pKfBopcam efle explicatu videiOT. 'Nemo ja- 
ne pnnio ilU tribuot, hic enimiitfiipotuic^li 
iwidimenta Apictana , aliorumque Juniorum 
lurconum oblbniacommemorare. Altcrvero 
fub Ai^i^o Sc Tibirio , ne edtetoii caufas 
jun adaucam M< Gabii non {g)'JOx\i\ vi^ 
M. CxdUi prscnomjqe utehatur; .Reliquus 
itaque Gerdus fiierit , cul per me libros illas 
* * * 1 " 7 ' ctuji I ,. Googlc JUDIGIA ETTESTIMONIA 

cum viro CkriHimo Oko Borrichio Coaitatt.' ' 
de variis Latinx Lingux aitiitjbm p. iS. ad- 
fcribac , qui non fufpicetur podus ab argu- 
mento quam ab auftore nomen Apicii prxii- 
xam gerere , excerptumve ex majore opers 
vel es vaiiis rcriptoribos contra£tuni fiiifle. 
Confer Barthiuin lib. j^* Adveriar. cap. i8, 
Sc VolSum lib. i. cap. 14. de Analogia , qui 
conjicit auS»Fcm horum libmiim eSeA4.Gtr 
/tjvm quetidam velC^n/iNwr, huncautcmoperi 
fiio nomen ■ Apicii indidiflc quia agerct de re 
culinaria. Sic StephanusScephaniusad^D^ 
nem Grammaticum p. i). Pari p^grjus pmU 
Calii liligUi de (* puHnaria ^J>icit titnlitm pm 
firiiti , cmpi ad ^picinm ilUim non fatica refe- 
rammr. In Latini Latinii Bibliotheca profe- 
m ubi quxdam ilHus v^ri do^i in Apicium 
Dbi- aaSt:. Et iridonM HirpulenGs aiiul«m M. Apidum «uftoKin 
]ib. 10. Otigiaum. c*p. i. huic j eflc 4ecem de le coquiuaria li- 

vcco Volanrtnui libio ij. Anr 
f hiopologiz Sc cx eo pio moic 
K. Siepbiuius inelucidHiioFoJ!- 
tico oit Suidain celliiii quodM. 
Apiciuf libnM ic gula coolcti- 
p(eiit,vellnnliKumindicajreDt, 
H>c cain) apoit Suidnifi non !&■ r'Hi .Afkiut fmiUm ftfmiti 
t,mp.f»t, i)i,i In H •ifimfi- tt 
nii mtnt nlmia'iit prriii. Scao- 
^iaftcs qu^e Juve^Is *i i»t. 
4. '- I]. ^piJm taOtr prai- 
ftnjiaam ccuamm foi ftriffii ii 
JMfatHi , fxit mm (xmy/ui {•■ i.5™dj,Google Dft AP IC-fO. 

c^rvatioiies Idgaimir, ad v,et6a ieditorisubl 
"in pnefatL ait 'ffftatim olftciffl ai^wem tjfe n» 
■li^iffimMm^ haec nota occurrit : : Qu»m WTMf 
w tmt nares obejtores fntrim. Qmd egimvettt- 
fiatit redolere foffHm verbafimiharbara & ah eo 
JlareniifieHlo frorfir aliena ? £go vero^ nt ^tu4 
femiofamcit eifpidiam^ comminti/m pMO ejfeho^ 
minis om0imi^ mu atmUlmdere fofterif^ufdem 
naris facile fibi efe ferfHaJiffet ^ memtto mimna 
■Aficium credidit vendiiare fojfi, Std faffim 
oeeumait ^uihus fane manifefio frodit fiiffum 
am&or ineftusy hariaria & nulliui ia eaartein- 
£enii, aut gujiMS , qm ea imerdfim conjungat ad 
faforij gratiam , qua ufu docemt omnes fcimm 
Jiimmam falato molefiiam naufiam^fie fiomacha 
ereare ftlere. Obfervanduin interim, iaPal- 
ladii libris de re niftica occurrere noDnuUa, 
qux limiliter leguntur etiam apud Aptduiq. 
AntiquilKma Viri llluftris f^imdanii txaerpta 
ex Apicio laudat Salmafius ad Solinura pag, • 
2f;. ;r8. & 7fo. edit. Trajcdina;. f7»- 
diciani nomen obiervp apud Vofl^ lib. i. de 
vitiis fermonis c. ir. per erroreol (ni fel- 
lor.) Quartum aliquem Apicium au£b> 
rem horum librorum prxtcr rem fufpic^- 
tus efl If. Cafaubonus ad Lampridi^ot 

P- 3JJ- 

^- ■ :. • • • 5 Norw i.-Googlc JUDICIftETT-ESTjfMjONIA&c. 

i ' Nonnida fiiyos £njpconsiUuftravitCaf^ 
Saithk» in Adva-£uiis , Jo. Brayerius Gun- 
-mitismDipiuiibphia, Lud.iNc$)BiusinIV. 
Jifans dtaeceticSpn. .«c I 
1 
APICII 4 D5 .ij,.GoogIc ^APICIICOELII 

L I B E R L 

Qui * Epimeles dicitur. 

C A P U T I. 

I Conditum •• Taradoxttm. 

Cenditi Paradaxi Comfofuia. 

JElIis ' partes XV. * in snemn va» 
I inicmntui > ptxmiQis vjni. {cxcariis = 
I duobus , ut in * zodcmz ttienis vi- 
Jnum 7 decoquas: Quod igniIeiito> 
I Sc aridis lignis catefaAum , com- 
moturafeiula, dura coquitur, ' C effcrverc coe- 
perir, '" vini torc corapclcimr, pnctcr quodfub- 
tcaiflDigni " mfercdit; cum perrrixerit, rurfus 
accenditur: hocrecundo acterti^fiat. Acrum 
demum remomm a fbco "poftridie dcfpumarur. 
M Tum addcs piperis uncias IV. jam ttitas, H 
mafticheslitupulosttes,isfoliL&»*croci'7drach- 
masfingulas, '« daftylonim oflibus rorridomra 
quinque, ii(3emque daiiylis vino motliris, in- 
rercedentc prius ItuHtnone vini '» de fuo modo, 
acnumeiOi utTtitLUalenlshabeaur. Hisomni- 
A bus 

L-,. .... -Gooylc 
i Apigii CoBLit Lib.I. 
biis paratis, fi^ermittes 1« viiri lenis fextaria 
XVIIl. " Carbones ^pafcdo aderant ^sAio 
millia. HUMIIBCKGIUS. : 

:. TfPimlii.l Id cft, accata- 
tus Bt diligens. Quo no- 
miac infcriptus eft ab Apicio 
DoftiQ Lilici hic pmnui !t cu- 
la Sc diligcntia, quzisri^ixiia 
eft , eo quod ditigcntci tc ac- 
cuiaii defciipia comptchciidat 
vaiia coudiloium Sc condimcD- 
toiuni ad oplbma condieDda 
geneia , Sc quo pado tcI in 
alienot mtfnfci condiii Sc fcr- 
vad poflint fhiftus, oleia, & 
conditaiiea alia qn^ pluiima, 
muituumque aliatum ad culi- 
nam , Sc mcnGuum lauciiiam , 
epulatumquc magiiificCDCiam ■ 
dCc oon atios ncccHaEios falu- 
biefqec ad UI4U fpedantiuBi 
leirnn [OapAiamcnta. 

} Cuifiii».] A condicDdo, 
hoceS, faaidtim tadcndo & 
deiicatius cibadi condaiiando 
& pixpaiando diftum eft coh- 
dicum , mcdi^ fyllabit piodua j; > & condilancum. Quoiumcon- 
ditum dicitur vmi leu jotionis 
seous aiomatis Sc aliii odoii- 
ftoi fragcaotibulque icbusva- 
lits concinnatum , elegans Sc 
fuavc Cfjndinemum vciocft, 
qnod ad condiendvopfoniatit. 
Quod 11 pei fe fil, Gizcl fed 
ufiupatl 1 Lacinis voce, cm- 
bamma dicinit , ^ vcibo i/j- 

Cl5r7*ll , quod nilnij^tri eft. 

Laiint eSd^ utione ^ tingcD- 
dii iu iis dapibut ijicinfhitvo* 
cant. CoudiniBi ett ipla cofi' i.iwuia a. u^a. .Al condiia- 
Mum dicitur , qaad oondin 
polcft, velcondi, it^conden- 
do , id cft , icponendo & fcr- 
raula didtm, licut condituiR, 
medii btcvi , quod icpofitum 
eft, U fervatum. 

4 p4rMHjwn.]Nempe,qnod 
admiiationc dignum dt , Sc ho- 
minum opinionem fupctat , 
pizfians , utile k coronio- 

j Ptrtii JtJ'.} Tondb lib. u, 

qus juMa i4fricmm , ftdunt 
congium , qui conlincl feita- . ; Unde & d 
difti funt , qui palfiniciDio ab- 
iuTnpco , ad inopiam funt te- 
daal 
!□' Vhii TOH.} Hoce&,Tiaoi4- 

II ft fi mUi.i Hoc efi , ad 
piiftinam foimam non ebul- 

tc cbulliic ceiliit , ftcvoique 
fcduui. 

II FtfiriiUe.J Id eft, die fe- 
quenie poft lemotidDem Jl fbco. 
1) Cia» fifttii auau.'] Lege, 
nm adia fiftrii •nrciti. latet 
Aiomaca , quibui incoiKlimen- 
tJS utimui, eft veliffumpipei, 
quod noiius ipfa Coquins, ut 
ut Macei, quim Medkina A- i.-Googlc DE ArTE' COQVINARIA. J 

ItiDne &c molltficatkme. 

,Ctrtiaa.2 Sdlkct TITOt 

non moRUM, boceft, pnuutfc 

12 rirfiClt.] fmto Sc con* 

fcao. 

H Dm mllWi Hoe «ft, 
quvinim f«is elt pto complf 
" — ifei^uenda eoaura, Ac- Cap.l 

dt De toJB) 11^1] Iliniiu' lib, 
II. ficieiibit. Ejai mfmi «fn 
fUmfft nHmm ift. 1« 'lii' -p^ 
fitmitts apit , in ■/■u fpiiut m- 
vitrtiu. Omt mii fm ntc i»tc4 ftti. StjU! liU , «•> fRM" ir , ita Dioicoiidcs , lib.. i. 
C H», 6-viiiftiiUfimau tr 4f 

»ijm/a ; fimmia' tr ifimtnuaB 
fitittmaliit, WKtaw^ * id ig 
lUlitlrnBHH ^IMUm pfniijlmi, 
gaaim tfmi •ftin. 

14 iU^idn.] Fum amrt.fia- 
ffimii i^anmii & Jim/uu 
Mjfrf Mili^BBa. SiaaKii «nHi- 

btlaiim ummimdtl. Dio&otides. 
if Fi/ii.] Scilicet Nordj, 
Mam eo , quvd antiqnis Irm- 
plidlei folium eliun dicebi. 
tui , fub propiio M«labitb(i 
^Donuae in fcqacBtibas uiiiui 

i< Cnn.} Qni oocum EuBc- 
liat , CTapulam non linlicnt. 
Ebiiaati co' lefifiant. Som- 
BQm fiuit. Veneteiii ttiinulM. 
nin. Amabilem coloiis btraitii- 
tcm fidt. Diofcoiidet. 

17 OfW»* fiip^*-^ Legen- 
dnm, DttJfmiu fifmlai , idcA, 
cujufgue dnchtntm unam; 

ig Dtiayltrmm iJfOiu ttrridi- 
rmm.l HMcft, palmulammSc 
palma uboiii pomoium , qiuc 
in ofGbui anKnmt. 

Hoc cft^qttunuu fitu cfi pio ru fimtumpio inceito Sc ic . fi9iird,'}l,at\nume&,ijaod 
Sc Fhiioxenus inGloffis agno- 
'""- ^du.f. 1(77. 

Mni nii.] Lc»ij guitatim- 
quc fiets infpeilia ; utiiipTOi« 
rn-Bii apud Fomponium Me- 
lam, ^iv.f. 771!. 

p Si iffirvrri caprrit iUxalit, 

fmkrtiai igni in /{ nin : Ol» 
ftrfririrl,, r«/«. ««flirw.] 
Pjjmana hlc lunt ; frniT qmil, 
alii laiione (ignitioii ; fiibtiaao 
coim igne , cDgimr pajlatim 
cF>nfldcie cbullitio ; mon ignis 
ccdditui, Non probo homi- 
nci audaces , i]ui quz minns 
pecvident , pio obicuris & al>- 
fEifdis inuiiDtilnt. Infttli glof- 
fema eft in eadcm"compo)itio- 

II bfirritiri.l Venuftidicit 
iquani ei fiMTVtefubfidentem, 
quaC iafina ftiiflct , uteandem 
refinaii, Titinniusekganiiifi- 
mii hisverbis, in Setina: 

SifiBilit ^nlurnisn tH^tui m- i.5™dj,Google A F I G 1 ■t irinm loHi Mmht.] Vciba 
iaclafa (iiDtaliiuidc imiomifla. 
Videiui autem piMipere , ut 
da^loraii ollilnu quiiiquc 
daftjli inlceii addannii , iiquc 
Tino liiffiuidilntDr ad cmolliCD- 
dam iiitumn. Voi h/i(mi va- 
cillat in ediiioaibus , itaquc 
futpicoi fcnbcadum ; Irtm fiMi, 
b. I. fei daEtylis. Nam olTi 
daaylonim vixcautvioomol- 
lcfiai diccoda euftiincm. Et 
nugna copia gloilemaEuni inhis 
libcllis e(l ,ut natim ia fequcule 
tmcmaic: Ubi tamcn piudcn- 
tioi Tonniu , qui aliena veiba 
paicDllicli iaduiit. .^dUTf. p. 
ISTT- [Al ifta parenthefii in 
cditioDe BaHlez Tdrini oonap- 
paia . item quid Gbi vult Bai- 
thius, ciim dc cditioDibus lo- 
quilur, au Vcneliiuiamquoqite 

iDtelligii) Ij^.] 

II C*ftnii.1 £x hoc & fo- 
qncnii capiiibos appaiei vetciei 
Caibonet ad numeium vcDdi- 
dille , 6c ctnz magniiudinis ha- 
buiffc, DOn fecu« lc in Bclgio, & 
GcimaDiz nonaul lis locis cefpi- 
tcsfoOileshabcntui, &tidliiui 
Humdbcigius , qui nuiDenmi 
finitum pio infiiiiio acccpit, 

L I S T E «. 

i ^^cii Cahi'. ] Titu- 
lus libii, qucin Toiinus edi- 
' dil , eft , CaUi .ACiLh ; contca 
Uumclbcigiui habct , Apicii 
Calii cx fide MSS. ita tcani- 
pofuic jDDms, ut naminif tc C oE i. I I Lib.Ti 

f Tufmhwr "HJDfm ^ 
aliis olitaium !t,omaiu«, mAi- 
tuciil. De hac autcm.ie fic 
lcalio; nempc , Apicium pio 
libii tinilo lomo , Ckelii veib 
Domcn cnjufdem anflods , fup- 
pieHb cognomiiic , putit , Att- 
leliani , aut ■iteiuu , ex libia- 

ignorantiii ibievitei CC( 
CaUi di .Ant Cnjunitu. 

^Jinm rtrtdtxmm.] Incet 
fiditia vijii aromalis confe^ 
Condita namcut Plinius, 
lib. 14. S_auff*«>K fwfw jGnM, 
inquit ille , fifm ir milU tddi- 
It, fM <Iii tmiiu , tliififiralt 
tffUlml. _4l>» MHM f rMH 

tiTtnmfictdtlm'. Athcozia lib. II. 
cap. 17. Hzc dt illa Fiomullja 
live polio ci niuUb apudvcte- ' quc. Igitui aDiiqiK qod tcnie* 
ic pnmam litim in convivii* 
Dili mulfo Icdabaat. Ita in 
guftalione ifiiut libcnc cxox 
apud Fctconium t, 34. Tri- 
mtlatpHifitum fiiii, liira Mtt, 

mnifimifmmini liDgulaiemneia- 
pc bcnelicentiam giatilGmi !c 
tantum DOn , ccile alluctis , ne- 
ceflaiii condimcnti ad idiquat 
lautilias , compotaiionifque 
ptxludium. Rcac igiiui iftiuf- 
modj coitdiium cztccis omnibui 
cduliispapoiintApiciBinoflei. 

HoD fidilc; Dcmpe £c ignitio 
fiiciliiis lempeietui , rquabi- 
lioi Sc lcnioc £at , ad vini to- 
lius decoSioncm. Ilcm iftud 
viis XQCum fianno Uiini nKlina 
e&, ita cnim lapoi integei coD- 
leivetui. Km ftuinum com- 
ptTdt i.-Googlc Cap.i. DE Arte 

pdcit «iDginU Tiius. Aique 
' illiid quoque ^ Tctciibui inTeu- 
(4s fiiit. Vidc Fliiuum > lib. 
ZXXIV. 

» Et tridii lipM e^ifilhlm.] 
Hic aiida Ugni coOilia qui- 
dcm erant , fed non ad ple- , ^qiu ftmna plcBum eofti funt. Coofule 
Salinallum ia notis ad vium 
Ceninads, f^ aa* w /nmn 

g<ni. Vlpintmi. San£ hic i^iiis 
mentiofit, ^ li£nisaiidu& 
caiboo^nu, fcilicci acufquiun 
tiimo contamiactui , ad ele-. 
gintiam aonfediouii. At quod 
numems iofii ad catbones no- 
tinic. veiilimile eft de una Sc 
cidcm ic inteliigeiidum cllc , 
maiimi com pot xddkionem 
aiomalum Sc Tini, londitam 
non amplius coquendum eflc 

S Si rjmm cffnil.'] Citia 
cfidTefceniiam Tinum pnmb 
injcdum ^lSpandumeil ; ideo 
toties ieaii acceoditui , ut fe- 
mcl BcTecundo, & teitioliac. 
Id OKymcIi reib conficicndo , 
id dcciea fuficivifaciendum e- 
lat , lUnio luftoie. 

II Fiflii4aiUff*mitMr.] Ncm- 
pe , liipeinataDte ei moia in 
perfn^oac omoi impuciiate 
mcUis; qubdSalaiu.lib. VII. c. 
12. Ri mtllt, ut Maciobius pcilii- 
boi, id ipud tfliMim tji , inimt 
tfi, jaliat Tiluptt ptmUrrfimi'. in 
' ' ' ir igtllii fari, fM r ' iia commodius delnuaiaD 

tei nanua , diutiuu^uc adeb 1 

mucoce ferralul , mmulJiae d CoQUINAIirA. f 

omnia ex miftuia aquz , aac 
albwnine OTi , ul hodienuu 
moscft, contingeiefolcnl, ad 
magnum detiimcutum ifiiuf' 
modi compoIitioDum. 

Irii«.] Hac pondetis accuiatio 
medicinsun fapil, Gc mcdicos 
aulboics liiMusiei vindicat , noa 
coquos. Calaubonuseiiliiniat condili -onditum dTe ii 
coium Gizcoi 

lum lciipti5 b: 

compolitio , cuac A.[ium, oc 
Nicolaum Myiepfium ; li:iipto- 
lu noftio Apicio haud mullo 
iafeiioics: VaiTii amim iMim, 
inquit iile , tffillMitiiim ao» n 

14 H^^icbu fcfnfiUu trtt.J 
Conditum maftichaium, lefte 
^io Lampiidio , piimusiaTc- 
nit Vaiiut Hcliogabalus c. 19. 
£1 mtJlithiiKim & fmltfi/il*m , tr 

frijam «iWBt. Ntm rtfaum lA 
tliii ataflum , fimtrMm niai m- 
irilitiiijtdirmiiuriiUHil. Osu^ 
bin jnir* ftcnlirwm tiu Htli^t- 
kttam nn /i^mor. Item. Idem 
in Tita Alexandii Scveiic. 37. 
™.;t., «»■«.,<•. ,-*,,./« 
ifl : Siud fmiim filmn u limr- 
/iifmrilklialttaliltMiirtl. Idcm 
c. 11, Htli^dulni frimui &fi- 
lia l«nprr»i'i r(/ito if itfiiibati 
inmft ttnditii mli inai nfimliit 
vtiigmfifiii td Himtnm ix in nnir- 
«BH. Aliatamen, utpoce S7- 
lus, aionuti conditis adjicc- 
le potuit, qu^m qu2 antefiie. 
njot in ufu apud fi.omanos. Ibi- 
dCBi.c.i;. Giriliiniu jmnr fnit 
vini mfidiar, /impn Iiwn imltaa- 

Aa . fif i.5.-.:_»d j. GOOglC 6 . A P I c 1 I C op L I I Lib. I. 

4M aitili , am ttfi , nmc mt/li- 
^, KMC djMbi, , c^mhM. t. 
tai, gikliHi tfiU ntuimJ itlrSr 

De iflis uucmcxterifqacie' 
bm audi AchcDxuni. lib. il. c. 1 ; 
JVnfMufAiu Mdmifcib4»i» fifr 
msiiA M btHm, mjrrha , tjftm 
■nganDim ue^^fiiiwn. imoteila 
tur Flioiui quofdam unguenti 
bibilTe ; id t& , olca aiomati- 
bni io^ta. ^upiiai funi mifiA» tulU 

Mnakfi, ^Mniin tw^u uv 

Nd lajt Itm dieu 1 lai prturJU 

mnlfi 
Frrl—rii mHiu— n fubtUitattm, aliafqi 

tes fupia In oocii Humeibeigii 
iDcmoiatiU. ' 

lo Vim laii fixlvia XY1II.\ 
' Jn o^vo GeopooicdD coodi- 
lum con&icut ex pipetc, md- 
le Atcico, Sc Tttcieviiwacque 
albo. Si quxiu autem , cut 
Tinum leiie, gilvum puc^ , in 
coSutamelliiadhibcalui? Re- 
fpoadeo, qitod vioum lcnc , id 
ctt , mediuni ictct album & 
nibium ^Txafoi conco^onan 
adjuvat. 'O *^'fit Tilnrlu Jui 
AchenzM. Ideo iilul uirm 
Bndam, Vanone auiboic apud 
A. GeUium lib.XlJLc. }o. (itumc 
fimipcuin) cjle prm M nm uai- 
-m: Quod & ipG GcUio, & 
leccDtioiibai inceipiecibui ex- 
plicaMi daScilcadmodumfHiQe 
Tidco. Qui t^en locua , uc 
aibitroi, lic commiade eipooi 
poteft i ninuiuni , fi quia in 
piaodio , qux ciat levia qux- 
dara R-Omaais matutina gi^a- 
tio 1 vinim mcdium fiittip&iit iUe , damnac in FnHnullide , 
eciKtoliun muinim cihibcii, 
jcd lcoe : non quod vitupciet 
compofitioneni nnilGei Falei' 
— dquidem vetiu eiai pio- 
iom apud GuloBes. Uiil-- 
fmm ipi. p,M ImafPti , mijcm- 

wtnlo. Uti Maciobius au&oi: 
ell Sac. VIL c. II. Sed qnia 
in mcafx piiudpio , eii>cdil 
lenes potionei ptzmicteie , ideo 
Catiui mulfiim ci Falemo 
damuac, quod longt geucio- 
lilSniumeiat rinum, cumenim 
teiopaiji in ulii ciac muIKim 
pixbeie , it quo promulSdcm 
Qtnz initium dia^m viii dodi 
(iifpicantui. Sic apud Fetiouium 
inczna Tiimaldiionit ; c. )4. 
FiurMfH pn^utm , fi fn» m- 
firtim vtlla, midfmk /luwn. L. 
Nonnius: L.IV. c. it. qui ta- 
meo Dotandut dl proptci omit' 
(ioncs in hoc Kilu , qui Iie 1« 
habec , ^hMjh fiifltiim , i/«< 

wllit, mW/wB /nwrr. . Scmel 
cnim mulfo ab omaibuicoovi- 
rii pio more fimipto, iteium 
ituiiuRiiii» Mpoce gtaHllira^"^ i.-Googlc Cap. I. DE Arte Coquinaria. 7 

I Dnajlirum tSlha tHrUt- 
fwi.) VeligiTid", ul Torinus 
lubet. Vtia lurunuiuc lcgi, 
Sc de (Uaylis , qui fumma ari- 
dicate o^Gbus &nucei adhx- 
rcapt, iutccpielaii potelt, (iTe 
id fiM DatiuRJicti , vd acce ; 
nempe Jl pafli fucciot moie 
oraniiD, ac infolui. Kk fpe- 
des ^qna daajloium , nuc 
modus courcivindi cosiadica- 
ij vidccuc. , Futiles admoduiTi 
funt C. Binbii concSioDcs in 
bunc locum: oiimenda qui- 
dem funt ol£i i daaylis e< ab- 
jicicnda i quod lenis ellc ni 


£ci AKriDC. DafliTli olCbiis 
toiiidi opponuncui da^Iis pin- micales, quas caijoias Toamt, 
apodc. Auidiaimm Acui. lib. 

Eadem priparacio daSyio- 
nim habetuc apud Saiboiiium 
Iitcgum Comp. i^l. Ptlmnlti 

ftna m /^fi ftxi^rimm mwn , 
«tfni macTm ; Nec ibi ollium 
meniio uUii fic , aus non abji- 
cece ablucdum efiei vel eogica- 
re. Icem alibiptoptereandcra 
nttonem dc oOibiu tacei idem lyoii) ruimimB trmm (acnipe 
noa oflibns toiiidi* tive ad Diofcaridcj , nempc ficdfii 
dtajUi ftomaijiici) ucilcs in ci- 

Ctrlaui ptrfiai nlUrwtiilt 
.] Ad confeOionem pcr- 
ficicndam. Sanc ad cot igoi' 

■■ ■-ne'<5ue adpleniira 

Vini ia defpuma- 
adhibiii , mulii 
caibones i^quiri videntni, O» 
MMlri icgcicm , nili confiaiet 
1: — .. „jj^^jj oXvoi appen- 
guaHUam fimdt mil- 

. . , pa. Pollio in riw 
Claudii. cap. 14. 

Poftiemb deconditis IlJud di- 
ccndum eft , cniod peihibct 
AiiHoteles apud Aihenzum , 
nempi vinum modici de- 
co^m potu raiaus inebiiaie, 
quod ejus vis co&mi £ai im- 
iKcillioii hz Cmi viai condi. 
tuix ad Aomachum (ecccan- 
dum inftitutz fuac , Sc ad faai- 
talem conleivandam extmii fii- 
dunt. At Dupeiac inTcniioaia 
Vini cofluca, quo Ipicitut iguei 
eliciannu < aromatibufque Sc 
facchaio (oiidiaiitui , coipoii* 
pefti) U peinidci eli. 

Iftud vecemm piovetbium 
noB omiicendum cu : Mam id 
cx ufu eftc poteft ia Giiiilibu* 
condituiis; nempc ad mulfum 
piobe tempecandura > inifcen* 
duni elTe ex novo HTmeicio U 
veculo Fjilecno. Stmftr sM- 
futm ex vnm w* , inquit PCi- 
nius , lib. XXU. cap. z^ ur- 
liJPamH, ftciltimi^ oum mtllt 
marfrmmr , iJ qatd iu didd 

(id (fft , HOTO) UOfMIB (M- D5 .ij,.Goog[c 8 Apioii Coei.ii Lib. I. 
C A p. U. 

Cenditum Melijjtmum. 

> "Vriatoium condicurn mclizomum > perpe- 
^ tuuin, quod (ubminiftracuc pec viam petc- 
gcinanci. * Piper iritum cum s melle de(pumato 
in * Cupellam mictis ? Condici loco , & ad 
■ momentum quantum lic bibendum , tantum 
aut mcllis profecas aut vini miiceas: Sed « fiiaJC' 
ric, non mhil vini melizomo '° mittas adjidcn- 
dum proptec mellis * ■ exicum fblutiorem. I TJIEHxjmmm.] U cft, Mf 

"'■\i^i.l*«, insmeUioim,S( 

e( ddpumMi mcllis mixtuia 

confefiun] cancUtum. J6/ nii 

Iw tHH aim «F , Uft fnprt mt- 
itonfmfai. Hipponaccsinlibn) 
ie moibis. Teic. i. 

1 ridfnun.] Ideft, itCI (a- 
dentiuni , & peiegii profici- 
ftcntium , peiqueviaropcregri- 

] Ptrfttmiom.'] Hoc eA Feien- 
Be,dimiiruum & fblidum, (]UDd 
lcmper ducat Sc pcimanct intc- 5 M'JidiJpMrU.] QqiUuCu 
fempet utilioi t&. Cnidum 
ciiim omne influ , alrum & 
tursun pcociiai , (A quam cau- 
fam dcTpumaio nii opottet , 
^tioie Diolcoiide. 

t Ctfilltm.-] VaTcul^ca, i cupa pei diminuciancm fic di- 
Saaa : cupa Tcib inlcc potoiia 
vafa □umenbatui , nomine ^ 
caupooibui , qui in poculit cb 
utebannic, adepto. 

7 CviiHi/Ki.jCaiulinimGm- 
plicicei piolatum , ell Tinun) 
aromitis & aliis odtniiecis con- 
ledum, Vide apud Aftuaiiuin 
imulmodi compolJEioDei in 
raedliiainCDcis. 

■ Mimntim.] Momcntum 
piopcie exiguamquandamiiui- 
tacionem Cc pcnc indiviljbiicm 
fignificat, quod Grici arcfin 

rii mmpu dtfa^ , hinc quod- 
cunque minimum poteft mo- 
incDtum appcllaii. Flioiiu , 
CtmlUlilmi mtrtii OtfyfHm « 
Myrrht mmtun fni^. Id. H.lf. 
XIX. ij. Et inhoefi^iiicnufx- 
piui accipituc ab Apido noftro. 
9 Stufrrh.J Id eft , commo- 
dum Bc utile fiiciit. 

o Mtiiu.] n cft, pcifnitnu 
finw. 

' II £»• i.5.-.:»d j. GOOglC Cap.Z. DE ArTE CoQtTINARIA. p .1 BBtnm filmi.. , — - 
eft , e&Coaem Sc tMtagaa- 
oem cffluimnqDC pantioKm, peUatum: Za^ceficoiMlunei»- 

~-ni, la hoc jw nellinun, Sc 

: Bmliu rpedcbu* , gulamit- T« i uitilift icvsiiMF, *iuiax. HeCjduiia. 
IkwriuuiTi Iiif®' valufk ian. 
Mt. p. IS7T. 

f StdlMftrit.} EmaculuMlum. 
' Sed JiM/i(w m>, hoc eQ, «in- 
fulnun. De qno veibo am- 
plius «lita. Siuilibilii , ciuliil- 

lui de diScccDlii] M. S. irm 

nti liufiMii. Vi4c apud Fl»' 

badiani. ■^^v.f. 171S- 
10 tifaiin.^ Vcibumcftconn- 
visle, pro mnyj in^, , non 
imo loco apud Apicium liuac } 
*Uiide Sc Feicula intjiu appcl- 
kntiu. Ell vcibutn TivMMjr, 
lire ad cuUuuiam Ggiilaiim 
peitincm, utlafi:iie, poueic, 
ci^tiian , finc lit>ti| j}[ alibi iu 
. Ivii colleaanci». .^.f. 1715. quod ajlitucii tupei&nilebttii 

Sedfic ilio I ii;--jj. 

buui. mtmiiiiiim.'illoeCm- 
-tum efteiderpuinf 
.- . .-- , Btque ideo relaAif- 
liinuin. H«m altcmm fupr^ 
leiiptum magitque compoS- 
lum luxuna pcpeiit } boc ycxb 
neccBita] quxdam ituieian- 
lium. At vialoiibui noftiii 
ifta Cupcllafc fpiiiiu viai difto, 
vel fimplici ,Tei uomaii) medi- 
-'ED impictui, magno fanefa- 

^Pijnr IrilMKivii mtlU Jilfn- 

1: ] Hcmpe , ut piius de- 
(cfiptum cft , fcilicct Icni «va- 
poiatione Tinimelle commifti, 
Sc in eadem pioponisne viul 
mcUiTque. 

7 Cau&i/gu.] Ideft.fupeiio- 
oi Sc degantioiii compoiitl 
loco. Nam hoc qooquc Te< 
lum cooditum cft , icA Gm- 
plei & pipciatum lantum. 

gStdfnmfint.] Fipeiatum ta- 
men ci meUe Gc delpumtto 
pei Sc nielius confeivatui , 
qi^m cum audQ vinc coiq- 6A>. 

D5 .ij...Goog[c lo A p I c 1 1 CoE L I 1 Lib.I.' 
C A P. m. 

' Ayfimhiatum Remanim. 

^ A Blinthiatuin Romanum C\c (acies. Condi- 
to Camerino , recepto utique pro abfin- 
thiatOjCeflante, Jincujusvicem^abfintnii J Pon- 
rici purgati, * mniique 7 unciam Thebaicam da- 
bis , Maftichcs , * folii (crupulos tres , ' coiti 
iaupulosfcnoSfCrociicrapulostres, vini "'vete- 
ris fextarios decem Sc ofto. ■' ^atbones " ama- 
ritudo non cxigit. 

t Ftla Ul.] Lcgtndum ftlii t ^BHn 1 ^fMlAiim ti em-UBa fk f— 
o", unditiCioiHTniipraafiii wi- 
9« fn nlfiahii e^mt, n «Nfw 
i«c«".I I>oiiec Gaceriorcm d«- 
Qxa fiieio fcii|iiuram , iia le- 
EUii : .MfiabHtiBn •S.nmmi 

pit miifia pn AfiiiUtu, uffmu, 

i Pmiiii.] OdOi Fonliconoa 
mo^ non infiiivii , veium 
ciiam Atomalum qiUd pnc^- 

i TtmJiqm.^ L^o , Imif- 

JM. 

7 Vndm Tbiluicm. ] Quali 
Tbebis uti foltbant. Variisli- 
quidcm locis antiquinu , Gcuf Sc 
noftio xvo (it.vaiiia uli folebenl 

pondmba) ScmeofuiuTeiciei. 3 fo/h^] Radix & fbliumla- 
dit cli muinio ptedo. Flin. 

loEJHfni^.] Lcgo, quemad- 
modiim In Mucdii cbnfettiO' 

II (M«ci.] Se. nt dccoqna- 

\i ..«puniiMb.] Sc. AUiMhiL 

Castii. BARTnius. ut capite s . >n tJu 1»««. £t 
rap. 7. iSltU in vm, it^& 
miv miiiii Sc B&n (xpas. 
PalladiusL.I. c. » i .pifcvftKaiilti AdT. p. I H.]Ti iieftab Humelbci^o , qoi 
MaiceUum , c. 10. 
dillct, huc temlii id 
bris cslcil fitil , vim «jnjWi 
Ego Gum in MuceUo r<"" j.5.-s»d...Goo3lc Cap.^- DE Arte Coquinaria. ii' 

IiiUicilepm, aliud c^uLd lueie l lib.XXVILCT- fmiuum frtmt 

pntO. IM. i"' kmrijSci tMtrmii im^tntiu; 

1 Mempi qubd dun abGuhiinn 

L 1 1 T E x. I intcF alui dotci naufeu miuii 

miguioiiibus , liie I ^Jt^bimHimTlfm0aim.}Qaz 
in onuiibiu MSS. occummt , 
uon tcmcii mmanda (iinE. 
Abfindiiuni ■ ibliDtliittiim > 
abGnthite idem (aiunt. Kcc 
Toiini, iiei: HuiDclbeigii cor- 
tediaiies mihi udque plucm. 
Ita equidem legeteni,cx concoi- 
dia MSS. qiunlum mibi ride- y«/«, , . , ari^w fn nhjaiihit ct^inn , 
nca^ n«in, &c. Ceirante, 
id eft, pio abGnibicicoiificicii- 
do , Ec quo Dcmo jaiti , aut pau- 
ci utuatui; ncmpc i(^a Cjinc- 
lino coiuUto jlm laliquoto, 
iu cujus vicem hoc Kanunuiti 
conditum fic facie$. 

VctuSilliini quidem in ufu 
fiiit ab[inlhiuiD , £vc vinum ab- 
Cnlhite apad B.onvios , aotho- 
te Ilimo.Iib. JCZVILcap. 7. S»- 
mi ii fifati Vpiuid altbrtmm 
fKalivilir. Sijm 

wSfftqnt tk 
hoc foltC 

fiiLt ei condito Cimerino, 
neropc oppidi niaiiiimi agii 
riteni, unde veiifimile Roma- 
nii (iaioi abliiuhiiim. At in 
hoc capitc aliam atque lonei 
eleEaptioieni confeftionem ab-- 
linthii docet Apidua noftei ; 
fcilicet cz iblinthio Fonli" 

che, Datdo , colta , ccoco bbWji,' aique quoque ob candcm caufamde- 
nam plciifque niuileam 
cquitatio , maiime ifti. 
Omnis Tehcmeiu lotatio ia vt- 
hiaiU lirct m«ti. Abfimhii Se- 
liphii Gvemaiim lamumlfaict 
'--ziciic , folemnc fuii ftiiiiha' 
Igitut fofte e: 4 .^fiMhii PniHifms0i, Im/i- 
K.]Moaftia funi , oua Toii- 
Js eihil>ct loco i»«fi, nempc 
TtriiiiBhi^ , at 6 Humelbeigi t 

bum aptum valdi cft ad Gcca 
oomiQiiiucada , 6c pnmo c^i> 
tc hujiu libii fif*' irkma leii. 
mu9 ; quid ni cunc ftct fuo io- 
co i ceit^ abliiithinm Foiui' 
cum , & l^iimnni , 5[ \ phai- 
■"■"■opolii, ut icUqua.cmptum, ] CuiDOn 
Attica ! Gizci quippei medici 
(iiii& & Romani, ut tl. Cel' 
liu , piztei Aniiomachum Ne- 
lonis medicum, icfcicntc Ga- 
leno) ftte Attica obfetvaiione 
utuntur ; fcilicEt in menliuis Gc 
ponddibiu nominandii , Flin. 
lib. XXL ad finem. £g}rptiz 
noD Bocticc Thcba intdiigcn- 
Ax liint : ad idem tamen k- 
dit , c^m Cadmui utt9((]uc 
Thcbai condidetii , at jCgj- 
ptiai Tbcbu^ni : A^umcnto 
laDc uoa levi iCiam condimiam 
ab .£gvptiii mcdidi deSniii' 
ptam nuSe ; ut^mc tpx pii- 
nMitn ob iii iBftituta fiKtit , 1- 
ffum- 

D.5™dj,Google 12 Apicii Coelii Lib.I, 

pCimqiw auaoRm □ofimin 
A&um fiiifie. Falmulx Thc- 
biicz paffim afud Czl- Aott- 
lijimm. Fiigidam abfinihii n. 

ncm iii vino icAc docct : Mam 
caocoiiioiie ilU amuitudo id- R C A P. IV. 

' RofaiMm & fiolaitHm. 

Olatutn fic hdes. * Folia rofaium ' albo 
{iiblato 4 lino infeies , & liitiles factcs , & 
vino quam plurtmas > infundes, ui feptem die- 
bus in viiio fint: Poft leptem dies , rolam de 
■vino toUis, & alias futilcs cccentes fimilitcc rait- 
tis, ' ui pecdicsleptcminvino 7 icquielcwt, 8c 
toi&m cximis fimibter ; * £i lenio lacies , &: roi- 
fam eximis, & vinum ' colas: Et cum ad bi- 
bendum voles uti , "> addilopiclle, lofatumcon^ 
iicies. Sane n cuflodito, ui coiamkioie ficcam 
6c optimam miltas. 

Similiter ui lupia & '*deviolaviolatium facie^ 
&"codem modo mclle temperabis. 

^i Rofarum finciola fic fedcs , "4 foliaciirivi- 
ridia in ^i IpocTcUapalmeaindolium '^maltimit- 
tcs, aniequam feryeat, & poH quadraginra dics 
eximc: Cum necel^ fuciit, mel addes, Sc pro 
tolato uteie, I TiOliimm.'] Conditum Gve 

'-^siniiinrnraMmi.Hr^rnni I...G0O3IC Cap*4- DS Arte CoQ.triNAiirA. ij kfc^l&al 3 fiint , tiausfuni 
ic, dc&cuc Sc dc^aic; co~ 
liUD ^ vinuDibus tndjus qium 

II O^wUf.] Obfcmro. 

II Z)im/tfWH.]Lc^ti>^i«- 
b viiiiimm, hoceCt, conilitiim 
live TiDum c violia confedum. 

I j Hi/if ui/m r<<. J Idem con- 
diium iiHcm qoali vcibis apud 
lalladiuni. 

14 Fgfliiiln.] QozodoiepTs- 
allunt i qui lianlit in veftct 
un^ couditati aicctflc anima- 
]iumnaxia,Fliii. Ub.XXlL Qoi 
de aiboicquoquc ipCi , Sc li^o 
ejui, meujiuniikquc inlania mol- 
II roibit, Ub.XlU.c. i;. 

II SfrutUfiiHm.] Epalmz 
fbliu coDleiia. SpDitclla di- 
miDutivum cft "i. Ipona , quz 
in lepoiitoiia vafa «oiuiumeta- 
tut, qoafi fifcellz ; ia quibua 
dbi in quocidiaiuim iifom dati, 
fciii cr-'' tili, vtniiJKmJMm, Flio. Mn- 
fiim ii,fiia,fiMKit, itmvimu 
"mi pmnrtai , Sc eit. Hipp. I OnJilWiiri/vwn.] Mcndum 
tSt ia condituia lolaium. [At 
alius cfi Timliu Ibundbcigii 
in JiOG upitc Lifiir.l Fili» »/««, <«. itaifita 
FriM, fmifi fiiiUli infirii , fMj 

M /m,/« /«« , w M» fH.^ 

riMu iaJMu , ^ m fytnm Arfni 

"" iftiT""' ''«'■'"♦'^ 

/■!■/« mnHi ^Jitir ra/nJu] 
Piima vciba lic fciibenda ii' 
bitioi : Fitii nfmm iU, imi 
tilla fTUU {trfUt , fMM ptfmi , 
jiui m fmilii fKttii , &c. T>(- 
tii cA tubetcului , quo ibiiaio- 
faium naluia liia cominennu , 
intus albii veluti filii pJenui ■ 
quem Apiciui liiadet lb)ice' 
le. .Aiv.t. II7T- 

S lifiadmtnra.llaai,^ diftuni, 
clun ali^i Gt vinum infiuideia 
Tulgaiiui. Sic bocloco , £c Cjii 
CiBmmm naim fit wJ tf£ltifi' 
aan , MMi S^aciua , imi LjUaim 
itBt priui lafafnm. Theodoni* 
F[iii:ianu] , Eupociftou 1. i, 
C, 2. ^iaraa, qminfiSmi mmt- 

M ibw nfmulii , ita SeieuUS Sc 
omnii medicoium leliquoiian 
ckiwnu.Sidomui,cann.ZII.#.£. m ifiKla- hfimdm laJi a 

6 Vt. ] Ocinceps valct nU, 
quod Don paineiuDt peidpcM 
ufciipioies. Adv. p. Tf77. 

7 ■iffiMiifaTi. ] CoDteAionei 
fliu dicii Apiciui , cum non 
apcmunu, autmovcntiu. c. J. 
Pifi W «JifMiiia uiafin fHa* 
ti^tfitii. Adv. p. I7'S- i.5™dj,Google 14 Aficji Coblil Iib.I. Dcs fncnnt; ideo mediciM wflo- 
les habaenint. Itcm intei op- 
foDU) in condiinenEis oliiipits 
liuit Rodr, de quo infi^pluia 
ad 1. IV. c 1. Roratum Sc ab- 
fimhianuii Cooditoitim uui- ilU opiiina cautio infii idki- 
m contra mucoiciD. £» 
(^Mit* 1 "» nft" i '•" lUiam 
&iflsmam waiu. Deindc fu- 
tiles fiKies , m f^dlius <>lmi 
poffint ^ vino liDecolo; nam 
ipla' fina fz^us pet coluin t Ei tirtu jWi.] Ex tcitixta 
mfiilionc cnnditum vebemcn- 
tiui liE : Ita. in cerevilla coa- 
dienda , diuque ab acole fci- 
vanda. iterata Lupulomm infii- 
Go , etiam ion^ k co^ooc 
ejus, pluiimum i»at. 

10 .Miiif melli.) DeTpiniiato 

1 1 ICf^an A>r 1^>i.IHoc condi- 
tomeitat Ki^iildcm ipGlSmii 
TCtbii apnd FalUdimi : MenH 
Oftobi. Tit. i;. Aigumento, 
■mbo ^ commnni quodam au- 
ftoie, Gizcoputil, idfumpGl^ 
fe. NamPalladiuiiategiomi- 
nimikm leculo anteuoUumA- 
picium.vixil. 

1 4Fg<M cnn' nn^'i.](^ad odo- 
1 tbite Cc ad vucmdiiiem boiem cx ledii geoeK fiiiflc isSfTiill0filmtt.'ilD&amea- 
tum culinaiiiiin. Palmz Afia- 
ticx & A&icanz tiboici liint, 
& nurpiam in Italia »at Euio- 
|M &e(|uentcs > ut foonellz cz 
m fieieut : alio documenlo, 
iizc condita alibi , qu^m Ko> 
mz , coucepla fliille. 
Spartula veid aliud diininu- xridlA Httt* n 

- wa< , , 

fiaiiUiii! Thcodonu Maidlini 
in Vefpaliauo. c.ip. IfiiuWodi 
fani Ciiticoium vci* inteipre- 
latio dTe videtut , li^ vods mSa 
duianotatio. Rcaa cwnapei 
omnes mcu^s, eammqueitiif- 
f|i£ U feicula , ci conlbetudiiie 
B.omanoium inftituta atque 
lefla , DOD fpomiU* abfcondi- baaa paite in ■«'•ftina tx con. 
coitiODE r<dudi, chfliM mnl- 
to tempeiatioi confiatui, qua 
fanguis tandem loa mocu 8c 
digcftione adjuvaini , huoio- 
lelquc uque petfpratio foit 
ofliciais miiifice expedinntut. 
Idcm expeinu «ftSindoiiuiex 
Ihteca, ecveteictexufiL Quod 
tefiatui Flinius lib. X21II. c. 
I. MMfimn MM fimuttm amiU 
(i. c. mokftum admodum) i«- D5 .ij.-Googlc Cip.j'. DK Aktb Cat^IHARiA. tf 

C A P. V. 

Ohium Lihmiiam. 

I /"XLcQni Libumiaim lic facics. In OIco Hi' 
^^Kinomittes » helenium & ' cypcram, Sc 
4 folia lauiinon verufta, tuiifa omnia & i cribel- 
laiaiad leviflimum pnlvetem redada,&lales fridos 
& iiitos , & pei ttiduum vel p!us perniifce dili- 
gentec: Poft hjcc aliquanto tempote^patere re- 
quiclceie: £c * Libumicum omnes putabunL ^^LibumWO flmile. DiAum 

(fi aiitem Libuuiicum ^ legio- 
ne Libuiaia inlci Dalmatas & 
Uliiicos , in aua Salone ucbi 
IDfigDii. Hujufmodi it ralladio 
<lelcnbituii & Ciiiilis confc&io 
lubaui apud CoDQantinum 
Cxfaicm <ie igiiculiuia n ii<- 

1 Hifpiiuii.l Quod alio no- 
miiM iDula diciiui, k ^ ali- 
quibus cum adie^oae, laula 
Campflna. CoDdinu hoc vi- 
nam «iam , qood Xc^iite 
dicitul, FliD. U.N. lib.XlV;c.ia. 
quoniam Inula ncftuca ladix 
ctiamTOccnu. ConfuIcQalu- 
meUam. lib.XIl. c.46. 

] Ctftiim.J Juneonim (odo- 
latonim) genedscft, ingulolb 

4 F*IU tMri ma vitKfit.^ Hoc 

eft Kocotit tc Tiiidia. tttUn, 


,F,ifd.: 


(uibiu quoque xfiimuus cft. 
.Adv. f. 1 577. Cta„lUim eft pet 
aibiuiacoUnu , Sc ipod riUii- 
dium,l. i. c. 41. utciibiatui, 

c, J4. aiiiBBdidtCxliasAuie- 
lianui , 1. IL Cdeium , c. 1 7. 
Vttnmr mala eyimmt , tdymiat 
mjh MiotiiT aamiiapi mlt. 1 fltMina.DHcleniumilDDla 
Campaua Italiididnm , i Cam- 

Snia , maiim^ Capuz ; uU 
mrix 5c omnls iat aei^uiiix 
inftiumenta invenii Be culta 
fiiciunti cui itaque nnn tc ab 
eadem nominala ; nuuim^ z^m 
Cl,leficHinio, H.N.«ii.e.f. 
iHuftiaia >i(* .Aiiffifi» quoti- 
diano cibo ; &ve illa fiiit Livil 
uioi, wn potHU filia Aogo- I ,. Googlc IiS A p I c 1 C OE i I I Lib.L 

Ulud vdb Libumkum oleiun 
pei fe aiDmaticuni Sc gmilS- 
mum liiifle conlbt > lU fingl 
meiitnm lli. 

FaUadiuc Mcnf. NDTcmb. 
Tit. ig. habuit \ Grads hunc 
_ ip&flimum Libumicum oleunt 
Olivx lapoc . odoi^DC vaiiui uigeiidi modum , i quibus id 
eft pio iugeati fpecienim va- j ctiam cecto cenius conaiit 
lietHe: in Gallii Nait>oaeuIi| Apicius nofter: ^ Conflantiao 
oUvis gaBavi , quas dinics deAgiicultuia,iAiuscoiilc^io- 
aqua lolacea condiias fuifTc . | oii i^wi anfloi nomiuanu. fii adnlMra. nam pioiimi fe- 
qaentia ejui Teiba iianc &lpi- 
cioDem finnani > nempc , prt- 
nnu (iii (i. c. slbciiSc Inulz) 
^ tmlbtriBP "" iifdiicet>ifta > C A P. VI. 

Vinim ex atro candidtim. 

* "IZIntim ex atro candidum fic facies. ^ Lo- 
menium ex faba fai^m , velovonimrrium 
' alborem in ■♦ lagcnam mittis, & diutiffime a- 
gitas, alia die erit candidum. Et cinercs ^ vitis 
ajbic idem fadunL can poflii, ex Gixcorum lentcn- 
tia Kictt ctiam in Odobn men- 
fe Palladius. 
I ^Mwunm.] Id eft , fiui- 

i ^ttami.] Ovi tHtral vo- 
cat, uii Czl. Auielianiu , Acu- 
toi. Mo[bot.m>. U.c } 7. quod in 
OVo candidum eft , 8c albumca 
quoque dicitui> - ■ - ■ ' 
qoennbus (lib.V. 4 Lgoun.] Vas eft vma- 

! Vaii tlbt.l Vitis alba h>c 
eft , uon en , quz in heibaium 
cenifil tmfiiiilnKi U Iviiai» 
«Ai dicitui: Sed ^uz vinifen 
eft> ac vini uvas piocieat. I Vim»atn uBiMiimJiif»- 
an, Ltmammi w ftl- ftBnm, 

mtiimiiui, ir iimi^imi t/^ttu, 
ftl fi idjtetrii tatidi^imttdifmt 
viiiiiilkHirmftiiMia.l [Hncfunt 

Toiiiii reibaj Stm & ifta ipfa 
lal- D5 .ij.-Googlc Cap. 6. DE Arte Coquinaria. 17 

Pallddii , lib. XL c. t^ [At 
nbi nlt ilhid Stt cMd,dij« apud 
Palladiuin ; id itaiiue meium 
comitieDiuni Toiini , talio 3t- 
teftamc flanhio , ac G e Faila- 
dio rurapferat, LAfirr.-] Quem 
tamen & ipruin eKrciipfifle at- 
bitioi ci receiiotibus commcn- 
taiii), ut Sc Apicius iftc dcbeic 
fiu non lam l^aJladio, ^u^m 
-"-] videri poifit auftonbus- dcmptis , caUcSaati. fccilTe vi- 
dcltu: Vcl liiiic tiimen appa- 
reie potejl naitium ipfuni lcij- 
ptoiem, tllo allcio cHe JLUiio- 
lem. Nam locupletioi falla- 
diu9 noD iecit cene tia^iuni 
ci compendioi fcd Apicius cjus 
potius diQenacioncm contia- 
xic. Mv.f.Xiit. 

.Alhn liiTun.] Eftquodal- 
bumen alii dicunc. Sic tltmm 
ttmlirmm dicil GaciOpODtul(]ui- 
cunquc vetiis fane medicus & 
Cbiiftianus, lib. II. c. n.iM. fi rino ex Aftiei pfi (an ci- 

ceic) lomcntom !ld|icia[ui , ea- 
dem dic poffe mutati. Pallad. 
Qoto guod ApiciusnoflciiUiinii 
Mown appellat , id FalUdius 
/./™.cantumnominat, ideft, 

S a<irrti tiiiii nltif idim ftcini ] 
Idem eKpetimcntum iccicacui 
«md Geoponicoa, lib. VII. c. 
'fio. Va[iODift|iie ibi c& dici- 
tiu i in hoc tameD eipcciincn- iginacio locmn ha- 
bet , qu^m latio ; Nim omnes 
f.ilei neib-jtum combunacuni 
fcif limilei fuiic , 5c eundcm 
ef^tlum eduut ; Tini coldicn 
aliquai HZG Apidi expctimcnra in- 

nocua funt. At vini fiaotei 
apud no) has aitcs nimium 

eallenti non ad rina inBaucan- 
da meiliciiudaque ia hominam 
falutem , Jcd ad ea , quovis li- 
i.c_!^ multiplicanda. maleiicio 

Fixccc cinetcm c victsniimen- 

tis, alios viniappatacujBGii- 
cis auftoiibus tecenfet ; ^fri- 
M, inquil ille, gtff» miiiim 
(vini,) uc iMnaliBiO' 
■■■ ■ (vivT); G'0:i mciaiui , non ad cjus cuQo- 
diam , auc leuitatem aliquam 
praftandam , quantum ut me- 
dicamencola fiat , & alviun 
moveat. Flaut. in Rud. IL fc Stf^fi vmi> Crtrii flipiKuU 
llai}Ui tlinm p>tdi ffrtvil 

•Mlfilfil fHHlll. 

Vinum cui falem mifcuetimu» 
[hdaflbmcDon : Vinum falliim 
vcocicm movec Czt. Auielia< 
nus. /ufu fari alKfKt fici <w 
rifiu cHiiiTimnJlt, vulgaiceft, 
ci frniaaififiu finaimii. Idem. 
Plin. H. N. lib. XIV. c. IB. 

Nunc veio idem in Hifpania 
Scinfulisadjaceucibuific, quod 
otim iD CaithafiiKi ImbGalli I ,. Googlc i8 A p I c I I 

bodieini vini fiii feiocitatem 

vitiiolo ac fulpliucc iccenlb 
fiangunt > lapoiiTque quxdam 
acumina danE ; Neque hoc no- 
vum; luun incei vini medica- 
miiia fuJpbaiii mcminic Cato 
xpud flinium, U. N. lib. 2IV. 
C. la. IM vimfiaii, idcmcxda- C OE L I I Lib.I. 

mnnm ^! ibwf *■ fjfji & 

vtSifix «fiw. Igicui reaiflimi 
Fliniui, H. N. Ub. AXIU. c. i. 
ut LD plaiTque. &h cHfM 
ww/itw (id eflSipoiJ jSn 1^4 
iindimrt, iiuio<xnCilIima cfi. C A p. VII. 

' Df LiqHamine emetidando. 

[uamen fiodorem malumfcceritrvasinane 
"'inveriiim 'umigalaaro &aipreiTo,& in hoc 
liquamen funde atite > vcntilaium: Si Jalium^fue- 
m, meliis + lextarium mitcis, & move ^lpica, 
& emeiidafti, Sed & mufhim recens Idem prx- 
ftat. ' Llqtiai I T)E£i^iunii»flWurJ«.} Id 
efl, amalo, (iquemcon- 
tcaxe[it,odotevindiciindo. £ft 
aucem liquamm Apicio no^io 
Lquci quem Gizce ganunvo- 
canc , Sc Gc gncutn inteipceta- 
lui Coclius Auidianus Chioni- 
cDium lib. U. cap. 1. cum ait ; 
Miliiim»m<i tx gAjt anfiatfmm, 
^td i^k^f ti^fmtBmjn^llmt, Li- 
qiiailien cciam appellatui 1 Fal- 
ladio liqiioi cx pyiis inatu~ 
rillimis rale calcacu icfoluiif- luia intelligi poteft, quz.mcl- 
lis pondeic pcndct libia; duai 
& femis : cum liquaminis aul- 
la cena quaDiitai poaatui. Ec 
dixic fcxiaiium pco leica pai- 
te, Gcuti quutaiiimi aliquan- 
do pio quana paite diciiui. 

t Sfkd.] li eft SMii vcl 
inftrumenco alio ad Tpici vet 
(piculi limilicudincm fado. i.5™d...Goo3lc Cap.;(. D,E Arte tUfiUmim.ili<li, GaiURi-. 
Swwn fjHi tffflUiKmi (ncspu- 
ta AliicHni . Cxl. ADicltiinus 
Cbionicoium, lib. II, cip. i.) 
li,,^ip.f.. S.lm.,.«,liamm: 
Nempe ci StunDne Ndiaco j 
ubj omnium muinii capci Aic- 
luiic , leHe Flimo, luquam 
cjus AmniDis pcculiaici cfleni : 
alacfcio, anuliusaliwsrcii]>toi 
jSiiu coiifcfiioiiis aicniionem 
fecedt ] fdlioec Gta e SHaio t 
i SmJmi fi Girum mdlmi'^ 
wmm; Siiibo ipudAtbeQIumj 
item ei multis aliis pifcium 
& infeftotum maiinoium ge- 
netibus gaium ficbat. £i &e 
liquato hl liquamen. Salit au- 
tcm cantlitioDU ad gaium le- 
qui&x meminil Flinini. ^d 
ttfniiim & iitmm mitar ifmfijiiii 
pi fiuiU ajmjm, Him lmmid.tr. 
Iginu paivi afus cQ filfbllilis, 
tuli ptius liquctui , 8c dcauo 
concrdcat. 

t U^ftmnfifdtTnn mtlim ft- 
«jii.} Duplci hzc cutacio : 
Nam iftud liquamca potcft efle 
vel faliiuB quam p»t eft , Et 
conTeni potcft in meligi vel iD n ali- Sucm o<wicm coattaxilfc , qui 
us temediis emcndandns eft. 
^itut Jii ejus emendacionesad 
QeconomiBm fpe^ani, nc tc- 

Potib , dc Liquamine hic Sc COQUINARtA. 19 

alDii inmunetis locis loi^uiiai 
Apctusnofteitanquam devul- 
go noco nomine.Sc fotie ita 
A&icanii fuis communitct ap. 
pcliabalui i ut nOftrl Bc Hu- 
melbeigii ciiiiiionibus ei Cxlio 
Aureliano conftat. AtIi.oma' liquamen !F.v \jHiv ujuiLtua luii ; cctic 
cmiel tlntum liquamen me lc- 
giflc memisi,) ncmpe iu rita 
Aureliani Impeiatoiis \ Vo- 
pifeoi lcillccteifufliiVaUtia- luit ; lub iUo liaque tcmpote, 
quod vcl ipfa «tas fiiit Apidi 

□oftti , vel non multo inira 
eam , notiflimum ILomaoi) 
fuic veibum , qubd io m',iDda- 
cis JmpeiatOfits , tacioaibnfque 
publicis adbibJtumi ncmpc in 
fcciniisprifeftuizuibanxhictit 
infetcum. 

im vecb liquiminis cotiet 
io fit , aique ufus eius apnd 
Apiciiun noftium infinicus &, 
opeiz pictium efte duxi , ince- 
eriim capuc ulcimum ultimi li- 
bii Geoponicotum ad lei plc- 
nioiem intclligent^ liue 
tianfciibete 1 nam nulbiam , 
quod fcio , tot ejus conjettio- 
DCi atquc clcganriotci eitant, 

Gaium litmlinm [licultiKn ex 
veibo liauamea &^um eft, ut 
^iz muliz vocci k Latio in 
Gcxciam advcaz, 3c i Cixcia 
etiam in Lacium tianfpoRite] 
nfpillarim fic fi : imijliin fifamm - 

■■«u-r .-. Mi & fMmmMt.- i.-Googlc 
, iBIHIl « iffi, 

. Cifbiiml imf'" 
V invii fltanm fr^diSt- 

Ofiiimm , «J« fu f Ctfbii™ 
ftmlttim, Uculmcn afptO^mB 
gtTKB /M/iifUMt. 'Sdiqmtni viti 

Bahyiu (mcfitptftaili^- 
tifii AfcMi . -pi- V^ frtfiitt, 
6 btiin ft0''«t . 1«™" •" "* 
p,M,.fi.mi„m, Ly^,fi>mi, tm 

tUam, ir-mnmmtmxlmr*m,im- 

„„m>, in ijia fMim frl^i folti , 
^ iidaii 'd modam fifaum , Ji- 
Ju fixlfi'' dtAiii lidicii , ftr- 
Mi/tfi, B 'WB f*!' amtmfmmm; 
Jiafitf" neSimnrumncirtm- 
feri '1 fi^tlt I ^d deaftrtnm nd 
f^tm txfm ti minfii dun , tm 
tra, *■ t" '»""'■"•' ^'ri" «'- i^MI. Dandtfiulilfi*- 
(«., hiitfi, Kmn^ftltr, 
jidaimn, llcfmti. Mn- 
Utliiina & actliiamai C OE I. I I Lib.I. 

, . J!i iffrJnumt , M cn^^m 

ii.lmT, Wo» fmfiiinlim ft- 

I Uff. DoWt » Mnrim mit- 

fifnm in ilU nnt, ii\tBttt- 

que Origaao «i ifxa fn^-itmm 

■|«c irutpiril pi»l*li" *t- 

Smidtm itun Sapim 

W^Hi : f ^i rr/riiiriiliUfl , ili- 

iitta^ttr,ttMmirt»f- Hx- Pr-^«/«i , 

alion tpfillitmm fic J&. Ihi^- 
lu TbTWBOHt krndmt crtm^m 
■ fanguiiic laipiiBiiar , ifptrfi- 
irinit jitlii fwd fau ift, & in 
ijifiumlMr. Pifi mmlii dui. 
ftrmt vti ipfum pirfirtli , tffmtt- tem, lib. XUL Ep. 

Hxfpirimi, adlmc 

fingmint frimi 

Jia^, ftcijim mm StmAti ii 
•irtewit- C A P. VIII. 

' Vi Carnes fine fak quovti tem^orejtntrecemei. 

/"•Arnesrecemes, quales voluecis , ' mclle tc- 
gaiitui , * fcd vas pcndeat, & (juando volae- i.5™dj,Google Cap.8. OE Arte Co(icr'MARrA. 21 

ris, urcrc, ' hochyeme mdius fit : sftate pau- 
Cis diebus ducabit. 4 Et in cacue co£ta itidem 
facics. 

tcmporc , & regione vel cnti- 
dilliina, faU aul melle diu con- 
diuDtai ad viftum. » fUlEllr Itsanmr.J Eoram , 
qui tes \ piitiefafiione 
0c coriuprioQc cultadiunc , oun 
primis eft mcl : putrcfcere aut 
cowuropi non finit ea, t]u» li- 
quoiem eius accepciini. Ucde 
ut camcsKccnlcsllQef^lediu 
durcnt, Scfcrventut, iniofiib- 
meiguntuT. Similitcc Sc adplu- 
lunoram fhkhium condiiuiam 
habcatui, qubd oftimum. } Htc hytmi ailiiu /!i, tfim 
famni diili»i iJnrdii'.} NcmpC 
ptopcet aeieirf accenliun: uam 
a«( fcmpet abundal veie fu!- 
phuieisparticulis, fedquxllim- 
mii calonbusvelutiDllammen- 
pu. Ardicc), cato illamelle 
ciicumAifii ab aeie , ui ut ac- 
ccnlb, defenditiu: alia tamen 
ratio eft , cut catncs , etiamli 
scftate ptotinus mellc fubmet- 
ganlur , integtx non diu dura- 
buat; nempe , qubd liimmis 
illis catoiibus , ceite ad zqua- 
toiem, & utiinque ad Tiopi- 
ca> ip^ catnes nunquam lacii 
ftigefiimt ; undc nec ipfo falc, 
nec melle confmsii pol&nt. 
CODtl^ pifdum Infeftoiuaique 
camei) ncmpc quoium omnium 
'- — is pei fc fiigidus lainuf- 


4 £, I, 

«1J.I Sane id'genus allquodte- 
medium eiic oplaliEIImum Co- 
toniis quibulHam noHiii Ame- 
ticanis, quz eliamli hodieali- 
mentis abuiidenl , tamen tx 
populo multiplicaco atia iiioe- 
conomia elic inftitucDdilmaxi- 
me cibis qoibufdam deticatio- 
libus confeiviuidis. Acliocal^ 
fatuiis mctiiis , qukm cx aqua 
coOis eainibus eonvcnire cie- 
dibilc eft: nani tc biilmtx Ec 
potcinx cataes apud iftos Ame- 
ricanoi fatis commodc jjm Gc- 
caniutadvetieraentemfolisai- 
dorem ; ica liibitb coeunt intei 
p:iniculie , conftiin- 
guntuique ad tongam duiaiio- 

idcm in allacutis liie 

, , iiatis cipcfta , idquc ali- 
qtio modo anciquos olim ex- 
-^os liiillein jccoribusliccacis 
■nfjtifque: Jcair , iuquilPli- 
US,ttb.SL c. 3 7. mnximtviliilta- 
r fuimi tfi , cniinh difdre in- 
i^j tijidimtm axiiapU frtdjdtrt, 
Hic non tacendum eft no- 
•ntra atiquod invenlum apud 
iftos Ameiicanos ad cames con- 
lervandas: fdiicec porcus puta 
jugutacus in ficco plumbcoLc- 
bece injicicut , qui Sotio am- 
plillimo, aqua fiigida fubinde 
icplclo , cenetur , donec liigG- 
fiat. & ligoremquendamcou- 
■-- ■-- demum pei fe diu- lis ciu) cunleivatut , Sc t I ... Googlc A p I c I I C OE t- I t Lib.I, la ad aliffuot iiei patiiui. 
Quid fi dicamDs, non aliiin- 
de oRum clle iflam rummam 
' libeiatimcm atque munificeD- 
tiantin ficdiiciis majoribus cx- 
deadis, quim i]uod bos jugu- 
larus non potuic confeivaTi in 
alicujus famJix piivatz uliuni 
ideo puUice convivendi inlti- 
tuiio, &fiequecsadeopeialias 
atquealinsfamilias,& ad fellDs 
dics celebiandos mulua piimi 
autloiis lemuneiatio. 

QULUCvis autem hic omnia, 
qux npud Apiciumnoll: 
euntui, ad lauliiias falti 
diociej docendas inftiiu 
tamcu haud abs le eiit dicndi , ctiam apud baibaios 
quofdam populoi leiizAfiica:, 
maximemendioDalis. Ibipilcci 
qaofcunque lecentei capios in 

Cum iojiciHal , fabulo eSaf- 
, io puiiUagmem vi foli* 
illlma iniciilinimaqiie fu- 
liquiindos, Ijccaadofque i 
1! tandem fit velui mailii 
quidain tciiena, qui inpluies 
annos duiat, fibi bi pecoiibus 
fuis fubinde effbdienda , co- 
quendaque ei aqua in neceHk- 
liuni 5c noD iDgiAum edulium, 
ccRe ifliufmodi homiiiibu» c« 
confuaudioe. ' Callim porciiium vtl » litmiMluvt, & ' ungelU 
co£lay ntdiudhrent. * T N Sinapi ex aceco , 
tis, uttegaiitur^ & 
taberis. fale & tncllc i failo ttilt- 
quando voluetisuti, rai^ l*m , iyaii disjunaione illa, 
genetis atnpliot capcus ad cei- 
tam coRttadua lit Ipecicm.Cal- 
Jus euim feii liiis dicititt laii- 
duni , & fucddiz pais eft , non 
foliun, qux iniateiibus, fed 
ejus etiam , qux in dotfo U luinbis eiiftit , aiijuc lumbiii 

apmgnui vocatui, flin. lib. 1. { i . 

■"" Itd/t^firm^in iftif^nttdtvi- 

nudia fmitntir tmiUiu fiig- 

. id eft, u „ 
ceu roHium , auies , c^cbel- 
lum; & exagno, bxdovecnm 
petiolis cotuin ciput aliquanto 

auam dteia membca icvioia 
int; adcourin loedU mate- D5 .ij.-Googlc Cap.p. DE Arte Co<iyi nari a. 15 Gnapio &ve Capoic U Vufiotc 

fiDapis cx tceto, dlc 3c mcllc | i Ctllmm pgrcnwiii. ] Sjpplc , 
COnipolito Sc icmpcrato. Qao- : ciOim . m din iliirK. Nulpiam , 
nim uaumqiKidque pci le niam | quod fcio , hitius cunis fabi 
ics a pulrefiiaiooc piifcivai , vcl pifavilde fiiginaiK.ci Vci- 
£c incDiiupias cnftoijit. lie, piua , in bnuoa laa&ato , 

f Fdili,] he^cftHetideR, coMi , inquc pluics menTe» confcfio & [empemo. 1 Niwl/j,] Appellacnuclcos, 
ut callum poiciniun Gcnucelli 
Co&i diuiius duiCDC : imb nu- 
ccllx func omnia pomaduiioie 
cociolc^, ut pmez, avella- 
nz , glindei fiBaxex ,callanc2, 
amygdals , quz omncs noces 
tiifcivaiipofljatdoceiApicius. 

■ [In fiurimis locis ppftTori- 
nuni cefpitac C. Baithius : tn 
hoc reib pefllml : nam quid 
nuces com came poicina : ittie 
itiquc hic lcgit Humelbe^us 
mtilU pto MiKilla , ut Sc imia 

Item ci Kiulla conftalHumei- 
bemum non . coneu^ Toii- 

, apud quem cjus veibi 

'- fc. L,fi„] 

-.] MaU callum 
bubulum delet tntecpies (tlu- 
mclbergiuj) ui lumbulum fub- 
flituat. Quis cnim nobis au- 
thor erit,nec bubOlum caltum 

[Ai quid ra nufluca cainis bo- 
bulx tc poRinx & nuclcoium 
hicpoacnnu.£>/(r].^v.f.i7i!. 


condiiz clcgamioi aique fie- 
qucniioi uliu elt , qi^m in An- 
glia ; ubi h>c quoqiie omnia 
coodimcnta adhiLentui ad il- 
lam patioam condiendiun in- 
feieadamque, ncmpc fal 8c 
acetum , auc cjus loco cciviGa 
foitis aiqueacciofa j fcilicctad 
immcilioncs alquc cufloiliam : 
llnapi vcib cum mclle , cen^ 
ante facchaii («ntum pioven- 
tum , ad iDtindus. f rofedo 
iHud feiculnm apud nos aoti- 
quiHimuia fiiil , laulillimum , 
atquc^AjiiciinoIiiivciboliben) 
utoi) mmbilc, Bra/OJni Angli- 
ce appeliatui. 

j ViKilU.i V^ilUieete lept 
Humcibeigius. Intei libn hm- 
mamtri) , Sc ignxis exliibcll 
folicoa.id cft,lauiioies,fi[me- 
diz mateiie Czlkis Auieliaiiiu 
Moiboi. Acutoi. I. II.c. )7.nu- 
mciatfiraii» fUtl, tra, aurUn- alibi. T-Tc I, ^ tnrual^ B 4 Cap. 

D5 .ij.-GQOglc 14 . A P I c I I C OE J- I I Lib.I. 

C A P. X. 

■ Ut camem fal/hm dulcem faciat. 

^ Arnem lairam dulcem facies, « C priiirin la- 
&.C coqiias, * & poftea in aqua. I Clfrim 01 litBc ti^Hu.] Ad 
himcmoiium Btafficz ci- 
pitatz & cdulci tguzque ladi- 
ccs.mt h«bz gcaTJoiu ga&ia 
toqui (blent. 

1 £t p«yrii m ^M.] Dulct puta : 
Atnauti faifam caman&fal- 
fameDta c pifcibut tpfii aqua 

duicia fiaoc i laiia eft i quM plu,ii 

camen nuila aqua maiina tam 
falfa eft , quin plus lalis liquaie 
ic i falfamcntis eliceic pafllil i 
id qudd facis canAiit , (i eipe- 
liti libeac , quaacum lalii tn 
aquz maiin^i lextaito puta na- 
tuialitcr inlic, Sc guiotumim- 
plius falis adjetUvi illa fiinden) C A P. XI. 

Pi/ces ' fri£li ut diu dMreat, 

P Odcm J momcnto quo friguntiic , & lcvan- 
tur, » ab aceto calidq perfunduntur. 

HuMEiiElQ tus. I 1 JlAiiKiift.]Teinpori»fpatip 

jc ccmpaie ipfa, Std de mo- 

I T?1!'^i.I Afrigo,quod cH menco^iSumcftfuptacapicez. 

^ loiieo , dicic^ ftiaus : &. ■ 

fiidoriumvas,quod Gc patella L i 9 i e k. 

S(. faicago diciiur , ju quo a4- j 

diro olco vel bucjio caiscs , I j ^ tcntcMtidifiTfiiiiJmiim.'] 
pifcn , poliueiica & alia fii- Fifcei ci fiiOione mulio dtiut 
gUQCUT, Q[ fiimilU dmliuUUI , quam i.5™dj,Google C.ap.Ii. DEARTE Co<iUINARIA. If 
canres , ob fummam Ulomm poffiiu : Elzg autcm pirdum canres , oo lummam Ulomm 
{angainis teneiitudmein : fi 
. qu£ huic corum coitioni d-.^- 
fHi icccdat «iam aceci calidi 
(upectiill vis . tx duplici cou' 
flndiooc tliutius confcivui u . 

ui^oium cODdiiucn i 

io ufu cft , & ad ' 

moifiin appeltatur. Vide pluii 
infia dc hac iCilib. JE. 


C A P. XII. 

1 Ofirea ut ditt durcnt. 

» TT" As ab aceto , am ex aceco valcului 
^ wiHjlava, &'»oftrcacomponfe. I QJfn..] De iis pluta in 
^fequentibus. 
3 Pitaim.'] W efl picc iUiium. 


juadct > tj"!' i.[u:i ai 
Jiftz eiiedanc & c j KMi*««».] Eervenuile. Vas 
SMtaiium fouat , ui ^d^«' dt 
-liyhrTfe, AmphcyQusMaroiii 
tt iu Fiiapzis. ../Idi'. f . 171 j. 

L U T B B. 

jKuai i«(i«.J ViSMemum ■onit Toiinus : quidquid lit , 

ire iftud vas ptimiuo ex aceto 

loium {It , deindc picalum; five 

m ^ picc vali piius illita 

o lamui, ad idem tedit. 

, Ei iiffridcampim.ltiDO&m 

h tcftis fiiis eiimenda (iut , & 

iponenda ; an 

poiius intcgta a oraii fetvanda, 

--' ipud noi fit } Sl fic , lura 

tefta femjvt fu- coafcivatut. 
Au non ita oftiea leceDtui 

ab Apicio ttaofmitti poiuciint 
a Feiliam , natiaale AtheuMi 
Lib. 1. c. 7. THy««'M™«rt 

■.an i^lHi Pdnbu (Jrt , fT«H! i 
nuri diinmi ftnnMlitriim ilirmi , 
^^am itaKia mifii .ftru , /114 
dilffVUfifiittti^pii /(fww.Mal- 
lcm ego ^Ti «^c auT^, dc 
aliguo Gupilaii invento A- 
piciano , quate hoc eft , potius 
inteipretati , quam dc altcio 
B j oefcio i.-Gofc^^glc, 2(5 Apicii Coelii' Lib. I. 

nrfdo quo ^pliir tmn. Pro- que peiftringar. Dio uiteiit' 
Maitl^lifque Seoecz tantum 
fiienint innfctiptoies , ut ex 

eonira Tccbis dc hac le coUati» 
conftat. Ubi itaqueeitoiicaiii- 
dcm mCQduni in ipliini Athe- 
nzum ie[icciem , uiporc Atex- 
andiiaum honunein I icmmquc 
ILomaDanim cognilione non 
bene inftniaum , b. pro Tr^iim 
Tibeiium Imperatoiem legcn- 
dum fentio. Nam \s quoque 
exeicitum ad Oiicutcmduxii,^ 
Faithifquc ligaa, qu r M. CitSo 
ademeiant , lecepii ; Hc duo 
' iti Apicii fiienuit : ncmpe 
, tempoic ftdpublici Tixit. 
& iltei hic Maicus A^cius fub 
Tiberio : fub Tiajano yeio O quo ^pliif tiriit. FlO- 
fiStb de uno & codem Apicio 
in l^c una pagella loqui vide- 
tui Athenzusi at , inquics , iftc 
vii diciftimns , Jiuuiia Ibluius , 
quem piucb tantiim lineis ante 
nominat,rub Tiajano in ranhia 
militanie Tii fupcicfii^ pocuic : 
ifque ipfe Haieus Apicuu ap- 
: ^ Flinio , Dmlbqij Csfaii pei biafticx ', f4^ 
line icpte ,..f» i leptehenfio- 
ne Tibciii patiis. At dc ejus 
exim a Teneno fponcc liimpco 
liknt 1 quanium inemiiu > & 
Fliniut & Athenxus : Senecam 
■amcu tanquam fallacium non 
libentei acoilb , quanquam icm 
coquinaiialn , ex Stoiconim 
' difciplina , palSm vehememei- C A P. XI 11. 

Vi ' tmcia Laferis leto lemfOTe Marit. 

» T Aler in J (patiofiim doliotum vitrcum mit- 
tis , & t micleos pineos , ut puia viginti , 
J aimqiie utendura fuerit lafeie, ' nuclcos oin- 
tcres T_ & in cibos raifccbis , & in fapotcs , & 
tantum numerum nudeorum doliolo relcrencur. 1 J^fir.^i Lafeiis nomine 
generjlim planta intelli- 
gicui,qux alias Lafci^tinm& 
Gizce ulphium Tocacui : pri- 
*acim tamcn iimulcit.Sr pisc-J meratiu , magnificus in ufo ', 
medicamencifquc ■ qnoium 
conipolicionibus inlciitui. Is e 
caule fic ladice coUigcbani , 1...G003IC Cap.IJ. DE AR.TE Co<i.UINARIA. ly («/i'« vocabatui , Ecalquc in . 
quoculiaiio cibonun ufu, niir«< \ 
baiiiiqiK ob egiegiam ciilefa- 
dcndi Tinucetii oxypoiis con- 
dimcatis ad iatiaaue , eibis 
giatum fapoicm odoremque 
adfeicn* , hycmc taiuca , <;uani 
xllite utilioi. SuDt qui caukm 
privacim SilpliiuiD vocant , uc 
ttadit Dilwiides, ladiccm itti- 
gfUrim , tolia veib Mal^a , 
cilicaciiGiiiits autcm aJiarum 
omuiuin paTLiimi liquoi eft. 
Secundo loco vim folia habent, 
pofticmus ommuni cnulis. La- 

ejos geucia ficiunt. Unumodo- 
litenun , quod Afam dulccni 
VOCini , tuibui ttUMim aui 
tmijim nuncapjUL : aJtcium 
fceiidum, quod ■^fa* fmiiM 
dicuac, Scid eA,qiiodcMedii 
aut Syiia affi:i[ur , vitoii odoiis, 
tcQc DiufHuide. 

I SfmitfKai.1 Lacum & am- 
plum, 

4 Nmltu pinas.] Cilfiu iatei 
les lenes, £c ilomaclio idcneai, 
& quz ooD iDftanc , & 
movent , coanumciat uucleos 

7 ExiHtibiimtdaruin fifm>.'\ 
LcgO , «■ >a c^n ji^falHi (^ ■ 
f*fna [alicci legii Toiinus, 
fiuiiim niU ii ntflvn uf» iwi 
ifii frat f^ft' Inde condat 
Humelbeigium oon coiiexiJle 
Toiinum, fed aliisufnm fiuffc 
TCl impieflis, veI;MS. libiis. Uf- 
Mr] Vocaatni auccm lapoiC] , 
fiicci 6c humoies livc liquoies, 
quibui paucm <rel opfouia , ut 

finc fapocis Sc odotls. intin^i- 
nuu, & alio oomiue ab intm- !,& Gizca voce cDibaii itdieebm cc 
qui Libiaiii. Veium attentiiis 
coDGdecautt ap[iatei Duceain 
did , quod nudcis aut nudbut 
conleivamii ucpotc Lalci, de 
quo hic feimo. Sic piaccDtani 
N. Myiepfo wnrJi^isj diaam , 
DucameatDm inteipiclalut eni* 
diiiHimus Maeiitei , qui ono- 
maflicon fciiplii. Veiba Apicii 
alia f:inace ui poftim, afctibain. 
Uftt tnffXitJmm itUtliam &nii- Emacuia cjc^to afteiifco. Suc- a dta diiic, ciim ia diimi de- 
beiec I moic lalium audonim, 
ul alibi docemus. Sic miltcic 
tn dolio ciftatapudFalladiDm, 
lib. XI. c. 14. ^ubduDcuc hxc 
vciba , fid idx/tm juniw» niKlit- 
tnm dtliilt TtfiTaim. <>iz CgO 
SCTlhice loqui vellc aibitioi , 
ulque adeo Laiine lubil Ibaant. 
Fadlis laincn coireaio cum 
unius litteiz dirpcDdio, lcgc , 

Tcfrriinr. Qumtum riddicet 

doliolo leddes. -**;. Ji. H77. 

[Qiiim ftuilis lit in miiliia 
laboi C. fiaithii , ui menda D5 .ij.tGooglc 28 A p I c I I C oE L I I Lib.I. 

Totmi paOim futUneil , vcl k BenKoin : ciedo potiut Fli- 

X hoc loco inidligeic licct: nio , Diofcoiidi Sc Antzo 

:nim legc modo uncia pio cum fiiiHe Opopanacis tc 5i- 

._ .. _. .. :. o. gapeni qucndmi aanulum liic- 

nim cjns , quo adulrC' 

. fimilii fit , nMcflc cft. 

His adde leftiinoiuum Vitiu- 

qui fub AuguHo vipt , 

xdhuc ia xffimationc Sc 

Ti|oie fuit ipfa ptanta: Ub. t.c. j . 

CyTBtu iH fiTntu Liftt nalciiur. 

Neque didiitaie licct , qnin ab 

="^ -■lis doftis, cuiiofis , flc 

oatuialium admodum 

peiitis , Lafei faipiui guftaium 

nKiil , qubd illis leniporibus funt. Lifitr-^ 

Kuntiiii & 11 fif""-'] Iia fuit 
in mcinbianii. Qux magna 
lecuiiute iia coiiexit Huiriel- 
bcigius ; mc qnidem inviio. 
Kam fcriplifle pnto Apicium 

Cum iplcmcc c. 7. ita loqua- 
tui , qniuidr ivimrij , muii , 
mtTittrii, ^dv. p, 171;. thi j. Hmlai imxcfii.1 Ex hoe 
capile conftat , piimb , quauca 
intedio fuciit a Lafeie cebus 
Miam iuccgiis , codem lantum 
doliolo amplo uni conctufis : 
dcinde , quim caius fuciic iflc 
fuccus. , ctiam antlquii illis 
tcmpoiibus , cum ad imciam 
eim multiplicandam hoc aici- 
£dum infticucum fiicrit. At i 
pluiimis iam feculis ex toio 
pobis pciiic Lafcc. Mihi cei- 
te ilia liicccdanca omninouon 
placcnt ■ ncmpe Alla-fcecida im habctt potueiit. Maxi- 
main fane jaduiam ! nam 
pratciquam , qubd ciat ' in 
quocidiano ciborum ulii ad 
concoftiones mirilice cxpc- 
dicndas , medicamcnium pei- 
didimus nulli lccundum ad 
anginas. ad oculoi , ad innu- 
a alia. Ldfer , inquit tli- 

~ ■ ScddcLafeiepluta in^ C A p. XIV. 

Vt ^ dulcia de meiU dtM durent.. 

A Cdpies quoil Graci dicunt NechQti, & fades 
farinam, admifces aim mcUe c «juo dulda fai^urus cs. e co tempore. i.5™dj,Google Cap.itf. DE ArteCoquinaria. 19 I jyVliU i, imllt.\ Hoc eft, 
" cdulia mcUita, &opciis 
fnftoiU, panifida tnelle condi- 
nSc coufcaa. I. DMlBt.'} Eft peculiiie 
oiiu opeiis piftoiii, ejiucoo' 
itk> defciibinu. .Mv.f.irii- opcia dulci^da , qno- 
nun figuiz «mt inluuEE , ut 
placcDtx , fcriblitz , cm(tuU , 
lucanculi , hami , lacenuli , 
fpicz , ^obuli , cudifcx , cil- 
culi , libi , aLUquc plumna. 
Maiti^. Jib. XIV. £p. iii. V*>io>u'K. Al propCcl Nidm boc pcculia- 

te genus liiille opciii p^oiii 
I. DMm. ] Ex fuiiui fin- leOe ezUlinut C BiUtluui. C A P. XV. 

Vt tntl maltm botiHm faciet. 

Vf El malum bonum fadcs ad vendendum , fi 
^ uuam partcm mali fic duas boni fimul 
mircueiis. 

iNdignaftmu. C A p. XVI. 

Mel eoTruflum nt Prodes, 

rjEleiiium infundes in melic> Sc incende: fi 
incomiptum eft , ' lucet. i.5.-.:8d j. GOOglC ACd Apicii Coelii Lib. I. 
C A p. XVH. 

' Vvtt ut dut ftrventwr. 

Cdpias uvasdevite iDxlas: & ' aquamplu- 
■ vialern ' ad lercias decoques , & mictis in 
vas, in quo & iivas mittis : vas + picari & gy- 
p{krifacies, & in locum frigidmn, ubi Ibl accef- 
liim non habet , teponi facias : & quando vo- 
lueris s ituai virides invenics. Et ip^m aquam 
' pio hydromeli ^gris dabis. 7 Et ii iii hocdco 
obmcs, illxlas invenies. aliz ia patea , nonnutlz in 
multo , qDzdam ia fapii , aut 
paflb , mulcx in viniccis , 
aiiquot itera in aijua cielefti , 
Sc alitei quoquc vaiiit moilis. 
Apicius nodci cas la caldli 
aqua & tionlco f«vaia docct. 
Quz autcm in ccetelU aqua 
fetvaatur , intei catcras 
falutieiiimz pciliilientut. At 
in ollis recvatz & os Gc flo- 
machum 8t avidiutcm exci- 
lani. Et Celfus uvu ei olla 
fiomaclio idoneas Sc aptas d> 
° : iccentes inflare acalvum fva&m , olcta 
& conditanea leliqua , 
modo ad menfaium lautiiiam 
voloptatis caula, fed & necef- 
faiios domellicos , quibus fa- 
niilia rulleitteiur , ad uliis , Ec 
nipiufcule ^u- 
ipecandam Sc promo- 
venoam i St uvx potifliroam 
quo innoccntioies reddanlui, 
Nun teccntcs , authoie Dio- 
feoiidc, luibant alvum omncs 
8c Itomacbum inflam. Inno- 
ccntiorcs qua: aliquamdiu pe- 
pendfte Eiaruit enim iti iis 
major humoiis pats, Stoiiuctio 
accommadatz , appctentiam 
dhi rcvocant. Qutfius infit- 
muin coipus t& eciam uti- 

Supt autem vatii fctvanda- 
rum uvaium modi. Alii enim 
frivaxicui in aisie penQlcs , Pit*ri *■ iwf«i.] Hoc 
picc Sc E^plo collim. 
Columella lioc lic 
tiadit : lib. Zll. c. 43. pa- 
ineua vaft intiiHfecut 
:iius cralle picaii jube- 
... . poft compolicis uvis 
opercula fupeiponL Gc oblini iBiD demum 1...G003IC Cap. 17- DE Arte 

picc duni , qax igae liquau 
cllcc, ljcpicaii,ne quishumoc 
uanfice ponic. 

Gyplb madido fiatitn uccn- 
dmn eSi , quoaiam cclcciime 
coic , ac ficcacuc. TamcD cuifiis 
tiudi Sc io hiinani itColyi 

S. P" hjir-ndi ■ tgrii Mii.'] 
Hydcomcli & in^ce pucocuia 
tnelle ccinpciabacui quoadiun, 
qaod djreiui appclencibus vi- 
num zgiis , vclul innocentioic 
potu. Plin.l.XXXLt:.6. 

j. Ei /!h hoTdi,.^ Hoc eft, 
in bocdei fucRuibtu : vidc 
CoJumellam. fiHVMilrmJ] Sccibcndum iV(4/>if ; 
Fatladiui, lib.X. CI7. Vmi, 
fiHf jirTHTt tniimiu , ItfpMfi 
ilUf-i. Sic Qon caaam loce 
leEvandam docet Columclla , 
lib. XII, C +3. cs ralladio 
pluiima cianfciipfifle hunc 
Khapfodum fupil indicavi- 
mui. .Adv. p. int. 

). .Ad i4'ini nfipa ifDJ df 
ctCla.] Ad icrtiam paitem co- 
qucndo icda^a , Ggiiificat. 
Sic. iib. 111, c [■ ilixMi m iiit- f,rvHl. ll.c, ctibus heininis 
(bla icmaneat incegca. 
Scciboniui C. i. incvfmm- i. Vviu viritkl.] viiide om- 
ne dicic Apicius , quod aiido 
opponilui : tic.fine hujus libii 
otium jiiridi pro tccentiflimo 
luinplic. lia Sjlihii anuUiBtiar COQUINARIA. 51 

«nia , lib. m. c. i. eftque 
Giicum , ut yitu xjks^r apnd 
Theociitum , Eid. XIV, i. 70, 
quod Horitius Lib, L Epift. II. 
P 4. csprcl&t , dnia vinw tr- '■ 
»w. ibii I. .AijHBn plmMim al tmtMi 
ctfnti.] Hzc mcdicoium con- 
diiuia eft : nam iia Fliniut 
peihibcc i VvAi [aliAimma 
fmiuH midiii ia lalffii ii^iiiiftr~ . 
UI4I. Imo , vet wiu/4 ifu 
rnwdiwM fyJ , Ji diKfjiuam «4 
di-xiditi fmriii. Idcm,lib. XXXL 

At, inquics , lifiinallBn t^mi 
f,v, piiaimUbM plni limi ,„,/1, 

Pliniii aflicmantc ' Veium 
etiamll limiu . iis aquis inHc , 
ex puccidii ajiimalculis con- 
le^s , nullum tamen mecal- 
lum , ciim fontanz univctfx 
fuas quafdam ^ impucila[es , ' 
cocpoiibus longe noiiocei , ^ 
tccia plus minus tcahant. 

At <mid teliquum elTe cce- 
dimua i tanta ditlipatione ex 
diutuma illius aquz codiouc, 
uc (ic pei le uvas conicivate 
polSt i an intct coquendum cz , 
vehcmenti igne eipellicut aiii! 
lca quodammodo denlaluf 
aqua fupeiftes, ne poftca uvas 
lodac, auc canim coloiemmu- 
Igitui hzc aqua ad tcicias 
coAa defiuti ziiiula cft. 

4 Pir.f J *- ,yi'/«i- ] Vitiea 
noftia vafa rubcie , vel oleo , 
vcl uccoquc, dili^ntec obcuiaca 
longc commodioia funt ipli» 
aniiquis accificiis , & ique fc- 
~ ad omaemMciiingieHum 1..G003IC A P 1 C 1 I C OE I, I 1 3* 

piohibenilain. Viiiilicatio e 
plumbo in fi^ilibus coQlider 
dis Tcleiibus fuit incognita 
idco pcatiODem tam innj 
<]nlm eilti Bc gypfationci 
adhibuemiit. Lib.T. 


N.] Ut r; 

lotapiiliiiptio pla- 
a.tefte FlinioiH, N. 
lib. XXIll. e. I. Vvu J<Uh- 
iarimas pmnt nuJia u aijiu 

fimMihi Bitnfnuiit,^ h atai- 
rni^ir» JHmi , fellifiin vimiiimt 
in ehtlait, tjdrcfiiii , cma ardtrt 

7 /n htrilH Btmtj.] Iia bene 
leivaiitui ad uliis domeiUcos Sc 
tanquani leceDics : nam fupci- 
' lluum bumotein ab uvis' dieit 
hoidci aceiTus , icliquumque 
tiiccum ipaiurat , dulcioiemque 
efiidt, & in utrilque expeii- 
' mento aet dili^nici excludi- 

Auielianus Moiboi.Cluon.Lib. 
IV.c. 3 . p. s IS. cdit. Amflel. liiis 
zgiotisdatuviis pal<:ales,&&- btilcs. ' Vvt & n^a /wBI 
vapiiri ficcaia , quam fabtilm ip- 
fttlnt : Quz uvaium jnzparatict 
non alibi teifieib mvemtui : 
forte Africz piowia. 

Vva , quz in feiialiix olfici- 
nis adfeivatiii , ftirilu vocatuT , 
ac mvd fatriiit Theodoco En- 
fdano medico, libio, qui inlcii- 
bilui Logicus . c. i;. CxL 
Auielianus dicii fabiilcm uvam 
eife fiutii vapoce iiccatam. 
Plinius,L.XIV,c.i. */i<. (uvis) 
griliiun ,fm & vmii,fioimi nJpFI 
'itrilo , iifiiu glttitm prtafium 
I fmadiHi ^fnct , Ti*mi Cifa- 
ri imatnids ficii. Hoiatius Ai- 
anam uvam liuic id aptifli- 
namfacit.Ml. Saijr,^. 

^tfAiju TAIitiaia fnrH dttme- Talcs C. Auid. in Cnliads 5c 

dat ; quia fiiinus £c liloc offi- 
cinaium fabrilium, latione fciti 
aon modo exliccat , veium 
ctiam fecultaicm quandam ad- 
lliingenlem illis addit > qux 
talibus paffionibus mulnnn 
conducit. L. Nniiiu. Vide in- 
fri lib. VIU, c. 7. ad bulbos 
fabliles noftiam conje^iam 
de uvis fiibiilibui. C A P. XVIU. 

Vt ' mala granata diu durefit. 

* TN ' calitjam fetvehicm me^c , & ftarim le- 
va, & fiiipende. i.5™dj,Google Cap.ip. DE Arte Coq.uimaS.ia. jj 1 '^Jf.Mifimiit.i CiicaCai- 

thiginem , aic Fliniiu , 

pHicNin luu» coEnomca libi 3 OiliiU firvmi.Jinacdfiat- 
^ vidctuc , ut aqiu , qaz ante 
diutitu calida fuciii., u<iu eHe 
cenlcatut , tc quc vcndebaiut 
calida , noa fine coDdinientii, 1 Ai t^^™ /VrK«nH.] In 
Gianalis fecv^dis pluiu 6c 
varii modi lepeiiuntut ipud 
ColumellaaiijPliniuiii , F^U. 
djian : at de aqua macina fei- 
vcnlc omnes,imb Ec iple Mago 
Ciiithaginicnlis , loquuntui. St 
noHec Apicius line fule lem 
conficii i ita ceite fjpoi meliui 
conieivatui , Sc faiis caoden- 
fantui poii,ut duicnc. C A p. XIX. 

tt ' mala Cydonia diu fetventttr. 

Tr Ligis mala finc vitio » ciim lamulis & foliis , 
& coiidies in vas, & {iiftiindes mel & } derra- 
mm, & diu fttvabis. I \*^/4Cjiiiiu*]Qti«8cCo- 

tonei dicuntuT,mala funt 

ex infula Cieia ad<re£tii,lcu]us 

civiiaie Cydone diOa funt Cy- 

iQimTMUilit& falai.] Oiimi 
attim ptmtm , imad m vnnfidlim 
Tifmitar , cw> ftHMi fait ligm- 
iM-ntfi ,f,d, fifat arbnii ruxj 
fieri f,^ , M,<m aa» r*jiW,j. 

um imftn. ColumcUa. L. Xil. 
C44, 

3 Difralim,] a peidica dua 

leraanfecuDt ; /^n , uU ad tei- 
ciai laii&i defceiideiit , quam 
tamen raclioicm ftciem cydo- 
nia liniulcoda:omuiaiDadul- 
terium melli» eicogiiaca. Alii 
tamen paulo alicecivide FalJa- 
dium, Columcllam , Flinium. i.5™dj,Google ^4 Apicii CoELii Lib.I. 

«r meU penetwt , Kmotioti- l maluritMem id facieiidum eft, 

bus a ftuftu vcnulii ptimb flie- aliter pei fe «ni fruau divor- 
fceDtibus ad euftodiam inalo- tiuin &ciefli,fuof5ueainpleiu« 
ttun : Sc paulo JUite pleuun | dimicteiii lamuli folittquc C A p. XX. 

* Fieum recentem , mah , frma , p(M , cwtf/!«, 
ut dm fervet. 

f^Mniacpm » pctioIisdiligemerIcgito,& * in 
melle ponito, ■+ nc fe contingant. 1 'Dfift/B.] Fctiolos Tocat , 

quos Co!uiiiella& aliiff- 
ikiiln, quibui fhiftus lamufcu- 
Lj appendent , nifi pin petiolis, 
friiinlii legendum ccDfcas, le- 
ginuu tiiaen apud Cdliiin 
etiam lib. i. peliolos, fed de 
•inimalium pedibui. 

