Skip to main content

Full text of "Apolinarii metaphrasis Psalmorum;"

See other formats


BIBLI THE CA 

SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM 

T E V B N E R I A N 4 


$ $B 2Mb 2fl5 
RIUS METAPHKASIS PSALMORUM EDfDIT A. LUDWICH L I P S I A E 
IN AEDIBVS B. G. TF. VBNERI APOLINARII 

METAPHEASIS PSALMORVM 

RECENSVIT ET APPARATV CR1TICO INSTRVXIT 

ARTHVRVS LVDWICH LI LIPSIAE IN AEDIBVS B G. TEVBNERI MCMX1I Mix • • ••• -•• LIPSIAE : TYPIS B. G. TEVBNEKL MEMORIAE 

VXOEIS DESIDERATISSIMAE 

SACRVM 5700U7 Digitized by the Internet Archive 

in 2007 with funding from 

Microsoft Corporation http://www.archive.org/details/apolinariimetaphOOapolrich PEAEFATIO. 

I. De auctore metaphrasis. 

Princeps editor, Adr. Turnebus, praefationis loco meta- 
phrasi psalmorum haec tria testimonia praemisit (mutato 
ordine ab Ioanne Benenato et F. Sylburgio repetita): 

Suidas: 'AnoXiv agios 1 ) Aaodmsvg xfjg Hvglag, ysyovoog iv 
r^isgaig Kcovaxavxiov %al 'lovXiavov xov itagafldxov %al i'cog xf\g 
dg%f\g SsodoGiov xov psyaXov, 6vy%govog Ba6iXsiov nccl rgr]yogiov 
x&v iv. Kait7Cado%iag ^av^a^o^svcov. iyivsxo dh yvmgiybog cl\l- 
cpoxigcov ytccl Aifiaviov xov 6o(pi6xov tial dXXoav xiv&v. ovxog ov 
\lovov ygafipaxinbg v.a\ xa ig xr\v vtoiy\6iv de!;i6s, ccXXa 
rtoXXa, itXsicQ xal ig cpiXoaocpiav i%r\(iY.'r\xo v,al grjxcog r\v aiicpi- 
$st-iog. ovxog tygatye v.axaXoyddr\v y.axa IJogcpvglov xov dv66s($ovg 
xopovg X', ttal Si* rjgaoov iit&v %u.Gav xr\v x&v *Eflgaicov 
ygayijv. fygaips dh y.al iitiGxoXag %al aXXa itoXXd sig xi]v Fga- 
(pi]v v7toiLvrj[iaxa. Tov de ys knoXivaglov %a\ $iXo6x6gyiog 
\Lvr\\ir\v %STtoir\xai iv xfj xax' avxbv laxogia [VIII 11] %ai cpriciv 
AnoXivdgiog yag rjycfia^s nax' ixeivovg xovg %govovg iv xy Aao- 
dixsia. xfjg Uvgiag %a\ BaoiXsiog iv KaiCagsia xf\g KamtaSo- 
niag v.al Fgr\y6giog iv xjj Na£iav£(p' 6xa&iLog 8s ovxog 6 xoitog 
iaxl xfjg avxfjg KamtadoKiag. xgslg dfj ovxoi dvdgsg xoxs xov 
oiioovaiov itgov\La%ovv xaxd xov sxsgoov6iov, panga) itavxag 
itagsvsyaovxsg xovg ng6xsgov vaX vcxsgov a%gig ifiov xfjg avxfjg 
algs6S(og 7tgo6xavxag, dtg itaiSa nag* avxolg xgi&fjvai xov 'Afta- 
vdciov xfjg xs yag b'l-md'sv %aXovyLSvr\g Ttaidsvcscog imitXsiGxov 
ovxoi 7tgoeXriXvd'£i6av, v.a\ x&v Isg&v ygacp&v, 6no6a slg avd- 
yvcoaiv %al xf\v itg6%sigov \lvt\\lt\v ixiXsi, %oXXi\v sl%ov xrjv ip- 
rteigiav. %ai fidXi6xd ys avx&v 6 'AnoXivdgiog' ovxog yag $7] 
xca xfjg 'E^gaidog diaXsxxov inatsiv olog % r)v. xal \lt\v ytal 
6vyygdcpsiv sna6xog avxcbv ig xov savxov xgonov r\v wavmxaxog. 
xdo [tiv ys 'AnoXivagia xb v7C0\Lvr\\LaxvAbv sldog xfjg Xil-scog panga 
agi6xa sl%s' BadXeiog ds itavy\yvgi6ai Xapitgoxaxog rjV x<a tie 
ys Tgriyogicp xal 7tag' apyoxigoig i^sxa&iiivcp iisi£co pa6iv sig 

1) Hanc nominis scrip turam mei quoque codices omnes 
infra commemorati tuentur. VI PRAEFATIO 

6vyygacpi]v sl%sv 6 Xoyog. nccl tjv slitslv 'AitoXivagiov psv adgo- 
rsgog , BaaiXsiov db cxct&sgooxsgog xocavxr\g 6h avxolg iv xm 
Xiysiv xat ygdcpsiv dvvd{is(og ov6r\g, xccl xb f)&og ovdsv r\xxov ol 
avdgsg itagsiipvxo 7tgbg xr t v x&v TtoXX&v &sav iitaycoyoxaxov, 
(o6xs %al olg cog&vxo v.a.1 olg IcXsyov nal 07C06a ygdq>ovxsg die- 
didoGccv, diet 7tdvxcov rjgovv slg xr\v havx&v %oiv(oviav xovg xa#' 
bxiovv avx&v svaagi6xsgov cclicytso&cu dwapsvovg. ToCavxa itsgl 
avxcbv <bg iv Txagadgo^fi <£>iXo6xogyiog 6 Agstavbg ^ygavjsv. 

Sozomenus Hist, eccles. V 18: Tavxr\g 8\ trig yv&urig xul 
Ttsgi itdvxag xovg Xgi6xiavovg v%f]g%sv [sc. 'lovXiavbg 6 naga- 
fidxrig], &cpog[if]g Xa^o^isvog' oitov ys y.al prjdhv iyaaXslv tymv, 
Tzagaixovpsvoig ftvsiv l607ioXixsiag icpfrovsi xal 6vXX6ycov v.a\ 
dyog&v yLSXs%siv v.al xov dwd&iv r\ ag%siv r\ d^L(oy,dx(av xot- 
vcovslv ov iiexsdidov ov iir\v ovds xovg avxobv italdag ^vvs%mgsi 
indiddaKecfi'cci xovg nag' "EXXr\6i notr\xag xcel 6vyygacpiag , ovds 
xolg xovxcov didaGxdXoig cpoixav. iXvitsi yag avxov ov [isxgiag 
knoXivdgiog 6 Uvgog 1 ), ngbg itavxo$anr\v s¥dr\6iv ncci Xoycov 
Idsav TtccgsCKSvaCtLsvog , Ba6iXuog xs v.al Tgr\y6giog ol Kanna- 
donai, nccgsvdoKiiLovvxsg xovg xoxs grjxogag, dXXoi xs iitl xovxco 
[xovxotg Vales.] %Xsl6xoi iXXoyipoi, mv ol [isv igrjXovv xa iv Ni- 
%aia do^avxa, ol ds iv. xf\g 'Agsiov oag^rjvxo algs6S(og. ivxsvftsv 
ovv \iovov dy\\Liovgysl6 ft ai xb itslftov ol6[isvog, ov avvE%<agsi xolg 
Xgioxiavolg iv xolg x&v "EXXrjvcov dCKslGftai nccd"rj[ia6iv. 7]vLxcc 
Si] 'AitoXivdgiog ovxog slg uaigbv xfj itoXv^aftia nccl xj) (pv6si 
%gr}6dfi£vog avxl [ihv xfjg 'O^rjgov itoirjcsoag iv h , 7ts6iv 
i] gepoig xi)v*E(}gcc'Lxr]V ccg%cc LoXoyiccv Cvvsygdipaxo [L£%gi 1) De filio haeretico loquitur, non de patre obscuriore; 
cf. VI 25: iv xovxco ds slg xb 7tgocpccvhg itgoi6xaxo 'AitoXivdgiog 
xfjg OL7C ccvxov dvo[icc£oiL8vrig algsGscog' xca noXXovg cctco- 
xsiiojv xfjg i%'/Xr\6iccg %a&' hccvxbv 6vvfjys . . . iv. xovxov 6h xcci 
iv dXXcctg itoXsGi %(oglg iKKXr}6iagov vrtb iitiexonoig idioig nal 
ftsaiiotg i%g&vxo aXXoxgioig xfjg y.ccd'oXixfjg ix%Xr}6iag , itocga xag 
vsvo^ii6^iEV(xg hgag adecg ^fiexgd xivcc yisXvdgia vjdXXov- 
xsg rtag 9 ccvxov jiitoXivagiov svgrniivcc. ngbg yag xjj 
dXXr) naLdsvasi, xca 7rot7]Ttxog cbv xal 7tavxodoc7t&v fiixgcov sldrj- 
[icov, nctl xolg ivxsv&ev r\Sv6iux6i xovg itoXXovg j-Ttsi&sv avxti 
itgo6£%si,v. avdgsg xs 7tccgcc xovg itoxovg nccl iv igyoig ictl yvval- 
nsg rtccga xovg l6xovg xa avxov piXr] %ipaXXov. 67tovdi)g yag 
Hal avicsag %a\ sogx&v %a\ x&v aXXcov, 7tgbg xbv sitd6xov naigbv 
sldvXXia avxm nsTt6vr\xo, ndvxa slg svXoyiav &sov xsi- 
vovxa . . . b'xi yag Ssodoxov xov ngb avxov xx\v Aaodmscov iv.- 
xXr}6iav l&vvavxog, xar' iuslvo xaigov diangbTC&v 'Eiticpdviog 6 
6ocpi6X7]g vpvov slg xbv Aiovv6ov nag( t si' dida6y.dXcp ds avxoy 
%ga)[Lsvog 'AnoXivagiog, hi yag vsog r)v, nagsysvsxo xfj attgodasi 
6vv xai naxgi' o^ioovvfiog Ss i]v avxS, yga[inaxixbg ovv. a6r\[iog . . . PRAEFATIO VII 

xfjg xov 2JaovX paaXslag, v.al slg sltio6ixs60aga psgr\ xy\v 
TtcLGav ngaypaxsiav 8istXsv, s%a6xcp xopco ngo6riyogiav d'spsvog 
dpchvvpov xolg nag' r, EXXr\6i 6xoi%sloig xarcc xbv xovxcov agifrpbv 
kccI xr\v xd^iv. iitgaypaxhvCaxo 8s v.a\ rolg MsvdvSgov Sgdpa- 
civ sl%a6psvag v.(o pad lag' xal rrjv EvgmlSov xgaycoSLav %a\ 
xrjv JIivSa.gov [MsvdvSgov cod.] Xvgav £\Lipr\6axo' xai artX&g 
slnslv, 1% x&v &s iaov y g acp&v rag vnod" so s tg Xaftcbv 
x&v iyttvaXicov naXovps'vcov \ia%r\\idx(av iv oXiyco 
%govco £%sv 6r\6sv [al. £n6vr\Gsv\ laag I ft povg %a\ 160- 
Svvdpovg it gay pax s Lag ijd'SL xs v.al cpgaGsi nal %agav.- 
tT]gi v.al olytovopia opolcc xolg itag' r 'EXXr\6iv £v xovxoig svSoni- 
lirjcaaiv (06X8, si fir) xr\v ag%aioxr\xa £xl(icov ol avftgovitoi xal 
xa 6vvr\%"r\ cplXa ivopi^ov, £%i<sy\g, olpai, xolg itaXaiolg xr\v 'Ano- 
Xwagiov 67tov8r\v inoiovv [£7C7Jvovv Vales.] xca iSiSdanovxe xav- 
xr}v 1 itXiov avxov xrjv svcpvtav fravpd^ovxsg , oaop ys x&v fihv 
ag%ai(QV sy.a6xog negl §1/ povov i07tovdaO8V 6 8s xa Ttdvxa £%i- 
xr\8sv6ag £v %axsitsiyov6r^ %gsla xr\v kndcxov dgsxr\v ditspd^axo. 
ovk dysvvrjg Sh xa) ngbg avxov xbv fyadXia r\xoi xovg nag' 
r 'EXXr\6v <piXo6ocpovg iexlv avxov Xoyog, ov vnsg aXr\ftsiag £n- 
iygatysv, £v a ycal Si%a xf]g x&v Isg&v Xoycov pagxvglag ^Ssl^sv 
avxovg a7to$ovY.oXr\fr£vxag xov Siovxog nsgl d'sov cpgoveiv. xdSs 
yag i7tiX(oftd£(ov 6 ftacsiXsvg xolg xoxs Sia7tgi7C0V6iv £m6*6itoig 
iitiaxuXsv' „avsyvcov, fyvcov, naxsyvcov • " xovg 8s itgbg ravra 
avxiygatyav „av6yvcag, aXX' ovv. l-yvcog' si yag ^yvoog, ovv. ccv 
Y.ax£yvcog. u slci Ss, ol Ba6iXslcp x& ngo6xdxr] x&v Iv Ka7t7Ca8o'nia 
SY.y,Xr\6i&v [xfjg Kait7ta8oy.&v £Y.Y,Xr\6iag Vales.] xavxr\v xr\v iiti- 
6xoXrjv avaxi&sa6i 9 %al ovx ccitswog' &XX' slxs avxov, sVxs dXXov 
xavxd £6xlv 9 dyac^ai 81-Aaiov dvSgsiag nal itaiSsv6S(og xbv ygd- 
ipavxa. 

Socrates Hist, eccles. Ill 16: e O \lsvxoi xov §a6LX£cog vopog, 
og xovg Xgi6xiavovg ^EXXrivixrig itaidsiag ilsxs%siv ix&Xvs, rovg 
'AvtoXivagLovg, wvxal itgoxsgov £pvrniovsv6apsv x ) , cpavsgoaxsgovg 
ansSsi^sv. a>g yag dp(p(o r\6xy\v iTtiaxijpovsg Xoycov, 6 phv itaxrig 
ygappaxLY,&v, cocpLCxw&v 8s 6 viog, %gsiai8sig havxovg ngbg xbv 1) II 46 : 'Ev AaoSiKsLa xfjg Evgiag 8vo T\Cav dv8gsg oficb- 
vvpoi, Ttaxr\g xs %a\ ntalg' snaxsgco yag tjv ovopa 'AitoXivdgiog. 
cov 6 phv 7taxr\g xov Ttgscfivxsgiov Tiaxa xi]v ixnXriGiav rfeiovxo, 
b 8h %alg xy\v xov dvayvoaoxov xdj-iv sl%sv. apcpoxsgoi 8s r\6av 
*EXXr\vi%&v Xoycov St8dcxaXoi, ygamiaxin&v psv 6 itaxr\g , gr\xo- 
gw&v 8s b vtog. 6 psv ovv naxrig 'AXsj-avSgsvg av xb ysvog, 
itgoxsgov 8s £v xjj Brigvxd) Si8dj;ag, slxa (isxacxag slg Aao8'wsiav 
xal yrjpag inet, i6%si xbv vibv 'AnoXivdgiov. . . vfigiv xs rjyslxai 
6 Ttalg 'A-noXivdgiog xa ysvoasva [sc. excoinrnunicationem], ttal 
xy ivvoia xov CocpHSxixov Xoyov ftagg&v v.aivoxo\L%l v.al avxbg 
al'gs6iv, tj vvv £iii7to%d£si, xoftvopa xov svgovxog %%ov6a. VIII PRAEFATIO 

nagovxcc Kccigbv xolg Xgi6xiavolg cc7tEdsiKvvov. 6 phv yag svfrvg, 
ygatiiiaTixbg axs xr\v xe%vr}v, ygcc^^ccxi7ii}v Xgi6xiccvi%rp xvitco 
6vvhccTTE, xd xs M(ov68(og fiifiXicc dia xov rigaunov Xsyo^isvov 
[lixgov ti8T£pode xcci oca v.axa xrjv itaXaikv dict&riy,r\v iv larogiccg 
rvno) 6vyyiygaitxai. %ocl xovxo [ihv xm dcmxvXi%cp fiixga 6vvexccxxe, 
xovxo 6h xccl xai xf\g xgccyadiccg xvitco dgcm,uxiY.&g i&igyd&xo' 
Hal itavxi \iixgco gv&ui'x.cp €%Qf]T0, Snag ccv iiridslg xgonog rfjg 
*EXXr\vi%fig yXcoxxr\g xolg Xgi6xiavolg avrjxoog r\. 6 ds vsmxsgog 
'AnoXivagiog, sv Ttgbg xb Xiysiv 7tags67is va6^iivog , xcc svayyiXia 
%ccl xcc caiocxoXiyia doyiiaxa iv xvrtco SiccXoyoav iJ-ifrExo Hccfrcc v,at 
IlXdxcov nag' r 'EXXr\civ. 

Quamquam ab his tribus testibus nusquam manifesto 
indicatur Apolinarii psalmorum metaphrasis, tamen plu- 
rimi viri docti facile sibi persuadebant, nobis traditam a 
Laodiceno haeretico (f e. 390) profectam esse. Sed non 
defuerunt subdubitantes atque adeo negantes 1 ). Inter quos 
auctoritate eminet Godofredus Herm annus, cui, cum in cele- 
berrima dissertatione de Argonauticorum Orphicorum scrip- 
tore ageret, metaphrastes noster non ante Nonnum vixisse, 
sed in sectatorum eius serie post Christodorum et Ioannem 
Gazaeum locum tenuisse videbatur (Orph. p. 690). Ac de 
Tryphiodori et Colluthi Atticis correptionibus locutus (p. 762) 
ita pergit: r Unde intelligitur, meliorem viam, quam Nonnus 
ostenderat, a poetis tunc imitantibus eodem modo, ut ab 
iis, qui ante Nonnum fuerunt, Homeri exemplum, paullatim 
desertam esse. Quare non mirum, si et in hoc genere et in 
aliis vitiosus est Apollinaris.' 

Sane in huius psalterio multa leguntur, quae Nonni aeta- 
tem redolent, ex. gr. 9, 48 ccnXsxa Xv66o)cov (Nonn. Dion. 48, 884 
ccaxEXcc Xvc6aiov6cc). 15, 23 (cf. 83, 18) 6uo itgofSamov (= N. D. 33, 
30. 35, 40). 24, 30 ocpgcc (pccEivrj (= N. D. 7, 296). 64, 8 (cf. 67, 40) 
yli6ir\y itrfeoivxo (N. D. 24, 125 nXiciag 7trj^avxsg). 68, 47 ccvxl 
xgccns^g (= N. D. 19, 92. 27, 169). 103, 18 fteiisLXia nrj&o (N. D. 
17, 135 #. izrjyvvxo. 43, 3 ft. 7tr)£sv). 127, 7 kvyIcc xgccjtbir\g 
(=N.Met. $75), alia. 

Etiam in spondeorum usu similitudinem quandam ex- 
stare tabula docet, quam in Aristarcho meo (II 312) com- 
posui. Accedit, quod versuum spondiacorum clausulas Apo- 1) Cfr. Fabricius-Harles f Bibl. gr.' VIII (1802) p. 592 sqq. PRAEFATIO IX 

linarius sicuti Tryphiodorus et Colluthus 1 ) solas tetrasylla- 
bas admitti passus est. 

Talibus indiciis olim fretus ego 2 ) cum aliis non dubitavi 
partim Hermanno astipulari, partim Bandinio 3 ), qui Mar- 
cianum a dedieatore in metaphrasis prooemio (v. 4. 41. 49. 
109) celebratum non diversum esse ab imperatore (450 — 
457) dudum coniecerat. Erravimus omnes, ut paulo post 
intellexi et occasione capta in dissertatiuncula 4 ) ingenue 
confessus sum. lam enim totam quaestionem diligentius 
perscrutatus cognoveram, unice certa firmaque esse ea testi- 
monia ab editoribus ut olim a me ipso neglecta, quae Tille- 
mont 5 ) detexerat. Sunt autem haec: 

Gregorius Nazianzenus 6 ) in epistula (101) ad Cledo- 
nium circa a. 382 data Apolinarium haereticum ita cavillatur: 
si dh ol \lccviqoI Xoyot %ctl via tyccXrrJQia nccl ccvzlcpfroyycc 1) Lch 1 53. f De hexametris poetarum gr. spondiacis' 
(1866) p. 44. 

2) Die Psalter -Metaphrase des Apolinarios (Hermes XIII 
1878 p. 335—350). 

3) f Catalogus codd. mss.gr. bibl. Med. Laurent.' I (1764) p. 64. 

4) Inscripta est Streifzuge in entlegenere Gebiete der griech. 
Litter aturgeschichte. Prodiit a. 1887 (Kdnigsberger Studien I 
p. 79 — 82); sua in eandem fere sententiam scripta Ioannes 
Draeseke primuin a. 1888 et 1889 publicavit (in A. Hilgenfelds 
Zeitschr. f. icissenschaftl. Theologie, XXXI 4 p. 477 sqq. et XXXII 1 
p. 108 sqq.), iterum a. 1892 (in libro, cui titulus Apollinarios 
von Laodicea. Sein Leben u. seine Schriften) : quod moneo, quia 
nonnullos viros doctos fugisse video. 

5) Memoir es pour servir a Vhist. ecclesiastique VII (1732) 
p. 613 novo conditoris Apollinaristarum sectae Psalterio prae- 
dicato (c'est une traduction fidele, exacte, et noble de tous les 
pseaumes) haec dicit: Ce sont ces poesies que marque S. Gregoire 
de Nazianze (or. 52 p. 745 hc ) , lorsqu'il parle de leurs grands 
discours f de leurs nouveaux pseaumes opposez ou substituez a 
ceux de David, de ces vers si agreables dont on faisoit un troi- 
sieme Testament, qui estoit autant une invention de V esprit de 
Vlxomme, qiCune Inspiration de Dieu. Et il paroist qxCune des 
raisons qui porta ce Saint a s'occuper a la poe'sie, fut pour 
s'opposer aux pr ogres qu Apollinaire faisoit par ses vers. 

6) Opera ed. Caillau II (1840) p. 93. X PRAEFATIO 

rc5 daflld 1 ) ital r\ X&V pETQCQV %dgig 7} xgixr\ $iaftriK7\ vo- 
liigsxai, "acA rftislg tycdiioXoyrjeoiLsv v.al nolle* ygd^w^isv ncci ps- 
xgrJ60{isv, i7tsi8r] donovtisv y.cu rjtL£ig nvsvpa ftsov %%siv, si'itsg 
nvsv^axog x&Q L S *ovxo l6xiv, alia ilt] avftg(onlvr\ -Aaivoxo\Lia. 

Ioann. Zonaras. Hist. epit. XIII 12 (p. 211,17 Dind.) dft 
Iuliano imperatore: ovxco ydg i^s^iavr] naxd Xgi6xiav&v, cag xca 
kcdXvsiv avxovg y,ad"rnidx(QV \L8xt%siv *Ellr\viY.&v, ftr/ dslv leyoav 
\ivftovg avxd ovondgovxdg xs v.al diafidllovrag xf\g i£ avx&v 
(bcpslsiag anolavsiv %al dV avx&v onli^t 6ft ca wax' avx&v. oftsv 
x&v italdcov x&v Xgi6xo)vv^Giv sigyo^voav psxisvai xovg novr\xdg 
6 'Avtolivdgiog liysxai slg %y\v xov tyalxfjgog 6g^brib"fj- 
vat 7tagd(pgaCLV v.a\ 6 piyag iv fteoloyLa Tgr\y6giog slg xr\v 
7toir\6iv x&v i%&v, Iv dvxl x&v ^EIItivlk&v ^aftrnidxcov xavft' 
ol vioi pavftdvovxsg xr\v xs yl&aaav i&XXrivig&VTai xal xd 
ybixga 8i6d6Y.covxai. 

Quibus Tillemontii testimoniis nunc prooemii primum 
a Bandinio editi (p. 63) hi versus se applicant luculenter 
ilia declarantes: 

15 olcd', oxl AaviSov y,hv ayanXiog rj&sa psxgoig 
*Efigaloig ixexaaxo %al 4% psXicov Ixixwixo 
fts67ts6icov xb Ttgoa&sv, ofrsv cpogyuyyi Xiyslrj 
y,4Xitsxo v.a\ iLkl£s66iv dxdg psx' 'A%au$a yfjgvv 
avxig d[isi^o\iiv(ov naza phv %dgig h'cp&ixo (lixgcov, 

20 ilv&ol <T ads iiivovatv itrjtviioi' ov ydg doidijg, 
all 3 insoav IlxoXs^alog iildsxo. k'vfrsv 'A%aiol 
(iSifaiia [isv qpgovha-nov inl 6(psxsgr]Civ doidalg, 
ijtisxegag 8' ov 7td\L%av iftd^i§sov . . . 

29 r)[islg d\ &g % iitiows, xd itsg itgoxsgoi llitov avdgsg 
in iislioav, yLtxgoiciv ivrjao^tv, slg dh [Lsli%gr}v 
davidov fia6ilr,og iyslgo^isv avxig aoidi]v 
s%ax6voig inss66iv, iva yvcocoGi xal allot, 
yl&6c' oxl 7tavxolr\ Xgicxbv ($acilf]a f}orJ6SL. 

Comparanti causam versuum faciendorum et a 
metaphrasta et ab adversario unam eandemque allatam iis- 1) Combefis: "Ex adverso Davidi respondentia, eique 
contraria. Illud erat Apollinarii studium, ut hero'ica paraphrasi 
Psalmos Davidicos suis cantandos traderet eaque arte illorum 
sibi conciliaret animos. Quin vel inscitia vel pravitate mentis 
textum ausus corrumpere, suos facilius disseminabat errores. . . 
Ab eo cum videret Gregorius multos suavitate carminis illectos 
in errorem pertrahi, ut huic malo medicinam afferret, animum 
ad componendos versus tradidit multaque in extrema senectute 
carmina scripsit.' PRAEFATIO XI 

demque verbis %ccQig [asxqcov expressam omnis mihi scru- 
pulus evellitur. Procul dubio utraque servati libri pars — 
videlicet metaphrasis psalmorum (= *¥) aeque ac pro- 
oemium (= 17) non seorsum, sed una cum ilia nobis tra- 
ditum *) — re vera Apolinarii Laodiceni est opus genuinum, 
fide Gregorii contemporanei optime confirmatum. Rectius 
igitur quam antea non Apolinarium, sed Nonnum imitato- 
rem alterius habebimus 2 ), quod minime abhorrere a Pano- 
politani consuetudine iam constat 3 ). Nee ceterae ratiocina- 
tiones, sive pristinas meas sive alias respicias, tan turn valent 
me iudice, ut testimoniorum modo propositorum vim con- 
vellere possint. Quare singulas repetere supersedeo, eas po- 
tissimum, quae magis theologorum et historicorum sunt 
quam philologorum. 

II. De fontibus et indole. 

Antecessorem Apolinarius nullum habuit, cum psalmos 
graecos metro exornare constitueret: qua quidem inventionis 
felicitate merito gloriatur 4 ). Sed ne nimis fervide excur- 
santi ingenio indulgeret, consilium captum obstabat. Fon- 
tem enim primarium se sibi sumpsisse earn psalmorum inter- 
pretationem, quam septuaginta viri Alexandrini confecisse 1) Ilgod'soaQla nominatur, hand insolenter. Quod ad eius 
elocutionem et formam metricam attinet, stupendum in modnm 
convenit cum metaphrasi ipsa, ut in adnotatione mea exemplis 
quibusdam demonstravi. Scio aliter do ea re Tychonera Mommsen 
(Beitrage zu der Lehre von den griech. Prapositionen p. 273 sq.) 
iudicare. Sed vocabula prooemio peculiaria, quibus nititur, 
fere omnia aut Homeri sunt aut alius veteris poetae, ex eadem 
imitandi cupiditate explicanda, quae per totam metaphrasin 
grassatur. Praeterea in iudicandis partibus II et W diversi- 
tatem propositi spectes, ut par est. 

2) Cf. Streifzilge (Lch 5 ) p. 82. Mecum coneentit Krum- 
bacher (Geschichte der byzant. Littr 1897 p. 654): Von dem 
jiingeren [Apolinarios] besitzen wir eine Paraphrase der Psalmen 
in Hexametern, dereu Techfiik fur Nonnos vorbildlich wurde, 

3) Vide Dionysiacorum editionem meam p. IX. 

4) II 19 sqq. 29 sqq. 40 (noXv ngwrioxov). XII PRAEFATIO 

dicuntur (= .£), poeta Laodicenus ipse satis clare in pro- 
oemio professus est, ubi cum Marcianum quendam operis 
adhortatorem inducit (15 sqq.), turn se eius dicto audientem 
fuisse asseverat (44. 109). Pro elocutione prosaica poeti- 
cam voluit substituere (30), pro vulgari lingua Acha'ide 
(18. 2l)Ionicam &eot6vktov (105), pro trita orationis forma 
vetustam epicam (32), scilicet ut cantui (8. 20. 31. 107) 
consuleret apto cpooyuyyi Xiyeirj (17). Attendas Homeri aemu- 
lum. Neque vero ultra terminos a septuaginta positos lon- 
gius vagari sibi concessit *), multo verecundior quam Nonnus, 
cuius metaphrastae diffusa verbositas toto caelo distat ab 
Apolinarii modesta continentia. Ne stichorum quidem am- 
bitum vel ordinem, nedum carminum numerum in 2 tradi- 
tum mutaturus 2 ) Laodicenus ipse sibi artos cancellos cir- 
cumdedit, extra quos raro nee sine causa egressus est. 

Patet, quanti in hoc opere recensendo aestimanda sit 1) Unde sequitur minime in eo offendendum esse, quod 
T. Mommsen mirabatur: Aber daft bei einer so freien [? v. Lch 5 
81 sq.] Umarbeitung ein Christ und zumal ein Christ dieser 
Zeit es unterlassen haben sollte, die mancherlei Messianischen 
Weissagungen — z. B. 117,41 — 44. 49 — in seinem Sinne aus- 
zubeuten, ist schwer zu glauben. Denn das ganze WerJc enthdlt 
auch nicht die leiseste Andeutung von Christus und dem Christen- 
tum (p. 272 sq.) . . . Nun aber die dogmatisch-theologische Sal- 
bung, mit der der Briefsteller [II] seinen Christenglauben er- 
ortert? Unsere Verwunderung icdchst, dafi ebenderselbe Verfasser 
innerhalb der Psalmen auch nicht eine einzige Gelegenheit be- 
nutzt hat, seine Gesinnung zu vevraten (p. 275). 

2) Metaphrasis centum quinquaginta psalmos numeratos 
continet, quibus ad extremum in antiquissimo codice meo (V) 
et quibusdam aliis unus additur non numeratus. A scriptoribus 
vel rubricatoribus nonnullis librorum DLM{Q)S totum corpus 

ita in sectiones (xa i. e. hcc&lciicctcc) divisum est, ut numerus a 
appingeretur psalmo 9 ineunti, /5 17, y 24, d 32, s 37 (s periit), 
t 55, r\ 64, ^ 70, i 77, m 85 (t(5 periit), vy 101, id 105, is (is 
DS errore, opinor) 109, is 118, it H ( «>, m 134 , '# 143 - Car " 
mina 9 et 113 parti tione carent, neque copulatur 114 cum 115 
neque 146 cum 147. W 118, 132 superscriptum habet atdaig 
dsvTEQcc in DLFS et 246 6tdcig tqitt) in ODLS. Quae fere 
omnia atque alia eius modi ex libris E fluxerunt. PRAEFATIO XIII 

Alexandrina Z interpretation quamvis aequabilitate careat 1 ). 
Frustra vero quaesivi, quamnam eius recension em Laodice- 
nus sequi consueverit. Quaestionera difiicillimam quodam- 
modo solvi posse aliquando putaveram, cum in hunc meta- 
phrasis locum maxime memorabilem (13, 8 sqq.) incidissem: 

Xav%avlr\v ol^svxt xdcpat cpog&ovGiv baoir\v 
yXco66ccig ccgyccXir\ci doXov 7t£gi^r\xi6(ovx£g' 

10 OvlopLSVOV 7li6G0V6 > OCpLCQV V7CO %SlXs6lV lOV, 

giyi6xoio Ttovov xai ccgfjg ax6\ia, x&vds Psfivoxcu, 
(qkcc Tcodtg ft"vvov6iv in' avSgocpovoia KsXsvfroig. 
Xv6L{i8%sg 6(psxigr\6iv odolg 7tSQL7tS7ttatat ccXyog' 
ovdi vtox* slgr\vr\g Xad'i'uridiog sl&ov ctxccgnov 
15 ovdk cpofiov Kccxt-vavxa ftsovdscc ^y\-aqlv OTKonfig. 

a poeta nostro ex Alexandrina interpretatione (2J 13, 3) ex- 
pressum, quae sic habetur: 

xdcpog civscpy[i6vog 6 Xdgvy£ avx&v, 

xcdg yXw66cag avx&v idoliovGav 

log cc67tidcov vitb xk %siXr\ ccvx&v, 

hv xb 6xoiLCC dg&g %ocl Tungiccg yt^tsi' 

dl-sig oi Ttodsg avx&v £kxeocl alpcc. 

CvvxQLitiicc nccl xaXaiitcogicc iv xalg bdolg ccvxcov, 

Y.cd odbv slgrjvr]g ov% $yvG)6ccv 

oi)Y. %6xl cpofiog &eov anivavxi x&v oy&cdiiobv avx&v. 

Quern 2 locum iisdem fere verbis in codicibus BRSU(D) 
servatum, sed a correctore S c uncis inclusum et ab AMW 
prorsus omissum, Paulus de Lagarde damnavit haec adnotans : 
„fluxerunt e Pauli ad Romanos epistula 3, 13— 18 = Psalm. 
5, 10 3 10 4 qX& 4 2 # 28 1 Isa. 59, 7 1 7 2 7 4 8 1 8 2 Psalm. He 2 2 . 
Versus in editione vulgata additi sunt, et in Hebraico 
non habentur 5 Hieron. 4, 707 1 [667]." Ergo longius non 
solum ab Hebraica 2 ), sed etiam ab ea scriptura, quam AM W 
tradunt, omnino abesse Apolinarium, contra propius acce- 
dere ad BRSU(D) opinabar. Minime vero in ea quidem re 
se sibi constantem praestitit. Immo auctoritatem librorum, 
qui hodie antiquissimi perhibentur et pro archetypi testibus 1) Id quod luculentissime psalmo 17 demonstratur, de quo 
Lagarde (in libello paulo post indicato) p. 16 egit. 

2) Cfr. Lagarde ad 2 10, 8, 1. 17, 49, 1. 18, 6, 2. 22,5,3. 
al. (Lch 2 p. 344. Mommsen p. 256). XIV PRAEFATIO 

optimis vigent, saepissime deseruit; neque omnino ullum 
rivulum inveni, cuius vestigiis ingressus per totam suam 
retractationem adhaerere voluerit. Quod quo penitius etiam 
alii intellegant — nam magni momenti est — , satis longam 
largamque exemplorum seriem ita statim subiicio, ut verbis 
metaphrastae ( ? P) praemissis addam vulgatum LXX inter- 
pretum textum (27) una cum potiore lectionis varietate. 
Sigla mea codicum 27 eadem sunt, quae c Psalterii graeci 
quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scholarum 
edita' (Gottingae 1892) praebent, ubi A est Alexandrinus, 
B Vaticanus, D Basileensis A VII 3, M Murbacensis s. 
Gothanus membr. I 17, R Veronensis, S Sinaiticus, T Turi- 
censis, U Londinensis, W Bambergensis A I 14; accedit L 
Lipsiensis 39 a Georgio Heinrici editus 1 ). Inde a quinqua- 
gesimo psalmo mihi recurrendum erat ad The Psalms in 
Greek according to the Septuagint ed. by H. B. Swete (1896), 
interdum etiam ad f Vetus Testamentum graecum ed. R. Hol- 
mes: torn. Ill editionem a R.Holmes incnoatam continuavit 
I. Parsons' (Oxon. 1823) et ad C. Tischendorfii 'Vetus Testa- 
mentum graece' 4 (Lips. 1869). Multo rarius Laurentianum 
V 37 (de quo infra) a me collatum tacite respexi, qui praeter 
Apolinarium nunc Alexandrinam quoque interpretationem 
continet a m. 2 (X 2 ) insertam. 

W 6, 21 cqkcc peel? aicyjvvoivxo [lETCCatQSyd'eVTEQ oitiaaG) 
— 27 6, 11 &7to6tQccq)sLricccv slg xa otiigcd (slg tec 6. hab/AS, om. 
BDMRW) nccl ui6yyvft%ir\6av {v.y%axai6%. AD 2 MS C ) tfqpdtfoa 
Slcc rcc%ovg. 

7, 18 svdinlrjg natcc d^sGfibv £^g, (3cc6dev, {is dixccfrig — 
27 7,9 %olvov \is, kvqis , nata rr\v Sincao6vvr\v pov (sic ABRS, 
gov DMW). 

9, 10 ovvoficc <T cevrov — 27 9, 6 to bvo\ia ccvtov (DMS c W, 
cevtebv BRS). 

9,24 porjg — 27 9,13 xQavyfjg (DMRSW, tpmvijg A, derj- 
ascog B). 

1) Beitrdge zur Gesch. u. Erklarung des N. T. IV: Die 
Leipziger Papyrusfragmente der Psalmen (Lips. 1903); cf. Alfr. 
Rahlfs Septuaginta-Studien. II: Der Text des Septuaginta- Psalters 
(Gotting. 1907) p. 5. PRAEFATIO XV 

10, 9 cp&rcc pex ccktsccvov — 27 10, 4 slg xbv itivr\xa 
(ABDMRSW, xrjv oUov\iivr\v U). 

12, 2 aTtotiTQetyeiccg — 2712, 2 dnooxQeipsig (BSU, -6XQS f cpsig 
ADMRW). 

12, 4 o^iov vvnxdg xe %al y^iccq — 27 12, 3 r\iiSQag %al 
vvnxog (AS C W, x. vvKtog om. BDMRSU). 

16,7 iyevQsg — 27 16, 3 »Vs (U, s^e^r] ADRW). 

16,33 TtXrjtid'EVXsg GidXoov — 27 16,14 s%0Qxa6ftr\cav v&v 
(U, fatW BT, vi&v A^MRW 2 ). 

17,44 QvGsxai 1% drjicov {i , avxaa Gxvyeovxag ikiy^st — 
2717, 20 sq. Qvcsxal (is, ort i^sXriai (is (haec non legisse videtur 
Apolinarius). Qvcsxal (is £% sx&q&v (iov dvvax&v %al iv. xcbv 
(ii6ovvxcov (is (ABRU; Qv6sxai (is ££ i. (iov S. hab. etiam S, 
uncis inclusit S e , om. al.; x. in x. (i. (is om. al.). 

20, 3 ijjv%rj — 27 20,3 qvzijs (ABRS, xagSiag DMS C W). 

21, 5 iv 8'' aytcp vaUig — 27 21, 4 ^ <?s sV c*yi> (MS C W, 
ayloig ABDRSU) xaroixsr?. 

23, 12 ftsbv $aGiki\a — 2; 23, 6 tov xv<>toi/ (MRS C UW, 
avrov ABDS^ 8 ). 

24, 29 ouvofta # a&avdxoio cpiqet xqo(ieovGiv ovsiaq — 
27 24, 14 xca to ovoy.cc kvqlov x&v tpoftov(isvcav avxov (totum 
versum om. DMS W ; (po§ov(isvcov BRU, i7tiyiaXov(isvcov A). 

26, 10 vrjbv avanxog dnr\qaxov — 27 26, 4 xbv vccbv (Xabv 
SU) xbv ay iov (ADR, x. a. om. al.) ai)xov. 

30, 54 E(iitd^Exai et 55 iyyvccM£cov — 27 30, 24 ix&ixsi 
(-xrJ6si L) et avxaytodidw6i[v] (-ccitod6i6si LU). 

34, 51 fjLrjd^ ETtiy i rfi"r\GEiav dvdoGioi aveasg i](iiv — 27 34,24 
kccI (ir\ i7ti%ciQsLr\adv pot, ol i%%"QOi (iov (pi i. (iov om. L et in 
lac. D). 

36, 78 SvGfiOQOv dXXd \aiv ovkex E7tEcpQaGd(irjv Ttaoodsvcov 
— 27 36, 36 xai TtaQfjX&ov, xocl ISov ovx j\v (totum versum 
om. L). 

37,13 ovvsKtt {isv nccxsQVKEv aitELQixcc Ttaiyvia d'Vfiov — 
27 37,8 oxi ij ipv%ri (BLS, al ipv%ai S c , al tyvai, AM[R]T) (iov 
inlrja^ri {-^aav ADMRS C TW) i(inaiy(i&v (-(idxav [AD]LMS C T). 

37, 40 xrjXvysxov ft cntEQLtyav sXeyih vekqm bfiolov — 
27 37, 21 %al dnigQiipdv (is xbv dyanr\xbv a>g (aGsl R) vskqov 
ifidsXvypivov (totum vs. hab. LR, om. al.). 

38, 12 jfjiiccxa dr} k aot itdvxa naXaixaxa %i\%ao^ TtOL^irjv — 
27 38, 6 Idov naXaiag (naXaiCxag [A]B 2 DMS[TW]) ^ov xag rjus- 
gag pov (\lov om. M). XVI PRAEPATIO 

38, 30 ovvsk iyw £,Eivog ycctrjg a^ict nccl (lExavdaxrjg — 
2 38, 13 oxi ndooixog iyoo sl{iL iv xjj yjj (B[L], ei^ii tcccqcc col 
AMST, sl[u itaqct aov DRW). 

39, 16 ov irvoi %aQopofjLSvr}v TtQoasSi'^cco ndyyy &vr}Xr\v 
— 2 39, 7 dXoxavxa>iiot (BS, -%avtm\iaza A[D]LMRTW) xccl tceqI 
d^agtlocg ovv. ilr\tr\aag (AMRST, i&trj- W, rjtriaccg B, 7]vd6%r\- 
6ccg [D]L). 

39,23 ccvrbg t e(x^v TtQaTtldeaac diKcuoGvvrjv dsddrjKccg — 
2 39, 11 nvQLS, av eyvag tr\v §iv.uioavvr\v \lov (BLS, gov ADM 2 
RS C TW). 

42,5 dvftobg dvOpeviog (is naxad'Xipovxog ccvlrj — 2/42,2 
iv ro5 (om. M) £y.frXl$siv its (in et y,s om. L) tov (om. M) iffigov 
piov (ABLRS, \lov om. DMS C W; add. L iv ta Hcctccd'Xac&ca tec 
data \lov wvEidiadv y,E ol £%&qoI pov, om. al. : cf. 41, 25 = 2741, 11). 

43, 16 ccvxog, ai/a£, t-vvisoyEg, ay gov diteXvaao^ Ttoi\ii\v^ | 
{iCDiirjtovg (T dvecpKivag dneyd'iccg dviqccg r^itv — 2 43, 8 &y<o- 
aag ydg rj^iag £% t&v frXipovtcov rjn&g \ y.al tovg yuaovvtag x\\iag 
%atr\a%vvag (AB 3 LRST, utrumque versum om. B). 

44, 30 dcpveioi y&ovbg office Xixalg rebv lXu66aivxo — 
2 44, 13 to 7tQ06oD7t6v 6ov Xitav£v6ov6iv ol itXovaioi tov Xaov 
(t. X. om. L) trig yfjg (BL, t. y. om. ADMRSTW). 

44, 31 evdo&ev svyog aitctv fia6iXr\ldog eitXexo xovQtjg — 
2 44, 14 7t&6cc ij do^a tfjg ftvyaxgbg tov (om. L) fiaaiXiwg i-aco- 
ftsv (AB 2 DMRS C TW, 'Ecsp&v B J LS). 

44, 39 (ivr i acdti<riv — 2 44, 18 pyqafriftfofuu (MRS C TW, 
-aovtai ABDLS). 

45, 10 i| rjovg tTtinovoov e%ei 7iccvs7tlGK07tov ofi(icc — 
2745, 6 jUorjahfcfi avtfj 6 ftsbg to itgbg ngcol Ttgcol (AB S DMR 2 TW, 
alterum 7tgcoL om. L, ft. tea itgoadiTtoa BR 1 ). 

47, 8 ycclrjg ijX&ov aitavxsg ayuooyiEvoi paaiXrjeg — 
2 47, 5 oxi Idov ol fiaartslg tfjg yf)g (ADRW, t. y. om. BMST, 
avtfjg L) avvf\%%"r\aav, dirjX&oaav (ncci riXft- L) iitl to avto. 

48,37 ovdi ol ccCTterov evypg bpcbg %axa§rj6sxai oinov — 
2 48,18 ovdh 6vy%ccta§r}6stca pst avtov (sic D[R], 6. avtco L 
al., avtco om. M) i} dol-cc ccvxov %a\ tov owov avtov (sic L, rj 
do|a tov oi'xov avtov RS°, r\ d. avtov 07ci6co avtov M, j] 8. 
avtov al.). 

49, 47 a[i7iXa7iiccg (Sxifito 6ev ivccvxiov ccliv iXey%(ov — 
2 49, 21 iXiy^to 6s (om. L) %ccl Tiaga6xr\6ui neexu 7tQ06(O7i6v 6ov 
rag ccyLccgtiag 6ov (B 4 S C T, t. d. 6ov om. LS 8 al.). 

52, 3 iqyaxlvr\g ov% s'cxlv sag hog Evvo^adcou — 2 52, 2 
ova $6X1 (fat iv 6 L) tzoi&v dyaftov (%Qr\at6tr\za L), ova taxiv tcog 
ivog (LR, ova |. i. I. om. al.). PRAEFATIO XVII 

54.10 8sZ(icc t^o^o^V sp iTtrjXd's, ndXvipe de vr\yyxog 
oqcpvr] — 27 54, 6 cpofiog y.al xgopog fjX&sv i%' i{ih nctl (%. om. 
L) ixdXvipe ^e 6%6xog B b LRST, totum vs. om. al.). 

55,4 vtyo&ev i'S, rjovg nolisg xsvypvGi, nvdoi,[iovg' \ ov 
xiv V7to8Sei6anii^ btcsI Gv {iev iXitlg exvyftrig — 27 55, 3 sq. 
oxi itoXXol ol noXs^iovvxig fi£ dnb vipovg r)^igag ' (&. v. r^isgcbv L, 
a. v. rjitigccg ST, quod ad antecedentem stichum trahunt al.) | 
ov cpo($r]d"rjcoticu (ov cp. L, qpo§r}d , 7]6ovtai al.), iya> dh (dh om. 
L) iXm& iitl col (inl as iX. L). 

55,12 cog <T ccvxol Xo%6covxeg i{ibv {itvov r\xoq dke66ca 

— 27 55, 7 Tta&ccTteQ vitiyuuvav xx\v ipv%rjv pov (LRST, vit&\iuvcL 
xfj il>v%j] ftov al.). 

55, 25 ocpftaX^iovg de yooio, Ttodccg <f iJ-ellsv olfcd'ov — 
27 55, 14 xovg oqpftaX^ovg (iov ditb dccnovcov (haec hab. B b RST, 
om. L al.) *a\ rovg vtodccg pov i£> (L al., ditb RST) dXi6%"rm,aTog. 

56,20 nvdog i{ibv (liXipei, ae %al iv i\}al^olOiv aei<3ei — 
27 56, 8 a6o^cci %al tpaXat 6ov iv xjj do^r] [lov (6oi iv x. d. p. 
add. S*, 'om. al.). 

57. 11 6vvexQLip8v — 27 57, 7 idem vulgo (6vvxgiipei BRST). 

62.11 cx6(jl(x — 27 62, 6 cxo^icc (RST, bvofioc al.). 

64. 12 ycclrjg eXmg b'Xcov Tieodxcov %ccl vo6cpi $ctXcc66r]g — 
27 64, 6 7} iXiclg rtdvxcav xcov nsgdxcav xfjg yfjg %ccl x&v iv fta- 
Xcc6ct] iiccxQccv (B ab RS*T, y.a.1 r. iv ft. (i. om. al.). 

64.15 [leyeftog — 27 64, 8 xb v.vxog (RST, xb vdag al.). 

64. 16 xig cpoqeeiv CopsxsQOio fih\v 6$evoi oid^iaxog bq^7]v\ 

— 27 64, 8 i]%ovg nv^idxav ccvxrjg xig V7i06xrj6sxcci ; (R a ST, xig v. 
om. al.). 

65, 23 y^iexeQcov na&VTiEQd'ev e$r\KCiO nrjdecc vcoxcov — 
27 65, 1 1 'iftov ftXityeig inl xbv v&xov (RS , ivmitiov al.) rj^i&v. 

69, 1 acpd'ixS) vcqixeqtjv C%07ud£eo rcdvxox ccQcoyiqv — 
27 69, 2 6 ftsog, slg xx\v $or\ftu(kv pov itg6[c]c%£g (sic omnes; 
add. nvgie, slg xb $or\&ri6uC ftot 6%sv6ov BRS). 

71, 37 Xcc^iTtofisvov %ccl TtgoGd'e opeQe£cboio GsXiqvrjg — 
27 71, 17 xoa ngb xfjg asXrjv7]g ysvsccg ysvs&v (sic Did. de trin. 
p. 96 et cod. 55 ap. Parsons, ucci itgb x. 6. 6 ftgovog ccvxov cod. 
188, om. ceteri). 

72, 35 vvjov asLQOuivovg TteXdoag ^ovlolCl ^E^iftXoig — 
27 72, 18 KccxipaXzg ccvxovg iv xa iicagft7)vai (hab. BRST, totum 
vs. om. al.). 

72, 40 xcdsxo — 27 72, 21 i&nccv&ri (RST, r\vcpgdvftr\ al). 

73, 9 ov% iddrj^av ice arjfiiqicc Grjficcxa ftevxeg — S 73, 4 

Apolinarius ed. Ludwich. b XVIII PRAEFATIO 

h'&evxo xcc 6K)[L£la avx&v cr\LLSLct xcu ovh l-yvwcav (hab. BRST, 
totum vs. om. al.). 

73, 27 E&XccGag ovXollevolo ndqi] kqveqov xe dodnovxog 

— U 73, 14 cv cvveftXcccccg (RST, -ixgLipccg B) xr\v nscpccXrjv (rag 
nsyedag BR) xov dgdxovxog (add. xov iisydXov R). 

73, 30 %al Tzorccii&v KEXddovxcc qqov XEQ<Sr\vccg 'E&aLiov 

— H 73, 15 cv it-rJQavccg noxuiiovg 'Hfrdti (hab. RT, om. al.). 

73, 35 t&vde 7taQd^ivrj6ccLj (3ccGiXev, <hv ennoag soycov — 
H 73, 18 iLvr\cftr\XL xavxr\g xrjg xxicswg gov (t. xt. gov om. ST). 

75, 6 ccCTtCSa nccl tycpog o£v %al &6xvcpiXL%xov dvxrjv — 
2 75, 4 oitXov %al QOLicpaiccv ncci noXsLLOv (add. ixel cvynXdcsL 
xcc nigccxcc BRST). 

75, 18 x&ovbg — 2 75, 10 xf\g yfjg (BRS, xfj nccodlu al.). 

76, 8 066S cpiXco cpvXccnfjGLV vTCocp&ctLLEvcd iielleXtjvxo — 
2J 76, 5 7tQoxax€Xccpovxo cpvXccxccg ol otp&ocXiiol ((p. ndvxsg oi 
ix&Qoi BS 1 ) llov (ccvxov T). 

80,17 kehXvQ'I) Xccbg i(iog, Xe£co di xol ai<si(icc LLvdoLg, | 
firj xol i[i(X)v etvecov EitiX'tySEui) 'IgqcctjXs — 2? 80, 9 axov6ov 9 Xaog 
llov, xca XccXrjcco col (X. 6ol om. AST) | ncth (om. AST) 6lccllocq- 
xvqovllccl col, 'ICQccrjX (ARST; 'laQccrjX, nod dLccLLccQXVQOLiccL col 
al.), iccv axovcjjs llov. 

82, 21 ola novLg^ xr\v oo%cc 6lu y&ovbg TJAao*' ccrixrjg — 
2J 82, 11 codices, quotquot adbuc collati sunt, nihil simile ex- 
hibent; cf. 34,8. 

89, 36 Eqya 6s vcdlxeqcov l&vvELccg 7iccXcc[idcov — 2 89, 17 
xcel xcc k'oyce x&v %elq&v tjll&v xccxsvfi'vvov itp 9 rjLL&g (add. xai 
xb fyyov xebv %siQ(bv tjll&v y.ccxsvd'vvov ARST). 

91,26 tvlccXeov TiXrjd'ovxEg exl tieql yrjoccog cqqti — 2 91, 15 
hL (ARST, xoxs al.) itXx\%'vv%"r\covxa.L iv yrJQU u'lovl. 

97, 20 OVQECC XEQTCEGd'CDV &ELOV XCCXEVCCVXCC 7tQ06C07tOV' 

elCl ydo, ijXd'E dh {iccXXov, OTtcog i&ovl naXcc dLnd^OL — i?97,8sq. 
xcc 6qt\ ayccXXidcovxccL cenb %qoc6d7Cov kvqlov (AST, a. tlq. x. om. 
al.), | oxl %q%exccl (AST, om. al.), oxl t}y.el kqlvccl xr\v yf\v. 

100, 2 h ccxccQTtoZg — 2 100, 2 iv oda (ART, iv adj) B). 

103, 40 XayoooC — 2 103, 18 xolg Xayaolg (AST, xolg %ol- 
QoygvXXLoLg al.). 

103, 57 ev&cc 7toXv7iXrjL6LV odbg vrj£(S6LV Exvy0"r\ — 2 103, 26 
ixst nXola dicc7COQsvovxc{L (A BRST, om. al.). 

104, 67 o? %&ovbg i^aXdita'^av oXrjv TtoXvavd'ia %olr\v — 
2 104, 35 %a\ xaxicpaye itdvxcc xbv (xbv om. AST) %6qxov xi\g 
yfjg (R, iv xy yq al.) ccix&v (add. nccl xaxicpocys xbv xccgrtov xf/g 
yfjg ccvxmv plurimi, om. R). PRAEFATIO XIX 

106, 71 nccl ycdr\g Ttoxa^r\8bv iniiqaov vdccx avvdqov 

— 2 106, 35 nccl yfjv avvdgov sis dist-odovg vddxav (ARST, 
totum vs. om. al.). 

107,3 eyoeo fioi, nvdog, xb %6qbv fteog, oxxi %sv iit\ — 
2 107, 2 i£syig&rixi, i} So^cc pov (ST, totum vs. om. al.). 

112,17 [irjXEQCc XL^i]S(Saav ccyccXXoiiivrjv eitl xknvoig — 
2 112, 9 firitsgcc iitl renvois (AST, it,, xinvcov al.) svcpgcavoiLevriv 
(ART, -iiivav al.). 

113.12 nccl KOQvcpal) Xccoicov doicov TteXsx aqvccoiv i6cu 

— 2 113, 6 xcci ol fiovvol, mg ccgvlcc ngofidxav (ARST, totum 
vs. om. al.). 

113, 33 ovde ycco aG&yLcdvovGi nccxcc axofia 7tv6V[iccxog 
OQtiij — 2 113, 15 ovds ydg icxu nvsv(ia iv xco 6xo\lolxi ccvx'&v 
(codd. 55 et 269 ap. Parsons, ov ydg iaxi Ttvsvpu iv ccvxols 
cod. 293, totum vs. om. ceteri). 

115, 11 a&ccvdxov qs^aiyLi &vog {loXTtrjGi, ^s^rjlog — 
2 115, 8 col d"v6co &v6iuv cdv£ , 68(Qs (add. nccl iv 6v6[iaxi xvgiov 
[nccl S, om. AT] i7tmaXiaoiicci [-tfcofwa T] AST, om. al.). 

115. 13 avXccig 8vccyis66i qpiXov kccxcc dobyia ftsoto | Ttavxbg 
deonoyiivoio d'sovdiog avxla Xccov — 2 115, 9 sq. iv ccvXccts oinov 
nvgiov | ivavxiov itccvxbs xov Xccov ccvxov (hoc ordine R, trans- 
ponunt al.). 

117, 7 d(Acosg, ($d&x , ccvccKxog, STtel xode xccXbv exvy%"r\^ | 
ovvencc vcoXejiecDg Gopexeorjv iXerjxvv aeijei — 2^117,4 sindxo}6ccv 
di] itdvxsg oi <poftov[isvoi xbv nvgiov, oxi ctyccftog (o. cc. RT, om. 
A), on f.ls xbv ccl&vcc xb %Xsog ccvxov (hab. ART, utrumque vs. 
om. al.). 

117, 32 de^Lxeor} fia6iXriog ayccnXecc xev'^ev eocoriv — 
2 117, 16 dst-ia nvgiov iitoir\as dvvccynv (ARST, totum vs. om. al.). 

125, 6 xccvxcc &eov ficc6iXriog ecpv peyaXccvyea eoya — 
2 125,3 i^isydXvvs nvgios xov {xi R ?) Ttoifjaca (add. psx' ccvx&v 
i^sydXvvs nvgios xov itoiipou plurimi, om. R) psd' tj^l&v. 

135, 33 og (leydXovg fia6iXr\ag VTteQ^ieviojg evdqi^ev — 
2 135, 16 sq. (add. nccl i^ayayovxi vd&g in nsxgccs ccngox6[iov 9 \ 
oxl sis xbv cclobvcc xb ^Xsog ccvxov R, utrumque vs. om. al.) too 
naxd^avxi $cc6iXsis LisydXovg. 

137, 2 ccvxcc, {idnccQ, fieXvjco 6e fteodiirjxcov axqccxidcov, | 
ovvencc TtavxoCcov STticov rjnovGccg s(jlslo — 2 137, 1 %al ivav- 
xiov ccyyiXav ipccXti 6ol, \ oxl 7]kov6ccs xcc gr\iiccxcc xov axo^iaxos 
ftov (sic ST, alteram vs. om. A, ante priorem ponunt R al.). 

138,21 OQCpvr}v ycco 6s6df}KS xsbv opdog cc[iopiKccXv7txeiv j 
%ai vvkxcc dvoopsoriv xsXssvv cpaeal^Qoxov fj^iccQ — 2 138, 12 

b* XX PRAEFATIO 

on xb (xb om. A) caoxog ov Gv.oxi6%"r\<ssxai anb 6ov \ %<xl vvl; cog 
ripiga cpcoxiad"rJ6sxat, (sic BEST, alteram vs. om. A, utrumque 
vs. om. al.). 

138, 39 aXX > igseig, nsveag oxi (isv tisqoovgl TtoXrjag — 
2 138, 20 oxi ig[s]tg (B, igslts R, ig[e]tcxaL iaxs ST) iv diu- 
Xoyi6^co (R, slg 8iaXoyi6ybOvg ST, -\i6v al.)* Xrjipovxav iv {Laxaio- 
xr\ti (R, slg \haxaioxf\xa al.) rag jrofois gov. 

139,22 av&QccKeg &Kcc^idroLO nvobg [ism xoitii %i<5oiEv, 
vtyo&ev EG6v(iEvcp nu&eXoig aqpsag elg y&ova tzvqgw — J? 139, 11 
7t£6ovvtai in' avxovg avftganeg, \ iv itvol (iv it. ARST, itvgog 
al.) S7tl xf\g yfjg (i. t. y. vel iv xy yfj sive post avtovg ponunt 
sive om. al.) xaxafiaXslg (ART, xccl xax- al.) avtovg. 

140, 15 8i%a6ltoXoi — 2 140, 6 ol -agvxal (RST, ol xoa- 
xaiol al.). 

143, 36 odotg — 2 143, 14 talg %laxlaig (RST, xalg inav- 
Xsclv al.). 

144, 14 ov 6sv ccvavdrjtog [isyccXav%ia toy a naqiXd'Oi — 
2 144, 6 %al xt]v iLsyaX(o6vvr\v 6ov dirjyrjaovxat, (RT, dir\yri6o^ai 
avxrjv B; add. teal xi]v dvva6xsiav gov XaXx\Gov6iv nonnulli, 
om. RST). 

145, 16 avrbg giyedavov vitb §rjy{iccxog avdoag iyeiosL, 
avxbg ava% xvcpXoi6i voov itvyiivocpqova xevyei — 2 145, 8 
xvQiog ccvogfrol naxsggayiiivovg, | nvgiog 6oq?ol xvqpXovg (sic plu- 
rimi, transponunt ST). 

146, 22 nvrjticccov 6° ov na^itav ccycc66exai, avdobg iQcorjv 
— 2 146, 10 ovdh iv xalg xvrniai,g (6%rivatg R) xov ccvdgbg svdo- 
xrjcsi, (R, svdoKSl al.). 

151,10 llalip — 2 151,4 xm iXaicp (rc3 iXisi ARS). 

Haec tabula miram poetae nostri inconstantiam palam 
ante oculos omnium illustrat. Cum iisdem enim recensio- 
nibus eum haud raro consentientem demonstrat (ex. gr. 
37,40. 38,12. 48,36. 52,3. 115,13. 125,6. 138,21), a 
quibus longe dissentiat aliis locis (ex. gr. 44, 31. 69, 1. 
75,6. 135,33. 137,2): quin etiam librorum 2 auctoritatem, 
quae quidem hodie optima habeatur, interdum vel omnino 
(ut 82,21) vel maxima ex parte (ut 71,37. 113,33) eum 
respuentem ostendit. Testibus psalterii Alexandrini tanto- 
pere inter se discrepantibus *) desperavi de genuina inter- 1) Partim iam Apolinarii temporibus factum esse videmus, 
quod Krumbacher p. 122 sq. in Byzantina confert: Man Melt PRAEFATIO XXI 

pretationis 2 forma, quam Apolinarius adhibuerit, ubique 
accurate restituenda atque in afFerendis 2 verbis satis habui 
paene c rudem indigestamque molem' apposuisse, non inte- 
gram quidem, sed lectoribus metaphrasin nostram cum fonte 
suo primario collaturis certe haud inutilem. 

Quae cum ita sint, multo minus confidendum putaverim 
fore, ut consuetudinem aliquando penitus perspiciamus, 
quam in aliis libris conscribendis Apolinarius cum septua- 
ginta interpretibus habuerit. Haud pauca fragmenta com- 
mentariorum Vetus Testamentum ac praecipue psalmos 
explicantium circumferuntur. Diligenter ea quoque per- 
quirenda esse libenter concedo Lietzmanno 1 ): sed futuro 
scrutatori prius non solum probandum erit, ista fragmenta 
eorumque lemmata re vera esse Apolinarii haeretici, auctoris 
psalterii hexametrici, sed etiam commentatorem unam ean- 
demque 2 recensionem adhibere debuisse, qua metaphrastes 
usus sit. Hanc 2 recensionem in metaphrasi inconstanter 
hue illuc fluctuare pluribus supra comprobavi: nescio, quo 
iure earn in commentariis et sibi constantem et cum ilia 
prorsus concordem exspectemus. Itaque non improvisum 
neque inopinatum mihi accidit, quod in catenis 2 ) inter frag- 
menta nomine Apolinarii signata locos 2 quosdam invenirem 
a psalterio nostro W discrepantes : sich an den Text der Septuaginta, welche die iibrigen griechischen 
Ubersetzungen des Theodotion, Symmachos, Aquilas immer mehr 
in den Hintergrund drdngte. . . . Im lebendigen Gebrauch blieb 
nur die Hexaplarische Bezension der Septuaginta, die aber immer 
mehr mit dem vororigenistischen Text (der sogen. %oivr\) und den 
Bezensionen von Hesychios von Alexandrien und Lukian von 
Antiochien vermischt wurde. Auf diesem Wege bildete sich seit 
dem 6. Jahrh. eine neue y.qivt\ heraus, die in den meisten grie- 
chischen Hss. des A. Testaments vorliegt. Diese weichen aber in 
unzahligen Einzelheiten von einander ab, und es wurde kein ein- 
ziger Versuch gemacht, den Text zu reinigen: ein Umstand, wo- 
durch die Herstellung eines authentischen Textes der Septuaginta 
zu einer der scMvierigsten Aufgaben der Kritik geworden ist. 

1) Apollinarios von Laodicea u. seine Schule I (1904) p. 151. 

2) c Expositio patrum graecorum in psalmos cum commen- 
tariis Balthazaris Corderii ... in catenam digesta' (Antverp.1677). XXII PRAEFATIO 

ex. gr. 131, 15 (Cord. II p. 570 ad 75, 5) rrjv ftrJQccv (W 131, 30 
XVQVS) wtef)9 svXoy&v svXoyrjaco. 105, 28 (III p. 154) %cpayov $s 
&V6LCC9 {W 105, 59 lxaroV/%) vskq&v. 106, 32 (III p. 190) vipco- 
6at(06av ccvtov iv i%%Xr\6lu (W 106, 64 nXiataig). 118, 88 (III 
p. 447) xccta to KXedg 6ov grjcov [is (W 118, 162 §l(ot}v). 

Non saepe tales discrepantiae occurrunt neque mihi a 
viro absonae videntur esse, qui Aquilam et Symmachum in 
rem suam convertere et anient incog, ut ita dicam, ex pluribus 
£ recensionibus haurire consueverat 1 ). 

Compilatorem Apolinarius etiam in aliis fontium exem- 
plaribus adbibendis se praestitit: quod inde ab A. Perdi- 
nando Naeke 2 ) omnes intellexerunt, qui metaphrasin atten- 
tius legerent. Flosculos undique carpebat, atque hoc stu- 
dium tarn manifestum est, ut nonnulla eius generis in ad- 
notatione mea commemorasse satis habuerim. 

III. De codicibus manu scriptis. 

Non omnibus Apolinarii codicibus manu scriptis, qui 
adhuc superstites in bibliothecis asservantur 3 ), uti mihi 
licuit. De quindecim solis habeo, quod dicam, maximam 
partem a me ipso collatis 4 ). Sunt autem hi: 

B = Florentinus bibliothecae Laurentianae gr. LIX 17 
chartaceus saeculiXV, continens fol. 1* Wl et fol. l v ^151. 1) Cfr. Fabricius 1. 1. p. 590: c Ex Hieronymi tamen verbis 
videtur colligi posse, eum in commentariis sacris loco nsi- 
lisvov, sive textus, non semper verba posuisse ex LXX inter- 
pretibus, sed modo hanc, modo illam, saepius Symmachi inter- 
pretationem praetulisse atque adeo novum veluti textus corpus 
ex pluribus compaginasse.' 

2) Opusc. II 58: c Neque ego annotassem ista, nisi semel 
monendum esset, Apollinarem ita Homeri, Callimachi, usu ac 
lectione nutritum exercitatumque videri, ut similitudo etiam 
levior facile imitationis sive voluntariae sive non voluntariae 
suspicionem moveat.' Krumbacher p. 654: Das Geschick, mit 
welchem er zahllose Beminiszenzen aus alten Dichtern, Hire 
beruhmten Bilder, ihre glanzenden Beiworter, ihre dialektischen 
Formen verwendet, Jcann den Antiquar zufriedenstellen. 

3) Cfr. Fabricius-Harles p. 593. 

4) Parisinos PQBS, de quibus Eugenius Abel notata quae- 
dam mecum communicaverat, postea ipse Regimontii excussi. PRAEFATIO XXIII 

Rubricator priori carmini et inscriptionem 6 ipcd(ibg cc y fia- 
xccQiog avr\q og, tov anoXivaqLov, et utrique inter lineas ad- 
spersit glossas. Similia lemmata ex interpretatione 2 de- 
sumpta in codicibus CDEMN singulis metaphrastae psalmis 
praemittuntur, quod hoc loco commemorasse satis habeo. 
In foliis codicis B sequentibus Platonis leges aliaque multa 
a diversis manibus exarata leguntur. 

C = Romanus bibliothecae Angelicae (olim Passioneae) 
gr. 50 (C 4, 5) chartaceus saeculi XVI, continens psalterium 
Apolinarii et (fol. 1 1 8 V ) Ioannis Geometrae canticorum me- 
taphrases novem iambicas. Eadem in DELMNOPST in- 
sunt. 

D = Romanus bibliothecae Casanatensis gr. G V 6 
chartaceus saeculi XV exeuntis. 

E = Mutinensis bibliothecae Estensis gr. 65 (III B 13) 
chartaceus saeculi XV ex. 

K = Venetus gr. bibliothecae Marcianae cl. XI cod. 26 
chartaceus saeculi XV ex., continens U et *P cum multis 
scholiis. Notitiam Hbrorum KT et aliquot versuum speci- 
mina Hugoni Rabe debeo. 

L mm Florentinus bibliothecae Lauren tianae gr. V 37 
chartaceus saeculi XV ineuntis. Recentior corrector (nisi 
plures fuerunt) no vis foliis insertis cum totam 2 versionem 
turn correcturas metaphrasis permultas ita adiecit, ut sae- 
pissime ne vestigia quidem primae manus supersint. 

M = Monacensis gr. LXV chartaceus saeculi XVI in., 
a diversis manibus exaratus 1 ). Post Cyrilli opera varia se- 
quuntur (fol. 201 — 293) Apolinarii, turn Ioannis Geometrae 
metaphrases. 

N = Neapolitanus gr. bibliothecae regiae (olim Borbo- 
nicae) II A 11 chartaceus saeculi XV ex., c permultis cor- 
rectionibus auctus a diversis manibus'. 

= Oxoniensis gr. inter Baroccianos bibliothecae Bod- 
leianae 25 bombycinus saeculi XIV in. Perierunt ^148,27 1) Fol. 301 v adnotatum a m. rec: i&a&frri <ng i\v dvvccrbv 

Y.Uxk TO &CCVTOV 7tQ(OTQTV7tQV. Cf. Lch l 53. XXIV PRAEFATIO 

— 150,11 et 151,15sqq. Post W 2,15 in hoc codice re- 
currunt ea, quae infra nota 0* sigDificavi, scilicet carmen 
illud spurium oXfiiog og ov -nenooevxai dvCGepecov ivl (SovXrj 
xt£. et secundi psalmi priores quindecim versus. Et haec 
et quae sequitur psalmorum metaphrasis ab eadem manu 
scriptae sunt. Supra singulos versus interpretatio 2 minio 
picta exstat nunc evanescente. 

P = ParisiDus bibliothecae nationalis gr. 2743 (olim 
Colbert. 1476, Eeg. 2292) chartaceus saeculi XVI, *copie 
par Jacques Diassorinos' 1 ). Iuxta W contextum a rubricatore 
permultis glossis interlinearibus refertum librarius exaravit 
2 et comment arium ad catenae normam compilatum, cui 
haec inscripta 2 ): 

Ko6^t& ' IvdiY.o%X&v6rov i^r\yr\6ig slg rovg tyctXyiOvg i6rogiY.&g 
ts nod ccvccycoyiK&g, ov tii]v itctxet 6vvi%si(xv iitl ndvroov r&v rfjg 
(ttfiXov %(dqI(ov 9 &%%' iitl r&v %ccX87icorsgcov, i^sgavi6d'Sl6a ix r&v 

1) H. Omont Inventaire sommaire des mss. grecs de la bibl. 
nat. (ancien fonds) t. Ill 1888 p. 33. 

2) Antecedunt (fol. 3 r ) hi versus slg rbv frsiov 4avtd: 

6iyrj6ov, 'Ogcpsv' giipov, *Eg{i7J, rrjv Xvgccv 
rgiitovg 6 JsXcpolg, dvvov stg Xr\^7\v £'rr 
dccvid yao r^ilv nvsvpccrog kqovcqv Xvgccv 
rgccvsl ra ngvTtra r&v ftsov ^v6rr}Qicov, 
itlrid'vv nccXai&v larogsl rsgaarslcov, 
yavsl 7tgbg v{ivov rov %ri6avrog rr\v %ri<siv, 
anccvrccg aoo^cov {ivcrccyooyst xccl ygdcpsi, 
d^iagrdvovrccg slg inL6rgo(pr}v cpsgsi 
itoXloig 6vv aXXoig, nccl xgirov Sr\X&v ngioiv 
6\Lr\1£iv diddcxsi tyv%i%ccg ccaccgrdSccg. 

Fol. 207 v haec slg rb tyccXrrjgLov leguntur: 

^a^itL%&v 7tscpv>ta diXrog aaiidrcov 
q)4gov6cc rolg niXnova opigrarov xXiog 
%dgiv rs rep ygdipavrt, v.ccl y,s%rr\[isv(x). 
frsiov vor\rovg av&gcaicig itvgbg (pigoa 
xccrcccpXiyovrccg Sav^vtov ituvrsvyiav , 
v.gv\ivbv Xvovrag iI)v%ik&v Tta%"r\yi>dr(QV p , 
(b&ovvrag a%Xvv dngsnav vor^idrcov 
xccl cp&g figorsiaig ivri&evrag xccgdlaig' 
ipaXii&v ydg situ ftifiXog, olg xs%grni4vog 
7taaav Sirnxoig rov Xoyie^iov gov £dXr\v. 

De prioribus tribus alterius carminis versibus cfr. P. N. Papa- 

georgiu By z ant. Zeitschr. Ill 2 p. 320 sq. PRAEFATIO XXV 

tf\g in%Xri6iccg ivdot-cov, mv y.al rcc ovo^icctcc iv toitoig tnitriduoig 
imyQa(p£i. Y,ccl Ttg&tov 7tQO&8G)Qicc rig kcu ££hcccig xov avtov 
Ttsgl 6vatcc6scog ipuXyi&v v,al aXXcov xiv&v r&v slg ccvtovg avccy- 
nccicov ^SCOQTllldtCOV 1 ). 

Q = Parisinus eiusdem bibliothecae gr. 2782 A charta- 
ceus saeculi XVI, praeter Pindarum, Aeschylum, alios Apo- 
linarii Jlet ^1, 1 — 26, 1 cum particulis £(fol. 295—314) 
et Io. Geometram continens. 

B = Parisinus eiusdem bibliothecae gr. 2868 (olim 
Fontebl.-Reg. 2917) chartaceus saeculi XVI; etiam hunc 
codicem ab Iacobo Diassorino scrip turn esse testatur H. Omont 
(p. 52). Apolinarii psalterium (*P") solum continet foliis 164. 

8 = Parisinus eiusdem bibliothecae gr. 2892 (olim 
Fontebl.-Reg. 3435) chartaceus saeculi XVI, foliis 5 — 146 
II et W continens cum Io. Geometra. 

T = Romanus bibliothecae Vaticanae gr. 1268 (olim 
Ant. Car. Carafae) chartaceus saeculi XV ex., initio mutilus 
(W incipit 7, 26). Singuli versus neque in S neque in T 
separati sive distincti sunt. Fol. 128 r sequuntur codai ut in 
aliis nonnullis. 

V =-= Romanus inter Ottobonianos bibliothecae Vaticanae 
gr. 59 bombycinus saeculi XIII ex., foliis 2 — 23 ex pleniore 
exemplari servatis *F 116, 1 — 140, 17 et 143, 37 — 151, 17 
continens. Inter libros meos veterrimus est, sed mutilatus 
neque integra scriptura nunc praeditus. Primus de eo Con- 
stantinus Horna me certiorem fecit 2 ) benigne etiam lectionis 
specimina addens mihi utilissima. Deinde Hugo Rabe me 
rogante curavit, ut folia ista residua in usum meum arte 
photographica depingerentur. 

Codices OLM al. correctorum mutationibus abundant, 
quas ut numeris additis (ex. gr. s L 2 ) a scriptura primae 
manus distinguerem operam dedi. Alexandrina interpreta- 
tion (22) instructi exstant 2 L 2 P partimque Q mutilus. 
Inscriptiones, vito&iazig (T), initiales litterae, glossae inter- 

1) Cf. Lch 6 p. 298. 

2) E. Feron et F. Battaglini in catalogo (p. 38) ne nomen 
quidem Apolinarii cominemorant et librum saeculi XV esse 
falso contendunt. XXVI PRAEFATIO 

lineares in plerisque libris minio pictae sunt, nunc vero 
permultis locis aut lectu difficillimae aut omnino evanidae. 
Metaphrasin Apolinarii in aliquot codicibus (OKLPQS) 
antecedere prooemium (U) a Bandinio primum editum, 
iam supra dixi: quod carmen nuncupatorium editioni red- 
dens primus in locum suum restitui cum titulis lectionibus- 
que variantibus. Istud prooemium 1 ) in OLQ et S (fol. 8 V ) 
pessima excipit primi psalmi metapbrasis 2 ) (cui a ru- 
bricatore inscriptum: iisrdcpQccGig Ttcdcucc zov a ov ipccXpov Q, 
aTtoXivccQiov itaXi sic S, in margine codicis parum per- 
spicue additum sive TtaXacog sive TtccXcuov), certe ab Apoli- 
narii arte longe abborrens, quamvis etiam in margine L a 
prima manu minio appictum sit nomen aitoXivccoiov. Cuius 
carminis auctor ne totum quidem psalmum vert ere sustinuit. 
Frustulum ipsum fere 8 ) ita se babet: 

"OXpiog ov TtsrtOQevTcu dv66e()ECDv ivl fiovXjj 
xccl itodag ovv. i6xr\Cax 9 dXixgoxdxoi6i nsXev&oig 
ov&' icp 9 £$Qr\v cp&wvd'ovxcQV frrjuccxo TtXusiibv iofo, 
iv Se v6[loi6i deolo dsXrjiicixa itdvxox' igeidsi 
5 %cci iisXedcbvag Ttdcag r\\ia6i %al vvyfaGiv. 

G)g dh Xvyog itscpvxsvxcct, xolGi dgoiioiGi gss&gcov, 
cogiov og fta.X&Q'CQV naxa kccLqkx dmGsxai avftog, 
ovx 9 ctitb d' iggvycaxo cpvXXov sbv [idXa ftdXXov, 

CCVXCCQ TCdvx' i6CCGJ6S, xd TtSQ XSXid'SL 7toXvY,KQ7tCC. 

1) Inter carminis eius versum 67 et 68 in S haec inserta 
leguntur: W 2, 10 — 26 et ffxsgog if)ccX(ibg J3° ? xov &7toXivaglov i. e. 
^2,1 — 14- TjiiuxL itQ06cpdx<D ($*); cf. quae supra de 0* rettuli. 

2) Pro ea librarius P (fol. 3 r ) dedit carmen slg xbv frslov 

Seed supra p. XXIV descriptum. 

3) Vs. 1 "Xfiiog S. — og ab 00*LS ante ov additum abun- 
dare vidit Bandini ; oXfiiog og Ttsnogsvx' ov Q, quod Ritter quo- 
que p. 8 coniecit. — dvcsvcbv 0, dv6C8f$cov (m. rec. 4 ss.) 0*. 

— 2 &XixQoxdxr}6i ex -xoi6i cr. 0*. — 3 &rjxccxo, sed & pc. Q. 

— iolo Q. — 4 igiSsi Q. — 5 r\\ia.6i omnes (SI). — vv%lq6i 0*. 

— 6 Xvyog Q. — xolai Sgo\hoi6i gse&gav pc. X 2 , cuius emen- 
dationis vestigia etiam im. supersunt; xolci 8o\loi6i gsi&gav 

Q; xolGi gSE&gwv dgojioig 00* LS. — 7 kccxcc xccigicc Q; nccxcc 
ytccigiov S; xaxaxalgiov OLS; c sed melius %axe\ naigbv' Bandini, 
itaque 0*. — 8 oW SI; c an o-ux?' Lcb 4 4. — octco 00*S. — 
igvi]6ccxo (non 0*). — cpvXXov ibv Q; kbv cpvXXov (ex cpvXov 
cr.) 0. — ftdXXov Lcb 1. 1. ; dfjXXov SI. — 9 dxocg S. — 10 Sv6- PRAEFATIO XXVII 

10 otinovv dv66sfisovxsg xolGiv 6(ioiioi, ovnovv, 

r\ aXX' (bg %voog, ov xsv asXXa yccir\g aito ita66oi. 
xovxo diavcxr\6ovxai axdofraXoi ov%i SinrjO'iv. 
Sequitur in iisdem libris OLQ et S (fol. 9 r ) Ammiani 
cuiusdam metaphrasis primi psalmi (cui inscriptum 
minio: cc[i{iiavov {isxdcpQaOig naxd ^lov uTtoXivaoiov OLS, 

exeQcc (isxdcpQccGcg ayiiavov nccxa ^fjXov wjioXivciqiov $), eo 
notabilis et ab Apolinarii usu discedens, quod Ammianus 
iste vetera interpretationis 2 cola (vel stichos) fere pro 
uibilo duxit. Est autem hoc modo 1 ) tradita: 

"OXfiiog iv y,8Q07ie66Lv, bg ovv, olds \lj\xiv aXixg&v 

Otitis KCCXOQQSHXCQV iddj] dvClt^CpsXoV ol(lOV, 

dXXd &sov din^Gi 7tsKcc6^isvog aqpftixov v\lvov 
itayysvsxov fiadXfiog ivl axo^iaxsaaiv dsidsi' 
5 dsvdoco isidopsvog ydg iitl itoo%o%g itoxa^ioio 
iaxaoxi %a\ xagitbv ay si xaxd xaigiov obgrig' 
qpvXXov %%si yXvusgolaiv &sifraX£ov6iv b^iolov 
svdonir\g ixv%r\<ss ftsovdiog rj^iaxa itdvxa. 
ccXXcc kcckoqqsxxg)v ovx %X\X\a%s xccvxcc ysvs'd'Xri, 
10 "Eg uvs'ilov oxs itoXXbv iitsg^o^iiviq xccxcc ($aiov 
giipsv dvagitd^aca noviv yalr\g ditb xr\Xov' 
xjj ixsXog @agvitox{iog apsidia dco[Laxa vaicov 

6s^i&v (non 0*). — xolciv m. rec. cr. ex xolg ic 0*. — o^loioi 
0; ouoioio 0*; bfioioi m. — 11 tj dXX f sed rj a evanuerunt 0*. 

— dsXa 00*. — yair\g SI; f sed forte legendum yeas' Band. — 
kito (non 0*). — aito xdcGoi m. — ita66si 0* (non 0). — 
12 xovxo SI; x&xoi 00*. — diavaoxr\6ovxai 00*, ac. S. — ov%i 
0. — Post id carmen in Q sunt duae lineae vacuae, quibns 
im. adscriptnm: sXXiithg xb %(ogiov. 

1) Ys. 1 "Xfiiog iv LisQa>xs6iv S. — bg old' ov Q; bg ovv. 
ids Hilberg p. 11. — 2 KanogsKxcov Q ac. — tiv6itsqpsXov O 1 , 
cr. O 3 . — olpov, sed \i L* pc. 3 melius &soio Q. — 4 hvl 

cxo\idxs6iv 8. — ctsitioi 0; dsido sic 8. — 5 divtigov L X S, cr. 
Z 2 . — ioido^isvog Q;ldsido- L 1 , cr. _L 2 . — noo%ofi6i 0. — 
6 §6xaG)g xs L\ sed §6xaoxi (ex s6x&xi cr.) L* im.; §axdoxs S; 
s6x&xi Band., m, Hilb. 49. — %axa%aigiov LQ. — (ogr\g {r\ pc.) 8. 

— 7 %%s S. — yXvKSQ^6iv 0. — aQiftaXiovdv 0, ac. Q-, asi&aXXs- 
ov6iv S; dsl ftaXe- m. — 8 sv8oy.lr\g SI, im. Q; svftv8iv.h]g 0; 
-dixrig Q & — £xv%r\6s SI, sed r\ pc. JC 2 ; £xvx&r}(is S. — Tj^iaxa 
OLQSm. — 9 Kav.OQs'y.xcov OS. — ovK~b'Xa%8 OS; otinovv Xd%s 
Qm et L, sed ovv et Xd ir. X 2 . — 10 Xg S. — igx°^ V7 i ( om - & n ) 
0. — v.axa S. — 11 qiipsv L (sed sv L 2 pc.) Qm; Qiipai S; Qfj^sv 
0. — %6vi\v pc. i 2 ; %6vig S. — 7cr\Xov S. — 12 — 15 omnino a XXVIII PRAEFATIO 

ovde SUrig ocp&aXiMp ioedgattev svospsav ydg 
nayysvexrjg ndxov oldsv, dXixgovocav dnb xr\Xov 
15 ToftvEHCc dvcrrjvcQV yevei] itgo&eXvuvog oXelxai. 
Quibus carminibus praemissis aut praetermissis incipit 
in codicibus meis Apolinarii metaphrasis hoc titulo 
instructa: evxev&ev aqierai 1 ) j\ {lexdcpqaGig xov tyaXxrjqog 2 ). 
, tyctXxriqiov xeqitvbv sig &ebv (ieXog 0; ditb qpcDvrjg ditoXivaqtov 
I? (ante W 1, l); aTtoXivaqlov ^exdcpqaaig elg xbv tyaXxi]qu*\ 
nctl loodvvov yeG)(ihqov (elg tag adag add. P)' ev olg eyqatye 

xccl evSomcc avyovarov (sic CDEPB, -xov MN, lege -ra), 
nal 6V Idpficov ScoQod'eog [eqoGoXv(ifar]g CDEMNPR; evxev- 
&ev dqy^exca yiexdcpqaGig ditoXtvaqlov necl Icodvvov yeco(jiexqov' 
ev olg eyqatye %al evdonta avyovGxa (-xov $), %al 6V Id^cov 
dcQQo&eog leqoGoXv^Lxrjg QS et (post 971, 15) X 2 ; (letdqpqaGig 
xov ipccXxrjqog, aitb cpowfig drtoXivccqiov: i'cc(i($og a * 4 ) tyaXxrj- 
qiov xeqitvbv elg ftebv (likogz ave7tlyqacpog b ) Tzccq' efiqaloig 6 
ipak[ibg Q. m. 2 scripti sunt in L fol. 5 r : v. Lch 2 p. 349. — i'neXog L 2 . — 
§agvxox^iog Q. — tity,eidea, sed 8 pc. X 2 . — gaicov S. — 13 ocp&aX- 
(iov OS. — 14 Ttocyyevhriv 0. — dXixgovoov 0\ aXixgovoav S. 
— ccTto ex ccTtb cr. S. — 15 xovvexa 0. — ysvefj S; ysi] 0. 

1) Similibus verbis, sed vix ad Apolinarium spectantibus, 
tertio psalmo ivxev&ev dg%ovxai tcbv itoir\x&v ol ipaX^iol in- 
scripserunt LS (post T); fere eadem B ante T: evxev&ev dg- 
%ovxai oi x&v itoir\x&v ade6frai ipaXiioi, cuius librarii adnotatio 
post W 71,44 haec exstat: i^eXntov ol v\lvoi dccfiid vlov le66al' 
tyaXpog ro5 dadcp. 

2) Quae sequuntur, ni fallor (cf. Q), ad primum psalmum 
solum pertinent atque argumentis (T) eius accedunt. 

3) Haec transierunt in v. 

4) Verba taybfiog a'*' (i. e. itg&xog) rubricator scripsit. Ver- 
sus fortasse sic restituendus : ipaXxrjgiov, ag%e xegitvbv elg %ebv 
lieXog (cf. Z 80, 3). Apparet, Q sua compilasse ex OL 2 aliisque. 
Interpretation! 2 psalmi primi in P minio inscriptum: ipaXy.bg 
tc3 dad Seventy gayog nag' kfigaioig. B huic carmini appinxit: 
a og ccitoXivagiov, et secundo: dnoXivagiov fi og . 

5) In eodem codice Q rubricator secundo quoque psalmo 
inscripsit: dvenlygacpog ovxog nag' kfigaloig' nag' avxolg dh 
6vvr}inievoi eiolv ol dvo ovxoi ipaXiioi, xbv dh & ov elg dvo dtai- 
gova did xbv agi&iiov. Item in B psalmo septuagesimo: too PRAEFATIO XXIX 

Ad finem totius metaphrasis in DLMNPS (non in VOB) 
minio hi versus *) adiecti sunt, ab editoribus (v) quidem re- 
cepti, sed ab Apolinario alieni: 

Alvov dyco 601 ftslov, vnigxarE iv ($cc6lXevolv, 
ovvsxsv oxgaXicog TtsgiriyEa fiiplov anaaav 

sdavidoV 7CLVVX0V TtEQiTiaXXtOS £KT0lV7tSV6CCl 

d&Kccg i^ii]v itavditox[Lov iv ccvdgdciv lyata yEVE&Xr\v. 

Denique L 2 in eiusdem folii (329 v ) margine superiore 
haec adnotavit: opov elcl Gxlyoi tjqcdmoI ecpv (i. e. 5550), 
et in fol. 344 r (signato 336): tyaXxrJQog (bd&v % iv&icov 
(teqiicc ss.) cp&dticcg: — 

Codicum BGEKNT specimina tantum lectionis cognita 
habeo, quorum idoneam partem lectoribus in adnotatione 
proposuisse mihi videor. Vix unum accuratiore studio dig- 
num esse putaverim. B cum PBv concordat in 1, 15 et 
151, 13; CEN cum DMS in psalmis 136 et 137, de quibus 
infra (c. IV) egi; K cum OQ in 77 2 (non vero in ^151, 16); 
T cum S in 7, 29 et 32 sq. 

Prooemium servatum in OKLPQS docet, cognationem 
quandam inter eos fontes intercedere. Quorum librorum in 
numero animadvertas OLQS primi psalmi metaphrasin Pseu- 
dapolinarianam et Ammianeam exhibentes. In aperto vitio 
odevei 9, 50 pro doxevei consentiunt OLPQ, item 0LQ(8) 
in bona scriptura fivaaod'sv 17, 15 pro eKTtod'Ev. Interpola- 
tum versum 29, 11 ab OL 2 nee minus 58,27 ab OLS tra- 
ditum utrumque ceteri respuunt; contra OL recte haberit 
poXccg 63,16 (povXag DMS, piXr} PBv) et OL 2 %al ivfjii 
T 42, 1 (nccl ev{\ei 8) iidemque versum T 51, 1 vulgo ne- 
glectum. Oodicem Q pendere ex OL 2 iam ostendi, cum de 
titulis referrem; alia huius communionis testimonia ad W 

da$\d ipccX[Log x&v vl&v Ccovccdaf} xcci x&v ngwxcav alxiiccX(oxi6d , ev- 
xcov, avErtlygcccpog nag 9 kflgcdoig, atque (ut de similibus inscrip- 
tionibus haud ignotis taceam) ultimo (151): ovxog 6 ipaX^ibg 
Idioygacpog itiri rc5 decfiid %al h't-cofi'EV xov agi&tiov x&v hnaxov 
TTevxtfuovxcc ipccX{L(ov, oxs iiLOvoii(x%ri6e Ttgog xbv yoXidd'. 

1) Vs. 1 col abc. — pccciXevai DMN. — 2 otivsnEv DN. 
— (ttpXov M. — 3 dafildov a. — Hn xoXvitfjaca M\ &tro Xv7tfj- 
6ai N. — 4 ipi} MN. — avdg&aiv I/. — avdgdav i^ncco yEvic- 
&Xriv N. — yevteftXriv etiam M. XXX PRAEFATIO 

5,22. 6,20. 7,4.38. 9,24 occurrunt. Denique ne plura 
librorum OS consensus exempla frustra circumspicias, pro- 
hibent ad 77 38. 60. W 4, 15. 49, 7 proposita, quae facile 
augeri possunt. 

Codices inferioris ordinis prooemio carentes DMR, qui- 
bus se applicare CEN vidimus, omnes (excepto R) etiam 
artiore vinculo copulatos cohaerere, ex interpolationibus in 
W 136 et 137 obviis luce clarius patebit (vide c. IV). Dias- 
sorino Rhodio libros RP exaranti praesertim ad manum 
fuit (v. ad 34,60. 35,8. 36,79. 37,10.29. 54,25. 65, 
30.67,32.73,15.76,31.85,18. 102,41. 113,3. 134,35. 
144, 18), quo factum, ut nonnullos librariorum Oxoniense 
recentiorum errores evitaret: at multo plures aut intactos 
amplexus est aut coniectando sanare conabatur, ut iam du- 
dum 1 ) demonstravi. Rhodius iste vulgatae lectionis (v) 
auctor exstitit, quam A. Turnebus propagavit. 

Restat V omnium antiquissimus , sed mutilus, qui non 
raro quidem melioribus se socium adiungit, saepe vero ita, 
ut ne apertissima quidem horum menda respuat; male enim 
ad accedit 118,37.44.132. 131,30. 137,5. 138,30. 
144, 18. 146, 1 itemque ad OL 1 118, 181 et ad L 1 117,55. 
Singulari ratione inter alia pessumdedit 118,291. 127,6. 
128,5. 134,27. 144, llsqq. 18. Concedendum autem, eidem 
libro aliquot emendationes deberi, quas in aliis plerisque 
fontibus frustra quaeras (123,1. 124,3. 134,15. 3°144,2). 

Quae fontium genera quamvis in universum perspicue 
disiuncta sint, tamen de stemmate construendo desisto, quia 
consensus inter singulos vix dissensu maior est. Certe Dias- 
sorinus pluribus exemplis usus est, cum RP conflaret, nee 
causae deficiunt, cur affirm a verim, alios librarios non aliter 
identidem egisse. Saepissime M cum BE prorsus sociatus 
est, sed nihilo minus 45, 15 — 23 versus genuinos servavit 
a BEL*S perperam omissos; vice versa idem una cum S 
versus 48, 26 — 43 falso omisit 2 ) a B ceterisque recte ser- 

1) Lch 6 p. 296 sqq. 301. 

2) Quantopere JDMS identidem conveniant, inter alios locos 
docent 37, 32. 41, 28. 44, 33. 46, 10. 47, 1. 24. 61, 17. 65, 37. 67, PRAEFATIO XXXt 

vatos. Insolenter partes librorum PR secutus non solum Q 
14,8 — 15 abiecit, sed etiam M 118,314 vocabulum reccg 
inculcavit metrum pessumdans (cf. 21,29). Spurius locus 
96, 11—27 auctoritate codicum OL 2 PB nititur non agnitus 
a plerisque. Versuum 79, 35 et 36 verum Apolinarium 
redolentium unici testes mihi sunt DL X M . Pauca haec exem- 
pla deprompsi ex ingenti numero; satis enim iniquam fon- 
tium conditionem illustrant minime ad amussim aequiparan- 
tium. Immo vehementer hi fluctuant omnes 1 ) fundamen- 
tumque tarn lubricum reddunt, ut firmiter insistere nequeas. 
Itaque non unum ubique sequi mihi licebat in contextu 
restituendo, sed unoquoque loco omnes testes examinandi 
ac quae meliora praeberent accipienda erant, undecumque 
ea venissent, interdum ne aetatis quidem discriminibus ni- 
mis anxie respectis. 

IV. De interpolationibus. 
Ex iis, quae in antecedente capite congessi, intellegi 
potest, praesertim initium operis Apolinariani multifariam 
esse interpolatum. Testem gravissimum habemus Parisinum 
Sj cuius ordo in ista parte hie est: 

1) fol. 5 r (8) n 1-67; 

2) fol. 6 V (S) primum W 2,10-26; 

3) fol. 7 r (£*) T 2, 1—4 atque iterum W 2, 1-14 

7}(lCCri 7tQOaCpCCTCD', 

4) fol. 8 r (S) n 68-110; 

5) fol. 8 V (S) primum W 1,1-12 (v. p. XXVI); 

6) fol. 9 r (£) Ammiani W 1,1—15 (v. p. XXVII); 

7) fol. 9 V (8) iterum W 1,1-15; 

8) fol. 10 r (S") tertium W 2, 1—26. 

22 sq. Simillimo ex fonte fluxit Lh 9, 15 sq. 21. 11,16. 12,13. 
16,32. 20,6.8. 21,11. 29,11. 47,29. 56,21. 66,23. 70,7sq.31sq. 
77,51sqq. 138,25.27.32—47. 

1) Id quod sine dubio praecipue correctoribus tribuendum. 
His solis, quamvis non semper rem bene gesserint, multas de- 
bemus emendationes egregias. Eminet i 2 , qui optimo arche- 
typo utebatur: v. 50, 12. 58,4. 68,5. 73,47. 78,24. 88,103. 108, 
14. 118,212 (ubi PRv consentiunt). 313.325. 131,1. XXXII PRAEFATIO 

Particulas 3 et 5 (ut de 6 taceam) non Apolinarii esse, 
quivis ad elocutionem et nietrum animum intendens statim 
perspiciet; neque e contrario negabit, particulam 2 aliquot 
carminis secundi versus multo melius constitutos praebere 
et propius ad Laodiceni artem accedere quam omnes testes, 
quotquot eundem metaphrasis locum proferant. Etiam unice 
rectum versuum T 59 ordinem 8 solus nobis servavit. At- 
tamen vehementer erraret, qui hunc egregium librum ante 
ceteros omnes se palma dignum ubjque praestare opinaretur. 
Obstant enim multa ac praecipue psalmi 136 et 137, quos 
8 ad agmen CDEMN se applicans hoc fere modo exhibet 
foede depravatos *) : 

qX<s* (136) 

liucp' sxccxoaxbg XQiav.o6xbg STtXsxo syixog duvidov 8 ) 
7nvvzfjg &pcp' sqs^iIov ccsia^ia isQ0v6aXr\\i 
yoovg' Irii (tccpvXobvog d'Cnicd'cu. 

'Eni @cc(}vXa>Qsid'QOv IJco^cfra daxov%tovxsg 

iv TOO H£^ivf]6d , 0a 6CpG>'C X7]V 6i0i)V CCVXUQ \LZ6lCCig 

xscov a.vx£^r\Qxr\6cc^Bv cpOQyuyycc Xiysiccv 
ovvsx 9 cd%yLr\taG)v avegatv 7}Qa>xri6av 6cp6b'C 
5 tiv&ovg icoid&v nctl ol 6cp&'C iitXipccxs 6ia)v aoidctg 
oyQcc fisXipcoiisv uoidr\v avccaxog £tcI cci'ccg d&vsiccg 
r\v i%iXr\% , o\Lai lsQOv6aXr\iiov ds&XEQij its 1) Ad T 136 add. im.: xbv tyccXpbv xovxov ccacov ^ygaipa 
ovxco xsltLSvov tea itQ(oroTv7tcD a>g dg&xs iivQio6cpaXTov DE y et 
ad T 137: nccl xovxov axcav fyoaipa I). 

2) T 136,1 dccfU&ov MN — 2 itT\v'ixvGtv apy S, qui ver- 
sus aliter disponit. — tQE^isvov M. — asi6^cc S ac.; aoi6\Lu. S 
pa, SI. — 8 in'C MNS. — dens' 6&£i N. — inl xbv noxcc^ibv 
§a$vX&vog ex 2 add. CDEMN. — W 1 insi S ac. — fiupv- 
Xwqsl&qov l£. (l£. S) ODES; papvXmvn&QOv t£. M\ PccfivX&vog 
Qsi&gov *£. M % ; PafivXayvi (ss. §a§vX&vog) &qovi£. N. — 2 pe- 
livr)6d'ca pc. M*N; ^s\LVBi6%'ai S; iiCiLvfjofrcci CDE; \ir\\i- M 1 . 

— 6€p(o'C S. — il£6l N; p&di CBEM (acutus et v M 2 pc); fistfs 

S. — 8 avxB^r\Q7]6aii£v (pOQiLiyyi Xiys'n\ S. — 4 ovvek MN; otivsx 
SI. — ovvsxb %iLr\xcc(ov S. — 5 xocL ol S; xai ol MN; xca oi SI. 

— 6(p&'Cv S, qui add. xeg ayayovxsg noXnag yisiXi%ii]g %ai ecpco'C. 

— 6 ocpQcc im. ex n&g cr. S. — o&vtug (sed t ir.) S. — 7 i)v PRAEFATIO XXXIII 

X'Catrj [isv. avxccg yX&66a 6x6 [ia xs itoXXr\ 
&8lti xolo s'&sv \Lvr\6xsvcn' 6io 6' agrjl-co isgov6aXrjy,ov ' 
10 tog cpdx' a7td&s6t' dXXa itd%£6iv scog x&v &8 
ILsftXcov. fiafivX&vog d'vyaxga 17 6%ixXiog 
oXfiiog bg dyoixo dopa ct&sv b dvxaysLo%ag iyniiag 
bXftiog wg dgdni Xi-vyaX£oi6i vr\%ioig Xaol6iv dXs f 66r}. 

9 l£ (137) 

Za%agLov *) i-%axo6xbg d\i(p'C xgiav.06xbv nccl epdoyLOv x£xvv.xai. 

kXXrjxrcQ %gadir\ pcc6iXsv xsbv cclvov cceieeo' 
ovvopa d' vipiotov dvx'C dyysXlriv 6xgaxii)v vLivo7toXsv6co 
avxdg fyol 6x6[iaxog y.v&ovg iTtiv.Xvsg' ava$-' 
avxccg iyd) xa&agbv 7tgo67txv^o^iaL Isgbv.. 
5 oftvoybcc 6ov fia6iXsv xsbv cclvov ccsLoo) • 
avxccg oinxco 6scov t' dXr]d , slri' 
o^vo^ia 6ov d' vipcQ6ag a%gdvxoio litbv (is' 
svxs ybdxccg xccXsco 6s d'o&g cpiXov ovccg igsidrig. 
aXnag 66&8V rjxog i^isv TtoXvcogov sir\g. 
10 yair\g ccnccv §a6tXf]sg aval- (Je^si/ v\LVOitoXov6iv 
a iiv&ovg <7£'9'£i> 6xo[iaxL(o j]K0v6av M; alav S. — i7tiXrjd , o^s xt igov6ccXrjiiov S. — Si^ixigrj MN: 
-xsgi] S. — its SI; g add. M 2 . — 8 yXa>66av M . — 6xb\id 8. — 
%6XXt\ MN; rjxoXXri S. — 9 xto S. — Z&sv CEMN. — 660 SI 
6f]g 6 M; 6f]g b N. — dagrj^co S. — 10 ag SI; %goxi6xa %dgyia 
[lev h£ilvyi6ov ava%, xs%icov idoiniccrjx' isgov6aXf)iLov mg add. 8. 

— 6(pdx' D. — QpaxaXa%d&s6iv S. — andd'86i CMN; aXaitd&Mi 
D. — gag CN. — 11 peXoiv S ac. — d'vyaxga CN; -dxgcc D, 

— V7 S 6%ttXlog 8. — 12 ag dyuxco 8. — avxaysi6%ag M; avxa 
yet,6- N. — smie'ccg N; fyiisag S. — 13 om. M W, add. im. M 2 

— dgccxl MS. — Xdoi6iv 8, ac. D. — 6X£6t\ M; 6Xi66oi 8. 

1) T 137 £<x%ctglov\ dccvidov %ivixi6iv &Si6^cc aftqpoo dicc6itoge'C 
(ex -ghi cr.) praemittit S. — hv.ccxo6xbg S; -xbv SI. — xgicc%o- 
6xbv x. f-$do{LOv SI; -xbg x. -{tog S. — ixixvwto 8. — ££0110X0- 

yr)6o^cci 601 (-Xo D) nvgie (ns DM) £v oXr\ %agdLa xal ivavxiov 
(x. x. £. om. MN) ex Z add. SI. — W 1 XXrinxoo S. — 2 dvx'C 
&yyzXir\v 6xgaxir\v $, om. in lac. SI. — 3 avxccg] £yw add. M 
ac. — 6xo\Luxtei 8. — £it£KXr\vsg M 1 , cr. M*; S7t£ylr\g 8. — 
4 £yd> SI ; £ym 6s 8. — ngo67txv^o^B S. — 6 avxccg] £y add. M, 
ac. N. — 6sov S ac. — &%Xrt&siri 8. — 7 ovvo{ia S. — 6ov C 
ac. — vtyw6ag MN. — 8 stixs S. — 6s SI; 6ai S. — &8&g 
CMW, cr. M 2 ; frcobg S v — 9 aXitag M. — i^isv CD; ^sv 8; 
tpbv MN. — 10 yalr\g 8. — v\ivoitoXov6iv 8. — 11 r\nov6a MN; 

Apolinarius fid. Tiiiflwifih. C XXXIV PRAEPATIO 

avxag ^L£Xij}dtcD6av avccazog ccoidctg' 
ovvsxa iiiycc. %vdog avcacrog' ovvsna 
7tolv7tvdog aval- %ftctn,ccla itavxcc deQY.S6d'cci' 
15 ovvsna d 5 vtyi6ta tr\ko%'8v idr\ai' av y.ccta6xsLfi(0' 

IIF6CQ TELQOllSVGiV dtjSLg [LSV a (lifLVSLV dv6(lSVCCCQV fytv 

Xv680 %slq 6&&SV 

CCVTCCQ 6CCC0 %(18V Ss^LtiQlCO TtCcXcCflCCCOV 

avtag ava% ccvtaiiodcocsiccg %[ntrig ifisio' 
20 ovvsx ccva£ olxtog aid'sv dir\v8%£(og sir\* 
l-Qycc 6sio avcc£ (nXivav fir} %cc. 

Non multa carmina tarn perdite corrupta leguntur; 
plerisque sicuti istis ex uno et altero codice medicina para- 
tur, rarius versibus bpis indigentibus omnes opitulari dene- 
gant, ex. gr. 21,29.39. 29,11. 43,28sq. 48,32. 96,11—27. 
118,184. 272 sq., qui loci simul palam faciunt, quod lec- 
tores iterum iterumque admoneo, interpolationibus vel vitiis 
gravissimis ne unum quidem librorum raeorum esse immu- 
nem. Hoc idem ex argumentis (T) cernitur mirum in mo- 
dum variantibus nee cum Apolinarii indole congruentibus 1 ). 
Sane et aetate et pretio singuli codices inter se differunt, 
minim e vero constanter aut ita, ut recentissimos quosque 
prorsus neglegere nobis liceat. Sequitur, generatim fontes 
aestimantibus angustum in hoc scriptore patere campum, 
contra longe latiorem feracioremque proprietates et virtutes 
uniuscuiusque singillatim percensentibus. 

V. De editionibus et commentationibus. 

Vulgatae lectionis (v) exempla edita quinque mihi ad 
manum fuerunt tantum pusillis rebus, quod ad ipsum me- 
taphrasis contextum attinet, inter se distincta: 

a = Apolinarii interpretatio Psalmorum, versibus He- 
roicis. Ex Bibliotheca Regia. Bccadsl r ' ayecd'o} kqcctsqo} % 

8i%ovcav S. — 12 &8idccg S. — 18 ovvsna utroque loco et 15 S; 
o%- SI. — avccKTog' ovvsy.ee TtoXvxvdog om. MN. — 14 itoXXv- 
yX'iBog S. — dsQK'Cai S. — 15 rvXafrev si'd'Cai S. — 16 £r]8ig S. — 
pev MN. — a (s. a) filfivsvv DS; u\lv8iv M\ a \iv8iv CN. — 
1» &vTccitod668iccg ^7C8Q S. — 20 ovv8% S; otiveit' SI (-ex M). 
— 8ir\ ex r\r\ cr. S. — 21 igyacciis &. S. — <w. prta S. 
1) Mommsen p. 265 et 274. Lch 4 I p. 5. PRAEFATIO XXXV 

cd%{n]Tfi. Parisiis MDLII. Apud Adr. Turnebura Typo- 
graphum Kegium. Ex Privilegio Regio. 

b = Apolinarii interpr. Psalm., vers. Hero'icis. Apud 
Ioannem Benenatum. Parisiis MDLXXX. 

c = Apolinarii interpr. Psalm, vers. Heroicis. Graeca 
recensuit F. Sylburgius: Latinam vero interpretationem 
locis non paucis meliorem fecit. E Typographeo Hieronymi 
Commelini. Anno MDXCVL 

g = Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scrip - 
torum ecclesiasticorum, postrema Lugdunensi multo locu- 
pletior atque accuratior. Cura et studio Andre ae G.al- 
landii. Tomus^V. Venetiis 1769 (p. 357—457). 

m = Patrologiae cursus completus. Series graeca. Ac- 
curate J.-P. Migne. Tomus XXXIII. Paris. 1857 (p. 1310 
—1538. 1627—1634). 

Editionibus abc praeter tria testimonia supra (c. I) 
repetita nonnullae variae lectiones (ji SidcpoQog yqacprj) ad- 
iectae sunt (= a 2 b 2 c 2 vel v 2 ). Nicolaus Gulonius (JV. IV 
Icbviog) opus b non modo interpretatione latina (a prioribus 
editoribus recepta) et carmine elegiaco slg xbv tycdrrjQcc %aqa 
xov UnoXwaqLov (lercccpQucd'ivTcc canticisque quattuor locu- 
pletavit, sed etiam appendice multo utiliore, cui titulus: 
c Quarundam graecarum vocum index, quae in Metaphrasi 
Apolinarii reperiuntur.' In c (p. 423) accesserunt pauculae 
Hoeschelii adnotationes, in gm Gallandii notitia de Apoli- 
nario Laodiceno, in m aliquot coniecturae editoris (m 2 ) et 
ea, quae Bandini in Catalogo bibl. Laurent, e tenebris pro- 
tulerat (v. p. X sqq.). 

Editionem principem„praesertim niti codice JR, cui saepe 
P se applicet, utroque exarato ab Iacobo Diassorino 1 ), per- 
multi loci declarant (ex. gr. 24, 23. 43,28. 68,54. 106,23. 
110,21. 118,114.139. 125,11. 135,25.29.31. 136,20. 
T h 50); quorum testium partes sequitur M in 21, 29 spurio 1) Lch 6 p. 296 et 300. XXXVI PRAEFATIO 

versu, DM in T 121. T 131, 30. Tamen tenendum, nullam 
istarum editionum prorsus destitutam esse emendandi cona- 
minibus, ne g quidem 1 ) ceteroquin vitiis scatentem, quae m 
fere nusquam amplecti repudiavit 2 ). 

Apolinarii opus haud contemnenduni theologos et philo- 
logos etiam minus alliciebat quam Nonni verbosa insulsaque 
metabole. Itaque factum est, ut commentationes psalterium 
hexametricum emendantes vel explicantes perpaucae exstent. 
Mihi hae innotuerunt: 

anonymus Regimontanus, qui ad editionem prin- 
cipem paucas adnotatiunculas adscripsit (ex. gr. 9, 62. 
106, 76). 

Bandini Catalog, bibl. Laurent. I 1764 p. 62 sqq. 

Isid. Hilberg Das Princip der Silbenwclgung und die 
daraus entspringenden Gesetze der Endsilben in der griech. 
Poesie (Wien 1879). 

Hoeschelius ap. c. 

Fr. Iacobs ad Antholog. gr. Palat. t. Ill (Lips. 1817). 

Koechly ap. Ritterum (v. infra). 

Chr. A. Lobeck passim, cuius opera in hunc modum 
numeris distinguere soleo: 1 Sophoclis Aiax, ed. Ill (Berol. 
1866); 2 Phrynichi eclogae (Lips. 1820); 3 Aglaophamus 
(Regim. 1829), 4 Paralipomena grammaticae gr.(Lips. 1837) ; 
5 additamenta ad Ph. Buttmanni Ausfuhrl. griech. Sprach- 
lehre II (Berl. 1839); 6 Pathologiae sermonis gr. prolego- 
mena (Lips. 1843); 7 Rhematicon (Regim. 1846); 8 Patho- 
logiae gr. sermonis elementa (ib. 1853. 1862). 

A. Ludwich (Lch) x Beitrdge zur Kritik dcs Jtfonnos 
vonPanopolis (Konigsb. 1873); 2 Die Psalter-Metaphrase des 1) Cf. 72, 46. 89, 5. 96, 16. T 91, 2. 

2) Vide ex. gr. gm Concordes 28,23. 47,26. 48,10. 51,12. 
56, 21. 64, 2. 67, 18. 74, 13. 77, 89. 78, 24. 88, 34. 104, 17. 107, 
24. 108,15.52. 111,16. 118,149.158. 123,10. 126,2. Male g 
8v6vl£yi(ag 102, 7, non melius M dvaaXeyicag. Uterque necessi- 
tudine quadam cum b coniunctus: 41,16. 55,26. 64,16. 71,4. 
43. 73,47. 79,27. 136,9. T 97. 136,1. PRAEFATIO XXXVII 

Ap. (Herm. XIII 1878 p. 335—350); 3 de Ritteri opusculo 
(Jenacr Liter aturzeitung 1878 p. 290 sq.); 4 editio meta- 
phrasis psalmorum I— YIII (Acad. Alb. Regimont. 1880 II 
et 1881 II); 5 Streifzitge in cntlegenere Gebiete der griech. 
LitteraturgeschicMe (Konigsbergcr Studien I 1887 p. 79—82); 
6 Ein neuer Beitrag zur CharaMeristik des Jakob Diassorinos 
{Byzantin. Zeitschr. I 1892 p. 293—302). 

Tycho Mommsen Beitrage zu der Lehre von den griech. 
Prdpositionen (Berl. 1895). 

A.F.Naekii Opuscula philol. II (Bonn. 1845). 

Aug. Nauck in Melanges gre'co-romains tires du Bul- 
letin de VAcad. imp. des sciences de St. -Peter sbourg, III 1869 
et IV 1880. 

Fr. Ritter f De Apollinarii Laodiceni legibus metritis' 
(Tauberbischofsheim 1877). 

Al. Rzach x Studien zur Technik des nachhomerischen 
heroischen Verses (Wien. Sitzungsber., phil.-hist. CI. XCV 1879 
p. 681—872); 2 in JahresbericM uber die Fortschritte der 
class. A.-W. (XXI 1880 p. 64 sq. 89 sq. 105); 8 Neue Bei- 
trag e zur Technik des nachhomer. Hexameters ( Wien. Sitzungsb. 
C 1882 p. 307-432). 

Aug. Scheindler 1 c Quaestionum Nonnianarum parti- 
cula altera' (Zeitschr. f. d, osterr. Gymn. 1878 p. 904—907); 
2 de Hilbergii libro (ib. 1879 p. 421—437). 

Otto Schneider * c Callimachea' I (Lips. 1870): 2 II 
(ib. 1873). 

Leo Sternbach *Anthologiae Planudeae appendix Bar- 
berino-Vaticana' (Lips. 1890). 

Ricard. Volkmann 'Commentationes epicae' (Lips. 
1854). 

Quod ad hanc editionem nieam attinet, velim animum 
acriter intendas ad propositum iam in titulo expressum, ae 
desideres, quae praestare aut nolui aut nequibam: receti- 
sendi carminum corporis consilium cum cepissem, aeque ac 
per Nonnum meum, primus contextum ad fidem optimorum XXXVIII PRAEFATIO 

fontium revocare atque apparatu critico 1 ) instruere studui 
coniectandi industriae lubricae rarissime indulgens. Cuius 
operis adiutoribus omnibus gratias ago et habeo ruaximas. 
Eegimontii mense Iunio a. MDCCCCXI. 

Arthurus Ludwich. 1) Qui vero ne in immensum accresceret, cavendum erat: 
itaque menda codicum orthographica et orthoepica et alia eius 
modi longe plurima praetermisi. APOLINAMI 

METAPHEASIS PSALMORVM NOTARVM EXPLIOATIO. Codices. 
B = Lauren tianus LIX 17. 
C = Angelicanus 50. 
J) = Casanatensis G V 6. 
E = Estensis 65. 
.ST = Marcianus XI 26. 
L = Lauren tianus V 37. 
M = Monacensis LXV. 
N = Neapolitanus II A 11. 
= Baroccianus 25. 
P = Parisinus 2743. 
# = Parisinus 2782^ 
_R = Parisinus 2868. 
S = Parisinus 2892. 
T=Vaticanus 1268, 
V= Ottobonianu8 59. 

Editores. 
a = Turnebus 1552. 
b = Benenatus 1580. 
c mm Sylburgius 1596. 
g = Gallandius 1769. 
m = Migne 1857. 

Compendia. 
s L* = recentiores manus co- 

dicum OL. 
0* S" = iterati versus codi- 

cum OS. a*b*c 2 = appendix editionum 

abc. 
m 2 = adnotatio editionis m. 
v = editiones plurimae vel 
omnes. II — 7tgod'scoQia f prooemium. 
2 = septuaginta interpretes. 
T = vrtdftscig, argumentum. 
*P = ipaX^ibs 'Aitoli vccglov. 
SI = codices et editores reli- 
qui vel omnes. ac. = ante correcturam. 

ci. = coniecit, coniecerunt. 

cr. = correxit, correxerunt. 

del. = delevit, deletum. 

h. vs. =- hie versus , hunc ver- 

sum. 
im. = in margine. 
ir. == in rasura. 
it. = in textu. 
om. = omisit, omiserunt. 
pc. = post correcturam. 
sen. = scholium, 
ss. = superscripsit, supra li- 

neam addidit. AIIOAINAPIOY 

EI2 THN META&PA2IN TOY WAATHPOS 

1IP00EQPIA. 

"EXxoticu a&avaxoio ftsov x£xoQvd-[ievog ol^iri 
6oi yjxoiv dvxl Ttovcov (pooeaiv xal XEodog hi hoyco 
xecl xvcplbg yeyacog doKeecv qxkog alio xoiil&iv, 

MCCQKLCCVS xlvt6[ir]TC XI ycCQ VV XOI £%QE7l£V alio 

5 tJ xo [iol £VQe[isvccL ^sd'ev a&ov; ov yao £(f£xiifjg 
68io, 7C&x£Q, la&oiirjV EfraXa dd xoi r\itiog dvcu 
dg ocyafrbv 6tc£v6ovxl. xv d' rfiiov fjl [i£QC{ivcug 
Grfiiv hi ccxqvxomjl voov (piX6^iol7tov aydoEiv, knoXivccgiov (hoc Z 2 minio as.) slg xi]v (isxdcpgccoiv xov ipccX- 
tfjQog {-xr\giov Band.) 7tgod , scoglcc L; ccitoXivagiov 7tgod , scoglcc slg 
xv\v xov tyaXxfigog psxdcpgccCLV P; slg xr\v psxdcpgcc6iv xov tpaX- 
xf\Qog TCgo&saglcc ditoXivagiov et im. tjoco'CkoI Q; itgool\iiov slg 
X7\v ps[xdcpgaaiv xov tyccX nunc deletajr^pog 0; slg xr\v psxd- 
cpocc6iv xov tpaXxfjgog itgod'scogicc K; slg xr\v {isxacpgccCLv xov 
tyaXxfiQog S; una cum prooemio ipso om. Slv. — II 1 Xito\iai 
S. — &sov ir. P. — ivog oi'iir) et 2 it Igyn et 3 %otil£]sw nunc 
deleta 0. — oi\lyi (-77) Z/ 2 im., &, prob. Iacobs 43 (cf. 149,1); 
slvai L l it., P. — 2 7t6v(ov LP; itovov S; novov OKQ. — 
cpsgistv Q. — S donssv 0; an doxs a> ? Lch 2 336. — 4 vXvxo- 
\lt\xz Q. — 5 to pot OQS; xb pi] L, Band.; xb dr\ Lch 2 336 
(ex 105); xlvcc P. — svgipsva S; svgoliLr\v P. — 6 ifriXcn ds 
xoi rj7tiog slvca Horn. 40. — 8 dxgvxoiGi Q im. ; ccxgvx X 2 im.; 
axgi7tzoi6i L l Q it., PS; ccxgiicx7i6i 0. — aysigsiv 0. — 9 \is- 
livsi6&ca PS. — itKpccayKov LS. 

Apolinarius ed. Ludwich. 1 2 ItQO&SODQLCC 

10 „o# xig bX€(fQG0vvij ucficXrjiievog dXXo xi §a%eiv 
ScpeXev tf pvp)v doaralg tiaoonrjidcc yeQfieLV 
xovxo d aQa 7iQ(bzi(5xa &sbg nooav dvdod6Lv egyov, 
uvdodtiiv, oitii &ebg ^laXaxai xal dagcc freolo' 

tOVVSKa {IOL fld&VXl (plX&V 87CL^iai€0 [IV&GJV. 

15 oititf 5 oxv Z/avidov {iev dyaxXeog rjd-ecc [lexooig 
'EfigaCoig exaxaaxo xal ex tiaXacov exexvxxo 
fteGjcetiLcov xb tzq6<5&£v, o&sv (pogpiyyi Xtyeh] 
peXitaxo xal iiaXee6<5iv dxdg pax l4%ccddcc yfjgvv 
avxig d[i£L(3o{isvcDv xaxd {ihv %dgtg ey&uxo {lexgcov, 

20 ilv&oi <T (bde iievovtiiv ixTJxv^iot' ov yag dotdijg^ 
dXX eute&v IlxoXe^alog ee'Xdexo. ev&ev 'A%aio\ 
ILsi^ovu {iiv cpgoveeGxov aid GcpexegflGLv dotdcclg, 
r\^axagag 8 9 ov itd\iitav id-d^sov dXX eital egyov 
avdixCrjg exdXvtyav bXr\v y%6va^ ovde xi valxog 

25 ovd' eoLg av XccoIGlv, dvui\idxxoig xe %vY\Xaig 
TtctvGvdCri ^aatXTja frebv xaXeovtii itoXrjeg. 
xovg iiav ecc cp&ivv&aiv, ava xal dvo, xo£ g' ditdvev&tv 

10 ovxi £%scpQ06vvriv Q. — qs&iv L 2 Sl; qe£elv L\ — 12 now- 
xicxcc P, Band.; -xi6xov SI. — 13 ccvtiQaciv, olac ybEyb7]Xs itovog 
Sibyll. 1, 296. — heXexccl Band.; ^isXsx&v m. — 14 i7tL^cciso 
L l Sl; -[itaio 0; -[ivweo L 2 im., Q. — 15 ayanoEog Q ac. — 
16 iniiettcov SI praeter P. — 17 Xiyvr\ L. — 18 iieXhexo xca iieX, 
19 ccvxtg apsi, 20 pv&oi d' <», 21 all' int, 22 {lsi nunc deleta 
0. — {leXtceo Q. — [ieIesclv OL; -sol S; \leXe66iv m. — /iir 5 
ct%. P; {itxccx- S. — 19 av&ig *£, ut solent. — aftot^OfteVcov S 
ac. — %dgiv m. — 20 ixrixo^oi S. — 21 u%lol S. — 22 6cpExi- 
Q0L6LV S. — 23 d f om. S. — i&diifisov SI; ov d'd^ipsov 0; &d^i- 
fisov Q. — 24 £v8i%lr\s (s ex v cr.) Q it ., Lch 2 337 coll. 4, 1. 
7,37. 21,63 cet.; EvdoWir]g Q ss., SI; Evdo- Band. — 25 ov]d* 
pc. Q. — 26 7tav6cvdir] P; 7tav6v8ir\v OS; naaavdlr] L 2 ; -diri 
Q; -dlr}v L 1 : cf. 34. — paadfja &sbv Lch 1. 1. (ut 32, 15. 46, 2. 
99,9. saepius); &sbv et in fine versus §a6i,Xf)cc Q; §a6iXfja %ql- 
6xbv OLPQS. — 7ia66vdirj fiaaXf) Xoi6tov h. 7t6Xr\£$ Iacobs 
222. — 7c6Xr\£g P; noXisg' LS; itoXt-ig OQ. — 27 dvov S. — 
xov6§s d' led cpd'ivvd'biv, i!va teal dvo, xoi kev 'Aftccicov voccpiv Ttoo&scooia 3 

hieixi SovlsvovGo &£OvdeCr]g eoaxsivfjg' 

y]{i6ig 8\ &g x sjibolxs, xd %eo tcqoxbqol liitov avdoeg 

30 ex fielecDv, iisxqoiGiv £vrj60{iev, slg de iieli%Qriv 
sdavidov fia6ili\og iyeiooyiev avxig dotdi}v 
££,axovoig &%8866iv, Iva yvfowGi, xal allot, 
yl(X)66' oxt jtavxoirj XoiGxbv fiaGilfja (torjasi 
xal \iiv JiavGvdCfl yovva668xai e&vsa yaix\g' 

35 ovd 7 6 0xvxox6[iog xb leycov h\)8v6axo Ilavlog. 
ovx dieug, fog xooG&e xsbg zlavldog d^iv^cov 
%v£v\x,axi &£67ti£(X)v AiyvTCxtov hxyaxo labv 
%Qcbxa dixcaotivvrig ixexrjv eiiev, siiti xe %eioag 
Al&loTtug TtofoxiGxov bo8%a<5%ai fia6ilr\i; 

40 xovvexa vvv xslo^iaC 68 itolv tcqc3tl6xov iovxa 
itiftlaig MccQXLavolo 7t(XQcucpa6L7]aL 7a&y\(5ac 
%do yao i{iol Ttofoxcp Tcoo^iolfov yftova K&vGxavxCvov 
ri&aa xal laov % eddrjg xal iita6<5ao 6iXov. Li 
evvsTteg, avxdo syfo ziifroiiriv nolvxaodii {jLvftG)' PovXsvcocs' Horn. B 346 sq. — avcdvsv&E 0; -vsvfr' S. — 28 slain 
SI; 6ol yi tv P. — - §ovlevov6i 0; dovXsvov6a S. — d'eovdsirjg 

ioaTewyjg Band., m. — 29 cog x LS; &% 0; cog % Q; cog % P; 
wg Lch 1. 1. — tzqotsqov 0, ac. S. — 30 i% [isXtcov P; iyt^sXscov 
SI (ut 16). — ig SI. — 31 iysiQO[LSv OP; ay- SI: cf. 8. — 32 fga- 
xovoi\g pc. Q; ££ axovoig LS. — ndgtog tv 9 a&avdroio [leycc 
yvcoco6i yial dXXot 105, 18 (Horn. A 302 iva yvcbcoai, na! olds). — 
33 yXco66y ir. L; yXao6Gaig S. — itavrlt] S. — 34 \vt\v ac. — 
itav6vdlr\ 0; 7tav66vdlr) P; 7taC6vdLr\ LQS. — nai ybiv yowdcs- 
Govxai Ivcoitadbv h&vsa itdvra 21, 58. yalr\g (iiv ($a6iXf]Sg 6Xr\g 
a^ia yovva66aivto 71,21. — 35 6%vt6[L0g Q. — 37 gytcparo Xabv 
P, Lch* 338; %cparo Xabv OS (L 1 ?); og (non ov) Xabv cpdto X 2 ; 
og (p&to Ixzbv Q; ov cpdto Xabv ci. Band. — 38 fysv om. OS. 

— sItcs (om. ts) 0; slxd ts P. — 39 avtbv cpvXa frocog yovvda- 
6srai Aifrionricov 71, 17. — aifrloita P. — 41 ia^Xrig (-yg) SI. — 

naQScpa<ii7]6L S. — 42 Ttgcbzcov 0. — 7icov6tavrlvov OQL 2 {xcov 
S); nQcota L 1 ; rjXvdsg avtbg P. — 43 Xabv r' L; Xabv OPQS. 

— 44 %v£7tsg 0. — iycov 0. — -xv%b\x,r\v L, Band. — [ivdi S. 

1* 4 ItQO&SCOQicC 

45 oicc ds 601 axrjlrjv doxacov BQixvdacc xbv%blv 
avxl itttQKMpaOhis dyccd-rjg xlvxbv ccivov deCdoj. 
oils ts xccl payee %ccloa, &abg ds xoi olfiicc doCr t 
6fjg 6oq> ir] g xccl xovxo, ytdxao, xatprjliov b6xcj 
Mccoxiccvov Jtivvxfj6iv i)7t av%G)Xfj6L paprjXog^ 

50 bg paxcc Tzao&Bviriv fayvor)v r)67ta66ccxo [iol7tr)v 
yrjoccog svcprnLoio 6vvb{itioqov ccihv aXa^d'ca. 
xccl ycco anonxavrnv ^a6iXr]ia &ccv[iccxcc d^vpc} 
Ttdvxcc [isv, r] d*s'[ii,g sdxiv, s&dtifissv, a£o%cc d' ccXkcov 
7tvsv[iaxog a%odvxoio ^sycc 6&svog, o tcqIv bov %bq 

55 vIel xccl yBVBxijQt TtccvaixaXov Itid xa qb%ov 

xdoxa'C %ccv6$avai xccl bpbv &qovov dpymoksvov 
xccl ysoccg av xoi66r\6i pix\g &a6xr]xog dTtcoitcctg 
viaog ovQccvod'av pax* dvd6xa6iv dkxo ^boZo, 
ocpod xav dlk6ylc366ov oXr\x dlXoftooov cevdrjv, 

60 xr)v tcqIv VTtaoPcctiCrj {laooTtGov 6vva%avav akixoibv, 
alg avee xtptjavxa %dXiv [taxec &a6{ibv aXd66x\ 
svdLxlrjg, xccl yk(b66cc %dXiv x66poio yavrjxea. 
yl(b66ccig S' B%cc7tLvr}g noocpecvav cpkoyaofiGiv bpolov 47 ovXs xs %uX paycx %ccige, ftsoi ds xoi bXfiia dolsv Horn. h. 
Apoll. 466. ovXi xs xca ^idXa %clIqs, ftsol 6s rot oXfiicc dolsv 
Horn, co 402. — Scor\ L, Band. — 50 rjGTCcicccxo SI; icitaGaxo 
OP. — 51 iyrjiwio S. — 62 &v{icp inonxsvav 83, 10. — 63 7) 
fts'iiLS l6xi Horn. jB 73. — ^o%ov d' 0. — 54 vsov tzsq S. — 
55 q^slv Q. — 56 7tav6d'£vs'T] v. Rzach 1 752. 2 335. — b^ibv 
OL 2 Q; b^iov L*PS. — 57 yfjgccg Q. — 58 ilstccvcccxccglv OP, — 
aXxoi L l (cr. i 2 ) S; U ts P. — 59 oXr\x L; oXr\v x PQS; a^ 
sic 0. — 60 iisQOTtow om. Q. — cvvi%ssv OLS. — 61 sfg ft 9 
gva Lch* 339; an slg d' s'vee? — &s6pbv Lch 1. 1. (cf. 118, 283 
aslo ds xi^irjsvxa cpvyov %a\ ocyaytlsa ftsciiov. 7, 18 svoiTtirig neexu 
ftsofibv itijjg. 97, 22 itdvxccg vtc' sv8iv,ir\g nccXscov ccipsvdsoc &s- 
<J/a6v); dsCiibv LPS; Scccubv OQ. — £la6r} OLQS. — 62 svdi- 
Tilrig Lch 1. 1. (cf. ad 24); svSo%ir\g LPS, im. Q; svfrv&inrig OQ 
it.; Ev8o%ir\g Band. — yX&66a itdXiv SI, im. Q; yX&aa' av Q 
it. ■ — KOCtiiov S. — 63 yXv>66r\g (-rjg) SI. TlQOd'SCOQUi 5 

avxifrimv tivqobv xayuXalg vtibqbIbxo tpcox&v, 
65 Xql6xov vTCodQYjGTriQag doLtixonovoLO dtddaxov 

yXcj668G)v svqiQadsav Ttvxivbv frooov svd'Bv axovov 
ndoftoL yaXxoxoov6xa\ aft L7t7todd^ioLg 'EXaiiCtaig 
xal Mrjdav xXvxd (pvXa xal ol %£QLVUL8xdov6L 

[ISGGCCTCrjV 7tOTCC[l<A)V XOL KcCTtTtttdoXBLCCV ttQOVQCtV, 

70 TIovxov^ 'Iovdairjv xal oXrjv *A6iil\%i8a yaiav, 
ol <&QvyiY\v ivsfiovto xal ol IId[iq)vXov bSb&Xov, 
ol x bjov AlyvTtxov 6TU%vr]x6iiov ol re Kvor\vy\v^ 
ol x SQatrjv Ai$vr\v tpLXo%oi\kVLOv dficpsvB^iovxOj 
ol x 8% Av<5ovir\g ysvsrjg {iexadrj{iiOL f}6av. 

75 sd'vaa 6' ^Efioatcav xal otiog Gcpeag a^i(p€7ts Xaog, 
ol f x' IXaypv Kor\xr\v ixccx6{i7Co%Lv, ol xb ysvefrlrig 
'AoQccpLXTig xaXiovxo, fiafrvyXcoaGoL yeyacbxeg, 

d-867C€6LG)V CCLS6X0V tfffc yXcoGGrjg CCQBXaCOVy 

ag GcpLtiLV drtootpaxcog ddarj{iovsg laypv avSoBg — 
80 itd6r\g ydg xCbv cp&oyyog iTtadga^iBv avxvya yccLrjg, 

64 KScpccXfjQ (-fjg) SI. — 65 dida6x.ov Ope, PQS (sc. 6$£vog 54); 
didadmv X, ac. 0. — 66 yXco66ecov OQS; yX(o66obv LP. — sv<pga- 
dimv scripsi; acpga- OSl; adgavicov Lch 1. 1. (coll. 99 et met. 
77, 90). — tcmwov Q; 7Cvav6v P. — ftgovov OS. — 67 ayf SI; 
&\Hi QS. — post hunc versum ea, quae (incipiente folio 3 r ) habebat 
vlbg iiisio %axr\g &£og r\vda ngog {is 6v neXXsig' | r\\iaxi ngo6- 
cpdxco -acu iirjdav nXvxcc cpvXcc male ex met. 2, 13 sq. sumptaX 1 , 
delevitX 2 ; in eundem prooemii locum versus met. 2, 10 iihv yag 
usque ad 2, 26 ac deinceps met. 2, 1 — 14 cum titulo eius psalmi 
argumentoque inseruit S (fol. 6 V ): v. infra. — 68 urid&v (sic) 
usque ad 7tbgivaisxdov6L ir. X 2 . — lO'IovSalcov Band., m. — yair\v 
SI. — 73 d^icp' ivipovro Q. — 75 H&vscc <T LPS; -vw &' 0; 
-via ft' Q. — oaoL P. — 76 Ttka^ov SI; Qvaiov 0. — £xaroft- 
noXiv X 2 ss., PQ; -xoijltzvXov X 1 it., S; -xovnvXov 0. — oi xs 
ysvs&Xr\g SI, ir. X 2 ; aggafisg ^f)g P. — 77 om. L 1 P; add. X 2 
im. — %aXiovxo Band., m; -xai OL 2 QS. — ysycccbsg X 2 ; -ccoxsg 
Q. — 78 kfjg yXd)667}g P; kcclg (ialg X) yXd>66i]g (-jjg X 2 ir., Lch 2 
1 1.) OLQ; £cclg yXc*G6r\^ 6 sic S. — igtxdcov Band., m; oagi- 
ax&v P. — 79 &g PQ; ag X 2 ; & L x O; & S. — adafoovsg SI: 
SsdayyAoxsg Lch 1. 1. — 80 (pfroyycov m. 6 7tQO&8COQitt 

xal [ivd'cov &%dxov<5av scbv xaxd hslqclt' doovQrjg^ 
si6ox8v e6%axii]v dipoaodov tioxeavoio — , 
TtaQ&svLxfjg dXoysvxov e% dtdCv866i Xoy8ir\v\ 
xal yovov avToysvefrlov dxeo fiooxecnv v^ievaCcjv^ 
85 xal loyov sv XayovsGGi yvvalaug, via &soio, 
xal &sbv dvdoo^isri rtQocpavsvx' difrsvdst, [toQcpfi, 
xal fiooxbv aftavdxoio ^ix\v ysvsxrjoog syovxa* 
xal vsxvv sv V8XVB601 xccl ov ftavdxoio dausvxa, 
Sovoaxi r' ovxrj&svxa xal ovx el%avra 6idr[Q(p) 

90 IIV7][ICCTL r' SVVCC6d'8VTCC Xdl SXTtSOaGaVXa fieQS&QCOV 

itavxoirjv 'Aldao fiCijV, Ivtiavxd xs vexoovg 
xoioaviv\g 6xvysoolo italaiyevsog ftccvdtoio, 
xal ftebv sv d'vrjroig xal sv ovoavti) ay%i xoxfjog, 
avftqwitov ysya(bxa xal ov Xr\yovxa ftsolo, 
95 dXXd %aXivv66xoi6iv &Xsv66{isvov 6&svss66iv* 
&g \liv vitso vstpskr\g Lsofjg Ttdoog sldov lovxa 
ex yair\g, ysvsxrjv ds\ xbv ovx aitsovxa xoxrjog^ 
xvxXod'sv 8i6aLOvx8g, viteafiaGCrtg aXsysivx\g 

81 £ndxov6av h&v 0; -asv k&v PS, m; -asv s&v X, Band.; 
indyiovov (-xovasv im.) i&v Q; iicdnovas Xscog Lch 1. 1. — kcltcc 
SI; ficcxgd P. — 82 slaonsv SI; siaonsv X; slatxsv 0; an sfoixet' ? 

— ia%cctii}v Lch 1. 1.; -tiav L 2 Q; -rial OPS^X 1 ?). — atyog- 
goov d)7t8ccvoio Horn. U 399. — 83 TtaQ&svwriv 7cdXo%evTov Q it. 
(cr. im.). — ccXo%Xsvtov X. — adivsai S; -vaiat Q. — Xo%st\v 
0; Xo%ir\v PQS. • — 85 Xoyov SI, im. X 2 ; yovov X 1 it. (tonov 
Lch 2 340). — yvvcx.la.ig scripsi; -vuir\g pc. , Q ac.; -vccioig 
LPS, ac. 0, pc. Q; yvvainsog Band., m. — ola 0. — 86 om. 
P. — 7tQ0(pavEVTcc ipsvds'c X^S, cr. X 2 (Hilberg 20). — uoQcpfjs 
O. — 87 yevstfjoag S (X 1 ■■ ?). — 88 ftccvdroto da^vta SI, de quo 
dubitat Lch 2 1. 1. — 89 ovTrfosvri S; ovtcod'ivTL 0; ov xiftsvxa 
Band., m. — si%ccvri OS. — 90 nvrjiLata X. — svva^svta L^Q 
(cr. X 2 ); i6vsLCftevTa Band., m. — 92 noioccvLri 0. — 93 ccy%i- 
roTifjog X, Band., m. — 95 nulliv66T0i6iv X 1 (cr. X 2 ); itccliv- 
voGTotGi Q; it(xXivo6xoi6iv S. — iXsvcLiisvov 0. — cftsvisci S. 

— 96 Vdov 0. — 98 %vkX6&i 6' ci. Lch I. 1. — slccctovTsg P, 
Lch 1. 1. (coll. 104); sUtutovttai OLS {slcSc- Q). Ttgod'scagia 7 

(bv % ocpig ddgavecov iisqothdv voov fiitegoTtevGag 
100 ysvdakewv edifices d'scov Isld&oivro xai drrjg 

ua%lddog, 9j re iLctliGtcc Pqotcov 7t8Qi6ivaro (pvlov, 
uovvov d' cc&ccvccToio ftsov %B%aQoiaro TtCtitsi, 
visa xal ysvstriQa ybiyav xai tzvsv[icc (pasivbv 
siv evi xvdccLvovtsg dxsQiidvxoi6i IltTjGi. 
105 xovvexa di} xai yl(b66av "lr\ova — xal yd$ hxvypr\ 
ix 7taXayy\g d'soxsvxxog^ ivbg 8 9 s^gjqto X6%oio 
7tavroCr\ [iSQ07tr]lg 6{iov yXcod&r} xccl aoidrj — 
d&dvaxov fia<5ili]a TtolvXXixov v[ivo?toX£v6ai 
MaQXiavbg Tto&seGxsv, sycj ds ol v\vv6a j5ovXi]v 
110 Xqi6xov del ^coovra Xa%cov ejiccQcoybv doidfjg. 

99 avdQccvBcov S. — vomv S. — ijTCSQonsvaag P; vneQOitsv- 
aag LS (vnsQ07tsvad , s Band., m); v7t8Q07t£v68 0; vtctcs- Q. — 
100 ididcct-e fri-obv IzldfroivTO scripsi (cf. 102); XsXd&oivro (xsX- 
0) ftstiv £did<x& OQ\ Uldftrpxo #. idi&ct& LPS (ifilfiafr #. 
X8XdQ"r\vto Lch 1. 1.). — 101 iLcc%Xccddog L. — ?} tcciidXiara L 2 PS 
(-XXvarcc L 1 ). — 7C8QLOLvvaTo OLQS. — cpvXov OL*Q; cpvXcc 
L 1 PS. — 102 {tovov 0; povvov P. — Y.s%aQoLccxo OP; -qlocto 
L; -QTjccto QS. — 103 iieyccjv pc. X 2 ; {liycc S. — 104 slv slvl 
S: cf. met. 148,27. — ytvdaivvvTsg L, Band. — cctsq \idvxri6i 
0. — XiTfj6iv PS. — 105 Set (om. xca) P. — yXa>6a<xv Irjovcc 
(E. Rohde per litteras, Mommsen 275); yX. ir\6va L 2 Q; yX. l%6- 
vai S; yXa)6crjCiv xotvjjg P. — yccg om. O. — 106 £% 7tccXa%f\g 
0: cf. 24,12. — i^&gto, sed g pc. ' L*. — 107 Ttavroirj ^. 6. 
ylco6Cri v-u-l aoi8r\ scripsi (coll 110. 70,13. 74,5. 82, 12. al.); itav- 
zoir\ yb. 6. ncd yX(b66cc xal aoidr\ OLQS (ccvdrj P, (pdrj Lch 2 341), 
Band. , m ; tc. ft. o^iov XccXtr] ncci ccoidr\ Mommsen 1. 1. — 108 itoX- 
XvXXvtov 0: cf. 103, 71 sq. 145, 2 sq. — v[ivo7tOQSv<)Cu L 1 S (cr. 
L 2 ). — 109 TTofrteoxsv OPQ (Lch 1. 1.); nove- LS. — 110 au- 
Xmovta P. AI10A1NAP10Y 
META&PA2I2 TOY WAATHP02. 

a Aa$\$ ngoop^xov v.al §a6iXicog ptXog. 

b Hq&xov ava\ iitXhoa [ityccg Accvldog &st68v 
itvtvyiOLXi fts6itl£(ov tovtl piXog XiyvQov. 

2 

"Olfiuos, og rig avrjo dyoQYjv 6' ov vCdGst ccXltqcdv i 
ovd' irtl Sy\v 6trJQL%sv dxa6%dXov l%vog araQittii 
ovd' oXoalg edQr\6iv iye&ro Xv{iccvTrJQ(av, 
dXX' e%ev r\ifte(p XQccdcrjv aviiyoddpova fretiiicp 2 

6 fteGititiiov vvxtdg re xal y\\iaxa %t<5\ihv decdcov. 
£<56£tui old 7CSQ eovog icp' vSoYiXffii xsXev&oig s 

xaloiov dvxiXXov Gcpixeoov [leXirjdta xao%6v, De inscriptione operis primoque argumento v. praef. c. III. 

— T a habent Bv soli (dapld Ba, dccvld bcm); T h praebet P; 
om. SI: v. Lch 6 296 sq. — W 1, 1 Xftuog xig S. — ccvi]Q oGxig B. 

— ccvr]Q om. 0. — ayoguv S. — ccXltqgjv OL 1 , ss. Q\ -golg 
BCDEMNP, it. Q; dclXixgolg S. — bXfiiog ov ytsnogsvxca $v6- 
csfticov ivl povXj) substituunt Bv (cf. Lch 1. 1., Hilberg 11). — 
2 irt'Cdijv CD: cf. Apoll Rhod. 1,516.4,740. — ccxccad'dXov scripsi 
(cf. 111,22); -Xcov OSl; -Xcp ci. Band. (Lch 8 291 et 4 5); axdefrcc- 
Xov MN. — ovd' i%vog ioxrjgit-ev [gxtj- ci. Ritter 24] aXixgoxd- 
xol6l nsXevdoLg substituunt PBv. — 3 oXofjg (-fjg) SI. — icps^sxo 
OL*Q\ icpd- S; £<pl- SI. — 4 %a%£v 0. — 77 l&itp S; rfCd-toy (ss. 
6g) L*; Tj'Cd'icp (ss. oQ&ta)) Q. — ytgocdiri 0. — 6V{L<pgdd]yL0vcc 

ir. £*; -\lcovcl S. — cvv (pgdS^iova. thjfuS 0. — 6 icp i 2 ; vcp 
OBQB. — v$Q7iXj}6t, L*Q (cf. 106,67); -Xolci SI (-Xolciv S ac). 

— 7 kvxiXXnv OBS (ac. DE?). ? W 9 

rivsxecjg (pvXXoiGiv ccxslq€x6{ioi6l xa&TqXog' 
ndvxd di l&vvoixo xaxa %osog, 066a xsXsGGoi. 
10 ov xoloi yeydccGiv atcc6d , aXoL, ov vv xi xoloi^ 4 

aXXd xovsi IxeXoi, xrjv qcc %&ovbg (bled arjxrjg. 
xovvexsv elg xqiGiv ov itox ava6xv\6ovxai aXslxai 5 

Ovd' UQ CC[lCCQXLVOOl TCivvxcbv ^ovXfj6i diXCClCQV, 

ovvsxev evayecov fia6iXavg 6Sbv oiSe dixaieov s 

15 avxao ccuccqxlvocqv 6Xor\ xoifiog auv oXelxcu. 

? (2) 

'E7CiyQccq)fjg 6 tpaX^ibg svge&ri <5i'%a, 
TjvaiiEVog ds xolg tcccq' *E(tgai(ov 6xl%oig' 
aXX 3 aids dsvxsgsvce dccvldov ngoxoig, 
inel nag 9 avxolg slvaxog Xfiaxat dl%a. 

Titptf v%SQ07cXlriv xeveocpoova Gvvdsxo (pvXcc; 1 

8 dirivexi&s M; vcoXsueag PRv (yg' rjvsxe'cQg ss. P). — bnzi- 
qsx6iloi6i xs d'dXXov PRv (yg' xs&r\X6g ss. P). — 9 xsXso6oi 0; 
-est, BL*PQRv: xsXeeas CDEMN. — 10 ysydccaiv DL*v, ac. S, 
pc. P; -CC66LV CEMNR, ac. P, pc. S; yey6vcc6iv OBQ. — ov 
(ov) vv xi X 2 , pc. MN*; oti (ov) vv xoi OBCDEQS, ac. MN 1 ; 
ov vv ys P; ov Ttoxe Rv. — xoloi SI, ss. Q; xoiol si6lv 0; xol- 
6iv DES, it. Q. — 11 hovolb 0; v.ovlr\ B. — g>Xs6' svrjx'Cg S. 

— 12 ovvskev Bitter 11. — ovdeizox' Rv. — avcccxrJ6ovxcu P, it. 
X 2 (Ritter 1. 1.); -crrjaovt' OBCBEMNS; -6xr\6aivxo X 2 ss.; 

ccv av(i2b8.)6xr)OC£ivxo Q; kv6x7\covxai Rv. — ccXeixcu E; &Xff- 
xcli MN 2 ; uXi\xai CN 1 . — 13 diiagxivriv S; upagxaXol X 2 (ex 
2). — 14 om. 0. — bdbv SI (ut £); ndxov PRv. — 15 om. 0. 

— dXo&v CDMN — oXmv xglxog S. — xovvsua dv6xrjva)v ysvsi] 
7igoft£XvtLvog oXslxcu substituunt BPRv. 