. lifimdma iiifiimtvi , tmllim •![• 
fnau pmi , ^iii im pcjlil tialli 

fu vil ;fuik< ftma i« milli ctfit- 
Jiii , fid fifatili gmrraim ; nam 
fi lammitcm , Mlitnm li tlim 
ttrrmnfiiitr. Colnmellll. SIL trrtpi.'] De bisoinnibusinfinita 
leftio veteium autotum habc- 
tui apud Humclbcrgiuin , fc 


'^ptpiilv. Flinius 1. XXULcT. 
Id cft , qnifcunque fenfibiles 
piomovciit ; a- 
m mimm, 6 , ut idem 
lib.XXULcap.T.peilii- 
fmitw imluTtm vtlil»- 
dimm faciat , jm/anm vini 
m^iatt. Siim f^bm mtgnifci 
ailii : 'trfui h wr« aiijiiviiit i 
.» li at( tMiti itae ci*. fi(a- 
— f iiWJgewi /"■ ■■ '"«" "- 

«ri(ij;Bir4.1deni.l.tMori» 

oiira fiiit , ut leftlt Galenus , 
£cus cum falc , aceto , vel gato 
anle alios cil>os edcte ; 8t PKi- 
lolimus apud Atlieiiium Thj- 
mum loco gaii addit. 

Cir^fi mu i^hiitm AfiiWn- 
Ii'c4iB L. Lmaiii nm fw" « tXf 
U, ti Miii! fflipnm, «lo.iiwjoi 
d Fim , mmiffm i Xo Irim Oa*- I ,. Googlc Gip.ll. DE ArtE COQJJINARIA. Jf 4 Ni fi nwMgiinf.J Igltiii nou 
mulii ut&9 ad Oceonolniiun ; 
taDnim ad roluptaiem & lau> 
tituuii,Sc iu medicJDii. 

Undc coUigeic licet, pauca 
fiiifle niala ip calidii legioiu- .fm vrmi/ttirtm mfiamU & itnia 
dinfitmi, (id eft , ia vcnii & 
grandulij) tr fSnt indmtrt 
fhibifa, ir ifflirM ! ip^JUaia , quod lcio, non oblcivaiuni cS. C A p. XXI. 

' Citria m diu dnrent. 
TN vas * dtrum mittc, gypfa, J fufpende. I f^titU^ ScUicct mal», qua 

^Dioftorides Peilica quo- 

que & Medica, Sc citiomala , 

Pliniuj item Aflyiia appcUaii 

I Citrmm miai.'^ NoCa beni , 
Spnd Apidam nDftrum n ifttaj fniauSivel ejus 
itndiuciB , & dc Pcponum 
,ncic (uE cgo qnidem aibj- 
oi) inieliigendum fit. Idco RMr. Ciiiii cen^ taiAi 
veaciunt ia afum cibaiium 
KaniaDii , E< rulgb edulia nr 
fiiemat : Clirtmn midKm Gr4cii 
fM & tiaUu ir ~4Sjrm im4l r , nM tllii mmditur , «i/t 

"mu. Ita flinius , cujui 

t noQ niH apud Medos Ac 

:[ridc nafci voluit ,cti;inUi 

aiboi tcntala cft [lansfcni fi> 

itilibus iu vafii , pToptciicmc- 

dii pisftaotiam. Item , ad 

(iuquitAllicBnts.Deipnof. III. 
c. 7. qui poft Commodum 
fciipGt) atrim nuUiu cimdii , 

wr, m rii ifUtdim «jMfiJ praii 
ir IhifiMririi Jijiu. FoiIO tX 
Plinio citnim *rf»r ma/nm firt 
«JifMtw txicrtnm , ali i t4'ri ir 
imiariia^9i ixpuiinm. ftuvfiu cx 
eodem , iftius cKcciationis qux- 
dam latio habetui, ^a^ ciinli 
mi!ii«iirictrrirani,pfir i/pir- 
nnnai. AdhcC > aulpiam npud 
Apicium noftium eonim ufu> 
io condimeniis occuriit. Poflre- 
C X mb, i.-Googlc 3« A p I c I t C OE L I I Lib.L ib , pct fe dio confcivuitur, 
iplxgue aiborei omm trni^EC 
poirufen funt , atceftuuibus 
rliiuo & Falladio ; Lib, IV. 
Tii. lo. poflerioic , pioplii 
cipciicntia. Egt i<t Sfdiiai' & 
in iimrtnt NHfaliiait in fimdil 
mm cimptri (iiln 4rhtroa lili 
mm faaludtiB ^ fnpiifarviiim,) 
fn jtjJiu qiufint fiii fmfiT fr- 
«u fmadcTi , fwin miiij-ji fi 
tcirU futflilliinl , MBbarian ■viii 
aatm fltrnuU ttnfi^mmir - aU mimjlr^ onis Gi , ceitc iu Italia, tan- 
li diligciitia. Itaque G ia U- 
lo quinto capile libri lcitii in- 
fi^ iQeDdum fiiciil > bic quo- 
que mendum eft ; atque hic 
mala qiudam ftiaminea , liTe 
Ciliina i Feponum gtnere 
intelligi poffunt , t\ax nycms 
ccite , nili CiDili iitineto , 
eiclufo fcilicn diligentM Mte, 
non diu confrivantui. 

3. Su^di-l {Ic i celtz 
madidz fuudo fbnc mucoicm C A p. XXII. 

Mora ta diu durent. » P X moris fuccutn facito , & cum fapa 
ce , & in vitreo vafc ' oim moris m 
cuftodies multo tempore. mit 
mitic. T r7T diu diimt €x mnii.]] i. Et nnrii fmoim fidlt.^i 
^ Lcgcndum , «•rd m iIih,Id ifto fucco facicndo poft 
inrmt , Cc hxc tiiuli loco , ' cxpicnioncm co&ouc opus cft, 
deinde, « mri, fmain , &c. ; ne fapa ei eo contamineiin, 
Moia in vicieo vafe diiigentci i ila de mbis Idzis , Fiagis > 
condiu, pluiiino tcmpoic du-[ aliifque tinulibus baccis mol- 
lant, piopiio ipfoium jufculo ILotiSu! confetvandis cogilaic 
impleta & conirda. Conftan- 1 licei ; nempe quafque ei pio- 
tiut C. agiic. lib. X. cap. 70. l ptiis fuceis ptolie coSis ; lic 
cx Bctitio. raala quoque «ydonia apud noi 

I. Smu mttt.i Lege, uMnlad^annum Sc ampliut intesu i.-Googlc Cap.24. DE Arte Coquinaria. 57 

C A p. XXIII. 

I X)lera ui diu fervemur. 

/T^Lera deifla , * non fittis manira , 1 in vas picatum lepone. hcitot quaoi , quanim 
pczcifil A- poliia pcc le DutuicfciDt { ica 
ncc^ceto ncc muiia opus efl 

J. 7> Ull flC^H».] Cujus 

opciculum picc illitum fil. la 
hunc modum fiufliu ijuidam 
inunatuii , ui giofToluiz , & 
matuii quo<)ue,uc ceial» diu 
apud Ttos recraBtuc. Itnb ita 
"Ltdcacx mixvis capilatz cod- 
<tiii poOunt : ncque nlpiam 
catum majoi copid , xut plu- lium rpeciecntu elc^iioiei 

fuuc , quam in Aaglia. la- 
WMnnt , inquit Fliuius , tmmt 
ihyrffi , vil filii LaaKttnm , 
fnTt[tn maii (picalb) inA- 

Aliud quoque iurenMm Lstr 
flucas multiplictmdi , quod 
conieivationis quandam laiio- 
nem habet , apud Alhcuxuni 
Lib, II. c. 17. legiiDUs , ncm* 
pe, Ltant» Tifa§t cialihm , ipn , 

ita duplcx piovcDtus & fua- 
ullimas ex ijfdem li&a- Ad b n iUud quomodo paiaii faleiit 

biaOIcanim aTpingi ,- (Cymc) 
li Glauciz fidem uilniimui , 
omnibus elixis olciilMu aote- 
poneodaclL C A P. XXIV. 

' JRepa m dift fervemur. A Nte I accunitas & 
•^ J myrths baccis cum mclle & aceto. Ali- 
t?r. 6 {inapi terapcra mcllc , aceto, lalc: & fu- 
pcr compofiias rapas infondes. i.5™dj,Google j8 A pi c 1 1 C OE L I I Lib.I, Huu 

1 D>^p4.] Kagt quondam, 

*^ ut alia Salgami , cti»m 
coadicbanmi : quanim con- 
dicndaium modos vide apud 
lalladium Sc Columdlam. 

2.^a<ptu,.1 Pixparataiicu- 
jui piipaiatiomi modum vidc 
apud Columcllam , L xii.c. 54, 

I CitftfiiM.] Otdinaciia col- 
locacu & dirpolitai. 

4 Ptriti.) Hoceft infpei^eD- 
do 5[ intcilcMndo ablconde], 
tc facict ut Don compaieant , 
& tanc]uim abelle Cc depcidi- 
tz vidclntui. 

j WrnA* fc«(ij.) Quam alii 
mjirham, eam Apicius noflei 
mjmhatn nominat , qui CASgfn Barthius. 

4 P»rjM.] A dando , quaC 
pemindcie Ggnilicat ; non au- 
tem figniiicai , qua[I ci oculi« 
fummoveas , quod puiidum 
fii , licet inteipteti placuc- ' z ^mi •c»rii<u.] Acoiiata 
ben^ & diligentei tuiata ell , 
quo veibo Izpiu) ufiu iia Au> 
lelianus , apud quem lul- 
mentum cutiose condiium 
legii. lib.l.Taidai. c. i. Bail. 

L I > T K K. 

I 5!*?*.J Ex cotreaionibus 
Humclbeigii paaim coaftuc 
liiille Titulos Gngulis capiti' 
bus adhibicos. Toiinus Lapjm 
lcgit , Sc nullibi lemericatcni 
fiiam aique inlciiiam magii 
oflendit. I 

Raps teitSreffodiendxflint 
intc gelu, "i quo procinus coi- 
lumpunlul i at non aDleqnam 
domitx linc i boiex fiigoti- 
bus ; hycme autem giatilHmx 
liuic ; in noflia laruJa ad pci- 

Vilirit M svidmti tiii ftrna , 
nfii tipii fiujfi , 4[(t( tr Jbufi 
fb* lafiri mMiii. Alhenzui. 
litm itfp^i ■■ (Aii ri^' cxhibet 
Flinius. lla de Helcnio liebat, 
tclle Hotatio. Scim. tib. 11. 
Sacjri. 1. Tf. 4]. 

■^fiK > aadti BMimft iimlai 
i. e. ex accto condiiai: nam 
pei fe inulcs rald^ amaixfiiuc. C A p. XXV. 

' Tubera Ht ditt fetvenuir. 
■TrLIbera, qiiae aqua non * vcxaverit , com- 
poiiisin vasaltemis, aUemis ' fcobem fic- 
cam iniccis, & gyplas , & loco frigido pones. i...GoogIc Cap. 2C. DE ARTE 

I "ytJlfrii.lEdiintui nun era- 
■*■ da lum coaa. Exaimt 

""" ' Plin. lib! XIX. c. z. C0Q.UIMARIA. J9 

iKcc; at ommum , qjD: guft»- 
lOQge giaiiQimi lUat. Hxc ei menuiu 1 Bedloi- 
dienli i Ht minima (juiiJam , 
noh ea ctuc magnitudiDC , 
qualia !□ GaUia tiatboaejifi. 

2 a««f«™M™m/.] A- 
qiu £c poma U cames cujcini- 
bet generii viiiaic apta dl : 
ittco ll (]uid diu leivaie cupii, 
. id ficca teiftpeftatc callige , 
irii™m.]ViiiavCTit&coi- rcobein ficcam adhibe , & ca- 
— :- ve, ae aqua ance coimpia lit. 

B.e&e icaque , ui opinoi , Flei- 
ftonicus (iJIc Fiuagoiz difci- 

il pulus , de quo CeiTus Fizf, lib. 
I. pcrhibci , eum ciiftimiffe 
veBiriculi coDcodlionem feptica 
quadam viicutc peiHci) apud 
Atbeciwm,iufitaniit^iiadiiaiii . 
(in veolriculo)vn» miiimmif- 
TWfrAj fcnu^oium ge- fi diJiia^.Ucipn.l.a.c.6. C A p. XXVI. 

» Duracma Terfica ut din dkrent. 

P Ligito optima & mitce in * muriam , poftcra 
■*^ die exime, & 1 ipongiabis diligentcr, & col- 
locabis in vas , fiindens Talcm , acetum , < fitu- duricieac foKdiiatediaa dina' 
1 TJIlrKjM Frrp*,'] Doiacini cina , quibus coipul ligno ad- 
" nomen pluribus attiibui- hatec , aveilique nequit , in re- 
tut fniaibui , ceu uvii ; item I liqui> facile fcpanUui. reiTi- 
cetaCit, 8c, ut Hic teftacui A- cotum palm» diiiaeinis, PHn. 
piciiu noftci: ■ Feificii. Antc Non eft aUui iii ponuE inno- 
. I C 4 ceniioc D5,.ij,.Goog[c 40 A p I c I I 

centior dbus. Idem. Tonuiin 

inliocuuni expctiliu xgcis. 1- 

tnfitiiKdii tfiiffmt. Coluniella 
t.XlLc.ii. Siplufcjuam fexta- 
'■■■ - — I quaiuoi aqux fixtai letgatut; aqua &lemquc non liquaiL Tlin. 

) J]jmgi\it/j.] Spongiaie Api- 
do eft fptti/i diittgiri & 
cniundaie , A fpongia, qua i 
fis deteigendis & r '- C oe L I I Lib.I. 

piuna pluiium fpecieium Ec 
elcgantioium apud nos luat : 
at nondura, quod fcio , inicr 
failiiis coudtiancos aumcian- 
lui : dc iis cxpcrimcmum face- 
ic opciac pietium eft , cum val- 
de iQDDCua piuna & ftoniaclio 
graca eiiftimantuT. Ail veiti- 
ginem ex ixiaSi fumpia : Wn- 
friw* (id 4 S,imiiMm.\ Alio nomine 
Thymbia , & btet Cuuilas 
eiiam Dumeiata , giaium la fa- 
nicate habei ufum. Diofc. Na- 
fcitnt & faiivs fatoreta agiefti 
in cunais minus efiicaic : ia 
cibo tamen utilioi , propiecea 
quod non adeo efficaci aciimo> 
nia & afpecitaie eft. 1 Durjcmt Pirfiai.} Id genus .j»,w «,1 . (!r pti* •jfi"' fliirimii. Sciibonius 
Liigui.d. )47.yeium cx hoium 
ccapula aliud teitatui Socanut 
apud C. Aucclianum, Acucoi. 
I.U. c. la.nempcfevidille me- 
maiac, flnrimv caiidtpiiai ix 
imirafiTili cibt d- flnriim PiTfi~ 

Ingcntia quaulam piuna hu-' 
{us geneci» liabemus ab India 
Oiiencali,Miig9idiaa,ex ace- 
lo , fiaaFi, Sc allio condica. 

4 ifdmrfli. ] Cunila bubula 
alicec diOa : Sanucia coucq- 
Aionem miie adjuvat , &ad 
cibos aviditatemivel in emdi- 
tate jejunis in potione afpedil. 
Flin.lib. XIX. c. ». . c A P. xxvn. 

^ Sates conditi ad multa. 

C Ales conditi ad digeftionem, ad - ventcem mo- 
vendiim,' & omnes morbos,* & peftilentiam, 
& omnia frigora prohibent gencrari : s funt aiitera 
ruAviffinii iiltraquam Iperas. Salis * communis 
^ fiidi> lib.i, Salis ' hammoiiiaci frifti, Iib.2. » 
Piperis . i.5™d...Goo3lc Cap.27- DB ARTE C0Q.UINARIA. 41 , 
Piperis albi unc j. '« Zingibcris unc. 1. " ammeos 
unc I. (emis."Thymi, unc. i.lemis, 'lApii ft. 
minis, unc i . (emis- '* Si apii (emcn mitccrc no- 
lucris, '■I petrofelini minis unc j. '* QcJgani , 
unc j. '7 Eraca feminis, unc 1. lcmis. '» pipe- 
ris nigri, unc. 3, " cnici leminis , unc i, lcmis. 
»0 Hyflopi Creiici, unc. 2. " folii, unc 2. pe- 
trolclini, Hnc.2. " aiierhi,unc.2. I C/t!,iiniUli.1H\i 
'^falinln condito Ap«:, ''faliam 
pofitioni conGmiles habcs apud 
Aeliiim & MarieUum medi- 
eaia. Salcs coadiii olimrolilos 
teiUnii Flinius. 

« OnMixKi.] Hoc eft , e|U! 
qui in conuniuii Sc quotidiaiK 
cibonim nfu eH. 

7 Fo*.] Id eft , cremati & 
toncfeai. 

t ^tmntm-ai.-\ Quifubareni! 
CyicDAici tiaftus invcnitui. 

9 Piffni dlH.] Id cfi , longi 

?; 

10 ZiigiWrij.lZinjibei 
falfimcDtii Sc coDdkiHEiiti 
cibo utile. 1 4 i.' 4pii /hnm miiitn mlni- 
rii. ] Scilicei tuquaia noiium. 

ij PHrifihm.] Fetiofcliaon 
Apiocum gcaeria eit. 

1« Or(i«B.] Oiiganum, quod 
in fapore cunilam imulari di- 
lit PliQiuj.Hiftor.Nat.J£X,iT. 

I T Braa.] Legendnm ex an^ 
[iquo MS. cxempl»ii , £riu« 
/iMnu. la coadiendis oplbniii 
tanta eft (iiavitas , uc Gixci 
ti^mfiar appcllaveiint. prm, 
[Tocinui Don mat^ legit CTni 
■nijiin I. non omiflb EiuCK. 
fcminc. Lifiir.l 

Piftriin^ri.] QoodgiatiuS luaium eiigua fcnunii ouulida iq cibij ell, 8c quod lempeftii _ 
maninieiit odomiu4,coiulien- 
dis opfaniis uuliui. 

i» Clmii,.] Lege , mo /«.j- 
wj [meliui mi.ii quemadmo- fcman eft , multo 
qulm cjminum, Diofcoiiilei. 
Vinibas Alexandiinii fi^igicui, 
& cum alimencis inteiponitui. 

1 1 Tlffm. ] Hebctibus oculii in 
cibo fumptuj o^tulatui. Diof- 
cot. Senlum cxcitar. Cellus. 

i; ^fU.] Apio ^tia YulgD- 
eft. N^mque lanu laigii poi 
tionibus pei jun innacant , & 
in condimcutis pccuUuefn gta. 
tumli^KiU. flia. L diim in Aetio. 

10 Hy^piCmiii.'', In Cieti nalL 
II Pilu.\ Scilicei naidi. 
11 .Aaahi.'] Hciba npia , £( 
in mulco i)unc medicinz , Sc 
DOn minote antiqui* in cit^iio 
tdii, ceu fllniui teftatui , in- 
qujcns, .Ampim & ^nahim «■■ 
limi tr BuMai n^ciBUmr. . i.-Googlc Apicii CoELi. Lib. I. 

5 Am Mmfimi^i, ubrJl 
5MW /ptnu.] Ad toUendam 
pixjudiduiii diihun , cum ^ 
mcdids in rc coqiuiUiiA ptc- 
fciipti Cnt. 

6.Stiiiamnniiaifnni.'i E« 
(bmma lilium ficcitate oc 
friaioae fiTC tonctiiatone 
aliamm lenun Tictuiei foRiui 
imbibuiic , eifque diutim con- 41 

iibu4 , ut aan Flinia loquai ■ 
^ nnmaihH & /ifiMni fi- 
fti*m, quodGuum : icem La- 
lct fati mifcnit gisuQ fapoic Medid alicujus dcgant ioveu- 
nun i idque Teuiiem lcnitci 
movet, piopcci Tfafmum, ip- 
fofquc fifles , maiiimi Ammo- 
niacum , qui feie fapoiuuius, 
& lubcicni ell. Dc bii vetb 
filibu) caibuticii coufule 
Acdum, Maccelliimque; adeo 
in plciilque llmilca liini nolkis 
Apicianii , ut diceics eoi *ct 
Apidiuiomm audoics fuifle : 
4uod quidcm cicdeccm , niH 
Apidus noAcc iit xiate longi: 
liipetior eflet : unde condudo 
M antiquo quodam Ojifaicicico 
firiiptote Gczco & Apicium Gc 
ilios hoium falium dclciipcio- 
nei fumpfilTe. 

N. B. In ftlibu4 ci^hatcicis 
metit6 ponendus efl ifte fal , 
qui i pluiimis nofliis n^u 
■nriAViuii cxcoquituc i cujus H- 
gucam St pcopcietjte» olitn 
Jpfe primus delineavi Hiftoii^ 
aquaium Angliz medicncaiumi . incommodi daii poteft 
Talctndiuaciis. 

t Er^d H»Bii mirlmi.] Quiceni 
i ctuditatibus oiiannic. 

4£i prfiilMitm fr ""«J* fiip- 
rt ptcMnfiniTMTi.} Id eft , k- 
bccs quafcunquc inteimitten- 
tes l fiigocibiii ftcc iudpien- 
tcs : in quibui eft ipfa fcfti- . t SmH, ammmia fiiOi.i De 
hoc auccm fale , fiqnidcm vcra 
llc mca conjetiuia , olim iu 
a^ Fliiloropbicis l.oudineu- 
iibus edita ,is vxldcconco^o~ 
nes ptomoTcie potis eft, ciun 
miciiic^ fcpcicut Ht ; uipoiequi 
ex iufedocum aquaciconur ex- 
crcmeniit nafcacui ; pctiude 
uc hodie falpcRa hodiciua 
apud ludoi , Sjiamcnfes puck , 
fi:ic in aienis fid) opaca illa 
acboic Indica ^ vdpeitiiioiU' 
bus qiubufdamingciicismagui- 
cudinii Siidem laticancitiui gc- 

s PiftrimlH.IAsiciiiiutejLlga» 
illa femin» tx Jongo pipece p- 
^ sllmm diOa funt : at nonii 
pipei Tulgaie nigium ei lijd- 
tIo calcii vivz dccoiticalui , 
albumque Gt. At pipci ni- 
gium majufculum ducum , (o- 
Bdumque , id eft , plena ma- 
tuiitate collcftum, in opfiwiiii . 
condiendis longi falubiius 
eft. ¥ipc[ autcm album five 
loogum Mcdici Cbi jam vin- 

1] ..^fH fimnili.^lSmTrtuaia , 
quod eft femen olib atcL 
Soibon. Laigut. Comf. iifi. «g.-«i ...GOO^ Cap.zS. BE ARTE Co<^IHARIA. 4J 

c A p. xxviir. 

^ Olivas virides firvare , & ^novis tempore 
elcnm faciet. 

»/^LiV3S dc arbore fublaras' in muriam mittisi 
& erunt tales quovis tempore , quafi raox 
ie arbore demptK , de quibus fi.volueris, 
4 oleum viride lades. tei , anceqium nigiefi: 
cipunt. Nigiitia cmin vitio 
pioxiina> Don macuiitalii ini- 
tiuin, ut falliu hominum ci- 
loi ciiAunat : [at in aliis mul- 
lii (hiSibus pleaz maiuiitatis 
indicium , quidui ia olins} 
qax ad otcum non mtc nigci- 
licm colligi folent Lifitr.] 

i /k ii;W.] Legendum puto, 
in rmaiam , Bc hoc ideo pocif- 
fimum , quia Cato , ut icfen 
Plinius , noa alio uUo modo 
laudat condi olirai optime, 
otchiccs, & poGas, qu^ tcI 
viiides in muiia, vel fiaaasiu 

4 Oiam viriJi, ] Toctcoi 
oleum Tiiide, qubd ei viiidi 
adliuc bacca expcimitui, cujus 
deticAum ciim timcmus , qua- 
litei is inftaucaii polHt , docct 
DiuiG Apdu* nofici. 3 1« I Olivii ii trim /Mildi.^ 
Nam pei fe deciduz , Tcimi- 
bus leii intus coiiofz funt ; 
at hz nofais £ipe obciuduatui 
pio intcgcit. Idem dc ptunis 
Iudicis , Mamti diC^is , Tidi. 

- '- — ^— MBIIU,] fio- 

. quz uimium 

iTdBp nua potcft ; ideo mo- 
tiam diu iccuat : al dutacini 
Fcifica , de quibus fuptl , 

Sftiidie i muiU eiimcndi 
U , utpoce quz dulcia pec fe 
funt. giatia. Oliam vtrtdi t (rnrtrt 

^•MT flMUI , IBJnll/fW t'*' 

imi. Plin, lib, XV. tlitia ijtitnr 
ilit jfgmui* Miluni Idem. 
lib.XZlIL i.5.-.:8d j. GOOglC 44 A pj Lib.I. C A p. XXIX. ^ Qtmitiatttm ^ in OJirea & Conchylia. 

"piper, > ligufticutn , pecrofelinum , 4 tncntham 
Hccani, fbiium, ^ malobaThiutn , cuminum 
plufculum: mel, aceium, & liqaamcn.' 

J Aliter. piper , ■ligufticum , peirolelinum , 
menlham liccam , cuminuin plulculum : mel , 
acemm, liquamen. I f"'!'»™!!*!.] EQ condimen- 
ium 1 cumino fic diiliun, 
quemadmodiiin 1 pipeie pi- 
peratum ; & alia. Condimcn- 
lomiti , omnium<|uc faftidiis 
cuminum amicilfimum. Plin. 
Iib.XX. 

1 In ifltit & anehjluA Con- 
chylium pio gcncre ipfo coii' 
chaium , \ quibus nomen 
fumpiit , nunc ponitur; inter- 
dum verb per eicdleniiam de 
murice diciiui , diveilum \ 
pulpucil. 

} Liju^icioii. ] Ligu{li( 
hetba plutimum in Liguiia 
nafcimi , unde & noraen in- 
vcnit. Oiypoiis utilitei mifec 
tm radix U lemen , Sc his , 
qux adjuvitndii concodionibus 
conliciuniui. Stomacho uti- 
lilHmum ligufttcum > ideoque 
pio pipeie ad opfonia St piii- 
mcntaiia utuntuc ec Liguies, 
.«utocDiofcoiides, Ub. UI. 


eli. 


tiUnii^ia» fM /ua , Fliu. Grnli lann^ pibMi, ldnn.Menthziptiusodoi 
animom excitat , & fapoc avidi- 
talemin cibis.ldem.l.XX. c. 14. 
SiwucJm vcimmtMt ifi vnmh; 
tr in tmdiiamlaam ii[iim nmin- 
fmtm Miipiiur. Diofc. 

) MsldtihTKm. ] Malaba- 
thmm cQ fblium Iiuli , quod 
olim folium fimplicicn dice- 
batut , unde Sc malabathiinum 
unguentum Sciiptoiibui fzpius 
foliatiun difium eft. Apicius 
lamen nodei folii nomine ebjlii. ] Hoc condimentum 
nobis pioptet mulla inulitaca 
cffec valde iogiatiun i lamen 
concoaiones miiiEcf adjuvat, 
Gnguiis, quibufque ingiedien- 
(ibus bcQ^ conlideraiis : imr 
ipfa oftiea £c omnigena con chjlit j ,. Googlc Cap.JO. DE ARTE C0Q.VINARIA. ^f chylu marirui pei fc , qub4 
fiUa Et tintiini non pipcrata , 
Tch«nientei (lomachici lunt ; 
ideo Veleribus diligeotei qua:- 
£t*, 5c in fummif deliciis ha- 
bita. jw«/-f-m i-"'"" f''™ 

qfriii «iriiKrar. Plinius : uem 
in illi vetufliirima Sc lauiiifi- 
tna coena Metelli Fanti£cis 
■pudMiicioUuni.Saturii. l.U. 
c. p. Oflriai tnuUi ^afUura vrl' 
Im, ichinii, pilmdiu,t^ttii}ltr, 
diinJi ftiitum ajtriinim , ftttri- 
ina , fci/™> i>rj"j , bttaati al- 
Uii iUTMm fimdylti , gljinBiTi- ■ Av , . .,. , ., ,. ..., 

His addc , Vfmiiu cnilmUi 
apud Scnecam. Epift.jj. Eft 
lamcn vitium in oftieis omni.- 
bulqnc conchjliii , quitenui 
teft-Jcea funt. Ollrii itmim al- 
tnliim sfntrt : { ita Jegendum 
cft ii^{ miira ) MnefithttW 
«pud Atbenzum. Lib.IlL cap. 
■ 3. pag.S2. 

5 ^liiir.} Kempe oimHii 
illis Indicis & long^ paitis 
conilimenlis > Iblia & mala- C A p. XXX. 

^ Loferattm. 

* T Afec Cyrenaicum vel ' Parthicum ♦ tepidi 
^ diflTolvis cum accto , Itquamine lempcramm. 

Vel pipcr, petrofelinum , mcinham uccain> i 
laferis radicem : mel, acccum, liquamen. 

Aliter , piper, * careum, ancchum , petrofeli- 
num , mcntham ficcara , ^ lylphium , folium , 
inalobaihrum , ' fpicam Indicam , coftum mo- 
dicum; mel, acecum,liquamen. quondimufus. £(1 autemlaiei- 
piiium pbnta , qux lafci ctiain 
4icitut, Sc Ciice lilphioa vo- I ... Googlc piri , Mtf fvMtnm , ipb 

— ,xlnt fMccm, i 
jpM mm ' : i ttdia 
it htt Jfnrm •«•« . ^ 

ttqiu Cmliiu. Vfni tqmcuh C OE L f I Lib.I. 

(tiDdo loco vim fblia habcnt i 
poftiemus oninium caulis ; per 
fcIiiiBi intdiigeiHlo id cpod 
uaidi eft. 

8 SpioB» Siiictm. ] Spicim 
naidi Indicx , luun duo lucdi 
gncia , altcia Indifa , alieia 
Synaca. Diofcoi. ^attmijui miit ^mu. r«tu /i- 
gmdim tr tlixiu ifim. Pirmt- 
fw ^atdfi^t Hilmi ar^t fpt- 1 
t»n. 

I LifiT CVrmBam.] Quod & 
lac Cjneiuucuin ippellatui. 
Uode tt Ltftrfidfirti Cyrnti 
Toeat Cnnllus Caim. VII. 

) P4rI*inriiK,] ^Quod & Pcl- 
Ccimi , \ tegioiie , k qua im- 

f iJtJiriirtJicim.] Lalcils 
Tocabulo Giie adjusfto pio 
focco UCitui Apicius noilei , 
ftd & pto plauta ipfa aliquan' 
do aedpianii : cnm adjunao 
TCib pio plantc paiic , quam 
adjunftum eiigit , ut uuac 

C' ladice , ad)iti)ao id polhi- 
te, 

S Canmn.1 Simuht taimmt- 
itlian ,^ in ciU piiiim ifl. Cm- 
uHiimi adjimu. Viiliiir tmidi- 
tii ir ixjftrit mfiimr. Diorco- 

j 'silfi fiUma. ] Legendum 
disjiuifiim cum iaterpolito 
punfio, ut diveriaium plaut»- 
— n Cnt indiccs »oces ; Gc Sil- Diof teftatui ; Cauli 

Eivatim Silphion rocant : 'in 
laicaiis aulcmcenfu poll liic- 
cum , qui atiaium oninium 
putium cfficadjnmus cft , fc- C^inMM.} Hi meu in- 
dndus funt ad opfauiomm 
commcndationem ; at icnim 
modus & mcnfuia cujufque 
guHui iclincguilul , ut in pcoxi- 
~' Cipcrioie capite. 

I^ir CyrBmcMm n/ ftnl»- 

poiibus Pl^nii in llla letti non 

tum eft , \ mulds jam 

: ideo Fanhicum fubfti- 

^picius noftet , quod id 
: habcii poluit. lilud au- 
.. .. Itcnue atguit Laletpilium 
five SUphion non fliiffe tfm 
fmiidtm , ciim hic vtlis fucQif 
£c ab Indis , £c infimi ptctii : 
pipet veib ab iifdcm Indis al- ' 
i , magnaque copil ia 
i>u9 fere condimeatis 
noftii Audocis iudiium. Cun 
veib Lafei defccecit , eut non 
& pipei ; certe Lafei ad poii~ 
dus dciiatti aigenlei penuim , 
ul opccz piccium JiiiDcc ambo 
nobii ' adhuc ttanlmififle. 
Quicquid lit , maximam faue 
jaauiam ftcimns de Lafenii- 
cio ; quippe magnificum fiit 
medicaniGiinivi m concoOio- I ... Googlc Gip.;<>. DE ARTE Co<J.OINi»IA. 4^ rf. _C3 ftomoyeaiaa , nuximi ad 
Teiuas illu inlcnfibilis pcifpi- 
lUionis. Favh , iaquK Fli- 
aius , cK^ Ijjirfa-i ilma, 
{mmftmn ^iuJiifi-tu 4iiiM cirfr- 
Tt pnrgiri , id eft , puiificiic iU> 
humoiibui liipciflius & cmdi- 
tatUius, nTin UTum taolo Ipa- 
tio moveie. 

X Ltfir Ommam vtl Ftnhi- 
am.l Ita Sciiboniuj Lugus 
comp. £7. fcculo uuo aui altc- 
to ante Apicium nciftiuni. Ln- 

fir CTt.micmn , f.p««it i^ymiti. 

MM. Nondum cnim illo lcm- 
confumpium tiiic, 

Czfiue cicmptum : Gnlc- 

Cyrenaici iis fcie reibis 

mcminit ; fi nJfii CjmuiVau /k 

4 TefiJa difMi.] Liret Uc 
(]iioquc Cytcoaicam appella- 
tui I quoa iuftai lafiis albus 
quidim fuccus ei hciba vulne- 
lata efflniT ; ut ei papaTcic aut 
tiihjmallo : at Ilmt iftiufmodi 
Jiicci laftci , qui concieti meiz 
leGnx funt , nec aqui diflb- 
lubilct : Lafei tce^ , ut hoc ex- 
pemiienio conAit , >litei fc 

5 L^iru rjdK«,] Migna 
Vliielas in hajni jimtx Sc 
pattium Domioibits Gifais 
juna Latioilque Audoiibus, 
Hoc canflnntiflilni apud Ve- 
tcies obreiTMum i^etiei , ut 
Silpbion tadioem TocaTeuDC , 
in qua fcii toia plauta con- 
Gftefaat. Pianiam totam G»- 
ci Tocant Silphion. Laleipi- 
lium, id cft , lac fecpe vel lac 
lcipitum : aique ica Veceics uli 
funt. Plamu Bmden t .m.i.f.ii. — TijK, m & ^fl , fil^M tx Toce .LareipicLum n 

Apud icccDtiotes veib dspci- 
diia illi pianta , % obfcuiata . 
ejus DOtitia , multa in Domi- 
oibus pailium confufio in- 
dufla, 8c alia pto aliis appel- 
lacx. SAlm^,, ^ S,liim». 
m- »4S, aso. Sc feqq. ed. 

7 Si^am.] De filphii fiTe 
lafciis viribus piivacim hxc - 
doocmui 1 Scribonio Latgo i 
nempe ris lubifiGans , Comp. 
Exiri la fim imfnmik. uplDin puca :, idque pacec ec 
odem Sciibonio. Carop. lyj. 
L^firit Cyrnnici * P dmm , 
iMfiaiSyTiMi*/.^. Stinfti 
Corap, 177, Ltfmt Crienaici 
viAoiiuti pondua , vel Sydaci 
*F. I. Summam Laletis .acii' 
moniam paflim tc^mi Ca;liui 
Auiclulnus , LnftrBiiiium «« 

tmUiil (i.C.fquUlis)tir>>M, 

attfUfmim frtitrim w Itfirt tf 

Mlif Stlfmim, tr Itfin; 

id ea.iiUi^ritiumatii. Ali' 
bi , ^llitm Jjti M^HiUrtr & 

r,if^ - - ■' 


) lafei c ( JM fnii tiudiiln' i.5™dj,G00gle 48 Apicii C0EL1 Ijb.I. » Jf««.^ftJit«..l MlgDO- 

tur fpicam nardi 8c fti- 
cam ladiciim tunquam di- 
vcifas ccnfciL Salmtfiiu td Sr- 


(^S>%^ C A p. XXXI. 

* Of/n^iinvffii ad Jitiera. 

"plpcr , ligifticmn , ^ cotiandnim , > nitara j 
liquamen, mel &olcum modicc. 
Aliier, Thymum, (amreiam , pipei, ligulU- 
cum : mel , liquam^n &c oleuin. > CV'ittniiiii.\ Contlimenti 
gdius, Tioum cum gaio 
fignificaiu. 

1 nriHi^nim. ] Cotiandio 
fubthto cum accto cuncm ia- 
comipcam xflace (ciwi putic 
M. Vuio. Saaat vcntns & 
iatdtiaoiuic duiioncs feinea ; 
bibicui in choleiis cum luta. «in. 1 '.XX. capitiibuj lura eft. Plin. Ad 
ciapulx gtavedinct decoqmin- 
lui folia poiuris : Sc incibo 
vcl ciudj vel decofia condita- 
ve piodeft. Idctn. Scnliu cxci- 
tat, auihoK CeJfo. I OnHgtnm.} Leje tU^tmr. 

□am omninoDuttaEtvinimea- 

) Hgiim.l Ncmpc peiiculofi 
edulia fua peculiaiia ancidota 
lequiniDt. 'Rjt* <MM f^V* 
Jivi » pn» daar , jm m itit. 
Tlia.xx.ii. Efn rmt htmiiui /ii 
cmSi , cnjiu f>»jU» mliil Itdmr- 

Athenaus. Lib. IIL c. ». Aufto- 
Eiias etiam peculiim apud An- 

tiqUOS lUW filit. blVBntmmfliaa 
naiitHm f^-'' 4amB ■ CmHUm 
CMtv » ■mfMLa» «11^4 S^ Fl*. 
mnui imBiiiJ fmSii. Flia. Lib, 
XLK.&(. i.5™d...Goo3lc Cap.JZ. DE ArTE CoQUINARiA. 49 

C A p. XXXII. 

■ Oxjporon. 

^Uminiunc. 2. Zingiberis unc i. tutiviiidis 
uiic. 1. * mtri lccnpulos 6. 'daftyloruin pin- 
guium lcrupulos , iz. piperis, unc i. ■mellisa 
unc. 5>. ^Cumipum jttliiopicum, autSyriaaim, 
aut Lybicum aceto infundcs, ficcas & (ic tunties, 
podea melie comprcheudis , i cum necede fiiecit> 
o^poio uieris. I QX,p. FR.] Dicitui ca 
lic diifaun , quod » 10 , niircetuT U anlidotis oiy- 

X Niirl,] Maenui nitio ufiis 
dk ) hoc caadoiem opfoai:! 
contiahunt, ptzfcitiniqiie hci- 
baium ndices : pociuimbotem 
niaxime ex ufu fiilii petix lio- 
dieinx.] 

j D^yltim jm^mam.l Pal- 
mulaium luccolaium , [olmu- 
hc boai lucci Iboc , fic &o- 
raaeho idonea: , alsiimquc ad- 
llriDgunC .auihoceCdlb. lib. IL 
■ cap. )o. ^ibi. Oxypm-,.-^ Elcgauj^ ftoinachum , Medici alicujui 
iuvcatum ; lcilicet (:ondinien* 
um clalllurculnm foima ele- 

pm vfh.l Tann ifliinationu 
TcL ipit Apicio uodio m ad 
vecbum fiie icpccitum liiinlTi 
lib.IIl. c, i!. ubi iftiui medi- 
camcQCi ulijs quoque docecui; 
Dempe non folum inter cix- 
aantmm ejii* dimidium co- 
clileaic aceto & liijuamine 
modico milces pni incin^u ; 
led poD ctenam ctiaro dimi- 
dium cochlcaie accJpicsi nem- 
pc accutati iltiui compolitio- 
oit dofi , moie mcdico. ' Sin 
alio lenlii oiypoion hoc inlct 
icmcdia celeiicci iuTautiii Sc 
ciib penctiiintiii inccipcctali 
libeat , omnes ices conco- 
^ioaei, rouime ulcimas , re- i.-Googlc fO APICII COBLII 1^.1. 

C A p. XXXIII. I 

* Hypotrimma, 

pipcT) lignftiaim, meniham ari<lam, nocleos 

pincos, uvam paflam, * cariotam , » cafcum ^ 
dulcem: mel, acemmj liqaamen , olcum, vi- 
Bum, de&ucum, auc ^ catrxnum. t "LlTptinmmt. ] Id cCt , ut 
'■^ Hcfjchias ait , ixelfi/t- 

ulfilH lul inj« tint iilu- 
^<£t» lirn. h. eft , fx dtafli, 
& mlU . & trnni»» tr d,u ^ui- 
imjdmi iHidimimii tfm. 

1 Ctrjutm.] Carjota palm"- 
b efi , lic difta qubd cap' leccateni > von ralitviDi 

^Cvitijm.] Lege,hu)UI nlti- 
mz diftioais loco , 0««w ■• 
Et quotio iu-fequcatibiu intd 
liquoMS b»nc ifiaioiiem poli- 
tam KDcicnt, pio ei fubfiicue fFffwnmiu.] Aliotl Cmile U eit , uc aicw quoa capiti i itjtparamiu.i «noi* u'""» 
nocnt. Hujus ficquens ufuseft . fuMiLori coudiinentum aoma-. 
ia condimcntis , ceu videie li- I chiaim.it liquiduifcuIuaitUTC 
oet in fequentib;». J inEdnu , uode didum. 

] f^M» iWai*.] Cafeum I G A p. XXXIV. 

* Oxygarum * ^^ifiihile. 

piperis ' fcraunciam , 4 filis Gallici fcrapulo» 
tres , J cardamomL fcnipulos 6. cumini icrupu- 
lostf. foliifoupulum i.menthsficcjefcrupuiosii. 
tun& ctibiacaquc melle colHgis : aun opus fue- 
rit> Ii<iuamcii ic acenun addis. 

AJi- 

D.5™d...Goo3lc Gap. if. »E Artb CotiyrNARiA, f| 

Alircr , pipcris unciajni i. petrordini , carei , 
Uguftici iincias fingalas , melie cotligis ; & ciiin 
opus flient)- liquamen & xetum addis. *-' gemu eftci aeeto&ga- 
ro, De areto , cmnj ftcqunu 
in condiiRentu umicft, Pli- 
Duu Lib. XIV, e. lo. iic, -^ 

*[« , tr fi« ?«» wf « "Wi»>- *li 
i»fi f=f 1, — fi*oi *■ /i^wn ™ 
4/iiM mt^i! fiuc%i ammtda, aM 

ir nrmptrmm i r^u ^ftihc. 
lenta ftOTnachum i in quo ta- 
mcD eanim corniplionem in 
chilum cdciiter conficit Li^.] 

i Dittfliti/i.] Hoccft, qood 
digeftioQem 8t cibooim con- 
Ct^ionem iftl)uvat. 

] SiamKiim.] Hoc cft , tm- 
ciam iemii, Gve dimidiam. 

Cll,^ m aul fil i^e (ile, 
quod 5: feftli djcitur ; Mafli- 
hcnfe , quod Gallicum vDcar 
^ficim. Adjuvat concoftiones 
potum cum vino fcmeD , rolvit ina. Viatota coBtra fi 
gota eum pipetc & vino util 
' ~ id btbunt. Diofcohdcs. 

C^rdinmnDii.} Scmen i 
iDdca alluun]. itla feiniiia piper, Sl , cumi- 

pciiolclinum , cantamomum , 
iiem tiiliiuii & mcatlia £ccai 
qubd vcliementer ad digeftio- 
— L ikciani , omaia prxpara- 
. id cH , tuufa ciiSrataqiie 
habece opoiteat , niellriqDe . inamioati adhibetut , 

niumquc definitum pondui , 
moie mcdico , enjus cciti in- 
veutuni eft, ptsfuibiiui. C A P. XXXV. XTEntham, niram, coriandnim, ^fieniciilum, 
' omniaviridia, ligufticum , pipet, mcl, 
liquamen, 11 opos fuerit, acemm addes. i.-Googlc fiApicii CoBLii Lib.I.&c. I XjfOrMri'.] Autiquiu MS. 
"^ <od« habn iiura,ti» , 
fbite legeaduiD nnrtn , utcua- 
<]uc iatelligM eoudimCDta & 
moicta, qux in moitliio co- 
qninario (unduntui , Sc coo- 
iiaatas , quz Sc iiuiila , & ii inlinfhu E( em- 
l)ammau , qui in moiiaiio e» 
diveiGi lebai llinul tiitis , va- 
lii fapolii Sc coloiis pluiifa- 
tiatn coDdiuntui -. Teluti pipe- 
nnrni , finipium , alUaium , 
& alia, onuiial iebus,e qui- 
InufiuDt, nominaca. 

1 Ftatailinn .] Ipfnnt cndl- 
mnlls prip, ,imd,ui inftriiw 
Plinius. Osypoiis eaam apctf- 
imi. Quin & ciuftis fubdi- 
tnrpanis. Semen ftomachum 
diiblutum adfliingic , vel 
in febiibus fimipium. Naii- 
feam ex aqua tricum fedat. 
Futmonibus Sc jecinoiibus ap- quafi moietaiiur . funL Donatui : 
Fhocm. A. II. fc I 
mfliai dr allitii K 


i'.] Ncmpenfid 


efiicacia ad digefiiones ; ac 
guMs haud ita giati , utpote 
aciioiis i lcd hic fiomacliica 
embamiaata , alitei atquc ali- , 
'i, uc pluiibus plaeecent , in- 

ACquc haSenui condimenta 
oinDigena ad fanitacem con- 
fcivatidam ez feleftilSmis mc- 
dicamcntis indiluca ; nec ca 
palato quidem infiiavia.aui io- 
func , oifi quacenus inu- 
. .; ccite vcncticuli conco- 
^oncm miiific^ adjuvent , 
qubd fiiie univcifa aciia Se 
fepiica quodammodo Gnt i 
pioplcE eandcm quoque latio- 
ncm, cilm vchemCDCci aciaia 
fint , venacum fccundat , hu- 
morumquc ccitias eximjc pio- 
moveDt. Nobis auccm Gagula 
pcicuiieic non opus eil 5 Hu- 
meltiecgii , qucm vide , dta-. 
cioncs ci Vececibus huic lei 
abunde fjcislaciuQC. Igituc in 
hoc piimo libio leliquotum 
fiiudameiitum ja^m cu ; a:im 
feic in omni fi:n;ulo aliquid 
hoiuni condimencoium iacft. i.,.-.:»d j. Google APICII COELII 

L I B E R II. 

Qui 'Sarcoptes appeliatur. 

C A P U T I. 

Jficia. _ Jc^.,ir,y ... '■■ 

' T Sicia fiunt » Ptsrim dc cammaris Sc aftacis : <" 

dc ' loligine: 4de ftpia: ' dcTocufta. Ilicium " ■ 

condics pipctc, cumino, laferis radicc, ,■.... .*.'■.■ 

liicia ? dc loliginc,ftiblatrs» crinibus in pul- 
memummndcs,fKuti aflblcc pu^a;& in > morta- 
rio & in liquaminc diligenter fricator.' & exiiide 
Ificia '" plaftantur. 

Ificia"dc fquillis, vcl'^dc cammaris amplis. 
Cammari vel iquillfc de lua tefta eximiintut : 
& in mortario teruncur cum piperc & " liqua^ 
mine opiimo m pulpa: Ificia plafTantur. 

•J Omencata ita fiunc. Aftas jecur porcimm, 
&tum"cnervas: antctamen tcras piper,rucam, 
liquamcn, &fic fiipetimmittis iccur, 8c ttres, 
& miices,ficut aflblet pulpa,in omcntum,'7&: 
fingala involutantur folia lauri,'»& ad fumum 
fulf endumur , quam diu voles. Ciun mandu- 
D j care 

D.5™dj,Google f4 Apicii Coelii Lib.II, 

care volueris, tolks de fumo,& denuo aOas, >' 
fc liccum adjicijs in mortarium , pipcc , ligtdli- 
cuiii, onganum, fiicabis: fufTundcs liquamen,^° 
adjicies cerebella coila,reres diligentcr,nei'a(- 
fiilashabeat: ^» adjtcks ova qiiinc|iTe & diflblves 
diligentecut uuum corpus etHcias:')liquamine 
temperas,& inpatelia 3mca»4 exinanies.coqucs: 
cum coilum hicrit, ^i verfas in tabella hiunda. 
^Tefeiias concidcs, adjicies in mortaritim^pipeij 
iigufticum, origanum; fticabis in le; commiftes 
in cacabum : racias, ut fervcai; cum ferbucrit," 
ttailaconfringcs, ^'obligas, coagitabis, & exi- 
nanies" inboletari: pipcr atperges, &apponcs, 
Ificia i" CTC Spongiolif. 3' Elixatos.rpongidos 
conccrcs,& nervoseorum cximes:dcinde cumiis 
" alicam elixatam & " ova conreres,& pipert 
in omento alTabisiaEnogaio petlnjndcs ; >* & pro 
I/iciis inferes. 
Ificiaomeniata."PuIpamconci&m terescumi' 
tncdulla filigints in vino iniufi : piper , & liqua- 
men,fi vclis^&J^baccamnwrthcam exemeEatam 
fimol conteres : i^pufilla ijicia formabis iintus» 
nudeis&pipcrepofitis.-involutaomcntofubafla- 
bis cum 4° canena 

HUMKLBSHQIUS. 

cainirecdi. Quc nomihc 
inrciipiui cft h)c Jibciftcundui 
a camium inTcaione , co quod 
ia ipfo de rarniiun inciranun 
edu^iis 3c CoiuliKientu ettMm 
pizpaiandlt agitiu. Docec au- lem noQ foSm anlmiliiini 
RiRAfium , Bc in aHit ivlaii- 
lium , {ed Sc in aquis pifcium 
qnoqae famium ptxpantc Sc 
candiM dbaiia. 

1 /StU. i Iticii fuat , qint 

niii ab infccatloQe it^i^ 
itai , autlMte HaaoUo , 
Saium. 1. VU. c. i. qui alt : i.5™dj,Googlc Cip. I. pB Artb Coquinaria. ff ■>■>. Simt autem edulia 3c ci- 
baria ci cune condfa Sc inlc' 
aafeaaiqui nunc per fc, nune 
Kticulo, 3c omcQEo ciicundaEa 
ia fanaginc, aliii etlam jun^ 
lebus , 1( aiomatibus aliquan- 
ia , cum adipc , oleo , lut bu- 
nro fnguntui. Alio ucKninc 
Ttmantli , llve pcr Ifncopcn 

vocuuui. InGcia niam ili- 
qaando faicimiAaTocantui.guz 
cacnc condla faiti^ , id eft , un- 
plecii iateftiaii fiuni. 

a Mtm tti iimmtTii i ffiu- 
oi,6-£.] Enumeiat nunc pifces 

caiDC Sc luTpis cainoui lauta 
& opipaia Rcti pofliuu lllcia , 
ilocnido £mul ; qualibus opoi- 
timi condiii d^^eanc condi- 
ineaus. Suncquc cum primis 
«jui peneiis pifcej camm.' ' "- ^IDfjMi.] HoUcs pifces. _ 
polypi , fepi c , loligines , falfuai 
quoJaimtiDdo humorem lu- nfitatioic Sc 

matc iiia Tocabuto , licnti Bc 

ooram nomun ulitKa 8t aoca 
mwii funt Ladiii]. Acdpitui 
con)imftiTa illa pacticula , di 
eniofitiTe po > id eft. Suqc 
cnim aftad qui Sc canunad. 

] Ui^c.] DiAa quidcm Itliit, 
quadi Ti^go , itt lciilnt Vano , 
quoniam estia aquam Tolicet. 
Nam refte PliaioK.N.lib.lX. 

ipum fi .f™j , qiud & ftaiK- 
tali ftamiH , ^u" nWt. E mol- 
linm game. Celliii intei ei ncui, haud pannn ali- 
irpoii pcibeDt. P. X,- 

gincca. Scpii atiamennunal- 

~-ni movet. Celfus. 

DtLfKi^l Locufla mirina. 
x ciTitti Gizci dicitni.cm- 
^oiuin genus piimnia cft , 
i praiimuoi alccium eft ^^ 
r,a locufti non multum &• 

ftie&«,qua: cruflitoium maxi- 

~1. Vim htc immilimm «ifi Plin. 

» O.wtw.] Hocca,fedienIii, 
ccuiibus , bcachiis. 

9Mnurit.l MoiiaciamTu eft 
in quo tunduntut , terontdirlt 
pifliJlo , quz leTolvenda funt, 
fiDiUom Teib,qao lescimdaa- 

cui ^r«- 

ioP/<fm«T.lIdcft,6 ^._ 
foimanntf , coniiciunlDt : . . _ 
ii v>.i/Ttrnt , quod eft fitmtH 
8c tginiiTi. 

II Di/jnJ/ii.] FiJctlfbiiti ciu- 
ftatonna geneie. 

1 1 .OnuiUK.] Sdl icet Kicla.qus 
omenta iDToluti, Ec ciCcuailMa 

i6£iurHi.]AneiTis putgls, 
eneiratc eft neivos eJcimeic. 
,A I ~4giAH.y lan^ ciaffinloi- 
las , & afpeiaa, fi]»nedtaque : 
dicnntui eoim pnpii^ aflitlx 

s - lU dkildtmnv, Bc ia4t i.,.-.:»d j. Google j6 Apicii Coe;lii Lib. 11. 

elcgantioi iacnai «b Apicio 
noltio : qua lamen Jacilioi Sc £t 4ffitltim advetbimn , qao 
T««ies no minutatim uH funt. 
rlaunu, Capi.lV.fc.'i. i.i/d»- 14 Exoaaiii.'^ £xinaiiiic modo 
evacuaiB, modo atienuare ef 

ij rir/ij.] VerfaieeftvcneB 
Sc iotei alia liguificata fua fig- 
niticat aliquando volvere oc 
agiiate. 

16 TijfilUi.'] \A cft.pana fiuftu- 
la ({uadiata. Eft autem lelfetla 
dimiauttvum a telfeia, & id elt, 
quodeiomiu pane quadiiitum 
eft. 

17 TMif*.] rer irnna intelligo 
quiltiaro qiEifi membianulas 
qu3 ci clndida teauiOiinafaii 
na cum aqul fubaftafiuut. V 
titurdiaione Cato in tibello 
de le niAka , in placenlamm 
eonfraione. 

it Ct/rjiii. ] Dcnudes, ciicun- 
_dnce5,&invol»Bj,fiveifpeijct, 
& immifces. 
1; >Wiwifi.}L«gendume3 Eilt- 

lari , quod VKS eft bolciis lct- 

vieai. Uude iJlud Maitialit. I. 
ZIV. Epigr. 101. , 

' Ciim mihi ktUii iidniM im »>- 
m, nimi , 

joE>:/>««i»'".lSpoiigiolifiin- 
goium geneiis lunt. Uequibus 
pluia infti. 
M^lu*.] AlicanUDcftugi ge- 
nm eft , vaaz ex iiugc S-iSt3 
fuiiia,&: inde pulticulii Gcfoi- 

■ bitio. Alica pio pBlte in (kni- 
taiii ufu Gc medicioi locum 

' babuit. Flinius. Fiebat ex zcj, 
gcbal etiam ci hoidco , cujus 
conficiendz laiio in fequeati- 
Vm ctiam > fcd opeiouoi Sc paiatioieft illa.quamin Juaio 
menle Tit. \i. docct Fatladiui 
ilit VeiUs, HtrilHm fai^mmH- »nA.,i„f„„.,mf^l.mM. 
p^ii nfring, , &m mtdit m falii 

)}C»W, ,,>„,,] I,ege ,i,r„ 

tS MldMlU^lifiail.-ii.':%C,mBM- 
la Jtliiiiua vel fiSiiimi , fciticet , 
panis.qui exQli^ne la^eft. 
Siligo autemmtici gcnus clte< 
omuium &mill!niuin, ut Celfus 
ttadii; & boni fucci eflc dicit , 
B iiJigine lautiflimui prois.g- 
liiinjiunique opcra Jaudaiifli- 
ma. Flinius. 

n BilHilmnatlari &limflTlliim.'\ 

lam, id eft, dccoiticatam , Sc 
i coitioe puigatam ; qui ame 
advedum pipei loco eju> ufi 

}9Niiclai.]Hki( iufcquenti- 
bus, quando iiucleotum nomine 

pei dc pineis intelligc. 

40 iirm,] Caiinum oft mil- 
flumcodutn, cui in co^ia,iina 
pane !ibfump4, duz icmanfe- 
liut , ex Buihoniaie Falladii. 
meaf.oaabi.Tit.ii. [o fUgm. ] Eftveibumlficiit 
■culiaie, & culinalium , quafi 
ipare dicas. .^dvtrf.p.iTis. 
[«7««nff*«.]Eflnei¥Osfea 
fibia) eiimeie , quo ufu raium 
iil vcibuiDi tiaiillatione lie- 
quen- i..GoogIc Cap.i. DE Arte Coqjjinaria. fj (jucamiiniiinm. 

II JyT-/*.) Feftucam teimem 
deCgDU. iid. 

16 Tifftlld.) SuDl camej in qua- 
dniin conciliE . ui miuuti lef- 
feiz TrffiriUiii ia DCLillimo Lu- 
cilii rcclu leRiim» , dc p avi- 
meiico tellelTatim ftnco , jn 
quo tcSerJS vocai qiudnngu- 
laies fomias , ut TurwuUi yu* 
inj» , Falliidiu] , lib. I. Cilp. 9. 

2l Cugjattii irixiii4ii'a in Si>ri- 
Wi.j Hic Humelbeigiiellcoi- 
reaio. In libiis fuit valmAn, 
quod cciincadum , Sc ras , qBo 
volvuatui , Ec velut vaaoaiuui 
tes , inteipietdiidMin PUto. 
Veium <& , Boletaie elle vas 
boletis inictcndis fj^m , ui 
tiiie cipitis fecujiili^yideiiius Gmplici Tocabulo ifi- 
, fiilium fono cft voct- 
baiiun coiDpoliIuiQ SMifimim , 
quaS /«./-ra iijfav> . fi»C 
lucium , 3c ex hoc deniaue 
(occuptum vocabalom GMi- 
cum W"ff' > <luod £c >pud 
Gcrmanos aoftioi jaiu im ulil 
cfl. oaci Duo : iilud iilteium 3 j £f •» trarrii , *r,] Inepte 
iiiceipies hic mutat , Ainilt 

«nitru ^^ , tioc efl cum 
pipete teies. Illc mutac irr« 
«i»i fiptri , impiudens X.atiiu- 
catis. ^dv. F- 1716,1744. [At 
falius ell Batthius : irteaim 
nufpiani lcgituc neque apud 
Totioum, occ Humelbctgium 
lirii fmm fip"> ; fed t<r fifm 
in •amit nff^n , pto cwi fi^irn 
jntmmit ^lftiii. SuppicQIc pai- 
ticulam &. Lifttr. ] 

P, L A M B e C I U I. 

i.ljSdiim.1 Male ciansfocmatiu 
in H,&im« S( £/:»■«, fiequen- 
tiditiu occuciit apud Ciiimm 
^pmma in piimis , 1. II. c. i. 
ubi ei pioftlTo sigitui de tii- 
poinm pizpatationibui. Cx- mifl. 1 IJiM finW HHriH 

rii, } Vailhi tmfotltr frimm 
iif di ^i/(ikij Ifiia , ftinmi tu 
0;J'tii , & Latflnu , & tlm 
Mjnfmidi Mrmf CmiAu, » U- ' 
ii^lii, tr Cjmwwii , # Snmlln. 
Lampcidius in vita HdioKabi* 
li, c^p. i^. Scpace Cafaubaoi, .. 
Lampiidius hic vuus eft : 
uam aliquis mUii oftetidar vc- 
iim, ut iGcia' de ejufmodi [«- 
bus confcda iuvcniam antc 
Uciiogabalum ; ceice nec ia 
FJinio , aec iu Achcaxo. 

Nequc fiDi:. iitioiie bzc 
llieia lafticuic, nam ifliuCiioili 
pilces Gve ciullacca, Gvemol- 
ifeAa fuo fate feptico 
int ; ila ut aliqui vel 
levi coadimencoium adjeffio- 
ne pacati , duplicitei fiomacho 

7 lli^ia d. I.iiti«.\ Uiff fttil.-m 
^uim rt'jpti »,«!.., . u tri 
1,1 mfmiwi. AlhenZUS. 

t Sntltiii tmiiim m iimlmnnmi» 
iiMiti.^i Ita Ovidius Halieuc. 

lliiali tirfsrl hd-it , pIO pedi- 

bus llve binchiil. Imo Ec tnfii 
ejus ciimendus eft , qui feii 
comcn] efl. /a Ltiiguai vtfiHi i,™dj,Google f8 A p 1 c I I C oE I, I I Lib.II. 

af.ii. Eiigni quidem , piz 
fepiz odc , mjlfmm : vidc illiui 
pTds ao&iim ADaionuam. At 
coiiuin , Hi videnn , cum in* 
tcedi inccfiiiiii livc vi&ciibus 
"^--"-funtin pulrocntum! 
n mollin pu fe it<]ui bcDC luafa omDis foimz I 
fcepiibilia &ai. Non conH 
hu polpu £re julmenlii c 
qucnm eOe , fed ciuda , n 
n&iDque coqdita > edeada. ilEi ^uawH •pim(.]Namefl 
vhtofiim liquamen , vidc fnpc- 
DOTc libio : Gc ejus etiam plura 
fimc geima ; uempe focioium 
^num, fic alcx , pntci iimu' 

14P.4M.} Id efteammaioinm 
Cc fquilluum fe tcftii fuit 
cxcmpt7 i au puJps cdiuij por- 

Jan.] Engua: ici fiiemnt 
fficia , cum (iagula lauii folia Mifm im vlri.'] Ergoliq 
Ulis locmii occupat ; < jEl flBOH ", . , , 

fobefl, «/«twh ^Ui habel 
Todnui , at qualem ! id ie- 
gTOdmn, 6- A " **>"'■ 
to^ma otMU ttH».) Yot- ccUoium poti aut gailinan 
tc Gmiliom mimnoRmiiniir 
lium , undc non ceiel>n , 
ccicbella dicnntui. 2; Ll^iumfniin^ti.]ltwm 
addito ad guftum. 

i.ST.gHI.1 ™c>A..) AtquehEC 
pioprii iljcia iiiai : nempc 
cxigua: quzdam tellerx , moi 
itadis obliganiiaf uqoe io^ 

liEiix.nirpHSt,l« HUmi,& 

lim^hi legit ; at ^ mollibus 
tantum 8c cmflaceii tnjrinif 
locjuinu Apiciui iu piind[ao 
ca^itii ; nequc nervi funt in 
aliquo leflaceo , oftteo pnt^ 
aut Ipondflo. 

Varrn vlufttrii fingai fllti 
fmi mmibm frtpf^Tum, fmaiori, 
mvKilU , « irjn/u tpptm , 
ir eulin mtnin & e*r™ potl. 
Flin. H.N. lib.XXn. cap.ti. 
Milc Haiduiaus iu hunc lo- 
cum , ipitrMm i furmi mtm- 
tniiM fuit ; imo ipfi novacul* 
ei loto fuccincz aut atgentex, 
quod ftTniro fimgos inhcetet , 
maxime lubiginofum , Sc liic- 

:e ctediderant vete- :s , auaoi eft ; foli fiinguli ci ovii Se 
alica cliiata condiumur & 
omentamui inftai iSciomm. 
Vide item tnnfciiptum inlH 
lepetitum , lib. 111. ap» pe- 
nnliiino. 1...G003IC Cap.t. ■ DE AIITE Co<t01NARIA. fP 

jjf>iii^pM(fwiyai>.]FoidiiaD cooftflt vdot <( 

pmi. cenmlaium qiudrara 

ttPiifilltlfiaaftniidyTTtXcl- quibiu ionu quzlOMt cOdA- 

Ui (jHirdam vittute obligaioiU- ■ — '— — ' 

medullz panii , iuiil ifidoU 

c»p. 1. 
Ipiirnu niKltii & fiptn ftfini. 

Ita lHdomm fbtmam fiiifli ^ffjdregi .&'-jifoder \y&*-Aw^tMm. 4TS!cia plcna. Accipies adipes Phafiani reccntcs 

firxaucas, & facis ex iis Ttncllas, oim pve. 
iquamine , ^catzno in Ilicio iiicludcs> & nj- 
drogarocoqueSi &infecc5. 

*//yi/r<igtu-««Iliciafic facies, Tcrespipcr, t 
guAicuiiii ^pyrechium minimum: Jtiftun^cS liqn»- 
meoi tempcras*aquacifternina, dam»in<}iKXt; 
cxinanies in cacabo, '°mmificiaatlvapotem igiuS 
pones, & i< caleat, & fic Ibtbcndum infoes. 

■' In ificia dc Pulio. " Olei floris lib. i. liqiu- 
[ninis'4<juactaiium, piperis 's/emuncia. 

Alitec de Pollo. Piperis grana j t. contcfcs, 
mittis><liquaminis opcimi "calicemi carani tan- 
tundem , aqu^ ii, mictcs , & ad vaporem 
ignis pones. 

"Ificiumfimplcx."AdutiiJraliqlumitHS»<»atcEv 
bulum aqux kptem mittes , modicum Apii vtri- 
dis, ttiti pipcris »• cochleace , ificiotaincoqa«> 
" 8c fic ad veiucem folvendum dabis , hydtogaro 
*' lales conditos addcs. mda I ,. Googlc do Apicii Coelii Ljb.n. . 

iHda '4 de pavo priniuin loaun habcnt, ita £ 
fii^Aietint, uc^icallum vincant. Itcm (ccun- 
dum locum habenc dc Phafianis. Itcm "tcitium 
locum liabcnt de cuniculis. Irem quattum lo- 
cum habenc de pullis. hem quinnim locum Ka- 
bcnt de porcello tencco. 

17 Ificia uw>/fflfl lic facics. Tctcs pipci, bgufii- 
cum, oiiganum modicum, filphiuni , zingibei 
minimum; raeliis modicum , liquamine icmpc- 
labis, mifces, adjiciesfiipei ificia: facics,ut fci- 
veat, cum benc *' fetbuciit, ^'amylo obligasfpiUb, 
. & s° loibendum fcrcs amybtum. 

"Alitcr:s*pipcrteiesp[idie iiifiifum , cui iubin- 
deliquamenfiimindcs^iiaut benc [Timm ac >)Iu- 
luiencum facias pipciacum, cui J+deirutum admif' 
ccs, quod fii dc coconeis , quod fble tonencc in 
mellis fiibftantiam cogitut : quod fi non fiictit , 
vd » caiicaium dcfirutum mittes , quod Roma- 
fii cehrem vocant. Accipc deinceps '^amylum 
infiifiim , adj icics vcl ) ? ory zs fiiccum , & lcnto ignc 
ftivcic fecias amyiarum. 

"Alitcr: oflicula de puUis"exptt)mas, deindc 
mittisincacabum porios, ancthum, fiitcm^cum 
coAa fiierint, addespipci, apii (emcn : deindc 
4ooiindam infiifam teics;addes hquamcn & paC 
fiim veldefrucum, omniamifces, & cum ificiis 
infcrcs. 

^pedemnm fic ^es. Alicam clixatam nu- 

cleis Sl amygdalis*' depilatis & in aqua infiifis & 

Iodscx4icceuaigenlaria,ut ad candoiem paiitec 

pcr- i.5™dj,Google Cap.2. OE ArteCoquinaria. ffi 

perducantur, cum jam mifccbis , uvam pallam , 
carxnum rel paflum dcrupcr con&ai^uma^^es, 
Sc in bolctari infcres. HuMl-LBEftSlUI. 

"f«iB., hoc eft.ifidum 
hydiogaco conditum : [quid 
corrigat aefcio , nili aliquam 
eilitiODem Venetiaaam , nam 
Toumim hrdns^riUiim. legit LiJ- 
ur.l 

1 xA^iirmnm. ] Lcgo aftirr- 
nws, id cH, a.tritftftoi, «XCO- 
ii!itumilicium,Gcdifium, qood 
cx nucibus dcpilatii & eicoi 
ticatis, coii€ciiiiui , praleitim 
plDcii Sc am^gdalii. lAlquid- 
oi jtMbiniiiimte&iwiTiaitnam 
■d ifios fhidui deconicandos 
ealidj opds ell. Jjfiir.} 

3 .^mMuHm.'] Lege , dmylt- 
IiDB,h. e. illcium cum jmylo 
coDfe&um. 

7 FjTBhr»m.]S.idii heibxni- 
poie maximi feivido. 

fl lidiKti.)l.c%c,'>iiiiKti , hoc 
cn,coeai , ec in unum cogntui. 
10 Et i«»ni.lLege,(b-i™,id 
cft , deiDde. 

ij ItlMfiiTii.] Erantiquo eX' 
emplaii kgcodum, «Jiijtvii .Qui 
quid Gi , DOs doeet FliDins ,1. 
XV. e.«. Ciim ait , Prtmi flnf- 

fMamj twuar. Smd H>9 »/ 
mtltm pnmmmifi ,fii,. [quid fi 
legendum (ii vnUfimi -. nara 
Tiolz fioics in piimo libio , c. 
4. menCs iafttantm. Li^ir.} 

1 4 gjuriiiriiim. ]Pei quananum 

intelligo hic quaitam paitem 

libiz , quz contian uncitts ties. 

15 iSfnwn».] Hocc(l,uncia ij Ctnliitm.itt anti<pioeiein- 

plaii , Citiitm. Qui poculi ge- . 
nns eH, & vis potoiium lotaa- 
iH fpccle. 

10 .^itt^nlnm.] Liquidoium 
menfula eft , Bc quaila pan 
':uaiii continentcyathoi tiet, 
Jthore Aphricaoo. Pliniii» ' 
imcD hcminx quanam paitem 
TigDificaiedicit.ee F. .Cgiocni 
fefquicyathum implete acett- 
bulum. 

t-A/M».] Miaimum'meBrii- 
I ell cocbleaie , 5c oStm 
pais Cyathi. [Vide infia l.Ill. 
I».) 

[] Pmi cmbii.] Utcunque le- 
gciis , Eve pitti aniiii , five ot 
MS. codel habet/jcirf cWiii : 
menda efl , Sc &nc intcllefiii 
veiba : quaie caftigandiu locut 
eft fic emendandui .legcaduai- 
cjuc , fdii cmdiiii : qui quale» 
hni docuit authoi, lib. i.[To- 
tinus lcfft jitainti cndiii ; at 
falliis eft , cliin ad vcntrem mo- que conftai Humelbeiguim 1- 
lios MSS. codices habuifle , 
atqde alioj Toiinum. L.fltr.i 
Z4 Di Pavi.l Dicitui Sc Favut 

I s Vi cdllum viiicdM.1 Id eft , Ot 
duiiliem <upeicnl,hoc eft , ut 
ceneiefcant Si emoUcfcaDl , ci- 

26.1iimdHmlHmmlutal'diciui- 
cmlii , iiim <;ami,m, trc.] Hic 
teitius ordo,Scquod fecundum 
— decft : quare ex i.5™d...GoogIc 6^ AriGii CoELir. Ub.U. /uw hikiiu 'ii latM^ii. Iginu 
conftta Tcl ci hoc loco aliam 
lUquam cdkioiiem coueiiHc 
HDmctbeigiam , panun liiii 
coDJc&um , piinim fidc veceds 
•Ikujiu MS. Godicis. A/^ir.] 

17 IfiuA mmlttti ^ta^l L^gcn- 
Aaa , I^t *mjlitt , id eft , 
. ■mf )o caoitSa. 

It Ci/wril.}LcSC i/(r*Hn> Tcl 

X « .^tmyi, ^iifMi 1^1. ] Amylimi 
Gt ei omai iiitico Sc llligiiie 
[fola Scionga micciatione lliie 
nioIa.]vide Ciuoaem. 

30 SttbrnmdiuafiTtl iWMtwn. ] 
I.egcadum,j^y>i<«ir<n> fmit- 

j l£«cii/iiirmi^]E( antiquo fcii- 
pco eicmplsui legcadum /■»- 
/iniani , id cft , fpiHiim U. ciaf 

3 .« ^(/"«K» ^ («MHI.] Hoc eH, 

Tinimi cydoniie , luod folii 
^doie ia dcfcuti modum 8c 
~ ^nellis ciaHiludiiieni cothim St jS(aj»«m..] l^,ctrktr»m 
Tiiium fcyciic , ^UM i caiica 
fico deco&ione m deftnci Mt- 

Jbmti^ [cdaOum lli. JHIaaam coiifiduiit , 
qui moitales 


I<eiico authoi cAUcfydiiu& 

41 Afi^/uii.] UoccA.iMcoici- 
catiii^pelleSc conice defunitif 
Sc emuadati& l/aile tt coa.- 
dimeaio Sc llicio hulc apodcc- 
mi nomcn inditum )<utamu» i 
[ac aliceifcaiimus;vidcliipi^] 

^a cyi(<arjsii<vu.]MitOiein ai- baliicUm doccmui EpiftolarU- 
nio adfciipta ifud Maccellnm. 
-.Ad zo. tibTti bfJti t^Uitnirr 7lti. .ftlu •. Adv. ] 41 rufiltlt tmiuUit. ] Alitei 
capicndz funt , quW putaiic In. 
teipcei i non eaim OtciTUtrtu 
foaac,fcd pilo dcnilii puiimi- 
nibu]. £ft eoim pilum ideni 
quod pilUUum , dava , qua iu. 

rdiaBas , L IIL Acut. C. ^ »iJ«w 
pio ipfo mortaiio icccpmi: vi- 
dctui: (■« itfdvr ditkiti miuitniii 
iMc^iMniliiH M fiUm , ^ caBf 4 tfidtflmt.'^ Ncmpcqnzali- 
, quam camcm involtanii ut qM 
, lequuntuc , quz caincmptulia. 
aoniiD aut pavonum ndipofam 
Sc pizduEam , pcAoiis pul^ , 
Hj.lEipconieieTocat teflcllaiim iocifam indudunt, 
ximeii , ejiceic. j Ih mfmQ MmAis.] Scilicec ob- 

"1.] Legcadum OruT- volvcs ; quia i&cil ciadonin 
W«Bt. Qua panisgenu3cft,&ei ] fivcpUccntulaiuniinotc,mcm- 
quocoii£citu[.Semcnj£t)iiopi2 I bianaccz iguxdam 8c cenace* 
feculiaie,3c,fefHmopeilimilc, | pulpx fiieiuac. 
auod coqueoKs vcfcuoiUI , ut t HjitKtrtu i^t fu ftaii. ] «5™dj,Google is hydiogaiu hydcomcli. Pitw •^n 
^rniU , qniua Diij^ lijUniniim 
vrMH, C. Au(eli3nus, cKiod, 
Lll.c ij.i.e. vulgus Afianua. 
lo Tan ificittdmfmm^ittiM- 
iui. ] I^oto igoi, >alil,at quz ifi- Cap.Z. DE ArTE C0(iIJINARIA. tfj 

IS^MHM/iflMiIl^ «icA^ 
l«ii,t^M4fipiaimi,f„.J Hjdr^t- 
"^■Sfpm»rm«dMm,irimmH,. 
JiojitdUi] ;n.iJu; uii^. Lmn- 
ptici. in Heliogab. c. 19. 

1+ /fe* i, ^™ frimmmlmm 

r^m pKlfKi (lemporibui ultimit 

cmj^ictitm fmft. MlKaxm 
Dcipa.l,IIV. c. 10. 

Iflc aufem enumeiai i qaibu* 
cainibus iQda pJcoa fiam , j^ 
id quinium locum pioceiit , 
fuas cuique carni McellendM 
adrciibendo : gulli:m icaquc fui 
fecoli diligentei «plicac 

amj 10 , loco mcduUz panii , 
aut alicz , auc tia^ alioijua 
jufculum pto iQciis iurpiaknu 
atque foibenduminfenui. Ftu. 
mcuCL iarina in amylo aqux vl 
puticfccnie icrolTiCuc ; a iuol^ 
veib fetina Ccci ejccuiicui ; iai. 
tui amylum vidccuc faJuDnui 
8c ftomadio a|>tius elTe. 

) i .^iitir.JHiccondimeiicum 
docet eiamylD;de iliciia yerb 
iilec; Quz pio cujufque gufti» 
eligeiida funt e fupck naci;itis, 
iiPif^tniipidiimfufiim.] Ut 
teneicfcat , ciim baccafitpipci. 
En giraro vel oinogaiura mpe- 
laium ! clcgani fme condirum, 
■-' ■■■* 1 arfti- 1 1 Eijeffimduni iafirii.] Igicui 
hxc ilidola &ecuiit Sc ccflclla- 
Ca.ul (bibeii poffin[,tanquam 
pami alkujus bucccllz e juf 

zxI«if,Ud4piill, tliiir 

Ji fHll,.l Aliiei \a ilkia dc 
pullo , hic condimentj cancum 
naiiHntui : ipla aucem ilicia 
qualLi liipeiioia : ba:c jnfcula 
conficiuclui ad condicnda ili- 
cia de pullo. 

\6 /.ifMmiiujffitijiw.J Valdedi- 
ligcas eft , iie li^uamcn non 
optirax Doiz &[, m quo ceite 
fijmma condimenti gi;itia. 

iS/yliimB^Tiiijiiir.lNonplcrmm 
aliqua cainc incluta. Ita mcliui 
icTpondent Mcdici inieationi, 
ut Teniiem fblvani. Itcm illa 
fimplicia iliciola idco di^a 
luni, utpotc paira lcgmenta 
quadiataque tcIui placeata- 

iAi; hydrittri, fdlii aad»,, iddii. ] 
I-ege *-/De iftis verb falibus 
puigaioiiis fuptl. Ita hzc iHcia 
i^iciquoquc eihibila funt, 
quod liipia aitem culinaciaip 
cft , S( dtsieltcca agnofcic. matio fiiit , idque mciicillimi 
proptei llomaclii concoaio. 
ncm , fufci pipetij gtana 31 
numeiai , quz mica accuiati» 
fuit : fiiitE ad Hrarhrnr aotf 

i6 ^Ujlnminfi, (ctibebaot t< i.5™dj,Google 64 A P I c I I C oB L I r. Lib.II. 1 (emper lciibi- 

tuTiapud Apieium, ul in vetu- 
ftifiiniis tjuibufdiuTi Vindidani 

me lUBI. ^mnlmai ex 'rii^, 
SALMASIUS in nota ad vi- 
nm Aleiaudri Severi eap. 17. 
[iflii luncii ciEalici nulpi»ni le- 
pcntiu apod Apiciuoi ; p-.iulu 
nuncn infra tn-ufKHan impe- 
at: m nec am^^luni ipudlo- 
nnuni aut Humclbergium ali- 
leilegilur.quam cmnj. l^a.] 

l£i Salmnliuj m excerptis A- 
^cii pcoltiT , in notis ad An- 
toaliiluii Fbm cap. 9. oriibti 
f* ttaji i n •smpiu VindaTii 
(qoaii infH lediu] Viniliciani 

fciipia habcmus. .intda ba d» 
m*M p.^^fpjfa»dintmf>.f.rf,n- 
iu,^ tmmii^rrti. Hie quoque 
dceipta agnofdt Giutcrus. 

Otjz^ im4id ■» *n iiair 
iitjBTftf, '.', fM iaiiit itmi, 

nnllo fTumeaia in legumini- 
bus zque bcne ratiamui , fc in- 
edian ttiuiuiniotein palimui. 
Ei hac Indi & pleiique Oiicn- 
ds populi panes cogunt , illil^ 
qne pcnc iola lauie viditant. fm^ iHwni coloEcni VtttH' 

Dc R.omiuiii loqui vidclui, ac 
li is noQ cx iis fiiciit ; fed de 
omni condimcntorura gcncie 
£c loco lua rumpfiire. 

3 i .AIiitT, ijJnKln di fnllii ccpn- 
>Biu. ] Idque Rt dc otlici^s in- 
icgris k non confiafiis pullcr- 
rum, omai rcilicet came ante 
dicumdfl ad ilicia conficicn- 
da : itacgue cx olCculii cofti* 
5c camis bona pane nndaiii 
luTculum Talentius conficinuid 
iGda condienda. 

41 ^miirtalii Jtfilaiii ^ in «^m 
imfmfil & llH ™* vpMm.] 

Aqui rdlicet calidS , k fadle 
dccortieentui ; Sc lotis ad 
doicm amplius 
ex cieti argentaiia; ncmpcin- 
tegrii am^gdalls : ita vana & 
liinlii cft latcrpictatio C. Bai- 
thii contra Humenieigium. 

Foitb de aniygdalisdulcibui 
intdligendum efi ; nam amarx 
feii ex toio medicamcniufx lulio ralubiioi calce quavii 
iva, & cx terris mcdicnmcQ- 
toHs live figillatis babcndaeft. C A P. III. 

> FulvuU. BoteUi. » ■^/'UIvuIe ifidata fic fiunr. Pipcr tritum & 

cumiiiuni , ) capita pottorum bievla duo a 

molc j.-Googlc Cap. ). DE ARTE Co^UINARIA. fff 

mole ptiigata ^ nna , liquamcn , admifccmur pul- 
fx. bcnc tunfx & &icatx. Denuo ipfo iubuito 
ita ut commifceti poffit , mitias pipcris grana 9c 
oudeos, Sc 4 calcabis in monano bene bto , Sc 
coquuntur exaqua,oleo , liquamine , f^culo 
por^orum & anetho. 

' Botellum fic facies. Ex ovi vitellis coftis.nu- 
cleis pincis conciHs , cepam addes, pormni conci- 
fiiin, • jus cradum milces,piper minutmn,S: fic 
inCeliiiium faicies, adjides liquamen Sc vinum Sc 
Cc coques. 1 ^VIt^^.j Vulroli diniQ- 
cur £ucinuiu] geous 1 
*olv4,guodm inle^nu {nvoU 
vannu adraodum vulvzfuillz, 
quz olim JautiOimi ciat cibi, 
Unde iitTDlucnun cliam illud 
album 8c lumcmt in ovi (pc- 
dtm , boictoi pronimpcntes 
inTolTcntcm quddinvolvat ip- 
' &a , Mfnwii appelUi Fliniiu. 
lib.XX.cap.il. 

1 CfiiM (urrtnwi imit dm i 
m/*p»x<«.] Hoc k& , poiii 
{bicaa, Sc nuclcos duoi parvos 
m intcgio bulbo fcpacatos , 3c 
^ ciiui&iu Sc pclle pmgsitai. 
Apiciui mtlii Tocabu^o , inic- 
gium bulbum intclligic i qui 
icfpcdu nuclcoium magnusell, 
Duclci conln pat?i & cdnium 
Kfpcftu btevei. 

,_ .-. . ^ ^^^j L*gen- n. ] Botclli Sc boiuli 
TocaDiui taEciminis genoi , i 
cune liiiUa > adepibiu conciCi & iliisiebasimplclisintefliDii: 

ibotis,hoccfl,iiuftalis camia 
lic appclliui , ut quidam volunt. 
(Frff. V. Btmlm) Eolus enim 
cujulquc ici fmflum iignificai. 
Martial. I.XIV. cp.70. 

Su'«m'r BtmliHnnditiiiitim. 

S4<-™ /<^«. w«r4r 41^ *■«. 
~^Bilan imhUoTir MM. 

Maitialis.i.xi.cp.ji. 

S ftm (nkAMt.l LcgC JMi ent- 

4>w. Thuifs eiiim nallusiD op- 
^' is ulus : nec ejus nlicubi in z riipiUt ifiiUu fic fim. } i.5™dj,Google «« A » 1 c II C OB «, I I. Ub. IJ. 

Hof Bft • i&ts"'^ amdnn tx de Hlia aliqoapaiw cunafQb 
poiGcUs Tul*" tunwBc&icata - — }" CfKr« pjfrwM»*roM ^ * 
«w/«^injiW.]Puigitil poni ra- 
dicibiiis criaalibiu s Sc KfcOa 
■Itcta cstteimutt hcibida & 
viicfctnic , tcftani tantotn bic- 
Tia i^pitafinTui Sc albida. sBMBiim.-] SmcUm *d botulot 
ex langniac CTiani paracoi fuiC- 
fc, auSoi cft TcrtuUianus , A- 
pt^ogciico adTctfus geBtei,c. 9. 

Dni^iuiiatTiimtimtu Chri^mH- 

tdtnmtiii , iintj/imi frilicH ilbd- f Jm m iiim.^Tio^i o W ui», 
iiM ita aliqiiid cciri cipii-> 
it , niii iotclligatui dc aliquo C A P. IV. 

^ Lucamae. . T Ucanias * fimilircr , ut (upra faitHum elL 
Lucanicarum confedtio , tentur pipct , cumi- 
num , £Lmreia , rula 1 petrofclinum, ' condimcn- 
tum , baccz lauii , liquamcn , & admilcetur * 
puipa bene tunCi , ita ut denuo ben^ aini ipfo 
inbtnio (ncctur , cum liquimine admisio, pipC' 
le integto & abundanci pinguedinc & nucleis ,- 
farcies intefHnum perqu^ tenuatim produ^m 
& i fic ad fiimum fiiipenditur. & T Tjww*] Eii 

*-* nui funt , 'k I»canis po- 

": Gc diajtiigiiltiui exmc- 
" iDieftinomuliciesKoiiu- Filiit fiwHi v 
Tnlldiu biiit V X im.ep. 1...G003IC , Gap. f. OE A.RTi CotiJtril^ARlA. 6^ 

I SindlkT m foiftiBB ff .] bt 
Tulvulz ificiatis & botcQii, 

i CaOtmimiim.] Quh] itd Ar 
caiur pM eicellentjam, iie U- 
tci : videfm inri MKla lupelio- 
fii npitit rnl^iideie. Tdiiluis 
legit iiMiiiamm-' — -'—^' "— 
inieipuaaioiic. aiac paTdUa coSd. 

Cnidum: fea nim utciii , co- 
quendz faa td e< «Dogiito 
vc) hjdioguo Scoleo,ui lupil 
diS^m dt i ■tiiec lucanicx noB 
oniaibus limilitci le habeicni 
cuin TBtntJit ifieittis SC bdid* > C A P. V. 

' FarctT/iina. 

* /~\Va&cerebenateres,nudeospin««ypipcf, 

liqiiamen , kler modicum , & his imepC- 
mm implehtj, clixas , poilca anas,& inferes. 

Aiitei , co6tam alicam & tricain ctim pulpi 
concifa 3c crita unacum pipcre, &Iiqunnine,& 
nucleis : farcies intcftinum , & etixabis , deindi 
cum (ale aiTabis , & cum linapi infbres: > vel Ba 
concirum * in diico. 

Alicct. Alicam purgas , & cum tiquamine imt- 
fiifti Sc > albumine pcn:ri, Concili mfnucachn ftmul 
etixas. Clixato tollespinguedinem,conciiks , & 

* compendia, »\\aicof>adig, pub*, infc omnis 
commifces. Tctes piper , tigufticum , ova tria j 
hac omma in monfttio pcrraifces cum ntrcteis 8i 
pipereiritegro, liquamen fuftiindes, intcftiniHTi 
imples, elixas & ? fubalTa», vel elixum taniihn . 
dppones. 

E 1 Ali- 

D5 .ij,.Goog[c 6S Aficii Coblii l.tb.If. 

Aliter. ■ Circelles ijiemos, > Rcplcs inieftinurD 
iinpcniaificii, &drcelluin&ciesiotandutn , iilr 
masr cum famaveric , {ubaJlas,>° ezomaS, ■' 
ociK^aropliananipcofiudes^lcdcuminum addes. condlk icfcitx 

Timi lebos timque indli , liiipime , adjpe 
fniUo,atomititau, fale Sc cc- 
bm iliit. Et bide faitatcs , qoi 4 Difa,1 Dirou cft <Ma Sc 
inflminiiiHitn (neafaiium , fu- 
(cr qooit cuncs & iliac:^ai& 
iuealjt iultimitut' 

I _*««i™»»mOLtgendum, 
•/tMBjHfwn.boc efl poiiime- 
duUi > qos albi eQ. [TDiiitui 
tegic. ...«UiHiHfirTtfw.Liflei] , n fequentibui : [hit 

innua fe duostodicei MSS. lu. 
bitUIe. L.^i 

7 Siii^ti.i HIc adfcnbc u 
intiqK) minulciipo codicc 
hzc vedia : »J a/iuii lonn 
^rnu. vfkir. ClraHti ifdMti 
'M/flii «Kijtaiim: te. rcliqn u 
TuWta fuat in teitu. 

I amlUi.i Fei dicellos' in 
telligit fiudaunB in diculi foi 
mam tc lotnuditaiem tSiAa. 

S /nfw/^] Didtui.quod ic jralli.l GcDiu ell fitcirai- 
linuti , quod ridcotui Ve- 
tecei patiDis polEc plenii infiK 
coiODz circumpofui£e , uc de 

1 iii-anii-it JhLuOlliS llb. Xlll.' 

..JS. 

PUiHm Uk ■!» jMa arn* I. 0v4 & ttniilWi Ora Sc 

cetebella paicinapnti.coAi. - 

I nlfii rtK//iw.ii./™.]Nem- 
pc innflinum &nuin, eliium- 
que, inque pluies paites con' 
cifiun pei fc infcic] in difco , 
ya mnifmU addic Toiinui fj^fff ] 

uiiafa oimfro. 

4 ii nfa.i Kcai HDmcl- 
bcigius ducuD iDiecptctacui: 
inftnimcDnim mcnliiium. To- 
linus menfulaie , nbi pluca 
cibaiia limul iafciii Eonfucvc- 

1 foD lominii DOD omnes obfjeixi- 
:unt. Fiopiii fecculum efi 
Tfiirun 1 cuiut toniM aon qc i.5™dj,Google Cap.J'. De ARTE 
niimmu U hifioiU. Hii fi- 
xiilii eranc meaiaiuni feicali. 
Moi cnim Ixncex menfii im- 
pouebanc elegiuiiiorei : led 
ituchinulis qmbulSam, Teniiflo 
anificio elalioiatii paidrn im- 
ponebant , pinim appetide- 
tiiuic. ' ID Sacyiico Fetionii 
cona lautilSnM deTciibitiu: , 
cnjiu ga&3tio , Gve ptoniullis 
menfs , -ita bciit eihibi» : 
cap. ]i. lnfnmaifidm (men- 
fam intellige , quatn & guOa- 
toiiam Toant ] tftUtii ira Ct- 
nthiia c*m tiffiidt ftfiias , fni 
biiitic tlivi ia ilUTM tlidi , m 
alim lup-iu. TfiiAt tfiiliim 
Jm4 Imkii , M 4iMn>n iMijni- 
tm mun TrinuleiiKii i^rrifiiim 
irM ir mimi fiidiu. Pmiiiaiii Co{X.niNARIA. 69 miHt & fftum ffttfii : fmtma *M(M «MitM»* ftfiA: igftt 
liaikm Syrita prmt am p 
fwrni mUi. Peiodc 1 «yir • irirm *J^ffk»i ti,,^. 

ftfir ipurnf 

9» mtUTim finiBT imftfktrtt 

•mm , fiiff ttmm ImM* fm- 
Snm. Similia apud Gizcoi le- 
In Tita 0&3Y. Csfan* 


priori condiinento «Ididit t 
ottcia onmia apud enm ddt- 

dcmitni. 

S V^lii linffifiinM m^HBa 
ifinij Unde couAat ijlcia mida 
fiiille : {unen eiua imcidam Tt^ II Oimgim fh^tm.l Coo* 
dimeniD Gtc jiuculo (iipia , 
cap; z. td ilkia cs phafiaao. Ej API- i.5™dj,Google 70 Arioii C«iii,ii Lib. BJi 

APICIICOELII 

L I B E R III. 

Qul ■ C E p u ii. p s appellatur : 
Id eii, Hpatulancs. C i ,. I. 

" Pe olerihti 3 fit mme a/w fhtan^ttinHm jiat. 
QMNE ohiss fmaragdirmmfiet,ficom4ni- 

. Ec macdlum. Venim hoRui 
non rempcr uniiu ligDificalio- 
Dis iiiit 1 >pud iiniiquos eniln 
omnii villa honus diMbatur. 
Cxtcium hoitus communiGg- 
niticatione locus didtuc , . in 
quo hctbx & olcca dilpoGcii 
accolis □aTcUDCui , Sc hociui 

dicicur Dmnis hccba , qua ve- 
fcimur. THeaphiaflus : 0/(u 1 QEpm.,.] Ideft, «nfJc 
olitoc Hre hDcnilaiius , 
{c iadc ctiam ctfuri^ dicuutui 
honcnlu , qua: Aaliqui titif 
tiA DUDCupatuiit ab aecipicn- 
do. Flin. lib. XIX:. C4p. 4. Hk- 
ti , ait , mtximi fUiiiioa , guU 
mn rinm i/yii\fiirarBU^ /gnj. 
Exftda4 nt & fttMii ftmfrr, 

cilU cmi^ , «c mtralHrt fm- 
fnm ii(> , ^ fiu miumi ncrif 
Jirmt dti imidmrm pimu. Pacs 
«9^m ad londirBentn pecli- 
BCiis iSitecm noD dorai ■vrrf- 
rua Jitri ftlif^m. mi^ae hoc- 
t\2s omnino paupicij agci. i finiliiiidmtm. Dcmu» 
odidit huic libio Cepuci no- 
nen Apjcius doQcc , ijuod in 
o de Dlecibus , quac in cibum i.5™dj,Google Cap.1. DE ARTE CoQJDINARTA. ' Jl 

diHuiutanu ■ Gc coTmu pul-i 
menlaiiii Si coadimciitis 
agat , Bc iF& conficete do- fmtra^iiama ^iir.}' H« MnDM 
tuuli vjcc fccibtio. Deiadc 
caput ipfum indioalaSi pctfi' 
cko fSc, 0«« dIw /isurig- 
Hmfa, fiam wr. «j«- 

3 Smtitgdinim.] Hoc dt , 
vilidc , nicidam , Ifilciididiu» 
tranHuddumqiic , & afpcaui 
jucunduin , ccu gcmnia fma- 
lagduf. 

4 jVd'h] Milium mioeiale 
cll, cujus qiiQtidam allquibus 
Jocii uiiis pn fale &iii 

Ulicoloiis, fapoiis, i 

fubaaalic Ginilitudo cH , Si ^ Jklit natHca Nt libi faHaui puvuK 
du <«>Ai .- eom colotem judi- 
caium clle oculis raldc faiit- 
bicAi. MaiccUiu lUiaplbdus , c. 1. 

Fiwi hmtfKii fri/lm kWii Jia- 

riddta , 4IU <Kqi . cwmit^i^m 
fmnt t^dai. Adverf, pag. 4 Mlrt.] Aliud fiiil Dilnim 
Anuquomm , alque aliud GS- 
pclia hi>dieiiia', ncritliirn in- 
vcntum. Id auieni iiiROip. 
qubd ipjc ei .£gvptic celcbii 
nitRlnp coai , ad hV ammo- 
niacum accedic. Vidc Afta 
rhilol^tuca Londincolla. 

Nitnim antem amaniai cR , 
qiio fatucanu Jt^fva Fcira i 
ideo biafficaoi oiiii aniatan\ 
in AlcEandiii i qaod aurcm- 
fantn ia AleiandiiaDi i RJic^ 
do fcmu , in aonum cffieeie 
bfafHcam dolcem , led qDX- 
ipoft^id tanpmprananuaioct . 
^amucrcar. Dipluliu Siphniu* 
_. Qnod' apod AtficnTUm, Ddpli.lS. c.i. 
aA bol'?' A^ii^iaBa Mtmi bnfEcanmi 
" ■" ' coauia ; nerope us oleo ° 
falc, --■-'■---- - Pliuius , in IDcne ad' lidLibiiiaiem longc 
jizfhcDik cA. £x lioilieiiM 
vetb ufii , aqitt' vehcmeuief 
buUicBti addct pipnliKranim, 
falem,buiyii modicuin.DtaJn- 
iraiA mox . aut ' qualfitKt hei' 
, bas vuidei^iBlitic». E4 I ... Googlc yi Apicii CoBt.li Lib. III, 

C A P. II. 

■ PuimeMarium ad veurtm, 

* 'DEtas minutas & ' potros requictos etixabis ^ 
in paiina compones.Teres piper, cuminum, 
luffiindes iiquamen, pafrum.ut -t qua;dam dulce- 
do fit : facias ut fetveat, cum ferbocrit , infc, 
ics. 

Similiiec i polipodium in tepidatn mictis,ubi 
tpolNetii , tades : & minutum cum pipere 6c 
cuminD trito in * padnam fervcutem mittcs,& 
utcris. 

' Aliter ad vcnttero. Facies beiaceotivn fafces, 
detei^es, laves, in eotum medium nittum a^et- 
ges, & adtigas fingulos faices , mities in aquam. 
ciim coxetis, condies paiinam, cum cadem paf 
iiim velcarrnum, & cuminum, & pipet afpet- 
ges , & oleum modicum , nbi fccbuetit , po)y- 
podium ' & ftiiAa nucumcuai liquamine tetes,iti 
Kiventem patinamHtndes, cooperics, ftatim de- 
pones, & titetis. 

Aliiet. Bctaccos Varronis. Varro. Betaccos, 
led nigios,quomm deterl^s radiccs & ">inullb 
decodas cum laie modico & oleo: ■ ' vel {alc,aqua, 
&oleo" infecoquesjjulcidiim (ades& potabis; 
^> meliuscrit, (i in eo pultus iit decodus. 

Aliter ad ventrcm. '4 Apios vitidcs, cura fiiis 
cadicibus, tavabis & ficcabis ad Iblem, deinde 
u atbamen & capita porcorum fimul elixabis in 

D.5.-.:»d ,. GOOglC Cap.l. DP ARTE C0Q.UINARIA, 7J 
eaccabo novo , ita ut ad lenias defcrvear , podea 
teies pipcr, liquamcn> & aliquanturti mcllis hu- 
more temperabis,&'* aquam apiotum deco£b>- 
rum colabis in monatio , & ruperfundes apio , 
cum fimnl ferbucrit, appones ; Sc (i libitum fue- 
[it, apios adjicies. inV/mtMtFiMm^,*: a cH pulmnilum 
£c cibus pu|m«itiiiii , id eft , 
cibus ad mDdum puliis l^aiu. 
A puttc (iquidem di^um cQ 
fiilmeiiturr. fi)li AUtem cibui 
cft cx fyne iu pulvtiein , tc 
fiHiaita ci»fGoiein leiaQo 
faSau , quo lon^a tcropoie 
pio pme ufi &eiuiic Vetcies, 
ut icllnDr Flioius , M. Nu. 
lib. XVIlt cap. g. cujiu bzc 
fmil vciba i ptilit Mtim , an 

nw/^iDB. guoDiuQ iadc Ec 
puIiDeiitiiiiabodieque diounnii, 
tive puli ipHi , liva quicquid 
vii aliud, quod intec cibos id 
modam pultii JiiOam fumiliu , 
'oc eft , pnlracnii 1 ■ 

nplei, Ec a quibui 

is cibiis ippelLuur, 

tc tencllu , quz nujoiii 
cmolliendo venttc funt effie.. 
dz , pizleRim caudida , qua 
alvui fblvitui , cum nigio 
xuthoic Plinio. 
iPtmi nqniM.) Hoce&p< 

facoa, quM t«is>B«vocateu! MiiccIId) medkm, Sc nilc* 
majoiis acdmonix ttint , Gc 
idco quoque effidcloiei. 
^SiwJAn rJK«i^]Legendum 
:i Mripco eiempUii , jw4m 

roiinut. ^^fr.] 

•tpmHlmr npu tmmdifiiS* , tr if' 
1 r«Ai uadf» iii[fatii*r •liri 
i7ii'& iWm vtl f,lfam; 

VHm Uvitir ftlvftddm, vit m fi' 
Pluiiui. Foljpodium id 
D dejicicndain cum alli*. jiu I.TK1 aUiM , fiu Umwf &e diOum quod pucai. 

7 ^iit td HniriB. Etcki ii- 
iMimm, ^c.] Hoc ialum'pul- 
mcQtaiium ex veiuQo MS, 
eiemplaii adlciipHmus. . ln 
quo eiiamnoounii mcndafnit, 
piifcnim.in his veibil , ftdii 
diurt,i<« ■■ fio quibus legcndum, 
f^ai, dnirtir. ilem piOn^rM, 
legendum, niinin, fiofrm/lrt, 
frmfit, & pio )■• iftriu, CMfWr I ... Googlc 74 Apicii CoiLii Lib. IIT. ..«i^o] ... . Veram p«r bcuccoi m- 
cdlige pliiitz arpaiaeos lirc 
cjmtu I de qaibui ampuus moi 

ligc , JmlmUi potilEmuiB & 
przlcmin Ticidcs . quzhiimi- 
Oiaiti fiiat, vemeic«]uc fBb- 
ducunE , quamiii aiidz quo- 
quc , H iu aqua macciatz ab 
intcrno putamine mundentui , 
iMenlioiibui haud mimii cffi- 
Cacci. Sial. Ut e& aucbDr t. 
.CgiDeta. 

f^oi nunc pDiut pali 
linni Apidui , ad Vaiioaem 
[cfect autlioicm. Varm (eii. 
pfit Jdi^Hi , intai iUaj' e<l , 
quaoi T«pi tAff^^vi LDfcri- 
plit : Autboie A GeUio , lib. 
Vll. c. iS. & lib. XV. cap^ isi. 
i qnibu* fbite hic , 6c qiKiti 
iBfii' lib. VIL de btiliiiB oint 
Apidui., defampBH' «t li>- 

M MalM Mulfifm eft , ipiad 
Gtaci tiH/iiAi dicune , nviiKi 
fc meile coalicdiu potu*. Ma'' 
n fvaS^. Im^f m , ioqut Ili^ 
niiK, H. Nat.Lib. XXlLe;i4s 

Umdt t^mmli txtmflt , ^mat m- 
ti^mm mtm nmft nf., nbi 

viHmMmoiamt itffKf^Uii^ 
tUffK, .7(1 Hffn*», fifi" »«(/i, 
t&H gfM. Vaiio icgiuni mai- 
bDHi coauomiiutum an^- 
nn tni£i , ipiotiiain nu«-- 
tiu mulfa. idan apul fli- 
niam. H.t^l.XXU.c.ii. b /( fatjafiiibimfium,: 
ptHTi miliia aitmfi.] Lcge , n 
fi itfni.jmfimtmHfiiia, & fKf 
.*»-■ iWiw irH fi, &i, tAUia 
legii Torinui.) 

1 4_i;>»j. ] A^ hcAa laiHcem 
piio fiinilem h^Mt : fiiccn* 
ucclabuli menliiia Hydiopicis 
datut. Ptinius : tadii intus ha' BadtciE] candidaiii Sc ^ c 
cmriotie uigio putgatitE 
lilcr lcgit Toiinui : d«H 
«^ mfua ftmnm fimul i 
Lifttt] 3 'Jt^woi ftni.l Sunt , qni 
poftquam teaa evuUi fum , 
aUqoo ruu tcfflpoic feiTati, 
Coliimclla,:Ub. V1& t.l.U»t 
fiin d4tf jcafeBt>>ar..- & Vidiles bed>ai iii oppo- 
.. Tidctui Apiciu» , nt in 

eadcKn capite : ^iti viriitt beKiut, ^ qui loaiM fiw 
oiti, non plaulali fiut alinn- 
de, c.ip. pmiwi^imi, U^ 

afiu, Eifim»l , « Wh ifiimt 
td artiti iiaifm, A». AdreiC 
p. !7Ji- 

II In ftavm.^i Ttntmii co- 
qucic , ut fiifidat , atque dt» D5 .ij...Googk' Ctp-l- DE Arte CoQJiriNAmiA. 7f 

■■ /( uqan , ia&mlium fma , ^i I Piljppdian.] Nihil co Mti' 

/ulu. inlili.Lcap. L. & #t- quiui cihibitum iuit in mcdi- 

HKf (Bptnt , vin •11 («Dfii/cuw, cioa , atlinivc ) vrnlliuilc cfi , 

frMtr ^Md fiiHnSt ijfli « /i ciUn ^ piious faanitiid>us , is 

rWii. Ibid. pcDuiix vid^ , omncs ladicet 

/ I tentai faetini , hz , qubd al- 

L I 1 T I >,. vuni mDraie iaicuzfiiUiiui'. ' 

I dem in ufum quo<]uc mcdioim 

^ PmliaBii4Tim.11dan guodl^ leccplz fi)cnuii. 

liiipulmentum, id eft , jufcu- , * Et frHpa n»anri.] aeat Hu- 

lum condinini. Cilina Auie- ' melbcigiui , ju^iodes intelll- 

lianus innumciix locit. Chio- 1 git , gubd alvum moveani , 

oi. lib. L oap. i. PWnnriM qu2 uuica hujus cnpilii r. ddwiii iwdiriuii > fiiiimUi 
w ^fti» iahi «IgM 
nucca pci cicellesliKn 
diOs func : iu Nnx Sl^i^ 0*t- 
dii , tyxB cx ejui elegauti d^ 
lciipciQnc, lii)uidi> iugluii oOe 
'-itclligkiu ) ab medicaiDcato- 
:n ejus qualicatcn) m 
n mcvoiukni : inib la- 
viant tuends emiA , boc lo- 
tuin eaput piivBtiai inlliluluin 
cO. Multi rant mcdiei anti- 
qui it. ic coquiMiia fctipfe- 
■ut, abipn« Higpociaticleni- 
fanhet i quoiuni longam (s- 
rien nhaNnl Alhenaul* dcfiilew fou pnlraeDniiia , ^cnr ««MmaMiAHn?] Jn- 
plane medicameiitofa funi, Scl glandl.^ltraDinai telnpotei 
^ptei eleganiiameoium, ad) ut nuitc , adhibiia funt, uc fiu^ 
mediciaam aduUtiiccm pccu-j jtusdc{iccietui;vutgusaicidad 
Jiaiitci accincnc. i f^il^uem Geri: fiicilis Sc va- 

) Pimi •ifiHiiii.] Focri ci na lacio^fed ciim iHit adioics 
tei^vaftz inAgDitudiiut finc.Sc 
pizieimodum &agilibus lamii 
daaaiz , a4i fiunKuim {itticKtun^ 
ericandum in fcanlione , popi- 
ci longi opui t&, 'Sed EiEC 
' obicei. tfaifit mcdto micicrci fiuut j fcd hic 
i(ltBftiL$CaiOIUR) vittuf icqui- 
iitui , taoquam in ufu nKdi- C,o<,gIc 7<S Apicii Coelii Lib.in. 

Uafii liamdii, ] Antiqui duai I 
mcnlas aifpoiicbini : akcnun 
qux ad fiticEUcm ecat , •nii 
HruM TOcabanT: ilteiam,qua 
«d ddcaatioacm ptoGdcbai. 
fiaui^AM appeUabaiit. Uiide 
' TUctui. Lib. U. lai. I. Jlfc/V /M«r^.] lot Sc bd- 

UiiDniin: , 

gemu (ccundz menlz vcnit. 
Maciob. SntiUDal.. £i notitlc- 
]e^ Vaiiomoi 1 CDipiiigio d- 

»Ii>(nwC<n'«i, ]Idc&, be- 

nun iidico , muiro dccoftas: 
ut lic ptaEldi taiDurqiw airum 
inovciDt. 

Pedes rDcaiuDt veteie* i»ti- 
ces Ec fibias : Hc bac pcdci 
■pjd Vaconcm de IL L ^' 
fW» fwnnJs /cri ftrmt. £( 
iMca pi^ Apicio. HiBC Be- 
taceus ablblute pio iw ■ ciun 
fiibinleUigatui pes. SALM. ad 
Soliaam. p^^ilt. cd Ulti. 
l) Uilim mt ,fi mJMfmUpmllm 
dtaSiu fii.'] C^64 uUit viitwi 
pumtoilz leliQuoram. Jiw i 
iM» GtUmu» tlvmm ^Wr. 
piofouidei. Saoi dtgant K- i medinm ad laiandum i._ 
tiem, fbiie aj piopcium uliun 
Vauonii. Vairo tamcn pluii- 
ma i Graci* SciiPtoiibui tian- 
ftulii Ljtini : ideo Romano- 
nim eiudiiiffimus didus eft : 
viiiHe ad annoi centum dict- 
cui. De juie auiem optim« 
intd le vctcies cenabanc : \a- 
ttn dc Aihedaiui Sc Hiniano |ii- 
le locate loquiiui Ciceia »A 
Fam.]. IX.cp.ia. AudiFlininm 
iib.XXlX. cap.^. jui GaUina- 
ccum alvum folnt .' vaiidiui i 
veteie nllinaceo. jmiivcioejai 
faciendi apud cundem cxcaal 

Sraccpca. Efficaciui cmm co- 
•X aim oleie maiino , aut Cf- 
bio , aut cappaii , auc appio , 
auc haba meicuiiali , aut ^Y' 
podio, aut aneiho : utiliSmi 
auiem in congiis tiibut aqux 
ad tKS iMiiiiuai oun (iipca- 
di^ heibis , & ic&igcmum 
liib dio , dAn tempcftivia , ao- d unui fif,rfii*^Jfi*,& fi U- 
iltm fimil , tffti dpi« «dJKUi.] 
Ncmpc ex duplici a^tosim dc- 
codo , iplirque apiu jiirculum 
non lcvilci quidun purnni ) 
ideo vcteiibui datum eft Hf- 
diopicis. ita k midoiibiM in- 
cipic caput , & deQnil fbitindr 
bus iulculii '' ' '""' C A P. III. 

% A Spacagosficcabis, i rutfiim in calidam fub- 1...G003IC Gip.4> DS Arte piodeuDCiii pti- . 1 folia 

plkinini germcn GpaScue. 

j Stimiiiri.i relTioc ndctui 
iadicaic vclle nou mujii co- 
Scaii opus eQc , fcd bievi lan- 
•Tim elixaiuil , ut fiibcmdnm 

rG adfaiK fit , quale molliea- 
alvo idoiteum ciii : Sc hoc 
de collicalii mixim^ iaidligca' 
don). Et ad hanc bMVcm co- 
Aoruu ctiamidpeiille Tidetui 
Angufiui in pioTccbiidi diao , 
qno id expiiwifndam feftipatz 
id velocicaiem ut leftii Tiau- 
qiiithU Aug. cap. t?. oti con- 
luctuf ctit , dtccna , fVKitti 

fiim t^Hi a^iumiir. I ^l^ifi-l SJlveftte. , fpi- 
iuifi,live caiiud« apud Mouf- 
pcfllilaiios , teuuei , quaDtum 
mcmiui, gtacilcf^ue admodum 
lunt : idCo vel bnvi coqnuunu. 
Hi [amenguft^gialioiiiltuiti CoCiUINARlA. ■ 77 
cnm noftii GlrcAiea maiiiimi 

in Anglii, cjule glabio , ad^ 
modum aman (iiiic ; nec ulla , 
quod fcio , culcuii honenli dut- 
cefcunt ; hi lamen , uudc pii- 
mum lumpii fuciiut , |am edu- 
Jes tandeniiiivejiti runcmagsi- 
ludiaifaue immenfic mcmonui- 
lui apud Alheuzum. IL ii. Oib- 
niam htritnfiemm inqqic FliniiUt 
H. N. iib. XIX. c. 4. ImU,^ 
i*" **"«"' -■ ^"l" <f™«' <" 
tfnd-^miMul^inai, H Ims 
VkrM pcidwB. Imo apud do« 
eoium centum ad ttiginta li- 
btai pcpendeiunt. Huum cft 
ab aiiumpto Afyiago, flaiim 
uiinx odorem ab ilJo mutaii : 
id quidem concoctionem icQuni 
valdc expedicam indic^, uem- 

Ce ob lcpticam quandam illiui 
eibx vim:ideo !c ipCim tan- 
dcm vcllcam,lidiu ii mullum 
cdaiuc , cociodcie dicicur. 

I ..^ftinMjtijSrMtaj.] Uoc nO- 
vum cft , ii noftiatibui , quod 
fcio, inulicatum: apud 1109 la- 
men caodiuunic ad iatfaftui. 

}■ \-rlii, ». c4b'dAi /i>iMt«.] 
Ancc coAioneoi : ui ei iacu- 
mefceatia tn ealida teoeie- C A P. IV. 

> Cucnrbiu. 

> C^ AQoGoies reddes cucuibitas ad guftum.Ca^ 

^ curbitas coilasexprcflasin pacinam compo- 

ncs> adjicies in moniuium piper , cuminum , ^- 1...G003IC 7^ A F I c I I C OB L 1 I Lib.in. 

phion modicum, nitam modicum , liquamine & 
accio tcmpenbis , mities dc^ti modicum , ut 
coloTcmi^jus czitianies in patinam: ' dim feibue- 
tit, itcrum ac teitio deponcs , Sc pipa miiuumn 

Afitcr cucurbitas ■» juie colocafiotum. i Cucuc- 
bicas cotjuas exaqua in modum coIoca(k>fum : te- 
fes pipec, cuuiinum, luum, lufiundcs acenim> 
li(}uaminc rcmpecabis in cacabum , CBt adiieie» * 
& eas cucuibitas incifas exprcflas in jus mictcs , 
tlc ferveant, amj^lo obligas, pipec alpeiges , 4c 
infeces. 

Alitec cacurbitas moce Alexandcino. Elixatas 
eacutbicas cxpcimis, fale afpecges.in padna com- 
pones; tccespipcr, Cumtnum, eoTtandri femen, 
memham vicidem , lafetis radicem , {bffundeJ 
acetum: adjicies cacyotiun, nudcum, tcccsimel- 
le, aceto,liquamine, defiuto Bc oleo tcmpecabis, 
&cuaubitaspecfiindes, cum feibuecinc , pipoc 
afpecgcs Sc inKies. 

Aucei cucucbitas elizacas, ex liqttatnine, olec^ 
mero. 

Alitec cucucbicas fcidas , ccnogaro funplici & 
pipece.. 

Alitec cucucbicas etixatas & fcidas , in patini 
componcs, cuminatum lupec(iindes,modico oleo 
fi]peradje£Vo,fecvere facias, Sc infcres. 

Alitec cucmbicas friftas iricas : pipcr , ligufti- 
cUra,ctmiinum,oitganuin, * cepam,vinum,liqua- 
nten&oleum>amyloobligabis^inpatina,& in- 
ftfts. 

Alftet 

.D5 .ij.jGooglc Gip.4- DB Arte C0Q.01NARIJ. 7^ 
Alitet 7 cucutbitas cutnGallina. ■ Duradna, (u- 
bera, pipet, car;eum, cuminuni , filphion: ^ con- 
dimcnta.viridia,,meniham, apiuiii,eonancirnm, 
'"pulcgium," calamcmham; ine!,vinum,Iiqu*- ,oTeum, ; I f^VtMtiHt.i Ciicutbitz eibij 
qualongioie) ceDUiorel^ 
ifte 1 co gmioics , Sc ob id fa- 
lubiioces quz icpcndocicveK, 
■ninimmn^e rcminii talci ha- 
bcm , duiirii at io dbii gn- guflut Sc cTui 
dioica ic gntioiu. 

^ Jmn nbt^fimim.^ Hoc efl, 
in modum colecali«ni[D Et uij 
coleulia coquuncuc. 

4 Cjftm.} <^bi ^eienlbm 
«xdtuit : exlennant AonMclii 
Tclut ei icplctkne faAidia , tc 
boum faciuM «Ivdiil Diofc. 

t OiMnM.] SolJcet Fei&ca, 
(pdns (iipil id ncaaen eiiam 
Mi-omnyilatBin eft. 

9 Cmiimttim nri^} Condi- 
^tr^n dicunau , qiK id con- 
dtcndaopfomia fiunl. 

Viridit Teu> , ^px ex bcibii 
Tiridibui leccntiburque & non 
£Gcis fiuni, qualc&ciunt , quz 
coarcquentec ab eo enumcian- 
■ toi- Nam pECcedentei ficcas 
acclpi dcbcie cenfcmjs. ' 

lopBji^iMi.JOliminlaiutatis 
afu quotidianum ipfius fiiiff- 
dbom. Auihore Colutndla 
concoaianes adjuvat. Egici 
item, peibibeRR fliBioI.- U .1 

I^ tt rKitmdn iifiSti nraJBi tm fletHiiJ fniiiaaf^tivknu d»- 
- iijiatim. 
II foMMiTU.] Legeniiutii poia, 
. i/iwmi&im. l Tomus Cvm 
habet. L>fitr.l CKHriiu.] lAxparloagtSt 
i»s oucwibiu: in niagao St 
quocidiaao ufu liint in Italii {{ 
calidioribiu regioojbui : ooftiia 
veib olicocibua pioilus iinioM 
fuoc. 

Mu(Deipnolbpiiiftz ^iii^A- 
tbcDSum) maiMni j-Hifi Jt. Id cft , cacucbitls in Joogura 
dilTeaas & exficcacas : auod 
eiiani fic hodie il Genucnlibus. 

j t!AfiTb»iTit,,UTmm«m„ 
Ji/wi.) lca ei lepetita & Jeri 
efletfefiearia durioies flc ibli- 
dioiet fiunt cucurbica^ majimi 
actioii aliquo jufculo coAx 

■* >" "l^fi^. ] Sl hoi 
quod ociciibiiui. D5 .ij,.Goog[c A r I c I I C OE t I t Lib.Ilt ilK^tfWK.^l Ad mcifas i: 
leolai moir ladicum colociilii; 
iuil quomodo ca co^o ^fupT- 
liore iiStixt , Icilicct liiiiplici 
cuaiibicacuni cx aqua co^io- 
oc 1 iDc Ijcet i ncc urpiiUii apud 
ApiciuQi lcgitui. Supponjt ra- 
men aufioi iitum moicm Alc- 
suidtiiuun coqucndi cotocaiia 
fuilTe valde cogDilum acquc u 
£iatum ; apud liioi fbcte Ajii- 
casos. ^tui Tctilimile cft ei 
hii locutiDoibui euconditDiai 
dcrumptai fuiHe l vetchbui 
Gracis Agjpiiifi-e , ntpote m 
hctba folis jlCgyptiz , AGiquc 
Iicubumaturaiiceiocta: Camcn 
rliDJi tempoiibua iocepta fuic 
feri in Italia. 

7 CnK^itl «M Giltint. Du- 
rmnt.TiAat, «^(.] £lcg8Dtfa- 
ne tcrculum , lcd doo 001111 
Angli*. Vcteiej, tefle Gale- 
no.cum liiiapi Telfajfamentis 
cucucbitai edebaot.ut inlipido 
cdulio fapoiem aliqucin conci- 
liaient, alit cum cydooiis co- 
quebiiic : led ob aqueam prx- 

oiigano cxtetii przfen. 

10 fmi^.wm. ] Veiiliiiiile eft 
ei loco rlinii fupii cicato i- 
ftioliDodi potionefn, nempe pu 
lcgium eiaceto D. Doftta Jelu 
Chiifto in pacibnlo eiliibicam fuilfc , de quo camcn mii^ dtf- 
cordaic intei fe vidCDCui EuaQ' 
geliftz. Si tift* nifaliitrabittn(U 
l<aa, irv Hni ii[iiTffiiir. Idcmlli- 
niui.l.XX. c. 14. Olimqucadeo 
iqoasinralubieshcibiitccdicaii 
iaventum e& ; ut hotdeo apud 
-£gyptios, peiindc ut hodic 
Ta apud Chiocofcs , & Ctfa 
.apud Aiabas, ad tollim efficax 
habeiur. Magna Ibcietas cum 
iDcnTha, ad iccieaodoi uniino 
dcfcdoi , putegio , eum foiculii 
fuis in ampuUaE *itieal utdf- 
que dcjefiis. 

(tem , Vegetius. A. Vetei. I.- 
Lc.)t. jiunentumcx coaSioius 
injuiia laboiaos. i. e. cx atmh) 
lalScudixietoto cotpoie paM- 

■ "■ — .^r- idFam. i.Hc cu[!ibis,n Vl. epift, ij 
txfiatUfitm. Elimmtdtit^ 

■m rff. non , nt aibicior, 
eiplanuunc F. Manutiui, 

iionovihsioamiota fpccui- 
litci gcniiuiam eitinguit loUit- 
que limui vivacitalcm , uii- 
mumque depiimit ; item Ru- 
tauiit & exulcenc) contti Pn- 
legiam dcfcSoi juiimo lecteat, 
3c cura polcnta iDflammilia- 
nci fedat authoreDiofcoiide. C A P. V. 

' Citriiti. 

s CU montanum , niphiom, menthiun itccani , 
acemm, liquamen. 

HVUIL- i.5™dj,Google C&p.ff. DB ASTE Co(iyiNARIA. 8l 

noRio tempoic citnNii I I Sii i)»iuiwni.]Sil Gvc lile, 
heil>a eftalionmninc ftfeli ap- 
pellaca,cuiiu i»dice vel lcnune 
olini vina coiicliebtuit, qoz tatc 

finmra Vcceics dixcmnc J qnod 
DUnc jennculum Tooaiui. 
{Feft.de v.Si6o.V.;S«iim.) Sipii (UrM & (iiriuii , k 
hoc quaque C^Ie ciirnn pio 

utiobiquc cutumccnia qusd' 
•bra genus incelligiiui. Mali 
igiiui 8c HuiiicU>ergiui in fu- 

. lel 
n debctui. » CucHmerei. 

» ^ Ucumeres.rafos five ex liqmmiiie , five ex 
tEiiogaro finc J tuftu &* graviiudine J te- 
neriores (encies., 

Aliter. Cucumeres tafos elixabis cum cere- 
bcUis elixis , Cumino & mellc * modico. Vel , 
apii {emine, liquamine & oleo elixabis , obiiga- 
bis , pipet alperges, & infcres. 

Aliter. CucuiTieres, piper, pulegium,mel vei- 
pa(Tiim,Iiquamen& acecum,interdum & filphium 
accedJL 

KuuEtBiKoius. . I noniiBibu] , vehiii dtiini 8c ci- 
tmlli nuncdiAi:itcinpepanei, 
t C^Vtimnii.^S Sdlicct iativi , Sc melopeponci moidiceadi. 
^/^uipcivJtim&coiiiinuDi- j j Tj.nff''.] El inflnli()nc & 
tet hoc nomine vocantui. Sum 1 concoftionc venciiculi. [Ttiii- 
«nim te ajiiincucumccuflicen- nu» /i« "i?-,] 
ruGiiietim piivatim dcGgoaii 4 CwviiwAiu.] 14 eft , ^ca- I ,. Googlc vediae, molcflia , Bc aggnva- 


tt cucitmii ; fic eiiam Gtsci» 


iione.' 


««,»• Bc .-bLvc didtui , & de 


I r<Mn'mi.]Mol1ioiei,rapi- 


fpeiae Sc de fmnmo olaacco- 


ieafo conice tx olco, accto , 


2. U»wrHr^«.IUi£imiIia- 
CBii crudiqDC eduntni , ot fii 


mndl. 


apud uDt , luaiD Sc giaviiwli- 


» Af«i;». ^;i»« /.[f»..^ 


Dcm non itilei qojm alliuin , 


M &.^H U, Mttiis.i Legci^ 
dnn puto fic : «.&. , wf f^i 
f^,ti,umi„&^«di:^, 


gewi tidiocfle rolem. Keas 


W-*-- 


itaqneob acidiaiecoittce pui- 
g.M»t,flcciliqu.mii>ea>ita. 


L r s T E ». 


nogaro coqmuituiiiuuniQa e- 
liiaticquiJD fequentibui ei- 


Cacumcus voce apudpiifcos 


piiminu, hic fiibinidlieitni. Ita 
docet Flinius . C^« cKmmmi , 


Scnpioies , non roluiti vulguii 
noftci cucumis, fed gcous quod- 


Jff<.Hn«,M tl«.Mti,,&m€ll. 


dam omnibiu communeolcia- 


jmw^m .JTi anwm 4. 


ecis , qu» cartilagine for js ob- 


S T™Ti™/,«,r,.]Citocon- 


dufta , fupia lenim ciefcuw , 


coOilesin ventiicuto i Quippe 
teacnim eft , quod ftcile^iqua- 


deCgaaiui : quaiia fuiv Cu- 


cuibus, peponcs, mdopeponcs. 


tuiincbjlum. 


C A P 


vn. 


> Pofem 


& wteknfj' 'piper.pulegium. niel veltufiutn, liqiiaincn » 
"^ aoetum , incerdum &c filphium accediL ™^ 


I p ^»»1 & Mi, 

merum geneiii 
pcponcs tum melonca , uffia 
nuitiun Cc quanliiale di&icB- 
tca. ?cpoiics quLdem vocan' giati Sc mali fbnnaii 
tei , melopcpones , i 
Sc nulo faAo nomio 


D5 .ij.-Googlc C^p. 8* . DE AHTE 

Cardo fcaai apud Julimn Ca- 
piiolioiun io vita CloiUi Albi- 

jejuDUm comcdiClie melonct 
Ofiienfei decem: in hupcl^omi 
leSe Ctfiuittimi.NMImtlsmiijl 
ii btiitnui , fnu tmtii vni^i 
igatrson, Idcm inouiSe ridenu 
Plloiiu l)b. tlS. eip. 

f4»f*««>.M™( m^ii ait«i ,^- 

fft. ■ Fiirt frimt nmaitt iit iui0t 
nx» , mx fimim i± i/tf JfBU 
f^Sim, miimpf^ vtapiT. 
]of. Scdige; «t CMikaa 

yn.feiir.f.ifi, no^wipiv» 

Boftrol V^ccnbilf ignot w nuflf : 
(jut!leiti «tam opiniDaii -eft 
ifaac. CafauboDoi. Scd falluotur 
Viti inajnj : nam n»eloii« Do 
ilia] Vcteiibni fuiffi uotds, ctt' 
tim flt^ Mi*4lN.).t.cil.Q|iQit 
pior<;oii(JE« iiffi;iit,t*«BW((»fi»K DoahQcGat ei iQgralo aliqua 
odoiei i^cm luifus uigcT, Gco- 
poaicoj doccK , Hclopepaael 

loianim fiagtantiara (piiaie > S 
femep aqi^m cum lota aiidii 

lis: cx t^ujbus colligeie eflmc' 
lopcponibm qpns fffe aii^i^ 
Iiigiantia,qpacitoto(;arei4 j 
qtp|l tiroaidici «m poieftde 
^lonibiw liodieiDi!!. Ei «jn 
ijin grait gn^h» odoiamfiiM 
rmiinKt ofHs ttt aliquc ^w- 
Cifl ad » jma^^i. Mi in- 
quir, qukfte Itis noltii! istioiii- 
bus t "W tfw^f i^^tini > nuifc 
<lo, MK"^ UJi innotUBWtt « 
i(l}iond«o , lixiifei Indiis iii- 
ventis , aui conuneam liberiaifr 
ad ea». tovemii»ilift«(i(on- 
ft^oics ad Juftlaiafil [eifipois 
aqbls ftlmbii altnl &m , ew 
aoq (k |])r)aniu« 1«»UU- C A P. VIII. 

* \T Alvks njinqrcs » tmogaro' & Hgiiaininc , 
- ^oleo & aceto. 

Malvas majores in (mogaro,pipcte,li<iiiaraiB^ 
carxno vel pallb. 

HuMEt.EKOIt/S. 1 it.Tll. , 

I \f ^M% minmi.} Malva- [ i MfMj mlntnl ^-m/wHj 
*■ * iniji dno geiieia /olio- Apnd nDS,nuod(tlp,ntf4.qu?y|i 

tom impliiudiDc aireemuntuc. In ufiim culinarium Tccepis 

ninL fuiit:aigumcn[o,has^MedicJw 

I Dticrmtx.lljege, m«[*o. priipilm ptifciiptastn^ «4 

[T»iiaiule^t,i(j«(dr.Liflcil reoticDi (inmeaiindunL 

1 V i Ca*. i.-Googlc 84 Apicii Coei.ii Lib.III. 
. C A p. IX. 

l^Cimt & eoliculi. 

i /^ Imas, cuminpm, (alem , vinum vetits , o 
^leum, livolcs, addes, pipei&ligu(ltaim> 
> memham, mum, coriandmm , folia coUculo- 
mm: Ijquamenf vinuni,olcum. 

Aliter. 1 Colicutos etixatos < mediabis , iiim- 
ma foliorum teres , cum coriandra, cepa , 
cumino , pipere,pa(Ib velcarztio, &oleo mo- 
dico. 

Alitcr, Coliculi < «lixati, in patina compofiti , 
condiuntur liquamine , oleo , meio , cumino , pi- 
pcralperges, porrum, cuminum , coriandnun 
viridem, fiipcr concidcs. 

? Aliter. Coliculi conditi, uc {upra,cum elixis 
porcis coquancur. 

Aliier- Coliculos condies, ut liipra , admilces 
olivas virides, & fimul fervcant. 

Aliter. Coliculis condiiis, uc fupra, luperran- 
des alicam elixam cum nudeis. £t uvam paffam 
{uper aipcrges. 

HuMiLBma t LTi. ft^iiixiu , rm jS» cafiigaint 

Timi Btaii. Psfi i}»im ix t (^Tmt 6- CilicmH.} Cjmd , 

^ PUnio Auaoic H. Nu. 

1. XIX. cap, ». 4 (rtm* fiaitiK 

frtftsi f,sx,mt HH. Hie ift ifm- itmmqmt ijmt : nmtt t^Mt gatrt 
nmliiftrt , liant fnt fmilittit »n- 
fiauKir, £1 Columdla L X. 
i.ii^. lic iUo^dclaibit.' i.-Googlc Cap.p. DE ArTK CoQtrlNARIA. 8f Orii UTBU pnrillT fllU > r^i- 

fw fmpttit 
StiinAui tata.ir vtri i}- (ut: tnKmmi colkuli , quos , ip- 
jmoue reie , In f linu floium 

Scmiiaacioue tn in {iunim 
irpc hoc olus ptofeit. 
S JUnjKilu.] Hoc cft , pei 
metliuni fccabii & concidci. 

5 •Agiai.'] Ex aniiquoeiem- 
f bri legeudum ili'x«i. ' I CjBu & cilknli.f Nunc 
ciudt CUD1 coodinicmis, dudc 
eliuti inftnincur , fc. ad appc- 
[entiam pizltaDdam , Sc bo- 
num veaiiem faeicuduni hzc 
pmiua iollinita funi , non ad 
fatictatcm ic viAum. ranii 
iiaquc , G id diaiium zfti- 
mandaGoi, magnapoitiocum 
his edendti eft. litni diSiim 
pul^ dc poliis lietifque tnfci ; 
tiiun nullibi in his condimcn- 
lis obronii aJicujua mentio (Tnif.] Biafticz v< 
mx [^udantui. SmviJfiniA ifl 
cfiM. Flin. 

Sid jam pimta/it IflnpH di- 
lidrri iimIii. 

Columella. lib. X. *. 369. 
Id eft , caulcs piims fcOioius: 
Dim bialGca cauliculos cmit' 
tic , nsc unquam cel^c gemii- dmm.] Cato cap. 
pcihibct infua de b^lhcacon- mulft f^BfiU , iHBubtia finm, 
& ntm , trtlltdnoa fiiltm , 

4 Ctlttmlii tliiMlti mtdiiaii , 
fmnmt ftlunm iirii.] Mcdiam 
panem pczciliun , utpote du- 
liufculam abjicies , k rummi 
fblia, i. c. tcnellagci- ILuirus , fnm quciidi modum : documentOi 
unde hzc haufeiit. 
>^(«/r, .^l-iiT. ^liiir.-}Vt 
cuju(que_paUco accommodare- 
tui biaffica . iniei alias viA 
pluiimas Tirtmes in bndica, 
cclebte eft ancidocum contii 
ebiiecatcm. Vidc Catoncm. 
Vinolentos liuDe j£grplios hoc 
aftendit , qubd ain^ eos tan.- 
tim , in ccenis fta[ucum eft, 
ancc omnem dbum biallicam 
cliiam comcilcifc ad compo- 


lib.l. {•f.i} i.5™dj,Google IS A » I C t I C «B L I I. Iil)*IU. Ca p. X. 

Perri. 

ipOrros * matiuoB Beti, * pQgnurn ^1is,aquam 
•^ & olcatn mijiaim faties , & ibS «ques <fc 
ezimes: cumoleot tiquaminc & m&co iniWes. 

Alicer. Pdtros » opettos foliis coliculotum 
4 inpriuiiscoquas, t £; uc liipra inleres. 

Aliter. PoitDS * in cltabo co^s , m lupn 
fnfcrCs. 

Aiitcr. Porti ci^m etixati enuit, ' (ekix aon- 
d(im eotitUta; plurimum adtnilce ■ conditurx ^ in 
qui eok tmndiicBtitfiu es. lc ^giliui dieitut , Itittfitigt 
lafltuai, quatttUnl digitl^ rom- 

BKnetidiEiit , diieil triigHt^udd- 
tattin itqittt, aiit paulumfu- 

] ^^ffmiA Legc ipmti , id 
m , teftot R ifivdlutDt. 

tfnfmb,] LegtiN^nwfj, 
Meft, flib bttibis S( in Igtie 
vel ebMt calMe 6e ftcrtQft. 

G I» ilKa.) Ltg«tldulQ pUt6, Nm, fi c4rhU vtlmfia 
j£ulu MM/>r< rV»J/. e M oufc <tSu.'\ cstabiu 
vad fcfi , aliTjbaodti t(t iu ^ud 
^uid t;t)(]Uimi , zBekAn putl 
aut fttteuM. SWibOfiitii c. 45. 

tdmmt irijiafi i* iiiatMi t>n- 
^lam, m isanfiMl^tt, & ^^ 
ttfiii. Ibid. I Plgnm p/ir.] Fugnu cft 
MUiRiin > quaDtum pugQUi ca- Jti mijoics , 
pere poteft. FnKleiitiut CMhe- .liotefqiie , 
pwdiiOQ bymno. Z. jt. l^p. j Sm. i.5.-.:»d j. GoOglC Cip. ti. DE Arte Coquinaria. Sy 

- ■ - - .«J™ t«iM.].C«- Hyitt, irt.] Itapet- 
hibeciu' Apiciimi eimas liias 
ooxilTe. Vide fupck pnmo ca- 
pite huins libli. 

nm, ] InvoJutos , ne niidi i 
pmnis vilientui iu ailiuitHie. 

j £i m /•)»« ififtni.] Cum 
olco, liquamtDC & i 
ditos poQ aHatunun. t CWirara , i« ;>■ (w iiun- 
Jttdmw f/^] l/t liipTJ inpittiiA 
hujui capitii re^one : iii 
condimn cft ex (jiu .cdtuitiu 
contiiia , Idem iuTculum Sc in- 
I linftus fonat. C A P. XI. 

1 Betti. 

"/^Onddes ponum , coriandrum , cuminum , 
uvam paHam , ' farinam , 8t omnia ■♦ in 
mcdiillammictcs,.obiigabis, &itainrcres exLi- 
quamiiie olco & zceto. 

Alicer. i Betx * elix£ ex (inapi , oteo modi- 
co & acero benc inferuntur. 1 Tk£tM. ] Beti hoctcBfionuti Vl fipiimt ftlM4 fAbttrmaftift- 
^umn ftfi pitit viiu, pipaijHi 

j Fwjiim.] SciJicet fiTimen- 
ti 5c foite amylum iatdligit. 

i^n-tpfmrii. Plinius Ub. XVIII. 
cap. $. Sv j&ca nuimiiiirr plm 
ftriiui fnHM, Sl^ftlf» tipu. m fiirfiai. Id. ] Mcdul- 
la vidcluT lignificaie Jufi^uluDi 
IpiHius , quod medullz leferac 
f^cicm, Utque pu]te liquidius. 
Mcfcio tamcn aa nou ea voce 
inEe&Lnum iliquod defignctui, 
in quod alix ici invminaotui. 
-'Uvirf, p. 1791. 

£ 4 L 1 a- I ... Googlc Apicii CoELif Lib. 111. a Cmtidti fTtmi.] Id hoc 
•niculo nulla efl mentiobctz, 
idco poteft ad pioximc fupe- 
liut capuc dc poicis icfeiii. 

5 SiK.] Hxc coDdimcnta 1 
fiiperioribui pulmenlaiiii 

llint : qood __ . ._. 

vcaduin minime iniUtuti funt. 

■i;i /■.yij.</«M/i*r««.,*-,.i 
Fabioium autein prandiis tti- 
catam leien , qubd illi ^mi- 
liacitei Utcicntui , ut alvi du- 
liiiem cx aHitlua ignis vicinii 
conuadam emolliant. Nam 
ut idem Manialis LUI. cp.47. 
lefcn. 

Figrfu Mntri im wjuibi h- 
tti. L. Nonnius. lib. 1. c.i}.] 
Illud Teiiiimite clTec , nili 
quod fabri diccietuE de omni- 
gcno amficum geneie , & hic 
pio infima plcbe fumeiecui , 
& cdulio omnium lililGmo. 

6 Elixt tx fiia^.] i. c &na- 
(io , vel Hnapifmo. I Btn.'\ Slgnum capiii: 
decimi jJe becis in cdiiionc 
Gabi.Humclbeigiiloco moveD- 
dum eft , & ita condnuandum 
capuC decimuid ^lnir : iiaiidri 
firriBii &c. Vaiiac. LcA. lib. 
m.-wp. 17- pag. «J4- 

4 In. vHddl/m mHiH.l Non 
immnito rulpcihim eft hoc 
iUccuititquevelinedioctiier ai 
lento lcg^ dcbecc i» irallai. 
ntiiiii: ut vas fcu icccptaculum 
inceiligatui : quoifum cnim 
atio quam in pacinam feuIaD- 

lic^xi fcmiaa, fmtius,^uan- , compoQi iufeienda ( ._. , ^, 

pofliinc. Idem Aptcius lib. I' 

1. Cifm fAUaaiii fHijJi, 

1 iirum pfdri . » ftfi- 

•um anada. Lib. VL cap. 1. 

' - io in ItaLtm & JMipitfim- 

Tmlla nutem efl Tpv> 

, caiinus , iriif>4''' ^* 

ir. di vilinlii .- 0«ai ;» 

tmiTTtt Tfi/iiJtj, pailna 

as efcaiium quo pujmen- 

, oUbnia , & leliquz da- 

pes mcnlls impoauntui : efl & 

a^uSdvi'! , acetabulum feu ac- 

ccptabulum,paeella minoii foi- 

— ■ kcm inftmmentum quo 

I ollaium cavis veifaii fo- 

. 3c quivis liquoies , atia- 

quchauiici.Joyog «. '" - CjQificatim 
pinime. I. 

iiIIm 4liim 


cMB p-iurii ^rtiBi iM^rii . & m- 
cltii funii I & mox ; lii irmlltt 
mpimft difiifir tdjkui : item 
fni^mii dipliidii , pnimim a- 
nitm ir xrnUtm plmtra pnlpt : 
Alibi Tocem biliitiii hac de ic 
adhibcc. lib. VL cap. 1. in helt- 
lari pipir nuimtiim a^Hrjii: Hic, 
puco , Apicl meni cft , de in- 
terpiete qui in midullm cx- 
ponit m mifftmfiAflmUianifiuO' 
cirpiu MHjn nmis mitteie nihil 
cuiandum eft ; eft enim ejus 
KloHema tam non aptum vec- 
bis fcripcocis , quam ab iifdcm 
longe dilfidens aliemm iftud 
Batchl : !t convenecac wrique 
mendam ptius demeie , quim 
vel intcrpietaiione fcivola le- 
Ikou fucum facece & non mi- 
nus lidicula obfcivatione La- 
tinicaci. variar. ua. lii. III. 
Mf, I7-MI.S34. Cap, I ... Googlc Cap.ii. DE Arte Coquinaria. 83 

C A P. XII. 

' OUfatra. 

/^LiHittainfatciciilumrcdaftaraanu, tx liqua- 
^~^ mine, olco & mcro benc infeiuntur : vd 
cum pilcibus aiBs. ir\L.f„t.\ Uge,.fl/l,r*.[D;i. 
"/cr* Toriuui habst- Ufin.] Olifuft.] Jn uTu quoque 

lueiiii eft apud noi , « co- 

feie i aini' pullii Ealluuceit 

peidiccis. At pilces alli ob- 

nWnBiiir, roDia <]uoque runi. Smyniioid 

fiyiifaM fr^. j obronia uluntni cum mulfo , Sc 

Cl. I oleo, &giio;mairmeinelixis 

icliQibus. FUa. l.XXVlLc.i]. C AP. XIII. 

' Rapity five * nap. 

3 D Apas five napos ellxatos exprimcs ) dcinde 
tcies cuminum pluiimum , nitam minus , 
la(er,Panhicum , 4 mel , aceium , liquamcn , 
defrucum , & oleum modice : fcivere facies & 
inferes. 

Aiitcr. Rapas five napos , -clixas , infcres : 
oleum fiiperftiUabis: fi volcs, acetum addes. . I J> -*'*.] NoufnntRapxSc Quot Diofcotidcs in hb afpa- 

*■ iiuocidiaDi usO» io dbo. iieos , Flinius H. N». lib. 

F J XVUl, 90 A p I c I I I 

XVIIL eap, u. rff"' vocu, 

hit veAna: Htmmi ■« innr 10111.11. Ub.lII. 

frimii.) m, eipidTo fncco Ib- 

•umive.inovcnt: at paium nu- 
triuDt iliz ladicei > qubd yix 
faiinieez liDt. Ciu autem ci 
autidiitis, ccne eanini fcmina 
6" Tnfiaiitm. aumcEauiui ) quod poteiiter 

1 Hif<.\ V»Yi WngenWei UliHjiin iI^idilBt , r 

liiDt afa > ^ qulbuc langitu- flc commod^ folvunt 
diue liipiimis diifeiunt. Lc- ' ciim illa icitiun concoctio ac- 
thalibus vencnis adverfatui: na- ' quc cvaciutio fll oDuiium fen- 
pi lcmcii , prxpotumquc in- ubilium in tcttia' clailc , ut 
efficatia ea icddit , aatidotis | longe copiolilliiiia , ita Cipe- 
ideo milcctui. Diolcoiidcs. i ditillima , idco alia vifteia, 
titfoa homiiuim caula feieo- rotutiiqiie glandulatum gcniu 
dot cenfemui : laiKu pecudnm. \ 'i peiloilo iibetace potis efi. 
Colutnelli. Dipnilns mpos 1 1(<^ ■nu di^mluim m^r. 
plBftaiitiotei npis dfe diiit. I HippociH<s.i. de dizu: nem- 
AthenEus. I pc proplei luBunun fuam acii- 

PntlBica napanun KeseilB i moniam , vim(|ne diuieticam. 
ell , etiuu quoddun fylvcflie , Napoi homioum caufa fcien- 
fativum ciiamtsdiculie peioii- doscenfcmus, rapas peeudum. 
|piz in acctoiiotum uw dod Columella. Dipiiilus lupos 
impiobatz , pixfenim vemo < pizllantioie* lapii elle dixit. 
■empoie : Tulgb mftittima to- Aihenxus. •.] Lege, 1 H^ fibt •Ufu MlMHx- AfTum lapum faciUim^ con- 
coquitur, minus etiam inflat, 
ut piodit Athcnzus ; Teteref- 
que pletnmquc aflis vclceban- 
IM , qubd ftcilius paiatu ef— ' «■?4- . /. «f. : C A p. XIV. 

I Rapham. 

T} Aphanos cum * piperato ita uc pipa cum 
■'■^ liquanune leras. i.5™dj,Google Cap.If. DE ARTE CQQ,UfNARfA. pi I Ti Aphairi BJphaaui apud 
*^ abriquiOMJ Gftio» pto 
ttambE , L «. btafllu uccrpi- 
tuci ipudpofteaoiesrerotidn 
Ctxcos tunl Latinos Gc Api- 
cium , □uoc ladiceoi fignili- 
C3t, quz eolneditiu, Ec quam iafnntium pucronim mngnitu- 
ainem iqott. Elhir ilaai 
ulilitec rontia «tetem tuiHm , Vide iftuni modum ftiendi 

Sipec cum liquatnioe lupt^ 
efcriphiln, capife i. hufiu li- 
biij nempc modumelcgaQtem 
liquanleli plpctatuln ccodien- 
di. Qund autem Hdmetbeigiui 
notat de Raphanit ingenfflius- 
Ir Gctmatiia , ii aliUs l^clei 
fuat i vulgmibus patvt) , Ec 
apud no3 Kaphani RfbEral Sc 
nigii appelianiut diaiaaioiiii 
giaiii. o^ C A p. XV. 

^Oims moiU. 

^Lui tuolU ex olifatro co£):o it agiia tiitrata , 
expreiluin concides miiiatatim: tcres piper, 
Uguftiann, fatarei«m ficcam cum cepa fica ; li- 
«juamen, oleum, &vinum. 

Aliter. Oius motU. Apium coques ex aqtu 
nitrata, * cxprimcs, 8: conddcs mimitatim : in 
monario teres piper, ligullicumk cHriganUm, cc'- 
pam: vinum, liqdamen, 8c olctim, coqutfs in 
^ pulcatio, & [ic apium ConutiiiGeB. 

Alitet. Oius mollc ex foliis 4 laftiltamm 

aim cepig, coqueseK et^ niirata , expreflum 

cDiicides minutatim : In mortario tercs pipw , 

li. i.5™dj,Google pi A p I c I I C OE L I I Lib.III. 

liguftiatm, apii fcmcn , mentham ficcam, cc- 
pam: liquamen, olcum, vinum, 

Aliter. i OIus molle ne * accfcat , fumma 
quxquc amputenlur , & purgamenta & caules 
iaadth£tos ii) aqua abfinthii conl^ito, I Qt«Jm.//(.] Hoctft ,pul- 
meBtatium oleraceum 
tum rubllaiicia , cum cSc&n 
molle , teneium , 3c vcatiii 
lubdn^viun, 

2 Excidii.'] Legmcium , ir- 
ftimii. {loviBUi lCEil , Ul 
mi,. Lifler.] 
■ j P./iar».]ruliaiium vafisco .». ] Antiquitlu 
^ubd ebiietati ViStaa o'o)a&-. 
Ktui, eamque piohilieict , i 
caax Gne fuincbalui : pafi 
ver6 adconciliandam Jppeten- 
liam in cienx piiDiipio fumi 
eccpta cft. Untfeillud Mania- 
lil. Ltb. XIU. £pigi. II. 

tlimdtn qiu t»ui ItBiK» frii- ilU iifu. 

Blim nuffl ai muriaiian 
igindi ifi. Hlppocrates tamca 
intei Cflufu diolera moibi le- 
fcn efum la^cuum coda- 
lum, libco T. Ejud. 

« KArifidi.j Legendum cx 
vauOo lciipio exempUti , o- 
n/cti , tc pio mtlrfaBii , mt- 
ibftai,, id eft bumeaos [To- 
liuus , lurijcit i & iRadi^ii- 
fi«. Lifiei.j I Olmi milli.] Fit ex direriu 
hcibis,nempe orifaiio , apio , 
l^duca ; at itlz omnes ex aqua 
nittata coqucndi funtad mol- 
liiicm , Sc ad ventiem leniict 
rubducendum. Hxc pulmenta- 
lia cK medicoBim ptzccpliiTi- 
dentui cQk inventa. 

4 Ex fMi (iSiiMrw-.] A Plinil 
tempoiibus laftucas fanguinem 
nimis augeie ciediium eft, quia 
a fiequcnti ejus efu piuiitnm 
quendam fcntiant , qiiod ruIgLti mat. L. Ntniiiu. p. 74. Feii 
non fine aceto 8c miiito fxle 

cdunlui lafiucz : unde in glan- 
dulis cutaneis ifte pniiitui oiiii 
poftit,!! imcmpcianiei liUQao' 

rrim/ iHi ddimrvBitTi U3ma 
m,mit 

Vfi/ij~Man.l.XLEpigc. ]}, 

Ai melius Veteces , ^ui eonci- 
liandi lbiiuiicaufa,ultimi men- 
fU illit vefcebantul ; nam iis 
ceit^ ineft illa ris i ui Gmut vcib 
icm moveant , dubito. 
. OI*i milli « tiifc^.l Aqua 
lcilicei , ubi lUinthium maceia- 
tum fiietit. Etenim amaiiludo 
abGntliii vinum, auc ceicviliam 
vel addam poiabilcm facit ■■ it* 
lupuli fioics , amititudine inil- i.-Googlc Cftp. 1<S. DE ArTE COQ^INAIIIA. pj 

gacs, ccteriliis incoquumui' > I eanim icidit» bibeoiibw oi- 

ad dimtiODcmcaiuiniCcitciie | nuiun oficula lil.. C A p. XVL 

I Herbd rHJiics. 

» r Iquamine, olco, aceto i a mann ; 4 vel in 
patina,pipere,cumino, s baccis lentilci. I U Ert* Th0ic4.t Hcibai m- 
*- ' Aicas TOCiil igieftes Sc 
IpoDtc nui niilccntei , quibus 
plcixquc gentiuni ut^tui in 
cibit , mniimequc £gyptus 
ftugum feniliflima,fcd ui Tola 
itt «wcie polCi , laaia- eft cibo- 
nun cx hcibis abuijiiantia. in 
lldia Sc alibi paucilSm): iunt , 
ezqae rciius oble£iamciiia , 
quim cibi i quales lunt aipa- lagui, paftiuaca piatCDii*, lupus 
falidaiiui , cichoiium , uitica , 
fpinolz tum line fpims , qui a Ilinio 
iccenreucut. lib.XXl.c. 15. 

} ^nwm.] Hoccft,liiieco- 
fiuia, & uti liini cuda & fii- 
gida ; fcilicet liquamcn , olcum 
ecaceium. 

4 In puiitt.] Scilieet cofla , 
iiquamCD , olcum & acecuni 

5 Btcdi laiifa.] Biccz di- 
cuDCm roiuutiorcs aiboium fiu- 
Omi i quales fuut olivx , &c. 
Lencifcus auiem aiboi dt,qux 
mafticlkCQ fudat , gunuoi 11 
do. t Hiiti rmftkt.l Kont. l.IL 
at.4.v. if. 

Cniilt fnt m is iu fni Jiicii tTtvi$ 

in ^m 
Dtliitr , irnjw niiit i/l ilmim 

Heibz agic&cs honuianis pic- 
fenintui. Eiuiui hic luniirat cx 
mali paite,pia heibisfatuisSc 
gulhii inlipidi. 

liem 1 de Iieibis piacenlUiuB 
coquus iuFfeudolo Plauii A.lll. 
■" . V. ii.!oquitut:hoiteQfe« 
alias hcibas voc:ic 


indita piata m f*- 

£11 anhti hcibis diis [rrri 

Jiffmma rnmiiim , irjj^am , 
£i Liftrfilii lArim ftitdt ii- D5 .ij.-Googlc 94A'(^tt CoB-Lit Lib. m. TtMmfinfu ftOtrmk am llt Htc hii ^mAaniHmim timitrt- 

dm bdfct hnUl hujnfmiii m 
Jium ntimm cngimt 
' fTn^rftidiau.nmifMm^- 
Sm( Wu mck^ mi ■£•« , 

Apud MqBlpefiiilalKU ftltduu 
■ipe^iUUUi : ia hi] fuac CPOH- 
da, clchoieumiiapoiituinii id 
ctt, pciciiBU* quidan] Noicu- 
1b (mufbjnt ri4i, c i upJ ri aa ge- 
DUi tylvcflie lupoiuni. Apud 
(U» VFia f^dcw MfviutU , lu- 
puloium alpiiiagi , iccHl Upatlii 
unfhioG j mil&ituun aqiuii- 
cuBi, bmbo c«ftaiHim,&finu- 
lia. H>/Wf«, id eA,huM>3 
c» appeUue vldttBi Clcao 
E^lfl. i«.lib.yjLadPtflul.Mat 
iiuBit MioBiiii uiieuls curu'- 
dsni , quz' fjrtA'' •iMTMtdcfcit. (^uz yexb^ heibx fajumitut ^ 
finem bnjm libii , omnes luM- 
cz lunt & amllcs , doii hoi- 

quC capite. 

loicibeibu fylvcfircs meiito 
ponilui eliam oiyaUs , vulgO 
Metoraidcqua^Mf>teiiji. '-". 
ii ti ea. ft(. 4«. hnc hat)ci ) 
„ Vete prafeitim atquc iflati* 
„ caloiibus , cx liicco cjui ^ia- ,. iinancpwtu[,eiquo»Hiea 
„ & pircescduDtuE 1 gmtioie* 
„ enini ercu [cddii , Sc cibi 
„ aTiditat(ni»icN,utd>loruo 
„ftpoic. ■■ ^- ■- „ qnod leuUB , in ho) ufui a4* 
„ liibinu efr ifle feccui. 

Acetuiii noAn fiigidi ItR pa- 
ttBtiu , aifi ^uod falc nimui 
GoipliclpioUquamiiie. 

4 Vil ii> Mw<. 1 £>:- lcilicW 
h«ib« apiSe» in prtina coa» 
CK liquiunine , olco fc accta ) 
mM pip«c , cmniao , bwcit 
IfMifq (litn lOBdiluitni. C A P. XVJI. 

■ Urticx. ^ U^^^^^ rce[BiR9m,Sole in arieie pofiio > 
adVerfus sfgri^ndinem &mcs,fi voles. ■us.' . et.BEKG tus. I lius anpi moibos.FUn.COadl- 

dit laudcs e|u! Fhanias Fhyii- 

.] Multii jeligiofoin I ciu , utUilGmiim cibii coAam 

efi id p^endotto- 1 conditamve profeffin : alnun 1...G003IC Cap.iT- DE:Ak*E Co(1.iti»ari 

iDoUiuoi foliaraMinii concky- 
lii* roDCQ^i. Diofcari^B I. IV. 
c.i^Boni ruc» efti Celliu. 

licn qiuiacunquc , hoc efl , ii 
pixcuoiiHiein marbonim , qui 
KHo anno contingerc polluDt , 1 Vniiam faminvn , Sili in 
arini fnfiii , iiivirfu4 .^ilmtiium 
fnrnii.] Qiiam f^niudinimi om- 
ncm vcneuiam co ajmo autiunat 
interpres. Ego retb ftcas , qui 
cnm vim uiticz Dufpiam Icec- 
ritn.vel inaui^veiin). {At&T 
fus eft, vide fiipiii e Plinio, Lif- 
nr.] SailienduDi vetii porii» 
atbitioi , ndvtrjnj. trifili^it^ ; 
deducit enim veniieni uitica , 
ilt non nobiscicdcicdebcs^fta 
?. Xoaetxtl. I. e- 74, 0»il>a- 
uo colletlancomm , t. XV. cap. 
1. Aetia , 1. L in acalypbe , 
alUfquc .Mvip.nn. vtfin- 
ludifffiF.Si Hmitlbnfit ideo 
conEtidicit-, ii fiiupi quoddani 
ligmeniuni ...^ins Lafui, cniait- 
dans , td-unfiu «AirWMSB i qiiis 
fcilicet (ciM unicim vciuKin 
deducen. Quo enim auaM 
alvi GoniUfttttoiina nnninaia 
licct trfiiniimim i qus voi ne- 
que Unis Laiiaa eft , oeqiie 

:. ir __!. .jgjji ^ pigriticm, Sc 

&cum , qui ad 
cauliis quam ad 
intcftinoium Iblam anguQiam 
tequLlakc,didtlTu»oTii;, ri- \ caifBtt pi.riet 

ftnifii , _ 

debebaHtjj ea anguftia liiiuelti- 
aif tc4iit,iixif>^tr^fVit)- 

ida l^jlTiOitrsa 

T«r^. Mp. «.) ngn cPD!i«*l||:, 
luticz eniihzc enim atiiidnoi^ 
effidt , qaam quod ob paitiun» 
««»»«;[». dwiEen^V, «"- l. VrtiiAmfamn^ Sil, m fU 
tififi, tdvirfm air«„di>,mfm 
nui. ] buctpf es ttSis, i4 ana^i 
vuriii/n n anni shvmnrinjt^BK 
aimijM. E vcluftiHipioium D_ 
«Imwi^yut dt uiiicifitve- 
ftii, quz Sc fcmicia,defi^nlit 

P/Blill( hOC ! iniifiini iffc nafi, 
liiiifi malniS ad pillmtii imn. 

•>i,;««*«,lit., ]^]y. c. ij. cui 
mndeleeBdit hpcjocci Ap-fhf. 
Anrtaciam i^ntt Baniif wk 
i. Qui.^awi.GHD.vim tios lefiin.riinHs lib. ^h.q. 

iinillirc ; fcd quia csuft mten- 
liowi.fcjnpei.cfiwiafiam M^i 
lam oppoaeie oponci , leeua- 
dum OalriiMm A. !. ii fitiir.- 
i»md. ^ i^ aognftiff «C cou^ 
ftationi incdlinoiumi cotpotfl 
duto.ab humoie ctaflb.vircofo, 

CEico Inbueanbbiu U amsih 
libug nibvenirc ncceft^aiium 
cft. Imtiio quodalvi cgu^iu- 
ajo^ijl B''i'"*i appcllat ac- mcfti D5 .ij..GoogIc p6 Aficii CoELii Lib.IIT. i,lpiiiiiuijium, vcna- (cfophigi , vcncciculi ia qu<x 
6u-^c & aniitio vi^catui , Ga- 
lml.dt frtt^. ti. PtfltuiB. «f . 
II. NoD fotius TCntiis : Sc ad 

xis aliquam unicain csaftiie adbibcnir, non cjdiiuiic. 
gium igiiui lcaioncin Auti. 
ijuitatis jrajarft^u Sc fcofui 
compiobat^un nixJTnquc , na^ 
■■'■'■- "-rreauca St coriuptela C A p. XVIir. 

> Imuba ac ' la^c^, 

T Ntuba ex liquaminc & o!co modico i modlcc' 
cepa co[iciia ^ pio laducis veic: hycme intuba 
cx * embammaie vel mcllc & aceio. 

i Agriladucascum ^ oxypoco,&aceto& mo- 
dico liquamiiic ^ ad digellionem & ■ inEadoneni, 
& f> ne ladlucx IxdaiK. 

Cumiiii unc. i. zingiberis unc. i. ruts vicidis 
unc I. dadlyionim pinguium fccupulos i2.pipeEis 
unc I. mellis unc. 9. cuminum aut j£iliiopi- 
cum, aut Syriacum , 10 auc Lybicum : tundis cu- 
minum , & poflca intundis in aceto : cum Hccave- 
rit, pofteamelle omnia " comprehendis," cum 
necclle fuerit , dimidium '» cocnlearium aceto & 
liquaraine raodico mifces , & poft coenam dimi- 
dium cochleare accipics. 

HuMiLisiEQius. I muj. Inrci les alnim afiiin- 

I iWfrfA ] SdUcct agrelUa & g^"' Celfus. Sylveftre fivt 

lri.ontt nafcentii..» Qu.bus «"alicum Cichoimm in *gy- i.5™d...Goo3k' Cap. i8. db: arte. 

1. iiiTliM. ] Potiffimulh >- 
gttftes.^s te ipfemoi iniU- 
(CIO cicmpluioiiiin ngri- U3m*t 
DomiDflt lik uaiTcf fuTD fbpo- 
dftia eft igicQis la^oca & 
fomno doloiemlevat. Uiofcb' 

j-IViJi^acu.nn.1 Hxcdi- 
dio, H», ui fciipco eicinpU- 
li faalKnu,fcdmeiulos^><]uaie 
f lo ea iegecdum vm , boc efl, 
TciDo .leiiipOFe. i.3.EtatiTa!a 
loco H/beiaa auccm [empi 
mafiha coudite coareail 
lubiungit nto i , iaqu iens, 6 w 
^. [lUadfiUoi^fapndTc 
num Don eS/t. L-Jla.] 

4 ^iHi^mmM,} Embammaca 
dituiinic ripoics , intioaus 3c 
ijmneilloiics , ijuiUis inciaainii 
paois ret opfoaium in vauiitis 
tc^Ietis le liquid»,a vecboi/i- 

j -^'i lnlliuai.l Ideft ,milj 
Sc quz in »giis Sc niii agiefics 
rpoace nafcuocuc^quas poiilG- 
mtmi condiic nuoc docet, Ir 
fcci|rto eicmplaii pio mn legl- 
tuc tri I Sc »i acetuia icfcc- 

«Oijpargjcondimenco acC' 
tofo , quale etium derciinum 
eft libiapcimo.&nauciirdein 
quaG veitis lefciiiui , fiiucij 

7 ^J^tfiimm.l ldc&,ad 
cibi concoftionem m vencti- 
culo ptomDveadiun. Ali^ 
enim drgellio eft concoOi cibi 
ia totum ' eoipiu eiulqae 
panes difinAio , authoi« Ga- 

I iBfitiiiim.] Scilicec diflbl- 
Tciubim. Eu autcm inBatio 
cum copiofiQi in flomaclio 
coUefiui fpiiinu ftomacli' ea qaxi Coq.uiNARfu. py 

fimul Sc alrfKidiflfciulit, 'ini' 

pedituique nutrimcan d^pcir 

;?*». 'tGi}... ■ . ,. ■ 

I- ID ..Am.Ljbttmm-.-imSi dt- 
: nnaB.] i\xc mlta , iimililei: 
quz aiiquibui aiia\eSat fc- 
(d.\\cet-,-fi^smctU 

_TttlOKla ,. »11 BK»^' 

■fim ; ci lcdpta^ cxcmidan 
luis CBtnllaia iaa. Sc afpoljia: 
I! CirMuniqa,] Cochleaiimn 
Mt cochlcaie, nieniiuz geiiui 
e&.flc menlinaium .minima, 
cyathiquE pais ai^va. £ft 
iceln infinimtucum meafa- 
cium , quo ia mxaCt id ciboi 
liquidiocci ucimnr : eftque ct>- 
qiiinarimii , idque majus , quo 
utuniui coqui ad coodimenta fcilicei 


isgu- habuit fciiptum 

ex«mplai,quo uTus Hoiticlbei- 

*'--ls. Acies enim diceic do- 

..inm ciim ^CiWfiiaiKit f,i- 

rfiVB.AdvCirp.I7SI}. 

II CimfrriliitiJtri.] EICganlM 
du^icui in unumdnnum ledi- 
geie. Sciibouiui cwnp. 70. 
Sii tmm* fivi tmii-fa /m cth* 
dililinlir milli ^iict iiffimui* , 
ampTihrtidivaMT. Ibid. 

ll.CieliUmiim.] GCIUl* mcQ-^ 
[utz eft , ut claium ei eodem 
capile Apieii Sc iunumeiis 
Laiiaoium Medicomm ioclt. 1...G003IC p8 A B I c I I 

aiie deignftibat hedni i aHttgli ^MBmt Uim.\ Hz 

* ■ ' MoleMi & Taldtfo- 

~ Rt fiilqae «leo ccm»- 

exm nndi piira- 

B ijifiituitui t qBniv ibtn- C OE I. I I .Litx.in. 

oxnusim fuii laudaK non 

potiut , «ni -"■" ' '-■ — - 

rdnmcalci c< u^ftn fiuK iitci£»^jt. Llgenal ildnez 
sd meici faBaua in lin- 
nia EboiKl copiofiffiffiz fimt. 
Item & l«ti poid tailaOaea nx ftttrit. Ijlre&ics 
la^fajcx flomaditmi itedeDou. , 
iK uumium iUnd oxrpOMn II' 
~ , Sc in coodi- 
&p(ian D ci HMiifitnt loont C A P. XIX. ^ Atduos iiqaaminfl , oleo , & ovis concifis. 

Aliter carduos. Rucam, maichain , co- 

riandnim, fcsniailum, omma vindia tcres: ad- 

despiper, liguftiaim:^ md,li<]uamen& oleum. 

Aliter carduos clixos. Pipcr, cnminum , liqua- 

men & oleiim. I . O wMai.} Inici uTenlei JSe 

IpoiM naiieDtn, ganeai- 

qne dduvienccs hcibas nuDie- 

laotut & caidui , licei ia hot- Ec «dhae tCDen «udni liciba. 
iHofii. 
Glmdu dtca cndBei dili- 
vidoMSi IMd, 
t^tumtnt } Lcgenduth 
wmi , Hfawian. Hjvoi dekide 
jeqnitui c«iuUnKiiiuni , ex u- 
li^ cadioe idiaifQima. «g^d j. Googlc , Cap^.'-IXE- AJtLTE;CoQ,DrNA«l'A. 99 

., Itabcmut , & ibi.in beibii iD- 
L I s T ■ R. I ft»U inmnainui. - 

, „ mearaiiu)! taooDie iam , tc 

' „ pMcailniu lOntt ailW moM:' 

II „pli6 fcbolb waeveMaK ,' oe 

i^um Uemolu-itartui lEiue, 

- itum inuliico hoBo- Vtaii^ 

I COnriM^J Oftnc, AUM 

.. ..ta Italiim rolum Sc HiTpa- 

\ „niam, fed GiiUum], Gcima- 

, iiiani, & Blitan&iam DC^pl'> 

m «eliiAillimii aitiii i: CmUti,l Heiao ta.afita i , 
«iJuonim- apud Vcicres m u- ' , 
la^fuanjntt eciaiiia a^ «tMi , 
ft^vi ^uaau»fucBDti .Hic cci- 
ti'ioCci nillic:is heibas ponua- 
tuc: ima coudiebantui accto , 
mellc diluto , addita urecii la- 
dice-} aceumiiu., nequi«din 
fine.caiduo lic. Flin.Pci cai- 
du09 radiccs fylreftnum livs 
coium afj^yoc h/emalcs int 
tcllige. id monlibui ciica 
Mapi"gafiutewiiih6eqiientifiinii ^mporibas G\ a™(^ LnnmMiiUIKiGftr.LJ. C A p; XX. 

' SfoKgM-JlwfM/igtili. 

CPongioK fi:i£H ex ccBogaro fimpHci. 

jfiitgK- ^ Spongioti elixi ex £ile , oles , 
meto-, coriancko vitidi coiieilb , & s pipttc inr 

^/&er. Spongiolos cUjtos- petfiittrfts sn^Iato 
infra fcripto. Apii femen-j aitaint^^.^ pipet 
teres: pafliiin, liquamen-.&olcum inocBEc : ■» 
amylo obligas: pipcr arpctges,&: infeiea . 

.^/rffl* Spongnjlos. Tetc»aiminum,rdiiam i 
lit^MiKei]., cariefHon- modifii& i oleum , corian- 
drum Tiridmi &porranl , & fpongiolos infrres 
J pro ialfe. . 

jflittr. SpongiofoscKxatos " prsdurabis, mit- 
te& in Ga<cabura'telei]m,Ji(yiiaiaon« piper.i t paAo 
coloi^bis Sc otHigas, 

G a Aliter- i.5™dj,Google 100 A F I C I I C OB L I F Lib. IIL 

Aliter. ' Spongiobs elixatos contctes , & » 
nervos eonun ezimcs : deinde cum iis alicam 
elixatam& ova contcres, Iiquamen,pi[>er: I(i- 
da ex his tacics cuin nuclcis & pipeie in «> 
omemo: >■ aflabis: oenogato" contiiign, Sc 
pK> '1 ificiis infeies. 1 CPHi£tfv(JJMi/i] Hic & 
in ftqaeDCibuspro his di- 
Aioiubiu rempci lcgcndum 
. eft , CfV*'' ^ /i*Wii''. Sunt 
autem Ipongioli Sc liiiiguii 
Amgamm Mnccis , e quibus hi 
quidem diSti liinr fomu dimi- 
lUicrva , itli vero 1 fpongix li- 
miiitudine ica vocati. Fuugo- 
lum utiqnc pIuei fuol geneia 
E[ in pnmLi boleti, 

{ Pn fjft.-] Hoc cft , loca 
lairamenll [ Toniuu fn ftlt 
hsbct. £j^.] 

" ■ ■ tii.-] HoG eft, poft 
^fMeiando &c de- 

lofiotes &dutioici 

efticicticoqueiido eniiu emal- 

7 Pir™ «tocA<.I LCMII- 

dum , «^ «/«■»&.. [p./rt™, , 

<i/.iii legit TOtinns. Liilrr,] 

9 NirvM.i Hoc ea,i:iiDcs& 
filamcoU, quz pei lougimdi-, 
iKm liabent ptoccnf^. 4 ^ntrt •i/.;;*!. -j Obligaie 
Tidnui dici , quod ultimum 
addicui , & veiue condudic 
I. Sic. cap. II. qux TCibi ia mJtiU enatiMioue 
pofiiinuu. W tU^a , i. e. fpif. 
Itim leddas iafiar pultis. Sic 
«mi «Wif *rt, 1. IV. c. i. ^Btrf, 

4 ^mjft.] Fit TCib amyliut) 
cx [[itico puto , quod in acjua 
Dtloiibui caniculatibuj maceia- 
tui , qux aqua quinquia die 
diftonditui. loftquam eetcEi^ 
Tnolliium eft cico[atiii,& &c. 
fam , 3lh!k denuo aqiu , 
repatancuT , St ficcaiut viSoIis, 
fedcito.ae acoieni conttahat. 
Vide Paulnm Kb. VH. cap; j. 
Otibalium, Aeciimi,alios. Sed 
& itlqtri dc eo did poteft , 
quod Teponicut. iM. ' ' 

-■ Cniii.(ii,} Contin^cie cft i&fM cwKtinitwi tmBt Irfiti. X Sftngmli lliia-) Bulbot , 
Auigos , mbeia elixaii vulc 
DioclesCatyftius.libto primo 
de tucnda valccudine , apud 
Atheuxnm lib.U.cap. i^ Hi 
quoquc agrefles hetbz lunt .- 
qoidam taraen modus piopa- 
gandi piacenfcs & imiocuox 
niogo) afud GaUosjau in ufa 1...G003IC Cap.£I. DB ARTE 
(A 4 auem io kiaeK mco Fa- 

liltcaG , Angtici fciipto > ex- 
faibui ; ncque adeo diffiinilis 
eft illa defcEiptio , gtuc habe- 

{cilicet Nicandii io Gcoigicij. 

Fiaj MniieM ii/liiu ^ffiilm* 

eimiflintTd 
Dmanni fmgmrii , ^ «fiu 

ftmni riinBii, 
E ft,f«^, «.fieuw, tmifm^i. CoQJITINARIA. 101 

S Sfmi/riu •Uxttu tmlim& 

intci flingos uameiat Pliniui 
lU). XIX. in bumoie ptatonim 
nafccDtes ; id eft,fiiago£ pia- 
cenles, de quibus HoiaEius , 1. 
II. Satxi. 4- 

fmUtili»! f- l Pipmim^rt.] Sic mLDiu 
o&ndu ftoinachum , ccitc Ta- 
letadinaiii cujufque : alibi le- 
gimus pipci minuEum i pipci 
pddie inturum : ablioinUire ta- 
men vcteia 1 pipere in tbCo- 
niii auQoi cft Flutaicluu : ac 
)am candem uiu.nihil magii 
«petiium. De eoiunjantcro neivishiieoi 
niH pediculi lint , utpote du- 
liotcs , fubligaei & non te- 

II KAgaiii.'] Inteidum fiiDgi, 
peiiude ut cocblex, aflJbanrui. ' 
Athcnzus. 

13 Ifiiiiiix hi. fidii] Repcti- 
lio {iipciioiis lib. il. cap, i.Si 
noD iflilem veibis, iifdcin feic 
condimentis. C A p. XXI. 

' Careu five ^afiitiacn. 

' C ^*^ ^™ paftinacjc.friftjc craiogaro iiife- 
nintur^. _ . '• 

.jilittr, Carotaslale,oIeopuro,&accro. 

^liter, ' Carotas elixatas concilas ■♦ in cumi< 
nato,-oleo,niodtco coqucs , &inferes : cQtnina- 
tmn f colocatutn facies. i.,.-.:,d...Goo3lc zoi> A' p I c I I C OE L I I Iib.lII. 

.M>a Kitcao impoSlMa eiM 
pixc^aa iMKikas. Flin. Siuvii 
- .^ « .Im, ffm r«,Jix ,ji , 

ttamitm tadui. Hicclwiiipud 
iniiun, lib.XX. «ap. 5. tia 

lifniiiiHu r-tdtvmm irmf n m i HmJ, 
) Ctrsid n/iH.] Ad ao&ae fk- 
uv> iuciix I dubilo. Faftuia- 
cam Oiphilus ail tlfud Athe- 
BBura cfie laan , ( quod de 
noHa fativa dici non fetefl) 
fatis alere , mediociitei jan- 
le ftonaclium , aJvvm pclleic , 
inflaie , cicie loUum , latic sd ■ ^ lotam 6c paftin»e«ni I8- 
diccs caaquam cooecnetcs iiic 
jungit Apicius, St ob fiijiiiiiu- 
dincm vitium iifdcm eadem ap- 
patat cwdmcnca. 
4 £. «».™a LcgeBdum , i» 

j CMijr(iw.]Legcndwn,«/i- 1 CtrcUfiv.fMlli-'^.] 1 

hic fifetem efle omiflum - , 
flinacarum gtaete : nili «juod 
hi luflici. Sifti autem hororo 
lis aKjue in fcptentnoDalibLi 1...G003IC APICIICOELII 

L I B E R IV. 

Qui 'Pandecter appelhtur. 

C A p. I, 

^ Salacacabiai, 

CAlacacabia. Piper, mentham, apiutn, pule- 
giuiqaridum, calcuni, nucleos piiieos: mel, 
accnim , liqoamen > > ovorum viiella , aquam 
4 recentem, conteres: pancm ex J pofca* macc- 
latum exptunes j t caleum bubulum , cucu- 
mcres * in cacabulo componcs , interpofitis nu- 
deis, raittes' concilascepasaridasminutim, je- 
cuiaibgaUinatum, jus ptofundcs, "oiiiper frigi- 
dam collocabis, dcucappones, 

Aliter falacacabia " Apiciana. Adjicies in 
moctuio apii lemen,pulegium aiidum, memham 
vidaia, zmgibcr, coriandmm viridera , uvam 
paflam " enuclealam; mel, acetum , oleum Sc 
vinum : conteres. Adjicies in cacabulo >> panis 
Picencini tna fiufta : interpones pulpas puUi , 
i4^1andidas hedinas, '* caleum Veftinum , nu- 
deospmeos, cucumeres, >« cepas aiidas minui^ 
<> 4 con- 

D.5™dj,Google 104 Apicii CoELii Lib.lV. 

concifas : jqs (upcifundes. In(tipct '? niveni 
»' fiib ora afpctges, & infcrcs. 

■Alitec SJacacabia. ■» Panem Alexandrinum 
excavabis, inpofca macerabis, adjidcs in mor- 
tariumpipei> mentham, *oallium, coriandtum 
viridem, " calenm bubulum ftle condimm ; a- 
quatn, oleum, inniper vinmn : ^iiifeies, I p^nJ^.I Id cft ^xrti- 

iCltf , tmniim , tmmlaml , 

Sc ctpiTfm : qiuli omniuni aul 

fjltcm plurinuiium 6t multige' 

mentafiomm oplbnioiumque 
feceptaculum. Quii nomiDC 
prjfcns infignilus eft libci ab 
ApiciOi co quod C non uni- 
vcilim ompL» , fiiltem pluiima 
&multigena, pliuiEuUque in 
ipfo dclcripta coDtiqeantiu , 
«pfonioruni Sf CDiundem con- 
dimeniomm gencia i-Tii ii 

mBt h*iM , fin amhtu. <^ 
T^tioae etiam medicinz pan- 
decias Matthxus' Sjlvacicusi 
lc juiis pandettasTocavit jufti- 
nimius. [Icgc F-mMu. Liicia. 
LMiaius B&iilhtt. Sacr. & pia- 

1 j<f«d«|(>a.] LcK, Salnr 
(«r^4, id eil, i>.aK%tKiCi* , 
Sallitia olliiii, Sc f.<iri tiiOar 
buluii» , hoc eli , qujc in caeabjs 
vociilis ollis coquuatur. Con 
Hiita elt aoteni ditlio abo^ac, 
jd el) , Sdlm (afpiiacioae ceu 
ftpiuj fit , convcira in Ihe- 

itm C) Qood fimnam eA , & 
caMt)US qni oUi eft & vu co- carabulum ciiam aiauin, quo 
ci^ccn , cacnes & pulmentuii 
coqiuirilui, Noa nrale 1.^11/1- 
<«tia nominaii polft putave- 
lim : qui) nomine anliqui £i:> 
M delTgnabaDC, quz iu.Aulis , 
id eft , ollis coqueiencui, 
[Feftui, >xr< •la f/w.] 

4 Tlfiaitm.] Poll illara. di- 
dtanem , adfciibcndam cum 
punfto requence puto altcram 
illain , quz clt , emitni. Sci- 
licet pizdi£ta oronia , k id 
quidcm in motlatio , uti ex 
lequcntibus colligo , & cqiidi- 
— -ti taiio etism eiigit. 

. J>f^] Eft potut ex aenq 
Sc aqua ccmpciaius & com- 

quem Gnci Oxjad- 

at. 

'Oiini.] Maccrareuunc 

.; eft , nunc verb ma- 
defaceie.humeSaie Sc emoUiie, 


-.1 M . guinofiot __ 

lone ituthoic, maxinii cibi eft 
MmliH , qui difficilUni; tian- 
feac fuiuptus. Secundi OuHmi 
mioimi cibi , & qui iacillimi 
dejidanir, u^iiiiw,tft criam dif- 
ciiihen , utioia carei mollcs, 
ac cccentes lint , an atidi Sc 
receic*. Com moUes funt> i.5™dj,Google Cap.i. DB Arte Coqjjinaria. lof „is a1ibil« , in cotpoce i 

leQdes , mtlcs U alidi contn. 

9 C>«ijl ctmTi, m-mi JKM- 
fi»lii.] Uci cx lequeaiibus eol- 
ligo , legcoilum pu[o , ceu 
reddi fic : tncifiu •tpni ariiUi 
miinini , fia^U. Toiiniu ali- 
ter 5 utdn & afftnm cmiifiim 
■mniitiiin , jttufcHlii. Liftei.] 

II ^'ritHd.j Ab auclioie 
Apicio ^c denomiaaia. Api- 
cius noftei cum. nliofuin , gu- 
Ix mancip^toiuin , patiim & 
condiincnta fciiptis fuis infe- 
nt > DOn id facit , quo guloll- 
taci 3c lafci*z voluprati mste- 
riam ptzfiet , cujiu caafa fei- 
taflis ab aulhorilNit fiiie eiccO' I ruuE fcd c eoniilio , ut lalibus tanquam 
Ciiubiionbus e multis volup- 
tuaiiis eiceiptis', huiiianx la- 
Juci Ec commodo confulat, C- 
cuti nuuc Sc gliquando in lc- 
qqcntibus etianj rum alioium, 
tuni Apicii condimcnra fuii 
ii^tctfciit. . Apicii , inquam , 
B.omani poriOimimi ; nili A- 
ptciana condimenta hie quis 
ad hunc noflium lefene ma- 
lueiit auihoiem ,' qui ralibus 
falidiiitatis caufa ^ fc exco- 
^iiati) cum piimis uliis (iiecir. 
14 Pmi PicBjim,'} Pc quo 
Flinius : H. Nat, l.XVUI,i 
Diamfiia Fiaatia fmi em 
. friitit tx tlict mMoit. Em nnt : MfH eft Ci oo cibm nifi 
mtiiftEI» : iimtd /k Itih m 
Ktnifi. klcimiut huius < 
Matiialis boc (Ulicho. 
XIU.Ep.47. hidi , quz func 1 

caiites eamm , in quibus ^an> 

dulz ipfx poGlz Hint. ' 

- - Ctlinm nffiiiim.-\ Memi- 
feftini eafei & boi&arit 
eius Manialit: 1. XIU. Ep. ji. 

' etnu vtli) jmarriii yib 

mvtjiiMiitmf'^* 

141 triiii. ] Qno ufui 

melioics fiani , inTcteiantui 

cepx : idque noii une moda 

iit 1 Flinlus , lib. XIX. eap. S. 

SfijiHmiiHaUiMmcaptm^iu in- 

rm ;ri*« , *^ /if/. Ufii, 

'tt tminffidt /■nl r lu iufm^ 

■tfina, i„,ti.r,^ mfm , fti 

/«- llcilit. ^AIii c»„.»i 

fMH ^im, fmfc fmiui fnSptmliSi , Niim) Hac veieKS 14 
vini , Sc aliaium iccum icfii- 
geiaiienem uiebaanii , illam- 
qae , luxuiix caul« xftivit 
menfib^s fervabant, quibos Sc 
aquam ejiia potate poflenc. Ita 
Fliaius , Hifloc. Natut. lib. 
XIX. eap. 4- f^i ""«' . '"•* !'•- 
cu» pMiM , fauffiit nHiitiai ik 
xWif !«»■ ^Ut vmmir. Smm- 
tflilaa , ii«ipt4lm^ c s i.5™dj,Google loS A'Picii CoBi^ii t.il). IV. •I dliinii mmfim mx tlfut. Di- 
ftfWMii »lsi «}M> , imx &. ilLu 

it^i4(w.1 Alaterctcio 
margine , 6: hoc ad rcfrigcia- 
tioQcm Sc dcle^tidDcip , ci- 
biquc ippucntiiUa cicitui- 

l; pnuin ^ltxtnAiiaim.] 
Q^fjiinieati tati(iDccM]4i4u>, 
>n iUuuiUbiiis cxiftit. 

■ - ~ iuw. tuiiiii la 
> ciaii.Jtlin. 
mtgiu niMi 


v<«« r m-IHa . . . 
Idem lib. XX. fi. 6. CtOiuii mi- 
iiM if »»■* • liunmyM t^i : 
y& ir *«• fli" tn^i"- Idem 
ibid. facit fumii , ^f» - ■■ ntKmdia* mfm itoc ;. [ 't coiptuibiw lubi- 
cnadioiibus i^a dtx^cmui 
«ius TWiwWH eJtinuam ad in- 
fiuiliUkm ptdpicuiopcn pio- 
nPMDdaiii. ^T.] ] OwrwK -nMJ/ii.] Notaadum c'allu«- 11. £miIi4Im!.] Ucm <ft : 

^ nuclcuiD .pcididit , u cvi- 
nn» qui vinun. Cn' .ciii«i 
taiiMt ii qtnd liiiJitas , aw 
i{>£ Mteo tcfiioiU 6mbiu , ui fuat iwd rli- 
- lib.Lc.j». 

iuoiligcndat fulniim ft4dii apud Modelbun 
dc vocabiiU* B.. M. ItiJ. 

lo Ji^ friinUm ulliatii.1 
Quid dl fupct Fii giil^lll collo- 

cvc ) ego iit>itiwai yocabu- 
liun TtiphUi alic^us patclla: 
imbi laicic : iuikd cum ia 
limili nion compoiitioiic ni- 
vcin arp(ig«iidam dicat , lulul 
mulaii melW ftuo. itiil- 

m PMm „4itimJniaim.1 
Ciua oonpiBai , iiibit dc liuu 
K.oiiiiiioium miiaii , qui pa- 
— "j ultia I ''- Sic Ljbiwm pticm celebtat 
Apolliiuiis Sidonius , cujus hi 
Ciiic vcdu* Cainu XVII. tf. 1 1 . 

F(n«fa lira mtii mtJiKti* > 

.« t.fia. 

Maifiirt M iradu fiffUat 

Nm fmu LMt» Miaifimii' 
fctitSyni, 
^iapiii Galli nifliet no- Uli auton paoes Sgjsdt 
nnn ila £>£ti mat < ut lonii 
HUiuDi iutegii niaBcieiit. 
dc Ath«aa&um , ia *ita : 
Aatonu, M Vi- i.5™dj,Google Cap. f. DE ARTE COQJMWARIA, I07 t Stlje^KtUt.i Ollxcoodkx. 

I hm*Mi <H<rwi.] Quo 
jnfctuatui j ^ at> illo patja2 
geiicre huic condimcBlo no- modacum: naminultiplexciat 
fticulum. 

clceantia coiullnieuii Sc tcbus 
ItancU fK^ficis M. Apicio 
debeti vid^tui., qlu ad tnaae 
lifiils iDgenium miius fuit , 
aothoie Miuio. 

i£ ((^<ii ^•lUi.') Noqdum 
hxc anifid^ Hx t 

.caijies qozqiie ; nempe jeai& 
cula GaUinaium , Glaadulx 
hxdinz , pulpx pulli , mti 
co&x fiicaiiit , emnili fiigida: 
:ii.._ junt ad viflAmi xtti- IS Pinim ^lmHdriniim.] It» 
,..iiis -TiccnliQi tiia (nfta, id 
dt ,. panis cx (lumento Ale- licieadis, incoftioiie, Sc foi- 


. piohibei 

i , quod fcio , 1 
_.^. . . KnieCtcie & fteiile- 
fccce dicnnmi ; Sc fic mitiores 
&iiit , IX placique . atan Hcca- 
ta. Ctfu ntiUi 'S_t fjM"iiit er 
BmBimi , Ji yjimi *■«;*' 
tiatt , 'GnwMem valtoiaiau 
o^itiKii: SvBOcht milii ^i.f^ 
rai. «'!«»«. Ilin. H. K. lit 
XX. c. s. 

<i<Mi Mi>(r{«.] Be qua Plinios 

fecmdus, Itb.i. £.p. II. *Mc 
oMfw M impa^ fmfmti}', 
imi lnrii inprlmii , ;ilj frii n 
taaiia. i. C niic bibitui , ncc 
lcivaii potcA , fcd feiculo iu- 
fpeifa feuliin Amdituc > efcu 
lentif Mi .potnlcaiit iacevis. 
$apci icpaileauum qiujdo^ 

ncduuQirW) oti* 1 itifu- yam/mwiw» 

:(HH fmtm iffiiit I & VtlldHT^ 

r, arptrt , fw ftrmnuu f.m 
■mtm,. Iku. HiO. NlL iU>. 
XVJII. c, 1 1. 

I etfiiimMmlmm f^imii- 
... .] Ad Tycotiricbam Ciec- 
lonis (i^Fani.lib.lX. £p. ifi. 
& ad Accic lib. IV, Ep. ».) 
«cceiUt. Cenum <& cafcmn 
modeiace limiptum , ftonu- 
chum lanfueutem eidiaie , & quanculuio , promoveic : quod 
camen de vecuftioii cafeo , ob 
vim egnve .r«piifl»n , pwiu 
iotcUigcnaum eft. 
His leleiii debcc OiiJttUtiiAit»- 
ul.XILc.l.ifcilicct coadimcD-. 
ti gcQus, quod Ly di memoiani , 
non unicum , fcd duplei 9c 
tciptcx i adeo fiicnint bRrim 
deJiiiawm peiicL Hegefipput 
Taiencinus id confici pcodidit 
es dixa cante > dera£ pane , 
Fbijgio calfD, aueikoiScpin- 
gui |u(cu]o- i.5™dj,Google io8 A p I c 1 I C OE I, I I. Lib. IV. 

C A P. 1 1. 

» Paiina Pifcium , Oleritm & Pomarnm. 

Tiylfinij cottidiatia. Ccrebella elixata teres, 
tumpiper, cuniitium, laleTcuiu li<}uamine> 
carxnum citm ladc * & ovis ad ignem lenem , 
a vel ad aquam calidam coques. 

Alitcr. ■» Parina verfatiltf. Nucleos, ' nuces 
fiafbs, * tortes eas, & teres cum melle, pipete, 
lic|uamine, kfte & ovis , olei modicum. 

Aliter Patina. 7 Thyrfiim bftucs teres cum 
pipere , Itquamiiie , carxiio , aqua , oleo ; co- 
ques : ovis obligabis : piper aTperges & infe- 
res. 

Alitet* Patina/rtVH/w. Accipies olilatra, pur- 
gas , lavas , coques : * refrigerabis , & ftigcs. 
Accipics cerebclla iv,enervabis, coques. Adjicies 
in monario piperis fcrupulos vi. fufhindcs liqaa- 
men , fiicabis : poflea adjicies cerebella, Ixica- 
bis: inteiim adjicies olilatra & limul conteiesi 
poftea frangcs ova viii.adjicies cyaihum liquami- 
nis , vini cyathum , palli cyathum : conttita limul 
temperabis, ■" patinam peruiiges , impones " in 
ihetmolpodio , " poftea quam co^xim fiieiit, 
pipet afpei^es, &inferes. , 

Aliter " Parina de afparagis frigida. Accipies 

alpatagos put^atos, inraortario fricabis: aquam 

(ufFundes, peilricabis: pet^^colum colabis: Sc 

mittes 'I ficedulas coraus : <* tetcs in mortario 

pi- 

, D5 .ij.-Googlc Cap.i. DE AttTE Co(^UINARIA. 10» 

pmcns i7lciupulos fex: adjicies liquamen, &i' 
caois , " viiii cyathum, i. paffi tyathum i. olei 
imcin, miitcs in cacabum, illtc (crveant, penin- 
ges patinam} in ea ova vi. cum Genogato milces: 
» cum fiicco a^tagi imponcs cincii calidoi 
miCies ^" impentoi (upra lctipcara : tunc *> fice- 
dulas compones .* coqucs : pipec alperges & in- 
fcres. 

AtiterPatinadcj^y^ig»/. Adjiciesinmoaacio 
^^a^ragorum^* prxcifucas, quK »♦ projiciuntur » 
ieres,liinundes viiium,colas. Tercs piper,Iigufti- 
cum , cociandrum vitidem , {atureiam , cepamj 
viiiuin, jiquamien, &olcum: fuccum transreies 
in patcllam perun6tam : Sc fi volueris , ova 
diOolves ad ignem, ut obliget : pipcr minuium 
alpeiges. 

Aucer patinam »' e« ntfiieis , ^» five Cvmiiy 
live finapi viridi , live cucumece i ^ve coliculis 
*^ ita facies: ii volueris, Aibfterncs piripas piii 
cium , vel pullorum. 

Aliter patina de SanAHCo calida & fiigida. 
*> Accipics. femcn de SauitKico , pureabis , ca 
aqiiadccoqucs,^*luccum,pec Oolum colabis,pvi- 
nam pecunges, & in patiham componcs , ad fijc- 
cum iltum adjicies piperis lcrupulos vi. fii(Hin,des 
)°]iquamcn, fiicabis: poftea adjicics liq,uan)ims 
cyathum unum , vini cyaihum , pa0l cyathuin 
tcres tancum,in patinam mittes olei unc iiii. po- 
nes in }> thermo^odio, & ^cies ut fetvcai.cum 
ferbueiit, iiangespofteaovavl. agitabts, & pa^ i.5™dj,Goog[e iio A^i^JCii C OE L 1 I Lib.lV^ 

tinam lk:ebl^bi&, c^i]1ob]igaTCfis,pi|>cffa^>eF^ 
gesi &infaes. 

liabis , )4 aibum toUirs^ mincs' in foonafiatn , 
fiifiiintfes liqdamaf , fncdb»: poftea tnitttfi' li- 
qoanTiiits cyaChtAin umim ^etnis y Sc facciun pcS 
coiutn eolabis. AccipieS cetebelb ifr. Ennvaf 
bis: &teres pipcris icnipiilos VIII. Suffundesex 
iiidee., (riCatMs^: po^a ova e^-f«tnges, Tini 
c/athtKn unom fewiis & paffi cyadHitn imamj 
oieimodicam: pofteapatiilam pemngcsi&eam 
impones cinefi calido , & (k " impen&tn (opni 
- lcriptam miites ) ciJm co^ fiierit m Thermo^ 
^XMlio, pipetis puWctefti fupcT^jetges 8i inffri 
les.-' 

Aliter patina de cucttrhitis^ Cucurbitas eiixas 
3(fti&ls-in'parina'eompones, cuminatum fupet- 
ftmcte; modicd-oleofupeFadjeii-o^feiTetcfaciasj 
&infercs. 

Parina >< de apHa. Apuam lavas, ex cdeo tnftj 
cerasy in >? ccanan» eompones , adjictes oleilm» 
Uquamen, vinum: Alli^s felcicu^t mue & cri- 
gMium: &'liibinde &fda]lo5 i> cum ,apH« elfx»-' 
Disi ci^m co^a luent, piojicfes &fciadcfs &pipa 
a^icrges, &infrrc3. 

Alitet patina »»de j4fu4 finit ^pua. Pulpas 
ptfeis affi vet elixi'»'' minuratim facies , iu a-" 
Dandanicr, utparinam qoalem voles adimplcrQ 
poflis: tcres pipcr & modiatm truta: (uffundcs 
liquaincn quod fati^ eric , & olci inodicum- & i.5.-.:»d j. GOOglC Cap.l- DB ARTE Co(;.VtNAB.lA. Itl 
commilceS' in padna cum paipis » Gc & ov» eruda 
confrafka* ui unum coipus fi« : defupcr levitec 
componcs +• mictu marinas , ut non cUBi ovis 
milccantat: impones i^ iA. vapoiem, ut ami ovis 
41 butlite pofflnt, & c&m fia:averint ^ fupecajpcf- 
gcs pmcr trimm > & infeces ad mcnfam i^^nemo 
i^tjofca', (pafl manducct. 

4f Pa6na: ex ^r. Nudeos infundcs Sc Hccaii 
cos, leceoics, pcxparan» habebi& Acdpietpa:- 
tinaro , & in eam compoDes fingula inft^lcripta; 
4« mediana malvaium & becmm , 47 Sc poTi<QC 
msttucos, apios, 4« ohis molle , & vicidiii clirai , 
4« pullum laptam & jure co^kmi , cerebeil» z^% 
lucanicas > ova duca pcc niajiiun inci^l mittest 
lolonganonespoccinosiaccos, ex juce TaienCHfo 
co^s, condlos; i* jecinor» puuomm , pulpas 
i> PiJcis Afelli fti^i , uiticas: maiinas , i> pulpat 
Odreocum, caleos cecentes altcmis compotles ^ 
nacleos& pipcc intcgaim:a^xTges. Jostalc '♦ 
pccfandcs : pipcr , ligufticam , apii (emen , ^ 
phium coqucs , & ubi co^ fiKcinc , tac colas ^ 
cui auda ova commilces , uc unuin cotpas fiai , 
&fupecilla omnia pccfuikles.^ Cim coita-fiie- 
rtm, >f ccbiiiosi' cecennoce^, pipcralpctgesif^ 
infeces. 

Patinam >? AfkiaBom fic facics. Fniftjl J« 
(uminis coi5li , pulpas pilcium , pulpas pulli , fi- 
cedulas velpe^oca 5»iuidon)mc(xta,&^quf(». 
cunque optima tucrint : hzc omnia concidcs dtli>- 
gcnter <> prxter iicedulas : ova vc[6 cruda cnn& 
ole* D5 .ij.-Googlc 112, A p I c I I C OB L I r. Lib.lV, 
oko diHbtvis : ceres pipec , ligufticiiiii : niffijndes 
iiquamen , '^ vtnum , paHum : & iu cacabum 
mittcs.utltqiiefiaT, &amylo obligaE :-antca ta- 
men pulpas concilas univerlas iltuc mittes 8c Rc 
buUiai. At ubi co^m fuedc , levabis '' aim 
jute liio : & tn patcila alcetnis de tnilia rdiindes 
cum pifetis gratiis integris, & nucleis pineis ; ita 
utpeilingula e^ coria liibfternas *' dtpfeidcmin 
** laganum ; (imiiitei: quotquot lagana polueris , 
tot *7 crullas itBpcns^ deftpcr adjicics;iinura ve- 
i6 laganum " bCtula percuties , & iuperimpo' 
nes : piper aipetges : ante tamen illas pulpas ovis 
confiauis olMigabis , & (tc in cacabum -mittes , 
mm impenlam. Patcllam xneam qualem dcbcs 
habere, infiil ollcndicur. 