T 2, 1—4 add. 00*L 2 PQRS*v (de siglis v. praef. c. Ill); 
om. CDEMNS". — 1 om. 0. -— 2 rjvcoiitvog 0*; fjfwo- S*. — 
xolg SI; xov S*. — kflgaicov 00*Q; -ccloig SI. — 3 ccXX' &*f 
L*QS*; ScXX' &fc 00*P; &U' cog df Rob; dXXcog 6*h c; kXV 
<p£s v*. — 4 sivaxog (si- X 2 ) xn&xca di%cc L 2 Q; eivaxog (om. S*) 
xiyiaxai dl%a 00* S*; xisxai xavxr\g 8i%oc PRv. — ^ 2,1 rtW 
vnsQ nXvr\v S". — xitcxs (inxs S*) \iiya cpgvat-ctv ivl (tpgvd^a- 
pev S*) 7tganids66i (-S61 S*) xsvijciv (-r>6i O, -ol6iv IJ ac.) sub- 
stituunt 0>L*QS*. 10 f (2) 

xal yair\g patiiXrjsg aolMo&rjGccv hotpot 2 

xat (jtpscov rjy&Qe&ovxo dt%a67t6kot etg ev lovxeg 
a&ccvdxov xaxivavxa dsov xaxivavxd xs %qi6xov. 
5 deGpovg ytlv 67td6o{iav, £,vyods6ucc dh qC^o^isv avxcbv. 3 
ovodviog vaexrjg xstvcov \xs\ ysldtiGsxcct [yfiotv] \ 

xai acpsag dftdvuxog pcc6tkevg ysX6&v 6vo6atxo. 
xqiiog a\k£Cki%a Jta6t xoxsaodfisvog xaxode%£t 5 

xal %6Xov d^i7tvsi(ov itQUTttdcov 6vyb%avxag dxv^et. 
10 [xovd y vtco] ply ydo iyco fiaatksvg Ttavvxegxaxog e6xr}v 6 
fiovldg d&ocvdxoto dtayyiklcov ytvsrfJQog 

2 yccir\g SI; [isydXoi MN, pc. C. — s'&vEd xs t-sv6Xs7ixcc xcci 
Xaol cpv6iocovxsg ispy\a- S* ac.) substituunt 0*L 2 QS*. — 3 tjsqs- 
ftovxo S" . — ao%ovxsg xs yccir}g (ysr\g cr. Q) -accl (om. 0*S*) 
fia6iXf}sg inrjlvftov (-fjXd'ov S*, -rj&ov Q) &$8r\v (&g- L 2 ) sub- 
stituunt 0*L 2 QS*. — 4 &8ov £" (Lch 4 6); om. SI. — xs om. 
CMN. — TCa^oc6i%f]og hov xs (xs L 2 ) %axd %ql6xoio fteoio sub- 
stituunt 00*L 2 PQBS*v. — 5 (tyoitev OCDEMNPBv; (Lfcc 
S". — if-SQSovzsg (xsg a m. 1 om. ss. m. rec. 0*) vrtsovocc qt\- 
Izsiv diai/Lia. Soviet substituunt 0*L 2 QS* (an voluerunt grit-sir 
i^sgsorxsg VTcigrocc 8. 8. ?). — 6 ovgdnog ra.ixr\g usivcov ysXd- 
csxai S" (cf. 88,11), quod supplevi; vij)i^sdcov &sbg ovgarofrsv 
<f iysXoiaas (8s ysX- CDEMNS*, 8' iyslaGsr Z 2 , 8s ysXccas Q, 
8sysluos 0*, quod m. rec. in 8' £ysXcc66sv cr.) xov68s SI. — 7 nccl 
6cp^ag ctftdruxog $cc6iXsvg ysXocor bvccgxo S'\ quod correxi; ifacfrs- 
qi£(qv (££ aft- CD EN, ac. M; cc&- L 2 ) t av frujtr^ptWr' dcpga- 
8iorxag SI: v. Lch 4 6. Hilberg 167. — 8 a\isiXr\%a S" ac. — 8r\ 
rots u,r)vi8t (rots iirjv'C m. 1, xox' iv prividi cr. m. rec. 0*; tors \ir\- 
vids S*) tcqocXuXscov (-Kcdeav Q) ucnta rota (toig S*) 7tQ07ts^tjJSi 
substituunt 0*L 2 QS* (an voluerunt di] rots 7CQ06XaXsav Ttccud 
tirjvidi xolcv 7ZQ.T). — 9 d^ntvsicov Ov\ d^iiivvcov CDEMNPS"; 
ati7tv<i)(Dv Bv* (sed v. Lobeck 7 25). — ccrd^si m (cr. m*). — iv 
8b koto) Pqlccqm xaQ$r\6sxai ccaraxsovrag substituunt 0*L 2 QS*. 
— 10 om. flf"; — xov8' vitb supplevi ceterum in versibus 10 — 20 
constituendis codicis S auctoritatem secutus. — co pcc6iXsv ncc- 
vvnigxaxs 105, 96. — ^6xr\v scripsi; i6xl S. — avxbg 8' (-6g p 
vel -bg ft' 00*CDEMNPBS*v) 7]ys[iovficc %axi6xr\6sv u' (-6sv 
x OCDEMNPBv, -6s x m. 1 0*, -6a x m. rec. 0*, -csv S*) 
impfoug (inl $r\- L 2 ) substituunt SI. — 11 om. S". — Sictyys- 
X(ov S. — dyyhx&v (-sXav 0*MS, ac. B; -iXXtiv L 2 Q) paciXi}og 
icpsxiiijv ovqccvLolo substituunt SI hoc versu post seq. posito. C (2) 11 

ovosog d%Qdvxoio, xo tvsq Utcbvog dxovso. 
ccd-ccvcctog fia6ilsvg [is cpCXw TtooGcpftsY^axo uv&<p' ,7 
v rjuer£Qog %dig s66l, xsxov ds <5s GYftisooV ccvxog. 
15 diteo drj tcccq s^isv^ xXfjoov ds too s&vscc Scotim 8 

xccl 6so xoiQccvCrjg aitiav xlvxd itsioaxa yaix\g^ 
ocpoa 6idr\4)sicp GxrptxQG) tiysccg lepi voiisvoig 9 

6%SV0g OJCCOg %SQCC[lfJ0g V7tSQ[l£VSG)g tt[lCCd , VVG)V. i ' < ' 

dlk' ays vvv %vvloixs, ccqlGxotcovol (3a6iXr]sg' 10 12 om. S". — svayh ngbg (iv 00*CDEMNPRS*v) oqsl 
Zi&vog £<p (i& Q) iisyaXL£cav (-Xri£<ov) substituant SI: v. Ritter 29, 
Rzach 8 335. — 13 om. S". — vlbg (vlg 0, vltg 0*, cr. m. rec.) 
ipsio (i^iolo 00*L 2 S*v, ifiol 6 R), itaxr^g &sbg r\vda (t]vda OQ*) 
ngog ps (ngog (is om. 0*), iteXsig av (sic v, av itsXsig 00*L 2 QR, 
av TtsXXsig CDEMNPS*) substituunt SI. — 14 i6ci scripsi; iaxl 
S. — r\\iaxi itQOGcpccTGi avxog (?' {-bg m. 1, -6g (?' cr. m. rec. 0*) 
svdoy,ir\g aitoysvv&v (-ysvvio L 2 Q) substituunt 00*L 2 Q; r^iaxi 
drj 68 7CQ06<patG) svdoy.lr\6a (-r}6a M) ysvio&ai CDEMN; r^Laxi 
ngoccpaxa ceteris omissis $*, sed r\xoi avxoog svdoniriGa itoys- 
v&v sic S" ; r\\iaxi TtgoCcpdxcp avxog a' (-bg PR) svdo%Lri6a ys- 
vs6frai PRo (varia tentarunt Ritter 8, Lch 4 7). — 15 dl£so fihv 
L, im. Q; drjgso phv S. — Xi66so \isv (-so psv v), Xd%og (m. rec. 
cr. ex Xd%ovg 0*) ocpga Xdfir\6i (ir. D, -rjg av PRv, -rig ye LQ) 
dMvxog Vfrvr} pov (poi 00*CDEMNS") substituunt SI: v. Ritter 
12 sq. 23, Lch 4 7, Rzach 2 65. — 16 %Xvxk itsigaxa yair\g 9, 15 
(cf. Horn. E 200), saepius. — v.al xs Y.axaa%sair\v (%ax' da%- #'', 
%axaa%sLr\v m) aov (aov CD/;, aio Lch 1. 1.) nsigaxa Ttdvd"' vnb 
(vtco ES") \iy\vr\v (\lsvx\v S") substituunt SI. — 17 aidrigto) S. 
— l(pLvo^svco6 #, quod correxi. — 6iSr\Qa (-gcc S") d' ivl Qafidca 
xov6d' (xovg d' S") i&sir} (-r}g #") f}ccxrJ68ig (^7\lo^axfi6sig S"j 
substituunt 06 y// ; GidriQa d' ivl gafidcp xovcd' av iirilo(loxr}6rig L 2 Q; 
<Sidr}Qu #' ivl Qd($d<p xovg 66 (xov6ds m) ys {Lr\lo§oxr\6sig CDE 
MNRv, gdfidco slvl 6i$r\ga xovg di ys uriXofioxrjCsig P: v. Ritter 8, 
Hilberg 12, Lch 1. 1. — 18 om. OS". — a^iad'rivmv S. — tcccl 
xsg<ziif}og 6Ksvr\ i]vxs inxgitysiccg substituunt CDEMN, 7]vx' 
(svxs Q) ay y sec avvxgltpsig acpsag i% nsgdpoio L' 2 Q; %al %sga- 
pijog 6y.svr\ 7]vxs 6vvxgltysiag Rv; ftgav6sig d 3 avxovg 6ksvt\ -9*' 
(bg y,sgap,f\og anovxag P: v. Ritter 9 (Koeehly ib.), Scheindler 1 
905, Hilberg 111, Lch 1. 1. — Id aXXd ys vvv t-avtog xs sic S, 
quod correxi (cf. 100, 2. 88, 55). — xf^iog d 9 ol (taaiXijsg icpr\- 
psgl&v (icpr}vs- S") avvirjxs (-ir\xs DELPQS" v*, pc. 0, -ir\xai 
ac. 0, -ioixs m*). 12 / (3) 

20 itaidav&rixa dh xdvxag, 0601 xotinrjxoQag cdrjg. 
Said ix '8, dovko6vvrjg da xagdaGaxa yd.Q\mxi Salvia 
xaC ol dydkkaG&e xqo{1£q?i (poavl xaotyiv ikovxag. 
kd&6% :> ovv Gocpirjg, tvee yLX\ note %&6axui a66rjv, 
avdafieog d' apec itdvxag dnoooaiGaia xakav&ov. 

25 avxa from? (ployoavxu voov (3aov&vtiov eyaior], 
Ttdvrag ap olfiioC al6i Ttaitoiftoxag alav arf avxa. 

y (B) 

decvidov Xiyvgbv xgixaxov peXog, rivLxa cpsvycov 
vlbv ]i(}e66dX(oiiov £7}v line xoigavog £dQ7}v. 

dv<5\L8vaag x( xoaolda TtaQLitlri^ovaiv aualo^ 
nokkol 8' ayQo^iavoC uot dvdoGioi uvxicpaoovxcci 
ov xivd iioi ipv%'fj d , aod'av fidfovxag dacdyiqv. 20 nccid svfrriTcci S. — ccibg S. — ita.i$£vd , r\X£ %al ol ngaxiov- 
xsg (-xsaovxsg S") vn ovgccvbv (ovgav S", ovgavov L) &iigr\g 
substituunt SI. — 21 dovXa6vv7\g S, ac. OS". — <?£ xsQcc66<xvca 
S; ds xsgd6cczs ds S"; df nsgd6ccx8 CDELMN. — %dgpaxi 
dslpa S; xdg^ccCL dsT(ia SI; dsL{iccxcc %dgiLr\ 0; dsipaxi %dgiicc PQ. 

— 22 ccydXXs6d'cci ES" ac. — 23 Xd^s6d' 9 ovv SI (sed o ir. J J); 
Xd^s6d's y' ovv S" ; Ad&cd's S; Xdfecd'' ovv Xd^s6d , s (ovv era- 
sum) 0. — \lt\ nozs LS; pi] SI. — pi] nsgixdxssxcci Scheindler 1 
907. — imtetai 1 L 2 S; -6r]xai 3 SI; -66r]xca R. — ic6rjv LPS; 
§66i]v Q; i6rjv S"; xvgiog 0; 6 i66r]v Bv; vppsv CD EN 1 
(Cv ss. N 2 ); tippsv (tv ss.) M. — 24 a6eftiog S. — ape S". — 
ndvxeg 0. — xsXevfrovg CD EN 1 (cr. N*). — 25 cpXoyiovxa Q : 
cpXoybv ivxec S. — iysigy (-tj) PQRSv, pc L; -gsi CDEMN; 
-gsw S"; ayslgr] 0. — 26 apec S" ; ? V sic S. — 6X§'Col6'C it. 0. 

— alhv om. CDEMN 0. — uvxti CDEMNSS", it. L; ccvxov 
OPQRv, ss. L. 

T 3, 1 Xiyvgbv 0, pc. P; Xiygbv L; Xvygbv CDEMQBSv. 

— 2 vlv 0. — ccflsacdXcQUOV OQ; &(Je6d- S, pc. Z, 2 ; cc§saaX(h- 
viov C X E (&f}s6CccXd)V8iov cr. C 2 ); -Xco'Cov D; -Xoveiov JB, ac. M\ 
ap866aX6vsiov Pv, pc. M. — ^3,1 vaiisvhg S, cuius rubricator 
initialem litteram pingere saepissime neglexit. — nsginXri&ovGi 
Q; -dove' 0. — ipslo 0; ipolo SI. — 2 iygopivoi L; aygopsvol 
O. — dvxicpigovxi S; -xo 0; avxscpegovxo P. — 3 poi SI; psv 
ci. Lch 4 8. <*' W 13 

dk?' £[ie&£v, fia6ikev, 6v dirjvaxeGDg itooyLail^oig 4 
5 xvdog £[ibv yeyacog X8yakr\v #•' v%SQav%sct rsv%(ov. 

xixkrj6x(D fioocov, 6 S 9 a% ovgeog exkvev ccyvov. 5 

avtbg £xoi[irj&rjv, xard <T s6%8 \is vrjdv{iog vitvog* 6 
dv <T sGtrjv, or' s^irjg ficctiikavg dv&e%8Tca dkxfjg. 

ov Ttore [ivQiddag Xa&v Tceyoprjiievog stqv, 7 

10 OL XS US XVXk(DOVt€g 87tl$oi6lx>6lV 6{lCCQTfj. 

eyoto xal {is cda, TtawTteoTccrs Gcoxso 8{ielo, s 

Zxn 6v \iev 6v^i7tavrag a keg xeveav%eag ex&Qovg, 
ccvtdo cc[ic(qtlv6cov okoovg ^vvea'^ag odovrccg. 
6elo (puog, fiu6ikev, Geo % evkoyirjv tioqs kati5. 9 

<T(4) 

Tetgatog in fisXecov davidov tyaXjibg hvx&ri. l 

EvdixCrjg e^ie^ev ftebg exkvev ev£,a{ievoLO, 2 

4 $a6iXsv 6v SI, cum yg M im. ; -Xevg 6v 0; -Xev6i C, it. 
M. — itgoyba%l£oig SI; -^£tff Lch 1.1. — 5 ysyacbg SI, cum yg' 
P ss ; ysyovcog OQRv, it. P. — HS(paXi]v (om. ft') PBv. — vxsg- 
av%ia Lch 1. 1. (coll. 12); viteg av%evcc PBv; vitb av- SI; bit 
ccv- 0. — tsv%cqv SI, pc. L 2 ; om. 0; tbv%ov DEL x S. — 6 xv- 
x/Lr)tfxc» LQ; xiKXTjCttav OS. — fiodcov Q ac. — ogovg O 1 , cr. 
O 8 . — ZxXvasv DELS. — 7 ds6%s CS. — vsgdvpog S. — 8 eovriv 
0; E6Tiv Qm. — 6V pc. O 3 ; or' C. — 9 Xativ pc L; p&v 8. 

— 10 ol xf [is 0; at xe (s. xs) [is SI; aXv.i\Ls CM (ot, im. M). 

— xvxXa>ovTsg SI, pc. CQ (v. Lobeck 7 214); -oooovtsg Q ac; 
-ocovtsg ODEM. — o^agrfj MQm; -xf\ SI, it. 0; -xslv ss. 0; 
om. P. — 11 aygso 0\ cr. O 3 . — 6da> SI (v. Lobeck 6 488); 
Gaa M; odtoaov OQ. — navvnegrats 0; vnegtars Q. — i^islo 
L; vpsZo S; i^ioto SI. — 12 psv SI; [is sv S. — itdvrag M. — 
xsveavftsag OL 2 Q, pc. P; -av%sag L 1 ; -av%svag It, ac. P; -av- 
%svag v; xsv£av%ag S; xsveocpgovag CD EM. — i%g&ovg sic 
ir. — 13 avtdg 0, quod rubricator in svtdg cr. — 6vvea£ag SI: 
sed cf. 57, 12. 59,4. al. — 14 Colo <p. M. — ceov re S. — sv- 

Xoyir\v Q. 

T 4 thagtog L r M (cr. Z 2 ). — ^aX^bg od* it. B. — ^4,1 
sv§iY.Lr\g LQcv* (vS- S); sv&vd MiT\g 0; svdoy.Lr\g Slv. — ftebg 
om. S. — sv^a^vo) 0. 14 <r (4) 

<5xeLV0[iav<p <T evQvve, &o(og d' ditdlaXxev avix\v. 
ZXa&i xal uev, ava^ eitixexXv&i ev%G)Xd(ov. 
avegeg^ tfe xt xo6ov xQecpexe (3aQV7trjiiova frv[i6v, 
5 elg xt cpCXrjv [laxtrjv xal tyevdea itdvxa xt&sti&e- 
cog d' oGlov tpQa^eo&e, ava% bv eq>rjvev ayr^xov 
avxbg eitovQavi6g [iev ava% fioocovxog axovtioi. 
lifjvcg axaG&aHrig HQocpeQeGxegrj v\l\li xexv%&G)'' 
(pQ&£ ) e6& ev Xe%ee<56i cptXov [ieXed7][iaxa &v{iov. 

10 eXitlg ouov xal &v[ia dtxrjg $a6iXr\a ysQaiQoi. 
TtoXXot (pa6i m „xtg a\i\jLi tpeQetifiiov bXfiov OQe^ev;^ 
afiiiL xey\g xexpaQ %qv<5s6v 6eo cpeyyog OTtcjTtijg. 
£V(pQ06vvr]v xQadit} dwQtf6(xo itaoav e^ieto' 
ex Glxov yXvxsQoto xal ex Xafrixydeog olvoxi 

15 ex xe (peQe^cooio (3trjg eTcXiq^ev eXatov. 2 y.tBivo\Livcp {% minio pictum) 0; 6tslvcq- DE; atsivo^vov 
Bitter 28 — svgvvs Lch 4 3 (coll. 17,80. 117,10 et 2?), etiam 
de £nd%ov6s monens; insxXvs SI (ex 1 vel 3?); iitsXvGs Ritter 
1. 1. (inXdrvvs Koechly ib.). — cntdXaX% OQ. — 3 £niY.£%Xvffri 
sv%coXd<Qv Bv (cf. Ritter 15); iitiylvfti sv- OL x Sl; sv%(oXdcov 
{-aicov Q) sitivlvfti L 2 Q. — 4 £g tL SI; £6x1 S: item 5. — tqs- 
gpsrs fiagvit. SI (cf. 104,7. 90,2. Ritter 29. Rzach 3 328); tqs- 
yh6&' ccgm. PB (v. Lch 5 300). — 5 zlfti-odai OD ac, S. — 
6 u>g L 2 Q; n&g L 1 Sl. — <pgd£scd , cci Q. — ov h'cprjvsv Bv; £vs- 
(pTjvsv L; dit£tpr\vsv Q; syr\vsv vel -rjvsv SI. — 7 inovgdviog 
0; £it ov- L. — poocovTog OPQBv, im. L 2 ; £v£cpr\vsv L 1 (ex 
6); $cprivev S; cpcDvfjg CDEM. — anovcoi SI; -6si (cf. 10); 
£ita%ov6oi CDEM. — 8 Ttgocpsgsaxsgcc P. — vu^i vel v- SI, ir. 
L 2 ; vftlri CDEM. — 9 (pgd&c&e £v 0. — 10 ^aadfj S. — ys- 
galgsi OP. — 12 tsijg rix^iag L; ts (s. ts) T&uccg CDEMPQS; 
xs x£yi^iccgxo 0; xs (s. ts) T^x^Kxg to Bv (v. Hilberg 111); ts%- 
palgoiTo Ritter 11. 23; ds Tix^agxov Scheindler 2 437. — %gv- 
GSiovPQ. — 13 Kgadlr}vDEMS', %agdlr\ Q. — dcogrJ6ao OPQBv; 
-aco SI (-6G) M). — ndvTcc (ss. yg' it&6av) P. — i^iolo 0, ac. Q. 
— 15 (pegaoio S, cnin signo corruptelae CM; om. in lacuna 
DE. — iiiiXriG&Ev OS, ss. Q (Mommsen 270); -frai Q it.; litXr r 
6ev SI; hii7tXr}6sv (sv ex ag cr. ?) L. 8 (5) 15 

ccVev ev eiorjvri xaxake\o\iai vtcvov a^iekycov^ 9 

ovvexev elTCcoQf] k u£, [iccxcco, xal povvov egeCdeig* 

e (5) 

Tfjg xXriQovoiiov6r}s TtiimxQv slg relog iiiXog l 

Aavldog rjXdXagsv svcprjiico j3o$. 

!Mv&(dv ruiexeotov, TrawTteoxaxe, xexkvd-t^ 7toi[irjv 7 2 
avdfis pev %vveg hxa, aor\v d' eTtideoxeo (p(Dvf}g^ 3 
avxbg &va%, ftebg cwro£ # eyco 6e 6e li66o\iai alei. 
rtfiexeorjg fjcb&ev, ccvcct,, e<5axov6ecti ccvdrjg' 4 

5 it, rjovg ttvayavdct 7CccQ€66o[iav(p TCQOcpaveliqg, 
ovvexev a^nlaxiriv e&eXov ftebg ov %ox > £rv%&r]g 5 
ovde rig evvaexr\g Ttaoa Ool xaxo\Lr\yavog e6xai 
ovde xerjg afte^x itixog b^e6xiog e66ex bitcoit^g, 6 

eoyaxivag e6xv%ag ahxooGvvrjg a\ia rtcivxccg, 
10 yXd)66rjg ijjevdakerjg oXexijQ ev Ttatfiv exv%d"r]g' 7 

e%&aioei doloevxa xal avdgocpovov ftebg avdocc. 
avxao eya Geo deduce xeti {iexeXev60{iai olxxcd, 8 

dev^ialiog de tie&ev xa&aobv noo^nxv^oybai iqov. 16 ailv ci. Lch 1. 1. (coll. 18, 19 cum Z); slg U &, im. L 2 
(defend. Mommsen 1. 1.); xal slg Iv Q; sig bv L 1 ; olg 0. — iv 

om. CDEM. — 17 ovvexev S; ovvs% OCDE; ovvek' Q (o#- 
M); ovvEY.cc L; ovvsn in' PBv. — iosidsi CM. 

T 5, 1 rfjg nlr\QOvoiLOV6r\g L 1 ^; tfjg xXriQOvoiio6vvrig 0; yXt\- 
Qovo\LOv67\g L 2 Q; xlfjgov Xafiov6r\g Bv. — 7cey.\m%ov (cr. im.) Q; 
Ttinxov C. — piXog om. it., eras. im. 8. — 2 §oa B. — W 5, 1 
itoi\iiv abc; itoiprjv 7toi[idv &*c*. — 2 fcvvsg coxa &, im. M\ 
&vsg co CDE, it. M; #>v' & L'S (xa add. £*). — fik 0; om. 
S. — iTCMs'Qdso L8. — 3 &va% avrbg &sbg i, L 1 (cr. X 2 ); &Eog 
avrbg dva% i. 8. — 4 om. it., add. im. 0. — e6ax.ov6Eat, L; eIc- 
CDEM; i6axov6Etai 0; i6a- PQB; ina- v; Ei6ay.ov6r\rai 8. — 
6 ovvsx 0\ -xa cr. O 3 . — 7 ivva£Z7]g Q; -Ez'Cg S ac. — 8 afti- 
ti'Ctog ex -^r\tog cr. 0. — 6 tLsytcrog Q. — oacsr' M, pc. C. — 
10 6iio1et7jq S. — 11 ix&aiooi, abm. — avdobv (ex -&v cr.) cpovov 
D. — 12 ofoco pc. 0, ac. Q. — 13 dsinaUcog CDELMS. — xa#a- 

Q&V M, pC. C. 7tQ067tTLt-0tiaL LS; 7CQ07CTV- PBd. IqGOV CM. 16 •' (5) 

Y\yY\(5ai6 [is 6elo dixuio6vvr\ %doiv ty%Q(bv^ 9 

15 ri^iarsQtjv d' ifrvvov in 0[i[ia6i 6ol6iv ccxclqjiov 

ov yao aXri%'£iriv not' iitl 6xo^iaxog cpooiovai' 10 

xcbvds fiaovtflloi XQccdlai yeydccGt yidxcatti, 
XavxccvCrj $* otyftivxi xdcpw 7tavo[iou6g s6xl 
xal yXcb<56tti doleoolGcv del ^is^isXijaxo {iv&oig. 
20 xqlvov, avoi%' fiovXecov de xaxcbv ano ndyyy itaGoiev 11 
rjdi xccxd TtXrj&vv Gcpsxeocov %dgiv d^iJtXaxid(Dv 
xxrfiiog e^eXdoivxo X£r\v eos&ovxeg iocorfv. 
aol iisv S7t£v%6yLsvoi. fiaGiXev, x£%aooiaxo Ttdvxsg* 12 
xelvoi iisv xe%dQOLVxo, <5v d' olxY\6Biag iv avxolg. 
25 6ol d' aycc7tat ) 6iiEv 01 xbov ovvojicc xavyrfiovxui, 

orrt 8ixaio6vvr\g VTtocpYJxooa yaxcc ysoccCosig. is 

rjueag £6xecpdvco6ccg ax 9 svdoxCrjg xXvxp oitkcp. H rjyrjaavo pe 6slo Lch 4 4; Oslo fie (ex jiai cr. E) i\yr\6aio 
SI; 6slopcci 7]yri6cao S; 6sio (s. -o) ps (ex fihv cr. Q) T\yr\6aivo 
PQRv; 6sZo 86 p' i\yr\6aivo Yolkmann 34 (Scheindler 1 907). — 
dwaio6vv\} Lch 1. 1. ; -vr\ SI; -vr\v 0. — 15 rj^svsgriv (ex -ov cr. 
L 2 ) 51, cum yg M im.; raisvsgov CDES, it. M. — d' LQ; om. 
SI. — 6tnicc6i 6ol6 t,v] v. Mommsen 727. — 16 7covs 0. — cp£oov6i 
S. — 17 r&vfe LOPQRv; v&v SI SI. — ^agvtr\Xai CDELMS. 

— ysyda6v scripsi (coll. 1,10. 11,13. al.); yayovcc6i (-a66i PR) 
SI. — iLatcuoi Q. — 18 Xavnavir\ O l Sl (lev- O 2 ); -vir] L 2 ; -vlr\g 
CDE&MS. — ol%a>vvi Q. — itavo\ioiiog 0; nagopouog (s. -og) 
SI; -jtccgo^OLog S. — Id yX6a66av L l Sl, it. M; yX6b66aig 0; yXa>6- 
6aig PQR, ss. L 2 , im. M. — doXegj}6iv OR; -gol P. — cclhv 
P — fts/xefojaro] v. Nauck 4 163. — iLv&oig OQv, ss. L 2 ; po- 
%&oig L 1 Sl; iiox^^oig sic (im. yg' {iv&og) M; pv&oi PR. — 
20 crnb SI (oc7CO Q). — its6oir\6cLv 0. — 21 i)dh CDEM; sv (sv 
S) Ss LS; iv de OQ; %ai xs PRv. — 6<pst£gr\v Q. — a\LTiktt.%Lu 
S. — 22 i&XdoivTO L*Sl (i om. S); i^aXioivro OQ, ss. X 2 — 
Tsov S. — igi&ovxo 0. — £ga>' sic 8. — 23 *.£%agiogcito sic S. 

— Ttdvtcc L\ cr. L*. — 24 'nolvoi L — xdgoivxo R ac. — 
25 6ol (6oi) ss. L*Q; ol SI. — aitayat- Q ac. — 26 ysyaigeig 
SI; -goig Rv. — 27 &ts CDEMS. — svdo%lr\g Ov, cum yg' M 
im. ; -oy,lr\v Q; -mLrig &• — kXvtg) onXco pc. L 2 Q: vlvrov onXov 
(ova S) SI, ac. E X Q,. s' (6) 17 

s'(6) 

r/ E"/iTov avcci; yL£Xh66i cpiXoig davidog aei68 l 

(islliXov 6ydodrr\g ajiqpi [isXog XiyvQOV. 

Mij [is rsbg (3aQV[iYivig, dxv\oat£, &v[ibg £lsy%rj 2 
[irjSs [is itcudsv6sis tsi\ Ttolv&dvvog boy% 
dkk' dfoyrj7tsMr]v, (3a6iksv, sXsrj6ov S[islo. 3 

S660 [ioi Ivjtijq, taodypv 8 s [isv o6tscc %av6ov 
5 xal i\>v%r\v, r\ TtokXbv dtv^o[isvrj dsdovrjtcu. 4 

xal 6v, [idxao, xots&v eicog %6ts [iTjviv ds\sig\ 
Xv6ov i[iov, [ista&slg ziootsoov x6tov^ fjtoo dvdyxrjg' b 
Qveo, 2tcc[iPcc6Ll£v, [i sXsrjtvog slvsxa 6slo' 
tig ydo S7ti[iV7]6atro 6s&sv ftavdrouo nsdqd'sCg; 6 

10 tig Ss toi slv Ididao (}oy\v svcprj[iov dv6oa; 

e[i7td ys [ii\v s[ioyr}6a Ttsol 6tova%r\6iv s'[i?j6iv, 7 

aiet [isv xatd vvxta 6a6cpQova lixtQa Ios66cj, 
ddxgv6iv rjix£tsQ0i6iv svrjscc 8s'[ivia tsy^co. 
uflvig S7ti$oL6a6a surjv xkovss6xsv oftGmriv, 8 

15 yrjQccXeog ysvoariv [istd 6v6[isvss66iv i[iol6iv. 

ioyativai, %dt ) s6&E, dtcc6&ak(rjg dXsysivfjg, 9 T 6, 1 cpiXoLOL Ra. — dccvidov CDEL X M (cr. I/ 2 ). — 2 jm- 
Xi%iov 0. — [isXog SI; piaov 0. — W 6, 1 ps SI] rs Q. — 01x77- 
gccrt P, im. v; -arog P it. , SI. — 2 n,r\d£ PS; iii] d£ SI; ^irjts 

0. — pus om 0. — Ts]r] pc. Z 2 . — 3 bXiynthXiy\tis Q — 4 ft]ot 
ir. L*. — r} T1 )Q DE; jjxrriQ Q. — it&av Q — 5 7) pro 7} DE. 

— ds86vr\tav SI, im. X 2 ; itbQpoQr\rai DEL X MS. — 6 gag 0. — 
a^sig Q. — 7 %6nov (om. r\xoq) 0. — 8 qvso L* im , Q ss.; 
gvaso (s. -6so) JL 1 ^ it., SI: cf. 21,41. 30, 36. 68,30. al. Lobeck 6 
488. — 7tccLL§cc6tXsv OL*QRv; ^aaXsv L X S; (isv (IcxgiXbv DEMP. 

— [i LS; om. SI: v. Ritter 13. — 9 rig yag L x Sl; tig bg 0, 
cum yq' ss. P; rig y' og Q, im. L*. — havdroio SI (cf. Horn. 
d 380); -rov S; -ra DEM {i6(og Xsiitsi ys M im). — 10 avccti 
DEL MS; &si6cci PQRv; asiasi 0. — 11 CTovcc%fj afj S. — ifiyai> 
DEM; i[iol6iv S. — 12 aa6cpQo Q. — Xo^aao) OQ, pc. S (Xto- 
ac); X6s6(o L; Xoevoco SI. — 14 oXhaxsv Q (cr. im.). 

Apolinarius ed. Lxidwich. 2 is r w 

ovvsxd [isv xkccv&{iolo por]g sfibg sxAvev i66rjv 
ccvdrjg i^isx sqcdv frebg zxkvsv ev%cqXucov, 10 

v&LTSQrjv v7tsdsxxo &sbg TtavvnsQxaxog tvyr\v. 
20 al6%og §v6{lev£866iv £{iolg xdQa%6g xs XEXvyfom, n 

coxa l aa2 , aiGyyvoivxo iiexatiXQStp&zvxsg 07tL66a). 

S' (7) 
Xov6l itdgog AavWov i(pvfigL6sv, avtdg 6 [ispcpd'eig l 
%oi\l&vi ti\Lr\8vti (piXovg itagaxdtd'eto tLv&ovg. 
l\k,na ye p,r}v (lcc6iXf]og od' t\v itdgog f-fidoiiog vpvog. 

SdoGvvog slncdQ?], fiatiiXev, 6to itdvxox' ixvx&rjv t 
ix itdvxcov, Mxo[iccl 6s, diaxovxav pe 6aca6oig^ 
[itf %ox acpccQTtci^eie Xbcjv e^bv old xig fjxoo, s 

%a\Mtav xrjde[iovriog d[ivvxoQog ov TtccQaovxog. 
5 cd£ si xolov €Q£%cc, xo TteQ 6so ^viv iyeCosi, 4 

SQyticcGiv si 6xvyeooi6L (pego xccxa %8iQag a&e6[iovg 
% xl xaxcbv QExxtfocc xccxcbg ETCQ^a xal avxdg, 5 

dv6{ieve(Dv ccTtorjxxog sfiav aito 7cdy%v niooiyn 17 ipbg om. ODEM. — $x%v]sv ir. X 2 ; ixXvccg S. — 18 ^8- 
ttgav L x Sl, pa D; -grig OEL 2 M, ac. D. — foog om. BE. — 
%nXvev usque ad &sbg 19 om. Q. — 20 i^iol6L Q. — tdgcc%og 

(Om. ZS) OQ. — 21 ll£TCC6TQ(X(p£VT8g Q. 

T 7, 1 davldriv DE(y)S (da$- P); -dov M. — iyvfigicato 
P (ac. B?). — 2 7taQccKcctd'£0 Q; nccgsxdtd'sto B pc. ; nccgccKcct- 
iftsto X 1 ^ (cr. X 2 j. — 3 88' r\v ndgog OL 2 Q; b (s. o) d' r)v 
DEMPS; oV ccv X 1 ; 88' ^nXsto B ir., v. — V 7,1 ndvtots 
zv%ftr\v Q. — 2 6aco6trig DEM. — 3 ccyagna&is m*; §€p- OPBv; 
cccpagnccGSLS DEL X MS; -ndl-siag X 2 ; -ndi-sig Q — ipov old rig 
PQBv; 8[lov ola tig 0; old tig £>oi> DELS; olcc tig £. M. — 
4 Ttrids^iovfjog (%ijdt- c*) aiivvtogog Q, im. i 2 , v*; v.r\8s^ovfiog 
xal aiivvtogog OM; dXdXyiovtog xal d^vvtogog L x Sl. — itccgsovza 
S. — 5 &e£a DEMS. — dyslgsi 0. — 6 ^aciv B, ac. 0. - 
atvy8gfj6i 0; -fj6i L 1 (cr. L 2 ); -fjaa S. — viutu L 2 Sl; xdtcc m; 
fifra DEL X MPS — 1 r\ ti S; t) zl BE; ?} tl M\ r\ tov LOQ 
{tl ss. Q); si ys PBv. — $7tgrii;a OPBv; -^ag (om. xa)) §; ^f^ct 
X; ^£a DEM; h& S, im. 2>X^. — 8 dno LQBv; duo DES; 
kith OMP: v7Co m*. r (7) 19 

xal [isv sXot tyv%x\v sXocov xaxaStftog dvr)Q 6 

10 xal ^Corov xaxd %d\n%av £[ibv £cotfv xs %axr\6oi 
xal xXeog dpcpLfiorjxov spbv xovCrfii {iLrjvot,. 
dXXd xoxs66a\isvog fioiaocbv avsysigso ft&x&v i 

xal psv \sv\ ovXopevcov snasloso itsloaGiv s%&q<a)v' 
6fj6iv £cpr][io6vvri6iv avsyoso xdoxog otc&^cov, 

15 %a<5a tie xvxXcd6slsv biirjyvQig d^yl as Xa&v, 8 

rjg^ [idxao, r)yr\aaio iisxr\oQog vil>6a' dsoftslg. 
ovxbg dva\ XaolGi dixaanoXog saasxai alsC' 9 

svdixCrjg xara &sG{ibv sprig*, fa6LXsv, f&£ dtxd^oig 
xal yosvbg ripsxsorjg dya&fig sitisLxsXa xsv%oig. 

•20 d^Xaxtrjg xsXog stixai, eiti&vvoig ds dixaiov 10 

vetpQovg xal xQvyia xoadlrjg [iv%a povvog sksyjoig. 
(bg baC<p [io 1 ava% s%aor\yova ysloa (pvXdaaoi 11 

•ndvxoxs Qvoyievog iisqotmov Iftvyoova (pvXa. 
aisv ava% oGiog xs d , s^i6xo7t6Xog xs itsoC(pQG)v 12 

25 xal (jfrsvs'L xoaxsoog, xal dvs£>£xaxov Xd%s ftvybbv 

9 %Xr\ 0. — naxadri'iOQ OSl; xara d- PRac; psta d- b- \kixa 
d- m. — 10 -Kara nd^Ttav Q (cf. 21, 1); xcctaitdpTtav O. — xca 
psv i%i6xti$oi (sic v, -fisi DELMRS, -ipai P ir.) (ttotov (fiiotov 

L, (tiorav S) %\}ovl itocaiv (hoc ir. P, -g\ DE) tol6t (-civ 
DEMS, soi66iv R) substituunt SI. — 11 pir\voi L 2 ir., Q ss., 
JB; (iirjvot, v; \11r\vv\ 0, it. Q; iir].vri" sic S-, \Lir\vui P; fiiyslri 

DEM. — 12 ccvccysiQS 0; avsysigaio ac. Q; -yslvso S. — 13 pev 
lv Bitter 16; psv SI (defend. Scheindler 1 905 coll v 72, 3). — 
oi%on£vcov L 1 (cr. L 2 ). — inusioso L 2 Q; -quo L x Sl. — 16 r\g 
om. L\ add. L 2 . — vipa>68 S. — 17 d*Mu67i6Xo 0. — %66sxui 
OL 2 P; -sccl L x Sl. — odd Sly pc. Q; asi 0; asl L. — 18 &s6iibv 
L 2 Sl; &vtLbv DEL 1 MS. — 19 cpoevl thist£q7] ccycc&y P. — tj^ls- 
rtQOig ccya&olg L; -goig ccyccd"r}s S. — ZnisUsXa, L 2 Sl (tnist- 0); 
inisw86i DEMS-, -stxeW L\ — tsv%]ois pc. Q', yg tavgug P 
ss. — 20 &pnXaxiris L*&; -xiri DEL 1 31S; nlas P. — iitiftv- 
voig OSl (-vvolg P); -vr\g LS; -vsig DEM. — 21 iXty%ug Q; 
£li%Big 0. — 22 061(0 pc; -tW L*Q, ac. O 1 ; -ii\v SI. — (pv- 
X0C6601 OL 2 , ss. Q; -667] it. Q; -66si L l Sl; -66rjg Rv. — 23 t#v- 
ocpQova 0. — 25 6&EVSI, Iw. — KccQTeQog 0. — ccvs^Uaxov Mv; 

2* 20 n (8) 

ov dsdccag xornelav exccGxoxz [vrjviv eysLQEiv. 
%av6a<5%'E, tcqIv uoq xccvccbv fttfyoixo (pccsivbv 13 

xal xo%ov xavvtieiev ixoi^ioxaxov ycto exv%&ij' 
OTtka ycto ovXoybevov ftav&xov xsxxrjvsv sv avxco, u 

30 xol6c ds KaQcpo[i8voig doyaQGaxo tclxqcc fieXsuva. 

dsoxeo vvv dodtvog £ys a&stiiGxiov soyov 15 

%v66axo {lev ilo%&ov, xsxe d' a[i7tlccxCr]v aXsyeivijv 
%a6{icc [isy ££ ) g)qv£ ) 8, xaxfj d' s<5xatys [isvowfj, ie 

ccXX' elg ov tcsq bxbv^b tcbGol xccxoeoyea jSo^oi/, 

35 xax xstpuXfig 01 aXyog S7ii6xQsty8isv exol^iov 17 

xaC ol V7C8Q xoQvyfis e7a(3}}6excu vfioig a.Bixr\g. 
evdixCrjg ficctiiXrjog eita^iov alvov aehjco, 13 

ovvopa <J' vtytoxov Xiyvofj yog [icy yc ftorjtiGi. 

n (S) 

AuviSov Xr\valog od' oydoog vpvog sxv%ftj\. 1 

dcpftuxe vmxeorjg fiioxr\g oirjxa cpvXcc66(Dv, 2 

ccXsI-Litccxov SI; -xog 0. — 26 ovdh dccrjg T. — xgr}%siriv Q. — exa- 
ctors xgcc%slav M; hxxdcxoxs xgr\%slccv DE (a supra r\ scr. D) 

— 27 xccvccbv usque ad xcc 28 om. T. — (pccsivbv MPBv, cpcc- 
slvov L; cpccslv&v OQ; cpcclvov DES. — 28 sxoi[loxccxov SI; kxvy,- 
DET, ac. L; £xv\l- MS, pc. L. — 29 yccg SI (xccgopoiisvotg add., 
turn expunxit E); Sh PP. — iXopevov L 1 ! (cr. X 2 ). — x£xxt\- 
viv T; xsxxtjvsv v. — £v avxw OPQ; in 9 ccvxco v; lit ccvxov Si. 

— 30 xolai'dh L*PQRv; 7) dhO; slo (slo M) yccg DEUMST. 

— y.aQ7tocpo{i8voLs T. — eigyctoccxo SI. — nixgcc psXs^iov (/? pc.) 
T. — 31 ii)s M, ac. L; 77 r\g T. — 82 xv66ccxo DELPS (p, pro 
x rubr. 0); yd- Q; xvcaxo SI; -aero T. — xsxs d f SI; xixsv ST. 

— avtlaniriv cc%Xsysivr\v T. — 38 /iiy' ex psv cr. S; fis T. — 
^6qv£e DM, pc. 8 (-£sv ac); ££ogv£svs T. — d' Uxa^s SI; 
dsuig 6%atys S(T). — 84 h'tat'S 0. — xcatovgysa 0. — f}6&gov SI; 
liox&ov DEM. — 35 xccKstpaXfig Q. — xdx x. aXyog ol (aut xax 
x. $01 aXyog, f quod vero parum placet') Yolkmann 36; in x. de 
ol ik. Scheindler 1 905. — SmatgsipoLsv LS; £%itgs ,, tysisv Q ac. 
(ktoTpov ir.). — 36 ^7ti^6sxcci SI; vitsgft- DEMS. — 37 svdiv,lr\g 
L 2 Sl; svdo- DEL l M. — 38 vipiCrov OQ. 

T 8 dccvidog frS (cr. Z 2 ); davfdo? DEM. — 6 6' Ec. — 
W 8, 1 vor\xigr\g S. * (8) 21 

ag aga xoi brfflcbv iid %&ovbg ovvop ktvyftiy 
xal xoi aoiTtQSTilg tv%og vnsgdga^iav ovgavbv avtbv 
ix ato^iatog fioeyscov, ofrav rivvaag aivov itoljiov 3 
5 7t£vxsdav(x)v, a%gavxs tzcctsq, gs&sv elvsxev s%&gcov, 
ficpgd xev i%&obv 6{iov xafriXoig xal dfivvtogu Xv66rjg. 
fi^opcd ovgavbv svgvv, ov rjdgatie ddxtvka 6elo, 4 
cc6tqcc ts xal iirjvrjv, olg TCv&iisva ftrjxao %sigi. 
tig ydg £7]v uv&QCDJCog, sitsl ^li^ivrjOxsai ccvrov, 5 

10 ri itdig avftgdyitov, on o[ xal sitl6xo%6g aWt; 

\islovd \Liv 7CoCr\6ag sitovgavioov Oxgaxidcov 6 

d^Kpi7Csgi6tstpag xal xvdsV xal ysgds66iv^ 
sgya t£G>v s6tr t 6ag STti&vvsiv Ttaka^idcov 7 

ctdvta 8s ol ftaXsgoitiiv, ava%, vnsftrixao %o66lv, 

16 dygov6[iovg ts fidag [ts] xal sigonoxav yivog oicbv 8 
066a te xagnoxoxov TtsdCov xatafio6xstai alia, 
ai&gid x ovv Ttstsrjvd xal iffivosvta ysvs&ka, 9 

OTCTtoGa TCOvxoTtogovg 7taQ£7ti6x£i($ovo'L xsksvftovg. 
cicpftixs vaixsgrjg fiioxrjg olr\xa cpvXa66cov, 10 

20 fog dga xoi ftrfflxov s%l yftovbg owofi' hxvyj&ri. 2 ovvopa E ac. (item 20). — 3 vnsgdga^sv Lch 4 7; v%- 
tdQapsv L x Sl, ac. Q; £%- pc. L*Q. — 5 6tftsv itaxsg 0. — 
6 itpvvTog' bU66oi<s 6*c*; -66j] m. — 7 i]dga6s OSl (cf. 148,12); 
ri- DES] 2- LP (yg edgaas ss. P). — 8 f\g (ss. olg) Q. — 
9 fUfLv^6xs]ai pc. jL*. — 11 %oir\Gag BS, ac. L\ -rjccco 0. — 
12 a^(pi7tsgL6tgs\pas BEL. — 15 poccg ts Volkmann 36 (Scheindler 1 
905); floccg SI: cf. 70,40. 81, 5. — oi'cov ac. X; olov S. — 16 nag- 
7tot6xov nsdiov Q. — a\lct6 S ac. — 17 cci&gia (paenultima 
pc.) t ovv iisTST\va Q; alftigicc (eg ir. ikT, ccifrgici OP) ts tcb- 
rsivcc (nstsriva 0, -r\ga S, itstsswcc DE) SI: cf. Ritter 29. 
Rzach 8 339. — 18 bintoxa DE\ -ts (im. yg f bnitoca) M. — 

1» vor\Tsgr\g Q; voar}- 8. — /3t0T7fe SI (cf. 1); ysvsfjg OQBv. — 
20 ftvr\Tov L\ frvriTov 8. 22 » (9) 

*' (9) 

AaviSov xgvcplcov %dgiv vlsog slvccxog vyuvog. l 

'AXhfiYXcp XQccdCfl, fiaGilBv, tebv aivov ublog), s 

SQyd Gb&bv d'rjrjrcc itSQiyQads&g dyoQBvGo. 
ev 6oi £V(pQ06vvr]v BQccxrjv %vX %&Qiia xsA,b66g), s 

ovvofia d' vtyitixov Tad-dgrj Gs&sv v[ivo7VoIbv6(d. 
5 dv6[iev£og xaxoxrjxi iiBxaGXQBCpftsvxog OTtCaaca 4 

avxa xaxacp&lvoivxo xb&v X8xtirj6x8g o<5<5g)v, 
ovvBxd [lev Kara ds6^ibv ixfocco XcofirixfiQccg, 5 

CCQ%8 6lK(U06VVriS, pQlCCQCbV V7tSQs£eO d'CDXCJV. 

e&vsGiv r\7tslkri6ag, acpaQ d' ££ > ecp% , ix > dlBixx\g % 6 

10 ovvofia d' avxov itatii di,cc{i7t8Qsg rjudldvvag. 

ecp&ixo dv6^isvsog X8v%8a, jcoltdg x dldita^ag' 7 

6vv %okk(p d' b{idd<p tLvrjiirjiov colsxo izdvxri, 

uvxdo BTCovQccviog fiaGilevg {idka itdvxoxs {iC[ivsi' s 

SVVO[ltri 6X7]Ql%SV BtJV IttXVVltBQXaXOV BdQfjV, 

15 ocpocc diuxoivsis dhcri xlvxd TtBLoaxa yaCrjg, 9 T 9 slvaxog (si- X 2 ) PQ; acpfrixog L*Sl. — W 9, 1 xapdfy, 
&lfa\xxov Horn. B 452. — (Icc6ilsi 0. — xbv Q. — 2 ggycc] xs 
add. DE, ir. M. — &vr\xa X; &vt\xcc S; ^tod"qrira Q. — 3 iv- 
(pgoavvriv c (Scheindler 1 905); sv- SI. — £qcc\xt]v ir. P. — 
4 v^vonolsvaca] v. Lobeck 7 201. — 5 dvciisve'oig L(D?) ac. — 
xaxoxr\xa 0. — iisxccxQScp&svxog 8. — 6 xccxcccpd'ivoivxo OPQ; 
-yfreivoivxo X 2 ; -cp&siQOivTO L x Sl, cum yo' ss. P. — xsxfirixoxsg 
OQ. — 1 lofiriTf\Qccg OE\ Xcopax- Q. — 9 h'&vsaiv d sic 0. — 
10 avxov it&6i L 2 Q; iv it&a ODEM, pc. 8 (-civ L\ ac. S); 
iv ?tavxs66i PRv. — 7}[LdXdrivag D; -dr\v" sic 8. — 11 acpftixo 
(a rubr.) 0. — xsv%sa nolidg x* QRv, ir. X 2 : xslxscc it. x' 0\ 
x£v%r\ it. x 3 P; Itqp'ta Tzoxgccg x' sic 8; ^l(pr} (cum lac. DE) 
Ttoleig t DEM. — cdccnd&g L 1 (cr. X 2 ) P; ccTiccXd- B. — 12 <>v^ 
8, ac. X; ^v DEM. — icoXl]8> pc. X 2 . — 6ftad6 0$; -acW 
X 1 ^ (cr. X 2 ). — colsxo SI, pc. X 2 #; -*68 ac. X 1 ^. — jidvxr\ 
L l St (-XT) P); -ra Q; -xag X 2 . — 13 pitivsi, OmSl; -voi abc. — 
14 svvou,lr\v OL. — (m^las 0. — 15 diccxoLvst, X 1 (cr. X 2 ); 
-weft 0. - dixy usque ad ytaoftfi 16 ir. 7, 2 ; om. DE(L lc >)MS. *' (9) 23 

nal GcpsxeQOig XaoiGi di'xrjv l&elav 6qs%8l. 
dfrdvccxog ftsog £<5xi dvqg dvd%av\ia 7tevi%Q<p } 10 

ev db fiaQvtpQoGvvaLg hmx ccQQO&og aQ^iavog sgtyj. 
kXnlg eoig ndvxeGGiv, 0601 [idd-ov ovvoucc tislo, 11 

20 ovvexev ov itooXeXoncag eeXdofie'vovg Geo, 7toi[irjv. 
ivvccsxrjv Eicbvog del cpoQiii&t avaxrcc, 12 

TiQrjl-Lccg d&avdxov itvxivolg dyyeCXaxs drjuoig, 
&g GcpecDV iiivrJG&r] (pd-t^svatv di£rj{ievog aiyua 13 

ovde (tortf dauXCbv e7ieXyJ6ocxo itdyyy itevi%Q&>v. 

25 ddoavlrjv iXirfiov iiiijv drjiovg d7teQvx(Dv, • u 

avxbg dvvipcbcov ps %ai ex ftavdxoio itvXd&v, 
itdvxa itvkaug Uicovog ox&g xsbv aivov defaco. 15 

yrj&tJGco \idXa GfjGtv dXe%i%dxoi6iv dgcoycdg. 
sfrvea dv6(pQ06vvri<5iv £7texo(bd , ri6av efjGiv 16 

30 fi 3b 7tdyr\ xovitxetixov, si} ^wssoyexo nttp.. 

xsv%(dv Id'vdCxriv fiatiiXevg dotirjXog exvyfrri' 17 

d^icp soyoig 7tccXd[irjg GcpexsQYjg itSTtsdrixca dXixodg. 
sig 'Ai3r\v 7taXCvoQ6oi djtoGxQityEiav dXslxai, is 

16 — ID ir. L*. — 6ie£ei OSl; -Jr] LQ; -|ot v. — 17 ayntav^a 
LQ. — tzsvixq&v 0. — 18 &jfl OP. — 19 %oig scripsi; iolg Q; 
eolg ODES; Hyvg Si. — 60I0 LQ — 20 et 21 im. X 2 . — 60I0 
LQ. — itoipiv abc — 21 om. DE{L l )MS. — 22 xg^iccg (x 
rubr.) 0. — cc&avdxov PRv; -tovg Oil. — %vy.ivoigiv 0. — 
avyysLXccxs sic PR (ilcc ir. P); ccvccyy- Q; dvsiXao xs 0. — 
23 di£rjiiayog 0. — 24 gnsXrjGaxo Oa*b*c&; -6sxo QRabm. — 
7tdy%v L x Sl; Tcdvxrj OL 2 Q. — 25 ardgccviriv a. — iiirjv ii; ipoi 
OS. — 26 ccvwpoav DEL 1 (cr.-Z-); -tymov S: v. Lobeck 7 214. 
— fts om. OQ. — 27 Tcdvxa. L 1 ^, it. Q; dvxcc ss. Q; avxd jL 2 
im. — itvXaig v; -7}g P; -r\g ODELQ; -ag MR; itoXiyg S. — 
rsbv Ov, ir. P; re rbv DEMQ; xh xbv LRS. — 28 als^MaKoi- 
6iv pc. QS; -xjjCiv 0; -%r\6iv S ac. — 30 7/ £1; r\ 0; r) S; iv 
DEM. — Tidy"' tjv DEM. — kfj M. — ^vvegysxo S. — 31 L&v- 
dimr\v scripsi; svfrvdlKriv X 2 ; -Lxccg P; -iy.7\g SI; -i%i)g 0; svdi- 
xi'xrjs L 1 ; evd-idinrig (ss. r\v) Q. — 32 ccficp' (acp' S, ait L 1 ) $Qyoig 
USl; £% 8' $Qy&v DEM. — italdyLOig S. — 6cpsxigoig OL 1 
(cr. i 2 ). — 33 cc7to6XQ6ipeLccv Om*Q, im DE; cctvoxq- bm; &7to- 24 #' (9) 

s&vecc jcdvxa &£oio lekcc6[isvcc alhv Eovxog' 
35 ov yao ava% tcxcd%oIo dirjvsTcecog Iska&oiro, 19 

ovds %ox adQCCVscov 6xa&EQi) TtccQccfiELpsxcu skitlg. 

EyoEO, pr) ds fify xqccxegjv avd-ocoTiog ava66oi' 20 

(pvlu diazQlvoivxo xecov kuxevclvxIov o66cov. 

6xrj6ov, Svafc, aya&bv ftsaiioyodqiov akXov etc avxovg' 21 
40 sfrvsd yu,v y£VEi)g ftQOxerjg ItixcoGuv iovxa. 

xiitx iTtidEvojxevcov, itavvTttQxaxE, xrjko&Ev E6xr\g, 22 

X£lQO\JL£VG*V ETtfocOVQOV cbrflCOp^tfag 07lG)1t7Jv; 

7txco%bi; vjiEQ^aalrj cpkiyExau xaxoEQyEog dvdoog' 23 

povlfjOiv cpd'ivvd'ovGiv iccig afaxtfiiovEg ccvdoEg. 
45 l{1£qov ev [idkct TtdvxEg E3t£V(prjiir]6av uXixqov 24 

KCCL {IV&Oig U&£[ll6X0V (XQElOXtQOig EVE7COV61. 

d'v^ibv ccEL^cbovxog dxd6d , aXog cjqoq' avanxog' 25 

(XTikExa lv6<5(bcDV ov du^Exat ovd' eqeelvel 

Ov6e d'EOV fiXEtpdoOltilV V7C£Q(fidXoi6L doKEVEL. 

50 jtdvxoxs d' dxoaitixol6iv £l£y%l6xr\0iv bdEVEt,' 26 

dcp&ccXiiolg 6(pEXEQoi6i xEovg rjovrjo'ccxo &£6[iovg' 

GTQccyeiev LM, it. DE; -axgscpoiccv S. — 34 itdvxa om. 0. — 
&solo om. DEM. — XeXcc6^£vcc OQ; XsXria- SI. — iovxa S ac. — 
35 ov SI; av {a rubr.) 0. — 36 itagapdflsx' 0. — 37 aygso {a rubr.) 
0. — avdito66oi L 1 (cr. L 2 ); avanoi S. — 88 diaxgivowxo 
OPQR; -voixo SI. — xaxevavxiov ODLMPQR; xax' iv- SI; 
xax' ivavxlcav S. — 3D ds6iLoyodq)ov OLS. — 40 \liv OL 2 Q; 
IL7}v (L X )S; xoi SI; om. in lac. DE. — l6xa>6av (L l )S; fo&a)- 
ODEM. — 41 xriXod'L OQ. — zoxag 0. — 42 ^sigofiivav (ft 
prius rubr.) 0; an xugoyLtv&v <T ? — 43 V7ieg@a6iaig Q. — 
44 povXflciv LRa (Hilberg 42); -<u SI. — 45 ndvx]eg pc. Q. — 
iitecpri ii7i6 av Q. — aXvxg&v L ac. ; -golg 0. — 46 pvfrovg EM. 
— agsio]xegot,g ir. L. — ivinov 0. — 47 frviibg It. — bgcog' 
ODEM. — 48 aitXaxa ac. — Xv66(hcov Sternbach 67 (cf. 54, 7); 
Xv66d(ov L 2 QSl (v. Lobeck 7 211); Xvnocov DEMS (6 in a> cr. 
L 1 ). — 4» &8&v S. — 50 iXsyxlaxTjaiv scripsi (coll. 139, 12); 
-i6xoiai(v) SI (ir. L 2 ); -16x161 Q; iXo%i6xoiCi 0. — odsvst, SI; 
doxsvet (ex 49) OLPQ. — 51 om. L 1 , add. L 2 im. — iigvij- 
aavro Q. fr' (») 25 

ap££t dv6^i8vscov yEya&g xaxoBQybg aTtavxcov 
6x8il>axo ydq itqait identic ^ibvblv xaxoxrjxi TtEitoift&g. 27 
Qiyltixoio Ttdvov xal ccQfjg 6x6{ia xolo pefivGrcu, 28 

55 ykcb<56av del dol6e<56av bjbi itEQlcpoQXOv dvlrjg. 

sfetai 6q{icc(vcov afigp' dcpvatolo froaxoig, 29 

fiovkalg xQvitxa§lrfiiv dvaCxiov s%svccqC£g)V 

aiel d' 6q)d-aX^olg TtsQLdsQxsrcu avdga ttsvixqov. 

cog <?' okobg %vlo%oi6i Xscov xaxd [irjdBa jceiiitei, 30 

60 %-a66ov OTtcog bXsblvov dcpaQitd^BLB TtQotxxrjv, 
fiovkfig aQTtaXsrig ivcc ynv {leXTtrj&Qcc xbIb66yi. 
iv de Uvm doloevxt xaxbv xal dvr(voQa xev&i, 31 

dkka %b6ov xsxvcp&g, tiqIv ava% xkrfeouxo tcbvl^qoov. 
bItcb yccg aQ%aC(DV d\Lvr\\Lova {irjxiv dvaxxog y 32 

65 xal ol ditEGXQacp&ai TtavdsoxBa %d\i%av d7ta)7trjv. 

ayoEO f«H, fiatiiXev, TtaXd^irjv (T vtyiGxov ccbiqov 33 

tirjdh fiof\g iioyBQcbv BTtcXrjd'BO Ttdyyy 7tEVL%Q<bv. 
xiTtxs xaxooQBxxqg iadd'EL &Bbv aihv kovxa; 34 

bI%b yao bv 6xri&E66iv, or' ovxbxl dl&xai b66tjv. 

70 altiOQaag, ort u6%frov 6{iov xal d-vpov a8%Big 35 

53 7tQaitidB6i L; -rt$£6i S. — 54 kiy 16x010 (a rubr.) 0. — 
itovov ODELMQS; dolov PRv. — agsrfjg Q. — 6r6fia rolo 
OQv\ cropdroio DE^L^MS-, croud ol PR. — (MflvGrca SI, cum 
yg' P ss.; TtinXrfixai PR. — 55 om. it., add. im. R. — 56 t£s]- 
tai> Z 2 (-to i 1 ); st-srca, Q. — dgiicdvav %6%ov {-tercet, PR. — 
cciMp' SccpvsLolo ftornxois L 1 (cc^cp' om. SI, sed cf. 39,41); %6%ov 
a- <&•- v (cf. supra PR); \i£r cccpvsi&v iv ftchxoiGiv L 2 Q; ayvsioio 
fteoKOio 0. — 57 an i£evccgi£st,v? -i^&v? — 59 7i£(i7tEi SI; 7i£6Cei 
m*. — 60 ftd,66si M. — ilesivbv L 2 Sl; -sivee L 1 ; -slv S. — 
cccpccgndgeis scripsi; -ndasis Om*Sl; -itdeoLe Q; icpccgndasis MRv. 

— ccvdol itQo'Urr] Horn, p 352. — 61 \lt\v S ac. — 62 dvj\voqa 
anon. Regim.; kyf\voga SI. — rsv&L OL x Sl\ -%r\ s. -%r\ IrPRv. 

— 63 om. X 1 , add. X 2 im. — vlrfcoiro PRv; vXr\i- OL*Q; xXrj- 
EMS. — 64 \Lvr\\Lova L 1 (cr. i 2 ). — 65 ijtsGrodcp&cci Q. — 
66 ayoso (& rubr.) 0. — itald[if\ 0. — d' om. S. — 67 fioysgcbv 
OSl, im. 2); 7tsvi%g&v DEM. — 68 xaxoposxrws S. — aihv ir. 
P. — 70 te&i 0. 26 * (io) 

iGyavooov izuXauriGiv ekslv dsxovxag dvdyxy 
[irj yaQ 6oi JtQokikoinsv ava% a^Qiqaova cpcbxa 
rj Tt&Qog OQCpccvLXG) STtixaQQo&og avtbg srvx&rjg; 
cpcoxog, avah,, xqveqolo $Qa%iova ksTtxd xed66oig, 36 

75 ovdh xslog xaxir\g CcpexsQ^g 8itpr\tievog svqoi. 

dXld &ebg iiexa %a6i dirjvexeag fiaGiXevot' 37 

cpvXa xaxocpQ06vvr i g (ScpsxeQ^g anoXoiaxo yatr^g. 
ddgavecDV ftebg avxbg eTtsxQrjrjvsv ieXdmQ, 38 

xcbvSs d' sxoi^ioxaxov XQuSCrjg nod'ov ovaotv eyva, 

80 oq)Qcc xsv OQtpccvLXoiGi xal dxXeL866i Sixd^oi, 39 

ccv&q&jicqv iva \nl\ xig e%ri [leyalavyja yrjQvv. 

i (10) 
AcLvLdov dsnaxog Ttolvdgrixog 71eXsl cclvog. 1 

IIcbg sqsbl tig e^slo &e<p TceQi&ccQGea ftvpbv 
6TQ0V&bv 6q866i(16toi<5lv OTtcog &Q(p<JXOVXa VOjlflGt,; 
xb\a xaxol xavvov6i, paXsjiva d 9 e&evxo cpaQExgrj, 2 
l&vvdovg dQcpvrj&ev biGXEvtiai ^is^iacjtag^ 
5 a(pQaSlr\ xafrEXovxEg, a tisq x£XXY\vao, Ttoiiitfv. s 

alia xl xolov eqe^e dscp ^e^islrj^ievog avrJQ; 71 olelv OQ. — 73 avxbg SI; avt 0. — 74 ttgvegfjg S ac — 
Ked66oig (-ccig m) OPRv; nsdzoLg L*S; -t-oigDEM; xeddo6oig L*Q. 

— 75 aq>sxigr}g L; xsfjg SI; ys erjg Q; rs xsfjg PR; ys xsfjg v. 

— svgrj 0. — 76 om. R. — dir\vBY,(bg 0. — fi<x6ilsv\oi pc Q. — 
77 xo<pQOCvvr}g Q. — ycdr\g om. 0. — 78 ccvxov M. — ins%grjr\vsv 
LPS; -rjvsv Rv; -rjvsg C; -vr\vsv DE; -vr\sv M; -rjvov 0\ iit'C- 
v.grjr\vsv Q. — 79 x&vds <T scripsi; x&vd' ODEMS; x&vds LQ; 
xa>v ds y' PRv. — lyv<nv OS (L ac.?); -cog c. — 80 di%d£oi 
LPQ, pc. BS; -&l 0, ac S; -£oig D ac, SI. — 81 i xv (-ij) 

pc, SI; fy%l S; l X oi DELM; %%n Q. 

T 10 itslsi vpvog P. — W 10, 1 ipoio OQ. — &e<p om. OQ. 

— d'v^ibv] avu.%xi add. Q. — 2 6Qs66i@6xr\6t,v 0. — frgdoOxovxca 
ac — vo^6i SI {-aw 0); -rjasiv L 2 Q; -rjcag BEL X MS. — 
3 d' ^svxo 0; dh &evxo (ex -xai cr. S) SI. — 5 xsxxfjvaxo Q; 
-7jvco 0. — 6 xolov L*Sl; xo66ov i 1 . ik (ii) 27 

vrjG) 7iatLfia6iksvg TtoXvxvdrisvxt avd<56ov, 4 

ovoavbv dtixsooEvxa layfov vtyavysva ftcoxov, 
cpcbxa pet dxxsavov TCavBitCoxoitov b[iua xtxaCvcov 

10 xal ftXeydgoig fiQoxsrfi ysvaijg di^rjtisvog soya. 

avxbg ava% dya&ov xs xal ovkobv avdgcc dcxd^oi' 5 
og (T adixov cpiXaet, i>v%7jg e&av e%&Qog ixv^frrj. 
ovQccvodsv %aXs7tol6i Xlva cpftiGiyLfiooxa Ttsp^sc' 6 

TtvQ xal d'Blov b[iov xal dusidaog atftfyta frvslArja 

15 6q)coiX8QOv niXzxai 7Cokv7Cripovog al6a xvksIXov, 

oxxl dixatog ava% pdka x svdixiiqv dyaitd^ei • 7 

xal oi del i&slav bdbv frrirjoax' OTtcoTtrj. 

ta (11) 

'Evdsxccrov davidog ig oydodxriv %(pat' f}<5. 1 

Movve, 6aco ft' ' otiiov yao adrjv i^ecpd'ixo cpvkov, \ 
BQya d' dlrjdsCTjg [i£Q07Cr}Cdog mlsxo Qifyg. 
[iv&oig iiatyidloig exaoov uqoG&wxzv sxa6xog^ 3 

%alks6LV £y&ey%avxo Sokovg <poe6l {irjxLOCjvxeg. 7 TtoXvxvdrjsvTi SI; -xridrjevri OQ; -nvdrfevva g. — 9 jacV 
ccatiavov m; [ist 3 dxrsava LS; ustaxt- 0. — o/i/tatra rlvoov X 1 
(cr. X 2 ); oynLcc Tiztvav S. — 10 (tgotsoig X 1 (cr. X 2 ). — ysvsfjg 
om. X 1 , add. X 2 . — 11 <W£oi OSl; -£si Pv. — ? post vs. 11 
integer alius desideratur' Hoeschel. ap. c, vix recte. — 12 ocdi- 
%ccl M ac. — 13 %alB7tol6i liva (It- OLQ) SI (Hilberg 95); -itolg 
Xlva Bv. — Ttsntyst, X; itipiisi SI. — 14 itvg v.al frslov DELMQS 
(Volkmann 34, Ritter 20, Scheindler 1 907); xai nvg xcci ftvov 
0; itvg Q'elov rs PB {-6v rs v). — 15 xvnegov 0. — 16 ottl toi 
d\ 0. — pctla r SI; palV X 1 ; \lclV DEL 2 M; xccl 1' OQ; nccl 
P; nal&v S. — ayana&i SI; v.axoTtaQoi 0. — 17 asl SI, im. M; 
om. DX, it. M. — OTMDTiq L 2 Q; -Tti\v OL 1 . 

T 11 ivdwccrog MN. — davidov 0. — W 11,1 povvog 0. 
— ydg -ft 1 ' Ba; ydq t 9 ban. — adr\v Q; adr\v PB; ctdfi 0; &dr\v 
SI; &ddr\v C. — i&y&iro 09.; VcpftiTO Bv. — 2 ggya d' OPQBv; 
%gycc SI; tgy* DL; $gv sic S. — cclrid'siccg v. — 3 pv&eig (ss. 
ovg) MN. — iicctyidLrig Q. — htdgov Pv; frsgov OQ. — ngoGsg- 

QL71XBV O. 28 f (12) 

5 s^oXedai frsbg altya doXocpoova %aikea Ttdvxa 
xal [i€yaXav%6a yX&>66av vTtsocpidXcov aksysivcov, 
Ttdvxag, oooi yX&66r[6iv dvrjeQ&rjGav efjGL 
xai 6(pi6iv (bCtiavTO cpegsiv enl %eCX£6iv Eoya* 
xlg fiooxbg £% vpacov fiatiiXevg cc%oavxog Ixvyftri; 

10 eivsxev dxredvcDV {loysocbv 6xovayv\g X£ 7tsvi%Qcbv 
avxbg dva6rrj6€6d , aL ava% £itiv£v6£ xoaxaubg 
% , r\6£6$ai xs yocog dvacpavSd xe cpayyE'C qb^m. 
[ivfroi ftetiTteOioi, [ivftoi ysydu6iv aftixxoi, 
doyvQG) 160{ioqol (fXoysofi d^irjd'svxL xaiiLVG), 

15 [loCoccig TtXEioxBQaig x£xad , ao[i8V(p stptf villa aitiav. 
dXX' rftiscDV iv itadi cpvXa% cpoovgdg xs (pavaliqg, 
ev&sv dva% xal [i£%QLg dx£Q{idvxot,o fiLG)vr]g. 
aGxoaGiv svxvxXolo ttoXov 6x£iyov6iv dXsixca, 
fog dya&bg ^i£q6tc(ov yevedg &ori6iv de%£ig. 

tf (12) 

Aaviftov y.qcctsqolo dvcndtxccrog %&Xsi vpvog. 

TCnxs xdtiov [isyaXcoGxl XsXad^isvog mXsv e^islo; 
lis%Qi xlvog fia6iXsiov dnotixoetysiag oxcoitrfv; 5 il-oXiecu OL*Q, ss. P; -6si L l ; -6'C S; -6oi SI. — 6 vneg- 
<piaXr\v 0. — 7 itdvrsg Om*, ac. Q. — av7\£g^r\6ccv OSl; ccviig- 
Qbm; avriyegd , s6av m* — 8 xal cpgsclv MN (im. yg' xal 6q>iciv). 

— (prjeavro Q; d)l'C6- DMNS. — Sitl %slXs6iv] yg' iitl cpgedv P. 

— 10 6xova%(av re OQ; -%f\6%v S. — 11 $7tvsv6s 0. — 12 ts prius 
om. 0. — cp&g O. — 14 i6ofioigoi 0; -iivgot, Q; l6ovofioi P. — 
(pXoysgm 0. — 15 xsxad'ag^vot L 1 (cr. X 2 ); xsxagd'c^iivco JR. 

— 16 cpgovgog T£ cpavsirig SI, ir. X 2 , im. MN; xal pzxgi, arsg- 
Ilccxolo (ccrccgiicc- MN) pubvrig (ex 17) it. D(L lf >)MNS. — 17 add. 
SI, im. L*N; om. it. DL X NS. — aregiidgtow M (cf. ad 16). — 
§icar\g M; fiimvoig X 2 : v. Lobeck 5 405, Mommsen 270. — 18 Tto- 
Xov (ss. gl. ovgavov) P; doXov Si. \ 

T 12 ngatsgbg M. — dvoS£%atog LMS; dcod- 0. — ii£ L; 
nsXsv Ev. — W 12, 1 i\isl 8; i^ioto OLQ. — 2 fiaaiXsiov DMPm 
(Lobeck 6 47); -iXziav SI; -iXeiav S. ly (13) 29 

pi%Qi xsv r\asxsQri [isvecc cpQSvi iisqiisqcc %i<56a 3 

cjdcvav 7tqa%l8s66iv b\iov vvxxdg xs xccl f){iccQ; 
5 {ie%QL xsv &%&()bg i{isio xaQrjaxog vtyo&L ftvvsi; 
dlV iitvdsQKSO &a<56ov sprig x stclxskIvS'l cpwvfjg' 1 
dbg (pdog, bcpg vitvov Ttgoyvyco, ftavdxoLO toxrjcc, 
o(fQa iir\ i%&Qbg e[ibg \isy iitsv%sxai ag [is da[id66ccg' 5 
at xsv OQivolinqv, xs%aQoiaxo dr\iot avdQsg. 
10 avxaQ iyav ilea) TiuGvvog xs<p H7C161 %o.Cqg), 6 

Ttdvxoxs yrjd , 7]6atfii [isxd (pQStfl 6tj6lv ccQCoyalg. 
svsqxxtj $a6iXr\i itoXvXfoxov vpvov dstaco^ 
ovvofia d' vtyfoxov XiyvQOig \1sXis661v Irjva). 

ty (13) 

AwvLdov 6d , svccQ0v TQiGxcudenccTog TtiXu vpvog. 
Ovx slvcu ftsbv slitsv solg sv 6xr\&s6iv ccygcov' 1 
al<5%sa xsxxalv&v 6xvysgbg xaxatpalvsxai sgyoig, 
i^yaxivr^g ovx saxiv sag ivbg svvoyadav. 
7Coi{ir\v ovQccvd&sv (Hqoxsov 6%07ud66ccto cpvXov 2 

5 ofopsvog^ rig avaxxa &sbv di^psvog sltj. 
Ttdvrsg ditoxXivavxsg b[ifj dsdprjaxo Aca/fy, s 

ioyaxlvr\g ovx stixiv sag ivbg sivopLdav. 
XavxavCrjv oiyftivxi xdqxp cpoosov6tv b{ioh]v 

3 nsvcco 0; 7tea(ov S. — 5 ifioio Q. — vipo^' Id'vvsv DM. 

— &vvei, (# pc.) L (ac. $?); ftsivsi &, pc. Q; delvy P. — 6 iv- 
dsgxeo M. — ififjg rs DLM. — 7 ocpg' vnvovitvov D\ ocpg' 
aitvoov M. — 8 ipoi {i. L. — dccfidaag DfrPBS; -ar\ OL 2 , ac. 
Q; -601 Q pc. — 9 s 1 (s rubr.) 0. — 10 avtbg M. — iyoo hXvito 
S. — 12 S'bsgyerri L. — 13 <T om. DLMS. — vtyiGtov OQ. 

X 
T 13 niXsi O&l; ne L; 7tiXUi (om. v^vog) DE; %iUv Bv. 

— W 13, 1 hinsv OPQ. — iv'C 0—4 Qqotsov Lv , pc. Q; 
-xiov ODEMS; -xuov PB, ac. Q. — 5 otpo^isvog t' av. 0. — 
7 hog om. it., ss. M. — 8—15 add. OBEL x MSv* (lemmate 
praemisso iQyaxivr\g' fierce rovtov xbv 6ti%ov iv alXop avziyQa<p<p 
svojiansTcci tccvtcc v*); unco inclusit L*; om. PQBv: cf. 52, 6 sq. 

— Xcuxavlriv L*; Xccsv- S. — bfioicov M. 30 **' (U) 

yXcbtitiaig doyaXirfii ddAov neoiiirtxiocovxeg' 

10 OvX6{lEVOV 7CE660V6* 6<p((DV V7tO %Slks6LV I6v, 

QtyiGxoio tcovov xccl doTjg 6x6[ia xcbvSe pefivtixcci, 
&xa itodeg %vvov6iv etc dvdootpovoiGL xsXEv&oig. 
kvtiiiiekeg GcpEXEoyaiv odoig %EoiiiE%xaxai dXyog' 
ovde %ox elQrjvrjg Xad'ixr^iog eldov dxaoiibv 

15 ovde yofiov xaxevavxa fteovSscc ^rjxav dxcoTZrjg. 
xcbv (J' dyu&cbv ay vcbreg, del Ovticpoddiiovsg axrjg, 
Xabv i^ibv xaxidovxEg oTtcog EvaXftiu Glxov^ 
atyoadscog iXd&ovxo &£bv fia<5iXy)u XixeG&ai. 
§£i\k,aiv£6xov adrjv, oxs detfiaxog ov %Q£og i)ev^ 

20 cog frsbg iv iie66rj6i dixaioxdxr\6i yevifrXuig. 
dxxsdvcov {irj poC xig dxi^trjasLe {isoiuvccg, 
ovvexev d&dvaxog xeCvgov frebg iXjtlg exv%d"Yj. 
xlg itdooL ex Uicbvog stciqqo&ov y I<5Qai]Xov; 
Xccov oxav 6xQEil>eie ftebg xaxaSovXiov rj[i>ao, 

25 xr^iog ayaXXeti&co %eoico6iov 'l6Qaf\Xog. 

*cf (14) 

sdavidov itivvTov dexaxog nccl xixqaxog vfivog. 

Tig xXitiiaig, acp&aoxe, %aoavXl66aixo xerjtiiv; 9 yXa>C6r)g s. -rig SI. — 10 it£6ov6 9 S; 7ts6ov6 y 0. — 11 &i- 
y i6roio (& rubr.) 0. — 12 nodsg scripsi; itodag SI. — iftvvov6iv 
M. — 13 6cp£x£ooi6iv E ac. — TCGQinLitxocxcci M. — 15 uccx' 
Zvavxcc 0. — 17 svcd&tcc L x Sl; -ccv&ia L*Q. — 18 cctpoccdtog S 
ac; -bov E ac. — Xixsa&ca L 2 Q (Lobeck 6 235); XixMcu SI; 
Xwricd'cu DEM; Xixa6d , oci 0; ds waive afreet L 1 . — 20 ysvifrXjig 
s. -rig SI. — 21 uxind68i8 LQ, ac. E. — 22 xeivcp Q. — 23 no- 
goig M ac. — looarjXov Xccov DE. — 24 Xccbv ac. S; om. DE 
(cf. ad 23). — ox* ccv Xccov 0; oxav Xaov Q; cctccv (ss. Xccov) M. 
— xaxadovXiov 0; naxa (ncixcc m) dovXiov (-Xsiov Q) SI. — 
25 dfjfiog (& rubr.) 0. — iteoioaiog 0; -6aov Q. — l6doccr)Xog M. 

T 14 itivvxov L*Sl (cf. T 29,2); -xr)g L 1 . — di-ficcxov 0, 
ac. R. — xixocoxog L 1 (cr. L 2 ) M\ -xov 0. — vpvog SI, pc. B; 
cclvog Q; \iiXog 0. — W 14,1 Y.Xi<sir\g s. -r\g SI; v.Xr\- L; %li6ur\g 
S. — itccQctvlL6ctixo LQ; Ttccoccv- 0; tcccqccvXLcolxo SI; -6'Cxo S. *s (15) 31 

fj 080 vaiBtdoL zig h% ovoaog d%qdv%oio; 
svSixtr\ xal dnrjoaGLr] ^la^iaXr^iavog avr\o, 2 

6%rfoa6iv £vayea66iv dal vrj^SQtea ftd£(Dv, 
5 axTCayXcog doXaofig tixvyacov ^iaXa87]^ata yXcbefGrjg, 3 
bg xaxbv ov taxtrjvav^ £g5 d' aQoatyav eralocp, 
ovda xaxolg valxaOGav 6vai8doi6i ftvoalov. 
lLco[ir}tbv fia6iXr\i xaxoooacpag a%Xaxo cpvXov, 4 

tolg 8* doa dsi^aCvovOi ftabg [iaya xvdog bitdtpi. 
10 bg da xa Jtov 6[i668L8 xal oqxlcc iti6xd (pvXd^at, 

[uqda rd;coi> dvtidXvxrov wig 7taXd\iYi6iv dyalooi 5 

lirjda dtxrj fiXdtyaiav dvalxiov dvagcc daootg, 
ov %ox dQLv&atrj xooyuaoov fiioxoto d'vaXXag. 

l€ (15) 

4ccvl$ov %ugisvxog inl 6xriXr\g igixipov 1 

Ttgog dBxdroj} n£\mxov xovxo piXog Xiyvgov. 

"Ay$ix\ 8[ih yQOVQrjGov, sjtal 6v pav aXitlg axvx&rjg. 
alita &a65 fia6iXr\i' „6v pav &abg anXao povvog' 2 

ovda ydo rjiiaxaoav dyccd-dbv eitiSavaau avxog" 
d'rjrjxijv oolgjv %ftovloig dva'yrjva yava&Xrjv s 3 a%r\gax86ir\ sic M ; a.Kr\g86ir\ PB. — iispriXripBvog 0. — 
4 asl pc, turn xaxov deletum X. — 5 yX6)Xxr\g SI. — 6 hxtga* 
a. -co DLQS. — 7 vsLxs668v SI (vsiy.£- 0); -8661V abm. — #v- 
o*W 0. — 9 &80V P. — ondgoi SI; -£si Pm*, pc. Q. — 10 dig 
Sk kuL 0. — nt tcov (xf itov M) q\lo68i8 (dp- DLBS) SI (v. 
Bitter 13); -a £ittovo\kQ68is P; %bv t\v 6p668L£ Scheindler l 905. 

— cpvXdl-ei OP; -£oiA; an -£ai? — 11 \3lt\xo xo xai 8. M ac. — 
xoxav X. — 8v6o.Xvy.xov DLMSv*; -X8vkxov B; -Xskxov OPQ; 
-Xsvtov v. — itaXa\LK\i6 sic S. — ccyeigoi, Qm*; -gei 3 SI; ay Bigs 
P; iyslgst, OW. — 12 pi] X 1 (as. ds i 2 ). — 8Ur\v S ac. — 
13 dQviv&siri 0; dgtd'- S; ogv^- X 1 ; dgvvd'- X 2 . 

T 15, 1 iiti6xr\Xy\ 0. — igixlpto 0; igixrjpov Q; igvxi- S. 

— 2 n8ii7CX6) 0; om. DM. — W 15, 1 acp&ix', ipi cpgovgr\6ov 
scripsi; acp&ixe, cpgovgr\6ov ODLMQS; -6ov pe SI. — 2 6v phv 
M. — 3 inidsveca] &' add. 0. — 4 ^tftm'ois PQRv; -vlr\g 
ODLMS (v. ad 5). — ivitpjive 0. 32 «' (15) 

5 7taQd-s[isvog TtuvvxolGi {isxa 6(pi6i {irjdscc ftvuov. 
ccdouvtai %l , Y\\tQv<5i^ xal sv 6(pt6tv eltil xcc%elcu m 4 

avdocbv £v6s/5s(dv xa%ivccl fiefiQi&a6L vovGoi. 
vo6(pi cpovcov ddCxcov xhiGiag Gcpicav stg ev dysioco 
ovvo[id t' sx noaTti'dcov ov %ells6i u.VY\6o\Lai avx&v. 
10 avxbg ava% xlrjoov xal S[i£v %iXu altia xviteklov, 5 
avxbg efiol fla6ilevg ^coaoxsa xlrjoov OTiaCfov. 

6%0lV0l 1101 XQttXSQ0l6lV £OP(DQ^l7]d^rj6av lit BQyOig' 6 

xal yao xlrjgog ifibg xgaxsobg xal ititixbg hxv%%"Y\. 
[iTJtiog alvri<5(D itwv%v\g fia6ikf\a doxfiQa' 7 

15 Ttavvvyiog V8cpool6iv scp* fjiiEXEQOig idaficcG&rjv. 

athv aA,e%rjTr}Qa &sbv 7tQoxio66o\iai ccvxyjv 8 

ds^LXSQTjg TCQOTtCCQOid-SV E^IEV 7tEXsi, &g XE {I SQSidot. 

xovvexsv iav$v\v xoadur] yiq%"ri<5a xs ykd)66ri 9 

ovde {iev ayutavoixo (pCkov Seaag skrttdi %atoov, 
20 ovvsxev ov il>v%riv *AL8r\ XeCifteiag i^islo 10 

ovd' otiiov (p&uoxoig ivaoCd'^iiov avdoatii ftsCrjg. 

5 itugftivog M. — itivvxolGi scripsi; -xolg L X MS, im. D; 
-xolg xs m*; -rfjg it. JD-, -trig ts PRv; &vr\xoZg (ex gl. superioris 
%frovioigT) 0; -tolo L 2 Q. — 7 om. P. — fizfigifraGi ut 143, 31. 

— 8 yXi6iag 6cpzcov SI; y.Xi6icpovov 0. — vl. 6(psx£gccg 6vvccysl- 
Q&v P. — ccyslgco L X P; ccyrigco L 2 Q; ayslgcov SI. — 9 an #ei- 
Xs6L x 9 iv. itganldcov ov \Lvr\6o\Lai ovvo^iccx 9 avx&v ? — 10 itXrjgov 
OSl; v.lfiQog MBv. — %v7i£llai JD ac. — 11 i^isv L 1 (cr. X 2 ). 

— (IccCiXsvg Ov; -Xsv aSl. — ^caa^xEa ytXfjgov SI (cf. 118,206); 
xXfjQOv £(Qccg%sa sic 0, — 12 6%otvia 0; -vol Ba. — icpoagiiri- 

d'tiaav Oc; ttpcogybl- L; icpcogpic- Q; icpogpri- SI. — 13 tcccI iticxbg 

%g<xxsgbg 0. — 15 vcp' LS. — £dcciidcd"ri6(xv O 1 (cr. O z ). — 16 itgo- 
xi666oiicci OSl; itoxi- PBv. — avxr\v M ac; agxr\v S ac. — 
17 mg ncci p 0; <bg x' ip M; &g % ip S. — igsldoi SI, pc. Q; 
-^et OPE, ac. Q. — 18 ovvsxsv 0. — lavftr\v OQ; -ftr\ SI. — 
KQccdirj Q; -ir\ SI. — yr\%"r\6a OQS; -6s s. -68 SI. — yXwCCr) OQ; 
-r\g S; yX&cca SI. — 19 ovdt (0' rubr.) 0: si) tie S; iv (sv sic 
ss.) <?£ D; iviv 8% it., yg sv de im. M; sv 8^ SI — psv SI; 
\l 0. — a\L7tccvoi xb PBabc. — xaigcov DLMS {ov ss. L). — 
20 ittdi, 0, ac. D. — itino DLM, pc. S; iiioto 5>. — 21 ftsioig S. •*' (16) 33 

evayiag ($r\yir { vag h\aol fitoxoto xEXEv&ovg' u 

jtXr}6ov £vy>Q06vvr}g /i£ ? iidxcco, iiExd Gslo itootidmov, 
d^itsQfj 6eo xeQijsig asi^cbovGa x£xv%d-G3. 

ts' (16) 

Ev%r\ dccvidov EKKccidexaTog itiXei vitvog. 1 

KXv&i- iisv EvdixCrjg, TtccvvTtEQxaxE dcoxoo sccgov, 
IxEtiiaig xeqv Oftfta, {idxaQ, xo:vv6£iag i[if]6L, 
xtxXvfti vcoixeQTjg doXeooig ov %slXe6iv sv%rig. 
ex Gs&ev evd , e6[ioio dixrjg xiXog u\l\jli tpavsCrj' 2 

5 billiard iiav dsQXOivxo xe^v ifrelav dxaoubv. 
eyvag [iev xoccdirjv, dedafog d stixBtyao vvxtog, 3 

xaC lis diOTtrsvmv xa&aobv %vol itoXXbv itpevoeg. 
egyoig avdooiisotg ivcc iiij 6x611a %dyyy lurjvG)' * 

6(bv ydoiv dxolTcrovg STtecov scpvXa^a xeXevftovg. 
10 1%vb6l 6olg ayafroltiiv eubv cpiXov L'%vog eoeidoLg, 5 
'6(pod xe Qt^cod'EvxEg ipoi 7t6dsg ccxqoiiol e'iev. 
ccvxog, aval;, EflorjGa, (piXi]g 8b iiev exXveg avdr\g' 6 
xXlvov &110I xeov ovag, siicbv d 1 £7tixexXv&i iiv&cov. 
d"rjr}rijv dvdcpcuvE xeyjv oixxlquovcc fiovXr\v 7 

22 svccysccg L\ -eog SI. — tubg M. — 23 TtXr\6ov (-aov ()' 
Q, -660V 8* ir. X) svcpQ06vvrig (sic SI) ps (hoc add. L*Q, om. 
DL X MS) poLKao ODLMQS; £v<pQ06vvr\g \i& iidxcco nlf\6ov PRv. 

W 16,1 d(orr}Q S. - sdcov SI (Horn. SI 528); £- Om. — 
2 Ix&eLccig rtov O s DLMQS; -6iaig rs O 1 ; -airjai (ex -6iccig cr. R) 
rs PRv; -6irj6LV t' Volkmann 34 (Scheindler 1 907); -6ir}g tsov 
Ritter 19. — 3 v&'Ctigag M. — 8oUqoIgiv O l (cr. O 3 ); -Qf\g L 1 
(cr. L 2 ). — 4 ev&teiioijo add. O 3 . — 6 ayvag O 1 (cr. s ). — 
lisv Sim*; iLSi) 0; pus v. — 8' add. L 2 Sl; om. DL l S. — o.e6k6- 
t|)«to S. — 1 u]s ir. R; {lev L 1 (cr. L' 2 ) S. — donrtvcov M. — 
icptvQoig 0. — 8 n,ir\vr\ 0. — 9 xmv (t rubr.) 0. — £ti£g>v SI, 
cum yg' M im.; txcov S; Iqthov Z>; Zgncbv M it. — 10 aya- 
ftoiaiv ODLMQS-, -ftoig to PRv: cf. 17, 73. - jgsidsig 0. — 
11 xsv O l (cr. O 3 ). — tpbv M ac. — fjev D; r\¥v M; rj ivsi 
sic S. — 12 ava%\ 8s add., sed del. S. — Ss \lsv ex S 9 £{i6v 
cr. Q. — 14 oIy.tLqhov Q. 

Apolinariu8 ed. Ludwich. 3 34 * (16) 

15 Qv6[ievog 6v\i7Cavxag inskitoiitvovg Gsdsv dkxfj 
ix rcbv, o'i \iB\nda<5iv eoidtiaiveiv <5so %siqL 
old 7tso bcpftakyLolo, {idxao, ykr\vY\v [is (pvkdtiGoig' s 
6elo 7tokv£rjk(Dv GxeTta'C Ttreovyav [is 7tvxd£ot,g 
s% avdocov dvoyLCDv, o? ftot xccxotyjtcc xike66av. 9 

20 e%&ool d-vfibv £{iElo 7C£Qi6xi%6(ovtsg eovxov, 

ccTtQrjxToio ttdpoi> 6q)sxeQrjv ^vvesoyov dkouprjv, 10 

c5 <5xo\iaxi xQv6s<56av vneofiaGiriv xaxeks^av. 
ol [id %ox e&kdovxeg exvxkd)6avxo fiokovxeg, li 

iv yalr\ xax&nrfeav enixklvuvxag djtcojcdg. 

25 dyg de kecov [ied-87ts6xov ixoL^ioxdxrjv iitl ftrjorjv, 12 
£i6d{ievoL 6xviiv(p Gxotlov ko%ov dyLcpiBTtovzi. 
h'yoeo xal cpfrdiievog yftovi xdfifiuks, yovvaxa kvticcg' 13 
dvGGefieog \idka &v{ibv dcpocQTtd&iccg ifislo^ 
(pdtiyavov a^Kprjxsg drjccov h%alvv6o %eio6g. u 

30 i% oktycjv [is 6aco xal d%b %%ov6g y dcpd'txs 7Coliiyjv, 
da66d^svog 6xedd<5£Lag exi £aovg did yccLrjg. 
6<bv XQvcpCav eitkritiav ei\v 7tokv%avdia vrjdvv, 
itkrjG&svtsg 6idk(QV kLitov vidtii kei^ava Saixdg. 
afixdo iycj ^aatkrji pex* evdLxCrjg %Qotpavdr\v % 15 

35 doxLov elg xoqov aii{iL cpccvev 6 so xvSog ixv%^r\. 

15 iysXitoyuivovg ODLMQBS. — 16 igidticcivsiv scripsi (coll. 
105,34); igibcd- SI; igsidai- Q. — 6slo Q. — 17 ps om. 0. , — - 
20 i^isio OSl; iaoio PRv. — 21 6cpstigov 0. — %vvtegyov scripsi 
(coll. 9, 30. 30, 17. 77, 61); Cvvs- SI; ccvi- DM (yg awl- M im.). 

— 22 <w s. w SI; ol (0 rubr.) 0. — 24 iv SI; av L; dv S. — 
an ccv ycciav ? — ycdr\v L. — onooTtdg ODLMQS; -nqv SI. — 
25 ftr\gr\v OSl; -ccv PRv. — 26 £l6cc^£voi SI, cum yg M im.; 
%l6dv.ov6ov M it. — %6Xov Q — 27 ccygso (cc rubr.) O 1 (cr. s ). 

— xdppctls L*Sl; varf- ODL x MS. - 28 itiElo OQ, pc. S; iiioio 
SI, ac. S. — 29 drfimv L 2 Sl; 8r\lov L l Sm\ dri'iov g. — 31 dct6- 
cdnsvog Q; dv66cc- SI (Svad- P). — 32 6mv BLMQS; rcbv 
OPBv. — 33 7ilr\6^ivz£ Q. — Xinov Q. — dccitog SI, cum yg 
M im.; aduvrog S; e*otg D, it.M. — 35 ctg-xiovsg M. — is SI. 

— &ti[iL LHl; ScuPXv L l ; d^Vlf S. — aio L 2 Sl; x«^' L\ tf («) 35 

< (") 

jdavldov d'SQccnovtoe iitovgceviov pct6iXfiog l 

xovxo [isyaa&sveog fiioxfjg reXog, ag itqlv hmsv, 
OTtitoxs 6v6iisv£cav yuv ccvcct; 6c7i£%v6azo TtdvXCOV 
ZaovXov % bXoolo XiXaiopivov \iiv bXicGai. 
5 £$)&' &{lcc %aX dixaxov 7CQ06cpQ'iyh ) aro nvsvyuuxt yim^ov. 

KvcQtog ifiov — 6s yaQ olov ael &ebv a^cpayaitd^G) — , 2 
avtbg SQSiGtia xal aXxaQ £{ibv xal ccQ&ybg £Tv%d"r}g, 3 
iArtlg i[irj rEXe&sig xal spwv &7tix&QQo&og BQy&v, 
aQQiqxTOv ($l6tolo xegag xal v7t8Q{ia%og aXxr\, 
5 vfivstov 68 Xixalg drjCcov aito %eiQag aXv^co. 4 

(bdlvsg fravccTOv {is 7t£Qt6tL%6(Dvro pagetac 5 

%£C{iaQQoC x oqo&vvov a\Lr\%avov dfi7tXaxida)v y 
TaQtaglcov [i (bdivsg sxvxXcoGavxo fisQed'Q&v, 6 

%Xexx& de fi£ itQOvxvtys xavqXsyeog XCva Ttdxpov 
10 avtccQ iyfo xi'xXr}6xov S7taty6{i£vog ftsbv axr\, 7 

ovQav6&sv patiLXfjog ccQrjyova %eiQa ^oiq6ag. 
avayiog xaXtovxog i^ibv ftgdov sxXve vyjov' 
(pftoyyog ifibg dvvstsv £g ovara TCiCxd ftsoio. 
I&cov fiQiaQri dedovrjxo, xgopog dd ynv eXXafie itaGav^ 8 

T 17, 1 snovgccviov OD; in ov- S. — 2 (isyaa^ivog X 1 
(cr. J/ 2 ). — xiXog &; 6&e'vog PR. — 8 \liv dv6y,£vscQV 0. — %dv- 
xcov X 2 ir. ; -xa 8. — 4 6auvX' %* 0; aaovX xov PR; aaovXov 
Q. — XiXcuoiizvov SI; IXcc66o\l- Q. — 6Xs6ca 0; -i6ai X; -i66si 
Q; -£6d'cit> M . — 5 om. L\ add. X 2 im. — icp' Q. — i?<pfrcnicc 
D; s- 8; $- M. — %&\lov O l Sl; -nog (?) O 2 ; -fia BMR; yi&pov 
8. — W 17,1 6h yecg usque ad it ps 9 om. L 1 (?), add. X 2 par- 
tim ir. — cc£i&£ov OL*PQRS (cum gl. acpdagrov P); del, &sbg, 
m. — &ncpccyccitd£(ov 0. — 3 ipol TsXtftoig 0. — 4 dXytfjg DMS. 
— 6 ano SI. — 6 ftavdxov \l£ X 2 pc.; -rov ODMQS; -xolo 
PRv. — 7 d\Lr\%u.vov OL*Q; -vol SI. — 9 7iQ0vxvip£ (s. Ttooft-) 
0DLMPQ8; itQ0%7i£iii\)e Rv. — Xlv d%6x\Lov M it. (cr. im.). — 
it6x[L0v 8 ac. — 12 nccXiov sic 0; xccftt'ovTog X ac. — frgovov 
MS. — vr\6v 8 ac. — 13 dvvtiw L*Q (Lobeck 6 488); &v- SI. — 
14 mafe S; tlrfe OLQ; £iXsxo (si- M) SI: cf. Horn. T 34 ino 
x£ roopog ^XXcc^s yvlcc. 

3» 36 *£ (17) 

15 fiv666&ev r\ki($at(Qv oqscjv tstdgaxto d'epsd'hcc 
&£67te6L0v toopsovta yoXov xal [ifjvtv dvaxtog. 
a&avdtov xotsovtog utceCqitos (dqvvto xaitvbg 9 

Xal TtVQL XcCll7t6[l£VOV [ICCXCCQOg ti&BVOg CJQtO TtQOdCOItOV, 

avd'Qaxsg «| avtolo TtvQLCp ley adopt eg dvfjcpd'BV. 

20 ovoavofrsv xatiitaXxo nokov cploy osidsa xllvag, 10 

ad'avcctov TteyoQYjTo yvocpog nagd %o66i fteoto* 
ilipsfiacog 6%ee66lv solg TtSTtotrjto Xeoovfiiyi^ 11 

LTCtaro fivxtdcov ccvb^kdv 7ZtEQvye66LV aeQ&etg' 
xev&6{ievog xve<pa'C — to yao rj&slsv akxag hXi6%ai — 12 

25 aiMpi s xvxkcbovCav dyaxlea oHJjca xakvTttorjv. 
Ota 71sq ai&eoCaig vtcpskaig xexov[i[ievov vdcoo. 
cooyLrfosv vstpskai 6(pet8Q(ov vnb {iaQ{iaQvyccG)V) is 

av&oaxeg oqvv^isvolo avobg piyvvvto %alaQr[. 
XY^iog d' ifioovtritisv ait ovoavo&sv ftsbg avtog, 14 

30 a&avdtrj d' v^i6tog die aifreoog i'a%ev avSfj. 

fteOTtetiLOig exedati&sv hmtooyotoGiv oititolg, 15 

itdvtsg dyH (bgCvdrj^av im d6t£Q07ti]6(, ftaiieiaig' 
vdootdxot d J avitsklov axy]gd6ioi t6ts Ttrjyal n 15 $V660fttV OLQ; $V7C0- S\ %"ATtO- SI. TStdQCCHTOCl {fc^E- 

licc 0. — 17 ajteigixog SI; -r\xog PJR; -ocxog v*. — cogvvxo Q 
(cf. 105,48); og- SI. — 18 7,aiino[iivov 0. — cfrsvog usque ad 
vdcog 26 om. £*(?), add. L* partim ir. — 19 ccvxoig (im. yg 
avrolo) M. — nvgicpXeysd'ovzog 0\ -yoftovzeg M; -yeftevtsg S. 

— 21 cc&avccTog ODS, ac. MQ. — 22 E>/tocws S. — %sgov$l 8. 

— 23 inxaxo pc. £ 2 ; l- (rubr.) O. — 24 xvicpa'C SI, pc. R; -qparj 
S ac; -epecg 0: v. Ritter 29. Rzach 1 752. 3 334. — 25 ci^cpl s 
m. — 26 cddsQiyg vecpiXyg LQ; -r\g -r\g P. — 27 et 28 om. i 1 , 
add. L* im. — ogtLrifrev M; ogurfohv D; 6- OS. vstpsXaig 
DMS. — ano 0. — 28 iiiyoivro 0; ^ilyvvxo D, pc. ({iv- ac.) S. 

— 29 xfuLog 8 9 L; xfj^iog SI. — ^q6vtt]6sv DLMS; -ffs xca 0; 
-asv %al SI. — 30 i'aG%tv M; l'6%sv D, ac. L. — 31 ixtdccad'sv 
ODQS, pc. i; -dacsv SI; -daaasv a; -da&sv L ac. — i%\ xgo- 
%d(Q6iv L; -G0M6LV S. — 32 ftcciLSicclg OPv; -elcag Ra; -Tatg L 2 ; 
-vccTg Q; -sleg DM; -bis S. if (17) 37 

xal 7Ccc6rjg eoifiioXa fteyiellia tpaCvexo yair\g^ 

35 acp&ixe' 6r\v ydo ccTtavxa JteQLXQO^iee6xov 6[ioxhriv' 
%vev\iaxog eTCxoi^vxo xeov xdtiov atiftiia xa\ 0Qyt]v. 
ovoavo&ev Ttooeqxe, &ocbg Se {i eovGax dvdyxrjg, u 
ex de 7tolv6 papaya) v pe doting 7tQo6e8sxxo Qee&Q&v. 
QvOexai ex drjccov ///, oitiiv 7i8QLG)6iog dlxr\^ is 

40 dvdocbv t £%ftoyLevG)v, on (peoxeoot eltiiv i\ielo. 

YjTtedavw itaovxvtyav kv r\yiaxi fttooxiyftevxeg, 19 

xui [iev ava% 7tQO\ux.%iC ) ev, ejte^xrJQt^s d 9 iQC0Y\v^ 
ftagGaleov 8' e6xt]6ev lit evov%0Q0i6iv axaoitoig.- 20 
Qvtiexai ex drjLCJV p\ avxdo Gxvyiovxag elty^et. 

45 iiitiftov e% evdixtr\ xal eTid^iov evyog 07td£oi. 21 

rftiexeoav x6Se xeodog axrjQcc6Lr]g TtaXapdov^ 
ovvexev d&avdxoto tpukag ecpvla^a xelev&ovg 22 

ovde v6(p q)oa6apr i v exeoov fteov — ovde ydo r\ev — * 
ovvtxd ol £coovg booco cpQeal irdvxoxe &e6yL0vg 23 

50 ovde ol ayodvxwv (pvlaxrjv Utcov evveGidcov. 

xal ol d^ico^i7Jxot6t 7taQ866o^iat lyveGiv aiei, 24 

dpjtXaxC^g dndvevfte voov $vtfiXr\i (pvld^co 

liio&bv e% evdtxCri xal e%d%iov evyog bitdtpi, 25 

35 acpfriTE superiorem versum terminat i>; apcp^tts M. — 
7ttQixQo^is6-aov OPQ; -ksv SI. — 36 vsvparos (v rubr.) 0. — 
dinroirivto L x \ dinttri- i 2 ; inolr\- S. — ctc^/ia nod S; cc- _L 2 &; 
a6&iic<ci L l . — ogyi] M. — 37 de p igvacct' OSl; ds p igv- 
Gccvt* (yg' igvaaz* im.) M; d' ip £qv66cct' sic B; 66 ps qvccct' 
v. — 39 p olciv SI (/a' ir. L); ps olct, DMOP-, -aiv S; p old 

B. — 7CSQloa6lOL M. — 40 t' £%&OyL£V(DV SI (-VOV M)] xz%vo\ii- 

v(ov Q. — ipolo OPQB. — 41 V7tedccv(bv (v rubr.) 0. — iv om. 

M. 42 TtQUlLOLH^OV M. i7t£6Tr}QL^B MQ. — 43 XUQ6cd£0V 

(x rubr.) 0\ cr. s . — axag%ovg li\ cr. X 2 . — 44 Sr\t(o Q. — 
ftf, citccq SI. — 45 tLC&bv (r rubr.) 0\ cr. O 8 . — svdoxlr} 0, ac. 
Q. — OTTCcfci QS ac. — 48 vocov JL X M\ -co cr. L 2 . — 49 otivensv 
M. — ogoa L X MS, cr. L*. — 50 ivvsaiacov LQ (cf. 118, 158); 
tvvsn- ODS; svsn- M ir.; svvop- PBv. — 52 vobs 0. — 53 tin&bv 

(t rubr.) O 1 , cr. s : v. ad 45. — in' svdoniri 0\ i7Chdov.vr\ sic Q. 38 l£ (17; 

rftisTSQcov 6eqxolxo S' axrjQccGLrjv itaXa\idcov. 

55 r\v oGl'&v avvagid-og £r\g, o6tog xe yivoio, 26 

xaC xe voce* ^vveovxl {id&oig tcccq d&<pov a-frcooi/, 
icd'kfp d' ccvsQi 7tdvzcc [is^iLy^ievog EG&Xbv dxovticug 27 
yds TtdXiv GxQeitTcb tcccqecov fiQOT(p Bv6xQO(pog si'rjg. 
avxbg Xabv del %fta{LaX6(pQova qvGecli axrjg, 28 

60 by$aX\ibv d J dxdQrjxov vrtSQcpidX&v aXacbtiaig. 

avxbg Xvyyov e^ibv itoXvcpEyyw itdvxoxE xsv^oig, 29 
a[i{iL dcccGxQdijJoig dvocpsQov xvEtpag ix Ged-ev alyXrjg. 
vevtiaxi 6(p nQOtpvyoiyLi xaxcbv %oIv%v\\lqvu jielqtjv, 30 
nvQyov VTtBQPairjv 7Ct6vvog freti aVev edvxc. 

Go d&avdxov fia<5ily\og dxr\Qaxoi sloi xeXev&ol si 

xal [ivd-oi, TtvQoevxsg dva&lovtiiv dvaxxog' 
x&v 6' v7tSQa%lsvri6iv, oaotg itiXsv iXitlg etc avxm. 
xig [idxccQ a&dvaxog %Xv\v d&ccvdxov fiaGLXfjog; 32 

yjs xlg ruiexEQOio &eov &£og ixxbg Exvx&rj- 

70 dtMpificcX&v [i e£g)6e &£og tceqicjGlov dXxrpr, ss 54 Tjiistegriv L*Q. — 55 tjv B SI; r)v L; iv OK — oaloa O. 

— £vveQi&09 SI: sed cf. 37,39. 118,74. 279. — h'rjg s. % 
PRvm*, pc. (Scheindler 1 905); fy m; $019 BLMQS, ac. 0. 

— 56 xf USl; [is L 1 . — voov Q; -cav S. — £vveovtl 2/ 2 ; -sodvtl 
P; -iovti SI; -icovti RS; -ecov ti L 1 ; -ocovtl OQ; -livxi m* (v. 
Mommsen 262). — a&ooov ccftcoog 0; -mov -mov SI. — 57 d' OSl; 
om. Rv: cf. Volkmann34. Ritter 16. Scheindler 1 905. Mommsen 
262. — ia&Xbv OL 2 Q; -la L x Sl; -Xd y Mommsen 1. 1.; -log P, 
Ritter 16. — gcfrX' iTtauovcsig Volkmann 1. 1. (Scheindler 1 1. 1.). 

— a-novacci 0. — 58 rjSb L*Q, pc. P; ovds SI. — svatgocpog SI, 
pc. L 2 M ; -cpov DL l S, ac. M. — 59 ccsl Xccbv P. — qvcave (ex -aia 
cr.?) 0; -6STCC1 DMPS. — 60 dcp&aXpov M. — alaoocccig PQRm*, 
ss. 0; -6sig DMm*, it. 0; -6ig S; -6oigL x ; -cccg L 2 Sl. — 61 ccvrbg 
dh X. 0DL l M l S (cr. L*M 2 ); -tog cb X. PR. — tsvfrig L 2 Sl; 
ri^oig BML 1 ; xtv&ig 0. — 62 dLaorgatyoig scripsi; -ipoi SI, 
pc. Q; -yet, % ac. Q. — alyXr\g 0L 2 PQR; -lr\v BL l MS; -Xri 
v. — 64 vTtSQficcXriv (ss. X et uv) M. — 65 r\6i S. — 69 j\i rtg 
DM; r\ his 8. — hv%ftr\ Htbg DL l MS (cr. L 2 \ — 70 &>gxj* 
O; i6d&G£ Q. if (17) 39 

d"t]xaro 8' ykisxsqtjv xa&ccQrjv xal a(i(D(iov dxaoitbv 
xsv%(ov <bxv7iode66L Ttodccg xs(id8s66iv b(iotovg' 34 

avxao hep' vipl6xoi6iv i(ibv cpikov l%vog sqsIScdv, 
%sloag S(idg fioiaodg xs (isvs7txoli(iovg xs 8i8d6xov } 35 

75 7iay%dlxsiov sxsv^s fioa%Covag rjvxs xo%ov. 

xal (is TtOQsg (is $6x80 6 1 cpo&g dlxxfjod r dvdyxrjg, 36 
xal 6eo ds^cxsQij jto6(iog litlsxo itdvxox i(islo, 
6sIo, tLccxag, Oocptrj xgadCrjv i&vvopui alsl, 
iidvxoxs xvdidvsioa xsrj tfoqpn? (is 8i8a6xsi. 

80 €(iits8ov lyyog e%G) y 6v 8' i(idg svovvag dxaoitovq' 37 
ov rig iXavv6(isvov (is 8o6(i(p %aoslsv6sxai ex&Q&v, 38 
ov8s (tirjg A^|ai/u, Ttdgog krfeovtii 8a(isvxsg' 
ov8s 7as£o(isvoig Gxa&soov 6cpt6iv S66sxai l%vog, 39 
alia 7to6i 8(irjd-svTsg vy i\(isx8QOiat itstioisv. 

85 i\voQsri (i ex6av66ag aoi6xo%6v(p xaxd 8v\qiv, 40 

avxifttovg \vvs8y\6ag £(i(ov vitsvso&s tcs81Xcov. 
8vti(isvssg %s(p6^Y}vxo cpvyfj (isxd vcbxa fialovxsg, 41 
avxao ditsyftaioovxag ddsvxst Jtscpvsg oksftQa). 
avxol (isv fiodaoxov, 6 8' ov 6(pc6iv fjsv d(ivvx(OQ' 42 

90 d&dvaxov xakssaxov, 6 8' ovx aisaxs Xtxdcov. 

roi>g 8iahx(ii]6ai(ii dxs yvoov ovxa {h^'AA^, 43 


74 usvsnxolsuov L\ cr. X 2 . — 75 rfixs L 2 Sl; iqvxExo DM; 
jjvxsxo L 1 ; i\vxs S. — 76 usv 0. — cpuog ex cpo cog cr. 0. — 
77 7to6ucc%og 0. — ndvxox' euslo (-0I0 0, ac. Q) L 2 (om. L 1 ) 
&, im. M ; 6ocpir\ us 8idd6%si (-Y.01 S) DMS (ex 79). — 78 60I 
(ss. ei) S. — KQudirj S; xccgdlr} L 1 (-r\v L 2 ). — l&vvouEvog 0. 
— 79 co<pirj S. — 81 kluvvousvocs {a pe.) 0, om. us. — 83 ov8' 
i7ti(io(ex a cr)usvoLg 0. — Ucsxai OQ; losxai L 1 (sfc- X 2 ), cum 
yg P; U%exoli B\ ic- PSl. — 84 %odl Q. — icp' OMQ. — vjisx. 
M. — 85 7]voqEr\v Q. — p iy.0QV6ag L 2 (ftsx- -L 1 ); us (us B 9 
usv 0) -A0QV66ccg (-vaag DS, -v6cu M) SI. — 88 itsyvsv L l (cr. 
Z/ 2 ); Ttscpv' DS; nscpv M (cr. im.). — 89 usv SI; dh (cum nota 
./.) S. — d' ov OLPB; ods Q. — 90 ovytatsaKS 0; ov- S; 
ovxhcHe Q. — 91 &vEXXrj OQ; -r\ LS; -rig SI. 40 iri (18) 

nrjkbv oit&g zt8%Y\6iv i7ti6X8Cil>cutii x8k8v&oig. 
Sr^ioxsQcov SQidog us 8iyp6xa6iv\g re 6ccg)6ov, 44 

xaC [is xaxa6xr\68iag, avat,, xo6\ir(to^a ka(bv. 
95 kabg, bv ayvco66(D, &sto fisv %vy<!p avyiva Sovkov 
ovatiiv fjtiEtSQrjv xaivntid'sCi da%axo (pcovrjv 45 

dkkodaitol ysyacbxsg 87t8^8v6avx6 [is Ttaldsg, 
liatyidicog {lata yfjoag Zfiav cckkoxQioi vieg 16 

Ttdvtors %cokevovT8g s&v ccTtdvavds xsksvfrcov. 
100 %G)£i 8{ibg paGikevg xal asl izokvcavog ixvyflrj' 47 

rj[i8X8QOv fiioxoio ftebg %avv%8Qxaxog sir}, 
sxdixog aiev b^ag yeyafog drjCovg x8qccl£oi, 48 

i}[i8X£()(p daiidtiag &80X8Q7C8L ymqx8'i kabv. 

%G30ll8VG)V KCCxdxYJXOg V7C CCVXifilCDV [18 Qpvka660l' 49 

105 Sckk' 87tCC8l()0{l8VG)V, fiu6Lk8V , Ttokv CpSQXSQOg 8lrjV^ 

av8Qog hi, bkoolo xaxoQQacpi^g /i£ 6aco60Lg. 

xovv8%a 6r\v avacpavda dU^o^tou sftv86iv o'i\lv\v, 50 

OVVO{lCC 6' Vtyl6X0V XL&CCQt] 68&8V VHV07tok8V6(D , 

ovv8xa (psyyog &8iQag ak8%ixccxov ftccGLkrjog^ 51 

110 afravccxrjv 6' ek8r]tio6vvr}v xsxxtfvao %qi6x(d 
4avCdw xal xolo 8 iy\v 8X88661 y8V8&kuig. 

tri (18) 

'OxTcoTtoadiyiarog davldov tyaliibg izvjfiri. 1 

Ovgavol acp&ixov 8v%og cc7tayy8kkov6i d'solo, 2 

92 ini(ex si cr. L)6zti(sl 0)tycinii ODLMQS; -azvipai^iL PR; 
-6TLipcu{ii v; -Gripi S: cf. 138, 19. — 93 §i%QGza.6i'r\ (ora. g ts in 
lac.) S. — ib L*Sl\ om. L l \ ps PR. — accoaGov OL*PQ; aaco- 
6oig DUMRS; -ctig v; -accig m*. — 95 laog L l PQv; Xabv 
OL*Sl. — av%ivi DM. — 96 zccxvnsi&sci US (#&x ss. U); 
Ta%vit8i&ea Q; xa%v nsid , 86d'ca 0. — 97 poi O. — 98 [LBza%Blgag 
Q. — 100 ifiol PQRv. — 101 rjtLSTSQOio ODM. — 102 xegattoi 
U&, pc. 0; -£<o US; -fav DM, ac. 0. — 103 d'songsjcsC Q. 
— 104 om. I)L l S, add. L* im. — vit abc; Sen 9 m*. — cpvlcc6C£i 
0. — 105 (ptgrsgov DM; -razog PR. — 106 oloolg M. — 107 dsi- 
|ofta^ Zfrvz' 0. — olnov P. — 109 asigecg OBMS. — 111 davidov 0. ir\ (18) 41 

%slq(x>v d' d&avdxcov idog ovQavov egya Xiyalvsi. 
r\\iaxi xt{irjevxa Xdyov tcqo6sq£v%ccto r^iaQ 3 

xal vv% a^i^QO^Crj Gocplrjv v%£&Y[xaxo vvxxL 
5 ov ftgoog dXX6yXco66og btjv noXvg ovds xi fivfroi, 4 
G)v avdf\g XeXd&oivxo xal ovx dtouv ditdvxcov' 
<5<p&lxeQog tir\v cp&dyyog oXrjv ^i8xevt66sxo yalav 5 

xal [iv&ot, jiSTtoxrjvxo dice xXvxd TCBiqaxa yaliqg. 

6XYJV7JV rjsltO) ItaQSfrrjxaXO XL^7]£0(DaV' 6 

10 Xa[iit6[ievog <?' ccvxbg fraXdticov axe vvficptog cbpro* 
slxeXa yrj&ifesLS dQo^iov xeXeovxt, yiyavxt' 
ovQCCVLrjg sxtQco&ev icav 7tQoeXsv6exav axgiyg^ 7 

sv dh xaxavxrjGste cpavelg exsQrjg vithg dxQ}]g' 
ovS* €6& , og xs cpvyrj cpXoysQrjv dxxlva cpavsitiav. 

15 &e6{ibg dxrjQaOtog tyv%o<5x()6(pog 66xlv avaxxog, 8 

TCi6xr\ iiaQXVQiri GoyCriv fiQecpesGGi cpvxsvsi. 
ev(pQo6vvrjv XQa8lr\6i dlxac xev%ov6i d'solo, 9 

evvstiCrj 6xlXfiov6a xal o\i\ia6i (psyyog de%ei. 
frslov del xa&aQov xs xal h^iTtedov btcXsxo dtl[ia' 10 W 18, 2 a&axmv M ac — %Qyco (Xl ir.) Q. — 3 r^iag (r\ 
rubr.) 1 (rjiicc sic cr. O 3 ). — xi\ir\zvxi L ac. — 7zqo68qev!;ccxo 
SI; an -sgsvysTca ? v. Yolkmann 34. Ritter 15. — 4 cc^Q06ir\ 
OL^Sl, ac. Q; -6ir\v L 2 Rv, pc. Q: cf. Horn. B 57 a^Q06ir]v diu 
vvnxcc. — 5 %oXXovg M ac. — xi SI, pc. P; xoi R, ac. P. — 
6 XsXdfroLvxo Om*; -&ovro M; -d'ovxo SI. — aiov L\ cr. L*. 

— 7 iir)v Qv; ilt\v U, ac S; \itv L l Sl, ac. Q, pc. S; {lev m. — 
6Xor\v DS; 6- M (cr im.). — n bxav 16 6 tx at (xca in xo cr.) 0. — 
8 7C£LQccxa yair\g Horn. & 200. — 9 TtccQsftrj'xaxo OSl; -ixarfl^TO 
DM ; -£%dd'r i xo S; -axa^ro X. — xhl^vxccv DM (cr. im. Jf). 

— 10 ccvx&v Q. — mvxo S; icov L (ex 12 ? oqii&v Lch 2 346). — 
11 yrid"rJ68i O 1 , cr. O 3 . — 12 ovQccvioig 0. — lcov$8 0. — ccngccg 
X 1 , cr. 2A — 13 add. OSl, im. P; om. v. — cpccvols Q ac. — 
txtgccg 0. — 15 tyv%ocxQ6<pog Qv; -oaxQOcpog Z/ 2 ; -oxQocpog ODM 
PBv*m*; -oxgoyog i 1 ^. — iatlv L*Sl; St,' L 1 . — 16 hccqxvqLtiv 
0. — 17 xov%ov6i 0. — deoig M. — 19 ^Xnsxo Q ac. — &vna> 
ante dtlucc add. (). 42 & (19) 

20 syvcov svdiXLccg xavcdrjd'eag auv avaxxog, 

%QV<50V X(Xl tyiqtpidos (XQSlOTBQCCg sqlti'iiov n 

xal tzoXv x£Q%vox£Qag ^XixrjQidog i{i£Q0£66rjg. 
ravxa xebg ftsQccTtav X€%ccQYj[ievog olds cpvXdaaeiv 12 
[iiG&bv 8%cqv (pvkaxr\g dyaftmv tcsqi&Giov soycov. 
25 xig x£V dvayvoCr] Jtkrjd-vv ftooxbg d^iTtkaxtdcov; 13 

aisv, aval;, xovcpicov [is xaxcbv dizdvsv&ev iovxoig, 
lirjde poi dXXoxglcov xredvcov cpQ£6iv i{ieoog slfy' u 

81 jirj [l£V XQCiT£Ol£V, d^l(b^ir]x6g X£ y£VOi[l7]V 

vi^d^isvog xaxoxrjxog dxaG&aXCrjg x dl£y£ivY\g. 

30 [IV&Ol, 6' £vdox(t] [l£[l£Xrj[l8VQL l&VVOLVXO 16 

xaC 6£v £{irig XQadiiqg ^Xixrj xaxsvavxiov o66G)V 
aisv dl^rjrrjQ xal £7ttQQO&og %7il£v £ii£lo. 

i& (19) 

'EvvsccKcudenccTog davidov tyuXiibg izv^r\. 1 

Ev\a\L£vop %£bg i\^ao dX£%y\6£i£v dvdyxrjg 2 

xal 6£v 'Iax&fiov 7to6{ia%og &£og ayfrixog £ix\. 
eh, dyCov yaxiovxi (pCXi]v b%a6£i£V dQGjyTJv, 3 

ix d' £oaxf\g Uicjvog dX£%ixaxog itslag ikftoi. 
5 ccvxbg itccvxoCrjg 0£v £JtL^iv7]6atxo ^vi]lf\g 4 

xai 6£o xaQCpoiisvrjv ftv<5Ly\v 7cki]6£i£v dXoLCprjg. 
Ttdvxd roL d&dvccxog xoadiri ii£[i£Xr]^i£va $fl;ot, 5 20 ayv&v (a rubr.) 0. — £vdiKir\g Q. — Sal M ae. — 
23 tsbv S. — cpvXd66Si 0. — 24 cpvXccxijv (?) L. — %gy]cov pc. 
Q. — 25 rig phv L 1 , cr. X 2 . — 26 \lIv pro ftf 0. — 27 i^sgov 
S. — 28 TtQccrsoL ivan<x>iiriTog nccl M. — hs SI; ys OQ. — 
29 araL<iftdXXT\g Q'i -^ccXir}Xsg S. — 80 <f svdonir] (-rf) SI; dsv- 
Q; d' Bi)8i%ir\ M; dsv- JD; 6' £vdiY.Lr\g 0. — 31 xar' ivavxlav 
0. — 32 iiiolo OLQ. 

W 19, 2 Tcoopdioig B. — 4 ccQstfjg Q. — 5 asv tm\Lvr\6airo 
cm; sv inl- LS; iv iiti- D; svstii- M; sv iit^\ivr\caxo OQ; 6sv 
(ir. P) s7t8[ivrjaato PRab. — 6 &v6iriv DLMS; -ccv OSl. — 
7 qz£ol PQ; -£01 Pc; -&iv O&; an -£ca ? % (20) 43 

7ta6av dva%lr\6sis rsr\v ftsotsoTtsa ftovhjv. 

6 slo <psQ££(b(p XQttdLrjv xsiaQiqaoiiLS^ aXxfj, 6 

10 a^avdra) %l<5vvoi \isyaXav%ssg 8666^6^ alsi' 

Ttavtcc tecjv TtkrjGsisv hval<5i\ia Saocc lirdcov. 

vvv eddrjv, cjg %Qi6xbv ibv &sbg s^stidwGs* i 

kccC ol ait! ovqccvo&sv [is[icc(bg xaXsovxog dxovtiav 

xlsvvbv ds^trsQTjg Gtpsrsorig tcsql xdorsi (psyyog. 
15 olds [ihv ovv TitnoiGi, xal do\ia6iv inPsftacbreg, s 

rjfisig d 9 cc&avdrG) tciGvvoi yLsyaXitpyLsft aisi. 

olSe itodccg 7CS7tedr}vto^ Id&ov d 9 sxituyla 7ts6ovrsg) 9 

rj{ilv 8 9 iyoo{i£voig iftvvsxo itdvxa xccr 9 ai6av. 

ciccpd'Lts, xccQT£Q6d , v[iov del ^a6iXr\a 6ccco6oLg, 10 

20 sitiaioig 8\ ore 8rj 6s lixa%6\LSvoi xakeGcayLSv. 

x (20) 

AcLvidov vlvxbg ovxog isixoatbg 7tsXsi vpvog. l 

Alsv aW£, &%qccvts, tsg) tcsqI xdoxsl %aiooi 2 

xal Gso yrjd-7]6sLSv dsl xaxd &v[ibv docoyrh 

ovvsxd ol i^vxfi %syaQi6\L£Vov rjdog sdaxag, 3 

sviG)Xr\v 8 9 sxaXsaaag, akig 8 9 sXs %sils6i xaoitov. 

5 yisiliyiaig itqovxvtyag sit svXoyiaig ynv taCvcov, 4 8 xccl %a6av O 1 , cr. O 3 . — 9 cpapegaxp (-co) DL X S (cr. X*); 

cpoaos- M: — KQccdir} 0. — aXv.v)g M. — 11 cdv86i\Lcc 0; ivcci- 
6lilov M ac. — 13 ccaovaaL DQ; -ovccci OLMS; -ov6si P, pc. 
B, v. — 15 ol'dt (ol dh BBv) tisv ovv SI-, oW ^svov 0; oi'de 

phv (f«v 8) DL X MS (ovv ss. X 2 ). — 17 <T ss. S. — ty%Xa M. 

— 18 iysiooybivoig 0. — 19 GctcoCsig 0. — 20 s facet (ora. oig) 0. — 

Sfj 6s S; dsl 6s L; om. DM. — y.<xlE6otisv (ss. at) 0; -occisv DM. 

X 
T 20 davt (ora. dov) 0. — 8C%o6xbg 0; eU- S. — iti L. — 

W 20, 1 %ulosi DMB. — 3 yyift (-7?) ODLMPQS-, -fjg Bv. — 

i)dog P; ft &> ^. M\ %f\dog im. M; %vdog OQ. — Uag M ac. 

— 4 %&lX8og 0. — 5 tL8iXi%lr]g 0; -ir\g SI. — rtoovnvipccg DM. 

— svXoyirjg 0; -ir\g SI. 44 *' (20) 

Oxa^i^ia M&cov yaoccocbv %8<paXr\v ioxeipao xolo' 
QYiCarriv (3ioxr}v di^rj^isvc) hyyvdXi%ag , & 

r'lliaGi [irjxsdavolOL dnqvaxacog fiiov aXxaiv. 
xvdog e%si 7t8Qt7tv6rov dXa\ixdx(p Gs&bv dXxf^ e 

10 XUl Ol V716QTSQL7JV Xttl XOL TtlsOV ft^Og dQ8%Oig. 

Ttdvxox dxaoaavxov xal dyrjoaov oA/3oi> ond^oig, i 

%aQ\UXTl <?' SVCpQCclvOLXO T£G3, {idzao, d[icpl ZZQOGCQTIG). 

ilTCcoQriv dva&r\X8 fraoj yaoaocbxaoog e66rjv, « 

vtyCtixov d' alacp xolv&aoeaag v\oi6a %8%ag. 

15 dvxifiioig a\ia 7ta6i xst\v ijtl %8ioa xoovGGoig, 9 

de&TSQrj 6ao itdvxag aTCaypaioovxag ecpavgoi. 
6sio xaxa(ple%frelEV v% 0[i{ia6iv i6a xa[iCv<p, io 

€ivl Ss Xd5 71VQ08VXV xoxtp Gvfiitavxag dxv&ig, 
xal Gtpeag okkv^iavovg dylrftiexui dxayidxr^ cpXoi,. 

20 Ttdvxcc [idX 9 s^oheGeiag af\g alio xaonbv doovorig n 

xal Gtcoqov alvoxoxov \iaoo7cr\i8og exxofti cpvxlqg^ 
ovvexd Gov figltiavxag h% akyea [ivgia &evxo' 12 

aGxa&ag hv 6xaovoi6iv i%a<pQd66avxo vorjiicc. 
dvxifiitav XQetyeictg kXay%aa vcjxov dxcoxrjg, is 

25 alxaXov, g)V [la&arjxag, arjv xekeesiccg OTtcDTirjv. 

all' eniftuoGYiGag od-ava'C {leyccXifeo, 7ioi[irjv' u 

avxao iyco 6so xdoxog doidL^iov v{ivo7colev6(o. 6 icytiipcco 0; E6Tetyccg D^MS (cr. £ 2 ). — 7 d^T}^v(nv M: 
-va S. — 8 fiiov om. B^MS (ss. L*). — IyXzivw M. — » tysiv 
M. — ccXs&xd'xav 0. — ccXx]f] pc. Z 2 ; -yir\g S; ccq%V 0. — 
10 tot, 0; xi SI. — 11 ayrj~\Q(xov pc. £ 2 ; -qcov $; -qcq DM. — 
12 xdoLiccTt, OSl; -61 L. — svcpgdvoito M. — 13 i66r\v &; iaziv 
0. — 15 xoQvacsis D. — 16 £cp' svqol LS-, evcpsv- M. — 17 6'ft- 
ILCctct Q. — 18 sivl L*Q; Uv (prius i rubr.) 0; iv L x £. — dh 
ODLQS; Si ys SI. — 6m ? — 20 ccno M. — 21 alv]ot6y.ov ir. 
L*; -oxcczov DMS. — HytTO&Bv 0. — 24 i\£y%scc OL 2 Q; -syxsov 
D{L l( ?)M, pc. S {-ir\v ac); -sy%Ba. SI. — 26 Horn. O 108 ytdgtH 
T8 6^vst rs: cf. Ritter 29 Rzach 1 752. 8 334. *<*' (21) 45 

xa (21) 

a kyad'bv £roag ccvTiXrjtpsayg aiXog 1 

JavlSog sIkoct6v re nccl tcq&vov fiocc. 

b Ilgmtov 4a$idog %ccl ismoethv tieXog, 
fjcsv d' §c6ag ccvzrtTJipsag V7tsg. 

zIsqxso' tints, [iccxcco* [is, {iccxccq, xaxd %d\i,%av 2 

HsiTteg; 
xv\l& [lev d^iJtXax^g msa farjg aitSQvxoig. 
TtQog 6s\ [idxaQ, fiodatixov, s^rjv S 9 ovx sL'Geai, avdriv, 3 
ovde ^idk 9 rjyvotrj^a xsbv voov iv (pQS6i vvxxog. 
5 iv d' ayCa vaUig, xleog atiTterov 'ItiQaiqlov. 4 

r\li£TSQG)v 7cat£Q(Dv aQidetxexog sliclg exv%d"Y]g 5 

xat Gcpeag £lito[i£vovg GxvyeQcbv igyvtiao uo%&(av' 
TtQog 6s\ [idxag, flodatixov, efjg d* iadco&sv dvdyxrjg 6 
ovde 6ev d&avdxrjg dvx' elitidog aitiyog iysvQov. 
10 aitaQ iyco Gx&hrfe xs xal ovx avfrQcojcog hxv%%^r\v, 7 
{i6b[iog iv av&Q&Jtoig, lad) d' dnocpafoog vfioig. 
7tav6vStri [i iitiybv^av^ 0601 Ttdoog sdoaxov oGdoig, 8 
%dXa6tv icpftiy^avxo, xdQX\ d 9 v7tSQ07tlov htisiGav 
„elg ftsbv ilTtcoorjv eka%ev, Qv6aix6 ynv anqg' 9 T a 21 habent ODLMQSv*: om. PRc. — 1 aya&bv] vcci 
add. L\ del. L 2 . — £mia6 0. — avvilrjipELg L 1 , cr. L 2 . — 
2 om. OQ. — sUo6t&v S. — T h habent PRv; om. OSl* — 
1 4ccvi$og be. — 2 $' v; &' PR. — W 21, 1 kcctcc SI; om. L 1 ; 
xcctcc L 2 MS. — itdvxcc M ac. — %Xnt8g OLRa. — 2 ccnsQVKoio 
0\ cr. O 5 . — 3 tcqo M. — si'osTcci, LS. — 4 r\yvolr\6B L\ cr. 
L*: r]yvolr\Cov S. — 5 ^ O. — 7 iqvGato M. — 8 6' i6dcod , ev 
DLMQS; dead- 0; dh ad- SI. — 9 avTsXnidog DL l S (cr. L 2 et 
ss. Scnb); ccnsX- 0; una iX- Q. — 11 ii&nog iv om. DL 1 MS, 
add. L* im. — ccv&Qomoig DI^MQS; -itoiGi SI. — 12 7ta66vSlr\ 
LQ; ita6v- S; 7cdvt8g DM. — ps S ac.; om. M et in lac. D. — 
iniiiv^ccv SI, pc. M; cnti\ii- L 1 (i7t£(ii- X 2 ); in^ri- DS, ac. M. 

— oaoig S ac. — Mqv.kcu M ac. — 18 &p<frfy!or v]ro ss. rubr. 

— xapTju DM. — 14 sig SI; si OQ. — 8la#? ODS. 46 ™ (21) 

15 ccQitd&L xaxdxrjxog , si oi xaxa^v^itog sgxi" 

xsxvoyovov xsv&iLcbvog, &va%, 6v [i slvtiao yaoxQog' io 
iknCda xixkr]6xG) 6s xal iv iicc£ol6l xsxovtirjg' 
6ol %i6vvog ysvofJLYjv \Lvya vrjdvog si6sxi vaicov n 
avxbg spbg &sog s66i epilog sv yu6xsoi [irjxoog. 

20 {irj [isv a7to6Tcc£r]g, qxl [ioi itsXag ijuccQ dvdyxrjg 

ovS 9 sjtidsvoiiivG) poi S7tiQQoftog cckkog sxv%$r\. 12 

TtoXlol [isv xsQosvxsg sxvxld>6avx6 [is yL6<5%oi, 13 

t,axQS(pssg 8' stcI xol6l tcsql6xi%6cqvx6 \is xavooi' 
dpcpC p,oi d)Q[it]^rj6av sbv axo^ia dsiva lavovxsg, u 

25 ola kscov okobg ^QV%cb[isvog aQitayi ftvtitp. 

&g 8' v8coq %qo%v$sv xsxsda6x6 [isv otixsa icdvxa^ 15 
xrjQog oitag xqccSlt} xaxsxiqxsxo yaoxsoi {is66rj. 
xsQ6sxo 8* fi7is8ccv<p 7tavo[iouog oGxydxcp dXxrj^ n 

nccl yXcortav d' £7ts8r\6sv cuirixccvir] psv Tcd^inav. 

30 sig 8 s xslOg ftavdxov [is xaftskxvGuvxsg sdsvxo. 

S6[ibg ditsiQSGLog [is xvvcbv xvxkd)6axo xoatfog, 17 

xal [is itsoloxi^s xki6ir\ xccxosgybg dltxQcbv, 
rtfisxsQccg coQv^av 6[iov %slQdg xs %68ag xs. 
o6xsa 8' 6(pftul[ioZ6iv a7tYjQid'{ir]6ccv ccTtavxa, is 15 aQTtcc^SL L*PQB; -£si OD^MS; -£oi v; an -gcci ? — 
16 fi' iXvacco BLMS; [is Xv- OSl. — 18 [lv%\& ir. M. — 19 debg 
ipbg Q. — £06l 0Q\ ini DMS; anb X. — 22 (isv Om; [ti]v SI. 

— ixv%X(06ccv to X 1 , cr. X 2 . — 28 \id%r\ expunctum ante tccvgoi 
S. — 24 dsivbv 0. — Xcc deletum ante %txv. X. — %av6vza. (s. 
-tog) ac. — 26 Ttooxv&svds O 1 , cr. s . — xsnedccao Q. — 
ocxiov S (ac. X?). — 27 xgccdirj S. — 28 d' OSl (Eitter 18); 
om. Bv. — 66rgdxov 0. — ccXxjj Q. — 29 spurium ilium habent 
Q, im. X 2 ; XccXlg tiiuo (-010 M) Xdqvyyi £[isv (pav M, om. P) 
vv (om. MP) nsxoXXriTcct (-vrcci M, -r\xai \lov P) &66r\v MPRv, 
om. ODL l S. — 30 slg 0; ig SI. — 31 Kvx.l6}66aito 0; -cooccvro 
DS. — ro6Cog OL 2 Q; to6aoig DL l MS; o66oig PBv. — 32 ytsgior 
(lac.) £x7tXri6ir} D; TtSQian^sv %Xr\- X; -!-s £mXi- M; -£ SxXri- S. 

— 33 joists' gag X; -govg SI. — 34 ocnrigid'iiri6sv 0. h« (21) 47 

35 xai {is dto7txsv6avxsg dxrfisa xdkkiTtov avxcog. 

aitksxa kv66coovxsg i{iovg dda6avro iixfovug^ 19 

xccl xlrjgoig %S7cdka%fisv^ oxig x £[id itsitka xo[ii<56r}. 
dkk' e^isfisv pr} voticpiv d%oitkdy%siag docoyr'iv, 20 

dvxiXafisv d£ y 3 £7ti6XQ£cp£og xd^ivovxog itaidog, 

40 rtfiaxsoov %t(p£og xavvrjxsog uQTtatiov rjxoo, 21 

qvso {lovvoysvsiccv S{ii}v xvvbg v^Qcax^Qog' 
si) {is Gcccq, pccOtksv, oxofiaxog fiko6voolo ksovxog, 22 

5| dlocbv XSQttCDV QV<5Cll6 {Jf£ {IOVVOXSQ7](OV. 

6sv ovo{i dyysikaiyn xa6iyvY\xoi6iv hyboiGh • 23 

45 xccC 6 s fietiov xki6£rjg ftsoxsQitsog v^ivoTtoksvaco. 

alvov dsitidvx&v, b%Q6oi (poldtiovGiv avuxrct, 24 

GitEQiicc $' 'laxcbfioio fishy fia6ikr\a ysocciooi 
xcci [ilv vitoddsLtiSLSv a%ag 6%6oog 'l6Qccijkov 
ov ydo 6vo<56ayLSvog 7txco%ov n&Qog s6xvysv sv%r\v 25 
50 ovd' drf syisv sGxgsipsv sr\v %aQ£s66av ottco^V, 
dkkd s xixkr\6xovxog e[i(bv STtdxovGs kixdcov. 
sx Gs&sv alvog i[ibg {isydkrjv {is& 6{i7]yvQtv dvdoobv, 26 
svGsfiicov xaxsvavxa cpikag xiGai\ii ftvrjkdg. 35 psv P (ac. L 1 ?). — ccftxcog DS. — 36 Xv66movxsg SI; 
Xv660(qv- 0; Xv60(ov- Q; Xv<S6a>sv- S; XiCGmtv- L; Xv66<b(ov- 
Stembach 67. — 87 ns7tdXccx^sv] v. Lobeck 5 21. 487. — oxig 
DLMS, ac. (Hoeschel. ap. c, Kzach 3 328); oaxig Q, pc. 0; 
tig PR; on s. 0, xi v. — % om. Q. — koui667) (-rf) SI {-i6r\ M); 
-laasi 0; -16601 v. — 38 &7toitXd£siccg LPQBa {aitb- S); -s&iccg 
0. — 39 spurium istum add. Q, im. L 2 ; opticc xsbv xavv6£iag iptfg 
nccvvTCEQXccx' dgcoyfjg P; om. OSl. — 40 rjiisxegov LQ. — agna- 
cav M. — 41 qvso OSl; Qvaso PRv (cf. ad 6, 8). — 42 sv pe 
SI; tysv D; ifisv M; £[lsv S. — 43 ^ovvoTcsgrjoiv SI; ne -gmxcov 
coniicias, cf. 77, 153. 91, 18. — 44 aov SI. — icy' silcciiii M (cr. 
im.); ccvayysiXai^ii 0. — 47 Iu.%<q$iov S. — ysQalgsi, OPR. — 
49 6v(oad^svog L; ovoad- S. — Ttroo^w BMS; -a> L 1 (cr. i 2 ). 

— 60 %ii£v 0; fyov LQ. — Haxestyccv 0. — Bl dXXcc i%i%X. MS. 

— €rtdxov6ov 0. — 53 naxe'vavxcc DLM; -xi OSl; Kaxh'vccvx'C S, 
-rcc pc. 48 x(T (22) 

daiadiievoi ictxsovxsg sbv ziIyjGccCccxo d*v[i6v, 21 

55 itoi\x,iva <T alvi]6ov6i dsovdssg atp&ixov avdysg' 
avxCbv &v[ibg ovoixo dtrjvsxsog fiibxoio. 
dfravdxov tivyGcuvxo itaUvdQo^ia itsLQaxa yca'rjg ft 

xai yav yovvcc66ovxcu svcoitadbv s&vscc itdvxa' 
d'strj xoiqccvlti xal ava\ d'sbg sitlsxo dtfticov. 29 

60 dca6&iLevoi Xixdvsvaav aoiitosiissg ffiovbg avdosg' 30 
avxd a yovvdtitiovxai, 0601 x&ovbg bqxccx* svsQd's. 
£d)BL &v[ibg spbg <pvl6v xi^sv avxc5 sgi&og' 31 

otyiyovcov xddB <pvka #£c5 (pQatidxco fiatiikiji. 
ovQccvol svdixCrjv dyad'ijv iosovOi dsolo 32 

65 law as^ope'va , xbv dyr\Qaog sxxitisv b66y\v. 

x$ (22) 

Ein06T0V f^V dsVTSQOV Xt lltX7C£VCU 1 

xop ytuXXiviiup xovxo AaviSoa iisXog. 
Ov xivog d&dvaxog p iitiSsvia itdyyy vopevoi. 
si) [.ib itccad ykodovxi xaxs6xr[Qi%axo %d)QCp, % 

ftvfibv sit* oXfiltixoug avaitavpaxog vdcctii (psofisv. 

54 deccciiisvoL D; d' S6al\i- M (cuni i'ccog cr. im.). — 
55 ftsovdsccg Q; &ebv dh ig' M (cr. im.). — 56 ovoixo SI, pc. Q 
(Lobeck 5 488); %vr\xo 0; ovaixo m. — dir\v^y.4oq OSlca*b* (-xctiog 
8 ac); -micas Bv. — 57 uvrjaaixo M. — 58 hie om. it., posuit 
post 61 (ubi del.), turn add. im. M. — 59 xoiQ<xrirj L; -vii\ 
MQB. — 61 &vxa iyovvdaovtai M. — t om. 8. — oaoi (066- 
0) z&ovbg L*&; iveaitadov DL l S. — %ar' L; Iqx 1). — ZvSQ&a 
Q; -d'tv SI. — 62 gobsi OSl; gfi d' ol Bv. — q>vXov xi ^lsv ccvx<5 
hgid'og scripsi; cpvXov ((pi- 0) 8i psv (usv DM) cevxeo (-&v 1 , 
v flel. O 3 ) tgitiov SI; dovXov o $6sxai ol %ql&ov Bv*. — 64 svdi- 
*lr\ Q; svdovlriv DL r MS (cr. L*). 

T 22, 2 xal itavov ante xd add. X 1 , del. L i . — x&v xaXXivi- 
x(ov 0. — xovxoo ODM. — W 22, 1 p* om. 0. — t-Jtidevsa MP; 
-svecu 0; -svsxcci Q. — vo^isvol OQ; -svcov SI. — 2 ps OSl; ys Bv. 

— 6X7igLi-axo (ss. max a) P. — 3 sit' dX$i6xoig DMPR; hit* oX- v; 

ccvoX- L 2 Q; ccijiTtccvoX- O; sv itavoX- L 1 ; a%a{\Lit &e\.)voXpi6xrig S. 

— avcc7tavuaxog OL*PQ\ ccaitav- USl. — vSccxv Q; vdccxog O. xy' (23) 49 

e% oXiyrjTtsXCrjg Ttecfavdygsxov rjxog eysiQSi, s 

5 TCQog de dixcaotivvrjg legit g l&vvev dxagnovg 
8iV8xev d%avdxoio iieyccG&sveog fiaGikfjog. 
si ydg xal ftavdxoio \ia6ov GxcoevTog bdsvtiG)) 4 

ov xev vitoddsiGccLiu xafj %8gi&dg6vvog dlxiy 
6xr\%xg6v 6ev QOTtalov X8 7tagaicpa<jCy]v cpgevbg 86%ov. 

10 d%avdxr\v fiot, 'dva%, Ttage&rjxcco 6elo xgdite^av 5 

gvyedavcbv figt&ovGav b^icjv xaxevavxiov e%frg(bv. 
vcoitsgrjv dyafrtZ xeyakijv TtCrjvag elcdco* 
old Ttsg svcpgotivvrjg 6 so iiot deitag e^iTtsdov eGxcn. ■ 
6elo dLrjvexB&g sX&rj^oavvr] ps dicbxoi, 6 

15 rtticcOL iLi]xedavol6t &eov vaiovxa uakaftga. 

*Y (2B) 

Ilgbg xXslvov thlccq 6<x($pccTov itgmtov [itXog 1 

sdccvldog i)XdXa^sv bI%o6xov xqizov. 

X&cjv fia6ilr)og e(pv xal oaog %$ovbg eitXsxo xo6[iog, 
a6xea xal ^vaitavxeg, o6ol %sgivaisxdov6iv 
ccvxog iiiv xaxevcc66ev kit dxgvyexoio &cckd66rig 2 

xal Tcoxaiicbv xcc&vTtegd'ev efj xs%vrJ6axo fiovlfj. 
5 xlg ftgoxsqg yav8r\g a%i$Yfi8xai ovge'C frela); s 

rj xlg 8% svayeog Sansdov yilov lyyog egsctiei; 1 if- 6Xiyr\%sXir\g &; -Xfyg DMS-, i^oXoymsXir\g L 1 , -Xir\g L*. 

— r\tOQ om. It. — iysigsv DLMQS; ay- O; aysigccg PR; gysigs 
v. — 5 Isg&g Q. — 6 si'vsxcc rot), frccvdzoio Q, reliqua usque 
ad ftavdtoio 7 om. — 7 y.al DLMS; hsv Ofl. — caioswog 
OSl; -covrog DL*MS; -covtsg L\ — 8 ov %hv SI, pel/; oux 0. 

— 9 $%g>v frS {cr. I/ 2 ). — 12 7tirjvccg LS; 7ttrj- OD. — 14 8im%u 
S ac. — 15 ftsoio vsovta L. 

T 23, 1 ytXsivbv f)tOQ S; xXvtbv rjtog v*. — ngmvov 0*, -trig 
L*Q, it. P; ng&tov L l &, ss. P. — W 23, l 6 abg D^MS (cr. 
L*). — 4 itoxayibv L X S (ci. L 2 ). — 6 avdysog S. — tQsi6ei OSl; 
-ari LQ, pc. S. 

Apolinarius ed. Ltidwich. 4 50 *y' (23) 

bg xccfraodg 7Ccckd[iccg xQaditjv x a%ouvxov syr\6iv * 
ov note iiatyiduoiGiv ebv Ttvsv^t r\7tBQ07Cbv6ag 
ovd 9 opHOi> dokosvxa (piltp Ttccoa [ioiqccv 6^o66ag' 

10 ovxog oat d&avdxoto xo{ii668xcci aivov avuxxog, 5 

% , 86%86i'riv d' slerjxvv ayuo 6(Dxi}Qog i(jp£voot. 
yds ftebv $a<5iXx\u fiooxcbv ito&eovGa y8v£$hf\, 6 

ekdo{isv7] dsbv avxbv 'Iaxcofioio vorj6ai. 
v{i£cov aiipa TtvXccg avaeiQaxa, rjye^ovfjsg^ i 

15 si) d' uva7t87ixa6&cov tcvXbcov ccQor]xxoi 6^££, 
cog K8V ivxlsCiqg ^is^acjg TtaoslsvGsxctL e66rjv. 
xig d' od' evxletrjg fiaOiXevg d%oavxog ixvi&iq; s 

a&dvaxog G&evccoog xe xai d%ooxioitxog £Q&(i, 
d&dvaxog iiEV£%uQyLog dsl tcbql xccqxsV yaCcov. 

20 vybecov altpa TtvXccg dvadqaxe, rjye^ovTjeg^ 9 

ei) d' dvajt67txd6&(ov Ttvkicov aooiyxxoL o^ag, 
£>g xev ivxkeirjg [isiicccbg TtccosXevtisxcci, £<56rjv. 
xig d' od' svxlelrig fiaOiktvg a%oavxog hxv%$y\; io 

[tovvog aval; Gd-evsav ode xvdsog acpftuxog s66t]v. 8 patyidioiciv sbv %vsv\C scripsi (coll. 102, 30. 145, 6 cura 
2); -dioioi &sbv sbv DLMS; -Sir]6t ftshv sbv OQ; -8loi6i ftv- 
libv sbv PBb; -dioiciv ebv ftvyibv »; -Slots d-v^bv sbv 5*c, Ritter 
29, Rzach 3 411. — 10 kit m*; vTt SI. — %o\ii6aixo Q. — 
11 6Q6 0. — 12 Pqotov DLMS. — 13 laumpCo S; -§Cov DM. — 
14 ccvccsiqsts Q. — 15 ccvaitSTttdcd'co L 1 S (cr. X 2 ). — aggritot 
OQ. — 16 os (o rubr.) 0. — iv%Xsir\s DLM, ix. P; sv- OSl: 
y sv- Bv. — iisticcus DLMS; ftsftaoos OSl —17 rig d' od' 
svaXsir\s scripsi (coll. 23); tis 6'(T iv- LP; tig od' (od S) si>- 
OS; tis ods sv- DM; tis ods d' {t B) sv- v; %ccl tis od' sv- 
Q. — 18—23 om. OQ. — £oa>r) MPB. — 20 rmetov Bv. — 21 avu- 
itsntdaQ'cov L 2 Sl; -7t£7Ctd6&co D31, ac. X, pc. S; -7tstcc6d , G) L l SS*. 

— nvXs'av om. P. — 22 ivnXsiris LP; sv- SI; y' sv- Bv: v. 
ad 16. — tistLccojs SI; /?£/3acbg Hoeschel. ap. c. — 28 tis (d 9 add. 
P) od' {68 S) ivvXsiris {sv- S) SI; tis d' sv- DMS*; tig d' oys 
(ods m*) t (y' v, 8' m) sv- Bv. — post hunc iterat 18 — 28 S*. 

— 24 i66rjv iariv 0. *<r (24) 51 

x<? (24) 

Texgaxov elnooxov xs [LsXog 4avTdog asi6ev. 1 

2Jol JieQifraQGrjeig, ficctiUev, ^yaXi%o[iai t)xoq, 
{irjd' 8%L7ti6T8v6ag xoi £ksy%w [icbuov ikoC^irjv 2 

[irjde yskcog 6kool<5i nag avxifiioiGi yevoCynqv' 
atfjeyeeg yccg itavxeg, otioig &sbg elnlg ixvyfiy]' 3 

6 iiaipidtcov TtQrjKrrJQsg i%ai6yvvoivxo xaxolouv. 
a^adlrjv yvoCrjiit,, ^laxccQxaxa^ 6elo xeksv&ovg, 4 

xal pe XQifiovg ayccfrdg xe d'eoS^irjxovg xs 8i8a6xoig* 
(5r\v list dlrjd'sCrjv [is %olvXXixov i\ys\LovsvQig, • 5 
fag (T akxriiQ aycc&og [is soixdxa Tcdvxcc 8i8a6xoig. 

10 ki660[isv6g tf ccXArjxxcc 7tavrj[i8Qiov 8q6[iov slxao' 

akXd xerjg slsr][io6vvr]g [is[ivrj[isvog sl'rjg, 6 

ex 7taXa%r\g [isxd ticc6l vspoig oIxxlq[iovcc &v[iov. 
litf [isv dxa^aXtrjv 6(paXsQr\g [is[ivrj6scci, rJPrjg^ 1 

si) 8s &sbg ysyacog iXsrjxvog a\ia Qe^otg 

16 slvsxa xiiirjevxog ivrjSLrjg fiaGiXi)og. 

7tQrjvvoog xe xal l&vSixog d'sbg aVsv kxv%%r^' s T 24 xixaoxov L X M, cr. X 2 . — sinocxbv davidog peXog fj6s 
0. — asiasv SI, ir.L 2 B; -6s V; yes S{L le >); rj- DM. — W 24,1 
eol OLQ; xol SI. — 7tSQi&ccQ0r\ug (77 pc. 0) DQSc; -6ssig M; 
-6sir\g SI; -6irfi X. — 2 8V7ti6X£v6ag S (ac. X?); oxi iti- DM. 

— xoi ir. X 2 . — 3 TtccQ S. — 4 Sctyayhg M. — iXitlg &sog Q. 

— 5 iitaiG^vvoixo Q. — 6 yvoir\\ii SI; iyyvoi- 0; yvoioiui DLM; 
-01110L S. — 7 ayafrag (om. xs utroque) 0. — Si8a.6Y.oig OL 2 PQ; 
-nsig L 1 ; -%siv DS; --acov SI. — 8 r)ysybovsvoig L x Sl; -6oig L 2 P; 
-6sig OQBa. — 9 diddcnoig OL 2 Sl; -ksiv DfrMS. — 10 Xlogo- 
[lsvol S. — as (ir. X 2 ) aXXr\y<.xa X; 6s air}- Q: xs air}- PBv; 
ally]- S; aXr\- ODM; r aXlr\- Ritter 19 (ut 72, 55); x alr\- 
Volkmann 34 (Scheindler 1 907). — ZXnav ODMS. — 11 xf)g S. 

— 12 itaXaif)g gm. — 13 r)$r\s 6 (p. ^isavri6o Hilberg 17. — ^Sfbvrj- 
Gsai OL*Q (-66eaL P), Lch x 52, Ritter 32; ^V7]6ai (L 1 ?)MBSv, 
ac*D (-6aio pc); ii8tivt)6&ai m*; -vr\^ivog Scheindler 1 905 (coll. 
11). — 14 ysyovag OQ. — Q^oig OaSl; -goig bcm. — 16 §a6i- 
Xsir\g 0. — 16 « «; om. OSl. — ftsbg -aoX £v£xv%&r\ S. 

4* 52 *<r (24) 

rovve% d[iaQXiv6oig belr^v bdbv ecpQatis d'viap. 
avdQ&v svSixCrjg i\yrfiexai rj7Uod"6(i(Dv, 9 

dxQuitixovg GyexsQag dyccvbcpgoGtv e^avacpccCvoi. 

20 dftavdxov %a<5ai vrj^is^xhg eltilv dxccQTtot, 10 

liaQTVQirjv \it$£itov<5i 6vvrj^io6vvr]v xs fteolo. 
bivexsv afravdxoLO tieyuti&sveog pccGilfjog 11 

dyatlaxiaig TtvxwfjGLV i[icclg, JtdxeQ, iXaog sl'rjg. 
xig xoGov d&dvccxov xqoiiscjv avftQ&Ttog ixv%&rj; 12 

26 slg dQexijv GTtevdav d , soxsQ7tsa d , s6^ibv dvv<36oi, 

alhv hit bk(ti<5xoig xQaditjv Ttolvyrjd'Bcc fiotix&v^ 13 

xccl y&ovu xiiirjeGGav aoi xxiqaaCaxo naiSeg. 
d&dvaxov XQO[iBov6t, tcbXbi TtSQicbGiog dixy, u 

ovvo^icc d' d&ccvdxoio (pBQBt xqo{18ov6lv ovbiocq, 

30 6VV&S0L7JV dgidrjlov irjv ocpLtitv ocpQcc cpastvr}. 

vcole{Le(og dcp&ccl[ibv cbrftcap^tfa ftsolo, 15 

ovvexd pav 8oXbqoio %dyr\g B%i<5%a6B 7te%ag. 
ovQavo&sv poi) civcd;, TtavdsQxea xslvov o%wx,y\v, 16 
ovvbxcc {lovvoysvrjg xig ayfo xal nx(D%bg hxvyftv\v. 

17 xotiven' LQS; ovvsx (0 rubr.) 0. — dvp&v M. — 18 sv- 

8o%i7\g DS, ac. L X M. — r}yrJ6ccx<u D; -6axai M. — Id ccxgcc- 

itLtovg ODLM (Scheindler 1 905); -xrixovg Q; yd' (gl. ncd ss.) 

ccxgartovg P; y.al ccxgcntixovg S; %ul axgccTtovg V. — ayccv6(pgo6iv 

v' 
L x Sl; -cpQovag OL 2 PQ. — i^ccvaopccivoi v; -tpai L 1 ; -cpaivzi 

v' 
L*PB; -cprjvr} 0; -<pr\ DMS; -tprjcH Q. — 20 itaci D; -aiv MS 

(ac. X 1 ?). — rjiisgreeg S, ac. L l M. — Scxccgnoi om. it., add. 

im. S. — 21 6vv d"r}iio6vvriv 0; pvrjiio6- Q. — 22 [isyaa&evteg 

M. — 23 itdxsg M; TtEQ OSl; ntgi PBv. — 24 afrdvccxov xgo- 

[licov ccv&gcortog SI; xgopicov ftsov a&dvccxov 0; -xov 7ceg Q. — 

25 &S07tQS7t£cc Q. — bv[Lbv 0. — 26 dXfii6xr\g S ac. — 27 koi 

Sab, ac. B. — 28 xgo^iovaiv (om. nilsi usque ad rgo^ovaiv 

29) S. — Ttilu DMQ, pc. 0; -Xoi SI, ac. 0. — 29 om. Q; del. 

P rubr.; notam •'• praescripsit 1? (in L 2 P deest h. 1. stichus 

2). — otivoyiCL d' ODLM (Volkmann 34, Ritter 18, Scheindjer 1 

907); -o\ia SI; -op P. — cp^goi 0. — 30 ocpga ycceivrj Nonn. D. 

7, 296. — cpanvoL LQ. — 3-2 loidogol Q. — 33 xsivcov 0. *** (25) 53 

35 ipvxrjS rj^XBQrjg Ttvxtval fiQl&ovGlv avlui, 17 
aXXd [is Qiysdavrjg a7tokv6sai aixbg dvdyxrjg. 

ddgavtrjv xccl [16%'d'ov id gov 8{ibv ZXaog slrjg' m 

%Xrfovv i{icov drjCcov ijtidsQxso vrjXso&vtiQov, 19 
ol iioi 6Sv66dii8voi Sc&s[iL<5Tiov 8%frog sdsvxo. 

40 jjjv%r]g rjusteQrjg %8Qixrideo xaC pe cpvXa668' 20 
{irjds ft' eXoi xod-ev ai6%og, iitel 6v pot sknlg at;^^ 

6sv €vsk L&vvoovg xccl iwjEccg evQov iratQovg. 21 

9 l6Qay]kov ita6av aXs^YJGsiag dvdyxrjv. 22 

**' (25) 

davidov ni^itxog rs ual si-aootbg itilsi v^vog. 1 

'H^iersQcp 8ixd68iag, dvcc%, dyccv6(pQovi d'v^icp' 
litf (i dXt,yr}7ieUrj itlavvov $a6iXi\i da^id66rj. 
el d' dye %UQr\6ai xal epriv 6xo7Cid%8o fiovXrjv 2 

vscpQovg xccl XQccdfyv xQtvoig TCSQi&ccXaet, 7cvq6co. 
5 ocp&aXyLcbv eXsrjrvg i^icov 68&6V dvxlov iotc, 3 

xaC 68v dXrjd-BCrj ysvofirjv xccxad , v{iLog cchl. 
ov 7CQX6 \Lai\)i§loi6i (ioXoov £xd&L66a d'OCOXOtg 4 

oid' 87tay8tQo^i8voc6L 6vv8tL7tOQog ijX&ov dXsizcug' 
xixxo6iv d{i7tXccxlrjg dXooig i}%d"rj()cc TtccQSivcu, 5 35 7tvv.va\ BUMS, cr. L\ — 36 dlld ps scrips! ; dlla 0; 
all 9 ays DPR, pc. M; all' ays S; alia ys LQv. — aitolv6sai 
OLQS; -aato DM; -astai SI. — avrbg om. L 1 , ss. X 2 . — 38 iui- 

Ssg-asov rjlsoft. S; -xeo ijl- L\ cr. L 2 . — 39 {tot, Q; of fia> S. 
— 40 %SQLyir\(iiog R; -7trjds6L M. 

W 25, 2 nicvvog 0. — 8a\Ld6bi 0; -a6r\ DLMS. — 4 %ap- 
dir\v R; Kqadlav S. — 5 navxitov S. — 6 dlr}dslr]v Q. — 7 (io- 
Iodv £%aft"r\ca frooaKoig ir. 0. — ind^r^a OL (cf Horn. I 488); 
-LCa SI. — 8 om. it., add. im. 0. — lit aysiqopivoiGi 0\ 
insy- R. — rjld-ev M. — alsitaig PQv (Mommsen 263); -frag 
OL 2 R; -sizing DM; -r\%v\g L 1 ; -ixaig v; -ivr\z S. — 9 oloolg 
DLMS; -fig OSl. 54 **' '26) 

10 dv66e$E(DV <f <*&£(>&£# XCCXYJV XCcl VXEofiiOV £dQ1]V. 

cc%odvxoi6LV i{i<xg a%ovityo\Lai v8a6i %£iQag, 6 

xaC 060 jSco/Ltdv, ccva%, jcavaxyjoaxov d{iq)i7tolEv6G), 
eiGoxev £vcprj[ioio (iorjg xlvxbv alvov ai6&(D i 

xaC Geo fretixela Eoycc JteQMpoccdscjg ayooEvdco. 

15 &£67CE6l(x)v aoidrjXov s'Sog S7z6d"rj6cc [isldd'o&Vi 8 

olfiitixov d y dvd%av\ia XEf\g EQixvdeog alxr\g. 
jirj fiev ftvfiov, ava% y ilexcc dv66e(5s£66Lv 6Xe66r\g 9 
jirjdh iisx avSoo(p6voi6i fitov tcoxe {iolqccv 6jtd66rig 
xsivoig, cov yEydaaiv ccxuG&aMai 7taM[ir]6L, 10 

20 xaC ticpscov de^irsQccl [loyeoolg fiol&ovti' vtcq dcoooig. 
ccvxccq eyco 6itEvdov ($£ov \\Xa6a \heIIiiov aiEi' n 

Qv6d{i£v6g [i oIxxeiqov, etch 6xa&Eobv Xdypv l%vog' 12 
xaC 6e, iiccxccQ, iiE&ilJca{iL itccoa xXcGirjGi hyaCvcjv. 

xs (26) 

IlQoad'Sv ccvcMToglrig yeQccQfjg zluvldog cc^v^kov l 

i%xov ist,H06z6v X8 oocpbv X8%V7\6CLX0 K(b{lOV. 

"Alxao £\wv xal (piyyog ava^ xCva dEi^iaCvot^L; 
ccvxbg £{iev ($l6xolo TtQo^iog^ xvg xiv [is cpo^oCrj; 
GaoxocpdyoL {lEiicc&XEg £[iolg iieXee66l %£ld(56ai 2 

10 S' om. Q. — a&sgiga) 0. — 12 aiicpL7toXsv6co OSl (ifcfwjposr- 
Q); viivotcoX- PBv. — 13 evcpriiioig M. — cdcfrco scripsi (coll. 
Horn, n 468. Apoll. Soph. 16,16); aslaco OSl; av6co DLMS. — 
14 fricxsXot, S. — 15 Uog M\ g&og Q. — 17 juj psv eft; pr\84 
psv abm; grids' ps 0; ^77 64 {i8 PR. — dv668($s6iv 0; -is6tv 
S. — 18 (iiov M. — ditdasig M. — 1» xslvoig L*Q; -vcav L 1 ^. 

— atcccfi'oiXlccg Q. — 20 $qiQ'ov6' V7tb Pv; $s$qiQ'ov6 3 (-ovg S) 
vno 0&\ ^sPgid'aai DM. — 8&Qcc 0. — 21 TjXaaccv S. — 22 Xd%sv 
(cum gl. l-Xa%ov P). — 23 ^sXipol^riv P; \LiXip8[L8i S ac. — nagee 
(-a Q) xXiGlyci OQ; Ttaqcc %Xr\6ir\6i L (sed ir\6i L 2 ir.); itccga- 

%Xr\6866l {-6861 S, -6J]6L BMB) Sl\ SiV CCyOQfj6l P. 

T 26, 1 Savidov L ac. — 2 8lko6t6v 0; t' sl%- Q. — %cb- 
Illov L\ cr. L 2 ; -Aoyuov S. — 7 F 26, 1 ^ol 0. — 2 cpofisiri 0. 

— 3 ysycc&rsg 0. *s (26) 55 

xcc7t7t£6ov adQavlri drjiot xal avdgGioi avdosg. 
5 ovx aXeyco, ovd' si [iol aitag Gxoaxbg ccvxCog sl&ov z 
slitlg spr) &sog s6xl, xt \ioi dsog h'jtXsxo %do[irig; 
sv Xtxoprjv ftso&sv, xb ds poi xQLTtdd-rjxov sxv%&7], 4 
vaisxdsiv [isydooLtii ScrjvsxscDg flccGLXrjog, 
alsl &s<57is6lr\v 6xo7ticc£s'[isv o[i[ia6t xsQifriv, 

10 alsl vrfov avaxxog dxrjgaxov dptptTtolsvsiV. 

cqqti dvayxaCt] xXi6ii)<5i p sxsv&sv sr}6iv, 5 

a&avdxoig xaXvfiiqg [is %ag svdo[iv%oi6i xaXvizx&v, 
i\Xifidxov TteolTtvGTOV vtcsq Ttstorjg avasloag. 
vvv d' spbv cod' dvdsigsv sit dvxifii0i6i xdgy\vov 6 

15 d , SL)]v apcpSQQS^a &vog xXi6ir\v dXaXdfav 
a&dvaxov ^aX[iol6t xal s-vsnirfiiv dsi6(D. 
itobg 6s\ [idxao, fioocovxog sprig stcixsxXv&i q>(ovr)g' i 
xixXv&i xaC [i eksaios. v6og ds xol sItcsv i[islo' s 
„vcd ix sorj [ispovs XQccdCr] xsbv o[i[ia vor)6cu, 

20 6bv cpdog svdvxrjxov dsl ditpf^isvog sltjv." 

urj [isv 6r)v %aoCs66av dycoQXQ sips tag 07tco7tr)v 9 

firjSh itaoaxXivsiag 68v66d[isvog ftsoditovxi. 
uvxog, ccva%, STtCxovoog sotg xal [irj [is [isd'sCrjg 
pride' [is xaXXsfysiag, sfov &sbg aisv apvvxcao, 

25 ovvsxa drj [is 7taxr)o xal itoxvia xdXXiits [irjxrjQ' io 

5 iloi L 2 Sl; [is DL l MS. — 6 t'/xr) SI; ipol 0. — %<zqiiu 0. — 
8 vccvkxsvsiv S. — dir\vS'asog 0. — 9 ytontcc^siisv L\ cr. L 2 ; 6Koma£o- 
usv M. — 11 %Xr\cii\ioi S. — ps xsv&sv SI. — 12 aftuvaxoig DLMS; 
-trig SI. — 13 nho]r\g L* ir. ; nitga DS. — dvaskccg cc6sl S. — 
14 dvdysiq' 0. — in ccvti§ioi6a MS; inuv- D. — 15 Y.Xi6ir\v 
L*Sl; vXr\- L 1 ; dXf)X%oir\v sic D\ f\X-Avr\v S. — 17 qxaviig om. 
-D. — 18 §nolo 0. — 20 digrjiisvov ac. — slv t v SI; sir\- pc. X 

(turn Xco eras.); si%co D; s&tloi S; oiy.cq M pc. — 23 iie&8ir]g SI; 
&sLr\g DMS. — 24 %cclXuipsiccg SI (kccXsi- a, pc. S); -sitpsicc M; 
-siipccg (cum gl. KccvaXsLipSLccg) P; uarccXX slips Lag 0; xccXvtysuxg L, 
ac. 8. — i&v DS; icbg M; sbg 0. — 25 naXXins om. S. 56 *r (27) 

d&dvccxog <T vTtsdsxxo xcci i^sadaGe (pvXda6G)v. 

<5fj6L, iidxccQ, &8<57ti(5<5ov dsl fialvsiv pe xsXev&oig, 11 

eivexa dv6{i€V8(DV dya&fj t u' ifrvvov axctQTUp. 

jiT] lie noooig tyvi?]6LV iXcaaiov siiiisvai 8%d-Qcov, 12 

30 ovvexd ilsv xaxevavx adixou 87ti[idQxvQOL 86xccw 
avrfj dvavoiiirj (f ddCxotg eil>sv6axo Xcofiaig. 
sv yalr\ [iccxdoav fteov o^ojica o^iiaaiv oXftov. 13 

^Xtccoq^v PccGlXtjl &£& Jtagaxdxd'so natiav 
ftdoGei, xaC 680 d'Vfibg del xoaxeQcbxaxog 86x0, u 

35 eXitcooriv dh &£(p Ttaouxdx&ao 7tcc6ccv 'dvuxxi. 

< (27) 
Elxo6tbv ipdotiov ts dctvidov piXog. 1 

Ilobg 6a\ iidxao, jSodca, 6iyfj {iyj drj [is TiuosXftoig' 
\iri 68&8V YjQe{i8ovxog sqvxo[is'vov X8 Giajzfj 
?tv&\x,8va viGGoyiivQig y$6viov jtavofi-oCiog eirjv. 
ev%G)Xfig 87tdxov6ov f/iijg, {idxcco, dvxo\L8voiQ, 2 

5 8VX8 itobg a%Qccvxov %aXd\iag 6 so vrjbv dsCaco. 
prj [isv cc[iccQxiv6oig xoadiiqv ccpcc 6vvdoo[iov sXxoug 3 
[iY}dh [isx' 8Qyaxivt t i6i xaxogQacpCrjg [is 8cc[id66r}g, 
eloijvriv 6(psx8Qoi6iv o6ol XccXsovGiv sxalooig, 
aXyea d 9 sv 6xs'qvol6i xaxaxovitxovtiiv sol6iv. 27 &£67tt,6ov SI. — 28 oftve-Au DM. — 30 l6av D ac. — 
31 clvxt] 0DL x MS (ol ss X 2 ). — 8v6voiiicQv S ac. — aSUrjg ex 
-oig cr. 0. — iipsvaccto L l £l; -aavxo X 2 . — 32 frsov 061; ftsbv 
Bv. — omiccaLv om. 0. -- 33 nccgaxctxto S (non 35). — 34 a&i 
om. 0*. — ngaTsgoorsgog 0; xccgr- 0*. — 35 dh &£& 00*, im. 
X 2 ; PccoiXf]L DL^MS-, $acilr}i &8cb v; Ss 6e&sv P. — ocvcchtl 
0*DL l L*MPS; om. OSl. — post hunc iterat 34 et 35 0*. 

T 27 ts om. B. — W 27, 1 ^ tfij LS; urj ds ODM; Si 
y£ \L7\ SI. — itccgiX&rig 0. — 3 %avo\imiov ac. — 5 celo 0. 

— vt\bv DLMS; vccbv OSl. — 6 &xots L*Sl; £%%slv DS (]H- M). 

— 7 igy<xxivoi6i LM. — 8 slgr\vr\ L 1 , cr. X 2 . — %u%£ov6iv X 1 , 
cr. L\ *f (28) 57 

I 

10 otUo {isvcov Ss^aivro itbvav dvxa^iov axrjV 4 

dog 6tpi6iv, (b (3a6iXsv, GcpexBoav dvxd&a egyav, 
old te %BQ6lv €Q8^av oiiag xoyutiaiaxo dwow 
[iiGd'bv bXoivxo dCxfj [ieiieA.r}[isvov fav 8o6av aXXoig, 
a&uvarov on TtdfiTCav s6av d^ivrj^iovsg 8Qy<x)v, 5 

15 eoycov d' 8%8Xd&ovxo frsov fisydXov TiaXa^tdcov 
aiel Gtpeag xaftiXoig xal ii\\ xoxe %d\i%av eyeiQOig. 
a&dvaxog TtoXvaivog ififjg ftebg bxXvsv avdqg, 6 

avxbg ava% BTtixovoog e^ibg %Q6yLa%6g xs xixvxxav. i 
oldcc vow, TtoOov iXnlg etpsvoaxo xeadog ao&yfig 

20 vipix6[iOLg x ave&YiXsv ijibv dspa^ itia 7texrjXoig' 
xaC ol kxhv dya&ov xs xal a6it8Xov aivov ds(0(o. 
allv dva.% Xaoio (Urj xal xdoxog hxvyfir^ 8 

6(pCOLX8QOV %Ql6X0l0 dt7]VSX8(Dg JtpOfia^GOl/. 

Xubv Gov xal xXrjoov 8vxXx\8vxa 6aco6oig 9 

25 xal 6(psag rjvexBCog dyad'olg avaeiQB vo{i8VG)v. 

xri (28) 

"Oydoov slxoatov ts ybiXog %Xi6ir\9 , sv odsvav 1 

davldog v.sXd8r\6B 60(py cpogyuyyi Xiyaivoav. 
Ol68X8 7ta[ifta6LXfii, &8ov ii8yaXav%88g vieg, 

10 notam :• praescripsit U (oruissa 2). — povXoiihav M; 
§ovX- DLS. — di^ccivzo OL*P; -oivto L l Sl. — 12 om. it., add. 
im. 0. — o[l&<s L l Sl; tola OL*. — noiiioaivto 0. — 13 tlc&ov 

(t rubr.) 0; [ii6cbv M. — ilotto P; '£- M. — ^r\ybivov ov 8. 0. 

— 14 hccv] v. Ritter 29. Rzach* 361. — 15 ds&Xd&ovto S. — 
{isydXov b*c*; -Xco S; -lav SI — nctXayL&cQ 8. — 16 Ttd^inccv 
Jj 2 £l; avy,7tccv L 1 . — dysigoig 0. — 17 i^iolo 0. — VitXivsv D. 

— 18 7tQOiia%og (om. ts) ODMS. — 19 vo& 0; voo S. — 20 dipi- 
yio^oig (6 rubr.) 0. — t orn. X 1 , add. ZA — 22 ccisv SI; xccl 
iv (im. yQ at) M. — ngatug 0. — 24 post 25 posuit 0. — 
ivvXr\svtoi cm; iv-aXsl- ab; svxXsi- OM; ivxXv- L; svxXv- S; 
toXv- D; y svxXsi- PR. — aacoasig Schneider 1 365: cf. Callim. 
h. lav. 142 Aava&v tcX&qov unctvta adco. — 25 ayctftolGiv 0. 

T 28, 2 dupidrig R. — 6o(pr] S. — W 28, 1 sl'asts (s init. 
rubr.) 0; item 2. 3. 4. — &sov BL X MS; &sm (-&) OSl. 58 xif ( 28 ) 

ol6£T€ %a\i$a6il.r\i &£(p cc7tal6%Qoag ccovccg, 
oi6ex8 7ta[i(5a6ilr}t, tteco xi\ix\v xs xal 8vyog, 

0168X8 Xi^l7]8VXL (pEQ(DVV{lOV 8V%0g CCVCCXXV 
5 avXfj 8V d%odvX(p XlXCCV8V6CCX8 TtOlfieVCC X06[10V. 

d&avdxov $6yL$r\68v 8cp' vdatiiv dxoo k uog avdrj, 

KQJPS 8VxA,8L7jg CCQldsCxSTOg 8$QQVXr\68V. 

avxbg avah, %oXh66iv iy vSatiiv d{icpifi8(5rix8. 
cp&vri 7taiifia6iXr\og Sfj TisgicoGLog dXxfj, 

10 q)CDvij 7iaii^a6ilr\og do in q 8% 886 6 iv 8% *8oyoig. 
cpcQVYj &867t86Lrj TtSQiiirjxsag 8&Xcc68 xedoovg, 
d&dvaxog xsdoovg ($QLCCQag Aifidvoio x8a66oi 
X87txaXiag xev%cov Ai$avx\iov old xs {i66%ov 
[lovvoysvrjg d 9 a %8Q vibg do86x8oog oloxsorjog. 

15 %867i86lr\ x8[ivov<5a nvobg (ploy a nov^iivog avdrj, 
&rjQOx6{im> dovdov6cc &eov did yfjovg 8Qrj{Lcov 
dyQ0T8Q7jg 7tavsQrj[ia Kddrjg frsbg d{iq)8XeXi£oL. 
8Q%oiL8V7]g iXdcpoco 6q6^iov ftgoog i6og dvaxxog, post 2 serius add. ol'6szs 7tcc^a6LXsl ti^iijv nal cc6it£tov sv%og 
P. — 3 post 4 ponunt 0, im. Z 2 ; om. PvSl (sed v. supra et 
infra). — 4 habent ^PBv; ante 3 collocant 0, im. L 2 ; oi'csrs 
7tcciiPccCiXi]L Tinrjsvti cpsgmvvitov bv%og (om. avccnTi) D&MS: cf. 
05, 13 sq. — 5 avXtfsv a. M. — 6 vdcctog 0. — ccvdrjv S ac. — 
7 ag%bg ivuX. L; ccg%bg £v- OSl; ag%6g z 9 sv- Bv. — 8 icp' v$u- 
giv om. 0. — a(p'C§^r]yi(xg 0. — 9 om. DL X MS, add. Z 2 . — 
y&vfj S. — 10 (pcovjj (-77) DP, ac. M. — in OP; iv SI. — 
11 ymvfi DS, ac. M. — litXa6£ M. — 13 xsv%ov M. ■— Xifia- 
vvr\ov S (ac. L 1 ?). — \i6%Q , ov L 1 ac. — 14 ogs 6tbqov P. — 
15 &sons6Lri Z 2 &; -r\v OJDMS; -cov L 1 . — ccvStjv LS. — 16 xr}- 
qoxoimov {% init. rubr.) 0; ft"r\govi6iLov DLM (&vg- S), ac. B; 
-{lov Sl y pc. B. — &sbv B ac. — yfjgig DM (L 1 ac. ?); yrjgovg 
S. — igrfiicov 0; -t^lov SI. — an ^tiqoko^ov . . . ^gruiov? — 
17 ccucpilsXlgoi M iv.: -goto 0. — 18 £Q%oiL&vr\g X 2 ; ccqxo- 0; 
ccQ^oiiivoig L l Sl; ccygo- B; iygo- v*. — iXdcpoio ODLMS; -0161 
SI. — d'QOog L*Sl; ftgovog OJDL 1 MS. — aygovopovg iXdcpovg rs 
xccTagrl&i frgoog ayvov substituit P. xfr' (29) 59 

og ts Utjv (36[i($r]66v ditb dovucc [iccxgcc xalvx^cDV 
20 izag ds rig ev vrja pdxaoog fraov £i)%og dei6oi. 

vaurdei fiatiikavg aoerdg %QOvviqdbv iovtiag* io 

dftdvarog xal cc7Cav6rog ava% ftcoxoidi d-ccdtitioi. 
avrbg iolg laoitii (tCrjv ccQQrjxrov b%d%oi, u 

avrbg sv slQiqvrj faaoxei kabv ds%oi. 

x&* (29) 

Elxo6tbv yislddr\6s v.al sivatov isgbv vpvov 1 

Aavldog Ttivvtbg d(0[ir\6dii£vog viov olnov. 

Ebv xodrog vf66ai^i\ on lie 7CQo6ede%ao, 7toi{iijv, 2 
ovde ft' i%sv%oiiivoig drjioig dcoarjacco ^dopa. 
rjiidtLog fiodatixov, 8[irjv d' lr\6ao vovaov^ 3 

tyvyr\v d' i| 'Aidao italiaovrov i\yeg i[i€io 4 

5 xaC lis xareQ%otisv(Qv V7tb TivftybBva §v6ao yccirjg. 
svayssg, [LeXseGGi ftsbv cpogiii^ars fteCoig 5 

xai ov dxrjodGLOV [ivrj^iov alverbv sOrco^ 
ovvsxcc inqvlcavri freco xorog e6rl fiaovcpQcov 6 

xal [i£tcc[ir]vC6ccvTL qpdog 7tQU7Cids66L ^icovrjg' 
10 EGiiEQiov xkavftiibv rsotyig iisTaiLshl>s% :> i(prj. 

19 (o6ts (go rubr.) 0. — ^o^rjaag vitb 0. — 21 vccstdeig O. 

— fiuciXsv M. — agstfjg et iov6T]g X 1 , cr. X*. — 22 d'ccdoaoi 
SI (&sd- S, &od- PBv); -66sl 0. — 23 told PBv. — Xccoici 
om. gm. — 24 om. it., add. im. 0. 

T 29, 1 hixoarbv X 1 , cr. X 2 . — vyuvov DL X MS, pc. 0: 
<x6llcc s. a- L 2 Sl, ac. 0. — 2 itivvtbg X 1 , ac. 22; -tog ys X 2 ; 
-tog ts v*, pc. B. — 8oiir\ad{isvog OMB v*. — viov SI, it. P; ibv 
ir. M; yg' hbv P im. — W 29, 1 6og D. — vipSaca^is D; -6aa^it 
S. — ngodi^ao M. — 3 j\\loxiov 0. — df 77W0 S; d' r\vuo M. 

— 4 d 9 om. DLMS. — ifioto 0. — 5 Ttvft\Liv\u. gvcuo ya.vr\g 
pc. Z/ 2 . — 6 om. L\ add. i 2 im. — svayteg v; -yiai 0; -yioig 
DL*MPBS. — 1 ctlvsvbv L l PSl (cf. Ill, 12); ccihv 0; cclsl X 2 
im. — yg' cclsv 6' %otco P ss. — i6tco 0. — 8 itvgocpgcov 0. — 
10 kXccv&ilg) i 1 ^, cr. i 2 ; ydcc&itbv M. — {ibta^siipB%' > SI; -tyst 
X 2 pc; -ipstcci DMS; -§s&' OP. — idari (cr. £-) X 2 ; k6>vr\ M; 
kmu S. 60 V (30) 

sItCOV' „$V8VSS TOl\ OXL UOl 6CCX0S OV7tod'£V £lr\. U 7 

xdXXs'C vcoitBQG) Gftsvog a<p&ixov sx tii&sv stira' * 
ouuu Ge&sv 6xQ8t^uvxog suu xXovog siXsto yviu. 

TtQog 68, uuxuq, fioomv Xtxouui ftebv uihv bovxu. 9 

15 xC itlioV) si ti6qov alucc xul eig 'Alduo xuxrjXfrov; 10 
urj 68 xovig uiXtysiev, uXrj&si'rjv d 9 ayoQSv6ei; 

sIgcclgjv [i iXer}6£v uvu% xul £ittQQoftog 86xr\' 11 

ftQTjvov eubv uete&Yjxs, yoov <f rjXXd^uxo %douw 12 

8V(pQ06VVrjV [I £Z;G)G£V) 8Q7j^8 Sh 1t8V&lUOV fjUUQ. 

20 yooui&LV 6* iubg oXfiog, oXov dd ue xulvvxui oiurj' is 
acp&LXB %u[i$u6iX8v , ah dijjvsxdog uvuusXi^co. 

X (30) 
Tfjvd8 xgir\v.06xr\v isgrjv nscpogrnLivog oi\ir\v 1 

Ttv£v\LCLXi Aavlftog &£67i£6i(p ($oda. 

Mr\ us xuxui6%vv8iug, 87Cel 6v usv iXxlg &xv%\}rig' 2 

6fj^ udxCCQ, evdlXLTj TtSQLXYJdsO XUL [18 cpvXu668. 

(bxvxeoov us 6uco xXlvug uqltjxoov ovug' 3 

VG)iX8Qog &8og 8660 xuxec %Q8og u6%i8mxr^g^ 
5 olxg) uo66i]xfjQt ituvBCxsXog, &g us 6UM6r\g. 11 interpolatum add. 0, pc. JJ- (ac. post 9); stidvpog d' 
slnov, 6dnog (adlog v) oxxi \loi ovnoftsv sir\ PBv; om. DL X MS. 

— 12 serius ineer. P. — 13 axgi^avxog ODLP; xge- SI. — 
14 fiodcov gm. — 15 si vtogov pc. i 2 ; -gov M; ccnogov S. — 
16 ayogsvori 0. — 18 yoov L 2 PBv; yoov LhnSl. — %dg(icc L l Sl; 
6%f)ii<x OL\ — 19 p' DLMS; om. SI. — tfaaev DL 2 Sl; Ig- 8 
(ac. L ?). — Mqrfe* *?<»<» ° ~ *W& LPBS; Hggr}- DM; Zgv- 
gm. — 20 cpogtLL&iv 6 SI; -&iv DL^M; -£e* 6 L 2 ; -£ho OS. 

— oL'noi 0. — 21 diy]v£(og ac. 

T 30, 2 fioda ODLMPS; -du Bv. — W 30, 1 Y,ccxcii6%v vetoes 
L; -vrjg (-vr\g) OSl; -vjjg ys (yh) Bv; -vrjg nox' Ritter 20. — 
2 ptv S (ac. L ?). — 3 agir\Y.Giv S. — 4 dsbg t66o SI a ($60 0, 
$66(0 S); ftzog i66i v. — 5 ofytco i 1 , cr. U. — ccoaaoxfjgi 0; 
&066CQ- X 2 ; &06(o- L 1 ; ocvgcq- S. — TrccvsinsXov OPT?, pc. L*. — 
6ci(aar)g (-rig) L 2 Sl; adaaov L X S. V (30) 61 

avrbg £[ibv 7tokv%akxov edog xal Bvara&sg ocIxccq, 4 
f}{ier£QOv yayucbg fiuhov tQocpbg rjye^ov&voig. 
grjidccog, a%Qavxs, %dyr\g xQvcpc^g pe 6acb6oig, 5 

ovvbxu vwltsqov (iiotov 7tQO{iog sitkso {lovvog. 

10 itvevua (pilov 6eo %8Q<yl (ptQt^&oig TtccQad-sCrtv ' 6 

aQ%bg akrifteirig xekiftcov UTtslvGao yLoyftcov. 
aitQrjxrov ybuxlrig (bdvGGao itdvxoxB cpQOVQov i 

avtccQ sycbv bXsg) iziGwog T£co ilTttdi iuiqco, 
6fj cpQSvcc tSQ^d^isvog r iXerniotivvy x8%uqoi\h,\\v' 8 

15 qxxC \lbv adQavLTjV dyav6(pQ06tv eideg oxcoTtcctg, 
tyv%v\v ruiSTB^rjv 6lor\g BtidcoGag dvdyxr\g^ 
ovds k uB dvOiisveog nald^ri ^WBBQyeg dviygf]' 9 

livid [ibv 6trJQi%ccg hit bvqv%6qolo xbIbv&ow 
tsiq6[isv6v [i sl8rj6ov, insi TtSQixyjdoiicci alv&g' 10 

•20 [ifjvig 87CifiQi<5a6a d' i(ii]v xIovsb6xbv b%M7tr\v 

yCCGTSQa #' l]li6T6Q7]V XCCb B{lOV TtokvCodvVOV ijTOQ. 

dpy odvvavg jcvxivfjGi iiaQaivo\iBvov (3Cov elxw, 11 
bv 6rova%alg t' Bviavxol cc7toXX7]yov6i Picbvrjg. 
xaQtog bit,VQf\g %Bvir\g B^scp&iTo iio%d'otg 
25 xai [isv cpQixakiri ruQa%ii Xdfisv q6xbu Ttdvxa. 

al6%og V7CBQ ndvtag yBvo\ir\v tcbqi&Giov i%d'QOvg, u 
{iG3[ir}Tbg yvaGtolGL, cpikoioi de dBlua ftvgaCoLg, 6 ivatad'hg Hitter 21 (lit 70, 6); sv- SI. — S 6aa>C£ig P. — 
9 tnlsxo 0\ litlov 6 S. — 11 ti6%&cov SI: -&ov DM; -&ov LS. 
— 12 iicctiris xs (xh a*) odvcocco Bv*. — d)dvC6ao SI (-v6oco S); 
66- OP (ac. L ?). — (pgovQcov S. — 14 cpgsvl L. — xsgipd^svog 
x L; -vog SI (Rzach 3 402). — 15 adgctvlr\ DL 1 MS, cr. L 2 . — 
sldsv 0. — 17 aviygy (-?)) Oab*cSl; -v.gfj L; -%gy 6; a ygfj D; 
ayQi] M. — 18 6ttiql£, sic S. — 19 iluqo\lsvov (p init. rubr.) 0. — 
20 (T om. SI. — 23 ccTtoUriyovai, LS (Kitter 9 coll. 103,75. Ill, 5. 
131,25); anolrj- ODM, ac. B; Ttccgcdrj- v, pc. B\ i^g lr\- P; 
ayccq Xi\- Hilberg 12. — sv 6t. flioxoio 7tccQcdriyov6' iviavxol 
Rzach 1 839. — 24 6'C^vgfjg OL; -golg SI. — Ttsvir^v ac. — 25 fts 
-R, ac. P. — 26 Tt&vxcc S. — 7tBQim6iog 0. — 27 ftviiet ftvgtoig 0. 62 1? (30) 

ol [is itdoog XsvGGovxsg efiav {idXu votitpi yvyovteg. 
vsxobg Snag 3 d%ox\%%og ditb XQadtrjg mtXri6&y]v, 13 

30 X8v%ei aTioXXviLBVG) TCavo^oliog £%s<padv&r]v, 

ticb{iov hX8y%r\8vxa tcsqlxtlovcov 87taxov6ag^ u 

oi & a\i ayeiQO{i8Vol poi svavxioi y]8Q8&ovxo, 
6xrffis6iv 0Q{iccCvovxsg ~£[i£v ScTcb &v[ibv aXsG&ui' 
avxao tya xdXsov 6s &sov 6v ycto sXxig i[islo. is 

35 6ffii, [lccxccq, [isxd %so6lv spot %Xy\qoi ysydu6i' le 

qvso dv6[isv£(ov us xal avxifilcov 7taXa^id(ov. 
a&dvcctov Ttoovcpcavs rem ftsoditovxi nooocdTtov ' 17 
sivsxa 6rjg uya&rig eXsrj[io6vvrjg pe 6aco6oig. 
[itf izo&sv ai6%og sXoiui' 6s ydo xaXes6xov ccoaydv is 

40 slg 'Aldriv naxdyoivxo xaxai6yyvftsvxsg aXslxai. 

acpftoyy dv doXosvxa ysvoCuxo ysiXsa qxax&v, 19 

066a xaxscp&sy^ocvxo xaxoQoacpLYjv o6lovo 

itoXXbv ttyrjvooCflGiv bvo66d\L,sva 6xvysofj6L. 

6fig dyavoq)Qo6vvrjg aicsQsC6iog s6[ibg sxvyjfrri, 20 

46 r}v TtQvtyccg iidXa 8r] 6s 7Csqlxqo{isov6l q)vXd66cov' 
6r\g STudsvopsvoLg sloya66ao itdvxox* dQayfjg 
avSooiisrjg xaxsvavxa ttoXvxXrfioio ysvs&Xrjg. 28 psv S ac. — vo6(piv lovrsg DM; vo6cpi yovtsg S. — 
2» Ticcgdirig MP. — irteXrjfrrjv L 1 , cr. L 2 ; -Xr\6%r\6av S. — 30 om. 
it., add. im. 0. — 32 ol &' up 0; ol frap L; ol &ccn S. — 
ScslqoiisvvoL S. — iloi P ir. ; [lev SI. — ivavziov ODM. — 7}Sq4- 
ftovTcu OPE; -ftf-vzo Sa. — 33 iXea&ai S; 6X- DM. — 34 s[islo 
DLMS; iiiolo OSl. — 36 ps om. 0. — 37 itooviicpccivs L 2 pc. — 

itgo6d)7tG) 0. — 38 post 39 posuit 0. 6Cid)6Sig 0. — 30 sXoiiLt 

OL 2 (ac. P?); iXoL ^s L l Sl, pc. P. - 41 ayftoyy' av L 2 ir.; 
acp&oyycc SI (v. Ritter 29. Hilberg 49. Rzach 3 339); ticpftoyyco 

0; -ymv b*c*. — cpmrcDv bgm. — 42 ytaxscpiy^ato B. — daioio 
L 2 Sl; -0161 L 1 ; -oig S; ye dctoig DM. — 43 ovcoad^sva L\ ovoa- 
adiisvoi OM. — 44 i^ibg L. — 45 t\v DS, pc. M (fcag rjv im.). 
— IsKQVipag 0. — 46 6olg L 1 , cr. L 2 . — iitidevoiiivrig 0. — 

post 47 add. bIv pX8q)dQot6 tsoiav at hgy^ia6i (e- pc.) nccvtoa- Xa (31) 63 

emoG&av Poorerjg raoa%i)g Gcpaccg d^icfLxaXvTtrotg^ 21 
vet'xaog av %Xi6ir]6i realg undvevd'S Tivxdfoig. 

50 aivaxog, og §' iXarjtvv av atixel &r)xav dyrjrriv. 22 

d , cc{i($rj6ag £cpd[irjv 7ts68[i£v 6ao voGcptv 67CC37cf)g' 23 

ev&ev, ava^ ftoocovtog apcov aitdxova Xitdcjv. 
diMpccycc7ta£e6d'(DV odioc 6v\ntuvxag avccxta, 24 

ovvsk dXrjd'SLrjg flatitXavg aybiid^axai alal 

55 iiiefrbv VTtBQcpidXoig dvtd^iov ayyvaXC^cov. 

d , aQ6stt6, xgadtrj da [idX* v^iacjv sprts'dog atita, 25 

o66oi iitovQuvioio ftsov aXni^ar docoyrjv. 

Xa (31) 

TOVXO XQL7]Y,06xbv tslbd'81 TiCil TtQCQTOV &8l6\LCC J 

AaviSov itivvzov nccXk yb£li£op,£vov. 

"OXfiioi^ 0? r' dvadai%ftav aXav&aooi diiTcXaxtdcov 
oltiu x araGd-aliccL ^a^iaXr][iavai ovxar acc6iv 
oXfiuog, ov ftabg aoycc Tcccoadocctiav diiTtXaxidcjv^ 2 

yX(x>66ccv 8%mv doXagcbv ddurniova dvGcpooGvvdcov. 
5 dGtaa yy\od6xov%u dv6aXd , ei nvd-aro 6iyf\ • 3 

vcoXa^iaog xccl d%avaxa Ttavrj^aoiov flodavtog* 

cmoig pc. X 2 (ac. post 48). — 48 hnrotid'sv DLMS (Hilberg 42); 
-fre OSl. — ccticpLxccXv7tT8t,g 0. — 49 tafjg (-i)g) SI. — 50 og q 0; og q' 
L;bg q' DM; Sg SI; cog $P; cog ql ■ sic S. — iXsriTrjv D ; sycXs%tr}v S. 

— 51 7l868\L8V DM; 7t868^l8V L; Tt8V68\LT\V S; 1t8Ql 68 (C8 aC.) {IS 

0; cocked PPv. — 52 Ind-novs L; -xo£ 0; vitciKOvs DSv*; in- 
dxov68 SI. — 53 a[icpuycc%ec£86ftcov L; -rtdgscd'ov DMS. — 54 ccXr\- 
% , 8iv\v It ac. — §a6iXsvg ir. P; -Xsv M. — 55 VTtSQcpidXoiciv 0; 
V7Z8Q cpiiXoig S. — 56 df SI; ts P ir. — v^iicov DLMScm, pc. 
JR; i)ii- OPab, ac. JR. — 57 iTtovoavloio OLMP; in ovq- SI. 
T 31, 2 Ttivvrov L 2 Sl; -toto 0\ -rfjg DL 1 MS. — W 31, 1 
oi r DOPSv*; ol % L; oi x M; 6W Bv, cum yg f P ss. — 
2 oIol t' 0. — aTct6&aXicag 0; cccd'ccXiccv PS. — iistisXrHis'voi 0; 
xsuccXv^i^vcci DLMS. — 3 ov SI; <h 0. — 4 svcpgoavvdcov 0. 

— 5 dv6uv&8'C ac. ; dvcca frfr M (cr. im.). — yf) L l , 6l L* 
ss. — 6 anav6Tcc SI; anavrcc 0. — fioocovto DLMS. 64 *«' (31) 

TCavroxe yccQ [lev, ava\, £7t£[icct£0 %£iql (HccqeCyi' 4 

ddXaiog y£v6[irjv^ on uol xqol 7tr)yft£v axav&cu. 
a[i7tlaxCrjv dvscprjvcc, voov d' ovx e6xe7iov axr\v 5 

10 dita &£(b norfelv [isv dtdG&ccXov e^ayoQsv6ar 
aixbg d 9 7}^i£tSQrjg xoccdCrjg itccQslrjXvd'ag atrjv. 
ri]g ft* ww £6& > btitoiGi Xitij pet £vai6i[iov (dqtjv, 6 
ovd 9 S7ti%evon£V6)v vddrcov %Q£66£iav dvdyxrjv. 
<?u £,we£Qyov6rjg [is 7t£Xs6x£o itvoyog dvCyg' 7 

15 %CCQ{10C (fCXoV, 6V [16 T£V%OV eXsV&SQOV CC[l(pL(5cd6VTG)V. 

yvoCrig e% B[ie%'8v^ 7Coir\v %Q£og ol[iov bdevsiv s 

dg tie, [idxcco, 6xr\Qi%a 8iayb%£o\g o[i[iar &[i£lo. 
dcp&aliicov a^iccgvyag ipcbv 6so vsg&sv iQsl6CD. 
7tav6a6% ? TjULOVOi^t TCaveCxskot yds xal Xit%oig 9 

20 yvv6[i£voi' 6oyiy\g ydo dyccxXsog a[i[ioQOL bI<5l' 
ya^icprjldg ^vvsa^av bo8i%dXxoi6i yaXivolg, 
o'i 6ad-£V ov ii£[ida6c y£yrjd , 6r£g cc66ov LX86d , ai. 
TcavrodccTtal [id6tty£g ad ysydaGiv dXitoov, 10 

(b dh &£bg [i£[i£lrjr\ sX£og %£Qixvxld><5£L£. 7 us P ir. — iTts^aiso OL*P; s% ipol so S; in 9 ipoi 6^0 
L l Sl. — 8 &%avftcci L*Sl; -da ODM\ avaytrccg (?) L l . — 9 voov 
M. — Zaiienov L*Sl; io%sitxov 0; Igtcov DL l MS. — 10 si (om. 
Tta) DM. — i^ccyoQSv6ai> ODLMPBS; -qsvgo* v. — 11 twists' qcdv 
KQccduov 0. — n a. osXrjlv&sv L 1 ; -XtfXv&sg OL 2 ; -XriXv&' S. — 
&xr\ M. — 12 67)g {6 rubr.) 0. — £Wx' Zed 9 SI; svs* lex 9 L; 
s'vsk£6t S; evsnsv DM. — off/ottfji eras M. — {isx 9 ivcciaiov 
0; ilstccvscillov Mi v. Mominsen 266. — 13 xq&shxv OL*P; 
XQ&nsisv Ii x 8\ XQsnstsv v; xgitysisv DM; xccoprjcsisv B; xctofiolsv 
v*. — 14 i-vvsQyovctr\s L^Sabm. — itilnexo S (ac. L ?). — 7tvg- 
yog avii]g\ v. Lobeck 1 117. — 17 i^olo 0. — 18 spurium add. 
OBv (hoc loco deletuni ante 17 inseruit cum yo' P); ovxog 6 
6ri%og 71SQIC6SVSIV dov.sl v*, ov ovds sl%sv sv x(bv avxiygdcpcov 
add. a*; om. DLMS. — 19 ^iovoigiv insloi 0. — r}ds S. — 
20 aivoiLsvoi (a rubr.) 0; ytyvo- DLM. — 21 serius insertus 
P. — ^vvia^ccv scripsi (cf. 57, 12); -£ov OPBv; cvvscc&v DLMS. 
— 22 61 S. — 24 go (St) SI; ov (o rubr.) 0. — fiewa^r' S. %p (32) 65 

2h%&QtLa %ai evcpQotivvT] ftaoxaoitiag avdoug bqvxol, 11 
xccl xXaog aiKpifiorjrov sv l&vvooi6i iiskicd'ca. 

k{? (32) 

Tovds tQir\v.06zbv xccl dsvrsgov ia%£v v\ivov l 

Jccvldog xi&dgr} iisLXi%a rsQ7t6^isvog. 

Xcclqstb {tot fia(5ili]i, dCxrjg vitoyHJxooag avdaag' 
avdodtiiv 1&vv6ol6i tierctitQsxei atiTtaxog alvog. 
lia'Xifraxa [ioi ^cbovtcc &abv (pdotuyyt Xiysiri, a 

lieXtfraxa ol daxdda66i [isXog vsvQf}<5iv tavxag' 
5 ix TtQccTtCdav vaov vpvov asuGaxs %a\i$a<5hl ! Y\i , s 

av d 9 dva\iaX%a6%G) £ dixrjg STtcrJQavog alvog, 
ovvaxav a&avdxoio &aov koyog l&vg axvyfiri, 4 

itdvxa da of \idXa iti6xa TtaXau $a6iXr\ia soya. 
avdixCtjv cpiXaai Xa&Lxrjdacc xal ftetitv e66rjv, 5 

10 7ia6cc &£ov fiefioid'sv adr]v aXarjrvog ala. 

ovqccvoI iooCfad'sv 8(pr}{io6vvri PaGLkflog 6 

xal 7ta6 9 d&avdxov 6xo\iaxog Gtpa&v 7tvsv(iaxog aXxri' 
&6xbv oit&g Ttdvxoio qoov 7toXvri%8 aysto&v, 7 

X8%vri xaxftafiavog xovyiotg xa[iir\(5iv ajiv66ov. 

16 deifiatvoi fiatiiX^a dsbv xXvxd italoaxa yccLrjg, 8 

ix S 9 avxov dovaoivd' 9 , bitoGoi ffiovu vaiaxdovGiv. 

26 tieXe6&cov 0. 

T 32, 2 Ki&dgris S (ac. X?). — iislno^isvog JP ac. — W 32, 1 
vTtocprjzoQ' &vdq' S. — 2 iisratQtTtSL M. — 3 serius inser. P; 

post 4 posuerunt DL l MS (or. X 2 ). — ilol] nccl add. 0. — gmva 
M . — 4 p&tySTi DL X S, cr. X 2 ; -srh M. — ds%d§£6ci] cf.Lobeck 6 
441. — vsvgol6iv X. — Itvtsg ODLMS. — 6 £ scripsi; ts X 2 ; 
ys (ys) Bv, om. OL l Sl. — 7 l%ftvg S, ac. X. — 8 di ol SI; dsri 
S. — iidlct om. 0. — 9 svdo%lr\v DM. — laftiy.7\dhi S. — 
10 iccksvxog sic 8 (ac. X?). — 12 itd67]g 0. — Ttvsv^iarog L x Sl; 
-ti X 2 . — 13 7ioXvj]%£a ysigcov S. — 14 Xa\llCLl6lV fit] -10161V SI 
(Lobeck 8 1, 340); -doi66iv 0; -eioiciv P. — a(lvC6ovg P ac. — 
15 duiLcdvoi OacSl; -\iivoi S (ac. X?); -^ciivsi bm. — 16 avxov 
L r Sl\ ccv&ig X 1 . — vsxdov6iv ac. 

Apolinarius ed. Ludwich. 5 66 %p (32) 

ovvsxsv avxbg hiae, xccl ixxsxsXead'ev iiitavxa' 9 

avxbg ava% sxeXevGe, xd 8* e($Xd6xr]6Ev b^iaQxfj. 
d&dvccxog 6xe6cc(Sel6v ditsiqixa §r\vw drj{icov to 

20 xal Xa&v dvoGcuxo itoXvOxoscpsag ^sXsd&vag 
drjved & vifjivd&v %aqa\Laii\)Exai fiyrjxrJQ&v. 
fiovXij <?' a&avdxoio diqvexscog h%i\iL\LV£i, 11 

[isqiisqcc de xoccdCrjg yavarig ^ 7C0 ^XQ L y^vsd'X^g. 
cpvXov del tiaxccQLtixbv ifi fiaaiXrii nsTtoi&og, 1a 

25 Xaog, ov ix Tcdvxcov aitaXa\axo xXyoov SXaad'at, 

ovqccvo&sv fiatiuXavg %av8aqxaa xalvav OTCaTtriv, is 

dvdQ0^iB7]v 6cp£X£Qrig hx 7ta6xddog elds yavad'XrjV 
0[i[ia6iv evvaerrjQccg oXiqg d-rjtfdaxo yccLrjg, u 

bg ftvrjxcbv xaccSliyv TtaXd^iji XEXXiqva^ ixd6xrjv^ 15 

30 og <5(psG)v iv 7tQa7tld£66L StaiiTtSQsg Eoycc Soxavat. 
ov G&evog oldav avaxxcc [isyaxXrJEVxa GucbGai, is 

ovds yiyag xaxoxrjxa tpvy 01 TtEQL&doGvvog dXxfj' 
LrtTtog ivl %xoXi\ioig d%or\iog avdocc 6acb6at^ 17 

ovds xev avxbg aXv%E tceqI G&sve'C ($X£[ieccCvg)v. 

35 dcp&aX[iol X£xdw<5$£v stcl xoopEovxag avaxxog^ is 

17 oftvsnsv 0; xov- D; xov- M. — ixxsXso&sv M; ixxexi- 
Xs6frcci S ac. — 18 ixiXevaccg 0. — 19 6Y,sdd&i 0. — 20 Xcccbv 
X 2 5i, cum yg' %ccl M im. ; Xabv X 1 ; Xdyiov DM. — ovwoccixo 

ccg 
0; 6)V(x)6olto X 1 (cr. X 2 ); ovo- DM; ovoa'Cxo S. — fisXrid&vos 
M. — 21 rjvsd (iirjd- cr. rubr.) 0. — &' om. PR. — vtpvvocov 
X 1 ; vtyr\- X 2 ; vipo- M. — 23 aito%Qri X 1 (cr. X 2 ); -%qi S. — 
24 ticcKCCQiCrcp B ac. — Ttsnoiftcog X 1 -?^, cr. X 2 . — 27 6<p£xiQ7\V 
0. — ysvs&liriv 0. — 28 oXog S. — 29 v.Qccdirig DL X MS (cr. X 2 ); 
-ccg pc. DM. — TEY.Trjvad' 9 kv.d(Sxr\v X 2 ss.; -vccxo povvog OSl. 
— 30 om. it., add. im. 0. — bg cpscov S. — 31 sldsv LS; sldolv 

D; sliolv M. — iieycc om. 0. — 32 et 33 serius add. P. — 
v.a%6xr\xi 0. — cpvyri OS. — 33 ivl itolziioig 0\ Ivutxo- S; iv 
iitxo- D. — 34 aXvl-s om. in lac. 0; aya£& X 2 ss. — Horn. P 22 
tcsqI ad'ivs'C pXsiisccivBL. — ^sX^iaivcov X 1 ^, cr. X 2 im. — 35 se- 
rius add. cum y$ P rubr. — xsxdvvcfi'sv X 2 ; ixdv- X a & (v. 
Ritter 13. 35). — avaxxog L*£l, del. et 6q&6lv substituit P; W (33) 67 

otp&ccliiol {isydXoio &eov XQO^iiovxccg oq&Giv, 

o66ol &s67t£6C(p iXs(p {i£[ielrj{ievoi eitii, 

ipv%dg ix ftavdxoio ravrjXsysog a7teQv%cci 19 

xal frgstyui, oxovdavtv Ttis^ouBvovg cpQtva Xi[i(p. 
40 fj[ieT8Qog \LaXa d'v^ibg aTcrjcoQrjxai avaxxog, 20 

ovvexsv inieicov jtQ6[ia%og xal dgcoybg 8xv%&ri. 

dyup avxai x8%dooixo voog iiQaTcldaGGiv iav&slg, 21 

xal ebv fj[i8X8Qrj ovoua xXvxbv iXitlg 8xv%&iq. 

avr6g, ava%, iXsrjxvv aiteiQixov a[i[iiv dxd^oig, 22 

45 old <5£v eX%lt,ovx8g del 7toxid£y{L8& > ccQcoyriv. 

Xy (33) 

'OnTtov' k($i{isXs%ov iisvsdrjiov T}7t£Q07tsv6ag 1 

Cp%SXO dcCVldog, 6CpST8QTlV d' r}XXd£ccxo y.OQcpr\v, 
xovds XQi7\%06xbv xqlxccxov &' a^icc v.&{iov fysXipsv. 

Evcpriiiotg eitesGGiv del $a6iXr\a ^or\(5co , 2 

vcoXs^iBcog yXco66r] 6cp8X8Qov iiekog alvexbv 016a. 
xvdatvoixo [isv yjxoq bv d&avdxcj fia6iXr\f 3 

VLStXl%OL £L6atovx8g 8<p x8%aQotaxo ftvyLG). 
5 d{icp y i^iol d&dvaxov \i8yaX1Q8X8 %oi\L8va x6<5\iov, 4 

xaC ol dy8iQ0ii8V0L dva8iooii8V ovvofia itdvx8g. 
ovag &i]X8v ixol{iov aviyv8v<5avxi \loi 866yjv^ 5 

TtavxoCrjg d' oXofig ps &o(bg il*eCXeT dvtrjg. 

-xa 0; -tag i 1 ^. — subsequitur iterum 35 (cum avav.xog) P. 

— 86 om. DLMS; del. rubr. p; add. OBv, — 37 o6l ^sansal 
sic S. — 39 Xi{icp SI; frvno) L, pc. 0; -\i6v ac. — 40 ftviibg 
SI; ftsbg 0. — ccjtr\wQri'Axs S. — 42 acp' S. — idv&r] DM; 

idv&r\6 S. — 43 tbv Ritter 17; ol SI; ydg ol Scheindler 1 905. 

— 44 ilsxtsv S. — ond&ig B ac. — 45 nQoxMy^sQ' 9 DBS; 

TlQOXlds- M. 

T 33, 1 iLSv'idri'Cov L; tikv'idrj'Cov S. — 2 davldov L 1 , cr. X 2 . 

— 6(pBxiQr\ B. — 3 &cc[i(x 0. — W 33, 2 yXa>667]6i DS; -rjg L 
ac. — 3 [isv s. nsv L 2 Sl; nhv DL X MS. — 4 %s'%aQi6cccxo S. — 
5 iisyctXigsxcci OL, ac. S. — %06\lqv sequentem vs. incipit DM 

— 8 11s &edg fro&g 0. — igeiXax' B. 

5* 68 W (33) 

GitsvGaxs 01 TtelccGccL, xccC ol (pastil cpsyyog sjcskd-ot^ 6 

10 &g xsv a[ia)tiritoi6iv del Xdyntoixs TiooGcbitoig. 

<bds 7it(D%og av6s, &sbg ds ol sxXvsv ccvdrjg, 7 

xccvxoCrjg d' scpvXa%£v sXsy%sog exxod'sv axrjg. 
dyysXog dficpisitcov dsov Z^sxav svd'a xal sv&a, s 

xvxXo&sv evGefle&v dvdo&v 6cpsag bcpoa 6ccG)6rj. 

15 yevtidfievot, dsQxe6&s, ava\ on \LEiXi%6g s6xiv 9 

oXficog aisv dvijQ 6cpsxsQ<p fia6iXr\i xeTtoi&cbg. 
svayssg 6vyatavxsg^ del %sql6 'eld it avaxxa' .10 

sias^scjv ov ydo xsv iq)i(ieiQG)v xig sxv%d"rj. 
dsvojievovg sdd{ia66s icoXvxx sdvovg note itsivr^^ 11 

20 sv6efisG)v <?' dyaftoZGi \isya fiot&ovOL ysvsftXai. 

devQ 9 its [lot, cpCXa xsxva, S[IG)V d' STClXSxXvXS [Ivd'CDV, 12 
6q)Qa (pdfiov $a6iAv\og svrjsog vp^is didd^co. 
rig Tto&ESi %aoCsvxog Idslv j^loxolo yaArjvrjv, 13 

l6%av6(DV %oXvoX$a diau7isohg fj[iaxa Xsv66stv; 

25 yX(b66av 6rjv d%6itav6ov sXsy%i6xrig xaxoxrjxog, 14 

xal Gxvysocbv ditdvsvfts doXcov 6 so %slXsa xsv&oig. 
(psvye xaxoQQccylrjv, dya&cbv <T dvatpalvso xsxxcov, 15 
siQTJvrjg eoaxsiva psx' Ijvia ndvxoxs fiaivcov. 
dipfrcdiiol ^atiiXfiog btcojcxsvovGi dixaiovg 16 

30 xal 6cpsG)v ev%G)Afi6LV sxoipoxaxov %6osv ovag. 9 ncci ol SI (ut Horn. A 79; v. Volkmann 36); rs v.cd ol 
Scheindler 1 905. — hc&l&oi DLM; tl&oi S; slea&ca OSl. — 
10 Xd^iTtOL to 0; -Ttoi th a; -itr\xh S. — 7tQ06conov 0. — 12 Ttccv- 
zoiovg S. — e^ad'sv 0. — aros S. — 13 &sov OLS; &s<p (-«&) 
SI. — 15 iisi%i%l6s s6tl 0. — 17 TteQidEldst' m. ^-18 ov 5i; 6y 
£*$ (ovy cr. X 2 ). — 19 Qvopivovg (q rubr.) 0. — newt] (-rj) 
OSl; -vovs S; 7tivr\ L 2 ; ia6j}v Dli x M. — 20 ^sycc $qI&oi6i fisya 
§qL&ov sic (om. ysvs&Xcu) M. — 21 d' bvq'uxbi poi S. — d' om. 
0. — iitMivlvts SI, pc. OL (kshXv om. in lac. S); -xcti OL ac. 

— 22 yofiov M. — %tts D; v- OLMS; a- SI. — 23 §lotov S. 

— 24 di<kii7teQ S. — 25 yX&66cc M. — 28 siorjvri L\ cr. L 2 . — 
palvsiv M. — 29 om. it., add. im. O. — ficcGilicos D, ac. M. M' (34) 69 

aXyea xexxaivovxag dva% doxeetixev oitOTCalg, 17 

ocpQcc xev e^oXetirj Gcpexegov tivr][irJLOv cci'rjg. 
evtiefieeg fiodaGxov, Scrag &ebv svqov dgcoyov, 1$ 

7tavTo£r]g d' ditdvevftev erjg ecpvXaffiev ccvirig. 

35 olg XQccdirj xe$Qav6xai, del &ebg oidev dQijyeiv, 19 
%vev\iuxi de GcpexeQco %&aua?.6cpQova cp&xa 6aco6ei. 
TtoXXal xal TCvxivcd btiCcov yeyda<5iv dvlai^ 20 

xal 6cpeag ex 7ta6ecov dxoXvGexai acpftixog e6<5v\v. 
avxbg ava% xiqdoixo xal otixea itdvxa cpvXd^oi^ 21 

40 ix d' avxecov ovx dv xi xaxacp&etQOixo ea%%ev. 

Ttoxpog d{iccQXLv6(DV oXobg xal a7tox{iog exvypr\^ 22 

oi <5' oGiov 6xvyeovxeg axdti&aXoi alev etiovxai. 
d{id)G)v <5(pG)ixeQ(Qv XQadCag d%oXv<5exai axrjg, 23 

ov xev dXixoaCvmev eyjg %axeovxeg doayfig. 

16' (34) 

Tovds XQir\%oaxbv xca xixgaxov loc%ev v\lvov 1 

Aoivldog Xiyvgy tisXitotievog xiftdgr). 

NcoixeQOLg 6Xexr\o6iv, ava% axgavxe, dwd^otg, 
v&ixeooig 8t]Coi6lv v7teQ{ievecag TtoXeyiiloig. 
dtijclda xal %ccpog 6£t> Xapfov eTUxdooo&og eirjg, 2 

(paGyavov d{i<pr]xeg 8j]icov xaxevavxa xixaivoig. 3 

5 evvene uev ipv%fj' „6efrev dacpaXeg eoxog exv%&riv. QQ 31 oTtcoitfjs Z^S'; -fjg Z~. — 33 podovov ac. OM; fioac- DLS 

— 35 sldev S ac. — 37 06ir\v S ac. — ydctciv S. — 38 acpftixog] 
yo' acpd'syyitov (ss. Giyfi) P rubr. — 39 cpvXd'&i ac. — 40 an ov% 
iv xi Kcctucpd'eiQoiTo x' s. -qoiz' av ? cf. Volkniann 35. Ritterl5. 
Scheindler 1 907. — id%&£v M: cf. 41, 25. — 43 Y.Qccdir\g LM, 
ac. D. — 44 ov %ev SI; ovkovv 0. 

T 34, 1 xixagxov DL 1 (cr. U), ac. M. — vpvog M ac. — 
2 lisXitoiLsvoi, M. — W 34, 1 vco'Cxt gjoig pc. PM. — uvcch, om. 0. 

— 2 8t\iol6iv SI, ss. 7>; TtoXs^iloig it. L: 8r\'C6tv 0. — 7toXeiiL]£otg 
pc. 0. — 4 Ticcxsvavrcc scripsi; -xi Si. — 5 ixvy%r\ 0. 70 W (34) 

ftvpov dviyvevovxag e^ibv did ^icj^iog ekey %oi, 4 

xijdsd [ioi Qditxovxag ditotixo sty stag oitiGGG). 
ola xovig dvo(p8Qol6iv ekccvvs'ti&aGccv dr\xaig i 

xal Gcpeag d&avdxoio dtdxxoQog 6%vg eitslyot. 

10 olfiog dXcGd'rjQr} ^ocpeQr] #' K{ia xol<5i yeve6&(D 6 

xal Gcpeag dftavdxoio didxiooog afya dicoxoo. 
XQvfidrjv {iccibidCcog on poi XLvov 86x7j6avxo^ i 

{LccfidiGyg ifibv tjxoq oveidetiiv £<5xv(peXi£,av. 
r{v (pQStilv ov SoxtovGi Tcdyrjv^ 6(psccg dyQSvdsiev, s 

15 ^g ds xaxsxQvtyavxo, yevoiaxo xeodea d'rJQ^g 
oXXv^levov SoXoevxi XCvco^ xo tceq etiXsxov ccvxoL 
avxag ipol i>v%r\ XEyaorfiEtai d[i(pl avuxxi 9 

xav oi dks^LxdxG) tceqI cpsyyE'C yrj&rjGsiev. 
dtixscc %dvx £qeei % „xig xoi, [idxccQ^ dXXog 6[iolog; 10 

20 Qv6{i£vog nxoaybv xqccxeqcjv cbro Xv{iavxrJQ(QV, 
itxcd%6v x rjde %Evi%qbv agp' ccQitaXscov oXExriQcovy* 
liaQXvosg dv6xdvxeg p , o6a [irj [idd'ov* e^eqeeivov u 
dvx £vegys6Crjg xaxosgysa iiiti&bv ideyiuqv, 12 

rj^lEXEQTjV a67t£QlL0V E7t£66V^LEVG)V (fQEVCC ftE^frui,. 

25 avx&Q BTtsiyo^evog ^aX6^]v %eql %ev% , i\iov slpcc, 13 6 gcvi%vsvovt8s 0. — [L&vog M ac; -pov S ac. — 7 prided 
(p rubr.) 0. — qditxovxBg 0. — 8 ar]xaig OL 2 v; -xr\g DMPB: 
-trig l/t-S. — 9 cc&dvccxog X. — ot-vg usque ad didxxogog 11 om. 
S. — iiteiyoi 0, pc. X; ctTtsigyoi SI, pc. B (ac. -ysi). — 10 6Xt- 
ad'riQol (?) X ac. — 13 ipbv SI ; axlg^bv D ; uxigpbv M. — ovei- 
Seav ioxvcpsXi&v Apoll. Rhod. 1, 273. — £cxEcp£Xi£,av X 1 , cr. X 2 ; 
£6(ps- S. — 14 <xyQsv6eisv X 1 ^; -6siav X 2 ; -6sie ODM. — 
15 ysvoictxo om. S. — 16 ^XXvpsvoi (£ rubr.) 0; 6XX0- S. — 

17 avxbg M. — ipol tyv%7] OL; ipi] t/j- SI; ipf] ipv%r} S. — 

18 qt&iyye'C OS. — 20 nxo^oov S ac. — 21 % % om. DM8. — dcp' 
OSl (acp X 2 ); vcp' S; vcp. BL X M. — 22 ilccqxvqoi S (ac. XV). — 
civoLGxdvteg OX)X 1 itfiS', cr. X 2 . — iLfociftov M. — 23 idiypriv SI : 
ididovv 0. — 24 £7tsa6vvxo P. — &" &cu sic S. — 25 nigi PRm; 
Ttegl v, ac. X; Ttsgi, OaSl, pc. X. — elfios S. W (34) 71 

vr}6T£irjg d' s§d\La<56a %6voig pccQvmdvvov y\xoq' 
sv%G)Xri d' 87CV xokitov i{ibv 6xoe(p&aZ6a &ua6<5oi. 
fog <pll(p &g xa xa6iyvY\x<p, xo6ov iqvSavov alsl, u 
fog dh xaxrjcpiocQV, idd{iriv tpQSvl Ttav&og da%cov. 

30 ol d 9 s^isd'sv xaxevuvxa yeyri% ox eg rjyeQa&ovxo' 15 

[idtixiyeg ^vvdysQ&ev, iyfo d' ov itd\i%av dveyv&v 
6itkdy%va (iCrj Qiqyvvvxo, xal ovx avorjtiav dvlrjV 
xal ft' £7te[iv%av adrjv, Icj^tjv d' ditaitaiqrfiavxo 16 

dvxi$lx\v xqvsqoiGlv dda% ev %alka6i cpvvxag. 

35 el?te\ {idxccQ, %6xe drj [iev I'doig dvtidXvxxov dvdyxrjv; 17 
tyvyftv ri[isxeQr}v xccxoeoyeog e%ele yvxArjg, 
avx&Q [lovvoyeveiav 8[iijv Qvtiaio Xeovxcov. 
Yjyad'srj (3cc6L&ijcc Jtccod xfa6lrj xa^ad^a, 18 

7CCLQ Xct(p iieyaXotid'svaxri xsbv vpvov dac6(o. 

40 iir\ drj [too xa%dooivx d&a\ai6zia dv6{iavaovx£g, 19 

ov its {idxrjv 6xvyaov6vv, dxdo vavov6iv oncoitalg^ 
ol Qa (lot aiorjvri itooaaoixoxu [ivd'i&vxo , 20 

itixod 6a pov cpQovaovtit, 6oXocpQo6vvr\ xoxaovxag' 
ftviiodctxsg xuxavctvxcc did 6x6[ia {irjxvvovxag 21 

45 cpdvxo xaxcbv %aloovxeg apcbv ftrjrjxoQag alvav. 26 vr\6x£iag L. — 27 iTCiKolnov ODMS. — ftadocot, L 2 ; 
&cc&- 0; &od- SI. — 29 ai^co 0. — 31 fmtfrzg D^M, cr. L*; 
-xiy% S. — 32 ov-a £v6r]6a DLS; ovn' Ivorfi 0; ov y,svoQi6a M. 

— 33 inbSu^av S ac. — %a)$ir\v OL 2 ; Xwpr] (-7]) SI. — &ite7i£i- 
or\6u.vxo 0; caton- SI. — 34 Horn, a 381 odcci; iv %siXb6l yvvxsg. 

— 35 sine DMS. — note fir} L 2 ir. — i'doig L 2 Sl; id7\g 0; om. 
DL l MS. — dvcdXvnxov L x Sl; -Xskxov OL 2 ; -Xri%xov JR. — 37 fiov- 
voyivBiocv M. — qvOccio (0 pc.) 0; qvcso L. — 88 ayad'sr} (a 
rubr.) 0. — 39 om. M. — 40 drj SI; dt OP. — xE%dQivxsg 
(-Qoiv- cr.) S. — dvctisveovxog 0. — 41 vbvcovgiv L\ cr. L 2 . — 

6na}7tf]g L^S. — 43 xoxeovxs M. — 44 om. JR. — xccx£vccxl 0; 
-vccvxi P. — cx6iicc]xo del. S. — [L7\y.vvovxo OP. — 45 &7}rjxoQ' 
O; -xog S; -xoqcc DM. 72 li (35) 

si &r}ri6cco xovxo, {idxcco, pi} drj pe itaQek&oig, 22 

lirj [iev drto6xair]g, TtavsitCtiKoits Sgjxoq id&v. 
(irjdh di'wrjv ccyvco6xov £[iijv itaQBlsvGeai 06601$' 25 

6fj6iv v% evdLXi7]6LV, avcc%, [i , a%occvt£) dixd&cg. 

50 6fj [i £l6rjtio6vvfl XQLvoig, %av£iti6%oit£ 7toL{irjv 24 
lnqS* l7ayr\%"Y\6Eiav dvdo6tOL dvsosg x\\ilv, 
[irjda y eking cpoevbg akyog £\iv\g Ttoxs 8iitX6ov sir}, 25 
pr]d' iksrnio6vvaig ps xaxa^ocj^stav s?]6lv. 
cd6%og slot, 6v\L%uvxag i^ifi xe%ccor]6xccg axr\, 26 

55 S66ot 8s q)QOvsov6iv VTtsofiia, [i(b[iov elouvxo. 

%dQ{icc xal £vq)Q06vvrj o6iov yevog d[i(pi7tolevoi' 27 
Ttdvxoxs {iskitovxcov yL£yakav%ea Scjqcc &solo 
eiQYJvrjv d'SQttTtovxog iov ito&eovxeg I8e6&ai. 
yk&66a §maio6vvY\v eyLB&sv 6eo tcvxvcc kiyaivoi, 28 

60 6slo TtoXvxkrjevxcc 7tavYj[icc8bv alvov dai6oi. 

Xe (35) 

"Acp&itov u&avdrov ^EQancDv davtdog ci\lv\lg>v 1 

tovto XQir\%06xbv [isXecov %aX itiyutxov J-tisXipEV. 

"EvvsTtsv ov xaxa ftvpov dxa6d , dXXcov d&eyLi6xog, 2 46 d L*Sl; 73 rubr. — <hj SI; 6e ODMS. — pot 0. — 
nccQsX&rig DMPBS. — 47 ccTtoardXrig M. — kdcov P; i- £. — 
post hunc serius inser. tygso Ttaiiftacdsv v.al ipi]v kqi6lv evys 
cpvXd(>6oi,g P. — 48 7tciQeXEv6bccL L 2 Sl; Tfccvslsvarig ^S. — 49 vnev- 
di%ir\6iv S. — 52 yiXcog (ipbg del.) cpg. S. — dwtXoav S; -6og 
DM. — ur\ scripsi; eIev SI; eiev S; t\ev DM; slvai 0. — 53 pi] 
& 9 ileriiLOCvvrjg L; pi] tie % bXsr\no6vvr\g 0; pi] 8s %7]XEnpo6vvr]g 
S; pi] (lac.) po6vvr\g D; pi] di %e pvrjpo6vvr]g M; pi] di %e dei- 
gjj6Lv (gl. Xavpolg ss.) P; pr]dE xs XavKaviaig Bv. — xaTccfiQalpiccp 
SI (v. Lobeck 5 488); -eiev P. — 54 Y.E%aQiotag S; -icorccg L. — 
56 6cpcpi7toXEv6oi, M. — 58 Ttod'tovtog S ac. — 59 yX&66ccv S 9 
ac. L. — diYcuo6vvr\ L\ cr. L\ — Xiycdvei DLMS. — 60 asi60L 
IJSl; -Geo OP(L lc i). 

T 35, 1 et 2 om. it., add. im. S rubr. — a&dvccTov DMPB, 
— O'Egditov D ac. — 2 ^sX^s ODM. — W 35, 1 azcc6&dXX(Qv 
Ov*, pc. P; -frdXav DLMBSa*, ac. P: -VccXiag v. U (35) 73 

ov cpooicov (IccGiXfiog i% o\i\ia6i deipcc fteoio, 
ovlopivrjv dolsQol6iv btc aly£6i ylcb66av as^av, & 
aid Sv6(pQ06vvr}v GtvysQrjv ditpqiiBvog svqsIv. 
5 dyntlaxiri 6(fit8Q0i doteofj ^e^slTjaro iivftoi, 4 

ov Tcors TtavToCrjv bGirp odbv d\iyaya%dX£iv. 
alia xal iv l£%££6<5iv dxaG&aMrjGiv alsCrrjg 5 

ovd' dya%bv §s%ai fiovl£v6axo ovdh vofjaai 
ovdi x aitByftaioti xaxtrjg TColvTctfiiovog dlyog. 

10 acp&Lte Ti{irjsLg, eleog rsbv ovoavbg l6%£l, 6 

6£lo d' alri&SLr} xal iv V£cpelrj6i, %oo£V£i, 
slo SixaLoGvvrj Ttavo^ioCiog ovq£6l fcioig' 1 

Ltiag £v8ixiag cpooioig fiv&triGiv afivcjtioig, 
x£TQa7t6d(Dv ayilag [i£Q07tG)v fr a\ia cpvla GacoGocg. 

15 (bd£ x£r\v il£r t xvv^ ava%, ttlrftovoav a£%£ig % & 

6cbv 7tT£QvyG)v ^£q6tc£66lv ad 6xi%ag £66£tav hlitlg. 
itialioig ayad'olat x£cjv fiol&ovGL ^la&ocjv, y 

xaC 6cp£ag £V(pQo6vvrjg dyavbg %£L{idoQoog uodoi, 
ovv£X£v £vt,coog staga 60I, [idxaQ, £%l£xo 7ir\yY\* 10 

20 iv 6 b X£(p ftsoteQiteg ldolii£&a cpiyytf cpiyyog. 

6r\v 6l£r}[io6vvriv, fia6il£v, itoftiovtii* xavv66atg 11 

xaC 6ed , £v 1&vv6oi6l dixaio6vvr]v dvatpaivoig, 

2 cpofiicov DM; cpgoviav 0. — 3 ovlo\Livr\v L 2 Sl; -vcov X 1 . 

— SoXeqoI M. — i7tdly£6Lv S; in dXyscc 0. — 6 icpLcpayocnd^si 
P. — 7 cdel-crig R v i *■*£*«* OSl. — 8 aya&<p X. — Qst-ccg M. — 
povlsv6cuTO OP. — 9 CC7tS%&r\Q£l X; -&IQEI S. — TtoXvTtrjiiovov 
0. — 10 tXsov 0; -ov DMS. — tbv DS; rov M. — tyei M. 

— 11 iv SI; ivl Scheindler 1 905. — vscpiXr\g S. — %oqsv6sl M. 

— 12 om. it., add. im. M. — 13 oC6ag (0 rubr.) 0. — evdiidag 
L 2 Sl; evdoxiag XX 1 , cum I'cag M im.; -v.Lai M. — cpogeoig 
ODLMS; -hig SI. — §v&lr]6iv scripsi (coll. 148, 15); -ioioiv SI; 

— 14 6aa)C0Lg L' 2 Sl; -Gsig OM; -67\g XX 1 ; 6aa.GT]g S. — 18 aya- 
%-og 0. — %8iiLaQQog S; -dggovg X 1 . cr. X 2 ; x E ^P LC( Q S 0. — 
agdsi 0; -6ca DS. — 20 rem om. M. — 21 6vv iXermocvvri L\ 
cr. X 2 . ■ — tavv66cag XP, pc. 0; -vaaig M, ac. 0\ -v66oig SI. 

— 22 ccvecpcdveig (ava pc.) 0. 74 U (36) 

\ly\ /tot sXsyyr\sv xai v7Csq(}lov C%vog ijtsXd'OL 12 

(irjds &' cc{iccQTiv6oLO, {iccxccq, %aXd\ir\ \le dovoCrj. 
26 xsl6* S7ts6ov 6va7tccvxsg dxa6d , aXCrjg ftsodTtoyxsg, 13 
ovds x dva6xr\6ovxai dxrjdssg, sv&sv sXa6d , sv. 

te' (36) 
.^figp' sxxco iclqUvxi tQir}X06xdv Xlya psXitcov 1 

%$qcc%s JccviSog ydv iisXog ynd'agj}. 

Mr\ %oxs pot cp&oveOELccg idcov xaxosoysa y&xa 
[irjd 9 ini&uiifiriGsiag etc soyaxtvaig xccxoxrjxog' 
olds yao old xs %6oxog acpccg xaxaxsoGalvovxcu 2 

%l%xovxsg %Xosqo16i &ocbg Xaydvoi6iv 6/totot. 
6 hhttaor\v dvdxsiXs #£c5 xul \isCXiia Q£%e, 3 

xal %%-ova vcuexdoig, vsped'Ob ds 6s TtXovxog aTCslocov' 
%aiQCQv d&avdxa) xaxaftvybia Tcdvxa xo[i(£oi,g. 4 

d[i€padii]v (5cc6t,XrJL xedg dvdcpccivs xsXsvd'Ovg' 5 

sXttso /tr/d' djtdXrjy', 6 ds rot 6v\i%avxa xsXs66si' 
10 xal 6s% , sv s%o(6sis dixaioGvvrjv axe (pzyyog, 6 

sv8ixlr\v 8s xsyjv 7tavo\ioiiov r^iaxi [is66<p. 
kl66so /tot xquxeqov ^siXi66o^svog fia6iXi]u' 7 

/tt? vtoxs QYji6xr}g Pioxrjg £rjX6g 6s xaXsipr; 
dvdobg dv6(poo6vvr} [is[iEXr}[is'vov alsv &d , stf(iov. 23 iTteX&oi, L 2 Sl; vit- DL X MS. — 24 %' c^iccqxlvoolo L; % 
a[i- S. — TtaXdpri B. — 25 nslg S. — ^nsaccv 0. — cLitavrsg 
L\ cr. L*. — 26 ovS* W LS. — HXccg^sv pc. L*; -cc&ev M. 

T 36, 1 dXlya DMPB. — \lsXtisi 0; -itov S ac. — 2 ^qb^s 
L. — W 36, 1 pot om. DMS. — 2 iiu&vurjasicig 0; -d'cc^rjO'Cag 
M, — 3 olds &ccq olcc 01 %. 8. — xs ir. L 2 ; om. ODM. — kccxsq- 
ccdvovxcci DL 1 (xa ss. _L 2 ), ac. M. — 4 §iitxovxsg (q rubr.) 
ac. — 5 clvxbiXb 0; clvbtbivb DLMS. — qb^b S (ac. _L?). — 
6 vcaBTccoL6L M; -dstg OPB. — vbilb&bi OPJR. — cctcbLqcdv OSl; 
-qov PRv. — 7 xcclg' 0. — %otii£oig Ov; -feig SI. — 8 aiKpccdiT] 
L\ cr. L 2 . — TB&g PBS; xb sag 0. — 9 Ss xoig S. — 11 vrj- 
Hccti S. — 12 ilcoso (i rubr.) 0. — \lbiXicgo\ibvov S ac. — 
14 SvGcpgoovvri SI; -V7\g 0. — (jlsilsXthisvov M. W (36) 75 

15 dsLvbv (psvys xorov xcd cx[ieidscc xccXXltcb d-v^iov s 

litf icoxi pot cp&oveGSLccg aXLxooGvvrjg ccXByeLVY\g' 
ol ycco dXLXoaCvovxeg aitocp^ivvd'oivxo xccxol6lv, 9 

ol ds &ebv {iC[ivovxeg oXrjv xxrjaaCaxo yaiccv. 
dXX' bxl ficuov^ dcpao TtaQelevoexai iXidg aXirgov, 10 

20 xaC ol avi%vev(5siccg edog, xb <T acpavxov exv%ftri' 
civdoeg d' i]%i6&viioi oXrjv xxvfialaxo yaiccv n 

sioTJvrjg ayaftoltiiv dyaXX6[ievoL tcvxlvo16lv. 
svdiTcCrjg fthoditovxa cpvXd^sxaL athv aXLxabg 12 

xal ol Xv667]T7}Qag stuPqv&isv odovxag' 

26 avxdo [Liv kev66(ov itawxhQxaxog rjdv ysXda6eL 13 
yivaGx&V) ol fjiittQ oXe&QLOv sIglv exol^iov. 
(pa6yavov cc[Kpr}X£g xaxoeoyeeg e6itcc60ccvx0) u 

vevof]v i%exdvv66av d[iai[iaxex(p tcsql xo£>g) 
itxcoybv eXeiv Gitevdovxeg cc7tocpd , l6ccL xs itivrpa, 

30 l&vvoovg %L(p£e66L xaxa6cpdl ) aL ^LsyLacbxeg. 

dXXd 6(pBcov %Ccpog 6i>v 8lcc Gxeqvolo TteorjcfOL, 15 

xal xo%a 6xovoevxa, {kxxccq, Slu Xexxa xeaGGoLg. 
cphQxeoov 66x* 6X(yL6xov ayaxXrjevxL dLxaico, 16 

u\JL7cXaxLy\g rj %Xovxov aTtSLQStiLov tpvayelosLV. 

36 XeTtxaXsoL xoifioLvxo pQa%LOveg acpoovsovxav 17 

dftdvaxog xXvxbv lyyog V7to6xr i 68LS SlxccCov. 

18 -AZ7]6aLavro S. — 19 ir. 0. — 19 — 22 serius inser. P ir. 

— 20 tcvi%V£V6£i 0. — 21 d' om. P. — v.%r\Ccdato ir. 0. — 
22 slQTjvriJg pc. L*. — 23 dsgcHTtovtccg 0. — 24 ijci^gv^etav DM. 

— 25 Xsvaeo S; om. 0. — 7tavv7csgtccts 0. — rjdsi Xdo6ei M 
(cr. cum yg im.). — ysXcc66£i ir. B; -&0£i6 (ex -&6eiv cr.) 0\ 
-cc<Sel L. — 26 ol SI; on ol O. — 29 6it£vS ovt ag 0. — ccito- 

q)&l6cci re DLM; -Leered 0; -UstaL {-lasxal pc.) S; -Laccizs 
PRbc; -L6ca th a. — 31 7tegrJ6si OP. — 32 to^cc te tec at. Hil- 
berg 95. — 6tov6svta PSl; yet' tovo (gl. (iccxgcc ss.) P. — 33 epeg- 
tsgov (-ov) I^PSl; fisltegov 0L 2 , cum yg' P. — oXlyov ccycc- 
nXrjevtos 0. — 34 f\ L ac. ; r} S. — 36 i)ito6tei6sts L. — dixcil- 
ovg 0. 76 W (36) 

avxbg avat, d%qavxog bdovg dsddrjxsv d^ico^KOV i& 

aid dya&cbv xal xkfjoog del Graft SQ&xaxog 'e6xat' 

ov xav e7tai<5%vvoivxo dvari%ia xatobv avdyxyg, i» 

40 /Ufiri5 8' ev xovosvxi xoqg> ftoC&OLSV artdvxcov. 

a\jntXaxir\g fteoaTtovxag adrjv ditolotaxo %dvxr\' 20 

dvxifiicov 8' oxs xvSog vitEOxilloi (5a6Llrjog, 
xaTivti) ditotpftivvftovxi b\a(&g %avo\iotioi etixov. 
%Qri6aiievog xaxosoybg avrjo ovx ol8' d%o8ovvai, 21 

45 oixxdou 8 s Sixatog del xal TtaGiv bitd^si. 

ol \liv 87Caivi]6ovxsg oXyjv xxr\6aiaxo yalav, 22 

ol 8s xaxalg fidlkovxsg doalg ditololaxo Jtdvxrj. 
vsvybUGi ftsGitsaloig iftvvsxai lyyia (jpcords, 2* 

xal 6cpsxsQcov frsbg aVsv scpiiisiooLXO xshsvd'av' 

50 ov8' bXoolg ftoavoixo tceGcqv xsqI QtfyiiaGi yafyg, u 
ovvsxd 01 itald\iv\v fiatiiXsvg sitCxovoog sqsCSsl. 
jcq66&e veog ysvdtirjv, vvv avxe ps yyjoag ixdvsi 2& 
ov8' S7tiSev6{isvov ftsoxsoitea TcdjiTtav dveyvcov 
ovSe ol ildotisvrjv ysverjv ^coaoxsog doxov. 

55 olxxeioeiv 8e8drjxe Ttavrjueoiog re Savel&uv, 2& 

xal ol xaXXntexriXog £% evXoyCrj tiitooog eGxai. 37 deddr}}iag 0. — a^vficov gm. — 38 ale' ii, pc. X 2 ; alg 
S; alg DM-, ola 0. — axafteQwxaxog DLMS; -xegog (ex -xegov 
cr. 0) SI. — 39 ov %ev M. — 40 iv kqvosvtl MSI (cf. 102, 17); 

oxov- M im. — 41 Ttdvxrj P; -xr\ SI; ndv S. — 42 ore L l Sl; 
ox'C X 2 . — vnteQxelloixo 0. — 43 an -frovxeg? — o^icog XV*. — 
navo^oiov X; -o\loioi S. — Hcxov (e- S) SI; r forte gaxcov pro 
%6xa)Cav, lit 47, 21' m*. — 44 %or]cdtLevog ab\ %Qr\- SI. — 45 del 
om. DUMS, ss. X 2 . — 6nd£ei L 2 Sl; -got ODL l M. — 46 oi\lt\v 
S; oi- L\ cr. X 2 . — xxr\calctvxo S. — 47 xcoiTfc (-fjg) et ccQfjg 
{-fjg) SI. — Ttdvxrj PB; -xr\ X 2 ii; -xsg X 1 . —48 &e(S7te6irig S 
ac. — 50 oXoolg PBv; -ofjg OSl. — 7tsgrjyiici6i sic S; nsgiy- (?) 
X ac. — 51 itulcnLr\v om. S. — i%Uovgov P. — 52 avxe (-xs) 
lie X 2 ii; ccvxs 0; axe pe X 1 ; dxe^e 8. — Horn. I 196 %alenbv 
8 i inl yfjgag indvei. — 54 iXdouevcov M. — 56 itooog X ac. W (36) 77 

(pavya xaxooQacpCrjv, aya&Gbv d' 8[i7td£ao agyav, 27 

xal i&dva vaiaxdoig. or' ava% %£\liv d^Kpayaitd^au^ 28 
ovdh (jcp&iTBQOvg v71sq6iI>stccl cc&XrjvriQccg' 

60 d&avdxov cpQOVQolvxo dc7]vaxaa66iv uQcoyalg, 
ccvxccq d&86iio<5vvrj ^le^skrjfisvoi h%aXdoivxo 
fpvld ts dv66e(5e(QV ditoXotaxo vrjXaod'v^KDV. 
svdixCrjg ftaaditovxag okrjv xxr\6aCaxo ycclav 29 

xal \liv vaiaxdoiav dxaq^dvxoi6i %qovoi6i. 

65 d-eCrjv evGefieog Gocplrp Gropcc Ttdvxoxa yL&ktyai^ 30 

ykG)66r\ <?' svdixtrjv ^a6iXr\iov ^ayoQsvoei' 
fratiTCatilov cpoQbEL XQccdCr]v eyxv^iova #£(?/iov, 31 

ovSe ol lyyta %dy%v Ttagcc^Xdjcxoixo itaGovxi. 
avdixirjg ftaodnovxct, Mqv rtoxidaoxax' dkaCxrjg 32 

70 xccC \liv vitSQiievecog h%i[iaiaxai a^avaoi^ai' 

&X)J ov ol rtccld[ir]6L frabg Xafyai \liv salSao 33 

ovdh dixa£6[i£vov vCxrjg yctxaovxu iisd ,r q6EL. 
xsxkad'i %a\L$a<5i'kx\a, <pvka66a dh xolo xaXav&ovg, st 
xal 6a {iaxa%Qoviov xkrjoov %&ovloio xaXa66ai' 

lb tpvka xaxacpd't^iavcov alt,xij[iova d"Tjrj6aLo. 

eldov iy vtyitixcjv dvaaioopavov xaxoaoybv 35 

xoXVov V718Q Aifidvoio ftvcodaog vx^od't xadQcov, 
6v6[ioqov dXXd \iiv ovxax ajtacpQcc^dfirjv TtaoodavGdv, 36 58 vccisxdoig SI; -xdsig OPR; -xioig M. — &\wpciyciit(xfcsi 
PBv; -£ot OSl. — 59 vTtsooipeccL DL X MS, cr. L 2 . — 61 £&Xd- 
Oivto HSl (cf. 5,22. 108,19); ££aX- OL 2 . — 64 avowee ndvx 
ante ax. add. X 1 , del. X 2 . — 65 axo^ia ir. X 2 ; om. DMS, add. 
im. M. — itdvxr\ 0, ir. X 2 . — 66 yX&aar] m; -ri SI. — ££ccyo- 
qev6ol 0. — 67 frsCTteCLOv M; -salriv ov 0. — 68 itdvxr\ O. — 
TtccQccfiXccTtxoi too it. 0. — 70 i&vaoi^ai DM; -£ccg 0; -£eiv XP, 
ir. P; -£lel S; -&iv v. — 71 o# ol OLE] ovov S; bvoi DM; 
ov% ol Pv.. — 72 b*Uris %. P, pc. P. — 73 sxXccds S. — xoiov 0. 

— 74 yiBxcc %q6viov 0; iiexcxx&o- DM. — %ftovioi 8 (a>c. i?). — 
xiX£66ui ac. (X?) S. — 76 avccsiooybivozv S ac. — 77 vkeq M. 

— 78 ov* ixi 7tsq)Qcc6dn'Cv S. 78 *r (37) 

ovds uot ccvto ol ovdag iyaCvsxo [laarsvovti. 

80 ii£ih%Cr}v cpoovorjaov, iv ev&eu Ttdvta vorjarig, 37 

ag &y&& elQrjvrjg vjtocprjroQi Xsfyava [lC[lvbi. 
itav6v8C\] d' afrsiiiGvog ttTtocp&siQoiTo ysvtd'Xri' 38 

dv6(j£(5sc3v cp&ivvd'OLSv ddsvTCBi Xzityav dXe&Q(p. 
ak%r\EV 8* btiioiGi cpdog fia<5iXr\og hxv%%"Y\, 39 

85 xccl <5(pi6i T£L()0[i8voig rajvg l^sxai d67adi(brrjg 

d&avdvrjv STtlxovoov dsC 6cpL6t, %eloa Tiralvcov, 40 

devoybevovg r' ddCxoio flirjg djtoXvGsr' dXirocbv, 
ix ds xaxcbv oci&ivro fie^irjkdteg £%%L8i &8ir\. 

XZ (37) 

Ml^VTjCXCOV Tttt&SCQV ($QOT8G>V <d(XVldog CC^LVIKOV, 1 

a>v TtdQ's xal TtaQ'&cQv Ttavvnigrarog ^cas itsitovftong , 
ccybcpl tQir\y,06tbv ueXog 8§§o\iov ia%8 jisXtccqv. 

Mr\ lie rsbg ^aQVfirjvig^ dxrJQccts, &v{ibg iksy^r] 2 
{irjde [is TcaidsvGeis rsrj TColvcodvvog ooyrj, 
ovvex i{ioig [isXs£66i zsol xccTSTtrjxfrev 6i<5xol 3 

xaC 6ev OTtcog drjlrjv poi i7ts6zrjQt%ao %siou. 
5 rig % e[ibv ^ax£6aito ds{iccg 6 to prjvCauvzog; 4 7» ovdh ol DM. — ccvtg) (-at) poi DMS. — qpalvsro R; 

llSTSCpCCL- OP. ILCCCTSVOVTCC L X S, CT. L 2 . — 80 vor\6ccg S. — 

81 6cyci&' DMPRS. — 82 itccvcvdir) Pc; -dir\ SI; 7tu6avdlr\ L. 

— # ante d' add. S. — y8viftlr\v DMS. — 83 &&sv%4]i pc L 2 . 

— oU&gov DMPRS. — 84 &Xnfj iv MS; -r) iv R; -7} rolg L 2 
ir.; -rj 0. — cpdog U SI; cpocog D^MPS. — 87 dsvo^tsvrig ^(X 1 ?); 
-vig L 2 . — 88 ilnLSa DL l MS, cr. L\ — &dy (-77) L 2 Sl; -r\v 
i 1 ; -rig DM. 

T 37, 1 ccilvucqv SI; avcatrcc 0. — 2 yg' nccvvTttQzazog P 
im. ; 7tiQTccTog (om. itavv) 0; vnigrsgog L; Ttccvvniorsoog SI; -gov 
D; nhv vnigtsgov M. — 7tS7tovd'8 0. — 3 tgiay.06tbv DLM. 

— W 37, 1 axrjgatog ac. — iliy&i 0. — 2 jtr/ Ss (om. pe) 
0. — 4 dri'Criv L x Sl; da- L 2 ; di- S. — insexrig^ao OPSl (Lch 1 62 
et Hilberg 18 coll. 65,24. 101,49. 103,11); -£ccg g; vneGTrjgL&g 
P ss.; S7t- m. W (37) 79 

r[ %6%'sv 6<jxstoi6tv s[iolg dvditav\ia (pavstrj 
Ttdvxoftsv a{i7iXaKiri<5iv skavvousvG) 6xvysofj6t; 
dvGcpooGvvat Ka&vitsQ&sv s^tsv f5s(5da6t xaorjvov, 5 
cp6ox(p h%avisvicp xal STtayftst sitilv bytolar 

10 acpQOtivvri {icoXcortsg ddcodoxsg d{L(pi \i sdrjcp&sv. e 

dsCXatog ysv6\ir\v^ xaxd d 9 avysva itdvxox 9 sxdiicpd'rjv, i 
&6%dXl(Dv xax6xrjxt Jtavrj^tadbv ^vvov oi[iov, 
ovvsxd [iev xaxsgvxsv ditstotxa %aty via ftvtiov s 

ov {isv TtavGaXijv ddvvrjg dspccg older sXsa&ai. 

15 si[il XCrjv i&ayiaXbg (3s(3oXr][isvog dXys6i vov6ov, s 

vcDLTSQrjg y.occdCrjg cjQvo^tsvog 6xova%fj6iv. 
acp&txs, dXX 9 i[ibv avxbg sit o%rsv6 stag eeXdcoo, 10 

ovds 6s vcDttSQ}] 6xova%7] kd&sv sidoxa itdvxa. 
&toiv&y\v xoadCrjV, usXscov d 9 d%syat l sxo xixvg, n 

20 bcpftaXyLCbv d 9 soaxstvbv Sfjtcbv s%scp&ixo yeyyog. 

avxa cplXoi Ttscpdorjvxo , nddag d' s^xr^av exalooi, 12 
ol 8s [isv a<56ov lovxsg axoitood'i vo6cpt£ovxo. 
a {is xotiov fitbcovxo cpCXov dttpqiisvov tjxoq' is 

a 7tcbg {iail>tdiG)g XdXsov xaxd {laGxsvovxsg, 6 rj noftev M. — 7 iXavvo^ievcov P. — 6rvy8Qol6i 0. — 

8 i\k&v 0. — Y.ccQrjVOv L 2 Sl; -r\ L 1 ; -rjvav 0. — 9 cpogrcc L X MS, 
cr. U. — i%av%ivia D^MS, cr. _L 2 . — 10 an a[i(p' Up ? — 

ft' h'd'svTO OP. — 11 Ttdvtors %d^icpri M. — 14 6dvvaig M ac. 

— 15 poXrjuevog ac. — vov6ov M. — 16 ooQvvo^ievog 0. — 
17 vcp&Lts (v rubr.) ac.; ^utrum scribendum sit acp&Ltog an 
ex interpunctione veniam accipiat hiatus, non liquet' Yolkmann 
35 (v. Ritter 15. Scheindler 1 907). — avrbv M. — 18 itavxi\ M, 
pc. D. — Id wqiv%"y\ xgadLr} Momrnsen 263. — Kinvg SI; xLKJvg 
ir. Z 2 ; kikcq DS; -co M. — 20 6(p&ccX{Lbv M, ac. S — igccrsiv&v 
OL 1 , cr. X 2 ; -r'ivbv DS. — ysyyog SI; cpdog 0. — 21 itscp6Qr\vto 
scripsi (coll. 17, 21); ipocpQ7\vto DM; 7Cscp6§7\vzo SI. — d' om. 
0. — 22 ov dr\ [isv 0. — aTtOitQO&s 0. — 28 01 us zoqgov 0. 

— 24 a SI; 10 rubr. 80 «r (37) 

25 d-Tjyovreg dolegoltii Ttavrj^adbv ai6%8<5i yX&tiGccg- 

avxccQ iya y£v6[ir]v cog ovx diovxi eoixcog u 

old xe itavxot&v iiti^v dSdrjxog £6v xig, 
itccvtoCrjg dxorjg ddarftiovi (pcoxl ioixcbg, 15 

0$ xs dice yXcbGcfrjg %Qocp£Q£iv ovx oidev sXiy%ovg. 

30 eknig £[ii], XCxoyiai) 6v de [isv xaleovxog dxovtiaig' 16 
sitta ydg* „dvxi$ioi6iv syco yLr\ %dQ[icc ysvoi{ir]v" 17 
xivr\6avxi \loi i'%vog 8TCe%Qaov vfiQiGxrigsg, 
rj^istSQOV XQvsofjGi, dspag paGxi^iv ixoliiov, is 

ovde {isv otp&aliLcbv ditoksfyaxai aVsv dvlr^. 

35 6v6vo^iCyjv sqscov ov ArJ60[icu d^bitkaxidcov. 19 

dvtitieveeg frccksd'ovxeg epsi) xqccxsqooxeqol sl6l 20 

xai lie iteQlTclr[&ov6iv ditey^atQOvxBg d&sGiicog' 
i)Z x spot dvx' dya&obv xaxosQyea {iiti&bv sdoxav 21 
xaC pa dCxrjg (jvveQL&ov hnetifioUrfiiv efiakkov, 

40 rrjlvysxov p' ditzqityav ekeyiei vexqcj byiolov. 

[irj [isv dTtoGxaCrjg, TtuvBitltixoits, ^irjdh yiE&elrig. 22 

JtS[l7t8 [101, CCy&lXSy %i[l%8 XS1]V STtlXOVQOV 07C(07tT]V. 23 25 Xsyovzeg (X rubr.) ((idgovzsg im.). — ai6%sa 0; ai%*Gi 
L. — yXa>66ccg I); -ccv L; yXd}06aig 0. — 26 Horn. W 430 <hg 
ovx kiovzi ioLxwg. — mbv xcctcoz'C M (cr. cum i'aoog im.). — 
28 om. DL X M8, add. X 2 im. — 29 zs SI; zig DM. — noocpe- 
or\v 8 (ac. X?). — ovx oldsv Sl 9 -de ss. P; ovx iniozaz' 0; ov 
itiazccr' P; 0% ' nlczaz' (ex 0% nco d' in' cr.) JR. — iXiy%ovg 
L*&; -%7\g L x 8. — 30 ipoi 0. — - Xlzzoybca ODLS; Xrjzzco^ica 
(cr. cum iGcog inO M. — xocXeovza M; -zsg S. — 32 voql6- 
zrJQsg 8; 6ccq7\6z- DM. — 83 kqveqjj6i DLMS, pc. 0; -gold 
SI, ac. 0. — szoI^iolv S; -poi DM. — 34 anoXsityez' 0. — 
36 ftaXi&ovzai 0. — ipov P. — 37 insx^cclgovzsg v. — &&£- 
<syi(ov M. — 38 Maxsv S, ac. M. — 3» gficcXXov ir. P. — 40 add. 
ODLMS et (praemissis verbis ^isza zovzov xbv 6tL%ov ygdcpszca 
xal aXXog, quibus a add. iv hvl z&v ccvziygdcpcov, ode) v*; om. 
PBv. — vexgbv 0. — 41 dno6zdXt\g M. W (38) 81 

Xri (38) 

zlccvidov nXvxbg vftvog, 6V 'Idi&ov{ios asidsv l 

ay,cpl TQir\Y.06tcp oydoov i]Sv \iiXog. 
*H{i£T8Qrjv drtdvsv&s xcckcjv bdbv dna cpvXdl;cci, 2 
yXcb66av dxa<5&aXiy\ {lev mr\v TtoXv^ivd-ov oqivti. 
fjlietSQoig tyvXaxYjv eveQxea %eCX86i d'fjxa^ 
d , a)Q7}%d , elg oxs drj {tot, dxdtid'ccXog avxupsQi^oi. 
5 occotpbg oitcog %&utiaX6g r' dyad'olg Gtyrjaa ^le^irjXcbg^ s 
svvcctid'hv Se [iol dXyog dvsyQsxo dsvxsQov avxig. 
evSo&i d*v[ibg 8{ibg cpXoyeQa ftsQiiccCvexo 7CVQ6<pj 4 

hv 8' ccq' i{ifj [isXexri KavftrfiExai dxd[iaxov tcvq. 
eljta' „[idxccQ) fiioxoio cpiXqv (pQatiov cfyifu xeXevxtfv, 5 

10 EVVS7CB (IOL, ^(DTjg OllOtiOV %'B67ClG6ag CCQifrllOV) 

ocpQa diccyvoCrjV) xC vv poi TCSQiXsLTtsxac aXXo." 
r\\iuxa dyj poi, Ttdvxcc TCaXalxaxa ftrjucco, %oi\Lr{v, 6 

nal [idXcc qC^ccv eiiTjg fiioxrjg d%Q7Jiov syvayg' 
rtdvxav fLa^idtcog [isqotccdv t ) G)ov6v yevid'Xai, 
16 £(i7td ye \ly\v av&Q&Tiog b^icbg duiddXyLuxL fiaivei, 7 
ILatyidi&g xaxd ftvyibv oQiv6[isvog jtecpOQrixai ' 
ayv<o66si, xivi %dy%v tcoXvv filoxov ^vvayslQBL. 
i] q ovx iXitlg e^iij fiatiiXevg %al Tivpyog hxv%ftri\ % 
%ccq d' avxG) {$16x010 Xd%ov cpvGl^oov £Qiia. 

T 38, 1 oz Idifrovp 0; on di&oviLog M. — astdsv L\ csv 
bs. Z/ 2 . — 2 %QicM06tcp S; %Qir\%06tbv SI. — W 38, 1 bdcov S ac. 

— (pvldt-cci OSl, pc. S; -|w v, ac. S. — 2 TtoXv^v&og DML^S, 
cr. Z 2 . — 3 rnLBXBQr\g S ac. — 4 avzupeQifyi, OSl; -£si P; -£$ 
Bv. — 5 %^a^ccXbg (om. z') BMS. — 6 cclyog 0121. B. — 7 &eg- 
licdvovrcc 7Vvq6(qv 0. — 8 aQ S; agcc 0. — ipi} tieXezri MB. — 
9 sins 0. — cpQcc]aov pc. L 2 ; cpgd sic S. — 10 onoccov ac. 

— &8C7ii6ccg SI (toccg ir. L 2 ); &e6nicccg 0M8. — ccQifrybav M; 
-povg ac. — 11 ftot om. S. — 15 §alv]si pc. X 2 . — 17 piozov 
L\ cr. X 2 . — 18 ag' (a rubr.) 0. — i^ol 0. — ficcaijXsvg pc. 

L 2 ;-Xsv 0; §a<k S. — 'jkv%&ri9 0. — 19 ctfoy (-&) ODLMPB; 
ccvxb S m , avzov v. — Xd%ovci M. — q)v6l£(aov Xd%ov L % . — cpv- 
cifaov PBb; -faov L l OacSl. 

Apolinarius ed. Ludwich. 6 82 l& (39) 

20 TtaddaV) $a<5iX8v, p? ccTCokvGeai d^utXaxtdcov. 9 

ocvSqcc6l ft' dcpoalvovtiiv ilByyia [i&iiov SSaxag' 
stXrjv x&cpog, avccvdog, B7Csl 6v [is tolov er$v%ag. 10 
68io, [idxccQ, tidtitiyag ipsv a%o %dymav eXd66aig' n 
6elo ydo evtifreveog TtaXd^irjg vtco &v{ibv d%evco. 

25 &v8q v%£q d^iTtXaxCrjg dXorjg TtccidevGccg 8Xey%<Dv \% 
xai ol &v[ibv etrj^ag d{iij%ccvov Itiov dqd%vr^' 
%&y\ iiaipidiri iisoojirjidog 86x1 yevd&Xrjg. 
ev%cokrig h%dxov6ov ififjg, hnix&xXvfti d' dorjg is 

[irjde fi£ daxQV%£ovra, [idxccQ, 6iy?i XttQeXdGGrjg, 

30 ovvsk iyco %stvog yccirjg apcc xai \L8xavd6xr\g 
xai xox8866vv i[iol6iv 6[i(bg tieraSrmiog avxcog. 
&fi7tav6ov xafidxcjv (i\ Xva {iev (pCXov rjxoo dysioco, u 
7CQIV [18 [10X81V, (id'SV ov xot £[iol %aXivdyQ8xov £X&8lv. 

X& (39) 

Eivaxov ieftXbv aetata xgL7ixo6xfj nsgl iioXny l 

cpd'ey^ccro jdavldog xsonoiisvog •KifraQT}. 

TstXrj&g OTCXTjQa ftsbv xccl docoybv 8d8y{irjv, 2 

fl[l8T8QrjV 8' V7t8$8XXO TtoXvXXlXOV 0VCC61V 8V%rjV* 20 itcc6da)v] yccQ add. OL 2 PB. — §ec6iXsvg S. — \i om. 
Dl/^add. L*)MS. — 21 Mdamccg Ocm*Sl; -xsv abm. — 22 litki\v 
_DZ\cr. L*)MS; nXr\v (n rubr.) 0. — xsbv £ 0. — 28 ccnb 
ODMm. — 24 vno LSm; vno B; VTtb SI. — 25 avdgsg ODMS; 
ocv L 1 (cr. £ 2 im.). — naidbv6av 0. — £X£y%cov MSI; -%m JDLS; 

Q 

hoc verbo incipit seq. vs. DM. — 26 aod%vr\v S; &va%va M. 

n 

— 29 7tccQsldc7ig 0, ir. Z 2 , im. D; -eXa66'C M; -iX^r\g D it. — 
30 ovvex SI; ovvsxcc 0; eivsn L31Sv; si'- I): v. Naeke 2 59. 
Schneider 1 187. — xal xava.6xr\g S. — 81 cctitag 0. — 82 xafia- 
tcov (-to M) (i' (om. 0) iva \lsv ODLMS; -tcov jlic oitag PR v. 

— 83 o# toL ipoi scripsi; ov xi [tot, L 2 ; aft tot 0; o# xi DL l MS; 
oi)% %vi d' cci) P; ovk&xi di] Pv. 

T 39, 2 iyfrtygcixo 0. — xsgrtopsvog] 7tsol add. S, ac. L. — 
W 39, 1 xsxXricjg SI (cf. 68, 13); -Xr\y.a>g L. — infiQa 0. W (39) 83 

6%d66aro d 9 ex (Io&qov xal xsX^iccxog IXvoevxog, $ 

ccvrctQ i{iag itexqr^ 6xa^£Q7] GxyiqI^uxo 7ts%ccg 
b i'%vog ev dx^aicixolciv eaig epbv riyefiovevcov. 

%SlXs6l <T fj[l£Xe()0l6l VS7]V VTtB&rjXCCXO ^L0Xjt7]V^ 4 

VCOLXBQQO xXvXOV V^LVOV eQlGfteveXIft $tt6lXv\f 

dsidioxsg SeQXoivt* eXitoivxo xe 7toi[ieva itoXXoi. 
olfiiog, (b xe &eov ovo[icc xXvxbv eXitlg ixv^)] 5 

10 Xv6<5r\g 4>evduXerjg xal ^ia^idCrjg dt%a (lovXrjg. 

%oXXd rot hxxexe'XeGxai, ava%, neQL&aiifiea egya, 6 

ovde aefrev $ovXr\6iv eopv Ttavoiiokog ccXXog' 
dyyeXXcov xux£Xe£,a, xd jzsq TtXeov r\ev aQi&iiov. 
dcbg VTtSQ d^TtXaxCrjg &v6irjv x' riQV7]6ao ituGav, r 

15 avx&Q ipol fiQoxsrjg xexxrjvao tidgxa yeve&Xrjg* 
ov tcvql xccQyotisvrjv itQoGede^ao %dy%v ftvrjXtfv. 
xovvexa Ssvq Ixofirjv xeXeGcu, TtdxeQ, oxxl xeXeveig* 8 
dacp £[ied , 6v yeygajtxai vtisq fiifiXoio xccqtjvov. 
gov xeXeOai \ievir\va, [idxccQ, TtQccitidsGGiv eeXd&Q 9 

20 xaC aev ^is66axt(p ed'e^irjv ev Gxri&el ds^iidv. 

eidixhyv xXitiCri 7toXvrj%eL itecpQadov dvdQcbv, 10 

ovSe itox dyyeXCrjg ipd %elXea %d\mav sqv%co. 

3 a-xdaaxo St. — tXvosvxog PBv; vXr\sv- OSl. — 4 avxag 
L l Sl; ev (s~ rubr.) xa.6 0; avxbg L 2 ss. — 5 iv axganixolaiv 
hal<s (kr]v 0) Sv* (Ritter8); iv axgaitr\xQi6iv (-7tixfj6iv L, -%f\6iv 
M) kalg BLM; kalg {-6iv c) iv axagitixolg (axaQnr\- PB, axqani- 
c) PRv. — ipbv r\y. %. S' 7^,. om. 0. — 6 %eiXeai d' DLMS; 
-6lv SI. — 7}^sriQ0i,6L ver\v scripsi; -qol6iv (-qt\6iv S ac.) kr\v SI. 
— 8 IXnoivxo (om. rs) 0. — 10 X. dityaXir\g 0. — patyidltog 
ac. B. — 11 aval om. 0. — 13 nccxcc Xi^av M. — itliov 9 ? — 
T{8v DLMS; slsv SI. — aQi&tLOv v*Sl; -[L& 0; -pfov v. — 14 ap- 
nXccxiriv 0. — x'] d' SI. — 7]qvtj6ccxo gm. — 15 i(ifjg S ac. — 
pQOxerig om - S. — 17 otivsncc (o rubr.) 0. — oxi OS; o, xi L. — 
neXsvoig 0. — 18 pipXloio OL 2 : cf. Ritter 23. — 19 \LZvait\va B\ 
iisviriv M. — 20 pscaxico(v del.) S; iis6Caxoio 0. — 6xrj&s66i, 0; 
-&F6i BL; -&s6lv 8; cxi&E6i M. — 21 svdoxlriv M. — Mqcov 
OTJP; ccvdgsg L x Sl. — 22 ccucc M (cr. cum fcag im.). 

6* 84 W (39) 

• 

uvxbg £{ir}v %oa7ti8s66i $ixaio6vvv\v dsddrjxag' u 

ov 6sv dkrjd'sCYjv 6xoxir\ cposvl ftfjxa xcckvipccg, 

2b d^icpaScrjv 6' dyoQsv6a dks%£xccxov 6 so (psyyog, 
<pr\va xsbv xki6iaig sksov xal dkrjd's'cc fiovXrjv 
xovvsxa [irjds 6v vo6cpiv dorjyova %sloa jteStftiyg. ia 
ftdXns xscj {i sleep xal dXrjd-si Ttdvxoxs PovXfj, 
ovvsxd [i akyog s%si jzsqlcdGiov svd'a xal sv&a. n 

30 s<pfta6av dyatkaxiai \is } cpdog ds {isv sxovcpsv o66cov 
xat ilsv TtlsLOTSoai xscpakrjg sysvovxo xofidoDV, 
ix d' bXiyrptsXivig [isksoov s\s%xaxo &v[i6g. 
dkk* STtidsvousvp ^ioi sxfov STtixdoooftog sX&oig, u 
vcotxsQrjv 0660161 Sio%xsv6siag dgcoyrjv. 

35 ai6%og skoi, o6ov ijXOQ S[ibv {is{ida6iv bXt66ai' 15 

6xos<pd*sCr] [ico^irjxog^ iiot xaxd fiv66odo{isvsL' 
avxl% eXoi xov6& al6%og s^if] xs%aorj6xag axy. 16 

%do[ia xal svcpQ06vvrj o6iov ysvog d^KpiJtoXsvoi' 17 
Ttdvxoxs fia^ovxmv [isyaXavysa Sconce frsoio, 

40 o66dxiot 7tod'sov6iv aXs%Cxaxbv 6so (psyyog. 

cfyifjp' spsv OQiiaCvovg %xcoyov^ [idxao, rjds %svl%qov^ is 
[itf tcoxs 8r\&vvsiag spol xaXsovxi TCaoslvai. 

23 om. 0. — 24 ov (ov) L 2 Sl; ov S; ov L 1 . — 6v,orir\g 
BL X MS. — 26 cpfjva SI; q>fj B(L X ?)M8; yrjvag L 2 . — tsbv LHl; 
ts 0; rh _L 2 . — %Xi6ir\g L 2 P; -7]g L l Sl. — 27 vvsna 0; item 29. 

— itedrjcrjg (-rig) BLPR; -rJ66oig 0; -rjbsig MS to. — 28 ftctlns 
ten (rm S) SI, iin. L 2 ; ftalTtBoftco L\ — 29 l%zi\ %al add. O. — 

30 ftf om. 0. — cpdcog LS, ac. P. — snovtyag o^dxeov 0. — 

31 -aol'i psv SI, cum yg M im.; $cp&av M it. — xsq)ccX]rj ir. 

— 32 6liyr\7t£Ur\g DL\cr. L*)M\ oX- S. — 33 imdsvoiievcov 0. 

— iitiTccQQoftov M. — 34 6a6oi6i (o- L) dL07iT8v6£iccg (-6'Cag S) 
v*Sl; -6lv iitoTtx8v6nag OPBv. — 35 slot 0601 SI (cf, 70, 27. 
Ritter 13); eXolv^ 9 Q6ov DM. — 36 Horn. #273 xccxoc cpgeol 

pV660d0LLSVCQV. I 316 MttXO! $V660d0[LSVCDV. — §V66odo^8V£l PRv. 

-psvot, OSl (nvdotisvoi M ac). — 37 sXt] 0. — rov6&' 8. tovg d 9 
SI; rovg 0. — iiirjv S ac. — Y.s%a.Q'i6iiZ0vg S. — avxr\v (?) L 1 , cr. 
JJ; civtr\v 8. — 38 06i(ov 0. — 41 r)dh X 2 P; r)s OSl; om.' 
DL l MS. fi' (40) • *5 

ti (40) 

K&ilov xs60aQccxo6xbv avah, dccvidog fysXipsv. 1 

"OXfiiOq, Og 7CXC0%0V itSQixrjdsxai r\8l %SVi%QOV\ 2 

ov [iiv avayxaicp v7teQ6tyexai r^iaxi 7COL[irjv. 

cpoovobv e%oi $a<5ili(\a ficov #' d[ia xrjd£[iovfia a 

xal &eod'€V iiaxaoiQxbg olrjv dvd yalav dxov6oc 

5 ovds [iiv dvxifiirfiiv eleoo 7tald[irj6v Ihtoixo, 
alia xal ev xaxoxrjxog aval le%8e66iv aQYiyov i 

delved ol iisxe&rixev, slv6s dh xr\Sea vov6ov. 
avxog, ava^ efiorjGa xsijv elerjxvv doooyov, 5 

ocpQa [iev i%axe6aio xaxeov alixruiova &v[iov. 

10 xtfded [lot (podoaavxo xaxol xal dvaQtiioi avdaeg 6 

SV%6[lEVOL, 7t6x8 [l£V fil6xOV [lVYj[ll]iOV 8QQOI. 

vl<568Xo iiatytdCcog oqocov [laxtrjv x dyoQSvoov, . i 

d^iTtlaxirjV ^vvdysiQev S[i<p tpqlr^iovi &vu<p, 
ixxbg Iojv dydosvsv 8[iol %v\L%avxag dysiQCOv. 

15 Ttdvxeg 87tLXQv£,e<5xov diteifrieg apy 8[iol avdysg, 8 

u[i<pl ds [iot cpQa^ovxo xaxcbv ^aov7trj[iova cpoaxov 
[ivd'ov dv6vo[iL7] 7t87Cvxa6[i8vov evzvvovxsg' 9 

„/it) xaxaxoLiirj&sCg xig del xaxa vrjygexov evdoi;"' 
elorjvrjg (igoxbg ovxog' £{ieto ydo elztlg exv%&i}' io 

20 ov XQ8cpov, ey&Qbv e%ov jtxeQvrjg ds [is [istova ^xsv. 

T 40 fysXips OJDM; om. S. — W 40, 1 7t£Qi*ijd]sxai ir. £$ 
-d'Cog S. — 2 ov L 2 Sl; ov L\ — ccvccyacdcov M. — S l%zt 
DLMS. — 4 iia%aQi6xbv ac. — cckovccci M. — 5 uvxi$Loi6iv 
PRv: cf. 63, 2. — XinoLro DLMSv*>, ped'siT} OPRv. — 10 opodG- 
aovxo M. — 11 tors 0. — §ioxoio (ac. L ?). — Zqqol ex aydga 
cr. S. — 12 vLasxo DMS; vsiasto pc. MP; viaaixo L; li6£xo 
R. — pccxlri r' 0; -vLr) t 3 P; -xir\xr\v DL l MS, cr. X 2 . — 14 vxbg 
I. 0. — j-vtLTtccvxsg S (ac. L ?). — ayrjoav S. — 15 iiuxQi&cxov 
LPjR; dnsxgv- 0; an litixov- ? — 16 %a*& S. — 17 dvavoiilfj 
(-rj) SI; -vo\kir\v S ac; -yLSvir\ DM. — nsnv%aa^iv&v M. — 
ivvslvovxsg 0; ivxvvccvxsg L. — 18 ^aranoi^rj'O'ftr] 0. — Scsl] db 
add. 0. — bvSoi LPR; adsi O. — 1» fasto DLMS; ipoTo SI. 86 in' (41) 

avGrrfGccg p sleqGov, tvcc Gyltiiv a%ia 8ovr\v. n 

tfifc dyavog)Qo6vvYjg bv&ev, [idxcco. Id gig hxv%%v\V 12 
Etpoa6d^y\v^ [ioi ov xi {idtrjv XE%aor\6EX(ii aj^Qog, 
ovvex evrjsirjg [iev, avcct,, enixovgog dvsdxrjg 13 

25 xai [is dt,rjv£xe'c3g 6sv ivcozadbv EOQifaaccg. 

alvEtbg ccIev sepv &Eog acpftixog 'iGQccrfkov u 

alavcDv cci&vccg dsl tc avvit £ ox cct og sir}. 

fia (41) 

Elg TtLvvtrjv tcoxs itaialv VTCsoftviLOio Koqcciov 1 

n&liog xsacaQaK06xbg %r\v nal itocoxog aoidfjg. 

Hvxs xrjyccCav vddxcov XEfidg 1{iel'qov6cc, 2 

&d' i(ibg 1{ieCqel 6ev, avcd* itccvvTtSQxaxs, frvpog. 
£(obv £[ibv dhl>r]6E xuxafiQ&^ai &eov ijxoQ' 3 

tfe %q6vos, zvx dvatpavdd &ebv (iooxbg oi^o^iat o66oig, 
5 r^ia^ b{iov xal vvxxag £%ov yoov old tceq ccqxov, 4 
itdvxoxE ^a^dvxcov „%f\ dij &ebg etvXexo 6sZo-" 
x&vSs jtaQ€^ivrj6d , rjv^ 7to6%Eov 8' e^ibv dfiq) ' £[i£ ftviLOV, 5 
ovvexcc d'rjrjxbv xXi6lr\g 8isk£v6o^ai ovSag 
ev&ev Ecjg ^aatkfjog EnovouvCoio iieldfroav 
10 alvov xeQTt&lrjg xe {iex& xXvxbv r\%ov iooxfig. 

21 vu6tr\6ctg 0. — 22 tWa D ac. — i'dotg ir. Z 2 ; -oig S. 
— 23 o Z 1 ^; 0x1, 0L 2 PB. — p PB. — ovxi L; oti xoi 0. — 
iX^QJog pc. Z 2 ; 6 €%&oog 0; i%gog S. — 24 ovvsk (ov- ac.) 
ivrjSirig Z 2 im.; tivsn' ivslr]g 0; otwexev sir\g Z l ; ovvsk' ivrjsia 
S; otivsKSv u%ccKir\g D; ovvsxa^ (o#- M) clk- SI. — fte-O P; fis 
0. — ai/atfr^s Z\ cr. Z 2 a — 25 dinccicog 6. 0. — 26 = 71, 40. — 
27 subsequitur W 41, 1 expunctus S*. 

T 41, 1 vTtsgd-vfi'Co 0. — 2 £V #; % V7 \ DMS; Ivi SI. — 
3F41,l vrs 0; vxs S*S. — nr\ys(ov LS*S. — 2 <T pro dxT 0. — 
ipsiost, usque ad -ifr^ds om. i 1 , add. L 2 im. — 3 dityr\6cc 0. — 
xai $q&%(u' L 1 , yicLtafio- cr. Z 2 . — 4 ccvcccpccvdbv I)LMS. — 
Pqozov P. — 5 fycov OL x S-, -co L*. — 6 7tfj ds S. — 7 ro5i> ^£ 
Q t — 9 ^V'O's ilf. — iitovgavloLO 0; ovqclvioio DM. — 10 ccivov 
scripsi; ivov (a om. rubr.) 0; alvov (v ir.) P; atfioi' DMS; 
ai- L 1 , c/Jvov L*; alvov Bv. v*' («) 87 

thjftf, xi Sqfrvvsig; xi ds [lot voov svdov botvsig; 6 
shtig xoi &sbg s6xco f syco ds ol alvov asitico' 
avxbg e(irjg xsls&si %avs%i6xo'Xov aXxao 07i(D7tf}g. 
avxoiiaxog dsdovrjxo [isxa (pos6l frvfibg i{ifj6i' i 

15 xovvsx\ ava%, xalsoo 6s 'Ioodavirjg aitb yairjg 
ex, & 'EqikovU^ov to ds xol OQog sitXsxo xvx&ov. 
OQ(pvaCri xig afivGGog avrjvxstixsv afivatiov s 

Qrjyvviievmv %vviov6a xscbv vddx&v siticoyfi' 
xvpaxd 6sv psx s[i ' ijkd'S) fidovvs ds psQ{isoa itdvxa. 

20 r\\iax ava% sksov xsksxai, xal vvxxl (pasivsv 9 

Bv%(Dlii nag' syuslo deep fiatiiXfii fticovrig. 
sltta freed' „xi [isv ads XsXa6[isvog aisv sxv%d"rig; io 
xivtxs xaxYjyioav 7taqavi66o^ai sv&a xal evfra 
avdobg dv6psvsog {is xaxa&Xiftovxog aviri;" 

25 dv6[isvssg vsixs66av, ox' btixea %d\i7cav sa%&sv n 

ndvxoxs {tot, (5cc£ov6l* „&sog vv tcov stcXsxo 6slo; u 
&v[i£, xC drj&vvsig; xi ds poi voov svdov ooivstg; 12 
sXitig xol d'sbg stixcj, syco ds 01 alvov dsiaco' 
avxbg s^ifjg x sXs% si itavvitsoxaxov dXxao 07t(D7C7]g. 11—13 = 27 sqq. 42, 12 sqq. — dri&vvrigL 1 , cr. X 2 . — Zvdo&sv 0. 
— 6givr\g DL l MS, cr. X 2 . - 13 iprjg X 1 ^; fyev X 2 ss.; ^oi 0; 
i[ioio P; ipol DM. — 7tccv£7ticK07tov SI: v. 29. 42, 14. — 14 dsdi- 
vr\xo (add. %al, del.) 0, cum yg (sine itccl) P ss. — 15 *bvz% 0. — 
16 x 3 igiMovu'tiov DL l M, cr. X 2 ; xsgiuo- S; ft' 'Eg^io- bm. — de 
xi DLMS. — 17 avxs6Ksv DM. — 18 gr}yvi[i£V(ov D\ gi\y\ii- LS. — 
19 nvpatev (im. i'ooag' %v^axa Csv) M. — 20 ntlsxi L 1 ^, cr. X 2 . — 
cpasLvoi 0; -v'C S. — 21 Bv%(oXfi DM, ac. LS. — iiiolo 0. — 23 sq. = 
42, 4 sq. — Y.ccxr\q)i6(dvxo S. — 21 dvapsviovrog 0. — pe om. 
OM. — 25 ndiiTtccv ODLMS; ndvxcc SI: cf. Volkmann 35. 
Ritter 15. — 26 vv nov ODLMPES. — 27 sqq. = 11 sqq. — 
dr\ftvvr\g S. — hdo&sv 0\ cr. O 5 . — dglvsig ir. L 2 . — 28 om. 
X 1 , add. im. X 2 . — xi #. X 2 . — alvov SI; voov alvov DMS. — 
2© xsXe&st, v, pc. X 2 #; -&si,g ODL l MPB\ -tf^sSac. — Ttavvnsg- 
xaxov\ v. 13. 42, 14. 88 pP (42). py (43) 

f*P (42) 

Mei%i%ov cc(i(p' Isgdo xk! ivr\ii rsfftfaoaxotfTcT 
dccvldog itivvtbg devtegov elite peXog. 

KqIvov, ava^ o6a drj [i ccdcxov Xcofir\<5axo tpvAov 
dvsQog ix dofaooio xal £% ddCxov ps GccdxSoig. 
xdoxog £{i6v, xC ps 6slo xotiov {isfrsrjxccg ccvsv&s; 
xItcxb xaxrjquocjv \jb£xavi<5<5o\Lai ev&a xcci sv&u 
5 avdQog 8v6^ievsog [is xaxad'XC^ovxog avCy; 
cpsyyog dXrjd'sCrjV xs ded'sv rtSQikccuTceu itipitoig^ 
oltii (pasivoyLSvog xebv sig boog i%o[icct, dyvbv 
xaC 680 xvSl6xoi6iv 6[i86xi6g ei[ii [isAdd'QOig. 
f}<D[ibv dyccxlrjsvxcc ftsov ii8xekev6oiiat rjdrj, 
10 og {lev 8vcpQ7]V8i8 %doiv vsod'rjXdog TJfirjg. 

8VX8kd8(p (pooybiyyi, {idxctQ) xsbv cclvov dsLGco. 
0"uft£, xi drj&vvsLg; xl d£ iioi v6ov ivdov ootvsig; 
ikitCg xol ftsbg 86xg), iyco dd ol alvov dsCGco' 
ccvxbg sprig t^Xi^ei 7tave7tL6xo7tov aXxuo dTCCoxfjg. 

fiy' (43) 

Elg itlwzr\v %e%ee<5Giv viteg&viioio Kogcdov 
n&iiog ode tgiratog nccl Te66ccgccyto6Tbg ixv%Q"r\. 

OvaGiv r)iL8X8QOig r}xov6ct[i8V) acp&txs xoifirjV) T 42, 1 kccI ivr\k OL 2 ; ncci ivrjet S; nccl iv DM; rods ncci 
iv PRv; Y.cd devtegcp L 1 . — 2 elite ODLMS; yce PRv. — 
W 42, 2 camcoig DLMS; -aeig OSl; -6aig m*. — 8 n pe SI; 
tl tii] M. — rocov aelo 0. — ro6ov om. DLMS. — yuefterpiag 
OPRv; Z&rixccg L; fia g^xors DMS. — avevfrev ODLMS. — 
4 sq. = 41, 23 sq. — 5 v.ccl ante yiataftl. add. 0. — 6 yyog 0. 

— 8 bpigtog M ac. — bpeaxiog slpi ( c ibo i. e. efficiar') m*. — 
9 &ebv iietuXevc. M. — 10 y,e 0; ft S. — ivcpgriveie Yolkmann 
36, Bitter 16, Scheindler 1 905; evcpg- SI; evacpg- S. — 11 evne- 
Xddcov DMS. — xebv [idyiccg 0. — 12 sqq. = 41, 11 sqq. — 
IS ol SI; rot 0. 

T 43, 1 ittvvxbv 0. — viteg&vuri (ss. povg) 0; --O'vftio S 

— Kogcciov M. — 2 ade L. — rgizcctcc M. Wt' (43) 89 

oc^Lii (plXoi, to tiqoG&ev dq)rjy7]6avro roKfisg 

soyov^ o TtBQ rsxrrjvag ev cco%airi6i ysve&Xaig. 

%bIq Ge&sv G)Xs6e tpvXa xal sqql^cqGb yovrjag' s 

5 Xccovg d' e%aXttJta%ccg, irjg d' £%rjXaaccg cci'rjg' 
ovde yaa ixXrjoGj&sv ico Ttdgog ccoql yalav, 4. 

ovdh liBVETtxokE^iog Syjicdv ItiacoGe fioayloov, 
dXXa rer\ 7tccXd[irj xccl 6rjg [leycc (piyyog OTHoitrig, 
ovvskcc <5(p &vii65 TtSTti&cbv Gcpsag rj&sfog l6%eiv. 

10 avrbg ava\ ipog e66i, frsbg dd {i£v alev irvx^g^ 5 
og teg 'Iax(bf}<p ^cofjg iitersCXao cpeyyog. 

60L TtttiVVOl X£QCC£66L (MrjV ivaQL^O^lEV £%&QG)V, 6 

ovvo^ia 6ov xaXeovrsg £%£yoo\L£Vovg y£Xd6cu[iev 
ov yuo ecp r\ii£Z£Q(p [i£ycdL%onccL iXizldi, ro^cp i 

15 ovdh xccx&v ravvrjxsg cioo \i ditdvsv&s 6aco6oi^ 

cevrog, uva\, ^vvssoysg, dy &v dTCzXvGao, 7Coi[irjv, 8 
lKQ{irjTOvg d' dvecprjvccg dite%d , eag dveoccg i^ilv. 
fjiiccTLOv xXeog a{i[ii Ttao 9 uftavaxcp (3a6iXy]i, 9 

xccC 6£0 vcolEyLBcog dvaiieXipo^isv ovvo^ia frelov. W 43, 2 cpiXotro itgdc&sv M. — tong. DPBv, pc. X. — 
5 <f post Xaovg OL 2 PB; om. L 1 SI. — ds^XaGag S; d 9 £&Xacag 
PB; -rjXa^ag M; d 9 om. m. — 7 \lsvohxoX. S. — 9 itsiti%&v 
OL 2 ; -mv X 1 ^; -cog SI. — TJ&sX]sg pc. X 2 ; ijfrtX 9 OS. — 10 ian 
{-I) DM; iitl X 1 (i<S6i ss. X 2 ); iiti S. — 11 iccuw^co L\ -/Sou 
X 2 . — 12 nsgascttv S. — ivagi^opsv OL 2 ; ivagi^o- L l Sl; £vccgi£o- 
S; £vagi£co- M. — 18 ovvopa L 2 Sl; ovvsy.cc X 1 ; o#- DS. — 6&v 

5 ac. — xaXeovrsg L 2 Sl; -ovr 9 X 1 ; -ovxog S. — lit 9 iygofiivotg 
0. — ysXaaaipsv SI; -pi 0; -fis 8; ysX&6cu X 1 , fis add. X 2 . — 
14 r)ii£T£QCDV S. — Horn. 1^ 174 o%)Z 9 &g ti iisyaXi^opat. — 15 Horn. 

6 385 detvbv ccoq ravvri%£g. — ci7tdvevd'sv (om. cccodcoi) X 1 ^. 
— gccwcsl OL 2 P. — 16 ccvzbg SI; v.al yag P ir. — I-vvtegyeg, 
cccp 9 <hv scripsi ; ^vve'egy 9 , avt&v X (', av ir. X 2 ); -sgyov cevzobv 
OM; -sgyov cum lac. D; -sgyov dtav S; t 9 (rh P) gj&ovvtcov 
aw 9 PBv; z 9 aw 9 oi&ovvtav Hilberg 12 — 17 et in fol. 226 r 
ex. et in fol. 226 v in. M. — ccvdgccg S. — 18 nag 9 SI, cum yp' 
im. M ; itvg LS; itvg DM. — 1J> ftetoov M. 90 W (43) 

20 vvv d' cci6%og xaxsysvag d%(a6d\iEvog io<5ov r\yLsag 10 
ovds xoQv66o{ievot,g \*,sxavi66sai wg tcqIv dooydg* 
6tQScpd , svxsg xovsocbv ysysv7][isd , a {isCoveg E%d-QC)v u 
ex&otievoLg &' aoxayiia itaoal itocflv sl^isv sxot[iov. 
rifieccg old xs [ifjXa \jlex slXa7tivr]6iv sdcaxag, 12 

25 ex d' sxsda66ag avsvd's itoXvGTtSQsag xccta dtffiovg 
aitQiaxov x dvditoivov d%sxxsaxl66ao Xccov, 13 

ovds rig r\sv dQt,&[ibg aiioifiairig ydoiv (bvrjg. 
ysitoaiv ruiiccg ohiloxbqoiglv %%"r\y.cc$ ovsidog, H 

vXt\V {LVKXTIQB661V Idh 6T011CC6LV TtSQLoUdDV. 

SO sftvsGiv a\L\LE XdXr^ia TtoXvd'QOOv s^avscpqvag 15 

xccl Xaolg ipoysoolg xscpaXrjg xCvr^ia ysXatixov. 
dtp&aXticbv psv svavxa utavr^iadbv s$6vx sasv&og 16 
xal yus XCrjv sxdXvtysv dustdsog al<5%og dTtcoTCrjg 
vfioi6tfiQog b{iov xal sXsy%sog ccvsoog ccvdfj, 17 

35 '6\L\jLa<5i dv6^isveog xal sprig cpvtflg sXaxrJQog. 

aXX* ov xo66axC(ov Xad , 6ps6d , a 6sv slvsxa^ Ttoififjv^ is 
ovds xscbv [i7Jvv[ia 7taor}Xd'0{isv ccoiiovidcov 20 8e (om. ai6%og usque ad ovdh 21) M. — 21 {Ltravlasai 
LS. — 22 6TQ£cpd , 8VTsg L 2 Sl; -zog DL X MS. — [lsiov 9 S. — 
28 ix&oiisvoig L 2 Sl; -o^lsvol DL l M; -oiievoi(t del.) S. — #•' om. 
0. — elusv m; sl\ikv SI; sl^lsv OL. — hoT^iov SI; itoi- 0; 
ktoi^tov L 1 , ov B8. L 2 ; i- DMS; kxolyLOi P. — 24 ola rh 0; ol 
cere M; ol ate S. — 25 df-xf=dc6ccg 0; dixedcccccg S; tie %i- L. 

— driiLovg pc. L 2 . — 26 x' L; om. SI: cf. Rzach 8 408. — &%- 

sktscctLcccco scripsi (-tiacco L 2 P); cc7toHtsccvi6cco 0; &7tsnrl6aao 
DS; -xriacco L X B; -%xi6ai M; ccva^, anzxlcao v. — 27 shv B. 

— alvfjg B. — 28 et 29 spurios add. L 2 im.; ysitoaw a^e 
(-oci, JR) ovsidog aitaGi (a- P) 7teoi£ ts (re om. P) ysXara sub- 
stituunt PBv (cf. Volkmann 35); om. OBL x MS. — SO a/i/ig 
ODLPS (Ritter 19); appi SI. — 31 yelaarov OL 2 (-czav L 1 ?), 
cum yo' ss. P; ysXccat&vog DS; yd- M; yslolov PSl. — 82 6cp- 
ftaltLbv DX^cr. L 2 )MS. — Zvavxi 0. — U<svz SI; Uoet OPB. 

— 84 ccvdi] B. — 35 dvCiLevicog M. — 86 Xoc&o^isd'd (-cc) asv 
ODPBS; -tiad'ci gov M. — svexa 0; eivsxs L; -*sv S. — 
37 tsar L 2 Sl; imv M; i- DS; iav L l . Wi (^s) 91 

oidh tia&ev XQccdiccg etQB^a^isv extod'L Ttd\L%uv 19 

r\iLEiG)v 6' artdvevd'e xsdg sxXivag dxccQizovg. 

40 dSQccvsag dansSoiGi xaxinv xsxxrjvcco vovtiav, 20 

xal 6xi8Qri frccvdxoLo xccxsxQvy&rjiisv 6[il%Xri. 
si' Ttots vmtBQOio XeXda^ied^a %dy%v #£o£o, 21 

el fteti) fjtiSTeQccg 7tccXd[iccg 87tstcc66a^isv aXXcp, 
^ q ovx ay&cxog ccvzbg aviyvevtiei tads Ttdvxcc; 22 

45 ccvxbg yccQ pQoxsrjg XQccdirjg xsv&ii&vag dveyvcj. 

tieio %aQiv ftccvdtip ded^irj^ied'a rtdvxoxe, tcol^itjv^ 23 
xreivoiLSVoig ysv6[i86d'tt filr\v \ir\Xoi6iv b[ioloi. 
SyQSo, Tta^i^aatXsv' xC vv {tot xoGov v%vov dcoxslg; 24 
sygso, [irjde 6sd , ev (IXetpdQGiv uitovoGyiv eXdtiGrig. 

50 xiitxe X£7}V 86xQstyag dyaxXtfsGGav OTtojcriv 25 

{i6%d , cov & r\iiBX8QG)v 7C8vix\g x iTteXtfticco Jtd(i7zccv; 
rj{isxsQog xovCrj6i navsixsXog stpftixo ftvpog, 26 

vrjSvg sXsyiiqsGGa 8vr\ itSQiitlXvaxai cclrj. 
8yQ8o, TCayifiaGiXsv* h%a^r\y6va %siQa xixalvcov, 27 

55 qvso d' aTtQTJxxoLO Gs&sv %doiv i}[isccg axv\g. ► 38 xoadiccg OSl; -7]s DM; -ccv v. — irgstpcciisv OSl; itgei^o- 

M; iczQEipcc- Bv. — intoftsv 0. — 39 cctQcutovg 0. — 42 Xe- 
lcc6^Lsia S. — 43 i7t£TciocciLEv OL 2 B; 7tsxd- DL^MS (a ace ss. M). 

— 44 7)q' MP; <xq' Om. — 45 ytevd'^mvog M. — 46 ftavdxov 
0. - 47 ysvofisd'cc ODPBS, ac. M. — 48 aygeo 0; item 49. 54. 

— Horn. K 159 xl itdvvv%ov vitvov acozslg; — ccoDtslg SI; lavsig 
L. — 49 aito voacpiv DLMPS; cenb v- SI. — iXcc66ovg 0. — 
51 #' om. DL\a,dd. L*)MS. — itsvii\q i' L*Sl (om. X 1 ); itevig t 
S; 7tsvlr\g DM. — i%zXr\6ao ODm*; svjiXrjacco S; ccitsXriaao SI. 

— 52 &VIL06LV S. — 53 iXsy%rjsC6ccv DM; -saav S. — TtsondX- 
vatai] v. Lobeck 5 489. — 55 qvso DLMPS; qvcbo SI: cf. 6,8. 
Lobeck 5 488. — cntQ7\Yxoio I?&; -tovg OP; -tovg th L*. — 
ftsolo yovrjv inser. D&MS (del. Z* 2 ). — cs&ev SI; ceo&sv DMP. 

— post nunc vs. statim T 44, 1 add., quern suo loco om. 
DL l MS (cr. £ 2 ). 92 fit' (44) 

fid' (44) 

Tr\lvysxoio frsolo yovr\v \iilnov6Lv ayr\xr\v l 

Zgyoig vlssg avxig ccybsi$oyLSVoi6i Kogcciov. 
ovxog xs66aga%06xbg dy,ov %ccl xsxgaxog vpvog. 

Eg&Xov vcoirsQTj xqccSltj x£Xvd)6ccxo {iv&ov, 2 

sqy iiiB&ev paGiXrjL TZSQKpQccds&g dyoQ£v6co 
yX&GGav 8%cqv xaXd[i<p d^vygdcpov dvdgbg o^ioitjv. 
xdXX£l d' adTQccvtreig PQorerjg TCSQictXla ysvsfrXrjg, a 

5 £XX£%VX(U JUVVXOlGt %CCQLg %SQl %8tls6i 6ol6i' 

tovvexd 6ol frebg alvov ayrJQctov avxbg avfj^sr. 
aXxi\x,£, Gov TccvvYjKsg aoQ TtSQifi&kkeo ft^^w 4 

xdXX£l 6<p Ttitivvog xal dyaxXiu ftdgowog cogy 

8VXCCVVCQV dtjd'VVS XOLl &Q%£V(QV fitt6lX£V£ s 

10 £iv£xa ii£iXL%£rjg 66irjg xal dXrjd'wg £Qyov ' 
60I 6£o debits (fty 7C£Qt ftuv\ia6iv r\y£iiov£v6£i. 
dXxr\£vx£g m6i X£d , r]y[i£voi aihv oitixol* * 

Xaol TtoXXbv £V£Q&£ <j£&£V 7tX7%OV6l %£60VX£g 

dv6[i£V£G)v (3a6iXrjog £7tl 6x£qvoi6iv £xol{ioi. 
15 VG)X£ii£G)g, &(pd'ccQX£, a[iat,{idx£x6g 6£o ftcbxog, 7 

I&vtioqov axrjTtXQov 6xf\7ixQov (5cc6iXr]Cdog ccfcrjg. 

T44, 1 v. ad 43, 55. — p&Ttov aqv aysxr\vM. — 2 gyoig 0; %gy' 
DL\cr.L*)M', i- S. — vssgDMS. — &^Bi§o\LivotgDL x MS, ci.L*, 

— 3 xsxccgxog L l M, cr. L 2 . — W 44, 3 l%<av 0; %%(o SI, — naldiLOv 
0. — 4 valise PBv; -si SI. — d' om. DM. — aGxgdnxsig L 2 Sl; 
0C7tcc6xgd7txco DL X MS. — nsgicclla OLS (Volkmann 34); nsgl 
(-1) a- SI. — 5 £%sv%vxcli S. — Ttecga 0. — 6 ovvsud 0; ov- 
L\ cr. L 2 . — ayrjgecog 0. — 7 6ov om. X 1 , ss. L 2 . — xccvvr\%'sv 
M. — 7tsgipdllso L 2 Sl; -also 0; -dllsxo DL l MS. — 8 iticvvov 
ac. — d'ag6vvov M. — 9 czvxctvvcQV 0; ivxavvov M. — ficc- 
ailsvsv L. — 10 sivsxec DM; sTl'CSY.a S. — 11 col scripsi; 6oig 
P; 6fjg 0; 6r\ SI; cy L; 6f\ S. — 12 ak%if\svxog M. — 13 itollbv 
OL; -ol SI; -&v I)MS. — 14 dvepsvitov L 2 Sl; -sog ML l S (ex 
-sag cr. D). — kxoipog Jtf, ac. T). — 15 vvvls\iscog S. — cccpd'ccg- 
xog Hitter 20. — a^dyisxog X 1 ^, cr. L 2 . — 6slo S (ac. L ?). — 
16 Ifrvifogov MR. — Cufjnxgov nccl (67irj7Cxgov It) 6%f]itxgov 0. 

— ui6T]g L 2 Sl; uir\g L 1 . v* (44) 93 

€v6lxit]v (pilssig^ 6xvyssig d' d$s\Li6xiov soyov 8 

xovvsxd 6oi &sbg avxbg srjv jtsql%svsv dkoi(pi\v 
%Qi6ag T€07tcolr}g iisx6%ovg izccoa utdvxccg skatco* 

20 6[ivovd xs xal 6xaxxrj xa6ir\ & ccpa 6cbv dub itsitk&v, 9 
sx vrjmv slicpavxog, o xai 6so &v[ibv Idvfrrjg. 
ftvyaxsosg 6so xvdog vitsoiisvscov ftccGikrjcDv' 10 

itBTtloig %Qv6vcpis66i Jtslag fia6ilsia Jiccostixr] 
si) d\ji%i6%o\iivYi %vxivolg dcciddX[icc6i fiopqp^V. 

25 xXvfti, xsxog, Xsv66ov6a^ (pilov ds pot ovccg eoeCdoLg, n 
kaov d' sxXsld&oio xsov nsydomv xe xoxqog, 
ovvsxd 6sv yegccofig fia6iXsvg i\od66axo yLOQcpf\g 12 

avtdg, xig xal tcq66&s as&sv xoaxis6xsv dvd66av' 
xai iilv yovvd66aivxo Tvqov \L8iXiy\Lu6i xovQai, 13 

30 dcpvsiol %&ovbg ontia Xixalg xsbv lXa66atvxo. 

svdo&sv 8v%og ccTtav (3a6tXr}Ldog sitXsxo xovorjg' u 

%ov6sioig d\nti6yp\L8vr{ &v6avoi6i xsxa6xai. 
itaqftsvixal $a6iXr\i ysoag psx' ava66av dys6d , cov 15 
60I yeoag icp&Ciirjg fia6iXriidog sl6tv sxaioai' 

35 %aQiiaxog svq)Q06vvr]g x dya^rjg snl pd&QOV dys6d , cov 16 17 svdomriv 31. — Hgyov OL 2 Sl-, vfigiv DL^MSv*. — 18 o%- 
ve%d 0. — 19 tSQ7tcoXrj pc. — 20 r« om. 0. — xca ante %ccairi 
add. 0. — 7C87tXa M. — 21 vr\&v SI; xvY^imv DM. — 28 %qv- 
€vcph66i SI (xQi6LcpeE- in %QVGicpa£- cr. M); -6i<p££66i D (ac. X?); 

-G£Cp££6i S; %Qr\6VCph66l m\ -Q££66L fil*. 25 tEXVOV 0. 4qsL- 

dog S ac. — 26 drj us Xd&OLO L\ cr. L 2 . — rs om. 0. — 27 ye- 
QccQfjg P<x6i%svg DLS (-Xsv M); §cc6iXsvg yeQccQfjg OSl. — 28 o 
xig DL 1 , ac. 0\ og (og M) ng L*M, pc. 0; ykq SI. — TtQOG&sv 
Ge&Ev 0; -ftsv h'&sv M; -ftsviftsv D ac. — 29 yovvd6eavro 
ODLM, ac. S; -va6aavto v. — ^IXiy^ia 0. — 30 Xixyg (-fjg) 
SI. — lXoc66aivTO PB; -a6cavxo 0; -a66ovrai SI. — 32 %qv6zoig 
0. — a\L-iiiio\L&vy\ L; apmiog \Livr\ S. — 33 ysgccg om. it., SB. 
P — ccysvcfrcov M; a- D\ ayevfrcov S. — 84 et 35 om. M. — 
6ol Sl\ kccI 0. — hatgoL OB, cum yg' ss. P. — 35 Scyaftoig S 
ac. — pd&gov SI; -cov DL l S; po&Qov OL*. — dyead'co 0; ayev- 
<s&cov DL*S, cr. L*. 94 iw' («) 

dovvpsvat ii8xa vrjbv 8QL6&8V8og fia6iXi]og. 

dvxl X8G)V TCatSQCOV viol GS&SV 7]^(bov6l' IT 

tovtide xaxatixr\68iag oXtjg %ftovbg riy8[iovfiag. 
{ivri6ccC[iYjv [idXa Gsio Slyjv8X8866l ysvi&Xcag, is 

40 sig yevscbv ysveag 6&&8V ovvopa xakbv aeltico. 
xovv8xd O* viivrJGovGi, [tdxag icavv7C8QX ax £, kaol 
svfrev 6/iov xal eiteixa xal akkiqxxoi6i yevifrkcug, 
h'v&ev 6{iov xal sneixa xal elg alcbvag iovxag. 

tie (45) 

K&iio§ V71SQ xQvyiav, hv sig cpdog rjyccys cpOQiiiyt; 1 

^S67t86ir\^ it£{i7tzos nccl xs6aaQccaoarbg ivv%&r\. 

'Aftdvaxog frebg soxog £{ibv xal xdoxog Ixvypr^, 2 
d[i(pL7VoXsvov6i]6i, (torjd'oog rftisag axatg* 
xovvexev ov TCTtj^aL^isv dQLVo^ievrjg iidla yaliqg % 

Ovdh yL8t8Q%OtJL8VCOV 6q8(OV iv 6XY\$£6l JtOVXOV. 

5 rj%7j8Lg QO&CoiGiv £olg OQV[iaydbg dsofrrj) 4 

ovQ8a &86tt86i(p it sol xaQxel 8ivv\&v]6av. 

8VCpQaCv8l 7C0Xa[l0l0 &80V TCXoXlS&QOV SOOtf, 5 

vtyitixog xXiGlrjv 6(pexsorjv a%qavxov s&rjxev. 

ov of djcoXXrj&is ftsbg Tteol \i866a ftaddticDV 6 

36 vr\ibv 0. — 37 viol SI; ccya&ol viol 0. — i]fta}(Q6iv DM; 
PsPQi&ccei, 0. — 38 roved s OLP; tovg dh SI. — 3» ysvs^Xr\g 
DM. — 40 sig pc; si ac. 0; sv LM; ig SI. — ysvebv L. — 
ysvs&g DMS. — 41 ovvsxd 0. — 0' om. X 1 , add. X 2 . — vnvrjaa 
as S. — 42 alrjyit7}6i (-r\6i) DMS. 

7t 

T 45, 2 Ttstog M. — W 45, 1 %al om. 0. — 2 apyntoXs- 
p,ov6r\6i 8, cr. im. ; -noXsvova M. — cctrjg (-rig) SI. — 3 ovvsnsv 
0. — ovtL7tTrj£aiiisv X; ov 7txr%o\x,sv 0. — ogivo^ivoig M. — 
5 r)%slr\g 0; r)%r} sig M. — dgvtiaydbg b* (ind.), Hoeschel.; dgvy- 
paibg SI (6- X); dgty- DM. — 8 ecpsxs 1 gr\v om. X 1 , add. X 2 
it. et X 2 * im. — &xqccvtov L 2 Sl; ccxgdvtav 0; acpftcegtov DL l M. 
— h'&ri'iisv SI (-hs v); oftsi add. L\ del. X 2 *. — 9 o# (ov ac. 
M) ol icitolri&is (-isi 0) DMPS; iiiioXri&is L 1 (sed v. supra); 
oi; xoi oi inXrj^SLS X 2 * ss. et X 2 it.; ov§S7to%' > ol Xr)£sis Bv. — V*' (46) 95 

10 f| r\ovg hitixovQov e%ei itaveitlaxoitov bfi^ia. 

xXlvav (xvccxtoqlcu fiQiuQai, xXovsovro 8s cpvXa' ? 