'* Patina coitidiaita. Accipies 7" ftufta fiimi- 
nis coda , pulpaspifcium codtas, pulpas pulli co- 
flas ; 71 hsEC omnia t- concides diligcnter. Ac- 
cipies patellam xneam , ova confiringes in caca> 
bum & diHblves : adjicies in moctarium pipcc , 
iigufticum, otiganum , fticabis : iufTundts liqua- 
men , vinum , pailiim & oleum modic6 : rcexi- 
' nanies in cacabum : racics , ut ferveac ; eum fet- 
bucrit, amylo 7J obligas : pulpas quas"^* Itib- 
culcraHi in jus mitris : mbfterncsdiploides, paci- 
nam atneam, & 's ttullam plenam polpx, & di- 
Ipecges oleum, & laganum ponis,fimilicer qubt- 
quot lagana pofuecis , tot crullas impentx adji- 
cies : tinum la^anum filtula petcuties : ^ luperti- 
cie vcrlas in dilcum, infiipec in liiperEciem pones : 
pipec afpei^es>&infeces. 7« Pa- i.5™dj,Google Cap. i. DE AbTE CoQJ/INARrA. IIJ 
7" Patina verfatUis vice dnleiii Niicleos pi- 
ncos , nuccs fratftiw & ptirgatas : ?' attotrebis 
eas: leres cum mellc, pipere,liquamine,Iadc, 
ovis, 7» modico m(;to, &oteomodic6. 

Patejla 7« Tyrotaricha, »° ex quocuDque pi/ce 
lalfb.voluerisi coqiies ex oleo , exoflabis * Sc 
ccrebella cofta, piilpas pilcium, jecufcula pulio^ 
rum,ova dura," caftum mollem ejtcaldaium: 
hxc omnia calef^cics jn paiella: teres piper, li' 
gullicum, otiganumi "• ruc^ baccam,vinum , 
mi)I(iim, oleum : pacelbm aii lenlum ignem , 
ut coqtiaiUT i ovis cmdis obligabis , aoordina- 
bis : cummum minutum alpeiges & infercs. 

Patella Siecai UJcia ** dc Turfionc Enerva- 
bJs,conddes minuiatim i teres piper,ligulticum, 
origanum,peirofeIiiium,conandium,cuminum, 
rutje bacam , mcnihain ficcara , ipfum turfio- 
nem ificia defbrmabis, '4 vinum,.Iiquamen , 
oleum coqt.ies, coi^um in patellam coIlocabis« 
jus in ea ^cics: piper, liguHicum, latuteiam, 
cepam , vinum , aceium , (alias liquamcnj o- 
leum, iu patellam pones , UE coquaiur , ovis 
obligabis, pipec afoergcs & iufetES* 

Patella ex Olifatre. EJixas ex aqua niirarai 
exprimis in pacellam, teres pipet, liguftioim * 
coriandtum, lamtciam, Cepam , vinum , liqua- 
men, acecum, olcum} transfctes in patellam ^ 
coques : amyb obligas : chymum & pipei mi-< 
nutum a^ergesi& de quacunque herba,n vo- 
Ineris , racies ui lupta- 

H Patina I ,. Googlc ii^Apicii CoBLii. Lib.W. 

Patina de ^tpm frifla. Apmm Uvas , ova 
conftinges 8c cam apua commilces: *f ad)icies 
liquamen , vinum , oleum : facies , m ferveac , 
Sc cum febuerit, niictcs apuam, *^ cum duxc- 
rit , (ubrilitet vct{as , ^icies , ut colotet , cmo- 
gatum iimplez petfiindes , pipet a^>ecges , 8c 
inktes. 

Parina *' « lacmii C cerebellis. Friges ova 
duta : cctebclk elixas , & enctvas , <■ gigetia 
putlomm coques : hxc omnia divides ptxtet 
pifcem : componcs in patina ptaemifta , "» ial- 
liimco6lum in cnedio pones : >° cercspipec, li- 
gufticum, 9< fuffiindes paflum, '* vel mutliun , 
uc duicis fit: M faeratum mittes in patinam , fo- 
cies ut (ervcac ; cum ferbucrit , ramo mtx agita- 
bis, & amylo obligabis. 

Patina »* MuUoritm loce fdf. Mullos >' ca- 
des , in patina '^ munda compones , adjicies li- 
quamen ut l^rveat, ci)m fcrbuerit , muliiiiri mii- 
tes aut palliim, pipcr afperges & infcrcs. 

Patinapi/cittfw ioco faift. Pifces qualeflibet »? 
curatos fcices , in patinam compones , adjicics 
olei quod lacis cft , & lalfura intcrpones , tacies 
ut ferveat, cilm (etbuctic, mictes mulium , Sc jus 
agitabis. 

Patina pifcium. Piices qualeflibet tades & cu- 
catos mittes, »* cepas ficcas Afcalonias , vel aU 
terius genecis concidcs in patinam , & pifccs fu- 
pec compones : adjicies liquamen , oleum ; cum 
co^m fucric , &lmm codum in medio pones : 
adden- I ,. Googlc Cap'l-' DE ARTB CoQ^UIKARIA. llf 

addetidam aceiiun : afpergcs & *» ceronam bu- 
balam Pacella '™ Lttcretiarta. ">■ Cepas pallacaiKW 
pui^as, . viiidia cajmn."jirojidcs, in pannain con- 
cides , liquainiius oiodiaim , olcum & oqtram : 
dura coqontii i iaifaai crucbini in mediom ponis. 
At ubi Qtm. iaUo piop? codta. fucrit , me)t)s coch- 
Jeare alperges , accti & defturi pufHkim : gnfta», 
fi '" tatoum iuerit , liqanincn adjicics : fi (aj- 
lum , mcllis tnoiiiaim . &: coronaRi -bubulam a- 
Iperges , uc buUiac 

Patiua (te LauniA. Laccnos rades , iaras : 
ova conttingis, & cum laceitis commirces : adji- 
cies bquamai , vinum,oleuini BKiesnc t^rveat, 
cum ferbueric,anoganun ^ptex per^dis , pi- 
pei ajpei^ & infetes . 

■°i Patina t>i/r(Hii>2bw<tf^M(>ffiCru(1os quot 
libet pilccs in patina cbmpoilcs: adjicies okum , 
liquaoKn, ">* vinura codum : falcicuium porri, 
coiiaiidri : dum co^iiitJr,tcres pipcr, tigufticum, 
origani fafcicutum^ '"J de iuo iStii fricabis : (iif- 
fiindesjus defuofibi: ovacrudadiiTotves, tem- 
peras, exinanies in patiium , facies uT obligccui * 
ciim "* tenuericppn afpergcs, &infetes. 

Pacina '07 SotearuM. Sofcas '°» battues, & 
curatas componcs in patina : adjicies oteiim , li- 
quamen, vinum: dum cot^iicur , teres piper , li- 
gufticum , ortganum , firicabis: fiiffiindes jus , ova 
cruda , & unum cotpus facies , luper foleas rcfiin- 
cles,IcnCo ^ni coques, cum duxeiit , piper alpcr- 
gcs &i infeces. H % Patina 1...G003IC iitfApicii CoEi.li Lib.IV. 

Fatina de pifdbns. Piperis undam , ca- 
ixni '°^ heminaini ""aondiii heminam , olei 
unc II. 

Patina dc pifciculit, llvatn palTam , pipet , 
ligufticum , otiganum , cepam ; vi^um , liqua" 
men, oleum: ■>' transfeies in palclkm ; cum 
co£la Aieril, adjides in ip&m pildculos co^os, 
amylo obligas, & infcies, 

Paltna dc pifabus '" Dtmice j Aurata , &* 
Mitgile. Acdpies pilces cuiatos , fuballabis : 
pouea eos in pulpas carpes : deinde "J Oftrea 
cuiabis. Adjides in moitaiiiun pipciis icnipu- 
losvi. Sufiundes liquamen « (iicabis : poltca 
adjicic$Iiquamtniscyathumiinum, vinicyaihum 
unum: mittes in cacabum & olci unc iii, & 
ofttcas, oenogatura tacies friverc , dim ferbuc' 
[il , palinam pcrangis , & in pulpam Hipia icri- 
piammittes,& in condituiam de oftrcis : facias 
utferveat, cum ferbucrit * frangcs^jva xl. In- 
fundcs {iipcrortrea, cuiBftnnxerint,pipcia(pcc> 
ges, &infcrcs. 

Patina "i de ^«yjrff Lnpo, Tetcs pipcr , cumi- 
iium, petrolctinum , mcam, cepam; mel,lic[ua- 
men, paffiim, "s olciguttas, 

Patina "* de Sorbis , calida & frigida. Acci- 
piesSorba, purgas , in raorrario fricabis, pcr 
colum colabis - ccrebclla enervabis quaiuoi co^a» 
mitces in mortario pipctis Saupplos vi 1 1. Suf- 
fundcs liquamtn , fricabis: ad)icicsSotba, "? in 
ie contemperabis : fianges ova vii i. Adjides D5 .ij.-Googlc Clp.t. BB A>.TB Coq,VlNARIA. It^ 

^athum K<^U3minis uniim : patinani mundam 
peranges, Sc in thermofpodio pones, & Cic eam 
unp'cnfam miltes: "» ac fubtus fupra ihcrmolpo- 
ctjumhabeat, ci^n coda fuerit , piper minutum 
afpetgcs, & infcres. 

Patina "» de Perjtcii. Perfica duriora pui^a- 
bis, fruftatim concidcs, elixas, inpatinam cotii' 
pones : olei modicum fupei: inllillabis , & cum 
Cuminaro inferes, 

Patinade Pyrii, Pyta elixa & "^ purgata i 
medio , teres cum pipere , cumiuo , melle , 
pailbi liquamine, oleomodico: m ovis mixtis 
paiinam tades , pipec lupec alperges , & in- 
ieres. 

Patina Urticanm calida & frigida , Urcicam 
accipies, lavasjcolaspercolum, exficcabis in ta» 
bula , cain concidcs : teres piperis fcmpulos x. 
Suffundes liquamcn, fricabis : poilea adjicies 
bquaminis cyathos duos , olei unc. vi, Ca- 
«bus ferveai, cum fetbucrii , cot5him lolleSf 
ut teftigcfcat : pdftea patinam mundam pec- 
Unges , ftangcs ova oi^o , & agitas , perhin- 
des, fubius fiipca cinecem calidum habeac, cum 
coifhim fueiit, pipec minutum afpe^es & in- 
feres, 

'*' Patina de CydonUs. Mala Cydoiiia cum 
porris , melle , ii<}uamine , oleo defricato , 
"» coquci & infcces : vel elixata cx mel- 
ie. 

H j Ho- 

D.5™d j. Googlc ii8 A p i' c I I G DB L I irLi>.lV. 

i P-V'"' fiW.] Legoj fifli» X p-^uiiM.] Puiiu ratUgeaiu 
eft coqiiirnirii , qiro cibi 
eoquuonir ; ioterditm vefo ' 
menraiii gcnus, quodapes eli- 
IX f£ jutulciux meiilis ioje- 

1 Et */"i.l Jusi» rtriptum 
codiccm iegcndun) , & "'<>. 
[Toiinu» fr ••("'. Liiler] 

] Mac" /V4A11.] Juj^nudium, 
qiu9 <J"cv;« Tocat MaiMllus 
Medtau i nucleos- conftiftoj' 
& canceiptot. Uic aai)n>il' 
Tcncndum quandocunqiie uu- 
cum vocAuIum iine adjunad 
poljium (cpnetis ; Id de ja-. 
glaudibus intelligendum. £j 
fr^fnmfit Ixtitra vtnBiim : Irtni 
tdtHrfinair Cifa , tmmi^ ««• n. Qfn miJlA I Piiiii:. frifilk.\ In Trtufto 
elemplaii fnJSIa legitut , ft fd 
lueiidosc. Legandum puio , 
friSilii, ifdgo, quod eft coi 
leo ; nam mox ftigere jubec 
vbdtta. 

» "KiftiliftiU 4- friin. -AoV 
Mh atiklU 11. oursJiU , £(- Hlur , nfiug/iu , pro , *■ /n. ti SiHdaldi aini^^i Id-eft, 
pixparar^L ['Tocinus' lu^'» 
ficUr^lai airfai. Lifl«t>' '■ 

16. Tw.] l.egeiidi>ni . iini , 
& ;tij ^pei [cfeiccdum , >ut 
■fakeih adfsitticodahicdiftio, 
li Eiioicjii iAfei^ne volue^ 

' ir imifiifrj;/M,]'Legenihnij 
rcHfmki VI. DC cacM qu«ncit«| 
luibeaiul. CTorinus habet fciu- 
pidosties. iijfer] - Ec quandocuoque in feciueaEi- 
buf 'hoc <liia , Vi|iuni'^i0uin 
junfta repeicri; , tuuc illa pc; 
colon atn viiguhm fepaiato , 
taoaoina^ncifa. fiiffiiia eaaa 
pei le llne adjuiido viui liitia- andijiuiam, exemplari adfciibe , tf«j, fnf- ■ 

is EnrujUck.] Scilicechet- 
bii, id eft,agteftibtts & fpon- 
cc ruri nafcentibus , dc . V^ 
iws habitum efl lil>ia*fixce- 

ii Si-u, imi..-] [SiviOrmiu 
TofiiMn; Lifir.i Legendum 

17 litfMiii.l Hoc eft , con- 
dics Sc pixpaiabis . quemad- 
modum pmedeotes de afpa- 
ragis. i.5™dj,Google Cap. l. Dfi ARTECOQUfNARIA. Iip^ 

' m apw «lle non ■gnolca'' fmnpi tr in piiiium ; quz cx 
aniiquo iicmpUci adlciipli. 
Pra ff«Ml«« Jege /iw™ pr »- 
/■»; & pto jmmlliai , fntaim 
Ulnmi iKmpc ei abbccviatioac 
meodofa fciiptuca oita dl : Sc 
hzc fcciptuiii colligitur etiam 
«X patina fequeiue : cx qua 
itidem iliud Teibuni akuiii ., }] ExfilidiL-i lEtftliiiJf 
ttrpiiiToanas. /jflir.l Eifo- 
liate cQ folil dccctpcre. 

34 ^linm K(;«.I Id eft , 
Ii.ofiium iniam pactcm aibi- 

1« Oi ^ApttadLiJi.'] Ex ve- 
tnflo codicc emendaic legeu- 
dum. D« dfM ifiHH J'». 

}7C«««.] Cumans 
qium teHsim vocanc , cz [«» 
luhia ik figulis cota focmatuni 
vas Goqouiarium. 

JUtc liU tm«ii niUmidim 

I^KiiHpai mifii a^t SfiHU 
fium. MaitiaL lib.XIV. 
Ep. 114. 

Huic fimili» efle vidctuc Cu- 
cumi , viis coquioadum : Cal- 
daiium. 

1% ^ftitiliiiHi.i Legendumi ^t Vnlai twiiHa.i Eis vi> 
pmiim moidax , cademque. 
quz teirdtiis Uiticz. 

41 ^d vtftrtm.'] Accipiiut 
vapoi ab Amdo pio caloie. 
Sic Flinin* Ub. II. «W/iri lit piffi-a », Toiin. LiMl 1=8", 
MUrtf^ii, u. 

4J riM IX IM.) Uc 4, 
ita Vaiio R, R. lib. II. cap. 
ti. «mliUB nrws , fiui cAi 
cimj* ii^ami , ligiuiaimi , mtxi- 
mc alibilc . & ii. mllnm , ind* 
capiinum. Smd *mim maimi 
fF^S" , cfi equinum , tum - 
iifiniiuim , dtindc ImMim , tum 
cnfriiaim. Olfm , de Re Me- 
dic. lib.Il. cap. li, lo.is. cx 
potiontbus valentilfimi gcueii* 
eHe dicic iac , ti boni fiicd, 
alvum^oe moverc, fed ftoma- 
cho alienum , & <juod facile 
intiii coiiumpatut. 

49 PiUlioa rapmm.-] Hoc efl , 
diieomm , diiccipcum & iu 
fhilta paititum. 

50 Laigiitnm pcrciim in jurc 
Tsratmt firjci «fl»i. J Unl 
tianlpofici ac in atium locum 
tianUatJ dii9ione lic legcn- 
dum pUCO. Lniitneiiii prraiat 
/.,/l,„W, ]>.«,■..<*. i 
uc ^cii loogaDODes ei |uic 
coquanmi , non fiuciiuitui. 
Efl aucem Ln^mi intcftinum, 

, eftSe quod ie£tun 

ftrciminis g __.. — _j,_ 

culi vocati Apexabo , & Hil- D5 .ij.-Googlc ito A p I c II C OE £ i I Lib..IV^ teui^, < --- E, • 1"*'* 'ftj S'^"^ '■*' 

ipCi fttia» moz lubjangit , a 
TaKniuiis ficri amluccum , Sc 
in dclicianun ufu habitum. 
FucniM fiquidan TucMini 
maiinii voluptacii , ipalles & 
4e|jcaii 1 luKoiijue dediti, ua- 
de Ulad Saiyiici : JuTCnal VI. ir Ii tatn fuStrMm.] Le- 
gcndum , jKiiuTt puilmnn. 

ji Pifiii^fM.l Diaionem 
^fttli ei velulto eicmplafi 
adrcripC ; didos quidcm afel- 
luj lemadum VaiionAn 'l co- 
ioie Aliiiino. ^U'!' fP ^ 
pKM prAtifmm fuijji ra^ilMiin, 
Fliniui H. Nac. lib. IX. eap. 17. 
ei C. Ncpoiii & Labciii poc- 
12 fenteatiateltacui. 

13 Fii/pu OjfrvrnDi.] Hoc 

ell, Caroem Oftieonira , quz 
dulbus paitibus eonlUoc , 
Sphondylo fnlicct & Lacinia. 
Sphondylus dicitui calloliuii 
illud lotuDdum albicans , quod 
incos babcnc in medio oflicz , 
^ fimilitudinc SphoDdjli , id 
cH , Tcniculi inlhumeuti quo 
muticces in filando otuntui. 
S,ctiqua vcib caio ciicumfpei- 
fa, Lacinia voeatur. 
5 f EtHnn.] A<)uatiles & ma- 

s* V*"'™-] Hoceft.ie- 

ecntcs & non falitos. Recen. 
cnim faifum cicludit. Ei fic 
Cifccs icecnteg ad dif(eientiam 
(itlfoium appcllat Ceifus. I. II. 
' 58 SHmtii.] Sumen Apidus 
PH» njKte aciifae ndttur. patct infA l&. VIL ticet 
aliquando ctiampiapaiuidbus 
obefis accipiatur. 

i» Tmniimm.) In Germania 
bjclQC maiime cunli ceinuD' 
cur. Fith olim , fic duuc quo- 
que eft iuiec. aiias avcs ia 
dbit maiime laudaius lui- j-J.«. r tiir.^M , ^ qm, Inlit ^uidiiiftiii x>fi' pri- 
pi*. Iifut. Maitiat IJb. 
XIIL Ep. 91. 
mi mlmi Tmi) , vmlva ml 

Mcim iDifU. Hoiat, Ep, 

XV. *.^-. 

colm eH, quamrolam totam 
CDmclTc oponeic VotUDt gnls 

«1 fmiK» w^BB,] Hatc duo 
fic junlii lcmper fcDacacim . 
inccipolito punao vei riigula 
focibito, u( noil una Sceidem, 
(ed dux diveiTa rci latelligan- 
tut , vitmm fcilicet pei lc , & 
f^inB icidein pn le : 6ne ad; 
dico eulm p^ vocabulo mi 
Iblcnt auihom , quenMdliK><- 
dum & mutli. 

«) ^liirw danUit fimda 
m fifiii iTiaa ,i«Ht:l Lcgen- 
dum 1 ^hftnu ii imiU nfmt- 
Mi tMm fifmi irimi imarii. 
Trutla valis gcnus mcnfumm 
3c caquinaiium, &c 

64 iTiru.] Fei coiia iatclligo 
impCQliuum in ftmcndp ocdi- 
□cs : quemadmodum VitiuTilu 
1 b. VII. pip. j. lateium in pa- 
liecibus Qiucndis oidincs On« i.5™dj,Google C^p.I. DeArtB CoQjriWARTA, tti 

«j Diflthlim.'i lei iiilm- itrmifini.] Hic mnlta dcfunt , 
dcm mtelligo icium fttucnd)- quz in aiiLJquo aanflin ha- 
— D thoEum, £c Cib^ bemir, & cxim ef" — — - - tenucnlum 4upli 

6S IjpBMm.] Lagana runt 
placenls , quz ci caudida fa 
tiiia &uiit , teouillinva ad paci- 
nuum uTum , ^ lunuu quz 
lisr^iiJa dicitui. Iiem qiurdiun 
(juaG iDcmbianulx , ex ^iinn 
S{ aqua , qui iufc pingui 
coAz. Ef. cifeo, pipere , eio- 
con(hlz iadbii 67 TfnlUi imflii 4ififir tdjp 
f/ij t,i«ma iwi.] Lego , inlUt 
tfopmftt djfnftr tdjicuj , kun 

ISt FtfiH'* pircmi<.-i Hoceft. 
tiJcula peteuiiendo levigabis 
fic attCQUi^is. 

71 C>ad-ii liiliimiir.i Lege, 

. 7) EiMigM^.] Le^e.iimyl, 
dli^«. 

74 Snkmllr,^.'] 

7) itihiiMiiKlfi.} Ek annquo 
ciempl,i[i Jeg ' I adrciifae , nt 4Mr* 
codem eiemptaii. 

■ 1 -Sfaa bioitm.} B.ut3 follj- 
culuin oun fcminc , quod io datius, quaie ei co ita legen- 

Miti„ , piftr tff..fu 
d- «/.'"■ '■*•«" •* tlifir* •li- 
m; , at.ieliqua ut teddit^ 

Qm ^tirir.] DuecikH to» 
cibulo Apicius noAei Liiiui 
>:Kialia, conltiingo, ec 
. quod aliquando etiani 

*7 £* i-i.iii.) [Teiinui. 
£c Zdip.ii (»■ Uri4il. Liftftj 
Pio ^«'1 hic 8c iD r«quer.ti- 

bus reinpei legcndum i^tni: 
rifcii cS Ifafeit.ui ItUameotii 
idoneui. 

Vtl dm frnfit rt^» cyiii, It, 
ni/imvi Ucmnm. Moiti*!, 
iib. XI. £p. n. j, . Sic ippel- 
iimiibui antiquii GallJDatum 
iuleftina , Sc quz cum his ci>- 
quctiaatiii. Luci. Cijm frnt 
/mitliit, Ui 'vif'*im,r ^acrrtfl-, 
:\it *cib dicebannit ez 
opfoniii deceipt»: *t Stlfmm 
faUiTium vd 


Sal- »j Di Tarfimi.'] TuiCopifcii fom didiur , quod falis fapo- 
cft ceiuioium gcnciis in Fon- l icm habct , vel lilc coudiniDi 
lo niifccDi , K loftiii caui- I tA condimentum Sc cmhatn- 
colaium iimilinKlinc makfi- ma, Ctc fapoi Sc intiuQui. 
CUl. »1 SKSmUi , M iJafc.i />.] 

I4 KiiiN* , acawa , «'nM | Legc, ut iu ftquentibiK , fi^' H j /i«- i.5™dj,Google ii£ A p I c I I C oE D n Lib.IV; U . bocdl,, . 
quo coai Hcl : »"fa^t j _. 
■nirniit, (fjod faFUpvim Ggni- 
liMC. £■ inde tegioitcs £d> 
Eiu p^uis in &tagiiie coftiu, 
Ec cum cafeo al&cus. Hefy- 

ChiUJ Tl.rMiT»{ , lJ(7©' ITi Tir 

''''- "■■■'• — — ■ ftnHiiipl iw- fmiit r*B<^ vil mlftmm itd- 

»4 ^mnlmmt.'] LegctKliuii > 
MulltraHi, Mullus Fifcii eft 
mariauE, oLim iu pictio habi- 
tus. Dc hoe plura in fc^ueo- 

91 ^^i^.] 'Ms^ pifces «ft 
illo! dcfquimaic : lunc autem 
Iquamoli mulli : li vivi dclqu»- 
meiuui, colotem &uguincum liifui®'. 
Kcipiunc. im viium ttaiim.j Qualo 

96 ATn^cMyfMi, 4410« K.] eft HipA , dcfrunim vel caix- 
Lcgcudum , Mmdii itmftaii , uum , aut mulTuai. 
*l>i«(T?M«n m. I«J D.Jiu f:ii friiMi.] HOC 

cQ , pei fc linc liquoiis ■Jicu- 
jui admixtiouc. 

\ai Tnwnl.] Hoc cft , ut 
aliquaado vocnt , Eccxvciit Bc 
duierit , l\iiaieiitquc , id eft 
coieiii Sc cialTercei^ , rpiliar 
vetitque. 

107 St'itrmi.') £ plaoofum 
geoeic , LnitioKi Dumciaix. 
TameQ giavillimx Sc duis 
fuui , auuioie Cclfo. 

los SaiiHi.] Batueieeftpei' 
cutcic fic viigis vecbeidie. Crt- 

iSum •ultrt. Fliniui lib. 
XXXI. c. g. ^mIw Iwwwir I>1> 

Flaunu.A£a eu^. pr $t C^ .Afctlmiti.l ISIobi- 
lilSmsi eft Afcalonia , ab oppi- 
do Judzz appcltatut. 

ima foicaflc, Cwniltm. 

100 £iKmiau.; AbauClioie, 
cui in ulb fuit , fic appellata. 

loi Qftt ftlllttBti.] Ciftnm 
*fiul m , inquit Fltuiua. H. 
Nat.lib.XlX.cap.6. iiaptMt 

imd Uli GaUta , wtfiri ftllt' rdotum. menlaia , feitaiii 
lidium cft cyatliDs ccmtinciu 

loi Pittia* umm ffmti,] ' fex. 
in vctufio excmplaii legitur. , iio CnulliL'] Conditum cft 
Paixt uM«l( fMM. Locu) vinum aromatii & aliia odo- 
hic utrobiauc mutilams Ec de- \ liferii concinnatum , in qua 
piavatua cu , legeadumquc ai- ligniScaiione etiam \ Gtsdi 
bitroi , Pttbu fifamt xm»- j u^rpami , ut vidcre eft apnd 
t,mu , id cft , ^'■^'•'niW'"! I I .Ciium , Odbalium , Sc Fan- 
ut inteUigatm paciiia |Mfcium ' lum. 

ianiBinc coaoimn £( eio- I itiMa/mi. 1 l^gendimi . iaiaitiBucci i.5™dj,Google 
Cap.£..Dc Artb GoQjTiN.Ani a. izj 

' ttnufnu , i4 eft , tnnrpoDM, jdid v — 

. 1 ti DMia ., ^mm» , fr P«e"- - - - - , 
Mq(iM.] Fircci fiuii pacinij tiiau { ciim iwiu ^«Ah ftt 
caminaadati & in cibis. ' "' ^ ^" ' - ^ 

114 d ^/h £j4».] Huicpoft 
«xipeiUcKm pixupuun auclio. 
lirjtetn itulTe Coineliui J4er 
pos {t Labeiius trfldideic. o lefcicnie Hill. Mat. lib. 
|X.ciip. IT- Lupi iDtei teneios 
t^tolque pifoes funt medii 
afnue plmu levioies, audioie 
CeKb. 

ii( 0/« )!Wi«.] Hoc cll, 
ola modioim , &: quod gntca 

iifi zjt ^«fcj. ] Caco fapi 
n candi jubec. lccm fctla^pei 
putcs liccHntUE in Soic . Sc 
ftcvlDtiu in v:ifculis in hybei- 
oum. Ccllii* foibi Aomacfaa 
^plillinii liadil , Ec ilnun 
adftungcic. 

1 19 H' ^[eim pitfictiman.1 
^eiidum , lU pnfiaii Duno- 
ni veib iacelligit ficcioia , & 
aiix duiadoa vocinnu : iicque 
Maalle iegeDdum, ^uibu» fal- 
41U tiibuicni. 

\io pKS^t ifi mtii:] Le- 
gendiun , fmrgtU* i mulit , hac 

tA ; 1 puie dui* IntedoK -<c 

1 1 1 Ooii i^tii.^ Legcndiir 

IU Ciuiiufai.] Supeifli;.. 
hic un» liteia , qua abiala le- 
jtndum , »}■» &, tttdDzlint 
difiioiies. rlautu*. 
II}. Ptf- 

1 ^ Jngaic , quo >cibo mclbcigini. xbii. 

I4 aitu.] Eft io 
pci ^od quid co}anu. pajJ . i| Pr^drwrt,] SuM , <!«« 
piacira abiiciuDliir. Vidc la- 
dictm Apuleianam. iM. 

3 1 TlirmiJ}idiiH,. ] Vas «ft 
cincri caiido lccvando: ia qno 
dcpoociHuit , qux 6igcfi(n 
nolcbonl. Hni. 

} I &,f>U4ti. ] . fsfoliate 
lofai, eft fbliitim conceipetA. Vt nlftr, iiS , «>i d»« /*3m 

Ibi icdi idirfiicuit, puto,cx 
MSS. Lingii U pdfeis cditi* 
]. Mmcfiui. Alia «enuLi Ac- 
sobii , Falladii , ApicU soti- 
lunt Jof. Scatigcrxd VaDDnem, 
]ac. LocnGi Mifcctlan. ]. VIL 
cap. I. & J.Mcurliuj ad iUi*l 
Fkuti. ^iiiTf 1. 1. iKinft eft ave li do. i.5..™dj,Google ^»4 A p I 

ioaut ■mfitiS 
huM Locnfu i;: TaUaHiui lib. 1. cap. 9. Apu4 blUudnanii ell , qui ne- 
fciipci CKmpUcis 
jeaionef Aipprimere de- 
.multo minu* liias Eexiui 49 •Knliiiu fnllai.'] Eft lacecn- 
tu) , dil&ftuc , ut Oipheam ^ 
imilieiibiii inptumdicic pona, 
.id efl , deceiptum. ih^ 

fo /^««1.] Sunlicda in- 
tcftina , & inde fardnuiia. C. 
AuieliaDus lib.UL Acut.c. zi. 

«fiu Stffunhfivi iMlmmi • w 

mnfptHtKu. Ibid- 

. . J4 Prr^n^i.] Tui efiruper- 

fUDdete : iiipQfiindete tH Lofiia. 

deie: qui,niquidmcliusvelit, 

Jntelligetepa0is.Mot3ndaam- 

i . «4 Orian.] Eft qDzUbet in- 
duaio. Stc in feiculii, quando 
aliud alii indudiui. ttrif. 

74 J^ufrtiirjiT.^EftculHOini- 
pntim conddeic. Nam lupii 
i^t,flf4i pifciiimciBia.piil^ 
fmlli aat) , ha wbiim Hnni^i di- 
Uimm. Culteiautem non tan- 

imitl ftlieiim inlVnimfn riim aut c I I C OE t. I I Lib.IVi lia fiBbaa cft,ut apud Scilbo- 
i)ium compollt. tj. 8ai faeit 
Sn^ii ridix Im» t^m fr^idt 
& riJk tnbtitt fiiin» W sjra. 

ibid. 

7f TndU.-] Mon folum Tat, 
ftd St menfiua eft. Ib,t. 

Bx.aliUiiu c^nu.] Videtui 
efte qui loco calido ciemptut 
""- vd calidi paulum maceia- 

calJdilavanles apudVolcaiium 
Gallicanum. _4i<rd. Ciff'. la. j. 
Vctctcs enim cafeo* qnofdam 
in liin»iiisfufpeadebint,S(ica 
fcivabani,ut ;ei Columella VII, 
«. Ecaliis alibi docomus. lHd. 
%% GitrHt.] Reai ]or Scali- 
eci Fcfti decuitatoicm fHpeii 
docec.quij^irM vaiium dbiun 
dellgnatc ait ; ciim podus Gni 
Ventiiroli & aliainteftiaaGal- 
iinanim Sc pullonun. Luciiiut 
lib. VIU. -Gif.ri, Ita ftlioitci leftitBit locum 
bunc Humclbergius. lHd. 

loi faMv.].^]cganteifaUb 
oppouitui , quod non faptt. ItU. 
Inlulla imuica efi fatm, Vetu| 1(1« L «JI tui. de [uic quod conaeveiit 
velut aut conffiterit: ctii dmxM 
eft attiabcic.mifcciccumaiili, 
Ibid. 

lot BtnaatfMna.-] Eft milei 
faccte vcibciibus,m-b«dicqiic 
liccaiit ad fetem pifcibui lit. D5 .ij.-Googlc Cap.j ITn. lib. XX ■DE ARtE CaQDfMAhlA. Ilf 

notz l cacabOjita bxc ieinila 
a paiiiuiilcnomuuiinujiiempe 
1 diveifo yafomm gcoeie men' 
fniicrnim, diiuik condiitKnEis 
nomjiia Impoltta liuitj 

£x lUatioae taDKn titoliu oon 
ic^^Ondeie Tidctur. icHncft td 
«alidi fel fiigida infeit) ; ui 
infil de lambuco aliildtK. 

Ficediiix iDiegiz ei fiicco a- 

fparagi lenitei coiix:nona finft 
ufcs alpaiagoiura.nempefueci 
eoium colatL 

II Fu,d«lti cMrnt/.] fininld 
& KKlmtnpM trntmmmiit : 

;«t.7pfcai .Mtmfiam f,fi 'ua. 
dammKi. Zeioait. apud Gebpi^ 
mcoi lib. XV. Ai Jijieeft tranf- 
muratio lamiun eoloii» tjafi- 
dcm avicuiz iccens uatz. Co- 
jui fcilicetcapul S patni nifcp. 
cit ufquc ad aunimiium , p^ 
vindimiiiin leib fii nigtnm. 
Imo pleizcjue iianfmutatioiie* 
limilij noiz fimt ; nempc tx 
fupciflitionc ont , vcl ex ma- 
le inlclieaa Nalune hiftoiia. 
Hi ficcdula 1d AngHa palGm 
habentui «flivij mCDCbm : A- 
piili ndventanl.paiiuni.&cuin 
pulli ad iici conficicndum lo- aaquuncali 
Saloeum t quam hodic 
vocamui. 

4 P«M vtrfniilii.'] An qubd 
Ispiui Teifantui condimenta , 
dum n liidc & OTis Qbligaiitui. 

7 TbyrfwnlMaiicAlm,.]Cnil' 
lus ci la^cis omacui Chif- 
fippo apud Ath^acum dcfcribi- 
tuilib. XlV.cap. ij. „ Apud 
„Il.omano9 Catillum oinatum 
„ (cupediz giuut) Gc paiati ; 
„liiSiic.i tsti triuli , vino in 
,, moitaiium ellufo tltf tmm : 
»cxpiimi ddndc liiccum : cum 
» eo lubigi aliquantum fi liginis , 
1, quam ubi idideie pcinulciis, 
„iuifuin paulo pofl cim teil , 
„adjcdoqne paululo liiilli adi 
„Fis ac pipeii3:tcii denubi id 
„ Laeana ibflcahi , quz lavigata 
n ScdiiTeaa fiuftulatiin eoquun' 
„tul in olro fcrvcniiOimo , 
„liofta poftiembin colum con- 
„iidi ncmpe ut oleum eiflil- 

:,lct. 

N.B, Hzc funt piopritlficia 
quxdam quali tcllcllata plana, 
qu6d cx Laganii Izvigaiis & 
Ruflulatim <UIIe^ fiofat. 

lo PMiwi ^rjiBjo.] He ad- 
hsteant in ni^ioiie. Ut liipc- ibufque Sc uvis, nadbus in- 

ra unum aui altcmm mea- 
fem ab eiclulione , ut vatidicF- 
icj atquc eipeditioies fim ad 
lediiunimAmcam put^. PiO- 
ptei dulccdinem tantflscuftoiti- 
iidigiuefiiat.Atquc hzc ^tci 1...G003IC ii<S A P 1 c i I C OE L I t UbAV. dc Ficcdulb , ut ao&a homiaes 
fcLuu bM (klidai uobii ooii 
deefle. 

frtjuimiKr.l Fiugi Uuc candi 
luanim 1 oofquc ioaa ad jii 
upangonim caiificieiidumillas 

emluias Don iniKiki cOc : 
cTitec ova (K fiKco pizcifu- 
nuum AfpaiagL 

Ad liaiic mmtem iUadHomii 
liUlLSat. 4.1^.1]. 

CjBih fMiiniM,^ fitii imil eatui , n«n rideo t nifi Cnt af' 

pmagilapatlu un^uoli. 

3» />««« di ■^] Kofacca 
olla apid Atheasum £c fe ha- 
bct. frtsriai^miiti^mia^ 
liru iriiii , addt gtllaamn ^ mia,,ert> , Jil^ai: CitH'.] Nempe baccw Sam- 
3,()uaB 3 petiolis liiispQtgi- 
bis. Earum vis Mimiedimeti- 

cx fucco baccaiuiii SamtncL 
B2C lutem coiKliiuEa , ui it illa 
pioiim^ fniucai de ic£s , ad 
alvum foivcudam plan^ infti- 
tuu cfl,S(mcdiciaamfapiuni. 
Jlac auein cotporis cuia an- 
tiquis cciam intei dcUcias uon 
Deglc3afiiit;i:onni]eHoiac 

l.a.Cic^i.n. fi irii/ u tlltm «lUH iffmJim , 
[•lljtOt igV tltn^ dr ctminitt. 

3« F^Mt dt ^fita,\ Apiue 
pluiium {[CDemm pilcium mi- 
umfantiia:in his aucem 

b & iu ptinus uuioeiati 
func Encialicholi ab inlcflinis 
valdi amaiii difti , & dici pof- 
fiuit . kt^trmm Gmm . quod co- 

:aro,fale condin • dto li- 
quaii polfil , vel Itvi cincicfiip^ 

41 Vniiu mtriniu.) Nofiio 
maii ibundanc : u limacum , 
live nudammCochlcanim ma- . 
um geneie funi ; nt apud 
, qnod fcio , non eduniut : 
vetcics cooci^ haimn icium 
valdh acitum & pci l< pipcia- CD muina^aiqneidgeniisqL 

Lirdam aliis abttiaeic Fjthago- 

icos : Nempc , ui «[bilioi , ad 

[ conleivadoiicm caftitatis : ne- 
quc cnim uUum animal magis 

' pipei fapic. 


ina confe^um, 
vcniiem' potentci movct , & 
Gizcis ceiceinter lemcdiado- 
mellica U. quocidiaua fliit. Cui 
auteni Laauhi>r(uj btria di- 4 N,m. 

«i.j Eoadccenam 
cnlnml «cucna d 
alitei exponitui, 

CuMiltiiAiffmi i.-Googlc foluinniiit 

Utiufculum Sc tenenun . ut bo- 
tlieiniu. nuu cft apud It^ot , 
GaUorquc , tii betii coqDcudisj 

Q> foliii i^uii abjedia. 

47 tntn mnrM.] Plenaia 
nuitutitaiem & miigiiiiudiacai 
tdeptM , quod finc cultuia Sc fit j fdlicet fi ic^ 
fupi^,liiit. 

4I Ofni nwJ/f ir mriiit,Ux4.-\ 


Cap.i. DE Arte Coq^inaria. 117 

/mM, Tei. Pboim.afi, i. McoHomiuiLIL fu. I.#. if. Phonnio cxpiMiit : obi tu dubi- 
ta . qnid Ibtnas potifliintoi. 
hemdnbn cocdi iiicellwi pof- 
fil , qnz noa caieat fiilpidoae 

Hom.lib.H. Satyr. i.i.ji. Sm fiMtx tlim lihi fidcrii, »t 

GaMtSSx 
Milcuem eliza , lunul coo- 

chjti» tnidi*. 

Laiia fim fiimin. Viiumfti- 

Ccena deGugii: dnbii ! faa 

H^rrmi vt:hi , i H ini — f^ 

pagrmntM, 
.Ai^^il kmmDina^ftr- 

NatH i^itfia jmil mtm l m t l. 

Tioptei: iniiiBtitim conciio 
pifccs & maiime Unicaimari 
cas , nefcio qux oia pipciat. 
leicicntu : hzc aioem reiba 
pnxulit ad ofieuiuionom atiii 
coquinaiia;. De hujuCnodi vc 
ii> paiinii «•» liabu Fbotmio- 
nis apud TcientiumcxponipO' 
teft 1 niminnn ptoptci laia , 
Innlita raque contiimeiita, aique 
utc occdtata. Htmge , Omtiia ifta Tiiidia elina. 

51 Pnlftl ^fiUi fifflJ.] ^ 

HidJ^ Anglict. Cneii AfcUi. 
nam e)iis genciij ptutes funt 
fpcdea in OccRnD id noftia 
litroia , fuuni quoiioc picrium 
Kabeiir, ai yeteribuj ftti inco- 
goiti fbciunt. Iftc pfca maii- 
mx zltiniatioDii fiiit apud Ko- 
maoos 1 H^ ^fiilnm Itrit M 
m , apnd Fcnoniiun cap. t^ 
Afelli (ipioboumiitui altmen- 
to , & in maa puio deganl , 
caniii boniiate cum faiaritibus 
coniendunt. Galcii.lib. lll. d« 
Alimcut. Facull.idemqucadco 
polt Afelliiin , Lupum , Saleaob 
Mullum , k Mumlein,iccenfet 
ul bonitntc infciioiei. Atque 
hnic iiimiot quidem,Ic lamen 
fiiabilioi cuo, quaroullt Afel- 
loium gcneii. Ek viigatis ma- 
cuiii nigiis ad fcapulas 3c fp. 
cundura venttem , AlinDtuta 
inftai, Domcn habiiitiita Vat- 
tonem ciplico, qni Ardilumi 
Bfin diOum pcibte. i.5™dj,Google nu^JiJbu.Orid. Hatioit. 
*. ti«. 

Admodun) elegansliujuipif- 
I Rmi» od Tivurn deliaeaU , itSApicii CoEi.li Lib:IV, 

togum Afcllii Sabim ,01)05 meD- 
[ioncm tacic SucKmiiu (Tib. c. 
4i.)ioquol)Olniicficedulz,& 
oftiez , & tuidi ccrumca ia- 
duxetat. Vetenun tutdi om- 
DiuRi &a geneiis miDimi runt , 
<|UC)nmi pams ei intema.iU- 
lum putenifefcuntiidca apud 
00$ a^ellantiii ni-wwc. Hje- 
Toc apiid no> cctmwou , id- - 
que tantiun fzvioie (empefb- 
te ; iilituidi ipud n09,etianiS 
hrcme laCBfu uofiiai TubcaDt, 
iliilcj timcn nufpiam liabeu^ 
tui. FiogratonuiDcicljcmit- 
tdiuitui Uominx slicln Ro. 
nunt , nempc coioaa aUigaii.' M , qufld obili 

hoc cacoie , nec in du<d>us ul- 
timis libiii , uM piivuiiti dc 
omniEcuis pifcibus rcabit, A~ 
felll :Sla lli mcotio ; maximi 
cum Mulli lantacuta lit ,lctoi 
de co Gc lecenii & falfo con- 
dimenta. Ita ncc dc accipen- 
feie ullum seibum apud Api- 
cium uolttum, ciiin Tibcii ca- 
piaiui ; ctiWG ptzftaniiffimi 
m fcptentiione. Vbi eiul leii- 
pfit Ovid. Hilicnt.^. 117. 

Tmpu ftngriiiii ,tcafa[a , m- 

In tnagnificit ceiti cctDii 
spud Ekotnanot 5c Accipeufei 
& Alelli poGli fiiciunt. Imo 

rc^i audniicas fiiii Lapc 
\{cllo, tdlc Cotnclio NC- 
pote apud Flinium lib. IX, c, 
17. Idcm conftat ei ijlo Tii- 
pitino, qux,inquitFcnellella, 
■ppclliJiatui fumma ccenaium 
lautitia. Uua cft ranrxoanun, 
glret» Lnponun , teitia myxo- 
nii pifcis , i. e. Afclli qui ic 
iiccU alibi apud Plinium 1. IX. 
cap. 17. amUunt. 

f) ra^(^»«.]Na{tiis, 
quod fcio , nondmn lanta ac- 
cuiatio cft , nt ladmas Gvc o- 
flieocum cames \ Sphoudylo 
«luiioie dividant. 

f ftiOtr* rwiltrMB.] Vide dia* Smn nUn tiitit/fm tim, •mip- 
Jagm Mrni, 

tM. Ovidiua dcA. Am. L. 
IL t. li». /itrr »» («rdw fi ^i H j»- 
tnUT ^mdrifiJii jJiru fri- 

inibui «iboium Tuidiii 
luto nidi£caiitet,peiit coDlcz- 
lim in fcccffu gcnciant. Flin, 
aigiuiiciiio Italoium nudc» i 
Doniatibus luidii non eEe. Mam 
noliii lulo quidem ci paitc 
nidificant ; fciliccc , mizunui 
ille cuidus in mafu(culi« acbo. 
libui ; altd veiji minoi e no- 
Riis , cinm inGgnis , in mediit 
aibufculis tantlun, Hrc fcpis : 60 El a */*' i.5™d...Goo3lc Cat>.i. bE ARtE CoQjtJINAfttA. Iii> 

HM.JHudUI Apicius IKC fiim-; 71 Hte mnliUemaUi ii&ftmtr 
ptui,aeciiigeiiio dduit.&^uod Vr«cr jKtrfnjM.] In ' iniiiUt^libiU 
aptiinam cdnliam bibcii pO- 1 poDenduin cfi illud TK»mM , 
otciit. { ^pud Apulcium , cu|us toiies 

66 IjiimMim.l Pinit geaus j : mcntiauem ficLt. ApudGalloi 
fuiii attolaganum diAus:inu , CiTalpiDos condimentam &»i 
- - ' , (piitiiia uliiatiffiiiu , ex bobola , %[^.m- il lubpi. Athe- 

_. . _ is. Paohurr*- 

BaibRii eadeiu mifccncuriqDX 
& iaanoligaois. Idem Dcipa. 
IlLc. 29. p. m.PUai^vmmatm 
« ua,,!kfi-i,,tr m.lUliA,a>M 
■gfmm Um> vKfii. Idem 
I>eipii.IlLcap.)T. pag. tis. 

69 PairlU fMidiiu.] Maid 
puta Apidi : Dam paucos licuit 
tdk tam beuos : deindc, iu hac 
palcUz xnex mcutio fit 1 in 
pioximt fupetioic lequilitar, id 
ell , condiinenti in ca conti- 
cicadL Haud diHimilc ell iljud 
Mjitt, quod EpiuctUB inCon- 
dimentaiii} apud Athciucum lib. 
XIV. cij.fie[irciibit,M(»r« 
CtlHHd , & <}iuvi' nli* > nmpt lar- poidna camc, pcculiai 

docondita. Videtuiaiiwr vocc 

Aula diAringcie 3c miaucie di- 
&am. Hzc auCem vitupciatSc- 
ncca Epifiol. »5. Sioico ftpel- 
cilio : ExpiSi jnm, inquii ille , ■* 
mtnducm* ^mMllHr : qmtiamli w 

atquc ifa , t^ dniimm ipcr» ir- 
ijmmm fin^i. At iftc decumbendi 
mos ad cmum , adco incmn- 
modus fiut , ut iiece0e eflet , 
camci qualcunquc eiLofiiu:e,in 

Blpasfecate.ac conddeie di- 
^entci.De convivis, volupta- wyi.,jti »r,/.«, hinc /•fflg-.H AJWm. «^ » n leOuJii t. ;f«i' ^ ^ t-.jfll*, MaiUt, lamiM ,in,faifi , 

fil,filfbk,amiml , tirnw rli«lti\ jitftliU , & plUiima id gcnui 
tr*ndi,ibimbri,ciTimdri nmlli] vetba , nempc diflcdioiiudl , 
^ TififiiiiialiH,ar'' fmrifiiiii-l ubique occuiiaD(,ut iummir , 
•mit(^m,Mlfiifrycri,miitf^t.\d>fip^i,ibgi4*mi.atfm, ctrr 
mtUi , & tftMii tddi fmiini : idami [ fta , fibninm , iiatidiri , «■■- 
mymt ifi frt tlfimi,. frimfni , r™,iJ.Aw(m .fmi-i. 

70 frmpt JMnami »^] Id efl, I Igitui non Taae fpcDiciidt eft 
Vbeiis; neque alia oSt^utmi- illa latio, nirnoltixcaiiietlt- 
hi yidetut , in lola fiic delica* icinlegiz intilUDtui, ei leffio- 
tioi eft, maiim^ li litfiiit vii- ne ad menfam eicA j , tantiun- 
ginii, Ht ita dicam, alibilis Sc que adeo difieiat ais hodieina 
pinguis. In ChinenG veib fiuim coquinaiiaab ifta vciciimuiti- 
Ipecie niBia , ubet quoqoe ci phei Sc opcioQ. 
toca rubftaDtiaatiatui,quodde| 76 FtnntvffiiiiUiiiiu dnlcii.'] 
leliqm caiue did noa ooiefl , | Vicc aJicu|us dulctaili, CoAio 
cura ea ficnadUioivuigaiibus; in hoc patcUa lubintejligitut , 
aofidi. 1 it i...Goog[c . ^joApicii C 

& coqiuitcUaquturiit in mul- 
tis iliii. 

77 ^tmUi Mi.] Sic multo 
lUaTioics fiiuK , 6t facchuo mos 
Uicrufi»ituii ita efl ttodicinui 

« i Cafiim mtllim uuUi/Hi.l 
AITum. 

!j Ijkit ii TwjW.] Moltum 
enaut, qul c Ceiaccoium ge- 
ncre Tuifioiitm cxiftimiiii i 

eiseft caniculz aUcujiu pifcis, 
omamstuiliofiut,teSc Atbe- 

!I ^jjkiti lifiwma, vbaom, 
•ff«n,] Szpius di&uminnumctii 
locis. Audi Honiium Hb. U. 
Sai.IV.#.«. 

^ tfirdfmiiHBdi^licii ftmt- 

fitnjurii 
NHmhhi .- Sinfliii i diila tn^M 

tliv> : 
SiHdfiiiiid mifati miH , Buirii- 

Nm tlit , fHJm ifu Bfi^it 

fumitaii. 
Hk M cmMnmfiClii infiiiut 

hirhii 
Ciryiil^ ir«, Jjn/«B Jlltil ! 

mfnftTiddii 
Friffa VnafrsH4 smd iiaa n- 

mifi ^.w. 

Pei mHrim hic loKllige licjua- 
men ex puiicfcetiiibus f ifcium 

%6 SiBit.\ <S>s\i doxciit , te- 
inKiilque.> ita Apicius aoftet. 

9; SAlfumaSam.'^ ELaceiiis 
raUamcntum. 

jio Pifir.] T« adjcaum 
IGciis candiendis tiitum ; — 
rnni inie^m put^ : tenib mi- 
nuturoiconfiaaam ,3c aTpci- 0B ^ I r. Lib. IV. 

$1 li^fkai.] lo condimcuti* 
hic ponitui , alibi piopoma pec 
lc cft , Sc conditum diciiui. 

93 TiptTtlnm.] liquamen. 

Pniilifiiet.} ffiiiai,lcgc. 

rtiiUna^Ctn.] Videfupi) 
lib. IU.e. ij. 

S4 Pmin* M-dlimm litt fttfi.} 
Tamen irfti Ub. IX. e» muUis 
Jalfumcnlum Geb«l. MiUlii^, 
fr^irviiiifliXMi tnltfufiHm- 
piri ixpaiinr ; JKdtp ivrg , int if- 
' gmdir» ptrfimtadtiiviliiiit i 
. ,l«m,&i«mm,i.v.fit«^ 
fiimlli viin fripHonUi ,iHii inf- 

tH, iff«m («t-jjo- «BHBIWW , 

ji>M J Kfwa fiivl « w* & liV*- 
nim illii ptftT^lii jiaiu , HUU 
fiit , jimflix id ftnfim , « qiu 
"nlli c4nKi inlinSu idnKt. Ga- 

igo PtlilU LiitTitima.l Lu- 
nius Epiaucuj Ciceioni con- loi Cfti ptlliinui.l Vci hoc 
nomine coaflat,hxc ccit^ con- 
dimcnta Romaiia fiulle ; quod 
Getbium Rom^ ptUktnB'' vo- 
ciiunt. Tiio. H. Hat. J. XIX. i Gnfit P-^fiftm 
it-nfiftll 107 Silti (Mffu.lVitRiipn- 
itics m icociefcw > codioDc : 

qi«>4 i.-Googlc quo(l fit qnMiie i|ic)nan gi- M4 , •' ' 
fiium ind&iae IMb Sc imt- libtn , 
wi- iMivlcw MtMwA» uaH 
aainDtsntjgniCGQiiftvu iaw 

Flanti in Culia A. aft.V.y. 
. sa. Sc «•imrJUwl.Ch.fM.^. 

lictt »4, ' '""" "" Sphoad)fla* ^emaula , Sc: fuL- 
pu Cvc camctmollcsfcivando 
idili : nempc i^* i^BUa einpm- 
tift (in fnm SCOfu EptO. if . 
lo<]IHi) ffw i*l«Hi«r. 

114 Psiu Apifi' lJf.J Ka- 
rifSlwuip^KKpiftu. Aiii 
<0 oaiiflio BQtaliilitiapilciuni Smmtiti ^^. 

Utj a aii» DHium^dinTiwv» 

liKoiibui : Scaii» tanvn in his 

i(ti|iil nid^ain cMcwiit. 

fpaiSiim iiks,]tilRlcxpoiiilni: 

hia i acmpc vafc dupUd co- 

111, Pmjft it fUmiiivltliiui» 
f« mtii.i Pcitii4« ut io ulU l>o- 
ilienio eA : it jam ficrtiimun 
loM mcUif adhibctiK : gtbio 
ta nqflM d^Mtipi , anrfaltt- 
biiQt coiiditun Rt. C i r. Itl. 

Minmtal de Pifiihus vel JjicHt. 

) Vr /mtd/ marinum. Pifccs * in cacabum rnit- 

tes: acijiciesliquamen, olcutn, vinuin,' 

coi^ucam: 4 porros capitacos.cortandiiito, rninu- 

tuim concidcs: ificiola de pilcibiu minut^facies: 

6c pulpas pilcis co^ i concerpis ; * amzas ma- 

rinas Mne lotaa mittes : h.TC omnia c^m co^ 

fiierint, teres pipet, ligufticum, origanum, ftica- 

bis: (ii^ndcs riquamen,ju3 de {iio fibi, exina- 

niesin cicabum: "> cum lerbucrit, tra^n coii- 

fritffi",obIigas,agitas :piper aipcrges & infercs. 

Mimtal Tarentimim. Concides in cacabiim 

I X albumen 1...G003IC i}t A p I G 1 1 C 6e L I i' Lib.IV. 

albomen 6c ponis minuianm .* a:d)idcs,oleutn , 
tiqaanien> cocbicam, iltdoli minuca, & Rc lem- 
pciasa uttcnccumfityilidumTaicDUnunilades, 
* Inca ifida confc^onem invenies. Jas tale fk- 
des. Fipei , ligulUcum, origanum fricabis : (uf- 
funtjes liqtiamen, jus dc fiio fibi : vinb & pa^ 
tempeiabis, mines fn cacabum:cum fcrbucdt. 
tn£tam coninoges^ <^ligas : pifKc a^ciges & 
infcres. 

^ Mita^ ■^fieiatium. CUenm,lii^uameD, vi-. 
num , ponrum capiiatum, mentbam, pi^colos , 
ifidqla tninnu , *° tcfticulos " caponum , '* 
glandulas pcccellinas. Hxc omnia in le coquan- 
ttir. Terespipei,liguftiaim,coriandmmviiidcm 
vel lemcn : liifiundis liquamen : adjides mellis 
modicum , & jus de Cao fibi : vino & melle tctn- 
pciabis : facias m fecveat, cum feibuecii,tradam 
conftingcs,obligas,'coagitas: pipcca^iges, dc 
inferes. 

Afimtal '> Matimum. Adjides in cacabum 
oleum, liqoamen , co^iam : conddcs pocnrni , 
coriandtum: ilicia minuta: '^ (pamlam pocciBam 
co^tam ^< tcilcliatini Sonddcs cum iiia iiSi " 
tergill^ : i^cics ut fimul 'coquantur media codio.- 
ca: m^a Matiana pucgata intciiifccus , concila kC- 
fetlatim mitces, dum coquimc, tcrcs piper,cumi- 
num, coriandrum vicidemvcliemen,mentham, 
lalecis radicem; fufrundcs acecum,mel,liquamen, 
defrutum modicc. & jus de iuo fibi : aceto modi-' 
cotempei^bis,faciasucfecve3t> c^nfcrbuctit , 

tOr i.5™d...Goo3lc tia^bincon(iinges,&cx ea obligas,pipecalpcr- 
ges&infcres. 

iT Mimual dulce ex Citmi, Adjicics iti ca- 
c^bum oleum , liquamen , ct^hitam , porrura 
capitaram , coriandram concides miniiCatim , 
^atulam poccinam coQtsm , iHciola minuta : 
dum coquicur , tcres pipec , cuminum , corian- 
. dcum vel lemen , rutam viridem , laleris'' rad:'-' 
cem ; liiffdndis acemm , deftumm , )us de fiio 
fibi : aceto tempccabis , tadas uc ferveac , cum 
ftrbuerit, " citrium purgamm intco fbcas, tet 
lcUadm condlum Sc elixatim in cacabum mtEtcs: 
tcadam tron&tnges&ex eaobligas: piper aipetv 
ges &,infetes. 

Mimad •» ex ^aco^s. Adjicics in caabum 
oleum , tii^uamcn, vinum! concides cepam Af- 
caloniam acidam, fcaculam porcinam couam tcf 
fellacim conddes : nis omniDus coAis , teces pi- 
pec , cuminum , mcntham Hccam, anechum : 
iufhindis' mel, Uquamen, paHum, acemm mo^ 
dice , jus dc fiio fibi , temperabis , pcjccoqua 
enucteaca mittes ; f ades uc infecveant , doiiec 
petcoqoanmr : »■> iradam confringes, ex ei'oblt- 
gas : pipet aQKtgis & inferes, 

*' J^imaal ex jecinerihut O* pHlmmibnf Le- 
foris. »» Inventes intcr Leporcs qucmadmodura 
i^es. Adjides in cacabum liquamen , vinura, 
oleum, cot^urarapottotum,&coriandrum con- 
ciiiim, ificia minuta, ^aiulam pocdnara codara 
teflcllatim condAtn» & in eondem cacabum 
I J mit- i.5™d...Goo3lc ■ IJ4 A p I c I I CoE L I I. LiKlV. 
mitres: dum coqoiftiri tercS prper, iJgulBaim, 
origanum, jus de liio iibi : vinp & pamr lempe- 
rabis; facias nt ferveat , cim ferbuerit , cradani 
confrioges , & cx eaoHigas': piper afperges & 
infercs. ... 

Mimtd ex Rep. EoiJcm jtstt filprafcripto, 
fed pafliim plos adlicias. couui genus t& , quoil (■. mi'- 
niunim & ia minuciilinuis 
pailcs cODciiis oleribus k fra- 
Silaas, ifiilijBe tebui coofi^- 

I Ai itatnm.y [TOlinOJ , 
(njiaic] , jnntir ^ UAci] Hic 
adle[ibendum,»ui faltem iiib- 
iiiteliigeiidin TeibUm mlt- 

fKw c^a/^XiS*!] Invctullit 
eicmplaii legltUI , uHaifii. 
EgO legendum puio, nncarpiii. 
id eft , dlfteipis & in ffUfla 
coacidis. 

7 OJ/ij«jn«i/trl.Wru.] Veu- 
j» fitliKcnt , expungendi , □ T.paUu afinmi.1 O- 
ffianlui Galli nuBc ezemptit' 
Totkmlls I niiiic Cdcafidinn 

iauftioue. Vailo da R.. ft. 
lib.ill. cap. s. GtllJii ctjhm , 
Hv/ic nfp, amAmrfitn' km mi 
Ui aimntiLiiipmtormtti^qi» m Sdn I fHif i quaiiivis iL idlaHMi fmkM 
duls ec glandulofE camcs. MwiMuin , vcl \ Mstio >u- 

ihoK , vel a m^is Mitlianii 
&<; efaaiA&itib taAanli.x- 
i^aaii kuinlauxli fOfBii 
ndis'iUoiit inGeius, "' 
ninm. lib. iiV. a\ 

ta deiiiratui , qux m t: 
ligntficnibae d 
enila gladlumt ,' av^inBno nr.- 
i6 iudem , indmmcntumrc 
cbifiiinaiiuiTi > quo cilii iudm^ 
ad i^iD femniudtrpunWD- 
tui.: itatenlum incm peaoti: 
iroIti& latioreS Ilgni£cat '; pro 
(juaiuiB r l>vc potiiis bR{iDlB' 
imn in homiBe rocativum , 
iil Btutis ttiaattni ct/At nOtu: 
^ci^t Api(*i9 nUlti. 
' is- T^MUaim.y Boc-sft,. 
'fnUMatilfl iu ' madlmt tcflet- 

6 TaiitU. ] DinunDliTum i.5.-.:8d j. GOOglC Cap.^- DE ARTE Coq,VIHjlKli. i;f eft k tMgote, Intelligit au. 
Rm peUen Sc cuieni tpfaiD 
/Wi erafliiin , t]uz aliqnimdo 
teigu» (iidtut : fi*e doifiim , 
aut (pinim , pulpafque 1 latcie 
onuDentei doiU , quz poaeiioi 
thoiads ^us eft , & tcigum 

if fxfnnfiwO Legenduni, 
ex fntajaii [Todiiiis habcc , n 
pitaci Liftci) Sunt autem 
piicoqua malg,quE antetem- 
f<a nutuiefcunt , Sc pixcocia 
etiam dieuiitiu ik piKCox. in- 
leUigit auicm Fetfica pHHJfll- 
mtlni , qui pta:coqpa xftate 
nuuaidcnai. 

. lo FrsAiLl Lcg« ut in pix- 
Cedcntibltf, TrnSina. 

11 /MWni» iniir lifmi,'} Sci- 
licet lib. VIIL infciibc 4 Pfmi ca^tirii.] Aa capita 
Tulgatium poTtomin , viridibus 
pKeilis } an poiros ftKla , 
qnpKHn ladico ca^aiz liuit. 

A fabttlo:, & A ipfo fuccQ vi- 
lofo uicntequc. 

■ Aucr ijiat Hnfiltinifm itrv- 
■id.l TWtmi neippe Ilicii , 
qnod tuncn in noftio A^cio 
non inVeBitut : igltni ploiii . JUnntiif ^fidmiwi.] Nulla 
condinwilta clcgantioia , qaim 
qux liib cjus noimoc compie- 
hcndnntut. 

Galli cxleAi e»pi lint , quo- 
modo did potllnt babcictefti- 
culot i G cx iouftioue lantum 
ealcadomm ex Gallis capi fie- 
rent apud vcceies , in Vano 
inouit, tum caponcs quoadte- 
fliculos inteRiieflent ; Scfbite 
ifli ftciiliiate ipll lefticuU 
& magnitudine augercntui , Ee tdlicoU Ignioi in delicii4 

iz GlBdnUi ftralUiw.'] Glm- 
iiiBn 8c glnJiii apud Ilautum. 
Stich. A. ILSc.j. St Capt. A.IV. 
Sc4.Cu(e.A.ILSc.|.notitsglan- 
dulxvitellinx. lllis fane tem- 
poiibus ari coquinaiia vald^ 
opciofa Bi lautafiiit.cumgiil- 
linaium cetebella, lefliculica- 
ponum , & glandulx hzdinz 
poicellinxquc £ fcIcAioiibiu 
oplbniis (ueiunt : his addecii- 
ftas Gallis vivis ademptas, ez - 
ufu Hcliogabali , ad imitatio- 
nem Apicii. LampiidiutiiiHe-. 
liogab. eap. ij. 

17 MmitiU Jijcux ainis.} 
Id eft , gtatum & palato ac- 
ceptUm , nam huii condimeii- 
to nihil ineft pixclpoie alicu-, 
jiu dulcedinis pix idiquis lu- 
petloiibus. Qtiini oeit^ pet 
fe potius falqi liml , -^qim 


loco duldiiU intd> U Ciirhim^fiiiiififK-iif^ fr 
rni.] [Toiinus fiirint.] De Cu< 
cmbitaiufn geneie hoc diAcun 
eft, i( npn if P^is dci«s> 
fiM Citia •■ Hmiimi TKibitiiV ; 
I 4 ii» i.5.-.:8d j. GOOglC ijtf Apicii CoELfi Lib.IV. 

m Pimphiliu in Gloflii tndit faUi ^ •^iff rtfiii : & fw 
■fud Achenzuiti Ddpn. 1. IIL »^«11 riimtmtm mumai iffi 
- '. idque mMime cQqfimu- 1 «/^ ti fmt , "- II ci illii veitiij , i^Mitam loquitiu, ei quQ tanti patina 
cooliciei^ llt % dc maiulculD 
■liquo fiB&u e cociubitaiuai 
geiKie expoui debet. Citiiiun 
nulnm live Mcdinun Gizdx 
Sc veteribus igDocuro. ' Faulo 
ante fiUailU tempoil fidetui 
in Inliara petTCaiire > ut ci 
cjm fcnptii colligeielicet ) ita 
coim illc ia Maitio Tit. X. 
cap. deCitiio. Ttlu qiu fivi 
CUvt iMlidiJpmii Tninitw ^ M^ fttdind. Quod Don ic^ 
fcictiiioqiiamaovitium ioven- 
tunr, 11 letufUai paulocultuia 
ejus luillei. 

19 Mimtlix Prtav^i.}Tn- 
Gcia , ai noa daiadnii, qn» 
^t leiotina funt. 

II MiHMIil IX jnaitrilmi if 
ft^mtniim Ufrii, ] A nobis hs 
ddiciE ctnibo] 
piopici cibaiioitn 

11 ImiBaa imtr Uftrti^ttm- 
liWim ^Kki.] iD&it Libii 
odtml caj^G oftivo: namhic 
noa conncitut ; led fcqucni cs 
(implici fpnula poicina dcno- C A P. IV, 

T ftifan^ vil fMCcus, 

'TyT^farjam fic factes, Ptilanam lavantio rricas> 
**■ quam » antc dicm infiindcs : imponcs (upra 
ignem calidum, cum ferbuerii> mittcsolei latis, 
& ancthi tnodicum i^fciculLim , cepam ficcam, 
latureiam , > & cotocafium , ui ibi coquanmc : 
^ propter fiiccurn mitces coriandmm viridcm & 
(alem fimul tritura, & facics ut fcrvcat; cum be- 
rA ferbuerit, tolles &(ciculum , & transferes iti 
alteium cacabum ptifanam , fic ne fiindum tatv 
gat pioptec combuftucam ; i lyis , & coJas in i.5™dj,Google Cap.4- t>B ARTB COQ^UINARIA. lyf 

cacabo ' fupra acronem colocalium; ccies pipin, 
Ugufticum, pulcgii xndi modicuin, cutninumt 
Sc fA kiStam, ui benc tcganii : fuf^tidis acc- 
tura, defrutum, liquamen; refiindis in cacabum, 
lcd colocalium acioiiem facias , ut fccveac fiipei 
ignem letitum. 

^iiter, t Ptilatiamtancham inRindis, cicei, 
lenticalam , pila ; > defticas ptifanam , & cum 
leguminibuselisas: DbibcncDullicrit , olei lads 
raittis , i" infuper viridia concidis pomim, co- 
tiandnun, anetnum, fcciiicultim , betam , mal- 
vani, coHculum mollcm, " & viridia minutarim 
concila in cacabum mtiris , coliculos elixas , & 
tcres fccntculi (emen fatis , origanum , fil- 
phium, ligufiicum : poftquam " iriveris , |i. 
qtumine temperabis , & lupec legumina re- 
nindis , & agitas , coliculonun " minucias lupet 
concidis. t pTVaHW/NccM.] [Torinn* 

iroMr. Lillerj Hoi: eft, 

putiicula Gtc ccemoi Gc roibi- 

tio ptifin*. Eft autem ptifaiu 
puigaii Si coomll lioitlti fari- 
lu fcu liibfliiuia , ad ufiim 
tuitei pEsparata , qot cum 
opu* <Sa , mcbannii. Hoi- 
:> quo ficbati ccu nomcii,<)uod< . 

iodiCM : piioioqiie tuafum, 
liccabatui in Sole : moi itcium 
tuliun, iieium ia Sotc liccaba- 
luf , & Kt diunu duiaiet , cum 
liio poUiDc condebaiai. f.x qoo dcinde eiigCDCC Dcceaiu- 
le , tum in laouaiii ulii , lum 
ad medicinam pulcicnlz fic- 
baiu & rocbiaonii qoaium 
aliquai, & cas quidemopeio^ 
fas ac jaucai , nunc conficBi; 
dotet Apicidi noDci. Vide 
Oiibafium ac Fautum jEgiue- 
tacn. Fii auicm uon rolimi ck 
boidco , lcd fie ei triiico , Ec 
ut libro lequeali docel Api- 
dui , M ilica quoque & Oti- 
u. Untie Horatuu ; |ib, n. 
Sac. ni. vf. I ! 6. Smu hn fHf- aliii wero 

Laudci autetn Om- 

quz fii ei iuH.- 

[bibitimiii gncia , con- plicis pifana 
dco, ibibitii i...GoogIc ZU4 imwida , t^icii & rn4i 
^,fimtrril, &, iH. 
•pMt tjl , faaH dtfaaSa , nn 
•ifii,^'! , im villicia ptaittr , rj» A p I c I I C OE L I 1 Lib.IV. 

ijQ.s Cgxsxi riiUiiiie Ec (vn- 

miun ligiiificat ;' iatcUigii lu- 
Ccm , ni miaz ; pit ^tnm 
almliHm, (fic ctdin Jegenduin 

Eto alff' hic & in icquenti- 
Us pnto ) ftidimUm coloiiara' 
caulu rcrticeni , in fiutamoque 
cauic emetgentcm £c buliao- 
tem multiplitcm ^bam , quam 
Ciboiiuin Hflpdlaii dicit Dio- 
fcoiidej. 

7 SdJ! friauh.'-^ IStlptiMm 
f^iama ,.T<»iinu. Ufitr.] E 
cap. i. lib. V. l^ndum JU 
ffillm , ut de lilis fetaine in- 
telligacui. Sicquo liepius in 
TciiueDtibus loco fufi legcndnm 
puto //, id t^cn uOD perpC' 

■ Ftiftnitm Urriaan.l [Toiii 
lus idem. Cifljr, ] Initium 
altetilis foibitionii ik , Sc 
coiiuptui loeus , quaic ita le- 
gcndum puto. ..llutT, aift- 
>«ita T«icm«, A eft, ftifim. 

9 D.fiix,i.J [Pyi difriSH. 
ToiLnus. tifiir. ] tegc , Z1»t 
fma,. 

^'Etfiiftiviniu.y ugo, 

, fir viriiUt , fdlicct condi- 
menta, quz feriueiita enume- 

a vhUt.-] Legendnm,*' 

rV*Brii.] Legcinw. Mm> maxhlit inmmtfiin , 
^i. CcUuB tmifacei , /■Hm (^ 

kolH^ d/ammlrnl filTt dicit. 
Badcnus dc ptifana hoidci , 
^a niinc pto pulticula 8J foi- 
Ijitioiie , Dunc pi6 lUli hdidci 

' z ~^illi Jkik infiMiJ.] 7100 
cfl , piidie Sc dic lotionem & 
Bicationcm pixccdcnte , in 
aquj infiifam nucxiabis & hu- 
Aeaabis. 

s Bi tiltSam m nH itjn^ 
m.J [Toiin. alabm 8c nlt~ 
fiim , obi coquantui. Li/hr. ] 
J.egcnduin puio, & wJKijSmn, 

5 i^ii.t itfeendotn pnto , 

nt in fcijuinti libro , lyv.. lut 
Latim W)t« in eadem Irgiiifii 
OiiiMie/i^i, hoc ell, inhu- 
itroiem icfolvis , Sc KqulduM 
hDmcfttafqae leddic. 

« ifnfiil ivnWm nfd/iDB.} 
Apiciog noftci Gnricis imei- 
Aam BtcBs diaionibu» fzpinf- 
cille illis Latinam dai fbimam. -, JWIoBw.] Lege, . 
boecft, pliditlns, 
l^faue In dlMs coni 
cfliim. 4 Pr^iT f»am.'\ Ut hot- K infleaionim ficml & nnnc dcom id ptifmAn prcpuatmn 
ficit in diftioDe Acioti , qnz caftamque , in fucenn liqiM^ 1...G003IC Vidc Oap. f. 'nfe Afctt Co<]i.*lNAlliA. 't^$ 

ni, GOlaMiqM : UeA mdiiM t 
Toiuuu , ■! M CTtimKir prt- " 
pUrftKimM i cold oMiflb. 

Fone teDenitn & admoiiuin 
immiicimiBi Ciboiium. Coa- 
dkdia Goc diltio iCgyptlta , 
Cc 1 Siznt iiiHilkti in ufuin 
Romaiionini : ica in fequeDti- 
bu9 illa ;('/&«■ iiabti* AeaOtX 
<& Ctscam-ceiuUliinm . cw ^Hetm W [maim fiifm fic ft- 
ciii, &C. 

N. B. Bxc auMm muka tie- 
smiioia coodimcaca luDt , 
'ju^m uCiii medioit falenuR- 
HaJtti nqnttiE , 6c »d lautitia* 
donicflicM inlticuta. C A F. V. 

' f^Vfitm vtrfaiUe. Albas-becas Hiinutas.,pfMV 
ros tequieios , apioS bulbos , > co^lcas 
dixas, 4 gigeria pullonim ^ f aviCell&St iCcia, 
' coqaas cx jiRC , pcmngia pacinam , & folia 
mtWactim&bfterRis, &pTzmixta «leia compo- 
rria , fic ut lata permifccs , ? bulbos invor&si 

veiconddiS': Uqaamine, obo, viniii acstoptv 
msta&mcat: euiivfetbuefit , Krespiper, 1^^- 
Ittonn, erngibarr pyrcclknm modicam- 6i<^ 
bis-, HtSikaAis; Si hcics m huUtat .- pauia ov4 
pkiraconfinngil, tic {os mocbdi.relit^ium <;om- 
iBoVesV conimiices, pacinam obii^bift « 4'um 
ducit , anogarum ad eam fic fecies. Teres pi- 
per-, hgafticuni, ^cabis: &ffondis )tqH4i^«t&: 
vintMn; pafibi lei vino duki tempcialHS .io-c^ 
buld* i olei modicum mirtes : lacies ut feiveat : 
ci^m i.5™dj,Google 140 A p I c I I C OE L I I Uh. IV. 

cbm fetbuRJc, atnyloobligas: paiiDam veiias in 
«■lancem .* folia malvanun ante tollt^, oeno- 
earo perfiindis , inliiper pipcr afpcsgesSc. in- 
fctcs. 

Gnjhm de olerihiu. Condies bulbosliquami- 
ne, oleo, vino; dtm codifuertnt,iccinoi:apor- 
celli, &gallinarum&ungellas, & "aviccllasdi- 
vi&s, hxc omnia cum bulbis ferveant : cumfrr- 
bucrini , teres p^r , ligullicum , fiifTundis li> 
quamen , vinum , & paftum > uc dulcc iit : jus 
de fiio iibi Hiifundis , revocas in biilbos ; cum 
ferbuerint, ad momcnnim amylo obligas. 

Gnfinm de atcurbitis farfiUhw. Cucurbitas k 
laterc lubtilitet ad modum teirella; oblonga deci- 
das> & excavas & mictis in frigidam : impea£un 
ad eam fic ^cies. Terespiper, ligulbcum , ori- 
ganam : &f{undcs liqDamen : cercDella codia cc- 
ics ; ova cmda diflblyes & mictcs , iit coipiu 
cmum eSciai: iiquamine temperabis^&cucui- 
bitas iiipralcriptas nonpletic codas, cx ea im- 
penia implcs & de telTclla fiia rcdudis; " furdas, 
& codaa eximcs & (tiges , cenoganmi fic &dcs : 
teies piper , ligufticum : fufEmdis vinum , & li- 
quamcri: paflb temp«:d>is : oleiinodiaimmiiti& 
in cac^^MHn, &facuSuEfciveai: dimferbuerit, 
amylo obbgas , & cucntbitas ftjiaas cmoga- 
rp perfimdis : & pipcr afpci^cs , & infet 
res. 

GufiHm de fricteptti. » Duiaciaa M primo- 

rica pofilta pizcoqua purgas , enucleas : iii ftigi' 

daw i.5.-.:8d ^Google Cap.f. DE ARtb CotyuiMAiiiA. 141 

dam mittiii : iii patina componis. Tcres pipeia 
tnemham Gccam : fuduiidis liquainen : adjidcs 
mel> palHim, vinum, acemm ; refundis ia pa- 
tina lm)er pixeoquia : olei modicum mitcis , Sc 
lemo igni ferveat : cijm fcibuerii , amylo oUi- 
gas: pipet alpei^es & infeics. 

HuUELEIIieiUS ^pei dinunuriooem dod 
iDckgBDm guflulum dixnis 
intelQgo feicuiuita , quod non 
copio^ & ad lacinalcm , ftd 
pacc^ Bc qnali suftando Iblum 
accipinit ; quilci funt cibi , 
quoi jcniacula Tocimui , de 
quibui Muliiilia ait lib. ZIV. Smjjii jnBi , HiMbr fimijal»- 
aiUfiJln , 
Crifialaqiitfiiuiiiimidi^ lapi 4 Gii^rtit.] [Zlnplnr , pullo- 
. lum axiliaii. Toiinu*. ijftr] 
L.^ciidum , G^tnn , t» lupid 
capuc hujus fecundo, 

I i^Hff^.] Una interpoG- 
ti liteca lcgendmD puio , i|iiti. 
alUi, ul de aviculii & patvli' 
avibus intdligami. 

t Ddmtfohdl Cihlltl.) L^ 

diTiCm Sc inieipunfiiiD, Dauf- 

10 L««ii.] Laux , quK Sc 
Langula diciiui 1 latitudinc , 
vai eft laium Sc lotimdum ac 
n quo cibaiia mcn- II SalUl.1 1 
ut panlo uiie, matlM , Ic fic 
Oiuii in fequeniibui. 

II SmKlm.^ Id cft , finaila 
caiuieati,Scliga«,ne Eecidit. 

- "--- .) Id eft, <iu* I CnCiaH vtrriiilt.l Nemfe 
paiioam operofffimaco taDdcm 
la lanccm vcifai ; folicet ia 
lariui i^uiKMam & nobiliui vai 
mcDlanum : adcoque Humet- 
bcigio noa haXt altbntioc, ut 
ei toi lantjfque opfoniii dcU- 
cationbui feiculum , fumma 
ane coafedum,ad icataculum 
appoaeiciui. Sed Gu&im,nc 
aibiicoi , dicicuc pcopici excel- 
ientiam fapoiis. 

j ChUi*i ilia*!.'] Ei a^ua. 
Vide-iufti I. VIL c. 1«. 

fci & ^fit 
Fumm Ciihlai. Ho(aC.lib.II. 
Sat.lV.^.jl. 

F oitc iatelli gcndoi eft de Coch- 
lea muiiacODdita,ceile fpccie 
aliqua haud vulgui ci Ahici. 1...G003IC 14» A p 1 pw. ^ Cim « jm.} Infi* fcfi- 

■w/li.} l^inii COr 
nna ^gUfa hoc pui^uiv : 
nempe ex allen paite pUnio- 
Ks , cx altera convexi Sc acu-- 
miiuti i an Tcib dc oiciiidis CoEx I I Lib.IV. 

ahmm 'Bc«e bw: dici poflii , 

c\ai>i aiila fai in loii^udiaroi 
uteiuti folebant , 3a in miiiu. 1} Diir«iiM.]l|ialiiipluiiiiui 
lodi hujus fiuftfls montio fit, 
ul^fquc iniiabilis fiiit ^ at cote 
|>loplei falubtrtatem , noliiam I j. Googlc »4$ 

APICIICOEL.II 

L I B E R V. 

• OspRios diftus. 

C A P. I. 

PMlttS. 

» pu/*«3f«/wnrffic coquuntur. Aliampoig». 
tam infundis : coques : fades ut fervcat : c^m 
ferbueric, oleum mitcis : c^ IpiHaveiit, 3 obtir 
gas diligcnter. Axijicies ^ cerebeila duo co^ : Sc 
lelibram pulpx, quafi ifida i lyaix , c^ cerebei- 
lis teces, &c iii cacabum mittis. Teres piper , li- 
gufticum, fimiculi femen: fufiundes liquamcn & 
vinum modicc , mittis in cacabum liipra cercbella 
& pulpam , * ubi fatis fcibuerit, cum jure milces: 
ex hoc paulaCtm alicam condics , & ad tmllam 
permilces, &lyas,ucquanfuccusvi(lcatur. 

Pulter ctOnjure amgari coiii.'] Pultcs cenQcari 
ben^ co6ti inte condics, ? copaaia , limilam,five 
alicam coi5tam boc juce , 6: cura copadiis poc- 
cinis ^ponis ■ cenogati codli juce condicis. 

FMlteT • TraiiogalMti. La&is &xtacium & 3- 

qux modicum micds in cacabo novo , & tento 

igni 

D.5.-.:8d j,'Google 144 A p I c I I C OE L I I Lib.V. 
igni fcr/cat : '° iies orbiculos tca^iE liccas & 
confiiiigiS) & panibus in lac fiinuntnis, ne ura- 
uir, aquam milccndo agiiabis, cum cofbi Aierit, 
uteft,liipet ignem mitiis, ■' melle ex mufteis 
cum hOe iimilitet &cics , lalem & oleum mi- 
oos mittis. 

ciw ndfiei pto h^ Ec veAo 
lyti icponciidiim teafioSan ', 

LariiuvocabuIa(>riHi4hA9BUt 

, .. in eidati fdlicei io humoicm 

inlcaptiu icfolvcndi & liquidum humi- 

dumijacndeDdi {igiiifiau cQ liber htc qi lii & conun condicuiu com- 
prefaead^ £c conGceie docciC. 
j^gumina autem fhigum genui 
fimt. Siquidem fiugum duo 
tnima eeaeia lunt , tndcnce 
ranio H. N. lib. XVIH. cap. { 

t^ , *■ /«»m.« « M* 6- , 
dar, UgmM tmiiit , UI lefia- ; 
nit Hippocracei de ViftuAciR. 
Teit. UX. t. & fMdM & «fi. 

& fiiOl & imMtrtllib- Wfidn,! 

«■* «/ni tiiii , ifjii mtndwn noti 
i/i: Celfiu cx Mlmiffxmi lau- 
m& fhrimi thmtntiilji didiyir I 

2 l>i>ii» 7ii/mu.1 Abautliore 
fic di^ videatut Juliano , qui ' 
bujulinodi ufos lit. ln Quo Am- 
miinui Marcellinui lib. ZSl. 
cap. f. cibotum cxcollit paifi- 
mooiim . cujus menfaium te- 
nuitai crat ledc nofcentil^ 
adminnda. 

% iT-i.]Lceerf/i*/. 

I Li-*.-\ii,Si Gncii diOki- 
nibui fub Laiina inflciioae Sc 
fviDU licpicuk uti foleicc Api- led diftun ob caulamniliil im- 

i VU faii fmrii.-i Lege , *M 
fiuifnimmt. ■ 

7 CtftdUi nmldm.'] [Totiaui, 
CnfidUi ni>/a(.LiiieiJ£i vetu- 
fto eiosplui legeadlUD. Oft- 

I O.Mfsfl,;] Ex piacedenii- 
bui legcndum,«]>^Aicfdi. 

9 TiaHifMli.]l.egtadanx pulo, 
TriuitlL^lid. Sk etiam lib. VI, 
eap. 9. fMUam vocat Ii^^mIm- 

10 TVnifKfJnfu.lExVcluOa 
eicmplail lcgendum , iru mdiK- 
/w, id eit ciiculos , vcl gloliu- 
loi. [Lcge trtiailti. Laiiii. Li- 
tiniut Biblioihec. &ici.&FioJ; 
lQm.U.pig.4J.I 

I I £l ^'lllM] >■ llJ^MII IWKil M 

Mrmnd ijiitdvt nufiindti tfitHj 
aim ctaMfmtami: & fuftr mtnm 
KMiir.miU, IX mmjlm.tic.]li].c 
locui cociupciQiiiim elt.ficque 
ci vecufto MS. eicniplati e- 
meiid»tc lcgeudu*. £i fmAmt i.5.-.:»d j. GOOglC Cap. I. DE ARTE 

i>iafhii.Uc. MCl didtin muftcnn 
quod novum & recens. Et fic Pnlui/liim, &i.) Huic ulti' 
aum pulcicuUiD > qubd «adan 
eft ptinii Julima , idco tan- 
quani fupoflue tcpctitam ccn- 
liii omineDdain. 1 pHkii JuUm.^ Ao potius 
impeiacoiis DidJi Juliani: t> 
Jmltnm ftfi imlU tmftvf nli- 
Xiim, •lifiim I^HBiimiitlipti (m- 

Spiniatius Up. ]. inhuiaioen 

fultibui caio inclt : ideo aliis 
tutiodbuj cjus viil pulcibui 
ponenilc fuot. 

Halit />^B«4.) Plin. lib. XVU. e. 
7. puabuui enim pult Sc fji- 
lOiPoIenca tx tiacdco medio- 
cdcei fiiio. Icaquc aDliquIIIi- 
mus Romanomm cibus «iic u «, CoQjriHARfA. 145* 

bciltam fiTC , gnunea , .eeai G.* 
Ugo , optira» ciitiei fpeciei Gije- 
cis ignocafliii, nco apud eos 
iiomeii faabuit. En trUmfinmff: 
"M/J.j., dt»Ktifi»'ili*.C. Cel- 
fus 1. II. c. li. 2i\ir>ia(iDqutt 
Galenuj , de aiJmentomm fA~ 
coltacibus l.I.e. $.) u«( Cr«- 
iim «iB» ijl , mijiiiifjlim iiiur 

4 OnkUt imaan & fiOrtm 
fulp^.J Forcinz putl ; cuim 
«lidm animalis ceiebcila efCc: 
vidcntui t <[ubd pcoumz pulte* 
habsni Copadia poicim. 

10 Trii >tbualii Ttta» fiai.J 
Lcgc ficcci , oibiculos Tn&x , 
Cvc Tia3^ oibicuUtai,GtiMu 

:it Cato:ctiam1I («reatpla- 
& lolundz Tia^E ; Simnt 
vt fW™ tifinJ^Mri «k- 
admi. Athenziis. 

11 idili. IX miltiii ium Itat 
militir fiaa.i Ex mufteis or- 
iculig Trafix , ut diflirant \ 

fupeiioiibus pu^U>us , qux liunc 
ei orbiculisuccis Ecnoniecca- 

N. B. pultti omncs in hoe 
ipite liuinentaceoE clTc , quod 
ro noftca quoque inteipicui* c A p. ir. 

Lemicuta. 

' T Emicula ex fpmgiolit (tve fitngulii. Acci- 

pies * cacabum miuidura , * mioes , co- 

K ques: i.5™dj,Godglc ■ ■4^ Apicii Coblii Lib. V. 
ques: a(i)icies in momriuin pipcr, aiminum 
umeu coriatufti, menthx, [U[£, pulegii , fd- 
cabis: futftuujis acetum: adjides mei,liquamen 
8e deirutum: aceto tcmpeiabis: * reezinanics in 
cacabum ^ngiolos clixatos, teres & mittis at 
fetvcant; ci^im bene ferbuerint, obligas : adji- 
cies in bolctah oleum viride, 

Lemictda dt cafianeis. Acdpies cacalnim no- 
vum & J caftaneas pui^atas diligenter mitcis , 
adjidcs aquam & mtrum modicc:tadas utco- 
quaiur : cum coquimr , minis in monaiio pi- 
pcr, cuminum, lemen coriandri , mtx, laleiis 
ladiccm, mentham, pulcgium, (ricabis : iiiffiin' 
dis acecum, mcl, liquamcn: accto temperabis, 
& £]per caftancas cooas refundis : adjicics o- 
tcum : facies ut ferveat , cilin benc fcrbuerit , < 
Oidiculabis & in moiurio tetes, Guftasjfi quid 
deeft , addes ; dtm in Ixileiaii mireris > addes t 
oleum viride. 

Aliter. ' Lenticulam coqncs;,cilm delpuma- 
vetis , poirum Sc coriandrum viridem fiipermit- 
tis : coriamlii femen , pulcgium , laieris radt- 
cem, fcmcn menrhc & tuca triCabis :' liifKin- 
dis acetom : adjidcs mel , hquamcn , acemm : 
defmto temperabis : adjicics oleum , agitabis : 
liquid opus fucrit,mittis: amyloobligas : in(u~ 
per oleum vinde milris : pipei a^rgis 6t in- 
icEes. i.5™dj,Google Qap.t. DE Arte C0Q.U1NARIA. 147 1 Cariimn mmJmm.J Si aaa 
pluri , ralccm hzc vciba aicii- 
beiula putD|'jUii»>, fffn». [Imo, 
LfMwaUa quoque aun TwaoL 

6 TmMcMJi.JLcgcndum pu- 
10 hic £c in rcqueptibuf , ii^ 
cnUbii.lStxnaxx ludiculue^m- 
priaicre & (culpeie ; aliquanda 

moveie uiiupatui. Uthoc loio 
Cc in lequeniibui. 
^tm,Mm£:] J-cBc.n.. ) Mifd.] Leuriciilainrcilicet 
In ciiciibuin novum coqocs : 
eadem' omilCo efl in requcuri 
aitieulo, nec i Toiiuo fupple- 
tni : at litalut illius uticuli apud 
Humdbergium ut & rupeiioui 
Lcnliculam liabent. 

Hinuncft ,quad Floientiuus j^ ii 
apud Confhuitiiuuii Cxfaieml n; 
lib. n. lefeiat .Sgypliam Len- in cibo ac««F»(n iMiiiaq 
coiiciliaic. Apud B.oiiianoa 
Teib , Leatem fiiifle ananme- 
tatajn intci ftw^ce* eilro), tw- 

doie Appiano. L.l{»»iit. 1. 1. C. 
lo.AOlzcisitiqiic ii«c condi- 
menia. habuit nofiet Apidus 1 

nam Gizcis Lenticula admo- 
domlftmiiiaritfiiit, multirqui 
ade* incib»pjMWt.Wnoine» 
indc fumpleiint. 

4 Tttixh^H m ui^m lpm~ 

ti*iti t/ixmti.l P« fe k i» 
piopiio fucco Rui^oli opcinit 
eliiantuc ) ffc lic iii cacabum 
iftum nmndum leciinaaieDdi 
funt , teicndiquc , cumquc juie 
pTzfcripto dcouo fcirii^cndi 

5 C*fi<mnu frniatu.] Acowi- 
cc fcilicct antc co^oiKm; 

7 Olamviri^i) Vtilctuiifind 

olcum ei immatuiii oliTij ^ -: 

giatiam quandiim peculiaicm 

Leoticulij , tiuigielii , St aSi» 

aat addcte. dtmm voiJim /iipawiVf/i—/'"" 
ttnmdti fnaiii.} £x Zcnooit. 
piEfCDptO , ilHtft piri cfrun- c * p, iii 

■ r,ra. 

* "P /fum coques ; ciim delpiimavent , pbcmtn ^- ■ 

cociandium Sc cuminum {apik mitds. Teccf 

plper, ligufticum , ' cateum , hoc efl: , cateotam , 

K a eareunii i.-Googlc 148 A p I c I I C OE L I I Lib.V. 

careum, anethum, ■* ocymmn viridem , fuffiindis 
' liquamen: vino & liquamine tempciabis: &cies 
ut fcrveat; cfim fecbuenc, agitabis; 11 quid defue- 
rit, mitcis Sc infctes. 

* PiftfarftUs ^coc^zs, cui oleum mittis , ' ab- 
domen i & mitcis in cacabum liquamen & poc- 
lum capitanim , coriandrum viridem : imponis 
uc coquatur. ■ Ilicia minuta facies quadrata , 6c 
coques fimul mrdos vcl avicellas , vel dc pulio 
concilb, &cctcbcllapropeco^: 'cumjulccllo 
coques '" lucanicas ailas, " petaionem elixas, 
portos ex aqua coques , niicleocum " hcmiuam 
fcigis : teres piper, liguflicum , origanum , ztngi- 
ber : jus abdomiiiis hiudis , lyas, ajigularem acci- 
pics, ConverQri poreft, & omento tegis, oleo " 
profiindis, deinde nuclcos aiperges , & iiipra pi- 
^m mittis, uc tegas fiindum angularis : & iic 
componis iijpra pctafbnis pulpas, porcos , lucani- 
cas conciias: itcrum piiam Itipecmittis : itcm '4 JL 
rernis aptabis 'J oplonia, quoirique impleatur an- 
gulatis : novilGme pila mictis , m inms omnia 
contineat: coques in fiirno , vel lenio igni impo- 
nis, ut ducat ad fe deorium : ova dura facies , '* 
vitclla ejicies,in morracto mittis cum piperc albo, 
nucleis , melle,vino candido & liquamine modi- 
co, teres & miiiis in vas ut fcrvcat:cijm ferbuc- 
nt,piiam mittis in lanctm,& hoc jute pcrfiindis, 
'^ hoc JHi candidum i^ycW^xax- 

'* Pifum Tndtcum. Piium coqucs:cum dclpu- 
mavtrit, poi:rum £c cociandcum concidcs & mic- D5 .ij,.GoogIc Cap.J. DEARTE Co<iUINARIA. I4P 

tcs in cacabum ut fervcac : & acdpies " fepias 
ininutas , fic (juomodo C\Jflt , cura atramento 
fuo, ut fimul coquantur, Adjides oleum, U- ■ 
«^uamen & vinum : falcicutiim porti 8c corian- 
dn, facies ut coquantut: cum co^um fucm, 
tcres pipec, ligufticum, origanum , carei mo- 
dicum : futliindis jus dc fuo fibi; vmo&paflb 
tcmperabis : icpias minutatim coiicidcs , & in 
piliim mittis , piper afperges , pilum coques, 
agitabis , & mitiis in frigidam : ciim ri.frige- 
larit , deinde agitabis. Concides cepam mi- 
nutatim , & albamcncum ovi , oleo & fale 
condies: accti moiliaim adjicics , in ^° boletati 
viccllum ovi co6li colas , infiipcr okuLi^ viiide 
miitis & inferes. 

" Ptfa nteUiana five faka. Piiam coqiies , 
lyas ; tercs pipct , liguftioim , zingiber : & lu- 
pcr condimenta milcis vitella ovorum quK du- 
ra coxeris, mellisuncias tces, teres: liquamen, 
vinum & acctum ; hic oninia mittis in ca-r 
cabum & condimcnta qox trivifti; adjcftooteo 
poois ut ferveat. Condies pilam , lyas , fi afpera 
flierit, mel mitcis & infcres 

jiliter Ptfu ftve faha. Ubi dcfpumaveris , 
ccrcs tiquamen , mel , cacxnum , cuminum , 
rutam , apii iemen , olcum & vinum , tu- 
dicutabis cum ptpcie tiito , & cum ifidis in- 
feces. 

AUter. Pifam five ^bam dclpumatam , 

?* liib tiito la(eic Parthico , liquamine & carat- 

K j DO i.5™d...Goo3lc ifo Apicii Coelii Lib.V 
noGondies: oleum modice fuperfundis & infe- 
rcs. 

Pifa adultera verfatilis. Coqucs piGm ,. ce- 
lebeUa vel =J avicellas vel turdos exofTatos a 
pcftorc, lucanicas, jecinora, gigeria pullonim 
in cacabum mittis: Ii<]tiameii, oleum; fafcicu- 
lum porti capiiati , Coriandrum viridem con- 
cidis, & cum cerebellis coques : teres piper , li- 
guftiaim & liquamcn. 

Pifa Jive »4 fai>a f^ittllima. *t Pif^rn fivc 
febam coijues: cilra deipumavetit , mittes por- 
rqm , cariandruni , &: »« flores malv&Fum j 
dum coquiiiir , tctes piper , ligufticum , ori- 
ganumt itemculi lemen: luftundis liqoamen & 
vinum in cacabum : adjicies oleum : cum fec- 
bucrit , agitas , oleum f icide inAipcc mittis & 
iiifcres, pro ^ibitiio liit) potcHatein 
relinqucntes. 

4 Ocpmim.l Ocyannn h/e(- 
ba cft , quam tnftiaii nunc vo- quam tibx , leftanU Hippo- 
ciate , de Diata. IL Text. 

Xtll. 4- 

tinm.y lnvctuQo fcripto cxcn)- 
[ilati Icgiiui Cmmmi , lit de 
ndice carei , qux caitota vo- 
canii : alteimn veto caieuni 
ife ejufdera planti fimine in- 
telligatui. Vciitm piioi caiei 
didio cum expolitionc fui , 
quamvis eKpungenda nobis vi- 
1a fueiit , Doiuimui lamni 
ciuicquam immutaie, unicuiqiM 
uiiiurque aut alieiuliiusuten^ ( iifiBiu,] Legcadam.i li-. 