^vtrj6s diccitQvGLov, SsSovrjto Si yalcc. 
ag%bg stcovqccvlcdv <5&svscov %sXsi a\L\iiv aQayog, s 
avtbg 'Iaxaflov nQ6iia%og ftebg cc^ulv hv%d'7]. 

15 Ssvrs, tptXoi, fiatiikfiog ISco^isd'cc ftsGnela sgya, » 

&6<s' v7t8Q EvcpdQfiov Grjiitficc rsv^sv aQovQqg. 
%w&(qv drjiorfltag SXrjg vtcsq avrvya yccCrjg 10 

%6%ov GvvtQttysis xccl atiTtCSa ftovQLv £d%si 
xal ftvQSovg {iccXsqolo xaratpXs&i TtvQog 6Q[ifj. 

20 „q)Qcc&6&s <5%6\isvoi, ftebg acpd'trog ovvsx hvyftriv, n 
s&vstiiv vi^L6rog xal oXrig xa&v7ZSQtSQog ccl'rjg." 
&Q%bg iitovQccvl&v a&svsav tcsXsl &muv aQcoydg, 12 
ai)tbg 'Iccxaflov 7iQ6[icc%og frsbg cc{i{iiv hv%%"ri. 

fig (46) 

Tovto iiBycc6d'sv8(ov tsxecov irstvxto Kogcclov 1 

lisiU%ov apy)' ixrat xccl rs66ccgccxoatbv a£i6\L(x. 

IlatGaxi 1101 %sCqs66lv b^ibv xqotov, sfrvsa Ttdvtcc, 2 
TSQitvitirri $a6iXv\a ftsbv xsXaSrjGats cpcovfj) 
ovvsxsv vtyitixog (pofisgog -0 1 ' apa povvog sxv%%r\ z 

d , occ66a)v bcgm. — 10 ZtcUovqov SI; -oxonov 0. — 7tavS7ti6xov 
Mac. — 11 xloviovxo L*Sl; -vosvtct frS. — 12 i]vtr\6s DL l L*MPS; 
&v- 0; 7]v6sv SI; 7]vasv ds Ritter 8 (cf. 33, 11. Horn. @ 227 
ijvasv dh diangvciov). — dg om. it., ss. P. — 14 om. M (v. 23). 
— 15—23 om. JDEL^; add. L 2 Sl. — 16 vnsg M. — 17 locvcov 
0\ cr. s . — 18 ccst-SL 0. — 1» xarcccpXigsLS £*. — 20 itvx&r}? 
L*. — 21 om. 0. — xcc&vjttQTSQOv L 2 ac. — 22 sq. — 13 sq. — 
«e%T/£ M. — ccQ(oyr}g M ac. — 23 hv%ftr\s X 2 . — post nunc 
iterat 15. 22. 23 0. 

T 46, 1 ixixxlxo S. — xogaiav M; xvqcciov S. — post 2 
add. rubr. itaiGaxi \lqi % s ^Q £aiV: P ro lemmate DM. — 3 1 " 46, 1 
ieati S. — o^ibv (ss. y$' o^iov) P. — 2 cpcovriv S. — 3 &' SI 
(r ac. jS); d' 0. — piovvos DLMS, cum y$ ss. P; it&Giv OSl. .96 tf (47) 

yccirjg %avxo§a7C ! x\g fierce XBQ^ta6iv e^PaOilevcDV. 
6 Xaovg a[i[it, dd[ia66Bj %o6iv 6' v7U%r\xaxo drjfiovg' 
Xe%d[ievog tc6qbv a\i\Li (pCXov xal ivrjBa xItjqov, 
{ioiqccv 'IaxcbfioLO &8<p xaxaftvynov also. 

el6CCV0Q0V68 &£0g ($OQ(DV BTtivCxtOV Oi^lTJV, 

svxelddov 6dX%iyyog dvedga^s xolgavog rj%V' 
10 f}{iet£Qov yoQiiiyyi &ebv cpoQ^Bx' doiSaig, 

r\lietSQov PaGikrjcc Goyalg dva\L8h\)axE iLokitalg. 

ovvexa xolqccvssl Ttdorjg &ebg acp&ixog al'rjg, 

ybEktyaxi pot, Ttivvtfj xQaSCri xal £%s(pQovt, &v[ic5. 

d&dvarog \iiya xaQXog olcov xxBaxfoaaxo lacbv, 
15 avxbg etc a%QavxoLO ftsbg ftcbxoio ftaa66Ei. 

fjyrjxal ^vvdysQdsv 6[icbg &e<p 'JftQccdiiov, 

avxa fteov &d)QYj%&Ev V7t8Q^a6tri %&ovbg aQ%oi. 

,< (47) 

Tiolg Kogcciov tsgnvbv iygdcpr\ iisXog, 
slg dsvvsgccv d' ^iisXtpav cevtb Gctfifidtcav. 
tod' sfidoiiov ts6Cccqcuioct6v r\v &^ia. 

AivBxbg d&dvaxog xal 8r\ {isyag btcIbxo povvog 
&6xv tibqI 6cpsx£Qov xal OQog navaxriQaxov ahC. 4 navtodccnfig OSl; -nolg PBv. — y,8t at sgii'Ca 0. — 5 no6L 
OD, ac. M. — vTiExaro S. — 6 Xs&pevog L^Sl; fog- DL X MS. 
— 7 om. L\ add. L 2 im. — 8 sl6agogov6s 0; avebgovos L\ 
cr. _L 2 . — fiodcov 0; -cbcov S ac. — oi\lit\v DL x M (of- S); v^ivov 
L 2 Sl. — • nrjgavog L; niXadog (-frog ac.) 0. — rjxfj (-fj) OP; 
r}%co SI; -dog S. — 10 om. DMS. — 12 -Aoigavioi DM. — 18 ^v^icp 
{-co) DLMPSv*; pv&y (-co) OBv. — U xgdtog OPB. — xwb- 
ti66ato OPv; -tiaato L; -tiGGao B; xr six iaccto S; natsKtrjCato 
DM. — Xacov om. L\ add X 2 . — 15 &adc>6sL DLMS; ftdacsi 
0; &od- SI. — 16 t-vveysg&sv 0. — d^gad^i 0. 

T 47, 1 iygdcpSL 0. — 2 fysXipev L. — avzol Bv. — 8 tod' 
O; to <f SI; clap P. — f) X 1 ^, cr. L\ — a^icc SI; tods P; 
clciict B. — W 47, 1 povog I iieyccg DMS. — 2 negi LS; 
Ttagcc 0. pe (4?) 97 

itdvto&ev svqvvcqv %d^\ia %&ovi itovlvflotelQri) s 

ovqecc toi Uicjvog vjtb itlavQulg (Hoqscco, 
6 &6xv aolvxXf\ev iisycdoGd'eveog fiatiiXriog, 
d&dvatog itvQyoiGiv iolg aQldrjXog £tv%d , r}, 4 

svt i7tid€vo[ievoig iiutccQQod'og a^erav avrolg. 
yaCrjg ijXd'ov uitavrsg dysiQO^iBvoL ^aOcXfjag' 5 

'6\i\jlu6i dsQx6{iEV0L KQadlq fteQifrayLfieov avzol, 6 

10 QQVvyLevoL xXovsovro, tQo^tog S 9 iTtelrikvd'S %dvxag, 1 
eixsXa tixtov6r] nvxivag (bdlvccg eXovto 
i]a (Mr], ore vr\ag elov QccgGidog drjtrjg. $ 

ovk &qcc $d%ig et\v % [ivd'oiGi, ydg BQyov dTtrjdsl' 9 

d[iq>l ftsov xXvtbv atirv, frsov cffrevscov (IccGiXfiog 

15 avrog ol aGtvtpeUxtov sitrfeuro WvfrpUva %oi\Lr\v. 
6(bv Xcc&v ccvcc psGaov, ava%, iXsrjrvv 07td£oig. 10 

rjvts d' d{iq)ip6rjTOv, ccvcc%, rsbv ovvo{icc \lI\lvbi, u 

cod' etita) tebg alvog oXrjg iitl tzbiqcctcc yalr\g' 
de%iTEQri fiifiQid's dixcuoGvvrig tff'o, 7toi[trjv. 

20 nXsivbv opog SvCbvog BV(pQ06vvr\6i ileXsG&co, 12 

Tcaldeg 'Iovdairjg £Qatr\g izoXvyrjd'e'eg eCxcov 
evays&V) a%QUVte, xscbv %aQiv svvo^itdGJV. 3 %dQiLct OSl; -fla iv B; -[l iv Pv. — rtoXvpoTeigri 0; -got 
S. — 4 vnb OSl; frith v. — itXevgyg (-fjs) SI. — 5 pccadijsg S. 

— subsequitur 8 infra iteratus DL X M (del. L*). — 6 et 7 om. 
8. — 7 iiadsvoyLivoig L, ac. D; -vr\g SI, pc. D. — i&zcci L; 
f$- D; gg- M ; Jg- 0\ ££- fl, cum i6cog M im. — avzolg L; 
-77s SI. — post 8 add. 6, sed ipse expunxit M. — 10 vlovi- 
oivzo P. — irtsXrjlvd'BV aitavzag 0; -dec itdvxag S ac. — 11 iti- 
%vvccg L. — sXovzo OLS {%- D, ac. M); -oivto PBv. — 12 ozs 
om. it., add. im. L. — s'Xot, L*Sl; s'Xri 0; U&ol L 1 . — &ccQ6idos 
LPB; -fidog ODMS. — 16 t&v 0. — \ibgov DS; -odv 0. — 
iXsritvv SI; -r\tr\v (-iirr/v al. m.) M; -r\tvg DS. — an ditdfeig ? 

— 17 i}vts d' SI; ov6 y 0. — \Li\Lvr\ D ac. — 20 vleivbg B ac. 

— ivcpQ. usque ad 'lovdcdr\g om. M. — ivcpgoavvyGL (-vr\ci) Lv, 
pc. P; svyg- SI, P ac. — 21 lovdaictg PBv. — igcirfjg LPv; 
-xsivfjg OSl; -rfjg 7tdy,7tav B. 

Apolinarius ed. Ludwich. 7 98 m (48) 

6itav6axi [tot Ulwvcc naQiGtadbv aiMpifiaXaGftai is 

xaC ol vTtsQ TCVQycov Xvyacog ayyaiXata {ivftovg' 

25 &iMpi Se ynv xQaSCag xal ico tcsqI xccqts'C bead's , u 
€Qxea da 6cparaQ0v XQcctaog diayioiQifiGaGfra, 
HcpQci xa rig yavafj6t,v a%a<56o\iava.ig ayoqavGi]. 
ovvaxav avtbg Scat (latiiXavg a\ia xal fraog atiriv 15 
s*x 7CQoraQ7jyavaG)v ai(!^OLxa^\idvxoi6iv ccvd66G)v, 

30 voXa^iacog av %a6iv ayrJQccog cc[i[ia vopaveoi. 

*H8v [Lblog 6d , svccQolaiv i(ieX7tsro ttaicl Kogaiov, 1 

rs66ccQano6tbv o^img rs %a\ bydoov %k\a% aQiftpov. 

KaxXvta, [ivqCcc (pvXcc, rd pot voog avSofti xav&ac 2 
yccLrjg ivvaarfjQag i[iolg a%aa<56i iLaka(5&G)v, 
avSqag yrjyavaag ^Qorarjg ft' o6u <pvXa yava&Xrjg 5 

icxxaccvoi x ccva^il^ xal oGoug [taXai cc67catog oXfiog. 
5 v&Cxagov 6o<pCrjv iaQr)v 6xo\ia yivftoXoyav<5ai, 4 

rtfiaTBQrjg XQadtrjg {laXaxrj %ivvxr\v ayoQavtiai. 
itoixiXov ccpy cclvov aQirjxoov ovag EQaiGG)^ 5 

ax XvyvQ&v {laXaov TtvxLvrjg diaiiaQipotiai ol^irjg. 23 aii(pi,pcdi6d'G> JDMS. — 24 om. DMS. — 25 i& M; £& 
P. — itotl M, ac. D. — fteefrat, ac. LBS. — 26 xaQtsog 0. — 
27 %£ rig DLMS; xal tig 0; de xai rig ac. B; df rig Pv y pc. 
B; yi tig m*. — i7zscoo[isvr)g (-rig) SI; in' i66o- 0; insao- 
DLMS. — ayoQBva]r] pc. B; -601 0; -6si M. — 28 fiacrtsv M. 
— ftsbg £gxiv OL 2 P; -bg ia6i DL 1 MS. — 29 TVQOtsgriysvscair 
DL X MS (cf. 106,65); -igr\ yzvicov 0; -£gr}g ysvs&v _L 2 ; -sqcdv 
ysvsobv PBv. — in' om 0. — 30 om. 0. — vonev6oi DMS; 

-EVSl L; -SV6SL SI. 

T 48, 1 efovccQpiv 0, ac. S. — 2 llla.% P; Uai OLS; 
%l% DM; ZXksl Bv. — W 48, 1 it&XvTai 0, ac. M. — yvV 
a ftot v. evdo&s 0. — xsv&oi 0; nelevd'av S. — 2 in££66i 
Ov*Sl; lls1e£6Ci, Bv. — 6 Uqt]v 0; Isqov SI. — 7 alvov] v. 
Rzach 8 411. — 8 iti%vvr\g DLMS. — dicctidQifyopcci Ov*Sl (cf. 
68. 32); -tietyoiiai, Bv. m (^s) 99 

xItcx sxl Qiysdavbv xqo^leco xal d\ixi%avov rjiiccQ; 6 

10 itrsQVYjg d\k%XaxiY\ ps dv<5i]Viog aiupmolsvGei, 

ccvsQsg acpveiol XQaxsga TtsQL&ccQGvvoi, oA/ko, 7 

0161V STtl xxEaxE<56iv vTCBQ^iog etcXexo d'v^idg. 
svfrcc xaGCyvrjxog iisqoiicov dvacpaCvax anoivov, s 

ev&a d'sbv ysvEzrjv ild<36£xai alvExa xoapov 
15 xi\lx\v d&avdxrjg tpv%fig %oiv\\v djtox(6ag' 9 

vcoXs^iBcog \jl6%%"yi6e, (ICog de ol ov tcoxe krfesi' 10 

evxe Gocpovg &vrJ6xovxag idoi^ xaxoxqxa 7taxiJ6oL. . 11 
'dcpQ&v dcpQccde&g xal vr\%iog slg sv oksixai, 
oXftov <T dxXrjooig Exiooig XsbpovGi, iisXd&Q&v 

20 vsxgoKoiioig %v\k$oi6i Ticcl ov vaiovoi tislcc&QOis , 12 

xvpfiovg &6XS [le'lad'Qcc dt,a{i7t£Qsg oixr\<5ov<5iv, 
rivsxecjg xaXv$r\6iv Sag tp&toovtii y£V£$Xag % 
ix yaliqg ovo^ etiyov, o&ev xCxxovxo Sa^ievxeg. 
vrjiziog, ovd* £vor\6£ fiooxbg ysQds66i ^E^irjXcjg' 13 

25 XEXQCCTtod EG IV EiXXO^ (pVYjV #' TjfJTtd^SXO XoCrjV. 

ovXobv fjds xsksv&og inl 6(pl<5i dixxvov strj^ u 

xal xox8 8rj yX&66rfiiv £7caivr\6ov6iv ifj6tv. 
si<5d[i£voi iirjXoig HCdrjv 6v[icpQdd[iov eXovxo' 15 

9 zi(p&' hi DL 1 , cr. X 2 ; zicpd'' Zzi S; ziyftlv'i M, — giye- 
dccv&v (ss. 0) S. — 10 dv6rjvoog L\ cr. Z 2 ; dvGiirjviog gm. — 
11 7C8qI ftdgcvvoi hem. — 12 6i6i 8' PB. — i7tsxzsdz£66iv PB; 
iitixaY.xzdrz6Gi S. — &v(i& S ac. — 13 om. M. — £V#a OSl; 
ov%l PBv. — dnoivog D. — 14 I-vd'a OSl; ov%i PBv. — ftsbv 
om. O 1 , ov ss. s . — 15 ecftavdzoig DLMS. — 16 vcoXs\Lalog 
(-ccicog pc.) S. — 17 I8r\ DM. — Y,av.6zr\zi 0. — nazr\Goi OP, 
pc. B; -6sl SI. — 18 Sv m*. — 19 olfiov 8' anXriQOig scripsi; 
ccaXriQoig (a om. 0) d 9 ol$ov d' OPB\ avXriqoig hl$ov 8' SI. — 
20 spurium add. ODL 1 (notam •: praescripsit i 2 ) MSv* (adn. 
ad 19 [istcc tovtov xov 6ti%ov svqigkstccl y.a\ aXXog v*, add. a* 
iv kvl rcov avTiyodcpcQv, ods); om. PBv. — veova S. — 21 (o6it£Q 
M. — 23 Iv. L 2 Sl; %al D^MS. — ovo^cc P. — 24 yevds6i ^ffi?]- 
Xiov S. — 25 loiv.ro 0. — 26 — 43 om. MS. — 28 cdc&iLsvoi 0; 
sl66ci- D. — 6v^cpQdd^Lov' SI (pvv cpgccdtiov' 0) ; -povsg MPBSr. 
— iXovto ODP; I- i; elXov SI, pc. B. 

7* 100 V*' (49) 

xovvaxa Jtevxadccvbg ftdvcctog <5q>€ccg lepi votiev60L, 
30 l&vvocov d' fi&d'ev V7cb £vybv ccvyava delay 

aiv lAiSri xaivcov d%Qrj(,og e66er doayij, 

£l)itQctylr\g 8 9 jj^d^avt 9 &KQr\g alaxog Xvygov. 

i]X0Q ifibv ftctvdxoio d-ebg kv6eiav dvdyxrjg. 

fit] note ilol TtXovxov ileq6imov neQideidiftu &v[i<p } 
35 dve'oog svr dya&oi6iv iiafiQltisie iialccd'oov 

ov ydo aito(p&([i£vog 6v[iticcvt Htdrjv Sh xoybititioi 

ovde ol atiitetov av%og oficbg xaxa$v\6axai olxov. 

liovvov knl £&ol<3i (pCkov G&ivog alvaxbv eGzcu, 

xaC 6a iiccX' alv7]6Etev^ orav xl oi iti&kbv avvG&flg. 
40 aQ%ccLr}v tvcctsocdv yever\v ii£tsXsvG£Tcu avtcog 

OQtpvcdv\v ($l6tolo dvyv xcci ictpeyysa valcov. 

vr\%iog, ovd' iv6rj6a fiootbg yeoda66i {leiirjkcbg' 

xaxoait68a66iv eixxo^ tpvr\v $* i\<5nd%axo xoCrjv. 

!i& (49) 

AavLdov Ivaxov xai tsaaaQaKoarov asL6pi(x. 

r<xiccv oXrjv xaAseaxe &acjv ftabg aig av ccyeioctg 
r\aXCov yccad'ovxog cbr' dvxoXCrjg eitl dv6[idg' 
ix IJicbvog if] %aoiXd\L%axai ei'deog Shot], 
dftdvuxog iLaooTteGGi frabg dvcctpccvda jtccoaGxcu 29 ovvexcc 0. — Itfi SI, ss. D\ ctpcpi JD it. — vo\lbv6oi 42; 
-svol ODP; -svet, L. — 32 spurium add. L 2 ; xvdsog a&avatov 
6(psz£goi6 ts TtdpTtav ait&a&sv serius substituit P; om. 42. — 
36 aTtocp&woiJLSvog D. — no^ei DL. — 38 insi D. — 6d , evsog 
0. — 39 ol om. 0. — 40 cctizcog D; ccv- SI. — 41 Svr\ L; Sv cum 
lac. JR. — 42 sq. = 24 sq. 

T 49 Ivvclxov OD; zvv- L; %v- MS. — tsC6ccqc£x6v M. — 
W 49, 1 &s 6g &s&v PR — aeigccg 0. — 3 £y (if}) L x Sl; hi] L*B; 
alsl 0. — g)qt\ OL; a>- H; cogcog S. — 4 &sog usque ad ccyvme- 
G(ov 5 om. S. — Vccstcci, post frsbg add. L l , del. X 2 . — ava- 
(pavdcc usque ad &sbv 5 om. DM. — ituQ£<str\ (?) L ac. v»' m 101 

5 ovds xtg ayv&66(ov frebv £66£xccl' ov ydo £a6£i. 

XOLO TtoScJV TCQOTtdoOlfc du^SXCCL aid'O^lSVOV 71VQ, 

a^i(pi Ss (itv fisf}Qv%£ \jbiya 6%so%ov6a xaxdi%. 
ovoavbv a6X£od£vxa itsXag iiv&otfi xaXs66si 4 

xal %&6va novXvfioxsiQav, b'jccog Xaol6i dixd^oi. 
10 a&avdtG) ftsoaTtovxccg iovg %vvay£ioax£ ndvxag, 5 

06601 6VV&£6L7]V &V6trjg £0 7U6TVJ6CCVT0) 

ocpod ol dyy£Xs(o6i Sixcao6vvrjv £oax£iVY\v, s 

ovv£xcc ti,[iYJ£ig fict6iX£vg iisxd %a6i dixd^sv. 

xsxXv&i, (pvXov £[t6v, Xs^co 8 s xoi, ij &£[iig s6xl % i 

15 xXvfrL {i£v, 'l6Qur\k£' 6£ yao 7t£QiccXXa didd%(D' 
avxog xol &£og ripi, #£0£ ds xol avxbg sxvyftv\v. 
ov vv 6£ [iarl>id£fl6L ftvypcoXCrfiiv sXsy^co^ 8 

6£lo 8 s xaocpoiisvrjv d , v6Crjv sniSsaxoiiai aisi. 
ovx dXsya il66%(x)v 7 ovg sv iisydooig dxixdXXsig, 9 

20 ov8s xsrjg dysXrjg aQV7]6o^iai Icpia iirjXa' 

ndvxa yda avxbg sxsv^a, rd x£ xoscpsi ovqs6lv vXr\ 7 10 
itdvxa yccg avxbg frevt-a, rd itsg dgvpog iXXaxs (ptgff&iv 
yd' 06a tcov [i£ii£Xr]xaL 0Q£66iv6yL0i6i PoxtjoGlv. 

OvSe flS TCOV 7l£X£TJV<X 8i fjEQOg CCCpd'OVCC X^Sl, 11 5 &yva>66(ov usque ad idesi om. L 1 , ss. L*. — ftebg 0, — 
7 aiisQxov OS. — 8 xaXt6si ODLS, ac. M. — 9 diyid&i S. — 
11 0601 DS, ac. M; o66oig L. — ftvoLri 6so L. — 12 ayysX8co6i[ 
v. Lobeck 6 488. — 13 Tiiirjcsig B; n^islrig LS. — fiaOiXsv M. 

— din&toi OL. — 14 fj SI; r\ ODP; 7) 8; si L. — 15 xfoXvfri 
(-t) ft. OBMS. — IgqoctjXov S. — itsgiaXXa OSl (Volkmann 34, 
Hitter 21); nsgl dXXa MPBv. — 16 avxog x'C DMS; avxig L. 

— $£ xoi X; 64 601 SI. — £tv%&(0 M. — 17 ftvr\noXr[6iv 0; 
-Xr\r\6iv M. — 19 avxidXXug 0\ cr. O 3 . — 20 ovdh DMSv*; £% 
dh OSl. — icpia iifjXa Horn. E 556. — 21 xditsg doviibg ZXXaxs 
(p^g^stv b*c* (sed v. ad 22). — ovgsog 0. — 22 spurium add. 
ODLMSa* (adn. iv aXXw naQU6 f}£fiXT\xai %al dXXog 6xlxog l6o- 
SvvaiL&v, ovxog a*); oiu. SI. — dgvpog non est Apolinarii. — 
28 ^<f S; eld' O; oM' DM. — 24 an ovd' fyi ? — Ttexeeiva L. 

— rjigog ODLS; rjgsog M\ alfttgog SI. — acpftovov aXrjfrst, M. 102 \l&* (49) 

25 alkcc xal dv&ocpooov ps 7CSQi6xs'(psL okfiog doovotig. 
6slo Ss itsivdcov dsvr]6o^icci ov tcox doayrjg' 12 

%dvxa yaQ rj^isxsQrj xsyyr\6axo ftsGiisGir] %slo. 
ov Ss%o[icci, tccvQovg, xodysov 8 1 ov jtCo^iav al[ia' 13 
qs%ov &e(p ftvog 7]8v' d'vog ydo ol alvog sxvyftri' 14 

30 vtyttiXCO Ss XSCDV CCTtddog %dqiV SV%G)kd(DV. 

si d 9 S7tidsv6{LSvog xakssig ft' hicixovoov dvdyxiqg, 15 
sl[ic xoi S6$kbg ccQcayog, axag 6v [isv sv%og usttisig. 
dri x6x cclixoalvovTi &sbg TCQOtiscp&vss xola' 16 

^xi%xs [isv svdixiag ioixvdsag s^ayoosvsig 

35 xal ilsv 6vv&s6ir\v cpoossig 7isol %sCks6u 6016 iv; 

ovx alsl Gxvysstg [isXsdii[iaxa xaXd vor\6ai 17 

xal %doiv rj^LSXSQCJV tjqvijGcco itdvxoxs [ivd'cov] 
ov %68a Xr\i6xr\gi xaxocpoovi, 6vvSoo[iov s6%sg, is 

%vvbg iia%lo6vvr[g iloi%g)v avscpccuvso pot'or}* 

40 £vvbg \La%Xo6vvy\g \Loi%agsa [Lolgav ocpsXXtov; 

a xsbv d>g pifiQL&s xaxoooacplri 6x6^a Xdfioov, 19 

yXw66cc 8s 8v6cpQ06vvr}6i nsgiitXsxsxai doXsoffii' 
u[i(pl xa6iyvY\xoio xad , st,6^svog xdx sftafeg 20 

xal Gs&sv vlst {irjxgbg d{iij%ccvov sicXsxsg axrjv. 

26 TtstssLvdcov X 1 ; rtsivdcov L 2 . — 27 %slga S. — 28 Tga- 
yiov DLS; -r\ov in -lov cr. M; -siov B pc. — iti&iiai 0. — 
29 gtfrv ODL 2 MPBS; -gs L 1 ; -£fe v. — 31 xaXsoig 0; -fys 
DMS. — 32 sv%og L 2 Sl-, cclvov DL X MS. — asioeig L 2 Sl; -6r\g 
D(L 1 ?)MS. — 33 tots DMS. — aXiTgsvovTi 0. — 34 svdi%lag 
L 2 Sl; -y.ir\g DL X MS. — 35 cpogsotg 0; -&HV (?) L ac. — itsgi 
SI (cf. 44, 5); itaga 0. — 36 ovn aid ODLMS; ov %ul si M; 
alsl toi SI. — 37 itdvTa ft. 0. — 38 ov OSl; v.al Pv, pc. M. — 
%av.6cpQOva L 1 , cr. L 2 . — 39 v.oivbg 0. — \ia%Xo6vvr\g PMv; 
-vr\ OSl. — avsqpalvsTO LP. — (iolqt} OLMP; [Lolgri S. — 
40 spurium add. DMSv* (cum adn. ^stcc tovtov ygdcpsTai, %al 
aXXog o"ct%og, ods v*); om. OLPBv. — \iaiXocvvr\ DMS.^ — fioi- 
%agia Sv*; om. in lac. DM. — ocpsXoov M ac. — 41 a scripsi 
(coll. 87, 19); oo X; 6 8; om. ODM; xal SI. — Xafigov L 1 ; 
Xavgov OL 2 PB. — 42 doXsgol6i(v) DL. — 43 Ka6iyvi[\T0i6i DM. 
— 44 htXsY.' O 1 ^, cr. O 3 ; -%sv DM. *' (50) 103 

45 tavta per avtbg €Qe%ccg, iyca da xoi vfivyog v\a. 21 
(bfad"r}g a&e[iLG&', on rol ygevag z66o\i 6{iolog' 
ayLTtlaxlag 6zt]6(d 6ev evavttov uiav iXey%G)v. 
6vv&e<5% , \ a&ccvdtOLO k£Aa6{ievoL) 066' ayooevG), 22 
lit] tcox dyaoitd^eisv, dfivvTooog ov Tcaosovrog. 

60 d"V[id poi okfiiGxov TCsXsxai, xatad'vfiLog cclvog' 23 

^<J' 6Sbg a&avatoLO ^ltjv ^mcconecc <pccLvei." 

v' (50) 

a Mct%XoGvvr\g Ndftavog axa6^aXlt\v avcttpaivcov 1. 2 

svcpgoavvTiv 6xova%cdg nccl dd%gv6iv Zafisoe xigtyiv 
avxiftacp pcc6ilr}L, frsov d' iXsrJiiova d"V[Lov 
livgopsvog nccXicov figoxsag rtQov% , r]Y.s nsXsvd'ovg , 

5 oqpgd xev dipiyovoiot, Occocpgova \lj\xiv ocpiXXoi. 
xolo ds mvxr\Y.oGxbg ccXsf-inccxog TtiXzi vpvog. 

b "Egcoxi dccvid ccngsTtsl sl%ag Ttoxh 1. 2 

7tXo7tfjg &uX(o dsiLvicov ocXXoxgiav, 

six' ccv ccvslXe xbv yvvaiY.bg svv£xr\v. 

Nadav &s TtsLd'rjVLog ocp&slg xm #£c5 
5 r\u xixgrndncDV xolg 6icxolg x&v Xoycov 

nal x&v €X6y%oov cpagiidnoig xaxaoxvcpcov. 

6 &' svysvsiag ovn ava^lag xgoncov 

aiG%"r\6iv yxxyg ccuXsovg Xafioov xd%og 

xbv iietXixiov it-iXdauBi 8h6n6xr\v, 46 a&iiuar' OLS; -ad's M\ -6xs ss. M 2 . — oiioicog S ac. 

x 

— 47 68V DL l MS; (fEV 1? SS. — 48 6vv\&S6fr' L 2 pC; -&S6&' 
M. — iivdxoio XeXXa6ti. S. — 49 itoft 3 L — acpagrtd&t, 0: 
-i-siag DMS. — 50 &v[id l?£l\ %xf\\id L 1 . — cclvog BLMS (cf. 
146,2); vyivog SI. — 51 7J6*' SI; r)$' b; co<f 0. 

T a 50 post T b ponunt PBv (cum adn. aXXag <5V 7}gco't%<bv 
iit&v. v°$ P). — 1 va&avog 0; vd&av^og add. £ 2 . — 2 £V(pgo6vvr\v 
OL; -vr]g SI. — exova%ov 0. — dduQva 0; -g^g S. — ^§sas 
M\ cr. M}; taps OWS, 6s add. 3 i 2 . — 5 oyeXXoi Sl 9 pc. 
M 2 S; -iX]ov pc. 0; -4XXsl S ac. — 6 xolo ds L 2 Sl; xolg dr\ L 1 . 

— itiXnv P. — T b ante T a habent PEv (cum titulo 2 et im- 
ygcccpi} xov tpccXy.ov dt 5 Id^cov P); om. OSl. 104 v (50) 

10 %al oIktov ai>xbv avy%ivhl ngbg xbv \iiyav 
aoncc xQccdirig avvxgi^ [i&Xipag rode. 
itsvxr\xo<$xbv nicpvusv 6 ipcclnbg fi^Xog. 

dBvoLiivcp [io I, &va%, 7CBQlco6lov XXaog el'rjg 
xccl [i€v 8v6vo[ll'tjv oXiaoig oIxxCqiiovv ftovXf}* 
aiuiXccxixiv a%6vityov blvyjv tcXbov v8ccxi vitpv, 
r)[LBXBQrjg cat&vBv&Bv axcce&ccXLrjg lib xcc&ccLQOig , 
5 ovvbxcc dv6vo[itr]v [lsv Bya 7tQcc7tCds66cv dvByvcov 
xaC [lbv dxaad'aXirj tibXbxcci xccxbvccvxIov otiticov. 
ijXixov Big 6b\ [lccxccq, xccl 6sv TtsXccg ccXyog bxbv%w 
'6(pQ 06 Log [ivd'oiGi, XBolg [lbxcc itaGi (pccvBlr]g, 

BV 8b SUri [tOVVOg 1tQ0CpBQB6XBQ0g B66BCCI &XX(OV. 

10 xccl yccQ 8v6voivCri lib 7tccxi)Q BtiitBiQB %iftr\6ag 
xccl [L vit ccxa6d , aXlr\6LV hxvGGuxo tcoxvlcc [ljjxyjq. 
tjvi'Sb x axQBxCrjv atiBxdxQOJtov ccLMpccyccTta&ig 
xccl 6oq)LTjg XQvtpCiqg lis xBfjg ididcc^ag ccxccQTiovg. 

V66G)7tO) XCC&CCQOV [LB ItBQlQQCclvGOV XoXvilBV6Big 

15 xccl tcoXv Xbvxoxbqov %iovog xBXitiBig lib XoBGOag. 
ayysXog BvcpQoGvvrjg xccl %aQLiccxog d[L[Li cpccvBtrjg, 

66XBCC XBVQOLIBVCOV Bill 6ol XB^CCQ^OBd^ U7ZCCVXCC. 

cc[L7tXccxh]g [lbv ccvbv&bv aito6xQBi>Biccg d7CC37tr)v 10 ccvxbv R. — 12 itsvzr\'H.06tbv 7z£tpvx.sv PR; 7t£cpvH.sv (-xe c) 
it£vxr\KO<$xbv v. — ¥ 50, 1 Xvo\iiv(o 0\ ccsio- O 3 . — 2 6Xs6oig 
PJRv; -6?ig X; -esig OSl. — 3—6 om. 0; stigmavit X. — vdctxa 
S. — 4 ruLStigoig S. — xa&ccigsig PR. — 5 ccviyvco PR. — 

i 
6 ata6XrJ7} S. — 7 aXixfov 0\ r\X- s . — 8 oaog L\ ov ss. X*. 
— 11 fig PR. — vit &6&ccXIj)6lv R\ v7taxa6Xir\6iv S. — ixvaccxo 
PRv; iydcc- 0. — 12 add. X 2 im. ; om. X 1 ^. — r)vlds x' scripsi; 
r)vl dh X 2 : v. Schneider 1 281. — 13 %gv(pi]r\g \lb bs. X 2 ; -ccg ps 
S. — didccgccg X)X*$, cr. X 2 . — 14 7teggLgcdv<av 0; negig- LM; 
nsggiggalvov (nsgi- pc.) S. — xoXvnsvcoig DM. — 15 Xsvxoxs- 
gov X*ii; -gov (-gov) ps DL^MS. — fis Xo£c6ag om. L\ add. 
X 2 . — Xoi6ccg 0; Xosvcccg DMPRS. — 16 si)cpgocvvr\v ac. — 
18 avco&sv DMS. v (50) 105 

xal [isv itainoduitas deGupooGvvag dpad'vvoig. 

20 a%oavxov xQaScrjv {iol, ava%, ev GxrfoeGi xevypig, 12 
vaixegoig d' l&vvov evGxu&eg eyxa.61 nvevpa. 
\lx\ \ie xefjg dndvev&ev dTtooohlseiag b%io%r\g is 

{irjd' dyi6v Geo Ttvevpa £[iev dnb itdyLTtav tovxoig. 
dog [tot, xeoitcoXriv q>deog Tcakvvdyoexov^ e66rjv, u 

25 itveviLuxi d' &Q%evovxt, ftcrjv Gxtjol^ov i^ieto. 

ev dia6rj^i7]vai^c xedg dvo\ioi6i xskev&ovg, is 

ftobg de 6e itavxo&ev avxig e%i6xQetyov6iv dXelxau 
cpe'yyog £{ifig fiiQxf\g dvdooxxaGtrjg [ie 6a(o6oig' le 

evdixCrjv [lev yXco66a xei\v iteQiyrfoyfieie. 

30 %elXed pay, [idxccQ, olye, dCxrjv d' dvd 6eio (1oyj6g). 17 
el &v6Lrjv STCexeiXag, eya itooiaXXov exoC^irjV is 

dXX* ov xao(poyLevoi6iv lav$r\6ift &vee66iv. 
dfrccvdxG) &v6h] itvevpa iftapakbv [ie[ieXr}xcu, 19 

rjxog ava% %&a[iccXbv xal peiXiyov ovx dvoticuxo. 

35 oXfiid pot, Ulcovl. [idxccQ) xaxa&vtiLcc doLrjg, 20 

ev d' 'IeaovGaXrjg xXvxd xei%ea xexxaivoixo' 
drj q<x xox evdcxCrjg ftv<5iy\v itoa%l8e66iv eXoio 21 19 ccs66lcpQovcig 0. — 20 Y.uQdLr\v P ac. — pot om. D. — 
21 voids' goig L\ -gold Z 2 . — d' ODLMS; om. SI. — iv<sxa&sg 
Lv; sv- OD; sv- S; lit sv- PB; £v6xccfrvg M. — iyndxoig 0; 
fyxccxa BMS. — 22 cc7C0QQltyr\g (is S. — 23 catb Om (cf. 30, 33); 
ano SI. — 24 ps DS, ac. M. — 25 ccq%svov S; -svov D. — 

£(iolo 0. — 26 sv L*Sl; xal L 1 . — dux6r}(ir)vaiti,oi 0. — ccv6(loi 
S. — 27 avfog SI. — 2» (is DL X MS, cr. £ 2 . — xsfj OS ac. — 
31 iitixsiXag ODLMv*; ivsrsLXco PBv. — 33 interpolatum ess,e 
ci. Scheindler 2 436; 7tvsv(ia yag &&. %%•. &v6. [isp. Hilberg 95. 
— thxyi'a et ^is(irjXr}rcci DLMS. — 34 avct% SI; tLanccQ DM. — 
post xftcuLulbv del. xccl tieiLrjXriTcu S. — 35 iicckccq Y.otxu%v\Liot 
PBv (cf. Horn, x 392); ^a%dgxaxa ftviicczcc O; -tars (-rata L*) 
ftviiiu DX 1 ^; iidxccg xd xs -0"- M. — 36 legovcocXijii L; -Xfjg yi")g 
M ac. 106 va (51) 

&v(id xs xccQ(p6[ievov xal avm 6xsQ%ov6av dvx^v 
dij x6x stciqqs%ov6v xsp [i6<5%ovg Ttegl (i(Q[i<p. 

va (51) 

Jct$)ld0V 1tlVVXf\g d , £OT£Q7t80S , £VX£ \LIV lyV® 

Jmijxog xanoxccQTog , arap \L£xiTt£ixa ZccovXc? 
necpQccdsv, atg zJavidog ig a&ccvdxov pols vt\6v, 
svitsvs'og I& 9 r\vxr\<$£v 'JfiniaXixov ^yccftvpov. 
5 xolo dh it£vxK\%06xbv ^cpv %ai itg&xov asia^cc. 

Tints fiot, dlxtfsig, 6cpsriQr\ xax6xY\xi TCeTtOL&ag 
dv6vo{iL7}v 7tQaiti§s6<5L 7cavrj{iadbv sxxokvTtsvmv] 
d^Mpl 8 s xoi yX(b6<5r} d&s[iL6xLov s$Xv6ag v(1qiv. 
fads dokov 7toCrj6ag axe %vqov 6|v xs&rjyog, 
5 dvx svsQys6ir}g cptXswv xaxoxrjxcc fiuQSiav, 
dvxl dixcuoGvvrjg d%*s\il<5xia itdtvt dyogsvov, 
yX666rjg iiv&ov aitavxa doXdcpgovog diupccyartd^mv. 
svfrsv ccvat, xa&sXsl 6 s dia[i7tSQsg sv%og djcovQag* 
ag d' OQTtrjxa xcc[id)V 6s xscbv d7tovu66sxai oixcov^ 
10 6slo $* dico6'xd66sisv d%h yfiovhg dxXscc qC&v. 
svdixirjg Xsv66ovrsg v7to7tX7]%ov6' vnotpfixai^ 
xota 8' 6ft fog sqsov6lv stc 9 ccvxdi iiSiStOGivxsg' 38 %aQcp6[ievos 0. — 67t£Qxov6' DM; -xov OS; -%ov L\ cr. 
L\ — 3» di] qcc (qcc S) xqx ODMS. — im(4£ovoi DS; iitiQi- M. 

T 51,1 add. OL 2 ; om. SI. — tclvvxov 0. — 2 d&fixog 01**1); 
-r}X°S M; -77x0s P; dofjxog L X S; dcar\yog v. — ccvxccg 0. — 3 ig 
om. DM. — 4 sviisvicog DLMS. — r\vxr\(Sw L*Sl; civ- M 1 (in 
av- cr. M 2 ); tfvx'Cce S; rjv ig L 1 . — ybiya ftvpa B. — 5 nevxr}- 
%bv B. — &)p7] PB. — W 51, 1 icX%tri 0. — niitoift ag pc. X 2 ; 

n 

TtSTtoiftr] D. — 2 TtQontids 6i S. — 3 yXmaaj] LBa*; -r\ SI; yX&66r\ 
S; -a B ac. — ZpXveag D(L lc >)MSv*; gpXvosv (s- M) L*Sl. — 
vQqlv SI; v$(oq OP. — 4 Ttoirjaag ODS. — xed"r\ya>s DfrM, cr. 
X 2 . — 7 &iMpccyoc7cd£a>v S; a\Lyayand&ig PBv. — 9 ogitrfe xccxa- 
pa)v B, — 10 cc7toa7td6£isv SI. — ax/Ua ODL*MPB; axXsa X x 5: 
cf. Nanck 4 471. — 11 vnonxri£ovciv DMPBS. — 12 o^iag DM. 
— ccvxai (-6b) SI; -xbv 0; -xov gm. vf (52) 107 

^d&dvaxov ftabv ovxog s%€lv riQvrjticct dooydv, 9 

ftvtMp $€ XX£ttX£66L 7CSQL 6(p£X£Q0l6l %£7tol$£l 

15 aiel tiatyidloitii $iv\v K8xoQv&[isvog Boyoig." 

uvxccq iya 7t£ol &£lov SSog Pqvcd, wg xig kXalri, 10 

d , e<j7t£<5Lr}v eterjxvv spoZg Ttondeyfisvog otitioig 

xal vvv xal {leteitSLTcc 8ir\v£X££66t, ysvs&Xttig. 

S)v ydoiv i%ST£X£<j<5ccg, ava\, X£ov alvov &H6G) 11 

20 %dvxox£ 6olg bticoig ovo[icc yXvxv 6£lo doxevov. 

v$* (52) 

dccvldov itivvxf\g V7tlg avxiftiov ^laslrftov. 1 

xolo dl 7C£vz7]K06%b<s %cpv %ccl dsvxsgog vpvog. 

Ovx dvau d'sbv 8i%8v iotg ev 6xr\%£6iv acpoav 2 
al6%8u T8xraCvovx8g iolg & ) £(p%'id'£v h'oyoig, 
£oyaxivr\g ovx £6xiv flag ivbg £vvoyndcov. 
ayd'Lzog ovQuvod'8v Pqotsov 6xoitid%£xo cpvkov 3 

5 o^o^iBVog^ xig ccvccxta ftsbv di^Tj^isvog sirj. 
Jtdvxsg aitoxkCvavxsg bybov xXoviovxo xaxoltiiv, 4 

ioyaxivrjg ovx £6xvv £(og ivbg £vvoyndmv. 
ot d' ayccd'cbv ScyvcbXBg, dd 6v(i<poddiiov£g axrjg, 5 

Xabv 8{ibv xccxddovxsg oneog dosipTivooa 6lxov, 
10 ccyoadicog hldftovxo ftebv fiatiiXria Mx£6&ccl. 

13 ov xoi M. — 14 xtsatECL L ac; %axsdx£6i S. — 6cpsx£- 
qol6l SI; -Q7]6t, 0; -Q0L6L d'solav S ac. — Tcerto&si D. — 15 ticc- 
tyidloi6i Si; -lt]6l 0; -olr\6L S. — 16 cog SI; og LS. — £XaCa 0; 
-co S ac. — 20 dcirig L\ cr. X 2 . 

T 52,1 7tivvzf]g DMS; -v L; -vxov (del. ftsoxsgrtiog svxs 
(iiv %yv(Q) 0; -vtov SI. — \LaXr\xov 0; psX- S. — 2 xolo L 2 Sl; 
xolg DL X MS. — 7tsvtt,%06xbv M\ Ttsvxr\- M}. — dzvxegov M. 

— W 52, 1 = 13, 1. — £vl 6t. ODMS. — 3—7 fere = 13,3—7. 

— 4 cpvXXov DM; (poXov S. — 5 otpoiievog xig DS. — (frsbv 
om.) t-Adigriyievog S. — 6 a%onXivovxEg 0. — xXovoevxo S. — 
8—11 fere =13, 16—19. — 6v pep gad pop* S. — 10 ucpQccdicog 0; 
-desg d' L; -dteg SI: cf. Rzach 3 415. — Xix£<sftui SI (sed v. ad 
13,18); Xlx&6- O. 108 vy (53) 

dsi^aCvs6xov adrjv, oxe dsi[iaxog ov %osog i^sv; & 

dtixe'a Ttdvxtt xedaG&ev, o6oig pikst ixvdoag laCvsiv, 
xui 6(pi6tv cMpfruxog avxbg 6vo66a^iEvog tcoqbv al<5%og. 
rig %6qoi ex 2Jt,cbvog STctoooft'ov 'l6QccrjAov; 7 

15 laov oxav 6xqe^ele ftsbg xaxadovkiov r]{iaQ, 
tf}{iog ayuXXsG&G) itEQi&Giov 'IaQccrjlog. 

vy' (53) 

Tfjvds ftscj) %hXd8r\6£v aval- dccvidog aoi8r\v, 1 

Zsicpaicov ore (pvXov axdc&uXov rjys ZJccovXa, & 

Ttagd's^isv ayysXir\v ccnocpcoXiov, ovd' ixsxd&v 
cpsiaaxo' AavlSov dh psta 6(pi6i cpdvto nsxQvqpd'cu. 
5 xovfis iislog xoixccxov xcci it£VX7\%o6%ov ixvffir]. 

Ovvo\ia 66v, fiaGiXev, [is xaxcbv aitavsv&s GccaGoi, j 
xac [i dvaastQ7]6ag TtEol Gov 6&Evog code dixcc£oi,g. 
sv%cokfig S7C&xov6ov i^fjg^ JtavvTCsoxaxE 7toi{irjV) 4 

ybv&oig f\tLSXEQOig ccolt^xoov ovag SQsldoig, 
o ovvexd ftot %slvov SrjCcov ftaQrfeaxo cpvXov s 

Xai {LEV &Vi%VEVE6X0V EXElV llEVEdtflOt, fjXQQ, 

ovds vog) ficcGikfjog £its[ivri6avxo &eolo. 11 %Q£ov DM. — %q£ov sisv S. — 12 itdvxo S; ndvx' ov 
DL X M, cr. X 2 . — nifactev DM; -6xsv L*S; ddcxsv X 1 ; %ida- 
6xai SI. — piXsiv S ac. — 13 ovcoad^isvog DLMS. — 14—16 = 
13, 23 — 25. — irtLQQQ&og O. — 15 naxadovXiov LMS\ xaxct 6- 
42; ndxcc 8- m. — 16 nsoimaLov 0L*P; -aiog X*42 (ex -Qiog cr. 
M). — IcoarjXov S. 

T 53, 1 &sov P. — dotdrjv om. X 1 (sed v. 2), add. X 2 . — 
2 aoidi add. X 1 , del. X s . — Zsicpcdav DL; £v- M; frcpdav 0\ 
£sicpai8v S; £ricpcciov d' PR; -qpalav 8' v (om. d' c). — 3 itcco- 
ftsiLSv scripsi; -Q'iiLriv M; -ftiyuv ODL 1 ; itdg &£lllv X 2 42. — 

4 cpsiaccxs S. — dccvldov X 1 (-ov cr. X 2 ); -vtdog M; -fiidog JR. 
— dk om. DM. — xsTcgvcp^ai pc. B; -cp&o M\ cr. M 2 . — 

5 xovds OSl; xov dh eg. — W 53, 1 ovvsnee o&v ft. 0. — 6aoo- 
ooig 0. — 2 6ol M. — 4 aQiiJKOog S. — 5 ^sivcov 0. — 6 pe 
0. — 7 v6ov DL X M\ -(ov 8. vS' (54) 109 

r)xoi i[iol xccXeovxl debs £7tLXccQQO&og etixcci 6 

xaC [iav ava% ftidtOLO dtrjv£X£(og 7tQOiia%C£oi. 

10 nrjdea dv6{iev8e<?6iv aaotixQ sip £ tag ipoltii' i 

6elo d' Hfj&etfi) fiudilev, (Sopeag i^akaco^otg. 
avtccQ eya 6ol &V(i& vocp itofrdovxc xo[iC66g)' 8 

ovvofid 6ev iieXipG), fiatiikev, — aya&bv yccQ ixv%frrj — 
oiiv£xa itavxoir\g {i£v ikvticco frvjibv avdyxrjg, 9 

15 dvtiiisve'cov d' avicprjvccg s^iolg o66ol6lv oXe&qov. 

vd' (54) 

jdaviSov 7CLvvtfjs &£OT£Q7t£os &&og vybvog 1 

7i£VT7i , no6zbg ieov aycc&olg £nl t£tqcc6iv aXXoig. 

Ev%cokr)g iitdxovtiov fftffe, itavv7t£Qxax£ Ttotprjv^ 2 
pride psv lx£6trjv ctyavotpQova %dy%v xaQskfroig' 
degxaO) vmxsQrjv dh \lex ovatii 8e%vv6o q)covfjv. 3 

%(o6iiavog Ttvxivolg (letedrjiicciSi, d"Vfibv oqIv&yjv 
5 8v6[i£veog q)%oyyi\v alcov xal [io%&ov dkiXQOv, 4 

ovvexsv d\ntkuxlag pot htixXlv£<5xov dviyqdg, 
Ttixga 8 h lv<56(bovt£g £7cl (pQStil [irjvLv e&evxo. 
upy &{iol r^LBxaQov xccQa%fi ($£polrj[ievov tjxoq, 5 

^iyy\Xr\v frccvdxoio fiirjv xqoheeGxov lovtiav 8 fjxoi w; on 0. — iybi] S. — &sbg SI (cf. 49,4. Bitter 29. 

Rzach 3 406); &ebg d' L. — J> Tcgopax^oig 0; -ffit S ac. — 

<n 
11 i^aXacoCoig SI; -ascg 0. — 12 xoillocq DL; -Lam M; -rjaco S. 

— 13 oKvopa 6ov ODLS; -pec 6ov SI. — yccg L*Sl; y' L 1 . — 
14 iXv6cco DLMS; Xv- 0; iQv- SI. — 15 ccv£(pr\vccg L x Sl; -vev L*. 

T 54, 1 dccvldog BL X MS, cr. L*. — 7tLvvtf]g DMS; X 
X 1 ; -vtov L*Sl. — 2 aya&oZcw i. 0. — itsgl D; nsgi MS. — 
W 54, 2 i%£6iriv om. it., ss. P. — 4 iisXsdrJiiccCi OSl; KsXccdr)- 
PRv. — 5 dv6[LBvlog SI, pc. 0; -iav L, ac. 0. — aXitQ&v L. 

— 6 £%i%XLv£Oy.ov L l Sl\ -ivis6 m Aov L*. — 7 XvaoooovTsg SI (Lobeck 7 
211); -mcovrsg Sternbach 67. — 8 zccqcc%7] ODL x M, pc. S; -%r\v 
S ac. — 9 §iyr\Xr]v X 2 ; -Xov L x Sl. 110 vd (54) 

10 dslua TQO{iog x ap £JZ7JA#£ ? xdkvtyE dh vrftvxog oQtpvrj. 6 
Eiita Si' „xlg xev ipol Ttxsgvyag tcoqol ola Ttekeirjg, i 
otpQa de^iag xapaxoio itoxd){i£vog d^iTtavaai^iL;" 
xtjXe (pvyi]v e&siirjv, iv d' rjvvov avXiv £Q7J[i<p. s 

adQccvirjg dkxxfjQa [isvov xavar\g xe ftvEklrjg. 9 

15 ykd)66ag Gcp&ixEQag ^rjQvad^iEvog fidlE Ttovxcp' 10 

<x{iitkccxLrjv sv6t]6cc E%E<5$oliriv x dvd cc6xv, 
TtvQyovg rjiiaxifj vvylri & eo xvxXcjGeiev 11 

[LE660&L 8v6voyblr\v cpoQSSi xal ilo%&ov dvirjg, 
{irjdE 7t6vog SokoEig GcpsxEQ&v XeLtcoixo xeXev&cov. 12 

20 eI \i ex&Qbg 6xv(f£fo%£v 6veC8e6iv, ij xd% dvExXrjv is 
xal xev ditEypoyiivoio Xoycov dlhivov EQ&rjv. 
dkkd, xad'riyqxriQ xal yvco(>i[i£ Ttdvxo^ d^iocpQOv^ u 
ovx acpvcj d'aXCrjg itaQa 601 7ta6a\L£6$a ii£ki%Qfig\ 15 
rj q 9 ov da [ia &Eoio tplka (pQOVEOvxEg £prj{iEv; 

25 £#9"' oXocbv Ekfroi ftdvaxog GcpLGuv a&og EQyav, 16 

slg d' 'Ai§ao (Ieqe&qov exl t,chovx£g ixoivxo, 
0? §a yLEGaig cpgovEovtiiv dxatiftaMag xalvfirfiiv. 
avxaQ iycov sfidrjGa, ftsbg 6e iiev exIvev avdrig' 17 
— 15 tL7iQV6d{L£vog L; iiriQL- 0; iloiqt\- P; [lsqv- S; fts qv- DM; 
y.8Qi- B; av iiSQL6cdii8vos v. — fieis M ac; k'v&so B: v. Lch 5 
302. — 16 a6rr\ D; ax sic S. — 17 rjiiaxij] vv%ij] &' £0 v; -xirj 
-%lr\ xi £ Ritter 33. — 19 xoxog ex novog cr. P. — Xelnovxo 
M. — 20 GxvcpUsJ-'Cv S. — ovddsc6iv OM 2 P; dvrjdsoiv M 1 . — 
r\ ray' av %xlr\v 0; 7}x y dyav ixXr\v S. — 22 o^iocpgov 0; -cov 
SI. — 23 acpva scripsi (etiam de slg %v cogitans, coll. 48, 18 
cum 27, et de alsl); a^icpco SI. — 24 tjq' LM; r]Q S; ccq' 0. — 
ccv M. — do>a S. — 25 sift' SI; ei!&' olo e& D; d&' 0X0 
si&' S. — Zgycov SI; $ av 0; aicov PB (&grjvcov as. P): v. Lch 5 
301. — 26 rpoivxQ L; ont- $; oln- D. — 27 \i&6aig L; -67]g 
{-67]g) SI; -6'Cg S; -6ocg 0. — (pQOviov6iv 0; cpoge- SI. v£ (55) 111 

e£ rjovg sqsco xaxd &' ZtiitaQct xal [leGov r)[iaQ' is 

30 yriQvog 7){isxior]g iitaxov6sxai, dyyiXXovxog. 

elQTJvrj XQttdirjV dltoXvGBXai &6<5ov LOVXCOV, 19 

ovvsxd uol itokieGGi nsitoi&oxag dvxscpioovxo. 
xeCvovg slGccl&v ysvsxijo x6<5[ioio paQaivof 20 

ov yao Xvxqov e%ov<5i xal ovx dXiyovGi fteoio. 

35 xbivbv d\ioi$aioig xaXd[i7]v 6%ioyov(5av i% eoyoig' 21 
ol de ol aQtiovtrjv vrjiisoxia ftivxo f5i(3rjXov 
xai ol i^ioLQ7]6avro dvtiavtea \lv\viv OTKDTtrjg' 22 

hyyvftzv dftavdxov axoTtid&xo [irjrig avaxxog. 
xcbv d' iyivovzo Xoyoi ditaXaxeaoi rj iteo h'Xaiov, 

40 dXX' dXoaig fioXlde<56i [isxd 6(pCatv e6xov 6{ioloi. 

aftavaxcp $a<5iXv\i xedg iitiite\i%B iisQlpvag, 23 

xal 6sv del xrjdotxo diiqvsxicog x dxixdXXoi' 

ov tcoxs xi[i7J£vxt 6aXov xev^scs Sixaicp. 

dXXd Gqpeccg xaxdyotg, fiatiiXsv, [isxa fiofroov oXi&oov 21 

45 dvdoocpovoi doXeoot xe fiiov xaxd \1i660v oXoivxo, 
avxao eyfo fia6iXi)og in iXrt(DQfj6i ($L<prjv. 

ve (55) 

Ovdh cpvyoav davidog k&v £7teXr]6uxo Xacav, 1 

aXXcc frsov Xltccvsvsv, OTtcog 7t8QicpEi6Sxcci ccvSgcbv, 2J> xaxd &' scripsi; xa&' ODLMS, ac. B; xs (xs a) natf 
B pc, Pv. — ecnsoa v (cf. Horn. 9 191); eCTtiga S; -gav BLMPB; 
kidgav 0. — xal SI; 7) P, ir. B. — 80 yr]g]vog ir. L*. — titd- 
xovaaxai M. — 31 slgrjvj) Dv; -vt\ Ov*Sl. — 32 aoi S ac. — 
33 xslvog M 1 , cr. M 2 ; xsiovg S. — 35 d^iei^aloig LS; atioi@alT}v 
D; -ficclcQv oig M 1 (olg M 2 ). — 36 ovdt ol 0. — vr^iExiga B; 
-xia a; ^sgxla S. — 37 dv6[i6vecc 0. — 38 6xod£exo M\ cr. M*. 

— \Lf\vig O. — 30 t&v d' iy. SI; xov d' iy. DM; xovds y. LS. 

— rj jtsg SI; 7)718$ S; vnsg L. — 41 yLsoiiLvoig M\ cr. M 2 . — 
42 dLrivsxeog M. — kxntdXloi 0. — 48 \lj\xUvxi L. — di%uL(ov 
S. — 44 pacdsvg S. — 45 avdgocpovov S. — §iov M. — ^l£6ov 
DLMS; poyov 0. — 46 £y iXncDgfjet OM; icpsX- DS. 

T 55, 1 et in fol. 115 v et in fol. 117 r L. — aneXrjaccxo 0. 

— Xabv S ac. — 2 fts&v M\ cr. M*. 112 mt (55) 

oi voov ivtbg %&svxo ftsovdsiris igatBivfjg. 
uslvog [lev Xlycc fiiXrtsv in aXXoSctityGiv ctgovgaig, 
5 Tstd'oeloi, di \liv avdgsg V7tsgf}a6i'()6iv sXovxsg 
rjyov Ico fiaGiXfji,' &sbg di & gvCccxo ^6%Q'aiv. 
xoio 6b 7isvTT\%0Gtbv %(pv %al ni^Ttxov asiopcc. 

"IXuftt [tor lidla ydo pe xaxa6x8i^SL tcoglv dvrjo, 2 
Il6%&oi6iv [i ifidovve 7tuvrj[iSQL0v 7toke[ii^cov. 
rjiidtLog itstfiGiv &7t£%d'0[isvcQv 7t£7tdrrj^iac^ 3 

vilfd&ev £% rjovg itolesg xev%ov6t, xvdoifiovg' 
b ov xiv v7tod$SL6ai[it,) kitel 6v [isv iXnlg exvyftrig. 4 
svstcCt} (icctiilficc 7iavrj[iaSbv viivoitokevGa' 5 

ov TQO{ie(Q Pqotov ccvdaa* ftsog vv 1101 etolg htv%%"Yi. 
vcoixeoovg Gxvyistixov svl (pastil itdvxoxe [Lv&ovg % 
alsC [V] ccpy e^isd-ev xccxd xrjdecc [irjxidccaxov. 

10 iyyvfri vaiexdovxsg sag xovifjovtii, ybsvoLvctg 7 

TtxsQvrjg fjtiexsQrig (pvkaxrjv 7tovov^isvoc uleL 
mg d' avxol ko%6(xivxeg h^ibv pivov fjxoo bki(56ui, 
ends xoxg) xafrikoig xqvsqg) xaxoeoyea (pvka, 8 

X&ofievog xQadCr\ xaxdyotg \)tya,v%Eva drjpov. 

15 r\iLBX£Q6v gov, ava%, ylvxsobv (ttov £%ccy6o£v6a, 9 

xai [Lev ftrixcco ddxov xeav xaxevavxvov o66(ov. 
sX&qoI i)%o<5%£<5iri<5i xecctg Gxosy&Eisv o%l66m, 10 3 ivtbg Bv; Hxbg OSl. — %frsv 0. — ftsovtisLrig O 1 , fteiov- 
s — 4 -Aolvog S. — phv SI; pr] M. — &XXodanoZ6iv DM. — 
« H I gvcaxo DPB, pc. 0; iii gv- ac; #4 igv- L; Ss igv- 
S; #' igv- M; d' iggv- v. — 1 tolo OSl; xovxo Bv. — 3*" 55, 
4 vtyo&'t 0. — 5 vTtoddsiccu psv ac. — 6 svE6tri S; svaepir] 
— 7o-6 L 2 (ut 22); xi SI. — xgo\Li(o figoxbv SI; zdgflog mg 
xbv DMS. — 8 twd'ov DM. — 9 x 9 addidi; <?' Scheindler 1 905. 
— xifdea ODLP; \lx\- SI. — 12 cod' 0; cbd' P. — 14 %axdyoig 
M*Sl; naXsLoLg M 1 . — 15 r^iixsgov coi DLS; -gov abv M, cum 
yp' P; r)iisx£goi(>iv 0; -xsgrjv 601 Pv; -xigr\v B. — yXvusgbv 
(tiov i!-ccy6gev6a scripsi; yX- $- i£ayogsv6cQ DLMS, cum yg P; 
yXvxsgfj ft- i^ayogsvaa 0; -grjv riyysiXa $ia>vr\v PBv. — 16 ftf 
M l , cr. M*. — daxgvov S ac. vf (56) 113 

svts Terjv, fiatiilev, iitaQYiyovcc %sZqcc xaXs f 66(D' 
eyvwv, oxxi &ebg TtavBizlGxojcog eitXev e^islo. 

20 pektyG) &aQ6akecog fteoreQitecc x(b[iov avaxxi^ n 

%a^a6iXr\u STtog %ara$v\iiQV v^ivotcoXsv6(d. 
ov tQOfisco Pqozov ccvSqcc' ftsog vv {too elTtlg exv%% , ri. 12 
eltii pot £v%colal, ccg rot, imxxccq, alvov datGa, 13 

ovvexd [isv XvGug %avdxov ftccQvcbdvvov ^top, u 

25 dcp&cdiiovg ds yooio, Ttodag d' i^sCXev okiG&ov. 
£&6vtg)v fia6ikr\i &e<p fieycc cpsyyog adoiyLi. 

v< (56) 

Kal xods dccvldov xb [isXvdQiov, svxs ZaovXov 1 

aitQr\axov iiavirjv &67tcc6i(og itgocpvycov 
ta%s itsvtr\Y.06xbv o^lov v.al iuxov ccsl6^oc, 

slg 6it£og kgoiisvog 6 tcqIv 6cQi6xo7t6vog. 
5 ^ir\d£ 7tors cpftsigoig ccya&ov ^sXsdr\^ocxcc cpaxbg 

slg 6%r\XoyQK<plr\v Isga yQccipcctisvov. 

"Ikaftt ftot, (3cc6tXsv TtccveTtfoxoTts, xaC [t slealQoig, 2 
ovvexd 6ol cpukov tjxoq dtl itSQL&dQGvvov l.6%ao 

6r\6l TtSQl 6X87CCCC (5XlSQ(p 7tTEQVy86<5l 7t£7tOl&(hg, 

ettidxev dyjidavxog dtcc6d , aXCr] {is TtccQsX&oi,. 
5 vtyitirov xaXitiaiybi &sbv fia6ikf\a Xixr\6iv, 3 18 om. M. — xsrjv om. it., ss. P. — ID i^ioto OP. — 20 frag- 

accXs&g S. — 23 siol L*£l; si av X 1 ; si col S ac. — 24 /fopv- 
(bdvvot, M. — 25 yovoio ex y6voiov cr. S. — d' DMS; om. SI. 
— i^slXsv OSl; -Is' v. — SXlc&ov M. — 26 adoi^i sic L; a- 
Sl; a- bgm; ctsl6<o P: cf. £ et Hesych. svccqs6xov tcccvv ags- 
axovxcc. 

T 56, 1 ybsXvdgiov ODL 2 M; -Ldgiov L x Sl. — caovXa 0; 
-ovXov P. — 3 xal iti\iitxov a. D. — 4 L. — 6 et 6 add. ODLMPS; 
om. Bv. — fi7](^ ino S; iii]d' im DM. — cp&sigrig L, ac. S. — 

iLsXsdr^iccxog cpcovfjg M. — W 56, 1 psv 0. — %ai \liv S. — 

4 &%Qciccvxog P. — 5 &sov SI; iv S. — fiaciXicL OB; -sice S ac. 

Apolinarius ed. Ludwich. 8 114 ve* (66) 

acpfritov, ov 6v k u7tavta cpEQcn (pv6l£oa dcbga. 
avoavod'sv Tcoolelg [is xaxrjg £6a(D6sv dvdyxrjg 
xal pe xata6xsl^ovxag dvetdeGi dcbxsv aXelxag. 
Jts^ev aXrjd-SLrjv xal £i)v olxxloyiova ftovkrjV) 

10 qvGuto de 6xv[ivc3v dkocbv [ie6ov fyoQ e^ielo. 
avxbg ixot[irjd , Yjv xoveofj xexaoaypivog dxtj' 
dveoeg, olg a67tlg xe xal olg fiekog eltilv ddovxeg, 
6%eiri de yk(b66a itavelxekog s6xi iia%aiQy. 
oq& vneo ovoavlav dajtedcov, itavviteoxaxe 7toitirjv, 

15 xal 6eftev ccGtcstov ev%og ixl y%6va natiav ixdvoi. 
fjliSTSQaig £7tkst,av dyi^yava dlxxva %e%aig 
xal &v[ibv xaxexa^av epbv [toyeovxa xaxol6i' 
xccTtTteGov slg pdd'Qov, xbv £{icbv ftetiav dvxCov o66(dv. 
frvfibg exol[iog iiiog, itaveitldxoTte, O'v^tbg ixol^iog' 

20 xvdog £{ibv [letyei 6s xal ev ^aX^iolacv ael6ei. 
eyoe6 jLtot, 6ocplr]g yeoaobv xal dytfgaov ev%og* 
eyoeo [to l^ cp6Q{iiy£, xal £{icbv tyakxrJQiov v^ivcjv 
i[i{iaite(Qg r\cbd'ev aveyoopevog xekadrJGG). 
d{iq)i(l6r]Xov eitog 6ov, ava^ kaoitii (3oij6(D 

25 xal dtfiioig 7tokee66t Ivooxxvitov alvov aeldca' 
ovoavlcov eker\xvv eyjeig xa&vTteo&e TCvldcov^ 
xal 6ev dkrj&elrj vecpecov xaxevavxa noxaxai. 6 cicpd'wov ac. ; a^cpLtov DM. — cpv6i£occ v, -£cocc OSl. 

— 7 TtQotug OB. — 9 cdri&sLri 0. — 10 i^iolo 0. — 12 ave- 61 S. 

— 14 (= 28. 107,10) &Q6' 0; OQog DM*S (L'cng' t'cog M* im.). 

— V718Q0VQ. DMP(S). — 15 aC7tstov SI; acp&ixov P. — l%dvoi 
L*v; -vu 0L r Sl. — 16 i)iL£TSQaig PBv; -rjg OL; -rig SI. — 
17 iioyeovtsg 0. — 18 ipbv LS y ac. 0. — i»— 29 fere = 107, 
1 — 11. — 20 i\>cd[ioig B. — cc£l6ol 0. — 21 add. L*Sl; om. 
DL 1 MS. — uygso 0\ cr. 8 ; item 22. — 6ocpLag gm. — 22 i^iav 
om. L\ ss. i 2 . — 28 xalcc 8r]6(o M. — 24 g6v scripsi (coll. 107, 5); 
6oi OSl. — ava^\ -Kdl add. S. — 25 Ivqoxtviiov DM, pc. S 
(-Ttcov ac); liyvobv wvnov 0\ Xvqoktv- SI. — cclvov om. 0. — 
27 &. 6cp£(ov 0. — nuxivavxi OL. »f (<") 115 

'6g0' iTtsQ oigavlav xvXeav, jcavvjiigraxs Jtoifirjv, 12 
xai eed'ev aGxexov ei>%og inl %&6va itadav ixdvoi. 

v?' (57) 

LtriXr\g r\g fisv^ag^og vrthg Accvldog tygaips l 

liridt 7tors cp&Elgcu itgbg tsquccti, xccXbv asi6^a- 
ov ndga 7tsvtrixo6tbg hcpv %ocl %fidoyiog v^ivog. 

'H qcc Ttov axosxmg o6(ovg dyoQSvsxs {ivfrovg 2 

xal d'd^icv l&staV) iieQOitcdV) l&vvexs, Ttccldeg, 
cciiitkccxCrjv 7tQwiti8t66iv STtl i&ovl xexxcctvovxeg, 3 

%Xs%(kyL£v oi itaXayurfii xaxoooexxoig ccfreiiiGtcc; 
5 odAdxoioi jtoo xoxoio ftaov yeydccGiv aXslxai 4 

ex ycctixoog [r ] alalr\vxai dsl tysvdhg Xakeovxsg, 
lofi6koig 6cpCe66L itavslxska {irjVLd&vxsg, 5 

atiTilg OTtag xcjcprj, xfj itso x6x<p ovax efivGev, 
7] q ovx IrjXTjoog sjtaeidovxog ccxovel, 6 

10 cpccQiiaxdsv 68 of ov iielsxai Gocpov aveoog alxao. 
xcbvSe ftebg 6vv£xoityev vtco 6x6[icc Ttixobv odovxag, 7 28 ooga' 0; b'gog DM 1 S (i6(og- sag M* im.). — vnsgovg. 
JDLMP. — 29 Indvsi, 0. 

T 57, 1 6trjXriv L (cf. T 58, 1). — vnsg Pv. — 2 y&slgs 
L\ cr. i 2 ; -sigai P. — tig^icctcc PB. — 8 ov Ttctga 0; ov Ttagcc 
DS; ov nags MB; xolo §1 P. — W 57, 1 77 gd 0; r\ gd M; 

n 

gd S. — 3 itgcc7tlde6iv S. — 4 %a%0Qginr7\g 0. — 5 ysyovaaiv 
0. — 6 yctcigog x' V; -bg OSl. — dXdXr\tai M; -r\vts L\ cr. _L 2 . 
— tyevdhg OSl; -dfj PBa; tysvdri bcgm. — 7 om. S. — Ttccvsl- 
xeXov 0; -Xa L 1 , -Xov L*v. — 8 tjj Tcsg xorco om. D in lac. — 
%6x<oov S; xdtog m*. — &t 9 DS. — • f\ g L; r\g M; tj g 0; 
rjg S. — rj gd rs ir\r. iTcddovxog ov%\ an. B. — ir\tfigog S; var- 
DM; sv'CKt- L — irtccsidovTog v (cf. Horn. 519); inccsiov- 
DLMS; ijratov- 0; irtccsldovTog ov% DMS; trtddovTog xi P. — 
iTtcutovsi 0. — 10 cpdgnccKOv 0. — di ol ov Bitter 19; d' ov" 
ol OLPBm; <f 0% ol ov M; d' ov (lac.) ov D; d' oi; ov S; dh 
oft oi v\ 8' ov% °i Scheindler 1 907. — aocpov L 2 Sl; 6ov L 1 . — 
11 r&vds OSl; r&v de DMBv. — 6d6vt]ag pc. B; -xcov 0. 116 vrf (58) 

ya[i(prjlag olocbv (HaeiiXsvg %vvscc%s Xsovxov. 
(iG)[irjTol xsXs&ovGl, [idxrjv axs vC<56sxai vdag' 
xo%ov ava\ xavv6susv^ scog vovtioioi Sapsisv. 

15 ktjqg) T7jK0[isv<p Ixsloi xrjxowxo xuxoltiiv, 

r\sXCov kskd&oivxo itvobg XQO^iokovxog s% ccvxovg. 
v[isxsqj]v xqIv Qccpvov sag diutdyisv dxdvftug, 
altya xaxafioch^sisv ojtcog £(bovxag dgsifj. 
sfaooocov otiiog xs%aQi]6sxai sxdixov r\tiuQ, 

20 cu[icctl Ttov vfyaixo cplkag tcsqI %siQug dXixgov 
k^eQBCDv, oxi xccQTtbg dyaxksog s6xi dixaiov, , 

&g &sbg hv yatr\ (tooxscov %sksi sxSixog sgycnv. 

vri (58) 

£xr\%r\$ r\g inlyga\i\La ygdycov dccvidog a^ivficov 
&g%6nsvog Q'iaitiiBv %%siv xiXog &ty£yh$ vybvoov, 
6mt6tB EccovXog 7iQccdlr}v ativrJiLOva ^6%%"Giv 
xolo cpigav, ngoxigav dk XsXa6(i£Vog agiLOVidcov, 
5 Ttsiitysv icQiaxonovoio dofiov ya^golo cpvXa66SLv, 
ficpgd ol ctvr ccya&ohv ftdvccxov yigccg oclvbv otccccool. 
xolo dh itevxr\K06xbg %cpv xccl oydoog vpvog. 

Acpfruxs, dv6{isvs(ov {is xaxr\g i%ccQ7ta6ov ccxrjg, 

SX $S X0QV660{ISV(DV [101 SISV&SQOV t){ICCQ OTt&Xoig. 12 ficcoiXsv M. — 14 dcciisi]ev add. i 2 . — 15 xoi%o\hivm i. 
xoixoivxo S. — xr]v.ovxo MP. — 16 XsXd&oivxo ODS-, dh Xafroixo 
M; XsXdftovxo SI. — 17 tj^sxsqcov L\ (ss. r\v X 2 ). — Sct'S^isv 0. 

— 18 &Q8irj P, pc. B; <xg fj 0. — ID Mmov 0. — 20 afpairf 
0. — cpLXoig 0. — 21 igsgia 0. — 22 &sbg SI; -freco L\ iv &s<p 
(-&) DMS. — yaloL 0. 

T 58, 1 6xr]Xr\v P; -Xr\ DMB. — rig L x Sl; sig L 2 v. — 2 Scg- 
%6ii8vog Bv; -o^iivoig OSl; -ops' vol M. — iiiXog 0. — aipsyhg 
OLS; aipoyov SI. — 3 cc^ivrjiiovcc L x Sl^ -vog OL 9 . — 4 8s MS; 
om PB. — XsXcc6^£vcog L ac; -6xsvog S; Xs6ccfisvog M. — 
6 SoiLcov DLMS. — ycnL§golg S. — 6 aftavcctov 0. — alvbv 
DLPbcm; albv M; cclvov a SI. — dndaoL 0\ -6Cr\ L; -66r\g S. 

— 7 Zyr] P, ac. S. — W 58, 2 xogv66o{ievov S. vrf (58) 117 

&XXa xul avSgocpovcov /i dXo&v cctco Qt^icpa Ga&Goig, z 
iqyaxivrfiiv dxa6d , aX(r]g [ii) &ov ^' vitb %sIqcl, 
5 oC tcqXv avi%veve6xov £{ibv (iccQv&dvvov tjxoq. a 

XCCQtlGTOL VV {IOC dvdQSg 8JtlfiQC%'8<5XOV 8QG)fj^ 

ov 7CeqI dvGvotiLcug ovd' dyatXaxlrfiiv iywfii. 
dv6vo^ilrjg &7cdv8vd , 8 8qcclicqv 6Sbv svqov 8xoi[irjv' 5 
iyQd^isvog^ ^a6iksv^ %ccq sp 9 Ltixcctio xcd Ids 8Qyov. 
10 xal 6v. avai, Gfrevscov 'I6qcct\Xoio xs %oi\Lr\v, 6 

s$v8<5i TtavTodccjtolg 7Cavs7ti6xo7tov 'opticc xixalvoig . 
Hqdh xaxoixxstQBiag dxa^^aXlr^g ftsgccTtovxag. 

CQQUig E6ltSQLri<5lV 87ti6XQ8^0V6LV &71CC6XOI 7 

xal xv6l neivaXeoig I'xsXot, %6Xiv dyLyisitoisv. 

15 xcbv cp&oyyi) {ihv aitvGxog, uxclq xsql %etXs6LV ccoq, 8 
oyQa xig slticd'or 6v 8' ccqcc acpsccg r)dv ysk&tiaaig, 9 
(pvXa (igoxcbv 6vo<5uio xaxcov %ccqiv d^iTcXaxtdcov. 
xdgxog i{ibv $a6iXr\i \L8yaxXr\8Vxi cpvXa£,co, 10 

ovvsxd {isv ftsbg aiev v7tSQ[iev8G)g %QQiLa%lt > si. 

20 aiicpipdXoi [i iXsrjxvg vTtocp&atLSvrj fiu6ikr\og' 11 

JltisxsQOig dcc{idG8i,ag vtz' ocpftuXyLoZGiv dkalxag, 
[ii) xxsCvav, Xva 68lo vopov {ii) %dyyy Xd&oivxo, 12 3 aito (sic L*P, anb L\ ano 0) giycpa (gl- 0) 6am6oig 
OLP; fiagvwdvvov r\tog £1—4 add. L 2 (cf. 6,16. 93,8); om. 
SI. — 5 ol OPm; oi SI. — avi%v. 0; ccgi%v. S. — iybv pagv- 
mdvvov TjTog OLP; ccvcct, (sic v, om. DMBS) ano (sic M, anb 
Bv, ano DS) giycpa (gi- S) 6cca)Coig SI. — 6 vv pot, om. M\ 
add. im. M 2 . — ccg&yfj 0. — 7 dv6voyirig (-rig) SI. — 8 dv6vo- 
fiirjg 0. — dgaybv MS. — 9 ccygoasvog fiu6ilsl 0. — nagd y,' 

L; nag iyov 0. — %gyov DM. — 10 i6Q<xrjloio ors S. — 11 nccv- 
xoSaitfig S. — xixalvoig L 2 Sl; -vsig OL 1 . — 12 w.axoi%xiQ£iag L 1 , 
cr. X 2 ; -TEiQ'Cag S. — cctaG^aliccg P. — IS oagjjg (-r}g) SI; cogr\ 
S. — 15 cp&oyyfi 0; -ol S. — oinvaxoi M. — xsiXsaiv L^Sl; 
-gs6Lv X 2 ; -%8iXea 0. — 16 ysldacug Ogm; -asLg DM; -a'Cg S. 
— 17 figoricov DS; -zi6t(Qv M. — 19 itgoyccxi^oi DMP. — 
20 i%sr\rf)g M; -rag S. — 21 rjusr^Qovg OD^MS, cr. X 2 . 118 vn (58) 

alia fttr] {tsydl?] xa\ kccqts'C Qsla xeda66avg 

xaC 6cp8(ov YjvoQsrjv Saitedm nelaGeiag, a^ivvtcyQ^ 

25 a^i7claKL7jv 6x6\iaxog GcpersQov %silscov & a\ia uvd'ov' 13 
6q)cott8Qaig pzydhrfiiv v7CSQfia6tri<5LV al<psv, 
ccyQccdscog aX<p8v v7tSQ§ccalr]6iv 8f}6iv, 
G)v rslog si, aQr\g xa\ tyevdeog ayyslloixo' 
TCSiQag %(QO{ievoL<5i [ioIol xal t£Q{ia (Mow u 

30 i6t(o6aV) ftebg ovvex 'Iaxaftov fiatiilevsi 

itavxodaitalg avxv%iv dvaxxoQirjv %&ovbg 1(5%g)v. 
&Qatg s67C6QCr}6tv £7tL6XQS^ovatv aitatixoi 15 

xal xvtil iteivaleoig i'xeloi tc61lv d^KpiSTtoisv. 
olSe K£$a6d'7]6ovtai evrjea 86qtcov eI£g frai, 16 

35 r\v 8s {idxrjv xqv^cqGl xoQS66a\isvoi xaxd &v[i6v. 

avxbg dyaxlfjev Gev, ava^ tifrsvog v[ivo7tolev6(D, n 
rjcbd'sv d' ilea) xs%aQ7]60[iaL, ayftuTs, <5sio, 
ovvsxd [iev ftsog s66l xal sxdixog edftlbg exv%d"rjg 
xal {lev scpvg xaxoxrjxog sv rjiiaxt itvyyog ixoZ[iog. 

40 0Q%ayi£, cpoQiiit,co 6s, sicsl av [isv stcIsv aQCjyog' is 
vcoixsgog fiatiilsvg hlsv\\iL06vvv\ (isv eTvx&rj. 24 daitidwv 0. — 25 fivd'cov 0. — 26 acpco'Cr^QTjg (-r\g) L*Sl; 
-QOis (?) L 1 ; nccl Ccpco'CT8Qr]g 0. — aXasv SI; aXmsv OL; hf\6iv 
D; i- M. — 27 spurium add. OLS; om. SI. — uX&ev S; a- L; 
kXoUv 0. — 28 Sv SI] ov 0. — aQr\s L 1 ; agf]g L*; ccQstfjg PB. 
— kyyiXXoivxo PB, ac. D; -iXoixo DMS. — 29 itslgccg Lv; 
7csl- PB; %sl- 0; tzslqccq DMS. — SO $a6ilsv6si 0. — 81 H6%(o 
DL, pc. S; %c%cp M. — 32 sq. = 13 sq. — £x£gtri6t,v S. — 
33 itsivaXhig S ac. — IxsXol om. it., ss. P. — 34 olds S; o?ds 
ODP; ol dh X 2 ; ol dh L x Sl. — dLccCHsdccG&rjaovTai, DM. — 
35 xqi£g)6i Sv. — xoQ86diisvoi S; xoqv6Coh- m*. — 36 6LyoLYlr\£v 
68V L; -sv 68v ODM; -8v 68lo PBv; kydvXr\8v 6sv S. — avcct; 
6&8 1 vog SI; aval- 0; e&svog PBv. — v^ivov noXsv6o) S. — 37 <T 
om. S. — £lcd(o DLS; -(06s M. — 38 ian S. — £6&X6g 0; 
ccvtbg SI. — 41 $u6iX8v M. vfr' (59) 119 

v&' (59) 

'ErtiygamLa tovto itgay{idtcov vithg %agdv 1 

vrthg to vo{Li6&hv rc5 @<x6i%£i 7t£7cgay^v(ov. 
v.a\ ydg nagbXftfov tovg UaXaictlvr\g ogovg 2 

xca tdXX 3 icps^fjs ta>v Uvgoov tec %cogia 

5 ti\v Msao7totay,iav rtvgnoXsi %atk xgdrog. 
tbv ZoofiaXov dh tbv Zvgov KcctccC7tu6ag 
iitita^s Ttog&sZv ta> 6tgatr\yco 6vvt6\L<ag 
av&ig iLStccGtgecp&tvti, t&v 7*ont&v Xt&v 
'Ia)6cccpog ds gvv freco itdXiv cevtcov 

10 sv&vg 7tcctd668L tr]v qpdgayya tcbv dXobv 
dvSg&v cpovsvoag %iXiddag dvaydena. 
wg d* sldsv aXXoLco6iv aya&cov ngayiidtcov 
davidog, ivscpogsito ftsiov Ttvevpatog, 
v{ivsi dh n£vtr\Y.oatbv d^cp' ivdtco piXog. 

HiLsag, co fiadileV) kcc&sXcov s%cq<jcco Ttavrr}, 3 

%a6d[iEvog <T slerjGccg d^iaL^idxetov fierce ^y\viv. T 59 versus ordinatos ut supra praebet S solus; hoc modo 
1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. 6. 13. 7. 14 disponunt OLDM 
(quorum in archetypo duas columnas iuxta collocatas exstitisse 
ex ipsa confusione patet); hunc ordinem 1 — 6. 8 — 13. 7. 14 
restituerunt PR; multo peiorem 1. 8. 2—5. 9 — 11. 6. 12. 13. 
7. 14 abegm. — 1 ngay^idtcov SI; %ag[idt(ov it., ygaiifidtcov im. 
S. — %agdv OSl; -&g Rv. — 2 f}<x6iXf] S. — TCSTtgay^svcav SI; 
-vov 0; itgccy{idtcov L. — 3 TtaXai6tivr\v ogovg L. — 4 tccXX' 
ODMS; tdXX' SI; taV 0; t dXV P. — itpi^fjg S; icp' i£fjg L. 
— 5 itvgiioX&v 0. — -agdtcog R. — 6 6a>fiaXov OSl; Zofi- v; 
cdfi- M. — 7 6tgatn]ym{v del. m. 2) 6vvto^og M. — 8 petd a. a, 
ac. M. — -6tge<pevti L. — tco Xontm Xam R. — Xa&v 0. — 
9 ld)6a(pog ODLMS (cum iv dXXoig P im.); loaaftog PRv. — 
itdXiv 6vv &£(5 avt&v 0. — ndXiv avt&v SI; avt&v itdXiv P; 
avtbg itdXiv Rv; an itdXiv avt&v s. poXav ? — 10 sv&vg OSl 
(cum yg' P im.); idm^i P; iday, Rv. — an l%dvr\<S£l — tr\v 
cpdgayycc (-ctyx.ee M, -lyya 8, -ayyav L) SI (cum yg' P im.); tfj 
(pdgccyyL PRv. — 11 dvoadeua PR; dvo- DLS; dvo ^xa M; daj- 
dsxa Ov. — 12 sldsv ODLMS; ol- SI. — aXXolaa ay. 0; -cacw 
t&v ay. DM. — 14 v^ivsi OSl; v^ivsl MPRv. — ay ODM. — 
hatov 0. — n&si L. — W 59, 1 itavty (-t\) OLP; -ta S; -tag 
SI, pc. R. — 2 x&cdyLsvov S. — {istd om. JDMS. 120 v&' (59) 

yaiav okrjv iS6v7]6ag acpSLdsirjGiv oqivcov 4 

6L&e of lr\6aio, zd tceq ^vvaa^ag akfeag. 
5 60161, ii&kccq, kaoitii GidriQea dcbxag idaad-ai, 5 

uvritiova Ttavtoirjg olvov TtoQeg 'd[i\iiv dvLrjg. 
<5f\tia TcdQeg S^i6s66l (Slyjv ro^ov dkaaad-ac. 6 

ocpQa rsovg ftsQaTtovrccg dcp agitata Lag dvdyxrjg^ 7 

de%LT£Qfj pa odea, xal aprjg aftixixkvfti (p&vrjg. 

10 alnav ava% dyicp 6cpsTSQ<p 6viMpgdd[iova {ivd-ov 8 

„t£Qil>d[i£vog Ulxyjiicc ftocog diada66o[iai rjdr} 
xal xoikqv dicc[ieTQrJ6(D itvxivcbv xkitiidav" 
fjtihsQog Takaadog, bficbg <f e^iog e6tt Mava<5<5v\g, 9 
EcpQS{Log ri[iEteQOio xaQqatog akxaQ azv%ftri, 

15 ccvtccq ivxkacrig fiaGtkavg i{i6g atixiv 'Iovdag, 

iXTKDQfjg da kafSrjg pav acpv Mcocccpog d[iv[i(QV 10 

axxaivaipi %&8ikov a^ibv ngoitaQ 'Idov{iafo]g' 
H0661V i)(p 9 fjiiaraQOLg dkkoxQia (pvka da{id<5ftr}. 
fj&akov avitvQyov xkvxbv aGxaog riyapovrja 11 

20 tja xal lftvvxf\Q 'IdovpaCrjg [iaxd dr]{iovg' 

3 cctLcpi,(ex sl ci.)dsiriGiv S; ccyLcpi(-l cr. M 2 )dlvriciv DM 1 . — 
4 %vfre oi 0. — ^vvs^ag hXv^ag 0. — B C0I61 OSl; colg R; 6slo 
v. — tidxag om. PR. — aidrJQScc] dwgecc add. PR. — 6 nogsv 
L\ cr. X 2 . — 7 ro^ov M. — &Xa6&ai 0. — 8—26 fere = 107, 
12 — 30. — 10 av^cpgdS^ova PRv; -povi ODLM; -pcavi S. — 
uv&a) 0. — 11 dsQipdiisvoi O 1 (d rubr., r cr. s ). — cUrincc 

PSl; -v[icc 0; -i\l(x P pc. — 13 yaXccddog L 2 Sl; -Xddog X 1 ; 
-XddSog P. — r<xXcc&$ &>#' rjiihegog 8b M. Hilberg 12: cf. ad 
107, 17. — oiiag tf ipog ian DMPS (-bg Uxi X); o^&g d' 
rjlihsgog 0; ft' rj^tsgog de Rv (-gog re m*). — 14 icpgi^tog 0; 
%itgs- S; Syg' (0- cr. M 2 ) ipbs M 1 . — 15 ccitag oy 9 P; avrdg y 9 
Rv. — ivxXsirig L; sv- SI; £vy.Xur\g bm. — 16 icp' v S. — juoa- 
(pog 0; -dq>og 5; -dfiog X; yLmafiog Q: cf. 82,12. 107, 20. — 
— 19 stinvgyov 0. — 20 Id'vvrfjga SI; l&vvriTga S. — Idov^ciirig 
l&vvTfjgag sic 0. r (60) 121 

fj q ovx avtog, ccva^ r\yr\68ai, 6 tcqIv idticcg; 12 

ovdh xoqv66o{18vol6lv &k8v68ca a^cv docoyog; 
T8iQO{i8voig ivtixovQog, ava|, dvacpccvdti cpavetrjg, 13 
&[i[it, da iicciltidiov {laooncov cpdog hyyvaMtpig. 
25 iv %QccTSQ(p Pa6iXf}i pLrjv tske^co^isv irot^v^ 14 

dv6^iEV8(DV d' exTCccykov vitaofiaCiriv cc&sql^oi. 

r (60) 

*Et-ri%ocxbv tygaipsv dva% 4aviSog asL6^icc. 1 

*Iics6Lr}g hndxovtiov i{irig, TtavvTtBQtats itoiiirjv, 2 

xccC pot stc 9 ev%G)Xfi rrjXstixoTtov 0{i{icc xavv66aig. 
dsvo^ievog (iodadxov, aval;, Ttaodtwv a%o yccCrjg' s 

cc%vv{isvr}g [i avdeiQccg &[ir}g xoadirjg £jvl 7t8XQi]v, 
5 fjyrjxriQ ipbg saxeg, iital 6v uev ilrtlg eTV%&rjg, 4 

nvoyog i^ibg fierce drjocv 87t8Q%o{i8VG)v dXstrJQcov. 
6f}6i, {idxccQ) xaXvfir]6i dtr]V8X8(Dg 7taoauLi\Lv&, & 

xul 680 %8<5%8<5iov TCrsovycjv 6x£7tag d\L^i%vxdt ) oi , 

OVV8XCC VG)LT8QC3V, [idxCCQ , 8X%V8g 8V%COXd(QV. 6 

10 xXf\oov dyaxXrjsvta taoig §tid)8<56iv adeoxecg* 

7][iccq 8% %\\LaQ avaxTL vt6ooig fiioroio xsXav&ovg, 7 21 t\q' M ; t\q S-, ccq' (a rubr.) 0. — ov% DMS. — rjyrjcscci 
Bitter 22; -caio SI. — 6 om. ODLMS, ac. B. — idaag OMWB; 
ia66ag M 2 Sl; ia66r\g (ss. ccg) S; £Xa6Cccg Ritter 22. — 22 £Xev6]scii 
ir. X 2 ; -6CL10 D, cum L'ccog M} im. {-aio M 1 it.); -aca S. — 
23 ii(rabr.)£iQOti£voig 0. — avctcpavdbv DS; -xov M 1 (a ss. Jf 2 ). 
— 24 psQOTtov M\ cr. M 2 . — iyyvali&ig BL X S (£ca ss. X 2 ); 
-£,oig OSl. — 25 kuqtsqg) X 1 , cr. X 2 . — xbUgo^lbv 0. — hoLpriv 
SI (cum yp' ss. P); b^oir\v OF. — 26 cc&eQifai PSl, ac. # (79' 
qLool ss. P); -got i>, pc. 5. 

T 60 avEi6ncc M. — W 60, 2 Tr\U6Y.o7tov BLM (ex -cav cr. 
$); xr\Xo6%Q- 0; rrjfo'tfxo- ii. — xavvGGaig SI; -vacctg OPB; 
-vcsig DM 1 (i6cog' xavv66oig M} im.); -v66'Cg S. — 3 ano m; 
and SI. — 4 Scvasigs 0. — nh§r\v SI, pc. X; -rig PB; -&v X 
ac. — 5 hv%d"r\v a. — 7 7taga^liiv(ov 0. — 8 6slo P. — &\l- 
(pL7Cvadtoi OL; -£oiv S; -£oig SI. — 10 &yuvX£ovxa xsr\g (ss. ol) 5. 122 6«' (61) 

ex ysvsTjg ysvsYjv ds fteov itikag £{iit£dov svqol. $ 

xCg xov cdrj&eLrjv sks6v & apa {iccGxevGeis; 
%dvxox i{ibv (5cc6Llf}cc cpCkr] (p6Q[iLyyi /fo^'tfco, 9 

15 eitidxev ev%coX<xg rfoco, [idxccQ, y][iccq etc fjiiccQ. 

§a (61) 

'Idiftovyiov kg>ilov vnhg Auvldog kygcaps 1 

roVcT h%r\y.06rbv psXtcov ncci rtgcorov asicccg. 

'H q ov% rjiietSQOv ded[Lrj<56Xcu rjtOQ avaxxi; 2 

xal yap cpeyyog e^ibv TtiXsxav fia<5iXi\og ccQCjyj]^ 
ovvsxd [isv ftebg avxog, £{ifjg 6*' vitSQiGxaxai dXx'fjg, 3 
alxctQ iiidV) xb xal ov xi %ox iXitoybai eivai dXeixrjg. 
5 p£%Qi> tsv dvdol {ia%e6&£ djicbg x evaQl^exe Ttdvxeg 4 
xol%(p xsxfotievG) I'xsXot, cpQccy[i(p xs TteGovxi,; 
edQa^iov sv Sl^rri^ Gxsifjavxo de p dxXea xsv^ccl, 5 

tv%6\L£voi yk(b<56ri<5iv aodg (jxbqvoiGl 7cdxa66ov. 
&v[ie Jteitov, $a6iXi[\i frew dediirjGo jcexocd'cog^ 5 

10 ovvsxev eXitcnQrig [isv ecpv cpv<5Ct,oov sopa' 

avxbg yao fteog etixuv epbg tfcoT^'o xs xixvxxai, 7 

12 TiiXag ex nccidag cr. S. — 13 rig xoi Z 2 ; rig oi SI (v. 
Rzach 3 371); rig 7) L\ — Usov (-ov) ft' SI] -og »' (ac. P?); 
£X&6v&' DMS. — iiarsvGBLSv M\ \iacr- M 2 . — 15 iitfi^ccg DS. 

T 61 om. 0. — 1 vitsg V; vitsg DS. — 2 asi6\ia D ac. — 
W 61, 1 ?V M; ag (a rubr.) 0. — 2 nsXsrcci L\ pi- X 1 ; pov- 
0; rsXid'Si PBv] om. DMS. — fiaadeag 0. — ccgcoyfj S. — 
3 ps M. — 4 ov ri Pbc] ov n OLm; ov ri Ba; ov DMS. — 
5 fia/sff'frca DMS. — itdvrsg LPB; -rcc SI. — 6 IxsXol (l- OL) 
SI; om. DMS] i'ltsXog m*. — 1. xccl cpoccyiKp DMPBS. — rs 
om. DM*PB, add. M}. — &6\l£v<q (ss. nscovri) P. — 7 Siipj] 
Bv, -si OL 2 P; di%r\ DL X MS. — 6%iipccvro ps dv6%X£cc P. — 
yf ayCXia. v (s& L); \l ScyccXia (y pc.) 0; [l ccvccxXecc B; ps 
ccxXea DM] (is ocaXscc S. — 8 ccgccg OL] &ga66ov DMS] agalg 
SI. — Horn. JV282 iv ds rs ol ngccdiri [isydXcc 6rigvoiGi Ttccr&Gdsi 
nfiQccg diofiivco. — 6rigvoiGi 7tdrcc66ov DLM 2 (-cc6ov M 1 ) #, cum 
yg' P im.; -6iv litaiov OPBv (agcc6ov ss. P, v. supra). — 9 %£- 
nov OSl] %£gov Bv. — ftsov M. — 10 o^vsy! 0. — 11 ydg l<suv 
ftsbg 0\ cr. O 3 . — rs om. 0% add. O 3 . IP' (62) 123 

ccXxccq e^iov xig xev {is (pilrjg eldtisie xid-yjvrjg; 
xvdog £[ibv xal (piyyog vrf svvsgCtiGlv avccxxog* s 

eXidg i^irj ^aGcXrja pavei xal xdgxog dQ<ayr\g* 

15 TtavtodaTtri dtfii&v xli<5iy\, d , aQ67]6ar y avaxxi, 9 

Gcp&CtEQOv d' avctcpavda frew %8Qi%£v6axs ftvpov, 
ovvexd xot, STtixovQog del ftebg a^iv exv%%"r\. 
eybitd ye {lijv [ieqotc&v aHr\ <5v\jLita<5a yeve&Xrj , 10 

(pvtlrj x^evSaXerj [isqotccdv dSlxoitii xaXdvxoig^ 

20 ex (pQSvbg aQfirifrev xeveavjeeg elg ev lovxsg. 

[irjde itox ctyLy ddixoiGu voov [ie[ieXrj{ievov l6%blv n 
{irjde pex' dXXoxQioig dyecfrotg %'i^sv ccQitaya &v[i6v, 
[irjde qoov TtXovxoio itoXvxxedvoio Ttofrelxe. 
eiitev cc7tcc% fiaGikevg, dvo d ? exXvov ovccGl rota, 12 

25 cog freov enXexo xdgxog 6[icbg x eXerjxvg dvaxxog' 13 
tcccGl <5v {ii<5d'6v, ava%) bitaGoig dvxd%iov egycov. 

& (62) 
dccvidov nlvtbg vfivog 3 Iovdccir\g iv igrj^a 1 

^r\y,oaxbg d^iov xcel devxegog ovxog ixvi%"r\. 

Nvxxcc [lex 9 a{iq)iXvxrjv 6e\ [iccxccq, [idxccQ, d\i(pi%o- 

Q8V6CO' 2 

12 %iv (xsv) SI, cum i6(og Jf 2 im.; (lev M l . — ildasi, 0. — 
13 vit 3 SI; in 3 m*. — 15 Tcavxodocjta DMS. — vXi6r\i ftag6r\d 3 
ccx 3 S. — d , ag6rjaat 9 om. in lac. D. — avcatxi, OSl; -xcc DMS: 
cf. 77, 75. — 16 uvayavdbv DMS. — &e(p om. 0. — 17 om. 
DMS. — ovvsxd xot SI; H^na ys ilt\v OL (ex 18). — 18 om. 0. 

— alir\ usque ad [Lsgon&v 19 om. S. — 6v^navxa DM. — 19 vxlr\ 
0. — ccdUoigo'C D; -%r\6i L\ cr. X 2 . — xaXav 0. — 20 ksv'Cccv- 
%hg 0; v,sviav%iog S. — 21 &ybcpadL%ri6iv S. — 22 pr} 6h psx 3 
OSl; ftr/ Si x 3 lit P, im. B; pride t' in v. — aXXoxglrig S. — 
i6%siv hg%dy\Luxa. ftvybdv JR, cr. im. — ccyccd'olg OSl; -d'obv v. 

— &ifisv SI; i6%eiv 0. — 23 itlovxoio OSl, pc. B; -xoici B ac, 
V. — 24 ana!- L*PBv; &vul L x Sl. — 25 &g ys P. — &sbv M. 

— xgdxog P. — op&g x* scripsi (coll. 5); thg 0; <hg d' DLMPS; 
16' cog Bv. — 26 oTtdcoig OSl (6- S); -6sig PBv; -ajjg gm. 

T62,l lovdcci7]g OL; -aiovg DMPS; -cciagBv.— ^62,l^a- 124 g/T (62) 

xccl tyv%r\ tf' S7tod"r]6sv i^irj xccl Gccq% bxi [i&XXov 
XQYiielav xal dvvSoov ava )(pova TtoXXbv SQij^irjv' 
<5oi, {idxccQ, eiv ay Ceo \idXa ftdotivvog ads (padv^r\v 3 
5 i<5%ttv6(x)v dvva^iCv xs xstjv xal xvdog IdsGfrai. 
xodGGov e%sig sXsrjxvv, dva%, $16x010 xeXevfrcov 1 

%sCXe6iV fl[l£TSQ0l6l XSOV xXsog V[lV07toXsv6CQ. 

<bde 6s xvSaivoiyn SiatiTtsoeg, sl6oxsv sqtmq, 5 

60I d' BTtid-aQ^eig TCaXdpag eig vtyog deioco. 

10 old re TtiaXsr\g %X i Y\6^r\6oyiai rjxoo dXoLtpijg^ & 

%siXsa d' svyooovvrjg s^isd'sv 6xo\ia itdvxoxs psXtysi. 
el 6sd , sv sv Xs%ss66iv i[iolg [is^ivrj^isvog r]a, 7 

60I61 [idX* h\ rjovg [i£Xsdrj{ia6i &v[ibv s(5o6xov, 
ovvsxsv a[i{iLv avcfe eitixdoood'og i&cpccdv&rjg' $ 

15 xal 6so yrj&ijGaitii itsol Ttxsovycov aXsmofj. 

lyysl 6g) 6vvo7ir}dbv spbv cpCXov ^xoq sosfad-rj, 9 

xaC a so de^ixsotf [isv vicsQ^isvetog itoo[id%r]6sv 
ol 8 s [idxrjv [idtixsvov £[ibv Sid &v{ibv bXs66ai, to 
vsqxsqIcqv vTtsvsQ&sv IxoCaro QiyLcpa fieosd'QCQV 

20 %£iQ(bv aQTtaXecDv tycpsog [isXjtrj&Qcc xsxvx&aVj 11 

dstvbv dXG)7trjx£66iv s'X&q xal da6[ibg s6ovxai. 

xap, tidxao LPBv; pdnccQ OB MS. — 2 xal om. M. — as ito- 
&7}6sv OS. — post 2 add. xal (expunct. L 2 ) ipvxi} dityal£r\ no- 
ftia (-&& 0)' 6ao!-l d* hi \loXIov 0, im. I?. — 3 noXXrjv BMS. 

— iQrJiijri pc. M. — 4 \iaXa om. 0. — 5 TJdsc&at, S. — 6 xosia- 
6ov i 2 m*; XQ8l66ov SI (net- M). — 8 f}dh as (rj et " rubr.) 0. 

— xvdaivv[Li PB; -vo^'C ex -vopoi cr. S. — 9 inl ftaoGrjEig (77 
pc.) 0; iitv&aQa^si ex -6vr\ cr. 8. — 12 i^ifjg S ac. ; i^iuo P. — 
13 psUdrwLara BMS. — Zpocxsv S; -us BM. — 15 itr. 4v cdecogy 
LS: cf. Lobeck 5 406. — 16 6vvo-Jtridbv LM; h,vvo- SI; ^vvb- S. 

— (pllov om. 0. — iQsi&ri 0; -sic&ai LMS. — 17 vnsQiisvios 
M. — 7tQ0\Ld%r\6£ 0; -iosv BLMS. — 18 ol SI; an ol ? — ftarrjv 
om. 0\ add. s im. — 19 vnegfrsv (i 1 ?)^; -&s BM. — 20 l-Lyog 
0; -(pgog M. — rsTv%&a) OPB; -&sv S ac. — 21 duv&v BS, 
ac. MB. — cd(Q7irjxsa6i 0; -xstfwZac; aX(07trjxe6iv BS; cdorjx- 
M ac. if (63) 125 

ccvxccq dva% &€& cc^icpl cpCXrjv cpQevcc yri&rjGsie, 12 

nag de of d[ivv{ievog xXeog ayfrixov alvexbg e<5xcu' 
%av ydQ aitexXei<5$x\ Xafigov 6x6[icc Xqo^i]xyiqg)v. 

«y' (63) 

Aavidov Xiyvgbg iisyaXotid'svsog fia6iXf\og l 

kh,r\K06xb<$ 6[lov TQiTcctog #' office K(by,os ixvi%i\. 

f Ixe6Crjg eitdxov6ov^ &a|, oxe 6elo Xlxol^iyjv' 2 

&v{ibv ipbv Xvtieiag 'bit' uvxi$ix\g ^ieXe8(bvr]g. 
exQvijjdg [i ditdvevfte xaxcbv dyeX^dbv lovxcov 3 

itlrjd'vog) 0161 ^lefjbrjXe v6<p dfteyiitixia egya, 
5 <h yX(b66ag ftrjysGxov Sag %iq>ee66iv biLOiag, 4 

egyu de QiyrjXip TCQoetiav Ttavo^ioUa to£gj, 
&g xev biGxevG&Giv ccvaCxiov ccvsqcc Xdd'Qji^ 5 

ovde \jliv i^ccTtLvrjg xgccdlrj Ssi<5ov(5i fiaXovxeg. 
6[ntedov i(5xrj()i%av dvaidia 8v]ve6i ftv^ov, 6 

10 dCxxvov edxe'ipavxo doXo(pQO(5vvri<5i xaXvtycu. 

elitov* „xlg xsv Idoi Gxoxiov Ocpswv b\L\Jba<5w egyov; 
ftviMp dvi%veve6xov dXiXQ06vvx\v dXeyeivtfv, 
01 d' bXiyr\iteXee6xov catsiQixa [iccGxevovxeg. 
vEi6d , ev i'dfiovcc [ii)xiv e%G)v TtQotieXevOexcu dvr\Q, 

15 og q 'btyifiQeiLBxao fiii]v $u6iXx\og delqoi. 
fade fioXdg TtQOsrjxccv, oGov xai vi\%iog viog, M 23 %Ua M\ cr. M*. 

T 63, 1 Xiyvgbv 0, ac. D. — 2 hv%&r\g DM. — W 63, 1 
otccv 0. — 2 frviibg M. — ipbv om. DMS. — Xvesv 0. — vit 
L x Sl; cat _L 2 . — tisXsddovrig O&l; -obvog PBv. — 3 ngvipag 0. 
— lovrcc S ac. — 4 vocov DLMS. — 5 tag PB; ccg 0. — 
6 Qtyr\la DM. — y,cco^oua M ac. — 8 Xafiovzsg S. — 9 llv&ov 
X 2 .ft; ftviibv L 1 . — 12 ftviico &' SI. — 13 dXtyoisXhcnov (?) L l 
(it S3. Z 2 ); 6XntsX- S. — 14 siofrsv (itBioftev rubr. cr.) 0. — 
15 (he q' (a rubr.) 0. — vipt^gsfihccjo add. X 2 ; -tag M. — 16 de 
(rids rubr. cr.) 0. — $oXkg OL; flovXccg DMS] ftiXr] PBv. — 
vr]itiov S; -01 P. — vl6v OX 1 ^, cr. X 2 ; -ol P. 126 £<?' (64) 

rjTZsdavalg y\&6<5rfiiv vjtBQ^ia iiv&t^ovxeg. 9 

itdvxeg ay! wQCv&rjtiaV) 0601 ticpsag sIgoquuGkov 
rig yL£Q6x(x)v ovx sldsv, Idfov d' ovx bxqb6s &vti(p; 10 
20 Teal 7tolv%vSYiBvra ftsov dicatEtpQccdsv egya 
rs%vag afrccvdxrjg uteckd^rjg TCQaizldeGGt, doxevav. 
TSQTteGd'a) (3a6iXr}og etc* ik^tcjQfj6L dlucuog' 11 

i&vvdoig d 9 cc{ia it&Giv ae%sxai alvog aTteiQcov. 

§<T (64) 

MsXns 1101, 'IsgsxifjXe, Hal, *IsqsiiLcc, por}6ov, 1 

it(bg tors dovXiov rjiiccg iTtriXvftov ol [istcc ycclctv, 
cog tcoxb vr\bv avccntog aitoitgoXntovtsg §pri6av 
litlifxxTS %i\Lr\s6Guv oSvqo^svoi fia6iXi)og, 
5 Xabg SviiXsLrjg, Gcpsriocav %dqw aiinXaniacov. 
k£,r\y.06Tbg opting nal xstgatog vtivog ivv%ft"r\. 

2Joi, [idxccQ, ev 2Ji(bvi ^israjtQSTtsi atfjtsxog vpvog, 2 
ev d' r IsQ0v6akfj cpoQeovg TCaXivdyQStov ev%x\v. 
itav Pqotsov Xitstai as ysvog, cv dh kskXv&i, Ttoi\ir\v' 3 

xkv&i hixrjg, <5e dh Ttatia kixd&xai dvdQoyer] 6d()%. 
5 rjvoQsrig Xa% , 6y,s6& ? iicecDV uCovxsg d&etiticov, 4 

vat, dh ftvtibv e%oig sAsrJiiova dv<3cpQ0(jvvrj6LV. 

17 p,vftl£ovtsg 0. — 20 7toXvv.Xv8risvta 0; -%v\8r\svxa L; 
-x.vds'avxa DS; -xvdsvxa M. — diarts'cpQccdov L. — 21 xi%vt\g 
OPR. — aftavdxrjg L; -xoig S ac. — itaXdprig L. — itgctTtrjdeei S. 

T 64,1 pot ODLMS; p SI. — Isfyniijie OSl (Is- D); -f\X S; 
i£eiufj%e LM recte? — Legs iila 0; Isiiia D. — 2 iitr\Xv^ov 0L 2 ; 
vrt- £*&. — 3 avaxza MPR. — aitOTtgoXntovxsg ODMm; dito 
itg- LPR; ajtb itg- Sv. — 4 post 5 posuit ac. — $a6iXsiav P. — 
5 Xabg ODfrMS; -bg y £*; -6g x' SI. — sv%Xsir\g bcgm; -sir\g SI; 
-sisig DM; -rjsig 0. — 6 xsxagxog M; S 0? L. — £xv%ftr\v DS. 
— W 64, 2 ds gm. — lsQ0V6aXrni L; vegovaccXfj S. — cpogioig 
OSl; -Sig PRv. — 3 notam :• praescripsit L 2 ; versus prope 
sequentem ferri nequit. — flgozsiov 0. — Xirrsral ODMS; Xixui 
P ac. — 6 vco'C (vol M 1 ; lacog- vco'C M 2 im.) dh SI; xobvds (r rubr.) 
0. — %%oi\q add. i 2 . g*' (64) 127 

bhfiiog, bg itaga 6ol Ttoolsksy^ievog olxia vaisu, 5. 

60161 acco* avXsloig xfo6irjv Tcrfeoivxo [Leld&QOLg. 
6s£o dopcQV dyaftol6i cplkov 7tXrj6oCti8&a ftviiov 

10 a%oav%6g 6 so vrjdg, 8% 8v8ixlri6iv dyrjtdg. 6 

dXxrr\Q Kai faGiXeV) %vvf}g iitixixXv&u cpcovfjg^ 
yair\g eliclg oXcov tteoarcov xal vo6cpt d , aXa66r i g J 
rjvoQerj 6xi68vxct, {idxtxQ, 6e% , bv ovqscc X8V%COV^ T 

dTtQorCoTtrov £cb[icc X8r\v it ) G)6ii8vog dXxr\v, 

15 bg [leysfrog xXov8S6x8g d[i8XQrjxoLO % , aXd66r\g' 8 

tig (poQssiv 6cp6T8Qoio $lr\v 6&ivoi oid^iaxog oqjjl^v; 
<pvXa fiaox&v xXovioivxo, cpioovvxo Se del^axa dv^a 9 
tcsiqccxcc vcasxdovxsg, ortag 6(pi6i Ttrfeao xix^coQ^ 
tjovg avxoXCrjv xal e67tSQCrjv apcc xbq^lv. 

20 6x8il>d[i£vog VLcpdds66iv, aval*, £{isd , v66ag iJcoovQav^ 10 
%"Y\xao d' dq)V£iijv uya&cbv hyxvybova xaoitcbv' 
d&avdxov utoxa^ibg itvxivolg fiefiQL&£ Qee&QOig' 
xal 6(pi6iv &g xs ftsbg fio{b6Lv TCoosrjxag ixotuyv. 
xaoitoxoxovg evcpQYivov, ava%, 6ed , sv avXaxag atrjg^ it 

25 £v^(dov ds ol ovdag dyoi itoXveidia xaoTCov, 
aiftsoiaig ^£xdds66L yavv668xai dvxiXXov6a. 

7 vaisL SI; vioi m*. — 8 itrj£oivro ODLM i S; -ovvto M 1 ; 
-oiro SI. — 9 60T0 LS. — Sopor L; -ov PR. — TcXriaolpsd-cc 
LM*; -66tis&cc OM^Sl; -c&iie&cc bcgm. — 12 oXcov L 2 Sl; -cog 0; 
-t]s DL 1 MS. — 13 xsv%ov S ac. — 14 bitgoxioiixov (6 rubr.) 0. 

— aXnr\v Z&ilcc x. §£. cctcq. Hilberg 111. — 15 psyi^oio 0. — 

%livi£6%sg OP. — 16 <pOQBr\v D ac. ; -teiv S. — filr\v SI; Xlr\v 
m*. — 6&£vm bgm. — oipaxog D; oppa- M. — bg^ri (-fj ac.) 
0; OQyr\v M. — 18 vcasxdcc6yiov L ac. — 19 dvccxoXin]v D(L 1 )M 1 S. 

— an xs %a\ ? — xiotyiv OSl; -ipng PR v. — 20 cnsipdiisvoL 
JDMS. — iii&vcccg SI; -6sv OP. — 21 ftr\y.axo P. — y.ocqtvov 
DMS. — 22 itoxapov og L\ cr. L 2 . — 7tv%volg DLS; -vbg M. 

— ptpgv&s 0; -Pqv%£ P; -pQCc X £ R. - 23 6<piv OP; 6cpi DLMS. 

— kxoi{L7\v om. JDS. — 25 aysi OL. — 26 ald'sgirjg (-rjg) SI; 
-soioig X 2 ; -igiog DL X MS. — yavvvcsxcu DMS; yccvv- OL. — 
ivxiXX. L 1 ac. 128 £*' (65) 

tfjfe, ava, iiuXi%Cr\s h'xsog Orecpog alvri<58iag, 
kccl 6so TZialerjg Sdrtsdov itXriGftrfiBxai Sjorjg' 
ovQsa ftriQOKOiLoio ysvoLccro ttlov ioriiiov, 
30 ayL(pifiakoivto ds %ccq[icc [isxtjoooi vtyd&L fiovvoC* 
olcbv slooTtoxav foftoid'oxsg eltil toxfjsg^ 
zal Kolkcu tpOQEoiev aXig ^cjccqxscc 6lxov 
8vq)OQtr]v ^a6ikY\og dvv\jLvr\68iav ccTtavxsg. 

&' (65) 

El' tig ccvsygo^vcov vskvcqv ayiiipaLto piwvriv, 
Klfj6ig itcag ^ccOLlfjog icpr^io6vvrjai,v 67tr\dsi, 
ov pala fraviidga)' rods yccg reXog oldsv aoidrj, 
k^r\y.06tbv b^iov itiXsxai %u\ Ttiyntzov asi6[icc. 

Ilccticc %&g)V) (5a6i,XfjL &£<p dlccld^ccxe \LoX7tr\v, 
ovvo^ia d' evxelddw tuft'dor} q)OQ^sxe ftzlov, 
evtprftioig ftsoxeoitsg dsltiaxe nvdog &% eoyovg' 
elitaxe, „tf£to", #£g5, ^xsled'St [idlcc ftetixeXa eoycc* 
5 dv<D[i8V88g ipsvticcivxo xsr\v 7t8QLca6iov dXxrjv." 
[isXtyccxe poi, %&G)v 7tcc6a, d'sbv ds %8 yovvdfed&e' 
ijdea [isXtiovxcdv, RaGiltv, xsbv ovvo\ia itdvxeg. 
devxe, epilog [isydloto frsov xXvxd Xev66exe soya' 27 6z£<pctvog M. — 28 ir. 0. — %lr\ftr\<i£%u.i L\ cr. X 2 . — 
29 &r}Qon6tiCo S: cf. Lobeck 6 239. — itioveg ODMS. — 30 pe- 
trjogoi Ocm. — 31 stev r. m*. — 32 cpigoisv 0. — 33 svepgorjv 
M ac; £vcpogir\g S. 

T 65, 2 svcpriiio6vvri6iv 07tr\dsl DM; -6vvr\ ' 6'Co7tri del S. — 
$ ftaviLatco O&l; -^cc6sl Pv, pc. R. — ccoidrj &; Scsl — 4 !£»]- 
%0Gxbv (d* add. 0) bpov nilsxai nccl iti\m%ov asiopcc OL; ni^icxov 
{itiitrov D) ap (&{lcc M) ^7iK06tbv (i- DM, -t&v DS) &- SI; 
iti\LTtzov b\hov rod' $cpv {-r\ b) ycocl kh,r\v.06tbv a- PR v. — W 65, 
8 asiasts PR. — 5 dvciLSvtriv L\ cr. i 2 . — ipccv6cavro m*. — 
« di ts X; ts DS; ys M; om. OM; ids PRv: v. Ritter 29. 
Rzach 8 391. — yovvd£s pc. {-vda^eg ac ?) S\ yovvage D. — 
7 r\8icc M 1 (i6G>g* i]$ia M* im.). — 8 Xsv66bxb begm; Isvasre 
SI, pc. D; -toci LS, ac. D. Is' (65) 129 

aGyaxog iv (HovlfjtiLv vTtsQ usQOTtrjCda cpvxlrjv. 
10 xexlopavog xovxov xQacpaQrjv iiaxanrfeaxo yalav 6 

xal itoTcc[iovg xaldSovxag a&rixaxo %o<56i xakav&ovg' 
xaltf apcc yrjd"rj6ai^iav sit aftavaxop fiatjilfj^ 

XCCQX8C VG)Xs[lS(Dg 6Cp8X8Q(p {IsdeOVTL XCCL Cckxfj. 7 

<pvla figoxcbv paGilfjog hito%xavov6iv OTCaitat* 

15 p) {Lsya [ioi cpQQveoLSv, otioig TtoXvTCiXQog agarf. 

avcprnioig \1aXaa661 &abv xaXa§r\<5axa, dfj^iot^ s 

ovccGl d£%vv{ievoL acpexsQrjv (xqltjxoov avdtfv, 
og x e[ibv tjxoq e&rjxav, oncog £(do16l \Laxair\v^ 9 

lyyog 8{i<bv av %a6i itod&v ccd6vr i xov aoaCdcov. 

20 rjfiaccg icpQcc6&rjg, fiatiilav, Jtokv(pQad[iovL flovXfj 10 

av Siayiv&tix&v, a Ttao agyvoov av tcvqI yakxavg. 
av da Uvea dokoavxi xal ovx i&aXovxccg aovxoig' 11 
fj{i8X8QCQv xa&vTtao&av a&iqxao xrjdaa vcbx&v, 
rj^iavaoaLg xacpcdfjdLV a%a6xr\oi%ao cpcbxag. 12 

25 vd&Q xa\ cployaoolo itvQog dia^r^iav aQarjv, 
slg 8' ccvd7tav[ia varjg iifyyayag fftiaag coorjg. 
dcb[ia xabv % , vaa<36iv ixoiyuad'a xaocpoti8voi6iv 13 

av%(oXag itooxaoaig pav vito6%a6iaig cctcoxIog)^ 
ag, xal xaiQOfiavdg nag, acprjv to nooGd'a xaXa6<5ai' u 

30 frvfiaxa {ivaloavxa tcvqI yXayftavxa xo\ii<5<5cd 15 10 ytsxXousvog L l Sl; %v%X- OL 2 PB. — 11 ifrfaao MB. — 
itoal DL 1 M 1 S, cr. X 2 ; novel M}\ itad 0. — 12 'xsl6' DL; asig 
M; 'xsl S. — 13 vcaiisMag Ba. — ileM&vzl (L^S. — &Xv.r\ S. 

— 14 damned SI, pc. X; -rtfy DMS, ac. X. — 15 poi om. 0. — 
%olv7CiY.qog\ v. Lobeck 8 1, 569. — 18 ^zdr\v v*Sl; -sir} OPBv. 

— 19 i^ibv DLMPS. — 21 diccyiyvwGTtav M* (-yiv- M 1 ); <5W- 
yivm- 0. — 22 ov naftslovtag S. — igvnoig OSl; ~KSg S; ggvnsg 
V. — 28 KCCTEvsg&sv DMS. — 24 TjliSTsgrjg (-r}g) SI. — 26 4g SI; 
a>g (co rubr.) 0. — i^yecysg as a*. 0. — 27 naQcpo{i4vr]6iv X. — 
28 7CQOt^Qrjg (-7]ff) et v^o(J^f(>t^g (-r\g) SI. — per OPB. — 29 agSl; 
og (0 nibr.) 0. — to om. 0. — 30 itvql cpXsx&svrcc OL 2 P; tcvqI 
cpXsye&ovzcc S; itvoicpXsy- L x Sl: cf. Volkmann 75. — yio^il66ca(?) X 1 . 

Apolinarius ed. Ludwich. 9 130 W (66) 

siooitoxovg xoiovg re {ivoov % evcbdsa xutcvov, 
apq)l 8h \xaV\ %i[idQoi6i fioag xeoccsXxeccg oi'6(D. 
xexXvts iisv, GvtiTtavreg, 0601 dsiiiaivEX 7 uvaxxu, 16 
066* &yd& rmexbQG) tsxtTJvaro [lvqCcc &v[i(p. 

35 a&dvarov fiodutixov vnb yXd)66rjg avaeiQcov 17 

si 6* 18 ov ev 7tQaiti8e6<5iv s^ialg dd , £^iC6tiov vfiaiv, is 
vcoltsoov {Li] {iv&ov ava% fioocovtog dxov6ai. 
TovvExev fjiistSQiyv 7tavs7ti6xo7tog sxXvsv avSijv 19 

otiSs pev lx£6iv\g 6qD£tSQr}v etitQEi/jsv oitcorttfv. 

40 alverog, og q eXsov xal e^irjv ovx rjlatiev £v%r\v. 20 

Is' (66) 
EvnsXddov Ttiftdgrig f}cc6iXrjt,og vpvog ixv%^r\ 1 

k^rixoarbv 6(.lov %cti \iiXog s'ktov %%av. 

r H[ieag oixxsiosiag, &va%, iXerjiiovt fiovXfj) 2 

a\i\jLi 8 e 6rjv doiSrjXov vjieoXdiiipSLccg dTtcoTtrjv, 
ocpoa rsrjv xccrd yalav £%i(poaGo\i£6%a x£Xsv&ov, 3 
e&vetii d' dXXo8a%ol6iv dXstyxaxov Geo cpeyyog. 
5 Gov xXeog v[ivyjGovGi, [idxcco TtawTtsorare^ Xaol, 4 
Gov xliog d^KpiP6rjrov oXoig XaolGi ^teXeGd'co. 
(pvXa freti xe%aQOia&\ oxav XaolGi 8ixdt,oig, 5 

31 £LQOK07tOVS Z 1 , d. Z 2 . T£ Om. DM. [IVQOV Z. — 

xaxvcbv ac. — 32 nccl addidi. — xsgccMccg Z 1 , cr. Z 2 . — 
33 <sv\Litavxsg DMS\ Jvft- OSl. — 34 tsxtjjvcco 0. — ^ivgia M. 
— 36 L'Solsv 7CQ. M. — 7tQcc7tr}ds6iv S. — halg 0. — 37 ny {iv- 
&ov (pv- 0) SI; [irj [lev d'sbv DMS. — ^oaxovrog S ac; pocbov- 
D; podov- M. — ccnovcca DLMS, pc. 0; ccnov6cctg ac. — 

38 OVVSKSV 0. 39 %CTQ81p£V L 2 £l; HxQVtySV Z 1 . 40 CCIVSTOV 

S. — 06 9 9 0; ogog DMS. — iXaiov Z\ cr. Z 2 ; Us av M. 

T 66, 1 pa6df]tog OMS. — 2 k^oGzbg L. — ^66,1 oIktsL- 
Qiccg S. — 2 6vv X 1 , cr. L 2 . — 3 imcpQctcaonsd'a 0\ -cLCo^B^a 
DM^S, cr M 2 . — 4 serius add. P. — allodunfiGiv S ac. — 
7 habent DLS (xexagoiad'' S — oxav DL, or 9 av S, og iv L 
im. — optativnm tuentur 13,24. 52,15); %&vsd tot, Kexaooiat' 
ayal\6\L£va. (cf. Lch 1 53. Ritter 29. 31. Rzach 1 751) y.oXnyatv 
(tpttXiiol6Lv P), | ovvsxsv (siv- PP) si>&iitij]Oi y.Qwslg [isgoitrjida ar (67) 131 

e&vs6i d' Yjy7]6aio cpikriv peta yalav bdsveiv. 
6ov xXsog aivY\6ov6i, iidxcco Ttavvjisarats, Xuoi, 6 

10 6ov xXeog a[i(pip6rjtov okoig Xaol6i il8X£6&cq. 

xaaitbv ccvs(5M6rrj6sv ebv <pv6it ) oog alw i 

ruietSQog ftebg a\L\ii itoooi %uQi&6%axov alvov, 

alvov ava% tioqol cc^l, xqb6ol ds i itdoaxa yccCrjg. s 

§5' (67) 

duvidov nivvxov pslscav {JEporitievog vpvog l 

k^r\7i06tbv %%(QV £pd6{lCCTOV XE XOTtOV. 

'!Acp&Lrog av6trJTG), 6xeda6iv d' £%&qo16iv evfaei, 2 
dv6[ievseg d' cutdvsvd'ev efjg vtooyvyoiev OTtaxfjg' 
code paX enXshtOLSv a\Lr\%avog yjvts xaitvog' 3 

cog d' ors rrjxo^isvog (ploy bog) itvol xrjobg a/ifp^HJ, 
5 cog o6lc3v avtoloiax aitb fikscpdooLiv ccXslxat. 
avxaa evcpQccCvoLvro dhtrjg vitocprjroQsg avdgeg 4 

alsl &e67te6i(x)v xexccorjoteg avxCov o66av, 
ex d'v^iov yXvxeor\6i yeyrj&oteg evcpQ06vvr]6LV. 
v^iveire ^a6iXf\a xal ovvo^ia iie'Xtyate ftslov 5 <pvxXr\v substituunt SI. — 8 — 10 add. LPBSv; om. ODM. — 
T\yr\6aio PSl; -6so LS. — yg' h'd'vscc r 3 i&vvsiag iv %frovl Ttov- 
Xvpoxsigr] ss. P. — 9 aivf\6ov<si L, ss. P; h\ivr\Gov6i P it. ; aivf\- 

00V61V Cclvrj6CC6l Sic S. 13 &\1\LIV Xg£66El 0. — Xg&El DM; 

-6'C S. — $8 6s D; drj as M. 

T 67, 1 dccfiidog B. — Ttivvxbv M; -tog P; -xov xs B. — 
lisXtav OSl; -iov a; iisXog MB; vpvog P. — fieporHifoog OL 2 ; 
Pefiolri- L r Sl. — PsfioXruiivov fjxog P. — v^ivoig MB. — 2 fycav 
SI; Zyri B. — x6itov SI; d' cc[icc B. — *F 67, 1 acp&ixov D ac. 
— 6Ksdd68is L. — d' om. PP. — ivrjcsi SI; av- DM; 6v- S; 
ivrj60L gm; 80161 L. — 3 iXXsljtoisv 0; ZuUlnsisv M. — 5 a>g 
LMS. — ccjto OL. — pXscpaQOuv DMP; -qolv S; -qolCw L 2 Sl; 
-gaiv L\ — ccXbZts S ac. — 6 a-urc^ ivcpg. (iv ir. M 2 ) M; ccvjccq 
svcpg. OSl; aXXd xoi 8vcpg. Bv. — vno(prJTog' LS. — 7 %8%cLgi6xsg 
LS; Y,8%r\v6xsg 0. — 8 yXv%8goi6i ODS 9 ac. M. — 9 vpvsixs 
OSl; &6axs xov PB; a- xbv v; an vybvsix' ovv /?. ? v^ivelxs xga- 
xiovxcc ? 132 . ar (67) 

10 Tev£,a& bSbv %aoCe<5(5av VTieg SvGiog fteficc&XL. 

acp&txog, ucpftixog obxog, ava% de ol ovvo^ exv%d"rj, 
xal ol $e<5ite6loio itelag xeyaooixo TtQoG&Tiov. 
itavxeg OQiveGft&o'av erjg dice xdgfiog ditGJTtrjg 6 

XrjQcbv rjye^iovog xal docpavixav yevexf\oog' 

15 a%QuvTog duTiidoitiiv etc' a%Qavxoi<5i {ie[irjXev. 

avxbg iiovvoxqotcolGl yaoCQexai olxCcc vaieiv, i 

ex d' svrjvoQtrjg itertedrj[ievov i<5{ibv elvtiev, 
ex de xdqxDv q)d , L^ievovg Pioxrjg \iexk cpeyyog ccyivel. 
a (Hake Ttcbg xb TtttQOL&ev, avect^ rjyyjtiao kacbv, s 

20 %(bg Jtoxe xvdrjev daiteSov [le&eTceoxeg eoriiiov. 

%&G)v iiev oXrj dedovrjxo, xccxeCfiexo d* ovoavbg ald'ov' 9 
avxa fteov Utvaov de tcoXvXXlxov ovdag axoveu, 
avxa fteov fia<5iXf\og, bg 'l6oar}lov eoetdet,. 
vexbv etifrVov excov, fia6ilev, %&ovi aelo %Qo%e\i%oig % 10 

25 xcel yao ave6xi]Qi%ag dio^ievrjv d%oXe6%ai' 

xctC yuv tpvka xerig ayekrjg iteoivaiexaovGf n 

%X(x)%(p ybeiXiyiaig eitixaoooftog y\kfteg exol^iog. 
xaoxeoa 6v\\JLaivov<5iv ava% eitog i&vveie, 12 

xrjXvyexov ti&evecov i\yov^evog vleog e66yjv, • 13 10 Tsvt-ccc&' 0; -f-ccvd 9 M ac. — 11 ay&ixog acp&ixog L*Sl; 
acp&ixog L 1 . — 12 Y,s%aooiaxo P. — 7tQ06m7c\ov pc. L 2 . — 
14 qyeiiGbvog S. — docp(x.vlr\g 0. — 16 avxbg OSl; ovxog DLMS. 
— {lovoxootioici OL x M; -aw S. — vccisiv OSl; [Llpvsiv DLM: 
litfp- S. — 17 ipbv 0. — 18 yftiiLivoig gm. — cptyyeog P, pc. 
J?. — ccyivsl £, ss. P; &yr\- 0; £Xxet it. P; ccysi J?, ss. P. — 
1» a pdlsM* (v.Herodian. 2,17,1); a@dls SI (a- OM 1 ); Segals 
v; appede tn: cf. Naeke 2 156. Schneider 2 620. — labv DM. — 
20 it&g xs nrid. 0. — itoxz LM. — tLed'£ , 7i£6xeg Z 2 P; iis&irtsg 
L 1 ; tie&STtsg DM; y,£&£its6xsv SI. — 22 post 23 collocant DL X MS, 
cr. L*. — ccxovsi OSl; -ol PEv. — 28 la&Qccfjlog M. — 24 jtgo- 

itiimsig L. — 25 olofievriv 0. — 26 jisQivsixdov6iv S. — 27 psi- 
U%ij}g P; -ir\g SI; -Lt\ B. — 28 snog aval; (ss. /5 a) 0. — 20 ttj- 
Xvysxovg DMS. ar (67) 133 

30 vieog^ bg dij Gxvku d6{iov [loiorJGexcci s6&Xov. 

si xev [leGticcTLoi xArjocov xaxaxoL^irjd'fjxa u 

doyvoaa XQYJQcnvog oitcog 7txeod xakd TtsXstYjg^ 
VS X^QV %Qv6olo iiexdcpQevov dficpeftal' &orj ' 
d&ccvdxov TteyLTtovrog iovg PccGiXyjccg en* avxfj^ 15 

35 ev ^JeX^icbvv %ihv Gcpexsoov de^iag d^icpLxaXvTtxoi. 

fralov ftoog TtoXvav&eg ogog \idXa tclov ixv%d"Y} 7 16 

%Zov ogog %r\y$£vxi TtaveixeXov snketo xvqcj. 
xltcxs ftot, ovgea, ndyyy doxevexe xvg&evxa; n 

xovx OQog^ i\%L frebg xaxuftvyua d(b[iccxa vatev 

40 xslGe [idxcco xli6ir\v 6&8vaQi]v so Jtdvxoxs nrfeei. 
pvolov aQiia &eov, Ttokhg d* d[icp' avxb %oo8vxal* is 
h'v&cc, iidxao, Uivdovo [isx d%odvxoio ftsyLsft Xoig 
vtyov dsiodtLBvog XrjltiGao kiqCda hoXXyjv 19 

avxdg 6 d&xCvccg [isgoTtrjcdog sLXe ysved'Xrjg' 

45 xal yao vjt8Q^a6cr] %Boivaii\n,sv i\Qvr\6avxo. 

aihv ccva% dya&bg hcu vxeoxccxog alvexbg s6xg), 20 

alvexbg ccVsv uva% xexl^sxai fjticcQ sit 7}{iccq' 30 cum yg ss. P. — di] s ; dice O l Sl. — dgopov sic 0; Mpog 
DMPS; dopoio L. — iioiQTJcsTcci SI, ir. X 2 ; ftoi- (tf- D; gvasrcci 
S. — ieftXov ODLS; i&- MP; ic&Xfi SI. — anvXcc doyuov dis- 
%&6&ai (noigrjcsTcci B) (ogai6xr\ri kijog (Idly B) substituunt PB it. 

— 31 xXtjqov S; xXfj- JDLM. — 32 xccXcc itngk OPB. — 33 cog 
(o rubr.) 0. — xXcoqoI LS. — apy 9 UfaX' L; &iupi§alL' MPB. — 
g>QT}S — 34 ccvTOvg S ac. — 35 6sle[icbvi 0. — aybcpw,ccXvnTot, 
DLM, pc. S; -TBI SI, ac. S; a^i(psxdXv7rtov 0. — 37 nlov ogog] 
v. Naeke 2 59 Schneider 1 338. — 38 nay%v DLMS; navza OSl. 

— doxeveTcci S, ac. D. — tvqosvtcc OL; tvqoo- B. — 39 rovft' 
ogog L 1 ; rovd' 0- S. — 40 7tr\h,r\ 0. — 41 d' cc^icp' avvb (-0 pc. 
X 2 ) LS; d' ccpy 9 avra> DM; d' in uvrq 0; dh lit cevrb PBv, 
ss. L 2 ; dh nag' ccbrb Ritter 21; <f ini xovto Scheindler 1 907. 

— XogsvTccL OSl {-Bvtai PB, -Bvtoci a); -svsrcu M. — 43 ccsigd- 
tisvog L 2 ; -dfisvog X 1 ^. — Xr\iC6ao L l ; -ta6aro DL 2 MS; -taccto 
SI. — 44 6 m; SI, Ps.-Draco p. 39,23 (v. Schneider 2 758 sq.). 

— 46 aivsTog om. P. — %6tco M; £xv%&r\g 0. — 47 aihv om. 0. 134 6f (67) 

cpeyyeog ftfiexeooio dicc[i7teQeg rjye^iovevoL. 

eoyov hpti fiatiiXfii itilei %axeov6iv dor\yeiv m 21 

50 [tovvog ava\ deddiqxe xal ex ftavdxoio GacbGav. 

h'liitd ye {lijv Gcpexeocov drjicov &Qav<5eie xdorjva, 22 
dxo6xo[iov xoQvcprjv^ olg ev cpoeGi &v[ibg dleCxrjg. 
elnev ava%' „Ba6dvYi&ev eTCiGxoe^aiyn xeTtoifrag , 23 
avxvg V7t 9 dxovye'xoio TtakvGGvxog elya d'cckdGGrjg , 

55 ocpQcc xei)v xey^eiag ccxrjgaxov diybaxi 7te%av, 24 

dvxifiimv Geo yXcbGGa xvvcbv Ge&ev r\8e ol cwroi)." 
d^Kpadtrjv^ a%oavxe, xectg fiooxol eldov dxccoTZovg, 25 
lyyia %a\i$a6i'kv\og erf evayeeGGt fto&xoig. 
cc66ov deiddvxcDv {lexexLcc&ov fjye^iovTjeg^ 26 

60 iieX7to[iev(DV xvitdvoiGi iieGot 81a itaod'evixd&v. 

ituGxbv evl %Xi<5ir[(5i, cp&oi, xeXad^Gax' avaxxcc, 27 

ay&ixov ex rtrjyecov dyavocpoovog 'l6oarjXov. 
xelGe Bevva^Cvoio [iexa%Qovir} ite'Xev rjPrj, n 

xcbv S* eGav rjyrjxr]Qeg^ 0601 Ttdoog i]Q%ov 'lovda, 

65 ZccfiovXcbvog 6{iov 7Cq6{lcc%ol xal Necp&ccXCiioio. 48 fysiiovsvoi 0; -si SI. — 49 itilsi L 2 Sl; %6Ui ODL l MS. 

— 50 dsddr}K8 kcuL^SI; %svXr\6stai X l ; -r\6stai y,a\M 2 ; -v6stca 
xal DM 1 (xca del. ? S). — accaacci L*Sl; -a>6siv X 1 ; -00601 DM: 
-6)6i S. — 52 anQOKopov SI (tco^ov iteratum D); -pog M; -pov 
PB. — iv DLMScgm; ivl OSl. — 53 $a6avfi&sv X 2 (-avrjd'hv 
X 1 ?); -ccvrifrev S; -ccvia&slg 0. — itSTtoid'bg M. — 54 av&ig SI. 

— kit m*. — 7Cccli66vtog sliii V; -tog slpl SI; -tog slpi OP. — 
56 0&w Sl>, om. 0. — i} ds (91) OD^MS, cr. X 2 . — avtcZ 
OP. — 58 Tta^aaXfjog I)L l M {-slog S ac); §cc6ilfjog 0; tov 
P<x6- L*Sl. — iit 07H*; vn SI. — 5» cc66<dv S; a66ov SI. — 
60 tvitdvoiai DSv; tv^iic- OSl (-civ P). — ^601 om. PR; -ov 
0. — dice SI; dh 0. — 61 ivv%lT\Gir\ai S. — cpiloi OSl; -ov Bv. 

— KsXccdTJccct' L 2 Sl; -fj6ai D^MS. — avee 0. — 62 7tr\ys&v 
L l Sl; -y&v X 2 . — 63 'xst^WW ( ras ) L; ksigcu S. — Bsviaiiivoio 
scripsi; §svLa^]ijvoLo pc. X 2 ; §sviaiiivri PB; psvirmivri 0; fisvia- 

X 
\lt\v S; -plv DM; -\iivr\ 8s v. — nstcc%ooviri DLS; (istcc %q- SI; 
psta dh %q- PB. — %iUi 0. — 65 £a(lvX&vog M. ir (67) 135 

XCCQTE'C Tl(irJ8VTL XSG) BTtiXelleO , TtOi^lljV' 29 

a[i[ii) rd #£p xexxrjvccg, evGxa&eg cckxag eQecdoig. 
evayeg ex vy\oio iiexe66v^ievot xebv atixv 30 

Sgjqcc TtokvxkriavtL &e<p fia<5ikr{eg ayeG&cov. 

70 %"riQ6lv 6 q €6 6 lx6[lo iq dovccxog tqyjxvvov b[ioxlrjv 31 
dr^ioxeQag da^idkag \iexavi66exai e&vea xctvQwv, 
bcpQcc xev e^etgyoivd'' , olg <x[i(padbv cclvog exv%^i]. 
tpvka figoxcbv, a%QavTS, <pLlo7txoXe{iG)v xeddoeiag* 
fo666[i£voi <57tev6ov<5iv ccit Aiyvizxoio nokrioov^ 32 

75 %elQccg S 9 a&uvdxcp xavvGei yevog Ai&Loitiqwv. 

xoiQccvtai, ^aatlTja kiyaivexe itdvxoftev al'rjg, 33 

EVXSMSG) XLd-CCQT} (pOQ[ll£exe 7tOl[ieVCC XO()[lOV, 

liektyaxe [#'] ScvxoUrjg TtoXov ex izbkov e{L(5eficc(bxcc' 34 
alvov ccTCocpd-eysoLvxo cpClov faccgxei (pcjvfi. 

80 xvdog cc7ceiQB6iov xela§r\6axe 7ta^Pa6clfit' 35 

alev en? 9 I<5QaY]Xov e%ei [leyaloitQeTceg ev%og 
xccl 6&evog al&eQiriGiv 6{iov veyehfiGiv dyr\x6v. 
cc&dvaxog d-rjrjxbg eolg oGiokSl {i£{irjk(bg' 36 

dkxrjv xal G&evog eti&lbv dvai, tcoqol 'l6Qarjh(p. 

85 Jtdvxoxe 7tcc{i(3cc6Llevg &Qideixexog aivexbg etixco. 66 inixdlXso /S, ac. X. — 67 ivaxad'hg Lv; ev- OSl. — 
68 iiersccvtiEvoi, OSl (iisxica- X 2 ); -v^lbvol 0; pcd' iaav^isvoL DM 
(-vfievoi X 1 ); [lsXb6v- S. — 69 tcoXvkXvsvxi DLMS. — 70 oqscl 
%6{L0ig S. — dovccxag S; -xog M. — b^iov i^Xr\v X 1 , cr. X 2 . — 
72 ocpqu tisv M. — ij-eLgyswd' S. — kolg DM; s- S. — ccva- 
cpccvdbv 0. — cclvog X 2 as., OP im. ; ihvog L x Sl. — 73 a%ootvxB 
(ex -xcc) pc. X 2 ; -ccxs 0; aoryvxh M (a- D). — 74 6itBv6ov6tv 

PP. — cdyvitxCo S; -xioi B. — noXtcov LS; nriXfjcov M. — 
75 %sIqoc 0. — ixd'toTttfcov S ac. — 76 XtyBvexai S. — 77 cpOQ- 
liifcxcu S. — 78 d' add. Yolkmann 34. — ohvxoXlri 0. — 7tt cplXov 
0; -cov S ac. — 81 16qcc^Xov S ac. — l%oi m*. — 82 vscpttyciv 
PRv, -i*66iv Oii; vsvsq)E86i,v S; an ccld , eQioi6iv 6. vs(pte66i,v ? 
— 83 Q"r\r\xbg X 2 ii; cdvszbg X 1 . — boioig6C DM. — 84 xcci OSl; 
ds a. — 85 7iccti@cccilsv S; -sv M\ cr. M 2 im. 136 In (68) 

§n' (68) 

davidov KQccdlrjg vpvog ccusifioyisvrig l 

^rixocrbv %%(ov oydocctov rs piXog, 

9 E% vddrcov [is tidco* fiaGtfov, xd \i£v a^itpsTtsv rjtoo. 2 
(iv66<p iv vlrjevri Ticcydg (Hlotoio yuxitp*, 3 

vlGGohsvov TtovTouo fivftov xaxd [i elke xaxdl%. 
xaQtpakeov fioocovrog £[ibg XQt]yyv£XQ Xav^iog^ 4 

5 SAfro (psyyog avaxxa dsbv dadoxrj^ievov otitioig. 
ol {is [idvrjv GxvyiovTsg 6{i(bv nltov aial xo\idcov, 5 
ovg x ddi'xcog xqo{1££6xov dit£%^£ag^ dkxv^iol ei<5iv 
dcpQccdecog aQ7tccy[ia, xb {irj {idd'ov, ccvxbg entice, 
oldccg, avcc%, otf' £Q£%a %aXKpQ06vvr\6LV £[if}6Lv, 6 

10 ovdi x£f\g £Xovcpd'£v aTaG&aHui [i£v dutcjTtrjg. 

[itf otox\ ccvcc%, £lov al(5%og, otioig &£og £oyov oquG&ui, 7 
[irjd£ &£bv Tto&icov xig &vr\Q {Ko^trjxbg dxov6r\. 
£LV£xa Gov fia6iXr\og 6vdd£oc xixXafti, &v{i£* s 

tkrjGoiicu, £i X£v £Q£vd , og ijibv Qs&og uayixalvtyoi. 

15 akkodcutbg y£v6{irjv %al £[i(bv axXrjoog 6{iaC{i(X)v 9 

xal £,£lvog yXvx£Qfjg xal ivrj£og vidtii {irjXQog^ T 68, 1 Sciu-ifiovivoig M . — 2 iwootbv M. — l%ov P. — 
riXog DS — W 68, 1 cd&cov I) MS. — 2 vXr\*vxi OSl; iXvosvti 
P(Hoeschel.). — %ati^(ov PJR, ac. D. — 3 vi6o\L8vov LS; vsi6co- 
M*; X1660- (X rubr.) 0. — itovx\oio ir. X 2 ; -ziov DMS. — /Su- 
&bv OSl; -#« PBv. — 4 nccoyccXeov OLS; -£(ov M; -sag DSl. 

— 5 ooXsto X 2 ; -86a L x Sl. — dsdoyirniivov X 2 ; -vog L x Sl. — 6 01 
lis L 2 £l; ol (om. [is) ODL x MS. — Gxvy&ovxag D ac. — nXiov 
SI, ac. X; -01 0, pc. L. — 8 cccpgccde'cog L l Sl-, -dirig 0; -dlrig X 2 . 

— 9 old' L\ cr. X 2 . — 066' X; bg DMS. — 11 0X01 DM. — 
frsbv 0. — 12 iiridh Bv; ftr/ dh OL*P; ^ DIAMS. — ito&tovTsg 

7] 

rig M. — av.ov6ai M. — 13 t&Xcc&i &vii8 DLMS, cum yg P; 
rixXaftpsv 0; hXr\v dv^a P; tsrXrjKcciisv Bv (v. Lch 1 54). — 
14 nXr\6o\iai (it rubr.) 0. — si' xev L l Sl; si'vsnsv 0; uvsk L 2 PB. 

— aiicpiyioiXv^oi OSl, pc. X; -ipat D ac; -ipr\ Ppc, B-, -ipsi 
P ac; -tyy v. — 15 om. it. 0\ add. im. O 2 . — i^oav X 2 ; £{iol 
X 1 ; itiolgPBv; ipbg OBMS. — ofta/ficov ODMS; -poig SI. M (68) 137 

ovvexa dccyddizxav pe xeov itovog elXe peXdd'Qov^ io> 
Geio d' e7te6$oXir\6iv eprjv (pQSvcc 8dxvo\iai ex&Qcbv. 
vr\6xeLr\g xapdxoiGi xaxexXaGcc ftvpbv epelo, il 

20 xal x6 pe vr\<5xeveiv erf bveC8e6i xexxaivovxo' 

TCBTtXov epbv %aqievt > e&epriv axe %evfti\Lov elpa^ 12 
aXXu xal <bg yevdprjv GcpexeQaig yX(b6<5r\<5i XdXr][ia, 
dpy epeftev peXTtovxo xa^e^opevot tcqo nvXacDv, i& 
eig d' epe cpOQiiit,e<5KOv aXig Pefiagrjoxeg ol'v<p. 

25 avxccQ eycb xdXeov <5e dLrjvexecog Xtxavevcjv u 

xaiQog, &va&) oxe drj poi excov avayavda 7taQ8trjg. 
xXvfti xefjg eXerj[io6vvrjg TCapnXrfoei qoI^co^ 
Gelo <J' aXrj&eirjg poi, avut,, peya cpeyyog oitd^oig. 
ex TtrjXov pe GacoGov, OTtcog did xeXpa q)vyotpL' 15 

30 Qveo dvtipeve&v pe, pdxaQ, fivdCcov re Qes&Q&v, 

[irj xe Ttod'' vdaxoeGGa xarapQco^eLe xaxdl% 16 

pride pe XevyaXeog fiQV%iov fiv&bg evdo&i paQ^rj 
pride poi apyifidXrfiiv ebv 6x6[ia Po&Qog ditelQwv. 
xexXvfti \LeiXi%ir\ cpoQecov oixxiQpova ftvyidv, 17 

35 TtXfjd'e'C <$' olxxtQpcbv 7tave7Ci6xo7tov oppa xixaivoig' #0 

17 tcovov DL X MS, cr. L 2 . — [lbXcc S; -ccdgoav L; an xe&v 
. . iieXd&Qcov ? — 19 vr]6xsioig L, ac. S. — i^ioto 0. — 20 to 
fi8 (ye P) vr\Gxev£iv SI; to, /xfTatfTsW' 0; xb fisxcc.6X£vdriv JC 1 , iv- 
dsiv ss. L 2 ; to tiETcc6T£pdriv DS; to fi£ 6h§dr\v M; an to tLSxecaxsi- 
vsiv ? — dveids66Lv poi lxvyfir\ P. — 21 ivlqUvx* iftiyLrp DLM 
(-\lCv S); -svxcc depriv OSl. — 22 cog SI. — 6(psx^Qccig L; -Qf}s 
(rQHS) SI. — yloDC6r\g xs PB. — 24 $£§aQr\6x£g pc. L 2 ; ftsfiaQrix 9 

S. — 25 %dU($y.6v D^ 1 ?)^; vccXscxov M. — pe S ac. — 26 &vcc- 


cpavdov DM; -dear S. — 28 avect- om. 0. — 29 ft' i6aco6ov B. 
— cpiyyoitLi S. — 30 ps om. 0. — 81 %e 7tofr' (xs nod') SI; fts 
ito%-' m*; Ttoxs P. — i)dccx6s6cc S. — naxccpQa&u SI: v. ad Horn, 
d 222. — 32 UvyccUmg DLMSm. — tvdo&sv 0. — 38 /iot OL 2 
(Scheindler 1 907); [is L x Sl. — Sc^cpi^dXr] ys PB. — 85 oUxlq(kov 
LS; -xiQiiov 0; -xeiqikdv DM. — itavs7ti6HO%og M. — xixaivoig 
L 2 Sl; -vr\g JL\ 138 In ( 68 ) 

\Lr\ tcoxs aoi 6eo Ttcudbg dno^xo sips tag oTtaTirjv is 

avxlxa xslqo^isvolo^ {idxao itavv%sqxax\ axov6acg. 

O^l^CC0L VCjlxSQOV 7tav8sQXS6i &V{lbv SQVXOig, 19 

sivsxsv rtfisxsQ&v drjLGJV, fia6ilsv, [is 6acj6oig' 
40 oi6&a yao altiyog s\ibv xal dvsldsa xal psy sosv&og* 20 
dvxa 6sd , sv 6v\i%avxsg £ufj [is{isXrj{isvoL aty. 
[iG)[iov e[ibg Xcoftyv xs [isxa cpos6lv sXtcsxo &v[i6g, 21 
ovSs [ioi dXysivol6iv b{ij]}>OQog rjXv&sv avtfo, 
ovS 9 svqov, ito&sv a\L\jLi itsXsi %aoa[Lv$iov axrjg. 

45 P0(Q[ICCXI VC3LXSQ(p ftvyLOCpftoOOV S{lf5aXoV VoV 22 

xal [loi dajjaXsG) fravaxrjcpoQov &7ta6av o%og. 
xol6i Xlvov xsvyoixo noXvitXoxov avxl xoa7titpf\g, 23 
ftrjorj xal doX6s66a Ttdyrj xal {iiG&bg sit soy (p. 
GcpaLXSQYjv xaxoxsyyov d7Co6^s66stag dTtcoTCrjv 24 

50 xal 6(pscov rjvsxscog xa[idx(p xaxd vcoxa da[icc66oig. 
xd§ 3s xoxov ftaoviirjviv stcI 6cpl6i ndvxoxs %svoig, 25 
xal 6cpsag cc{iq)i(5dXoi, &oXsQf}g 6so [irjviog do{irj. 
S6x& novkvfioxsLoa [isxa 6cpl6iv avXcg sgrjiirj, 26 

(irjds xig sv \Lsyd00161v solg vasxyjoa xiydvoi, 

55 ovvsxsv, ov q snaxa^ag, dXig %o$ss6xov sxslvoi 27 36 \ioi SI; nsv m*. — 37 ccxovcccig SI; -6r\g DMS; rOoig L; 
ate 0. — 38 7tccv8£Q%icc OR. — iguxoig $, ac. L. — 39 s lvsksv 
OSl (s£- D); ovv- PR v. — 41 ^177 S. — 42 p&nog DL l MS, cr. 
L 2 . — Xoo^v SI; $Xd$r\ L\ -r\v L*. — xs om. P. — Uitsxo 
L*Sl (f- P); hck- DUS; fyitl- M. — 43 d^yogog DL l MS: cf. 
itagriyoQog et Volkinann 75. — rjXv&sv L 2 Sl; ulvfrsv DM; kXv- 
S; ^nXvsv L 1 . — 44 tco&sv om. 0. — itiloi DM; nXtoi S. — 
TCav\Liftiov M — 47 rolg It. — t£v%oi to P. — 48 ^iL6d , 6g L 2 Sl, 
im. M; ccic&bg L 1 ; ic&bg S; l6&6g DM. — 49 i/(rubr.)coir^r^v 
0. — anocp866eLag JRv; -£6sL<xg OSl. — 50 r\v£y,icog L 2 Sl; Cr]yi^cog 
(di-pc.)X 1 ; Cxsag DMS (dirjvs ss. M ). — 51 %6t(ov S. — %zvoig 
LM; rsvxoig SI. — 52 \ir\viog OD(L lc i)MS; -idog L*Sl. — 53 no- 
XvporsiQcx. 0; -Tr\Qct S. — avXig om. L\ ss. L 2 ; avtXig S. — 
^r?|Ltr] SI; stoiiir] 0. — 54 iv SI; H R ac M a. — §fjg DM. — 
55 oq' S. — iitaxoL%oLV m*. %n (68) 139 

Ttlrjyalg i]iieTSQr\6i xal alye6tv alyea frevteg. 
a[ntXaxCrjv e%loai\)ov ex ayL7tXaxlr\6iv ef\6i, 28 

ybri§8 dixaio6vvr{ tciGvvoi Geo ftaxov IxeG&av 
ftaddov a7to6iitf%oivTO cpeoe^coav cctco filfil&v 29 

60 {ir]ds not* evdixCrjg vaexaig evaoi^ynoi elev. 

7ttG)%bg eycb xsXid'CD xal xrjdsa {ivoia 7ts<56co, 30 

cdX* i'6%co flccGiXriog VTCeQ^a%ov alxao oitcoitfig. 
alvexbv ovvo^ia ftelov <xvv\Lvi(\6ai\ii looevcov 31 

xat {iiv avvty&Gaiybi dia^iTCeoeg aivexa {lekitoov 

65 Yi(3rjTi}v d 7 aoetieiev vTteo \io6%ov (5a6Lkr}L, 32 

bg veov f}($Gyri itiGvvog xeoae66i xal bitlalg. 
nt&ypv deoxoiievoio vdog TtoaTtiSetitii %aoeCr}' 33 

%oi\ieva dt&G&e ^v%ecov fiiotoio dovfjoa, 
ovvexev aftavaxog fiatiiXevg vjidxovGe 7C8vl%qg)v 34 

70 ovd* avr&g {Lefrerjxe xaxolg Tteitedrnievov avdocc. 

ovoavol ayupC re yaia %OQevovtcov fia6iXr\L, 35 

Tcovrog aTteioetitog xal 06a roecpei old{icc %aXa66'Y\g^ 
ovvexev a&avaxog fiatiiXevg Utcova 6a(b6oi, 36 

a6rea <f ocvo'vrjo'eiev 'IovdaCyg eoatecvfjg' 

56 itXriyjjg i'VS) L 2 Sl; -yfjog S; itr\yf\og L 1 . — 7]yLStiQ0ici 
Z/ 1 , cr. _L 2 . — in 9 alysa <9\ ir. 0. — 57 iitigaipov v, pc. L (-01- 
ac); iTtlgga- ODMPRS. — 58 di^aio6vvr\v DLS, ac. M. — 
ftcbnov SI; #■(«)© *a\ M. — ixtafrav L 2 Sl; -ov 0; -co DS; -cp M; 
-ca L 1 . — 59 uito6\Lr\%Qivxo\ cf. Schneider 1 337. — 60 ^r\di rig 
not' S ac. ; 6*77 d£ not' M. — Bv8iy.irf\6 ir. 0. — vaixcag L 2 Sl: 
-rrig DM; -rig US. ~- 64 av vip M. — 66 rj^Sr} OSl; -asi 
S; -cor\ DBv. — 7ti6vvov pc. D. — 67 tctco%ov L 2 Sl; -olg ODL x MS. 

dSQKOlLSVOLO PMV, 68QY.OyiivOl6l SI (0 ig- S). 7tQCC7trj8s6L 

S. — %ctgUi 8 ac. — 68 rtoi\L£vct rs ip. §l6zov 6 lead's dor. Hil- 
berg 95 ; pro interpolate habet Scheindler 2 436, — 8Lge6&ca MS. 

— 69 v7cd%ov6ov 0, ac. S. — nsvi%Q&v DLMS-, -%qov OSl. — 
70 atircog D, pc. S; av- SI; ccvt&g M; av&ig S ac. — 72 ccjibi- 
QECiog OSl; -s66iog X 2 ; aitsiQEOi S; -s66i L 1 ; a7tsigcov DM. — 
73 aamaoi DM; -6r\ L X S; -si L 2 Sl. — 74 d' ccvcrrjCeisv L*Sl; 
d' civecezrj- 0; d' cevtr]- DL X S; davtrj- M 1 (im. i6cog- 8' oUrj- 
asisv M*). 


140 itf' (69). o' (70) 

75 xal \mv vaierdovxsg olrjv xvrj6aCccT0 xlriooig, 

xccl dfiaxov GcpSTSQCov ysvsrjv 6v[i7ia6av iov^oi, 37 

a[upccya7tcc£o[isvoiG(, neoLXTioveGGi iieIbo^g). 

§#' (69) 

Tbv itdvxcc yivoo6xovxcc ^^ivrja'acov ftsbv 1 

davtdog sins- „0<&£e Srj /Lie, ds67toxcc." 
6 d' v^ivog ££rixo6rbg $vccxog xvy%dvBi. 
"Ayftixe, vcoixeQYiv GxoTticc&o Tt&VTOT aoayrjv. 2 

al(5%og £'Ao&, 0601, ijtoQ e[ibv [i6[idcc6iv bXi<56ai, s 

6tQ€(fd , €L1] [KDtirjtbg (10 L nana (3v66odo[iev(DVj 
avxi'i eXoi tovtid' ai<5%og i^ifi X6%ccQr}0Tag atrj. 4 

5 %ttQi*>tt ocal svtpQOGvvri o6lov yevog ayLywcokevoi' 5 

Ttdvtots fta£6vTcov (isyaXav%Ba dcbocc frsoiOy 
btitidxioi TCoftiovGiv ccXe&xccxov Geo (psyyog. 
aXyog o\Xe%r\6aig itt(D%ov, [idxcco, yds itevi%QOv* 6 

/lm} Tcote diq&vvsiag ipol xaXsovti itaoelvai. 

o (70) 

Ilccldsg 'iavad&cpov [isyccXrjxoQog, olg xb naQOiftsv 1 

ivvccixai BccflvX&vog ayov %axa8ovXiov riticcQ, 
kfidopaxrig dsxdSog Xvyvqbv peXog ivxvvavxo, 
Mr\ \le xaxai6%vvevag^ iitel 6v (isv sXidg irv%d"rjg' 76 ysvsr]v OM 2 ; -si] M x Sl. — 6v^7tcc6ccv X 1 ^; -6a L l . — 
igv^ot Lm*; -£>m SI; -%Cv S; -£ca m*. 

T 69, 1 \ii\Lvr\6v.& DMPS. — 2 sins OB; -sv SI. — 3 tvaxog 
MPv; Ivv- OBUB; svv- L^. — W 69, 1 post hunc vs. add. 
Se67tora, fr&xxov fyot,y' i7tixdQQofrog 7Jxf xccXevvxi L 2 im. ; v.a\ 
6itsvd<ov TCBQLJtvcxov ccQ(oy7\v avxina TtE^iipov serius iDteriecit P. — 
2 Slot SI (cf. 70, 27); s'Xoi <T Bv; <f iXov OP. — bXic6ai L*Sl; 
6X6c&ca D^MS. — 3 Horn, fr 273 xccxa cpgs6l §va6odo^8vcov. — 
pv66odotLSV6ov (L x< i)Sl (-dsp- S); -^isvsl Z* ir., fort, recte. — 
4 eXti 0; spot, 8. — i\iT] et dxi\ B; inrjg et &xr\ S. — nsxccQlmxag 
LS. — 5 cuMpirtoXsvoi SI ; -svol L; -svsi OPB. — 1 Tto&tovxeg S ac. 
— 8 ccXe^riccug L 2 Sl (-fjoaig 0); -rjcccg DL l MS. — 9 i[ibv MS. 

T 70,1 Icovd&ov 0, — 2 xaxadovXiov BLIMPS; %uxu 8- 
Sl; Tidxa d- m. — 3 %al p8o^dxr\g dendeixog M. — ivxvvavxo 
L*Sl- -xi L\ — W 70, 1 ixvx^n M. o (70) 141 

tff/, iidxccQ, avdixCrj ^taQLXt]dao xav pa q)vXcc66e, 2 

e^aTCacog pa 6ccg) xXlvag ccQitfxoov ovccg' 
vcoCtBQog &abg £660 xaxd %Qaog dGTtidubxrjg, 3 

5 h'^iTtedog old xig oixog^ 07trj xccxbv £6xiv aXv^ai, 
avxbg S[ibv 7toXv%aXxov sSog xal avGxa&hg aXxccQ. 
qvso drj TtaXd^irjg [ia, [idxccQ, xaxoaQyaog dvdgdg, 4 
ax Ttald^irjg ddCxov xal §v6vo\jLir\v jco&aovxog, 
ovvaxav aXnlg 6^, TtccvvjtaQxaxa, aVav hxv%%"Yig, 5 

10 aXitlg daitpovGa xal ax vao&rjXaog rjfirjg. 

Gol TtaQL&ccQGtfaig ax vrjdvog alpl xaxov6r\g^ 6 

avxbg apol Gxaitag ^tifta (pCXr\g av yaaxaQi (iqxQog' 
iv 60I [iav, %avd$i<5xa, TtaXai q)iX6(ioX7tog doidrj. 
wfa&rjv (3l6xoio xagccg 7toXaa66t xaxvyftai, 7 

15 dXXd iioL aXxiqavg acpdvrjg paxa xolGiv dgcoyog. 

nXfiQag e^iol %aQCav iiaXicov tfx6[icc itdvxoftav ait], s 
ftcpQcc, [idxccQ) 6ao xvSog dy^aov vybvoitoXavGco 
6alo TtccvrjtiBQiov [laycdoTtQaTtag av%og datdcov. 
{irj pa iL8&r]g, a%Qavxa, xctxw itagl yrJQccog ovdd)' 9 

20 avxa $iy\v bXaGaipi cpiXiqv, {irj drj pa fiad'aCrjg^ 

ovvaxd iiou xdd 9 acpavxo xccxol xal avaQtiioi avdgag' 10 
i/jv%fig fiiiaxaQrjg cpvXaxeg Gxatyavxo fioXovxeg, 
d&dvaxov fid^ovxag abv fraQajcovxcc (la&alvcci' 11 3 ccglriTicc S. — 5 TtccTtov ictiv s. -Kov $6tlv SI. — 6 iy,6g B. 

— re y.cu svcr. Scheindler 1 906. — ivczcc&sg be; sv- SI. — 7 ftf 
usque ad itald\LT\g 8 om. DL X MS, add. L 2 . — ps hcckccq L 2 ir.; 
lidnccg ; ^a6iXsv PR v. — 9 TtavvTcigratog et ixvtfhi : cf . Ritter 
15. — 10 del S&ovaa LP: cf. Callim. h. Del. 314. — 12 ipoi 0; 
pot, SI: cf. 16. — 6v.i6ccg rjfftfa S. — 13 iv 601 SI; voaol M 1 (im. 
I'coog- vol M*). — 14 icc&riv (kd- cr. rubr.) 0. — 15 icpdvsig L\ 
cr. i 2 . — 16 \loi 0. — %clqUv OSl; %dgisv LPBv. — 18 usidmv 
L*Sl; -da DL l MS; -Set, 0. — 19 [is&jjg (-fjg) SI; &yg MR. — 
otidecg S ac. — 20 6U6ai[Li L 2 Sl; -icoGi D(L l ?)M; -i66iv pr) S. 

— pi] 8ri DLS; fir] d£ OM; tors pri Rv, pc. P. — 23 aftdveczog M. 142 o (70) 

„<5itEv<5aTB xaC yav sXsG&e, eitei vv ot ov rig dgcoyog" 
25 dXXd 6v, jtcc[ifia6iXev, [irj [iev %ore v6ti(pi rQa%eir\g 12 
ftrjd 9 dXaoaxoTttrjv e[ie&ev yareovrog eXeti&ai. 
ai<3%og eXoi, o6ol r)roQ epbv fidXXov6i xccxolGl' 13 

licbyiog eXov xal eqsv&oq, oool xuxd [lol cpooveovtiiv. 
avtccQ eyco ftatiLXrii &E(p iteQi&dQGvvog el'r]v 14 

30 XClC OL CCLVStOV V\lVOV £TL TtXsOV f) Ttolv CC£C6C0' 

Yj^ietSQOV Gropcc 6eio dixcuoGvvrjv dyoQevtiei, 15 

6elo TtavrniEQiov ydog cccpfrirov v{ivo7toXev6(o 
8{wtOQtrjg dddrjrog ecov xal eXev&eoog drr\g. 
ftaoGaXeog [ierd vrfov eXev6oiiai d&ccvdtoio' 16 

35 6elo dixaio6vvr]g, (3cc6lXsv, {ie[ivij6o{iai oiov. 

£% VPVS p edcda^ag, a %eo fra'fus, ay ft ire itoL[irjv, 17 
rovvexa %e<5xeXa egya xal eg rods 6elo j3orJ6G). 
[itf [i dnoyi]oa6xovra , [idxccQ, itoXibv re {le&eCrjg^ is 
el6oxev btyiyovoitii fiqayiova aelo TtQocprjvG)) 

40 6ov Gftevog dyyeXXcov \re\ xal evdcxCrjv igareivrjv' 19 
vipiGTCov ereXe66ag sag [ieyaXav%8a, tcol^ltJv. 
rig vv rot ccXXog 6[ioiog £{iol ro6a xr\8ea rev%G)v; 
xal lie %dXiv tirQetyag fiidrov itdgeg a6icerov dXxrjv, 20 
nvfrfievog ex yatrjg dvocpeofjg (Hv&iov [ie xaXe66ag. 

24 67tsv6cc6&s 0. — 0% rig O s Sl; ovtog O 1 . — 25 psv om. 
it., fie ss. 0. — 26 ovd' aXao6'AO%iT\v Horn. K 515. — ccXcco- 
GTtOTtLTjv DLMS, pc. 0; -itir\v &. — 28 $Qev&og L x Sl (&- M); 
cda%og L 2 ss. — 29 serius add. P. — 30 fere = 105, 26: cf. 
33,9. Volkmann 36. Scheindler 1 905. — hi SI; itolv 0; aaco 

B. — 7] TtQLV CCSL6& S; 7} TtCCQOg &CCQ P; 7j 71- TjdoV B. 31 fjtlS- 

tigov M. — 6slo om. 0. — dt)t. ay. aslo om. B^MS (add. 
i 2 ). — 33 %a\ om. 0. — 34 frccQ6alt tog M. — aftavaxoio usque 
ad \Ls\ivriGo\Lu.i 35 om. D^MS (add. i 2 ). — 36 \l ldi8a\ag 
X 2 5i; pe ma- D^M; tf M&- S. — 37 otiv8%u 0. — is ^, 
ir. U. — 40 ayy&cov ODMS. — re add. Volkmann 36. Scheindler 1 
906. — svdi"Air\ S. — 41 noipvyyv 0. — 42 ipbv M. — 43 fiiotov 
PB. — tc6q' BMS. — 44 et 45 om. it., add. im. 0. — 7tv&6- 
psvog (om. in) B. — ft£ y,aXt66ag scripsi ; fte naXsaag OL 2 ; oa (71) 143 

45 6et6 pot, evdcxir/g 7teoiG)6iov efiXvoag dXxijv 21 

xal iibv eitiGtoeTpag Ttooreorjv liqGuo vov6ov, 
7tv&[isvog ex yair\g dvocpeofjg ftv&Lov [ie xccXe66ccg' 
xal ydo avv{ivifj(}(Q tie, [idxcco, itavaXy]&ei [toXTtfj 22 
[leXitcov ev xiftdor] TtavaxrjoccTov 'iGQaiqXov. 

50 c^Mfl 6e [ieXjt6{ievog iieya yeiXeGi yr\%"r\o aiya 23 

il)v%ri & , r\v q oXocbv, fiaGilzv, dxeXvaao {i6%&G)v. 
7tQog <?' exi [iev xal yX&66a 8ixaio6vvr\v Geo aeX^ec^ 24 
evte xatai6%vv&G)6iv e^ibv dit^iievoi dXyog. 

oa (71) 

Tovx' ccqcc 7tcci6iv %r\v avSTtlygacpov ^E^Qcciotaiv 1 

ijdv iLtlog UoXo^i&vi TtolvxXrjsvTL iisybriXog. 
k^$0[idrr\g 8s%ddog niXstai %ctl itg&xov dsia^icc. 

EvdtxCrjv $a6iXv\i itoooig 6eo, cpeotare jrotfi^V, 
TtuidC re 6r\v itootaXXe 8ixaio6vvr\v $a6iXr\og, 
ocpoa SiaxQLvco6iv eii evdixtri 6eo Xaov, 2 

7trc3%olg (?' dxxedvoiGi dlxrjv dixdti&Giv dohjrrjv. 
5 ovoe6iv elaijvr] G&evaorj fiovvoig re {leXe'tidco, 3 -Xicov DL X MS; 11s xdXsc6ccg P; p iy.cc- Bv. — 46 vov6(ov P 
ac. — 47 (= 44) add. OL*PBv; om. DL l MS. — Ttv&oiisvog 
(om. §x) B. — fiv&lov SI; avtig I?. — (is v.aXi6ag OL*; fis 
yidXs66ag P; [l ind- Bv. — post 48 serius add. 6xsvsci re ipaX- 
fioio T8T}v vr^isgticc §ovXr\v P. — 49 \iiX%(ov OBv; -itovP; -ipm 
DLMS; an ptXtya <f ? — icguijXov DL; ledg- M; i6gaf\Xov SI 
(-r\Xov S): cf. 77,95. — 51 ipv%ri tf OLS; -r\ d' D; -rj <f M; 
-i}v &' B; -rj P; -y &' v. — tjv g' SI; r\v g' 0; rjv g' P; r\ g 
I); 7} g S. — iioxfrcov DL X MS; vovacov OL*PBv. — 52 (f hi 
0; d£ xl (zi) SI. — yX6)6Cccv S. — 6sio 0. 

T 71,1 xovro M. — %r\v SI; lovdccicov P. — ctvsitLyQutyov 
X 1 , cr. L 2 ; -cpog 0. — k§Qccioi6i DLM; -ccioig B; f}sv P. — 
3 dsTiddccg S. — ngcbtov SI; olov DM. — W 71, 1 Oslo 0. — 
3 diccttgivsi 0; an -vstsv (et 4 dmd6eisv) s. -vyjciv (et di%d()r)6iv) 
cum m*? — 4 ccxredzoiai DM; -avoid dh (L 1 ?). — ccQiatriv 
SI; Scgriysiv b (cf. 7); -ycov m. — 5 c^bvccq^v S ac. — iih'X&cQ sic S. 144 occ' (71) 

vtt&i&v drjtiOTSQTjGLv v% evdwCyGi dixd&iv 4 

dxxsdvcov & d[ia itaiGiv oqivo[ibvoi6iv dgrfyecv. 

hx Q^rjvoQlrjg xa&dXoi tysvdrjydoov avdacc* 

r\sXlco (pae&ovzi dLcc{i7ceQeg Iticc (pastvov 5 

10 itdvxag vTtsoXd^iTKDv %£Qccfjg TCQOTzdooi&s 6eXrjvrjg' 
vtyo&ev yjqs^lscov &>g vsxbg sig tcoxov eX&oi) 6 

d)g yeclav vupdde66iv or'. ovgccvbg rj6v%a fidXXei. 
%66£xai rj^isQrj rjde dixcuoGvvrjg xoxs ^xtjq i 

eiQtfvrjg x eoaxfjg, [irjvrjg Gftevog algous Xd^Ttei. 

15 b% ixearjg sxeorjv ds xodxog xctvvtieis $a!d<56r\g 8 

ex & isqgov 7totcc[i(bv [isxcc tcsi'qccxcc ilvqCcc yccirjg. 
avxbv yvXa &ocbg yovvd66sxat Alfti07ir{<av, 9 

dva^bsvisg de ol d[icpl xoviv Xbi%ov6i dcc[isvx£g. 
ol'Gccxs, vfj6oi, Scoq\ a{icc d' olGate, &ao6idog do%oi\ 10 

20 ix d* lAadfi&v UafiCcov xs itoXvXXixa dagcc cpEQSGd'G). 
yaCrjg \nv $a<5iX ; r\eg oXrjg a[ia yovvdGGaivxo, n 

€&vsd ol TtavTotcc iiorl £,vy<p uvyiva deir}, 
Tcxooyov STCel TtaXd^irjg tifrevccaav a7tsXv6ato ycbxa 12 
xal Ttsvirj ($Xaq)d'Svd'\ S iii\ itiXag e6xev d{ivvx(DQ. 

25 7tx(D%ov XevyaXeov TtSQiysiGexai rjds %bvi%qov 13 6 druioT8Qj]6iv (-r\6iv) DLMS; -oi6iv SI. — 9 cpasivsi 0. — 
10 6elrjvr]v M. — 11 vtyodsv om. L 1 , add. X 2 ; -&C OP. — cog 
d' DiL^MS. — vstbv Sgm (cr. m*). — slg tcokov 0, ir. _L 2 ; ig 
%6- SI; iito- S. — 18 jiptga L; rjiiertgri DM. — f}dsS; rj- SI; 
i} dh M; r}dh R. — U x OSl; om. DLMS. — ioccTeivfjg ODM; 
-eivr\g S. — (sfrsvog usque ad ds 15 om. S. — Xchltcei SI] -itoi 
0; -nrj Sv. — 16 &c fr PRv; ix (i rubr.) ^' 0; ht S' SI. — 
17 avT&v 0; -o5 PR. — yovvd60erov S ac. — 19 olcccts v. SI; 

0L68T0CL T8 V. DM; ofcstS V. S. ol'ocCTS S&q\ J) VT\60l, CL\L 016. 

Hilberg 167. — 20 aa^iicov 0. — itokvltxa. L; itoXiXlvza DMS. 

— (psghd'oi L*Sl; -dear OL x PP, — 23 7tcdd{ir]g a. — ScTtsXvC- 
6ccto L; -vaao DMS. — qpvXa R ac. — 24 itsvlu 0; -ir\v 8 ac. 

— fttccy&tvTeg w (A) DMS; -tec m L. — 25 UvyaUcov frS, 
cr. L\ — i\h DLMS. oa (71) 145 

4>v%dg x dxxedv&v bXofig d%oXv6exai dxrjg' 
ex xoxov ex x ddtxoto $iv\g Gcpeag dyna^ete, u 

xcbv d' aga ol xaxevavxa cpaviqGexai qvvq\jl dyrjxdv. 
tpffiexai^ IdQQafitiq da yegccg jqvGoZo xo{il66ol, 15 

30 d[i(p' ccvxov $a<5iXic\a Xixalg xaXetieiav dnavOxoig 
xaC e TCavriiieQiov dya&oZg {teX^aCaxo xco{ioig. 
ovQetiiv dxQoxdxoitiiv edog xXvxbv e66exav cd'rjg' ie 
Tcvoxegov Aifidvoio cpegoi {leXirjdea xccqtzov, 
atixeog dvxeXXovev oh]g axe %OQxog dQOVQrjg. 

35 alvexbv ovvopa fteZov e% dXXr\xxoi<5i yeveftXaig, 17 
r\eXCov TtQOTCaQOL&e \x,evei xXvxbv ovvofia freZov, 
XafiTtoiievov xal irgoad'e (peQe^ooovo 6eXr\vi]g. 
dpy avxcj x^i7c6%"Y\xov eXoi xXeog e&vea yairjg, 
bXfiiGxov xaXetieiav del &ebv e&vea Jtdvxa. 

40 alvexbg alev ecpv &ebg acp&cxog 'ItiQarjXov, is 

bg xal povvog del xeXeei iteQid'a^ea eQya. 
alvexbv ovvopa &eZov evxXeCr\Oi iiejirjXbg 19 

xal vvv xal [lexeTtecxa xal e6<5Q\ievv}(5i yeve&Xaig' 
yalav oXrjv %Xr\<5eu fteov xXsog' code yeve6xt(D. 26 ipv%ccg (om. x 9 ) DM. — dnoXvccsxai R; -v6scci I) MS. 
— 27 adixiog S. — agndt-SLs scripsi; aQ7td6Sis DM; ccgitd6£isv 
L; k- S; agndcsi, 0; Qagitdfttu SI (-a6si R); -di-ei m*. — 
28 dgd ol DP; ccgd ol 0. — xccxsvavxcc DLMS; -xv SI. — 
oftvopa yy\xov DS; -p aXvxgbv 0. — 2d uggafilr] PRv; ccgafiir\ 
(ex -ay firm cr.) S; -ir\g ODL, ac. M (aggcc- pc ). — 30 Xixqg 
{-fig) SI. — %aX£6£iav L*P; -aeiccg 0; -6£isv SI; -coisv m. — 
ccnavcxrjg 0. — 31 y.ot.1 inavrwuigiov DS; xcci ol Ttccv- OPM: cf. 
Rzach 8 407. — 33 cpegsi OPR. — 35 iit aXXr]%xoi6i DM (iitccXXr]- 
S); iit ccXrj- Lv; -Kxrja OPB. — 37 notam :• praescripsit L 2 
et om. 2: cf. 10. — 39 v.aXi6oiav S. -*- 40 = 40, 26. — 41 xsgl 
daii^scc pc. — 42 serius t* post frelov inser. R. — gvuXsiya 
1%; sv- L*Sl. — 43 §60otievoi,ci bm. — ysvtfrXrjg (-rig) DLMi 
pc. S. 

Apolinarius ed. Ludwich. 10 146 ojT (72) 

oft' (72) 

davidov [LsXtcov phv £nccv6uxo frscnsairi ygriv 
ncudbg 'Isaacciov ££ dXiyod guv trig. 

'AcCltpOS d 9 CCV0Q0V6S TiCcl ¥(£%£ %V£V\LCXXl d'SLCp 

sffdoiidtrig dsxd&og dsvtsgov vpvov IsLg. 

IJcbg rotiov i&vvooig ayaftbg dsbg 'IgqccyjXov; 
xai xav spot xXovaovro itodeg Ttccoa fiaibv dvdyxyi 
xai xa iisv evfta xccl ev&cc xccxaooaov l%via itetpqg, 
ovvaxa dij xaxa &v[ibv i{ibv cpd'ovsa6xov aXeCrcug 
6 alQtjvrjv STtidsQxo^isvog xaxotrjtog sqi&cov' 
rol0Lv cctpvxrog ccel xccl dvo6%i\iog aitXaxo %6x\iog 
xccl 6&evccQccl ybdtixiyag btcI 7tXr]yfj6i fiaoaiaig* 
avdQ0{i8G)v xa^idxov ddarniovag aiev eutiiv 
ovde ycca avd-QcjTtoLGL xaxa %QBog itia daiLEisv. 

10 svfrev v%8o$a<5i\] xoadirjg xaxafiafioC&aGi, 
xai 6cpaag dv6vo[iir] dftatifaxiog dpspi'jto'kavai , 
old xa Ttiakirj teg ar) TtooalavGaxai vfiocg. 
s6ti%ov aiKpcccpoavtag aov ^,aXad7][iaxa &v[iov, 
6trjd , a6i,v boiiaivovrag dfraGiucc fivd'i^ovxo^ 

15 ovXo{iavaig vtyuGxov anas PoXit}6lv afialXov T 72,1 decvidog L\ cr. X 2 ; -vtdog DMS. — post iisttcov 
del. ysviaftco S. — phv om. it., ss. P. — ftsaneciriv S; -aiwvL 1 , cr. X 2 . 

— 3 oca (pbg M 1 , o- M 2 . — ccvoggov6s 0; ccvovgov6s M. — 
ftvcov 0. — W 72, 1 i6dgur)Xov M, ut solet. — 2 -aXovioivxo 0. 

— S %i 0; %e X 2 (Hitter 16); om. SI (v. Scheindler 1 905). — 

4 cp&ovteaxsv DM. — ccULxcag SI, ir. X 2 ; -trig D(L 1 ?)MS. — 

5 slgr)vri\v add. X 2 . — 6 dficpvutov (-og pc.) S. — avoctwog 
L 2 Sl (cum i'acog im. M 2 ); avo6tiog X 1 ; ccvoaog DM 1 . — 7 pd- 
yi6tsg it. X, cr. im.; iid6xiyaig 0, ac. D. — 7i\r\%xf\6i S(L le t). 

— fiagelcu X 1 , cr. X 2 . — 9 dga^islsv DM. — 10 V7tsg§cc6iriv 
D£MS. — *Qcc8Lr\v ODLMS. — TKxrccp^gv^aai X; -rj&ccct, ac. 
S-, -Lfta'C 0. — 11 8v6voyLir\g 0; -r\v S ac. — 12 kr] SI; aid 0. 

— 7tQO£X8v6eTai PBv\ TiQocs- OSl. — IS Idxii^v DL l MS, cr. 
X 2 . — kov usque ad dg^cclvovrsg 14 om. M. — fislsdrj \iax og P. 

— 14 iLr)d£66Lv (fi rubr.) 0. — 15 ovXoiievrjg (-rig) L l Sl; -oig X 2 . of (72) 147 

kd^QOv sbv Oto^cc frsvxo nccl ovqccvov &%ql itvkd&v 9 
yXcb66ccv asQxd^ovxsg okrjg vtcsq ccvxvycc yccCrjg. 
xovvs% s?ci<5xqst\)sisv spbg itdkiv iv&dds Xa6g, 10 

r^iaxa 8 s Ttltf&ovxa psxa <5(pl6i icdvxa cpavsLrj. 

20 eiTtccv „it(bg ccqcc xavxa d'sbg 7tqa%i8s66i vorfisi; u 
si d' itsbv fiu<5iXsvg TtavvxsQxaxog fori vorjjjbcoV) 
TtGbg old 9 d^iTtXaxCrjg vitocprjxoQsg svtpQaCvovxai 12 

aticpulsog tcXovxolo Sirjvsxsag XQccxsovxsg;" 
[irj xdyu [icctyidCcog o<5iov vdov slutcc tpvld^ai 13 

25 vapd^isvog Ka&aQctg TtavaxrjQdxop v8axi %siQag, 

fjiidtiog \id6xiyi ds^iag ds8{irj{isvog ccvxeog, u 

rjcodsv KQaxsQoZg (5e($oXrj{iavog ijxoQ slsy%otg. 
d)i6d^irjV „7tod , 8v cods TtSQicpQccdscog dyoQSvGcj 15 

Ttccldcov 6g)v ysvsf], tfi d{iGjg xaxccxYJxo{icci sgyoig-" 

30 avruQ syco 7tt,vvxfj6i ?zsQL(p()cc6d[irjv 7Cqa%C8s66iv^ 16 
sx S* scpdvrj x68s ^6%d , og sv 6cpd , ak^iOL6iv s^ioIOlv^ 
sitioxsv sldskftoiyLi dsov itccvaxtfQaxov olxov 17 

xccl 6cpsxsQcov &ccXd[iG)v jcv^iarov xsXog s^sqsslvgj. 
xol6v Ttovov SokCcjv dvxd%iov C37tcc6ccg SQycov is 

35 vtyov usiQoyLSvovg %sXd<5ag yftovioi<5i %s\is&'koig. 

s%a%ivr\g noftsv cbds dd[isv {idka %riQG)&svxsg; 19 

d[i7ika%icag 6<psxsQccig bkiyod Qavsovxsg okovxo. 16 ftsvxog (om. xccl) S. — 17 algsxa^ovxcc 0. — vrtsg M. 

— 20 st7tav (v rubr.) ds 0; since ds L x Sl; shtov 1?. — n&g 
om. JL 1 , ss. _L 2 . — 7tQCi7trjds6L S. — 21 dh xsbv S. — 28 a6(pcd£og 
Z/ 2 ; -sag L l Sl. — 25 vitya\LSVOi M. — 26 ccvxcog SI. — 27 ngcc 
rsgfig DM l S (i6cog' %gccxsgoig rj ngaxsgcog M. % im.). — 28 ilad- 
lirjv (i rubr.) 0. — 29 xsvdcov (x rubr.) 0. — ysvsr\v xf\ S ac; 
-fig xs m*. — 30 Ttivvxyci {-fjat) ODMm*\ -xoUi SI. — 32 ete- 
60K8V L\ cr. i 2 ; sl6so- S. — 34 novcov DLMS, ac. — tinccc' 0. 

— 35 cceigotLevovg L 2 £l; -voig DL l MS. — nslaoccg OLS; nila- 
Sl. — %B^Xaig L 1 , -lag M\ cr. L*M 2 . — 36 iloLit'ivr\g dh it. 
L\ cr.i*. — &d 8 om.DL l S, add. L 2 . — x^Q^^^S DLPBS-, 
%ag- M; x £L Q~ &• — 87 ccnTtlccKLTjg (-r}g) 6cpsxeQj]g (-r}g) SI. 

10* 148 ojT (72) 

cjg $' 5V avsyQoiiivcov ks%scov akaTtaSvbv ovblqov, 20 

OVXC3 6(pCjCt£Q0V (ISXa 6r\V TtoltV SiSog CC^lSQSoig , 

40 ovvexd [iev fiec()V[ir]VLg svl cposol xatexo ftvpog, 21 

fiiiiteQOi d' rjiiSMpftev d(ir}%avLrjg vico vecpooi* 
ccvxag eyco \id6xiyi dafielg ovx fjdea ^t^aco, 22 

xxfjvog oitcjg ysvo^rjv tcccqcc 60I, ttavvTtSQxaxs %oi\jli\v^ 
Gelo SLrjvsxecog aya&olg [is[i£lr}[isvog oGGoig' 23 

45 Se^itSQ'flg xQccTsetixsg i{i7]g, Tcavaxrjoccxe, %£LQog, 

6alg vjto&YHLoGvvuLg i^ied'sv^ [lancco, r)yeii6v£v6ag 24 
xal Gvv ivxXeir\ us no ft Co ceo xvdiaveCQrj. 
xig vv aot ovqclvIoiGl tisXsl [isxa d(b[iu6iv catfa; 25 
1} xi Gs&ev xccxd yalav eyco itkiov i]&£lov l<5%eiv; 

50 xrjxsxo poi XQccdCrj xal e^ibv dsjiag, acpftixs 7tOL^i7]v^ 26 
vcole^iecog ds [iol cciticc xslevxrjticctia XikaGxai. 
6sv ccTiovoGqjiti&evxeg adrjv ccizoXolaxo itdvxeg' 27 

\LayXo6vvr\g aXeyovxccg adevxet, debxag okt&QG). 
avxctQ 8{ioi ^a6iXif\i TiehaGGstisv stifrlbv hvyfii] 28 

55 (x&ccvdxG) r' alkrjxxov eurjv frew iXTCiSa &e6&ai, 
cxpQa itvlcug ZlLcovog, 'dva%, xsbv alvov ccsCgg). 

38 qt avsygo^voov OL 2 PR; otav iyq- L x Sl. — 39 ovtco 
ODLS (ov- M); -cog SI. — Stara?' Mommsen 266. — iirjv M. 

— 41 vtio vscpQol L 2 Sl; vnb vs- X 1 ; vrtovscpgoi 0. — 42 d'v^db 
(ss. 6v rubr.) 0. — 43 Ttaga col om. R. — 45 yiQazh6%£g L 2 Sl; 
-Tssatov DL l M; -raisonov S. — %£iQog SI; ftvpog 8 (cum nota 
*/•). — 46 ays (Gfjg) v7Cod , r}^oavvr]g (-rig) SI. — r)ys^6vsv6ag L 2 gm; 
-ovsvcag SI. — 47 avv ivxlsiri L 1 (cf. Mommsen 262); avv sv- 
D; cbv p sv- L 2 ; cvv sv- 0; avvsvaXsLri S; -r\g M; 6fj sv-aXslrj 
Rv, ar\v sv- P; 6<jj iv- Volkmann 36 (coll. 71,42), Ritter 16, 

Scheindler 1 906. — ft£ xo^il66cco PRv; iLStsy.oybi6cco 0; iuo{iLccco 
Di 1 ^; Kotii6ao M\ iLSTsnsiitycio L* im. — 48 vv ex ycig cr. R. 

— vv usque ad alaa om. S. — dmiicctog 0. — 52 a7tovoacpi- 
G^Bvxsg SI {ana- DM ac), ss. P; catovoccpid'- 0; aitb vo6cpi- 
fttovtsg R; anb vo6cpi &- P. — 54 TtsXaaeiisv OLS; itsitl- DM. 

— 55 r' aXXrjKTOv M (Ritter 19); r aXr\- OSl (Yolkmann 34, 
Scheindler 1 907); re (zh a) aXr\- Rv. — 56 itvXrjg (-rig) L 2 PRv; 
-Xr\ ODL x MS. o/ (73) 149 

oy (73) 

'Acdcpov vtivvzf\g ftsozsgniog rinsXog v^ivog 1 

kfidoiLazris dsnddog ccy,(pl zgizog zsXi&si. 

Elg xi dirjvsxecog ijfiaag e%d)6cco, Ttoiurjv, 
GoZg d 9 £ii8&G)()y / j%d'r] bioov Ttegl tcg}S6l ^irjvig; 
livi]<5aL 6rjg xXi6ir\g^ $\g %QOXX8axi<56ao povvog' 2 

ccvxbg 6xy\%XQov sqv6o rsfjg ^a^ikrjtdog di6r\g, 
5 x%8ivbv OQog 2Jiwvog^ o&l xXvxd dco^iaxa vaieig. 
%eiQccg vitsQfia6iri0L xedg GcpexsQaig S7Ca8LQ0ig^ • 3 
066a 7CBQ evayesGGi xax&g S7tsfirj6at aXuxr\g 
dv6{i£vhg r sv^ccvxo xsfjg xaxd [ie66ov BOQxfig. 4 

ovx iddrj6av ice Grjiitficc 6yJ{iccxcc ftsvxeg, 

10 old 7t€Q sl^Cd'^irjg 6xsivr\g fcftacbxeg sveq&sv 5 

cbg dQV[ia t^gSe &vqy\6lv S7ts%Qccov afyvrfii 6 

grjyvvvxeg tceHxsi xal xsxxovog evxe'C (jpcordg. 
TtQog dh Gd&ev TtQ^avxeg okov ftsoxeQitia vrjbv 7 

iv %&ov\ &8vto (5e(5rjA.ov dxyJQccxov ovvo[iu 6elo. 

15 evv€itov bv xaxd d'Vfibv aysiQ&iievoi xdds nr\ol' 8 

„devQ he 7tav6ovx8g [idxccgog xaxd yalav ioQxdg' 
ovSs yccQ ruLslcov 6r\\ir\iov 8(pQcc<5d[is6d'cC) 9 T 73,1 TtLvvtfjgL 1 ^; -zov OL 2 . — fasXog DL^PBS, cr. X 2 ; 
1- M; £lk° sic 0. — 2 svdoiidzrig 0; svdec- M\ cr. M 2 . — 
W 73, 1 Big xl ODL; ig zl 8; ig zl SI; xltcxs P. — r^i&g 0. — 
2 i7CLd'coQrix^r] DLS; -gi%d"r\ M. — itoB66i 0. — 3 \lvt\6clq PB. 
— 7tgo7iX£axi6ao DLMS; 7tgo8KzrJ6ao 0. — povvog L 2 Sl; \Lf\vig 
DL X MS. — 4 ggvao L x Sl; Zggvoo 0; Zgveco X 2 ; igvaco PB. — 
air\g X 1 , cr. X 2 ; &66r\g M. — 5 nlsixbv 0. — vcclr\g ac; vslr}g 
S. — 6 6cpsxigaig X 2 ; -goig 0; -gecg DLMS; -gr]g SI. — 7 %ay,bg 
DLS. — 8 xsvgavxo OL. — 9 ha SI: cf. Rzach 3 339. — 10 stefo- 
y.sv M. — b'vSQ&sv SI; %vdo&sv 0. — 11 ccj-ivfjg S. — 12 Qr\y- 
vvvxsg 0LM 2 S; -vvxsg M r Sl. — xinxovog L 2 Sl; -xooiv X 1 . — 
k'vxs'C X 1 ; -S6L L 2 Sl; -£G6i 0. — 14 Q'ivzoav S ac. — 15 ccysigo- 
fisvoL 0; -gd[i£vov M. — zeede %r\oi L l Sl; zdd' iity\ol 0L 2 B\ 
rada nvoi DS. — 16 dsvgtzs 0; dsvz' Vzs DM. — itccv6ovzai 
S ac. 150 oy (73) 

ovxat ava% frebg cc{1[ilv i7VL6xo7tog ovd* vnocprjtrjg" 
sine, [idxccg' tio iie%Qig avdotiiog vfioiv btpeXXsL, 10 

20 vcoXs^scjg <T iosfrei tsbv ovvofia dialog dvrjo; 

tints [idX' ad' edtosifrag aXsfyxaxov aso %siqcc n 

xui Geo de^itSQYjv [i£66<p TtSQcxdtd'so x6Xit(p\ 
avdoo{ieov %ccl TtQOdd's (Uov &ebg cclev ccvccGGel, 12 

&ii{it, de cpiyyog ibv texttfvato tie6<5o&i ycdrjg. 

25 £{i7tedog e6ti te(p 7teol xdots'C Ttovtog ccjieCqcov 13 

<bXs6ag lofioXoov xscpaXdg Q0&I0161 douxovtcdv, 
8&Xu6ag ovlopsvoio xdorj xoveoov ts dodxovtog, u 
xaC \liv iXcov kuoig d'aXtrjv Ttooeg Jid'tOTtrjcjv. 
Qrj^ao iBiyLEotovg itotcc[iovg Ttqydg t dvetsuXag 15 

30 xal itotcc[i(DV xsXddovta qoov teoGrjvag 'Ed-d[iov. 

fj[iaQ 6[iov 6vv vvxtl tsfjg xtBQug dtiiv dvcjyijg^ 16 
r\eXC(p d' dxd^iavtv 6eXrjvalr}v a\/Z etev^ag. 
yalrig itEioata jcdvta tei] xdpsv dxd^iatog %siq, 17 

sI'ccql <J' dpy' Isqcd fteoeog xa^iat6dsog &orjv 

35 tcbvSs %u.Qd\ivr[6ai , fia6ikev^ cjv extiaag eoyGov, is 

diqiog ei V£ixe66e itdoog $a6iXr\iov dXxijv 
xal Xabg xaxo^irjttg adqv ooofrvvev dvaxta. 
[iyj 1101 ftrjotil #£o3 iie[ieXrj[isvov rjtoo ed6rig 19 

19 sins S. — rsbg DM. — ccvccq6lov 0. — 22 dst;i,T8Qfj (om. 

A, 

li£c6(p) S. — TtsQiKdgzso S. — 24 tsTtrrjvao L 1 , cr. L*; -vctvto 
M. — 25 h'lntsdog Igxvli 0. — tisqI ndgtsl LPcm; tcsqv k- bg; 
7t£QM- SI. — 26 om. DEM. — cols6sv 0. — 27 Zftlaoag SI, im. D; 
coXscag (ex 26) it. D. — kccqs D; kccqcc M; %sqcc E. — 2D Qt]^ag 
L. — kviGtsiXag 0. — 30 iiotccyL&v PRv; -{ibv OSl. — T^Q^ir}vccg 
M 1 (cr. cum 16®$ im. M 2 ). — al^d^ov DMS; cd&ccii 0; L&d- 
pov L. — 31 kt£qcc$ SI; -ga 31; kqcctsqccs 0. — 32 rjsXiov 0. 

— 34 fsgscog S ac; d'sgog M. — 85 t&v 6s LBa. — co M 1 
(i'cag' o)v M* im.). — i%ti6ao B. — 36 si vsUsccs scripsi ; 
si vsinscci L 2 ; ivsixsccs 0, pc. M; -sas D5, ac. M; vsi%sggsv 
PR; vsUeCL L 1 ; iv vsi%sC6i v. — fluaikffi 0. — 37 y.ay,6xr\xog 
M 1 (im. m M*): cf. Nauck 4 388. — a$r\v L; a- SI; &ddr\v 

— 38 {Lsyb7\XrnLs'vov ex ^is^sl- cr. S. o6' (74) 151 

{irjd€ dnqvaxacog tyv%£oov Xeka&OLO 7C8vv%qc3v. 

40 6vvd , 86irjv &8Qd7tovxog, ccva%, 6xo7itdt ) 80 6slo, 20 

&>S %&ovbg £7chrj6d'£v GxoToecdseg d[i7tkaxid(DV. 
ovxidavbv {iii itdyacav sqev^l6covt dTtoTts^rjg' 21 

axxaccvog .xal Ttxco^og^ avcc^ xebv ovvopa ^lal^oi, 
eygeo, vtmxaorjv ds dixrjv, a%Qccvte, dixd^oig* 22 

45 [ivcbso, itcog valx8668 itavruLSQiog &sbv cccpowv. 

\xy\ Ttots Xi66o\iivcov yosQfjg STuXrJGsat, avdTjg' 23 

Ttobg 6s ^ [idxao^ drjtcov vitaarjcpavog vfiaig 1XS6&G). 

06' (74) 

Mrfii note (pd , sigr]g ccyad'ccg iisXsdcovccg aotdfjg, 1 

cpaiSiybog "A6cccpog y.syXsxo iieX7t6[ievog , 
kitxcc 6ocpalg dsxdatv itsgl xixgaxov vpvov ccsldcov. 

Uoiybivi xiprjevxi ftsovdsa ke%o{iev v[ivov, 2 

lieXil>o[isv 8v%6{isvoi, xXvxbv oiivo^ia 7ca^cc6ckfiog. 

♦ {IVQLCC &CCV{ICCXCC 6810 7l8QLCpQCCd£(Qg &y0QSV6(0 % 

8VT8 (pavfj 680 xaioog, ay a , [idxcco, 6q&& dixd66co. 3 
5 7tdc6vv 6{iov vusxrfiiv iolg xaxaxr\xsxai ala, 4 

xCovag dxa\idxovg 6cp8X8oag iyco 86X7]Qii,a. 39 ipv%a>v DS; cpvy&v M. — 41 a-noxosidisg PBv; -tog 
ODLMS. — 42 £Q8&i6a>vT 9 DL X S; -ocov M; igv&tdcovx' L % . — 

43 %al om. L\ ss. L 2 . — peXtyoi SI; -ipst OLP; -tyr\g M. — 

44 ccygso (&- rubr. 0) 8. — &%gaxs 0; -ccvrca S. — 45 v£ix66C8 
Ocm* SI; -E661 abgm; -sans b*c*. — 47 vpgig Us'cd'ai L 2 ; vpgsai 
(-S66L 0) y.si6d , (o SZab*c*; vpgig indvsi bcgm. 

T 74, 1 117) $6 Ttots OLS; [Lr\di7toxs SI. — 3 dsv.a6iv itsgl 
scripsi; dsxddsoa Ttsol 0; -scl nsgl L; dsnd.61 itsgl DM; -at 
nsgi S; -a ngog Rv; -ci itgog xs P. — xixgaxov (-xov xs _R) 
vpvov OSl; -tog vpvog v; xixccgxov vpvov M. — asidcov OL 2 ; 
ixv^Q'T] v; om. L l Sl. — W 74, 1 ftsov dice D. — 3 6tio nsgt- 
cpgccds'cQg ccyogtv6(o SI; iyco ^idxccg dg&u di%dcco (ex 4) D{L l )M8^ 
cr. L 2 ir. — 4 6slo ytcctgbg (nag- D ac.) itsgitpgadicog (-diog Jf, 
-dso: S) ceyogsvea (ex 3) D(L l )MS, cr. L 2 ir. — og&bv 0. — 
diy,a66(o P; -daa SI. — 5 ycctcc 0. — 6 acpsvigag L 1 Sl; -govg 
0L\ — £ya> L 2 Sl; om. BL l MS. 152 os (75) 

i^ecpd^irjv v.v6\lqi<5iv d&s6iio6vvrjg d%oXr\ysiv, 5 

ccvt&q axa6&dXXov6i xsoccg prj itdpTtav dsCosiv 

prjds xsoccg slg vipog asQxd^Siv 7iaod [iolqccv 6 

10 urjdh xax d&avdxov ad'sptOxia XttfiQSvs<5&cu. 

ovx' J| dvxoXCrjg £oLXvdsog ovx cctco dv6pcbu 1 

ovx doa dsydooxopcov oqscqv cctco jtoXXbv sorj[iov, 
<bg aisl &sog soxl SuxaOitoXog^ ayvco66ov<5tv 8 

aXXov Xvyobv sd"rj%\ sxsqov d' s(g vxjsog asiosi. 

15 &xqtjxov itaXdpri [idxaoog dsrtag svxgaxsg olvov 9 

si, itSQTjg sxsorjv ds TtagaxXtdbv fjcQQrjxai,' 
spied ys [irjv dxsvcoxog vnotir d&inq so pCpvst^ 
mvovxcov ccpa %dvxsg axaG&aXtrig %-SQdTtovxsg. 
ccvxdo syco [isxa xoltii dirjvsxscog xs%aooC[irjv' 10 

20 rjSsa y>OQ{i£%(o ftsbv acp&ixov 'Iax(b(3ov, 

avxccQ vTCSQCpidX&v xsqccu \vp7Cavxa xsd66co^ 11 

sv6sfiscov tva povvov usiodpsvov xsoccg sl f rj. 

oe' (75) 

KoLqccvov 'A66vqI<qv ysXooav "A6cccpog i%icpQ(ov 1 

ia%sv kfidoybaTris dsxddog %ai itiy^itrov astasia. 

Movvog 'Iovdcctrj (5cc6LXsvg doCdrjXog sxv%ftri, 2 

ovvopd ol \LsyaXavysg sv sftvsGiv 'I<5qccy\Xov. 

7 kfts6\L06vvr\g L 2 Sl; -vr\v OL r PS. — cctcoXv6slv 0. — 
8 citcc6d'dXXov6i v; -dXovGi LB; -aXoi6i ODMPS. — ctsiQui OP. 

— 9 iloIqtiv SI. — 10 %ara ftavatov S; -toio L\ cr. X 2 . — 
XaTQsvs6d'cci S; (tovXsv- 0. — 12 8sv8qov6\icov 0. — &no ODPSm; 
Scab SI. — TtoXXcbv DPRS. — 13 dLxccC7t6Xoi, L\ cr. L*. — 
ccyvd)660L6iv gm; f forte ccyv6axs66iv vel ayvd>66ov6iv vel ctyvoo- 

cc rsg 
roi66iv y m*. — 14 d' om. 0. — aysLgst, S ac. — 15 evngccsg 
0; svugahg SI; BvY.ta.sg M. — 16 r}d)gr}To DM; -r\t€ag S. — 17 vitb 
tfra-^fi^ L. — 18 7tsiv6vt(ov LS. — 19 xf\ai DM. — 20 qpopfi/^o> 
0. — 22 usiQOLisvov L 2 Sl; -vog D^MS. 

T 75 om. 0. — 1 Y.oigavog L\ cr. i 2 . — 2 sfidoiidTT) P. 

— W 75, 1 iovdairig 0. — ficcaXsv M\ -sv 31*. — agLdriXo]g 
add. rubr. 0. oe' (75) 153 

rolo d' iv elQTJvri xoarsobg xsxralvexo x&gog, a 

iv d* SQatfi Ulcjvl epilog xal dxtfaaTog olxog' 
5 xsl6e ftirjv t6%cdv fjLsycdoGd'evecDv %vvia%£v, 4 

Sc67tida xal %Ccpog 6|i> xal d6xv(peXixtov dvxr\v. 
tpaivsig d&avdxcov doeav ccTto (peyyog dytjtov 5 

6%r\$£<5i TtavGvdlri deGicpoovsg d)Qivd"ri6av' 6 

vitvov 8* VTtvcoovrsg ayLr\%avov ovShv icpevoov 

10 acpvsiol 7takcc^irj6Lv salg itSQi&aoGeeg avdosg. 

6^8q8vov 'Iax&fioio xot£66a[isvov ^a6iXf\og i 

LTtTtijag {idla Ttdvrag slsv xdxa vrjyoetog iirtvog. 
e66i) iidxao, filoGvodg' tig %oi pivog avTMpeol&i; & 
ex 7Cala%fig 6eo [lijvig s%el tcsqi&Giov dlxrjv. 

15 ovatiiv ovoavo&ev ^viqtolg de^iv iyyvdki^ag, 9 

evxqlog d' doa yala 7CeQitQO{isov6 9 dTcedel^rj^ 
dfravdtov (3a6Lk7]og dveyQO{ievoLo dexd^etv^ io 

Qvtiatid'cci vaeryjoag oXiqg %&ovbg tjTiiod'v^ovg. 
avdooiieov 6s vorjaa tisqI 6tBQvoig dva^el^sc n 

20 xaC 6ot lefyavov rjdv voTJ^iarog oIgsl soqtyjv. 

d&dvarov U6686&8 xaC ol ddre ^sCXi%ov ev%y\v 12 3 Goto (6 rubr.) 0; tslo X 1 ^, cr. X 2 . — 5 to^ov S ac. — 
f-vvial-sv OSl; 6vv- L* ir.; dno {kito M) cptyyog (ex 7) DE{IJ)M, 
qui a67tidcc 6 usque ad cpeyyog 7 omittunt (add. X 2 im.). — 6 dvtrjv 
SI, ss. X 2 ; aoidriv it. X 2 . — 7 cpalvsi X 2 . — 8 6rrjd'866L ODEM. 

— navevdlr] {-r\) SI; -r\g DEM; ncc66vdi X\ r\ add. X 2 . — 
as6iq)Q0vsg SI (ds66- 0); &(s ss.)66lcpQcov S; i6icpQcov DEM. — 
nolvd'. X\ cr. X 2 ; 6qiv&. 0. — 9 d' vnvmovtsg X 2 ; #' vttvocov- 
0DEL X M8; d' vTtvaaccv- P; KcuiHsLovtsg SI (cf Lobeck 7 14). — 
£cp' svgov LS; evgov 0. — 10 i7ZL&ccQ66cag M ac. — 12 els ODLMS. 

— y.dta m; %axcc ODMS; %ata SI. — 15 ftvritoZg SI; -regolg 
M(Dl); Q"r\r\T7}v 0. — iyyvdligccg DL 2 m; -ccXi^ag L x Sl; -dli^ai 
M. — 16 svnolog DM; svulrigog S. — 7t£QiTQOiLcdov6ansdri%d"r\ 
O 1 , -nalov6' dnsSelx^r} O 2 ; -^ovea nsdrj^r] SI. — 20 6v (ss. 01) 
8. — 7}drj S ac; r\- M. — oiau vor\\iarog X ac. — 21 dftd- 
varog S; -ccvdtco L\ cr. X 2 . — lv6S6&ai (Xi,686d's pc.) S; UgQ'S 
M ac. — B{, x fjg ODfrMS, cr. X 2 . 154 os' (76) 

otitiot, <?' a\Kpii%ov6i ftaov, xXvxa dcbocc ysaovxaiv 
naorsoG), o5 xs jiooog piXexai Gftevsi fjystiovrjcav, i 
£VQvfiCr\ pexd %u<5iv aQi^Xoig fiaGuXEvGiv. 

os* (76) 

"A6cccpog tiEvsx&QPOS ccvcc£ vnhg 'IdifrovyLOV 
efidoiir] &{L<p' hgj) dsxddi piXog ?cc%sv S-nxov. 

( Hii£TSQriv $a6iXr\i fioi\v dvETCe^a %axi^(ov^ 
avx&o 6 vooixiqr[v dsdacog STtsdeoxsxo cpavrjv. 
apcpacpocjv Xixoprjv ftebv ayftixov r^iaxi poypov 
%8Q<5lv £[icclg, dice vvxxbg Ihv neXag, ovd' a7tax7]d , 7]v. 
h rjQVEoiirjv TtQccjtldsGGi jtccQrjyoaeovxog d%ov<5ai % 
{ivrj6u{isvog PccGLXfjog 8%ov TtoXvyrjd'Ba xeoiptv, 
h%a%ivr\g d' dvspsXi^a^ v6<p d' 6XiyodQttVE86xov. 
o66e cpiXa) cpvXaxfjGiv vnocp&aiiEVG) {ie[ieXr}vxo' 
GiyaX&ov vv pot rjxog oqlvoiievg) tceq dvExXrj. 
10 icpQa6tt[ir}v (Sioxoio itaXaioxaxov cpastilv r^iaQ 
xal {ivrjGd'elg exscov Ttooxsoag ave{LsXtyu yevefrXag, 
7tavvv%uog xaccdCr} [isXsdrjticcxa TtoXXd XiyccCvcnv, 
%aC [iev avi%vEvs6KS voog diftfiisvog aisC. 22 &sov L. — 28 ngaxsga* OL l S, cr. £ 2 . — Szs OS; dxs 
M. — iniXsxb S{L le i); \teXixr[X*i M. 

T 76, 1 VTtsg L l S. — 2 k$86mO\ -r\v O 2 . — ccy' Isgfj 0; 
apLcpisgrj DP; Sc^icpfj sic S. — dsxddi, c; -dog SI. — peXog om. 
L\ ss. L\ — &cc%sv 0. — W 76, 2 6 L x v; b OL*Sl. — httr 
dsgnso 0; -ksto PR. — ztoi\L7\v 0. — 4 lav om. 0. — 5 ccg- 
vsopriv (a rubr.) 0; rigvovpriv L; -vso^iiv S. — Callim. fr. 144 
r\gvB6[Lr\v ftccvdxoio itdXai %aXiovxog cmovcai,: cf. Naeke 2 59. 
Schneider 2 411. - 6 l%u 0. — 7toXvyr\&£u DLMSv*; -Y.r\$£a 0; 
-xvdsa Slv (cf. Volkmann 75). — 7 aXiyodgavhanov 0. — 8 vno- 

<p&aii£va) M. — » giyaXiov (g rubr.) 0\ cr. s ; 6iyaXscp L. — 
vv SI; v S. — uvhXr\v DLM; -7]fia S. — 10 itaXaioxaxov L l Sl 
(-to S); -oxdxaig X 2 ; -oxdxov P. — 12 Kgccdir) Pc; -7} SI. — 
Xvycclvcov L 2 Sl; Xiyaiva) OBL l M; Xr\- S. — 13 Scvixv£vs6xsg 0; 
-6Y.0V M. — voog SI; vow ODLMS. OS (76) 155 

i) qcc itov avdooiiirjg ysvarjg h7tiXr\68xai 866rjv; s 

15 i) q ov%, g)v ecpvtevGsv, exv [is[ivrj<5eTcci, avrog; 

rj <5<p8t8Qi]v TtavtieiE dt,rjv8X8G)g sXsrjtvv; 9 

{ir) &ebg oIxxCqilcov \xjY\xl6axo itayyv Xaft&G&ai; 10 

{ir) \iiya (wprfaug EkerjiioGvvrjv aTtsov^si,; 
vvv ii6yig aQ%d[i8vog vosslv cpos6lv ai6i\i av&yvoov 11 
20 r)#' &Xlo(pQ06vvri Ttakcc^rjg Ttekei vijjl6xoio. 

BQycov a&avaxoio 7CaQ8[ivY}6d'r]v fia6ilr[og, 12 

d-avuatiCcov aQiri&EV £{isv [istivrj6o[i avaxxog, 

8Qyoig dsGitEGLOiGL dirjVEXEmg ^i8^axrj6cD, 13 

CC&la V6(p {l£ltl>CCl{ll, frE0dtl7JTG)V UQEt&COV. 

25 a<pd , iX8, 6alo xeXev&og kv a%Qavx(p tcbIbv aieC' u 

xlg ftzhg i){i8X£Q(p 7Cavo{ioU6g sgxlv avaxxi; 
[lovvog, aval*, ftsog 866l TtSQixXvxa d'av^iaxa Qefav. 15 
TtaGiv bpcog laol6c xsr)v avecprjvag iQcorjv. 
6eio \L8yaxlr\8vxi fioa%lovi QV<3ao la6v, 16 

30 italdag 'Iaxcafiov xal , Icj6rjcpov {isyaftvpov. 14 7) gcc S; ccoa (a rubr.) 0. — i7CiXr\aa£toii S ac.; -Xvcsrca 
X 1 , cr. X 2 . — 15 t)g S; 7] <J M; <V (& rubr.) 0. — &t L x Sl 
(cf. 91,26. 105,16. 138,30. Ritter 29. Rzach 1 753. 3 343); h' 
ov X s . — 16 7) L 2 Sl; si DL l MS. — cystioT] S. — itavasi L\ 
cr. X 2 ; -asisv S ac; -6stca 0. — post 16 add. ^vvstsXsaasv 
aitsigovag ig ysvsag kbv gfj^ia X 2 im. ; in ysvsfjg yevSTJvds acpccg 
Xoyog ij-STsXtcd'Ti P. — 17 ^7\xica%o JDLMS (cf. Horn. O 349); 
-i66ato SI. — 18 iL7iTL6ccg 0, cum yg P im. — ccTtsgvf-T} DLMS. 

— 19 agt-diisvov ac. — voteiv SI, cum yg' M im.; votei DLS; 
vos M it. — 20 rjd' OL 2 PR; 7) $' L l Sl; 7}d' M. — icXXoygo- 
6vvr\g S ac. — 22 ccvccktcc M. — 23 &ec7tsci7i6i X 1 , cr. X 2 . — 
24 v6(ov S ac. — 25 acp&ws 6slo SI; -tog slo (X 1 )^; -tog ei'o 
(im. yg' Goto) M.\ -tog 68lo OL*. — %gdvrco ~R; a%gavxoi6i 0. 

— 26 7tavopL6g S ac. — l6xiv P. — 27 iaav OPR; $66l X 2 ; 
iazt s. icrl L x Sl (i6tlv M). — nsgUXvra DBv, ac. M. — 
28 oii&g L 2 Sl; o\Lcog X 1 ; o^iov 0. — 29 iisyccytXTjSVTt, OL*Pm; 
-tlXvsvtl L x Sl {-Xvsvxi DM 1 , -XtJsvxi M 2 ): v. Volkmann 75. — 
30 IccKwpov ticcl laOTJcpov DLMS; IcoCTjcpov nod laxm^ov OSl. 156 o£ (77) 

vSata &r]i]6avT0 rebv 7tavaxrJQaT0v eldog, 17 

vdaxa d-rjyJGavro xal eQQlyrjtiav Idovtu, 
jtv&[i8V£g aviayoi ftv&Lav xXoviovxo qe£&q(ov 
6^i8QSaXsog xzvitog oopro di? ai&BQicov vecpeXdcov is 

35 xal yaQ 6slo (3eXe{iva dUtitivro ev&a xal evd'a, 

iv xvxXg) TQo%alcp pQovxr\g 7ZoXvrj%sog OQpLyj, 19 

afravdtov 6xsQ07tfi<5LV oXrj TteQtXd^iTtstai ala, 
Qi^odsv av&ox6[iog 7C8qi<5£isto xivv^iivrj %&(nv. 
iv Ttovtco pQSiie&ovti rsaC, {idxaQ, elol xiXevftoi, 20 

40 vSatiiv iv TtoXesGGi real x8Xe&ov6iv araQjcot, 
ovS* l%vog fiatiikriog agiyQadsg avdQccGiv etirai. 
Xamv fjyeiiovsvGag, O7tcog xaXd [irjXa vo{1£vcdv, 21 

%siqI <5o<p?j Mcotirjog IdaQ&vog & IsqoZo. 

oS' (77) 

kaayov mvvtf\g Zfidopov a^icpl psXog 1 

k^do^dtr\g ds%ddog n&iiog otgiGtonovog. 

"0\i\ia6i^ Xabg e^iog, fteor SQitia Sbqxso ftstitiov, 31 vSata (Scctl 0, rubr. cr. vdcctcc) ^r^cavto tsbv nccvccxrj- 
oatov slSog OP; om. SI. — 32 om. 0. — %"r\r\accvto %&X ioql- 
yr\6ccv X; -to nccl so (£0 S) Qiyr\6av DMS; -to 6s Qiyr\cdv t 9 
PB; -to as %al §iyr\aav v. — idovta SI; sld- PR; 68- M. — 
33 avia%OL 0; aviaioi L*Sl; &via%oi X 1 ; ccvl- DS; avoi- M. — 
d-v&tcDV DM. — 34 ctLccQdcdsos M; a^isgdaX^cog S. — 35 ftsXs- 
\lvov L\ cr. X 2 . — disaavtai X 1 /^, cr. X 2 ; -otcu, D; -ovtcci M: 
v. Ritter 15. — 36 too%sl& M; -ccXov PB. — dgiirjv X 1 , cr. X 2 ; 
oqiij} m*. — 38 av&OKOiiog X 2 &* (ind. p. 29); ccv&l- ZtSl (v. 
Volkmann 74); avQ"r\- OB, cum yo' P; av&e- m*; av^"r\Qcc P. 

— KivvyLSvr\ (xwo- B, y.ivk\- et yo' %ivov- P) yftasv SI; -vr\ q)X6£ 
0; SsiiLati yalcc P. — 39 dh ante tsal inser. 0. — 40 om. 0; 
notam •: praescripsit X 2 . — 41 Scql^qccS' S. — 42 Xa&v X 1 , bv 
ss. X 2 ; an Xuov ? — r\ys[i6vsv6ag L*£l; -vsvsg X 1 ; -vsvcca M. 

— x. paXcc M\ cr. M 2 . — 43 6ocpf) L\ ov ss. X 2 . — t X 1 ^, 
cr. X 2 . — isgolo 0; igfjog M. 

T 77 om. 0. — 1 Sc66acpov D. — %ivvxi\g L^Sl; ov ss. X 2 . 

— 2 ccgcatOTtovog PBm. — W 77, 1 Ssonso L 1 ^; -Ttscfrs X 2 . of (77) 157 

OVCCtCC VCQLTSQOV 6t6[iaTOg JtQ06SQ£L6CCTS [IV&G). 

ccQ%6tisvog Ttvxivolg aiviy[ia6L %sCks avot^G), 2 

ix itala%Yi$ TtQotsQrjyeveov dva^ialfo^ao oijiag' 
5 eyvcojiev 7tQtt7tL$e66t, 7 xd tcbq 7iQ0<5sdeyiisd :> dxovfj, 3 
a\L\ii d' dpcbg to it^G&sv acprjyrjGavto toxrjsg' 
soya Ttcdcuyavecov Gcpeteoovg ov xqvtctsto Ttaldag 4 
v^ivovg a&avdtOLO TteQMfQccdswg fioocovtag 
%al 6d , svog, o66ov SQB^ev byiov itBOifrccufteGiv sgyou;. 
10 yiaQXVQCriv b6t7}6bv Sib ysoag 'Iambfico 5 

%al vdfiov itp&CyLG) xIblvov tcoqev *l6Qar[l(p , 

VCJLTBQOig OV lto66&BV CCVCC% B6trj6B T0XSV6LV, 

ocpod xb 6rj^i7]VBLav hvaL<5i\ia tcuigX yovfjsg, 

<bg btbot] tad' ditavxa {na&oi ybStSTtetra ysved'krj^ 6 

15 vlssg, ovg %e rexoisv ev 6rJHy6voi6i yeve&lcug' 
ovxol 6*' ayyeleovtiiv a£l~6[ievoi tads itaiGiv, 
ocpod %ev ^kitlda fteisv bk a&ccvdtG) fia6iXf{i 7 

{ir]d' sgycnv fiaatlTJog iov XzXd&oivxo frsolo' 
alloc xccl hvvaGiag {idxccoog cpoatilv 1%vbv6g)6l 

20 {irjdh (pCloug to%bb66l yavoiaxo Jtd[i7tav 6[iolol. s 2 vaCtsQG) DI 1 ^; -qcov M*. — pvtfroig DL l MS, cr. X 2 . — 
3 serius add. P. — 4 nQorsgriysvEcov scripsi (coll. 106,65); -tsgr, 
ysvsobv 0; -raging ysvs&v SI; -tigr\ yovecov DL 1 MS; -grig yovecov 
X 2 . — oi'iijag pc. X 2 . — 5 h f yv<a y,8 M. — TCgcc3tr\8sai S. — 
7tQ06sd£yiLsd'a 0. — 6 b^&g OL 2 Sv*m; opcag L x vSl. — to-ahg 
X 1 , cr. X 2 . — 7 y.QV7trsro scripsi; -7tTO{isv 0; -itxu DLMS; 
-ipopcd P; -7tZ8Tcu Bv. — italdag ODLMS; vlag PBv. — 
8 a&avdtoijo ss. rubr. — 9 06ov 0; oaacov DM X S; -ov M 2 . 
— nsgl ftcciipeaiv pc. 0; itsgi&dtLfis- LS. — 10 gctriaccv 0. — 
£co DM. — yrjgccg ianmfiov M. — 12 Cfpco'irigoig DLMS. — 
h6xr\6aro 0. — tsxe'cav in toxsvcl cr. L. — 13 6r\^rivBiav m*; 
-rjvsisv SI, pc. S (slvslsv ac); -r\vuisv m* — 14 — 17 om. 0; 
punctis notavit X 2 . — Mqtj L. — 15 ovg y.t\ D. — ysvt&Xrjg 
{-rig) SI. — 17 iXnlS'C P. — 18 Hgyov DL X MS, cr. X 2 . — Xd- 
ftoivxo DL X MS, cr. X 2 . — 19 tyvsvcm 0; -evaa B. — 20 ro- 
nhvai S. 158 o? (77) 

dXX\ <b QtysSavrj yLBQOTt&v 6xoXir\ xs ysvsd'Xrj^ 
& yBvstf, xaxosQybg del <pQeal &v[ibg exvyjfrri 
ovde v6ov 6q)stSQOio fteov [isxcc ititixbv ecpevge. 
xo%o6vvy\g rccvccfig ixccxrjPdXoL 'EtpQeyiov vleg 9 

25 drjLQtrjta (pe'fiovxo xaxcbg fiexd vcbxa fiuXovxeg* 

6vvd , £0Crjv k$lxi\LOv dTtrjQvrjticcvxo freolo io 

ovd 9 h'&eXov &£6\Lol6iv v%o§QYfi6£iv $a6iXv\og, 
dXX' 8V€Qy€6Lrjg dyccfryjg hXdftovxo dsolo n 

ovd' did ftav\La<5ioi<5i xdtioig xuxd \lxixiv exa^icp^ev^ 

30 ct tcqIv avu% exdXeGGev icov xaxevavxcc xoxtfcov 12 

Alyvjcxov xaxd yaiav vtcbq Tdviv dvd , e^ios66av. 
&g Ttoxe dii&d % , dXa66av dvaQQrfeag dye Xaovg, is 
dtixbv OTtag 6xrj<5ag itvxivbv q6ov ev&a xal ev&ct' 
xal GcpiGiv riiidxiog vecpdXrjv ftsxo 6rm,u xeXev&ov, u 

35 vvxxbg d' rjyefioveve xax ovqsu cpeyye'C 7tvQ6ov. 

&rjQox6[iov diEQrfesv dvcudea itdxQov £Qij[i<p' 15 

cpcccrjg x666ov idcjv Soxeeiv 7t6[ia fivtiadd'ev eQiteuv, 
b7iJto6ov ex 7tsxQrjg isQfjg d^yayev vdcjQ 16 

xal itoXvv dsvdoiGu q6ov noxa\LoZ6iv bpolov. 

21 & DS. — ysvi&Xrig S ac. — ante seq. vs. inser. rj xoa- 
dir\v ovk stifrvvsv oi%sir\ xs ysviftXri X 2 . — 22 om. 0; notam 
\» praescripsit X 2 . — go X; co M. — ysvsrj scripsi; ysvs'C X; 
ysvsa Bv, ysvog DM PS. — 23 ovds voov 0; ov voov X 1 ; ovds 
vopov L 2 . — pixa Mommsen 258 (coll. 2); psxa SI. — icp' svgsv 
S. — 24 xot-06vvr]g 0. — kv,axr\$6Xoi X 2 ; -Xov SI. — ings^iov S; 
icpoal- PB. — 25 ante v&xa add. frsbv 0. — 26 a7ty\Qvr\6aixo 
L\ cr. X 2 ; -cccto S. — 27 et 28 add. SI, im. X 2 ; om. DL X MS. 

— dsciiolGiv tit. — 28 iXa&ovxo SI (cf. 118, 261); XsXd- 0. — 
31 xavlv L X M, cr. X 2 . — 32 cog note Bv; <bg nots OL 2 : mai rs 
L 1 ; ioaato D; io66ato M\ og nots P; &66oxs S; an <hg ors ? — 
frccXd66r]g 0. — ays X; v\ys 0. — 34 i\\x,a%iov m*. — vscpiXr\ P. 

— 35 7]ysfi6vsv6s M. — 7tvQ6a> L\ cr. X 2 . — 36 cotgoyidiiov (& 
rubr.) 0. — di£QQr}£sv OJDLMS. — Horn. X 598 %vXivSsxo X&ag 
avaidrjg. — iorjuov 0. — 37 yair\g (y rubr.) 0. — dons' siv L 2 Sl; 
-svsiv 0; -sow L l S. — ito6cc JR. — 39 xal itoXvv SI; novXvv 
{-r\v B) &' PB. — dsvvdoi6i DMS; aisv va- 0. of (77) 159 

40 Sc^iTtkaxlag 8h ti&Evxsg m d[i7tkaxtr}Giv 8oa%xov, it 
lif\viv avrjs^rjGccv enovoaviov (5a6ilfiog 
Qiysdccvcclg xoudtaig tislqcd^svol a&avdtoio, is 

fiocbtiiv ajtcuxL&VTsg efj xatadv(itov atrj. 
a&dvatov <J' iv tccc6l xaxrjyoQeovrsg eeiitov 19 

45 „ k a^ xiv itot^cc66ai dvvatai daXirjv iv igrjiiip' 

{it} ydo, inel toaq)6Qr]g i^tfyayev vdcctcc TtSTorjg 20 

qoI^co %£i[i£Qioig 1'xeA.a Poeiieftovtcc Q68&Qot,g; 

CCQtOV d€V0^lSV0L6i TCO&SV X0660l6lV 07tU660l 

rjh Ttd&sv XuoiOiv STtsvtvvsie ToditE^av;" 
50 tccvtcc v6ov d'coQrj^sv SQLtid'aveog /fatf^og, 21 

G)v %doiv 'Idxcofiov a&eticpaTog hcpheys itvotibg 
xal xoxog aitooxlonxog iizi%Qasv 'iGQccrjlG), 
ovvsxev ov ftdQGTqGav sxovQccvia) (5cc6t,XrjL, 22 

d , £6iiB6CG) d 9 ov %d\i7cav £%ov nsol cpByysl $ov%r\v. 
55 vtyo&sv ccl&eoCcug vscpeXcug ivsxelXuxo %oi\kr\v, 2a 

ovoavtmv de ftvobtoa doing 87csxa6d€ nvldcov 
ve d' voce yvco6xbv ylvxsoov 6cpi6i \idvva TtdtiaG&cu, 24 40 %QQocmov OS; igditxov M. — 41 icvr\i^r\6av (Hoeschel.); 
kvii-D 2 ; av£^rj£66av L x m; ccvs^jj- v; avsl-rjs aav D, pc. S {avs^l- 
ac); cc£^rjs6C£v M 1 ; -S66av M 2 PB. — titovQavlov OM; tit ovq- 
PB. — 42 Qiysdavalg DL r S; -vsg M; -vf\g L 2 Sl. — KQCcdlrjg 
L 1 ; -r\g L 2 Sl. — 45 \lt\xiv S. — irotftatfca DP; hxoi\La- O; 
kxULCL- M. — dvvcuxo 0. — 46 ind SI; iicl OL 2 M; iiti DL X S. 

— igrjyayov M. — 47 Qoigcc DL X S; gita M. — 48 dsvoiiEvoiCL 

L 2 Sl; ds%o- DL X S; ds%o- M. — 07td66SL OPB. — 49 insvxvvoLS 
PB. — 50 vocov DM 1 ; voco M 2 . — ftcogri&v 0. — 51 Idncofiov 
L 2 Sl; Iccxcb- 0; Iccnoa- S; foxa>/?ov D' K L*)M; -§<p P. — gcpXsye 
usque ad &dg6riaccv 53 om. DL X MS, add. L 2 . — 53 ftdgcricav 
L 2 ; -6ev SI. — inovgccvio) OD; in ovq- P. — 54 %%<ov S ac. 

— itsQi DM. — 55 al&sQiccig DLMS; -Lyg {-ir\g) SI. — vsytluig 
DM; -slf]6iv 0; -tXyg (-r}s) SI. — ivsrsiXccTO OSl; av- Sv. — 

CO 

56 &vqcctcc M\ -xqu M 2 . — &obg S. — 57 vs L 2 Mv (cf. Horn* 
M25); « £ O^mSl. 160 o£ (77) 

ccqxov eitovQcivLOV tpayeeiv TtQotaXXa PqotoZGiv 
dyyeXixrjv fraXirjv [laQOTtrjCdt dcbxs yevsd'Xri, 25 

60 SivodCrjv GyiGi dalta frsbg dcogrjaato %oXXr[v. 

2tvev[ia [ilv ccQysGTcco Notov ^vvhgysv dr\vai, 26 

fjxe ds dvGxelddov ACfivog %QY\y8iav avx\iY\v' 
avxo^drovg 6cpl<5i tidgxag OTtcog xoviv iyyvdXi%8, 27 
ipa^i^iov d 9 fog iteterjva tcoqs Jtt8Q08vra ftaXd<56rig. 

65 xai td [lev h%a%lvY\g pstf o^yvQtv h'[i7ts<5€v avdytiv 28 

XVxX6d*8V L&VVOVTCC 1toXv67tSQ8G)V xXltiidcOV 

dcuvv{ievoL d' apa Ttdvteg 8V8JtXrJ6d"r}6av edcodfig, 29 

xai Gcpitiiv eldo{ievoig xaxa&vybiov coTtcctie dalta 

ovds Ttod-ov v66(pi(36e XiXaiofiavovg GcpexeQoio. 30 

70 ov %G3 Salg xeriXstixo, xoqov 8' en dsvero &vp,6g, 
xai Gtpsag d&avaToio iL8X8<5ti%8 [irjvLg eroC^irj 31 

7t6t{iov dvG)i6rov TtoXeav rev%ov6a xaQ7]votg 
xaQtiGtovg % i7ci8r\6BV dyaxXsog 'iGQarjXov. 
dXXd yaQ ovd' e%\ xol6i xaxoQQacpiqg eXdftovzo 32 

75 oud' 67tl ^av[ia6L0L6L roooig &dQ6rj<jav avaxxi, 

dXX' oXiyodQavCri (iioxriv xeveav%s" iddvrsg 33 

Qlpcpa 6ig)xo[lsvg)v irscov i^cpfrid'sv avrcog. 

a SslXol, tot' avaxra xaxayfti^voi TCo&daGxov, 34 58 ijcovgdviov DM; lit ovq- S. — yayioiv S; -iov M 1 , 
cr. M 2 . — 60 diva S; drjxcc L\ cr. L 2 . — 61 vsv^ia 0. — ccq- 
ys6tao S; -scxdo 0; -E6xao SI: cf. Horn. A 306. — 62 tJtc'C M. 

— ds om. 0. — 64 ipdtLLLOv L\ cr. L 2 . — cog PS v. — nsxssiva 
L; TtoTsrivcc M ac. — Ttogsv DL X MS^ cr. L 2 . — 66 xvxXdaH' 
l&vvovxo 0. — 67 iv£7iXri6d'Ev L\ cr. L 2 . — 69 Tto&ov DS. — 
vo6cpL66s Sv; -L68 SI. — 70 dccig (0, dcctg SI) xsxeXsaxo OSl; Ssg 
xsxiXsaxo (soda) ac.) S; <T ixxs- DM. — 66 xv DLMS. — 
71 pfixig S; \ir\- M. — kxoiy^r\v DS; hoi- M. — 72 tcoIscov a, 
ac. S; Ttolicog JR. — xsv%ov($i 0. — xccQrjvcov P. — 73 kccqxicxov 
DL X S, cr. L 2 ; 7idgxi,6xov M. — 75 &do6ri6ag M. — 76 oliyo- 
dgccvLriv L 2 pc. , ac. — 77 i^stpfrinev L\ cr. L 2 . — ccvxag SI. 

— 78 a DLMS; sv (s rubr.) 0. of (77) - 161 

it, r)ovg ynv agcdybv dvrfixhGxov lovxeg, 

80 itlrj&vv q>Qcc£6[i£voi tcqoxbqcov avsoyeGidav, 35 

cov 6(pc6LV iyyvdki^ev ilsvfrsQov rj^iao OTtdtpov. 
ot di \liv ducpaydft a^ov eolg tcsqI %euks6iv ccxooig 36 
yl&GGrjg ipsvdcderjg \LBikly\iaxa xcoxCXXovxsg' 
ov ydo h%ov TtQccdtccg l&vtpoovug ovdi vdrj^a 37 

85 ovd' BTtl 6vvd , e6tfj 6(f£XBQr\ 6v{iq)Qccdiiovcc TtCartv. 
(b (laGilev, 6v dh itdvxox £%eig oixxlqiiovcc ($ovki)v 38 
xaC Gcpswv <x{i7ikaxCr}6LV ik&GGeui ovd 9 ivccoi^oig, 
cckkcc nallvvoGxov da{id6ccg iisyakrjxoQcc &v[ibv 
£66viisvG)g 6eo \lv\viv dvajcxo^isvrjv xaxtQvxoig' 

90 oltifta ydo adoavt&v [i€q6tcg)v ysvog, olov £xv%&r}, 39 
olg filog ov XrjiGxog, S7trjv Hidrjg \liv sqv^tj. 
d 7to6cc ynv ft&arfeav eitoxovvovxag eorjiup 40 

xccC ol d'v^ibv ooivav ev vdatiu TtolXbv dvvSoocg 
Tcdo ftiybiv vtyitixoio ftsov 7t€LQ(b^€VOL dXxrjg 41 

96 xccl iiv&ocg soed'ovxsg dmqoaxov 'ItiQarjXov; 79 ScvTsaKov DM. — 81 &v L 2 Sl; &g X 1 ; ov M u , cov M 2 ; 
& S. — 6cpl6iv 0; cpQsalv M. — fjiiccQ om. DL X MS, as. X 2 . — 

82 oi'ds 0. — a(icpccyci7tdgov L 1 , cr. X 2 ; -ayand^oav S. — 83 ipsv- 
dcdsoig X 1 , cr. X 2 . — \Lu\Ly\Laxcc L 2 ; -fiia 0; -(icc6L L x Sl. — 
Y,(oxiklovsq X 1 , cr. X 2 ; %arillovt£g DS; %cctilov- M. — 84 %%av 

5. — 85 6vvd , s6iriv 0. — 6cpsr£Qj] (-or]) L 2 Sl ; om. X 1 ; -gr\v 0. 

— 86 8s om. 0. — oIktIqiiovcc SI ; 6v^q)Qcc8^iova (ex 85) 0. — 
87 ilcc6cscct, SI; -ezoli 08; sXdcGe ncci M. — ivccoi£oLg X 2 ; -£oig 
X 1 ; -trig S; -£sig OPB; -£sig SI. — 88 Tccclivvoatov PB; ndXiv 
vo- M; itaXivo- SI. — 89 ceo v; sg OSl. — naTSovKeig SI, Bed 
v. ad 91 0; -osvnsig gm, cr. m* (coll. Horn, i 119). — 91 \x,t\v 
S; \lov M l . — €qv£si 0. — subsequitur ovvskcc \*,r\viv hinov 
kvoLnxo\iivr\v y.ccrsQVY.oig (ex 89?) 0. — 92 w itoacc (a> rubr. ex 
? cr.) 0; OTtnoaa DM. — 93 &oivav 0. — iv vdaat, ODLMS; 
iv sl'^saL v; iv el- PR; iv vdccd' i'ocog, iv rjd'EGi v*; iv o%>8e6i 
sterns') w*; an iv ayweeft? odsviiccCL? ggruidai? (cf. Maneth. 

6, 67 %d)Qr\g rr\lov kcct' igrjiiddog). — 94 vi\>i6tov (?) L\ cr. X 2 . 

— &Xk7\6iv DM; ak%f\Giv (£%- ac.) S. 

Apolinariu8 ed. Ludwioh. 11 162 • 0^ (77) 

itcog iioi&wv rtccXd{ir}g ^coccQxsog B&Xd&ovzo, 42 

Aiyvitxtcov cog ndvxag sqvOccto dovkoGvvdcav, 
cog AiyvTCxco s&rjxsv a&86cpaxa 6i\[iaxa X8v%ag, 
avxaQ V7C6Q Tdvtog nediov frrjrjxd reke66ag\ 
100 ai\ia {ihv rjsv vdcjQ, JtQOtsQrjv d' fjQvrjtiaxo [xoQcprjv, u 
(pQStara d 9 r\lla%&8v, ylvx8Qr\v 6 9 etysvGaxo y8v6tv. 
TtQcbrov iisv xvvd{ivia [i8X86xi%8 Tta^icpdyog CCLCCV, 45 

(3dtQa%og svdsv 87C8ixa [lokcov dldjca^sv aQOVQotg* 

UVT&Q £QV6lfiri TtokvUVd'W XUQTtbv zdcMSV, 46 

106 6%8cc d' d^icjcoaa Ttovovg %&ovbg axglg STtegtif 

tyvXQV $' d^i7tsX6s66a xaxscpfrixo yala %akd£ri 47 

xal GufiuQYi 6vxdynvog aiieidsi X8Q68X0 itd%vty 
Qi%r\ xsxQccTVodcov ay Hag evdgife %aldt,rig 48 

xal xxfj6tv 6q?sx8Qr]v xaxefioGxaxo xaLO{i8vrj cpkot*. 

110 6lKX ovd' cog a7t8lrjysv &8L 6cpi6i ybf^viv a8%cov 7 49 

\x,r\viv xal xoxov aivbv b^icog fiaQVTiav&ii il6%&g) 
7CV8v\ia6iv ai&8QioL<5iv dyL8iXixxoi<5i xsXsvcov 

d'V^LCJ dQLVO^lBVG) JtoXv7trj{JLOVa X8V%8V dxaQTtov, 50 

ovds xaxacp&iiiavcov tyvyicov TtSQicpBidsxo Jtduiiav, 
115 dXXd xal ayQov6[iovg ay Hag ^vvadrjGsv oIb&qg). 97 ag Lv\ og OSl; an y ? — 98 om. 0. — cog Aiyvntco 
HftriKSv scripsi (possis etiam iftrjnar'); <bg aiyvnxov hsv£' (r£v£ 
S) DLMPS; cdyvTtTco d' og htvt-sv B; AlyviixcQ <T cog tev&v 
v. — rsvl-ag DLMS; TtQ^ag PBv. — 99 nsdiov M. — 100 fjiv' 
M. — 101 i]Xccx&£v M; cell- P; £U- B; sill- S. — iipsvoavto 
DM. — yevoiv S. — 102 -avvcl[lvlcc DLS (cf. ad Horn. # 394); 
-d[i8va (v del.?) M; -o^ivta SI; -o^vtav B. — Ttcc^icpdyov 0. — 
103 point BMS. — 104 8QV6i$ri {-r\) PB ; igvod- SI ; £qi66v- 0. 

— 105 apnnccc L 2 Sl (cf. Lobeck 7 212); -6s L 1 . — cc-nglg Sl<, im. 
8 (a%&lg it.) — 106 ipv%QT] OL. — 107 T£Q6S0 S. — 108 qltct] 
DLMS; %al qltct] 0; nal fila PB; Qinfj v: cf. Lch 6 301. — 
£vuqi& OSl; -|js PBv. — 109 KccTsp66xsTo] v. Schneider 1 228. 

— 110 a>g SI. — 111 liox&cqv BMS. — 112 ^(rubr.W/Aaffiv 0. — 
113 ftv{icav (ss. bv) M. — 115 ccyblai M. — j-vvidvaev L. — 
6Xe'd'Q<D\v eras. L. °r (77) 163 

a %&G)V TtQCDXOXOXCdV OTtOtiCOV (hdvQUXO TtOXyLOV, 51 

cjg Ids ftccnxouevcov xsxscov TtocoxdyQiov r$y\v. 

avxdq dva% so kabv OTtcog xakd Qv6axo ticket, 52 

dykabv old re 7t(bv xax' ovosa fiuxou vo^isvcov, 

120 ekitidi ititixsvovxa xccl rjya^iovfiog egaf}' 5s 

6v6[isveccg d' ixakvifjev eovg \iiya kalx\ia ^akd66r\g. 
ol pay &q evvs6iaig ooog 86xl%ov dd-ccvdxoto^ 54 

xkstvbv ooog, to Ttootifts cpCkrj xxsaxC66axo %sioL 
ccvtccq &va% vaixag itooxeoovg i%rjka6s yccCrjg, 55 

125 avxovg 6*' elduyaycov xkijom diaddGGat doovQag, 
QL^coGag xccta (pvka paxd xki6ir\<5iv sfjGtv. 
ol 6*' sxv uteLorjaavTo ^ix\v ioeftovxeg avaxxog, 56 

ftvfibv dnaivvyLSvoi Gcpsxeocov dub [iccoxvotdcov, 
QS^ovveg Ttaoxeocov dd , €^ii6xtcc soya xoxr\oov 57 

13u d%x6kB\iov d 9 dxs xo%ov s%ov 6xobtyav%£va kcofirjv 

d&dvaxov xoovqpfjGiv bos66ifidxoig sos&ovxag, 58 

xai ol STtoxovveOxov solg cpgevag ald(bkoi6iv. 
SV&' dicov dfteQi^s &£og xaxosoyia fiovkrjv, 59 

avxixa d' 'iGoecrjkov dvo66axo xbv %olv dyrjxov'^ 

135 Utkcb^irjg <?' exedccGGe cpCkov xal biirj&acc vrjov 60 

ov ydo di&Qolo'Lv 6^i86xLog 66xe fiooxoitiiv. 116 a %&<hv SI; i\)v%cov (ip rubr.) 0. — tcoxluqv L\ cr. X 2 . 

— 117 log (lb rubr.) 0. — 119 olcc xs ODP; ola xs S; ol axs M. 

— Tt&v X 2 pc. ; nwv 0; Xabv oncog (ex 118) DMS. — 120 iti- 
axsvovxcc X\S; -XL OL 2 . — 121 post 122 posuit 0. — <T om. 
it., ss. S. — 122 ivvsoiyg {-rig) SI; ivs- 0JD8. — 123 v.xsccxl66ccxo 
Pbcm; -i6axo SI. — 124 vaixr\g M. — ngoxsgovg L*Sl; -gag 
IAS. — 127 ol d' hi SI; ol 8' Ixl L*B; oi>d£ xl D(L l 1)MS. — 
igtttovxsg L*Sl; -xog JDL l MS. — 130 axs D; avxs M. — axgs- 
tyav%£ct 0. — 131 6gs6ai§dxotg L 2 Sl (6q86l- ac); -xov L 1 . — 
132 sldooloLg L\ cr. X 2 . — 133 cc^ql^s DLMS; cc&£qi& SI («#' 
£- cr. rubr. 0). — ftebg SI; xvoLog 0. — 131 ovoaasxo gm, cr. m*. 

n 

— xbv L 2 Sl; xb L^S; xo D. — ayr\xr\v 0. — 135 6LlmiLr\g P. 

— xca b^Yi^sa DLS; -d'ia 0; &80X8Q7t£ , a SI. — %al o^irj d , avT]bv 31. 

11* 164 o£ (77) 

bx da (ICrjg ikdd'ovxo, tcoqbv 8b b Xrii6xfiQ6i 6i 

xccl 6cpst6Qov drfioiGLV bIcoq dcQQYfiaxo xdlkog' 
ovxbx ccoq Icjcprjtiev deC Gcpeag b^bvccqC^ov, 62 

140 ovg da Utjv aydTta^B, cpikrjg aitBQityav ccQ&yYig. 

olxXQCL {LBV yiL&SOVg XCCXB^06XBX0 &e67Ce<5lOV TCVQ, 63 

ovde tig olojUl&v bkoyvQaxo xccQd'avLxdcjv, 

ov ^Ccpal &vi]6xovxccg dva6XBVov dQr]xi]Qag, 64 

ovde xig okkvpavrig %okir\v (pxxiGGaxo %rJQrjg, 

145 B160XBV V7tVG)OVXL &abg TtaVO^toCiOg dbpTO, 65 

XUQXBQG) c£ OiVOiO XCLQTlfiUQ&OVXl BOLXCOg. 

OQVv^iBvog (5' ador\6i xax&g a§d[ia<56av dkaixag 66 

xaC <5yi<5i iicb{iov bSoxbv btc dkky\xxoi<5i yava&kcug. 
dij xox 'Itotirjtpov xadccdav 86{iov alykiqavxa' 67 

150 'EcpQBfiov avx bqccxblvov ccepaQ [iG)[iri6ccxo (pvkov, 

xkaivbv d 9 avxL&BOv B%ak8%axo cpvkov 'Iovda, 68 

&blov oQog Utcbvog, o itao (poatilv a[Mpaycutd&i. 
Wjbv abv xbxxtjvbv ava% dxa [iovvoxaQr]og 69 

xccl yuir\ xuxaTtrfea dirjvsxaaGGL yBVB&lcug. 

155 xrj^iog 9 sbv /lavlSov &va% B7tska%ccxo dovkov, 70 

bv 8b \liv ax Ttokacov axakatiOaxo {irjlofloxrJQcov' 137 7toQs]v add. L*; tcoqccv S, ac. D; -ov M, pc. D. — dh 
e Xi]6xfiQ6iv 0; dh £Xr}C6xf}Q6i S; dsri Xr\i6x- M. — 138 ytccXog L. 

— 139 ov pix' 0. — igsvaoL&v 0. — 140 aydnag in DM; 
-na% in S; f)yd.7ta& PR. — yvXr\g DM. — 141 oUxga SI; %xk 
sic 0. — %ccxcc§66ksxo DM. — 142 oiofiiav 5*c*; olov lav DL 1 ; 
olov low &; olxov lebv OPR; ohov Idcbv m*. — 144 6XXv^iv7\g 
L l Sl\ -vrjg L 2 . — coxTtWaro b*c*m; -i6axo SI; oIy.xi6u.xo L l ; 
-iaaaxo DL^MS. — zmns Ob*c*Sl; %to- v. — 145 vnvooovxi 
DLMSc*; vtcvoco- OP; v-xvooco- R; vitvaco- v (cf. Lobeck 7 214). 

— 146 kqccxsqo) 0. — 147 ccQvvtisvog (a rubr.) 0. — 148 il&ilov 
L 2 Sl; fcoiibv DL l MS. — aXXr\Y.xoi6i DLMS; ccXtj- SI; aXrj-xxriCiv 
0. — ysve&Xcag 0; -rjg (-rig) SI. — 149 xoxs 0. — laarjcp ov M. 

— xedcccs OS; 'x6dc(6sv D; an mti-? — dopov DLMS, pc. P; 
Solov SI. — 151 iTtaXQaxo DL l MS, cr. Z, 2 . — 154 ysvifrXccig 
&; -V$ (rne) ODLMS. or]' (78) 165 

i^OTti&sv [ilv ccsiqsv <xiisXyo[i6V(ov xoxs Xcccbv, 71 

$s6%l6<5ag 'IdxcDJSov sbv fteQ&Tiovr dysXd%siv 
xal xxsoccg a\jLyi$6r\xov sysiv yusyav 'IgqccijXov. 
160 xai \iiv iL8iXi%Cri xQadir\g £v6[isv6s dixaicog 73 

xal %8iQcbv Ttivvxcdg 6(psxsgov r\yr[6axo Xaov. 

on (78) 

ji6acpov Xiyvgbv oySoov cc^cpl piXog 
k§doiLUTr\$ dsxddog v.&pog ccQiGzoitovog. 

" Ay Qia cpvXcc xsfjg s%s$av, navvrcsgxaxs, iioiQrjg, 1 
a%Qavtov d' S{iLrjvuv a% , s6^o6vvri Geo v*]6v, 
ol q 'leoovGulriv (pgovobv &s6av &g xiv OTtcnorjg' 
•jixr\volg al&eoloig 6 so hsityavu d'fjxav kol&cov, 2 

5 6cbv botcov fi-rjaeGGcv sl&Qict 6dgxag sfrsvxo* 
fog d 9 ofr vdcoQ dajcsda) d(i6cov os&sv al\ia ysuvxo 3 
d^icp f IsQ0v6alrjv %r{tsi yuxXa XYjdsiiovrj&v. 
avdadtit Xcofirixol ysysvrj[is&cc itdyyv %vouioig a 

ola tcsqixxi6vs66i ysXcog xal italyviov aivov. 
10 slits, {idxccQ, xso iis%ql pivsig xs%okcoiisvog r^ilv 5 

xai 6so iirjvtg 'oqcoqs dicc{i7tSQsg old xs TivgGog; 
%svs x6xov psxa cpvku, xd tcsq xsbv ov pads xvdog, 6 157 i£07ttd'£ 0. — 158 &£67tL6a<S SI; &S6l- S. ftSQCZnOVTCC 

ysXdfeiv LS. — 160 xagdirig It. — 161 itivvxr^g (-fjg) SI {nv- ac). 
T 78,1 ccnyl [LeXog ({is- PB) L 2 Sl; a^ifpi^oXog L 1 S; 6c\iq)i6Xog 
DM. — <F 78, l ixtfccv X; -Pwav DM8 (ac. 0?); -fa SI. — 
2 8s\Lir\vccv X 1 , cr. X 2 ; Sh jn- DS. — ds fiLr}v dv(xd , e6^06vvri 
M . — 8 ov q' OMS; ov <f R. — IsQOvaccXrjv PBv; -r> OmSl. 

— tvv (ras.) 0; xr\v S; rsv M. — 6na}Qr\g SI (go- ac. X); -qt\v 
DLMS. — 5 r&v (t rubr.) 0\ cr. s . — 7 vsQ0V6ccXri^ ODLMSm. 

— X^rsi 5i, pc. 0; -xr\ X 2 , ac. 0; T£l%r\ D^MS. — 8 ysvol^s&a 
0. — 9 aivov L^Sl (-cbv ac. 0); alvov XSS, ac. D\ ccIqov M, 
pc. D. — 10 sine DMS. — xiov D; tsbv M. — H>6%Qi9 pw slg 
M. — 11 7CVQ60I M. 166 on (78) 

xai [leza xoioaviag, at arjg d{ielr]6av doayYJg, 

ovvex 'Idxcofiov %ivvxbv xatedovto xaxoltii 7 

15 xai ol %cqqov slovtsg dyaxle'a ftrptav 6Qrj[iov. 

avtog, ava%, Ttooxeocov ejtilrjd'eo dv6cpQo6vvd(ov^ s 

olxriQiiovg xaTcc7t€[i7te ftowg, [idxao, a\L\Liv docoyovg' 
tcx(o%oI ydo [ista nctGi Xir\v yeysvrjiie&a iiovvot. 
dkxtrjQ {tovvog £fov xai del &ebg a\L\iiv dor\yoig, 9 

20 Qveo 6ovg Ixetccg, flaGiXev, 6sd , sv sivsxa ti^if}g^ 
ovvopcc 6ov fiooteriGLv lld<568tui da%kaxlri6i. 
{irj Ttors cpvl' sqeti' „7tfi drj frebg STtlsto xeCvav;" 10 
sfrvsd [iiv dvacpavSbv iv dcp&akiioltiiv tdoivro 
S^icoov ol%o[ievG)v vitsg aitiatog, tcqlv e%evov. 

25 dvxiov IM.o[lsvg)v <5tova%i] 6sd , sv l^sxai 066(ov n 

o66rj d d&avdtoio Poa%£ovog s6nv soatf, 
t666ov d7toq)d , L^ievc3v ddixwg tcsqixyiSso Ttaidcjv. 
BTtrdxtg stg xokitov [leTd&eg itdkiv aivd frvoaCoig 12 
v^Qiog, r\g veix£66av djtSios6ir^v Geo %i\iy\v' 

30 $\\ieZg yaQ Geo /lads, &va%, xai froeiiiiara 7to£[Lvr}g' is 
dvt evsQyeGirjg Got,, avai^ ava\Leh\)0\iev alvov, 
ex yeverjg yever\v 8e xebv xkeog v\Lvr\6ai{iev. 14 ovvsksv DLS-, o#- M. — tawnf} 0; S§ov M. — 16 ccvxccq 
M. — i%8lr\%'80 0. — 17 agcoyog 0. — 18 itx(o%ovg S ac. — 
19 kmv L; s&v DMS. — ccgrjysig 0. — 20 f}cc6devg DM. — 
22 Ttfi (rtfj) OSl; nov DLMS. — 23 piv L 2 ; yA\v OSl. — L'doivxo 
L 2 PB; -ovro ODL l MS; -01x0 v. — 24-26 om. L\ add. L 2 
im. — ol%o^iv(ov 0DL 2 MS; gx&xoi' PRv. — iv.8i%ir\v c&sv 
aiyiatog Ttglv l%tvav Ritter 10. — vtcbq X 2 ; om. OSl. — ai^axog 
usque ad cc7tocpd , i^EV(ov 27 om. D(L l )MS. — %%svov OL 2 ; z%svov 
aslo PRv', aslo %%svov gm (cf. Scheindler 1 907). — 26 66r\ ($C6r} 
rubr.) 0. — PQa%Lovog %cxiv m. — 27 xoC6ov anoyfti ir. L 2 . — 
28 ig SI. — itaXiv SI; tceql 0; it&6iv PE. — &va L; avcc DM, 
— 29 vpgig M. — vsUscav DMS. — 30 7ioL\Lvy\g 0; Tiolr\g SI 
(-yg a). — 31 avvsvegysairi S. — 32 v\ivri6aniBv L 2 Sl; -6co^i£v 
DL l MS; -ao^sv 0. o*' (79) 167 

o& (70) 

X6cccpov Ttivvxov \Locgxvgiy\ [isXsojv 1 

tgycov ia&Xog %<pv yt&^og (X{isipoii8V(ov 
sl'vaxog £pdo{iccTr\v a[i(pi8TCcav dsKcidu. 

zliQKao rtn7]€vta ve^icov^ [idxaQ, 'IaQccfjkov, 2 

avxbg og 'IaGrjyov dycov are ^f[lov cc8%8ig' 
cpaiveo liol fiefiafog vtcsq oxp&ira 6slo Xsqov^C^i^ 
ccvtcc Bevicc[iLvov %8 xal 'EcpQeyiov rjdh Mava66ov 3 
5 Geio (Icrjv uvaziQe xal r\^8ag slfta OawGcov. 
(ielcc ^i£ta6rQscpd , 6lg xccleoig Tcdliv fjueag, itiGrfv, 4 

%cofl d' ruisreQri TtQoi'oig Geo tptyyog bnooit^g. 
xolqccvs Ttavxoiov G&evsog fia(5tlavrat8 itdvrcov, 5 

xlv&L, iidxccQ' rso iii%Qi /Ux cc£o[i8V(p %aka7talv£ig 

10 ccqtov daxQvosvxa xard %Q8og d^tv oitdt^v 6 

xccl TCo^ia ti6TQrJ6ccg djioav itliov d\i\L8 tcotl^cjv; 
r}{ieccg avTifiCoLGL ast av§Qd(5i vslxog edcoxag 7 

xal Ttvxivbv TtQOvd'Yjxag £[iev SyjlolGl yslcarcc. 
d^8 ^isra6tQ£q)d , 8Lg^ <5&sv£(ov iidxctQ, eig 6s xcd£66cug, 8 

15 £m] d' fjusTSQii piscpdycov <5eo cpeyyog idlkoig. 

dyiTtskov Alyvitxoio ^isrrjyaysg avd , £^i0866av^ 9 

T 79, 1 vLCLQvvQlr\ ODLMSm*; -r\v SI. — 3 bi'vccxov M. — 
epdoiLdrr} DL l MS, cr. L 2 . — dsnddccg M. — W 79, 1 atgneo 
M\ sqy.scc S; eg- L. — ioQccfjXov L x Sl; -rjXov L 2 . — 2 ol D; 
oi M. — 3 v7t8Qdqj&LTcc OLS. — aso P. — 4 PsvLcciirjvov L. — 
5 (Uri i 1 ^, cr. L*. — cisiQS 0. — cccmccov Ov; cdcoCov DLMPBS. 

— 6 xalisig DLMS. — tcccUv SI- -Jtaldccg 0. — 7 £007) I); xobv 
(x rubr.) 0. — itgotoig DLMS; -l'8ig 0PB\ -ir\g v\ an -ufjg ? 
-Isl ? — 8 TtavTolovg S (ac. LY). — 9 %cx.l87taivrig 013; -voig L. 

— 10 dgrov 0. — &muv (a- 0) 07cd'£cov L 2 Sl; cc[ml nozigcov 
D(L U ?)MS. — 11 add. OSl, im. L 2 ; om. DL'MS. — nttcov 

uyLiLt 0. — 13 TCMvvov L S '; -vcbv DM. — itQov%"r\yiccg S. — 
b'ii8v IJLMPRS; ^llsv(ccl ss. rubr.) 0; ipsv v. — yslarccg S 
ac. — 14 xcd866aig m*: -866r\g LS; -iasig 0; -sec Big SI; -866ovg 
m*. — 15 fat] DM S. — idllr\g S ac. — 16 aiyvnxio B ac; 
-xlov DMS. 168 o<K (79) 

hx da xa\ifov e(pvxsv6ag dyaxXeog a&vaa yatrjg 
7tQo6&£ ds oi xavadg tiqo{loXg)v Xaliqvag axaoxovg 10 
xal Qlt>ag stpvtevGag, oXrjv d' ertXrjGav aoovoav 

20 ovqscc [isv 6xiaooZg exaXvitxsxo iivola frdiivoig n 

xal pdxaoog xedoovg ccvadavdoddag atixanov 'dxoag' 
xx\g nxoofroi xavvovxo St axovyaxoto fraXaGGrjg 12 

xal Ttoxapcbv oQTtrjxag viteoxaXXovxag "efiaivov. 
xiitxi oi a6cpaXag eoxog, ava%, %sCqs66i xa&aiXsg 13 

lb xai iiiv d%ox^vy6co6i itaoa<5xai%ovxag bdlxai; 

deivbg d%b Sqv[ioio poXfov Xviirjvaxo xdjtoog 14 

xau ynv axi{iayeXrjg xaxafi66xsxo XvGGuXs'og 6vg. 
fiyrjxriQ G&avscov, poi iiti6xoa^aiag dtt(x)itrjv, 15 

ovoavo&sv xavvtiaiag, ava%, %ava%i6xo7tov o/Ajta, 

30 ocpod {lot, fjtieoCSog %XoaQ?ig Itfdeai dXyog' 

xai \liv sxot^id66stag ava<5xr]6ag xaxd {loloav — 16 
6r\g yao de^ixaofig %oXvy\oaxov aoyov axvyfry\ — , 
avftownov (ptXov vl6v, ov aXxijiov avxbg avsyvag. 
a[i(pL6xa7txo[ievr} xal xaQcpo^iavrj xvqI Xdfiocp' 17 

35 {iijvLog hx %vxivx\g ditoXoiaxo 6elo JtooGcoiiov. 

17 ayay.Xir\g X 1 , cr. X 2 ; -tag JDMS. — 18 Xeirivccg 0. — 
19 %rtlr\68v 0; -6glv SI; -6ag S. — 20 duagfjg S ac. — 21 $6*s- 
itev 0; -£6ov DM. — 22 xf\g X 2 ; yfjg L x Sl; fjg 0. — dS axgv- 
yixoio LMP; diccxgv- D; Siccxgi- S; dice xgv- 0; d' axgv- B; 
dh axgv- v; yial axgv- c. — 24 acyaX&g S ac. — %siXs6l X 1 , 
cr. X 2 . — 25 7tccQacx£L(ex 1 cr.?)%6(DVX8g 0. — 27 axipayiXrig 
PBv (cf. Theocr. 25, 132); axi^i' ayiXr\g 0; &xr\ psyalr\g M; 
-aXfjg DS; axj] ^sydXrj X. — naxapocxEXO X. — Xv6aX£og DLM X S; 
Xv66ci£og abg. — 30 %Xosg?ig SI; hgfjg 0. — Itjosxcu 0. — 
31 sxo^ioc66Eiag P; -a6siccg SI. — 32 itoXvfjQccxov 0. — 83 unci3 
inclusit m. — ov om. 0. — 34—37 om. OS, it. (add. im.) D. 
— 34 ccvn,cpi6K. D. — nod %a.Q(p. it. X, scripsi; nvgl X. xai %ag- 
(pO[Livr\ X (-qHopivri DM); tcvqi X. %ccio[iivri xs B>v. — tcvqI ivl 
(pXoyosvxi xexctvuEvri ibXsxo 7t&oa (ss. yg' 6^icpt,6yia7txo^iEvri it. X. 
nagcponevri xs) substituit P. — 35 TCLxvvfjg L; ni%r\vfig VS M: 
v. Lch 3 291. — 6sio d 9 (-6 x' m*) oitcoitfig (&s d)7tbg vel d* lit 
&7tbg b*c*) cckslXt], ccvcc£ itocvvJtigxax\ dXovvxcu substituunt PBv *' (80) 169 

&VBQCC . . . de&xeorjg nolvyJQcczov egyov erv%&rj , 18 

uv&QcbTtov cpCXov vlov, bv aX%i\iov ccvxbg dveyvcog. 
f}[ielg d' a&avuTYjg Sc7t07iccv66iis& ov ito& odolo' 19 

XeV%e CpCCOg filOXOLO, XlXCc£o[1£V(DV 6*' VTtccxovGccig. 

40 Qslcc {lexccGxQecp&elg xaXeGutg TtdXiv fjtisccg, e607]v, 20 
%a)fi d' fjtieTEQr} fiXeydocov 6eo (peyyog IdXXotg. 

71 (80) 

kadcpov Xr\valog ccyccxXrjsig niXzi v^ivog 1 

6ydoavr\g dsnddog rsgnvbv anog cpogecov. 

XccCqst dXe^wdxtp TteoLdaoGeeg aVev avaxxi, 2 

x&fiov Iax&jiov dXccXd^axe itapfiaGiXrp,' 
ipcd{ibv Se^d^ievot Xiyvgov doxe xv[i7tccvov rjdv, 3 

evxeXccdov xi&dorjv, fierce Se ^aXx^Qtov [gov 
5 [irjvbg aitaQ%otisvoio (piXoi 6aX%Cy%axe epebxeg 1 

if^iaxi tg5, oxe xdXXog doMpoadsg e6xiv eoQxrjg. 
xXeivbv del &e f 6%L<5{La rdd' 'l6QccrjXog edexxo, 5 

svdiXirjv ficcGiXrjog 'laxcbfioio cpvXdtiGeiv 
trjv [lev 'icotf^cpog Ttagede^axo yudoxvoa d , e6[icbv 6 

10 eo%6{ievog xb ndooifrev d% Aiyvnxoio TtoXrjmv. 

yXcb66av doL^rjXrjv ditav, ijg vy\ig hxv%$y\, 7 

(cf. Lch 5 300); 6£lo 8' ccjtsilji av. itav. 6X. oTtamfig Bitter 11. — 
36 post &VSQU signa lacunae posui, quae desunt in DLM. — 
6fjg inl cp&tcc ys Ss^itagfjg %slg cslo ysv^6^to substituunt PBv. 

— 37 om. M (ut OS, ac. B). — uXnipov BL 2 PBv; -yLog L 1 . 

oi) 

— 38 ccjtavGoiLEfr M. — Ttod- L 2 M 2 Sl, pc. R; itox L 1 ; nots 
DM 1 S. — 39 xsv%£ SI; svs sic 0. — vitcmov 6 cug SI; -arig BM; 
-60Lg L; -68ig OS. — 40 v.al&6uig L; -&6£ig SI; -hig 0; -tcsis S. 

T 80, 2 (fogscov L 2 Sl; cptgcov L\ — W 80, 1 %cdgste 0. — 
Sdlst-manca S; aXefzindiMDv M. — ikva'nta S. — 4 Igov SI (t}- S 
ac); Isgov ODM (ss. P). — 5 6aX%iy%axh scripsi; -Ttfoccts SZ. — 
(pmrsg DLMPS; avdgsg SI (ss. P). — 7 lagafjXov JDLS; iedg- 
M. — 9 &B61L0V S ac. — 11 om. L\ add. X 2 im. — yX&66ccv 

v' 0. — agL£r\Xov cctcov OL; -itflXuC&v 2>; -i^riXritcov M 170 9' (80) 

vcbxcc dv6r]Xeye(DV dveiiav6axo cpatdi^ia ii6%&cdv 

6 itqlv v%o8or\66mv 6Xom iaxXd\Lr[<5i xocpCv<p. 

a xoxe 7ta)g fioduGxeg^ eyco de xoi rjX&ov diivvxao, 8 
15 oud' eXa&eg dvocpeofj [ie xuxaiyidi, xev&oyievog neo, 

6sio de dt^aXeov eX6{ir]v xccl ev vdccxi iteloccv. 

xexXvfti, Xccbg £[iog, Xe%(D Se xoi al6i\La iiv&oig, 9 

[irj xoi i^LG)v STCBGiv hitiXr\6ecci, ^l6oar\Xe' 

ov rig xoi veog ccXXog dveiQo^ievc) &ebg etixcci, 10 

20 ovde frebv \elvov yovva£6[ievog XixccvevGccig' 

ccvxbg ydo fteog eiyii 6e&ev xal dyyjoccog s06rjv, n 

og (?' dvdyav s6ccg)6cc xccl ex NeiXcoidog airjg. 

el de xivog %ccxeeig, xdvvaov 6xo\ia xccl xode %Xv\6cq. 

vrjjiiog rjtiexeocDv enecov ovx exXve /lads, 12 

25 ovde xi {l 'IaQccTjlog eftovXexo cpde6i Xevaoeiv 

xovvexd k uiv jcooerjxcc vo<p xccxccftv[±icc QeXeiv, 13 

vi66e6d'CQv Gcpexeoccig de6icpoo6vvrj6iv 6%i]8oi' 

el ydo e^ifjg cp&oyyfjg drtocp&Xiog exXve Aadg, 14 

el dod{iev rftiexeooLdLv hit lyve6iv 'l6oax\Xog^ 
30 xccC xe ol dvxtfilovg TteXccGcc yftovl xal dC%cc uox&ov 15 

xai xe ynv 6%%-aiQOvxag e(xfj Ttdoog coXeticc %eiQi. 

12 dv6ocly£cov 0. — 13 6 om. 0; bg L. — 14 a LP; a S; 
co (to rubr.) (ss. P); dr) SI — $odcc6Y.bv M. — 15 glads 
BL X MS, cr. L 2 . — nsg DLMS; icvg OSl. — 17 drj xoi Ba. — 
18 xoi L; xs DMS; xi SI; xi d' Volkmann 34 (Scheindler 1 907); 
itox' Ritter 17. — iitikr\6Exai ODMS. — 19 xig (xig) xoi SI; xoi 
601 D; xi 601 M. — dvstgo^svcp (-co) LS; -vcov SI. — 20 ftobv M. 
— §. lixa£oiisvo<5 yovvccxcc ^cc^iipsig 0. — lix<xvzv6r\g L; -6oig M; 
-66tg SI. — 21 slpi 0111. it., add. iin. 0. — 22 066* DMS. — 24 vr\nicov 
0\ r}n- s . — ov w.£kXv£ DM. — 25 oin .M. — ovdi xi ^l L 2 Sl; 
ovd' h'xviia D; ovd*E xi^a S; ovdh xv^iav L 1 . — ifiovXevEXO 0. — 
26 otivexd 0. — TCQohwcz L\ cr. X 2 ; 7tocQEr\y.c(. P. — %axadviiiov 
ocq^slv M. — qs&lv DLS. — 27 vMeefrco BL X MS; -cov L*; sl6- 
686d , cov (t- rubr.) O l , cr. s . — 6cpsxsQr]6iv 0; -gyg {-grig) SI. — 

50 xiv (%sv) SI; \lev M (v. Arist. Horn. Textkr. 2, 284). — 7tiXa6a 

51 (v. Lobeck 6 489); -6b P; tizU cum lac. 0. — yLO%frov M. — 
31 om. 0, serius add. P. — \lt\v L l , cr. i 2 . — i^} S. n* (81) 171 

£%&Qol S 9 £4>ev6ccvto {leyaG&everrjv fia6ilr\a' 16 

rcbvds di^vsxscog (Sioxov xooybg e<56sxui &or], 
xaC <5cpi6iv d&dvaxog faccoxe'cc Ttvgbv edcoxe n 

35 xal fieUtog TtexQrj&ev dxx\Qa6iov xoqov l<j%£lv. 

Tta (81) 

Uq&tov lit oydocLXTj Ssnadi {islog ia&lbv kadcpov. 
"Ayftixog 8v xki6ir[6i &S(bv jcavviteoxaxog £<Sxr\, i 
i£6[ievog d* dvd [is66ov aval; \LaxdoE66i dixd&L. 
Vl£%ql rev a%odvxoio dtxrjg ov xoIvbxb ftstiiiovg, 2 

a&G&s 8 a tcqo6g)7Zov vneocpidlcdv dkeysiv&v; 
5 OQcpavLXov \xe\ xal dxxadvov SiaaiSaxai vfioig, 3 

8sik(p x rjdh TtsvrjXL dCxiqg iftvvaxa fteGyLovg' 
dxxaavov qv6cc6&s [x ? ] a{irj%avov rjdh 7tav(,%obv 4 

xal {jllv dvLrjQrjg 7takd[irjg aQ%d\ax dkcxoov. 
vrJTtLOL, ov Gxatyavxo paxa cpoatilv ov8' evorj6av, 5 

10 ovvsxev dcpoadscog okoriv \Laxaxia&ov oocpvrjv 32 d' L; om. SI; nccl 0. — gtysvaavto OL, pc. M; ipsv- 
DS, ac. M; instysv- SI. — tisyaa&svhri DL X MS, cr. L\ — 

^aatlfja M. — 33 t&v ds MPm. — 34 Menus P; --asv ODLMS; 
-nsg B; -nag v. — 35 ccy.r\gdaiov DM. 

T 81 dsTtddL 0; -dog SI; om. P. — W 81, 1 iv KXiaiyai (-r\ai) 
SI; iv %Xr}- D; i* (iv cr. i 2 ) x^rj-X 1 ; iv i%yiXj\- S. — 2 i^o^isvov 
(-09 pc.) S. — tidxccQ iiudLxdgoi (si ac. S) DMS. — <?txa£ei SI; 
-£<n OL. — 3 hqlvstcu ODMS. — dsa^iovg OSl; -[lolg Bv. — 
4 a&a&s id- L\ Id- rubr. 0) ds SI (cf. Ritter 29. Hilberg 49. 
Rzach 3 316. 328); a&a&cu ds D^MS; <f)d' &£sad>s &*c*; an 
&%V ccgsa&s ? — ngoacoTCov DLMS; -ita. SI. — 5 ogcpavMOv ts 
Volkmann 36, Ritter 18, Scheindler 1 906 (possis etiam -nolo); 
-nov OSl. — ccarsavov M. — diasltisrai (sic O x DM, pc. S; -fists 
O^LP, ac. S; -68ts Bv) vfigw SI; -asrai vpgig Scheindler 1 907: 
cf. Yolkmann 34. Ritter 15. — 7 gvaaod'e t scripsi; -ad's OSl; 
-aft' DLMS. — diLr\%dvov SI. — itsvi%gbv L 2 Bv, pc. P; -%gov 
ODL x MS, ac. P. — 8 i]Ss (ttv B. — avingfig S; aviagrjg SI. — 
ugTta&oLx' v; -daax' OSl. — 9 ovk iaxsipavto 0. — ovds vor\aav 
S. — 10 oloijv om. JL 1 , ss. L 2 . — ybSTccy.lccd'ov ac. MS. 172 *|3' (82) 

evfrsv doivetid'adav okrjg xsqI 7tvd-[ievog al'rjg. 
avxbg Snap £cpci[irjv [idnccoog Tidoog v^isag slvav 6 

nccl Tcaldag Paijilfjog dyaxXe'og vi/jfaxoio, 
frvYJGxexe dh cp&t,[ie'voL6t, xccxa %d-ovbg l6a fiooxolGiv i 
16 ovkoiievco TtCjtrovteg bfiouot rjyrjxrjoi. 

h'yoeo, TiaiifiatiiXev, xal [tot, %&ovl 6slo dixd^oig^ 8 

ovvexcc 6v xlrJQG) %xsaxl668ai ed-vea itdvxa. 

xp (82) 

'Oy8odtr\g dsxddog v.a\ dsvrsgog vpvog ji6d(pov. l 

"AtpfrixE, xlg dtj tot Jtavo^iokog eaasxat allog] 2 

(irj note Giyrj&rjg \jly\8b y>QE6l yLsCli%og ei'rjg, 

ovvsxcc 6(bv TtvKivcbg drjtCDV dovfiaydbg dsod"r], 3 

of Ss 6 ditzyftaioovxEg &8oxdt ) ov6i xdorjva' 

5 [irjxiv exenxrjvavxo xsa 8i]Xif^iova Xcup, 4 

d{Lcpl dh 6cbv btiicov bkocp&iu \1r\xi6avxo' 

^8bvx aye. drj, tpCkoi avdgsg, OTtcag Gtpeag e&,oks6(x)[iev, 5 

ovvojicc dh 6($866(D[lsv anb x&ovbg 'iGoarjlov" 

ccvxtxa d' dyoofisvoL xaKoiirj%avoL £6xsil>avxo, 6 

10 GvvfretiCrjv xaxevccvxa, [idxao, 6eo X£%vi]6avxo, 

'I8ov{icclg)v (pvXa %al viesg 'JdJ^aiJAov, 

11 nvfrpivog alr\g DLMSv*; -vcc yair\g (-ccg 0) SI. — 
12 iidnagog O l Sl, pc. DB; -ov D ac; -ccg 2 P, ac. B. — vpictg 
DLM, pc. P; -cciccg S; r)(i8ccg SI. — 18 om. DM. — 14 figorol 
O 1 , -ol6i s . — 15 hXo[Liv(p Hint. L\ cr. Z 2 . — r)yr\Tf)gi frSl; 
ysvsr- 0; 0} ysvst- L 2 im. — 16 aygso (a rubr.) 0. — \loi SI; 
lis 0; iisv PB. — 17 nx£atl6cca L l S, cr. Z 2 ; -i66cci6iv D; 
-16686W M. 

W 82, 1 drj roL SI; dh M. — 2 6iyr\6T]g (-rig) L*Sl; -6eig 
DL X MS. — 3 nvxiv&v OL. — ogvticcydbg DMb*m; -vy^ccdbg SI. 
— 4 d£ as 0; d' i66 5.-5 rem Mv; z<p (r&) OSl. — 6 6X0- 
Qpaa'Ca SI; dolocpovcc 0. — \ir\xiGavTQ 0; \1r\Tr\6- DLMS; inr\ti66- 
Sl. — 7 8' svrdye S. — *■ 8 — 11 spondiaci: v. Lch 1 52. — 

9 ccygd^voi OSl; iyg- PBv. — Htavxo D (L ac. ?) MS. — 

10 kcctsvccvti, 0. — ce'd'8v 0; 68^8 P. — x8%vr\6avxog M. — 

11 vhg DM; vtsg S. < (82) 173 

xoltii 6' 6[iov Mooacpog vTtsocpi'aXoC % !Ayaor\voi, 
J4(i[ia)veg Ts^aXol xs xal vissg 'ApaXrfyov 8 

dXXodanoC #' aXtoiGiv &(i dyodfisvoi TvoCoiGiv 

15 ovds [isv 'Aggvqicov aTtsXsiitsxo df^iog ditslooov, 9 

dXX 9 87ad , G)Qri%d'svteg sfiav tcqo^lol vIccGl Aqqxov. 
sq%ov, OTtcog Xiodpa xeXstidg itoxs xal Madid^itj 10 

rj [isxd %eni8Qiov KlGG&v qoov 9 Icc(Hvoi,6lv, 
o'C %qlv sv 'AsXdojoi ddpsv j5ccQV7crj[iovi fid^^co n 

20 xdizoop x s%sydvr\6av dXCyxioi vtyofri yacrjg, 
ola xovig, xr\v coxa did %d-ovbg i]Xad > ay\XY\g. 
xcovds xad'rjyrjxfiQag, dva% itavvn sprats, xsv^scg 12 

'Slorjcpcp, Zriyco, Zsfiscp xal EaX^iavcp i6ovg 
itdvxag, 0601 Tsls\tov<5i psxa Gcpitiiv r\yskLOvr[sg, 

25 ot itolv sXslv axsipavxo &sov itsoixaXXsa /fa>/idi>. 13 
ola xoo%bv Gviiitavxag, (iva%, itsoiy\ysa dsCrjg u 

ri dxs xaocpOLisvYjv xaXaLirjv xaxsvavxa &vsXXrjg. 
cog tivqI $o6xo\lsvco xaxd 7Ci6sa itvxvd xal vXrjv 15 

12 tol6i $' DLMS, pc. 0; -aiv SI, ac. 0. — nco&cpog 0; 
lico&pog SI ({icod- X, [icba- P); (icodcpog DMS. — vitsocpvaXoi r' 
ay. 0; -cplaXol xs ccy* M; -cpiaXot ray. S. — 13 vleg DM; vlsg 
S; vlllagC?) X ac. — 14 dXXodanol ftaXLoiav DLM (daXt- ex 
%aXsi- cr. S). — dygoyusvoi OLS (-OfisvoL M); iyg- SI. — 15 dfjiia 
DM 1 (cum L6cog cr. M 2 ). — 16 nQO^og M. — vla6i ODP (vi&- 
L 1 , vta- S, rjd- M); visoi L 2 v, pc. (vlhai ac.) R. — 17 6i6dga 
(-a) SI, pc. X 2 . — xiXeaag om. L 1 , add. X 2 im.; xsXiCCg DM; 
to- S. — 18 7) L*Sl; om. 0; r\ DL X S; 7) M. — xaxd Mommsen 
266. — %i6cov P ir. — la§lvoi6iv SI (-$1{loi6i X 2 ); -peLvoL6Lv P; 
-fiivrig DL l MS; -jiovoig 0. — 19 asXdobgi, OSl; dsr- Rv, cum yq> 
P ss. — Saps D, pc. S. — 21 notam f praescripsit X 2 , quia 
nihil eius modi in E (sed v. 34, 8). — rjXaaa r\xr\g S. — 22 xdbv 
ys R; x&v dh m. — ysvasig S ac. — 23 wprjqpco (-to) OSl; -jSoj 
PRv. — two) (-©) OSl; -fa PRv. — ZePecp v; '&PaLa> (-0) OSl; 
-alov S. — 6aX{iavG) X; aaX^idvco (-co) SI, pc. 0; 6a^idXco PR, 
ac. 0; caX^id D; -[id M. — 25 'lXy\v M. — 26 oia M; old S. 
— 6v[i7tav R. — ftsirig L 2 m*; doirig L 1 Sl. — 27 naxivavxa X 2 ; 
-xi SI (cf. 10); Teal Ivavxa (s- S) DMS. — 28 cog scripsi; 7) SI; 
yiaX M; om. 0. — xaxanlasa OMS, pc. D; -fivesa D ac. 174 ny' (83) 

7} cpkoyl xaQcpalicov oqecdv v7t£Q0Q{ir]fr£i6r}, 
30 cbds, {idxccQ, pdla xovads xaxatyidu Oslo dubxotg i6 
&v[up dytaiybaxixcp xai a7C7]vei %dvxag dxv^av. 
aiGyvvr^g d\La TtdGi 7t8Qi7Cliq<5siuc; ditcoTtdg, n 

bcpgd xsv aldo k u€voi xsbv ovvoficc [laGxBvGsiav. 

V(Dl€[l8(X)g GXVySQOlGlV 0()lV86d'G)<jCCV 8l8Y%OlS) 18 

35 {i<x>[iog sloi Gvymavxag, o^iov d' ditoloLax dvtri' 

yvolev dTtolXvyLSvoL xQadcrj xsbv ovvojia ftslov, 19 

ovvexa [tovvog sit alav olrjv vtyiGxog exv%d"r}g, 

ny' (83) 

Tla6iv isQog v{ivog vtisq^v^lolo Koqcclov 1 

6y8odtr\g dsnddog [izXitsro %al tQttatog. 

Qg sqccxccI xXiGiai o&svscov dsdsv atsv sa<5iv 2 

sx ftviiov ito&sco [KxxccQog Tts^ivaisytsv ctvXdg. s 

il>v%f) xai \le1se66i &e<p sitaydXXo^ eovxi' 
xai yaQ xoi Oxgovftbg xaxa&v[uov oixov ecpsvQB a 

5 xai XQvyhv xsxesGGiv evaC(5i{iov svqs xaXirjv 
j$G){iol GslOj {LaxaQ G&svswv, %-eog S661 xai s6Gt]v. 
oXfiitixoi iidka Ttdvxsg, 0601 Geo dayLax' ByjovGiv^ 5 

alvov dyaxkiqEvxa xsbv iiek^ov6iv doidaig. 29 V7CBQ oqii. ir. — 30 \idXa ac., iidxccQ cr. rubr. — 
dtmuoig SI, pc. S; -vug DM; -%r}g #pc; 8i%u6oig 0. — 32 cdo%vvr\ 
DL X MS, cr. L\ — nsQtitXr)6sia]g rubr. add.; -a'tag S. — 
oitaitf\g X 1 , cr. X 2 . — 33 cddopsvov ac. — 34 arvy8Q&aiv D, 
ac. M. — 35 avir\ ODLM; -sir\ S; -oirj SI. — 37 s'vsncc X 1 , cr. 
X 2 . — iitatav S. — oXcov 0. — M%ft"r\ S. 

T 83, 1 vt&ctv OL. — W 83, 1 itXtoiut ir. X 2 ; *r\Xt6tat D; 
%r\6ia.i S. — alsv lu.61 DL l MS; -66iv OSl; cclsl £66r\v X 2 im. 

— 2 iidnaQ 0. — 3 lit aydXXo\i DMS; iitayyiXoyJ 0. — 
4 -acil OSl; -AccL ys JRv. — ydg rot X 2 ir. ; ydg ol SI; yctg sot P. 

— €cp' (icp) svQS DMS, ac. X. — 5 xoy.£s66iv B; T87issv6iv S. 

— alv&Gt\LOV OS. — 6 io6rjv SI; icGt 0. — 8 psXipaCtv 0. — 
dnJcag M ac; agi- S. *y (83) 175 

bXfiiog, og xig dvi]Q rtccQa <5ol XQarog eG&Xbv ecpevge 6 

10 &v[i(p eitoTtxevcov xal eg ovQavbv avxbv eXdtiOag 

ev xoiXr\ xXav&yicbvog, %va xXvxbv evgeto %(oqov. i 
evXoyiag &s6{ioio doxi]Q xaxd {loiqccv bna66ai m 
ix G&eveog vt66oivxo \iexd G&evog oQiirj&evxeg, 8 

dficpadbv ev Ui&VL &6cbv &ebg bi/jexcu o66otg. 

15 xXv&l, {idxag 6d , evecov^ ftsQccTtav d 8 rot ev%o{iaL elvai, 9 
<xQ%h 'Iaxcbfiov, de%cu vvv u ovatitv avdrjv 
dXxag £[ibv yeyafog itoxidegxeo <5?}<5iv Qitamulg, 10 

{ir} drj aelo tcqoGcotcov, ava%, %ql6xoio TtaQeX&rig. 
avXalg %iXidd(ov iiQOCpeQei Gs&ev r^iay laveiv 11 

20 fieXxegov ev ueyaQOiGi &eov xal olxxgbv dxovtiai, 
r\ XQaxeQbv vaexfj^a fierce xXi6ir\6iv dXiXQcbv. 
cog eXeov xal dXrj&eLrjv d'ebg ducpayaTtd&i, 12 

avxbg ;ri)#os del xal eijv ydqiv eyyvaXl£,ei 
ovS* dyad'ebv GcpereQcov dxdxovg noxe votitpiv edtiei. 

4 25 acp&Lxe, xal yaQ del G&evecov {idxag ejcXeo povvog, 13 
oXfitog ovxog dvrJQ, ov xev cpoe6lv iXitlg exvi&rjg. 9 %gdtr\ DM8. — icp' {icp) evge DM8, ac. L. — 10 d-v^ia 
(-co) P&; yg dapd Pss. — i-jtonxevuv L 2 Sl; -rev sic D(L 1 ?)M 1 S; 
-tev6ca M 2 . — sldaccg L 2 ; -dcai ODL^M 1 ; -u6ai 8; -a06ca 

M 2 PBv. — 11 evgeto OL; evga- SI (ev- D); evgv- S. — %d)gav 
M; ^Cogavov D; %cagccv 8. — 12 evXoyia L\ -iaig L 2 . — onaaai 
M; 07tda68i B. — 13 i% 6&tvsog OSl; sv6&£veog Bv. — V1601VXO 
ODLS; -ovto M. — 14 &scbv d'ebg b*c*gm; ftecov &ebv L; d'ebg 
(-bv OD, pc. S) &e&v SI. — oi^erou SI; -eat ODLM, pc. 8 
(-cuccL ac). — 066010 0; o6oig B. — 16 ova6ov D; 6va6ov M; 
ovva6ov S. — chdr\v P. — 17 QTCWTtyg LMS; 6- B. — 18 di) SI; 
de MS-, de ye P. -~ %qi6tolo L l Sl-, %gr\- L 2 . — 7tage'Xd"r)g {-rig) 
SI; -ftoig OPB. — 19 avXfjg P; -f]g SI. — 20 iv SI; bv S; ov 
L. — \ieydgr\6i(v del.) 8. — fteoio Scheindler 1 906. — 22 alr\- 
fteir] frebv 8. — 23 er\v 8; lr\v DM. — £yyvaU&i 0. — 24 hcc6ei 
DM8; ia.66ei Bv. — 25 del DLMSb*C; cciel SI. — 26 ov 0; 
00 (w) SI. — Ttev SI (xfi 8); pev D; fxev M; nev iv 0; an * iv ? 
— ivv%frr\g OL 2 P; itv%dr] SI; tv%ftri L 1 . 176 **' (84) 

7i<? (84) 

'Oydodtri dsuddi 7tgbg xexgaxog hgbg vpvog 

{LiXltSft' VTtSQ&VllOlO Cplloig X8Y.&8661 KoQCcloV. 

ZJelo itakiv, fiaGtlev, per a xrjdecc <pClao yalav, 
avzig 'Iax&fiov Scdqtjgcco Irjtdt vo6rov 
dv6vo(itccg [lefterjxccg ccTtetQeGcag Geo ladi, 
itavxomv exdlvtyag ecbv ifrvd'og uybTt Xaxtdov. 
5 [irjviog ex TtvxiVTjg ayccvocpQovcc &v[ibv eitavGug, 
Gelo ^er7]^i£L^ag xexozr\6xa $v\Cov av£r]g. 
akX aye, (peyyog efiov, GtQecp&elg itdkiv ZXa&i GolGiv, 
fipslcov <J' dicdXakxe ter\v 7tolvjt7]{iova ^itjvlv 
{irjde teolg d^icbeGGi dirjvexecog %ale%Y\vrig 

10 ex yeverig yeverjv de j5ccQvcpQOvcc \jlt\viv de%cov. 
avrbg eniGrQetyag ficorov %&qiv a\i\Liv oita^oig, 
Gol d' £7tLyrj&rj6£LSV ccyaXX6[iev6g Geo Aad^. 
^eG%eGir\v eXerjrvv, ava%, ctvacpaive reolGi, 
Sbg d' eTttdevoiiivoiGiv aXe&xaxov Geo (peyyog. 

15 7tev6o\Lai, orxi xev avrbg e^iol d'ebg e^ayo^evGrj T 84, 1 dsnddsi S ac; -dxog L 2 ir. — ngbg L 2 Sl; om. 
DL l MS. — xhagxog OL x M, cr. L\ — W 84, 2 avxig DLSv*; 
sv (s rubr.) tig 0; ccv&ig SI. — Icckg)§(o P. — dagfocco SI; -aaro 
0. — Xr\i8i voaxov OL* (cum laag tf); Xi]v68v vo- D{L le ?)MS 
(cum iv aXXoo Ss v*); Xrjdiov vo- PR a (Xri'ld- Ra*); Xr^hiovo6xov 
hem (cf. Volkmann 75); Xrj'Ca vo6x(p b*c*. — 8 Xa&v 0. — 4 §cov 
tyvftog OPR, ir. X 2 ; £% otysav SI] in b%£6iv M . — 5 nvnivia 
DM; -ivia S. — ccyavslcpgovcc DS; dyavslgovcc (ss. ayrjvogee) M. 

— 6 om. DL X MS, add. L 2 im. — Y.8Y.ot7\6xa P; -xr\6xv SI {-x'ioxi 
0): cf. Horn. 3> 456 nio^isv %sy.oxr\6xi dviicp. — 7 dXX 3 ays L; 
ccXXd ys SI; XXa sic 0. — itdXiv SI; 7taoi 0. — iXd&MSv ft£ L 1 
{6ol6iv ss. X 2 ); lXccd , i6<atL8 S; -6co^ica DM. — 8 om. it., add. 
im. 0. — a7tdXaXy.e L*Sl; i^TtoXa-ns DM, pc. S (£[i7td- ac). — 
xsr\v L*Sl; xsbv DL X MS. — \if\viv L*Sl; ^ifjxiv L 1 ; \Lr\vr\v DM8. 

— 9 et 10 om. M. — dlyuoshi S. — 10 &£& DL X S, cr. L 2 . — 
12 ccyccXXoiievoi L 1 , cr. L 2 . — 15 Xsv6o^iccl (X rubr.) 0; 7CSv6o^isv 
L l , cr. X 2 . — £%ayogsv6r\ LS; -68i SI. *e' (85) . 177 

siQ^vrjv 6q)8t8Q0i6t Ttdliv XaolGi cpvxevav 
kccI voov olg oGCocg xal o6ot icdhv eltil \lex avxov. 
s^iTcd ys {irjv x^o^isovxag ebv cpdog aiicpiTtoXevsi 10 

vmteQrjv xaxd yalav, OTtcog xkvxbv ev%og oqs%ol. 

20 rjvrsov aXXr\koi6iv alrj&eCri t* skeog rf, n 

elQTjvrj d' scpilr^ds 8ixaio6vvY\v SQaxeivrjv' 
yatrjg i^averstlev dk^sCi] %aQi£66a, 12 

ovQavo&sv 6' eQosGGa dL%aio<5vvy] disxvips' 
xal ydg [1£iXl%l7jv fiaGilsvg faaoxe'a SoCr\ 13 

25 xal ft&cbv xaQTioroxog cpvdi^oov eidag 6?td6<5oi. 

evdcxtrj xarevavta frsov (3a6ilriog 6dsv66L u 

lyyid ol XQO%alol6iv ETti&vvovGa xslsv&oig. 

ite (85) 

TL&\i'jixov in oydodtrj dsxddi piXog iafrXbv ccsldcov 
sv%cqXt]v f$(x6tXf]i [leyccg davldog ccvrj'x.sv. 

Klivov, dva% xsbv ovag, e^g <f iitixixkvfti (f(ovf\g^ 1 
ovvexev dxxsavog xtg eyco xal %xmybg ixvyfiviv. . 
i]xoQ i[ibv cpQOvor}6ov, dva^ o6u6g vv xoi al[ii' 2 

6bv ftzodTiovxa 6dcD6ov, eitel 6v [101 dcpd'ixog slitlg. 

16 6Cp8t£Q0l6l (-6LV DM) TCCcllV DLMS; -QOig 7CCL61V {-61 0) 

SI. — ccpstegoig Xaol6iv itadi P. — 17 olo 0. — ndXiv SI; nccvtsg 
0. — [ist* avxov PRv (sed cf. Momrnsen 264); -xov 0; -x&v 
Jj l \ ^iiag DL 2 M; piccg S; an sl6l psx' avxov ? — 18 xgo^iecovtag 
S; -icov tag M. — hog S. — aiicpinoXevsi L 2 pc; -Xsvsiv 0; 
-XevCsl P; -Xsv6ccg Rv; ayL,<pin£%oai D; -rti%ga M; -nz%Q K " sic S. 

— 19 ono M. — oncog %X. ev%og oos^ot, ir. L 2 ; onovlvg' sic 
DS. — oqs^sl 0. — 20 aXXoiXi\Giv L. — alftsiT] M, cr. cum yq' 
im. — r' ZXsog ts SI, ir. X 2 ; %ccql . . . L 1 ; %ccqIy.su J>, ac. M; 
-yte(cii del.)a S. — 21 et 22 om. DfrMS, add. L 2 im. — 
24 pccGLXtcog D(L &c.?)MS. — 8oir\v I)(L a,c.?)MS. — 25 %ccq~ 
Ttotonog OSl; -nov M; -xog zs PB; -nog ye v. — 6itr\66oi S; 
07t<X668l D; 6nd6Si M. — 26 KCCTEVCiVTCC DLMS; -xi SI. — &eov 

om. L 1 , ss. L 2 . — 68sv68i M; odov6i L 1 , cr. L 2 ; 6d'Cv6'C S. — 
27 in l&vvovocc P; iTtiftvKOVGa Z>, ac. M. — KsXsv&ovg M. 
T 85, 1 inoydodxr} P. — W 85, 4—6 om. DL X MS, add. L 2 im. 

Apolinarius ed. Ludwich. 12 178 . **' (85) 

5 ika&t pot, ($o6g)vtl %avY\\La§hv elg 6s Xixr\6iv 3 

fjtOQ av svcporjvsiag ieXdofievov ftaQditovzog' 4 

6elo yaQ ii,7]QTrj6a fiCqv Mai d'v^ibv i[ielo. 
avxbg [iSLki,%6g i<56i Xir\v iitihmia qitpv, 5 

£v S 9 eiud£vo[i8voi0i xsijv sXstjxvv ds%(DV. 

10 kXv&l [i£v £v%(okr]g xul 8[if}g ids yrjovog avStfv. 6 

t£iQO[i£vog (iodaGxoV) v%r\%ov(5ag dh Xixdoov. 7 

ov rug iv a&avdxoKji frscp Tiavo^ioliog aXXog' 8 

ovdi yao soya xsoiGl Jtavstneka cpaivsxac egyoug. 
avdocbv e&vaa jcdvxa, xd xeo xB%xr\vao %biqC^ 9 

15 avxa 6ed'£v TtooyLoXovxa, iiaudoxaxs, yovv&66ovxai 
ovvo[ia nvdaCvovxa xebv xal dyrigaov ccAmjv' 
avxbg STtel [isyag e66l xal dtpxtvxa ftavpaxa Q£& L Gi 10 
avxbg povvog ava% 7tavv7t£Qxaxog alev £xv%d"rjg. 
6fl [i 6d(p l&vvsiag, cdrjfrsCriv SI xl%£lco^ 11 

20 &v[ibv taivoC[i7]v xqo{is(ov 6i% , av ovvopa dslov. 

cdXrJKXO) xoadtri 6e, {idxao navviteoxaxe, [leX^co^ 12 
6slo dir}V£KSG)g xlvxbv ovvopa Kv8alvoi\x,i, 6 ci'X; om. 0; d* SI; an rjtog €v(pQr}vsLccg? — 7 i^gtri6a 
OL 2 Sl; -r\grea D(L a,c.?)MS; -rjtr\6a v. — (6slo yag i^r\xif\6a. 
$lr\v) sic m. — i^iolo 0. — 8 id a Bam*; iaa) OSl; Sen bgm. — 
i%isUecc DM (m ss. M); -waia S. — 10 psv D; psv M. — 
yvgiog DLMS. — 11 ustgo^isvog (ft rubr.) 0; tslq6[lsvsv S; -vov 
(?) L ac. — vrtrjiiovcccs L 1 ^ (-6s 0); i%- L 2 . — 12 uftavdxoiGi 
ftso) L 2 Sl; -tots & L 1 ; -toi eo S; -xoioiv D, ac. M; -zoloi (im. 
fcag Xeltcsl' &sbg) M pc. — 13 om. DL X MS, add. L 2 im. — 
TtuvewsXos L. — cpaivsto 0. — 14 navta tditsQ 0£l; itdvxa nsg 
frS (tdnegrsK L 2 im.); itdvxa (-rd M) itsi DM (i'aoos' tsfj im. 
M). — 15 itgono%ov6a DMS. — (idxccg 0. — yovvd66ovrai 
LPS; yov- DM; Xir&66ovTai OSl. — 17 ge&s DMS. — 18 avzcc 
D. — &vcc£ iiovvog OPB. — hv%^r\ S. — 19 afj p (pe P) 6do3 
(-6b) id'vvsiccg L 2 Sl; af\yb 6- I- a; 6v ftoi du&vvsiccg D; cv ftot d' 
Id 1 - M; 6v ftf d' aviAt"- L 1 ; 6sl^io dav'C&vvBiag (-vices ac.) S. — 
21 &XXriv.TCQ (-co) OD; aXX' 77- S; ccXX' ol- L; ccXrj- SI. — {itXipco 
L*Sl; -ipsivDM; -ipois (?) L 1 . — 22 dir\v£n£ov et %vSs6ivoiyn DS. *f (86) 179 

ovvsxa dtf {i iXsrjrvg, avcc%, Oe&ev dyapixaXvitxai, 13 
r}{iST£Qov d' Ididao fiaovcpoova pvtfao frvyiov. 
25 avrcc {lav, cb fiuGiXsv, d\tml6xioi avtscpeoovro u 

xal 6&svaocdv 6[ibv fjtoo 6{irjyvQig l%vsve6xsv, 
ovdh ^Cr\v Ttoov&svxo rsrjv xaxevavxiov o6<j(dv. 
xal 6v paX' olxtCo^kdv TtsXeat,, [iccxccq, rjd' iXsrj^icov 15 
xal dcorrjo eXdov TtoXeog xccl [tovvog dXrjd'ijg. 

30 OVQCCVOd'SV 6X07tia£s, {ICCXCCQTCCTS, XUL \JL sXsaiQOig, 16 

Ttccidi tsg) 6eo xdoxog vnagxaxov syyvaXl^oig 
xaC 66&£v <x[i(pi7t6kov aycatrjvoocc TtalSa 6a(b<5oig. 
xev%oig ayiixi, {idxao, 6rj[i7]Lov eig dya&ov Tieo, 17 

ocpod {isv al6%vvd , 8lev dvdoGioi sfaogocovxeg, 
85 &g §cc <5v 7tocQ(pcc6Lrj xeXsfretg xal dgcoybg i^islo. 

jrs' (86) 

Tla6iv avxtA^ioiGiv vTtsgd'v^oio Kogaiov 
ektov in oydodrr) Tjdv (isXog dsxddi. 

OvosGiv d%odvxQi<5i ftsiLeCXia xaXd fraolo' 1 

oidf icvXag Ui&vog del &ebg d[i(paya7td£eiv 2 
itccadcDV tcoXv paXXov 'Iax&fiov xXitiidcov. 

itsv^o^s^ d{i(pl 6e&8v, %6Xig acp&ixs, xvdrjevtcc. 3 28 d^cpvualvntov S (ac. L ?). — 24 ruisregriv 0. — dpi'duo 
S; diimdao DM. — fiagvcpgov ccg. L. — 25 dvxd (a- S) psv 
L8-, -xa ybsv 042; dvxa ps v (cr. Bitter 18, Scheindler 1 907). 
— a-frfifu'tfroto M. — ccvxscpzgotxo DMS; ccvxLcpEgovxai 0. — 
26 6d'svag6v S. — 1%vsvs6kov M. — 27 Tcgo&Evxo xet\v 0; itgovd"£v 
tots rjv (jjv pc.) S. — naxivavxiov S; '/.ax' iv- 0; natav- D; 
xaxavdvxiov M (cr. cum i6cog im.). — 28 ndnag om. DM. — 
fj^ S. — 29 doxrjg OL 1 , cr. X 2 ; doiyrjg DS; doiyag M. — itolsog 
M, ac. R-, nolio 8. — 30 iXsalgstg 0. — 32 om. DM. — 
38 aynLiv 0. — 34 slcogoovrsg DM; -mcovrsg S. — 35 gd 6v n. 
rsle'd'oig P. 

T 86, 1 vlaaiv L*M (4 ss. X 2 ). — dvtid'sov6iv 8; -#&)u 
DM. — 2 2*zosL\ cr. L\ — W 86, 4 nev&6ii8&' L 2 Sl; -60^ 
L 1 . — TtoXrj&v (Ttolr}- ac). 