9 i«miMi.] E« vetudo 
extn^laii adlc^bc , i^u. 
Ij Ptiiftnim.J Pc(ib intet 

fucddlits □umcriiiiic , Ec eft 
Goxa cuin ciuce fotdat, 

iz Himnam.] Piicipue Ita- 
licam, quam &: libtam Domi- 
naol , ut lib. IV, de faniiat* 
tuenda Galcnus aii, In liqui- 
dis veib hemina eft , quam 
Ciaci imiVm vocant , utau C. 
Auielianus. Cbron.lL c. ?. 

I) Fmitii /laaiii MkW] Hs i.-Googlc Cap. 3. DE Arte 

vnufto Memplari Ugendum 
' /nmfc hai , mjiriiiwiii auifai, 

«JM fnfmaUi , .iomii imc/«j, 
8ec. Angulaiem vero vaiis ge- 
niu Tocat coquinaiii, i forma 
angulaii indito nomine. 

If Orfma.] 'O-faKiT dicitul 
impeDfa,rumptDS,& quicquid 
per . luium animi paratum. 
Non per ufiun vitz neccllk- 
rium , ut vinum 8c panis , in 
cibo addicur , led tanquam 
edendi irritamentura , repcr- 
nun ell. Ec indc veibum fp- 
fm, 6c f/iw , id eft . convi- 
*oi , ut iradit Ferottus ; i quo 
iffKolw , »/i«trii: , y/inalr. , 
8C fiequentativum fpjgniig. 

Niviut ^ltwi , fllM,miiT. 
PUutM in Moftejlaria. I. Sc. 
l.Tf. ij. Aliquaodo t»men op- 
fonare eft opftinia emete , & 
conclnnare : Sc opfonacQr qui 
eniendis opfoniis praeft , Bc 
empta coc|ua trailit. De quo 
Manialis. lib.XlV. |.p.?iT. 

Dh 'pitiu II , fMxn tnfUi falmi mikia fiiiilii ifi , ga 
rcmni,an»i "i ittma ftf» » 
■la. Unde Maitiali» lib. XIV Ep. CCXX, 

S,nrmi,,fi«,fa,i CoQ^lNARtA. lyi 

Itcm ab opronio didior 

ctiam Ftntip pitinz gennsali- il Pi>»> hdicam.-i Di^m 
eft ab Indis , apud quos fcii 

ao Btlitnm. J Legenduin , 

11 Viullitnii..y Ab an^oie 
Vitellio Imperaloic luxui dedi- 
tiflimD. 

X) .AmiUu. ] Legcndum 
puto, uc in przcedentibus ctiun, 
.Aviatliu , uc lit diimnutinun 

Z4 Fd^.] Infir (a^iuiiiiiii »4- 
nnw ibnw /i^ i f ■vf/x '* ^ 
infaw jS niaM paitli. f liniui 
H. NM. xVul cap. II. TbJP 
(tr imh incrmnu^ milii. Ex :plli CM»M diptoTiIil ll^ll /i^fH- t Pifma MfMj.] E« fadU 
pili co^one aquz bonitatis 
eiperimentum fit ; quippe es 
pura aqua k falibus dc&caia 
pifum liquatur & def)uit,con- 
til cx aqua falfa iuduiefcit , Sc 
conftlingitui. 

6 Pifa farfil,, ajMi,.) Id cft 
^fam coqucs. 

« Pifa fafilii. ] Cum pifa 
K 4 fiin- i.5™dj,Google fiApicii CoBLii Lib. V. 

ngulaiis tegat , & " " 
iffiinc m^""- '—- iuadai 

omnia coutiDcat,c|uodanimodo 
ob Fclamcjicuni ^uodcUm un- 
digue injeaum pifa .faiClis 
ellc videlur. Sane doii aliud 
compofitius aut elegantiuftiii- 
culum, & teium Ec condimcD- 
totum Tarietates & fummum 
condicuix aiti£cium lefpicjas, 
uTpiam lemcre , ceite upud 
Apicium Doftium invcuicui , 
T ^Mnmn.^i Alib runien 

poidunm. 
- — - - ' „0 *-" iQdos ufiraca iccipii 1 
bcigias ; potius ut aibitior, 
pifum luilicum dicipu a coloie fepiaium ciudum nigium eH ; 
cx codiooe veib aliquaiitulum 
puipuiafcic. Frtpiir inpm 
almf !«dKi ertum falimfiam , I. Vitiuvius lib.VlLcap. i^ 9cc. vet ex leqiicntibus i | Imb Sc atiamcoci Indici 

t l/itm mnu4fiiidriie,]Q\iAa : mci]ci(iGiapudFliuiumibidem. 
TtSill"' fupia notninat , X9 Stfus jmtuiv fc ^ntmiih 

9 Cmm jnfalh.] Idem yecbuni |/"« (■» nranuais /m.l Nam 
habetui apud aniiquum intci- i fi Itnt vivz incirE vel levitci, 
piecem Juvenalis , (adSat. IV. Cuccum iftum nigium ejacu- 
r. li,) fcd ab eo apiatut Ti- lantui. Igicui iftud atiamcn- 
lulo Apicii noQci , languam cum repiaiuin , utpotc humof . Vide 


ti coutemptu Scciptc 
pcxfalioDcm noAiam. 

14 ,^crnu npHtii Offmin.'] 
Quiies , quinam piopiie op- 
Ibuia appellentui i Clcicchus 
luc VJiou nominat apud Alhe- 
(izum : NimirmBifrififliiioni- 
nitm , fmlitm , UnticuUm , ftlf— 

1 hxcbcl- l„fio^iKif a lingulaci quodam 

itus , fapiduin qui4 

& ialubie eft. Ac filvHM at- 

,ln , ftlt , ir f"in Oiaat. 
Pliu. H. Nac. lib. XXXU, 
C.9. p Elixt f.FUic«raifi. 
„DipKlIus apu(l Athenxum , 
„iib, VIII. cap. 14, pag. jji. »/-««. 


piflKea 16 viiilianidii.) £( aibumi- 
ibus ad uTum condimento- am javi , ita Mnelilheus 

tn , >r«i/'M»n pfnl"» 
Tnmiit vacra lcplis fiixii| 

vercebancui. Atbeuzus Deipn. 

Lib.vac.21. 

j» Hyfcfplaima.] Sifi4 irir 

minlHm mirrprtui txftaial ! vit 

Enjijlrtiiu ii Ofjanyiiit iinn- D5 .ij.-Googlc Cap.4' DE Arte Co<ynNARiA. ifj 

11 SMiiriuUprt Panbia.]Se- 
cuado a Cyieoiico , quod jam 
laiiRiiinuin fiiic, jt fupn dklnm H (M-rfifi/ta) «ffJiWriqnod 

(Jisi, & faafm»! (Icpiz auc a- 

/o/in. Athcosus ibid. Glmm 
Licriaijii in Offatjiin fatbn , 
*;?•/>*«"" P"|"' "iliwfiigta- 
B({fcpiammputa)yi;«,/.y*m , 
a,IIi,<uiit,J'alr,ctf„,& tUrKB 
fiiiii biBi ilmibiu ctniifii. 

II P1/.1 r/««(iM.]A VitelUo 
Impnatore condimentii bis in 
boc capice denoininantiu'; nili 
l)SC piioi appdiacio a vitcilis 
OToniin fiintpla &t : noa tnate 
jtifque Toiiuus prius pifum vir 
ttlliimm appcllat ; fccunduin inuLile eft. 

IS Pir™ yTM ,^iM cti)mi.1 
I^gnmiiaim , ijiu imlm mnifaait 
(AihcDXUs) e- fimiiK pttvmmi, 

** I P/"W i Ji^miUm a ij. ficfii 
fi iMiam : aiu ad ftmium la C A P. IV. 

' Coachic/a, 

» t~^ Ofjchkla cumfaba , coques : tcres piper, ligu- 
fticuiii>aiiiiinum, coiiaiidruni viridem: t 
fiiffundis liquamcn : vino & * liquamitie cempe- 
labis ; iiiitcis in cacabiim : adjicies olcum > lento 
igni ferveac & infeies. 

Conchkla Apk iana. Accipies s Cumanam mun- 
dam , ubi coqiies pifiim ; cui mittis Lucanicas 
conciias, ificiola porcinii> " pulpas , petalbncm ; 
teres piper, ligufticum, origanum, anethum , ce- 
pam ilccam , cotiandium viiidem : fuffundis ]iqua> 
nicn : vino & liquamine lempciabis , mittis in cu- 
(nanam,' cui adjicies olcum,Detungisubiqueuc" 
K I com- i.5™d...Goo3lc if4 Apicri CoECii Lib.V. 

combibat olcum ; igni lcnto coqties > ita ut icr- 
Veac} Sc inferes. 

< Conchicla de pija fhr^lici. » Pilam coqucs , 
cilm del[)iimaverit , laiciculum porti & conandri 
millis : dum coquitur , teies piper , liguflioim , 
origanum ; '° fiilciculum de liio fibi fricabis , '* 
iunuiidisliquamen, vino & liquamtne tcmpera- 
bis, mictis in cac^bum , Apetadjicies oleum , Sc 
Umo igni fcrveat , inferes. 

Conchicla ^^Commodiam. Piiaro coquesiciim 
dcfpumaverit, teres piper, ligufticum , anethum , 
Ccpam ficcam : fiiftLindis liquamen : vino & li- 
quaminc tempetabis : mitns in cacabum , '^ ut 
combibat: "t deinde ova quaiuot folves , in (cx- 
tarium pilx mitiis , in cumaiia adignem ponis, 
'^ ur ducat, & inferes. 

Aliter Conchictam ftc facies. '* Ptitlum lavas , 
' exolTas : concidis minutatim cepam , coriandmm, 
cerebelta cncrvata : mittis in eundem pullom : 
liquamine, oleo, & vino fervcat : cim co(^s 
fiicrit, concidis minutatim cepam & coriandrum, 
Colas ibi piJam coftam non conditam , accipies 
conchiclam , pro modo componis varie ; deinde 
terespiper, cuoiiniim : ftfiundis jus de luo fibi. 
Itcm m mortatio ova duo diffblves , temperas , 
jus de fuo fibi '7 futfundis pifac intcgra: clixa: , 
vei nucleis adornabis, & lcnto igni fervere fiicies , 
& inferes. 

" jiliter Conchicla farjlis ^ five conchiclatut 

fidlus velporceUHs. Exollas pullura \ pcftore , 

femora i.5™dj,Google Cap.4- ''s Arte CoquiNARiA. iff 
femora cjus jungis in porreftum ; (urculo alligas , 
& inipenlam paras , & farcies alternis piiam !«>• 
tam , ccrebella , lucanicas & cztera : teres pipct, 
ligufticum ,. onganuni & zingibcr : liquanien i\i£- 
fundis,paQb & viuo tempcrabis:facies ut fervca^ 
& cfim fetbuerit , mittis modicc & pifam ciim 
condieris , alternis in puUo ccimponis , ■» omenio 
tcgis, & ^" in operculo dcponis , & in futnuo) 
mittis, iit coquantut paiilotim , Sc inletes. ( f~' OiuiiU] Xegendum puto 

^ Cn.hi^U cum arpiratione , 

!c incelliEO fdbam Conchia , 

d« qua Mattialis lib. XIII. Si fpamit rntra "vkiitiU ftlli 
i.U?li, 

f«(i. 

Eft aiitem ftiba conehis , 
quim ftlid^ Tocat Tliniu: 
<ft , inregt» & curo eortic 
decofta , ad diiciimen hbi 
frefz , <p™ mollitei ftafta Gne 
conkc coquituij^tutlilitttdiae 
Icilicet coachatum , cpiod coa- 
fiiSto coitice velut implicita 
coochii ruiscaniDCulavideatui, 
Fnia fi^ anicHla , ad Maieel. 
lum medicuiti : legeaduni puio dediti 


. Commo- 

. (onviviii 
cem Jt ta- bcinis indulGt. 

U £in™*i**f,] Lcgc , m 
imb^i, id eft, abrotbeat. 

it Vi duv.] Ideft^coealSt 
coalefcat , coadeiireniiqac & lim.ctniilU inmmii miiliiia tm- 
itm fnllim , inm uiha fmrii U- 
vai,i!nlfai,cmcidii, tfre.) Lcgo 
lie. fBtlini liniu,na^:tinri^t 

tdKlU twrMiii:'maiii in aiidim 
pallMm ; liijiaami, aitt ir VHiiifir- 
vca: , lOm nSui fmrii , ctnaiit, 

to. 

I ( .AiiiT inntia cimiaim 
pKllm, vil ptrallHi extjjaaii pnltm 
a e,a<in jfnnira tjw jimtii inftt- 
na™ , !krtiil, alilga ir imfui- 
[am. C^iclafarfiliifiaaiiTfkt- 
dilalnnii,&i.l Ustfic-.^lt- 
locnchitU ftrfliijhi ctmUcla- 
tui,piilfia vii ptrcillm, BxiSm 
fallmm a fvBiriifimira^jlmiit 
in fimllam , fmrmli aUigti tr 
imfoifam [trai, frftrail ititnii > i.5™dj,Google iftf Apicii Coelii Lib. V. 

lo A Ofirmti } Id eft T«t' , 
quod vas cQ coquiaarium , fub 
^no tclluacU ct Tarils cfculcn- 
tis conililiienti a tellu,(ubi]uo 
calidocoquuncui.Cc appcllaca, 
uifciibii varrodcL.L.). IV. p. 
27. cd. Doidiac. item nuula- 
cci 8c pUccDtx coquuntui. dem jam fic apud DOt de qua- 
dam Faba cii^ua alba , id 
ttt iniegia cum liliquis fuisdc- 
coquicui , ac valde immatuia, 
Lnir ligmuiit maamiii hmnfatt, 
flinius H.N. lib. XVlU.c. it. 
Id cujuE iMulibusnon ukimum 
illud : r^ i» i.h fiifi & ,M,t 
aSa, tmr» irflKtui nfii j,^ 
fmtiimifim fiSmi ^utiiilmt li- 
hfmmim : ita £c dccia , ob fum- 
mam cainis cx iis elis tumcfa- 
fiioncm,quS fciliccc infeaGbi- 
lis pcifpiiatio vchcmcDtei pio- 
movnut , & piivalim glandu- 
la: pulmonis potentet admo- 
diun liioaioncs liias in ciudi- 
tMibui cotjueadis eipellendif- 
tjftc pcriiciunc. 

F^^tlmgoTas Fabas comedete 
vetavic , quod fab^ ellet iyi- 
Mlei , id «ft , fccuudum Eiaf- 

eum lepiehciidiint.SciR^nidi- 
Oioiiem icddunt /«< W/i : me- 
liut tamcn Eiafmus, nam noii 
hic de faba aliqua vulgaii & 
veii agituc , qui ad Veneicm 

falubeiiima cduli^ habcniui ; 
fed dc Faba ifta ^gTptia , cpx 
Nymphia: fpecics cft , f{ geni- 
tuiam minucndo, ad Vcncicm SjmboIiimPjrthigocx ju^m 

i^j(is^ai ,non de (^bis iucel- 
ligcndum , fc3 dc lebui vcne- 
lei). Nam ifa scquivoco toca 
vis eft , Kiia^^ cnim St fabam, 
& lcniculos ligmficai.L.Non. 
Dius dc Re Cibac. 1. 1. c, ». 

S MiUiiin Cni^iuv mimlUm ] 
Bis mutatui cumaaa,vasfifiilc 

Fidilia in magno fiiciunl 
pietio apud vcccies , pioptci 
Ulubiiutcm. Tcftc Vitmvio I. 
Vlll. cap. 7. SiftTim ix iniiilit 
fidU^K rHlur»* tSi ifmttiinmi 

ifti , iiB^m priflir 
atiiM fimlHiu a- -O iHii Itlt trtitn Stmt (»• 
vivUttfit. 
FiBfpii tniHBU lntrit» Iffi» f PMlfti , rnafmnii.] FoctC! 
meliug fiilptifiitjim,m in fii- 
pcrioie capiic : nempc ut ita 
commcidc , 5c nuUo negotio 
maaducaicnfui. 

7 Cm tdjiaiitlaimtfinmfiifijm 

i^ait m laffilibai wfinm.) £x 

boc loco colligcic licet illava- 

fa plumbo vitieito oon faiSie 

:uin eft i fcd i meia cieta qua- 
dam (igulaii fic fpougiofa con- 
feftn ; ita hodic cjulmodi ollat 
itiinime JDCus plumbatx adjum 
coqueiida in ufu luut apud 
Montpefliilanos. 

I C«itAKltdtfif*fi»fli<i.im 
quoque fii apud nos eo pifc 
geneie , qux lacchaii dulcedi- 
-" «mub eft , undc pilz Sac- cba- i.5™dj,Google Cap.f. DE ArtE CoQniNARIA. If7 
cKinnx di^ : nempe Dt loti ad eandclD t fit,] Pift cofla ftri delpum; 
'tuT,ut coiticesfoluli toirantui 
alio TCtb locD infta pixdpit 

la F.f„CHl^ d, f« fiii fric. 
tir.] De uliquis Svc tondiicli 
viiidU anjue immituia pili 

julcula. tium auUtimni prt/nn' (unu 
(oHHHiUitnoB »ri ttMui i quip- 

adjuvant. 

14 Om fufwr /Uh>, h fix' 
.™r.p/4 i-jn».) Alia pluii- 
ma feiculi nioduni non ha- 
bent ne(]ue opronioinn) , nec 
condimeiiloium , fcd coqui 
pciitiz ci lola lelinquuntoi. 

17 Si4»~ds,la/4 HM^riJjM.] 

£x aqua eliiz : integEz uem- 

pe. <el [iu* [iliquis contcn- 
tx, vel citia fiittioucm miiuu 
coaz. 

19 0™«. ..(i.] Ntml^fn- 
fttr jmd fift ftrfilii iitam: C A P. V. 

■ Piifara O' uilica. 

» ALicam velfuccum ptifartdGc kcies. Ptila- 
nam vel alicam lavando fticas ,quam ante 
diem infundis : impoiiis iLiper ignem * calidura : 
cum builierit, raictesolei uitis, & ancthi modi- 
cum falciculiim , ccpara ficcam , lacureiain , & 
cotocalium , ut ibi coquantur : propter fuccum 
mittis cotiandmm viridcm & {alcm fimul tritum > 
& facies ut fervcac : cum bene ferbuerit , toilis 
fafciculum , & transfets in altecum cacabum , 
ptilanam Cic ne fiindum tangat pcoptei combulhi- 
ram, 4 lyasbcne & colas iii cacaoo fuper acro- 
ncth i.5™d...Gt^o3lc ij-8 A P I c I I C OE L I I. Lib. V. 

nem coloca^um: teres pipcc , liguHicum, pu- 
legii aridi modiaim , aiminum , fil frifjum , 
ui benc tegatui: : Haifundis mol > acetum , de- 
fmturn, liquamen: rcfundis in cacabum , ied 
colocaiium actoneni &cies,ut{erveat iupeiignem 
lennim. 

AUter, Ptifanam infundis , cicet , lendcu* 
lam, pifam: dcfricas piilanam & ' cum lcgumi- 
pibuseiixas: ubi bene bullieiit, oleilatis mitcis, 
infupet viridia concidis pomim > coriandmm , 
anethum , ' faniculum mollem i hxc vicidia 
minutaiim conciia in cacabum mictis , coliculos 
elixas, &te[es focniculi lemcn fatis , odganum, 
filphium, piper, liguftioim : poftquam irivensj 
liquamine icmpcras , & lupct legumina te^ 
fiindis : agitos : coliailorum minutias iupercoii* 
cidis. ulicacia Sc qux ei alica 
fit , Sc Id paucis , aat pociui 
nihil difieit A ea , qux pii«ie 
libro poliia dt, nUi quod JUa 
fotbilis & iiquidioie hibilu M 
hoideo conficitui , hxc cial* 
lioie & pulmeatui habini ex 
atica etiam ; de qua Plinhli 
H.N.1.XX. c. ij.ffc:^»»™ 
l^wntiMii^ , ix am friiim «ks 
gttlt , atioqm ami flifmid fuini 
iuKiii ftrifji^att Gttai. HmdMm 

'f» f^lf' 1 & 'A' H' ^cfum 
di w (mfi*m tb ^fdifiad.1 
SiMd, Elie quidcm eximii 
utilem neroo dubiiui , live eln- ta dctat ex aqua muIlM , fm 
in foibitioaes decoda, fiTein 

pulte. 
1 Vtl djm. ] L^ , mIi'- libio iclliiue Sc emeiida. 1 v4lii4M.') Alica pultii ge- 
nta eft^cx iiilico , piiftanciSl- 
nia lalubciiimaqne ici cx pal- 
ma frugtui) Campaniii nafcen- 
tium. Fliniui. Alica hodie 
in quoridiano qTu cft apud 
Mauios ia Alrica : les j£gf pt ja 

-- fhiltA 6». miofophici D5 .ij.-Googlc Cap.6. DE ArTE COQCIN A.ItIA. Ifp 

5 Cmd lnmuiiiitm itati. 1 1 ba , dcei , lcnciColi. 
^onim oimuum optini* jam | 6 fmiailiom miam. } Te- 
cnumeranioi, nempe pf»,&- \ oaam Sc jim puUulaoieni. 1 fahacu viridet & * Baiatu. 

i "UAbaci^ vtrides ex liquamine> oteo , conan- 
dioviridi, ciunino , & porro concilb co^ 
infenintur. 

jiiiter. Fabacix fii^ ex liquamine infcmn- 
tui. 

.Aliter. Fabacix cx finapi trito , melle , no- 
cleis, nita, cumino &aceto infemnmr. 

£A0iaf Eltxasminuratimconcidis: rura, apio 
vitidi, porro, accco, olco, liquaminc, carano 
vcl paflo modico infcrcs. . fiuckci funt, .. . 
lelVe fabanun & llliquz. 
1 ftuiM.}Qux BaiunafcuQ' ] Titmim urldii.l Cpna tt 
coliculi iabanun : fonc cnm 
floiibn* fd liliqnis ti C A P. VII. 

» Feinum Gntcum. 
■pOEnura Gricum ex liquamine , oleo & i.5™dj,Google- itfo Apicii CoELii Lib. V. 

HUMSLBIHOIUS. 1 pOE^tu» 6«™. ] Imci 
ftuges cft. Eam /!lipi4m 
fimplicuer vocat Columella. 
Ub,ll. cap. II. Sarmw & f"- 
fui> c ftrini lA frUW txnlnta- 
tm» , tn^aMijiit luffim, Dim di- 
■ — irimd» *y£wi m" ia).XXlV.cap.i \ Fmima Grjeim.l InIegU' 
■ninibus numeratUm t& ; it 
cibus plau^ medicamentofua 
efl , qubd ilvum moveat : 
piopcr ingraiam qoandam a- 
maiitudincm apud nos ia ufu 
. culmado noa e&. EquinuiD 
ir. Plin. H. N«. mcilicamtQtiB- -— ~ " c A p. vin. 

* PhafioU & * Ciciv. 

, TiHafeoli virides & cicer ex iaJc , cuinino , 
oleo & meco modico infcruntur. 

jtliter phafeolus five cicer. Friftos cx «xno' 
gaco & pipere guftabis. Et eiixati ^impto k- 
miiic > cum lobis in patella fccniculo vitidi , pi- 
pcrc & liquamine & carsno modico pro (u£o 
infctuntur. 

'Velfimpliciter , 4 ut fblet. I nHtfHli.^ Ctjmiar ilcnaa' alarir 
* mtdt td ofc™ ftfal, f<L~ \ des. I n^rMHtb' nfitm , j*laa 
dbHm. rlinius. cmit 
amgmiUi. Diofcoii- 

,_, ,-.. 1 ajjwiijnwdt («- 1 3 Cm »11.1 1.cg«ndam,niin 

n. Diofcolides. Tharealo-1 labii , ideft, fiUquis. 
lum liliquE cum iplis nuui- | 4 £i ftUt.] Ixge , la ftUr , 
iluiimt gianis. Fliaius. id eft , Dt moiis cft , lcilicet 

1 Ciar.'] Legumen efticujui iufeiti Sc comcdi GAe aiiquo 
diffeicDtiz plutes, m^gniiuili- condimeiito. 
ne , fi^uia , coloie , fapote. ' i.5™d...Googk' Cap.8. DE ArteCpquinaria. t6i 4 Vilfimftiaiirmfila.^JKem- 
pe ftiaa ciceta curo falc raodi- 
co viddicn , in fanagiae licca 
4e quilMis ad EUDdem modum 
condiendis rlautiu inteiligeu- 
dus efi Saccli. A. IV. Sc. i. tt.Hf. }i i^idfriSi aariipTttia 
ir tmai eiiptm. L c. pIupcE Sc 

Elcbcius , qui inteiea i^m fa- 
ulz agebaotui , cicece tiido 
famcio ftdaret j iiem /riflu mt- 
a^Mi , quas Eclfau aiwi <fai 
anieUn. Etcnitn wmqiK Gc 
coua r Thcatris veii(lebaniiu.' 
P^ fijam fiau ,ftft «rwn /g»-. 
miiu : f JM t>;f< , at «MT , ^ Mliaiit ifftm /Mail. Athc- 
—II. Seveu Piincipts Jdicix. 

nDUf f ani avfdiu. A. 

:tiaaui. cap. 19. CiuaDtem 

iccie dubitet Caf^ubonus , 
video : oam is dAjtut d- 

, adeo amiile , ut oec in 
Dlliina Anglia iis caicie volue- 
tii. QuaQtum autem ad Vc- 
ncicm coofcrant , audi FetiOr 
nuiiti Aibitium • Qcird jm «- 

/«i. Imq longe aote eiin 
Dioclei , Hippociatis znnihs 
Sc coilaneua cxhibuit. Mi- 

/<nfH«i ^Mtdtm. Athenzus. 
Deipn. lib. II. cap. 14. Ciccn 

admiifaiii] equis eihibcnt , 
Gaieno audoie. Jns decoffio- 
□is ckenun viffcium obnni- 
dloDcs mifigci lollit , itein 

ex fide npanuliaium Medi;»- L API- 

D.g.-«i ...Googk APICIICOELII 
L I B E R VI. 

Qui 'Aeropetes appellfttur. C A P. I. 

» tn Smawie. 

i TNfiruliotigelixo. Pipec, meiitban), cumi- 
numailiim» Apiifemen, da^los vcl caiyo^ 
tas: mei, acetum, patliim, U4^uamen,&oleum 
modic^ : & in cacabo facies ut bulliat , anwlo 
obligas, 4 & iic paites ftnitionis in lance peifun- 
dis, & defiiper piper aipcrgis. i Si autcm con- 
diraram coquere vohiens , ' alioam addis. 

Aliitr in fhrntiime elixo. Pipcr, ligufticum , 
thymum aut tinireiam > mel , linapi , acetum , 
liG[uamen & oleimi. 

HvMiLiKnaiu). opfomiiCc condlmni igttui. 

I A ^mam. ] Stnitio , qui 

T 'T^Itipffii.] LeEcndtun , ,Ai- Sc Iliutio camdui > *Tii eft *cl 

nfviu, idcS, ^fmiTtti omimim maiima. SctutiODis 

amnlm , vtlmilu. (Xo nomi- caio cittnmm ivium cacM 

ne inGgnkut eft liicliber f«- ctaffiot Sc pcjot :concoau dif- 

nu ab Apicio, eo quod in co ficilit ScAomlciuun aggimni. 

dc ATJtii genetii , £c votu- Quuc doo gufbndim ncc c- 

nam in colo, Sc acicTolaa- dendamdicitKJialiaiStnitioca-- 

tium Ttiamque fianllgaiuuin mcii gud p luici nlinquk fu- 

pet- i.5™d...Goo3k' Cap, I. DE ARTE Co<l.UINAftlA. ttf} 

pcifluicates , difficultec coaco- (limati , R noa ad cibum , in 
qiiitui, dempiis alis , qui fiic- 
ci boDiiace czieiii avibmhaud 
infciioies fuat. F.fgineu. 3 h frmhiiit dixi. ] Cum 
afpiiiUioae .foQ PUnium fciibo ; 
fbrtc AfHcanls miaus uAtx» 
afpiMtioncs. SiiutUotiis. or* 
opiima , Doftlis nauiis , ad o- 
lam maiiiimant AfticS liaVt- 
giDtibui faldt cxpctlta , & ^ 
Ntgmii vcndita^acc caiomj- 
Durcdajis ; axta ipfa avit e:t 
lorcfiivoiii cft ) nenipe locu* 
ftis , feipeotibus & id sciuis 
aaimalculls viSllans ; lcilicet 
loftio (Bmpcdlb 8i platio. 
SiieouD aigumento hai condi- 
tutas ex ^gypiia aW Cyiene 
tunfUtBi fiuflci nim liM avis 
iii Euiopa, quod fcio , aulpi- 
ixa [cpfiitbi, Atabia .fgypiiz 
vicina escepta : quo loco Sc 
Afiicx deleais plurimi Sciu- 
ihiones ; his adde Fliniiun , 
vautefque ILciniaDOi omnina 
Gleie de eamm caine edenda j 
31 nbfttt Apieius tannuam dc 
cibo valde ulitato loqilitiir ; 
ceae ^caipoiaHeliogaball eius 
poiteniofz ]ui:uiix piimiin> 
appoacbianu. StxtMi It. finakimmihi VOCai 
piidiui. Poft Vaiiuni vi tt 

'eibl gtiiia , livc vcDatioDc 
amplilSiiia Fiobi immi^i pei 

mtUe , ftpiUt ibTifiiaii. 

Simhd ^ntiii ifmiiii Faff 

'um rip nfinamr, ijtu inlmli 

■tTpmi mili mnulu fmi. ^~ 

bnjuu. DtBrM & Ctr»i*i , 

huius fiuiMs zftimaiioneiii 

»lde apiid riiiiium Secundum: 

pacfe ptiietii, quod miaiind 

pixicicuadum fiiit , iccepifla 

tnt Caiyotas optimas , quz 

ic ficil Et botBiis ccica- 

D babeol. itcm fupia pii- 

: pdgiaiE',inconditofaca<lo- 

■dhibeDtuc. 

\ Ei fic twiaSinilliinuimltii-. 

mfuidii.'] Nempe pulpas , 

ice Vctcmm abs mailnii 

I pcdota foitt , ■niniKatim 

conaras ; nam vel medioctes 

ayes caipeie anle iUatioaem 

confueveiunc. 

liaru.] Ciuds icaqnc imecilum 
condicuizetiam co&iscaniibus 
peifundebiDiUT. 

6 ^licmn Mii.] Vidc fafti 
alicam fiiille iDcec ics peculia- 
[itei R.oiiiana! quidam vpluac: 
at B.<)manis Afticaw incolca- 
tibas primiun cogniia. uillit 
ni ■RoBMni if, ir nm pridtiB ix- 
^vtm, Flinlu). H. N. I. XX. 
c.ii. IdvehemeacetnegmGa-. 
lenus: potius£gypcia, i qui- 

L... :.. ..r. : ^ffg,^ ufumRomaDii ctatilTa 

, cikm j€gyp(us fiamiiDCa. 

pcovinci a B.omz ftfla fiiejic. i.5™dj,Google i64 A p I c I I C Q£ L I I L^.Vl. 

C A P. I I. 

I /ff Grue ^ ? Atiate. 

ClSMetn vet Anatem lavas, omas, & includis 
in olla : adjicies aquam ^ ntlem , ancihuin : 
3 dimidia codhua decoques, dum obduretut .* le- 
vas, 4 kvas , & itenim in cacabum miitis cum 
oteo & liquaminc, cum falciculo origani'& co> 
riandri; J prope coduram dcftutum modice mit- 
tis , ut coloret, Tctcs piper , ligulticnm , cu- 
mmum ; coriahdtum , lalctis radicem , nit^% 
caixnum, rael: liifFundis jus de fuo fibi, aceio 
temperas, jn cacabum reejtinanies , ut calc6at. 
Amylo obligabis ; imponis in lancem , & )us 
pcifundis. 

hiGrw, ittAnate, vel in pullg. Piper, ce- 
pamHccam, ligullicum, cuminuin, apiilemen, 
' piuna velDamalcenaenucleaia, multum, ace-' 
nim, liquamen , dcftucum , olcum, & coqucs. 
Giuem ciim coquis, 7 caput ejus aquam non con- 
l}ngac, a fit fotis, ab aqua, c^m coflafuerit , 
^ ^aiio caiido involves gniem, & caput cjus 
ttahe, cum neivis lcquetur, ut pulpae vel ofla 
remaneant. * Cum ncrvis enim manducari non 
poteft. 

■ Aliter, Gruem vel Anatent i" ex rapis. La- 
Vas, ornas, & in olla " elixabis cum aqua, fa- 
le, acanctho, dimid^ co(9Mrl Rapasquoquc, ir5™dj,Google Cap. 2. DE ArTE COQJIINAHIA. lCf 

ut exproman polEnt, levabis de olla> & itcnim 
lavabis, & in cacabuiii minis anatem cum oleo 
ic liquaiuine & falciculo porri & cotiandri: ra- 
pam locam & minutaiim concUam delupcc mit- 
(is , facies ui coquatui modici co&ud , micris 
defiutum uc colorer. Jus cale pacabis. Piper , 
cuminum , cortandmm , lafetis radicem ; lufHiii- 
dis acecum , & jus de fiio fibi , leexinanics iuper 
anatem, &fccveac: cum feibuetit, aii^lo obli- 
gabis, & liipec lapas adjicies : pipec alpeigis Sc 

^ apponis. 

jiiiter '* in Gruem vel ^tiatem elixam. Eas 
dc hoc iurc pctfiindis. Tcces p^er , ligufti- 
cum, ociganum : liquamen, mel, aceci modJT- 

• cum & plei: fetveat bcnc, minis amylum, & 
liipra jus ■> totulas cucucbita: clixs •■♦ vel co- 
locaQx uc bullianc; filiint &UngeItx, coques> 
& jccinorapi^Ilomm, in boletati pipec minutum 
alpergis, &inferes. 

^iler in grue vel anate elixa. Pipec, ligufU- 
cum , apii lemen , enicam , & cotiandcum > 
mentham, catyotam: mcl, acetum, liqoameni 
defrumm & finape. Idcm facict e^ in cacabo CtrntliMl tlipH , jmDm jligi^ 

1 \N Omi.^ Celliu gman in- fmw^ii liui , tm» t«c mih im 

tei Ta]cnli£Gnii □uinnai, iiam pimts afrtam ,iUiim nrr^ 

hoc cfi , in qoibiu pluiinmni MAt oi^i^, L e. tempoie Fli- 

'alimcDri efi. Jns iplinuin to- nii : in Bilouibiu infdii ia ' 

cem daiam leddcie , femco' honoie meDfanim eOe vipiO' 

que augeie didlut. Giae9, iti nei: Gc enim njinoicm gmcm 

FliliiusH, f c. lib. X.oap. 1}. vocaiic. 
capcx ad mcufii traufetuiitui: i.,.-.:,d,.Goo3lc i66 Aficii Coel 

lanimquc avium, quz ia pa- 
ludibiu U aqia) dcEiut , ha- 
nud) oa>iut cft , tc&c Hip^ I Ub.VI. Calidioi a cft , 


io£]«(/»i.] Exvciuftoelcmr 
pUit leg^tluni , £<: r^i- 

-14 PW nliicss «.') Legen- fcbici gcnciat. Ncc luC pi 
ao« i»atuiii & cecvice con 
mcnda». IilumL XIU. £p. s 

7>M ?MU«t fmMwr titti, fid 

£1 arviafipi 

I, Uvai & itmiM.] VeluS 
fciiptum excmplar liabct , /•- 
vti. Ego lcgeixlom puto u- 

tnunqueiic, Jthi, fimu. Hoc 
<ft, dc olk caioui & laras, 

« J>.»n* w( D«i4(ioH. ] Vi- 

drtui h!c altcrum pniuOrum 
.dcsflc gcnui , ceu AiroeniacB 
vel aliud , quod canjUQdio dii- 
jua&iya, vt/. dcfideiaie facit: 
nifi cijiungcndi potlus fits- 
ii[ , aui pco Bitm accipiendti 
& inierpcetiiida. pnma Omfi- 
lU ctlmt fa^itrt «fita r^l— ■ 
tritrt: tlviat ntn>«r, Ultm U- 
iiiial, &]llirfiJidaM.' ninius. 

togiU. •Snl fitufii 4 *qm am 
a* fiurii. ] Ex Tetufto eicm 
plati cmandat!: legCRdum'. ct 

fM tJM t^Htm B» IMUIIf A , fU 

ft JV" •* 4fw . «■ ttSt fm- 

B Stvtjit. ] Savanum vcl fa- 
banum vocjtuc pannui abAct^ 
(bitus vci linieum ad id utilc 

» Cva vtrimi. ] Lcgcndum , 
tim mru,, Id efl, &b[it, ona 
quibus > W i ' 
poieft. ia,(nw.] .MSiOrmi&Olr- 

ocmiij tQHfwii , paliffii tnt- 

trii /1^'aM , <•/»)>» ' rmpiTtmrn- 

tii & atdiimiuu xnfim ainaim 

lifm,, /i. cwmtnlii, Plutat- 

oiat. 1. dc canilum clii. MK^imwm ftrri «liign» iryrtr- 

MsfiMfan. Holatks Iib. 
11. &. I. 

1 DimHit 'aSnrt dieKfmi , 
iimt Murniii. 2 Triitil coauii I 

cunis alicuius fibcs caoliihun- 1 

tur, iQdurantuique ;wique hxc ' 

du(itici dinudic coAu» indi- 
lium cfl ; piQCeffu veib coaio- 
tefalvuniui fibfz 6c lene- S Fntit P-.J lin. ^m Kfmtm nu cntkgitt.] Id cfl, 
totum coiput Ct iotni tquacD , 
dum capui eiiii aquam ciu- 
dum.manct; fic vehemenciui 
irahi poffinc neivi i canic. 
Hoc cueiinMutum , quod 
fcio, nolliis coquit ignotitur. 
GtiK) autcm quod attinct , 
«ai noftiia maloiibai in im- 
goi xSiaiatiane iiieiuiit ; nt 
epulinini quuundinii pablka- i.5™dj,Google Cap.J. DE ArTE CotlUINARIA. i6y ad cibum , pagtci ingt*! 
cutis am^tudineni : vciiaui 

guum plutima; IpecieE fune , 
alibi teitanun lorte rapidio- 
les fc mious amara. 

lO ^lWtHI « '^i-l Hoc 
eotulinieiitimi hodie miiime 
eipeiiiura atque ulititum , 
Dcaipc julculum ci anale cum 
rapis. Rede cato Ariatis nili 

ea^infiimilTmui pcHoia Sc eeiTicet 

ex flylo poecico. 

xvH.] £^pcia piopcei Niluin, 
id geuHS iives innuraciat ha- 
bec , ideo io hoc aiticulo co- 
locafioium mciitio £c. 

I j 'K^Klai tKKihin iUxt ttl 
itlattfii.] De cucuibita louga 
8c ladice colocaGz id com- 
mod^ ficii poielt, dimidia co> 
Ouia. c A p. m. 

In ^ Ptrdicty & * Amgena & » Tnrture. 

'TN'; elixit. Pipct, Jigufticum, apii femen, mcn- 
tham, mynham, &c baccas, vcl uvam 4 pat 
(am: mel, vinum acetum, liquamen & olcum: 
utcris ftigido. * Pcrdiccm cum pluma fua * eli- 
xabis, & codura madefaftum dcpilabis pcrcK- 
cem, 7 concifi perdix potcft ex juce coqui dum 
indurefcat,- fiitenim frrbuetit, clixa condiri de- 
bct. 

Alfter in perdice & mtagena , Cr in tkrtnre. 
Piper , ligufticum , mentham , rutjc femen: li- 
quamen, merum&oleum calefadci.' I pEriw.] lucundiJlimi fiiot 

fipotii, ideoque apudVe- 

Eet» foli* i^iimm meolis po- i.5.-.:»d j. GOOglC itm : unajt pirdir faufi m im» 
«9« dmm ,-Brf«,/.« . / ,1™, 
fitiiiira, iJixa anitin lUii, ^- 168 A p I c I f C OE t. I r. Lih. VI. 

' 1 ~4ntiBu. 1 Accagciu fivc 

Att3p:n ," utio^ue enim gene- 
ic dicinir Phrygia Vcl Jaaica 
aWs i jam & in Gillia HiJpiDia- 
^e capilui. 

j Tmiiw.] E eblnmbbo ge- 
Here. Caio iprarum (acilis coa- 
cbdionis S( boni alimenti efl: 
alnim fiitit ; Ec idco mlenie' 
lidi miie utilisj fed efficadoi 
alld fangui» eanim habecu. 

4 ti^km v4 vinM.X Lcgen- 

6 mixti <U ! ir'm*itftaa» 

iifd^, fttiiai cia<at %. mft 
fiTdix porifi IX jmrt ci^ nn iV 

H c*fH : dAa. ] Uic locui dc- 
praranu cll ; qncm ira legen- 
oam ccnfeo. £/uuUi , (r <i- I iH ftt^ ^ xmiwn. I Ilhe 
avcsfciz flint, at duUo aego- 
cio faginaci poOiinc. 

xAii. ] Ad facilem depUatio- 
□em' & ad pingucdiiieiii ruc- 
cumquc mnlecraadum , uc dif- 
flusteic dilGpciui. 

?«Hyl fndtx. ) In putea 
caipta -, aa ei juie fupciioie 
coqucadi , dum iodmefcaat, 
id cA, dimidia coOuu. C A P. IV. 

2n » Palum^i , «^ » CilHinbis » allUi^t. 

TN affit. Pjper, ligufticum, coriandrum, ca- 
ceum, cepam riccam, meniham,ovivitellum, 

caryocam: mel, acemm, li<}uamen, olcum, & 

'vinum. 

Aliter, inelixu. Piper, caceum, apiifcmcn, 

petrolelinum , condimenta morecana , caryo- 

tam; mel, acefum, Tinum, finape. 

Miter. Pipcr, liguftiaim, laieri vinum: fiif. 

fundis liquamcn: Tino & liquainine tempcrabis: 

4 & fiindis fuper columbum vel paldmbum pipc- 

rc aTperliim, inferes. 

ah: i.5™dj,Google Op.4- DE ARTE COQUINARIA. l6p 
Aliter, Piperj ligufticum , peicoleliniun, apii 
lcmeti , ruum , niicleos , carvotam : mcl , ace- 
tum, liquaiiien> iinape, &oIcummodic^ 'iiOFiiluniU eolura- libus fcpiBurque nidificaaic]. 
Hos Anliqui ciIIatii ctiam ha- 
bcbui , S[ pafnntlo fagina- 
biat. Vidc Cstosem , yado- 
neiD , & Columellami Caio 
palomboiiun liGdoi; t& cime 
colianboiuin. 

I Calianhi. ] Colnnbz ruul , 
quz iu tuiubai Sc doinibui nii 
. dificant. Colunibaium puUoi 
fipitmi TDCint : qndnun minui 
pcmtiii I iiiii calidi & humidi 
ciifluRt , &c idco-taids con- 
coSiouii ifed multum ilimea- 
ri Sc fanguiiiii piaftanet. Vo- 
late iacipicBtea , falubiiaici ha- 

j ^ailiUi.'^ Allile.dicitui , 
quo4 aleiido fagiaanuD & pin- 
gac£i£tum cft. Hlcmonitum 
Tolo leftoicm , libti huii» ca- 
pita Id alium oidi *^ 

dafta, quam in a1 
nbut Cnt icpcna.. 
eiioKS cmcndtttD* , quoi bie- 
«ttatii caufii Iibuic Qon anno- Jl^q"^ I A fetaHUi ir 'ihoMi tlii- 

litn.^ Palumbus toiquaiui i 
^lreAiiuni gcncie iiequentil^ 
nmus apud dim , capinu ad' 
menliun apud uos , fed non 
alcilis eH , quod fcio. Ac ia-. 
□umcios coiumboi habemot 
pluimm gcncimir > doroeSicos 
& in nipibus cietaccis tnaiiti- 
mis mduianie]. iccm Tunu- 
ici fylvcfliet nobis noii de- F^ - , 

wiaMiHT •ikSdmiir , awanA 
r>Uimii^»m , f <m i«Mf' *ii ur 
juBd miliit dicBiir, jfi, Lam- 
pddius. cap. 41. 

ftlimtiim. } IgitlLi hi avec &Te ■ 
a& fiv^ ^Jixx iutegix infetc- 
bancui i ((aod hadcnutpiimuni 
eiemplum cft cacnil uon con* 
.cifz eedcceipix pitcei cxi^uai 
ifias ticcduJas. L J C A 1 i,5™d...Goo3lc 170 Apicii Coelii Lib.VL 

C A p. V. 

Jn diverjtt Avibus , Twdis, Pavty Pbafianey 
^nfire,- 

JUS in diverRs avAus. Piper , cammum fri- 
£tam , ligufticuiTi , menrham , uvam p^flam 
enudearam, aut Dama£:cna, tncl modic^: vino. 

artheo lemper^is : aceco , liquaminc & oleo 
:&cie5, & agiiabis apio & lliureia. 

Aliter jus in avibui- Pipei, ligu{Udim, petro- 
(clinum , mentham liccam, ■ ancthi flotes : vi- 
Qum fiiffiindis: aiijicies ^ ponlicam vcl > amygda- 
lacofta: mdmodicum: vino, aceto & liquami- 
ne temperabis : oleum in pultariiim (uper jos mit- 
tts, cafefaciesi agitabisjus apio viiidi&oepeta: 
avem 4 incacaxas & permndis. 

yus caadidnm in avem tlixam. Pipei, li^ifH- 
,cum,cuminum,apii femcn , ponricam vcl»aniyg- 
dalam toftam, vel ' nnces depilatas: mel modi- 
Cum, liquainen, aceium, &oteum. 

Jus viride inAvtinu. Piper, careum, jpica 
Indica, cuminum, foliiun, condimcnta viridia, 
' omne genus daftylorum : mel , acenim , Vi- 
num modic^, liquamen & oleum, 

j^Ai candidum > in anfere elixo. Piper, careum, 
cuminum, apii (cmcn, thymum , ccpam, lale- 
ris radicem , nuclcos toftos : mcl , acetum , li- 
quamen & oleum. i.5™d...Goo3lc Cap.f- DE ARTE Coq,UINARIA. I7I 

Quis piimus tintam boiuan 
iDveacrii in quiftionc. eft. . 
Mefliliinis Cona paloas pe- 
dum cx iis loircrc atquc pati- 
□» aiia galluiaccorum cliftit 
condiie lepoit , lanquun .lem 
intei opfonia pntdaiam. Cel- 
liis anlcicm pluiinu alimentt I ^W(ri,^«.Bi«.]Lege,«(- 

2 Pmnim.] Sdlicet nucem, 
quz & aTellana & Picocftina 
dicitui , & ex coiylo ubote 
nafdtui. 

dala eft, qua Sc GrMci ti.rh^- 
fit appellatui. Atnara mcdici- 
n* magis coneniunt , fbm- 
□am &tinnt Jc»vidiiatcm:mi- 
DUs valcat iu lemcdiit dulccs , 
PUn. 

- a adfcripia Mvl«e«"i 


regnente vocat, ii/SxMfjid efi,: 
petfiiist', id- dt , Scalpuiio Bc fa^um. Item, ijttria >ii4n< ir 
fir ipfa ItcM filiBliiui fitri incha- 

6 NKUi iifiUlai.^ Id eft, jv- 
^taadu dteariicitiiu. 

7 Omni ((mfi iiBjllm. ] Lc- 
ge, i«9;Jirj;iB. Qui &aaut 

1(1 

dWibusi,. __. 

magnam ampliiudinem 
fcit , MCtnpium quoque h- 
8» muKb ieautiitum augctui, 
Sc boniiace eicellli. 

■ • i ' WM JEu ftrri 
Piimibtii tr'jlcii fapnraiuiir 
4^>ri,Mi. Hoiat. lib.U. eftedi aniraadveneiint. At ne de- 
copti nat,id lempet laculcaBt 
Veteiei nominatim , tlt Pcii-. 
bonius Lugus, Ccirtic ,Csliui 
Atucliiaus' innumeiis lods. 
Diolcotidcs cipiefie , i awihu 
Gnai dultii at* idmt , fii 
mntu miiHi vdlnt » rmiiiii, 

qntt^ «HMM. IgitUT SpagE It- 

nocuui iita medicameatomm! 
b«nefaceie fludeant mcdid tx 
du£tu bL £dc Vetcium. 

^ .^iw rncWw*!.] ^Abd- 
la animalia fine incifutis a^ 
ponebintui, ut facillua cu^ 5 .AmigMt ufit. ] Sic (afi. 
di9i^ £ua( : £[ facchuo qm- 
^ue induci IblcniinoQiisdul- 
cianisi. Diocles apud Att»e- 
nxum Deipn, lib. U. cap. 11. 
fciilfit,«xfi«f«i miJliwi •UHXC- 
daUl fufprdiim , jambUi ifi 
miirit*lciulrftciri, fmt tin-.. 
fnm ^m^fiam bdtni, Nmm iB^ 
BIU ROIirH , ^MI" ^* i a^ 
BunnM , fHM 0141 i fiiia^ 

. f AbiMJ ^'«41.] De aiclb- i.,.-.:,d j. Googlc I7i A p I c I I C oE L I I. Lib.VI. 

na , amredalii , 8c toglaadi- 1 uam omnei Cuis integumeiitii 
tiiu xiptt bcDc intelligi poteft; | velliuQtut inconcoailibu». C A P. VI. 

la aves ■ Hircefas. 

JiD at;es hircojof f emnii gerierij. Piper, ligu.- 
fticum, thymum, meniham atidai», im^ 
viam, caryotam; mel, aceciim, viiuim, liqua- 
men, oleum , defrutum; faiapc: avem iapidio- 
rem & 4 alriorem facics, & ei piiiguedincm (er- 
yabis , fi eam s farina , oleo fubada conicilara 
in (urnuin miieris. 

Afiler i» avem. Invcntrem ejus.ftaiibs* oli-" 
vas novas mittis, & conlutam ficclixabis: dein- 
<te cdftas olivas eximes. ' ■ aiicy«,6t|niTeo!ent« 
I OaHBcftrt. ] Legcndmn 
tmmiitvrii. 
% Cdvm.-i Legendiuti jkko.. 6 01,1^ nmij] Hoc eft.fru- 
ftum olez iccenHm, qni gia- 
veolentiain emendat, & in ft 
tiiihit. Oliva albs pradamm 
Awent , aniequam «mdiutair. urum lecentei pei fp , dbi iuot 

do , dcToiaiz : mcdcoiui enim 
tiarenofz uiini, itcmdentibu» I. ln ^KJ Hin»ftf. I Giuet 
BoRru AideaTqiK nica ; itetn 
Latinum genu£ , &. icligtias 
pleiafque aves pScivotu ; fed 
Aidot maiimii Homacho nau- 
feam St faflidium.paiiunt: ni- 
miium piopter bilem , piztei: 
hepacicam, in.pleiifque glan- 
dulii ccire unircrfU fcie cota- i.5™d...Goo3li' Cap.7- OK ARTE C0Q.VINAKIA. t7j 

4 %AMm fdfidimm ^ thia- | aiiz(]ue fmoteto tcgumeota 
tmtfidaJ] Id biuyiomeliiufl. | Itiil^m involveoilz fimt : c|luk1 
At non aQftio modo hodicr- 1 vidi dc columboium ppiloiu- 
no , in avii (bluta Gi «dut iu ] bui fa^aium. 
capfiiLi , led Gngulx avct , fuo | . - C A P. VII. 

' /» Phanico^tero & » ffimca. 

1 1>.^rff»Vo^/m(ffii etixas, lavas, oinas: indudis 
in cacabum : adjicies aquam , £tlem, anc- 
thum, & accti modicum, dimidii coduti alti- 
^ (aiciculum porri & coriandri , ut coquatur: 
prope co£hiram defrutum mittis , coloras: adji- 
dsinmorlarium piper, cuminum, coriandnim* 
lafensradicem, mentham, nicam> (iicabis: i\£- 
fimdisaceram: adjiciescaryotam: )usdeliiofibi 
perfiindis ; recxinanics in cundum cacabiim, amy- 
lo oblkas, )us peifundis & inferes. Idem i»as^ 
& in fjinacB. 

AUter. Aflasavcm: tcrestnpcr, ligufticum, 
apii fcmcn , ■♦ (eGunum , dclrichun , penofeli- 
num, mentham, ccpamJjccam, caryotam; mel- 
le, vino, Hquamine, accto olco & defruio lem- 
pcrabis. i Avesomncs, nc liqucfcant, cumplu- 
miselixace, priuiquam exemerantuc peigutiiii, 
melioies erunt: vel in Ambigas fiiblatx. i.5™dj,Google 174 A p I c I I C 

1 pfimau. Sed -Dt lcgendum Gt fhMfiumi, 
4 «;«■*• lUfimmm.] £i ve- 
tnfio eiempLaii feliuiia lcgcD~ 
dirni , /</k>Mn M''3» > Grxci 
w) duldaria St pinifici* dtun- 
tni , pini compiiueiitei. 

II /"■MnM.] Fio ita Dt lenlui Gi. Omnct 
pnnfqaani fei guRui eieace- 

vumu, deindc dcphundcx,»- 
lei Mnnei JuaTiiuei ccani cx- 
leiis quoquo modo pizpuaiis, 
ctiimli in Ambigai fldililCX & 
npoGtz fiieriat. Sunc nicein 
•nibigz oUz & vafa , quz io 
jKatudi lendunt , ceii p; lamis: 
nwmiiA hoiuin Cxliu* Aiiie- 
liuius Cbionioii , Gve taida- 
ntm paffioanm, I. IV. cap. t. 
Ui *eriii> : tum vtfiaia , ijtd 

t^hiut, vil vimt cmfiB». Iicm 
Alhensoi* D«lpa. 1. IL cap. t. 
deolicc. ' I In Huauiflrrt t ffitda. ] 
Thsnkovtenu avii valdo (ie- 
quena eu in paludlbui nuuici- 
Inii admare mcditeirjacum , 
TroviDcix 8c Languedocii -. nn- 
dc valde miioc Paiiimii , ad vi- 
lam Calipilz , diceu , qualii 
£l itla avii , non fatis confta- 
re. Apiciui ooAei hic lilet de 
lia|ns piscipw ftpote. Cz- OB L I I Lib.VI. 

eium tta ifta maiitn^ eleaa 
tft ad facdfida , pioprec egie- 
giam GJui puldiciiudinem , 
— ipe ei plumli albii & c()c- 
rii , quibui cx coto veftitoij 


ei hiccofas avci, & giavio- 
fapoiii lic. Lingua Phxni- . 
-"— ' 'iQgmc hzdiDZ magni- f 
cedic i & giifta TapiiuaE ei) : leli , 

ro ifiiiis avis pilcofa Sc in- 
giaia eft audore Gallendo in 
vita Fciicfcii, io finc libii fc- 

Ac pGttiicui, Don nifi eiln- 
dia aut jEthiopia A&icz ; coD'. 
jicio itaque has cofiditulas ab 
.£g7piiii piiilitim imcncas fiilf- 
fe i ubi iftx avcs ooo laiz 
funt. De inctedibili copia ifta- 
■- ■— quadam lylva BaumgiitcDik /m kiimtnt. I. 
I. c. id. Muimi chm in hoc 
quoijue capite piiim fefkmi 
mentio fiai; quod, tefte FU- 
nio , ab Indi« venit. A SycQ 
illo Vaiio Hcliogabllo hxc , 
ut pleiique alia , io tAAa pii- 
miim apud H.omano& ufiiipatai 

fmi infii ihUmH. Idem j^M- 
«( *■ fitfinui Imu tr dluim- 
inali4 finii, Lainpiidius. cap. 

3 FlnmHfHnim ilixti. ] Irte- 
gium cum tlumit , ad com- 
niodiorem Jcplumaiionem ac- 

lacioncs infii explicantui. 

4 Scffmnin. ] M/Uhu glMi, 
(h dulciaiiotnm Gve placeniu- 
luum genfie) f^nfi & fif*- i.5™dj,Godgle Cap.S. DB ART& COQUIHARIA. ijf 

m tfirfii. Fetton. Aib. cip. i. ~ 
' i .jtufi tmmi M bfufemt , 

emm fimmi liixMii , trirfyiKmi 

»7*«.) Idem de p«tdite fupri 
(liftinn eft c. 3. etenim Tcfti- gia plumiuam erul&nim lo- 
eum dant idipii cotliquitx 
ennai ; iia quoque intefiina 
quzquc ^iliuj pel gultui cx- 
tiahuntai, ob eomm cx elixa- 
lione fummam coutia^OQem. 
Infii quoquc (cap. 9. lib. VI.) 
diritut ii arvia a^iiliti vifutt ; 
ilem ibid. dpiriii * piSm : iflis 
autem medis vi£ccia cKCrahen- 
a e& Mmvi; ii At hujui loci vetui lettio, 
ab Humelbetgio citata , oihil 
mutato , iinium punAii alita , 
difpolitis , bona elTe mihi vi- 

com plumii cliiatx omnibuf ,- 
mbiu irit : ptiMi ftwn unliriBi- 
mftrfmiur: -ihI n iimigti fU- 
laid , ia cft , cxiia aquun in 
alcis ambigis fulpenfz, vapo- 
teqitc «quz coOx id gcilio- 
lem deplumacioDcm knio' 
icmquc diiationein. C A P. VIII, 

In jinferei 

A Nferem eiixum calidnm ejure frigido ylpieia- 
■^iw. Tcics pipcr, ligufticani, comndn]tn> 
mcntham, niTatn, rcRincnsliquamen, &oIcum 
modicc, tempniis < Anferein elixum fcrveniem, 
Sabanomunao cxficcabis, jus pccfiindis, &in- 
fetcs. I &Hy)rmi iliiamt firvmlim. } 
. Ex aqna coAnm. Uiioi 
noftium Apicium hic non me- 
mintlle \eeont Bnfeiia fatfila , 
cum FccnUzikei hk egeiit de 
anleie eluCo ei iuce Apidano, 
Foiti'hujas lilcncii cauTa &it, 
qnM pluiiniii fibi Tindicabint ;& eiii pimi "Sfms hiiHtilft 
s, Dcipn. IX. cap. b. 
Aichcftiatus autim atcilis an> 
fccii puUum Gmul cum pnen- 
te iub« a^aiari, eumque if- 
faii Gmplicitci. Idem. 

Ctmt jntniiu mfinm fmit I ,. Googlc 17*5 Apicii Coecij •Lib.Vl. SiliigMm. Lampndiia , af, 
II. aji ei aftenliiionc infini- 
tz lumdz , ic ad dedfianem 
invauioiiii ; an qiKid laremm 
CUDCs imptuz Sfiis fiicmnl , 
m Judzii ac Bdtamui no- 
Oiui 

Antouiiu HuEi BrafltTO- 
lui ( itn. 1. » H^. ^ vi- Kmii^ leftR Fc[ran« 
Aolcro fait;lc( liio lempoic 

6uSe , quoiuni hepu dius li^ 
bias quandoqac pcudebat. Uc 
aiuem illud m molcm ezoe- 
fiicict , ficubus iUos , Doa jcau 
ac pQicos alebant. Hu)oi lei 
laiioDcm vide apud Suuoncm 
ijD Gti,y1imnmi hcfttii ^firim. C A P. IX. 

' In PhUo. 

"TNutllo elixe *jHt cruditm. Adjicies in mot- 
lanum ancthi fement menlham ucana, laieiis 
radicem , lufFundis acetum : adjicies caryolam : 
Eenmdis liquamcn : Hnapis modicum & oleum: 
definiTO tempciasi & fic i mitiis in pullum ane- 
thamm. 

yfliierfglluj. MellismoiJicc, Ucjuamine tem- 
perabis. Lavas pullumcoifhim, & (abano niLtn- 
do ficcas, charaxas, & jus fdffijris infundis, * ut 
corabibat , & cum combiberit , aflabis , & fuo 
fibijutei pertangis, piperafperges, &: infercs. 
• PuUtu Pmhicus. PuUum aperies ^ ^ navi 
& in • quadiato oinas.* teres piper, ligufticum, 
catei modicum: fiifiiindes liquamen; vino lem- 
pcras: componisincuman<ipultum, & condim- 
ram fiiper pullum ^cies, lafer & vinum ' in illas 
(iifrc^is , & in putlura rainis fiinul & co^ues , 
pipcr afpci^is &c intiies. 

pnl- i.-Googlc Cap.i». DE Arte CoqtriNARi4. 177 

Pultus '•> oxyzjmut : Olei acetabuliim majo> 
tem , £itis modic^ ', liqnaminis aceiabubm lai- 
norem, piperis lciupulos iex, petio^linum^por'* 
. ri t^Icicalum. 

PultuT I ' NiimidicMs. PuUum cuias , elixas , 
lavas '* Jafae & pipcre alperfiim aHas :, tercs pi- 
per , cuminum , coriandri femen , laferis radi- 
cem, miam, caryotam , nocleos: luffundis ace- 
tum, mel, liquamen: & oleo temperabis.Cum 
ferbueiit, amylo obljgas : pullum peifuiidis : pv- 
pcr alpc^cs & infercs. 

PuIIhi laferaHs. '^ Apcrics <t navi : 'lavabis, 
otnabis & in cumana ponis : tcres piper , It- 
gufticum ., laler , vinum : {uffundis tiquamen : 
vino' & liquaminc temperabis , & mittis pul- 
lum : >4 codus ft fuerit , pipete aTperlum infe- 
res. 

Pulluj ^iparoptfts, Lafetis modicum, piperis 
icrapulos (ex, oict acetabulum , liquaminis ace- 
ubulum, pettorcHni modicum. 

'* PhIIhs ilixHs ex jare fuo. Tcres pipcr , 
cuminum , thymi modicui;n , ftmiculi lemen , 
menrham, miam , laleris radicem : fLifTundis a- 
cetum: adjides catyoiam & teres : melic, acero, 
liquamine & oleo lemperabis : pullum refngeia- 
mm '7 & liccatum mittis , quem peifuilim infe- 
rcs. 

PhIIhs elixut cim cucurhitit elixis. Jute 
fupra (cripto addito finapc >» perfundis & ia- 
fcres. , 

M PuU D5 .ij.-Googlc 178 A P 1 c I I C OB K.'i I Lib.VI. 

Pntltu elixus eum coloct^is elixis. Supi^ 
&cipto jise peEduulis Sc ioferes, '* Facic & in 
elixuin cum olivis cdymbadUnis *° nonvaldc, 
ita ut laxamennun habeat , nc dii£liat , diun 
coqtiiruE in olk: &bmi(niin in fponcikm} citm 
buliinit , frequenicr lavas , & ponts ne dilS- 
lial. 

PmUus " Varitam. PuUum coques jarc hoc: 
liquaminc , olco , vino : faiciculum porri , co- 
nandri, &ntetx: cCnn ccx^ iucrit , tcrespi- 
pcr, >* nudeos cyathos duos , & jus dc liio ubi 
uriHindis, & fifcicukis projicies, ladte tempe- 
ras , & rccxinanica ^' in morurium fupra 
pullom , ut ftrveat : oUigas cum albamcncis 
ovotom tritis : ponis in lance & jure fiipra 
fcnpto {)erfi]ndis. Hoc jas candidum appella- 
mr. 

Pidltts ^ Fnntmianus. *s Pullum prardura , 
condies liqQamine, olco mixto > cui minis ftlci- 
culumancthi, pdrrii latoreix, & coriandi viii- 
dis&coques: ubi cofius fiierit, **levabis eum, 
in iancc dcilnto perfiuidcs , pipei alpe^es , Sc 
inferes. 

Putlut ^i traHa^datHs. Pullum coques liqua- 
mineV oleo, vino: cui minis faiciculum cotian- 
dri , cepam : deindc cum codus ilierit , levabis 
eum de jute iiio , & mittis in cacabum novum 
bc & falem modicum , md & *' aqus mini- 
mum, id cft, terciam pancm, ponis ad ignem 
lcntom, uttepeicat: tia^um conftingis & mit- I ,. Googlc Cttp.p. DE Aat.b Co<yjiNA,RiA.. 171» 

tispaulfdm, ai&diK amxAS nzatsxw; ^'-pullunv 
illic itiittis inccgiiim vel' '"carpnm, verlabis in 
lance , «^cm perRtndis jiice tali. Piper,, ligiifti<- 
cum, origanaiTi: fuffiindis mcL&iiciiutumino- 
.dicum: & jus (]e.ruo tibi temperaBiH cicabulot 
faciesut bttlliat: cCtmbullieni: an^Io obligas & 
inferes, ' . 

>• Pulhf far^iis. Pullum Gcne allgMidin eo 
lemuteat,. acetviize cxpedies. Tercspipcr, li>- 
gufticum , Zingiber, s^pulpara ce&m, J» alt- 
cam elixam, >4 teres ccrebelium ex junrco^m: 
ova confringes & commifce; , uc unum coipus 
efiicias^ liquanaine teniperas , & elcum moaici 
mittis, pipcrintesram, nucleos abundantes, fac 
impenfaiin,&implespullum,velporcellum it»uc 
kxamemum habcat. . 

Simditer O-a in capQ fa€m<, '* Accipies prf-* 
lum, & om^ ut fiipTa : aperies illum 3 pci^te, 
6c omaibus ejiC^Hs, coques. 

PulluJ '^ Leucozamui. »» Accipias aquara Sc 
oleum Hilpanum. abundans , ^itatiir , ut cx 
(e ambulei & humorera coniiimat: poftcacim 
co£tiis fiicrit, quodcQnque " olci rcmanferit , 
indc levas; piper afperges, &;infcre3. 

Hi/HEtBEXGivs. li lamcn magii, qo^finnel' 

j ' I». 

1 1n '■//•.IDetenclloScpiu- i 7« itWiM.] Hoc cf) , 

vo adbuc ftziu' gajtioacco bmdiuni , & iulcdlniu Don 

intcUigitui : quonun aao h^ co^-m. 

cilis coiuoau eft , bonique j^ M'iiii jmltur^ ohiiWihb': 

taiti: puUi igem qui dOBduiii taillli nwdlii, Kt.] LcgcndUin 

coIeicautoTumKpeteiezftaK puro fic , «irtiJ i» fullam im- 

efui nicliMei hibencui; mBTcu- ihtmm. .Alirtr- ftUui' : mrliii i.5™dj,Google i8o A p 1 c I I C oE L I 1 Lib.VII. mndict; Scc< Ica uc' pei anetha- 
tum iotciligitiu coniliinentum 
faax lelattim & nan pulhu i 
tjftue iDtcipunftaciin hzc duo 
TDcabula legeutla. Foft qux 
ddDdc xlia icqnitui condicuia, 
qnaie adrcnbcDdim putavi hzc 
etiam,.W;,;i«, ^ 

Mrii.] Lcgcndum, W cmHlnt, 
imn imnMrii , id cft , ab- 
fofpferit. [Foncai ctnnntiBii , 
4r uii «nuMriM, Latinui La- 
tinius BMiiiu. Ster. «■ Fn- 

/*..r./y.ME.«,] 

f f fwiii >i«r].] Legendum , 
tminpi, id cit, peifiuidis, 

tf Pnr/nm/uniNm.lElTCIufto 
ciemplaii legendum , tadliu 
PtTikai, hoc eft, qualisapud 
Paithos appataii & condiii 
folcbat. 

7 ^ iidtn'.] Koc eft , ■ pane 
poilciiote ventiis , qui ut n»vis 
cavus , Sc Ggui2 ejuj noii diffi- 

' I Sjwi""'] iA efl: , quadia 
aut difco. Eft autem SiMlrt 
menfaiium iuftiumcntum lu- 
pca quod cacnc) Sc d^s fcin- 
duntui, lcu fcilTx apponuutui, 
Gc diflum ik foiina (]uadiala , 
qul Seii folet : (icuti ejufdan 
ullis Ortij k fbtma lonmda. 
Ambo difci appcHatioDC & 
iiomine nunc habentui. 

9 lainidai.^i LegCDdam , (n- 

I Idcft, ace- 

,] HOG tA , 

anidiis condiii 
[bleba[,'aut cx puIliiNumidi toib juic c< 

qualis apud Numidas 
{olebai, aut cx pulliil 

\s func gdlina- iAnliri ItMMN immnii fiatr 
Hmittl iffii: 
Iffi /w RiajMni MnnH 

Legendum , Zd^ if fifm 

" "nh </«. A Lafoe lafe- 

diciiuc pullus , qni Ll- 

lcipitti liicco Gonditus cft. ' 

U ^ifffii »««. Legeu- 

ij Pa-i^.]Idcft,allktus, 

I? a mitiij ^cj(»i.] Tianf- 
pofitii diitionibus lego , i!r 
fiasui* miiiu , fcilicei in iaa- dum , fnca ir •n .] Lcgcn- nvtUi, ut 
K iuwoui»» M«I. Olivx 
aulcm eilymhidti ti;eiUDl falfx 
muiiavc conditx , x veibo 
xsM/i^ , quod nniivc cit ^ 
id c& ', ionatando fub aqua quodam, 
folcbai. wi«.] Lcgcndun 
Ec lic etiiim m I ,. Googlc Ca.p.S'. DE AltTB CoQuiNAlLIA. iSl 

\ taat Sc uete , 
condicbatui. 

il ^pM Emmen.] [Ei _ 
**»iiMiii. ToriDUJ. Lifltr,] Lc- 

]o Ctrumm.] Lege urjnm, 
id c(t , diTirucn. 

) I PHllHt fffUii : fiatt iiii']m 

Lcgenduni Iic , /•M/iu fioJilM. 

pMlwH Cc « tliomill n » riniii- 
>M, i HTpia f>r<^i<i , fdlicn 
intniie». Eft enim eipedire 
piDpii^ liberaic , 8c aliquaado 
ptofcne, ui hic. 

!l ^.^ii^ium tlixdin.] Lege i^ Cmmi Jt fttrit.] Id Cfl, 
:uiii aut obi co£hu tuedt. 

i( pnam fartpim.] Ut fupil 
ap. I. Uh. I. eoodilui pan- 
oiuni habccur -, cUro dooi- 
icnlo hxc coadimenta kGtx- 
is fcie muluata fiiilTe. 1 ijathll duai.l [ATa- libut fcd fetib caudeati^calca- 
ribui inufti: , tanguam femi- 
matci. Vairo. 

3 6 OJim ijrSit ciqmJ : ticifi,, 
fU!»m tr irttM Kt fnfrj: tf,r„i 
rllMm i fiOm, ] Legenduni 
ceDfep: tcdfia fmll»m & inuti 
W/Vra; tpirl,, itt<»m i f,air, , 
^ Mmilirj ^taii afjiHi. 

37 XonUNfMj.] Legcndiim, 
LtmcKfmai , id eft , Afins^a- 
^gci hoc eft aU>o juie cDsiJi- 
ttu, 

jjPwri.lLege, tti'. ] m Pidtmi, timbium,.] Id 
eft , CoOum f* aqua cimi 
anctho , vri aflu») auctho (ai- 

tf Po/fiu PAtMfHr. ] Genui 
quoddun puUoium \ Paithia, 
ut ab Tndia Oiicntali nmic ha- 
u : fcilicec valdi piiros ms. Z.ijlfr.] Quam leaio- 
nem fequcns condimcntani 
piobarc vidctut ; ubi aqux tci-^ 

i| In miiiiTimm.l Vas Doa 
ad coadimenta Iblum tcicnda, 
fed ad co^oQcm quoque cai- «COQih .... 

zi rmllitm frtimn.') Dimidia > 
fcilicet coaura i ut fupta di- 
Sum cft ia aliis Hmitibus con- 

) PmllHm millii mlf^npB 
carfiiim.] Supl^ fhar nf]). 
i acmpc ad conutiodio- 

. [ Pnllmi farfilii.] Ita ca^ 
Sc poicdla : impenfa igiiui m- 
— '-. eitia adhibeiut. 

Pa{p4n cf/As.] FQtnnam 
puM caaciram. 

J4 Tirii arAdlmm.] Vdpulli 
lel poieelli ; nam utcrquc £u- 
filit Gt hoc coDdimeDto. 

17 Pmllmi Umcitjmmi.] Hic 
lilnlua peitinct ad piilii pcdibufque fconatii : 'ideBii- liieiHluieaeviiietuiiltiiT^it, 
Mi •- i.5™dj,Google A p r c 1 I C OE i. I I Lib. VI. tuifui fKlImn : & /aniHiir ih 
cift £Kiii , id calcem prioiis 
condimciiii idjicieiula fuut. 

3» ^idpiti nfiiui & tlam 
Kffmm.'] Olcum CX aqua 
cDdvni »i coDfium>tuiiie[D 
humD[is valdi cialTcIcic ; led 
C;ivc diligCQtei aghctur, nt ei 
fe ambu^ aqua, id eft, cva- 
poiet, alque dilCpenir. 

N. B. In FuUoium elcOioac. 
KmmUli , Ipud Atbenxum , 
taaiidti GilUiiMi aip-ii fKtM 
iSi fnawtni. Ideo jEfculipio 
aibo Gallo facra jadebant ob 
faniutem [eflilucain, 
cadcm eledioiaGalliaijemm 
iu ufu quotidiauo apud 
obtiuct : iJIud coulbc , 
Iutai »ix fubviiidibiu ^lumii 
jngiati admodum lapoiis elie , 
St leri imaielccTC. 

Item aliui modus condicnili 
Galliiias apud Atlienxum ba- 
bctui: niroiiuro _-jr- '--"-■ 
tnm fifii & laiiatli ' I Ct!li«. «iw. nifq»! fJH» mm. Danji fuftTinsifi* «r- 
K Gtllint finnlim tffnimiiim , 
teai Ita, fir nfiaim nnk» ma (UiUiJii ilii itHurmdio». E, 
f,atfia„rd ijl Mmy» diliaiifi- 
nu. Lllud Haniii dc GalliDx 
necandx , condiendzque la- 
lione nou omitcendum eft. 
Satyi. 4. lib. IL Item Aitcmidoil vciba apud. 
Alhcnanim. Deipii. lib. XIV. 
e^. 13. ut paictui iUitji ( id 
cCt Uunu quidam cibus) ex 
GalliDis. Ji-iulmuU ilin tll 
rlMdii 4CM , jiwu ifnt , "?w 
„M/liimm dmififiidt; idim & 
i, PirJici ftcimdiim : dtiidi Jl 
mut , fiMKU minmi vi^p 


Kwt Molco illa omlHa 

f Ile ) fiintiiit dimafs : cilmm- 
t^ trtfdm ir.fi-Sim ilixM , 
lu IX fiilii , «( fw itikf pipitm: U atlUnt i «iftl. I Tiffmfa dn- Hoc tenciam faciet , millo , 
i. e. aqua ex boua paite , in 
fufocaiis aucem cx aqua Sc 
vino animalibus,fanguis inve- 
fubicb conciefdt : L c. glo- bulic n fcro mifli. jumflucie cbnclgeiint ; caini- 
que , pei quam Venit difcui- 
rant , bac mifluia leaeiiludo 
conciliaciu , ad cundem mo- 
dum muIiCECulz ad faDguinii 

cula cominuo Gc vcbcmenici 
cxagiiani , donec icfiixeiit. Ad 
hic, fi Gjllini morienii fan- & CxfuCCX £UDC _, 

„.. ..ui fervetui , ad in 
quandam putic&^onem 
pinguis iit. 


1...G003IC APICII COELII 

L I B E R VII. 

\ Qui ' PoLiTELEs , id eft , Sum- 
I pcufous appellatur. 

C A P U T I. 

» rulvafierHejf » CnllHf» , ♦ LumMli ' Codi' 
citU f & * ihtgellt. 

'XTVivte fierUer. 7 Lafcr Cyrcnaicum vel Par- 
thicuin aceto Sc liquaminc tcmpcratuin ^ 
pones. 

« In vtdvafierUi. Piper, apii icmen, men- 
tham (iccami lafeiis tadicem : mel, acctum & 
li<]uameii. 

P^ulvd/leriles. Pipet & liquamcti cum Lafere 
Paithico, apponis. 

Vidvnfierilet. Pipete , liquamJne & condiio 
modico apponis. 
Cftllm, iMtiAelUt CedicHld, UngelU Piper, 
f liquamen, Lalcc: apponis. 

* Vtdvam ut tofitfm faciat. In "* Cantabco 
involve, & podea in n muriammitte, & Hc, 
. coque. 

\ M 4 H«- 

D.5™dj,Google 184 ApiciiCoelii Lib.VII. 1 polpilci.^ Id r& , «wff^ 
\ac > SimiplMtfiii , iimfBi- 
dujiu. InfcnPtus eft autcm 
hoc nomuie libci pizreni ab 
impcaf^imni & oplbaionini , 
c]iiz iD ipfb tiaduDtui , copia 
& muliicudiac cxpoHta , fuillo 
jiocillimum e pccoie , ut t\\x 
gaDcz nullum plu} pixbueril 
mateiix , 3c cujui condicndx 
fiudiofa fcmpec iiieiit gula. 
Nam urfliniui ait, Hifl. Nar. 
lib. VIII. cnp. j I . K^ alit IX 
tnimtli mimmjut mturU (•«* : 
^•i^ait ffsf ffm , nm 
t4UriJ fizMU. .Hbc mfiri^rMm 
ttf/im figina , inlaJiBt^ cami 

vt , /jiKipui* nniiia , •« Fiillii Et haac etiam Hoiatius mtel- 
„. ,Tim tmplm voeat t-nlviim 
his vcibis, lib. 1. Epift, XV, c^rata ta_.. 

buitui enim EnmnE vulva te- 
dfa: lefte PJinio H, Nat. m>. 
VIII.C.JI, 

) r44iui>,]SeiUcctaping[itiin, 

eft , latidum five caio apd 

& fc^ fiiit callolioi , & ob id 

fapotis iucundioiis ; aec modo 

dc feri fed & domcfiici fuis fniiilt fimami «^ <• imfifai 

I Vidvt jJmVo.] Scilicet 
liiitlz , quz quondam 
fiudio il gulz proceiibu! 
^ebanlui , cianlquc lauiiflimi 
4^i apud Romands. Fiifia- 
bRt autcm malctna , hoc efi 
fuii eiavidz, (]uz porcaiia 
pellabatuc. Nam tiiplici 
ininc compieheadebaiur , 
licet ejeani* . poicaiiz . _. 
vi^nis live fterilit. Celfus 
boni fucci efle teftatui, Sc in- 
(et le* ftomachc idoneas Sc 
«ptiBimas uumetat, pracipoc- 
<pK ftciiles , hoc eff, de fpe 
vicgine. Qc quf Muiialu. 
lib.XlII, £f,j«. ■ callb. 


Sic appcllatum ^ dpiitie, 

U*'lr.1 Lcgcndum puto 
UUi , id efl , lumbi fuis , 
tf. pizcip^ „ apmgni voaacL 
Suut autcm Jumbi pais ei , 
juxta quam lones ficuatuui,Gc 
fpinz adhzict , poiicda »4 
cauda^ elamri & firi fiui. 
Jtm C«i«i Co^^ iriUWHl f 
priipiiim ixpniriia atlmm. Pli- 
nius, Hifl.Nat.lib.VULc,ii. 
■1 tru lann ftrrii ibvifB i mi^ 
fnAnair , limibm ^priiimi tffil- 

! OtujnrA] Lege , aStt^€ , 
hoc oft, pai; e;i ,.quz]umbum 
fcquinu quali caudicula ', & 
nuda ipfa i quz coda ctiam 1..G003IC dp.i: DB Arte Co(^uinab.ia. iSf eoium ijigicis luDt ungucs, qut» 
■KrWDM cUmulM vocat Pli-- 
nius. guasruumi „ 
Tci clle, bc in media .nuKiia 
poni polTe dicii Cclfus , iEem ^ 
ic ftomacho idoncas. | 1 Vtlvt fiaUit.^ Vininislli- 
cujus poccellz : icem fuis f coiet 
, liTC aSdomeii cum ubeie, quqd 
aeo laademfiiit diSumihc 
a paites veheraentei ^ Ho: 
, ri Fo/)ftt/« maDJs expclitsfuciuac^at DO- 
/i'(. 7.] Hzc orania yciba tan- fliis hoimnibu* ii 
quam fupeiflue idditi, eipoii- ' gtc^. 
gcoda duiioius. [1u ToiiDoia 
mcn Doii habcDCui , ;m ideo 
bzc cuta Jit foU MS. libco 
adiiibica , auc alicui impief 
fo ; ncmpe Venetiaiio i 'Li- 
fhf\ Quod aucem in vulvam 
fteiilcm ultimum cum condico 
feauim condimemmn ci vc- 
tuUo ■ eicmpUci adfcciptiimis. 
Conditum aucein intelligo ri- 
num aiomacicum, quod Gizd 

tatv^iiium , quale eft quod 
vulgo Hieftratiaun appellanc , 
Olim in dcliciii habitijtn. 

10 r«i<itr>.] Caniabmm cft 
fiiifiu iiitid vel hordci, 

11 Miiriwi.] Id cfl.aqoa Te) 
liquoi lalliu , quo falgama con- 
diuntui. Fdiio de falitocuin 
pifcium juce fub muiix nominc 
MaQialis lib.Xlll. Epigi. 

^mlf,Ut^i (f^«r) fim 
Tbymi. 
Ejffm fiflt-tM ,nMtil«>Kifi 
/•rm. 

StHefjchiutiitriU/«, __ 

iX^im {'■^ic. Columdla veib jitm sanj.inquit Fliniut H. H. 
de cainiura liquoie piotutit) u lib. XIX. cap. j. n u nm m 

jiMifmim fAljtianuiim in frt imiri* rifirtiu mtmm* , Nmai Pimnfi 

ftTmimti. mifiii tfi. Igitui bxc condi- 

mema tanquam fupenoiis ali- 

' M j cujiM , tlJX4 fm» UltM Idem alibi cum .p^tnitfnm trii- • 
pcm appdlat. 

T USaCjttiuitKi*.-\ HiiKCon- 
ftat, hzeconduneDta fiuHcin- 
ftiiuia, anccquain cx totoiftud 
lafec Gyienaicum peiditum 
fueiic , ucpote omniura condi- 

long^ pizflanciffimura : ac ll 
piopcci caiitatem H. ilifficulca- 
teiD habcii noQ pocuit , (nam 
pene dciccic Apidi noliii ccm- voluic. Ftofedb atrnicdura pla- 
ne cfTcC , lafciis Cyicnaiq nie> 
mioidc, li mulcum infia itl- 
ccm HeliogabaliviiiiretAuaoi 
noftei ', cum Claudii tempoii- 
bus , tcHc SeriliKot Lmff , id i.5.-.:»d ,. GOOglC l8(t A p I c I I G OE 1. I I Lib. VII, tuju» avi inTenta . tb Apic_. 
Doftio tunlcripta fbiflc , ccedi- 
bile eft. 

In tw/H fitrlli.^ St TnlTa to 
cidatur in cafttaiiooc ad fleii 
litalcm induccndxin , ubi vnl- 
<fim habebimui ( ia hii itwjiH 
ubei fivc abdonicn , lumcn di 
3um , pio Tulva accipieuduin 
eft. 

s ['-/B*™ »1 »jJ*™/*i*i.]Vi- 

dc infra cap. 7. Snonailfm m 
ufinm {icim. Idem &ie intclli 
gi debet de coaioDCCiieiaium 
cnims poiciaz paitiuni,in hoc 

cilli, lumbelloium, codimta- 
nun , ungellamti , qu3 fcilicct 
onuiia pniniuti Aunuc ad to- 
ftioncm involvenda , Sc poft 
toftionem in muii«in mifien. 
da, Sc CumfiC ftlJs Qlem bi- 
beiiot , caquend» iitnt : iii de- 
mum &lHbrioM9 cames fiuni , 
eonjimciiiilqiie fuii bti) piz- 
paiata std fipidiotem gulhim. 
QuMOTis autcm a nuilo a- 
nimiU numetoiioi gaoex ma-. 
Kiia : nam quiuquagiDia fapo> 
tu Tlinius lib. VIU.cxp. f i.ci 
' poico adtulMloi fiiiffe i^dt ; 
taAten onUi cuo laniasGondi- 
tuias lequiiit , ad uJtimas con- 
coAionei tDomnibui,niaxime 
leniij , corpoiii noflii offici- .il 
tUi. Etcnim ImlU unui ir *• ' pnmm i* errftrii httim vix Hf- 

fimmr (•UlafiiiiiP^) Atheoiq» 
lib. IX. c. 1«. Ei fhuera idon 
confinnat Sanfioiius. 

Ad quinqu^ginta v«b fapo- 
i«i Plioii ex potco , Feiionii 
Aiculum monmofum adiiceie 
libet i ubi Antec altilis , ciica- 
que pifces , Bc omnium gene- 
mm Avium, ifta lamcnonuua 
de potco coquus frcil fcilicet 
de vulva pifcem, de lardo pa- 
lumbum ; de pema Tuituiem , 
de callo fuiiGallinam. 

Neque jnfadm nifrnm Lace- 
dzmonionim hic oblivifceit- lafiiiiSttmniMimcmt (iflud 
JHfcahim oigtum quale fuecic. 
Indicalui nempe fiiiila caio eli- 
xa) initndUB diiii miil ftMtr^ 
(mii ptntaium «mJ auiidrMrm li- 
krt tdfwmim fmdii , & *liml 

Iiil , cccifli biiTiim cer- 

•I; imrd frfi^ , m td 
•mui ttanfmitu pofltt 
z tempoie. Caf. 1...G003IC Cap. £. DE Artb CoQurNARiA. 187 

c A p. n. 1 QUmmelixas, > de cannisfurclas, (alc tifper- 
ges & in fuinum mitcis , vel in 4 craiicula 
{iiballas, tcres pipct, ligufticum': li<juamcn,mc- 
lum, &paflum: amylo obligas., & lumcu pet- 
fundis. 

J Sumtnplenim. Tctirat pipet, careum , ' e- 
chinus &i(us: conluitut,& fic coquitui^manducar- 
tut cum T alccc, finape. HuUEI.BE1tGIV5. 

I CViwB.] Smnai 1 fueen- 

'^ do diitum. Feioms. Undc 

Ulud MutiaUi 1. XUI. £p..(t. 

EJftfm4iimimmSm»m,fieiii- 

T.lBff Ofiimam a ntem frnncD , nt 
Tlinius iradit , fuii occifx uno 
dj« pollPHitum,fimoii&fcrtus 
noa liiulcrit : ejeititiz tcieiri' 
mttm. Apiciui auicm hlc pco 
ubeic accipit, in quo Uc coa- 
linctuCiScinde emolEetui. Ac- 
cipinu etiam ia cguacmipedibu) 
pio veatic, & ejus pane,quz 
jn homiac inrej: umSilicum Cc 
pudenda eft{ifa,ecGcxceilT{9r 
appellatui. Fotcft tt, pto of- 
ftUa, tonuiculoye a\it opfo- 
nio ei ea.panc accipi. 
j Dt.Ctmi fuTjuui Ex Tctu- Ihi excmplaii ltgtrdam,fimlMi 
Sc pet nniui riaetai iatclligeic 
papillas , quz liftulz fiiat , pci 

lac emulgctui, fcefRuiti 

Dc fiat , juccolo conGgete 
ii. coadudcie pcztipit. Sed 
:onGdera , mim etiara leeipof- 
jt pmjn pro jVftu , '& pet 
ctnaai inlelligat Sphoncs Sc lu- 
bulas,pci ober hiac indc fpai- 
fbi , quoi excidi Sc eximi rait, 
Scubec ab illii pucgaii.nt i)t>- 
cil hij partihus eicinlitis , fiu- 
riu: & jucundiui guftli icdda- 

4 CraiciiU.]Ca.tc»d corren- 
dai Ec allandai cainu piTc^fTe 
iuftiumcatum feiceum cancd' 

f SmT-w, flmm.-] Hoc eft , 
ubcr fiitum Sc condimcnto 
implctum. 

t Eihmmi filfiu,, jftfmaar.} 
Lcgeadumlnico , Eftmm yu/w : 
it^Kiir. Eft nntcni fcn£ji,uc 
ubci impteac ui Sc Aidatuc con- i.5™dj,Gobg[e Apicii COEI Lib.VII diraia ei wpeie , careo , Sc 
cehmo fallo coolt^ , & deinde 
fjc taimni conruiif uc , Sc poftca 
coqitanu. Dc echino pliua 
in^l. 

7 _*/«,] Alei E"i *" 
& , ut Fliniiu Hift. N. 1. iXXt 
cap. !. ait , imf4'fia* na alt vk* : Sc ipla tamca nonuulli 
niia in meiieiulo. . I Swmm ila»:] Fei K 
■bdomeii ubci in ftie exti 

nii:i(tquodSumenapptlii. 

fiiit hynogiHiion eli. Sunuin 
' coDte)](luaiilici,qualifugImen; 
ocpniptie inJiiibus, qua liiilla 
ubcia coatineniui. Taubnun. 

■S dlCfUUIiqiKKl/o" •'atxiat. 

S Smmn fLwip.] Faicile Sc 
duplicamm coDfuitut, moiea- 
licuius {judiniaii iuteftiaalii , 
« mimiiBa antfluti, i]ifrl. P» 
nai tKhitna fumma ^r»p,4 fn 
Jium iiu ititm , limtila mm 
Mviifmi. LampiidiuE in He- I pretatitiii ubeiacuniabdomiiie, 

< Btlioaiifdfm.1 Vdpei feSc 
icceai pipei quodimmodo li- 

fiii i led liilc quo^uccoadiiifo- 
cbat , ut intia dicenu ; iia du- 
plici condinicato lianeu im- 
pletui. 

7 MmdiHiKlr aoa ^lta,'] Id 
eft , cum gaio ctalTo Ec non 
colato, ut voluille Tidclui Fli- 


II (vide lii pri lib 1. ild cap. ; , 

quod \ ^aro colaio icmaoct , 

alei dinmt. In iflo veib loeo 

GeopooicDium iUudoolo, Gi' 

eljt Gizcoium infimMum , qoi 
mal^ fciipfciuni liquamen vet< 
binn RDmauum, pto gaio eo 
tempoic pioifus uQtacum t li- 
culmea enim , cx viiiola pio- 
iatione aut fcciptionc li- 
quamen , onum cfle videtoi. 
Nqio auicm apud Humelbei- 
gium , rlinium citaniem Ga- 
"--n quoddam faChun fiiille ez 
nmaii^. IJoadi^ito qvinei 
gaium ciccllens liat ; nem- 
pe ei multiplicibus iflis veiuii- "" 
culii canccoium , jeciaomm 
amiulii, icli^uoiumque ciufla- C A P. III. 

' Ftcaium. "XNjimaanoganm, * Pipcr, thymum,li 
ojm, liquameni viniun moJicci oleum. i.5.-.:»d j. GOOglC Cap. ;. DE Arte Co<iyiNARiA. 189 
/lliter, Ficomm ^ prxcidis ad cannam : * infiin- 
dis in liquamine : piper > ligufticuiii,baccas laud 
duas : involves in ' omcnio & in, CEaticula allas, 
& infeies. rapugn 

fcitiin fico pafia , unde Ec do- 
men habcl. De quo Fliniui H. 
Nat. Ub. VULcap. (i. ^dkiii- 

ttniM fifauiu , a {ammt niuiii , 
rifmti timlfi pHH oWi. [Ex nimia 
cbylo in lcnuidis viis > nanpe 
vcnis hepaiiciiitaiuumDoiilM- 
l^iiaiitc , jccui in immcnluin 
augoui, cjuTtiiie vafa fuat lan' 
quam pioinui condus fupciva. 
canei cbylL ii/!*-.] 

I PtniMnm.} Lcgcndiim , pi- 
ptr ihjmtm. 

S ^dinciis.] Legendum , I FioBniK.] Ideft.hepaifuis 

ticis faginacuni , Maici Apicii 
invenium. De quotamcn.can- 
ta occaQonc data , filct uaAei 

cannil fiiicliu , fupia : vp'" " t& qoidam InCidendi modiw. 

4 laflmiLi m Jif iMiim] Unde 
iAz inciliones piofundiaici, nc 
peniius combiMt liquuiien,Sc 
ratis falicum iil anle ail«tii>- 
netn in ciaticula. 

Gizci fotcbani fiixa jed&o- 
la , omenco involuca , mcnlii 
infcrte, uc obferval Atlicnzui 
lib.IU.c.ii. ficacum uilinum, ficatum cii- 
n»cci in pu]vcieadc)iducos.In- 
vencuin M. Apicii fico anda 
lagiiiaic fucs ; quibus iccui in 
immenlum iude ccclcit uc anle- 
libus quoquc faititibus Flin. 1. 
xxviu. eap. f I i ab ifio pzllu 
nomea omni jccoii m Laiini 
ficacum Gc HcoCHm , Vtfft ia 
camine quo cocum dc aicis iizftancia ci I intioducit j i.5.-.:8dj,Google ipo A. p I c 1 1 C oE t. I I Lib,Vn. 
C A p. IV. 

« OfelU. 

r\.FelU » Ofiier^ In Ofcllam, s defigHas o- 
fellas iii cutCj ira ut cutis fic leinaneat. Tcres 
piper, liguflicum, aaec1ium,ciiiniiiuni,iilphium, 
Daccam Tauri unam : riitEindit liquaracn : firicas : 
in angularcm lefundis fimt^ cum ofeWis : ubi re- 
quieverir, ' in condimentis biduo , vel Iriduo 
ponis, ^ Caichs deailTaiim, & in fiirnum miitis: 
ciim coxeris., ofeilas, quas defigiiaveras , ftpara- 
bis, Sc tcres piper , liguliicum : fuffundis liqua- 
men, & paflum niodicum, ut dulce (iat: ciim 
ferbuerii jus , amylo obligas , ofellas. facies 8c 
infercs. 

Ofeiia jipictM*^ OfellaS 7 exoflas, in rotun- 
dum < complicas, mrclas, ad furnum admoves; 
> pofteaprxdurasylevasui humorem'oexrpuani: 
in craticula igni" lcnto exiccabis ira ne urantur. 
Teces pipcr , ligudicum , cyperiti , cumiuum , 
liquamiiic & paffo temperabis : cum hoc jurc o- 
fellas iti cacabum miais : ciim codtx fucrini , le- 
vas & ficcas , fine jure , pipere afperib inferes. 
Si pingues fucdnt , ciim furclas , toiiis cutem. 
Potes & de >< abdomine hujufinodi ofellas &- 
cere, 

OfelU ■» j^prugnea. Ex oleo , liquamine co- 

quuniur, & mirtitur iis condimcnmm. Cum co- 

6be fuerint , fiiperadjicitur his , ') c£lm in foco 

fiinr. 1...G003IC Cap<4- DE ARTE C0QDINAKIA..I9I- 

lunt, condituia. Pi[)er tritum : amdimentum , 
md, liquamen , amyium : & dctiuo bulliuni:c^m 
jambuilierint, (ine liquamine & oleo , elixas Sc 
ficcas, piperc arperfo infetcS. 

jiliter. OfeUi te^c frigunmr , ut penc >4 aflas 
leddanmr : liquaminis lumis cyarhum , aqux 
cyathum, aceti- cjrathum , olei »aihum: fimul 
mixtis & immifiis in patcliam fiailem , ftigis 
& infcres. 

^liter ofellas tn prii^Vrff, abundanti tEnogaro: 
pipec aQ>eiges, & infeics. 

Aliter efellas. OfcllK prius falc $i cumino iii- 
fulic in aquai ve&e friguntur. 

HuMiLBinaiui. 1 Eiafv.je.iolf»KVOC»tA 

ollibiu eximeic , & iepaiate , 
Ec oHi deinhcie. Er^^ tf 

___ , .. rUum» Pfeud. A,I. fc 

mafiimi & fiufta Ggaitiauitia. ^IL i^. 148. Accipiimtuc ctUni pto friiinitni 
Japoiii e<lalui. cujuimodi quod- 
piain iutelligit Claudius, ajiud 
Suelaiuum cip. 40. duin ait : 
T«. Wi , ,«> f«^ fuH ,f^U .i- 
vai. Et tgiM ftHiiam pnfci Vo- 
caveiunt poieinum ftuftura 
cum raudi. SiniiGcaiit item 
pullem .ali<;uandD , Sc quz ia 
pultis modum fada liiut ciba 
lia. Demum tianslcmii eiiaiil 
ad aliaiura leium ma^. 

1 Ojyini/ejOQualeiabOflien. 
fibui fieri (blcbaot. 

3 DtAMj.] DcGgnaie vocat 
quod fiipi^ (haiaxaie dixit , 
hoccft iSacrificaie ,8cSca1pcllo 
ineidere , Sc perfbmre. 

6 linrrfw.JLegendumjBrtiij, 
hoc dt,ruical[) coufigig. .0 ExpiuK.] Hoc eft , CTO* 
.iu,eiiciant,£c eifudent. 
II .^Wjmiw.] AbdoibeDcft 
(len , ali<jui pio laijdo dun> 
ipiuni : alii pio pantidbus 
obelis. Jurenalif Sat. IV, t- •jMmiiH cmiiMiUitT.-] Lcgcoduni i.5™dj,Google ipi Apicii CoELit Lib.VII. 

tttt ilixannr.apmiir ,& fafi- Sit ir at tStm nnu^ : jd eft 
firiftrfm tmmrjnifufrifcnnHm { Augllce a hnnf ot inll. , 

^ fic ttHiiBii.i Tum ci vciufio 4 BacaKn Itnri anwB.] Mini ' 
exemplari,tumaliis latloneila acoualio , oc nimium fapial 
ciigeQCe . comiptillimiii hic lauium.cuni mcnruia leJiquo- 
locus iia legCDdui eft . uc puio -. | mra condimeHtonim coquo re- 
oii» iiyi»/iiiu, cMi^ii>r.i, Pi^r I linquatui : eadem cauiio iufil 
iriwiB <mtliiBiaiHm,iiHl ti^mma | C.f.quoqueJiabctuiiJwri itiau 
tmylUTn : ir dmiii Mliiul. Cum i Jivii;»!. 

jniii tmllimiia fint lifMimiiii ^i f /n cnttiaeaii lniM tnt iridat 
•U,, tlixni irficai,fipnc iffBfijl r«tii.] Vt eoium i-ini faporera- 
^— quc vehementius imbibant : ai- 14 ^t thUmiit li 
finam y««,] Lcgendun 
tiiialut Utuaniat fu : ita lane opuf eO: , ul 

1 poidDa , i qaa liz ofellz dcfi- 

- gnatz ruat , faiubiioi lit , & 

Cooco^liOnibui aptioc,iiifeique 

adeo , m^an, ibimiiiitti , £c ,fiiU 

« ^ infnf* kgimus. 