12* 180 *t (87) 

5 HvrfGofica avta cpikcov *Pccd<pr]g apcc xccl Bccfivlcbvog' 
alXodccitol TvqloI re xccl AI&lotccov xXvra cpvlcc 
xelti' ayia Jtdvreg lovreg 6^is6tlov avXiv ed-evro. 
yarirBQa ri,[irje66ccv ccvrjQ ZJiavcc xccl£(5<5ev 
xccl yccQ ccqC^yjIov xccl cckrj&ecc yeivccro cpcbrcc 
10 xccl [iiv Ixv a% vtyiGrog cat ovqccvov bqqC^co^bv. 
ccvrbg ccvoct, yQcccptdeGGt TteQtcpQadecng ayogtvoet 
kccibv xccl XQcctsQcbv, obv tcsq rexev, riyetiovrjav, 
oi re ynv olxyjGovGl voco xe%aQr\6reg aleL 

< (87) 

a Kal tods Kogaiov naialv avax£i6d , cQ iiiXog 
vjihg LiasXrjd'ov Xex&hv ixfrvLicog, ors 
rr]v Al&onLOv itgbg itsvaiv bItcsiv ig%vov, 
ov * l6gai\Xixr\v pkv slSinbg Xoyog 
5 iiuavbiia&v. s'fidoiiov &' avtolg o^iag 

aiupl iiiXog dsxddi oySodrr] TtiXerai. 

b Kal rod' vicbg LiaeXed' mvvtoig 7taids66i Koqcclov 
zfidoiiov oydoarr} dii(pl iiiXog dsvadi. 

NcoireQoio fify TtavviteQrccre cpeyyeog e66rjv, 
rjliccTLog j$o6g) xccl itdvvv%og elg 6e hrfj6tv' 5 gadcpig L\ cr. L 2 \ gadp^g Pbgm. — 6 xvgiov S. — 
7 %' hg DS. — biiixusov S. — 8 xaXe'csi DS, ac. I 1 !. — 
9 ysivaxo ir. L 2 . — 10 add. OL*PB; om. DL x MSv. — ovgavimv 
0. — 11 avxbg OPB, ir. L 2 ; %ai illv SI. — ygacpi$£6i Z), ac. 
LM. — 12 avxbg ava^ ante Xaobv add. DL l MS, del. X 2 . — 
riysLvovrjcov pro novo sticho DM. — 13 iiiv L 2 Sl; iioi L 1 ; iii S 
(cf. ad 87, 3); iii D; iii] M. — vocp (-co) DLMS (cf. 106, 45): 
voov OL 2 PB; fioov (ac. B?) a; poav bcgm. 

T a 87 hab. OL 2 (vs. 1 etiam DL l MS); om. SI. — 2 iias- 
Xs'd'ov 0; LiaXsTj- L 2 . — inftviicog 0; sxol^icog L 2 . — 3 zr\v aid. 
Ttgbg L 2 ; ngbg tbv aid. 0. — 5 iit av. 0. — 6 diicpiiisXog 0. 

— dsnddi <?' oydoddi L 2 . — T h hab. PBv; om. SI (cf. 50 T h ). 

— 1 x. rods 7tai6iv v. ii. Cvvstolo x. P. — W 87, 1 vmregri 0. 

— piri SI-, an fiiris? — (ptyyog DMS. — 2 powco L ac. < (87) 181 

aids' iiol av%G)Xr) 6gjv dvxiov l%axai o66cov, 3 

aid's poi lxa6ir[6iv^ avu£>, xsbv ovag soaCdoig, 
5 ovvaxd ftot fiifioidsv d^ir]%avog alyatii dvpog 4 

vaoxaolov x lACdao cpiXrj Ttslag ijlda ficcavr}. 
d)i<5dr]v msv Itiog £7t£0(5v[i8voig [isxu fiodoov, 5 

ftvYjxbg OTtcjg yavofiYjv^ cp pi) xcxxacpalvax* dgcoydg^ 
xccC itao del vaxvatitiiv alavdaaog ccvxbg acbv nao, 6 

10 old 7t£Q ovxrjdavxag dxrjda6X0L jcaol xvpflovg 
avdovtiiv, xcbv ov xi iiaxccxoaTtr} ovd' dlayl^aig' 
xal yuo 6r)g Ttcddjirjg ioixvdsog sxxbg aXaddav. 
vsQxaQiov [i ditidavxo {iaxa cpdc^rjvoQa fiodoov^ 7 

ogcpvccCrjv davdxoio Ttaoi GxLOSidsa %(QQr}v. 

15 cfyiqp' £[is 6alo xoxog ^aovcodvvog a6xi]oixxai 8 

xai ^18 iiaxaiQOviov xXovsai xsd tisQ[iSQcc itdvxa. 
xqlc TtaQYiyoQtrjv vo6<pi66ao tcccGccv sxalocov, 9 

ot* ds t it£ XsvyaXsco xip d%o<5zvy£ov6iv b\iolov' 
a x6t8 itcbg fiuocovxo xal ovx sdsXovxd p sitaGdai. 

20 ix d' dfoyrjTCsXCrjg d[iadvvaxo xccl cpdog o66(x)v, 10 3 jw S; item i>. — sv%coXr\ usque ad poi 4 om. 0. — sv%caXi}v 
B. — ccvxicov ig. DS. — 4 InscLrjOiv L 2 Sl (U- P); sv%coXr] DMS; 
-Xfj L\ — igsidsig M. — 5 ps'pgi&sv L 2 Sl; x&cpt- DL x MS. — 
ccprixccvov DMPS. — 6 vsgxsgiov L 2 Sl; -xigiov DL X MS. — 
7 stc&riv (s rubr.) 0. — i6og DM, pc. S (-cog ac). — fio&gcov 
L X S, cr. L 2 . — 9 ccsl usque ad nsg 10 ora. M. — ccvxbg iXsv- 

ftsgog 0. — 10 ovxrio&s'vxsg 0; ovxrift- M; ovxid"- L. — axij- 
dscxov 0; -dsxoi S; -dsoi L. — 11 Horn. A 160 xcov ov xi \isxa- 
xqstztj over' uXsyi&ig. — \iBta6tqi(pr\ DM', \ihxaxqiithi ac.; 
-inxri S. — 12 iXd6&8v D; HXa&sv L; -&ov 0. — 13 vsqxsqlov 
\l L 2 Sl; -sqLcov p DM; -sqov % L 1 ; -egiov % S. — 14 Scfrcc- 
vdxoio 0. — 7t8QL L 2 P; nioi 0\ itccoa L x Sl (-a S). — 15 cc^cf' 
ilis USl; <xv ds lis D(L 1 ?)M- 1 av dss S. — 16 v.aX£si 0. — 
17 vo6cpL6ao SI; -6ccg 0. — sxsqcqv 8, ac. L. — 18 ps in {isv 
cr. 0. — XsvyccXsco (-co) PR. — xco OL 2 ; xo ^S; xov D; xbv M. 
— 19 & DS; a M; 03 O 2 , T 0\ — i&iXovtig 0. — 20 bXiyri- 
nsX£7]g (6-) DLMS. 182 *r (87) 

avxdo iycb ndleov 68 x66r\g btcCxovqov dvdyxrjg, 
sig de 68 %8igsg £[ielo Ttavrj^iadbv fiworjvxo' 
[irf xsd ado V8xv866iv dxy\§86i d'av^iaxa Q8%8ig] ti 

fj qcc xov L7]tr]Q£g dva6xr\6ov6iv docdovg; 
25 [iij tig 6r\v nagd xv(i(5ov^ ava^ sXsrjtvv cceCgsl 12 

xaC 6sv alrjd'sCriv 8Qaxi]V 8% oXcoXoxl %(oqg); 
{irj xvicpa'C ftrjrjxd xsd itQ0tpavx\68xai soya 13 

rj Gsfrev svdtxCrjv 7CQolsla6^i8vrj 8i68x' ccqovqcc; 

X0VV8xd 68 t,(p(DV H8&87tG) XCCL Xl660\l aQ&yOV, 14 

30 r\cb&8v 6b Xixr\6v [I8xa67t6[i8v6g 68 xaX866co. 

xCitr8 [ioi 8v%coXyjv dyavocpoova xrjXo6e 7t8[i7t8cg^ 15 

£x di xstjv Ixixao X087t8ig 7taXivoo6ov OTtcjTirjv; 
s% rjftrjg %xco%6g xs xal iv xa\L&xoi6i \L8\Lr\Xbg 16 

vtyo&sv civ %d-cc[ittlbg ysvo^irjv xal d\LY{%avog ioyoig. 

35 cfyiqp' spe 6810, iL&xao, Ttvxtval did [irjviBg rjXd'ov 17 
xal 6r\g qvoQdrjg QiyrjXd [is dsC[iax' dxv&v 

d[l(p' £[18 XVxX(D0V6l fia&VQQOOV Old ItSQ vdwo 18 

%dvxo$8V dyL(pifiak6vxa Ttavrj^iaSbv sv&a xal h'v&a. 
yslxovd ^i8v vo6(fi66ag S[iov #' dpa %i6xbv ixaioov, 19 
40 ovds xig a6ydXXovxi 7CaQr\yooog %\X%s ftvoaiog. 

22 %elgag L X M, cr. L 2 . — Tj&gfjvro D; rjaygrivzcci, 0; TJtngrjv- 
riog S. — 23 rs aitccgvs%v86iv S. — axr]d£6i, om. L\ ss. L 2 . — 
24 7] Sm; r\ SI; si M. — 26 inoXcoXoti BLMS. — 27 uv&tpaC] cf. 
88,41. 90,2. 118,260. Ritter 29. Rzach 1 752. s 335. — &vr}Ta (frs- 
ac?) L. — 28 si (expunct.) 7) M; d r\ D. — svdixiri Pit. — 
7tQoX8la6iievag S ac. — 29 ovvsnd 0. — £<xkov SI. — 30 y,eTcc6Jt6- 
pevog DLM; -6itm- OS; iistsygo^isvog PJRv. — 31 xj\\o6% DLMS: 
-ofri SI. — nspitoig OLS. — 32 iv dh P. — Uitccg DL X MS, cr, 
L 2 . — OTtconfjg L 1 , cr. L 2 . — 33 i^rjarig (?) L\ cr. L 2 ; -xoig S 
it- rjxrig JD. — nT(a%6g (om. re) ir. 0. — 34 ayjj]%avov L\ cr. L 2 

— 35 aiicpeiLs S; cepepi fts L. — did iLijvieg L 2 C; -viog ODL l MS 
dLcciLrjvisg SZ. — 36 dstjMrr' cctvgei SI, ir. L 2 ; -\Laxa a&i, D^L^MS. 

— 37 cc[iq)i [lb SI: cf. 15. — nvxX6ov6iv 0: cf. Lobeck 7 215. — 
S9 iisv S. — vo6cpi6ag DLMPR, ac. S; voctpiaag 0. — kigtov 
om. DL l MS, add. L 2 . — &cugov D; 8t8- L 1 , cr. L 2 . — 40 &vg]cclog 
pc. L 2 ; -dvog S. *n ( 88 ) 183 

mf (88) 
"A£tov ovQccviris itLvvxrjg %ccQisvxog 'Exdvov l 

bydoov oydodxr] cc^tpl peXog dexddi. 

NcoXe[iecog hXsov, fiatiuXev, xebv v[ivo7toXsv6co 2 

ix ysver\g yev&rjv de, {iccxccq, vrj^ieQxsa {isXi/jco. 
(pr\g eksrjiioGvvrjv x£xxcuve[iev r^iaxa itdvxa 3 

6slo x dXrj&sCrjv vizhg ai&SQtt % , e6d , ai exol^riv. 
5 Gvv&stiLrjv 7toCrj6a {isd*' r\^£xiQ0i6iv dQi6xoig, 4 

(b[io(jcc <dccvid(p ? ftsgaTtcDV d' 6[ibg aVsv £xvyjfrr\ % 
vcoXs[i£cog <5so cpvXov 87tsvxvvcci[ii, frocoxoig 5 

xccl TtolvKvdrjsvxa &qovov Geo jcdvxoxs xev%co. 
ovQavol viivrjGovtiL, \L&%aQ, xea fteOnsXa egya, 6 

10 xccC 6sv uXrfodri oGlcov %Xi6irfii {isXstid'CQ. 

xtg vasxrjg vsqicov 7Cavo\ioliog e66ex 9 avanxi 1 

ri xtg xoC itoft' bpolog ev viddiv dftavdxoio; 
xvdi[iog ev fiovXulg dyicov &ebg ccthv exvy%"Y\, 8 

fog [leyccg cog cpoflsQog, Ttegl ds XQO^iog eXXafie rtdvxccg. 

15 riyrjxrjQ G&svecov, xtg xoi [isvog idocpccQl^OL; 9 

avxbg aXri&elri %£%OQv&[isvog aXxi[icc Qe^eug. 
ccvxbg SQiGiiaQayoio $Cy]v %xeaxl(56ao Ttovxov, 10 

Tcvpaxcc [i£i,X£<56cov, dve'[ioig oxe xvgxa KOQvGGift. 

T 88, 1 a&ov L 2 Sl; if- L\ — ovguvioig I) MS; om. in 
lac. — 11'Cvv sic 0. — ixdvov L l Sl, cum yo' Pirn.; -dvvov Z 2 ; 
-dpov P it.; cd&diLOv 0. — 2 d^icpiiisXog OS; -ipsXog D. — 
W 88, 1 oaXeXecog S. — 2—7 om. 0. — 3 cpfjg Pgm; (pjjg B; cprjg 
s. q>i]g SI. — 5 noL7i6d{ie&' SI (-a^sO*' pc. L). — 6 & i^ibg SI; 
<?8 pot, DMPB. — ccisv om. DLMS. — 7 ceo L 2 Sl; eco L X B; 
$660 DMS. — 8 itoXvx,r\dr\svxcc 0; -nvdvevxu S ac. — 9 ovgccvbv 
M. — 10 aXri&slriv S ac. — 11 l66*xai 0. — 12 viaoiv L\ £ 
ss. L 9 ; vtcc6L S. — 13 povXjjg (-fjg) SI, pc. S; -jj (-fj) L, ac. S. 
— u (hg p. cog SI. — mafj* (M' J Sv*, Ucc- ODL'M^) Tcdvrccg 
SI; slXsv ditavxag PBv, im. i 2 . — 15 tcpagl^OL D. — 16 aX-ai^a 
QE&tg SI (-£stg DL 2 M); -pcco s^rig S; aXyir^iog rfesi$ L 1 . — 
18 xv^ax' cc{iBiXi%(ov M, pc D {-siXi%ov ac). — dvi^ioig L 2 PB; 
dvsfiog 0; dvsXoig SI. — Horn. # 306 koqv6C6 til v.v^a qooio 
vi\)06' aetooiievog. — -aoQv66r\ DLM, pc. S; -01 S ac- si SI. 184 *r{ (88) 

old Tteo ovxrfoivxa vitSQ^iov avdoa xu&eiXeg, 11 

20 xdots'C daPoi&GJv Gzvysoovg STtedaaaag ctlsirag. 

ov parol rjda icccl ctia xarjg xxaoccg sialv dvcoyijg^ 12 

svxvxXov %uXd\Lrfii frsiLsiXia ftrjxao x66[iov. 
kccI Booerjv %al itovxov dd , 86cparov avxbg hrev^ag' is 
601 tcsqI QafiibQog & r Eo^icovu^i6g xs %aQ8iev. 
25 atixvcpikinxog asi itsoi %dox8'C 6slo fioa%imv u 

aij iisycdiZeGd-co agog frdotie'C dafyxBoij %8iQ. 
evdixor] xal notice X8r\v %8oii6xaxai s§or\v, 15 

dvxa 6ed , ev TtoofrsovGiv dXrjd'sCrj x hlsog xe. 
oXftiog STtlexo Xabg eitt,6xa[isvc3g uXaXdfav 16 

30 xebv rjxou 680 cpayyog dyr\oaov r\y8}xov8v68i 

TtdvXOXB X8Q7C01L8VCOV, OlGlV X80V OVVOflCC XBQIpig, 17 

xal xXsog cciKpifiorjxov vtc 8vdL%lr[6i, xefjGiv. 

OVV8XCC 6v 6cpi6iv 8v%og ecpvg 318qlco6iov dXxrjg, is 

60i X 87tl ftcCOGCcXaOl, 6<p8X8QOV %8QCCg VXJ)G)68iaV. 

35 cc&avdxov zccxcc ycclccv Seal TtiXai soxog aocoyfig, 19 

d%gdvxov fia6iXr\og ayaxXiog 'IgqccyiXov. 
8r\ xox8 Ttcacl X80Z61 xdds tcqo<58X8%cco fidtpv 20 19 ol ansgov tid'SVTce D; 01a nsgovtifts- M. — ovuft&vxu 
LS; -ri&svTeg 0. — 20 insSaaccg DUM^, cr. Z 2 M 2 ; -ccaev 0. 

— alelrag L. — 21 <f]de %al v; dh xcci ODLMS; fjde rs PR; 
7]di xs gm. — cclcc DLMS; yalcc SI. — 22 naXd\ioi6i L l S^ cr. 
i 2 . — ftrjuag i 1 , cr. X 2 . — 24 nsgi 0; n&gi P. — frap&gog 
(-og) &' OPRv; ftap&Q &' DM; -agar S; -ag v L\ -vq &' L*. 

— ig^.ovr\i^og L 1 (e- L 2 ); §Q(iov'irjiiovog 0; sgiicovo'C^iog Dv; e- 
S; kQii&voiybog M; -(ovo'i]iog PR. — 25 ccsl DLMScgm; cciel SI. 

— jtSQL OS. — 6£lo JDLMS; am (a&) SI. — PgaxLcav LMS; 
-sicov I); $qci%Ig)vi SI (-low 0): cf. 43. 43,7. Schneider 1 142. — 
26 Ttgbg SI; tibqI Sternbach 69. — det-Lrsgr} L 2 Sl; dsvregr} D(I/ 1 ?)2W; 
-6^ S. — 27 Bv8vair\v D M (ac. P?). — v.ui SI; jjdh P. — itsgi- 
terccts DS. — 29 i-xi6xa.\iiv a>s S; -d^isvog M. — 31 oUi OL r PR^ 
cr. L\ — 32 in' L. — 34 im ODLMS; Im P; hi gm. — 
&ag6cc%eov 0. — 35 sgxog L*Sl (^- PR); ifXxog L 2 . — 37 ngo6- 
8%b£cczo 0; ngo€Xe£cco D; ngos- M. **' (88) 185 

„xdoxog e%l XQaxeocp xal hit evpvfiCrj jioqov ulxrjv, 
ex Xaov itavdoitixov eXcov x66\Lr\6a fto&xoig' 
40 zJavldov fteoditovxa cpCXov xal eoi&ov scpevQov, 21 

evayei <S' iqXeiipa de^iag TteoixaXXeg iXatip' 

Xal yCCQ VC3LT8Q7JV TtaXd^lTJV eTUxdoQO&OV £%$!,) 22 

rtfisTSQog de {ilv aihv eitoxovveie ftQa%icov. 

ov Jtoxe 6v6{ievee66i yevrJGstccL ydog hit avxti 23 

45 ovde i dv6vo^ii7]g ezl 7tt]^ia6iv vlbg eXey^ec. 

deQXO[isvov naXdyirfiiv eovg SiqCovg svccql^co 24 

xat lav aTteyjfraiQovxag eXey%eag e^ava^ijvco' 
xai ol ccXri&sCi} eXeog & ccpcc 6vvdoo[iog £iv\, 25 

a{i(pl <$' i{iol {leyaXavyeg deLOopevov xeoag s%ei. 

50 %eloa [lev ol 6tr}6cuui 6V dxovyexoio ^aXd.66r\g^ 26 
xai 01 defyteari TtoxaiiCbv xafrvxeoftev avd\ei. 
avxbg aQC^Xov no&ewv xaXe<5ei \ie xoxY\a y 27 

aXxxr\Qa 6cpexeoov cpdeog & apa xal ftebv l6%($v. 
xqcjxoxoxov de [uv avrbg e^ibv cpCXov vlea thjtfoj, 28 

55 vtyrjlbv iiexd icaGiv dQi(5xoitbvoig (3a6iXev6L. 

vaXeuecog eXerpvv evr\ea xSde cpvXd^ca 29 

xai ol 6vv&e6iv\g eoixvdea %i6xiv eoeiGco' 
ex yever\g yever\v de cpcXog 67iooog efiTtedog eir\ 30 

xal ftobvog aiyXrjeLg, o6ov ovpcm)i) y\\x,axa \jbi\Lvei. 
186 *if (88) 

60 el Se xe xeivov italdEg £[i(bv XrjticcLccxo &s6[i(bv si 

[irjds [iet Evftixirfiiv 6^iaQX7]6ov6iv £[ifi6i,v' 
at xe 8ixaio6vvr\v E^idd'Ev xev^coGi ^E^rjXov^ 32 

rftiETEQCDv dh y&vtivx a[ivri[iovsg evveGmxcqv, 

LS[l£VOg 6XX\1tXQCp GtVySQCC 6(pE(OV ($Jl>Oll(U SQyCC, S3 

65 GycotxEQccg \id6xi\iv dxaG&aXCug £qseCv(dv. 

xcbv d 3 eXetj^ioOvvviv itQoxEorjv ov itdy%v xsdd66co 34 
ovd' hit 3 aXrjd'ECri aStxov xr\ itodG&E xeXe66g) 
ovd' hid 6vv&£6lr\6iv E^atg qs%cu[il fisPrjlcc 35 

ovdh \i£xa6xQET\)ai\jLi, xd izeq %eIXe66iv eelicov. 

70 &[io6cc /Javidcp, 6xcc&£Qovg S* ov ifjEvOo^at boxovg' 36 
oXfiidv ol tisxa ita6i diqvEXEag yivog Etixcu 37 

xal froovog rjEXtq) itavopoUog aiyXrJEVxi, 
xolog hcbv, o"irj izeq Ecpv itXrfoovGa 6EX7]vrj y 38 

xal ol vaiExdcov iti6xbg yiEyav ovoccvbv 16x00." 

75 aXXct 6v itavxodaitolGiv, ccvcc^ {isd'Erjxccg EXiyyoig, 39 
a^ollri %Qi6&£vxa xe& itaoiXatiGag eXcclg)' 

6VV&EGL7JV EGXQEtyag EQLtiftEVEOg d'EodltOVXOg 40 

xaC ol icct6i (HEprjXov hid %&ovl frrfxcco vr\6v % 

eoxe& 01 Gvpitavxa [lEyaxXrJEvxcc xcc&ElXEg, 41 

60 7taldccg L ac. — 61 ^77 de p svd. D; ^77 8s psv sd d. M. 

— 62 si (s rubr.) 0. — xsv£ov6i, DM. — 63 ysvcovx* DS; -ovx 9 
X; -covxai SI; ysXoavx' M. — ivvs66id(ov S; ysvvsci,- DM. — 
64 lipvog D. — avysgcc 6cp^cov S. — 66 post 67 collocat M ac. 

— &v 0\ 67]v O 2 . — ngoxigcov L ac. — x£dd6a> OB a. — 

67 adixov xi bm. — itgocfrsv 0. — xsXs6co DL, ac. M. — 

68 iiicclg B; i^ijjg (-f)g) SI. — ps§7]Xov OB. — 6» ^sxcixgsipaifii 
P. — 70 d' DLMS; om. SI. — ipsvSoiiai Bv. — 71 it&civ 
DL r MS. — 73 olrj LS; oii\ P; olrj B. — Zcpr) L. — 74 iGxag 
PBa; 1- SI. — 75 6v\yjtu.vxo8 . D. — iXsy%oig L 2 Sl; icloyoig L 1 . 

— 76 itipoXiri (i rubr.) 0. — Sc^poXrjri %Qr\6^. L\ cr. L 2 . — nage'- 

Xcc66ccg M; -sXdaaag X 2 ; -eXccaccg SI; -sXdcccg OL x BB\ TtSQccXaoag 
D. — 77 ftsgdnovtccg DM, pc. S. — 78 yfiovcc 0. — 7V ^g-aed 
ol 0; Zgxdoi S. — 6v Ttdvrcc M. — \Lsyccv.Xr\svxa ODMS; -t\Uvxa 
m\ -slsvxcc SI, pc. B: v. Volkmann 75. W (88) 187 

80 ol6i Ttdoog cpQovQelto* td S* ol QiyiGta retvxtai' 

XCCC 8 7tCCQCC6TeC%OVZ£g d(paQ7tdt,86XOV bdltCCi' 42 

X&ftrjtbg ysysvrjto Ttaod 6cp8t£QOi6i ftvoaiOig. 
Ss&tsQriv dvdsioag BTCBiyoiiivmv yav bX&66ai, 43 

6<p(Dit8Qovg Kvdrjvag avaideag aQTtaxtrjoag' 

85 [iccQVccpsvov %i<peog xoateoriv 86tastl>ag iocoriv u 

ovd' £iti,devo[isv(p Kara cpvXoiuv fjX&sg aQGoyog, 
dXX' £[isv 9 ovXo[i£voi<5L \x>ayy\g 7C87taXay^i8vog soyoig' 45 
a Ttcbg ol 6rovos66a %ax\\oi7i8v vijjod'sv sdorj, 
a Ttcbg to66ov '6X8668 iiivvv&adico ftoovov &ori, 46 

90 dvtl 8e \liv 6x8(fdv(ov xatSQrjtve Ttdvto&sv al6%og. 

81718, [ld%aO, XBO 118%QI X0t866a{l8V0g %aX87talvOig 47 

7tVQ6ov dva7t%6\L8vov 6d , 8vaoov 680 ftvyubv a8%cov; 
{ivfj6ai, 7ta^a6uX8v, (igorsog (ttog o66og htvypr\* 48 
pi} yda yLatyidCcog [isqotcwv tsxtTJvao cpvXov; 
95 tig ftooxog, bg ftavdtoio filiqv xal ds6[ibv dXv%£i 49 
i£ 14.18 ao (pCXov naXimv TtaXivdyostov rjtog; 
tcov [ioi 6fjg 7tQOt8Qrjg sXsrjtvog a6it8tog dXw], so 

r\v Aavl8(p 7tQ06d , 8v v%o6%6\L8vog xat8V8v6ag; 80 tpoovoolxo OPB. — xcc <T Mm; xdd' St; xd L ir. — ol 
P. — Qiyicc 0. — xixvwzui OL 2 PB; -xo L x Sl. — 82 ysyiv7\xo 

SI (-xccl 0); ds ysy- D; dh yivr\xo M; ds ysy£vr\xo (ex -xcu cr.) 
8. — Ttccgcc DS; rtsol 0. — 83 Ss^ixsQrjv L 2 Sl; -i]g S; -fjg DL 1 . 

— avccsioag OS. — poi DLMS. — oleccci, ODMS. — 85 pag- 
vcc^isvovg 0; -dpsvov LB. — avi6xgsipag dQ{irjv 0. — 87 Upsr' 
OL*Pm*; gfisv SI. — nsnsXayjisvotg D. — 88 om. DL 1 MS, add. 
L* im. — co rubr. ( T ac); item 89. — ol ow.. 0. — Y.axr\gi7tsv 
OL*P; -sginsv B; -iggntsv SI. — 89 ftgovov OSlm*; -vog v; 
Xqovov P. — 90 7iaxsQ7]xvs L 2 pc, v (-rjxvev cum yo' P ss.); -rjrss 
Z>; -vxss M; -rjxv&s OPB; -r\xs S. — 91 Kox866atievoi M ac. 

— %cds7tcdvoig PBv; -sig OD; -r\g LS. — 92 itvgc&v DMS. — 
oivccnxoiie'vav DLMS. — c&evccQfbv L; -vag&v M; -qccq&v DS. 

— 98 Qooxi 0; Pqoxeo Sa. — 96 Qatdcto ODS. — 98 r\v S; ^ 
M. — nccxe'vev68v DM. 188 n& (89) 

[irjdl tscbv Sijlcjcov STtilyj&so [iG)[iri&svTG)v, 51 

100 cjv Tt&oog rftieTSQG) cpSQO[Jir]v xaxcc vsCxsa xoXtig), 

&g 6s it&oog dtfiOL xaxosQys6tv s^syov soyoig, 52 

ol qcc xsov %Qi6tolo xal sixova X&$y\6avxo. 

alvsxbg 8668% ava\ &sbg sig ccicbva. ysvoixo. 58 

n& (89) 

El ftsiiig ovgdvtov cpdad'ca flgoxov, cdhv ixv^dr] 
Mcoafjg a&ccvdxov 7i(,6x6xccxog ftsgdnav, 

og TtccQOg EV%(oli]v zfjvd' ia^v 7) ds xexvhxcci 
6ydodx7\g dsxddog ccpy ivdxco ^leXe'C. 

"A\jl\li^ [idxccQ, ysvov soxog «r' akki\xxoi6i ysvsftXaig^ 1 
itolv sdoag oqscqv, tcqIv xal yfrovbg soua ysvs6&ai' 2 
sx TtaXaxTjg $a6iXr\a xal sig alcbvd 68 {isXijhd. 
[irj [ioi a7to6xo8tyag i&ayLaXbv itaXiv avs'oa xsv^rjg 3 
5 xsxX6[isvog [L8Q07t866i (3lov itaXivoQ6ov sXs6&ai. 

l&lQv OTtOg 8X8(DV 680 %lXidg Tj^iaQ SV 06601 g, 4 

tcqIv aitotp&tiisvov cpvXaxrjv so vvxxl itaQ86ys. 
[icoiirjtd 6cpi6iv soya ysv7]6sxai sig sviavxovg, 5 

rjcog fjQtysviig %aosXsv6sxai old tcsq av&og' 101 a>g L 2 Sl; ag DMS; a> L 1 ; 01 P. — Zipsyov L 2 Sl; Usyov 
D^MS. — 102 xe. ob 0; xs ov M; to ov S. — ticcl om. 0. 

— 103 alvsxbg] aval add., turn del. 5. — Ussxai 0D(L ll ?)M8. 

— elg ccl&va, yivoixo L 2 ir.; hasxca (%crcci OPB) Icgaifiov 
(ladgcc- M) SI. 

T 89, 1 pgorbg 0; -xa> S ac. — 2 TCHixdoxaxog DM; -oxaxo 
0. — 8 7) ds SI; yds B; r)de P. — xexvuxcli L l Sl; -ccaxai OL 2 . 

— 4 acp' 0. — svvdxco D. — \leIe'C DLMS, cum yg' P im.; 
[ieIel 0; xe [leXev SI. — W 89,1 ysvov Bv; ysvov OmSl. — sgxoLg 
M ac. — cdXi\Y,xQi6i DM; &lr\- SI; aXr\%xr\6i OS. — ysvE&lrig 
DM. — 2 xEQiicc DM. — 3 ncdcc%ov 0. — pcc6iXr)cc L 2 Sl\ -fjog 
Ir 1 ; -rjov DM; -fjov (0 pc.) 8. — sig] xbv add. 0. — 4 xsvl-oig 
0; -ftg DM. — 5 K£xl6[isvog OgmSl; -vov DM; yislXo^svog 
PRv. — 7 " O 1 , 73 O 2 . — anocpd'iiisvov SI; -ipe'vcog (co pc.) O; 
-ilLEvri DL X M8; -v^vrig L 2 . — 7tccQE6%8g 0. — 9 om. M. — 
old SI; mg 0. *&' (89) 189 

10 Yjcog <xvd-rj68L£ xccl dvd , rj6cc6cc itaoil^oi^ 6 

itiTtegr) ccv&l tce6ol %do(poix6 xe TtsTQco&slGcc' 
6elo ydo ddoavEEg yEyEvtfiiE&a [irjvfcavxog, 7 

aire: xoxe66cciievoio xaqa66o^Evoi $u6il,y\og. 
§v6vo\Liag TtQovd'rjxag m o\l\ux6i 6ol6iv £xoi{ioi>g, s 

15 %G)i] vmxEorj xeXe&ei Geo cpiyyog OTCcoTtrjg' 

l| dhyrjTtskLrjg IkeXol ysyEv^E^a xaxvcp 9 

xccl 6sv bdv66aii£voio (pilrjv Kaxaxr(&6\!L£& alxyjv 
r){i£X8Q0i,g SX8S66L 7Cav8lyt8X6g htixiv dqd%vrjg. 
Z&rjg dvdQo^rjg dExddsg %q6vov Eitxd tceIovxcu, io 

20 r\v d' execc tfy6ai\i8v etc\ tcXeov, dydcoxovxcc' 

xgjvSe xoTtog %ul iioffiog dsl (3Cov iaxl %eqi66qv, 
ovvsKcc ii8iXi%iri fiooxiriv da[id6Ei£ yEVE&lrjv. 
xig 680 %G)oii8voio [lEycc cpo£6l Kccoxog avdyvco; n 

xtg 68v aQiftiLYi68L8v a^iEidm dE£[iaxa &v[iov; 

25 Se^lxeq^v eqlx i^ov, avu% 6cpi6tv cod' avacpaivoig 7 12 
o66oig d&avdxrj 6ocpCrj %qwjiib*E66i [lEiirjXE. 
TtavEO %(DO[i£vog' xi voov (3ccoviirjvLV a£%£ig; 13 

6E10, [idxCCQ, $[IG)E66L XlXOQoyLEVOig VTtOELXOig. 

8% r]ovg eIeco fiEfiotftayLEv, acp&LXE, 6£io, u 

10 &v&rj68i 0. — ituQ&X&Bi DM 1 ; -dr\ M~SK — 11 xa^qporo 
DM 1 S\ -Bixo M 2 . — 12 avdQccvteg DM 2 (-ccveg M 1 ); -dvsvsg S. 
— \Ly\vi6avxo D. — 13 ivd O 1 , dsivct O 2 . — Y.ox86a\iivoio 0; 
-66d[isvoi D X M X , cr. L 2 M 2 ; -66u.\l£voi DS. — 14 $v6vo(iiag L 2 Sl; 
-Lr\v6ec L x \ -lr\6ct S. — o^aGi 6oi6iv SI; o^axog (o{tft- M 2 ) olaiv 
DL 1 M 1 S; 6inicc6t,v oIgiv OL 2 P. — kxoi\icog 0. — 17 y,ox866a- 
pivoio q>. %araxr\-AO\L8d'a 0. — 18 7](isx^Qr}g S. — hxs66i DMS. 

/Tfsv/iictvc/Tfii n OA <*», (I TmV»7« N n -r'/^/r/vifie/ii 7171/1. -,**?_ ; ^Qvd'S (is . 190 q' (90) 

30 TSQitcolfi xccl evcpQotivvri tpQhvag r^iaxa Ttdvxa, 

G)V %&QIV iftlBQECDV 71CCQU 60l dsd^l7][isd^a [l6%&OLg, 15 

dvx ixecov, <bv tiqoG&sv ik£v66o{i£v alysa xoGGa. 
deQxeo 6ovg fregdrtovxccg, amqQaxs, xccl as&ev egycc, ie 
tcjv <f ccqcc naitil yCXoitii itaki66vxog rjy£[iovei)oig. 
35 ccykatrj pa6iXr}og aoidt^iog appi (pavsC^ 17 

SQya 8e vcqixsqcov Ifrvvsuag otala^idcov. 

q (90) 

Alvov aya%Xr\£vta peyccg davidog SiisXtye 
xccXXl%6qcov iisXscdv slg ivdxr\v dsxadct. 

"Atpftuxa vaiexdav, vijjav^evog iiXxaQ OTCOTtfjg^ 1 

hv 6KS7ta'C (5cc6i,lf}og sitovQavloio didfeei. 
s%£Q86L $a6i1f\i % „Pirj xccl avgyog ixvx&rjg 2 

xal frebg a\L\ii iteXeig xccl aoidi{iog hXitlg aQCdyr\g'" 
5 ccvxbg ijcel qvGccixo Xtvoio pe ftrjQrjXTJQCdv 3 

pv&ov x atixad-eog xaQa%7]g 7tsQL7tS7txrjc3xog. 
ccvxbg ava% 6xi£Q(p 6e yLSxacpQSVG) dyby>ixcd.vi\)£i, * 

ihrtldcc 6r\v 7txsQvye66iv vrf d^avdxoi6i doxsvoig^ 
a[i(pl d 9 dlrjd'Eiri fr&QYfeeui old TttQ oTtlm. 
10 ov itoxi [101 vvylco 7t8QL deCfiaxi SsL^iijveiag 5 30 T8Q7tG}Xi} OMPB; -oXr\ Z>; -olfj S. — svepgocvvn (-77) £, 
cr. Ritter 19. — r\\LaTa OX 2 ; vrj- JDMS. — 82 iXsvoopsv O; 
-aoyicci DLMS-, -6cc^lsv ban. — 36 va'Cegcov S; v& legcov M; 
von ig&v D. — l&vvsiccg DLMS; sv&- SI. — post 36 add. icp' 
riii&g' %8lq&v S' oinsicov sv&vvov %gyov L* im. 

T 90, 1 ayccxXrjSvrcc OmSl; -slsvra PBv. — 2 ivdtco M. — 
*P 90, 1 acp&Lta scripsi (coll. 79, 3); -te OSl. — vtyav%£vov 0. 
— oiKQitfig Z 2 ; aQcoyfjg (ex 4?) OL x &. — 2 ansitdl BS: cf. 87, 27. 
Ritter 29. Rzach 1 752. s 335. — 7tccii§aaiXfjog 0. — inovgccvim 
{-co) DLS; litov- M; lit ovgccvioio PB. — 8iiid£oi 0. — 3 hv%Q"r\ 
(pc. ?) 0. — 5 Opp. cyn. 4, 124 Xlvcov lm ft"rtf>riTf}Q£g. — 6 iiv&ov 
r' a6Ta&(xbg M. — Scccccpsog L. — 1 cctMpLKaXv'ipsig a. — 8 ct&a- 
vdtoio 0—9 &G>Qr\&cti LM 2 ; -t-aig OP; -gcwe DM X S-, -£siev 
Bv. — 10 dsincctcc d. DM. Q' (90) 191 

ovSe iLsftrniSQicp Ttta^isvov Qoifydbv 6i6tov, 

ovd' V7tb vi66o[isvov Gxotiovg Tteoi Ttv&iievccg eoyov 6 

ovd' VTtb dat^iovCoio [ibGtj^qlvov dvttocovtog. 

ex Geo [ihv Xair^g rtccXd{iYjg xatd %ikidg bqqoi, i 

15 ex d' ccqcc ds&Teorjg ^idka iivoiag avd'i neGeltai, 
aW ov tig note Gelo 8vv7]Getai aGGov IxeGd'cu' 
e^utd ye [ir)v xaftaooiGiv ev 6(p&uktiolGi dedooxcog 8 
y d%iov d[i7tkaxi7]g xaxoeoyeog oi^eca cbvov. 
avtbg eitei q eiie&ev (pvGl&og iXrclg etviftrig, 9 

20 ^ qcc 7ta$ vjjji6tG) cpooeeig teov, aXxi^ie, ftdoGog. 

litf itote deidt^i 7iay%v xaxcbv \vviovGav dvdyxTjv 10 
{lyd' diving, on Gelo dspag [idGtcyc Sa^istrj' 
&{iq)l Ge&ev GtoatifiGtv eitovoavioiGi xeXevGei, n 

ocpod xev ev itdGrpi %eoiGtiyjdQQGiv odolGr 

25 xai Ge, iidxao, itald\Lrfiiv deiodtievot (pooeoiev, 12 

[it] Ttote ti^irjevta xebv xoda Xav xa&dtyrjg. 
aGntda d'aoGalecjg e7tt,(3rj6r] xal fiaGiXiGxov, 13 

lofioXov de dqdxovtu %og\v xal d-yjoa 7tat7]Getg. 
§v6cd[i7]v {iiv e{ifj [leiiehrjijCEvov eXitCdt dv^ta, u 

30 ei) de yuv apcpieGG)' [idXa ydo [id&ev ovvop e^ielo. 
tolo Xtta^o^ievoio ftocoteoov avtbg dxovGw 15 

11 om. 0. — iis&rHisgiq) scripsi (coll. 10 vv%lm); {isd"rni6oiov 
SI; ^£-9*' 1)- DLMS. — 12 ovd' vnovi(SGo\iivov sic 52, pc. 0; 
-vovg Z 2 , ac. 0; ovdh itovrysopivovg DL X MS. — tcvqI L x S, cr. 
L 2 . — Hgyov M. — 13 daitLovioio DLM; -voio S; -vlov 0; 
-vlov ts PBv. — 15 &qcc L 2 Sl; avcc DL l MS. — avfti\g eras. L. 

— 17 iv SI (cf. 78, 23); in DLMS. — 18 o^srai DL l MS, cr. 
L*. — covov OSl; cctvov Sv. — 19 inl DS. — 20 r\Q a D; 7) qcc 
S. — cpogtris DM; cpegoig 0. — aX%i\iov 0. — 22 cclvsig DLMS. 

— ore 0. — 23 aficpL DS. — 6xqaxiol6i L. — iitovgccvloici LS; 
-17161 (-lr\6i) SI; §7tovQccvlr]6i D; in' ov- R. — 24 itSQi6Toi%6co<>i 
8. — 26 tmrjSvtL 0. — i&'C Ocm (Lobeck 7 12); lai SI; lai MS. 

— 27 &ccQ6al£ov S. — iiti§r)6ri SI; itatr)6si$ (ex 28) 0; ts ita- 
L 2 ; t)s narrjCSLS DL l MS. — 28 ftrigia b. — itaxi)6r\s LS. — 
31 ftoarsgos DM. 192 qa (91) 

XCCL Ol T8lQ0{LEV<p TlsklXg £<5<50\iai r^LCtTCC TtCCVTCC' 

Qv6ci[i£vog 8s £ xvdog del [leyalavyeg 6ita<56(D 
xccl yav evL7tkrj6cu[ii dxeq\idvxoi6i yeve&keug, 16 

35 vG)kE[ieG)g of tpiyyog dyijQaov e^avacpTJvcj. 

qa (91) 

Ilgooxog iv£vr\Y,oaxog xs xobv aocpobv psX&v l 

6 tpaX^ibg ovxog rj^gav slg Cczpfiaxov. 

'Slg dyccfrbv f}a6ilr\u [ley cocky] evxcc kiyalveiv 2 

xal %okvv,v§i6xov xl&ccqti xebv ovvojia aekneiv 
a£ rjovg eoeovxi TiSQicpQade&g ekerjxvv 3 

%ai 6eo xi\Ly\e66av dkrjd-etrjv did vvxxbg 
5 vevocov 7tke%cc{iev(p dexdda cpooaiyyi kiyeCrj. 4 

cog ydvv{Lcci' iidla ydo \ie xeoig, [idxag, SQy[La6L ftekyeig* 5 
xau Geo fte6ite6ioi6i voov xe%aor\Go^ai eoyoig. 
rig xev dvv^ivrJ6£LS xerjv ybeyakavjea xeyvr\v; 6 

rig 71lvvtt)v {lekipeie Tteol 7CQa%Cde66i Pccfrelav; 
10 ov xlg rot xdde vrjcg evl cpoedlv ei6exai dvr)o 7 

ovd* d£6tcpQ06vvri [ietiekrj[i8vog avxd vorj68L, 
evx ddixovg d-ake&ovxag eaoipexcu y)vxe %6qzov, 8 

vtyo&ev bitxevovxag dd i e6[io6vvrjg v%ocpy]xag, 

32 xcci ol tSLQ0{iev<p (-co) ODMS (Ritter 13, Scheindler 1 905); 
y.al oUxsl- Lv. — ndXcxg I) MS (tecog- xdXag M im.). — 33 £ scripsi ; 
as SI; ys m*. — 34 ivinXii\6ai\ii DMSm; ivonX- L; ivi nX- SI. — 
uxeQ{idvx7]6L 0. — 35 ccsLqccov S. — i^avcccpfjvcu 0; -fjvcu DLMS. 

T 91,1 ivvBvr\Y.o6x6g L; hvv- S. — 2 t]^qccv OLSgm; -ccg 
SI. — W 91, 1 — 3 ir. 0. — §a6t,Xsia S ac. — \Lsya.%Xr\svza 
ODMPm; -sisvtcc SI. — 2 noXv}cv6xov O 1 ; -%vdr\oxov O 2 ; -%vdi- 
6xov SI fnisi id quoque dissuendum est' Lobeck 8 1, 569). — 
3 it-rjovgOS. — 5 nXr}^cc^ivcp (-co) DMS; ds£- L. .— dsxdda] 
v. Kzach 8 320. — 6 £Qyiicc6i P; EQtLLOig 0. — ft&Xyeig OSl; -yoig 
PBv. — 7 &s67iscir}6i, voov DLS; d , s67tE6tv6ov (ex -ov cr.) M. 

— y,e%aQl6oyicu DM. — 10 ivi D\ itsoi (del.) ivi S. — sicexai 

SI (si- D); Bin- DLMS. — 11 vorjesl S. — 12 tGoipexcu ODLM&; 
iitoip- SI; in oip- B. — rjvxs SI; rjvneo M 1 (im. L'oag- rjsnsQ M*). 

— 13 &ECyL06vvT]g L. cff (92) 193 

expo* odel 6tp8X8Qoio xaxolg ccq^slccv oIs&qov. 
15 d&dvaxog dh 6v uovvog avat, vipi6xog 8xv%&rjg' 9 

dv6{isveG)v a7c6koiro xbwv xaxo8Qy£a (pvla, 10 

3tav6vdirj d* dv8{iot,6L x8^a6%Y\6ovxai aleZrcci,. 
ola de {lovvoxsorjog 8{ibv xioag v^o^s &vol n 

xal TtoXibv ftcclbftoL tibqi itCovi yrjQccg klaicp. 

20 dv6[l8V8(DV 7t0\v\L0yfi0V 8{1(a)V id0V OIXOV OTKOTtfj, 12 

itixgalg d'° dvxifticov xBocp&rfioiLai dyy8Xi\\6i. 

xfj^iog ccq > dv$r\68i o6iog fiooxbg old %8 cpoivit,, 13 

laa floL&6[i8vog ykosafj AifiavixiSi x8do(p. 

06601 &867186L0161 d6{lOig 7C8CpVT8VU8V0L 8l6lV, 14 

25 avkalg dftavdxr\6iv 8itav%r\6ov6i &80I0' 

vtiaXiov itkv\$ovx8g h'xi it8QL yrjoccog coQfl, 15 

a>g &8{iig 86d'Xd Ttccd-ovxsg, ditayysk80v6iv 8xa6xa, 
ovv8K8v l&vcpocov fia6il8vg d'Bog a&v 8xv%%r\ 16 

ovd' adixov 7Caa%i§866i i/doi> %ivvxr\6i xccIvtixbi. 

tf (92) 

u H\iaxi 6a(if$dTov to y,sXog 4ctvidog h'lisXipsv 

cc^icp' ivsvriH06z6v devrsQov iytTsXsGccg. 
Igzi ye ilt]v itivvxolg avs7tlyocicpov 'E§gccioi6iv. 

Hftdvaxog fia6ll8v68V, sbv d' 8V8dv6axo xdXXog' 1 

14 cclsl SI; §olg 0. — %a-Aoig OSl; -x&g P; -y,ov Bv. — 
i-g^siccv 0; ccq&sluv L ac. — 15 cc&uvcctoi M. — aval- om. L. 

16 CCTtoXvtS DLMS. KCCXOSQySCQV 0. — 20 OTtcoitccig 0. — 

21 niYQaig ac. ; -yg {-fjg) SI, pc. 0. — 22 # av&rJGStsv 0. — 
23 lace SI; L6d ys Bv; laov Bitter 24. — pgv&otisvog LS; $gi&6- 
[lsvol M. — xXoegfig DM. — Xifiavidi LS; -dvidv DM. — %£dg<ov 
DLMS — 24 0601 S; 06'iaoi D. — 25 ccvXyg (-fjg) SI; ccsXfig S. 

— aftavdtoLGiv L. — 26 nlrj&ovTog ODMS. — hi] v. Hitter 29. 
Rzach^SS. 3 343. — 27 Ttaftovxag 0; ito&ovxsg M\ -ovvxsg M 2 . 

— cc7tayysX£ov6Lv SI; -iXovciv ODLMS. — 29 vocov S ac. — itivv- 

r\ 
ry)6i (-fj6L) DMS, pc. P; -xol6i SI, ac. P. — naXvittu S. 

T 92, 2 hvsvriTioarbv L\ & ss. L 2 . — 3 add. ODLMPS; 
om. SI. — 7tLvvtfjg i 1 , cr. L 2 . — avsrtiyocccpov L l PS; -cpog 
ODL 2 M. — §0 9 ccioi6i OL 2 ; -oig MPS (i- D); -co L\ — tg 92,1 
Apolinarius ed. Ludwich. 13 194 q/ (93) 

dv^d^ievog <J' SQaxeivbv ava% i^wtiaxo xdyxog, 
dticpccXscng d' dddvrjxov ScTieiQovcc d*rj%ccTo xo6\jlqv. 
dtp&ixe, 6sio ds ftibxog ixoi^toxaxog tcbXu aid' 

5 ix itaXayftg xd^tioio, {iccxdyxccxog, STtXeo povvog. 
7tdvrod'SV evxsXccdoL Jtoxcc^iol fioo&GL QasfrQoig 
Qol£<p xv[icct6£vtl XiXaio\JL£voi xsXccqv&lv. 

«| avasiQo^i£V(Bv xoXscov vSdxcov OQV^iaydov 
ztdvxa JtdXei &r]r}xd [istijoqcc egya d'aXdearjg* 
10 [tovvog ava% d'tjrjxbg ev vrjjrjXoZGw ixv%^ m 

liaQTVQtui 6ev, avcc%, av^cpQad^iova itl6xiv s%ov6i' 

vv\& axrjQCcGtr] fiatiiXrilcp aisv ccq^qbi 

coQrj aT£Q{idvT(p xai hit rj[icc6L [irjxedavoltiLv. 

qy (93) 

TszQccdi Goifipdzcov yXvxsg&v <duvldog asiesv 

afiqp' ivsvri'noarbv rjdv putlog rqlzuzov. 

Idftavurog peru %6L6iv dd tce'Xel axSvxog £66i!\v 

OV XLV SQSVd'iOCOV fi()C6lX£Vg TtOiVfjGL Stxd^OL 

xaXd &e[it,6T£VG)Vi dvueiQso, xoiquvs yalv\g, 
\ii6%bv V7C£Q(ptdXoi6iv v7CEQficc6iag djtoxfaoig. 

6 xXv&i) [idxaQ' xdo li£%QL fitr} XQccxeovGiv dXelxcu; 
yL£%Qi xsv d[i7tXaxCr}g vjtoq)t]xoQ£g av%ri6ov6i\ ivdvGato 0; £vedv66- P. — 2 dv6ad^isvog OP. — 8 avrizov 
(ccvvzbv cr. rubr.) 0; ctdovr\zo S. — catsigovcc 0; aiteigov SI. — 
ftrjuccTO SI; ^ihpt- DLS (Hilberg 124); i&rjo- M. — 4 a^q>l zs 
M. — etoiiimtatog L; -or azo 0. — 5 %7tXso v; -szo OSl. — 
6 §o&6l DM; poca60L S. — 7 xsXccQvgsiv Ob cm; -i£siv SI. — 
8 i^avccsiQ. DS. — TCoXsav om. M. — dgvfiaydov b*m; ogvyiicctiov 
SI (6- L). — » ilsztjoqcc Oc; pszsi- DLS, ac. M. — 10 Mx^g 
L. — 11 iiccQZVQicug 0. — IS i(p' ruiaai ODLM; itprj- S; £<p' 
(ex lit cr.) r\- JR. — \vt\Y.B§avoi6iv a; -6i OSl. 

T 93, 1 cccppdzav (ss. ov) P; 6d($pazov M. — ylvxsQ&v 
OSl; -bvPBv. — 2 £vsvr\Y.06zbv SI {£- LS); -za> OL*. — 3*93,8 
ccvcceLqcco P; ccsLqso 0; zot asi- P. — 5 zsbv S. — fily bcm; 
-r\ Si. qy' (93) 195 

yXco66r] £Q8vy6[isvoL xoadliqg afre[i£6xiov vpoiv 4 

hqyaxivai xaxoxrjxog ccdrjv ioeovtiiv anccvaxcc; 

ol aso Xaov, ava%, Saiteda ds'aav Itiov ccvdyxq 5 

10 xal xkr\oov xaxoxrjxt rebv dimeoGav iXdvrsg' 

bocpavixbv xaxiitacpvov, 8%8i,Q(a6avxo da %7]Qi]v 6 

xcd %slvov dcc[id6ccvxo vaiqXvda vo6(ptv docoyov' 
ovd' oiiiv ovgccvCrjv ^a6iXr{iov 8{i7td£ovxo' 7 

ov ydo 'Iccxco($ov doxaov ftsbv W^ievai vfioiv. 

15 dXX 9 ays 6vv&86&8 xoaSirj xdds, vvptioi, aoya' 8 

oig izolv b% acpootivvri fitoxog, ^vvaysioate d'v^iov. 
i] q axoi\v bxbqoiGl didovg ov [iccXkov axovoet,; 9 

i\ cp&eog ysvetrjg bxbqcov ovx otyerai soya; 
b&vbo, Tcaidevcov xccxlyjv ovx oldav £Xsy%8LV, 10 

20 bg iLovvog iieq6tc£66l vor^iaxa itdvxa cpvxavBi; 

{iccipidLrjv dsddrjxsv ava£> [isooTtrjlda (iovhrjv. n 

'okfiiog, og qoc XBipuv vtc BWB6ir[6i §a\jL8ir\ 12 

ftaGpoxoxovg [islsdcbvag ialg cpoBtii 6blo voifiag, 
\i8iXiya fiovkevwv, xaxtrjg Xva xuioov alvtyi, is 

25 ftd&Qog acog SvtidXvxxog dxa^dXXovxi (pavsCrj' 

ov yao 87\g tcoxb Xabv aTtoooltyaiev diKOTtyjg u 

ovds xaxcc(p&L[isvr]v GcpaxBorjv vTtBQOijJSxai ai6av, 

sicog xql^cc xsxov6a dixacoavvrj TtdXiv aX&r} 15 

7 ad>60ri S (ac. L ?). — igsvyo^isvov Oac. — 8 anav6tcc S 
ac. ; UTiccvru 0. — 9 dantsdacav I. L. — 10 nXfjgog M. — na- 
'k6t7\t ibv (£- pc.) 0; -xj\xog tsbv M. — 11 £%8iQw6avzo SI, ac. 
S; £%riQa)6- OD, pc. S; i%r\QGi66- M; i%coQrj6- L. — %rJQiv DM K 

— 12 vErjlv&a DM-, virjlv&a S; ilrjlv&cc L. — agcoyrjv DLMS. 

— 14 donsov L 2 Sl; dUaiov DL 1 MS. — 15 alia ye ODM, pc. 
S. — cvv&86&ai #ac; 6vv&£6&' iv Hilberg 95. — 16 — 18 om. 
DL X MS, add. L 2 im. — ^vvayslgaro 0. — 1» stisv DLMS. — 
22 Tsfjai S; Tsolow L. — x>% ive6ir]6i 0; vtizvvs- LPS. — da- 
pdris D ac. — 23 kfig (kfjg) SI; hlg 0. — 24 aXv£f) (-rj) OSl; 
-£,ei DLMS. — 27 naracp&insvrig DLMS. — 6(p8xsQr\g S ac. — 
al6av ex vpgiv cr. L — 28 si'ag L 2 Sl; ei i%\ L 1 . — Ttgi^a 
ODS; Tigsl^a a. — n&oL 0. 

13* 196 Qtf' (9.4) 

itdvxccg tt7toxQe{i6a)6cc cpilav l&vcpoovag eoy&v. 

30 tig [i oXocbv T£v£,£L£V dva6xrfiag dAexrjoa- t6 

tig de [is ftcoorfeag dv6{icov eid $y\qiv iystgoi; 
el [irj iioi iiEV8%aQiiog dva% STtixdooofrog 66xrj, n 

xccC xsv ipbg 7CB7toxr\xo 6vv&6xiog "Ai§i d-v[iog' 
svxs ydo oKka&vxL vocp nodi cpv^ccv edsyiirjv, is 

35 ccvxhiu 6v\ il eherjxvg, ava%, s6dco6e q)ccvel6cc. 

o66ov d' &[iqf 6Svvrj6tv d\i&xor{Xov cpeoov akyog, 19 
6ri6i 7taQatq)a6(rj6vv ipbv Ttegl d'v^ibv idvd'rjv. 
[irj xoi ftwxog, ava%, d&€[it6XLog iyyvfrev e6x&, 20 

og xig Qiye§av(p xekeei &£6itL6yLaxi poyfiov 

40 aveoog i6%avocQv o6iov dice ftvphv 6ks66ai, 21 

[icci^tdCcog 7tod"EV olxov avaixlco ccljiccxl QccTtxsw. 
dXkd iioi avxbg ava% itavvitioxaxog soxog eysvxo, 22 
ilitoorig sizCxovoog afitjg ftebg rjl&ev sxol^iog^ 
og xsivotg 07id6sisv sf\g dvxd%ia Icbprjg 28 

45 xcci 6cpeag dpy €gyoL6t,v ava% 6q)exsQ0tg dticc&vvoi,. 

qcf (94) 

Aavl8ov Ttivvtov y,ciXXi%6qov xid'dgqg 
cciMp' £v€vri%oCTj) xsxgdxri svs7tlr\. 

Aevx 9 BTtuyakXoyLSvoi yrjd-7J6o[isv d^icpl avanxi, 1 

29 CC7tOKQ8ll6(D6Ct SI; &7t(OKQO- X 1 , CtTtOyiQO- X 2 ; CC7t£7lQ0^6a}6a 

S; --ngo^i6co6av D; -XQ8{iov6av M. — i&vocpQOvag 0. — 30 xlg 
\i SI; xiGiv DMS; rig L. — 81 iyslgoi scripsi; -qsl OSl; -qjj 
Rv. — 33 %cd ex ne cr. rubr. — atdi DLMS; &tdr\ 0. — 
34 nodi cpvgccv scripsi; 7tox'C(pv£ecv 0; itoxl gp- SI; noxi^av DLMS. 
— 35 av p ODMS. — cpavelaav S. — 36 laov (I rubr.) 0. — 

S' om. L. — q>BQcov DMS. — 37 6jjg xs PR. — itaQ£cpga6ir\6iv 
S, — Ttccga 0. — 38 (irj xoi L*Sl; iirj xi S; \if\xig L 1 . — 3D x' 
iXhi 0. — yb6%&(ov S ac. — 40 bcicov M. — ftvyLOv DLS. — 
41 ito&hv cm; noftsv SI. — olnxov C. — 42 i. tyvooexo 0. — 43 i[ifjg 
sitlxovgog 0. — 44 xdvr\g 0. — kfjg SI; i%f\ M. — 45 o^icpisgy. 
D; icptpi %gy. MS. — apafrvvoi Om*; -vsl SI; a{Lcc &vvsi L. 
T 94,1 mvv\xov ss. O 2 . — 2 iv£vr\Y.oaxji scripsi; -6x& (-at&) Q<T (94) 197 

tiekil>0[iev tt&ccvccTG) Ttcurjovcc %oi\l£vi x66{iov' 
&licp > dyccvocpQOdvvri frEirjv (isd , S7tco^isv dTtcjTtYJv, $ 

yrjd-dfisvoi t\)vcK\jlo16iv b[iwg akaXd^o^iEv v^ivov, 
5 ovv£xa drj [i£xcc %a6i %£bg \iiya xdoxog &£%£l s 

xccl itdvxcav {iccxdoeov ficc6il£vxccxog ccvxbg erv^tb?. 

OV TtOX d%OQoCl\)£l£ CplXoV XCCl £Vrj£CC AftW 4 

a&uv&XG) 7iccXd{iri iiefrsTtcov xkvxd itdouxvc yair\g, 
ovqsGiv viI>lx6{iol6iv VTtSQxaxog £yLfia6iXevG)v % 

10 ccvxbg tcovxov sxav^sv, dvaxxoQLt] de \liv 16%£L, 5 

xccl yfiovcc TtovXvfioxsioav icclg xexxrjvaxo %£QOi. 
devxs foxa£6[i6vot, Tteol yovvccGiv ol6i 7t£6cj^i£v, 6 

ccvxcc ftsov xlav6co^i£v, Sbv d' oixxC66£xcu soyov, 
ovv£X£v fjii8QC(Qv fiuGiksvg a[icc xccl ftebg avxog, i 

15 xov d' rftislg docc kccbg 6[iov xccl &Q£{i[iccxcc 7tolr\g. 
atftieoov si xsv avaxxog dxov6aix ovcctiiv av8r\v, % 
„{irj xivi %aXxstiq xoaSurj xccl diieCXi%og ei'rj, 
dag oitox' a&ccvdxov y,ga8ir\v igsfrLgsxs ^gyoig, 
wg Ti&oog, £vxs &£oio xccxd %Qx\%£lav £Qr^iov 

20 V[l£X£QOL XO TIQOG&W i7C£LQ1]6CCVX0 X0X7J£g, 9 

OL [L£V t£66CCQaX0VX y £X£G3V 18 ov £Qya xccl dXxr\v 0DP{kv8vr\-L t S^ ivtvL-M); -6xbvBv; svsvrixoaxbg L 1 . — xhgccxog 
SI; xsxagxog M. — W 94,1 iTtayysXXoyLSVOi 0. — yr\Q-ri6xo\i8v DMS. 

— 2 iisXipcoiiev L\ cr. L 2 . — %air\ov cut.D. ■— 3 ftvr\v DLMS. 

— (te&faoiisv 0; -iaowpisv LS; -saxo^isv DM. — 4 &Xald£a>ii8v 
P, ac. S; aMd&iisv M. — 1 del. P rubr.; notam V praescripsit 
Z/ 2 . — ccTtoQQitysig DL X MS, cr. i 2 . — xccl om. 0. — 8 an u&cc- 
vdxrj? coll. 63, 21. — 10 ccvccktoqit} cm; -ir] SI; -ir\v L. — 
14 rHisTsgiav DMS; -riqov L. — 15 gov {g rubr.) d' 0. — 16 si f 
v,sv L^Sl; slvsnev DS; si- M; sivs% L 1 . — ccnovcccix' scfipsi; 
-Gets L*Sl; -osTca ODL^MS; -6r\r Ritter 21. — 17 xvvr\ DM. 

— %al%h\ DM; -%ir\ 0; -xet^ P. — -AQadir\ usque ad aftavaxov 
18 om. DL X MS, add. L*£l. — 18 spurius. — igsfrfere SI; -£srxu 
D(L X 1)M8; -£st' 0. — 19 rag PB; og (o rubr.) 0. — iv xs M, 

— Ticcrcc OBS. - 20 vnstSQOL ODL x MS; ^ft- L*Sl. — xohqqQ'sv 
P. -- 21 \lsv D{lt x T);.^iv M. — t866aQdaovxa L ac. 198 q*' (95) 

ev&ev hya> xblvyjv okorjv %<3%v%a yeved-krjv, 10 

ix d' £<pcc[ir]v' *xQadCrj6i dtrjvsxscog dkdkrjvxcu, 
flliETSQccg S 9 ov %a\i%av eitscpQdtitiavxo xekev&ovg' 
25 &[io6cc iirjvCGag, ^ Gcpeccg xaxdituvtiiv ISiti&ai" n 

Q«' (95) 

dwiiuTog cclyXrjsvxog ccvsygo^iivov ^aaiXfjog 
4ccvldog y,sladr\6£v avcc£ [lexd Xr\ldog cclaav 
a/tqp' £v£vr\Y.06t(Q tcb^ltcxov duC{La Xiyv. 

Mektyaxi pou fiatiikfia varjyeveeGGiv doidalg, i 

Ttctaa [ieycc6d , svezrjv dvutLektyaxs 7toi\iiva yaia' 
ovvopa tt,[iT]ev xekccd rfiaxs, 7tcc[i($cc6ilriog, 2 

cclGlov iftLccQ hit fjaag ibv 6rj}i7]vax6 cpeyyog. 
5 e&vetii 7tavtodajtol6LV ir}v dyyeikaxs xi\ir\v, 3 

ftaviiccTcc xi^svta &eov iirjvvtiaxe kaolg, 
ovvexa drj [isyccg e6xi xal alvsxbg ccisv ixvi&r] 1 

xal dsog sv 7cdvxs66i &solg xQaxegcjxaxov l6%ei' 
dcu[iovLG)v aldcoka d'sol itikov sfrveGi, itavxeg, 5 

10 ovgavbv av %okvyakxov ifj &ebg exxi6s (iovkfj. 

alvog xai {isycc xdkkog ecbv xaxsvavxlov btiticov, 6 

vrj<p axrjQccGCrj xal ccQiitQertsg i]Q{io6£v sv%og. 22 6Xoj]v usque ad iepdpriv 23 om. it. , add. im. D. — %6vr\& 
DLS; %6xr\ycc M 1 {-fiya M 2 ). — 23 db (pd^iriv LS. — 24 ins- 
cpgdaavxo OL; -a66ovxo M. — 25 ccpsccg scripsi; aqxzg OLS; 
acp&g DMPR; acpotg v. 

T 95, 1 ccveygoiLsvov L 2 £l; -ysiQo^ivov L 1 . — 2 Xrj'Cdog OD. 
— cclaav L 2 Sl (al- D); oiir\g L 1 . — 8 cc<p 3 L\ cr. U. — ivsvr}- 
K06T& (-&) OSl (i* LS); -atbv PBv. — Xiyr] M. — W 95, 1 
fla6i%fi(x.v iKysv£E66iv R. — 8 7tcciiPcc6iXfieg DM. — 5 xi\lt)v us- 
que ad ^r\vvaccxB 6 om. M . — 7 ccisv om. S. — 8 itdvxsGi DM 1 S 1 
pc. 0. — &solg om. 0. — Y.agxsgooxaxog 0. — • itXiov D; itXiav 
M. — 10 kfi (ifj) SI; ahl 0. — §ovXi]v DMS. — 11 xatsvccvticov 
DM; %ar ivavxlov Rv. — 12 6r\G> (a rubr.) O 1 , cr. s . — 
post 12 add. oi'asts Sc^ccvdxco aidoioxsgoi iv Zfrvzaiv L* im. ; al 
rtccrgicci ficcetXifC iftvcbv ^viya oicars %v$og serius interiecit P. Q*' (96) 199 

oiGbxs xl^tjbvxl cpBQcovv^iov ev%og CCVaXXi^ 7 

oXgbxb 7ta\i$a6i}jf\i ftscp xi{irjv xb xccl ev%og, 8 

15 8b%cc[18vol ftv<5iccg 6cp8X8QCcg vi6<58<5$8 8% ccvkdg, 

aikifc ev Bvccyh kixccvsvGccxB ozot,{i8va xo6^iov. 9 

uvxcc frsov x&cov 7tcc6cc xccqcc66b6&g) ^a(5ikr\og. 
sItcccxb iioi dr](iot6i' „&8og { uexa tvccGlv avccGGsu' 10 

xccl yaQ xvxkov 8Q8168, xbv ov %Q6vog oids 8ovf^6ccv 

20 kccovg id , v7t0Q0t6tv ccbI frstitiolei dixccZot,'" 

ovqccvoI BvcpQaivoivxOi dyalki^G) 8' ccpcc yala, 11 

xovxog oqlvb^&g) xcd 06a XQBcpBi oiS^ia d , akcc66rjg^ 
xccQTtoxoxoLg tcbSCoigiv b[iov Gv\mavxu iccgBiri. 12 

8r\ x6xb yt\%"Y\6BiBV b[iov 8qv{icc nvxva xccl iikrj 

25 avxcc ftsov \jlbxc\ yalav BTCBLyoyLBVov ficcGikfiog* 13 

tfkv&B yCCQ [l8Q67tS66LV b(,£vQOi0L 8lXCC&lV 

icccvxag vii BvdtxLrjg xcckicav a^JBvSia &b6li6v, 
ykd)66av akrjd'siri %qo%bg)v ccxkivia kccolg. 

tf (9«) 

davldov, nccXivogaov hr\v ore di^axo yaiccv, 
cc^Lcp' iv£vr\Y.oax<p Zyxqv ccsiC{lcc cpiXov. 

XaiQB, ##(61/, OBftBV fjQ&V, bg OVQCCvloiGlV CCV&6081) 1 13 ante 14 habet 0, post 14 collocant SI. — ol'asxcci DM8; 
da- (s rubr.) 0. — 14 om. L X R, add. I? im. — oiasxai DM; 
916- (s rubr.) 0. — ncciL§ccXfj'C 0; -fictaiXsl (om. ftem) P. — xb 
(xh) xai SI ; kccl ccansxov P. — 15 spurius ? — viasa&s L ; -afreet 
8; -aft' DM. — in SI; an per' ? — 16 avXf\Bv DM. — ccvuyyi'C 
S: cf. Ritter 29. Rzach 1 752. s 335. — 17 §aaiXfjcc S ac. — 
18 si'naxe' poi ODL 2 S; since xb \loi M\ stnaxs iv P; sinccxs Bv. 

— SrJtLOiai, OSl; -at ya Rv; drjiioialv ys Hilberg 56. — 20 diKcc£oi 
L*v; -£si OSl. — 21 svfpQctlvovrcci 0. — 23 nai§'n\aiv S. — 
24 dQv^iccv(r del.)s nv%va D ; dgvpuv inv- M. — 25 ineiyo^tsvoL DM; 
iniy- S. — 26 olfrgolai S. — 27 ftsapov OSl; -&v S; frv^iov PHv. 

— n. in svdixLT^v x. atysvdi'C frv^im m*. — 28 Xceovg D; -ovg M. 

T 96 add. D{L lc i)MPRSv; om. OL*. — 1 an naXlvogaog ? 
-ivogaov ? — 2 ivbvr\*oaxQV SI (£- S). — qxXcov M. — W 96, 1 
X<xiqe] cf. 65, 1. 200 Q<f' (96, 

%aiQBT in? aykairi, vfjaoc %oXi ! f\g dAoGvdvrjg. 
syyvg ava% vecpsXr} 7ie7tvxa6[ievog rjdl &vekXr\) 2 

frcbxov h% svdixCr] xQitiiog tcbql itdvxa Ttvxd^cov. 
5 KOLQccvCrjg (S&evccQYig TCQOTtOQSvGercu aldo^isvov tcvq, 3 
ocpQcc xev evfra xal ev&a xaxaykQaiav alslxag. 

X&CJV V3tO d , 667tS6Lf]6LV iXd[l7t€XO HCCQIlCCQVyfjIJLV' U 

d)g S 9 I8ev, (bg deddvrjxo ftsiisCXia rtdvxoGe ycdr\g* 

ovqscc d 9 a^apl avaxxi d[i(bg xaxexrjxexo xtjqw 5 

10 yaCrjg %avxo8a%r\g xaxevavxla Tta^Pa^tXijog, 

ovgccvol ccatsgosvtsg ScvrjyysiXccv ftipiv ccvxov 6 

nccl %Xiog slSov ccnccvrsg inovgccviov paciXfjog. 

cddsiad'CQV ngonvXivdopsvoi yXvnxola ndgoi&s, 7 

xvdog 06OL nccgi%ov6iv ivl acpstigovg elddoXoig" 
15 ayysXoi cclyXrjsvrsg, 6{i&g vnonXlvccts yovvcc. 

xdgmr\ hyeiv ivl cpgsalv %£o%a ovqscc Eioav 8 

nccl nganldssai %dgovxo no6i%gor 3 'lovdcc xovgcu 

vtyiybidovTog syir\xi iisyaadsviog aio dL%r\g' 

ovvsncc povvog ^nXsv, nccvvTtegxccxs, xig\icc6i yca^s, § 

20 (hg ov rig, Y.Xvxopr\xi, X'vr\v ftebg vtyo6' degdrig. 

i% ngccdlrig (piXeovzeg olov fteov, iisg(isga dead's' 10 

&v ftvpov (piXsei, nccvsnlcyionog %£>o%(x. dovXav, 

2 ayXcctriv M. -— ccXo6vdvr\g R; ccXod- L 2 ; 6cXo6i- $; wxXoaL- 
I)M; ccXoavvrig 0. — 3 friXXri S; ftdXri DM. — 4 in m*. — 
nigi Z 2 ; KEQL 0; nsgl SI. — nccvxojv 0] -xco M ac. — dt,xd£(ov 
R. — 5 noigccvioig S. — ngonogsvcoiiou DMR, pc. S; -ps S ac. 

— ccl&oiisv S. — 6 xccxaqpXi £ei>g ccXsixccg DMS. — 8 <hg dsdovr\xo 
SI. — ndvxoxs as M. — 9 avwaxog S ac. — 11 — 27 locum inter- 
polatum add. OL*PRv, om. D^L^MS: v. Lch 1 53. 2 349. — 
12 inovgccviov 0; in ovg- M. — 13 aldsia&co 0. — 14 nsg 
1%ovgiv 0\ nsgd%- L 2 . — iv L*. — sidwXoig] cf. Lch 1 53. Bitter 31. 

— 16 %dgnr\ (% rubr.) 0; xdgnr] &; tignr] gm. — 17 no6i x^ot* 
jL 2 ; no66l xgorov (?) 0; noalKgotoi PR. — noaLxgotcc -aovgai 
'lovdcc Ritter 32 (Hilberg 18); nogcci noceingoT 9 'Iovda Nauck 4 
321: sed v. Lch 1 52. — lovdcc 0. — 18 vipciiidovrsg a. — 
19 hnXsv6s 0: cf. Ritter 23. — nccvvnigtarog 0. — tsg^ia 0; 
^g[La6i P. — 20 xXvrdiiriTt] cf. Nauck 4 388. — vipo6' aig&rig 
OP; -6&' cceg&rig £ 2 ; -oas 7]gQ"r\g Rv: cf. Scheindler 1 907. ^ 
21 olov 0. — oi ftsbv in Tig. yd. pig. &. b*c*. qr (97) 201: 

%al ccpeag alsv qvCsz' aXa6togog sx italapdatv. 
avtoXir\ TtSQiXciHtysv ivl fiXscpccgoict, dtHcciov 11 

25 tSQ7t(oXrj t' icpvTtsg&ev iaiKeto sv&scov tjtoq. 

Tta\L$a6iXf\i %agy\%s, anviiovsg Ifrvdlitcci, 12 

%al $goxioig ova6Lv ivrjoare xolo ys \LvrwLy\v. 

a Kal tods apy' SvevriKOOtq) gfidoyiov rjas dafiidog. 
b jfytgp' £vEvr\v.o6x(p t-fidoybov i]dv piXog 
Aav'idov XiyvQTj yisXitoybivov kivvqt]. 
c sdavldog rods a^icp' ivsvr\v.06xm gftdofiov 7j6s. 
MeXipaxe jiol PaGikfja verjyeveeGGiv doidcctg, i 

povvog S7zel d'YjTjxd 6ocpalg %oir\6axo %£Q6i' 
ds&rsQf] (5<psxeQr\ £cqccqx8l itdvxa G&coGs 
nccl TColvxvStjsvrc $Qa%lovi itdvxa (pvXcc66et. 
5 7iavTodcc7t(A)v alnxfiQcc xccxav dvecprjvs PqoxolGlv 2 

d&dvaxov xaxevccvxcc TtolvGiiSQbcov yevsdcov, 
tiqHDLxsQrjv avixaike dLXcao6vvrjv eQccxeivrjv' 
(ivrjGccxo yccQ xccxa d'Vfibv 'lancbfioio [isXdd'Q&v 3 

elo r' dkrjd'eirig tcsqi dcb^iaaiv 9 I<5qccijXov' 
10 aticpadLYjv hvorfiav olrjg nkvxa TteiQaxu yair\g 
(psyyog dXetyxuKov {leyccAoGd-evsog (laGLlrjog. 
%u<5a {isyaxkyjevx' dkaXd^axe tcol[isvcc yc&a, 4 23 6cpccg L*. — cclsv] cf. Hilberg 101. — gvcoito OL* 
(voluitne interpolator gvasrai athvt). — 24 ivl OL 2 ; inl SI. — 
25 icpvTtSQ&sv X 2 ; ayvn- 0; ay vn- SI. — sti&iag b*C*: cf. 
Lch 1 52, Hilberg 18. — 26 l&vdUus 0; -divider ai b*c*; -dUa- 
6rai Ritter 36. — 27 ovaci vial figoTsoioiv b*c*. — $QOT&r\g 
(ac. Rt). — ivrjGaxB v; ivd- m; alvrj- 0. — roio ysviftXr\v 0. 

T a 97 add.'JSa; om. (JDLMPv. — T b add. P; om. SI. — 
T c add. begm; om. SI: cf. T 1 et 98. — ivsxoCTa b; ivr\vi- 
gm. — W 97, 1 vsr\ysvh6iv DM 1 . — 2 litl 0, ac. S. — 3 navxag 
0. — 6 viavi&v SI; figoz&v 0. — aviyr\va ODMS. — 9 slo R; 
0I6 (-0) SI; olg 0. — 10 ivor\6a L\ cr. 1?. — 11 aXe&xov S. 
— 12 iisyaxXeisvT' Rv; lieyuXrjtvT' DM. — itoip&va 0; -vi SI; 
-vr\ S. 202 qV ( 98 ) 

tydXXsxs yrj&66vvoii Xt,yvQ<p d 1 dvapeXipaxe xdopoj' 
sixsXdSa) xid'ccgri q>0Q[iC&xs 7Ca^a6iXfjL^ 5 

15 apy iXccxcclg 6dXmy\i xal r\ xsQccg lcc%s fi6[i(}ov m 6 
avxCov d&ccvdxov dXccXd%axe Tta^a^LXfjog. 
itovxog oQiveG&a) xccl o6cc xgecpei old pa % , aXd66r\g^ 7 
xvxXog okog xccl itdvxcc, xd tvsq yftova vcusxdovGi' 
%£Q<5lv dyeiQStiftcdv itoxccyiol xXccxccyevvxeg bpccQxfj^ 8 

20 OVQSCC TSQ7te6fr(DV fteiOV XaxivdVXd 1tQ06CO7Z0V' 

et6i ydq, rjl&e dh \iaXXov, 07t(Dg x&ovl xccXcc Sixd^oi 9 
itdvxag vx? svdvxtrig xccXeav dtysvdea &s6[i6v, 
yX&66av STte^avpsvoig TtQOlelg dxXivicc Xccolg. 

m (98) 

kp(p' ivsvrinoatG) bydoov r\dv neXog 
sdccvidov XiyvQjj \LsXitop£vov xivvorj. 

Hd-dvatog fiatiCXEvGB ftsog* prj %cciq£xs, XccoC* 1 

ijiievog ijXd's XeQov(}C{i, oXrjg %&ovbg €Q[icc doveiGftco. 
xXsuvbg ccva^ [2^&i/t] {isyccg XccoitiC x ayrpog. 2 

[isXtcovxcov apcc Tidvxsg &yr[Qccov ovvopa t 6£io, 3 

5 ovvexu 8r\ cpojisQdv xs xccl ait^oxlonxov exv%d"ri 13 fydXXsxs scripsi; tydXccxs Oc&l; tydXXuxs ab. — yr]d , 66vvov 
DM; -06vvr\ 0, — Xvyvgd L; -q& S. — 14 GvusXadog S. — 
15 iXocxyg (-?)?) SI; -*fj 0; iQccxfjg L. — 6aX%iyyi 0. — r\ 

DLMS; t\ 0; ol PBv. — iay%iv S. — poppa 0. — 18 x^ovai 
vaixdovaiv S. — 1* itXctxccysvvxsg Lv; itaxa- P; Ttccvxa- B; 
ytXaxayovvxsg DM; itaxxa- 0. — d[i(XQxfj Volkmann 52; -xfj SI. 
— 20 xccx4vccvxl 0. — 21 dav yccg om. 0. — dmd&i DM. — 

22 in m*. — 23 insacvtie'voig SI (i7ti66v- 0, 4its6v- L); -vr\g 
D; -vol M; £% iaviiivoig S. — itgdl slg DM. — Xaovg D; 
-ovg M. 

T 98 add. SI: om. 0. — 1 &<p' M. — W 98, 2 dovsicfts L; 
-Gftsv DM; -c&cu S. — 3 Uicbvt, inserui (coll. 2 et 50, 35); xs 
L; om. SI. — psyag] iv add. PBv. — XccoTgl SI; d'sold (-61) add. 
PBv. — 4 Scysigocov L. Q*' (99) 203 

xal xi\ii\ ftccGclfioQ del d's^itv d[iq)ccycat(i£si. 4 

ccvtbg 'Iccxcofic) id"vq)Qova dcbxag BQCotfv, 

BvSixCrjv i^fjcpov xb %£& Ttoasg 'I<3Qaril<p. 

ay&irov r\ueicQv dvaaloaxB 7ta(i^a6ikija 5 

10 lt666[isvot d'Qrjvvv GysxBQrjv' ay vog ydo Bxvyp7\. 
M&Grjg dpy IbqbvGi {isyccg xal doCdt^iog Hao&v, 6 
bv da XiratpiievoiGi 2Ja^iovr]log iiBVB%aQiiog' 
xbvvoi [ihv Xixdvavov, 6 S 1 avxatpftiyyaxo cpcovfj 
xaC Gtpeag etc vscpslr^g Gxa&SQrjg rj^ec^exo [iv&<p' i 

15 BtifrXoi iiccQTVQirjg cpvkaxeg syevovxo d'SOLO, 

&bCg)v <T ovx d[iBA.rjGccVi otiav yidftov, ivvetiidcov. 
acpfrixe, 6v GcpiGi dcbxag ait ovqclvov ovccg ixotfiov, s 
xal &v[ibg {lata xoitiiv daC Gefrsv vlaog ijsv 
itdvxa d\ a xsv q8%e6xov^ ejufrvveGxeg doayfj. 

20 ccyfriTov fjiiSLCDv dvccsCoccTB 7lCHlfia6LXl\tt, 9 

dy>dvxcp 8e \uv athv bv ovqb'C yovvd&Gds, 
ovvexa 8rj nBtd na6iv 'dva% a%oavxog ixv%&Y\. 

q#' (99) 

jiy,cp 9 ivsvrixocta) swccxov aay.cc yXvxov 
j]6sv dccvldog iisXitoftsvog xiftdga. 

Ua6a [leyaxkyjevx' dXaXd%axs %oi\iiva yala, i 6 xi\ir\v DLMS. — §a6iXrit M\ -Ucag B. — ccpcp' ccyccita&i 
S. — 7 mxrojSov DM. — 9 viislmv DMS. — 10 ftQr}vr\v DLMS. 
— 11 ccccq&v 0; an kgmv ? cf. 104,50 (105,34). — 15 (pvlccueg] 
cf. Ritter 29. Rzach 2 415. — 16 <f om. S. — oeov 0. — yiv&ov 
0; iid&oDv DS. — 18 r\sv Sl\ ehv DLM\ siev S. — 1» ccgtoyfj 
(-fj) OSl, ac. B; -yrjv B pc, v. — 20 vyslcov DLMS. — ccvcc- 
sIqbxs 0. — 21 om. S. — yovvd^£6d'£ L 2 Sl; %a\i^cc6ikf\cc (ex 20) 
DL 1 M; fort, ad nunc vs. pertinet yovvdaovxcci lectio in a* per- 
peram ad 79, 4 relata. — 22 otivexs pc. 

T 99, 1 hv8vt]y.o6tco L, pc. S {-axbg ac); £vsvr\no6xbv 0. — 
slvccxov ODLS. — as ig\lk 0. — 2 add. P ir. ; om. SI. — W 99, 1 = 
97, 12. — psyccyilriEVx' OmSl (-ccliqevx 9 D); -ccxXeisvx' v, pc. B. — 
ccvoXv£axs (errore?) Schneider 1 341. — ycclcc B; yccir\ SI; -r\s DM. 204 q' (ioo) 

d&avdxov %aiQovt8g V7tb £vybv avy&vu d , 86&s, 2 

67C£v6axs yrjd'o^isvot fteicov uuxevavxiov odoav, 
avxbv del rtQccTtCdsGGL voiqGaxa 7ta[ificc6ilricc. 3 

5 £<or}v avtbg hsv^s figotolg, ov% ijfJLssg avrol, 
avxbg etsv£ rjiiaag, ov8' rftislg ccqxlol el{isv, 
rjiisig avd !> £0 Xabg 6[iov %a\ d'QS^axa TtoCrjg. 
GitevGaxe {lelTZoiisvoL frsicov hvxo<5&€ TZvldcDv, 4 
iv d' avXalg fia<5iky]a frsbv Xixavevtiuxs {lolTifj ' 

10 ovvofiu usXiIjccxs ftslov iitl %d-ovl iiBiki%ov aiei, 

v(oke[i£(Dg iXeqxvv iital [iexd jtaGi^jcpvl&GOsi, 5 

ex yevsfig yeverjv dh (pBQSi 7tavccXr}d°ea fiovXtfv. 

9 (ioo) 

a Wcc%y,bg ad* 8-aato6tbg zlavidov niXsi. 
b jdavldog rjGsv a6^i hY,uxo6xbv rods. 

Eiv ivl 6sv Tcoiviqv, fiatiiXsv, eXsov x ava^eX^a), 1 
(poQiilt,G)v %vvloi[ii, cciiaiiiJToig iv dxagTtolg' 2 

8iy\ievog bititoxe drj [toi dcpi^sai, acp&ixe Ttocntfv; 
dpy dyavoq)Qo6vvrj did dcjpaxog v\ia \hb66qo 

6 ovdev Tidyiitav d&stiiiov iv 6cpd , aX^oi(3L donevaov, s 
dlX* sxi xccl 6xvyscov dXixr\\Jiovag vfiQi<5xr\Qccg. 

ovds %ox dXXoTtgoGaXXog -efiol itdgog rjvdavs (irjxig' 2 aftdvcitov X 1 , cr. X 2 . — friedai DL X MS, cr. X 2 . — 
3 xctTSvarLov 0; xccr' ivavtiov Rv. — 4 7igcc7trjd6ai DM 1 S, cr. 
■M*. — 6 del. P rubr. ; notam V praescripsit X 2 . — gcorjv L 1 ^; 
£m<ov L*;-£&ov 0. — figorovg X 1 , cr. X 2 . — rjiihg X*£i (contra 
Apolinarii usum); -iccg OX 2 . — icpsv m. — 9 iv L*Sl; av L^S. — 
avXfjg (-fig) SI (av- X); avXfj 0. — iioXrtfjv S. — 10 ftsiav DMS. 
' T* 100 hab. DLMS; oto. SI. — <£<T &c. M. - T 1 ' hab. 
PRv; om. SI. — dafiidog Ra. — W 100, 1 asv (asv) SI; aai m. 

— 2 h,vvionLi OSl; &v- DS; ^vvirifit PR; ^vioiGiv L. — 3 deyfisv 
0. — 4 cc^icp' ayccvocpQOOvvf) (-rj) L 2 Sl; cc[Liyccv- S; rj^isyccv- DM. 

— i]Cs DL l S, cr. X 2 . — fitoGa) (-co) OSl; ^is66ov hem. — 5 
DL X MS, cr. X 2 . — 8oK£vcDv SI; daytQvcov BLMS. q* (ioi) 205 

tpavya {ihv ccivbg ocpig, doX8Qcbv 8' cc8dn]tog s^iifivovj 4 
ovag i[ibv 7ts<pQccxto xaxrjyoQaovxog ctxovGcti, 5 

10 oicc Sh Xv[iccvxrjQcc cpCXcov eSC&xov stcclqcov 

(L%Xlf\(5XGS XQCcSiT} XOL VTteQCplCcloiGlV 07tG)7Calg 

ovx e&slov TtaQa 8cuxl epilog xal b[i8<5xiog eivcu. 
&v8q&6iv a\itp b<5ioi6iv sped xsxccvv6&8v bizcoTtal, 6 
%vvbv oitcog [ioi frcbxov ap edoioavrsg 8%olsv 
15 dor]6TrJQ' axoaTtixolg btiiaig [isjisXrjtisvov sl%ov. 

ovSs [tot, ivvccie6xs d6[ioig v7tearjq)ccvog avrjo i 

ov§' adixov Xakioov \i8v evavriov Tqlvfrav btiticov. 
rjcbd'ev xcctSTtecpvov dxa6frccMrig v7Cotpr\xag 8 

8v<5vo\Llv\g asiiahg 8a{icc6ccL ftsQccTtovtccg dXd&QG). 

Qd (101) 

Ev%(qXt] 7CXcq%oZo Ticcay (?£/?«(> rjoro? ccxrj, l 

furs \idV sv%G>Xr}v 7Cqo%sji kcctsvccvtcc &80I0. 
fyitd ys [Lr\v kv.aLZQGxbv e'qpv xccl Ttgobrov astasia. 

Ev%fjg fj[i£TSQrjg sjuxexlvd't,, (pBQxats Ttoiyaqv^ 2 

ovcctii dsvo^ievoio xsolg v7tode%vv6o cp&vyjv. 
pri lisv 6rjv %aQLe66ccv cctco^xq sip stag oTtcoTtriv' 3 

xsiQoybevG) xlivsiag, ccva^ d£,elccv axovrjv 
5 £t>T£, iidxccQ, xcdstfG) 68, &ocbg cpCXov ovag BQsldoig, 
ovvsx s[iii far] lxihf\ xaxsxrjxsxo xaTtvm^ 4 

oGxbcc d 9 azalea (pQvytG) xccx8xai8& o^iolcc. 

S doXsQco D. — 13 aybcp(o6ioi6i,v S. — ctincd 0. — tstd- 
vvad'sv scripsi (cf. 32, 35); hdvv6d , sv cgm\ -6&ov OSl. — 
14 noivbv 0. — danay,' L; -&\l S; ftobx' d\L DM. — 15 %qt\- 
cxfjQ 3 (x rubr.) 0; dgaa- L. — dQr\6xfiQcc oi\lqi6iv B. — ocLccig 
scripsi (cf. 139, 12); oalrig S; otioig OSl; ft' oGioig Bv. — (is- 
lisXriiie'vog 0. — 17 ccdiy.ee MP. — xa^wv fie 0. — 19 da^idaag M. 

T 101, 1 ^s3aQr\6tr\g S; -gvotog PB. — 2 pale* M. — xare- 
vavxi SI. — 3 fyr] B. — W 101, 2 xsr\v (?) ac. — 3 dTtooitfjg 
8 ac. — 4 aitG)Ttr\v ac; a%or\v DMS, pc. 0. — 5 igsidrig S 
ac. — 6 7tccT8Trj%£TO bem; ytcctarrj- SI. — 7 ccgcdtri 0\ cdgccldco 
DS; -lice M (a£- pc). — nccTSKcdsd'' 0; kcctcck- SI; Hcctccx.dlsd'' M. 206 *«' (ioi) 

87Ck7]yrjv axe %6Qrog y i[ibg 6*' vitsxdQtpexo &v{iog, 5 
yaGxsQi, 6*' exXccd'6[ir}v dd^isvai (pikov aoxov dvdyxv\g. 

10 vmxeor] 6xova%fi TtEQiTtlXvaxai oGxsa GaqxL 6 

digxeGftai (pcdqg xev 8Qrj[iov6iiov itekexavu 7 

rj vvxxbg xdoccxcc ifrikav daniScov vasxfjQcc 
rj Gxgovfrov xiv avTtvov iovx ev d(b[iaxi \jlqvvov. 8 
6vG[isveeg p btcbsGGi %avY\\i&Qiov GxvcpBki&v, 9 

15 of Ss yBQatoovxig [ib \idxr\v bjzloqxov b[ioGGccv, 

ovvexcc xsLQO^isvog %aGd\n\v GTtoSbv ixoxcp oiioltjv 10 
xotl yoBQolg Ttid^irjv ci[ia SdxovGi 7tcb^ia xeouGGag , 
litfviog s£> dkofjg, itavvjteQxaxe, xai Geo #17101), 11 

ovvexbv vilxnGccg {i s% ai&BQog exftcdsg avxig. 

20 r^LSXSQrig aicbvog^ oncog Gxiiq, rj{iccxa Xrjys^ 12 

%6qxg) d' alalia Ttavo^iouog ccvxbg ixvxfrrjv, 
povvog BTtel £coovxcc dirjvBXEcog (ICov SkxEig 13 

ix yevsfig yBVEr\v dh fiooxoig {ivrjiirjiov lG%cov. 
avxbg dvEyo6[isvog f fiaGikev, UlCov' sleaiooig' u 

25 &Qrj yao [idkcc xrjvds tile&iievyjv ekeuiosiv, 

xai dij xcciobg ixslvog E7ts%QU8v, bv tiqXv hdsxxo. 
ovvsxd Got freoditovxsg ialg kdly%iv k&Evxo, 15 8 §iibv S ac. — vrtoxagcpsto M (ac. P?). — 10 6tova%i\ 
MPB. — TCSQLTtlXvccts S; -Tti^iTcXarai DM. — 11 q)airf\a L* pc. 

— xev SI; itev vstisa&ca OS; xe vi- D, pc. M (%svs6&ca ac). — 
igrniovo^iov M. — nsXsx&va 0; jtsXsytccvtcc DLMS; -SKavxa SI; 
-sxavtcc m. — 13 avitvov S. — 14 [iE7tte6i,v S. — 15 ol dh SI; 
ccl dh %al JDMS. — inloQxov OSl (Ritter 21); inl oq- PBv. — 
c6ilo6Cccv BLMS; -06CCV 0. — 16 C7tod<p (-co) aqxov DLMS. — 
6yboir\v OPH; -olov SI. — 17 mop-riv &n<x 8dy,Qv6i Ttm^a {ito- 
OJDMS) SI; ti6\jl litiov Sd-AQva 9 ipota P; it- I- 8- bpov ys B; 
Iniov Kopec 8- 6- ys v. — %£Qcc6ag ODMPS; -6ca L. — 18 navv- 
n^Qtaros S. — -fruftds S. — 19 vij)G)6dg 0. — ovvwd p atd^igos 
i£ vi\)co6ccg xdpfiaXsg (xcfyijS- B) a. substituunt PB. — avfrig SI. 

— 20 7}tisT£Qrig 0BL x MS (cf. Horn. X 58. Hes. scut. 331); -qov 
L*Sl: v. Ritter 13. — 21 irvx^n L. — 24 6i(av S; 6imv M. — 
iXctialgoig L ac. ; iXalg- S. — 25 ooqt} B. — rrjvds SI ; trjv ds M. Q* (ioi) 207 

xal GcpitSQOv XQadir\6i xovltiaXov olxtl66ovtai. 
Ttdvd^ apa 8sL[irjvEiav, ava%, xsbv ovvofia tpvXa, 16 

30 ttdvTsg 6tjv tQoybeoLSV evxXstrjv fiaaiXfisgj 

ovvsxa rextr]vsL6 &ebg Zlifova 7t86ov6av 17 

u[i(padLr}v [legortstiGi cpasivo^iavog xaxd yaiav. 
ixs^Crjv yfiayiaXfov itavBitloxoitog sdgaxs tcqi\m\v is 

ovde t dvo66d{iEvog GcpEtEQCov dpsXriGE Xtrdcov. 

35 ygdifjute drf fioi xavxa [iet btyiyovoiGi yEv&ftXaig, 19 
xal Xaog 6eo %EQ6l ysvrjtioiisvog 6e (Sotjgel' 
ovvexev vtpod'sv avrbg S7ts6xo3ti,d£eto xvijsag, 20 

ovQavod'sv [ista yaiav eyjv erdvv66EV OTt&TCqv, 
lXXo{iev(Dv o(fQ oixrov aXvxr OTtsdriGi itv&oizo 21 

40 xal dstipcbv tpCXa rsxva xatacpftiiisvav aTtoXvGri, 

ovvopa d' av ZIlcovv itoXvXXixov e^avatprivri^ 22 

iv <?' f IsQov6aXfj XiyvQOv xal uotdi[iov aivov, 
ocpgd xe xavtodaitcov jtoXCcov aito Xabv aysCgy, 23 

avxdo xoLQavifj6Lv £bv £vybv avy&vi &rjr]. 

45 vi660{ievog G&Evaocbg \jliv d\JLEi$£%o xal cpdto tola' 24 

28 tlovLgguXov SI {-aiXov M). — oIxxLgovxcu DM; -xiaGovxai 
pc. PB; -xLggovxo 0. — 29 dsi^vBiav OP; dr^irj- DS; di} (irj- 
LM. — ccvcc£ om. it., as. P. — cpvXcci D. — 30 gt]v itdvxeg P- 

— Gr\v tgo^soisv ODLv*; gvvxqo- M; Gy\v ngoiisoiov S; Gtjv 

xccgflrJGoix' P; -$r\6oihv B; -fiolsv v. — svxXslriv Lv; sv- SI. — 
ftccGiXfjog M. — 31 xsKxrjvsi M. — 32 (pasivo^svog SI (v. Hilberg 12); 
(pcav- m. — 33 7tccvsni6'n07tog e'dgccxs itoi^v PBv; nxa>%cbv itav- 
Idgav.* (-y.sv D, -pep M) itoiprp (sic OX 2 , noi^v om. DL X MS) 
SI. — 34 ovd' Ix L. — 6cpsxsQcov om. DL X MS, add. Z 2 . — 
36 ygdipccxt poi 6r\ 0. — 36 Geo L 2 Sl; Galg OL 1 . — 37 insGxo- 
xici&xo S; iitL6K07t- m. — 39 ctXXonevcav (a rubr.) 0; iXo- DL X S, 
cr. i 2 ; 6X0- M. — uXvwzoTtiSoKSi PB. — 40 6c%oXv6u OBM. 

— 41 okvoilcc M. — noXvylvzov DM. — i&vcctprjvri 0. — 
42 leQ0V6ccXr}ti L. — Xiyvgbg M. — 43 Ttavxodanbv OD. — aito 
OLMm; aito SI. — Xa&v L. — 44 ytoiQccvhpLv (-ri6iv) SI; -ioiGiv 
PBa: cf. Naeke 2 58, — av^ivi L 2 m* (Naeke 1. 1.); -ivu L l Sl. 

— d"rjY) scripsi (coll. Horn, x 301); dr^ari L; -6si SI. — 45 vic- 
aoiisvog L l Sl; vi6o- DM X S; vuggo- M 2 ; Xiggo- (X rubr.) 0; Xigq- 208 qQT (102) 

n e iits iiov rj^isxsQag bUyag fiioxoco xsksv&ovg, > 
iiriS' &Qrjg 7tQ07tdQ0i&£ xa\ibv filoxov us xaXs66flg' 25 
6elo, iiunaQ, ysyaatii dirjvsxssg svictvxol. 
ccQ%6iiBvog to TtQcbtov STtsGvrjQL^cco yalav, 26 

50 xal %siQ(bv xsXs&ovoi xscov, ukxccq, ovqocvol soya, 
ccvxol Sc7tO(pd , C6ovxa^ dxao 6v aoi acp&txog si'rjg* 27 
sldoasvoi 7ts7tXoL6L 7takoaysvss66iv bXotvxo, 
Ttavxa d' svaXXd%ov6iv sXi<566usvoi axe cpaoog' 
ccvxbg d' acpfrixog £o6i, filog ds xov ov tcoxs Xv%si. 28 

55 dQ7j6X7]Q(x)V 6S&SV ViSg &sl %Xl6lT[6i ItaOSlSV 29 

xaC <5(p£(DV ov Xrfesisv stcl&vvovGcc yavsfrXrj" 

Q? (102) 

r/ Tfivog sdccvidov, bg dsvxsgog apy' £ytcixo6x<p. 

®vft£, xsbv fia6iXf\a dta^iTtsQsg aivsxd aslits^ 1 

ovvofia d' ccvxov usAtcsx' dxr\Qaxov, syxaxcc Ttdvxcc. 
&vuh xsbv fia6iXr\a dtccfiTtsosg alvsxcc yiiXits 2 

[ITjdh &S07tQS7tSG)V ISQCOV X SltlX^S^ duOlft&V Z 2 . — 6dsQccQG>g D (-wg S); 6xs- L. — xola. SI, cum yg' P ss.; 
liv&ov P it. — 47 mgri L\ cr. L*. — filoxov SI, pc. L 2 B; (Uov 
X-atv pc. M) xov D(L l )M. — lis (ss. L 2 , Ss it. L 1 ) xcxXs6cr}g L; 
lis y.aXs'6sig DM; -csi S; [i cc7toXs667]g (-rig) SI. — 48 ysydccci 
DLMPS; -cc6CL SI. — dirivs-assg] v. Rzach 8 414. — 49 ag%6iisvoi 
JR. — to ngco L 1 , xoitg&xov L 2 v: v. Scheindler 2 421. — iitsGxr\- 
gl£cco ODPm*; -gst-cco S; a7tsarr\gi^oco Si (-gs^ao X 1 ?); -gil-ccxo 
M. — 50 xsmv om. 0. — 51 avxbg M. — 52 itiitXovGi M, pc. 
D (itdvitX- ac). — italaiysv&Giv DM; -S66iv S. — 53 ituvxcc SI; 
sld6fisvoi ndvxcc DMS. — ivaXXd^ov6iv OmSl (-at S); dvccX- v. 

— dxsg M. — 54 d' om. OMS. — 55 gri6xr]g(ov O 1 , ecgr\xr)- O 2 . 

— rjsg M. — 56 ysv&Xr\g BMS. 

T 102 8? i 2 ; 6 ODL x S, ir. M ; om. SI. — §xccto6t& ODLMS; 
knccTOv PRv. — W 102, 2 avtov piXitsx' scripsi; avrov \iiX-xoix > 
X 2 ; oi yuiXitoi fisv L 1 ; ol \iiXits (psvX- ac. S) psv (tisv M) OSl; 
oi (of bm) [isv iiiXnsx' (-ne a) v. — Zyxaxa SI (Ha- DM 1 , im. 
i'ocog' rjfiaxa M 2 ), cum yg' ss. P; r\7taxa P it. tf (102) 209 

5 xavxoCrjg dvd[iel7te xaxoQQccyCrjg eluxfiQa, 3 

alvBB TtaVtoCoV XQVeQWV ItjXOQCC V0V6C3V, 

6elo dv6rjkeyeojg cp&inevov Qvxr\oa fiioio, i 

og q £kerjuo6vvcug xe xal olxxiO[iol6t, itvxd%ei, 
aklrptxoig dya&oldC 6e&ev xccxcc&vliicc qs&l* 5 

10 ccvxig dvrj^7](3£Lag at' alsxbg viluTtexrjetg. 

xkeivbg ava% ekerjxvv del deSdyxe xekeGGui 6 

d&ccvdxrjv %dvxe66i §ixaio6vvrp> dvacpatvcov. 
&e6ne6iag dvecprjve 6ocpc5 Mco&fjt xekev&ovg, 7 

vi&6iv aiykr\evxog del voov 'ItiQatflov. 

15 oIxxCq^igjv [iexd itatii neXei &ebg rjd' ekerjiKov, 8 

rjyrjxrjQ eleoio xal rjTUofrvtiog exv%&rj. 
ovx alel XQVoevxa xoxov GxeovoiGiv eQv^eu 9 

ovS' ri[iLV exeketitiev k%d\w dv6(pQo6vvdcov io 

Ttixobv ev d[MikaxCri fiaQvitrjiiovi [iiGd'bv ditd^cov, 

20 all' o0ov aGxeooeig peyag ovoavog e<5x ditb yccirjg, n 
xo66ov dvv\e%Y\6ev ava\ slerjxvv soC&ocg' 
6jt7to6ov dvxoliai 8v6iog yeydatiiv avevfte^ n 

xo66ov 8v6vo^Cag [leooTcav [le&e'rjxe tpeoetid'ai' 
cog de izaxrjQ 7taCdeo*6iv eolg (poevcc \ielli%ov l'6%ei, 13 

25 code &ebg fteoditovxag eovg olxxi66axo %vyap % 

eyvoj yao &ebg eoypa, x6 tcsq xexxiqvaxo %eo6i' u 

5 ccvdusX D; ava y,sX(n£ ss. M *) M. — iXatjJQ D; -xt]q 
M. — 6 kqveqgov usque ad 8v6r\XEyE(og 7 om. M. — iriTfjQa 0. 
— 7 om. it., add. im. B. — 8v6r\XEyiog 0; dvavXsy^cog g; dv6aX- 
m. — 8 iXsrni06vvr]g (-vr\g) re OLS; -vrjcs DM; -vj]6i SI. — 
nwACL&i 0. — 9 ccXXrJKtoLg OL^M*; aX^-'^M 1 ^. — qe£el L 2 Sl; 
-§£t ODL l MS. — 10 ccvd'ig SI. — ccvccprJ6£i,<xg are 0. — 11 &va% 
<T S. — ccel SI; a 0. — 13 aocpcov S; -6v lt\ cr. Z 2 . — y.co6fj 
0. — 14 vla6iv SI; via- L\ vtt- X 2 . — asl P ss., b*c*; cclhv 
Pit., SI. — 15 sld' M. — 16 iXsoio Koechly; -£ov SI {-cclov S); 
-£ov re Ritter 20. — 19 §ciQV7trj^ovi L x Sl^ -vcc L*. — 20 ovQccvog 
ict' m; -vbg sW SI. — 22 avEV&E DL; -&ev SI; avad'E M. — 
24 holg i 2 ; kr)V L x Sl. — 25 ads 01?; (hg L 1 ; ag dh SI; cog dh 
PEbc. — &sbg L*Sl; om. DL l MS. — 26 tyvcox* y. DM. 

Apoliiiarius ed. Ludwich. 14 210 Q? (102) 

\ivr\6ai, 7ta^a6iXev^ oxi, xoi xovig slyblv dyuvoiq. 
dvdQo^terj %oqxco 7tavo[iou6g i6u fticovrj 15 

av&stiiv lo* £Q7tov6cc iiLvvv&adioiGiv doovQrjg, 
30 rj il>v%r}g 7tTcc[ie'vr}g [leXecov £%£(p&ixo %u<5u 16 

ovde 66{iov ($Xeq>dQ0i6t,v ebv yvolrj xev IdovGcc. 
ev d' eXsog fiatiilriog del xoo{ieov6iv OTtrjdei 17 

xaC Gtpecov vl(ovol0L [is& y vieag altiiu Qe&u, 

Oig TtSQL d , 667t£6irj (pvXaXYj [lelEL CCQ[lOVLttG)V) 18 

35 ovde ol Qek&frovxo Sia^iteoeg evvetiiacov. 

ovqccvg) dtixeooevxi {idxcca xexxrjvccxo frcbxov, 19 

xal ol dvaxxoQtrjg xoaxeei [teycc xvdog aTcdvxcov. 
ccyyeXoi alyXr\evxeg, 6[iov xeXad^ax* avaxxa, 20 

aXxifioi, oltii [le^irjXev eyrjtioGvvrj PaGiXfjog. 

40 dXxal TtavxodaTcal, xeXadijaaxe %a\i$a6iXy\a, 21 

olg x ovccg [ie{ieXY}xcct, hit dftttvdxrfiiv dvcoyalg. 
eoycc TtoXvxXrjevxcc fteov, xeXccSrjeccx' avaxxcc, 22 

xoioavirfiiv a xdoxog del xexavv6[ievov l6%ev 
&v[ie, xebv $a6iXv\a 8ia\meo\g aivexd [teXxe. 

27 pvtfaai DL 1 , cr. i 2 . — sl^isv DL, pc. M (ac. shsv). 

— 28 %6oTog 0. — Igxoli 0. — 29 lea' 0; Ig DS; lg M. 

— {Livvv^adi^Giv LS. — 80 77 DLM; i] S; om. 0. — tgsvto 
M. — 31 doiiov DL*MS (-cov X 1 ), cum yq as. P; SoXov O 1 ; 
roitov 0*SI, it. P (cf. a*). — 32 ov (0 rubr.) 0. — <f OSl; 
om. Bv: cf. Bitter 13. — oitrideZ v; 07ir}doi SI (6- 0); -r\dol 
D\ -cadol M ir. — 33 xal vl&v 6(pEoav Hilberg 167. — viavolai 
c; vlcbv olat SI. — q4£sl OL*; -gft L x Sl. — 34 tisqi DS; 
itioi m; itccQcc 0. — ftsanlri S. — ^B67ts6lj} cpvlccufj P. — 

35 ovd£ OSl; ol de DLMS. — 37 avc£Y.xoQir\ L; -ragioig S. — 
post 39 serius interiecit cctqshscqv cp&oyycov kobv yf\QW ditcog rs 
itvfroLvro P. — 40 om. DM. — -Jta^cc6ilf]a USl; -fjog X 1 ^. — 
41 hg (i rubr.) 0\ cr. s . — ^g^rat OSl; -to PBv. — cc&cc- 
vdtotGLv OSl; -toio PBv; correxi. — cevcoyyg (-?}?) OPB; aga- 
Sl; ccqqco-DM. — 42 7toXvnXrje vxa L*M*PS; -nlvsvrcc 0; -kXIsvtcc 
DM 1 ; -xXslsvtcc L l Bv; -%Xt\Uvxcc m: cf. 115, 15. 120,8. Volk- 
mann 75. — &bov L l Sl; ftsbv L 2 . — 43 y.oiquvL$i6iv S. — at x. 
m. — tsvva^vov 0; tstdvvg [lsXqv M. v/ (10 3 ) 211 

<?/ (103) 

docvidov liyvgbv xglrccrov pilog cc{icp' sxccxoaxai. 

@v{ib\ tsbv fiatiilfiu dicc^iTtSQeg aivBxd ^ibXtcb' i 

acp&iXB TtatLfiatiilsv, \idXa xoi \iiya xvSog aegftrj. 
dvGao %dvxo$£v alvov d^ov xal aQiitQSTthg sv%og 
a{i<pifiaX&v axe cpccQog dnriQatiLOv {iBycc cpiyyog, 2 

5 ixxuvvcav qlvcj \i(yav ovqccvov laov 0Qcc6d , ca^ 
vdctGuv a%Q&vxoLg v7t£Qcoia nXsivd xccXvtcxcov, 3 

i%vb<5iv ad-ccvdxoig vscpecc 6xr]QLy[iccxa xBvypv, 
67tsQ%oiiivcov aveyLCdv nxBQvyav btci [icckqcc ^i^cc6d , cov^ 
ayysktrjv 6xqaxiv\v 1&v6qo[icc itv£V{iaxcc qb^cjv, 4 

10 sig de pirjv cploysQolo TtvQog dQri6xr}Qccg d^sC^cov 
rtv&tiEvcc 7tccy%&Xx8iov B7ts6X7]Qt^axo yctty) 5 

otpQcc fttrjv ddovrjxov del (poQBOvtia (pvXddtioi. 

(fdQBl %B6ltB6ir\V IkbXyIV TtBQld'rjXCCx' tt(3v6(30V) 6 

vipt,x6{MDv GxqGovx* dgs'cov vjvbq vdaxcc JtoXXd. 
15 dXXd x^ditoivx btcI (pv^av 6[ioxX7]6avxog uvuxxog, 7 
nod 6bv vnod 8b16ov<5iv VTtBQ{iBvsog xxvTtov avSrjg. 
ovqbcc ilbv fiuivEi, yfta\iaXv\ 6b xig slSbxcu ala 8 

X8la\ 8th Sri ilbtcc xol6v ^B^BCXia % , y\%olo %cqqcdv. T 103 &ii<pi 0. — kxaxocxti (-&) Si; -xbv DMS. — W 103, 
1 xbv M . — 2 ctigftri Om*Sl; -fr^g PBv. — 3 agntlg 0\ cr. 
O 3 . — 5 xccvv&v 0\ cr. s ; ivtavvcov m. — 8 insgxoiiivav (4 

rubr.) O 1 (gm), cr. O 3 (w*). — avi^av S. — hit fit; im S; iitl 
SI. — Horn. N 809 panga fiipda&cov. — $i$dcft(ov O y Sl (Mommsen 
270); -dfav O 3 ; -dcyicov PBv. — 9 g££<ov L*Sl; -go* DtyfrMS. 
— 10 <bg (o rubr.) db 0. — 11 £rt£6vr\gi%ato scripsi; -|ao SI. — 
ycdr\v DLMS. — 12 yilr]66oi 0\ cr. O 3 . — 13 &sC7ts6ir\DL x MS, 
cr. i 2 . — 7taQsd"i]Y.ccT 3 0. — 14 dtyinoLMQv (6 rubr.) atrjcavt' 0\ 
cr. O 3 . — vnBQ v; vneg S; vivfq SI. — 15 xgdicoivx' O 3 ; -ovt' 
O l Sl, pc. 8 (-rp ac); tQanolv PB. — 16 vitodddcovaw s ; 
-ddsiatQGw 0*SI, pc. B; -Sslacoaiv DM, ac. B. — vxegtisveos SI 
(-iveog DM); -svicog bcm; vnsg y.svia 0. — 17 xi 0. — 18 8h 8. 

14* 212 w* (103) 

Ttrfeao TSQiicc, ilclxuq, xo Jteo ov 7iaoeXev6exai aXXog, 9 
20 ovdh cpiXrjV Ttoxh yalav &7io6xQetyov6i xaXvipcci. 

yccirjg xorj%ccXer}g Ttoolelg {Lexa QrjytiaGi, %v\yag 10 

vi^cxd^icov dae&v dieXevtiexai vSaxa iie66ov 
&r}Q6lv 6q s6 6 ixo po vo i dia dov[ia 7C(b{ia tpccveirj, it 

e&vog dnpccXeav 6e \ievoi itavxolov ovocyocov' 
25 ccl&BQog avx* eitl xol6i naouGxityeL Ttexerjvd, 12 

lieGGofri nexQccav G&evctocbv 6g)6ov6lv &vxt]v. 

TCLCCLVCJV V7t€QG)l6d , £V 6sd'6V OVQSa^ 7tOi{l7]V^ IS 

yala cpeoe^cocov 7tXrj6&r}6excci ex 6eo xaoTtdbv 

%6qxov xexocc7t6de66iv STtavxeXXovGa iieXi%Q6v, u 

30 avxuQ dovXoGvvt} %Xoeoriv iie^oTtrjiSi %oi i r\v^ 
ex %&ovbg ocpod xe xaqnbv ccyoo [leXLrjdea 6lxov 
xal frvrjxcbv xoccdCrjGi 716001 itoXvyrfoea olvov 15 

'o^axa TticcCvcQv Xevxo%goog at|ia<?' eXccCrjg 
aoxcp x avdQoperjv xoccdfyv xoo[ieov6ccv eoeldcov. 

35 xaoTtotoxov TieSloio xoaog \vXa \ivqC otpeXXot 16 

xal xedoovg Atfiavoio xecov, iidxao^ eovea %eiocbv' 
xelGe verjyevecjv iteXexai Gxoov&ibv aXeaorj, 17 

19 alios L x Sl; allr\ L*. — 20 knoaxoi^ovGi 1 SI; irti ss. 
O 3 . — 21 TQr\%alhr\s M l Sl, pc. It; xqcc- B ac.; xqoi- P; xqv- 
M*S; xqt\%ccMois 0. — 22 dipt,*, ut 14 0. — 28 dpffftftxdftqcH D; 
oQ86i%6yioi6i L. — diddooiia P. — notice 1 DMS, cr. O 3 . — 
24 6*Lipaleov 0. — pivot DMSv; -vu OSl. — navxolov cgm; 
-xoicov SI. — 26 cevrrjv PSl, pc. M; av- DMS; yo' aoidr}v atdi]v 
ss. P. — 29 TSTQanodeCL D; ns- S; x%xodito6i M. — in dvaxsll. 
O 1 , cr. s . — 30 iLsgonri'l'di bem; -%7\tdcc SI; -7tr\ida 31; -nod'da 
DS. — yccir\v 0; xoir\v DM. — 31 dyoi OL*M, pc. £ (ac. dyi); 
&ysi L x Sl; dyj] bcm. — fislldsa DS. — oixov DLMS. — 
32 ftvr\xbv MS. — 33 XsvxoxQOog ODLMS; -o%qoov SI. — al^cca' 
ilairig S; aiyiax* {oil- D) ilccir\g SI; alfta 6slrjvrig L l . — 
35 Tcsdiov DD X M; tcccl- S. — xoqov P. — ^vqI* (pvoi L 1 ) 
oyilloi L*Sl; -u OPJR; [LVQiocpsllov D; -cpvlloi (L^S; -cpiloi 
M ir. — 36 govea DLS; i- M; Hoysa SI; tgyot 0; ^xea et 
Vgypaxa b*c*. — 87 y.ai as V£r\y. D(L lt i)S; hccl gsv (6sv M*) 
&r\y. M. — ccUaQfj M: cf. Lobeck 6 406. qy' (103) 213 

dapcc (pCXov TtreQoevrog eQ&diov r)y£[iovevei,. 

ovqscc {iccxQoitoQOLg eldyoig Gxiotvxa [ie[irjX£, is 

40 nexQccig r\kifidxoig TtsQiftaQtiEEg eltil Xaycooi. 

xcagcbv 6{i7tOQOV avxog, avcc%, xsxxyjvao iii\vr]v 7 19 

fjefoog cpaed'CDv 6cpexsQccg ig)Qcc66ato SyGpag. 
OQCpvrj d[ieidr]xog Grjfii/jiov €7tlexo vvxxog, 20 

vv% d' ccqcc ftriQOKoyLog' yiliovGi de \ti]Qla vvxtcc 

45 %al axv^voi iieyicccbxsg dvayxaCrjv sal fti]Qr]v, 21 

ticpaixeQrjv d'cdlrjv ftsofrev dity'uLevoL ccisl. 
r)eltov £ > vvdy€Qd , ev inl %$ovi Xa^iTto^ievoio 22 

xccl Xi%og Yjvtvvccvto TtaQcc %vX6ypi6iv soltiiv 
avxccQ avrjQ TCuUvoQtiog ibv ^£xavl66sxai egyov 23 

50 etiitSQiriv 7ccc[icctolo xelog Ttoxtdiy^ievog wqtjv. 

cog Ge&ev dptpLporjxcCj [idxccQ, iisyaM&rccL ^Qycc, 24 

%dv& a[icc &s67t£Glri GocpLt] xexxrjvao^ 7tOl[l7JV' 

%&G)V ISQt) (IsfiQld'EV d^l£XQ7]XC3V (DSd'SV €QyG)V, 

xvxog tt7tet,QS(?Lr]g xs xal bvqv%6qolo d , aXcc66rjg. 25 

55 a 7to6a xol PQS^ied'ovxog iysiQexai epTtsxa tcovxov, 
£odcc xe d"rjri6cao ^e^ity^isva [istfovcc xvx&otg' 
sv&a TtolvxXrjlGLv bdbg viqeGGiv hvyfir], 26 38 cpiXav DM. — 39 itccKQOrtOQOig L*Sl; -tcoqoi DS; -Tegoig 
0. — 40 TtBtgrjg (-rig) OSl; -oig Bv. — r)li$axoig SI (rj- OB), 
pc. D (-trig ac); -tov 0: cf. 26, 13. — 41 cagbv 0\ itcagav O 3 . 

— \if\vr\v L; -iv DMS. — 42 4cpgda6ato OPbcm; -daaro SI. — 
43 aiieidsKTog crutsuov M. — 44 frrigoxoyboig L\ cr. _L 2 ; ftrigr}- 
noaog B. — 45 &r]gav D; d'rjgav M. — 46 digrjiievoL usque ad 
f-vvdyeg&sv 47 om. DL l MS, add. U. — ditfiisvog 0\ cr. O 3 . 

— 48 r)vxvvaxo ODL x MS, cr. Z 2 . — 49 sbv L*Sl; £a L\ — 
Zgyov L*Sl; -ycc DL l MS. — 51 dtceifrav D; §66e- M l (im. teas' 
H 6ed , sv M*)', act- S. — 52 om. it., add. im. 0. — 53 Isgrjv 
DM. — 54 avtog (a rubr.) 0. — re SI (th a); 6s DM. — svqv- 
yoQoio D; -%agoio LS. — 55 a (a: DMS) rtoda (-a a) SI; 
o(rubr.)7t7rd- 0; bito- L* ir. — 56 £o5a P; J«a (-cc) SI. — ne 
0*SI; Hal O l DMS. — 57 TtQlvnXriXmv'L 1 ™; -r\l6tv O l L 2 , cr. Q\ 

— 6$bv M ac, 214 QY (103) 

h'vfra Sqccxcov, bv tcqIv %sxxv\vao icaiyviov slvcu. 
slg ds 6s jcdvxcc fiXeicst, ddyLSvcci cpCXov sISccq sxdtixa)' 27 
60 it&g 8' ccqcc dcorivTjv dya$r\v Gsftsv slg s xo[iC<j6ol. 28 
ndvxcc Xltjv ydvvxcu, %aXd\iag oxs 6slo %sxd66ccig, 
xal xXovog cclvbg exec, oxs 6^v axQsipstag dit&Tcriv. 29 
&v[ibv d%aivv\isvoi6 Gs&sv ftvr\6xov<5i da[ievrsg 

Xal TtQOXSQTJV (pd'LVVd'OVtilV CCCfCCQ TtSQL iitjxsqcc ycclccv. 

65 si d' ccqcc xal il>v%i}v acpsxsQrjv tcccXlvoqGov b%d<56oig, 30 
avxig avrjpcbovGiv, oXrj d' dva^iXitsxai ccicc. 
s6xtxi xvSog 'dvccxxog asC, %avaxr\Qaxov eaxcc^ si 

SQycov dyXatrfiiv scbv sitixsQipsxcci, etitirjv. 
%&g)v V7tb {iccQ[iccQvyfj6i xsf\g eXsXl&x' dTKOTtrjg^ 32 

70 xvxfrbv ecpcctyaiLsvoio tisfrsv (3qe{isl ovqscc xurtvtp. 
ccvxccq iych ^a6iXy\a dicc[i7tSQsg vyivoitoXevGcQ) 33 

dfrdvccxov {ieXxI>cuiu tcoXvXXlxov, sitidxsv sqtxg). 
xsQitojisvog ykvxsQYJg {isXedrjiiaxcc 8s%vv6o iioXitrjg' 34 
dXXr^xxoig ficctiiXriog sv svq)Q06vvrj6t, %oqsv6(X). 

75 itd[Mtccv dnoXXrj^scccv dxadd'aXCrjg bitocprixai, 35 58 Orph. Arg. 993 gvfrcc dgdx&v. — tsxzrjvccTo S. — 59 sldccg 
SI; frog ODLMS. — 60 <?' cxgcc da>tivr\v L*Sl; yccg &da-D{L lf i)MS. 
— cs&sv slg S scripsi; ct&sv slg eh ODLMS; £% 6slo SI. — 
TtoiiiaaoL OL*v; -co L 1 ; yioyu66oi S; KonLoaei PB; -i6ei DM. — 
61 n&60L D(L 1 ?)MS. — 7t£Tcc66aig scripsi; -dacsig SI; -cc6sig P; 
-a66£i S; -ac6r\g L; -d.6r\g 0. — 62 — 65 om. DM. — %ccl L*Sl; 

rjv (L 1 ?)S. — 64 tcbqI L*Sl; itccgcc 0; ital sic S. — iiritega om. 
L\ 88. L*. — 65 6%a66oig L 2 , ac. S, pc. P; -sig L r Sl, pc. S, ac. 
P. — 66 av&ig SI. — ctvr§asov6iv SI (cf. Lobeck 7 213); dvapcb- 
DM; avst,p<n- L 1 ; ccvel(}6- S. — ccvct^iXnstai ODLMS; -Xa\ntzxai 
Bv; -XdinpsTca P. — 67 nccvaxrJQCiTov O 1 ; -yr\gatov O s Sl; an 
-yrJQccov? — 68 initigipaxs M. — i66rjv 0*SI; ig 8r\v (ss. inl 
nolv) O 3 . — 6» iictgybagr\ci M\ iyf\ ss. M 2 . — tefjg B. — iXs- 
\i&% L x St; 61- L*. — 72 7toXvXXi]tov ss. s . — 73 yXwegolg 
DMS. — psXetfiuutTt 0\ cr. O 3 . — 8i%vvxo 0\ cr. s ; -vr\6o 
S. — 74 txXXr\Y.Toig DL*MS; ctXr\- SI; aXXrixTrjg 0; &Xij- B. — 
£vtpgo6vvr\ DMS. <?*' (104) 215 

ix yaliqg d 9 a&BiiiGxog okr\ %uv6aixo ysve&Xr]. 
&v[ib\ xbov fiatiikfia diatntBQBg alvexa ilbXtcb. 

q#' (104) 

Titgatog ocXXt\Xovlo: (tor) d'eloov 6xgctziaozv. 
ipccXybbg excczo6tbg zezccgzog. 

MbX^clxb Xi<3<56\jlbvoi 7tavayr\^aov ovvoyH uvuxxog, i 
BQya ftsov drftioig ayyelXaxe ituvxodaTColGr 
lielipccxs xal ^aX^iolg Ityscog (pOQiiit ) BX > avccxxcc, 2 

itavxu xeQicpQccdewg ccyoQBvGuxB d'B^xsXa BQya. 
5 r\{iix8Qog tcbXbl cclvog hit cc&uv&xco $a<5ilx\i, 3 

^jrop IcaviGftco SittfiLBvov avxbv avaxxcc. 
Sl&e&B fiatiiXfia, o&bv XQ&xog v^tv bxv%^% 4 

xal ol \tB<5%B<5ir\v l%vBv<5axB itavxox d7t(07ttfv' 
ftaviicttilcov iLVYiGutiftB, 06cov XB%vr\<5axo %bq6^ 5 

10 yl&66y\g BvSixlag GcpBXBQag xbq&b6<5iv dxrjdovg. 

dpcbBg ioi yByaaGi yCXov yivog 'AfiQaayLOv^ % 

Ttaldag 'Iaxcbfiov 7tQolsXBy[L8vov bvqbxo Xcc6v. 

ccvxbg ava% \lbxcl itatii dixcuotivvriv avacpalvBr t 

VG)XB[l8G)g tiCpBXBQCDV B\LVr\6CLX0 GVV&BGlttCW 6 

15 ilv&ov & , ov ysvBfjg ivBXBllaxo %ikiudB<5<5w, 

ov pBtiucog xuxbvbvGbv bm %doog c 4($Qcccc[i<p, 9 76 ysv£&Xr\v DMS. 

T 104, 1 om. P. — zhgcczog scripsi (coll. T 105. 106); 
xszgddog SI. — §07] ftsicov OL 2 c; f}or}d , eLcov SI; -si&v m. — 
2 om. 0. — zizagzog DLM; zezgazog S-, xccl zhgcczog zsXt&si, 
PBv (cf. T 140, 2). — W 104, 1 navayr\gaov SI (cf. 134, 28); 
-%i\gazo 0. — 2 dvayysiXazs B. — 3 avcatzog DL 1 MS, cr. L 2 . 

— 4 itdvza. L 2 ir.; ftsicc (L lt i)Sl. — ccyogsv6cczo M. — B vphsgog 
5.-6 avzbv L; alsv SI; om. DMS. — 7 6L&6&S SI; -^cfts 
PR. cf. 81, 4. 126, 6. Hilberg 49. Rzach* 328. — 8 itdvz DM. 

— 9 06ov DLM. — 10 yXcbcaag 0. — oTtr\Sovg L; 6nco%r]v S. — 
11 iol DM; Sot P. — cc§gad(tov 2 LMPB; a- SI. — 12 itccldpg 
PBv; -sg OSl. — 14 vcoXs^eov S. — 15 llv&ov VL 2 S; pvftov (-ov) 
L r U. — ysvsjjg Pacm: cf. 118, 131. 216 gd' (104) 

l6ccdx<p d'SQccTtovrt tpiXm [isyav oqkov 6p6^6ag' 

ov %qlv 9 IccKcbf5<p rtivvxa ^S(J7li^E XsXe66CCL, 10 

6VV&S6L7JV ttXta6X0V V7t£6%EXO 8' 'IOQccrjka), 

20 yalccv oXrjv SoaevccC oi VTto6%6ii£vog Xccvad[iov, n 

vpexeQOv diaper Qtjtiag (5%oivi6iLccxa xXrjoov. 
xcbv 8' 6Xiyi6xog aQi^pbg srjv, oXCyot 8' eticcv avxol 12 
yatrjg vaisxdovxsg h% y dXXoxoCrjg [texavdaxcct,. 
TtoXXdxig i% sxe'ooio iLSTSGtLiov e&veog e&vog, 13 

25 £x $' 'doa xoiQavirjg Xabv {lexexlad'ov ccXXov. 

6ivxr\v ov xiv £ccO£v S7tl 6(pC6c %eloa xoovGGai, u 
dXX' ex 1 xcbvd* £8dpa66s %doiv (3a6ilf}ccg £Xey%(Dv' 
„l<5%e6d ? avxifricov xt vv {lev 6Cve6& vTtocptfxag;" 15 
%ixobv Xv[iccvxr}Qcc xaXe66axo Xtpbv doovQrjg, 16 

30 evcpoofiov %vvea£e (ttrjv cpv6Ct,oov dxxrjg. 

x&v 8' dyccvbv TtQOVTCsptps 6cc6cpoova xrjdeijLovfja, 17 
IcaGrjcpog dva% V7ceSv6axo SovXiov r^tao. 
a xoxs Ttobg [loye'eGxev dXvxxoTteSrj^t Tcedrjd-eig, 18 

vtcbg 8s Tae^opevrjv xoaSlrjv 8s8{ir}xo 6l8tjqg) ? 

35 sltioxsv sXtcsxo xelvog Scbv xeXog eGfrXov bvelocov. 19 
avxbg ibv ftsoditovxa {iccxdoxaxog scpXsye {iv&c). 

17 icdyt<p (-co) ODMS. — cpilov ODMPE. — biioaag L; 
dpm- DM; 6iL066ai gm (cr. m*). — 18 rjv (r\ rubr.) 0\ cr. s . 

— IccTHafiov DL^MS^ cr. Z 2 . — 21 vLisxigag ac. ; rjLisxtgov 
DLPS. — kMjqov M. — 22 6Uyr\xog DMS. — avxbg M. — 
23 vaiexd£ovxeg S ac. — an 0. — alloxgioig DLMS. — 24 fre- 
goig S. — 26 aivxr\v {-yyv DM) ovxiv DMS (Volkmann 51); 
dvxi\v (a rubr.) ovxiv 0; ovxiva eivxiv SI. — %acsv DLMPS; 
-aasv SI. — 27 x&vds 8diia668 DLS; x&vds nd- (im. i'ccog' da) 
M. — %dgig L\ cr. i 2 . — 28 £6%sg ft' DM. — 29 iLiv.gov (ft 
rubr.) 0. — 30 yvcifaov DLMPB; -£coco S. — 31 ayav&v 
DLMS; aya&bv 0. — 32 om. L\ add. i 2 im. — ido6r}(pog OL 2 ; 
-nog MPB; -n&g S; -nov D; -nog xs v. — ava£ usque ad n&g 
33 om. DMS. — 33 T 0\ 00 O 2 . — a xoxs ir. L\ — iioyhavov 
DL X MS, cr. Z 2 . — nedriaxslg S. — 34 gccdir\v M. — drigcp S, 

— 35 ovsigco M. — 36 avxbv L 1 , cr. L 2 . — Liandgxog S, Q $ (104) 217 

ex ds6ficov \liv eXvtiev ava% NsCkoio xsksvtiag, 20 

rjyrjtYjQ kacbv Gcpsxeorig {isd'arjxev dvdyxrjg 

olxov STaxos'ipccg vitb vev[iccxl xolo (pSQs6d-av 21 

40 xaC [iiv KOLQccvCrjg e&sro xlvxbv fiyrjxrJQtt, 

ocpod xev oitii vopoLg %Qo^id%ovg Nelkoio didd^ai 22 
xaC Gcpscov TCoeGflvxdxrjv TtLWzrjv revests ysvsd'Xrjv. 
ev&sv &q 'ItiQariXog etc Alyv7txirjv fiols yalccv 23 

Xdpov d' 'Idxafiog dyaxXia vdtiGaxo x&qtjv. 

45 avxdo &va% so Xabv dvr\E%rfiEv dyrjxbv 24 

xccC [iiv dv6[isvscDv ed'sxo xqccxeqcdxccxov dvcct. 
01 d 9 doa Xv^iTJvavxo itdltv fteoxsQitia drj[iov 25 

rjfrscC ftstiTVEtiLOLGlV 87tCClkd%aVTSg SQid'OLg. 

xol6de ftsbg ftsoditovxa itoXvcpoova Mmtiia ittptyag 26 
50 dvxC&Eov x Ido&va, og ol itoolsksyiiivog rjsv 

oL6lv ttQL7tQS7teG)g itaauxaxftexo 6r\\iaxa fiovXr\g 27 

xccl xsodcov, Xd[ioto (Mrjv xccxd yalav avv66ai. 
£v&' oocpvrjv Ttooerjxsv V7ZEQ Nsilcoida yalav^ 28 

ol d' irtecov fiovXsvov ivavxla tcixqcc ftsoio. 
55 xoitiiv vdcjQ exoetye dayoivsbv alpa XEXitiGug, 29 37 a. sl'Xoio M. — 3» ohccl M. — inwrgiipccg DLMS. — 
41 voybog pc. — didd&t, scripsi; -£ot 0; -get DMS; -£fl (-§17) 
SI. — 43 om. it., add. im. B. — %vfra X. — 44 %ccyiov d' SI; 
%aov d* D; Xccov d* M; nccl %&\lov X 2 . — %o.\lov di anmfiov S. — 
lancopos L*Sl; Iwnm^ov D^L^M. — vl66svo 0. — %dgiv X 1 , cr. 
X 2 . — 45 uvcch, om. it., ss. X. — a.vr\Qr\6£v L*Sl; drj^riasv M; 
i]ir\- DL 1 ; yt-ei- S. — dyr\xr\g 0. — 46 an ngatsgcotBgov ? — 
47 %v[Lr\vavto DLMPBSbcm; Xvpyj- 0; Xruirj- a. — 48 frs07ie- 
6ir]6iv LS. — £nccXXci£avv' DL 1 MS, cr. X 2 . — 49 xolg $h Mm. 

— 50 ccg&va ODMPS; dag- SI: cf. 98, 11. — 0601 it. LMS. — 
TCgoXsXsyiiivoL L. — dsv DLMS. — 51 dgingsitios L\ cr. X 2 . 

— 62 xa/xoio L l Sl; %cca\L- 0; ys xdpoio L*. — avv66cu OPR; 
-vaca DLMS; dvv66s be gin; avv- a. — 53 itgoioixsv X 1 , cr. 
X 2 ; -eixev S. — XsivcoUa D(L 1 ?)MS. — vuXcoUos ccir\s 0. — ' 
54 ifiovXsvov 0. — 55 frgsipe SI (cf. Ritter 24); -vtys M; &TQS- 
ipav 0\ au %6Tgeips? 218 99' (104) 

Ix&vccg ccv xaxaxeyvs iiskcc{i(ia<pioQ itoxa{ioto' 

X&cqv vSaxoxQScpE&v fiaxQa%G)V avaxaiXa yeve&Xrjv, so 

d&tiatii d , co()YJ%d'r]6av aQLtifravaav $a6ihf\cov 

sins da, xai xvvd^ivta \Laxa6xi%a Scopccx' avaxxog 31 

60 xal 6xvZ%sg Slbtcsq^ov oXqg xXvxd xeQ[iaxa yairjg' 
ipvxQrj vn d^i^QOxdxcov vscpscov xaXaQv^a ydXa^a 32 
xal cplb% yalav edovticc fiorjd'oog rjXd'a xaldt^g' 
r^teQidccg per oXsGGsv, axacp&Cvovxo da Gvxal, 35 

xai ticpaav av&eiioevxa xaxixlaaa divdyea yair\g' 

65 bItce, xal d^icbco6a [laxaGGvxo vr\%vxog axqilg 34 

xai fiQov%og TtoXv&sGxog a^iexQ7^xot6iv iQcoalg, 
o'C %&ovbg a^aXdjta^av okrjv TtoXvav&aa %oir\y. 35 

a itcog 7tQ(oxox6xG)v oXocpvyaxo %6x\lov axatixog 36 

%a%XGiv ol%o[ievr}g yavafig itQ&xdyQLov aXxr\v. 

70 %Qv<5(p 8s PQi&ovxa xal agyvQcp a^aya kaov, 37 

ovSb xiv rjTtsdavbv {laxadrjiiiov al%ov axaigov. 
a %cbg vi<j6o[ibv(dv i%d()r} NaiAcolg ccQovga' 88 

itdvxag yag (iaftoXrjvxo dv6aXd , 8L dal[iaxt, ftviLOv. 
ix%axa6ag vacpaXrjv 6xisqyjv i\yr\6axo kaov 39 56 iLsXaiLfiayiog SI (iieXe^- L) ; -(piag M; -friog 0. — 57 vdcc- 
TOTQS(p£(ov 0; -TQcccpeoav SI; -rgocpicov P. — 59 %vva\LVia LS; 
xvvo- SI. — 60 xal SI; psta 0. — 6%vLitsg DLMP; -cpsg SI 
(onvl- bgm). — rsg^atcc OSl; dap- Bv. — 61 vn {ait* m*) dft- 
figoToxav (dp,@gi- X 1 , cr. L*) SI; <bno$gv- D; vnb figv- M; 
vnopftgv- S. — xsXccgits DLMS; -vf-s m. — 62 (ior}&bg 0; -&6cog 
S. — 63 6X8668 v ODL*MPRgm; -s6ev S; -saaccv L x v. — 
64 divdqa. BMS. — 65 ccpd)(06a OI> LS; ccppm- SI. — Y.azi66vzo 
0. — 66 rtoXv&ezog OBM: cf. Naeke 2 251. — apsrgritrjGLv 0. 
— post 67 add. xal yair\g cpogctv ag$r\v Ttavxoir\v narid'svto 
(ss. dovxo) U im. — 68 T 0\ a> 0*. — oXotpvgsro 0. — notpov 
L\ cr. X*. — 6» 7tQ<oTOC7toQov b* c* . — aX%r\v ODLMSv*; r\$T\v 
PEv. — 71 psta dri\iiov 0. — f)%ov S. — fcpov (im. i6<og- 
ktcclgov) M. — 71 a DS; co rubr. — 73 ^ovXr\vto DL l MS, 
cr. L*. — tisiynccTcc BMS. — ftvpov OLS; -ftw (-ftco) Sl\ 
-p&vog DM. — 74 ixTtETciacu R. — Xccov O ac. <?«' (105) 219 

75 xal tcvqI 7Cavvvyir\v xedccGev did vr\yyxov oQCpvrjv. 
fade [iccl* aixitpvtiiv ccTteigLtog dQTvyo[i7JTQcc, 40 

ccqtov d' ovQaviov 6(persQov ByatXyfiaxo ftvtiov 
Qfj^d^evog %ix^r\v qo&lcjv i^rjyayB %ev[icc, 4i 

xal 7totcc[iol dcc7t8doi6i fify xsIccqv^ov dvvdqoig' 

80 [ivrjdaxo yaQ xaxd frvfibv vito<5%86irig BQaxBivrjg, 42 
r}v tcqIv ava% xaxivBvtiBv scp TtccQog e j4(}Qcccc{i(p. 
xovvBxa xi^rJBvxa yeyrjd'Ota gvtiaxo AaoV, 43 

svcpQ06vvr\ &EQdn;ovTccg de^o^ievovg ^vvayBiQag* 
%(OQag de 6(pi6i debtee tcoXvGtcbqbcov ysveu&v, u 

85 xal Xacbv bxbqcov xapaxovg dLB[ioiQrj6avxo, 

ocpQcc dixaiotivvrjg \Lvr\6alaxo Ttdvxoxs d'sCrjg 45 

xal vopov 1%vbv6(o6vv £tcovqclvIov ($a6LXr)og. 

QB (105) 

TLiiLTCxog od 9 aXXr\Xovict fior] ftsiav 6xgaxidcov. 

AaoC, iLSikL%Criv dvaybiXtyaxB TCa^Paatlfjog^ 1 

OVVBXCC VCJ^B^lBOg GCpBTBQrjV iXBr\xvv di&i. 
xCg 6% , ivog dtixvcpiXixxov £[ibv Pa6t,Xr)og a8i<5oi 2 

xal of itavxodaizcbv ilbqotccov fidXoi ovatiiv aivov; 75 h£$cl6£ 0; -cc66s B; an Gv.idaCBv'i — dice vr\%vxov OMP; 
8ictvr\%- SI; did%- X: cf. Volkmann 74. — ogyvrjv S; ogeprjv X 1 , 
ogcpr]v X 2 . — 76 \lo\V alxl£ov6iv 3 L*SI (-6a O 1 ); p $ avaix- 
D(L Xt i)S; \l&v aix- M: cf. Lobeck 6 392. — 77 dgxov M. — 
Gcphegov] v. Ritter 29. Rzach 8 409. — 80 Horn, a 29 \1vr\6axo 
yag v.axd &v\lov. — 81 bv (0 rubr.) 0. — d§gad[icp (-co) OLPM; 
a- SI. — 82 oftvEKa 0. — xi^irjsvxa xovvsy.ee, DL^MS, cr. X 2 . — 
Xa&v DL^MS, cr. X 2 . — 84 noXv67Csg£<ov OLPbcm (cf. Horn. 
B 804); -Gitogicov SI; -itogicov S. — 85 Crinagoras in Anth. Pal. 
VII 645, 5 Y.a\i,axovq xovg aov<s dis^ioigrjaccvxo. — disiioigrjeaxo 
X 1 , cr. X 2 ; 6 irifio igr\6otvxo M; dispog- S. — 87 om. X 1 , add. X 2 
im. — inovgaviov ODM; lit ov- M. 

T 105 (tor) ftsicov OL*c; fiori&sicov (sicov) SI. — W 105, 3 
ccGxvyiXinxos O 1 , cr. O 3 ; -Xrpixov DLfllS. — £\lov m. — ccucoi 
OLSgm; -an SI. — i $aXr\ P; -X'C S ac. 220 Q* (105) 

5 oXficoi, BvdtxCrj ^le^isXr^evoL avdQeg ea<5iv, z 

ol6i SlxcuoGvvy} xuxa%eiQiog allv hv%&rj. 
Atfov h£ svdiKiri {ii[ivrJ6xeo <5<bv tx8xdcov 4 

xal xXbvv6v 6so (piyyog S7ti6xo7tov a\n\iLiv oitd^ovg' 
6?pi Si07trsv(jcci[i£v evrjsCri^LV aQltitovg, 5 

10 s&vsog EvcpQ0<5vvri<3L xeov X8%aQr}66[i€d ; tjxoq 
d&avdxov xXtfgoio Gwrfogov alvov e%ovx£g. 
vG)ixBQOig xox8866iv 6{i(bg dXtxrjiiovsg rj^iev 6 

dvGvonlag §8%avx8g dd-86[ioxdxoL6LV £% SQyotg' 
&av[ia6l(ov eyevovro tecbv ddatjiioveg ccvxcog 7 

15 ovdh v6(p 6xsiI>ccvto rerjg iXsrjxvog £<3{ibv 

TCiXQa v6(p Ttvsiovxeg exi xaxd tcovxov 'Eqv&qov 
dXX' eii7cr\g sGdafrev £ov (3cc6t,Xy}og dgcoyf], s 

xaQXog iv d&avdxoio {isycc yvcbaGi xal dXXoi. 
x8xX6[i8vog tsQ6rjv6v ava\ did itovxov 'Eqv&qov, 9 

20 fivGaod-L 8' rjy€[i6vev€v egrjiiccCr] dx8 %coq\i' 

xal <5<peag 6%e6dco6EV vtc' 8%&o[i8va)v oXsxtjqcov, 10 

8v6^L8V8G)V 6' 8%8lX8X &X8V&8QOV YftLaQ OTtdtiGccg' 

dvxifilovg ixdXvt^s fiaftvQQOov oid{ia ftaXdotirjg, 11 

ovde ng be drjtcjv vaixrjg poXsv dyysXog aXXocg. 
25 ol de ximg iitiftovxo &eov tpaqxii n,v&(p 12 

5 8v$i%ir\ P; -r\ O l DL*M\ -r\g 0*L l Sl, -r\v & — 6 om. 
DL 1 MS, add. X 2 im. — 7 l7t8vdi%iri X R; lit 9 evdoxir] Hoeschel.; 
^is^isXr^iivot avdgsg Iccgiv (ex 5) add. S. — iistLvrjtiKSo M; 
(iitivrjcxsi, gm, cr. m*. — 9 8ioitx8vcoiL8v 0; -6(o\L8v m. — 11 xXrj- 
qoio L l Sl (cf. 118, 114); -gio M\ -goig 0; -qol6l X 2 . — Gwrjogov 
c. — fyovtog ODLS. — 12 v(o'itsgr\g S ac. — tsksscglv ODL; 
-861V S. — oncog X\ cr. X 2 . — &XiTrjpov' S. — r^isv scripsi; 
si- ODL; slnsv M; slpsv s. -hv SI. — 13 dvcvoiLiriv X. — 
14 ftaviiciaiov X 1 , cr. X 2 . — ccftzcag M m; ccv- SI. — 16 nvsiovrsg 
Ppc, m* (v. Lobeck 7 25); nvio- 0; nvoco- X: itvooo- SI. — hi] 
v. Ritter 29. Rzach 1 753. s 343. — 18 ccfrccroio ac. — 19 *8- 
xX6[iEvog ODLMS: ksXXo- SI. — rsgasuv DM. — post 19 re- 
petivit 17 M. — 21 vii8%^o^iv(ov ODLS; v7ts%vo- M\ ait l%&o- 
m*, — 23 QTtmGocg M. — 24 aXXoig L^Sly -og L*S\ -ovg M, Q£ (105) 221 

xccl ot cdvaxbv vpvov £7tavq)7Jii7]6av aoiScclg. 

livfrcov <T i^skdd'ovxo fro&g 6XQa(p&avxog avccxxog, 13 

Povlrjv <J' cc&ccvdxoio 8iatyav6ccvxo ftaoio' 

L[16Q0V l^ia(QOVXO Xdxbv XCCXCC %G)QOV £QYJ[lOV, 14 

30 av da Ttedw ^cc6ikf}og £JtatQ7]d'rj6av avvdoco. 

akkcc xccl cog 6cpaxaooio 7to&ov 8a)QrJ6ccxo &v{iov 15 

7cXrj6ci[isvog d'aUrjg XQadtccg, y)g rj&akov ccvxol. 
ol da xoxcp McoGrjog avrjacc &v[ibv oqivov, 16 

avx(,fra<p d' av tccc6lv ioid\iaiva6xov Ido&vi' 

35 ddftavov xaxinivav avccidacc ycclcc %avov6u, 17 

TCaOav d' aiicpaxdXvfya xccxov xfatiCrjv IdfiiQ&vog' 
GcpcoLXBQccg xki6iccg xccxa(3o6xaxo xcao[iavrj qpA6| is 

xccl cpVot, <x[i7tkccxCri ^a^iakrj^iavov acplaya kcc6v. 
av 6*' voce X(DQrj($(p xaouakxacc \166yov axav^ccv, 19 

40 aldwlov d' aXCxovxo {idxrjv itccoa 710661 7ca6ovxag' 
vrJTtioL, o'C to Ttdooid'av abv xXaog 7)kkd%ccvxo 20 

lio6%(p (paofioiiivG) LxaXoi [laforjda'cc TtoCrjv. 
cdxrjg d' i&ald&ovxo \jLavaitxoka\iov /fatftAfJog, 21 

bg Jtolv hv Alyvnxcp xaka6ccg \iayaXavyacc aoycc 

45 frrjrjxbg (Hafidrjxo ficcovcpoovog iv yftovl Xd{iov, 22 

xav%(QV dalyLccxcc na6i fiooxolg xccxd %6vxov 'Eou^ooV. 26 fere = 70, 30. — icprjprjcav ac; iitecprj- DM. — 
27 iLvftov M. — CTQ8cp&£vTog ODLMS; -rsg SI. — alccxtog D; 
alloc- (im. hag' ccvccxrog) M. — 28 dietysvcav 0. — 29 nccx&v 
S ac. — igrjiiov OS; l^ij- DM. — 30 ds itidco DL X MS; dansda) 
L*Sl. — 31 cog SI; tag DMS. — $coQr\6ccvxo 0. — 32 KQCtdLrig 
ftaliug 0. — 34 £Qi$alvf-6y.ov 0; iqid^iv- DLMS. — ccq&vl OSl; 
ccq&v DMS. — 35 &(rubr. )d&ccvov O 1 ; da&d- LMP; dcc&dvov 
DS. — y.atimvsv DMPS; -7tisv SI. — 86 d' om. P. — 37 v(rubr.)aH- 
T^Qccg 0. — HcdotLSvri M. — 89 6v (0 rubr.) 0. — x&Qiqncp PS; 
-Lrtcp L; -oiitco D; %oqoI ita M. — 40 iXlttovvo OD, pc. M; 
iXlnxo- M ac. ; dXiro- S. — tcbqI 0. — 42 i'xslot scripsi; -lov 
SI; I'nelov ODLS. — 43 akvLii\v 0; -kt]v P. — 44 ag n. M. — 
45 &r\7\xoi $£$6r\vto DLMS. — Xdpov m; %ayLOv SI. 222 Qe' (105) 

xal vv xe itdvxag oka66ev, ixsl cpdxo Jtdvxug dleGGcu, 23 
el pri ccQiOtOTtovog departCDy itikag cdqvvxo Mco67jg^ 
kc666^evog 7takd[ir)v Iva ynv %av<5eiev bka&Qov. 

50 yalav dyaxkiqeGtiav ek&$Y\(5uvxo xaxoitiiv 24 

ovde nor 9 ev^e'tipa) [idxccgog &&Q6ri(5av dvcoyfy 
dkkd xal Iv xakvfirfiiv del xQv^etixov er\6iv^ 25 

ovaGiv YiQvrJGavro fteov kuke'ovxog dxovGcu. 
xovvexa ds%ireQr}v fiutiikevg d'ejQ^ev dkeixaig 26 

55 itdvxag ap lepevog fiakeeiv xaxd %G)QOV EQiqiiov, • 
e&vetit, <J' akkoSaitoitiiv ebv did cpvkov 6ke<5<5ai 27 

i\e 7Cokv67CSQ8666i [iexa 7ttokCs66L xedd<56ai. 
ol Se Beek(pey6QOio [uawo {levoi, xekexfjGt 28 

veQxegCrjg eitdtiavxo xaxacp&iiievcov exax6{iprjg, 

60 iia%ko6vvrig ege&ovxeg eQ&\Lavlrfiiv dvaxxa' 29 

xolg d 1 v$Qig ftavdxoio &eov xexe {trjxeQcc \ix\viv. 
t&tvevg 8' £v%G)ktj6t,v ikd<56axo %a\*,$a6 ikx\a % 30 

xelvog [lev kixdveve, kixalg <f VTta%d£axo koi^iog' 
[iLGd'bv d' avdcxtrig &e6&ev dgiSeCxexov bvqbv 31 

65 ex yeverjg yavar\v da SiayLiteQeg i'tfiaxa Ttdvxa. 

d{MprJQt,6xov vdcoQ, 6v d' eniGxaGai, <x>g \iiv oqivccv, 32 
&g Mating odvvfl xexaxcopevog r\av dkixQ&v, 47 si'Xsccsv M 1 , (o ss. M 2 . — 49 7iccv6siccg 0. — 50 itycc- 
xXr'}SC6av OPSm; -rjscccv DM; -iscaccv L; -sLeccccv SI. — iXco- 
prjcciTO DLM\ iXco§l- S. — 51 iv fticyico M, ss. P. — iidxccg 
ODL l MS, cr. X 2 . — 52 tqL&6kov DLMS: cf. Lobeck 7 231. — 
54 otivsxcc 0. — aXsLtccig SI; -sirrig DMS; -r]xr\g h\ -rjraig X 2 . 
— 55 up iepsvog (if- 0) SI, ir. X 2 ; aftrjvoft- D; afivvop- M ir. ; 
vpnf vnevog S. — §uX£ug M. — igfj^ov ODS. — 56 aXXodcc- 
itf\6iv DMS. — 57 7ttoXl866L Rzach 3 328; %oXi£66i M*Sl; -s6l 
DM 1 . — 58 fishX cpsyogoLO M. — 59 yLatacp^i^v](OV X 2 pc. — 
60 ig^ovro O. — iQcoii<xvLric]iv add. X 2 . — 61 vfigiv ad'avdtoio 
0. — 63 xelvu L\ cr. i 2 . — Xoipog L x Sl, pc. S\ X'C- Z 2 ; ftvpog 
0, ac. S. — 66 n,r\v 8. — oQiva D; 0- M ; co- L^S; coql- 
vccv X 2 . qs' (105) 223 

i 
alsl XQv%6iLsvog xgadCrjv 7CLXQfj6tv dvt'aig, 33 

og qoc xal ovx IfreXmv 7tQox8Qrjv etyEvGaxo nltixiv 

70 e&vscc yao qvGuvxo, xd ne f Q GcpiGiv eiitsv oleGGai, 34 
xolg d' h7ti\Liyvv\i£voi a%s\ii6%ia \ukv%avov soya 35 
avyiva x* £idcbXoi6t,v vii dtyvypi<5iv s&evxo. 36 

ovd' aoa xcbv dit6vv\vxo, xaxf\ 8 9 siti66d , £v avdyxri 
dalyLoGi Qe^ovreg acpsxsoag xovaag xs xal viccg. 37 

75 xsyyo^ievrj GxEvdyi^Ev dvaixlcp aX^iaxv yaia, 38 

<bv xexov, cjv % , QBij)avx\ 6X00I iyivovxo cpovijEg 
aidcoXotg QB^ovxsg viteocpiaXov Xavadpov. 
aZpaxi d y dXXv^iavcov £qv&ccCvsxo ftdvxoftsv ala 
liaxjjiSlog eoyoi6i \Liaivo\Livv\ GxvyaoolGi 39 

80 \LayXo<5vvr\ x oXofj* [idXa yao GcpiGiv coda ^s^iijXsl. 
avxao 6 [irjvte itdyLTtav ava% xaxoaoyai Xacp 40 

xXtfaov 6Sv66d^isvog Gcpaxagov vit8Qy]<pavov v(5qlv 
dvGybEvt&v %aXd\jbr\<5i cpCXovg fteoaTtovxag edaxe 41 

xoLQavCrjv GyaxaqoiGiv irjv 8r\ioi6iv 07cd<56ag. 

85 dvxifiicov 6Xofj6tv V7csd^i7]d'7]6av avdyxavg 42 

ovxtdavol itaXd\ir\6iv bit* aXXoxoLrfii itetiovxeg. 
itoXXdxtg e%e6d(od'6v J olo^lsvoC 7tao oXaad'ai' 43 

ol Sa v6cp Gxvyaoco tcXbov %\xayov t) %q\v dvaxxa 

68 cclsl 0; ccihv SI. — magf]6iv M. — dvirjg (-ijs) ODLMPS. 

— 69 og (cog L 1 ) gec (og qcc) hccI SI; og gec 8s 0. — ov nsfrsXcov 
DL l S, cr. X 2 . — 70 qv6ccto X; giacevxo M. — 72 om. it., add. 
im. B. — sldwXoig 0. — 73 aitiovr\vxo 0; -ovsvxo X 1 , -oveevxo 
X 2 . — ncati} et avdyxri 0. — 74 g^ovxsg DS; gs- M. — 75 exs- 
vd%i£ev ODLMS; 6x0- SI. — ivccvxlm 0. — yccicc OSl; ecloc Ba. 

— 76 ov x. ov M pc. — ftgityeev t 9 m. — 77 g^ovxsg DMS. — 
78 iQvfrttivaro L* (Koechly 28); igv&Qcd- OSl; iQS&L- X 1 ; igv&L- 
DMS. — 80 iia%Xo6vvr\ x 6Xor\ L. — yag q>r\6lv L. — 81 ptfvig 
(-M cr.) P. — xccKosgyicc (B?)S ac. — 82 Y,Xr)govg 6dv6ad^i£voi 
0\ cr. s . — 85 avtifiiov M. — avdy%r)g (-r\g) SI. — 86 dXXo- 
xgloi6i Ttsaaovxsg S. — 87 o'Cofievoi (-01) ODL 2 m*; olo- M, ac. S 
(olodsvoi pc); oioxsv ol L 1 ; d'Coiievog SI. — oXicd'cu ODLMS; 
-4a6aL SI. 224 <?s' (106) 

* 

av%ava dvGvoiiirjGLv vitodiirj&avrag ar\6iv. 

90 cog d' Ida t8LQO{ievovg, acpersQov nsQiyeiSexo kaov' 44 
ki660[i6vovg <J' eXerjGev, icbv 6' kndxovGa Xixdcov 
avxuxa yccQ 6cpaxaQcov apvrfiaxo avvftaGidcov, 45 

vizrjd'dg 8' ilea) TtQOtsQrjg ditaTtccvaxo PovXyjg. 
frccvtid p £^£t, %cbg ftvjibv ibv itQrjvvev dvdxxcoQ 46 

95 xal 6(peag olxxiGGccvxo Ttdgog XrjfoxoQag avdgag. 

fj^iaag^ cb ficttiikav itavvit estate, §aia 6acoaoig 47 

Ttdvtod'BV d&QoC^GdV) LVCC TtSQ Xaxa8d6[ia&CC dtf{l(DV) 

ocpgd 66v £66V[iavcog dva^ielipo^isv ovvo{ia ftslov 
6r\6i payee (pQOveovtag ccQuiQSitisGGiv doidcclg. 
100 cclvaxbg aiav avat, %a"kaxai xlvxbg 'IaQa^lov 48 

ax yavaflg yavai\v da dicc[i7taQag i]^iara rtdvxcc' 
6vv d' BQaai nag drjuog' „axY\xv\)LOv fad a yavaG&co" 

qs' (106) 

"Ewzog od* ccXXrikovicc $or\ d'sicov atQaridcov. 

AaoCj inaiXt%Criv dvuiiaktyuxa TtayLfiaGiX^og 1 

ovvaxa vcolapacog GyaxaQTjv akarjxvv da%at. 
@a£6vxcov, ftabg oitiiv ekavfraQov ibjtatiav rj[iccQ, 2 

ovg Ttora dv0{iavacov XQccxaQrjg aTtakvGuxo %atQog. 
5 ax da 7tokv67taQ8(Qv ^vvayaiqaxo davQO itoXricov, 3 90 add. im. L 2 (partim om. L\ v. infra). — a>g <T Ids Z 2 ; 
wg Ids SI; (ha ids D; cw- M; &6l dh L 1 . — aq)£regov usque ad 
U66o^vovg 91 om. DL 1 MS{qt. Z 2 ). — 91 iUr\6ov £ac. — 92 yccg 
om. B. — 93 iXaico OS. — 7tgot£Q7]g B pc. — 94 Horn. % 326 
ftccviid \l tysi <hg (v. Naeke 2 58). — ftcLvyL l%zi 0. — h&v 
ODLMS. — ccvdxrav ODL^MS, cr. I?. — 96 6aa>aoig L 2 Sl; 
-6eig DL X S. — 98 ocpgcc y.zv 4. 0; 6- 6sv i. M. — £c6oyi£vtDg 
D{L l l)MS. — 99 iLSydXa 0. — 100 alvstbv DM. — 101 ysvsijg 
om. M (cum hag add. im.). 

T 106 om. DM (hunc W cum antecedente coniunxit D). 
— poi} &sia>v OLc; pori&ticov SI; -u&v m. — W 106, 1 ccol S; 
dol D. — 5 ^vvccysiQccro DLMm; %uv S; ^vvccsLqccto SI. QS (106) 225 

xovg pav drf dvxoXiy\g, xovg S* a67t8QLrjg ccTtb yccCrjg, 
dXXovg <$' ax Boqbcco xccl dxgvyaxoio &ccXd66rjg 
itXcc^ouavovg dvd %g>qov ditaioixov avov aotftiov 4 

ovd' alyov Gcpaxaorjg TCoXiog 6xail>cc6d , cct, dxaoicov, 
10 dfyri da tp&ivv&atixov 6[iov xccl vrjXa'i Xt[i(p, 5 

hx d' oXiyrjTtaXirjg 6(p8xaoog xaxaxr\xaxo &v[t6g. 
ccv dh ftabv fiodcctixov oqiv6[ievoi cpoavcc ii6%$oig, 6 
ccbxao avccyxairjg (5cc6iXavg 6cpaccg h%aXa 7cu6r\g % 
l&aliqv d* dvatpaiva fierce xolftov rjya^iovavov^ i 

15 OCpQtt (pCX0V TttoXCsd'QOV, 7t8Q TtoftiaGXOV, IXCDVXCCl. 

oixziQiLoi fiatiiXfiog, ar\v dvapiXtyax hocor\v^ 8 

xai ot ftatixaXu aoya paXoi ii£Q07trjidi, cpvtXr[, 
ovvaxec devo{ievri il>v%fj tvoqs Soqtcov irol[iov 9 

itaivaXiov x aya&oltiiv vTtaGxrjQ^ccxo aH>ftdi>, 

20 s&tisvovg ftavdxoio tcoxI xvsfpul 6xLoavxog, 10 

IXXopavovg itsvlri xb tiLdrjQBioitiC xb da6[iolg. 
ol da v6(p 6xvyaQ(p ftaov v\xccyov rj 7tolv dvcoydg 11 
licnlHdfag aoa&ovxag arjv aoixvdacc fiovXrjv 
bv&bv vii? cc71Q7]kxov xcc[ittxov dadprjvxo xa\ ccxrjg, 12 

25 ovds xig ddoavirjg hitixdoooftog riXv&av ccvxolg. 

ccv da % Bov (todccGxov oqlvo^svol (poavee tLO%&oig, 13 
ccvxccq dvctyxulrig ficcdiXavg Gcpaccg h%sXa TtdGrjg' 
ix d' ayaya xvacpaog xe xccl ix ftavdxoio fisQdd'QiOV u 
QYj%d[i8vog ^taXacov xoccxagbv xccl dxaioaa Sa6^6v. 6 k6JtsQirig L*M 2 Sl; -iovg DZW 1 ^. — 9 Oxbpacfrctt Oam SI 
(Ritter 22); -6&s be. — 10 dliprj bem; dlipst L 2 Sl; dsi- L 1 . — 
cpQ , ivvB6nov S; -VV6Y.0V M. — v. aH>/to5 L\ cr. Z 2 . — 12 ccv DM] 
r\v (ij rubr.) 0. — 13 ficccdev ODM. '— 14 ld"vr\v DLS; a&- M. 

— 15 rttoXLs&QOV L 2 &; itollai- X 1 ^. — 17 ^iXr\ S ac. — 19 nsi- 
vaXeav OD^MS, cr. L 2 . — 20 710x1 OJDS. — 21 -aXcoiLivovg (x 
rubr.) 0. — oidr\Q6oi6i 0; -ioici DLMS. — 28 igvuridia Ba. 

— 24 iv&so M; -&cc B, ir. P. — xal axr\g SI; aiaxr\v M. — 
25 ccvxbs M. — 26 iv dh DL l MS, cr. i 2 . — 27 ccv ccyncclrig M. 

Apolinarius ed. Ludwich. 15 226 es' (106) 

30 olxriopol (}cc6iXrlos, irjv avapaktyar' sqc37]v^ 15 

xaC ol ftatixala aoya pilot iieooTtrjidt, yvrXri, 
ovvaxa %akxalcov dvvapiv Siaitaotia 7CvXd(DV i6 

avrvxrovg <?' dddpavrog acpao %vvaa%av oxrjag 
%dvrag acpuQTtd^ag {loyaofjg xaxorrjrog bdolo, 17 

35 ovvaxa dvGGefttrig 7taoakay%aa pa>pov eysvoov 

&viL(p d%o6rv\avrag okrjv ftostyrfvoQa Sacra is 

jjjviQoitOQOv ftavdroto xarr\lv\tov a%Qi rtvXdcw. 
dv da &ebv (3oda6xov OQivopavou yoeva tio%&oig, 19 
avT<xQ avayxaCiqg fiatiikavg Gcpaag e^sls 7cd6rjg' 

40 raioopavovg rjxs<36a& iov 6cpi6c ftvpov iy\vag, 20 

ftvpofiooov d' aitekvGe xaracp&ivvfrovrag dvtrjg. 
olxriopol PatiLlrjog, aijv dvapaX'par aQcorjv, 21 

xal ol ftatixala soya pakoi {laoojirjidi, cpvrXri' 
qs£6vtg)v (taGLlfjL &vog pok7tfj6i paprjlog^ 22 

45 (5a£6vTG)v Ss ol soya voco xa%aor}6rag io&kcp. 

vavxiXoi, oltii papula (Mr] vrjag re &ahdG'6r}g, 23 

0161 itovog did xvpa xal a6%arov oovvrai vScjq^ 
oppa6i ftrjrjGavTo itokvcpoovog aoya ftsolo 24 

xal ol ftatixaka itdvxa $a\a66o%6Qovg par dfiv66ovg. 

50 xexXopsvov fia6ili]og d&eticparog co^ro xardt,%, 25 

&vv£ da xvorcafravra [larrjooa xvpara 7t6vrov 30 sq. = 16 sq. — 81 <pvtXr\v BM l S. — 32 tivexa 0. — 
S3 vtdxrovg 0. — 34 icpagnd^ccg P. — tioysoslg S. — 35 tcccq' 
iXsy%£cc 0: cf. Volkmaxm 75. — 36 ccjto6Tv!-(xvT£g O&l; ccnoxv- a; 
cmo7tTv- v. — 88 sq. = 26 sq. — &sg>v DB; &s& M. — 89 ficc- 
6iXsv D. — 40—57 oni. M. — f}X£G6ccfr' £ 2 ; -i66ar' SI; -ioax 9 
0; -&660XQ L 1 ; cais6ato B. — kbv Bv, ir. Z 2 ; iov 0; ibv DPS. 
— 42 sq. = 16 sq. — 44 post 45 posuerat ac. — 46 om. it., 
add. im. B. — 46 /% P; -r\v 0; -r\g S. — rs L\ tfjg 0. — 
49 &aXa6607C0Q0ig tier' afivcaoLg Mommsen 266; an -govg %ax' 
cc§vC6ovg? — 50 nsxXoiiivov DLS', vheXo^i- O 1 ; nsXXop- B SI. — 
51 nsrrjoocc c\ -rjcogcc PBa. <?*' (106) 227 

cpaCrjg x ovQavbv bvqvv acpaQ ybitiyeGftai afiv6<5(p. 26 
tGjv 8 a 7Cokv6iiaQ&y<p xaxsxrjxaxo ftvpog avCy, 
itdvxag 8 s xXovog siXsv oxag ^tsits8r]^avov olvcp, 27 

55 vccvxMrjg 8* sXdd'Ovxo^ Ootpr) 8' ov yaivexo xsyvi], 
ctv 8 a &ebv ($oda6xov oqlvoilbvoi (pasvcc iioy&oig, 28 
avxcco dvayxaCrjg fiaGiXavg <5cpsag b^bXb Tidarjg' 
ccvxixa 8' elg avQiqv TtQOxeorjv [laxs&rjxe ftvaXXav, 29 
avxig <?' sv6xa&si \LBiXC66axo xv^iaxa 6iyf]' 

60 svcpgoGvvrj 8' bXb itdvxag, oitcog l8ov av8iov vdcog, 30 
sig Xiybiva 6jtav8ovxag v% avva<5irfii ftaolo. 
olxxlq^loI (5a6LXr}og, ifjv dva^ieX^ax 9 SQOjrjv, 31 

xccl 01 ftsGxsXcc soya paXou ^eQ07tr]C8i (pvxXr]' 
si) \iiv dQiiZQS7tSG)v xXitilaig dvasioaxs Xacbv 32 

65 xal TtQoxsQrjysvscov Isoolg dva^isX^axs ftwxoig. 

%sv^ia pay s%ccverjxsv evooeiog xoxa^iOLO' 33 

v8QY}Xi) 8 6 XBksV&Og &XBQ7C8L XrjXBXO Sityri' 

al\LY\V TtOvlvfioXBlQUV OCCpCCQ 7tOL7J6CCXO %(OQ7]V 34 

xao(po[isvY]v xaxoxrjxL tcsqixtlovcov vaaxrjocov' 
70 abxdo SQrjiiaC^v noXvxvybova %r\xaxo Xi\x,vv\v 35 

xccl yair\g 7toxa^i]8bv &7te%Qaov v8ax 9 uvvSqov, 
fj tcoxb itBivaXioi vasxai 7toXv7ti\\Lovag r\6av 36 

52 cpcdrig * ^\ _r 7S n£ 0'-> '^ * £v D^l "^ T ' -^ _7 ^ 
PBv. — 54 Snag L*Sl; -r\g DS; -ov L 1 . — 56 sq. — 26 sq. — 
57 $cc6ilsv D. — 58 sig] 6xaft£i ^sili66sto add. (ex 59), del. D. 

— 59 avxig SI; -xi B; -frig gm. — svcxafttrj PB; ov cxa&siM: 
cf. Rzach 1 752. 3 335. — 60 svygocvvr\ d' ex -vr\g cr. S. — oitcog 
usque ad ortsvdovxag 61 om. it., add. im. D. — 61 iveairjci (-r\6i) 
BLM X BS; £vsc6- 0\ ivvsaa- O 2 . — 62 sq. = 16 sq. — ^aadfjsg 
(B?)a. — alr\v 0. — 64 TtXialrjg SI. -— 65 ngoxsgriysvecov Mv; 7tgotigr\ 
ysvimv OSl; itgoxsgoi y- B. — 66 ivQQslog Bo cm (cf. Horn. Z 508. 
Volkmaun 74. Rzach 1 838); -fjog Slb*c*-, svgfjog 0; sv- DS; an 
£v . l. — 67 dxsgytic S. — diipy H) & ( cf - 10 - 61 . 7 ); "VS VMS. 

— 70 igriiiaiav SI; -cov ODLMS. — 71 yair) et avvdgcp m*. — 
vdaxog OD(L 1 ?)MS. — avvdgag 0. — 72 77 SI; rj L; 01 JDMS; 
Ig 0; rig P. — tcoxs (-h) SI; Ttov DLMS. — vaixai scripsi; 

15* 228 tf (107) 

xal driiioi Ttdfoccg %dx£%ov it£Qivui£xdovx£g. 

rj^iSQiSccg KaxBTtrfeuv^ £7t£67C£iQavxo da %d)Qag 37 

75 XCCI (llOXOV K£%CCQ7]V10 X£Xs6<pOQtaig EQCCTSLVCClg. 

(jvaGe [ibv &£og egyov, uvr}E%rjvxo ds kaou, 38 

xac 6q>i6i XEXQcmodcov uyskau (psQftovro voyiffiLV. 
evtf okiyodQuviovTEg d\LV\yav££i5Kov avtri 39 

ixXysGi xelq6[ievoC %£ xccl azQri%roig odvvrjGi. 
80 Seivti (T r\y£^ovfiag axrjdaccg <x[i<p£7t£ Acjftrj' 40 

ol dh xqlfiov %^oXiit6v%£g hit dx^litxoig aMkrjvxo. 
ex 8' a%Qrj[io6vvY}g eizix&QQod'og ijXd'E 7C£vi%Q(p 41 

6xr\6d\x,£vog cpQijxQccg axe ticjecc kuXcc vofirjcDv. 

IfrvVOOl l£V660VX£g £71 £V(pQ06VVr\6L %aQELEV, 42 

85 a[iitkccxCri d 9 ocQidrjlog ibv <5x6\ia dnvbv avol^Ei. 

xlg Tavvxbg tdds ndvxcc yLExa cpQ£6lv oISe (pvXd^at^ 43 
aftuvdxov d' iX£rj^io6vvrjv GxeqvolGi vor\6ui; 

qZ (107) 

dccvidov £itccT06tbs %<pv %ul ifidopog vpvog. l 

®v[ibg ixolpog e/tds, TcavETtiGnoitE, &v{ibg ixoipog, 2 v&6tai SI; vu- L. — 7CoXv7trj^ov 9 D. — 73 TtoXv L\ cr. L % ; 
-Xsiccg S ac. — y.olts%ov DL*c; %ati- L r Sl. — it£Qivcu&T&ovr£\g 
L* ir.; -ovtsg £c&XoL OD; -covzsg (-covt 9 S) i6&Xoi MS; itegi- 
vaiixav ia&Xol PRv. — 75 TsXsGyogirjg igccrswjjg P; -r\g -rjg SI. 

— Egyov ftsbg L. — $gyov serius. ss. R. — ccvrii^nvto scripsi; 
av7]v£,avto OSl; avr\v- PRv; ccvst-rjvccvTo anon. Regim. — 77 v.al 
SI; rjvsccc v.ai (ex 76) S. — 78 ccvirjg P. — 7J> &.Ttgr\wirig pc. 

— 80 ccuri^iccg OSl; a%v- PRv. cf. Volkmann 74. — cc^icpBTts OSl; 
a/LtqpfTTS L. — cciicp' (cc- S) ineXa^t} Sa; Sc^KpsneXm^r} 1). — 
84 %ctgslsv OSl; -fjsv I) MS a. — 85 kpTtXccKi 0. — 86 rays bin. 

— cpvXa&i HSl; -dccsLv OL 2 . — 87 pro T 107, 1 dederunt 
JDLMS rubr. 

T 107 pro altero versu acceperunt DLMS rubr.: v. supra. 

— docvldov S (-Ldov pc). — W 107 fere totus concordat cum 
56, 19 sqq. et 59, 8 sqq. — 1 i^bg om. O 1 , ss. s . q( (107) 229 

Kvde'C ca {lili/tei, 6e xal ev ijjcd[iol6Lv cceIgei. 
eyQs6 poi, xvdog, xb tcoqev fteog, bxxl xev eltj' 
sygeo [ioi, tpoQtiiyi, xal eyLcov ^aXxTJotov v[ivg)v' s 

5 s^i^iaTtecjg rjcj&ev avsygofisvog xsladr^aco. 
Gov [isXog atMpiporjtov, ava^ laolGi j5orj6co 4 

xal Srftioig %oX£e<5<5i Ivooxxvitov alvov aeiGw 
ovQavtcov sksrjTvv s%eig xaftvitEod'E tcvMcov, 5 

xal 6ev akrjfreCr} vEopicov xaxsvavxa itoxaxai. 

10 0Q(3 VTtEQ OVQUVLG1V 7tvkEG)V, TtCCVVTtEQXCCtE 7tOl[l7]V^ 6 

xai 6e&ev aOTCEtov sv%og etcI yftova TtaGav Ixdvot. 
ocpQcc cpllovg [iE{iacbxag ictpccQita^Eiag dvdyxrjg^ 7 

dE%LTEQfj [IE 6CCG)) KCCL ^[ifjg ETtlXExXvftl (p(OVY\g. 

eItcev dva\ ayC<p 6(psxi(Hp 6v[icpQdd[iova [iv&ov 8 

15 vVtycQ&Eig 2JCxrj[icc ftoag diudcc66o[icu rjdrj 
xal xottrjv dicc[iETQrJ6a) itvxivcbv xlidid&v." 
ri[iEtEQog Talaadog, byLobg 8 9 fyog htixi Mava6<5?ig, 9 

"EcpQEyLOg fjUEXSQOlO XaotfaXOg akxaQ STV%&Yl) 

avxao ivxlELYig fiatiilEvg £[iog itixiv 'Iovdccg, 
20 ElTtooric 8e k£(3rjg [iev scpv Mocccpog d^iv^icov' 10 2 xvfoji: op ir. X 2 ; wvdso lob S. — ybiltysi OSl; -ipa v. — 
nvdioav ybiityG) Koechly 18. — ccbigu OSl, pc. 8 (ccoi6co ac.); -tfo 
v. — 3 add. X 2 im., om. SI. — 5 dvsygo^isvog OSl; -vov a. — 
7 om. it., add. im. 0. — drjitot, M. — nolhaat, DM; -ha S; 
noXsaa 0; 7CoXe66i X; -eat, B; -eaiv Pv. — Ugonrvnov OL 2 ; 
liyvg6- L x Sl: cf. 56, 25. — 9 %axivavzi 0. — tcot&ts S. — 
10 bg]a 3 ir. X 2 ; ogog S. — 11 Udvsv 0. — 12 (plXa DS; -ccg M: 

cf. 59, 8. — 14 6vyL<pQadiL0vi DM; 6vcpg- X; 6v cpgddcaiiovi sic 
S. — {jlv&oov /Sac. — 15 6'wr\\Lu P it., bcm; giy.i\lu Sla, ss. P, ir. B; 
6v- S ac. — 17 ycclaaSog B, pc. 8; -ddog OSl, ac. S. — ralaad' 
^O 1 ' rjiihsgog Hilberg 12; Talaadog id' rjiihsgog Ritter 32: cf. 
ad 59, 13. — oftcoff <f i^iog iati scripsi (cf. Lch 1 53); dfioag (ex- 
punxit i 2 ) d' (om. 8) i]iihsgog {%v ss. X 2 ) ODLMS; b[i&g xai 
i}ii- PB; % i\ii- V. — 18 $cpQ?tLOs PBv; icpgs- L; cpge- 0; fags- 
DM8. — viistsgoio X 1 , cr. X 2 . — 1» £vxXet,r}g bcm; ivxlslrig SI; 
ev- OS. — 20 [Koacpog OVS; -&§og SI; -dfiog L, 230 on (108) 

hxxBivaiya itsdiXov £{ibv 7CQ6itaQ 'Idov[iairig' 
itotidiv vcp ruiezEQOig aXX6xQta cpvXa dcc{id<j&r}. 
rj&eXov evitvQyov xXvxbv atixeog r)y€{iovricc 11 

rj£ xal l&vvxriQ 'IdovticcCrjg {isxa Sr^iovg* 

25 i] q ovx avxog, aVa| 9 rjyrjoeca^ 6 tcqiv idticcg; 12 

ovSl xoQv66o^bvoi6iv eXsvGscti ccu[ilv aQcoyog; 
tSLQO^isvotg BTtixovQog^ ccva%, avacpuvdct (paveitjg^ 13 
apyn ds [iatl>idiov ^SQOTtcjv cpdog syyvaXC^oig. 
iv xqccxsqg) $a<5iXv\i $iv\v xsXe6oopsv sxol^tjv^ u 

30 dv6[i£ve'(Dv (J' exTCayXov vTteQficcGCrjv a&eQi&i. 

Qn (108) 

sdccvidov Xiyvobv p&Xog oydoov a^icp' kticcxoatm. 
Aivov £{lov [it) ndyyy, {idxccQ, diyfj 7taQeXd6^r\g^ 1 
cfyiqp' i[iol &tg SoXlov jalvu 6x6\ia dscvbg dXeCxrjg. 2 
&r}%dtievoi, yX&66ag pe xaxrjyoQesGxov aviyQag 
xal {iv&oig 6xvysQ0i6i itSTtoid'oxeg r)eQe&ovxo 3 

5 [la^idtcog r ' oXoijv stvI (pvXo7tiv hnXi^ovxo. 
ovg (piXesiv doxsetixov, spot xccxd [iccXXov SQctTtxov' 4 

21 £%xivcli\li DM; -xr\vai\ii S; ixvslvciL^L ss. X 2 . — Ttgoncco 
scripsi ut 59, 17; Ttgondgoid'' SI. — idovpair\g OSl; idov- X; 
'18v- v. — 22 dcciiaa&fj DMS; -&& (ss. 61) 0. — 23 ij&eXov SI; 
xd%ov 0. — 24 l&vvrfjQcc SI; lft"r\v- M. — druiov 0; [iv&ovg S 
ac. — 25 fjg' OP; 7)Q S. — -qyrjocu 0; -6etui P. — ia6ccg OSl; 
-6r\g M; ia6Cccg v; ild- gm. — 26 iXsvasvai a^iiv 0. — 28 fta- 
tyldiog 0; -idiov M. — tyyvaXl&ig m*; -£01 SI; -£et, JDLMS. — 
29 pLr\v tsXsaco^sv etoi^iriv ir. X 2 ; post dva^sveoav 30 posuerunt 
DS, ac. L x M l . — 30 it. L\ del. et rectius im. scr. X 2 . — <T 
ODLMPS; om. SI. — Sc&SQifri L s Sl; -got DL X M; -&i X 2 ; -£77 S. 

T 108 dccvtdog DM. — oydoov) 'bTtsQ^actriv add. DL^MS, 
del. X 2 . — cciicp' £-x.aT06T(p pro altero versu dederunt DM. — 
W 108, 1 7tccgs(%e del.)Xd6r]g O. — 2 Sovliov M . — 3 ds!-diisvoi 
M. — ylooccaig O. — dviygag SI; -cclg O; ccgiygag S; avigag 
D, ac. M (-ir\Qccg pc). — 4 rjotfrovto DS: cf. Horn. T 108. — 
5 auzXLgovto X; 6- M; 6- OD. — 6 n&XXov SI; paXX' B, pc. X; 
\idV OP. — Iggcmxov DLMPBS. QV (108) 231 

avxdo iyco Xixdvevov ig ovoavbv oft/xa xixalvcnv. 
avr £V£Qys6(r]g oXodg doticcv a\i\Liv dvlag, 5 

dvxl de vcQixeorjg ^iXir\g xaxbv ex&og eXovxo. 

10 xolo xcc&rjyYjvfiQa icoooig xaxosoyecc cpata, 6 

didfioXog d' aga ol 6xccd , 6obg evde%icc [iC[ivor 
xQiv6[ievog iptfcpoiGi Slxiqg dsd^rj^isvog eX&oi) 7 

sv%cokri d' oXot] ol dxdG&aXog altya ysvetid'G). 
Z&rjg r\eXloiGi {iLvvv&ccdCoidiv ovuixo, 8 

15 xaC ol iooGvvrjv soixvdea ds^excci dXXog. 

dQCpccvtr} Gcpexegovg dXixr\\iovag vlag £qv%ol, 9 

%rjQ06vvri ds dd{iccoxcc xaxr\ fisd , S7tov6a TteSiqGoi' 
TCaldsg 7txco%av6ov6t, tcciq dXXodcutoig iisxccvccGxcct,, 10 
ovfcog h%sXaoivxo (pCXov dsxovxsg dvdyxrj. 

20 Ttdvxd ol, 066a itkXovxai, dvL%v£v66is 8avei6xrig, 11 
xal 6cp6X8Q(DV xa[idxG)v dXX6xoioi aQTtuyeg slev. 
[irj ol d£vo[iev<p iitixdogod'og aXXo&ev eX&oi 12 

(irjSs ol oQcpavixriv xig e7Coixxi66aixo ysvsd'Xrjv. 
etixat ol yiXa xixva xaxov {isXjcrjd'oov oXsd'QOv^ is 

25 ovvo{i ai6xov aitvtixov iic' r^iaxi 7td[i7tav bXsGGoi. 7 ig LMb*cm; slg Slab. — 8 a\i\Li S. — 10 tcoqolo L. — 
naxsgysa DLM l S, cr. M 2 . — 11 didfloXov S. — crcc&sg&g b*c*: 
v. Ritter 29. — ivdifra P(cf. 109, 1); iv ds^ia (-&) SI (v. Lch 1 52); 
ig de&a b*c* (Ritter 32). — \li\lvoi SI; -si 'OL; -siv DMS; sir\ 

vel Uftoi Rzach 3 402. — 13 axdaftalog S. — 14 add. L* im.; 
oin. SI; r\\iaxd ol ysvolccx' bXiyiGxd x avir\gd xs substituunt 
PBv (ol 6Xiyi6x' avir\gd xs itdvxa yivoixo b*c*; ol 6Xiyi6xa 
ysvolccx' &virigd xs Ritter 32): v. Lch^S. Rzach 3 339. — 15 Igo- 
6vvr\v gm; Isgo- be; Isgm- Slb*c*. — 16 vl]ccg ss. L 2 . — igvfri 
0. — 17 nsdriGoi m*; -6si SI; -6ai m*. — 18 7tx<Q%svovCi 0. — 
lisxavd6xccig P. — 19 &sxovxog L\ cr. L*. — 22 dsvopsvco (-©) 
ODLMS; -V(ov SI. — 23 ogcpcevrixrjg M. — xig SI; xsg S; xs L. 

— titoiKXiGGaixo v; -xicaixo SI (in' oi%- 0, iiti%- DMS); im- 
y.xr\6aixo L. — 24 otccl 0: cf. Scheindler 1 905. — xcocco O. — 
dXtftgov 0\ -gco O 3 . — 25 Horn, cc 242 oi%sx* avaxog aTtvaxog. 

— faox sic M, — anvaxov L 2 Sl; &?ci- 0; om. DL l MS. — oXhaoi 232 Qn (108) 

ccvxa freov xaxCrj Gcpsxegav \kVY\6aixo xoxrjav u 

{irjde 01 d^iTtXaxCtj 6xvysQ7jg itavtioixo xsxovtirjg. 
Xco^xol fia6iXi]oq dsl xaxivavxa iievovxcov, 15 

xal Gcpscov ix yalrjg dya&fjg [ivr][irjiov sqqoi' 

30 ov yao 67t€[iv7]6d , rj iXsrjxvog d%ia QB%ai 16 

dxxiavov xal Ttxcoybv dxatiftaXog avdoa dicbxav, 
(p&xa XiXaiousvog (iccQvcodvvov e&vccotizcu. 
rjv dh Xltjv dydita^ frocbg Ss%atxo xaxdoav 17 

evXoyirjv 86xv%s, (pvyev Se s rrjXs xoaitsl^a. 

35 darjv ovXo^iavrjv IxeXrjv ivedv6axo TtBTtXco, is 

ola ds ditycoovti eittfXvd'sv eyxatiiv vdcoo, 
o6xsa TticcCvovGcc xaxd %g£og r\vx' eXaiov 
dvxl 8' dvayxaCov pir inl %oobg ei^axog l<5%ol 19 

xal £(bvr}g acpexBQiqg, qv ^cbvvvxai alev hit soya. 

40 iii6&bg od\ olg $a<5iXY\i xaxr\yoghiv us ^s^rjXev 20 
olg xs iisXsi i>v%fi {isv ccTtSLQixcc X7]dsa xev%siv. 
dXXd fix), 7ta[i(5a6iX£v, [iol ccxog Giftsv eXvexa XBv%oig, 21 
ovvsxcc ituXi%iri<5i xsrjv sXsrjxvv ocpsXXeig. 
dxxsavog xal 7tx(D%bg iycj^ <5v de [itf [is iisfrsLrjg' 22 

45 fjusxegog \jlsX£s66iv bolvsxai evSofti &v[i6g 9 0; -sacsi L*M 2 v; -eon BL 1 M 1 S; -seang PB. — 26 w*.ir\g 
DLMPES. — 27 &n7tXaxiri9 L. — 30 ov s SI; xal DLMS; 
al OK — iTtstivriod'r} L x Sl; icn- L*. — 31 et 32 om. DM. — 
32 Idaioiisvov 0. — 33 def-ccto L\ cr. X 2 . — an Y.atdgr\v ? cf. 35. 

— 84 %6tr\%ca in -v%ai cr. S. — TQartsi6ccv L. — 35 nenXco (-co) 
L 2 Sl; itozyLcp Z/ 1 . — 36 diipcaovti SI; -tog Ritter 20. — 87 rjvt' 

SI; olat DLS; ova t' M. — 38 ig%oi v; -u SI; l6%n 0; l6%u 
(im. i f 6cog' #>%£*) M. — 39 £<bvozcu in £awvr\- cr. S. — 40 odolg 
DMS. — §ccailf]a m*. — %av,r\yoQiHv ps iit'iiriXtv SI; Y.ccY.r\y6Q0ig 
\ii{Lr\lsv 0; -yogsiv i^^r]Xsv DM 2 (i^L^iEXsv M 1 ); nanriyoosiv 
(xaxo- ac.) iiiiiiriXev S; -yogfjvcu {Lb[i7\- L\ -yogicov ills' fir}- L*. 

— 41 ij>v%rj 0, ac. S. — andgiti M. — 42 \ioi s SI; ^r/ O 1 . — 
43 %£ili%ioi6i w*. — vei\v ac. — 6q>iXXsig L; -r\g S; -oig SI. 

— 44 fir/ (om. ftf) S. — 45 uqvvtcu 0. gn (108) 233 

7cfovo[i8vri 6xtfj Itia v6(p dXvstixov OQLV&eCg, 23 

dxQLtiiv aid'SQCri^L xccvstxsXog 8%8%ivdy&r\V 
idtirj&Yjv (plXa yvla tqs[kdv v% dvdXxtSt X^c3, 24 

xal dapccg alyXr\8vxog Sc[ieC(lsTO vdtiyiv elaCov. 

50 sv&sv akig \Lh%a ituGiv iyoo [iG){irjtbg hxv%$v\v m 25 

tig ft aldov, necpcdrjv doveov doX6s66av exccGrog. 
dXXd y ii&xuQ, xalsovru d'oojg iTUrdoood'og eX&otg 26 
xai 1101 6r\v elerjtvv, ava^ hitixovoov bitaGGoig, 
ocpgcc tefjg itakd[irjg dyu$r\v yv&ooGiv aQcoyriv, 27 

55 rjv tea bQ{iccLV£6x£g, ava%, ftsQUTCOvti teXeGGai. 

xelvov kTCao^ovrai, ccxccq 6v poi okfiia dolrig* 28 

ai6%og iitayqo\Ji£voi6iv l\iolg 8r\ioi6i yeveG&co, 

6810 dh ti,[i7Jeig fteoccTCcov cpoetil itdvtote %ctLQOi. 

ol pe xccxrjyoQSovteg del SvGataxo /a&^oi/, 29 

60 diTcXuxi ds %kaivv[ txslov tyv&og diMpifiaXzG&av. 

deltim tLek£e<56iv dvd atopa %a\i$a6i'kv\a 30 

xal TtoXecov dvd \x,£<56ov £bv xlsog v^ivo7toXsv6G)^ 
ovvExa de%LTeQr}g &JtitdQQoftog ijX&e ji8vl%qov, 31 

ocpod xa &v[ibv £[ibv dqlcav d%oXv68xai dv§QGbv. 46 cdvs67tov L 2 Sl; cells- BM; ccU&£- L 1 . — 48 yvla ex 
yalr\g cr - ^- — Up&v 0. — 50 v&' a. 0. — 51 sldov OL 2 Sl; -ov 
cog L 1 ; -ov as M; i'dov cog (cog Pm) PBv. — dovsov OSl (-iov 
B, -aiov S); Soytiov a. — 52 Ucc 0; &W 77 (77 B) B(L l ?)MS. 

— &o&g BLM; Vcobg 0; frobg SI; dsbg gm: cf. Ritter 29. Rzach 8 
406. — 53 iioi 6r\v SI; \iiv (in poi cr. 0) stjv (arjv L 1 , tftp #, 
£r\v L 2 ) OLS. — 55 'v rem 0. — ftegditovra S; -rag L; ftagd- 
itovn B. — rsXia6ag L. — 56 av poi L 2 Sl; om. BL l MS. — 
57 in ayQO[i. 0; iitsygoii. SI; in' iygop. D. — dr\L'6i 0, ac. S. 

— 58 niLsir\g L0\ cr. O 2 . — Ttdvro&s PBv. — %aigsi 0. — 
60 %Xalv'C 0; -vav D; -vcav M; -vuv S. — ipv&og L*Sl; -yog 
L 1 ; ipv&og 0; -yog M 1 ; tyfjcpog M 2 : cf. 126,14. Mommsen 270. 

— &pq>iftalU6ft(o M. — 62 %al ir. L*. — kbv L*M*Sl; kr]v 
BL l M l S. — 64 %bv DLMS. — aTtoMaerat, scripsi (coll. 118, 77. 
121,8. 12,8. 66,3. 79,30. 112,14); -auai 0; -Ohbv SI, 234 Q&' (109). ql (110) 

q& (109) 

jdavCSov Xiyvgbv piXog si'vaxov a\Lcp 9 knuxooxq). 
^Hoo", &e<p ftebg bItcbv, ,^fiwv ivde&a ftcoxcov, 
cog xbv V7tb d-Qfjvvv drjtovg Geo itoGGi dafidtiGca" 
acpd'ixog ex Uicbvog <xtiv[iovcc qcc/HSov IdXXoi, 
ocpqa TBolg ava [IE660V, ava^ 8r\ioi6iv avaiftg. 
5 Grjg ccQ%r{g ilbxcc 6blo %b"Kbi xgaxog, (bg ndgog ti%eg, 
6fj<5i [let aylctfaig b<5icov xliog s^utsdov £|&$° 
yaGXQog xccQitbg i^irjg xqo iadcpogov avxbg kxv%^iqg. 
G){io6s %i<5xbg ccvcc%, GcpBXBQovg 8' ov tyevGetai OQXovg' 
„€G6ecu ccQrjTrJQ, olog nils Mak%t6e8fixogy 
10 dB&xBQqg &xqccvtov e%eig %e"kag <x67udi(btriv, 
og qcc x6x<p PccGLkrjccg B7ti%%'ovCovg dcc[idticuxo. 
cpvka {iccxccq dixatiei) Ttlrjtisi, <?' dvaqr\y\iaxa dtfiicov 
xccl tzoXbcov xccxd yalav cutoQQafaeie xccQrjva. 
vdaQ isiiLBQiov itUxai xXvxbv oipov 68bvcov 

15 BV&BV ava\ Xl\lV\BV ttWlfjCOGBlB XCCQ7JV0V. 

Ql (110) 

"Ay&txov tiXXrilovicc, dsitag d* %cpv aficp' knaxo6xm. 
HkXrjxtG) xQadCrj, fiatiikBv, xbov cclvov ccbiGg) W 109,1 ao 0; 6co S; f\6o X 2 , r\6& L\ — i^imv L. — iv- 
degia SI (cf. 108, 11); iv ds&cc 0; ig M&cc a; ig ds&cc bcgm. 

— ftcbnov L, ac. S. — 2 cog xsv SI; ax 0. — 6r(ioig 8. — 
dcciidccav B. — 4 xsfjg L. — ccvd^r\g 0L8; -|otg DM ; -GGyg PBv. 

— 6 ScyXatrjg SI. — 7 fyfjg xccgnbg 0. — M%%i\ M; ^tbjg S. — 
8 avccf- om. S. — 9 %6cscu Bv, pc. P; -zxai OSl, ac. P. — olai 0. 

— itsXs L 2 Sl; -si 0; %dXcu DL l M8. — \lsX%i6£ dfjxog PBv; -diuog 
DM; Mxog LS; -denog 0. — 10 & X Qccvxov DLMPS (Ritter 20) ; 
-xs Bv; &%Qavxov 0. — 11 cog S ac. — puctXsiag S. — dccp,u6- 
accixo 0; -ccvxo S ac. — 12 TtXrjacsi Z), pc. S. — ccvccgijy^axa SI; 
Scvagl- 8; avcc grj- L. — 13 tzoXecqv L*Sl; noXs- DL l M8. — 
<x7io$qe'c'Cs S ac. — 14 %h\l£qiov OSl; -^idggov PBv. — ol/xov i?, 
pc. P; v[ivov S ac. 

W 110, 1 Mrpcr© 0, altero X expuncto 8; ccXrj- SI, **' (no) 235 

l&vvoav otilav x£ TtctQcc xXitilrfii cpaeivalg. 

a&avaxov Pa6tXfjog asl TtSQicotiia £oya, 2 

fiovXalg 7tavtoda7tfj6L [lEtirjXoxcc ftEGKEGirfiiv. 
5 alvog ccsi dsov Boycc tieXei %al ScQiTtQSiieg £v%og, 3 

hx yevsfjg yevsrjv dh dixccioGvvr] eo ^ll^ivel. 

&ccvtia6L(DV ticpSTSQcov fiuGilsvg i^iVTJaaro &v[i<p, 4 

oIkxIqilcdv fierce 7Ca6o &ebg %£Xei rjd J eXetj^kdv. 

dcclxa cpCXoig d{icb£66iv ayaxXi]£66ccv eScoxe^ 5 

10 v&kEueag (StpEXEQ&v \L£\x,vri<5 ex ai ccq^ovlcccdv. 

Eoycov rjvoQBYjv ccyad'rjv di£7teq)QCcds Xaco $ 

xXrjgov ccql^tjXov ^lE^acog 66[isvaL 6<pi6i drjpcov. 

EvdixCrjv xal aXrjd'ECrjv Eoyccfcxcci, alu % 7 

hvvedlai fia<5iXr\og ccyaxXia ntaxiv EypvGiv, 
15 ex ysvafig y£vei]v dh dicc{i7t£Qsg eGxyiqii&ev 8 

xvxxccl akri&dri xe xal l&ECr}6L yLEvoivaig. 

Xvxqov ava% vrj^iEQxhg e65 dcoQ7]6axo Xa<p, 9 

Tt&VXOXE GvV&BGLrjV GCpEXEQrjV EVExdXaXO Ttoi^ljv' 

a%oavxov cpofiEoov xe d'EOv xXvxbv OVVO(l £XVy$Y\. 
20 ao%\] BTCovQavtov 6ocpL7jg xsXe d£l{lCC &E0I0 10 

xal Ttivvxi] iiEQOTtEGGt {ieXel Gotplrig vitoyr\xaig % 
ex yEVEfjg y£V£r\v dh {level ftsov acp&ixog alvog. 2 Sclav om. M. — yasivaig L 2 Sl; -oig DL l MS. — 4 §ovXfjg 
(-fjg) L*Pv; ovXfj 0; fiovlj} (-if) DL l BS\ -rj M. — 7tccvrodccnolat 

lL8Hr}X6T(QV %867t86l0l6LV 0. %8G%ir\6lV S. — 5 &80V %QyCX CCSl 

DL l MS, cr. L 2 . — 6 dinccio6vvr\v 0. — 8 oIkttJqiioiv M; -igfiov 
S ac. — 8 ayaytlrjsccttv OL 2 M 2 m, pc. P; -rjsoccv DM 1 ; -slsaaccv 
(i 1 ?)^, ac. P. — 11 diccntygccds Ohm. — 12 druico D. — 13—15 
om. i 1 , add. I 2 im. — alr\^8lr\v usque ad rvatccl 16 om. DMS. 

16 IfrvOlGl B. — 18 6cp8T8Q7]V Om. S. ID %QCCVtO 0. 

bvcciL sic 0. — 20 7t8%s SI; -8i L; -ai S ac. — deijucc ss. O 3 . 

— 21 fiAft Q&\ rttUu PBv, — V7tocpr'iTov DM, — 23 &8qv M. 236 Qi* (111) 

Qia (111) 

ngobtov £(p' ivdandrr] deuccdi [leXog aXXr\koma.. 

"Okfiiog, bg 7tQct7tlde66i Trsoitooiieet, $a<5iXr\u 
aftavaxov ysQccQfjGiv vit ivvB6iri6i [leiirjlcng. 
akxi]sv xaxa yalav sbv ^evei alpa ysved'Xrjg 
oX/to IfrvvoocGiv d{iov yev£fj6t tsftrjlog' 
5 ov ol anoXXrfeziE dopcM acpevog re xal sv%og, 
aXXa xal EvdixCrj6i di,rjv8X£s6<jt, %aQECrj. 
ii, oQtpvrig avixEiXtv £% l&vvooig psya cpeyyog' 
oIxxIo\jlqov otiiog re &sbg itsXei r\d' ^Xs^cov. 
listki%og, og q e%Qj]6sv, avrjo etsoovg hlsalocov, 

10 £6{ibv ijufrvvav dcpEtsocov ayavocpoova [iv&cov 
ov Ttots iiiv {toyeoolo xXbvog fiioxoio xL%SLrj, 
vcoXs^iicog btilov \Lvr\\ir{iov alvsxbv sGtai' 
ov Moti* v7toddel6eiev ad , s6^tov ovaGi y>i][ir]v, 
aVev £%ei fia6iXfiog i% slicldi &v{ibv irol[iov. 

16 r\v8%B(og adovrjtov syr Grrjoi^e nsvoivriv, 
sltioxe dvGuevsav d'rjrjaaraL oIxxqov 07i(D7t7]v. 
axtedvoig ixeda66s %aQi^6iievog ^i6rovo' 
ix yavsr\g yeveijv ds 8ixaio<5vvv\ r do [iC[ivei, m 
xi\l?\ xal ysoaeGGiv asLodpsvov xeoag e%si. T 111 i<p* L*Sv; iq>' 0; tyy DMPB. — W 111, 1 ngcc- 
7tids6i itaQr\XQO{L£si S. — 2 a&dvccTov M. — vnevBCiri S. — 
3 aXv.fi iv S; -xfjg iv M ac. — \iivoi 0. — 4 6X@(p (-co) OSl; 
oXflioi D; olpioa M; oXpay id' Scheindler 1 906; malim o. iv vel 
oXfiiov. — Ts&rjXwg LB.'— 5 o% ol DLPBS; # ol 0; otoi M; 
o%>% ol v. — 6 dirivmhci DM 1 ; -%£g6x S. — 7 iTti&vvooig S; 
$7tl ft- D. — 9 %%Q7]68v abc. — htaigovg M. — iXsaiocov pc. L*; 
iXsrj- S. — 10 iLvftov M. — 11 y,i%eIu L, pc. S. — 12 ociov M. 
— 13 o%7tod' > L 2 Sl; %7tox' 0; otirtag D; -nco 31; ovtcog L 1 . — 
o^clgi SI; zccgl DM. — 16 oinrgbv SI; -&v OL 2 ; -av L 1 ; oUzbv 
gm. — 17 iv.{daC6e OMb cm; -ccos L 2 Sl; -u& L\ — 18 dutccio- 
Gvvr\v 0. wF (H2) 237 

20 deQx6[ievov xdds [ifivLg dxdti&ccXov ccvSqcc yaX&tyEi^ 10 
rrjxedovi xqv^ovxcc xaxfj (pftovsQolGiv odovGtv 
L^iSQog avx dxiXE6xog dxaGftdXov avdybg oXeixcu. 

*F (H2) 

*EvdEKaTr}S dsxd&og \jlstcc dsvtsgov &XXr\Xovia. 
Idftdvccxov fia6iXr\a Gocpoi dvatisXtyccxE xccldEg, i 

ovvopcc ri[ir}£v xEXa§r\6ax£ ita^aGiX^og. 
£66eTcu ovvofia frelov del [i£[ieXrjtiEvov vpvoig 2 

xal vvv xal iiaxETteira dirjvsx8€66i yEvi&Xaig' 
5 yjeXCov (pcce&ovtog ait dvxoXirjg iitl Sv6^iag 3 

ovvoficc TL[if}ev XEXa§r\<5axE ita\L$a<5iX f f\og. 
drjtiwv itavxodait&v fiatiiXEvg xa&VTtEQXSQa vaCet 4 

xal xXiog ovqccvicdv daitEdcov vitEQ acpftixov l6%el 
rCg xqccxsqg) flaGtXfjt, itavsixsXog dXXog hxvyftv\\ 5 

10 vcclsxcccov vifrrjXd, dxdg ypa\LaX&xaxa XevGGcov, 6 

yaldv x 6cpd , aX^iol6L xal ovgavbv d[i(piitoX£VG)v 
dxxdavov dsddrjXEV Scab %ftovbg olog eyslQsiv, 7 

EX x6ltQ0V 8e 7CEVL%Qbv E1tL6ra{lSV(0g dvCCELQElV, 

ocpQcc xad , 7]yrjxfiQ(3LV o^irjv ilexeXevGexcci eSqtjv 8 

15 Xccov ftEtiltEtitoiO 6VVE\Llt0Q0g r\y£\lOVY\(8V' 20 cctdad'ccXog 0. — #a>Ui/>£t L 2 Rv; -tyeig M, ac. S; -tyr\s 
D, pc. S; %dXsips 0; xccXvijjsl (?) L 1 ; xa- P. — 21 xgltovxa 
DLMS; xgv£ovxeg 0. — 68ov6iv DLMS; bdolei R. — 22 ccv 
PR; ccvxov 0. 

T 112 kvdsyiccTri 0. — W 112, 1 ftavdxov 0. — 2 xeXccdrjaers 
R. — S iihiisXsTriiLtvov S. — 4 vvv, psxinuxd xs 7}vsHtec6i y. R. 

— xal [isxiitBixa SI ; at \LZxiitu M. — 7 xcc&vnegxe ga SI ; -vnigfts 
L; -V7tsgd , sv DM; XOC&' vitzga S. — vaisi SI; dvdaasi DM. — 

8 vitsQ cccpfrirov v; vnsgdcpfti- OSl, pc. D (vrtsgdcxi- ac). — 

9 dXXog om. M. — 10 vtyriXrjv DMS. — an viprjX', ccvxagt — 
X£v6(ov OR; Xevocov M. — 11 yccicc DL X MS, cr. L 2 . — 12 ia- 
ddr\*sv S. — olog OLMPS, ac. R. — 13 iTCieta^ivcog SI; -dpsvog 
DLMS. — avcceigsiv L; -gsi SI. — 14 v.ad"r\yr\xfig6i, L; -tf]g P. 

— Y.aQ'riyTiTfjgav vopriv M. — 15 cvvi\inogog v; -gov OSl. 238 Qiy (H3) 

Grdgri vauxauv bg 6(b^iata Scoxev ccyrjrd 
{irjteQcc ri[iyj£66av dyallo^isvrjv STtl xixvoig. 

Q iy (113) 

*JLv88yidxr\g Ssnddog 6vv xccl xglxov aXXr\Xovia. 
"AXxi\iog 'I<5Qaf\log oV rjAv&sv 'Hsqlyi&ev, 
dcb^a ds (5ccq(}ccq6cpcovov 'Iccxcofiov XCtvs Aao£, 
vrjbg 'IovdccCrj ysgagbg yzyivrpo fteolo, 
a&avaxog S* i]va66sv dyctxls'og 'ItiQaiqlov. 
5 cpsvye [lev cctQvystog \liv, OTtcog svorjae^ $ala<56a, 
uvxaQ 'IoQddvrjg uv£%d££to tcoXVov (Wtftfor 
ovqeu 8e xqloIGlv ccveGxiQtTjGav b{iola 
xal KOQvcpal Xa<5iG)v oqscov TtsXov ccqveGlv i<5ai. 
evvETts' rims, &dla<56a, dtET^iaysg <bde cpvyovticc; 

10 rCjtte d\ 'Iogddvrj, dv£%d£eo to66ov 67t(66(o; 
ovqecc de\ xqloiGiv ccveGxi graced'' 6[ioloc, 
xal xoQvcpat, IccGlcov oqecjv Tcelet ccqveGlv facet; 
cc&ccvcctov Ssdovrjto ftsov xarevavrta yata^ 
og rig 'Iaxafiov [leycclrJTOQog aiev dvd66s^ 

15 bg Upvaig vddrcov lxbIyjv sGtQetyato ttSTQrjv, 
axq6xo\x,ov TtrjyfjtiLv uvufikv&iv iTtirslXccg. 16 6X£iqt\v 0~D. — vcasxdsijv add. L 2 . 

T 113 ivds-ndtr} 0. — W 113, 1 r\£gir\&sv L 2 Sl ( r ex tenebris' 
bm); isg- 0(L l l)MS; leg- D: cf. Apoll. Rhod. 4,270 dgdsxoa 
'Hsqlti ( c - schol.). Mommsen 270. — 2 pagpagoepgnvov D; -tpgcov 
M. — 3 ysytvoLto OR. — 4 ijvcc6Ev ODLMS. — 5 qp. {ir\v M. 

— ocxgvysxo]g \liv ir. L 2 ; -vy£xoiXr\v S. — 8 Xa6i S. — nsXov 
PRv (cf. 12; an &?av?); inccv 0; inlL; iit DM8. — cegveow 
ac; -VCC6W £1, pc. 0; agvdav m. — laai v\ Igoi OSl (non 12). 

— 9 dihtLccysg] v. Lobeck 6 489. — 10 logddvr\v S. — 11 cevs 6v.r\g- 
rrjccc&' 0. — 12 tzeUt (-ts 0) agvecciv (agvd- 2 m, agva- O 1 ) 
SI; ndXsx' agvl L; itsXccxagv S; om. DM 1 (im. i'acog XsLnei' 
ccgvsiolg M 2 ). — 18 ytatsvavtia ycclcc ODLMS; -rlov ala PRv. 

— 15 Xlpvuig m*; -vr\v O 1 ; -vr\g 2 DLMS; -vecg SI. — iaxgiipato 
scripsi; iTisarg- DM] tuiGxg- LS; insxg- SI. w' (113) 239 

Yftilv iir\ xdSs Qsfe' xl ydo 6&svog a\i\Liv ixv%&rj; 9 
alia xsfj Gocpiri %avv%ioxaxov £v%og OTtd^oig 
6fj r' ilerj{io6vvri, (3a6clev, xal al^ftst (iovlfj. 

20 fiij tcoxs <pvl y SQsri' -^%r\ drj ftsbg eTtlsxo xsiv&v" 10 
VG)LX8Qog d'sbg avxs xax ovoavbv aiev ava66£V 11 
ovQavtp rjQrJQSLGxai, dxdo yftovbg eoya vo[i£vst 
xev%cov^ otctcoo a &v{i(p aaitixoitovcp iisvsaivei. 
sidcola %Qv<5og xe xal aqyvoog STtlsxo dr^Lcov^ 12 

25 avdQO^iecjv alaitadva, 6o(pcov datddl^iaxa %biQC3V 
olg ov tp&dyyog STtetixi, xal si tixopa xolaiv exv%&r], 13 
ovde cpdog cpoQsov<5i vzeqI %E<Sxr\6iv ojccoTtaig' 
ovaxa [lovvov e%ov6i, xal ovx atovtiiv avxr\g, u 

ovd 1 isQY} QivsGGiv v7C8Q%sxai rjSQog 6d{irj' 

30 ov ad'evog a[icpacp6(ovxL) xal ei %eIqs66i xixaG&sv, 15 
ov tcogXv BvcpoofioLO xaxd i&ovbg lyvog 8osi6ai % 
ovd' ditb lavxavCiqg tp&oyyiiv dva7tS[i7id66a6d , aL' 
ovSa ydo ati&yLaCvovGi xaxd 6xo\ia 7tvsv[iaxog 6o[ifj. 
xexxovsg sldcbloL6i ysvolaxo xoltiiv b\ioioi, 16 

35 xal Ttdvxeg xoi xol6i v6(p TtSQi&aoGisg slo*Cv. 17 rtfitv \lt\ L 2 ; \ilv ds 0; fjiilv Ss D(L 1 ?)MS; p^ rj^ilv 
PEv; nri&' tulIv Scheindler 1 905: v. Hitter 13. — qs£s M. — 
u\l\liv 0; v- DLMS. — 20 iossi 0; igs B. — 22 rjQrjgsizai 
DL l S, cr. L 2 ; i)- M. — 24—35 fere = 134, 32—43. — 25 alia 
nsdva S. — dsdalpaxa DM; dh d- 8. — 26 si ir. L 2 . — ato- 
tlCCT£6CLV i. DM. — 27 7lSQL^S6xf]6iV SS*. — ^vGryoiv P. — 28 o#a 
(im. l f 6(as' ovaxa) M. — at'6ovciv 0. — avxfjs L 2 Sl; i'tnt r\v DM; 
ixvx&ri S iterans 27 (postea expunctum) et inde ab i%ov6i versum 
28 (S*). — 29 IsQivsCw 7); IqL- M. — inigisxai est 134,36. — 
30 a\i(pacp6covxi ODM; -oovxi L; -aavxi JPS; -davxi Mv. — si 
L 2 Sl; ol DL X MS. — xsxaG&Ev SI, pc. J?, ss. X 2 ; -6xai P; -cp&sv 
L* it. — 31 evcpogpoio L 1 ^ (-/?io S)\ l6%v6ov6i L 2 ss. — 32 ccva- 
TtspTtaGGaG&ai Pv; -ita6a6^ai OSl. — 33 del. P. — 6xoua SI; 
nvsvpa 0. — 6q\it] L l ; -r\v DMS. — 34 sldolorfi 0; -oAoigiv 
L. — xolaiv L 2 ; oIgiv L, x £l\ of>- S. — 35 rot xol6i scripsi (coll. 
134, 43); X010161 s. xoloIol SI; xol old P; xolvov6i S. 240 Qiy (113) 

ilTtcoQrjv etc' dvaxta &exo xlvxbg 'JTtfpcdjAog, 17 

xcbv d' ejtLTUQQO&og E6xv xal axQO[iog a67Ct,diG)XYjg. 
sItccoqyiv etc dvaxxa ftsxo xkvxbg olxog 'AQ&vog, 18 
xcbv d' sitixdQQO&og htixi xal axgofiog a<5%i§unxv\g. 

40 il-itid' h'&svt' iii avaxra, iitXsi d' olg delLia fttolo' 19 

xcbv d* iitLZCCQQod'os £<$xi nal axqo\iog a67tidimxr\g. 
fj[i8(ov aftdvccxog ii£{ivrj{isvog i\ve6e itdvxag, 20 

f]V£<j£v dylabv olxov ivqsog , l6Qar]Xov^ 
fjvSGEV CCQrjXTJQOg ccktiqcxxov olxov Hoeovog, 

45 i]V£(S£ Xabv ditavxa [i£[irjl6xa 7Ca\L$u<5i'k f f\i, 21 

rjXixCrjv 6v\iTta<5av 6[iov tceqI \lei%ovi xvx&tfv. 
rjtiexEQOig [lExd %ai6lv aE%rj6Ev \idXa Ttdvxag' 22 

alvsxol d&avdxov rtdXEts (pQsvl 7taiifia6iXi\og, 25 

bg yalav %Xoeqt]v xe xal ovoavbv evqvv exsv&v. 

50 ovoavbg alyXr\Evxog eti ovgavov s6xiv avaxxog, 24 
avxdo yalav eScoxev "ejeiv \LEqo7tr\i8i (putty. 

OV 6E, [idxaQ, VEXVCOV (pd'L^lEVCJV ^eX^0V6L yEVE&Xai 25 

ovS 9 hitl vEQtEQtovg ftavdxov 6xs(%ovxEg dyvidg* 
ftfiElg <?' ol ^ooovxEg dvvtivrJG&iiEV dvaxxa 26 

55 vvv apa xal {lEXEitELxa §it\vexee66i yEviftXaig. 36 ftix\o pc. X s . — 37 axooiiog OSl; acp&txog Rv. — 38 et 
39 hab. OL*PRv; om. DL l MS. — 40 et 41 istos spurios add. 
R ir., v; om. ODLMS. — 40 olg f}a6iXsvg xs ilbiit\Xbv, lit £66fjv' 
iXnidcc &£vxo substituit P. — 41 etiam P hab. — axooiiog P; 
HXnipog Rv. — 43 om. M. — 44 hab. L*Sl; om. DL l MS. — 
45 natipa6iXfjog D ac. — 46 j]Xiy.lrig S. — neat, DM. — 47 a&j^tff 
ODS. — 48 it&vcai L. — 49 = 120, 4. 123, 14. 145, 10. — 
svqvv L; -7}v DS. — 50 £% ovgccvov P; lit ovgavlov 0\ £nov- 
Sl. — £6xlv OSl; Igziv P; '6x1 v. — 53 ovdh 0. — ay v Lag 
Ob*cm£l, ir. L*; -stag ab; avsiag S ac; aviag DM, pc. S; 
aeXXag R. — 54 d' i 2 ; om. L l &. — £ebvrsg avv^vrjaoLisv 0. — 
55 = 120, 15. 124, 4. 130, 10. — dirivsxtci S. QLd' (114). QLS (115) 241 

Qld' (114) 

*Evdendxrig dsnddog pera xixgaxov aXXr\Xoviu. 
'IxeGirjg diovxog iaijg dyditrjGa fteolo, i 

ovvexd poi &eirjv dya&rjv x sxXlvsv axovrfv, 2 

xut s dirjvsxecDg eTaxdQQo&ov iG&Xbv deitico. 
(bdlvsg ftavdxoio Xcc&Mp&oyyov [is xaxe6%ov, 3 

5 V8QXSQL0V d' HlduO {JLSx£6Xl%0V CC[l[lS Xvdoi[l()C' 

Qiysdavriv odvvrjv xccl axsiQea tio%$ov icptvQOV. 
aftavdxov d' sxccXe66a tioXvXXlxov ovvo[i avaxxog' 4 
„a<p&uxs, &v[ibv i{ibv TtecpofiiqiLevov altycc Gcccbtioig." 
7}{ier£Qog fiatiiXevg otiiog TteXsi ^d' sXsiqiicov 5 

10 dvdQo^tsri yevsfj GyexsQrjv iXsrjxvv ds%cov. 

alel vrj7ud%ovtcc &ebg dsddrjxe cpvXd<5<5siv, 6 

xai lie xarad^irjd'svta adco faccQxei %biqL 
&v[is\ xC 8y\%vvBig [texa 6r\y uvditavGiv ix&6$ai\ 7 
ov% OQ&ag, &Eog cog <5e SvGaXd'Eog riQitatisv axv\g; 

15 xal yuQ i[ibv ftavdxoio fiaQvcpQova qvGccxo ftviiov, 8 
ocp&cdtiovg dh yooto, itodccg d' i&lXev dXCG&ov. 
£cd6vt(dv dvd %coqov cedar fiuGiX^i tpavsiriv, 9 

Qie (115) 

Ui\L%%Qv £<p' ^vdsadxrj dsnddt, [isXog dXXr\Xovia. 
IdxQexicng iXdXrj6a #£ri5 $a6iXv\i md'TJdag' . 1 

T 114 L xtxoddog S. — xixgccxov L 2 Sl; xqtxa- S; xgixcc- L 1 . 

— W 114, 1 dvovxog M. — 4 Xcc&Mp&oyyov L; -ovg DM. — 
5 xvdoinog DM. — 1 dh ndXscccc P; d' lv.dXz6a 0. — o%voy,a 
S. — 8 £[ibv om. L\ ss. i 2 . — 6ccw6oig DLMS; -osig SI, pc. 0. 

— 9 niXsi oaiog ac. — 10 ccvdQoiiBiqv M. — ysvsT.7] 0; -efig 
S. — 11 alrjv i]7ti6%ovxcc S. — 13 dri&vvoig DMS. — 14 ogdag 
&m; -ag SI. — 7]Q7tcc6ag D ac. — 15 pagvcpgovog 0. — 16 d 
OSl; om. Bv: cf. Rzach 8 420. — 17 adcov Pcm; a- SI; adcov 
DLM; adcov 0. — cpavslr] 0. 

T 115 icp 9 M. SI-, aw' ivB. DMR. — dsxadi] v. Rzach 1 
752. — kvds%dxr\g dsnddog %i\i%xov piXog a. substituit P. — 
W 115, 1 TtXid-fjCav M. 

Apolinarius ed. Ludwich. 16 242 qvs* (H6) 

avrdo iycb ftvrjTCJV ysvo^irjv yfta\iaX(hxaxog ccXXcov. 
d , a^7]aag ^iSQdTtcDV ipevdrjyooov elitcc yeve&Xrjv. 2 

xi XQBog ex tcoXscov, &v pot %6qs, %oi\jl&vi doirjV] s 
5 Ttcjticctog d%odvxoio dexag %uqs66i xoiii66(o y 4 

ovvo[icc d' d&avdxoio dirjvsTcecog Xt,xavev6G). 
Ttot^iog ecbv bolcov ysoaobg xaxivavxa ftsoio. 6 

xsxXvd'i, ituyLfiuGiXev, ftsQccizcDV de rot ev%o{icu eivcu, 7 
el[ii tebg fteodTCcov xccl 6v\g yovog d{i(pi7t6Xoio' 

10 vcoixeoag soorj^ccg dXvxxoxedag dXsysivdg. 

dfrccvdxov Q8%at^iL ftvog [ioX7if}6i ii6{irjX6g. s 

Bv%(oXccg ficc6iXr\L bcpsiXoiievag ditoxiooa 5. 9 

avXalg svuysaGGi cplXov xccxcc dapa fteolo 
Ttccvrbg dsQXo^iavoto freovdeog dvxia Xccov, 10 

15 Gslo, %oXvxXr\B(5^ 'IeoovtiaXty xaxa [is66ov. 

QLS (116) 

"Ekzov icp' hvdsY.dxri dend&L [isXog aXXriXovia. 
ndvtf a[ia %a\L$a6iXv\u. TtoXv&Qoa [leXrjjaxe cpvXa 1 
xcci \liv b[iov 6v\JLitav%Eg adi]v xeXccdvJGccxe XaoC, 
ovvaxsv daynv dva% iXerjtiovcc {irjxiv bcpiXXst 2 

xccl oi dXrjd-Eirj Tiavccyrjoaog ai\v hvxfrrj. 

2 iycbv 0. — ^a^aXotat X 1 , og add. X 8 . — 8 i\)SV$r\yoQOv SI; 
-r\yoQCQv(L 1 T)S; -rjyoQov X 2 . — diia om. it., ss. X. — 4 noXscov 
L 2 Sl; ttoXs- DL l S. — wv om. M (im. taag Xebtsi &v). — 5 nxco- 
paxog D{L 1 T)MS. — post 6 serius add. svxcoXag (JaGiXfj'C ocpsi- 
Xoptvag (slXo^isv ag X 2 ) cctcotigco \ Ttccvrbg dsQxo^ivoio ftsovdiog 
avxia (ivccv- X 2 ) Xccov (ex 12 et 14) P, im. X 2 . — 7 naxevavxi 
0. — 11 davdzco 0. — \ioXnfig 0. — iiS[iriX]6g pc. X 2 ; -siXog S. 
— post 11 serius repetiverunt vs. 6 X 2 P. — 12 om. M\ add. 
M 2 im. — dcpeiXotiivccg 3 SI; -dXopsv ag O x BLMS. — 13 cor- 
rigendo post 14 delegaverunt X 2 P. — ccbXfjg {-fig) SI; -ag M. — 
14 &sov deog M. — 15 ' itoXvyiXrjs6c' ODL 2 Pm; -7txrje66' M; -xXrjeg 
(L 1 ?)S; -xXvs66' Ba; -x^£^5(>(> , be. — lsgov6aXfj P, ac. S; -r\[i LM. 

T 116 icp 9 SI; any MPE. — hvdwaTrig dsnadog S. — peXog 
om. L\ ss. X 2 . — W 116, 1 avft' S. — 3 ^f\tig B ac. — 4 itav- 
ayrjguog VSl; -%riqaxog 0. e*r (117) 243 

QlZ (117) 

*Ev$8Y.dxr\g dsnddog a^cp' $fido\LOV aXlriXovia. 

Msktyars {iol $a6iXr\a, iitsl rods xalbv eTv%d , 7], i 
ovvsxa vcoXs[is(og Gysrsoriv eXsyrvv as%si. 
(Sahara 'iGoarjXog, irtsl rods xcclbv srvyftr\, 2 

ovvsxa vcoXspscog Gcpsrsorjv iXsrjrvv as%si. 
5 fia^sro olxog Hocbvog, sjtsl rods xaXbv srv%%*r\, 3 

ovvsxcc vcoXspscag Gcpsrsoyv hXsr\rvv as%ei. 
dficbsg, fid'Qsr , dvaxrog, STtsi rods xaXbv srv%^r\ 9 4 
ovvsxcc vcoXspscog Gcpsrs'orjv iXsyrvv ds%SL. 
rsia6{isvog xaXss6xov ioiad'svsrrjv pa6tXf}a, 5 

10 sx d 9 dyaycov xccxorrjrog spag svovvs xsXsvd'Ovg. 

alsv s^g d%oavTog ava% s%ixovoog dvdyxrjg' 6 

ov notf v7ioddsi6cci,[ii) rC xsv fioorbg a\i\Li rsXs66rj. 
alsv i{irjg d%oavrog avcct, knlxovoog avdyxrig, 7 

avrdo syco drjCcov Gcpsrs'ocov xaxbv oipoiiat, olrov. 

15 cpsorsQov d&avdrcp Ttltivvov $a6iXr\i fiicbvai 8 

r\s \Larr\v ($oor<p dvdol voov itSQL&dQGvvov l<5%siv 
cpsorsQOv ayxvor\6i 6alsvsiv ovQavlcovog 9 

r)s %aftr\yr\rr\o(5iv a\x,r\%avov shtida ftsG&ai. 
d{Lcp' £uh xvxXd)6avro 7tsoi6radbv sd'vsa itdvra, 10 T 117 &q>' 0. — ZpSotLOv] n&og add. PB. — W 117, 2 
tiveytcc 0; item 4. 6. al. — 3 /fa&rco L*Sl; pdfrxo DL l MS; 
item 5.-5 ag&vog L 2 Sl; aag- DL X MS. — 6 om. VDfrMS, 
add. L 2 im. — 7 om. M. — 11 om. M. — i^g a. aval VODLS; 
aval d%gavxog (-xs P) ipijg PEv: cf. 13. — 12 om. DM. — 
ov 7tco4' S; % %sv 0. — xi -as V. — xeXsaar] V, pc. S; -01 L; -co 
S ac.; -si SI. — 13 om. D. — a%gavxog L 2 , a6%sxog L l . — 
14 §t\icov L 1 ^; da- L*. — xaxcov I)MS. — 15 acphsgov M. — 
16 post 17 posuerat ac. — figox&v DMS; -xbv L\ cr. L 2 . — 
voco OMS. — post 16 repetivit 15 P. — 17 dyY.vgr\6i 6alsvsiv 
cpBQxsQov ovgavicovog L* im., quod correxi; om. VSl. — 18 a^r\- 
%avov L l &\ iL£Q07t£66iv L 2 ss. — 19 afup' i(is v.. scripsi (coll. 
41,7. 87, 15. 35); a^cpt ft£ x. i2; a^icpi (aybcpi DS) p' £%. DMS. 

16* 244 e*r (in) 

20 avxdo iyoj 6v[i7iccvxccg sXov fia6iXr\i itSTCoift&g' 

&[i<p i[is itvQyGy&evxsg e%ov itsoiYiyh xvxXa), u 

avxdo syco 6v[i7tavxag sXov fia6iXr\i itSTtoi&cDg* 
itdvxo&sv old [is 6l[ifiXov sxvxXd)6avxo \isXi66ai, 12 
scpXsx&sv <T dxs Ttvotibg ev avaX£r[<5iv dxdv&aig, 

25 avxdo syco 6v[i7Cavxag sXov fraGiX^ itsTtoi&ag. 

xaC x sitstf (b&ri&slg, 7io6[ia%og Ss [iov rjXv&sv s66rjv. 13 
cclvog i[ibg xa\ xdoxog sic a&avdxco /fatftAijji, 14 

xaC [ioi aXs%lxaxov xaxscpaivsxo cpsyyog sxol[iov, 
xsQTtcaXfig (pdeog xs fior\ xXitiirfii StxaCcov. 15 

30 ds%ixsQr} paGiXrjog dyaxXsa xsv%sv igcoijv^ 

de&xsorj xscpaXriv £oLXvdea &f]xsv s[islo, 16 

ds&xsQrj (HaGiXfjog dyaxXsa xsv%sv sqcqtjv. 
ov vtoxs xs&vccLrjV) (iioxov ds [ioi e66sxcu &or}, 17 

dXXa TCsoMpoadscog fia6iXr[La soya PorfGco. 

35 aftdveexog 8d[ia6sv [is (pCXovg %aidsv[ia6i 7Coi[irjv, is 
dXX' ov Ttog ftavaxcp [is xccxcj [is&srjxs da[ifjvat. 
Ssvxs [101 svdixCrjg vvv ol%axs %i6xd ftvosxqa, 19 

sig d' eXfrfov ^a^iX^i TtokvXXixov v[ivov &sl6co. 
rjds %vXr\ $a6iXr\og, odbg S 9 dyaftoiGi [isXs6fr(D. 20 20 notam V praescripsit X 2 . — 21 et 22 om. VD^MS, 
add. X 2 im. — apepi ps SI; -I ph m: v. ad 19. — 23 notam »|. prae- 
scripsit X 2 . — 24 d* X; om. SI: cf. Rzach 8 417. — avaXtyciv 
(-1]6lv) VOL; avli- DMS; avlai- SI. — <x%avftccig VSl; -rjg (-rig) 
DMS. — 26 % $7t86' &&. VOL*P; xs tteV d)&. Rv; %s 'itscad: 
X 1 ^; ks TtsGcod: D; % iitsGwd'. M: cf. Lobeck 6 332. — ijlvd'' 
0. — 27 in ccd-avdtcp pc. X 2 . — fiaartrjov M ac. — 28 xccrs- 
(pccivsTO VSl (cf. 41. 58); cevtep- DMPR. — 30 et 31 om. X 1 , 
add. X 2 im. — rsvt-ov M. — 31 et 3*2 om. DMS. — Myall] 
0. — i^Loio X 2 . — 33 om. 0. — fiiotov (ss. ftccvdtov) L. — di 
ex as cr. M. — 34 a. cc7tSQi,cpQccd^(og M. — §ct.6ilf\a b. — 35 dd- 
LMX68V fta VSl; 6' &n<x cvv (aqv M) ftf DLMS; Sd^aa6B poi 0. 

— 36 o%(ov XV? L*PRv; o%(ov 0)tco) OV; ovtcog BL X MS. 

— jus ir. X 2 ; om. 0. — v.cn&g P. — 38 sig VLRSv; Ig 0; si 
SI. — 3» it. na^Lpaadfjog L. — odoi P. Qif (U7) 245 

40 ticpd'LtS) TivSaCvco 6a, S[ir}g on, Gvv&eo (p&vrjg 21 

xccl lioi ala&xccnov TtQovcpalvso cpeyyog etolpov. 
rexroveg bv veCxeGGav i^i(0[i7]6avr6 re Xaav, 22 

y]d' tear} KS(paXr\ di66cbv Ttoovyatvero xolyjcav* 
xi]vds ftebg %aXa\ir[6iv ede£[iaro TL[iYJe66av, 23 

45 d'rjYjtri de iteXei fioorecov xarevavrCov o66cov. 

flliao tovto &ebg Gcperaoaig rexrtfvato %sq6Cv^ 24 

svcpQOtivvr] \neq6ite6<5iv ojcag xal %ao\ia gxxveCrj. 
slticd'cov, fia6ikev Ttavvnaorare, Qificpa Gacbtioig, 25 

el6at(ov l&vvov £[iriv %arcc&v[iiov olfiov. 

50 aivetog, bg fia^ikfjog acpfeerai oiivo^ aetQojv 26 

Vfisag aiveopev {idxccoog {leyccooLo [lokdvreg. 
xkeivbg ava\ ccyccfrog re ftebg iLeo67te6<5i cpccccvfrr]' 27 
6te^a6i yrjd'o^Bvotg %koeorjv ^vvayetQad^ BOQtY\v 
lie%QL &eod[irjtG)v xbqcccov ($co[ioZo ftvrjkrjg. 

55 valtEQog &e6g &661, syh Se rot alvov aeitim' 28 

vcoCtSQog fteog e66i, eyco da 6ey vtyoG 1 clslqg)' 
atpftire, KvdalvG) 6 £, i^Tjg on tivv&eo cpcovrig 
xaC poi ccketyxaxov xccrecpcctveo (peyyog erolpov. 
liektyare [loi, (5cc6ikr}cc, BTtel rods xakbv cru^O^, 29 

60 ovvexa vcoke[iacog 6{paxaqy\v ikerjtvv aa%ei. 41 TtQOvcpcctvso (ngov-) SI (ex 43?); -vsto S ac; an kccts- 
cpaLvso? cf. 28. 58. — 42 bv VL 2 Sl; ol OD(L le >)MS. — vUeacav 
L\ -S6cc DM 1 S; -scccv M 2 . — laoav ac. LS; Xdccv pc L. — 
43 i] <T VD; "'(T 0; T}d' 8; &' L* pc; 09 (09) d' SI. — xs- 
qpcdrj diC6a>v V; 6166&V nscpcdr} SI. — 46 6(pstigjj9 SI. — 49 %axa- 
cpvyiov 8 ac; v.axd\iiov M. — 50 otivoiLcc dgoav S. — 58 yr l d , o^evoL9 
VODLMS; -oiiBvoi PBv. — £vvccy£iQcct ££(ac F?); -qsc& 0; 
-gsLd'' M. — 54 ksqccxcov DM. — &vx%ri6cov sic S. — 65 om. 
VL\ add. L* im. — alvov SI; alhv M ir. — 56 asy VDLMPS; 
ae ORv: cf. Ritter 15. — vipo6 f VSl; vip09 ODLMPS. — 58 jiol 
pc.i 2 ;/ii" 8. — KccTEcpcdvso VSl (-vsto DM); %uxa- 0; &vs- 
P. — 59 sq. = 1 sq. 246 «?mj' (H8) 

Q tri (118) 

^Evdendtrig dsuddog any' oydoov aXXriXovicc. 

"OXfiioi, oitii [isiirjXEv axrJQccxog aisv ccxaQirog, (A a i) i 
olg voog IiieCqe6xe &eov xaxa -fr^uov oSevelv. 
yLaQxvQLCcg GysxEQag cpystilv oXSlol l%vev6ov6v 2 

TtccvTotyi KQuSCri Sl^tj^evol &6&Xbv avccxxa' 
5 ov yaQ dvavo^iiTjg GxvysQrjg VTtocprjtOQeg ccvdysg 3 

fyvstiiv aftavatoio xuxE<5xEifiE<5xov axccQTiovg. 
hpTtadov ivveGlrjg cpvXaxijv irtsxsCXcco Xcccp' 1 

E'td-B liOl EV tlttla TtCCGCU BTtL&VVOLVtO XsXev&OI, 5 

ocpQa rot Bv8ixlr\<5LV &bl {lEiiEXrjtiEvog bI'tjv 
10 xal xb vo<p 2tQoq)vyoi[ii (Sccqvv xal hXEyyia ^gj^oi/, e 

EL XEV V7l' BVVB6lTl<5l d'EOvSi^LV opilUXa 7t7]%G). 

Id-woo) KQadir\) fiaGtlBv, xeqv alvov ccelGcd, i 

evxe dLXcaoGvvrjg ftsoxEQXEog sgya dasLTjv. 
svdixCag %qa%i§Ei5<5i XEccg, a%QavxE^ cpvXcfeco, s 

15 (itf ps SLrjvBKBcog TtQoUitoig, ayav&xaxs tcol^v. 

Ttcbg vBog Ifrvvsisv 6Sbv 7tBitoxr\\i(vog 1J/J17, (b«)9 

el [xe] [irj EWEtiiag yakxaQog %qwjil§e<56l yvXa^r}; 
TtuvxoLOLg, (5cc6i,Xev, 6e voriyiaGiv 1%vevb<5xov, 10 

[It] fl£ XSCbV (XTtCCVevd'EV CCTtdbGECCL SVVS6lU(QV. T 118 ivdey.arog DMB. — aXXr\XvCa S. — W 118, 1 8X@iog 
DM. — 3 l%v£v6ov6i V; -c<QCi OP; -aaciv LS; -sanov SI. — 

4 grjiisvoi M 1 , cr. M*. — 7 cclvsalrig 0. — iitstsiXaxo DM. — 
Xcccp (-&) OSl; Xaov VDLMS. — 8 elfri (-s) pot VSl; sl'd' ipol 
(kyboi M) DM; sift' ipbg S. — asv M. — imftvvoivxo L pa, 
Pbcrrt; -vovto VSl; -vovrai 0. — 11 vTCSvsalriai S. — ftsovdiaaiv 
D; ftsov Sea- M. — 12 el&voa S. — - Y.Qadir\g P. — IS dwccio- 
6vvr\v L ac. — 15 TtgoXiitrig DM. — 16 v£<og ac. DL. — ifrvvsi 
vl sic S. — r}§r\v DL^MS, cr. X 2 . — 17 st %s fir; scripsi (coll. 11); 
si pr) VSl (sipl S); 7) iir]v Ritter 16: cf. Scheindler 1 905. — 
<pvXd£ri VM, pc. DS; -go L\ ac. D; -gw L*Sl (ac. 8f)\ -|ot 
bcm. — 18 7tavzolr\g M. m' (H8) 247 

20 <5slo, [idxccQ, ylvxEQovg i&etirjv iv GxrfosGi \iv%ovg, n 
ocpQcc [ii] ovXo[iEvrj6iv axaGftaXiriGi daiiEirjv. 

aivExog e66l, pdxao, fteGyLOvg 8s [is 6slo 8i8d<5xoig. is 

%eIXe<5lv rj^iExsootg 6x6\iax6g 6sdsv scpoatia d-E6{iovg' 13 

GSIO XQlficp ytf&rjGcC, {ICCXttOXCCXS, liaQXVQldcOV, 14 

25 old rig iv Gxsovotg sitaydXXsxai svqsi TtlovxG). 

GfjGiv bit' hvvsGirfii Tteoiyoadiag xsXccdi]6co 15 

xul 6eo ri^i7]s66av dviyysv<5ai\Li xsXsv&ov 
6fl<jiv s% evSixLrjtii 8vr\vsxsmg [isXexrjGcQ w 

ovSh xscbv lEQ&v hitsoov s%ilri6oyLtti ccvxag. 

30 dvrl %6vcov ftsodTiovzL, {idxcco, 6so (itGd'bv OTtd^ovg' (c3)i7 
t,7]6o^ica dftavdxcov stcs'&v yostil xsgSog ds%cov. 
dyXvv an otp&akyLcbv 6xsSa6ov, iidxuo, j/j ttqIv ixrjsv, is 
ocpQcc 8io%xsv6ai\ii xscbv xlvxd ftaviiaxa &s6[icdv 
dXXodcatov (Sloxoio ynvvv^a8lr\v %&6va vccCcov 19 

35 iiiq tiev aitoxQviprig uyu&cbv %doiv evvsticdav. 

sv8ixlag S7t6d"r}6cc xsdg vo<p fjftatcc Ttdvxa. 20 

OVQCCVOd'EV d'S67ti^€g VTC8Q(pldXoi<5LV 6^10xXt]V' 21 

Xm^rjxol iidXa <5slo XsXcc6[isvoi evvsGidav. 
licb{ioV) ccva% 7 sXdtioig xal dvstSsa TtoXXbv s^ielo, 22 
40 ovvsxcc iiccQTVQiccg ysoaodg (js&sv lyysvsGxov. 

apcf eiie&sv xsXdStjGccv s%s6$6Xoi r\ysiiovfisg^ 23 

ccvxdo iychv dvs^isXxov etc svdixC^6i xsr\6i' 

21 cpQa xs ilt] 0. — ofiXotiEvoiciv b m. — 22 6s (om. fts) 0. 

— dLdccCKOig VD*L 2 Sl; -neig D 1 ^ 1 ^. — 23 %ya6cc V0\ k'cpQccaccg 
S. _ 24 [la^aqzatog V. — 25 Ice rig 0. — 26 et 27 om. BL l MS, 
add. X 2 im. — in" m*. — 28 in VSl; vit 0: cf. 42. 50. 218. 
64,10. — 29 irtcciaiv 0. — cctivcog DMm; av- VSl. — 31 vtvsq 
ante iititav add. M. — 32 {lcckccq oin. 0. — rj VL 2 PBcm; rj SI. 

— 33 epgee rs&v diOTtt. fray p.. &. 0. — kXvtcc VL*Sl; om. 0; 
isQ&v D(L 1 ?)MS. — 34 valtov VSl; -co PBv. — 35 aitO'HQvtpsig 
S. — 36 voojv S ac. — 37 &E67u£eg LPBv; -£sv VO; •£« DMS. 

— 3» iXa60Lg OPB; -6sig VSl. — TtolXovg M, ac. D. — ipolo 
0. — 41 %E%^r\(Sov S. — 42 iyoov VSl; -co Lm. 248 gin (H8) 

IiciqxvqIul (iccaiXijog £[i£v [leXedijiiccTa &v{iov, 24 

&£6[iol S 9 exysyuatii xeol PovXev^iax £[i£lo. 

45 d'v^ibg 8[ibg daitedoiGiv elsy%l<5xoi<5L %£Xd6$v\ ' (a 4) 25 
£[i7td ye [ir)v [ivfroLGL reolg, a%Qavt£, Picirjv. 
vcDLTSQccg &7tdxov6ag ditayyiXXovxog axuoitovg' 26 

Qiiicpa dixcuoGvvrjv lie, \iaxdoxax£^ 6elo 8i8d6xoig % 
evdixCrjg xXvxbv oi^lov i^icp Ttccoaxdxfoo ftvyLcp, 27 

50 6olg d' BTtl $av\ia6loi6i nsQupQadecog x£Xadr]6G). 

&v[ibg 8{i£v rj[iv6e xccxfj (HefioXrjiisvog ccxr}, 28 

dXXd X£olg [ivd'OLGLV) ava\, £\lov tjxoq ioddoig. 

0l[l0V, U.Vtt%, &^£^Ll6X0V £[l£V CCTtdvBvd'BV BQVXOLg, 29 

£vfte6{L0ig de teoig fte<57tC<5{ia<5iv &[i[i iXsatQocg. 
55 ol[iov aXrj&elrjg xaxa%v\iiov cclhv scpsvQov 30 

ovde freojtQETCecov Xad'oynqv tiiftev evSixidcov. 
\ly\ Geo {laoxvoiridi itzitoiftota 7cd[i7tccv eXey^'US' si 

6alg v7tod , rj[io6vvat,g doidefocsTOv £docc[iov oL{iov, 32 
sirs [idX' £vovv£iag ipolg iv <5xr\$£<5i ftv[i6v. 

60 6£10, {laXCCQ, ll£ 8l8a6X£ X£&V XQLJioV £VVO[lLd(DVi (e5)33 

xaC \iiv dviyv£v6ai\Li 8ir\V£X££66i y£v&$Xaig. 

dog not, dva^ %ivvxv\v, Xva 6£v v6[iov £%£Q££lvg) 34 

xccl [iiv ad 6x£qvoi6lv hy t)ii£xsqol6i, cpvXd%(D' 44 rsol SI] TtsQi V; -I 0. — i^ioto L. — 45 ilci%L<5TOi6i 0. 

— 46 rsfjg a%gavxai S. — 48 dixaiocvvccg 0. — diddcytoig VSl, 
pe. S; -xeig DM, ac. S. — 49 7tagccxdtd'so VSl (nags- L); -ftsro 
ODM^S. — pv&o) 0. — 50 frccviicc6Lrici, D ac. — 51 i^isv V pc. 
(cf. 53); itLog Fac, SI; -bg d' L. — ^olr\\iivog S. — 52 igelaoig 
P. — 54 iXsaigsig 0; iUtgoig S. — 56 v (pro ovdh) ^EOtsgnecov 
0. — svdoKLcccov B. — 57 ticcgtvgirjOi (-r\6i) VOSbm; -oiai Slac. 

— itSTCoiftotcc] iLcixag add. del. S. — iUy^jjg (-rig) VOL*Sl; -%oig 
L 1 ; -£>r)ug M. — 58 6jjg (aijg) vno%"r\\L06vvr]g (-r\g) SI (vnofi-v- 
LP); -vr\6iv DM. — olpov VPBa; ruiagov S. — 59 svgvvotccg 
X 1 ^, cr. L 2 . — 60 tsojv VSl; tst}v L 2 ir. — 62 oa^ov a. 0. — 
asvo v, M. — 63 r)yL£%£goig S. m (118) 249 

elfte {iol r)ye[i6vev6ag e% 6vvo\liy\6i xefitii, 35 

65 Ttatiav £[icclg 2toa7iCde66L XiXaiopai aiMpificcXsG&ai. 

[ICCQTVQLCUS i^lOV fjtOQ 6%lxXlV0lX0 Tffjtft, 36 

[ITjd' (XXOQTJXOV eXoLjll cpiXoxxeav&xaxov vfioiV. 

ocpftaX^icbv &7ttla<56ov i[icbv xeveav%ea XaPrjv, 37 

6610, {ICCXCCQ) %Y\<5ai\Ll (p£QE%G)0L6l, XSlsv&Oig. 

70 Geo &€Q(X7tovzL X6yov Psfioi&oxa deC^iaxt xev^oig' 38 
ov tcoIv v7t07tt6vs6xov oveideog a^i^ie 6a(b(50Lg, 39 

6ev oxi peiXiyiriGi dCxcu xexeQa6\L6vai el6i. 

ftviMp 67tl67l6Q%G) defter L^ieQOV £VV66ltt(OV) 40 

6eio 8ixaio6vvi\v fiioxov Gvveoixtov eXoC^irjv. 

75 fte6ite6lr\ [i eXerjxvg, avcc%, Ge&ev cc^icptxaXvTtxo^ (f6)4i 
6ol6iv dXe%ixdxoi6i (pdog [ivd'oie'iv hicedxco^ 
ocpod xev vfioitixfiQccg a\L6ityo\!Lai, Y[ &£\Lig e6xlv, 42 
ovvexev eX7tcoQr)v ^fte^v {iv&oitii xeoltii. 
[ir] [lev ccXrjd'eCrjv 6x6{iccx6g 6eo %a\L%av hovi^g' 43 

80 6elo yaq evftetiyboio 8ixaio6vvr\g noftov l6%co' 

xaX vojiov aiyXrjevxa xebv 7tQa7tide66i cpvXd%a u 

ex yevefjg yever)v de dta^eQeg r^iaxa Ttdvxa. 64 B&i VLBS; -&e ODMP; d $e a; si H bcm. — (jlol 
SI; yX S; pe DM. — rjysnovsvc 0. — 65 iyuyg Bv; ipol VOSl. 

— 7tQcc7trjde6i S. — Ulcaophvov 0. — 66 iiccgrvglcag VO; -rjg 
(-rig) SI. — 68 oyftalyibv S. — 70 Xoycp L. — xsv^otg MPBv; 
-Big VOSl. — 71 ov M. — v7t(onzsv£6Y.ov V; vTtOTtxsv6a.6v.ov 0. 

— aii^is bcm; aftjw VSl (a- 0). — 72 \ibiki%ioi6i V. — di*ca 
VPB (Hoeschel.) ; dUrjg (-rig) SI. — x£xsga.6iievci 0; -vsg S. — 
73 om. it. , add. im. B. — iTti6Ttsgxcov 0. — ipsgov VSl; r^- 
ODLMS. — 75 &£6Tt£6ir\v DMS, ac. OL. — p om. 0. — 6e&ev 
avai V. — a\LcpiY.alvTtvsi PB. — 76 %6lv 0. — y,v&oi6iv VSl; 
pi- S; \i£66oi6iv L. — ini6tco VOSl, pc. S (-&co ac.) ; iiticfrat 
PBv. — 77 xs 0. — vPQi6rr)Qccg PBv; -gog VOSl. — f\ VOSl; 
r\ S; fj MPBv. — 78 ovvexsv v^gi6xi)gcc iiitcogslv i&. ft, r. S. — 
70 6e&sv S. — igvfyg (-ns) OSl, pc. PB; -oig VDM. — 80 a&£- 
(Jftoto D; ad-cc6- (im. l f 6cog- afravaxoio) M, — 82 ysvsxrjg DM. 250 m (H8) 

ev&sv &q 9 evoeiriGiv del TCQofteeGxov dxccoTtoig, 45 

ovvexev evveGCrjv (3ccGiXrjiov l%veveGxov 

85 ovde xiv atfipevog XdXeov Geo [iccoxvolriGiV) 46 

a itcbg ftav\Ld%eGxov i^irjv xdxe yX&GGav avaxxeg. 
olg dydna^eg, adrjv ^eXeSr^iaGi ftviibv ecpeofiov 47 
xaC Ged'ev evveGiaig xdvvov TtaXd^iag eoaxeivulg, 48 
Gr\Giv vn? evvo\iir^Gi XtXato^evog cpoevcc (SoGxov. 

90 {ivcbso Gev fteoditovxog e%eXito\ievov Geo ybvftoig' (g7)49 
rjSe {lev ddoccvirjg 7taQa[iv&LOV eGftXbv exvyftvi, 50 

ovvex del Geo {iv&og £[iol (Uog eitXexo xaX6g. 
cdev viteotpiaXoi dfteybiGxia xexxalvovxo, 51 

ccvxcco e^ibg fteGtiolGt, xeoig voog alev doriQei' 

95 diiitvvv&rjv Geo %v\\,6v, ava^ fteGnolGL %exaGGag. 52 
tjxoq V7t ddoavir] fiefiolrjiievog enxolrniai, 53 

d-eG[ic3V elGoQOCJV dya&cav Geo Xv^iavxrlgag. 
&eG[icbv v^ivoTtolevGa ylXcov Geo xoXXdxi [loXitrjV) 54 
xaC Ttep ev b%veloiGiv ecov dccite'doig [lexccvdGxrjg. 
100 6Q(fvalr\v ava vvxxcc TtaQe^ivijGd'rjv fiaGiXy]og, 55 

d&dvuxov d' etpvXa^a tpCXotg ev GxvfteGi fteGiidv 
Gelo rod' evdcxCrjg dya&rig dvxd^iov iG%co. 56 83 $v&sv civ M. — 84 §a6iXr\tov vsz<iir\v I. S. — 85 xiva 
^6\l. DM. — ybccQxvQir\6i (-rjtft s. -r}6iv) VSl; -0161 PR. — 86 a 
Ttcbg Si] X 2 ; nag dh (ras.) X 1 ; it&g di ts V; 7tcbg 8s t M ; n&g 
tor 9 ODS; n&g dh paXcc PBv (cf. Rzach 8 320). — ftavtiafccxov 
V; i&ccvaafrv OB MS; &av- SI. — 87 ctydnaiov 0. — &8r\v 0; 
a- VSl; adtiv DLMS. — 88 ivvsaljjg (-r]g) SI, pc. S (-tfrfas ac). 

— iQcctSLvjjg SI. — 89 in 9 0. — an §6cksi,v ? — 90 fivvso M. — 
in iXit. DM; tnol*. S. — 91 ? di L 2 Sl; rj tt VMPS; i\8i L 1 ; 
tovto b*c*. — ic&Xbv SI; yg' iaXbv P. — 93 tskzccivovto VSl; 
-vavvto DLS; -vsvvo M* — 94 i^olg &. pc. S. — 95 %sxd.66ug PBv; 
-uectg VOSl. — 96 lit M. — adgccvlri (-77) VOD(&v- L 2 )S; -r}g L l Bv, 

— 98 cpllov DLM, pc. S. — 99 ioDv V0 2 L 2 ; kav O 1 ; kolg DL X MS. 

— donci9oi6i S. — 100 ccvcc SI, as. S; v.axk it. S. — 101 u&d- 
vatov VL*Sl; -avdrovg L 1 . — $h cpvXal- sic M. — cplXovg D 
ac. — &£6n6v VL 9 Sl; -ovg L\ — 102 ayaftolg X 1 , cr. X 2 . m (us) 251 

aidd poi avrbgecpvg, &e<5iiovg ds Got since cpvXd^ai. (t8)57 
ukXrpcxG) KQadCri Xir 6[ir]v f3cc6iXrjog 67tC37tfjg' 58 

105 iXaftt ^cu, (5cc6iXev, iiteov Se 6ev d%ia qs%g)' 

%ul ydo i7t€(pQa(jd[irjv xaraftv^iia 6eio xeXev&oig, 59 
liaQtvQlrig <f e6roE\l>a refjg (Defter dy%6fri Jte^ag. 
evftev eroi^iorarog yev6[ir]v ddovrjrog ecov rig 60 

alg vttoftriyLQGvvrfiiv e%eiv ne^ieXr^ievov 7]roQ. 

110 IXXopevog doX8Qfj6i de^iag 6eior\6iv aXirgcov 61 

ov Geftev evfteG^icov Xafto^riv cpoetilv ivvetiidrnv. 
cevrao eyco did vvxru ^ie6rjv etiitevdov avatizag 62 

v{Lvy\6ui 7tQcc7tide06i dixaio6vvrjg Geo &e6[iovg. 
rtdvrcov 6elo, {idxccQ, d[iG)G)v ^vvrfooog ycc, 63 

116 o66oig ivvetiCcu TtecpvXay^ievai ei6i freoio. 

I&cov elerjtLoGvvrjg dyccd"fjg fiefioiftev dvaxrog' 64 

6elo dixaiotivvccg eoixvdeag d[i{ie didddxoig. 
\LeiXi%ir[v ftegditovn recbv deootftfeco fivftcov (i9)65 

\ieiXiyly\v Gocpfyv re rerjv^ [idxcco, a[i[is didddxoig, 63 

120 ovvexev evve6Cr}6i, [idxao, ftdotiriGa refill. 

itoiv lie xccrad(irjd'f}vai) drcc6d'ccXirjv £rsXe66a' 67 

rovvexa 6ovg icpvXa^a cpiXoig ev 6rr\fte6i [ivd*ovg. 
lieCXi%6g etitii, \idxao, Geo <?' evdixiag {ie diddtixoig. 68 

103 dscpovg L\ cr. L 2 . — (pvld^ai VSl; -a%ui 0; -a|co 
DLMS. — 104 aXlrj-KTco (-co) VLMS; XXr\- 0; &Xrj- SI. — 106 %s- 
Xsvftoig VSl; -ovg DLMS. — 107 ^agrvgioig L. — rsoig LS. — 
109 cfig (afjg) VSl. — 110 IXXopevov R. — do%£Qol6i M. — ccXizqov 
M. — ill sv&£c[icqv VOSl (-ov S ac); iv- MR v. — 113 dweao- 
6vvr\ DLMS. — 114 ducbcav iicxkccq V ac. — i-vvrjogog VOSl ; ys 
6vv- Rv: cf. 105, 11. — via M. — 118 oni. it. ODM, add. im. 
0. — eiXL%iov 0. — xcov d. iivft-cov VOSl; rscp d. ilv&co PRv. — 
119 om. it., add. im. 0. — GocpLri]v add. L 2 . — ts om. DL X MS, 
add. L 2 . — apus (a- 0) didd6ytoig VSl, ir. i 2 ; ftdgGriCcc zsijai 
(ex 120) M; ftaQ6ri6atE r\6i^ (rj- S) DS. — 120 nglv ps (ex 121) 
ante ovv. add. S. — d'ecgarjaars r\<si S. — 122 vvsxa 0. — oovg 
VSl; aoig DLMS. — cplXovg 0. — {iv&oig LS. — 123 diddaxoig 
VPSl, ac. 5; -eig DM, pc. 5; yg didd&ig ss. P. 252 *mi' (us) 

vfioig vjteocpidXcDV [tot dfreGcpaxog h%exavv6$v\, 69 

125 avxao avi%vev6ai\il 6sd'€v {isXsdrjiiaxa &v[i(p. 

Gtrjd-og ebv kevwp ixeXov iitaTtrjxxo ydXaxxi, 70 

avxccQ i{ioC Geo &86[ibs del %oa7tC8e66i iisurjXst,. 
dig dyaftbv yftaybaXov re xal rjitadavov {is xexvyfiai, 71 
oyoa §ixaio6vvr\y ioixvdsa 6elo dasirjv 

130 ag ayaftbg 6x6uaxog $a6iXv\Lov stcXbxo &e6[i6g, 72 

%iXid8cov %ov6ov xs xal dgyvaov &[i[iiv d^isCvcov. 
6r\6L, {LaxccQ, ysv6[irjv xs xal 87tXd6d , rjv 7taXd[ir]6i' (b k 10) 73 
dbg drj [101 %ivvxy\v, (iovXag Xva 6slo daetrjv. 
d^icosg d€Qx6{i£V0L [is xeol xe%aoolaxo ah;^ri5, u 

135 ovvexa 6olg 87tee66iv £[iag Gvvedrjtia [i£QL{ivag. 

d{i(pad(rjv £vor}6a dixuLoGvvrjg Geo d*£6{iovg 75 

xaC 6sv dXrjfreLrj x&apaXbg xal dxvxvg ixv%&r]v. 
6r\v elerj[io6vvr}v 7taoa[ivd'iov a[iuiv b%d66oig 76 

xal \Lvfrov ftsoditovxi xe(p 6v[ig>Qdd[iova dotrjg' 

140 sv lie xaxoixxsLQStag^ oitag £rj6ai[iL %£%oift&g, 77 

ovvexa [tot [isXexrj $a6iXv\iog eitXexo d'ea^iog. 
al6%og v7t£Q<pidXoig, 01 poi itaoa d-£6{ibv €Qe$av is 
avxao eyh iteol 6fj6tv £(pruL06vvaig x£Xadrj6co. 
djicbeg lititiXQetycoGi xer\v xoo^ieovxeg £Qcor)v 79 126 ebv SI; ov M. — 127 /xsjatJ sl S. — 128 r}7tsMvo S. — 
130 $u6ilr\tov M. — ^sa^oL S; frvubg M. — 132 fj6i VO; -iv 
P. — /Ltaxap SI; &vcc£ P. — £itXa6%"r\v SI; di£7cX- VO. — 133 poi, 
VL*Sl; om.DL l MS. — povlrjv 0. — 134 kexccq'1'(xto S; %aQoiaxo 
0. — 135 ipcc DS. — 136 ccyvcLdlr\v M ac. — 8iY.ciL06vvr\g PBv; 
-vr\v VOSl. — 137 x&cciicdov M. — axinvg OSl (&nv- M ; cf. Horn. 
1 515); avalnig V. — 139 ftvybov S. — dsQaitovzi T£c5 6viicpQd6- 
ILovcc (sic VL 2 P, -vi ODL^MSv*) 8oir\s SI (Bitter 10); cvjl- 
cpQcidtiova 6(5 ^sgditovvi Tta.ga.G%oig Pv. — 140 fysv DMS (im. 
l6(og- sv /is M). — 141 \L&vixlr\ M ac — 142 fteaiibg M. — 
igsfcv VSl (Ifs- DM), ir. X 2 ; -|a S; -&v OPE. — 143 itccqa 
V. — icpr^io6vv7)g (-rig) SI; -jjd sic V. — 144 diimeg ft' i. V. — 

£7tlCTQ£l\)CQCl VSl; -0V6L OL. *>«]' (118) 253 

145 [iccoxvoCccg dedcccbteg doi6xo%6vov pcc6tl7jog. 

6r\6iv 8cpi]^Lo6vvaig [isv d^icD^irjxoi cpgeveg slev, so 

ocpga xaxcbv aTtdvsv&s xal ai'G%eog extodsv sl'rjv. 
&86%86iov 7t8Qi cpiyyog 8{ibg voog hi s 87C8xd6%ri (iii)8i 
6vvd , 86itjg dycc&rjg rto&scov 680 {ivfrov axov6ai. 

150 <x[iq)l xsa [iv&<p 8[i8&sv (pd , ovvd , 86xov bitwxal 82 

$dtpv6ai, %6x8 8r\ [iol lav 7tccQa^ivd , iov 8trjg. 
&6xbg OTtcog ysvo^irjv %iovcbd8og iyyvfti %dyyv\g, 83 

akXa dixccioovvrjg lad'd^irjv 68&8V ov tcox8 dv^icd. 

8l7t8\ X80V ftSQttTtOVXOg 060g %Q6vOg 80TL filoiO, 81 

155 bl 7COX8 uot xi68iav 8%d%iov vfioiv aXsixca. 

&V8Q8g v[$Ql(3Xal (X8(JL(pQO<5VVCCg aV8{l8l7lOV, 85 

aAA' ov 6ov xaxd % , 86p,bv £%ov i^svSrjyoQOv ol'[ir}v. 
ay&ixoi kvv8<slai Ttavalrjd'hg el6lv dvaxxog' 86 

of <?' ddixcog [i edtcoxov, ava% <f iitixdoooftog 8i'rjg. 
160 xal xs [18 ituvtivdlri 7tsXcc6ccv dcc[icc6ccvx8g aoovorj) 87 
avxdo iyd) 680 {iC[ivov £<pYj[io6vvr]6i TtSTtoi&ag. 
acpd'ixs, 6fj^ fia<5il8V) iXsrjxvt xaXd (5L<prjv 88 

xal 680 ticcQxvaLag 6x6{iaxog 6x(ovoi6i q)vld%G). 

OVQCCVfp &6X8Q08VXI ^18V8L 680 7CaVX0X8 [IV&Og. (m 12) 89 146 f)Civ 0. — £cpriiL06v vr\g (-rig) VSl (-7]<yt D ac. , ~r\ M); 
sv(p- LS. — a^miiritog X 1 , cr. L*. — 148 ^eiteTd6dr\ VODLMSv*; 
-etavvadr\ PBv. — 140 dyadf]g DLMS; r' ay- VOSl; ray- a. — 

nedicov S; decay L\ cr. X 2 . — %6deov ceo gm. — aelo DMS. 

— 150 apcpi te& S; acpdite eS D; 6'gppa reop M. — 6nco7c]ccl ir. 
X 2 ; -itr\v B{L le i)MS. — 151 fidfrvtai note 0. — 153 iladonriv 
B. — aidev VSl; om. 0. — 154 tov I) MS. — 155—177 om. M . 

— 156 avdgeg D, pc. S; avd- S ac. — 157 ov 6ov VSl; ovg 0. 

— tyov VL*Sl; tyovtsg 0; om. BL l S. — 158 navccXri&hg VSl; 
-£oq Ogm; %ccl Tcuvcclri&hg B; -aids' eg a; re v.a\ cd&teg, al. 
nal alriftieg b*c*. — 15» oi' $' VODLP. — pe diowov VDPS. 

— 161 \lL\lvov L*Sl; -vog L 1 ]; -vco 0. — 162 §icor\v VOL 2 ; -oir\v 
DL X S. — 164 post 165 collocant Bv (non VOSl). — ndvxoxe 
VSl; -de D; -dev S; -di L. 254 aw (118) 

165 hx ysvsfjg y8VBr\v 8h vs(isig TtavctXrjd'scc PovXrjv 90 

yala, (idxao, 7taXd(iri6t (ibvbl 6so Qt^cod'slaa^ 
r\fog 8* rjQiyeveicc qpiosi gb'o (psyyog avcoyfj' 91 

60I yao vitodQiJ66ov0t,, xd tisq XBxxtfvcco %bq6iv. 
si [irj (10C 6eo d , s6(ibg srjv (isXs8ri(ia (iSQi(ivr}g, 92 

170 XCCC XSV <X7t6(p&l[iriV XQVSQG) Xttl dltSV&Sl 7C0X(iG). 

OV %OXS ds67lS6C(DV £7tlX7]60(lCCi 8VVO(lld(DV, 93 

SV&SV BTCsl filOXOLO XsXog XB%UQl6(lSV0V BVQOV. 

eifil xsbg fteoditov, 6v 8b (ioi xaxbv olxov dXdXxoig, 94 
OVVSXSV kvvs6Cr\6iv asl d , do67}6a XSf\6l. 

175 [iccijJiSCcjg [i vjtBUBivuv axcctid'dXXovxsg 6Xb66cu, 95 

ttvxccQ Bycj %vvsv]xu %doiv 6 bo (laoxvoidcov. 
Ticcvxoicug iv6rj6a xsXog 7CQaitl8s66i (tioio, 96 

6r\v V7Cod , rj(io6vvr^v, fiaacXsv, svoslav dvsyvcov/ 
cog (idXa &s6(ibv syco ftccGiXtfiov d(iq)ccyd7tcc£ov, (n is) 97 

180 xal (ivv bXcjv 6X8QV0161 TtavYjticcdbv v{ivotcoXbvGg). 

svvs6(rjv SrjCav [is xsr)v tcXbov i^sdcSa^ag' 98 

xal yccQ fybv xxsoag s6xl, 8ir]vsxB(og 8b [is ftdXitsi. 
sl%axs (ioi, TtQOXBQiqg Gocpirjg xo6(irjxoosg av8osg' 99 
8vvs6lag [ydy] avuxxog s%G) (isXeSyjiiccxcc &v(iov' 

185 ltQ86fivX8QG)V 7tlVVXf\g TtoXv (Islt.OVU (ir\XiV 8(p8VQOV 100 

(iccQXvolag xaxa d'Vfibv dviyvsvav fiatiiXfiog. 
7tavxolr\g d%ssoyov 68ov xccxosoysog l%vog, 101 165 vetisig VL l Sl; oig Z 2 ss. — 166 oeo] jicntap add. del. S. 

— 170 aitecp&itiriv VOSl (cato- P); -d'lvo^iriv Bv. — 172 inl L. 

— 175 [i f VOL*P; om. SI. — ccxa6^dXovtsg LP] -dXXovtag D. — 

7] 

olia&CLi L ac; olsaca S. — 177 itavxolr\g (-rig) VOSl; -ttoig S; 
-zoiotg V: cf. Lch 6 301. — ftloio VSl; fiioovrig P. — 179 a^qpaya- 
Ttatov 8; -£cav L\ cr. L l . — 180 et 181 om. L\ add. X 2 im. 

— 6x£qvoi6i usque ad ipbv 182 om. VMS. — 181 ivvsai&v V\ 

-loav OL. — 182 yccg i^bv pc. X 2 . — diqvsxeSg S. — 184 yag c 
(cf. 182); om. VSl. — 185 \x,t\gtiv icp' bvqov S. — 187 Ttuvxoloig S. qit{ (lis) 255 

'ocpocc cpiXov Geo {iv&ov e^ialg %Qa%i§eGGi cpvXd%co. 
evdiXLYjv cpQOVQrjGcc rerjv dxXivei fiovXfj 102 

190 Grjg v7tod'7] i iio6vvrjg Tcecpofirjtievcg atev dvcoyr\v. 

Gov Ttccga XccvxavLrjg eitecov vopov r\Svv icpsvoov 103 
Xccqotbqov yXvxeQf\g {leXLxrjQidog ol\i\liv edvtcc. 
ndvicc paXcc ^vverjxa xscbv ydoiv ivveGidcov 104 

ev&ev TtaGccv dd'eG^iov tt7t£%&uiQs6K0V draQTtbv 

195 Gfjg v7tod , rjnoGvvrjg necpofiruLevog cclbv dvcoyrfv. 

Xvyyog e\iolg Geo fteGtiog, <&Va|, itoGiv atev exvy$Y[, (014)105 
acpd'irov rjiieteooig xccl dyrfgaov lyveGi cpeyyog. 
ca[io6cc Gijg^ 'd%Qccvxe, dCxqg fteGitiGpcc cpvXd%cci. 106 

rjTtedccvbg yev6[ir}v, eneeGGi dh G0IG1 ($i(pr]v. 107 

200 yXwGGrjg fmeteorjg xarad'v^ia xccl Gv xeXevoig 108 

xccl lie dixcuoGvvrjv eoixvdecc Gelo diSuGxoig. 
r^tOQ fybv TtccXdiirjGi dirjvexecog Ged'ev L'g%g) 109 

ovde Ge&ev fteGyboio cpeoe^cboLo Xcc&OL{irjv. 
cl\i\jliv erext7]vavro Xlvov xaxo\ir\yavoi ccvdoeg, 110 

205 ov de ref\g ditdvevftev ecprjfioGvvrjg dXaXrj[irjv. 

(iccQTVQiccg (3cc6iXi}og eXov ^coccgxecc xXrjoov, 111 

ovvsxa reoTtaXij xoccdlijg yeydaGiv eyLeio. 
Gag, [idxcco, evSixiag xoccdlr] Tto&eeGxov dvvGGcci, 112 
&g xev dyLOificcloig dycc&oig epov rjtog icdvoug. 

210 fteGtibv Gov (ptXeeGxov, drag GxvyeeGxov d&eGjiovg. (pi5)ii3 

188 cpLXov M. — 190 agcoyrjv 0. — 191 naga VOSl; nsga S; 
7Csq DM; nsgl Bv. — Xsvnccvirig sic VOSl; -Lr\6 L* pc. ; -ir\v 
Rv; -ir\ P. — 192 Xagotegov Mommsen 271; Xapg- Vb*c*; Xavg- 
Sl. — yXvxsgotg L\ cr. X 2 . — 194 pov an. at. a. vnod"r\ om. S. 

— i»5 (=190) hab. VOSl; notam :• praescripsit U; om. PRv. 

— agcoyrjv 0. — 196 fyolg Oc; ipol V; ipog SI. — 198 a%gats 
0; -avxai S. — 199 $kx)T\v VOLS. — 20$ &s6yL0ig S. — cpegsldooi 
0; -cbotg S. — 204 Y.ay.o\if]%avoi VSl; yg Y.av.o\Lr\iavov ss. P. — 
206 eIsv 0. — 207 tsgrtcolfj D(L l )MS. — 208 avv66ai P; -v6av 
DLMRS; -v6ai VOv. — 209 atioifiatOLg Ob cm; apei- VaSl. — 
aya&oiaiv £. 0. 256 m (H8) 

akxao sabv xsls&sig xal sprig iiaxdoood'og dXxr)g, iu 
slitlda xvdidvsiouv s%ov 6so Ttdvxoxs av&OLg. 
sl^axs aoi, 6xvyso(ov V7to(pr\xoQsg daTtluxidcov, 115 

&g xsv avi%vev6ai[ii ftsov ^a6ilr]og stpsxadg. 

215 aatpl xsolg sitsstitiiv dorjyova %sloa xixaCvoig 116 

arjds xaxai6%vvrig as xsr)v dsSoxrjasvov dlxrjv. 
xsiQOiiivco uol doriys y auxdoxaxs, xal as Gcccotioig' 117 
Oslo d' sit sv8ixii\(5i dirjvexscog [isksxrjGco. 
svdwirjv d&SQt^ccg ditsyftaloovxag dlslxag, 11 8 

220 ovvsxa dvGGsfiscnv sv&vaiov stixiv dfoxoov. 

(bcGdarjv Gvaituvxag dlixoaCvovxag &$s6aovg' 11 y 

xovvsxsv dacpccydxrjGa %doiv 6so iiccoxvotdcDv. 
Sslaccxi 6<p TtSQlitrfeov sabv dsaag old itso rjloig' 120 
6cbv y&o vnoxQoasG) (Sftsvaobv xXsog svvoaidcov. 

225 svvoaCrjv sxsXs66a 8ixaio6vvr\v x soaxsivr\v, (q 16)121 
ax\ lis fiia^oasvoiGiv sXcdq xal xvoaa [is&slrjg. 
sig dya&bv ftsoditovxa xsov, Ttavvnsoxaxs, at k avoig^ 122 
(irjdi as vixr\6co<5i SCxy i^svdrjyoQOL avdosg. 
oaaccxd asv 7tod , ss6xov dXs%ixaxov 6so cpsyyog 123 

230 xaC 6so 6vvfts6lrig ayavbv xal dyaxXsa ftx)#w. 

6d> ftsoditovxi, adxao, sXsrjxvog d^ia QS^oig 124 

xal as 8ixaio6vvr(v loixvSia tislo diddtixoig. 

211 om. R. — reXt&oig S ac. — 212 nvdiavsigav L^PRv; r)v 
di,d- VOL 1 ^. — l%mv DLM. — iiv&ovg P. — 213 vTtoyrjtogsg] 
add. avdgeg S. — 216 Y.axcnG%vvr\6 sic V. — dedoxrititvog V; 
-vr\v M. — 218 60I0 R. — 219 afts'gi&g OLRS, ac. V. — ccXsi- 
%r\g M. — 221 art ir. X 2 ; om. 0. — 222 ottvsnev 0. — 6io %dgiv 
V. — 224 v7toTQOneov DM; -pea S. — 225 vvvo\Lir\v VOSl; yg' 
dv6vo\ilr\ im. — 226 Horn. E 488 av8ga6i dv6tisvte6Civ t-Xag 
%a\ kvqilu y£vri6d'8. — xvgiicc VOM*; Y.vgyLcc^ir\v D; iivgy,a Jl 
M. — 227 {iLiivoig VOL 2 £l\ itoiiii}v DL l MS. — 228 tysvdrjyogoi, 

Om. — 229 aU£Uov 0. — 230 ccyaybv M. — 231 ^d'nccg] v. 
* Rzach 8 360. — ilBr\tiog S, ac. L. — gefrig VOSl; -£oig DLMS. 
— 282 nsginvdici M. — 6io 0. gin (us) 257 

ei[il xebg &sqcc7CG)V) 6ocptrjv de {iol eyyvali&ig, 125 

xaC 6ev dvayvoCrjv \ieXe8\\\iaxa {iccqtvqlcccov. 

235 coQiq 7ta^a6ilr]L TtolvXXixoi) eqyov dvv66ai' 126 

6elo xccxoQQexxai xeda6av ^cdccqxs'cc &e(5[i6v' 
xovvexa 6g)v eitod'YjGcc \ieyu xkeog evvetiidcov 127 

%qv6ov aQLTtQSTteog xe tojta^Cov itolv [icclXov 
evve<5icug l%vva reals voov evftev djtrjdov, 128 

240 TtavtodccTiriv rj%d , r}Qcc fiCrjv ddCxovg xe xeXevfrovg. 

IiccqxvqCcci fiatiiXfiog del TteQid'cc^eeg elal* (r 17) 129 

xovvex dviyyevetixov e^ialg %Qa7tlde<56iv ccitaGag. 
6g)v ejtecov %&Qig appi fiir\v xal (peyyog 07td660i 130 
alel vr}7iLa%G)v Gocpirjv 7tQUXide66i xi&eWcc. 

245 7tvev{icc yavfov vtyitixov vjtb GzeQvoiGiv edeyiiYjv, 131 
ovvexa <5ibv ito&eetixov del xleog evveGidoav. 
ii\i\ii xer\v xuvvtieiag, aval;, eleiqaov otkdtztjv^ (C) 132 
ag d-e{iig exxeleevv dya%a%o\Levoi6iv eQiftoig. 
(Soig [lev eju&vvecccg e7tCdQO[icc fir^iaxa yLV&oig, 133 

250 [irjde x' eXeyxtfeGGa xccxoQQcccpirj [ie TtedrJGr}' 

ex fevdrjyoQCrjg {leQOTtCDv 6Xof\g pe Gacbtioig, 134 

xccl aed'ev evvetilag dya&dg Gxbqvokjl cpvld^co. 
Sevo[iev<p ftegditovxi xer\v dvdyrjvov b i Koo , xr\v 135 233 ei {ir\ S. — 235 (oqt] B. — avvC6ca P; -v6ai DLMPB; 
-vccci VOv. — 287 otivsxa 0. — Ccbv VOSl; 6ov PBa. — 
238 ccQiitqiog V; -XQ87tecog S ac. — xe om. OS. — xoitaQvov M\ 
-d£iov B. — 239 ivv8Cir]g (-r\g) 1. xsjjg (-fjg) VSl. — oov D\ oov 
MS. — 240 rjx&yocc Ob'c\ r^r\- a. — 242 ovvex 0. — ipyg SI.— 
7iQcc7tid866i]v dndaag ir. IJ. — 243 et 244 om. L\ add. L* im. 

— %olqlv M, ac. S. — %aqtg &p,[Liv 0. — 244 rsQ'slca DMS. — 
247 ppi V. — xsrjg avvasiccg S. — iXefjiLOv 9 V; -fjnov 0; -^(icav 
DMS. — 248 Mtuv DMS. — iQi&oig PBv; -yoig VOSl. — 
24» olg S. — irtLdgoiia VIJ&; -[lov DL x MS. — 250 om B. — 
jmj*i? x P; fii] 8s x VO; w & *' &\ rf ^ i*l ^ *' DMS; 
Mdh v; inJTtoz' vel \ir\xig Ritter 17; ytfrfi' ?V Scheindler 1 907. 

— 251 6cca>6eig M. 

Apolinariua ed. Ludwich. 17 258 Qirf (118) 

xaC [is dt,xcuo6vvrjv eoixvSea Geio diSdaxoig. 
255 8axQv6evxa xskev&a epilog %Qo%ee6xov b%co%r\g^ 136 

OVVSXCC &86Jt£<5iG)V V7tSQe8 QU{10V ijd'Sa ^S^^CbV. 

ij q otiiog fia6iXsvg 6v xal ev&ea itdvxa 8ixd%eig % (a is) 137 
Gelo dixcuotivvrjv sitsxslXao iiaoxvoiriGi 138 

xal G&evog atixvcp eXixxov dXri&sirig eoaxsivrig. 

260 6elo freoTtoeiiecDv a%s'C xaxaxr\xo\iai olxcov, 139 

ovvsxa tiwv hXdftovxo xuxocpoovsg evvsCidcov. 
6elo itvol yXeyeftovxi itaveixeXog eitXexo tiv&og, ho 
dXXd \iiv fog fteoditcov XQaStrj xebg d^ayandXoi. 
r}($rjxYiQ xeXefta xa\ hXeyi^sig xig sxv%d"rjv, ui 

265 dXX' aiel %Qa7tC8s66i dixuiotivvag 6eo {isXtcg). 

6elo dixaio6vvrj %avayr\qaog r^iaxa Ttdvxa 142 

xul 6ev cclrjd'sCri %ivvxolg $s6\ioi(5iv 07tr\8bl. 
Ii6%&6g [is Gxvysobg xcel a\Lr\yuvQi s6%ov avayxai, us 
dXX* ovd' cbg Xad-d^rjv [isXedrj[iccxa <5eio Xiyaivsiv. 

270 tiuoxvotag oGlcqv cpooseig syxv povag eoym^ 144 

ddg poi, ava^ Tavvxtfv, fiCoxog de poi ccoxiog sl'rj. 
1% ftvybov flocia67iov oXcov t an iiiuo gtsqvcdv ' (t 19) 145 

xiTtXv&i {iev, iidxccg, 1%vsv6cq dh rsovg \idXa ftzGyiOvg. 
ex frviiov (toda<jxov, dxr\QOLXS, xai [is <5acb<5oig, 146 

255 xeXevdov 0. — ylXoig L l 8, cr. X 2 . — 257 tjq' M; r\g 
S; q' 0. — tftxaffis VPRv; -oig OSl. — 258 iiccqtvqlolClv 8. — 
260 &%£t] cf. 87,27. 90,2. Rzach 1 752. 8 335. — ofoa>> eras . X. 

— 262 itvgl (pXsyi&ovzt, DLPSm*; itvgicpX- VSl. — 268 mg VSl; 
ihg DMPS. — tsbg VSl; re cog X; xs og S. — apcpayuTtdZot, VSl; 
-fa* PR. — 264 yTitrjg 0. — $Uy%vug DM 1 ; -sirig M 2 . — tig 
VO. — irvx&riv VOM*Sl; -frij M x Ba. — 267 dnrfiei V; etc- D, 
ac. M. — 268 a\ir\%avoi {-vog DMS) ^6%ov avdyxca {-Y.r\g 0) 
VSSl; -vog l6%sv avdyy.r\ L. — 269 cog VSl; <bg M. — Xiyaivsi 
D, ac. M. — 270 yogioig 0. — 271 §ioto S. — 272 et 273 spu- 
rios add. X 2 im.; iv. ftviiov ^odcc6y,ov y avee^, 6v df y.tn'kvd'i 
cevdrjg* | evdwiccg 7tQccnidB6Cv cs&sv, ftaxa^, i%vhv6oi\Li (-ccemi 
ac?) substitait P; om. VSl. — 274 cexvoars L\ cr. X 2 . — ncti 
lis accd)6oig VSl, ir. X 2 ; xca fis usque ad SairjoccTs 27 6 om. DL X M8. 

— edeoaov 0. qw (H8) 259 

275 xal 6so iiccQtvQiccg aya&ag GxiovotGi cpvM%G). 

TtoocpftdyLEvog fiodutixov, uxr\oaxE, vvxxbg diiolytiS ui 
skTtcjQrjv fia6ilf[og e^ii]v etcee66l %Exd66ag. 
o^i^iaxd {isv tcqovxviIjs ftocbg fierce xcuqov eco&ev, us 
bepoa xecjv iite'av ^sled^ata xald ($oi]6G). 

280 cpavrjg ftfiEXEQrjg eXErjtiovo x&xXvfti iH>/icJ, 149 

GfiGiv e^iriv l&vvov v% EvSixlrfiiv axaonov. 
dv6vo{iLr}v skaxfiQsg e^iol Gvveoid'ov e%e<5xov, 150 

Oslo 8e TL[i7Jsvta cpvyov xal ayaxXia %-e<5{iqv. 
iyyvg, ccva%, xal 6sv TtavaXrfo&Eg eltilv dxaoitoL isi 

285 8% 8vrjy86(rjg addrjv Geo {laoxvoidcov, 152 

v(ol8}i8(og bxi 7ii6xa d'E^iEiXta TCrfeao tcccGlv. 
adoavCrjv pav, ava£>, ejadeoxso xal [ie 6u&6oig, (▼ 20) 153 
&£6[ibv BTtsl 7iQcc7t(d866i xsbv [iE{ivrjiiEvog i6%G). 
Qv6cc{ievog, fia6ilev, [ie dlxrjv 8ixa6Eiag s^ielo, iu 

290 fj[iExeQov fiioxoio xsbg Xoyog al'xiog eGxcj. 

8v66e^eg)v aTtdvEv&sv dXE%lxaxbv 6so cpiyyog' 155 

6elo yao itzsXd&ovxo Sixaio6vvag eqeeIveiv. 
olxxLQiiol fia6iXr\og ajzeioeGLOL ysydaGC 156 

6fj6iv iiiYjv Xfrvvov vjv Evdixiri<5iv dxaqitbv. 

295 yLvoloi i&Xdovxeg eitifiot&ovGi [is [i6%&oig, 157 

aXX' ovd' cog avcdvsvd'a XQaTCiqv 6e'o iiaoxvacdcDV. 276 g6(ra,s.)(pd'(x6ciii£vos 0. — 277 7tSTcc66c(g VPbcm, pc. 0; 
-daces SI, ac. 0. — 278 7tQovxvips V\ tiqovy.- ORm; tcqo^x- VP; 
71QOVT- BLMS. — iistcc addubitat Mommsen 266. — 281 in 0. 

— 282 iXocrfiQag L\ cr. X 2 . — 285 evr\y£6iri$ VSl (cf. 144, 36. 
Horn, x 114. Mommsen 267 sq.); svsgy- X. — i8dr\ M. — 
286 *r7J£(ras>o X; -&cco S; -&s VM; nfj&s 0. — 287 ipsv X. 

— iTtsdtgnso S. — 288 £nsl Bv, pc. P; iitl VOSl. — itgccitridsci 
S. — 289 ipoto 0. — 291 ccXs^Uayiov 6eo (-%6v 6so m) (piyyog 
PRv; -y.uy.ov 8x\ cptyyos X 2 ; -xccxos sic ODIUMS. — (pdog 8va- 
6s§S(ov kit. aUilwaov ys substituit V. — 294 i&vvoov 0. — 
295 iivqlol in pvQioi cr. M. — 296 cog SI; <hg 8. 

17* 260 gin (118) 

OtCpQOGVVriS &8Qd7tOVXUg Id&V XCCXUXljXOllCU TjXOQ, 158 

oitii voog 6eo iiv&ov, ava%, rjovelto cpvXd<568iv. 
cpodfev, 07iG)g tcbqI 6fj6iv icpr}iio6vvcug [ie[ie'h][iaL' 159 
300 slTtCDQijV (Hloxolo xs^v bXsyjxvv iXoi[irjv. 

6C3V {ilv cclrjd'eirjv TtooGxrJGcco ^irjxsQa [iv&av, 160 

xoltii d' hit svdixtag 87t8X8iXao Ttdvxoxs , s6^i6v, 
{iccijjidccog /i' hdicoxov dvcuddsg r\y8iiovY\8g y (* 21) iei 

{IOVVCC 8s GGJV XQO{l886XOV 8[lf) (pQBvl dsiUUTCC ^ivd'COV. 

305 dutpl tsolg BTtis^o 1 cpCXov K8%uoiq<5oiiai tjxoq 162 

cog rig ajtaivv^vog drjicov ano XrjCdcc itoXXrjv. 
dv6vo k aCrjv 86xv%a xsbv vopov d^icpayccTcd^cDV. 163 

8%xdxig rjjidtLog rot, ccva%, xbov i]V86a xvSog 164 

8oya dLxcciotivvrjg [i£yccXctv%8a <58io Xiyalvav. 

310 slgrjvri ftaGiXrjog V7todQj]6xf}Qag sqvxoLj 165 

ovd8 n VBlxog 8%ov6t, {i8xu Gcpitiiv bQiiri&8vx8g. 
Gov cpdog obitidiirjv, 680 <J' 8W8<5iag 87i6frr]6a' 166 

ILaQxvotag k<pvXu%a X8<xg dyditrjtid X8 dv^a)' 167 

hvv8<5iug icpvXcfeu xal aQ{ioviag ioaxBtvdg' 168 

315 eyvcog vcolxbqcov xax8vavxla x8Qiia xbXbv&cov. 

IxstiCrj ftcctiiXfjog ipi) 7iQ07tdQ0i$8v ix£G>#a>, (y 22)169 

[ivd'cov 6cbv 7Uvvxr)v dvxd%iov a[i[iiv IdXXoig. 
6€v, tadxaQ, f}{i8X8QG)v %dQig l%8xai avxa Xixdcov, 170 
dXxxr\q pot xccxdxrjxog dsi 680 [iv&og 8iti<5xco. 

297 sldov Y.atat7\%6yL7\v 0. — 298 nv&og 0. — 299 i<pr\[io- 
6vvrjg (-rig) SI. — 303 idioms M. — ccvsdsvsg 8. — 304 dh om. 
M. — 305 rsolg gnsct, BS; xsolciv (ir.) l%s<S6i (ex nsai cr.) M. 
— cpiXcov DM8. — 306 8r\i(Qv VL x Sl; da- L*. — ccito Vbcgm; 
&7tb 0\ arto SI a. — 808 r][idti6g OL; -og S; r)^s sic M. — 310 v7ro- 
dgriCTrjQccg VSl; -gog DLMS. — 311 peric VL*Sl; vara BL^M 
(-toe S). — 313 om. L\ add. L 2 im. — ayd%r\aa l?cm\ f)y- 
VOSl; i)ya7tr)6u S. — 314 ivv£6Lccg ir. L 2 . — icpvXa^a] reccg add. 
MPR: v. Lch 5 301. — 315 kcctsvccvtIov 0; %at ivavtla M. — 
rsQlicc]ta add. L 2 . — 319 ael VSl; %cd ccsl 0. — iiticto) VL*Sl; 
intra S; hit- BL^M 1 (L'acog' tntod'co JSP im.). gift' (119) 261 

320 %eiXe6tv avxeXddoi6i [teXog cpiXo^ioXTtov dei6G), m 

evte b*ixaio6vvi]v [i 9 eoixvdecc 6elo didd^rjg- 
yXcb66a tebv cp&eylzcuTo cpiXov Icoaoxea iiv&ov, 172 

evve6laig otl 6T]6l dixaio6vvrjv exeoci66ag. 
ds^itSQYjv %uvv6eiag, ccvcc%, Geo xac pe 6ccd)60Lg, 173 

325 ovvexa 66bv a%Xr\6xa XiXaio\nai evve6idmv. 

ex &v[iov %o% , ee6xov dXe^Cxaxov 6eo cpeyyog, 174 

yX(b66rj d-e6iio6vvrjV $a6iXr\iov vjivoTtoXevtiG). 
£cboi, &v[ibg i(iev, xal 6ev xXvrbv aivov defaa 175 

xai 68&6V ev8ixi\]6iv del {letieXrjpe'vog eir\v. 

330 SLQOTtOXOV TCOOfidtOV XCtX 6X(DX6r0g ItiOV &Xtfd"qV 176 

[ivrjiiova Gov ffreoditovxa refjg l%vev6ov dvcoyTjg. 

qi&' (119) 

'Evdsxdzri dsnag r}ds itgbg slvdzr] acpftirog Oi^ijj, 
(pdi] nliiia7t6£C6cc cpsQs£(x>CQv avaficcd'iL&v. 

Teiooiievog fiodatixov, dvat, d' e%dxov6e XtrdcDV. 1 

%eiXeG)v £ : | ddtxcov euov, dcpd'tte^ qveo d'v^iov 2 

ay] ft£, [idxaQi yXco66cug doXtcug [isX7tr]d'QOV ed&rjg. 

yX&GGri, ava£>, doXeofj xi vv rig otoQOt rj xl 7tQ06s6rca; 3 

5 dXxTJevrog ea6i Te&rjyiievoi aisv 616x01 4 321 al%xr\Q ante svzs add. X 1 , expunxit L 2 . — 323 ivvseirjg 
(-rig) VSl. — xccio6vvr\v 0. — iyisga6accg VObcm; -acag SI; -aGcc 
L. — 324 660 VSl; om. L\ Oslo L 2 ss. — 325 dnXri6zcc L 2 ; 
Uq&v V; om. 0; aucoiifjtcov L X M; ocvop'Czcav S; TtQccnldscci (ex 
65?) PBv. — 327 yXdo66r} (-?j) MPBv; -r\g VOSl. — ^S6^06vvr]g 
S. — 328 oar\ 0; £(pr} PB. — ipsv scripsi; ipsTo VSl, pc. S; 
ipolo L\ ac. S; ipbg L 2 . — %ccl csv 0. — dsiaco VOSl; -6si 
PBv. — 830 sIqo%6%ov itgofidzov OSl; -%co -zco V y ir. P. — 
dXcoXozog OBv; -zi VDLMPS. — akr]&r\v JD; airftsiv LB. 

T 119, 1 post 2 posuit P. — r]8s VL 2 Sl; r) Sh BL l M8\ 
r)dh B. — slvdzrj C; slvdzri VM; si- ODS; hivdzr\v SI; si- L. 
— oi'tir\ SI; of- 0. — W 119, 8 om. 0. — yXmCCyg (-rig) doXirjg 
(-rig) VSl. — idar/g (-rjg) VDMPS; £u66- SI. — 4 zig om. M. — 
tcoqoi SI; TteXei 6. — zi VObcSl; zt, M; zl a. — 5 <xXx7]£vzog 
VL x Sl; -xsg ODL 2 M. — laei VOM'Slm; lacci M 2 Bv; ai'ccai S. 262 q* (120) 

frriQOii6p,ov (pkoyaoolOiv Sficbg av$aa%iv bqyuiov. 
(o^loi, iitsl iidla drjobv £%l %&ovbg olxicc valco 5 

Krjdaoog %cclvfir\<5L 6vve6Ticc dcb^ccta nij^ccg. 
drjobv vaisxdaGxov h% b&vzirfiiv doovoaig' 6 

10 eiorjvrjv iter a 7Ca6t (piXottToXbyLoiGi SCcoxov 7 

elg [tod'ov cjxQvvovro tidrrjv XaXeovrog e[ielo. 

qx (120) 

J(odB%dxr\ Swag f}b*s <psgs£mcov ava§ad'^6bv. 

"OynLata dsvdQoxo^KDv 6qscjv vjteoe&Tdvvtiticc 1 

dXxr\v fj[i£T6()rig Jtotideytievog ivdsv doayrjg. 
xdotog 6[ibv (SaGiXrji tcccq dXxrJBvrt xetv%ftco, 2 

og ycclccv %Xobqy\v re xal ovoccvbv svqvv exev&v. 
5 aXXd (pCXov [irj 6slo nod a xXoves6d'at ed&rjg, 3 

[ir}8£ 6ev ayovKvov (pvXaxog voov vitvog £Qv%fl- 
ov yccQ vevaxd^ovra Xdfiot xdxa vrjdv^iog vitvog 4 

yoovobv ayaxXrjsvra noXvcpoovog 'ItfoccrjXov. 

d€%lT£Q7]V 6£0 %eLQCC &SOg 6X£7td<5£l£ yvXdtitfCOV 5 

10 OV 66 7CCCV7J118QLOV CpXs%Oi [ISVOg TjsXcOiO 6 

7 afiri S; w/iot v. — vcci<o]v eras. L. — 8 urid&gog L 2 Pbcm; 
mr\ddg- Va; X$&- 0; nidd- B; xridctg &g DMS; 'xsl d' ag a>g 
L 1 . — 9 vai£td£6%ov 0. — i7tod'ccvsi7}6Lv S. — 10 hlgj\vr\v VOSlm; 

-vr\g v: cf. Lch 5 301. — Siomov M. — 11 Ig 0; ig VSl. — mtgv- 
vovto PRv (cf. 121,6); 6rg- VOSl; bxgvvovzr\ ex -zeg cr. S. — 
XaXeovtsg P. — iybolo 0. 

T 120 fids S; yds SI; 7Jds M. — W 120, 1 vTtsge^stdvvaca 
SI (-vvacc 0); vitel- V; inst-- 0; an vnsg ££- ? cf. Volkmann 76. 

— 2 agayalg D ac. — 3 i^bv VSl; ipS) L. — ciXxfevri VL 2 Sl; 
evxXrj- L 1 ; ccxXv- S. — i (= 113,49) oiu. DL l MS, add. Z, 2 im. 

— xXcogrjv L. — 5 cpiXov pc; -og VSl, ac. 0. — idarjg (-r}g) 
VOSl (I- M); idea- v; £a6cr] bm. — 6 aygvitvov SI, im. S; 
ctdinov S it. — igv^EL 0. — 7 vevctdgovtcc VOSl (cf. Horn. T 
162); war- Hoeschel. — Xdfioi VSl, ac. 0; -/Jr] pc. — xdra 
Pm; ncctcc VLS, pc. 0; -Aarcc SI, ac. 0. — 8 ayccKXrjsvta VOSlm; 
-sisvtcc Rv. — Ttsglcpgovog est 151, 17. — • 6Y.sndccsi£ L; -aOBig 
S. — 10 yXiloi DL l MS; -si, VL 2 Sl. q™ (121) 263 

ovde 6s Ttavvviiiq xsoccfi 6ivoiro 6sXi\vt], 
TtccvroCrjg xaxotrjtog ava% 6* ditdvsv&sv iovxoi 7 

^vx'fjg 6r)g ctXsycov, iva [itf tcots aXyog scpsvgot,. 
acpd'itog si6sXdovxa xal s\sXdovxd 6 s ftdXicoi 8 

15 vvv cc[icc xccl ybsxiitsixa 8ir\vsxss66i ysvs&Xaig. 

Q%a (121) 

jdadsxdtri Sexccg rids itccXi66vxog slg piav oi[Lr\v. 
'AvSocbv cog 7tvd , 6^ir]v^ rtoXv dr) itoXv &v[ibv iav&i]v, i 
o? {is ftsov Ttobg debtee 6vvs(i7toQov sItcov lxs6d , av, 
sv& *IsQ0v6aXrig Isodg diicpe6xa{isv avXdg' 2 

i) ds oC olec %6Xig xsxxaivsxo xiiii]S66a, s 

5 &[i(pl de ynv %vvdysad , sv, o6oc TtsXag sl6l ftvoaloi' 
xsi&i yao cbtQvvovxo poXsiv dvoxaldsxa cpvXaC, 1 

drj{icdv [iccQTVQLr] ftsoxsQTtsog 'l6oarjXoV) 

0(pQa XSV V^lV7]6C36iV aXTlQCCTOV 0VV0{lCt &SL0V. 

xsl6s 6ocpal %r\yvvvxo dixr] [istisXrjiisvcci, sdoca, 5 

10 Aavt8ov §rfei6ftsv&og [isxu deo[icc6i, ftooxoi. 

slarjvrjv *Isoov6aXf] SC^fts ^adsCr^v 6 

xovg 6s, iidxccQ, cpiXsovtccg &itsiQS6iog \isvoi oXfiog. 
slorjvrjv fiu6iXi]og s%oi 7tSQioo6iog dXxrj, 7 11 vde (om. 6s) 0. — 12 &vcc£ a 9 OS, pc. V; 6 9 avee^ Z 2 ; 
<>' sic DMS; dva% V ac, v. — 13 icpsvgri 0. — 14 ddXnsi 0. 
— 15 yev^Xrjg (-rig) VOBM; -oig S. 

T 121 dsytdrri B. — TtaXiaavrog sig (sic 0, ig VSl) plocv 
ol'tiriv (ti'Ccccoi- S) SI, pc. _L 2 ; cpsgs^oacov ccvccficcd'ii&v (ut T 120) 
DMB; cp^gti d' u\lu itg&tov asia\ia P. — *F 121, 3 IsgvaaXfjg 
S; -ovacclr^L L. — Isgag VOL*b*c; Isgcc r)g JDL X MS\ Isgag 
PBabm. — ccvXdg (-ag) VOSl; -&g PBa. — 4 r) Si VSlm; *8i 
0; rjdi V. — oi VL 2 Sl; rot BL l MS. — 6 otgvvovxo ODM, pc. 
V. — 8 viLvrJ6cQii8v L. — frsMov M ac. — 9 'xeZgs L; xsloca 
S. — itr\yvvv (ex nv- cr.) 0. — 11 lsgov6cdjj (-f)) VOSl (-t? M); 
-i]y, L. — ditscd* VSl; -ric&s D; -ec&ai, OL; -r^flm S. — 
12 yiXiovraQ VSl (cpi%r\- M ac); nofti- L. — pivot VDMS\ -w 
SI. — 13 hab. VODLMPS; om. Bv, — h*i OLP. 264 Q*F (122). W ' (123) 

eoxstiiv zvitvoyoitii itiXoi cpv6££oog oXfiog 
15 avx oxa6tyvr]X(DV xul ificov ydoiv, aqpthiK, sxcclqcdv. s 
slQrjvrjv XaXssdxov syd) Gs&sv elvexa fiovXY\g' 
eivsxcc 6elo d6{icov %6%e6v 6e%ev oXfiicc %dvxa. 9 

qx$ (122) 

dcDdsndtr} dsxag r)ds, cpegst &' a\ia dsvxsgov vpvov. 
9 Ocpd'uX[iovg avccEioa Ttobg ovodviov fia6iXy)ci. 1 

fog d 9 oTtots d[i(b£66L cpdog {texa %eoo~lv avdxxcov, 2 
fog d' bitox a^icpiTCoXoio cpdog iiExd %£Q€fiv dvd66rjg, 
vcqlxeqov, [idxcxQ, o^/itf tsfig BTtiiiaisxai aXxr\g, 
5 zitioxe d£V0{i8V0L6i xsijv iXs^xvv doe%rig. 
r}[iEccg dXX* sXecuqe, {iccxdoxccxe, {irjd' ditoXv\yoig, 3 

vfioiog EivExa rtdvxeg sv£7tXri6&7][iEV dviyQrjg^ 
&v[ibg ivl Gxrj&£66L xccx&v (5ePqi&ev exddxq). 4 

aoSodGiv atpvEiolGiv ovEidEa tzlxqcc XsXsicpfrG), 
10 avxcco v7tEQcptdXoi6tv eXey%ea itdvxa T8Xv%&g). 

Qxy (123) 

Hds dvoodsKatr] rgitatov denag v^lvov ccyov6cc. 

f H[i8(ov el {li} cpQOvobg srjv 8ov6i%xoXig h<56r\v, 1 

14 svnvgyoig L. — vtiXoi V; -si SI. — IB avto%oc6Lyvr]rai 
PB. — acp&ift' VSl; ccvfrL ft 3 0. — 16 *aXss6%ov L\ cr. L 2 . — 
17 svs%a L % ir.; %v&a VODMS; iv&a ts P; Mcc dh Bv. — 
S6\lov 0. — oXfiov D ac. 

T 122 8s%drr\ L\ cr. L 2 . — vpyov om. DM. — ^122, 1 
ccvdr\ga 0; -ccsiga S; -ccsigag M. — 3 im. yg' add. V. — OTtots LS. 

— ayL<pi7i6loi 0. — avd.66r\g VSl, pc. S; -cov S ac; -siv L; -yjg 
a. — 4 o{i[La VL 2 Sl; om. I)L X MS. — iitiyjalvstai ikT. — 5 dgit-yg 
(-rig) VSl, pc. 0; -sig DLMS; -oig ac. — 6 iXsaigs VSl; iXiai 
0; iXcciegs L; ZXegca S. — 7 "iifigiog 0; vfigsog DM; -sag S. 

— aviygf)g VSl; -ygolg 0; -rigfjg DM. — 8 iv DS. — 9 XsXsi- 
cp&co VSl (si pc. X 2 ); XsXrj- 0; XsXv- S. — 10 £Xsy%sct B pc, 
bgm; -sy%ia VSl; -sy%ala S. 

T 123 dvodsudzri DL l M (-rr\g ac. S); dcoS- 0. — vpvog S. 

— *P 123,1 THitav SI; Xscov S. — igvclntoXig V31 2 ; gv6i%xoXig 
M x Sl (-Xt sic 0); cf. ad Horn. Z 305. Q**' (124) 265 

si {irj cpQovQog srjv^ Xsyerco {isyccg 'l6Qccr)log. 2 
a{i[iL xoQV(j<56[ievoL drJLOL iiera cpvloxuv avdgeg, 

xal xs xccraj5()cb%(xvT£g en ^coovrag eXovto, 3 
5 tcjvds xore66a^isv(ov (pXoysQfp xal a%v\vh ftvyap. 

xal xe frobv fiQv%Covg xatSQiqrvsv rj[isag vdmQ, 4 
d'v^icj %£HizqIoio 7t<XQYJXd'0{iev vdarog OQiirjv, 

^v%rj S 9 Yj[i£T8Qr] TtccQskrjlvd'SV aGTa&bg vdaQ. 5 

alvsxog, og &tiQrjv tiyersQoig ov d&xsv bdovtii. 6 

10 vcoirsQog 6Toovd , <p TCavo^iolvog sittaro ftviibg 7 

detV OQ80LTQS(p8G)V 7tQO(pVyCOV llVCC $7} QTjT 7] Q CD V 

dlxrvov £QQal6&rj, cpvyoyiEv 6' aitarjxrov dvdyxrjv. 
rtfisTsgov ^a6iXr\i %aq a&avdtcp xodxog iatlv, 8 

bg yulav %Xo8Qr\v re xal ovoavbv svqvv stsv%sv. 

Qxd' (124) 

4(ods%dzr\ dsnag rids, cpsgsi d' ccpcc xixgcctov vpvov. 
Ovosog ad'avdtG) iti6vvoi Utcbvog 6[ioloi' 1 

ov% 'IsQovGalfig vaerrjv xlovog cclvbg ixdvoi. 
ovged ol xvxXco drjiioto ts xvxlo&sv 8<5<5r)v 2 

vvv a\ia xal \LSX8%8ixa 8ir]vexcs6(5i ysvifrlaig' 3 %ogvC66y.svog M. — drfCov D ac. ; dr\t- M. — 4 fccoovxag 
L*Sl; -tog DL 1 MS. — e'Xovzo VSl; -oivro L. — 5 x&vds 0; 
xcbv dh VSl. — xov dh %oxsaacc^evov ss. P. — -aclX om. D. — 
6 %e VSl, ir. X 2 ; add. ytaxccpgai&vxsg (ex 4) DL l MS, del. X 2 ilf. 