9 Ptflid pTtinraiJ] Sncomi 

' levitei cipcimendo , Sc exlic- 

. caado adtnodtUD lento ignl in 

ccahculi. ' Ajfatur*. 

A SJiilurefnafam k furno firmlicemtGiie pluiiiiio 

confperJani cuin melle iiueres. 

^iiter afaturas. » Perrofelim fcrupulos vi. » 

laleris fcrupulos vi. zingibetis lcrupolos vr. Uuii 

't baccas v. condimenii lcrupulos vi. laferis radicis 

loiipulos vt. otigani lcrupulos vi.cyperi fctupulps 

VI. coHi mpdice, pyrethri lctupulos iii. apii lemi- 

nis fcnipulos vi. pipetis fctupulos xii. liquaminis 

& olei quod fufficit. 

.j^iter t^atMras. Mytth* Ccc« bacCam exen- 

tetaMin i.5™dj,Google Cap. f . DE ARTE CoQJ/INARIA. IJIJ 

tcraiain atmcmTiiiio, pipere, mellc,liquaniine> 
defmco & oleo teres, & fcrvefaftumamylas.cat- 
nem elixam fale fiibairatam perfundis ; pipcr a- 
Iperges & iiiferes. 

jiliter a^atitrtu. Piperis lcrupulos vr. Itguflici 
/crupulos VI. petrolelini fcrupulos vi. apii lemiius 
icrupulos VI, ancthi .fcmpuros vi. laferis tadicis 
icrupuios VI. s aftreos fctupulos vi. pyrcthri mo- 
dice , cyperi (ctupulos vi. carei fcrupulos vi. cti- 
tnini lcrupulos vi. zingiberis fcrupulos vi. tiqua- 
mtnis heminam, olei acctabulum. 

AJfatura in * cellari. Elixacur & infiinditur 
7 in fretali , piper , condimentum , mei , iiqua' 
men , & ' attotretur iu » dibano , quoulque co- 
quaiur. Elixiun vero coLate , fi voles , iine 
coiiditura alfas, 8c iitccum calidum petfiindis. ^ citnea lA ifiandum Sc defliaatai.in quis conditi 
nuacappuai. QuibiuaQis 
nibui iblimm liiii aliqu^do 
apud quofiUm inrpeigcie faii- 

oplbhiis. Unde pioveibium 
aaium eft , ubi quid pixpollcie 
ficii videtui , u[ dicaiui jrfit 
hrliru olLiv/ai. Id eU , ('iMf 

£m axcrii , faTmtm , fubau- 
Ddum , oipcigis, aui ITmile 
quippiam. Apicius ooftei id 
amyfo obligaie Tocai. 

4 Biau V. endimali, ] Ad- 
fhibc fciupuloi Ti. . 
s ^mu-l M eft AAiL t ClUri.) Hoc eft , ceiri. 
cem Sc c|u: collique camem. 

7 /•■ Fratlt ) Ficlale Vocat 
vas coquinaiiuin , quod alid 
□ominc friHirmm dicicul , Sc 

g .Aiinim.^i Lcgcndum ,<t- 

9 ciiiM-i Clii^nm Gncfc, 
furniii Laiinc dicitui. Eft m- 
tem Clibanui aliquaudo vat 
coquiaarium , quod i^m dici' 

|uo piuDis fiippoluli co- 
au Ipliz , fcnhliix , mu- 

1 in nupliis , placenlx Sc 

lefiuacea ^ lcftu Gc vocata, Sc 

condimeata & oplbQiai N L U i,.Googk ip4 A V I c t I C 


OB L I I. Lib.VII. 


LUT 11. 


t Ufmt leT1f-.i.>^I. 
£-/Sr..^,i^»T«l«T..]Am- 


1 ft^.»>^.Tt,]Em- 


bo (cAica i» una &, «adcB 


«um & dcfinimiD lerum anh- 


condiluii : profrftb fi Lafei; 


Diuni pondus , mon: Medico , 


vetus fuiiret ipTa a& hodicn» 


^nqfn ; at ipfiiu cunis aiU2tJt 


fixtida , ci tanto pondOB mi- 
itbilem guftacom habuit uair 


pondiu ricetui, leitui condi- 


quitisi jgicni dii ndciint,quid 
dc bic n aDftoits auidam 
modeiQi um audaaei;&ni»- 


ttitata i fldliibitio veib & ufui 


vel Cmplidmn vd compoCto- 
■un in opiuui* fix&ar^tO' 


verint. G A p. VI. 

I In elixa & * coj>a4iis. 

* "XVsineUxamafmnem. Pipcr, liguftiajm,ori- 
J ganuni,mtam , filphium, cepam ficcam: 
vinum, canraum, md, acetum,olci modicum, 
pcrficcatam , & iabmo exprelfeH elixam per- 
nmdis. 

jHtinelixam. Piper, pettokHnutn , cepol. 
lam, caiyotam: liquaiTien, aceium, oleimodi- 
cum: penuiidis caliclo jurc. 

^us in elixmi. Tciespipei, lutamaridam, 

ftcniculi fcmen , ccpam , caryoiam : iiqaamcn 

& oieum. 

yus candidnm in elixam. Piper, ruiam, ce- 

^gam, nudcos: liquamcn, vinum, condiliim, 

modiann 4 de buccellis maceratis i ut deftrin- 

. gat, oleum: dlitncoxeris, jus perfiiadis. 

Ali' i,.Googk Cap..£. DE ARTE OoQ.lrlKiiItIA. 2pf 

Alim jtts caKdidimi- in tUxmm, ' Pipcc , c» 
rcuni<, ligultiami , thymum, onganukn, c«piik 
lam, da^lmn; mel, acetum, liquamen^olaimi 
/» capadiis jus album^, Piper , cnmtnum, 
liguftfcum, fut^femen, Dam^cein, in&ndis 
vinum : (B[u>m^i< & aceto tempecabis , ihymo 
? &orig^no agitabia 

Aiittr jiu ,ca»di4i4M i» etfadiii, Pipet,th)i- 
mum , cuminum , apii (emen, ftEniculum-, 
» rutam, fa/dumentham) baccam myrihz, u- 
vam paflam » mulfo- tanperabis > agirabis ramo 
famreix. 

yiu. Nt- cepadiis. Pipei, ligu(Ucum, carcumi 
mentham , * uardofbcbion , folium- , ovi vitcl- 
lum , niel»muUum,acetum,li(}uamen&oIeiu», 
agitabjsfamreia&porro, amylajus. 

yns album in fspA^u.Pipec , ligulticum, cur 
[ninttm> apiifcmen,[hymum, nucleos infofbs» 
nuces infufas & puigatas , mel, acetum, lif^uar 
men Sl olenm. 

Jus in cepadii/. Piper. apii femea, caieum, 
fanireiam, '» cniciflotcs, ccpullam, amygdala 
to(la> caryocam, liqoamen, oleumi ftnapismor: 
dicnm; dcfnuo c6lora& 

yusia^opadiis. Piper, ligufticum, petcoicli» 
num, cepnliam, amygdala tofta,daiiylum: mel, 
acemm, liquamen, dcfrutum, olcum- 

yus in capadiis. Ova dnra inciais , pipcr, 

cumiiium, pctroieIinum,poTramcoi9iira,myrthiC 

baccas, plurcukimmcliacemm,liquamen,o)euni. 

, In elixam j aTtedunum jur crudnjfh Piper, 

N 1 anethi 

D.5™dj,Google iptf A p I c I I CoE L I I Lib.VII. 

anctbifcmcn, mentham nccam, lalcti^ catTiccni: 
luflundisaccnim, adjicicscaryoiam: mel, li(]ua- 
men , linapis moilicum: defruio, olcotcmpera- 
bis, & hoc in collari porcino. 

y«j i» elixata alecatwa. Pipcii ligtifticum, 
carciim, apii femcn , ihymum, cepuTlam, da- 
,£^lum , alecem colarum : melle Se. vino tempe- 
ras: apium vjridem incilum lupeta^ergis, olcum 
mitlis , & inferes. -t Etiiuin dicim . quod 
cinCTC , qoi > amhoce ViicQne , 
Itx dicitui , olix liippolico de- 
CO^taim ell ; pcoptcr quod Sc 
tdkfilimm diciiui , hoc cfl , 
oUi n pto ttla diccntibus Sc aulu- 

mpro paiviolU,uadcPUini' 
c &bulz nomeit indinun eft 1 C4fadiii.l Fei ifiJit iotcl- 
ligcic poteiit , qux Litini ro- 
cani cnfr^i , quo nominc ap- 
pellaDtur cibi iMitnu. Hinc 
cupcdinaiii «(aileucaiuni lenim 
vendiiotcl. 

5 fndiAivjt.] Lege, mdi- 
P^u , id eft, cogac, aduncc 
fc contiahat. 

7 £t «ix<W'l AdTuibe, «>- 
l«(ij. 

t '^n* , ^dcufli mrnAd wuni, 

EyTwii. ] In veluHo ciemplaii 
e legilur , naihim , b^atm 
wjnl» , miai fiffiun ; & lizc 
fciipluia [iiagis coavcnit. 

« K^a^ifh'««.-i Legci.»- 
i^*A»™,ideft,«rdi ;J.,f«i: 
ucituihacdiaioneeti""" ^ 
' mel (l^cctlus nudi Ta Emchi fiu. ] Legendum 
puto, OliB flttu. Loco ccoci 
ad op&nia coloianda. 

1 1 ^li^tmm, 1 Lcgcndum <t- 
Iwuam »b alece, gan fccc noa 3 7<u i» ituaia i n.] 1 fuillx : uc intia pciraam dc 
collaii poiciao igic. Iccmlib. 
VIIL c I. Iioc ins iu omne 
genus ciniis fciinx bcies. 

^ Di tMctilli, w«fr«H.] Tan- 
cum qHantuni dcflnngilt , obli- 
ectque ; fdlicct dc paac quo- 
dam biicodo. 

6 in ifidiii. ] ExdcB) qme 
ofetlx i ncmpc fe^mcnca quz-. 
dam camii potciuz , elixz. 
An \ ctfiiU f nam Copis culccc 
bacbaciou v undc copadia di- 
caacui fegmenta cujusvis cat- 
nis , maiimi fnillz ; petindc 
ut apud no» dnfi s» ciihfi pco- 
I pcei eandcm lationem appel^ 
I laDtur. Vide Flutaichum in 
vita Alcxandci. 

I! ^tiam ctlami. Id eft , 

I guaai dcfuutum. Canun ex D5 .ij.-Googk'" Cap.7- DB ARTE Co<iUINARIA. ip/ 

pifcibui nuuiDit opninum fit : [ecieandiun apdota atqnc oit- 

quod in toium ioieftinis, vif liora: rcfti itaque Plinius. H. 

cecibuiquc iil facillime tabe< Nal. IXXI. c. s. ^latiutdim 

icu Sc conuaifcc-,<nii i quod ftniHii ad cr»/liia* , qnAlei Cam- 

omni ccmpoic & loco . ob luiri , Lta^t , fdniri : ncmpc 

liingalDctn caium fiigidum . quod ex iii longe piiftanli^- 

condianiui pifces otnnigem i mum Gaium eonficeietm. 

qubd eoiuni fanguis iniei alii Alecis alius quoquc ufusha- 

ex olcp quodamliquidioicfiai:; betiu apud PLiuium in fiag- 

Suod lepticx cujufdam oatura mentis. 

nt piices , raJaime iofeila Sui mibi tto» amU pftmt, 

imiina , idco ad ftomachum balu iaumi. , C A P. VII. 

' yenlriculi, 

i '^ Bttrem porcintm. Bene exlnaiiies , aceco 

&{ale, poftea aqua lavas, &fichacim- 
pcnla imptes. Pulpara porcinam iimfam rritam 
ita, utencrvatacominifceascerebdlacria, &ova 
auda , cni nucleos infundis , & pipcr integrum 
mittis , & hoc jure temperas. Teres pipec , li. 
gufticum, filphium, > antfum, zingiber, 4nit« 
modicum, s liquamen optimum , &o!eimodi- 
cum, reples ^ aqualiculum, fic, utlaxamemum 
habeat , ne difliliat in coaura , 7 futclas , amy- 
las, & in ollam buliientem fubmittis , lcvas, & 
pungisacu ne ' crepet: » cum addiinidiascoilus 
fiierit , levas & ad fumum fiilpendis , ur coio- 
rctur, & denuo cum '" perlaxabis, ut coquipoC 
Cc: deinde Hquaminc , mcro, oleo modico: & 
cultello aperies , & cum liquaminc & liguftico 
apponis. 

N 3 reth i.5.-.:»d j. GOOglC ij»8 A p r c 1 I C OE L I I Lib.VII. 

yhttrem « te^tm fruies. In camabro invol- 
ve, poftca in mufiam iiiirtLS,&lic coques. I \^B«nEiiff.]VcmiicaIui,qni 
* & Venlet dicim , no- 

ftio-EM ftomadnis appelhRuii 

8t eft eibi [eeeptaculiim. 
] ^«yin).] D« aiHib rliniu) 

H. Nat. XX. c 17.- -*<"'' TiirAnl fMHMrn. SiKcb jhojiu 
tddiiur, Qm mbiiou itudtm n- 
u cginiiKfiiJdt. Saig ^;*/» (ni 
htlhim jmimdUrim fuii. Mcx 
*iH Hj/iWMBtWiiai j ti ti anmtri- 
fiia. ^^fpamiaaiiUtmmp^ti, 


■AjSr< ^%mmm>iiH»mr,pl„,ttc.-^ 
Ex Tcculla «xcnplaii 3e aliis 
legCDdum lic cft, rmnmsdiuui, 
Bjmaioi ipimHm , fr ilii mtdi- 
tnt, nfla, 8^. [Ar ifud Otn. 
vult pci i^ Mi I ncfdo ; iiifi 
Cc tibei «liqirisiinpi^saliiid- 
fe cun^lai pcxtei Kud Gum 
vciuSum ; naiQ TDiinum ooa 
fflniEii, ^i in hoc locoplane 
diwrnis «ft ; vlde infi^ cap. 9. 
£ic -iiat^tm txaaflfi & ■''••• •f- ■ 
fnm liiMdnu; ttade CDunaie 
itklcnii pet ^ifi de cdiioribui 
aliis Apidi fbipium^Oe. Li-, 
Jhr.] I 

t <^fiuliim. ] Diminutiva ^ ftiima A^nalicMlmt rocant.Me* 
Ciphoiice pio vcniie n/iirfnmr. 

7 SmrcUi miiii.) [Totinnt 
!iabct»ny'«. LilWiJ Legcn- 
dnm, firctiu, amThs. 

t twfw.J CcepaieelldlflHira 
Ec cam Ibnitu quodam tumpi. 

S giM dimiiliu.l Lcgcndum, , Homiichum ■ clcgsni 
nine faicimiiii] genus 6: opc- 
cg£i CQinlitilca : al sabis inuii- 
ijultlam fapoiis , ut leli- 

qua plciaqBC. 

S Ui)mmma i^iiiiHa.] id eft, 
Ibcioium gamni. liludgaium 
* raulo ^lgiDCta vocabatur 
., jTiiir 'feu friratiiimi , quod 
uobiliSuiuim illud cfleiviinct 
gui gcoera \ Galcno 
appelUcur ; Gtn twn, 

"■ ip. medicara. c. i.Aetiui 

■ ti. in cosfeBioiieGaii 
purgaconi mcbunit yift fiiiun- 
"■ "-mpe ptopcei cmo- 
hnn , W de Oufa ab 
THv dicicui. Vide- 
fupii ad veibum liquamen e 
6copo«icis. Huc Manilius in 
Bse i. V. le^idc. Ubt <k 
thynnoium capluia adt. 
Mw jiKff ^ii^ fimt , fif i.,.-.:,d j. Googlc Cap.8. : DK ArtE Co(iUINARIA. Ipp 

Scd/nvwa j«sw ,^utoptI- aomaaii in lockuce jiuiau, 
veftigaliaque quatlibM p, K, 
ouaiuibus : Lcgimus ^ud A- 
palcium, picea mlia jitrioct' 
hfos, aa GacD , appeUaCMoe 
Gixca i ""T'-"" coBdiaieiito 
eiotico ei jieregrinis Ilegioni- 

bus alljrn ^ ita C^rh n^ nfm p i^- 

manum invenit j fcilicet liijm- i i foJis fc 
coofidebatui ad fiet4 Ueicu- 
lea. £>^c HtTcHlii [nfulaifi, 
td Ctnhtgiium (ptam , ««m d 

mfainr. Sliabo L 

cdit. Pacilia. Sodc 

tui a fociis : id cft , «i}uitibui « maUimdiiM Scmtrt- C A P. VIII.' 

Lftm^itU & Renei. 

y_ Vmhtdi <?• /ffWf / jjp itajtnnt. Aperiuntur in 
duaspancs, ica uccspanfiflnt, &a(pcigi< 
tuc iis piper tritum , nuclci , & coriaiidcum con- 
cifiim , minutatim fa£him , & fcmcn fccniculi 
irilimi: dcinde lumbulirevolvancucaill, &con- 
Aumur, & iQvoivuniucinomento, &iiciprx- 
durantuc in oleo & tiquamine : inde aflantui in 
dtbano vel ccaticuta. ,HuUEtBEM«IVl. 

i fVmlmlHrmB.] Coniun- 
*-• aio , ir, boc locD es-' 
po&ive acdpitut pio , ii tft: 
nam tiiliil aliud inielligii pec 
iMnbulot , qoun icnes. Qiai 
funt autem lumbuli ^ lumbis, 
qui ipinx adhxicat , quafi pai- habentifuncquc animalia iaie' 
nibui pinEuiIGma. Venim 
cjbaiio ulu joki. zei^ cobi 
quumui , tt nuli uKCt lui KBM.] Ke^e innotat HunieU 
:gius (cujusannotflCioQesali- 
bi dicit efie lc^ dignilGmai. 
li^ ) in hi> TCibii , conjun- 
^onem & eipo£ciTe acdpicn- 
dam elle pio ji ifi , lomiiutof- 
quc diito» 1 laaabii, quitfpi- 
nz adluiciu quiQ pairiluiiuti. 

L I 1 T « 1. 

t £.«nM'^ii«u.] ringnedo i.5™d...Goo3lc ioo Apicii CoELii Lib. VII. t,uui Mgis Kaibaa : ut nobit in 
ufii eft dc lenibus cerrinis : hi 

quod ferculum nollris pUceiet, w, ] Ei ilU maceiarioDe 
,_„„„ cctlpioces Sc fiiabiliorcs 
finnt lenes , cene falubiioies; 
ipiime facit f>i«- ' Perm. 

"^Brnam (iibi eam i com carids plurimis clixa- 
veris & tribus lauri foliis) detradta cutc J teC 
fellatim incidis & raelle complcbis : deinde fari- 
nam olco iubaflam conteres, & ei i corium red- 
dis, Sc aim farina co6ta fuerit, exinaasfurno,& 
infercs. 

Aliter. i Perna: co^ram ex aqua cum caricis 
fimpliciter ut Iblet , * inlancccum bucccllis, ca- 
rsno vel condito melius. 

7 MHJiei petafones, Ex muftcis pctalbnem eli- 
xas cum biubri liordei & caticis xxv. cum clixa- 
tus fuctit * decarnas, & » armillam illius canden- 
ti "> batillo uris , & raelle contingis, vel , quod 
melius ell , milliun in furiium melle obligas ; 
cilmcoloraverir, mitiis in cacabum pafliim , pi- 
pet, fafciculura luts , merum , temperas; ciim 
focrit tempetatum , dimidium in pctMoncm pro- 
fijndis: & alia pane piperati " buccellas raufteo- 
rum frai^speiflmdis: cumibrbueril, quod mu- 
ftci " reculaverint , petalbni rcfundis. 

" Laridi coliura. Tedumaquacummultoaiie- 
thocoqucs, olei ;nodicnm diftUlabis & ipodicum 
Olis, Ho, i i.5™dj,Google Cap. P. DB ARTE Co(l_DINARIA. 201 

Vciimi ftl^t , qui & petfna- 

«flc didnir:& ^rriKinnUm ab 
atiquibus vocaii aulhoc eft A- 
ihcnzus 1. XlV.c. ii. ilitverb 
cam fiiis paiccm clTc dicunt , 
quz »b aliii incipit , Sc collai 
compcehcDdic , quibuTdam vc- 
tuti viiguli) piaguibui diAiD- 
tla. 

Mnflaii luccm vocatur , qui . 
novus 6c icccns eft , qui peinij 
longe pizponituE} nam venu 
qiiia ob pin|ucdincm 6cile 
lancclcic, fdeoimptobatuc.Mar- 
tialiil. Xm. £p. f). I p £nu. ] Ptnt dicitoi tam 
depriotc.qi^ poftetio- 
le nu, Ab his ^lccs concha- 
lum gencris peins nomeu fum- 
pfemnl, PtiniusH.N.l.XXXlI. 
cap. ullim. Simt vitiit fmllt ira- 
ri /«ifi itt Jniu Jrfixt , Kc. 

! TifilUm.1 Lcgc , t«J?r;falm, 
id eH , miaUtatiiii ad modum 
tcflcUa:. 

4 Of/im.] Idcft,cutcm,te- 
gunientum,& ciuftam. 

eft altciius condimenti ic op- 
fonii,quare non malc his vcc- 
bis pixponcnd^un puco hanc 
diaionem , aliiir, Sicque lc- wl iniMri mtlim fint mnflBi ff 
tafntm i & ma/liii fH^fmmilixti 

HnJmi hiilli Krii inilli unlinjii, 
qiad mtbai mjpim in fkrmm 

in cmjimm pipir ; fi^diiilim nUd, 

fcramm Hmiiiiua in pedfmim 
fffmiiii.ir tll-m fiaiim tifir'- 
H kiKHlUi mn/luriim fnSai pir- 
fmuiii.] Hic iocuj coiiupcifli- 
mus ffi,mulilus,&tedundani, 
quem panim cx vctuftocxem- 
plaii ic aliis ipfum citiintibus , 
panim icipfa iia eiigCDic , iu 
hunc modum eniendace legen- 
dum puto. Vidc Teitum fupi). 
lo qiiale£tionedi^o, rnfhni, 
piiccdciitii condimenti finis 
cft, Qsx vero fcquunnu vec- 
ba , ffiiyJii patfmci , in fequen- 
tem condituram Sc opfonium 
tituli loco exiftuDi. t DtM'1111.] Cunem i cute 
lefccaic, quod tt. fnbailiriari ali- 
quaudo vocac. 

s ^m/fljm.i Videtut mielU- 
geie pellem & cutcra,qui at- 
mis tanquam annillx inhxtet, 
illofque ol>tegit. FMcs «inn 
pei atmillam , lcapulum five 
rpacuIam,coxamque iateiioiem 

10 8aulle.]tza lamiuafcim 
. non male accepciis hoc loco. 
: Flimus H- Nat.L XXXIV. cap, 

1 1. EKprraiioiiiim (de pcobanda 
iiugine) itt liillo fi-ra. Ifm 
ifHt fiiart 4 , fmm z,[«m tai- 

11 ^.fliwnw.] Id eft, le- 
fpueiinl.Sc nou roibueiuii.aut 
imbibeiint. 

1} Ltridi.'] Laiidum Qve 

Laidum veteieipiocatnefuilU 

quoquo modo ialita uliupi- 

N s . luiit. i.-Googlc »01 A P I ci I C OE -L I I Lib.Vn. 

tUDt , £▼« pingDu liv« aucra [ I 
fcetji. Forro lued^ genmli- i 
ter VQCUUI dio foilLi aHiiU. \ 
fiNmi diuata , iiecelliuiunu{uc ' < 
in uTiun fcivata , 8c ita ut in j i u&aeni , & laidDm : a fucd- ) 
tleiiiki licwpcitaUiipKul quo- 
lieEoput^iiudc ad elumCic- 
cidi potefi. nj.] tnfiani 
MiiH »is ea 
quafcunque 1 quc. Alcjuc licc Jete i 4 £i n wiKiB «JJ/i.]Ncmpc 
&UIU labaiLl co&a^"'- Al' 
luia ex ttuia-ii involnta mcmo- 
lat Maaolriiu Suuia. 1. II. c 
9. in cc f jM iliapiMuifaiaUlau- 
ulBina. ' Id gomu f aiina ap;d 
nui quooue , ut vulgaliflima , 
i(a giiUiiUma cfl i ocmpe ci 
Gitlliaacco genc[c£c liiillacai- 
ne luDul Qoais.SLiiiaiii: coa- 
dunentis tatnen vaiiant. Vide 
qui 4ixiiQus fapii de Teiia- 

7 AM<i (U14/UU.] ILoGCBter 
faliti & non Gccati : alitci 
Laidum lc lubet , nea^ ixf/u» 

1 1 BiKaUAt miifieimm /«fliu.] C A P. X. 

' Jecimm five * paimnet. 

JOcimra hxdim vel agninajic mjuef. Aquam mul- 
iAmhcies , Sc ova, i pariem kdis admilces 
cis, ut inciGi jocinora forbeant, coqucs : ffino- 
garo> pi{>ere alperlb inferes. 

^liter in pttimoiihui. Ex lafte lavas palmo- 
■ttes &colas, quod capcce poflant.&itifnngis 
ova diio cruda , ijlis grana paiica , meHis ♦li- 
gulam , & iimul commilccs , t & impks 001- 
mopes : elixas Sc conddis : leres pipcr, fimiin- 
dis i.5™dj,Google Cap.lO.DK ARTE CoQJIII^iRIA. 20J 

dis li^naiBen, paflum, mcnlm, * puhnonescon- 
ftingis, & Jipc aaiogato perfiindis. 

«n cootra pnnepcuin 
' ne jeeui boni fiird ellc 

4 UimUm.} Ligub Oieafius 
genus eS , quod alio noiuiae 
(ucWKrr dicttiu , & cft odan 
fjis cjiubi. 

- EimfliipMlmmH.^il.i.vtxu- ghis : at iiiud eiempjar e 
lemplaii adfcribendafunt Torifto-connmme firil , .„„ 
lizGie(ba;<bHM^i>iMJii:ir- eadem fcievcibafariien Ttn 
tr.fHSimisiiipumniiftlpim, ™j. ViJelur ita^ue ini 

m,filmmii. , ■■(t ifl» veiba «■TCiufto tf ,_ 

fl«i ilepfoma, ^licui cditioi 

oi, VeQenani pwi , adjcdflc. 

* ^it^v^ilmlmHii.] Uecei- .hidinamea iu.i.nt 

Twquendi , lUSe apbd eeMc« 
quafque-, cuiepa Hebuu. 

i Ei imflu fmlH— ■ " — 
autem feo[u«intut , . C A V., X I. 

• DuUia domejiica exmelU. 

TyUleia domeflica. » Palmiilas vel daaylos , ex- 
cepto.iemine ,.nuce-vcl nudeis vd pipere 
icito J infarciesi fale foris contingis, * frigisia 
melle coi^o, & infcces. 

^liter diilcia. i Mufteos apiosoptimos rades, 
& in la£te iniundis; cura bibcrint, in ftmam 
miciis, « uc aefcanc modicc, eximes.eos oli- 
dos , melle perRindis i compungis uc btbant ; 
piper a(pcrgcs & infctes. 

Aliter i.5™dj,Google »04 AriciiCoELir. Lib.VII. 

Aliter dutcia. ? Siligineos rafbs frangis , Sc 
buccellas majoces facies, in \a.6K iiifundis, fri- 
gis in oko & mei fupecfundis , & inferes. 

Aliter dulcitt. Mittis mel, mecum, painim,rU' 
tam ,eo mitcis nucleos , nuces , alicam clixaiam , 
concilas nuces avellanas[o[lasadiicies,& inferes. 

Dulcia piperata. Piper, nudcos, mcl, rucam , 
& pafTum teres cum laftc, & traftum coques , * 
coagulatum coquc cum modicis ovis » pcrfuiiim , 
melTe alpcrfum infeces. 

Aliier dnlcia. "o Accipies fimilam , coques in 
aqua calida, ica >' ut ducilHmanj ptiliem hcias , 
deindc m patellam cxpaiidis , ciim cefrixerit ,co»- 
cidis quaii c!ulcia,& fcigis in olco op[imo,levas., 
pccfundis mel , piper aipcrgis & infercs. Mclius 
feceris, fi lac pro aqua mileris. 

'* Tyropatina. Accipieslac, '* advcr&s quod 
patitiam leftimabis : temperabis lac cum melle 
qiiaii ad Hladanlia: ova quinque ad fextacium 
miccis ; fed ad heminam , ova tria in latjte diirol- 
vis, ita ut unmn corpus faeias : in 's Cumana co- 
las & igni lemo coques, cum duxetit ad lc, piper 
alpergis& inferes. 

1« Ovafphon^ia ex laffe, Ova quatuot , ladhrs 
heminam, olei unclam.in fc diflbtvis,ita ut unum 
corpus facias : in paccllam (iibcilcm adjicies olei 
modicum , facies ut buUiat , & adjicies impcn- 
lara , qiiam pa[afti,una partc cilm ftietic coftum, 
in dilco vcrtes, raelle pecfundis : pipet afpecgis , 
& infeccs. i.5™dj,Google Cap.ii. DE Arte Coqjjinaria. aof 

17 Melca^Hm. Pipete & liquaminc : vel falc, 
oleo, & cociandro. I T\VUitdmifiH*.1 W.OC eft . 

coailimenta & oFfoDii 

lamiliaiia duicia ci mellc con 


„f* ) conuptum jii.] Hunclocumi 
veibis tianfpoQc 
fic lege 1 u> in lexiu nonio. 
Pei /cnxn aulcm urffpuiuliun in- 
«ILgc daaylomm DOk & na- 
deoi cximcndoi , quomm loco 
reponenda [imt,quz ei ordine 
CQumetal. 

5 tdnfini «Um.] Legendum, 
b^i: muaeoi vcib vocat le- 
ccDCeiiteDeios G< dtilcei. 

6 m trtfcimt.'] Legendum,iD 
tn{i4Bt:]A cll , deficccncui. 

7 S>l^m- rtTf.l HOC eft , 
mcdullim panis llligiiiel ab 
eitima paite , coitice & cmfia 
evulfam tc esemptam. P^nii 
/««*. l4u, , yQ(ji»„ t«,im, ir 
ailiri lotmiat aafla. Ilin. Ex 
.niy..;ir»#™.j»/!«..GeIf. 

. t O^sJinm,} Lcgcndum, cu- 
^aiiMifl.CoaEulaieeft conOiin- 
geie Sc dcd^. 

9 W^-m , ^trfmn.] Ei 
vctufto eiempiaci jcgendum , 
tt<M»m,m,U. 4fr,f««. 

10 .Auifiu fml*m ii^iui:& 
■■■ ■ -r^». . II Trri^iiu.].H.E.cafeata, 
eo <]uod m cafci modum con- 
fbimetui. ] .^dmrfinfiilhamifiiindii.l 
Ei retufto eieraplari legen- 
dnm , Advafm ^md pmimm ■>vti- 
nulv; hoc eft,pio laaisiicio- 
ne paiiaam cjus fiifficioitet 
capacem acdpeie eonfideiabis. 
leflimare aliquaodo pio conli- 
deiaie accipiiut. 4 Z.dfiji>fi,<.] Hoc eft , lafia- 
— ,quaBc laaidnia yocancul , 
cibi exlaae confeai, qnos Cel- 
fus lib. IL.tap, i«.eiiara(*fl«- Ddnde , iiwn» irmtn iicii Im , 

i Omoiiin.] Legcndum , 

« , qux vai cft coquina- 

__. n.dequodiaum eftin pr«- 

cedencibuiad lib.lV.ci. pag. , 

19. Sclib.V.c. 4.p. ti«. 

i< Ov4 Ifhniiiui Hoc eft , 
cibu» ovoium fonnam ma fe 
fciens & fphongiofus, id cft , 
ad modomfpoagiXEaiui.teoeii 
6c ioflami. 

17 Afti , eo/rt"" P^" 6" 'ifn*- 
Bim. 1 LegCQduni , ""( «iJwt , 
^igiii & /ifiunfw.fciltcet infe- 
les. Vocac autem melcaftum, 
quod p(iium,iinmaculatum,Cc 
nullius ici peimixcione coia- 
quinatum cll. i.5™dj,Google miiLTi c M Coi,L t I. LibiVII. 

TitttlBi I & qui mediocntlKtn 
px (e tuT imer infanas Uuiilias 
£c fhigalitatcm : faxc aulem 
tnnoia ul Boa emptas dapcs 
(efsKBdaiiiM, ci dometbdi 
(iae icbpi & AciJc puahilibiH 
oo«rtiiwmt; nunpe cx mdle , 
Gifco .lific «ovis, piute, nudcii, 
mcto , piflb , iniitr» , alica. 
IgiHKucu BcUaita,CTii,bzc 
pcin , &'<^ in ffi^iitibM 
Eiijiu libii capidbai i ncninc c> 
bulbis , ftingis , bolecis, luberi- 
imiT colocafis rcoiUcis dcrcii- 
biuUiu ; iiiininiw. ad feauidas 
pfivaloium menras accommo- cofto & dcrpumato ; iu md 
falubiJin. 

u/r» iHJnti /«a.J Siligjneos 
panc« : panls vdcium (ece pJa- 
ceiHaniBi fonm eon&ictvtiuj 
fciliixt tcBuii Bc latuitailil, ut 
£Kik in buccdlH quaJTisfcai-' 
gi poDct, Ita fM, frtait in 
DOVo tcftameala &jpiiia. le^- 

1 1 Vt d»mgmtmfmlamft^-\ 
Vaidc ctaffim dmimqHe, fen 
ad QcciEaieni catluiv 

liTjr^uttii] Inftar otiu. 

17 Ai<; <.^.K] FhiBum & 
" *"" '■" fiwi». C^id C A p. XIL "^Vlbin. Olco, liqnamine, accfo infcres, modii 
co cumino adlpedb. 

jfAfCT-. Duibos tundis ^ acqac er aqua coqucs: 
deiade oleo fiigis^ Jus facies:tbymiun,pulcgiutn, 
pipcr,origanLim, mcl,acctura modicc , & u pla- 
cct.modiccliquamcD-.pipcr alpergis & inferesw 

Aliter. Bulbos clixos , in pukarium pteflbs , 
mitii&thymum, oiiganum, catyotam, mel , ace- 
tum, dcfrattim, liquamen, oleum raodicc: piper 
a^ergis & iiiferes. f^arro. Si quiil dc biilbis dixi 
i in aquam,'* qui Venerisoftiamqimuht;! de- 
inde, ' in legitiniis >nuptiis in cccna poounaic : 
fcd I ... Googlc Cap.xx. DB AktbCoquinaria. 107 

fed Sc oim nudeis pineis , aut cum eiucx fucco 
& pipere. 

Jiliter. Bulbos fri£los oenDgaro iiiferes. HUMELBERGIVS. 


Aculoi. Morbor.l.lIL cap. i». 


I QVIIL} Vennmi imii^fti- 


Qukiadininui.eoipocrusci 
tatie moreuosfiiifli, cujuj fa- 


MaltLili vocuiEui. 1. 2III. £p. 


tclletui idfm Auihoi hoc na. 
lum iftuuliifiilivalde&ciajCD» 


Cimfi«««,jm^,,i«Jm 


foille. ^^ 


iSlMliMd.lmlt.tjiUmr'''^- 


« fmminrA Pluiium geneium 
fueruni bulbi ; ar piivatim ef- 


tfiflKW. 
cuicDti & eibatii , mtxtenin 


i.w<fMB^.]LeBmd<im, 


ptotfusiguMi VideJ.B«uhi- 


«9IIK1C49H. 
1 1» <f«».] Aliqoi legaDt , 


feecics» Tideliipii , qux di 


imr-m..{M<fd:m^<a.: 


W.i»A«wi. in doBaiiu obU- 


aut editi M MS. libti : nain 
nibil fimile apud Torinum ha- 


ces Tuii^atum i propter eott^ 


bm.ii^) 
s OBnAM.jLueaduin.iOT- 

ibra. 


3c qubd illx edulei , & fuavial.- 
mL Wbi lint , & in AGa Grx^ 


7 £Mc« y1(«..T Ewcahiuba 


cL3(^e v4lde,ti:equeDt«. fiuUii 
craiEotem pituitam ftdwit C. 
Celfuj,lgitur noii poDiiQt ellret 


.tf™» t«4 « .J» /i*..«i , « 


aciibui , vel cx cepaium aiiquo 


Gr*.' «ifa^., ^fdUvtnnl. Hn 


genece , lapammvc. 


««™j«^..au-, IU11.H. 


Giieis ccili litcrii eiuditut 


tIal.l.XX.c,i}. 


fiiiciiidtet Apiciuj i Gracotum 


L I S T E It. 


tamen Vanonis lcripti appd- 
lat de ufn & vittute bulbonan 


,fX"H»ni.^»>f»w».] 


in nuptiis legitirois. 


aMjn$ai hirii fmnpu ia vairtm 


Itaquidemeoilimdiit to<ftriN 
quc ComicusapudAtheDM»: 


tmm fanium. Caliu» AuitJia- 
Dlu. iitmum Tbim.la fui d- 


BM«f,ici«n«l^,.,,fim- 


IM. iV"'— ™'f M /i(.>r;.jS ■«"- 


vif u rix-eti 


yWH.- ^W f«Jii»,f«»i«»c»- 


Pnfic.id.mmu.mtltutiii 


ilA.r.f^^iiZrm.,;..,t^ 


wfw» fimmtt. I...G003IC lo8 A p I c 1 1 C OE L I I LJb.Vn. 
C A p. XIII. 

' Futigi fitginei & * hoUli. 

• » 'Y^.Ungi faginei, Elijii calidl, exliccati , in gaio, 
pipere accipiiincuc, ita ut pipec cum liquatni- 
ne teras. 

In fungis fagimis. Piper, cacxtium ,3ceimii , 
oleum. 

uiliter. Fungi &ginei elixi ex lale. Oleo > 
s meto, coriaiidro concilb inferuntuc. 

Botetos fungas. Caneno,falciculD coriandrivi- 
riJis, ubi ferbuerint, cxempto fafciculo inferes. 

Beletos aliter. < Coliculos eocuin tiguaminc vel 
jfale alperlbs , iiiferes. 

Boletos aluer. 7 Thycfbs eorum concilbsin pa- 
tellam ova pctfundis , addiio pipere , liguftico 
modico : melle, liquamine tempccabis » oleum 
modicc. • p"!''» /■™<0 Legraduo) 
puHi , /ipm : ci aitH»el^- 

S,i^iu,ut (»tc»iuni aibonun 
]gii Don ita punicioli {uat, 
F-g.,1 oi« idm4i f.*v4fp. mt- 
ftn itfi» /miVi tHUai & tfji. 

I A>/0uO.<^[>ti olim zfti' ..^i^immm tlqiB ^mimm ftoli 
•fi Imaimt liffmniiK 
mitri, Munmilimihffiilt 
ifi. i 4 ft Off».] Huc ufqDe p« 

totum opus ab Apicio nouio 
Gaii vocabulum nufquam tifiu- 
patum eft iine adjunfto : qnire 
dubitavimui num potius pio 
co fciibeudum ^ct imtfi- 
m, quod ipli in condimcniis 
iu fiequenti ufu eft : fed nihii 
immutaie auC lumus , liilpicia- 
neni lamcn noftran non indi- 
caie aequiv^mus. 

Sunt qid coftonam pifcium 
jui Gaium voceiit,!cita,utiit 
vetufto quodam manufc^pto 
codicc.fcdinccito aiitha[e,i«- 
peii , confici pnedpitur. I ,. Googlc Cap.IJ. DE AHTE GOQBINARIA. lOg 

f^lmi ftiicalii > (id cft , (jitt- 
bos bnuichiz Grc Jdnvll:^ i-an- 
iiix , hii calluin ii Cmftait Gnri. Sume pifcei i 
BOrcsmrM^autlifiillinoc 
eiint ( faUiniui pauco falc 
mitCeM itlis.Scxtaiiuniutr 
& de bono vino fexlacios t 
& coquc in zieo vafc uiiguc duni 
du2 pinei confiimantui , & 
teilia icmanCDt ; tiim cola pci 
facculn ufqueadclaritaccm, JSc 
teliigciatum minc ia Titieam 
ampuUaoi, 6c utcie. 

CBCeium quamviiUquomiBis 
vocabulo gatum intelligac Api~ 
(jus aollei, Latino tamen no- 
miae aliquaad6 candflc. leftit 
cft Auiboiua in Epifiola xr~ 
ad fauliDum liisTcibis:>$<ii 
id lunffl MuiiXifM' m u/niml- 
gi.fi, n«:f,ln.,^t,!f,ii^ 
abn JiiniiJllmi vHirmi, tr i 

n VHrfn:! flfilJimU > IdTJ 

in gui Vf(U«UM KH tHkns 
^* pwcHif iw anMH /J?*» 

fwr >yb fodoium vtaanr. I F->p/s«i.]InfylvU&- 
giqati noftiis lungoium Jutco- 
lum nuiima copia.qnibus fci- 
licei bianchix innumeiis ciiguis 
fbtamioulis funfUnlut : an ^ 
bolctoium ^cueEeiFongi apud 
Snuian auduint vsli^atiiim w- 
nnjnn ; an TCib icSti , hxico. 
Nam fi bcnetoquantui. poiis gtacilT 


e vidcotut, quod Sc 
uLu quotidiano jam cota £uio- 
pa abuude confiimat. Flinius 
LA.Kiit c,u.J5Dsi(apudnoscei- 
te uc ufitatiffimMta) intiSim fma, 
^ui mieil ctlln, (id dt , bl^- 
chiii ; peflimi Hatduinus in 
Tlinium , ^bu uri rnia) 'vtUii tpiit fia 


pediculis! nodum longii , Sc quibus me- 

diis lacinia quidam ciicumpo- 
nicui ; faiii frcquencet in An- 
gUa i de bii quoque mali Hai* 

Sailh tiatmi tciimmdmi^mi, 
ficcmiio paJatii.'} Idem PliniMi 
I. c. nullam camea lacionem 
ci tei naiuca yideo , nifi quod, 
cum iicd coquendi fint eiatia 
eonim coloce , aJd Tencna iis 
mifcenda apcioies elR poffini, 
ceite li linl , ut atbitioi , noAii 
HotelLi diai. 

4 In gm tr fiftri atafiimtnr , 

Kic gaium inieipictatui peili- 
quanien, Sc ganim iiicuia fola 
pipeiacum conGcicui. 

5 Mm, ] Menm rimiiii ififti- 

& <»•«■(■ DiuHB, Plin, Hift. 
Nal, ZJIi. uiii,c. I. 

a iilia.lii iirnm H^umim & 
fnli affirfM infirci. ] BoletOI CO- . 
dos intcllige,imo nifi petcodi 
edantut, pizfens pedculumlk- 
peoumeto minantut. p. ,^1- 

7 Cmiicuii ^ tkyrfi bildiruni, J 
Id cft , pedicuti Sc coipata. Bo- 
lcti ecaut ptimum £ quatuoie- 
j...- . '-ii^i quj (anta oiim 
Ant , quid ncmpe ex 
exGcllcicc; ttia Tei6 
leliqua Fiad»!*,Ofyis,t^ Tio- 

vica Tibctii i. 42. 

Circii raHai quCicQa frAt' 
iffimi Miii ir fmlli lu/hinH' , 

Hift. Nat, Ut. ili. ..'1, /I.W r..Goo3lc 410 A p I c 1 1 C oE 1« I I Ijb. Vn. iMi mnif ftjhnlm : •pinni fiM- 
rfM-iW iMtfiim crimm iHMi, 

IdemHifl.N«.L.XXU.ctp.>i. 

iDtcl fiiDgoi bolai pimiini 

lacnm obiioeiit , iJuoiGalciiut 

_!_■__•_ — -isdicit; finu f(Katk>&ia Fcrioilnin. 

Fcivcnci bos moti* tat 
apud nepoK* comedeie. St- 
" Q. 1. IV. «jp. i>. 

am tiiiil illil ftlil 
Jn^tmm , ft mhit faii iMam. 
Sm ifimlu Mdtr, ixtiflimim C A P. XIV. 

» Tttbera. 

T^U&CT-fl radis , clixas , fale aipci^is , & * fiir- 
•^ culo infigcs , fiibaffas , & mitrcs in caca- 
bumoleuni, liquamen, cacxnum, vinum> pi- 
pct&mel, c6in ferbuetit , amylo obligas: m- 
beta ezomas &c inferes. 

Aliter. Tubcra dix^s Sc afperlb Gle in fiirailis 
afi^is & {iibaHas & mictis in cacabum liquamtn» 
> oleum yiridc , caKcnum , yinum modicfe Sc 
4 piper confia&im , Sc mellis modicum & fei- 
vcat: cumfetbucrit, amylooHigas, &nibcta 
compunges , ut combibant iUnd : cum benc fet- 
buerit , cxomas , infcrcs. Si volueris y eadcm 
tubera oraento porcino involves & allabis> &c £c 
intercs. 

vf/«fr7«iwAOenogatum, pipctjIIguIUcum, 
coriandmm, tuiam > Tiquamen , mel, vinuin^ 
oleum, modicc caic&cies & iufctes, 

AIutrTutfra. Pipct, maitbam, tutain>mel> 
olciun» D5 .ij.-Googlc Cil|l.If. &E AKtB Coq^UINARlA. Itl 
oleumi vinum modic^ cale&cies &ii]feres. 

I Miter tubera elixa eumporroy deinilefalc, pi- 
pcre, coriandro concifb, < mero optimoinfcrcs* 

ytliler tnbera. Pipcr, cuminum, filphium, 
mentham, apium, lUiam, md, acetum vcl vi- 
num, falemvclliquamen, & oleum niodicc. I TViirt.J Dc hii dldumli- 

■■■ bt»I.c.ij. 
? Xmratta 1 haccA. ramufcuJo ■ 

: cu|pi<tu]a. 

meft »/■■ .._.. , 

acioiondi, iDtccdum ad pugDi 
niiigainidinem , aualinjpfeviili 
in agto Monrpejrulano eiuUi 
al quoniodocuniiuecondiaDnii, 
ruum fapidiHiiDUiii guftum le- «u , qui patu) eft, 
culo rerbiun foimavit SurcUrt, 
pio Suiculo aSgete , qu6 fz- 
pius utinu. 

) OlaMm vmiin.] £x TCtnfto j ^lilir lniiTA ilixtciimpirra, 
trr.] Hoc candimentmn <i ve- 
toAo codice adfcriitfmus: [a- 
Lo itaque codice uCus cft Hu- 
mcibenluii atque Toiinui;iii 
«uju» ediiioae boc iUtR.miir.] 


nalen 4 Piftr H-.frtam. ] Vald« 
minunii pipetis pulvis , ob fuin- 
mam fuam imaiitiidinem , Ito- 
machoiofeflui efli: dicitut. 

6 Mirt tfiimi.] fortiffimo, 
oe veneuo , ikefda ^ , oo- C A P. XV. 

> Ctktajmm. 

' T ArG)/9r<t/t0 pipec, cuniinum, t nRam,mel, 
liquamen, oleimodicum: cumferbuctii. amylo obhga*. O 1 H u. 

j.5™dj,Google £i£ Apicii Coblii LJb.VH. I p OtmfM». ] Nunc totani 
^ plantam , □uni: plinti 
ndicem fbUm Ggnificat , qiu 
ciuda & coA» ial^colureaa, 
cotonci m^ odore limilis, cO' 
mcdebanit , ttUufid « bU fgrt' 
gii amnioa , miliirtqM , fM HH' 
wu /«ii/ii fmrint. Diorcor. 

j l(iitdm ni lijunm.] Le- 
fendum. Mm, m/, l i fumi K Fb alKtfii.'<i NUiaaim ftrfc 
olus. 1h t,^fu , inquit pli- 
niui, H. Nit lib. XXL e.i(, 
KthiUgnu atKtft, -firiliirjtm n 
In-lit. MartiaIislib.Xm.Ep.(7, 
lamcn Flinio coDlempotancus 
nova« hu dap» lidci. 

iBlUam TiMii lUu, tiBuf^ C A p. XVL 

^f^Ochkas laSe paftas, Acdpics cochleas, 
^^ ' Ijwngizabis : 4 mcmbranam toUes, ut 
{K>flint piodirc : s adjiciesinraslac&falemuno 
die:-cstecis diebus in lac pcr fc , & * omni hora 
mundabis ftetcus ; ciim paftx fiiciint , ut noD 
poflintferettahcrccxoleo, friges: mittesoeno- 
gamm. 

Similiter ex 7 f^te pafci pofliint. 

Cochleas f^e puco & oleo aflabis: laiece, li- 
quaminc, pipere, oleo iiifluntlis. 

Aliter. Cochleas al^, Uquamine, pipetCj 
cumino fuffimdisaffidue. 

. Aliter. CocBleas viventes in * lac filigineum 
infiindis: ubipafliefuefinc, coques. D5 .ij.-Googlc Cap. I6. DE ARTE CoQjriKARIA. ZIJ 

1 f^tkibj.] Scilic« l«Mftre<. M tidiit : MtjKi irt i vimjanf ar 
/nini, fmifin ^fritmti. tlifn 
hx Hmfmioa fUuimi frtdiffi. 
fiioiiu H. Nal.lib. XXX.c.ti. 
^fEws nuBxii, auchoie Cdfo, 
trm fmai ^ ftinu^ iiluii. Lib. 

} Srtn/itjiu.1 Id cA , rpon- 
gia dneiges, ic emundnbis. 

4 JUmtrwB.] Id ca, pdli- 
caiatii Sc opuiinentum , qnod 
coDcbx fbraiacn ipcnt ic clau- 
dit. 

fi Onmtrri.] Legcadiini i «mi 

7 Pk^.] Legcndimi ^», 
hoc cll , faiie in pulverem 3c 
fuinam redafto , Sc in puitii 
modum cum \idx aiu fapipa- 
tiHiimitn , ut iliqui faccic {a- 
leM , conJFcfto. 

Varro. de R. R, ni. c. 1+. 
„ H« fs^H , lit , /''giWf /»- 
„ im «4 , M •/;«> nM /trvn- 
„ nlmi iiHHifiml fipt & f*m, 

„ Mftfcw^, fM /-.!»>.»*.- 

„Ua , m amn tn f$i. Vi- pnditi ] Id eA , catum gora»- 
tia : igitui id lil tcmpoic biu- 
mx, quando illo opeiculo tel 
teilaceo grpfeoTc , vel mem- 
biauaceo coMu aeds injuiiu , 

lai » rfi.. I NiU tamen fub- 
meifc Aieiiai hx leiidlicsCo- 
clilcz , Jac IkUiun non guAa- 1 fwi^t /4^ fil^iW. ] Hxc 

paftio fit invitig cocbleis , 6c 
uon aliquafagiiiuio eiiftiman- 
dj cftj ut fomaiarii Toiinus. rHif fupciflua mundabunt : igiiui 
hzc iis medicamcDta fiint, non 
cibaiLi. Seguittu , «n p^a 
fmnti ,. u m pifim fi tmptiia 
RiTdif»; rdticet, capiiaSccei- 
vices intia te&u mai lecon- 
deic : quod moiiencium ei im- 
meiiioiiibui , fic non laginata- 
indicium c3. 7 Si^ 1 la< ir&ptaiptfdpig-imi.l 
- hc , ad ciaffi. 


■iatiim iipuuUi : nU ptfltfiut ..., 
;«fHi,] Hzc autcm omnia pa- 
ftionis gcDeia mundiiicm Co- 
'Ueamm ■ caiumquc purgatio- 
icm 1 fieicoie atquc imbibi- 
ionan quaodam condimeni»- 
lim ipvoluntaiiam Ipeftaut ; 

io atque (aginaiio 1 Vaiioiie 
ic Flioio cxhibi;a. 

finfitiilillm itrnii , ftU tjjimm , Nat. XXXIL c. : cap. so, R i.5™dj,Google »14 A p I c I I C 

'hUtnaii^ fmc jnri aniiiim, 
btmli farcim wnun ; qnod cx 
Atheazo ^uoque confiimMui ; 

*t ia IVtlMJIK aU^OK M1U* 
mtximi artiai 3A haac ufiim 
laiuiaiina. Cm aniem ti* par- 
ict prc leliqua c?iinc fiimpfc- 
lit iftc Palji^m ipud Felio- 
nium , nulk raiio b»&eam i 
ciilidi daia t&. At cx noOia 
AcWunuB ^naltmit «Klfiat . 
iplii Cochlcinini ccivicibut 
Otgloa Kaieracioni dicaia po- 

flXTimi aiinmili ( lliu icddicui , 
mix.f'-'! I i' «■ multum iac- 
cofc) ^ ftiait ^at. Alhe- 
DzuG. Niminun ob putcs gc- 
neiiiioDi infeif ientei , dupli. 

SiQ hic quznj ', oim Co- 
chlc«ic a Cochlea didom Aic- 
lii i fcito , CApul iltiat iofiin- 
menii ineiiniiii fuifle ttmii ad- 
modum miUione pioduSura, 
ut Gc (0 cochlex toSa eom- 

Uatlislis Lib. XIV. Ep. 121. 

SumCKhUibdila.fidimmi, 

Snmqmd fdi pKim, tm Cr OE I, I [. Lib.Vn. 

concoilu difficilcm : fed qiut i 
vcnlckuli caloic fupcciiiH,valdc 

da ^ P*<* iil* iyoi, (\ax)fn- 
dyba djcilui , fic laaium oon 
caicilaeinca cll , a Ltdm^ , n 
qua viiceia qiixquc leiieUa . 
coinpieliciiduntui ; unde noq 
finc laiione poftciioics Medici 
phchili laboiaaiibus , tabidif 
que , & ctnaciatii , eas pluii- 
miim confeite ciedidciunt. 
Caiaetius Cclfus II. c. 10. oo- 
Chleas inicicihociinbccilliflima 
maiciii tefeil . ciira cicra 
fctipioiei poteotci MJiiitc lcii- 
baui : ideo labidis coQvcniiiin, 
qutid (iomadio medeautui, au- 
ibofe Plinio, 8e fecile in chy- 
lum icli>ivuniui , peityie oier 
tas omncs digefiioaej , nlpote 
lcvitlimz maiciix , fccuiiut , 
commodcquc pcrJpircnt- la 
huaclealuniHocaiiutpitaiibus 
appeticum eicirati Cochka «ii, 

l.U.f«.4.lf.5<. 7-*»« a fpBlSl, luiDtolU ; ideft,ut inr 
letpietaiuc Pettoniut loco fu- 
ptt citilo , CKhlmrmB fi»jmf C A p. XVIT. 

Om. 

^■^ Ovaelixa: Liquamincj olco» mcro;vel 
ci liquainine , pipere, lalere, /a D5 .ij.-Googlc Cap.I/. OE 4RTE CoQ.Ur^'ARIA, Zif 

* In QVis taalis. Pipcr , Jigufticum , nucleos 
> intiifbs : mfTuiides mel , acetum ; Hquamine 
tempecabis. ^ litjmmim, &e.] I^gen- 
dom puio, Ov f,iu : "■!(•". 
Ova tlita litpuummt ECC. lCnLCCt 
iafetunmi. 

i -^*/ii.] '\Taxi vocat ova 
Kncca Si ■noUia , quzque rine 
<onice Sc putamine coaa funi 
in aqua : qualia Gc Itonucbum 
confoitant, antlioie Sctiboaio 
Laigo c. 104, In aliis autepn Api^ii libtii ali- 
tfrle^wi: fcdno«aliieieipo- 
nitui ab Humelbetgio. ^wrf. z h nii iftlli.] Oronimlia- 
paloiuni mentio fii apud Mar- 
celiutn Empeiicum ; finim itri 2 ^f^ tJiM, Sunt teneca, 
fato > Ibitiilia , aut ctitc in 
tcoctiiudiocm quaaipianKoin- 

po&ta. Ita ezpofuit Totinus. Ui. AdvtiC. l.it>.X.c.ji 6 4 API- 

D.5™dj,Gdog[e ;liiS A T I c I I C OE I. I I Lib.VIlI. 

APICII COELII 

L I B E R VIII. 

Qui 'TetrjvVus appellatur. C A P. I. 

" In Afro. 

' A^'"' ''** conditur. ^Spongiatur , & fic a. 
ipcrgiciir ei fal ,■ cuminum tcinim ; & ^c 
inaner, i Alia die mictitut in farnura , ciiin 
coftus fiieritj perfanditur piper trirum. • Con- 
dimcmum Apriiiuro; HieU liquamen , caranum 
& pafliim. 

jiUier in afro. 7 Aqul matiniL cum taroulis 
lauri aprum dixas , «juoufque » madefcac » co- 
riuin ei toUes : cum lalp , finape , accto infc- 
rcs. 

Aliierinapro. Terespiper, ligufticum, oti- 
eanum , baccas myrths '<> exemeratas , corian- 
dturo, cepas: fiiffundes mel.vinura, liquamen', 
oleum roodicc : calefacies; amylo obligas, aprura 
in farno codum petfandes. Hoc & iii omiic 
geniis catnjs feiinx &cies, 

/» vLi ,. Googlc Cap.I. DE ARTE CoCLUINARlA. ilj 

In aprttm ajfum Jhm fervmia facies Jic. 
Pipet, cuminam fri(^in,apii femcn,mcinham, 
thymiim, lamreiam, " cnici florcs,_nacleos to- 
ftos, aniygdaia tofta, mel , vinum, liquamcn, 
acetum , okiim motiice. 

Aliter in afrum ajfnmJHra ferventia, Piper , 
ligulHcum , apii.fcmcn, mentham, thymum , 
nudcos toftos : vinum , acetiim , liquamen, o- 
leum modice. Ctim|us timplcz buflicrit, tunc 
(titura: globum mittes: & agitas cepa & ruta: faP 
dculo. Si volueris pingue jus fecere, " obligas 
)us albo ovoTum Uquido, movcs paulatim, a^ei- 
gis pipertiitum, & iuferes. • 

yns in aprum elixum. Pipei, ligufticum, cu- 
inituim , lilphium , oiiganum , nucleos, u ca- 
tyotam: mel, Hnape, acemm, liquamcn, &o> 
leum. 

yusfrigiiium in afrum elixum. Piper, careum, 
ligufticum, coiiandri lemen fridum , aiicthi ie- 
men, apiifcmcn, thymum, origanum, cepiil- 
lam, mcl, acctum, fmape, Iiquamen,oleum. 

jiliter , jus frigidum in aprum elixum, Pjper, 
Itgufticum ^ cuminum, anethiiemen,thymum, 
oiiganum , (ilphium modicum , emcx lemen 
pluXculum : {uftundes meram .' condimenta vi- 
lidia modica, cepam , Pontica vel amygdala fri- 
^,da£tylum, mel, acetum, merum modicum: 
'4coloiasdefruto: liquamen, oleum. 

AUttr in Jlmro. Tctespipct, Hgufticum, ori- 

eanum, apiiiemen, lalerisradicem, cuminum, 

O j f<«. D5 .ij.-Googlc ti8 A p 1 c I I C oE t 1 r. Lib.VIJI. 

^£niculi lemcti , mcatn: li<]tiatDcni vinum, pal^ 
itim, facics, ut fcrveat , c^in fetWtil , _aTt^h> 
obligas aprum iniio fotas , Sc int^reG. 

Pemd aprina ita ii^Ulur 's referui Pcr aiii- 
culum peina; palum mitces , ita tu ajKm H came 
Jepaces , uc poflii coiulimeiuum accipere pec 
pornubm , ut univerfa impleatpr. Tetes fnpcra 
baccamlauri, ruram = li volueris, laier adjicieSi 
jii(^men " optimuin , car^num , & oJei viridif 
guttas. Cum impieta fuerit , . conlbingitm ii^ 
pacs , qux im^^eca eft , ex lino : & tnittitur i^ 
'7 zymam , elixatur in aqua maiiiu cum l^i 
" turionibus &; anetho. HUMlLB«1lSfUt. 

1 •yEirjpiij. ]Id eft.TiWsut, 
* ^Mpu. Quo nomine 
mfrr["'u e& hic nbtt aStima; 
to qubd m iplb quadmpedum 
■nimalium, quz cibanunufiim 
pubcni, oploaia, liutiorcsque 
condituu tiadanlui. 

I /•■ ^pTt. ] Cane Aptioi , 
e fcio &i]lo gsuece Cioi apfi , olio' 


; epulis appoitti vfl 
foMi & iDteeii.ceu » Plinio 
manifeflumeft. Caio aprina le- 
Tij conco^ioois , mdio'i<IUe do- 
mcAica: il«nie«/aii#»'i™'ii 
& f/nrnni tlimmii , authoicCel- 
Is.HippocTHtesdeDiMi I. ii. 
1.XV. ait:cato fiw fylTatici,iifii- 
. velic cat, canoboiitl ,'Se movel. 

vetijfle cumplaii legMrdun , 

ftSiu fiunt , pnfmiiiiir fiftr. lo EximfM']1-tffBium pu- 
3, (wiiroi^, id eft , cicoitiT 
cans.Fettotuai liboailat quem 
libmin , ccitc. »oa iHiua Tot 
liai; itaqucVeuHiiWiiim. Lijl^.l 
mulla ie oScmnt Miata , bd 
leyioia , qu^ ui ajuiotiie di- 
gnum Ci, quAic confulto Illa, 
Don tamen Gac .cniaidalioiie , 
piiiciiie fjtius divainut.[Ta' 
linui huQC locum legit lic , drKm. Liflci. ] »/■«.■- msM* tifl, 

ma «friiMni. ] L^ Qntifit- 

— ta:. ut in tMtu. hli pio 

lcgete [Dllueiis ahiM. 

- tiU^/ivJj.lLegenduaii itliS"! .i Carimw.JFofthaiicdifito- 1...G003IC Cap.I. ijE AllTE Co<JJfIHARIA. tip 

nEm ti Tetafto escm^aii ad- 
jcribouluiii cfl, *»' : qucoud- 
modum poH ilum , alieruni 
condimciuuoi , quod icddi- . 15 Itfioiufvr «TiJi/iMi,]Lc- 

Hoc ell, juxta aniculum £c m 
pute , qBA eft aniculus. Eft 
autem atiiculus coipoiii & 
mcmbiQnun oodus , ut vociu 
rliaias. H. Nu. LXI. c.17. 
iS mimnm. ] Ex TctuQo 


1« C -1.] L Tnrf j. ] liCgeii vocantui 

liQnci fummitatum aiborum 
vel aibuflomni icneiitne). 
LauQ cuiioo» jfl l)9i: »{>* mit- 
f ito , ut olivas dcpiioiant. I Lt ifrt. ] Idem fentit de 
fuillz caiuii eiccllentii tjalc- 
I1U9 Don llae tatione , lib. III. 
dc alimentoium fjcultatibus. 
(MniDin t^—nm ftnmijlmi Jiuan 

f.f ««• friai imbchm : fi mm 
farihui twniMnaibu , ftnm mt- 

Stm umidiriit , f/lot dii fit- ,fiMi , fip" 1 ^r ;« <«&«■.] Non de 
firfido tgto, (ed dc ^iqna car- 
nis aprinz paiticul^i iatcllM^ 
dui dt i peiindc ut ul<iiw> lo- 
co de pema mcntioncm (adu- 
nu eu. Unm «iccn Apii 
coDdicndi moduin, vide ipud 
Hontium, l U.fac.i.Tei£ti. rJ imtlUUffmi, 
FmiiUimt fitmttlnm, 

4 SfH^i^f tr ^trsim •) 

/W tr fic m^] HihH 

aociquiui f)lc ad coadieiiibt 
caioet poicinas : qim jinc di^ 
ficiUinu coucoqmuiu. 

f Cwtinmiwn ^riHMI.] Sd- 

licct md , li<]uacDcn , uis- 
num, Ec paiiuiii. 

7 wJjM mtritu ni* mwi^ 
iWi I^MUl.] Igitui piop« ffUM 

dcEit ii , qui hu)us coOioiM 
auinoi (mt i ta ad ialii con^ 
pcndium iique paicimoi 

an pixllitntiain. Etenii- 

folGDs vel foniium coailis 
mt^s medicamcnloliii , pio- 
picica quod lliplicui cft : AI- 
tei i matinis aquis , pec info- 
latjonem ludis & Digticaiu, 
ad fairamenta aptioi eJL ic ijno^ in maoello vc«- 
fetaceo , ad diftiDftiaaem i 
01 vidctin, coi£i fuii apud Ve- 

ID tfcefi mfHh» nmm>«,| 

Odioilii live lemiuibus du- 
tiurcnlis puigatai , Hve enu- 
dcatM. 

II Oiid fitrti.l Ad coloiit 
giatiam. ( fmla fitnm ) ini» 
Lvilius t^ciDiui ^iWtw. 
S»r. & er>f». T. II. f. 4J. 

14 ainat d^rmt.l NeiDpe, i.-Googlc ito A p I c I I C 

cx vlnci lubco dccofio, Uitot 
ciomm nondum io aium culi- 
Qiiiiiiiiii auc ccit^paicc admo- 
dom iirdqiie adliibiivim fuiiTE 
in coadimcntis i noflio Api- 
cio : cjus ceiti: femel tuuuin 
in piimo capiie piimi libii 
menlio St. At apud lautiorci 
&oimnos magnus eiat iToci 
ufas KUfm in conriviis , uii ci 
retioolo io eaua Ttinwlehio- 
oi) conftat. Oimui fldonn. lut condimeiitum aliguad cx 
:rtKO, Idem meiniiiii (cobem 
ri cioco imci alia Ipaifiun 
n ccenationibus pci pavimcn- J OE L 1 I Lib.vni. 

17 AfifiiVw M Z»iiMiii,i Me- 

lius Zrmm, pace Humclbci- 

gii : locus adeo leftitucndus 

eft. Itcm iii&i cap. 6. aliui 

Jocuj limiliier, Et iullimi tj- 

m> {non Eyma) <»> mtdic, ftli, 

fntminiKir. Non itaque benfe 

jicmam hic pro frimuKo ali- 

quo ccpii Humelbcigius : quip- 

pe olla , in qua aliquid dcco- 

qiiituE , zema vocatuc , aapd 

' (iUT : nempe de vafe co. 

inacio , non de aJiquo con< 

□enlo uceique locus intec- 

^tandus cft. Vidc Cafaubo- 

& SalmaQum ad TiebcU. FoUioi cap. ] C A P. II. JUS in Cervum. Teres pipec , liguftiauiii * ca- 
reum, origanum, J apii femen , bderis radi- 
can, foeniaififemen: fricjbis: fuffundes liqua- 
mcn , vinum , paOiim , oleum modice : cum 
fccbuerit , amylo obligas, 4 cervum codum in- 
tro forks tanges, & infeces. 

/n s Plajcerste. Similitct & in * omne genus 
vcnarionis eadem contiitui$ uieris. 

.Atiter. Cervum etixabis & fubaflabis : teres 
piper, liguibcura, careum, apii femen: fuffun- 
desmel, aceium, liquamen, oleum calefaftom.- 
amylo obligas,& carncm pcifimdcs. Jhi i.5™dj,Goeglc Clp.l. DE ArTE CoQJJINARIA. 12,1 

jus in cervo. Piper, ligufticHm, ccpuUanv,' 
origanum, nuclcos, caiyoias : mcl , liquamen, 
iinape, acetum, oleum. 

Cervitit conditura. Piper, cuminum ; condi- 
menram, pctrofclinum , ccpam, rutam, inen- 
tham: mel^liquamen, pafTum, carxnum, &o- 
lcumniodicc: amylo obligas , cum jambullitt. 

ynra ferventia in cervo. Piper,Iigilfticum, pc- 
trolelinum , cuminum , nuclcos loftos , aut a- 
mygdala: fuftundes mel, acetum, vinum,oleum 
moaic^, liquamen: & agiiabis 7 embamma. 

In cervinam a^am. Pipet , nardoftachyum , 
folium, apiilemen, cepamaridam, rutamviri- 
dcm: mcf, acctuni, liquamen; * adje^scaryo- 
lam, uvampa^am, & oleum. 

Aliter in cervum t^um jitra ferventia. Piper, 
ligulticum, pettolelinum , » Damafcena macera- 
ra: vinum, mel, aceium,liquamcn, olcum mo- 
dicc ; agiubis porro & faiurcia. I IK em/t.l Cajne «ivini. 

Carocetvioa bubulz fei^ 
ifCmilii cjt. Sapidioi cfiii 
xftate , quW hjemc , pizct- 
pucQuc mcnlc Auguflo. Floii- 
mi eft alimcnti, Autboie Cel- 
ib. l.II.e. i!. 

I CinnwR.] Lcgcnilum , tt- 

i .^ fema Ttiiam.] tt 
vtia&o eiempliii lcgeuiluiD, 
tfiifirm , Ufmi rUium. 
, j Flaijami.1 Piatyceioi i 
fj^lTcfliium canuuiu Sc daina- 
mni guicK «ft. 6 Omi j^omi iiiiuiiioii. ] Hoc 
cft , catncm feiinam omncm, 
qux renando ad ctbi uflim 7 EnAihm.l Legendum m^ 

himirt , boc efl , iiu jam di- dc Apio , ita nSc de csunii i.5™dj,Google iis A P I c t I C OB L t I Lib.vni. mra* fwticuU oiudao) ei- 
plicandui eft : Eidem quoqiic 
capteffio imrt /iru de apro 
liipi^ (cap. przce(L)hiibctut. 

I h Plajattu.-^ Mihi vide- 
lin aoiaial i danuunm (aDttim 
gcneie tuc dciignui ; quibos 
Dcmpe lata. conuia Itini , pei- VeaatioDun] fcilicn gctKii ^ 
quz hoc Sc fequcntibus caairi~ 
bus nmncraiKut , & ad ceivi- 
nuni genus lalc rfeOaQC ; ncm- 
pecervui, platyceros, caprea, 
ovis frmj , boa , hiduj , a- C A p. IIL 

I In Cafrta. 

JUSinCifrea. Pip«. Ugufticum, cateiim, cu* 
tntnum, peitolelinum , mtzlcmcn; mel, Ci- 
tlApC, lccmtn, hqusmen & oleum, 

jititir jus in C^«a alfit. Piper: * condimcn- 
tum, lucam, cepam: mel, liquamen, pafiiun* 
oleummodicc: 3 amytasj cum jam bullut. 

Aliter jtu i« cafrea. Pipec: condiraenmm, pe- 
trolelinilm, origanum modicum, nitam: liqtla- 
men , mel , pa^m & olei modicum : amylo 
obligabis. I Js Cdpnt. ] Gapteiium cai- 

^ QC. Caio capieanun boni 

<E bluiimi "lin"!!!' cfi, autho- 

<«CcU<>.lib.ll.(.ti, I 1...G003IC Cap.4' a^ ART% CtkQ^OtNAlLlA. 11) 
C A P. IV. 

I /» Ovi f*ro. 

JVS in Ovi fero ferveas. Pipcr , ligulHcumi 
cuininum, memham ficcam, thymum, fit 
phium : fufFondes vinum : adjicies Damafccna 
macerata; mel, vinura, liquamcn, acctam, 
pailiim ad colotem , oleura : agiubis falciculo 
origani & mcntha ficcK. 

^yns invemmnAus ommhui elixii & ajps. Pipe- 
risfcrupulos VIII. ' rut£ , liguftici , apii fcmmi!, 
jUnipcri, thyroi, mentha aridalcrupulasfcnos, 
pulcgii icrapulos iir. hic omnia ad leviflimani 
palvcrerarcdfges, &inunumcomrailccs, &te- 
tm: adjicies in vafculum mel , quod fatis crit, tc 
his uteris nim oxygaro. 

Jufrigidum in oimifero. Piper, ligufticum, 
rfiymmn, cuminilm friaura.nudcostoftos: mel,- 
acctum, liquaracn, &olcam: Piper afpetgis. 1 1K OBifin.t UtitM diaioiK 

Orit ia nHlailln» geni- 

K ..vcteiei imitanis. Prmm 

ifiru fcKdihii tt htmitOilu itm- 

V»iw de a, R. 1. 11. e. 1. ve- 
luifi oTiam kiomta caio oan 
infHiiini habecBt , & dome- 
niea nKlioi , ut qiM miniu hu 
HieiUIIt. ^ 

I^ onuiia in gigncndi cafu 
Olqilc ad diaionem/mifWw. 1 lil 0»! fin.J I 
igd Ebobiceiilu & WeflmoE- 
landi* inmniefi orel fufit,qni •. 

uunqaam tia&anrai ob foit>> 
tcm 8c campos inrios. 

1 ?■! a vatlitmt»! tmmHM.I 
Elegans conditura , & qoB 
mOTC mcdico pislGiipti , ia 
Eleftauii curmdim fetml , 
diu ftmii poteft , ut gix- 
&a fit in oiUBCBi ulmii le^ i.5™dj,Google ii4 A P I c I I C OB L I f. Lib.VUI< 
C A P. V. 

I Itt Bnhdttfivt ViuUmg. 

'XN ^ yaellina friSa. Pipcc, ligufticom, aj^ 
ifaneii, cuminum.origanuni.ccpamnccani, 
uvanipafTam: mel, acenim, Tinum , li^uamcn, 
olcura, cfcitucum. 

In yitellinam jive hubulatn cum porris } fiu- 
cidantis, vel cepit , vel colocaftis. Liquamen, 
pipcr, lafcr, & olei modicum. 

/« vittdirtam elixam. Teres pipei , tigufti- 
curn, caieum, apiifemen; iufiundesmcl, acc- 
tum, liquamen, oleum: calefacies, amytoobli- 
gas, & carnem peifundes. 

Aliter in Fttulina elixa. Pipcr, ligufticum, 

fixniculi (cmen , origanum , nudeos , caiyo- 

, tam: mel, acetum, liquamen, finapi&oleum< 

HuMiLDEiaiuj. I ViitUiiu.l' Sdlicet caioe , 

quz Ik, viiMliiu didnu. Qnz 
laudabilioi eft baboii, Ic a 

. __. _,. jot in cibum admittimi , c__ 

e vidfii. VaUda eil tcmpcialo qiull aliaienta ptt- 
B&difficultei ■■-" — ■■ ■ '■" '- 

nai nb' dt hoc aniiiial , 
caioquc & fannna & licgiave 
eft. Qionun lae leDue ell , 
liG & Tanguis Sc ctuo. Cilfiu 
IL c it. exdoineSidiuiniia- 
libu) bubiiJam plorimialinieiiii 
Bc ftomacho aptillinvm dTe 
didt, Bc '— - habet , CViJdHii.] LcEcndmti 
>, ftcaiMtii , id eft, feai- 
. 1 lucddendo lic difiii: i.5™dj,Google Cap.5. DB AKT^ C0(^UINARIA. Zlf i h («M*. } Male HippJ- 
cratC9 exillunivit de bubiiUaa 
cune: At Mcufiiuliueft,qub(t 
laii , ctni miDUi domeflici u- 
fus fuit illis tempoiibiis i de- 
inile ofiialio vli liinota, cei- 
tF in ifiii aniinalibus , tuuilni 
fiiciii liaud uliupata. At 
n apud Dos fale 
Sc pioFCec aiiiis 
lempeiaroeonun miic diutius 
pci fe feivatui . doaee teii«> 
icfcat , 3c admodum falubtii 

I /« Vitltliiu.'] ErikUliir imlt 
ixc^iuvit u-ffnmftti, aliiwdi 
tlitm imirrt ■nnt. Noaiiio de 

■--"■- '■■•- •■ - T. refc- 


Re CibaiU lib. IL 
jiiifM,'*- •Hi nmrin : fi 
ir ptlat laigi iit apud nos etiam de fagina 
agnoium cx mcio ladc : adeo 
caio maiimb tCDcUa optimi' 
fapit cz fuavi □utiimealOiquo- 
□iiun in hii concoOio , ut ce- 
ledoi, ilacmikoiecieifumptc 
pjitieeps , ie. pioptet paitimn liani elt -. Exemplo luit Vulpei, 
quz AutuiQoo ob uvaium efum, 
ccltc Galeao , piobatinlmam 
camcm bjbcnc , alias iagrats. 

— JnvenaI.Sat.XL^.iS£, 

HtiUlMi & M* rrfH autfUr, 

i„fii.»l..tk,: 
NK dnm tMJu, virx« Immlit 

maiUn fdilHl ! 
Sfi fltu ItSii itlnl fun c A p. vr. 

* /» Hado vel Agm. 

* C*' ^P"^*" ^'"^'"'f ^e^ agnina. Pipere, liqua- 
mine, coques ) cum phaleofis pacatariis: 
lutiundes liquatnen , pipcr, later, cuminam tii- 
tum, buccellas panis, oleum modicc. 

Aliter hjtdinamjive agnimm + excaldatam^W- 

ics in cacabum copadia , cepam , cotiandcam 

minuttm fuccides. Tercspipcr, ligufticum.cu- 

I P minum : i.-Googlc ae A t i 6 1 t C ot vt t Lib. VIII, 
mlnuin.: liquamen, oleum , vinum; coques: 
cxiAaiiics in patiiia, amylo obligas. 

Aliier hadimm five agnunm excaldatm. ' A- 
aniua cmda tcitutam iii mortuio accipete debCT. 
Capdiia aatcm , ciim coquitut, iacdpii triiutam. 

/a hddum fitie agmnum al}itl>t. Hxdi co^- 
ram, ubi eum ex laquimine & oleo coxetis ind' 
fiim, infundcsinpipere, lafece, liquamine.oieo 
modic^.' & in Craticula dlabis , eodem jute Coo- 
tinges, piper afperges & Jnferes. 

Aliter »4dusfiv« agniu i^tn, Pipetis (emim- 
ciam, alareos lcnipulos VI. Zingibetismodicuffl, 
liquaminis optimi heminam, olei acetabulum. 

Hadus five agnus ' firtHgatus. ExolTatut dili- 
gentcr 7&gula, (ic ut ucet fiat , & intcftina ejus 
intcgra exinariiantur , ita uc in Caput inteftinanif- 
flentur, & pet noviffimam partcm ftercus cxina- 
nitur, aqua lavantur diligcnter ; & fic implcntuc 
admixto liquaminc , & ab humctis conluitur , & 
miEtitur in clibanum : cum co£him fuecit , pcr- 
funditur jus bulliens lade. Piper tcimm , liqua- 
men,'caraenum, ' defiiicummodice,fic&oleum 
ctiam : buUienti mittis amylum ; vel certe mitti- 
tuc in rctiaculo , vel in Ipoctella , & diligcmcr 
Conftrihgitur , » & bullicncl zyma cum modico 
ialis liibmirtitur. Cum bene illis tres ^° undas 
butlierit , levatur ,. & denuo bullit cum humote 
fi^ra fcripto, ballienci condituta perfiinditur. 

Atiter hxduj Jive agnMiJjiringatus. La£Hs fex- 
tatium unum , mellis uncias quatuor , pipCris 

ondamun^, laiis modicQm, lalms modktim, 

da. i.5.v8dj,Google Cap. tf. DE ArTE CoQUtHARlA. XVf 

<)aAylostritoso€to, )us in ipftusoleiacctabulum> 
hquaminis accrabulum , " mdlis acetabulmn > 
vini boni hcminam, amyliira modic^, 

" Hxdusjtve a^s crudus. Oleo, pipetefri- 
cabis , & afpcrges fotis (alem purum raulto cum 
coriandci femine : in furnum mittis : afTatum in- 
fctes. 

H^tts jlve agnus 's Tar^eiams. Antequam 
coquantl, oinatus conluitur. Piper, tutam,la' 
tuteiam, cepam , thymum modicum ; Jcliqua- 
mine colLues. Hxdum macerabis in iRimo in p8' 
tella, qux oleum babeaccihnpcrcoxeiic, pei- 
fimdcsinpateliaimpcniam: teresfaturdam, ce^ 
pam, rutam, da^ylos; liquamen, vinum, ca« 
rdcnum , oleum: c6m ben^duxerit, impcn&m 
in difco pones: piper aipergcs & inferes. 

HxAks Jive agtms p^ictu. Mittis in fiimum : 
tetespiper, nium, ccpam, laruiciam, DamaC 
cena enucleata, laleris modicum, vinum, Itqua* 
inen&oleum: vinum fervcnscoIkituiindiKo, 
cx accto fumitur. 

H^dtts taureatus ex l^e. Hxdum cuias, exol^ 
fas, inceraneaejuscumcoagulo [oUeSi lavastad' 
jicies in mortaiium pipei , uguftinim, lateiisra- 
dicem , baccas lauii duas , pyiethii modicunit 
«lebella duo vel tria •- hscomnia.teics, (iif(an- 
des liquamen ,^ tempciabis cx fale : Supei tiitu* 
ram colas la^srexcaiiosduos, mellisligulasduas, 
^> bac impeniaintefbiu leples, & lupci hxduta 
componis in '< Zirbo , & oment«m chana coo- ' 
perics, fufclas: in cacabum vd pasellain compo- 
P 1 ncs i.5™d...Goo3lc ii8 A p I c I I C OE L I I Lib.VlIL 

nes haedum : ad)idesliquamen, oleum, vinum: 
cilm " ad mediam couutam vcnetit. Tercs pi- 
pcr, ligufticum,& jus dc luo fibi luffundes,mit- 
les " in defruti modicum , tcres, tcexinanies in 
cacabum: cum peicodlusfuerii, exonias,am]>lo 
obligas & infcrcs. 

HuMti.BKitoivi. veib fcquuntiu retba iotcipce- 

lativa expun^nda ccnlemui. , deft, igi 

htiliHt^, ^i'» "-\ < Difiiama mmtii^i.^ Lcgcn- 

^mam faptiniirBi diim , iifnaaii mtiici. Et Cc 

clui bumii' tMni. I rzpiuE ia iequcntibus h»; di- 

Ez his cum pe- i 3io cormpta caiUganda dt., 

-o Vniu.} Idef* -^-"-- 

U fciTDies I . pilUr. 

tialis toium caput iliquanto . 

2uilm C2lei3 mcnilua , lcriota 
iDt : adeo tn in mcdia mite- 
na poni poffint : authoic Ccl- 
follb.Il. c. II. 

1 Ctfndit lnSli pin igmipi- 
fm liij^mmit ctipiti tnm ftfatii 
ftratl I liqntmiiu fifit itfiri 
cMm imbrai knailiti faii ilit ™- 

4icc.] Kunc locum dcpiavaium 
& muiilum icii emcndate le- 
genduiti puco. Ciftdit htiint , 
Scc. ut in teitu. f 4j/.irf« auiem 
Ptrtithii intciUgo , qui umbrz 
conciliandz liinipatatL Nam 
rtopiuquii ftutic 

u.''ftena 


Diotcoiides. 

4 Exctldttam. ] Vocat cical- 
datam catnem elixam 8c cofiam 
caUdam , Ccui veietti aqua; 
■.o calida. diccbant caldam pco 
I.egeDdum puto , ebutliiio- 
ciuadaiiies. 
) Tattrpiitniiirt. ] Lesendum, pcwi 


1[ Httimfeiftiaiflintriflti.i 
Hxc vciba ex vctulto cxcm- 
plati adfctipQmus. 

iG Gifi.] Lcgendum puce, 
uris , id eft , omenio. 

1 7 ^il midit cira. ] Lcgen- 
dum , td nuditia aSwrtm. t Cm»TbtfHliifrn>iviii.1 Pa- 
lietatiis , qubd ad paricies & 
petgulas fcaadcie apii func. 
9 £l titilmai Zrmn.-] Rcfti- - 

, tue Zinw , ut fupii cap. 1. p. 

cn^ f i!]. oftecfum eft , pio olla 

I quadam. 

6 Siriifliidui , i'd ^ , NMia-l tl MlliitalAuliim.'] ClUKiel 

iKf/tM.l Lege, SiTi«g,-ifi' V[ iiilioccondimeoiobislcdiTeifo i.5.-.:»d j. GOOglC Cap.7- DE ArTE CoQJplNARIA. llp modo ptarfcnbanii, nonvideo. 
At hoc non UDicuin cSe vidC' 
tui meadumi uam fxi i* ipjmi 
flii tuuli^iim difficillimc eipo- 
ninui oili icaibulum pio va- 
fculo accipianii, ut laft^ 

II Mjdiu fivi ^nru fm^.] 
Qi^ dum cmdus eft , condi- 
mentis afpergitui & perft-" , fibula, qui 

cuiguii ad veftem Cibligandum 
oinamentumeft. Optimenam-. 
que femci eiplicat Apicias lo- ) fiuiTe in mclioii codics 
- credibile cK j quemadmodum 
bonz tidci fciiptot 
14 H/dm hmrim»! ui lnSr.l I Claudius Daulquius , jimque 
Lac bubulum laiius mullo in ' in veteii fragmeuto mci M, S. 

Italia, quira auc hidiniun iut ] legor ~- 

— - — idco veiiSroile eft 7 Chtrtt frttlnia ix iK^t- 
h'i.] Mox. Cbtfit Atwrai & fi- 
ilai. Iiem - evaUm» frtiar»- 
lim. mplii.fitlttii 3cc »Jt jO/i Gabiid Hiundlieigiusl fj^. di&ioois fbimam ab 
ladlc ] iis , qui nihil aoa Cbiinvocet 
painm noiai IJdnan aducnntur. 
Hac leimonis canfiiecudiiiG FL 
Vopilcui fitltsirinni dixit , quo- 
modo 9c Cl. Salinifiui ioTrc' 
bellio Follionc legit ; Anaft*- 
fo fiiblioihecaiio FHmlaurimr, 
Apud SuidMi eft ti^>Mtiif»t , 
iri^,8>iuus> HlfrHtr. Di w4at. C A P. VII. 

' /» PorceUo. 

'IN' porcellam » farjilem duohus generibHt. Cti. 
ras,agmture excnteias, a cecvice omas , an- 
tequain prxdures , fubapeiies audculain (ub cu- 
tem , mitics s impenlam Tarencinam in veHcam 
t>ubulam , & fi&iilam 4 aviculaiii i loftio velicc 
alligabis, pei quam expiimesinauiem, ^ quan- 
mm ccpeiit : poflca ? chana prxcludes Sc * infi- 
bulabis : & pixpuabis aliam impenlani * iic h- 
P j cies. D5 .ij.-Googlc 4jo AH c I I C OB L I I Lib.VUI. 
cks. Tcres piper , iigudtcum , origaiiuin , W 

(eriSTadiccmniodiaim: luftundes Uquamen ; ad- 
jiciescciebellacodb, ovaauda, aliciraco&am> 
* jus dc fuo libi . fECvcai ; cumfeibncm, aviccl' 
\aa, nncleos, pipcc imcgnim : li<]uamtne icmpe^ 
las : imples porccUuin , " chana obturas & fi- 
bulas, minesin fumum, cum codus tucrii , ex- 
omas, peningesi &inferes- 

jtlUtr forcelltim, Salem, cumtiioin, lafer. 

Percilltu tiqutmintaus. Dc potcello cjicis 
i< uiriculutn, ita ne aliqux [mlpx in coiema» 
neanr. Tctespipcr, tigulUcum, origanun^luf- 
iundcsliquamen: adjidesunum ccrebclIum,ova 
duo milces in ft: porcellum prjcduratum imples, 
iibbbis, in " in feonella fecvemi ollx fubrait-. 
tis, cofto fiblastolles, utjusexipfb " manare 
podit, pipere alperliim infcres. 

In porcellum ^lixnr» far^lem, Dc porcello u- 
triculum ejicies , prasduras. Teres pipcr , ligu- 
Aioim , origamim : fiifiindes liquaraen : cetc- 
bella co^ba quod fitis fit , limiHter ova diflbives : 
liqitamine tcmpei^bis : farcimina co^ integra 
prxcides , lcd anie porccllnm prxduratum Hquf^- 
minedelavss, deinde implcs, inliblas, in fpoi- 
t«t1a ferventi oltte Aibmitics , co^hun Ipongizas, 
>4 fine pipcrc infctes. 

PereellHJ sfuj traihmelitMS. Porcclhim aira-" 
*Hm k guuutc exentcras , ficcas. Teres piperis 
«nciam , mel, vinnm : impones, ut fervcat, 
trndtam ficcaiam conFi*tngcs , & parttbus cacaba 
pecmifccs : agitabis forcijlo latui vtridis : tandiu 
coques. i.5™d...GoogIc C«p.7' I>EA»TE COQUIHARIA, tjl 

coques , donec knis 6at , & itnpinguet: ■> hv: 
impcpfiporcelliiniimples, furdas, ci)wr3scha(- 
ita, jn furnuminiitcs, exorn», £cinfercG> 

/a i* ffrcellufn la^f pofium , WtvMWi *^ t:^lf- 
4mt five fri^idum jure cruda Apifioji^, Adji- 
cics in morurLum piper , liguAicum , corian(Jri 
femeni mcntham, ruram, mcabis; fuftundcslU 
quamcn: adjicie$mel, vinumi &liquaminepi^ 
ccllum elixum fcrventem iabano mundo Ikcaium 
profundes, &inferes. 

Porcelluf FiteUi^nits, Porcclluni oruas quafi 
aprum: iale alperges : in fiirno gffjs ; adjiciesin 
tnortarium piper , ligufticmn ; futfundes liqua- 
mcn : vjiio & pa£Ib tcmpcrabis ; in caciib^ cunii 
pleo pufiliBin rervcar , & porceUum ^tTum jure 
glperges, ira ut fiib cucc jus lecipiat. 

Ptrcflim " FlocQiami. i» Porcgllum ornap 
in modum apri» JaU afcerges, &c in fornunimit- 
tes; dumcoqui[ut, aaiicies in mortarium pipeif 
ligu(Uaim, carcum, apiifemcn,. bferifraaiccm, 
tucain viridemfticabis; fuffundes liquamen i vif 
no fit paCfo ccmperabis , in cacabo c um oleo mo- 
dicum fecveat, ainylo obU^s, *= pQrcclIum co- 
£tum ab ofnbus langes : E^ii Jcmen tetes, iiaut 
fiatpulvis, alpergcs & infercs. 

Pmalini >' ioHraiKm. '» Porc^Uym exolfe 
quaTiteuogaratum, oroas, prxduras, lAUrumvi- 
ii4em in mcdio franges , latis in fufno allas : Sc 
mittes in moitarium piper , ligullicum, careuroi 
»pii Icmen , lafcds riiicem , oaci^s laitfi, ftjca- 
bis: i\&aaMi liqufmcn : vino & ^t^ tempetit- 
P 4 . bis: i.5.-.:8jj,Google i;t Apicii Coelii Lib.VIlI. 

bis : adjides in cacabiim olei modicum > ut fer- 
vcat, obligas, porcdlum UuToeximes,&iusab 
ofle ranges & infercs. 

Percelbis a Fremomamu, Porcellum cxoflas, 
pneduraS) omas : adjicies in cacabum liquamcni 
vinum: obligas fafciculumporri, anethi: media 
co^iaminesdeiTUlum: cc6um lavas & iiccum 
mints; pipci afperges & infcres. • 

PoTCtUtu »4 Oenogaratus. Porcdlum cxoflas, 

Sixduias, omas : adjicies in cacabum , oleum, 
quamcn , vinum , aquam : obligas fafciculutn 
poiti, coriandii: media coAura colorabis defhK 
to: adjidesin moitaiium pipci, liguHicum , ca- 
reum , oiiganum , apiiiemcn, laferi9iadiccin> 
fticabis: liitrundes liquamen,jus dc iiio Hbitvino 
& pallb tempeiabis : exinanies in cacabum : fa- 
cias ur fervcat , cilm fctbuerit , amyio obligas; 
poicellum compoiitum in patina peimndcs : pi< 
pcr aipcrges & infeies. 

ParceUiu ^i Celfmiamu. Omas , iniunJei 
pipcre, ruti, cepa, famrcia, fiiccofuo.- &ova 
intundespetauriculam: & cxpipcre,liquamine, 
vino modico >< in acerabulum tcmpeias & fa- 
mcs. , 

In Pereellum affm- Terespipet, lutam, ia- 
tuieiam, ccpam, »? ovotum co(a»rammedia: 
liquameni vinum, oleum, condimcntum; bul- 
liat condiiuia: poicellum in boleiati perfiindesfic 
infcrcs. 

/n Ptrcellum hortulamm. PoiccUus ^* bor- 
tulanus exoOamt pei golam in mt>dum ^» utris. 1...G003IC Cap.7- DE Arte Coq.(]Inaria. ijj 

mittiturincopul(Lis ilidacus.patticuhtimcoiKifo, 
turdi, ficedulx, 3» Ilicia de pulpafua, lucanic£> 
dadtyli cxoirati , " fabriles bulbi, j^ cocKles 
exempix, malvx, bcix, poiri, apium, coliculi 
clixi, coriandrum , piper intcgrum,nuclei: ova 
qiiindecim iiiper infbnduntut : liquamen pipeca' 
tum : ova mittantur tria , & conluicui & pia;du- 
ratur; iiifurnoaflaiur. Deindcadoribicindinir, 
&jurchocpeifunditut: pipcicericur, ruta: liqua- 
mcn, padum, mel, oL-um modicum : ciUiibul- 
lierit, amylum miititut. 

Jm frigidum in porcellum elixum ita faciet.'Tete& 
piper, careum, anethum,origanummodice,nu- 
cleospineos: iuffijndesacetum, liquamen, >3ca- ' 
rsnum,mel, finapefaftum: rupetilillabisoleum: 
piper aiperges& infeces. 

PorceUum tragamm Jic facies. Exoflas porcel- 
lum, &3prabisflcut(rnogaratum, &adfummn 
iiilpendes, &appendeas, & qaantumappendeas, 
tantum falis in oilam miifis, &elixasuccoquanir. 
Et ficcUm inlance inferes , fallo recente. 

InPorcellolaBenie. 34pipecisunciamunam,vini 
heminam, olei optimi acetabulummajus, iiqua- 
minis minus. I IWPsmtooCameporcdlina, 
F^cccllDS eft parvui pot- 
eus , Sc ^ domeftico ftii eene- 
le. Qui non modo apud ve- 
tcTcs , fcd Sc noftio 9uo()Dc 
ivo fzphifcul^ folidiu aflatur 
9c menljs iDfenui. Honun cato , tefbnte Hippocrate, 

au^ luum , giaTioi eft, Cd- 
Ls lib. IL c. t». ait, inierdo- 
mcfticii quadiupedej lcvilHtna 
liiilla cH, & ci codem liie un- 

Slx, loilinm, auici.ceicbcl- 
n alilraanto quam cxta* 
membta lcvioia fuu , adeo ut 
in media mitedi ponipoflint : 
F I & i.-Googlc 234 A p I c I j C oE L I I lib.yill. 

«adcm twn tnuicolU*ulvifqiie i 
ilicet res leDei , boni fiicci, & 
flonueho idoncii atuncixt. l f.'fil.m o,<"- 1:1' 1 1-^ uifiiiam Jcduo- 
bi» mottis »v\ae locit flicitut' 
fdlicei fi)b cutc 3c ia vcniK > 
£cuti 3c pulli Doftio avo £ii- 

4 ^uirii. ) Ug« mkMttii. 
Aviculariiu dicimi , qui ovLa- 
lio, id cft, loeo, m c]uo avet 
dwni cduciiDtiu, ptzea. 

5 Ti^rtvrficj.^i Coiiovefici. 
T narta. ] Hoc (ft , pci^a- 

meiio , Gc inembiaiia , coope- 
timciuoquc aliquo. 

B lafil^Mi.) FilnlaEe Sc tnfi- 
bulue cft ciuaeie , ciioiDdAte 
&ligue, a fi&ula, ouicinguli 
>d veftem fiibliganiUin oiui- 
meDtum eft , & dilSbulaie, 
dirdugcie , & fibulam lefol- 
veie. in alio tamen figniflca- 
to «ctipitut 1 CeJfo la. VJ!. Qu* deinde poft dlftionem 
ftrciUnn , ufque «d eam ^uz 
cft filim , fequuntur veiba , ci 
Tctufto «emptari adfcripfimus. 
.II lAruiJjirw,] ideS, ven- 
tiiculuiniqujlltei fbjtaQIs eiiam 
legcndum cA , &pio,icaut. 17 CaUdiaB jmt /'ipdnm aw 
di .^umi. ] Lcge , c^Him 
Piiift%<inm jun irniia ^icum, 

It in ejufdeai coodiinciiti&ic 

pio (ijnaDitn , 3cge iifmmmit 
qui veii) feqnaniui vcrba,f«r. 
uHnm ilvim ^ &c. c« Teiufto II frrpW Hiwm . ] A Frauto- 

Qc lic appcilatui. Niu ui \a, 
«eiufto exemplari legiLniifron- 
tiaimiii , ^ Ftonlino qnopiani* 

14 Q„w«i/*ii.] l.egtndlUH 
puto, Ounuarrtiiii , ul paulo an- 
ic, ubi hui: fs isifcit. 

H Ctijiainfiiii. ] A CclCniQ 
quopiam Gc diflus, 

z6 A mit^iUMiM. ] Acttabl)> 
lum ia hof loco pro vai« acci- 
picui , quod Gieci c|i!^woi 
TDClnt ,quo velein jcelo plcRO 
ad intindus utibaiuui , ik no. 
men ab aieco hAet , cujui 
foimi oibicularii ccat , pto- 
luuda & Gfte maiginii lntitu- 
dine. Accipiiui eiiam pro li- 
quidoium D>enru[i,ccuinp(Cf 

cedeuibue ha^ituin eft. 

s HtriMlmi.-i Hoceft, o|e- 

9 }mii.iliee»mTii, idcftt 

I Ftirilii Mf. ] FabrileJ 
lot TOCM, qui td Biacilli^r 
tora nafcuntui 6c veftibu» tc- 
idis ufum pisbent,. /iw- 
«nr tW^ liiiiTalii , M 9*<f«i 

[if ^>wi nuBiiilwr , (b' «fliBMn TheophiafliM lib.V. de pUn^ * i..GoogIc Cap.7- DE ArtbCoQUI NARI A. ijj- 

pipci io impcofii vat niiuiu. 
ii e)ui quwl fuis Ut 1 coijiw 
leliQmn cfi. 

1 j Hac infaf*. ] Nempc ea- 
d«m , qiu co^ii cft : ui m fiu- 
nLim millu) dcuuii coquimt J /n^iin/irirfniiiH.JNulpiirQ, 
ipoil fcio, docnui ; aigunieu' 
to, vcIde<^qiuKiimi)ii>i«m- 
pore vnlde coguita , vd omilTi 

6 aiwBjcniVw.i Q^intuiQ 
itnpcars ctpciit vcllca. 

lo Ourta ibiV4j.] PipJitacCil: 

Diun e( plamn eduli ^ fiuvi 
cauficicbatui, & ctut ciicnui- 
hut Itcifquc fegiMDiii folio- 
ium papyii contHt«,aicaitio- 
nelD quunlibet ci iqua itiic 
potueiit : peigamciium 
memtiianave sliqiw coi 
eSet tcs putjdx atque adjora 
cx coilione : nalUa lutem chu- 
ta cx liuo vcieiiliitoconfe&i, 
Jiuic lei adnMduiiiiiiutiiiaeflci, 
utpoie ftHtm folubilis vel a 
iqui 6igida, Snfra chtniifitr 
ilmti, quoque htbetui i oempe 
j^yptiaca de pipym; quzco' 
Oianc aon difiblvitur. 

is £>i ftmUi ijaH VlricMlnm, 
iU Ri ii/ifM f»'/i« II H riiii4- 
BHitO Uiacului de iniqita ca- 
.vitaie poicelli cim pedotc 
qu^ venlic hic intdliRcndut 
e&, quod itR excnlcraiidus cll, 
ne aliqua. Tifcen iu co lema-' 
ficant. Pto tocis vifeeiibui, 
-qux hlc Se alibi pidrx audiunt 
■ II In ffmtiU fir^i ,IU 
Jmbaimi. ] toco iciieuli i ita 
commodl tx oUa, aiqoe inte- 
gct toUi pamk th eliiailoDc. 
£i fpuio fponells hodiead 
nDs «dftiBom u Hifpamai 
ic ubtqne TSainDt. 

Miaififa» ■'■Hr».] lUia 
adiQoniuo '. qsod veteni pi- 
pet Tchemcntci appctebant : at li Ptrallmm LiSi fafiim.} Ar 
liiu \ laclcntc paxTUlo , inM 
dcrcripto, 

"fn. ] £1 fupta , fjM/i tfiu» i 
u quomodoj 

ao enHllMnUtSim ji i^Sau 
lanja. ] Ao exoQiilUm 1 Ime 
oCubus coduni. An tangea- 
dm elt juie coQ.a ab ollibna 
encmpLis j & hoc eft , jw ^ 
/w fiii, ut mulus lods cspoll- 
imn , atquc in&i Jim ftt in- 
fLmdes : Ig- JMi ,b ^f, ,„^. 
lutc HMciu idem vidcanu ex> J4»»»»*.] Quem vide infti. 

13 fHnUmuiuH.} VcofioulB 

«ft id teiculum luifle e; alia feieuJa iphusViiellii^lacGi 
{ Hoideoiiii put» } CcUi DMni- 
nibu) ioligaiuntui ; Hcpoia ac- 
micoiium , Sc in eadem liua- 
lia ccuaaciuaicum impecuote. 

>I etralli Ciifiaiami.} Clo- 
4hu CcUauui eiat Adnancti- 
sue , H a£oi> Clodii Alb^. 
ML Spaniaoui io viia Sercii, 
lieoi aliui fiiii. Celiinui ctiB&. 
littuu Auicliani. Vofifcui iii 
vila Atttcliaiu. Hic tbite ulii- 
inua lignavit Tifinummn ilhij 
TCtuftilluniiin & cclebeiRmum 
PmMa M. GnMD Ommt. 
LambedtM quidem hane mcr 
on ilhilMacm eUs vqlt ad 
poi. i.-Googlc 2j<S A p I c I I C 
C^/uni!', Dt l^lui ID cditioiic 
BalilienG A. TOiinL 

fV.Bamiib. flriflbnium de Foc- 
niiiliiUb. Vll.pag. 677.) 

„ M. Gnuuiius CoTocotla 
„ Forcellus tcHuneDtuin fccL 
„ Qaoi qooniain mea maDu 
„ rcribecc non pomi, rctiben- 
„ dumdiclavi. Magituscocus 
„ diiil, TenihuceTctlbtdomi, 
„ roliveiToT, fbgitivc FotceUc. 
„ Ego hodic cibi vicam adimo. 
n (.') Coiocotta. FQCcdlus 
„ diiic } Hquafcci, liquapec- 
„ cavi , n qui viUcula pedibus 
„ mcii conficgi , to§o dominc 
„ eoce. veniam peto, lopati 
„ c«ncede. Magiiua cocuidi- 
„ lit : ttanli pucr , ai^t inihi 
„ de culina culttum, 111 hunc „ Foccellus compichcndilui i 
„ fkmulii , du&ui fub dic 16. 
„ Kalandat LuccmiDii , ubi 
„ (b; abundauc cynu:. Cliba- 
n nato & ripetatoConrulibus, 
„ & uc vidit fcmoittunmieire, 
„ hoiz Ipai' 
H lOgaTir, OE I. I I Lib.VIII. 

„ ccte ptdlet. iDdamaTJt ad 
„ Te fuoi paientes , ut dc ci' 

,. baiiis riiis aliquid dimitcciel 
„ iii: qni ait , patii mco Vet- 
„ dno l.aidiiio do , legs dad 
„ glmdii modioi ]o , 8c ma- 
„ cii mez Vcttuinz Scroticdo, 
„ lego dad Lacoaicz Gligini* 
„ modioi 40 , Ec focoti mcz 
„ Queiinz, (c) in aijni Tonun 
» intccdle non pocui , do , lc- 
>• go daii faoidei modios til- 
„ einta. Bt dc meisyifecribus, 
„ OJbo, (d) donabo fuioribus 
„ ietai , (c) liialoiibui capiti- 
n nai, (iudii auiicalas , caufi- 
>, dicii U Tcibolis linguam , 
„ bubulaiii] inteftini , iGcii' 
„ riii fcmoa , inulieribut 
u lumbulo5 , pueiii velicani, 
„ pucllis caudun , ciaxdii tnul^ 
„ culoi , aitibribus C< vcnalo- 
„ libos laloi , liiionibus un> 
„ golai , ec iicc nominaDdo 
„ coco do , lego , 8c dimitto 
„ (f) popsun Sc piftilluiii,()uz 
„ mccum detoleiam i <]uci- 
„ ceco ufque ad haram , ligec 
„ Gbi collum dc iclte. Vola 
„ mihi ficri monumentam cz 
„ liteiii lutcis fcriptiun. M. 
,1 Gmimiut Cotococca Forcel- 
„ los viiii annos ggg , qnbd fi 
I, femii vixiQci ., mille innoi 
I, impleifet. Optimi amataict 
„ mci vel conTuiiilcs vicx , 10- 
„ go vos, ui cotporimco beni 
„ faciatii , bcnicondiatis ,de 
„ bouis condimentii nudci, 
„ pipciis Sc mellii , ul nometi 
„ meum in icmpiceiiiiim do- 
„ mioetut, Mei domini Sc 
I, conlbbiini mei , qiii hoie 
„ meo teftinieiito iiueilii^iis , 
>> jubcte figiuii. i.5™dj,Google Cap. 7- BE Arte Coqjjinarta. 137 

ilMiii mentta fir : igituc alM 
□imtts rupetiores poicclli ml- 
julculx fUciunt beniolz. 

]o ifiu lU fW/u/iH.] Oe vi- 
rcciibiu , uempe pulmoae , iC' NuptialicusSgn. 
Laidia Ggn, 
Te^Uos lign. 
Ccltuius lign. 
Ofiellkus UgD. 
Cymatus figu. diflmn. Hefychius. 

poicelluin Cclliiuaaiun Apicii 
oofth cjmx nihil iiciunc, (cd 
ad potcellum tantom hoitula- 
lium iuiiil : igiiur ad illumme- 
N allulio nou dt 

(c) & «jw v«u» iumjp, m- 
pMni.l In cujus mipliis. 

(d) D«^ fiUlTibu, fiM.]Zt- 

go Foiccllus dicilui noD dc la- 
fteute Iblnm unius aut nlceiius 
menlij , Tcd dc animali aani- 
culo vel femeftii minimijm, 

(e) 'Hizjurihia c^ijjiui.] An 
capLftia ad maxillas confttln- 
gendas , an iplas maxiliai. 

(f ) P^M & fiflxltwB. ] ven- 
tiem piugucm Sc neivum. 

Atque hxe haflenus de Te- 
ftamento poicdli. Fiocedo ad 
leliquas - - -■ , e. ViiellL «..]!£ <iici polcft fitaltu Tnjtnt 
ejulve compcndium ; tot (ciii- 
cct tantil<fiK obfooiis ei vaiijs 
ammalibnt pmei heibai ex 
botto icfenuj eft : opeiofa la- 
nc 3c elegans condiluta. Ob- 
lciva quoquc magnitudioem 
e» capacitaie vcntiis. Inia 
quidem uliimo loco imiUi tt- ;, &c. 

. FMtr,Ui Mti. ] Uva , E( 
magis fluni vapoie licoata , 
<|usuii F^ntiin appcllant. Cz- 
lius Auidianui Moib. Chioa. 
1. IV. c. }. Idcm puta de bulbi* 
Apicii DoHii &bnlil»is didis , 
non de aliqua diverf j Ipecie , 
fcd de iifdcm liulbii fumo fic- 

Scd (nc hanc quxdionem 
hk obitei eiplicem) quid opui 
eiat Afiis Uvas Gccaie ad 6x- 
mum , cum fol abunde lalisllt 
ad matniaodas quafliba Uvai 
ia illa legione. Igitul quomo- 
do diifeiant Uva; fabnles aS 
aliis Uvis in hvemem confer- 
vati) i vciiGmilc eft , ul atbi- 
tioi , uvas fjbriles deceipias 
tiiiOe pauto antc ptenam ma- 
iutitaicm,& dum acidulz fiie. 
lint; unde in labioram cami- 
nis ad fiimum lignoium fu- 

Eofi , pioptet gtatam quan- 
n aci^riiaiem luam, ^gtoui 
acceptioics 8c magii medica- 
meniofz fitctiac , idqut fiiniat 
eaium ufus apud Cilium Autc- 
lianum, in Teniticuli & ince- 
ftinoium lefoluioium motbii: 
ubi lempei cjibibcntm cuin 
mali FuDici gtanis fii Qmilibot 
accibioiibus fiu&ibus. Unuiu 
locumpio multiiponam.Taid. 
palfionum , I. IV. c. j. Pm- 
THm, 9« viadd vinmi imlhi»- 
giri iialinl , lU m^t c/imu nlt» ffi'', • I Mda fimn ifrifii4, m^li i.5.-.:8d j. GOOglC ajg A H c I I C os t I 1 Lib,VIII. - ^U- 

NORra aitt C*x huic ez- 
oerimauo vaLit opponuuK 
Bint , li inainte Oftobri de- 
ceip» Bd ftanuin lcnii & con- 
tteni igni) fufpcndeieetuc , 
^Md ostimo fucceflu feci. £t' 
«dni M ■<! quuulam iCHliin- 
nttoi gntisinque pctdufi^ 
ijnit, idque hujui tei caufi , ut 

filubiioies lint , pluribus ei- 
mTuL AliisDTi), ita niuiui, 
^ma aSat ftbiilis : iifque 
tloiiim ptccipuim , in fonii- 
Sbra A&ex Tibetii Cafuis 
KKotitas fedt. Idem. Ducxci- 
BU tc Amtaineta nu)oie), id l^bnun friiuium pio paOislix 
«ae ferrantui. 

jl £■«'.((* («mp*] E tcftis. 

lorem lciic potuiile in paivulo 
poiceilo lainnlc, 

Hunc loeum eaftigtWt F. 
Lambecius, & utriufque (To- 
lini H Humelbelgii) vaiiantes 
leitioncs conciliivit ; at Gae 
auaoritate alieu|us libri M. S. 
vciboium tcmpota in plutimi» 

benacem fibi fumpfit , fcd mo> 
deftiot Humelbeigiui C A P. VIII. 
' Ta Ltfvrt. 

"tN t^wrem madidnm. In a<]ua piicicoqtiinir 

tnodici, drinde componimr in patina, ac * co- 
quiniroleoinfurnDi&cum pro(>c iic cot^s, ex 
ilio olco pcrtangito & de condiiurs infta (ciipta: 
tetcs pipert iatuieianii cepam , luiam, apii fe- 
men: liquamen, lafcr, vinum & modicum olei: 
aliquoties veriatui: : in ip(a percoquian condi- 
tutt 

Itcm alia ad eam impeiiram. Ctlim prope tol- 

ti debeat, tetcs pipec, daflylum, larer, uvam 

paC i.5™dj,Google Olp.8. D1£ AllTB COQVIH ARtAJ t^fl 

paflam; caiznum, liqiumcn, olcum fiiffiimlcif 
& ciim builieric, pipcc afpergcs & infcres. 

I» Ltforem farfum. Nuclcos intcgros, amyg. 
daU i nuces » juglandes concit^u , pipetis grana 
folida, 4 pulpun de ipfo lepoie & ovis fradlis, ■ 
obligaiur de omento porcino in fiiino. Sic ite- 
mmimpenfun facics. Rmam, pipec facit, ce- 
pam , lamreiam , dadylos \ liquamen caricnum 
velconditum: diu combultiat, donec^idet, tc 
C\c perfutidimf: fed lepus in piperato liqaaminc 
tt ktete m^eat. 

^us album in afiim Leptrm. Piper , ligofti- 
cum, cuminum, apiifemen, ovi duri medium, 
crituram colligis & facics J globum ck ea. bi 
Cacabulo co<jues liquamen , vinum , oleum , ace- 
tummodic^, cepuilam conciCtm;pofleagiobum 
condimentotummities, & agit^is ocigano, vet 
£ltui;eia: nopusfuetic, amylas. 

j4iiter in Ltpmvm. * Ex fanguine & jocinote 
f & puimonibus lcporinis minutal. Adjicies in 
cttcabum liquamen & oleutu, codhiram: pottum 
& coriandrum minutacim concides. Jocinota St 
pulmcmes in cacabum mtctes, cikv\ co€b factint 
tctes piper , cuminum , coriandtum , laieris ra- 
dicem, mentham, lutam, pulegium; fufflindes 
acctum: adiicies focinora icporum dc languinem: 
tctes, adjicies mel, jus de liio fibi: accto tcm- 
petabis. ExinaniesincaccilMim: puimoheslepo- 
tum minutatim concilbs in eundcm cftcabum 
tnktts; fkdesut fctveat, cikm fetbyerit, amvlo 
ooli- D.5™d...Goo3lc X40 Apicit CoELi I Lib.Vm. 

obligas, pipec a^etges & itiferes. 

jiliter Leporem ex fm jure. Leporem curas> 
RCoiTaSgornaSjmittes in cacabuniiadjicies oleuni> 
liquanien, co&uram, fafciculom poiri , corian- 
dium, anethum: dum coquitiir, adjicies in mor- 
taiium pipet , ligufticum , cuminum , cotiandri 
lemcn , lafeiis radicem , cepam aiidam , men- 
tham, miam, apiiiemen, fricabis: luftiindesli- 
quamen: adiiciesmel, jus de fuo Hbi: dcrruto>~ 
accto tempeiabis: facics ut feivcat, ciimicibue- 
ri[,amyib obHgabis: exomas, ^s pettiindes, pt- 
pct afeciges & inferes. 

* Lepus P^emami. Leporemcuras, cxoflas, 
extenfumornas, liilpendes ad flimum: cilm co- 
lotavetit, faciesut dimidiaco^hiracoquaiui: la- 
•vas: afpcrges falem; » maflam cenogaio tanees: 
adjicies in mortatium pipet , ligufticiim , fiicatas: 
HifRindes liquamen , vinum, & liquamine tem- 
petabis , in cacabum adjicics olcum modicum j 
facicsut ferveat, ciJm fcibuetit, amylo obligas: 
leporcm aflumadorfo tanges, piper afpergis& 
inretes. 

Lipus ijiciatits. Hdem co&mA condJes pul- 
pam, nuclcos inAiibs admilces: omento leges, 
^o & chard colliges lacinias & iurcks. 

In Leporemfarjilem. Lepotem curas, ornas, 
quadramm imponis : adjides in moriaiium pi- 
pct, I^ufticum, otiganum: luffLindes liquamen: 
adjicics jocinoia gatlinatum codla, cerebella co- 
Ct», II pulpam cendfam, oyacrudattia: liquar D5 .ij^.Googlc Cap. S: t>B ARTE CoQjnNARlX. Z^t 

mine tcmpetabisi omento cegcs.&chartA coUi- 
-get " lacinias & &rdfls : Icnro ignilubanas: ad- 
jicies in monariiiin piper , ligufticum fricabis : 
fiifiiindes liquamen : vino & liquaminc lempe- 
labis: facics ut ferveat , cum ferbuerit , amylo 
obligas: & lcporemiiibaflatumperfiindes; piper 
afpcrgcs & inferes. 

Aliter Leporem elixum. Ornas, adjicics in latl;. 
cemoleum, -liquamen, acetum, pafUim,cepam 
concidcs & rutam viridem , thymum tubcultra- 
tum , & fic apponis. 

Leporis conditura. Tcriiur piper, riHa, ccpul- 
la & jccur lepoiis , liquamen, carxnum, palHun» 
olci modicum, amylum cilm biilliir. 

/» Leporem fucco fparfum. Ec 'J hunc prxcon- 
dics fioit ha:dumTarpeianum: antequam coqua- 
tur, ornatus luitur : piper , rutam, iatureiam, 
ccpam, rhymum modicum, liquaminc collucs: 
poftea in furnum micics, coqiles: & impenlam 
talcmcircumfparges:pipetisfcmiu[iciam,rntam, 
ccpam , faturciam , dadylos _iv. uvam paflam: 
'♦jus, cilm coloracut, fuperfundes in patellam , 
Vinum, oleum, liquameEi , catcnum , frcqucn- 
tcctai^irar, atconditutam fuam omnem 'J tol'- 
lac, poftea eX pipere ficco in difco toliitur. 

jiliier Leporem eonditum. Coques ex vinoj 
Uquamine , aqua , finape fflodicum , anctho , 
'* porro cum capillo fiio, ciim Ic coxerit, coit- 
dics: pipcr, farareiam , '7 cepe rorundum, da- 
^Ios, Damafccnaduo: vinum, iiqifamen, ca- 
Q Js- D5 .ij.-Googlc 14Z A p I c I I C oE L I I Lib. VIII. 

raenum, oleum modicc, fttingatUEamylo: mor 
diaim bulliat, conditui lcpus, in patina perflin- 
ditur. tiutr qiudrtifidti gl'T<* pri- 
nM 1^*1. Manudis. Ub. 
XUI. E^gi. 91. 

Ciro ttpma» GccBt, fiflit- 
quc , lcd lotium morct. Hip- 
pociatcs, Ccllui , tffwrm in 3 Siviilmdii.'] Legendnra , 

s GWnBi •«!'*.] Lcgendum , 
ilAmn IX u , fcillcet tiituia &L 
condBura. 

T £t fKlJntmtiu Ufrrhiu imim- 
it.) Legeiicluiii, mioBAl, quod 
quid Gt, diftum eft io pixce- 
dcniibus. lib. IV. c. ]. 

lo E(tAff(i6' /-.«/*..] Lege 
lU fiipi^, ;fr (tiirta nf/ij" '"''- 
anu * />(/*). 

>2 Lncmiiii.] Vocn Udnias 
cnienti fimbliai & .14?. u nin cg^imnn Jmfir v*- 
Legendum, ^"u , cnni 
f,Virfl..,di/.-mpailtm. 
■■ ■ ] ldeft,fuftoIl»t, IK. pDrN «M M^/b /W. ] Ili> 
leUigii capilliiiiKTita & fiU 
juT iii poito ceu cdpiUi sa- abftUnal & combitnit. — Iflww.] In nullis ani- 

malilKt tol condituli , qnan- 

in lepoic & polconun go- 

: i utiiulijue ceite magua 

sitimatio apud GiXcos R.a- 

lofquc DiiQutJulianusian-- 

paicimoniT fiiiirc pcihibe- 

I ut pel tiiduum porccllum, 

Itiduum lcpoicm dividc- 

xcc , G quis ei fbite milillet. 

«. Spartlanus. c. 4. Aleiandei 

Sevtnu lepoicm quotidie ha- 

buit. Lamprid. c. 37. at, iu- 

quii Csfai luis Commemaiiis, 

lib. V, c. II. Briuuni. ItfraH 

nm fnlUia , religioaibui fbite 

impeditl pciinde ut }udzL 

) N*m jiiglatdii mcifti. } 

uies vitides jugUndes &e- 
lentet cum gaco comedcbaQC 
teics. SdiiKiTiaa firr , Ji tmn- 
■icii nuniniur. Galeu. 4M'ri 
«r^™ c»m ^ii rm^ 4-f. \ 

m liHi ^i liit , >( /atnlitiu ' L. Noniiius di^S^i C~ 

^Pnlpmdi .ffilf.ri.iT D5 .ij,.GoogIc Lp.8. DE Akte Coq^i^arijC Z4} 

> patl Sc jeou, 8«;. Ii» meminicrlifiiiH fccotilu*!. TI4 pioiime fupe 
pocccllo didlur , Ifiaaiit /■■ 
fiilf»:Si. ibidero, itiparallt ijici 
mnailiBn ( id eft , vcDCciculum 
Sc tola vifccia incia abdomcn 
pe^rauc] lca itt ne tdiquz 
pnlpz iD eo lemaDeanC , nem- 
pc nc aliqua omnino Tifceia 
i^dia» fint. 

i £1 jMpiiti & jnhitrt *• 
ptlmtnihu l^^mnii Miaual,] Rc- 

Kitio: idcm femilum fapt^, 
. IV. e. ). at fanguii ifte 
confervari Qcquic, nifi virasSt 
Don Tulnecacus lepuj capiatui : 
ideo lepoccs Uqucii Sc ictibus 
capti apud K.oinaDOi faeina- 
bantui in vivariis. Ula fani 
condituca ncc ab .Egyptiis Ju- 
dzifve iuvenca fiiic, 1 quibas 
«iam iplum animal ie|e&um 
efi, piDptn impntitatcm Levi' 
tjcam. sanguis autcm lcpoii- 
aus fiUTillimuE elt Galen. lib. 
m. de alim. &culc. c. 17. cu- 
jus lei tationem leddunc Hip- 
pociates acque Aii&otclo , -'— 
peibibenc , pavidiflimis Ad liui 


ecichc 

E £«riu FtpnUKM. ] An Pi 
funi'"'*' / ^ fclccnnio Nigco 
di^us. An Ciifpi liSieai Nc- 
lonis! An PalScus Fuili , cujus Epl^. s. vcl CiifpilaOicuaota- 
toiis ; de aao Tidcui fdtmB 
di^m cecitac, Qc SOMca liba 
111. dcclamat. 

S Maffam m9(4r* ls^l.]Ma& 
fa caiDis lcpoiinz lede dici- 
tui , quoniam eionaia eft, 

10 Ei dnBit dliff LAcmAi.y 
Supii diciluf! ia ffmilla fir- 
vinii illt fi6miiii. ImoSccbai- 

ta veteium i papyto , flc fpoi- 
tclla i viminibiii fpattei* ad- 
modum tciuibus apca Ec nici- 
da infimmenia funt coquina- 

11 Pulpma aiHiftin.J VJfceni 
putk , lcpoiina , pabnoncm , 
jecniqne. 

I ] Ei biua prtaiHlii fm bf 
inm Tarpiimiim.] Supl^ c. 6. 

16 Fcrm c-m capiiii fiu.] Pu- 
d viiidi feu foliis , quas co- 
mas appejtai Mactialis. 1. XllL 
Epigl. 1». 

Minii fTscifmi nmurtHi .Ari- 
liMf.rrti. 
In idvH vtritUi fiipiti inm ma j£gyptiaca Bc qui haben- 
tut Languedociz pcovincia , 
oblonga lunt. C A P. IX. 

' Glms. 

'ILiret ^ ificio forcina. Ittm pulpis ex omnt 

■^ mcmbro gliriutn ' tricis cum pipere , nucleis, 

Q^i la- i.5™dj,Google 144 A P I c I I C OE L r I. Lib.Vnl. 

lafetc, liguainine, fardesghtes, &&tosin te- 
gula pofitos mittes in fiimura aut ^fos in cliba- 
no coques. Tooe. Menljs iilatoi coUigini 
crllinio, lib. VUL e. j 7. Gli 
m aaftrU Itgii , prim^J^ M. 
SiaMnu h amfiiliaii nm nlit m- 
* eanii aitmm , ^uim tBtchjlin, 
AB «: d/ig irti cimtBiu tvii 
GJircs fbnmo pinguelcmir pe 
hfcmem vchcmcnicr, luthoie 
Aritloccle. Unde Miniilis. 1. 
Xm. Ep. S9- 

Til» mhi dtnmtur kjaiii. 
pii^mn m, 
Timfcri fm, ^at mi nil nij! 

1 Ifidi firdm, ] Scilicet ht- 
i rrii..] Lege, iw/j. I GUni.j Aliud coodimea- 
turo ad glircs memoratui \ 
Tecronio: ttp. ji. rcilica niil. 
h ^ ftfmn fftrfti , & ei pa- 
parais afu Gnrcum fiiUre in- 
Tentiim conflat. Fapavci can- 
didura, cujus faiwi itjhiM, in 
lecunda mcufa eutn mene apud 
antiqnos dabatur; hoc & pa- 
nis ruflici crufla infpcrgiiui , 
■flijro ovo inhaieas. Flin. no- 
ta. in cMa dabanu St in fe- cunda Sc ulciica mcnfa ; \in \ 
Uboiibui lequiei Gf lomiHU 
pleDiun fcnticm 3c laacirias 
cxcipeienr. Glices non dot- 

~"" a hycme , ut viilgb 

lamcn lcmpoic fiiuir 
qubd pan — "" 


veni, ni£ dum vifium rmnarit, 
quem in nidis livc lacibulisau- 
turano accumulaverint. A vi- 
au vcrb quocidiano fumpco 
piocinus fc in globum colli- 
gunt , doimiuntquc ; id quod 
ceito didict ex Gliie , qucm 
plutes annoi nutrivL Ad net 

fii. ] Scilieet Ec uno U alteio 
aljos gliies incegios faiciej. 
Ammianus MaicelUnus , Tib. 
XXVIU. cap. 4. obfeivat fuo 
lem^aie etiam in ufu fuifTc , 
Glinbus vefci : fifaaaiir Khm 
in cKraviii alijaMiii Imtim , m 
i^ffii fifiti 6" flMtin ftndcnn- 
mr, & Gllrii: ifimiim m^aiim- 
dt fi^iu dllicMI, ma fin l*dit 
fr,f«,li ■ — 


deant iilfia i 

leiabiles fuar , fed macia! ad- 

modum; Sio iipendcant,be- • 

te habeni : fi i j piDgiuiK- i.5™dj,Gqogle APICII COELII 

L I B E R IX. 

Qui ' Thalassa appellatur. 

C A P U T I. , 

* In LtCHJia ' & Caraho. 

JVS in Locufia O^Car^o 4 induta. C^m paU 
bcanam concilant, pipci, ligufticum, carcum, 
cuminum, caryotam: mel, acecum, vinum, li- 
qu3meii,'oleum, defhiium: hoc jusadjidto fi- 
napi in ^ elixamris. 

* Locuflas {^as fle facies. 7 Aperiuniui Locu- 
Qx, ut allblet, cum leftafua, ■ & intunditui iis 
pipeianim, coiiandiatum , & Tic in ciacicula al^ , 
lanmi : cum Hccavetinii adjicies iis in ciadcula, 
(juoties liccaveiint, > quoulque afTantuc bcne, & 
infeies. 

In Lecufla elixa cnm cuminato. Teies pipei , 
ligufticum, petiofeLnum, meniKam nccam,cu- 
minum plulculum: mel, acetnm, liquamen: fi 
voles, folium & matabathruin addcs. 

jiliter Locufla. <° Ificia de cauda ejus fic h- 

cies ■■ foHiun naidi > " uvain pcius demes & cli- 

Q^j xas: 

D5 .ij.-Googlc i4<S A p 1 c 1 I C OE I, I 1 Lib. IX. 
xas: deinde pulpam concidcs, & cum liquami- 
ne, piper & ovis illcia formabis. 

In Locujta elixa. Piper, cuminum, rutam^ 
mel, acetiun, liquamcn & oleum. 

Miter m Locitfta. Piper, ligufticum, cumi- 
hum, racritham , rutam, nucleos: mel, ace. 
tum, liquamen & vinum. HUUEl.BEtaiU]. 

nomiQe inlignicus eft hic 
liber, co quod in ipfo de pi 
fcibiu mariuis & Tallis candi 

is Sc pnpaiaiuliB do^ I 1« Lhi^a ] Sdiicet mari- 
ni , qai Grzce Ciirirfoi dici- 

3 Ei c4p^ari.] Legendum pu- 
to, ir cA-^g, & conjnnftio ii- 
l», 6"! dMdihve cidpiatm: 

, Latinam diSioneni canquam 
minns notam , pei Gtxcmt fao 
taitfaie nodoien , lut Uua- 
tiorem iwetpretani , 8c dccla- 
rxm , Ccut Tupra quoque ftcit , 
Iib.lL ataBici ijiu^im,r.- 
« lU iwwiu»'! & aflai,. 

4 /iirfw*.] Hoc eft , j Elix4rii.] Pifi.;,. 9«ir™ , &dw 


iri.] L«go,/»toi»o 
t ViMm. 3 Hoc «a , ova j quz li non dircteia afpician 
tantum, tota tanquam comi 
Htum quiddam, Sc quali Jj 
des Uvs appatent. , « wl fUia , vit pTMipni 
itftniHm vacnriiKr, jm n^iliialt 

Pluiitcliui !. IV. Sympof Qu, 

filHI pfiil i '}IKd «Sr-iHJ cibll fit, 

ila III nmmfmrKIH a "i, fw td 

infanm n/fw i'd idmima mamat, 

Atlien, lib. VU. c. i, Hujus ap- 

pclentiz ratio efl , qubd mid- 

ni ficilius coqiiaiitiu pifixs , 

quam catnesaut quadrupedum, 

C avium ; citius ceit^ puirc- 

mt. Oe luitufaiodi re me' 

b audiendus eil Dtfltmi nu- ' 

m sipud eoDdcm Arfienanin : 

. VIL c I. ViOims fma «n- 

larfmtiuf^HiBiutatMi cm- 

iift Umt Sy^, ^aii fMndimm 
ifei, Jtmfiutidim /t tnaait: 
hnst li etnfim ctMm fmrrftiBa , i.5™dj,Google Cap. i.I. DE ArTE CoCiyiNARIA. 247 

m/lH nmSiBiltir htflu, At larmn jtww .^4ptcU nenanmt. 
ob LunaRi, (ed ob humi- (AiczpUuntenecapudipfum 
libuiu. Huit: Athcnxum , qiii timcn Iodu- 
meia id gcnus bcllada , fub pla- 

XIV. rccenfel \ nec apud no- 

ftnun Aficium ulpiun occui- 

lunl) Idnlla mptinurMm i»m iSl 

MyuuUi frtfuiijlri vmrii tr ut- 

■- --</a , Mi«un«, , «M ci»w 

unfain* , K fiKriminii ^«u, 

ii vifeAttat , nHgtn mfiii , 

41M iUic tifiiiVfi & tt4KimiSmyr- 

ir ^llicir ^hxnukmi 

iBiiftiiiiiiiii vinaiuBil, Cim in ^ 

i)*j mujiiiti^ KUgmni- 

dimi tudijfn rifiriri, tmliiiiH, in 

i fr.f.am. . "" 
im^Miami fiTfiffki , I lei fidem dnnt vcteies Mcdici 
aliique rununi Philolbphi. Mt- 
riiH lifm* (Flutuchut 4. Sjm- 
pof.) fnmvi^ ?W fiil fimif- 

nom V uFM/d /«o , (ir ™ ^rr-r 
. Ji m ana j{mi«u , fid fnili 
comiqmiitiir, tnt diiirminir^ Pi- 
fiimm atmeaiim { Galcn. 1. 111. 
de alimeiuoi. &culi. c. is.) >:/^^ai' 4f- 

piritiu tji jiiiuitmmon M *i» 

fivfimiBi nuiliim tiafi^mUii jeii />i^f (Hippociatcs 1. de b^ 
Aionibus ) /r» fma alimmtHm , 
*■ «a<, aifiai, & iffi ?" f' ir 
Mn 4/U1 «Ui. /11 firuniidi (Ga- 
lea. ) pt/J ptifMiu tr nmlfim , 
py«j faailn & mMlh, cMirii 
imaittH frtfmi. AltxmdtJrii' 
liami, in omojbus pcot mor- 
bis sgios pifcibus lariis nuttit, 
nec lacis ni& U zgcoium ftrc 
luxuiix rubfciibeiec , dum oftia- 
coderma atque iGcia ex iplis 
pifcibus paiaia pemiiicii. 

i/ni«Btf«.]MiiDitiimlocu- 
fta Cam ^d^ fljeiit appeiica 'i 
M. Apicio , ejus noii meiDiiK- 
lit aujjbii noSei ia condicuia 
ejus pifcis, De ca tamcD Gc 
Achenzus ; lib. I. c, S. Tiitrii 
ficaii vixit ^Afidm Mr dilijimut, 
buai filmMi, fr am[lmii Flaam- 
H« Ii*liiim nfmn , friKfjmm in 
— ifpiUIftt. cduliis ; Liti^inim ioquit , Cn- 
cTsnm , Sjnllliiriim tr ivJii/Wi 
r/liqnorum, dijfidtli «f tmeSii, . 
4li}m idii Utni/jr niiiAi > JiUH 
iMUnrmn fifiiiUT,, ^JJiri, <pum 
ilixiH fifia lUii mifii tmait. 
Aibenzus lib. lU- c 3.^. 

Horaciuil. U. Sat.4.f.]t. 
Tijlli ■MnwrfoB fjiBtbi r«r»- 

tiiir .Afri 
PHiTiin QcUa I 

0.4 K-B. D5 .ij.-GoOglc 148 ApiciiCoEi-ir. Lib. IX, 

N. B. Si]uilla unxcdiUD pco 

locuftii didiui apud poecm. 
Moiii fuit , uc Afp^iagis oma- 
tx nugnz fquillz, id clt, lo- 
cuQz, conviTiis infiuieiinii. Jareiial.S*rv.#.ia. 

^fpia ipiim («si diSmdja M- 

Sa4 ftnur Damina , fifmlh , & 

qmbnf uttdiijut ftpia 
^Afpariigu , qiu dtf^st cmvi- 

DM timU. 

7 .Apaiiatiir iKU^t, Ht iffi- 
ln , aim iif* fnL ] Apcna m ■ 
lcmLocu^ Siomachus illc pa- 
teuchymatorus , tinquam ma- 
guum (juoddaia jecui, piz cz- 
teiis viiceiibiu fpeOabilif eft; :rape in his pifcibu» cnifta. 
\\i ifta pulpa omniiim dclica- 
ot, fciabilit, Ec iiquidiufculs % St us iiifmiittit fiftnmm , 
«riwfnOnnfl.] Ncmpe liquamen 
pipeiacam , aut cum coiiaiidco 
confiiaum. 

10 m<, di ciabi rjiufH fi-. 
ow.] Vide fup^ 1. JI. c. I. qoz 
dc ejuCnodi lliciis diximus. 

pTou diBuj.] Ovoium eonge^ 
liem pcc caudam tianreuntium, 
atque ei citiinfecus adhiien- 
tium. At Locuftx &iniiia: , 
qux ita fe habeant, ieie ftii- 
goGoies funt: maics itaqueea 
ccm^ic eli|endi fuiit , qut C A P. II ' . 

* Jn TorpediHe. 

* TA' Torpedine. Tecitur pipcr, rura, cepulla 
arida: mel, liquamen, palTum, vinum mcH 
dice, olei boni gUEtas : cum bnllice ccEpcrit, 
amylo obligas, 

In torfeaine elixa. Piper, ligufticumj petro- 
ielinum, mcncham , origanum, ovi mediura, 
mei, liquamen, palTum, vinumoleum. Sivo- 
les, addes linape, acettun. Si caliduin volueris^ 
uvam palTam addes, i.5™dj,Google Cap.J, DE ARTE CoQ^tJINAIlIA. Z^p iXmtrFiiim.]! . , 

ritu nulU ptxfetnu : Ilin. 1. 
IX. c. 42. alvum mollic ia dbo > 
aiilhoKFIia.1 XXXU, c. )i. Dif^ 
£diis concoOioni] efi: panei 
tamcQ ,. quz dica capiil iunt , 
moUes habet , Sc HomMlu) con- 
Teaientes , quz & beai coquun- 
tUI. Flirs meliores funt, Sc piz- 
cipui limplicitct (diiHlx , au- 
thoie DipEkilo. Z hTfrft&it.'^ Torp«do pi- Tda eft inter canilagincoj p! 
aoi , id eft 1 incei pilces pio- 
pcie Cc didoi, numetirus : cup 
itaque Mc mollibus £c crufta- 
cd: inieiponatui , noa video( 
nifi eiioi fit tianfctipiioait, 
Nata que feqimntui ita le hl' 
beiif \ nempe loligo , fepii , Po- 

SJUs.Oftiea, omnigenacon- 
ylia,Echinus. Anex eo codt 
jiceie lieet aliquid dedTe de 
pifcibus, evim plurimi, eliam 
ul^ quotidiani apud H.omanoi, ■■»• ' In loUgine. 

i JN Loligiw itt patim- Teres pipcr, mtam : 
mel modicum > liquamen , caranum , olei 
gutias. 

J /« LoUgine farfili. Plper, ligullicum, co- 
riandrum, apii iemen, oniti vitcllum, mel, ace- 
tum, Ijquamen, viniim, oleum, &ohligabis, I TWtriiiijH.] Loli^ e mol- 
. lium geiieie pifeu eft, le- 
pix Gmilis, Teiiim obloneioi , 
&ingidlioi, pedibus aSiom% 
blerioribui iis , qu^ fum Po- 
Jfpi : innis p«r doifum Gc coi- 
porispionapiotDcjcnte gljdio- 
b caitUagvico. I h Lilipni.'} Hujus anato- 
sicn .fGiipliiQus , quam vide; 
vide etiimi qux fupi^ aet» 
fiint ie Loligbe ad c. i. 1. U. . 

I ia Ltli^i^H n piiKi. ] Pati- 
nam pifcium cipii L, Nmmm 
pio pifcibus Jttfculswii. Undc i.5™dj,Google ifo A p r c I I C OB L I I. Lib. IX. Sc Flauto talei pjTcet pntflidi 
dioHitui in / ■" ' " ^" 

#.1*. ■afmt. '••fi.m/it» m janii ptanmliti 9i farrifoiimn LoltjiDeBi hic 
ooiiflk t& Ftdetui i Itd in fe- 
quenti capiie de Sepia, < 
netipifci, -'^'^ — ' /» Se^iis, 

TiV Sepia farftli. » Pipec, liguftioim, apii fc- 
nien , carcutn : mei , » liquamen , 4 viiium , 
I condimenu, * codiva, calefacics, & fic ape- 
ries fcpiara, & pecfundes , 7 fic farcics cam fe- 
piamco6tam, ccrcbella clixa cncrvata teres cum 
pipere , cui commifces ova ctuda quod fatis eric , 
pipet integrum, * iiiciaminuta, &' ficconliies; 
& in bulhcntem ollam mictes, ita ui coite im- 
penla pofliCilcpiaselixisiBamyioin fcigidam mit- 
tcs cum pipere, lalere, liquaminc, nudeis, ovis» 
&condies, uti volcs, 

Aliter fepias. Pipcf, liguftiaim, cuminum, 
cotjandtLim viridcm, mentham aridam, ovi vi- 
tcllum, mcl, liquamcn, vinum, acemm & oleum 
modicum, &ubi bullierit, amyio Cibligas. 

HuMiLBtTKGiu). poftqu2i)i mifeaK , ut Dun- 

qailln copia defic Kiaiiunti. 

I TW /f^/li.] Atiamentiim ^u- 1<I «ntiuiitani, andiotc Cd- 

limum ia fcpiii cA. Fo - fa , alnnn movet. 
IjpD) ac<jiK toligo ntnmencnm s Cmiimiaa n8ioA,1 Coiidi- 
mkcnnt, fed acciefdt denno, mtntain cofti?um dicinu , i.5™d j. Googlc Cap.4- DE ARTE C0Q.DIKAKIA. Zfl quod cito Sc bicvi ebulli 
coauitiu: licut olui to&iyim 
& Lgam«n , laiione cidcm. 
7 Sk/™ «■.] Lege, A 

10 ^ aiHiH.] Lege , tnifli. Joih.Amt.viIKDek Limdeh. 

I P^ /^n^icwn.l Quomodo 
Uc pnma fciipcum eii ffvr 't- 
fffiHmK , ita pnfllm apu4 cum-- 
^cm itpccias. ica veio iip[>dia' 
bant, pattim ob auimomun, 
pginim \ folo lutiva , dc tioc 
fUnius 1. XIX. c. 1. Lipifiiaim 

jauji" ^ , ™ jUjwi* /•* wBi- 

t^. ^oiMr [jim vel mi«> ] 
irfiji n . ilimuii fiuivtim , fid ^ 
nrAfi Paatem tti^iii ■otcmt. 
Confei lUufti. Silmafii id PJin. 
Eieiciut. p. 117^ & r<»]' ^iiS. 

Uld. EHBI. V. 

] Lii}iit»m.'\ Idcm qiiod Ga- 
lum cft, Hoc EC docebuDt ei 
CaHboi Baffl Edogii de Agii- 
ciilnua eiceipta 1. XX. c. 4$. 
ubi cimen >juti.>Aim pio u- 
iii^iF comipce legitui. Quod 
ei duobus Jaaii, iifquc Gizci 
Laiiu^que doAilSRiis aeutium, 

Dan Gcuieiuni ejiu iucipteia- n aoimadTei- 

Uc miioc. tbiis. 
4 Vamm. ] Vbu Veteies mnl- 

! modis coodiebiDt. Eicat 
hac de le in cifdcm Geopon, 
. IJb. ViL Iti ?antui 

... . 111. fc. 1. if. z. urJruni 
ablbiute , pie naidino vino , (i- 
ve naido condito , ui nyTrhi-. • 
nnmpro mucilia condico. CoD- 
fei itecum ad Salmalii lauda- 
tas modo Exciciiar. pjg. 4«$. 
HzG tamcn defidciantui ia Hl- 
fiocia vinorum , cjuam Andi. 
Bacciuj egicgic aiiiu adomi- 

6 CaSim.] Cn%V<, ni &IIot, 

diendis. Veteies enim , ut ex 
Tlieopliia8o docet Adc. Tume^ 
bu), i. II. Adveii: c.19. vel ia 
ipfa compottftiDne liibito mii^i 
cebanc un^cntum viao , vel 
jam ante lic medkatum cuia- 
lumque babebanc.'>>S(Jfcf. Tmd. 

- - *!?/*■* 

uttoque modo Iciib 
ti i. VUL cap. 7. qaa 
de Lepoie hy Ctiato ) quenud- 
iDOdtun fieient ilocetui lib. IL 
cap. i. Qua hodie vcio Scpiai - 
lattonc icddant St fapidioret 
ln falubrioies, tiadiditBanlio* 
lomacuc Scappui , Iialicz po- 
piaz luagiftci. lib. III. de Ro 
Coquin. cap. 1S4- leleieate 
Aldiovando p. j$. Nobii enini 
videte libium non licuit. iiid. cap; 

i.5™dj,Google tfi Apicii CoBLit Lib. IX. 

C A p. V. 

' /» Folypo. 
T N Poljrpe. Pipcre , iiquamiiic , laterc infe- 1 INFilyf.] Poiypui 
•alimenticlti elUus 


etit alTuin , habctque humii- 
lero quodamniDda £airum,cte- 
diiurquc libidlncm maKijEic ii' 
litaic, authotc Galeno. Fiz- 
flant riun grayids funt , mol- 
lia, ut loUgines, fepiz, Scpo- 
lypi. i !t ftlyj». ] Tiljfiait miiBai 
Jnu Jamlnm appooi vult Cicc- 

ro iil Fim. Itb. IX. Ep. 1«. id 
efl,- tubentem, cx Tuo fcilica 
to iatet alii coaditiun, ' 
1 coftionc , ccitb addito j nitro , fi noD pei lc , in lubinm 

Teiticui. Diecles liluo piimo 
falnbEium. MtlU cnnu fijai.^- 
fMt^, gup, fmtt , irtd Hnm. 
tBi/muu, fr*oJ«i( P,(jp»J(j. A- 
thenzus, lib. VU. c. i(. ftP»- 
(rpt liiSiSt *■ •xfli^ai, eiritnm 

hjioi , rrn ipdim m ftfit , m- 
tTHm, ftd ,Mi.fin, , H «A-/», 
imv, ^>.Wa CK4M. 7«m H- 
ttm f)^t hw™ , fimlm vfi- 
et, Idem ibidem. nitata. pa- 
parct quidam intciptetantut ; 
ab obloDga Cai figuia polini 
ego &c didum aibittoi. Ca- 
laubonus. Palyfiu td ■vtntnm 
iianii jmtl , dww&tmaau d^, 
jUb. Diphilus apnd Athenzum. 
U.VIU.CI. C A P. VI. 

' In Ofireis. 

INOpreis. Piper, Iigufticuni , ovi vitcUiim, 
acenitn , liquamen , oleum & vinum : fi vo- 
tiieris & mcl addcs. i.5.-.:8d j. GOOglC Cap.y. !>■ ARTK C0Q.UtNARIA. ZfJ I Tv oflrdi. ] Oltieonun caro 

omuium aliomm leftani- 
nmi Dobililliina , authoie Gi- 
leno. Falma mcnfiniin. Opli- 
mi , quz fptndjU tttwi ilipH nin F^fiduj miJeiUir, & tl- 
mtUiim Imiiir. Hzc FU- Diui. H. H. lib. XXXn. cip. «. 
Cclflu flomacho idoneas ft il- 
lom moveie (licii. I A CffrAi. ] Hx cnd* qtw 
e iDteiebantut : idco taan 
iecncia atque aitilido Tivx 
, ut libro L c. C A P. VII. 

• /» omne gtnm Cenclylionim. 

TiV omne genus Conchjlimrum. Piper , ligufHf 
cum, pecrolelinum, mentham llccam, cumi- 
num plulculum : fi voles folium, &roa]obatcum 
addes. ~ 

HuMiiBiiaiui. CeUb «uthoie 3c Hippocnte; t\S-m. gum CmAyli^.} 
'Ntuic conchyliiun genetalc 
nMnen eft ad omnei cQnchai , 
^ quibus nomcn accepit , Sc fic 
eljam accipit Fliniui noa uno 
loco. Mnmi tlonm tnaui frri 
MwM^ , KMKimifu jm imm > I Z> «MK inai CmAiUtrm»:^ 
Quz hic gcneia fiietint, vide 
fiipiil. I. c. ij. in ccenaM©- 
tclli ponti^cis , ubi eiiam ei' 
dem condimcBta habeniui. i.5™dj,Google 13*4 Apicii CoEt.li Lib. DC. 
G A P. VIII. 

' In Echino. 

"TN Echino. Accipies pultarium novum, oleum 

mDdicum> tiquamen, vinuin duicc, pipermi- ' 
nunim, fecics nt frrveat, cim fcrbucrit, » in 
fingulos cchinos mittcs; acitabis: ' iterum bul- 
liat; ciim coxcris, pipcr a^erges & infercs. 

Aiiler in Echine. ■♦ Piper, coftummodicum, 
mentFiam liccam , mulliim , liquamcn , fpicam 
Indicam & foliom. 

Miler Eehinum. Totum mittes s in aqua ca- 
lida, coques, levas, in patella compones: Ad- 
des folium, piper, mcl, liquamen, olci modi- 
ci, ova&ficobligas: in thcrmofpodio coquesJ 
pipcr afperges & infercs. 

■ * /n Echino falfo. Echinum' &lfum cum H- 
quamine optimo , ? carxno , pipere temperabis 
& apponcs. 

/Iliier * Echims falfiu. Liquamen optimum 
admifccs, & quafi recentes apparebunt, ' ita ui 
a b^co liuni poflint. m &i:Lt alviun , 
llliIis,aathoreDiofcoiide. Ccl- 
fus quocue alvum moTCic Kfia- 
luc: & Fiin. aii , EdKmtdc^niln 
in eito/u«fc«w.LXSXU.c.p. J In lipU cllilU iKpHI, llBtl, 

tufto excmplaii adrciiplmnu. 

■ Eibaan fiUii. ] Lcgcndiiai , 
Ecbmiuflfu. Deinde tssfa pro i.5™d...GoogIc ,Cap.8.; DE ArTE CffQtJINAllIA. IfJ- 

■ptabunt , kgenduai , ifftn- Bthiai Mnl ii/im vtt nlmiid, jmd valTi 

Ihili , tm mKm. TiyiilO. lib, I. 
c. II. DeEpilepfi». 

1 lafiH»i,,EMH; mHtu.] Id 
eft, in ipcituiam tcRx; Dam 
' ■" a aoileu, hi ''rtr Echinos duoi. 
.-^iut TbrjtamatiiU dMitai , 

vilim .AHIKti fimliibm. Sc faciloa Pnpni grMiam St ktiiaa 
Goncodioncia , rkibicamqoe i^ 

niuin ova, id cft, caio, nci- 
que amaia funt. Ita Fliniui | 
at idcm dicii pipci e0e aaa- 
lUitl', Sc icvera . Echini . mi> 
iutliM,pipei,a n huuc ' tudineni , vehemeiuci faphini. tegri coqui videntui 

(euliun infii diciiiii, _.... 

nmn ntiiiii in «^w aiLdt , atfmii JoAt). Aht.. tahder Limoih. 
lameo panioilz oTifoimei 

quinque , qux Jola caco ectii- 7 ^tr^iK.i C^amnm Falladuit . 
Donun edulii eft , eximends lciibit, iiemqueMaicdiusEm- 
jiuii \ cottuia. [ piiicus c. i«. ciica finem : at 

« h Edmt /</yg.] Hi pircei > CaraiKm iGdoius Oiigtnum xi. 
pipciati Mi fe ruot, etiam fale ' J. Ge CiL Apicius ii. de Re 
conretrabanCui. Ac leceuiei OtL c.f. j. ac fa^pealibi. Scd 
magis sltimabaiitui t uti moi pio iliii eft origo — ' 

diciiui. S^fi riamii tfjnr,- "*- "" ■■— 

imi. Nihil lafidius eChiuo : 

eonim duz minimum fpecici 

ad nofica Ikioia li^icatui , 

ruis locis copiorLffimc; taraen 

ob muhituanem viaflj nou . 

pifcaniut. At ex ejusiiefeau, Ae mo« wnjii» Bn.M diaum 

etiiim noftiU Nauii» , ut ai oginitm , jii,d frimi id CAm di- 

Mutn iiioeribus editls conftjt, I i*err(, &nmK,dt ln^iim. Sei 

admodura falubiia Cc gtan iftaquidcni tcic coDredotaefb 

edulia iaTEnia ruot. 3c hac inepEiot Biaiavoli ; aoi 

Eihim roari fm , tni/iKcf , > in Syiup. clam. Cclaie» dici \ 
r.i,^X'J'"', "•fttioi fiaat, /«- 1 Cileino oppido mntendit.- kiai 
■ ' --'- ■ Deipnofophifla '■-'' /), afi,, ir filillbi JhmplidUrli, 
tmi fmii , iy ar^mtn JUnurk,. 

Aihcnnis, LUi.IlL e.u.Hi 
!n Attica ttttnla ftugali apud 
«nndcra meinoiantui nempe , 
m Lauce magiia babcntc di- . & pizfeit Falemo , 
tnCLCs ln&oiibui Uudw^ Vidc 
FliniumXXHL i. liidaiu^vero- 
limijiu* folte Cartruaii , d ^md 

^mwd* pMi («M. Sclcft. M«L 

fclo. S.I4- L.Googlc If6 A F I C I I C OE L I I Uh.IXi 

, r C A P. IX. 

"XN AfenUis. Liquamen , pdrcum concilum ^ 
cuminum, {amreiam , palliim, * vinum mix- 
him, facics aquatius, & ibi meiulos coqucs. («14 /.™ ,ft cridilMT i 
iffnm *Mtm mrmt^ & tnrS. 
Cclfus lit , fdialJt, iiaiM l. 
(w /"•K , *■ tlvma mtvaii. I Vhmi «liiitiM faari a^md- 
limi.] Id efl , paSuni lire dlilce 
paucx aqua mLctumi ita me~ 
m!x ad fiimioicm & magis 
&iabilem camem coqneiuui. C A P. X. 

* /a ^firt^i; ^ * Cordnla. 

TiV Sardit. Sardam farcUem Jic facere opmet, 
* Sarda cxoflatuc : & 4 terimr pulegium , cu- 
minuni, piperis grana , mcntha, nuces , mch 
j implccur & confiiituc: involvitur incharta, & 
fic iijpra vapotem ignis in * opcrculo componi-' 
cui: condituc ex oleo , cat^eno, ? alece. 

Sarda itajit, Coquicur larda, & exo{{aturi 
tcticur piper cum liguuico, .thymo, origano, ru- 
ta , caryoca , mcllc , & ■ in valculo ovis incitis 
otnacut: impcnia; vinum modic^, acetum, de- 
&iUiim & oleum viiide. 

5f(tf i..GoogIc Gap.io. D^ Arte Coquin^ria. z^y 

yus in Sarda. Pipcr , otiganum , mentham j 
cepam , aceti modicum & oleam. 

JiumSarda. » Piper,ligufticum,racntham 
aridam , c^amctv^Um, mel, acetum,olcum , - 
petfundcs: ■« alperges ovisdurisconcifis. 

Jus in CerdtUa. Pipef » iJgufticum , apii &- 
men, mentbam, tuum* caryotam : inel. ace- 
tum, vinum & oleum.: .convenic &:'in larda. n cfcirta 'ir /!c ftfn v/ftrrm /- 
gbi n •ftrcnla cmfmimr.] £1e- 
^9 coniJinua : Kmc- suiccm 
ufui, m anlediauiti cft.chana 

quii I T N Sirdt.'] Saii , Ha iwOw 
•■ pilimii itau IX Oaam vtmmi. 

Iliii.H.Nai.l.xxXILe.11. 

1 CtTiidn. ] Thynni pattiii 
coidula sippeUiiiui. FUq. H.Nbc. 7 .^Wg*.) Legenduni,«;n<, 
t Ixviftnlt.] C<u lance, fcu 
alio limili 

9 Piper , lipi/liciim , mtnlha» 
indtm , Gcc. ulquc ad id > jm in 
taialt tfa.} Hw omuia ei ve- 
iu(to czcmplaii adrciipljiiius. I ImltaiiT ,cimfmi»t,Ha,tlvililr fblioiuiD,^ quij cimma mii; Imo ci paj^io 

rcftimenta ficbant oliic pijca- 
corij,tefte Juvenale, Sai. IV.. poris cianfituincommodiciicm: 
Ita apud iQdoi Afrofgue ho- 
diernos , Oiiza , ne diiumpatuTi 
coquicui. 

lO .Al^ii nn rfwi, aatiru.] 

Sic apud nos fallamtiiM inie- Cap. i.5™dj,Google ij8 A P 1 c I I C OE L I I Lib. pC. 

C A P. XI. 

> Jn MngiU. 

JTJs * in MHffUfalfa. Pipct , ligufticain , ojmi- 
num, cepa,mcmba, nica, > lalvia, ouyota: 
mel, aceium, Giupc & olciim. 

jilitrrJHs in tmgUefalfo. Piper, * origanum , 
emca, mentha, mta, falvia , caiyoca : mel , 
oleam , acecum & linape. 

UciD Enthedeiiitu Atbeiiieii- 
lia libio de Sallimeutu, Mngi- 
lu C<phalo$ a^eUui ob era- 
»im Ulonim <^P*u^ B,urius , 
admuabilem dSs boniiaicin 
Mugiluni fale conjitoium , 

rrigimm «nt. Pioveib. Athe- 
osa». IteiQ in coiulituii S^- 
fimenti hzc habet Athenxus 
Deipa. in. c. 34. SnljnmwB I fV^Osift.JMusil.qiiivuIgb 
* cephalus , pifcu erf littoM- 

liiifatLi miignut & candidtu. 
t ialvd.} Hic Se aliit lodi 

lepndumpmo,Ww'«. I 1» mngil, ftlf,.-^ NcCdo, Jn 
tu [arcca apud oot fiiiantui : 
eji hoe tameu pifce nt [M , 
Botatgo difta , fiie coudjun- 
tui .in GalliS NaiboneaG,& ali- 
bi ad mate meditertaneuBi. 
Mugil auceni feie Laeuftiei ma- 
nlimas ftcqucntat , & falfa- 
menta finnt e maiini» pifcibut, 
i iluriatilibui St laculbibui ; 
Atheusco authote. 

Hitcfiu» fciibit apud eundem, 
Mugilei fapoiii liiaTiflimi elle 
«ptimique fucd , puuiii aloe , 
uceini &ci)e. & dntiu ^■w i^Ihi : Itcm 1. c. 

dnldai riddnar: item I. c. f»im*i 
^Sif-ifimnum^dum .j« c*/«. 

AppaialniSalfainentoiumei 
Athenaio huiufmodi cft. Primia» 
ii ,lmid»m ,St , dtiadt u t-aam 
f.i,.m^, fMi. afp^fi , fmftm^ 
f iM tfftfim , ilixd, ladim , f^- 
fit^M ciaiir» m,miim , ai)m A I ,. Googlc Cap,Il. DE A»TE COCUJINAIIIA. IfJ, 

C A P. XII. 

■ In Silm;,m > ftl^ij,,^ /,, ThjnmlalJ!,, 
piper, ligudiaim , niminum , cepara, •. mtn- 

UMKtBEHGiuj,' thynno filfam«ntafiwrt:jqi» 

nequc dentatns lit, in dbo al- 

vum molljt liluiui Iq juu 

Pliti. H.Nai.-:. XXJCir.eap.»' 

tim*ii~ti*ntMftdt a!t,»mTitn 

'" y»"^./-'. 5atfi <«„ „, 
yi-mw ci(w ,ftHiu itma ixfur- 
If.iTU vwm ixfUTgt,. Silmrm 
/*™i4 pt4!ftti f„ mtri. Diof. iw*. Pliniu, H. N. Hb. aCXXlI. cap.t TirdHl* iftwW, ™t*»..]Salramen- 

2u» cimt Oleiibus iQ 
de appoaeb^ntui. A- Sllc4 tiU Jttiim , vnnti L» 
& ftrriifiU «|Mj 


mtmafrtniihit « m^-ifl filtmid,. Eft autera 
■I'™" , fairatnentuin caudz 
pioximuin, Authore Atlieuzo. 
Citeram pclamis eft mujtiali- 

:. .. fcdurina. 

— concoquitu 
Sale cotidila iiieiJis alro 1 rta™.] Thjpni pelami- £i ntd'i»m rkiiHd ic ftU 

m geneiis elle videoou. E ) /«■« "if, * '** R 1 Cap. 

D^ .ij.-Googlc iiSo A p I c I I C OE L I 1 Lib, IX. 
C A P. XIII. 

InMHlh. . 

JUs^ inmilletaricho. Piper, nitam, cq»am , 
daaylum , fmapi, » tcito commifces echiiio, 
oko & fic petfundes. 

Pifcemfrithm vel affmmfalfum s in fdfo. ^ 
Jecui coqucs,tcres,mittcs pipcr aut liquamcn, 
autdlem, addes oleum, jecuc leporis,autha:- 
di , aut agni , aut piJli : & fi volueris in s Foe- 
mcUa pilcem formabis , oleum viride fiipra ad- 
jicics. 

Aliter vicefalji. Cuminum, piper,liquamcn 
tercs 8c padiim modicc vel carxni , & nuces 
rritas plurimas mifces , & fimul contetes , & 
falfa « rcdde , liquamen fundes , oleum modicc 
fuperftillabis , & infercs. 

AiiterfalfHm infatfo. Cuminum canmm quan- 
tum quinque digitis tollis , piperis ad dimidium 
ejus , & unam 7 fpicam allii purgatam , teres , 
liquamen fijperdKides , olcum modice lupctftilla- 
bis. ^ Hoc xgrum ftomachum valde reficit , 
& digeftionem fecit. 

HvMiLBEiQius. , cicogitate proTOcant. tlia. 

■ H. Mat, iib. iK. eap. 17. A- 

I ■\Hm»U» wdf.'] Idefl, izi lei ica peiredit ad oftmi . 

muUo fairo. M. Apidus echinos , uniws , canuaaioi , 

. ad ODiDCm liutum ingenio mi- mullonun Kdnoia. Idim. H. 

lus in &ocio[um gaio (nam ca , Nat. lib. XXXI.' clp. (.- Hnlli 

quoque lei cognomcninvcniL) ' fiint levei ficboni lucci ac me- 

necari eot priccileiis pulavit, ! dii ' — "" — "" — — 

«EqiK c jccoie i'5'-':8d j. GOOglC Op.lJ. DE ArtE CoQUINARI A. 2<Ji 

Scduiioi Se fogilioi , cofhi ipamusidamnniidiueft. Ksrti . ii piDgucdinit expcis. 

] SiiH f«tM Lego , mftlft , 
id eftjin Mltinciito. 

S FirmrlU.] Hoc efl, UICO' 
lumdla de cafco {acieudo tq- 
cat,r»md. E» aiicem lajadici 
alicufuj figuram cffigiatum , uc 
hic ad pijcis liimliludiacm II Sairami Ro eiemplaci adfctiptum cA. 

7 Spiam allu,] Spicz io ailio 
vocantui nudei , hoc eft , di»i- 
. fioues Uir,qux liuguiEuoTam 
in&auianc Tbbolein coniitz. 
Hauellus medicu*£n» vocat. 

tnm iffii rtdHAai. I h mnlli ttricii.i Nempe 
Sallimentum ci Min nio Ec 
omDium opiimo pilcc: mullo* 
lUm etiam li^faineiili memi- 
oic Fiinius H.Nat. lib.XJUII. 
»ap. I. At G uova cum 
yeienbu* compiiaic liceat , 
jt/rllam nt/ham /n^niB , Lim 
Aiiglici difium, ontaia quaique 
imquam jucruiit fairamcnla 
lonee fupeiaic dicimui. Nam 
ijullus pifcis a;que falcni feit , 
ia condinua tlcca ,atque hic , 
Dcmpe ad feptem mioimum 
iUaos duial, & vetuft«e me- 
lioi &t , & leSe cuHodiaiui : 
iftum camen lalcm , quo con- 
diatui , maiinum dfe opoiteat ; lidit, fed Sc caines quafainque 
(ive pifcium , Gvc quadiupc- 
dum, Bc uaivcifa coniiimenta 
coicumpit , quod calcis naiuix 
igaea: aeciflaiio paiticei>s Gc. 

Sed liunc locum coirigit i. 
VnMiw de Ke cUiaiia lib. III. 
Cfi. Oiibalius I. IV. CoUe- 
aaneOEum laudatiffinu om- 
nium, qux nunc in ulii funt , 
Gaditana falfamenta.quxaunc 
faidx nunaipancuc,dciiide Mul- 
'' , qui cx Ponio advchuntui. 

Qlio loco ex Galeno iii. 

Aliment. facult. lego Mflli : 

Quz vox cciam conupta apud w Mtlli i'i<:b.,ni mfolccc 


f:oiliu i 
III. c. j ,Midi«, MmII: MyJus ci 
„ neie cft Cocaciaolum , apcus 
„ ad falfamenca > Mullui vci6 
roifus iaeptus. Athefixui 

mjmiftrti Pltli- 
, tialii BndittMjlr- 

„f,fiiUGn,uZ''"' 

X Triii iimmiCai EAi„,.] De 
hoc vcl fimili Kiculo Sc, aoa 
rainus opeiofo , Scneca EpiH. 
»1. Foitc ad iaventum M. A- 
picii. Nam illum fua mcmocia 
viiilTc ait,ncmH fubTibetio, 
8c hac ipfa Epiftola illius me- 
minit i netnpe in licitatione 
pragcandis iftius Mulli Tibe- 
-■•uii. Mimiai fmlU gmruUm in 

ifmcqmd tfKd ItMti fila ditmd»- 
ari , fnftrims in ddnnn» fmim , 
fn^ cniigirtttvoiai* (Con- i.5™dj,Google >i5l A p I c I I C 

chulx) Sfnidyliam , & Ofint , 

(td c£l,^jii^^< Ittinit frrviaii, 
dnuri pani omfciiltfa njiSa) in- 
UTvniniliim Jijlii^mbmliir EM' 
mj.Itni iH/lraaiipu Jiia illlil tfl- 
tiri Mil'i tm^mtrat. £t paulo 
intH dc eadem patiaa , dum 
ftringil mores fui feeuli rparirii' 
pnl, ^ut difimu ftlat , juii tan 
finja , M i,»c,fu , OHt.. Echi' 
mi, Spmdji, fiTHirbai MnlUi rt- 
Si^uc firumlmr. At jui iB ■ 
omilTiiin eft iipud Sencrai 
fJHod noftro Apicio hic eii 
4 Jrcw cofMJ.] MuJli, E ie< 
rc mulli M. ApiciuE gan OE E. I I Lib.lX. 

Tcnnnn iA,nt confhiex Ath«- 
nxoDeipa. l.I. C.T- NatmiM 

Bilhyniii ri^i, fnciU li m*n diffiu, 
bnliam difidiTimii , ctqimi Mli^it 
pifcicmli,m „mmu,^nd fimm, 
pri btlui npftfmi. Vide fupcil de 
hac iDTcncione lib. VII. c. i. 

Hzc tiaa quidcm cdulla , led 
edi tamen poflinl , & guflai 
eiala Hnt : fcd Heliogabatus 
(Lampridius cap. ii.) condi- 
abfuida adjcdt , Dcc e- 1 dend ^,/«»« ^^mine tanquani (upci 
aco , hic habes iftud g 

£'peiMum e^ coSo inun 
tpate Sc fale Uquefaao. /«iir <nm,d0 /ntrni. Intci dapes au- 
tem Virianai cm MuUomm' 
iuinieTannii. Lampiidiui. Jtfi>'-| 

iu «/(trjijir (inquil Galenut de 
aiiracntomtti ^cult. lib. 111- c. 

^7') ^md hoffiinti fan^nam vtltt- 
pmt nli^iui cibii lnfcril : vrriim 
Mulli hepai ^ ti^Kr vtuptiiim i 
iMifu fmn„„f„. txpniiHT. ^- 
dnm ijliid lnpir cimtmHiima td 
iniinOm , C" GiriUa , & imii 

j lifimiUt fifam firmAi.) 
ln vafe quodam duph'ci ad illiot 
pifcis Omiliiudiiiem fado : fii 
lifeis e< pulpa 
\i..li: at iT. (id cft , auieis gianis Gvc ido- 
biilii) iMtm «.» iiTtM,i„ , (id 
eft, lapidibui quibu1'dam eom- 
pieflls ia modum lenticulx) 
ftlm «m il.ar.,, lid eft ; fuo- 
cincis elobulis fabxfomubui) 
& TiiAm cnm M, (id eft , 
Maigaiiiis) uAiiiuii albas p-ic 
r.-M in vican fipiTi, pifnlmi iF 
nduTilmi cnffiTfi, 1 (aat enin) 
pluiimz mai^iiritz,maiimie< 
mulculis fluvialilibas , quz Ai- 
lcE liint , & colotem niberum 
quim pioiimeaecedaiitimiioi 
ilaque Salmilium in his tebu^ 
Cafaubono contiadiceie voluif- 
fe, cilm lucc clarius lit.Hclio- 
gabaium hau;eduliis mifciulK, 
ur dccipeicntui conyivc , Sc 
fcicuU iirita lictCDt. 

B Hoc Mgtum flamicbuiB vJdi 
T,ficii, & iif,ffii»,am f,ci,.l Pec- 
indc a% tr''—- ' '' .. in his libiii deTenpta | 

ita ex inflituaone mcdica. !3- 

militei iOe halecntlfoi Bitavi- 

cui mufteus Cve lecen) , inlCT 

Vetus autcm itv' ftomacbiM «gregius. i.5™dj,Google C A P. XIV. 

' £mfhrac}um BaiatiHm. 

TO A^hraStm BmaaiM. Oftreas ininutas , * 

fphondylos , unicas in cacabum mines , nu- 

deos loftosconciibs, rutam, apium, pipCfjCo- 

. nan^lnim, cuminum, paGum, liquamen, ' ca- 

nenum > oleum. I C* AS»Am flvisww,] Legea- 
4am puto im/hra^mri , at 
imeUieaEoi ^ opfiinia , quod 
rebiu iDvicem louiis & coa&is, 
obdniati^ue ot> coodeniiittO' 
nem quoli fiutum 3c co^ignla- 
nim appareat. 'Efitft^it nara- 
tfHt iffilmit,nflih;i(, tUmm 

qubd Baiisita£eii confuemit, 
I SfbtadyltiA E tdbceoinm 

eete FiTcef 0m , imara ba- 
[ rainein > inenOa tuncii lubeiit \a mcdio ofliez,^ fi- 
milituiliiic fphoodyli , id eft , 
Teniculi iafliumciiti, quo nui- 
liciu in filando utUDEui. Nam 
|dic|iia ctiio ciicumfpaifa, la- 

} Ur«(SB.]Hic(«ilibiapud 
Aplduia uofiium , ubi iDtei 
li^uoiei rcpeiitui ticc diftio ; 
pio ei , l^ njmnm. ,ubi OlllCZ & SplujDr 

■ijli acviticxmaiinz&cuelia- 
baii potuetupt , att hoc ftimlimt R4 i.5™d...Goo3lc 1^4 ^^ I c I I C 6e L I t Lib. X> 

APICII COELII 

L I B E R X. 

Qui ' H A L I E s apjjellatnr, 

C A p. 1. 

In.fifcibus diverfis & vartis. 

JUS » diahotaaan in pifce frixe- Pilcem quem, 
iibctcucas, i {alias, (tiges: tecespipei, cu* 
minam , coriandri femen, lareris radiccm , ori- 
ganum, cutam fncabis : Gifiundes acetum : aA- 
jides caryotam , mel , 4 defrotum , oleum : li- 
quaitiine temperabis: cefiindes in cac^bumj^idas 
ut ferveat , cum fbrbueric , pifcem ^i£hun pei> 
fimdes , pipec afperges & inferes. 

'^HS i infifce elixo. Pipcc , liguftioun , cu- 
minum, cepUlIam, origanum, nucleos, caryo- 
tam : mcl, acetum, liquamen, iinapi, oleum 
modicc, ju5calidum, fivelis, uvam pallam. 

^liter in pifce elixo. Teres piper , ligufti- 
cum, coriandcum viridem , laturciain , cepam, 
Dvocum vicella co^, paflum, acetum , oleum, 
^ liquamen. 

D.5™dj,Google Cap. I. DE ArTE COQJJINARIA. l6f 

Jus in pifee elixo. PHceni airabis diligcnter, 
mitds in mortarium falcm , coriandci {cmcn , 
conictesben^, volves eura, adjicies inpaiinam, ' 
coopeiics , ^ gypfabis , coqucs in fiiino : cOim ' 
co£hu fuerit, tolles; accto accriimoaipecges,& 
infercs. 

^liter JHS in pifce elixo, Ciim cutaverispiicem, 
adj,icies in ' fartagincm coriandri lcmcn , ■ a- 
quam, anethum viride, 5: ipfiim pifccm ; ciira 
coi^fiierit, afperges accto, & infercs. 

!> Jui MexandtiTium in yifce afQ. Plper , 
'<• cepam ficcam * ligufticum , cuminum , ori- 
ganum,ap!i iemen , ptuna Damafccna enucleaia, 
mittis acctum, liquamen, defhitum , oletim & 
eoqties. 

Aliterjus Alexandrimtm in pifie affi. Pipcr, 
ligufticum , coriandrum vtddem , uvam pallam 
enucleatam: vinum, palTum, liquamen , olcum 
& coqucs. 

^literjus Alexandrinum in pijce ojfe. Piper , 
Mgtifticum, coriandrum viridem , cepam, Da- 
malcena enucleata; pafliim, liquamen, oleum, 
acetum 6c coqucs, 

HUMILBEEGIUS, St7<UW , » t^l* {( bciba- 

I ZJ.AliiMi. ] Id eft , fifinir. i Silvti,] Lege , ftlUi , boc 

Aiiiii;{. Quo Qomine eft , fale coalpe^s. 

inferiptus eft liic decimiu Sc 4 nifnanm.] Ubi iniei li- 

ultitnus libei ab Apido, ijubd quoiei pomni h.(c di^o, pio 

(liveiTaiiiiii lum maiiaonim , ca rcmpei legc) — ttifnaum ; • 

tum fluviatilium & omnige- aili latio aljtci exe^iit pio 

neiis plcinm coiulkuraE conti' acjjefli alicujus neced^te. 

(Mat. 7 Sm^imm fma. ] Legc . 

i I}iitflnm.'\ Id eft, J)a Sautfnim, atimJri fmn. i.5™dj,Google l6S A p I G I I C OB 1. I I Lib.X. to hai condinms e Gixco 

fluiiiTe (bote : Tidc quz Cvfii 
nocavimiu dc fciculo <liatcl(i- 
ron dido. 

f in pi/(* ((<».} In piTcitun 
diiacione aut auadonc , ul 
CQnun cuo finniat , fiiabitioi 
& teneii fit , in aquim valdc: 
bullicacem i^u , IL ficil poceft, 
iniicicndi , aut fupei piuaai 
aideotcs diiKiuccaqueiuli rmt. 
Niun frigidui comm fanguis 
■Ibumini) ovi aliiii|ut quo- 
dSmmodo zmulns eft , Ec fi- 
mililci ad duiitiem coqDitoi. 
AdhKC , fi pifcei obliijuis S( 
^njSi iucifuiis pizpaieniui , 
Vel ad co&onem in aqaa , ve! 
ad nudum Igaem , aiam eonun 
ol^cula , uc Rt moleCUfliDia & 
pcnailD&, in fe contiihuncui, 
& nuUa in manducationc fen- III. cap. il. Cum lumriam 
fiti tcmpoiis caltigaccc , rwimi 
A mtif^r ?«««, /«/, f^- 
tiiam , 10 mlliM launfiTi mfi 
ttdai Si ctfmm [•fcm : ^n, m 
d-m , firtra vf™ "»" •■ y^ 
tmpt odwMiUHr i iim prmlit 
tmm mitlim , & tUmtn frtft- 
• nnliku Mtliir via, gvl ftrvr- 
mn Ji!ia4 } ii fn fmriJt jam 
fifcii ngtrtnr , ^ w ihb Mii t- ifji ftnit Kiihi cTuUm : btit iiodicini Batavi , in pifdum 
condituiis fcientiHimi , idcm 
de vi-ai fiftiim coquenitis cum 
vctenbus fentiunt. FiofeQ^ 

£opa]i cujufque confuetudinei 
)Dgo'ufu piobatx, Tion icalc- 
ricei cuipandz funt ; etiamll 
taium tatio nobii vclnonpio- 
:inii5 animadveifi, vel piaiiiu 
i^ota Ht. Ad co^uiz quoqae Hanc autcm fiiabilitatem , 
1 pifcibus obtiDendi eiat alia 
""■ & modot apud vetetei, P!fai ^ pnti vrl ftiidjSmtM u fi hdvnt , diu^ 
liiififiH a furtdiiu illtfi dnrmt, 
frtltriim fi mw tinmmLai fin' 

dnTiirii finrim , fnfitittiim «w- 
^m ; cim ctra iffimm rtdJMnr 
frittilm, Ki m cori ^filli , & i.5.-.:»d j. GOOglC Cap.i. DE Arte C0Q.UINARIA. »(I7 

fMl in hii ( Ar«llil put^j lAir-. 1 
rAfiur u^t , ( nempe nhibilis 
eato) r^ yifcu , *"i i»'* M 

«m.., imi»fimffnM. 

t Gtffdii , t^i n /•r».} 
Gypfo patiaa muaitiUi ne jus 
petTpiiet in fiimo : item , ut 
Tehemenltoi fil zo&aa , ad 
ifCi pkiam olSqila liqnao- Hnidt, & M. 

^/w.K"«-] Hoc 
motirc licct jus ajbom Galeni: 
nim ita paratos piTcesGalciiui 
^tTim commeadat ia xgiomm 
Tiftn. Ctfitfm npiaro primini 
iniut > dn1i.f1 tla ipmi fiii fi ■/- 
fimdil; (■» FiiKD tmtb, f ?•'• 
r* ; drimU •nm fnaiaSi fmrhn 
flftu , JMi ItiKiim Btffttglt , .... .] MOIC 

iiiaco , fzpiiu ixpc|itiun : 
Nilus piTcorui fiuTiui cfi, 
Sc Alexandiia uibs mattlima, 
ad oftium illiiu flurii lica : iti 
utiiufque aqua; piicinm abun- 
dans i unde cotum coiKlimn: 
fiudium pcculiaic. 

Helio^baii autcm jus igoo- 
iitui: is pifceg fcmpei , quafi 
in tnaiina aqua cuin coloie tiig 

dit ) authotc j£. Lampiidio. 
c^.14. 

10 Crptm fiaBB. ] Foite ei 
iamitioiic jC^ptioiom : qu>- 
bt» cepK vald^ xftimatc } 
Utpote Aoftiii plntiffl^ nii- C A P. II. 

' In Congro. 

JUS in Conm afo. Piper , ligufticmn , curai- 
num friHum , OEiganum > ccpam ficcam , 
ovonim viteKa co£b : vinum, muifiim, acetura, 
li<}U2men, defhuum &: co<^ues. 

diaom peirenieiu. Diux eai- 
nii eft, authote Galoio. Sto- 
macho tunen con&ite teftatni 
HiccCua. AthcD. Deipn. l.vn. 
czi. inTuavii tamcii ca. I Vf Ctigti.] Congei Cvccoa- 

gms [nlcis eft anguiUz II- 

inilii ad iaimcnfain nMgnini- ij,Google itfS A p I c I I C OK L I I Lib.X- 
C A p. IIL JUS in carmaam. Piper , ligufticuin , origa- 
num , cepam , uvam paffam enucleatam : 
vinum, mel, accttun, liquamen, olcum&co- 
ques. I IS anmt-l Ltgendum . i* 
t \ Fliaio , lib. XXXU. cw. II. 5c c 
habcc. Ua4e libro IX. 
Hift. Nm. aii, ^tiiim ( 
i mtri ftf^ifaUIiii fin a 
qiuc ab hiinonKn iiuit. C A P. IV. 

Jn Mullo. 

I WS in Mullos afw. Pipcr , liguIKcum , rii- 
J tam, nuclcos: mcl, acctum, vinum , li- 
quamen, oleummodice: calefacies , & perfun- 
des. 

Miter JHS in MmUos t0os. Ruiam , mcn- 
tham, cotiandmm, fa:nicnlum, » omnia viri- 
dia: pipq:, Ugufticum: mel, liquamcn &olcum 
modicc. 

T , . t K 1. I nam in viounA fuperioiB li- 

bio egit de fallis mullis : idem 

1 IVS in amllii '/«.] Nempe puii diftum de Pel»mide Se 

J «fentes & nwi filitgs : 1 Thyono in fcquentibm cww- i.5™dj,Google Cap. 


ip.f. DE Artb Coqjjinaria. 269 

5. Scio. condicoilis i fci- 7». Iiiqiik Flioiuij H.Hm. Ijb. 
XX2U. cap. 9, coqui dcbent 

cum aaaho , apio , foiiindto , 
poico, additis oleo & rale. 

1 OmniM viridit.] Quo ftMU 
TcheiDaitioia funt. licct hi omnM novillinli i 
inaii , illi {alG. Vide rupi^ 

Kinain Mallanim loco laUI. 
IV. cap.l. C A P. V. 

/n PelamUe. icatn, ori- 
;aiiuni, cociandium viridem > ccpatn, uvam JVSin Ptlamidt afa. Pipcr 
gaiium, coriandium viridet 
pa^m enudcaiam : pafliim, aceirnn , liquamen, 
defiutum , oleiim & coques^ 

Hoc )us cotivenit etiam in elixa: {\visBc mel 
addes. C A P. VI. 

• ' Jn Ferea. 

JVS in Percam. Piper , .ligufticum , cumiuum 
tiidum, cepam ,pninaDamafceiiaenucleaia: 
vinum, mulTuni, acecum, oleum, defi:uium&: 
coqucs. 

HuuitBtKaiui. I lubellia ; & AugnUJi pHbci 

I fluTialilcBrunl, ncc aliorum id 

I TW P/™.]- reica flc maiina [ gcnuspifciumflmiaiiliummcn- 

' & OnviMilii cft. I 1:0 fic apud Apicium nQJlium : 

L I 1 T I R. l^ Kveia pifcci aqu» duUis 

I apud Tcteiei paiiun xflimaci 

I h /mt.} Sibmi) , Fetca,! iHDi pK nuuiiui. i.5™d...Goo3k' vjQ A p I c I I C oE L I I Lib.X 
C A p. VIL 

In I RHheBune. 

"WS m pfct nSeUwne. Piper, ligdHami, c»- 
J rcum, ^lcrpillum.apiifcmai.cepaaificcam: 
vinimi , pafluin, acctum, tiquamcn, olcum: 
amyto obuga& 

pifca. p^ fimaei, anitiDie 1 TtVUhmr.^ <^Oi Lstiii 

*^ RnbdlMBMlhcididliii 

2c labto* > Gnd ciTihiiiicu 

Ctc afthiico* \ coloicvbcaiit I Strfdimm. ] Falmeiiums 
i°B>iu apu. fickul loimiiu, 
imuii Sc licDii dolotci. J' C A P. VIII. 

' In Mmtna, 

\US itt Mwena i^a. PipCE, ligalHcnm, falH- 
reiam, » crociim magnum , ccpam , pruna 
Damakena enudeata; vinum, mulfem.acecuni, 
Ii<juamcn, defrutum, oleum & coques. 

Miter JHs in Miirtna agk. Piper , ligttfticum, 
pruna Damafcenii :, vinum , mul^m , acctum t 
liquamen, defrutum, oleum & coques. 

.Aliterjui in Murena afa. Pipcr , ligufticum , 
nepetam moncanam , cohandri fcmen , cepam , 
nuclcos pincoj: mci, acctum, liquamcn,oleum 
& coques. /10* «g.-«i ...Googk Cap. 8. DE ArtE CoQJ7INARtA. 2/1 

Atiter jtu in Aiurena elixa. Pipet , i ligufU- 
cum, aneihum, apii (eitien, 4 ihun Svriacum , 
caiyotam: met, accmm, liquamen, oieutn, fL 
nape, dcftunun. 

Miterjm in Murena elixa. Pipct, ligufticum, 
caieum , apii femen , coriandrum , mentham 
aridam, nucleos pincos, niiam: mel , acctum, 
vinunf, Itqutbncn , oleum modici cateiactes Sc 
amylo obligas. 

Jhj in Mmrena elixa, Pipet, liguftioim, ca- 
reum , cuminum, nudeos, caiyotam, (inape, 
met, acetum, liquamCn, oleum, dethuum. 

Juiinpifceeiixo. Pipcr, ligidlicura, pctro- 
fehnum, origanum, cepam andam : md, ace- 
tum, liquameh, oteum modic^: dkm bulttetit, 
amylo obligas , & in lancc infcces. 

\JPmm ! m vitdpif^mm. magDii olitn ileliciii habiu. 
. 74« alihti nmt Miu» ftfiiula, 

gmmoB ftiUiiJ^i, wlm «(> 
diviiUraim ffniimiH Ahuuiihu ir 
Ifaeiau : a. SniiMi Ortit , & 
Liiinau ifirriu dapgpmi fifiium 
IditiiittMT vtatidii. CoIuindJi. 
U>.VIlI.cap. 1«. 

I Ok, »«».] Leye, f- 
oin wi^iuM , ut de fitiTo io- 
teUigatui. kactoca nugma i 
Exprrffa iMpinrt ctkViu , inquit 
Flinius, H. Nat. lib. XXL c lo. 
^ ^Kod irKtKd^m» jffillM ; 
{ id eft fei ic lecrementura 
miguemi dadai) <^»amfMi 3 Li^^lim, MMnt.} Jjtge, 

4 Siu SyriiM.] Lcgeadiin), 
rtei i!/rMntM, £ft «oienMhltt 
fiutex , cu)U( lemine in opfo- 

quondam utebuiMu. Ig 
, i adhuc ia opfbnioaun ulli 
efi pio fale inrpeiTui. 
- pn yifc ^i^. , 
, «m fifhi, fi,t«„, f^ 
ui H. Nat. lib, XXIV. ^-■rt- I ft M««.] C. Qtlali C 
Hiiiiui ad tiiumphaleai cccnam i.9.™d...Goo3lc XJl & V i C oE I. t I ,- Ijb.X. appendn. Itt foaditui Muicna 
apod Hanhiuii Som. U. S»cfc 

^Jlr)«r SqoiUas (a) f«fr Mn- 

*' Zi (b)patiiiapoitcfii.'/*('^ 

Ctpi4 tfi t £"rirr ftfi ftiuoB 

. Hu tiifimm jm tfl oleo , 7»^' 
frinunufri 
Tr-St alU.pta */»«-. (t;) 
fifdt Bnti , Dma ct^nr: (»^( Onm fif 

Hi n<iii fll-m, (d) «ft«J) pi- 

pccc idbo : rin /iH accto 
giHrf Miilrfmium» vuii »«•■ 

Enicai viiidct, inulu ^ pri- 

Mi^mii iHa^nm > (c) illotos 
CiBli/fuEctiinOf. rufEceient dilictiuidis nuad- 
piti, nt de^pTcibiu.pIacuciitei 
tcias cogcic 

Cb) FttiiUfrrrtai^ Id eft, an- 
giula U longa,»d ^ucunmu- 
ccnx magis accpmmodaia. 

(c) Pijcu ftmindeft.Sconj- Titialiu vidctBi , Scemendacio. 

ncindiget, 

4 H*»! SjrUcKin.} Mediea- 
mentofuiu (emen opfooiii tn- 
rpeilum ; tc nuac guidein in 
uiii cantimi mcdico m , eiiamil 
in Italii tc Gallia Naiboncnfi 
copiofe pioveaiac : nill foite 
a^ud AGaticos dc calidis ccgio- 
nibus cum fibo hodie famatiut 
DWi inCer pixcipua lemedia e^ 
ad toimiiu & dyfentciias cu- 
landas pizcavendafque : quibui 
ccnb moib;s iiomiiics, fub iDis 
caloribus dcgcntes, valdi ob- 
In M & Anguillis ihus adjici vide- 
batut,taiiqiiSm peeuliarc quod- . (a) iMir Mmiu.'i Dencibus 
nudcfica & cunivoin : ad qoz 

.aHndeDtTetmlliaausde Failio 

dicit I lATtu hfiit txidailkl^ fy i litniiii:iin caium lubiidiacera 
Hm pii*, ir txunu ) it pifiAm ac malliiiem alvum Tehfinen- 
fltaiii ftrti<t£it, Nonhicdi- ' tiui morcient. Rhus Sydicum, 
cit TectHUianUi , ut vulc L. 1 quo co<]ui utuncui ; Sciiboniut 
Nonciius de K.e Cibai^ lib. III. Largui. Item exCzUo Auie- 
cip, 17. Mutcnat Aiille eden- lliaDO. Ertta htc cmiiadt ilta 
tnlas ; lcd expiobac rivitiam vindi, ^ tctit if ftrtt falt ,vil , 
Vidii Fcdlioiiis , quali beftiz 1 jih4 «t mfftnf > n-i. i.5.-.:8dj,Google Op.ioInE Arte Go<yiiwAiii-ii,. 27; 
C A P. IX. 

' /« J^certg/, 

JUSinLachtBselixos. Pipet, liguftiaim, cu- 
minum, tmaiB.viridcm,.Kpam: mel, ace- 
lum, liquamen, olcum modic^ t ctbn bullieric, 
amylo obligas. 

. Jhs in fifce 1^0.. Pipct, ligufticum, thymum, 
conandmm viridem': inel , acetum, tiquamen» 
vinum, olenm, deirtitum: calef^ies, &^ agl- 
tabis mtx luiculo, & oblig^is amj^Io. 

< [ fdhii tmuilioi mhmir , Itrnn 

HUMELBKioins. \p«riff«,ifHm. •xjml.m r,if^ 

I mmta ijm^iit fiiri pifml , ■pudil 

l MNUtmu.1 fifdnmanlai, [ tfi iMrrini. CclTui. H. c. il, 

' 91« (X muJm m^tria faa, \ . i Ziuiii.] Lege, agiuUi.^ ' 

C A P. X, 

/« Thjtini. 

JUS inThymo. Piper, ■ cuminum, thymum, 
coriandnun, cepam,uvampainim: acemm, 
mcl , vinum , liquaracn , oleum : calefactes , a- 
myb obligabis. 

yut in Thjnno elixe. Pipcr, ligufticum, thy- 
■BMMn i 1 ■ condirachta itidrctaria , ccpam, caryo- 
■tMo, -md,ac«um;iiqaamen,&oIn«n&fitiape; i.5™d...Goo3lc. 


L ] $ T E ^ J ti^TTth'" ciic£iciaida fiiciiiit, 

I i CMiflMiij ■HTiMru.] Vtds 
t pU!!f-«.l TbynDM iw-I &pd L s. c. 4. | 

^ ^ aiiK fd auM m I C A f. XI. 
* /« Demice. 

JVS intJinticet^o. f>ipa, %u!nicaiti, cofian- 
Jrum , menriiam , vxara aiidani , malum 
(Tdonium codlum: mcl, vinum, liqaamen, o- 
leum: calefades & amylo obliga^is, 

/ff Dtmkt tlixo. Pipei , anechum , cumi- 
nrnn, tl^mam , themham, hRsim viddem: 
mel; acemra, liqoMnai, viniim» «deuminodi. 
ck: cateftdcs & amylo <M "*■* I TH Datia.l Dentei ftlmi. 

auigtz Cmilij , vcium 
nujoi , in cibatium ofiiia fc- ccptusiliabetHeiiteiTuVeKdi* 
tO) , ujKle & nomni ; quibia 
ni«n 'pMcatocet lzdeicc«nfiie- G A p. XII. 

/» » Anrata. 

JVSinf^eeAuraa. Pifwii UgafliciimiCaicHBak 
' origanom, nilKWcaib, menthant, nqov 
tbk baccam , ovi viccl^m' : mel » accium , o- ' 
leum» 

D.,.-.:,d j. Google C^.Ij. DB ARTB QotlVltJAn.lA.Slft 

loim, ftmun, lujiiamen : cd^cies, <c fio 
tueris. 

ynsinfifce^tmitai^ii. Piper, coriandntai,' 
lueaibam aiidain, apulemenx cepamj uvam 
paHaro : md i aoemm , vinum , lit^uameD Sc i A T/r**] Pifci» <ft in i i Lucciiia lacu concham depa- 
fios pix cztciis UtuUtHH 1 BO- 
bilidtqiK. 


ca.p. xia. 

■ /» I Seorfione. 

'XttS ih Scorpiom elixe. Pipcr, caieutfl, pctro- 
felinum, caryotam: mel, acetum,liquamen, 
finape , oledm, defniium. 

Tnpifce OemgarHm. Teres piffer, Tutath , mel 
commilces . palHim , liquamen , carxnum, & 
* ieni molliffimo calcfiides. 
[ Tap^ce Oeaeffmtm. Ut fiip^ (aass: cum Inil- 
lient, amjfeomigabtfc t Crn^] Hic JuM nudul 

^ toUitWi todii, utEchi- 1 z lini mll'P^.1 M-oUe<imi- i.,.-.:»d ... Googlc a.-j6 Afioii Coblii lib. X. fif «*» wtlia. Efi mrila 
jCmma miiUlu, Viigilutt. £11. Jim ( Golen. » -~^ 

Aoi latione L c 6. ) ^J^IUt , 

tuf^^miu tiik^t: ir u> fnigr- 
mai, fm oMjSwp nMtouwi 1 ^ wB^mi.J Dequocle- 
gantei Cxliui Ameliiiuu : n- 
■irt oi/iii iiMfrM^i. Hujui m- 
tem lempefaudi planma luot 
aitifidi i aempc Tbennorpo- 
diniB , & «lod Amiqui* dice- 
banu pci Jnp^K w' coqucie i 
id quod leceiidatibiit BaWum 
Hlnx aodit ; oempe ciun in C A p. XIV. 
Jn ' jinguilla. 

JUs in /t/iffdlla. Piper, liguftiaim , apii fc- 
mea , anechum , ilion Symcuni , caryo- 
tam: mel, acetum , liquamca, olcum> iinape 
& dc&umm 

* Jhs in AnffiUlam. Piper, Hgufticum , ihvm 
Syriacum , mernham ficcim , nitabaccas, ovo- 
lum vitella co^ : muUam, acetum, iiquamen« 
olcum: coqucs. 1 A ^mVAiOIn dbo damnaii- | i Jmi U ^Ai^Um.] DeAn- 
au omnes quiiniaque guillis HiccSai , libos de ali- 
tempoic , durz namque con- 1 QKntonun nuaeiia fcobit , 
codionii fnM & humoiem vi- | S*cd imiimt ^igKt^i mmu 
td±im gcoeiiDi. Lacufttes ma- diti pifai tniittUin , (ffiji" vm- 
naa iimiiTioici fuat Sc pludi I tiiailt graimi ftrrimi nbii fijii' 
■limeMi. I hu : idbAwi Jbi» > & arfrrii 

ItffinriflmmlntiM, tiiaiimtin. 

I Athenzut, VIL cap. ij. I«Iein i.5™dj,Google Cap. 14. D 
Saiin ^ tfjmti sUifl.u- 

Aicheftntui apod AriKozum. 
L. vm. (. 13. 

A Ciibutis inunDnei apudSr- 
baiitis , ^ AaguiUiu yea4e- 
zeat , Et pilcuentui. lina ~A- 
ihfitmi. 1_ XII. c. ^ Miium , 
m nuioDcs de li&as, latioiie 
diffeicaDi ; aim quod alii depei- 
ine , aliii Tchemcmei deSn- 
ftUQ cA. Pifai fu ffBmfim 
fimt , «i ^Jwag ; fjum^ii 

tmij^Mir fiviim,ptlliitnt. ira 
Lei ECpnuua intiquialiita peihi- 
beiai. Hujus autem legis laiio 
OOB cx plcinni aatniapetenda 
eft , led mlgi xlliiiucioiie. 
Nim m^mllt , eciamfi omiiiuiii 
frijcium miaiinc Iquamoli efie 
rideatui leveia Eamen fqoamii 
admodum Elegamibui opena ' CoClJJINARlA. tjy 

eft,» Leewenboecldiu loculen- 
lei oOeodii , ideo id gemu ib' 
flimta liuauuia & minimediTi- 

In iaccij camen E^vlii fbice 
oon iofeiebaniui , quod vulgo 
in lcTpcniibui, amiquii Sc ni- 
dioiilnu («culii , poficz (uciunt: 
■ra FeiTz hpdieiiii cieduor,au- 
ftote Otcaiio, fuo icineiaiio. 

H.eliqui Tcro omncs fquimo- ' 
& , pixtei unum fcaium , itt 
iftii EpuUs admifi! Ginc. At 
fcaii ance Tibciium , omniuo 
non aut raiiffime in Tynhcno 
maxi capci fuat : idCo ti adhi- 
bcccntui lacrifiddis , caco ad- 
moduiQ Tzniient. SedB.oiiM- 
nii caucum eft , quem eoium 
utiun Taldc laudat Diony Cui , 
iic fiia (aciiGcia ez fadlc pata- 
hilibus fianc. 

Deinde, lcaiui iKcitiii , pl-- 
fdum lblu«tan)iaaie,heibil(]ue 
'--- tnanGs Tclci. Ita ciet 
luminantesbeftiz i viOai 
Judzoiumdefleiifz , uc immun- 
dz , Camelus , Cuniculus Sc 
Leput , at noa conltac , quod 

lcio , fazc apfitia ] ia antlQUlt 

e^iHiuiiij ptobibiia fiiille. S} VA- i.5™dj,Google mm 
V A R I A 

LECTIONES. 

APicii coltatio cum antiquiffimo codice, 
literis fere iisdem quibus Pande^be Fto- 
rentinx fcripto , qui lervatur hodie Romae 
in Bibliotheca Vaticana inter Libros MSS^os 
qui fucrc Ducis Urbinatium, fed noftristcm, 
poribus exftiodla illa familia Duaili , tmas 
Ducatum iftum^RomanisPontificibusinfcu- 
dum tcnuerat, UrbiQoRomam traunati, Sc 
feparato loco in Bibliotheca, Vaticana repofiti 
funt. Contulit Hcnricus Volkmas Scheraerus 
t-ip&nfis. . 

P A G. I. 

/Ipieii Cteli Ltber L qia Epimeles didttirC^Kt T. 
ConditMm Paradoxum. ] Hffic omiua defideraa- 
tur, 

P«*«j.] P«. I Drttlmiti fini/d»','] pixbllKfiik 

CtSm*.} CtSaaan. 1 gule. 

D» a^m. ] ConuDOnnn. 1 Viae.} Viae. 

Pitfmmtii.i Feifii«iir. I Si^fiuit.i SuSiiflonein. 

Sitt.] Ket. I adaim:] Habetui. 

PifiriJa.J Pcidie. | ^derim.J Adoe. 

Jmm «Uu pipTi, muJi.J Cum I UiUid.'^ bOJM. 

■ D.5™dj,Google VARIjE LEGTIONE8. Lli. I. Cax. 3. Fao. *. 
FEMsa.] riiloriiBl. Cap. 3. Eiq. jo. uajiahiiii.^i AbGalhio. 
^>ito.] AbriMi. 
Ik^iH.] TCMBdiqM. 
Vcimi.'] Ejuanodi. 
Dmm &iSi.] O^edm. 

LlE. t. C^r. 4. lAO. 11, 

■Bjip4Mm A- W«fiit.] Abtft. 

bjrrii.] Inleiii. 

£miUif«Ui, tr.1 B«i|u&iu £1 rofML] Ui iof*in. 

Vnltiim.'] Dd«. 

«tf^ /; *.] AMtm f. r. 

«btw .aw«WM >n#. ] Amc- 

qnam lerveii nunc). 
^■MJe.] Adde. 

Lii. I. Cu. i. t*». »• 

Olmm libiminm.] Abcft. 
liiltidmii & Off/nin-i HtVavmt 

Sc Cypenu: 
Pmaifa.) IioinfM. 
Cifgndr: Pr^ lnKili^iimiU lim- 

tm W njm^mi. ] fUc LlB. I. CiP. <■ FAO. If. LiB. I. C41. >■ ?Ae. ao. 

«Bu tm^ I ^■i/'' vlmrii. ] 
Cuaci fulei valutiij leccn- 
te*. 

1.1«. I. Cit. t. fAa ai. 

LmmUim, &mfJUtiff4.l Bu- 

balum Ic tmg'll> F0A3. 
Sjtiir 'HUUI ftai.] Sitc, melle 

lirdtrli.'] Uiae inintu. 

g. I. Cfp. 19. Pag. 14. 
Cmat fnlffn. ] S C^n fi;.- 
fffjHi.] Coquet. 
Li». I. Caf, II, rAa, f^ 

mHfo^ «0 utpfcctfiiai. 

InMW.] LefalBlUI. 

S4 (•IK i.5™d...Goo3lc VARIjE lectiones. Lti. t, C». II. Fu. if. 

Lii. I, Cir. 1]. Tag. a<- 

Jtfnu.] AUO. 

Mk/iu poni , nt paM.l NudCOE 

Ut pncos, pan. 
£t in a;tif ] Ei in cibii. 
£i m ftpra.l Minbciis in fapo- 

'VjHwrm ] KunKiiI. 
■Kifn-uoT.^ B-c fc inotemui. 

Lift. i. Ctt. 14. Fac. : Jl dnlas tU mtSi. ] UC dulcia 

^dmifai.J Et tdndlitbii. 
£'.) Eft. 

LtB. 1. Cap. If. Fa& 1». 

fimJl^e.] Omiltitur. 
JUW vwfiw,] Ut tncl nulunL 
Si mum.^ Abeft j! 
SH(.}Boiiis. Et minis m.i prt&, 

Sit <ii,,sim n«, hda.\ Soliii 

ccfrum ■Km bibcte. 
73™.] Pom. 

mii volutiii. 
A' !«.< Dclulctiiitni, Xit. I. Cap. il. Fag. is. 

t;t iM/i x»>'«. ] vtiiuii,e( Aftr».] AbeCb. 

Mirii.] Moiiblll. 

r^/i « >»ru mttt. ] VaTo n: LlB. I. Cu, 2). Pio. )7. 

ruioim.l Fidtnm, 

LtB. I. CjlP. ±i. Tm. iS. 

MnwM.] Muiij, 

LlB.l. Cap. lT-I*0'4o.4l- 

r«£li.] Condito*. 
SuviSfi.l EC Cuvlffiini. Jn/ii c. ^) ; Fn^l. i.ftliikmimnMfnai. 
ta£hn 1, 1. lilcs tumiiwnKt 

fiiftoi.- 

Oifc.'.] CtoeL 
FiJri.] Foliotum. 
"nn:^.] petiolelimiBP. 

LiB. I. Cap. tt. P«a, 43. 
£< jmwj.] Ut quovit. 

ra IWrHH.] ID illud. - 

Otmftd.} Rcdenpi. 
I^mA.] Viiidciii. 

9. l. CaF. 30. Fic 44. 

CUK^Ii4.} CoBdla. i.5™dj,Google VAVilJE LECTIONES. 

^icic liber Ap: 
loapit Apicu Si MtliifiMfm.] Milibnhnnii. 

^lrtir.] Aliud. ffrwMitiDH.] Cynacwn. 
Fnntiinm.] Faiticiim. 
Punfilinmm.] FetEgGlenum. 
.ylt«iim , H^Ktiinn. l Acnutn r. Caf. ji. Faq. 4I. LiB. I. Cip. i2. Fas. 4P. Odmi»iiii tj€lbiefaien. 1 Coc 

nani luccm jCtliiopicuiii, 
OKjftt:] Oijguo. liiB. I. Cap. 14. Fas. fO. 
DiffftiUlf.} D^ibileni. 

Siki.] sm. 

Scmpaln.'] Scripolos. 
Tarifilim.] PetioGleiit 
Cslliiis.] Colliguac. 
^Mi.] A<i<Ies. Vmita, r^Klliam.] Virii, Ubo- 
MCJ Mdquc "*«" *■(.] Ddunt. 
IfioMfimn iHrflM.] EGcii ouiiin 

Pipni, enKii».] Fipcie , lienflicak DiliiaitT fricmt.J FiigaEai dili« 

IfiiU d. Sjmllii. ] EGtU d« !• 

fcillis. 
s^iu dt fu ufit. ] irollz de 

tefti fui. 
Omaiat.] OmeDCi. 
£» iw» Mo™.] Et nim eiiet?»- 

-^j;/.!.] Abed. 

bailmMiir fJia. ] iDfOlnmtm 

pag. J+. fttiiBir.] Sidum. 
Timiiirv.] Tempeie). 
l>i tMU.] lci cibula. FniiuTfi.] Fecbueiiitf. 

//uid affv^alU.] ElilH exSfi»- 

Sptifgitlit.] Sfondilos. 
Elimitm & ph ciUnw, ^ H'<" Lii.ii. Cap, t, Fio. s i.5™dj,GoQgle VARIM LECTIONES. 

(Kw tquam cificiwawi. 

T»n.] Abeft. 

Vnffrtm^ Vipota. 

Cilta.Z CalUal. 

Dt F»ll: Olajhrii. ] De puUa II. 11. Caf. (. Pxa. «7. ToipiJlD, eleo Soiis. 
■Mv.] Pecn. 
|>a|, «q. Pi^infim {fciiufl *. ] Pp- 

muB qmdem locun ti. 
Fnnw.] f uEiit, 
' ^« tmjlM, ] SStb nnihi ib 

F«rtiimi.] Biluetit. 

^•rta^um f. tmjltiMm.} Suiren' 

rifim f, ijayluto* 
Drfrmiim.] Dafiiauiii. 
C«eiuii.i C<><'>II>'i^ 
ogiaUa.] omicli. 
fafirniiU.] txbloIiaH. 
Oriai/aa.] Ondiim. 
pig. <SI. ftmmfiAu.] Jita jim 

mircebk 
Mu<n.] Volitad. 

LiB. II, Ca'- ]■ Pia. <4. 

r<ijH(4 /AHirti /: /} Vulnds lc illmnikitifftitmiM Albnnwe 
condli ppnQ, 

ai««*.J, JlUuii, 

C.|iVBi*fc] CpBlWitU. 

'ifn.™ f«^J«, iiuoKnMx'— 
J>((i , >/>«« ^ Jit.ji, , «i 
*fcf»™ («(»«> affmii.] Li- 
quimjncque rnffuDdiio^inieSi- 
□uq) impltjo . elixaio , {c fub. 
ilTao, «qucMoiDato, ano- 
gjroque pbaliini diUgaitci 
pediiiKtiiQ. 

EKplldt Lii. 1L Apidl Socca- 

opii eiusdcin CepnnM dcOlc- 

ritus. Lie. m. 

ddidcHnnu, ..4 imj'.] Ad moUc 
IMn.] Ruiim. 

»nu.] MlMM. 

Kmctiu.] Mudei. 

.j&ni<ri* t.fn*.] Moniriab. latii 

£i aqnmaitr. ] E< Co caqoaatiK. 

Xx ni.] Ex cOTii. 

7».] Tb». 

F<inHi.j Faciu. 

LiB. n. Cat. 4. P16. 66. Titulus Bc Caput L defint. 

LiB. iiL C*p. 1. Fis. 7s. 

o™ fhhmrU. ] Cum leitiiwiiat. 

.«iUwi'.] M«Uiuim. 

pum iiinuD iu ^iiu. 
Btfui i^mii.^^ fMcsdett^ nr. 
Pifwr tfptrgii.] SHPa jfl>cij«». 
fii firomtmf.} ht ainitutuc. 
M-lf:] Mulfu. 
0?«ij ii(/«(i»™ /««.1 ^ Mi^A) 

Coda, loSulain £>cm Scpo- 

tUL 

Wmu ^fii fi iatt enUmfii A- 
:«i9iu. } Mciius di ettlO], C 

ioegniUiK 4ecD|^(it. 
!ir.r aJ ixfltnm.] iM^j^vea- 
I tiem ica. yff. 1...G003IC VARI^ LECTIONES. . b' <ii td talita iiftr- 
] Quo id aqui ad [ntiii 
vuihoc cft ev tHCKa hc~ Firhurii.l Feibueiiiu. 
J.II.11I. Cir. ]. r^ 75. 

"4^<f*'0 Arpfairagoi. 
Smmiaei.'] Sumnuau 
LlB. III. CaF, 4. rM, 77. 
Odhftni rnldii eaaitthai «^r*- 

^iDM,] CucuiUm Mddi auo' 

fioKS guftum decucoibitss. 
pS. 7I. iSrfcAi™ nwdicim. ] Sil- 

fice id cD lafec» mediciMC. 
rufriei.] Deficto. 
7»,] Ddidetatui. 
TiTft (•{"• ] '''"^ *< ><lu> F'- 

pet. 
Exfnfts.l EipteOaTque. 
OlH umftrMi. ] Olcum tsmpe- 

tibi>. 
p9g. 79- SUfliin.] SaSL 
Mkmlwii.'] Menth*. 
CilAmaii^iir.] CuoiIMOlain. 
OUim,»aimi.l OkiuabKe. 

LiB- III. C*p. I. Tao, to, ''£11.111, C». fi. Paq. Ii. 

Jhtflida.] Sivccxniau, 

KtJ afiifanitu.'] Apufemen. 
£(u;^j,] Bii. 

LjB.111, Cap. 7, Pao. ti. 

r(p«-.] Aika : Cacgnxm , ^ i.lCtKenm. 

Sitf^hiHm.] Silfi. 
Huic cipiii iu MC addinu. 
Femones £( tDclooes: Fiper pg^ 
kfium mcl , vel paflum , K- fiiSum accedir. 

L1B.111. Ctr. t. Fas. Ij. 


Cap. 9. Tao. ti> 
] Cimas & ccJtr Cintiretli 

Oiiitm.l Ec oleum. 
Piftr A- /^i^n>.]Et li| 

^pei. 

pig. il. £;!u«i.] Eiati. 
Pifif lii/jwyi.] Supei arpe^. 
■Vyam ufimflair i^fniii.} Urt 

pafTi lupei afpetgat. 

. tia. IC OffrtM.] Apenof. 

h fr.i.trm Pfra mfirv. ] In 

pi. coqocs ot lupti Sc iufoe). 
Pirri cmn ilixnli tnmi. ] FonDt 

in iquam elixati ciunt. [, Caf. : Lia. 1 I. Caf. [. Fao. 17. ■.] Btt aL&Hpi. 

LlB. IIT. Cat. II. tJA Sj. 

0/iykM.] OHfta. Ui. i.5™dj,Googlc" VARIjE lectiones. LlB.lI 


\jhanm wUd.] Acenun idde. 

LiB. 111, CiP. i(- Pao. j(. 

Minmvwt: mififr.1 Miawiin 

Bc teru pipei. 
O/ai w/fi.] Quo holus molle. 
ainmi viimm. ] Oleuoi fic viDmr 
.AafiMi.l AcdcH. 
AufmiMm.] Aoiputiuai. 

LiB. n[. Caf. 17. Tas. p^. Li». III. Cap. il. P*e. j5. 

Afiif « /^anu. ] Iiuubl & !]■ /iitii^.] lotibE. 
, ..^fa^fi (. txyftra. ] Aglill 
OiKZ oim oijpoiia, 
BijmJii.i iDfunda. Aliici. Sfondilos oknni liqm- 
tnlne cainpkbli rcl oleo tt 
fale afliiiit, pipci aTpe^ Sc C<(i/«.] Ciitnz. 
t(/fr«»n.]Co]io»ni.Edk. 1141. 
CDlicoimn. Piiltfiiim.J Puldrai]. 

Cmdfu apv nridia wiMim jnif- 

aitt. ] Cjppuis caodfi nuDUd 

locu&ilii. 
StimeMMa.] Gilacaltabii. 
rmliffmi md*m.l Fuleio apiiail 
SafrfmnUi.] Snpn peifiiDdei. 

LlB.ir. Cav. I. Pas. lot. 

fOM TJ/-.UII. , W«H 6-fw.. 

MH.] Fatirac ^rduiD , olentn 

potDonin]. 
Tnni piptt.] Cnin p^eit. 
.Miiw.-i Alij. 
T>rKi («,] Tcies ea. 
f}u, •/» .' fsfiu.] Aqoamoleo 

Fnfli/ij,] Fnfilis. 

£i/i;g<j.]Rcflingues. 

/•imiii «rfiKiu. ] Iteram idjkiet. 

£t.] Ae. 

P^fu fMn.] Foitei quod. 

P^i^itjd] Fipeie irpcige*. 

FiainlMiimttir^ Ficeniliigiiia 

ptg.ioj^ W™.]Mitte.. ■ 

Tiru , fnSmia. ] Tcni, luffiia. 

du. 
nniiulmm] Et comadnin]. 
<>ini.] Ttnnis. 
~ iccHi* pir ctinm f t/^H.J Spc(ll- 

^/K«m ijW.] Adfiucdliiin. 
^iijWu.1 SBfiitadc i.5.-.:8d j. GOOglC VARIjE legtiones. 

Lnnrtii.] Lagitit. 
Ggnv.J Cizcni. 
Itt/t/fi.] LocoiilE. 

nW/W..] ImmiiEU inul- •fei. «.JO in.] Feiunges H eun. 
Ctan ctSi.] C^u coSa. 
^KfT fiiit4 dt aamUiii. ] Pitt- 

Mi de cncuibiiu fiec 
pag.itl. BMilinf^M. &.] lic 

p. w. 
P*«»*.] Puiaam. 
SioMi.] Siccibis. 
fTtftrtta hMii.l lu pi^tpuiK» 

£«.] Eik 
JUtJif.] tioWt*. 
TvfSiM. ] TucntDH) faifi». 
Ei lAi aa» fmrim , lu »/«.] Id 
obi cofti fitciit, liAcmcoIn. 
Viadiilti,] riccluLf. 
P^.iii. Ugmfiu.-i Cilfiac 
Crorii Mfpw. ] aiau tmgia. 
&»l^.] QUOdqiie. 
/>nFfli/«.] ImpJu. 
r(».J Abea. 

F. S. c^a.l F. S. caettm. 
CimiJii.} Condiium. 
OTanum.] Ominitui. 
Si^mUti.] Et iiiffijfidei. 
fiSmn & ilnai/i Paffim.okam. 
Sttmltrafii.] Sobftnft). 
£(£<{«iMi.] Onuicitut^. 
ft/^iyrr.] Deeft. 
pag. 113. K dii™.! V, dulcL 
£> i/m mHHa.] Ex abo. 
TmtfHct*.] Thytoiiniicaii. 
P'fii.] Non eiflai. 

OU^pUi fifin,1 OUi^iiacpi- 


«^ n (MMB M ■•(£( fM« , 

imm taiiim. ] Oeriwt. 

pie, iij. anm 6- <qaw).] O- 

Teum item Ec aquunconjidei^ 

j5.iif.O(fri«..]D«inai. 
ittnii.L/Hititi.] Ligiilit,!» 

Zrmu^ipiitt. PtiBU. ] FaliDam. 
Fticthi.i Fi^ibii. 
pag. 11«. Ptiint d, fifdtKtii.] 

Ad piiinun dc p. 
Cirpi].] Carp^i. 
Ojf rf II. ] 'HoSieL 
Sniui.] Soibis. 

CwniirnpiTthi.i CoDiempeca bis. 
frrH«"-] Eui^ii. 
pig.117. Vnmn,] Vioum, 
TmrtH/pi/lii.] TlKinurpadio. 
iniliUtH:^ StiUibia. 
oln nMiJi».] Olei modico. 
C. fti ainm ixfiutki. ] C. tet- 


..Pimiafitttti.] £01- i.-Googlc VARIM. LECTXONES. 

Tmt ;^,JjpffmM>.} Tae*&gu-| FMdu mftnta.i Ddii^ 
"^ — ftw.] Duau 

oii%ti iit^.^ Viffs dilic. *«««.] Obligibu. F*<*.] Fjc. 
iT«.] Ligas. 
JPS. U7. C«4*,.] C 

■iifSfw.] Et fupei. LlR. 1 ■Csp. j. W'J »- «■'hi.j T^lbo). 

.^alUi.] Aiicdbte. 

Ci^im.i CoqDct. 

rmcHfr^.] Coiiridcs. 

Fimm.] Fenrant. 

pag. 1*0. 5. M. tmumi.^it. M. 

t]uiin Killh. 
o/«,i./«,] EttileoBeTino. 

.AvHilUi.l Scctfai. 
jDfiMfil,] Diteftit.- 
tnjHtmiitilimf.} LiqiMmenlettlp. 

"Kfclniiii.] Recluda; 

Wtriai.y Fuies. 
i V iiw ^ fcl fHROqrik, . 
i^iiirAiiM.] DuRim. 
fTMijm.} PizMipna. . . 

'' Lll.T. Cit?.*,, . 

W-' »«. -^*^" **. J ioipJt 
cjUdcmoOKO. Lilvr.. .'^Tw.] AUat. 
fWiiii.] OMdiiai. 

pag. 14^ OriutllM.i SoicbicilIcKi 
LiB.v.,CM.a. 

Fondilos Cvc iODdiln, 

C4Mtiii».] In cicabuin, 

Miui ,iii)iiti.] Dctet. 

pag. I4t. ftiSjiV.] riicii. 

■:k«i«.] Caabot. 

OUi^.: ObljgiHt. 

(«««. i->,dt ] Otam wMfiBI 

lcNKBbni. 
LetiiKU ^ C.j LmicmU doA. '. 
Mnithtnt.'] Qimttini. 
TaJin^ifaj^^.ITHti^hbKMt. . 
UU , ti^nma , ««■•, itj^toa 
(«■WH^j McHe, liqumiBe, 
£c4celo , 4efiiEo«Mn»UiU). 
MJ'^".] OWeiMi; . 
OJ. vi,i4,«uf.Ai 01. viatet 

■ «M » fm r^ Tfpwge*. 
pag. 14). /jifniMwi.] OedL 
fi/i /«•}»«.] fHm tuOMt. 
.-lW«>M..]Abdonii». 
wftii(tMu.l AtKeiks, 
v^^nimp.] AfvmlMBeBi. 
o»iMi] -Onwntit, 
Mit»i.] HineB. 

■1 .» -M jbvM* :(M*,^di««Ht 
,M^-i iMmnm fcm«t,|«r 

/fa/iW.] OdHt. . i.5™dj,Google VARIifi LECTJONE3. 

pft 149. FmIk M MjniUliir,] 
r, UC coquacur. f^vj&if.] Abcik 

■Extfai.J EiofltCiH. 

pig. is ]. FdiMraJ Ec fiHM«L 7t^nj»rm(.] BxfcigeiiRnf. 
Ziigifff.] GcDgiter. 

>.,4«»BB.] Act». 
F(rw«.] ttttemt. 
M.i Tmiii,.] Mtlle raicti*. 
Tndiinlabh.'} Ttninilibh. 

p^ i;o. Ordv^Ai.] CeitbcDitm. 

^wilU,.] AiKCliSs.' 

i6m.]M" ■ F^. II]. CneUcU.] Coiiticli. 
JJjiumUi inHpnvtii.] l.iqnuitl 

m eo CETnpnibls.' 

psg.I!4. SnffHnii, li^HmtH, vi- 
M & MfHMiM b ] SllffilDiics, 
Ikguiniine t. 

Sogiaiii.} SuSblKlc;. 

Miltii.] Mlttcs. 

Pmli.] tHaa. 

^awcWKiwAftti frt.JAfiftrwn- 

■dchm fit ficies. Canciie» 
iDntitiiti ]|( in cundcm' poUuttt. Cilm 
todaa (ueiic levas Sc exollis , 
'ftilXtHe» 'fflioutatiin emni & 
etiibtiaBUti^Olis 'ibi ! tplatn pi- 
Um nia»tti,uaD condltalti 9c- 
'dfks coiicitiKctu , pto niodo liB. T. C*P. J. pjg. 11-7. «toB.jMteci. 

Ctltoifima.1 Colevlum, 
Cf^iuRiHr.] Gb^QttUI. 
£t«.5 lagis. 

psg.ij!. o;™^.] cotevhtnw 
>'jiftSiii..3 PoltfiL 

CtliHfiuBi.i Goloaiim; 
OUifaiii.] Old quuuuin (kii. 
hfiiftr.-i Et fupci. 
MiMMiii.] Muu. 
Silfliiimi.i Sil& pag. 1*0. JJW,,] Oti». 

T//y«.]EtflJte. 

"<^i».] Incipiitw- pctcs Ub.CL 
£t •;««.] £c olci. 
B i/iif. uelupei alpei^uiit. F^. T«4. /K OrM ^ ..«UM. ] ID 

Giue «clAiHtfi, IMece,Tui- 
tuie , Palumbo , ColUIlbo SE 

flivcrfis jTibus. 
£«ai.JDedl,' ■" ' '. ■■ i.-Googlc VARI^ LECTlONEa' 

C i k A— . 1 Cmeiio. 

D^mmn.J DefeOuiD. *»<■- 

p^ 1*4. ^fiw M ««ng*,] I ^}}^* 
Ai)aa quam dod tii^il > -O-- 

AliiGnrisvcl 

Emr^ii.] Eidpil. 

p^. t«f . Mim d^TNUMj iDdM 

(tdiiftam. 
v*^".] Afpeise^ 
ALb Gniii ni Aniiuftzpiatio. 
r*iMii^w.] Coiiuidii. 
£r|f in ct^ iffki. ] Si in Cicabo Lii. i.Cip. j EhxMi & tnihtrt n. ^ ^trrflci» 
itiKif!i ^iiz. ] Etiiu ibi Sc 
m. i. occlfi pcidii. 

Bwfc] Ne. 

Htrmn firhmirii. ] Dieium (cvent. 

CHiiri iita.l Coque. 

1. ) Avlbiu i £i)ir.] Lalenim. 
Lrf—Hi.] IJqH 
FmHlii.] AUtti». ''Ln.KiCAp. f. 

70. /. *e«rjI«ft(.].P^ pag. i7j. B fiftiJt*; 
£/iuj.] Elibcm]. 
_*^|ai.] Coliigas. 


»£.17«. itiiUcmairtlattmd.1.1 
Hodicuin iddc & oleo de- 
tii&o leiBpeiibiS' 
't camttlmi & aon tnAiiirit.'\ 
Ve cQHvivat ubi coimiveiii. 
PiTtM^ii, pipir ^ptr^ 
'ongu,5i[^ alpefl 
^muits «.] Saflmi 
'ino tcinpciaiii. . 
i'/«.]'Iaicnib(.. is,^ipcc alpcfiuni. 
H w.] SattuDdcliqu! Sngmuitt 

vino tcmpciai 
fa i'/«.]'Iaicnit... 
^fpfi" &'■'! Afpeifum iofriu. 
pag. 177. Pnllal Oijvinim. J 

Fullum ozjiominn. 
ftrri fiifcttiilmB. } Suiptilum poi- i.5™d...GoogIc VARIiE LECTION^ES. Vauim.] Timm. 

P. nHAicM'.] t. inodirt. 

ftg. ITI. OrMiA.] CoihndcaDi. 

^^.] Lac 

dau ilmncotii. 
ttfmidH,'] Pciungnet. pag. 179. Jlfc.] injc 
Ctrpum.] Caieoum. 
Jim /4i.] Jia (ile. 
fnUliHtfit IH «^i^ n n mta- 

«« 4 nnJ«. *.] Pullftm licut 

iltqiK a cavicc & 
tAIkim.^ Aliijinm. 
In cif fteiil. iL.««^j.IIncipfb 

fidet. OCQbut ejefiiscaqucs. 

•IiHicMi^ WA ] Qpodamqix 

porri. 
p. igj. ^fim&cj iDdpItcjuf- 

dem Foliteles Ln.VIImiu. 
Lmnbilli, lodJcaU ^ laplld.] Lj. 

bcUi , co[iculz Ec ungulc. 
L<ir CrrBUiaim tW Pvihicam 

iKtti.J LifcE vulvu Gc 9Pice« , Timfnim> Cilliim, ImiMli, ._„ 

li, libeUi. «oakuLr. ] Tempetito, 

1WB Ufirt Ptiibln. ) 
■ lafeii poftico.j 

-"■ .«tiw*.] 01- P*g.it7- Siinlm.1 Sutdji, 
-^frfS"-] Afpeigb. 
ftintiiii.] GiiEioilim. k..]'M3tei. ■ Lls. TU.Cip, 4. 

plg. ip*. OfdlmOSiBii.i OficllM 
Oltlem. 

0>/ldi.] OfiUim. 

P«n™ nMHctm. ] PilE modt- 

Fano.j SliiM, 

Op™.] Cypeti». 

CHBBiuuip.] Deeft, 

-^/^■ft».] Aprogneo moie, 

P>6.I9i; Ji«Aj.] Etfineliq. 

e/«»i & ficca, pipi7, tfptrfi nfi. 
f«. 1 Elinutoi, & Cc pipcM 
peiiuiidantui , jus fupBfcil- 
ptEiUi . Al uf balfiuDt; 

Vt fim.] Vt bene. 

l^tfMdr.] EUidmtiit. 

5w»'( c)r«taait,} StBHicato; 

fnii.] Fiijw. 

Lw. Til. C*F. j. 
p^ivs. Aj!(pfiingw,]SaIetp([t< 
'^imtmi fcrnfiUn Vl.-i Qm6t, ■ 

unipuIosTt. 
p>g.iM, v.</iwf] Abeft. 
CWIH.J CcUue. 
(r)«rtai> firfiudii.l CilUdnm pa> 

&Ddes. LlB. »11. Ca?. fi. 
^194. Vt difiw^. J Uwle i.5.-.:»d j. GOOglC VARIiE LECTIONES. 

M. i»f. ^AUur jm nnJijMm. 1 peiilODeii). •^UurimaiulUm.i fM^ai 

rmpTrrfM.] Tempen. 

BBri.] Emdii. 
*£■ <<«<«.] M. 
»••«**«.,] *_.. ._ ■ku iiymf», 
bapenram la Lumwitun lui>H*, 

fnM.] Abcft. 
iWFiu.] Coavsi. 
Jag.ifi7.£(^ LlB. II, C*P. t. ... .] LambL 

»nau^.] , D^M &[ H 
ijiiBiiili mwJiwRfiir.} Lu 
eckiduDiai. 

LlB. Tll, CAfc S. 

afcioo. TfftiUtim. i ttSti- 

£t « «riw. ndiu *■ OB» y,] Eft 
ei velwi toriinnicddis ut cuin l. 
E^NXM^ d/.J Esiinu fiu- 
it eft &ia& M//*.] ViciUo. 
Aui«u Mt fMd «nfi 
Cogdwcf qoed n 
«/««.] Obli^lik 
?r;^M^.] PcifiNdk 
^lUfmi.] Alinn pti au.mifl: . j. iBj. £« iWA,] Ei moLt 

£*nfM.] Et ccpco. 

Pipm iriit.] fipei EBCain. 

^4*.] Sald. 

^M.] Afh». 

i'( *'!ff*w.] Ke uelbM. 

pijti04. .^'MriMu ] AEnil . 

K^/irir ilMliil miuu. ] Ftpeiata 

,] ConuiMtii. 

Dutcia piftrtm.1 Aliud. 
Mrf.] Deeft. 
Trta<m.] Traann. 
«VKiMB*.] Co^gtiliim. 
Ckfui ».] Coques Bc io. g. zot. Aidi^] BuItos. 
<^«.J]iis£c6cies. I ... Googlc VAHIM iLECTIONEa 

^!M,l>-1 Afpcigej. 

.jliair.iAlit.:.. 

Pt/i/ritBn.] FulionulD. P-umim.] Fonintul. 
pig. 107. Sm„.i aMH 
MlMlBMroj; 


Fuugi &>ci nmnij 
F^u.] FiioecBc illitiM, 
G*r..] Abeft. . ■ 

Fifi*f Mofimim. j Ciuo [^a 

VirtMMK.t Fflteerir. 
««i»iu.J Cldnjlos. 

LlB. TII. C*R. I4.. 

P9E.IIO. oMifiu.] obfoibjfc 

OJ.-» vMh l olm rirideto. 
^fflj/' .iiii»/.] Amulo obligiibii. 
Cmpm^H.} Compungens, 

LiB. »u. C**, u.. 

pag-in. a/™jii«.j Abctt. 

f (rtMRi.J. f eibueuQt. p^iu. ftti&«.]Deeft. ' 

Wm.,] Side. ^ LlK III. Gar, tj. 

*^«»-l OeappiM». 
H-."/- ^pA&^i IMM 

ejutiten TctRpM.LiB,vmn». 

LlB, TIIl. Cas. I. 

*WP«"<'.]'SfiiiiKu«w, 

!"".] Eluibu. 

r.i>>«.jc«fte-ilttti. 

K^ •"««■] Anwlo oU^. 

"«■]Hoceft, 

g.ii7.?i«.] Jow. 
-411 ^™.] Enechi flo». 
*1i»jgJdU.J Et Mwgiiilj, 
^«loii.] AcetabLhUD. 
^liin.] Aliud. 
<"«« *■•] E> elkamtiy ' ■ 

PJE;!'?. i'i«i"iw.]-ri«l|rtBfc ■ 

.ObJie„.jtnlh.i ObKff) al£). 

timuiDiOiiguiunttilfe 
(pg.ti«. ^tften.] KecentiDi. 
A ofM iAwAn.] laiqMrnu- 

(lum. 
-rf»«*fcl Aceto, 

LlE. Tllt. C*F. 1. Wtn.) Codilejs lifeit. 
bfmkUi.l lofunda. w™ iml B «toom au 
«•jwn»..] PbiOM,- I ... Googlc VARIiE LECTIONES. 

Ctl^iamt tmjU MiM.i DefimL 
tmn Sc olcun]. 

oko m. r .Mttr.} Abefi. 

Lii. VIII. Cir. ^ 
pq.li}. SilfMmB.^ SilG. 
iiipcnuD Timijn, pi/-t|nm ;ia Mdk. " AcailimM.1 CydoDCia. 

^illT m F^M/>M (fiM. 1 Id Vi- 

tnlmfn) «Unm , leiet. 
CJWb.] Oko. 


. Cu. S. fg. iis- HtJina vt igmu. ] 

Hxdiaa&Teignuu. 
Ttriiiitrui.1 Fmtiriii. 
tf-fiwA,.] Abcft. 
iipiaim, pipir , ItTir. ] Liqtii- 

miiK , pipere , laleie. 
fmiHiii* irMMn.i Ddiderinn. 
CJ«n nWi», ] Ec oleo modko. HmIm yiW «wi.] Hcdam five fcrucaki* fcs U&di 

C«ami.]Coant 

ZtqfwMM.] Ddiiaam. 

r</toJ>tlStverp«iteUi. 

BdlMi.1 fiuUkme. 

^AUtit.l Alii. 

p^ 1Z7, DiMlUi tritu tSt. I 

Pm r*;t mdlii KCtibaliBii. 
ari»iinfiamt.-i ConxaAaix- «niiuj IM.] J/«b( /«>««» M ^. ] Hzdo 

iMuum dlidc Jk fkkt. 
0^^.] Dele. 
pag, «II. eiltr.} Eipnngi. II. 11«. 7i> ftntiltm. .Mifl ia. 
nvu.] Abcfi. 
.AvkuUmnflnviflal.^i Avkltit 

/■;!Miii>'i.] bfbldns. 

pwijo. .At^lti.^l AocclUt. 

FfMu.) Fiblu. 

-Aiw.] Alit 

tm ftrallum •litmH.l Dili 'm 

Spinxix.ti.] Sfbi^za& 

PtniUm tjpii itaSimilini. P*r- 

atlmm. ] PoitcUum aUillll tii' 

&)meL in poicellum. 
p^.2ji. yAfiitM.} Apidinran i'...Goo3lc VARI* LfiCTIONES. VttcUUDtui* 
OU.]CAa. 

Jiu.] Ejus. 
'PfTw/tef Ften!mu. ] Tondlnm 

FUccnaum. 
Ofco-I Olei. 
ttrathu ItmuMu ] Foicdktn 

laiueatnm, 
pig<z]I. in t^itwm alii iindt- 

mm. } la cacabo cum oleo 

nudianti. . 
fmulliu Fnitmiami. ) Foiixl- 

firallai On^^Mu. Ptrutltim «w^.Oc Pmiliii CtlfiiimM.\ TOTceUum 

h fnaltum »,] Poiaun i. 
A /«■altnm itniOmiai.] Abdl. 
pag-ij]. Twdi.Sadmlt.] Adji- 
ciiaiut luidl, ficcdnkc. 

ElixMm iu ftdii. Tmi.] Jtafr 

cics, Eliium teres. 

CvMRnin.] Ciicotjra. 

OM^iinniiii.] OcDOcafiiim. 
InfnaJl ££ats. 
OUi tftbni tcailMim mtjiu l 
fnmiUi HWBu.] Olei opiin pse. 141. nflix" i^i^- ] De" 

tirtmrit tia^l;} lentt imnla. 

OnMi. ] OoHbii. 

,.^«1.1 Apponcs, 

£1 lifirtm /■«*.] Upoiemltceo. 

.fuw.] Atque. 

Cwnn/frslv.] Tam celoiitain, 

Snftrfittiiit iHptUlUai. ] Supei 

TMIimr.} Sumitut. 

L». Tiii. CikP.». 

pig. 141. CUrti.l De i^aHtnEc 

Tfflii.] Tiito. 

Lii.li. Cu.i. 

pag. 141. ,.4fieii Ctlii &'■ ] lo- 
dpit cjufdem laLUli. Lib. ix. 

Et ur^ u>^<.] £1 cappaii iudu> 
fan ciui l^. 

Jl^p^Aaini.] Abefi. 

Vimm.] Vini. 

£/ix«anj.] EUximii. 

Uirii,'] NodruD. 
p^ iffi. I^jni.] aun. 

CtP.t. 

pag. 141. OMs"-! Oblkabii. 
Tnfvtun tixa. ] Tuipcdtac eli» pig.i4d. Lipw fig-^ i.]U- ^S^i-l Afpeigei. 

Lifin Ifieinieiii. Eidai aSiiri 
emiiH. ] Lcpua IGciiticui. 
JUpotcm dtiiuuni , cadem 
coDdiiuia condiei. pag. 1451. Lili^.) Lt^li^. 

Mi ■nMfuwn.] Melli). modialn 

Fm/Si.] FaiOle. 

LH.1K. Cap.4. 

pig.zjo. lafifiij.} Abeft. i,.Goog[c,' ' "" ■. Pm^m.] Fatckm. V,i.] Ut. 

Lii.li. Cw-I- 

pig.ljl. i.f^;p..]D«fiJmtllt. 

1.18.11. CtP.tf.. 

iii «Aw.] Non uOm. 

PJE. m. 1« tmmitamamhTlH- 

rmm.} OfBO'- 
I. Of Ombrlimmi.] I.OgCoo- 

difliaiiw cpnditiin. 
I-fR.t)>. Cm.%. 

o;*«B.] Olei. ^^ 

lin^n.] Tpi. 
Ji^cmn.] Moiia. -iguSioi^ 

^.j Viiii. 

JMrMwr-] .Dtfiiaim. f^ralfm.] Pai^aa. ■iWWiNfff.JIlWBSpffot 

fcta. ij. Cm. (4. 

jj. Vrtii^] Oisw. . 
iin.] CufDcuii. 

Li».», Cip, i, 

pig. it4.Miiiirc.J Incipiteiafl 

<fcaiAUAetfi¥HPUS. 

^iM4meHiPi^ft^>.] Uqiwnca 

FdciA.l Fsdes. 
CtpuUam.] Cepulim. 
Ulun:] AbcO. 

ig.2ift. ^Awtb. viriJi.j Aaedi. 

v<f^tr,m.] Aliud jui. 
^lia-jmt,} Aliod fui. 

LlK.1. Cap. i. 
pag. zC7- h «>^.] Abeft. 

LiB. K. p», ;. 
P«i«l, &(miH4.] DcCdEn- D5 .ij.-Googlc VAKlM LECTIONES. LlB. X. CaT. t. 
pag. zSf. A/nMMi.] DcfiiAnm. 

I.IB.X. Cat, T- 
m. 170. Qt^M] OUipbif. 

Lis. I. Cif.l. 

Cnop* m mm .'^ Ciotoitt t Bia. 
"-^ — «.] ^-^ — Dtfrmnm.-] ^. __„ 

^iitrjiu.] Jta alhid. 
pig.z7T; ^jUiurJm.] Xoitlkei. 
.^lMimm.] Acetato- 
A/rMMm.1 Dcfiiaun). 
~^fl'.] Aliod; 'M mUm.] Oriidhn 

' p^. 175- SiiBiii.} Jcmi «w-J Sigm. 

bififiimi.] AliteiiD^a [. »«i.] Rw. 
•.] CaieMun. Explidt Lto X. 

Ocdipo <^ui eft ti imcUigendii 

■— — riji Leaionei. 

imiutiu liun, 

It intelleitrin). 

_..»«. .(EuiiEc erpiein 

I Ijtnui & dnaiu: H-. T* IN- 1...G0O3IC I N D 1 X 

Verborutn , loquutionum & reram in 
textu , notifque contentarurn. 

fffaicar. A BdoipcD coqaet. I 

AbCnttiBtuni 

AbGothiuiii Ponticuni. I. t.'c.|. 

Abfinihium KOiis rcoruni toUic, 
■dem de Lupiti flonbu* dkf 

potdl. D. 14, 91 

AbuiHtaiitet. 1. iv. c. t. 

Acccdit Clphiui^. J.ui. C.7. 

Accipenftr. n. 12! 

AraiHia: & compoOti Rj^. 

Acaibolnrn quid n. «i, «i 
ADnabulum nujus Olci. 1 titi. 

c-7. 
AcetibdiunmiBOiemOlei.I. vr. 

I.T111. f.7. n.i)4. nKlli».*' 
Acetuionim pizpiiitia. s, ^j 
Acaatn. 1. 1». c. j. Aceti & fa- A.1|eftaie. 1. «1. 
fiiip^inaiiaitcc 

iant}l II. c j 
AdllpKfifcei. ].i esatptr 
Alboi OronBn, 1. 1. 

Album Oironiin. ].*iii. c.i. 

Alboiu B.o(inim. 1. 1. c.^. 

Akx colitus. L i. c. tf. a 19C 
nunduoui cum alcoc , tt fi. 
nape. J.Tii, ti. condiriale- 
cc.f.ii.c.To. Guitxca. u, it> 

AleiaDdmius mos. I. tii. c^ 

Atica. n. iil, istf 
lica tet AfiicMH fire ^EHptii 
Sc noii RoBiaaa. u. 1«) 1...G003IC N D E X mAiDdcR. l.v. ci. 
Alkita. n. 196 

Alk|uii)tatempote.'I.i. c.5. 
Alluiq. ]. IV. c I. eJDi viims 

Ali«ni«inai«aMi>ma. I.v.c.s. 
Ahila ritunsbi & ColumtKt. 

n.i<» 
Altioi, l e. piiigDioi, bibilioi. 

XAUia coOionc .gw» ingiui. 

Atnb^ 1. Tt. c. T. n. 174 
' Ambolaie e> le Si hiinHiiem con- 

rumeie. I.vi, c». ' 

Animeuni. 1. i.ci?. 11.41. 
A m'U"ni tc Amolum pioAm^' 
' lo. n. «j 
Am; gdalz depnuz. t. ii. c. 1. 
; 0,171- loSz. I.iri. cj. dul- 

ccsSc amiiz. 11.171. Ainjg- 

dolx (kpiluz & laiac ez cieta 

nBcniitii. n. 64 
'Am^Iaie. I. viit. c.j. 
Amvlue fcivefa>9um. I. vii. 

Cf. iu». Lvii.cc. I. II. 

c 2. D, fio. intyloobtigaifpillb. 

Amyli filutoiias pisE . fuim. 
n.«3,i. 

Anu. 1.V1 

& i^is Kobircum Sc vcteiibus J 
oHiuiuinc condimennim.D. 1 67 

Ancibanu pullui. m>. v i, cg. 

AiMthum. 1. 1. c 17. D. 41 

Aneihifloiei. I.vi. c.;. leme 

Anechi modiau &[aculuj. 1. 1' 
e.14. qu) budci 

: n.17; 

;. }. D.ifT.L Anfeinm aliilhim )econ ondfli. 
n. 175. ib Hcliepbulo cam- 
bus dati. n. i7< . 
nfcm jccui IngEaiit in^iiit- 

peciie fcpiim. L ix. c 4. io 
duas piites. l.vii. c. a. 
Apidos duoi laniiuii fiiiilb non 

A^us noftei de ilomink lo* 

quitui, ac li alieiiigaia cllH. 

n. «4. pio Apicio noftioipo- 

Ib^ n.ioj 
Apiciana Satacacabia. I. iv. c^ t. 

" ■■ ' . ci. minuur, 
coDcludila. I. V. oldlx. L dum Apciinnm iniotcclhim. . fuat. 
ApiimuHei. L vii. c. 11. Apinm. 

L I. c.i7.Apiumviiide.l.it. 

1. 1. Apii viridei. L 1 11. c 1. 
^podciinnm. I. ii. c. i. Apo- 

riieima. b.«i 
Appcndcie. L viii. c. 7. Apiinum ae. L 11 Aittuilb. l.x. 
Angnluii.Lv, :,l. n.171 piatc PorcelluiB. L viii. C7. 
qua calida. ad aqium olidam 

Aqua icccna. L iv, c.i. aqua d- 
fleiniru. 1. 11. c i. cjus falu- . 
biit». a.ii 

Aqua , pomi Sc cirnei cmarcuii- 
-que cito coirumpit , Icd con- 
coQioDcm idco ficiliict. il ] 9 

Aquam pluvialcm adicniisdeei)- D5 .ij.-Googlc I N i> E' X n clkil filciQ i rii&- Ani bp^i Bc ddlor. I. tt, 

c.<. «.173 

Arii ixiin , oko rnbafia , coo- Aimilli TtaStait. L v 

Acdcnlaiperpx. 1. viii 
Ankalm qind. n. ii» 
A&iii. I.Tci. c !. ^reoilbD- 

Afclio ^cl imde Domeii. d. iio, 

ATelli AJti polps. l. ir. c a. 

Alpn^l I. III. e. I. n. 77. 

L ir. c. 2. fuixin arpirigi. 

ibid. ii.ii5.arparnonimpiai- 

ciToiz. n. itc. niMecruM 

colKz. ibid. 
Afpvagi fiKcw Bc pndrmz k 

A^n^ T 

comm liRalio. 

Afpica^ ris qazi 

AQue, rubaffiie. 
Afniun. I. vti. I 
Affilun in calluL 
Affiilu habeic. 1. 1 
Aftitas. 1.]t. c. 1 Aonti pifdi. L ir. ' c 1. f. x. 

c.ii. 0,174 
fvt Aobcnlam ora iofQDdac. Atiagena. I..T1. c. ;. n. i«a Ariculiiiiu. ibid. 11.234 
A>e3Hirco&. 1. ri.e. fi. n. 171 
A>ei cni fnini fiiiAim iavol- Batillui GaddeM. L rti. c; 9, 

Baiueielbleia: L ir. c.i.d. tiz, 

114, ijo 
Bene iiifimc.L iii. c ti.kii: 
Betz iniDutz. I.itt.ci. 0.73 

libz. L tr. c j. 
Baimm medii. n. 117 
BaioeainDi Mca. ). iti. cii. 

1. IV. c j. 
Bilibia boidei. I.rti. t.9. 
Bolcti. Lvii.c. ij.o. iot,iDp. 

coHcnliBoIetonnii, tlijifiBo- 

letoiuni. ibid. qailes. iLios» 
BoIetaM: t. II. c 4. D. j«. l. r, 

ci. Lriii. c?. 
Boiano. n. ijt 
Botelfi. L ti. c j. Sc botnll 

IL *5, 66 
Bn&ici Alezaodiis nmnorinir. 

BnOicx el^ins coftio. o. 71 
Biaffioium Apidnu coAnlajilMd. 
Btaffia eelebic antidotiati contia 

cboctitcm. D. 15 
Bievis heiba. i. c. Lipxhmn. D5 .ij.-Googlc J N D E X 

Bucc«tlziiimw,Wft>fClpi- Criaobc». I. 

nbW*- l.»ir- e. *■ 
BocedliEiniiftcpnim, I.*if> C 
BupjcU^ DHiwa. I>v:i. c-il 
Butbi. t. IV. c {. invclli. P. 14 

BuJbi fibhlEi. 1. VIII. c^ 7. 

CfmilicT £c a4 fiioiuai ficG 

ul libiilcj uvx. ii.i]4 
Buibi ci Qicliiilum stto 

D, 207. iiiM bgtbgnuB. n. i< 
puUiK. t»>. (,,. L»iii.c 
BuUiEeucs uikIh- l-viii. c. r* Aejtnta qmd. b. K 
■'-^CjcabulBm. ii», 
llt.f.a. 

Caliuiiiutu. I. III. c. 
c;il(¥e in uwtiHiQ- ' Ciilun.LTii.ci.i),i|4 
Calliim fOMioiKO. ■■ i, 

Cvnciinum. I. T. C ). n. 
Cimnunu. J. II. c. 1. idi 

Cuvliulcn AlticnzL n. n 
Cvm*. 0. itT. 119 
Caaiabtum. I. vii, c i. i 
Hbio involveic a. ilj 
Cipidit. ]. II. ci. 
CipiUum poiiL L*iii. ( 
Cif^iui fiad. L IV. c 1. CiraSB,']. u."c'i. 1. cttb»' 

liani. n,T 

CHOPDCi U . fuicaium Ciiicx. L VII. 
- 1. 1. 1 didyli vd anrot». 1, n. c 

Cimtz Gve piftimcz. I. 111 

C.11. caiouvcMIumhaudlM 

Cuo potODa conditi Anglice 

Cuo tciini. Ivi ,1S6 Cimiiaijtir(]ucc«cUeiidaScgn> 

dj[io.n.(io,«) ^ 
Cinj x^ti cunfciralDf la zfttte, " 

at piidum Ec iuleftoEwn f% 

cillimc. vel olidiffimit icgio' 

Cunis coatcrrmdz alii inoiS. 

Carpeie io pulpai. L iv. c. 1. 

Ci(eus. L IV. c 1. 11.104 

Cifcui bubului , falc coodinu, 
ibid. (eainui. 1. IV. c. 1. 
D. ioj.carcuiduIcis.L i.c.i)^ 
n. f o. leceiis. 1. ir. c 1. caleu^ 
iDollis excitditui. ibid. n. ii^ 

CaftaKc 1. V. c 1. 

Caiillus cz Uaueis ^heitL 

C»Tiur an i Clpro auc lit ftuiia- 

Dis on potiw filiial n. ijt 
Cepa. L I. c. ). foa. L iii. i.5™dj,Google .1 N D E X Cepc fim Atkdauac. t i 
Cepx pallacu». I. ir. e. ■=£." D. 107 

Ccpe locuBdum. I. *iii. c.t. 

■D. 141, I4J. 

Ccpnlta. Liii.c«.iiHkLiz.ci. 

O/mi, l e. Olicor. n.To 

Ceudt. 1. 1. c iD. Anglix In- 
digmi. 11.(4 

C«d>elUi»aa. L II. c. I. tfn- 
luot. 1 1». 1 1. cercbclli di- 
d) de minoribm quibiifdirn 
inioiuitibui giUinuum puci 
luc poiccllomm. n. ja 

Ceicbtlb mmit). L v. c. 4. 

alfiniaKBi PonxJim. n. IJ4. 
PonxUi teftimcDnini. n. ijS 

Cenrus. I.riii. c i. 11.121. 
ceiviDi condicuiD. ibid. 

Chinxiie. l.Tc. c p. fdJTaiii. 
ibid. 

Clijnl involTcce. 1. in. c 10. 

Cliutl ameotniQ coopeiin. l.nn. 
c «. B. n+ 

Chntl Fixcludcie. Lviii.c 7. Chinl mtkponimquilii. a.241 
Cicer. L i». c. 4- 1- "■ c !. 
Cictt Sereri delidz. 11. tdi 
Gftaii. Li.c.5.cypeits.l.vii. Cidium dc Caautniiinm «ii>- 

<lfn geiten. n. i}5 
*3nkitn puigxum intn foris. 

1. If. c ). 

Citri folii de TRebinriiiiM wt 

Citii iUii viiidii. I. i. c 4. 

Ciiiii, diium. 1. 1. c. ii.n. J5 
Clybiouj. Lvii. t-j. n. isj, 
Cnid fcmen. I. i. c 17. cnid Coatiiaic 1. 11. c i. & it. e. j, 
Coagulacum lic cotqnete. Lvii. 

C.11. Cosgulum. Lmii.cB. 
Coauci dimidii. l. vi. c i. 

11.16«. mcdii coquL I. iv. 

c. j, 
Coaot) aedi). ibid, ptope co- 

ataam. ). »1. c. 7. I. viii. 

c 7. coAnnm idjieete. I. i». 

c 1. pilnu coaoi). D. ise. 
Coatt) mdlis. 1. 1. c I. 
Cochleie ceiiefttes. n. iij 
Codilea diiz. l. iv. c 5. n. 141 
Cocblez niirieci )d Vcneiein. 

11. 113. nurime emni eciH- 

Gci & quirc. ibid. 
Coeblei prfij»ac. f.rti, c.i«. 

Codilei exemptx, n. jij 
Codileiie unde dicatur. n. 214 
Codilntiiit] puieicia li ijaxdim 

figamio iBTOrancaiia; n. m 
Cochlenc prpctii: dimidiumco- 

chteaiium & cochltire. L 1 1 1 . 

c 10. qnid. ti.(ri,j7. 
Coaiva coadinieim. L 11. e. 4. 
Codiculx. Lvii. e. 1. 11.184 
Cctnadubit: n. liS. 117 
Colare pci colum. I. iiA c z. 
Colkulw moltb , calkulanmt CoUacc I.V :. j. I ... Googlc I N 

iUd. coQaie ftteam. L v C.6. I Criluere liqiwmiw. l.Tiii. c.£. 

aooa ooIodCum, iUi I. v. 
e.(. 1.III. t*. 1. 1». C.4. 
pu colocauoniiD. n. i9,\it. 
Colocalios oKiiiculi tnodiu > 
MtoD cdIdci&oi. a. tjt, lOCU- 
Iz colociluc , L c ulcolx. 

ColonaD tl.oiniiu voo». 1. 11. p E X 

D. IIS. COtKkUl < 

apad oot edaaiui. 1 Columbidet olivx. L v Columbs. 1. VI. c. 4. ii.t«s. 
coluinbz ipud nos atiilu & 
lupefiict. n. 1S9 

CombibeM. l.v.c.4. t.vi.c.9. 

l.vn. C.14, . 
CombullJK doocc rpiOct. L VI 1 1. lLi 4.I.V CompcDdii pul^. I.i 
Compclctie viui loie. 

ComplcK mellc. Lvi: 
Complicue tu lotuDdi a.Lv Cinnpaliiiiiti ^icellum peiAtD- 
deie. l.vMi.cT.Ec!. 

CompichCDdcie mellc. L iii. 
ci«, n.s7 

CompanEeu uc t»bant. I. vii. ij(S.ii . . , depai 

Gmplici. ibid. 
Condiidi conutiodiiiu. ibid. 

D. 1(1. Coudiicli ficlilis Gve 

caDdiidaus puUiu velpoicct 

Im. ibid. 
CoDcfayiii. 1. iK. c7. L I. cip, 

D, 44. coocb^lionnn omne ge> Cooddcie puticiilxim. Ltiii. 
4.'d.iS7 Coadimencim 

CondioiCBta viridli. L 1 11. ^ 

ConUnKiiii fciupuU ^k. 1. v 
ci. iiilliiuti. D 
CoDdituta quid. d. I7 
CODdiiuia his fupciadjicitur. l.vi .1,B7 Coiulicuia pifciuDT . ..,. 

CoDdtluii de oltKis. L iv.c.i. 
Conditun Veoeia. n. xt;. 
Coodiiutim collcle. l.viii.cs, 
CoDdituiun bceic fupei puliuoi. 

Condiiunnnniaiio ^ mcdicisin- 
Qjiuca , ufus coqim teli^ut. Coadiiummdizomuai. 1. 1- i.5™dj,Googlc I ^ D E X CoaAin^Rit dil^aitci. L n 

c. <. 
Conriana' Sc Gc ooqnkiii. L r ContcinpenR Jn fe. ]. I 
CoMCfcie Aiimm. I. iii 
CoDiinfeie. l.tn. cio. 
Coodn^eic jme. t. rui. 
Coovcriui ponft. I. v. c Copif culici baibiiicn. 0.1$« 
Coqneteinfc. I. tr. c j. n. 74 
Coqoiiurir aitis qncdan Oflco- 
Htio. a. tifl. dc EC coquiaiiia 

plwiiiu niedid utiqui fctiple- 

nmi. Fnfiu. 
Cotdnl). L II. c. 10, n. 1)7 
Coihiidnnn virldem & feDiCD. 

1.1». c. i. 11.48 
Corimdntum. I. txi c. i. 
Coiinm teddete. 1. vn. c. 9. 

Q. loii 119. tollcic, Lviii. Codi lii^li. 1. ■ P" Ciibdhic tt id lc v i fliuiuni pnl- 
vcicni ledigete. 1. 1. c. f. 

Ciibfue. 1. I. c. f. n. if.Cti- 
bellne. 

CtiiKt k>lig(ait. I.ti. c^ i. CotpM beat. L VII, Cotoma Gve crdoneaindi. li 


ci«.Lir. e-z. defemBiKk 


COtOMil. B.»l 
Ceiiiadi.'L *m. c. 


1. kfcnb- 


CUl) llI>K.L*lIt 


ct. fab- 


•a«e. n. 117 
Ctepue. J,rii. c? 


ii.r»i. 


Ct«. «stnaiit id 


«idoieni. 


L it. c I. iteti 


»figilU.i>. Cracus adveriin atftiiia. a. S 

Cioconiigitu. Li. c. t. D.171 

JiMCJ. 1. iii. c c. taE , 

nmeium pizpmiio. o.ti 

CiKUibits loa|x An^ii tgnotz : 

euuin confcmiio nliTannn. 

CutiiTtatx caHofiom •dguftnm. 

n.7» 
Cahct ebmcui rd oflem ', iti 

cnhdlin lucdDeui. □. 114 
Culiello jpciire. I.m. c.7. 

unana. [. iv. c, 1. n, its. In 

cunuiu componct. ibid. Be ij«. Ln: ( i.5.™dj,Google 1 N D E X 

Ddivue poicel Cnmcpite. 1. iT. o. a. D. iii. 

oAieL bid. FoiccUum, L ti 1 1 . 

C.7. LtfOKm. l.viii. C.I, 
Ciifiodiic,iit raHai » loicfitcm 

minu. Li. C.4. n..ii.ctAi>> 

dnc imlioieiBpait. l.i.c.ii. 
Cjruhus. Lti, ci. 
C^mw BcaAcalL L.i. e.t, ik» 

intcl oproiuaiiuiiiet9iicU.lL (]. 

coliadfnim fotii. iUd. Cf- 

D-. 
r)Aayli olEbB Mdldi. L i. 

Daaylt vdc 

lAyli* 

DmiCeena. L iv. c. j. KOBan 
Uimirceiiaenudeiti. Lvi. ci 
Lviii. &«. Lx. c. t.fi. n» 

DeoHTiMe. Lvii. c*. a.t*i 
Dcddeie rubtilltei. L i*. «. i. 
DecoitBeic fjBMu. L i. c 1 

DecHlBtim. LvTi. c.4. 
Defbnnue ificia 1. 1*. c 1. 
DEAiaca oleo. L iv. t. j. 
Ddtunm cjuliiiue nfiti. L 1 Defiutum de Cotoneh. L 11. 
c. 1. ^pod folc &nnM k 
ntellil fubDaiuiia) coffot. Deatd. l. :¥. c t. 1. 1. e. 11. 

n. 274 
DepJuc L 1 1. c z. a. <t. pct^ 

lucem. LTi.c.).pani.a.i7i. 
{'dcmUtx BDygdalKL il.c; 1. 

Ddipnte oSellis in aae. L tii. Difcus. 1. II. c f. 0.(1 D. 191 [«.fc». dcfpiaiutio mellii nt comnodi 
&c ex inoii >quc iKi«9 fei- 
vcAaioae. 
DeOilii^cic. I. VI I. c c B. lat c. 6. diTco lnnL. 
[c oleum. Ltv Dilpcrgeic olec 
Didiliie. Lti. 
Diflalvcic bi lc. Ltii. cit, 

Ovi. Ltiii. C7. 
DilTolvcic cum iceio. L i. c^o. 
Diflillate. Lvii. c». 
Dotiunt niHai. Li.c^. 
Doliolum vineuin. L i. ci|. 
l>iceM. LiT. c t. n.111 

•d fe. L f . c |. Sc 4. 
:. c. II. cmitiaKdu. Dukiide iikIIc. 1. 1. c 14. n. 19 

Dulcii donuftica , cx mdle. 

L Ti. c. M. dulcia pipcnta. 

ibid. u. loi, 10«, diAcu do- 

iiKflia.iiiuluC lnigite.D.4r' 

Dufloklci li-^" ■ ■ Ftdici. L I. c 16. i.5.-.:8d j. GOOglC T N D E ITCbiini. 1. ti. t 

.*^ iUd.1.»ii.e.l. 
Echini leceodotea. ', s dc porcdlo. 

I.viii. C.7. VkdiL Iv.c.]. 
Eliiue oko. 1. 1 1 1. c. tf . 
Elixituri. 1. II. c i.Elii[t.l.vii. 

c. 6. n. iptf. Slixue. J. ii. 

EiixKiiD. I. IV. c. I. 

Elizii[i pciCccHUB ti libiiiD 

eipteflim. l.vii. c.«. 
Eniiamma. I. III. c. I!. n, 9y. Enervica ceiebetli. LVi 
Einiclnn pnuii. ]. i. i Eiu^ rocciu. i. I 
n. Z07. Icnicn. 1 
1. 1. c. 17. 

Exaldata cuo. L Zientftx cpcbk*. I.vtii 
EKCntcHR pci gumir. 
. C.7. i GuicaK. L VIII, X 1. 1 :. 1.1 ExiDimic in pKdli xnea. 1. 1 1. 
c I. D. s6. in boletari. ibJd. 
inminaie» iopuiiuiii-Liii. 

^■mafin^ iate&i]iaint^ci.LTi i t. 

Eiiius fbludoi. L I. c I. 
ExoiiBte. L II. c. I. 0. 60. m- 

Exoflaie pifco. L iv. c z. 

l.VII. C.4. n-i»' 

Eiofliic pidlum 'i pcdoic L v. 

EialQulgult. l.viii. C6. 
EiolQri pci gulim ia modNm 

Expiudeic. l.vii.c. 1. 
Eipanli renei. l.vii. c >■ 

Exfpucic huiDDICIII. J.VII.C^ 

Enedtim lcpoiem amiK.Lv I II . pAba. Lv. c! 
Fiba DODdam c Ftbit £. Nimiiu notatoi. n. tt. 
Fabiilcs txilbi n. li^ labiUcs 

avB. ibid. n.2}t 
Ficae &nniKi ciNcctiD. L xi. 

ci.». 
Ficeie rucoom ex niora. L i. 

Faceie in unuin eotpiB. 1. iv. I ,. Googlc I 1? D E X Faidie lntafllauin. Lii 

Fiiiui oleo fiil»^. I. 
f ircei adlinte. I. iii. c 
in FafckuJuiD nuou 

FaTdailo luta igime. 

F»uum. I. ir. c.i. D. lii. it^. 
in roa Faculo liuiifici 

mKlun. 
Feiveic id f iblu toUae. I. riii. c 

Ficxuai. L tii> c ]. 

Ficiiiim pcxddcie *d «uiDani. 
EiccduLz , a mclinCDifbix cz- 

dcniniculx, piSim in Ai^lij: 
_ miii iii cautfb dalceda , CiHi 
'■ppcUuiiui. 0.115 
liaji» AmiqnMiim noa plnm- 

bau., pioptci rilnbiitiutn x- 

flimiti. D.if< 
FiAi eduUa. n. ifl 
Fian. 1. 1. c. zo. 
Fi&uli irkuliui, loflio icGac 

bubolzidUgMi. L viit. 
Filluli pqioiteie, 1. iv. Fiufti p: Fic iniinb. 1. tx. c. lOi 

Folium. I.I. C.I.J.1.IX.CI, 
u.). Maiibithii. 11.44. 

Foliuni NndL 1. ix. c i, 
Spici Inditi U faiitaa. 1. 1 Filgeie oTclls. J.vii. i.4. 
Focuein Tc 1. tt. c. i. I. vii. 

c. 4. de liio Ul>i l.v, &4., 
iu Fngttlum initteic; L i». c. jj 
0.111,214. 
uii> Liv. ci. Qt- 

muinoatU. Liv. c.u 
FniOKim coDctdKtc. 1. I*. ftt. 
Fumitei I. ti. c s: 
Fungl figind, L vii. c it> 

fungiiiiilU. o. is». VideSpon- 

gioli & Tubdi, 
Fui^oiiiu litio itqoe cubun. 

n. too. uioptimc coqumDUi 

n. 147 
Fui^umjincpiHtia iMid vcte- 

m liiccineii Doraailit ie. u* 

genteo ippuatu. o. 51. acK*- 

(ui Hinlumat. ibid. r- AlUni. Liit. C.4, 
^ GiUiiit oodidi liiiviar ni|tK 
"iLiti. ex GaUinaMiliya,i.Ci 

kutum quoddaai fctculuni. 

0. ili 
Ganim ei Cammacis. L vtt i.-Googlc Qgcrii paUonm. 1. it. 
Glaoifaitz bzdiH; 1. it. 

■.lOf. pOKCllil». 1. IT. 

n. IJ4 
GkiiKlulx paiciaz . 

fdhlNW. D. I]| 

Glu. l.viii. c». B.a4^ 

m1 Gliio condinxiitDiii. n. 14«. GiDom D< 

iixiuiic. n. iA5,i«i 

Gnftum Tciruilf. 1. ir, 

n. 141. inhiinillnrio 

Guftuin 6e cdeiibui, ibld. 
GD9tiin de Cncuibiiii &rGlibuf . 

tbld. dc piccoquis, ibid. 
GjfOte. Lr. C.1J. O.JI. 1. x. N D E X 

Heibs aHott rirUo. k 1(9 
Hzdui fiTc i^iui STTiaganK HonnlnHis. a 114 Hmmtlittiui ioBaOittm. 0, 74 
Hfdioguinn, i.c liquuDCDaqiit 

dflcinini tempciiiuni. I. 11. 

& 1. ad ufHmi liquiminisKC. 

iibuluoi iqus rcptcin leiirc*. 

Hfdioguiti IGcii. n. Ai 
Hjdiomcl) bx» fqDzpluriiUiad 

teniai coftt ab uris icvatiL 

II.JI ^ 

Ujrpofphigmi. Lr. cj. n.ifi. 
H>Pot.imma. ). i. c aj. cod- 

diiapnun Stomacfaicum liqut- 

diulculum. n. 10 
HjfTopu* CictiCBt. 1. 1. c. 17 P«i- JEcurcDii foWt 
lEnii lciM Sc ^laiipatliuid Uqattda^ckm Ignii lciiM Sc ihciHwfpodnvD. 

tgnii molUIGmns. t. x. c. i^. 
n.iT^. igmi lcolui. 1. 1. c. i. 
L Tiii. c. I. iguikDiofci- 

ad iKnii Tapoicm poaae nt c^ 

leat. Lii. c. I. 
Ignia icccnGo Izpiut iteiata ia Hemiiu coodici. 1. it. 
Hemiai nucleonnn. 1. 1 Impenfa Taienitna. I.viil. c.7. 
n. iji. impcnra ificii. L 11. 

t coiie poffic, I. Tlii. C.4. 
. 5. impeniun pizpuue:. I. L*i 
ImpiifiNR. L T C.7- . XJ. i.5™dj,Google 1 N; Di t.= X Implere iotefiiBi. t. i. a j. 

PoicelJun]. l.viii. c 7. 
ImpeaH vciuieiD Lvii. c.7. 
Imponcic kI vipoKm. I.iv.ci. 

Jup» igDCin ciliduni. I. ir. 

C^. luprii|>acmlcaluai.ibid,' 

lUFci.igDcni cjilidun). L v.c.[. 
In pio ^ vel cum. Liii. 

laciiuire. I.vi. <:.§. 
Includere ia iljcib. 1. 1 1. c. t. 
lnducere. 1. 11. c. 1. 
Indu^a loculb. 1. ix. C. 

lodiuefceic, l.vi.,c.]. 
Inleice foibeadum. 1. 11 
lafcite id lucDfim. 1. 11 
Infeiverc. ]. iv. c 9. 
liifiblaK, 1. VIII. c. T, UiciatDt ndlu). ). Tlll. c. 
Ilicioli, I. ij. c.a. iGdi m 

qaaitiu. L T. c ). n. 

poidBt. LKiC4.'ifi 

1.11. ci. rHliikibid. n. j7. 

c I. D. Az. tajidiDgvMa. ibid. 
amylata. 11.63. fimpticia. ibid, 
limulata. ibid. a. i ■ 
Ui:ia de pilcibui St tocuAis Hc- 
liogabalua pEimum ioftuait. 

IGcin tot ei ntoie decunAeiidi 

admearam. u. 1 jo 
iGcium Taraainmit decQ. n. ij (1 
Tujliiu. 1. III, c.i. 11.75 
us album GaleuL n. i««. jw 

c.B. iiualecatum. I Infili^ie oiiduca. I.Tit. 
InRuidete viio. n. i j 
lafiilio loliium cuileitiiu. 1 
ta fe coqune. I. 111. 1 

dilToivcce. 1. Tii. cii, 
lafc^ nuii'» k fiSsti ruumlia- 

bem eoadimentum. d. 14$ 
Inreicie folia torainm lino. 1 

li]|ubiSclaftui:K. L m. c I. i». c i. 

i. jm Aleiaidiiauu. .1. L» caGofum. 1. 1 

n. 179. jiB diibiMOnou. I 
c. I. juia ftiventia. I. viii. 
C I. 1, \ui liigidum. L viii. 
.c 1.4. juli:ubm ui^nnn. La- 
cedzmooiotam. n. 1 ■d.impin- 
gue. LT111.C.Z, juslimplei. larolreic omcDto. 1. 11. c i. 
InvolutaicfolAJauii. Lii. c l. 

Iocinoii pullonuD. 1. iv. ca. 
ociiioia poicclli Cc jiBlliuintm, 
Lv. C.5. 
jDanmi hzdioi Tcl ignina. L iT. c X. 0. tio. jui vjridc. 

)- VI. c F. jut obligire albo 

OTOium liquido. Lviii.cr. 

de optimo Iiuc contenth). n; 7S 

Jli&ulumfaciei(!cpotabi).l. 11 1. 

jMfecUum. ).T.c.). n.iti. jut 
(lerualibifiitRmdcie.l.vi.c.i. 
peifiindeic. I.ti. c 7. tempr> i.5™dj,Google I N D E X T Ac I. IT. c I. ik 119 
^ljtc Gl^iiKnm. a. 11» 
I.aceilipil««»,l. IV, ci. n. ilt. 

LKJnic. 0.141 

LaOaiitix. 1. TII. c it. laftuh 

& U&idiui. D. zo; 
IdOi) nliu n habii Gi>qu«D- 

Li&uca •gidlit fapoiifai. 

Laftica. L iii. c i;. aiiolim 

eius rwiipcx fiKrunl. n. »z v 
LiAucuum conlcincio in hye- 

Li^ii iiiii poneK, i. «. rupapo- 

Laguium dipl^ I. iv. c i. 

t.aganum fiSala penMeic. llAd. 

laDcem nuitii. 1. v. c j. im- 
ponis in lancQH. I. Ti. c 1. 
m iauce infciic 1. tiii. c 7. 

Laiidum. I, tii. c 9. a. 101. 

Lafeiacum. Li.cjo. b.^s 

LrfeiMui paliu. D. Its 

LaTeiis noii. 1.11.^1.11.46^7 

Lal«iii uncia , ut loto tempoic 

laTet iD fiinilii udcinu , Vtuu- 

Tio iHiboie. n. il 
Lalci Fatthlcum. 1. iii. c ij. 

n.4« 
Lifei CjrenunimTelFaitfaicnm. 

^ t.I.C3<i.Ull.CI.B.4M7 

Lilei CjricoaKum. n. ilj 
Ijlcipiiii Oieiuici nlu* Sc lau- 
■les. D. 4«. Sci^,Sylphion 

n. 4«, 47. con AJ& fcetidi hodiema. a,tt,^t,iff4 
Liuii bacca utia. 1. ti i. c 4. 

Laun» yifidis. L Tiii. c 
liuii iblia uoa Tetufia. L __ 
c 1,7. limtatus. o. 1)4 

Laxuaeutam hibeic , paknce. 7- LttomiDum 
nbuum .9. I.T1 riiMiniitit I Lcraiculx. 1. IT. C4. t.T. c, z. 
ex Ipoi^ioiis firc tiiiKulii.len- 
licula de calbiKis. ibidi D. :47 

Lentird baccz. 1. 111. c 17. 

maitidus. ibid. fuCia, ibid. 
miDUlal « liuguinertocinoic 
& pulmombui l^diui.LTUi. 

L«pui PtSaiitimj. D. 14J. i&af 
tus. ibtd- AiOlia. ibid. 

jeaoia te putmODef in 
fcifle apud vetaet. n. 
de lepMcedutia dSiciu 
Vifeeiai ditunc. D.Z4I. BdtaoDiLeptt- 
taa noD guftiDt. d. 141 

LeTne de oUa. I.ti. c 1. 

Lerilet convoiieK. L iv. e. t. 

ad LeviDSnMra pidveKm icdi- a.Li r.j. LigiN alida. L iv. 

LhjBis itidi). I. (, 

Ligua co^tilia quiUa. 

UguBictnn. I. (. & 1 >.LIT Ijgtda. l.Tn.Cio. D.1DI 
LiquameD. 1. 1. c^ 17. optimnii. 

fic ez qu£ai pilobw toafc- 
ftum, n. i»t Li- i.5™dj,Google I N D E X Liqaiiniiiis riii) pnea h Gco- LobiLe. filiqnz. ti.i«o 
I-acufta. Lii. c i.Lii.t.i, 

I-ociiftzidli. n. 14«. \Jn. i.e 

On. ibid. 
iMo&t ftwnachi» ingein puc» 

cbomuofui. D.ift. inloaifli 
. Apicu Dull) fit mciuio. Loligo. 1. 1 B.(I. I. 1 LoKgini» cdoet 3c fopatt 

n. JJ.J7 
Loliginii cnSi cocanii. n. $ 7 
Lomcuum » bta hetaia, L : 

c.«. n.17 
LOBgmoiiei poicini fidi. L . 

Ci. n. 119,114 
Liicaninr. Lll. C4.I.IV.C.: 

ilM 
Locuiicu bceva condikt. L i' 

C.J. n, 1«! 
Lixictiuu puella. L iv. c. : Lnpuli floics Acom feofum tol- 

ruiw. n. 14 
1.1^ pilcii. L ir. c.i. n. 111. Vjut. 1. I». e. 4 

j.j. n.144 
^7«. pdp*. Lv. A/rAcenieesideo. Liv. ci. II umulil Sc foiii* coOt- 1 Miao. L III. c.K. 0.9) 
Mifli cviui lepodns. n. 14) 
MalbCC. Ll. CI. D.J. 
de Maumo oomine Cketoai fi Hediaic i e. pei "'»'*iimi coo- 
cideK, laaie, L iii. c 9. 
ii.tj 

Medii ovonim (oaomm. U 1 1 1. 

Medii codaii. Lviii. c 7. 
Medulli apii fit. 0. >T 
Mcdolli filigiDii. 1. 1 1. c t. 
u. st. in medolliia minecc i.5™dj,Google I H ■ 

Mtl «t olei luwil . flimmim 

in Melk_poni[0. 1. 1. c. 20, 
Hcris exiuu fakiiior. ].t.c'i,i. 

mellil ddpumatio. n. Si^. 

nKlte >rpcraMe. 1. 1. c. i, 2. 
Mcliwmum. 1. 1. c. i. n. f 
Meloncs. 1. 111. c 7. 
M«loDCi hodieiai Tcteribus pioi- 

fui ig E X Mumuu. I.i. c.ii.v.^6eoa- 

dimeoii. L i. c. 10. 
MoKnum conlmaiio ez pio- 

3 focca dcco&o. n. 16 
Moniiium. 1. ii, c i. n. 55, 

Ki. Mcnfz fecundE. 11.7«- »<IMeii- 
fM decubin» niiDiiiili* leqDi- 
lil, feffioraioietiiiKgniad- Mulliu ralfiu. L IX. e ex bepaic li- 

Smto. D ijo. cx Muiio (il- 
mentum. n. i«i. Mulli hc- Minatii nuiinum Apiclnnnii. 
1. i». C 1. a. H4,13J. Ta 
leurinum i Mxianum : dulce 

qws : ex jodDOiibu) , Sc [ul- il>id. n tixcie. 1. 1 Minmim foccidece. Lviii. t.t. 

MiMltBBl pipCI. I. IT. c 1. 

Mirccic in dbo Sc in fipoies. 

■ Li: tu.infc. J.»iiL C7, 

Mittete in zneum v: Muftci Apii , i. 1 
rtcences. o. 101 
Mymia, d. 129 N*^-/ Minete i. c pennicieie , fiaete. I'. de .fuo modo &nu i.5™dj,Google I N 

Nitniin. Li. t.ii. I. iii. c. D E X 

I. C.9. Libaraicinn. L i- 
'. n. 1}. nic Hirpino mt ITlI. D. lOf 

Noriffinu ^in. Ltiii, < 

Nudd piDci. ' L i. c ji 

L »1. &[. L II. c |. 

NuclcM cynbos dui». 1. ti. cv. 
Nuce,vcl nDdcis,icl pipcicuito 

infaiciis. L vii. c. ii. 
Nuoei nuiciru, avcUiiut coB». OleuinLibanikain,! 

'...... :i divx uHuil. a. tS 

, Olcifloi. l.ii. ci. quid.ii.fl. 

I, c.t), Don radtnia- 

37 

Olcum riiide. 1. 1. c. ii. 

Olcum rirtde ptopcci lufldita- 

lem quaoduD placo giiciffi' 

. Olifun. r. TII. C. 12. D. t9- 

. Olivx vicides de ubote fublltX. 
Okum ricide. L i. c. it. lLi .II. tu»i. "Obligjic. L II. e. i. ovii. 
1. iircio. t». 100. Liv. 
c I. anflo. I. IV. c a.. l.vui. 

Obligaci de otnento' poidDo io 

Obtucaie duni. Lviii. c.j. 
O^miis viiidij. L v. c i, j. Orocntue. 1. ii. c.i. n. if. (^ 
niaito icgeic. 1. v. c. i. O- 
tnemDm poidnum. 1. vii. 
CI4- 

OpfoDi). Lv. c.]. n.i(i 
Opcicnlo depoDCic L j. c.4. . L I I. ui tegi dcbcu clzcf Onun. 1. ii. c. i. 
n.4! 
OeDoeatitm liniplR. L iii. 
cio. pliiliiia.^11. c.f. Ofidlx Oflknfii. 

apCOgDC. iud. 

OSelU Sc OSnli ».«4 _ _o. n. 1(7 
OpfoDia alcciius ipcwe. Lv.ct. 

D.I$I,Ifl 

Orbiculi tiaaio. Lv.cT.n.i4S- 
Oiigaaum. l. 1. c 17. L viii. 

Oiidiapio Otiza. iu<l4 
Ocniie poicellum quafi aproni. 

1 VI II. C7. iu modura |t|Hi. 

ibiJ. onucc i ceivicc imd. 1...G003IC I N D E X Ofllcula de pullii exptomcK. : 

1 II. ci, 
Ollna. Lii. ctf. n. iii 
OllceiDi^iuduieat.l. i.c.11,19. 
DftKonm Rcentiuiii coiifeiritio 

M inTCDiuin M. A^di. 

n, t( 
cui Oftta Bc Coach;rliiplMa<)ix 

ftomiclio gtinlBmi. d. 44. 

^CDiu tcSica , li^diSca. n paTpi, i. e. licinix, 
uic oio inDlli) k Ipoodylo 

0*a duii pec medten inari. 

O» cMili atm oko diffolvete. Ov) fnii eliii. I. 1 


iij I. 1.11 OronimcwStoium media. 0.117. 
OviiiuciGi, concilU. I.iiiC.io, 
Ovii retut. l.Tiii. C.4. n.113. 
Oiyiinim. I.viit. c.4. 
Oijginiro^geilibile, 1. 1. cj^ 

praptet remini. n.fi 
Oiyporon. 1. 1. c. 31. L m, 

C II. n. 4«. clenna condi- n.4S O B.O. 

palmula fcu diajli. Ltilcii. 
Filumbiis. I. IV. c. 4. iliilis. 

ibid. ipuil DOS , quod lcio . 

non dcuiuicui , iu wiles fiint, 

n,i«9 inis femKMitili Vllidioil COI- 

Papirei, Hoca. dc uie poet. 

Fmdaium, 1. 1. c. i. n. 1. 
ranciiil Ffiircoll 1. viii. c 6. 
Piropius. o. ilo, i!i 
Paroplis imdc deiivaiui. n. i j i 
FaniculHim coadrin. I. viii. 

Pilfiuik Tno^cum m duloc jm '. l» .. . 
FtlTum ad coloieiii. I. v m- I. II. c. i. Pifliim. I. IV 

PilliaKX. Liu. cii. 

PiiclU. I, IT. c 1. zttca. ihiil. 

I. II. c I. Tyiotirichi. ibid, 

PiteUi fiaUii, 1.Tn. C4. 
Fui lequielceie. I. i. c f. 
Fitina. 1. 11. c. 1. L iit. c 1. 

0.7]. dearpatagiifiigida.l.iT. 

c 1. n. 11]. quocidBn). iUd. 

n. iil, m, iij. poncaa. tilit. n. iif. fhailis. ibid. 
Pavus Sc piro. n. ai 
Felamis.L >i.c. ii.alQ.I. j.c i.5™dj,Google I N D E X faSt. 1. Ti. c }. pentenann 

liu plunu cliurc ibid. n. ifii. 

Pecdicuni & [jiiuium fagiiutio. 
^ticitluiiciiii conrciTationeili- UI.V Tetioli. I.T. e.iD. perioli. ibid. 

Pitrmij fetntlam n cunepoid- 

FbireoU. 1, T. c.l. cumlot^. 

ibid. n. iKo 
Fluleol^aHarii. I. *IM. c. 6. 

n. zJ0 inpuictnii! ibid. 
Fhifiinum. 1. vi. e. 5. 
FlmucopiciDi. I.vt.c. 7. n. 174. 
ti lingiKt. ibid. faaia de 
I ave naitur. ibid. 
^Uddioiun) cnu. u. IIS Pipei conbiaiin]. I. v: 

f ipei ooaAiOam ii 

minut AoiiiichumlzilitTn.il: 
Fipci tam piidJe infnrum. l.i > 

c. 2. quod bKxa qtiidam &C' 

cuaflt. 
fiper infBfum ut teneiercat ante 

tritunm. tu«i 
Fipeiaiom ita ut i^i cum li- 

quamine tcm. I. 111. c. 14. 
Fiper ilbum vetetum , quomodo 

diffei» 1 DDliio albo. n 41 
Fiis. 1. i. e. 10. 
Pilixs fiidi 6c accEo cilido pei- 

fiifi I cui diu duKDt. p. 14. 

miiiiimi cDoditun. 
FircioilLl. iT. c. I. 
rircisJD bnncllifiaus. n.itfi 
Eilcei &iulea)fbdlitconcoaiO- 

nia. ideo 1 vcieiibui appeciii 

n.i4« . 
(■ilctum laotum non vivoium Pilcei fiuviKJIes 

Fikiom iucitlo obUqna £c fpiffi. 

p. 130,1«« 
Filciiuii multonim omiflio I 

ELonuniadimatonan. n. aio 
Fi&l.iT,C4.Firwi].l.v.e.3.P V 3 Filt i.5™dj,Google K(k cofii delniiiiMuc. n. i 

f il) fiucjtis. 1. V. c I. u. II 

PiiiidulieiaTccraiilis. ibid. 
Mi VirillHiu liie fiha. an D ladicnni. ibid. 1 
a ei aqtu pun o| 
quinii. a 1)1 N D E X 

iulculmii tugni DiflaiC iTicia. 

Ilayceioies. l.vn E.1. V uiiquilSilii urui in ailiiii. 

T<AypiK. 1. iK. c. j. n. iit. ius 

■Ptlptlti L e. fmnptuoIiM. L 
- - 11.184 FDicellutboituIiiiasTiojaDicaiD- 

pendium, n. 2;7 
fouios caiois condituw modiu capiiiti. I. IV. c j. luccklaiiei 

LVMI, C.5. 

PojTura cum ca^lo fuo. LviiT. 

c. t. n. 241 
Foiii lEquieti nuiont vintitii. 

n.T3.74 
Poiii ppicitL n. 134. iit pmoit Wie, n. 104 
Piidclcie. Lviii. e,7. 

Frzcifuiz. n. iij 
Pizoiudiie. l.viii. CX 
Pia;coquere. I.mi. c.: 
Pizdnla adtps. f. 11. c: 
Fizduiaie ofellas.'!. vi 

rulluni. I.vi. cs.po 
VI ir. C7- 
Fizduiuc in olco. I. vi 
Plzduiiie fpoi^iolca. riiiDolica. I. : 
rioAiie. l.i, 
Fioluadcie. I. Fioptei fuccum mitiis, p. 157. 

comlHAmn. ibid. 
Fiuna, 1. I. c zo. f^pufcau. 1...G003IC I N D E X 

rtGnica). 1. Ti. c 7. avii Afij- Pukei di 
caaa , lconibui din ab Hdio- ■>- ^°* 
gabulo. n. 174 ad Pulveictn leviflimi 

7u)[mun lilis. 1. 111. c 10. 0.^7 

Fulcgiuin. It 111. c. 4. n. 79 
aridmn. 1. tv. c. !> 4. 

Futlus. d. ijg, iiplua. L IT. c 1 

PuMasPanhitM.tyi.t.f. n.iii 

NumidicUi. iAi. a. Ita 
Pulti fenioia fungeie io poiie Tullum l ceivfce Mpaliie. ibid. 
Cultum apeiiic il pcdoic Und. 
FuIluiD pix.iunie. ibid. 
Pullus Oxy7t>mm. ibid. lafenlus. 


, iti. ruo. ibid. eli- 
iibiiii elixis. 
cotocafiiieli- 
lis. ibid. Vidinns. il»d. Fion- 
tooiaDUCL itnd. Tiiftogdanu. ibid. inii 

FaiUlts. ibid. lai«noii 

ruImCDlaiiuin mI «eniie 

flicuiioDc mcdicl. u. nimenibiaGlitium ti Pultiiium. l.iii. d;. n.si 
ia fuliitimn piemeie. I. iti. 
«.IX. puituiiuti nonim. t. ix, 

Puliet Julignx. I. r. c. i. dc quQ 
inteUigciidz. a 144. TuOo- 
galalz. Ujid. Puigati c medro. 1. tt. 1. 1. 
Fuigali i iDotc pouQiiuncapita. Pyilugoiai fabas comeifcic Teta- 

vlt , ican ejut Symbolum f^ 
vii/tmt J;tix.lit^tJ. a. IjS 

Q. 

r) Vadia quid. n. iBo 
>Cjauadtiio oioaie. 1. vi. cs. 

Q^adiitnm imponeic, I. v. c i^ 

Qualcslibcc pilccs. L iv. c. 2. 

quina pus, 8c quula pati 

Quodikis fit. l.viii. C7. i. c 14. miacot ILaps efodiaxtE inie geln: 
n. 31 

Kap. i.5.-.:8d j. GOOglc' I N Ktfi On Nipomm dizxoniiQ 

eiprcflio. iLsa 
Ripatium. n, 90 
Kipbini. I.111.C.I4. o.9t 
Kapmm pullum. L ir. c. 

Kccloiiiuc dc tcflclla fiu. 1. i 

ILede fiigimtDl. I.Til. C4. 
B.ecur9K. n.iot 
R«firc in rc I, I. c 1. 11. 1, ) 
B.eciiiiantie in CKabum. L 1 D E X 

Bjtu tiiidit. L [, 

tll.LTtl.C. 

iUtz buci. L 1' ■L^ndil liqaimn). I. vi. c. v. 
KciKS.Lvii.C.a.ii.i5>» 
R.cpleK inicAiiiuiB. 1. 1 1. c ;. 
ILequiercC[Clt.C+. 
Reqiiieti ponL Liii.cz.L ir. 

cs- 
tLctiacalini). 1. n 1 1. c s. 
Kctrahcicft. I. VI I, c 1«. 
Revocjiembulloi, L iv, c. 5. 
RerolirumuE lumbili lOL L vit. 

c.t. 
E^han SfiiKum. Lx.e. t, 14. 
Biius ptculiite eondimeDium in 

MutzDi Be Anguitla. n. 271, 

S.oi[ia[u» intiquiorn ptimum 

de B.omtnii loquiini, k fiiidc 

Us nonfiicnt. ».»4 
KoCa; pitini dcB.ob, L iv. e. z. 

lorKoolb. n.iK 
Rofj intcr opfoni.. n. 14 
ILoraium ttitiKa ■ntilUe. n. n 
Rofaum.L 1.C4- 
B.ollnim vefid. n. i>4 
RoiulatcucuibitcdinE.l.vi.e.i. 

Il.ubellio. 1. X. c 7. n. 17* 
RuftkzbeifaE. L rM.ci<.n,9i. 
l.iv.ci.n.iit \ ^i2.«d(U,L& flnts iurcnlus. L ■• c». ii.4t. 

B.ut) Iji^liie antiilotuni «aui 

tiiBgos. 11 . vuU Fdipi. 

S. 

' Abinusealidni. ]. vi. c i. 

Mundii«.Lvi. ct. L1111. 

C T-ElixnnSibinoexpieirun. 

1. »II,C«. 

SKriGcioiun) mijoium cnknd» 

inm inliitutio. o. zi 
SaliCKatNi. L iv, ci . n. 104. veic 

Apidani. n. lof 
il AmmoiiiacuE. I. i. c. 17, Cf- 

(cnaiau. n. 41. undc odmu. >1 duplei. maiinai & foffilit: 
ntiiiiTqnc diftreniia Sc nlus. 

ui Sil optinni in confemiiooe 

cuninm.D. 1* 
U coDfcii lUgetliaDi , cat utilit 

coDtD pcfmcniiani. D. 41 
Siles ftiai it liitL l i. c 17. 

cui Dumcio pluiali dicaiiiar. 
Sal hi&ni aliaium rcrum vino- 

10 ibniDS imb^t. n. 41 
Sal fimul tritus cum coriandro 

viridi,l.iv.C4. 
Sal citluitiau fontiom ^i^lit 

quoiundim. a.41. 
Salcs cattiinid. n. 41. conditi, 1 j. 

Silpurui.l.viii. cjf. 

Sal.L 111. c 9. SalispHCagiMU. 

Stllamenn dulcia fiunt cx aqui 

rntoium wpuatui. n, ij t. 
m, L e, Miini ificiatii. n. 5 r 

SxU i.5™dj,Google 1 N D SambaciH. l.tr.' ci. ScnKiide 

Smbuoo. D, I iS 
Sifont. 1.1. e, n. n. ij 
StntpiiA. t.ciinKea.it. 
Sud) fiulilii. L IX. c lo. 
Sanvo. L X. c I. ia SmigiDC 

oStibc hinaai. L vii. c^. 
SgtuilTiie. rviii. C.7. 
Swueu. I. I. e. 1«. L 11. C. 4. SMfik; 107 Semeuexcipete (baylOEutri.LTii. 
Sepia. j!ii. Ci. d.;j. Aifilii. 

1 U. C 4. H.1I6 

S^inim ■tiinxniDiii i luiicou- 
dimenli* & quale. 11.151,1(0 
SeipiUiuli. Lx. c.?. Sli^Deum lie. Ltii. c.i<, 
SDiainei tiS . i. e. ftaei. n, 
Silptiium. I.Tii. c«. 
i.-Googlc I N D B 3{ Si^oiluaie pujpu. I. II 
D. III, 114 

SubcukiMui TnjDiius. , decaiHus rmcbK. l.vii.e. t. 
in nuculjs affigeie. l.tii-c.14. 
fuiclue dccullaijai. ' I. vii. SubfleiDcre deploidci. 1. 

Folia. I. IV. c). 
Subiiito. ]. II. c j.Gc^ 
Succnt infpiirnii) m qix 

a». I. ). c 11. 
Suen. Ltiii. c t. 
SufiSaie. l.viii. c<(. 
Sufiuodu mel. L i. c 11 Sufpendi id AinuinL 1. 1 

&*. l.vii. C.T. 
Sutilit. L t. c. 4. T^Et; dotncH cnemun. n.iil. 
Suminii iianirn k quo piiiuum 

iispolitani. D il7 
Simimi iialioiuiii tcics. L 1 1 1 . Supeiarpeigeic L i: i.C».l.?v. 

i. c.j. 
I. c g.LiTi. 
c 4. N «. 
Supemiittn*. '. <■ c i» JMuc 

I, II.. c- 1. coiiandium l. v, 

Snpcrilillae. L iii. c i].L,viii> 

SDpninii^ie. 1. v. c j. 

SDrclue.L iv.c (, a. 141. L vm- 

Cl. SuicntoalIiguC.Lv.c.4. lat. Lvjit ^. „ 
TireDtina impcnia. n. 2ii 
Tareniinum jus. n. 110 
Taipeiiauiii, o. ijs . 
iuTeguij poneie. L viii. c.p. 
Tcmpecaie lupanune. Lii.c 1, 

aqui ciftemiDl. ibid, c 1. ex 

fale. Lvfi.i. .(. «. 

TeDerioi, i. e. inollioi, juCDn- 
di<» i,iji. c «. &L IV. 

Tenmiim. L.ii. e.^. 
TepUi diltaiv«e. }. i. c jo. 
TeigiHa. L iv, ftj. ■1.134 
ILt. I,ii. ci. 0.]« 
TelTella oblODga. L iv. c. s. 
dc Teflella roa ndudcM. ibid. 
TeircUiEim concideic 1. 1. c j. 
fic Dielle imgieit, l.vii. c.s. 
TefticoJi Ciponum. 1. iv, c 1, i.5™dj,Google TetiaphnmKaa. d.' 

Ththlf: I.IX. Q. 14S 
Tbennorpwliuni. I. tx. 

I.1V. C.I. D.iia,i», 
Thfmum. I, i. c. tj 
Thynnut. 1. «.c.ii. l.x 

n.iJB.17! 
Tlifcrui lifiura. I. ir. 

H.11S 
TDiMda. Uii. C.2. n.i- 
TciRx iiMoibknlL Lv. ■ 
TuOi. I.ii. C.I. n. j«. N D E. X 

Sc iii TTionndii pMlb. L n Tinuia lenB, I, i. e. 1. 
TiHdix globui. I.T111..C.T. 
Tiituiini aciipcM in monaii 

TiiCDram colligcie k globam 1 

eafmic. 1. viii. c t. 
TtuUiqaid. o.tf. 114 
Tiulli impeDlii. 1. i*. c. i. 

cn^ refimdcie. ibid. tialla 

plciu pulpx. ibid. 
TnbeiJ. 1. I. c II, ?o. I.v 

c. 14, iidcicpiaptcilutDlD 

T>d>eia ommDin liuieocuin U y Apoi pio ciloie. t. tr. c.i:,' n.74.I.v Vu piciium ac gjfCattm, L f. 

Vili cm penfilia ponendl. n. 
Vifa ^crcu ligiiliii. D, if6 
Vjfailoiii picitum. 
VcaitiGDi] omnegciial. Lviii. 

VciKia pilcium conditan. o. 
de Vmaiinj ApidiedicioaeiiaiK 

jeau,.. n. 
Ventci poiciuns. 1. vtt. c. 7. 

Veniiii folucio lei medici A. 

VetnilnunL I.i. c.7. n. il 
Ventiictili. I.V11. c. 7. n. ifl 
Vcilite in difcuoi. l. 11. c k 

0, sfi. 1. IV, c. 1. fubtililei 
voilBe. iiiid. mlaieiiiubaU 
muada. J.ii. c.i. veiritai. 

Veiiie i.c. viciaie. I. i.c. zi. 
Vinitos. 1.1. c. I. fiiffiilii>.Li. 

Vinum bODDiD. 1. vtii. d. <. 
caadidiini. 1. v. c. ]. dulce. 

1, II. c- «. mediam. n, s. 
raynheum. l.vi. c. j. veim. 

ciDdidom. Li. c.d. n. is 
Vinam mininii aqauiai. >. 11. 

, Viaam lene concoffioDcm *dJD> 
Tit. n.6, Vi- i.5™dj,Google 1 N B E X VInnni.coA)m koini dL a ?. 


lt%t.i4.bntUxK.Lji. 
«. 1. niww. t ,». t. ,. 
ii.iiji,ias 


Viiwni eondknn. l e. Hippo. 


Unicz nurinx .e cocfalei* iindit 


cwicmt.vulg6.H.ils 


fiiDt. lu 1119. eamm knio. 


Viiom>lbaniCtuMi,i.e.ral- 


n.U5 


liuD. n. iis 


Uki. LYiti. c«. . . 


Tiote. 1.1. c*. n.13 


Utrii.n.i,4.U.ric«lnt.l.,,,ii, 


Vitidij c«pinati. l.i». c.i. 


C7.n.ij4.i« 
Uh p.lli. I.,..CH. psffl (1». 
de«».ibid.l.K, C!. 


ViiclDiu. 1.1I1I.C. I. n.zii. 


Unviridej. L I. c 17. n. ji. 


«i<1c But«b. 


M«ilCfcI.VH.. C7. l..l,7. 


Vhcliovil.ii. c.]. 
Viiclla onmini. L iv. c i. 


Ovaurdin&Temur..l.i.cii, 


n.io< 


Vulv» toOl. 0. KB 


ViiiiiU». 1.1. c.«. 


Vulvul*. l.,LC). 0.S) 


Vkiiliciiia fiailiuni ex pliniibo 


Vnlvirt» fieriles pManx i ni^ 
fuc cifliiU. L».i. ^ 


UDdi Tteb.iCJ. 1. I. c. t. 


n. 1(4.1(5 


VAdMpipcuuitit. 1.1. ti. 


■ Z, 


rati'ilucia.1. II. ct. 


ZE^_^l.vi„. t..n.z„. 


Vnda. n. ii» 
UmeHi. i.i*. CI- 1.VII.C.I. 


Zin^l^^mintamn. 1. n. c i. 


„...) 
Vnict ad mGdiciiiim rpcOK. 


Zomotcgwie. a.i*i 


UniGuun] uGw lopcrfliriofus. 


Zjrnn pro icma mik foiutui. 


u.J4.fcid. 
Dide*. iiii. «.17. l.»».ci. 

F I N I S. 

NOV 1 7 1921 1...G003IC i.5™dj,Google i.5™dj,Google i.5™dj,Google ij,Google