— §go%Lovg X 1 , cr. X 2 . — xaxsgrjxvsv S; -gr\xr\zv 0. — rjfiiag 
vdcoQ serius add. X. — 7 oguf] 0. — 8 ipv%?i P. — 9 6cpstigr\g 
DLMS. — 10 6tqov&ov gm. — 11 8zlv' VLS; slv' 0; deivobv 
DM; 8eiva PR v. — 0QS6LtQScpEcov ODLM (og- S); -ocpicov Y\ 
6gs66ixg6(pcov PRv. — ovlo' 6g£C6ixg6cpojv Ritter 17; dsiv' ax' 
og- Scheindler 1 907. — 12 zvTtgr\%xov LS; s%7tgi- DM. — avdy%ccv 
abm. — 13 %uqu ftccvdxco S. — 14 = 113,49. al. — xsvi-ev 0. 

T 124 dcodsxdxrig S; dcondxri 0; deyidrr] X. — cpigs LS. — 
-9"' 0. — xexccgxov L. — W 124, 1 ovgsog Ritter 18; otigsl VSl; 
xvQico Scheindler 1 907. — 2 IsgovaccXi]^ X. — i%dvoi VSl; -vsl 
PR. ' — 3 drjiioio xs V; dr\yLOi xs ODLMS; drjpov xs PR v. 

— nvxlod'EV 0; Y.vy.Xm- LS. 4 266 Q*e (125) 

5 ov y&Q dxaG&dXXovxQg avcc% tcoxb Qafidov sdtiei 
xXtfoa) ccQLitQEiiecov o6igov ivccgCd'tiiov bIvccl, 
<bg [iyj Bit apTcXaxlri rtaXd{iccg xccvvGghji dCxccioi. 
roig aycc&oZg dyd&vvov 6[iov % idvyooGt, d'v^ap, 
xovg 8b XiXcuopevovg Gxoxlaig (iovXfjai xvSot^iov s 
10 Sv6vo^ilrig a%oavxog a[i hoyaxivrfiiv aitd^Ei. 
elgrjvri %ccqib66cc [ista xXvxbv 'l6Qaf\Xov. 

qxs (125) 

JcodsKaTT} dsxag fjds psXog &' apa itipitrov l%ov6a, 

2Jt,G)vog TtccXivoQtiov avcc% oxb Xrj(8 9 dysCoBL, i 

a\i\Li TtoXvGTov&i&v a%BG)v itccQcc[ivd'iov tjbv. 
a no6ov B\L%Xr{<5$ivx£g dva tfx6{icc %dQ k ua cpsQotiiev, 2 
tBQTtaXYig 8' eq6b<56ccv oXrjg iyxv^iova yX&GGav. 
5 xal xi ng aXXoSanav eqbbl xal v6<5<piv axovtiag' 
v xavxa d'Bov (iatiiXfiog h'<pv \LByaXav%ia soya" 3 

apiiBg hri EV(pQ06vvr\ xb xal dyXatrj d'aXBd'OLfiBV. 
riiiBXEQrjv GtQBtyBiag dXr\^ova XrjCda, %oi\Jbx\v, 4 

ola Noxov Ttvoifj (SxQEcpExai %EL[i(XQQOog alvog. 

10 SdxQV6iV 01 6ltElQ0VXEg B7ta^l7]60V6i %CCQEVXEg. 5 5 gavdov 0; Qccfi- Ba; gap- P. — iaC6u v. — 6 agutgs- 
rtmav 0. — 7 tccvv6g)6i VL*Sl; -6ov6L DL l MS. — » G%oxlr\g 
(-r\g) VSl. — nvdoipov L*Sl; -pot DS; -pol L 1 ; -polo M. — 
11 = 127, 13. — lagafjXov VSl, pc. P; -r\Xov DLS (tedga- M). 

T 125 r)ds S; r]de SI; om. V — W 125, 1 ayslgst, VSl; -gri 
L, — 2 TCoXv6tovd%cov v (cf. Volkmann 75); -6tBvd%(ov VOSl. — 
3 a VSl; yg at P ss. — nocov VSlm; to- v. — apnXriGd'ivtsg 
L. — cpigopev S. — 5 %£ rig OL. — 6 §a6iXicog Xfjog sic _D. — 
versum excidisse ci. Mommsen 261\ — 7 appsg c; r)(ielg SI. — 
&ccXi&oniev VOSl; reXifr- PBv. — 8 rjustigriv VL*Sl; -av P; 
-cov L\ — ■• voxov M. — %voir\ L 1 , cr. X s . — argscpovtat 0. 
— %8HL&ggoog VL*Sl; -got 0; %siu(xggog L 1 . — alvog VL*Sl; 
-&g 0{L lt >). — 9 iterat a. — 10 £Ttapf]cov<n, Vm*; -6co6i SI (£x 
apt)- PB). Q*s' (126) 267 

ystoTtovoL 6rev&%it i ov ebv Gtcoqov e\ayay6vreg, 6 

dvr oXoov 8e cpegoivto yoov xoxl dodyiiatii %doiia. 

qxs (126) 

4<o§SY.dtr\ dsnag rjdf, psXog d 9 %%u ffxtov ayr\tov. 

El iirj 7ta^a6iXevg e&eXcov dcj^irjo'erai olxov, i 

a itotia [iox&l&vGl {idrrjv itSQi rexroveg avdoeg' 
el iir\ 7ta^a6iXevg ccoiSelxerov a6rv q)vXd^tj^ 
(tcctftidimg ayovnvov e%ei rtvXa&Qog OTtcoTtfjv. 2 

5 ex #' rjovg never} iteXerai cpvXccxrj rig exd6r<p' 
eyoe6&e, xt [101 code xara Gcpeccg edoidatifte 
Sairbg aitaivv\ievoi \Loyeov\g TtoXvcbdvvov aorov; 
evre yccQ 0161 cplXoitii 116X01 jteQivfjdv^iog vjtvog, 
deoxed {101 fia6iXr)og icov xXfjoov re xal vlag, 3 

10 yadrgbg xccQTtoroxoio cplXov xccl dyaxXea [ic<5d , 6v' 
&g re yaQ aXxrjevn neXei fierce %eoal (HeXeiiva, 4 

code rivaffievrcov d&evaoovg d , rjr}6ercci viccg. 
oXfiiog, og rig iftev cpiXov ipeoov exroXv7tev6ei' 5 

ovd' ex&QOig XaXeovrag eXov tyvd'og avra itvXdcov. 11 ysiostovoi VOSlv*; aloit- P; ysiccgotai Bv. — 12 avtoXobv 
M. — ds et yoov om. L. — yoov M. — not'Cdsdyiicctcc 0: 
cf. 128, 12. 

T 126 fids S; yds SI. — dyrjtov VSl; slXitbv M. — W 126, 
2 iiox&riZovGi S; -rJ6ov6i gm. — itsol B; itsgi Pv; itsgi VmSl. — 
thtvvog S. — 3 ciQidsUstog 0. — (pvXd^r\ VDLM, pc. S; -%si 
(nunc abest 0) SI. — 5 xsvsij D; us- S; xsverj tig 0. — cpvXccnr] 
(om. tig) 0. — 6 h'yosed'E] cf. Bitter 29. Hilberg 49. Rzach 8 322. 328 ; 
an Vygscft 9 , elg? — ncctcc OS; psta 6m. — 8 poXoi VSl; -oiy S 
ac; \l sXoi PB. — TtSQivrjdviiog VSl; 7iSQivv8r\- L; %£qi vrjdv- 
Pbcm; itsqlv ydv- S. — vpvog M ac. — 9 v. ad 12. — 11 om. 
it., add. im. 0. — naze VDLPS; "cts 0; S>g ys M; ola PBv. 
— %sq6\ VSl; cpgsal 0. — 12 ante 10 collocarunt DL X MS, cr. 
L*. — 14 Xaliovtag VOSlc (uccX- M); -teg PBv; -tog m*. — 
ipv&og (ss. pv) M. 268 Q*£' (127). <>kj]' (128) 

<?< (127) 

"Efidonov <xiicpi,E7tovca dvaydsxdxr] daxag v^vov. 

"OXfiioi, oi(5 1 iiBiirike list a 6cpi6i del^ia frsolo, i 

ol6iv 6Sc5 ($a6LXr}og del itodeg eltilv etol{ioi. 
reorpscu, <bv iiioyrjGccg, edcov tieforjdea xccqtvov' 2 

sgtccC xoi xccld itdvxu, fiooxcbv <f oAfitGxog dxov6eig. 
5 tiij dd{iccQ rifiSQidt jcavo^oliog olxov eoetyeL' 3 

viseg av veaoalg Ixsloi ysyacbxeg elalcug 
d[iq)l tefjg ftcde&ovxsg IxoCaxo uvula xoaTCs^rjg. 
cods ybdV dX($C£otvd'\ 0110601 xqo{isov6lv avaxxcc. 4 

'dyftixov ix Hicbvog s%oig Pcc6iXr]iov aivov, 5 

10 ftetiTtetifoig d' ^IeoovGcdfjg frrjijo'eccL oXfiov 
dxa^idxov fiioxoio dia^iTtSQeg r\\iaxa Ttdvxcc, 
vicovovg Ttsol %ai6i (piXoig 0660161 voiJ6€ig. 6 

slo7]vrj %aols66cc {texd xXvxbv , l6Qai}Xov. 

QXtf (128) 

"OySoov cc6xod7txovocc dv(o8sY.axr\ dsnctg v^ivov. 
IloXXdxig c| rjfirjg [101 dvaiSia xev%ccv dvxiqv, 1 T 127 aiicpLsnsi, xs B. — dvodsnaxr} DM; dtad- S. — vpvov 
VL*PBv; -og L x Sla. — W 127, 1 oXfiios L\ cr. X 2 . — 2 olaiv 
VSl; olg iv L; olg v S; olg D. — 3 tSQipsjca ir. X 2 ; -sxoa 

DMS. — ftav OD; i'dco S. — pelrfCdia L; -r\Sicc S; -sr}d£cc 
gm. — 4 excel 0. — xoi ir. X 2 ; xi S. — olpMxov Sv*. — cc%ov- 
csig VSl; -6r\g X; -66r\g S. — 5 rjusgidri S ac.: cf. Rzach 1 752. 
a 335. — oIy.ch M. — tqityeiv VBLMS. — 6 ysyovoxsg V. — 

7 %v%loi S. — Norm. met. 3> 75 tiifjg vnb %vy.Iu XQcmi^qg. — 

8 6ipi£oiv& 9 VOL*Sl (-£oivx X 1 ); 6Xpid£oiv&' PBv. — acpd-i- 
vov ac. — fyoig VSl; -sig ODLMS. — 10 &r\ri6s]oti ir. L 2 ; 

-68TCCL DPS; dsrjcscu M ir. — 12 icovovg 0. — n£C6i 0; Ttsel 
M ac; itBGslv (in -6i cr.) S. — vr\Gug S. — 13 (= 124, 11) 
l6QccrjXov L. 

T 128 dvodsxdtr) DMS; dad- 0. — vpvov VOSl; -ogDMa. 
— W 128, 1 tbv&v VDLS, pc. M (-£iv ac); item 13. — avxr\v 
S; item 3. — post 1 sic disponunt versus: 4. 3. (hoc loco repe- 
titis verbis ovdt poi e66vn£vot, ex 4 DMS) 2. 5 D^MS, cr. i 2 . <?*#' (129) 269 

Patera ocAxrieig xal doCdi^iog 'iGQccfjlog* 
TColkdxig ii, rjprjg {tot, dvcudsa xtv%av dvxyjv, 2 

ov de fioL e66v[ievot, Ttdoog ea&svov i6ocpccal£eiv. 
5 dvGGsfihg xsxxaivov ipd* xaxd X7]dscc vcbxcp 3 

aiiTtXaxLYjv 6(psx8Qrjv artocp&foov exxavvovxeg* 
avxdo avofc) oGiog, xaxd <?' hxlcctiev av%£v dkixocbv. 4 
uiGypg ditsyftaioovxag del Utcbvcc xaXvnxoi, 5 

xccQCpcdsoL ds yivoivxo oxcog %eol dcb[iaGi, %oQxog, 6 
10 og xe tcqo d^irjxTjQog d^istdei xdocpsxcu wor}, 

ov tcccq' d[icdlodsxr}Q xsveqv [idle %eioa xo\il%wv 7 
ov§* aoa xoItcov eTtXrjtisv sxrjtiicc dodyiiccx' dyzlonv, 
ovdh 7tccQ6Q%6[isv6g xvg S7ir]V€6ev dve'accg egyov 8 

^dve'oag fivi^ov defy xe%ccQ7j6xag ciar}." 

QX& (129) 

J&dsndxri dsxag i}d' ccybcp' si'vccxov vpvov ogaxcci. 

Naio&sv ix (So&qolo fior\v dv£\i£h\)u yaxit^v 1 

avdfig rj^isxsQYjg^ navvTt&gxaxs, xexlvd'c, Ttoi^njv' 2 
lx66(rjg eitaxovijov, s^irjv <5' v7Co8b%vv6o yavrjv' 

r[v ydg 8v6vo\iiag {isoditcov GxsqvqlGl y>vld%rjg, 3 
5 xig fiooxbg d&avdxoio dvvrJGexcu dvxCa d'v^iov; 

cciev, ava%, iXsruioavvrjv itQttJil§866i (pvXd66eig. 4 3 et 4 v. ad 1. — 5 iiibv S ac. — nana om. V. — 7 oaog 
aval; DLMS. — av%iva S. — 8 a7ts%&algovxsg 0. — ncdvTtxst, 
V ac. ; -vitxov 0. — 9 #' (om. yivoivxo) 0. — yivoixo M. — 
tcs]qI ss. X 2 ; its L X S; xs DM. — dw[ia<>i VOL l Sl; -axa L 2 PEv. 
— 10 ov xs M; o xs S. — og tcqo xov &p. Scheindler 1 907. — 
11 nag* SI; %dg DMv; nag S; %sg L. — 12 ag DL l M, cr. £*; 
ccv S. — 13 Ttagsgxo^isvog V; -opsvog 0; -oyusvov DL l MS; -ouiivcov 
L 2 PBv. — icvsgtov 0. — Zgyov VL*£l; -ov 0; -a D&MS. 

T 129 7}d' SI; 7J<T DS. — Bivaxov DLS; Zvcc- M. — W 129, 
1 si6&£v S; ftsio- M ac. — 4 Sv6vo[Lir\g OR. — xigvr\6i S. — 
cpvlcct-eig 0; -gco V. — 6 (pvXdcosig VSl, ac. S {-dgsig pc); -a66oig 
0] -a66r\g LS. 270 qV (130) 

eivsxa 6fjg 6oq)Crjg ccQsrfjv fiaGikrJLOv hkrjv, 5 

&v[i<p 67ts<57t£vdov fteoTSQitiu fteGyLov iketid'ca 
xal XQccdirj 7io&e(x)V 601 6{ifj, pdxaQ, iXiitda &£6ftai 6 
10 rjiicctog ix (pQovQijg vvyimv xal p£%Qt, xeXevfrcov. 
rjliaxog ex (pQovQfjg {isXbxg) ftsbg Ttfpa^'Aco, 
ovvex avai, iXsrjxvv s%ei xal eXev&BQov rjjiccQ 7 

Qvopevog xaxoxyxog oXov xXvxbv 'ItiQarjXov. s qX (130) 

*Hdv [i(Xog dsxddog rgi6-aca$£y.dtr\g nilu oi{Lr\g. 
0\) 7COXS liOl 7tQCC7tid6<j6lV VTtBQ^tOV TjXOQ dsQ&rj 

ovds iisv r\7tBQ6%sv6s [isxtfogog o^axa Xcb^rj' 
ovSs tcox* iv ti£ydXoi6t,v £%ov 7te7toxrj{i£Vov tjxoq 
ovde r' aQEioxegoig eitl ftavpaGiv e^£7caxd6d'7jv^ 

5 all* aiel q)Q6vsov %% , aiiaXd)xaxa pbsiXL%lri6iv, 
ccidrjv d' ad* avdeigov d&eGcpaxov, ola ydXaxxog 
vv\itlayog %axe(ov oXocpvQSxat, a^iyl xexovtir}, 
tig xev diioLpaCoiaiv i[ibv iiexsXevtiaxai jjxoq. 
'l6Qaf\log avaxxa &ebv 7tQa%C$s6<5i Soxsvol 

10 vvv apcc xal paxeTtaixa dir i v£XB£66u yavi&Xaig. 7 6ols S ac. — 8 h'citsvdov PR. — 9 om. it., add. im. 0. 

— nods' cov VSl (nods- 0); ito&eo v v. — 6v XSS. — ipy scripsi; 
iifj 0; ipy VL X S; i^v L*Sl. — ilnlto — 10 om. DL l MS, 
add. X 2 im. — cpgovgqg X 2 ; -gag VSl. — 11 cpgovgfjg VSl; -gag 
Lm. — 'l6gccrjlov m. — 12 ovvsxsv LMS; ofl- D. — 13 okov 
VL*Sl; -r\v DMS; -rig X 1 . 

T 130 om. 0. — 7\8v p&og VDLPS; {jis to fid- M; ovxog 
%f\g PRv. — oi[LT\g X 2 ; vpvog VL x Sl. — W 130, 2 [isTrjogog c. 

— 3 %%(ov S ac. — 4 ccstgotigoig X 1 , cr. X 2 . — 5 ccisl VSl; si 

fir) X 2 pc. — cpgovsov S. — 6 d' om. 0. — ccvdysigov 0. — 
og ayala%xog M. — 9 itguTtrtdsGi S. gXu (131) 271 

Qla (131) 

'Ex TQi6Kcad£KccTris dsytddog ng&xov y.uXsov6r\g 
f}dv [teXog Xiyvgov xs cpsgs^mcov ccvaflccft'yL&v. 

Mvcoeo zlavtdov xal \LaiXiilv\g ao xccGrjg' i 

(b[io<5ev a&ccvdrG), ^a6iXil\i d' &q av^aro tola' 2 

n €t Ttots tiji7]€vrog eXevtioiiai evdodsv olxov s 

7} Ttoll) %ukll6TC0V ks%£G)V 8711^60^1 avv\)g^ 

5 £l f itoxa paiXiyov vitvov a^iolg v7tode%o[iai <i660Lg^ i 
al xarav avtixd^eiv xa yCkoig fiXecpdooitiiv ed6(D, 
al xooxdcpoig dvditavyba ^lad^ r){iex sqoi<5iv aXolinqv^ 
sIgoks xi^rjavxa xoitov fia6iXi)i xi%ei(a, 5 

acp&ixov ocpod xa vrjbv 'Iaxcbfiov &S(p svqco." 

10 xrjvSa {lev, <bg 7tvd , 6^is6d , a^ xax' 'Ecpoafta fid^tg datdar 6 
evQO[iav — ov d' 8tH fid^ig — dvd dov^ta xal nurd (ir]66ag. 
dews, cplXoi, xaXvfiag da iiexaXdo[iev dftavdxoio 7 

xal Sditadov yaoaobv yovva66o^iad , \ ov itoda itffeav. 
eyoao, %a\x,$a6iXav, dvditav\La da 6eio xi%dvoig, 8 

15 6vv d' d^ia cpcoQianbv itavaxY\Qaxov avxbg eyatooig. 

T 131, 2 Xvyvgov D ac; Xiyvg&v S. — W 131,1 iivmso X 2 ; 
H,vrjc&r\Ti VSl: cf. Bitter 29. Rzach 8 316. — Geo DMS. — 2 ag 
s^ccxo L; Scgsv- S. — 3 olxov M. — 4 7} VDLMR; M 0; 77 P; 
7} S; si v. — noXv xctXX. VDv (cum i6cog cr. M im.); noXv xccXX. 
L; noXv v.a\ X. M; noXvxuXX. SI a. — svvfig VL 2 Sl; svxfjg L 1 ; 
svxfjg S. — 6 xccxavsvcxdgsiv VSl; xccxsvvd£siv DLM; -£oiv S. 
— xs om. 0. — idea VSl (£- M); idyco 0; £d6Cco Ev. — 9 freco 
(-co) VL l Sl; ftsbv L 2 . — svgco L 2 Sl; svgov VODL'MS. — 10 xr\v8s 
VL*Sl; xr\v L\ — iq>Qcc»& V; sJxpQu&d DM. — pd&g^L^S; 
item 11. — 11 tigonsv 0; svgonsv M. — ov d' (ovd') VOSl; 
old 9 PBv. — od'i scripsi; ort SI. — nccl L 2 c (Hilberg 95, 
Mommsen 813); om. VSl. — §rJ6Cag VUSl\ pv6C<xg DL 1 , pc. S 
(fivGccg ac.); -aig M. — 12 nccXvpaods VO, pc. X. — ^sxiXd'o\isv 
L 2 Sl; -(oitsv VPR; -oipsv L 1 . — cc&ccvd]Toio pc. U. — 18 yov- 
vccC66tiEd'' P; -cccotisd' VSl; -ccCat^sd'' S. — 61 M. — nodag 0; 

rods V. — 14 yii%dvoig VSl; -vsv 0; nccl %dvoig S. — 15 aw VS; 
vv 0. — cpagicctibv SI (qpo- S); yg' Kififorbv P ss. — itccvcmrj- 
gectov VSl (nccvr\%- ac. M), ac. 0; -yrjgccov pc. 0. — iysigoig 272 Q^cc' (132) 

Geio, {idxaQ, nvxdGaivxo dixcuoGvvrjv LEorjeg, 9 

tcoXXoj S 9 Bvayhg tcbqI ydo\Luxi yrjd'rJGBtav. 

bivbxcc davldov, {iByaXoG&BVBog &BQditovxog, 10 

(lij ItOXB GtjV %QlGXOlO {IBXCCGXQBtyBLCCg 07tG)JirjV. 

20 gj^loGb Aavi§(p fiaGiXEvg TtccvaXrjd-Bcc QB^ai, 11 

(Q[io6£ xal xclxbvevGbv, eovg d' ov i^bvGbxcu ogxovg, 
ftcbxG) dvaxxoqlr\g gbo vrjdvog Bovog BOBiGai. 
„6vvd , s6Lrjv bI cpvXov b\lv\v Gbo xtjvSb cpvXd&t, 12 

liccQTVQiag x dyccd'dg, ag Gcpiv cpoBGiv avxbg bqeIgcq, 

25 ov %ox > d%oXXi%BiB xer\g v7ceor]iLSvov s'Sorjg, 

ovvbxu 8i) Utcbvcc frsbg 3tQoeXB%axo fteCrjv, 13 

cog 6b [iiv [{iSQxbv Jtoftsei xal &7t7JQaxov oixov. 
rotJrd pot box dvditav\ia [ibx* dXXx\xxoiGi yBVB&Xaig, 14 
iv&ddE vaiBxaoi\Li Ttod'G) TtBTCsdrjiiEVog bG&Xgj. 

30 olxia [iev 7iXrJ6cct,[i ayaftcbv eittdBvia %rJQrjg, 15 

7txco%olg d' avx bitaGaiyn ($iov \ibvobixw dulxw 
ev&cc {Lev aorjxrjQGi, tcbXoi (pdog aiMpifiaXBG&ai, 16 

TtoXXoo d' Bvayhg tcbqI %dQ[iaxL yrj^GBLav. 
iv&ddB 4avCd(p xeoag ay&ixov dvxBiXaiyu, 17 

35 xQiGtoj Xvyyov ixol^iov ipoo %6qov $\yB\iovY\u' VSlm*; -gets Bv; dyslgEig pc. (ac. -oig). — 19 ^isxaaxgiipELag 
V; \LEXaxg- SI. — 20 g>ilo68 nod d. M. — 23 rrjvds aio 0. — 
cpvXd&i, L 2 Sl; -ir} L l ; -Jij VDM, pc. S; -|<o S ac. — 24 ag SI; 
a DS; at PB. — avxolg DLMS. — 25 anoXXrfesis VSl (anoXrj- 
0); -£sig LS; anoXrtfzsig DM. — vTCEgr\iiEvog L. — 26 ngoEXi^axo 
VSl; 7tgo6s- DLMPS. — 27 inrjgaxov 0; insig- M ac. — 
28 aXXr\*xoi6i VDM; dlrj- SI; aXXr]%xr\6i L (pc. ?); dXr\- 0. — 
ysvi&laig VSl; -r)g (-rig) DLMPS. — 29 ns7ttdr\iiEvai S. — 

30 oUia DMS; -av VL; Uiav 0; dob/iara PBv; an oikov? 

{LEV VSl; oi B. — %rigr\g VOL, ir. P; -ag v; %slgrig S; %ih- DB; 
%6>gag M. — 31 dalcov S. — 32 fisv] add nlr\v DL l MS (ex- 
punxit i 2 ). — agr}xf}Q6i VOSl; -f)gv Bv. — itiloi (-el OD (pdog 
aybcpi$a\s'6%'ai VSl, ir. L 2 ; itiloi usque ad Evayisg 33 om D(L l )MS. 
— 33 add. X 2 im. — nsgi VDS. — 34 iv&dds VSl; Ma dh 
LM. — davidov M. — avxtXaipi DS. qX§' (132). Q Xy (133) 273 

ccl6%og dv6^svs80(SLV iolg xal [i(b[iov dvdfco^ is 

f}[i8TSQr} d 9 a{i(p 9 avxbv dxrjQccoCrj dvaxeXXoi. 

QXp (132) 

'En xoi6Kccidexdxrig denddog ^sra devxegov vpvov 
oi'uris %* £vve6ir\g aq>&ixog eveitiri. 

Tl frvrjxolg xaXbv eexe, xl ft* av xeQitvitixov &xv%d<ri, i 
r\e xa<5iyvr\xoi<5iv bybov <pCXcc Sco^iaxa vai8iv; 
<bg iivqov e<56v\L8VQv x8(pccXfjg duo \ne%Qi ysvelov, 2 
jiQcbvog yeQccQolo yeveiddu %a<5av 8(p8Q%ov, 
5 ex de ol avftsoeobvog mixoeyov 86%axa 7C8%Xov % 
&g dootiog aldsQCrj xoXvccv&sog UsQyLcbvog 3 

ovqsGlv av&oxdiioiGw vtisq Hicbvog lovticc, 
8vXoytr\v 8th %u6av erjv iitexsllaxo itoi\Lv\v, 
v&Xeiiacog (icoxoio dia^SQsg 8[i[i8vat, aXxao. 

gky (133) 

22bv TQi67tccide7tdT7] dexddi xgixaxog itiXei vpvog. 
/I\i(b8g itdvxBg iivccxxog, defaccxe %oi\iiva x6<j[iov 1 
\6xd\L8voi ^a^iXfjog koiGfreveog xaxd Scb^ia' 
0? xs &eov {i€&8izov6i, d6{icov eveoxeag avXdg, 2 

7tdvvv%oi eiv dyloio d6[ioig dvaelQaxs %8loag 37 aticp' SI] dp M. — ccKT\Qcc6lr\ VSl (-geclr} M); ayr\- PR. 

— uvax&XXoi SI (-ei X); avx- V\ avet- DM. 

T 132, 1 dcodsTtddog DM. — xaxd b. — vpvov VSl; -og v. 

— 2 ol'itrig VL 2 ; -r\ v; olpog DM (ol- X 1 ); ol%og S. — evenly 
LS; -rj V; -r\g SI. — W 132, 1 foxe VSl; ^6 X s DLMS; om. 0. — 
3 d>g pvQov iacvpevov VOSl; \ivgov ineGdv- Rv. — duo VOP; 
ccnb DLMS; <T a>g Rm; 6* mg v. — 4 a(T2L8.)ga>vog L. — 5 ini- 
xge%ei 0. — iti%Xov M. — 6 aeg(i2L8.)ti&vog X. — 7 lovacci M. 

— 8 i7te6xeiXcc.ro 0. 

T 133 6vv (6vv PS) xoMxccidendxri VO, ac. S; -xr\g DLM, 
pc. S; Iv. xqi6Y.on8e%axj\g Rv. — Sexddi, VO; -dog SI. — ^133, 

3 01 xe &eov ^ed-i7tov6L doyicov (-ov 0) VSl, cum yp' R im.; 
omcdv ol yLe&eitovai &eov Rv: cf. 134, 4. — evegyeag ac. — 

4 ccwv%ioi 0. — elv dyloio 86poig VL*Sl; om. in lac. DL l S. 

Apolinarius ed. Ludwicb. 18 274 gXfi' (134) 

5 xal ^isyakoad'svarrjv dva^isk^axe itau(la6iky)a. 
Soirj xol fia6iksvg Hkovo^sv alvov £xol[iov, 3 

bg yalav %ko8oi\v xs xal ovoavbv evqvv exsv^sv. 

qW (134) 

Tjj tQi6v.cci8By.dxri de%adi \tiXog ccXXriXovicc 
cclhv ayccxXrjsig itsgl xhgocxog v{ivog odevei. 

Ovvo[ia Ti[ir}€v xekadrj6ax£ 7ta^a6ikfjog y i 

itoiyLSva xi^Evxa, Gotpoi, avaiiektyaxa, italdsg, 
i6xdii£voi Pa6ik7jog iai,6d'evEog xaxd ddfyia, 2 

01 xe &eov yLS&Eitov6i do^LCjp EVEQxiag avkdg' 

5 iLsXtyuxi pot $a6ikv\a, etceI frebg i6&kbg ixv%frrj' 3 

ovvoybd ol (poo{it&x\ stcsI x68s xakbv deideiv 
ovvex 'Idx&fiov Ttivvxbv 7iQoele%axo 7tOL[ir)v 4 

xal xxfjGtv 6q)exsor]v e&exo xkvxbv 'l6oai)kov. 
oldcc cplkaig itQUTiCd e66iv, ojccog piyag ETtksxo Ttoifirjv 5 
10 rjuixsQog fia6ikEvg iiaxdo&v %£oiylv£xai akkoov 

XEV%(DV, 07t7t66a ftviKp dQL6X07tOVG) [18V8CCLV8L, 6 

ovoav<p d6x8o68VXi xal iv %&ovl TtovkvPoxsCorj, 
%v$\jl86iv iv fiv&loi6i xal iv vtd6r\6i %aka66aig* 
d{tpQOx6xovg vEcpikag Ttv^idxrjg i&ovbg i^oV dstocov 7 
16 vex(p al&eoiag 6x£Q0itag 6ruir\ia frrjxsv 

5 flct6i%r)a 0. 

T 134 (fere evanidum in 0), 1 ante 2 posuerunt F0, post 

2 SI. — 2 it. erasit (ac. fuisse videtur T 133), add. im. 8. — 
uyccx.Xr]sig VL 2 ; -rjsg DL l MS; -r)sv Pm; -etsv Bv. — xexgaxog 
VDLMPS; -xov Bv. — v^tvog VPS; -ov Bv; ol^iog DM; 61- 
L. — W 134, 1 sq. fere = 112, 1 sq. — 2 aocpbv 0. — 3 (= 133, 2) 
i6tdiisvog M. — 4 og xs M. — 6 <pogn>i£sxs 0. — 7 otivsusv 0. 

— 8 xxr)ai]v ss. O 8 . — 9 cpiXrjg (-rig) VL 2 Sl; -Xr\ S; -lot L\ — 
10 nsgiylvsxai VOSl; -ylyvsxai v. — 12 7toXv§ovxslgri 0; -fioxeigri 
8. — IS n&OL (ss. crj) M. — &ccXdc6ccig VOL 2 ; -rjg (-rig) L l Sl. 

— 14 vipoa' VObcm; vipog SI. — 15 vsxm V; -xbv SI; -xov P. 

— alftsgiag 6xsgo7tccg (-nag 0) VOSl, ac. P; -igia 6xsg- P pc. 
(Ritter 8 coll. 76, 37. 143, 14. Scheindler 1 907); al&Egi aaxsgonccg 
Bv: cf. Lch 6 302. qW (134) 275 

avrbg ava% rapCcov dve[iod()6[iov e^aysv dkx7]v. 
rtaGccv TtQWTOtoxov dd[ia6ev Nslkoio yeve&Xrjv s 

6vv xal texQU7c6d(ov dyiXag [ie()6ite66iv evatQ&v, 
yaCrjg AlyvjtrCrjg peGa ftetixeXa pvQla rev%cov' 9 

20 olds ita&fov OccQccca, d[i(bsg ds ol ov cpvyov ccrrjv. 
avrbg dvG^ievscov xarsvrjoaro {ivoia cpvXa 10 

ly&lpovg ficcGilriug VTcaoyLSvicog hvaoltpv, 
xdonGrov Urjcbva, HfiooQaCcov fia<5ikf\a, 11 

'Qyov r£, afrevaobv fiQiaQTjg BaGuvog avaxra, 

25 xoioavlag & eregag Xavadpov Ttaidotpovfjog. 

rfov <$' aoa yalav eXcav 6(pexsQovg 8vs8d66aro xXrjoovg, 12 

xXf\QOV B(p dSQCCTlOVTI, xard %oeog 'ItiQCCrjlG). 

ovvo[icc ita^aGiX^og del %avayr\Qaov stira, is 

ix ysvefjg yeveijv Ss freov [ivrj[iiJLov 66&X6v. 
30 rovvexa Sij GysriooiGiv ava% XaolGi Sixd^ov u 

a[i(pl tptXoig d[i(be66Lv ccxog itaoaiivd'LOv X6%(dv. 
el'd&Xa %ov6og re xal aoyvoog eitXero d^cou, 15 16 tafisiav VOLS; q>vlocY.j]g P, cum yg' V im. — avs[io- 
dQOtuov ac. VL; avsdgopov M. — gi-aysv VSl; i^dysi P; Zngccysv 
S. — 17 ngcoTOTOxov L pc; -totoxov P, ac. DL; -totoxcov VSl, 
pc. D. — ddiiccCB VO; -cc66sv S. — 18 6vv V; 67\v M. — 20 olds 
VL 2 Sl; ol dh D; ol dh L l MS. — ncc&av VSl, ir. L*; -&v 0; 
-rjv D; -rjv S; -77 M. — qxxgccco 0. — cpvysv S. — 21 Karsvrj- 
gccro VOSl; -Bigccro PBv. — 22—27 fere = 135, 33—43. — 23 %dgxi 
(om. gxov) DL l MS, cr. £ 2 . — cr\&vcc VSl, ac. M, pc. 0; CC- ac. 
0, pc. LM. — afifiogcciov VO; dfto- DM. — fiu6iXriGiv V. — 
24 (byov PB(v); SI- m; yov 0; coyov L* ir. ; ojiy%6v V ; (by%6v 
DMS. — pgiccgbv P. — ficccavog V, pc. OL (-ccvbg ac. L); ($a6d- 
DS, ac. 0; fld6cc- MPB; Bccadvov v; -voio Lch 1 63, Ritter 32: 
v. ad 135, 39. — 26 acpstegovg 0; -oig L*PRv; -r\v VDL 1 MS. 
— xXrjgovg VOSl; yilfjgov PBv. — 27 nlfigov L*Sl; -og VDL X MS 
(Xfj- 0). — xgiog SI; Mog V. — 30 rotivsxcc VDLMS; o%- 0; 
ov- SI. — 6(p£tigr\6iv S. — dwdfai, V; -daoi SI; -deaoi 0; -dcst 
DLMSm*. — 31 d%og VL*Sl; ccnccyiog BL l MS. — itviLv&iov 
B{L l T}S\ tiv&ov M. — 32—43 fere = 113, 24—35. 

18* 276 qW (134) 

avdQO[is(Dv alccTtadva Gocpcbv SaiSocX^iaxa %elq<&v 

olg ov cpeyyog etce6xi %eo\ \z6xrfiiv 6itco7caZg* 16. 17 

35 ovaxa [tovvov 6%ov6i, xccl ovx cclovtiiv uvxf\g' 
ovde tpftdyyov e%ov6i, xal si axoficc xolGiv ixv%&rj' 
ovd' Isgri qCvs<56lv hitioiExai rjsoog od^iT]' 
ov 6&evog aiMpacp6covxi, xal el %elo866i xixuGftsv, 
ov ito6\v Evtpoofioio xaxa %frovbg lyyog hoelOai' 

40 ovS* ocTtb XccvxccvCrjg (p&oyyrjv avtt7iE[iiid66cc6&cci' 
ov yuo dij 6cpi6t itvavyia dice 6x6[iccxog itoofiuks6% , ca. 
xexxoveg sld&koiGi ysvoCaxo xol6iv o^iolot^ is 

xccl Ttdvxeg xoi xoZ6i v6(p itEQid'ccQGssg eltiC. 
tiBltyccxs pot ^a6iXif\a^ 6o<pov ddpog 'IGqccyjXov' 19 

45 %ag dopog Mocbvog, xeXadrJGaxE %a\i$a6i'ky[W 

Asvlda xkvxbg oixog, ccsiGuxE 7toi\x,svvL xoGfiov 20 

olg (posal decree dsoto piXei, XEXa§v\6ax avaxxa. 
alvsxbg ix Ei&vog ava% itavvjtiqxaxog stixai 21 

a\up *l£QOV0ccX?i &E0XEQ7tia Scb^iaxa vccC&v. 33 &lcc7t]ccdva pc. Z 2 ; -v&v DM, pc. S (dXXunccdvbv ac). 
— 34 cpsyyog VDL X MPBS; y&oyyog L*v. — %%E6tr\ 0; i%iGxr[ 
DMS; I-I-scti B ir. — nsgl (-1 DS) £e6tj)6i,v (-fjciv) 67t(aitccig 
{-fig DS) VOD(L l )MPBS; xai si axopa roiciv frvz&V L* ir., v: 
cf. 36. 113, 26 sq. — 35 cevrtfg S. — post 35 add. ovds cpdog <po- 
giov6i itsgl izsCTy}6iv 6na)7iaig (-yg) .L 2 im., v; om.VODL l MPBS'. 
cf. 113, 27. — 36 hab. VOL l &; expunxit £ 2 ; om. v. — tyova 
V0&; l%ov L. — si om. S. — 37 — 40 om. 0. — kgr\givs66iv 
M. — ijtigxstai VSl; vie- est 113,29. — 38 -aincLOfrsv VSl; 
-tpftsv DLMS; -6tcci P. — 39 ov (pogpoio noalv (-al DM) x. 
DLMS. — igslaca VSl {-sleai .L 2 ); -siasig DL l M-, -si6r\g S. — 

40 avccitsn7td6ccad'cci VDL; -nav6ci6&s S: cf. Horn, d 412. — 
42 oi6iv gm. — 43 rot VSl, ir. L; om. OM. — votov S ac. — 
44 d' 0[Lcog 0. — 45 agwvov S\ -dvov DM. — 46 et 47 om. 

DM. — svtda 0. — 47 iviXsiv 0. — xs%ccdr\6ci]c' avwata, ir. 
X 2 ; -6ats TtcL\L$a6ikf\<x. (Z/ 1 ?)/^. — 49 &ncp'Csgov6cdr}v S; ftqpi 
IsgovaaXr^i 0. — isgov6ccXjj Bv; -Xrip VL 2 MP; -Xr\v DL l . QXs (135) 277 

Qle (135) 

Tjj TQi6xcudsxccTr] deucidt, vlvzbv idlrfaovia 
i]dv ti %ai Xiyvobv %i\L%%ov clem>\icl tieXei. 

Aaol, [i£ifo%LY]v dva^ieXipaxe , xa\i^a6iX ! r\i^ l 

ovvexa vcoXe^ieog 6<pexeor]v eXerjxvv de%et' 
dfrdvaxov {taxdocov dva^ieX^axe 7tap,fia6iXy]a, 2 

ovvexa vcjXe^iecog ticpsteorjv eXerjzvv cesser 
5 [leXifraxe iiov fia6iXr\a \Leya6ftevexv\v (3a6iXrj(QV, 3 

ovvexa vcoXe^iecog 6(pexeQrjv eXerjxvv de^ei, 
bg [tovvog deddrjxev a&e6<paxa ftavpaxa xev%eiv, 4 

ovvexa voXe^iecag 6q)exeor}v eXerjxvv de%ei, 
ovoavbv a6xeo6evxa 6ocpfj xe%vrj6axo fiovXfi^ 5 

10 ovvexa vcoXetie&g Gcpexeoriv eXerjxvv de%ei^ 

yalav i7te6xy]QL%ev ey vSatiiv ov rtolv hov6av, 6 

ovvexa vcoXe^img 6(pexeQYjv eXerjxvv de^ei, 
bg G&evaoovg cpco6xr)oag £o5 xe%vrj6axo pvd'G)) 7 

ow£zcu va)Xe[ie(Dg Gcpexeorjv eXerjxvv de%et,, 

15 rjeXiov (pae&ovxa xaXfjg eitirjoavov rjovg, 8 

ovvexa vcoXe^iecog Gyexeorjv eXerjxvv de%ei, 
xeCoea xa\ \ir\vrjv vv%Cg)v ^aaCXetav dxaoTC&v, 9 

ovVfxa v&Xetiacog Gcpexeorjv iXerjxvv de\ei, 
7tQ(oxox6xG)v Alyvitxov 6[i(bg edd[ia66e yeveftXrjv^ 10 

20 ovvexa vaXetiecog Gcpexeorjv eXerjxvv de^ei^ T 135 paene evanidum 0. — W 135, 1 Xabg L. — Tca^i- 
ficcoiXfjC VDLMPS, ac. B; -fjog 5 pc, t). - 2 ovvsxsv (ss. a) 
D. _ s §aoiXfja 0. — 5 et 6 om. DL l MS, add. L* im. — 
iXti y.01 0. — 6 intercalarem verbo ovvsw.ee solo indicare solent 
im. et inde a vs. 8 DM it., vel item vel verbis ovvexa (ov-) 
vaXenecog V; simili modo passim abbreviavit S. — 9 aocpi] S ac. 

— 11 ccitscTrJQitisv (ss. gl. ictsQEGiOs) P. — 12 om. F(sed v. ad 13). 

— supra versum 13 repetivit 15 et 16 F 2 im. — 17 \lt\viv L. 

— ficcoLXsiccv VOSI-, -iXslav DLMSab. — 1» cclyvTttov VQSl\ 
Alyvnxov bcm. — ysvi&Xrj Mommsen 260. 278 Qle' (135) 

xa>v <f sx 118660V sXhv e^rjyaysv 9 l6QafjXov^ n 

ovvsxa vcoXsiiscog 6cpsxsorjv sXsrjxvv ds^sv^ 
&aQ6cderi ybdXa %siot, fioa%iovL itavxa 7ts%oi&&g, 12 
ovvsxa vcoXs^iicag 6<psxsQYiv sXsrjxvv de%si, 

25 Qrj%d[isvog 7tvoy(D6s didv§i%a %oXXdxi xovxov, 13 

ovvsxa vaXstieag 6(psrsQrjv sXsrjxvv as%si, 
xov ds {ie6ov 6xsC%ovxa ditfyaysv y l6QafiXov^ u 

ovvsxa v(oXs{i£(Qg 6cpsxsorjv sXsrjxvv ae%si, 
bg 0aoaa) oxoaxitfv xs xo6rjv (ttfl £[i(}aXs itovxa, 15 

30 ovvsxa vcoXs^iscog 6cpsxeor]v iXsrjxvv ai^sv^ 

bg xax SQrj^iairjv 6tpsxsQ0v fiyrJ6axo Xaov, 16 

ovvsxa vcoXsiiscog 6g>sxsQrjv sXsrjxvv ae%si,, 
bg [isydXovg fia6iXr\ag vTCSQ^isvicog svaoi^sv, 17 

ovvsxa v&XsyLecog 6cpsxeorjv sXsrjxvv as^si, 

35 QrjiSiCjg 8' aXana%sv vjvsoxvSavxag avaxxag, is 

ovvsxa vaXsiisag 6q)SX8Q7jv sXsrjxvv as%si, 
avxCftsov ZJrjcbva, ^iLoooalcov $a6iXr\a, 19 

21 tie66ov VLb*c; -<ov Babm; -ov P; iitcov ODMS. — 
25 Qri^diisvog (' rfeapEvoi 0) 7tvgya)6S 8idvSi%a VOL 2 P; avdi%cc 
grfedpEvog igv&gcclov Bv (cf. Ritter 29. Hilbergll6. Rzach 3 402). 
— TtoVkuv.i\ cf. Schneider 1 390. — ocpgcc aXbg §iux\Lr\6avxi igv- 
ftgccuov (-ccrtov D, -EOLOv S) dvbv igsasig substituunt DMS. — 
27 xov ds VL 2 ; tcbv d 3 Iv. DMS; xovSs OPBv. — cxsixovxog 
diriyccyev 0; kXcbv i^rjy- DMS. — post 28 repetitos 7 — 16 del. 
S. — 29 ftir] V; -r\ L 2 ; om. 0. — a paXcc cpccga&va (tit} (-r]v S) 
Kanxccve (ndxecve S) o?Xoic($oio {-$10 S) ftccXdocrig subst. DMS; og 
x' igv&gop qpccgcc&vcc $Lr\v 9 1 ' kr\v ndyizavs itovxo? PBv. — 31 ut 

ycu 
supra VOL 2 ; knxh ywiixui (ysco A xs sic M) 6<p£ctg ccpdxco (a- M, 
a^axco S) yalcc subst. DMS; nal (og P) ycdr] aftdxco ys (xe P) 
diriyaysv fogccfjXov PBv: cf. Ritter 13. — post 32 add. Scxgaxl- 
axoig ccvdccsiv (ava66Ei S) $Lr\ ftsbg ccXyscc frfjxsv (ccXy£&r\- S) \ 
otivsncc (om. S) DMS. — 33 (fere = 134, 22) og peyaXovg V&; 
l(p&iliovg DMS. — vnhg psveovg 0. — ivdgt^sv VSl; -ccgll-ag 0; 
-agii&v DMS. — 35 et 36 om. DMS. — aXa-ita&v 0. — vitsg- 
Hvdccvzctg] cf. Horn. A 66. Lobeck 8 1, 383. — 37 sqq. fere = 134, 
23 sqq. — avrifteov V&l; %dgxiGxov DS; %gd- M. — ciwvcx Qte' (136) 279 

ovvexa vcoXe^ecog Gcpereorjv elerjtvv de%et^ 

'Slyov xe, G&evaobv fioiaorig Ba6avog avaxxa^ 20 

40 ovvexa vcoXetieag 6(pet8Qr]v eXerjtvv aether 

tcbv $' ccqcc yalav eXfov 6(pereoovg 8ie8a66axo xXijoovg, 21 
ovvexa voXe^iecog 6(pexeQYjv eXer\xvv ae%ei, 
xXrjoov e<p fteoditovxi xaxd %oeog 'IagarjXG)^ 22 

ovvexa vwXeiiecog 6(psreQrjv eXerjxvv de%ef 

45 ovvexa xeLQO[iev(ov r^iayv e\k,vr\6axo 7tov[irjv, 23 

ovvexa vcjXe^iemg Gcpexeorjv eXerjxvv ae%ei, 
ex <?' aoa QiyedavCbv drjiGov aiteXv6axo Xa6v, 24 

ovvexa vaXe^eayg 6q)exeorjv iXerjxvv ae%ei, 
bg Ttatiiv d'aXiYjv^ olg exxitie, \10vvog bndtpi, 25 

50 ovvexa vrnXe^iecog GyeteQrjv eXerjxvv ae%ei. 

[legate ftot $a6iXr\a [leyav 7t6Xov atixeooevtog, 26 

ovvexa vcoXe^iecog 6(pexeor]v eXerjxvv ae%ei. 

qIs (136) 

a IIccq XQi6y.ccidsY.dxri dsnddt, Jocvldog ^fisXtpsv 
syxov sfjg 60<plr\g d%iov r)dv peXog. DL 2 MS. — ainioQcdow VOM; &ilo)qq- S. — 39 dtyov V; myov 
PB(v, *Sl- cm); ooyov L*; y%ov 0; a>y%6v S; <by%ov DM. — 
(iccc&vog VOL*; §d<sa- SI; Ba6avov v; -voio m: v. ad 134, 24. 

— 41 6(psx£Qovg 0; -oig VSl; -r\v DMS. — YXtjoovg VOSl; -OLg 
L; TiXfjgov v. — 43 yXj)qov VSl; -og DMS: v. ad 134, 27. — 
lcQccril<p (-co) VOSlc; -fjXov abm. — 45 ovvsycc VL 2 ; ivsycc 0; 
siv- PR, v. — i^icov 0. — 0vv8Y.cc (ov- S) %$cc\lccXqxt(\xi {-mxr\xi S) 
CcpM avcc'E, iLvria&sLrig (-6&dsig ex -6xdsig cr. S) subst. DMS. — 
47 Xcccbv 0. — Ycci ys Xv6r^isvog {-6g D, -8<sxs S) acpoo'C {-&'C S) 
YccY.6xr\xi 8v6nsvee66iv subst. DMS. — 4» tcccgi OLE. — r)g L 2 . 

— 07td£oi, 0. — 7} (?) M ) dedans (-ccys S) 6lxa (6fj- S) itd6r\ 

(ncc- S) &daiLicdr\ (-10101 S) ysv^Xr\ (-riv M ac.) subst. DMS. 

— 51 piyccv VL 2 Pv, pc. 0; psycc a SI, ac. 0. — ntXipccxs Xccol 
7) (r) om. in lac. DM) oXvyutito {-Tclccig in -noccig cr. S) ccvccyxi 
subst. DMS. 

T a 136 hab. V et partim evanidum 0; om. Si (de GDEMNS 
v. praef.). — 1 . . i6Ysddxr\ 0. — tyslxps 0, 280 qX<s' (136) 

b k^lCp' §KCCT06T(p %Cii TQlCCX06t<5 %7tXstO SKXOV 

davidov itivvxfjg apy' 'Igs^ilov rod' asiopcc. 

c 'Ex TQiCKccidsxdtris dsuddog ntvvxolo dafiidov 
a6ua yoav ajtqp' ^Igs^iiov, xo nsg Pxxov izv%&ri 9 
a^icp' *Isgov6aXf\g, BapvXowiov rjX&ov oft' vdag. 

KXccv6cc{i£v i^o^ievoi Ttora^iojv BafivXcbvog v%£Q&£, i 
[ivYj6ccii£voi, Uicbvog ccQiTtQETcdog x cdecoQrig' 

tlSGtidd-L <J' CCV TtOTCCllibV V7t£Q G)X£6(xaQ7tOV lxalj\V 2 

r\tL£T£Qui cpOQiityyBg ccTtricoQrjvro Xly£iai, 

5 K£i<}' &va£iQOii£VOL XrjiatoQBg £W£7tov avdg£g, 3 

illiiag ot Si r £7t£Q6av^ dside^EvaC <5(pi6iv v^ivov' 
„ix yL£Xicov Ut&vog dyaxXiog £l%ax£ iloXtctiv" 
&£iov hv aXXodanfj itmg x£v piXog itixlv cc£l(fai; 4 

ai %, ( l£Qov6aXrj 7toXv7]Qaxs^ 6£lo Aafrcn^i/, 5 

10 r\ii£X£Qri XeXcc&oixo yCXrj xaxa d£%LX£Qrj %£Cq' 

7ir]yvv[i£vri it£Ql Xaifibv i^irj xaQcpovxo x£ yXcbtitia, « 
si titf 0bv xaxa ftvtibv ccsl ^^ivrj^iBvog eirjv, 
&g r lEQov6aXi}v xal iv £vcpQotivvr) 7tQo($aXoL[ir}v. 
xal 0v, [idxaQ, xsxdav E7uXi l jd , £o \lx\ %ox 'EdcD/iov, 7 

15 oXfiiov f\\iaQ h'%£iv *l£Qov<5aXr\g ^qixi^ov^ 

T b hab. P; om. SI. — T c hab. Bv; om. SI. — 1 'Ex x. S. 
it. Jaftidov Bac; Javldov x. d. it. bgm. — 2 *hgsp,Lov gm. — 

3 TfXd'sv m. — 3F 136,1 fiafivXa) 0. — vitsg&s 0; -$ V; -sg&sv 
SI. — 2 ccgtitsog ac. — 8 d' av VOL*P; yag Bv. — 6Xsa. Bv. 

— lxair\v pc; -ix\v Z*, ac. 0; ixaiav V; ixiav SI. — Horn. 
x 510 ixiai d)Xs6i'nagnoL. — ixs&v oXXsCMccgitoov P; wXeaixagrtov 
txslav, al. ixiav d>X. b*c*; an ixir\v d)X.? — 4 Xiyslai V; Xtysiat 
0; -slat SI. — 5 ksIos avsig. gm (nsiaa d* ccvetg. Scheindler 1 
907). — 6 ol te' x' U. scripsi; of d' I*. VO\ 7}dh 1%. X 2 ; olds 
Hit.P; oi' xs %n. Sl\ oinsg In. vel ol diin. Ritter 19 (Scheindler 1 
907). — 8 nag usv L*; ncog xf VO; n&g psr SI. — al % Sl\ 
al % V; at' % OL % . — hgov6aXr\ Vc; -Xr^ Ob gin; -Xfj &. — 
11 iybol 0. — 12 [L7] 6sv 0. — 13 Ugov6aXr\v VSl; -Xt^l OL*m. 

— iv VOL 9 ; om. SI. — evygoavvrj V; -vr\ OL 2 ; ^vr\v $1, ^~ 
t4 itoxs do\Kov 0. M (137) 281 

XG)V TtOXS (icc£6vT(x)V' „K€V61fj f X8V87] Xig oXotXO, 

[irjSe xi ol (peCd£6&€, eag exi Ttv&tisvag l6%si" 
& frvyatSQ BafivX&vog, del iteQixd^OQog etrjg' 8 

oXfiiog, bg XQoxeQrjg 6s (iCrjg ditoxi68xai avrJQ, 
20 bg 7tetQ7]g vitevsgd's [ioXcjv 6eo vrptia §i%si. 9 

Q l$' (137) 

a IIuo tQi6y.cci8sY.dtri 8s%d8i piXog v^vonoXsvsi 
4avi8og XtyvQf)g s$8o[lov ccQ\LOvir\g. 

b "Eftdotiov apcp' enctToCTOv ts tQioty.o6tbv Mx&r} 
Zcc%ccqIov rtivvtfjg r)8v pe'Xog 60(plr\g. 

c tEjvvbv Za^ccqlov xccl jiyyaiov t68' &si6[lcc 
itQog TQi6Y.ai8syid.tri 8sxd8b Xiyv Zfidopov Ivvi. 

IdXXrixxcp XQccdlri, fia6iXsv, xsbv alvov dsC6co' 1 

avxa, [idxccQ, iieXtyco 6s fr£od{irjx(ov 6xQaxidwv, 
ovvsxa navxoiov eitscov i]xov6ag s^islo. 
&%Qavx6v 6so vrfov S7ts66v[ievG)g Xuxavsv6(o, 2 

5 Gitovdr] 7tatifia6iXi]og axrJQccxov ovvopa {leX^m 
6r\v r' Hs7]iio6vvr]v xal ccXrjd'ecc icdvxoxs (HovXrjv, 
ovvo^i 9 STtsl Ttdvxcov xQaxesi 6so %a6iv dvd<5<5ov. 
xsxXvftl [isv xaXiovxog, oxe %Qeog 86x1 Xlxs6d , ai' 3 
tyv%fi vc3iX8Qtj lG3a.QX.8a xaiQbv OTtdXoig. 
10 d&dvaxov fia6iXr\sg oXiqg %ftovbg dsCdocev^ 4 17 iir}84 ti X 2 ; m {r\0) 8' hi VO; ^8' Iti SI. - 7tvd[i£va 
i6%uv 0. — 18 %sqik a/1410 go? 0; itioi nd- P. — 19 bXpiog 
serius add. L 2 . — dnotlcaatai L 2 . — 20 7thgj]6i 0. — vrtigsods 
It ac. , a. 

T a 137 hab. V et partim evanidum 0; om. SI (de CDMNS 
v. praef.). — 2 8ccvi8og V (-C8og 0). — T b hab. P; om. SI. — 
T c hab. Rv; om. SI. — 1 xai om. abm. — W 137,1 aXrjxta) (-to) 
s. Xr\- SI. — 2 ante 3 collocant VOSl, post 3 v. — 3 tivsna 0; 
item 11 et saepius. — i^olo L 2 . — 5 itavaix.r\qatov VO. — 7 aso 
Ttdvttov ccvdaaav 0. — 8 Xitsad'ai] v. I^obeck 6 235; Xiti- SI. -* 
10 ^ccadf\og ft, 282 qW (138) 

ovvexa itavrolcov Ge&ev exXvov ovatii {ivd'cov 
fretiTteGioig iiel£e<5<5iv avviivri6G)<5i &Eoio, 
ovvexa Sij yfiova xvdog 6{iov vetpeeGGi xaXvTtxei. 
aiev avu% vtyitixog, dxcto %fta\jLaX&xaxa Xev<56ev 

15 l'd[iG)v d' vipt^xcov TteXexai xal xr\Xe dedooxcog. 
l&YQYiGeig blofi lie \l£6qv dsdjirjiievov axrj' 
%eZoag Sv6 iisv 8866 lv £[iolg ftaorjlzcc %oX(od-8ig, 
de&TSQri Se k ue 6eio xaxcbv djteXvGaxo iio%&(dv. 
dvx hpeftev §Y\ioi<5iv dxeo8ea iu6&bv ditd^oig' 

20 vcoXe^iecog eXerjxvv xmb <5x8qvol6l cpvXd(5<5oig 
[irjde xeqg, $a<5iXev, %aXd\x,Y\g vTieootyecu eoycc. 

QXr{ (138) 

a IIccq XQi6v.cadsy.dxri dsnadi piXog oydoov f)%8i 
davldog lu&dor] tisLXi,%cc xsgno^svog. 

b Aavldov itivvzf)6iv asi6tux a^icpo diaGnogisi' 
knccxoczbg ccptpl xgiciKoaxbg ixhvxxo oydoog. 

c "Oydoov a^qp' kxccxoGxov xs XQiocno6zbv ixsxvaxo 
Aavldov Ttivvxov aa^ia 8ia67t0Q&r\g. 

d k{L(pl diaGTtoq&rig Xiyvgbv piXog ijos dccftidog* 
oydoov cc{i(p' k%axo6xcp ixvx&ri xcci XQiaxo6x(p. 

Avxog, aVa£, eddrjg pe xal e\i%vev6ao Xiv\v, 12 avviivrJ6a6i, VOL 2 ; -6ov6i Pv, pc. R. — 13 opov VOL*; 
&sl PRv. — 14 x^iaXoiXCixa L 2 . — Xev6ei VOL 2 . — 15 vprfxog 
0. — 16 oXorj R, ac. P. — 17 &d}Q7]^a VOb*cSl; -f)&o L 2 \ -v%a 
ab; -7}^s gm. — 19 datoi6iv L 2 \ dit- a; dr\i6iv 0. — 21 prj dh 
VOLPR, ut solent. — vTtsQOipscci scripsi; -iprj 0; -tyr\ L; -ipsi 
VPR\ -ipso v: cf. Lobeck 5 488. 

T a 138 hab. VL 2 et partim evanidum 0; om. SI. — 1 ag 
X 2 . — 2 davidog V. — T b hab. DL 1 MNS; om. SI. — 1 davldov 
MN. — TtivvxiGiv X 1 ; itr\vi- S; nivvxf\g D, ac. M, pc. N; nv- 
pc. M, ac. N. — ajLtqpo X 1 ; ccii<pd> S; dfwp cum lac. D; &pet c. 
lac. MN. — diu6noghg MN. — 2 ccpcpl ex &pq> 9 cr.L 1 ; ccpy 
§ S; wept, DMN. — oydoog S; oydoov L\ — T c hab. P; om. 
SI. — T d hab. Bv\ om. SI. — l dccvldog bm. qW (138) 283 

ov8' &qcc 6* s£6[isv6g xs xal syooyisvog itoxs Irjd'G)' 2 
vo6(piv i[idg %vvsrjxag V7tb Gxsqvoigi {isvouvdg 
l%vog avi%vsvcov xal S[iijv id 1 Slav axaqitov, 3 

5 ov8s xsolg o66oig xig spfov 7tQoXsXa6xo xsksv&cov, 
ovS* STtog hx yXco66rjg itood'SSLV d&siifaxiov syvcov. 4 
avxbg ecpvg Ttv^idxcov xs nalaiysviov xs 8ar^i(ov 5 
xal [is 8ia%Xa6<5ag v%s%"Y\xao %sloa xagyjva). 

ftcCVlld [I S%SL, OXS 6SL0 TtSQlCpQttGOtlCU (pQStil \JbX\XlV 6 

10 ovSs v6(p dvvcc[icu xaaxeocbxaxa itollbv ooccdd'ai. 
7tvsv[iaxog ovx aoa 6s to [isya xodxog ijsv dXv^at 7 
ovSs xsrjg djtdvsvd's xaxaxavitxsGftai bitm7tx\g. 
ovoavbv at xs [i6Xot[i^ xsbg frQovog ovxog sxv fifty 8 
rjv Hi8v\v 8' sXftoi^ xa\ sv vsxvs66lv ava66sig' 

15 r\v 8s xal Iftvnooovg itxsovyag avs[ioi6i %sxa66ag 9 
avXitifrcb vsdxoitii 3toXv6[iaQayoio &aXa66rig, 
svfrd xs 6rjg 7taXd[irjg Ssv7]60[iaL fiys^iovrjog 10 

xaC 6so 8s%t,xsQYig, tva [lot (ttog spitsSog str\. 
slita 8s' „[ir\ xdya [is Gxsltysi (pfti6t[ifiQOXog ootpvrj" 11 W 138, 2 ov$' &qcc (&- S) 6' VDLMNS; ovd' ago: P; vd 9 
ag 0; ovdt 6s Rv. — xs VSl, ac. P (as pc); n DMNS. — 
ovds xcc&s&iievog 6s Ritter 18; ovdi 6* icps^o^svog ts Scheindler 1 
907. — 5 tsfjg S. — 6 ovd' ($9' 0) titog VO; ovSi vt<oc' S; ovds 
no* SI; ovds not 9 BMNP. — ngo&s'siv DLMNPS; -%ssiv VORv. 

— an tyvcog ? — 7 cevxag $. itvndgcov MN. — 8 8ianla66a<s 
VOgm; -deccg SI. — nagrjvav M. — 9 Horn, x 326 ft-av^d \l 
$%si, cog. — ore VSl; on DLMNS. — 7tsgicpgd6opon OL*Sl; 
-u66ouca V; -daoi^ii DL^MNS. — cpgs6i om. 0. — 10 Sweeps 
Ttgatsgcaratog 0. — 6g&6d , oa VSl; agcccO'cii L\ dgd'ai DMNS. 

— 11 ov yC ag L; ov-aag S. — tjsv VOSl; slsv PR v. — alv^ai 
V. — 13 friXomi 0. — ovxog VSl; ovxog MN. — 14 tjv S; 'v 
0. — adr\v D; a- LS; adr\ MN. — avdaasvg VL*Sl (aaesig N); 
-r\g L 1 ; -oig 0. — 15 itxigvyag] cf. Hitter 29. Rzach 8 419. — 
7isxd6ag VL*; -d6co OL l Sl; -dc6(o Rv. — 16 ctvli6% , &v hdx. N. 

— vsdxr\6i 0. — 17 afjg om, 0. — 18 poi VSl, pc. S; pr\ Q\ 
W 8 ac. 284 Qln (138) 

20 vvxxa de xavvvxo XBQ^vg^ dxccQ xviyug YJhatie cpiyyog' 
ogyvrjv yaQ deddrjTce xbov cpdog dyLyixakvitxBiv 12 

xccl vvxxa dvog)€Qrjv xbXbbiv cpaatiCufiQoxov fjiiccQ' 
ov xig ccvccyvoCr}) tcoiov xvacpag rj cpdog bI'tj. 
ovvbxbv ij^isxsQovg^ fiatiikev, Bxxr\6ao vecpgovg, 13 

25 dkxag kpov, iidxa^y B661 yttrjg ev yccaxgi xBxovarjg. 
ixTtdyX&g &r}i]xbv £[ibv fiu6Lkf{tt (HotjGco' u 

ftviibg ipog 6ed*ev BQya, iidxaQ, TiBQi^a^B dvsyva. 
ycvrnGxetg, b^ib^bv xd tcbq €7tka6ccg o6xea Xd&Qri 15 

xul [ibv vsQXSQloig (Sloxov tiftsvog £6x1 &€[ied'Xoig. 

30 elSsg, ava%, p dxeketixov bxl ivl ycctiXQL xexovtirjg 16 
daiddkl&v apa ndvxag btc d%Qdvx<p 6so (tifikcp, 
ovds xig d[KpadCrjv xzxxaivoyiivoiGi TtccQecrj. 
avxccQ £[iol %8Qlalla cpCkov dsdsv eltiiv dyrjxoC* 17 

dQ%o[isvcov dh [idXitixa fiCrj xaxatpaCvBX 1 d^isCvcov. 

35 il>d{i[iov dQiftybriGaiiLL itolv it Xbov r\ itSQ exelvovg' is 
eyQO^isvog {isxd 6bIo dirjvsxecog bxl [il[iva. 
al xe xaxaxxBlvBiag dxa6^akir\g ftBqditovxag' 19 20 Ss xccivvTO tigtyig VOL 2 £l; phv vvntocc rigtyig L 1 ; [lbv 
kccl vvxTOTSQipig S; [is %cd vvazotSQ^ig DMN. — 21 0Q(pvr\ OS. — 
22 vvyaa \Lala dvocp. Hilberg 95; vvkxcl di' OQ<pvcdr\v Scheindler 2 
436. — rsXisiv VOSl; -si PRv, om. S. — tpas6l§goTOv L; cpccici 
Pqotov S. — 23 ccvccyvoir) VOSl; av &- Rv. — %oir\v 0. — (pace 
S. — 24 ixtrjcato LS. — 25 om. DL X MNS, add. i 2 im. — iv 
VSl; yag iv 0. — 26 ^aGilfi si) /?. S. — 27 i^ibg VOIJSl; 
ohi. DL X MNS. — nBQi% , a\L§i' ccviyvco VL*£l; -fihg ccviyvav 
DM(L 1 ?)NS. — 28 66tia Xafrgrj (-77 VOcm, -a L) L 2 ti; oticctcc 
Xd&gcc L 1 ; otits aXaftgov (dXa-'M) 1)31 NS. — 2» vbqtsqIov 0. 

— 30 sir F; if 0. — for] cf.Ritter 29. Rzach 1 753. s 343; an 
dtsXsavov hi p ? v. etiam Schneider 1 304. — iv Sternbach 109 
(coll. 21,19. 70,12. al.). — 31 tiuMXXav Vbcm; -dXav L*Sl; 
-dXoig DL l MNS; -ccXolg P. — 32—47 om. D^MNS. — 
33 rtSQiccXXa et altero X expuncto V; -ccXa X 2 ; iisqI dXXa SI. 

— 34 KccTsyaLvsr' 0, — 37 %at cent siv stag VQL*W\ -qvsiag Sl^ 
w~ Q^xccoQ'aXlrjg Z* 2 , gX&' (139) 285 

cpevysiiev icvSgotpovoiGiv ifibv {isvog cctycc xsksvco. 

&ktf sossig, xsvsdg on [isv 7tSQ6ov6i rtdhrjccg' 20 

40 si pi] a7te%d , cclQOVTag dnsyfialostixov dvaxta^ 21 

Golg 8 9 ijti dv<5[ieveea6iv £{ibg xarstrixsxo d'v^iog; 

e%&8'C Ttdvrccg eycoys rsXsioxdrG) 6xvyss6xov, 22 

xaC {tot, dv6iL8v£sg XQccdlrj xal dvdotiioi i\6av. 

dkkd 7tSQHpoecd8(Dg xbv i[ibv voov Qsosslvoig , 23 

45 l%viu <T dkkrixxoitii dio%xsv6siag skiy%otg' 

dsoxso 8\ si fn) %dyyy xaxcbv dddrjxog sxvy$r\V) 24 

ocpod psv i\yrfiaio §iv\vsxss66i xsXsvftoig. 

qI& (139) 

a Hag xgi6%avSsy.dx^i dsxddi vXvxbv v\lvov asidcov l 

Javldog Xiyvgbv slvaxov r]6s piXog. 

b *Exaxocxbv xixvyftov apcpl xgiav.Q6xbv slvaxov 
\iiXog InXsxo. 

c Eivaxov d^icp' s%axo6xov xs xgiaK06xbv £xv%ft"r\ 
Javidov Ttwvxf\g i\8v peXog Kiftdgrig. 

d Kal xods dafiidov Xiyvgbv peXog InXsx* aoidfjg 
£% xgio%aiSs*axT\g slvaxov av fisxcidog. 

Elds, iidxccQ, xccxoxrjxog die dvdQO{isrjg ps Ga&Goig, 2 88 cpsvys^sv 9 V. — nsXsva VSl; -sv6co OL*. — post 38 add. 
ncci yag itay%v sgi6xal xvy/fd.vsx' slg iztivoiag P. — 39 7t6Xiag 
TJ. — 41 6olg VL*\ oig 0; xolg SI. — 46 aXXr\%xoiGi V\ aXrj- 
OLP; dXv- SI. — Sionxsv6Si 0. — 47 {isv scripsi; ps SI. — 
ocpgcc p &yr\y. Scheindler 1 907. — rjyJ6so V ac. 

T a 139 hab. VL* et partini evanidum 0. — 1 nag L*. — 
2 davidog V. — Xiyvgbv y siv. U. — tjgs VL*. — T h hab. 
DL X MNS; expunxit L*; ora. SI. — 1 xixvyfto L 1 . — a^cpi N; 
&W>' s S. — 2 htUzo om. L 1 . — T c hab. P; om. SI. — T* hab. 
Bv; om. SI. — 1 JavLdov hem. — W 139, 1 elfra VL*, ss. P; 
Efts 0; cci'&s SI. — add. ps, sed expunxit V. — quae sequuntur 
in 1 et 2 L* scr. ir. — ccvdgo[iir\g VL*PB; -Sgorig 0; Scvdgo- 
tiiov v. — 6cccoaoig VSl; -csig 0. — dvigog (vsgog S) [is (M* 
ex pr\ cr.) flaw doXsgolo (-gt(o S) psv (\lsv M) aval {dvaxxa S) 
subst. D(L lt i)MNS. 286 gift' (139) 

avdycc d 9 vTtsxcpvyseiv d^s^l6rtov a\x,\iiv dXdkxoig } 
ot GysTEQUig afre{ii6Tcc [ista cpQStil ^iSQiirJQi^av^ 3 

fitidtLOi S 9 oXoovg not ifr&QrjGGovro xvdoi{iovg' 
5 yXcbGGav sr)v ocplsGGt xaxolg d'rjysGxov b{ioCrjv 4 

dtimdog dvdgocpovov tvsqI %e£Xs6iv Ibv sXovtEg. 
el&e (pvla6G0L[ir{V 6tvyeQfjg d%b %si()bg dXttQ&v b 

UvdQCQV (T £§ ddiXCOV /X£, [ICCXaQTCCTE, qelcc 6ud)6oig, 

ijvia 6vy%sveiv 0? {iev cpQsalv OQ^ialvE^xov 
10 Xd&Qid [ioi xarsTirj^ccv vitEQfpiaXoi XCvcc (pat eg, 6 

{irjQiv&ovg 8 9 EtdvvGGctv EficcZg xeqI dixrva 7Cs%aig' 
ftsvTo ds do%ii(b<5avteg ix 9 dtQctftixoig doksQf]6iv. 
since &£& fiaGiX^C „&£og, 6v [lev iXnlg irv%&rjg' 7 
IxetiLrjg STtdxovGov ^r\g^ itavviiEQxatE 7toL{ir]v. 
15 dcpfriTog E661, pdxaQ, fiiorov de 4 uot stcXeo cpeyyog, 8 
aXxccQ £{ir)g xsqpaXrjg <5xi6ev xard Srjiotrjta. 
pi) xeddticcg itod'ov &\i\li itOQOig {isX7trjd'()ov d&s6iioig' 9 
lirj yi£, iidxuQ, jtQoXt7toig 6(p£X£Qr]g d^%ay\ia nsvoivfjg, 
{iij 7COX8 vLxrjGavteg dyv\vo$lrfii [iccveiev." 
20 xvxXcp VTtb 6q)£TEQYjg xscpaXrjg xaxo\ir\%avog avxvt, 10 
xal %siXs(dv oXocbv xd^axog 6q)£ccg dpcpixaXvtyEi. 

2 V7tsxq)vyhiv VSl; vnsvcp- 0. — ccfticiicQ qv6cci [is ava£ sic 
subst. B{L l( i)MN; d^ia^co Xvce [iev avauxi S. — 3 01 S; olg 
N — 6cpsT£Qj]g (-rig) VSl. — Horn, x 438 afactg Hyaye [ista 
q>QE6l iisgiirJQL^cc. — 4 7]\Ldtoio doXovg DMN; r)pdTi doXoovg S. 
— id , (OQi]66ovto VL*Sl (-rjaovto DMN); i^Qivr\6avxo (?) L 1 ; 
id'covt}- S. — 5 &r\yte6Y,ov 0; ah'ysffxov DMN. — 6\Loir\v L l Sl; 
oiioioi VOL*P; -oicov N, ac. M; -olcog M pc. — 7 %siQog VL*Sl; 
-g&v DM*NS; -qovv M \ — 8 d' VOSl; om. Ev. — 9 Horn. 
K 4 noXXcc €pQ86lv OQiiaivovxa. — 11 €zdvv6occv VSl (-v6ccv Lm); 
itdvvvaccv DMNS. — inyg (-fjg) et icd£jjg (-rig) SI (-^g S). — 
12 8o%tia)CccvTsg VODMNS (Hoeschel.) ; Xoxim*>- L; $o%iir)- SI. — 
tn ccTQccniTolg VOSl (-nr\zoig P); icp' oi[ioi6i JRa; in oi'iioiciv 
begm. — doXtgol6iv OL 1 , cr. i 2 . — 13 sins MN. — £rv%ftr\v 
0. — 15 %7tXeto BLMNS. — 16 cxi6sv kcctu (-ra OX 2 ) VL*Sl; 
-qsvtcc JDL l MNS. — 17 KsMcccg VSl; axs- MN. & (140) 287 

ccv&QccKeg dxa\idxoio itvybg {ista xol6i it£<5oi£V, 11 

vipo&ev i66v^ievG) xa&iloig <5(p£ag alg yftova 7tvQ6c5. 

ovdi Ttor CCQXS66OV01 xaxoig Sed^rj^svoi t)xoq' 
25 avsQcc Xa^QayoQriv xa&ikoi xaxoya[\yavog Bgrj^ 12 

dyQBv6ei d' a&e{ii0Tog £& xaxd xrjdecc d'v^Kp. 

evdiXLrjv ddovqxov dva\ 7ixco%ol<5i tslbGGoi 13 

xal &8iilv axxe&vcov TCaQekevGsxui ov itox OTtcoTtatg. 

£{i7td ys iLr\v o6lyj 6s Pqox&v ^8k7Jj8i8 ysved'lrj^ u 

30 £v&£eg ccv fia<5ikf\og b{iov valousv 6%G)%alg. 

Qf i (140) 

"T{lvov ccyccxXrjsvtcc (flXr] cpogyayyi Xvyaivsi 
sdccvlSog dsTidtrig xccl tstgdtr}g dsxddog. 

*H[i£X£QG)v (3o6(Dvxog, aval;, vrtdxove lixdcov, 1 

lx£6iaig xavv<5£iag £[ialg dgirixoov ovag, 
svx£ y [idxaQ, xa\£6ai\ii x£r)v BTtaQrjyova %elQU. 
dvxa 6sv £v%coXyiv {i£v OTtag ftvog id , vv£iag, 2 

5 £67t£Qlr\ $* lx£hog frvGCrj 7tcdd[iag dva£tQ(o. 
dbg X£qI vaux£Qoig cpvXaxr\v xal £Qxog 68ov6v^ 3 22 7ts6oiev 0; it£6&isv L. — 23 ig SI. — %&6vug itegCa) S 
ac. — 24 ccQY.ia6ov6i Lv, ir. R; -E6ovCi VOSl. — 25 Xafigay6gr\v 
Vb*c*Sl; Xavga- PRv; §ga- M; Xavgayogov (Xapg- pc ) 0. — 
oogr\ VSl (00- PR); uvr)g 0. — 27 rsXtcasi 0. — 28 07t(07ialg 
VL*Rv; -i]g ODL'MPS; ino%f\g N. — 29 pifapn 0. — 30 §a- 
6iXfjccg L; -Xslovg (-Xfjovg pc.) S. — vccioiev VSl; -ov6iv 0; -r}sv 
PR. — OTtcoTtatg VOL 2 ; -nfjg (-itrjg) SI; -ny Mommsen 260 (558). 

— subsequitur in V sine interpunctione T 140, 1, quern statim 
rubricator (V*) iterum scripsit. 

T 140, 1 ccyaxXrjevTcc VV*OSl; -hvxa M; -slsvta Ra. — 
Xiycclvsiv P ac. — 2 dccvldog VL, ac. P. — W 140, 2 lxs6irjg 
(-r]g) t. ipfjg (-fjg) SI. — 3 xccXtcccitiL SI; rsX- VO. — 4 ftvoig M. 

— 5 £67tsgLriv 0. — duxeXog (dri'i- pc.) S. — c forte iy.sXoog' m*, 
aperto errore. — dvasigcov ac. — 6 rcsgi VDS. — v(oir£gr\g 
S ac. — (pvXccy.r\v ts %a\ Scheindler 1 906. — *ul om. 0, 288 eft' (uo) 

%sCIs6l 8' aGcpcckeag itvkicov Ttsrdtistag 6%riag. 

d'v^ibv unoxklvuag i{ibv [ivd'cov a&etiLGrcov, 4 

[irjde iioi d^iJtkaxCrjg TtootpaGig f$ovkf}6i [i£ktf6oi, 

10 &v8qu6l dv6vo{iLrjg xuxoeoyiog slg fcV lovti' 
xcov Sh [ista XQcbtoig [irjd' elv ayoQT]6L yaveCrjv. 
diirj&SLrjv d' btitoav iksrj^iotivvr] xal hkiyyoig 5 

tirjdE x LaivoC[iriv oAocp xdorj avdobg SkccLW' 
£168X1 VmtSQrj (jepSTBQOLg ItSQl [irjdstiLV £v%r\. 

15 xS)v ybsv a^ialSvvoLVto dixuGitokoi iyyvfri itSTQrjg' 6 
ftaQtiukioi [ivd'cov afrsvagcbv aloisv s^ielo. 
Qt^dfrsv ola k6(pog xig <xxod[ir}d'£lg ekidti&rj) 7 

oGrea rcbv Hi8ao %aoa6y£8bv cods xedtiftiq. 

TtQOg 06, [ICCXCCQ, TtofreOVGCCV £[IYJV TCCVVStiXOV OTtCOTt^V^ 8 

20 [irj [i£v ixekTtoiievrjv xoadCrjv ccTtccvzvfrev ika66rig. 
QC[i(pa 6d(D SoksQcbv pe Xlvcov, wv <5xv\6av akelTcci, 9 
ax t£ xuxoooatpCrig dkocov xaxotrjrog iaCfrov. 
Slxxvov ad'ccvuTov %vvekoi xaxdrrjtog eoi&ovg' 10 

evxrjkog xal povvog h%i6%£v8&v 7tuoskd6(5(Q. 7 nvXdcav V; nr\Xi- S ac. — 8 in&v V. — 9 ngocpccdig 
VSl; -aiv DLMS. — llsXt]6ol V; -asi SI. — 10 Tcccxosgysoiv P. 

— 11 slv SI; (xv R. — cpuvsiri DLMS. — IS ^r\8i (pr\ Si s. 
tie) x 9 locivoi^7\v VOSl; pi) (iirj s. pr\) d 9 hi alvoi\ir\v PRv; 
lir\$ 9 h 9 lu.iv- c; pridi xi aiv- vel \vr\8\ diaiv- (non Unaiv-) 
Mommsen 271. — 6Xo& S; -a L. — 14 slahi VSl; lasxi 0; slg 
hi PRv. — v(o'Cxigr\g M. — acpsxsgrig DLMS. — negi DS. — 
ev%rj VOL*v; -rjv L 1 ^. — 15 apaXSvvoixo L. — 16 fraXcuXioi L; 
ftageccXeag MR. — cctoiev SI (Sc'C oi iv S); asl slsv L. — ipolo 
OP. — 17 anoTiLrid'els m (cf. Lobeck 7 77). — 18-143,36 nunc 
absunt V. — ct'idao 0\ aoi- (?) L ac. — 19 itoftiovoiv S ac. — 
nccvvsGxov S. — 20 ilbv L l Sl; 6sv OL*P. — in iXn. ODIJM. 

— 22 xaxoTijTOff pc, be 7n; -rag ac, SI a. — 24 inl ensv- 

d(OV L. — 7tCCQEXd6CD D; 7tSQ iX- M. «•«' (141) 289 

Q fia (141) 

davidov mvvxf\g, Snore aneog cciicpinoXevoov l 

Bv%GiXr]v (kvbTisiiips &£<p ^cc6i,Xf}i fiorjcag. 
^ILTtd ye iL7]v kxaxo6xbv 6[lov nccl TS6accQa%ocrbv 
&{i(pl 7tolvnXr)svzi niXei iieXedrJiiccxi tcqooxoj. 

f Hii£teQrjv $a6ilv\i ^or\v dv67t£{npcc %arC^G)v^ 2 

q)d-ey£,d{i£vog Xix6^r\v olxrlgiiova itoi^eva xotipov. 
LxeGirjv tcqo%soi{ii Ttgb Ttcc^Pacfilrjog OTCcoitrig 3 

xaC ol d%ayydkai\ii £[ibv %oXv7Cr\\iova \l6%$ov. 
5 Ttvsv^iarog adoccvCr} TtSQLTteTttrj&Tog ifielo 4 

lyvia %£6%E<5trif5i dioitTEVEGxsg dx&itccig' 
a^icpl xoCfioig doXosvra Uvov xqvuxeGxqv i^ifj6i. 
de^ttaQfjg Gxonict^ov ifi^g vtisq o66s nraCvcov^ 5 

ovds xig aptis cpCXcov d)L6aro itdyiTCav douGd'cci' 

10 yevysiv t6%av6(x)vrog h^irj Tidaog ibksxo (pv^a, 
ovd' rjv, og re iioi r\xoQ avL%vevcfei8 (pvyovxog. 
ccvxao hya (Hodov hydiirjv „6v poi hXitlg htvx^rjg^ 6 
£co6vtg)v ava yalav £[irjg, iidxccQ, cclticc /hcai^s" 
Ix86ltjv 6xo7tla%E % xaxsd{irjd'riv yaa avCy 7 

15 ix xccxo[irj%avLr}g okofjg drjicov [is Gcccotioig, 

OVVBXa TtokVoV 6{l£i0 (Mf) 7tQO(pSQS6XSQol siGlv. T 141, 1 dccftidov R; davldog SI (-idog M). — nivvtfjg L 2 Sl; 
-xi)g (L l ?)S; -xov PR. — 8 enccxooxbg Ra. — xe66UQccx.o6xbv L*Sl; 
-xbg Ra-, xqiay.06xbv L l . — 4 noXvxXsLsvrt, Rabc. — W 141,1 
viietzgriv M. — avetisXtpa I/ 1 , cr. i 2 . — %ctxi£(ov ODLMS; 
(JorjOccg PRv. — 3 tcqo 7tccfipa6iXf]og Rv; rtQonccv ($cc- OLS; 
7tQ07tccQ pa- DMP. — OTt&rtf) 0. — 4 i. TtQ07toXvxr\\LOva S. — 
y,6%ft(QV L. — 5 TttQinsmricbTog SI, ir. Z/ 2 ; 7ceuxr\&xog MS, pc. D 
(-teg ac). — tysto L l Sl; -olo L*. — 6 dioitxeve M. — oncoitalg 
OL 2 R; '-jjg (-rig) SI. — 7 Xlvov 0; Xivu L*Sl; om. I)L l MS. — 
8 defzixsgyg ffx. tufjg P. — 9 a^s 0; a ps R. — cptXov ODLMS. 
— d)i'6ccT0 OM; &>'C6C- SI. — 10 lc%av6(ovxog (i%u- a) SI; -oovtog 
DM, &c.S; -ocov toacov L. — 11 i)v og xi (xs) SI, pc. Z/ 2 ; rj 6g 
xi S; si ogxecc DM. — t)xoq SI; vdcog 0. — 14 xarsdftifdT] 0. 
Apolinariu8 ed. Ludwich. 19 290 gyp (U2) 

sifts poi ScTtQrJKtov cpvkaxfig i^sttso ftv^tov^ 
ocpQa xsv ovvojicc 6slo izsQLtpQccSs&g uvcciisItIhd' 
sx 6so {iiti&bv s[ibv ysvsal \ii\ivov6i dixcd&v. 

Qf ip (142) 

AavLSov vlvxbg vpvog jL$£66uXcb\Log cc[ia)iiov 
oxxi pw vlbg Bog 6(pstigr]g i£rjXcc6s 7taxQr\g. 
$[i7td ys \lt\v knuxocxbg Eepv xal x866ccQcuio6xbg 
dsvxsgov cclyXrjsvxa Xa%cbv oviMpgddiiovcc Ti&^iov. 

Ev%r\g fiiiSTSQrjs h%ixsxlvfti, ysQxccTs rtoitiTJv, 
axQSxi&g xalsovxog i^ialg vjtoscxs Xix?\6i, 
6sio §ixcao6vvr\ {isv, avcc%, fioo&vtog axovGaig 
[irjdh dixcc£o{isvG) poi hnavxidtisiag ayavog* 
5 ov tug yaQ {isqotzcdv otiiog Gs&sv ccvxcc (pccvsirj. 
s%&Qog £{ibv 6xov6svxu $i<r\(Saxo &v{ibv sXccvvav, 
ycclrjg vsqxsqiohSlv s^irjv i)%sxa%s ^lcovtjv 
ccTCQiqxxoig vsxvsGGiv VTtb xvscpccg i6a xa&l^cov 
7tvsv[ia 8* spbv TtvxivfjGLv aiirj%avC'fl6i 7tsdrjd"r], 
10 u<5%ak6(Qv ayssGGi [isra (pQstil ftv^ibv OQCvd'rjv. 
avxccQ iycj jiQoxsQrjysvsog [i£{ivr][isvog &Qr]g 
SQya v6(p xslddrjGa frsotiSoxa 7tcc[i(}a6LXy]og, 
%siQ(bv S' sQyiiaxa ftsta TtSQitpQccSs&g dvs^sXjtov 
%slQag S[iag fia<5ilr\i itoXvxXrisvxi nsxccGGccg' 17 i'&s 0; efoi M. — ifrlXevo D(L l ?)gm; -si'Xexo S. 

T 142,1 &paacaX&(ios £ 2 &; afisaa- DMS-, &§cccu- L\ — 
&iiviicov BLMS. — 2 oxxi a; oxxs bcm; oxs DMRS; hs L; 
oimoxe P (Hilberg 33, Rzach 1 752). — vlbg ibg abc (kbg om. 
gm); kbg (i- M) vlbg SI. — itdxgr\g JDLMPS; ne- Bv. — 3 xs6- 
cagav.06xbg\ dsvxegog add. L\ del. L 2 . — 4 dsvxsgov om. L\ 
add. L*. — x&pov SI; iiv&ov 0. — *P 142, 2 ipfjg SI. — vito- 
BiY.s SI; i%6- S; ini- DLM. — 3 &y.ov6(ug L*Sl; -6r\g L l S; -6oig 
DM. — 4 \ir\ \lz 6. JR. — £%avxid.6r\g L\ cr. L*. — Scy&vag M; -vcc 
Mommsen 261 sq. — 5 xi S. — 10 <s%h6i DS. — 11 itQOX£Qr\yBviog 
DL l MS; -xsgrig ysvsfig (sag ac.) 0; ~xigr\g ysveccg L\ -x£q<qv 
ysvswv PRv. — 14 paaiXtficc L. — itoXvxXrjsvxa DLS, ac. M. m ( U3 ) 291 

15 &v{ibg ijibg noftssi <?' ccts Sttyddog avlausg ccl'rjg. 
alipd psv siGa'Coig, {isXecov tcqIv 7tvev[icc [is&dcQ' 7 

[itf {isv nvdiavsioccv ditoGxo sty stag dTZaTtijV) 
{irjdh xcct6q%0{18vol6lv l'6og fioftoov ds (pavslr\v. 
<5f\g, [idxccQ, si, ^ovg sXsrjrvog sifts TCvftot^rjv^ 8 

20 ovvsksv ikrtCQQri itavayr{qaog d{i{itv sxvyftvig. 

dog vv pot, al'6iov ol{iov^- OTtfl %gsog stirlv bdsvsiv, 
ovvsxsv d{icpl 6s &v[ibv dsl 7tS7tsxa6{isvov l6%cd. 
dvufitcov TtaXd^irjg {is, {landoruxs, Qi{icpa GaooGoig, 9 
itvoyov hitsl 6* uQQrjxTOv dsl 7CS(po(}ri[isvog svoov. 

25 ccvxbg avu.% S{i6g s6<5i, voov ds {is 6slo diddtinoig' 10 
IftsCrjv 6' dycc&6v {is (psooi x&ovcc %vsv{ia frsoio. 
dog vv {101 svStKLrjv (iioxov roocpbv slvsxcc Gslo, 11 
ftvpbv i{ibv 6xov6svrog^ ava% {io%ftoio Ga&Goig. 
Sk Ss {isv dvxifilovg iXsca Gsftsv slvsk 6ks660Lg^ 12 

30 itdvrccg i{ifjg da{ia6siug, avcfe, tyv%fjg dksxrjQccg, 
ovvsnct 6og ftsodTtcov xatccfrviiiog sv%o{iai slvai. 

Qfiy (143) 

AaviSov vlvzog vpvog £n avxifyico VoXidxto 

v.a\ TQiTcctog eocpijj tolg nglv ap s67to^svog' 
$lL7td ys ^7\v knccTOGTbg $cpv xccl rs66ccQcaio6t6g. 

Ev(pY}{iot,g {isXss66lv dsl ftsbg aivstbg saxa, 1 

og nuXd{iag ftooQrfesv S{idg sitl drjioxTjxa^ 15 Ttofrssi 6* SI; -d'hi L; -ftsl 68 D; -frets S. — diipdfisg 
L. — 16 {lev SI; [i8v L; ps Rgm. — steals ig PR. — 17 ^irj ps 
R. — 18 hog OLPRS; -ov DM. — 19 Ttoifrv^v S ac. — 
20 glncoQrjv S ac. — 21 bdsvslv L 2 Sl; -oov DL l MS. — 24 lnsi6 
S. — 25 ipog £6xi L; £^066S6i S. — voov D. — didd6xsig LMS. 

— 26 ytost, ODLMS. — 27 svSiY.ir\g P. — 6oio D. — 28 poxftoiov 
8; -ftoig M. — 29 6Xic6rig OLMS. 

T 143, 1 yoXidtco L l Sl; -frco L 2 ; -6co S. — 2 §7t6fi8Vog 
DLMR; £(6o del.)6eno- S. — W 143, 2 &a>ov£sv M\ fteaori- S. 

— lm S; om. DM. 19" 292 qw' (1^3) 

xav%a da vmxagcov navadtfia ddxxvXcc %biqg)v. 
aUv, ccvcc%, ilarjxvg i[i7) xccl itvoyog ixvx&Yjg 2 

5 Qvopavog xaxoxrjxog v7tao[i8vaccg x aita\ivvtov, 
iXitig dyaxXr\a<5(5a xccl doxtog aGiudLcorrjg, 
Xabv £[ibv 7tald[ir}0Lv vcp rjpaxaorjdi dcc[id£cov. 
rig fiQorog aGxiv, ccva%, on ol dvcccpuvSa TtaQsdrrig^ 3 
r} cpvxXrj [legottrjlg, yuv cpoatilv coda ySQcdoecg; 

10 ccvd-QCDTtog xavaolg IvddXyiciGiv L6og ixv^rj^ 4 

rjliccrcc 8* dGxaftii Gcpsxaoa 6xifj itiu izaQSQitei. 
ovQuvbv dyxXCvag tcvxlvov xaxafii\<5ao, vtoi[iijv' 5 

tily' oqbcov, xca xcmvbv adrjv 6xoxoaiSaa xav&ig. 
(iccQliaQvyag GTSQOitrjg HQO'Cslg GxaSdtiaiag anavxag' 6 

15 7ZS{i7t8) {idxcco, fieliaGGt, xaolg, Ivci ftvyihv 6Qivr\g. 

%aloa xay)v 7te'[i7tOLg i§ aid'SQog^ cog [ia Gcccbeoig 7 

xal \ia 3tokv6iictQdy(ov vddxcov ditoXv^aav ogiirjg. 
Xacobg dn? b&vatcov pa, iiaxdQXuxa, Qvao Ttuldcov, 
cov Gropcc yLaipidC&g xavaav%aag axcpaxo yLv&ovg 8 

20 da%txaQrj r' d&a'[ii<5zog dal k uaxcc[i(!)vicc Q8%ai. 

ccvtuq ayco xoi ccaL6{icc vaov, itavvitaqxcixa, paktyco, 9 
vavQTjg aQ^ovCrj daxddog xabv av%og daltico, 
og cpdog iftLaxaQoig fii6zov ficiGiXavtiiv dxd&ig 10 

xccl fycpaog ftaodjcovxcc xabv dccvlSov aXvtiug. 4 £p,r)g S ac. — 5 y,ccY.6tr\to 0. — vnig^isiis ag S; vnigpsovg 
D ; V7tsg cum lac. M. — vnhg ils^lcccot iitccfivvcov 0. — 6 ccya- 
nXrjsGcc DS, ac. M; -sis66cc Babcg. — 7 7\[lbx^qoigi L, pc. S; 
7jLi8Q7]6i M. — 9 7) S; 1) M. — ysQccigei, 0. — 10 xsvsrjg S ac. 

— 12 ovgavov M. — iyxXLvccg 0. — ytarcc^rjGso (cf. Horn. & 229. 
v 75. Lobeck 5 488); -occio SI. — 13 &iy' DLMPR; tity S; iy 
0: cf. Lobeck 7 50. — 16 neiinoig L*Sl; -sig X 1 /^. — 17 &noXv6sai 
OL; -auto SI; -6ccis S. — 1» Hcpccro 0. — 20 ds^Tsgr) D^L^S. 

— QeZeiL^m*; -£si, L x Sl. — 21 — 27 om. M. — aei6^cc] cf. Callim. 
fr. 287. Naeke 2 59. — 28 7)iisrsQ7]g S ac; -goto PR. — §iorov 
om. 0. — dnd&tg LSc, pc. D; -oig SI, ac. I). — 24 davldov 
glvcccg SI, ir. L*; £v%og asi6co (ex 22) DS. Qitf (U4) 293 

25 xstghg aid bxtvsCcov pe, ^laxccQtars^ qvso itaidcov, n 
a>v <5%6\ia patylSiov K£veccv%eccg sxcpaxo nv&ovg 
ds^Lxegrj x dd , 8^ii6xog del ^isxa^icbvia Q8%8i, 
vUeg cjv veaQolg itavo\iolioi sqvsGiv rjfirjg^ 12 

ccvtccq %vya%&$h6<5i xotiog tvsqi xdXXs'C xo6^iog^ 

30 <5[iiicc6C xsv (pairig iQv6d\jL7tvxu vrjbv bgccGd'ai. 

TtavroCcQV aycc&cbv 6(pixsQ0i fisfiQi&aGi 6rjxoC^ 13 

£| 8X8QOV d' SXSQOV 8s 7t8QLQQ88i a<5itsxov vSwq. 

xoltii [ilv evfioxcc ^ir\Xa xal svXo%a itoXXd x&xvxxai, 
%ccTQ8cpseg dh fioeg xal aQelovsg s^oxov dXXcov. u 

35 h'liTCeda {lev itdvxd GcpiGiv eyxsa xtjXod'sv ccxrjg^ 
ovd' d{i(p' evQVTtoQOitiiv bSolg Gcps&v 8(5x1 fioYjxvg. 
%dv%8g dvoXftC£ov<5i xo<5oig $s$$i%6xa Xccov 15 

bXfiiog^ (p xs ftsbg [leXsxcu cpQ80Cv, stcXsxo Xccog. 

Qlid* (144) 

davidov ylvxbg cclvog igwd'evsog (IccciXfjog 

xexgccxov ccyaccXicov yes piXog 60(pLr\g' 
%[iita ys p,7}v kycato6tbg £'gpv v.al xeccccgccxo6x6g. 

"Acp&ixs, xvduivco tf£, (tLrjv Ss <5ev vxjjog' dstQG)^ 1 

25 sqq. fere = 18 sqq. — 26 &>v xb ax. 0. — ^aipidlag est 
19. — &paro &£6iL0vg 0. — 27 gsgsi, PR; -£si SI. — 28 vlsg 
DM; vi'eg S. — nccvoiioi'CJoi ir. L 2 ; -ov M. — r\§T\ 0. — 
29 ftvyccxsgaiGi DM. — itsgl ndXXs'C xoa^iog &l, ir. L 2 ; om. M; 
XQv6cc^7tvnK (-7tr}xcc S) %qv6ov (cf. 30) DMS. — 80 om. DL X MS, 
add. L 2 im. — 31 cysx£gr\v DMS. — 32 £x xovd' slg ?x. P. — 
sxsgov ds S; -ovds ODL 2 MP; -ov L l \ -ov ys Rv. — 33 stifioxa 
SI; -ytotoc S. — svXo%a SI; -Xoycc Sm; -xo%a ODM. — 34 %ko%oi 
L; -%a M. — 35 Pgxscc OL 2 P; aXyscc (y obscurius) L 1 ; aXuscc 
DMS; el- Rv. — 36 icxl $or\xvg DLMS (cf. Horn, a 369); -xog 
0; -rrj P; i6xlv ccvxrj Rv. — 38 i 1 , 6 cr. _L 2 . — ^liXsxav 
VL*Sl, pc. S (-xs ac); iLtXipcu L 1 . 

T 144, 1 igi6d , svscog M ac. — 2 ccyxaXtcov V; iy- L*; aya- 
y.X£(dv L x Sl; elccXemv DM; ccngccicpvovg P. — rj6s PRv; slg 6s 
VODLMS. — W 144, 1 6sv m* (Ritter 22); as VOSl; om. 
DLMS. — vipog DLMS. 294 qp*' (U4) 

ovvojia d' v~[ivi}6ai[ii xebv %vxivf[6iv doiSalg 
ex yeveqg yever\v de Sca^iTteQeg r\\iaxa Ttdvzcc' 
yri&otivvoQ [leXi/jcn 6e Sirjvexeg fipctQ e% filing, 
5 ovvo[icc d' fiiivtfGaLiii xebv Ttvxivrfiiv doidaig 
ex yevei\g yeverjv de dia^iTteQeg r^iaxa Ttdvzcc. 
alvexog e66i, iidxaQ, xau xoi \ieya xvdog aeQ&rj, 
xai ol <xt6Q{iccvtov Ttekexau ii6Qig)6lov ev%og. 
egyd 6e% , ev (pvkoi6i, {iccxaQxaxe, cpvka fiofaei, 

10 xal G&evog aTtQoxioTtxov ctQupQudeog ayoQev6ei. 
6bv [leyctkojtQeithg ev%og aQitfllov xaxal6%ei, 
6elo <?' ditayyelXeie, naxaQxaxe, ftetixeka itdvxcc, 
egyov d' ovx e%ieixxbv ccva 6x6[icc det^iaxi {leXi/set. 
ov 6ev avavdrjxog [ieyaXav%ea egya TtccQekd'OL' 

15 6ov G&evog d,6xvcpekixxov aQtcpQccdeag ayoQevtiei, 
ev de dixaio6vvr\ xe%aQolaxo 7ta^^a6iXr]og. 
oixxlq[ig)v fia6ikevg TtavvTteQxaxog rjd 9 eler^Kov 
xktf[iovcc &v[ibv 6%(qv acpexeQYjv x 9 elerjxvv cxe%G)V 
\jL6iXiyjiv\v [lexcc zta6i d'ebg deddrjxe (pvka66eiv 

20 egya xaxoixxelQcov, o6a 7t6Q xexxijvccxo %eiQL. 
SdXrjxxq) XQadtrj tie, {iccxaQxaxe, 6Qya fiofaei 
xal 6ev ccyaxXiqev^ b6icov yevog aivov aeteei. 4 yr\&o6vvov 0. — dir\vey.og M ac. — 5 sq. = 2 sq. — 6ds 
om. 0. — post 6 iterant 4 D, im. M* (iieXtyco, iieXipch 6s dir\- 
vexeg sic M 2 ). — 8 cctsqikxtov ODM\ -\lu.vxo S. — 9 cpiXoiGt, 
VOL. — 11 — 15 om. V. — 12 ccnccyyeiXeie scripsi (coll. 151,6); 
-iXXei 0; -eXhi L 1 0; -eXiei ys X 2 ; -eXeei re (re) PR v. — navxa 
SI, cum yg L im.; Zgya L it. — 13 tfrd/xart (om. dsl^ia) S. — 

14 ava.vdr\xog 0. — rtXrj&ovg iisiXi%L7ig \Lvr\\xr\iov i^ayogevGei sub- 
stituit'P. — 16 iv de ir. L 2 ; Me (s. ««-) DMS. — 17 jjd' S. 
— 18 ftvpov t* VOR. — aekei V. — 19 y,edl%iov BLMS. — 
20 Textrjvccto V\ rs%vr\6- SI. — 21 aXXrJKza) (-co) VDMS (XXrj*Tco 
0); ccXri- SI. — 22 &ya*Xjsv&' VOm; -rjs'v &' BMP; -r\tvz' S; 
-fjsv t L\ -elev &' Ba\ -sievd' beg. — yevog om. 0. — aeUco M. qp* (144) 295 

xvdog dvaxxooLrjg navvitioxaxov s&qsovGl 11 

xccl (j&ivog ddxvcpzXixxov, avcc%, xebv v^ivt]6ov6^ 

25 d'rjrjtbv {isooTteatiLV OTtcog ti&evog aqj&LXov r e%eig 12 

xccl iiByaXoTtQBTteg ev%og dvaxxoaCrjg eoccxeivfig. 
ccisl xoioavCrj 7td6rjg [ledeovGa yevafrXrig. 13 

d%odvxotg B7tee66i debg izsql itltixiv vtpalvei, u 

xal ol evdixir] x skid's 1 x6XSQcc6[isvrj eoyotg' 

30 a&dvcczog daddrjxsv dsl Ttlnxovxag eyslosuv, 
i&vveiv bXoov vrtb Qrjyiiaxog avdoa tcsgovxcc. 
slg 6e\ tiaxccQj ksv<56ov<5i, xd tcsq xsxxr]vao^ ndvxa, 15 
xal 6v dcdcog ccpa %u6i xaxd %QSog &Q[isvov elSao* 
TCav yevog e[i7tXyi68iag, i%n\v Geo %eioa %exd<56rig. 16 

35 itdvxo&ev evdixirj pads'itsi paGLXfjog dxaoTtovg, 17 

ix <T svrjy66irjg btiioig TCBQiXd^iiBxai Isoyoig* 
Ttccvxl XixttCpybivcp TtsodGxaxai rjds tpvXd66si^ is 

og xe ynv ixs6Cri JtavaXrjd'SL {isiXCZcaxo' 

CCL8V SOlg d[lCQ866lV 8%tXQV\VSlSV ieXd&Q, 19 

40 lx86lr\g 8* dlcov Gcpsxsorjg djtoXv68xai dxrjg. 

ai\v dva.% xocxoxrjxog iovg itidoGev soC&ovg, 20 23 it-sgeovccc BL X MS, cr. X 2 . — 25 z%r\g D; $- M. — 
27 na6r\$ VOSl; ditd6r\g Bv (cf. Ritter 13). — erjg $a6iXsLr\g 
xvdog ccitr\gatov r\\iaxa itdvtcc \ xal asv xoigccvLr] ndcr\g ^i8dsov6cc 
yeve'd'Xrig substituit P. — 29 %cu ol V&l; yds ol Ritter 17. — 
svdixLr}] xa) add. L X S, del. X 2 . — K8ga6^ievr] L\ cr. X 2 . — 
31 grjuarog X. — 32 Xsv66ov6i VPv; Xsv6ov6i OSl. — 33 6v 
8id(og OX 2 ; didcog VDL^S; d<x>r\g B; dmrjg Pa; 8cpr\g bcm; d nog 
(im. dcbqg 77 daxr^s) M. — xaza VO. -- agpsvov VDS. — sldccg 
ex vda>o cr. S. — 34 i^7tXrj6siag VOSl (-6'Cccg S); in- v. — 
35 §cc6i,Xeiovg V. — 36 svr\yB6ir\g VSl (cf. 118, 285); iaeriy- 0; 
evsgy- X. — o6ioig VSl; octog OBv. — itvgl Xd(inetai Mommsen 
268. — fgyoig VOSl; -ycov Bv. — 37 7tsgU6Tcczcci, PBv; itagi6- 
VOSl. — 38 iieiXLj-ccTo B. — 3d holg oin. gm. — cdhv iolg dccl'cov, 
6(fETigr]g ocTtoXvaexcci dtr\g (ex 40) substituit M. — £ni%glvsisv 
VD. — 40 dat(ov iterum M. — anoXvasts M. — 41 iobg M. 296 m (145) 

avtaQ dxa6$aXlr\g dapda d'BQajtovxag dXa&Qq). 
alvov %ayb^a6iXy\og &[ibv 6x6[ia TtiGxbv ae£<5ai, 21 

d'vrjrcov x atiTtexa (pvXa &sov nXvxbv ovvofia [teX^si 
46 bk ysvBrjg ysvBrjv Sh p&? dXXr\%xoi<5i yBVB&Xaig. 

Qfie (145) 

Evvbg Zcc%ccqLcco %al kyycciov itsXsi vpvog 
nsimtaiov cvviqiftov %%(ov ftgoov ocXXr]XovLcc' 
h'^ntd ys [ir\v kxazocxbg $<pv xcci xsGCaQccnoaxog. 

MbXjvb &s6V) (pile frviiE, XBi\g xqutbovtcc Picovrjg' 1 
viivqGcQ fiatiiXriu tcoXvXXlxov, bIgoxsv bqtko, 2 

dfrdvaxov cpdQiiiyyi SiafiTCBQEg vyLvoitoXevGcd. 
liYjSe Ttod^ riyrjtfiQ6i peta cpQSGl ftccQGvvog el'rjg 3 

6 [irjSe Pqot&v xbxbbGGlv, o&sv tpdog 00 %ox > £xv%&rj, 
o'£ il>v%fig Jtxa^ivr\g efcpBXBQqv %dXiv bW b%\ yalav 4 
xoltii d' 6[icbg (pftivv&ovtiiv ZXav (pfriiLSvoiGi {isvoival. 
'6X(liog, co xb ftebg 7tavv7tBQxax6g htixiv dqoaybg 5 

cS xe xax iXitcoQii itiXBxai ficcGiXflog Bcpsx{irjg, 
10 bg yalav %Xobqyjv xb xal ovQavbv bvqvv bxbv%b, 6 

7t6vxov B*Qi6[idQayov %a\ 06a XQBcpsi oid^ia %aXd6<5r{g, 
ai\v aXrjd'BLrjv ^B[iahg ttQa%l8a<56i tpvXdtiGBiv, 42 8a\idu gm; -da VSl; -dsi DM. — 44 & 9 L\ x 9 cr. L*. 

— 45 aXXr\%xoi6i VDM; -xr\6i S; aXr\xxoi6i SI; -xrjd 0. 

T 145,1 £a%agiao L x Sl; -loio VL*; -lov PR; -La$ M. — 
ayyiov M. — 2 iC8\i%xalov L l Sl; -xiov S; Tti\LTtxov L*. — £vve- 
Qiftov SI. — l%ov £*£, cr. L\ — &qoov L*Sl (cf. T 146, 2); 
frQOVOv P; qoov VL l MS. — 3 k%axo6xbg et X866aga%oCxog L*Sl; 
-xbv et -xov VL l S. — W 145, 1 ^Xtcs ex n^Tts cr. M. — 2 itoX- 
XvXixov L ac. — 160X8V S. — 4 fii} 64 ito&' V; pr) Si #©#•' S; 

r}&* sic 0. — 5 o# 7tcox' S; vicb x' M. — 6 ndXw VL 2 Sl; n S; 
itccticcv L 1 ; it&- DM. — 9 KcczsXncoQT} pc. M; -gfj L. — dX7ta)Qf) 
S; -Q7]v 0. — icpsxpfis VDLMS; -^6l 0; -pag SI. — 10 = 113, 49. 

— xsv&v 0. — 11 igioiidgayov Pbcgm (v. Lch 6 302); -gccydov 
VSl (s*qu- DS) ; tgsiyiuxQuydov M. — xgscpov S. — 12 (pvXdaasiv 
V; -si SI. eps' (U6) 297 

og §cc (5icc£o[18vol6i, 8ixaio6vvr\v avacpalvsi, i 

7Ca6i de TteivcdsoLtii dcdol faaoxea daira. 

15 avrbg aXvxro7i£datg Ttsitediq^ivov olds 6acb6ai^ 

avrbg Qiyedavov vitb Qrjy^iarog avSqag ayELoec, s 

avrbg ava% rvtpXol6i vdov jcvxivdyoova rsv%Bi^ 
avrbg JtayifiaGiXevg otiiov yevog a[i(paya7td£si, 
avrbg ava% dsddrjxs verjXvda (pcbra (pvX&66siv 9 

20 %t]Qr]v r bocpavixov rs per dyxaXldsaaiv aeloai' 
avrao Sdbv 6rov6s66av a^aXSvysisv ccXirocbv. 
vcoX£[i£G)g a%oavrog ayaxXv]8ig fiaGiXsvtiei 10 

£K yevsYig yevei]v Ss ftebg ^cbvog ava66cov. 

Qtit (146) 

Svvbg Za%aglao xcci kyyaiov itiXsi vpvog 
kxxalov cvve'gid'ov %%cov ftgoov aXXr\Xovia' 
%intd ys ybr]v §Kaxo6xbg %cpv nccl xs66agaK06x6g. 

M&Xtyari \ioi fia6iXi]a, iitsl ^liXog iG&Xbv irv%ftr\ % i 
alvog vmrEQco xarafrvfiLog e66et' avaxn. 
xXsivbg ava\ r lEQ0v6aXr\v ftsoreoTtea rsv^cov 2 

cpvXov iTta&QOLGEi, xexedatitievov 'iGQwrjXov, 13 "g 0; a>g M. — ftia&iLbvoiGi 8ty,aio6vv sic M. — 14 dtdei 
L 1 , cr. L*. — 15 avrbg serius add. P. — aXvyixo7ts8rjg (-rig) SI 
(aXr\Y.- S). — side 0. — 16 post 17 collocant Z 2 P (non L*VSl). 
— giysdavbv M. — ccnb g. avdga 0. — 19 Ssddr\y.BV iitr)Xvda 
L 1 ; -ruts vsrjX- _L 2 . — 20 agcpavbv txov L\ cr. X 2 ; ogyavixrjv 
V. — 22 ayauXriug VSl, pc. 0; -eieig R; -dr\g ac, a; -eir)g 
bcgm. — 23 ava.66&v VL 2 Sl; -C6si L 1 . 

T 146,1 £a%agiao SI; -loio V; -lag DM; -iov PR. — 2 post 
3 collocant V(0?)DLMS (non PRv): cf. T 145. 147. 148. — 
knxiov L; i- S. — Gvvigi&ov VSl; £vv- v. — %%ov M. — ftgoov 
VSl, pc. R; ftgovov P, ac. R. — 3 £xaxo6xbg et xsaaagaytoaxog 
L*Sl; -xbv et -xov VDL l S; -xr\v (ss. bv) et -xov M . — W 146,1 
{lL)£Xtyaxe \ioi §ac. S ac. (cf. 148,1. 149,1. 150,1); tieXipaxe' poi 
napPac. VOSl,ipc.S; iLeXtyccxe Tta\L$a6. v. — 3' l8govaaXrjvM.OJnm.8en 
270; -Xr\{L SI. — 4 Y.Ey,B$a6\iivov VSl, pc. M; -vov L; -vovg M 
ac, — lagafjXov JR ac. , 298 <ws' (H6) 

5 IrfiiiQ oiGiv xs xaxaxldtid'Yi cpCXov TjXOQ 3 

xal 6q)€t8QOto TCovoio itSQiGylyycov ^eXudcbvag. 
[tovvog a[isrQ7]TC3v aGxocov deddrjxev doi&iLbv 4 

efcovoiiaxXrjdrjv ovo[id£(DV xeigecc itdvxa. 
v&Cxeoog &e6g B6xi iieyccg, ^isydXrj ds oi dXxrj^ 5 

10 ovSs [r'] dvijQ Ttivvxf^g [idxaQog xXvxd {isxqcc vorjGev. 
oiSsv asiQBiLEvai fiatiiXsvg ysvog rjmod'V[i(DV) 6 

ccvx&o dvGGsfieag yalr\g itv\idxoi6i dcc[idfeiv. 
aQ%6tiEV0L (HaGiXqa d'ofj xekadtfGaxe [loXizfi, 7 

[isXtyaxs %a^a6iXx\a ftsbv cp6QyLiyyi Xiyeir\, 

15 ovoavbv bg 7toXv%aXxov ivl VE(pee66i Ttvxd&i 8 

ycclrj ixoL{id£(Qv Gcpsxeori yvtit^oov oybfioov, 
bg x6<5ov vipix6(ioi,g xccl iv ovqbGi %6qxov de%£L 
dvxsXXov tpyirfii fioox&v tieXirjdea Ttoirjv, 
bg xal xsxQttTCodcov dyeXcccg izoqsv ccQ[ievov eidccQ 9 

20 xal xoadx&v ^oxe66s XixaLpiiivoiGi vso66olg. 

ov itox £7CaiV7]6sLSv ava% G&evog a6%exov ijtTtov, 10 
xvrjiidcov d 9 ov itd\i7cav aydGGexcu avdgbg io(07]v' 5 old ODM. — xs ex hs cr. 0. — Horn. # 481 ccvtceo k'noiye 
xcczsyddcfrri (piXov t]xoq. — 6 6<psx£ooio VL*£l; -Qccg DM; -Q7]g 
ZV?. — 7 povvov L\ cr. Iv 2 . — 8 it- dvopcaiXrjdriv VMB, pc. L; 
i£ ovo\lcl vlr\- OS, ac. L: cf. Horn. X 415. — 7tslgsa 0: cf. 
Nauck 4 598. — 9 icai 0. — piyag om. 0. — aXarj M. — 10 ovde 
x scripsi; ovd' VOSl; ovde Bv; otitis Ritter 17; ovd' oi 
Scheindler 1 907. — itivvxf\g VL x Sl; -xr\g 0; -rbg Z 2 P. — vor\6sv 
VL*&; -as 0; vorjcag DL l MS. — 11 sldsv DL l MS, cr. i 2 . — 
12 7tviidtr]6L ; Tta^dxoici S. — 13 d'ojj in -&v (?) cr. V; poXnfj S. 

— polity (-77) S£l; -nrjcov sic V; -nrj (ss. cov) 0. — 14 nap- 
paGiXficc VL 2 Sl; -Xfj'C DM; -let L 1 ; -Xfj S. — &sbv VL*Sl; om. 
L 1 ; ^£00 (-6) I) MS. — Xoydr\v {v expunct.) M. — 15 %oXv%al- 
%sov L\ cr. L 2 . — ivl scripsi; iv VO&l; z* iv jR; eoig v. — 
vscp£6ai 0. — 16 yciljj (-T}) VSl; at oi 0. — ktoiy,d£(ov VL 2 Sl; 
-£a> DMS. — 6(psT£Q7] (-r\) VL 2 Sl; -qt\v L x S. — <pvcl£oov VObcm; 
-faov &. — 17 xal om. VM. — 18 Zvyirjct, (-rici) VOSl; -0161 Bv. 

— 19 icyiXag 0. — agpsvov VDL l S. — 20 rjoxeas VDM l RS. — 
Xixu£o\iivoi6iv iaoolg D. — 21 insvorjasisv 0. — 22 kydc%xai a. w*T (147) 299 

\iaXXov htl d[icbe66Lv iolg xe%aQr\<5szai e66r\v 11 

olg [V] iksrjaodvvrj xarad'V[ii6s e6tiv avaxrog. 

Qrt (147) 

Hvvbg Za%aQicco xca 'Ayyalov Ttilsi v^ivog 
s§do\LOv ttiL<pr\Qi6tov 1%(QV &qoov alXr\Xovia' 
$li7tcc ys [Li]v exccTocrbg %cpv not TS66ccQccKoaz6g. 

dives riii7]evd'\ *IeQ0v6cdri, fiaGilfjcc' i 

2Ji(DV) v[ivo7tokeve rsot) fia6iXi]a fitoio, 
ovvexa 6cbv Ttvle&v a&svccQOvg %dkxev6sv 6%i\ag' 2 
iv 6oi 6ovg %ivvxovg xccl ayaxleccg fjvetis italSag, 
5 og 6e&ev etQYJvrj Tteyvkwyiieva rsQ^iata d-rjxa, 3 

itXfiae Se itiakiri 6s (ttr\ [isvoeixeog axtrjg' 

og ftfrovl JtOvXvpOtSLQT} ijcCQQOd'OV COJtCCOS iiv&ov, 4 

avxao 6 QLiLya dewy {letetevGetcci ev&u xal IV^«, 
eloiov ibg Tl>v%QY\g %iovog G&evog vipo&L cpalvtov, 5 

10 %a<5<5(Qv xaitvox6xeiav oitcog 6%o8bv av%iibv 6fi&£Ai7g, 
eldo[ievrjv jIhohoZGlv sr\v xovtixaXXov l&Xk&v 6 

tlsv%£l tig xsv ibv Svvaxav [tevog iGocpaoC^etv; 
itdvxcc Xoycp ^coovxi rccxrJG erect 6o[ir]d'evxL, 7 

vdccxa ds tzvoltjGiv vjtb Gcpexeocag xbXuqv&i. 

15 tivftov 'Iaxtbficp TUVVXG) (fllov i%CCyOQ£VG)V, 8 iQmrj 0. — 23 KS%ccQioosTcti 0; -iastccL M. — 24 olg v' m*; olg 
VL 2 Sl; Ig 0; a><? D(L ll >)MS; olg <T Bv. 

T 147, 1 Zaxaglao v; -loio V\ -iov SI. — 2 l%ov S ac. — 
&q6vov P. — 8 knccto6tbv et t£6GaQa*oct6v V. — W 147, 1 
cclvsai DM(S). — Titirj£v&' Bv; -r\svta VOSl (-Isvtcc M). — Isqov- 
6cclr\ VOv; -lf\ BMPBS; -Xr)/i Lm. — 2 rsbv MB. — 3 % aX- 
Ttevcccv L. — 4 it'Cvv nccl ccyXiccg 0. — h og VSl; vg 0. — 6 %icc- 
\ir\g 0. — \L£vdr\K&og S. — 7 6ncc6s 0; (onaCBV S, cr. im. — 
8 6 m\ o SI. — 9 slgiov VSl. — cog OJDM. — 10 av%[Lbv om. L\ 
88. Z/ 2 . — 11 kr\v L l £l\ kolg ss. L*. — an sidopevov i/>. sbv ? — 
xQv6tcdov VO, ac. B. — 12 tyv%£i gm\ -«i SI. — dvvccrca om. 
it., add. im. D. — 14 6q)ST8Qrjg SI. — %G%aov£u VOSl, pc. S; 
-L£eiv S ac; -/Jet a. — 15 iiv&cov P. 300 QM (148) 

xXsLvag d' Evdixiag eqecov xXvtg) 'IaQccrfXa), 
ovds tcoz akko8cmoi<Di psr E&VE6L rolov eqe^ev 
ovdh dmaiotivvag GcpEXBQag T£K[irJQccTO Xaolg. 

Qfiri 0*8) 

&vvbg Zcc%ccQiao %a\ 'Ayycclov neXsi vpvog 
bydoov &iicpT]QiGTov %%(ov &qoov ScXXriXovid' 
l\L%a ys /ir/v kuccxoatbg l-cpv %uX t£66agccy.o6x6g. 

Msljpars (ioi \ieya xvdog ait ovQavo&Ev pa^LXijog^ 
[ielil>cczs yav ($o6(DVT£g icp' vtyltixoitii ftocbxoig' 
{leXtycctE \iiv, dijtioi [isyaXotid'EVEGyv GtQatiacov, 
ILsktyats [iiv, %a<5a ti&eve&v aQideixerog aXxv\ % 
5 piXtyatE, rjshog xe xccl alyXr\E66a GeXrjvrj, 
lietyccrS) rslQsa itavxa, &eov, xal a&BGyaxog aiyXt\' 
[iaXtl>ax\ 67tovQavlc3v dccTted&v vtceq ovqccvov aXXov 
xvxXcov x ovqccvlcdv xcc&vTteQTSQov Evaysg vScoq. 
Ttav^ a\ia iieXtcovxcov xXvxbv ovvopcc itaiifiaGLXriog, 
10 ovvexev avxbg be me, xal E$Xa6xy\6av aitavxa, 
alg 8* vjcod"riiLO(5vvri<5Lv axaiutadcv eqqI^^ev. 
6xav 8e, dtrjVEXSi xd %eq rjdQccGEV avtbg avayf)' 16 mgicov DM. — ytlvxti c (Scheindler 1 905; cf. 124, 11. 
127, 13. al.); xXsivm {-&) VPBv; %ot,v<p (-&) ODLMS; %Uiv& 
ttoqsv'I. ci. Lch^S^coll. 77,11. 98,8). — 17 iisx&vsgl t. %q%ev 

0. — 18 XSXXTJVCCXO S. 

T 148, 1 \vv& 0. — faxccQiao VSl; 4ov MPB. — 2 a/t<pt- 
gr\crov B. — &q6vov M. — W 148, 1 poi VSl; piv B. — 2 iXxi 
sic 0. — iilv VSl; ilol ODLMS. — fiooavxeg VL*Sl; -tog DfrS; 
-rag M. — 3 [iiv VL*Sl, pc. 0; poi ac. , DL 1 MS. — Sf/^ov 
M ac. — 6 dsbg L\ cr. L % . — 7 fitXtpccxs DLMS. — iit ovga- 
vicov OL. — 9 §a6tXf]og L 1 , cr. L*. — 10 tins S. — £$Xa6xr\6civ 
0; -6sv SI; $Xa,6xr\<ssv V. — 11 Ig 0; yg (f}g) VSl. — vitoftrHLO- 
6vvr\v6L S. — ancciiitsg L — igglgcafrev VSl (d)gg- D, ac. M); 
igt,£a>- S. — 12 6t&v VPBv; av M\ arav M*: cf. Horn. I 193. 
— dirivsTtti VSl; -icog DM: cf. Rzach 1 752. 3 335. — ydgccoev 
scripsi (coll. 8, 7); $#q- ODBv; l^dg- VSlgm (Mommsen 272). — 
&gwyjj (-?)) L8, QW (1*8) 301 

ov %oxe ftstiitsGlri LidxaQog 7caQslev6et > iq)EX[irj. 
[iBXtyaxs Tta^^aatXija xaxa i&ovbg svQvodsCrjg^ 7 

15 SQ7cr]6xaC xb SQaxovxsg b^iov SvocpSQf]6iv afiv66otg' 
TtvQ per a XQv6xaXXoi6i, %icnv <f a[i moixo yaXaQri 8 
xal Ttvoiij t,ocpBQolo xaxaiyldog rjEQOcpolxig, 
alhv vTtodQYJGGovta &bov vrjiisgrei [ivftG)' 
ovQScc dsvd()ox6{iG)v x oqscov Xa6iav%sveg axQai, 9 

20 xbSqov 7tccvxodct7tal xal devdyecc xrjXB&dcDvxa' 

xsxQccitod&v ayiXai xal 6q86t£qcc ftrjQCcc yaCrjg, 10 

§Q7t£xa xccl itt£Qvys(56L [isxaiticovxa Tcoxrjxd' 
Xaol TCuvxoduTCoi xal EQiGftevseg (iaGiXriEg, 11 

svd , £6^ioi {isxa Ttatii 8ixa<57t6Xoi x\yy\xr\Q(5iv m 

25 fjftrjxal yeQccQol xal TtaQ&Bvoi bXxb^CtcbtcXol^ 12 

i'Cpd'L^Ol %oXlOl6i VSG3XBQOL Big BV loVXBg' 

bIv bvI [ibXtiovxcov xXvxbv ovvopa 7ta^iPa6iXfiog^ 13 

OVVBXBV Vl/JCJ&T] ftaGllTJlOV OVVO[lCC [IOVVOV 

alvog £bg yaldv xb xal ovQavbv a^tpixaXvnxBi 
30 xal Xaov 6q>BXBQOio XBQag pEyaXavyBg ccbIqbl. u 

vpvog BvxlBir\g ^ibXbxco yEVEfi<5i dixaiav, 
di^ico $E6%E<5i{p TtvxLVoepQovog 'ItiQarjXov. 13 7tttQsXEv6ETcu ysxiirj JDS ac. — 14 Traft/fotf^ij x. %obg 0. 

— 15 kgnr\6xai VODL l MS; -vexed L*v; -v6xoi PR. — xs om. 
0. — dvo<pSQ%civ (-ijaiv) F(pc ?), Rv (cf. 41, 17. 103,13); -oleiv 
OSl. — 16 Y.Qv6xdloi6v VODLMS. — 17 £scpvQoio PR. — isgo- 
(polrig L\ cr. X 2 ; t\zqi- M: cf. ad Horn. I 571. — 18 vno$Qri6- 
6ovtu bcm(L Xc i); -rJ6ovxot VL*Sl. — 19 x' ovqe'cov DL x S^ cr. i 2 . 

— &%Qai L 9 Sl (x' a- 0); -QSg L*\ -qcc DS. — 20 fifoipa VSl; 
-Qct DLS; -gee (ss. re) M. — 24 cVfrfffftot gm. — dM<x67t6Xoig 
DMS. — 25 nagftivog 8. — 26 vsmxigoig L. — 27 — 150, 11 nunc 
desunt 0. — si kvl M. — 29 cciMpi7tccXv7ixsi VL*Sl; -xoi DL X MS. 

— 80 Xaol S. — 31 ivxXsiris DM; ev- LS; svTtXrjsig V\ d' 
Ev-nXslrig PBab; -sirjg cgm. — itinvvocpQOvog DM; %vxi- L\ 
cr. L*. 302 Qy#' (U9) 

Qfi& (149) 

*Hdv psXog EHctT06Tov %q>v v.aX ts66aga'aoCTbv 
blvccxov ovgdviov cpogsov ftgoov &\\r\\ov tec . 

Miliars pou (iccGLXrji, vit\v xal ixriQuxov ol^irjv' 
aiev 8%sl xXitiiaig bolcov [isiisXrjiievov vpvov. 

'l6QCCr}A.0Q CCVCCKTl (flXcO XBQ7C01X0 7tS7tOid , 6g^ 

viieg ui) Utmvog fc5 $a6iXy\i %ccqsUv' 
5 ovvo[icc [ibXtiovx&v ^a6iXr\iov d[i(pl %oqoi6l 
xaC \liv usidovxcov xvitavov ZLd'dgrjv x uvekovxsg, 
ovvBxd ol 6<pe'x6Qog xaxccfrvpuog biiXbxo Xaog, 
(piyyB'C d' vijjcjGblb cptXov yevog rjjtLod , v^(ov. 
fVO'' b<5iG)v bqccxelvccI 87tuv%ri<5ov6i yBviftXai, 

10 iv <?' ieQolg Xb%bb<5<5i cplXco xs%ccQOiaxo &v[Mp, 
XavxccvCr] ^a6tXfjog viteQXsgCccg cpOQBOvxeg, 
dog d' l&vxdQOig naXdiiaig a^Kprjxsg £%ovxeg, 
Stiimqv nuvxodcmcbv zaxoBgyiag ccvSgccg dXstiGcu 
xcel t,vybv ccfrdvccxov Xaovg yLeftiivxug iXsy^av^ 

15 xebv 8b tplXovg $cu5iVr\ag dXvxxoTced^L 7tsSf}6a^ 
bv Sb 6idrjQs(ri6i TCeSavg %aXd\iag SQixiyLcov, 
yQcc7tXYJv t' svvotiLrjv Gitovdri {isxu xoltii xsXeGtiac 
&S* btiioig xXeog idfrXov iotg [iBxa %d6iv ixvx&rj. T 149, 2 SLvocTov a L 1 priori versui attributum in posterio- 
rem rettulit Z 2 ; ei'vvcc- S. — cpogecov L; cpsgiov M. — ftgovov 
MP. — post 2 rubricator T 150 scripsit errore. — W 149, 2 
%XL6lrjg (-rig) SI (nXri- S); -6lr\G y V. — 3 avecaxa M, ac. D. — 
6 xat fiti/ cceidovrcov (&&- L) VDLMS; adovtcov ynv (\ilv) PRv. 

— Tvnccvov scripsi; tv\l%- VSl: cf 150, 7. — nid'ccgriv VSl (-gri 
M); av hi- PRv. — 10 %s%aQr)axo D(L X 1)M; -rjsto S. — 11 vnsg- 
rsglu S. — 12 dog d' M; a- (V)DLPS; (pcc6yavov Rv. — l&v- 
itogyjg R. — itaXd^rig SI. — 14 psftiovtag L\ cr. L*. — iX£y£si SI. 

— 15 eclvxt07i£\dr\6i ir. _L 2 . — 7tsdf]6cci, scripsi; 7i£dr\6sv VSl, ir. 
L 2 . — 16 om. L\ add. X 2 im. — 6i8r\g£ioioi L*. — ntdrjg (-rig) 
VSl; -ag M. — 17 r VSl; d* DM. — tsXtcccci, scripsi; -sig 
VDLMS; -si PR v. — 18 6<f S. qv' (150). - (151) 303 

qv (150) 

JTfW apcc %ai dsY.dxr\g dsnddog peXog &XXr\Xovia. 

Miliars poi Pcc6t,Xr)cC) %oqol d' cc{i sitoivxo dMaCcav, i 
^isXr^axs piv Gxa&SQi] XQ&xsog TtSQiftaQGwov dXxfj' 
ybiXtyuxi ybiv ticpetEQoitiiv dsiQo^ievov G&svhtitiL, 2 

{isXipccxe piv [ieyaXi,£6[Levov nvxivoitiiv i% sgyoig' 
5 iieXtyaxe ynv GaXniyyog igiGd-sveog 7iaxuyoi6i, 3 

tisXipccxe {ilv cpoQ[iiyyi, xal ccq^lovCtj eQaxsivfj' 
^laX^axe \iiv xvxdvoi6i xal svcpjiiioitii %oqoI<5i, 4 

[isXipccxe yav xiftaqi] xs xal iv vevQfjGi XiyeCaig' 
{istyccxs ftetvovxeg Xiyvx\%ia xv^aXa %£Qtii, 5 

10 iieXtyccxa fjav %aXd\iaig aXaXuyyLov xv^aX 9 iXdvxsg' 
TtvoLfj TtccvxodaTtfi xsXccdi/jGccxB 7ca{i(ia6iXr)a. (151) 

TLi[i7Cxr\g Ttgbg denary] dexd&og TtiXei Hxoftsv vpvog, 
ov ToXidxu* iiovvoiicc%rJ6ccg fj6s ziuvldog. 

}4[i(pl xa6iyvv]xoi(5iv saolg paXa xvx&bg hxv%$r\v 1 
itccxQipov xaxd dcbucc veog {isxa %a6iv axovcov, 
£iQ07t6xcov dtcov aysXccg ccygottii votievav. T 160 suo loco repetivit V rubr. (v. ad T 149, 2). — 
W 150, 1 iioL VSl; iiiv B. — inovxo M . — 2 \itv L^PBv; /tot 
VDL X MS; item 3. — oxcc&sqt} VS. — itSQL&dgGvvog V. — ccX%rj 
V; -fj ex r)v cr. S. — 4 /not M. — 6 igaxeivfi ex -77 cr. S. — 

7 om. M. — tvndvoL6i c; xv^nd- SI; -voioi VSl; -voi6iv L; 
-W6IV S; -voig (om. xal) PR. — svcprnLOig xs (xh) P ir., B. — 

8 vsvgjjai {-fjci) VDMP; vs@q- LS; %0Qdj)6i Bv. — 10 naXd\L7}g 
(-rig) VSl — 11 %voif) Ttavxodartr) DL ; -rj -7tr\ VSl ; fort, vocativus 
praeferendus. — itaii,f$cc6iXf}6i M ac. 

T 151 hab. PBv; om. VOBBLMS; frvQccdEv ovxog iaxl 
xov ccqi&iiov 6 ipccXpbg x&v qv, | oxs xbv (xo S) yoXiccxov (yoXyaxov 
LS) iiovve\Lu%r\Gaxo (novvo- L, tiovs- M) dccvidog substituunt 
DLMS. — *F 151 sine numero omnes codices. — 2 jrar^coov 
VOB; -a>ov BMS. — vioig M. 304 (151) 

%£iQ£$ £{iccl <p6QiLiyya XiyvftQoov hvxvvavro, 
5 ddxrvXa <?' uQiLovtriv ftsoxsQitia texrrjvavTO. 
xlg xsv ditayyECXsisv SQL6d , evEtri $a6iXv\i; 
ccvtbg ava% SsSdrjxsv ipcbv e*7t£G)v VTtaxovtiai. 
avxbg sitovQavlov GXQccxirjg xayvv ayysXov rjxsv, 
ix da lis TtccTQcirjg ayel^g QsCXaxo priXcDv 

10 xccC iiav TCictXioLO dspccg s%qi6ev eXccCg). 

r^iEV ccSsXcpBiovg {lEydXovg s%ov rjds xal iG&Xovg, 
aXX* ov 6cpvv fiatiiXsvg xXeog rj&eXev itid'Xbv b%d(5<5ai. 
aXXodccTtov xaXeovxog svavxiov dvEQog sdxrjv, 
avxccQ o (i eld&Xoitiiv solg vetxs66E Ttsjzoid-cog' 

15 xolo d' eycb fycpog d%v ^Qvad^isvog naga {iyjqov 
av%Bvog vi/jrjXolo xccqtj anixotya TtaQccaxdg, 
X&$v\v d' i%aXd(06cc TtSQitpQovog 'IgqccyjXov. 4 alpcd (si- ac.) 0. — Xiyvftoovv L. — ivzvvavto Vm; 

v 
-rjvccvzo B; -sivccvto OPM v; -vvr\vto L; -vvoivxo DM; -rjvrivto 
S. — 8 in ovoaviov OD, ac. L. — xa%vv VSl; la%vv B. — 

rjycs 0; -sv S. — 9 nccTQaoLg S. — i^siXato 0. — 10 niaUoio 
VOL; -toi S; -tag M; -4<p (-&>) Dv; -fy BPB: cf. Corderii 
Expos. I p. 400. — fyortsv VSl; -ic' 0; ccfabg %%qi6bv V: cf. 
Lch 3 291 (ci. dfyag tyQieev Hit Ham coll. Horn, y 466 xal 
1c%qi6sv Xln* iXaico. ty 154 Xov6sv xccl %oi6sv iXcdco) et 5 300. 
Ritter 23. — iXatov BLPBS. — 11 adsXyovg Bgm. — xal om. 
L. — 12 oTtdccci, OBDL; ond- S; 6n&- M. — 13 ^6tr\v VODLMS; 
fjsiv (rj-) BPBv. — U o (i ddmXoHSiv etiam L\ o poi do sic i 2 
lm. — 15 £QV6dyb. DLP; iov66d[i. VSl; gvcdp. M. — Horn. A 190 
rj o ys cpdayavov 6§v igvadfisvog nccgcc \Lr\QOv. — 16 ndgriv vne- 
noipcc K. — Horn. A 261 toto d' in 'Icpiddticcvti, nagr} aniytoijjs 
itciQcc6Tdg. — 17 i^sXdaaa B. INDEX NOMINVM Hagmv 98, 11. 'Accqcq- 
vog 76, 43. 'Ag&vog 
113, 38. 44. 117, 5. 
132,4. 134, 45. 'Aq&vl 
105, 34. kg&vcc 104, 
50. 

'AfieoedXcotiog T 142, 

I. -\lov 3, 2. 
'J(}iLieX£%ov T 51, 4. 

'AfliiieX8%ov 33, l. 
'AfiiQcovog 105, 36. 
"ApQccaiLov 46, 16. 104, 

II. -/XOD 16.81. 
'AyaQT\vol 82, 12. 
'^yya/ov T 137 c i. 

145,1. 147,1. 148,1. 

'Aeld&QL 82, 19. 

'AsQu&vog 132, 6. 

Alyvnxiov TL 37. J/- 
yv7txlr\g W 134, 19. 
-tiijv 104, 43. -r/cor 
77,97. 

Alyvitxoio 67, 74. 79, 
16. 80, 10. -xov 77, 
31. -X(p 98. 105, 44. 
Atyvitxov II 72. ^F 
135,19. 

J*/d?7S 77, 91. 'ALScco 
Ft 91. W 6,10. 29,4. 
15. 54,26. 85,24. 87, 
6. 88,96. 114,5. 140, 
18. 'Aldrj 15,20. 48, 
31. "Aidi 93, 33. 'Al- 
8r\v 9, 33. 30, 40. 48, 
28. 36. 138, 14. 

Al&diiov T 87 a 3. 

Apolinarius ed. Lad Ai&L07tr)(ov 67,75. 71, 
17. 73,28. -drt«v86, 
6. Alftionag U 39. 

'A{LaXri%ov 82, 13. 

'Afi^mvsg 82, 13. 

klLOQQCCLCQV 134, 23. 

135, 37. 
'Agdfiav 71, 20. 'Aqqcc- 

(tiri 29. -j3ix7fc 71 77. 
kg&vog v. jtccgmv. 
"Aocccpog T 72,3. 74, 

2. 75, 1. 76, 1. L4ffa- 

qpov 73, 1. 77, 1. 78, 
f 1. 79,1. 80,1. 81.82. 
'AGiritiSa ycclccv II 70. 
'A66vqicov T 75, 1. W 

82, 15. 
Av6ovLr\g U 74. 
k%caidcc II 18. 'A%aioL 

21. 

BafivXmviov vd&Q T 
136° 3. BajSuXcoi/os 
70,2. ^ 86,5. 136, 
1. 18. 

Baaavog 134, 24. 135, 
39. Bcccdvrid'Ev 67, 53. 

.BfaXgosyopo/o 105, 58. 

BsvicctiLvoio 67, 63. 
-vov 79, 4. 

Eoe&xo 47,4. 106,7. 
-£t\v 88, 23. 

r^aado? 59,13. 107, 

17. 
rtficcloi 82,13. rsTtftttot T 55, 5. 
ToXidxio T 148, 1. 
151, 2.' zfajSt'd T 1. -/ta?og 
97 b . 138 d l. ~$ldov 
136 c l. 139 d 1. Aa- 
viS T 50 b 1. ^avt- 
dos 77 36. T 5, 2. 6, 

1. 11. 21 ab 2. 23, 2. 
24. 26. 28,2. 29,2. 
30,2. 32,2. 33,2. 34, 

2. 35,1. 36,2. 37,1. 
39,2. 40. 42,2. 51, 

3. 53,1. 55,1. 57,1. 
58, 1. 59, 13. 60, 1. 
61,1. 69,2. 85,2.90, 
l. 92,1. 93,1. 95,2. 
97 c . 99,2. 100 b . 136 a 
1. 137 a 2. 138 a 2. 
139 a 2. 140,2. 151,2. 
Jccvidov II 15. 31. T 
2,3. 3,]. 4. 8. 9.10. 
12. 13. 14. 15,1. 16. 
17,1. 18. 19. 20.25. 
27. 31. 38,1. 49.51, 

1. 52,1. 54,1. 56,1. 
62,1. 63,1. 67,1. 68. 
72,1. 94,1. 96,1. 97 b 

2. 98,2. 100 a . 102. 
103. 107. 108. 109. 
136 b 2. 138 b 1. c 2. 
139 c 2. 141, 1. 142, 
1. 143,1. 144,1. W 
121, 10. 131, 1. 18. 

20 306 INDEX NOMINVM 143, 24. Javidtp T 
22,2. W 17,111. 88, 
6. 70. 98. 131, 20. 34. 
Javldov T 7, l. 53, 
4. 77, 155. 88, 40. 

dd&avov 105, 35. 

4(of\%o<s T 51, 2. 

K EfccclcovIIn. T2,2. 

-ecioig II 16. -cdoi6iv 

T 71, l. 92, 3. 
'Edmfiov 136,14. 
'E&diiov 73,30. 
'EXcc^lrccig II 67. 
*EQtia)vUtLog 88, 24. 
'Eqv&qov it6vtov 105, 

16. 19. 46. 
'Exdvov T 88, l. 
'Eygaftd 131, 10. 
"EcpQSiiog 59, 14. 107, 

18. EcpQStiov 77, 24. 

150. 79,4. 

ZafiovX&vos 67, 65. 
Za%aqiao T 145, l. 

146,1. 147,1. 148,1. 

-piov 137 b 2. c l. 
Ze^co 82,23. 
Zeicpcdow T 53, 2. 
Z^qpoo 82,23. 

'Hsqlti&gv 113,1. 

0a§&gog 88, 24. 
(Qagcldog 47, 12. -01- 
tfos 71,19. 

lafilvoioiv 82, 18. 

'iaxco/Jos 104, 44. 'Ja- 
xob/foio 21,47. 23,13. 
46, 7. 75, U. 80, 8. 
97, 8. -wftov 19, 2. 
45, 14. 23. 58, 30. 74, 
20. 76,30. 80,2. 83, 
16. 84, 2. 86, 3. 93, 
14. 104,12. 113,2.14. 131,9. -d)§m 43,11. 

77.10. 98,7.' 104,18. 
147,15. 'IdxcafiovTl, 
51.158. 78,14. 134,7. 

'Idi&oviiog T 38 , l. 

-froviiov 61, l. 76,1. 
'Idovficcirig 59, 17. 20. j 

107, 21. 24. -pctlcov | 

82. 11. 

'Is &%ir)U T 64, l. 
7fD£fita T64, l. *Iqs- j 

Hiov 136 bc 2. 
' Isgov6ccXf]g 50, 36. 

121.8. 124, 2. 127, 
10. 136, 15. T 136 c 
3. -Xy 3*64,2. 101, 

42. 121, n. 134, 49. 
-Xrjv 78, 3. 7. 136, 13. 
146, 3. -Xrj 115, 15. 

136.9. 147,1. 
'ls6Ccciov T 72, 2. 
'lr\ovu yXcb66ccv Ul05. 
'iogddvrig 113,6. -vr[ 

113, 10. 'logdctvirig 
yair\g 41, 15. 
'IovdaLrig 47, 21. 68, 

74. T 62, l. -uiji W 

75, l. 113, 3. -alr\v 
n 70. 

'Iovdccg 59, 15. 107,19. 

-da 67, 64. 77, 151. 

96, 17. 
'Iffaaxco 104, 17. 
'l6u,ccrjXov 82, 11. 
'ICQccriXitriv T 87 a 4. 
"ItfoarjXos 13, 25. 52, 

16. 80,7.25.29. 104, 

43. 113, 1. 36. 117, 3. 
123,2. 128,2. 130,9. 
149, 3. -riXoio 58, 10. 
-tjXov 13, 23. 21, 5. 
48. 24, 43. 40, 26. 52, 
14. 67,62. 70,49. 71, 
40. 72, l. 75, 2. 77, 
73. 95. 82, 8. 88, 36. 
97, 9. 102, 14 106, 100. 113,4.43. 120,8. 
121, 7. 134, 44. 146, 
4. 148, 32. 151, 17. 
-r}Xcp 67, 84. 77, n. 
52. 98,8. 104,19.129, 

11. 134, 27. 135, 43. 
147, 16. -f}Xov67,2Z. 
81. 77, 134. 159. 79,1. 
124,11. 127,13. 129, 
13. 134,8. 135,21.27. 
-fjXs 49,15. 80,18. 

' Ioovccddyov T 70, 1. 

'Im6cc(pog T 59, 9. 

'Id)67}(pog 80, 9. 104,32. 
'Ia>6rjq)0v 76, 30. 77, 
149. 'Iwcricpov 79, 2. 

Kd8r\g 28, 17. 
Ka7C7Cad6xsiav U 69. 
Krid&Qog 119,8. 
K166&V 82, 18. 
KoQoclov T 41, 1. 43, 

l. 44, 2. 46, l. 47, 1. 

48,1. 83,1. 84,2. 86, 

l. 87 ab 1. 

KqtJT7}V U 76. 

Kvqtjvtiv II 72. 
Ka)V6tccvtivov II 42. 

Aevlda 134,46. 

Ai$uvr\LOv \lo6%ov 28, 
13. Ai$uvbzi§i xedga) 
91, 23. Aifldvoio 28, 

12. 36,77. 71,33. 103, 
36. 

Atfvr\v II 73. 
Aifivog 77, 62. 
Amtov 82, 16. 

Madidpr] 82, 17. 
Mavcc66fjg 59, 13. 107, 

17. -ov 79,4. 
MccQKiccvog II 109. 

-volo 41. -vov 49. 

-vi 4. 
MsX%i6edr}xog 109, 9. 
M8607Cotcc^biav T59,5. INDEX NOMINVM 307 Mijdcav II 68. 
Mco&yog 59, 16. 82, 

12. 107, 20. 
Mcoafjg T 89,2. W 

98, 11. 105, 48. 67. 

-6flO<S 76, 43. 105, 33. 

-afji 102, 13. -6icc 
104, 49. 

Nd&avog T 50 a l. 
Nadav h 4. 

NslXoio 104, 37. 41. 
134 , 17. NsiXaig 
agovga 104,72. Nsi- 
Xcoidog air\g 80, 22. 
-Ida yalav 104, 53. 

Nscp&aXLuoto 67, 65. 

N6tov 77, 61. 125, 9. 

UaXai6tlvr\g T 59, 3. 
TId\Lq)vXov II 71. 

ndQ&oi n 67. 

TIavXog II 35. 

IlovtOV II 70. 

IItoXs(ialog U 21. 

K Padcpr\g 86, 5. 

Saftioov 71, 20. 
ZaXpavcp 82, 23. ZanovfjXog 98, 12. 
^aovvlos T 58 , 3. 
ZaovXov 17, 4. 56, 

1. 2JaovXco 51, 2. 53,2. 
EsXyb&vi 67, 35. 
^(Sra 134, 23. 135, 

37. 

Zixritia 59,11. 107,15 

2iX<x>iLr\g 77,135. 

Sivdoio 67, 42. 2#- 
vaov 22. 

Ziadqa 82, 17. 

27taw '96, 16. 147, 2. 
Ut&vog 2, 12. 9, 21. 
27. 13,23. 19,4. 47, 
4.20. 49,3. 52,14. 72, 
56. 73, 5. 77, 152. 86, 

2. 109,3. 124,1. 125, 
l. 127,9. 132,7.134, 
48. 136, 2.7. 145,23. 

149, 4. Zi&vi 50, 35. 
64, l. 75, 4. 83, 14. 
86, 8. [98, 3] 101, 41. 
Zi&va 47, 23. 68, 73. 
101,31. 128,8. 131, 
26. Zl&v' 101, 24. 
Utcovod'sv 133, 6. 
ZoXopcbvi T 71, 2. Uvgov T59,6. -gear*. 
ZmpaXov T 59, 6. 

Tdviog 77, 99. Tdvvv 

31. 
TaQtaglav Psqe&qcov 

17,8. 
Tvqlol 86, 6. TvqLol- 

6lv 82, 14. Tvgov 44, <&aqam 134, 20. 135, 
29. 
$ivsvg 105, 62. 
<f>Qvylr\v II 71. 

Xdpoio 104, 52. -\lov 

44. 105,45. 
Xavadpov 104 , 20. 

105,77. 134,25. 
XsgovfUii 17, 22. 79, 

3. 98,2. 
Xovgl T 7, l. 

XQ16T0V II 65. -TOl/ 

33. 110. 
Xcogrjpm 105, 39. 

'£lyov 134,24. 135,39. 
'SlQrjcpcp 82, 23. 20* ADDENDA ET OOEEIGENDA. 

p. XXXVI adde: Rudolfus Keydell f Quaestiones me- 
tricae de epicis graecis recentioribus' (Berol. 1911). 

p. 4,56 adn. 1. 3 335. 

11, 19 adn. post -lows m*) adde: substituunt SI. 

14,12 a/i,ju TStexiiccQto Keydell p. 33, pronomini rsfjg in- 
iuria offensus (v. p. 15, 12). 

16, 14 6slo ^is rjyrjGcao defendit Keydell p. 20 atque etiam 
aliis locis vulgatam tuetur (ex. gr. 21, 15. 27, 14. 38, 57. 41, 3. 
46, 28. 31. 52, 29. 67, 43. 69, 40. 73, 11. 79, 17. 87,25. 90,28. 
112,9. 122,13. 127,19. 135,78. 142,40. 146,3. 169,5. 170,18. 
171,5. 175,16.20. 199,15. 209,16. 210,41. 236,4. 246,17. 257, 
250. 265,11. 280,6. 283,2. 285,47. 287,6. 295,29. 298,10. 300,5) 
certe iusto liberalius censens de hiatu admittendo. 

20, 35 xax recte cr. Keydell p. 44. 

46, 29 yX&C6cc d' i^islo Xdgvyyi -As%oXXr\rai XdXog, £<S6r\v id. 10. 

72, 46 si di] rovro, ftaxap, d"rirJ6cco, firj ps %. id. 32. 

97,4 1. Boqs'cco. 

133,41 d' ccv rolo %. Keydell p. 32. 

169, 36 dsfzirsofjg inl cp&xcc rsfjg %slg cslo ysrsafta ib. 

210,41 lit a&ccvdroio dvcoyfjg id. 11. 

238,12 1. aovctciv. 

274, 15 vsrov al&sQicc atsgo7tccg Keydell p. 30. 

280, 13 xal ivcpQ06vvri id. 41. 

282, 21 vitsQoipscci etiam id. 35. RETURN TO the circulation desk of any 
University of California Library 
or to the 

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY 
Bldg. 400, Richmond Field Station 
University of California 
Richmond, CA 94804-4698 

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 
2-month loans may be renewed by calling 

(415)642-6233 
1-year loans may be recharged by bringing books 

to NRLF 
Renewals and recharges may be made 4 days 

prior to due date 

DUE AS STAMPED BELOW JAN 7 1990 KAR It ( D6471S10 ) 476B ~"" " ""SirteteT YB 70387 57000 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY