Skip to main content

Full text of "Apollonii Rhodii Argonauticorum libri quatuor: priorum editorum et ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 
οίοίΐίζθϋ ^)γ ν^οο^ ι^ Α Ν Η ^• ρ ο 

οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ^ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ Α Ρ ΟΙ. Ι.ΟΝΙΙ ΚΗΟΟΙΙ 

ι 

Α κ ο ο Ν Α υ τ Ι ο ο κ. υ Μ 

1. 1 Β κ Ι ο^υ Α τ π ο κ. 

ΡΚΙΟΛϋΜ ΕΟΙΤΟΚϋΜ ΕΤ ΙΝΤΕΚΡΚΕΤϋΜ 
ΝΟΤΙ8 8ΕΙ-ΕΟΤΙ8 

ΑΟΟΕΰνΝΤ 

ΚυΗΝΚΕΝΙΙ, ΡΙΕΚ80ΝΙ, ΟΕΟΚΟΙΙ ϋ'ΑΚΝΑϋΟ, 

ΝΕΟΝΟΝ ΙΟΑΝΝΙ8 ΤΟϋΡΙΙ 

Α Ν Ι Μ Α Ο V Ε Κ δ ΪΟ Ν Ε 8. 

ΕΟΙΟΙΤ, 
ΝΟΥΑ ΡΕΚΕ ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟΝΕ 
$υΐδΟ,υ£ ΝΟΝΝϋΙ,Ι.18 ΑΝΝ0ΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8 
ΙΙ.Ι.ϋ8ΤΙΙΑνΐτ, 

ΐΝοιοΕδ τκΕδ αοοιοιτ, 
; ο αν ν Ε 8* δ η α ^ν, 8. τ. β. 

€01.1.. ΒΕΑΤ^Ε ΜΔΚΙ^ ΜΑ^^ΑI.ΕΝ^Β 
ΑΡυΟ ΟΧΟΝΙΒΝ8Ε5 5Ο0ΐυ$. 

^ίΟΙίΤίΟ $Ε0υΝΟΑ. 

ο χ ο Ν Ι Ι, 
Ε ΤΥΡΟΟΚΑΡΗΕΡ €1. ΑΚΒΝϋΟΝΙ ΑΝΟ.' 
» κ _ . _. οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΚΕΥΕΚΕΝΟΟ ΑϋΜΟΟϋΜ ΙΝ 0ΗΚΙ8ΤΟ ΡΑΤΚ 

ΤΗ Ο Μ ^Έ, 

ΕΡΙ80ΟΡΟ Ι.ΙΝ0ΟΙ.ΝΙΕΝ8Ι, 

Ι,ΙΤΕΙΙΑΙίυΜ ΕΙ,ΕΟΛΝΤΙΟΙίυΜ, 

θυΑ8 ΙΝ 0ΟΙ.Ι.ΕΟΙΟ ΒΕΑΤ^Ε ΜΑΚΙΛ ΜΑΟΟΑΙ^ΕΝ^ 
ΡΕΙ,ΙΟΙΤΕΚ ΕΧΟΟΙ,υΐΤ, 
ΐυΟΙΟΙ, ΡΑΤΚΟΝΟ, 

ΗΑΝΟ ΑΙ-ΤΕΚΑΜ Α Ρ Ο Ι, Ι. Ο Ν 1 1 ΕΟΙΤΙΟΝΕΜ 

» 

Ε Ο, ^^[^0 ρ Α II Ε 8 τ, δΤϋΟΙΟ 

ο. ο. ο. ;θΑΝΝΕ8 8ΗΑ^^„3ΐ^ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ Τί^ ΡΚ^ΚΑΤΙΟ 

ΡIιIΜ^ϊ; ΕϋϊΤΙΟΝΙ ΡΚ^ΕΜI88Α• 

ϋΕ ιρΓο Αα^οκ ρτχίαή Γαροτνίΐοαηοαιη €βοΙ: 
<ΐαί ιΐ€ Αροΐΐοηιο ηίο 3α(1ΐ€ακ νϋΚΐ, β (ΐυίΓ- 
ηααιη ρτχί€τ ιρΓυιη ΓοηρϋοΓβηι εοηΓυΙόικΙοΒ £^ 
Ονιίη^Πί^ηυιη & Ίϋοη^ϊηυιη ζά^ΰίί. ΑΒ Ηόε ηοίΙοΓ 
4ΐί9(\^ος άλοίχην ι ι1ΐ€ £ΐΐ€ ΑυθΌΓοπ) ηοΑταιη οριι$ Ηαηά 
€οη(^ηιη€η(1υΓη 6(ϋθίίΓ€^ £^(1 8£(ΐυαΗ ςυοιίαιη πΐ€άιοοΓί"- 
Ι&Ι^ δί ι(^(}α6 Γυχηιη3ΐη εΙαίΤϋπι ηοη αηιςεπί^ ευιη 
ΐΑΐη€η ηοη ίηβπιο Ιοοο ροηεηάυηι & Οπηά ίυηιιηι 
ΐ€ίΙάηϊαΓ, & ίρί€ ΥΐΓςιΙίυβ εαΐοαίο Γυο εοη£πη2ΐ(» (^υι 
Ιΐκι1(α €Χ ΑΓ§;Όη3ΐι(ΐ€Ϊ8 ιηιιίιιαίιΐδ είΐ. 

Οαιά ίβίΐιΐΓ ιη 1ιβ€ €άιίίοη€ ρεπιέίαιη ίιΐ, αιηίοο Ιεο- 
Ιοτ» 1>τ€νί(€Γ ιι( ροί&πι, €χρθηαηι. 

Οαοά 2Λ (6χ(απι ζΐύΐΐ^Χ, {^οχχνχ^ Γαηι Ηοείζΐίηηιη, 
ιιονί^πιιιπη Αροΐΐοηπ ^άχίοκχη ; ς[υι» οιηηιΙ>α$ Γαπιηΐ2ί 
ουπι οχχχ^ οο\\λύ% ύχειηρΙατίΒυδ^ (ορυ$ ίαηο ροΑ 5(ο- 
ψΪΆΐίΐ €(1ι(κ>η€ηίΐ, ι^ιιί ίη Ηοο ρΓΒ^είριΐϋ ν€ΓΓα(α$ είΐ υΐ 
Ιοχίαηι αεειίΓαΙίίϋηιυπι ^^(1ά€^^^ ρεηο ΓαρΰΓν^ιεαηΰτιηίΐ) 
ηίλίΐ οιίΗί £ηΰ ιηαηυΓοπρίΟΓαιχι Η&ΓΟΓπηι &υέΙοη(α(€» 
(|0Ο8 ηαΐΐοβ η^ηοιΓοί ρο(^^&Π1, ιητιίαηάππι Γ€ΐί(ΐΌΐ( ; 
ραιιεα αάαιοάυηι ςαβ^ ορΐΐΐιτηι πηι(2Γ6• Iην^ηί6$ ΐ£Ϊ(αΓ 
Μΐΐαβ }€έΙιοη€8 ϊ^ηςαβηι §;εηπιηα$ ίη ΐοίίαιη ΐειηεΓΟ 
& €Χ νοη3€έΙιΐΓα Γ€€€ρΐ»8, ίοά πι ν€πβηιίΐ€δ (3η(υηι» 
& <}ΐκι$ ρτρ εγΗιπο νύ ^άναιχχζ% νοί Γε]ίεί38, ίη ηοϋ$ 
(ϊ<ηιΐ3χ&ΐ ιηϋηϊθΓίΐΐα$. θα» ροΓΓΟ δριιά αηαπκιυεπι^ιιβ 
ϋ€ΐΐ(οτ€ΐη »1ίοα]α$ ηοιηιηι$ ναηύ ΐ€^η(υΓ^ ΗοΓαιιι οηι- 
Οΐμΐ» ιηοιτίίοηϋπι &α• ^ 

Οοηήάο ρ II λ: ρ Α τ Ι ρ• 

Οοηίϊάο αικοιη, ΰπιάίΐϋ ΙοέΙοΓ» (ο ηαΐΐο ηοάο €χ« 
ιίΙίΐΏ&ΐιίΓαιη ιηο (}ΐΐοά }3χη αέΐαηι οίΐ €ξΐ&, ροοίαιη 
ηοίΐηιιπ ηονα ίοκ ίη(€ΓρΓθΐα(ιοηο ίΙΙιιίΐΓ&ηάο. ΙΙι ιη . 
1ΐ3ε Γ€ ρΓ^ιεοιρυο 1{ίΙ)0ΓαΓ€πι» ροΓίυ&ίιΐ ιηίΐιϊ (\μχ ^ρ\ιά 
Ηοείζΐιηαιη ΙΰςίΐαΓ €χρ1ίε&ήο : & ^^ ^χρΥκ^ύο (Ιίοι 
ροίΠΐ, 4^35 ίρΓο ΑιιΛοΓΟ ρΐ€Γυηΐ(}α€ ύ( οΒίουποΓ, <ια8Β- 
<][ΐΐ6 Γ^ΒρίίΙιιηϋ νΰΐ ρβΓ Γο ίρΓα η6()υ€α( ϊηϋοΐΐί^ί. Ηιο 
€ηίηι ν6(€Γΰΐη Ηαηιιηςι ίηΐ£ΓρΓ€(2ΐαοη€ΐη ηίΐιίΐί Ιι&• 
1)ϋη(1ο, & ρΓ3^ ιηοάβίΐία ίυ^ι ηοη &ίΠ$ 2ΒΑίπΐ3η(1ο (αΐ 
ίρώ ίη ΡΓοΙΰ^οαιοηίδ 1ο()αί(ιΐΓ) ίοπΓααι εΙ> Αροϋοηϋ 
Iη^η{^ ρΐαηϋ αΒΗοΓΓβηΐβιη 1θ(^οΓίΙ>μ$ ίϋί5 ρ1υήιηί$ ιη 
1οεί$ οΐ3(Γαβ(. Αάοο α( ααάαέΙΰΓ ροίϋιη ρτοήί^ή ρΙοΒ 
ί^^ρϋ £αο€Γ€ ΑροΙΙοηίαπι ζά ϋΙαίίΓαικΙαιη Ηφίζΐίηαπι, 
^ι\^ίΖΐη {ζοιί Ηοβίζϋηαδ ζά ΠΙαΑΓοηάαιη Αροΐΐοηιαιη• 
Ραίί ρΓθί€£);ο ΗαΓ(αη§ιΐ8 ϋΙο £άυ$ ζά€θ ϊηίΟΓρΓΟβ ιι€ 
νοΓί^απι ν^Λο ά^ Οτχοζ Ϊίηζ\χ2ί ίη Ιαζύηζοί (Γ&η$ίΰΓΓ€(^ 
ηϋξίοέΐο ίη(:€Γίηι αηίιιΓςαο ιάίοηίΑίο• ^€(1 (^[αωΐιιηι 
νϋΐ Ηοο ρΓχΑ^ι 1ϊς6η(ΐ9ί ^αα αΓα$ ΰίΐ Η(£ΐζ1ίηα$ ? ££θ 
ίίϋΐΰ α( ρΐαηυπι & Γιπιρίκοηι ΑηιΗοηβ Γ€ηΓααι οΐίοο• 
κϊΏ, οηιηϊ ίη(0ΓρΓ0(α(ίοηι$ ίαεο ναοααηι, Γαηιηαη 
Αϋ(ϋϋηι ίΐάΙιιΒαί ; ηοο ίη(0Γ<1αηι ζ\} Η^ίυπ^ ηιη(αιιηι 
αεοίροΓο (Ιβάϊςηαΐαδ Γυω, ηί& (][α&ηάο Ηηςυ^ ϊ^ζύηχ 
νίπι ίαεοΓβϊ• ΗαΙ)€$ ΙςιίαΓ, ηϊ ίαΙΙοΓ» €[^^^ λ&ΰοηιιβ 
ηιαχίηΐ€ €ΐζί άούάοτζίηιηρ ιη(θΓρΓ€(&(ίοηοηλ 6(1&ηι ύιΐίβ^ 
η^^ (αηιβη, α( ίροΓο, ρΓθΓΓα$ ^η^\^ξ3ίηί^^η. 

Ό& ηο(ΐ8 ςααβ αά £η€ηι ορ€π$ αάΐοοι, ιηοηοηάαηι (ϋ 
ιπιρήηιίδ νοίο» πιο (][\ιίε<}αΐ(1 αά οχρϋο&ηάυαι ΑροΙΙο- 
ηίαπι α1ί(^υο πιοάο αρηά δίβρΗ&ηηπι, Ηατ^ηηςηπι, 
Ηοΐίΐοηίυπι» & Ηοοίζΐίηυπι, ίάοηοαηι άυ^οηπι» ιά 11- 
ύοηϊΟΓ (ΓαηΓοΓίρϋίΤβ. Ρ1αππι&8 αα(οπλ Η(£ΐζ1ίπί ηο(&8 
ρβηίΐοδ ϋχυϋίΐο» ηοη €η( ο\χτ πιίΓαΙ)€Γ0. ΝίΗίΙ οηίπι 
2ΐίαά πιίΗί νίία οΑ οβίςοΓο Ιοη^ο ιηζρτ ρατ$ οαπιπι αη- 

ηοϋκιοηαιη 


•ΡΚ-ΦΡΑΤΙΟ. 

οοΙΜιοουπι ηυαθ ϋΐα οοηςβίΤ^Γαΐ, ^ιι&ηι τιΐ Ηίθ ίοόβ, 
ςΐΜ& ρβΓ Γΰ ιρΓ& Ιυεϋ οίΤϋηϋ εΙ^ήοΓ^^ (ΐ€ο6ΰιιη3$ οίΤαη- 
ά€Γ€ηΐ. η€ΐ>ιιΐΕ8• 01>Γ€Γν2(ϊοη€8^ (]υ&δ Ηαο, ιΐΐυε, ίη- 
$βΓΓρ€Γ£ΐ8, ηυΐΐο ηοιηιηο <1ίί1ίηά:3$5 ιηΐ^τ νύχ^η^ί ώ 
α1α$ αηηοΐαΐα Γ6ρ€Π€5» ηοη οιηη€$ ιηβ 1ΐ3ΐ)€η( ζ\χ€ίο^ 
Γ6Εη• Οοοαβοηοαι οηιιη μνα νΛίτο οΜαΟιη ΙαΒοηβ αΓ« 
ηρίο αςηοΓοοηάι (^α^ηΐίδ ηιο 1)€η€£εϋδ ά^νιηχ^ήΐ Γγ^π- 
οιΓουβ ΙΤρίοη, 8.Τ.Β. Οοΐΐς^ϋ £χοηί6η&$ αρ\ΐ(1 Οχο- 
ηιοηΓ€$ Γοείιΐδ^ ςυι ιηίΗί Αροΐΐοηϋ ΰάίήοηΰοι 8ί€ρΗα- 
ηίεαιη, ιη ημί ηο(υ1;£ ^τζηί €Γα<ϋάοηί$ ρΐ€η3&» & αηί- 
ΐΏα(1ν€Γ&οη€8 ηοηηηΐΐφ ίη 8ε1ιο1ια α.όοέΐϋΰηιο νίΓΟ 
5οαηηο υρϊοη, ρΓ£ΐ)€η(1αηο ΚοθΤΰπβ^ ηοη ίϊα ρηάβπι 
^βίαηΑο οοηίοήρΐχ, ζτΩίαίίΓΐΐη^ οοιηπιοάανίΐ ; ^υ» 
ί^ηο ιηα£ηο πιιΗι €Γαη( 3ά)υηΐ6ηΐο, άυηι νβΐ ϋ$ ςοη3οο<- 
ΙογΙβ (}ιι£ ζηι^Λ ιηϋι! ιρ& ίη ηΐ6η(€ηι νοηοιαπί^ ηοναβ 
νίΓ08 αάάβΓοηί, νοί €α €θΓηξ;6η(1α Γα^ςοΓΟΓοηΐ, (}υ2^ 2ΐίο- 
^ιιιη ζ ηιο ηιιη<][υαηι ίυιββηΐ οχαοξίίζΐζ. Ιί$ ουηι ρβΓ 
ίηουήαηι «γρο^ΓαρΗί ηοωΰη ΑιιέΙοπβ ηοη Γι( ^ίΗχαηι, 
νιΓυπι οίΐ αά εαΐςϋοι }ιτι|αΓοο ρτ2ί(ζύοηι$ £η^α1α8 ΙϊΒγο 
& ν€ΓΓα ηο(α(α8 ιηάΐξΐχζτ^. 

Νο(&8 δαηθιαηιαηάοαδ Γαα ηιαηα εοηΓεηρ(α$ & ίη 1)ίΒ•-> 
1ίο(1ΐ€€α Βοάΐοίαηα οοηίοΓναΐ^ΐδ, ^ιΐ38 ηιυΐιαδ Ιοζ^$ ίη 
1ίΙ)Γθ ρηηιο» νίχ ζά ίβευηάί θίηιίάίυαι ρΰΠίηςβΓο πΐ6- 
οαπι Ηαυά ίη3αΓία άοΙοΜδ. Α( ίηάί^ηβ οηιηίηο άο 
^Γ€^ί ίΐΐίαδ νίή ίηάαίΐηα & ίη^οηίο ^ιιά^^αι)^η1υ$, & 
ζ^\)^^^^^η^1ν €ΐιηι ορυδ ΐαπι £€ΐί€ίί€Γ ιηεΗοαΙυηι^ ηίίι οΙ> 
€ζη{ζχη α1ί(]ΐιαΐΏ §ΓάνίίΠηΐ2ΐηι ίηίΰέΐιιηι ΓοΙίςαίίΓο^ ρΓ£- 
ί€Γ(ίηι Οϋπι ΑΐκΗοΓοσι Γαυπι ρεπ πιίηαδ ^ϋ^ϋη(ί2ι8 ροο- 
ιη^ήδ ρ2ίηο$]ΖϊΏ οοπιΙ(α(υδ ^{[^^. Η\ήα (Ιααιηο, (^α^ηινίδ 
άο&^ηάρ, ίη&ά€ΐζσϊ αίϊβΓαηΐ άο&,ιβίΐηζ & ζτηρΜίΓιιηζ 
€1\χχ ίη Αροΐΐοηίϋπι Ιο^αηίαΓ δοΗοΙίπ, (ΐηχ ίεΓΟ Γοΐα 
νίά^ηίηΐ οοπιρΐ€(^ί ίά οηιηβ ^υοά &1> αΐίίδ ίη(0ΓρΓ6(ί1>ιΐδ 
ροίΠΐ οΒ&ΓναΓί. Ηχο ψ ΡΚ-ΦΡΑΤ Ι0• ΗβΒΟ ΓΰηΙ, ΐ6θχ>Γ 1)€η€νοΐ€, ^ ςιιϋ>α8 (ο ^(Ιιηόηίΐιχπλ 
νβΐίιη. Οαοά Γ€Η(^ααιη οΑ» ιηίΐιί ίΙιιηιηβΒ €η( Ι^εΐΐίιβ^ 
£ ΐίΐ>ί ιηΐ6Γ Ιβςοηάαιη νβΐ &1ί(}α& 6χ ραΓ(€ ίαοοιη ρι^- 
(αΙβΓΟ, αυΐ ςαίάριαχη οΙ&1χ>πινα:θ9 ςαοά ΑροΠοηιί νο1;ι$ 
3Ηςαα(οηιΐ8 κΓροηάοηΙ^ ιι( ηοιηρβ €&πηίη& Γηα ε<( £το( εξ £7£0( 7^ν)(£^»η^ {Γεν ««^«ί/. Κο(β ΙΤρίο»! ΓβιΛ. 1 1, 4» 54• 76» *9» »9»» «5*• 49^» 5*5» 5**» 5*5* 
^6$> 91^» 93^' >^^3• '^^9» >ι68, ι^*9« >^36, 1246» ΐ28ι, 1305• Η• 
«, ο8, Ι40, «3»» «3^» 354• 3^7» 445» 654. 676, 704, 754• 8ι8» «96• 
9θ6, 931» ϊ>*6. ίη• 29, 4«• ^2, ιο6. 135• ΐ37» *79» 453• 4^4» ^44» 
845• 9^» ι<^<ο• >^39• ><^• '354• >ν• <^3• '^ι* ι*5> 264>3ΐ7»4*<# 
$70, 829, 907» 96»• "» 5• ^3"» >3β4• ^39^ »5»5» »7«7» »7*3• οίοίΐίζθϋ ^)γ ν^οο^ ι^ ΑΗΟΛΛΩΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΪΙ ρ ίΐ τ ο Ν. Α?ΧΟΜ£ΝΟΣ ΟΈΟ, Φοί&ΐ, ναΚοΑ^^νίων κΜλ φωτωρ 

ΚυΛψίας, βΛσι?^ος Ίψη/Μονιη^ ΤίΒλίΛΟ, 
ΧξυοΉΟΨ μ^ ΧΛίος ίυζυγβν ηλΛακψ ^Αργω. 
Τβ^7 ρί«ρ Ιί^λΙης φά,τιν ϊΗ^υιν, ως μ,ιν οτηοτω 

ΑΤβ ΑαΓρίε&(αβ, ΡλοίΒβ, ν6(€ηιχη ργχοΙαγ^ §€ί1λ γίΓΟπιζα 
Μ€ΐηοηΙ>ο, ^υί ίη οβ Ροηή, ζΐ ρβΓ Γ&Ζ2 
0^«ηαι, τ€^3 ιηαηά&ιο Ρϋΐί», 

ΑαΓ63Ε<ιιΐ€ Αικϋο ροΙΙΙ», Αγ^ο Ββηο €θΐηρ&^ηι ΰ^ΦΓϋΐΚ ιχιηίβ• 
Τ&ΐ€ €η1ιη οηοαίαιη &ιι(11ογ3( Ρςΐί&β, οι & άβίηςορβ ίκΐΐχ ίλΐι&ιιιη^υΰ £(, €ΐ Γΰεαικίαιη 
υίαπι Γοίβηηβπι ρο€(αηιιη, έ ^ϋι ίη- 
οΐρίε. νοΓΐ3ΐ8 αηίοπι Ηοπκΐ^ηίδ €θΐη• 
ιηοάο ΰζρΗπίϋΓΰ ροίΤοβ 
Τμ ζαηηίηίί ίβο 

δίο Λΐιίοπι νχΓβίΙίηβ. ^ Τε ρήηα- 
ρίίίΜ. £ε1. 8, υρ(οηιι$. 

^Ο^νβι, •ξ«η#ίζό^Ο- Λ^νν β-», «ί•» Μ- 
•^^• $€ΐΐθ1. 

4• Μηκ ΜΜ((. δις ΤΗοοαΙαι» 
Μ^11*ΐ3. ν•ι6• Ά^λ'ίίτν τ• χ(ν9•Η§9 ίβτΛΜ ΜΕΤΑ 

^1^ ιΚευη^ιιο «χρΙΙοΑπ ίοΐεΐ ρ€Γ ΑΑ 
νβΐ ίψα(0ί. ΥΊά€ 8ΐα(€ΐη Μ. ΟαΓαιιΒ. 
(3β 1ίη^α& Αη£;1κ» νΰΐοκ^ ΰνο 8«χο« 
ηίς». ρ. 3θΐ• ^^ί ^^ ρπεροΰήοηβ 
/4^ €( ίιιιηε Ιοεαιη €ί(ϋ(, νοΓάΐ^κθ, 
^ιβί^ ίΒί ξρΐάιηβαα, ϋρΐ. 

• /(<(» Άτ9Λλ«»<ο( ΐ(^λι7 ύΙμ *Α^βι, "ύη 
"ΆξγΜ τν ](0ίτΜ^χ^ΛσΛΨτ^* Φι^ι«νλρ^ 

ώίλ^. 8ε1ιο1• 

• 5 Τ^'^^ Ύ^ ΠιΛ/ικ] τν •ν«ι2α' 7ΐ^τΜ| 
•ζ «ηκ^ηλτϋΐΕ•; ΐ(9^' 9μ$1ωσΐ9 (Ο^ τλ€ 

ΐζ Κν^Άψ^* ΐζ Λ9βίφ0^κω9 *'<(^ 9^ ^β 

μί^τμΒο η&ά^ ? ι({) »9Λ4^ιαΐ9 λίγΗ* ^'- 

»Ι»ΠΗ ^ >ζ η^ηΐ^ Λ9^•^9 4Β^ 7Κ ΐ^• 

Α Μ«Τζ^ 4 ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Μοίζ^ [Λίν^ ςυ}^ρ/ι, τϋό ΛΗξος, ο¥ ην ιόαη 

Ληιιο^ν οίοττίίίλορ, νπ όΜοη^η ίοι,/ιψαιί. 

^^ον ί\^ ό μ^ιτίτΓ^ίΟι, τΕ^ν ΚΛΎΛ βοζίγ Ίηο-ωψ, 

ΧΗ(ΐίρΙοίο μι^ρΛ χιών 2^]^ ΌΌοην ^Αναυρα, 

'ΆΧ^ μϊν ί^Ζΰ-ΛΟίηρ υπ Ιλύος ^ ϋΧ^ο ί\^ ίνί^Βΐ . ι ο 

ΥΜ,Τί^Μν αωΟι 'ηίίίλον ϊνι^ίμινον Ίτροχ^ψ-ιν. 

*^1κΐ7δ ^Ις Τΐίλίίΐν ουοΊΛ^^ον, Λνΐ!ίοΚί{(Γωί 

ΕΪλΛτπνης, ψ τηίτξί ΪΙοσΉ^Λΰΰ¥ί 9(^ ίΧ^οις 

•ΡΒζδ ^όις' 'Ήξής ^ ΊϋλΜσ-γίίος ίκ ίλίγίζιν* 

ΑΤψβ^ ^£ ΤΟνί^'νηίϋύν ίφρΰίθ5•Λ79, ΧΟ/ 01 Μ9λθ¥ Ι5 

Εντι^ ναντιλίης 'ΰτολυκηϋοζ* ίφΰίν) Ό-οντω 
Ν?ύ& μ^ν ΰυν αί ^σ&^ίν ίτί κλάαΐΓίψ ίύιίΛ 

νίάΰΓΪι 
Ε ρορυΐο υηο ίηάαίαιη εαΐοΰο, οοςιάοΓΰίηη 
Νϋο (ϋα ροίΐ, (αο εοηςηΐΰη(εΓ οΓ&ευΙο, άΰΐη ΙλΓοη 
ΗίΒ»ιιί «Ινοιιηι ΑηαιίΓί (ιαπϋΓΰΐ ρ^ά^8, 

Α1(βΓΐΐ2η ςοίοίβίΑ ΓαΙ> Ιιαιο ^xιρx1\x, αΐΐοηιιη ν«Γ6 ί&ίπι ίο 

€ÀΐίςαΗ ΙΒΙ ςιύοΰαιη (Ι€(«β«ιιβι ίη ρΓοΙιινίβ. 
Ι^ΑΙ &ιιΐ€ΐη Λά Ρ^1^21η ϋϋ^ο, ίη<«ΓΓικαΓα$ 
βίοΓΟ βριιίατ!, ςυοά ϋΐ6 ρζίή Νΰρηιηο ϋΐ οχί^ή$ 
ΡαείοΒαΐ Βϋ5 1 /αηοηΐ^ νβίο ΡβΙαΓςΙε» ύυΐίλχη οαηιιι ΗαΙ)&Βί(; 
Ηιΐηο 2ΐΐ(€χη Ρ^Ιία: ίΙαίΊιη υ( νΐ(1ι(> α£;ηονί(, οί^ηε εοΚΑΠίβη ι; 

ΐΑ&ηιχίι: πΛάύ ΙαέΙαοΓ» &&7ί£αήο&ι$, αι ία πιαγι 

7• ΆνΗΜίιβ}•] Ρίοη ΜΜ•ιΐ|^. II• ΐΙ^;^Λ9} «^ννηκ/ΜντΜ «ΰ^ εοηίαΐΰ αίκΆ δριηΐιβιιιίαιη ίη €β1* 14• "Η^ν; Αί ΠΐΛΚ«><ΛΟ 'Οριβ4Μί( 

ϋπλ. ρΑ£(% 2οι• οε ΛροΙΙοάϋηυΑ ρα^» 9^^^ "%«•» Π«Λιιτν(^^ ^ιη» άί τίΤι θν- 

ΙΒίά. ΕτΓβΐ: 8ε1ιο1. νη1( €ηίιη ρο€(βι 9V1^^«^ι^, «ν ΆχβίΜ4ψΑ^Η «βλ^• δοΗοΙ. 

βανήχχη Τΐιβίϋϋί»» ία ηοφ|«(αιη• '^ΑξΙ^Ρ ΑίΓΟΝΑΪΤΙΚηΝ ΠΡΛΤΟΝ $ 

Ννμ ^* Λ9 ίγω γίηην τι ι^ Μ^ μυ$^0ψψ 2ο 

Κχη^ τοψ γ* ίνίτπίαΊΡ ίτ^^ ϋ^ι ^ίτξβ^ 

ΑΒ Αγ|ο ΜίηοΓν» Γιΐ€Γί( ίΛτΊοΛίί οοηβΐϋβ. 

Ηβτουιη» Ιοιι§ί(}υ€ ^ύΏ^τΛ ιη&Γίδ, ^αχ^αΰ ^οΔογοΚ 

ΕτηΒυηάΐ. ΜαΓοκ ιηοάο ϋοι €4ΐηίηίο βΒ(ί{ϋ(ΰ9• 

ΡΗηςίρίο ϊ^Ιιιιγ ΟΓρΗ^ί πλβηΐηβιίηιιυ, ^α«ηι ΐ|\}Ι4£ΐχι οΗιη ίρΓ» 

0&1ϋορ€ άίεΙΐαΓ, ροΑ<ιαιιη €ΐιιη Τίκτοκίο €οι»ς«1)υ{ί{€( 

Οο^ΓΟ, ρΐΌρο ΓρΰουΐΑΐη Ρίηρ]» 2€ηυϋΓ€• ^5 

Ακ^υί ΰτιιη ροΓίιίΒΰηΐ η^ΐ(ΐ23 ίη 2ηοηΗΙ>α8 ηιρο» 

£( «πηίαιη 9α£η(& πιαΐ6ίΓ€ αιπηίηυηι τοοβ. 

Ρ&^ί Αΐι(ΰΐη α^οίΐοβ^ ϋΐίαι Αάλιιο &§ηα ΰλΐιάοηίβ, ' 

Ιη ΙάοΓΟ ΤΙΐΓ&εί» Ζοβ«3 ίΓΟη^ΰοΐβδ, 

Οχάίαβ ίιιςαΐΗΐκ οοηίοΓώη, «^Μβ ϋΐβ 1οη£;ο (η£1ιι 3^ 

«ητλΧ«ίΝγ* ^ 5 *0^^ ^ ? '-^^'- «^'^^' 'Μ' <^< νχτ%^Ζ•λίη,ως ΛίΊτΛξ. 

Μ :^ « Ό^)( Μ^ινικ £» 4»ιο««•Αμ τ/^ι1«/. δςΐιοΐ. 

^/ο^ί* ^Ο^ίάκ μη ψνμιτλΜΦΠΗ• Μ0$ μ^ ψη9ΐ Ν(ΐΜί#ίρ|^. δςΚοΙ, 

Α 2 &ίλγομίνϋί^ ν, 4 ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΫ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

θζλγομίνΛς φορ/4,ιγγί ΚΛΤη^γζ Ώί€ξίηΒίν. 

ΑίζουτΌ ΙΙίψιιι Βι<Γωνί^ κοί^νίοντΛ, 

Ήλυθ'6 α^Ας^Ιούν αυτΰ^ίϋν' ο¥ ρα, Κο[^ι,^79|ς 35 

ΤΗνΛ79 ίίνηίντ^ς ίφ' ύίοΐ,σιν ^Ατη^ΛνοΤο 

Ιίιρί(ήα4 οξ^ ΦυΧ\ι/<» Λγχο3ί ¥α4ω¥* 

ΑΛζ/οα-Λν ί^Ιτη ίμί λΐ7τίι^¥ Πολύφημος 'ίκΛνί¥ 4® 

Οϋάαχή ιιΓ<)ΐιο α ΡίβήΙ, (ΰβυοίίηο (ΙοΠηίκ&β. 
ΟπρΗοα Γαηο ιλΙ^τπ Γαοηιιη Λά^ηίοτοτα ^^^(&xη^ητ1xη, 
^Γοηίθ ϋΐίυι, ΟΙιίΓοηίθ οοη&ΐϋδ ίΓΟίυβ» 
^άίόνϊί^ ΡίοΓΪχ ΒϋΙοηιιηι Γ€^η3(0Γ€ΐη. 

Υϋπί: αιι(€ζη ΑίΙβποη Γροη(ΰ ΓαΙ, ^υειη ^οί^βιη €οιη6(€8 35 

ΟΰητιΐΓ, νοΓήεοΓι βρυά ζψιΖΒ Αρί^ηΐ/ 
ΡΓορε ιιιοη(οιη ΡΙι^ΙΙ^ϊυηι, ΡΪΓΰΑαηιηι χηεοΐΑβ 
* Ουα ^υίάοτη ιη&ςηαβ Αρί<1βηιΐ8, α <ϋνίηα• £αίρΰα$ 
ΑιηΒο οοηΓοΓίιηίαΓ, ^ Ιοη^ίικ^υο ίη ιιηυιη ρ^οΑο^η(^ι• 
ΐΛΛτ\ί$ί νΰΓΟ ΓϋΙίέΙΙ, ροίΐ ίΐΐοδ Ρο1)Γρ1ΐ6ΐ|ΐΐΜ τ€ηί( 4^ 

0η -πκ^τιψίσίψ ο χΑξΜψ τΐίΊβί^ψί, β9Γ*τ( §ς)ψ κυτί) ί ΛΛ^όττύΧίς* βΛίτί^'^, ί μψ'ΤΜ 
ταν *ΟζφίΜ συ» τ•α *Α^•ψαντΛ4ί νϋ^- ΠΐλΐΜ-^«• της βιοτβίλ/ικί, ί» ^Ομηζ•ς 

ίηυς^ «μφάπ^έ Θΐ09-«λ<«κ νβτκ|ι^«ί• ι^β« Τ^•(«(*> Ιί?*^0/Αηρ•( μημ^ηΜ* φνλΛ 

*Η*ΐΒ(£ρ1ι&ηυ3, & Ι^• Ηοΐβΰηίαβ Π/- •ζ £«^«^(«1», ΙΙ«9«<^νβ(• δςΙιοΚ 

^9^1^ ίινο Τ1(ζίσίίν9 νβΐ υ€ Γ€(!η68(ο? Ιϋ. ΜαΙε εοηίυάί^ϋ νίάοΐαΓ δοΗο- 

*Ι\ίζί9χαί9 »ο€€ηια (αηΐυχη ηιαϋαϋο» πι Ιί&Αοβ <]υο3 Ροίχρίΐΰπιοβ. Ναιη <}ΰί 

ηίιηίΓυηι ίιΐ αοεαΓ^ήνυβ ρΙαΓ&Ιίδ, εα• ίη €ο]ο1)θ$ ρΑ¥ί£•νί( £1&ά £]ί«ΐ3 ίαίι, 

' 3\ΐ3 £ίΙ ηοιηίηΑΐίνα& νβΓία 584» ^ (οϋϋ ΟΓρΗοο, ν. 1 66, ^ΥαΚΡΙβος• 

<}υί(ί(ΐη οιιπι ». 1ίΙ>. ι. ν•4$7> ^ Γβ<|α€ηηΒυ5• Οχ- 

IΒ^^ι. ΦνΧλνί»] τ* 5 Φ^'^«•^ «^ είορβ νοΓο €)υΓ(1οιη ηοιηιηίθ, £1ίυ• 

λί«ίΐιΐ&Μ'«ί. « 3 Πΐξΐ^ίβί ;^'ς^ 4 ιηΜ) <|υί(1&ιη €Γβ( Ν^ρ(^η^, Γοά ίη Οο1• 

«^ ί^γίς !ι 79 Φυ)^ίΪ6¥. δείιοΐ. εΚθ8 ηοη ηινί^ανίί. £θ5 1>€η€ άιΓ- 

4θ. ΛΛο^ατου^ ^ι \ιη Τ9ίβ•ϊ] Αλ^αοτλψ ήη^ιιίΐ £αϋ&ιΗία3 «ά II. «'• ν. 264^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΩΝ ΠΡΧΙΤΟΝ. § 

*θ7Γλ6τζ^ *23Γβλ€ρζ6• 79τ' ου βΰ^ξίΒ^ϊίτκί οί ίί^η 
Γ^, (4.ίνί9 ί' ίίτί ^'υ/^^^ς α^ίος, ως τί 'ΰίί^ τη^. 

ΛκΓΑΐν *Αλχιμίί^ν ^λχί,κηϋΐοί,' της μ,ιν ίνωγη 
Ώηοαννη ^ κηίος θ¥ΐχρί9Β'ψοίΐ ίμίλω• 
Ουάί ^ψας "Άί^Μ^ης 'ά^^ορν Λ»ΛΡΤάύψ 

ΕΪΛύ ήΥινί»^ ζ^ύϊ ^{ΐί(]€ΐη οϋιη Λρηά ργχροΐ^τιία Εαρίίΐι», 

]ιιηΐθΓ 2ηΗΐ(4Γα{ : άϋίηήο ΐηςΓ&νοίςοΒαιΚ ςί 

ΜΐπιΒη, χηΑηοΒϊΐ (ιπιοη, Αουκ α ^τιx^Λ, αηΐιηιιβ ΒςΙϋοοΓαδ^ ^ 

Νϋ^αβ ^υϋοιη Ιρίιίοΐαβ ΡΚ/Ιβοχ άία ΓοΠέΙιιι €η(, ' 45 

Ατοηοηίαβ ^Γοηίβ &1ϋ : ίοΓΟΓϋΐη βηΐιη ΰχοκιη Ιι^ΒαΙι 

Λίοη ΑΙοίπιοάΐίΐι ΡΗγΙ^εβ πΆίζιη, €ΐι]α5 ΰαπι ίιηρυΠϋ 

€οη3οξίιιιη €( Α£ηί(88, ιι( Ιηΐ€τ ζμττλλβ ιηίΗΐ&Γΰβ ηυπιβηυΐ τοίΐοί• 

Νΰε ν€Γθ Αιΐιηβΐιιβ, ΡΚβΓαΓηχη ονίΒιιβ αΙιυηάαηΗυιη γ€χ, 

ί«ϊ7«^»* ί >οη της Λτης της φ#*ί•«» ^^ 

«^' ΐί 1^ όΜ^ί α} γπίβΛί^ς, δεΗοΙ• 

48. Πητίψη ιζ «?)«?] }υχΐ& ϊιιΐ€?« 
γτ^Ι^^ ,{οιήηζΪΗ?Η ξί αβηίίαχ, $€<! ηοη 

ν«ί0< (ΠΑ ίΪ£ηίής&Γβ, «( ίη(6Γ οχίοη 
ψΙλ99 Γ1Iηρ1^^^(^^. 1(2 ^αίάΰΐη (οΙΗιυΓ 
9κι;τ«Λ«7ΐ« . νβΓί^ιη ρΑΓνιιη Ι3€η€ ρίΰ- 
(38 3μ( 8αηοΓ Γγ2(γ» ογ§> ΓοΓΟΓοιη ιι- 
ιηίςίήα (ϋακατ; ^μζτ^ νίχ €ΐυΙ)ί(ο 
1^^^IIά^π1 »ν2•(. Ηυ3α3 αβηϋύί €ΐ 
ρτορηα £ΐοη4 ίη ςβμβ Γοογο ουι οχ- 
ρΰάίϋοηοιη ΓαΓοίρβΓΰΐ. 8αη^ 
49• Ο^'^ Φμ^φ λ)^«%(] α/ Φ<{^ 41. Λμπ^Ο •; ^< ΛμΙ^«^ ύί 
Α*9Π^•ο1ί*Απ9»^0ς ^ Σήλίης νύμφες 
β9•μίί^ιΐ0»ψ• 8€ΐιο1• 
44• Μ«'» 4"<ί^< ^νμβς &ο.] 
— — ηβο ίΛΓ^ 1 ΓοηςΛιΐ8 
ΡοΒί1ί(2( νίχόβ Αηίιηί, ιηα(8(^ΐιο 
νΪ£;0Γ€ΐη, ^η. 9• 6ι ι. 

45 Οο/^ μ$ψ 'ΊφίχλΦς'] "ΐφ^κλφς ^Η 
£ί φνλΜ» ιζ Κλν^'ικ «^ Μίψυ«ν, τντνιτ 
Ήβ>•)κ ί«ί νιγ/'Α^ν ιί(3ίρ«»ν ^'^^Χ^* φη9•ί9 
Αημ^ί^τπ 5 ^"^ '^ 9*»λ«ο9πΐ(' ίτη^η^Ι" 
'^ ^' '^ΐ' ^^ ^^^^ Ή«ί«1#;, «Ιίττ Φ«- 

? «κ;!;*^»* *« ^««-«^ Λ9τΙφξχης' ι«ιβν ^ι 

ν^» ^Ρ•»«(«5 Α»τ•λν*ΐί. 'Ά»))^4'» ί< 
%1^ Α0•ί^ίη$» ι*ψήζΛ *1φίσΐψ^ γίρηηΐξ 6 ΑΠΟΑΛϋΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ: 

Ύΐίις, εδ ίί^Άατη ίο?^, "^ Ενατης κ^ Έχίών; 
ΎοΙτί ^ ίτπ ^ΐΌίτβς γ»ωτος κί% ν€ίπ/ιί¥θί(η9 

Μυρμιδόνος χύξη Φ&ιας τ%ΗΧΐβ Ειηη?\.ίμ£ίΛΤ 5$ 

Ύω ί^' €ωτ όκγί^τίν ΜίρενμίΌς Άν2ίύΜ«ί|^• 
^^ ^ΗλυΒ-ί ί^ Λφν€0ΐν "ΰτρολίττων Τνρτωνα, Κοξωνοί 

Κα4νίΛ γαφ ζωον τηρ ίπ κΚάϋσιν Λοιίο) 

ΜαποΒαΐ ΓιιΒ Γροουΐα ιηοηΐίβ ΟΗαΙοοάοηϋ : 5^ 

Νΰο ΑΙορΕίηιιηςΒιηΐ, ιηαηυ1:>ϋ3 άίνιεϋβ» ΜΰΓοαπί 

ΡΙΙϋ, αρρήπιο άοέΐί <1ο1ο5, Ετγίχιι α Εεΐιίοη. 

Οαο5 ρΓο{ϊαί€€η(£$ ΐοηίαβ ίηΐ^τ Γο€»(ΰ8 οίΐ 

ΜύίΆΐϊά^Β : 6( Κιιηε ^αίά^πι Α(1 ΛίΒρΙΐΓχϋ 8αοιι(ιι« 

ΜχηηίάοιίΜ &1ίβ, Ρίιίαοϋς» ρ€ροΓΐι£αρο1(π»; 55 

Ι1Η ν6Γ0 ρΐΌ^ηιιά €γ&ο( ΑρήΑηΪΓΐ» Μΰηοή ΑΙ ία. 

Υεπίκ Αΐιΐβιη, οραΐοηία ΓΰΙίέΙα Ο/Γίοηο, Οοτοηαβ 

'€«η€ί £1ιΐϋ : ίΙΐΜ:η«ιιβ ϋΙ< ςαί ^6ΐη» Γοά ίαο ηοη ηΐλ^ί$ <Ιτοαιι\}8 ρ<(Γ€• 

Νλπι 0«ηβπιη, ΐιβιεΐίχ βάΙΐΌΟ νίνβηεοιη, 0€ΐθ!>Τ2ηκ ρο€ί« -. βτπζ βίλΤΜΨ* ίτηφίζα 7*ί^ Λ- ψΛζίόψτβΚ ψψοιία^ τ» Α^ Λντδ. ί»5» « 

1^ φίζ€Κ6¥64, δοΐΐσΐ. Κ4ί#Ηΐί συμτΧνΰΟΌή τύίς ^Αξ^νΛΌΤΛϋ, «τ 

βΐοτ«λ//χ;. 4βι&{τ«ίρβξ««'*'Π*ί 5> *ί β* ''5 νί•"•** »*''• 5 «ά-ηί Λ«/ί5ΐι !δ/^^ ^^ (ληψι 

ρ!ίςί α•, η8ΐη ^ρ ςβ Λχηρϋτ ΙοΛβ». 1(.«τ«/^ί, «τίΐΐί «#ίτ« ^» «υ-τ»» «^5- 

ϋρϋ. η>. δςΚοΙ. 

57. Γίφτ5»« Κ•^#»»•ί] λί "Ό/ιη^Φς 59• ΚΛοίίί.] νϋο δίΗοΙ. Ηοπι. 

φασί Γυξτωνί(/, ΐ* 5 τηλα ©ίοταλίία « Β, ιβ'. V. 264. ίΒί νοΓο ΓΰΛε ΙΰβΚΐΐΓ 
' ΪΙίζοΛί^α. ί»^^^ν ίι -^ Γνξτωης ^ Κμ/ιλ ρ8 ΤΟΝ ΠΓΟΖΘΕΝ •*»- ΑΡΓσΝΑΤΤΙΚβΝ ΠΡΩΤΟΝ. η 

Λητόίίης έΛ^^Ε Β-ίο^ς^^Μς ΜΟΫω^ 

Αΐΐνΐύ&^(9; ΚΤί(ΐίΐψ ΔολΜ^έΑ» ηΜΙΤ<Μ01ΙΙΡ. 

£199179 ^* Είβρ/τίων η ^ ^λΧ^€^; £^/€£ύ'Π{^* 

Α θ€η(&αΗ$ ϊηίΰΓϋίΤΰ» αιπι Γοΐάβ 603 ^( ίοοΓ&ιη 8ΐ> βΐϋι 6ο 

^α^^ι>α5 ρβραΙίίΤϋΐ : ΙΙΗ νετο, « άΐΥ^τ(ο ί«έΙο ίιηρ^ηι, 

Ν€<}ΐιβ οαιη υΐΐβήαβ ίηειίΓν&Γϋ ροίΤ^ηΐ, ηοε Γαΰοήτ^ : 

8θ(1 ΐηίπιέΐιιβ, ^ΏΆ^x\x$, {χί}Α^^ χ^ηζπι, 

ΡΰπτυίΤαβ άϋηδβ άοΓαροΓ ϋΐιιη ίχηρ^Γα ο^άσηήΒιτβ λΙ}ί£(ιΙ>ιΐ5. 

Οαίη €(131111 τΰηίι ΜορΓιι^ Τίίιΐΰηίίβ, ^τι^χη Γαροτ οαιηΰβ 6§ 

ί,2Ζοηχ £1ίιι• οάοειιοηΐΐ οηάτΐΛ βΗπιηι ; 

Νΰο ηοη £υΓ)^(]8ΐη&$ Οήιπΰ&ι ΆΙίΧΒ, ^άί 8^ Ιβουαι 

Χ/ηοϊιιιη, Οίιηβη&ιιι Βοίορηιη αιΒ^χη ζηοοΐ€ΐ)λΐ• 

Ουίη ΰήβηι ΑΑοτ £Ηαιη Μβηαηιπιη «χ Οριιη^ΰ 

Οοιηζηονίι, υΐ ευιη νίήδ ρπηείρίΒιΐδ αά &Γΐη& Ιγ€(• ^φ 

$€€υή ν€ΐο Γαηι Εατ/ϋοη, 6ΐ ίοιϋδ £τίΙ>ο£€3, 

ΟΒπιηιβ ΙιηχηΑηί αιητιΐο ίιζΒ τ/ίν )Ι ΐ(9;?^' ^τα^ Θιατ^λ'^^ ιμ^' £β<#- 
ροηάοκ Οβηϋυβ ΐ}«;• δΰΗοΙ. 

Ον. ΜοΤ. ΗΒ. 1 1. νολι; ^ Θ«β3-«λί«(. Δ•λ43πτ<Α Ι^ι τίατ^ 

6}• *Ά^^ν] Ιη&Α61τΐ3• Οτίάίαδ, βιβ!Γίίλ*«# «9ΐι. Δβλβ^ηί ^λ^ «9-μρ Θι»^- 

; Μ^ψ«^ τ»» Τί-Μζφψ^ς, μη^ς Λ Χλ*»- 69. Έξ Ό^ώ/Ιβί] Όίτδί β^ίΑ.ί τ?ί 

6γ»'Άγ^ί^λίμηί^ίωίβ^ός']ΖκνΐΛς^ μηρ^ί, ** ο) Κία1«9ΤΜ(μ99τ 'Οτήίψηί 'ττ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ί ΑΠΟΛΛΠΝίΟΐ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΪ 

'^Ιρϋ ^, Ευρυτίων σν¥ ^ τρίτΒς ηίψ όϊλ^. 

Συ ^ΰυως ίηίοια-ίν, οτ€ κΚάίβωσΊ φίλΛγζις. 

Αντΐίρ ίττΕυζοίης Κλι^ κίν τίτ ρβί. Κΰίνιφος 

Ίίίμ/ηιν ^ΑζΛνΙίοϋης λ^λ^η/^υίνον' ύ ^(ν β^κ^βΛΚβ 

Ι^ος-ητ^ί» ΚϊίρινΒΌΨ ύτητροπ^, ΰΟΟΛ γαρ ^9 

Αύΐ9¥ ομ,ως Μοψβιτ τι ίζΧ,η/ΜνΛ μΛίτηουνάω» 8ο 

ΒλΛγχΒ'ίίΐΛς Λι€ά}^ ον) ττάξΑΟΊ ί^ίαβφα^* 

'ο^ ίίκ ίνΒ'ρωτηισ'ΐ ΧΛκω¥ μηκίςον ίττανξϋν" 

ΡΗϋ, βΙΐοΓ Τΰΐβοηήβ, λΙϊ^υ 1ή Αδίοτ^ ρΐΌ^ηιϋ ; 

Ιή ν€ΓΟ ΕαΓγΐίοη : ^ιιίΒα5 ΐ€Γ(ίαιχι Γύ αάάίάίΐ Οϋοα»^ 

Ιηϋ^ηίβ ίΐΓοηυίΐ&(6, 6( &(1 ίην&άΰηάοβ » ^^τζΟ 75 

ΗοίΪ€5 βρρηιηο άοέΐαε, ίιοιιΙ)ί ίηςΙίηΙΟΰΐκ αείοιη• 

£χ £ιιΙ}(£2• ροΓΓο νοίΐζ €&ηΐ1ιαΐ8, «^αοιη Οαηείΐΐΰδ/ 

ΑΙ>2ηΐΪ8 Α1ίυ5, ΛΧϊαηάΛταΧ ηοε ίηνήιιιη : ηοη Γ^ηο 

Κ^ν^^Γαη15 €γ&( ΟΰπηίΗαιη ; Γ&ηό^αιη οηίιη ίζΧο ^^9^^ 

VI ίρΓϋ, ίιχηαΐ αε ΜορΓαβ ν&ήοίηίοΓυιη ρ^Ηίαβ 3ο 

ΌΙνΛζζύ ίη 1Λ\)γχ βηίΙ)υ5, άοάάΰΓοηκ. 

Λάοο ηοη //ν^^ ]ιοηιίηίΙ>ιΐ8 {^ ε ηι&χίηιο ιηλίο (ιηοπο Γοίΐίοβΐ) ΰΗρϋΓο ι 

^ιψΑ0(#. δοΗοΙ. 82. €κάί( ΗαίζΗηα» $ς]ιοΙ. ίη• 

^6^ φΛλΛγ[κς'] Οαΐά £ Ιε^αηιηβ (£ΓρΓ6ΐΕτί μηΜ99ψ ρΰΓ μί^^ν, Οοη- 

φ^^χγία» ^^ίη λτ/>χ 7^ /» /η^αυι ζ^^γ- ίίπάο €^0 εηΐρ&ηι ΗΒΓβΓίι ίαΐίΤο, €1 

$ίΐηί. η&χη κλβίιβΐ9 ρ&ίΠπι αρυά Ηο• κροηοηάαπι αρνιά $ε1ιο1. μήκί^ν. ν» 

ιΠίΓΟΠΐ ^ί\ ιη/ϋζαιη υξΠξτε, ϋρί• ηη'ίνγχΜα, δίβρΗ. >ίο•3ίν7Αί«»«• Νι 

77« Κ^νΒ-^ Λίί] ινν Κ«9^ν ΧΜ/ « νοΓ^α Γηηΐ εοΓΓηρία Ιιαηε οΓίϋηοηι 

υ^ίέ/ψ ί(^•ΐΛλιγ4' *^ 5 ΚΜ'ΐίΒ^βΐ; ^β(, «(^' €& ρηΐΟ, 4»( μίχίίίΨ ίψΒ-ξά^Λίς (<ι«) »» 

»φ*ί «ι &ν««Μ$*Ά•«ΜΤ7¥ί• δοΐιοί• ί9ηιίηαΗί ηιαίΛ ηνη ρξτζίρ€ΐ6. δί ^αίά ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡηΤΟΝ. 

Οι;ύ0^4ν 3^ξθί, ΛΤΠΊΗος Ευξυτα ίμς, 

ΟηζηάοψιΙάαη €ΐί«χη ί11ο$ ίη Ίαΐ\)γί ΓοροΙίνοΓυηΐ» 
Τ&ιη Ιοη^έ α ΟοΙοΗίβ, ςαέιη ίηΚ€Γ Γοΐ€8 
Οοοχάαοι €( θΓήνο3 ρ&(α( ^ΓρΰέΙαβ. 
Ρο& Ιιαης τ<γο ΟΙχ^ίαδ ε( Ιρ1ιί(ιΐ3 αεεβίΤβΓαηΐ* 
^Ε^ιϊ»1ιx ΓοέΙοΓ€8« €βτχηί5 Εητγύ £1π. 8$ ίοο^α η€ Ιοηξίβίπα ζαί^^ί» άίβαηΗα ίο• 
9ί9€χ ϊ ηιαΙίί ετίρϋ. 8&ηέΙ. 

Ροιϋιιι νοΓο ίιηΰ υΐϋ ιηαΰΐήοηο 
&ηΓα3 Γ&(ί$ ΐϋ&ηίίείΐιιβ ΰΙΙείαΐυΓ. Ιη- 

^βατρ ΜΙ «ρυά Ηεϋοάαηι 

& βραά ΗοοίϋΓΟχη ιν^ΐί ?η»?7<( §ται/• 
ζΛ9Ψταξ βΜβιλη^, . £ή( ϊςίΐαΓ ιταμ^^μρ 

<{ιιιη ν€Γο ο« ν€ΐ ίίηΐΜΐ. Οτάο, «£ » 

£ΛίαηηίααΪΜ{^ ιηαΐΐί^ &ς• Λΐίιιιη ίη 
^Ώι^τψτ^ίζύοη^ ΓϋηΓηιη «£χί, Γα1>- 

8^, ^Οβ3-|» τί τη^, ΝοίΑΐ ίη Αροΐ- 
Ιοηίο ]ο1ία8 δεπΗ^οΓ ίηροιίά&ιη Γ€• 
^οηιυη, Ιιίβ ν€Γΐ>ί8, ^/ι ^χ/^/ ^ 
Ο/τ^ό ίαηιύ/η άίβατ^ Ι,ί^οΜ^ ριαη• 
ίύί» ηΐίάίΗΜ ί§ττατΗΐΛ ρτΜχ λΒ οτία 
αΐςΜ€ 9€ζΑΐύ ? Αι^αί η«ο άίχίι Ιιοο 
ρο€(8, .& τα1( Αΐίιιά. €α}α8 ϋε οτ• 
<1ίιΐ2η(ΐΑ οΓ&ΐίσ. ο^» ΐΐ(9•ί «λ/» ^νβχκ 

Μ «Ι«91^ Μ /Ελίτ• βΤ«ΜίνΤ4/. .& ΓΟ- 

/ΰΐΐίηιτ ϋίο $ε1ιο1ϋ ν^ύλζ^ ^κ6% <•« 
#η, ϋ€έ( Κοο <ιαο<ιιΐ€ εΐ9ΐ(Πα& £( <1ίο• 
<&]&« Νοη €€Γ(έ ιβΓρκίι ροβί» «^ 
ϋίοιη ΐΕ(ί£ιηαφ ς( €0£Η2ΐ)ίΐ€ΐη 1μ|« Γίζοη(«πι ςυί αηίευβ ΰΑ^ ηβε ϋλΟιιΚ 
ΑίΓθ$ €1Γ€ €ο1ςλΐ3 ίψτί^ψΛς, ψιοά 
£ϋΓΰΓ, ί1 Ιίηβα άα61& &έ αΐΐΰηδ «ά 
ίΐ1ΐ€Γ03 οοηϋίηζϋΓΰί «ηίΓυηι ιεγγ». 
δίο οηίηι ρ1ιί1οΓορ1ΐΰ8 <ΐ€ 1οη§ί£ηιο 
ΙηΓΰΓΥ&Πο ηο8 (1ο^^( Μϋΐοοτοΐο^ίοο• 
τυητ. ;». 12. νλι7«••» ««-ί;^ κ^ 7»τβν 

ΟοηΐΓ&.ιι ιαηι^πι πιί1ίαπΙ)ϋ3 6€γ- 
χηαηίοίβ άίίΙ&Γ€η( Αίήδ Οοΐςΐιί, & 

τ«ν. 8ΰ(1 ςιιί(1 ]αν&( ν€Γΐ>3 ροΓάοΓβ ? 
ΕΑ Ηοο 1θ(^α€η(]ί §€ηυ8 ιτΜζ•ίμΛίϊ4ρ 
α ι ^η^^ίο ροήΐαηι, ^υο αίζιη ιΐ(ί- 
ΐαΓ Γ€Χ ΡΓα1ϊ4 ρΓ&Ιιηο 103• ιιΒι ηοη 
Γαη€ (ΙίπιϋήϋιΐΓ ηοΒΙβ εαΐί &αΐ (€γγ2β 
Γρ^ΐία^ Γΰά 8ίΓ(ν6Γ2( ρ€ε€&(2 ηοΑ» » 
ηοΒίβ ρΰΓ άβί πι1Γ6Γ3ηοη£πι Ιοη^ί^- 
ιη^ Γΰαιονβή, Ιιοο ^ίΐ» Λΐ^ίξ^^^^ί» 
μη λν^Ιζί^Λξ• €οηιίεα3 ίη Κ&ηίβ» 
ηΙ)ί £υηρ1(ΐ€8 άο ΜίοϊιγΙο, ίΐ/^ος >δ 

ίμίψηΐΛ*9ρ •νζ^ψί4ψ γ* «9*•^. Ηοίΐζΐί• 

ηηβ. 

ΙΒίά• Ανηίς τ• ιμ^^ «ντβλ4ΐ/] ι«τ»τ«» 

4Κτ&( ΛνΛ^λίν, δοΗοΙ. 

87• 0ΐ:^άλίιις Ι^ίϋ^ί] βΐ ί ^ΑίΙίίηης 
ψ$ίίΛί, Οί;(;«ιλίβι» 5 *< ί^ 9%ωστζ•ί οφ 

Οΐ;^*^^^^^ τηλη £ν^ντ« Οί;^*^^•••**" •! 

3* «^«»ν/Η9• ^Μ». .8€Κθ1• ίο ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

Αατίνης* ώ/τά ψιι^ ίκωψ (|Κ(^ ^^^X• 

ΑίγΙνης, οτ£ ΦωχΒν Λίίίλφά¥ *ί^νί(/ζΛ¥ 

Ώηλίυς ^ φθ»ΐ &ι ίωι^ι^^ νΜ λίΛ(^Ης* 

Τοίς ^\^ ϊπ) Κίκροπίη^ ό^ιος ηλυθί Βίτ^^, 55 

ΆΛνά ί τηλύ^τίν τηξ ο/Μύζ κ^ μουνον ίονίώ, 

ΰακί, ηβχη αάνβΓΓαβ ίρΓαιη Γιι^ Γροιιΐβ ^οη(^ηά^^ άαιοΓειη. 

ΡοίΙ ]ΐ08 ρΓοΓΰ^ Γιιηΐ η»ά Μζζο ; Γεά η6(}ηβ ιιηα 3ΐηΙ)0, 9^ 

Νθ(}α€ άο οο(}6ΐη Ιοεο; ίη (11ν€ΓΓ<ΐ9 οηίρι &^63 αΙ>ί£»η( ρΓοΓιι^ 

ίύί%\ηϊ, ροΑ()υιΐ]η Ρΐιοοιιη ίτ^κχζΰί Γαιιιη ίηίοΓοιικηίηΐ 

Ρ^£ ίιηρηκίβηιϋ• Τβΐιαιοη ςοϋοιη ίη Αιύζζ ΙκΜχζνΙχ &&Γιι1Ι ι 

Ρ€ΐ€ΐιν νΰίοι αΙ} €ο Γ€]τχη61α9, ι η ΡΗιΚΗι άοιηΐϋίΗαηι 1ιαΙ)τι}(• 

ΡοΛ 1ιο8 έ ΟΰΟΓορϋ ΒβΙΚεοΓαί αεοοίΕι ΒιηεΒ, 95 

ΡίΠυ& ΓοηΙφ Τοίΰοηήβ, ηβο ηοη Η^ίΙ» ρϋηίαβ ΡίΑΐΰΐαδ^ 

Ο^οιη Λΐοοη ρΓχιηίίιΐ ρ»(οτ Γαιι$ : η£€ ίΐυιο «Ηοβ 

^βηοέΗκίβ ΑΗρι \ί2ΑΗΛ)2Χ, ν4ΐ«<|ΐΐΰ οαΓ»(οτο5 ; 

ΙΙΙιΐΒΐ οιηΰΐι, Ηεει 1ί Γοηβίοβικβ ςοηί(ΐΐΒΐ, ^ ιαΑιρβτ υηίοιιπι €ζίί}«&{ιβΐ]ΐ) 

Βίιηίίι^ η( ίηΐΰΓ ^ηί^^ρ^<^03 βιηίικι^ί )ι€γο&8. ίσο 

9θ. Ύ«'^Μ% ΛΠί % » μηι. 8εΗο1, ^Βΐιλί«(• δοΗοΙ. 
Μ» ηίννκ Χίη ^ Άι9ι«««. £ι»^#* 9^ 99• Τνλν^Μν] ΐ9 5 ιΥλν^Ηη ώ- 

λΐΐ»ν«ΐηΗ• ' 'ί09ζ^ α99Ψύ Τΐλί^»» »ν0*» 9^ |εμ3»0 ΜΜΜ) «»ώ ««9Κ>9(5^Τ«^ «^^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΛ^ΓΟΝ 

ΤΗοΓμ νοΓο, ^αί ΓαρΓίΐ οιηηοβ ΕγοΛΗοι ιχϋροΐΜ οοΙΛΜίαβ €Μί, 
Τ^εηΑΓΪα ΓαΙ> 1€γγ4 νίηοαίαιη ίιηρΓονίβιηι οοΒιΒαίκ 
ΡίηεΗοιιιη Γ6<]υϋη(6ΐη ϊγγΚο ίϋοβτβ; «ηΒο οβΓώ 
Γ&€ίΙίοΓ€ΐη 1»1)0Γί8 €χίϋιιιη οιηηίΙ)οβ ίιηροΓαίΙΓβικ. 
Τίρ1ΐ75 νβΓΟ ΑξΤϊή £1ίθ5, α δίρΚοηΓι άίΓςεβι ^βηΐο 
ΤΗϋίρίοηιιη, Ι*πι ςιίΑΓυβ ΓαΓ§οηί€ΐη ρτχάΐίεΰπάί II 105 105 βφΛμίΛΛί ί»••<5ιτ• -ης νζ^ίπς. χα) 6 
5»« τ&ν ΪΙίξηφΙνΙω βίζτηίηι^ βίίλί^Η§ V. Ι026. λ^(«»Τ0• ν€ΓΟ ϊΛί €Λ ///Γ 

ορΐίοιο (1ίζ€Γί5, ίηβίΐίίίη ///γ. $&ηέΙ• 

Ι•€ςϋη(1αιη νοτό εοιηίςίι 8ραη1ΐ6• 

ιηΐιιι η^Μ «λ», ^ιιο »ηϋ €ρ!(]ΐ€(ο 

νί• λά ίηΓ€Γ08 &ρίιι• άβΰ^η^ΐαΓ, υ( •»«ν«^ίτί «;(;• τ β«<Γΐΐ6 ί»;^•,. ΧΛ/ λρνιά $ορ1ι. ΕΙβ^Γ. ν. 137• '-Αί^Ι^ 
Α Αΐίί Τ^Μ^ν ιίί'ΆΛί χχηλ^της, ι^ ΐπι^χρίρ» λ/^ΐίί. //^/ντί/ οηιηί'όίυ «Λ- 
«η Ή»©- νίτ^κ^ Μί^κΟ^ΕΐΜπ^, ΛΐΒί( Λ9Λ» ηαηίί ραίπάίχ. βΐ βραά Εαηρίάοπι 

β«τ0Μν, ^^^ μ« ΐΐζ^ντ} ΐΜ07«λ^'»7κ* τ•9 (ίοοΓυιιι ξΙοίΓ&πι, ΐΜίν^Μ^^ ρΓΟ *%9α »<1• 
3 ΠίΝ^Ίνν β«^99 ί3ΓβΛ? €^Λ4ρντ{ ΐϋύί 11γο€Γ€ ΥΐάοΕίαΓ ΜβΓΟ, ηοΐο νοιΓυ, 

^ΜΤ•^. 8€]ΐθ1. 

Τ«ΐν«^• ίφ'έ ΤΜ9ΛΡΛ9 |^Λ«Τ«/ « 

ΙΒίά. Άϋΐίιλ^νΛΧίΛ δοΚοΙ. ΗοηιβΗ 

&«;«^. νίά. η. β\ ν. 155. €ΐΐΐ• •'. 

ν• ^ο. Αςιηο ηοη νϊάα ροΑοήοΓΰβ 
λΒΐα|>Γ£(3ϋοιι«3 Ιοοο Ιιβίς €οην«• 
■ίιβ, ψΛΐΟ νθΓΐβ ηα/ίί»* νϋΓία ν^^6 Ρ€Γ<^ιΐ£ (Ιοχηοβ Βί(ί5 ΌΟζηαί^ €( 

Ι03• ΚηΜ οϋν] γξίίφίτα^ ιζ «β/- 

««Γ»( (ί,ί^λ$*9 μ3^•»9. Τΐ'5»ίΛ 5 ^ '"^* 

Ιθ6. £<Θ-λβ; ^ α£»Μν«/, &0. 
Υςηίοβ €( ναηιυη ΰ(&1ί-/Γ^• 


α ΑΠΟΛΛΛΝίΟΤ ΤΟΤ Ϊ^ΟΔίόΥ 

Κυτί{ μ,ιν Ύρηωνίς '^ις{ιω¥ ίς ^μιλον 

Ύίυζ/ίν Ά^ε^ρ/Λί^ κώης χ^Ζΰ'οΒ'ηιιοσνιη^ίν^ 

Ύω κ^ τπίσμων ΌΤ^οφί^^ςχτη ΙττΜτο νηΖν, 

*Οατουι ύτΓϋ^κτΙΐί^ιν ίττΗ^ίισΛηο ^ΛλΛαπις. 

ΦλΜς ί^αυτίη) τοΙοίυ Ά^α^ρίηΒ^^ν'ίκΛΗ», χι ζ 

^£κθ*' Λφ¥€ίος ΙνοεΑΐ Αΐΰύνυσοίο νίητ^ 

ΤίΛτρος ίί, ιητγψιν ϊφίςιος ^Ατωποίο, 

*/^ρ)€Β'ζν αν ΎΛ\αος κ. ^Αρηίος^ φ Β(<ιηοξ 

Όηάζτΐί Ιαά ιχιαηβ^ ^παπι νοπά ρΓΟΟϋΠα* 

Ν4νίΓ<:^ιια εαΓΓιιιη εχ ίοΐβ ο( ίΙαΙίΗ €οη]€£ΐ2ηάΙ• 

Ιρίζ Καηε Τιήοηία αά ρήηείρυπι εοείαιη 

Ιιηριιΐίι ΜιηοΓΥλ : ίνκ ι%\ΐ\ίτ &<1 ϋο$ ί111α$ ουρίάοε• 1 1 β 

ΙρΓα αηίιη είι&ιη €(ϊ&πι ηανΰΐη €ΐαΙ)0Γανίΐ ; ο( ςαιη ίρβ Ατςαΐ 

ΑΓοίΙοΓΪδ 61ίαϋ ίαΒΓΰΓεεϊϋ, ιρβιΐ3 εοηίΐΐϋδ. 

ΙάςΪΓΟο οαιηίϋΐη ρΓχΩ€ΐη(ίί&ιη& «γαϊ ηανίυιη 

Οαοΐ^υοΐ Γ£ΐηίξίί5 ροποιιΐυιη ΓςοεΓυηΐ ιηαήβ• 

Ρ1ι1ι&$ αΪΛΐΆ ροίΐ 1ΐ05 ΑΓχίΗγΓΰα Αάν^ηίι Π{ 

Ιζι ()α& οριι1οη(α$ (ΐ£§;οΙ>α(, Βαοείιί ζΤΛίΪΛ 

Ρβίτίδ Γοί, ΑΓορί ίοηπυιη λοοοΙλ. 

ΑΒ Αχβίβ ϊηΓαροΓ Τί1»α3 €ί ΑΓβΐαβ, ήΐϋ Βί^ηΐ» 

115• Ά^Λ<&ϋ/^£)!^ι>] »*λ<ί ΠίΛ^^ν- Λι><νβΜ', 0ί Κ»)^ί^ρ^ φηήψ, δοΗοΚ' 
ΦλίΗ9τ^ ^ Δ/βνν^ρν )ζ Χ98ν«(ρννΐ]7. «<ι/^ Δι«( ιζ ΔϋζΙπ^ηις γίη-η^ ΜίΚίμ,ΤΜς, «^ 

^ίηειη άβθΰΓΐιη αΙ) 'ίζ», ^τιία «<1 ίο- μίλΛΦ^ηνΛ^ •ηί 4λ(^» «τκίν^ «νπι^• 04» 
ουη ΓϋθοίιΐΓ ρΐυπαιυχη. Λ^ί^ ϊζίΐητ ϋ τΛ ««λιτ/^'μ^ μ^γάκβας η^αα λί-* Αΐ»ΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΠΡίΙΤΟΝ• 1^ 

θύ^€ ιι&^ ό^€ βίηψ κρΛΤϊρόφρονος *ΗρΛΚληος 
ΊϊεΌ^ψίΙ^* ^ϊα-ονΙίΛο λίλοΑΰ/ιίνα ΛΒ-ίζ^^α^^ 

^//οίτο ΑΛΐ4/7τάις, ^Έ^υ^ίΛνΟιον Λ[ΐ(ΐί^ τΤφβΤ 

ΑίΙίαβΓπη:, ηοο ηοη Γοηίβ Γοοάοευβ, ςυοβ ρϋρβήί Ρογο 

Νβΐϋί £Ηα : ρΓΟ ^α& ζτζναη ΓαίΙοιΚΑνίκ ΙαΒοΓοιη 190- 

Ίη ΙρΙιίοΗ ΑΑΐ>υΗ3 Μείλΐηρυε ^όΐο ίβίτιβ• 

Ν€€ τΰΓο Γοηβιη ιη;ι§ηαηΐιηιιιη^ιΐΰ Η^Γ€α]6πι 

Αα<ϋνίιηη3 }3Γοη£ΐη οίιιβ 8ρρ6(οη(6ΐη οοηΐβιηρβίΓβ. 

5€ά ροβςη^πι ά€\ζΐΛ αά €ΐιιη ^1{^ι Γαπια άο οοη^τβ^αϋι λοΓοίΒαι» 

ΝαρβΓ ^x ΑΓε«(1ι$ Ι.^"^^^^^ Αγ^οβ (πιηΓ^ΓΰίΤαιη, 1 2$ 

Βίο ΐτίηΰΓβ, ίη ^ιιο νίνηιη %^ίίΛ\)Λ^ Ηρηιιη, (^ιιί ίη ΓαΜΒυβ 

ΐΑχηρϊβΒ, €( υλΗ £ΐ7ΐηαη(ΙλίΙ ρλίικίΰ εοπΓοϋΓ&ΐ ρϋΒΌΐαΐ"!, 

^ζ^ϊπ» ^Ι' Ιιπ ΐβλαιτή^ί τ /3μ;• *Ιφί- ^•ι^IIί. $ε1ΐθ1• Μίί^^ης ΛΐήλΜ^πψ, ίπίίίίς βώ-η! κα) τΛς 
132. 0«Μ μ\ψ ίϋ"] $ίπ^]3Γ£ηΐ, 

ίη^αίΐ €ΐ2Γΐ:ίιΐ5, 1ΐ2ΐ>β( νίπι άιιρίβχ 
Άλ Ώ^^ήο €[νίχ Γβπηοηο Κοπιβηρ 
€0ΐηρΓϋΗ€ΐι<11 ηΰςιιί(. 

Ώ>\ά, « ι(7« λ«Γ#- «τιν;• \νΗίι( η*ίΜψ 120. Βιί«^] Ρ/ιλίοπίελπιιη ι ο* 
βη€ άίίεΓίη^ίηο ροηαηΐιΐΓ ι^^λιτ••» 
β^ατΜ, Λζή' νίάοηιτ ίΐβςιιβ ^βτ« 
€£*€ 1οοα3 πιοή(&ηί ]β(€Γί« &τΒοκ>ΓιΐΑ 
«ο( ΓΓυΐ€έΙο(ν«, ρβίΙοήϋαΒ λ1ίχΓ(^ιιο 
ρ6τνίτΐ3. Λ βαΙψΗψ. ΗαΚ 

127• Λ«{μ9τ•»«ί] #^«(Ά^^}ί«Κ9 ίφ* 

Ή^ρ^ φη^)99 «η έ^ιι ^ 99λΛ^ τϋψ 

ΙΒίά. δεΗοΙ. ΑΛμψΓΜ ορΑ-» &ε. ΙΙ^ 
€( δ(ΓΕΐ>0• ΡβϋίΑηίλβ 2ρ€ο ^$1%^ βρΐί« 
£^^«9.^». δίε €ηίη Γοη&( Ι&χηροίλ ϊί^Ο •^Ψ» ήξ -ηίί βη«τίΗ άψρτ• Αλ^' ΐηοηβ αΐ)( •(•-, μ( Ιαετίδ Μαοη». «4 ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ γΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Ύο9 ΐΑί¥ οίι Ότρωπγη Μυκη»ά4άύ¥ ίγψίτι 
> έάΰ-μϋς ιλλομ^οκ (ΐιγοίλ^ν ΛτηΒ'ηκατο νάτύ/τ 
Αν-ης ^' η ϊοΉυί ^ηι^Ικ ναομ Ειψυ<Βιμς ι ^Ο 

ΏρΰάΒ-ηζης, Ιύύ¥ τι φορίυς, φύλΜ^ς τβ /3μΙΙο« 

ΙίίΛυπλιος* η γαρ €ψ ΚΛυτηνβ ϋΙΰυΰ^ολ^&Μ' 

ϋαύζολος αν Αψϋ' λί^ορ ^ μ.£ν 1ίί(44ν ίίιπϋ ^^ς 

ΊΙρίψ 7Γ0Τ Άμν/ΐζίνη /^νϋάςτίκιν ίύνηΒ'ϋσ» 
Ναόπλίοψ, ος Ό'ίζ/ τίάντΛς οκοάνυτΰ νοω%Κΐψί9. 

Εαιη ςιιί(]οιη ίη ρήπιο Μχο^ηϋαζη ίοΓΟ^ 

νίηονι1ί5 ίΐϋ^λίαχη, έ χη^^πίβ άοροΓαίι ΙλΰΑΟΠδ ; 

ϊρί^ νβΓο ίΰα Γροη(€, οΐ&χη ΕιιχγΑίοο» 1 3^ 

Ιηιρβίυιη βχοιιηάί €βρί( : αηΑ(ΐιιο Ηχΐίΐβ ινί(^ Ι>οχϋ« &ιΐ£{ ρ«ϋ£Γοςιια«, 

ΡοίΙ λαηε ίνίΐ <1ίνίιιί Ό^ηύ ρΓοΙοβ 

Ναιιρϋιΐ) : €ηί ηΐίηιτ^ηϊ €1/(οηβι € Ν«αΒο1ο ρΓ0§εηί(! : 

Ν&υ1>ο]α5 ΓαΗτιιη Ιιβπιί : Ιιβηιιιιη ίαηύ ηονίιηιιβ ί%ζ 

Ρπχίο Νβαρίϋ Γαΐνιιη : 9ΐ Νορίυηο ραοΐΐ* 

I^οη£^ ΛηΧΛΛ Αχηχιηοοφ Ι^αηλί βΐ» ιηίίΐα, ρΰρβήκ 

ΝκΏρΙίβιο» ^ηί (υρηι οηΑββ ίηΟταΰυι £τ&( ζη^ ηχνι^ζηάι. 

ΗίΒΜα ν€Γο )}1(ίοι«$ α£€ββΐ( βοταοΗ ^νοί^αοί 1ιιιΙ>ί(«1)«η( 

^οηηιΐ ΒβιιίΓαπι ^^'λΜίν»• ΡΗηχαβ θβΜμίννιβί ροηΙ( ΗοεΙζΙίηυβ, υ( ίρΓο 
Ι^ΐατ Ι<Αΐαρέοιη ιηοη(6ΐιι <1χχί(, οι ίη ηοΐίβ (1θ€θ(, ςηοά ^ιιί<1«ιη οιηηίηο 
ΐΑΐηροο αι•|>οιη• ΡοίΠ( ΐ^ίεαΓ Ιβςί ^άιηίαβηάυζη. δβηόΐ, 

^ι«^ΪΜ^««(9 9( ν€Γ(ί, ΙιλίηρβΙδ. Η»1χ• 132. Φ^ΐν;] • φίζ^9• ΦνλΛΗ9ί» 

ΙΖ9* Ία•^»] 'ΐΛίί^η Λ\ Α Αι. Ί«»ιΐΜ»( β φνλίίΗ99 ^^φνλίΐΐ, ϋ^οαπζ 

$€])ο]. $(ϋλο1. 

9•(χ«λιί• δοΐΐοΐ. 136• Π^βίτ* ΛΆινί, ?Β•Λίί•^•»τΐί 

ΙΙχΙϋ. δοΗοΙ. τ^•9Η- $ΐ€ρ^βηα8 •;^{^^. $€ΐιο1. 

Μοχ Λ#τί €Χ ςοιιίΰόΙαΓΛ ρο4 -ι 39• "ΐίρ^' — ΡΗ«Ιί€Ϊϋί Ιάιηαη ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ Π Ρ Π Τ Ο Ν. Ι^ 

Ου μίν ογ' φψ "^Α^Λψης ^τ^τψ^ΐΓ άΧ^Λ μί9 ΰώ-ίίς 

τώΛΤ9 κυίά^λίμοις οταμΒ-μιορ Αηλί^ίν 

Α3(τά^^ ουιτης ^1 Ά^Λίτ^^ία^αίΑιΙ^, 

ΟΪωψύς τ Λλ%γ€ί¥, ηί^' ϊμτίΡμ^ ηίιμ^ ^^• ^ 14$ 

Αγ£08; ^τι«ιιάο^\ιί(ΐ€ΐη ίρ{€ οάοέΐυι 1Ιςο( ί2(τιιη Γαηιη 6Χ λα§αΓϋ8, 140 

Ινΐ( (λχπΰΐι, η€ ϋΒί ^οτύ ροραΐυθ ^ιιίο^ΐΜΐΒ άείΓοΚϋΐςΐ. 

Νοη ίβηο ^τζί ίΠε τΰνοΓΑ ΑΙ>«ιϋ5 £1ία• : Γβά ΟΙαζη ίρΓο 

Οοηιιίι §1ογ1ο£8 αάιυαηιβΓϋΐΰΐη £ο1ί ηβροάΐ^αβ 

ΑροΠο : ιρΓο ^ύζχχί &γ(€5 ίνίοΐ^ικϋ 6(1θ€ΐΐκ, 

ΛΓοΙικΓϋΓ^αύ οΙ}Γ£Γν&ηάί^ βΐ ι^ηίο £§ηα ίηΓρίείβηάί. 14$ 

ΙηΓαροΓ ςιΪΑΐη Ιιοάα ^(οΐΐεα ίοηβιη ΡοΠυεειη^ 

Οβϋοκιη^αο Τ€ΐ<κ:ίηιη «^^ο'^™ ΟΑΗϋητβιη €χά(ατί( 

Βχ 8ρ&Γα : ι^αοβ ϊΙΙα ίη Τ)^ηά&Η χάίΐ^αβ €αί ^ηίιΟΓ (τίΐηιίί ιηοηίΐα ρτχ• 

ηοΓοϋΓο Βίνύπι 
Οιη1ιι&, ί(ηι ίΙαχηιηλ5, Γοα ΙαΐΜίοα 

οοιηίηΐΜ €Χ(&, 
8611 ρίαιαχη- εβπίδ ίΒ(θΓΓ0$«ΐ 

αεπί ρβηηίβ 

Υλί. ΡΙαο. 1.1. 228. 146. ΛίτΜλι^] ^•η»^ Αιη»λ}« 4 

«{» >όη τίί ;κ•»ζ*ί» #ί « τ^ τ Σ€»(«»ιτ• 


8ε}ΐο]. «Λ9^«ία/ Θιανί»* Αιη»Λκ }*« ίκι9^ Λ}^" 

^«νλνς 5 ^ '''9 )^» ^ ΑΜβ^»^< τί»# 
ΠΛι</(«9Η Αν^βΝ* χα{ *Α^Μ4ίίΨ θιβη« ΐδ ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^Ομι^ΜαΊ^ ά ίπον γ^ ττίλ^ κλΛος ίή^ κϋναΐβ 

^ίι^αίούς £ η(^ ΧΛτ» ^νος ΰυαγίζί^. ι^^ 

ΙΤηο (ΙϋοέΙοβ ρλΐΐα Γυΰη^ ΰηίχλ) ηοο άίβάοΙ^^Κ 

ΑΒΰαηήΒιιβ : άί^ηα οηίιη ιηϋάί(Αΐ)2(ιΐΓ )ονί8 €οη€αΙ)ί(υ• 15• 

ΛρΚλΓοΐΰ ν€Γο ρΓ00Γ€&(2, Ία^τίΖζνΛ 6( νίοΐ€η(ιΐ3 Ι(1μ 

ΑΓοηα ρΓοάίΰΓαηΐ/ ίιιιηιηο εοηήίι γοΙ>ογο 

υΐΓΪ^αϋ : Ι.7ηε€α$ νοΓο ροΓΓριεβείί&ηιΙ ρπεάΊηιβ £Γ2( 

Αοίϋ οουΙοΓαιη, £ χηοάο νοΓέ αίΓοήκ ί^ιηϋ νίηιιη ϋίαιη 

Ρ&εϋο €1121X1 άοοΓΓυιη Γιιΐ3 (€γγ1 άοΓριεβΓΟ. 155 

€ιιζη 1115 Ραηείχιπΰηαδ Νϋΐβί Αΐίαβ ΰχςίΐΑΐαβ ΰίΐ αά οιιηάοιη, 

1 49* Τΐ)λν7<τ<Ό '^ '^''''' ''''(^ «ρ«* « 9•ίητηί% ** Ά%τ•ζΛ*ι%ψ Χζίμιίψ «ν, Πι^<- 

δοΗοΙ. «ντν • Π•«-«•^<νι (Νΐϊλιν^ γί Π•τΜ)£ν•() 

ταιη, αε «ηηοΐανίί Ηα^ΙζΠηιι», ίη άς στάψ-ηι μιταΐΛ^Λ^α^, «( ιζ • £ν^- 
^αίΒαβ ΟΊοηγ&αβ 61 ΤΚβοάοΓοΐιΐί, ξί^βψ, ** β; ^« η νΛσίψ »»!«, 9»λ«ίοηκ 
ίβΐίοΐ <}υα(1&ηι ααά^εϋ «ϋχοΓυηΐ «1<- «ντ* Π^«ντιυ$.'' «υιμ^μ 5 «ν^' *Η(«»• 

152• Ά^«ΐΊ|3'•»] Φ*(ΐ»ν^( νίιύ μ>η• τ^ Ρ*^^? νλή^βκ Ιμ^τΛ^Κντίίψ μοβπ^ 

9λίΐσί§9 Πνλ¥. 1^ '^Ο/Μ'ΐ}^•;, "οι 3 Πνλο» τίνα/ «ηΐ «ρ•*»* τ*» ^ν ΉρΗκλίΛ χα4Λως 

^ «ίίτπι η Ν«^^•(, « ^ ΛμμώΪΜ^, δοΗοΙ• ξ««ι*^. ^ιια-ι }§ «ντΑ»;, '< Πι^ιχΛ^^ινό τ"" 

156• Σμι 2Ί Πΐ^χΛν^•;] Νΐ}λιν« β(7ί^ιν;^ο»* βΛ«Μΐτ, ^ τη^ ^ΐρ«ί Π•τ•ιΛί««* 

•5^• ν-αιίας^ 04» ]κ Χλ4»^/2«(» Μ«^^«, ίΜ•βί^ων '.ννν^Γ" «ίλΙ64τ( "μγί οι» ίρνί^βη 

Πι^Λ«λν^•ιτ, ΧξΦμίΦψ' ^ ίϊ ^^φο^ΰ^9 ^«»ΐο*χΐ? «ΐΐτκ» «Λβπ ^Άίνπ νΐΛ(«-«(7β9 

^ΤΜΡΜίΜνν» Τ«ν^ν, Ά?ΐ£4•ιτ, Λ(^χ«(0)τ«, $κ»/(^ <}ιίο9'β^> μν^μηί» «ίΑ«τ• ^' Μ/τ« 

ΑΗμ0^χΐ^99 £ίιρι/9/»>, '£?ηΛί•»9Κ, Φς^• ρ•λιοτι•>ι Μν^«(« ^νλ«(' «;λ«7* 2(Ν>•( •• 

ιζ ΝνΑΐΦ- Λμύμ39$ς ^ίκ ^/Μίν," ο'π Ν*- /3«ίΛ$ 'Α^^/Μ*;/* δΰΐλοΐ. ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ θΌθ§ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡίΙΤΟΝ. ΐ; 

Κα} μαρ ^Κ^ιφι^ίμαζ Κι^^ν^ τ ϊααν *ΑρκΛ^^, 

Ίλ όυω ΑΜα* τξίίΛΤος ^4 μΛψ &αητ Μυ^ιμ 

^ΑγκΜος* τ μίψ |Μ %»ι^^ Αυκοοργος ^τη/Ατη 

1ω» Λμφω γΒωτίς Ό-ροι^ςίρος• λΧ^* $ /ι\ν ηί^ι ΐ6^ 

Ι>ΙξΛσκ9η ^Αλύν λίτητ Λμ^λαν οψ^Λ ^μ^ίζη, , 

Β^ ^' 0^ ΜΛίΥΛλΜίς ίξκη ίίρος ίμ,φί-ηΐΜΨ τι 

Μαζιιηαβ η2(α ΆϊοτχχτΆ^ ί\μαχχ{νίθΧ, ϋχ Ρ^ΐο η&ή οηηΐ 
Νϋΐϋο, ίιι(€Γ νΪΓΟβ Βοο. ΝορίοΔαβ νοΓο ϋί νίΓϋβ 
ΙπιιηΰηΓ&8 (Ιοάίί, οι ςαοάευηςαο ορΐλτβϋ 

ΙηίοΓ ρπΕΐί3η(]αιη, ιά ιι£ £€Γ€(, (ο&ιη ίοηηλίη ίηάαβτύΟ κ Ι>ο11ι «ΓέΙΙ 
ρτούαβ. ι6ο. 

ΙηΓαρβΓ ΛοιρΗίά&ηίΑβ €ΐ ΟϋρΗοαβ βχίοηΐΒ^ ΑΓΟΑάϋ, 
ΟαΙ Τϋ^βΑΐη, €( Κζκάια (εη€ΐ>λη( Αρίήάιικίβ : 
ΑηιΒο ίζύ Αίβο : ^αοβ (βπίυβ ίβοιιίαβ βίΐ ριοβοίΓοΰη&ββ 
ΑηοχοΒ : 111 αιη ηΐίςιΐΰ ρ&(€Γ Ί,^οχχτ^χί^ αχη&η(ΐ3νί(, 
υ(ηιιΓ<)α€ ΠΙοΓυηι ίηιβΓ ιη2]θΓ η«(α : ίρΓο βί^υιάΰΐη ΰ( ]%χη ι6^ 

$€η€ί€&ιιά8 ειίΓαιη ΗαΒ^Γϋΐ ΑΙ», ίη €ίνί(&(ο κΗη(^αΰΙ)Α(ιΐΓ : 
Ρίΐϊαιη ν€ΓΟ Γααχη ίΓ&ΐτίΒαβ οοιηίΐΰΐη <3€(ϋ(« 
Ινιε γ€Γο ί1]ϋ Μ«η8ΐί2Β αΓΓχ ροΐίοιη, βηοίρίΓοιη^αβ 

102. Οι Ύν^ιί»"] Τν/ΐΛ 9«λίς Αζ" *ΑγκΦίΊ•ς ιζ *Ε9πβ;^•ί. τ#^5τ#^ 5 ^*€ 

λ« Α • *Αζΐίίΐα^9 Λ^Ζ^οζ 'ήζϋς ΐΖ^^σί" ^.*' *α/ ^^Ίη^ μαλ9ΐΛ Ιφζτη ^κρ' Α ζ• 

099%0€Β *ΑιτΛ»ΜΨ»Φς' ^ζ'ίτηζος ί μψιιμ§' Η5^ΧΊ• βοΗοΙ. 

ΜΜ« *£Α«9ΐΐ(9( €# 'τύ 4ίβ4 ^Α^χΛϋΛς. 167. ^Όττκοτι»] ΐλνχιν βίΓΐβ^. £α• 

5€]ιο1. ΑαϋιίαΒ αά υΐχ£Γ«2κ ι« 

11>ί(1. Κλΐι^Μ. ΡΑπί^ηίΑβ 1.8. Ά- 1 68. Β« ^' «νι Μ^^'^λ/ικ] Μ«/»«• 

ιθ4• λΜΐβ^ ΑίίΚ9^9 ψ^^Α^τηίητ' δςΐιοί• ΐ8 ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΪΟΤ 

Δ^ξιτβρη "ο-οίτ^ωψ Ό-ίλΜΧΜβ μΛγΰυΐΓ ιίττβ» γΛύ Λ 

Αι Μ¥ ιτΰύς €η ;κ^ τ ψίτυσ^βΛ η^^. 
ύΐΑκ^ Αυγπης^ ον ^ φ^ίΤές ίΙίλΙοΐΦ 

Αύτβν τΆί^τΛ/-; ίίδ«κ ΰΐιμΛηψ^ ν^Κχρ^ψ. 175 

Ι&Ά^ι^^ ΛφίκΛ¥θ¥ Άχ/Λ4ίί6ς, ψντΰη πίΧΚιι^ 
ΒΛτρ^πΛΤΰύξ ί'^λ^ο^^ν ίη•* ίφξίαη Αϊγίό^λοί^ 

Ό€Χ^Λ ν'ΛτΛΠΒ Γοοιιππι ίη^€η(βχιι : ληη& βηίιη ίρ£ 

Ανυβ ρ&(€ηι\ΐ8 ΑΙοαχ ίη ίηΐίιηο 2ΐ>Γεοηά€Γ2( λοηνο, 1 70 

δί ίθΓ(6 ^ιιονϊΓιηοάο Ιιηηο €(Ί«ιβ οϋροβη ρΓολίΙκτβΐ• 

Ινίι νοΓΟ α ίρΓο Αας€Α3, ^ναη £ιαι« τοίϋη 3ο^^ 

Ν»(υιη ίαίίΤΰ : ίΠο ίη Αίοοβ ιβ^ηλίΜ 

ΟΒ άίιτίόλΐ Γ< ^Ιοτίοβ^ ββ€»ηβ ; ηιίι4)α« %νΛ§ΐ Οοΐοΐιςιοι (βΓταη 

ΙρΑηη^υβ £€(«ιη νΗϋκ, ΟοΙΰΗοΓαχη ρήηΰίροπι. 175 

Αίί6ήα£ ροηο ειιπι Αιιιρ1ιίοιι«, Η^φβηβί £1ϋ, 

Ε Ροΐΐοηέ αάνβηΰΓΠΐΚ ΑεΗήεα, <ιιι«α οΜη μτ^» Ροϋβι 

Αναβ οοηάίάίΐ ίη Αιρ€κϋΗ« Μ%Ϊ9Μ^ 

170• Κ«(λΐιί] «»υ2 «•/ «Ικΐ^• ΙΜΤ-» ^η^ «ΐ( βΜΜίλίλΙΙ, «ί « Πακι!ν9« 

ι^^ίλκί 5 ^^^ £''^'^• ίνί^ΐΜς ^ ί]^ωψ79 ΊΦ 1 78. ΛίνΜίλβ'•] £/0Π/« 'Λιν<«λ«« 

5ίντΜ• $€ΐιο1• 1χ> ίςηοηνΐΐ:, βΐ άεήη ^οευίι Ραιι• 

172• Β» 5 'ζ ΑνγβΙης] 5ν•ς λ«ν« ? ίαηί&δ ίη ιάίοι 1ίΙ)η 7• ΕΑςιιβ λι- 

2ίτ *Ηλ/», τ$ 5 «λ«&«ν' Φ«(«^»^η» ο« 9<ια«^ « Ά^Μί, ηο]{ΐίη€ Τ€(6Γ€. Οαίά 

^ 1ί«λΙ#( 'Τ|^'η•(. •ι )« ώ€ί0η >ά• *ικ &ιι(οηι β( ι»-'«^»0ΐ, Γληο ρίέΐο οέΐοα- 

Κ»Μ«ΐ(• •ι βΙ «ΜτΑν '£«3;^ν ^νρΛΊΤζΛ άίκ ϊάαη <ι^9>«η*< €0<1εηι ΙίΙίΓΟ εχ- 

φίΜίν. ιΐΐί»»! 5 ««'η»*^ >>βπΛ^«'Α> αυ• (Γ6ηΐΟ» Ι1ΐΧΜν»0«» « τπΛίί ίβ* &4Χ λ•^*^. 

τ$ ¥ •φ^λμίί9. 9ΜΤΜ τ ^•ηΜΐ^τι»9 β &€. Η«1ζ1ίηΰ9• 
*ΐ|(«ίΐΕΛ% τ^ν ΐΜτ^«ν οϋχ«Ι^«^κ δοΐιοΐ. Ταάΐ]8.ν€ηί ροίΤβ οτβάο Μ^ύλΛΜΦ 

176• *Λ5«^•« ^ί] Ά^ί^•» ^ 'Λ5<• ///«ην, Η€6( βΙίΐεΓ οχίΔίιηβΐ ΗοεΙζΗ• 

#ί«ιι« λί>*9ΐ. >άν Ύ«τ(«ίη» β4(ηλ%0ς'*^ ηαδ : ρΓονίηεί&ηι βηίπι ίΐιάι ίηάί- 

ΑχμΛΛ$ χαΙ τηλίς *Υ9π#««τ«• "ΟμκίζΛς^ οβνϋΠίΐ ΑροΙΙοηίο» νβΓΓιί Γαρ^ήοι^ 

φΙί^"ΎιηζΗΜί/β. δ€]ιο1• Π»»^ί»ΐι#«^ίΐ|^Μ*Ά;^ν#/1^ί« Νονί ίίιηέ ■^' 177• Πι^«νικ] « *ΑζΜ ηΰί^^ψη €^ΧίθάΑζ)αΛ^^ΑΛ^Μλ:ΗΛάιΒΑ^^ίο± η ^ ιι^ΐί, « της ^Αζ^Μ/ίβις» ηαΓςιίληι αιοηίηί πΐ6 Ιε^ίίΤο Λι><«λβ9 ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΛΤΟΝ. 19 

Ύα1ίΗψ9 αν τ Ιιη τϋζτί λνκων ϋ^λίφψος 'Ικλη, 

ΈιφΰίΜη ΎπΌοίο μίγΛίΒίνίος τίκί Μ^ 

ΗτΜ ο ιΐί¥ τίΙύΚίϊΒ'ροψ ίγανΣ Μίλητδίο 

ΚοΗ^ νοΓο ΤχΏΛΤο, ροίΐ Κοβ ν«ηί( Ρο]7ρλ6ΐηυ8, 

Οαβπι ^ηίά€ΐη Νβρίαηο, αΐίοηιιη ν€ΐ(κτίίεηιαΐιΐ, 1 8α 

Εητορ^, ΤΓιΐμ ρτχν%\ιάϊ ρ€ρεη(^ ηα(«« 

Ηϊο νίΓ νΰΐ ΓιιρϋΓ ηιατίβ οχΓυΙΰί ςυΓΓ€ΐ>2( , 

ΡΙαβαβ, ηοε εοΙοΓβι ήης€ΐ>2( ρ«ά€3 : Γβά ρβαΐυΐαηι ΰχ(Γ€ΐηί8 

ΡΙχηήΛ ηαιάβί&όΙΐΜ, «^ηοίΐ ί^τή ίοΐίιυβ «»( νχέ. 

ΙιιΓιιρ€Τ €ή«η ύη (Ιαο £111 Νβριυηί 8(1ν«»^πιΒ^ ; ΐ8$ 

Ν•ιιιρ«, ορρκίο ί11ιιί1ιί$ Μϋβι• <ιιΐΙΐ0Γ6ΐη α(λ(, Μ αϋαίοςία γ€Γγ2• 
1^2(01 ; η&ιη &ν6 αΙ> λίγίΛλϊνς ίινΰ &1> 
Αί7<«λκ ηοπίϋη ϋίικί ά^ήΎΛ^η^, Αί• 
9Μα4( άκί ηοη ροίοδ. ɻ ειιιη α 
ΏΟϊϊύηΆη» ρΐΌρηΐβ ηοπίΰη «εοίρί- 
ιιιΐ(, ηοιιιιιιΙίΑ α€Γίν«(οΓνιιη ίοηηβιχι 
ηοη ίηάιιαίΚ,εχίΟΓΑ οιηηί& ίηάααικ• 
5αιιΑ. 

179• Τ#^»Κζ•»] ΜΜζΜτί^/ίΛ9 ^ ΑΛ' 

&Ηο1. 

ΙΒΗ. ΐϊέλνφηαφ* £η€ άυΐϊίο €& 
§1ο& ίοΙοΗ ευ]αΓά2υιι, ^αί £ιίφ4^Μ« 
^ιιο<Ι ιη (€Χ(α €τ«ΐ ορίιλ^πιιη οίΠ: 
αΌάΛάιι^ Α•Ρ ηοιη^η ρΓορΗυιη. Ρο&• 
ο, ια £€ΓΪ ΓοΙΰΓ, ^ΙοίΓλ ίη (€ζ(ηιη 
ι«ο«ρ(«• ▼^(I^ ΡΙη^ίΓαπ) ΡχιΗ. 4• 
ηΒί Ικηβ ηιιιΙίΑ άε Ιιοε £ΐ)ρ1λ£ΐηο• 

νι ο# ΙΙ|τ^#*4 «ιΛβ^η^Μ' ι^Ι^ν^ί^^Α» ^<^υ ^^1 *ζ ^^ ^^ νμ0ζίίΑ3ζ. $εΚθ1• 

'•^^^ι^τ^9 ιΐ€€ ΐίηςβΓβΐ β^^ιιοΓΟ 
ρΙαιΚΑβ. ^Β• 7• βθ9• 
184• ' ΛβΜ τηφί^ψη »ιλ•ν3^«• 

Ουιη ρϋτ ^^ι^«» ρ7£Γυιη<][αο ίη(€ΐ1ί|μ^ 

λ;^, Γηρρίΰΐ Ηοτίζϋηιιβ «ττμ« ^«ι^ 
9 (ϊ^ Δ<«( γίψ•(4,1ψη η$^^^}ζ•9 >ϊ• *>| •3 1^ 

^1904^9^ ** λΙ ^ ύ%% α ΤϋΛ^ψΐΨ \ψί 

185. Κμ) ^Ι'Ζ».» 2ν« ν^βιΛ] • ιΔ$ 

34τ^»>«ι^ ^ Αι»»«. 8ε1ιο]. 

1 86. Μ<λι!ι•/ο] « Ι« Μιλ«}Τ•^ «0' •3 
)^ « νβΧι« Μΐλ9Τ•ί| ^,υ^βίντία ί ΗΙμφψη 

€ 2 , Νοο-^β^^ι^ <ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΙΙΰΐγΒ'ί¥ίη$ ^Αγκαίος ύτίίξ^ιος* 'ΙςΌξΐ ί^Λ/ιφω 

Η*μ.εκ ναντίλίης η^ ίψίος ώχ,ιτόωντΰ• 

Οίίνπ^ ί^ίτη τϋοην Λφΰρ(ΐ9ΐΒ'€ίς Καλυίωνος ι^ο 

ΑλΚΗης Μίλία,^ος ά,νιίλυΒ^^ Ααοκΰωψ τ€, 

ΑΛ0Η96ά¥ Οίνηος ά^Ο^ψίος• ύ μ,ί» \ψ^ γί 

Μητί^ ά)ί^Λ έ ^03ΤΛ γηνη τίκν τίν μί» Λ/ί' Οίνύς 

ΚάΙίϊο, Ετ%ιη\ΐ3ρ α ίΰ(]€ }αηοηί8 Ιιη\)ΤΑΓιχ 

ΡΑτώοη!» Ληοβαβ ϊ^τοx ; <ιηί Γο «ιηΒο {^ϊ^η^^8, 

Κοί νοί η«αήεζ, νοί ιηΠίι&Γΐδ, ξίοήΛ9.ηΐ}ΐτ. 

Τοίί Ηθ8 νοΓο Οοηβί οΑΐαβ, Ο^ΐγάοηβ άί^κύυβ, * ι ^ο 

ΡοΓύβ Μοΐ63ς€Γ ΑοοβίΕϋ, β( I^^ο^οοη, 

Ι>βοεοοη ΟΰΠΰί ίτΛίοτ; ηοη (αχηοη 6Ζ αη^ 

ΜλΙχο, {^ά ίΠαιη χηιιΙίοΓ ορ€ΓαπΕ ρορβπι : ίιιηε ίαηε Οβηΰΐιβ 4τη 04Κ^'«« %^ τΐί μητ^^ς Οβ μΙλΛηΛ• •/ 
^ί ψΛτη Λοη ΤΜζΐηι^ηί ¥ Δι«( ΜιΛν- 

*ΑψΦίκ79^•ψ^ ιίτκ μ/Λι}τ«ι. «α/ *Λ^«ν- 

»β4Τ•< φΐ|0'<9 Ιίτΐ Άρ«/« ^^ΛΤηξ Ι^ίτ• 

χα/ τννν <^η^9α( ίίς /Μίλαβι^. το? ί^ι 
ΚΛη;^«9 ιβηλί^βι/, ιζ •Ψ0(ΑΛ^α( ^^ της 
μΙλ«9(^ς ΜίΛιιτν». τνηι Ι^ϊ «ν^^^Β-ίκτκ 9^ 

%1ς χΙμ Σβίμ$ψ9 Λφ* •ν ιζ 'ητης ι«ι ΜίΛυ- 
τ^. «α/ >^ *? Σβίμν ^<7κ««; ιί; τ»ιψ 

187• 'Ο «1*'ΐ/*5β^Μ ^"ΐ' Σιία•» 
Λ* ν•• η ^^' Α 

τ«*«, '' Πΐίς&ιι««ί Η η 'Σ^μΒί ^ Π«#• 

δείιοΐ. 
^ ι88. Π«^9ι>Γικ Ά7««ίΤ«;] 'Λ(<Γβ)ί- 7*7; •ΙχΜτΜς^ ας ίύ τμψ •ΐ«ιν»ν 1^9 ρ» 
^ΐΊΜλιίψίΑ^ Τ ίίαατίτίίί $* ιο»^•ν. • 5 

φίρην τβΓ ςίμβίτί, ΌΐημΙμψηβ'»ΐ9 «ίντν» ΐι»ν 
Χιη$ς ιζ ;^«<λι^ «ίχ^ν. τκτατν 'ίτι λι^^ί- 
λνμΜΨίτα/ ιίψ "οξ^^ΛΎΛψ. • ϊ'ι Ά^^'^ 
κα^ νληγίΐς υπ βάτζ ίΉλίν-ηιηψ' β4(ν ι» 
^Ητϋψτνψ, ι^Φίξίχύίίις αν τί( ΐ| ψ#«•ί Τ* 

191. Άλ»«)ίί] δοπΐ3Κ ^ίο1ίΐ€ηία3 
^λλ$α49ΐς ^x Οι-ρΗοο, €ΐ Ονίάίο, Μοϋ. 
ΗΒ. 8. Ιβ^ΰηάιιιη νοΓο ^λκίας^/οΓΗτ• 
νίάςν, 7ΐ> €ΐ $οΗο1. ίΒίά. ϋρϋ. 

193• *Α»Μ 'ί^ηατ»] ^ηαπϋκλη• 
*ΑΒΐΐΑ/Μ44ί ίί χα} τΛς τπψίχζ^ς *^αηβΐ4*βκ' 

«τι» 1^ τι 1^» ^<χΓ«. 5ς}ιο1, οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ "ίΟ^ι ΑΡΓ.ΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΠΡΏΤΟΝ 21 

ΉξώνΓ ? ^^ ίπμ' ύ7ήξΠρθ¥ Λ?λθ¥ οίΰά ^ 

Ιίοσψΐ9 γ^^ΗξΛκλ^!ϊ^ί7ηλΒ'ί(4Λ9, Ηκϊτι μ2κ¥ 
ΚυΒ'ί ι^^/ίωψ λυκΛΟαίΐΛ (ΐνη'^Λφίί^ Αίτωλοία-ίν. 

Ευ ^ κ^ 09 ςΒΰίίη ^Λη/^9^ος ίντίφίζί^οϋΐ^ τ,οο 

Ί^ 0^ ΙϊαλΜ4/Μ¥ΐ&ς Αίρνίί τπίΐς ^ΩΜψίοιο, 

Λΐ^ΡΚ Ιτήκλησιν, '^ην γι μ,ίν ^πφοίςδίο. 

Ύ2ηχ ©ρτ 'ΖΒΤοί^Λ σιφ\ΰς• Λταρ ίίμ,ο^ ίχ 'ί ης Ιτλ$ι 

Οηόά }λπι 2(2(13 €ίΓ€( α1(ίοή5» ΓΰέΙοΓοητ £Ηο ιηΐίιΐ• 

βαΒ λοο νοΓο ΐΛαζίβη^ ίΐΐΰ «άΐιιιε «άοΙ^Γοΰηβ ίθΓ(ί(ιι<ϋη6 βχίιηι» ίιηιηιΓεϋ•• 

1μΙ(Ι1Γ €&(βΓνί$ 19$ 

ΗοΌΐιπι : ηβ€ λΐί^υοχη οο ρπεΑβίκίοΓΟίιι ρυ(ο, 

ΗοΓοαΙο «ζεβρίο, «οεο^ιΰβ, £ ιηο(Ιο ιιηαιη «ιηρΗαΐ 

ΙΒι τΒαχϊ^τΛ «ηηυιη €()αεΑ(Ό3 ίαίίΓβ( ίη(€Γ ΕλχΑκλ. 

ΛΚ|ΐΐΰ ϋΐάϋΐη νί& «νηηειιΐι» ίρίυιη» οχίιηί^ ^πίάβιη 3λοτιΗ ρ€ΐΊ(ιι•, 

Εχΐηιΐ^ €(ίαιη ίη ριι§η& ΫαΧ%ήζ ε^Πβηβ (λοίΙίΒΏβ) οΒτί&ιη Γϋπΐ, 20θ 

Ιρ1ϋε1α$ ρ&(τ6 η2(υ$ ΤΗϋΙΙίο, €οιηί«(ΰ5 οΐΐ άίίεβάύΐκβπι• 

ΙΤηά^ΰβ ίΙ)Α( ΡΑίζιηοηίαβ, £οπιί Οΐΰηϋ ηα(η8» 

1<ϋπιί ^ιιίίΐβιη ηοιηίηϋ ^αυάοηβ, ίΙΐΓρ€ νοτά ναΐεαοί ι 

Ιίΐτΐΐϋο €Γ8( ρ€ά€ άοΒϊΗβ : οοτρυβ νοιδ ίρβ η€ΐηο βοΓιι• €& 

20Ι• θ•<ΐΛΑί5•'ΐ<^/«λ©-] δοΐιόΐί» Ηίς 202. *Ωλι«•<•] "'αλι»•! 4 ^Κχ^ϋίΛ 

ΙρΚίοΙαιη «( ΑΙ(λζ&ιη ^βηηαηοδ ί&- }ν•. ^0^)ΐ^<• '^οΐ Πλ^^μ» ώ<^^^• ιζ 

ααιι(• δοΗοΙί» νοιό ε<1 ν. 146 ΑΙ- *Ώ;.•»β/• δοΗοΙ. 

(1ΐ2Ε2ΐη €( Ι.€<]2ΐη ΓοΓΟΓβδ άίοιιικ, β(β 204. ΗοίΙζΗηυβ νιι1( χΑηη^ ροηΐ 

(1ε χηλίτίβ ηοιηίηε (ϋΓοοην€ηί2η(. Ι(& ρΓΟ »νυ(^, ρνορίίπα ^αοά, ΈνΛ&χί, νε- 

1ϋ€ΐ2 €( ΙρΜοΙαβ €Γαηί «ίβπι ^ογ- γο Ιιϊο Γε (0Γ(ΐα6( ; ίί» εηίιη Η( πάί- 

ιη^ηί, ^αοά £Γΐη&(ιΐΓ εχ Ηοε 1θ€θ, οιιΙα Γ€η(£η(ί&, 6( & ρο£(χ πιεικο 

« &](εΓο Τ1ι«ο€η(ί. Νμπ α( Ιιιο αΙίβηιίΤιπι». ηνίτα έαηι ρτούπανΗ 

ΙρΗΐοΙυβ (ΙίείιιΐΓ Θ(«ΐΜλ}€» ί(Α 2ΐ> ϋΙο νιιΐ€αηιι$^ ρΓορίεηα ^ιίοά $ταΐ ζίαιιάια^ 

ΐΐεάλ <ϋα(υΓ μ^^^ Θι«ι«^•( 1(1711• ^( ηιΐ άΐεαιη άε νοοε^ ^αχ οίειη 

22. •ν• 5• ίΐΛ ρα(η5 ηοχηεη ίαεπί ΓοηΓυιη ηοη ΙιβΒβί. τίι»ι>(^ «Λ ? «ΐία^. 

ΒπίΛζ. Αίδοΐιοΐ. »(1 ν. 146 ΤΙιεΓ- /αιί, ίης\Λ( ροείί, ναΐΰαηί βΙιν5^ αϋ 

ρίαιη νοο»( : (^αϊΓΟ νεί ίη ίΐΐο, νβΐ ρτορίίηα ίίαιι^ια. δαηΛ. 

ίη ροε(ί3 ρΓχάίέΙίδ άερην&ίϋϋιη^ ΙΒΜ. Υαφλΐς] Λ^τί 1ί κίΛΗκ^^ίψ^. 

ηοχηεη ϊά ΐ6§ί(αΓ. δαηέϊ. ο/' /^ τ ΐ(^ΐ(9ν«Λ» «μ/ }7πμ«»(4.ηΐ9ν βίτί • 

11>ί(1. '']^<«λ•^] ^Αλ^αίΰί Χ4»} "Ίψίκ• ΙτΛ0. ήφλ^ς ^1 β /4«>/<9(. δοΐιοΐ. 

Ίΐνορίην Ζ% ΑΠΟΛΑΧΙΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

ϋα^ψ αψ(Γηί03τν, ^ΙηοΌνι κυίος ϋζ^ωψ. 
Εκ ί^ΟζΛ Φωο(ηΰΰ9 κίίν^ΐφιτδς ^Ορηη-ίίίίο 
^Λϋζόλα 6^}ί}χως* Ιρί»ος $ί οί ίσχ% ττλ^ι^ψ^ 

Ζητηί ^ Κ^λοΜ^' τι ΒορψΜ ψς Ιχϋντι, 

ν^\ ΓοΓίίίυάίηοπι νίϋαροΓβΓβ ; ^ηι «ϋβοτ 8(Ιη]α黀Γ8ΐα• €γ*1 «©5 

ΟιηηίΙϊΐΐδ ρΓίηοίρίΒΐΜ, }ιΓοηί βίοπωη βΠίΐΐϋΓαδ. 

Ε ΡΙιοοοηΙιΒυδ νβΓο ίνίι Ιρλίΐαι, Οτη^ύ βΠο 

ΝβϋΒοΙο Γ8ΐα3 : ΚοΓρββ νβτό «1 ίαοΜΐ αηιεα» 

€ιιιη Βο1ρΗθ5 &άίνκ, ζά εοηίαΐ^ηάιιιη 0Γλ€ΐι1ΰΐη 

Ρ€ ηανίβίΐήοηΰ; ιιιηο €ηίιη Γαίδ βυπι αοάρΐΰΒαΐ ίη χάχύα»• 2Ι• 

Οαο5 £Γο^1ιοί ηαο, Α^αίΐοηί ρβρ€Γη, ΟήΐΗχίλ 

207. '£«^ '^^ί^ ♦#«ιί«τ] «ί Φ#»«( ^αάί'τΛλίμψ «ρι }^ Φ^ίκνλ^ ^• 
ώίΛ«^β•«ί# >^ Φ0ΚΗ ί Α'αίΐύ»• «ίν ^β «^ ^ «ϊ^«»>«; ίφΐ^•» '^ 'ΐ1^ιί««• Χ•<* 

«ίΑ>ί, ϊι5» τ» (ΑΛΐβΤΗ•ψ, 'ύη 5 βΓί«/5»ΐΊ- Η(π«ν«ν''^ 5 ο* •'•*« Μ%^^ΐ(3!ί, Τ την 
^^Λ^ ^ (ΜίβΤ€ίίη •9Τ0 »Λ4&^9Κ, ί >5» Ώ^^ι^βίν ΐίρτοΜΚτηί Βορν«ιτ» ^^» Σ^»- 

211. Ζήιηί «ί ΚβΑΛίτ•] τ»ι»τ•ιν ^ν*<ί, 'Ερ•;^«»« θν^ιβνζ• ί» ι| 'Ατ1«- 

^ιταάτ«{«; ^«039. οί /Μ» ηΙΒ \κ θ^χΐίς» χψΜΜη νμοίλΛί ΐνΐΜ ΖΜν» ^ Κ«Λ«ινν» €1^ Λ 

ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡΩΤΟΝ. 1^ 

Κα^ Ι^^ Λγω¥ €Χβ^§κ, Ί^άΰξ^τη^νίψ 'οΒ'ί τίήςψβ 

Αί/γαίόΐς ϊίά.μΛοτ% όΒ4 ηφί^όη ΚάϋλΊΑ^βίς• 

Ύω (Λψ ίπ ΛΚξοτΛτοίΟΐ ^η^ι^ ίΚΛίΈ^ίν ψ(4.9Λς 

ΣΗϋ9 α^ί^ίνω 'δίΐί/ϋγας {](ΜΐγΛ ^άμ/οος !^ύ&«/) . ^^ο 

Χ/υσ•Ηα4ς φολίίίοη ίκωγίΰίς^ Λμ,φ) Λ νύτοίς 

ϊ.ζ^'ης ίζ ύ^Λτοιο κ^ αύχίνος ίνΟ-Λ ^ ϊν3» 

Κυανίαι ίόνίοίΐο μ^ νπ^γη^^ €3ίη^«τ• 

Ού^Ι μν Η^αντΜ τηίίς φμίοΑην^ ΚχΛτ^ς 

Ιη βζϋ-οχηΐ ίικ^ηιρβ^ ΤΗτ&εί^, ^αδ ίΑ«ιη 

ΤΚηκΐαδ Λ^υιΐο ρΓ»οιρί»νεΓ8( έ ΟοεΓορίί, 

ΟαΐΒ «ηιο Ι1ί£ϊιιη Γ€ ίη εΙιΟΓΟ αΐϋνιη&κβύ3( : ζι$ 

Οοη^ν^ ίρΓ&ιη ρΓΟϋβΙ «1>&α1ί&ί» ^αό ίΕχαηι 5«Γρ«(1οηίαιη 

€οΐ€ΐ>ηηΐΓ, Ηανϋ ]ιιχ(α &ιΐ£η(« £Γ§ιηί, 

£( («ιΐ€ΐ>π>£8 οοορβταϋΓοί ηιιΒίΒιιβ, ρυάίάιΐ&ιη άβΗΒ&νίι. 

011 ^ιιιάοιη οζίΓοιηί) ίηΜβή ρεάίΒαβ, ιιΐΓίικ^αο ιιιηΙϊΓοΓαι 

ΑοΓϋίβ ^ιι(ΰ3 ρ€ΐ1ιΐ€ίά85 ; είτειιιη Αΰΐβιη ίιΐ2ηθΓθ5 
δαηιηο βχ νζτύζζ ^ οοΐΐο, Ιχαο, ϋΐας, 
Οβταΐ€2Ε, ν«η(ο ρ€τβ«ιι<, ]•έΙ«ΐΜη€ΐ]Γ οοιη». 
Νοε νείΌ ιρίιυβ ηλίαβ, €αρί€ΐηΐ( Αε^ίΙαβ 

214» %Λ»^!ηα^νί\ η ΛΜ^•ΐη>α$ της 2 1 8. Αυγ€ΐΙ•ί«\ τη^τΛί^ίς^ κ^ μΰα• 

Ά*2μ«ι % Λ Λ^ί ή Λ ο««λ«Μ• ΤΜ'(ή«^^• ψνμΛΜ»• λύρς >£ τ» 0*ΐ(9τ^> >£η ί λόγη 

21 6. Σ#Γ^ϋ^>•ρίΑ» «5ι] ιήλ$ς 4 ΑτΙ<• ? φνηΙ, Μη^ {«ί νιτΜο» ιζ Λι^'. βεΐιοί• 

«?τ, >Β» Σ<ρίυ ί } » »ΐ » ^ ^ β^«κ /Βκ^ΐ" 219• '£)τ*««ρΜΚ'ΠΜ•4 νι^] τ•7« 

ΙΙ)ίΐ1. ΠιΛ4ί «^ *ΑτΙ*Α• ΡγΟ ιηΛ#( «ρ μΛλΜΗΚ. δολοΙ. 

Αροΐΐοϋίαθ ίρίο Ιιιο βητ^ νοαίΕ» μΛ/κ^^οχ τ ν7ι^ν. 8ο1ιο1. 

νίιΐβ &:]ιο1. «ίΐΑΐη αά ▼. 2ΐ ι • 222• Κ^^μηκ ■{ ν^πήη•] Μκ^«ί« χ«- 

ΐΜΒςβΐϋβιΤ1λΓ«ςί« ^€§^ο«x1^£xη^1α» ^Μ^Μ;^«I9 «Μΐ7»9τλ^«ηΐ0^$ τφ^Γ </)ίβ^«^• 
<ΐ€ ^122 2<1 εογαιηιιιη (Ιίχί• Ι.. Ηοΐ* 8εΚο1• 24 ' ΑΠΟΛΛηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*ΐφ3ψ4ί Πβλίύ&ο ^ό/Μΐς ϊνί 9ί«τρος ίηος 
Ι/Ιψψύϋζπν, "Άζγος τι Β'ίίς \}ζσΌ€ρ}^ς *Α^νης• 
Άλ' ΰί^ ^ τω μ,ί^ον ονιΚζ/νΒ^ναι θ(Αίλω. 

Ύ^ς μ,ΐ¥ '^ιςηας ΙΛινυΛς 'ζσΒ4να4ίτΜνΊίς 

όί Όλϋς-α Η^ ίζ/^α' ίφ^ αψΛτοί ίνχΐίτίωντο 

^ΑΤ^Μΐάίή» Κλυ(^5^ς ΜίνυηΙίΐ)^ οκ^^ψ,. 

Ιη ζάίΒα» ίοιίϊβ Ρΰΐίχ ρλίτίδ ίαί 

Πϋ£(1ϋΓ€ ι ηζο Ατ%νΛ Βΰχ ΓιιΒιηίηϋίϋΓ ΜίηϋπτζΒ ι 

βοά ίρϋ (^υο^υβ ϊΒαηΐ υ( «(ΙηυιηϋΓ&ΓοηΐυΓ εαΐΟΓνιβ. 

Το( Γ»η6 }&ίοηί οαΓΑΠίπι Γοεϋ οοη^Γο^&ΒΑηΐιΐΓ ; 

Οιιθ3 οιηη€8 ρηηαροβ Μίηγζζ βεεοΐχ 

νο€&1)&η(^ ^αία άο ΜΙηγβ: ηαΐ&ηιιη 

βαη^ΐηο ρΐυήιηί ϋ(}ΰϋ ρΓχίΙαηάί&ιηί Γϋ ^οήζ\^^ΧιΧΜτ 

Ογ(08 : <}α3η(1ο^οΐάοιη ίρΓαιη }&Γοη€ΐη ρΓοεΓβΑνίι χηα(0Γ 

ΑΙζνοίζάΛ^ ςιΐ3χη ρεροΓίε ^Ί)^Iη^η^, Μίη/χ ή1ί8^ 21Ζ 230 225 230 τIλ<9η^ «ντίν «ΜτΛβιτ «τ -π^ Πιιλία», Ίρ« 

«•νΐ»»* «( ^«0 9»>(• «νΐΐλΐ τ "ΛχΚΓ»!^. 

«χ* ^^ 9Π9ΐν <;^«»* ν«^ §'τί»το>^ β *Λ» 

*ΑΒί»Λς 'Λη^μ99Ίαίι^ ^^β3ζ Λίτίκ 
226. "Ά^•- η 3^Ί•ί1 ^ 1• ^ί» δΛοΐ. 

229• ^^- δ(£ρΗ. 6( ΡΙΟΓ. «%<Ι«Ι#Ι- 
Μίψόα ^>«τ^»$' Σ7ΐϊ02;^#^^ £τι«χΛν|ΐ4β- 
Έ^(Μχ^ς '^ ΒφίωτΗ γίηιι»^ Μίψνα€ •9Π- . 

'τίϋ) 'ΐ«λ^» «ΐΐ(9νντ«ί Μιρν«^ «ύΡ0»7** 
^ΊβΐΙζ• $€ΐιο1• 

233• £(!• Ρ^ΟΓ. Μΐ^Ρ^λλί. ΑΡΤΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΓΙΡητΟΝ. 2$ 

ΟοτΛ τηρ θ¥Γννον7αι ίτπίρίις ίνίοθι νιμς, «Μ 

Δη 79Τ ίσ•Λ¥ ΐΑΐΊΛ ψηΛ α αςίος, ϊψίΤΛ τη^ ακτα{ 

*Κςψς ως Ηψέ^οη, (4.ί7ί^πςί^ον' ωίί ^\,^ 'ίΧΛς^ς 20 

Ζΐο α»Α, τΙς ΤϋλίοΛ νοος 5 «οτοθ'^ τίο^ον ομίλοψ 
^ΗξύΰύΡ γαϋης ττΛνΛχοΑίίός ίκτΰ^Ί βοίΤλ^ 5 

Αιητίω^ οτί μη ^^^ '^^ν ^^ 'ίγζ}Λλί^* 24; 

Ροδςαβιη ν€Γο ΓοΓνίδ ϊοιηηίίΐ ρΆτζΖΛ €Γ2ηΐ/ 

ΟαίΒιιβ πΛνβδ ρΓΟοίηέΙδε ρ^τζτηιζή ϊηϋα3 Γοΐοοί, 235 

Οο&η(1οειιη(}ΐΐ€ ίχηριιΐϋπΐ νίτοδ ηε€θί&ΐα8 α( ίαρ€Γ τάζκ ιι&νΐ£ϋη(, 

Τηηε ίβηο ίνβηιηΐ αά ηανϋχη ρβτ υΓΒΰΐη ; αΙ>ί ΙιίοτΛ 

^^^\)τζη^ΜI Ρα^αΓβεα ΜΛ^η^ϋζα, : χίηά'κίΜΛψί^ ν€ΓΟ είνίιιηι 

ΤυΓύα ΓυρΰΓνοηίβηΜυΐη ίΐχηηΐ οτιεαηΐι : ίΙΠ ιαιηοη, αά ίηϋ&Γ Γρίοηάοηιΐυιη 

ΙηϋΟΓ ηιιΒοθ ϋοΐΐαηιιη, ριχίαΙ^^ΒαΐΚ : ο( ίη Ηυηε ιηοάαιη ϋη^αΐαβ 240 

ΒίζΪΕ, 2Γρκί€η5 ειιιη λχτώΙβ ^ττ\ι^ηί^^. 

/ηρΙιΟΓ άοιηΐηϋ, (^ιιχπΕίη Ρε]!» ιηεηβ είΐ ? ^υο ίζηΧζίΆ ακεπταχη 

Ηετοαιίλ απίνεΓία ιετΓΐ Οτχο'ύ εηιίιήΐ ? 

£ο<{ειη «ίίε ίηίεηήβ εοηοΓειηεη( Ηαιησιΐδ χ<1ε3 

.£ε£2ε« ^αο ρείίειη ίρϋβ αΙίΓΟ ά^Γε ΓεεαΓανεήΐ• 245 

δεά ίαενίΐ&ΒίΙε ε& ί(εΓ, ΙλΒοΓ^υε ίχιε^οαχ ειιη(ίΙ)ΐΐ9. 

23 Β. Παστοί] ^Ακξβηήξί9ψ Μχγτη- 243• ΠβΜ^«;^Μ//^ί] τΐα4^ίίζ^ίί^ ίί 

*Α3Γ•;&«7•; ϋ^β»• 8ελο1. δοΗοΙ. 

240. *Α5ϊρ«ί «ί ΐ'ί^ίΐΑπ] «τβίί τ« 244• Δβ^η»ί] τ&α χύραί^^ ^^9 ο^»ρ 

Ι -7- ίΗμ$η9(ί9 •χΚ•*» δείιο]. 8ε1ιο1. 

«6 ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΤ Τςτ ΡΟΔΙΟΤ 

*£1ς φΛΟ-αν 'ίνΒ'Λ κ^ ϊνΒ'Λ κλί» Ήτίολιμ• α/ 1^ γ/νΰακίς 

ΙΙοΧ^Λ μοίλ' 'ρΑΛνά,τοιΐην ϊς αίΒ'ίρΟβ γμξΛς ΛΒίρον, 

^.νχίφί^αΐ νό^οιο τίλος ^μ^ηίίς οτηίοται, 

^ΑΛ\ΐ| ί^'^ς ίτίρα,ν ολοφύξίΐο ίιΰυκ^υχίϋσα* 259 

Δ«Λΐ9 ^Αλκίμί$η, κ^ σίί ΚΛκον βψέ ψρ, Ι^τηις 

ΑΪσ•αν αν ΐΑ,ίγΛ αη τι ανΰ»μ(Μρος* ^τί οί ηίν 

Νηο^ι γαίης ΚΗτο κΛκΖ» ϊτι κ5}*ν Λί^Κωί. ' ΐ5£ 

Ηαηο αά ιηοάιιχη Ιο^ιιοΒαικογ Ηυε, ϋΐαε, ρβΓ υΓΐ)6{η : &( ιηιιΙίοΓ^ι 

ΡΓ€(^ιιοη(ίίειη€ Βίδ ίη εοκίαιη ΓόΜ&ήβ ιχΐ8η1Βα8, 

ΟγλΒιιιι, Γοάίϋύβ βΓαίοιη χιηροΓϋκηϋ οζίιοιη. 

ΑΥΐΛ ν€ΓΟ.€υιη ΛΪύ ήνάΛ^ί^ Ιαοΐιιγιηίδ οίΓοΠδ. ' 2^χχ 

£( ο ίηΓϋΙίΐΓ Αίςίιηοάβ, (6 «ήαιη ιη&ΐυιη, <}ΐι&χηνΐ8 Γογο, (Αΐηοη 

ΑίΤβουΐαχη «ίΐ ; η€0 «ά ήηβιη ρβΓάΰχίίΙι χίαϋβχη, Γοταιη ΓοεαηάαΓΐίχη ίρίοη- 

^Γοη 8αΐ€ΐηΓίηΓι§ηί(€ ιχιϊΛγ €1Ι : « οογΛ ΓοΐίΤβί 

Μϋΐίαδ, ϋ 2η(£2 Ιίηιςο ί€ΓϋΠ ίηνοΙϋ(\]5, 

δΰΐ) ^^ττΛ ΓιιΙίΓ£( άΰροίΐίυβ, ιηλίοταιη αάΗαε ίηίοίϋδ €€η;8ΐηίηαηι. 255 

νο1ΐ€ΐη (^υο<^υο υ( α Ρΐιπζαιη, ρβίΤαιη οαηΐε ΗεΙΙο νϊτ^ιη^, 

.^ *, '</ ί, *Λ**τ φι/*τ« χίλ<<^^, »^έ Η31ί»(99, *Αλ*ι^£Λ|. λ«ν« ί* ί Α/^ «βί- 
Κμ$ρς βΛ«» νι/^ι αΐ|ΑΤ0-««Μ' Αΐιίτ(*τ, «τι ίου^^σα 9τη ΤΛίύτω ΐ(». 8ε]ΐθ1. 

ρΐί 0>^<» (ΧΑΐν Λ'^®. ίρ^Ιβλίξΐ|> •ί 3 ίίΤ«;» 252. Β4•Τ9*Λ^ ΡογΓαΙΙ βΐ•Τ01•Ψ^ Χί\ 

τν^^ιντ^. 8ο1ιο]. ΙΤρ^. 

249• Νο'ίϊίβ Τίλ^ δ^ιτ/Αίίίίί] ^νμπ- 253» ^Ητί οί ίι»] 4?69 5 τ ί^λ•» ι«»- 

Μ^. ιζ τντο «$ ο(9( ^Μ'^^^^'^ φύη9, Γ?να/. §θΚθ1. 
0(^«ι«Γ $'«κ/^ΓαΙ; «7€^ί τ«ί φυν«»« )^ τ«τ$ ^5^* Κβίκίίτ»] ίν«4 τίίτΐ' <%'«»», ί τωψ 

969^Λβ»9, <τβ ^ζ^σντί^Λ ί φύης, Λψνην 256. Ώ$ •φβλιν ^ Φζ<{«ι>} χί^τρί^ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚ, η Ν ι^ 7 .. \ ^ 

Κν/ΐΛ (ΛΛλαν χζ/ω λ/4,* 3^λύ^. Άλλα κ^ αν^¥ 

*Κνί^(4Αΐίυ ^Ί^ηκί κα>κο¥ τίξΛς» ως κίν ίνία^ 

Άλκιμίίη (^ατίτπίΒ'ί κ αλγίΛ μυρία Β'€ίη. 

Αι |^ί,^9 Λξ ως Λγίρίυον 'ίτη ^ζΰ-^ο/ιολγ-ι κιοντω¥• φ6ο. 

*Η^^ 5 ^^^ τι "ΤΟίοΚΗς ί(ΐωα!ι τ Λγίροντο* 

ΔΪν€Μ ίχος* σν¥ 3ί ^^ι ττΛτ^ξ ολοω \}ζΓο γψιρΛ 

Έντν^τΛς ίψ λίχίίοη ΚΛί<υ^Λ/ΐΒ»ος γ^(ίΛΰΤΜ9. 

ΑιΤΓΛΰ ο τ (^^ί¥ Ϊ7Γ€ΐΊ» ΚΑΤίττ^ϋην ΛνίΛς 26 ζ 

Ηιπιι&η8ΐη €ΐηίίι( ίηϊϋίρίοΑίιιια ρτοάϊρνιπί^ ηΐ «Γαηιη&ι ' 

Αΐείιηΰάχ ίη ροίΐϋηιιη οι ίη£οί(08 άοΙοΓΰβ ΙιηροηοΓβϋό 

Τ2ΐ1Ι>Ώ8 ϊ&χ ίη ρηιηο ^^τ^£[^x ρΓθί€(}α€&8η(αΓ (1ΙΓο«άοη(ϋ9. 26θ 

Μάι^τ ν€ΓΟ ίρΑιιη, άοΙοΓο αηίπιιιιη ΐτζη^ήχΑ, £οιηρΙβέΐ€ΐ>ΑϋιΐΓ $ ηβε αζ% 

λϋ^αα ^ααιη νεΗεπιβηβ 
Νοη ίιιΒϋΐ (η&ίϋα : ^αί^υβ ρ9Χ€τ ^ΣΪύ9^ι ΓαΙ> &ηϋΑιι(^ 
01>τ.ο1οϋπι ίη ]€έΙο εοοροπαβ, ᧧€πΐ€ΒΑ(. 
}ιΓοη νβτό^ ροίΐ^ααπι «οηιπι ΙβηίϋΓ&ΐ (ΓΐίΙΙΐί&ιη• 265 'ΛλΜψΛίϊ^ (^Λλι χίΜβν ^Μ^) ίΤ 4«<Γ ψν;^ίί(> Λονί) ί'^τίτη^ίψη. σΜφίς ίί 04» 

Μ <Μ•ιτ^^9 97(^ΐίς ιτΛιΰ^βΕ^• Δ/οη/• 264• 'Εντν-7Π»$ ο^ι λίρ^ίΐοη] Λ^ΐβ ψ%• 

^^(^ν ^βτβς Μ^ηί^-ί• 5€ΐΐθ1• τικς ίΙ λί^ϋαϊ χα) • 4^^ο€ολΐ}^»«( χκηκ 

νί<1«111>. 2. ν. 1 150. βΐ δεΚοΙ. ίΒί- ΙΙιΙά. *£>τΐΓ3τ»ί ο*» λί;^ίΐ6π] ΡβΓρβ- 

άϋΐο. ΓΑΐη Ηχο (1β νβϋϋ Μαςπΰίιί ^α]ιι» 

26ο. *£9π «Οιΐΰλιίτ/] νιί ί{ο}ί» ^ .ιη€πιίηίι?ίηά2Γθ3Ρ3η1ιίοη.4• ^'^^' 

Λ^46ίΛβψ• >ίη ? 11^ τ•ν^*^^^ΐν ^Μ9. ρΓύίΑΙΐΐΓ Ηφίζΐίηπ». Ό^ί^ή^^ι ΰηίηι ' 

«#η8^* Μ^ -Μί βίζ^ηΜς 49&ζΛ^Η€ τ£» Γβηβηι \€&ο ίηοιιιηΒοηΙΰπι 61 Αγα- 

«^ 4/ζβ(Λ•λΛ€ Λΐν<^ΐ9. .δοΗοΙ. £;ΐιΗ5 ορ«ηιιηι ροβΥλ : ίο ραΙοΚΓΪ 

202• Β§2#λ4^'ΐι] Λνχι^ /3^««•ι#«, ϋ «3-•^ 6ΖρΓ66ιϋ ; ηαπι ιγΚ &η( 'χΙσΙοΓβ 

λ^^^γΜΜβ. 'Οζίτ «Ι' ίΐ(|Μν» ^»η- ροΓεχίί, (Ιαηι ίη Ιοέ^ο Γυηΐ, ί^ιη^πηί 

^ΟμίζΛ, ^* 0ς ^1'4ΤΛ9 βϋηί^ΛψϊχΗ βί* ύνηηίς χΛλύΐΓΐ$9Ί9$\> 8«ηέΙ• '' 28 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΪ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΓ 

Θαραννων, ^|^ίΜίο^^ ^ '^'ία, ηίχ^ ά^ιτ 
πίφραοίν οί ^αι σίγΛ ΚΛπιρί^ ηπροντν. 
Μηνιρ α ως ΊΛ τ^ρωτ ίτηχ^τΌ 'ζατηχΗ ^ηαί), 

* Ω,ς 6%€79 κλΛ4ϋ<Γ Λ^ινωτΈρον, ηυτε χάρ^ι 

όίοΒ'ίν ΛΩταοΊδύς Ότολα^ν τροφ'ον ^(ΐφίτησΊία» 270 

ΛηίιηοΓ^ιΐύ Λάάϊά^τΛΐ, ΓθΓνΐ3 Λτταζ Μ\ί€Λ »β€ΐτβ 

^α1]^( ; ςυί ίιΐοηήο μ 6( νιι1(ιι άΰΐηίίΤο &ααΐ€Γυη(• 

ΜαΐΰΓ νοΓο, υ( ίηίήο αΓθΐιη]60€Γ8( ΒΓβεΙιϋθ ήΐίαιη» 

δίε ΓβήηΰΒ&ϋ ο^αοάβηθ €οηί€Γ(ί]η ν€ηκη(ϋ5 ΙαοΚΓχπίλβ, ρηύΐΐ» ΐηΑΐΓ, 

θα» ί^^^^(ό &ιη3η(0Γ(^οθ ΟΛηζΏί ηηΐτ'κέϊη εοιηρίύζα 270 

ΐΛΟί^τϋΛίΏτ ; ειιί ηαΐϋ )Λχα αΐϋ Γαρροΐαηϋ ουΓΑΐοκδ; 

• δύά ΓυΒ ηον€Γ€ΐ νίί&ηι οάίοΓ&ιη (Γ&Ιιί(, Ραΐ€ΐιβιτίπι& 1ΐ320 ΓϋηβδΙυήβ νίήυιη 
ίηορΐ3 ίπΐ3§ο. 8ίιηιΗΐ0Γ ΓϋΓο Ηοιηο- 
ια3 II. «β', ι6ι. 

*ίΛ^9 Ηολης 

ΔΛΜζυ9ί9 «^Τ €ψν^09 • ^ Ο• 

167. ίαΙ Ίη ΡΙοΓ. Λ. 

268. *£»»;4;»νιβτβ] «νιι ? ί«5^«ΐι», 
Ι«ί!4ΐΛΐ». 5€ΐΐθ1. 

269• Ά^^»«η(•0 «/ΊΜ' 'κ»^ ^^^^(^ ''^> 

Μ4Ψ ίλϋ'ίν Λ9ΤΙ ίί* >ίτ9λΐλν/ΕΑΐνΙΤ. Ήϊ/ΤΙ 

«η 090091•» τοΖόα τάζα^. «λλ ί^ν^ΐι» •η 
ν«4 .^ 7^^ ΗλιηΙίΟβ (^^ 'η γπξΛς ιζ Η9£Γϋ( ίηβχρίΰΐυιη ΙαοΗΓ^πιβη*• 
« ^η. Β. 559* 

271• ^Ηι £ν» ιΐ^'ν} Τ9τβ μλΙ αάί 

οί ««η» >«Α<^9 ΛίΚΗβ* ΜίίίίΤΛ^ ««^ Χ«^^ 

^ο^Μ. 8ε]λο1. 

272» £ίβτ«ν ^3«^^] Λ«ιρ{ τ* «νββί» 

τίΒ-ΐΓΛ^ .>«ρ 19 βΙ•79$ 1^ η^ της ζ5ίκ, ^9 
ψου' ί 13»» 5 »λΐίτΐί• -ϊ» Λ ί>^«ζί, 
^ ίγιίλΛοχ^ Λ0ΨΛ ΤΗ «ντ» 4Τ(«(Τ/(^Τ•9 

^^τξΙΖΗ9 ί^ ι»ι];^^«/» ΙΜ^^ ο» τβΓ «0^ 

ΙΒΙ^. £ζ £ΐ7ΐηο}Θ$ί& &ϋ$ εοηβαϋ 
νοοϋχη ιί>«λ«ζΜ» ρηιηί ηοΐίοηο Π^ηί• 
£ε2Γβ ^ίίαπι ηβιη €( «^^ν ^ί« €ΐι- 
ευη( ΟΓβκοί» €( €0$ ίιηί(&ΐί ΐΛΧίτα^ 
νϋα/η έΜζβη^ Υοίαπί Ι4ΐηβη Είχιηο- 
1ο^ εοχηροϋΐΑΐη νοςοπχ €& 6Χ «ν«» οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚίΙΝ ΠΡΠΤΟΝ §9 

Κα/ € ν€0¥ ΌΌλίίόίν^ ονάίίσιν ΙςνφίλΛζίν• 

Αλχιμίίη, κ^ τίίον ϊττος φί-η και^οαννγηψ» 

'^Οφ^' Λυτίς 1^% τί^Τί φίλχας τΛρχ^ΟΛ χΐίροΐ¥, 
Ίίχ^ον €/Μ¥* ΤΟ γαρ οΊθ¥ ^ν Ϊίι λοιιηψ ιίτ^ω^ 

^α2Iη<ια^ ηπρϋΓ οτΛτΙβ οοηνίιϋΒ ίηΓεόΙβίΛ οΛ : 

υΐί νϋΓο Ι2πΐ6ηί8ηπ οογ ίηίυβ (ϋίΙπη^ίίϋΓ «Ι^αιηηΛ, 

Νϋ^άο ρο(6ίΙ ςΒαΠίΓΟ ΐαη(υηι άοΐοήδ <ια»πίαιη ηίΐιϋαΓ; «7$ 

ΙίΑ 2£(1υ€ ΗΰΒϋί £1ίυιη Γααιη ιι1ηί5 αιηρΐ€χα 

Αίαιηύάβ, €( ίη Ιιιιηε ιηοάαιη ζ£[ΛίΛ ^^, ρΓΧ πκείΙίάΑ• 

ΥεΙΙ^ιη ίΠο άΐ^, ψιο «ηαηοΪΑηΐΰΐη αυάίνί 

ΜΐΓοη ο§ο Ρΰΐίβηι Γε^βπι νίήοΓυ πι πιβικίδΐίαιη, 

8(&ήπι 2ΐιίιηαιη ΰΜαΙΓϋΐη, ευΓ&ηιπκ^υο ΓυίίΤςιη οΒΙίΐβ, ΐβο 

!/( ίρΓο χηε ΰΗ^ήδ ιαίβ ί^ρΜΰ^8 τηΛπ'ώιΐδ 

Ο η^ι(£ ιηί• Ηοε οηίιη Γοίαιη αάΐιυε γοΙΙαΙνΚ ψιοά ορ(«Γβπλ 

ΑΤ6• άβ βΐηβ βοίιη οιηηίΒηδ ηαΐΓίάοαίβ ρτχιηϋβ ηίΐιίΐ €οη^η«ιθΓ• 

^Μ4αΜ : €( Αε ρΓορίυχ Αοεοά&ΐπΓ αά ατί»^•ν «I^««/ ;^ ? «» <» }"< /βικ^ήι ΐΓ£ΐ£Γ$ νΐίαιη έΐίεαης Ιιαϋηϊ. $αηέΙ• ΙΒίά. ^Έ,κφλάΙαί'] ΟοηϋηεηΐΓ Ηΐο 

Νοΐ2ΐ νεΓΟ Ηίε Γρο]ΐ<ΐ26ΐιιη ίη ^οίη- νοοο «( ρΐΰηίιυάο €( εηιιηρ€η<ϋ εο• 

(ο ρβάϋ, <ιιιο ηοη (1αΙ»ί(ο <ιιιίιι ίη η&ΐαβ. ϋι «ηίιη <η^ί1ι νβΓα οήβοΰ 

2Βίπιο 1ι«1>υί( ρο€(Α νϊΐχ («]ί3 8ΒΓαΒΐ• ρΙύΠΑ λϋΠίΟΓε νΐχ §αηα(ίηι ββΐυαηΐ» 

η^πι, 1ϋη(ο ΓοηρβΓ 6( οάίοΓο ^ΓοίΤα ΰο §Γ&νί8 ΓκεΓΟΓϋ 2ηΐιηΰ3 xρ:^ 6χό* 

ρΐΌΟβάΰηΐί*, λτίίήοίοβέ 4€ίεΓίΙ)6κ. η^ηίαΓ, δορΗοοΙε^ ίη £16^Γ8, Μ 

^•ζ«ν )% ίΒοςίάπ τίίί λϋιιταί φ9ψη ηί^Μ ψψί». Οα8ί{ΐ8ΐη «ηίιη ηιοΐη, 

/^ ^μΑ«τ ι»»»•β2( *9Π ^ 5ν9«7> Λ»>α 1^ 283. — «Α« ^β τηίνΐΜ τηίλι^ 5^βιτ• . 

Μιίτ οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ '30 ΑΠΟΑΛήΝΓΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ 

€ΙμΛ^ ψ9ΐς ατιις, ΐ9 μιν ^ό οΰζν αα^ €¥ ονπρω 23^ 29« 5ϋΓΤ9ί 2ηίΐ3Γ, ιηο1$ γοΠικ^π^γ ίη χάίΒυδ, 

Τοϊ- άΰίΐάΰήο (βΙ^βΓοοηβ ίηίεΐιχ ; « ^αο ιηηΗιιπι 

ίΛίιύχ ζ]οήχ<ι\ΐζ 3η(€8 Αεεορι, ^υ^ΰ5 ηηίαβ αηΆ 

2^η3Ϊη ρήιηό ιιΐάιηο^τιο Γοΐνί ; ϋχίηιί^ οηίζη ιηϋιΐ 

Ι^ιιείηα άοα ρΙαΓ» ίηνίάίΐ: ραεΓροή^. 

£&€α χηιιηη&$ ιηοαβ ! Ηοε ^αιάθΐη ηβ νύ ίη Γοιηηίο 

$αΓρκλ(£ΐ Γαζη, ιηίΐιΐ ίοιο άλΐηηο υ( Ρΐιηχαδ €^υ^€Γο(. 285- 290 ΥοΓΐβ, α^α ιηίΜΟίηηία ηηίήϋα ]ΔΐηιαΗ 
/μμ αάίρία* τάχα νποη* Π^ίβςαΐ Κΐε 
£1ηρ}^^^^6^ Βαό^ο. II. /β*. ν• 237• ^<^- 
^ΙμΛψ αζ^ΜίΠΓί ίΐ£ηίβε&( : }>ΛΒίίηιι$ 
αα(€ΐη ^αχ ααρίίΗηΐία. ΗοιΠΰΓΐ ρη&• 
χοχ^ζ, δρΗοΙ. άοεβΐ ηιβίΑρΙιοηιιι 
ίαιι:ρ(&ιη α νοηίΓΟ : «ιμ-μ» οηίιη βΐΐ 
ριορήέ ίοηίϋ^ΜΠ αΒηιη. \3χ, ααίοπι 
ν€ηΐ€Γ ζ$ηζ9φίΜ^ ηοοβίΤβ οίΐ αζ^πιταί 
€ί ΙίαΙίξαί ίΊΙ)Ηΐη\ ^ιχ^ }ι4ε βιί&ιη 

^^<^/« ίΐ^ηίίΐςιι^. ΡΗθΓΰ< ίιι(€ΓρΓ€(οβ 
ιιοη χηοάό £€ΐΐαίηα νοΓΐ)θΓΰπι 1λΐι]θ8 
]θ€ί £^ηί£ο&ϋό &Γ£υί€, ίοά & νορΓαβ 
κΐΐ(€€βά€η5, ρπεείραέ νΰΓο ϊη ^ι/^ΐίΛ 
^ηοά ίηάίοβΐ βδ υίςαβ νοήϊ ηοη ία- 
ϊ& ίιυίΐταΐ&ιη ΑΙείχηοάβη, ^^^^ ίρ- 
Γοιη οιίαιη ίη<ϋθ8( ρο€(« νοιΓ. 284 «( 
286. €( Γ€9ΐΜηιίί>ϋ&. 88η^. 

284• Λ^ΐΜβΛοη»] 9κΓ^ ΘΐΜ-ιίλικ;» 

285. Δ/χ#ΐ( •ν«»$] ώ τ$ 0ί^»ασ4 ϋτβές %χ,Η, ίμ^ωΐς οχλκ »•ν <•ι9Ι βίίημα^ 

δοΙιοΊ. 

'^ύψΛβίψ 0197, /ΐ7^> ζηίϋόί/ί. 8ίιηί1ίΐ0Γ 
1ίΙ)Γ0 (^υ^ηο χοΐ5> ^ λ»«5*, α^ηαΜΜ» 
ζβηϋοηηί. Νοη νοΓΟ »ϋοαιιιη βΙΓοε, 
Γαεαικίαιη ΗοΒίζΗηί ΓοΑ^θηήλΐη, ΐ€-^ . 
ξ€Γ6»ΐ9ΜΓ<π. Οίάο,άίΓε€(1«η(6 .£&€&• 
ίοΐ* άοιηο ηκοΒΤύί νΜπά. 

287. ^ψ •« ί«ί»!»] §«•! «ρΜ»•ί Α• 
ΜΙΙ9. β^ >8 ιζ «Λα^ιι» •Ι«γ» Ίν»-•- 

288. Μί«$&ν 496*»> ϊλΐ»*»} λ»«Μ* 

»«( 'Α^μύ•( ίιρΜ Μ *ΛΙ«»Μ^. δοΐΐαΐ• 
ΙΒϋ. Βΰ ΠΙΟΤΟ ζοη«θλ Γοΐνβηάΐ 
ϋιπι|ίη ρΓΐιηοΙρβηιι» ςα&ιη ίη νΪΓ^;!])!^ 
ΐιΐίβ (Γορίίοαο,οοηΓιιΙΰη^αβ €& δρβιι- 
1ΐ6ΐηία4 ίη Οαΐΐίηικίιαπι^ Όύ. 209» 
^αί Ιιιιηο ιίιαοι ία&£ηιί €χρΙΪ€2(• ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οοο^Ι^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΛΤΟΝ• 3| 

Ώψαι» γαρ τάίΑιλΛ Θίο) ΒΊίγηίσι ήμνιτ^^ 

$ίε ί1Ι« ι秀ΐηΐ&€η8 ςαβκίΝΐηΐΓ ; ζχ ηΐΰΙ1(Γϋ9 

Αηάΐΐ» 8<^£^ι)λη^ ήηο ίηΐοτιηίβα• Ηιε εοικπι ίΠβιη 

Ι«ΰηί€ΐιήΙ>υ8 τήΒίβ, οοηΓοΙ&ηβ, &11θ€θ(αΒ οίΐ. 

ΝοΙί, ιηαίϋτ, ιηϋιί ρεηιίςίοΓίϋη, ^η^^^^^^ (ηίϋά«ηι 29^ 

Αθεο νε]ΐ€ΐη€η(£Γ : ςηοηΐ&φλ ηοη (1οίοηά€5 α ϋιο €&ΐΑΐη1(α((ΐιι 

ΙαοΙίΓγπιίδ, /«ά αίΐΐιιιε οϋαιη άοΙοιϊΒιιβ Α<1<1α3 άοΐοκη• 

Βλΐηη& €ηΐιη ίηοβηΑ ΏΊϊ (ΙίΓρύϊΐΙιιηΐ ΙιοιηίηΙΒυβ ; 5 •»^ ν«' \τ»μ9λ9^βΐΦ ν«^« Α7ΐτ;ίλ«- 

^ «ητ^^λ^χί^κ. δοΐλοΐ. 

ΙΒΜ. ϋί «ο ]4Γοηί$, Γκ ΑοΙιι1Η« 
ιη3€6Ρ «ριΐ(1 €&1]ίιηαε1ι?ιιιη ^%9Μχ^^σΛ 
Μί90^*τ9 : άΰ ()α2 νοοϋ οϋιη ρ£πηιι1(« 
ίαοΓΪζ αραά άο£Ιθ3 ϋθ^ 1η(οξΓ2ΐη 
$ρ8χι]ΐ£ΐηϋ ηοϋιχη ηοη ριιάοι λΐε 
ρτοΓοΓΓβ• 

ΕτίΜϋή &Ιίο^α1η €η(ΐεί ηοΐιη^ 
ίΜζί^Λ^ άί€ΐ ρΓορΓΪβ ά^ όοαη φ* 

^πιρ^ήι^, ιι( ϋβη έ ΟΓζοαΙίβ Γοΐ^ε 
ΐη νοοίΒικ ρύκ^ιήη» οΗ^ίηίβ : £( 
£0101 β **7•^9 ΔΊ&ζ Ε δϋηίοΗΒαβ 
ρΓο ΗΛτχοΓΧίϊϊί ηΐ^3 ίη1ΐΓυη)€η(ο 
ιηαίίΓΟ, (]ΐιο(Ι λ\> ϋΓάοιη ί^ηίοπΒαβ 
ιηο£ΐο ι»9»^9 ιηο<1ο ψ^λΐιί^οιτ, ιηοάο 
&τν»«« Γΰ(1(ΙκυΓ, ΰ( (ϊο ^οΓ^ρ1ι. Οή- 
ςΐη. 1. 6. ρ. 187• ψβίΛην ίτη »ινν^<(, 
υη<ΐ£ «Γϋάίο, ιι( Γοίβι, Η€Γ)^εΐίϋ 

^ΟΐβΧΐ ΚΙΨΌ^»^ 4ξγ»Ψ99 μ$νΤίΜΨ^ Κ^Λ^ 

ΜΜ^Λ, ηιΙοξ,Ι €α<1ςιη €ί(ΓΑ.άϋύης- Ιη4β οήβιη ρ6(€ηά9 €(1 οπςο «οπηκ 
ΥβιΐθΓίβ ΓλΟΓοηιπι ίιιΧχρΓΧ)« ι^ικιπιαι,. 
&α61θΓ» Ιϋιν^, ϋε &Β εο άίέΐι ν«- 

η€Π8 ΓΑ€€Γάθΐ€5 ΚΐψνζΑ^α^ > Οηκίβ 

οΐίχη» Εο ίη(ΐ€ ε €ΐ€ΐη€η(β ίη Ρίο- 
ΐΓ€ρΓ: Λ£Ατηο\). ϋΒ.;. (Γαάαηίοτ^ 
Νοά (|υίρρ« 3ΐίαη(ΐ€ νεηοήδ οΐι ος^• 
οΐΓααι Αάοηϊιη (Ιίέλϋΐη Καψύρβκ ϋΗυιη^ 
9^)9νΜ,οΐ {λοτλ ίηάεευπι ίοίβη^ιί Ιΰφΐ. 
οΰΙεϋΓΕΓΐ Αραά εοΓάΰΐη Οιχεοβ (^ . 
1ί(α« (Ιο ςυΐΒαβ ίρΓα Ογρταοι ρο(«ι\< , 
αραά Ονίάίυιη, Μ€Ε. ιο• ν. 725• 
— ΙαέΙυδ χηοηαπλ€η(Ε χηλοε^αΐΚ . 
δϋπιροΓ, Αάοηΐ, ιη«ί< 

293* '£^$ΐί^Ι>] ί^1Γη«^4^• 

296. ^ωΛ λίίν} νΛψν ΊίτηξίιμίΗΐβί• . 

297• Ά»^'ϊτί«ιιτ] βοβίί τν/Ο^β^- 
^Λ^ ^αίς}τν[ΐΛλΦγίίηψ 'ύη'ζ λΛμφΛ9ί*9 3» ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Τ^ιτ (ΐοί^¥ ΚΛΤΛ 3νμ^ι^ Μίάζασά "ρηρ, ΐΜίης 

Ύληθί φίξ€ίν, %ρσή ^ σρνημοαννγην Ά9ψη^, 3<'^ 

ΤΕ;^) ^τ^^ μίτίπ€(7ΐί γ* α^ςηων ί?τκρωγ^. 

*ΑΧ^ συ ^€ν νιά; α^θ-^ μ%τ Λ/Λ^ψίνίλοισΊν ίχηλος 

Μίμνε ϋμΛίς^ ΐΜ{ί' ο^ις άακίΧίη ττίλϊ νηί. 

ΚΗΤί ^\,' ομα^αΊίσ•ί¥ ντηι ί^Ζίς τι κιονη. 3^5 

Τη, ;^ ό |ΐ^€ν 'Ζίζίτίξίοσ^ ^μ^ν εΡωξΤϋ νίκ^. 

οΤο; ^\,' οχ ¥ηοΙο ^νωίϊος παν ΆτήΧ^ν 

Οηοηιιη ΓοΠβχη» υΐοαηςυο 8ηίιηαχη πιοΒλα, ΐζια^η 

Αιιάοαβ ΓαίΙίηΰΓο ; £άαε1αχη ν^τ6 εοΐΐοοεβ ίη εοηΓρΪΓΑϋοηϋ Μίηοτν» 3^^ 

Β( ν&άεΐηϋβ (ν&Μο εηίιη Γ&αΙΙλ ε€είηί( 

Ρ1ι«1>ιΐθ ;) άΰίηάο ν€ΓΟ €( ρΓοεοΓυιη αυχιΠο. 

Τα ήλ^αβ ηαηε ϋ>ί εαιη Γλζηιιΐίβ ρΐαείάο 

Το εοηάη£88 ιαιγα χάΰβ, ηοο οΒΓεχηο Αλνΰΐη οιηίηο ρΓοΓϋ^αΐΓΐ• ; 

Ώ» ν€τ6 άοάαεοη^ Γοά&ΐθβ «ηεΠΙχ^ηβ λΒβααιοηι• 3^5 

1>ιιί( : €( α1(6ηα8 οχ 9ΒάίΙ)ΐΐ8 οΓυρίΓ, ρΓθΓ«έΙυΓυ5. 

<25«1ί8 νο-ό €χ ΓαΑΥχιΟΓ ο1οη(ί xά^ ρτοζτ^άϊΐιιτ Αροΐΐο, 

299• *ΆΝΛζ»Λί 'Μίζ] ο ^ζ ϋννίίτ^ — μηϋ /Η9' •"''"5 

**^*«^' »ΤΑ»^ «7«<^^( ^ζ («ί"•" ντΑ** *Α« II. «ι . 

Ι«ί 5 ιρ7< «β^Μ^νρ^Μ^ί τη η ^Α^Ιωβί ίζ ;^ΐι5 λί/<ί?, ** «#ι<Γ<^ιίτ•ί •π ϊτα/ ττ.** Λ« 

8Αο1. ' 5«." δοΚοΙ. 

*303• *ΑΛλ •^ ^] 9»ξλ τν 'Ο^ϋ^ι- 3°^• ΠρβτίρΛτΛ^. *Α»Γί τ•» ιί? τβΐί^- 

Κ^, •• *Α»*%α •ιι^9» <»•». δοΐιοΐ. 5Γρ•ί&ι>τ. "Όμνίρ^, ***!' «ρ* ^< ν^^τί^• 

^Ο^^. ΜίμΗ Κμ$ίς, μηί'ϊ^να^ &0, >?κ »/•»." δοΚοΙ, 
Νθ, ^α9ΒΓο, η€ ιηε ΙαοΓ^^ίηίβ, 307• ^*•» *Ί*^ ""'^Ο •**^* • '•'*• 

η«νΰ οιηίηΰ (αηιο ^««λιί. «> ή '/χζ 'Ίβίηίψ ρΐα, ιζ « Ά• 
ΡτοΓ<»}ΐΐ€το ίη άοη άίίςήηιίαλ ' ιή»Μ9 ψίΛς. δοΗοΙ. 

ΜβΓάβ οαηΐΰΐη 1Ι;)ί(1. 0<•ί ^' ώ»» &€• 

Ο,βΜίςτ. ^η. 12. Δ^λοί 33 3ΙΟ ΑΡΓΟΝ^ΑΤ'ϊ'ΪΙίηΝ ΠΡ Λ ΤΟ Ν 

Τοίί ΜΛ ΌληΒνΐβ ^(ΛΜ χ/»• Ζ^ ί\^ ίϋτίι 

ΚίκλχΐΛ$νω9 Λμυίίς' τω ^^ ξ^/Λ,ζληη γ^ζ^ιη 

Ίψίος *Α/τα/44ίΰς *ζΰτολίήύχμ €^^^, 

Καί μ4ν Αξιη^ί χαρί^ κυητ. ί^Λ' «τ' φώδ^ . 

Ρα• Βοίαιη άίνίηιπι, Αΰ( ΟΙλπιπι, «ικ ]>€ΐρΗοβ, 

Υβΐ ϊ^,γ^ί^πι ΓριΐίοΛιη, ακί ΧαηιΜ ΕαβηίΑ,• 

Τ*1ΐ3 ίΐΐβ ρ€Γ ιοΓΒίΐιη ροριιΗ ίηοββΐϋ. ΕχςΐϊΛΐυδ €11 νβΓο οΙλπιογ 

Εοηιιη ϋιηιιΐ «<1ΗοΓϋ»ιιϋίαιη : 51Π ααίειη οΙ>νίΛΐιι ΓαΛ» οΛ νοίαΐβ, 

Ιρλϊλβ, Όμχ ίοΓρΪΕ&ίποίί οΛίαιη ΓβοοΛίοβ, 

Μβηαιη^ϋέ οίοβ άοχίΜΐη οΓοαΙβίΕ οΛ : η€ς ΐαιηβη ίαΗ ^υίά 

Οθ8ΐΐ5 υΙ>ι λΙΒβπιβιη Ιαγοίζιπ 

Χ2ΐιι1ιί^ιΐ€ βαβηΜ 
Ώ^ί^ήι^ &€ Βοίαιχι ιη&ιβηιαηι 

ίηνίβϋ Αροϋο. νίτξ. 

»^» ? Δηλ•-, α^ζφ^ 5 'Α5•ςί«, ;2ι/^' τ5 

τ«' ^'λ/ιι• ιμτ* ύί ί «λ4>ν »τ«^ «&^^; 

ΐΛμ^Η9Λ' φ Μ«^ χζασ'^ψ ^Αιήχ^ϋΜί ΗοΒίζΙίηαι ν€Γΐ>Α ροβίβ ίη Ηιιηύ ογ- 310 ΙΒίά. *Η *ίγ», Νρη Γαρ€Γν&€4ΐι«Α 
ο& νοχ •>•, Γβά ρ<€α1ί&Γ€ΐη ^τι^η^βΐ]» 
νιοι β( €χηρ]ΐ2£η ΗαΒοι. £ε ^ρικί 
Ηύϋο^ΐιιη• 

' "ΌγΕ Κ«3Γρ•τ. * • 

8ίιηί1ΐÀà ΰΐΐιυη £2ϋη1 

Νβε (Ιιιίοςβ απιΟΓββ 
δρϋΓηο» ρΰ6Γ» η€^ιΐϋ Τα εΐιο• 
Γοαβ. ΗθΓ• 309• '£^2] Ηφίζϋην• ίαΐΜίκΙίοη^ 
άηζη ραΐΕΐ,ΐΜ^^Μ/• τοέΐέ. %ηι.^ ^««^1^ Λη4^^9 ΚλΜ^, ίίητϋψ 3' *• ΚβΛλβ/βίΐ'Λ^ΐ'] 'ΛΛ^τ^ρ ψίί χΐ 

ΟίΟίΙίζθοΙΙογ ν3θΟ\ ^4 ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΜΟΤ 

ΑνΊΛξ €^ι ^ τΛληος Μυόμαι^αιας λιτ ίΛγΜ4% 
^Ακτίω ί^'ίκΛΗΨ ΌαγΛαμίίΑ^ ^(^^^ ίαϋρΦί 

"Στη ^ ίρ* 3^ ^0/Μολ^, βί (ΐ^ηίοί ^>β^3>τϋ* * 3^0 

Β^ά €8 ϊΒί Γΰ1ίη<}ΐΐ£ΐ>«(υΓ ρΓΟΰΙινίίοΓ (ίη ΙζίνίΒ) ίηηψχΛίύ, ιηη3 ^ι$ 

Α }ιιηΙοΗΙ>»5 : & ίρΓβ Ιοη^έ ΓοναΙΓαβ «Α «1> €&, & ίορ&πιΐα$• 

^Α^ν^ιη νοτδ ιΐΓΐήβ ραΙοΙίΓο €οηΑηι£^ο$ Γ€Η(}ΰ€Γλΐ νίοο«, 

Ε( Η(ΐΐ3 εοηΐί§€Πίΐ ΡβςβΓχαιζ»! ιιΙ)ί ίρΓαιη Γοά&ίοι 

Εx^€ρ€^αη^, ηλνβιη αρυά Αγ^ο^πι €οη&Γ(ίαι ιηΜΐ€ΐι(€•, 

5(€(Ι( ίη Λάηχι$ ϋΐί §μ(0Βΐ βζ «άνοΓίό «οη^τοςνίΜΐιηιτ• 3<θ 

Αηίχη«<1ν«ηα»χη( ηοχ ΑειιΑαιιι, ηηέφιβ Ατ^ιιιη €χ ατ(>ο 

ΡΓοειιΙ (ΙβοατΓαιίϋΐ ι ηιίηιΐί νατδ ίαη€ νί(ί»Μ €08 

Τοίμ νκίΙ>μΐι Ρ«1ί9 ίοοοΑίαΙία, ριθΓηχηροη(ΰβ• 

1^%€^^ ίιΚ η, αιιΐ ν Χ η, ςυοά ς^.^- ρχ«Ι>(ΐο •ρϋθΓ β& αά ιρβίΜ Ιοςΐ εΐβ* 

<2€ζη χηιηίπΐΰ η€€€0ϊΐΓίυιη : ηοη ϋηίπι ^ηΐί^υη ««|θ6 «&^#• ά€ΐιο(«η(1αιη : 

Ιιιε &§ηίίΪ€β( •τ< οΜρΙίΜί^ ύΐ ίη(€ΓρΓ€• ιμπι <|ΐιί €0Βί€η96 αιιι1(ίΜ(ϋιι! οο• 

(Μΐιβ β& Ηατηιη^υ», ί^ά έίΐααί^ &α( οιιηιιοί ϋο Ιοίύιη ηοάο άενίίοη 

/4ΐ/99τ/:ν> ηίϋ ίαηί€η^ &ς. €]αβ ίχηρΦΓΒΒΐ ροίΓυιΐ(« ίϊ 9Α Ιλίάβ 

314• '^^ΪΜ^^ ^ '^' ^^^^^ τ•7«^(• ιΐ€Ηϋ£ί8η(αΓ• Ι^βηέ <Ιορίη£ί( Α- 

$€ΗοΚ ροΙΙοηίαβ ί11ί• Λί«ιτ ιη>3λ ^νκ^ΙΜβλιΙΐί» 

: 3'$- ΙΙ«^»ΑιΙ&ν] βοκβΜ, βραταία ιηΜ ««-Λ•!•^, ηκιη ««^ βζ ?η(^- 

Λί «£τΑ Ι^ΒχίοΑ <}0ίά£πι Ιΐ3Ας %ηΙ• «λ^ΐϊν €& Γαο«Β<1ίβη(1ιιπι. ικι!5ι» <|ΐΐ8β 

βοϋΐίοηοιη ηοη αςηοίοιηι, ίϋά βχ ςαχ ςζ Ιοεο ηοη ιηονιβοί• 8ιιη^• 
ρτίαιίΜο 1(Α £§ηίΗο«Γ^ ρο0ε ςοη- 319• Δ««Κ,ΰ>Μ>'] &λξ«»νΓ•> ί«(•τ«• 

ανέτί^: ^α« αιΐΜΐη λν£ηαη( Γβ, ΰ( 3 2^• Κ«Μ!λ«ηΜηκ«] χχ'Λ^χβμί* 
<1ο£€έΙαηΐ, ϋΒ «1ϋ& Γΰρ&ηη(αΓ βι Γΰ*» «μυ, ««ηι/ίΐ^Αΐβχ^'νν^• ^ ^^ *^^^ ^ (*• 
οτϋιη ίιιη(» Ρκρί^ («ηβη «<Ι νίιη σνφ^ί ύ^ «ν /9 «ηί-^• •Η9¥^• Ψα^η^, 

^{β^^^^• ηλίη ττΛ^^ι^ΐίϋ €& ρΓοριίέ, §«ι»#3ν{;^<«!(. •ζ*ίη«]βΑ#*3^ρΐιν'^0/Μ«(^, ΑΡΓΟΝ ΑΤΤΙΚ ΗΝ Π Ρ Λ ΐ Ο ΐί. $$ 

^Α^Τ^ Ά^ί^/Αίί λάχηι /»•λβ•τ αύηίξ ο ίΟΛλ^ 315 

Δί^λΛΧΟβ, τΐϋί ΰί ί^ίΛοη χααιγβίνι ΤίΛΚίιΤΗΛ. 

ΆΛλ' ψιπ^ς τω /ιίψ η Λιζι^ιύζ ϊκα^» . 

Αντί ί\^ ΐΆ^ιιίΨοις ίίτΐ λαίφν^ ^ ^ ί^ω 

ΚΛΚ?^ψΛ¥ω μαλΛ "βτάϋ^ ^^^^ ίίμίωνη. 3!• 

ΎϋβΓίν 3^ΑΪ^ο¥ος ψς ίϋφ^ο^Ϋ (ΐπΛκτηι^. 

Τύί Μ ΛΨ ίΐΐ4/ΛίΟ¥ ϊχ/>ίμΛ^ τίίο 'ίκηΤί 

Ι^αντιλάης, οτι (ΐ^0¥ ίττητρΐόηβτβ Λητκ^• 335 

*ΑΛλ«^, φίλοι, ζ/υυυος ^ ίς *£Λλ«^^ ψί^^ οτίύοτω, 

Ροΐΐβ ν€ΐΌ «(ΤΑ (λοπηί, («Ιλη» «ιηίοίνβπκ Ηαιηβτοβ 

Αγ2;ο8, ΑτοίΙοηβ £1ία8 } &1(£γ ν€ΓΟ ριιΙελΓ& 3*5 

Ιλλλ άιιρ1ί€«(2, ^ιΐΑΐη ΰί άοηλνΰτατ ίσπ>Γ Ρβίορα• . 

βοά (απίΰη η€ £η£;ιιΐΑ Λ ϋ• βχςαΐτϋτϋΐ 

δΰΐηβι ίηΙιίΒιιίι : €08 νοίΌ }\χΒι ϊγο ί€&ατ ίη οσλοίοιιβιη• 

Ρο&γιζχη νβτο ΙΒ1 ^η οοΙΗ^ίβ τοίί•» βΐ ηβίο 

Κοείίηλίο, οιηηο5 οτάΐηο εοηΓοάοπακ» 33^ 

Εοι ^Γοηίβ £1ϊα8 1)0ΐιβνο1^ αϋοαιη» ο&• « 

Να11« ^οίάαη Γιηκ «Ιίβ ^ιιίΐιαι ηηοΜή ηβννπι οροη€( ι 

Οιηηίιι οηίαι κέΐο οιχϋητ ρα?λ(λ ίαιίΓ «Βηΐί^•• 

Οαλκ ηοη <ϋυ ίιηρβάΙ&ιηιΐΓ ηβΰοίΖβ βίΐ, 1ια«ο οΙ> οάχΛιά, 

Α ηλνί^λΐίοηβ : £ ηιο<1ό αΑαΒιιηΐ ν«ηΐ;ί, 335 

8ε4, ο λΐιιί€ΐ> εοχηιηιιιώ οηίιη ίο ρο&οηιιη βΗΐ ίη Οηκίβαα κάίηιβ, 

324• Αί^ΐΑΛ 4*• ^] ^ν^«^^^ τβι^ ?Α«Τ^ ν, ιζ «Αμ ιι^«•« Π«τ«* 

Ι1>1(1« *Αμηίχ!ίτ ϋμ^α. δίορΗ. «^{• Π«Λ^Ι ΓΑΡ^^νίΜΐ »«(«ΐ(9^νΙΐ( 

^33• Π«(ηΒί >«ξ] $αρρ1βη<1αιη ΚοΓοτηΐΓ (!η(ΐαί(0ΙλΓ]ς1ιι«) ίίΐαά 98 
ιρνχτ ρήοή νοΗαί βν» ιι^ι. ΛΓβ/Αι ' &<) ίά ^ιιθ(1 ηα1(ο βίο^ληάυβ τό(ί« 

^Ηί4£Μβη( αΐία ^ΜίΒϋί ορτΗί αττηαη οαίί, λμ4Η€ λλ 4$ ΜΜαν }μ >«ϊ* 

ηβνίΜ^ ΚΑΜ οιηηια^ Λτο. Τβίοβ ν«ΓΟ /ί€ηάί$^ ναιι «μτ/Ρ/', &ο. βιηϋΜ ώ βΐ- 

€ΐ1«ρΓς$ ΟπΒοΐΒ ΓοήρίοήΒαβ Ιγο- ΐ€ίρ£5 νβΓία 336. 1»»•ί ΓΛΡ. δαρρΐ© 

^ιΐΰηά^ιην Γαηι, €€ ^υκΐϋΐη βίβ^^η• \^^\^τ^ φιιέιη βίΗΐΜί αηίη Ρ η αΜ 

%€$ οΰ&ίεηηΐΓ. $κ ϋ• 7• 327• ίοΒηηηίί^ &ΰ• 

Ε 2 2ν^<^ •/. 35 ΛΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟτ ΡΟΔΙΟΤ 

Ν«Λ6Λ σννΒ-^ΟΊας τι μζ" ^Η»Μη βζ^Κί£ζ. ^αο 

Ημ^^βν Οβ μ,ίαιτααν μ^ίν[ ίί € ΊΧΤΛψης «ϋτη 

Δβξ/η^ Λ¥Λ χίίξΛ τΛννόΰτΛτρ, ψωνησί^ τ€. 

Μ^ ης £^.0/ τοίί κυίίας αττα^ίτω' Η ^ Χγωγί 34$ 

Αυ-ης 'ίης ^νά/γΰίξί, κ^ ^ργ^Μΐ ομ^αο. 

Η^)θΜης' Λνα ο «α/τν^ ^η^ο^ ωρνυτ ίητων 

αβίαννος, £ τίίΛ λιλα4ό(ΐίνοίς άγορΕυβμ. 3^0 

ΙΛα^κίτ ιττηΒ^ ως χ^ ΊΒΓ^ιγ ψιτρ^ίτδ κίλ6ΐ;3«5• 

Οοχηηιιιηίβ οϋ&ιη €& ηοΒίβ ζά Λ^ΐχ χάα νιβ : 

ΝεΪΓεο ηαηο βαιη ςτιί ορίίιηαλ ίαβΗ(, ]αάιαο ΐΓτΰ^οιΙο, (ΙΰΠ^Ηΰ 

νΐ^Βίβ ίιηρ6Γ&ΐ07€Πΐ ; ουί ίιη§υ1« οατβκ ύαΐ, 

8ίν6 εοηΗϊξοη^υιη Γη €\ιια €Χ(ΰη3» ϋνβ ίηϋΐιηβαιη ίφέαβ. 34^ 

8Ίε 1οεα(α3 οΑ. Βοβ|η»πιη( νοτό οςιιΐ» ]«ν€η€5 ληίιήοΓααι Ηΰτςαίοιη 

$€(1βηΐςιη ίη(0Γ ιηβάίοβ» υηο^ιιβ βυχη οιηη€3 οΐ^ιηογβ 

Ιιηρ€Γ&Γ6 ^αίΓ^^αη^! ΐΐΐο νβιο ϊηά€ υΒί ίΰάΰΒλΙ 

Ι>6Χ(Γ2 ϋΧίβηΠΙ ιηληα» &1Ιθ€α(υ5 (ίΐ. 

Νΰ <ιυί3 ιηίΗί Κηηο ΙιοηοΓοιη ρΓχΒολί : ηοε βηίιη ίρΓβ 345 

ΡαπιαΓυβ Γυιη$ Αΐίαιη βεί&ιη αϋ^ιΐίΐη ΓαΓ§£ηάο εο}ιίΙ>ί(ΰηΐ3• 

ΙΜβ ^ΰί ΟΟΑίΓλΧί^ β{ ρΓκβί οορϋβ. 

Ηχο ϋΐΰ ιη&^ηο αηίιηο. ΟοιηρΓθΙ>&Γυη( ν€ΓΟ (^ιιοά ]ΰ£( 

ΗοΓΟΰΙΰβ. ΒοΙΗεοΓαβ &ΰ(€ΐη ίρΓο ίΐοηιιη ΓηΐΓβχίΐ |&Γοη 

Ι<2ϋΑΐ)αηάα8> ς( (βΐΐα ευρίΰηιιΒηδ εοηοίοηλίαβ ϋβ. 35^ 

$ί ςαΐάΰχη οιίΗί Κοε 1ιοιΐ€ίΙιιιη ιηυηυΒ εΓοάίήβ £6Γ£η(1αιη, ^ 

Η&α<1 ΑΐηρΠυΒ, ίιεα( αβ(μ» ΓβρίαΐΑηίαΓ ίϋηοτα• 

ηιχη »{ τίω Λγχιτ7 νοί ζϋηβίίϋί, ηΐ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν. 27 

Κμτ γι μί» η^ Φο7£ον ^^^ς^βτίμίηι θ-υίΐΑϊΐν, 

Α/Μχς ιμο) ςκΆμων σημΛντψς^ οίσι μίμηλίν , 3^- 

Αίυρο βόαζ ίγίληΒ'ίΨ ίύκρίνΛηας ίκάΰΤζίΐ, 
Τόφράχι νηψίαΌψιν Ια-ω ίλος* βιτΑΛ τι ^λψτλ 
ΈψΒ^ίμ^νοί τη^^άλΛχ^ ηλτα χληίίός ψτμαί. 
Ύάως 3^ αυ ^ βωμοΐί ^Ε^ΛΚ^ηα *Βρ/οαάύΐύ 

Ον Ι^ Ίξ(ί^ωμαι α^λίνων βΛ<η>^ίί 

Ώ€^ψ^θί' "^σίί 3^ πμΛτ ντίτμμΛ ψηίμαψη 

Απω €7γ) ΌλΛΤΛμωνι, τ Μ βτοΙολΧ^ Β^βίλΛοτΛ 3^5 

κύμΛα, χαμψη ^ ^οΙλΜ^ α/7Γθίκλυα%¥ Λλμη. 

Ιη ρινΤ^ηβ ν^Λ, ΡΗθ6ΐ>ο ρΙΐ€8(ο ίαεΗι, 

Ερηίιβ «Βίςγιβ χηοτί 8ρρ&Γ6ΐηιΐ9 : άηιη^αβ νϋηίιηί 

$«Γνΐ ζηοι β^ΒαΙνϋ» ς^^^^' ^^^^ ^^ 355 

Όι \χ)ΐψα α. Απη«η(ο Μύ&,ο» λαέ λρρ€ΐ1«ηί, 

Νβτβιη ίη(ΰΓ£« (Γ&λ&ιηυβ ία ιηβΓΰ : «πηιίΐ^ιιβ οιηηίΒαι 

Ιηρο£ϋ3, ίοΓΐΐιηίηί ρβι (ηηΐΐη Γΰΐηοβ. 

ΙηΐΰΗιη ΰΐί&ιη αταιη ΒοηΦΤϊ Ερζ€ύί £ιηΒα(ϋ 

Ροηιιηα5 ΑροΠίηίβ» ^ΐιί ηιίΐιί νβάαΜηβ ροΙΗείΐαβ «Α $6ο 

$€ &^£εαΐιιηπη €( οΑϋηΓιίΓυιη πΐ€«ηΐ8 ίολμ, £ ιηθ(1δ ρήηίήίβ ίίιΟΓοηιιιι 

Α ίο &οΓρκ«ΚΓ, ά€ε£Γ(2η8 εαχη τ^ζ^. 

$ΐ€ ί&ηΐ5, 8<1 ςρ«8 ρΗιηοδ ίο οοηηιΗϋ. ΏΠ νοτό Γιιγγοχγπμκ 

Ο1>οάϊοη(€«» €( το&ίιη(η(& εοοΓοΚα &εςαιηαΐ2ταη( 

Ι,βκνί ίη ίαζο» εαί χιοη βΙΙίάβΒαΐ ηιΛτ^ 365 

ηα61α3 ; ΙλΙΒοηβ τΰΓΟ 32ΐη<2ία αΜαΰΓβΚ ΓαΙΓυςο. 

356. £»«(Ι»«τ2κ. Ηοο ηοη 8ΐ) 1>ο• Α((^αβ ί(Α 6Η2ΐη Ό.ΡλαΙαβ ΕρλβΓ.ι. 

▼£« ΐ€^ ΓοττοΒ ρβηίηοι. Η&υά γάτο 17. Δμ« ν^ΐ» ιηφ«ηιτ(Α*ψΦν9> ίιηιί1ί$ 

«ρικΙ ορώηο• ίεήριοκβ ίην€ηηιΐΓ Γ7η(λζι& οί^ ι . 44^> ^(44*• 1.867• 

«εαιΓ^άναβ ευιη ά&ήνο &η(?ε€άοη(€ 3• 2^$• 3- 99^• 

€οη&ΓαΑη8. 8κ δορίι. ίη ΕΙοέΙη ν. $ξΗ. ΐϋληΟ^. Ηβΐϊϋηαβ βΐ δΐβ• 

4^1. ρΗ&ηαβ ιη<ι1αη( κλ9(Ακ. 

•9ΐάμ§ί ^ρΜ09ί 359• '£^η(»ιί#ν. ΡΙογ. Ϊ'^μλ-λ•*. 

*Αΐσν6«η Λλ^Μβ-ΜΦ Ηαΐζΐίηιΐί βϋ δΐϋρΗαηαβ τοροΓαο-^ 

^Λ^ως Φ0€4^τ09. τηηΐ ίπΛίίΙΙϋ βχ υογΓιΒοϊ 4^3 ^^ 4^4• 5« ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡβΔίΟΤ 

Δίρα/η$, (£ ρο3ίοΐύ βίίν ιίχμ μπλο^τλ»* ^^ο 

ί:κλτΆο¥ ί\^ αί^ ΗΛτ ιΐψί, 9β9ΐΓ τΰβ^βίίΆ,^η χω^ 

ΝΑνβηι «ηΐβιη ρπκναΐίάβ, ΓιιΒηιοηοη^ο Ατξρ, 

ΟίηζϋΓαηί ίιηρπο9ί$ (ΟΓάϋ ίηΐΗηΓθουβ ίτιη^ 

υ(Ηη^α6 €χ(€ΐλίθ9 ικ 1>€ΐ» αρικνϋΐκατ οΐβνϊ» 

ΤηΙ^ϋβ, €( ίη υηάλΐΌΐη ίιηρ((αιη νίχη λ•2>η€0( ύ(Βτ{«ιικ $7θ 

ΐοά^τηηΐ άάηά^ ίΐβϋχη ίη 1λ(ί(αι1ίηβιπ, ι^ΐΜίκαιη Γρχϋί ϋίιΚβΒίτΙοβίΜ» 

Αε Γοοιιικίυιη ρΓΟΓλίη^ίηΜίαΐλκ^ ^οΑαι Ιοη^ 

Ύηβ^ ηι&ηΙΒηβ ρΓθ€ΐΐΓΓαπι €η(• 

8€Πΐρ€Γ βυΐΰΐη αΙ(€ηαι ΰ( άοριχ^α» οίίΜβπιιιΐ: 

Οίπιιί; ίη Γαΐοο νότο !€!«(€» βηναηιιιι ρ1ΐλ1«]ΐ^». 375 

Ι1Ι9ΗΒ άΰ&ίψιε ^ΜΜνβηι ίη ρηοη» ΐΌβΙΙιιίηιιι^ ρ1ΐλΐ3Ας«<^ 

υι ΐ8ρΓΑΐ>υη<ΐ2ΐ ρα €» ίβΓΓοηΐί• 

$ιιΗαιη νβΓο αI^«ίΒ09ιι^ 1«(άβ ράϋ}α>&ι αηνοτϋ&ΐΜ; Γ€ηιοβ, 

Ι^ΟΓοηχ ρΓΟίηίηϋηβ άΓειυη-Ιί^βηίΑϋ ίαϋιηχι : 

368 — 9 — 7°• Ηίο Ιοοηβ ^«1 ηοη- 37*• ΗβΙζϋηαι τοροΓυη Λίβλ- 
ιΙαίΒ βΛ ίη(«11ο£(α8, νοί εοΓΓορίυβ, λιτ•,εαίΓΰΓροη(ΐ€Γ6η(ι^ι;β^ι*6(0»«χ'- 
^(ΐο<1 ροϋυβ ροΐό : ηνη ηοη νΗ€ο <ι«ν 8(€ρ1ι• οϋ ΡΙοη I^5αη^ «&<«««λ- 
ςαοιηοίΐο ίαηοβ ίηΐπηΓ€£α5 εοηίΐήέΰ ' λι«ιιΐ|• 

ϊΐ«νί» ςβιηρβ^ΐηββ κώΐοκηι £πηία- 375. X^β(Μ Ηις ηοη νβτϊβικΚιπι 
τεβ. Οαίη €ΐ νοχ ίζαστί» ο&οηά\ΐ ίιι-. ζαηηαρ &<! ρτοκα. Ροΐΐαχ άκίι βϋο 
η«« ηοη» ίικακ ΓϋΐΙ €Χ(γα ΰήςαιηΗ^- μ999ψ ^ «£Η/Β^•λΙΙ^ ^ 2Γ ί^Λκ. λ•- 
108. ΟαβΓβ ρΓΟ •Λ5εγ βϊΓίβη Ιβ^οή. χ^ψπβ «ΰ^ίρ^ 5τ••#«, ίάβηι οΛ <ιαο<1 
ύαηι «ιηι&Μ; ΥοΓίλΐη ΗοΓχςΚία» ζ«' ή^Μπ^ ^ α^ζο^^ Οακκ (οΐυβ 1ο« 
μ•»Μβηί ^1^^^^ €ίΙο; {αηοβ ίη αθ(ϋ2< ευ<ήα νβπβηάιι*, </ι/ητ^ι/»^^^^^* 
η^νς. δβηΛ. αη/^άΐξίύηΐ /^ηι^ίτ έ^ίτφ^^ί- δ^ρΛ• ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚηΝ ΠΡΙΙΤΟΝ. 39 

Ώ^^ΛΛ^ΙΛΛνύί" η ^ 'ίζβηη Π^Αμτ 'α^τ^ 

Αι ^'^' 0379 τρό^^λ «^^«ι^ ^9Λχρη9 φάΚαγ^ς 
Ύζ/οίμ^α/Ι^ νίξ) ϋ σφίΜτ «ϊΛ^ Μμ(ΐ€ Λ^>^ 

ΣχΛλμόίς ¥ Λμφ){ 'ίξίτ(ΑΛ ΚΛτηρτνοψ* ίψ ^ οί ί^» 
ΑαίφίΛ τ ιχ/ποΙψΑ κ ΛρμΛληΐ¥ ϋζ^ίλΑΠϋ• 

ΚληΐίΛς μΛ¥ ^α-ρατΛ ^ΰίλω 3ίψθί^ΤΛη9» 39$ 

Οιιθ8 Ιηΐίτ ΛΪι^τηζΧιη^ ίρβ Αιηΐΰβ εζ αίΓαςαϋ ρΐΓ((9 380 

Ει ρ€^Γ« «<1«$€ηιιΐ( €( ιηιηαβ : ίη(0Γίιη ΤιρΕ/ι 

Ιιιί<ΧΒ<ϋ(, ιι( ίηοίΐλΓβΐ ^τ1V^η^8 ορροΠιιηίαβ (ηΙΐθΓβ. 

ΑΆοηΛία ν€τό οΙ&οίλνΗ ί秀ηϋ νοοβ. ΙΙΠ ί^α^τιο ρΓοΟιι»* 

$αο ^ιιΐί<ια€ γοΙιογο ΪΑ^ηιβηίοβ^ οηο €αχη €θΐοταη( ίιηρ«(υ« 

£ζ ίιη^ {^ά^ ; ιηαίιό^αο η髧» βπηλΙ>&η(αΓ ροάί]>ιΐ3 3^5 

Ρ1ο5 ρΙυΓ^αο ρτοίταάθηΐββ : /«ααϋ1>•(0Γ ν€τά Αγ^ο Ρ€ΐ!βο« 

V^ϋ<^^ οοί&ϊία : ϋΐί «ικβιη αιηηηαο ΰχεΐ8ΐη«1>«Β( ίιηροΙΙοΒΐοβ• 

Ιρίχ Τ6Γ0 ΓαΒ η§2<ϋ ολπηί £«ιη€ΐ»ηι ρ1ΐ2ΐ3η^ 

Α((Γίΐ9Β, εΪΓςαιη^ιιβ €25 εβΙι^ΙηοΓαβ ρΓ0Γ0ΐηρ€ΐ>&( Γυχηυβ, 

Οπινί ά€ ρΓββα; ΙρΓι άοηί^αβ (ΐ€ΐ«ρΓ« οϋ ϊα ιηακ; ίΐΐί νοΓο ταΓΓα^ 59^ 

Κβίτδ 1η1ιιΙ}€η(«5 (ςηβΙίΑΐΚ Ιοηςίυ• <1^ι|ττ€β(€Ι1Ι. 

$€2ΐιηί« άάαάο ικιίη^αβ ϊ€χηο8 ϊηΑηιβίΜΐιΐ; η&νΐ^υ« ιη^ίαιη 

ν«ΐ3<)υ€ 1>£ΙΙ6 ί£3ί(Α ΐπίροίϊΐβΓΟίΚ, 6( 3000031X1. 

Ρο&^τι«ιιι ν€Γ^ οηιηία Γβάυΐό 8ρρίτ«Π(:α(» 

$€4ιΗ« ρΗιηό ΓθΓ(ΰ (ϋίρλπίιί Γοη(, 395 

Ι>τιοΙ>ιΐ8 τίη$ ϋο^τιΐλ ίη(ΐΓαέίΐ(ίΙ)ΐΐ3• Μ&(1ίιΐ2η νοτό 

39^. ΜΜτν] Ηίηε (ΤοΙΙί^ίι ΗοίΙ- ΑηΓ«ιιη]»ίΒ ([ηονΜ^ ίζΐϊιίατ. Εχ- 
2ϋηικ ζν^τΜ ίηίίΤο Η€Γςαΐ€ΐη ο( (Γ2 ΓθΓ(€χη Κοο€ 1]!» Ιοςυιη ΐή\^11^^^ 

Ήρίον 40 ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ 

^Αγκούω^ Ύίγίης Ις ^ 'ΆοΧί^^ν ϊνολίψ. 

Ύϋΐς (ΐίοτην οΐοίΟΊν >!^ χλι/ΐ^ Λ/τγοκτ» 

Αυτως^ ίτι τηίλω' ι^ι ί^' ΐτρ^η» αίνηα-ΛίΙίς 400 

Τΐφυ¥ ίν^Η^ς οΙψΛ νηίς <^(£^• 

^Εν.Β'€¥ ^ €ω λΛίγ^Λς άλοί* %ίί^¥ ο^^ίζονης 

ΙΛφον αντοΒΊ βω(ΐο¥ *ΕιτΛκταί ^ΑτηΧ^ψος, 

Φίτςους ίζα,Χίης ςϋ^α,ν ΧΛΒντηρΒνβ ίλΜής. ^μζ 

Ύάύος ί'αν τ Λγίλ^ιΒ-ζν 3ίί7Τξοί9ΐΚΛ¥ Λγοντίς 
ΈΗΚολοί ΑίσονίίΐΜ ίνα βόν τ^ς ^ ί/υα-Λψη 

Ε\^^^^\ληι Η€Γ€ϋΗ, α 1ΐ6ΓθίΙ>α3 Γ€ρ&ΓΑΐίιη &1> 2ΐΐΐ5 

Αηοχο, 4^ί ιιγΙ)€πι Τοςολίη ΙηοοΙοΒαΐ. 

Η1& ΓοΓιβ ιηβάίυιη (Γ&ηίίΓαιη Γβΐί^οβηιηϋ, 

Οπιηίηο αΙ^Γι^υο ίοη^ : €οιηιηί&Γαη( νβΓο» Γιι&Γ«ςϋ$ ίιιίάδ» 4^^ 

ΤχρΚο Βοηο οζήηζίχ ηανίβ ςαΙ)€ηΐ2€\ι1« (ΓϋέΙαηάλ. 

Οάηάΰ, ΙαρίάίΒοβ ρΓορο ηι&τΰ (Ιενοΐιιΐΐβ, , * 

£χ(Γαχ£Γΰη( ίΒί λχλτιι ίη Βοηοπη Ε^361η ΑρσΙΠπίΒ 

Α£1ϋ €( ΕιηΒ&ίΙί 1η(1ί§ί(2ΐηΰη(ο. Νβε Γοςηίαδ λΐϋ 

Κ&ιηο3 &ή(1χ ίϋρ£ΓίΙ»νϋΓΰηΐ οΗν^^. ' 4^5 

ΙϋΐΟΓ Ηχο €χ 2Γΐηΰη(ο ρΓοριιΙβηιηί «έΙθ3 

ΑΓχηοη(λΓϋ ]2Γοηΐ3 Βονβδ (1ιΐ05 ; ^ηο3 3ηΓ«χ€ηιηΐ: 

ΑΓ§;οη«α(χ» ηοη Α]ίΙ (Ιο οαυίΐ, ςα&ιη φ•ι τν^ •ΪΛκβΐ4» $οΗο1. 
. ςαοά ΓθΙ>θΓΰ εχ(€Γί3 ρΓζβ&Γοηι. νί(1ο 4^3" ΝκΊβν «ντ*.^*] «ίι^^Ι^ν^Ν «μιΤ*• 

ν. 426• Οα&Γβ ηιοάίαιη ίΐΐίβ Ιοςαιη #χ•ν«ζ•». >οτ• «^ ¥ αΪΒά»» ποι^^Ι^αι;» « 

ίη η&νί ΓΰΙί^αβΓαηι. Ναιη £ έ ρΓΟΓΑ ί«ι ««««ί. «ί ίΓ«ιρ4θ•ν, »3-ιν £ »ΐιλ«- «^ 

νοί ριιρρί Ιοοαή ΓαίίΤβηΐ, ηανίβ εαΓ- να»/^, <2« ^ η$μν%7η\ Ό φίξτ^, Έ^ηι»- 

ίιΐ5 Γ6έ1α8 ίιιίίΤΰΐ, ϋΐίβ (^αί ίη οΙίεΓα τίν. ΐ7τ»«τι(^, • (^ τ*) «»τ»ί τι^^•-• 

ρ^ηΰ ΓβάΰΒ&ηί, ηοη χ^αα νί Γοιηι- δοΗοΙ• 

β&ηΐϋ>υ3. ΟχΐΰΓύηι ίη Κοε νβΓΓα οίΐ 4^^• 'Γ^^^ ^^^^ τ* «>ιλιί^ν] ο#ν»- 

ΰχεηιρίαπι 2ΐεεαΓαάνί ίΒΓοΙαά, ^αοά ^»τμ, •τ«ι τη^τ» ίίτβιν». ί 5 «ιοί «69* 

ηήί&πιο οςουΓΓίΐ. Ηοο ί€Γν&ηάαιη ^ισις ιηκτ («ιν τβ«••» Ι^λβ^«χΐι, «ντι ? πς 

€Γ4ί ίη ίηίεΓρΓϋίΕϋίοηο :' (^αϊΓΟ ν€Γ- τ•ν|ΐ(χ(•ι3>ι** «« ι», •* 4« 4ΐ*«>α>• «;•• 

ίβ, ίίϋοΒαί Όΐήί κηπη ιηβηαηί'ώΜί^ ^β<»β•Λ•'* δ€ΐιο1. 
νίζ. /€άύ€. $&η6ί. 4^7• Δν« /β•0 »*(^τ«^ *^ <^< «^•- «ι ¥ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ,ΠΡΠΤ Ο.Ν 4* 

Έυχίτο κίχλοι^^ϊνος τηΑΤξύίον Άτή?λω¥Λ» ^ιο 

^Η/ατίξΟίο τοχ^ ίπωνυ/Μν* ος μ,ο^ \!^ςης 

Ώυ^Ι ^^ομίψω Λνυσ-ίν ^ ττάρα^'* οίοϊο 

1^(ΐαή€ίτ αυτίς γΛξ ίτταίτιος ϊττλίυ αίΒ-λων^ 

Αιτης ηω ίγί ρηα, ΰίω >^7ΐ^6€03ΐν ϊτοά^^ς ^ι^ 

ΥΜΐί τί, 3^ τπΟάν^ρην ις ^ΕΤί^Λ^άτ τοί ^' ίρ οτΓίο^ω , 

Ύοοίτων, 'όοτοί κιν νοςηοϋΐ^^ίγ, ΛγλΛΛ ικυςων 

ΑΛλΑ α^ \ς Όςτι^ν ίηηράτΐΛ ίωρΛ κο/ιίοτω. 

^αη^ο^63 ΓοοίοΓαχη ρΐΌρο »ηαη « αΐϋ τ€το άΓΐηεβρβ 

Α^αιιηίηλίία ΰ( ζηο1&5 ρΓ«1>ιιβηιη( : λΙ }ΑΓοη 

Οιυη ρκεο ίηνοε«1>«( ρΑΐΟΓηαχχι ΑροΙΗηΰΐη• 4'^ 

Αηάί, Γ€χ, ^αί Ρ&ςαΓ&β €( ορρίάυιη ^ίοηίηιη ΐηεοΠβ 

Νο&η ςοηκοήβ ^Αΐιάΰηδ ηοιηίηΰ^ ^ιιί ιηίΐιί ροΠίεΐΐαβ ο• 

ΟοΙρΗίβ ρ€Γεοη(αηΐί ΟΓΑειιΙαιη» (6 ^υ» βά κΐηοΗβ πίλίαηίαίΰΑ €( οχίίαιη 

ροΓ(ίηβΓ€η(9 
ΜοηΚηΐιιηυη ; ((α βηίιη βαέΙοΓ Γαιίϋ εοη&ηιΐηιιιη,) 
Ιρί€ ηαηο «^β ηλνοιη αιιπι ίηΐβ^ηβ Γοοϋβ 4^> 

£( ϊΐΐαο, α ηάπο^τα ίη Οτχοϊλϊλ : ήΙ)ί νβΓο ιη ροϋβΓυιη 
£χ (ο(, ^ηκυη^υΰ κνβΓϋ θΓί2ηο$, ριιΙεΚΓα ι&υΓοηιιη 
δ&εη ίΐϋηιιη ζτχ ίχηροηοιηΰβ : αΙίΑί^αβ «ά Ό€ΐρΗθ8 
Αΐίλ ν€Γο ζ,ά Οηγ%\Λΐα ΧΏήτάχζ άοη» ίβπαη. 

4^8. Κιτ^ήτ^ι] 9πά ιη»ς «βλ νί•^ « «ιν, τηψ άί^ΗΛΨ, 9 τιί^ τκ;^τ7ηί" 

ηηηΛιτη». ι^^0^ΐ|^#- ίιτί -ηί; τ«Ι» »ι<»ν •)£. «ίν^ρ Τ νλ»» ιζ «ι* νίρβί^ ι^ •ίβ«• 41 1 • ΑίΜΝίΑι] ΑιηΜν)« ιπίλκ της >β τΑ^ «ν•π»* τ? ΦθίΜ, ώτκν^ 5 ιζ ολ«» 

Ρ Νν^ 4^ ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Νιαί ί' ίΒ-ί, κ^ Ίψ^ ψ49, ίχήζίλϊί α^α 9νρ|λ^^ 420 

Ιΐ«σ•ρίΐΛ, 0-^1^ !Η^ ^ίΤ ίιηίρηοτΗΐ ^ Λ^της 

"^Η, χ^ α/Λ,* δύχαλ^ 'ν^γρΟβ^ βάλν τώ ^\,\•τι βΐίτ)ψ 425 

Ζ^9'^ο9^κ Άγ^ο^ νντίρζί&ς ^ΗρΛΧλίνις η• 

^Η τν; ο μ,ίν ^Λλω μίοτό» χάρη ίμψ) μίταιηε 

Πλ^κ^ ό ^ ΛΒ'ρίο$ ^υ$ι Ό-ίτωψ οηράτΛΤο γβκη* 

Νιιηε ν€Γο ν&άο, Ηοε ϊ ποΚΐβ, 1οιΐ£;έ ]&εα1«(ΌΓ> «εοβρ^ο Γμγο, 4'^ 

Οηοά (ίΒί οΙ)(α1ίζηυ8, οΒ «οηΓοοηΠιπι η&ν€πι πΐΰΐτοάβιη 

ΡΓΐιη&ιη : ίοΐνΰήιη νοΓο, ο τϋχ» ^^ι» Ιηηοχϋβ 

ΚοϋηΑ€ΐι1«9 (αο ουιη οοηΓβηία : βΐρϊηί νβρό «νηι 

Βΰηί^ηα, ^αα ΓαροΓ ροηίαιη ιηνίς&Βίιηιιβ ΐιηιηαΒ«« ((^ιηρβί^ιιιη• 

Οίχί(; α ΟϋΠΙ ρΓ€€€ ΓηΙΓμ ίΓϋ^^• ί^Γρ^Ι-Γκ ; 11 !)θΙ>Ι15 4*5 

8€ ΑοεΊηχΰηιη( Αηε^εΐι» ρτ£Τ«ϋάυ9, Η^πτυΐβίί^αί. 

Ει Ιιίο <ινιί<ί€ΐη εΐ^νί ιη«<1ίυπι ύ0νά €8ρΐ](, οιγο» ΓγοιΚοπι »;ΐ;» ί$ (Λ^ιΜ^^^τ^^^9 "^ της Ά9•β^#ί 

ΙΒϊ^. Ριίαΐΰβ νβΓίΐΜ Ιηιχ^οΓ ί髧- 
ιηΰπιυιη Ιισε ΝίοΑπάτί Ιιοζ&ιηοίτίβ 
€οηίΐ8Γ€ ϋιάβ Ιη^ϋοϋΐ. ΥβΓύιη οογ- 
ηιρΐ2 «( ίηιΟΓροΐΑΐΑ ζάίο ίιιηχ, υ( 
ϋααο ΓροηάοΓβ ροί&( Γβ ΝίοιακίΓί 
νβΓΒβά&ιαηιζη. Νθ8 (λΐηοη ήαίοιί* 
1>οη(ΐ3 οοη]€θίιηυ8. 

917* ΔμΙΛ^Ρ» 


Ηαο αΓί^αΰ νειδ €ΐΓο υογ!)» Νιοβικίπ 
εοηΐΐ&τ (χ νοοο β^α^η^^ ^αο(1 ρΓο η^^ 
λντηι^ ιΐ)ΐί<ι«ιαιη ηϊϋ & ροο€ί< αίηΐ|>λ- 

8ςΗο1. 

5 «• ίΛίξ « %ίβήΛΛ9 ΐ^ΜίΙΚΜ» «<«•«$( ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ Π Ρ β Τ Ο Ν. 43 

*Αγκαίος ^ ίτίροίο κο^ ^λΑΐνν Μχίπυ κί^ας 

Κλλκ ίτη ^γην. Ό ί' ά,ίψτηίς χα λΰίΐΆς 4ί5 

ΤίΛντοη λΛμ,ιημ^ΐί Β'υίων ζί/^, τοϋ η λ<}4^ 
Ώΰ^φυ^οΑς €λ/χ€Α3ΐν α^αίσ-ί/ιοψ Λίο^σ-Μ• 
Α/τψΛ ο ΛΐηιΧν/ίως ν6θ9 Ικ^ΛΤο Αψ-όίίάΛ. 

ΑηοχχΐΒ νβΓο Αΐ(€ηα5 13(2 ε^Γνίεο ροΓΟΰίΠ 

^Γΰέ ίΪΕοαΗ, £Γΐηο8 (1ίΓεί(1ί( (€Βάίη«$. 43^ 

ΡπκταΒΰίι νοΓο ίη αΐΓί<ιοο οιιιη ιπιροΐμ ίιηρβ£1αβ οοτηοι. 

Ηθ8 νβΓ• Γοοϋ 0€ΐ€ηί6Γ ]ίΐ^ϋΐΑηιηί, άΪΓερύβ ΐΰτ^οήΒαβ. 

ΡίνϊΓβηιηί, ίηιβίίΐίιη οοηΓοίίΙοταηΐ, «ι νοάνι ίβιηοηι ί«€»βΓηηΐ. 

Εί ροίΙ(}ΐΐ8ΐη €31 οχηηία ά€η$€ οο(^αι1ίΓ«ιΐ( λ<1ίρ€, 

ΤατΓ«€Τ(ηι( ΓαρβΓ Γβ^ιηίηίύαβ Ιι^ηβοϋβ. ΙρΓ€ «αΐειπ ρατίΜη ίαάί( ϋΙ)«ι&€ΐι 

^2£611 : ΐ35ΐαΙ)3ΐαΓ νοΓο βαιηιηαπι ^Γρίςκηθ Ιάιηοα 

υιΐίϋ^ιΐί^αε Γβΐϋοβηίοιη α Γιοηβ, €]αΓ<ΐϋ€ ίαιηιιιη 

ΡαΓραΓϋίβ νοΙαπϊίαΙΒίΜ ίη Ιδειαπι οιχιεο ριΟΓαιηρβηϋβπι. 

δϋβιίιη ί^ί»Γ ϊίίίκρΊάΛ ία^ηί^π^ οχροΓυίι ΑροΙΗηίί. 

ΥοΒίβ ^αί<ΐ€ΐιι 6χ ί^ΐο Βΰοηιζη «( η€ε€βϊ(8(6 άα(απι €& τβοΐΜΤβ 44^ 

βί^Μ, ίψΛ ίΟχΛί^*Μ «VI. 8θΚθ1. 

43 ζ • 'ΛΛ^»τ*ί ;^ίΐ λ#*•Λ;] ^Ακ^τψ 
φΪ9Μ ίαπ•99!^ψ<, Λί9ίττΙύρί^ π• της ^ί*μηί 

*• Χ«λ«£ 4' •ψ>^ζ•»«• Α^ίλκί #1* βίχ 4 3 6. Θΐΐ5»|4Μί] «^ 5««4 'Ό^η€ΐί^ 
43*• ^^Η^ϋί «ι^ΐΑΤ»] »9π«Γ^«- Α«(φ•ν*" « /ι 'Αν•^ιτΜ( ίτπ τ•ν Μί^ 

9^ >ν««τΐ|« *'4£</ί«^^3 4|4βιπζ9 ι^«τ- $ ννμς κβύμπηϊς, ιζ ΜΛιί^«-<9 οίοι ;κ•ρ* 

^η• δςΐιοΐ. ' 
44 ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑντΛξ ί(^^ο) %ίήΗ¥ ςυ^^ έ^ι ίαΛμο¥ος Λ€σ^ 

"Ώ^ ΚΛΧ9ίς ^Λως ϊτί κ *ηα^ος ο\ωνοί(ην 
αίτιον 6^ον, τηίτςη^ έξ^ίίβν, β^^' ίτηζαίΐιν 

Ός Λξ ϊψη. Κ^ροι ^ ^οπξοττιψις άίβμπ^, 
ΤΆο^ω μίν γν/^σ-ΛΥ, αχός ^' βλικ "^Ι^νος αίτή. 445 45<5 Ηαε νοΙΙαδ ΓοΓβηιίΒυβ : ίηηαιη6Γ& (βιοΰπ ίη ιηβ^ίο 

Εε ίΠϋο €ϋη(ίΙ>05 « Κιιο ΓβνδΠεηϋίΒαΒ ρΓοροηαηϋαΓ ςοΓίΗπχίη*. 

1]ί νβΓο ίρΓ€ ιηοΓίαΓ, ΐτίίΐί ΓοΓίνιη» ΓογΕ€ 

Ι^οηςο αΠουΙ)! (ΙοίΙΙη&ΐυιη ΰίΐ, ίη ΛίΐΑηο ογΒο. 

8ίε πι&]ί8 6άο£Ιυ8 οήαιηηαιη, α αηΐΰα, &υ§τΐΓη8 445 

Ρ2(υιη ιηεαιη, ραΐηί Γ^πιβη €ζίνί9 ΰ( ίηΓεοηάοΓβιη « 

Ιη ηλνΰπι $ %\οτ\ζ ν^το ίηίοϋηάβηή ιηίΐιί κϋη^αοΓϋηΐΓ άοιηί• 

Ηχο ίΐΐβ. ]αν6η€8 νοιό, &α(1ί(ο ναήοίηίο, ^ 

Ββ Γοθίίυ ^υίάϋΐη §&νί^ι Γυη( ; άοΐοτ ΛΜϊαα £08 ίην^ΓιΙ οΙ> ίλΐυιη Ι(Ιπιοη28• 

Οαο (ϋχηροΓβ νοΓο Γοΐ ε&Ιί(Ιηηι (τ&ηίΐί (ϋβχη, 45^ 441* Κμλ^ ^ίχ,^ΊΗς] ί^Η ίγίίσιψ ίΐ' 
•χίϊψ 43^9 τν υμΛ3. ιζ ο τηίητκί 5» '* '^<'* 

δεΚοΙ. 
444•'^<»^0 « 'Λ9ΐ4« «»•^ν> >^' 

445• ^^^ η^^'^ί /ΐιΛ»««] σίκ ά 
τοις ΐΜίΙ^όΛΚ» λΗ^* 09 τάίς \μ3ΐζ ^λ««ΐ• 
ζύίς, ντπρΖχΙ^ν α β«ι, ιζ νλίΛΨΛζπ Φ κα) 

ΙΒί(1. ^ωΛ &ε.] Όί^ηίίΠηια Γ3η€ 
νκο ίοηί νςιΒι» Οο Ιιοε ιη^ίςαΐς Ρίη^3Γα9, ΟΙ)αηρ. ι . 130• 

44^• 'Ό^* ^ιηίαΐΐαβ] 9ΐηζίΛΤ•9 <«ι• 

δείιοΐ. Αΐ οίοίΐίζθϋ ϋν ν300^ΐ€ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν. 45 

Αϊ ^ ήθ¥ τκϋττίλΰίσιψ χ^ζτΌσ'Κίοωηαι ί^οί^^ 
Δαϊλινον κλίνοντας χ^ζσν ζόφόν ηίλίοιο, 

ΦνΤλοί^Λ χώΛΐ44¥θί νηλί2 τα-ξοττΑρ ΰάγκιλοίο 

κίκλανΒ"* €?«»;$•• 'ΰτ^ ίί α-ψισι μνζί Ϊχη79 ^55 

Ύίρττνύύς %^μο^^ν^^ οτ ΰίΛΤΗ ν^ρ^ί ΛΤΓπη. 

ΏΛ/φάρΜΊαν 'ίχΛςχ, κα/ριφιοωηι ίΰΐκως. 
Τοψ ^'ίρ χ!ίΖΒΐ>φρΛ(Β'^ς μιγά,λη ό^^ νάκισν^'^Ι&χ^• 
λίσδνί^9 τίνΛ τψ3ϊ μ^ φρ^ίτι μ^ρ-ιν ϊλίοδΉς 5 
Αυ^ Όη ρέοχοι^ι τΐον ¥οο^ ηί η &ιια^¥Λ 

ΙρΑι^υΰ ]&χη α πιρίΙ>α3.οΙ>ΰΐη1}Γ&η(0Γ αγυα, 

Ιη ν€Γρ€ηίη2ΐη άϋεΐίη&ικο εαΗςίηβιη Γοΐ€, 

£ο ΪΛΏΟ 'μΐΛ οχηηοβ, ΑιροΓ &Γ€ηί$ ρΓθΓ\ιη(1ο 

ΤοΓΟ ίοΙίοΓαιη ίΐΓ&(ο, &η(6 ςαιιοιη 1Ι(α3 

Ρί&αΒυϋΐυίκ €χ οτάΐηο ι ϊρΓι» ν6ΓΟ ρΙαηηιβΒ αρρο6(« «γ»( 45$ 

ΕραΙχ ; νίηιιπι βήκχη Ιχύήαιίϊΐ €^οο<ΐ€!ιιϋΒιΐ8 «χ «ηορΚοΗβ 

Ρθ€ίΙ1α(οηΒα3 : άοίηάο ιηιι(\ιό ϊη^^τ ί^ ίηνίεοιη 

Ρ&ΒαΙαΒ&ηΙτίΓ, <}ΐι&]1α.χηα1ί2 ]αν€ηο& ίη(€Γ οραΐ&β 6( ροειιΐι 

$ιΐ8νί(£Γ 1α(1ηη(, ςα&ηάο ρϋτοίεΐοΓλ Λ&Ι εοΙΚαπιβΗλ• 

Ταηο εοιι(» )&Γοη Ιηόρβ εοαίιΐίί ίΰοασι ίρίβ 4^ 

Οο§ίοΒ2( ϋη^αΐα νέΐίιιβ, ιηχίΐο £ιηί1ΐ9• 

Ηαηε ν€Γ6 αηίιηαάνοηοηβ ιη&ςηΙ νοεϋ οΒ^ογ^α^ϊΙ Ιών. 

^Γοηίδ η&(€, (^ηίάηαιη Ηοο εοηίιΗαιη ίη 3ηίιηο νοίνίβ ? 

ΡγοΓεγΙο ΐη ιη€(1ίαιη ίΐηίπιί ΐηι ΓβηΓα : (οηο ς(ί&ιη άοηΐΛΐ 

454* Φν^Α»] τ^' «ι^^αΛι τίν» φνΛ- «η 5 Αμ•(»0» '^'^' ? ««•λνΒ'Μην. 

1»» ^ κΡ^τΜψ κλι/ζ«^«»• $€Ηο1• /Οζ^τηψ, ΐιτίτΛτίς Ηΐν, «( «;^«ίΐΐ( >ζ «τί• 

45^• -^^^Ί ν«ρι» 79 Λμ<» βίξτ,ρ9(' ί »ί(• δείιοί• 

φηη >Μ^1ί 9•^^, Ήίϊς χΛτ «ψ<» ϋίηψ• ώι^^^Ατ•• τηζφνξΛ ^^ ^^ Ι^^νί^ ι* 
η ι« ;^ λ^«9 ΉΜί^Λ, •Ι«ν ΙτηηΛ τ)ς δοΐΐοΐ. 

Ύΰίρζος 46 . ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ Ρ0Δ10^ 

γΖί^ έκ» 'ΜοΚίμΛίϋ'ΐψ ΛΗξό^ (ό ίί ρ' οψίχ^^ 
ζάίς τίσνν, οοτλτιο¥ τηξ ί/ζοψ ίίξυ) (/^ νυ τι ιηψιφ 

Ύοίοψ ^ ΆρηνηΒ'ίΨ αοοδψηί^ κομίζφίς, 

ιΛη χ/Λ,Χΐκ^ον λΛξΟΡ μί3ν* ^ύίη ^' ΰίψω 
Χί^Μ, κνΛηαί η ^^ρΜ^. 6ί ^ ομΛ^ϋ•ΛΨ 

Ή& Τ04 Ης Λτίυυ ζ^ροιρ /^^ ΟΆρσαλ^Θ^ κηρ 

» 

Το&ΟΓ ηυηε'ΙίΑίΐΑΐη ίιηροΐιιοΓαιη, ςα& {>τ«€€ΐΐ€ΐΐ(«Βΐ 4Μί^ 
βίοή&ιη ίη ρΓχΙϋβ Γοροηο (ηβςνύ ηβ 3ανλί 
}υρί(€Γ (αη(^πι« ^ιι&ηΕυηι Ιι^Αα ιβ6ι} ηαΐΐβιη €ΐ«^«ιη 
ΡοΓηίΰίοΓΑΐη ίθΓ€, ηοε ίη&ΒΓοΙακαιη ««η&ΟΜίι, 

ΤαΙοπι ζηΰ «Β ΑΓβηί 9(Ιίιι(<»-£» ν€ΐ)ίβ. 

Βίχί( : €( ρίβηο ροεαίο αίΓ^ιιβ ιηλίκι ΓαΜλϋο, 

ΒϊΜι ριίΓαζη Ιχύ&οηηι νίΒΐιη : Π£;3Η8ΐ»ΐηΓ ιγ£γ6 νίιιο 

£( 1αΙ)Γ3 & £€η2 ΟΧΤΜΪϋΧ. Ι)Ι• ίηΙτ6ΑβΙ>Μΐ€ 

Οβιιι€$ ίιιηαΐ : Ιάπιοη νοτό οήΜΐ «ρβη^ ιιΐΐοοηίοβ €&• 47$ 

νΪΓ Βοηο^ €0§ί(&Ββ3 ροΓηκΐοΓλ €( ββίβα (ϊΒί χρ£. 

Αη ιίΒί ίη ά&ιηηυιη νΐηιιηι ηβπΐΰνιη &ιμ1«€«8 «ηίακ» 

«07^ λίνί, " χα} ρ« «»ιτχ7»ί οτΛίτΙ/•» •?- 473• Χ*λί«^ΐίΐ•»3 ί- ««ζΛ?•», > Λ*- 

470. 'Ε«7ί^•^•ί νλ«Μ ίί^ϋί βτο. ρ«)•» ;ι•λ/? λ•^ι^^Λ. Ά<^;»λ<κ 3 λ^ -•Λ* 

δρυιη«ιΐ€ΐη ρζι^τζτη, α ρίβηβ 475• "Ί^**• ^3 •'«««* '^' ΪΙ>β•« 
Γβ ρΓοΙϋίι α»Γ0. ιν« ^»)/ΐ' «•« ^« ο#•ί•τιΐί^β» Ίίί Ίί^ίο 

^Εη. 1.743• §^(γ οτα Άνίχ^η. 8ο1ιο1. 47 ϊ• Τ•ϊό ^* 'Δζ»ί»>ι3Ί?] ΆζήΜ »»- 47 4βο 4β5 ΑΡΓΟΝΑΤΤίΚΛΝ ΠΡηΤΟ\Ν. 

ΎοίΛ ψοίτίς ίί αν 'Ζΰ'ρίν ίπιφ?^6ί¥ (Μΐ,ΚΛΜίπν 
*Η¥ορί9|^ ψ,ΊΠίς οί ^ίς ί^α^ηύ^ψ ϋςϋς 

'Άρ^ ηω το$ί σγι ^οττξοττίι^α'ίν ίρίαχτϊ, 

Ύίιτξ^{^^τ^ ίΆΟΐί χη ρ«£ΙοήΙ>α8, ΒβοΓ^αβ «χει(βτί( νϋί ρ^ηά^τ^ } 

Αΐϋ ΓοΓίηοηϋβ Γιιηί οοηΓοΙ&^οτϋ, «^υίΒιιβ γιτ 

Αά Αΐιά&είΕΐη οζοίΐΑΐ Γοείυΐη : (α τΰΓο ρτοί^ττΆ οιηηίηο άίζί&χ• 

ΎζΙΪΛ {^ηνί^ «ήβη ρηοτββ οοηνίεΐΑ ^&έι^(^ί!« ίη ϋ«οβ 

Αίοοί 02(03, (^αοβ (11 ηβ ιαοάΐίαπι (^αίϋΰΐη 2τ^αΐρβτ&9 

ΡθΓ(ί(α<1ίη€ : «(οηιοχι νείοοίόαβ (ϊοχηΐΐί Γαηι ίζρΐΐϊ» 

Αι&1>ο ΑροΙΗηίβ» Ηοοΐ ίθΓ(€8 οχϋΐΰηΐβδ. 

$10 €0^8(113 €ίΙ : ίη ίιηπκκίβίΐοβ ν«ΓΟ ϋβΐι11ΐ5 €& ΟΑεΗίηηοβ ΑρΗ&ΓοΤυβ Ιά^$, 

Ιρ&(}α€ ηίέΐαηβ ΓβΓροχκϋι ν€Γΐ)ί$ πΐ0ΓάΑείΙ)ΐΐ5• 

Α^ϋάυιη, Ηοο (ιιίβ οάΰ νΑΐίοίηϋθ 480 «τ«ζ«ν» η.! βγ»ζΜ» ςοηνϋπίοπΕίοτοιη 

^αλοι ϋ'ίΙ>αί( ΗαεΜίηαβ, αττίί4ΐτ€• 
Ν^χη ίη (ο(^ 1<1χ ΟΓΒϋοηο ηιι11« 
ίαιίΕ £θΐι(Γ& €ΐϋοβ χηίη«, ίβά €03 («η- 
(4ΐΒ ρτο ϋίΐϋΐο 1ια[)€1, ^110 ί&η€ ροΓ- 
ίίιο€ ίτήίΛτΙ, *Α9νζ«τ χπίΐιχ ϋςηί&οΑΓΟ 

£α$^<{\ϊθά ίρΓυιη Ιβίίηχ ιιίαιρ&η( ρΓΟ 
ι>γ//9: <|υ2Γ6 Ηιε ^ν« «πίζ»» ν«Γ(ΰΓ6ΐη 

481 • Ά^^λΐΙΜν] ^ •ηΠ^Α««^ ΜΤΪ Λ/μ «Μτν;. ιμ/ *Άλ«» ν«λ«ν Αΐτ<«τλι'«Κ 

485• *£» ^'^^ίΛ^(βτ•^] έ τ»τ• χ»»- 
** ρτη γίλ4η» «τ€9««τ« 5ΐζ><.'* 5€ΐΐθ1• 

4^7• "Ά^^ ηώ] ^* ΛμφύτίξΛη ΜΠ• Ει οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 4Β ΑΠΟΛΛΙΙΝΙΟΥ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ €ηο¥ *ΑλΔϊΪΛΑ|β•ι "ζτα/ηιρ τάς ίγγοΛλί^. 

Χ^^ Β-ίαπιζων /4^ί7»ΐ4^Μ¥ & χ$ν Λλωης. 
χύίτ ιη'ΆΛζού¥• Ότροτίρωσ^ ^^ νπκύς ίτύχθ-η, 

Αντος τ Αί^νι^^ ΚΛηρητνντ ίν'^ ί(^ 'ο^υς 

Αα^ ψ^Λ%0(^^ος κίΒ-Λξΐν *ατά^αΛν «οι^^• * 495 

"ιΑη^^ ^' ως γοΜ, ^ ίξύΐ,νος^ ηίίί Β-ΛλαοτΛ 

Ναπι ιηΙΙιί ^υο^υο (αίοιη Οϋ ιηαΐαΓ&Βιιηΐ οχήιιιη 

Ομ&Ιοιη Α1ο€ί £1ϋ8 ρλ(€Γ ηια» ρΓ»Αί(ί(• 

νί<ΐ€ ν6ΓΟ ^υοπιοάο ιη8ηα$ ιη6Α$ Γαΐναβ «^αςίαβ 49^ 

$ί ν&ηηιη βάιάΐίΤο ν&ήοίηίαιη (ΐ6ρΓ€ΐΐ€ηΓιΐ3 Γα€η5. 

Ιη ^ίι^ζ^{^^})Λ^ ίη(€Γ ]αΓς&η(1ιιιη : 1οη§1υ3 νοΓο ϋβ ρΓοςΰίΕί&Ι, 

Νίίι οοηίοηάοηά^αβ ίη(6Γχηίη«ΐί ΓαΙίΓεηι Γοαί, 

ΙρΓθ(^ιΐ€ €08 )8Γοη οοΗίΒυίίΤοί ; ^ι ίηίαροΓ οπβιη ΟΓρλΰυ) 

Ιαχνί ιηαηα ΓαΒΙ&ια οίύιζτΐί, Χ€ηύϋ[α ο^ηίαιη. 495 

ΰΰ€ίηί( λα(οιη ^υβηίΑάιηοάαιη Κ6γγα €ΐ οαίιιπι οι χη&Γ£ ψ%•ηι/^ )Ί και ^ΐ7Μ|(««η•ν, « β«ι ^9Κ4«ν» 
3Ίΐντι«4( γίψίΤΜ ΛΊΐιτίίίίς τνχ-0- ΐΐ; «(, 

ΙΒίά. £ι κι>] Ιη ΡΙοΓ. ο( ΑΙά. 
ίοήρΐαιη ΰίΐ «»ιν< ηβς ίη(ϋΓρυη£^αιη 
ροϋ «λβίιι< : αί νοΓΑ ΙθέΙίο βίΐ 4"&™ 
Γβοαίαβ «Α 8ΕΰρΗαηυ5, ει Ηοείζΐΐ- 
ηαβ» ^υί οχ νοΕοήβ οοάΊοίδ ααέΙοΓί- 
(«(€ Γθάηιΐ€Γυηί ιί »ι?, ϋΐ ^γμη^ τν- 
λ««ν ροΑ «ΛαΙΐϊ( ροΓυοΓαηΐ. Μυ(Αη- 
<1ιιιη €6ηΓΰ( ΗλΓίιιηςαβ ιί ίη •ί, €ΐ 
άλψη% ίη ηοιηοη ρΓορΓίυιη ^Αλωινς^ 
α ία £ίΙ ίαΐϋΓρΓΟΚ&ειιβ. δβά ιηυ(&• 
(ίοηοιη (βχη ίηορίλΐη (^ιιίβ ηοη άβ- 
ΐ]3ίΓΰΚΰΓ? 3αιι£1«ιηΑη(1α3 ίηιαΓρυηο- 

ηιίςοίοη ροίΐ ;^α«• (^αο^ νΰΠΟΓΟί. 
«^^^ ^. Γ/^^ ζΜοηιο^Θ ηαηηί ρίξαι €( Ιιοε Γίΐΐί5 αΙ^ΓυΓοΙαηι. 
δοΐιοΐ. 

£4^(5 . χΐί^«ζβ» Λ", «»τί τ•ίΓ «1^• 

*0(^<ν( ίι• ύ μη «η 04κ τ λ»λ ν» «»«»• 

/Αΐτί«^ΐν, 1^ ΤκξΐΙ €λ«θΙΙτ. «««{/«Κ ^ν Χ«^ 

ννιν νζηχΜβρΛίς νζ^γμ§ίτη ή »ί^* φπ 

Ιϋίά. 'ΉΑΛν] Ιιηί(2(ιΐΓ Ιιαηο 1ο« 
ειυη δϋίαβ Ιι&Ι. χι, 45^• ^^^ ^^ 
€1λίΓοηιι ίη^Γοάαςκ οαηοηΐΰχη 
Νλΐη^αΰ ΟΙίΑΟδ &^ υρ(• 
Τα ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν• 49 

Οι^ τ άς Λ¥ίτ€ί\ϊ, κ^ ως 'ατοΐα/ιοι κίλά^η^ 

Αιητψη νυμφηοΊ, χ^ ψητ» τιβγλψγ ν/ίνοτα. 

"Ή^ύίν 3^ ως "^(ωτον *οφίω9 ίύ^ρομη η 

ί3χΜν)ς νίφίίηος Ιχο» κ^Λτος ίλύ/Α'ΐηιο^ 

είς τβ /3ίΐ| :^ χψτίν, ο μίν ¥^ω ^»μ3ι| τ<^^> ^ο ^ 

Οί Λ τίως (ΐΛκί^ίοη Θίόϊς Τιτ^α-<ν ανΛ03Ό¥» 

Οητα ρΗαβ ^α«1ί(οπ:αη<ιιις ίη(€Γ Γβ υηί €θ1ΐ3Β£ίΓ6ηΐ &€ΐ€, 
Ιιΐ(€ €χ ροΓίιΙοίοβ άιΓοΓοίλ ίαΰπικ ϋηςαΐλ• 
£( ςυοιη«(1ιηοάαχή £πηιιχη Γ^Iηρ^^ ίη «ϋΐΰτο ϋςηιιηι ΙΐΕΐ)οαα( 
Α&ΓΑ, Ιιιη&^ηο, €( Γοϋδ νί». 5^^ 

Ορβιηαάιηοάτιιη αίΛχα ιηοικββ βχόηΐ ίιηϋ ; βονη^υο Γοιιαηΐο» 
Οηιη ίρ&5 Ν}ηηρ1ιί• ; €( τοριΠί» οιηηΐιι παΙα £η(. 
θ€€Ϊη1( ν€Γο ^ΰοιηλάιηοάαιη ρΗχηαιη Ορλίοη €( ΕαΓ/ηοπίθ 
ΟεϋΑίιι ΆΐΛ, Ίη ηίνβΐί ΟΙ^χηρο ίαοήηΐ Γοηιπι ροάά : 
£( ^ιΐ€ΐη»1ιηο<1αιη νί ιη«ηααιη ςολέΰ^ Ιιίε 4ηί<1^ΐΑ δ^ΐυπιο ε€ά€ΐ)2( «Β 
ΙιοηοΓΟ, 5^5 

ΊΙΙζ ν<ΓΟ Κΐΐΰχ; €ΰεί(ΐ€Γαη((^α€ ίη βαέΙυΒ Οεΰληι. 
ΙΙ1Ϊ ν€τό («χηάια 1>^&ή8 Ώί$ Τί(ληίΙ>ικ ιοιροΓ^ταΐΚ, 

τηιι^ ? ινν4«τ« λί;9η«<. '*«α' ν^Μ« ^ ΡΗ^ίάλ ρο^ηλΙϊίΧΚ οαΐίάΐβ^ ία* 
9Α9^ς νΛ^ζ ιζ γΛΪΛ ^ύίτ^ί*^ ιζ Ζ«ν«9 πΐοηΐί» &εΜ, 

^ τ9 9πι^* 'Η«χ•)^ ;^^ ιίΛβζ ΐ9Λΐ φη9%9' Μοίίχα ευιη άητη, ίιηϋ ροη(ΐ€ΐ« 
ΐί #Μ4^«ζ«9«97•ί» ιλμ0 ><νι^5-«ι^* «^ «ΐΒ^ι^ν ΙίλΒοηΐίιι ροηάιιβ. 

^•^9%9$ΐιι 9»ί**ΗηΑ9, *ί9Λ «» νίί^ «»^#- '2*%Λ9Τ09 ΐ(§ίτ9Η^^ίΛίϋ λί^^ς^ τιτ( !μ? 11^ 
ηί^1|• νν^«ι2ΐ5•^ν ^ 9λ$^ 'ίζ^ί. ^Αν«- τΑι/ 5>^'^^^' ν$9••9ΐΛ€ γί9ί940ΐ 9ίηνί* 

Ο ^'οφί^ 50 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^οφρα, Ζίυς ϊτι κΣξος, ϊτι φξντ) νητπΛ πίίι^ 

Β^ντη η ςϊξοπ^ τ%* τ» γαρ Δα ^ύί^ί^ ^^<^ 

Ύοί }' οήΜτν, λί^ΛΥτος^ •γι «(κ^οην κίρψΛ 

υίνΐίί ομως^ οξΒ'όΙο'ΐν ϊττ ίίαΛίψ η/Λμίονης 

ΚηληΒ-μΣί* τίίίν α-ψιν οηΤία^η ^ίλχία ίοι^9. ^ι^ 

Ού ^ 3^^¥ μίτίππτΛ ΚίρΛοτάψίΐμαί ^ λΜίζα4> 

ΟαΑΐη<Ιιιι }ηρί(6Τλάλαε ρυβΓ, αάλιιο ίη ιη^η(ο ρΰθΗΚλ.Γαρΐ6ΐ)ΐ« 

Ρί^χο λαΒί(&ΒΑ( ίίιΙ) αηΐτο, «( ηοηάοιη €ΐιιη 

ΤΰΓΠ^ϋηββ Οχείορΰβ εοιηιηαηίνθΓαη( ίαίιηίηο 5'^ 

Τοηί(Γα^ιΐ6 €( ίαΐ^ατς : Ηχε.βηίηι ]ονί ςΐοη&ιη ρΓχΙ)οη(. 

Ρίηί1( ίΙΙο : €( εί(Ιι&Γ2ηι ειιιη όινϊηί νο€ΰ Γθ(οη(11(. 

ΙΙΙί τοΓο ίηΓ&ά«ΒίΗ(6Γ^ €0 ε«£)υι(β, β^ΐιπε ροπβχοηιηΐ αιρί(Α 

Οιηηεβ ϋπιαΐ, οΓΓΰ^^ίβ αηιίΒυ» (}υΙεΓ€€η(68 

Βΐϊΐκϋιηβηιο : λάοο ά6ΠΐιιΙε€η(6άι ϊάι^Μ^τΛΐ ίη 1ρ£3 £&η(ιΐ]η• 5 ' 5 

Νβε νϋΐδ άμι ροΐΐ, ιηίΑο Η1)&πιίη6 

Ριίοιιΐ ίβ8 €Γ2(, (&η<ΐ€ΐή ΓϋρβΓ ΙΙη£;ΐΐα$ ρΓοΓυάεηιηΐ 

«Λιτή ηα/^^^ΛψΎ•» δοΐ^οΐ. «^«^^I4ι^Μν «&«) ψξΛΦίψ, ΐίτΜτκ »» ί?η- 

ίΒιά. ϊΐ^ύ^ϋ• *Λ^?^^] ?θίη€Ν](ι• ίΐύ^ »Λ ^ ;?:?•''•' '«•^«^Λ»τ*ίι <^»« «^^ 

«ηίηιρ ίιχΊάέ νΊά^^ϊίVίτ Ηί νΐίΓΓιιβ Μϋ- λβαΛ χ^τϋζΜ χίξτΖψ^ }ίη ΐΑ•»^α9 ι^ι»• 

(οησ, ΐ(&χ»η6ηη, Β^ιι^λ»», ««/ τας γλαΰτ^ς Ψ ί%^ωψ β^π- 

Τΐιβ Αηςεί €η^ς ά, αηά ίη Α(1»η'$ θ-ν^ν *η^ 'Ερ/^Ιί» ^ ϊτηβατΊ¥Ϊύί9 ^Ιην. χα} 

£&Γ 1^; ψοηίΛς. Ι^βί'^ 'Ζξμης λ•^ς ί^ 

ΤΗοα^ΗιΗίηιΙΙίΙ^ίρβΛΜηί, 1ΚΗ- •£<|6*5ί μ&τ^» 9•»»^». ι§'Ό^ίρ•',*•νλώ'- 

Αί55ί*ί|^ί«Γ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛίί ΠΡΛΤΟΝ. βΐ 

Συ^ί οκλύζοντΰ ηΜΑΓ<^(ΜΡ|ΐΓ Αλ0^ ί»ψ»ΐ. 

Δη τοτ ανίατο τίφνς' αφΰί^,ί^'^^ι^ ίταίξΗς 

Χ/ΐίρ&ιλίύΨ ^ ?αμη9 ΒΛγόίαιιίΗ, 9^ Κβί αντη 

'ΣτΗρΛΡ ^Ο^ινοίη Αωίΐούνΐίίς ηρ(Μη ψψ/ίί• 

Ατά^ηι^8 : ηβο Γοιηηί ΓαΙ) ηοέΐ€ηι οΜίΗ Γαηϋ. 

Οα^ηάο ν6ΓΟ Γρΐ£η(ϋ<3& ίαΙςϋηήΒνβ οοαίίβ Λιιγοπι 

Ρβΐϋ €€ΐ&$ &£α1β( ]ιι^Μ, «( ν«η(ο ^20 

Τηικ^αίΐΐ» βαέΙηαηΐΜ ΑλεοΒίδ πΐΑτίβ Γυιηιηί(2(€€, 

Τηηο Γμι€ €χρ€ΐτ€έ1αί οΛ ΊΙρΗχβ; Λ«ίΗΐ<ϊοβ βχάί^νίί Γοάο• 

ΙΙι ιη§Γ€6€κηϋιΐΓ ηανβιιι ^ι βριιτ^ηι Γβϋιοβ. 

ΗογΗ£€€ νοτέ ροηο• ΡαςαΓάΊ», ««{ΐι^ιρΓλ (ΐΙ^ϋχι 

ΡβΠαοα ίηΓοηιιΒ&( Αι^ο, ατ^βιιβ «ά Α2>ί(υ|η. 5β; 

Ιη ε& εηίιη (Γ&Βεβ άίνΐη» βηι ίιηρ&£1<, φαχη έάοολλ 

£λήηχ ΜίηοΓνβ € Βοάοηβί «άιρίΕίτβηιΐ <|ΐΐ€Γειι• 

Β>ΐ5 ο« Μι^'ζβττ, ««-Η^^β ί(0ίΙ§{χΗ9αψ !/> /•4Λ? ΓΛ/ζ«τ ν(κ:Λΐ ίΙ&(ίιη ιη ίηίιίο Υα. 

•ττ^βΜ» »βλ«.^ «^' Λί ^τηηίι λίβΛ λϋ- Ιβήϋδ Ρ1βοονΐ8. νίάο Εαιβιη δοΗοΐ- 

μα4$^β^Μ ΊΛ Μί^^Λ^ Ιφ*%9 »λ} 'ίπ^Μ ίαπι ώΓ<|αίΓεπΕίΐη• 1. II. ίο, Αη Ιια- 

ιιο'Μ' Λ^ίψ9ίλ/Β^•ί -Μ 2* /ίικ0ΐλ<«τ( τ5» ϋΐΛΠΕπι νοοβιτι Ηα&ϋθπι Αγ^ο. Οοη- 

ΜίγΛζΦίψ, ΛΛ7»γβί9ίζ%τ«^ ητύ9' ιζ τ2μ? ίοΓ <|ΐιο^α€ ΥίΙΰΓίΐιΐη ,ΡΙίοοαπι, ι. 

7^>ΜτΙα4^ Μ»ΤΛ([ ας νήξΛ^ ^ι^^, ϋτ»» 302. υΐ3ί Ιί§ηαπι, ^υοά ίη ραρρο 

ρηλ^ίψ ΛοΒ-ίς ιΐ; 9κ Μ%}Λζ». ιζ «3νν- €Γΐϋ, €χ Γ5^1ν3ΐ Βοάοηίίΐο εχοιΓαιη, 

>«Λ«»τ«ι» ^ βτΐ5»λ^π*»> ίπτι τώ ^ιί^Λ^, νοοΕίο ίϋίίΤο (ΙίαϊϋΓ. Υίάϋ Εΐιΐ€ΐη 

<ιι #ίρτ« ίΐαφ Μ «ιην>'«ν«#•|(Αίνβι τ• 5»- Αροΐΐοηίαιη. £. 4• 5^^• ^^^ Εαΐΰπι 

^««, €3^β<ηί4μί(ΤΛς τ^ψ νίξΛΨ, ϊ>ι>ξ» ΟίΑΐκΙίΕηΟδ^ ΒΰΙΙ. Οοΐ. I4»(^^^Α^^η2 

««τιίί• Λί»•!^ 3•»Λβί τ«7ί Β•ι•<ί ό )βΐίΛ- Ιιαο Ιρ^ιίΕοίίΠιηα, 
λι»ί, Τ4 τ«Λ<Α/τβΜ^«9 τΐω γλύ/οίΛψ ίτί^ι»- — Γίίΐ οβΓο, πιοηκα |ονί5, 

«» Τβίί β0/^ί«ΐς' >ζ >39» ΤβΤΙ ίθ^ τ•ί»τ• • Εα5\ΙΓ€ 1ΐ1€0, 

Λίμπην Μί^^ίνη. φιλϊχω^^ς λ <ά ι»Γ ΑγΒογο ρι-χίλςΕ ΙβΙ^ΙΐΐΕδ ΕηίπίΕίΓβ 

«&* ^«'Λίι ψί^ί» «II 7» ι(^Αλΐ$19 ? ΛίΑίίδ- 1θ4«β€ί8. ϋρί. 

^Λμ,ηη γχίατΛί^* λψλ 9 ναύίτΐ τ^νί Δ• Α»>ίί•ί ^^β-ί 2)»ν•$ τ» ξι/λ»» βι^β^ ο* τί 

ο ζ ο» ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ 535 $2 ΑΠΟΛΑ11ΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ 

Οΐ ^ ίνΛ (τίλ/ίΛΤΛ βΰίντί^, ίτι^^Ι^, οΧ^ηλοιτίψ 
Ω,ς Ίαίσ-ΛΥτο ΊΚΤΛ^Αί» ίριατίμ^», ω οίί χρψΛ 

ΙΙθ6πν υτηκ,λυΑη νηος τ^^πΓ Μλχ6ΐι ^\,' ηί^ι 
ϋάσ-^ΐΛΊΛ^ κ^ ιιίΒΌ λΙΧοψ ντη^' Λλοτ αύι»ρ \ίιτωψ 

Οι ^\,', Ά^ ηΙΒ'ίΰί Φο/^αι %ο^οι^ ^ αϋ ΠυΒ'ΰΙ, 
Ηιηυ ίν 'ο^τν/ιΐ), ^ ίψ' υίΐΛ4η¥ 'ίο'μία/όίο 
'Σν|αί|^^ο^, φί^ιγ/^ ώι»/ Ότψ βω/Μψ ψΛ/τή 

Οϋ νοΓ^, (πιηΑηβ ίηΓοβηϋβ οζ οΓάιηο, £εα( ίηίοΓ ίο ίηνκοηι 

£ζ (1ίΓ€ίρΗη&4 ροϋάβ 3αζ(« Απηίβ, εοηΓβ^Ιοηιηΐ. 53^ 

Ιη ιη€(ϋο «αίοιη Αηοβοβ* 6( ρπΒροΙΙΰηβ νίήΒιιι Ηοκηίβι 

ΟοηΓβάβΓαΐκ ι »ε ΗηοίΙα ρΓορβ Γ€ ροίαΐΐ οΙλνΑΐη ; €!^ιΐ€ ϊηίτ% 

Ρ«ά69 ΓαΜαβΒλίυΓ ηανίβ οαΗιια : 3λΐη4υ€ ίιι(Γλ]ΐ€ΐ)«ιι(ιιΐΓ 

Ραηο, €( νίηιιιη ΙΙΒαηιηκ Γορ» πιαγ€. )»Γοιι «ικοοι 

Ι^ΑοΙίΓγιηΑΒοηάιιβ α (€γγ2 ρ»(ή& οεηΐο» λΜοΗΐ(• 535 

Ι1Η νβΓό, ]αν€ηιιιη ιηοΓ€ Ρ1ιοβΙ>ο οΚοΓηοι νβΐ ιιρυ(1 ΟοΙρλοι 

ν^Ι λΠοαΒί ίη ΟτΧγ^ύ, νοί «(Ι «^υλβ ΙΓιηβηί 

Ιηβ^αΓλίιάιιιη, «ά εί(Η&παη αΓΟΑ απιιη ϋιηυΐ 

^τ•, ως φιιηψ *Όμη(^, " φψ^Λ 3^μ7• £1(014 (1101 ρχΗβΒ Ιλεχτηληβ, 

ΙΒίςΙ. Οαΐ Γ&(ιοηο >5 ριχκΙαεΑίαΓ, 537• *Ή «« ώ *0^•ινν<?] ώ τ^ Δί- 

οοηΓαΙο ^12Γ]^^τιπ1 βά II. ι. 51• λ^. τρ 5 <{>>^ •»ν#ί. »«9»«ν{ «ί^Μ' ώ 

528. Οι' ^' «(Μ ^Iλ^7κ] πκ τ«τ» Διλφ«ΐ(, ί ώ Ίτμίί/ΰ ^ τ βω^Λ•^ ? 

^^Μ9 :^ η 9λΛ'Τ9ς φΛ(Α*9. δείΐοΐ. Μ|λΐί^•Ι Γ^^βτνζ•* Ού»; Τ^αΐ* «Β«Τ99λ«- 

^2Λλ«» ίνικλν^θΊ) ιί τ$•3Π( «^ »Ι^, 1^ α> μήζ»^» '* ν«-«ι/ 9τνΛ• ψηφΩλ» "ΐίΠί'** 
βύϋ^ί 4 ^λΜϋτης Ίνίιΐ-ϊ» τ# ^#^ τ•/ Ίβ^/ιΙ^»•^ τητΛ^^ίς Β^μιυιμ* λ^'ί Ίβ'^η- 
«ΐ;•»•. 5εΗο1. ^ΐΜ*Α7η»^^ηζ•9. δεΚοΙ. 535" Δ«^•«<ί ^1^1$ &€• 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡίΙΤΟΝ β$ 

Πβκτκ λϋίζρον υίώρ• 3^ ίε ^οΒ'ίΛ χλυ^ν)ο* 
^Αψρω ^\,' ϊνΒ^Οβ 1^ $93^ κΟ<α4Ρη χηκιίν ίλ^^ 

Ί^ιςα/Μί ^ ντ ηίΚίω ψλο^ ΗΚ9λα νηίς Ιία/^ 

ΎιύχβΑ" /ΐΛΚξοι ί αίίν \Μοκού»6ντο κίλΧνΒΌί^ 545 

Άτ)^^ ας χ}^οψΙο ίέπίό/Λίηι ^ζηίίόΐο.. 

ΏΛη^ 3''ύρΛνοΒ'ίν λιυστορ Θιβ) η/ΐΛΠ %ά$ω 

Ν^, χ^ ψ.ίΒ'ίοόν Λψίρων /ιίνος, οί τοτ ίριςΌΐ 

]ΐί¥79¥ 3^ηπλΜί<ΓΚον' νττ ΛκρΣίΛΤΟίαΊ ^ ^ύ[4,φαι 

Ίίίΐλΐΰϋίς κορυφγτ^ν Άψ^^ον €ίσΌξθΰΰσ«ι 55^ 

'Έργον ^ΑΒψαϋης *Ιτωνΐίος, ί^ ώ ουοης 

Αρώ νβΙοείΒυι («γγηπι (}αα(ί€ηι!αιη ροάίΒΰΐ, 

Αά Οτρίιβί ά(λ«πυη ίβΓίοΒ&ηΐ τβιηίβ 54^ 

νοηεΰΐη ιηατίβ ιιηάαιη : €( ΑαέΙτιβ ιπιρ«(αοΠιι$ α0α«1>αη(. 

$ριιιη2 ν€ΓΟ τΐ(Ηη(^γΐ€ Αΐηιιη ΓαΒβΙίοΒ&ΐ ιπαιβ 

ΗθΓΓ€η(1αιη ιητιπηα»η3 ρΓ3Βν8ΐί(1οηιηι γοΒοκ νκοΓΟίη• 

ΟοΓαίς^Βλίκ ια(6ΐη ίιιΒ ίοΐΰ, βαηιχηαηιιη ίηίΙβΓ, εαπνικα ηλνί^ί 

ΑτοίζοίΖΏΧΛΐ Ιοη^ί^ιΐϋ Γοιηρ^τ &1Β€ΓεοΒλη( (πιΑι» 54$ 

νβίαΐ ΓοιηίΐΑ ρβΓ νίηάοιη οιηρυπι €οηίρίοηΑ. 

ΕηίχηνοΓό» ίη €ο (ϋ6> οιηηΰβ άβ εοείο ϋϋ ρΓοίροχΰτυηΐ 

Ιη η&νοιη, 6( Γϋχηίάοοηιπι νίΓΟΓαιη γοΒόγ, (^ιιΐ ΐυηο Γοιΐ1£ιηι 

Νβνί^λΒ&ηΐ ΐΏΑΓβ : 1η Αιχηοιίβ €(ί«ιη ΝχχηρΗφ 

Ρ^Ηλάββ ΑρίοΙΒαβ, βάιηίΓλΟΒ Γαηΐ ίηηΐ€η(€β 55^ 

Ορνβ ΜίηαινβΒ Ιιοηί», ο( ίρίοβ ϊηΓαρβΓ 

54θ• Αά ίαΐεϊοηθαιη γβιΓαιη, ίη- λμ. β »«ί, ίλΛι»*/»•»• 5 '^ •♦•'ί» V- 

διβρΚβηαβ. ί «Λΐ^«»(. ιίί Λίλϋ ϊ*ί» « Λ'ί 5»*» ^ι«4^ 

^ 542. Κλ«ιι *ν•] Α'βί'^Μ•, έ «Η. >:λ•ΐίφ•;^», ίί**^ ί$ • τ»»»»* -^ "«^ ιί^#ί»Λβ. 

δοΐιοΐ. |47• π#Λί #1•»^«•^»] ^ »«" 

545* '''*^Λ^^] ^^ ΛΜ-μ^ψ 4 ι%»ς ίϋ" δοΗοΙ. 
9»η? ϊ:τλΛ 4^«^»Λ/. λί-ί«<«ί 4' 55 "• '-Α>«ίί< Ίτ•«ί^?] ν«-^»*ν 5* ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ Τυν και οί 'ζτΛξΛκοιης ίττωλιΐΗΟίί φ^^α» 

Οΐ ^' οη ^ λιμίνος 'ΰί&ψ/Μ Κ^Ά^ψρίβ ^7^ν> 

Η€Γ0ί8 ιηΗπϊΗΰδ ίιηρςίΐοηίβδ τβιποδ. 

Αϊ ίρΓβ 2 ίυπιιηο ιηοητΰ άζξ^α& «Α ρτορβ ιηβΓύ 

ΟΚΪΓοη ΡΙιίΙΙχπάεδ, ςαιιί^υΰ ΛαΛαιαιη ίΓλέΙυη 

Τίηχίΐ ρϋάΰθ ; ιηαΐΐα^'αϋ ιη^ηα ςΓ&νί Κοπαιαβ, ^ 

Κ^ρ4καIη ρΓεε3(υ3 ϋίΐ (υ(αιη άΙΓεεάοηΐίΒιΐδ. 

€οιη €0 αίΛϊΆ ιιζογ ίη υΐηίβ ^&<η> 

ΛοΗΊΠϋΐη Ρΰίβο ξΰηίιιιιη, ο&γο Κυχη2ΐηί(0Γ ρΓχΙ>βΒ&1 ρλ(π• 

ΙΙΗ νοΓο, ροίΙ<^ιι&πι ροη&5 ΕοζαοΓαιη Γΰΐί^αί^ύηΐ Ικαβ» 555 555 ΐ««ι»• δοΐιοΐ. 

νί( ΗοΒ]ζΗηα$, ^«πι ΓαΐαΓ» €Γα( «η- 
5 5 β. ΠϋλΜ^ίΜ^ 'Α;^λΐ«] ««(9λ»>ιττ9 


φ^λ^^Β-^ΑΡ^νί, κλ} (ίη 2<ΐΜΜ•πι}^ »•ηκ(>- 
^«»* ΧϋίΙ ;^^ τ^μ) •ΐ«Α•^ηι τ2μρ %1ί τ 
*Ιβίσ99Λ. 7ί»ζ «ντν γί ϊ/<ί*9• ^^^ «ίΤζί- ««1»» 9«^ίζΐίβ-ι ^ρήψΛ^ -ί Χβί(«Μ$, Δυί- 
^^^ 5 ^ Φ*λί/ι*»ίλίίί -ί "Α»!*^©•. "Αλ- 
λοι ^Ι' Λ3Λ^^ς ^ β/ηη >9η^ΜΡΤΚ|. 
δοΐιοΐ. 

Η9Ρ0 ΓοΗοΙ. δίορΙίΑηαβ &ίΙοπΓεο ηο- 
Ι8νίί, ϊΐΐροίϋ νοί ςοΓΓορϊΛ, νδΐ πια• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡίΙΤΟίΙ• $$ 

Ύίφυος, ος ^' αϋ χίξΟΊν ίίζοΛ ηχριίντοίς 

Δη ^ τοπ μί}Λ9 ί^ν ΟΗςηΜ¥19 ^βΟ^^Ι»!}» 

ΔαίΰΛΡ 3ί ^οτόνοίο-ί ΤΛνυύτάφΙ^οί ίκατ^ίίν* 

*£» ίί λαγυς ^ίΰπν ίρος* ίπ ΙκρίοφίΤ ^^ ΧΛλ»Λς 

ΡΓαάβηΐϋ ϋ( οοηδίίο Γοίβηίβ Αξΐίοο-ίβ(ί 

ΤίρΚχοϊ» ^υί ίη ιη&ηίΙ>υ« Β«)€ ροΐίηιιη ίείΐε 

€1λταιη ϋ£η€ΐ>&(, ιιΐ εοπΐαβ ηαν€ί» άιή^^τα^ 

Τιιηε Γ&ηβ ίη^βηιεπι ιη&ΐυιη ίη&ίιιΐϋΠίΔΐ ίη τοο€ρϊζαΛθ9 

£( 3ΐ1ί§Ιηιη( ίαηίΒαβ υηίη^σβ οΐ(ςηίΐ5 ; 

Ώ6Ϊηά€ ΙίηίοΑ άίΓρβηάϋηιΐκ ίη ΓαηιπίΑπί: ιηζΐι ρλτιοπι (γαοΙβ• 5^5 

ΙηίοΗιη 11ηάα1α*ίηεί<11( λμτζ : «ϋ ^υαηάο ηιΙ}α1β(ί$ ίυη£β 

Κλίίδ ΒΒιιΙί» άίΓεΓοήηι άϊςηιηροΓαϋΓιίηί, 

υΐ(Γ& Τίίχαπι ρ1λΰί(1ί ρΓθ€υ€ηΓν€Γαη(, ρΓοάαόΙίνβ ^υ§ηIη• 

563. Μίηίμη* 4 <«νλ!««, «τ« «5•- «ίίρ^> «ίίιίιΐίρ• οαί 5 'Φ """^ ?<»*»«βί» 

5^5 • Κλίί' «ίντν] νΐάβ δοΗοΙ. Ηο- ««^ ίΐΓ< ? ηύ^\Λ»μ$ρηη' « τ»; ιοιλίτμί»*^^ 
ιη€Γί η. ν\ 183. €1 Β&τηοϋιιπχ ίη ιξ•χΜς^ «1$ τ» <^Μ?ί«( Λτ^ιοιτ«ι. 
ίΜ^βητα Ηοιηβιί ρ. ιοί. υρ(. :ίΐ^»^^ ^, ίτη ^ ϊΐίίβΑ^ρ^^ς, μ^ 

* 5^6• Ί«^ί^] ίχ^ ^,• βι 1» /ί#•(^ #Μ^ ΤΜ^ ΙΜ. *Ι5Μ* •Τ/ '£^Τ«^»«( ΰίτ 
^ ίίτνν λ•)^0ΐ• /3(λτι•ν Μ -Μ«9 ΐϋΒ^» τΐι» Ίχ^ &ζ^ηίηιηηχ09 μ\^ ικντμ φηοίτ ιτΜφ 
*Μλ9^ίψ κϊ^Ιμ^, ίψ ίη ΛΜζ0ψ ΑχξίτίζΛ νΚ^νκ» ^ωξΛΜ499 ινλ«βΐ(9(«ΐ|, ΐΰΙ^ξχίαίύψ» * 

^^ ^ ^^ρ»ητ( «νητν,' «ί^ ]μ Ύ^ιά^Λ^ ' Τ<»ηρ1&<}<ι& ΤίΓα^ ηι^^§:ϋη^ οΒ- 

ιηιΑτ^ΐ • ινα *ξ •»#7^ιτ ρ|ΐΓν •9π 79^ . ΤΙΓχιιηι €& ρΓοηοηΜήηαι ίη ^υο 

ΤβΤσι $6 ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΥ 

ΤρΪγι λ φορμίζύύΐ^ άΒ^ΐΜη μιλτηρ ΛΟίίη 

Οΐΰί^ιο 'ίτάίς ηιούτοον, ίυπ^ΊψίΛν ^^^ 

^Α^τψιΐβ, η χ^ηας σ7(9ηας αλός ίμφίίιησχί, 

*1χ!^υίς άίο^ίΐίς ντβρθ-' άλο; ί/ιμιγΑ ^ξΰΐς 

*Ως ^ ο^' άγροϋλοίο χλτ Ιίχ/^ίΑ οήμΑΥΊ^^ ^γ^ 

ΚΟβλΛ μΛλίΧ^ομ^ος νψ^ον /ιίλος• ως ί^ τμ^ 

*£^ΛζΤ$ν¥, τ ί^'ΰάνβ ΙπΛοτύτψς ψίμν ζςοτ 

ΑυτίκΛ 3"" ηί^ίίΐ νολυληίος α4Λ Πίλβ&σγ^ν ^$ο 

Κβ ν€ΓΟ είιΗλΓΐ λ1Ια(ΐ€ΐΐ8 1>6η€ εοιηροβίο οϋΙοΒπιΒ&ΐ ε&Γΐηίη€ 

Οο^Η ηλίαβ εοηίοΓΤλίτίεΰχη η&νίυιη, ρ&ΐΓβ ςίλτο ηζίζϊα 57^ 

Οίιη&ιη, ς\ιχ ϋΐλβ ίρο€ΐι1λ8 χηλτιι (υοΙ^λΐυΓ, 

δϋπτΑϋ» οά&χη (€Γ«ιη ΙοΙοίοΑίη• Α( €Χ ρΓοΓαιιάο 

ΡίΓ€6• (πυηρ6η(ο ΓαροΓ πιακ, ρΐΌΐηίΓοιιί ευιη ρλτνίΒ 

ΊΛζρά^ ρ€Γ 1ί<^αίά«3 ίλϋοικοβ νί&3 Γ€4ΐιοΙ>«η(αΓ• 

υ( ν€ΐΌ Γ€8 ^&, ^ο«η<1ο ροΐΐ ΓΐιπιΠβ νΜζΐΛ, πΐΑ^ί&Η 575 

ΙηηιιηΐΰηΒ Γο^ιιαηίαΓ ονα, 1ι€γΙ>& ζά ρίοηιχιη {λΧχλΙχ 

Ιη ονΐΐο ; ίΠο Αα(€χη ρΓβείΐ» ΕϋίυΐΛ, Λτ^μύ 

$α»νί(€Γ ιηοάαίιιηβ ρ&ίΙοΓ&Ιβ €ΐιπηοη -, ΗαικΙ λϋ(€Γ ίίϋ 

5€€ΐι(ί ίαηΐι η&νοιη υογο πΐΑ^ίβ ιηΑξίΓ(}ΐΐ€ ίηεκΒϋίοςη) ίΰΓ€ΐ)λ( «αΓΑ• 

δΐκίιη βιιΐ€ΐιι ηί^ΓΑ ίηιιηοη(ΑηΑ (€ΐ1ιη Ρ^Ιλίςοιαιη 5^^ 

Όμλ εοΙβΒλΚαη Νοίβΐ δίορΚληαβ 574* ^'ΑιτΛιτμ] «•«-^Μν4λ#(τΜ, ^•• 

ΐ|ΐιοΓ(1ιιη Γλ1»ό οκάίάΐίΤο, 6( ίηίΟΓ 1ιο3 ^Λλ•4. 2ι/^«Μί*^»7ΐι ιζ ίΐβιηχί^Α^•*• 

νΑπηοιη» Ιβ^ί α δΰΐλοΐίαϋοτ/ακι•* ρΐΌ δοΐιοΐ. 

Τ•ν«#«ιτ> ειιιη ΓοΗΒκ $€ΐιοΗα1ΐ€β τ»- ^7^• Νφ^ιν ^«Λη] τννι/^^υΜ*, «κρ* 

Μίΐ•ν ^ποά Γθί(Γ&( &(1 Λχβίηή^^ΐβ^ α( τμ^ 9ψίΛς, ί Ψ•μ4•9 μ^λΛς, (/(λψ^ ^λ^ 

Αροΐΐοηΐηβ ΤίΤΛίίν τα\ιΙΐί αά ««^». ^ι; ΛζχίΛΛΛα •νν«τ λ«>'«/^^. $εΚο1• 
569. £«^ιί^»ι] ι3 ;^ηΐΜ^'ΐ!, IV- 5^^^: '^*ί^« 9τ»λι;λ«νΗ] « 9Μτ«Λί«ί, 

ίΐ^ν Ι^ΜΪ( «»«/• δοΙίοΚ ψ θΜ3-#<λ«», ^' ηΐλ«(τν» )? ^19ΛΖ^* 

573* "'^/'^Α^^'*] ^^ ^ «ν«^>^ ^ !? « ^^ ΠιΛι^Γ^'ίν, (Ονΐίί Βμ(Ζλ^λΒ μ- 
ΜΛίβτίίς βΧΛπτ•η9ί^ «λλ^ /κιβ"* η99^$ 'ύη Πιλ«τ^/ !? Π«#«2μ•( ί|Κ ιμμ Λ«- 

ΔνΐΙΙ^ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3ν Οοο§ΐ€• ΑΡΓΟΝΑΤΤ1ΚΛΝ ΠίΠΤΟΝ. 
▲μι», ΌηλίάίΐΛς ίί 'ΒΤΛξί^μΛίζον ψ'ίίίΛί* 

Φαίηη ^\^ άνΛλίη ΐ^ίί^ΒΌς^ φα4¥0¥79 ^' οί'Χ'αΑίν 
ΤΙ^ψσιαΐ, Μαγίβηοί ^\ ύπίύίίος ψτά^Μ 
*Αχ^, Η^ τυ(ί/οος ΑολΛπηίος* €κ<9'' οξΛ -πίγι 
Έαπ-ίρΐόί Λή(ΐοιο 'ΖβγλΡ^υ τα-^οψιν ϊκίλα»ν• 
Και [Αΐψ χυίάίνονης ύΰη χ^ίψας, ϊηψΛ (Αηλ^ν 

ΐΛίϋί€ύ\>ΛΧ, ΡΰΠαελΓ^ϋϋ ΐΓΑηίΙοηιηΐ Γαρ€« 

Οοηήηαό ρΐΌοαΓΓ^ηιοβ :' ΑιΙ>&(ΐ€ΐ>2( νοΓΟ $6ρί»»ρΓθ2Χΐοη(θΓίαιη2 

£( «ρρ&κΒαι πΐΑΓίάπίΑ Βοΐλϋλοβ, & ρΓΟονΙ 

ΡίΓββχ, Μιςιΐ€ίΪ2^α€, (ΓΑίι^αίΙΙαιη εοηιΐηοηιίβ 

ΧιΚυβ $ €ϋ Βϋ&ηχη Οοίορίβ, ^^^ ^^^^ ^^^^ 

νοΓρ^ηίηί νοιιΐί οοχΚΓ&ήίβ ΑλήΒα* «ρραΙβΓαηΐ. 

ΙρΓυιη^α€ οϋΙςΒι^ηΐΰδ ΓαΒ εΓΰραΓςιιΙυιη, ίηείίλ ροεικίΰπι 57 5ί5 585 ΠΑ^ 5 *'^ Β^ϋΤΛλΙβί», χα/ Λπ'Λνψ•ν Πι- 

λΛτγίΛ9 ΨΪΙ9 θίθαΤΛλΐΛ9 ΚλΐΐΙ^Ψ€Ι(. ϋΠ ίΐ 

ύ ϋΙτΦΐ «ί *Αξ}4ΐ6ί &ίκ«λ«νν7• ΪΙίλΛ^Ι, 

5 ΏΛλΛο^ρΙ. δοΐιοΐ. 

581. '£^«ν«κ] λάί»^^«>«; Ιζ9λιί9«((, 

9^ίί€^, 8ε1ιο1. 

532. Σ«τμΟ ««(«'^β^•» ώ Ία'Αχα' 
ϋτΦ» χΛλύ^•99 ^2^ 1» πτ» βίην εΜίν- 

χκη Π9Λμ»(• $€ΐλθ1• 

583. £ί9«Λί« ΣκΙ«^^] « ΐνη^«- 
λ«οη«. 9%η^ τβ η Σκ/μΒ'Ο• ιίκ Θ•οτ«« 

584• Πμ^ομ/] 7ΠρΛ4€ Μΐί^νβίλΚ* 586• Π«λιν ηοη λ(1 ΙΧ1Λ9Κ9 ηΓβ- 
Γ6ΐΐ(1ιιιη, 111 ρβΓρβΓλίη ^η(^^ρ^6^α(ι1« 
ου Η<β]ζ1ίηα3, ίοά «α τι^μϊϊοι». ΡΗ• 
ιηαβ Ιίκ 8ρρα1ίυ8 €ίΙ ΑΓςοηλαίλτυια 
&ά Η(ιΐ8 : ^ιΐΑΓϋ Ηΐ€ ηοη (ϋ€ί ροίΰίΐ, 
ΓΑί/^/ιτ/ ΑρριιΙοΓίιχΚ. Ι^ΐ^ΰΐκίοπι ίξίιυΓ 

587• Κα/ ^ι' ΐίΛΛΜ9€νης\ τ Δβλ•« 
9»• • }% ΔβΛ•ψ, '£^^ν ΐ|•ς, «« 04» Μΐί[^ 

<80ρτ« 7 *Αζ^9€νΛίχω9, τίϋς ]μ μ 

ζ»β<9 *'«<< 3 ίί^ΛψϋΜς νβη τΐω Ίμ, 4βν«μ- 

9(^Ι^•»]0- ί? «λ/ιτ. "Έ,^Ίλ/^ 5* ^ ^^^ 

^^ 7• οίτ τη ν$ «ν^Μ' >βη»τί|Μνΐ<&«^ ^(^ 
τ«ΐ( 5 ^^ήέϋ ^ϊς ιηζ^^Λ ιΒ-ν•». Λη«4 

ι 

Η Κ«ΜΙ> 58 ΑΠΟΛΑϋΝίΟΤ *01Τ Ρ0ΔΙ6Τ 

^ίΒ,ρΟτί» ^ ΌΤξτπρωοΒ "ΛΆ^^Βήρ ΜίλΧοίΛΫ, 

^Αχτηρ τ'αιρ^β&λοιτ τ€ ίύσ^ημ&ρ ησ-Όξοωτης. 

*Η0!5^κ 3^'*0|Μ>^Λν χατη^ΐίόΡ Μ9ρϋ$Λρης 

Ώιορτω Κίκλί/ιίρ^ιρ -2ηβ(ρ&/4€τρ€0Γ ύ^* ιη ίη^ορ 595 

Μ§Λλ0τ υτηκ «ιτΜροΜ ΐ8έ»ΛΜ *Α/^υ|ρβιο ρίβΟ^• 

*Οοτι^ ΟυλυμίΓΟίο τ ίσ'ίί)^κοτ αότΛρ ϊτγητλ 

ΟΤ€ΐηΑπιηϋ< οοηοΗλία ηληι βαβα ι ΒΐηοΓ^ιΐΰ ίη ΙΗοηΙιιιβ 

Οίο €θΐηιηοηϋ Γαηΐ : (επίο ν€Γθ άΰάυΖ€Γαη( 

ΝλΥΦίη, άιΓρΰβο ά€€ί]η8ΐιο ίη «Ιϋιζιιι τβ1ο• 59^ 

Ηθ€ «αΐϋΐη 1ί(ι» ΑρΗ€ηκ Ατ^ϋΙβ «άΐιιιο νοο«ιι(• 

Ιη^λίκοιη αΐ^ϋτίαι ρπ6(«Γ«ΐΓΤ€Γαη( Μοίίΐχκ&ιηι 

Οηιηςν€ Ιίΐαβιιΐΰ •ίρ€ηιιιι νηώ ίβ(α€ΐι(€•• 

ΙΙκηβ Τ€Γο Ηοιηοΐβη €θΐηίηιιβ «ίρί€Ϊ€]ΐ(€• 

Μ«η ίηαιηιΙ>€ΐΐ(€ΐη ρτ£<ϋΓη«νί|;Ιπιη€ ι η€€ ^ία - 595 

€ιιιιέΙ•Η Γοηΐ βηπιίηίβ (τλη&κ Αίπγή ϋιχΟίΐΛ. 

Ιηάο ΥϋΓο 8ρ€η25 ηηάοΓιιΓι^αο υαΙΙ^» 

Οδχ α ΟΙ/ηιρί ρΓθΓρ€Ζ€ηιη( : €ΐ <ί€ίη€ΰρι 

δςίοΙ. 11>ί<1. £ν(4»'«(] 3€ΐιο1ί«ΙΙ« 4^ιτ• 

592. Μ•λ^!Μ«»]Μαί!Μ««νλι^θ^^• /ιτ/. β( δ€7ΐ«ζ £^^ΐΜί« ροιά( ίιΐ(οτ 

. {94* Όμί^λ *θ^« '^ θΜτ«- Ο^ιοαιηι €( ΡΙμοιμ Γ€ΐια(• Ηβίΐ• 

56ΐιοΙ• 59^• "ΟοτνΟ "ο^ν» ϊ^ 4ββί$ ιί^ 

595- Ον)* ϊτι ))|(•»] « Λ•ν•^. «ή» τίλ« ^ θι«Γ«λΙ«(» ριΙ' & Λΐ^;^ν9»ι η 

9 »ΜΜ^«• 8€]ΐθ1. ψ Φζ09 ιζ ββίσ-Φίς. ΙίΜχΜη ϋ, «^ 

μϊ^ξ» ? *Λ^ιΐ{» ν»ι»^ ωφαβΗ• η^« ^9 ««^«^ννβ^Μ» «^ ΠιΟλιίριι^• "Ο• 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝΠΡηΤΟΝ. 59 

θ/ηίκίη, η τίοτοψ Λτη^ροΑ Α^^νον ϋτα^, 
*Οατον ίς ίνλον κίν ίύίηλΛς ολΧΛς ίνυαιαίρ 

Ώΰίγχίϋ (Μλ^Λκραίις' ητί^υςο ^ λαίφ$^ νφς• 

Βίς&Μ ί^ναψ ΧίψνμίΐΛ Α^/|4Μν 'ίχΜ^ 

Οοτ6ΖΑ Ρ2ΐ]€η€8 οΐΐτλ Ο&ϋΑίΙπΒΐιιη ρΓοιηοηιοηιιιη 

1.€ς€ηιηΐ ηοέλαΒυηάι Η^ϋΒαβ τοηΗ ευΓΓβηκοβ. 6θθ 

Μβηβ νοΓΟ (1ί^€€ά€η(ϋ>υ8 Α(Ηο «πιίοιιιΐ χηοηι 

Τ1ΐΓ€Ϊ€ίη8, ςαί Ι«€χηηαχη («ηιύιη Η€€( άΙ&ιηί^οαι 

Ου^ηίαιη ίη ιη^Ηάΐβιη Ικηϋ ίη&ηιέΐλ ηντύ οοηβοΐλΐ» 

ΈχίζηύΆπίο ίίιίΐίςίο ίηαιηΒπιι νοί ιιΓ^τιβ Μ/Ηηΐϋη• 

Ηιε ί11ΐ8 ^6 €0(ΐ6ΐη ΓρίΓ3νίΐ ο( ίη ηοέΐβιη «οη 605 

Οιηηίηο ίη βρ0τβίί€Μ νΐνίάλ : €χΐ€ηΓα^ΐ3ϋ Γοη( νβΐλ η«γΐ9• 

δοά» 4^^* ^°^ ^^^^ ^Φ^ Γ&άϋβ €€£&7ΐ( νοηίαβ^ 

Κϋΐηιςιηάο ΑΓρ^ηιη $ίηΐί&εαοι Ι^ΰΐηηηιη &άνςη€ηιη( : 

υΐ)ί ρορυΐαβ διηαΐ υηίνοΓίιιβ, Χτ^πίρ^ΆονΆ^χΛ ιητϋιοπιηι 

599* Κλί«« Πιι1IΜ^»^Μ«] ϋίν€ΧΛ ΙΒίά. Μ«(ί»ικ] Ιη €ΐι]ηι Γοηιηι, 

Ραβ€94'> Ηοπκίοι, υαίο» (ΐίίαηαί, \α<{χχιχ. ^ϋηΐΰβ, ίοΙΑίάο Αϋιο• €]Αθα« 

/ΐί^ηη» ΤίΒοΓ. Ιλίαι ιιχηΒΓαπι. Ηα€ ρατήηβκ ϋ1ιι4 

6ρι . 'Ά}»] *Ά^^ί «^ Θμ{««( νψ«. 5ορ1ιο€ΐί3, "Αΐ^ν »«ίζ•« »<«« Λί^ΜίΛΐ 

Λ*ικ^ν• 4 Μ ^'»«4«, «/ΰ» 3 ηί «^<>5 «^• νκΐβ εςίοΐ. Τ1κ«0€ηΐί, 1<1χ11• 

' Λ«ν** '9^τ•9, •€η ίψ ι«^« νλ<»«» >2ΐ9 6ο8• ΧιιηιΛι] ιιιι9-ιτ»#< Σιηνκ η 

Λΐ/Α»•-. •;^« ^> ΉφΛί9Λβ 1^ Α<»((%£<τ. 6θ9• £»^' ίίΛν,ϊίς] α} Αίμψίβι γη• 

Η 2 Νΐίλ«ί3ί 6ο ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

"Ανίξίς έχθ^ΛΪΙε^, ϊχον ί/\,'€^/ ΜίΛ^ΛΠ 

Τ/»ίχνν ϊξον, τας αυτίί ίγηνίον ίι^ψι^ 

.ΘρήίκΙνίν ^2ντ£ς, ί7Γ€ΐ γρΚας «α»^ οιηίξί 

κύ'ττξίίο^, ϋηκΰίμίν ^Λων <3^»Ατρβκ Άηοα-αν. $ις 

^α ^βλδα/, ζηλοίο Τ 3^τ/4Α)^ρΖς ίχο^ο$. 

Ουκ οίον ανν τγην ϋ^ ίρρα4Μ¥ Λ)(9ί^ς 

Ά^^' ίύνίί, ^Λν ^'λ/ηπιτ ί/ΛΛ^ γ%νος• ύς κΐΨ ίτηϋτω 

Μ>; πνΛ λώγουΧίοιο φόνα τίσ•άΛν ΛμοΛψ. 

οίνι ά 6κ ^ουσηων γΐζψΐυ ^αΟκ^ΗΜη ΌΤΛτςος όζο 

€Γα(3ϋΙίΐβΓ €οη(ηιοί<1λ(ιιβ ίαςΓίΐ αηηο ρηΒ(ΰπ(ο. 6ιβ 

}αν€η)ΐ€5 βίβηίπι Γ€]βθ€πιηϊ τιχοιεβ 

νίη ςχοβ ; Ιι^ΒοΒβη^ νβΓό ρΓΟ ςαρϋνίβ 

ΥβΗΰΐηοηίδίη αιηοΓβιη, ^ιιββ ίρβ Α&άυχβηη^ βχ α^ϊό ορροϋΐο» 

Τ]ΐΓβ€ΐ3ΐη ά^νζύΛϊϊΐα ; ^αοηίωι ^Γβνίβ ϊτλ ΊηνΛ&ί 

Υοηβπδ, βδ <ιαό(1 €3ΐη, ιηϋΜηΙ)α8 ]αιη<ϋυ ηαΐΐίί ΗοηοΓΕΛίη, ηβ^^βΧ^'^η^ 

Ο χηίÀë Ι «Γαπιιιο3έ β( ίηβιΐίιΒίϋϋΟΓ ίηνίάββ. 

Νοη Γοΐϋιη ΟΌΐη ίΛίβ {αο$ οοοίά^τηηΐ λιγϊιο• 

Ρ€Γ ίοιηηαη) : Μ οπχηαα £ιηα1 Γοχαιη ιηβτβηι, βΐ ίη ροΛϋπιηι 

ΝαΙΙβιη ίηίΗ$ €χάΙ$ Γβροη<ΙβΓ& ροίΓοη( νιοβχη. 

δοΐ4 νβιό βχ οιηηίΒαθ Γοηί ρΰροκίι ριΐΓΪ 620 

**«•• ^ ί^ί^Β^καζ Ι^^νπβψ νόλι- 615. "Ανοηη] ά» ιτί^9Μ». Ι«ί•» 
Α^Λ£ ΜβΛλΜ. »-^ Ζ ..ι -ί-ίϊ-. 1 .• _' Α.>. ^^< !-_ ^Α^.^. 2.- -^_ Αΐ:^... 
>όηΓζΐ^•Γί»( τΛί γα 
6γ2• Α}}ν«(/νΑπ] τμ; Μΐ^^/^λίτΦϋ* ^«7$• 8€ΐιο1• 
δ<:})ο). 620. Οι* ^'οϋκ 9>Μΐ#ν] ιιιι^'τ»»^ • 

613, Ά9Τίΐήζΐήί9] •( ώ0τα0ί. ίτ0 μίίΐ» τβΓ Θφμπι Λΐΐϊ|{ί*Μ|• Λ^ττ^μ Α , ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΛΤΟΝ. 6ϊ 

ΑΰψΛΧί ^* 09 κοίλη (Αΐν νττϊξΒ'* άλο< ηΜ φίρί^^, 

ΑίΜ φύγη* κ τ /Β^£ν ίς Οίνοίΐα/ ίροΰΛρΙο 

Ι1ρο(Β%¥9 ΛΊΜ^ ^ΚίνΟ¥ γι /Α^^υςΐρο¥ αύ^Β'Η^'Μ 

Μ^ν ίττΟΛ-ηί^ ΙΙίκΙηί ά/Λ9, τον |Μ ΘολΛ 62$ 

ΝήίΛς, Οίνοίη γυι^φη ήίΜ» ώη^ΗΤΛ. 

Ύαίσί α βίίΗΒλΙαι η βοών, χαλκϋΛ η ίυπι» 

Τ^χβΛ, ττνξοφί^ς η 34^τ(ΐ9ζ(ΐβ^ Λρβυ^ 

Ι^μτί^ψ ^πΜψιν ^ΑΒΊα/οίης τηλϊψ ψ/Λΐν, 

ζ>1ς αίπ 79'ίηίξοιΒ'ίν ο(ΐιλ^οψ. Ά^λ^ ^ ψ^ς 630 

Η Ο'Λ/ΐΛ όίι 'χά^ΆαΑνον 3^ ^κλΛτυψ ο/ιμασι Άηο'ψ 

Δα^μΙι Χνσ^ΛΧίω^ Ινήη Θ^ίκίς Ϊλ<π. 

Ηγρ&ργΙ^ Τ1ΐ0Αη(Ι, ςαί ^ύύιη Ίη ροραίο ΐϋ^ηλΒκ : ' 

Ιη ΛΤ€3ί νβΓο οοηονΙ ίιηχπίϋι €αιη τηΛτϊ Λν^ή^ηάναη, 

8ΐ χηο(1δ ^Ε\ϊζ^τ^^ : α βτιηι ςυιάΰΐη, ίη ΙηΓαΙαιη ΓοΓρίίοιη ρηβλίίβηιηύ 

ΑηΥ(Α ^αΐ(ΐ€ΐη Οβοο&ιη νοΰΐτ^ιιη, ροίΐ€2 νεΓΟ $ίαηιιιη, 

Α δΐοιοο, ρίΓ€α(οΓ€8, €[α€ΐη Γαηβ ΤΙιοβηιί 6*5 

Οβηοβ, Ν&ί&άοιη Ν7ΐηρλαηιχη υηα ρ€ρ€Γί(» ιηίίΙ&. 

Ηίίοβ Υϋτδ, Βονεβ ρΑίοβΓΰ, €ϋ χγο» ίηάοοΓΟ 

Απηβ, €1 ίβηείβ άίΓαικΙοΓϋ Λτν^^ 

ΡλαΙίυΒ οχηηΙΒαβ Μίηΰητφ €πι( Αυ^ίίβ, 

ΟυίΒηβ &ιηρ«Γ &η(€Α ν€ΓΓ»1)βηϋθΓ: Μ Ιππίδη ^3• 

1<]^ιιβ Γκ^αοη(€Γ ΟίευιηΓρΰΑΑηιηΐ Ι&Γυιη οουΐίβ πΐΑΤϋ 

Ρχ2 ΐίηοΓβ Χτϊίύ, ραη^ϋΕΐκΙο ΤΗγαομ έάνβηΪΓΰηΐ. 

^^ τΑιί ιίΛ««<«ίν, ΐΜ^* Ϊγ/ ον» ^7Τ«( ίί» -παΨΊΛ μίτΙαίι^Λίν *Α7η7ί^ίηι•ί• οοηοι. 

«Μνλ>'«4(^. (>€Ηθ]. ίτη ψηην χι*υΐ»ρνί » Λ λί;4<?. δοΗοΙ. 

6ί3. Έ# Οιν•/^^ ίζήϋ-ΛΛττ•] Μληφ9 627• Τλϊλ ^ βί/κΦλΙ«ι τι] Λ•<Λ^^^ 

«τ^• 'ί^^Λ^ τη^ Θΐ•Λ(;τ». Σ/«/ν•( ^ι ^ ;^' τν «^^ν ν•λΜν ;Β^'•ν ^ζ^ακί" 

%9ί ψηήί ης «ιβί •ί £»«•<«;, τ» ο^^ττ^•» €8•«^ ^ίαν ψηβ•ό9, η »«£^ λ»•»^ ^ •κ «"•' 

Οί»««« κΛλΐίμί9η» ^* ιρ Λλ/ βίντίαί ί^«•» ^ιτι•«Λιν /3ί•ι «λ/ ιχ#τ4ίΛ^*• 

«/(ΜπΛ«^ντον. /ΛΨΐιιμ$ψίύ4 5 "^ ^ιτβ»•/<9&• δοΐΐοΐ. ^ ^ 

ΛΛί 3•ρ*^7*ί» λίν•» βτι (Α9ΤΜ9»μ»^ 631. ^Η 5»^* Α} ^ίτΙίΜ»•»] • • 

>0• Σα^»» ^«1 Θβ«ι#τβ« ΧΕ4^ Ν«ν^ ηι^- ηαί^τμ3ί ίβ-Φ^ΛοΜ^Η τβΓ λ• «'^' ^^^^ 

ΛΐΜ«(« ^^^«^9( «τ/ 7τ»(« ΚΑ(4ν^^ τ« 

Τα; €% ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Τω ^ βτ ίγ^ νη(ηί ψοτομΛΜν ίΛν Άςγώ, 
ΑυτίκΛ •ζτΛάπ;Αΐί ^λί»¥ ^ίκτ^<&^ Ηυ^/ΐβΐ^ 

Τ«(»ί Λ' α^' ά^ »^β^ >^9Ϊίί ^ψ^¥ «40 

Αίθύ&λ/^ν κ^ιη^κΛ ^ον^ τω υή^^ μίλί^Αίξ 
*Αγ(ίλίΰίζ ίί σκη^ξον $η^£9•κ *Ερμ€ΐΛο, 
Σφωίτϊροίο τϋκηοίρ ος οί μαΙη^ι» ^ίζί νη£^0» 

1άοιτ€ο ούηι ρΓορο ΙηΓυΙαιη Γβιηίβ 8§ίώ(ληι νϋβηιηΐ Ατ£;θι 

ΙΙΠςο οιηηί ίιηροΐιι εχΐηι ροΓ(» Μ^ηίηβΒ 

Β^Πίεΐβ 8πήί8 ίηάαΟΕ, ίη ϊίΐυβ ρτοΓαηάβΒΑίΚυΓ, ^35 

ΤΗ7»ίαιη «1 ΙοΛητ, οβηιβ^ οπκΙμ νοΓίΐιΐίιιιη : άιεοΗαη^ αιίιιι ]»« €€η€ 

ΤΙιηο«8• ΙρΓλ νβΓο ουηι ίΙΠβ ΤΗοληήβ £1ια Ηγρ&ρχΙ^ 

Ιη^Γ^β» €11 ίο Λπηΐ8 ραιήβ : ρτχ οοηϋΐϋ »αϋ€ΐη ίηορϋ €Γηρ€Γαηΐ 

Μυ(3Β ; (&η(α8 ίρ&β (€γγογ ίιηρ€ηά€ΐ)«(• 

ΙηΙβΓ 1ΐ«€ ν€ΓΟ €Χ Ι«ν€ ΡγΟ€€Γ€5 ρΓΖΙπί&ΓαηΚ 64Ο 

^Ε(1ι&1ί(ΐ€ηι, €9<1υεο2(θΓ€πι €χρ6άί(ιιχη• €α]υ3 €αΓ8Β 
ΝιπιαΕήοη«5 οί Γςςρίπιιη οοχηηιίΓοΓαηΐ ΜβτεηΗί» 
ΡλΓοηήβ Γαί ; ^τιί ίρΓι χηοιηοΗ^ϋη ρτχΒιιοτΑ( οιηηίυιη 

633• τίϊ ιζ βτ] ϊλ•;^» ρ? «ντ«< «; ύ-τί*χ^ί φηηψ. δοΗοΙ. 

; ν«Μ/κ»9 ίλιίλ»9»>. δοΗοΐ. 637. θ•*•»'«4 ί•»• ';^**•'. "•'^ 5*" 

634• Μι;^'μκ] Μν^/ΐί βΓ•λ<ί «^ Αΐ^- λι;*5» νϋτ^βηυμ,ίκιη' • μ "ί •<<» •*♦» 

ι», «( 1^ •»*•ν>*' (Λψ^ητ»!. δοΗοΙ. Π»λι«ίί* β ίΐ* •<ί <ί. «•» Πιλ•»4#• »Λ^ 

636. Θί/ΛΛ» #^?•^β<ί] ΥΛα4ΐΛ9ί9. τΛυτΛ 5 «ί ««ί ^^•'^**^ ^! τίλΛ- 

Μ^•» «λ/ τ2«ί Σ»^ίλ2«^ θ|/<ί?^ίί Ι(^λ2«», τ<•Ιλ#, 7ΐ«^•»τ*ί»^^» 5 <ι «V* ί*« «• «^• 

τΛς %φΛΐί\ψ%ψΛς ^ >Λ^«ί ιβοτϊί ώθ•«ϋ- λ«τ# ΰ^ •>«» ««τλ^ #«•λίζ•»τ•. ΐ3Π«τι- 

Μ Σΐ/*ίλί, €(ι/ί»»> «*^« τ» ^9Η$ μ/ λί. δοΗοΙ• ^ • ϊ «- 

;βί*5»•>Λ».^'«?. •»ί 5 ύμΒϋξ^'ί* 643. Σψ-'ϊτί^Ο ά*βΜ|Μ»? 7«ί ΛΐΗ» %κ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΰΤΟΝ 6$ 

'ΆφΑτΜΤ ϋ^ 6τ/ νυμ τη^ 'ϋ^ιχομΛνχ *Αχ«ςοι^^ 

*ΗΟ^ϋ, ζΰΰοίοΊ μΛτ Λψίΐ^ίν. ^Αίί^Λ 19 μυ^ϋς 
Αι3»λί^ ;^ξ^ (^^ ί^ΛΛΜΛως Λ^ψϋΗ» 5 ■ 

ΙηεοΓηιρίίΒϋΰχη : ηοο (]ιΐ3 νϋΐ ηυηο, ρΓ3?(ϋΓοαηΐΪ8 ΑοΗβτοηΐιβ 

Ιη^€ρΓ6οα1>ί1ΰ2η 1ης1ανΐ€ΐη, Εΐιίιιι«ιη ίηουΓβινκ οΙ>]ίνία 6^^ς 

8«ά ϊΐ]ί Γ«(ο ληΓίΙ}ΰ(α]η ΰΑ, υΐ ΑλΙο ΓβπιρβΓ ]αΓ€ β1(€ΤΑ«ιΐ9 

ηΚΰπΙαιη }ηΓ€η8 &ηηΰΐηΰΓ(ΐΐΐΓ ; ίη(€Γ(1υιη, λά ]ιιΙ)&Γ 

δ^ΐίβ, Λάήί ϊηϊ€τ Ιιοιηίηΰ• νίνοβ. 86ά ςατ ίβΒαΐΜ 

Βΐί ΛύίΛίϊάϋ οϋΟϋίΤΰ €ίΙ ιι( ρΓοΙίχε αΜΜνβαν ? 

Ορι ΐιιηο ΗγρύργΙ^η ΙβηϋΰΓ νοΓΒίβ <ΐ€ΐηη1Γι(, ιι( ΓΟοίρβΓα «ρρΰΐίοβ, 6ςο 

Ώΐ6 ]λώι {6η€ΐ>Γαβ ίηάοΰηιβ. Νβο ίληβ ιηαηο 

Ν&νίβ ίιιηοβ ΓοΙνβΓαηΐ, οΒ ΔΑ(ϋΐα Αςιιίΐοαίβ• 

λί^η»! « «9•»«ΐ(ίηί Λιί$-Α«τ ^ ^;9»•- 646. Μι^ριηη}] ΐφ ι«3-λιψητ Ϋ ί. 

'Εζμϋ βαλΛς, Φ%ξ%χ»ίΗ9 ^ ^ίηηι 'ίτη {£»• ιΜ τ•» φΐί»^ μΐοφ 5 "^ ^^^ ί(Λ§ξα0 
α Μ «91^ ν:τ^( 'τί» '/Ιμ ήντίζ «Μ^• τιΓ λογψ^ η»Μ»%79ς ύρ• ι^ γί^^ι ηαψ^ τ% 

7^€/^9 ^^ ψν;(;?$ «ΜΙΚ Λφ^ΜξΤβν, «Ρ;/«λ•• ΦΗ91^ %Λ^•** δοΐΐοΐ. 

««η» /ϋΐ? τ«( Τμμ»»( ^*^^9 «*«Ε«<#- ^5'* *Ή/ΐ^τΟ• «ι^ν^'^Μ] ^ ίυί^ 

η ί0 ηί, Ε9φ•ξ9•ν βΜ^ 7* Π«ρ9Ίί. ινβτΜ ΜΠ £;οιν μ^'ι;;• 8εΙΐθ1 • 

Μκ ητπί Πν^ρ#ν τ Κ^νηβ* «ϊτκ ^Ηλ««» 652. Π«τ^«κ] τκ «ι^ νίςάι^^^^Μν/ΐί* 

Μη* ^ οοριτ» Αι9κλί/^ί, βίτκ Ειί^- ΙΒίά. Πβτ^Μ, €( 5€]ιοΙ. ιΒϋ• 

^κ».9^Πν9»;^'^. ταυ ^ μψψί» Λψηί β» ζΘηϋηπαηώίΜ βίΗηώΐί ^βΐ^ ηΦη 

ΑημψίΛΟΐς €4 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 

ΑημψίάΛς ^ γνψΛίχΛς λϋλ οβόλαν ^ιζθ¥ ι£η^ 
Εις ά^ρίάτ αυτή ^ ιτΛρζ^ίίΐ» 'τψτίΡλΜΑ. 

Ακ/ΓίΧΑ ^ ήγ Οβέ τγτιψ €τοτριΐΜα- «ίτγο^^• 

^Ανί^ΛΟ-ιν, οΐΛ τ ίοικί¥ ογΗ» ίτη Μ^ν ^χοίΐας, 
ΤΐίΜ& ^ ι^^ί^ λΛξοιτ 'ίν* €(4^:τίίό9 ϊχ]ο$ί ττυ^αν 

*Ατ^ίχίως γκύωα, ΚΛχίι ^' ίτη •ζΓθΛ\ον 'ίχιτη^ 
Έαζίς' ίτΓΗ μ,ΐ}» ϊ/γο¥ ί^ζρψ^ί¥' ύ ϋ τι τίζψιπιν 

Αι {ατοΛΧίΛ Ιι«]ηηΪΑ€26 ρ^Γ αΓΐ>βιη ϊΒαχκ^ οοηΓείΤαπε 

Ιη €οη€ί1ΐυιη (ίρΓα οηΐπλ ίηάίχβπιΐ Ηγρϋρ/ΐο) 

Οοιη^αο ιιηίνΰΓΓ» ολΐϋητλϋιη οοϋββηΕ, 655 

δ(&(άη ίρΓλ €23 οχΗοη&ηβ ΰοηείοηαΒλΓυΓ. 

Λξοάυιη, ο Αΐηίοχ, ^τζί% (1οη« ρΓχΒολίηΰ» 

νΐΗθ» <^α8ϋ& ρ«Γ οίΐ ΙιαΒεαηκ, €( «ά ηανβιη αΐχΐιιε^ΐηΐ» 

νί&(ιο, ιηοΓαπι^αΰ 1χά£οαζχι ; ικ £ηηϊ(0Γ οχιη ιΐΓϋοιη 

ΜΑη€λη(; ηοο ιιραά ηοβ €χ ηοεϋί£ΕΑ(€ (ϋνΰΓΓιά 66ο 

ΚΰΥΟΓΑ Γ6χη ^ο^^ί^2^ΏX, ; χηΑΐΑ<ιαο Ιοηςο Ιλίέ^υβ (1Ινα1§€(αΓ 

Γλπίλ ι ^αοηίαιη ίη^ϋηΒ ηοίλβ ρλ(»νίηιΐ25, η€€ οηιηίηο 

Οπιηιιη νϋΐ ΗϊΓβο οηι, β ιηοάό €<1ί(1ίε£Ηη(. 

ΝοΑη ϊ^ικαΓ ηαηο (αΗ» ίη χη€ηΐ€ΐη νοηίι Γ^ηίοηιίβ. 

ίΛηΐ€η/οΙν€τηηΐ* ** ΜίΚϊ ροΓΓρϋΛαιη λνοΙΓίΠηβ. ΟΙ>ΓοΓν. ρ. 1 30. 
«Α ηίλίΐ νοή Ηίβ ίηοίΤο. Νοη ΰηίπι 6^9* ''^*^] ^^ 'ι^•Λ• /3^«^ι(^μ«. 

ν€η(ΰ5 Α(|υί1ο ίεςαηάιιβ 6(1 ΐ€η(1ΰη- ^λ«(«ν. «^, >2ολ^«^)(9». τπ»^ «» λ# 

ήΒα$ ίη Ροη(αιη, {^^ αάνοΓΓαιη ιβ- «ηχΜίιτβκι « βιτ|(<»«/»^ ι» 3-•λ«ι* δοΗοΙ. 
ηΰΐ. ΟεΒιιίίΤεΕ οη&ΓΓ3ΐοΓ ίη ιηοπλο- 66ο• Μνί'Λ^^/Αΐ] 2«ί/Μΐν Μ»τ•Ίς ^^ 

ήζιη ^^ά^^ι{^Λ Ι^ϋπιπίοηιπι ΓΰΓροη . «;, Ί»« ο«^; Τ ννς;*»» ^^σιν Λίτζίσ•• 

ίαχη, <^ιιο ίΓήάΰηιοδ ΜίΙ(ί&ά1 οΐίηι ί^* ^ς «/κ£;* (^ί ν»; ;^' τ2ί^ ^ §^η• 

(Ιίχίβΰ ρ€ΓΗίΙ>οπ(ιΐΓ, (υηι Γο ίη Α(Κ€- Ι'.^'μ» Λψβίγ*Ιιν ι^ χ;««^«» •<•ιήτ•( •ΐ€ τ«ρ 

ηίϋπβαπι ν€πΐιΐΓ08 ρο(€ίΐ2ΐ€ΐη, ()υυιη τηλι», ««^^^5 ν» ΐ(9»3'* 4ί/»ί(( ^9μι». 

ίΐΐΰ άοιηο ηβνίΒαδ ρΓθβ€ίΓ€ΰη3» ν€Π(ο $ς1ιο1. 

Α^αίΐοηο νοηίίΤοκ Ι.€ΐηηαιη. Ηοο 664. Ή^Λίτί^ μί$ ψ»»] Κ«τ*•)«Λι• 

6Γξο Αρο11οηίΰ3 ίηάΙςιΐ, ΜΊηγΛΒ ηοη #>» «* »«^ «ι«^«^$ι•». » >9 /^λ•ι •;^μ»» 

^αοά, Α^υίΐο, «^ιιί ίρββ ίη Ροηκαιη ρ^#ν• δοΐιοί• ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚίΙΝ ΠΡΛΤΟΝ. 65 ίν «ρ €φ>;» ^ νΤύϋΧΟν ^φίζΛΗ ΤΟΆΤρος €ΟλΟ . ' 

Τ^ ^ ^^νίκαι τησνξίς ^6^οκ (^ο^^(^ 

Ί^τη ^\^^^ΰ'^ν) /4,ίοτΐ} ά,γοργ ανα, ^' ΐ^ίΒ'ί ίβίξψ 

^ΗκΛ [χ^ολις κυψοίο μΛΊαφ^νϊ^, ωίί τ ίππίψ. 

ΔωρΛ {Ιϊν, ως €ωτ^ τίϊξ ίφ^νίαίν^ *Ύ^^Α7ίνλΗη, 6τζ 

Ώί(4/^ύύ[4,ί¥ ζ/πνοίσιν ϊιτΗ χ^ οίρ&ίον οιπβο^'α/• 

"^Ύ/ι/ιι *γΐ μ,ην τις μ^ρης ίττανρί^Λΐ βιόταο, 

νϋίΐΓύιη ν€ΓΟ ϋ (}υ& ναΐίάΐαδ οοηίϊΙΙαηι Λ^ϊιζί λΪιά \ίί, 665 

8θΓς&( : ]ια]υ3 οηίιη Γΰί ςΓ&ίϋ νοβ Ιιαε εοηοίνί. 

Ηχε 1θ€α(2ΐ βίΐ: ο( Γοϋο ιηΓεάκ ρ&(η9 Γυί 

$2X00 : ροίΙοΑ ν6ΓΟ €ΛΤΛ ίΙΗαβ ηνιΐπχ ΓνΐΓΓ€χί( Ροίχχο» 

ΡπΒ Γ(1η€£1υ(€ €υΓνί3 ςίαυάίοαηδ ροάίΒιιβ, 

Βαευΐο Γα^υ1(& : ιηίΓ6 ν£Γ5 €Γ3( ευρίάα εοηοίοηαικϋ. ^ 670 

Ηυίε €Π&πι ραβίΐχ ^ααΐοοΓ νίΓ|;ίη€3 3ίΓΐ(ΐ6ΐ)2ΐη^ 

Νοηάαιη οοΒίρΓοίΤ», β&νΪΒ ραΙ}€Γο€η(63 εΗηΙΒαβ. 

$(€(!( νβΓο ίη ιηοάίο εοηνεηΐιι ; Γαί1ίηιιΙ((^τΐ€ εΰΓνίεβιχΐ 

νΐχ 8Β§Γβ^ϋ€ άο £ΪΒΙ>θίθ 1€Γ§0, ίϋα^ιΐβ β^ΕϋίΙ βΛ. 

ΡοηΑ <}ΰί(ΐ€ΐχι, ΰΐ ίρβ ρΪΛ^^x ϋγρϋργίχ, 6γζ 

Μκ(2ΐηιΐ8 ψ^^^%τϊημ^ ί{\χοηΪΛαι ιηοΗυ) €& ρΓχΙ}62ηΐΰ9. 
ΥοΙ)» ν€Γ6 (}αί<1 «οη£1ίοιη ροιίΓαοηά» νίΚΦ» 

66ξ.^(4τΐ0ψ ^Λ-ης'] '7τΗζ<^ η'Ομιΐ' 672. '£^;^μΚ(»τ] •έ»ί ^^ψ ϊ;^Λί- 

|«ιπζ? ώιβτιι." δοΗοΙ. 674• ΜΟΛ<ί] χβ^χϋί; .2/5^ ? Λ. *%Ιη ' 

668. 11«λ(τξ*Ρ• >5 Λ/^ τ•5 Τ', ^«7^^» β•*^* το^ ^β'νβιτ. ' 
— ν8ί€5 Ρ1ιοβΙ)0 θΠ€ΛΕΡοί)τχο. δοΗοΙ. 

Υαΐ. Ρΐβς. II. 316. 677- 'Ε7ταν^•<&«^] Ι^»» ? *«^ίίί;τί- 

669. 'Ρ^χι»•*^*] ρϋίϋΤί, ί ί^ λίξίί Ι»»ί, ΙΓΛ/ άβ^Ίίβί» Λ5»Τ< ?>1»λΛί?αγί^• ϋ» 
'ΤΗ9 ^§&9 ίτΛΤί• '** ίί%' 7ίζβ5ν «ν^βί ϊί»."- Ι Α'ίκί¥ ί#• ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟ* 

ΈΪ ^ το ι^ίν μΛΚΛ^ τις '^ηηρίη^^ ίΤί^ ^ #^ίατ» 
Μυ^Μ^ ^ίοτίΐ-ης \!:ζΓίρ\ίρα, ΊΤή^ΛΛΤΛ μί/ιν^. 

ΚϋξοηρΛΐ 3^9 Λγονοί ςυγίξο^ ίΐηί γψίς 'ιχηΑι^ 

ΛχηοΐΜοη βοΗ υρψίψ 09ίζίυχΒ{9ης αψί/Μ^ 

Τ€ίατίμΰ¥ νποίο ^ιβ^οι^/ιτ Λ^ςοψ, 

ΚαΐΙ ^9(^ τϋλο^(^ ίηος, ςοίχμν ίμί^τύτιηΐι 

8ί ίηευΙ>α€ή( οηοτοίιη ΤΗπκιιιιη ^x^^^^(α•, £ν6 <^ιιί3 &1ίιΐ5 

Ηοίϋυχη ? ςβ&Ηλ χηαίια ίη(6Γ 1ιοιηίηΰ3 €ν«ηίΓ€ ίοΐ€η( : 

Οιΐ€]ηλ(1χιιθ(1αιη €ά&ιη Ιιχο (ογΒα ίιηρΓονίβο α(1ν€ηί(• 68^ 

8! νβιό Ηοο Όοοηιιη «Π()νΐ8 ζ.'^^τΧζτϋ^ Διζ €8ΐηοη ίη ροΔΰπιηι 

ΙηΕηίΐλ, €( 1>€ΐ1ο (^ιιίάϋΐη %ιζνϊοτκ ιβ»1α ίαροΓΓιιη^• 

υΐ)ί νβηιΙβΒ ^&1^ άοροηΰΓίιιΐ οΐΰΠΰΓΰβ, 

Υο» νβΓ^» ο ]υηΙθΓ039. ίοεία €&ίΓχ αά οϋο&ιη Γϋχΐϋέ^ιιΙϋπι <ΐ£ν€χΐ€ηϋ9, 

Οααπαοάο (αηο νίν^η»» ο (6γ ίηίϋ1Ι倫 ? ηιιιη ΐη Ιοη^η 685 

8ροη(£ Μ ΒονβΒ νοΒίβ &ά^αξ&ά &Γνί5, 

ΤοΓπιχλ ίάα(ΐ€ηβ ρβΓ ηοναΐβ (ηΗοηΐ αΓΕίηιια ? 

Αηηο^υο ίΐιΐίχο ζ€νο1νι(σ« ΓρΐοβΑβι (ΐ€Βΐ€(ΰΐΐ( Γβ^ΰΐβχη ^ 

678. *Ε?Γΐν'?] ΡαΐΒΓ• ^ «>Γί4ί >«^βρ νϊ{<*^ •'«»». 8€ΐιο1. 
τεΓΒοηιιη ίη ι^4» οοΓΓΪρχαηΐυΓ, ςιΐ£ 685• Β^αιβ^ι] «ιτ< ^ βίίη&ί. \ 5 

«ίίΑΟί ίη ρηκΓβηιι νσοαίοιη 1ί2ΐ)6ΒΓ νν;. ι^' Α ηΧ^^β^» ν**^ β*^^* ^ ζ*- 

1100 &Α(αΓΑ Γοά ροϋιίοηΰ (αδι^ιη ^βη^, •τ<ιτ >ΐιρΜ•»η ; 1^ ί& ^ιμΑ^»•»^» 

ΐ|{ΐ χΐίμίΛ ΡΜ**( ^^ ««λίιΐίΐΜ» βΓ«|^• »ιτ, ^ιιΛμ^ ««^^««'ν βντίΜΐ^ΐί ^ 1^• 
$€ΐιθ1. >«; $€ΐιο1• 

683• *Α«ν^»ιί9ΊΤ0*». ΚβέΙίάβ ^φ- *11>ί^. β«#«γ!^ι, βοΚοΙ. ρΓΟ /8«#^ο4(• 

^αοά ςαϋοΒΐ 8(€ρ1ι&ηαιη νοίΐο ν2« άυοίιςιιο & β40^ €α]ιι» ίικυηκη βΐη» 

ά€0. & βίη», 

684• ^Αρ9$ίΙ ΙίαβΤΜίΜί• Λ^ Ί• ΛΨ• 688. Κ«/ ν^•ΐ9^] Ι&5ε4»;. 7^11^» 

Ι;^! ^4 «τνπΐΝ^. ^<^' 4? («^Ιτ« τ•ν »^ φτίΑ^/ι^'» ίίη^ 8€ΐιο1• ^αμ» Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΑΤ«4^« # 

ΓβΜΜ ίφίοίτ^α^^ κτΐ^ων "^ μοίρα» ίλίβμΐβ 

*Ίμ%τίφυ ζβικοισι (^ αγλ^^ «^ ^ψίΛί^. ^ 

^Ωί* (φβ^Λ οΐί ί^Λγορ}ι τΰ^ί^-Λ Β'ρίίΤ Λιίί γ^ ^τψ^ 
ΙλΖΒότ ίτΛξ μζ" ίΐίνίί 7ίρ^^(^0¥ ίύτις ί^ϋρΒ 

Ε^ €€Τ(^9 1ί<χ( λάΗιιε Κοηοιί ίύϋπιη 

Ρλτείι^ ί«ι ίηίΪΒ^αβηΐΰΐη ΑΗ(^α&η(1ο &ηηιυη «ζιΑΙαο Λ^ 

ΡθΓ€ ιι( ΧΛττί ιονϋΑίβΓ, ]αίΙθΓυιη Γαηοηβ ροήΐα 

Ρτοΐηάΰ α( ίοΒ «Κ, ρΓΐυίςυΕπι €&ΐ2ΐηΐ(3« αρρι-ορΐηςαβί• 

Α ]ιι»ίοη1)ΐΐ9 ν€Γ0 ϊϊΧ€ οπιηίηο άΐϊίξαϋ^τ ρβιροικϋ νοΠιη« 

Ναηε βηίχη ριοίβέΐο αραά ρκάοβ ^Β. οαρίΐΐ&ΐα νκ&ηάί ος<:αϋθ| 

£ί οοιηιηίΓβΗάβ βκΐββ, ροίΤβύϊοηϋί^οβ ηιάναίΛΛ 6^$ 

Υύ&αα ΙιοίρίαΒυβ» €( ίρΙαιάΙάΛΐΆ αΓΒειη ιώηίηίβτβοάβιη• 

5ί€ (ϋ^ϋ^^ ΰοααο νειό ϊιηρΙζίΛ οίΐ ΓΓ€χηί(α; ρΐιομίί €ηλΐ& ίρ£β 

Ογ&ιϊο ; ροΑ Ηνίο νθΓΟ ϋλάιη τυτΓαβ Γαιτβζί^ . 

£ί ί^ί(νΓ οιηιιί1}αβ ρΐλοολί ϊϊχα ίαιί^ηύΛ, 7^ 

689. ^Η ^ ίνΗ ώ ϊ^ϋ λίν« «ί- Γ«/ι/ί ^τ/Ζ^ίπν €β(αηρ9ί^ <ιιΐ3ί ροΛΓβιη• Ιηβηάαβ, νίάβΐϋΓ οχ ίΙΠβ €£*€ νο€ί- τ«Ατί 5, Ίχ« «ώτίί ϊρίΛ ι>ί λ•;^^ίηι«, ι»^ί 
1)115, (ΐΜΧ ρΓΟ άίνοΓΓο αοεοηΚα άίν6Γ- ριί ίίϋοπζ Λχ^λΜα^ η^'τηρ^'ηί^* τίύ 

Ι 2 "ηΛι #8 ΑηΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΐ 

*Η(4,ί•ηρο¥^ /Μλ^ν, οςις ςίλα ψ^^/μψ^ 

^όψρΛ τ) ο! ίΐήμ.010 ιίττο^ Βν^Μΐ^ς ίήσιτω. ^05 

ΚβκλΕο Β'Λ^ΛΚίοΛς 3^π&ΰανί(ΐίν άμΛ,ύοηΛς. 

*Ω^ ^1 χα) Ί^κθΐ^ Μ^ιΟΑβύ^ 'ί^οεθ-', όί ^' €ρΕ«νον 
Χ^«β^ *β> τι φρονίατΛ (ΜτηλνΒ'ίν* ώκΛ ^ ταίίΓ)^ 7^® 

ΙίΛνσνίίη (4Λ^9κη ηατ^οαίνητην ίζίρίΰίίΛς. 
Κοόρη τοί ^ ίφίνικϊ ΟοΛνΤίΛς ϊν%^^ ΜϋΆν 
Ύ'φνΡΓυλη, ΚΛλίπν νηος 'ΖτροΐΜν, ο^;^ Οξΰΰρίν, 

}2ΐη Γ&ηβ Α^ ηζΫ^ίη ηαηοίαιη ίηε1(3(ιιΐΏ (ϋιηΐη&ιη. 

Όιχίζ$ α ΙρΗίηοοη &11οεα(2 ^& ρΓορ€ €χϋΙοη(οιη• 

§ϋΓ£^€, ΙρΗίηοο, βαπι^αδ νίηιιη ογλ 

Αά ηο^Γαιή άοιηιιιη νοπίΓΟ, ^^^^^^"^^^ ^^^^ ρΓ£ΰη( ; 

ν ι €1 ρορυΐί Γΰηίοηηαιη £;ηθΐη «χροηκιη. 7^5 

ΤρΓοΓ<^υο 6( ίη ζξτοΛ α ιιγΒοιώ, ίι νο1υεηη(» 

Ιιινί(2 αυά^έΙΰΓ ΐΏ^τ^άΙζΏίΜτ 1)οη€νοΐ€ Γε ς€Γ€η(£3. 

Οιιιη Ιιοε ά1£Ιο άίίΤοΙνίΐ οοηάοηοιη : ροίΙθ2 νεΓο αά Γυ&ιη άοπιιιιη Γαιταχ( 

Γ0<1ίΓ0• 

ΡοίΙ<][τι&ιη νετο Ιρλίηοο «ά Μιη^&δ ροΓνβηίίΤεί, 1111 1η(εΓΓ052Γυη( 

Οοί εααΩ, <ιαονο αηίιηο ζάν^η^τΛΐ: (Ιαΐίπι 1§ίΐαΓ €03 7^^ 

Α11θ€α(& ^&, οιηηΰ3 βιηνιΐ οεηαήιη ίη(6ηΌ£2η(€8. 

ΜΙβΐ χηο £11& Τ1ΐ02η(ΐ8 λαο ρΓοίβέΙαιη - • 

Η^ρϋρχίβν ιι( »:€€ΓΓβτ€ηι ηανίβ ρΓχίΰέΙαιη» (|ΰ1Γ4αΐ5 ΰχή(€Γΐ(, « τικ* τχ9γ^9^Λ9 «"λίίΐβί, «τ* Ι9Π νι^ν, «τι >'ΐΐζ •ώτ•ι ιΛίοίιαια»» ιωξΛΜ'ης α,\ηΛ§ 

11§ίλ9ίμίΐΗ$Μ β?τ# ^ λΙ>«τ<υ ιζ μ«( «ξ^ 7*3• *Οζ0ζ%9, €νί&αί {^, ηίπιίηιπι ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν. % 

Κλ/ ί\^αυΐ9νς γοάής τι κ^ Λς%ος, β$ κ% θ^ίλίΐί, 715 

ίύκλί^ ΰϋυτίκΛ ννύϋ 3^πζα4Ημ.ίν ίνμ,ίηοίΐα^* 

ΎηλυγίτΙω γ^^αψίν ίνΛ0Βτί(ΑΛ,¥' ώκΛ ^ τίνγί 

Ώί[4.7Γ0¥ 2]χ€μ^ κ^ ^\,* αατοί ί^ηντονοίΐο νίί^αι• ^20 

ΑυτΛρ 'ίγ' Λ(ΐφ* ω/Μίσι θίΛς \τωνίί^ ^ργον, 

Δ^ττλΛΚΛ ΌΌξφνξίην τηρονηΰ-α^ο, τίν οί 0ηΛθ5Ί 

^Α^'ίς^ κοί ΚΛνοησίί ^μ ζυ^ (ΐ^τςητα^^ 

ΙΤι €1 ροραΐί Γ^η^^η^^&η1 ^λΙλβι βχροηβί. 

ΥοΓ^υϋ ιρίοβ ίη α^Γοβ €( αΓΒβιη, Γι νοίαβήηβ, 7'5 

Ιηνίοι ϋ&ιίιη ηηηο ΊηξΤ€άι, ιηοάό ΒΰηονοΠ ϋϋβ. 

Ηχο Ιοουο οίΐ : οιηη1Βιΐ3 υογο «(^αιιβ ρΐαςΰίί Γοπηο. 

^οη^6^^^αη( ν€ΓΟ Η7ρΠρ)τ1βη ιηοηαί Τ1ΐ02ΐηϋ8 

υηΐςβιη ηκ&χη τΰηιιη ϋηροηο ροϋη : Α»ϋιη ί^ίΐιΐΓ €( λπηο 

Μ1Γ€Γΰη( τΐ( ίταΐ : €( ιρίι {^ αεοίηχύΓαηί αά αΒίίυιη• 7^^ 

Ι II β τϋΓο οΐιεα 1ιη]η6Π}3 Ό€χ Ιΐοηί» ορα3, 

1>2?η2ΐη (ΙυρΙίεαΥλπι ρΰΓριικ»η £Βυ1&νή, (^α&ηι €1 άοάιΐ 

ΡλΙίΑβ, ^ιΐΑχκΙο ρΗιηιιιη εαηο&ηι ίιηροΓυίι ηανί 

Ατ^ο, α ηοπηί άθ€€ΐ>2ΐ( ]ΰ2& ιηοϋή. 

Λ9Λ5'ήσΛσ'^€ΐ^ ▼. ^^6, νοηοικίαιη ίΡέϋ 'ηαί'ηα χ^ζϋσ^ί. ιζ « Μιμ»^^••, '' •»««• 
]^9ι1^^• δαηέΐ• ιηφξηντΛς τη «*λ«) Μψ»^ ι^ ηκυτΜ •ι« 

719• Τ9λ|;^(τΙ^] Ίΐίτλννίτ&ν Ιι ψίά! 5€]ΐθ1. 

ΛχΗ^•ψ ^»2μ/• « 7^ ■««. ^^«Μΐί^τΜ» ^^\ 7^3* ^^Χ^'Λ ^ *^ί ί(ίβ^ηαιηγ9ντΛ^ 
μ$9•^η Θ««Μ'^^ ιϊιύ 'τψι^νλ^/ γί'^η• ί 'ίξ•ιη9 {»λ•<;, ηνηκ ίττιν^ ](^λ•ρ0ζν• 
βΆρίίί/, τη9 βΜηλΗοι^ τ•/ ?ι«(ΐ(•( αλιι- '^Ομηξψ'* " *ί»%* ίξ«<«(» ίϊζ»•χίί< ί»ί, Α»• 

72 1 • 'ΐτΑ»Νλ«] ο# θΐββ-«ίΛί« ^Μ η«(. δοΗοΙ. 

ΊτΜ<; •η(ΛΛΤΛ^, ΛοΙ 09 Κ.β^έ/9β4ύί ιήλΗ 7^4• ^Λ9•9ίοη] χΛ9ί9Λς 5 ▼«( 5»3'- 

«2Κ* •βθ'ΐτ/ ^3ΐτμ>ύά^99, ν^ίφ'Τ99 )λ, «η « 3ί<(• 8θ1ΐθ1. 7« ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΪ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ _*- Ν 4 ./ Εν (Λ.€ν ϊτΛν ΚυιοΛ^^ν» <^* ίψ&η-ω ^μ^< Η^^• 7«ί 73β ΓαοΙΗπδ ^αχ(3οιη ίη ΟΓΪβηΐβιη (οίβηι 

Οεαίοβ &ίΕ$€Γ£8, (}υ&ιη ϋΐαηι (]ΐίί ίη(υ6Τ£Γ» ΓρΙοικΙοΓβηι. 

£(€ηίιη πΐΰάίΰχη €3α5 Γαιίΐιιχη €Γ2ΐ, 

£χ(Γ€ΐηί(2(€5 νοΓο υη(1ί(|ΐΐλςϋ€ βΓαηΐ ρηΓρακζ» €( ίη βηςαΐΐ 

Οτ2, ίη^βηίοίϊι πιυ](8 ατξμηιεηία ^&ίιϊβ^ ριιΙοΗΓβ^οβ 0*^^ ^ρίβι. 

Ιηβτβικ ^αίάΰΐΏ 0)τε1ορ€3 ίαιαιοΠλΗ ίηοιχιηΒβηΐββ ορϋΐΐ» 

)ονί Γ€§;ί Γυΐιηοη €χευ^€ηΐ€3» (^αοά ιιΓ<}0€ βο ί«η 

ΡλΙ>Γί€β(υιη ^ττχ υ( ^α^αΓ^2^^^, «ηο υογο ίοϋη λίΙΗηΰ €«Γ€ΐ>«( 7*ί 75• 7*5• '''•ί ? ί»»**»»^•»] ώ *? ββ?•«- 

^η». δοΚοΙ. 

ΙΒίά. Ργο -^ ροηί ναΐι 8&η£1»ηΑΐι•> 
^115 {(, ν€Γ(ί«}ΐΐϋ 2ά ν€Γΐ)υιη, ^ιί^Η^ 
/αήΐίΐα ^ιιαη τίίΙ>οηιη ζ$ηΐ€ίηρ1ίτί$^ ίη 

ίρββίβ 9€ίΐΙΰ5 βζ€τα, 
»9. 8€ΐΐθ]. 

7*7• '£ρΛ&«ίβ«Γ«] «η• τ•/ »•ίί*, 
νι«^#^. με/ ««ι ηΜζ^ 79 ΣΛπφί' 

ΙΒΙά. 'Βξ^Βιί*€β•Λ. δοΗοΙ. ννί^ι;- 

ΙΪ8Α€6 &1> ίρίο ρο6(&. Ουι οηίιη εοη- 
ϋίΐαηΐ ιιηέ ι^^^^ (^αο ΙιοΒοι&ιατ 
οΒίαΟυβ, ΰ( νχψΑρΛψ ι Αι Ιζ^ίίύτΛ 
€& Ψ ^ιτΜ-ΜΚΜΕ^ ΐ• 535' ^^ Γα^ίΐυπι 
ο& ^Μ>ι%«ι, ά^ ({\ιο όςΐΐίαηαβ Ργοπ- 
ίο; €ΧΜίίταηα6ΐη /ρ1ααΙ•ηνί^ίί6βξηί* € ««ητν ^'»•α]| ^νι«ντ• Ηυ]ι» €οβ• 
£<ΐ€ηΐΐίοιιβ ΓαΓρίεβοιτ Αϋ^ν» <£« ία 
δ£Ηο1ϊίβ ΐ€(0Α<1ιυιι ίη^ΗΡ^• $ρΐ€Β• 
άοτ βηϊιιι ιΑ€ ηο» 9 άι1υ(ο Λ €^ο• 
Γβ» Γού ίη(€ηΓο• Ευηρίάββ ίΐαατΤο 

»€€& (ο^Εΐη Γρΐ€η^η(€ΐη τοολ^ ελη- 

^ί(ΐΑΐη. ί^(9<11«( (Χ^ιι**) Γ^λίΐΗν, λ^^ *< •Ι Ζ2μτΙ ^β^ντ&^' ΐλ•Η1Τ| «ιν{•» «ν «•« 

ρι^'λ#$. δελοΐ. 

1!>ίι1. Τ•τ•9 οζ 8ε1ιοΗα&ΐΒ ίϊηΗοιι- 
ιϋ €οη3ιιη^ €αιη «»^μ»«». δις» 

δλΐιέΐ. 
73*. *4ι« ^ι'ϊτι λι»η»] ϊτι «ν «/Μ• 
τνλνί νΐί{« ρ«ιτ «»ΤΙί0 «ΐ(«νΜ<• «2- ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝ^ΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡβΤΟΝ \\ *ι 'Λχτϊψος, τ ο\γ% αα^ιρ^ ίλοΰοσκοΐί 
^φύρ^ίν, (ΐΛλίρόίο ττϋξος ζ^σ^ν ίντμί/^^ 

* Αμφίων )^ ΖηΒΌς* Λττψ/ωτ^ς ί^ ϊτι Θΐ(&) 
Κβτρ ^ηλΛς, ^ Άγί νίον βοίΧ^ύντη ί^ΐΑΛία$ 
*ιί|^^ο^. ΖηΒ-ος (^¥ ίπωμΛ3%¥ η^^'^^^ 
Οι!^ 9ΐλιζΛ79ΐο ΚΛρη (ΐογίοΛί ίοέκως* 

* Αμφίων 2^ 3^ οι, ^^ξ^^Ά φίρμί^^ι λι^Ινων, 

Ιηβηηΐ «ϋβιη Αηήορκ ΑΓορο ς€ηί(χ &1ϋ άαο 

Αβΐ]^0Μ €( ΖοΙλοΒ : «ε ηοηάααι ηΐΓη(2Β ΤΗύΒβΒ 

8ία6 €Τ«&( ριορ€, ^ιΐ8ηιι& ιΐϋ ηαρβτ ]«€εΓαη( ίΰαάλχηϋΐχΐ• 

ΙΐιϊβιιΗ• ΖβιΙιιι$ ^υίάΰΐη ϊη ΗιιιηόΐΌβ ροΚλίΜΚ 

Μοηήβ ρΓ2ε€ΐ& οΛψηι ΙΛοηηύ ΑιηίΠβ : 

ΑιηρΗίοη υογο ροίΐ €υηι xα^^^ (ΰί1α<3ίη6 &Γ^(υιη Γοηαη• 

Ι1νι(; Βίβ ΙΛΆΧΛ να-δ ταρββ νο&Ι^α Γς(|αοΙ>&(αΓ• 

9ΐ3|2^νΐι «ιμΙ^ •^ «λ«^»(. δοΐιοΐ. 

ΙΒμΙ. ιΛς ^' ^^^ Ι^^0^«^ &€. 

Ηί• ίηίοππ&ίαιη ιη&χϋΒιυ ]8ΐιι 

Ρ«Γ(€ ψοΙϊΧΛ 

Ραΐϋΐοη οηιΐ — 

«— ρ&Π ίχηρΦΓ&έΐΑ ΠΙ2ΙΙ«1>21• 

734• Μβλι^ι•] «ί Μ«ΡΤ1ΜΙ« ?Λ«/«- 

11>ί(1« ^Αντμη*. δβηέίβηηίΐκΐιη εοχι• 

ίίη^φΜΜϋΜ νομή αβιίοβ ί^ηη : Γΰά 
αιηοΓΟ €£Γ<^ χηιΐ(3ηάί 2ά4αέ1ιΐ5, Ιιιο 
ρηκΤ^πίχη ι&ίηΐχηέ η€€(ίΙ]Εΐήο. 
73^• *Α»«•β^] *;• 'Λιιμϊιμ ί>•- 

«« ν«£ 'ΛτννΛλ^νιπ^) «( ιζ ΔίΙς, *Α(ΐφ'ί»η 7» 73; 7¥> 71$ 740 βΜΟΌΛύ^ΨΤί ΤΜ^μ^. 8θ1ΐθ1• 

737• κ«τ• νβλ«($] «Γ*!«^» «ί βίίί 

Γ/ν, τι «1119 •9Μξΐ9• δοΗοΚ 

73^• '£χ-«/^Λ'ν ^ί^πιζι»] ιφ •»ν« 

δΰΐιοΐ. 
739- '^'^] ^ 0^ <«'»^ 'ηί- 

δ€ΐΐθ1. 

74θ• '£^• «ί] ίβ"* «ντιΤ -πΤ Ζνθ-ς» 
\νί^^. 8ς]ιο1. 

741• Δ}; Ίνβατβ] Λ^τΙ τ• ν ΛιγΛ«• 

^ΟίΟρίτΜ• πι* 5 ^(^«Μ' Λθ-^«9 *Αμφί•^ 

£^ί4?ί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 72; ΑΠΟΛΑΠΝίΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ Αρϊος οχίΜίζασα Βοο^ οίκος- ίκ ίί οί ωμϋ 
Πηχμν ίτη οχοΑον ^ννο^ κεχάλΛ^ χιτωνος 
Ίίΐίρ3'Βν ύτηρ (ΐούζοίο* τν ^' ΛΥτίον Λ^ιρκίς (ώτόάς ' 
ΧλΚχ^ ^ίκηλον ϊν ΛΟΰίίί φαίνίτ ΐ3ίΰ^* 
£ν ίί βοών ϊσχίν λάσιος νομος' ί/ιψ) ^ β^αη 

Οθΐηθ€ρ8 ν6ΓΟ (ΙβρΙέΐΑ €Γ2( ρΓΟΧΧΐΙί&β ΰήηίΒυβ 0)τ(ΚβΓβλ 

Μλΐίίβ (€η€η8 2^ί1ΰ Γςιιΐ\ΐ!η : βί (χ ^^υ8 ΚυπιοΓΟ 
Αά ϋηίίίΓαιη εϊΒίηιιη 3ΰηέΙαΓ& (3ίβϊΙ)α1&{3 €Γλ( τοΑΐβ, 
ΙηΓη ΓαΙ> ιηοιηπι» ; οχ λάνοΓΓο 2α(€ΐη ν€Τ6 οιηηίηο 
^Γβο ίη είχρβο οΰ^ίββ αρραιοΒαΐ ιά αΓρβέΙαιη. 
Ιη£Γαη( ΰΐίλΐη Βουιη ΗογΙ^οΓ» ρ&β:ιΐ3 ; €ΐ άο ΐ3θΙ>υ3 ?4ί 745 τνητ »/ΐί\ ϊτι^ν /^λβ« ϊ τΐί/ν *^ μ39ηΛ^ 

ί$ β^ϋίζΛ 1%ν^^^^ Ολί/όν, ΛΛΐ4τ§ί »«Μ7Π»- 

ΙΒίά. ΜιτΙζ;ίίΜ. ΒΙοτ. α 3(ορλ. ρ*Τ 
ι;^ι«. (Ιίνίβιη. 

743• *0;^?*«{»Λ»] 'ϋ^^ν•»^ ^«- 
5>βζιτ0»9 κϋΐτ^ί μη •Ζσ» ν«λιμ<»4> «^^' 

2*Ϊψ, η νίοη '«χημ^ νη^Μ^ί χλ) ι• οτ 

74^• ΔίχιιΛ«ιτ] χνςίλΡ^ *ι% τεΙ Δι< ιβι- 

ύμ$ΙίΜμ0ί^ ως )ζ »0ν, )ζ ^κη^Ι-ηας 5> ^^^ 

μ4μ}ίμ,ίψΐίς, α» Ι^ί τίί «αοα}>, φηο•)^ ^λ" 
χη όυοΊ^ 1^049119 Λντη μ*ξ<Ρη 9μοΐΛ, βϋ- 

Μντ« τ<ιΐ; οιτ ΤΙ) ««ητί^/, φιίτίψ, όπ γ*μ* 

ίι^β/ τιί? αααήί^, δ^]ιο)• 
747* '^ΐ'ίν/^ΜνΟ >ίΤιί<^^Μα9( Ί«ί 'πα,ΐίίς Λΐηζί^Λ*• ^ο ^ΑλχμΙαΙη μ$* 
τί«Ί|» ιζ <κνΜ(ΐίρΐ/ξΐρ τ %οωτης }Μμ•9 τΛ 
νμϋξησκμίΨΛ )" τίΛίξωύΨ φ9Ψ•9. νμββζη• 
β»^^ Λ^ *Αμφίΐξνβΐ9 ιν«/ΕΑ•9. 9 ί5*^ι#ί 
•»^£( τπι^' *Η9ΐόλ»• «%« 1*1 «^ μ^^ΰ^ί 

}ζ ΐ(9<Ά<^ ('^βν 7^ βχάϊλΛβι*^ μ!} τ ΤΙί^' 

9ν•$««) «( Λλ) Πβ«(ΐ2£»^, Π7Τ^λ«ί(* ? 

Ατ, Ύϋλίϋϋς χαί Ύβίφ^, ως ϋ τηίς, 
ΤΙη^ϊλΜ ? ΤηλΛύΗ ίρΙ^'•ην νβίίίϊς •ί 
9(9»λ»^•ι Τ9λ«•Μχ/. ιλΒ-οιττ^ 21 άιτηηί$ 
'ϋλικτρνινν• νκ τ?( μΛμαη9 ϊαΜ/τϋν της 

^»»1?βί Ίτ^9»1ίί. ΛΨΤίζΜΨΊϋ 5 '*«'«*«*ί •' 

ΤίτίζίλΜ τηϋίϊς Τΐ)λι«β«ί^ ιζ Τ«^<. «φ' 

««>ΐίλβ(ΰ»|τ* « "^ Τΐ}뀫Οΐί !? Πη^ίλΜ ? 
βΛσιλ{0ς ^ν, £ «Λλ^β; Τ«ί^ι^' άψ' ά 

ιζ ιί ιτ«^^. 8εΗο1. 
ΙΙΐίά• Ή ί^^ί• Ό»^«( 9Γ«ρ' *Ημ#Ι#• 

Ίηλίίοοα^ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΩΝ Π Ρ Π Τ Ο Ν. 7^ 

Αηίτ^Η Τ^φιοι* των ^' αψαΐί ίώτη ΛΜ^^ν ^^ο 

*ΕξΐΓη€ίς, ^λίίς ί^ ολίγ^ βίοωιτη Ρο/Μ^ας. 

*£9 ^έ 3ύω ίίφροι ττν^ΓονηΛΤϋ ίηξίίωντϊς. 

Και Τ (Μ9 ^οτηίροίΒ'Β ΙΙβΛοψ !^^, πνΛοτωψ 

Τον ^ [ΐ€^ίΐρο[4,Λ^ν 39π Μυιττίλος ηλ^ο'ίν 'ίττ^ης. ^^^ 

Ί^ τω ί\^ 0\νόΐΜΑί ^(Ι^ιν^ς ίίξυ χαχ^ι ^ψα,ξ^ως. Τ«ΙοΙ>θ3Β ρυ^βΒαηΐ» ^χ βΐϋ ΕΙβέΐΓ^οηίδ. 

Ηί ^υίάοιη νίιη &Γεΰηΐϋ5, ΓροΙίΕπάΙ νειδ €αρΙ(ϋ 

Ρ^^x(^οη^< ΤαρΚϋ ; ίΙΙοΓαχη απίΰΐχι Αιηςιιίηο ιη&<1ιιί{ ρΓΕ(ΰΐη 75^ 

Κοταΐ6η(υχη; ιηιι](ΐ(}αΰ ραυοοβ νι πΐΑηαιιιη νίεςηιηΐ ραίΙοκ8• 

Οηίη ΰάαιη άαο ουΓΓαβ €]Αΐ}0Γ&ή Γαηί €€Γ(&η(€5, 

ΟαοΓαιη ρΗοΓΟχη Ρβίορβ άΪΓί^ϋΒ&ϋ, εοηευ£ΐ8 

ΗλΒβηίδ, α οαιη €0 6πι( Ηίρρο<1αιηί2, οαΓαΙίβ ίηίΙ&Γ ρυ^η&ΐοηβ. 

ΡοίΙ Ιιαηο νΰΓο ίη οιίΓΓα Μ^ηΠαβ άη€Κ»νίΐ ο^υοδ, 755 

Οαπι ^νιο Οβηοιη^αβ, ριοιβηΓαιη ΗλΑΕχη πίλπα ΐοηΰη8> «61ε βηηοΐ&ν'κ νίΓ ΰΙοΛίΙΕιηαβ, ΤΗο- 
2η&5 ΚοΒχηΓοηαβ. <*Α1ί& €€γ(^ οϋ &- 
ραά Ηβϋοάαιη ΗίΛοΓία.ϋίοίί νϋΓο Α- 
ροΐΐοάοηΐθ ΕΙβόΙιγοηοπι βΐΐαιη Γα&ιη 
Αιηρίιχίήοηί άΰΓροηάίίΤο, ροΐΐδ» νβ- 
τ6 36 «ο ίοηυίεο ίΐκοΓίοάΙαιη : ίΐι- 
^αΰ η&ΓΤ&(ϋΓ ί^ΒιιΙα ίη ί<:1ιο1ϋ8 ]ο- 
αηηίβ Βι&€οηίΛ 

75 2. Δηβ^όωψτις^ ά^ηζίμ,ίη*, ο 7?ί 
Οίήμί^Ρ'^ *ΆζίΛΦς 5ι τπβΤί ίζ ΆξκτΙψιις *^ 

&>? «ι«4ςΐ9^ιί^^Μ/ 'ώοιν $ Ι^ν ^^«ςν» 
ΰήκ Ι9»λΐ7« ί^ίζψο^ Λυτίω^ 0ί μη 'ηί 
ψικήσκψτ» βίίη99 ^' 'ίνπίΦψ. <β69ί««7» ^^ 
«Μ<τνΐ( ΚλΛ^»ς τητκμός «^Ι7ΐ»^1«ί, 1^/Κ5( 

$ ζϊΙίλΛτης ίπΐ τ μ^λ•9 (Αίηί 'ίνττΦη 


^"ί 5 ^•μί9{/, Οί96μ06ύς ΊΤ ΟΑίχνλί^άς ? 

ί*ί, ΟΛ Μ»ρτ•ί;ί μΛς τ5ιτ *ΑμΛζ•9όη» 
8€ΐΐθ1• 

*τη ΛγίίψΜ σνμ'τπίρίιΖ, «»' βτί ϋ τιρ^ητίις 
Λμφόστξ» }β!ξαι ^*^»* ^ '^* ^ξ^μ3^3 'ζ 
'Μ 9ΐκΙιθ9 τ^τ» τητηίηχϊψ, δοΗοΙ. 
75^• Πρ•τΐιΐί] ίίζ^ητκ/^ίΐ'βιτ ί;^Λ>» τί 


74 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΐΤ 

^Α^βι^β^ 0^ 'Βί^:η(ΐνησ'ί ιπψίΜί^^ψ άγνυ[^5|μο^ο 

*Ε¥ ^ \?ή?λων Φοίβος οί^υωψ ηίίΌχη 

Αχ£ «ρΰά ϋβαΐαβ Γγα^ο, ιηεΙΐη&η(6Γ 
^^^^<1^^ ίπιροίαιη ΓαείοηΒ Ροίορίβ (€Γ^ιη (Γ&η^ΓοάβΓβ. 
ΟαΙη ^ύΛΒι Αροΐΐο ΡΗοίΒιι• Γλ§;ί((8ΐη ϋκηο» ίοηα9Χα$ ^Λ, 
Ρυςι ηοηάαιη ^πυιάΜ, Ιη Τί^οη ίιΐ|€ΐΜΐη» οίγρυΛ ΐτιιΐιοιίϋαη γ6ο τβο 757• "ΑξΛΤβί ά ί^λίΐΛ^γτί] ^Ι^ρΛ^ 
9^(Αμνζβί9 8 νΦτμμΰ. Αρμ ηξκζ *Η- 

ίττίττίίψ. $€ΐιο1• 

μιιτζός λί><^ ?ικ^ *^ 7*^ ΗΨΛητζΛφύα/* 

^«019 «τι '£λ«ρ»ι τίί Ό^;^^» ((^«ν # 
260^ «ν^ην «(9Τ«ν χ^ νΐ; «1^ κήϋσ•α¥, 

^3»! ι? >?ί Τ^τ»•ί• ^^•ζαΙ γη^ηί χΗ' 
λΐιτ»}.* 'ΆΛλιν;. '£λ«ς4 /^'ί^ Τι•ιν«ν^ 

λιτ». 1^««« 5 * ^^^^ ίπί^96ς ΗΨ»! κΜή 
Μΐπΐί^ς, •τί ΟΜ ί^τί^π η γη Ι^νηη φρι 
Τί7υβ9, Άα' ψν(Α*9 ύτ* Μ νίητίΐΙ τ*ί 
'ΠξΛτίί'Ηί κξ 7* 0»/ΐ40ί, γης ϋψβϋί φ9ίσ49. 

ζίάϋβ γης ^ψλ^ ι^• βη ^ μίρ^ς • Τι• 
»»•?, έ *^Ομιψς ψηβιψ, ** ι 4/1' ι«Γ* €ν>ί4ΐ 
««τν ν«λι^^«.'' ^«^ο •Ιψ «η «Ή «3^^ 
'Βλβί^ί ίτ*^$ «Αί«ν Λ»«ίί «»βτ> Λ/βί τ• 
βζ^χ,ν δ" σ•βι/^τΟ'' »ί{ς 5 ««δ»^•** *"€««- 
^«^ί ίγίνίτ•» ίΐτην ιζ η;^ηψΛΐ μΙί^ψ ιζ 
τιτρΛ^Λ/ ββίί ί 7^^• Τΐ7ν« /[«ι/μ'• Ύΐω ^ΛΜ0 φνα9 Λ»Μ99«Ψ, Η €^ Υ» νίΓ 

•ψι» ιΐΜ^ τ&» «!5'' ^ μύξΗ• •η ιηλ" 
λΛΚές τύ ίπ^Λ ψ 4τζΛγμ^τ*ιψ ««/ τ&ν 
«λι«/«Μτ» χα} τηψ φία» πΐί βΙαζί^Λ^Φ 
«β)( % • ιηίψτΗί » 'ηί Χ9^ψ ΙνΙμ^χί 2- 

ΐτύ*. $€λθ1. 

ΙΒκΙ, Π•«^^. ΚοέΙβ ▼€(!» ίη(βτ« 
ρΓ£3» ξΓοη^ίΐ» ςαοά» αϊ ρΙβΓίιηκιυϋ» 
2ΐ)Γ(^\ΐ€ οΑίιΓλ (ΙαιηηΑΐ ΗβΙζΠααβ• 
ΈοάνΆ ίοΓίηΰ ιηοάο νίΓ^ϋχυβ. ^η • 
6. ν. 6^9* ρίοη^»^ ΐτ^ζιύ βιηηΐβ: 
«1)1 ^Μήαπί κέ^€ ίη(6ΓρΓ€(λ(α» βΚ 
8€ΐνιη9^ Μέ^ηπί. 1(α ροηί ροΐ(& 
ςοιηΐΒβ αα(6 •ο«»» <}ΐιο^ Γβηήΐ δ^Ηα- 
1ίλίΐ€8, ν«1 £ηο εοιηιιΐΑ(6 \^%ι• Υογ• 
(«ικίοπι ν€το «ϋ:* «Ιοίϋ&βηβ ηοη• 
(ΙιΐΒΐ ξτβηάί$* Νο(ΐη4ιΐΒλ ν€ΓΟ 6ίΙ, 
ςηοίΐ «( &1ϋ ηόοηο ιλτ^η αΛξμΗ$ 
£|;ηί£ς2Γ€ ρα(€ί(• ^λ#ί «ηίηι €( ?ΐ9λ• 

νΐ(1β ΑΗίΙορ2ΐΑηί3 &ν69 4^8. 8(^€ 
ίηά€ (ηηΟαηιιη ο( β^ηι£εΑΓ€(, )κμ^. 
/νιν/: 4|αο(1 ΐΜίΐλ €(ίΑΐη ^^(^ηα^• 
ηιηΐ, ^ν«/ ρΓΟ ηα^ηΜί αΓυτριυι(€$ρ 
^ιιοά €νίηαε δοιτίυβ λά ΙΒλ. ι, ν• 
4• 8ΐ ϋηο οοιηχηΑίϋ ΙιβΒε Ιο^ιιηιαΓ, 
ΟΓάο ϋηΐ, «χ-ι» βύνοές Έη»<^9 ΪΧΑ νβτ• 
(οηάυιη €ή(, ΝοηάϋίΛ αά$1φίη{ υ€ΐί€• 
Μίηί αιι( Μο-, Ιια Ηοη(. Νοη ο^ο 
Κοα £αττ6ϊα ΓοΙίίίνι ^ίΐΡϋΐΐά. Βϊνοτ^ 
οοπιπη ροίΐ /β»ν«ι^ ροηίίοΓ» νοπΰα- ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ Π Ρ Π Τ β Κ• 75 

Τ<ΐ' £6^ ^^^ Θίαί^ Ίζ^ϋΐ^ ν^ ΆΒ-ψη^. 
Α^ιης^ ^'έλ£ΐτ νγχος ιχι^^αλοτ» ορρ' Άτ«λ«κν9 

Αυ(1αΑ€Γ ιη&(Γ€ΐη ίιι«ιη : ίϋηιη.ί&ηϋ ρ6ρ«ήΐ 

^ονί £1ν«, ηαΐηνίΐ ν€ΓΟ €( άοητιο αώη ζ& Χιαη,. 

Ιη6Γα( βάλΐη Ρΐυγχιιβ Μ1η7€Ϊν8, (Αη<}ΐΐ8χη Γονβτί 

ΑιιΑΙβηβ λτί€(βιη, ^αί Ιοςιιβηίί βαιίΗβ €Γα(• 

ΙΙΙίθ λίρβΑίβ ΐηλίΑΤϋβ, άβαρ€Γ6ΐ^ιΐ€ «ηίιηΐΐιη» 7^5 

θρβΓΑΠβ ν«ίη]ΐη ςυβηά&ιη «Β ίρδβ «υάίί-ο 

δοπηοηβιη, €( €& ίρ€ ηίζιΐ3 άία βΓρίεοΓΟ. 

ΤαΙΙα ίβηϋ άοηΑ «ηηι 耫 ΤΗΐοηίβΒ Μίηβητ»• 

Ι>€Χ(τ3 νοΓο ςοΓπραιΐ ίλίΙ&ιη Ιοη^ ^Αεα1«1)ΐΐ€ΐη, ^αιπι ΑιαΙοαΚΑ 

Λ ΙΜ/ Μτη 5 *Οβχμβίΐιίί•ς. 9Λ»Λί γάβ μ ίί'φητη %Ιηι4 ^ίύ χ^λιλΟη^ *^ *Α• 


^ίυίς, ί^βίϋ, •ρ τι ίύτ-μ^ νβη τη9 
^ΐτλ«η? Αίίς. 8€ΐιο]• ^ ^μΙ^' ί ιΐ9λ«¥ «ιιζ«^Ίβ( λ||^ «^ ζ Ά/Ε*- Α* ΊτίρΐΓ { (ί;^ΐίΛ ^ «<«•»»« τζ^φΛς, »ς 

φί9Ης λίγ$κ ίΤ«ςΗ, %τΓΗΊα, ηη ώ ιήλ,ία Ήρ#ίΐΕλί«»9 ^^λ» » τη ίτ *^*ΙλΐΛίίς, ** τ• 

ΤΜ7» >β^ /ΟιτΛίτ»^ «νινί ΐι ^ΑΦ^Χήι 'τ' Ί«α«?κ 3χ/>4ί7ΐ9(, Ιίν *ίγήμί Μ#<λ«>ι«ν• 

^ ¥ ΎΛφίβη ιΤ9ξΐΛς* Λγ/ηβίς τ• ιζ ν«- **><ί^•» Ίχτπ/ιλιΆι. ΐΛαίψΛλΦ• ί'ί οξ^ 

μ^ς :^ ψ ? ΠίΑβ79τ9( ίί^^λι^Γ ία^άύίς *Α^η3β^Λ/ί% οβ ί η Άτκλ^ντ^ ^^?>«». ^ 7^ ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΜίκνΛλω ϊν 'Ο-οτί οΐ ξβίνηίον έρ^Λλ/ξβ ^^^* 

Την οαον λΧ^λ ^ρ οώ-ης ίκωψ ά/τπξητνι κίξηψ' 

3η ^' ϊμίναι Ό-ξο-^) Λ^υ φΛπνω ίςίρί Γ<γο^, 

Οί^ ρΛ τδ νηγΛτίησΊν ίίργψίνα^ χ^Χυ^ψΐψ ^^^ 

Ννι^ψαι Β-ηηα-Λντΰ ^μων νταζ^ατήΧ^νΊΛ' 

Κλ/ (τφίσι κυΟΛ^ίοηίί" ηψς ψι^ι» Ηλ^ 

]^λ)ίν ίξώΒ-ψινος* γίνυ^ Λ τι ηίΒ-ία^ 

ΊΐΛξΒ-ίνος ίΐΑ^ϋ(ΓΛ ^6τ ΛΛβΑί^ΓβΛπν ίοντος 

*Αν3ς(ίσιν, ^ κοίΙ μιν /^νηζψ κο/ιίπσι τΒίοίίς. * ^8ο Ιη Μβηβίο βί οΠιη 1ιοΓρί(ϋ ιηαηηβ ρτχΜι . γγο 

1.ηΒ€ηΐ6Γ «ί οΒνίβηι ί^Λα: ΓιιηιιηορβΓ6 βιί«η ΓττρϊΛΕΐ Γϋ^αι 

Ηοο ίώιοΓ€ : ίρΓο νςΓο Γιια Γροηϋβ ΓΰίΓαδϋ ριΐδΙίΕπι, 

ΜθΙϋβηβ <ϋθΐςίΙ« Ιίΐςβ 8ΐηοη8 οααΠ. 

ΡΰΓΓβχίΐ νοΓο ίΓ€ δΐά αΓ^ΰπι, Γρίοπάβπή Λΰΐΐ» ρϊΓ, 

Ουβπι ίη ηορβΓ ρ&Γλάθ οοηοΙπΓχ ϋ1ι»1«πιί3 775 

ΙηηυρϋίΒ οοηΓρίοΕί» ίαηι ΓιιρΓα «<1ΰ8 οπϋηΐβιη, 

Ου3ε<ιαΰ ίρΓΐ3 ρ€Γ οδίΓυΙΰαιη &ϊγά οουΐοβ ΒίΑΐκΙίάιη «ιιΓβΓϋ, 

Ρα1ο1ΐΓ6 ΓαΒΰΓοεηβ : ΙβίβίοΓ ν€ΓΟ βάοΙϋΓοβηήβ 

-<€11α&ηδ άΰίιάΰήο νΪΓβο, ίηίοΓ ΕΐίοηοΒ βχίίΐϋηφ 

νίΓ05, οϋί οϋ ιρίαπι άοΓροηΓΕίΕΠί αίαηί ρΛτοηίοβ; γ8ο 

ϊ}(ί<(Γΐ?, ^;ί Ιίί 5»Γ#? Λ&τ*5 ιίβίψΐϊ, ««^^ 777• Κι;ΛίΜ*#] ?«^ λΛ(Απζ•ί. Λβ- 

^ψόζβί ης ^η-πχ^ ^ΐϊ»|ίτ, τ ^ /*ι>Ίϊ- λ» 5 αΐζμίζίίσα χα} ^$»ημ η ι<««η ιζ >8 

9«οτίί{ τΛΪς ΑαμνίΜς/ΗζΛίϋζίς ίΓ9ξ£ί ά 7^^• ΗθΒΐζ1ΐηϊ15 νΰΠΧΪ Κ9μίΜ9'έ^ 

ψ/Λ-ϋλ») ώ βΛ-λβίί ψΐί^ίι» «ιντΜί ΐΛλίΐίβτζβί ίπίίίΐί, ((Ιμζύηί, Ηχο Εΐι(€ΐη ροΛΓ€• 

χΗ^ζ»(Λΐ9ΰίς ΤΛΐί ^Αρρ9€(ί/τα4ς, (Λ%;^^ς Π13 ρ2Γ8 €ΟΠΐρ2Μΐίθηί8 ΐΐΕ οΐΐ ίπίοΐ- 
. » βρ}(9» ίλβ^ο«^ ττζι^ς' Λοτωψ '^Ιλο-ι μΐ'^ί' ΙίξΟηάα, \Κ νίΓ^Ο ρΓΟ ίοΐίςί Αϋ^ΟΠΟ 

β•ΐί8^α/ οΰΙτΛίς. Σ•<ρ««λ5ίί 3 «* Λΐ)^>ίΛ5 Λΰΐΐδπι ίαιηαϋ, βο Γΰίΐίίαιη ίαΐαή 

^ μαχίΜ ι^νξΛ9 ΛυτΜζ σίΜΛ^οίΐ <ρησ•ίψ^ Γροηίι ^ οχηΊηεϋιΐΓ, 3.ΐ(}α6 οΐ) ίά 12(€• 

δεΠοΙ. ΐϋΓ, Γρ€, ΒΓ€νί Γο « ηαρί&ιη ίοΓΟ. 

77 >• Νί^ΛτίΛΜί] τΛβ7ί η•η^•ηιτ' ΕχΪΓηίδ νοΓο οιηηί ϊχ ρβ«€ οοιηρ*- 

Λ^^οί9'^^ς. Κ^λΰΖη^ίψ. τακ λ/^ι Χ τ^ύο 1ΐ3ες ^^ιΓο^^ ΓΰΓροηάοί. Ναπλ βί 

ψβ^τΪΛίί ΐ(^τισκ^9ίβ•^Ίιβΐ49, ίς κ»λϋη οΙ) ριιΙΰΙιΓήοάίηοιη Δοΐΐ» €θηιρ&ΓΑ• ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚίΙΝ ΠΡίΙΤΟΝ. Ιη 

Κα/ ρ' οη 3η 'ΟΓνΧίων τν κ^ ας$ος οηος Ιζηοΰί», 
Δη/Λ^οηραΙ μ,ΐ¥ οττκΒ^ψ ίτηκλΰνίοίΐο γνωοΜας 
Τί^οννο({ ^ώω' ο ί^ίτη ^^γοί ο/ιμΛτ ίρ^ας, 

*τψ?ΠΑλΐ7^* αν^σιχ^β &^ώ^ας ΌτροφΛηνΤί $'ίρΛ7σαι 

^ Αντίο, ^έαπ-οίνης^ η ί^' ίγκλιίοψ οατ€ β^λ^α» γ^ 

ΙΐΛρ^νίΚΛς €ρυ3>ιι^ τπίρηίίΛς' ϊ/ιτπί ^€ 79^24 
Αί^ομ^, (Μ^οίοι ^ροήγη^ν αά/Μλίοισι, 

Ηαιε ΑπιΠίδ &η(£ ιΐΓύΰΐη ρ€Γ ο&Πϋΐη ίηοβφι !)γγο5• 

Ροριι]3ΠθΓ€3 ςαί<^οιη έ Γ€γ§ο (αιηα](υο3έ εοιηιηον€ΐ)3ηΐιΐΓ ίοκαιίη» 

Ιαχίχ οΒ ΙιοΓρίίειη : ϋΐβ νΰΓΟ Ηυιηί ά^ήχΛ («ηεηβ Ιηιηίηα 

ΡΰΓξ€ΐ)&( ίη€υΗοβ6, <1οιΐΰε Γρίβηάί^&θ χά^5 ρβινβηίίΐβ^ 7^$ 

ΗγψΓιργΙα^ Ροπββ ν€ΓΟ Γίίαζαηχηι οοηΓρϋέΙο αηείΐΐβί 

Β1ίθΓ£8, Βοηο ΓαΗπεβίίβ 2ρΐ8(88 λΕοΗΒιιβ. 

Όΰίηάϋ ίρΓαπι Ιρ1ιίηο6 ίη Γοΐϋ Γ^ευΒίίοπΑ πηάί^ιι&^υο Γρίοηάιάΐ 

ΡΰΔίηαηΚοΓ ροΓ ραΙΰΙίΓοιη ροΓήουιη <1α61αιη εοΠοο&νίϋ 

Ε* α(1νοΓΓο Η€Γ3Ρ, (^ο», οοαίίδ άοοΓΓαιη ιηίΙΠδ, 79• 

νΪΓ^ίηβ&δ ΓυΒβίαΑΑ «υ £€η&8 : ίρΓαιη (αιηοη 

Ρυ(ϋΙ>ιιη<ΐΑ νοιΒίβ αΐΐοοαιβ οίΐ ΒΙαχκΙ»• • 

ίοΓ, βι £χ €]ό8 3<1ν6η(α ίη πΓΒοιη, 7^7• ΣΛηλϋπ»] Ίίτ0 λΙγ•9ΤΛί » 

Ι<ΰΐηηί3Β ιηυΙίοΓΰδ Αΐίο3 ΗοΓοαβ νοη•^ ί^η^μήχη 1»λβί χλ} νλ«τί«{, •Ι•» τ#ίΝΆ# 

€υΓ05 €ΐ ησριίαβ αυςιίΓαΒίΐηίυΓ, ηοη ν«^ «τ2μ^^ ι»0>». δοΗοΙ. 

ιηίηο& ^υέιη νίΓ^ίηββ (Ιιαίαιπίβ ίη- ^$$. ^£?9» ^ι?] ο» τη «σΰίχλ'β^» 

ΰΙυΓίκ, οχ αΓρϋέΙιι ϋεΐΐχ• δαηέΐ. ** «ι^κ /ιαι» Ίφη^η ο^ 2«^« ^ι/^ νβ4«τ«ι• 

78 1 . Ά»« Γΐ(•?] Λ9Λ τί/ί όίβν, ν«^ Έοΐνρίίψως χαλης ;2^ 2<^^«ΐ(9; β^ΐιτ 

783• '£9Γΐ«Λον{•>7•] »«4(λ«#(7νι»^χ* 7^9* Κ'^*^ ^ν'«ι#ί5»λΟ «ν ί]ί<<<« 

^««ίνι νυχίψβι) χλ•9$ύ9ν$ φάλίίγ/Η•** σ»ύ3ί, »(^η9 > '>''*' ^^' βχσίλαΛ ίκ βί- 

$ΰ1ΐθ]• ««|Α«7Κ» « 0Τ4 ί^Λ»ΤίΙ(^• ΤΜΜ/'ηί, γΛζ ΤΛ 

^ί9ί§• Βι^Λ-χναι ίι ήξ 9νγχ9τΙ» ? φηή»• $€ΐΐθ1• 

9φίπΜ9Μ^» 8ε1ιο2• α^Κ^ 7β ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ Άλ\^ θ^ίκίης 39ην(ί^ίθί ψΓΜξβΐΦ 

Ώνοοφίρας α!ροοΰ<η γυας• Κ^Κ9τ9ρΛ ά% 'ΖΤββΜΜ' 

ίΖη ΘοΛς ίςϋσ^ 9»χίίξ ί/ΛΟί ψΙοούοΊλίχΛ, 

ΗοΓρββ, €ΐΐΓ ]ηαη<η(€3 (&πΐ(ϋα €Χ(πι ιηο^ηίΑ 

δ€(|£ϋ8 ίταίίπι ? (^ΰοηί&η ηοη α νίή• Η&1>ίΐΑ(ΐΐΓ ιι'Ιμ» 

δ€(ί Τΐιηεί»» ί€άίΙ>ιΐ8 Γαίβ Γ€ΐί£1ίβ, οοηήηςηίίβ 

ΡοΓΑεΪΒ »ΓβηΙ βτν*. Ολΐ2ΐηί(&(€ΐη νειδ οιτιηοιη 

Ε(]ί€&πι βςεαηιέ» υ( Βοηο Γοίβάβ €ί ίρβ. 

ΟρΕπ^ο ΤΗο&ί, ρ«ί€Γ ιη€υ8, ίηΐίΓ άνοβ ίιηροΗο ροιίϋΙ>8ΐυΓ, 

Ταηε Τ1)Γ»€ΐιιη €χ αανειΓο ηοΒίβ ίηεοΐβιιπαιη 

δαίεβρώ εχρεάίήοηε ροραΐί νΑίΙαΐ9«ιι( ο«αΙ&»9 ί93 βοο 795 8οο 704• ^Ηοθ-' α2τ»»ς] Μ <!^«(&ίζΐιθ-Ι ν^^." ΉΤΡ 5 Ί«Ρ4Μ Ϊ1ΐ(•ν• ««<•Τ«ί ί% 

θ(^««( τν$ Λψίξβκ, δείιοΐ. 

Ρ^γϋσίί, Λ%•ρή^^, 9λΛτΙίΤ8^ κ 1(01/ 

#ν2)»«ν. $ε1ιο1• 

799* ^(1ί^03Β €4ίιΊοη£8 θρίι^ίΐίψ* 
ΗκχΜϊηΜΒ Βΐιΐ(«νίκ ίη β(4ΐ»ί*Ί• Νεε 
ιηοοιηπιοοβ• 

ίΐ)κ1. άήροί &ε. Ηεο1ζΗηα«εση)αη^( 
Λ«ο< ε( ϋ/ΑΚ^ οι λΜΐ Γιη( «ί 9ρ«Ι«^^» 2ΐ« 
^;ν€Γθ υηίτίΓΓαδ ρορυΐυβ. Η«ε ήτ- 
ΐη&η()Α επιηι νςίεηηη εχβιηρίίβ. Όβ 
νοεε ^^; ηιι11& Ιϊ$, & οίοάο οΑ^η• <ΐΛΐαΓ λ«β# ίΊ|ΐιίβε5ΐΓ€ ρΓορήέ ιηίΗ• 
ΐεβ, »αΐ άΐΛιηιαϊ υη^α»πι & ίίμ^ο, 
εηπι ί^μ3ς ροραίιιιη ΓίβηίΗεβΐ• Υε- 
Γϋιη 1ι«ε <1αΙ>χβ & ηοη Γ»1& ; <ΐηίη 
βνβΓΛ, ρΕΓϋπι Κυιε Ιοεο εοηνεηί- 
εηήα : ηιπι οιηηβπι Ι-€ΠΐηχοΓϋηι εο• 
ρΐΛΠΐ ίη εχρεάίΐίοηε εχίίΤε, εοΠίβί 
ροιεΛ βχ ν. 821. ει Γε<ι. εαιη εηιπι 
Γεά'ίΓεηϋ Λ εχρεάίΐίοηε, ίηΓαΙέ βχ- 
εΐαβ ν1π8 ΥΕευιιη ίιειηηαπι τεΠί^υ*- 
ταηϋ: ^α*« οπιηββ εχιίΤε ηβεείΤβ 
εΛ• Κμπ ίβίϊΰΓ Κϊε ηοη εΛ ρορα- 
1«8, Γεά Κβίο <!«« • ροραίο ΗβΒίΛ- 
ηΐΓ. Ια Ηοπιεηι» νοε« ΑΛεηβί 
Κμ^^'^Χ^' Ορίη βΐ ΐοΐω ΑΛβ• 
ηίβηδηπι ροραΐαβ ίη ^»λ•^> ♦•Λ-^ 
νειδ ίη Λ/ι*Ην <1ίτί<1εΙ)3Μΐ10Γ ι «• 
^οε ηοΜίη» ηοη πμμΙο ίηοοίίδ» 
Γεά ει ίρΓι• Γε§ίοηίΒη• ίηΙοΑΓηηϊ. 
υι βαί€ΐη Χ!/Κ9ς γ^οά ρΓοριϋ ρορη- 
1«πι &ζηϊ^(ΛΧρ Λύ ββηίίεΛηάιιηι 1ο• 
εηπι ίη <ιηο ρορυΐοβ (1ε|;ίΐ, ίΓβ»•- 
ίεΛΟΓ, ία βι «ί^ί ν. 8^6. φΐοΑ 
ρΓορΓΪ^ βΛίίοηεπι ΓίβηίΕεΛί, »ά β^- 
ηίβειηάαπι Ιοεηιη <ΐηί βαΐαΓ» ΐΓβηβ- 
ΛηαΓ. Ε3κπ)ρΙ» ίΙΗ€ ρΐβτ• €οη8€β« 

£36 ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΪΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΩΤΟΝ 79 

*ΕΚ ννίων, αντγι ί\^ α^ιψιΡΛ ληϋΐ^ κίξΜς 

Δη γαρ κϋ^Ιόίζ μ)ν Λ7η^νγί¥, %κ τ» μϋ^άΆ^ψ 

Ηι ματίΐ] ϋζοΣΙί^ ίπίϋδ^ιη9 γιιυΛίαΜς^, $φ^ 

ΑιτΓΛρ ί^ΰϋίοη ίΐψΚΊντης' '^Λ^/αυ^ψ 

'οψΰ (ΐί^ςρί'^ύύοί νίον το ^ ίίίτλ^οψ αϋπ 

ΐίημΛ ΚΛΚοψ ^ατρίζαΜΨ' ίτί(ΛΛ^ΤΛ ^ τίκνΛ 

ΤνψΓί αϋ μΛ,γίξΟίς, σχβτίξ ^'βΜ^η^ε ^{μ<&Λ|>• «ιο 

Εζ ηανίΐϊΐιβ ; οηιη^ιΐϋ ίρίΐχ ίη^βηΐβαι ρτχάΛΠΐ ροϋΐΐίβ 

Ηιιο β^οΓίιηϋ. Ώ^χ ν€το ρϋπιίοίοίδΒ ροΓβοίβΒΑίιΐΓ οοηβΗιιηι 

ΥϋηοΗβ, ^026 ίρ£3 &ηίιηιιχη «άίηιαιχβιιι ιιηιηχ£( ελΙλχηκΑΐϋοι• 

^αγ^η^1^3 (ηίιη ο<]ίο ρΓοΓβ^ιιβΒ&ηΐιΐΓ» «( ^x 3Β<ϋΒαβ 

8α9Β <ΐ€2ηβη(ί3Β ιηοΓοιη §€Γ€η(€8 ί^ΑίηλζΚΰΓ ϊγο οο^ϋΒλίΚ αχοτει. $οξ 

Βοά οηιη ιηηΗϋΗΒιιβ 1)ο11ο €Λρύ% «οΰΐιχηΒβΒληΐ: 

Νβί&ήί. Οίιι Γαιιο ίοΐ€Γ&νηι», £ Βοη^ ΓΟτΓαβ 

Αά Γ&ηαιη (αηάοιη τϋνβΠβΓβηΐ ληίηιαπι : ίβά ίη άαρίαιη Γοιηρ» 

ΟβΙλϊάιϊλβ ιη»ΐ2 ρΓοάίΒιΐ : εοηηιιηβΐΜ ϋηίιη «ΜάϋΒ&ηΐητ ΗΒαί 

Ι^^ίάιηί ίη 8ΕάίΒτΐ3 ; αι ίαηίτο οοηοηΐ^ίίχι €£;οηηίη&1>λ( ΓοΙ>ο1θ8« βίο 

ΗφΙζΠιιυΒ. Οϋόά £ Χ!μΒ9 ΗΑη€ ίη- 0-»η^ν•^ θολοί. 

(€τρΓ€(&ήοη€]η ηοη Ε^xη^(^^^^^, 1β• 8θ2. Ουλβ/ιφΙν^] «ηι ? «^ λΜ^νί, 9 

^€Γ€ΐη ν«ν9 ν€ΐ Λ«μ»ιτ. Ηθ€ ίηίαροτ )(^ σνμΖαίψύψ^Ηί βλί^^κ 9ιμι9ιχ««, 4»» 

^<«» ^ϋοά τβΓρο^υ 1ο€ί ηοη ίη• η^'κ δοΗοΙ. 

εοΐνιιιη 4ί€ί(υΓ• Ι(» ουιη Οΰΐνιη ^ 805. ηΙ/^«•π«] τ^ μκ^τα^ ^(^μκ«•- 

ί&νί£( Λροΐΐο, (ϋοίΐαΓ «πΛ^» 6« ^τ« 9^ Μ^^^ *^ ^ρινβολ«οά^ ^««^ν- 

Δ«Λ#9, <)ΐκ)ά ιιαίΐο ιηοάο »<1 ροραΐαηι «ν^. δςΐιοΐ. 

ϋβίΰΓΓΪ ρο(ο£:• ΙΙϊ αηο νβΓί^ο άίεαιη, 807• Ει μι 9τ«τ «7υι;] «ΙίμτΙ«( • *§ 

Δίμ4υ ύη^⧻•ί ^ϋ ώνλι^ίίνηί• βηϋϊβ'ΐίΛ', Ι γΛζ λ•^(, ν«λ«ιν ;^βΜ• 

8ληβ. ^;π^€ί?#/ΑϋΡ, « τητν ^ιτ«ί^<λΐ}9»'0'<ν• '('« 

ζ« Λοψ^ ηύγί^ψ ΜπΑζη» λ^ίΛ λν^. 1)α$ ϋΐίοίςίβ &ράί&ιηαιη• 8ο ΑΠΟΑ^ΛηΝΙΟΤ ΤΟΪ ΊίΟΔίΟΪ 

Ουσί τΜ-πιρ οΚΐ^ ΌτΙρ &ις Λλίρ^ζβ 5ν?^τ^βίΓ* 

.Μψτςυίης ύδτί χί^)ν Λταώ-ΛλίΤ ί^ λ'τγο μοίτςος δι^ 

Α^9}Κ, ως τοτπίξοιΒ'ϊν» ληκμ 'α^αϋίς ί^ιιωοτ 
Ου^ ΚΰΜίγνήΤΨΐίτι ΚΛΤίγνηνι {ααΚι ^(^* 

ΈΛσϋΚΐ Τίζ 0>ίος Λμμιν ύτιί^ιον Ϊ^ΟλΧι %^ Ζζο 

Αψ ΛνΜ(χοφμϋς Θμμκων ίτη μηκίη 'ΰίυξ^ις 

Ηοίκο 1ηηυρ(£ ριιβϋχ, οι ίηΓυροΓ νίάυζ 

Μ&(Γ€8 ρ€Γ ορρίάαιη ηβςίοέΐχ ν&§&1>«ΐ(ϋΓ : 

Νΰ^αο ρ&(0Γ ν€ΐ (αηΐίΐΐιΐιη Γα&ιη ευηΒαΐ βϋλΐη 

$ί οϋαιη ΓαΪΒ ΐρβα5 οοαίίβ Ιαηί&ίαιη &Γρίε€Γ€( 

Νονβιεχ ΓαΒ ιη&ηίΒαθ' ίη]ΐι11» ; ηοο λ, ιηα(κ ^15 

Ιη]ιΐΓί&ιιι» £εα( &ηιε2, ίηάι^ηαιη ΙχΒΰΗ «ΓεοΒ&η( ; 

Νε<ιιιο ία^οΓίΒυδ Γογογ εαΓΧ €γ&( απίαιο, 

$0(1 Γοΐ» εαράνχ ραείΐ» οι ίη βΒάίΒΰβ, 

Ει Ιη οΗοή», ίη εοηνοηάΒαδ, €οηνίνίίί(}ΐΐ€ εαΓ&ΒαηΙΟΓ : 

Οοηβο ΒοοΓυιη αΐί^αΐβ ηοΒίβ ηΐ3ξί'5 ςυ&ιη ί(£ΐη1η€&ιη ίηίοςκ ίθΓϋ(υ(Ιίη€ΐη> 

ΙΙκ ΓονοΓΓοβ ζ Τ1ΐΓ&άΒιΐ5 ηοη Εχηρίίαβ Ιηΐτ» δκάοβ 

Βο <]υα νοοο οοηΓαΙβ δοΗοΙ. ϋο Ιια- ιηαη<3α3 Ιο^ογο ι^^ηγνίτΛίπ, <ιώρρ€ 

^υΓιηοάί ρΓοΙο ΟΓδίιΓα ίη Ιοηο ΕαΓί- ίη νίΓΟδ Ιοίβ ΗίΒΟ ΟΓ&ΐίο ; &ί((}η€ ογ- 

ρίάίδ. Ον;^ 1999 λ«(|Κ77»Λ», «γ2Ί ;^ρ€ν- γογ€Πι ηα(υηι οίΤο οχ £ιηί11 ρΓοηαη- 

^τ«τ?, 'Ύι&ρΛ4^ \ΐ4$$9 τί«»«»» (ΐικτι ή«ΐίοηο ? «7 ο( «, ^ΰ» «ραά. Οηκοοβ 

8 1 ι. ΧΪρΛ/ Τ'Ϊ3Γ< Τ^λΟ ν»ββ |1£1ϊ ^ 820. 'Υτίζίΐ•»] /^ίρ« «ζ ^€ίΙ/(ΛΛ^Ψ* 

^πίζ^ηαν ίνίλ'/ΗΛ» ΐί^ιηγφ^η» <?9πι>, ί^π «72^ τ^^ «ΐ/τ• ^«ιβν ιζ ίίίπτρψ» •< Ο^ΜνΜχβ^* 

^^ύσ»ς ιχντ'ΐζΛξ^ ιζ ι^ς«ν7ΐζ«ν. ηζ 9($ί- σκοΊΜ^ΐψ Ηληφ*9• 8ε1ΐθ1. 
ψϋ ^ το ΛλΛλΙίΛ/ΤΛ. κα} «3ζ9{ 'ίτίξύν, (ίη 821. *Αψίξχ•^Κς] ί,^^^ΐίάΜΠΙ ρΐΙ- 

ύίϊΐΛΑΛ Ιι/Μψ 4αζίς γΛμ$ψ Ιί^^ίΙο» Ηχ,ομίψ Χο ^ντηκ,^ΐζχο^^ς άοηοο Ιαΐϋπι 11(€πκ 

^ τηψτ (Λκτί^^ψ ζ^'^^^ ^ ^Η*^ ίίί^ίτ' Λ ρΓθ(1α61ίοηοπι ίηνοηΐ&πι. Οαο<ί 

ΐ0&λβ? Ψ η(/ΐΛΐ ίσΐ/Β^09, δοΐιοΐ. λαΐοηι &(ήη€( &<1 νοεβιη Θ(«ίχ«τ»,'ίη 

8ι 3• Ον/ϊ{ -χητηξ] ^3^ νλπηΛ όΐκ* ϋα ήοπ ί/ηίζΰϋιι ρο€(ί3 ιιϋϋ&ι&χη ηια• 

«η» 9^ β^«ην {"««Λ» τ•7( φνη9($1ς «ψίμ^η ηίίϋίΐηιπι ου ; ίάβο^υβ βϋΐη Γοΐίη- 

;^«τκ«• 5εΗο1• ^ηοηά&ιη €6ηΓαί« Ηε6(.&1ίο ίη.ΐοεο 

8 1 7* Χ^Λπγΐιίν^*] ΜλνυΙ( δΑη&&« θ^ΐ|««ι ίηνβηίΓΟίη. 5ίς €( ίη Λιατ^^* ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡ α Τ ο Ν. ?£ 

Α^σΐϊ' Λ^Λ τπαΛΐβθ'^ΰμ, ΕδΛΐ' 7ί%Κίν, ΐν&* ιγ* πίν ΐίΐΐ# $2 ς 

ΙΙΙϊ ν€Γο ροίϊ(^υ3Γϊΐ ^χροίΙα1»1Γ€ηΐ ΙιΙίίίΓΟΓΰΐη ί^τιαπΕπηι ΓθΠ<ΐϊΐαιη βΓ»ϋ 

Μ»πΐ3ΐπ ρίΓ ιΐΓΐϊΰΐη, ϊΐί&ηε παΓΓιΐί, ιιΙ>ί «ιϊλι ηιιπε 825 

Οα^ΓΕ Τ05 νΰΓίΐηιΐπϊ αρτίΐΐ ιΐ03 ν^ΙιίΕί «ΙαπιοΑΐει : ΰ νοΓΟ ϊίΐς 

•Ρίΐΐπί Ίηύ ΤΚοίΐϊΐΐΐϊ οΜιηΰ&δ αίαηιΐΒ : ηε^ιΐί ίε ρυΓο ίιιοί <)ΐιχ πιοάό α- (ΐηιρίκί, ιποιίΰ 

ΗοίΙζΗηΐ35, ί^ικίϊη ί€€ΐιΐιΐ3 Γαπι, 
Γοπρϊΐτ Λψβίίξρ(ίμ(ίαζ δςΚοΙ. 

ΥιΛιη €ί ΚΐΒ ιηεουπι ρ^γΙεϊγ ΚιίΓύίν, οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 8ί ΑΠΟΛΛΠΝΤΟΤ 'ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ^ 1ΑίΐίΓ£^ν, Αΐγ£ΐ43] 6<α^ αν αλί ψύΐΛίΤΛ^σΊ, 
Άλλ'α^ νν¥ ίτΓί ψί^Λ κίί^ν ϊτΛρϋίσ'ίν ίΥίΰοη 
Μυ5'^ς ^^ϊΤΒρας^ μησ ίχτόθ"ί μίμη πνληϋς. 

$£<! 駣ΐ1ΐϊπι I1ι1η^ αϊΙ ηΐν^ιπ ρΓΰΓί£Ιίΐ5 Γα€ϋ^ ^πιγγι ψη^Ιψ^ ΰ«λ«^ ^ ϊ^ΐΐ ΨΗ^τρ Λ<ν«Ί ΐ(^λν- 

ΐ^ί ΐι φϋοΐί ΰτί *^α Α*7^( ^^Κ1«*^^^ί- 

«χί»ΐΓΐλ^< πι; ^ηΛ^οσπ νίΚ^^τΛΜΓη. 
11>ίί]* ♦*»( «ι Λλΐ >ϋ»ιπ£ΐίπν. 

%ίψ άλ) , Λΐά. ££ §[£ρ1ΐ. ίώΤβί^ ««ϊ «λΐ, 

5€€ϊΐια5 ίιιιη Ηαΐζΐίιιιιιη ^^ιί ίεπρδι 

834* Ίαχίν] &τΤί(«^ΒΊ£ ρ{« Λττ\ Τ0υ 
να4?1<(:;^Ιέ» ^Γ,Λγ^ ""^^ Ιΐη1«« ίΐτι τ«ΐ βΐιτ- ^»ξ*£ΐ*μΏ1(^|ί ίΐ Τϊ τ ΤΓΚΤί^^ ^^ ^59?τΙ* 

ΙΚ ί^ΐιί Λα^ τι ΐ«ί )^ ν'*"*^^^**^ ™ί «-^ 

βίΐί.|/«ΐ ^^τ^ΐΑΗ^ Α:α/ «^«ΰτ^ΛυΐΙ^ΐ' πει Α 

τί;^«ρ, «τα»^ 3 ΐοπΑ#>ί« ι]η"ι^ Τ >'*»- 
βμ^^^^»;, τ^ τν ^η ιί^^ΐ ΐί4<ίν0ΐ|ί</ ο« ^^ μ* 

2^ψ9ί*, ρλί^ς ^Β τν ανι^ια<τΛ^*9 ιζ ««ϋ« 
ακρ•4£Χ^ ΐ^|[(ζΐ'Π<(, τν^^ΤΐίχΜίίΛ τ^ί§ 

οίοίΐίζθά ^)γ ^^οο^ι^ 
Α τ Γ ο Ν Α τ τ Γ Κ- ίΐϋ Π Ρ Π Τ Ο Ν. 
Χρησ-μΰσζί&ης, ην αμ^μι ιτίΒ^ν γμΐΈΠΟΊ^ οτΐ^Ης, 

Ή, κα4 ϋίζΐΊΐρης χπρίς 3ΐ}4ν' οϊίχΓ/ί* ύ ' ίτποτ^ 
Βη ρ Γ^ΕΚ' Λ^ίρι ίΤέ ™?ί ν^ή^ί^ΐ ^^?^ϋ^ί¥ λ;^£^ 

Ιϊι νΪΓΟί. 111 ε νετο νϊοΐίϊιπι ε^τη 3ΐ1θ€ΐι^05 ΐίΛΙ 

Η7ρί1ρ7ΐί, 1υΙ)<;ηίϋΓ 3<^Γπο£3υϊη €3 3€ςϊρτίΐηιΐ5 

δαΒίϊΐΙίβ, (^υίυ ηοΙίΪΒ, ιυο ιυχϊΐϊο ε^οπϊίΐϊΰϊ, ΑιρρείϊίΪΜΪ; 

ΚονοΓΓαΓϊΐϊ Γηπϊ; Γαιη ίρΓε »«! υΓΐ>ίϊΐΐ; βη|Γΐι1Ϊ5 

Οιάίπϋ ρΡΓοεηΠίϊΐ : ίιηρίηιιιη αΐίΐ«ΐ3 χιιγ3ε Γΐϊ 

ΤΙΒί ίρίι, €ί ίιιΓυΐ3 : £§ο ί^ιιΐάίΐΏ, ηοη ί^υάίΐ ΓΐΛ1(ϋιιη 

ΚΰοαΓο; Γΰίΐ βίε άϋπ ιΐΓ^έηΓ <:€γι«ιβι&ι, 

Η«ο 1θ€ίΐϊίΐ5, ιηιηα ΐβιη (ΙοιιΐΓέ ρΓοΗρϋάΐε; Λαΐΐπϊίΐιι^.ΓίίΓο 

δ\ΐΓ«χ1ι κΰ: ςϊτςι ιρΓϋπι νίΓΟ ρϋίΗ3ί1ιϊιΐί:, ιΠίηο, 

ΙηηαΓηΰΓ3& §ΙοπιςΓ&Βιηΐ\ΐΓ Ικιχ,. ιΐοηκ ροι-ϋΒ 

^Λ}γΗλίΜ7ίξ¥ί Πίίί ΆξγΟϋίύτΛς 1701«, 

λ4^ψ ύΤί ί^^μίϋ-ί -ί ττϊΑΐήίί #/ Ανΐ^, 

δ€ΐΐθ]. 

836. ΜαλΛ Λί>] ^ ΐϊί, λι«# ιί^ίΐ 

Μ9τί ? ^Λΐΐ . 8ΰ Ι) ο1 . 

837. ΗίχΙχϋηυΒ ίηΐ£ΓρΓ«βΐυι εΛ *3ί 840 % 840 ΐΰ, Νοη €η][η εΓ*Γ, ;ιι ιη^υΐΐ δ^ηο- 

η^ΓεϊΓί^ηΐί» ΓιΒί ϊΙϊγϊ, €ΰιη ΐΐΐ[€3 ια- 
Εαιη ί&ΓΰΙαίΏ οίΐ^ϋϋΠ^ΐ Η)τρΐ]ρ7ΐ^- 

ΙΙίΐ^. ΧΗξΙί ^*>ί?,. 

ΡΛί5 ιηιΐιί ρβοι* £ϊίΐ ^ίχίτ^Ρί 

843- Νι«»ΐΐ«. ίϊςΐΐοΐ, '^Λ'χαΛΗίί^* 

ι^ΓΓ 3<ί. ι« 693 .► Νέο Αηοϊΐΐΐί &6 
ΙβηαΛΓϋίπ οορϋ, Α^ πίΕηϊΓίίΙέ οοη* 

1* 2 *£?€^9λ£^ 
Η ΑΠΟΛΛΩΝΓΟΤ *Τθτ ΡΟΔΓΟΤ Ακτψ}ν ΒσοίτΙ^Λκ ζΗνηΐβ^ •ζΓοΛλΛ φίραϋο^. 
, Ύΰν ρΛ ^^Λλ^^xΓΛ(^^ αιιΆψ^α^ψ ^Ύ'φίπυλ&Λ^ 841 850 855 
^45 Αίΐ Πΐα5 ρίΓνΰπεΓϋπί^ ιηυΐί» ΗοΓρίΐϋ ^οη* Γβ^^I1Ε^5• 
^ι11η^ο ν€Γ^!ΐΐ€ ο1πη^ίη ί^ττηοΏ^ίη β€θΐϊΓ4ΐΐ η^ΓΓίνΰΓ^ϊ^ 
Οιιοιη ^ο& ϊηνιΕϊΐΐΒ ίίΐιχϊί ΗχρΓιρνΙί, 

Γίοϋε; ίη ί11Ϊ5 ίϊΐϊπι ν^ηιυ <ίυ1« εϊββίΐΰπΐΐπίΐ βΧΓΪι:3νίΐ: 850 

Υυΐοίπΐ ^τΛΐ'ύ ΓοΙ«ΓίΪ5> 111 πΓΓΓυ» 

Η3ΐ>ΐΐ3ΓεΙυΓ ϊη ροΛϊΓυπι νΐΓΪ5, ίη^^βΓ* ίιθ:Λ 1^ίπιη\ΐ5. 

Τιιης νοΓΟ ίρΓε ιιι Γί^ΐϊκ ΗχρΓιρ)^1« »(Ι« ρ^ΓΓίχιΐ ϊγ<ϊ 

ΗΰΓ€ΐ3ΐ€ «εβρΓο : ίΐΐε ίπίιη αραά 111ν^Iη τεϋβαδ είΐ ' ^55 847- Μν^*ν *ψ' ϊίϊι] ριτί5Γίΐ1*ί 5 **/ 

Τ*Τί ]ί1ΐΙ«Ι1£ ¥ί^Λί^έ*Ψ, μ3^&' *ΐίΤίί 'ίίβΐί ίΐΐίεϊη εηΐΓπ ΐίίΓΓ3ε να1αρΐ3ΐϋ>ιΐ3 Γαο- 

ί^ϊίαΓ ευητι ρο&ΐι Είίειπ ίϊίιϊί>εί, 
ίΐπ3ΐϊ3 Κιΐ^επ Γσ1ϊΐπ5 είΐ, ηε ΓιΒί ^ϊΓ- 
ρ4Γ ιιη<^ΐΐιπι ίηνεηίΓεΕίάΓ : υΐ ορίίηιέ 

— ίιοηοΓΕηιπι Γι ίοΓΕΰ τεροοίθ 
ΑςΚιΙΙςπι, 
Ιιηρΐβ€Γ, ΪΓΕΟΰΠΕίαδ, ϊηεχοΓ*- 

1>ϊΗι, 3οεΓ, 
]ιΐΓ3 η€β« ΓιΒι Ι11Γ3, ηϊΚϊΙ ηοη 

ΗΟΓ, Αγ5* Ροίί- . 


Ό'Φίζβά ^)γ ^^οο^ι^ 
Α ΡΓΟΝ ΑΤΤΙΚΏΝ 
ΚχττΗ εχ^ΐ', ^ηιί^^^οΐ η !2:^κζ/$ίντϊς ίτκΤροί, 
κύ^ξΐν ά^οίογ,τιν ^ίό^7 τι μπλίότΰντϋ. «6α 8(αήιη νεΓ^ ϊιγΒξ οΗοΓίίί οοηνίνϋΓί^ιιε ^^νίΓ* «β, 
1ηιιιΐ07Γ«1ϊ&τι$» )υηοπί3 ϋΐΐατη ^η^1)'[ι11I1^ £ΐ ιηΓυροτ φΓαιη 

Νίβ €οΐϊ^Γ€5*Εθβ Γοαοι ΓγογΕιπ α ιηιι1ίεΓίΙ>ϋ3 26ά €τζίίί Ά οχΓΓΠΕ, Ε( Κ^ε ϊη Γι ϋϋΐο- 

ψίλόΎην μίγπσΛ >έίΐίίίττ." 'Ο^ΐ^ί^ Δΐίί 
ΧΛξ' ΗζΛί ψΐί^η Λΐ/ΤΒΪΜ Κει/ λΙ•^^ 

•τι ?&)£ ^^μιτη ρώ-τη^ ύ αρ^ η Αημ^*ς. 
$€ΐΐθ1. 

Νοη οοερί^ βίΤυτ^υπΕ ϊιϊγγ«, 
ηοη 3Γΐη3 ^αν^οιυ5 

£χθΓθ€τ, ροηυΓν£ αιι( ρτορυ^. 
η^ΓυΙα ΙΐΐΙΙο 

Ταΐί ραΓ3ηΐ, ρβηίϊοηΐ ορ^ΓΕ ίη* ΜϋΓΟΓυπι ϊπ^βηΕε*, ίΐ^^α^ί^ι^ηε 

Μτι, IV. 58, 
86ζ. ΆϊΐλίϊΡϋϊΐ] Λ»τϊ Ρ ϊίν*"* ^ 

^ Όμψΐί'α$ '* £ΐ ^ά^ τις ^η^ί% »ιλ^ΓΒ| 

11)1(1. ΆτίΑίηΐ;βί» Κσροπο « *λί>- 
»ΐίΛϊ, Γίνε ιλΜί/βί, ιιηϊοο ι. Α 4«<* 
ν^Γ^ο ιΙςΓΪνΐΐηΓί βιλι^<£ Γαίιοΐίΐίΐ^ ηοη 

{|ΐιθΕ]ηο Ιί^ΐίιΐΓ Λη)ά**νΛψ εοπ]ΐΐηΟΐιιΐρ 
ϋ «ίΤε Ε£ηΐ€Γ3Γη εΓκιι]ι:5 πηζ^^έίρ- 
5^Λΐ ρηΐο; ί^υί δοΗοΙϊϊίΙί^ ΙείΙϊοηεηι 
(1ερΓΛν3ΓΐΕί όαιπ ί&ιπ ο [Είίιι οπζίη* 
ίΙ&Γϋ ίΐ ρυΕ^νϊΕ. Ουιηαϊαΐϊΐ ^ίΠ'ρ™» 
ηοπ ^ϊ)9νμ«ΐ« Γοηρίαηι αΙ> >11ο ίϋίίΤο 


^Ιί^ίί' Λϋτΐί ίκίί^ί όβτχ <τ^£ΐΐ-' τ ^'ίϊΐ λεχτ^Ρίί 

Ληηε, ο 1)0Γί νΐπ, ρβτπχ πνίΐίΐ Γιτ]§υί5 ^Vί^^^^^ ^7 

Ι11ίη€> ίΑ[Ιΐ<ϋιΐ3 οϊνϊΐίΐΐί ΓοΕΓηΪΌΐΛΡ Ιιιο ^ϋΐεπι ρ13.^^* ^ 

ϊίΐίρο ά^Ιϊϊ 3ΓΓθρΐϊ]πι ϋ^οηιπ) ^Ιίαιιϊί ρΓίοατιιϊΒιΐί, ίί^;; 1»Α 7!Μ λβίϊβ^ϊϊ^ ^^^ 7ΤΖ*^ϊ«ί, 1Ε«|ί 

ώΑΐ^ΐ οίης ΰΐϊϊίίϊ^» ^1(^1^} ρΐί^ψΛ- 

Ιί, 37^ΐ ϊηϊΓΟίίυΓίί Ηίίεηΐεπι εοϋεπι 
ϊηο:1ο €5]ΊΓΐθ!Ίηηιεπι, υρΐ. $70- Έτι Α^5> *α/4^"] *"ί τ*»Λ' 

«α^ΐτίί ΪΛ^ η^^νίϊίί Τ^ΛίΡί 4ΐ^IIΑΐη{. 

872. 'ΐίρΐί «^ϊ^'ί ϊ»«ϊϊί Γ^' «^φί**!. 
ι3ν »? <ί^ί^^ 'ίί^Ιί ίίντίΐ 'ί*Λΐ?ί ιψ' >)ί*«- 

ΐί^ί-ίΓρ*, ϋ^ίΤϊίΛ, Ο-ί^ίτϊρ** Ιΰί β ι ΐ-ψ»/ 

1«; ω ]ιΐΓε ηιιΐΐΰ, €Ϊιπϊ υλΙολι '*Α#ί, 

Μο ροΙΙΐΕ (^α&α 3^ 1 86* ΗαΙζϋ- 
ηα£. 

^ΎΛ^7η^?^ βάτε 7ΐΐίν?;μΐξΰν^ ^τίκι Ληι^Υ<η^ 
Ωις ΐίβίΛΕο^'ίϊ' όμίλο^ €*Λ>ακΛ #\,νέ τν ης ετλ^ι 

ίΐς ό]^ 'ΰτ€ Λ«ρίΛ ;ίΛλβ6 ΐϊίβίε^^ίίϊπ μ^Έλίύτα^^ 

^^ξΐΓη€ίς ^Λπηκί, τλ/ ^ γλνκνν άίλίΤί γ' Λ^β» 

Η^ρβρ)^!^ βηϊεΰ ιηΒΠϊΓϋ [βίο* (ϋοϊ, ί1ΰΠΐ;ο Ι,επίΰυΓη 

ΧάΒΐΓΪΐ πιαΓοίΐΙΐΒ ϊτηρίονεπΐ; ιηα^ηΑ4;[ϋΰ Άά ίρΓϋτη ίΆΐαί ρΐΓν^α^πτ. 

1X3. ο\ί}\ΐΓ^ΆνΊΐ ^ζ£ζ1ϊ^αζ εοηίΓϊ ναΓο ηοιηο ιιΐίοί ε^ 

Οοιιΐοί ΑΐιοΙΙΰΓΕ, τΐ€(|ΐΐί ρΓοΙοσυΙ ; 

•Ρβίΰηιηι^ί ; αί ΙΠέ ΐρΓο$ ϊιι ιη£ΐ3ίθ5 €ιιγγ«Βλώε, ιαΐϊϊ γοϊπ ϊηΐο1!(?τ«ι^πΐ, 
δίοιίΕ νίτό Γε» €11, ^αϊπίΐο οΪΓϋϋ:η Γοηηοίοϊ ί1θΓ« ΙϊοιχιΙ^ϋϊΟΕ Λρΰ5 
Εχ Γαρε ΐδ^ϋΓκ ϊηΛ^Γ ιΙνοΒΓΪί «χ^^ν^ΐ^, ιιη^ΐϊΐ^αίςαΰ Εΐιεειη ρΓ3.[ΐιιιι δβο 
Κ.οΐϋΐ£ΠΕυπι Ιχτο^ιιΐΓ; Ιρίχ νϋΓυ άτιΐοίΐη ϊιιο€γ£ο νοίΐΐιι ^1ο β7> 


ΟΙ Η οΪ3ΐΙΰρα€Γί Γι1^ηΐ€3- Ν^ί^ιιε δίΗοΙίΛΛεδ η^ί^ιιε ΗαΙ- 

ΟΓ4 ΐίΠΰΙϊΛΐιί. ϊβςςαη ΐαπ:. Ουίίί «η]ΐϊΐ ΐϋίριίνι* λίν•*"^- ^^3 *'ϊ'ρί*ί *>3"ίΐ Λί7'ίΦ*» 

ΑροΙΙοηϋ ρΓΒεϋΪΜΐ. Ει ιτιϊ:πγο. Ο^ο- 
ηΪΕΐη ΓϋρΓΓ«ΐιΐΓ ιίτ β-ο Ηοϋΐεπίδ ηυί 

Αο νβΐιιΐΐ ϊη ΡΓ31Ι5, ά:^ Ηοεί. 

'βΐϊΟ. Ζί/*βΑιιι3ΐΐί] Σ*^«Αίίί χ«α5γι Γα, εΙοΙεηΓ.'^ ΟαοπίΟΐίο εηΐπι βοΓΟί 
^ααίΐίΓέ (ϋΓο^ίΤυ ραίΤυπί ? Αη Λρα^ 
άηιη ί'α%\ϊΐΐΐ Βοτ^^^ (Ιοίοηι Ι Ν Η 
ΐ3ΐε ΐϊΐ ϊρΓο Αροΐΐοηϊο. Κπρίκ ί1- 
νίΛΐι εΛ ιιγΗϊ, €Χ ^ϋα ηιιιΙίίΓΟδ ί^ 
οίΓυηιίΐΐηί ϊη €ΐίπρο5, ίιοιίϊ ϊρ« νχ 
Γΐιρε, δϊηΐϊ. Ιίβ 
ΑΠΟΛΛηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ Ω,ί ό^ κ. 'τψττνλΐί ηρ^^σί^^9 χ^ίίξΛς έλΗσε& 

ΙιΧίτως ως έ3-£λ*ΐ5-, και τν; φ/λαι* ΐ^6 ^ ντι^^ς 

ΡηιέΙτιηι ίΐεΐϊϊϊ^ηΐ; ΙϊιτιΙΙίίίΓ ι11;ε ιηιι1ιε«3 

Νεο ίηϊηα^ ίΙίΙίβειίΕεΓ οϊγο^ τϊγο3 οοπι^αεΓεΜίϋβ ρΓοΓαί» 

ΜαηΐΒα5 νεΓΐ}ϊΓ4ΐΐϋ ίΐΙτίΕ^Ιΐ^ίΐΐ ίΐη§ιιΙο3, 

ΡΓεςβΕ^ Ρινο3| ϊΐιευιπ Γει^ίιυπι ίοιΐ€€ί1ΰΓεπΓ, 

Νς€ άϊίϋιηϋκοΓ ΗχρΓιρ^Ιε ογ^Ι^εγ^ Ηπ-εριίί ιη^πιΒαι 

^ϊΓο^τ£^ ει εΗ~αΓ£ Γαηί 1λεΙΐΓ^ιιΐ3& ιΙείΐϊΙεΓίο ϊΙΰειιηΕίι, 

Α\ϊΐι ιεΐ^αε Όίνϊ ουιη ϊποοίιιιηϊ^τιβ ΐΕεηιιη ΓοοΙιι 

ΑϋΓεα τε^ϊ νε11ίΓ3 τείΐαοιπι ΐάνεΐιεηΐειη 

£ο πιθ(ίο <}ΐιο ιρΓε νείί^, ΐτΙ^Ιί^αε ρΐβ^ςΐ^τ: Κ^ς νεΓό ίηίίΐΐκ 

δίΰρϊΓΗί^ηε ρ4ηΐ3 ΐϊΐςί 3(3 ε πί η ι. Γι νεί ροΐΐΐι^ο ΖΖξ .185 <9^ Ρ^ξ ίΐ χ ΐ^ββττξΐρ χ η^^9ίν Ιι^Ψη ΐΐΕΜμ- 883* Έϊί'χ^κί*,-} Ϊ!Γ4^ΐΑ5ί, 

ΙΙίΐΐΙ. *Ε>2ι/χ(ΑΡί] ίίπρευιη ίοΓΓβα 

Α ροεΙ:ι ανίίϋκίς. 

«ν*«""'*"" *ί Λί3^ί^ Α;^^ί*ί ΛϋζΛψΤ* 

8ε1ιο1. 

888. ΝΜ^β] «>'«ΜΤ \ξωΊΐκί ^ΰ€9τφί' 

^τ»ί9 ίχατΛ, ίττά «(ίί και τη9 ^λομψ 
αβτΐίϊηψ χα) •τν φίλ-ΤζΦψ τνί Ίι^?ι ϋϊψ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ Π Ρ Π Τ Ο Ν• 89 

Δίρηη% νύ^ΤΛς ί^ι^ς ί-ψορρομ ίλ€<&ξ• 
^Έψϋως ί\^Μ ίόί ^ ά^ΗρύΛ^ λΛον ίγάξΰΰίς 

Ύ,χ^$$ς^ ανάντη ^ρ&θ€η(ΐα( ^ τίλϋ^. 9^^ 

Μ9ΰΜ μην Λταύψ τηρ 'ί/Λως κ^ νο^ψΛς η^ 

ΑΚ^ιίληάο κνβΓΓαβ, νοίυοηβ γ^οόγΑιοι νβηίή.. 
Ρλοίΐ^ νοτό (ίΐ)! ιρ& ίη£ιι1(ιιπι ροραΐαηι €ο1ϋ^$ 
^^Ιΰβ «χ αΓΐ>ίΙ)ΐΐ8 : Γβά ηβςιιο ϋα Ηιμιιο «ηίιηί Γϋηΐϋηήβηι 
Ιικ1α€3 1 ηβ<^ιιβ ίρί& ρπΒΓ&^ίο ίοιβ ιΐ( ίι« ι«8 ροΓ6ά&(αΓ• ί^ζ 

Μΰχηίηβηβ Γ^ΐι^χη» ίβιι Αΐ)«λ3, Γόη Γβτοηλβ, 
Η7ρ£ρ7ΐ«• ; Γ€ΐίιι^ιΐ€ νβΓο ιηίΐιι ιη&ηά&ιιιιη, ^υο<1 ρβΓβοίλΐιι 
£ιιΒβη8, 6 Οϋ νοίυοιίίηκ «( ^%ο ρκϊζχΆ. 

Ηαπο νβΓο ^Γοηί&.ήΗυβ ιηίηΒιιηάιιβ &11οεη(ιΐ5 βίΙ• ^ 

^ ΗγρύργΙ^, ϊίχα »ήη«ιΐλ οιηηίΑ €Χ {άιϊβ ί&ιιΑα βνοηίαηΐ 9^ο 

Έί ^κ Ώΐ8 : (α (Αΐηβη άο ιηβ ιηβΠοΓβιη Γΰΐιίοηή&ιη 
Ύ^η^ζΒ, ^ϋοηίαιη Γ&( χηίΗί ρΑΐΗιιη Ρβϋοκ §Γα(ϋ 
Η«1>1(2Γϋ ; ιηοάο πιο Ό'ύ ΙίΒοΓ&νοΗηΐ » εοηνηιηίΐιαβ• 

>ί>0ΐν, ^^Μα»; ^' Α9 0ΐκντ/ χμ) ν•ΛΜ ΙΒΙά. €οηΓ(ίΓ ΥλΙ. Ρΐιοοαιη, II. 

κ» ^«^ τρίτΐτ «β^#Μ?ητ λ(λ«ηΜ, άς 899• ^Α>«<#^^] 9'«Μ'/ί(^ζ«»» τ?( 

«κ(* *0/Ει(ΐΐ^«, '* 'θ//ζηρν< ^^χ«/)«{( •9π- Α{^(^«ν ιζ ? (^«τ^. 8ελο1• 

894• ><^ΐ•ν•«ν2ιι;] «(^τ' ? γίίί^Λί» ««/ ν?$, 0-0 }( κρΗτΙ^ΨΜ 4Ι%4 β^βν ψ»;^^ )$ 
ί^9•Μ99 ίμίζψι/Μ* 8εΗθ1• 'άήψ•ΐΛ0ί^9 τι« «}^ *^ νΛτξΙί'^ ίμΰψ' 

895• Π#•Τ«ΜΤ•^«Ι^] 4βζ9•^ω(ΜΙίΙ• • «Κ•9-%^'9. ν ^ Ι^ΛίΤ^ 10*^19, «; τ«ν 

7«#»7«(• II» Ιιί μΒ€ βυμ,ζηλίώ τηΗ \ά» ««». 8ελθ1• 

^ί^ΐ^ τινιβ. ί;ίλι/ιι^ 7«>^ <'$ Τ 9λίζΐι Λ«- ΒιλΙιτ ««ι μ«< «ΓχΐΤ>• 8ο1ιο1• 

Μ £! 90 ■ ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΎίίλΛί ίνα,ΐτΧωοψη^ αν ^' αρσνβύί, *2Τ«ι^^ "άη^ 905 

Ύίτμ,γ ίη ζωοτΜΤ 'ϋ Λνίίχμ ιώ ΛΜΚΐΌς 

Βα4ψθ¥ '^ι^ηΒς, ΚίζοτΛ ^^ χ/ΨΒπ» βμτμί 
!εν^£^^ ίζΰμίνοι* "Βίγυμι^ψίΛ Ά α^ρί^ΐψ'^Αξγος 
Ανα%ν χπτ 6κ «Γΐτ/Ντ^ ίλίμυ^9Τ $¥^'ΰίξΑ τ$ίγ% 

$ί τοΓο ί&(ο Γ^ηείπιχη €&, ιι( ίη («Γηυη ΟηΒοίβιη ηοη Ηΐφ^ΐίηια 

ΡΐΌ€ΰ1 η&νί^&ηβ, (α νϋτδ χηχκιη ρορθΓ6Γΐ$, 9^$ 

Μί((€ €αιη Αάυΐίαιη Ιη Ιοίοαηι Ρβ1α%ίο«ηΐ9 

Ραηί'ΐηϋο €ϋ ιη&(η ιιΗ>2(«1β ίοηκηιηιιη ; 6 «οι 

ΟίΡ€ηά6Γί( &(11λν€ Γαρ€Γ&ί(68 ; π( ϋβοΓ&ιη α 〧ο ίίΐο 

$ηί3 €αιη εΐν£5 «2λη( πι £(ϋ{)ΐιι• 

Ώϊχη; α η«νοιη ρήχηαβ εοηΓοςηάίί : &ηά\Μτ €1 βΐϋ ^ΐφ 

^οηί^^η<1€ηιη^ ρΓοοοιοΒ, κοϋροηιαίι^υβ ιη«ηίΙ>ΐΜ ΐ€ΐηο5 

θΓάίη€ Γΰ<ΐ€η(08; χ-βώιβειιίΑ ναό ίρέ$ Α^ςυ^ 

$ο]νί( 2 Γαρβ πιβήηΑ : ύώκΐβ ϋϋ 

ΡαΙί&Γαικ αςιίλχη Ιοηςίβ ρΓ9ΐν«ϋ(1β λΒίύήΒοβ. 

ν^ίρ^τύηϊ τ«ΓΟ 0Γρ}ιβί εοΒβϋο λρροίβηιηε ^ις 

904• '£^Λ» ^Λία^Ί ιΐΜ/ τιΐι^ 9•τ- 9^• '£^ίτ^•0 •«'•<Κ9'• Λ««ι]«ν^- 

«μΛι««• "Όμη^^ ί* μίβΐ0 βΜβνβΛ/Μ τη• Μβ< γ^ρ τη* ««ματ «μτ ^μι*. $εΚο1• 

λίΨ Λίϊ τίν *£ΛΝ«Λ». 8€ΐΐθ1. 9^• νίΛζ•ϊ%ΛΤΗ\ Λ9τί ζ ^οό^ξ/^. 

ι| ι^^μΪ^ ι^ιΐί/ πηη ίί^^ ας, δοΐΐοΐ. ιητ•!•** '€1ς Α ι^ «Χί^ι• ^^ τύτΗ 

9θ6. ΠιΛι^νί^] τ«( ΘΐτΙ^^Λ'»•^» ? ίρ<ν«ν ν9-|^)Γ«Λ#7£«Μ|> «η ««/ χης ΑΡ-ΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΛΤΟΝ. ρ' 

Ιη ίηΓαΙλίη ΕΙβέ^Γ» Αιίαιιΐιάίβ, νι «(Ιόέϋ 
ΙηνίοΐΑΐκίΑβ ί&ηΑα ίηίΐίβήοηο λ^ψρ^^ 
5β€ΐιηοΓ€8 Ιιοιτίάιιπι (Γ&&8 ηιν€ ηνήρα^ΏΧ• 
Ηχ€ ^αίάβιη ηοη ϋ1(€ήυ3 ιηοιηοΓαΒο ; Γβά €Κ ίρΓ» 

• "Λ^'λΜ'Γ•;» ^ Μ#/Ε<^ζ•ν9 \29« τ ΐν;^- ^'<Κ' «(^'» *^^^ ΟνΤίνθΊ» ^%7ηή)^σ»9, 

σίβηΛ «?•^ζ•νη. ««/ ^«μι «ιρ«κ/ν#- ? '£(^ν ι^ *Ριίη)( 9μΚ(, Σ«^? <Ζ769« Ήλ««τ^Α(; «νλ«Ι$ «^ θήΖης •ν•/κΐ*'η^ 

ΐΒί<1• Νίίτ•> $ς 'Ηλίκτριι^ Ηϋ€ 

Γ«Γρΰζ1ί Υβΐ. Ρ1400118, π, 43 '* ^Ρ*• 
917* ^Α^^ιί»ηί( Λ^Λψ^ί] τΛς τιΛ'ι- 11>ί<1: Ά^^ιί«?ιτΟ Ροηαδίδ 1ιΐ€ ΓεΓίρ- 
ιιιπι (ϋζ(α$ ίη ίοΗοϋα Γϋροίΐ(& Γαίι : 

νίζ. «ρριί»τν( ρΓΟ «^ρΐίτΐΙ(• Ν?(]υο 

€ηΙιη ()υΙ)ί£ο <^υίη Λ^}ητίίί δελοΙίΑίΙΰ» 
ΓςπρΓΰη: : ^ικχΐ €χ ?ΰΐ6η ΰή&ιη €0- 
(ϋε€ α^οΓίιΐΓ. ΙΙΐ (βοΰ&ιη &ρ(αιη (ίΤο 
ορί(Ιλο£αιη, 6( 4^οά βάλΐη Γο^αοιά• 
Βαδ νϋΓΐ>ΐ3 εο&£πη€(αη διορΗ. 
9ΐ8• Σ^^ΐίξόί] ΜΜψϊάκΜη^• λί^9• 


μρΦΜωτΛ/ $ οΐβ τη ΧΛμ3^ζβ^αη τνκ Κϋ- 

9919 ί Ααμη'Πρ* *Αίί•Λίξσ» 5>- ^ Πι^^- 
^*^^ τίτ»^^ Κ«ν^4Λ•^, ο ^ΡΙ^**^ 919• Τ*» /Μ^ •τ'» οβ^Ιριν] τ• μ\9 

(ΒϋΟΤί^•» «Γ' β9ΐμΛ4^η»09 •? •ί; τ»9/»ν^• 

9-Ι». ^^ ιζ -πα/ Ό(Λήρω, ** *#1' «(^« μΜ ^ν <Μ &» ΙΤ/ 9λΜ9 91 %19ΓΛΐμί 

9^7» !<)» $ύηΛ λ*γ•ί9• ^^\ίο\^ Μζ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ 92 ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΤΟΤ 

^η^ος ΰ(ίως ΜχΛξύΐη, κ •^ ?Μμ ΖργίΛ κίίνΛ ^ζο 

Δαί/Μης ίννΜται* ιλ μ,9» ί ^ίμΛς Λ/ιμίρ ίάίΐΗΫ. 

κϋΒ^ψ δ'άξΕίή^ μίλΛνος 2\^ ^¥%ί, ιηηϋ 

Ί^|^^ο^, τη μϊ¥ Θριιχαίν χ^^Λ» τη ^ ^/η^αίίυ 

'^Ι/^ο^ν ίχο¥ ΚΑ^τη^Β'ν νίον γ€ μΐ¥ ^ίλίοι^ 

Αυο(^^, χίίρ¥ΐιιτο¥ ίπ) Ίίτφγμ^Λ¥ 'ίινν)^• 9^5 

Ί:>τηαιί/^9^^^^, ι^^^ ^Α9Λ(ΐΛ¥τί3^ς (ΧΛΜ ^ίΟ'ζ^ 
ΈΐσΈίοΛλον "ζαίλα^ ^ το μΛ¥ ΚΛ^^ϋτπξ^ι χίΚΌτΛο 
^Ηξί, το ί' 0¥¥υχιθί *ΫθίΤ€ΐοίίος %¥ίο3'ί¥ άοίτ^ς 

ΙπΓιιΙα ρλη(6Γ γύ^Λϊρ ^Μΐφι^ Ηίβ ίιηΒαΗ ιηγίί^τϊα ^ζο 

Ώϊϊ ίη€θΐ3Β : Ιίχο ν«Γο ηοΒίβ πΰΓ^β ε&ηϋκ. 

111ίη€ νοΓΟ τ^ϊοϊ^ΆΏάο, Νϊ§η ρΓθΓιιηάί»(€9 ροηΐί 

ΤΓ2ηίνΰΑί, ϊιίο ψύάαα ΤΗηουιη ί^ττΛία, Καε νοΓο Α^νοιΠαη 

Η&1)ΰΙ)&η( Γαρϋήϋ5 ΙιηΒηιιη : Γοΐΰςιιο ηαρ€Γ 

Οοε&Γο, ζά ρΓθπιιηοη(6ΐη ΟΙΐϋΗοηοΓαιη ρ€ητοηβταη(• 9^5 

1(>ί ίρββ €ί(α8 Α&&νί( ΑαΑβΓ ι νΰΙίΠ^αβ νβηίο , 

£χρο&ή8, £1ίβΒ Α(1ι&ιηληΐί3 (ϋβοϋίλ Ηαοηΐβ * 

Ιη§Γ€ΐΒ Γαηί : ιηακ νϋΓΟ αΐεϋπιιη (ΙΰΓαρβΓ ΓΰΙϊΛαιη €ΓίΙ 

ΜΛηΙ, αΙίϋΓϋΐη ηο£1&Βαη(ϋ ίη(Γλ Κ1ιθ6(οϊαιη Ιΐΐαβ 

«ήνν< 1^ 9γ^ί. δελο]. 11)1(1. Τι μΐψ. δεΚοΙ. τιί Λ{ι«. 8β(! 

ΙΒίά. Λ«!•ν] ΑΜ. δΐ€ρ1ι• β( ΡΙοΓ. ίαΙΗιοΓ. ΤΙΐΓβεΐα ^υίρρ€ β 'δβιηο- 

λΛχ,•ι, Οικκΐ πΐ€Ηα5. (Ιιηεϋ ίη Ηϋ11«ίροη(υπι ηβνί^βοΗ- 

922. Μίλβί^^] ΐΜΧΛϋ πίψτ^ Φντ0 Βιΐ8 ΰίΐ Άά ίΙηίίίΓΑΐη. ΗοβΙ. 

νΙ^Μτ ηι^ξοΛβ φΛσίψ. •η ϋ •νγ« λ«ν•7ν|• χητλ^ ίϊ «ν-ηΐΕ^ «^ Τ^/«ί(. ι«ι ιζ ίτν^' 

923* '''!' ^' β^1||ΙΜίρ] ΤΜΙΤΤ^ μΛ$ τίν 9ν^Τ00« «λΐ|9'»7Μ. $εΗθΙ. 

«9 •τ• ο»α#η«? κηι^Ιμ. η ^ "ΐμ^ξψ' Τ1^*ηί§»ς ^ν^^ίς. 'Ρ•ΙτΜ«ν 5 ^^ ^'Α*•^ 
Λίτικξυ ίη τίς θς^Μη* 'Όμη^^$ *' ί( Λ»^βηβρί•ψ ^ 'ΐλΐ¥. 5ελο1. 

Μ6Τ^^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΠΡΧ2ΤΟΝ. 

ΔΛρ&υνίψ ίί λα^ίΐϊς, 39π^(θοίΐ9ΛΧ^ον ^Α^υίώ* 
ΏϊξΚΛύίΛΜ ^[' ίτη 7^, 1^ 'λ/οΛξψί^ η/ΛΛ^ίίαΤΛ¥ ^ 
ΉΪΑΜ^, ζοΒ'ίην τν τοΌψίΐΛ^ον ΤΙ$Τυ€§Λ¥» 
Κα) ^ τδΐγ ίτ) νυκΊί, ίίΛν^^ιχμ, ηιος Ιά^ης, 

£ιηΰη£ Γαη(, «1 ά^χίτΆΐη 1ιαΙ)ΰη(ΰ5 Ιά3Β&χη (ϋΓΓλίη. 
Ί>ΛτάΛηΐΛ ν»δ τί\ϊ€ίΛ, &ρρ«]1οΙ)&η(αΓ ΑΙ)7άο : 
£( ίηά€ Ρειχ:ο(€η^ ΰ( ΑΒ&Γηίάί^ λΓοηοΓιιιη 
1<ί(υ5, ιηίΓ&η()Αΐηςυ€ (πιηίΐ6ηιη( ΡΊχγχΛίη, 
Αάΰο^οο ηοΛυπιί, υίήικ^ΏΟ ηινί ρΓοοαΓκηΐο, 
ΥοηίαΒαΒ χίΐα&ηίοιη ρτχζ^τπΛνίξμτΏηχ. Η€ΐΐ6Γροηΐιιιη• 
ΈΙί &Π16ΠΙ ςιαάαιη αοΜα Ίη ?τοροηύά€ ίηΓα1&, 93 

930 935 93» 93$ 93*• Πι^βάτί] -ηλίς ΤρόΙΜί, ϋί 6 

Αφ^ϋΌΐ %ιΔγιι Λο-ηΙ' ιζ Λ9Λ^»0ηηίΛφς 
βάτφΖ «ν τΪμτ Ί»^^χ«ιτ, 1(ΐΊ^ τύ 'λΛι- 

»«Α• «ν Μ ΙΙΑΒίυ « Λ/•νΐΜ-«(, ΓίφΜΨΦΨ 

βΛ, τ• ιξ «ντ«; ΜνΦφΦ•¥ΐ3^«9 β••νλιτ• 
ψ»χΛί9, ^ΙΙζΛ α ζνΛ•7ΐητ£β», μΛίΑΛγίΡ" 

«^ ίΐηΙη99 'ηκη9 «»ιΛ» ηί η λΧ^,λ ϊνσ•» 
μ$^9^ »αΐ βίΛϋη «;^*η( νπ'ΐβμν^Λ' •9 
Π^«ι^ι ^ί&9'Λ^ξίΰ&η9α{, ΐΛτα» }Ι « 

μί-ίύ^ίβιν τ«ο ΤΦίχΗΦΡ ίΜλϋ^η *Α•Λ^9ίς, 

' Ι Βία. Πι^χ<!>τ&«» 

]ζτη ^α£1 Ρ€Γ€0>€8 , 

Υαΐ. ΡΙβοο.ΙΙ. 6ΐ2. ϋρϊ. 

933* ΠιτνΑΜν] ιί Λ«^ψ#ΐ(^ τ•ΐί%9' 

*ηβΦ9 ΏίΤΟΗΛ «τ&βι^ρίνιτ•, «ρ τινί; Π/- ξ^ ;$0•^«« β^τΛίί» ν^•' •5»«•»» 'δ 
^τύτΜηηίλ»^ίη•μ^^. ΒζΜς^ 

τ >•»•{« ΠΐηίΛβ^ Λί^ΜΜΙ'»^ ^Μ/ΐΜΛ»•ί 

5 «νΛ Μ^' 'Όμηΐ^^ ** »«ί Πιτιίβΐί».••. 
δςΐιοΐ. 

934• Τ•ινθ Η(ε1ζ11ηα8 ιηβνυΐ^ 

ΙΒ. Αμί9ΐ»χμ. νλΐ|#ι«ι«ί( ίΡ-Μ»^. Οο» 

ηβο Ιβν» νο€Λΐ «ιΐΓβ, Λ|Λ ]ιιρίιβΓ 
ιιΟΊΐιη^ιιο ίη ρβάοιη ίηείάίΐ. Ηαΐζ• 

λα49φβρ•9, χαί <τφύζ^ «»/(9*« •α;»«- 
δςΐιοΐ. 

936. *Έ«ι ί• »* 4Μ3ΠΙ*] Ι1ζ•^9τίβ 

^' !? >•»«» «ίί *Άς«7»Ιί €ί€>βΙΓΐλΐίζ«• 94 ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ Ύυτ^ψ ϊίττν Φ^(7^ 'ίηλυλφα ^βρΜ 

^Αμφϋό/Μΐ- κϋντΛΐ ^' ύτηρ ϋΐίίης Αιμτμο• 

Ρ»ιΙαΙιιιη & Ρ1ιγ/§]3& ΓοΓαεί ι^ηί 

Ιη πίλτβ ροΓΓΰέΙα, ^ααΐοηυβ Γοχηαπηιιη^ ΙΑΗιηαβ 

Ιη οοηήηβηϋβαι άβοΐίτίΕοτ ΓαχηιηίίΓυβ; ίη €α νβΓο Η(οπι 

ΛρόΙοηιιη ίΠαιη ιηοηιβιη άίεαηι Αεοοΐ»; 940 94• φιΐ9 ψίοή. «νν)»ν 5 ^9 χ^9ΐιτΦ9 1^ τ 
ίίθ-^βρ ψκίί9 ΔολΙβψϋ, ί* ι««0•/λ^ΐ Κν- 

ι;^ΐί9» ίΐ0(τίζ#^ν 4ΐ«^'(. %φΜσί9 "Λ^- 
ΤΜ} « Κνζίχί^Λψ 90λίς, Ατβψ ίι «νηίιτ 

937• '-Α^ Φρ»7ίι»5] Ή ^><« Λ»* 

^^ΤΗΜΡ <^/ΕΑ•ν 'Γ<• Μ #^ 7• ΟΟΤΦΨ 3-Μ/- 

ντί, •ι•9'Ιημοςης ίψ^ «^^ 2| ιτ9'^«( 

δοΐιοΐ. 

βίίίΗ^«$ α^ίΐαΐΜί ΐφηαί^ αϊ €^ί οοπι•. ροΠιίοη€ 1ί<ΐΰ€ΐ. νίΓ^.-Λη. 111.5^5• 
ΟίίηιίΛίη ίηζίηίίτη ρείαρ^ ^ί, 'Μ/κ^^ν 
Ηιο νοοΑϋ Αροΐΐοηίαβ, ςαί ΑΓ£οηαα- 
(λταιη ιβιαροί-ο ίαίι («ηηιιη ία4^ίίΐι$. 
ΒυΒίαιη οιηηβ ΐοΙΠε ν. 947• ΤαΓ- 

ρί(ϋΓ νβΓΟ ϋΓΓ2( 8€1ιοΠη&6$ ^111 1(^• 

Η(Ι3ρΛς αΒ ΐίμα^ ίηίΐιαια βιτη, εοιηροπι 
ρ^ι(Αΐ^ εηιη Α( ρηκίΰΓΐίαιη νοΓΐ>ί ^^ 
^1%μΛ/, Λ»ίν/βΓ, « νβΐ ρΓΛοβάοηϊ 
νοχ ιιηιτ^9««^ ζτ^ηιζ. ΑΒΓατάλ δςΐιο- 
1ί8ΐΙ« Γβη(€ηή& ]βχίε& 0€εαρ2νίκ• 
ΜοϋίίΓοΓα νοΓο βίΐ οάίάο Η. $(«- 
ρ1ΐ8ΐι1, ίη <^τΐΑ ιι^τ««ι^'•; «ηίορβηϋβ• 

;^Ι^« ΜβΌν <«>9'/ΐ£«( ίτι^ν^^, ί. 6. μΙ 
νοΓΒυιη, ίίξΜίβα νίΐ άερηβα ρτοηΜί 
ν^τβί εοηήηίΐαίΜ ^ΜΟΐ^αι ΙβΒιοίίί 
«9^// αξϋαίΗί τφηαί. £ιτ«( οηίπι 
8ε1ιοΗ&^€^9 €( (ΰΐη Γβοαϋαβ ΗρβΙζΗ- 
ηΰ8 ίη ηο(ί9, ςηί ρα(λΐ •αΓ•ι> βίΤϋ Ηιε 

Ρ^ΓΓΟ ;^ι^5 ΓββίιαΓ Α ρΓβροδίίοηο 

δοΐιοΐ. 

λίμΐύ ΙιατΛ$ «Ά2)ν$ ίξ €»«τΙ^ιι /(«^^ 

ί;(5<. δοΚοΙ. 

• 94ί • "ΑρΛίί»] ΑΙά. δΐΰρΐι. βΐ Ρ1θΓ• 
"ΆςκΙ•»• Ηαίχΐίηαβ χηοη^ΐ & Γο ηια- 
(2(ααΐ6Χ ν. 1 150. οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ Κ^ ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚΟΝ ΠΡΠΤΟΝ ^5 

£ζ γα^ ίΚΛ^ω χείρίς υτπ^/ρι ηψ^^^ηκτ 

ΑΪ μ,νβ "^^ ςιΟαφοίν ω/ΐό^ ίυο, τκ^ ^\,* ύκΛηξΒ^ιν 045 

τίύΤΛρίς, αίνΰΤΰίτιιιατίψ 3^ 'δ^^ίψίίς ^^ρΛξψιι. 

Α¥ίξίΤ €¥ ό ηξως Αίΐη>ΐίος ^ο^ ΰΐ^Λοη 
Κι^ιχ^, ο¥ χέρι ^ία τίκίν Εντωροίο 

Τηγίηις α-ίνοτη, Ώοσ^ίΛανος ^^^γψ 

ύ2 γα^ ϊσ•Λν ΤΒίιπρωζβ, ΑολίοΗς όκρ^^ΜύΤί^• 

'^Ε^Β'^^Α^ω ^2ί(Τ^¥ ϊ'πΗγό(ά¥¥ΐ Λ¥ί(ίΜϋΊ 

Έΐ ϋαιη <^ιιί(ΐ€ΐη ίιι)ιιιίο& ΰ^οη^υβ ίηεο1ιιη( 

ΟΐζμηΧ^9, ίηςοηβ ιηιτΑειιΙηιη £ηΙ(ίιηί5 νΐΓα. 

$6ΐΐ£ (ηίιη ιιηίοαί^ιΐ€ πι&ηιι$ νίοΐοηΐβ^ άβροηάοΒήηΐ, 

Όώχ ^αί(ΐ€χη νλΐίάίβ €ζ ΙιιιιηοΗδ : ΑιΒ^υ» ν€τό 94{ 

Οα&ιαοτ, Ιιοη-οηάίβ ζά&ρϊΛΧχ Ιαΐ^ΗΒπβ. 

Ιΐϋυηιιχη νοΓο οαπφοιη^αϋ Βο1ίοηβ8 εΐΓεοιηΙιαΙ}ί(&1>ληι, 

Οαοβ ίη(ϋτ Ληοί £ϋιΐδ ίχηρβΗο ροΐΐβΒλίΰΓ 

€γζΙθΜ9, ςτΐ€ΐη Άϊλ ςΐοήοϋ ρορΰΓΪΐ £ιιΓοΓί 

^Εη^^Λ : 1ιο$ (λΐηοη ηαΐΐο ιηοάο» ^αιηϊνίβ ^^^^^ι)^1^$ οίΤβΐΚ^ 95^ 

Ρί£&η(€8 Ιηί€&Λ\>^η% Ν^ρίαηΐ «ιιζίΗο /«/^ζ : 

£χ €0 οηίιη ρΓίιηί(α8 Οο1ίοη«8 ρΓοςπΕίί €Γ»ιι(:. ' 

11}ί &ρραΚΐ Αγ£ο ί9€χ(8(α νβηιίβ 

943* Χ*«9^β*(] ηττΑ^' <|^ *Η^βΛι^ «ν0^««/• ^^'^^^^'^ ^* £ν«ι»Β^β«;• ^ι- 

$Χ4λίμη9Μ» Ή^Λκλίϊ• Μ /Μ «ν ^^11^ *£Α^ιί<αΓ#»τ0^• δοΐιοΐ. 
«ικ^ Κνζιΐ(9» ««Ιίν> Μ* Α Δ«Λ4β»Η 9βί^ 949- ^'^ Εν^^] ? ο^λ^ξ» £ρ• 

Τ ίτΒ'(439• δο&οΐ. 0»ζΐί « ^^«ΐ3}ρ• £ν^αρ•; 3 ®^^'««( 

94^• '£' 4* «Ι»*»^ Αινιί7•(] βη Α/Νν; /Ι|»β3λινί, ^Ο^ΐΐ^#;» '' ^^ΐ' Έ<'^{«/Α^(9^' 

Τ4». ^ιί^Μ^ 5 Ε^η»^» /ΘιμιΛμ^; τ Θρ«(«#» 954* ^ψ*ι* ^τιλ«τ«] ^ν«ρ^•; λ#• 

ΛΜτ^» Ρ^ΐί^ Κι^ζ<>(9'• Αί^*•* « πνλίς. μίΐψ «^ Κν^<»«, » •ΐΛίίΨνμ3ί ν^λις ο« Σ/• 

τ^ Β•/#τίο( «ν^^ /^5^*«^' «^/Κ^ ''^ ^"'Ρ!^ Ι1)ί(1. Ιη Οαΐΐίε&ηο ρΓΟ ^ι^υηι^β 
φησίν. '^Α^^ς. Κ^ζΐΛ^ τηΛηζ Αΐηυ^^Ά^ ΓοΓΪρϋυχη 9Λ9•^μ6%, ςααιη Γαηβ ΙεέΗο- 

Θρηίκίοίς 96 ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Υμομ <£ άροίης ίλίγο¥ λ/θ-Μτ ίλχυαιίΐίς 

*ΐφρ, η Β-ψις ηί¥, Ίηοΰνίης ο* ΆΑίΐ^. 

Τίη€θη(ΐΙ)υ8, ρΰΙοΗϋΓ^αβ ροηαβ ϋχοβρίι ειΐΓΚίκοιη• 
ΙΙΙιο ^ΰί ρΓΟ ΗηΰλοΓ^ ογ«(, οΐίςαυιη ΐΑρίάοχη, ΰχίτλέίοιη 
ΤίρΗχοι οοη&ΐίο» «ά ίοη(6ΐη Γοΐίςυοηιικ 
Ατ(«είαιη ; Αΐίαιη ▼€ΓΟ €€ρ€ηιιι(, ^ιιί ]α&ίοηβ €ίΓϋ( 
Μοιηβηιί ι ϋΐνιη νϋτδ οηοοίο Αροΐϋηί», 
Νϋΐίά» ρρίΐβ» Ιοη€3 εοΙΙοο&Γαηΐ 955 960 955 960 «{•^Μΐ;» Ι» ΐ|> Τ «»7ΐ ιννβι^κ Λο^ Λγκν- 

«ν^•»• δοΗοΙ. 

ΙαριάίΜ. £ δςΗοΙϋβ. ΑΗυβ ιηίΗϊ Γβη- 
ίαβ. Νοη ίΠβ ρτο αη(9τ& ογ&( Ιαρίβ» 

Ι , Ι • ο( αηεΗοΓ» ίαΐβΙΗ^βηάΑ Ι&ρίάβλ. 
'£^ ΊκΙτίη» ΕαΓίρίάΐδ, «τΛι^^ ι^^ζ^' 

υ( ϋηυηείιΐυΓ & ΡΙυκ&κΗο ίη ΤΙιβΓ» 
νί(Α. Ει πΐΰευιη ^ζχ. ΑΓή^παβ ^(1^πι, 
€αιη (1ΰ βΐίο ΗυίαβαηεΙιοΓζ 1θ€θ,&ί(, 

Ηαΐ. 

Νοη ηβ^ο ΑροΠοηϋ πΐ6η(€ΐη 
Η(κ1ζ1ίηαπλ ιίΤοουΐαηι οίΤε; Γϋά 6Χ 
€ία3 ιη(€ΓρΓ6(&ήοηο ΑροΠοηίυβ Ογ- 
ρΐιοο οοηΐΓ&άίοίϋ» ^αί, αίι ν. 49^ 
€Γ Γθ(^ιΐΰηάΙ)αι Ιλληο Μ&οήαηι ην• Γ€(, ηοη οΙ)ΓοιΐΓί ίΑΤΆ^η ν. 49$• Α^'* 
£οη&α(&8 ΑηςΚοτίβ ΰΓθ3 οίΤΰ <1θ€€£ 
εαΓνίβ,αε ρΓορ(£Γ62, α£ ν€Γίβπλίΐ€€ίΙ» 
ίΰ]τ«3. Νβξΐπ ^ΰ1(1οιη ηοη ροίβΑ 
αη(ί<)υΐθΓ€8 αΓοέ «ΙΓο Ι2ρί(1ί1)ΐΐ8 ριο 
ΑηεΗοη'β: Γοά η ^Λνηζί^ Γοΐϋιη» 
ηοη πιοιΓα η&ν» ^ηβΒ&ηΐ : ηϋ^αο 
Λγκ»^ ηηςαιπι Γοηι άίέΐί, &α( (Ιίά 
ρο(ΐΐ6Γαη(, υι ΰχ ^ΐγxη^]οξ1Λ οοη- 

'ολι^ζ ^{Γ^ άϊοϊΐατ, ^υ^Γβ οιηηΐϋο ηοη 
βηεΙιοπΒ νίεϋβ ΓυίΙΐηΰΙ>2ΐ. £ν»«Μΐί 
ίάβηι ^οοά •Ρΐτ«, ηηά€ ίοπηαΐαΓ οο- 
άοηι πιοάο ας « γη }ΛΪα, ζ ηλίνη 

957- Κ^^« υΛτ'ΆξηίΛίνΐ] Ά^τκ«ί« 
«ρ>ίν« «^ Κνζ<»•ιτ, ης ιζ Άλχ^Μ•^ ^'Α^' 

ιη». $εΗο1. 

0^9• Ν?Λ«]«/] Μ μ$ Μ9λι«( τ•/ 

9^0* Ργο 1%ζ09 Ιβ^ίΐ $βη£^αηχλη- 
^05 ιΊ^Μ. νίζ. ίη ϋίηρίο. 8οά πιαίέ• 
Μαΐΐο £πίιη ϋΐο^&ηήιιβ ΓαΒλαάιΐηΓ 
οχ νοιΒίδ» Ίί^ηη$ ά 'λ^ηρηί• Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚβΝ ΠΡΠΤΟΝ• 97 

Τό^ ί^ίμΑ/ίίς φίλοτ^ί Δολ/ύΚβ^, η^ κ^ ΰΰυτΰς 
ΚνζιΧΒς Λίτή^νΙίς, ΟΤΙ ςίλον ^^ε γϊνί^^Χω 
Εκλνΰ¥ οίτιης ηίν, ΐν^άνως ογί^ζΜ-η* . 

^Αςεοί Οβ λ^ΐΑ,ίνι Ίτρυμ^νησίΛ νηος α,νά,'^α^ι. ^5^ 

2>ΐ3^μ^6/ ^ΰτ^ Βίυα ^υίί^λίψις 1(Α%λοη9* 

Αωκίν ί^αντος ίναζ^ Λ^^ον ΐΑ,ί^ ίίυΰΐυ^ιωΫ, 

ΐ£ΙΐλΛ θ-' ό^^' ^^ γά,ρ οϊ ίΐυυ φα2ίς^ ώτ λψ Ίκίύνται 

^Αψ^ρων ηρώων Β'θίος ςίλος, αχηίΐΜΐ. τονγί 97® 

Μίίλίχον Λ¥ΤίΛΛ¥, (Μ1$ϊ 'χΙθλί(ΜΙΟ (ΐίλϋβζφ 

11118 ν€Γο ΒοΗοηοβ ϋιητιΐ ευιη ιρΓο 

Ιρίΐ ^«ηΟΓβ ΏΛΐϊ, λοΓρΐΐίο £08 3€€€ρβΓυη( : 

I^^<ι\ι^ ροΓΓαίΓϋΓΐιηε ϋΐ υΙΐοΗαβ ρΓονοίΙί «ηιίβ 

Ιη ροΓίυ υΓ^ίοο Γοήη&ουΐα ηανί« &]1ί§&Γΰη(• 9^5 

ΙΒ1 ίΐΐϊ, &γ4 ΕεΒαβο ΑροΙΠηί 

Ιιιβ&τΐΓαΐ2, ίη ΗΐοΓΰ τύ Γ&ογ» οροταιη (1&1)3η(. 

ϋβάίϋ νϋΓο ίρίε Γΰχ νΐηυιη ΙχήΗοαιη ⧀ηήΙ)ΐΐ3 ι^ 

$ίιιιυ1<)ΐΐ€ρ€θθΓα : θΓα€υ1ο οηίηι 6γ&( ί1ΐ€ ρπείΏοηΙΐιιβ^ £ ^ϋΑΧκΙο αρρβίΐβκί 

Η€Γθΐιηι άΐνίηα ε]&βΪ8, ιι( ίΙ^ήπι 97® 

ΟοιηίΐϋΓ ίΐΐί οΙ)νίΕΐη 0€οιιγγ€Γ€1, ηβί^αΰ 1>β11ί οΰΓΕίη ΙιαΒΰΓϋί. 

961. Τ«Τ( ^*«;«ΐ;λ$] Δ}]ΐλ0;^^'τβν( φϋαι» ^9«^> «;^' ΊΰίΤΛνΙίί ΆταΛ^μ»^• 

0»|. δοΚοΙ. 9"^7• ^ββ^^ νΐάοίυΓ οοιηπίΕ ροΛ 

962. Στβλ•»1 τ*? νλίι» φτ,ηι β» •- 3•ϊίίί, €1 ΐί, ίηΐ€Γ 3•ϋί^βλ/ικ 6ί β/χί- 

νΐ; }^ β Κν^ΐ)Μ(, ι{γμ};? ι/<^9*» τίης «σι, 97®* '^ ^^ ^^^^ ^^ <αί&<λΐ)χ7Μ(9' <>'** 

φιλύψ^άψβ^ς ίξίνιαζκν. ιμ^^ ^^ «< Δβλ(•ιη^ μ^, σΜΤΤΛύτίΙα^ ίΐτηίν^Λ 496^; νλ«9'Μν- 
ΛΚ•ύα($' Θΐτ)«ίλ«? Α0Ι. ^^0 «α/ Λντίίζ «τ; χι^^' Ρ^^ ''* ίΚΒ^^» 

^μ^όλχς ίϋία^τν. 8εΗο1. 97>• ^<*^>(^^^•] Μβνιιΐΐ δαηέ^Α' 

9.64• Π«η9••ιτ] ίχ«βαί «ίντ«τ; «λί- Πΐίΐηάϋδ ΐ€β€Γϋ μίίίσ^^α(, ηΐ ίϋζηρΰΓ 

9<^βν όρ^ί^Μΐ τι^' >«ίνιτ• 19 ^ ατΛβΤβν ιξ- Ηοιη^Γϋβ ; ηοΐαΐ^αθ ίη αηϋΙ(^υϋ£ιηο 

λφΒίψ «^ νόλαις ησαψ οξμίσηψίίς, 8ε1ιοΙ. ΑροΠοηϋ εοάίεο Μ€(1ίε2Ε0> ί Ιιοο 

966. "έ^' ύίγ* ο%ΖΛσίΛ] ^ ^ &Μ- ιηοάο ίοηηαη. Δ, ιιηάς οχΐιιύ ϋη^ί 

ίάσιας ι? αωί \χί τιίν Δ«λ4οιι«ιτ. Δκίλβ- ΐη£ΐη2 £( Λ• 

Ν 'υ-Λ 98 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ^Ω^ίνων, Μί^οιης ΤΙψ^^ίϋ υίγί^αψ,, ς^. 

θ6αχη(ήοι^ ϋνοίσιν Λνψ/Λγιψ ΛνητηξηΒ-ίψ. 

^ΑΧ^λΛος ^%^Ηΐ^99 άμΛΛΛ^ίς"- ί^τΗ ο μλν σφίαν ^$ο 

Νπρ^Γ €( η ρΗπίΑ Ιληα£;ίχΐ£ ^βοηιβπκ \)$ή)Α, 

Νβ^"^ ΙιαέΙοηαβ ΙίΒοηβ ξΙοΓίατί ίοηο €οηίϊξ^ΐζΖ, 

δοά ΐ(11ια€ ΠΗ ίη χάίΒτιβ ιιηιηυηίβ €»( οοηίιιζ 

Βοΐοηιιη ρΑπύβ, ΜϋΓορ€ Ροιτο£ο (λιλ 975 

€1ΐ(ο ραΐοΐιποοιηβ, ^αλίη ρ&ιιΐο «η(ο € άοιηο ρλίβηίΑ 

δρΐ€ηάί(1& εαιη άοΐ^ άητ^ηΐ ^x ορροίι(4 η^ϊοΏ^ 

$€0, νοί ίη Ηοο ΓΟΓοιη ίΙ&(α, ΓΰΙϊΑο ϋΐλίβιηο €( (ογο ΓροηΓζ (μχ, 

Οαιη ϋΐίβ εοηνίνίοιη «άοηίλνίϋ, εζουΙΓκ^υο ήιηοΓϋΐη Αηΐιηο. 

Ιη(ΰΓ ίο «αιαα ίιΚοπο^ΑταΐΚ &Ι(αιΐ2ηιη : ίΠο ί&η• αΙ> ίρ&β 9^^ )Ι, φ««>2 Δ^^νμ•;, «ΐΚ^'οατβ$ <!> Δ«^«-> 
^#1 «( • •09ΤΤ)^^ 911»^ ΤζΦΐζΙι»ί•$ς Ης 973* Μ•«Μί(ΐιτ«] ο^ΐχΛ9^4'Τ«. Λίη^ 
5ε1ιο1• 

974* *Α«ΐ}(^•$3 Α!ντ2 ? «ιτ«μ; ««/ 

χ«}κ^ ύ^νββψ, δοΐιο]. 

97^• Κλβ-η»] 9ί;7<*'^( Μί•«ίΓ^, 

δοΗοΙ. 

977• Ά»Τ<ίΤ«5Ι}9^Ι>] ίί ηί» <54β ^ £2τρ«- 

9ηί< Ι^ιλοΤ. ( Λνήκ9•η*^ γΛξ « Ευζβηηι τί» 'τηΛΜί νϋΐΛς, ΐίατ» ί σκΦλόιηψίρ». βι•- 979* ^^^^^ ^' ^ ί^ι^τΛ ^ιλΛ"] 

ΠΕυθ-ΕΤΙ ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚηΝ ΠΡΑΤΟ^Ι 99 

Οι ^ ΤΰΒίκηογΰ^ Ότίλίος χ^ ιάΧΐί^ ίτΛνΐΛ 

*Ήο7 ί^Μ-Λγίζαν (ΐίγΛ άίνίύ/Μψ, ύψρΛ ί^ Μίύ 1^5 

ΡβΓοοηίλΒ&ΐατ Ώζνϊ^ύοηΐΒ ρΓοίοέΙαχχι ο( ΐάιχ ηίζηάΛΐζ : 

Ηί νΰΓο &0€ο1«η]ΐη ατί^ΰβ, ίΐΒαιη^αο ιιηινβΗοιη * 

ΙλΙλ ίαΓαΐ&Β&ηίαΓ ΡΓοροηήάίβ : ίΠο ν€Γδ νΙΐοΗιι• 

ΝοΓάΒαϋ τ^οζηί^η Γείϋΐκϋ (ηιρί(ϋ$. 

Μ&η^ ν£ΓΟ αΓεΰηΓα ΓιιροΓ2Γυη( βχεΰΙΓαζα Βίηά/ιηιιιη, ιι( €( ίρΔ 9^5 

ΟοηΓρίε€κη( γ^άζ ίΙΗαβ χηιηβ : ίηΐϋΗιη &1ϋ 

ΝΑν€ΐη € €1ι^(ο ροηα, ρπθΓ€ ΰ]α8 β^ϋοηο, ρΐΌρυΙ(Γαα(• 981. "Ανντα] τη ύ% «Άμ μι^ ι^' «ρ 
ψ^\^η Ϊχ-Λμυ. ητη¥% η τλ^τΙμ βάτΜς 

9Β2. Π•04»7τ#ν«τν] 4ΐί6<•ίΜηρ. 
^ ΔΛλέψψίΜς, ϊ «»τ2 ζϋίλ^. :^^ 5 τ^ν 

' 9^7• ^^ λίΛ'βί] ;^>»ιί^ λ</(ϋίν ι» 

Μ ΠίΛΐΜ•^! ;^««-«^ «»^, ϋς ψην-ί Δΐ}ΐ- 

^ψ£ρ ^ίΛϋλί^. £το^Μ%9«' ? >«. 

5ο1ιο1. 

Άιά. ΡλΙΙΗαί Ηαΐζΐΐηαι ςτι! ;^ιί- 
τ«ν €αη«ΐ€ΐη οΒΓο ροηαιη οΓϋάΐΓ ά€ 
ςιιο β£ί( ροοηι Γ. 954• ^^^ ^^^ λΐηρΗύβ ιΠίο €η€ Ατ^^ η( λρρΑτβί 
€Ζ ν. 9^4• ^^ ί€^ιΐ£η(11)ν8 ; Μ 
ίη ιι1(€ήοΓϋ ροΓία ο( ιιγΒϊ νίοίηίοΓΟ* 
Ηίο οίΐ ^ιΐΰΐη Ιιΐ€ νοο&ι Αροΐΐοηίυβ 
;^ντ«ρ λψ*9Λ, £ζ οο11&(ίοηο υογΓ* 
964 οιιιη Ικκ: νοτΓα, ραίεΒίΐ ^^^^^ ^^ 

ροΓΕαβ υΓ^ί νίϋίηίοΓ, &ε νβηί ροΐβίΙ» 
ρήοΓ, ΓϋΓρ€^ύ €0Γαιη (}υί &1> αιΒο Γο1• 
ναηΐ, νοί αΙιοήοΓ, τβίροίΐιι οοΓαπι ς»! 
αά ιΐΓΐ)ϋΐη η3νίς&η(. υ(ΓΑΐη€[α€ ίϊςηΐ- 
£ο(ίοηβχη Αεοίρίι νοχ ^τ%ρ^ : ί£(1 
ροίΙϋηοΓ€Πΐ ίι§ηί6ε&ήσηΰΐη Ιιις ρηκ* 
(ιιίβηιη οΙ> 49βτη^4##τ χί•η»ς^ ν. 964• 
ΡβΓ'ώ ίηΐύΙΗ^ι^ Ηα&ΙζΗηιιβ ί» »ΐ)ί •ψ* 
τίς, ζ^χίοά ίατι ροΐΰίΐ, (}υί« πι/ εοχη- 
ιηοά^ ΑιΒ^ικίΙήιΐΓ οχ ιρ?4( <]αο(1 Γο^αί- 
ϋΐΓ. ΡοπΑβί: (βπιοη Ιοςοηάυιη ιΗ 
«ι* ΜλΛ τ•1}Λ, &ο. α( Ιοεαβ α ^υο, β£ 
100119 «ά ςιιοχη άβϋ^ηοηκαη ΥηΙ^Μ 
▼€Γδ ΙοέΙίο ϊίΛ νοηοηάα: 4/ ^ινι /« 
ηΜν^ €Γαηΐ9 ηανίΜ πίΐΐίί ρτορνίηπια 
^χ Ορο ροπη ^Μί ίΑξτίύπβ. δαηέΐ* Ν2 •ΉΛ "ΐ'^ί^^^ϊί!*" 990 ΐοο ΑΠΟΛΑίϊΝΙΟΤ ΤΌΤ ΡΟΔΙΟΤ 

'ΉΑ ^\,* Ι9ΐδνν1η •ζ3-6(ρΛ7α/ οίος, ψ τηρ ^ητΛν. 
ΤηγίΗΐς ί^ΊτιρωΒ-ίν λτγ' ίρίος ΰίίζανίζς 
♦β^Λν ΛΤΓΗρίαίοίΟ Χυτ2 ^όμ^ γποΒι 'τήτ^ς 

Αϋ^Οφ γ^ αυ^ί λιλΗτί\ο σιω ίνίΐράσιν οτΓλ,οΐϊροκην 

^Ηζ^λίης, ος ίη α-ψί ^ίχλίντννοψ ίχ^Λ ΊΛνυοτΛς 

Ύοξρν, ΙτπΑσ^υτΈρ^^ς 'ΰτίλα/η χΒ-ονί* τίί ^ κ^ αντύ 

Ιίίτξοί^ ί(Λ,φι'^^ωγΛς ΜρτκζοίΙίς ϊζΛ?λο¥. ^95 

Δ^ γοίξ 'Χ^ ΚΛχ^ίΐίΛ ΘίΛ τρίφ^ν οαρλ Ό-ίλαρΛ 

Ήξη τΐωος οίκοίτις αΐΒ-Χιον ^Ηζμκληί* 

Σνί' ί^ κ^ ΰ^ 'Χ^ι ίίί^ν \!2ΰνΓρο7ηί ΛνηοΰύνΙίς, 

Ιΐξίν ^ξ ^ί¥ίλ^ί|^^^ί| αχο^ίψ, Ίί^ονη φόνοιο 

111α αα(€ΐη }ΑΓοηία άίέΐα βΑ νΐβ, ςαα ίνοΓαη(, 

Οί§αη(€8 ν€Γ5 &1(€Γ& οχ ρ21Γ(€, Λ ΧϋΟΠίΟ ΟΰΠΙ ίΐηρ«(α Γΰ€η(03 

01>ίΐΓαχ6ηιη( ίηςοηϋβ ΟΗ/ΐί 03, ΓαΒ ρ«(Γέ 99^^ 

Ροηϋςιιηι, νοίαά ίηϋάίλβ ιηοΗ€η(05 Γογχ ίη(ιΐ8 ΰζίίΐοηη. 

Αί νοΓο ίΒί Γΰΐίόΐιΐθ οΛ οαιη νίηβ ]αηίοΓίΙ)α8 

Η€Γεαΐ65, ^υί ίΐ^^ίχη τβεαΓνο ίη ιρΓοβ ίη(ϋηΐο 

Ακυ^ ογοΒγοβ Ιιαιηί ρτο&τΛν'η, Ιρίι οιίαιη 

ΟοΓΓορίίΐ ΓαχοΓυιη {τΛξτηιΠΒ. ίη(0ΓΓ€Γυη(. 995 

Ναιη ο( Ηχο ίοπηίάοΙοΓα ροΓίβηία ηυ(ποΓ2( Βοα 

Ιαηο, }ονί3 εοη]!!^^ ίη ^^ηζφ^η ΗβΓευΙοΰΐη• 

Οαίη ΰήοιη αΐ^βή Γοάιιεοβ ί11ΐ3 οΒνί3Πΐ Γα^ί 

ΡΗα^ιιαιη οοηΓεοϋάϋΤοΐκ Γροοαίαιπι α^^ΓεΠΐ Γυηί εδκάοιη 

989. Γΐί>*Μΐί] Δϊίίλβ;(;•ί Θίτΐίίλβνί 79>«ι>«ί. β ^6 μν^Φ' ^ ^ Υ^ιμαίίί λί- 

>«η?ί ψκβ-ι τβϊί *Αρ^ηΛντα4ς ιχ-ιίνΛιν- «&« Κι^ίχΐί λ*ΐ5*ί «ι/τίτί λί^. ρ•>>Ί>3 3 

ΓΑ/, ίΰκ59τα4 λιΐίΐ/ί α>Λ^. δςΐΐοΐ. έ Κ«ΛΜ'^;»;•ί Ίιτ •ίί ί»Ι3•<» " τΑίί 5 ί^^^ 

99 1 • ΟϋΒΒΓίΐ 8(€ρ1ΐ3ηιΐ3 βηηοη χιλ«ίίη7»$ »9Πζ ^τκ/κ^ίβ ^ν^κβ»» 'Ή^μ 

995• *Α^<ρρΛ}ν*ίί] ϊτ•/ ί/ιρρ*τν«ί*ί ρίιίβίΓβ, 7Λ»;?ί κίζ^9*α ΪΛ*]•. 8ο1ιο1. 
ιζ ίηχίτ^Λς, η ;^βί5ρ/Ε*ίΐ#ίί ΐίκπί -]? 99^• ^ '^*'] ^^ Η^τιρΛί'ίΛΛί τ» ί- 

Ι1)ί(Ι• Πίτ^^ί «^/^^'ίρί^βν» ίτληζΛβμ^ηκίψ^ ^η ϋ Λψτ\ ? ΑλβΛί. 

■ ■ ίη£€ηΐί ΓΓ3§ιηίηβ πιοηιίβ• « ία ϊί. ν^^•ΐο<•«(^ ίϊ ιί ψζ^β^ΐί. •γ4 

^Εη. 9• 5^9• >^ ''• ^ί"*^» ^ί 5 *$ ** '*^•' ^^*' ΊΛ^τ^•• 

99^• ^(« ι(^^<0 ^ν9^<Ααί^ ^110X9 ττνι «ιτ^β^ι^τκ «;τ/ΜΤ• ^Ίβ/θ• δοΗοΙ. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΛΤΟΝ• ΙΟΙ 

Τψ/ίηων ηςω^ς >ί^ίθί» ίιμίν όί^Ίς, ιοοο 

^ΑντιζΙΙα/ ααηρχίζ ψνο[^^^ ίίΐ£ί^Λν. 

*ί1^ ^\! ΟΤΙ ^ξΛτα (ΐΛΚξο^ νίον 'ΰτίλίκϊοη τυττίνΟ, 

'τλοτίμοι ςΌΐ^ίον ο!9π ρ^γμίνι βοίλασιν, 

^ΟψρΛ νοΊίίΒ'ίντ» κ^Ίΐ(ι^ς ανίχοίΛτο γομ,φ^ς* * 1005 

'Ο^ οί οη ^υυυοχϊί Χιμ^^ τηλέοίο 7η»ί\ο 

ΚρΛΛτα (Α^ιν ^Ρλι^^λΒόιοί, 'Ζΰ'οίΐζς ί^άς βίνΒ^ος ϊρΗ&^ ι οίο 

Οί^ιηΐϋΐη λθΓθ€3 Ββΐϋεοίι, νοί Γ&^ί(ή3 ιοοο 

- Υΰΐ Ηαίϋβ £Χ€ίρί€ηΐ€9, άοηοε οιηηοβ 
£ οοηίτζήο ίηάοίιΠ(η(€Γ €οηά(3(θ8 ϊηΙΰΓίΰείίΤοηί• 
$ίεα( νοτό Ιι^ΠΛ Ιοη^α ηυροΓ Γϋ€ΐιήΙ>υ3 ροΓουίΤα 
Ρ&Βή Π^ηβπί €ζ 0Γ<1ίη€ ίη πραια €οη}ίαυρ( 

ΤΙί ΙΐϋοΐΰέΙαο ν&Ηάθ5 Γεοίρΐαπί: εαη€03; 1005 

$ίε ίΐΐί ίη αη^υίΐϋβ εβηί ροΓίΟβ ^χ(ΰηίι Γτιη£ 
Έα. οτάϊη^ : &1ϋ (^υίάοιη ίη ίαΐίϋπι εοηΓΰπίιη λ<{Μλχλ 
Μ6Γ£;€η(€3 οαρίία €( ροέΐοη, ροάίΙ)α5 άϋΓυροΓ 

ΤβΓΓίΒ ρΟΓΓΟβίβ : 2ΐϋ 6 οοηίΓΕΓίο, 1ίΐΟΠ3 

Ιη ΛΤ^ΏΛ <ι\ιΊάατη εαρίο ίηΗ§^ι)2η^, ρ€ς1θ3 νοΓο ρΓοίυηάο. ιοιο 

ι%ιίζ«ί«'• ί Λοτως^ ανοΛ^τΛ/Ά/ί^ι τκϊ; ίυ- ϋοτίίί «ν«λ•ν, '•;τ«; λΛίτηψ χΐ'ηα »χ/»- 
9Λμ,%σ%$ «ΐ(^τ«χ'«»5»( Λυτούς ΛίτϋλΦν. ^ν»'ός ^\) « 1<$ τ» «ρβ« «»«««(«■/(• ό^^ 

ΙΟ03• Ώ( ^* «τι )«^^4(τ4( /(<^χ^«] ι» ^ηινυ^ Ύ ^φΙ/Μωψ , 3ε1ιο1. 

<3η»^ο#Λ« β$ «τηκντκ β^^^<Μ ι^ ν7<*)(• ΐΡθ6. 'Ειτ^ ζιιν•;^] » τη 'Ο^φ*^»^ 

{ι»Λ•<« ^ Ηη9^{ Λυτ¥ς, 49(«« τν ίοτξβίτΠ" ^ τεΧ νρήτ» ζ λί^ίνϊ^, 8ε1ΐθ1." 

Αμ ^ 9»^'τ«•ν, }^ «7&ν τ^' (ντοκ ο- 10θ8. ΑύττΪΜΨτα κΐφΛλΛς^ «ιτι τ«ο 

^«^ν «&τ«ν Λΐ^τζί9Η9, κμ) ξυλΰή^ας ^ ^Μνβνη; τκς χίφίίλΜς. τΜζ^τίίΙίΐίί» ^ 

τίίς η^ύΦΛί» δοΐιοΐ. Ηξτ,κίψ αψ-η 9ΖΜη%λιχ•ί ^^ψβΜ'τβ^, «^< τχΙ 

ίΪΛΟ,ΠΙ. 103• υρΐ. ^ί ίη 7» ίυ»Μν* #; «»ρ«( Κ«ί4Ν4^;^«» 

1095* *Όφ^ Ψότκ^ίΛ^ κζ^ξϋΐς Λ' *' ^υν7«/ ^' ΐξ 4»λ«( ίρ;^β;^ο<'* «€9τΐρ1^ 

#ί Τίκ1•ν*$ τ»τ# ^ί^ηψρ 'ίΨΛ νλΗόν^ ι;^- ΙΟΙ ΑΠΟΑΛΛΝίστ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

^^υΜ^^^οι, ΦΰτΙρανν Α' ιζ όλο^ •Τ<^μ κ^ην» 

Αντν ν^Η»θί(η Αολ/οσιτ 6μ ^ Λξ %6ηαΛ¥ 
ΑντηηβχΗ* 12^ ίί φΛτίζϋ'ΐκι η^*ίη νίτςη, 

Ού α ης αύΊψ ιψ9¥ οβοφς^ως οήησ%¥ Ι02• Χκ» ο(ήςΰ6 ανίΙ)ΐΐ3 €( ρίίοίΒηβ ^(οχ ΓυΰΓυη(. 

Η€Γ008 νΰΓο, ςύπλ οχηηίθ ^Λτα οίΤοί ρτχΐη (ΙίΓοαΔιιβ Χ€ϊτοτ, 

Ταηε Γαηο Γβήηαοαίίβ η^νΐβ αά ΰλΐηίηΑ νβηά 

8ο1ιΐ(ί8, ηΐιοή&β πίλΗβ 2(^αοΓ η&νίςΑΓαηι. 

ΙρΓλ αυϋοχη ηανιΊ ρΓοεαηίΐ νβΐίβ (ο(αιη άί^ιη : ηοη (Αΐηοη Γΰςοϋπΐο ίο 1 5 

ΝοέΙΰ, πΐ8η&( νοηίαβ ίΐΑΐ)ί1ί3 ; Γ^ά ρΓοοοΙΙβ 

ΑάνοιΓχ ηρΗιη ηλΥΰΐη Γ€(τδ €^οηιη(^ (Ιοηοο &ρραΐ€ΠΜΐ( 

Ι(€ηιιη 1ιοΓρί(&1ίΙ}α8 Ι>οΗοηίΒΰ8 : 6§γ«£ νβΓό Γυηϋ 

ΙίΙα ηοέΐβ : Γ&επι &α(€ΐη άιοίΐαΓ 6(ί>ιηητιιη ροιπι 

Οη&χη οίΓεηιη τβΐίηαοαίλ η&ν» «άλέϋ ]ΰεοΓαη(. ι οίο 

Ν€ε νοΓό λΐί^υίβ ίιιΓαΙ&ιιι Α€€ΰτ&(έ οο^ονίι^ 

ΙΟΙ 2. *Αηί^η9] «ί»/»λ»^ιζ ίψΛφς» Ι017• 'Λ^«)^]2μ^] ^ ^ ΜζπηζΜ' 

ίς Ψ *}^ξ^ >9νλ«λότ#?• ,δελοΐ. ί0ς φφΛΜ^ίο^ ^ ? <ρ*ζ9ίψ* κλ} «ί>ί&^, 

, Ι0ΐ6. 'Ρίλΐί^Ίι] (»χ «η«τ^ι«λΐ!φ >0ν ?«ίο7«ιν. $€Ηθ1. 

μλΙ •ιλΛλ ί^» « ^ Μαν 9ΤΜ, «Χλ' Ι0ΐ8• '£ίτ(«»βι«Ί»] ««η ΐΜ^^ «ί»ΐΜ 

«κι>€Λ< ^ «Ι'μ/. '^ΟΘ'ο'Ό^*^ ώ σν- ΙΟίρ• *!•<« ^ι φ«ίτ/ζιτΐΒ(] ««τ ιο- 

ω^ΛζΒ9 'π»^Λγίγ»ς* ** ίπ ^* «η Πμ'• '£^ν»ν#κ> £«^ί)<ιί€* 6 τ&ν Λ•<^ΐΜΐν 

<ι*φ(^ 5 ^*^^ **^^ ^^ ιβν9^βψ4#7•." ίφ κα^ ΚΜΛΛ^χβ'9 ** ψ(^2•^•« ^ 
ως Ψ «»τ#9 »0^7• 'ξ9 /κ, >ίη 9κΓ ιμϊτ** Ιίζβ^ν φΜΑίζ«ι«•ι•" δοΐΐοΐ, 

«ν*»*• 8€ΐιοΙ• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚβΝ ΠΡβΤΟΝ. 

'^ίψΰΛς νημίζτίς ϊ'πψαΌϋ»^ ίΧ^αί ττϋ ανίρων 
Ύω (έ τίνχΜ ίυυοης ζτη α-φίίπ χ€ψ(>ς ΛΒίζοίΡ. 103 102^ Αη €2^ϋΐη ^^^^ ι χιοε ρτχ ηο^€ ΒοΠοιιββ τ^ν^τίοΒ 
ΗΰΓΟΑβ τ^γ^Α α^ηονβηιηΐ ; Μ ίθΓ(ο ΜβοΓβηϋαιη 
ΑτΙ>ί£πιή Γυη( ΡοΙβΓ^Ιε&χη οΙ&ίΤΰΐη αρριιΙίίΠ:• 
Οαατΰ βπηίβ ίηάαϋ, ιη&ηυβ ΐΠίβ (( νιιη ίικυί^ηιηϋ : 
ΟοηΓΰΓαοαιχκ ΙϊβΑάβ α ΓεηίΑ ιη(€Γ Γϋ ιηυ(υ6 
Υΰΐιβιηοηά ϋιηίΐΰβ ί§ηί3 ϊιηροΐαι, ^ιι1 ΑτΙ}αίΙί8 
ΑΓί(1ι$ 11ΐ8ρΓΐ]3 ίιΐΓΪι : &( (τιιηιιΐιαβ ιοχ; Ι023• ^Έ,Ίηϋτέ»"] άκ Ιτί^^φίΙ•, φη^ 
§19, «λιι3-»$, «{; ΐΐΤ4 τ«τ( ΗξΛ'Λς, »ιγ$•η* 

Ι ο 24• Μ«ί«(4ί«πτ] τ ΐΜ(λ»^ό«νΜ«• 
τη Π•λθ;Γ•1τνΐ}0-«»9 « €ίζΤηζ99 Ι1|Ρ«ίΛΜ7• Π•- 

^νβ^ ^0τρ «νγ»^ Μ«κ#«^«ί(9 ι:τ«ίλί £ο• 
£••«9 ΐΜΐ ΜΛΛ^ωνίί Λ7ηα($ί, «λλ•< λ Ι02$. Χαξα^^ΛΦί^Λ», ΡΙΟΓ. ττν;^'«(#τ• 
Ι ο 26. Σκι»^ ^'ϊλκβ'Μτ] ^ Όμ^ίΑ" 

βΜ τηΑνηΗ* ** μοίητ» ^ ως νλ^ 

ημτίτι^ νλΐ| 

«ρ^^• Ι1• Λ • 

θ€ΰπι( «άΐιαε ΑΤΛΛ£ΟΝ, €βιι Λτάταπ 
>9ν»^(•λ4;• Ε ηο^το ί^ί(αΓ Μάγο 
Αο νβίαϋ ί2ηιηί& (ϋν€τ£9 ρν* 

ΛτΜ^^ ίη Γ/Ιναηι <( νίΓριΙία 
ίοηιηϋΑ ΙβΗΓΟ» ΗφΙζ. 104 ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ ΆΧλ^ ρν λίηνίίης τ^τ^/Λ[^^6ν ΐΒνς ίόΐο ιο^ο Ι035 βΓλνίβ (ϋΓΗΒΙΙϊΓ^υο ΌοΗοηϋ ίηοίϋΐ ρορυΐο. 

Νβο ν€Γο ίρΓο (Οχζίςυβ) ρα^ηχ ίαϋο Γυρ€Γ&(ο, ηίΓΓαβ ογαι 

Βοηχυπν «ά ΓροηΑι1β5 (Ηλΐ2ΐηο3 (ονυπιςυο Γ€νοΓΓαηΐ3 ; 

8€(1 ίρΓυιη ^Γοηίβ &Ηα5 ΓοόΙέ νβΓΑιιη εοη(Γ& Γο 

Ρϋπ;αί&(, &(1οηυ8 ιηοάίιιηι ρ££1α3 : εΪΓοα λυ(€ΐη ΗαίΙ&πι 

θ3 ίΓ&£Ιαιη ου : ίρΓΰ^υο ίη αΓοηίβ νο1υ(ιΐ5 

Ρα(αιη €χρΐ€νί( ; ^υοά ηαΙΗ ίαβ «Α ονΐΐΑΓο 

ΜθΓ(&Ηαιη; υηάίί^ιι&^ιιο βηίιη εΐΓε& ίηςβηδ ΰχΐεηάίϋαΓ ν&Παιη. 

βίε ίΐίοιη, ^ιιί ρν(Αΐ>2( Γο αιη&Γλίη ηοχ&πι ον&ϋίΤς 1030 1035 1029 ^^Λ^'ί] '^^'^ 'ί^ί'ζ•^. ? ^« 

ικ, ζ«^ι•«. 8€ΐιο1. 

1030. 'Τ^^ /Κ9Ρ«0 οιαηηηκΗί^ τΙ 

φ}• • Κνζ/Ι(^ "ώτ•^*** Τ ΙΛΟξ09 «^ /^*«- 
ΤΪΤ#'. Τ« }| μ7• ««^ νΜ/ Χ4ίΙΜ»( «ΜΤβ^. 

τ•ν. 8ελο1. 

ΙΒί(1, Ον ^ «ν*] Νϋί^ϋο ////, νίζ. 
Κοζ Ο/ζίευβ, ^ιιοιη αΒ )&Γοηο οχ- 
Γαιη ΐπιάίΐ ΥβΙοΓ. ΡΙ&ο. ΠΙ. 240. Ργο 
«>< $&η61&ιηλη(!α3 ρα(<ι( ΐ€§εηάυιη 
>9•. 8€(1 ρΓΟΓΓαβ ίη€ρ(έ, ίΐα βηίχα 
<ΐ€€ίΙ ηοιηίηαήναβ υογΒο ψιτί^ίψ. 

'Χτίζ μ$ρΛ9• 8εΙιο1• ΓυΒίηΙβΙΙχ^ίΐ τΐ 
^}»ψ, υ( ίιΐ ύ'χίζχβη μ$^«9. Ηοο ηοη ρΓΟ- 
1)3( Ηοείζΐίηυδ, €ί(Αΐ(^α6 «ζαιηρίαιη 
6Ζ υ\γ{Γ^x λ, υΒί Μζΐ^ΙΐΜΒ ντη^ ^- »τίς^•ζφψ, (^αο ιηοάο ϋΐαά χ«ιτ ρΓ0Γ« 
Γα3 βϋάίΐαΓ. 

Ι034-• '^^ρρ^'ι^*] '^'^' 7^^ ίύξβιό^Μ• 
δοΗοΙ. 

1 03 5* Μβ^^ν «Ινίτλΐ}^»} 9* 49^- 

^0« 04^ π7;ίί.«;ν ^Η»η/9-4». 8ε}ιο1. 

1036. 1η οιτιη'ώυδ £<ϋποηϋ}ϋ9 
ίοπρΐυιη €ΐΙ ^τάί-πί τ&' .«&«. δΰά ι η 
Ιιοο ν€Γΐιι >&' €ΐ1 οοηίΓα Ιε^ϋβ ιηοίπ- 
€25, 61 ΓϋΓΟίΓο ΐΓΓορίΐΕ ΟΧ νοιΓα ρΓΪ- 
θΓ6• Οαϊοΐ β Ι6§3ΐηα3 «V, 4^ο<1 ρβΓ. 
ϋιη ρΓο >^ ίηνεηϊοηάαπι 6ΐΙ ιρυίΤΗο- 
ιηοηιιη» νοί ΐΓ2ηΓροη3ηια3, ««ί^^ ^(. 

Ι037• ^Λ^^κίδς Ί»^•^Ί^ «τ«(] μ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ εΤνα/ Ι040 ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΛΤΟΝ. ϊθ$ 

ΤΙηληίς ίί Ζ&λια; ^ί¥, ύψίί^9 71 Γβ^ι^Γ 
Α^^ ίν(Λ^[ΐίλίη^ ΎίλΛμωρ Β«0^ιΛ^ ηΛτίϋ^* 

ΟίνΜ^ ί^ ίηϊ τϋα-ίν 'ίλίψ Β'ζοίονί^ \^νμΛηΪΛ, 

0< ^ίΤί^ί ίζ/Ντη$ Οζτ^τ^^^^κ» ^υτ8 χ/^χ«<^ 

Ηβτοηιη, ίρίΐ ΓιιΙ> ηοΑβ ΐΓΚίϋί 

Οαιη ϋΐίβ ριι^Τίληΐϋΐη : χηιιΐιί^αϋ λαχίϋβίοκ) ύ\\ 

ΙηιβτίβΑί οηηι : ΗρΓοαΙο (^αίάΰΐη οοοίάίκ Τΰΐβοΐβια 

£( Μβξ&Βζοηίοιη : δρΗοάιία ΥΰΓο ίη(6Γ€2ηί( ΑοΑαβ ι 

Ροΐβιιβ λα(€ΐη Ζθΐ^τη ρΓοίΙηινίι» ίοτίΰχηι^αο ΒβΠο θ€ρ1ι/Γα]ΐι : 

Κζ&Λ λΐιΐηη ρβήιαι Τοίλΐηοη Βαϋΐοαιη οΰοίάίϋ. 

1^83 ν€ΓΟ Ρ]Όΐη€&, 017(1 οΓ^ιιο Η72€ίηϋιαι& ίηΐ«κιηί(• 

ΎγηάζήάΛ<{Χί^ ςϋΐηίηί Μΰ§&Ι1ο£*^« ΡΜο^ίαυι^ι^β• ΙΟ45 

ΟβηκΙβδ ίηΓηροΓ ρο& Ιιοβ ίηΐϋΓΓικίΐ ίοη«ιη Ιΐ/ηοηο, 

Νΰο ηοη Αχίζο^ζ, ληΐϋίι§ηληυαι εοΗοηίβ, <]υο3 «άΐιαο οιηηςι 

Ιηοοίβ ΚοΒοΗΙ)υ8, ΗβιοίΒικ ίάοηβίι, €6]βΙ>χ«η(. 

Αΐϋ ι^^ο ε€άοη(63 (Γΰρίά&ηιρ^, βά ίηίΙ«Γ €ο}ιιιηΒλπιχΐ| 

«^^ ΤΜΟννΐ ΙΓΙ ΊλΤ β^<Τ9(. 4|6« Τ«( ΧΟ4Ο. Τ4ΛΐΧλ?«β «^) Μ%^Λ^ΙτΛ(ί\ 

»«0•ί«# ί(ίβ/ί9ίΧΜ99Κ€, ^Ι^ 1* Μ^ΛΜ^^ίτΜγ 1 047• *Α^«ί«ΐ] *Η^«Ι(«ίνβ( βΜ^Λ• 

Α4ν»ι(^ Δΐ|ϊλ•;^«. Καί;βα^»«( λ ώ τοί ΙΟ49• '^^'^' «<(»«(] ^^^ Ι^^ΙΙΚ• 

Ο ^ 'ΟκυγίτΛς Ιθ6 ΑΠΟΑΑηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΪ 

^ΉρΟΛς ΜινυΛς Αΐ^ίοψ ψί ^αίρ^5»9 1055 

Αυη) ο/Μ^ς λυΛοΙ η άολίΰΗς" αίτοξ Ιττ^ί^ 

Ύ^ις ®6ί χρυλχάοις ίίχμ^ ηάχΐί^ι ^ΐνηΒ'ίϋίς 

ΎυμΖω νηχτΐ(ίίζ(Μ, ίππ^ΜΨ-ά τ Μ^^ ιο6ο 

Αοοίρί(Τ€9 ε€ΐ€Γ€3 (απηλϋοι Γυςϊ(η(ιαιη. 1050 

Ιη ροΓ(λ3 ν€Γδ οοιη ΐαχηυΐΐα ΓυΰΒ&ΐκ εοηΓΰΠί ; ίΐαήπκ^υβ εΙυηοΓΟ 

Ιιηρΐ€(& €(1 υΓΐ)3, ΙοΑηοΓι κνΰΗΙοηο ΒΰΙΗ• 

Μαηέ νΰΓό ρΰπικίοΑιιη €( ίΓΓορΑπιΙ^ϋβοι ίιι(€ΐΐ€Χ€ηιιι( 

Χβ<•κιη υυί<ια€ : α€€Η>ν8 «ηιοχή άοΙοΓ ίην«6ΐ ΐη(ο€η(«8 

Η€Γ0&6 ΜίηχΑβ, Ληά-ίιΗαιιι &η(ΰ ο^νλο% ]αζέηί€Μ 1055 ' 

Ο/ζκυιη, ίη ρβΙνβΓ^ «1 ϋΓαοιτ ρΓοΗιρΓνιη. 

ΤΓΰ3 1(24^6 <1ίβ3 ρ£Γρο(αο3 Ιβέ^αί ίηάιιΙςΰΒ^ηΙ, €( €&ρϋΙθ3 τΰΙΙΰΒληΙ 

Γρϋ Αιηαΐ• ο( ϋοΐΐοικλ : ιχ ^οΐηοορβ 

Τ€Γ ΐΒκίβ οτιιη ζχναίζ ΒιΕκτηζη ςΪΓΟιιηίΓΟΜί» 

δ€ριιΐ€ΐιιο ^α&α ίβοοηιικ, ΐ^ηΐέΓοη^ι^αο οστίλπιίιΐλ, Ιθ6ο 

1050 πίλΜ«] ^^ζ^ ίί^^ •• ΙΒί(1. Τζ}^ «ί»!, &0. Βχίΐΰΐη €Χ6- 
μ§$νί ^Λττ^9 «^ ^««νν *Αζ^Φτ%ληί• ηυί» ΡειπκΙο ιηοπυο ρβη^ιΐΒίαΓ, 
δοΐιοΐ. -ΐί,ζ^,ι^, 

Ι<>52. 'Τ^Γίτ^ΛΓίρ] «ώη!^^, ΠίτΥΓΐ θ4 Λ ^)ς «^ Η«^•ν ιν^/;ι;«« 

Ι053• *Η»Μ «Ι' ίλ•*^] *Άί«ι 9«ι Μυξ^(^»ρ^^ 

9(0ίΛία ΛίΑττλφάΙίΛί χα) Λ7Γζ69'μί;^βίηψ «• ΟοηίϋΓ 1ίΙ>. 4• ^Βί άο Γαηοτς ΑΒ^ 
Λλ •ί«? «9•«9)ν7•ν. $οΒο1. Γ^ηί, ΚβΓροχίι ζά Κυηε Ιοοαπι Α- 

ιθ57• Τ4)^η$η ;^ιν«(] 0π23 ροΗοηϋ Υβΐ. ΡΙ&εΰαβ ΙΙΓ. 347* ^^^^ 

ΓΟ^ο ίη]ίοΰΓ€η(» £ΐΐ( (οιηαίο, αικ η- η(ιιΙ αοούίΤβηΐ Ιαχ έ Ι.ιιά«ηι 1ίΒ€ΐ1ο 

»(£• Ευπρίά£8 ίη Ιρ1ιί§;€ηί& ΤΒαη «α^ι νή^ιτ^• 

» ^^ νΜβ• τν^ν #«} («μΒ^^» ;{«ιτβΜτ, » Ιθ6θ• ΤύμΖ» ο!#«ιτ«^ιξ«ν] τν^ίο 

Αύ^'ύα»• Ρ€(Π>Αίΐ1Ι> ΓΙΤ//^^ ^Π>^1 ΪΓ9«ΗΤ• 9^ ^ζΧ^' ^ >'Ψ>¥' »7((«τ- ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΠΡΩΤΟΝ 107 

Ου 90010$* μηότη&ν ΚΛκω ^' ο)^ χυηι^ «»^ 

Η9ν^9, ίυ^ϋψίη\ βρόχον αύχ/ίνί' ^ ^ ^ ^^^ 1065 

Καί 01 ><^ βλίψΑ^ων ο^« ίΰυκ/οΛ χ/Μ,^ ^ρ^ζί^ 

ΡγοπΙ Αι3 ^ίι, ίη οιιηρο ρηίβηϋ; ν1>ί «Ηιηιηιιιιι 
£χ(ηι£1α3 ΰ& Ηίο (αιηη1ιΐ5, Υΰΐ ρο&οήβ νυοα(1α9. 
Νΰ^αβ ν€Γθ Οΐίΐο €οιι}αχ ροΑ ιηοηουιη ΓοΗόία οίΐ 
Μβήκαιη Γααιη ; ιη&ΐο τογο ρΗοτί Χή1&\ι% αΐίαά 
' Αάγ^ζϊχ^ ληηβχο εβητίεχ 1λ(^α€0 : λβηο «αίοιη €( 1ρ& ιο6{ 

Νγιηρλβ ιηοΓηίΑΐη ηΰΐηοκηΓΰβ <ΐ€0εΓαη(9 
ΕίαΓ^αο ΰζ οοαϋ* (^οοΐ^υοι ΙαεΙίΓ/ιηχ (}οβαχβηιη( ιη (^γγαπι» 
£αβ οιηηο ίη ίοηΐβΐη νΰΠΟΓαηϋ ΰο», (^αοιη νο€ληϋ 


ΓΰρτώΰηιΙιΐΒίαΓ ίη Αΐ€€βιιΐ6 Ε«Ι* 
ρίά€«• 4* -^Ββί^ί^• υΐ)τίΓ€» 9*. 75* 
υ^ άα &1ίί9 (8£€2ηλ.. Ηθ6ΐ2• 

Οοηί€Γ ν*1. Πλο. πι. 314• 
1065. ΊΙμ ^ λλΙ «ντο/] τ»Γ• ίηι 

Ίν« ΐ[, ^ ^ Α•λ»•909 ΐζ «ντο/ «/ ^*Μ^ 

Μα} •η « Ίκύτιις «μμ| ο# Κνζ/*^• 

114(1• Β^#;^] Ε(ί«ηι Ηο€ ιιίαβ ηο- 

^ Μ 'τύίί ηΙ ΐ^^Ήίτίβ^ ΦΐιιβΛ^^η9Λΐ 1^ ιηίηϋ Ηοπλ^^ι1•» <{\ϊθά νχ Ηΰτοίε• 

#«ΐ9ΐΛ νΜ ? ΐαι^#^. ΕΜίνΒΊτ^ Α ώ ^ηνίΐ&ΐο Ιο^υβηάί «Ιΐϋηηηι βο€ιΙ 

^« /ρ•0>3η9•« η(Λψ09£ τύ *Αι^•Μ9ηίψ. |α1• 8€λ1ί2«Γ• Α( 1ικ ηση ΙοςιιεηθΙ 

^Λβ Α 1^ ΚΛβτΜκ ^«01 Δικλ«;ι^, αατ» ρβη€8 ίίι£ίη&ηΐ Η^ΓοηΙΰΒ €£ }•Ιμη 

λνιρίί «ττΑ^η^. ίΐ9ξΗ ί% Ά9ηΑ«ρ«•» Ιϋά ροβκλ ίρΓο. Οΐ3ίβΓνΑη£|^αΗΐ Λ 

3τηΜ9•ψ τ κ^ζβ^ «η^(«β%• Ε•09^^ 5» ρηΒ(0ΓΜ ιηοηοιη 1&^η€6 Α€εί(αη» 

β^9ΐ»Μ^ «μΑ» ΦΛ«ηρμ09 Ηΐ/ηύ. ^ύιόί^ «Ιί^ηίά ^αοη€ΐαη ))θη€Α«(ί8 1ιβΙ>ο* 

ΙΒηΙ. Αβί^Λ] ϋχοτΜ οΐίπλ τηζ' ί&. Ϋ^χάη, ίη Ηίρροίχίο ίο ΓαΓ« 

ήή•ί»ρβι«£6»ο1ν€ηιηΐ» Ηβτοάοΐιιβ' ροηάίί» η( Μ^ ^ψί^• $ΝίηέΜ Αη 

1ι]»•$. Υ€ΐ ηι «ιηοκΩΐ οοη]η£λ1ΰΐιι «^'ιι/ Γβττ ν€(« ^οI>«ο βζ «ηίακτ •ρ• 

ΜΙ ί«αιιι4ιηΐϋ: Βνρϋληηη. 0^ ιο68. ^βι «#λ•ΐΜΡ «Αμυ&ι»] Αη2 

θ2 ΚλΜ^^ νΜΜίΐτΙκ. $€ΐλθ1* 

Ιθ6ΐ• Τ« ΛΜ^«Ν«ν νΐϋν μίμψη' 

';#ί^-ι»ί.*' δοΗοΙ. 

1002. ^Εγκίχιιηίμί] ^Ομί^χως, ήξ 
'ί» ^Ζ^*^ •ΤΛ^ίι?, •*;βΐ»τί» ίΐπ >ι7ιΐ» 
ϊ;);^<.»." δοΐΐοΐ. 

1063. Ονί^Μλ^;^ ΚΑμτ] • ;£ Ά'» Ό'φΙζβά ^5γ ν3θ'Ό^ΐ€ ιοί ΑΠΟΑΑΙΙΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΙ» 

Κλ^Άϋ, άν^νοίο ν&κλπς ΗΨψΛ Νι;/4^• 

Λιι^οτζβτνμ ϋ^ κπνο ΑοΚιοψίγη γν¥Μ4ζίψ Ι^^^^ 

'Έκθ-' ίη ι>μ5 βϋτ' αν σ-ψιψ ίτν» χ^Λ-λΛ χ€Α^ι^«γι ι<)^* 

1ΐΛναη(Μίο μυΤ^ς "οηλΛΥΗς ίτηϋ^ιτζίνουαιν* 
Εκ ^ τοΒτ&β ίςη^ΗΟή ίνηί^σκΛβ ολΧ^ο^ 
^ΗμΛ^* ομί! νόκ\α4 η ^)ού^ΚΛ* <£γ ^ χαγ'ο^Α 

£1ί(€η, {ηίϋ1κΐ8 ίΐΐαίΐη Δοιηίηΰ ίροηίο^. 

Α€6Γΐ>ί£ιηοβ Γαηβ Πΐβ ΒοΙίοη&1)ΐΐ8 ί(χιηίηΐ5 ΐο^^ 

νίηΓ<^ιΐ6 €χ }ον6 ίΠαχίΐ άίββ : ηοο οήίιη ίρΓοηιηι 

8αίϋηαΐ( λΐί^αίβ άΙ)θ]η ^ηίΐΑΤΰ ; ηβο »<1 Ιοη^απι (βιηριΐλ 

Ηίηο €(ίΐ]ηηύιιι, ^υο (ΰπίροίο «ηηΙνβΓΑιήλ 1ίΙ>λΐηίη« Α211^αη€1^^^ 1 075 

€7ζί€ΐΐιη ίηΗ&Βί(βηί68 Ιοη€8, ίΐαάι ί^χηρ^χ νίοΙΗαβ 

|η χηοΐα ρυΒΗοί /(ιτίΰΓοίοβ ρίηίβηι ρληϋΑ. 

Εζίΐ](ΐ€ νετο »Γρ€ΠΒ ίύοηβ ρΓΟΟΰΠκ 

Βί€» ϋιηαΐ ηοέ^εΓι^αε <1αό<ΐ£€ίιη« ίρΓοβ ί1Ηη€ 

Ιθ69> Πι^χΛικ] ίτνίχ'ΐλξβν Μ^ Ι077• Π•λ«ν»(] «τλιΐΜ4 5 'ν*Α(^^ 

4*^λΐΙ^» Μ •π;«Λ«3•^«/. φ«βν 3 ^«^9 «^^^» Ο/ΐ^^ «^^^^ νίλα*». ^' 5 
ί^ονς. δοΐιοΐ. -ητ^ «ΐ(^9"νΊΐι>^ *Λ/ 9βηλΗ9 &({^^ &§ • 

Ι075' ^ν^^«} «^( ^ /«ΐ'* ν^ν θΜχζ'τι* Δ«^4ΐίΐί^ ^«#19. δοΐΐοΐ• 

%λΜΜ, 9(0^Τΰίχΐζ^ΐΛ% Λ\ 4^^ οΙτΓΜνν» Ι079• "Η^Β' ύμ^ίΐ ^ 4^ «ν^* 

*»« «κγ Μ<λ«βίΜ# !$>&'«« ΜίΛνπρ • Χ•φ««λΜ ί» ;^'Μν τίβιχΜ «»^• '* -η* ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΝ• 10| 

^'τπρω €^ιρβς ττύ/ια-ην λίχοτ αύτίίξ ^ΚκΛςκ 

Πωτατ Λλχνόνίς, λιγυ/^ οηι ^σπί^ϋΤΛ ιο8( 

ΪΙηίϋ αφΚΛς^ιο μ^ττ^ο^ος αίζ^α^Λ. 

Ν&τί^βΓβ ▼ΰί&1>Αη( : ηοβ€ ιιιΐΰΐη Γβςαβηϋ» ΐο8• 

Οιιιη α]ϋ ίοιηηο &ηΐβΑ ορρΓΰίϋ ρΓοεοαιΒϋΤΰΧΐέ 

Ργο€€το ίο €ζ(Γ€Π]θ ΙίέΙο^ & Αε&ί1α5 

ΜσρΓηΓι^υϋ Απιρχά £ϋιιβ, «Ιίαιη ύοπηΐ€η(€β (0€ΐ«ιιηΐΓ» 

ΙρΓβ ΓηρΓ& β&ναιη }»Γοηί8 ορικ 

νοΐΑΐ>Αΐ Εΐοβάο» Αηάυϋ νοο€ Τλ(1είη«η8 ΙΟβ} 

ΟοηοίΐλίΟΓαίΩ οοβϊιήοηοιη νΰηιοηιιη : 8( ίηΐεΠΰχίΐ ΜορΓηι 

Ι.ί(0Γ2ΐΐ8 Ατίν ίλαίΐ&ιη νοοϋΐη &η(1ί(&ηΐ• 

Ε( ΙΐΑηε ^αΐάΰΐη Ώ^λ ηίΓΓαβ <ϋιηί5( : £άι(ςο6 Γηρ€Γ 

Νβνιι βρΙυίΙΗ» ϊη {ΜΊπΐ6 €ΐηκκηβ• 

^ία«90ψ 'η }ζ ^»Μ>/Κ9&ν«?/' νυν 5 ^'^' ^ολμπλ ιζ Χέ^ψη^^ψ «^ Τ ^'ΐ/ΐΜ»» /β/««• τ) 

" •Α<^» Ϋί^Λτης ΜΛΐ μμ μ/' μντ^κ.** /8«ιίν. Λ•>4τ«^ Α ««^^ • Ζβν( ϊ^{η; #(ι^ 

Ιθ8θ. Έ«93ΤΛ•^•Ρΐ|] τ^Η» •«'δ(:^/Μ{ηΐ9 •»Α«•ν«( νβα/», !»« >βηχι;•τΐ| 9ΐη^ τ•ίς 

ψ^9. δοΗοΙ. Μ>1«\••<. )ζ ΜλκνΜίίψ ίΐμί^ »«λ»»^ 

^«^ΙΜΤ• ««/ «νί^φ.'^ »Ι^;^«ΤΜ| >4^ 1087. ^ΚνΤβίΐΜ β^<5'β'] Τ»ί 9ΤΚ^ 

9«»η(» ΐΜ/ Μ(ΐ•^ ψήστης, τίί ^ •^ ιάη ^^^ϋ^ιι* ΙΖ ««•5»Α/ι*•ηΤ9 «^( ^9βι 
2ίΗητλιΐρ ι^ΐΑ«ν. δοΙιοΚ Ιΐί»Αί(#'• βοΚοΙ. 

1083. ΆΑν« «ΜΜΤΜΙΚ^] Ι^Λ«τ7βΡ Ιθ89• Ά^λ«$»«•] Ά4Τ»Α«9Μ< ώ «ΗΙ( ΙΙΟ ΑϋΟΑΑΛΚΙΟΙΡ ΤΟΪ ♦ΟΔΙΟΤ 

Τΰ9 ^0^ κ%κλί[ΐίνύ¥ (ΐΛ^αΜ^ίί οη κύίΤίΫ ύΖρ 1090 

Αίαοψίίνι, χρΗΰί 0% τίί^ αρ99 ύΰηίίι/ζΐί 

ΖΛχξηϋς* 79ίΙΰυ ρΛ^ ίγω νίοψ οοα-Λν ίκίτΛ 109$ 

^Αλχυίνος ίλίης» η η κιηίότοηΰτ υ^ζ% 

Χ^ Ό'ί^/ζ^ η 'ίχΛς» τπφαυσχομ,ίνη 'σί'ίή^Λΐ. 

*Εχ γΛξ «ί Λΐ^/Αΰί τί, %λΛοτΛ Τ6, ν«βθϊ η χ9ω¥ 

ΤΙατΛ ΤΒ^ττάζ^^ ψιφίίν θ"* ίίος Ονλύ^Μηΐΰ. 

ΚλιοΙ, οτ'^ ορίΰον γίγΛΛ έρΰ^¥9¥' Η&αΛο/οαΙα^, ιιοο 

Ζίυς αύτο^ Κρονίίίΐς Οζ9^χά^Λ/• »ί *^ 5 ^ *^«^' 

^βΓοη^1η ν€Γο ίΐΐΰ Γ€€αιηΙ>€ΐιΐ6ΐη ιη ]ηο11ίΙ>ΐΜ ρ^ΙΠΙηιβ ονίαηΐ 109^ 

Ο^ΑΚΐοηΒ €χρ€Γ§€ί€€Κ ίΐΐίεο, ΰΐ ίη Ηαηε ιηόάιιιη βίιίΐ• 

ΛΑ)ηίβ £Η, οροηα (β, Ιιοο (βιηρίο ΕΓοοηίο 

Βίικί/πιί ΒΓροΓ}, ριιΙεΗΓΟ ίοΐϊσ 1οο«(&ιη ρΙβελΓβ 

ΜαΐΓβιη οιηηίυιη ϋΰοηιιη : εΰίΠιΒυηι βιιΐ^ιη ρΐΌΟβΙ)» 

Ιιηρ€(αοΓ3κ : («Ιοιη βηίπι «^ο ηαρ^Γ νοοοη «ιιάίτί >οφΙ 

Αίοΰάχηίβ ιηλΓΪηχ. <ινίχ £\ιρτΛ (ο <1θΓΐηί€ΐι<:€ΐιι 

$ΐη§ο1» ηαηεΪΑΐϋ αιτυχη νοί&νίι. 

Εζ Με οηίιη νοηιι, α ϋΐΛΤ€, α χη ίπιο ι^ηζ 

Χΐιύν^τία €οηήη6ΐυΓ» ηίνοΓατη^ιιο Γοΐίιιιβ ΟΙ/ιηρΙ• 

£ι •ί> (^υβηάο «χ ιηοηκίΒυβ ιη&ςαυιη οαΐαχη αΓ^^η^]^(» ι ιοο 

^1ιρ^(^^ ΐρΓο 8«ΐυηιίΒ5 Ικταιι άμ ; £χηίΙίιοΓ ΰά&χη &1ϋ 

ΜΝ» •Μ> Λ*^λΜ9 *η «ίφλ«Η>» 1^^ τΑ» ^ Τ• ^μΥ <»«<€• νΜ»» Τ•ίρ«4ΐ. 1^ ^ΜΙ• 
2» ΛφλΛΤ•9, 0»ΐίΑβν ΜΜ Τ«» 4Ι^»^£ΝΤ• Τ•ίχΗα9 ΒΊηΐ ΐζ Οβίίίβ'μίΨ Μβ•ί•* Μ^ 

1098. *£» 9$ ^ ΜΙ/Μ•/ τλ] Μ τμ!. ^ιο τ^9 ]ί^ί^^ ^ τψΛτη. 8<ακ>1• Α^ΡΓΟΝΑΤΤIΚΩΝ. ΠΡΩΤΟΝ. III 

"^Οξηϋο ^ ίζ ώίης ι^γμ^φμ^" ωρσ% ί' νοΛίξους 

Αλ|^ ^^ χϋξόηρα [4Λ¥ >!^ ^Β'μωψ 'ύ^ία-α^ς 

^Ε^Β^ν \ς αίιτίίΐψ α,ψαγοΫ βοΛς 5μος. αχρίί/* 

Οί ^' ΛξΑ λΛ)α»μ^ύΐ ίίρης £χ νάτματΛ ^ρ^ς» 

^ΗρΜ-ΛΨ ίς λΛμ^ίνΛ Θρηί)αον' Λν ίί :^ αυτοί . ιιι^ 

Β^Κ0Κ, τταυξοτίρϋς ιτάροή <ν ψ^ϊ λι^ηα^^ 

ύΛτι ^ ΙΛΛκ^αΜί σκοτηαι, (ο 'ζτλο'Λ τηραίιι 

θρηικιηζ Οβί Χψη9 9Λ4ί ν^ψοίιΜΓ ^ο^^• 

Ιχηηοιίλίοβ Οϋ ΜτιΚΙαιι 1)€<ιη ρβτεοίοικ. 

9ί€ Ιθ€α(ιιβ βίΐ ι ίΐϋ νβτο §πι(ιΐ9 Ιβηηο €Τ2( ΑΐκΜβηΐι. 

Εχ ΙΰΑο νΰΓο ρΓθ£1ίί( ΙβοΒηηάαβ, €ΖΜ8τΗ^ΐλϋ ίοοίο) 

Οιηη€8 ίϋίΙίη&Γο ςο^οηβ ; ηο ίρ&β οζροΓΓθ£Ιί$ Ι ιο^ 

Μορϋ Αιηρ7€ΐ £1ϋ τ«(κ:ίηίλ βζροΓιιι(• 

$(8(ίιη βτι(€ηλ ^αIι^ο^«• ο ΑΑΐ>α1ίβ ριιΙΓοι 

Ιβ<]€ «(1 €Κο1&ιη €£€ηι&ϋ 1>ον€$ αιοηήβ οαειοηβη; 

ΑΙμ ίΒ€6Μΐ, Γοΐαήβ Γοογα €χ ηιρο (υηϊΒαβ, 

Κοιηί^έηιηΐ λά ροπιπη Τ]ΐΓ&είγιχιι : ο( ΐρ£ οΐίαιη 1 1 ΙΟ 

ΑΓεΰη(1οηιιι(, ρ^ηείοηΒαβ ίθ€Π« βρικί ηανοιη τείί^ϊ. 

ΙΙϋβ «αΐβιη Μ^ήλάο Γρΰοαίν, οιηηϊΓςιΐϋ Γ€{;ίο υ1(€ηοΓ 

Τ]ιπιά9Β« ΙΑ ηΐΜΐίΒαβ Αά« λρρΑΓθΙ>«( ζά €οηΓρΰ£ΙαΐΒ« 

1 109• 'ΐι^( ο«( ητμαηί} !( $ζ ά »α) 9λ^» « άα»τΐΛ χίζΛ της θ^'χιι^• 

ΙΒίά. *Ι•^ί, Ι. ιοΐ9• ΑρβιΛι^ο» τφίτίζοίί. δΰΐιοΐ. 

1β ηατηλίκψ Ί;^«α»τ« ι^ντ^ ^α^ι^νκΐ]»•» ίη ροΐίβαίβ βία, ^Βη. 9• Τ€γγ& αΰ- 

? ί^ιβ3-#?• Αί^Λ Η θ(«ίχι•ν λί^^ (ΰΐη ίη ίααηϋΗί ηοβη$* 5Αη^Ι&ηιαη<1α• 

««-«Ιϋ x«^«^^ ^ « Κνζ/κβ' «τ* ίχΛτΡίς ιηοηοι> ΑροΠοηΙαιη Κχο 6Ζ Γβί Χ)«- 

^ Φΐξν^Ιβίς^ ηωΛττΙπ Μ « Βι^ιβνίαί τ'ξ ηΐΓ^ ΓορΓζΓοηΐΙίΓί» αα1ρρ€ οχ νοΓΐίοο 

Φ^ί^ί. Β<!^Μν•ι 5 β^««β( >^ ^ Λξι^ί οοΐΐίβ ίι1ϋοή5 ρΓοίριοΊοητίΒυβ^ €Ιια01 

^«ρ;• { ΊΐΓ«/^' Θ^κίς Κ»ζίΐ(9Ψ »«9^0^^• ςιΐ2Ε ρΐΌοαΙ^ άίΑλΠΕ, ριορίη^υιι ϋ£ο 

δςΒοΙ. τίάοηίαΓ• 
1112• ΧλΙ νΛ9Λ ψί^«!η ^(ηΐ^Ιης} 

*α4ηΙύ 111 ΑΠΟΑΑΟΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

φΰύ^ο ί' φ^οϊ¥ ζίΐΑΛ Βοοατί/Λί^ ηίί ί($Χωνα{ 

^Αςυ η κ^ τηίΙθ¥ ^η^ίον Ά^/ηςϊίης. 

ΗΕ^ΊΙ ^6 η ςΛα^οψ ςοτης Λμ^ττίλα ίψτ^οφορ υλ,η 

ΑαψΛνος ύ(άι\ς Ιί(^ο¥ βρίτΛς• ^σ^ ^' ^^η^ 

Ευκοο'μως' £ ίί^ μιν ίπ ωψβίοτΓί Κ9λΜνψ ΐΐ2θ 

'Ίί'ρυσ'Λν φψγΛτίΜ ψπη^ι^ Λκρ^τηίηψ, 

ΑρρΛτΛζζ αΪΛΠϊ ολϋ^ίηοΓυιη οβ ΒοΓρΚοπ» €ΐ ΐυ^* 

Μχ&«; €χ α1ι€» βα(6]ΐ) ρΕΠβ ββιηίηί« ^ΕΓϋρί βαχαβ» II 15 

υΓ^Γ^αο, ο: οαιηρυβ Νορΰΐαβ Α^τάΛ^λ. 

Εηί Λίχίαα ^αίάλχη Γοΐίάαβ (Γνηοαβ νίύ»^ ιηηα(τ1(α• ίγΜ^ 

Ρβηί(α8 ΕηηοΓαβ; ίΐίαπι <]ΐιίάοιη οχάάοηιηΐ, ιι( €£ο( 

Ό^χ ιηοικαηζ ΓλΟΓαιη ϋιηαΐ&οΐιηιπι : «χροΐϋι νετί Ατ^ικ 

ΑβΜτΙ : α ίρΓαιη Γιηΰ ίη •Γρ€Γ0 ελοααιΐΑο 1 1 <0 

ΰοΙΙοο&Γαηΐ ϊλ^ιλ €θορ€Γ(ιιιη ίαιηιηί• $€λθΚ 

. ιιι;. '£» <•τί(«(] •« λίτ^ «Μ* 

^ τ«ίρ £ύ^#«ικ ( ΐΜ^ >$ 9 Μυτία χα} • 

^ •* ΓξΆΐίηίί Ί% 1^ ΑίΛίΛί.'* « 3 Τ(ΐΜ«^ 
>$η Μνα>«Κ ^;^^9 */ ιΜγΛλης ιιπ Αϊ- 
ΠΗΤίτ Λιί^. « 5 Δ•ΛΜ»ί«^ 1^ φζνγΊΛ «ί#- 

^ « *ΑηΛ0ί• ^ ¥9 η Άβν«& Μντίβκ α/ 
Ι(^λ£ν«ι/ τ•7<ί *Α^*9ΛυΊΗίς ϊ^μμ?τ«• 
$€ΐΐθ1. 

ΙΙΐ6. Κα/ 9ίΧ•9 Ν«7«»•ί] νΐ]ίΜ 

Μντίιΐί ^«σι? ίψΛ^, Φ ^Λ^ βΛσιλίν{ τϋI^ ^» τΐίΤΜ • ριιν »ΐ(λΐΐ7Τ(| Νΐ}9νί«ι^ ιηΚφψ^ 
*Α7η3Λ.«Α^ Λ ψ9Μ Ν«9Γΐ««(^ «ιΐίβ» •ν 
Φ|ν^«κ. β 5 ^ΛΜίμ^χΗ ψηη9 Η \^^ 
9η/ί(ί^9 Νί/ϋίοι» Μ^Μ^ τ^/ «4 έΜμ |(^* 

9^ ? «ιΐί»• ψιιη ^^, ** ««ν τν ιζ ιηΧ•9 

^«(^ μ9ηΜ39^ο^9 ** •νϊ' λ( Ά^«ν««9 
%* ^χΐ99, 8ς1ιοΙ. 

1 1 1 7• '^Ζψκΐ Κ η «««Μ•ι] φΙπ9ς τ) 

8ε1ιο1. 

II |8. Π^«;^ν] 9Λτη>Μς• Γ•« 

ζ^9^^•9, 'ίί 'Λ»λΜ69 ξνλ«9« $είθ1• 

αφό^ΐ09 ςΐϊκ ΤΙΤΤΙΤ »41^1»Ι^β^, 79 ξβΜ'•» «^ 
^ΙΙ'Τ;^^ ^ ^ίΜ9 φη^•» Λμπίλ{9•9 ^ΙψΟ^ρ Α« 

7• τν» «^«ιλβ» (ία•ι»( ι^ι^ν •Ι#«^ τ*( 'Ρί#(• 
8ελο1. 

1 1 20. Κ«λι»»«>] τι ιξι;^»»^ ΛΜ^Φί^Η^^ ΟίΟίΙίζΘΟί Ι3γ Αΐρ4 »5 ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡΛΤΟΝ. 413 

Μ^ττίξος Ίίάίοις κίκλιΐΛ'^, οοτοι Μ(η 

Ούχ ρΓοΓΰέΙο οιηηίιιιη ιΐή^ιηο Γ&άίοϋβ βζ^ταηΖ• 

Αγ&π) ααΐΰΐη 6 ρατνίβ ΙαρίάίΒυδ Λ^^^τΛτηηΐ : οΐΓςυιη^αβ ίοΐϋβ 

Κΰάίιηίά ςιιοπιί•, ίβοηκ γοϊ οροτλίη ά«1)Εη( ; 

Ιη(ϋς€ΐ€ΐη ?1ίτγρχ^ Τίίχλπλ^υύ βηι«1, €7ΐ1οηιιιη^α€. 
Ομί Γοΐί €Χ ιηυΐιίβ Ρ&ΓεΑΓΰΐη άαεββ, α αίΤβίΓοΓββ 
Μα(π5 1(}&» νοοαά Γυηΐ» ^υοι^υοΐ βπιηι 1 1 23• Βαο/'^^Ο '^'^^ ^^ *<*( β'^^ 

βζ^χ^Λί* λ5^ψ συλλογή» ταΙι» ι(|^' '(»^ 
χΗ^ί λΐί^1£αι ίανΛ/Β^Λ*9, •υς*^0,μηξ&' 

ίςβηάα-β ροίϋι ηοη νίάβο• Υίάβ ν. 
403 • ΟοηΑαηήηαβ (^αίάειη 3§ηοΑ:ίΐ 
νο€€χη ρΐ}Μ«»,Γθ(1 ηυΐΐίΐ αίΓίΠΐΐΓ ααέΐο- 
Π(85• ΤίΜρΜηιΑΜ ϊη €οάαη τ^ρ^τΊτο 
€&, Αροΐΐοηϋ (ιιίΕϋζη αιιέΙοΓΐί&ΐβ 
£πηΑίαχη4 ηΙπιίΓαιη ^x Κοο Ιοςο. 
ν€Γΐιπι 'πΐϋο 3υ4ίάο ρΓχίΙιι οιηβη- 
<1&μοη€Πΐ ^^^ίρ^^^9 (^,υ&αι άααβ ώο• 
ν23 νοεββ 1ίη§ϋ36 Οτχ€χ λΓεηΙ)€Γο, 

|124' Δ^<Μ/9τ] ΐ«;Βατ«τ(. η ^ ^νζφ δοΗοΙ. 

1 125• Δ^'^^Α^'^] '^^ 6^ "η^ Δ<ι}ν• 

1 126. τ^τίί» ^'^^] ^ τ ΊΛ.•ν 

Λί«9«(»^α», λίρψΠψ Μίληήας, οτα» ^έ/η 
τ^ 'ΤίΟί, ίί3ί9^ν949 Τίνοί χα) ΚνΧ^ίνψ. 
^9-1 Λ^ ίτύί ψ *ΐίύΙα9 ΔΛκτυλί>ψ μ^ίζη•- 

χλΑοΐ' <ι^ Τ«τί¥ φ«9ί> Τιτίβ; «ΐρ«>ρ ίν* 
ΖΟ»Μς, η «ί ]& ^(;&^Μ7»| ^νκιΛβ Δ4«;^ . 

»©• ϊι/ξίτ«ί, >ζ €5β?«>ι3 ϊή ιί; ΐοίΜ^Β" 
νί/Μ». ^Μΐ/ Ϊ1ξ9μίβ>;^ιίβκ α ύβ 7*Τ( «&<, 
*Η£^»ΛΜ«βί λί^ /β^ι Τ^τίν ο; τι$ 4)τ. ΐΜ^ 

01> }| 9υ(Αφη η$ Οΐβξ/λί 7'ί( ^(^(β^^'ν 
70 ρι/4ν«ι^' Λυτίίς !λΙ^ τ Α;*<(<νν, ΔβςχτνΛφ» \ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 114 ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑΐηνΟης γανάζίτ ίτηλβΧωψ ίψηωψ 
Αι^[Α^ίνοις' α^υ^^ ^ ψίοι Ό^^β^ αν^ύγ^ 

Όζ&^γΙι ΙάχΊ ΟΓΟίεηΓβδ ; <}αο> οΗιη Ν7ΐηρ1ι& 

Ληείιΐ&ΐο, Όϊ&χο ΑιΒ 8η(Γ0, κιη1>*1)α« ιηβηίΒϋ» ιΐ|α 

ΡΓϋΚοηίΙ (€ΐ1ΐ1Γ€ θ€ΛίΆά^ ρ€ρ€ή(• 

Η&ηε νοΓό ιηα1ά$ ρκοχΒυΒ, η( ρΓοοΦϋ» λν«η€Γ«« 

Ρ]τε«1)&(υΓ ]λϊοώ, ΗΒληβ ΓιιρβΓ Γαοή» 

ΙηεοηίΙβ : ίιιητιΐ€[υ€ ]ανϋ&6β, ΟΓρΙιά »ι«ηάβ(ο, ^ φ4{0-} ηττιτί ι7»«ν. /^{ιν( ]μ, τν$ «Ι^Μ- 

λ 1•^ ;£ Λ(<«^ •'/ΐ{9«> λΐ^» τ»; 5 •^^- 

•Τμ|^ 49θ»Μ< «^ ^ηκλλ«7« Ρτ^ίβ^^. «τν«- 

•Ι Μ ψΜΤίψ •η Ίλ»ΐΜ Δ«ιηνλβ/ ΟΜλΛη• 
#β*, ϊτι ώΆ "ΐλΐί €ΰηυχίψης τί» *?»«, 

ψωψ ίίτ0ς, **''Β»5λ νβ'ίτϊί Ί%μ«< Φ^»>Ι5 
«ί»}^ί «ξ9$ηρ•ί «<χΓ ϊί«#^, Κίλ^«^» Δ«^- 

£0^•» 1> νρΐιιτΑ ΨΛΤΜς, ΙΰίίΐΛ βίλι^βν* '£* 

ξ»»."* δοΐιοΐ. 

ΙΒιά. Δ«κ^λ•ι ΊΑ$7•ι] $<^οη• 
ύιπη ιΐΌοηΰ11θ8 Όζ&γΜ ϊάχι ϋάβιη 

ίίιη( 3€ €θΓ7ΐ)&η(€5 €( €ΐΙΓϋΙ€9, ίο- 

€οηί αιπ Εΐίο3 ύίΥ€τ& ίαη(• ΰοπΓαΙο νβΓδ ίηϋ€ΓρΓ€ΐβ§ βθ Ητ^ίη. Ιί. ί. 
ίΐιιΐ). 139• ι^^^ ηοι^ 8ρ8η1ΐ€ΐιιίαιη κά 
ΟλΠ. ίΐ7<^• ΐι^ ^ον^Iη. 5<• 03Κ(€'αια 
ίη 8εΚοΙ« ζά ληηο ν€Γί, ρτο ^^φΛψ 

1 130. Δ'χτΒΜν] 9• Κριτηά9 αή* 

1131. Δρ*ίβί(α^ιι] ί^ος ίΐί τκ'ίί κ»-^ 

•ίτπΤν Ό«ξ/ί(^» <ρ€^ιι Ο >ι )Ι ^ ι. 
^Ίνλκηιντν• «ηττι ί ΐ^'ηιηι. 8ε]ιθΙ• 

1 132. '£^«λΐ0ρ] :4^«νβΜ>9ΐ»• 

δοΗοΙ. 

ΙΒιά. ΙΙΙϋά \^0\Λ4^ ίηφίιΐ |ο» 
&ηη€3 ΗαΠυη^αί, €ΐιιη, ίιι(βιρΓο(«« 
Γ6Γ, ηοη πιο ρΐΐΓΐιζη ϋοι^ΐ. 8αΙ Λ 
<}«ρην8ΐΐΐ!η, ο( νοηιη Ιο^οη^ιη ίη* 

ΛΑΙ Λ9ίί»^ψ. ΙΜ ΈβΑ^λβί^ γτού9Β4ί 
νώίηεηΐίί^ νξΐηΐ ίηι^ηΐεηίί. δοΐιο!• 
βγ Ψ μί'/ίλΛη Μμνψ ιο^τ«#)4Λ; χα} 

βν^φψϋί. 

1134• *Οξ(ή•ς Λ9φγη] ^ ί ^^Φ^^ 
Κί^7»^;^μΙψ¥% 8θλθ1• 


ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΏΝ ΠΡΛΤΟΝ ΙΙβ 

:ΣΧΛίξθΫης βψΒίριιοψ ο^ατλ/Φΐ' ί^χ^οΆΠ•, 1 1 ^ ^ 

Κα/ αάκΜ |ι^£63ν ί'^ίκτνττον, ως κϊ¥ Ιαίι 

Δυα^ρη/Αος τχ^ώζ^ιη ^ί* ηί^, ψ '& Λ^ρ) 

Κηίάι/ βα^λ^ίος λη^ψο¥* ίνΆ-^ν %ς ζάπ 

^Έΰ/ιΟω (έ τυτηίνω *Ρ»9ν Φξύγίί ίλφΟΊΐΒΨΓοίΐ^ 

^Ά ίί τα ίυαγίίοΐί» ίπ) φ^ίνα, ^ηκι ΒΊ^ιΚαϋί ιι^^ 

Άπ-^ ίάψων"^ ΊΛ ί\^ ίοικοτΛ ο^μφτ 6^τα. 

Αυτομ^ά/ηι φόί γα4Λ τίρ^ς ύίνΒ'€Λ 'ζτϋίης. 
€!ηξίς ί^Ηλνύς τ£ κλί» ^λί^ τ€ λί'ίΐΐΐ!^^ 

Τηριΐ(1ί<αι(03 Βΰΐαηηυιη ίη &γβιΪ3 Γ&ΙοΙ)3η( ; Ιΐ }« 

Βί ί<:αΐα βΒίϊΙιαβ αΙΗάοηάο Γοηπιιιη ϋίςΒαηί, υί οΙαιηοΓ 

ΙηίλοίΙυβ ί«έΐ3Γβ(υΓ ροΓ α€Γ€πι, ι^ηοιη λ<)1ια€ είνοβ 

Ριιη€Γί Γβςί5 ξ€ΐηβΙ>&η( : Ιιίηε £ιθ»υη, αΐ ίη ραρΰΐυααι 

ΚλοιηΒο €( (7™Ρ*°^ Κλίοιη Ρΐιιγ^ββ ρΐαεοηι. , 

ΙρΓλ νοΓό ραπδ ιηοχΚΰΐη α(11ιίΙ>ιιί( Πιοήβ 1 14Ο 

Ααχχζ ΒβΑ : 1ΐ26€ 8αΚ£ΐη ϊζ\^^ζ οιπίπλ £€ΐ>8η(. 

ΑΓ^οΓεβ (^ιιίάοιη {ταέΐηιη «βΤαηάοΒαιιι υΒβΓπιηαιη, οίΓοαοα^νΐΦ ρβ^Οϊ 

$ροη(€ Γα4 ρΓ0(1αε€ΐ>3( (£γγ2 (€ηοΓ2Β βοιεβ 1ΐ0Γΐ)3ί• 

Ρϋΐχ ίηίαροΓ, ΙβάΒιιΙΙδ ΙοΑΓίΓι^αβ Γβΐίέϋβ, 

ι«ι; ξ/0α•< 1»; Μβοαίίύς ι^μν^της^ ^^ Χ Ι4Ι• *Αττ«(#ΐ|] « 'Τίβΰ βοτ0 λί>>Ι«|^γ 

ΛΨΜψΜζητΛ^, »^9 και 'φρνγίς ΜΛ^Μ^ΛλΦίς «ντ••. ' Σ«^τ >ρ{ί«'•• •^ ^^9 

ίϋΐοηάι» €(1 3ρ«&1ι«ιηίυ5 ίη €«11. Μίνμ^τ^ φν«?. δοΐιοΐ. 
}ιγΛ. ϊη 59ν«βι, γ. 52. €1 Γθ^. ^α! 1 1 43• Τ*^•^] '^ιιιιμΧϊ^ «9 Α^^*' 
ρ1απ«ιΐ3 εοΗλϋ• οκνπιρίίγ, ρτο^αο- • ^• δοΐιοΐ. 

Μτί^ΒΜ «««η ψΛΛ \χκ ρροίοηηΐυΓ, 1 1 44• £<^0 ^ ι^^μ»^»^^ ηΐήτ 

ν€(€Γ€ΐη ηηηο πιοτ€§ι βχροίαή* 9^'* Ζυλί^υί Λ, τν^ «ν τ•ι$ βρι* 

ιΐ39« *'<ρ««] '7•^βκ Ή•^^η99^ ^9 Μ» νλ#)!Ν( ^««(« ΜΙ ΙΊ ν«ΐ(««ί7ν»> ύ- 

Ρ 2 Ού^Λί^ 1ιί ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΤ 

Οίψγην ΰπίνονίίς ίττηλυ^ν' η ίί^ λΧ^ ι 14$ 

Δίνίν/Λον, Λ?λοί α-φιν 79Τ Λψίζρα,χιί ^ί'^οϋος ΰώτύΰς 

*Εκ ΧΒ^υφης οί?ί^κτον. *Ιηαΰ¥ίΛ¥ ^)^ έΐ'ίίΤΚΛΡ 

Κ«ΙΜ 'ΖΒ-οτον κ^νην Ό^ΰΜτουι Λ¥ά^ οτηόί'ΰύ. 

Κοί/ τοπ μΛν ίοί4Τ Λμ,φ) ^ίας Β'ίσΜ Κρίσιν "^ΑρκτίΟΥ, ιι^ο^ 

Ί^Ιωίμ,ος ις-οριτίν ^ίνΛς, κλτλ ί\^ ιυνασ-ι ιηηον• 1155 

(Λ €^, ρΛληναίή τα-ίσννοί^ ελοίΛΟ-κον 3^7Γρο 
κ5}λ βίγ τΐω ^\,' ί Χ6 Λ' εξ ίλος οΐΛοτϋα-Μ 
Ουίί ΤΙοοΉ^Λωνος ΛίΧ^οττο^ίς κίχον 'ί'τπαι. 

Οαυάίβ Μβηάίοηίοβ αεεοίΓίηιΐΚ: ςιιίη ο(ί<ιη 3ΐίυ(1 1 145 

ΰ€(]η ροΓ(οη(ϋΐη. Οιιιη ΰηίιη ρπαθ ηυΐϋ ζκ^μλ ίΙΰοΒλί 

Οίηάχιηυβ, ίρΓιβ (αηε ΓεαήοΒ&ΐ, «χ Γιεε&ηϋο ραίΠηι 

νβηί€£ ίηάείιηεηΐβΓ. Α^υαιη νΰΐό ϋίαιη }3Γοηίαχη τοΰ&ΒλπΙ 

ΡοίΙβ3 Γοηΐϋΐη νίή &ε€οΐ2ί. 

£( (υηο Γαηΰ €οηνίνίιιιη ρΓΟ Βοα &(1θΓη4Γυη( ιηοηϋΒιιβ ΑτΑοηιιη, 1 150 

θ€ΐ6ΒΓ&η(£5 ΚΗθ3ΐη ναΐάε ν^ηΰραπάλΐη : &( ΓαΙ> Αιιγογ&πι 

0€ΠΕηΐί6ϋ8 ν€η(ί3, ίηΓϋΙδίη ΓΰΗ^α€ΓυηΓ Γίΐηίβίίίοηο. 

Ταηο &ιιΐ€ΐη χιηυΐαηο ιΐ|ΐαιη^ιΐΰΐη(|υο ρΓΟΟοηιιη ^x^^^2ιν^( 

ΟαίΓηαιη ^^ί[Ά^^ι ηονιίϋηιτίδ} οίΓεαιη ΰχιίιη εαΐυχη 

ΤΓαη^αίΙΙαιη Γβά&τ3( ρΓ0€€ΐ1&8, οοιηροΓηοΓ&ι^υο ροηΐυιη• 1155 

111) ίξίΐαΓ (πιη(ΐιιΠ1ί(3ΐ€ εοηββ ρΓορέΙΙεΒαηΐ ιιΐΐοηαβ 

Ν^νοιη νί ΓαΕ. ΙΓιαπι ν(ΓΟ ρϋΓ χ<)ιιογ νο1&η(€ΐη 

ν(1 Νορίαηί ρΓθε€ΐΗροά€5 ηοη αίΤϋεαή ΓιιίίΤβηΐ οςαί. 

ν•ΛΚ4ν» 5 ^« ^Μΐ/μΐΗ«» 9ν»ρ«ηι<τν» :^' τ• ΙΒίά. Μ«Μ•»] 0&11. ίο ϋιαη• ν. 
4. Αψ«^(• ιζ «η ον» «λ/;^» 71 «^«λ^ο 224* νίάβ ίϋί 8ρ8η1ι. ΟοηΓυΙο άο 
»^ρ, «χκ« )ζ «Λι}χ7μ.. δοΗοΙ. ο£αχτι Βίηάχιηί λχιηη. ίη ]ον• 31• 

".ν2ΐ» «Ί'ο^Μ «ρ/ί^ ^91»." « 5 ^'^' 115^• ^^'] <•<*' ^«' ΚιΙ^Οζ^ν Λ•- 

^Ί^'** Λ9τ} Ρ, β2μ0ί 'ψίίψ <ά τίί νρ. ί 1 158. *Α•Λ•»•ίΐί] τίΤί πί;|(«( λί>^• 

^^9^ι^ζθ^^ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝ ΑΤΤΙΚβΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν. Ιΐ; 

ΎΗςο(4.ίνΰΐ, (έ ϋι (Αεηλύίφίον* ΰίντΛξ ο τΗςγί 

Ώουουν^^η μ^ίοιτπίς ίψίλααΊΒ χΜζΤΗ χΜων 

*ΑΆ' οη ^ ΜυίΓούν λΟαη/ιίνοί ηττπροίο, 

Αΐίαιηβη €χα(8(ο πιλτΊ νβλβιηβηήοηΒαδ νβύϋβ 

Οαί ηαρ€Γ €χ β^αίθ ΓαΒ νβΓρ€πιπι ίΐίίο]ΐ€ΐ)8ηΐαΓ, ι ΐ6ο 

V^x^ύ ΛΪιγιζηάο €θ£αΙ)&ηΐ : νϋτυπι ϊρίϋ £09 

Τοίίβ νίΓίΙ}ΐΐ8 1&1)0Γ2η(£3 βϋίπιΗΰΙ)»! νί πΐίηααιη 

Ήοπτυΐΰδ, (}ΐι&ή€Β2ϋ(}ΐΐ€ 1)οηϋ λ^ιλιλ Ηςηα η^νίΒ. 

Ου&ηάο νοΓο Μγίοτχίΐη οτιρίάί ζινηζ^τ^ Ι^τητη, 

ΒάίγΛάΛ€Ϊ οΑια ηΐ2ξπυιη<}ΐΐ€ ιηοηυιηοιιιιιιη ^^οηι«^ 1 1 65 1159• ΖΜ;^ί*σΊ9 αΖ^Μς] μ,ι^λως 
Ιΐ6ΐ. ΜβηΛιν^ι•ι>3 '^'^' ^^ ι^ϋκν- 

ΜΙ#Τ«• 8€λθ1• 

1102. '£^<Λ»ιι«] ^3^ 'Μ τηίψτωψ 

^•ην; 9Κ»^« ^Ι1^ν« '' « ^ β9πτβ ι^ιΰ-^ο; 

;»7,ί.»* 8€ΐιο1. 

1 165. 'Ριμ^ΛμιΛ»;] 'Τίωί^Η$ζ •ή' 

'Ρκι;Λ•«βί9 τη-ηί/^^ ^^υ^Ι^ς « νια; Μι- 

99ς 7Ι»«( ί'ι^β»^ Μι/β-ν τάφ^, *Ρ<κ/Λ(χ«( 
Ιϊ» • «^ ΑίΛκύς, Μί}Λ τ «(/•^. ρ^«- μί/^ζτήμί^η 4ί&<λ«λδ^9'Λ^ 7» υ. β 5 -»?«« 
^•7τΐ| ? Κ,ψίϋα. Κφνφβ» Ά ο^ τ|ί Ή^- 
Λίβη ΠΜ-ϋ^ιν»«(» ΐ(9ί»7ν7τ»τ/ο9-ΐι ιί; 7* ηαη 

•^ κλήηΛίζ ζ Αιγαία ιηλάΐαζ ώ ]£ -πί τ?»τ•ί 

Αΐ}Λίο9 νίλΛρς •ί /κ. >«^ «^ Τ1ίξΐ(0ΐ>9ίαις 
Αί^ς \'^Λψνμ99 >ι^»»«/ ^«ββ-ί»• 41 ^1» 

*η(• «ί μ ^15 Αίγα}^ »3ί» τ ΏΛσ-αίΣψΛ 

οίν τνίς νίζΐ ΚζΙσζίψ τόιτοίς, ίίτί ';) πψίς 
«'< ^Ι^ 79 9^4ν^ίο3|ζ ^' Ολα ? νϊλάγΰνς 
τΐυί τιΟζΛκίίβ/ίΙύΐ/ '^ΙίΖ. τ«ν 2^1 Αι^ί• 

ξίως ϊ'ί^ 1^ Αίγαίάτψ, χα} Τόγίς^ • χυ^ης 
λι^ΤΒΗ ηα/άΐψυμ0ς. £(ί^ΐ}λΟ' 5 ^ *'? 
ΎίταΦ>ΰμΛ^οί τ Αΐ^ιωΐΛ 7^ί ιζ νόψτβυ α χΛτοίχαψτΜ 41 οι» τι Β-β. Λ«οτ>] τβΤί ΤίΤΛΛ σνμμ^^^9> χοή "Ιμψ μ8 ΑΠΟΑΛηΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΤ Α^ τοτ ά,νοχ^ίζων τίτιηχίτ^ς ϋίί/ΑΛΤϋς ίλκίίς» 
^Αμψω χΐςιην Ιχ,ων τα-ίνι ί6χμ4ος9 λΛ^^ σί 

*ΑαχΓ(ΐσΐΔ)ς άς ανλιν ίην, ίοξποιο χα,τίζων* 

Ραυίαίαιη ΓαροΓ ΨΙιτγζΪΛία ρΓχ(€Γΐ€ξ€Γηη( €οηΓρ€έΙ&» 

Τυηο Γαης τοιηονβηδ αίρ^ή ιη&η5 Γαΐοοι 

Ιη ιηεάίο (ϋΓαρί( τεπιαπι : ίη^πιβη αιιΐβιη αΐίαά ΙρΓο 

υ(Γα(}α€ (ΰποηβ ιηαηα, οΰείάίΐ οΙ>Ιί^ου8 ; «Ιίτιά νεΓο ροηΐαι 

ΑΒΙα^Βαΐ ΓοΗα€η(ιΙ>υ3 ανοέΐνιαι αη(ϋ3 : τβΓοάη ί^Ιΐύτ ίΐΐβη^ ίίγ<ϊ 

ΟιχαζηνίΓοηδ : ΊώΓμ^ζλ ΰηίιη ^τζαι ιηαηηθ ι^αίΰΓεοικΙί. 

Οοο ΐβπιρθΓ€ γδΓό λ\> Λ%ή$ γβηίί ίοΙΓοΓ &1ί(^ιιί9 βαΐ «μ(ογ 

Ι<βΒ(2ΐΒαα(ΐ6 αά νίΠ^ιχη Γαυη, εΙΒί €]Κ€η5, 

? Λ,υμΜΤΜ^* 8ε}ιο1. 

'τίϋϋ ΜτΙβ» φϋ^ί »(^9Λλ*ΧΛψ^Λ^ τ 'ΐ^- 
χΧίΛ <^ Κί«. βί 5» ά Ά(^ΤΜί, ίιπιΑι 

δ* ίί(«τ•( ρ^/Α«( ϊ;^«. τ^φ^ 5» *"• 

κλΛτμ^ *? κίηαις* 8ελθι. 

ΙΒΗ. ΜίΛΓβ^ι^ &σ. ΟοηΓοΓ ΥλΙ• 
ΡΊαο. ΙΠ. 47^• ^Ρ^• 

1 1 7θ• Ά?Λ οϋΐη ι{μ• οΛ οοηρη- ΙΒίά. Ηοΐβοηίιΐδ ^οτι^^έι1ιαΓ Ιβ- 
§€ηάϋΐη ίη δοΗοΚ χ^ τ Ή^-ιβλν, ηβη 
ΜΜΤΛ τΙμ αηί^ψ, ΡοίΙβα Ιαιηεη ηο-» 
83ΐ η€€€β*αη3ΐη οίΠί €ΐη€η(ί3ΐίοη€Πΐ, 

ουηιυΓ οΛία Ηϋΐηίηυιη. ΥοΓϋπι 
δϋΗοΙ. Ιιίο ΚΙΐ)^η(1»οαιη ηοη βανίνη 
ΓεΛ Ιοοίίη ίαοίι. Ου^Γο ]ϋΧΐΛ Ηοΐ- 
ήοηίαπι ρρο τίτβΓ Ιβ^ϋΐκΐιιιη ιητ^μάς* 
^Μοά ιχιϊγογ &Β ΗοΙΑΰηίο ηοη Γηίβο 
8ηίιη&<1ν6ΓΓυιη, οαιη €( Αροΐΐοηίιχβ 
«( ίρΓβ 8εΗο1. ί6<^ιΐ6η(ίΙ)α8 τβΓΒΙβ 
Κλγηάαςιιηι βιΐΌϊατη (Ιΐεαηΐ. δ&η61• 
II 66. Τ*τ9-Λ> 09Γ* 0^ Φζΐ>ν^ΐ9«] 'ιΙμ ξΰΐΐ(!ιιπι ροήα8 ςυ&ιη οαηι 
»*'»» ί*^°* ί^ϊ* νίοίηίοΓ €&, ιητη ι^οί» 
^α» Ιλίρν Λ90 «^ Φζΐ/γΐΜ. Ιίτ0 γΒ ^ λψλ Ηιο οήοΓλ ηοη βίΐ, ατ βΙΓβτ, & 
'^Ομη^Λς χ^«^ ψιΐΛ τ>»» ΦξνγίΛΛβ \γ*/9ς 3αη^€Γ€ΐθΓ οηπι ίπ»ΐΓΐΛ#»*»»•η*ιη ΗοΓ- 

άοηιί πΑΓΓαχαΓ. 8ληΑ. 

ι 171. •Αΐί5»Λ»] •ΐί9•«ί ίΪΓΛ# ? 4^- 
μ*9^ δοΗοΙ• δϋΐιοΐ. Αυτ^ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΛΤΟΝ. ΙΙ9 

ΚυςύίΧίας ιονίηπ, 2σΒίΤξ£ίΛς ίί τι χ/ίψίς ιι^^ 

Είσοροαψ, ΚΛΚΛ ότοΧ^μ ί^ηρή0Λτ9 ^Λψ^ 

^Α/^^φ' *ΑργΛν3'οίνΗον ίξΗ νροχΜς τι Κλοι9• ' 

Τ^^ (Λρ €υξ«Μ0^ Μυσ-ο) ψιλίνβί ΧίονΌ^ς 

ΑαίίχιΛτ οτνΛ€ΤΛ/ χάν χ^ονρς, ηΪΛ ή ^ψί 1 1 ^ο 

Α((^«ι« ίη €]υ5 ν^ίΐίΐιαίο ΙαΙΓαια ιηειΐΓν&νί( ^οηαλ 

ΡβΙν^Γΰ ΓοΓ<ϋ(1α5, «((ΓΪίλΓ^αΰ πίληιιβ 117$ 

ΙηΓρΪ€ί€η9, ιηα]& χηυ1(λ Γαο ίιηρΓ€€»(υβ €& νΰαΐτ! ι 
* £ο Γλχίΰ «άνΰηβηιη: ίΙΠ €ί»η€9 Γοάοβ (€γγ8β . 
€ίκί(0Γ ηιοη(€ΐη ΑΓ§2η(1ιοηίαιιι, €ϋ^ϋ€ οΑίβ. 
Λε ίρΓο$ <ιαί<ί€]ΐι ΚοΓρ1(α1ί(βΓ Μ76 ρ«€«(€ νΰοίϋΐιΐβ• 
Εχοορεηιηί, ΐηοοΐ» €)ιι« χ^ττ» ι €ί ίρ€β γίλήελ 1 1 8ο 

ΡΰοοπΜ^αϋ ΰ^οηήΐΐαβ νίηυιη^τιβ ΐΑΓ§ί(€Γ ρΓ3Βΐ>αΰΓαΒ(• 
Ιηΐβτίιη εΗϊ ^αίάΰΐη Γίζηζ, «τίάλ, «Ιϋ ▼«γο ιηοΐΐβιη 
Ροΐίοηιχη €ΐ]αιη1υχη ο ρτ&ήβ ίΰκΒΑηΐ €ορίοΜ οΐϋίΓΗΐιι, $ς]ιο1. 

ΙΒίά* Ύ%τςνμ(&^*Λ '^ηψλτ, Αά νΟΓ• 
Ι>ι»Βΐ 1&(€η>Γ€ελίαΓ ΗοΓ&ΰυβ, 

— ΑΪΜ/ίο ΐαίη /ταβΜί ιηίΜίτΛ 

ΛΗτημ'Οαίιης• ΪΙψτ^ιΖίίΜ€. ιάς τηλ^ 

Ι χ 7^• 'Η(Μ»7«] «Μ-< Ϊ* 1|^Ι«•{ΜΚ««> 

ΙΒϋ• Κ«η»» »Α«ί> &€. ν€η(π$ 
ιη υνϋ Ι. €1 ϋΙ^ίΤ- Ρ. 286. 1 1 77• Κ#-ί*ίλί ρ«« νβΐί?ί] <£»* 
^ κ/» ί? Λφηγΐ9»ρ3^α της ΜΜ9η«» 

τ•» Μ##Βΐ, Ίν«7Κ Κ2|^Κ9 Τβ/ΙΤΜ Μ/λ«• 

1 1 8ο. ""Ηΐ^τίΓ^ι] ΜφφίιΛ β^ίι^α. 
^^ιρ« ιΐΜξιι.'* $ς1ιο1. 

Ι 1 82. Κ.«Τΐ««Νΐ] ΐΜΙ«ίξ40« {•λ«• 

δοΗοΙ. 120 ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

"ΣτίςνΌ^' το) ί'ΰίμ,φ) ττνςηίφ ίί'ηο^σΎψ^• 

Οϊ ^'οίνον Κξ^ιτηρσι κίρύ^ν, ^ηνίοηό τι ^ΙοΰΟ,, 1 185 

ΑυτΛξ ο ^αίννίΟα/ ετίξΟίς ζυ οις ίτπτάλΛς 
Βη ρ' Γ^6)^ €ίς υ?^ν ψς Δαος, ύίζ κίν ίρ6Τ[Μ¥ 

Έν^9» ίΤΓΗτ' ίλοίτίω ΛλΛλη(Α,ϊνοί'» ίπ τί *ΖίΓ0?λόΙς ιιαο 

Άλλ' 0Αον τΛνά^ς ϊρνοί 'τηλ^ οάγΗ^ιο, 

^οοτη ομ,ως (ΐηκος *» ^ €^ ^χος ηί¥ ΐίίύ^• 

*Ρ/^^ ^\,' οίςϋίοκψ ΐ^ΖΡ, 3^ χΒΌν) 3?Λ6 ψΛρίτξηψ 

Αυτϋοιν τίζρισιν, ιϋυ ^\^ ^!ζτ9 ^ίρ^ λίοίηΒς. ' ιΐ95 

Την ^^' Ρ7€ χΛ^ΟίοΙοΛξΘί ρΟ^ΙζέλΑ) ^Τ8 ^^19 «ϋΚΑξ^*^ 

Αά βοΓίΐΰηάαιη : ίΐΐί είΓοαιη ί§ηί(αΙ>υΐΑ νβΓΓ&Β^ΐιιτ, 

ΗΙ νοΓΟ νιηαιη €Γ2£οΗΒαβ ιηίΓεοΒ^η(» ίηίΙτα«1)Αη«}ΰ6 εοανίνίαιη, 1 1 85 

ΡοίΙ<}α2ΐη ΕεΙ>α£ο ΓαΙ) ΟΓοραίειιΙαπι £ΐ€ή&εϋΓ6η( Αροΐΐίαί. 

ΙρΓο ν€Γ6, Γοαίβ Γαίβ Βοηο βραΐ&η ]αίε5, 

Ρ€ΓΓ€χί( ΪΓΟ ίη Γ/Ιναιη βΐίαβ |χ>νί8, α( Γοιηιιπι 

δίΐ^ί ίρβ ροίΤΰΐ εοιηπιο<}αιη ρ8Τ&το. 

Ιηνΰΐιίϋ άείηάο 3ΐ)ίΰ(ΰχη ΟΓΓ&ηβ, ηοο ιηνίέα 1 1 9• 

ΟηοΓαώιη Γ&ιηΐ8, ηεο ναΐίΐΰ βΏθΓ€η(€ΐη ; 

$0(1 ςααΐίβ ρΓοεοΓ^ τλιλμ$ οίΐ ροραΗ» 

Τ&ΙΙβ ΠιηαΙ ίη Ιοη^ΐίαάίηοιη ο( εΓαίϋΐΰοΙίηοηι ογ&( νίΓα. 

ΟοηίοΑίπι ί^ίιαΓ Γ&ςίιιίίθΓ3ΐη Ιιαιηϊ άοροΓαΐΓ ρΚ&τςίΓαιη 

όυχη ίρΓο Ακα, οζαί((ΐυ€ ροΐίοιη Ιοοηίβ• 1 19$ 

ΏΐΛία ααΐϋζη αΗα€9α χγθ ^πινί είλνα β Β ίρΩ Γ&άΐοο <^ιΐ3(ί€η8, 

^ίάζ 'η ννζ ν^^ψΛί', ωψ 19 (*99 ι«ι ντ' Ι Ι^Ζ• Α'ίγβΙξΛίό] ν«ρ« 1» (Μ τηί 

1 1 88. ΑίΙς α ^βν, τ«9 Ή^βίΐ{Λ(4ΐ ««ν^ν^ί^^ ΛίΦίτβ;. 8εΗοΙ. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ Π Ρ Λ Τ Ο Ν. ^ 121 

^αίΒ'ίν ίμ,φ^τψνη Ζ/& ςρπος ιΛλβ^ζβ Χ^^ 

ΤΙξοα-φυς 8^^ αν» αντίίς ϊχ^ΜΟί ^κ^. ΐ4οο 

ης ά οτ Μ α/^ρ^Λτας ι<το¥ Ηος, «νη /Μλι^ 

ΧΗ(4^ίρι$ι ολοοΜ ίύα-ίς τιτίλ^ ^ΟξΙωης, 

ΎοφςΑ ^ νΛ^ 701^^^ 0Ό¥ ΚΛλτηίί νοα-φ^ν ομίλΜ 

Εχ ΐφο υλΓΐ(]α€ (ηιηουιη οοΓΓίρυίί ιη^ηα 

νίΗΒαβ £ίυ8 ; ΙίΚΐιιη^αο ΗνπΐΰΓαιη ία1ε1νί( 

ΡίιηαίΐεΓ Αληβ άίνλπελάβ εΓυήΙ^αβ ; ζ Γοΐο αιΐ(οιη ρΓοίαηάαβ ϋοέΐ λλΒοη- 

(ΟΙΟ Γλάίεοβ 
Αά]ιΧΓ€ΐ» «νιι1£( ειιιη ϊρ^ζ ^ΙβΒαΙοηϋβ £1)η8 (ογγ». ι 2θθ 

δκτιΐ Αΐιίοιη, ςα^πάο ίιηρΓονίΓο ιη&ίαιη ηλνίβ» ςηιη ρΓχίοηΙχΑ 
ΗίΙ>€πιιΐ8 Γχνί 0€€2Γυβ ϋίΐ ΟΓίοηίβ, 
£χ αΙιο ίπηίΰηβ νοίοχ νβη(! ρΓοοοΙΙ» 
Οαιη ίρββ οαηοίβ α ηΐ(1οηϋΙ)υ8 βνυΙΓβηΙ, 

Ι(Α Πΐβ ΐρΓαιη €Χ(Γ&χί( ; διηιιΐ^αο 8Γοα β( ΓΑ^ίΐήβ 2 ιο^ 

Οιιιη ρβΐΐβ οΐ&να^ιιο κίιυηάθ, ίοιρβιαιη Γ€?βΓ(οη(1ί εβρίί. 
ΙηΐΰΗηι Η/Ιμ «τΰα ευχή ηηι^ ρΓθ€θ1 α οοβ^ο, 

λ«ν 'Η^Μχλίν;• ΐιν^λ•^»•! 5 «ίνα» τηψΛ ^^ ^η ϊ^ρπύς ιζ «νβκ/ξκ ( μ^ ^^^ χ«»• 

1 1 97• Στ»3τ•-] «ίλ•;^. $€ΐΐθ1• ^φ•^« λ ««ρίμ«, τ2μ»' ^^^^, «ι» }Ι, Μ/- 

1 200. "ΈχμΛ] Λίλν(4Μ* τ•ΐ0ΐ ^^ίύΐβη^ ^^^ ηί 4ΐΐ6<{;(;•99ΐ» ^«( 

€& Ιιαηο 1θ€αιη ΥΐΓ^ίΠαβ ^Εη. γ. «Οινητ^» Α# ι»» ^μ^ ^ τν ιάνη τ ^<- 
719• ζ^'• $^^ο1• 

δχναβ ιιΒί ΟΗοη, &ε. 1207• Τ^ρ^] «»« ? ώ «βγ• 

1 2θ4• Αντιΐ^ «*^«»ι«π] ιν7« «%< την Θμ«^Ίτ(• Ά»ιιι»Λ«Λι( ^< ώ Αηλ^ιχη^ίί 1 2* ΑΐΙΟΑΛηΝίαΐΓ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ Αιζ/ΐ-η κρήνης ϋξον ροΰΥ, ως κοή οί χ/ίίαψ 

Φ%1ΐ} ίφΐϊοτΛμ,ίνος ^ϋρτπόν, ΰί?ί<Λ τν ηατίννέ 

*£1τξΛλίβύς χατΛ κοα•(Μν ί^^ΐόρτίοτ^ίν^ Μψ%, 1 2 ίο 

Α^ μίρ ρκ -ηίοΐΰΐψ 0¥ ίίΒ-ίΓίψ οώ-ης ^ίί^β^έΐ 

ΚαΐτπΛχονΟβ, Ό'ξΟΊΛ ί^ρ^6$ρ ίκ 'ΤίΐΜΤξύς ίττύρα^ 

έΜ ΘΗθίΛΐ4Μΐος, ο¥ €¥ άρυοτηοηψ ϊτηφην 

ΙίΐΨίλβίύίς, βοος Λ(ΐφ) γίωρ,όρα ΛνΙέοοίνΟ,» 

Ου3ΕτοΙ>&( ίοη(ί5 Γαογόπι βυχαιη, η( ο( ΰί α^αλίη 

^ήαβ (^ααιη ΓϋάΐΓϋΐ) ρ«ΓΑΓ€('ρΓ0 οχηα 1ΐ3υ1ΐ3ΐη, «Ιί&^ιΐΰ οάιΛλ , 

Εζρ€άί(€ 0( ΰΧ ΟΓάίηΟ 0<1θΠ12ΓϋΙ ΓΰνοΓΐοηά. ^ζιο 

Ηί• €ηίιη χηοήΙ>α3 ίρΓβ €αιη «Ια^ΐλΐ 
€αιη ίηίλη(οχη ρήιη^ιη €χ ρι^ηβ χάϊΒαε 3ΐ>(1\ιΐ€Γ&( 
Εχίιηϋ Τ1ι»0(ΐ2ΐη&ιι(ΐβ ; <][υ€ΐη ϊηΐβΓ ί)ΓγορίΛ ίη(0Γ0ΐη!( 
€Γα<ΐ6ΐίίϋΓ^ Ι>ονί3 αηίοηβ οαΠί^ οί αάνΰΓί^ηΙοιη. «^τα{^, »;^ ίζπΛ^αι Λυτή '^α^ ψν^βίν 

«Χλ« ί(^7ίΐ»βίχ^Λ/ Ας Κ^ήψΟ», μ} 99Ψ0Ψ 

1209. ΆφίΡΟΤΜ^^ ΡΙοΓ. ν^Μ«»• 
- 1212» Μΐ|«η»;^)τ&] *Η^«ικΛ?^ ^ν^Η^^ 
?τ7^ «^••ν 


'-^ίλ^λ*;^» #ν•^δ. {««Μ «ίίΤβι», «^?• τη) ? ^οίΗς «ΤΝ#«ΡΤ^, *^ τ•ν τηΜΜΚ' 

φ ^ ά)ί ^^^!^^• Ιζ^^»ς ίί ο ΉζΛκλϋς^ 
1^ ^ατ9βοΓΛτας ΛυτόΖ Ίψλ τ β^η^ ^υν^ς 
ΐν#;^Ητβ• ο /ί! θβίοί^^§ις $λΒ•Μψ ίΐς τίι» 
τβη Δζΐβ•7Γ09 9ΐνΛι», 1(7>ΐν «ντβτ; ΐί«5^ 

« *Ηρ««λίί(» «( )ζ τίιύ ΫίωοΛΛΜ ΔηΪΛ* 

ψαξΛ¥ Ι(^9•9ΓλίβΙΙ|. «τι Ιϋ 9^ ^«ρ|ίΪ9«Ι^ ^«ίΟΐν 

βώΜ η^ τ μβιζ09. ^βί&^^•^φς ϋ μ« 

Ύ099 9^ «?ΐλΐ»» Τ Θ•«•Λ»|Ε««»&» «νΐΑί• 

ΛΤ• Τ ΤΙΤΤ» 1/07 ΤΛ#Μ• ««γ Τ» «ΜΤ «V 

ΐΒ-ν^ Λ}^ ψίΪ9 λΐ]Γ«««ν ^ΙΤΜΜ^» «Ιίε^ 

ΎξΛ)^9Λ τ^ θ«ϋ^«λι»«ιτ «νλιι* ««^^ «^ 
Οί-τίω 79 «^^» 49βί$ τ«7^ 'φ^ς 4 Φϋχί- 

ί λι^^ΜΧ 'ί^κς ^ή%α97»\. -^ύτωψ 5 >$ 

τ» ίίυτίξω φητ» βη Π«λνΛιρ«& νίί Δ^ί• 

γΙψττΜΙ Δρν•ψ, 41^* ί'Δ^9•7ίίς κΛύ&^Λξ. 

δ€ΐιοΙ. 

Ι2ΐ4« 'Λρη«νιττ#] Ιψβξπ&ί^^. ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚΠΝ ΠΡΠΤΟΝ ^ί 

*Αλλί ΤΛ ΙΜ¥ τηλ^Μν Μ¥π>^ΐτ/ζ^ 4αίνς. 1220 

ΑΤψβ( ^*07& κξίϊνΐψ μβ%τ%Μώνβ, ψ ΧΛλί^ίΡ 
Τ^ηγας αγχ/γ^ι ΌΒέ^οΜΊΛΐ. Οι ^^ «ν ί^ 
ΝυμφοΜψ 'ΙςαίΙβ ^0^* /αλι γα^ σψίπ νάζκΐίί 
Οοτα^ χ»^' ίρΛτοψ Νό^φα^ ^ βψ.φ€¥ψ^ίΙο^ 
"Ά^^μ,ίν αί¥υχιψΐ¥ λ^ (ΐίλτηζΒΌΐ οίοιίάϋς. 1225 

Αι (άν 'όσο/ΐ σχοτπΛς οξίαν λ^χον, ^ κ οι^β^υΛ^^» 

Νΰχηρβ ηον&Ηβ ]α^£Γ2 ί^οΛ^ζ λτ^ιτο 1 215 

Τ1ι«ο(1αιη25, (πίΐίιίι οοιηροηέΐαβ : Ιιίο υογο ίΠΐ 

Βοναα ογειογοιπ ^^ίI^^ (ηάοΓβ ρο];ι νο1ειι(1• 

0υχΓ€ΐ}2( €0101 €αιιΓ&ιη Ι^βΐΐί ΒιγορΙΒυδ ίηίβΓβικΙί 

ΙιΐιέΙαοΓαιη, €0 (^αο^, ηιιΠα ^α1ι^^^3^ ιιΜ^^^Λύοη^, ν1νΰΓΰη(. 

8οά )ιχ€ ^ιιίίΐοφ ηΐ€ Ιοη^ΰ ίαεοΓΰΐΚ αΙ^ογγαγο α ε8π&Ιηί8 ρΓορο£(θ• 1 22^ 

8(&ΐίιη ΛΜίαη ΐΐΐβ ίοηΐΰΐη &(1ίί(, ςαβιη νοεαη& 

Ρΰ^αβ ρΓορίη^αί ϊιΜίΛΖοχα ; ίοηβ υογο ίά («ιηροήβ 

Ν>ΊηρΗ2Γϋχη ίηίΐ2αΓΑΒ&η(αΓ €Ϊίοή : εαηβ ϋηπη €γ&( ίΠί^ οπιηίΒα& 

Ν^ιηρΗίβ, ^αο(^αοι ίΐϋο Αχη&Βϋ^ιη ']\ιχιλ Ηυχαιη λ2ΐ)ίΜΒ&η(, 

ΡίβΑΑΐη οοέΐαηϋ» ίςαιρβΓ ΰΰΙοΒτβκ ο&ρπΒυβ• Ι^2ς 

ΙΙΙχ κ^ΆΪάοία ζ^νί» νατΜ^Β ιηοικίιιιη {όηϊΐχ, <^α»^α€ ΛηίΧΛ, 

1 2ΐ8. *^1ίΤ4 γΛξ ν^Ιφβίτη'] άκ ϊϊ^' οη τίυ! ίίμΛ9 ν^ίίτη χ»! τ»» Ιτ '^^νβΗ^• 
9 ^Η9»ψ λ^ζίηί^ Λ^9 νη»νβΊ|. «λιξ/• 9Λο•Ηίψ,, •ι βίίλ§1μίν ι<την 9» σνμΖΛψτί^ 

«^^««ϊτ^ τν Ϊ3^»^. Α^νΙπίοη β»- τήσ4 μί *? *ψ ;^ρ0'<ν •ν^$ «}?ί• $€}ΐθ1• 

λί^α{» Δρν««ν$, «5ί•; νιρ< τ ΐΐΛξΨΛ0'' 1221• ^Η? κΛλίϋΟΊΨ Τίη^Λς] '•96(αΛ 

^9 «^/ΐφν, • «««^νβλβ^ιιη» Ή^ιβχλί*;, β^ίνην Π«ρ«}, «ντΑτ κν^499• *Αγ;^' 

^ ΛνΜΜίΜΜ. δοΗοΙ. 1 220• ΈηινΛνί] τ• ιν«λ«ιηΐ 9«ν« 

1220. 'ΛΛ« ψΛ ;^ ΐί9λ•ν»θ] φητί» 8ΛοΙ., 124 \Α!ίΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΡΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Ή ί^ Ψίον κςηνηί ΰίνί^το κΛ^¥Λ0ίύ 

ϊίψ,φη Έφυίίζτίη' τ ^ %^(^¥ Ηΐηνίιΐ]α% 

ΚΛ)λ^ 9(^ γλυκί^^ίν ψν^μ9^ χιψτ^ο^^• 123Φ 

Ώξός γΛρ οΐ οίχομίωίς ύί'Τ $άΒ'ί^ αόγάζϋοΛ 

^Λλβ α-ίλΐυυαίη' τΐής σ% ψξίνΛς ί^οίιι^ν 

Αυνέρ 'όγ* ως ΐΛτρωΟ^ ^^ ^^ λλΚ^πμ ίρποΒ 

Αίχ£/ς ΰ^χζ/ί^φ^πς, »βί ^\,' ΛοατίΙον Χραχ/ίρ υίΐΛψ %ζ^ς 

ΧΛλκοψ ίς ίχήίνζβ, φοΜ{^^ορ' αντΙκΛ ί' $ΐ}€ 

Νβσ ηοη ΓλΙηΐλΓίβ Ιοη^ οΓάίπϋ ρΓοοβ^οΒαη^• 

ΙρΓλ Ατκβιη ηιιρ€Γ ίοη(ο ^τα^τίζτζι ριιΙεΗΗβαο 

Ν7ΐηρλ8 Ερ1ΐ7<1β(ί« ; Κιιηε νβΓό ρΓορο €0ηΓρ€χΙ( 

Ραίοληίικϋιιο €( αιη2Βί]ίΒιΐ8 ΓοΒοηΐβιη ^Γ&ιϋβ. Ι23# 

ΙρΓιιιη βηίιη ρίοηα «Β 9β(1ιογο Γΰίαΐ^βηβ 

Ιιτ&(ϋ&Β«ι ]\ιη8 : 1111^α8 «ιιΐϋΐη ιη€η(€ΐη αηοηΐϋλΐη Γβ(1(1ί^Ι( 

νβηαβ» ν1ζ(}αΰ ρηκ ίηορϋ εοη&ΐϋ οο\\^%\κ &ηίιηιιιη. 

δίιηιιΐ ληίειη ζ^ ΙρΓο βΰ^αί ιίΓηιχπ ιτατα^ή^ηχ 

Ιη οΒΗ^ααιη 1ιΐ€ΐίη2(α89 οιόΙιϊ^ιιο οίκυαι Γ€ΓοηαοΓ«( «^υ^ 1235 

^Εθ ίη ΓοηοΓαιη ιηΓαΓα, Αα^ίχη Κχο 

1 227- ^^^^««^(«Ο '*! <* ^«<^( ν^' ^^^ '^^' ^^ ΐ(^!»ΐ ^ ν^ΐΜτ \ιη τίί αρί" 
~ 1228. Κ«ί;Α^ιν«β<•] χΜ)ΐΜ}^α. δοΗοΙ. ^ ^^^^» «;(», ί 9»ΐΜΦγ τη ^ •ρ«νν^ 

ΙΒίά. '£^λ»7ΐΐι] Αΐϋ «ΗΐοΓ τ^τη ^'νΛρ^.' δεΗοΙ. 
]ΐ«ΓΓ2η(. ΥαΙ. ¥\ζ€. III. 529. ^ Ώτγ- 1 236. ΑοτΙί(^ ^' ί><] Θι««^ικ ώ 

ορέ, ΡΓοροηιιιβ 2 Ότγ2άί\)η$, ΛΪή 7•7« Β«νΐ(9λυ(97( ο» τηΤ^'ΥλΜ ί^γζ^φ*" . 

"^γτπΌΪΐίΒ Γ&ρίαπι οβηαηΐ. ΓαΒιιΙζ ^'«, \^ «η»0»ι ^ιιαι» «μ/τ•» ? ψνμψϋψ 

123Ι• Δ/;|«^ΐ)ΐΊ«3 ν«{»#νΛιΐν•ϊ. δοΚοΙ• τί^^ ¥ ίτΜζ^αι/Αίναν ^αη ιτα^Μ φιιβίν 

1 232. Φ(»«( ι«-1•Ιΐ|^7• ΗοΓ. ΑΐηΟΓΟ «ντο» ΛζπαγΙι£βι^ ? ψυμφωι' % 5 '-Α^^" 

γ€ταίί/Ητή §;ράνί. Λ«7<ι#(, \^ /ΐϋ«(. 8ε1ιο1. 

1233* Κ(^'«(<0 '^ ΐ^Μΐι>ΰ' ν«9^^. Ι6ίά. Ργο ίτ«##•ιι^ρί1»^»ν Αρυ<1 δοΐιοΐ. 

δοΗοΙ. Ι«ξί( 01. ΜαηεκοΓπβ αά ΗΙ^ίη• Ι'• 

Αλ<•κ ΑίΓΟΝΑϊΤίΚηΝ ΠΡηΤΟΝ. ιί9 

Αοίοψ μ%ψ χλΒό^ρ^ψ ντ €ωχΐ¥ος λϋΒ'ϊτβ ^ηίχμυ 

ύ2 ^ηρως Μχαπΰς %7η3ύ\χΛ¥ οίος ίτ€64ς»ν 1240 

ΕίλΛτίί^ς Τίΰλύφημ^, ιων ΐΒτρ€τίζωτ% κίλιυΒ^. 
Δβχτ• ^ ΉρΛΚληΛ ί^ηλύζ/ον, μ^' 'ίχδΙΆο. 
Έ^ ^ί μ,Μ^Λς τηιγίωψ %^ίίθ¥, ψίη η^ θ^ 

Αί/ιω ί\^ α^Β'ί|^^μος /ϋΜτίοηιη/, ϋ' ίτίχι^ * ι «45 

ΤοΒΫΖχη ζ^Μαα οοΐΐο ίαρΰπιηροίϋί^ αΐηλίη 

ΟΓοαΙαή €ορίοηβ (€η€Γϋΐη οβ, ά^χίτί ν^τ6 

ΟοΙ)1(απι λΚηχίΐ ιη&ηιι, χηεάίο^ιιο €ΐ(ΐηβΓίΐ( ίη λίνβο. 

Ηαηε νότο ΗβΓοβ οίαιηβικϋχη «αάίνίι ΓοΙα5 ίοεΙοΓοιη Ι2ή^ 

Ροΐ7ρΗϋχηυ8 Ε12^^ £Ηιΐ5, ρΓΟ^οΠαβ 1οη^ία5 ίη νί«ιη. 

£χρ€£1&1>2ΐ οηίιη ίη{;ΰη(6αι ΗβΓοαΙβπι, ^α&ηάο τϋάΪΓΟί• 

Ινί( ν6ΓΟ ναΐάο €€ΐ€η(€Γ ζά ίοηίοιο, ίηΑλΓ ίΰτ» 

Α^Γϋϋίβ, (^τιβιη 1)8ΐ&(τιβ ο Ιοη^Ιχκ^οο ίην2&( ονΐιιχη : 

Ραιηο Μίΰπι ίακηβ 80€ϋ(ϋ(» ηοο (αιηοη ροιί(αΓ ΐ>45 

1238. Τί^»] η «ν«λ«ι• ο« 5 **^» Ι^ί^• ^^ ^'< ^*^ 

Ρΐ.^ϊΛο'^'ί; ;ΓίΙΪ.•?6ί' *" ^^ Γ>-" -ί'- '-ρ" "'""- 

ΒΙ» .γΐ<1« ίη]βΛ« η.ηα. Ηβα ο„βι" ί,ο1\ι' .<! «οΙμ. ν«>»• 

Αηχϋΐ.. «( η,αβηί «Λκηΐβη, νΧ ΛοΓγ π.«ϋί: «αιί {«1ι 

ηοπαβη 3ΐηΐ€ΐ ^ .Γ • 

«Ακ. *3? ,-ί τ.,», ΕΑ-« ,.Μ»» . 5^^5^ ί"^ ,^,.^^^^ „„^^ ^-,. 

Αλ^.«9»^τ^* Π,«^. Λ„. ΙΧ.59. 

^'^^ο." δοΐιοΐ. 91$ ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ είς 'ηητ λ^ ΈιλΛτίί^ μί^γΰίλ' Ις^ην^ ίρ/^ ^ Χ/ί^^ 
Μη ΤΓΟίς η. Β-ηρίοΛν 'ίλω^ -ζτέΑΐί, ίβ μ4¥ ί^ίρ/^ 

'Ίίη%ζχρφ{Λϋ9 μζ" νηΛ 2ΐ^ κνίψΛς' αντίκΛ ^' ο/Λμ 125$ 

"Έκφα,το ΧώγΛΚίν\9^ β^ζΛςη|^^ος α^β-μΑν Β'νμίν. 
0^^ξ^ ; ρπαβ «ηίαι ίρ£ ίη ΑιΙ^αΙα ρ&ίΙθΓΰ5 

ίΐίηεηι : 
Ίΐϋ Γαηο Εΐαϋ ϋΐίαβ νύΙιεηβηίοΓ ^Ώ^^ταϊί^^}3Λί ι €ίτ€ΐΐ2]λ^0£ Ιοοαπι 
ΟΒοΓΓαΒαΕ ο]3πΐ8η8, ναηυδ δ^ιιεοιη ά 9ιάι ΰΙλχηοΓ. 

8(3ήιη ίζΐΐΜτ άίίΐηήο ναΐίάο Οϊία, ίιηρβηιιη οβρίΐ Γ€ν€Γ(€η<ϋ^ 125^ 

Ν« ίοηέ &α( ί^τ'α ρτχάχ ίοτ^ί, Λΐΐί ο1 νίή 
8ο1ί οχίίΐοηά ίη£(1ί&τ€η(\2Γ, ρΓχάαιη^ηο ίΕςίΙοιη &1)άιΐ€€Γοη(• 
Ι1)ί ίρβ οΒνίΛΐη ίαόΐοδ οΛ ροΓ οαΠΰΐη ΗοΓοαΙί 
Νιιάαιη νίΙ)Γ2η$ ιηιηϋ £ΐ&(ϋαηι : 1)€η€ αυΐ€ΐη βυιη εοςηονίΐ 
Ρΰϋΐηαηΐΰΐη &ά η^νΰπι ροΓ οαϋςίηοιη, ίΙ&(ίιη(|αθ €ΑΐβΒΐΐ;Εα(οιιι ι^ζ! 

£χροΓυί( ]υ(51αοΓ3ΐη, ΙβίΤ&ΐαβ 2η1ιο1ί(ιι βηίσιαιη• 

1246• *Ε»ί ^^^Ϊλ] β«ίβι&ΐίΑ'τη^ ιί «ρ/<9(• τί 5» ** ίΛ•ί«»^Λ τηΐ^ν^βι^ α99 

δοΗοΙ. ' σίΛς χ€^ βύϊ^ΗΛς. $εΗο1. ^ 

Ϊ1>κ1• •£« |»ί/<^^^^. *Ε» ρΓΟ «« ρο- Ι252. Αίίί' «τ#4/*ί«;] *τϊ^*β ίζ Α*- 

χιίΐιΐΓ, ίηςυίι δοΙλοΚ ίιρ «( Ι.. II. ψνζ•9 ίτΛίμ•^. ιζ :^' τν «*»^«τι ^ζ ;{««^( 

1038. Ν•€ 3ΐί(€Γ νίΓςίΗοδ, Ι. 1 8ο. (ΛΛ^ς χμ!^*. δείιοΐ. 
τβρυίίςπΰ /« ίοπιίϋο Βαιηιιι&ιη. ϋΒί 1254- £" ί^ ί*'' ''>^«0 ,^^ τ» λ«/Α- 

€0ηΓιιΐ€ δοΓνίιιηι• ϋρι. ιται τ«? Λλιί»/1ί/, ιϊ*ιι> >§ ϊτ< ^χ^ψη^Β» 

1248. *0<'ί»τ'#^'*£ιλ<»ίίι»ί] Λ«λ¥ ιΛ4β/ΜΠΐ. δοΗοΙ. 
ν><ΐ|« ιζ ι^«ι^ΐ| « <ίχ«». «;β9£ι<το(« ν«( 1256. "Λο^/Μβη] 'πΐ ο^ ? }{»β^ 

βΰίσκηρ ίίχΜζφί τ ^Τλ«ι», «;^ 7» τ?$ ^6^ω φντή^η, 5εΙιθΙ. 
ιι'λ^κ/^ νίβ», ί 7» ? »»/(^τ«ί ί^'τβίλ»• Ι^ίά. θυ^ϊ] ΡοΓΓβη, ίηηαίί δαης- 

5*6^ Λ ι^•»κ»0Μ>τ< χΛ/ ααη»λ»τ#, ^ι ΐ3χηΛη4α5, Ιΰ^οηάιιιη θ»>β»Ρ, ηοη €- 

Πβλι/^ϋ^», :ί/^ τί•* '*μφντ99 τκ ίι'{*»€^• ηιιη Επίοχαβ, Λά ςοτρα8 ΙίΐΒοΓΛΐ εΛΙι- ΑΥΤΟ Ν ΑΧΤΙ Κ βΝ ΠΡϋΤΟΝ. 12; 

*£ίς φαητοτ τω ^' άιοτη ματλ χ^τΛ^ωψ ίλας ί^Ι^ως 

^Ος ^* 'οτι τΙς τι /ιύωπι τΐΎψ,μίμ^ς €<0Τντο ταϋ^ \%6%^ 

« 
ΙηΜϊχ^ ΐήίί^ίπ ιΆ\ άοίοιτ^ιη ρήιηϋχη κΓϋηιιη. 
Νοη €ηίιη Ηγ\ζ$ αά ίοηΐΰΐη ρΓοίΰέΙηβ, Γαΐναβ (Ιοηιιδ τ^ν^^ύ^, 
8€(1 νοί 6ΐιιη ΙΧΓοηοδ η^έΐί ιιΐ^άιιεαηΐ, 

Υοΐ ΒοίΙίίΒ ηο€€η( : €^ο Αίικιη οΐ&ιηαιιίβιη ζχίάϊνΊ, * Ιΐΐβό 

8ίς άίχΐι : ίΙΗ &υί€ΐη αΰάίοηή & ΙϋΐηροτίΒαβ ΙβΓ^υβ ΓοάοΓ 
ί1\ιοΙ>&(9 ίη(ΰΓ(^αΰ ΓαΒ νίΑ:€πΙ>ιΐ8 λι^τ ί€ηΓ€ΐ>3( ίαη^ίδ. 
Ιγ&(03 ν€Γο Μα^πι Ηαιηί άβίοεΐΐ» &(^αο νϋ 
Ι11& ουΰαΓΓΪΙ, ςυί ρ€ά($ ίρΓαχη ί^τ^\>Λη^ ιηεί(&(αιη. 
$ί€α( ααΐϋΐη ^α&η(1ο λΠςιιίβ 9\> αΛτο ρ^γ^ι^\13 ρΓΟΓοίΐ ΐβυπ» Ί ζ6^ 

Ργ204^^ άϋίΰκηδ 1οο8(}αο ρβΙνί^ήΛ, ηϋο ριιίΐοηιιη 
Ν€(^τιο ΑΓίηΰηή ουηιη 1ιαΙ>ο( ; Γοά ρ6Γ£εί( ί(€Γ, ηαηε ΐΓΓ€^ιιίο(α9^ 
Ηιιηο €θη£Α€η3 ; Ι2ΐ(«]η<][ΐΐ€ βΐΐοΐΐοηβ εβη'ίςβιη 

1 265. Όί ί' *τί τΙς Ή ^»ν^] Μ»•»ψ " ϋτί τηρις ίίσυζ^'^ Ηΐτ% 

ΐί^ μν^Λζ ήξ Ά ίΜξ γ<ψό(Β/*οΐβ, η ης 'ηϋς 'ίυνϋτΛΛί 

0ΛηΛ99 κ»! ύς μοφίοαβ βί^. αφ ου κα} ν^' 

4&« ζ'^ΜΥ» ^^ΓΐΛ^Μ τ (ΐύωΐΓΛ τν βΊν^ν. Ι 206. η/^Μτ] τ»? σνμφυτίίς, ϊ ιλ«* 

ιτλ#•ν?4νν ζΑτ^ί«ητ. $ε}ΐο1. βίμαψοψ !ί τίίς τη^ξϋ^Ης, νβίζί τ• λίτη- 

1\>ϊά: 'ίΐς ^'βτΓ «ί ΤΙ μνωπι, &0, ώ•«/ -νάτϊ τ• τ«υ ίλίΐί «λ/ «νβ^ΐί >ζ νίτβν. 

ΒίχηίΗίΟΓ ί€Γ€ ϋς ^^ά&ΙΧί Χ^ ΤΓ/ρΙΐΙο* ό'$^ΐν 9^ Λετπ} τκ «χ^4»ηί^/ιβ Ύ οξϋψ, Εν^/- :ι 


11| ΑΠΟΑΑΧΙΝΙΟΙΓ ΤΟΤ ?ΟΑΙθν 

τίλ€ Λΐ^ίτ^ιον μί^η βοΛΛηΐΨ Λντ^. 

Έσ^οίΙίνΗΨ ο^οΒυυυζν ϊ'παύ^ίΑαί τ Λημ^ίΟ. ^27< 

Ινροί^ς ίξάσιΐίτης Ληκ/ΗΰΤΛΤη ΧΛλΜΛς• 

ΧίΐΒ'οσιαβΟί φορίβττ» ^αΐ ΤΐΜίηίθ¥ ακξφ^. 

Μΰ^ίίαιη οάίί» ίηίοίΐο ίέΐιι» «Ατό : 

Ή^ηά ΛΪΜτ ί1ΐ€ ίαη&ία» ηαης «^αϋοιη νοΙοΰΐΑ ιηον€ΐ)α( |οηΐΜ ι «7^ 

1ικ1οίτιΐ€η(€Γ ; ηαηε «ικςηι ταιΓαβ ^^ί&η% 1«1>0Γβ 

Ρπκαΐ ρβΒ€(Γ«η(€ΐη οάίάίι εΙαιηοΓϋπι ίη^φηά νο€ΰ• 

£ΐ2ΐίπι Αοΐοαι Γαιηιιΐ08 ΓαροηινβΓ&ι νϋΠΚΰβ ίΐβΐΐλ 

%Ιϋαΐίη&» €( νϋπΐΐ ίηεΓβΙ)α€Γαη( : ηϋο ιηοη Τίρΐτ^ 

ΙηΓε€η(3€Γ€ βίΐ €08 1ιοηΑ(ιΐ8 ίηιί<^α€ νοη(ο• 1 27$ 

ΙΙΙί ΐξί(υΓ ίηΓοοηάβΓΰηκ ίΐ&ιίιη νοίβηιβθ, ο( ίο1η(ΐ$ 

Καυι} ληςΚοΓΐ^, ΓβίΓ&χϋΓΰηι Αιηβι. 

Κοΰατν&ιΐβ «υΐΰΐη νβηΐο Ιίηίοϊβ ίη οιοάίο» Ιοη^ο « Ιΐϋοΐϋ 

1«8&ΐ2ΐ)αχΐ(ϋ ί€κΙ>Αη(ΰΓ ρηκιΟΓ Ροϋάοΐαιη ρΓοχηοικοήοιη• 

*Τλ« ζιίΐ90ΐ». )^ >!? Λϋττη Χκίιΐί (β,νωχ^ «κ;. δοΗοΙ. 

«ν<τ*» ϊλ^ΐΜ/ΐν. τ» 5> *^^^^ ^* 49€»λ4?ι»ν, 1 276• ^Τψ< 5 '*^] «(ί4ΜΓ«0Μ#Τ<( 

40ΰί( τ2μ^ ψαΖι ιζ τίαι τ ίτη/ρ^ν σνυίά^ιι» της ίγκόζΗς, ιζ τ» ι^^ΐτ Λ^ΛχηητΛΦΤϋ 

•Λ τ» ίξ«^ιτ 7»/ νλν ^ΐΛσ9ψο4 ίνι^^«<• «η^^τΜ ΆΜ;^ΐίί^» τϋ» λτΑΐ!!* «7»ν^«^^ 

«Ιχ0κτν>{» Λ^^Λτη ^' ι^^«(» οτ< ?ητι ]£ •< 'Λ^^ιτ«?7τη• 8ε1ΐθ1• 

β?}βτ (Λ^ύκΐίμ^ί^ 9X1 ιζ ««τν^ ν•7ΐ ί•«« x«(Λ^ν» 7^^>^ "^ ίχΐί»•λ»^ν» ιΑλ«^01^• «»τ<» ν# 1273. Α0τ{«« 4'««^Γ«7μ] 9«0 


ΑΡΡΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΠΡίΙΤΟΝ. 129 

Κα) Ό-ϊ^ΐΛ ί)^ίψΌ, φα^ λΛψτηται αίγλη* 
ΤΊΐ/Μς τνυςί' ονίηαΛΨ άϋίζ/γη λΛ^Λτης^ 

^^αχτίίος, €ί τ^Λρις9¥ 'ϋση^ολΛ^ήΐΜ^ ΙζβατΛν 128] 

Χψώίτίρωψ ίτΛροίψ. Ο ^ Λμ^χμ^νΙτ^αι^ ατοχΒ'Ηί^ 
Ουί ϊτί 7ίίο¥ ϊχος (ΐ^ηψωνΗΨ, ίί^' ϊτί τίίον 

Θνμ^'ον ίίών. ΎΟ<α^ωνΛ ^' $Λ(Κ χόλος, ωίί τ ίππιγ, 

Οηαηάο βη^ϋΐη άο οοκίο ΙχΧζ, Γ6Γρΐ€η4ϋ( ΑυΓΟΓ» 1ι8ο 

ΚοίΰίάοΑ^νβ €&ιηρο5 ίαΐ^ίάοι ίΐίαιηίηαε ίρίβηάοτ, 

Ταηο Γ&ηϋ ^ηίιηαάνϋΓΤΰηιιΚ Γο ϋ1ο3 ρι» ίπίξηιάϋηιϋ κΠ<|υιίΓο• 

Ιη(ϋΓ Αοίβιη ίρΓο» ιη&ςηα €θΒΐ€η(ίο οηβ οΑ, 6( (ΐιιηα1(ΐΐ8 

Ιη^ϋηβ, 0^ ^τΐφά, Γβΐί^ο ρΓχϋληήί&ιηο, εοηΓεβηάβΓ&ηκ 1^85 

^οοίοΓΰΐη ΓαοΓοχη. Ιρίΰ αυίςιη τύ άί£€αΙ(βΐΰ ροΓΟΰΙΓαι 

Νύςηο («ΐ€ νοΓΐ)ΐΐ{ρ Ιοειιΐα» βίΐ» η€^ιιβ (αΙ^ 

^ΕίθΙΐΙά€5« Γοά ίθ4€ΐ}2( (ΓΪίΙί ρΓ9ε 0&1&Πΐί(Α(0 

Μοηΐβπι Γ0<ΐ€ΐΐ8 : Τϋΐλΐηοηα αΐΚΰΐη οοΓήρμίΕ ίη« ίί&€[ηο ^δκίύΐ β&• 

ΐ28θ• *Η^^ «1'»Μί»;3^ΐ9 χβίμ9Ϊ\ 1284. '£» ί^ίβ-^ιν, &ο. 

;(Λ^ιτΙω τίιψ ««« ^' ιν λαμπ^ΐέίπν το Ηιο νβχό ίη^€ηά Γβρ€(υη(ιΐΓ 

β»ί^« ιζ φ#τ(ζΜν• δΰΐιοΐ. ροέΙοΓΑ Ιϋ^ιι 

Ι28ι• Πι^ινκ] 9ημ0ίηΛ Ρ χλτλ ΙΙι Γοοη ΓοάΰΓο Ιοςιβ, ηαΐΐχςαΰ' 

II »ρρ/«ι« 9 «»ϋν«λιί. νίζΛς ^ Ηντη της £χανίχ, (αηη^η£ ν&οΐιηΐ νοΓτ 

τ•<Γ ¥ξΛΐ^•Ζ κί9ή移ς• 04κιϊ3ίρ )^ι•^ «^- (ί^ίλ (ταηίΐτί. # 

;^•«(, ^ «« Λντίν 7ΐλ<ιΟτ«, Τ• 5 ν&Ι. ΓΙβοε. III. 7*9• 

>^Λ«ι/»«» ιζ ;^•7τν» ηωΜψύμΜζ λιγ^ΊΡ^» 1 285• ΐΙ ρΐΌ •τι• $ί€ ίη ΑΑ• 

Μ^ΛφίτβξΛ γ»ζ Ιτη τν ΛΑ^ΜΤ^ν. }ν• «^ XXVI. 8. τ/ «β^^ι «ςίνίΤΑ/ 9γ«^' ομΐ| 

Μ'2βν•/«Ι9 ^^/^λΜ^ΜΊτηι, «^τι !? ^«*τ/- £ Ι •/ ^)ς Ηκ(•νς 'ίγπ^Η, £( ΠΙΓίαβ 

ζ»ην, $ Λΐ^λ§ίΐΛΐΓαα•ί9. ύ^ψ )ζ « 'Α^ΊΜ 93•. 

ρ•/* ν«^ 7« γλαάταψ, φ ί«ι λΛμιτΜ, τ•7μ.] Ι«οεα(ίο ρΐΰοηα&ίοβ ρΓΟ >9^/^&ι7 

11>ί(1. '£« ιηζ^'πα] £ ηϋα, Οοη- ^4»^«« εαιη ιηηΐΐίβ Ηυ]υΓιηο(1ί• 
ίζχ ίηίΓΑ II, 164. IV. 54• ^^^ νίάφ 1 289• ΤίΧΛμί^βί ^ ιλιρ ;^ολ4;] «υ• 
βρληΐ»• 9(1 ΰλΙΚ ρ• 433* ^ρ(• ' ^(^ 9^^ ^'ν *Η^ΐίΐιλ«»( >'ί^νΜ «Γ«Μρκ» 

Κ >^ 129α Ι30 αποαλπνΊοτ τοτ ροδιοτ 

Η^ι^λ^ λΐ'πΗΤ οίο ^ ΐίκτϋ$ί μ^ις ο^λφμ, 
"Όφ^Λ το κά^ κυίος ίί» *£λλ«^ Ι^η χλ^λλ^, 
^Αί Μ &ΐοι ίώωσιν ύπίτροτη^ οα«Α νο^Λ^. 
*ΑΧ^ τί (ΐυΒ-ϋΰψ ^3ός ι «γ« <£ νοσ^φα^ ίτβά^ 
έΊ(Μ τϊοίν» οΐ τον ^ ίοΚο9 ηιηβΙκτιίΜκΙο• 

*(ΟτΛ;^^ /ΐΛλψΊο ττνρος £ίς ίψίάΧ^ον^ 

86(365 ΐ(& ^ηί6(α$ Γοίΐίεβΐ: ηίιηίηιιη (ι{)ί εοιηιηοάτιπα «γαΙ; 

Η6Γειιΐ6ΐη Γ6ΐίη<ιθ6Γ6 ; (ααιη ααΐβιη 1ιθ£ εοη&ίΓαιη οπι(, 

υ^ ί11ίΰ5 βΙοΗλ ρ6Γ Οπ6ε1&ιη (υ2Β η6(}υ3(}υαιη ί6η6ΐ)Γ38 οΒ(1αε6Γ6(» 

8χ χηοάο Οϋ (ΐ6(ΐ6Γίη( αά άοιηυιη Γοάίίηιη• 

$6(1 (^ιιί(1 ν6Γΐ)ί8 ορα• 6(1 ? η&ζη βί ίρΓ6 ί€0Γ£ιη ζ Γοείή 

ΒίΓε6(1ο αι1$, <^ιιί Ηυηο (Ιοίοπι ιιη4 ιηβελίηΑή ίϋη(• 

Ρίχίΐ, 6( ίη Λ^ηίλίΙοηι ΤίρΗ^η ίη£3ϋ(, 6]ιιΓ^η6 οεαίί 

8εΐηά11ί3 £ιη1ΐ68 ⫧τ•ηϋ8 ί^ΐβ νϋ6ΐ>•η(ατ. 1295 1290 1295 νν( ο«ίΜ• '>ν' Φ«α/«# άΚηωι^ •* Οι ^Ι«» 

ψνμτηίΓ^αχηΛ^ τ&Γ *ΐΜ#νΜ. •μ$1α{ χμ) 
ΐΗηο}<κ ^ 'πί Κίίίΐ(^ 7^(^^9 ^Ζμπλ ϋ-τϋ^Λ^' «Α* »/Μν^ τ•ν«• β«Ι Μ4^βυίΐ0 
9»νηρ#. Αβ «Β«ι^^ τη9 ι^ηΐ» 9μττμ9 <»«»• 

^βί• ύο^ζ της 9^9 9Λ^*Μ9 9Λ^ΜΜς^ 

δελοΐ. 

Α«*«€ 04Τ 'Τίί 9ί9^ω ^ΐ|ΤΜ οη 9Μ «<€ ^ ιτηβικίί ?η»^ τ«; ^^ν» της Λφίη0ς βί»τΛ μ^ι «?^. '^βη •ον ιζ ίΡ^. ν» 5 «^/ο* 
ΨΛ 'ην Ήςοίχλίίί Λ}^ τ» χΦίτΜΖΜ^^α^ §7^ηΜ ίί τβ ηΐ, ο ^ ψ^ς. «ί^ « «»• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΠΡΏΤΟΝ 121 

Κα/ νό κνβ ατ^ οπί(Γύύ Μν^-^ 3^ γΛΜν Ιχβττν, 

Έι /ιη θρήίκίοΐΰ ίύω ψς Βο^ίΛΟ .^^^ 

ΑίΛκίίην χ/Λλ&^Ιίσ'ίν ψ(τύΜΊ(9^ ίτηοχο^, 
ΧχίτλίΟί' ητί (Γψιν ^υγψι τίης ϊττλ&τ* οπίατοί 

!^ΑΒ'λΜ¥ ^ ΠίλίοΛ ο^τ/ίτν ΰί'ψ Ληίνιας 
Ύηνω οιτ Λμ^ί^ίττι^ ΊΤβφνβν» Χ^ αφυηοΛΤΰ γαΜ9 .1305 

£( ρΓθί€Οΐο.ί(€Γαιη ίη ΜγίοΐΧίτα (οιτ&ιη τ^ν&ηϊΕ^ηι 

$α1ο οΜΐΐέΙαΐί, νβηίί^ιιο εοηαηαΐβ βαΐίΒαβ, 

Νίϋ Τ1ΐΓ2€ϋ άιιο ήΥύ Α<][ΐιί1οηί8 Ι^οβ^ 

Μζοϊ η&(ιιιη αΓρϋήβ οοΗΐΒΌΪίΓϋΐιΐ νϋΓΒΐθ ; 

Μίίοή : €6Γΐ6 ίρίιβ (ΓΪΑίδ ρχη« ροΑβα ^ηΛβίΛία 

$ιιΙ> ιη3ηίΙ)α5 ΗοΓοσΙίβ, ^υδά ίρΓιυη. ζβ^^υίτί ν«(Β€Γ2]Κ« Λ£ » » ♦ » ' Γ V ■•^ ♦'* Α '' » *• 
•■ ««• «Γλί^ίβ^» • Λίί» Λλαφ» ^Ι«. ΤίίΤ• 

}ί φιιβιι» 'Η^^ΑβΜ'Φ; ο« ιοί Ιίντί^Μ <«ίκ 

ΙΕ^^ΝιΛίί. δ€ΐΐθ1. 

129$. ^Αψ ύτήσα] ΤΐΛ^ μ *Λχ-«Λ- 

λ4#/ΐί ϋΜ/ Φ4λ9Τ« ι^λ/^^ $* β& Τν «ψ^ Μ^ 

«τιοτ*, 04( «»ρ«{Λ^ιίλν. 8ο1ιο1. 

Ι 299* Α«1ΤΑ£4( ^41Ι9Ζ«^0<] «ντ/ ? 
β4ΛβΛΐΙ1^4ί. λΛίτμ^ }^$ το «ντο; 1^ 0««« 

1 300. £ΐ /»« Θ^«?«4«μ] τντ«« 'Η(«ί• 

*ϋ^«βκΛΜί ξ•η'0»?τι«, ίνΟζ^τα» «νΐ9?» 
1 304. 'Λ^Λ«» 9$ Πιλ<««] 'ίϋί V ίμψ* Ψα/ τηίλιν ιί;'Τ«»•Μνοχιΐίν9 ^^ι» *Α4Τ«λ« 
Ζ^τ«ς )• ^ΐ)^<ν, βτ< ^1^Μ>ΜΛψ ίχο9 «αιζ)^ 

τ *Η^4ίχλίβ& «&< ? Λλ^Μ» λτ^Μ ν^ΤΙ 

^ΪΛοζψος τοΙς άξΐ^Ζη, 2ίΙκΜψ9'ζ^ Ά ^ 
ΚφλοφϋΨίΦς 99 τ^ /ζτζί»7ΐ^ Ψ ΟιτκιΐΜ»» φηη 
ΒορίΛ9 «4τ/•ν γί^9%9αι ? ^ββ^«2τβ» τ«9 

^α&£4(^η(3ρΛΙ9, ΛΙ^ Ί9 χΗ/^ΤΟ^ $* Ή^• 

«Λ«4( » Κ« να•τ^9φύ9τΛ. Δι2^^τ•^« 
^ ^ τον 9-ακοβτ•» Πιλ/», «(νΜντ«(( ιί# 

β9Π ΤΙ)!* ΤΜΤ^ΙΐΙ Τ^; ΒορΜΚ^Οί^ οίκ ? |^« 

π»φ/» οβΰτ« ΛγΜ9•$ ηαηνχ,βιψ ΉρΛχ?3ί$ 
ΜΜΐ •^Β9μ9η^άς αντί τντιτ, •ί4 ϋντύ9 
9ί9Λζη^'α9α^ 0Μβίλνσ»9 9 «Μιλι^ ΛντΦ^ 9$ 
Τνιτο» τ*} ν^β-Μ• 8ε1ιο1• 

1305. Τιίν»] Τοηαβ ίϋΓιιΙα ΰ«ΐ9 
^<1}2εΰ(: ίοά άο ΐαιηαϋβ Ζβίββ €( 

ίαΒ• 14. ^οτίίί» ίη /!«»«//> >/#τ*- 
/0^< Λτ^ί^/ ^ί^«/ ^αϋηιίί ηΜ^η*^ 
/«η ϋρί. Ιΐ2 ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οοο^Ιε Ι}! ΑΠΟΛΛ11ΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*Α/Μ»(ρ' αντίίς^ ^λΛί* η ^ω χΛ3υχ«^βΐμ ίτΛξιν 
^ίΐν νΐιρ/Ι, Β'Λ(^ίος *ζδ%ίάα^ιθ¥ Λνίρΰίαι λίύοΊίν^ 

Κα/ τΛ μί¥ ως ^εΛ\£ μ^ χρονον οκηλίί^δ»/* 

νποΒ'ί» 6κ λΛγίναν, ς^ς^ ίτορί^Λτ^ χ$ίξί 

Α^η^ '^ολΛίΒ'ρον ίγ€ί¥ 3'ρΛανν ^ΗρακληΛ ι 

ΟίΓουιη ίρΓοβ; (ΙαοΓςαβ είρροβ ΓαρβΓίίηιχί^; 

ΟαοΓίιιη ΆΪί^τ, ηοη δηο ιηι^ηο ϋαροΓΟ Ηοχηίηίϋαβ νί(ΐ6η(1υ5^ 

ΜονβΐΰΓ ίοηοπ5 ββϋϊΒυβ Αί^αϋοηίβ. 

86ά ϊ^2χ ΐΛία^η ϊΙλ €Γ2ΐί( ίη ροί^οταοι ρβΓ£ΰί€η<1λ• 

ΙΙΠ5 Λ\ΐΧ€ϊΛ 01«η€ΰ8 ίΓΰΐηίΒαηάο έ πιαγι αρρίΓαίΐ Ι31Ο 

Νοί^ΰί άίνίηί ιηιιΐϋίειαθ ν&ΐΰβ. 

Α1(€ ν6ΓΟ λίΓΓαίαιη εαρικ 6( ροόΙοΓΑ (οΠοηβ 

ΑΒ ίιηο οζ 1&(6ΓΐΙ)α8 τοΒαίΙέ «ρρΓοΙιβηάίΐ ιηβηα 

Ν&νΐ5 (ειηοηεπι, €% ίηοίαιηανίι ίοίΙίη8ηΐίΒα3. 

Οα&Γο €οηΐΓα ζαζζύϊ ]ον'α ηίήιηίηί εοηΰΐίαιη 15 1 5 

Ιη Μαχ \χτ\)αύ άϋ€€Γΰ ίοΓίΰΐη Ηοκαΐβιη ? 

Τ306. ΣτίΚΛς'Π ίν»β] ψ )(;• τάφ^ «τ» φΦ^ί^ψ ψ 1)^4φη. Ι Η £% τ¥Τ09^ 

•«IV 04Τ Τιίν« τη νίτω χα) 5^λα/' ωιι τΐω λ^ψΑψ ψΛγέβψ βίτηίνίΐβ ΜΨίζη^• λι«ο•» 

ΜξβύΡ ήψτως σν/Α^αίψ^ Λίοη ΜμΗ κ$• 3 ιμ^ ο ΓΛ«νΐ(^, φΜγίη ιώ ιβυτκ ««(- 

•Μ^ ? /8«^ίν «Κ7$«; «ιρτίίΐν• δοΗοΙ. 9*'''9''* ^^ ^^^ '^'^ «»^» Ι^Ρ'^ί 'ΚΧ^^• 

1 3^9* ^^ '''*^ ? ^^ ιί/Ε«•ΧΚΐ] Κ«>Ι&ι- μψίΛ*•η φΊ^οψ^ %ίίτΛ^ηι ί«Μ^^ •<« 9** 

;^«ΜΙ', Χ^ ? 1| ΟΜφίζΗΨ Ι1Π §* 9ΙΚ^4βΤ«• 5€ΐΐο1• 

«ΐ(9ν. 8ε1ιο1. Ι3Η• ^^<^] ^*(^ ^^λ^ *^^ '<«^> 

1 3 ΙΟ. ΤλΙπψ )% Γλ«6^κο$] Γλιβυκι^» ϊτη^ ^ΊίζίΤΜΐ κζ «νν νί)ν^. 8εΗθ1. 

ΊΪΛλνΖα -τηι,Ίς, *Α9%α9ίύς τι ρΙ^ν («5 '3^5' Ί'^'^'^* ν«ς^ ^ιν«λΜ•] τ) 

Άν^Μ^Α^^ Β«4«ττ#»ι| τηΛκ* «9 ί^*^Ομ9ζΛί» ίίηί» τΜ% (Β^ίαίΗ'η ^ημ» μίγβίλΦίΦ Αί^ΓΟΝΑττικ η Ν Π Ρ α Τ Ο Ν• 133 

Αργί οϊ (Μΐ^ ϊςίν ίτΛ&Αλω Έυρυ^ϊ 

Εκττλησα^ (Μ^ίοντΛ ίύωίίκΛ τηίντΛς ίί^λΜς^ 
Ήΰά€ί¥ ί^'Λ^^νατναη ονηςΊΟΨ» Λ κ Ιη 7ηίυρ>ίς 

£?ί*νάΓη• τω (4,τίτι -ζίΌθ^ Κθίναό τηΚίϊ^ω. 1321^ 

Αυτοΰς ^ €0) Πόλν^|Μ.ον 3^ "Ζ^&χογη κίοίό 
Ώί^πρατοξ ΜυαίϊΰΊ Ό^κΚας Λψυ ΚΛ(λ,ον7Λ^ 
ΜόϊρΛν Λνα/7Γλη(ΓΗν ΧΟβλύζΰύν ίν ατΓ&ί^οη γβίίη. 

Ώορφύξίον, χοίλην ^ Λ' έξ άλο^ ίκλυσί νηΛ. 

Ιϋ Αγ^ιϊ €1 ΐζΐό (1οίΙίη2(υπι ϋίΐ α( ίιηρίο ΕυήίΙΙΐΰο 

ΑΒίοΙνβΐ ΙαΒοΓαηΒ άαοάοΰίιη οΏΐηίβ ο^τΐΛΐηΪΏΛ, 

ΛΓ<|υ€ οιιηι ίιηιηοΓ(αΙίΒιΐ5 λ&Βΐ(€ε ί^ιηίΙί&Γίδ^ ίι ρ&αο Εάΐιιιο 

ΡύΓί€€€Γί( : (ΪΙΙ2Γ6 ηιιΠιιιη ϋίυ5 Γ\ί ά^ΓιάαΙηϊη^ 13^^ 

δ!ιηίΗ(€Γ €(12111 ΤοΙγρΙιααο» &ά οίΙί& €ϋ 

ΐζΐο Γ&ηείιυιη ^ίί, υΒΙ ίηοίχΐ&ιη εοηάίάοΓΪί ιΐΓΒοΐη^ 

Μοηαα ο\>ίη ίη €]ΐ2ΐ7ΐ>ιιιη ίζηιηοηΓέ (£γγΙ. 

ΗχΙ&Ώ &ιΐ(€ΐη Ββα Ν}'ΐηρ]ΐΑ ρτχ αηιΟΓΟ ί€εί( 

Μβήιτιπι Γαυιη, €θ3α5 οααβ ίΠί 8ΐ)€ΓΓΛηϋ€8 Γδΐίίΐί €Γαηϋ• 13^5 

Βίχίΐ ; €1 ίιηπΐ€ηΓϋΐη ΓαΒϋι βαΛοΐΛ, ίη ίιηο ιχιειΛίδ. 

ΟίΓεοιη ααΐβιη ίρΓαιη νοΓήεϊΒαβ &§ίΐ&ι& ΓρυιηαΒαι υηά» 

ΡϋΓριΐΓ&α, οαναιη^υε ρεΓ ^η3.τ^ ρΓοΙαίΐ η&νεπι• 

'ί*7«• "^^ν•* Α»ν««»] «τ'Λ^λββ^ Μ^^Ζ^/Βρ^. ϊίϊ ίί ϊ^»^ τ*ι&ι»ίι* 

Ιτητιλωψ '.ΗξΛχλης νοξΛλί^Μί τ•ύτ«νς, δςΚοΙ. 

ίίξμηβ^ψ Μ τ*»ί «^«-Μί, «ι/τβ^ Ά5Γ•λ- *3^,3• ΧβίλαίΑ»»] Χ«λι;ί«« ν^Μ« Σ»». 

λ^νι•( 09 τύ χΛτΛλίγγ τ ίξίαν φησ-ί. ^***' *'^* • «λ^βί ν*»•!) , ^»^/^;ίίί» 

$ε1ιο1• ' *^ Χχλύοβίν ία ^Λοιτν ^φς.'* 8€Κο1• 

•ΑίοτίΓί, ββίί •ν( «»4«νν« «100-11 >ί9•λ«^ί, • ^*^*^' ίτβίΐΐΛ*]• »ν^<^ίί ια</Α ;Λ^<^. 
δείιοΐ. • δοΐιοΐ. ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ ΟθΟ§ΐ€ 134 ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤΡ 

εΓ τΐ ^ρ Λοαψ^ηψ' /ζΰΒ4 γ(ίρ μ! οίχος ^Μν, αηατΗΐβ 

Δύο/4,ί¥ αμ,πλακιίν, ως ^ πΛρος ϊυΐ4,%¥ίοί\ίς. 123$. 

Ύοψ ^\,' Μτ κίοννος ψς οϋιψρΛοίάι^ τταοσΈθΐιαν• 

Φ^ αϋ τίΙοΊψ ί^ξοσιν αβ\ίος Λνί)ρος Λλ^ηίω 

ΗβΓΟββ βιιίβιη 1φ(8(ί Γαη( : ΐρΓΰ^ηο ΓβίΙίηβίΚϋΓ αεεοίϋ^ 
Λααάεβ Τβΐ&ιηοη αά }&Γοη£ΐη, ια&ηα^Βο χηΑηυχη >33^ 

8οπιιη8ΐη εοιηρίΰχαβ, Γαίαιανίκ €( αΐΐοοαίυβ ΰίΐ. 
ΛΓοηίβ Αΐί, 110 (^αίά ιηίΚί ΓυεοοηΓβ», (^ιι3β ίιηρηκ^οηΐϋ 
δί <^ιύ(1 άβΙίςιΐϋΓίιη : ιηο ϋπίπι (ΙοΙογ ίιηρυΐιΐ άίοςκ 
ΥϋΓΐ^ϋηι ιβχηΰΓ&πϋΐη €ϋ ρΓΟίβΓνυιη ; Γϋά νοχκίθ 

1>«ιηα3 «Γοκιη, Αοαΐ €( ζλχ^ζ Β^ηβνοΐί. 1335 

Ηυίο Αβϋοιη Μΐοτάΐ ΑΗυ$ εοηΓα](ΰ ΓοΓροηΓυιη ά^ΑιΚ. 
*0 «ιηΐοο, β^αίάοιη χηο 21€€γΙ)ο ίηοοίϋνίΑί Γοπηοηβ, 
£ί£6Ββ ίη(6Γ Ηθ3 οπιηΰ8 οίο οΗ&γΙ νίη ^οΓογιογοιπ 
ΕίΤΰ : τβΓύιη ηοη 4ία ^υκΐβιη «πιαγαβι ίηιπι οοηάηβΒο 

1329• ΤΆητΛο'] ^χ,άζησΛΨ τψ ^- $*«. ΐ(|ΐτ««^β^« }ι Ιΐί τ» » ΐ(9ΐ^ϊ«ΐ' »/ί 

^Εατν^ως^ τν^^ίας, δείιοΐ. ;2^'»ο<« «>|{^ τ« νοιιιτιί» '' %ιηί ^ η 

133>• ΠζΜίττυξΛ] ί/)ΐξ#•0ΐίΤ•, 1^1- «^ π β^Λκτ»! ^μ». «ί^ι«( ι* ^ί«ΜΜ 

1332* ΑΜ-βνίΙν, μη μ^ί η ρ^ΧίσΤΜΐ] 133^• '£9Γ<4^(«Λί«κ] :2ι/^§τ«Ι^Μ»«ι 

Φ(βν^•9^ έίφζΛίί0ς, αίίΛΦφίτας. ** Μλβζ•^ νβΜ^ΐ» *Α(ν«»9 «μ•0•'' 

ΙΚΪ « «1^ ΛασύμΙ», ιφ μΐι»φ$ζ^ψ «ίτβ θοΗοΙ. 

1334* '^^Η^ί^^βν] «ι>τ}?ί^«ί^- %ίαιψ α} νΙ^τΜ^• • ^«^ »ν;> •Ι^ «ΜΡ^ »3« ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ Π Ρ ίΐ Τ Ο Ν. 13$ 

Ώξίψ ιηρ ΛψίηΒ-άς' ίτ« ά ^σβ «ΐΜσ? /κι^λαν» ,,* -^ 

Αλλ* έτα^Η Ότψ φωτίτ ϊολ^ηί ^€Τί η ι^ ίΆω 

Τ^ ίί Αίος βαλγτιν, ο ι^^ν ΙΛυοΛΰΠ βοι^λίχ^αι 

Είλατί^ς Ιίολύφηι/,ος* ί ^^ΒυρνίΟψς μ3Α2^ 
Ανιις Ιων τα-οηι^. ίι^πιΐΓ$ίλψη ^ ρ^Μν 

ΚΐΛ^Ά \\άχ, νϋΧΑΐιιβ: ^α^η^ο(^υ^^^Iη ηοη (1ΰ ^κ^ίΒαβ ονιαιη ' 134^ 

Νο^υβ άϋ ροίΓ€£οηίΒη3 ΐΓ&ΐυβ ΓιιεςοηΑιϊΑί^ 

8€ά ρπ> νίΓο αιηΐεο : ίροχο αυΐειη (6 €(ΐ&ιη οιιχη αΐίο 

Ργο ιηΰ, ΐι <\}χ\ά (αΙο υικ^αβιη εοη(1§6η(, Ιϊη^αηιηιιη• 

Βίχίΐ Γλοβ; €( βιηίοί ί&£1ί, ίΐοηΐ 2η(€&, ί€άϋ!)Αη(. 

Ι1Π νβΓο, ]ονί3 οοηϋΐίο, &1(€γ ςιπάειη Μ^δθ ΰχίΓαόΙιιπιβ Ι34ζ 

£γ3( £Αΐ)Η€3η(1ο εοξηοιηίηβιη ιΐΓΒβιη Ηιινϋ 

εΐζά £1ια< ΡοΙτρΗβχηο) ; λΙϋβΓ ν«70 εαιίίϋιοι Ι&1>0Γ«β 

Ι(6Γαχη Γ67ΰΓΓιΐΓυ3 ρΰΓ&εετο : ιηιη8(ΐΐ5 βίΐ βιιϋοπι ίο (ϋΓπαη 

Μ7ίοηιιη ριοάηιιβ ΥΑίΙ^ΠίΓαιη, ηίϋ ίρβ 

Ααΐ νίτοΒΐ Ιηνοηίκηί ΙΛγΙζη^ &α( χηοηυοη. '35^ 

Ηιι3οβ «ΐΚϋοι ο^)ί^ά^8 ^ΗΙ^νβτιιηι χ^ι οράιηκοβ 

1344• 'Α^ν^ΜίΜί] φιΚιίί^ντΗ' ?γ«7« ^» ξαι/3?ακί ♦λι?^5Τί« ϊ&«λβ>.•* «- {••άλιΐΛ. τ•Μι»•ίΑ• ι;^^^*^•^"" ^'^^'ί^^'* ^ί*» ^ βτ'λ•» οί» >6«ιίίβπ ^ίίλ#τ». ί*•^ 

1 349• ΟίΓ^^ίτι] ΆΑ>(9ΐ ^ί» ^'^Ρί'Χί'" δοΐιοΐ. οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΐ36 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΌΔΓΟΪ ΜητΓοη μΛςίύοίΪΗ Τί^ηΧ^η^ΗΡ κο^/λ,λτμο» 

Ύίηκιν Ησίτί νυυ '^ρ *ΤλΑ^ ίρίασ-ι ΚίΜ'βι 

Κιίρον ΘΜ^Λμ^νηζ^ ίν)(2ί/^^ης τβ μΛλΛηα^ ι ^^^ 

Τρηχίνος' ^^ γαίρ ρα, ΧΛτ ανιίβί νΛα^-ΰ^η *3ΓΑΪ^^« 
Ους οΐ ρυσ-ΐΛ κίΙΒ'ϊν ίτπ^ρτροίίίΚΛΨ λ)4^. 
ΈΙαυν ^ 'ζτΛνημ^ίξίΙω οίημος φίρί, νυκτί τ% μτ^ 
Αΰίζξος 3^7ηάύύν' ίταφ ό^'ιτη τυτΒ'ον αψ9 

Ριΰοβ οχ ροριιΐο, &€ ΓαοΓ&ιηβχκο ΗπηίΓυηΐ 

6€ ηυη^ααιη (^αχΓοηάί άο&ΐιίΓΟβ ΙαΙ^ΟΓειη• 

Λ(1βο ίη ΗοάίοΓπαιη Ηχΐ^η \χίν^9λ%ζΤίΧ. Οίαηι 

Ρίΐίαιη ΤΗοίοά&πιαηώ, 1}(η6^ΐ2€ ιηαηίΐιιη (υ€η(«Γ Ι ^25 

ΤΓΑεΗίηΰΐη : η&ιη ίΒί εοΙ1οςΙτΑ( £Ηθ9 

Οαο9 ίιΒΙ Ιοεο ρί^ηοπΒ ίηάβ ιηίΓϋΓυαί αΜυεοπάοι. 

Νανοιη &ιιΐ«ιη ρβΓ (ο(αιη άίοιη νοίΚαβ ί^χ^%χ ηοέΐ6ΐη€[α6 Ιο(απι 

ΥολϋΩΐΰΐκοΓ ΓρίΓ&η5 ; Γβά ηο^αο νοί ιηίηίιηιιπι βλΒ^Ι 

Αατρ» οηα : ϋΐί ί^ί(αΓ (ογγ» €ΐηϊη€η(€ΐχι 1360 

^ΤΑ« \Λχ^^ •ί Μντόί τίΛ^^ι τΛ Ή^«• μΖ3ι (Β^^9ί (Μ «*«ί ««^«η!^«/«ΐρ μΧ^* 

Μλ» χ^σίζ το(Γ 'πάίτίΐί ΜνΊ9ψ ί^ιζητίΐψ• Λβ»ν. Οη Ιί $ίτβ!1ψ9 τ Μφ*ί£ι» ιντ^ιτ• 

ΜλΜναζη Ά η ^ «αζί^ης, δοΐΐοΐ. «; τ*, «0/ νίμηΜ τηίμίψ «ιπί/• δοΗοΙ, 

1353• ΜβίτΧύψτίς] {ΐϊτίΛΐί. <ξ •ν Ϊ357• 'ί*»»"**] ^ «'τ^ πψοςίψίχίψί 

Χ»Λ Ψ νχυ^9• δοΗοΙ. 'ΤξΐΛ^9{9Ι9^ :^ 7? Ο^Ε^Π ]^Τ4|1|μ(θΐ[9«^ 

Ι1>1(1. Μάί^νοκης, ΡΙοΓ. ^5<ν^»• ν^' Ή^ιΐίκΛΜ τ»$ •ΐΑηζ^η^Λς^ Κ^^«^3^ν 

1354• '£;*ν0τ?] «ηι τ«/ ίρ^9βίϋ•$^ 135^- ^^'^' ^^ ν^ηι^ι^ιΤ»»] • »•?( 

ν." ιζ» ** Κνν^*; ίξι^ίρΛΐ•** δοΗοΙ. β ΛΠ^^ ι^ί^ι» α^φϊξίίς \7η'ΐη%»9, της ^ 
Ϊ353• *Σ,ϋκη(ίΐ^ης τί Μίλοτ»! Τ^«- 9^ίζ«ΐ( ίΤ#^ίΡ!Λίΐίί, ΙίΑ ολίγ«ψ, #;9^ΊΊι« 

ψία ψΛΪίίΚ Ψ ΙιΛνσνψ ς^Μκίσ99 ΉζβίχλΗς, 1 360. Ιβ,Ιημβί^ιιη^Ι \ίίΙχβυτΛ9 λφι^ 

^Κ ^7^^^ ^ τΙ^-βκΐν 79 «ίαιί'Βι. λΐΛιντ<- ^'^» 9λΛχΙ«9 ϊίοκπ^ι ίτίκ^τόί ^Ι^ 
999 79^ «9 ? ιη(ί9Ί9ς τίτΜ* IV•» τ^, ^•'« »ΰώ^ίξ(Λία*9 τΙ» 99Ν9* δεΗοΙ» ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΠΡίΙΤΟΝ• Ιβγ 

^ΑΧΊψ 0^ κολνοίο [Μλ' άρ€ΐΛ¥ γ* \(ηίί^ 

Κίραιη €Χ &ηιι ναΐάέ ]&(3πι νϊΓιι 

01>Γ€ητ&η(63, τοιηίβ ουχη ίοΐ€ βρραΐοηιηϋ• / 

ΑατΟΓΑ Αα(€2ΐι ηοή ροίΐ άΐα άοδάϋηηήΒιιβ 8ρρ3Γθί(• οίοίΐίζθϋ ^)γ ν^οο^ ι^ οίοίΐίζΘϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΙ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΠΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. Ε ΒίΙο^κων βΛσ-ίληος Λγψοςο^, ον ποη Νυ^φΐ) ' Β Ι ϋ Β Μ €Γ8η( &Αΐ>τι1λ ύοιυη α €3&γ« Αιη/οί η»^ ιηζ^οΛία^ ΤΦυτΦυ Ύίυν 'ίξφφΐύ 
ψανκΐ ^> «71 1^^ (Α*9νί9 νζη τΙψ§»ψ ίί 

««(( ι(9Τ•Ττη( Τ &( Κ«λ;^ν( νλν». ιιη(- 
Μλ^•**"; 5 ^ Β«^μ3«(/ ^η7^ψτα( β/ς ΐ(^• 
νΐ}ωψΙσΛίί• τάς *Α^7τί\Λς• \Χ^ς 1% ί^ τι» 

Τ" *Α3Γ•21Κ«»ν^ χα) αυιτίς 4 ΚνξΙάη^ ι^όν* 
τ^ θίξυΐϊίη χ^ξ/οί* λ^ ίΐηφάνιι Λυτοϊς ο τ«Τ( τνιΧζβίτν, ϊη \)^^ο9 Λυτ^ ^Αμιη^ψ 
ίψτΛ ζ^κολΛΤΛ»* »λΙ ως *ΊΪ(α•»ψ Ι ^9•ας 
ιζ Τ»φνς • χίΛίΐψήτης «ινλ^ΟτίΜτν ά τι 
Μϋβ/ια^ίαίνΙαί• η» ^ι •&ς, «&< ? νιΐί^ι» 
Χ«Λνψ< «Α/ ΤΛ^ξΙα^οϊς ιζ Μμ-μ^μι^ι/ρ 
9ψΙ(Α0Ψ λί>«Τί^, «α^^ ^ Ι> τ^ ?ιίβ'• τ•/ 
"^Α^ϋ»; μν^^ψιτ^ ψίωι, τζ ής ί\ηλΛ• 
^9Μ9 -άτι ^ *Αξρ9αντίίψ, ϊζ (»; «ί Χ«λ- 
«Μ9τη; ης Μηί^ίβϋ Λίίλφης ιζ Φρ/ξιτ ^β) 

ηί^ίψπς Λ »ΐί τ&Λ "Αζίως »?«*, λ^η- 

γί/0ξΙα•Λ9•ης 9($(ψη \τλ^σΛ9 %Ϊ9 τη άβ 
Ιϋύλρ^ίς 7ηΊΗμ$9 Φμχ?• 8εΗθ]• 

ηζΛη έ .« ^§ί^Φ»γί• δοΗοΙ. 

νύ. Ρ1300. IV. 99• νίΓβ.ν. Ονίά. 

Μβί. χυ. 

Ιη δείιοί• α<1 Ηηηο υογ. ρτο ¥ ώ 

τιί ννο-Μ τν ^Αζίύΐς ^ο3-^ο^μΐ| Ι^ψΈ^ψρ 

ίοτ'ώιι Ι». ΗοΐΑοηίαβ μ,υ^ιύύ^ωψ» . 
<^ηίρρ€ ανο3 ££1ίή£ οι Γ&ΒΰΙοΓ^ε, ηοη 
ίηΑιΙα ; ΰα]υ8 &Ιϋ βΐίαιη Οϋο^ΓαρΗί 
ηΐϋΐηίη€Γυη(. 

%%κή\^η9 "ΆμνκΛς «ί 3&ί»ΐ0ς τλ τ§ 

8 2 Τ/χτ€ 1^ ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΒιΒ'υνίς Μ^λ/ι;, \}ζδ'€ροπ?^ίςχτον Λν^ίζων. 
'ος τίτη (έ ζ€ί»οισ•ίν φηκμ Β-ία'[£^θ¥ ιί9'η)α. 
Μη ην '^>σΐΌ<9Ηχ/Ην 7δ'ζί¥ ΌΉ^οΆΰζ^ ίοίο 

Και ^ τίη Ό'ξοτ) ι/ηα, ΚΛων» ^χ/^ μιψ 'ίρί^^ 

Ύοίον ί\^ Ϊ¥ "ζτΛηκάι 'Ζ^^^^β^κ ϊκφΛΤΰ ρ^ν. 

Ρϋροηϋ Νβρίϋύο η»ΐ2ΐίιίο ιπίΛ», 

ΒκΗ7ηΑ Μοίίΰ, ζττοζΛηύΒιηχιπι Ηοιηίηιιιη : 

Οηί ΗοΓρίήΒυβ οΐίαιη ίηί<}αΑΐη Ιϋςβιη ίπιροηοΓϋ ΓοΙβΒαΐ, 

Νο ^1118 (ϋΓοβάοΓΟΓ, ρηυΓ^^ιιβιη οοΓίίΐιηΰη ίηϋίΤεϊ Γαοαιη 

Ρϋ£ίΐΛΐίοηί8, <ιιιί<ια€ ρΐυπηιοβ Λοοοίαηιίη ίηΐβΓίϋοοπιί. 

Οαίη €( (αηε ηζναα &§^γ6Πιι8 ΓείΓοί(α(υχη ΰχ ίρίϊβ ολμΪλτπ 

Νανί£;&(1οηΐ3, οι ^υίη&ιη οίΤειΚ, ^x &ηίιηί βίαήοηβ οοηίειηρΑΐ €05, 

Ταίοπχςαο οοτΛΧΆ οιηηίΒυθ ρΓορ€ ^άϊάϊί Γςηηοηΰΐη. ,? ΙΟ ΙΟ ξ^ΐΒ-βίλΛΟηβί ΛΛΤί;^09, ΚΛΤΜΧ1Ι9Λ9 ί| 71- 
9*ί Τ Βΐίζϋ»•»! ΐζι η^ 1319 Λ«ίί*» ίΨ ΤΡΪζ 

. ξΰΐ4^ <α&'η^»ψ Βί^ξυκίΛν κβίλίΐ^Λ/, "^ τ 

4• £<Βν»2; ΛΙιΛιιι] ίίίίλΰψ «βίβν ίβι ν« 
Ίΐ^Λς ^ ψνμφίίν Μίλίΰΰς )(^λ^^ ^^ Μβ- 

ΙΒίά. Β4>»ι$ Μ(λ<ΐ}] ΟυΙ)ΐ(3(δςΚο- 
Ιί&ίΙΰβ υίΓυιη ίΐ( ηοιηοη ρΓοράυπι. 
ΑρόΙΙοάοΓαδ 1ι. Ι. ρτο ρΓορηο ηο- 
ιηίχις Β<^νι>(« &€είρίΐ:, *ΰί <οβ(σ»Λινίτι» Ηοίηβαβ ΛΟΕοιη &<1 Ονίάϋ ϋβιάυπι 
ΑιηοΓαιη, οΙ. €. ΐ€βίΐ, ίζ Μιλίκ^ Βι- 
5»»ίΛί. Αΐ<ιυ€ ίΐ3 1燎η4ιιιη οβηΓεο. 
δίο αυΐΰΐη Ηχ^ίπιω Ι•. Ι. ίαΒ. 17. 
Αίη;^€Ηί Νίρίίΐηί οε μει.ιε3///λ/, ^^- 
^γ;^/<τ Γί-Λ•. ΒοΙ)Γχοί3 Λαίειη οΛ Βί- 
(Η/ηία. δΐΓΕΐ30 »αίβπι ςχίίΐίπιαϋ Ββ- 
Βΐ70β, ςϋί Ληί€ Ηο8 ΙΑγ^ίΛτα οοΐαβ- 
Γΐιηϋ, ΤΙίΓΕοαδ ίϋίίΤδ. Ρΐαηβ V»!. 
ΡΙίο. IV, 1 1 9• -Λ/^/'> ΡΓΟ ηοιηιηο 
ρΓορΗο. ϋρϋ. 

8. Κα/ ί^ί ιβτϊ] ο >»ί, «Λ/ τβτβ Λ 
;2;^ι<α*' βΓΐ;Β'ί<θ'Λ/ 5* βτλβν (τιττι^ι, τ/»®* 
9«»* τ9<β((/7» ^1 <20&ί Λυ'ηι^ς ατηψ, 

1(9 ν> <β&Τ»5 Τ4Γί «ρΛ'Χί. ^ΟνΛΤΒ^ Λ* ΧΜ^ 

δςΚοΙ. 

ΙΟ. Πΐί;Κ%ιλΌ λΛ ?^/7^ί* δοΗοΙ. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ Έ4^ 

Κίκλυτ\ ίλΙτΓλΛγκτϋί, τί τηρ ί^φμα^ υμ^μ,ιψ Μΐκΐ9• 

Ου τινΛ Βτίτμ,ιόν ιςιν Αφοξμ,ηΒ'ίηΛ νίί^ 

Άντρων οΒ^άων, ος κι Βίζξΐ^ί ^ζηλάο^, 

ΤΙξί¥ χ(Ηζί6η!γ €/ιγην ίας ΛνΛ χ^ρα^, ίίίρΛίφ 

Ύω ΚΛί μοι Τ Λζίς9¥ Λ7Γθκρι3%¥ οΊθ¥ ο^Ιλα ι ζ 

Ώυγμα,χΙι^ ρίσαοθϊ χατ εωτοΒΊ ίψίζ/ν^νο). 

£ΐ ^\,' ίν ίΐΡΐΧνγίο¥[^ εμίς τΰ-α,ιίοίπ θ-έρ^ζ^, 

Ή Κί,ν τις ^γεροίς κ^ΛΤίξή 3^ί'ψίτ Λνάιγκί}• 

Η ρΛ μί^ φξονιων' αητ όΐ Λ^ιος €ΐτΛΐθ¥(0,ς 

£7Λ€ χόλος* 'ΰήρι ^\,*αυ ΏολυίΐιίίκίΛ τνψ^ν ο/ΜΚ^η. ζ<\ 

ΑΪ'ψΛ ί' ίων ίτί^ων τΰ-ρό/ιος 'ίςατΌ, ψωνησεν τι. 

^ί^€ο νιω, μ;ήί ΰίρί.[4,ι ΚΛκην, 'οτις ίνχίαι πνα^, 

Αηάίί^, τηζτΐΛ ^ηζΐίνίηάΐ νίίΐί, ^Π3ε ς[αι<ΐ€ΐη Γ€ίΓβ"νοΙ)ί5 €χρ€<1ϊί. 

Νβζηίηί ςοηοΰίΤαΐΏ οίΐ &ΒΗίηο Γοΐνοηή άιΓεοϋοΓϋ 

νΪΓΟΓίιιη ρ€ΓθξήηοΓαιη, ^ιιίΓ<^αί3 αά 'Β^\)^γ^ζ^ άβΐ^ΐηβ ίυοπϋ, 

ΡπαΓ<^τ\8ΐη ουιη ιηοίβ ιηαηίΒιιβ Γυαβ ιη&ηιι$ οοηΓοΓαβΓίε. 

ΙάοίΓοο ίΐ πιίΐιί €υιη ^αί ρΓ3ε11αηηίδπιυ3 ίαβηϋ, ΓοΙοΛαιη Γβοτϋηι λ ΟλΙβπτδ, 

Ιη εΰΓθπΐ€η οχίΐυυιη ύ^η^, ίΙΓιεο Ηιε ρυ^η^Γϋ• 

Οα6ά £ Ώ^φζ^η^^$ πιβαβ €0ΐι(6ΐηρΓ€π(ΐ5 ]€§089 

ΟΰΓϋέ &]ί(}υί8 &1)ΗοΓΓ6η(1 &ηίιηο άητχ οΒΓΰ^υοίιΐΓ ηοεοβιΐ&ΐΐ. 

ΏΙχιί {\1ρ^^}}ϊ^η9 : ί1Ιο& &υ(οιη ί^τοχ Αυάίΰηϋεβ 

ΟοΓΓΪριιίι ΐΓίΐ; €ϋ ρΓ» €3516118 Ροΐΐαεοπι βίιηυΐανίι ρΓονοοαίίο. 20 

δ(2ΐίιη 2ΐυΐ6πι ίοοίοΓαιη ίαοΓαιη ρτοΌΜ^ηζίοτ ΙϊαΊι, άίχΐι^αο. 

Ουίη €6ΐΓίΐ{ η€90β ηοΙ>ί3 ίη]αΓίοΓΛΐη, ^υειηοαικιαο ΐβ §1θΓΐΛΓί8 ΰίΤο, 

νν«τΐν0-«/. δολοΙ. 21. Αί-ψββ 4 ί**" **^'ζ*"1 οασ-ίωίτα^ 

γΛτψίσΛοζ, 8ς1ΐθ]. ^ίο/ΐτβί^• ο<θ9 «^ίϊί, Μξ^ΐ}» '^ΟψΛ» ϋό^Χ. 

1 6. Δ«^»!^^^^] (Λ.β£;^ί0Λ^9 >!η ? $εΚθΙ. 

Ι7• ΆΛ3;λιν<•»τΐ{] Λφξόνηψψνν'ης^ νβμβι^. ^^Ι^ '^ /Λη^* "η Όνύμχ ίίν**!^, ^φ^' 142 ΑΠΟΛΑΛΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔίΟΤ 

ΦΰαΗ βίφ' Β^σ'(ΐίΐίς ^ ύττύζρμΛ,^^ ως ά^^ία&ς. 
Αντίς ίκων ηί^ΐ τΰΐ ύτη^ο^^ ί^^ίΛΛ^α^. 

'ΌςΈ λίων υπ αΗ9νη τΦα^/ΐ/ιίνύς, 99 τ άβ €Μοη 
*Αήρίς οίμ.φΐ'η'ίνοηίΑΐ* ο ^^ ίϋ^ο/Μψίς «νρ ίμίκ^ 
Ύων μιν ίτ (Χκ ΛΧ%!γ{, 3^ ^οοτβ^ οϋ^ ωος 

Α€!^ΐ€ίΛίον, τίί ρΛ οίτις %%ψ ξ«ιι^Ϊ0ν πνοίΐ 
^Λ'ΤίΛσΈ Αημν^Λ^I6ΰ^ ο ί^ ψ|^ίνψ ^ν^υχ/Α λ&τη&έ/ 

Ιηίβηηΐη&Γε νίιη ; ΙΰςϊΒυβ βηίιχι οΒ&ι^αοπιιΐΓ, υ( €( ίρΓο ]αΙ:>β3• 

ΙρΓΰ ΙίΒΰηχ .]8ΐη (οειιιη Γροηάοο χηο ρυ^ηαΐΰΓαιη. 

€ΐ€ Ιοεαίαβ οΔ ίηα'€ρί(ΐ6 : Ηΐο νετο ίηιιιίΐαδ €&, οοαΗβ αΓεαιηνοΙαϋβ» %ζ 

νΰΐαή ΐ€0, ]Α€α1ο νυΐηοηία», ^ΪI^9. ^υειη ίη χαοηήΒιιβ 

ΥίΗ οατυριη^αΓ : ίΠΰ (Βρ8(α$ ςοΑπ^αλίχι εοτοηί, 

Ηο$ ιΐ€€ ιηίηίχηαιη εν^ΐ» ουιη ζΜίαα νίηιαι (1αη(&^α( ίηίαϋΙιΐΓ 

•Ορί ρΗηυβ ίρΓαχη ναΙΰΟΓ&νίΐ, Ώ^^ ι^χα&Λ ίικοτίοάί• 

Ι1)ί ^αίάβιη ΡοΙΙαχ 1>βη€ (βζΐΏΐη άβροΓοίϋ ρ&ΙΙίυπχ $ο 

δοΒιίΙο, ςαοά ίΐΐί λ\ϊ<ι\χλ ^οηυιη ΰ( €ίΓ€( 1ιοίρί(&ΐ€ 

Ό^άΙί £€ΐχιηίΑάιιαι : ϋΐβ νειό &£παη άηρίίοαη ρο&ιιΐβχη 

•^ τ• ϋολνίϊόκΐ», δοΐιοΐ. 3°• Έί'ί'Λ»] ΕΪίριΛ». ι»?Γίλ»Ί«τ. 

ΙΒίά. ΆίΓίλίνίΛ»^] δοΗοϋΛΛΰβ Γα- «γ«^ «τ» ^ίο«#• β^ιι ιζ «ι?«ί• «ν γΛϊρ 

μ»ςρ' ίην'ιίβΓ. Ηοιηεπ ΓεΗοΗβΙΙΰβ ιΙυ9 μίλα4ψα0 χλ} ίίπλίώ χ\ό»1ί^ ηω 

€ϋΒχη }(^ρτ1ζ0ς Ηιιΐο Ιοεο οοηνοηίΰη• «νικιρ 7κ7( ιη^09α4$ ««ίίιβλιν, ί 7Α«τ 

Ιίί&ιηέ. δοουηάα (2Πΐ6η 6ίΙ νοεΐβ ηο- Α^ί^βι^. δείιοΐ. 
ίίο. 'Λ?η}λΐ7ΐβντ«( ν. ΐ7> €χρ1ίθΛί ΙΒίά. Έίίΐ»!»!] Ηοί^Λίΰβ «ίτϊβ• 

$ε1ΐθΠ&ίΙβ$ ρβΓ Λφ^οψητόυψης» ΟααΓβ »ι/χ»βί ί ^ξί^ς αα} 9ΠΛϊλΐ}Λ^^, >5ιτί τ•5 

6ωέ^. ιηαηί β^ηίβελίίοηΰ ρΓΟ «τν^νί^ Γυιηί 

27. 'ίΛβ^ίί] «ντι 5 ψυΜ»λί^^9 ηοη ροΠο 1ί<}ΐΐ€ΐ: €χ λ•»1«λίβ> ν. Γοί^. 
βΡί^ί^β^^. δείιοΐ. Οϋ&Γο (ΐ€ εοΙοΓο ροήαβ ίικοΐΐίξοη- < 

28. '£9ΐ^ 4* «α>ΐ7»ι •ι«1ιι «7β(] ^«βγ άαιη, εαχη «ι«ι7« (οίΐβ 8εΚο1. £η( οι 

Αντίπ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ• Η* 
Αντγη τηρονγη, ΐω,ϊ^χφψτίί 'η τγ^ι^^ΐΜ 

ΑιττίκΛ ^'\ίγγ»$ί χ/ίΰρον ίαΜτ» Ό-ζΛ^ψα^ης ^^ 

ού ίίΐΜΐ4 ^^^ φχίψ 'α^ΛλΙγκιοί άη^ά,Λ^. 
*Αίλ* ο ^ΕΚ, ί ολοοίο Τνφαεβ^•, ι?6 ί^ ουίτης 

*ΒΰαηρΙψ ίϊΛ'νυκΊΛ φΜίνο/^ί^ Λ|λ<ι^^^γφί^ 
ΎΜς &}ΐ^ Αίος ψ^, ϊη χ^^οοίοηας Ιύλϋς 

ψΑνΛΪΒ Γοΐαΐβχη, ρϋάύπι^αο αΓρΰηχηι 

ΒβροΓαίϋ, ^υοά £€ίΙ&Β&( ίύ\&&ή €χ οΐββ&το /αβαιη. 

Ρΰΐηάο νβΓο ροίΙςυ2χη'ρΓορ€ Ιοουιη ραέΐιυη οίΓοαιηΓρΰΖΰΓΑηΐ, 3^ 

8€(1θΓ€ ίβοοηιηί ίΐιοβ Ι^ΐίΑΠΑΐη όηιη€8 ίη ατοηί Γθ€ίθ3^ 

Ιρβ ϋΰο οοΓροΓο η€ε χλΧόλϊ, νίΓα ρατ€9. 

δ€<1 ί1ΐ€ νβΐ ίηίββί ΤγρΚοβί, νοί ίρβϋί 

Τ€ΐ1ιΐΓί3 €&€ νίάΰΒαΐαΓ ρΓοάίςίοΑί ρΓθ1ϋβ| ^ιιαίοιη «η(6Α 

Χτβία }ονί ροροήί : &ι εαΐοϋί βηιίϋβ 4^ 

8(€ΐΐ3Β Τ7η(ΐ3η(3€$, €α]α3 ρυΙελοΓπιηί Γυηΐ 

ΟΪΓοίΐβΓ ηοέΐϋΐη νοΓροΓ&ιη Ιαοΰηΐίδ τίάϋ. 

Τ8ϋ3 οταΐ }Όν» £1ίιΐ5, 38αη ηαΓεβηΕοιη ίχηιι^Ιηαη 

ίν«»ΐΕ9η, ^ιΒαΜ^ νατϊΗΐΛ^ ηοςυΰ άο 4^. Χινο/^'ν Διι] <ίτ•ι λί>«τ«( « >? 

Λ^»1^, 8€ΐιο1. -^βάίτξο ΡοΠΰζ ίηίοητιΐηδ 0/«• 

34• Τίίί>βζίκ«β>] «ντ<Μ« «;*ί»^•ιι' . Υαΐ. Ρΐβο.ΐν. 190. 

€ΜΚ ΐ(9τίιΐί κνΑ** ΧΗτίίίΨ Λγ^ίλΰύϋ» 4^• *£ιιν-•^ί^<ν 5 ννκτκ] «νπ »« ιφ 

Ό^^ίφίΗ /ν» ? οίτ «ςΜ 7ΐ3'^4(^/ί£^#ν ν0»η»• τ ντιπ <(ΐ&• τ ϊατι^Μ• ^0(Λη(^9 

35• ΟαΙΙ. ΓΙογ. ΟΕ 8<€ρί• 9Ι«Τ^'- ^Αμ^ζαίαΙ 5» «/ «»ΤΙ»Ι^» ^' Λϋ^^ινλί'•^ 

ι«•?ν^• * 8ε1ιο1• 

38• Όλ«•ι« Τι^ί•;] ^^ 99 'ϋζΛ" 43* ^^^^ ;^ΜΜηκ; ινλΐκ] τ«; ι«λΐίί 

^ 4«#» ^Η» ? ^^ι«• ΐ«ι Λ' ύί Ιήη9 λ^ ιηλ9ίτα9' μ} &!^ «%> #( φ«η» 

^ΑηίΧΙ^Μ 444 ΑΠΟΛΛΏΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΪ 

^ΑντίΧ^Μ9, ίτί φΛ4ίξος \ν 0(ψΜη¥' ΛίλΛοίΛλχη 

Και μ,ίνος ηυΤΈ Βι^ξος ίί^ττ •23-ίλ6 ^ γμ^% 45 

ΙΙίΤ^άζαιμ «3** ώ^ •Ζ3'/)/ν Βύτ^οχα,λ,οι ψορίον^. 

Ου μα,ν οϋτ"^ ΚμΛ)Κος ^ζτ^ηααττ (πρΛ ^\,' ατ»3^ 

Έ^ώί «$■ ανίΌν Ιχ ψμ^Όί.^ χα| οί '^ξίχ^\ ' 

Θ(^ν ίίλίομίνω ςηΒ'ίαν έξ β^^ κι^Λοται. 5^ 

Τ^αι ^1 /ΐ^εαπι^ Ο^ίρά/πων ^ΑμνπΒίο Αυκω^υς 

βηροε τίΛροιΒ-ί •ζτβ^αίν ^(}ΐέ$• •κΛΤδζθ'Εν Ιμάντας 

ΡΓθ(Γα<ίοη5, ]&χη οεαίοβ αΙαοΰΓ ι ναΓίϋιη ίΐϋ νΐ£;0Γ 

£( ΓοΒαΓ, ιι(ροΐ£ ίοΓΧ, ίηεΓ6ΐ>υ€Γ&ι ; νίΒηνίΕ αικοιη ιηαηιΐδ, 45 

Τ€η(8η3 ηαιη ΰοΰϋ &ηΐ€2 βξίΐοβ χηονβΓΰπΙιΐΓ, 

£( ηοη αΠΐάυο ΙαΙιοΓο οι τειηίξ&ήοχιο Γί§6Γεη(. 

Λ( ηοη Γιηιϋί(€Γ /^τηγοΜΒ ιαιϋιααί ί^^ϊί ; (&εΐ(ΐΐ3 8\ι(€ΐη Ιοη^έ 

8Ε2η3, ίη ίΠιιπι ίη(€ηάί( οεηίοβ ; €1 ίιΙ>1 §1ίΓεοΒ&( 

Αηίιηα5, ύήΰπή έ ροέΐοηΐΐυδ Γ&η§υίηΰχη 6^αη(1βΓ€• 5^ 

ΙΠίβ ίη(€Γ€3 Γα(€ΐΐ€3 Αιηγοι ί,γοοτζΜΒ 

ΡΐΌ}€εί( αηϋΰ ρ€(ΐ£$ Βίηοβ ιι(πη(^ιΐ£ οοείΐιι», 

€τα(1θ3, €χίιες3(03, €( ο^αί €§Γ6§ί^ ίηάαΓυοΓαηΐ. 

44- Άιττί;^»] ^Α^Λτί^Μ 19 ψυαψ 49• ^ •* Η*Χ^^1 ^ ^^^^ ^• 
ύταο}» ονίξγήΊΐχάίς σηΐΛ€ΐ494, δείΐοΐ• 9ιμ ίϊ «ντι ^ \φί»^μ^ και ίΐη^μ4• •«« 

Ι.3Βω3 οουΐίβ 2ίΆζτΑΐ ΗοηοΓΟβ. Λμψ\ ηίπζΜ.^' δείιοΐ. 

Μη. Ι. 5'• -Α»«<»Λθί] ίτ^ ΐ2ί« ? «»ινΓ•5 

45• Π«λ• % ;^Η^ίϋ^ όΐόψ €9€99Έ'π»λ' 9ητ•/«ιτα/, βνχ «ξ ί^((«(^ ν«ρβιΛ«ν1α/• 

λίτ», ^Ι^ΧϋξΛψ Ψ χΐ^^^ ιαοτ^ νοιβν- δοΐΐοΐ. 

Ι^Κ, » <»; ν^» §νΐ(/»ΐ}7»ί βαχ, ^1)^*^ 5^• ΊμΛντνςΙ τν^ χΑ&λν/^*»; /ι«ν^• 

? *? ίΐξίσίΛς »Λμ»τΗ ίύσ•Κ4ψίτα$ ί^^οϋΨ• ρνκβίί. 8εΙΐο1. 
δελοΚ 53* ΆζιβλΙ»;] ΜχΙ τ«(Γ («(«V• •ν 

ΙΒίά. — νηλί 5 Α?*^^^ Π«ρΛζ*»», τίΜί οίχ >ϋ Άζ5>©• βΛσιλίάΦί^ «^ 

&€• 8ίε (ΐ€ ^αΓ^^^ νίΓξ;ί1ίυ3 ^η. V. :^ ΐ9 ^ί^Λχμα/» ίνα^, *ΑζΛψία¥ ψΗο-ί 

ΒΓ3ε1ιΐ2 ρΓ0(ΰη(1εη3^ €( γ^^\)^ηι Ιψι χα) ξΐ}ς«. ϊί%^ϊ ή' «ϊ>' ϊ^η»• «η-^ 

ί&ίϋαβ &υΓ83. β^οτ£( κΜ7ίσ»λιιΐ(ίης ίτβ»^ «Βή «μ^ 

4^. Ον /(^^ «ντ"Ά^«•;] ν ^α2^ • σχιλ^ ^ Λ9ν^η$^ ^ί^0• τ«ν «'ύ^τ^• 

*^^<^« %ι«-»^«βτν («(^ν. ιζ ;^ τ«• δείιοΐ. 

5ΰ1ιο1• III» 60. (πΐίΐιΐΐη ακβαιη. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ Δ £ Τ Τ Ε Ρ Ο Ν. 145 

Α^0^ ίκΰίν, %Λ μη [Μί άτίμβηα^ μΛΤοτη^. 
*ΑΛ^^ βά,λΛυ ^ χ/Ηρί* ίάης ίί κί» αΧ^ ο»ίαα'ύΐς 

*Α^ιΛ§«^> ΛνίξΖρ η ^ηψμί€ΐ4 αίμαητι <ρί^. 

Ύω 3''€ω'^Α/9[Γθς τ% κ^ ^Ορηπβ^" Η ίί Τί η^ 65 

ΡγοιικΙο ϋΐύ λαηο νβΓΒίβ «ΓΓΟ^ληϋΒαβ €0ηιρϋ11λνΐ(• 

ΗοΓοιη ηιιης, ιι(ηιιη€αηςαο τοίαοπβ, βΙ)Γ€[τΐ€ Γοηο ϋο瀫^«ιη, 55 

ΙρΓο ΙηΒϋηβ, ηο πίίΐιΐ οοηνίΐΙϋΗβ ροΑο*. 

8€ά βρία ιη&ηυί ; οχρβηαβ αα(€πι «1ϋ άίοι» 

Οα&ηΐηπι 6^ ρηε&ο ίη άαηβ εοΓϋι Ι>οηια Γαικίφηάίβ» 

Ε( ίη ^βηίβ νίΓοηιιη ί2αι§ο1ιΐ€ οοηίριίΓειαι^β• 

8ίο άίχίι : νοΓύιη ϋΐβ ηίΐιίΐ €Χ «(1ν«Ηο €οη€€η»1>2( ; 6• 

Α( χηοΐΐο ΓαΙ>ι4<ΐ€&99 ^αί ΑΒί &η(ΰ ρθά^β ]ΐ€€ΐ)&η( 

Εθ8 Γ^ν/ Γπιηρβι, ηιιΐΐο ΗαΒΙιο <ϋΓεηιηίη€ : χΠΐ τ€γο ο&νΐϋΐ χνί( ΟαΑογ . 

Ε( ΒΐΑη(1α(ΐ€$ Τλΐιιπβ ίηςοηβ, «ι^αο οοΐοβ οοκλυβ 

ΑΙΪί^Λνοϊηηχ, ρΙυηηΐΜ Ηοηλοΐϋβ ζά Γοηίκικίίηβπι• 

Ηαηε €Οιιιγ« Αηΐα3 €( Οπι^ΐηβ ίηβτΜηηηίι η€^ιι« ^ηΐά^ιΐλΐη ηονΰπιήΐ 

54* 'Τ«τ^Μ(λ•ΐ9χ] ώ9-ΐς«φ«Μ«^• «5 ''"^ %%>»<ι^, ν^ί; «1^ ν<^^» ψ%»ί.%ι «μτβΓ 

ψίΜλη 1% ηΙ^ςΧιΙι^τίύίίς «;^β«. 8θ]ΐο1. μ3* μψ'\^ ^5*^•^ ^$ χ*ί•^Λ^ ίληψβ^• 

55• ΙΪΛλίί ίτ»^] ;^ζίς κλή^α. ιζ Λ« ι» ν*€ «τ»/^ί«» •« ^ι^τι^β/ «β» ί^π ικΓ 

«■•««νν λ ^λι» νο'ίριί^βΜ'ον λ'«»1/Α• ^^ίβ-χΐύ^ ϋχ9<^βίΐ'9 «α' ί^ ? ρΐ/Αφΐ0^• 

$€ΐιο]. δεΙλοΙ. 

Η• 8(£ρ1ΐ• Ψ ί^ 794, ίοξί^βΦς. μηί'ίψ ^ς Ήω Λίαίζΐην €90- 

50• Ί^Λ μη μ•* βηίμΖιι«{ μηίία^ίΛ φΛ9ίσβί(Β^^• δοΗοΚ 

Τ Νη^ΟΙ 14^ ΑΛ9%Αηνίΐ6!Γ ΤΟΤ 90ΑΙΚ)Ψ 

Κ^τποί υςκΟ» κη»λ ΜΜ^^ίίίββΆ^ Λ)ί λ^ 

^Αί03Τΰΰν ΛλίϋίΗΨ^ μ^Ιη/ιλ ^ί' αίψ^ί, ψοψ^ 

δχύΐύ, ψ^ά (υηε ροΚκηιδ οαλυδ βΙΠςίίΤϋχκ ίΐΐί Λά ίηίϋ&λΐη ριιςηίΒΐ• 

ΚίΑπίΒοθ, νίαι ιηίοΓβΒαηκ ιηιι(υ<ιηι,.•ί<ιβο οοΑ^τββα. 

Βαηάο Βοΐϊίγοιιιη γ€Χ, νβίαή ιιηά& ιβατί» 7^ 

ΑΓρΰΓβ, 4119ε ίη ε€ΐ£Γςιη οαν<ιη ΰβη Ιπ^ρην ΓβΓίατ» ίρ£ΐ'«ΑΚ«αΒΐ>Μ0τ/»8^ 

ΡβΓΚ» ρηι<ΐ6η(ί9 ιη8£;ΐ&π άονίι^κ , < .ι 

ΟθΐιηΗ€η(€χη ριήοΐΰβ ϊρ(Γα»ιχηρβΓ« ΔιιέΙανι ; 

δίο Πΐ€ Τ^ικίαιΐάοιη (0Γή(»ΐ8 ίιιΓ€9α«]2ΜΐΐΓ ι η€ϋ ίρίοπ;! ϋκΑβΙ 

Τΐϋ;4»Γ€ : Ιηο (Ηχη» Γοιρρ» ίχιννίΜΜαι ^ορ^^Γ ίιΐίΐια,ρίΜΪήΑ•ι, 75 

Βίί&1ί«η« €νί(&1&ΐ /V7Α^^ ; &»ν»9λ• 8να(«η βαπβι ί»(€ΐ1ίβ«]» 

ίϊΛψΒίαψ μΑι φιισι^ ΛνΊί ?, ο» τη «η^' «λ• ΓοΙα ΙΠΑ^ΐίΐΓΐ 

λήλύβψ :ήξ^^99σ4 ιταξίσΧ'4:^Ησ'«»ΐί9• 8ΰ1ΐο1. . ΟαΓ2 ΐ6η«(, ν&ρί(1ϋθΐ V^Β^^3€^^• 
^ί^* 5 ^ ^^'^^' '^<^^^• Ιηΐ£ΐη€Γ3(2 {£€21-, ΡοΙΙαχ £« 

ϋκιιν^ν «1<?$ατ'7β; 2«/• , 8εΗο1. τ»;^»*»^ ^ ''•^>•^^*^• δςΙιοΚ . 
" 'Β>ί9. ■ ■ ■■ ϋη »ν^ 9»λβοχ?ί] 74• Φ•••ν*] «^ί«•*'>^ηί «9^•ν4ίί" 

Ηαιιά ^βΐιηίΐί εοίηρβΓαιίοηο ίη βΙ- «ντ« «^^ΐί, (]ΐΑ«^β(ίει^»7 » «»«Ί;^«/ί 4»• 

Λίΐη ρη^ηΐ υπιαΓ Υαΐ. ΡΙ&εο. IV. ^ν• 'δοΐίοΐ. ^ Α ρ Γ αΚ Α τ τ ί Β η Ν Δ Ε γ Τ Β Β β Ν• Ι4^ 
*ί2^ ^\,' οη ι^Μ ^)^ 3^οοΐί ^^Μ γ6μ.^9ίς ^Νίνιν• ΆχΑλ^ίιβ ^'μΨμ. ηαπί^ψ• 

^νίτηχΛ^ητ^ ην, β-χηψι^ίψ βώτιί τΜς 

77. ^^ ΛΛζης] • Πίλ^ΛβΜϊί (^ΝίΛ») 

&1ΐθ1. 

ΙΒΗ• ΟηΒίαχη ηοη «ίΐ €^α1η 1ο- 
ροΛάύχα ϋ.( 9 *9 α{ ζη Ο&ΙΙκ&ηΙ σ- 

«άΐιΐοηββ : €& οηίιη ρληίιΐο Ιη ϋ1ί3 

ΙΐΚΰΓ Γ€ ΟρρΟΙΜίηΐΙΙΓ• 8ΰ]ΐθ1ί&ίΐ€8 ί4Ι- 

ώ βροπΰ Γβιη ^ζρ1^^&^ Ροΐΐαχ νΙ• 
1X911 Αχα^ϊ ί^α«« <ίοι»ε «ίαβ ηο- 
<1αιη 6( ηϋο&ϋΐα ρνι^η&ηάί οάϋκίΓ• 
ίβτ ; ^υοάη&χη §€ηιΐ9 ί^α«ιη Γζρίαβ , 

€( ίοιρατίά^βι ίΐύΐη (|αοα ϋοχίοηά» 

1<0€αηι ϊρίατ^ Ία <{ηο \xι^^^ρηίΒIίάο 
ΐίΜ ΙΜ& έΒβηίπίΒΐ: χηιοτρΓΟΐΰβ, «Α 
νβιΒαηλ ίοώ 6ο ν^ηο• 8αν£η», ν€Γο• 
βαύΜ 4ΠώΜ ί9ηηρί£9ί ρΐί^ύΛηαη^ 
ί• «• ΤΛίΐΜαη €ί 0ΦύίΜ αύ ζβηνψίηι. 
βηί ρπ^ΙαίΗΐι §μα ηΒιατ ΐηνιΟιοα 
^Μ}^^9 // ^«^ ΑηψΗί βΒί φί ιηβ* 
ηοτ^ Βοζ νί0ΐΜ€τ^ &ο• Ίχμ οζρΙκΑη νυΐ2&ΐ9 Ι^ίο ροΐβΑ,.Ώΐ ΓϋΙηιαάιβϋΗ' 

ίυίββϋ ^ ΐΕ^τί^ *Αμυχ,}ί ΛΛΛτν^, ζτ^ 
^Αμυχι^ς ^ΙΒί•η, Υ^τ^Ώί Ιιοε ηοη η«- 
ΰοίΤ&ήιιηι, 0( ί7ΐι(»χη ιη«](ο €]<!|^η• 
ΐίοΓ £ΰ( Ιβςςηίίο βΜ«ι«•^, «ί^αο ί(8 
1(|;!£Γο νίάοΐϋΓ• 8€ΐιο1ΐ•&€β. Ιγα ηΛξϊ^ς 

Γο6αΓ. Νοίίίϋΐϊΐιιπι ίίΐ βΙίΐοΓ ρα^^ 
ιΐ3ΐη ΐηΪΓΟ ΓοΒοΓϋ ρττείίΛηίαη^ »Πΐ€Γ 
•^Ιοχη, νΙήΒαβ «κτιη άχΓρζτοΛ, 
Κο€ ί§ί<τΐ9 οΒΓ^τνβΦ ^αΙΙιιχ, νίΗΒικ 
Αιηγεο ΐβίβήοι*» α€ ίΐ« εοηο^ «( Δ- 
ιη)ΐ€θ ΓοΒαΓ ιηίηίιη^, ίώί ν«Γ0 «^« 
1Ίι&5 ρΙϋΓΐιηυιπ ρΓοίΐ(• Οζνο ζχιιαα 
ηβ «ιιο»ί«» ορΙ(]Μ(Ηΐα (ιαΐ]ϋ^ 1λα|α9 
ραξϋ&(ΰ3 ουαι ϊιΚΟΓρΓΰΐίΒυβ €Γϋ^«8|. 
ΰ& βίλίιη ορίίΚο^ααι οηηΗ ρυ^ΐ2ΐ((λβ 

7». Τ$ ρ'«ί>(9τ•0 Μ«ν«1( 8αιι6^• 
ιη&ηάηβ Ιο^^Γβ «4ί ρ' «μ9μ»> ηβ μ^ 

79• *β< 4' *•^ »«•»*] ••«»* Λτηξβτ^ 

(Β^Λ «Α«|ι«ι«, «# « «*ί«« βι^ίβί Α4«^ 

1ΤΜΙ;^« Τ•7^ 9-φησΙψ. ίΐί ^ 'ί» 9λΛ^Λ 

φι<λ«Μ#. β•οι«• οξίβι»• 5€λθ1• 

^ 'ΜΓίς #^«^ί ηί^ΊΐίΛί, $γά^ναμ $ 

^^111• 5ς]ια1• 

Τ 2 θά«α» 148 ΑΠΟΛΛΛΝίσΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

β.ΗΜΜΠ α-φύργην, ίπ ίχ^ ^[* «λλρ^ αψιιι 
άΜτης Λ&1Τ ως τνΐπ τΜ^ίί τΛμ<ρ^ω^¥ 
Καη *β/Μς χτϋ^οτ βριηΟή ^χίοπτίλ^ίτ οίίηωρ 
^Αατίΐχ• έ<^'ί»^ξΛν ο/^^Λυ λ-άζβιηΐΓ, 
Ές τν τηξ ίλοοψ ί^ΊΜβ κ^ ίμφατίμίς ΙίΐίμΛοτζ. $ρ 

Σηιτι ^ βΛ4ον α/7ΤωΒ%ν ά/πωμΛ^Λψη μ,^όπω 

Λψ ί^αυτίς 0ΐωορ^σΜ0 α^αηία, ηίίη ινύ^ 

Μ2ΐΙΰ1$ (αηάαηΐ; ίαρα ^Ιίαιη αοίοπι αΐΐαε οη(ΐΐΓ 

$οιιί(α$ ίη^€&ηΰη(βΓ ; ί(« Ηίβ ξοΐΛ ικήη^υο 

Εγ ηιβϊΠΙ» ΓϋΓοηαοηιηί, « ϋήάοτ ίαΠοπαβ βίΐ άοηίίαπι 

ΙχηιηΰηΓα5; ηοο εΰίΙαΓαηΐ: ςοιηίηϋβ Γο ίηνίοβιη ναΙηοΓΕτο 

ΒοηΜ «2βΓ βηΙΐϋΗϊϋβ υϋΓοΓ<ιιιο ροΓ^οιηαοΓβϋ. 85 

δΐ«ηε€8 Λαΐ€ΐη ρΐϋΐαίαιη ΛοΓίιιη ϊΒίΙΰΓΓοηιηΐ έ ίαοίβ 

ΚβρβίΚΰ ΐ((ταηι οοη^€ΰϊ ίαη( ΑάνβΗι, ν^\\xύ ιλμτϊ 

Ώ€ ραΓοιιαΗ νβεοέ ΓυΓϋΐι(€β εοηιβηΗαηί. 

Τυιη άΰΐηιιιη Αχη7ετΐ3, βχίΓοιηίβ ΓιιΙ>]&(α3 9^ 

8ΐ• "Άητη^] *ίη)^Λ^ ιζ ΐξλχίτιτηι ])^ 9^ ίν^Λφνς βάΐς, Μ τ» «^ ι^^τλ^•• 
$€ΐΐθ]. ι/^ς •Ψ9/{0ί νλίη ιζ /Α^Λ9 1^ βοί Μιι -η 

$€ΐΐθ1» <αίβ« ζ«#? ^1}^^ τ ίΧκί(ίίόη»Τύ9 οίτ τ^ 

$ψΛ7ίί%ί9ίτ0ς. δοΗοΙ, Λ», μ« %-ΆίτμχΗΨ ίΐ μ••^». ««» Λ τΐί 

87. Ε(1. ΡΙοΓ. €( δΐΰρΗ. ροηυηι «•?ηι^^ τι} «Χα^ )^«/(βν «ν^<«»!) «μ^^» 

€θΐηχη& ρόίΐ ί2^«, (^αοά ΓαΑαΙίι ΗοβΙ- μ0ί'ηίγηι^^^ τ•/ λ•/«ν, νλνσ-ΜτζΜ 

ζΐίηαβ^ α( ϋίΐ IV. 6(6. €( λϋΒί. ώβιΪΜ^. $€}ιο1• 

88. «έ»7* τΗορ» 9^• *Λι^ή« .βντν^τ•- •Γ«] ί^ΤΚ^Ι^ 

Φ•(£«Λ; &€. \ΐΓ ΛΛζΛη Ψ ν»)&9 {φη^ί) 5»^»^> ««^^ 

Νοη &1ί(€Γ ίοη€8 νί<1ί ΓοηοΰΓ• ο«ίτ«ν«$ Ιμ^», ^; ^έι^^^^^, ι^' χμξΛ 

' Οαιη ρΓβ(!ΰπι ρυ§;η8Β (ο(ο ηιϋ- λνίίόκης οιητη^ *^ -ηζίρΜχλΙψΛς Μ χ•- 

άΐ&ηΐΛ ΓαΙπι ψΛλίΜ τύ ϋμψ μΜο ι)$(«τ• τ* ^χμ»» 

ΕχρϋΐίιαΓ ΰοη]υχ — - Β»τ»ν^ >ί Ιί» • τίτί 5νο^»$ /»5ί 

Ον. Μοϋ. IX. 4^• τΛ ^λΙκΗ Τ9τ%9 )φ ? Λΐ^^Ης. Λτ^ 5 

χηίη€ Αη^χ €( Τοηιί ΧΙΙ. 71$• δοΐιοί• 
89. Φ•ρ5Λί «/«^ι |β#^] ν-ηζ ι^μ^* 

β^ηύπος ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ 14^ 

Χ«ρ 3^ οί τηλψίζΐίν* ο ^ύίί^Λη$ς Οζ&τ»^ 
ΎυτΒ'οψ* ο όαγχ αυτϋο ττα^ γονυ γχίος Λ^^αν 

^Ηρωίς λίινυ«/* ί< σ ά,Β'ροος ίίκχμτο Βνμος, 

Άλλ' Λμυίίς κοριιύΰίς ΛζψρβίΛς, ι^^^έ στ/ύγνϋ^ 

*ΐ3νς ί¥Λ^ί/^^οι^ ΏολυίΐΜαος ΛνίΜΛσχορ. ιοο 

Τ^ ^6 !^άρος χολβάίν ΜνηκΜ φΛΤ}Λ¥ ίηίΙξΟί 

Βον'ΐΒ \ηί^τί^Είοή^ ιηΙΙ&Γ, ρΰ()]ΐ3Ώ5, Γβ ζχΐΟίάιΙ^ £πινβιη^ιΐ€ 

ΜΑπαχη «1 ί1]ί£(; ίΐΐϋ νΰτό ΐΓηΐ€η(€πι ΓαίΙίηακ 

0&ρί(ΰ (Ιοείίηαίο» ΗυιηοΓΟ^υο €Χ€αρΊι οιιΒίΐυιη 

Ρλοΐαίαιη : ΐυιη ριορβ ΐρΓαιη ^οηυ αΙεοπιαπ» ^βηυ, 

Ρϋίχιι^ι οαιη ίιηρβΐΐι Αιρια λμυοχι, οίΠιςυβ Ιη^ιι» 95 

ΡΓ€§ί(; ίρΓο ν£ΓΟ ρΓ26 άοΙοΓβ 211 ^ϋηιια ρτοείάιι, 3εε1αιη8ηϋΙ)ΐι$ 

ΗΰΓοίΒυβ Μιηγ'ΐΒ^ ^^αΓι^\1^ Πιηαΐ οιηηίβ ΰβ^αΓαβ ϋϋ αηίαιιιβ• 

Νϋ<^υ6 νβΓο Β^ι)]7^^3 ηίΜΠ 1ΐ8ΐ}α€ηιη( Γ€§€χη οαι/κη, 

$€(1 ϋιηαΐ εΐ2ν&1)υ3 αηάίβ €( νοηαΒαΙίβ 

δοΜαιίβ, τ€0ΐ2 ίϋ Ροΐΐαεί ορροίαβΓυηϋ. ιθθ 

Αη(« λαη€ «υιαη Γοαι € νλξίηίβ οηίιΒαΒ &€υή3 

9$. Μΐηκί^λΜ»] ΦξμηηΛϋς, δοΗοΚ 'Λ^νκν πιπί^ηί^' ^ ί^ τ^ βά^Μζη 

α6. *ο ^'Α/ίφ'ολν^] • ^ν "ΛίΑυη^ ιΐίντ«ν ^ ?»9λι^9 ϋ^Α^• 8ο1ιο1• 

'άη *? Ηλγύίν^ 9ΐη ^9ν ΜΜηη^^πς «ς ΙΒΐά• Ου 2^ιμ« Βΐϋρνκίς^ 4ί€. ΑΗ- 

ι;&« ^£»• «Μλιιν, 8ε1ιο1. (€Γ κχη η^Γηΐ νύ. ΡΙαοο. IV. 315• 

ΙΒίά, £€§6, αϋ νοίαΐι $£€ρ1ΐληα8 — . χιαίΐυβ «άβιηρζί 

^Μΐ(€ Ηαΐζΐίηυιη «/εα^'. Ηαηο «- Κθ^ίδ αιβογ : ιηοηΐϋΐη €ΰ1ΰΤ65 

ιηεηάΑάοηΰΠ} £πηα( βΐίαιη ιη«ΐΓυιη : ίχίν&ιηααϋ εΒρβίΤϋχκ. ΧΙρί• 

νίζ €η1χη ραιο ρηιηβιη ιη λ^λ υη- . 99• Ά^νχ**^! ^^ («ο^• 'Α'^ «α;*^* 

<)θλΐη ρΓθάαεί« ΟοΓΓβράοηΙβ ρ&ί&Αΐ «»$ (ΐΐ(•ν «;^ν. Χ^^ιαίπτ^ ^ΐ ι^^λί^• 

«χαηρία νϊάοτ^ ϋε€(. •ΐ Κνχ-^^ι η» Λί^ί-α». «Αμ λ? η» ιΛ•- ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ τος γι^ 1$9 ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Αυτίς ί \7ϋμΰΐίΪΛ ηλιίζ/ύρ ηίί Μ/ρ^ν^, 

ί^^ι-ηι^ σκΛίης υτοξ οφ^υο^ ^ύ»<η χ^ρ». 

€ΛτΛ Ι^ΛίτηΛ&Μ κλτλ λΛ-τηί/ψ ΤαΧλοΊο, 
*ΑΛ\^ ρν «: ΚΛ-ητηφην 'ίσρρ ^^' «^ι ^ί^^;^ μ2¥09 

δίβίίπιηΐ ϋάα£1« : βο ρΓίαιαβ νΪΓΠΐη ΟίΙΙοΓ 

ΡβΓοαΙΠϋ ΪΓΓυβηβ Γυρ€Γ οίΐραί, ς^αοά αίπη(ΐα€ 

Ηβο €1 ίΠαο Ηυιη€Γ(Μ ίη αίΓοΓ^ϋϋ <}ίίΒη<1οΙ)!ΐιαΓ. 

ΙρΓβ ν«δ Ροΐΐαχ ΙίγιηοΑβα ίιηηΐίΐιοιη, ζζ ΜΐπίΛπί», ' -νο} 

Ηιιηο ^ιιίάΰπι ΛιΒ ρ€£ΙθΓ€ θ€!€Γί ρβάβ οϊΙοίϋΓΕηαο ΐΓΓυοηδ 

ΡϋΓοαΙδι, €Γ ίη ραΙνεΓειη ρΓοΛΓαγίΓ : »1ΐ0Γαιη ρΓορίαί 8€€0(Ιϋη{6θΐ 

Ώ^xιτ^ Ιζντιηι ίαροΓ ΓαροΓοίΠαιη ναΐοβηνίε ιηιηα : 

Εχαάί^ ΛΧίΐαη 'ύΙΊ ρ&ΙρΰΙ)Γ22η, ηυ(1αΓ(^αε ΓορϋΓϋΓλΐ θ€ΰΙθ9• 

ΑΛ θΓ»άϋβ, Αοιδοί ρΓ3:ΓθΓΐί5 α1Γ€€ΐ&, ι ίο 

νοΓηβΓβνίι Βίαηήβάβιη ΤΗίαιιιη αά ίΠ», 

Κβ€ (Εΐηοη €ΐιΐη ίιΚΰΓίοαΐ; (^ά ρλΐιίαΐαχη (&ιι(αιη €ΐι(θχιι 

Λ >«( • ΛΛη τ^ Αη£τνλ»( ί? νβλί$ ψ•- ^"^ ιν •Μ«νν^^ «ιη^;»»<ψ' β^^Ψ^^ ^ 
107. Τ5 «Ι' ΛΰΤΦΦ ϋη9ψ] '£η«;ΜΚ«ν9 ι ΙΟ. *δ1^4Αι^ ί* Ά^ί«Μ»*} Λ|8? ι? « 
^Ιφιιιτ ίίζΛλίη κοξυυίι\ «νφιΛιξν «λΜΚΜτ, ι, ^ 

Αυης ί^ιβ^ίξ ύιη ξίφϋ ΚλυσίΜ• 

λΙ'ψΛ μίλΛ¥ ΤΈζβ,γων Όίί^ίΧΛηβ (ΐίγΦΙ0, «^ ΗΛλΛ0ϋ9 Ιηΐ^ΑιηΜ ίηηιΑΙδ» 'ΓυΙ> ζοηβπι ρ^ΓΑτίηχίί χτ€λ εαΓρίβ. 

ΰΑ(«Γ21ιη ίρίβ Αηηιι ίοιίοιη £ιιχ7ϋ ΰίναα 

Ιρίιίίαιη ή^άΐ οΙαυΙ ^^φι1^( ρρκηίΤιυα» 

Νοη(1«ιιη ίατο πιαΙο (ΐ€Βί(αιη : £^αί<1:ιη ,οΰΙ^ηΐϋΓ ^ηΐ 

ΙρΓβ ιη(βηιη€η(1ιΐ8 «ηΓβ 01)τ(ϋ. 

Ταηε ίληβ Αηο«ιι«, Ι^χεαΓ^ί αηίιποίιΐΒ £1ι\ΐ£, 

8τι^(2ΐη ΑΐτίρίοηΒ ΓοοιίΓίιη νΑΑ.«ιη ηΐ£Γ4χη^ιΐ€» €( Αύπιηι "5 ^ >^Μ?η βοΐιοΐ'. 

117• ^τ•^***)^} φ•ψ^Μ9%^• 

^^^^». $^I1ο1. 

•ι 1 8. ^Α'^η^'ΐΜ'] *Αξΐ(^ ^ ^^ •ί»* 
1 19• ΜίΑ«τ}τ9;μ(λ«ΐτ »π ?}1|ΙΤ( «*«« 1Ι9• ΑΙ'^'Λ μίλα» ΐίΎΛ^ψ] δϋβΐΚ 
λιο 1η κ άί&οϋϋηιί ίη(0ΓρΓ0ΐ6«^ 
δοΗοΙΪΑ&β €ΐ€ΰρ(θ9 <ιπο θ£ηιο ιηβ- 
ϋΔβ ιη(6Γρτ€^ή ρο£ί( νηΐ^λίαιη ΐ€0• 
τίοηοιη. ν€Γύιη β ί(« ίοΓίρβϋ ΑροΙΙο• 
111039 οΌΐραή Γβηβ άί§;ιιρ3 €& λοο ίϋ 
Ι(ΕΚο, (αηι οΐ) ρηνβιη ▼€^I)οη11η <!!£. 
ροβίΐοηϋΐη, ιπιη οΒ |ηΙλ«(# ϋ( »ιλβ#- 
»)τ, νοΰ£8 ρΐ&ηέ 2ϋΐηίη«3 ίη ««(Ιβοι 
ί«η(€η(ϋ άίν«Ηο ρ1«ηί ίχ|^ί£€«ΐΐι 
ιιΓαίρ3ΐ85, «ιι( ο!μ 9ΐκ^';!λ«λιτ Αιηρ• 
(>8, εοιη ΐ]ΐι« ηοη ρΐαβ άχζζΐ ^α&αι 
«Ιίϋπι. Αηήςαϋϊιηιιιη ρΓοίο^ ιη^η- 
θιιιη» £ ιηΰη3υιη,1χ(6( : ^ιιο<1 ροϋα• 
εΓβάίάβηχη, ςικίιη τοιηπ Αροΐΐοηίαιη 
Χ'ύιι ίπΓοπίβ; ^ο<}ΐΐ6 χη&βιβ» ^αο(1 
Ιΰνί^ιηα ιηαΐαιίοηο Ιοοαβ ηίε ρΐαη^ 
Γ€Αΐ(αί ροβ!(, «ε άί^ηυβ ββη Λροί-* 
Ιοηίο. Ι^^ κ&4^^ βί'^Λ /(^λ* ίπΐ- 
τκν^'» &^• Βγγογ ΰχ οιηίίΓ& «ρο^ορΗθ 
ΟΓίαι ι ίη€ίο ίαέίαιη ιιι »9 ζ «πη^ίν 
<1ίν«1Ι«τ€(ιη'» ^υίά βηνικν^^» ι'ιιγ^ 
οοεαΓΓΚ, βιηρίοζ ν€ίό τνίιΐν•* ρ«Γ- 
£πι. Η^ε ΰτίλπι Ι^έΙυΓ» ρτο ^α* 
μΛλΜ»^ €ΐΜΧ νοχ ειιχη η^ Οτχ<λ γχϊ * 
ά€ηι ίΗ, ιη\ι(λ(» βΑ Ιη ^«λμ'. Ι^εζίολ 
<Ιοί(ΐ€ΐη «ιΐΜζι» νΰΐ «νΜτιβζ^ μοη ζ%* 
«οΓοιηΐ ; Γ«ά οεγ ^112$ {)ςηβ ιηιι1(β« ΜΒ% ΛίΙΟΛΛίΙΙίΐσΤ ΤΟΤ ΡΌΔΙΟ* 

^Α^κτΗ ^23θχόμ^0^ σκΛ^ Ηξος^ «ίί^ί μίοτψ^ ΐ2θ 

*Ε(ΐ[ΐίμΛως Βί<ο^ί¥' ομ^ ίέ οί ίατηίονη 
ΛΜκίίΐβίΐ' ανν α σψί¥ '^^ηίϋί Μζηη ^ησ-ων. 

*^Η^ι χαμ^ίω νολίο) λύκοι ο^Β-ίίΙίς, 

ΑοΑμι ίυ^^ίνων η κυνϋ» αατϋΐί η Ημηω^ ι ζζ 

Ηο(4ΰν7«ί ^^' ο, η ^^ϋτνν ίτταίζρΜτης 'ίλχασί, 

Ώ»)3^ 3ίαΐίαμφΛΚίωηις ομίτ τ« '^ τηίι/ΊΒΒ'ίψ αίητως 

ΥΙγΑ εοηαιη 1χν& ξΰίΐΑηθ, ίη πΐΰάίηιη ρΓοίιΙηϋ, ΐ2θ 

ΜΛΟιάχ^ €αχη (}ΐλί1>ιΐ8 ΒϋΙΙίοοΑίδ ίιχαρίι }Αίοη• 

νΰΐαά 3α(οιη ειιζη ίη οαυίϊβ ρ€Γΐηα1(28 ον€5 ι^χήιζτίί Γοΐΰηΐ 

1>ί€ ϊίγ\>^ϊηο ΟΛπί Ιυρί νΙοΙοοιβΓ α^ςΓϋβι 

€1&ιη Γ&28ςϋ$ ηλήΒυέ οαηΰβ/ίρίοΓ^^αο ραϋοΓοβ, 125 

Ει άί/^αΐΓαη(, ^οαιη ρΓΐιηβχη ορίίΐίη ίην&Γαιη οοΓπρίληΐι 

ΜαΙϋΐ5 &νίά6 ίηιαίιΐ ϋαιαΐ ; Κβε αηάί(^ιΐλ(|α€ εϊκιχιπ 

Χίίτηι• 5€ΐιοΙ• 

1 24» Π«λΜΐ] ίηί >ίΒτηφζ•ί» η ϊηι• 

• ^ >άη»«τ0<ν«( λνΐ|9νι •7«ν '^'^ ^ 
ιν«ν•$ »0» ^ ίύΛιΟ» ίμϊζϋη ίΐς Δ»λ«9 

:ίΐΙ^ 7$ 1*19 'μ^9 Ι^νΗΨΊΛ 5ΐ(ρνΐ. £«1^ 

126. Μβ/βγτνι} ίτι^«τ»τι. $ε1ιθ1• ΤΜΙ4» Λ9ΨΗ90^ ^ι βχηί1ί&• }Αΐη Α ηίζ# 
ρβτ ύίΤΜβί ςαοι βςΐιοΐί^ίΐβ κά^ϋβ» 
νί(1ο ^ΰοιη ςοιηηιοάέ «τητιβφτ^ν Ιιιιίε 
Ιοοο εοαν€ΐι1&( $ ίΐ^ηιίΐοΑΐ €ηίιη.^/^- 
ίίέίτί ρτοαη^ξηί, ^^ο πιοάο Γιΐιηβ. ί€• 
ιιεηΐ: ΓςειίΓββ ^υί ίοπΓβ νο1αΐ)(• 
Οιΐ2ηΐο Ηος ρΓ^είΐΑί νυΙ^Αί» Ις^Ιοηί 
<]ΰΦ ρςΓ ϋιηρίοχ ροϋηάίηί \μχχλ 
δοΐιοί• εχρίκ&τι (ΐ€Β«(? βΐΰηίιη ηοη 
(Εΐίβ ςχρ11ο&( β^αιη νίπ ίέίαιη ιη€(ϋ- 
(&η(ί3. Αε /ι ^*» €απι ΕιχΙΙλίΗίο αά 

ΗοίηΟΓαΐη ρΓΟ \ΛμΖΛ90 ί]1ί£ΓρΓ£(£- 
1 24 • *0/4ν 2ν «< <ΟΤΙΟ•νΤ•] 79 β^«ν ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οοοξ\(^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 

ΧτΗΐβΰνται 'Βτί'ίΙονΊ» 'Ζΰ& οψίαυτ ως λ^ ηΐ^ 

Κατηω ^φομ^α/ '^τρης ίκΛς ΛίοτϋοΊν* 

Ιη αγΑοπι €0§αη(ηΓ ςοητιιβίΚββ ίηνίεειη ; ρΑΐίΐοτ ϋΐϊ 

ΊΓΰλϋηΐΦΒίβτ 'Β^}ίτγ^ζ^ ΙηΓοΙΰηκβ ϋ€χτΰΰηι&(. 

Υΰΐιιϋ ληΐ6Πλ «ρίιιιη ϋχαχηβη πχλ^ηηχη νβΐ ορίΐίοηοβ 

ΎηΙ ιηοΙίΕΓϋ ίη Γοοριιΐο ίαιηο ίηίβίΐαηΐ, 

Ήχ <]μϊάαΆ αϋςιιαηήίρβΓ οοηίβη» ίαο ίη Αΐνβλίί 

ΙηΓαίιίΓΓ&ηΐβΒ €οηηΐΓΐ>αη(αΓ ; ρΐαβ χφο «ιιίοιη Ηλίηιηβοΐρ 

Βί€ ϋΐί ηοα άίυ ροϋοβ ΑβΒίΙοβ χηαηοΒβίΚ, Μ (ϋΓρορβ Γαη( Ι5Β 130 »3$ 130 «35 ?ηΐ9τ». δείιοΐ. 

1 2 β. Πι^} σ^βιι] (ί^Μ ιιτιιρ 4||^ 

€ΐΐία8 *ΚΙιτ•;^^νΤ•, αρρθ£άίεΐΙΙ€ 8(1 

Ιιαηο Ιοοαζη. ΒοΒγ7ομ Ηιο οοχηρβΓλη• 
ηΐΓ ονίΙ)η5,(}αί& ιτιτί^αή εοηίβηί Ιη Γβ 
ίηνχο£χη οαάεΐ^λίκ. Η&Βιιίι ηΐχηίηιΐη . 
&η(£ ο€ΐι1ο3 Αροΐΐοηίΰβ 1θ€αιΐλ Ηο• 
ιοΰΗ, Ι], ι'. 141• 

130. Ώς α (ΛίλΙοτΛβίν] ότί τ* ί(§/ίΤ' 8ε1ιο1. 

ΙηοΙοΓαβ ιΐ( ευιη ΙαΐβύτοΓο ρα- 

ιηίεο ρ^ΑοΓ 
ν6&1§3νί( «ρϋβ, ίιπηο<|αο ίιη• 

ρΐ€νΐΐ ΛΠίΛΙΟ: 

αΐχ ίηίαβ ίτ^ρίάχ τοηιχη ρ€Γ 

ΌίΓεπιταηι. &0. ^η. XII. 587. 
132. Σ//ΐ6•λ^] Σί^Ανλβ- α\ίί9, ίϊς ί. 

8€ΐΐθ1. 

βόμίίί, βί(Λ,Ζος α ί^ί9, § Ψ (ΛΪλίοτίίψ ϊ^ς• 
*99ί9ί }ίί9 4 β•%9ωΜ ι^Ιλί-πΐ}^ ><ΐρ^μ^ί• 

£αατ?. 5ε1ιο1. 

1 34• Κ«»τ|^ η;^«/ί9^<^] ά^τί ? ι^ίίΓ- 

υ Έΐ^Ού οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ Ϊ54 ΑΠΟΑΑηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ 

Πημ^'Λίίηλον ίΐατ Ό'ίρ^ίΐτη ^ ήμ€¥ φίλΜα(^ 

^Η^οΙοϋΐ τημος Αιίω υ^ ίί/ρ) Αυχαο 

Κΰίί ΜΛριανίυυυοίν Λνίρων, ίιηΰψτΰ^ ΛΜΛίΰς. ι ^5 

Α2« ^ μαφναιτη σιίηροφό^ «6ι 9^η^• 

Οι ^\,' η^ ^χΒ'μύς η κ^ ανΚίΛ ^ίάασχύίτ 

Η^«€^• Κι ίΐίτΐς Μτοί μ^ τόίσ-^ρ ιπταν. 

Ιη ΊηΜίΌτοΛ Β^\>τγοΊΆΐα, άο ία(ο Αιηχοί ηιχηαλίιιη. 

δΐΰΐή; ηβε €ηίιη^η(€ΐ1οχ€Γαη(, ^ΐλ&ιη ρΓορβ £1» οηι λΙϊλ 

Ρυηβϋα όζά^ε : νλίΐΑΐΜηΐιΐΓ βηίπι ηοη (λΒΚ&ιη νιικίοιη» 

ΥΰΓΐΙιη €(12111 νίΐΐχ ίηίοίϋί ΓαΙ>>πηί5 ί^γύ 

Ε( ΜΛήΛπάγηοτχιαι, «ΒΓΰηΐο 髧£• 140 

Οοηΐίηιιο οηίιη άΐϋΐίολΒαιΚ άο ΓογγιΓογο ΓοΙο• 

ΥΰΓϋιη Η1ι €8Όΐλ3 ο( Α«1)η1λ ίροΗ&ν^Γυηί : 

}λΐη^ιΐ6 ίηηΐ]πΐ6ΓΑ8 ον€3 είΓου&ι υη<!ί<][ΐιο οοςβηΐο ίηΐ^Γίοοβηηΐ 

Η€Γ0€8 ; €ΐ «Η<^τι!8 ια(6γ 008 («Ιο νβτΒυιη ο^^ιαβ €&• 

€ο3ί(«(€ <ιιιΜ Γα& ίιηΙ>€εί1ϋ(2(ο ο^οείίΠίίΚ ίίΐί 145 

138. ^ΗμίΨΛλάίΐ^] ^Η «ν«9ηλ•^•ι ΙΒίά. 'Λμ•ττ«§» άφηίί^* 5κ β( 

;^ρ0ΐ/• 8εΗο1. αρυά ΙιΑίίοοβ €( Οπεεοβ ιΕμ/ €{[€^ ί.β• 

139• ^(*ί] ^ Λΰμα^" ^ τί Ί? «ν- #ν'{^;Γ#, €«» «ι«γ ιιμτ ^β, ί• ο. ίη« 

τκι; 7» ^?«τ«( ιζ ηκ «Λ^« |3«π» ΐ(/χ{- (ΰΓϋΟο. υρ(. 

^€1^. $εΙιο1. 141 • ΤΙ^^μφΙ^Η 4^ρ«/»].τ«( ¥ 

Μ^β^ΜΟ^^^'^'^• '4.^' ^ «^^^ν κίχλΙϋβΤΛ/. λΜββ•00 Β-ΛΛΟλΗ^ •7η^9Ίη. «Α| 5 ιμ^ ί^ 

'ϋ«ΐΜΤΚ ιΐν«»τ«( ίνΐτ» 7«9ν4)Μτ••. «ίτ- 143* Π<^«]ρβ«»2&τ] ιβΒ^η^ιηψης. 

«( ιζ 1• <ι%<ν^ ^ ^<!»9Τ•9• 8ε1ΐθ1« \ιη Ήύ ναίυψ ίλΛυψφΠίς• Φίμ^ΛΐΗ 5 >§ *>* 

&ΗΒ£ Κ^ί^^^• υΚγ^ε ίια|α8 ^υο- 145• Φ^^βο^'•» 7?< «ι» £»»] • >&• 

ι^αο ηοιηίηο ορρίιΐυιη Ροηϋεαιη (ρ* ιζ « λψ ίτηΙη^-Λ^^ μ Βΐ«^νχι$ {< ιζ • 'Η^- 

ροΐΐαίιυη ίαεήι» ^υ( & οχΐαι$^ Δα- ικΛί^ μ^*η^ψ «λ«Α4^^^, «μ», ιιμ« ι^»- 

ν1ΰ8 €{ ροραϋ. Ι»* Ηοΐββχιίΐ»•^ ρψ η^ ητΐή^ηνι^ ύμβ^ ^' ίη *]^ «;«» 

ΕίτΛίί ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ !$$ 

Τ^'Λ'ως ^ΗρΛκλΛίΛ Θίος και 3ϊυ^ Μ(Λ4ύ5^. ' 

^ΗτΜ ^έν γΛρ 'ίγΰΰ, ΚΗΐ^ "Τίο^ίιηης^ Ιολιαί 

Οί^ αν τίνγμαχίί} χ^ιΒ^φ/ΛΟ^ ^Α' βη ^ο'μ,^ί 

^Ηλν^ν ί^ρίων» Οΰτίίς αψα^ ο)ς αγορ^ίψ • 

θίσΊΜίσιν, ροτπίλω (ΐιν αγΙα/$^9^ λ^λαΒ'ί^. ι ςο 

29^ (Λν ακηίίςΌν }αίΐ} %νι τηγί ?α^ίΙ$ς 

ΙΙϋντΒν ί7Γί7ΓΧωμ.ΐ¥' (Μ,αλΛ ο τιμίων ουοης 'ίχΛς»ς 

£ί(7?7«/ ίΧοφρη^ α^^^ ατίΛνώ^ν ϊίντ^ς. 

*ί2ί αρ 6^• Ία ^ ΌτάνΌ. Αίος βϋλψι τίτυζτ^» 

Και τοΊΐ μ%ν (^^ν άνθι 2^^ κνίφας, 'ίλκίά τ αν^Ζψ ι ^^ 

Ουταμίνων ακίοντϋ^ (ς αΒ'ανάτΰίσι ^λας 

*τί^αν[^ς, μί}α Ι^όζοην ϊφωττλκταν ί^ί τιν' ίί^ρί 

Ζαν^α ^' έ^έψ^μ^οχ ίά,φντι καΒνπζξ^ μ,ίτωτίΚ 

$1 ]ηο(]6 ΗβΓοαΙοιη ϋΐίλχη Ββυβ Ηίιε (ηηΑηΙϋΤοί;• 

Οβηο ΰ(]αί(ΐ£ΐη ΰ^ο, ϋ ίρίβ &<1ίΰί£€(, ορΙηοΓ 

Οαοά ηοιηο κίΓβΐ ίβϋςοηάυβ ριιςίΐλάοηΐ, ίζά ςιίΑηάο Ιβςοβ 

Λθ€€άίΓ0( Αη^ζΗ5 ρΓ0ΐηυΙς2ΐιιηΐ5» υ( ΙΙΠβ 11α(ίιη ίρΓο (]αΜ ϋηαηοΐλϋαΐ 

I^^§^ι>α5, εΐ&να Ιαζξβίιιι &ΓΓ0'§2ηάΕΐη ά£()ί4ίοϋ&(• 1 5^ 

Νιιησ €0 ίηςιΐΓβϊο, €ί ίη λΖ/^γλ ιογγλ γοΠΛο, 

ΡοηΐΏχη ροΓΏλνΙ^νίιηιιβ : νβΜβ &α(οιη οοΑιΔια ΰηυΓ(^ιιίΓςαο 

5€Βθε( ρ€ΓαίάοΓαπι (Ιαηηιιπι, €0 βΒΓιηΚΰ• 

&ς 1(κη(υ$ €& : Ιι^εο 3ΐί(οη ο]ηηι&. ]ονί5 οοιιΓιϋο £€ΐ)«η(• 

£( («2ηο ^αί<ΐ€ζιί ιη&ηΓ€τυη( ίΙ>ί ρϋΓ ηοέΐβιη, 6( νιιΙηοΓλ τϊγοπηο 15$ 

5&ΗείοΓαιη οαΓαηιηι ; €( ίηιιηοη&ΙίΙ;)ΰ5 Γικτη 

Οιυη ί€εί2):η(, πιβ^ηλίη ζοολχλ βρρΕί&ηι&ΐ; η€0 <^θ€η<^ΐΐ&ιη Γοιη&α3 

&β(1 εΰιη βανΜ Ιιαπο ΰΟΓοηϋΓοηι (3ςίαρ€Γ ΓγοιΚμ 

2» «^ 9υζμ^χΙ$ΐ6 Ί^ΐ'Λ, μχ^ Όί^ί^λύ" ρβΓ εοΓΓίρίαη( Ηοοαβηι»» Τ1ιοθ€η• 
Ι^Μ 19» "Αιλόκβ* ττη φΙς βιωιτί^ί ν•- ΧΟΒ, λΠί^Πϋ. $10 «( Μλ«ι3^ΐ| ρΓΟ οίκ• 
φκθ^ί ίμιίτ9 V ^«^Λ^ νλιί(β»( «»)ί(9»ΐ9. λ*^Η, ^( Αιηίΐ» &ριιά ροβειβ ρβί£ιη• 

2$θ]|θΙ. 151. Ν^ν' ]£ «ΐίΐι7^«>»] « νν;• «««Μ» 

υ. ΡτΙαίΜΐι €ΐώη ί& «^«Ι^«^ Γ«ιη• 1 59- ^«»^^ ^'ΐμψ«/4»««] ««Ψ^^'- 

υ ζ ΆγχίΛλω 15^ ΑΪΙΟΑΛηΜίΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*Εμ,(Λ,ίΧίως* τΰ-ψ ίί α-ψιν Ιοάη-η νίρημος ίκτη 

Ι/ίϊΧπομίνοις* κλίίον ά βηζμττρΰίίοψ Αίος ψΰ. 

^Η(ΐος ί^' ηίλιος ίξοιη/ΐοζ έττβλύ&^ψβ κολώνας 

*Εκ τηροίτων Λ¥ίω¥, ψ/πρί ίί μ^ήλΛοτϊιρας• 1 6$ 

Αιτ τοτι λυσ»|^^ι ηά/ν/^ς 6κ ττ^σ'/ΑΛίΛ αίφνης, 

ΑήίάΛ τάτζησ^ίΐ^ 'όσην χρίω ηίν ^γΐ4%κ/, 

Ώνοι^ ^ινήίντΛνί ^σχτορον ϊΒ-ύνοηΒ. 

ΙιΙιΟΓαΠ» ςυΐ Γαηοβ οιΙαιχι οΪΓευιη νίη61« ΰηηί» ' ΐ6θ 

θΓρ1ΐ63Β ΐβΑικΙίηί €οιιΓοηυιη Ιιγιηηΰΐη εοαηβηιη^ 

Αρΐί$ ηυιη(Π8; ακαιη^τίο ^08 \χα\)ζΐΜτ (Γ«η<]ηι1Ιυιη Ηΐι» 

ΟοΒαιΐ£η(ϋ<: οοΙοΒηΓαηΐ «ηΕϋΐη Τ1ΐ€Γ2ρΒχαιη }ονΪ8 £ϋιιιη• 

Οααηάο να-ό Γοΐ ΓοΓείάο» ΐΓηάί&νίι οοΐΐεβ, 

Εζ ΑηίΒιιβ οπβηβ, ϋ( ΓαΓοίίλνίί ονίαιη ρλίΙοΓΟ, ι$ζ 

Τιιης Γληο» ροΑςιΐλΐη Γοΐνίβοηΐ &Β 6Ζ(Γ€ΐη4 ίαηΰβ ΙαυΓΟ^ 

Τιη(αιη(}α€ ρΓζάχ ίιηροΓιιιΔοιΚ, ςα&ικαιη ορυβ βΓαΐ «ΓροΓίιη» 

δβοαηάέ 2υ» νοηίεοίηιη ροΓ ΒοΓρλοηιιη τβέΐα ϊιηροΙΙβΒΑΐκαΓ• 

'η&.ν Α^φν^> β 'Α^'βΧλΜν/•;. «Λλ' ΪΓϋ ^ν- 163• Θι^«?ιν«1β0 ^ ^»^«»^» ▼•' 

τα; ο» τβΓ τμτμ Αί»φ•ν Λί^ν«« Μμί^' Α«»«»ρ«• θι^'«τ«^ ^•^ 'ηχ•^ «^ 27»^«9• 

'ψΛ ^ΊΓλη της ίΙ^ιηψτ'Λς, -κΛ^^ρων ^Ατήχ^ίΟ-. δοΚοΚ 

•η**Αμνΐ(9ί μ »«λιΤτΗ{ «τ» ;^ρ/•?> *;^Μ 1 65. *£« νιρ«τ«^»] ώ« ? ν«ΐρ#(ίζ•Ι• 

Ι^ιΙμ ψνμφΜΐϋ ^ΧαςνίψΊί. ^Α7η)^^^^ί' 1 63. ^Αν* ΒβαΐΓβρ•»] Β«αν-β(^ β»•- 

ης ά^4 Λί^νκί «Λαλ? λ««βι, κ^ Λβ<- ^μ^ ^Ι^ηιμ^ * ^ιωψ \ψί τκτη τνν 

λρΙ«ί» «νίΓ^βν. '£^•ψ«^βι*Λ*φ»ΐ). Λ»^?«ι ι•χ•ρ 04Κ 1^ ΈΛρίηηις %\ς τιιν Ά^ί^ν ^^- 

Μ'^Λη• Λ' 'Α7Τ9λλ«τ»«. ίχξίητφ ίί Ζαΐ9•»ΰ•Λ9» η ^^ τ• μ»τ«( τ»( 51 μκ 

▼5 5»ψ•ι τρίχ»9' ίΛΤ ι? »<φ«λ«(, <9η ρ τη^μΜ$ Β•ατίζΜ$ κλΧμ^λ/, «#μ ϊί 

ψ&;^«(. 8€Ηθ1. •«(ΐ%«ιΐβ %%¥ΐΜ τηιγψιαίηίς λλ) βοΛ9 μτ• 

ΐ6ΐ. Σμ(/•/^μρ] 0Μ»ωίί•9, . άίμη γ»ζ ζΐι/ξ«£ΐττ«ο <^ τ»τ«• ^ί^τίζ^ύν^Λ^' 

ί Λϋ, δοΗοΙ. ' ' (Ο^ν Μ^^ 0νμ0,^ΛΙ 'Λύ ^λΜαΓΜΨ. ι«ι 5 

102. Πψϋ^ψίψ 4Λ$ητ$} ΛίχΙίΤΦ ί 6 «ηρ•• 1Ι«ΙΒΓ•(«; ^ ΪΜ^-^Μί, Καμμί* ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚ ΠΝ Δ Ε Τ Τ Ε Ι» Ο Ν. Ι57 

*^Ε9^» μίν ηλίζάτω α^ΛλΙγκίΰψ ίξέί κύμα, 

^Αμφίξί^ *Ζ9€9'Μροί^ν ίτπέίύτονΊί 'ίοίκος, ]^ο 

Φ6ΐζ€<£^ ΧΛη9¥ οΐπτ, ντΗ μά,λΛ μ$ο3•ίΒί νηος 
Α^ί^^ν 3^κ^μα^ ΜΛΒ'Λτηρ ήφος- ίΤλα, τίγ Ιμττης 

Τω ^ τίφυος όί3ϊ ίαημοαννψη ηονη ι^^ 

11>ί (^υΐ(1(χη ^χοΜο βιηΙΙΙβ ιηοιΚι ιιη^α 

8αΗυιη ίοηαΓ εοηιη.ίρββ ΪΓηιοηά βηιϋΐ8« 170 

ϋΓι^υβ ΓυρΓΑ ηαΙ>6< €ΐ«(&» η€(}η6 ραι&Γοβ 

εν«ΓαΓθ8 ίοΓο Η1θ8 (ήίΐ€χη ηιοΓίοιη, (&ιη άίΓβΑέ ιηβάίχ ιι«νι 

ΜίιίΑχ ίιηρ€η(!ϋΙ)&£ ίηίΙ«Γ ηαΒίβ : Γ^(1 Ηχο (λπΐΰη 

8ί€Γηί(αΓ, β ηιοθό η/η^ί5 ρβΓΪΐυητ ηπέΐα ίιιβΗΐ |;υΙ>«Γη&(0Γϋΐηι; 

Ιβείτοο ει Ιιί Τ1ρ1ΐ708 Γοίβηϋ (Γ&ηβΙ)&ηΐ 17$ 

Χίμψχς «-Ινβν χ«/ ιβπ^χΙ^, \μφ%(ίί τ^ 
£* ]{«α0-•^ΐί η Ι^ζΐΛ νΛρΛ τ•Ίς ΊταλΛίφΊς 
$99ξΜ *ΑκΜξΙβ09ίί^ ής ΛξΗ Φ^ν>ϋ "^ν^*"- 

^' $* «/^ν; ? «^^ «ν» στ(^φ&• ατ90»^•* 
#^^«^4^ γ« ν<λ«^< Β•ΐΒν-«^•ν. 'Έ^•^•• 

Τ $ΛηλίΛ Ψ ΑίγνιτίΐΛίψ νί/Αψα/ ^\*Λχ» 

ΡοίΙ $»}/«ν ίη ιηί[. 8γ1ιοΙ. οΐβΰίΐιΐΰ- 
XΛ^^\1Β ήΆάίοτηιη κ^μϊ Γυρρίοικίιΐδ βίΐ 
«κ θ€0§Γ&ρΗΐ5, £( Ιιηο (ΙυΒίο Ιβΐϋΐ ίη βηίιη ίη ουηοηιπι ιηιι(8(ο, ουηδλ 
Γά6ΐ6 ρΓοοβ(1οιι(. Η(£ΐζΙίηα8 (οιπϋΓ^ 
ίά ίη λΙ^ πιαΐ&νί(4 είβητ <^αο(}υΰ« 
ηυΙΗΒί (ΐ€ οΙ γο ιηοηίιο 1^έιο^^• 
Ρ&ηΐο ροίΐ ρΓΟ β»Μί Ιϋξζηάηηι ριηο 
/β«ββί(, ηαπι ηοη Βονοι ίζά Βονίη» 
ρείΐΰθ ίηϋεΙΙί^^ΓΡ νί(3€ίηΓ. Υίάϋ <|υ« 
βο πίοάο ηζνϊρίΐιάΊ ΕυρΗΓ^ίοπι Γοί- 
Βί( ΗΰΓ0(1ο(α3. 52η61. 

Ηαηο Ιοουηι Πο ρυτο ΓΟΓΓΪςεη- 

<νκ τϊί, &ο. Νιιη Όίοηγίιυβ Β/ζαη• 
ΐ1υ3 ί'€ρ(€ητ ίΐαάία ροηΐι ίη(» Βοί- 
ρΙιΟΓίιιπι ε( ΠαπίΕϋη ρΓΟΠίοηϋοηλ. 
Υεΐ «ΐίϊΠΙ, 7» μί-ιαίο Βνζ. χα/ ΧλΑ• 

Ι*. ΗοΙΛεηίϋβ. 

1 69• ΉλίβΛΤβ»] *Ηλί•«ίΤ•» β^•ί ^- 
0Χί, «^' » ΛλίΤίί* ι«ι «^ βΛοίνς^ 2^ τ) 
ν'φβς' τβοτ' ι«ιι νψιιΛο» χα) Λίτζίσ-ΖΛΐΜ• 
δοΗοΙ. 

170. '£Λ»ίαΓ•»Ιι] Λ9Τί ^•^Ψίχ^ητΦ' 
βρΜ 91 ίφόζμιίηίτι, ΒοΗοΙ. 

173• '^^ ιί'/ψ^^^ «^ *«•^- 
^ ντ« ρί^ }ζ λ«ί!^«ι ντιάζχ^ι τ» χν- 

τν^Μ• 5ε1ιο1• 

'Α«?ί3•ί!^ ηβ ΑΠΟΛΑΩΪϊΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ^Λντιπίξηψ ^ί^ ΒίΒ^/νίζ^ Ότάτματ αν!^^^, 
' Ο; "ΟΓψ ^ τηΐηων ολοωΐΛΊ» τΒ-ημΛΤ ΰίκτλιι - 

ϋΐχϋ, Μ ηοη ίη^^Γπΐί : ροβΓίάΙο Αΐηβιη 

11>ί ρΓορε Ιίίυδ χάα Α^^ηοήά^9^ϊϊ3ίϊ>\ύΐ Ρΐιίηβυβ, 
Οαί ριχ οιηηίΙ)υ8 1οη§ΰ ξΓλνίί{ϊπι&5 ΧΓαιηη&9 ραίΤαβ οΐΐ 
ΡιορκΰΓ άίνΐηαηάί αποιη, (^ααιη ύ λϊιιολ Γαρρβάίε&νοΓ&ί ί$ο ϊίΟ τ«^ Ησί Βί^ανΙα^' « ]^, ίτη τί; Εν^βίξης* 
^Αο 'β/ΰ ^α £ν^άηη}9 Β^Β^ΜνΙ*» λίγΗ*, 8<! ν. 3 47• υη(3ο αρρίΓίί Καη€ (οΚο• 
ΙίοΓηιη ιηίΓεεΙΙαιη οχ άίνβιτύι «Α^ 
€οης;β1ΐ2ΐη. Ι^. Ηοΐίΐοηΐαβ. 

178. Ά>2ίί^•^Αί] Άν^^ί^•^©• ν-ι^ 

Κ^απλ^Μν^ τ *Λ^ΐκ Φ«ίν<«ι >ίητ«γ «5 >? ί^ΐί«ι» φ^Φ-ιν* »^«ς<& ο* τ? Β<5»- 'ΑτΗ^ι»^ κ5 ]2 Ίτίχλί^ί», ιζ ϋντ«( τ*ί 
Η% 7» >.^Μ« «)^••««, •τ<> ^«9, ο« «^ φΜ»»«βί* 7«ι$ Α αλι&βίβας, τμΓ Δικ• φ#»ι^( «ίι&». δολοΐ. αζ»»7Κί ;Ι^Μ( ιζιι»»β^ Φινίβ» ϋςί χφψ 4'μ ΒΙιλυηίαιη ευιη Ύ}ιγίύΛά€ Ιοοα ^ίΛ^κί^Λ^. ι^ ιττρβν ηίτνν ^βΜ-< τ ΦινΕ4ί|^ 
€©11 ρΓΟίηοηϋΟΓίο Ύ\ιτ3ίάχ. Νηπι (ι•Λ^» *φψίλ ^ ΦοΙηπ^ζ ? *ΑγΙυί•ζ0'^ 

«τ», *Ώ^ΐ)9^#ιτ ;ζ Κρ«ί/Μοι», νΜο3'^( ^^«β* 
λΛΪς ΔΪΛς *ί «ίντΐ» μ.ηΊζψίς• ο 3 *Α»»λ- 

ϊοβΓ•ιτ »^ζιτ• ιζ ^\ς καιν/•" %€£( ηοιηίηα ςυοθ&ιηιιιοάο Α£ηί& 
£ιιϋ, <ϋν€ΓΓΛ ΓΛίηοη Λιηί, ν»ι « Τΐι/- 
&ία €<: Τ1ΐ}τηί38 ίηΓιιΙα, <)υ&ιη ιηοχ 
«ΟΠΙΟ \ο^ο ]υΙ>3ιιη{;ί(. 1(1 νοΓο ιηαΐΐο 
ιΠΑξίβ τηίΓΟΓ δοΙλοΗ&ίΙοιη ίη Ιοςο ζΐζ- 
ή£ιηο £Ηί Β€ΐ)ΐι1«ϋΐ οΙ'αηάοΓϋ, ου 
^ίΓ^αΪΓ€Γ6 ^ααιη £ί(]ΐ]τηίλΐη ρθ€ΐ& 
]Β(€ΐΙί£;α(. ΜιιΙΐο «ηιοοι οοηίοπι ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΏΝ-ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 1β^ 

Χράΰόν ΛΤξίκίΰΰς ίψίψ ρίορ ίνΒ-ρωτΛίσι, 

*Εχ ^\,' 'ίλίτ οφΒ-Λλμωι/ γΚυκί^ φ<ΜΓ ^ γηίηίύαι 

£Ϊ^ Λ7Γ€ψωοίσ'ί¥ ονΗΛΟΐψ, οσχΛ μ οίη 1 8^ 

θ€(Γ^7» τιτώ^ίμ^οι Ό^οΜται ύΙτοΑ^' ίγ^ψι»* 

Συηχίως ίίρττΛζοψ' ιλβίνητο ^\| νίΑίοη φο/ΖΣ^ς 

£ϋίοιΐ3Β Η1ία8 : η€<ιιιβ ΪΓοΙ ιηιιιιπιίιχη τΰΥΰπιΟδ βίΐ |ονοιη ίρΛ»», 
£χροιιοη3 1η(Γ6ρΐ(Ι^ ΓαεΓΑΠί ιηβηίειη Κοτηιηίϋιΐδ• 
Ι^άΓοό ΓΰηΰέΙτκβπ) €ί ρ€Γρ€(ΰ3χη ίιηιη1£( ^Μρ^^£^9 
Αάβϋΐΐΐί^ας οοαίοιιαιη άαίςο Ιυπιοη, ηοι^αο Ιχΐ&η 

Ρ&ίΤαβ είΐ ϋορίοήίδιηο νίίΐα, ^αοπι €ί ΓςιηροΓ ι%ΐ 

Υαΐίςΐοίλ Γ€ίΓά£αη(ε3 νίείηί ζά άοοίχχΤΆ ϊαΛζτΛ : 
δβά ζ ηαΙ)ί1)03 ΓϋΙ)ίΐδ ρΓορε ΐΓπιβηιοβ 
Η2ΐΓρ7ί2ε, €Χ 0Γ€ ιηαηίΒαΓι^αΰ, γοΛγιβ ίαιβ 
Ιηά€£ηοη(€Γ Γαρϋ^Βληι : Γ€ΐίη(|υοΙ}&(αΓ αιιίοχη ίη(ϋΓ<1ιιπι είΙ)1 
Νο (&η(ί1Ιυ2η ^ιιί^ίβιη» 2η(«Γ(1ιιπι Ααΐ€χη ρατιίτιίαιη, α( νίνβΓοί «^ εΓαοΙαίπ) 
ίαΒοαιιάοβ• 190 

ΐ8ΐ• Ον«1' «09-β9 β9Γ<ζΐτ•3 ^^^ ^ιλί" 185* ^Ονάλη»} ονά«τ« }ί ^)}9Ι να 

;^ί•ι» ί Διβί Λ&τκ ίΧίςρ'ίφίΤΦ^ τλ Β'βββ οϊτΙλ >^ βξ^/^τΜ. δοΐιοΐ. 

ττήρΊΚ •πν ν£τ9 τφίς Λ9^ζ^7Γβ»ς, ίίίί^ΐΛ9 Α( ΑιΒΙϋο ΙΐΟΓπίϊοο Ι&ρΓιι (Ιο 

τκΒίττ^ν ^ οι τ?} 'Λ07« («01^ ι}"! ίτνι Β<- ο1&η§;οπΒυ3 &185, 

^νΐίο/ 7« κα/ ηά^φλΛγ^η$) Φίμχύίιΐί Λ ΒΪΓίρίαηκ^υΰ άαρεβ, εοηΐΑ61α•, 

«^ Γ φ«ο?• ««^«ίίθΆ/ Α Φι*ί« ^φσ-^ν ^α€ οπιηίίΐ ίοκάαηΐ 

Ήβ-ί«λ( » μ*'^Λλα4ς «•/«μ;, βιι Φ(ίξ# ΙΐΏΠίαπάο, (υιη νοχ (ΰΐηιαι (Ιιγ* 

7^^ •ϋν ί/ΑΗψνσΈψ, ί^ '^ τιΐ Ϋ ί(ρ7Μλί[0» ΐΒΚΓ οάοτοιη. 

•χβ^ιι τ /(^^^«ν ^''^ "^ «ψΐΑ'^ «ΰ^ί- •£η. III. 22;. 

*^ιτΐν• 'ΑκΙίνί; 5 ^^^ Φ^ .;?»^«^^ δίιη11ί(ΰΓ €ή&χη Ρΐαεεαβ, 

Λΐ4β^Α«τλι;0ν ]^ Θα<;•ι* ¥^ λί^' )£ Θιβν» Οίπρίιιηΐ ν€ΐτυη((ΐιΐ€ά&ρΰ£ ίοΒ-. 

ί$ιυΐ9»9 (ίίζ99Μ7•^^^^^ Λ»Τ»03^ δοΐιοΐ. Ροςαΐί, Γγα^γαι οάοΓ, &€. ΐ6θ ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΤΟί 

ΑΐίτίκΛ ^' Ηβαίωψ ονοττϊυυ χαι ^^ιηητ ^/^ιΛ^» 

*Α3ξΛ9ίΐ} γνψΛ τ%* Ότίψω τί οι €ως»κίος χ^ 2^# 

*Εχ ί* ίλ,Β-ων ι^γΰΜΐο κλΒ'ϊ^ο γουψο, βΛξυνΒ-Ηί 

Τιχΐ6τα Γφ:ίάυιη οάοΓΰΐη οίΓουπλΓΰάβΓοηΙ 2 ζά^ο ηί: ηοζηο Γυ&ίηοΜΐ 

Νοη. ηΐ0(16 ηοη ςαΐΐιΐΓί 8(1ιηονοΓΰ, Γΰά ηέ ρΓοεαΙ ς^υίάοχα 

&αΓ0, (801 ίοεάε οΙαΰΓΐιηΐ τΰϋ^αίχ βριιΙίΓυχη. 

8(αήιη αικοοι οχ&ηάίβηδ εΙβιηοΓΟίη ΙίΓορίίαιη^αο ί\ιΛχ, 

ΙρΓο8 λάβίΤβ Γ€ηδ(, (}α11)υ8 νοηίβηήΒιΐδ» 19; 

Εχ }ονί8 ΟΓδίοαΙο βΰίδΓβί, ί^υόά Γαο ίίβηιιη ΓηΐΰΓςίαΓ οΙΒο• 

£Γ€(2υ$ 3ΐιΐ€πι ζΤΛΪΐΛίΌ, ίη&ηίπιο νο1α( Γοιηηίαηι^ 

Β^ςιιΐο ίηηίχαδ, ζηΑΓοίάίβ ρ€(ΙίΙ)ΰ3 ίνΚ ζά ίοτα, 

Ϋ&τ\αα εοηϋτοέίαπθ ; (Γ€ΐηα£ηιη( αυίοιη ιηβχηϋη ίηεΰάοηύ» 

Ργ£ (0Γρ0Γ6 €( Γΰπίρ $ ΓριάιΒοδ οχ ί^α&ΐίάαιη ςοΓρ«ι$ ζο^ 

£ξΓ6Πα& &αΐοιη οχ χάίύαβ οοιιΓς(ϋ(« ξοηυϋ ^Γ^νλίαδ* 

191• ΜνΛ(λΙ2«/] 7^^ (Αν^ζ^9, ^^ ^ ΐ(0ί79ίλίλ%πΙαιί^Λ^ ναί ττίς νίη»• 
βεΚοΙ. 8ο1ιο1. 

192. Μ« ιζ λ^κΛ^Ιίοίί] Μ "^ τΐ 198• 'Ρ<x^•^<] «ντ< τβυ ρνοτ•7ί* 

'.Αχ»ΐς(ββ( ^ϊ, 79» λ«Μ^» ικ^^ 7* β^ίγ)ΰ^9* 200. Π(ν«» τβ μ] τρΙ 5 ρ ν**» • «ν5«- 

195* '£ν>ίν<Γ»] «ντι ? ι^ιθ-ιτ• ^(7*. 8€ΐιο1. 

Ι2ι» Μ Μτβίψ» «ιτ ιλθ'ίντΑ»»^ ^/ΚΙ^ζ^ βΗ^'* 201 • *ΡΐΜ<] 'Ριιβ; ί«} 79 )Ι^/Κ9^. 

197• '^^^Ί^β^] ^ί Λ^ν;^9ψ 4ρα^ηΛ9• 

οΟνΓ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΔΕΪΤΒΡΟΝ• ί6| 

Ώοξφύ^, ^οίΐΛν 3 «ζτΐ^ %ίίκη^ ^ίξίΛίί 

ί^ΗόΒ-ίΡ, αζληχρω ^\,* 3^ χά/ΛΛη κίκλ^τ ί^Λυίοί, |φ| 

€Λ ίίμ,ιψ ως η^ψτμ, 9&^ι^ιτ ήγ%Ι^%Β'η\ο^ 

Κα/ τά/ρύΐτ ίωτΛξ ο τιΐτι μά^ μ,ίλις ιξ ύτηίτρί^ 

ΧτηΒ'ίΰς ίμ^ηυαης, (Αϊηφάί¥$$ μΜ0790νιη^• 

Κλΐη, ΌΓΛΗΧ^νων «ΰτρο^ρβ^ΤΜ^ «ί ίτΜ ^^ 

\ργύης βτ) η^βί «7^ /ιή^ κούίΛς "χίμ-ων, 
^Ί/ιϋς ίτ^ίως* Ιη μ^ νόΰς ύϊ^ 'ίΜ^ςκ 

Ιη Ιίιηΐηβ ροΠίεΔβ : νοηί^ο τΰΓρ ίρΓαιη οοορβηιί^ 

ΟλΙί^ίηοΠι, (€ΓΓ»ιιΐ()α€ ρη(8νίι είΓευιη<£Ϊ 

(α|)(ιΐ8 ; ίρΓβ^αο ΰΐίοςιιί• ίη Ιλη^ηίάηιη ίης1ίη«ΐη« β(1 ίοηηηπι• <0) 

ϋΐ] ν€ΓΟ η( €ΐιιη οοηΓρβζοπιηί, αΓοαηιΑίΐΰηιηι €θΛ€ύ, 

Έχ οΙ>ίΙηρυΰΓοη( : (][αο3 ίρΓο νίζ Λ^τέψχο Λ ίιηο 

ΐ^€ίοτ^ ίαΓρΪΓλη» «βίκαβ <& ρτΓ άίνίιίΑαοηοιη• 

Αυάήϋ» οιηηίαχη ΟπκοΓαιη ορήφΐ, £ ιηοάό νοΓβ 

1111 νο8 οίϋβ» ({ίΐοΒ^ ίχνο τ^%ϊ$ }νίΰύρ %ΐ0 

ΑτζΟΛ ίη ηανί <1ιιςι( ροΠίβ λεςαίΓοηιΙ» ίΐαάίο ^&ΓοI| : 

Υοβ 1ι«α4 άαΙ>1^: λά1ιΐ)ε ηιϋιί ιηβηβ ηονή Εη^αΐ» τ«τί«ι 9χ•τ»9ΐς. τίω ) >2(<^ ^3^^ 9^^ £ηιτ ο«{$ΐ•Λιι^Ό<> ιι{^ 2>«••λ2ιύ Σχΐ;5ΐν 

ΦΟιηΑψίΛΦ ψή^ ^(%^αι* ^1 «ιην ••η Α ^ΜνΜίχ«$, ϋ >•>«^«»/ Φ.Φίψης τικ- 

5» »»*, ΟΜΑΐί^ν. ΙΜ/ ϊ«ϊ Κ^ #ν7«(9«'2Μ^ 9»λ»ΤΛΤΤ#ί {(^^^ΊΜΤΦΨΤίψΛί ί" 'ίτίρ•» ΤΜ» 

207• Κβ/^ τ«^•ν] «ντ< £* ΐξΐτλ«>ιν- ι^^ΐΛ^Λψη^^ ΐίντβΤ* τ 5 «Λ'β' ί-παηύύ^ 

«Μ». Τβ /ΐί /κ^ί» ν^» ν-ττ^ν « τ• 'της ψλφιλ ιη]^^«ι^. $€]ΐθ1• 

νβανν #^•^ΐρ«ν )Μ/ Α*'Ρ^ ««νίτΐιτ^^. 2Ι2« '^μΗ^ ίιξ*%ίΜς] Αη7γ{ •ι» ι^'» 

χ • ηΤλ %€τ ΑΠΟΛληΝΙΟΤ ΤΟΥ ΪΌΑΙΟΤ 

*Ακ^Λ(Γ/, ΦοίΟα τ Λ/ιψ), ^ άύτης ίίρνοΐν '^'ήρης 

Μήϋ μ^ Λίϋή^άγην ίψορμ^ϊ λίττ^ις 

ΚΪιίτοΛζ' ί γα,ζ μίίψοψ ίτΓ* ίφΒ'ΛΧμΛην *Εζ/ννυς 219 

Α^ξ ίτηϋη, ^ γηρΛς ίμιη^ιτην \ς τίλϋί ίλ«Λ»• 

8α2 (ϋνίη&άοηΰ : ^ηή&θ ρΓοίηάβ (ΐΒί ΓοΓβΓΟι 6 Γβχ» Ι^^Κοαίβ 

ΡΙΙί, (^α&ηςααιη άαήβ οργηβα «πυηιιίβ. 

ΡβΓ )ονβιη ΓορρΗοηιη νίηάίεβιη, ςαί ΓβκνΙίΒΐιιιι» βλ άοΗηςαβίιΗΙϊΐΐΒ 2ΐ$ 

ΗοιηίηίΒυβ ; ρ€Γ ΡΗοί&αοι, ίρΓβηκιιιο ]ιιηοΒβιη9 

Οηί ρΓβΓΰπίιη ΟΰΟΓαιη οαΓ» «(ϋβ 1η λΙε ρΓοΓοΑίοπϋ, 

Ορί(αΐ8ηιίιιί ιηίΐιί } οηρίΐβ ιηίΓοηιΐίΐ νΐιΐιιη ε)ΐΐΑΐιιίθι(«> 

Ν€(}α6 Ηχηο Γοΐνίκο^ ίηοιιηΐο ηϋί τοΠέΙό» 

1^€Γβ : ηοη οηίιη ηοάο οουΐοβ ΕπΒητβ 220 

€2ΐα(Γ&ΐα Ιηνββι, €( Γβϋ^έΙυΜίη ρ€Γοη&6ΐη ιιΓ(]υ6 Χχ^χ>^ 

νϋΓύιη ιηΓαρβΓ «ςβΓΒίίϋιηαηι ιπλίιιηι «Ιχυά ΕρρϋηΓάιη β& Ηίβ ήι^ΐί»• • 

^V^^ι«/(^«7Iι^ί^ )•νιτ} € ι^^ί^ι^ζ. θοΐκ)!. Αϋ(» ρο((2Β} νίάοαιαδ 1η Ιιοο ΙϊΒΗ 

'•ν•ΐ( άμϋ^τΛίΗοΐψ ίις ίχηϋγ. ικ»^^ λ 8^ΰρ1ΐ. 

«νΰ^ν ΐΜ \90•»«^ιι» «τ ξιιίιτ Δμ(, «(;κλ^ 21 8• Χ^0-5^•τ( /κ^Ο β^Μ /^<• 

21 7• Ιη ΡΙοΓ. οι Α]<]. ^άίι^οη^ 3*^^• $€Ηο]. 
ρτο ν/ί 9*^ •<0ν» ^ί/^«λι^«9 η( ϋ& ίη 22 1. Ά^ιί^τ•*] ρξ^ίφίτΛ^ ιζ «ιμι• 

νβΐΐ. Ιϋ^ΐαΪΓ ης 9ψ λΛμ ^%Λη μΛ^» ρν•ν• τντ Ϊγμ, •τ•λΐ0» ιζ ϊ^οΗκϋς !ηττ« 

^λ^^• 0η2χη ΓοΓΪρίαΓβιη η€ΐηο €& /^^^ ΛπίζΟΛητ^, ί τι ▼ίλΟ- μ« ϊ;(<»• 

ςηί ποη αν€ΓΓο(ϋΓ» ί(1<^υβ ιηύΗιό• λ&^ 5 ^ 9»ν«ηΐΓ /[«« ϊ;^ν. « ^ι ^πμ* 

ΥϋΓ&ιη ιηίηίιηί πιηαιήοηο ηιίΐιί νι- φίζί^ ύί Ψ μ^ΐζ^^ρ^ (^λι»». ^οΙιοΙ. 
^^0Γ€8ΐη ηοη ιηίηΐιι 21(6γ& £η(2]ΐι 222. π^; ^'ϊη ^ηκρΜκτ•»] «λ*•» 

ροίΤο Γ€(1(1ϋΓ€ : ηΐαίχαιη £ ί(λ Ιοβΐ• η ^^ί ιηίη0»ι β^λΙ/Βΐρ^, ΛπβΛτΛ ΑΡΓΟΚΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 1^2 

ΎντΒ^^ν ίΤ ην Λξΰ(, ίη τοίν §^ί?τώί ίμ^μ^ι λ/τΑϊΠ, 

ΙΙιτ^ -ά^ μυ^λίον τι £ ύ τλητίν |^^^ς ο^ι^ης. 

Οι! Χ8 ης «τΛ [4,1ηυυ%ί βροτων αν^οιτϋ τηλέίοί^ας, - ζ^^ Η2ΐΓρ7ί26 χηΙΗί €χ ΟΓϋ €ηρίυη( εϊΒυΐΏ, 

£χ Αΐίοιιηάΰ οασι ϊιηρΓονίΓο άβΙλρΓχ ιη^ο. 

Νΰ(ΐυο &Η(|ηο<ί Η&Ικο εοηίϊΗαηι ^νοά &(1]υνβ(; Γβά ίΜΪΙίίΙβ 

ΙρΓο ιηοοιη ΙαΐοΓβ ροίΠπι αηίιηαπι, οίΗ αρρΰΐοηβ» 

Ουέιη ίΙ1&3 ; (&ιη εοΙϋΗΐοΓ &€Γ€ιιι ΐΓ&νοΙαηΐ. « 

$ί ν(Γ6 ραιιίαίαιη αΐίςοαικίο ηαΙ>|8 €ίΒί ΓοΗ^ηβΓΪηΐ, 

εβΤαχκΙίι Ηοε ρυίΓοηι «( ίη(ο1θΓ«Ηί1αιη νίχη ο4οή». 

Νο,^αο <]^^^<1^ΑΠ1 ιηοπλϋαιη Γα^ίηοΐ ν•ο1 ρΕαΙϋιη λρρ7ορ1η(ΐιΐ2ίΚ, 

Ν€ £ ^^x ά £( βχ βάαιηυιΐβ οχςαΓαιιι. 22{ 239 ΜΙΠΜζί^ξ^Ι^ΤΡΙ/Ι • $€&θ] • 

224- ^Αφζ^ίο] Μ'ίπγίίτΜ,Λ4ίζ•9• 

225• *ΑΑ« XI ρΜ«] ΗΓ•» 99ίχ,ίω9 «Μβ 
226. '£«ν] Κ«χιτ( 5 ^^ **' τ^ΗΚίψ^ 

Ιοίά. ΜίΓαζη £& οη&ΓΤ&ΐοΓΰφΐ Ι^* 
§1£Γο λκ •ό : €0)03 ρΓοηοιηίηί5 ιιΓα5 
ύ6ϊ ρο(ίιΐ8 Αΐ>ιιίυ8 Ηο€ ίη Ιοοο ιηβ« 
ήώ κρΓ€ΐιβη&οη£ άίκηιιβ νιά^ή ροΓ- 
£( ; ηι β( ίρίΰ ^^ρ^^&^η(1^^. ΜίΓΰΟ, 

«α ηοβ ροκΐΰΐ ^υ2ζη «ά ίΠυπι ρΰΓνο* 
«ίίΓ€• Ναολ ^αίο Αροΐΐοηίαι ίοτίρ• ί«τΐ( 1^, 4|ΐΙ>μ&ιι<1αοι ηοη ρΒ(ο^ 
Αε ροηι^ ιηίΓαιη &Ηεαί ίαοηκ, η«ς 
Γ«ιί3 €Γ6(]ίΐ3ΐΐ64 «ϋπι ιια11& ηοεο^ιαΐ^ 
νοΗαβ ( £ 1(2 1θ(|υϋηάαιη οίΐ ) εο- 
2έ!αιη, Μ* ρΓΟ 1/<ί» Γεήρδβί: : ^ιιοΑ 
€€Γ(^ (1ϋ βίϋβ ^αϋ>υΓά2ΐη 1θ€» άίοΙ 
ηοη ροΐεΐΐ, ιι!>ί ρ«α1ο Ιϊ]}Ματ .€& ϋΐ} 
λιι]ιιΓιη(κ1ϊ ρτοηοιηίηυήι υΓα3. Α(• 
^αο 3^60 ίη ύϊο }ιυ]η3 ΙΆτϊ Ιοεο ί(| 
ηία) είΤο ροιηρΰΠΕίΐΓ Ηος ίρίο ψτο* 
ηοιηίηβ» Γοά €02έ1ιΐ3• Νί£ ίοηο ρο|Γ- 
& €(1210 4ίεί ρτο β# ΐ€£€η(1ιιχη ^β•^ 
βεαΐ μ9»^ΐ μ$\ ριο ι^« ϋ( Ί^< <ϋσί 
ίοΐϋηΐ. Ιη ρπΒθ<(1οη:ϋ 2α(€&λ νοΓΓα 
2ρΐία3 ΐ€£Ϊ ρ«•ν• ίη €θχηρ&Γ3ΐ1οη^» 
<)ααιη ^ (ηι ]ΐ2ΐ)£η( εάί:« ΡΙογ. ς^ 
ΑΙά.) ιηαηίίΰ&ηπι €Α. 5(ορ1ι• 

231. ^ΑίύμΛ^^Ί Λίύ(Λ^ Ά κ«ί 

τ#ν κΐ;ΐ;«λ»^^Μ $€ΐιθ1. 

11>ιά• 'ΖλίκίΑι•*} ΟΜ^Μίη. Ναηι Χ2 ΆλλΛ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 1^4 ΑΐϊΟΛΑηΚίόΐ ΤΟΥ ΡΟΔίόΥ 

*ΛΑλβί /ΐί τηκ^ ίητ» χ€ ^^79$- έ^/^^ ίνάγχη 

Ύϋίς μ,%ν Β-ίΰ^ρΛτίν ίςΐ¥ ίρψτΌοη ^/ίοΛ 

£2 ΦΙ ίγων ο ττρίψ ιατ 3^)ίλχηοϊ Λψ^ρΰίσι Φινίυς 

Των Λ κ&σιγι^ιΐβΐ^ 'ίτ αη Θ^Κίοϋν λμλοτοψ 
%λΛί07ΓΛτ^ ίί^όΐό-ιν ίμον ίομον ψη^Ψ αοίΒ^Ι^ν• 

άΰίκςυ 3^ ΰ(ΜρΙ/ΐ(ΐίνω ^^0¥ ηλ\^• ω^ί τ ϊπιη 
Ζη^η^, Λ<^Λ>άύίΐΤΐ9ς ίλάν χβ^ι γμ^ γίροιτης* 

Β^ά ηΐΰ άητΑ Γβοϋ οίΒί €θζη ηβέϋΙΠϋϋΒ 

Μιηοκ, ^^ ^η» ΰάιιΐίι ηΐΑηοβηι ΐιηροΓίιιηο νοάΐή Ίηί^^^€* 

Ηλ8 ^υί(ΐ€ΐη οηεαίο ιηάκιιιη είΐ ^ΰραΙΓαΓΟβ €06 ΒοΓββ 

ΡίΗοβ : ιι6ε ΑΐΙοηί^οη» €χίΑϋη(6$ ορ^χη ί^τ^ηι, ζ^ 

8ι ρΓοίϋέΙο 6^0 ίΠο ίϊιη &11<}ΐτ3η<1ο ίΠαίΙηκ ίη(€Γ Ηοχηίη6& ΡΚΙηοα^ 

ΟρίΒα» €ί τ«(ί€ίηίο; ριίοΓ ν€ΓΟ πιβ 8βηιΐ€Γίι Α^^ηοΓ ; 

ΗοΓαηκ^αβ ίοΓοκιη» ςιΐλοάο ίη Τ1ΐΓ&οίΒα$ Γϋ^η&ύ&πι» 

Οΐβορ&ίτλίΐι, οιΐπλ (!ο(6 4οιηαπι χηβαιη <]αχ£Γ!ιη &οΐι]α^βιη. 

Ι^ίηίΰΓΚ Α|;6ηοη8 ΑΙίαβ : ν€ΐΐ6ΐη€ΐΐ8 βα(€ΐη άοΙοΓ ίην&ίΐΐ αηα2η(;[αϋχη^υβ 

ΗοΐΌαΠΙ, ρΓ3Ε€ΐρυ^ νΟΓΟ (ίΐΙΟβ £1108 6θΓ09Τ : 

Ζ<(€8, ίιιί•1κί8 »ηρΐ€Χ08 πίλπα πίληυιη Γβηί8. 

Ιλ«ιί»«9 βλ <ΑτΓ«τ/. δίε Ηο)*>^ η β <}ΐιί8 ^ίθ^μΒ**Ρ^9 ^νηα «ίόί ηι« •νΐ^9χ<β« 

ΐΐ(ί(ΏΓ νο€ϋ {λ4Μν. υρ(. ϋ τ βμ«θΐν η^«ν ««." $εΗοΚ 

23». *Α»Μ/Λί ^Λ^η] ί ίήΧρΙΧΛ' 238. Τ5» 5 »«#Τ>4'ί•Λ/] ΚλίΛΙΟΛ^Μ 

νλ ΛϊβΖ([ 99ΤΤΜΤ τρ•φηί. 8οΗοΙ. ιζ Κ^«ί|Ε«ο<(• ,ΒοΗοΙ• 

2)4• Τ«ί ? Β^'β^βίο] ν«;Ά^^» 241. ΤΙ*€Α Λ'^ίη Ιν«] ΐΓΐ»; :^ 

Μψβί^ί» ΜΛίξώηψΛ^• β€ΐιο). 243• *Ά%«Λ««ιτ7*ί] )οτ^«(•»ντ•*• 

235• ^^ ^'«^ν^<] ατ» «Αβι^ΐΜ 5 5€ΐιο1• ' ΑίΓΟΝΑΤΤΙΚηϊί ΔΕΎΤΕΡΟΝ. 
"^Α ^^^λ*, ίτΐΜ ψημ) σ^Β'ϊν φη4γάτΐ(99 λΛλι> 

ΜΛίτΓοαννΛς ί'ίίΛος* τω τοι μίγΛ μφιοωσίΡ^ 
^Αμμ.1 γ« μψ νόος ίν^Όν ΛΊ^ζί^ ίι^νοισι 

ΆΒΆΨΛΤΰύψ*) ύ^Λν Ίΰ'^ίν ίζγτυίΓΛίμΛν Μάης 
Μ^ μ4¥ τοίο γ* ϊχη2( ΘίοΊς 'ίίση ^μ,2 ϊίπΑχ^. ί€$ 24$ ΖζΟ ΑΙι ιηίίβΓ ! ηΰΐηιηβιη €€ηί(η> ίο ιηίάκιοτοηί 

£& Ιιοιηίηιυη : (^ιΐΕπιοΒΓοχη χλώχχ ί'ώ'ι χηιιηη» αρρ^ηί» Γυη( ? 

Οβηέ Όϋο$ ςηνί ο0€η(1ιί1ί ίιηρτα<]«η(]|, 

£χ άίνΐη^ιιάί ρ€Γίιί2 : ίάάηο (ιΒί %τχνΊχ€χ Γα€εΰηίοηι. 

ΝοΒίβ «υ(ειη Αηίχηαβ 1η(ιι< τ€ίαςί(, ςιιρίοηΐίΒυ» 

.ΟρίιυΐΑΓΧ (£ ιηοάο ρΐ^ηβ ιηιιητιβ Ηοο ίπιροΓαίΐ Ββα• 

ΝοίΝβ; ιηαηίίϋίΐέ €ηίιη Ιί^ιιβηΐ (οηκοϋβ ηχ 

Ρΰοηιχη : ) η€(ΐαΰ ρπα$ Τϋρϋ1ΐ€ΐηη5 λάνοπίοη^ββ 

ΗΕτρ3^ί85, ν&ΐάβ 1ίο€( €αρίά1, άοηβο 3αην€Γ» 

Νθ8 ]ια|η» ο&υίΐ Οϋβ ηοη ίοΓΟ ίηνίΓοβ. «45 25» α ΊηΦς 19 ίπίιηψύ9, δείΐοΐ. 

246. ^Η Μβ βι»( ΙΚΛ^β-η] ΛξΛ ίί9 

Μ^Φ βοΗοΙ. 

247• ^<^^0 ^ ^^9*^" ^«ί^«' ϋ τ» 

5«ίί. δοΗοΙ. 

248. ΆτνζίΤφίΐ] ^'^' ^^^ φβ«Α79ί|• 

£€λο1. «λ» «τιίζίτίίΐ ιι^Μίαι ;^α4α'μ€ίψ. «ς'- 

"ΑΛΛίί. ί^ιΓί Λ\ β ϊ»τ«ί 1^;•^*" ^^ίί* 
5 ίύίμ$ή¥ τί 7»©6ί• ίίί^ί»Λμί9 μη «^ 
;^Λΐ«->|ι>*ι τί &ιΓ•». δοΐΐοΐ. 

253•* ^^β'•* ^ ^'ί** «β•«βί] ν«•'^ ^ 
δςΐιοΐ. 


%66 ΑΠΟΑΑΠΚΙ9'^ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

άΟΛ/Αοης, ά ρ^^^' οίΛ ^οΛοατι της ίυμ49ίΰίί», 269 

ίΐς ίτις ^ίΒ-ιν χόλος ϊτΕ•η? «κχ' '^^^ξ• 
Ύω μΛ» ϊτΓαΒ-' ορκοιηψ ^λΛλχίμίνΰ^ μινίοΛηΨ. 
Αΐ'ψΛ ^ χϋοοηροι 'ΒΓίτανηΰεΐϋ ^ΰάΐ^ γίξοιίΐί, 

8ίς (]ίχκ» ίη(|ΰϋ βυιη τΰβέ ίβηοζ €ζρ€ηοβ Ιυηιίηο ΓνίΙαΙίΚ . 

Οοαίοΐ 4^05 Αρ6ία€Γ«(» Γ€Γροη4ί«}6« ΗΙβ ν»1)ί8• 2ζζ 

$χ1•ρ η€ ιηϋλί «ηίηιο Ηβρο ίηςοηβ, ΑΗ• 

νΑ(ίαη&άοη€ΐη ; &ι ιοΑίβ ίηίιη<1« ίοη, ςο£ ιηίΐλΐ ο1>ΐί^ι( : 

Ει λ2Β€ ίαρ€Γ οευΐοβ οχοα ηυΙ>68» 6( ίηίΰΗ 

£ίί, <|αί αϋηλίη ηοο ηιοττνο ρΓορίιϋ ϋηί» ΐ6θ 

02ΐ&<1 ηαΐΐλ (ϋνίηα ϊη ^ιοήαητ ρτοψΐ^τ ορβιη ΙβΠΐη• 

ΙΠί άΰίηάο 3αΓ€}ΐιτ«α(1ο ίκά» οροηι ίβΓΓΰ ^€&ίϋΙ>λη(• 

8(&ώη Αυ(ϋΐη 3αη1οκ< ίη&ηιχ€Γαηΐ εο(ΐι«η Γβηί» 

254• Κ•Η«ί] χ•9Λ$ '/λίνίίς 'Ιψη τ•^ς λνς. ϋ^ ί• «λΛ« Λ 'ΧΛ^ηιηΑς^ λΛ* 

Αμ φίλ•»." ίιτίί«ΛΜ ;λ^ ΐΛΛη4 •<? «»- 300. Ο» (Λη^ί «Λ] « ί*«>< ί«« •« 

^« «ί^ρτι» τ «69^7^ «»τί ϊ« τί;^νΐ|« ιτιβίβ^ €α^ι»«<5 ίίνβί*. ν«Μ» ί» Ό^- 

259* Κ«|/ Ί^ΐχ «^9»>/Μ^'] Η^*^^ ^Φί ίίλ^Λ ί^ΗΨ.'*" $€ΐΐθ1• 

2ίρ5« ίΐΜί ? 'Λ^Αι»νΙ^ 4»^ βνχ IV Ίψψ 1\)ϊά. 0*Λ. 0*11. θ5Λ, ιαίηδβ 

^ 4%4Κ «^νν^ ημψόζίς. *< ν ^' ΖΪ», 263. ϋβνΜτψί] ί9 σν^χζ$•ηκ}9 λψτΙ 

*ΑγίλΜ$, 9^ ίλ04Λ τηιςίς >^ι•." «*ί/ * >5πλΐλ»/4«'» »•«'Πβ| τ» >»5{•*. »έ *^*^ 
Δ«Μ9<&"•ί. **^* τ•*< ώ Μίί^ίίρ* ιηΛ^Λϋ λί^μίί, ΗίβτΜ^Η «*λ»» **^',,» 

♦•• 9»^ ψψνηι^, ίητ €ΤΛγ9ί9 χλ) τΛς 48&ίί Μ Ψ 9ί»η αιπίλίν •$ 7«χ»ίϊι» «λ 
4Χ«ί σνμψψίς. ^ΑλΜη ηψ^- φ«τι αι*νι««τ•' •Ιμ μι(/«Ι ι^τοΙιτ^ «τμ^* ΑΡί ΟΝΑΐΓ'ίΐ κ ηΗ ΔΕΥΤΕΡΟΝ• ΐβ> 

Και ^ ΊΟΤΓράηϋ^' ο γίραν ί•ψβα;ίμ «Αι>^ζί• 

Αί ^ΛφΛρ, ηυτοίΧ^ αί^υχίίς, ^ ιςΐξΜαι ^, 

^ΑτξοφΛ79ί ηφίων ^^Λλμίνοίι ίϋτΐυόΐτη 

Π^πζιί ΚΛτα,ζρύζίΐα'αι Μηρ ^Ψϋίο φίρογη 
ΎηΜ 'ΖΒΤΰίρ^ οί/ζη ^ ίύτΛ^τρς αυΟι λίλΗΐί]ο. 
ΎΛω)ι ^ Οϋ κα^τίττι^ ^ω φς Βορίοί^ 

Ζβιν μ^ ΛΚΛμΛτοΐβ οψί¥* ίυηρ Αίος ΰίίκ ^ νή^Ιο/ 275 

υΐάιηλίη Ηνργίβ ρηκύαιη ; ρ^ο^^αβ λΐηΐκΐ 

8(ο(€Γΰηϋ, τι( οηϋΒαβ ιιτυ€η(6« Αι§8Γ€η(. 265 

Ομαιηρηιηαιη Βΐιίοιη ί<;η€Ζ βΐά^οΓΑΐ άαρΰβ, 

Ώ\χ Γ€ρ€η(€, βευΐ ρΓοεΰΙΙχ ϊηορίηαΟί, ν€ΐ ΐαΙ^ΤΛ νβίαΐχ, 

Η«ιι<1 ρΗαβ οοηΓρο^Ηβ, «χ ηαΙήΙηΐΒ ΰππεκηΐΰί, ίπα«Γυιι( 

Οιη ΑκρίΐΌ «98|ί(λχΚΜ οϊΒιιιη : ειΐιη νοΓο ο« οοηΓρ«ζ^2η( 

Ηΰτοα, πι ηιοάίο 2ε€!ιιιη1ιηιιι(: : Ιιίκ ούηι ίιηροΐα 27^ 

ΡοίΙ(^υ3ΐη οιηηΐλ άκνοτΛΚηΐ, (Γ&ηβ χηβΓο ί€Γ€ΐ>»η(τιι: 

ΡΓ0€α1 ίΙΠηο ; κΐΐέΐο ίΙ)ί Γοκίοιβ ίη(ο1βπι1)ϋί• 

Ι11α8 «ικειη & (βΓ§ο άϋο £Ιϋ Βοταχ 

£η61>ιΐ8 ροΓκόϋδ Γϋ^αοΙηηϋχΓ ; ίρί» «ηίηι ίηββνίΐ 

^11ρ^^^^ νίτϋβ ϊηάϋ£^{Γα$ : η€^αο ΐηίοεαίί ίάΙίΤοηΙ 27$ 

δοΚοΙ. ΛνΛφίξίτΰΰΐ, 8ο!ιοΙ* 

265• Έ^ναη^Μτ] ν»^ 'τ&ν «(9^•«» 27 1 • Κ4ί9κ•^νξ•(τβίτ] ΐ(94(^>«^^•^• 

•τΒτ/9 1^ *Α^9Τ7«* •)ίρι^η«{. δεΗοΙ• ^^ §* βίΙ^ίίΤΛω {(^ηη^Ί** *Ύΐ^ 

267• ΆΑρχΙκ] ««^β^/^Χϋ^• { 911- νβιττ•/0• •ν4 ^^ ? Αί>«^ΐι νοντιτ χα/ ^ 

208. *Λ«ΐρίφ«Τ•ΐ] «Ι'τί ? ΛΙΤζΦύβίίίΛέ^ ψη^Ι' 8€ΐΐθ1. 

2«1(ηι^«Μν^»4«ίβ> «(π»496?^«^«Γ9ζ «χ••* 274* Φ»^^* *^%'Α^•ϊ] ^ 1^^ 

ύίζφ^^ψφίς «κ^ί^πιηι Μ^0ΐ(:. 6εΗο1• 09τί«» Λντβ/ψ, δοΗοΙ. 

269• Κλ«77? μβΜμ^νσΜί'] #ρ^«ν 27 $. Άνκ; Δ/β; <ίίχ λψ ίτίιΒ^ίΛ/] ^ 

μ$ κλΛγηηίί \9η^)^ψΛ^Λ^ ^ •»γ#ψ«. τ5τ» ^^^ «ν ψυΛ ;{Λρ#ί 5* Δ#βί Λίίί Άρ^τήβαζ ιύ8 ΑΠΟΑΑΛΝίαΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΓ 


28α 5ιηϋ }ονΐ8 ηΰΐηίη€ ; ϊη οιίΓΓα €ηίπι ΙΙΙββ ρΓΦνοιίοΜίηΚ Αλίαθ Ζ€ρΙΐ7Η^ 

Οα(ηί€9 2ά Ρΐιίηϋυπι νΰΐ α ΡΗίηοο νοΓκ&Γοίκ. 

51οαΐ ααιοιη (^ααηάο ίη Γ&]αΙ>ιΐ8 ε&ηββ ν«&Αη(ϋ ςαΠ€ΐι(β$ 

Υύ €αρΓ08 €ΟΓηί2€Χ08 ΥΰΙ €€Γνθ« ίΐ1«1«£Αη(€8 

ϋαΓΓυηι» (£ηυί ν€Γο ίικςητ&ΙΙο & (ογ£ο ρΓ0(€η(ΐ ζΖο 

£χ(ΐηηί3 ήέΙιΒαβ ίΓαίΙτα ιηοΓοραβΓαβι άοηιοβ $ 
1(8. Ζαα €ϋΐΑίΓ<}νΐ€ αάιηοάαπι ρΓορο ίΓΓα6η(ϋ3 
έχΐΓΰΐηί5 ί11&5 ε&ρ(&ΐ32ηΕ ίΓαίΐΓ^ ιη&ηίϋμδ. 276• *ΕΐΓ« ζίφνξ^•] ηΤΗ 79^)^109^ Ψ 

Ρ^'^βΊύ^* φη9•ΐ99 Ιτά νΛπνη λ}*Ά^' 
«τ^Α/ ΙΜ( ης ? Ζίψυ^ίί ΛίΜ^^^ί 'πΛζΐπί• 

θΜΐι3-ΐν νιται^Λ^Φ^ΙίΨ, ^Άχ^^*^» «( τ«πτ 

90^ΐΛΛί9{ "Ρί ^ τΙμ 1ί»•1νί 'ίξΒζ^ΤΛ^0^ 

278. 'Ο,ς ^ ϊτ ο»/ χνημ^ίη^ &0• 
^ Ιηοΐαίιιιη νοίϋα ίι ^ν^^ηάο ίη 
Ηϋΐηίηο ηαέΐιι» 
Οβηταιη, &ς. ^Εη. XII. 749• 
27 9ί Ή« Ό^ΛΛί] ζ*»«Ί τ< β^/Μ ί- 

§Λ«φ»( »νη^ λί}4^ ^ΖΰΌκ,άίς, βΒ-ΐν ««^^ 3^9. Φ/λ«Υ«(< 1^^ΐ|«-# ^•ΛΛ9 ΧΪγίΤ^Λξ 

&:}ιο1. 

28ο. Τί^τ9ίι 3] Ρ*^•» 5 «*»^«» ί<? 

ΙΒίά. "Άχργι.; ο# ;^νλβπ ΜΑΤΗΝ 
ΛΡΑΒΗΣΛΚ οδόντας. 
— ^;αηι ]»ιη4αο (ςη«(, ίΐιηϊ* 
1ίΓ<^ιΐ€,(οηϋχιιί• 

ίηαηί ίβ. ^η. XII. 7$5- 
283. '£;τ•;^(«•ι ϊλ4>] »;ι^4ΝΜ(» <^<• κ4 οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ• 1^9 

£! ΐΜ{ Λ^ ωχ$Λ \(ίς Χίΐ», κλτλ ίΌίΒίςος ίλ,η 

Ου Β-ψ^ς^ οί ψίς ^ρίπ, ^ψίίορν ίλΛοται 

Δωτω %γων, ως ί ά Ιτι χ^/^ψι^τ^ν Μυβκ^. Ι^ο 

Ωτ φΛ(4.ίνη, λοιζψ Στι^ ωμΑοντ ( η τε Θ%οίη$ 
^Έιγίτή ^πάητίοη¥ οττ^ί^οτψηι η 'ξίτνκ'ηίΐ) 
Μη μίψ *ΑγΙα/οξΙίίΐο ίομοις 1% ικο-ίί 'ζηλοί<χτ<^ 

Ο 

|«ηιςΰ€ ίρΓαβ, νοί ίηνίϋΒ ΌΪΗ, ρ€Γ€ΐη1£€Η( 

Ι^ςη^ ρΐΌοαΙ ίηίαΐΐδ χη Ρ1οιί« ρΓβλοηΓΑ^» $9ξ 

Νί£ τΰΐοζ Ιη3 χιΐ(αί(& αΙ> «(Ηϋτϋ 4«Γι1ίιίΓο£ 

€θ6ϋ(υ3, €( ηΜζ ^άχηοηαΐβ ςοχηρβ&αϋΓίΐ. 

Η^αά ί» ^&, 6 £1η Βοκζ, οηβΒυβ ίιιίϋ<}α} 

ΗΑΤρτίλδ, ιηΑ£;ιι1 )οτί8 ελ&ββ: 3α&3αΓ8ηάαπι αα(£ΐΒ ΙρΓα (^ο ' 

Ρπκ&αΒο» ^αο<1 εί Βοη «ιηρίχαβ &ρρΓορΐη<|ΐΐλΙ)υη( ί11&ρΓ«• :^^ 

δίο £«(2, ρ€Γ «ςηβιη 8()τεί8 3αΓλνί( (<|α9 ΌΊΊλ 

λίοηηάΛ οιηηίΒοβ πΐΑχίιηο «ϋ, 6( ^ζ(^1η^ί^^η(^&) 

^Λμά &ΐ9ρΗιΐ3 Α^^ροτΪΒ £1ϋ 3»ϋΙ)α8 ί11» «ρρΓορίικ^υβίυΓ^^ 

ίη ροΔοχι^ηι Ρΐϋηϋχ^ ^αομι&χη \Ιλ £^^1$ Αιηέ^ιιχη βι^κ* 

Ιϊήά, ΚλΙ ρν Λ$ α »φ* ΛίΛίξη ^%ψψ% ^ ΐΛκΟα»γ «ιλ«ί^. «ντ*^ 5 * ^^'ΐ^^ 
ξζ^• $ίζηί11» ίαηΐ Ιίβο ίΐΐί) <{\ί7ί ύΛ Έαύαύ^Λς »«βΐν^ |0^«* «ί μ^ Αυ*ί^&ψ 

ρΐίηαβ, 286. £ί• ρ• ίρ^^χία ^1^*^\ «ί»^•/ τ- 

*Όοτβ(# ι?Γ* Ον^/ι^«'^ μία^Λ0 ^1- '£(μ?ρ φ«βχν. «««|β^^ ^ •η»νη) τιί 3νιν ν» 

|:ΑΙ ΝΤ ΚΕΝ £2£Τ£Α£Σ- «τΓιλκ, « «η ^ Ά^^ι^^Ϊ' ^^Αφιί• δ^Ηο2• 

«85. Πλι»τ9••<] Πλίτηίί 4^90-1 »ιί«•ΐί^, ^Ιτ^λ^ τίς ϊ^ηίζχΛί^. *0*ϊ1ν•τ«7». 

ίί'ν»^ 940»^ ΐ9π9Ίτι»»ί ΐ(|(λ4Ϊν, Λΐ^.ί» τΐ(χ4Λ3 χλ} ί^^οψ^ς ΛίζίΛ.,τηΐζ^ Ήιύ 

Υ ο; 170 ΑΠΟΛΛηι^ιατ τοτ ροδιοϊ 

Κησνς τοίίγ ίκητι, 7ΐΛζο$ ΪΙλόΰΤας ΧΛλίοί\^ς. 

λ^ίλΛ, ΤΑ Τ* 6? ^Α(4ΜΚοιο λ^ηλοσηί όκί^ίΰταψ. 

ΙΙϋ £Γ^ο 3ϋΓΐ]υΓαη(1ο οΓοάοηΐϋβ οοηνονϋ Γτιιιΐ ίΐβηιιη ν( ^ά Β^οη χ^ί 

Το^ΪΏΆταιί : 8ΐΓορ1ΐ3(ΐ2Γ(^α€ οαΐ^ιηίη^Γυηε ίιοιηΙη€3 

ΙηΓαΐ35 €ΛΧϊϊ οΒ οβιιΓαηι, &η(€2 γ%ιε( ηοπιίηαηΐβχ. 

ΗβΓρ^ίζε νοΓο οι Ιήδ άίίΐΓ&}ΐ€ΐ)3η(ΐΐΓ : ϊίχ ςιιΐάοπι ΓαΙ^ίΰΓαηΐ 

5ροΙαηε3ΐη Ογο(*τ Μ!ηοΊ^ί$ ; ίΐΐα νςιο οηήςυίκ 

Αά εοείυιη, Γ^ρίάΊδ ίη ΓαΒΗιηο ΐΆΐζ ροηηίβ. 3^^ 

ΙηΕοτ^ιη ορήιπΕίοδ ίοΓάίςΙυιη €£;Γ•€βΊο οοΓρυθ Γοήίδ 

Ρο11(ΐα3ΐη ιιηάί^ϋο ΙαίΙΐλίΤίίηϋ, ίίΙοΛίΐ ΓαεηΗοαΓϋηΙ 

Ρ^ςοΓ», <ιαχ οχ Αιη^οί Γροϋίΐάοηε ιΒο^ΰΓίΐηΓ. 

296. Χτροφαί^ςΐ Στζόφύίί^ί' φι^τΐ Ιϊ)ϊά» Αημ•0'^ηη9 6» τ«*( λιμίπψ• 

τ^νΜ-ρίψ^ί/, τ^βίφίψτβίς α; τίτητίν' Λμ- €( Μαιςίαηυβ ιηαίΏΪΗβηιαΕ : 6€ ΐρΐβ 

^«0Ζν Ιβντ»; Ι6«»Λ?9-3«</, ««ί}9 'ί7ΠΤ£Λ- ηΐυ5. 

297• Πβί^ Πλ«ττ«< ««βλίβιττκ] μ/ βτ Γ ^ι^\ ικ 1» «ιν-ι<1• ϋν^ ^><Γ» τ«( 
ίίς. μί(^η^ ΛυτΛψ 9^ *Α*τΙ(ΑΜ^ ώ τη &όΐλσ1. 
Δ<< τ^Λφί9η$9 λίγπ ι^ ΉβΜ^, '' &τ3^ $(βρΚΑΒα9» ^«βητ;^90ΐ<9, ί. β• ηΐίβα 

Αηηηα Α*1ς Ί%^» ΐφΐν* ί μ*η(^(39%ύ9* χαΙ 9ξ^^ΜγΛτηί• φ•Ίί•9 γ8 ^ ι^α^ψ• *^Ι9 
ΑίΜψ Μ 4^«Γλ4ΐ, 1^ Δι;^9-9^ίΐΊΐ( ο$ ιϋς ιί^ Φ•Λ^ « *ΛιηΑ«ΐ9• £»« ^^^, β (μ Λ' 

α# ΤΒ^ Σι«ΐΛιχ«ί «ιΛικτΥ• 8ΰ1ΐθ1• ι^πχ^ίνίΜ'Ικ <ιριί•ΐ Ϊ^0Ι»7• δολοΙ. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΐ;^ 

*Εν%ία ί?ΓΗ ίόοτηιο χ9ΡδαΓΛ7τ' ηάί ^οτ^^τύς, 
ΏΛννόχ^οι 'Βορίω μ^Όν ίιία4 Ιγ^ήρ5•ϋί\ίς. 

ΪΙ^ξΛ^ νεωΊίλίης αιίττων, Λνυ<τίΜ η κίλίύΒ'ϋ» 3ΐ9 

ΚΛιίτι νυυύτ ^ μ,^ν τηίντΛ ^8Λ^ «9'€,α.>^ ί^ρ^< ία^φαίΐ 
^Ατξίκίως, οοΓΛ <^' ορωρί Οηοίς φίλον Οίκ ΰτηκίυσ-ω. 

Οοηνίν&[ΐ ίαπΕ Γΰάβηΐεδ; οιιπκ^ηο ίρίΐ^ £ραΐΑΐ)ίΐΐαΓ Ρ1ιάιχ€μ3 5θ( 

Ανίά€, ^\ί«ίΐ ίη Γοιηηϋβ αηίιηαιη αχΚίΐ2Γ&α5. 

Ρο11<}ΐΐ3Πΐ ν€ΓΟ ςίΙ)ο ρο(α(}αο ίβιίαιι €Γ•η% 

Τ& (οοιη ηοέίοιη ΒοΓΰχ ΰχρΰέΙβΒαηϋ £1ίθ9 ν1§ίΐΑηΐ€5. 

ΙρΓ€ νβΓο ίη ηΐϋίϋο »ι(ο ίοειιιή εοηΓο<1ί( Γϋηεχ 

Ενΰΐιίαπι η&νί§&ήοηί3 ρΓΣε<ϋεΰΐΐ3, £ηοπΐ(^α€ ίήηΰΓΐβ. 5'^ 

Αιΐ(1Κ€ οιιης : ηοη «[ηίάοιη οιηηίΑ ί^δ «ίΐ νο8 ^ά\ζ^^^^ 

Ιιαςιιΐοηΐέ^ ^ιΐ2£€αιιςΗ€ ν^ΓΟ ίυιιε Ρϋθ ρΐ&ςκα ηοη οοΙ^Βο. 

Μ9& 9ίΕ<ξ\Λ$ ίβ9ΐ 61 8ΐη(€3 ]ο\ϊ% €οηί11ίιιηι ρηε ίαιρχαάεηιϋ 

Έλ νί^€ΐίοβ£ νο1αρ(3|€ ρβΓίαηάβΒι- ^2^' ^)ι' τΛ λΙψ, «^«"^ «φ«ιλ«^^ρ ι^ 

^αΓ ηΐ άοΙ>ίϋΐΓ£( αη ν€ηιια βίΤβΐ §8»- ^α^ιία,ν κυη^ίς ^οη^Άκη^ Λί7«<η <^»- 

άίυιη, ΑΠ (ζΚλ €Μηι ίη ίοηιηίβ ίιτια- Μ^βτνΛ ίτ ίφΰοατ%ξ «# ;ΐ{^^ ^λβ^μΖΛΐΐΛψ' 

^ο 1«<ΐ€ηΕ(. Λ8Γ€ €Βίχη ϋδ οΓβίΙΰηι «ί. ο» ?* ν§»«. τ5^• Λ ^«λ» 

•Ιιοιηΐηοβ ςαβκ ίβιρ«η5€ ουρί^ηΐ. 6νο 'ί*^^ μπ »^ζ•9 «;^λιίηΜΒ9 μ^ψ ^ Λχ^%ς 

II• νΐί. ύ)»ί Τχβίβηί ίΐ€β:οΓ€ΐη <3λ- ζϋτίίίτΐί. 6 ^α4μ$ηΛ9ς τηύη Μ βάη^μβ 

^ηχ€ηο{ ίη€θ1ΐίίΐΑ£Εη ^ά υΓΐ>€Πΐ, ο- .^9^ ^«ϊ; 'αΙβ<(«;Γ)«ι, ιζ «^< μνττ^• λίρΜτ» 

Ιβρίαιη ίοτ(ί(ιι<1ί&β]& «ι ίηνίΛβδ ηια- •4β••β 4' ίβ*^ 9*•** ^'^' ^ ιλχι»». 

«ηηοΓαν'κ όοη^άια Ρ«»€γ) ά€ίρ€τί- ^ιζ. Ά-ϊ^ΐΛίΛΤί• Ι-080 «ι$««^«9 «* 
ΧΗΒ()αΙνΗη.Λ0€. Ηίλβ^%ιηΦ9 Μ»«ν, II. 314• ^-3^3- ^^• ^7• 

<0ΐηί$, Ι^ήοτα*^ ιί «χί^ζώ'. δοίιοΐ. ««7«ί. *Αρ^«ΑΊι» Λ' φ««ί •Λ? λί»- 

Υ 2 Χ§«6^ Ιτ* ΑήσλΑηΝίόΫ *γοτ ί^οΔίοί 

3ίζ«4ίν ^Ηης τβ 25 λτ τίλΰς* ωίί γίρ αυτίς 
Β^λιτ^ ΛνΒ'ρωτΓΟίς 3^3<αΛ Β'ίτψΛτ» φοά»€ά 
ΜΑΠΰσυνης, %λ κοίι η ^%ωιί "χμ/ηϋτι νοοιο. 

ΚυΛψίΛς ο*ψ€ύ3Ί ίυω ίλος 09 ζννοχήτί* 

Ου γΛξ η ριζη<πν ίρ^ξπηο^ ηίτγηη, 

^Λ^^ί^^^^^ϊ3 6χ ογ(1ιιι€ ρίοηέ^υο ; ΓοΙΗοϋΐ ίρΓ€ 
ΥαΐΓ ΚοχηίηίΒαβ ίχηροΓίΰέΐΕ «Γροηή νίάΰπ 

Ρ(ίΐΓΑ$ <^αί(1οηι ρπιηό & ιήο άί^κφ 
€γΑΐιΖΛ$ οβΓΠΰήβ ^οιηιη&δ» ϊη ιηαήί ϋη^&ϊχβ; 
Ηλ» ηβιηίηΰχη ορίηοΓ ροηΐ(ιΐ8 οναϋ^ο. 
Νοη ΰηίιη βπηίβ ίηηϋιιηϊαΓ Γ&άΙςιΒαβ^ 
δ€ά ίΓ€(^ιΐ€ηΐ6Γ ϊπϋϋΓ ίΰ εοοαηΐ ζάν^τίχ νΐ 32^ 3ΐί 326 λΙάν. Μα) Μ ΛίτΙϋψ 5 Ι7ΐ»7«» Α' ίέ 
Ιλ^(» τ άΐΜ. $οΗο]. 

ιί>€ ;^' τντ» ιίΛ«;ιν. δεΚοΙ. 

315• ^Β,ιηΜβί] μητίλΗΛ, «Χλ'ϊΐι 

νίίλΐγί. δοΐΐοΐ. 

31 6. Χ«τ•»0ν« Ο&ΙΙίε. ;2«τ(Α>β•ι. Ώ- 
Ιιιά 22ηρ1ΰΑοΓ 8Γ61!α9. ΛΓίίΙορΗαηίοα 

ΗφΙζ. 

βεΚοΙ. 

3 ^ ^* Κ(/α#ί0ί(] κβ^^ «η Κν«ρΐ«ι^ ι>(^* τ^*^^ ;«ί'«ί ^ ιπτριί», ιζ Λ^* 5 <ά 9»- 

319• Δ«0ί]ΕΑ9^ρΐι •|'^*'^] γντ* ^'- 
ΐ{$(Ρχ'>•^ ωβαηξ ίίίί ή Ά^Πΐτ» «ο^ίπι 'Ή^«(( 

λΐ(9«ί 0νί4-λ]ίτ7Μ 9»^ η^νΛΙ^ Ι4ΓΜ μι^Λ^Λζ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν^οο^ι^ ΑΡΓΟν» ΑΥΤίΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟίί. 

Τβί νυω Ϋΐμ,ίτϊξήσΊ τΜξΟΛ^τίγΊ ντίΒ-ίί&ϊ, • 
ΏπρίΙν (Λήα ΰϋυτως αοτά/γρ^^ηψ οΊτον ολι^ζ^^^ 

Ιη ιιηιιλη : Αιρϋπιο αηΐΰΐη χά\χ\χΑ π»Η^ 8((ο111(υΓ αιι<1α 

£βϋητ€ίθ€η8 ; α \χ\η({Χί^ ^ιτ^\xϊη ΓοηοΓίιχη αεαίβ ίτ^ναιΐ Ιίΐαβ^ 

1άοίπ;ο ηοίΐΓίδ ιηοηχ(ί8 χηοΓίςβη βϋοιο, 

8ί χηο<1ό ρΓπάοηή χηοηΐβ, ϋοοταπκ^αο ευπαη ΗαΒβηιββ 

Τοη<3ίη3 Μν ; ηβο (βιη€Γ^ ιιΙιγο ροηίαή 

Ιη€οηίιι](ο ταϊή$, οΙ>Γ6<}αϋη(£8 αΥάοη ^αν^η(9 

Αν^ Αα(€ΐη ρΗαβ οοΙαιηΒα ρύΓίεαΙαιη Γλοίΐο 

£ ιΐΑνβ ρΓβΕχηίίβ ; ^ΗΚ ή ίη((Γ ΐΠλβ ^η 3*1 3«$ %χμ *μ} ΐΛζ^^ζ ΛίζΛ/α^Λ» -ύζτ'Μντίίψ τΙ 

32^• 2^1|νΙ(] ίψ» 1» Λ99ΐάΐ7Η^ΦΨ» 

«7ΤΙ \^}\ή//(ί(ίτ^ Λυτοί, Στν^ίΛιί 5> 
* η((^;^«1^( «κτιί• 8θ]ΐθ1. 

324• Τ« 9Η»^3 Α« ?ια;» ίχ*» ^Ι^( € 

9η»^»Ιβ•ΐ7, %α9«3-«ΐΜίίρ, $€ΐιο1• 

'νΜ Τν Κ0^Τ« νΑ^Μΐτ") 4Ά«ί;^ 5 ^ 

«•» λλ«ι. $ο2ιοΙ. 

Ιί)ί<1. ΟΪ7»ί •ληώ•«] ΟϋηΛϋίίαϊΙ- 
2ΐ1ΐΛΐΐ5 Ιϋ^ΰϋάαχη •Λίΐθ^ι«^, ιι( £( ΟΓάο, 

ρυβ βίΤο «ιηοηά&ήοηε. $ί οηίιη χη 
ραΓ€η(]ΐ€£ ίηοΙαά«ιηιΐ8 νορΒα (#ίνν«ι« 
Μυτ^ζ$}§9 «Ιτβ9 οΛϋβΒ-ι} Γϋηίοηηα «γιε 
Αιΐίβ ροΓΓρίεαΕ. ΝϋΟ (/ζί €ηίίη νββτα 327. *ϋ^Λ•τ•) ^I^Λ^ι, *}, ^ Ι^ 

Π^«€9-ι, «ι» «τ&τι^βν Ι^Λβί. Πι- 
•πλίί ^υτίι. «τι 5 «Αίί•»•"*"^• «ί8<ί•ρ* 

* Ι1)ί(1« θ<«^ι«, &ε. Ηιηο ΓοηαΙΓϋ ΓαΑ 
Γαιηρίΐΐ νίΓςίΙίιιβ άο εοΙυιηΒίβ νΜΠί 
8(1 Γβιηιιιη' ααιχιιπι ρη£^η&ηη1>α8, 
Βϋ Ηοο &ϋ(6ΐη Ρΐλίοοί οοηΙΠο, ικζη• 
ρο υι οοΙϋΐηΒλίη ρβΓ ε/ιηρίβ^&ιΐ^ι 
€ΐηΙη€Γ€&(, <}α« η ΓαΙυα ον^Γοη!, 

ΐαΓ, εοηίΰΐϋ Ηχ^ιη. Ι«« Ι, ί&1> 19* 
ει ΑροΠοάοΓαχη ΗΒ. Ι. ηοο ηο& 
δραηΚ. «ά ΟαΙΗοι. Ρλΐΐ. ν. 123» ^^ 
ΒΓ0ΐι](Ηα8• αά Ριοροη. £• Π. £ΐ€$• 
20. ν. 39* ^Ρ^• 

άί^ϋψαξ ^μαΙψ{' ίίί )* •η ν* €ίτί»Λ^Μ§ «74 ΑΛΟΛΛΛΝΙΟΪ ΤΟΪ ΡΟΑΙΟΤ 

^Εΰτίτ ίν ίνχωλγην^ ΟΛΙ^ τ' ον ΚΛξήί χπξύί». 

Ε* ^ί κ^ν Ληικξυ 'ζί]ο^ΐ4^νη /Α9ό3Ίΐγυς ολιτηΐί|^, 

^Α\|/ορρβί ^ίΤΚί^ν 6^« 'ΠΓολυ βίΚηςον «?λ/ 

Ά3'ΛνΛΤ9ίς' έ γαρ κι κακαι^ {Λ^ίζον έ^ΛλίΛΛ^ 

ΊΙίτραων, ί (/\,' « κ€ ^Ίοηρ^ι "ζατίλοι Άργω• 54^ 

ΤατΛ9, ροηίνιιη Γαΐνα ίΓβηΓνοΙβν^Γίΐ, 4•|θ 

Νοϋΐΰ 3πιρΗα5 €( ίρίϊ ρΓθ}ιίΙ:>«Γί Λ ίΐίηΰκ. 
δϋά ναΐίάέ οοηΛηβΐΒ Γΰΐηίβ νοΛτί» .ίη'ΐη«ηίΙ>\χβ, 
$€ίη<ϋΐϋ ίΐΟΓ ροΓ πιαΓίδ 3η§ιιί1ί35 ; ^υοοίίπι ηοη ^αίοΦ Γίΐν 
, ΥοΒίβ «ΓΙΕ ίη νοήδ, ^υΛΠίαιη ίη νίΓΐΒαδ χη&ηαυχη. 
Ου&ι^» οιηίίΕδ αΗίβ, Ίά ςυοά ίΐΐϋίίΙΐιηιιΐΏ ιΐΓββίϋ 155 

ΑοώίΙβΓ : ρΓία8 Αϋΐϋΐη ϋεοδ ίηνοοβπ πιίηίφο νοίο. 
8ί νίΓο €οη(Γ& νοί^ηβ ίη ιη^θίο ρ^ήϋπ:, 
Κ€ϋΓ0 η&νί^α(€, €ΐαοηΊ»ιη ιηαίιο ιηοΠίΜ €Α €€<1οί'β 
ΙιηιηοηαΠΒαδ : ηοη οηίιη ίαβ εήι ηιαίαιη ί»ΐαπι €νίΐ•Γβ 
£ ροίτίβι» η€ο Π ί€ΓΓ€4 ίϋΟΓίΐ Αγ|;ο, 34^ 

^\^^ί4^9. 'πΛζ^'^'τ^'ις}ήτ•^\^0^ ΙΒίά. ΡΙογ. Ργο «/ι•*. ΓβΑ ιπεΙο* 
^ ^' Λί(^.ί^» •<ί ί^κ^^Ηβ^•» /*€ΐι>^- Νοη εηίιη υηίχηυη α1ί<ιαΰπι, Γϋ<1 λ- 
^«<%««ρ. ιζ ι^κτι*, η ^ίτΛ^ΛΛί. Α•ι;- ηίνοΓΓοβ ΑΓδβηβαΐΜ «ρρβίΐ^ί Ρ^ι*- 

^ΐ|ΐ*«^ Λ' -τ» «τπ^ϊ/^ΰ. δοΚοΙ. ^35• '^'•*^••! •^•^'^Γ'^' ^^'^^' 

330. Σ*:»] ««ΑΛίίίί. ΔίυτΛ/• ■««/ ν^Λτϊΐ'Λ, λΙγΗ Η 1» ««^ίΑΛΤ»», 

■ 332. 'Λμ' «υ ΐ($»ζηΙνΜ^(] ίο-ψΛλί' 33^" ^^' ί^' •ι>τ# θΐ«ί] βί} ^ ί»* 

««^' «^«^'βΜ' ιζ ΐ(9ί{τ•ί Λ^νιηπι». δοΚοΙ. 33^' ί^Ι^*"• ^^^•*^• 

433- •Βιπ/ ^^ «Ιί ^«/τ* 7»α•β»] 339• '£ξ-»λί#ίτ^Λ(. δϋρρίϋηίΐαα 
Μ«ηβ βίίηϊ 7*ρ** νχζ^Μ <ά ΛΑ- β>». 1. 82. ν€ΐ ^{«^β» Ιηι. ΗιιαΛ 
λ«ί λι;^&«ί»τ. •* *τ>• τ< χϋας φί-Λμ^* Ι3ΐη©η ίηοοπιιηο<1ο ροίΓ€ΐ ιηοΐΑτί ϊη ΑΡΓΟΝΑΤΤίΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 175 
^ί1 ^6λ€θΐ, μη τλητ^ ίϊί^ξ ψΛ Β'ί^τφΛτΛ βη¥αΐ9 

Μη τλητ οΙΰΰνΜ *αΓΛγ^ 'νη νηι τηιΐηαι^. 

Κλ/ 7» μζ9 ως Κ£ Ό-ίΧη^ τως ίαη^ ηψ ^ ^>ι5!• 345 

ΑρτίκΛ ΒίΒ'υνωψ 3^ ίΐ^ίΛ ^ααψ ίχοί\%ς, 
Ώλύίη ρηγι^^ίγΛς τηψυλΛγμίνοί, Ησικνβ αΖη 

Αΐι ιηίΓΰη, ιΐ€ ΓυΑίη€&(ί5 ηοαρΓχίβΓ οηΰυΐβ ρβΓ^ΟΓο, 

Ν«ε £ βιΪΑΐη ΐπρίύ ηι« &ΓΒίΕΓ€ΐηίηί εοείίοοίίβ 

νίχτζ ({Ώοά Γαιη, Ιπνίίιιπι ΰίΤΰ, ο( ιη&]'θΓί ο(ϋο ΗβΒοπ, 

Ν€ ΓαίΙΊη€α(Ϊ3 3ΐ)Γ<^αϋ εοΙυχηΒα ιιίεοηυβ ηανο ΖΓΛμ^^^^, 

Α((^υ6 Ηχε (]υίάοιη ικειιη^ιΐΰ ήαϋ, Ίΐζ οτιχηΐ : ύ νοΓο ία^οηιίβ ^^ 

ΟοικυΓΓαβ Γ^χοΓαιη, ίηοοίαπιεβ ίη Ροηίαιη €ναά€ηα5^ 

Ν^νί^Αίο, €νή3ίί5 1ίΐοηΙ>ΰ5» ιιΓ(]ΐΐ6άαπι 1^ «Η» ΛΜ^ΛίίΤ Μ ^1Μ. α * Λ ΛΛΛ . β Α#Μ«2>« 9•• ΨίΛπκη* 8€ΐΐθ1. 

λιν«^' ΒΜΚΤ> νη^ν «ί^ΐτ; ««-βί«#;^«ρ«ΜΡ, 

0ς Λ'πΙψίνς χα/ Λ^λη^ίτας λαΐΛ,ζΛψβίΛίΨ, 
Λλ 7> α4%ί*ί Λίτωψ, ψη^-ί* νν, ΐί χα/ 

&:1ΐθ1. 

344• ^Λπίζοιίς"] η/μΜί^Η κα) τ ι;^• 

345* ^Ι^' 9Μ ^ #ί χι] ΐζ 78ίν9Κ ^1» δοΙιοΚ 

5 ^ντν 9ηκΛ<ν Λίψίτίίτηί (ΐαΧί^Λψ ως Λ 

δοΗοΙ. 

347• ^^''*'(^ Βί^ίίνωψΊ μ$ γαίζ ιΐύ 

^λί»0»Λί 19 Τ9(^ $* Ποτ» ιί βτίζ^κ νΛίν- 
^ "^ ΒιΒ-ία/Ιέίς* η ^Β Βι^βα//«ΐ άς €3^ύ' 

δςΐιοΐΐ 

34^• Πλ^η] ι;^^«< Τ4« Β/^<α/(^ 

δςΐιοΐ. ^ΈηζΛΫ, Ό'φΙζβά ^)γ ν300^ΐ€ 176 ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΥ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*?^/οΛ9, οηουξοίν 'ΖΤύΟ^/ΐί^» ίκτ^9 η μίλΜ(9ΛΨ 

*Ακτη τε «ζρδλ^^ Άχΐ(ΐψηαί ύψοθί τί«^• 

Κ1ΐΰ!)3ΐπ, ηρϋαχη βυνίαιη» ]ί(ιιΓ<^υο ηΙ^Γυπι 

^^^^αxην^£ι^, ΤΙι/ηΰβΒ ίχιΓαΙ» (Ιβιίοηοιη αϋή^βη^ίβ, ^^Ο 

ΙΙΗηε ηοη ί(Α ριοοαΐ ροτ ιηΐίΓϋ, ΰζ «άνοΓίο 1ΐ(«ιη 

ΤβΓΓ&ιη Μ&ΓΪΑΐκΙχηοηιιη Αρρυΐβ οΓΐάβ ρΓθίϋ£Ιί• 

ΙΒί <}ΐιί<1οιη λά ίαΓβΓοβ ίλοΠίβ ϋίΐ άοΓοΰπΑΐδ. 

Ιάηιβ €η1ιη ρΓοιηίηοη» ΑοΚΰΓαηΐΐιιιη ΓαΓΓαιη ροΓτίςίίαΓ, 

Ουοά νοΓήοοΓαβ ΑεΙι^Γοη ίη ίιηο άίνΐάοηβ, 355 

Ριονοΐνίΐ Ααοη(&^ €Χ Γαπιιηο οι ίη^οηπ Ι^ναιλΓρ. 

349•* ^«••«Μ'] »τ«/<9' ΜΜωίΜ» ίη* η^βαΐ χαη τ<? *Η^4(«λίΐίί, *α^ Ί/ΕΑί'βΜ^ 

«ίρΐίν ιί; τ^^ Μ«^«ν)«βί«ι 9ζ«τ« ν^• ιβμΙτι) 3 Ή^^»Α>'^ νλνηίΜνΙιβ (^^««(Μγ 

3 ζ 2. Γ2ιί' Μ«(<#*λν«ίΐρ τίυί 3 Μ«(« Τ «ν^» ;>^«'*"' '^ «^ Δ«ί^Λι»ίλ; *ζ § 4ν 
£ΛΜ9ηιι/Ζί '^Ιαί β-ν» Γιηηίρί» τύ Λίι^βΜ «»τ«$ ηβι^'Ο•» τ•^( τίτηνς λιτ #$ντ«#9 

'ΧΜζΛ^'^•! ίί βώτά» φ *^χίζ0* 9•ηψ$ς. »{Λ» τι 9^ Π•/^'ιβ. ΒοΗοΚ 

*Α;^ςΑη ^^' 911^^ τβ #;^# «ρΐ|7«|. ΙΒί(3. 8ε1ιο1. ιζ ιριτβι^ ;^λιίρ• Η&120( 

δείιοί• χυλ99 ΏϊθΏγύ\χ$ ^^ι, νίάο $ε1)ο1• 

353•''Β»3ι*^άί•ΑίΑ^] ιί?τ^ώ ΙΙρΓ. 

τί» λ1#ίβ««>^<α;«« «ί ιτί Τ ΰ^'Ι^ίϋ ττ»*- 355• Δ''***« '"'*Α;^νθ •δ • '^^^' 

•ί( ίί»^9 ^ντ))» 'ί^ ηνΟ• φΛζ^^ρ^ '^ΐΜ9 τι» λ4«(^«ι^ΐΜ>«7(, *Α;(4ρ«ΐ'τ1^ III κ«ΐ|ρ^ 5•^Ι•? 
^ιν^τ«ι ηο-Ζλ}^* 8€})ο1. 9Π)λ«ίΛ(. 8ςΗο1• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ• 177 
^Αγχί/Μλΰν ^\,' €7η τ^, ΌτολΜς 7ηψι,¥$ί&% η^Χωνίς 

ΤΙρΣύΊΛ πίλοψ• τζ καίτηξ ίφ' €α(ΐΛτ9ς ώχιτίων\ 

^Ερ ίί τις αχρη * Ελίκης κλτ] ίναηίον "^Αζκη, -5^ 

ΙΐάνΊ^ίν ηλίζΛ79ς' και μ,ιν ΚΛλίίίσι ΙϋΛ^Λ/^,ζ^ν. 

Ύης κί» υτης Βο^βΜ "^ι&^Ιζον^ ^ί^α/' 

Ύψαί 'δΜ4γ»άμ,^Λ¥ίί τηλυς τίαρΛκίκλι^ ηίη 

Αιγιαλός* ΌΌλίος ^ ϊ'πι ΤΒ^άςα^ιν οάγιαλΜ •? 36ς 

Αχτη ϊτη *αζ^λνϊτι ^αι ^Αλυος 7η(^(ΐοίο 

Η&ιιά Ιοηξ^ «Ι^ΗΙηε, πΐϋΐΐοβ ρΓχίοΓνϋΤΐϋΐηίηΙ οο1ΐ€8 

Ρ^ρΗΙα^οηυπι, ^υίΒαβ Εηΰίοϊαβ ρΓχίαίΐ 

Ρηιηύιη Ροίορβ; ^ϋ^α3 ζ, ί»η§αίηο7^ οτΐοί βΙοπίΐηΐιΐΓ. 

£χ(2( 8α(ϋΐη λάνϋΓΓτΐθ ΗβΙίοΑίη υ^ί&ιη ςιιί(1(33ΐη ρΓοιηοΒίοήαπι ^6ο 

υχκΐί^ηο ΰχεΰΐίΰΐη^ αε ίρΓαχη νοε^ηΐ ΟιαΓΕίηΒγη• 

$αροΓ Ιιοε Βογ€» ρροΑ:ίη(1αη(υΓ β3(α$^ 

Αάΰο Ιοηςς ίη ίλάτζ ροΓΓοέΙαιη εαίο αρρΓορΙικ^υαϋ. 

ΙΙΙιιά υΐιί οίΓεαιηκΗι &1ί^ιιΐ3, Ιοηςαιη αά^&εβΐ ρΓ2εΐ6Γ€<ι 

Ι^ίεα.% €( ]\ιχ(Α £η£8 Ιοη^ί Η(οπ3 3^5 

Ογ4 ρΐΌΐηίικηά ΰι^έΐυβ ΗΑΐ70δ ΐανη 

357• Ά^;^*^••^•» ^ζ «5ΓΙ τϊ] •τί τίί %\ς «9 «ιΑίίχ©• τΗ9999ί^ κΛΠίΛ^ΤΜ της 

358. *£ιΐτ«»β$] ^^ ^ΕνΙη^ς »ίλΐί»ί ιλλ. νψ* « Φ α} ?Β•(ί« »•«^ %*ζ•0• 

3?9• ΠίΛ«ψ] Πΐλ»;>9» 5> ΤΙΰίψλΛρψχ 7Η ^ ^^^^ 'ΰ^ν^Μί ^ νψ4Λ4»| ^ρίβ^ν 
«» ^^ δτη», Ιί»Λί 5 Αΐ'λν «υτνν '^ν- ^ΙνίμΙ» <«-<»> «; οί ^αιολβ;5ΙΙ «ξΐΜΐ» 

{μ* ηί/ηΐ^ίΐβιι, Τί «Μ^ 3πρ 9Π^<«τβιτ 7**> **"** *'* **• «"λΛ^©• .τΐ5ί«/»^'β 

ΛΛΐά^^αι Μ ΤίΜφλίίρψίς. δείΐοΐ. 366. 'Άλν^ νΦΤΛίΜΐύ] *^^^ς «?τ«- 

36•. "£41 ίί τ/« •Μί^] «τ< « ΚΜ^^ίμ- μ99 ΪΙίίφλΛρηβίςρ ο9 φνλ^τΐ*^^ ♦ Πν'- 

1^; ί»ξ^ ν^λή τί κ«ί κΛ79ίψψαοξ^ της Α«ί τβί Λΐ/&» /β^^Λλή Κξόίτγ •«»- ΐΛ 

^^*ΆζΛΤά99 μ9ΐψ39*^*• ι^^Έφ^ρ&' Μ ^. λμρνϋ*, '§1ς γ Τ1»γτ•ν ώίίίϋς «1^ Σ^• ϊ7« ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΜΗοτψς λώκγ^ν ίλίύπί^ Ης λΧλ ίΙί(κς^ 

Κολιοί ίύίίίωντί Θ^μκηυψίον ύπΛΚξ^ΐΡ 
'Έν^» ^ ΔβίΑΠΧ 'α^%ί^ο^ %^3^¥ ίΐ ττόλη^ 37• ΗοΓΓβικΙιιιη €πιέΐ8η(ηΓ} νΙ(τβ^οβ βιιιη νι«η^ βαβηι Ιη9 
ΜίηοΓ λΙΒίβ νοΙνίΐιΐΓ ίη ιη«Γ€ νοιΐκίΒιι$• 
]1Πχΐ€ ιιΐΐϋπαβ χη^οηβ €( 61η^xι^η» εαΙ)ί(υ$ 
ΡΓβΒ(€η(1ί(ιΐΓ (6ΓΓΧ *. ]ιιχ(« γ^Γο οίΙίαχ& ΤΙΐ€ηη(κ]οη(ί• 
Ιη βηυιη (ΓΑΧΐ<|αί]1ιΐ]η ΓαΙ> ΎΙι^πύίογτχο ρΓΟχηοηιοηο 
ΡΙαέΙαβ €ΐιιίηί(, ρβί Ιαοιπι <1εννΑθ8 (βΓηιη• 
ΡοΓΓΟ ίΙ>ί Πο€λη(ί• €Μΐιραι; κ ρΓορο ιιτΒο 37α 367. ^Έ^ίνρψτοξ'] τ• ^ ί;^ ^(«19 

ΙΙ)ί(1. ^Ι^(. €οηΓυΐ€ Όιοηγί, νι• 
^«7• ▼• 7^3• ^^ 3οΚο1. 

369. Κιι!^ι» 5] ^^•' «(»«>3-9ηρ, 
«ιιτ2(ν γινκ ι7ν«ι^ φηβίψ ύίχΦίρ^ί» ύς 

ΙΒίά. Άν*«^• ΛΓΓίιηαβ Ηοε Ιοεο 
Ά7»«'« ροηιιιη οοιηπι^χηοη^ : ςαο 
ίοηβ βή&ιη ΑροΗοηίαβ α11α(1ϋΓ€ ηο- 
1ιιί(. Ι.. Ηοΐ&οηίυθ. 

370. *£{«ιί;^Μ ^Ιιΐ€] Λ9τ$ ? ϊ»- 

δςΐιοΐ. 37ΐ• Ρ1οΡ• Ι^Άυ)» ώ ο( ρΓΟ 9)Γ^ 

37*• Μί^ιΐΛ^] ά»»< 5 ώί^»7. *»- 

ΐ(9λ3Γ« μυηται. ^ ^Λ(Β/»•ς 5» ^^^ 

ί'η »•λ4Τ*? ΐνΑ«ν•ν ΟΜ^Μ• >άι $ ι«ρ 5 

373• "^•5* ί α4μ07η] Λ^Ιίϋ μλ( 

Θίμιαχ4ζ^, ΐζ Χ«Λχι!ΐ«. βοΐΐοΐ. 

ΙΜά. Κλτ ΧβλΛ'*. 1>ρηιγ»ιδ 1β• 
ζίήΐΓ Χ«λν£ί(ΐβ ρΓΟ χΛλ«. Ιη οηίιιι 
ίη (£χια Ι002 €]ιιΓ(ΐ€ΐη ΗΒΗ Γο^ηί- 

Ιοοο ΧΛλίσίΛΐ €ίΙ; Λά ροΓρβπωι ριο 
Χαϋσιαί. Ηληιιη^α^. 

Ιηβο<!. ίοΐιοΐ. ?η''Αλ*μ09 Ι^^Ιΐ 
ί. Ηοΐίΐϋηία» Ά«»«ιν, νιηάΰ ίηίΓλ 

8λ^$ *Λ»^Η9ΐ«•ι 994* ^•Ι^• οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ 179 

ΎρίχίπΙά/ Χίλυζίς ^ ΛΤ€€ρίΛ }ΛίΛ9 ίχΗοιγ 375 

^Αγχι ^1 νοϋί^ΓΜο-ί ΌΌλύ^^Ια/ίς ΎιΟα^Ιωο), 
ζΐα/ος ίϊζά^οιο Πνψτα^ηψ ντηρ Μψιν. 
Τ^ ί' ίτη Μοοτυνοικ9ί ομύζ/οί ύλίβοατΛν 
*Ε^ηί ψΓΗ^ον \:ζίΌύ^άΛς ίμ ή[Μηαι, 380• 

7γ€3 Αχη&ζοιιί(Ιαιη $ ίηά€<)ΰ« ΙλΒοήβ ραήοχϋϋειηΐ Ηοιηίηοι 

^Γρϋπιιη ΟΗ&ΐ7ΐ)€5 €( άί£€ΐ1ε Γοΐιιχη οοΐαηΐ 375 

ΟρβΓλΗί ι ^υΐΐΜΐθ {$xί^ εαηε Γυηι Γ€γγοα ορβη• 

}αχ(α οοΐαηΐ ΤίΒαΓΰπί, ρ«:οΓαιΐ| <1χνί(€59 

/ονίβ 1ιοΓρί(3ΐί3 ΟύΟϋίχυπι οΐίτα ρΓοχηοηΙοηαπί• 

ΡοίΙ Ιιοε ΜοίΤ^ικκά β£η€9 Γ^ΙνοΓϋΐη 

ϋ€ίιΐ€£ρ3 ΓΟ^ίοηβχη» €( πιο&άαιη »άίθ€5 Α€εο1αη(, 38• 

Ο^ 1ί£η«8 ίη αΓεΐϋΰθ 1η3Β(ϋ£ελΓ6 ΓοΙεΒαηΐ <1οιηο< 

^οίΓ}Γη&$ ; ζι<\}λ^ ίρίΐ ίηάΰ ίαη( εοςηοιηίηοβ. 

Ηίβ ρτ£(€ηηϋ£δ9 βά αίρβηιη ΙηΓαΙαιη &ρρα1& «ηώ, 

374• Σ^*ν>«Ρ<^ν^Ο ^ν** <^«-ΟΜ$Μ• »ΐη«( 9•1»|»»9 ΐι9*^ Λμ« {βνΐιτ <!<«» «<*• 

«Μ• &:1ιο1. $€ΐιο1. 

375• ΧβλίΛΐί] ϊθ-ρ•• ΧΜΐ^ιβα», μ$ 379" Μ•βτ•ι»*ΐ(^] ϊ^»•• ίξ λΙί9 "άη 

37^•ΜίΑ•Λ«^3ίί»τι5?^•ΜίΑ^ 3»»5»- ϋίοηγϋϋβ «α^^φ^α»». ϊ ίτ»^•ν5ΐ'• 

ΦΜ^• δοΗοΙ. ν. 7^6• Μ^Ιλ 1ίΙ>. Ι. οαρ. 2θ. ^ΙίβΑ 

377• Τ^Λ^ί^ύ] ιδ^ρφ* Χ«ιτ9•ιΐ(ί», ^5^»β^^^ /«γγ/^ %»ί4ί βίΒηη^, ηοΗί 

9\ΐ¥η•^ζ•ί ΧΛΧν%0ΐ. δοΗοΙ. (Φτρίίί οΜΠέ ρτβι»Ληί^ ρτοραίίίΐο «'ί/*- 

37^• νι^ητΛίΙ» -ύχη^ λλ^Ιοβ] Γον ίπηίατ^ &€. ίδό ΑίΙΟΛΛίΐΚίΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔίΟΙ* 

ύίΰύνας, ύΐ ίτιΒ•ίν ΛΤΓ^ίρίσιοί ίφί'ττατί 
ΙίΙηστν ίρη/^ί,αίψ' τίί μ,ίν τ ίν) γηον ^Αρηος 
Λάίνιον τΒ-οΙηαοί^ *Α(^ί^ζονίίΰύV βΛτίλ€ί(ΙΙ 
Οτρηρη τί κ^ ^ΑνΤίότοί, ίιητη ςρΛΤΟΰΰντΰ, 

Α^ρΐηιτ τω κίψ η φίλΛ φρονίων ίγομυω 

Ψο^γΐΆΧΑ ίΐυάίο οιηηίςοη^ ιπιροΓ(ιΐΑί£πΐ38 ζ\>^%<ίήύ% %%ξ 

Αν€5, ^αβΒ ρΓορο ίηβηίΐχ αΓοαπίΐνοϋί«ιθ 

ΙηΓαΙ^ιη (ΙοΓϋΠαιη ; ίη ^πε (οχηρίυιη Μ^ηίβ 

Ι.λρί(1«ιιιη 2Β(11βςαΓαη( Απιβ2οηί<1αιη Γ€§ίη3ί 

ΟΓΓβΓϊ €1 Αηΐίορα, οαιη €χρ6<ϋ»οη€ΐη ΓαΓοορίΙΓοηί. 

ΙΒί νο8 ηΐίηοί οχ ηΐ2π, υηάβ ηοο ΓρβΓ&1)ίιαΓ, ίιΐιιβ 39^ 

Ιη^λΒίΗβ : ίάοο νοΙ>ί8 Ι^οηο νοίοηβ ]αΙ)ΰθ 5ΐίΛίί. ο» τ«^τιι 5» τ5 κ^ν•» φ^ι, •?ηι?- 
7»/* βτίτΚ ι^ικ;κ9»πτ. ο«ιι ο'ίΜ ν^αΤρ 
ϊ^φα^ίηταΙ ης «φίλπα. λ/βτιν Λ^ «{?τι 
? β^Λιί. ^ΑμίζΪΛς Η ον >τλ^οα-4Μ( λισ•- 

«ντιΐ β^*9»ί •;^ τνξ^ΙτβΜ^ 7»Τί Λ^βΤί 

δοΐιοΐ. 

386. '£φί9ΓΐΤ0'4] οίτΥΜΟ&Α «νΤΙ Τβ(Γ 

ψοΜίγίΛΨ. λίγ^ 5 '^'^'^ ^^'έ* ^ Χ«λ«Μ- 

4^Μ9^ 9^ οίΐΐ^Ι Μ»Τ9ΐ9 ίίί τί» ΣΜ»^Ια4Τ υμίν φΛ^Ηοης» «ί'^χΐ ^ φη^ί ύΙλα» ?»- 
Λικβτ«#; «ν^βον ιηκξ^9* ίίυη$ς ^λ^ τ) 
^λΦκν. 3€ΐΐθ1. 

11>ίά. Ά/^νχί», ι{ «λθ- 
— ΥΙΕ ρήπίλ Γβίαήδ 
(^οά τηίηιτη} πηχ) Οκαία 
ραη4ίίάτ λΙ ητί'ί • 
^Εη• VI. 
νο$ ηίΚίΙ ιηαςίδ (}υΙιιι ηλίιΓΓΕξίυιη 
ίοΓπιί(1&ιί3, &( ίπίΐο ΓροΓίηάα οΛ νο- 
Βί3 Γαΐυβ• Κοπι οχϊΐαδ ίρΓϋ (1(κ:ιιί( 
ίυΐ) }ιυ]ΐΐ8 ΙίΒή £ηοπι* ΗοβΙζΠηα•. 
391* Τ^ ««νη φ/λ«ι] )<« \%Η ««4^- 

ϊλ«9(' ΐ«Εατ«» τα νικιττκ ^ιΛί^ν λί^β'» 

4ΐ7β9ΐΐ{>'>ιλ$'»τ«ί «ντκΓ. 'ίφη ^ Τ0 ^ρη» 

ίβΐΗ^' ιζ τά α*ψ κ^ /^>ρ^ 9νμΙητ•Α'Λ 
» λί^. 1» 3 ^{ΐ^ ^ ΜΦηίν•ΐΜΛ»9 ι^ιν 
^τκΛι^Μ• 8ς1ιο1• ΑΡΓΟΝΑΤΤΓΚΠΝ ΔΕΤΤΕΙ>Οίί. |8| 

Νιί<τί< ^ 'ΰΓρο7ίρ6ΰσ'ί κ ψΓβΙροίο τΐίρΰάης 

Φί^ν^ φίλνρί(' Φίλύρων 3^ ίφύττίρΒ-ίν ίΛΟΊ 1^5 

ΜΛΚξωης* (Μτλ ^'οω "ζβ^οίλ (^υλΑ ^^χάύων. 

^Ε^ίάης ίί χίτΤΗρίς έ^ι (τφίοί ι^λ<6γλ«π• 

^υζηρίς ά ΐ^) τίίίηΡ ο(ΐω?<Λ)α^, ών υτηζ ηίή 

Αυη) Κολχοί ιίχον^ αψηίοί' άλλ* οίί νηί 

Τΐ€ψΒ\ 'ίως /ιυχΛΤΐ^ Κί¥ α^ιχξίμ'^^ί 3^λάοα^* ^03 

1Η ϋΛοΓβ : Μ (^οΜ οραβ «Λ ιηο ϊΐβΓυιη ροοΜΓΟ 

νίίίοίηαηοη€ ΐιτι^χίλζ οοηΐιηυα ΓοΗο οηβΓΓαηιεπι ? 

υΐ(Γ& ααΐοηι ίηΓαΙ&ιη, ΰ( Γο^ίοηΰΐη €χ &άν€ΓΓο Γι(2ΐη> 

ΑΙΰηηΐΓ ΡΗχΙ^ΓΟδ; ΓαρΓΕ^ϋβ ΡΗ^Ι^γμ άΰ^υηϋ 395 

ΜαεΓοη€5, ροΛ 1ιο8 ηυιηοΓοΓΕ §€η8 ΒοοΗΪΓΟΓϋπι. 

Ηί3 οοηΐϊ^υί δ»ρίΓ€8 βοοοίαηϋ : 

Β7ΖΰΓΰ3 Λαΐΰΐιι ροΛ 1ΐ08, ίηίΐΐιηϊ, 4^*08 ΰΙΐΓ» 

Ιρ£ Οοΐοΐιί ^»ι)^(»η^ Ββΐΐίοοβ. ΥεΓαΐη ιη η&νο 

ΡΰΓ^ίΐβ, υΓ<^υο άαιη ιη ίηήιηνιιη ιηαΓο (1ΰνοηεπή3• 4^ 

ΙΒϊ νβΓο ρ€Γ Γ6§ίοηοιη 07(&κ3ΐη, βί ρΐΌοαΙ ιΙ) ΑπίΕΓαηΐΐΒ 

394• Νιί(Τ« >! ^ΰΟ^ξΛΚτϊ] *? 5 '*»«■* 7»%ΐο9•Λ/ τ^' Ί^Λ^ΗξΙτΙυ» λί)•»• δοΗοΙ• 

Φίλ9^( •ί ΏκίΑ^κ 5ν^τ^βί, γΛμιτης 399• ΆΛ*<άϊ »ίίΐ] άΛ* ν«ρ«Γϊ ικγ 

^^/(56^ιψβΛίί. 9 •»τ<»$• ^ }Ί ίΙμ ψηατψ ^ ^βλΛΛτίίί ΛφΙκτι^&ι. αηβω')» ^δ «ψ 

396. Μαχ^ύίψίς] νσ%^ψω Λ τ Φί- Λ/#Λ;<ί«τβν » ΣίΛς^τίΛ, τ Λ Β»ξ•#»βι; 

Βίμ». Τΐ4^όΐαϋ, φιιιη ί* τβντβ, $θϋθ1• 

:^ νί %ις τη».η9 χίΐζοΐ0 ^ίΐββτΛ^ΛΙ ΛΟ' 4°^• Κ»τ*ί1^ί] Κ•λ;κ'««. Κυτα4Λ 

397• '£&««* 5 Σ«ν6«ρΐί] Ι7Π τβΤί Αίί τΐίί ΈνζΛτηΐί Κ,ΰτΜΛ, ψίηνμ^ς τ»! ΐ8^ ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

'φίοΊς ίίνίίΗς %υ^ν ρόον Ης ίίλΟβ ^ϊ}^\• 

κάνα νη €λέΜ^€; ίτπ 'ζτροχοΛς «β^/ιαμ» 

ΤΙυ^ς «'09\|/€ο9ΐ ί^^^τΛΜς Αι^7»9, ^^ 

Ου κνίφα^ ίίίυμος υττνος ολο/^λ ίΰψ¥Λ^ οοχΐ• 

^θ4 ΰίξ ϊψη* ς^ ^' Η^ρ 6λί9 ϋος άαέΛΟΨΤΛς• 410 

Μοη(ίΙ)υ8, ο&ιηρος\χ€ Οιγοχο, 

Ρ1黣β νοΓίίοοΓαι Ιβΐυιη βιιιηβη ίη γπλγο ρΓονοΙνϊϋ. 

ΙΙΙίυβ ]Μχχ.Α ο11ί& Βανϋ ιιΙ>ί 1π>ροΙΰήϋ$ ηλνοιη^ 

Τάιτββ οβΓηβώ Ογχχϊί Μ^χχ, 4^5 

&( πιηΒΓοΓυιη Μ&ηίβ ηοχηαβ, υΒί ροΠβιη ίη Γαχηιηα 

δυΓρβηΓβιη Γλ^ο, άηϋο, ιηοηΚταη 1ιοΓΓίΙ>ίΐ€ νϊΓυ, 

Οηο<}ΰονΰΓΓυιη οεαΙίΒ ΙιιΑΓαΐ» ο\^^τ\ζτί9 : ρ€(}Όϋ ίΙΗ (ϋβ 

Νεε ηοέΐϋ, άαΐείε Γοπιηυδ (Γΐιε€& ΓαΒί^ίΐ οοαίοβ. 

δίο ίι(α3 οΛ ; λο• »αί€ΐη ίΐΛΐίπι οοΓπραίί ιογγογ ίΐα(Π€Τΐί€8 : 4*• 

Βία^οΰ ίΙαροΓ« ρ€Γειι1ίϊ €ηη( ι Γογο («ιηοη ολχχΧ, 

"Ηζϋ^ΜίΙς ώ τ»ί ι^ι^βλν. 19 5 'Α(ΑΛ• φϋς. η ιπΛί•?. « ίΛατΛ/ 5 ^^ •«β^ 

Ψα4β6 τή?ίίς 4 Ευρίηηις κ^ τ* Ηβατλϋψ ^ $€ΐΐθ]. 

Μτβζ. λί}4τα^ Ά •οτως ΙψψΛςμΛς. Κμ' ύ τζΙ ίι^« $* Δμ« φ^β-' «»<«!( «| ^V^«ι^, 9 
«ίΛ» 9^^ τ&ι^' Μΐί}β««# «ν&β»;9^Μ»«». 5 ι» Κ«λ;^Μ( λ%γ•^Μ ^Α^πα ««Αν ι^ 
'Άμα^ξΛΦ^ α τήλίς η ΠότΛ, « •(« •ί τ5 ΐίΰ^-9ι "Αρ»©• τι^'ΐίί μψΜβίΐ »•λ- 

3 ΦΛΜ-/5 φίςιία/ ;£ >3λ τ *Αζ(^ΐΛς Λζϋν, πλψ/μίρ^• δΛρΙ. 'Όξβ^ Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚήΝ ΔΕΥΤβΡόΝ. ΐ8| 

*αξ€ΰς ΑΪαΌ¥θς ψς, ΛμηχΛνΜψ ΐ£»κό^{• "" 

Ναν^ης, Η^ τίκμΛξ'ίτψ ^^γ2^ς ίϊΛ ^ζ^ς 

Ώ$Αόμ^α Ό-οντδνίί 'τηρη^μίΐτ μ ίί κνβ ΰύης .,^ 

Τάςί^' ή/^ψ *Βτροφσγ2<τ$¥ ίί ΈΧΚα^ νΰςΗ οττίότω 

Ώίίς ϊξίω, Ό-οίς ΰύη τίωιν ίλ^ϋς Ά/ΐί κίλ^υ)ψγ, 

ΙΆηίς ίων €ΤΛροίς ί(ΐΛ νηίίηψ' αΙλ ^ ΚοΛχ/^ 

Ώοιτηί ^ ρΜης 3^ίκί^ηα^ ί^ΛΤιγηψ^ ^2^ 

*ί1ς φοίτο' τ ^' ο γ^^^Μος ίμ^ομ^ΰς ^ξοσπίτίί». 

Ώ ΊίΗ9ς, ίντ'ΰίν ττρωτΛ φίγηί βλβΛ< 21^ ■ζτίτ^, 

Ηΰτοβ ^Γοηίβ £Ηα8, &ιιίιηί αηχίαβ ιη(€Γ τύΒ «άνοΓΓαβ. 

Ο Γβηεζ, }ζια (λπο €χροΓαίΑί βχιίαβ ρβπεαΙοΓαιη 

Ν&νί^&(ίοηί3, €( ςτιο βςηο ίκύ ροΓ (€ΓΓΪΐ)ί1ϋ9 ρο^ηβ 

Ροηηιιη (η;κί€ΐηο3 ; £ νοΓο ηιιίυ• 4^$ 

Ηίβ ΰνίΐ&ιίβ, ίη ΟΓβΕοίβιη ηοΙ>ί5 ροΑ^Α ^ήΐ 

Αΰάίίαβ, 1υΙ}€η(€Γ &(1πιοάιιι& α (β 6( Ιιοο οο^^ϋονβηιη, 

Ουο ραέΐο &§&ιη, ^υο ροίϋΐΑΟ (λίκυιη υι&ήβ οοηβάβχη ί(βΓ , 

ΙηΓςίηβ ίρΓϋ ευχή Γοοϋβ ίιχη'οΐ ΙαΓοίίβ : ^β^ηχιηίΓαιη ΟοΙοΗίσι 

Ροηή €( 0Γΐ)ί3 €χ(Γ€]ηί$ Α(α €ί| ΗηίΒη•. 4^^ 

8κ:'ί&(ΐΐ3 οΕ : Ιιαιιε «ηΐοιη ΓβηίοΓ βχαρίβηβ ικΐροηάη. 

Νβιΐε» 111 ι^ΓΪιηιιιη ^γζ{^ή9 ίιοη^ηάΛΒ ρ«- ρβκηΒ, 

Βοηο ύζ Αηίιηο ; (^αοπίαιη Βύββ τϋΐί^αί ΰΟΓ^β <1αχ <ήί 

417• ΆΑ^^ίΓ#(«•] Μ^ς Αι ιτ«ί^ ΑΙλψ ΐ(^^αζ λίγΐίη. δοΗοΙ. 

;{«? αϋκφ^ξβριΒ-Λ• }ν• ^1 (ΛΛλι^Λ ι^/ι- Ηα8 ΗοΓΟκΐ• *Τ7ΐ^«βΛιιν νοοα( £ιιί1α• 

«■«^ « *Ι«ην? ^9ΊΪν 9Γκ^ ί? Φ<Μ4»$* ιιτ (1ιίυ8 6ΐ ονίτηπ9^^? ΌΙγίΤ. ζ, ΪΪΙ €θ1- 

2μ» ν»ς Λ9 Λυ^ί9 χ^ τί» Λχη^^ψη* ^Χ' Ιοςυίο Ν&υΓιθ3£ οιιιη νΐγ&^' ςαΐ 

σΓ?Λ99•Η τιίςΧνμπλιι^ίΛί' ίϋν'η^οψ,^ϋς νΐάεηάυβ. Ηοείζΐίηιιβ. 

ΙΤΛβνΟΜ^ Τ•0μΜι» ^ΛλΛΟΤΜΨ» Τ» Ι"* ίι^• ^««Ίι> τΐίτ««>' ΟΜ, Τ ΚΟΛ;(;*» 3*14^ ν^ΐ# 
χίΛί «ιι^«(/ ιιτ} πι •^«τΐί "^ γης λμ} ί τη^ΐΜ <•νν^ ^ό^^Άΐί τημτηΐ. «Λλθ- ν^7^» •^ 184 ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 

*£? Αΐίης' ^ Λ' αΤοι' α\ις "ζτοι^πηίς ίσνν^. 

Κυττριίοτ 6κ γΛζ η? κλυτΛ Ότάι^Ό, χβίται «ι^λαν. 
Κύ^ ίί /ι% μηκίίί τωνίϊ νηιροίΐψέ '^ί^ί^ί. 
'είς φΰίτ *Αγίνορί^ς' 3^ ^ ^^ΰ¥ φι ίδίω 
θξηίκία ΒορίΛΟ ΚΑΤ ΰάΟ'ίρος ίύξ/ιτη, 

*£ζ ϊίύΰύν ηρωις, 'όττως τμ^μ^Μ Χοοϋο. 
^νΐί ^\,* ίψίνοισιν ϊτίΰοητον όίύ ΚΛμΛτΰΐ^ 
^Κ&(λ! ΛνΛφνσιίαν, μ.ί\ίφύ¥^%¥, ο<χγο¥ ΛττωΟ'ίρ 

'^ζ>ξΚίΛ τ ίυ(Λ,ϊνία(ΓΛ θίΛ ^ί^' α| ^* ν7ηίύ0'αί¥ 4^31 

ΑΗμΛΠ Αίκταίης ^ΰΒίωτι^^ ίίΐρον ψ^νης. 

Α1> ί^Κ ^^ •£βιη ν^Γο ίαηβ €Γΰη( ςοιηίΐΐιιη• 

ΡΓοίηάβ, Αΐηίοί, ^^xτΛ νοΒΙβ ίΐΐ Βο» οΑΐϋάαιη ααχίΠαιη 4^5 

Οχρή», €χ Ηΐε €ηίιη ίοΐίοββ €ζίΐα$ ρ€η(ΐ€&( €οη«ιηίχΜυη• 

£ι νλίτΆ Ηχ€ πΐϋ ηοη 2αιρ1ία5 ίη(€ΓΓος9(€• 

$10 άίχίΐ Αξβροήβ ΕΠαβ : ρΓορο ααίειη £1ϋ άμο 

Τΐ^αεϋ 6θΓ€2ε» ροΓ αογοπι ίΓΓυοηΐΰβ» 

Σίιηίηί &§ίΙϋ3 ίιηιηίΓΰΓυηΐ ρ]&ηΐ88 : ίρίΐ \^\ΐ\χν ρΓοΑΙίοηιχΚ 43^ 

Λ ΓοάίΒαβ ΗοΓΟβδ, υ: Αάνοηίοηιοθ εοηΓρίοΑΓβηΐυΓ. 

Ζο(ΰ3 νοιό οαρίςηάΐ)^»» λάλας ίη^οηκεπλ ρΓχ ΙαΒογο 

Αηΐλοΐ&ΐίοηοιη οβ&η$> ηλΓΓ&νίΐ (}αϊΐιη Ιοη^ο 

ΑΙ>οξ£ηη( Παρρ^ΐαχ, οι ^ΰοαιοάο Ιιίβ ρΓθ1ιΙΙ)ΐΐ£»( ϋ1&8 ίηΐοπιηοΓΟ : 

υ((}υ6 ΓαεΓαιχίϋΐκαχη Βοα Βεηίξη& άίχοΓαΐ; ίρΓχ^αο ίαΙ>ίβΓΑ9( . 435 

Μ€(α^ Οκ(6η&3 ίιηπχ&ηϋ &ηϋ-ιιιη χηοη(ί8. 

Ι^ύ οχΙη4ρ ίμ 3:(1ίΙ>ϋ5 οαιη€3 €πιηι Γοοϋ, 

424' ^^ ^Άι«»] η μ\ηί «ιτ< ιΡ 433* ^<^^•^ ««»^•» 'Ήλ^ίτΐί»] ^1»τ1 

43 1 > ^Ότι»^ ρΓθ Ι^τι €( «η/ Εα&Αύλ• τ», δςΐιοί, 
λά 11. «'. οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΛνβΓ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ Δ Ε Τ Τ Β Ρ Ο Ν. ΐ8^ 

ΑΐζΓΰνίίης "ΖίΒτχ'οΧύ^ '^αφροΗων ττροτίπτηψ, 

"Ή ίξΑ ^^ Ίΐς €919, Φίπϋ, Θίος %ς ηΒ'ίψ α,τηί ^^^ 

ΤηΒ-ηα-ΦίΫ, οα9¥ ίίτηρ ύδήτροτος οίκα^ Ικοί(ΐίν. 

*Οί ϊφΛΤ' Λΐίταρ ο τΰ¥^ ΚΛίψιψηοΌ^ 'ΰτροσΈΗτην. ^ξ 

Αίσ-ονίίίιΐ, το /Μίψ ύ ^ί»λινοί^ηον, ϋί ίι μ^χος 

^Αη$ Λ τ^ %»Ατίψ μΛΐ, ίφΛρ Θίος ίγγκίβλί^αι, 

Κα/ 79 ΒΆψων 79'Λαψ'ί μ,^ηο^ομΜΐ ΛγλΰίΙγην. 

Ω^ τύγ^ ά,Χ^ηλοίσι ^ΰτ^ζλίίί^ν άγίρίυον^ ^^ο 

ΙρΓο^αο βχ Βυηαο ΡΗιη^υβ : ρΓΟίΙηυΓ^αΰ €ΐιπι 

Μ(οηιά^8, ρβευϋλΗ €[ΐιΙ(1ληι 1>οηΰνοΐ£ηιί2, λΠοεαΚυβ €&• 

€«η2 Όοοταιη &]ί<}ΐιί8 ϋΓ&κ, δ ΡΚΐηοιι» <|ΐιί €&1αιηΙ(λ(ΐ3 χμχ ^^ο 

Οητζια Η3ΐ)ΐιί( ζηιχηηοΓζ, 6( ηοβ Ηυο αρρυΠί 

£ 1(Ηΐ2ίη<}αθ9 υ( ιίϋί βΐϋ ορ^χα ίβΓΓοηι Βογοχ. 

Οαδά β €1 οευΐΐβ (αίβ Ιυιηοη ρτχΐ^^τα, οΰπο οχίίΙΙχηο 

Μβ 'ΐΐΛ %«νϊ{\ιτηιη, Λϋ β Γ€<}ϋχ άοηιαιη ρΰπτοηίΓοιη• 

3ίο άίχή : ϋΐβ νοΓο βυιη άοιηίίΓο νυΐκο &11οεαιΐ)8 «β. 445 

/Ε{οηι$ ήΐί, ϊϊθ€ ζηίηίιηέ ΓβνοοκΒίΙϋ «ίΐ^ ηοο αΙΙ^υοά ΓΟίηοάίΐΐΦ 

υΐΐτ• κβ&( ; ναοαί ϋηίχη αΒΓιιιηαικαΓ οςυΐοηιχη ογΙ>€$• 

£)α8 ^^&<}ι1^ 1θ€θ ιηοπϋΐη πιΊΗί ςίιδ εοηοοά&Ε Οονιβ, 

£( ιηοπατιβ οιηηίβ ρ&Γΐίεβρβ €γο η1(οπ8. 

Ηο€ ιηο^ο ΠΠ πιιι(αο ϊηίατ Γβ Ιοεαϋ Γαη(• 45^ 

44©• *Η ΛζΛ λί «Ο 7» ι? ίρΛ, ^5#- 44^• •Λ ίϊ « τικλι»ίίτ^τ4». ΕΛάοΛ 

«^(• •»τι ?> «( ιβ<»ι* ιζ » *0^νΜ-Μβ£. νοΓΒα ]ΐΛ\)α Οαΐΐίζη. Η)ηηη• ία Ρ&ΙΙ. 

•« ύ« «(« ^#ί 7* ίνη «ίν< >ζ ί>ρβΜ5 {γ«ι».'* ι Ο}, ϋρί. 

«^Ή0*ί«^. ** €¥76 ί^#ί ^ίτρβί ιν ΊριΆ» 447• 'ΤΛ••»•/&6ΐί;(5•»τΛ/] ϊνιρ ί«ί^> \»» 

443* £' 5 ^ «φ^«λ/«•<<^0 « ^• ^^ δεΗοΚ 
«Βν^«λίψ«ι/ 9-ι«Ιν τίβ #ν Μ^ήο-Μψ, ;^ρ^ΐΜί 449* ^'^' ^^ 9-«ν«ιν, &ο. ΑηίχηΑ 
£» τότ•», •( & 0»3^««^<4^ *<ί «ί^ 9Π(ΐ$(Λι• εοΓροιίβ «^γ^ΙΓε €Γ&ΑΐΙυΙο οιπηί££ηί 

Α 2 ΑντίχΛ ΐ86 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑυτίκΛ ^ί μΐ ^ρο¥ Λμ4ΐζομίΗΦ¥ ίψΛΛί^ 

^Εχ^ίν οίίυκίως' ττολίωψ ^^*>ί7ΐ9 'ΰπιμΛτ ΪΚϋΟίί» 

ΙΛΛηοαννγ τω κίν (μρ ί^Μχόμ&βόί χο/ιίϊσΛΟΨ. 

Συν τόίσιν ί'ΊκΛνί ΏΛ^Λ&ίΟί» 'ίς |»β& οΐ ^«ν 

ΦίλταΙος' Λωτοίσιος ί$ ίίμοίί άϋ τίςγ^ 00ύηα%9• 

Ώρ)ν ^ ^¥ \}ζΒΌ ταντ$ς "^ς^ων ςίλθ¥ Μ^ρΜ^ 4^ 

*Ε^Λ^θς '^ίΜΐίνΤΛ ΙΜίΤΛ Άί?<ί¥ ΑΪ^ίτΛΟ 

οί τί οί ^ΑζΤΓψΰζ ίίί9'€¥ <χίμ^αΊ¥ ΙπίΠα^• 

Νβο (Ιίυ ροίΐ, εοΐίοςϋοηάί νίςΰ3 ιηαΐαηήΒαι, οτίΛ €& 

ΑοΓΟΓΑ : οΪΓεα &υΐ€ΐη ίρΓιιιη ^εοοΐ» εοη§Γ€2&1)&α(αΓ 

Ουί €( ληΐ€λ ϊηάί€5 ίΐΐαο εοηβιιοΒαηί 

8€ΐηρ£Γ9 ΠιηυΙ ίΰΓεηιοβ άο ίαο ραηοιη νί£1ιι. 

Ηί$ Γοηεχ οιηηίΒιΐδ, οήαιηβ <^ιιί3 &^τύί ταΛτίΜ αεοοάοΓϋί» 4(5 

ν8ΐκίηία ϋάίάίι <ϋ1ίςο^(€Γ; λ ιηιι1άΓ(^ϋε (ΙίΐηρΓα ιηαΐλ 

ΒίνΐπΑΐκΙο; ^υοείΓ» ιρίαιη ίηνίΓ£ΐ>2ηΐ οι &1«Β2η(. 

€ΰΐη ίΙΗβ οήαχη &άΓυ1( ΡΑΓχΒίιιβ, (^αί (^ιιίάοοι ϋΐΐ ϋηϋ 

€&ή&ιηιΐ3; ΙιΒβηΐΰΓ Αυ(€ΐη ίη χάίΗιΐ3 1ΐ03 οοηΓροζίΐ: 

Αηΐΰλ €ηίιη ίρΓο ρηηοίρυιη ςΙ&Αΰΐη νίΓΟΓαολ 4^σ 

Οτχ€ΐχ €£^Γ€ίΓ2ΐη &<1 ιιτ^ΰπι Μαχ 

Κϋΐίη&οιιία ίη]€έΙιΐΓΑΐη ρΓχάΐχοηΐ ΎϊιγηιάΙ (ογπρ, 

Ουί ίρύ ΗλΓρ/Ιαβ α }ονο ΓΰρβΙΙβΓοηΐ ίιηπιΙίΠι». 

4$ Ι . ^ΛμίίΖψίψ^ι, &€. 4^0, ΏξΉ γί λίν] Α1^9 9$ « Φι%ΐ9« 

ςτίΑίΙηξίβ, &ε. ^η. VI. τί/» ψ ίζ^ωψ ιλ^η». #ια^τ)«» ν•^ ΛΓ 
453* ^^ ιζ <ί3&^ιν] •ίτα%ςηνη;^ς την ναί τύ >/Μ;^ιίηβτ•* Λι<^!«^«» μ 

^ ^ ιϋΛί Ίξόφ^ζ, 5ε]ιο1. «θ«9»ν. δείιοΐ. 

»ιίνρ ηψ«( φηην' βί Μ «Λλβ^, ίουλβψ £ψλι χητ^λη Φιψίν^* ίπ ιι9α/ /«^ί^Φ' τι Θ(β(Μ€ 
ν4$ν\• «ι λ «£^^ τ Ποίζΐ^οιβί', φνιτη, % »#λ079| θΐινί^• δςίοΐ» ΑΫΓΟΝΑΤΤΙΚΩΝ ΔΕΤΤΕΙ^ΟΝ 1 87 

Τά^^φ^ ο γίξθύ¥* οίον ^ ΤΐΛ^αΧίον ααηΒί ΐΛΛ^Α^νΗΨ 4^5 

Κιχλ€τ '^ιςηιοΰΐ (Λω ΛψίρΛσίΡ' οίχ^Λ ^β τόνγί 
χφύϋτΈ^ν όιων ο τις ϊζρχος «^ 'β κο(ΐίύ9•(ΐι 

Ονά Βυζξγίώης Λμντ^ΜνΗ' ως κ^ή μ ανίφ 

Ύΰίος ίων ωί'' ηλ^ν, ίον μ,ψν οφ^Λ ίΐΛπη. 

ΈυτΈ ^ αν ως Όλίίςχ κΛ(ΐόί ί(^ «3λ^^ (^ογ^^* 

Ιίη τί-η (Αΐ¥ «Γ&^ολλον βίηΐ5ΛΓνπρ>ί βιοτοιο 

Χ^σ-ΐΑ,οαννη τ^χίχτ^ιψ ίττ ψ,ΛΧί ^' ί\μ^ρ Ιξω({ 475 

Κνυτίρον ύαί ης ηιν Λνά'ΆΡίυσις μ,ογίοντι. 

ΛΛλ *0}4 ττΛΤξος ίοίο ΚΛκην τίνιοαιν ^ί[^ίο^ζην 

^Α/Α,πλΛκίτις' ο γαρ οΊος ον αρκη ίίν^Μ Ίί^Λ^νύ^ν 

€«ϋ€Γ08 (Ιβίικίΰ οοιηίϋοΓ βχοίρίοβ οοηΓυΙήδ άίέΐίβ 

Όΐΐϊή^ΐ Γβηοχ; Γοίαιη νειό ΡαΓοεΜαχη ϊΒί ιηαηοΓβ ^φξ 

^αίε^ ουιη ρηηείρίύυβ τΪΓίθ } ιηοχ 6ΐ ίρΓαιη 

ϋί ά^ ονίΒιΐθ Γυίβ ιηαζίιηο €ζίιηί2ΐη αά Γο ίεικί, 

ΛΒΐϋ^ανίΐ €£ ρΠΒ€€ρί( : 60(^ΙΙ6 «ζ 8ΒάίΒΐ18 ρΓοίϋέΙο, 
Β)«0(1θ ί(ίπηοη6 ίΓ€^110ΠΙ£8 ΟΟΧηρΰΙΙλνίΐ Γ6ΐηί§£8. 

ο αηιία, ηΰ<ι\ια<|π»ιη ο'τηηΰδ ^η^ϋΓ^ο{^ Γαηΐ Ηοιτιίηοδ, 47^ 

Λυ( Ι)6ηΰ£αί ιιηιηβιηοΓεδ ; νο1α( Κίο ^αοςυο νΪΓ 
ΎζΥι% €χίί1εη8 Ηϋο βάνοη'κ, Γαΰΐη α( Πκυιη εο$ιιοΓο6Κ(, 
Ο^&ηάο 6ΐι1ιη ^α&πηρΙυΓίιηαιη ΙαΒοΓβτΰί, €1 χηιιηη&β ρα'ίΰΓΓβί» 
Ταηο βςαΐάϋηι ίρΓιιιη ρ1υ8 ίΓϋςαβη8 νίέΐ&β 

ες€Α29 3«βκΙ)βΤ, <ϋ«<111€ άί€δ Γϋ€€€(1θΙ)λε ^ 475 

ΡαηβίΙϊοΓ, ηοο Γΰ(^υί€δ €Γ2( υΐΐα ΙαΒοΓ&ηΐί• 
ΕηίιηνβΓό ι\\ζ ρ^κηδ Γαί ιηίίοΓαπι ΓαΙ>ϋ( νίοεπι Ιαΰΐκΐΐ 
δοοΙοΓΪβ^ ςιιί ίοΐβδ &Η^ΐ)2ηάο ιη ιηοηήΒυβ &γΙ>οτ€8 ρΓοΓοΙικΙ^οβ» 

47*• Τ#Ι®•, Ιιοο €Λ Λ τβϊ^. ΑγϊΓ- 473• ε^'^ ^ *^Λ • Π#ί{Λ*5<βί, ^\ 

€θρ1ΐ&η€8, 'ί^Μ^ « &ρ^« χ•»Λβ(Γί^. Ηθ€ •3η^^ικΙυ» «^ΜίςτίΜ^. ^τ<ην(, •» ώ >^- 

λΑ*ίτΑ;ι> 1ν^]^€ΐ0 '*φη» η τΐί• «<4? ^^ 475• Χί'»*•^*••*•^*] ^β^'•^» »ιιί«» 
ψυχις :2^^η9. δ€ΐΐθ]. ινί:»^»* δοΐλοί, 

' * Α α 2 Δι ΐβδ ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Α^ ιηΒ'^ *ΑμΛί)ρνΛ36ς Ι^υμψης ίΒ'ίζ/^ λιτίωτ 

ΑΐωνΑ 7ξίΙο9σχ€ ίίΐα^νοίς' μί»^ ο Άνγί 

Αφ^αΜως ϊτμί^ψ^ Λγίνοξίη ψίΟΊ^ης. 

^ω ί\^ ΛξΛ ψηκίξίίι Ιίΐύ/ιφη 'ζτορίν οπντ οτήοτα 

Αιττω ^ Ίΐκίίόην. 'Έ'γω^ μίν, ώτ ίφΙκΛην^ 4^( 

*Α/ΐ7ΓλΛ»ίίν ϊγ^ων βύΰμοψ ^^' ό%ί\ώσΛ ΚΛμόνΟ^ 

ϊίΛΟίΛάτγΛά'α η^ιηρΗχ ηίΗίΙί ΚαΒαίί ρΓ€εθ| 

Ου» €υιη β«η5 ΙυςυΒΗ ^«ιηιιΐίΐι νοεο 4^0 

Νβ Γβ03Γ€ΐ (Γαηευιη <^α€Γ€ά3 οοχζλποχ, Ιή ^αΕ Ιοά^αιη 

Λνναη άηχοτζί ςοηάηβηΐΰΓ : ί1ΐ€ (&ιηοη €&ιη 

^1ηρ^α(]^η9 κιηραίλνίί, ρΓ» ]αν€ηΐαα9 νβΗοιη€η(ία. 

Ιάοίκο ίηΓηι£ΙαοΓο5 121>0Γ€8 ο: ά&ιηηα Ν7ΐηρ1ι& ίηΐυΙίΕ ροΑΙίλΟ 

Ει ΓΜ α ΙίΒϋήδ : €§ο ^^ί^βιη οιιζη ρΗιηο ΛάζίΓα 4^5 

ΡβΙίόΙαιη οοαιρΰη, ρΐ^οβρί^,αε ϋ( λτλιλ ϊηίΙαυΓλΓα 

479• ΆμΜΪξϋβί}^ Νρ/*^ΐ)ί] *λμ^' σνφ^ψίΐαίψι^ •ντγ ^, ι«» ώΐ(^5, »»- 

«» «/(^ ταίς '^^β-ι ^Λτ^α^, η ιτμ λ* 3 Λυιζ, ?ΐμ.ΐ0^0>Η τ* ^Μμί^ι^^ Λίτύ 79 
Ι(9νην βίμΛ ηβκ ίζοη <ρ6»1ζ%τ^α(, Νν^- κα} 'ηΐί ί'/^νοα, ί^ ί(0^κβίψ ^ιΑί»( 'Μλ* 

ΜΙ^Φ* ^νν (ία-Μ 4»ιη§ (Α^Χ^ΦΚΨ κ?η ν«^ 'ζ^'» ^^' 

«ιΐΑφί^Β-«^9 49β^{«^ ι-βΐί νβΜ0•ι» υ- υηα ΰηΐιη ΰ( νίνΰΓϋ €( οιοη ευπι 

ιητηρ*1α^ ν«ν7ΐ|9. « 5 ^(^^0» ημ.φ9ίί• ΒΓΒοΗΒυδ ΓυΙ), τιηα (ΙοΙΰΓΟ €ΐ ς&ιι• 

ξίτ^Λΐ^ τ•ί ^^ΐ Κυμφη^ *9Γΐ5»0Μ τ^ 'Ρβ/- άϋτβ ί^ΓηπιοΓ Νχιπρίιχ Η&ΐη3(]Γ)η- 

*?» ^^» /Μΐ? ΐ(ΐ^ι^ο ίίϋψο^ ν«τ( τ?( <]β5. ΙΙΰΐη ϋχρΗοαΐ 8ρ&ηΚ€ΐηιυ$ λΛ 

•νηοϋας^ ΊντΊ^ιτιν 5 «<τ««»<γ9-<«^ β, π €&Ι1. Όβΐ, ν. 8ο• υΒί ηο(λ( Αροΐΐο- 

βΐίλ•ί\ύ. Λίζ '^ €>ΗΜ9ς ηΙΙίί συ^Μο!ίί χντΤϊ^ πιχινΛ ΧΛ ίη ϊιο€ Ιοεο, £€ ίη χηυΐιίβ 

νΐ^χίΤΛ %^^«^^ τ»τ•* ^λΜξβΜ-Β-ιν/ ^- λΐϋδ ΟαΙΙίηΐΕοΗί ίιηί(&(0Γ€ΐη €( χσια• 

«9ΓΜ>« ίττ^βκ ^Μν'Κ'κβ; «^/λια» ';τκριί>ΓΑ- Ιι^βι ίαΐήο. Ηυ^ε αιΐ(€ίη Αροΐΐοηϋ 

λιν. 1^0-9^^ λ ^ιτκξν Μΰτω9 Λ*^}€λ69 Ιοοαπ) ίη 2ΐι!ιΑο ίοΓΓαη Η^Βοιι ΥίΓ^ί- 

μιλωτΛψ, χα} 71979 τηοηούπΗ Λντϋ -ηη- Ιίυβ ^η.ΙΙΙ. αΒί άϋ ΡοΙ}Τ(1θΓθ €ίΙ 

(^^^9 ίίς φξγίιν ϊτίιψΐ τίυν ϋόμφΐ», 4^5• "^νί^ ?» »βτ' «^Ι«ιί»θ] ίβίίί 

«»5ν *ηξ*»6ίΐ4!α^ «ιιτν». ^ Πΐ?Λ»^^ Λ ^ΐ}0« ίμί βοη «λ^^, ^ιιη?> • ΏΛζ^Ι•ί4ς ^Μίτΐΐν- 

ϋψ^ίί τίΛ/ι^^ρ Λίοβ»^ λΛ^^σ^ν Λ Μψ ^ *γΐ^09 «νιίν οηζ ΎΨ,ί ίΤ^κτ^ο; άμΒ^ζτΙβϋ Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΓΚΛΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ• 1*9 

^ανίΰίάός Ί^ΐύ^φης, λΛ^ΪΛ ^ζ/χι §^'αοτω 
Ιϊ/ΐΰί, νητρωην ^βτπυ/Ε^ρν αία-ΛΫ άλιξέκ^• 

' Ω^ φάτ *Αγη¥ορίί9ΐς. Ο ^* 3^^6^ύ¥ ίυύτίκΛ ί^οίω 
ΗλυΒ'* αγα¥ τηίμνη^ν οϊς' Λναί ί'Ι^τ 'ίητων, 
Αρ ^ Βοξηίοί ψς, ίφη/Μαζίάηη γίροντΰ^. 

ΩχΛ οί κικΚίμνβΟί μαηηίον ΆτηΧ^νΛ, 495 

*Ριζοι^ ντ* ί^α^οψίν, ήο9 η/ΐΛΐΰς Λ¥0|^^ιο. 

^Ει^θ•* βδ όΐΛζσιψ.ίνοι, το) (119 ^ΰΡ^ τ^^ύσ-μΜσι νηος, 
Ύο) ΟϋώϊίίκΛΤΛ ίύ/Μ^τ ΛΰΧ^ίϊς ίυνΛζοίΙο. 

ΤΗ/ηχ» Ν}ηηρ}ιχ, €( ίη ϋλπι ρίαεαίαηιι ίΛ^^^^ί 

$Λ^η, Γιιρρίίεαηβ υ( ρ&ιοΓη&ιη ά€νίΐΑΓ€( Γοηβιη• 

^^ϊηά^^ ςαααάο άίνΐηίιαβ ίιηιηίβαιη ^^\ι%ϊβ^α εαίιιηίΐ&ΐΰΐη» ηυη€ΐιι«ιη οίά 

ΟΒΗίηι ^^9 ηϋ(}ΐΐ6 η€£ΐ€χί( : χ^ι^ ΰΐίλΐη ίηνίιαχη ίοΓ&β 49^ 

Λιηίηο, αάΰο ρβΓίΙ&ΐ ιηΊΙιί άοίβηΐί λάοΕΰ. 

8ίε 1ο€ΐΐ(ΐ]5 ϋϋ Α^οηοήβ Ηΐίαβ $ ρΓορο &υ(€ηι ίΐ8(ίχη άααι 

Ιΐ€(1ϋ( ΡαναΒιία άυοοηβ (Ιο βΓΟβο ον€3 % Γυπ-εχίκ ι^ιίαΓ }ιΓοη 

£( ΒοΓϋ» £1η, ρΓχεϋρίο Γοηίβ. 

δι&ιίιη νοΓο ίηνοεΑίο ί&ήάίοο ΑροΙ1ίη€» 495 

8«0Γ8 ίΰ€€ηιιΐ( Ιη Γο€ο, τϋοοηβ άίβ άοίΐη€ΐΐ(€. 

}αηΐθΓ€$ αικοιη Γοοίοηιιη 3αεαΑά&8 οραΐλβ α«1οηιέηιη(; 

Οαιη^νΐϋ 1)οηΰ βρυΐΑίΐ ΰΩοηΙ, &1ϋ ^υίάοιη ιραά κηπαουΐλ ηλτίβ, 

Αΐϋ £]ϋ8 ίη φάίύΰβ ςοηί^ΓΠ <1ο]ΐηί€ΐ)βηϋ. 487• ΑωφίΧΜ ί»ξΛτ] «ψ'Λ λ^^ιί^ί Π•^?» ■ 

9ζ -ΜΜνβτηι^ 9 «^^ ϋό/Λψη^ Ι^ί' τ»τκ«ι — * ΜΟΛΙΣ Δ' ΑΕΚΟΤΣΑ 

«ΐί^•>• λ^φηβ-α^ 5 ««{^•'ί •5« ^ ζ•^»»» ΤΓνρΗΊο4οηιβ. 43 '• 

^Α•9• δείΐοΐ• «τ ίί^ί^ας ΧΛ^Ζαριίσης. 5ςΗο1• 

490• ΜΟΛΙΣ Δ*Λ£ΚΟΜΤΛ 497• Άλίν*»•»] ^ν^ιζίπιζοψ. δοΗοΙ. 

5.'(^• ... ;ΐ9Ρ ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΙΌΤ Ρ0Δ10Τ ' 

ΜΕη€ Αα(€ΐη ΕίοίΙχ ναττ^ ϊτί^τ^\^ζί^ζ\>ζϊ^ϊ, ςυχ ρ€Γ (οΐλΐη <;θ9 

ΤϋΓΓΑΐη διηαΐ ΐ&ΐί )ονί8 ρϋΓΗαηί αυχίΐίο. 
θ7Γοηο ρ€Γΐλί1)€(υ7 ςα2Β(1&ιη ριίικίΰπι ]αζ(Α ΡΰηέΙ 500. ^Η^ «ι* *£ηίη«ι «ν^β^] *«ι^ι• 

ΡΛη^Ί9 *Ας^<»Ίϋ9 τ 'Λ^ττΆλ»!©• >ή Κν- 

μ; ιζ *Αζΐ(ί^ίΐΛς, ϋλ^ϋ υ*; τ^ι Κ/«• ι^ 
Λΐός ίί^ύν Ίί^υοΛ'Τ• 'ΐχ/ι«ύΜ», 'ίηκοο Τύό 

3 Μ^ταΙςρ και 0^«» «ντ^• Ιι'^ν « ^Βιγ- 

•τ< ΕΎητίηι ϊ-Μτ^η^ψ *Λρ<5*(/ν αΐτησ»- 
^Βρίί, ος ίψ Κνζήψιις *? 'ΤψίΑ»ί ιζ 'Αττίλ- 

Λ<«υΐ|, Ά^5»Ι^ ^^ ον τη Κι» ΐύ^«? τ» 

ρ9Λ^«ρ-ΐίρ><)ζ9^ 43ΐ^τ^, *αι τΐα ? ίλ«ίί•ι; 

^Ετηαΐΰίς^ Ζίυς Ά^φΜΐ^ ΟΛλβ^ΐί, »«/ 
Κ»ριίνΐ}( Π<%1&^^ ί5*ρΐ< ον Πΐ'θίΦνΙχΜ;, 
9ήγ4 'τ^ *Απ9)^09ί' ^^ιταΧΜΗσ» Ν 

9ΐω ΛΊτ «ντΐ; Κν^ήνίν ^ ΑίΖνηί. ι^ (Μ" 
>«; Α5Λ5ΚΪΜ ΙΉ»«. Φι^ι»ιΙλι# Λ ^ΙΤβδ 
ί ΑξΜ%ς ίΐη χ»χ9ΛΦ9 Λΰτίο» β;^3-Μ9>βΕ#, 
ι(^ *ΑΛ•ά3ί6ΜΐΛ€ α&αίζΜ9ρ ίίς Μ Κϋ- 

Μίτίυν ΐ{^μίσ^αι' ο«ιϊ9>ι» 3 (^ Α^!»*». 
«^^^ 5 ^^ξ^^ηί ΑΛξ(ατΛ* ης ψβηνμ3ς 
•χίλίς θ9 Θιοτβιλί^• ΊΙ9Η ίΐφίίη Μ Χ^ς, %Ψί(Λί9 γΛ^ 9ΠΙ^*«Μ/7«Γ 9'^μ^<9»9»» 

(ηίχ ιη ^1 ιζ ^^}Λ'ηΐξ λότ5 12, Μ»«ι^«9 
ίι φηη *Μτ ίίΐϋ" «ίυτ4ΐτ «9βΡ«»^ιν •^ 

Λ<•νΛ» ΐλΐίλί*9^ί»Λ<, *;^' «3Γ* *Α»ϊΛ*»Φ• 
:ή^^Ηΐη69. *Α»*ς»^ Μ ο« τ•Γ# 4^ 
Κν^«'»ΐ|( <ς<^«« α;; \ν Έ*νξντ•λΐί (^ΛύτιΧ^• 
•ΨΤ9ς Λ'^νΐ};, ιάτν Ά^Μι^»•; ;^ις•^^<- 
^«9 Κ Α«ομ2μ» ιί Κκ^ιίνιι. Αμμ-κ 5 ''^ 

;^«ρ«ί# λνμΛί99^Ιί» ^ί&Τ^ΜΜ τη* βΜβ-ί' 

Λΐ(««« • £ι>ζντ()Λ4( «Θά•» •ηΓ ^κιΐ9•Ζ9Ψί 
Τ ΛιβπΜ. τ2μ) }^ {ίΛχΐξήσΛ9^€ΛΙ Λυΐ99^ 
ΐζ 7^ βίΜίΧΗΜβ λ»ζ«Γν. 9Π(ΤΛΐ? 5 '^^' 

5 βώΜ ΦνλΛζΖ^ ίΑ£^•Ι» /^ νλ99•9β99 

%*ς ΑΛύίν* τ»τ*» 5 ΟΛΛ^^ΐΡ^ΜΤ*»» ««"ϊ 

Β•»», »^*«ιΤ ΛΗΧ\Ϊ9 τ λίβ^ηίί, ιζ λ«(•ΐΓι 
Μ βΛτιλΗΜ. ' \γί99ΐιη 5 «ί 'ΑιτίΆ*»»•• 
»»ίΛκ )»•> Α»τδ;^ )ζ *Αρ#$»(•ν• «ηί 5 

χίξ09^' ί»^•ψ Λ, νϊί ιζ *τρΛ«5* «4^' τ 

Κι/^ιίνιΐ;. Μ Έτηο-Ια^ <^;^<*τ»( ^<<' «%< 

πίν ί^ΛΉΙΨ μΒί^Λ9 ί ηΧΐ^ 0>1«; %9 »Λ^χΐ999% 

μί^ζ^ς ν τ λΙ«Ρ7«ί ΐΐηρίλ!^. «( ιζ Α- 
^τ•(. " Ήιλίν «6 (Οζ^ΊΛ ηωίζχ^μί' 
9•ί4 λίΜτ/, Τη/ι^ς ιζ χ•λ«Λνη« *£νν«»Μ/ 

11>ί<1. Ρτο Κ0Φίς ία Ικοε $€ΐιο1. ΐ€^( 
ΙΊοΙίΙοηίνιβ Κ«<•ι«. 

$0Ζ, Κ9^ή99ΐ 9ήφΜτα/'] ϊν«», λ•>•1β|ρ 

οά^•ς 'ίΜζΛ ΙΐΑνα«», Ι<( Α^ζν/ατ ο«μ• 

ττβλίί 'ίκτιςβιι) Τ ^Αξίς-ΜΦΨ •5^»*Λ. >«- 
>ιιη )< Κΐΐζΐίν^Μΐ* «ι /κ, ϊΐΐονβίη, μ Μ» ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΐΝ ΔΒΤΤΚίόΝ, ϊ^ί 

Ύηλο^ν Αί(Μ¥ίηζ, ^^ίηί 5ΐ»ξΛχάτ5ί1β Νν/^φ^, 
Α» Α/ζύίν 0Η(Μηύ 'Ζΰ'οίβραΙι ΙΛυ^ωοι^ αίίης* 

£|ΐ3^ Λ' *Κ(/ζΛίθ¥ ΦοΙζάί ΤΙΧίν- 09 ΧΑλίΗΟΙΨ 

^Αγ^ία, ^ νΰΐΑ,ίον ^ατύλυληία Αϊ(ΐβ9ίη9ς. 

ύΙμλ /ι^ν ρ«ρ ψίλοιηΤί θίος Ία^^ί^βατο Νυρ^^ιρβ »ι^ 

Αντί (ΐΛκρΛίω¥Λ £ άγ^ιτ ^β» ί' ιν«χ8 

ΊΐΙιτπίΑχρν, χάρωνος ύττ αττροίσ'ίν χψίίΛαιμ 

Ύω ΚΛί Λ^Β'ίντί Θεα/ γΛ/Μν ίμ,νης^υαΌ^ 

Μουσα(, ακίςνρίην α Β'^οττροιτίοΰ; τ 1^ίίοίζ/ΐ¥. 

Ον^$ ρ3νίίΓβ ρήΓεοδ ψρνίά χηοΓίαΙϋβ ; ρΐ&ειικ οηίιχι ϋΐί 

ΥίΓ^ηίΐλδ €( 1ο£Ιπ& ίΏεοιΐ(2ΐηίη&(π'*• Α( ΑροΠο 

Οιιχα ΙΐΑηε ίιχτήριύ^α ραΓεοπίοιη ονββ }\ιχιχ βανιαχη ^0£ 

Ρΐ(κ:α1 ^ιηοηία, ΐθΓΓ6ϋΓίΙ)υ8 εοιηιΐλίβ( Ν^χηρΙιίβ 

Οθ9Β ίαΐ\)γ$Λ εοΐβΐΐ&ηΐ, ρΓορο Μγηούιχιη νοτύο^χη. 

Ι1)ίά€πι ΑηίΙχαπι ΡΗαεΒο ρβροηΐ, <|ύΰΐη νοεαηί 

Α§Γ€(Ιοχη €( ρΑίΙοΓβΙοζη <1ίνί(€5 Γβ^οηιιη ^ΈιηοηίΰηΓοδ• 

Η&ηε \%η\ιτ ρΓχ ζχηοτϋ Ββαδ Γοάι ΓροηΓ&ιη ^ΙΦ 

8ιΐΑΐΐλ Ιοη^βενβπι €( νβιΐΑ(τίι:€ΐη ; ήϋαιη νβΓο (ηηίΐιιΐίΐ 

ΐΒί&οηιΙιιιη, ΟΗίιοηί• ίη &ιΐ€τ» ΰάαοαηάαιη ; 

Οαί ϋ( αάυΐω ^^κ ηαρ(ί«β ριοϊΓοΰΒβηιιΐΓ 

ΙΛηίχ, απϋοκ^υβ ηι^ίςαιη β( (Ιινϊη&ηάί ϋάοεαοηιικ ; 

5θ6. Λ<μ•»(9ϊ] τ!( Θ*ατΗλΐΛζ, Μ 5^9* '-^ν;^ *ζ νο^/οιτ] τ• ]κ, οτ< 

507• Μί/{Τ«Λ«3 τίχβί ϊ ίχζΧ *ξίΰί τΐω ίφ τίίςίγξίις ^ϊ^αΛ-βΛ* ιβϊί ν•^{?0ΐ» 
ίίνξίψίυν^ δΰΐΐοΐ. «^ι^ν^ακτ». δοΐΐοΐ. 

Υϊψχ, Νοοιβη Ιοεί Μι/ρτν^η», ν€ΐ Μν^- ίγ;^*^9 Ιτπίο^ύί ^ηλύ§9 

τν«Γ«, ύ( ροί^Γΰπινιπι βρυά $1€ρλΕ• ΛΓΓΕΛ ΚΑΙ ΝΟΜΙΟΜ 

ηαΐη ΙββίϋαΓ. ϋηάο ρΓΟ ΜυζτπσΛ ιύτΐ Άο/ι^ϋΣίόψ «Λλ«», 
άϊχιΐ ΑροΙΙοήίΰί ΜνξτΤΐσ», ϋοαΐ ναΙ- Ρίικί. Ρ/ϋΙι. IX. 

§0 • €1 Ατ ρΓΟ κ αρίΐά Οογ&8. δίε Κ»λ• $Ι '• ΜβίχρβΜΟ^νκ] ηόλνχζΐηοψ. 

;^ς ρΓΟ Κβλ;^;»^ ΤΗδΟΟ. Ι4)τ11. ι^'. ν. *Λγ^ίτ$ψ. τί» Κι/^2«/Ίι», ϊτ< ^*λ«*οι^•ί 
ΰΗ. €1 ^8λ^ ρΓΟ ^νΛν(« Ιά. /. «ίτ. δοΗοΙ. 192 ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

"ϋα^μιν ΙΣ» μί(Κ$η Β'ίοΜ η&Μ^> 'ίύτ οημοίΐο 

*θΒ•^, Κι 'ΖτντΛμο^ ί%/!θ¥ ροοι^ ^Α^Γΐ^^νοΜ. 

Ύη/ιος τήτ γ οκλΧιούμ ίψημοαν^ης *Εχλτοιο 
Λοιμοί αβΚί^1!\(ζΛΤ λίτην ^' ογι Ό-ΛΤ^Ις ί^ιηι^ί} 

Και βα(4.)>¥ ΌΤύίψη (4,ί)Λ» Αιος ϊκμ^αίΜ• 5^5 ;2θ 5«5 ΙρΓοηκ^νϋ ον11)α8 Γαΐβ οα&οάοαι ρπεροΓαοΓρηΐ, <ιαο((}αο( ρΑίΙχ οηηχ 

Ρ6Γ εΑΐηραιη ΡΗΐΚί» ΑιΗαιη&ηΐίυιη, είπτ&^υο ορ&ευιη 

ΟΐΚτ/η, ο( Αανίί ριιΙοΙίΓΑ Ηαοηΐλ Αριάαηί• , 

Οαλίκίο 20^ (Ιο €αΒΐο ΜΙηοιάκ (οιτοίηί ίηΓοΙλβ * 

δίήθ8, ηϋ(}α€ <1ία βπ^ &1^^ιαο(3 κηιοάίαιη 1η1ιαΙ>ηληάΙ}α8, 

Ταηο Γ&πΰ ίρΓιιχη Ιηνοοαηιηΐ, ^x ιηοηίήβ Αροΐϋηίι 5'^ 

¥Λχαΐ9 άβραΙΓοΓΰΐη ; τοΗ^αίΐ &ΰ(ΰΐη Πΐ€ ρ^ΐΓΐδ ρηκβρίο 

ΡΙιΐΗίΑΐη, ει ίη Οοαιη (Γ&ηίΙυΗ( 2(1 ΗλΒίι&ηάαιη ςα€ηι εοη£;τϋ£^( 

ΑΓε&(1ί€αιη ρορυΐαιη ; (}υί ^υίάϋπι Γυη( «χ ςοηεκ Ι^^ολοηί^ ; 

£( (οιηρίαιη χάίήοΑνίΐ ίη^βηδ» ]ονί5 ΐ€ΐη«1| δοΐιοΐ. , „ ^ 

515• Θ««Μν ϊ^Μ'] Κα/ τϋψ ΐΧ^ψ 

Λ1»βνι^• $€ΐΐθΙ. 

*Λ^Λ/ΛΛς Ϊ9 *Άλ# τ»» »ιίί•#> 1? βΜΰ-ίλβΙχς 

51 8. Μ<ρ4τι}«(] ηι? Κ»«λ«»Λ»( φηοΐν, 

$9ΐιθΙ• 

519• Σ•#β^ί] ϊτ»/ ν«(« τ2«/ ζ•ν«. τι» ΛΟΜ ηιηΛ Λ•7Μ»•ι«• •!•'« ηΙ#Μΐ 
χ<»40^ «Γΐ^ιΐ^ 'ίντΛς» «-{λΐβντνς κ^λν0-<»• 
8€Ηο1. 

524• Λ<•€ ΙΧ/ΑΜ•Ι•3 ΙΗΙΜβ ^ *''(λ4* 


\ ΑΡΓΟ Ν ΑΤ ΤΙΚίΙΝ Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν. Ι93 

ΙΙζ^ τ ΐυ δρρδζβν «ι» ίί^βα» Λ9ί§< ΧΛ'αΐ -2Γ 

2«/»/αί, Λίηταί τι ΚρογΙίη Αιί* τίίο ^ 'ίχαϋί 
Τϋϋοί,ν οΙ^τψνχ»σ•4κ Ετήσιοι 'ίκ Αιος αΖ^α/ 

Αη9λίω¥ 'ΖίΟττΛξοι^ κυνος ^ζασ-ι ^λάς. 

ΙΛίμ,¥θ¥ \ξί)κίμ>ινο^ Ρπνηία^ ^\1^ί^οσ:^^, Θυνο) 
ΏΛηη/Μίρ Φίνηί χ(ΐζ/ζό/4.ίνοι ^^οί^Λλοκ.. 
*£χ ^ε το5ε)^ ^χ^απ ίυω^ίΚΛ ίω(Μΐσαν[ϊς 
Βα^ομ Λλ^Ιί• ρηγμίνι 'ΰ^ίρην, κ^ ίφ^ ίίρΛ Β'ίνης, 

$αοπι<^υ6 η(6 Γΰειϋ ίη ιηοηάΙ>η8 ΑΰΠοε ϋΐί 525 

8!Ηο, €( ίρβ |ονί δαίΰΓαίο : οΒ €αιη υογο ο&ιιΓαπι 

ΤοΓΠΙΐη Γβίπ2€ΓΕΙΐί ΕίΰβδΒ Α }θνβ 8αΓ3Β 

Ρί€8 <^υΑ(ΐΓα£ίη(2 : <^€0(^ιΐϋ ς(ίλΐηηΰΐιι Γαεβιάο^ΰδ 

Αη(£ θΓϋυιη•€&ηί3, ρ€»§αη( Γαογα. 

Ει 1ΐ3:ο ^αίάΰΐη ίιο ςίΐηΓ»ηϋυΓ. ΟρπιηΕΐ€3 ΕαΙΰΐη ίΙ)ί ^30 

ΜβηεΙϊβηί άοΛηιΐ ; άοηα^αΰ ΗοΓρίΐαΓια ΪΛΤζΜτ ΤΙιγηύ 

δίη§;ιιΗδ άίεΙ)α8 ΡΚίηεο ^ΓΑήβςϋΐΐοδ, α^(?ΓΰΙ)Εηζ• 

Εχίικίζ ν€ΓΟ, Ρπ5 άιιθ(ΐ6οίπι οχίΐΓυ£ΐ2 

Ατα, ιη^ηθ ίη 11(ογ6 υΙίοήοΓΰ, αο (Λ£ή$ ίιηροβϋδ, 

5^6. Τ•ι• ^' ί»ΐίτ<] ίγϋψ ? Δΐίί ;^ΐίΛ 7•{ ά^νηΛΐ •ι '£•«»«'«/ τβΤί «- 

528. 'Ή^^τΰ6 τΐοτβίξΛΧΛντΛ] 7»ί 7^ ΐίίί τίτί ΊντΛί• «αν<( £3Π -ί 'ΖΛβϋ^ς ύ^^ 

Έ,ηασιωψ «ιΙ^ατ» ίμ,ι^Λς^ •ί ]μ^, τΐ^τοί^κί- μ^τι'μ «βιν λΙ Ζίφνξο$, 8θ}ΐθ1• 
4ζ9''''^* **^' ί**! '^ηψτήηβτ^τ^ί φχο-ίψ, ως 533• Έ» Λ? 7ρ5ιι'] ϊν^ί*" ^ '"*«''«*• 

Τ<^€&ίη};. α^ρ^ψται^ ί* ^Αν, ο^τν; £ 8ςΗθ]. 
ΐίλ4ΐτ <!« 'ττί'ίτ χ#(^»Ιιτ|τ τίλ^. 99ίίία ^ Α* 534* Β*»^» «λο; ^ιι^^Τκι νιρ^Μ/] £4» 

ΐζ^7κψν;^βντι? τϊί Λ£^< τ2«/ >?»• ίζ *'';^- '•^^^ ί^'» **''*' ί(^λ»^β» €4» τϊί* νί^Μ' τϊς 

ρ» β&?η;Χ^^^ΐ0-βί«> ^ι Έ.Λΐ»ίς» 8θ1ΐθ1. - Ενζΰί^ς ι^ *Λ9ΐ«{^. Δ;!/<9£9'»)ΐ$ ίί φτ,στ 

53^* 'Τ^ίβ97Ζ»|] «ιττΐ ? «κΤ^ιτΤΑ/ ««1/ τ«ί; ]ΐ Φρ/ζ{ί Ετ««^«&ί, βω^Α^υς ^ωϊίη0^ 

Λιόντα/• δοΐΐοΐ. <ίζΐ;σ»β35 τ ^«βι-• τ»ς 5 *Α^3^κί«/7«5, ? 

531* *£^νχ«^«?•ν;] «Ατλρφ^'φΐ;;^ τιτ( Πο^^^Αί»^• Ίίξό^ρος ίί ίτπ τί βφ*μ$ά 

Β Ι) Ν?Λ 5^^ 194 ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟ^Ρ 

Ιίίηίί^ ^ψ Η(Γζα49ύ¥, ίξίοτί/ιντ ί^τηΚΑΐίς ^35 

ΑήίΛΛ% τη'^ηψίΐ^ ί^ φί^ χπξί /ΐίμΛρττως 
Ευφη/Μς* ^ίης ί^ '^ίση ίίΤλΟΛ Ότάτματ «Λχιοκκ; 

λύτίκΟβ ^ ^ΰ^υι^ιΛνως η<^λής 3^ααΛ Ότοί^οη 
κύφης, η κζ φίροί /ιΐ¥ ίφΛξ βζ/Λ^ν τπρ 6^0Ητ, 

*€ίς ί' οη τίς *^τ^ΐ¥ ΛλωμΛ,νος (οϊ^ τι ;η2λ« 
ΙΙΛ^/^€<9'' ΛψΒ'ξωηκ ητλήότίς) ί^ί τις λΤο, 

Νλνΰΐη εβίφτοη ϊιι§γ€£ Γαηι, ηά τ^τηι^ηηάνίτα, ηοε €θΙαιηΙ>« 535 

ν^νϋχ οΒΠά Γΰεαπι ΓαβΓαη( ; Γβά €3ΐη 

Υίηευΐο ίηΚβ^Γβηϋβχη ίαέ ςοΙΙαΒ&ΐ ιηαηιι (βηβηβ, 

ΕαρΗΰΐηιιβ: €( & ιογγο. άυρΗοΙα ΓεήζΜΐ€ΐι1& ίο1νϋηιη(. 

Νγο Γληο Μίηΰτν&ιη Ιαίιιίι» €03 ιιΙ(ϋήα$ ρΓο^ΓοίΤοβ βίΤο. 

€ιιηι Γαιηιηί &α(οιη ίϋ&Ιη&ήοαο, ηαΙ)ο ρ€(ϋΙ)α8 οοηΓε€η(3 54^ 

1>βνί, ^α» ίρΓ&χη ρΓορ€Γέ Γ€ΐτ€( §;Γαν€ΐη Πεοί €ζϋΐ6ηΐ€ΐη, 

Ιιηρβιαιη ίβεΐι αά Ροηίυιη ουζκΐί, Βΰηϋ νοίβηε ηεινίξ&ηΐίΒυδ. 

ξίοιϋ αικοχη ^υ&ηάο αΐί^αί» & ρ&ιήΙ νζ^Λΐη^, (ΰ( Γχρο 

νζξμψνίτ Ηοιχ)1ηβ8 1αΙ>οή8 ρα(ίοη(€8) ηυΐΐα Εα(€χη (€γγ& 

Χοη^^ £& άίΦη, Μ οαιηΰθ !η εοηΓροίΙα ΓαηΙ νί», 545 

•ι ΐήΛίΕ^ §Ίβι «1Μ, Ζ«»«, ^Η^Α(• Πμιι* ίηΐί^ «^ >ζ «ιμ»; ι^Ίοφα^ϋ^ ιηλ^ί* 
^^> *Άζη(ΐ*ς9 '£«ί«ι» "Ά^ιΐί* ^Λ^^Ανν, ι» τν ^^ γηί »λ( ^λΛοτη^ νκηψΜψηβΐξ 

3^ 'Λ>»«. ^ δοΐΐοΐ.^ ^ 1^1^, ΐζ ;^»^^ £λ^ οϋ» ;? 16^99 άΖ 

^ • £νφ«μ0•• δοΐλοΐ. « ^Α^ΙυΛ Μ μ•ικξ^ ;^^*^>'> ^' ^»<8• 

537* Διί^^'] ^Λφ%τη{ ιζ Αι/^^μι* ν>'*^ (^^ τ»; ΚνΛφίας νηξας. Τβ «• 

543• '^^ 4*•^ «;] «ί^ντ»! « ^ν*^- ^' ιννκίΤΜΡ. «ιβ», νλ«^«/^•< τίτΛκίμΐτ• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ Ι95 

' Ω^ Λρα, Κ€ίβξ7ηίλίΐλΜς κύρι Αιος αί^Μα, 

Αϋΐ^ίΗς 3^ ύτίίπρΒ'ίν Λψοχλυζ^ΰτχιν ΐ2τΛν 
Ν^ ροοί, τηΧ^οψ ^ φό^ω 'ζα'ρ9τίξύ)τζ νίϊηΒΤ 

8θλΙ Υ€ΓΟ »(163 ΑΠίπίΟ ΙοΑΓΑΥί! ; ϋπίοΐ^ΰβ ί(6Γ 

Ηαιηΐάυπι βε€ηιη(][ΐι« «ρρ^Γεΐ; ίρΓε ηιιιΐ£ λαό, ηηηε ίΐΐιιο 

ΑτΚα5 τ€8 Αηίιηο νοΓΓα» εβΙΰηΐϋΓ.ίη^υίήΐ οςηϋβ ; 

Λφί νβΙοοιίΟΓ 3ονί8 £1x4 ρΓΟΓυρίβ^ 

ΡοΓιιί€ ίη Εαζίηί ρΰάΰβ ΤΗχηβο ϋιΟΓο. 53• 

όϋ Τ€ΓΟ, ^ιι&η^ 8(1 ν&(1ί (οΓ(υοβ αη§α(ΙίΑ3 ρβητΰ&ίΰοηϋ• 

ΑΓρβΗβ Γεοραΐ» ηΐτίηςιΐΰ οίΓεηχη χηιιηίΐαδ, 

δαίκαβ ν£ΓΟ νοηίεοΓΰΒ τϋίΓΟ !η1ιΐΙ)0Γ€( ουηΐΰΐη 

Νιν€αι βΰχιιβ ; ιηα1(αςιιο ίοπηίϋηο τιΐΐοηαδ οοη(6η(ΐ€Γ€<ι(, 

Ιαιηςιιβ ιρϋβ ιηικαό ϋΙΙΓοΓαηι Γοηίΐαβ Γαζοίΰΐη 555 

ΟηΒτο Α0Τ€8 ί€ΗΓ€(» Γ€ΐ>0ΑΓ6η(^α6 τΆζή ςίΓοιιιηΙαα ΗΐΟΓλ $ 

^ 5• ώ«ιιη ]<)α«;, «!«!?, ^ν•/«( τ*ί 55*• ^^^Ρν^*•*] "^*€*>•^),? ^* ^ 

547* '^Χ'ί '''* "ΐζ^φ^^ί τ »Α•Α«τΒ{} 4έ<ι»«λιτ^•Τ) 01 οτ»ν9Β»• Βοίο]• 
*Τν$«ν «ίλ^^Μ'Ο^νβ^^ '>^^ <^ ^^ 553* ^^^9 ^*ΰσήι^] #^ 

548, *0ξΙ# αΓ•(^νν»ι] ν#^'(«« λί- 9" ^9^^^* ^ ^««ν- $ο1ιο1. 
>«•τη| ΤΒ |ΐ«« ιξ ιχιχ•λίί(, «Αα κξ βΛ^ίί€ 555* *Ά^βτ•^ο#ν} «ντι $*, ^/χρν- 

550« 'ΛξιίΜΜ] Τ £νξ•ί9•9 ν•9τ» 55^* ΝΆ^*ό ^Μ**;^^• Άλ<• 
^ΜΜτ/^^, "Λξιΐΐηκ ικΙΙΛμτι»* ΗΐΙ^βζτ 

Β\} Ζ Αν 196 ΑΙΙΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 

Αη τοτ ΪτηΒ-' ο μ&^ ώξτη, τηλΗΛ&Λ χπ^ί (ΐΒ/ΐΛρττού^ 

Ύίψυος ^Κγίίί^ΛΟ Β'ίλη^ιονΛ ^ΰτοινία-αντη 

Εϊρίσ-ίΙΰυ, 'ίν' ϊπΗτ» ίί' 6κ ΌΤίτρΛς ίλατϋΛν, ζβό 

ΚΛξτϋ ω τΰ-ίσννοι» ΎΛς ί' αύτικΛ λ(ί<8•ίον α?λΰύν 

2:ί)μ όί σ-ψιν χμτη Β•υ/ι6ς. Ο ^'λ/^λ/ τίϊδ^ίί^οΛμ 

Έυφημ^ος 7α'ξθίηκ& τηλΗΛΟΛ* τοι ί^' λ^λ 'ρηίίΐΐς 

""Ή^ζβίν κίφΛλλς ίσ9ρωΐ4,ινοι* η ^ ίι αυτών ^βς- 

^£^79* 7Β^ ^' ΰψΛ)^ις τηίλιν αντίοίΐ ΛΧ^ηλΨΐσ•ΐ¥ 

'^Αμ^φα ομΣ ^νιΣσζη Ίττί^οτυτην* ωςτ9 ^ «ζτολλ^ 

ΆΚμ,η άνα,ζξΛζΒβίσ'Λ νίφος ως* αυι ^£ Ίοτόνης 

ΈμίραΛλίόν τηίην^ Λ *Ζ3& μί^Λς ϊζρίμίν αχΟ-^ίρ. 

Κοίλα/ Λ ΰοτηλ'/γγ^ ύζσί σχηλνίία/ζ τ^ιζ^Ιλ^ 57<>• 

*Τύηο Γβη€ οχεί(&(ιΐ8 οίΐ €οΙυιηΙ)3ΐη ιύ3ηιί (οηοηβ 

£αρ1ιβιηιΐ8 ίη ρτοΓαιη αίςοικΙοΓο; αΐη αακΰΐη ίΐαχίΐίο 

ΎΊρΙιγοΒ Α§ηεο Γαίί, ρΓοιηρίαιη υΓΓοΓαη^ 

Κ.6ΐη1§&(ΐοηοιη, υ( η^νϋχη ρΰΓ ρατΛ$ Ά^ζκηΐ 5^^ 

8ηί8 νΐπΒτΐδ ίταΐ : ίΙΐ3Γ(}α€ ίΐ^κΐιη, ηονίίΠιηβ οχΧατοτητη 

Αρ6Γ(Ε8, ροίΙ(^α3ΐη ρ€(Γ3Γΐιιη ίιηα3 οΪΓοαιηηανίξ^ίΓοηί, εοηΓροχΰΠΐηΐ• 

ΙρΓΐ8 Εαϋ€πι €0"ϋίιΐ5 οίΐ αηίπιιΐδ : υι ν€Γδ ^Πβ ρΓΟΓϋπιροΓΟϋ, 

£ιιρΙΐ€ηια$ ρτχοί'ιΓιί οοΙαιχιΒ^ιη, €( ϋΐί ίιιηαΐ οιηηοβ 

ΒαίΙαΙοΓίιηΐ €&ρΐΐ2 νίΓοικΙί Ααάιο : Ηχε ίΑ(εΓ (Εδ $6ζ 

νοίβνκ ; ^α2ε ίΐιΐίιη ταΓΓαβ ΛάνζτΓχ ιηαίιιδ 

Λιηΐ32& υηέ εοηε(ΐΓΓ€η(£8 ίτΛ^οτ^τη €άίά€Γΐιη(» €( οχεί(2ίαιη βίΐ ιηαΐΐηζΐι 

8ΕΐΓα§ίηί8 Γβίχιΐΐίβηιΐβ, ηαΒίβ ϊη^Λτ; ι%Γοηαί£(][α€ ροηιαδ 

Ηοη-οαάαιη ; ρ&ίϋπι ϋϋ«ιη ίη§ηΐ3 Γοπνυςίίΐ χ(1ι€γ. 

€ζνχ ϊηίαρβΓ ίροΐαηοβε ΓαΙ> {λχιβ Είροηβ 57° 

, .. 55?• Θίλιιν•»*] β3^ιι^«» >ζ «ίπτι- , 5^4• Πρβίίίχί λιΑλλ/λ] βτί :^* :»τ- 
ηίβ^ίί^, * >5 ιών ήσν^Λψ οι/τλο^λ λι^ λ«βίΛ»ί ΐτ«ζ«σζ«» •< 'Λ^;^»Λί»τ«τ •»^«^? 
^)τ/. . δςΐιοΐ. Σι/^Λ•λβ^Ά»ί, ίζ Άβχλυτπα^ί ί^τ^ίΤ β» 

^όο. Τλ5 4'Λϋτ/*ίί] τ5τ• ϊ^» «»■« ίίντί^» *ι^β^γί»^^ί(Α>Βψ09, δοΐΐοΐ. 

«ίι>Γ«ί? .4 ?<ιρν;^• δςΗοΙ, τας τπτζΛί, 8ς1ιο1• 

' ■ ■ * * ' 10<νζύ<η3ς ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚηΝΔΕΤΤΕΡΟΝ. §97 

Αώκη ΧΛγχ^Λζοιτης αή'Άνί κύματος ίχνη^ 

όυρΛΤα, 'ζίΙ^ρΛ τη/ γι Ό'ίλΗΛ^ος^ η ί' 'ϋτάΜατν 

Άτκη3•ης* ψτα^ ^ μίγ ΐΛχοιτ ϊζρΛχβ ί^αν-ης 57Γ 

τίφνς ίρίο:ημιναι κζ^ηξως* οίγο^ο ^ ζω^ις 

"Άν^ίχμ• οΪΪγ ί'ίλΛοντας ίχεν τρόμος, ο^ξΛ μΐ¥ αυνς 

Πλημμυρίς τηΟ^νορα-ος Ληρχοφρή κοί/ηναχΑν 

ΕΪίτω τητρίων* ιίτ% ^ οά^οΊατον ίίος ηΚι 

ΙίΛντα^* ύτηρ ΧΛφΛ>^ ^ α^μηχ/Λνος ηίν ολίΒ-μς. ς2ο 

^Η^ ^' ίν%Β> ^ 4^ ίία, Ό-λΛΊΌς Η^-η ιόντος. 

Και σ-φίαν ΛπμφΛτως ίήίυ μί^ χυμΰ^-^οιΒ-ίν, 

Α1>.2β(1υ3η(£ πΐϊΓί Ιηϋαβ ζηιΐΓΠΐηΓ&ΓυίΚ, ϊηψχ^ ίαιηιηιιιη Γκοήβ 

Α\\)Λ οαεΗίηηαηιΙδ ηηΗχ Μ^ οιηϊΓΐζ Γρυχηα. 

Ν&νβιη 3αΐ€πι άοίικίο οίΓοπιηϋβίι βαΛυβ, ΓϋηΊ!η«Γ<ιιΐ6 Γεουοηΐηΐ: 

€ζ\ιάΛΐΛ3 ρανα ροηπΜ οο1αιηΙ)χ ; ίρΓα ηηιοη ον^ϋι 

Ιηοοίιιιηίβ} Γθζηί£;€8 νοΓο ιηβ^ηιιιη οΙαιη&Γυικ, ίρΓ£(]ηο νοεΙΓ€Γ2νί( 575 

ΤιρΗγβ βΓοηαβ Γοιηίβδκηΐ; ηζχα ίίοηιιη 8ρ€ηβΙ)»ηίαΓ 

Βίίαηέπι : ίρΓοβ &α(6ΐη Γ€πιίς2η(€3 οοΓπρυίΐ ϊοιτογ» άοηβε 

ΛίΙαδ Γδοίριοοο Ιαρία Γβάίεπδ, ηανβΐη ρΓοιηονίΐ 

ΙηΐΓ2 Γυρ€8 : (ηηο νοΓο ιη&χίιηιιβ (ογγογ ΐην^Ωΐ 

Οιηηθ3 ; ίιιροΓ εβρυΐ ϋηίη οπιΐ ίη€ν*Κ2ΐ)ί]€ οζίιίοπι• 5^ 

32ΐη(^υο Ηίηο €( ϋΐίηε ]3(α& ρΓοΓρίαοΒαηΐΓ ροηιαβ ; 

ΙρίιΓ(^α£ ίιηρΓονίΓο οΙ>ογγα οίΐ ίιηιη2ηί3 αηάΑ £χ αάνοτΤο^ 

57*• Έ•«^5««»] ϊ;^««. βίι? >ζ )β•^- ^. αμΗ9Φψ $ 9λΐίμμνρΙς> τ» ^ζ'^ΰΛ 
572. Κ.4ίθ';^Λίζβ»τ©•] Π«ίβ? ί;^•!» «- τ^^ ιαΐ/ν πηΦ Ψ ιη*ιξίίψ> δοΗοΙ. 

^ιψί» Βοΐιοί• «><Μ«τί«ν. 5ε1ιο1• 19$ ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ. ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ 

Κνρτη^^ ><?Γ»τ^?^ σΊ(99η^ ϊ(^ο^ ύΐ ^ υη^'^ίς 

^ΈΙμυα-Λν λ^ζοίσι ΧΛ^ηΛΟ-ΐψ* «α-Λτβ γάρ ρΛ 

Νη\ς ύττίρ 'Ρίάσης ΚΛ'η^λ(^5|μοψ ί/4.φίΚΛλύ•^Ι^ΗΨ.^ 5^$ 

*ΑΧ\^ /^ίν 6φ9^ ΤΪ^^• ύτΓ* «^<5 β^^^^ 

Έυφη/Αος ί ΛνΛ τηίγπί/ζ ιωψ βοΛΟοχί» ηαΐ^ ^(^ο 

Ιη ^ιΐίυιη ηιιηιάλ, ρτχηιρίοί ιηοη(ί &χηί1ί39 ^μ νΐ&» , 

Τοοιη ινιν€ΐη ίΐίβρία ςοοροηιιτΑ. 5^5 

βοά €&ιη &η(ίείρανί( Τίρΐιχβ, «42^/» κπαίξΑϋοηο §Γ8να(Αΐιι 

Ι•λζ«ΐ8, ϋΐλ ν€ΓΟ ιηαίιίΐιη ΓαΙ> εαήη&ιη (ΙονοΙιιίΑ ο&• 

ΙρΓαχη^αο & ριιρρί βίονανίΐ Ιοηςέ ηανβιη 

δαρηι 0Αΐ](68 ; ί(α α( ίη α1(ο ίαΒΙίχηΪΒ ί6ΓΤ€(ατ• 

£αρΙΐ£ΐηα8 Λυΐ€πι οηηβΒ οιηΒΐοηδ ίηε1αιη&νί( Γο€ΐοβ 59** 

ϋΐ Γβιηίδ ίηευιηΙ)€Γ€η( ιοιίβ νίήΐιαί : ϋϋ ί^ίΐαΓ οιιηι ΰΐ&χαοκ 

δοίηάοΒ&ηΐ «(][υ&ιη ; <^υ&&(οιη &υ(€ΐη οΙ>Γ€€α(Α €& τοιηί^Ι}α8 ηινι», 

5•» »ψΐιλ•» 6 ^ίρ« «ν^ ττΛζ^ΎλήϋίΦί ΜοοΙίΑηίοίβ ο. 4• ^ο<^«^ •^^ • **^ 

«««^ρΐΐ7^'« 0χ•9>η, ΐι«/ 'ί^ί. 8οΚο1. ^:^•ί •Λ. βΐ οΙ> ίά χηΛτίβ ροηάβη 

584.''ΗΑΜ'Λί*]' ι«λ«Λ#λβξ*ί7«ί «•- Ηϋαά ροη<1α8 «<1<ίιΙ. Ηαηο ΕΟίοιη 

^«λλί, ^ ^λνφηήβί^Φΐ \»ί 5 »»^- ΑροΙΙοΒίί Ιοοαιη έ ΥΐΓ^ϋο οοβίΐ»- 

^ς. δοΐιοΐ. ΐαιη οχίΛίιηοιη, ίΙΗβ ίη νοτΒίδ, 

585. ΚίΜίηίλιΙ^'] ύτ%^ΛΖΛ9. ^ία/ηρτοΓαΛνίτΗί^ ανΒ^ι 

• 586• »Α«^ αι» ϊ^,] 4ΒθίλΜΖι 5 ϊ ΗαΙιΗηαβ. 

«•ϋ< 7Τ&* ίΐμβίοβ. ϊ βΛ^•ι^ί»β «Μμτ «ίί^ϋΙ •βτβ» Ο^'^• βοΗοΙ. ^ 

ΙΒίά. *Αλμ μ$9 ΐ^. &€. Ογ(Ιο τι«»ρ•ν• δοΙιοΚ 
βΛζυ^Μ9 υβ•• ιί^ΐ0τΐι { οι Η€δο<Ια8 ) 59»• '^^" ^* •» ί»•»•^] • »Λ• 

Δ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠ'Ν ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 199 

Ή ^αψΛξ, ωςτ% κνλιψίρος, ί'Ρητξίχ/ί κύ(Μί2ί λασρω 
Έ^μ,ίνουι βρο^εβν* τΛττί&τη αί ι^ϊ« ϋς^ί. 

'^Ε/ΐ'πηί ^' αφλΰίζΐαο τη&^ί^ζ/β-οϋΐ^ ίκρΛ κορμζΛ, 

ΛΙίοπιχη Ιβηηιιη Γβ^Γο αΒϋΙϋΐ» ίιΐ€ατν3ΐ)«η£ΐιπ}αο ταοί 

Νοη αΠίοΓ ^υαιη ίηβοχ! &Γειΐ3, Γιιχηηια νί οοηκοικίβηάαχη ΗβΓοηιη• 

Ιηά€ αυιοιη ίΐΐίοό Γαρ€ΓοΙ>η26ηβ ΐΓΓυίι ΗαέΙιιβ : 59$ 

δβά ίρΓα, Γοροηώ, ΐΑη<}ΐι&ιη οχΙίικίΓαβ, ρΓοςΑΟοιη (πιηΓειΐΓΓ£ΐ)Α( Ηιιέ1αι& 

ΑπιγογΑιπι εηιη ίιηρβΐο ίη ρΓοίυικΙυιη ιηαΓο : ϊιλ ϊη ιηβόϋθ 

ΥοπίοοΓαβ ο&ιη (ϋηοΒαΐ Ααχυβ ΓοραΗβ, <}Ώί αΐήηςιιβ 

ΟιΐλίΓβΐί Γ£ΐ}0Αΐ)βη( ; νίηέΐα νβτό Γϋη( ηανΑϋα ΙίςπΑ• 

£( ΐιιιιο Γβιΐϋ ΜϊηβΐΎΑ Γο1ί(1& ύταη Γ«νπ1ίι( α ταρο 6θ0 

Ι.2ΒνΕ ιηαηα ; άοίνηί νοΓο ρΓΟίΓοΓκ ίη ρΓΟουΓΛιιη : 

ΙΧΪζ Ί^Ιίχιτ α1&ΐ£ ίη^Λτ ΓυΒΙίιηίβ 6Γαρί( Γ&^ίηβκ• 

Ακβιηοη ΑρΙαίΙΗβ «1}Α:ίά«Γΐιη( ΓυιηιηαΒ €Χ(γ6Πι1(&(ο 

•03-» }λ «Α« ψβίνς τ|ί «1^1^ νβι3-•^Ί| 6θΟ. Κλ) τίτ Ά'^ΙανβίΙιι] ιζ τβτ• « 

νιπιξιν «», Λ?ρ τΜν» ί ^Αξγί' Μ Χ^Ι Ά^υ»* *? πίι^Λί «ντ•λ#ί«ιτβ 9^ Κ9»^•)^ 

τΐίτι»? ϊ»}»*;^©- Αϊλίτιι *ί *Αξγ^ς. ϊ •»- τ*ί λ^Μββ» τη 5 Λξ<ίί «οτϋκ/ ίξί«0Ί» ο« 

τ«^• •9»» «» ιίξι «ζ 9^χί»ζΐισ9 79Ίζ Ιζί' ? Πβντν. «)[««( Ι^ι τ« «ιβ(•5*Αί«ί β««»Λ«Η 

ύιτΗρ^ψί» ^ίΐ ιζ '^φίζΐί \ιηγ9Λμ,ιηη'η 603* *Λ^λαί5>Μ «βρν^«0&] η» ά»^• 

59^• Κν^^ί^] Λ4ϋήβχΛς λίόίψβς ^«Γ- 9» Λ'χιη9'^''*• $ε1ιο1. 

597• Π^β^ν^ΜΜίβΜν^^] >'*« 'ΐΛμ^Τ' ρΐΙϋΓΟ €017ΠΐΙ)ί3 

^» «»«&ΐν ι^'ηίφ%ζ•ΐΑη^. *£ιτ ^* Ρ&Γί^αϋ (ηβίί») (ΙεριεηΓα ]α2ίβ. 

«(^ μ$ατΜ4ς. ον 5 |>«(^«» ^ Σνμ9ΓΛιν/«Λμ7 ΥαΙ. Ρ1α€0. IV. 69 1• ?00 ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΪ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

ΙίωλψΙί ψτλ^Λσιιι ίραηίαι* αντη^ *ΑΒ'ηνη 

Πίτ^α/ ^' άς ίνα, χϋρον 3^^^ον Λ?ί<ηλΨΐΤί 

£χ (Μ,κοίρων, ίΖτ Λν ης ϊίων 2^^ νηί τπ^^βπ]• 

Οί ίί 'ΤΓΗ οκρνοίνης ΛΗτταον Λξΐ% φϋοοίο, 

•Ηβ^Λ ττα^Λί^ίκπί ορί, τηλΛγίςη ^^λΛοτης 5 ίο 

τί^Λ* ΛνΛΤίϊπίΛμίνον ^η ^ φΛοοί^β βξ «ί ^<Μ 

ΜιιΙίΑ νϊ €οηΗί£εη(ο« ρέίτ^ ίηίοΓ Π: «άνοΓΓχ : αΐ ΜΙη6Γν« 

Ιη ΟΙνπιραιη οιηίοαίΐ» <^ιι&η(1ο 1ηεοΙαιηε5 ονΕΓοΓαικ. 6ο^ 

Ρ€ΙΓ£ &α(€ΐη ΐη υηιιιη ^οειιπι ρΓορο ϊηνίεβιη 

ΡθΓΐίϋ€Γ βΓΐη8ί« ο«ηί; ^•αο^ ΐΐ* €Γ&('ί8ά8<ΐ€εΓ€(μιιι 

Εχ ϋϋδ, αΒί €»αΪ8 ροΓ νίΓω η^νβ ρβηοΐΜίΤοϋ. 

Ι1Η ίξίΐαΓ &Ιί(}οαη(1ο &1) αοερΗπιο ιεΓρίΓ^Γυικ ρ^νοτο, 

8Ιιηα1 βΟΓΟΠι αΓρεέΙαπΐοδ^ £( 2ΐΐϋπι ιηαηβ 6ΐθ 

Ι.α(β €χρ&ηΓυηι ; (ΙίεοΒαηΐ ^ηίιη Γ€ οχ θΓεο 

ΒϋΓναη : ρηιηυ$ υογο ΤίρΗγβ ίοπηοηοΑΐ 84ογ(ιι5 ϋίΐ• βθ4• Ν«λΐ|ίΑΚ Ιμ^λϋΛηυϊ] βίβά^ί 

δ€Ηο1. 

6ο8. Ίίλί. Νςιηο ^)^8η^Λ8 »η(€ 
^αΓοη^η1 ίη(€Γία3 ν'κΐίι ; οΐ ίρΓχ ΗΙ3. 
IV. ΡΙεοοϊ, ηοηώ/η αΙΙαί νιάεη να- 
Μ, Ηαηο ί§ίιαΓ ίη ιηο<Ιαπι ΑροΙΙο- 
ηίυ$ άο Ογαηοιβ ο^ίί. Οαχ 1ικ βρ- 

ροΙίΑΠίνΐΓ νλη^/ίς* ηϊα^αι συμ,ττλή" 
ρ«(Λ(, ΙϋυΛΨίΛΐ νίτ^α/. ΕιιπρΙ(ΐ£ άϊ' 
€αη(αΓ ΚνβίνΜ/ •ίχ'πιίρ ττίψΤΛΌ ίϊοτβζΙ 

^ίίς, κνίίψΜ^ αΜ»•ίίί 5κΛ«αη»^> σην- 

8ίπιοηί(1χ ηιοΛξμίί^ς. ΡΙαί&ΓοΙιο 
ΙΤλ«ν«''<*ι> <]^^ ^ίί^ β^ εοηΠίϋΚΕ βρ- 
ρβΜ&κίο υΐχίΤ. μ'. Ικκ: οίΙ: £(51ί£ίΕ. 
δοηοοΕ ίη ΜοάβΕ -^ ^^//« ^ίίο ηιοη- 
/«, ζΐαηβνα ρτο/αηΜ^ ΒΊη€ αί^^ια Μπύ 
/αϋίο ίηρίΐΐ/η^ νεΊηΐ αώεηο ξύπκηηί 
βηίΐα^ /ρατιηϋ αβτα ηαΒΰ/^η^ ιρ[αί 
ηαη (ίερτίβα/η. Ηκ ηιροβ ^αά^^αη- (ΟΓ, λΐ^ιιβ αάοο ίη ΟβοςηρΗίλ (γ«• 
άαηίατ ^ίΤο ίηΓυΙ» «αί Γΰοραΐί «ά- 
ν€Γ&, ^αο8 ίηΐ€ΓΐΑΐ>ίειΐΓ ιηακ ναάο• 
Γαιη £ΐ ηαιιΓΓΕ^ϋ ροήουΗδ ρίοηαιη. 
ΟίτηιΙξα άίουηιαΓ ^αίι νοί Γαηϋ ΓαΒ• 
ηί^ΓΧ νοί ΐΏαήηχ. }αν€η2ΐί5, 1ΪΙΊ€ 
οίΤΗίίΟί^ Βίί ρί/αφβηίηίηΐί. Ηληιιη 
εοηευΓΓαβ νβΐ οίΐ ίηΐοΐΐίςϋΐκΐιι» <1ο 
ΓοοριιΙοΓαιη ίη^ιηίηίΒνΐδ ηϋίη^υο 
(1οεί(ΐ€ηήΙ>ΐ]9, 61 ίΓ6£αιη πΐΑ^ίβ «ά- 
Ιιαε Αη^αίΙαηήϋυβ, νοί άϋ ΐ2(Γοη1^ 
Βαβ (^ϋί υΐήικ^αο οΙ)Γο(1εΓαη( (Γ&ηδ- 
Γαιη, €£ (^ιΐΕίί οςεΙαΓεΓυηι* άοηοε 2 
)&Γοηο ΰίΤΰηε ΓαΒΙλίί. Ηίηε ίΙ1& ία- 
Βιιΐ2Β ροΓ(οη(Ε <)ΐ]» οΓείΐαηή 2αά1(0ΓΪ 
(2ΐο<|ΐϋΐιιι εηιϋαίΕ άαχΚυΓ ί ροοΓί$« 6( 
νυίξί οπΒυ8 Γοΐοηΐ ρΓορ&§&ή• Αζ 
νβήί&ιηε, α ΡααΓαηίΕ ΠΒ.νΐΙΙ. άίε- 
ιυπ), Ηοιηίηεδ «ηΓ; «λιιΒ'ίβτι ΐ9Πΐ(^•/ι*αρ 
ιψ<5θ0-^'«. ΜονοΗ (Εχηοη ίηίυΐΕΐ 
(οίΙαΐυΓ 8οη6ς2 βιντΛπϊΐΛ^ ΝΑ(αΓ&Γιαοι 
^μχίϋοηαιη ΙΙΒγο ΠΙ. Ηοείζ• ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ Δ Ε ΐ Τ Ε Ρ Ο Ν. 201 

*Η(ΐίΛς* ί^ί τις ΛΛ<ος ϊηκιηος, *όΰτον ΆΒψη, 

*Η οί οήττνώτιψ 3-Η09 ΐΜΛ9β$ι^ ΜέμίΨ^Αρ^φς 5ις 

ΑίΟΰνίίτι, τιωη ί^ τβί βαοΊ/^ίος έ^τ^Μ, 

Έυτί ώ' 6κ ΊτίτρΛς φυγηίΨ Θβ^ ίιμαν οτηΛνπ»» 

Ευ^Λλίοζ τ£Λε€^82κ/ Ά^ι^ρ^ιί^ (Ρ^79 ΦίΨίυς. (20 

Ύίφυ, τΐ /ιοί ΊχνΟ, ττίγιγοξί^ίς ίχιοντι \ 

]Άηί €<^αΙ<]€ΐη ΟΓβάο ηο3 πηΙ οιίιη ιρβ ηανί (ιιΐ05 €νΛίιΕ^ : 

Ν€€ λΠςαίβ &ϋιΐ3 οίΙ ]ιυ]ιΐ8 /α&ιέϊί λμ&οτ, ψι^ηι Μίηβττβ, 

Ουφ £1 νίιη ίηϋλνίΐ (ϋνίη»πι» <}ΐΐλη(1ο ίρΓ&ιη ΛΓ§η3 6ι$ 

€1»νί8 οοιηρίχΐξ€Γ€( : ηοη νοΓο ίαβ «Α πΐ νίηο&ΙιΐΓ• 

Τα ν»ό, ^ΰΓοη^$ £11, κ^Ιβ (αί ιηα^άΑΐτιιη 

θΏ&η(1θ€[ΐιί(ΐ€ΐη Όβυε ηοΙ>ί8 ρατΛ$ αΐαζ6Χ€ οοη€^ΰ'ξΐτϊχ, 

Η&αά &ιηρ11ιΐ8 Γβίοηηίάοβ $ <ιησηΐ3ΐη ιώ ρο&€Γτπη €6Γ(αιηίη& * 

ΡβιίβέΙα ΓλοΆιλ Α^ΰηοπ) £1ιιΐ8 οβεΐηίΐ ΡΚίηοαβ• 620 

Ηβεο οαιη άίζίί&ι, ιιΙΐοΗηβ ρνχΚατ ΒΙΐΗχηί^ιη ΐαταιι 

Ν&ναη ροΓ ρβΙλ^ΐΜ άίτβχΗ η^άΐαοι : ί^ά «ηπι ίΐΐο 

Β1&ιΐ(1ίβ να\>Ϊ9 τίά^πι «ΙΙοακίΜ ο&• 

Ύιρϊιγ, ^xι^ ίίκ ταϊίή Ιοφκηβ άοίβηϋ ? 

Οροιΐαίΐ οηίχη ιη€, ^ΐι1^€I1ϋ οΐ3ίΙ&η(ϋΐη ?άίχ, 

613. "^ΒΐίΐΝ^ βώτιτ ?«}] !ν)^Μτ 1<' «9ν»ξ Ιφυο^μ'ν τίίς 9ΠτΜί|, ^««ίιι ι«^ 

« Λ««ί« «^'* ; 5 ^* '^^^'^» «^^ ««^ ^<* 2•^^] «»^ ^ <^"^' '^' ^^^ 

#»ι^ «^( «νριιντιί τ»ί Μΐί. ι| ϋ *ΑΗΛ$ 'Β&ίβΛα» ύη^ψλ*»»^ δολβί. 

«?$ ηηη^Μ «Ννί«. ΤΜΗΚ ί< ^«ΡΤΊ^• 624• Π«ί^7ορβ«<$] «ι>τ2 ? -πβ^^Λμν^ 

α ο Αυτί* 202 ΑΟΟΑΑηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΚηλβίΣίς ^ίλϋςί χι ίοΛ^μίμ^ %η^ά&ΐξ. 
Νια) ^^ ^οχον ίίίΐΐΛ κ^ ΛτΚψϋς μίλΛΧίίβΛς 

Νΐ}! 2^^λΑ)Ην, ^υγιωψ ό\, η ντ ψΤΗζΗΟ 

ΑΪ€ί ^ ςϋνίίοτΛν ίτΓ* ιί/ια\ί ψυκτΛ ψυλΛοτα^ 

όϊοΐ' έίί "ψνχίί ΛλϊγΰΰΡ υτηρ' ΰίυΐΛ^ ΐγωγ^ 
εΙο /ΐί¥ ^^\,' ίβοΜΨ ΛΤΌζο/ιαι, Λμφ) ίί τϋο 

$(2ήιη Ηαηε Γ6€αί1ίΓο (χροάίάοηΰΐη, €ΐβ €Α(:ιη 

ΟΓυάΰϋΐοΓ ο( ιηβχηΙ>Γα(ίιη (ϋίΤοό^υβ, ίηΐΰπηίΰΐκΐυβ• 

Νιιηε &α(£ΐη ιηϋιί ρ€Γ!ηΰ1(υ3 ήιηοΓ, €( ίη(ο1εΓ«Βί1θ8 εαπ& 

ΙηευχηΒαηΐ, ^αί ίόηηίάοιη 1ΐ0Γκηά2« ιη&Γί> νί33 630 

Ν«ν€ ιη€(ίή, (^111 ίοπηίάΰΐη βη&ιη (][αο(ίε3 ίη ίοηταιη 

ε^Γ€(1ί«ιηιΐΓ ; ΰΐιάιςυ&^υβ (ηίιη ίηί^υί Γιιηι Ιιοιηίηοβ. 

$€ΐηρεΓ «υΐϋΐη ^ϋΐηΰΒαηάλΐη, οζλέΐο ά\^^ ηο£ΐ€χη (ΓΑ(1ιιεο, 

Εζ (^αο ρήχηιϊιη (οιηροιβ ιηοα ^ΓΑΐϋ εοϋ&ίβ, 

Ιη Αηίιηο νϋΓΓαηβ ϋη^αΐα: ήΒί ίλοϋο ου οοηαοηαη^ ^35 

Οαΐ ΐαβΒ άυηϊαχΑΐ Αηίιη^ί εατ&ιη %α:ϊ% ; 9Χ «^ο 

Ό€ ιηβίρΓο η€ς νΰΐ ιχιίηίιη^ιη ΓοϋοίςαΒ ίαιη, ίζά ρΓΟ λθ€> 

ί«•π»ΑΛφ-. 'κβ5;23?^• ρ?/»»«ί"• ^' 633• Αί« 5 5»ι••ββ•*ίΐ'] «Α «ίίί «ί 

«0^ ^ ηΜί •ν•,«(9» νιν7Μ 4« /^^**^* ^ ^ΐ^'^ζ^ ^ ^^ ψυχτεί τίς ^/(^^ ΜρψΜ^, 

^ιιζΐτΒΐ| Ϊμ^(5(. δοΗοΙ. 635• £ν ^*«νΑ(9(^ΜΌ '^Ά^^* ^' 

628• Δ«Μ«^^] ^^η9^^Α*^9 /^>- 9<' ^ *ν/κ^^}ί, •ι^^$ \^ί4/^τ•'» ^ •ν• 

629• *Αιλ<ιτ»; ^ιλι^«ι««] «νντ•^- 636. 'ίίί ψ(';^?0 ^'^' ^^ •^τϋ ζ*«<] 

τ»; (Λί^μψ^ ι;{^, Ρί9Ρπψ99ήτΐίς ιζ /χι• δεΗοΙ. 
^λ«κ« 8οΗο1. 637• £^*] ^'^' ^^ *Ψ^Ι*' '^β^'* 

^ Λη^α• '* τ» τι «ν^Μτη Λ$^ 2αμ•'' 99ΛμΛ^ φ^ΜτίΛ», «!»< Ι^ «"ν• *«ι# τ•ν^( κ-ί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ίο^ 

Κα) τκΓ 0(4^, ^ α-ψ^ ^ α^Χ^ωψ ^^/ ίτΛί^ν, 
Ει ^)^ ί^ £2λ<^ ρ«Ϊ0(κ άιτη/ΜΡύϋ; ίμ,μ,ι ΧΒμΜτα. 

θαγόΛλΛθίς ίτήίοιητ ο ίί φ^ί^Λς &ί6ν Ιλ^ 

£1 φίλΛΐ9 ύ(^ί^Ί^|ι^ α^ίτ^ ιψι Β'ΰίραίς Μ^ω. 
ΎΗψίΧΛ ψιω ^^\,* η κι ^«' αΛ^Λο βίρίΒ-ξωψ 
^τίΧ^αί/ιΙω, ιΐί ΤίίΛος ίνάΛ^ο^ΐΛΐ^ ιχτη ΌτίΧιΑι 545 

ΊΙληγΛΜς ίζίί'ττλχΰ/Λ,ίν, ϋομαι οίηο ίτ οπίοχω 
^£ατ£«%^ τΰίόνί' 'ίηρον φοζον η ίηον γ. 

* €ίς φά,ΊΤ 9(0^ τοίων (ΐ& ίλύφ^ον Λυτίχα μυ^-ων, 550 

Ργο ΠΙο» ρτο (€, λΙϋΓι^ΰο (ίιηεο ΓοοίΙ•, 

Νΰ ΐη Οτχείβιιι (οτηιιη ίηοοίαιηεβ νο8 τεροΓίεχη. 

Ηβκ άϊχιΐ Ϊ11% (οη(βιϋ ρΗηοίρο ; ^αί ίη&ϋχηαβηιιΚ 640 

Αηίιηο6• ύ^Μ» : ίΐΐο αϋίοιη &ηίιηο ίηήιηο €χΗί1&»(ιΐ5 οΐΐ 

Λ€θΐ2ΐηλη(ίΙ>ο8 ϋβ, α ταΓΓαβ ιροηο Ιοεηία* ου• 

Ο αιηία, ίη νοίίΓα νίηαίο βάαείιιη €θ11θ€θ ; 

ΟυβριορΙΰτ ήοηε, ιΐϋ ϋ ρΰπ Οιτί νοΓαςΙηββ 

Μία€Γ€Γ, αιηρΗοβ ρΕνοΓ€ΐη ίηάυ&ιη» ^η&ηάο^ιιίάβιη &ίΐ8 64$ 

Ρίπχλί ίη ορβΓοββ ρϋήευΐίβ : Γοά ρΰΐΓΪβ 

ΡΙβ^α^ίΒαβ οιιανί^&(ί3, ορίηοΓ Ηααά «ηιρίίαι ίη ρο&ίταηι 

Ροκ «Ιίαά (λΐΰ ΓοηηΙάοΙοΑιπι ρβτίουΐιιιη, β ηοάο ν€Γβ 

ΟΙ)Γ6Γν2ΐ0 Ρΐιίη» οοηίίΗο, (βηάβιηαβ ί(βΓ. 

δίε Ιοοαΐαβ «Α ; ϋ( ί (&1ίΙ>Ώ3 β^άιη άϋίΙίΐοΓαηΐ Γ€ΓηιοηίΙ)α8, 650 

Κβπιί^αηάο νϋΓο ίικίΰϋηοηιβπι οχ€Γ€υ€Γυη( ΙλΒοΓΟχη 2 α οεχυβ !Ι1ί 

640• Οι* ^'•^ί^Λ9] •μφν Λψίψί' 64([• ΤΛζ•^ «ιβψ*^^] ^^^ (ρα•9 
«« η •)(*» ^Ιμ, ψίαϋς ης «ν. δοΐιοΐ. 65 1 Αΐψ«ι 5 '^^>*] 'η»χ,%ΦΗ 5 «'^* 

ο ο 2 •ρ?ί« 404 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΤ 

Ριί^βίΐ', οίκυξίΐα/ Όίζβ.μΛν, σκοτηΚον η Κολαϋ/ι^, 

Ύικη α (449 Νυμ4^ ΧΗμΜ^ΐίς, ίι3ί οί υΙοζ/ς 

^νίάνας, τηίΐον τι, βΛΒν^άοντΛ -η Κ^9Τ<ν 

Κ1ΐΰΙ)&ιη ταρχάητα Ηανίαιη, ΓοορυΙαιη^υΰ Οοΐ6η£, 

£( ρ&αίο ροϋ ρΓΟίηοΐΚοήυιη ρηείοΓίβξΰπιηΙ ηί^Γαιη• 

Ρ^β Ηοο οΛία ΡΙιχΠίίϋδ, «Βί οΐίπι 

ϊ)1ρΓΑ€α8 ΑΗαιη Αιΐιαχη&ηήβ Γαίβ Γΰοβρίΐ 1η χ<ϋ1>υ$, 6ξ^ 

Οακικίο υηΙ εαχη άτΊ^ζ^ νίΐϊ>αη ίιΐζ^τα Οτο^ιοιηαίϊ. 

Ηιιηο Γ&ηο ρβρΰήι Ν/ιηρΙια ρτΛΐ^ηΓί3, ηοε ϋΐί £Λ%ιύ\υη 

ΡΐΑε€ΐ>2( ; ςα&κ νοίοηδ &4 ρ2(η8 Γαί Α^υ&β 

Οαιη ιηαΐΓϋ λ&ΐ3ί(2ΐνί(, ίη Η(ογ€ ρ«Γ€οη8 ονβ$. 

ΙΗίαβ ^αίάϋΐη οίιό Γαηαιη, « 1«38 Ηανϋ 66ο 

Ιϋρ&>9 ο&ηιριιχη^αβ» β€€ ηοη ρΓοίΌοϋηηι €&!ρίιη • 

652. Κβλ^«^] Κ«λ«9«5> *^'^^ '^'^'* ννη^ Βι^ϋν/ϋβ. 8οΚ{^. 

ηίζταηβα ^ααη }λμ τί* ^Α5»/ι-6Λΐ"τ»ί. ιτ Φ^|μ »«•Α'- 

ν^Ι. ΡΙαεο. IV. 697• λκφνηω Δ/ί. >^ ^(;ι$^ ίί '<«ί' ήμ^ς• «*« 

υΒί Βεπηαηηαδ^ '* ηί^Γα/ίΐια ΓβέΙο. τ<#» φ^/ζιτ λΛτ^»»**• ««««/ ιΐί τ» «ί^η»- 

ΕΓ2ί οηΐιη ΐ.1)ί ρΓοιηοηίοπαπι »/- ?««>, ^^ ^ναψ τ^ ίΐ^ηβ/*»» Δη\ δοΗοΙ• 
^Γΐτ/τ^» 4^0^ ««(«ΐ' μ%λΜΐΛ0 νοςαΐ ^/•^ 66ο. Κα/ ΐιΐζ«βΐ« ^•η/<(9<•] Δ<•ηίη•<, 

τ«ΓθΓίΙ>ί ροβΌ( 3ρΰ<1 Αρο1]οιιίυιη. 11>ίά. Άα^μ^^ Ρα£ο ΐ€£;οη(1υπλ 

£οι^Ϊ€ίο νοΓ$ ρΓοχηοαίοΓίυπι η'ι^ηιιη, Όλ«ι«9«<. ηαχη ΟΙ Βία είνί(8β ηοη ρ»>- 

α ΓχΙνΙ ο( «ι-1}9ηΙ>υ$ άίέΐνιιη, \ϋ ηίζνι, ου! «))βΓ2( 3 Οκ>ιηο ΑοΙιϋΗβ» £(& &(ί 

€θ1ΐ£Β ΑΓΟΑ^Ιίχ, ΗοΓ. ϋΐ ρ&^ιχι ί)τ1ν96 οίΐΐαφ ΒοΓ/ίϋιβηίβ. 
«ΐΓ4(.Φ(«/^^^<ϊί€υη(υΓ. ' 1*. ΗοΙΛοηίαί. 

'6$4• Π^;ϋ•<Η Φ9;»λ4<}4»0 ΦνΑ^;, 66ι• Κ«λ9Π9. δηΐκ)^^^*-!»^ άίζίί ΑΡΓΟΜΑΤΤΙΙίΙΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 205 
Α^ομίνοί 7ταρΛ/Α€ΐζο}Γ ΰ/Λως^^Άι ίψΛΤί ψνϋΤΛ 

£Γ6€^ €^ λΛγονων τι ^ αυχίτος* ί^(Μ^ υ ^ψί 

ΑύΛ?ίίη ςϋμ,ίτων Λ(αλΙο9 βΜ/4^ οΐ ^ ο») ^ίη 

Χ«9λ^ σ-χηρίττίοντί τίΜημίζ/Οί τανίον^' 

ΎοΙς ϊκίλοί ψω9ς χτπ βξ ΛλΛς &\.7ΐ$¥ '%(ΐίΤμ,Λ^ 6γο 

'Ή/Μς ^^' ίτ Λξ 'ττω φΛος ίμϋροΐον^ ίτ Ιη λίΐαβ 

Οεηΐϋΐιΐΰβ ρπΒ(€Γν€61ί Γυηΐ ; &ιηα1(}ΐΐ£, ααέΐο άι^^ ηοΑοι^ 

Τπυιςιιίΐίαιη ίηβί^υίοΐίβ (Γ^άυχοιαπί ιοιηί»• 

Ο2βη)2(1χηο<]απι &αΚ€ΐη αώι Γείχιάβη(€• 8Γν&< 

ΟρϋΓ^ηί ΐ2ΐ>0Γ8η( Βον» ; είζοαιίλ υθγο ρτχ\ΛΤζα$ ίίκΙοΓ β6$ 

Ρίβίΐΐαΐ βχ ΙβίοΓίΒοτ οι ο€Τ9κ^, οοιΗ<ιιΐ£ ίρΓοηιια 

8ί€οα8 αΒ οπΒαβ ίηάβίιηϋηΐΰΓ ίτοταΐι^ 'ύΐι (βπιβη ίη (€ΓΤ> 

Ήΐ3 £ιηίΐ€8 1ΐ£Γ0€9 ρ^^ ιη^Γϋ άυεοΒΑΠί γοαοΛ. 670 

<^αΒ(ΐ9 αηίβιη ιιοικίχιιη. ^ίοβ βίηιιι, ηβο &ιηρ1ϊαι €η& 
Ο^ί§;ο''€ί^, ιβηαΐδ τεγ^ ΐηεαττίΐ: ίή ηοέΐΰζη 
ΙιΟΧι «[Ό9ζη ΟΓϋραΓευΙαιη νί^ίΐ2ηΐ€3 νοοϋηί ; 
£ο {£ΐηροΓθ, Λάά^ί^ηχ ίηΓιιΙ» ίΐΑΐίοηβιη αρρηΙΑ 

Ι.. Χϋ. μϋαξ^ Χ«Λ«ιλΜ? ^ Ή£^»«κ ^««^;;^^η(, ψτ^ξ^Λα, #^ ι$ τ« β»9- 

^ίνη 9νικ|ΐ«•ι «Άμιτγ» «^ «ιβι» ο η ^ό)^ς τηχνιβτ. δοΐΐοΐ. ^ 

(ηίβ ΓοΗΙϊβήάϋΐη 4>»Αι#) ιζ ^ ΙϋΛλ^πας. 670. •Τ3Γ ίξ «λ^ <λ«•> \ξημίί] ο« 

δαπί ^αί Καλ«9» άίεαηΓ, ίη ^οίΙ>ιΐ9 -^ >λ«οτν$ Μφι^ιζ «ί?ίίρ λΙρ»^*»*• 

Απί&ηο$ ίαβηΐ. Η<χίζ, 8ε]ιο1• ^ , 

- 662. Ό|»#ί ίΐ" πί» ίΓΛ^*^] Ψ^ζ^ ο ^73• *Α|6•^ιλΜΑτίΜ»] »•«*»&''. λ•- 

664. ΠλίίΑί»«ι#] Ϊη/;Μ ΪΤ4 βίηιτ. ΙΒίά. Μ^μΛΛτ. Ββ Μο νοββ^ 

δΛοΙ. νίίβ δοΗσΙ. ΗοΐΒ. •ά Β. ΥΠ. "Τ. 43^• 

669. Χ>ίλ*ί ΛίζΙΛιη] τ«ίϊι»;μ»ί 674^• "ί^ί*®• *Ρ¥^*] **^ ■'',?*'*' 2θ6 ΑΠ0ΛΑΛΝ10Τ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΘυνίΛ^Ό^, ΚΛ/4.ΛΤψ Ίψηή(Μ¥ΐ βΰϋπψ ^Μ6^€• βγ^ 

ΎοΊσι ^ Αητ2ς ψς Λν^ρχόμ,ίνος ΑυκίηΒ^Ψ, 

Ύηλ' ΙΊΓ ΛΤΓ^ονΛ ίημον \!:ζ3Τ€ρζορίων (ίνΒ-ρωίΓων 

Σξ/ίφείννΐ* ;(^(ηοι Λ τοΆρΗΛων ίκΛΠρ^ 

Ιίλοχ[Μΐ βοτζ^ό^?|βις ίτηρρύοντο κιογτι* 

Αΰάη ί''^>ψγνρίον νωμΜ, βιίν Λ(ΐφ) ίί νωτοις 68ο 

\οίίκη τιΤΛνυςϋ ΚΛτωμΛ^ον ψ\ ί' νιη «2γοο31 

Σάτο ¥ησΌς ύλη, κλύζ%ν ^' 3^ κύματΛ χίρ(Γψ• 

Τ^ί α'ίΜ Β'Λ^Λίοος ϊ^ίντχς' ϋίμηχμνον ύΗ τις €τλη 

ϋτύί» ίί ΖΛΤύΰ νίύ(ΓΛν\ίς 3^ χΒ'ονίς' αυτΰίς • ι^λί 685 

ΤΙΐ)Γηί<1ί8, 1»1)0Γβ Γβεαηιίο εχοςηΓαιη Γεο€ΓϋηΙ ίη ΐβΓΓίπι• 675 

Ι11Ϊ8 ν€Γδ ΙαΛίοΏχ ήΠιιβ Γονβηοηβ € Ι,γού, 

ΡιχκιιΙ Λά ίη£ηίκυχη ρορηίαιη ΗχρβΓΒοΓοοΓϋΐη Κοιηίηηιη» 

Λρρ2Γυί( ; &αΓ£ί ιυ(€ΐη αΒ α(η(}»ο §£ηα 

Οηςίηηί Γ8€€χηοβ ^υαΐίοΒ&ηκυΓ βαηϋβ. 

Ιανζ βΓβεηΐΰϋπι νοΓΓ&ΒιΙ ίίΓεαιη, €1 «καπι ίΟΓ^» 6βο 

Ρ1ΐΑτο(Γ2 ρ£η<ΐ€ΐ)&ϋ Λ Ιιυ'ηβηβ» ίρΓ&(}α£ ΓαΒ ρβάίΒαβ 

Ι11θ8 ααΐϋπι ίη(α€η(€8 εοΓπρυίΐ ΐ^ηοτ ίιηιηοηΓαβ; η€ε «1ί<}ΐιί8 «αΓαβ «Α 
. ΟοηίΓα ίαΐαοή ίρίβηάίάοβ οεα1ο8 Οοι ; 
£(€(£ηιη( νοΓο νυΙϋΒαβ ίη (£γγ&πι ά€ΐηίί£Α : 'ύ\^ &η(£ΐη Ιοη^ 68$ 

φίς • Ήρ«»Λι^?9(. φυβι 5 «Μ^'ν^' ί«Ι« 3πίχ»^«ν. }ν• »ν ο«ι<μ χ^€«' «ί^^' 
5 ώ Ίϊί νίζίπλγ, Χ99 ;5ί 'ΕΛλιί»•»» ψυβ-5 679. Πλί;^ί, &€. Αά ίπΗίλΐίο- 

«βτβνν•;•»•^^!^ τιίι η ζίζΜ0 ^ τΑ</ Η- η€ΐη ΗοιηοΓί, Ι1• « . 5^9* 

^•» Θί^αίΛί, -Μ Ά Ψ ΒΛζΖΛξω9 θν- Ά^Ζξίαα( ^* ΖζΜ ^Ί-ηπ ΕΠΕΡ- 

Μ^βτ. δοΐΐοΐ. ΡΩΣΑΝΤΟ ϋίΤ'Μ'ΐ^ 

677• 'Ύΐηξίψ09 Λ9^ξίΐηΛ9] *ΎΐηξΖ•' ΚρΛ•Λί «ίΤ* Λ^Μ9^Ί•ΛΛ. 

Ι$τ<} « .ιιτ<9 Ύ«ι^:^«β> η»ΐ(, «Μτ«*ί ^ Σΐ4ΐτ« «««-ο-, &ε. Ροο(ί8 υϋι&ήίΠίΩυχη 
ιΐΕΓΐ^•7ΐβ«. ΠΜΐ4^«ν4^ ^1 ιΙ>«/ ^ΐ}η τ^ί οίΐ Όϋυιη αΐί^ο^ιη ίη€€ά€ΐι(ϋΐη ά^- 

«4ί ίΐ^ ΊτΛλΪΜ, Μ»Λ«Λί Λ'ψιΐΛ ΐκ« ιπιΓοοπιοπι, €ΐ Λ «Λα άίνίηο ίβ, 
τίτί ^Ύτπζζ^μίΐίς Αιλφίς λί>«^«. ^Έ^- <ΐαιΓι ρΓ35 ιη€ϋα ΕΒΛΓ»1ΐ€ηΐ€ΐη. δίο 
9»•^ ί^ |ΐ*Ι;ί;£# ? «(ντ«; %^ό* «<ν«^ φϋη ίπ ΗοΜϋΓίοίβ ϋΐίβ έ ΐΛΒ^Ιηο βά€θ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 20/ 

Βι^ ρ' ϊ[Μί9(ΐι ΙΙοντίνίί ίϊ* ^^* ^β ^ τίίον 
^Ο^φ^υς ϊκφα\ο μΖ9Όν '^ιςψοη τηφα/ίσ-κόΰν. 

Ύψί' ι^ρ^κ κλάωίΑΐν, €7Γ^ τπίίτηότι φΛΛί^ 

Τα4Λ9 \ς ΑΪμΛψίΙίο ΛΟ'ΚηΒ'ϊΛ νοψ^ν ο^λοτι^, 
Δαι τίτί οΤ κψιων ίτη (λΐηρίΛ &^^ίν αίγΖν. 

κίκλοματ ^* <λ9τ^, £»αζ> 'ίλΨίΘι φύίαυΛάς. 6^; 

*Ος αρ ϊψη• (έ τμ /Λψ ΛψΛρ βω(Μ9 τττυκοψπ 

Ρ6η-€ζί( ίτ€ «ά Ροηιαιη ρ€τ «βτβιη; «ε νιχ ΐβηάοη 1ια]αΓηΐ0(ϋ 

θΓρ]ΐ€υ» Γ6Γΐηοη6ΐη 1ι&1>αίΓ, ταη ^^^ροII^&3 ρΗηείρΙΒαδ• 

Λ^€άιιιη» ίηίαΐ&ιη Εδο Αροΐΐίηι 

Ηβηε ίαεπιαι <ϋε€ΐηα8, <ιιιοηί&ιη οπιηίΙ)υ8 &ρρ«Γαίι 

Μλίαΐίηαβ (ΓΑηβοηβ ; £& «αΐβαι Αΐ€ΓΪίΐ€&2>ίηιιΐ8 χ^μ» 2(ΙΑιηΐ ^9^ 

Εκ€ά ΙκοΓοΙχ ΛΤΛ : ςιιόά £ ίη ροΑβιαιη 

Ιη ^ιηοηίαιη (ϋΓΓβιη ίηεοίαιηϋΐη Γϋάίΐιιιη ρΓχΙ>ιι«η(, 

Τοηε ίΐιιιβ ίΙΠ εοΓηα(«ηιιη ίοοιοη ίηιροηβιηιΐ3 ε^ρΓΑηιιη. 

Ναηε ^α&ΐί ^ολίί ηΐάοκ 1ίΒ!Γ(^υθ βοιη ρ1&0€χηα$ 

|α&θθ : Γϋά ρΓορίηα$ £3, ο τεχ» ρΓορΙήα» ^β ροίΐ ιαΐ εοηΓρβ^αιη• 69$ 

$ΐε άιχίΐ ; 6( ΑΓΟίη ήζάχα ίηΑιαΗϋτυηΐ 

Ε 1«ρϋ1ΐ8 : αΐη «αίοιη ρ€Γ ΙηΓαΙιιιι οΙ>ίΙ)αιι(« ίηνοΑί^ιηιο• δελοΐ. 686. Όψ^ 5 '^<•» 'ο^ι^^] τ Ό^ 093• ^ί^ψ»*• Η. $Γ€ρ]ι>ηα8 €(ϋ« Εί οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΛΟί 4ΗΟΑΑηΐ|ΙΟΤ ΤΟΓ ΡΟΔΙΟΓ 

£Γ κί ην η κψΛ^ύΰν η ίγ^^οίΜ μγ^Ιμ^» 

Καίίοκ, ίτπκΚάοίΙις ίωίον Ά^οΧλ«κ^ 
Κβ&λοκ 'ΐη7Γα4ηον\ \ψ^α4ψΐ9Λ ΦαΣ^οτ 

Δϊ\φύνΙα/ τί^οκη τηλΰψον '^άψίζι^ν 

8ί Υ€ΐ λΐί^ιΐϋΐη ίίηηαίαιη νοί ζ^ν^ίί^χη νίά^κηχ 

Οαρηπι, ^αλίοβ ΓΓ€<^υ€η(ϋΓ ίη ρΓθίυη(ΗΙ ραΓειιη(αΓ ίγΙνΑ, 

1\\\Β &ιι(£Ηΐ Ιϋ&ΐΟΒίΒ £1ιιΐ5 ολρΕΠίΓΐή ρί«ίηάί ; €1€Κ οιιιιη1>ιι$ 7^^ 

Κί(έ ΐη ίΛοτΆϊα άαρίκβίζ ίοιηοπι ληιη 

ΙηοβηάβΓαηί, ίηνοε3η(£5 Εδαιη ΛροΙΗηοιη : 

€ίΓοηπι αυΐοιη ϊηοΰχιία »ΐΒρ2αηι (ϋιΟΓοπι ίηίΙ«\ιτ&ηιΐ)ΐ9 

Ριι]3ς1ιηιιη ΙορχοΒΰΟϋ, Ιΰρ£Βοη€ΐη Αρο11ίη&ιη 

€ΰ1οΙ>Γ&ηΜ8 ; εαιηςαο ίρ&$ 1}οηυ8 Οΰβ^Η ήΙίιΐΒ γθ^ 

ΤΰίΙα<ϋη£ ΒίΑοηϋ βΓ^αιαιη ίη<χρί( εβηΐιιιη, 

ΟαοηίΑάπιοάυπι οΐίιη ίαΐ) ροΐήςοΓο 3ιι^ Ρ^ϋΐ&ίΓι, 

ΒοΙρΗίηειη ίιηιη3η€ΐΐλ ί&§ί»ί8 €θζιί€ΰ€ηζ 

698. Κι^μ^Αητ] Κ4/(^« 5> « ^^ **- (^^• Ίπ^ί•9Λ. ϋ6 ΟηζίΜ ΙΚΐ|ΐ1Α 

λϋφφ-. 8€ΐιοΙ. Λ£ώ»ίΛζύθ9Ά οοοίαΐ^ δριηΐι. ίη 

70Ι. ^ΛΜ }νχλ«# ^ι^ξΐΛ} τ /ι2^Μι. Ού\. ΑροΙΙ. XXI. υρ(. 

#^> τντίη χ-ψίλ^ 9ξ0ίλότ1ϋψτις 9κμ•9 ι ψΐς, Λι^?4 θζ^ηίκί• &1ΐθ1. 

Μ <ιαί(ΐ6ΐη η^;^ νίϋτης^ ηγπψ Μ- 7^'• Α^φ»*ν>1 τ» '^'•Η^ 1ί ^^/'β^ 

ί^ιηοΓΑ £»ηιΐΜί1)ΑΒ(ιι^ τοί' οζη£η(& σ-α Λξοτηκως. α '^, α άίλφίϋίη ^^υζως. 
ί\\\$ ίίΒροικΒαη^ΐΗ*, νοί (1««ί^τΐ6 ^α- «π άίλφαόνς ο^λιΤιν « φ^^*ή 'τί ά 
ρΐίεί ίϋπιΟΓΑ οιηίη(ο ΐΒΤβΙνο^ιιιιιαΓ, Δ«λ^ι; ;2;^η<Ίίβ^«ν» Αμ^•: ιζ*Κι<2ΐα«* 

%«« « ΦΠ ΙΛη»9 Φ %Φ9 ΛΪΊΙ^. 5θ1ΐθ1• ΑίϋΦ^^ 9^ ^Μ^\^χΙ¥. δοΐΐοΐ. ^ 

&0υ^ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΧΙΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ• 
¥Μξ6ς ίων ϊτί γ)(λ,Ης, ϊη ^ηλοχ^^ισν γ^γ^^* 

Α/ΐτω ΚοιογίνΗΛ φίλα4ςο0 χίψην Λφά^α-^. 
ΠοΧ^ Ά ΚωξυκίΛΐ Νυ/Α^φαι ΏλΜςρίο Βν)Λτρίς 

ΑοίζΛΐς ίυαγίίό^ίν ίπωμΜΠΛψ, η μ,ί,ν '^ν^Ηΐ^ 209 7ΙΟ 715 ΡαοΓ οχίίΐοηε ^(ϊΗαο ίιηΙ}€Γΐ>ί5, λάΐιαε οίηείηηΐ) {ρ«νίΓα8• 
( Ρ» ν6ηί3χη ; ίϋΐηρϋΓ ήΒΙ, γοχ, ίηίοηΔ οΗηββ» 
3οιηρ€τ ίΐΐχίΐ, ρΓΟίιΐ ρ&Γ 6β ; Γοΐα ααίΰΐη ίρΓιι 
£«(οη2 ΟοΒΟ ζΟΏίΐΛ ολτΊβ ιη&ιι11>ιΐ8 (γ&^ι.) 
Μαίια ΛΠί^χα Οοτγοΐχ ηχιηρίιχ, ΡΗίΙί &1ί3Τ, 
ΗοηΛναΐΜτ ψ^Λ'ΐΒ^ ίοίβ €ΐΑπι&η(08. 
Ιηιΐβ νοΓο ραΐοΐιηιιη Ιιοο εαηήεαιη οτηιιη ου ΑροΙΠηί. 
Ρο&<}ΐΐ8Πΐ νβΓο ίΐΐιιπι οΗοΗοο €€]6ΐ)ηίΓϋη( ο«η(υ, 
ΙηΐβΓ Η1>&8 ριιη3 εοη]ιιηηιηϋ, ίο ορί€υ1&ηΐίθ8 
5ίΙ>ί ίηνίοοπι ίη ροτροίαιιιη, οοηοοΓύίί αηίιηί» 7 ΙΟ 7^5 711. 0Μ&Μ*«ιντ«] μίψη ΙφΛίΛ^τΛΐ 

7 1 2. Κ•Μ^*9βίΛ] ί ^ίη Κ.ΜΙΤ τι >•« 

ΜΙ /ϋΐ^ 19 ΙϋΜΛ^ΜΛ ΐηΐΙ^ηΤίηίψί 9 \»* ? 

7ΐ3• Πβ;β^ Α? ν^^ΜΛ^] Μτ^Μ ώ 

Π^β^ΜΜό-Μ Κ«^'βΜ»• ΜϋλΐΐΤΜ/ ^ν >ιάν 

ηίς Αυ*Μζ%ύς* ίφ^ Λ Αν*0ξίίς «ι Διλ* Ιγχ0('α»9 Χίγ$τΛ^ 0Λμ«»;» ιΐ«.)(0λ«^. ΐ<ι 

7»^$ Δίλφϋ^ς, $<:1ιο1• 

ΙΒίά. Ργο Κβΐζ»»ίΛς Ιη ίηί(. λυ]η9 
8€ΐιο1. ΐ£$ί( ΜαηΐΕΰταβ «ά Ηχςίη» 
ΧαξυκάΜ• 

714• θ«ΐ|{»»νΜ»•? 'ίί^βην] «τ«, φη^ 

ιξ «ν «τ* •ψνΐΛ9$Φ9 \^§η 'ΐ««•4(υί«τ• 
δοΐιοΐ. 

717- Αοίχταϋς ιν«7ί•οην] ίίμ^^α^,. ϋά Ά^ομ^^ι οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 210 ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΙΤ ΡΟΑΙΟΙΓ 

Αύτν)» χυϋ^ν τοπ ίαψφΛ ^ιη^Μίητης^ 

Αηίηξ€0(ΰ8 {ζ€ΤΆ : 9^^ηβ αάλαο Ιη Ικκίίΰπιαιη ρβΓΑϊΐ: 

Βμ €οη€θΓάί3Β (ΰΐηρίαιη Ββηβνοί», ^αοά «ΙλΒοΓ^ηιηΐ 7^ 

ηΠ^ ^ΙοηοΓ&ιη (αηε Ό&αα €ύ{Λ>ταηΐ!α. 

Έχοτύ βαίβιη Ιβπί» Αογογα, ΐαηΟ «(^αίοΐΐαι 

νίνίέΐο ΖορΗ/ΓΟ ίηΓαΙλίη Γ6ΐί<|τιςηιιι( οχς^Γλίη• 

θ€ΐη(ΐ€ €Χ α^υογΓο, £ανϋ οβ δΑη^τ&Γϋ, 

Χι Μ^ΓίΑηά/ηοηιιη ΙχοιηίΐιιιιΙι νλ1<1έ νΐκηΐβιη (ϋπταη» 7^$ 

Νοε ηοη Εχοί δαοΐΚα» €( Αη(]ΐ€ΐηοϊίΙ<1λ ρλίαάβιη 

ΟοηΓρΐολη(€8 ρΓβΒίςτηινί^ίΐΓΰΐιί : & Β*ία λΐιΐΰχη Γα<1βη(οι 

Αχ]η&<ια€ οιηηί& η&νλΐία 4α&(ν(1>&η(ιιτ ίιΐ(€Γ ονΓΓΟί&ώιαι• 

7ΐ9• ΆΛ^•* ^Λη». »ί/Ηΐ• »ν;-»βιΐ•» ίΝ|ί(ί^4ΜΜ|τ• •Λ^'•» 

Μοδ ηίιηίΓυβι »«( 3οπιη(ίαιη υ( νίά6δ(Γ&Ι)0θ6]ΐι•ΧέΙ* 8ιβ. €( Οίο* 
ητΆϊα τϊΐη^μο ύ^ζΧΜ η&Μ ^οβ^ϋϋ- ηχΓ. ^ιίβαιν• 79ϊ• ^* Ιχςο «ηη»ι 

721. Κι^)ίτ«ι1 «τ«ί?«|«»Γ^^Θ^» 7^5- ι^«ν ΜΛβ/ΜΛκΛφ] μ Μκ0ι- λΜΐ' ί<$ ΊΜΤ• Ί9 νίΰί% 1^Λν*$Λ7ί Τ «9- 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΟΝ ΔΕϊΤΕΡΟΝ &ιι 

Αβοτλ^^ ψίζβ09^ ίλίζ^οχμ• ΰψ.φ) ίί τγι 
ΚυμΛ χυλΛνί6μ999¥ μίΐτ^Λλα, βξί/Λ^* Φ/τα^ ν^^ 

ΧΙη^λα^ ί»ψΜπ^ ΜΛ>ηψΜΜ μυχ$ί$ 

υΐνΛ ν^το, ναίΧο ρ«Γ ηοέΐΰΐη Γ«(1|ΐ(ο, 

ίαίΰΐιΐοΓ ρτοιηοη(θΓϋ Αε1ΐ(Γ\ιίΐ(1ΐ8 ροχίππι ροττΰηοιιιηΐ ; ^ ^^ 

Οηοά ίη ρηΒοίρίϋΑ &ηο]Η(υΓ ^χοάίζ^ 

Ιη ηίλτΰ ρΓοίροΑληβ Βίΐΐιτηίοιιιιι, ΓαΒ ^υο ρο(Γ9Β 

Ι«βν€β πκ1ίε€< €|;€Γυιιΐ, ιΠλΗ ίηϊζπχί είπ:υιη<^\ΐ€ ϋΐλβ 

ΡΙαέΙαβ νοίαίιιβ Ιιοητχκΐιιιη ίΓ€ΐιιί( : α( ΓαρΰΓη^ 

Ιη^«ιιΐ€8 ρΐλϋιιιΐ ίη ν^η^^« £;(πηίη«η(:. 73$ 

£χ ίρΓο «υ(ΰΐη ίηΐιιβ <ΐ€Γ€€η(ϋ( &<1 οφηϋηοηΐΰΐη 

€&νΰ8 Γ€£ϋ ίβΐΐηβ;. ηΜ αη^Γοιη €& Οτεί 

δγίνα €ΐ Γλχίβ ορ8€ΐιιη; ιιη<1ο ναροτ 

ΈήράίΧΒ 1ιοιτίΙ>ί1ί €χ1λ&1&(ιΐ8 αΐΚΓο 

«ν «9 »ίο«τ> Ι4| !^ν »Λτί)^Μ^•• 735* 'Α^ιλιΐ^Τ;] μ^ι^« μ«^« 

71 1 • ΉμΙτη ν^ημΜίοηΤ, 'ίη « «^ 73^• *^ Η' '^ν'ί^ ^«>*] >$ ^^ ^^ 
^ΗπίΛλΗΛΦ 'Λ;^»η«( ««ίλ^ί^'ν νβ^ρηί- ϊν-Μ^ον 5 «δ μί^ιμίζίΛ^β μ9ζφ' ^ ^Α^Οζ^'^ 

«Ιψν^*» 1^ >»β»Χ»ΐ9 1«« ]ι«τ^€ ύςτί ϊζ ι» ;^Μ-/ί(^ ι» ι^ γίί. $€]ιο1. 

^«βι• τη/φύ *Αέ$^ι^ Μϋ»• ΤΙΜΤ11Ι 739* Π9>νλι;] ί «»7•τ^^;έ ψνΐ 

|ϋΐηίφ{(•ΐ9• 5οΙκι]. χξ^Φ &]ιο1• 

733• Λ#•ηίί^ί «#ζ•»^] ίψΐλ#^ ^ ^ ΕΙ« ΑΠΟΛΛΧΙΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 

^ΕνΒ-Λ Λ ^ *Ζ9€9χοαί τΰΌΤΛ//^ Άχψντος ϊΛσιν, 745 

'ΟίΤβ Λ'ίξ ΛΧ^ί ΛΙψόγ^ΊΟΙ «V ΛλΛ βίΤί^ν 

Τοκ |^υ^¥ οτ οψγοκοισι ΊοωνΰωτΙω οψο/ΑψΜ 

Τψ Μα^ίΟΛ^ίυνων' ^ ^ ο-φίΛς '^ίσαωσΈ» -*• 75<^ 

ΙηίΙοϋηβηΐβΓ, »1ΐ5ϋΐι ΓοιηρεΓ οίτοιιπιηαίπϋ ρΓαϊΔαιη, 74^ 

θα» ιη€η<ϋ2ηο Π<^αςΓ€ί( Γοΐε. 

Νυη<^ιι&ιη 8α(€ΐη ϋΐεηήαιη (βηΰΚ (ΰη-ίΜΙβιη ιηοηίοιη ι 

δ€ά ϋιηυΐ α ροη(ο §6ΐηί( ΓϋΓοη&η(ϋ, 

ΡοΙϋΓ^υΰ & νβικο αςκαΐίβ θ2ν€Γηοίο. 

ΙΒί €(ί&ιη Γαηϋ οΛί» βανϋ ΑςΚδΓοηήδ, 745 

Οη! ΰ ρΓΟΠιοηίΟΓίο «ΓαέΙ&ίαΓ» ίη ιηαΓϋ Α: ίιηχηί(ΐΰχΐ8 

Οη6η(&Ι(, €Λνζ &α(€ΐη ν&ΙΗβ άοίοη βυηι άΰΓυροΓ. 

Ι^ιιηε ^ιιΐάβιη Λραά ροΛΰΓΟδ Βοοηβυίοιη νοοΕΓαηϋ 

Ιη («Γ» Μ&τί&ηά/ηοΓίιιη ; (αηο €η1ιη €03 ΓοΓΥανΙκ γζο 

741 • 'Ι«ΜΜΤ0(/] ώτΜν^Ιί «(ΙΤΙ ΤΟ(Γ 74^• Σ'νβΙ'ΜΤΤ^] •ί ΐί; Μ 'ΒξΛ• 

742• Σ^νν ^* «ν^νπ] φηαιψ «η χα) ιίαί ^υΜβί!» ιτλ•«ν, ;^β/ΐΑ«^ίν7«ί ΙΙ( 7* 
Ι^ Ψ ϋΐί^Λη χα} ^^ τ χυματάη ί^ύψ *Α^^τηι. τητκμ^ψ ί(^τίφ»γβψ, «9** ***} 

'ίηφς βν^ιιβι. δολοΚ ρ«(ς•#» ιμι» Ιίτηίχ^, ιζ ΒΜ«τϋί^. ι^μτ*/» 

745- "^^^"^ 5 ^^^ «^Λ^'Υ] ^^'^ ^'^< ^^ '* ^ ^!> Μ«β4«#%ιυ•τ >;«^• Σβ«- 

ψΜζΛγΡ^ *ί$ 7^9 4909; ^ι«7«Λ«(( Βικλϋτ• «Λλ•^'«»^ ^^/^«ζβτ, «9ηι9'«ι$ ι;^ιμτ ««ι 

746 ΆνίζίνΓ•^] βί•» ιοιι»ρρ«» ιζ %«««• 749* Νβ^σκι•!. βοΓίΒίι I^. ΗοΜβ- 
βολοΐ. ηίαβ Νιηιίΐ•!. νίάβ ΤΗ€(κ:. Ι(ΐ7Π• 

747• ^^Λί»* δ(ορ1λ• €(1ίάχ(• «{ίΑ». ;ϋΙ• 0]αΓ(9,\ΐ€ $€ΐλθ1ί«&ΰη Ογκοώοι• 

ι ΑΡΓ.ΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ• 2Ί$ 

Ουά ΑξΛ ά^Β'Λ Αυκον, χ^ς *δ9ξ$(4Λ¥ ίρτίίΜο, 

Και ΜΛξίΛνίυνϊίς ΧλΒό¥ Λνί^ς ορμηΒ-ίίΙ^ς 7$5 

ΑίΒ'ϋτηιι ^Αμυκοίο, κλτλ κλίος ο Ίο^^ιν ίκ^ορ, 

ΑιΤΓον ^[' οίςη Θί'ον Ώολ,υίίύκϊΛ ^Ι06ύ)η9 

Αηιβίΐίν Βίζρυζιν ιηηρφίΛλΜς 'ΐηλίμιζον. 7^• 

Οαιη ίρίΐδ η^νίΒαβ, ρεηοαΙοΓα δρρυΙΓοθ ρΓοοεΙΗ. 

Ηαο 'ύϊϊ ββιίιη πλυο ρ€Γ ΑςΚΰΓαίϊϋΐη ρΓΟίηοιιϋοηϋΐη 

Αηΐ€ €οηίρ€£Ιυιη ΗβΒςηΐ€5, νοηΐο ηαρβΓ ΓορΪΓο, αρραΙοΓϋπί. 

Ν«ο <ϋα Γαηο Ι,χοπιη ίΙΗυθ άαε«ιη ί€ΓΓ», 

Ει Μαπαηά^ηοβ ΙαΕυίΓ, βάνοηίΙΠ: 7ί5 

ΙηΙβΓίβέΙθΓ€β Αιηχοί, €Χ ίδίηα ςααιη ίΐηΐ€3 ααάίοΓαηϋ : 

δθ(1 βΐ 8Πΐίοήί2χη ,ιηΙϋΓαηΐ οιιιη ίρίΪ8 ο|α3 οααΓα ; 

ΙρΓαιη€[ΐΐ€ νβίαΐί ϋβυιη ΡοΙΙυςοιη Γα]α(Αΐ)αη(, 

Ρ&έ^ο ιιη<1ί<}ΐΐϋ οοηεαΓΓα ; <^αοηίαιη ΰ( ίρβ (Ιίιι λάπιοάιιαι 

ΟοηΐΤΑ £ϋΙ)Γ7ε&5 {οίόι{νζ%ο% ςοίΙιίΓοηΐ 1)ΰ11αηι. 7^^ 

75"• Χ5«>ψΛ«'τίί<] ^νχ^^μ-^^Μΐ 7» ΟοηΓϋΓ ΥαΙ. Ρ1δ€ο. IV. 733• ^Ρ^• 

Ι^η^τιν οημ^^Η• δοΗοΙ. 75^• Α69^ό•τ»< 'Α|ΐ*!;ΐ(9«] σν^η^/* 

753* ^'^ν^τ^'] ο^ϋντίΜ) $ηί7Ψζ•ί }Μ' χϋς *ιτην φ•ψίΜς Ά,ανχκ τ»ί «ρ««ί$* «^ 

754* Ου^' «ρ« λ)^«] •Ανη99 φητ* Μΰ^ίν-ηίίίΒ λίγίται Ό ί% Ία»ηΜ ϊ'τητίΨ^ 

τττΐ Μβ^^β^ίύνν^ βΜσίλΛυβ49, •ς λΙ^ τλ φ^9όψ ΐι^^^ βΪλψ Μίηύίρπις -ης μψ, 

<3ξ^ς τέτί ΒίΖζυκβκ *α} **Αμυι^ι •;^^(^. Κλίβί. η Λ/^^ΛΛ^'ϊ) <{^ιίμιτ. δοΗοΙ• 

φ^λ«^\%1β^ς τΐίς Άςγ^αντης ύζπΗίΜτβ, 757* '^^^/^'] <^^/<$(> * ^ιλΓ«• 

ΐίΒΓί^ίξκτ• 5 'τ^^ «^««^9 «( τι»ι;» ^^ ΑόκΦυ ΪΙξίόλΜς σνΧ^ηφ^ίίς \}ση ζ*Αμν*Μ 
«τίίζίί ¥ 'ε^λΑί/'βτν. «^ λ »«/ ^^ τβ» χλί«» τνμ,μ^ΐίχη ^ς ^ΑμχζοψΛζ «ίίΪΛβ• 11>ί<]. Ον^* ;;^ ^9» ΛνΜΐτ, &€. ΕΙ4 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Κβ^ ^ τΜοαν^ίη μιγίξΒΟψ !Ίτ!οο9ν Αώ^ι^ 

¥.Άν η/ΐΛ^ φίλότητί ^ 'Άολί%Β'^ Ιίνπς, 

ΔΰάτΙω Λ^φί^'ττον, τίξτονή τι Βνμον ίηβτ»• 

Αί^Μ^ίί• ^6μ οι '^^άιν 3^ ίψό/Α ίκΛςν 

ΐφώίτίρων /ιλια9•«3•' ίτιί^, ΠβλίΛβ τ έφιτ/^ΛΤ . ^6^ 

Ηίι ως Αη/Λ,νιαίίίόΐιν ί,ιηΐ€α5ηύ γ/VΛ^ί^ 

ΙΛυσ-Ιίοβ 3•* ώς ΛφΙχ^ντο, κίοψ θ-', ίθ'ΐ Χΰί?ίαιτΰ9 ηρω 

'π^λίφ Μκοντί νίω- Τλουίκύΐο τδ βΰίξ^ΐ¥ 

ίΐίφροΛ, Κ^ Βίζξυκΰί4 οτΰΰς '^ΑμΛ/κίψ τ ϋΐοΰ^. γγφ 

Κα) Φΐί/ηος ί«?Γ6 Β•ί07ΓξύπίΛς τι ίόήν τβ. 

Ηα^ ως Κι/ΛηΛς Ό-ίτρΛς φύγον, ως τ ίζόληοΆΨ 

Αητοίάψι ΚΛΤΛ νησ•$ν* Ο ^[\ ζπης οηττοηος» 

βέλ^' άκίίη θ•ϋ|ΐ60ν• ίχος ^' 'ίλίψ Ή^λίϊ 

Α^Ι^^Ενα»^ (£ Τθ7θ|τ ίίτο^ «ΒΓ^^ίΟΠ 144791030*. 775 

ΕηΙιηνΰΓο οΛίβΓνΛΐίιη ίη 1^701 χάΆηΒ, 

Βίο άΐβ, 1}€η€νο1έ ιη ιΐΓΐ>£ΐη ρΓοΛΛί, 

Οοηνίνίαιη εαΓ&1}λη(, άΰΐοέΐαΐϊβζκ^ιιο αηίιηοηι €θΙ1θ€ΐ«]θ. 

ΜΓοΏΐάοΒ φχΜ^ΧΆ ^^ §€ηΰ3 €( ηοιηίιι& εα3\ιί1ίΙ>€( 

6αοηιιη η&ΓΓ&1)&( ίοείοΓίιιη, €( ΡΰΙΙζ πιαικΙα^ ; γ6ζ 

Εϋ ^αοιηοάο & Ι,ΜηηίαςΜ Ιιοίρίΐίο €Χ€ϋρ(ί €ΓΛηΙ ίαιηίηίδ. 

Ει ^αδεοαπι^**^ *Ρ"^ €χ»ί€ηιη ΟοΗοηί»ιη ρβιΓεαπΛί ; 

Αε (^ιιοπιοιίο Μγ&Λχα ροτνϋηβηηϋ, Οίυηκ^ιιο» ηΒί τ€ΐί<^ιΐ€ηΐ|ΐ1 1μγο« 

ΙΙΰΤ€ΐιΐ€ΐη ίητίίο αΒίιηο : (απι 01«ικ2 ιηοηίΐλ 

Όϊχϋ, βι ηαοιηο(1ο Βε}3τγ€ΆΒ Αιηγοίΐπϊφι^ ϊηίΜ-βιηβΓίηί : ' 77® 

Εε ίηίαρβΓ ΡΗίη« ηβΓΓανίΐ ναΐίοίηί», €ϋ €ΗΐαιηίΐΕΐ€ΐη : 

•Νϋε ηοη ^ιιοιηοάο €γΛηα& ρατΛ» οβα^ϋΓΑΐΚ^ α οΒνί&ιη £α£11 «πιιι( 

ΑροΙΙίηΙ ία ίηίυΙΙ : Ιιίο νβΓΟ, €0 ΟΓάίηβ ίιη^αΐ» ΜΓΓΑΠίϋ» 

Ι)€ΐηαΐ€€ΐ>ΑϋιΐΓ αηίιηιιιη οχ &α^ί(ο ; <1ο1ογ (&ιη<» €ΰΐη ίιιτ&&( ο1) Ηοΐ€αΐ€θ 

ΚβΙΙέΙΐϋΒ, (α]€([υ€ νοτΒαιη ίιιΐϋΐ- οιηηοβ €(ϋ<1ί€• 775 

767. ^ΟατΛ »• Κβ'ζυΜί] » Κ»ζίΗ$9 τ ΨΛ^ τΛ'ΊΖιΐΜ-ί τψΜΤΜ^, γΐξβί* «Λλιτ- 

^βλ4»• δοΐιοΐ. ^',, δςΐιοΐ. 

769• ΓλιιιίχΜ» τ• ιβικξι»} 9 ΓΜβ»^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕϊΤΕΡΟΝ. 11^ 

'^α (ρΐλοί, όΙη φωτοζ 'ί>σΐ97Τλ4^χΒ'ίιτης ^αγίς 
Πάξίτ \ς λίητίω το^θ¥ όγΛοοι^' ^ γΛρ ν/ω μ4Ρ 
Δέία-κυλϋ 09 (ΐϊγΛρο^σι κλτμτοΑ ΐίΛΤ^)ίς ψΜ 

Πίζος ίΟη» ζά^^ ψίλοπί^λί/ιοίο ι^ρ^ ^^9 

*Ημ,^ίρου Ι/ίυοΜΊν υπ Λνίράαιν, %¥Ίί¥Λ λΜί 

όίκτίςϋίς Ιλίγοίοιψ ο^/ααι €^ ίχι κά^^ 

^ΑΒ-λωων Ύιτίην ί'τηκαίννη ιτνγμ,Λχμψ» 7^ 

Ο αοιΐςί^ ^υ3]]*5 νΐη οΛζύ αηζιΐίο 

Χ>ίΐΊ§ίά3 ζά ^ο(οη (Αηΐιιχη ιιογ \ Βοηο «ηίιη ϋΐαχη 

'^ζ£^^\Λ Ία »1ίΒυ3 λίε ραΐτίβ ιηει 

€οηίρο£Ιιιιη ηονί, ^η&ηάο Ηαο ρβΓ ΑΔαιη (ϋΓπαη 

Ροάο ν€&ί(, άη^ΐιιιη ΒϋΙΠεοΓ» ΓΰΓβη» 7% 

Ηίρροΐ7(» : ιηο αυίοιη Ιηνοηίΐ; ρήπίΑ Ιαηα^ιηο ρτιΒβ&ΰηΙαα• 

Λΐ^^αο \\ή^ ςίτεα ΡΗοΙ^αιη, ίπΚκηλ ηοϋηιιη ίη(ςΓ(ΐηρ(αιχι 

Α Μ7&8 νΐχίδ, (^ηϋΐη <|υίά€ΐη ροραΐαβ 

Ρ1β|?ίΐίΙ>υ8 ιηο^ιβ Ιιι^οΐ «1> ϋΙο (βιηροΓβ αΓςαο &Α λιιηε άίοηι,' 

ΙαβίηίΜ εοηβηιίηο ριι^έηβ, Τί(ί&χη άβνίάΐ ρηςϋ&ΐα οειϋιιΚοιιι 7^5 779* ""Ο^ ^^ ^* *ΑαΙΙ»-] «^ Αν- τηλίμίΜς. «ιτμγ•• /)> ώ «ίί ^χΐ| 0^^ 
βΙΓΜ Ον ΑνΧ^ «αΟ^ΓΗ Ι»^«9''• δ€^θ1. 9* 4' <^• '^^'^ ^ ^νΙΙ^^Μ Π^Ι^λΜΜ' 

Ίν«ρλ»«ι«- Λλιΐλί ^Ί^'Λίί Σνμπλιι- ΤΙζΑ^πς ϋ, άί^λφίς Λ»χ¥. ιζ Π^•Λ« 

7«Ακ ^νξ99 Άη Ρ9&9τΑχ^ψ, 5^λ^ 5 ^^'^ νληηη 'ΗζΛίολίίας, 8€ΐιο1• 

^••^ ζ«τι>^ Ιι«τΙλ««< Μβ($/ηκ#2Μΐ;•0; ! Κψι^ψϋ λψγιτΛΐ ?τ«ΐ; μια/. >99 Ατ 

νινί Β%9(¥*ί09 ΐ9Ρηι«Μητ/<ν*(' •3Πί^«•πΛ- Τ/ιί•» φκρι Τ(τ## •'ίΐ' «τίλΛ» «λ«^^^• Ζΐ6 .ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Κλι Φξύγοζ, οί ψοάβσιψ ίμΜλΛΜΛς ημ^ίρ ^^£^* 

^Ες^ιτΓΪ ^Τήζαίίί β)69χοΛ^, σκίτηλύ^τί Κΰ^νης. 
ΤίΛφλαγονίς τ ίτη ί£^ Πίλ^πηίοι ηκαΒόρ ΰύτως, 

*ΑΧ^λ 11% νυυ ^ζξυκϊς \αη/ΙοΛ(ήη τ Ά/ΛυΜίο 

Τιΐλοθι να4ίΤΛοντ^ Ο¥οαψίύα0 ^Ηρ^ίκλι^ος, γ^^ 

ΤοΠαη, ^αί οχηηίΒαβ ρΓχίΙαΒαΐ «(ΙοΙΰΓοβηκίύαβ 

ΡοΓχηέ €( νίΓΐΒαβ ; ΰΐ ιη (€ΓΓαιη βί οχεηίϋϋ (Ιοηίοβ. 

ΟζίοΓίιιη ηηα ουιη ΜγίΐΒ ιη€θ ί'α!>}ε€ί( ρζίή 

£ά«ιη Ρλιγ§λ$, (^ηί ίηεο]ιιη( ιτκίηλ ηοΒίβ ζτνζ : 

βοηΐΰπκ^υβ ΒίιΗχηοΓοιη εαιη ιρίΐ ίη ροίΤβί&οηβιη Γ6(ΐ€£ί( Ι^ττί, 79^ 

υΓ(ΐΰ6 αά Κ1ΐ€ΐ>9αιη αιώποπι, Γςορυΐυηκ^οβ Οο]οη3Β• 

ΡοίΙ Κο3 λαιοιη ΡλρΗΙβςοηεβ λ Ροίορϋ οτχι ύΐΐτο ίο (Ιβάβηιηΐι 

ΟαοΓονηααο ΒΙΙΙχί λζπ οίΓεαζηίηη^ιίαΓ αηά». ' 

&ά ηΐΰ ηαηε ΒεΙ>Γ7ε€8, €( ίη!(^αί(Α8 Απ\γ€ί 

Ηεκαίο ρΓοουΙ Ηα^ιιαικο, ρήν&Γυηΐ 795 

^βIη(^^α λάοπιρίο 1>ΰη£ χηηΐΐο λ^το, ϋοηοο €Χΐΰηάοη]ηι. 

*** 7^^- ΑντΗ^ β/Μτ] 1• ({««, « *Η^«λ«« Φ^ν^ιικ; ρ««*ι», §ξΙ«αι 9Τ»|* «ΐν^\ «ι» Τιι»* 

ΡζΛφ•η• ΜυγίίψΜί ητ•ϊ\ τΗς ^'ΛζυκΛς 11)ί(1. Ργο Τ4τ«νΑτ«, 1η χηοά. 5€ΐΐθ1• 

>)ΐ«ϋ>' $ ρ«]<βν οη Μ•/«<^^ Ι9•τ9}(^λΐί^^ν* 793* ^«ΛΚβ^Μο] βί)ί^φ' 4Β&ιτ<^- 

Τ *Η0Μλ•«ί. $εΗο1. νψπΊω '^ κβά«λ¥. $τι 5 ^»Α<^ Π«^ 

ν«»<«κ^ί;^^?Β/^<Μ» ν••η^#ν «(^^««^ί- 79^* *Όφξ \ΖίίλΛ%τ•\ φηοΊψ •η η 4 ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίϊΝ Δ ^ Τ Τ Ι Ρ Ο Ν« «^ 
"^1^99^ ^^ ύμίοηβ ίί^Μ τνικ* «ΐΚ βηι φψ) 

Τ«!ι^ ηαί ψν9 ίγϋί τί^ ΤΰΗΑ^ 3ψίΛος ύμ), 

Τ€ΓηΐΙηο8, ρΓοΑιίΜΒ ϋΐ ιηι1ιι&Η« Ιομ Η^ρϋ* 

Αη«ιηΰη οχ γοΙ>ί8 άβάβπιικ ρΟ&ΐΜβ : ιμτ 16 ριι^ο 

Οΐ6 ΠΙο, ίηνίήβ ΙΜίβ, 1>€ΐ1αιη ίΐκηΠ^ο 

Β6ΐ)Γ7ε11>τΐΒ, ΡοΠαζ, ^ηΑηάο νίηιιΐι ϋ1«πι {Βΐ€ΐΊΐ9αύΐ«•» •θ9 

Ρτο ^ιιίΒιιβ ^ιίληΐιιιη οιιιΐ€ ρτλϋ» ?€ρ6ΐι4#ΐ« Ιμ γ^Μ» Λ$ 

Χβηΐαηι ςΑΐκΙοηβ τϋροπάλοι ζ \Χμ, «ηίβι ^ο^6^ ΐΑ^ώ}Μ νιί^ι 

υ^ νβϊδ εοηιιηιιηΐΒΐη νοίήι άηιηΐΐηη οοιιχ$(6βι ί^ ψέίΛ^%% 

Ο&ΓςγΙΰιη ϊηςίιβΒο &1ιαιη ηΐϋηιη ; ςοο 6λλ ρι^ΜΚό» 8ο$ 

ΗοΓρί(&1ίΙ)ΐΐ8 ρ€Γ χη8Γ€ οΙ)νίαιη £«(1$ 

ΗοηϊιιίΒιιβ, ίρβα$ αίι^ηο «1 ολ Τλαιηο<1θ0ΐί8• 

§€0Γ&ιη «ιιΐΰΐιτΤχηΑλΗά» Α€ΐι«ηι£ο ίορβΓ ρ^οιηοΒ^>^κ| 

:0<(Μ» 6 ^;^β< ?'Τ^^ 9$ηί^ «ηβΡ^η- 8ο Ι. Τί^] ώιν, «ί 'ώηίίΚ^. 

«^ ώ τ4( βΜ^/«ς ϊζ ;<9λΐ( *Ϊ9ΐίϋ Λιρ^- δελοΐ. 

β^η^ βόΗοΚ 8ο2. Ή '/οξ, Μοηοΐ ΗαεΙζΗημβ 

797. £μι^«70 >Αγί τ#ν< ι(^^ρζ•9 Π:ΗΙ>€η(1ιιΐ|ΐ ^ ρπ> ^^, ιΐ(. II. 842. 
^99, Ο α ^Ττη^ ϊηίμι^^ ϊϋ 803. 'Ο^^Αμ»] το ινι^>«1Ιν. 8<:]ια1• 
*ίΐ& Λ^ΠίφΙζί^β^ >&» τδΐ 'Ύιήάη Ι^. 8θ6. *Λνηιέ•ι«ν] «νη«^, τ» «ι^^ν- 

&]ΐϋ1. ;^ι>ο;Μΰ>». $ο1ιο1. 

799- *Εί"λΛ»•ί^"Ά^••ί] λ»»>βί>•»»• 8θ8. Νββφι5τ«ϋΛι^ίί'Λ#ί]^;ΐ/•^ίί*5 

^ •Ι^'Ρ'^ 9<^^ φϋβ'ΐΐ'» Φξ^^ίΜί, 2 Π«λι{- τ]ίτ#? τβ7ί Τια/Λ(^/^«Μ(, τβτ' κι, ι•ΐ( 

£ Ο £*{^^ 21^ ΑΠΟΑΑΙΙΝ^ΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

£<^/ϊα/ ίψ¥ α^ττύ* τν (4>ϊ¥ μάλΛ νιλίθ'ί ηίί^ 

ΐύ^νοΑ ίυΛρ079ΐο γυΛς 'ά'ί^Οίο ΤΛ/ΛοίμΙιν. 
' ίϊς τΰτί (ΐίν ^ΜΧ Λ(4Χ(>) τίκ^ημ^ξοί ίφιίωηό• 
^Ηζ/ γί (ΐψ ίτη νηΛ ΧΛτ^ίο'ΛΨ ίγκο^ίοΐϋίς, 

Κ^ ίέωτος σνν τνΐτι ΑυΜς ΚΛ, μυζ/ ίτπίοτΛί (ιγ 

άωρΛ φί^ν ΛμΛ ^^' ^4 ίί(ΐω¥ υ^τημαη ήί^• 
^£ν^ ί^ *ΑθΛ¥ΊίΛίίΰυ 'ζη^ρΰΰ/^5||^ή ηλούτί μίίζ^ 
^ΐί^νΛ, μΛΥΤΜωγη κίΧΛίτμίρορ* Λ?λΛ μιψ ίη 

ΑΙ(υιη οχίΓαΑΠί Ιειηρίιιιη» ^υο<1 4αί(ΐ€]η ά^ 1οιΐ(ΐη^αο οιηηϋ9 

Ν&οΟΒ ρ«Γ ιη&Γύ ρΓοΓρο^ηΐΜ νο^^βηΒαηίαΓ : 8 ίο 

Ιρϋίι^α€ άΰίηάΰ &η(€ ιιτΒοιη, ν€ΐαά ΌϊΙ$ρ 

Ρίρ§αίι 1>οη€ &τ&ύ ινί^^η ααιηρί Γ€ρλΓΑΐ>ο• 

Ηθ€ ιηο<Ιο ο1π;9 €θΐινίνία]η.(ο<ο άΪ€ ΰοα&ΒαΙλΒΜΚαΓ. 

Μ&ηέ Α\ι(€ΐη Λά ηινοπι τοφοηΐΒΚ ί€Α1η«η(€9 1 

Οαυκ^τιο ΙρίΙβ ηη& Ιι/οαβ >νί(, ίη£ηί(Α ί» ρηΒΐ>6ΐΐ3 8 1 $ 

Μαη«πι «α λαί€Γβιΐ(1αιη« &ιηα1^0€ £ϋιιια ^x χάΆιχ» αχύ&ί αΐ ηηΙ ίΓ€ϋ• 

Ι]3Ϊ &α(€ΐη ΑΒ&ηΐί&άοιη <1ε1ϋη8(Ηΐη ρ€καβ1ι ί«(ιιια 

Ιάιηοη&, ν&ιίείηχο ίηίίΓαέΙοιη ; Γοά ηαΐΐο ϋί 

νΑΐίαηί^ €χ αΓα ΟΓβηι &<! &1α(€ΐη, ^αοηί^ιη η€€6βχ(2< οεειιηι&ϋηάΐ αΓ£^^^^. 

^2^^ι>2^ ^η1^η ΐη ρ&Ιιιίϋ:ί 1ο€θ «ΓαηάίιιοίΙ ίΜΥη, Βζο 

8ΐ2• ΐΐίοϊΜ •»α(η•ι$} ΛβτΙ.^, τΙ- Ν»^<( ώτ^Α^Ή^ΜίλΜί;, «('^Ι^^ 

^^ «ΰί ^^ τήλί0ς >ΐτ9/Α||ί#» «ίνίΜν* αβη σνίς \ΐΓλίγι, 8θ1ΐθ1. 

ίοΚοΙ. ^ ^ 8 1 8. 'Ίί^,ι•. ν*1. Ρ1*€ο• Ι. V. 

6x3• ^Ω( ^ μο] Φυτ0ίς ιίη Α' (ΙΙαΐ ΗιηοηΑ Λί/ ρεβψτά ίαίίΤβ €χ- 

ιΙλ9( «^ί^« 4^ 7;&4/ ι»#;^/α# «ντ^Μττ• (ίηέίαιη. Οοηίυΐβ Βυηηληηαιη <1ο 

1^ 9Τ4|<ζ•ν• δολοΐ. ΑΓ^οηαυηι ίη νοοο Ιώηοη. Ην^ίοικ 

8ΐ4• *£ν««ιίβΓΠ(] ώι^2ν7««• «Β-ιν &α(€Πΐ 1η Ιι• Ι. ί&1>. 14• ίΐ* ίοηΒΐΓ, 

2' 7«'ν, 4μ ΐ(^»ν 91 η% τηί^ τι ο•ΐ(ί«» '* Ιώηοη^ ^ροιι^η^ί 0ια Μ αρηά ^- 

^ 8 1;• "£^5» ^*ά;«^*Λ4*/] «^'^' ρέτίφί» 4ί€ΐάα^ ϋρ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ «9 

Ι^ύμφοί ίλΗθ¥ίμοί ^^xηί^^Λ^α^ ύ^ τις ίνίξοίν 
ΗΜ^ οΊος Λ ΚΛΤΛ όΚλίό βόο-κϋο τΊφ^. 
Αιτηί^ ογ* ίλυόίίίος λ¥λ ^^ίΟ^Μς 'σοζβ,μΜ 825 

ΙΛΗοττ *Α(οΛ9%ΰί^ Ο ί^ α/ι^ ικ ^οΒ^ν άφ^βίςβίο 

^Α0/ίΙα/, (Α,ίατΛς !ί σν9 ί^ Ιναζ ίκ^ξπρ. 

Όζυ ί^'ο^^ κλχίγζΛς οίίί^ Ότία^' ά ^ τυτήψΐβς 

^αΒ'^μ Λ'ίΙίίγ^^Λν ΰρί^α/ΓΟ ^' ^ψ' όλβοι» $^^ 

Ώηλίυς αίγΛηΙα/ φυρΛ^^ πς ιλο^ οξμη^ίητος 

ΑοΓη^βηηβ Ιαίβπι «( νβλοιη ]α(ο Ϋβηακιη, 

ΛρϋΓ «11)18 (ΙοηήΗαδ, 1ΐ0ΓΓΰη<1\ιιη ιηοηϋΓαιη» φαααΐρίχ 

Ν>'χηρ1ΐ8Β ρ«1αίΐΓ€5 «Ιί^ΐΜϋίαΙαιη πΐ€(αβ5«ηί; ηςιηο «υιοιη Κοηπηιιιη 

Ν6πι(, ^ιιίρρο Γοΐαβ ίη ν&ίΐα ρ&Γεοτ€ΐαΓ ρ«1α(ΐ£. 

8ο<1 <1αιη ρ€Γ ]ίιηο& ΓαΙοΒηΐβ βανϋ 62] 

Ιτα ΑΒβηά&άοΦ, Ιιίο λλϋοι ιίβ ιιηρΓονίΓο 

Αίο^ Μΐηιοάοιη «χ οληηίβ ΓαΒβΙίβηβ, ρφίτηβ^ ίαηηΓ 

Ιιηρ€(αο8€, ιηβάιοίι^αο ουιη οίΤο ηοτνοβ άίδϋειιιι. 

Αοαιαχη &ιΐ(€ΐη ίΐΐο νοοίίΰΓΑΐαβ» λαιηί ^ο^^υ^^ ; ίοεϋ(|νΐ€, €0 νιιΙηοπΚο, 

ΡΓ€(1ιΐϋη(08 οϋοίαιηίηιηΐ : «( ΓαΙ>ί(ό ίη(€ηάΐ( ΰκνο %^0 

ΡοΙΰα8 ΐΓηκαιη 3«εαΙαιη ίη ρλ1θ(1«ιη ίπαΰΐκί 

ΑρίΌ, <ιαί κοΓηχη ρΓοηιρίι οοηιτλτίιιβ, Ιά&Γ^ιιο €ί 

Υυΐουβ ίιηρΰ^ίι, $ά^ο πι ίκηά^ηβ ν«1οά ίηάΐλΟκηΐΓ Ηλλλ» 

8X1. Ίτν:^»{Ι^/ί^] 7«Γ ψ»;^«; β^;^- 2Ικ9Τ«9• $€Ηθ1. 

^Η' 8ε]ιο1. 830. *0(<(«7ν] η %τΗη ^[μλΙψη, 

823• *£λ«Μβ^] λ} ά ψ§7§ 'ίλιβ )^#ί• βοΐιοί . 

^ιΖΜ0Λ^. 8€λθ1. 831• Αιγα^ϋν] ? «Μ{λ τ• ϋ^α^ 

824- Τιφ•τ] ; ϊλίίΐη ιίππ. δοΚοΙ ϊι^^* ί Λ}^ -Μ ^^«ΐΛί» τ^^' ίΐ Αι^Μ 

6οΗο1. 833* β•«] Ι^•)9 τι 4»• ^^^οΐ• 

£ Ο 2 Κι^ ίβϋ ΑΠΟΑΑΛΜΙΟΤ ΤΟί ΡΟΔΓΟΙΤ 

Εν3^* νοί/ΙέλΛης μί» ψμνονη (ΐίλίΑίΐ, 
Αμψ) ίί ΧΜίΦΗη ήίϋϋος μ^ιτ ί^ύί><ίαη%ί. 
^ΒμΛίΗ ^ τ^Μ> ^1^ γΜΜτ Μξω Μ μιψ ηίή 
Ι^ΰί^χυον (Λ^^ΰύΚωςν 9ΤΛυνίΤψίίζ€ ϋ λΛος •4^ 

Κυτω ο/ι2 (^αωληί Αυκω' <Ι^ Λ' ^η^ ρΐλ^ 

*^ΑχριΤί 7ντΒ•^ο9 ϊη^' Άχ^Μ^^. Εϋί ^ € ιτο 

£( ΙιαΔε ^ύί^αη Ηαιηί Η^αΰτϋικ ΙΙιέ ρι?οΔηαιπι• 

Βίαιη νϋτδ Γοοϋ ι^ ανψοα {ζτ9\ΛϊίΖ ρ&1ρί(«η(€πι 1)1 

ΜοΒ&ί; ίαΐα^αο ιηβϋιιβ Γιεογοιδ ιιιοι««ιι> Λ ίοά«ϋιιβι. 

Ταηο &α(οιιι & οογΙ ηινί^&ϋοηίι ρΓοΙιίΒίά 

<?ίτοα ί€ρα1(ΐιηχη ιηοηιιί ν€ΓΓ&1>λη(αΓ ιη&ηΜ» 

£ί€β (^αιάϋΧΑ Ικ% ίη(€2Γ08 1ας€ΐ>&ιι(, λι ^μτΜ ίρίίΐαι 

ΡαηοΓίταηΐ πίλ^ηίΕοέ ; υη^ι^ιχ^ οχβ^αί»• ο«ΐ6ΐ>ηΙ>β( ροριι1«• 94* 

€ιιιη 2ρΓο γ6^€ Ιιχοο ι ]αχ(»(ΐιΐ€ ιητι1ΐ« ροοοΓλ 

ΡΐΌοΐ £&> €& ιηοιηαβ, £αηβ1)τί« ]ΐΐ2α11ηιη(. 

£( Μν€Γί €χϋ-αβα$ οΔ ϋΐίιιβ τίΗ 1η ο& Ιβΐΐατϋ 

Ταηιοΐιιβ, ηοηηιηοηίαηκ^υο 1ηε& νΰΐ ρο&Βΐίθ τΙΓο• 

Μλαάεο οχ οίοα^το ρλίοη^ι». ίοϋί£;[ΐιβ ίιοηΑεί ^45 

Ι^αοΐμίοιη ίηίη ριοαιοικοήαΒί Α€ΐ&οηι£ιιηι• Οαοιΐ £ ΟΜ )}0€ «ώυ» 

838. ΐ;ΐιλΗ*ι] Κηλί^ 3 ^*>ί ^ '^^ ^Α«ιί«. ««λιΐίφ^ }Ι» ν» Μμ«»κ »«ν^ 

. βεΙίΑΚ 

844• Τ»^* #ϊί»ϋ #1', &€* Μοη€» ^ - ,. ^. 

^ο^ί^^Γ^ ροΠΰ ^ινε Γΰηρΐ& ίαη( (1β )«ιν«9Μ^ «^φ):1ΐκ^1^ίΜ5»''Α»'''^^(Iι^^ΜιΜ 
Μιίβηο» ^η. ΥΙ. 6( ας εΐρ«Α•Γ6• Ι»ιιαιτ• δ^οΚ 
ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΔΙΤΤΕΡΟΝ. ΜΙ 

Χ^ ^«9λΐ7<«ν Μ2ΜΜ» υρτ$ ρψίσ'ίΛ^^ 
ΤοκΑ ττολΜτίχοψ ίί^/ηψ^Λί^ Β^ΜηπβϊίΠ» 
ΙΛΗταϋοίω η Φοίζος ΰ^ίή^αΐί^ ΙΚΛ»Αμ^ 

"Α^ν Ι^οίλβίτ• Οι ^Ι^Αττ) 5ϋ^β6^ Αίβ(λι40ΐ4 

''ΐ3^; τόη τν^ιβϋτ >!ιΐ9(^%/$^ ΐπέ^0#* 
^ΑγηΛ^ Τίφυν ^ίΗ¥ φίπ^'^ ύίύ ύί ζ$ν 

Οροηοαΐ ίη^Γβρίάέ ροτ ΜιιΓββ ΰοηεκ, 

Ηαηε ιΐΓΐ)ί9 ραίΓοηαχη εηαηείανίι Βαοκ» 

ΡλθΒΐ>υ8 ΝίΓχίΓ^αο ηοιηίηαήιη ΐηνοοαη^αιη ; 

€ίΓεα<^ιΐ€ Η&ηε ρλΐ&ηςαιη βηίΐςυί οΐΰ&ϋτί 9^9 

Ριιη(1λη(]αιη «ίΤϋ ιΐΓΒ^ιη. Ι11Ι ν€Γο ριο ρτο ΜόΙϊ ιΐϋροίϋ 

Ιάιηοη€, ίη λοάίοΓηιιπι ΛςαιπϋίΙοΓα νΰη^ηηίαΓ. 

0\ιίΓηλΐη 8αΥ€ΐη &1ίη5 ιηοηααβ €ίΙ? ηαπί τατία^ ϋΧΐΓαχ€Γυη( 

ΗοΓΟΟβ ηιηΰ ΓϋρυΙοΙίΓυιη άβΓαηόΙο Γοείο. 

Ρτιο βηιηι ϋΐοίαιη &(11ια€ ιηοηαιηβηία βρρΑΓβηΐ νίΓοηιιη• ^$5 

Α£ηί2(ΐ€ΐη Τίρΐιχη ίπΐβήΚΤο Πιβι& 6ίΙ| Πϋο €γ&( ϋϋ 

847- Χ^• «χΐ}Λι>ιν] « 2^ /«ι» 4Ββ»<Γί7κξΐν. δοΗοΙ. 

«ίΚτΜΐ 7^ 'Η^χλΜ?5ι »ίί • «« « «3»/*• «ΛΜ^τβίν να-άζ^ # «^ » ^ ^«»«' 'β* 
9*λ<2;^•( -ώη ί ^ι5. λ«>^ 5 ^ Πζ•^β»- 85 1. Οί -Ι' ώ»νί &•ίίΛ'βί] ϊ»4 }- «- 

^ίβ«•» ηξίΜ Ι0»λ»»ν «ί *Η^#ΜλΜΤ«^. Χ« Ι^^ίΛ^ίΐί. $€ΐιο1. 

Ανσι %12 ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Αντί, ΛΐΑ»ιχιαί¥ίητί¥ ΛλΛ^ 'χς^τίά^άη ΌΠίτίιηΗ, 
^ΕηνχΛς ΐυκηλχΰς άλημίνοι, οϋη τι σΊη 
Μνωοη ουη τΒΓοτίίο* ΧΛτημυαΜ§ ^\,* ^χ€€ΑΠ 

Κζ4 ^ύ XI τι το'ροιίρΰύ τ&9ΐμίνοί Ι^Λνίωνη, * 

Χί μα^ α^ ^ΑγκΛίω ^ΰΒίωτιον ^ι^οΛλϊν '^Ηρη 
θΛραβί^ %¥ *Ιμ£^αΛήοισι ^^υ^ΛΟΐν \ςυναίΚ<ΐίΑ 
Τ/χ)( Ώοτ^Λϋΰη* 'Ζΰ&τξο γαρ ίυ οκίΐίΛς^ 

νή 1>Γ€νιεαΙα> « γίΧήϊ Ιοη^έ Γορ1νί( χηοΓ^αβ» 

Ι)αιη Α\^9Χίύ% βΐϋ ^ζάν^^τ ΓϋρεΙίκΐ οοΒίυβ• 

]>ί£€ΐ]οχη ν€ΓΟ (οΐ€Γ&(α §πινί €Χ ]λ£1αη <1οΙοΓ6χη εΰροηιηΐ• 86ο 

Ναιη ροίΐ^ΐΐ&ιη λυηο €(ί&ιη ]ΰχιέ ίΜπζτζίί^τίΧ.^ 

Ι1>1, ρηκ <ΐ€Γρ€Γ«ήοη€ &η(€ ιηβΓΟ ρΓοΙλρβ, 

Οαί^ΐΰ» ίΐηέϋιη οΙ>νο1(ΐ(ΐ» ηο^υο άΒί 

Κβε ροιύβ Γ6€0Γά&1}«η(αΓ9 ί^ά ^xίζ^^τΛζxίX ρτ« (1οΙογ€ 

Αηίιηαηι, <}θοηΪ2ΐη Γϋάιι&β Γρΰβ Ιοηςίΐϋ «ΒΙλίΑ ΰδ€(• . 865 

Αε &ηο <ΐΰίά αΙκοΓχαβ οχ&ηίχηχί, (Ιοίεπά ίαϋΤΰχκ, • 

Νίβ Αηαεο βη^ιιΐ&τοιη ίη]βςίβ6( }ΰηο 

Αιι<}«εί2Πΐ (<}θ€ΐη ]αχ(λ Ιιη1:>η& «(^ιμβ ΑΫίγγύχ^ 

Ρΰρ€Γί( Νοριαηο, οχίαιίβ βηίιη ίπΑιαέΙαΒ βπιι ροηήΙ 

6ιιΙ>€Γη&η(1ί) (}αί Ρβΐβ» ίηοΐΐΑίιι• ίη€Γβρυί(• 870 

859• ε^β-ότ Ά«ΜΓ7Ι«Λ»«] ώ«ν« ΐ- Σ«»^,^7*ρθΠ4Ι^»Μ(λ</«^Κ. Κ«λ• 

86ο. Χ«;^(] ; λ»ιητ• δεΙλοΙ. £ν»0• ^ 'ΛγνΜΛΜίκ τ?; Φμ%<ι(^ « £«^ 

86 1. Π^ίβ^λλίν] βγγνς* ^, ο!» ι^ ^μ«« *Α^ΐ(|ΐιβ( «» «»<(» •« 04ΐ9•Ι^« τ&<^ 

|Μηβξ(^. 8θΗοΚ 9Λυψ ^ τϋ Τί^Ο• 'ηΧΛτί», ιζ ^Μ^' 

«"«μ;• ΐΐ|ΐτι«λ{ι^9-«ίΐΓ• 8ε]ιο1• ρ^ι«λ«7<^• ΒεΗοΙ. 

865. '£^ μ«ΛΜ} «ν^ ΛΐηΡίνΐΛβίηΐ0 869. Πι^^^τ^ο ^δ ΐν^ μτ) ? ^^- 

868« '|^^4ΜΊ«Ι^] "{^^{^(«Μ Ί1191Η(^ ^ 

ΑΜΧ«0Ι> ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΧ«2Ν ΔΕΤΤΕΡΌΝ. 22| 

^Ι^ιιτ ϋντ» (Α,ι Τ0ΟΤ09 αγ{ (447» ημο/; Ί$^ω¥ 

Ύψ μη 79ί ιυΊ^ γ» ίίοί ^ΰΒέ )ΐηί τηλί^ω. , %γ» 

Αχί/Λΰγιοί, τι ψυ ττίι^ έτ^^ΠΜτ ϊ^ΰμ%¥ Μτρύς ^ 

Ο» μίν ρ^ ιηΒι τίηγ ον ίΧ^Λχργ Ληψ οΛοι^τν. 

*Η(ίίν μ,%¥ ^ ίοσι κί/σ^νψ-ηρίς ομίλω 

Κα) νηλίϊς* τω μ,η τι ^Ι^^τξίζύμιΒ'Λ ττά^ς* 9£ς 

ι 

Μ'Λοι £Η» <)ΐιοιηοάο ΙιοηοΑαιη 6(, ηΰ^^ϋ^ίβ εοη8ΐη1ηίΙ)α^4 
Ιη λΥι^πλ (€γγ1 άΐιι ιιι&η«Γ€ ? ηοη ίζη^ Μληιβ 
Αάοο ρβΗίαη ιηο άαοίΐ «ά νοΠαβ }&Γοη 

Νοη οίΐ ί^ίκατ (^ιιοά νοί (αηΐίΐίαιή ιηϋΐυβθ ηανί^ίο• 875 

Οαίη €( λΐϋ Ηιε ρ&ιύ νίπ Αιη(, 

Ριιοηιηι ^υ^Iη^11η^υ^ ριιρρί ρπεΓβεοπχηυβ, ηοιηο ρβίΓαιη Γκ άχίνηιβ 

01&β€ΐη : ίάςίκο οΰΙβήΐθΓ αίΐιηοηβηθ Η3Κ οαιηΪΑ 

Αα(3αόΐ€Γ ίηείκ» ΰ( ιηςιηοΓΰβ βη( εοη&ιηίηίβ. 

$10 άϊχίΖί Ιϋίαβ Αΐκοιη αηΐιηαθ §1ίΠ:οΙ)2( ^χαϋο, Ιβο 

Νβε <ϋα ρο& ίηΐβτ ιη€άίο$ εοηΰίοη2(α3 «Κ• 

Βοηί νίΓΐ, ί\ναίΐ€ «οαο (1ο1θΓ€ΐη ν^ηαπι κάοΰΐηιΐΒ ίΓαίίΓΑ ? 

Ώϊϊ οηίιη Μφζηάο^ 6ο ςηοά ίοτύύ Γαηΐ, ίαιο Ιηιβή^Γαηΐ• 

Νοί^ί» 2ΐαΐ€ηι Γαρ€ΓΓαη( §υΙ>€Γη&(θΓ05 ίη οοβ^ιι, 

Εΐ^ΰίάΰχη ιηυΐιί : ψιζτ^ ηίΐιίΐ άιδ^οΐζτη\ΐ9 ρροΓ661ίθ];ι«]η ; 8^5 

*Α'^ψΜ99ί ΦΜίίλΗτ•• 8ς}ιο1. 88ο. Όςίξ^τν] β^ιζ^ν 1Λ«!|, ι^ Μ## 

*ΑΛ 824 ΑΠΟλΛΑΜίΟΐΓ «ΟΤ ΡΟΔΤΟΙΓ 

Τον ^'μγ' ΑιίΜψος ^ο^ ά μ $ι χ^ Μ β «]^μ^μιιι^ 
Οί^ /«.{Κ γ^ τψίαί^ϊ Αμ^μΜ «ί%0/Μ^' ^, 

έΙ ^ μ^ψτ άλΜΜ μ^ ^βλιν Αιιτιβο 

Β€ά ^η^^(^Iη^η^ &ά οραβ» (ϋΓοοΰΙ (τίί1ί(ί3. 

Ηαίε Αϋίοχη ^Είοηίβ £1ια3 &ηιηιί ίηςοηίοΓ ι«Γροιι4Ι(• 

^Β•^^ ηΑ(€« αΐ^ίη&χη Γυη( Ι1Η {ο^ΜΐΐοΓΟβ Ι 

Οαο8 ΰηίχη ζηΜ ρ6η(08 ςΙοή&Β&ιηαΓ οίΤο, 

1111 (1οΓρ€Γ3η(ΰ3» ρΐα» ςιιίβι <$οιιΐ€Κ» (τίΑιιη(ηΓ. 9^ 

Οολτο ϋιηαΐ εαιη ιηοηηίβ χη«1ιΐ]η ιρη^νϋΜο ί&ιΐΗΟ» 

8ί ηοε Λά Γκνί υρΒοαι ^Έ^^x 

0)η€€(1ϋηΐΓ» η60 πιγΑιβ ίη 4€ΐτ«αι ΟινοΜβι νοοίνο* 

νίΚλήβ Γ&ζίδ ; Γ€(1 ηοβ λοο Ιικο οοορΜοί 

Τατρίών ιη&1α3 ίη(ΰΗ(03 ίηιηχιοΓ ΓοηοΓοοηΐ••• 89$ 

8κ 1οοΗ(ιΐ3 «ϋ : ΑΑ^99Λ β«κοιη ν^Λά^ οΛ•ήΜτ ΓαΙ>|€θ1( 

δο ηλνοχη ^^1^^^πλ {α1>6πΐ4(ιιι«Αΐ £«ηβ €ηίι& ΑϋοιίΑΐ• ιηιρΐΕΐ1οΙ)&(«ηιιο(ΐι. 

Τ^9ΜΜ9Λ%ίνίτ«ί. $εΗο1. ΜοβΑ! οχηηβ* ά^Μ^^^^ ηι£68ι 

891. τ# Μ^' «/Μν] 2ί• ««^^ β^ ^οΐ< £(1ϋ&ιη• €η]ή$ 

111^» &Γ(ί3 ηβνί^νλβίί ρβήΕνι» ίάαο•^ 4ί^ Μ^ινηΗ 

ααβ ΓοΓΓ&η (Ιίάίυβ Νερ(αηι ΑΠαβ» ^€Τ€Ηί^ Λ α4 ί9ΐι/αί νιΒί ηΛίΤ$ 

ΤίρΚ/ χηοΓίιιο, &ά εΐ&νυοι ^ιηοιαβ ίπαρβη* ύρί. 

'€<Ι, Τ€ήϋ>α3 Αροΐίσηίο, ΟτρΚοο, β- 897* '^^Τ^^ν^'^^} Μ#τ(#μ• η$^ 

ΎΊρϊίγϊ ί\Λ^^^ίΓοτ^ϊη ; {(Ι^υύ Γαβ^α. Ή^#1^ *£^μτ φ«τ2 «Μ^ιβσνγ «&» 
•|ίο ιρ&αβ η&τί• ί&ώ^ί» ΑΓ§ύ9, Ηβ- *Λ^^ ^ ^ 5»ν#ΐΜ Τί^Ντ• β€ΐΜ*Ι. 
τοάοηιιιι ίοΗλη (ςιΐϋΐη ϊιο άΐ•( τν οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΙΛΟΜΑΤ-ΤΓΚηΝ ΔΕΤΤβΡΟΝ 2*5 

Τον 55 μίτ Έ^'!¥ος (έ ϊ^α/υττλίος Ευφημοίη 

"^Ημ^τι* ^ γαρ ^-(^ ^ΐφι^^βρΝ^^ ζρ^ αι^ • « '\ 

Εκ ^ ΙχΜ¥ ττίσννοί ίη^Μύ λιν«, «ογκΛ!^ ί' £ΙχΜα 

Ωχβί' ^^ ΚΛΧ^ιχοροίσ *ΰτ^.,ατροχιαΛς ^ητΛ(ΐύίύ . . " 

*Ήλι;3•βν• ίί^θ-' ΟΜ9Μ1. Δώ; Ννσιίιβιτ ^, 
*1νίων ψΙκΛ φυλά λιίτωιι 'μοΜλβμίβ Θήζο/ί^ 

ΡοΑ ϋΐηιη «αίοιη ΕΓςίηαβ οι ΝαιιρΙκΜ ΒιιρΙιβιηαΓ^ηβ 

ΟοΙυΙ>ίά5, Αηοχο ρίμτοβ Γαίίτ8|;ι1)«η(ηΓ ίοοϋ. 9^ 

Μαπέ &ιι(οιη ά^ίηεφβ (1αο(]βε1ιηο εοηΓςοηά^ΓαΐΚ 

Βίο ; ίϋίβ οηίπι ζ€ρΗ7Γί ρΐΰηαβ ίΐλίτιβ ΑΓρίΓ&1>Α(• 

δ(«ιίαι «ιΐ(€2η ΑοΗοΓοηΐ» ρΓΧ(6Γΐ«£φηιη( τοιηίιι» « 

ΕχραηάοΓαηκ^ιιο οοηήύ νοηϋο 1ίη(€α, «€ Ιοηςβ ιιΙ(ΰτ1αβ ! 

ΥβΙίβ ρΑ£^8, ίοευβηιηΐ η&ν1^(ίοηβιη, (€χηρΰί1ιιιαιη ίιηιηαη€Β. 9^ 

$(λ(ίιη &ιι(€ΐη Ο&ΙΙίοΗοή αά ο&\λ βανϋ 

Υοηοηιηΐ, ηΐ)] ί«ηιρ( £ϋαιη ]ονί$ Νχ&αβι» , > 

Οΐμιηάο, ΓοΙίόΙΊβ Ιηθοπαη §€ηΐίΙ»ιβ, Γβ αά ΎϊίΛΛ$ 1ιιΜ(Αη4αιη (^&η&α1ί^' 

ΟτρΛ ^:άΛϊΛε^9 οήοτού^μ^ ί||$ίΐαϋΓ€.»ιι(€ »η(ηιιη> ... ^' 

*Λχ,ίρ•ίΙρς Ίξιίλι«τ«# βΡί^κ^ν. «ι«;(0ντ τ^ίί^ ^««ί, 6 'ΑΑΜ^^ίΙΙΐίΐ ον.49θ»τ« Θ«««ϊ- 

-. ;, . Ρί" οΧ 9'5 ίϋ ίρ αμΦίίίίτϋς ίγία4 Μβί^ι* ίυ^ίζβίΤ ^ι^ 

/Η^^ ^ Ανλιον α^^ '§Μϋίψίί» ΜλΜίι• 

Ύϋίος ώρ οίος ζτολψονί^ ϊξ9. 9ψφί & ^Μλ^ 

Ιη ^αο 1ΐ0ΓΓ€ηά&8, ολΛλμ άοίτηΛΛΛ ικ>&$. ^χό 

£χ (^110 ΟαΙΗεΗοΓυπι βανίυιη οίκυίηλΑΒΙΐβοΙΜ 

ΑηΐΓαιη(][υε Αιιΐίυιη εο§ηοπΜη€θ ^•6€ΐιίιΐ(. 

Ιηάΰ ααίειη δϋΐΰηεΠ ΓοριιΙοΚηιιη <^(9ΐι!^€*1$ ίαηί Α^ΐ« 8βιΑί, 

Ομί οχ ΑζΏΑΖοηαιη ρπεΓοΚί ΜΙο 

Κ€ν€Γ(€ηΒ, ((1112 βηίιχι ι^ηί ηιιη Η<ίΐ^«1«) ^ϊξ 

βα^ίη» ΙόΙαβ, ίΙ>1 χηλήάηιβιη Ικΐ 1ίΜ5 οοΰ^ΒαίιΤ. 

Κο< χηυΙΐΐΜη υ^Ιβτίαι ρΜ€οιτ«ΙΐΑΐι( ; •4ιηι11ιι Μΐη ΙρΑι 

ΡοΓΓορΙιοηο βηϊιη&πι ΕοΒΠοιη Α£ΙογΜφ 

Ο»η(οιη, ιι( ρβαΐυίαιη ιηοάό ^(κΜϋιί οί'άίιϋβ ίηΐηοΓβΗΐτ• 

βήΜΐο Μ^ιι^ •^{>ίΕ«ιιδ> ΐΒοιιιΙθ, εόηέρίο&ΐΜίηΐΓ η«ι^οιΐι» ^λο 

ΤαΙΙ^ 6ζίϋ6η5 (^ααΐίβ αά ^11«βι »Ηΐ(> ^μμΙι η•ηι ραΐοΐιη 

ΙιμΙο ρτ«η€ή(ο ψΐό %ήΙ^% Α- ^Μΐ€ Αιΐ^^^ιι^»* ^^«ί^Μΐ ι^^*υ& 
ψο. £ΙΪ ϊ» «ρΜΑίητΟ ίηι #0&^ νΑ ΡΙιετ. V. 9θ^ 

ν•Α4^«ν^7«79Τ •;^βχ«ν»/' 8€]Κ>1• Ι]»γ1. 'Αι^»*9^* ΑΜ. «^ Ημ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ Α Ι Τ Τ Β Ρ Ο Ν. &«; 
Κ^|ί* ο μ%ψ α&τν «λίΜ |Μ9«β# ζ^ψο^' ύ ^[*^9^ίί^β€ 

Οι ^«Μ ΐΜ Λ/ΰοπνως λΜφπ αο-Λρκν, έ» )β /3«ιλ»ν1ιτ 
χύτλΛ ΤΜ ύ χ,ΜίΙ^, η^ ^ιν^Μ^ ΙηψΛ μιί^Κων. 

ΑίηΙκΛ ί&γ\ ίή/Λω$ β$0βΛθΒΤ$ξχ(ητ9Η, ^Άήμ^ 'λΛ• • Οιι«(αοΓ οΗΑίβ, ριΐΓριΐί€θ οοηο, «£Γα1$€ΐ>«( {^«1β«• > ^ "* 
Ει Ιυς ηιτΓαβ ΓαΒΐή γ«ίΐΜ(ΐ ολίί^ίηβιη : ίΙΗ «υΐΰπ), «ο νϊΓο» 

ΟΙι&ιιρα£ηΐΏ( ; ^αοβ λοΠΑΒβίατ νλΙκίηαηΒ υι «ρρΰΐίακικ < 

Αιηρχςι £1ίιΐ8 ΜορΓηβ, ρΐλοτβιιίςικ /ρ^Βτηη Ηϋ&ιηβηΐίβ. 9*5 

ΧβϋηΑοηΗι» ίη ΙιΐοΓϋ ζ\χζ^ $(]ΐ6ηϋΗ ιαπιαίιιιη οοεορλΙχηίαΓ• . 

£ίΙ)«ιηίιΐΑςα€ βί ίαάβΠϋΚ, «ο €το<α&τοη( ίηαΓ& ρβοτκίαπλ• 

Α& ΓΰΟΓ&η Α ρ&^^ηΐ2ι^οη^, ΛροΙΙΐηΐ ηλνίιΐΒΐ (υΐέΐ» 

£χ(ηι^ «γ4; ροεοΓΑ υίΤ^πιχ^ι \ ο( ϊηΓαρετ ΟτρΙιείΜ » 9)^ 

1>€<ϋελγί( Ιχπαη, «ζ ^αο Ι^χη Ιοεο ηοπιεη «6. . 

8αήιη λΐι(οιη ίΠί» νεηκο ίηαΓ§βη(€, εοη&εηάβτΜΚ 

922. Τ•τ0ΐ0ρ«λ•τ. 4γ€. ^α^ΝφΜ-» ^μ»«, ^αοί Αϊΐά <[«οααβ Μτί&τιί 

««» ^ϋ»αι Ιλτοϊ Γαο ϋίΙ>αί( Αροί- ηι«£;ί«9 ^υί «οΠΪΒΐη «ί7'^ς•« «ίΤο ^«γ^ 

Ιοηία•. 8οΐ€ΐιιι« ίοήΙιβΓοίΒαβ άϊΓ- ^αη %ηι ΐΛβτΜπ: «>«{«»» λ^λη ίΛ$• 

^^π^^ βΐ) αΐϋβ |;2ΐ€& /Γ)[^α εοηο λη- ροΜίΠ ΛΗί^ ι^Μ^^^» ^ α^ρΐίπ. ΗαΙ«* 

Ι^. ΙιΚϋΓρτοβ Ευτίρ. ίη Ογ£&ο. 93 <* '^ι* !!* 5 ^^β*! '^ μίινψ^Λν 

ΥΠ. 7«5• •»#^θι»4 -^ Όρφ'αη^ {ΑΙ ι$4 ^ βολίηβΐ. 928 <Ή9•ι«Μ>] «^) ί 1^0^ ιζ ΗΐΒΰ Υι^. Ρίικχ. V• ιβι. 


Ρ£2 Ν, ΖΖί ΑΠΟΑΑΛΜΙΟΙΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Βηίης' ηντί τις τι όι η$^ υψοίτι κίρκος 93$ 

ΎΛρα-^ον ίφβίς Ό-νοι^, ψίρ^^ 'Μχ^ς, ί^ι τΐ}βΛατ{ 
*Ρί7τίν, ώκηλΜΜη Ο9£βίίοω¥ 'Άΐίρυ)4όΐιν* 
Κα/ ^ Ποί^Β'^νίοίο ροΛς αλΐ(Λυρήΐη9ς 
ΤΙΐιηϋταηί 'χνηψί τΜρψί^ΐζίοίΓ ώ Ιη χάρη 

Αψ-άίίς ί^%β %τ ίρανο9 ΛΟΆνΛζαίν^, 94^ 

' θν ϋμΛς ί(4.ϊρτοίη» Λ9Λ'\^χι{ ύίύηόΐίν* 
Μνχτ/ τ' ϊ^ΗΤ* αΧ^Μίκτΰψ 3^ιΐΓρ9ΐίξωϋ^ Β^ϋί\^^9 
"ΣηΛψον, αίττΗνάς η ^ηψ^νίοη Έ^ν^ΜΤ» - ' 

Ιη ]ΐ«Υ€ΐη> νϋΐτιπκ^ιΐΰ «ΐ6(Γβ61υιη €Χρ«ιΐ(ΐ€ταηΐ; 

Ιη ρ€<ΐ63 υ(ΐΌΓ<][α« ι ϋΐα ν€Γο ρ^τ ρϋΐα^α* ίατύΒ&ΐϋΓ 

νβλϋπιεικεΓ, ιιικ^ααιη α1ί^αΐ3 ροΓ α^γοπι ιη ΑιΒΙίιηί ΕοεΐρίίΟΓ 93 ϊ 

Αϊί$ βατ» ίιηιηίί&3 ίϋΠτίΓ νοΙοείΐΟΓ, ηοςυο ^ΐΜ(ί( Γο 

Ιη(€Γ ρΓθ)ίεί€η(1απι» ^αίεήβ ίιηπιο(α$ οζίίΐοηβ «Ιίβ. 

Ε( Γ&η£ Ρ&ηΚβηϋ ί1αϋη(& ιηληιίιηί, 

ΤΓΟίκ^ηίΙΙίίειηΙ Αανϋ, ρΓ«(0Γη&νϊ^αηιηΓ> ϊη φιο £1ί& 

I^^(οηx9 ^ΰ&η(Ιο λ νοηαΐα ίη οαΐυπι αΠτΰηάίΐ» 94^ 

ϋοτρυβ ίιιυιη αιιΐΑΐ>ΠίΙ)ΐΐθ κ£η^ηχ, αςαιβ. 

Νο6ΐ6 &η(ϋχη άεΐηάο ίηάϋίΐηύικβτ ιι](£Ηα8 ρκ>ουΓΓ6η(£β, 

$€Γ8χηαιη, €( οχεοΐίοβ ρηΒΐ€ή€Γαη( ΕτγίϊϊΊΧίζ», 

^μι{μ « ιο»τ«^» ? ««>*> δ€Ηο1. ίη 943• ^^9»^$*] Ί:ήα9ψ$ς, -ήλίς ΤΙαφ* 

Εοήρ. Οκϋοιη. ν€ΐβιη ϊ^κογ ίη λ^ρψΐ^ς. "Ό/κη^» *' ιζ τίβημ»• «^ 

ιι&ηιιπί^μΰ ροάβηι ϋβΛΪιΐ^τ^^ €& νοίί φ%Α^9^/* ι» ]) Σιί»^ιτ ^ιτι»?«/η^^« 

&ιαβ ιι(Γίη€[αο αΙΗςατβ, αάβο^ιΐΰ ρΙο- Δβι^τ^^, >ίη! Δλ^λκ #Λλ^•» 3^ν^- 

ϋίβ ο«νί22Τ€ νβΐ'». II. 926. Ηαΐ. ι^«ν. ακλιί^ 5 '^' ^;^' ^ ?^9»- 

915- Έ»Τβ»κ] ΛΜ^ΛΚ. «ζΛ» 5 ^' λΐίίΛ 9Τ»£5ί Κΐ(^ Λ9ΤΙ »« ^ί^^^Κ» 

ι» «ίϊ/(|Κ ψιιτΐ9, Λλ«ι Λ τιρ» 9ΐί^^Λ$. βίίλ^^9 »τί<η«γ τιΖμ' 7»λΐ» ^ 'Ε^ΙΜΙ 
93^• ^ ^ Π«^•η«ι• ρ»«] ν•&- 9ΐα*' οϋτω Ά λί;^^ ^' '^ 1^^%•^^ 

^ΆίΛ9ίμ$9 ί \%^ί/(9^ 1^ Κ^ι^^ι 9«^ ειπιϋο 111)• II• ιτζολχ, "^μί^ψί 5 «' ΑΡΓΟΝΑΤΤΙίΠΝ ΔβήτΤΕΡΟΝ. 
Κ^ό£ΐΛλον, ΙϋξΰΰμγαΙίΙί, χ^ νλη^ντΛ Κύτωροψ. 

ΓνΛ/ΐ'ψΛ)της, τηΐζ^ τα-αλΛ» ϊπ^ττ ηλαιη^ψ ίρίτμόΐς 

ΟΓοΒίαΙαιη ί(6ΐη 6( ΟτοχηηΑΠ, Γ/1νοΓυχη^αο €^(οηιιη• 

Ιηάο &ιιιοιη ΟατΑΐηΒίιη ουιη ΓοΗβ τ^άϋθ 

ΟίπΓϋΐηνβΛί, 1οη§αιη ρΓχίεΓΠΕνί^ίΓϋηϋ τίπιίδ 

Σίΐτΐθ, ρη άίοπλ (οΐυιη, 6( ΰχα^ο (Ιίο» ηοέΐίΐη• 

€οηϋηαδ ζχιίαη ΑίΙ^π^ιη ν€ηοΓαη( ίη ίοηνη, ^ιιο 8ϊηορ3ΐχι 

ΛΓορί £1ίαιη €θ1]οε&Γ&ι, ο( οί (1€<1ογα( 299 

945 945 9•/ ΐ($»τ"Λλιξ£(^)|^ν. ΕΰίΙαιΗίυβ ιη 
II. 11. Μάοιη Γοί^η, ^υοιη ρβΐ&β Η- 

044* Κ^^«<«(λ«ν] νίλα •α6« Π#^λ«- 

φΦο/Ι^4ίς' •πα^"θμ.ήβψ ϋ μίτκγζ^φπ 

ΛΨΤΙ ? ΚξωμΨΰΙΛβ ΧΑφΛλίψ τι, Κζω/Α9βί¥ 

Κ>«β*«6λ« τι. 'ΤΛιίΐντκ Λ «ιπι, 

δοΗοΙ. 

Ι1)ίά. Κ(β^:ί«λΜ ΥεΙ. Ρΐβςς. 

103 — ιοο. 

945* Μαναΐι $Ε£ρ}ΐΑηυ3 μ^ηΛ «Ι' ' 
«Στι. Ιη ΡΙοΓ. ϋΐ ΑΜ. ο^}» *1' κίτι, 
νεΓΓα ηοη ίΐ3η(6. 

947• Αΐ^Λλβκ] ΪγΙ 7? «ί^ίίλβί ί»- 

94^• Αυτ/««ί ^' 'Λθ3Γν^Μ$] Άαπ;• 
ΟΜΙλίΙί'ΐΡ 5 ν^λ«|/ ΣνξΙβί^ ΛΙ«^ Ί9 τΐί *Ά» 

ν«^» ρΜ»3», φ^σιν» ι<( τ Ενξβινβν ο«Λ• 

ψν0%Μ9 Λν-Μ Ίΐ($^λΐίν. /£'9>* Σού- 

^ίι^• ιήλίς ? Πβντ¥ « Χίψ£•πη» «ΐ'•/ΐ<^0>- 
Λ^ν Χίπί 1? *ΑηίΛΌ^ ^^τζος Ιηωτττ,ς, ψβν, '^ ^ιντίΛί ο«4Μΐ^ν ίΐί τ Ποη*»* 
»«</ /Α<7'*( «^ντη, ι^^ι Σν^•ν, «φ •ν «( 
Συ^•Λ τίύ /^ τ *ΑοτνζίίΦΨ Ζ^ζ*^* '^*<'* 

«ί©ί Πβ»τΐί, }φ Λ9τΊφζ^η9 ^ ώ τ») Φ•<- 
?/«!} Σ(;^«»?. • 5 Τ'ή'ΐ^'*Α9ίζ09 ψιιη μΐβ» 
Ψ *ΑμΜζ•9ββψ φυγνηΐ¥ ίϊς Πβκ*» )Ίί/(9Μ•• 
Βό/ τηΓ τ ΐΜΟϋρ (ΜΛψαψ βΗσιλπ. νί?«ο• 

9τ2μ/. ί9Τ»1ΐ| ^Ι7»φ£5^ζβ^«? τίίΤ« ^• 

^^Μ%^ π?ν 7ΤΡΧλ«β νΙψΗο-ύίν, «η Λ τιιτκ τ«< 
*Αοτν^6νς' Α^9(^ζ•ν9 λινν^» ^ιΐβ' ι^ 
*ΑζημΛί^β&*• ο» /ν ^Ι( ^Οζφίΐζ^Ίς, 
"Άζ*^ ,ΚΜ^ ΑίγΙνης ^ίαλύγπηηι η Σι- 

,1(^Τ Σΐμΐ\λΛ9 1^ Ά^^ΤιΛμ^, *Ασ»7Γ•Όφ 

>ζ •ιίΓ<^ μΐψ φηηψ •τ<^Αλια;ιτ τ ν•- 

ΛΐιηνκμΊΐβνί ττΛζ «ντωψ «ν^^τίρο» Ι» Ι9Π- 
τν;^^ ν 2ν ιΒ-ιΛ•!. ιτΜΊΚ Ητϋσχ τηξ^ί»• 

^«01 τ^ι>«»τίοι> Ά9τν;β^ν« «(ιτ2μ^ μί^Ί" 
σ»9, '^αιχυηηΐή τ «ού^^κ^ρΧΒ'ίΐ'ΤΜ Σ^'- 
^•»* ίτη Λ^ •< μ'ίήυηί Σ^ν^βη^ λί^ιτβι^ 

\Αμ^ζο*Η) %λ^ΐ£«^ τ^/ ;ηλ4Γ •ΐΓβ& 
κ^ ^9»^» Σ4ν«^. « Λ' μι^υσις^ΑμΛ^ 
ζα9 ζη 1^ τηλιως νταξί^ίΤύ €9^ς Αιτά» ^30 ΑΠΟΑΑβΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΤ 

Δωσίμ^οή ο ΧΛ¥ γη μ$ φ^)ν «θώ'Μτ. 

Ιψί¥ύ¥' 7αη9ψ,όν τ 3^ τοις "^Αλυν' ^ύίί (αϊ» μκ^^ ^^ ^ 

*ίΙυυ γ% τις ί/ι^ρτγην Οβ άγκοίνγη ίΛ(ΛΛαην. 
^Βν%ί Ά ΎξίΚΧΛίοιο Λ}αυ2 Αψ(ΑΛχιαΰ 
Τ7ίί•, Αηίλίων τί ί^ Αντίλνκος, Φλβρ^β^ τβ, 

<Α ^ τίΒ-'ωί ο^ίψομβ '^ιςηω^ ^λον ^ι^βΐτ, φ^β 

νΪΓ{;πιίϊ3ΐ€ΐη ιρΠε ]αρίίϋΓ ροΐϋοίήβ <ΐ€0€ρΐα5. 95® 

Ι1ΐ£ βηίιη «ιηοΓύπι ροΐΰΒ&ι, ΑΐιηιιοΒ^ΐ^υϋ βί 

ϋΐιιά ίο (]&(αηΗη» ιη ^αο<1 ί€ηα\ιτ ν£]ΐ6πΐ€0Μ0Γ€ (^6(ΐ€Ηο• 

Ηβο &ιιΐ6ΐη γίΓ^ίβίι»»» Γο^βνίί Εήιιιϋ Γιχ4. 

δίιηί1ί(ΰΓ βιίίΐη ΑροΗίηί ίΓαυάΰΐη Γβϋίί, εοηουπιΒθΓβ 

νοίοηιί; βανίο^αο ροΛ 1λ05 Η^ΐχί; ηοο νίΓΟΓυιή »Π<ι\ΐ!$ 95$ 

Η^ηε ίη(6Γ ιιΙη£ΐβ 2ΐηα(οπ2β ίβεοπίΕ ιηα1ί€Γ£ΐη• 

υιό &υ(ειη Τηο€χϊ ίΐΐαίΐτίβ ΟοίιπΑοΙιί 

Ρίΐϋ, Ο^ίΐοοη, Αα(ο1)Τ€]ιιι•, «( ΡΗΙο^ίυ*, 

ΑΒ Ηϋπτοΐβ ΓβρβΓΕίί, ΙιβΒίΛταιίί. 

Οαί (^αιηιρππιαιη ίηΐΰΐίσιτϋηιηί ρηηαριιιιι ηινίς&ϋοιίϋΐη νίΓΟταιη» 9^0 

Εοδ ίρΓοε Εοοαιαΐ^ Γ€ΐη ΐχλ(ϋΓΓθ^έΓαη(, οΙ>νΪ2ΐη ΓβέΙι : 

ίίΰο ίϋηρΓιιιβ πιαιΐ€Γΰ νοΙαβΓαηι ίηηίΐϋΓ, ίεά Ίη ηινοα 
ΛηΛί9» ίτ^ί α ψΛΛψ \»α^^ χχηίλ^φ^ ξίι^ΧιαΛΨ «ινββλΜοΜν «ίντίτ* ^ ηιι• μ« 

0ί9ίΙίζθΛγΟθΟ^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΧΙΝ Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν• 23Ι Ή^^ χαΐ Άοδνρίης νξίχιυαιψ χΒ^ρίς* ιί(ΐΛΤΐ ^ϋίύη! 

Ζορίιττο ιηζ%\» ιιιαςίΓςα( ΙηΓαΓαΓηηεβ, €οη£:^(1(ηιη(• 
Οαιη 1ιΐ8 αυ(€ΐη Αιηυΐ νοίοοί ρΓόν^όΙί ϊιιιγΙ» 
ΚύΙίι^αοΓηηί ΗαΙ/η βανίοπι, €( νίαηο ΑαοιΐΓ€ΐιι Ίήχη ; 
Νβ€ ηοη Αί[γήχ αΐΐανίοηβάι (ογγζ : λο ^οάοαι άι^ 
01>ίϋΓΐΐ]ΐ( Γοιηοιέ ΑιηλΜΑααι ρτοιηοικοχίαιη ροηαοΓαη ι 965 9^5 ΙΒίά. 'Α^ίΜβ. ΖίρΙ^Γο. ΕηΛΛύι. 
$Λ νίγ^. Λ. Ι)ϋϋιι£1ίυ8 ΑΗΑοΐβΙοβ 

II. Μ€(€ΟΓθ1. • >9> ίί «, ίν ΐ(9»Α¥«-ιν •/ 

^«, £( ΖΛρΙίγτη» ζΐοΐάοα Γοίηΐ 

Βο χηιιηαο. £• 6. Οΰ^ υογΙμ ροΓ- 

ΓΐΗΐτ ηοτπίΑ €ί& 8ΰ]ιτ)1ίθίΰ]η. Ηαΐ. 

965. 'Άλιιν] ^'Λλιιν ίζί^Ι^ ιηηι^ ^ 

η»ζ "ίχ^ Ίκίς «λ«5««ρ#«, ιζ «€»« τ^( 

ΦΛ Χ^ «*Νγ *^ΐΤ«;β^Ν^. Τ»« 9^4^ ϋϊψ ίΐζ μίατψ Ι«ν«τβν«ιν ν• ν^^Λ^ΓΟ*• Α• λ} 
/Ιμμτ 9^ ιζ 9ΐβλιιιι «ν^ι» >βη' 4 *Α^* 

ΜΦίγ^Α* $€]ΐθ1. 

967• Γι«^<ψ^ν 'Λ^Μί^βν/Α^ν] ΜπίτΛί 

«ΰτΜί Μκη»»9«ι φητί• ^^^9 ^' ΑιΐΊ^χιτ• 

Λ«< «ιί^* νανύ^βί^ τι «νικΤβ ^ Άτ« 
Λα•^»^. Ζΐαψί^ί^ς 5 *ί"»ί ψβ•»* ί«»- 
#ηΐ}Τ{^> συγγίΗ&αι »•*ν««τί3» «^ψ«ί* 

^^1 ΑΑν«ίγ. Α^Η^9 #«^• 

2ΐΙ9 ]£ Τ&ν βΜ^Ι^^ίν^ €δ&'ΧΛξφξρ^9ί»ς» 23% ΑΠΟΛΑΛΜΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Α/ιψ) Κύυσιγ^ίιτιΐί* Ό ^\,' Λΐτημύ¥Λ «^τβ/^Ν^ν οπίο^τΰ^• ΗοΓευΙΰβ Ιι€γο8 ίηίΐ(1ϋ8 ΰχε€ρίι ; «((^αο βί Γοάοζηρήοηίβ ρΓχαιίαχη 

Ήίρρο1)^ΐΑ ςίηςυίαιη &ηίίΐ€ΐοδ€ ναΓίο^Αίαιη ά^όΧι 97^ 

Ργο ίοΓΟΓβ : 1116 Αίαοιη ΐΔοοΙαιηΰΐη άίιηί£( ροίΐβλ• 

Ηα]α8 ίΙΗ ιη ίιηα, αά ο&Χζ Τΰπηοάύηΐίβ 

Λρριι1ςΓαη(, (^υοπίαιη 6( ροηηΐδ ιοΓΒϊΓϋηΐΓ νβηίβίκΙΒύβ• 

Ηαχε αυΐ€ΐη ηυΐΐαβ βανίαβ οίΐ (ΐιηϊΠδ, ηβι^ηο ϋαοηΐλ 

Το( ίη ΐζϊχζχα ίαικίίι 6χ Γβ Γΰραηήχη ιηίαοηβ• 975 1^» ίς ίί&9ί τι 1^ *Αρτ%μΐΛ>ζ^ μίμνί»* 

δςΗοΚ 

ΙΒίά. *Ανο τ^<?? ^ϋαν^ ρ&αίο 
ροΠ: ίηί(• δοΗοΙ. ΝίΗίΙί Ηχο ΐ6ε• 
χ\ο €1 πίΕηίΓΰΛ^ οοΓταρίΕ. Ραίο 
οΐίιη £ε ηαιη6Γ09 ίΙ&<ϋοΓαιη ίαί£Ι% 
€οη€€ρΐο8, «, « Γ. Ν&ιη ΑΓΓΪ&ηιιβ 
^x ροηα ΗοΓαοΙίο ΤΓαροζυηϋβιη 
ηυιηβΓ&Ι ^αάιζ αίοΐ^ςεο νιιι. 
'Μεάίο αα(«ιη Γραάο άυ» ροηίι 
ϋ2(ίοη€8, ΖορΗ^τίοη 6( €οΓ<1)τΐ£η, 
^α2β ίθΓ(2ίΙΐ8 ραΓνί ιηοηιεηή, &ιι( 
ιη2ΐοβ<1χ &Β ΑροΗοηίο αΙϋΓ(}ΐΐ6 0€§;• 
ΙοέΙχ. 8βά ριιιο Γοήρΐΰπι ίϋίίΤο κο- 
ΐυηάο ^ι αΒΓοΙαίο ηαιηοΓο ^ν* <ΐιΐ6ηι ' 
€<1ΐϋθΓ€3 ιχ}ι1(Ε^»η^^ ίη ^\ «ι ρΓο τζ^^\1»η ΓιιΙ>(Ιί(α£ηάΏΐη τ^5ν. Ναίη 
ΑΓΓϋηαβ « δίηορβ Τπιρϋζιιηίΰΐη 
ηοπΐ€Γ»ι ΛβίΙίΛ 334^• Ιί**!»^ ροββ- 
ηοΓ6πι Η&ηο 6ηΐ6η(1α(ίοη€ΐη ρήοΓΐ 
ΡΓΚΓΟΓΟ. 1ι• Ηο1ίΐ€ΐιία3. 

972• Της «ίγ* όβ κίλ*"»] τίί «ί^• 

δοίιοΐ. 

)πι;• «;α«/ Λ' φβΜ ηίξία ^'ήξ9$ Ηχ^α^ 

^ί«ί( ρίοντι. $οΗθΙ. 

975- Π«ςιξ ν^ιν] <^β8ΐί «««^ 9 -91»• 

ν^7Λμ$ί. 8€ΐιο1• οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ Α Ρ-Τ ΟΙΜ ΑΤ τ. Ι κ η Ν Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν. §3$ 

ΊίΤξΛκα ίΐς ίΧΛΐ9¥ ^Μ« χαη «ην ίΚΛ^ 

Ώψ,ταίζοί' μία, ^\^ ύίη ϊτίρψμΛς Ιτλίΐ» "χψ^. 

^Κίΐ4%^* τω κοίι 01 ίτήςροψοι πσί »|λ^^^ι• 
*Η άί, Ό-ίλοζ* τίλΜζ ίί Ό-ίμί νωρυμγοί ΪΛ(η¥, 

Οα&ΐαοΓ Λά ζοηιρΙίηάΜΡί €οη(αχη οριι$ )Μΐ1>€η(, Α ςιιίδ ήη^αΐλ 

Νοιη€Γ8Γ0( ι αηηβ &α(€ΐη Γοΐύιη νβηιι €γ&( ίοηδ ; 

Ου! <}υί(1ϋΐη €Χ ηαοηιϊΒη» ά€ΐη40&( ίη (ειπιαι 

Εζςβίίΐθ, (}αο3 άιειιηΐ Αιη^^^ηΐοβ αρρβΙίΑή• 

Ιη^ΰ 2αΕ€ΐη &1(ίθΓ€ΐη ίηΐνιβ (ϋ£η(1κνΓ ίη (ογπιπι ^%^ 

£ζ «άνβΓΓο : <]α8Γ0 €1 κίτο νοτΰ Γαη( ιηοικαβ. 

δοαιρΰΓ ν€Γο αϋδ &1ίιι$, υΙ)ί ιη&χίιηέ ϋάβρίαδ ία€η( 

Τ€τηιη Ηϋΐοίΐϋΐη, 4£ίθΓ(ιΐΓ, Ιιΐς ^ιιίάεχη ρΓΟοαΙ, 

ϋΐφ &αΐ€χη ρΓορ€ ; ιηαΐή &α(€χη ίηεοπιρβηυχη €& 

\3\Α ιηο&(α3 €0αηάαη(αΓ : ίρΓΰ ιηαηΙίοΑέ ροηηΙΑίιη €ηιη ρ2ης;3 935 

Ροη^οιη ίη Εηζίηηπι Γα5 ςηηταπι οηιίιπΐυΓ Ιίΐιιβ. 

Ε( ηαηε Γαη€ ηΐ0Γα(ι οιαη Αο)Α^ηϊΒα$ οοηΓοιαϋΓβηΐ ^• 97^• Ή μ.11 τ \\1ξ%ωι^ &ε. Οοη^ *γ^ν$» 8€ΐιο1• 
Γυΐ€ $(ΓαΙ}οηοηι Ι.. XII, ςηί «βάβοι ^^3* Χ^'«^/<^ί*(] ^'^^ ^βν 'πηττΜ^ς» 

ΧϊΛάιΐ (Ιβ )ιθ€ βυνίο. ΒοΗοΙ. 

980• ^ΈιιΒ-ι» ή' «ίΐ3η/τί^£ο] 04Κ τικ ΙΒιά. £ίλιο9^τ«(^., ΡΙογ. ίίλήοτίτη^.' 

γί' «^ν ιτ»Μ^ ι;^» >άτ»ρ^«ττ«ΐ( ΧΑ/ Ι9Π- Μί Τ £ΐ)ξβΜ» τπντνιτ ρβι. 8εΙΐθ1. 

ο 2 *ΤΦμίίψΜ »3« ΑΠΟΛΛαΜΙΟΤ ΤΟΤ Ρ04Μ)1Γ'* 

*ΑΆ' ίΧξΐς ςδνοίοτΛ η^^'Κ^ %^ /ΜμίηλΛ. 
ΛαιγΛρ ^ φ^^ν 60Β0# "Αξίος 'κ^μΜης 'α 

"^ΑλίΤίΟς *Α3ψΛνίθίΟ ΚΛΤΛ 71^;^ ΜηΒ'ΦίΜ) 

^Ηλ(^κ> ο^' ^ΛΗΐΜ) *α%αΐίγίΛ Μλ\ηΐν βίκ^» 

^οα-ψι /ύν Λίί^ίωται, τιγην -ήτη κοίζβΐήίσχί» -ιοοο 

ΡΓχΗαιη, ηεε ϋηβ Γαηςαίηΰ εοηεβΓίΙΙΓβηΓ, 

(Νοη ΰηίιη Αιη&ζοη€3 ν&ΐάο (πι6ΐ2ΐ)ίΐ65, ηοο ]αΗ< 

Οιιοι ΓοΓροέΙα ο&χηρυιη ϋααηάΰΐη εΪΓοαηϋίΕΒίΐΑΐΜΐκ ; 99^ 

δ^Ι ίπ{αή& Ιΐι^αοΓα ^x, Μζΐύ% οροη ϋ8 ευπκ «ηηΐ ; 

Εΐΰηίιη €Χ χϋΐΐϋΓΰ €ηη( Μ3Γ(ί$ £( ΗΑπηοηΙδΒ 

Ν^ιηρίιχ, ςΰ2Β Μαπϊ 1)(1ϋ ευρίάλβ ρορβηι £1ί&Β, 

δλΐΐΰδ ίη Αοιηοηϋ Γοεο^Βνι^ ευιη βο ίη εοΙιοαΜία ιηίΠα) 

Νίδ ΰχ )ονς ϊ(£ηιιη ΗΑΐυβ ΖύρΗ/Η 99$ 

Οτϋ ίαίίΤβηΐ, ϋϋ^^^ νΰη(ο οαΓίτυΐη Γ6ΐί(^ιιίίΓ€η( Ηιαι, 

υΐ>ί ΎΪΛνοΛ^ο^τ^ζί Αιχίλζοηύβ &Γχη&1>&η(αΓ• 

Νοη βηίιη ϋιηυΐ οοΠβΑδε ίη ηηί ΰΓΐ)€, Γ6(! ρβΓ Γϋ^ίοηΰπι 

ΟίΓοΓΟί» ίη (ΗΒαβ (πρΙίοίΐβΓ ΙίλΙ^ίιαΙ^βηΐ. 

βοοτΓιοι (^αίά€πι Μίν ίρΓίΒ ^υϊΒυβ (ηηο ριθί6τ«ε ιοο• 

98ί|. ^Ενίητίιί] λΛγίοξ. ηα^ « <- . 994- "^«"^ Ά«/κ>»*μ] »Α' «^^ 
ΐη^• ί, •ν βΌ'^γ9ίΐ(^ψ%9 καΐ ^ί^μ^φίζ^ «λτΟ• *Ακμ$ιι•^ι ιλνλ4Μ•«τ £ϊ^«Γβ«. η» 

090. Δ•Μ(νη«»^ 9η2ί•ρ Θΐ(|ΐΑ#Λη^, Φίμ%»ί>α Λ β\ δείκύ. 
^ ΔύίΛττ^ ιίτ^β χλι&$ψ* δοΐιοΐ. 997* "^^^^ Θ«^<αι«β4«ν] «γ* ο« «ΐ« ΑΡΓΟΝΔΤΤΙΚΛΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ 135 

Κυκή τ 3^η7ΓλΛμί99( ΧΛλν£Λη %«ρΛ γΛία» 'ίη9τατ 

Τοϋτι (ΜΨ €υη βοών ίροτ^ μίλ^^ ίτε ^ης ίΧ^η 

«υηιΛ^4 ΧΛξΒΜΟ (4,ίλΙφρονος* ύ^ μϊ9 ρίγ€ ιοο; 

ΏΰίΐινΛς ί^α^ντί νομω ϊνι ^αιμαίνασικ 

'^Οη» Λ/ι^ΙοονίΛΐ βίΟΊ^α^ιο^ £ίίί ^ητή σ<Ρί¥ 

Αίγ^ί χ. ΚΛττνω χ^/^Ιον βΛ^ ί^λίύϋιη. ΙΟΙΟ δΰοτ&η ί(€ΐιι 1οιι§^ ]&εα1λη(05 Οΐιαίοίϊχ. Βΐϋ αα(«η ρΓθζίιη« 

Ηίβ <^αί(ΐ€χη ηο^αβ Βουχη ατΑϋο οογχ Λ^ η€^α€ ζ\\ά ^ΰΧ(]&ιη 

ΡΙ&ηι&ϋο ΓηιέΙύ» άυΐαβ ; η€ε Γαηΰ 41Π 

Οκ^ββ ιοΓάάίβ ίη ραΓοιιίβ Εΐυηί ; 

δβά ίϋΓΠ ί€Γ&ε€ΐη αΓροηχη ΐ€Γ»ιη ίοιηάοιΚΰβ 

Ρτβϋαηι ρ€πηα{Αη( αύαήαιη ; ηϋο ϋβ αηί^ααιη 

ΑαΓοη «ζοΗίοΓ ϋηο 1&1>0ΓίΙ}αι> Γ^θ ίη νχτζ 

Ροΐί^ιηο €( £ιιιηο λύοοκια §ΓΑν£Πλ ρ€ΐί€Γαη(• Ι005 ιριο 9Μ• 8€ΐΐθ1« 

ΙΟΟ<« ΧΑλνοΜτ} Ζ«Ι^α«ί( 3 «^^«( 

ΙΒ1(1. Κΰεορίι $»ρ]ι. ία (ιχίοχπ 
Ι007• Σνν^ιλ^)] Τ^;^ι«Ηηζ «μΜ- ΙΟθ8. ^09•$} ^Ωα^ 19 9 ^ φ* 

τηψ Ήω ν!»• Φξ9Ηζΐί^ 5 'ί^ ^^^ Λντίψ. 
1009. ΚιλΜΜΐ] *»λαοίύ λν^ηύ 'Μ 

11)Μί. — — ηάμ^ηη β$(^ βτλίνίτσι• 
Οοβκ &ηιιοα οο&ίαΐι^ £ιε ροβΐλ ί» 
^ίη(ο ροάε ίροηάβαηι ^ροΓα^^^^, ιι( 
λρίο ν€τΓα•, ΐΑτάίοΗ ^€ίηι ίηο«<Ιοβ^ 
§τΑνβ» §€ΐι(ίΒ ίΙΗαβ ΙβΒοκι^αοάλΐιν* θ£ 2 Τέί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 2^6 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Αντο) μ,^ ςί»άχ^ν αϋ λΛχίίοη τησ-οίΐί^, 

*Α)λΛΐη ίί ίίκή χα) Β'ίσ-μ,ίΛ τοΤσι τ'ίτυκ'η^. 1020 

Τοίί 1ΐ08 α«ι(6ΐΑ άβΐηάβ Οβηοίχί }ονί$ ρΓθχηοη(οηαχη 

€ΐΓ€ΐυηνΰέΙί, ίοχΛζηΐΜτ ργ2ε(ογ ΤίΒ&Γοηοηιιη ιογγαπ!» 

ΙΒί, ροίΙ^ιίΑΐη ρορβιχΗηί νίη3 ΙίΒοτοβ ιηαΙίΰΓββ, 

Ώϋ ^αίςΐϋαι £€πιί(\ι$ €(1αη(, ίη 1β£1ιιιη ριοίαρϋ, 

€3ρίήΙ)α$ αΓειιχηνίιιέΙίβ ; Κ» υογο Βοηο εΰΓ&η( οιΒο ΐΟι^ 

ΥίΓοβ, α Μηοί ίρΠβ ραβΓρΰήο ι<1οή€λ &/ίιηίιιϋΐΓ8η(. 

δ&εηιιη ροΑ Ηοβ χηοηίΰΐη €( (ΰΓΓ2ΐη (πω&ΟΓΰηΙ» 

υ 1)1 ΜοίΓ^^ηοίοΐ ρ^τ χηοηιοβ ίηΗ2ΐ:)Κ&η( 

ΙΛ^^ΖΒ (ιίΓΓΰβ, 6( ίρβ ίικίβ Γϋη( εο§ηοχηΪΑ68• 

Ηί3 3ιΐ5 ]ο§ϋΓςυϋ άίν€ΓΠι ίαηΐ ; 1020 

Ον« οηίιπ ίη ρΓοραίιιΙο Γαι ϋϋ ί&€€Γ0» νΰΐ ϋραά ροραίαιη, 

. 1012. Τ/!«^ΙΛ» ρ«ι«#] Τι2«^ΐιν«ι• τ<^• .• 3 κ<^^Μ^««κ Μ9η^ίμ^:^9 ^«η 

«•Μ «ζ «*ρΜτ «^ /ΕΜί;^(• ώ Λ' τίί ? Τ/««• λίηΐΗ λλ) μ «Ομ^^Ά^ 4&< *? ΆβΒΜΤ 
|ίν£» ν*ί ^* Ϋίίν^ίίΛίς» «ΤΜτ τίΐΜ»αι» 99• ^^/β^ί^Η^τκ• «Τ' ««V «^^ ^ν* '<^{^ 

^ Ν»^•Λι^ » 9«ι 90^19• $€ΐΐθ1• ΙΘΙ9• ' ««V 4''**^^ ^πί9νμ9$ 

^Μτ^^ 1» »«^ΐ««ν •ΐ( ^ £ο{Μ»ϋ «νπΝ. Ιΐλ 5(η1χ> 1ίΙ>. ΧΠ. Μμπ«»««ιτ( μι•• #<^^^*ι棫ίλκώ^9•4ΐΙί^««τ^λΐ• 1020. 'Λ;β^ϋν >^4ΓλΜ« Αι λοο 

Ο^Α^ί ΜΜ9ξ¥90€. Μ*£/Λί§Βξ•9 Ά • Ά- €τ&ΐ ί111( ρ€Γρ€(ϋΐιπι. 8αρρ1β ^^^α^ 
7«9^» &τ τηΓ ^ Πο»τ» «&<τλ«* ο( ιζ (' ευιη ΗοεΙζΗηο, ι^^^ιι^λι β ίαϋτΛΠίΜ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙίίΐΝ ΔΕ + ίΓΕΡΟΝ. 437 

Ουί"" ϊυνης ίάίως 33η^μ,ι^, λΛλ ηϋ ως Ϊ025 

Φβ/ί€άΛ^, ύ^ψ/^ΟΛΟψ ίτυζύφμοί ΌΤΛ^ΒοίΙαυζ, 

*ΐ3•«*^ 'ΟΓολίΒότι ίίκΛς λΛοίσι Αχάζ^ 
Αι/4.ω (^ιν κίϋ η[^(Λρ ο^ικΚβίίΤΛίΙίς Ιχμαικ 

Υβΐ ίη ίοΓο, ΗίΒο οιπηί» ΠΗ ίη ^οιήϊΒΐιβ ρ3(παΐΐ| 

<^ϋ3Β αϋϋίΐη ηο5 ίη 3ε(ϋΙ)ΐΐ5 ροΓβαιηυβ, (3 ίοήβ 

ΪΓΓβρΓςΗοηβ πΐ0(1ϋ8 β§αη£ ίη ρΐ4ί€ί3. 

Ν€ο ψχχάοή ϊ\\\% €Λ οοηοαΒίίαβ ραΒϋουδ, ίοά ρΟΓΟΟπυη ιηθΓ€ ιβζ $ 

ΑηηβηϋβΗαπι, ηο ιηίηίιηέ 4^*4^™ Γ€ν€Γίϋ ρΓδεΓοηΐΰβ, 

ΜίΓοβηίαΓ Ιιυιηί εοιββιαηι αηιοΓΟ εαιη ηχοτΙΒαβ. 

Αι ίη ΛΐϋΠίπι» Γ€χ Γλ15 Γϋάοηβ 

ΙηοοΓΓΐιρΐ3 ίΓο^ϋ€ηιίΒϋ8 ]αΓΕ ροραΐίβ ^«, 

ΜιΛγ : 11 €ηίηι Λΐίςαίά Ιϋβϋβ ςΐϋηάο ίΙϋΙίΓΑνβτίΐ, 103Φ 

ΡΛίησ ίρΓαιη οοάοιη ιΰβ οοοΙαΓααι οοηβάυηΐ. 

Ηθ3 ρΓδΒΐϋΓ^Γεβϊ, νίΐΐάϋ ρΓ0ρ€ €Ζ 4(Ιν€Γίθ 

ΙαΠι!» ΑκήΛίΙίβ &ςαϋηιηΐ ηβνίβαΐίοηϋπι τςιηίί^ 

1025• Ον^^ιυης Λ\3&ς Ηοο Χρ/η, *Λλ« «««Ι^ τ» •<»τ•ιΓ φβ^ν*• 

« ΧοηορΚοηΐβ «κιαπι ίΓπιβίαηι Ιΰβί- δοΐιοΐ. 

Λϋδ, ΑπεΙ). ΗΒ. V. ρ. 39«• ««1- 1031. Α,ψψ μ*ψ μΙψ ξμ»»] Ίι$ζΛ 

^ί^' ^ ^ΕΛίίΗί ί^Οφίίς σι/ν/ίί-ίΑ^• »«'- τ ^β«(ΤΑλί« #»τ5? ι»λΐ(9» τι κ^Ιψλτμ^ ί^" 

/^ ^.ί» ί•(ρινο ΐίτ••. Ε: ίί€Γαηι. *Έ» «λιίΐίο•/ 9^ λίμ^^χ,ηϊίσ-ι, δοΗοΙ. 

Λ 7^ξ•χ^» ίνηί ίτΦίβΜτ «:πρ «ν#ρ#ν9ΐ 1 033• Νιτίτ•» *Α^ΐ|τ#Λίβ-] τώ; Άρ»- 

€• Τ^ •ζη(*ί^ »•Ι»νΛΛ#, ^',Μ Λ «Τ•• «κΑ^ »?α» ^Μν 1^ Ότ^'^ *# "Α- «3* ΔΠΟ;^4ΠΝΙβΤ ΤΟΤ ?ΌΔΙΟΓ 

^Ηχ' ο)^ 01 ^ιρον οξυ* '2β ^\,' ν ΛβΗλί Μην 4ί/ΜΙ 

ΒΛ^^βνβ^* οί ^$ Τΰίφοψ, ηίΙψΛ» βίλος €Μ^Μ§η^. ιο^ 

Κα/ το μ,βν \ζ&ψυ^ι ^ίΛ^ί^ίίΰν 'ΈψΛύνηί^ 

Κυσάμ^δς τΟ<αμωνΛ ΚΑτί^^ν ο« ^^ ^Ι^ν^ 

Ενξυιή^ς Κλύνος' ^ ^ ίγκυλΜ ηίΐΑΐν τί^ ιο^^ 

ϋκι ^\,* ίπ Όΐωνο¥ Ί»χίνο¥ βίλος' αυτιίξ ί7Τ€ηΛ 

ΎύΙ(η¥ ί\^ \(^υφ^ί^^μα4 μΛίΒ'ηαατΛ "ΰταΐς Άλ<ο7ο• Οίαπιί ; Γ€εαη<]& «ηίχη ΓαΙ) οηραίαιίναι ι1βίθ€βΓ»Τ ; 

^xιη^^^ &1ί(^ιΐ£ηι Γορϋπιύ ΑΓΟΪαχη ίΓΓυεηΐΰΐη >^3Γ 

ΙηΓηΙχ Η3ΐ>ΐ(2ωΓ€ΐη ρΰΓ «ό>€ΐη &1ί(αη οοηΓρϋχβπιηϋ, 

Οαί όοηεαΰΐβ αΐίβ \η εαηεηΚϋΧΑ η^ν^ηι, 

}&ευ1&1)α(αΓ ιη ^ζxίί ρβηη&ιη αοη^αη, ΐ)ΐικ 1«νο ηκχ^ ΙιοηΜΙο 

ΙΙΙΰίΐΓΐβ Οίΐβί ; (1ϋΐηί6( ν^Γο ^ πΐΑΒΪΒιιβ κηαοι 

ΡΰίτυίΤαβ ι οΙ>(Ιαρα6Γαη( αυ(ΰΐη ίΐΐί, «1«(ο ΰοηίρββο ]βεαΙο. 1^4^ 

Ει ίΐΐυά ςΐ2ί(1(ΐη ζχχ.τζχ\ΐ^ ςηί ρΓορβ Γ€(1οΙ>«(, £17^0(0$, 

8οΙνίίΓ£( (ΐ€ρϋη(Ιϋη(οιη ί&ίείαπι : &( ν«Γ0 αρρΑΓαίΐ: 

Α1ΐ6τ ρήοή Α^νοίβηι ; ΙρΓιιηι ^««η Ιχβτοβ 

€17^°^ £ιΐΓ7(ι βΠαβ (&η(€2 (ηίιη οιχχνοιη (οίοη^οι^ λίττιη 104$ 

Ιιηιηί&( ί^ιηΐΓ νοίοεβιη νοίαετί Γ^^Ίηαχη) <]βηί)α€ 

Ρα:€ΐι£(, νοηί^ίηο Λϋΐϋΐη είκυιοΓοίαΐι;^ οοΙβΓΟχη ρΓφβ η»Υ€ΐχι ά€€ί<ϋΐ. 

Εοι &α(€ΐιι Αοιρ1ιί<ΐΑΐηα< «]Ιο€υ(β» Λ, Μύ Ά\μα. 

Ιβίυΐ• φίΜΐϋΐΐλ ρ^ορ^ ηο• «ϋ ΑηύΜΛ ι ηολΐ• «( •|>& Ϊ045. Π^« >?, '&ο; ΚοίΛί Ηαΐ- ίο», •Α«ι|^», ιιίΕοΙοβ.νΐΙΙ. ^ 

Ίίς3Τ Ύ^ςί^' οξνί^ί^ Ιϋνης* ίγύ ί^'{Λΐ3ΐ^%^ΜψΛΐϊίίς ' 1050 

*ΑΛλ' 0^4 χΛλΧ€ίην «Λλ^&τ^ α») λ^^ ηρώο»»» Α1ί(Γ8 Ηοβ €οηΓρ1θ3(ί : €ξο βιϋοιιι ορίηοΓ Γρίοαία ^0{# 

Νοη ήιθχΛιίΓΕ &(Ι ϋχοοήΠοηοιη ;. Γ€<1•»1ίαά ^ϋθ<1:^ί« 

0Μΐ£1ίαιη ρ&Γ€ΐηυ& ιιή)6, £ ι^ρθϋέτο 

€ιΐΓΦ δ( νοΙ)Μ, ίη 8ηί]η«,4ΐ|6ίΐλ9 ΒΜΐΚίΙ «βηίβΐί•• . 

Νβ^θ€ βηίπι ΗβΓοαΙΰβ, (^α&ικίο ίη ΑΓαι4ίι;ιιτ .ν<ιαί(» 

Ρ1οΊ(!&3 ΕΥΟθ (ΐ€ 8(7πιρ1ΐ3ϋο ρο(υί( Ιαεα ιο^β 

ΑΒίξ€Γΰ Γ2ξί(ή5 (€[00(1 €£ €^ ίρΓο.νίάί) 

ΥεΓϋιη ϋΐ€, %τΰθ €Γ€ρί(α€ΐΐ1ο ίη πι&ηίΐ3α$ οοηεηίΤο» 

8οηήαπι ζάΛζι ^ττκύΆ ίη ίρύοαΙΑ ; \9ελ ν^τ6 ««Αίξοηιηΐ: 

Λ^ίβα^^^Η μη χ^ηηΛ•» ^λιοΐίρ ηφι^ ζ ^ψνμφΜίϋύ.λίμΛΐ» ψΛη :^ βίξί$^ 

ιθ55• Πλ«ιΛκ]ΠΛ#ι^^«5 νΦ^**^* 11}ίά. Στν^φκΛι'Λίί. Νϋι νΐ(1οΓ6ΐ& 
Α^Ο» ^^^ τ» ώ;ηί λ/^»ΐ| «ντ«^ '<(><«% 0^ &ρ(ΐ(1 Β€}ιο1ί3ΐΐ6ΐη ΙοέΙίοηοηι ^«ι&ηι 
1^ *Λ^«4ίΙί«(, &^ 'Η{^ΜΒλ«; «βπΛ'Μξιν. 'λ2ΐ>(ηΐϋ8, ΑροΠοπίαπι Στν/Μ^ια/^ 

Ά^«Μίή«(* 6 Ση;/[Α^βα}; )ϋ λίμηι. »βι} Σ«ν^«ίλ<&« 4θ(χ:υης«ΐ€ ιη€0 ρβ• 

*^0^«ρ^. '' Στνν^9λ«ντ' βί;^•ν.'* Χτνρ- τίοαίο Ιβ^αίιι^ Αηι ηι&ςίβ £ηι^(^ί« 

Γλί^ί Ά λ%ρ}ΐται, φΙβ4 Φί-τίΜ ν'^• ^^• ^^ ^^^ ^ν^^ ^^^ ^^^^ 3ς)ηη« 

ΐΐλωϊία^ Η7ΠΨ Ά«Γ«2Κι»ϋ^. «ντΑ» }Ι ρΗαΗά€8, ιιι αρΒι^γογ €^ο, Γεά^ ρο•• 

«ν9»$ 99Φμ^ζ4 κα( Σΐλ<</ΐ(9^ οίρ σνμμίκ- ύοχ ίΙΙ&Γΐιηίΐ ΓοΓ0ΐ€3, αυϋ ραΐΐΐςίθ•• 

τύίς, 6 Χ«^ν «ντν ? *Α•Λν)ί^ίΦνίίί γρβί' Βΐχ ηαπι^ηο ΠΛατ/Λ; 'ίαΰΓυηί, Ιιβ 

ί^4»ς )% Μνβίσ-ίΛς ψησι ΣτνμφΛλύν τινβ; ^^57* Πλ«τ«(>^/Η). ο^ντίνας, ως φη* η» ΑΠΟΛΑη*Ιΐ•ϊ ΤΟΤ ΡΟΔίαΤ 

Ίηλ£ ΛΤύζηλΖ Οζτν ^πμΰΛ ΚΜΚί^ψί{Φ 

Άι^3-6μ^οι κ^Λλγην ίί^βϋ^ψί^ τςνφΛ^ΗΟζ, 
έύψΜίτι ^υςϋία-ί κοή άοβίσιν ίρτίΐί ι^» 

ΙίΙίύοντΛς τε λίφ^ς ^ ι^π^ο^ ίύξΛΒ"* ϋτη^^^ 
Έϊ α κίν αντψ ι^09ΐρ ίκωμ^, αη τίτ ΪτγηΌ, 

ΑΗ9ον λΛ(Α>ν9μ3(ΐ!)Λς" ί^' ^ λοφβι ϊοίτάύΐτη 

I^οη§^ι (βη-ίΒιΙί ρΓ£ ιηοΐα, ΓαΙ>]λ(ο εΙλφΟΓβ• 

Οα&Τ€ ηαηε ΰϋαιη (αΙο &Η<^ιιοά €χεο§ί(οιηιΐ3 εοη&ϋαιη• ιο6ο 

Ιρίο ν€Γθ (^110(1 &ηΐΜ οοιηχηοηιαβ ίοιη » 1(1 ^αι>^^€1η. 

Ρο&€[ααπι ίηιροΓαβηάβ €Αρί(ίΒιΐ3 %Δ^ζζ ΐΗρΙκ! εΗΑΙ &1(&ςΰΰ ΐηδ^ηίζλβ, 

Ρ&τ(ΐιη ^αίάΰΐη νοΑΓ&ιη τ^χο\ρχ^ νίεϋ&πι ; ρ&ηΐηι ν€Γθ 

Η&^3 ροΗΗβ €ΐχρ€ίΓςυ€ ίηΙίΓαιιβ ηλνβιη. 

ΟβΙηάο (0(19 νίήΒυβ ίη^^βικοχη (οΙΗΐϋ είαιηοκιη 1065 

Οηιηο3 ϋιηιιΐ, υ( (ΐΓορίΐυιη οΙ> ίηΓοΙ^ικίΑΐη ρ€τΐίιη£&Αΐι{^ 

ΟίίΙαΓι^χιβ ηα(Αη(68, €( ΓαΙ>1«(ΐβ λαβαβ ίη &1(αιη• 

0«δ€ΐ ίΐ &(1 ίρΓ&χη Ιηίαΐλΐη νοηοήχηαβ» (ΐιηε άοίηάο 

Οαιη €ΐΑχηοΓ6 ίοαίΐβ ίιηιη&ηβχη 6χει(&(€ Γοηΐιαιη. 

81ο 1θ€ΐι(α9 €ίΙ : οιηηίΒαβ Αα(€Π) ηάΐΰ ρ]»οοΙ>α( εοηΓιΠιιχη. 1 070 

€ίΓεαιηροΓα€Γαη( ίςίιαΓ τετ^^ %ύζ^^ ε&ρίιίΒυβ» 

Τ€πίΙ>Πί(0Γ Γυΐ2€η(€9 ; ίαρ€Γ νΰΓΟ €ΓϋΙ» ^α2(ίοΙ)&η(ΰΓ 

ΡοΓρηκ» ; ο( \ά ^αίάςιη νίςϋϋοι Γ9πιί£&1>ίΐη(» 

^^^βατ^η 1ι\ ^ «(7νζ9λ«• ΊV^ ^ >2η β- δ€]ΐθ] . 

(ντή» ? «ίτνζ«λ«(, «« Ή^ιν^^βιρο^ ώ Τ^Γ 1063• Ά^<!|9|<$] «Ρ«< {^«^••«««««^ 

'ίχτ» «^ ««κΒ'βλν• 5ο1ιο1. 8ε1ιο1. τ•; οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ Το) ίΌΙίτίγχίΗγη κ ΛΰοΑπ ϋ^ οκ^λΐΛ^^ 

Ως άγ^αοοήσι ψηΛ (ηοΜΰρτίνΑντίς ψ^^αν. 
όΐη ίί κλαγγη ίηία τίϊλ^ ίξ ομαίίίΐο 

Τοιιι α^ ιτ^ίΟί νηος $ς ίβ^ κϋνΛτ αύτη. 

ΜυρΙοί €ν3κ ^ Ιν3Λ 'ρηφυ^τΗ φ(ί9^ον79. 

*Ως ^'οΜΊ ΚψονίδίΊς ^τυκιιψ ίφίηκί χοίλ^α» 1085 ΏΜ νοΓο λ«ίϋ< €ΐ3ΓρβίΓ^ιιβ ιίλνβιη ιηιιηίνβηπκ. 

5ίεα( λα(6ΐη, ςυαηάο λ1ί€[αί8 (ΰ^ιιΙΙ ραήϋΐϋβ οοορηίαηιι οϋ» 107$ 

ΙΙι άοιηιιί 6( ά€εοή, 6( εοηΐΓέ ρίητήιιη ρπεβάίο» 

Αΐϋ £ηιιΙ(^Γ αΙια νίοΐ^ιη {κΙαρΐ&(αΓ; 

Ηοε ιηοάο Π]ί Γααήβ ηλνοιη ίηΑηιόΙαιη εοορ«ηιοΓυη(• 

Ομ&Ι» Αΐιΐϋΐη*£€ εΗηΐ|^τ οχ Β€ΐ1ΐ€ο ηιιηιι1(ά, ' 

ΜίΗηηι οοιηιηοιοηιοι, (^αββάο (χ>ηϋαΓηιη( λεΐοβ^ ΐθ8ο 

Τλ1ΐ8 ίη ΛΪϊο η&τΪΒ ροΓ ι&οηί ΓρΕΓ£€ΐ)&(ΐΐΓ οΙαπιογ. 

Νμ ανίοιη αΐί^α&ιη ιηρΗμ» εοηΓροζϋπιΐκ, Μ ςιΐΜ(1ο ΊηίνΛ» 

ΑρρκορίΑ^νΕη(» ίοηύΛ Γοηί(οχη ςίβΒλίη, ϊίΐχ ίΐ&ιίπι 

ΙηοΦβτ» 1λΙ^€, ί11ιΐ€, ίη ία^αη ΓαΜαΐ» Γαα(• 

διςιιΐ Αΐι(«η φηΜίο δϋαπιίιι• άαιΓβιη <ΐ€ΐιιίβ( ^ηικϋηΰΐη ιο8; 

Βχ ΒθΙ>Αιυ, ρ€τ ιιγΙ}€ΙΙι <τ άοιηοβ, «( Γα1> ΙΙΗβ 

Ι075* '^ 4' •^ "'^ "«€^] "*•^ ^/^Λοακτηΐξ. δοΗοΙ. 
»IΜ»^«-« Μΐη»0ν«({^• δείιοΐ. 1084• Μν^ί•« »9ι»ι &€• ΛΗ(€γ ν^πι 

ΐθ77• "Άα^ ή' ψ9%ί^9\ «ΛΑ•• Α- η4η•( ΛροΙΙούοΓα» Ι,ίΒ. II. ρ. 94• 

ζ^ ρ«7 ^Χ *' Μμ«£•τα^ «ϋ^' ϊιοΜΛγ• 1087• '£»ιι«Μτβι^] ««τ νξ«Ι^«ν 2Γ /, 

^Η νινί ηω^ιψ. 8θ1ΐθ1• Ίν' ^, ών^Μίτα/. ΚΛ#(νί«^ Ι* φΐ|η «#ν ^ ' 

Η Ι» 'ρ^λΟ «4« ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ »0«|Ο^> .- 

*Ε¥ΨΛί^ κοναζο¥ ηγίωψ υτΐϊρ Μκίβηντ 
^Ηηο/ΐ Λκίν- ^7^Η ου α^ί χβ&7ΐΛλ£<£ι χμμΛ9ΐ^ «^ 
\'Λ'^Λτως, λ?Ιλ 'χζίν όκΛρΊΌ¥αη9 μίλΛΒ'ξοι^ 
*^Ω^ 7ΐνΚ4¥Λ 'Άίζβί τΛα-ΐΨ ίφίίοιχφ ΛΛ&^οη%ζ . . ι^% 

*νψ /Λ,Λλ,' Λ/ιι.'τίλΛ^ος 'ίΟζβηηί Λς ίξία γόης. 
Τίς γΛ( ^ Φινηρς ίη¥ νίος, ατΒ'Λίί κίλα»! 
Άν^ώίκ Ι\^ωω¥ Β'€ίθ¥ ςίλΰ¥ ι η κ^ ιππΟ, 

ΪΙΜ0¥ 0¥ΗΛρ ψί>^^ί¥ ίΐλ^Ο/^^βΚΟΜΥΚ Ικί^ $ ξοάΰηι (}υί€(6 (<^ιιοηίλΐη ηοη €08 (1ϋρΓοΚ«η(1Ιι ΐζΐηρφΛί 

ίβΛψτοΎίΒο, Γβά ληΐ€« εοπλίηιιηίνϋηηΐ χάα) 

Εοϋβιη ηκκίο άοηΓι• ρβοπΜ Ια ϊΙΙολ ]ιςα1ίΙ)&η(αΓ| αιη ΐιηρ€(ιι ίιΛΙύΛΛ 

ΑΙ 16 λάπκκίαιη (Γβηβ ιηακ, «ά ^xιτ^^η» ιηοηΐϋβ (6γπβ• 

ΟμχηΑΐη νοΓο Ρΐιίηβί ^τζι Γβηΐΰαιίβ, ν( λαο «ρρ€ΐΐ€Γ€( 

ΗΰΓΟίιιη (ΙΊνϊιΐλ ΰΐ&ίϋβ ? ({ΐιίάνο ιΙοϊηΓβρβ 

Αα( <|αΑΐϋ οοιηοιοάΰΐη οη( άοϋάοηηύΒαβ ΑεοΰίΤαηιιη ^ 

Ρλτχζο Μΐί Εά αΓΐ>6ΐη ΟΓοΚοιηςη! 109$ 1θ88. ^ΗπΜΐ Λκί^'] ικιίΒ'ί^ηιι ά •% 
$€ΐλθ]. 

ΑΠΡΟΦΑΤΩΧ 

ίπίΒοΓ 

ΟΒΓοίί. νίΓ^. Ο. Ι. 373• Η<βΙ- 
2ΐίηα• ΗΐηοκΕΐ Ηιο €ίΓο «^«μ^^'μτ 
ψΐάβσψέη, σφ< ρΓΟ ^^•. ^οη(^λ Τΐιιι- 
€7(1ί(ΐ6β ^' ρΓο «^, άο ^ϋο δΰΚοϋλΤ- 
ι^Β Ε^6ΐιη<1ιΐ8, £. Ι• 

1090. ^ας νίΜΜΝ• νΙΐΜ»] ^λΛζη{ 

ψυκψ^ΤΜξ^ ΙψΙί0'ΜΦ ΛηψΗί «^«^» ^νί•ι• 1092• Τκ γΛζ Η Φινν•-} τ»τ» ΐ(#- 
*ι•ί# ^ί&σ9ξμΛ^η9Μΐ η[ δ'ΆρΦ' «τ• ι 

(•• ϋτλΜν 141 'θ^;(•/φτ•ν <ΜΙ Κ.•Α)^9 ίψΛ 

ίί 9ξβίζί^ιιηΛ» ««κ τ&• *Α^«ιίΑ§ Ρ«- *«ί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 243 

Κ^ ^ $ΤΛν ημΐ9ΐύ (ΜλΛ ^^ο¥ ίί(ΐΛτι %ά»ω. « 

^ν^ ί\ΐΜ%}Μ ^ψΛΛ μίρος κίνηηψ ίΙιΖαι, ιιοο 

τΧίτη ω!(ΐα4»ωψ ^α/ψ οίον *Αρκτύ^ίθ. 
ΑύτΛρ ίγ' ημα2ίος μΛ¥ Οβ £ρίΤί ^λλ* ίτίνΛοπψ 
ΎντΒ'ΟΨ ίτ άχροτΛΤοιΟΊΨ ίη^^ ΛΚ^μ,ίνίοΛΤΤ 
Ιϋυκτί ί Χψι •2910Κ79ιτΑ "ρηλ^ίος, 2ρ(η ^ κυμΟβ 
ΚΜληγύς προιψι* χίλΛοηι ί^ Ηζ^ίοψ Λχ^υς 1 1 05 

"Κμτηχΐΐβ^ ϋί μιι Λ^ζβ. ίϊΰωγίΛ ψοίητ ίίίο9ίξΐ 
*£χ ¥ί/φίΑ% σκύ-η^ ^ ^ ζ^^ ^(^^• 
Οι ίίζβί ιλλΛλΧμ ^Μγί^99 τγοΐΜΐτης ίλιΒ'ρον, 

ΙηΓθ€η& η$το Οοΐείλίοα, υκ ιχηπκηΓ&β άίνίϋΕβ λ€€ίρ«τ«Δ( 

Ρλ(η3 : Πΐ€ €ΐιί]Β ιηοήοηβ ]υ1Γ6η( Ιιοο ί(«Γ, 

£( ίζη^ ρΓορί €Γ«η{ »ά ίηΑιΙαπι ίη €ο (1ΐ€• 

^ηρ^(^^ ιαιοιη Βοτβχ νιιη ^x^^<Μ^^ λά Γρίηοάηχη» ι ιοο 

ΙΐηΙ>ηΙ>ιι• β^ηΙΕοιχίΒ λαιηίάαιη νίΛχα Αι^αη. 

Ι1Ι« €[αί(1οιη ιη(ατ(1ίιι ίη ιηοηάΙ>α8 ίοΠ» €οη€ΐι£( 

ΡΐϋΙιιΙυοι ιη Γιιηιηίβ ΙββίτβΓ Γρίτλη• πιιηίβ ; 

Νοέ^ο ν€το ροηιοιη ίην&6ι νοίΐϋΐηοηβ, €χεΐ(»νίΐ<ια€ £αθιι« 

ΚβΙπΜηβ β«ϋΒιι•, ηί^πι «αΐβιη οαίιιιη €Αΐί£ο Ι ΐθ| 

Ιηνοΐνίι, ηβο ΛέΙΙκ αΙίοαΒΙ (ι«ηί1αΰ6η(€9 «ρρΑτοΒλίκ νϊία 

Ε ηαΒίΒιυ, (οποΒιόΓα Αοίοχη αικίί^ιΐΰ οαϋ^ο ϊηϊίχί^τζχ, 

Ιρβ αα(€ΐη χηΛϋάϊ, (Η&ειη ρ^ηίιηο&οηΐη ίηιοιήαιιι' 

ι ΙΟΟ. ΖΐΗ 4' «'^ Β«ΡΜμ] ίπΜ^ ι ΙΟΙ. *Α^«4€Μ•] ΜΙ )Ι • *Α^Μ«9- 

ίιτΜί•! ιινΜ?, •9»< ίᣫ< Ϊ/α!^^ ιζ «κ- 8ς1&οΙ• 

ζρχβ^ψη^• Βιβί^ί Μ >^ « Β«(•«κ V* ΙΙ02• ^η^ρΜίιι•-] • «^^ν^• ^(^ψ3^ 

ηί;^•?7«Τ ν*<*'» ^*9φηη Δν<»«β/ΐτ^ ΙΙ03• *Α«#»|^] # Ιλ Μ ψ ^ ^Λμψ. 

φίλΟΐ. $€ΐΐθ1. 

ΗΗ 2 ϊί^ίί «44 ΑΠΟΛΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ 

Ί«•/λ ^* ιξί^Λξ' ύ,ήμΛί μίνος, η^ί :^ αιίτμς ι ,^^ 

Δ^^79? ωρίξ/ί,ντο 'ίΤΒλωζ/Η' οί(ί η ^ηΧ^ 

*Βα4(Β^Ησης κίχίίζίςϋ, ^Ίς ο-χωΛξή^ίτΛ γομφας. 

Κβί/ αητ (ΐίρ νη^ψίί ^αψί^ ολ/γατ ^άτ»ί9 ιιι ^ 

ΑυτίκΛ ^' η^^Λγή ομζμς ίΒ'ία^τΰς, φ ^ Ό-οντο» 

Και ιηϊζτον, ΐ{^ ίο-λοοφ οσην ΧΛΤίναττίΰΐ, ψηη 

ΙΛηο-ον τ φτθίξον τ€ ηραίη^ αγζ^^ ^^^ - 

Χύ/ίν Μοο^όνοίχ^ί νπίιιζίΰί Λμ^ίήμονΙο• ιι^ο 

Τ^^ ^\,' αμυίίς »ρα>τ6ρω σχη^ ίύμΑ πύμΑΤΦς ο^^ 

Τΐ^ Φμξοιο μ%τ ηϋναζ βίΜ νψΜ 

ΤΙίτγιο ΠΛύ, ]&£ΐΕΐ>Αη(ιΐΓ ρλβπι £αΑίΙ)η$. 

ν€ΐα ΙηΓιιρςΓ άίΓυρίΐ νϋηά ίπιρρίαβ» η«ν€πι<|α€ ίρ&ιη κΐα 

Ιη άίΛΛΛ ρ«Γ(€8 άϊέτ^^ι, (ΐκίΛ^ΛίΛχη Εα^Βοβ. 

Ιικίΰ λΐιϋΰΐη εοηϋϋο άοοηιιη, ^τι«(υοΓ Ηοίΐ ^xϊ(ί^ηΐ^^, 

ΤΓαΒβχη οοιτΐριΐϋΓοηΐ ί&^ΰηίοιη» ςαβίαι ιπαΐαε 

ΏιΕτΛ^ ηλνί, (ΙίΓρβΗφ οηηϋ, νΕίίάίβ εοιηραΑ» εΐινίβ• 

Βοίςΰΰ Εά ίοΑιΙιιη, νοί ιηίηίιηο έ ιηοϋ^ ίη(€ΓνΕΐ1ο» 1 1 1$ 

Βΐίο!^ Εα(6ΐη ηιρί( (ίκ ηίχηΒαι ίπιακηΓαδ, εοιηρίαίκ^ΰβ ίη ροικαηι 

Χ( ιηΓαΙ&ιη, β( ςη«ηοιιη(]υο οΒνΰΗΈιη ίηΓαΙφ 

Υΰΐ ΐηΓαΙλίη, νοί €οηήηβη(οιη ιιΙΐΰήοΓϋχη ρΓορβ ίηΓαΙβιη, 

Κο^ίοηοιη ΜοίΤ^ηακί νίοΐβικί άΓευιηλΕΒί(ΕΒ&η(. 1 1 20 

ΙρΓο3 <υ(€ΐη τιϋ^ο βχηαΐ οαπι Η^ηο ρΓοοϋΠ» ίιηρ€(τΐ8 

Κΐίοβ ΡΙιΗχί «ά Ιϊγοπι ίΐβνοΐνίΐ ίΑΓαΙ», 

1111. *Μ;•ι•ιΟ '^ίψ^ ^ 9^. Ιί)^. $οΚθΚ 

1113• *0^ί{«»τ•] «Μ *•» ιλΜνΙ•• 3»|ΐ7«ι•. Κι»ίΛ»^9 «('» ? ίίί^-Λ^ρπτύ» 
Οί»Ί$ Ψ09Λ^^. Μ 9•»Μ ν ^^ 8€ΔθΙ. 

«π^ν 2 ηα^ηξμ9Τί^0 ^ ^•μφ•*ί• ν 1115• Π^ ίλ*ν^. « «λ/;»» ^ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΚΓΟ,Ιί ΑΤΤΙΚΠΝ ΔΪΥΤΕΡΟΝ. 245 

Πόντοι ^ Τρηχ^ίΛΙ 3^ρίΰ160Κ( ί^Χ^α^ 

ηΙΙ.ΙΜ τα^φμοί ίμ ίτπ χρίος ίμ&ϊζαύΰΤίς. 113• 

τίηκΛ ψΐϋΰ ύμίας γΗ9Λζΰμ^&'\ ΰ&κι '^ι&κ^'β» 
Δ^να/ ο^νθ^' €ίλυμΛ 9& ;^ο^9 ή^ κομίο^αι 

ΝοέΙε ΓαΒ οΙ)ΓειΐΓ2 : ίπιιη€ηΓ8 ιικεαι ΰχ ]ον€ &ςυ« . 

Ο^ίΠινίκ υηέ ευιη {ο\^ : ΙΙαιϊπι ρΓορβ οΙ)νίαιη Γ&£1ί ίαηΐ 

Ιηνίοοπ), ρήιηΰΓ(}υο Αγ£03 Γβηηοηεπι αθοΓΕυβ €11. 1X2^ 

8ορρΗ€Αΐηα3 νυΒίβ ρ€Γ )ον€πι δρ€έ)&(0Γϋπι, ςοκυη^υβ ΰΑΐ» 

\ιτι, &νο&(ί8 €( οροιη ίοηηβ ίηάί^ϋηήΐϊαβ. 

Οοχ «ηίπι ΕίροΓΠΠ)^ ίηευΒυ€ηιη( ιχιαγι ρτοο^ΙΙ» 

ΝΕνίλ νίΐίβ ΙίςπΕ οχηηίλ (ϋ^Γβ^οταΐΚ, 

Ιη ςυλίη 6ιηυ1 λΆι&ι 6Χ η£€€θΐ(&(€ ίηςι-βδΐ Γυχηυ^. >Ι39 

Οΰ<ιρΓορ(6Γ ηαηο νοΒιβ ΓαρρΗοαπιαβ, Π ίοηζ ο\>ί6ΐηρ^ταΙ% 

υι ά^ύζ λΙί^ιίΑηΐΰΙυιη νΰϋίκιΐδ οτ€λ οοχραβ, €( Γα&ίη€2ή89 

1 1 23• Ν»;»/ι»• Α»^/«»] νίν 0»«1«»«ν βίβαηϋί $1 ίίΐίνίηΐίί* Οοβιηνίβ ν€τ3ι 
λ^'?λνΓ»?^τ». ιζ>&'αίκΑ*•^<λ«ίν «9 ^^ ΑροΠοηίο ]υρί(€Γ Γρβαβήιη άί« 

Ϊ1ΤΗ μ!} λ»γ^% βΛ4τΗ, ΣόφόκλΛΪς Π«λν- €ρί(ϊΐΰ(αιη (ίΤϋ ]ονί ΓοΗ εοηνβϋΐβι». 

ξίνιι. ** Λττ Λΐ^ίξ^ ίί %ψτη λν^Ιβν ϋϋ οηχηι ίη £6ΐ«Γ0€ΐΑέΙί &8ορ})θ€ΐο 

Μφ»ί." δοΗοΙ. αΙηΓ^ϋβ ΕΠΟ>ίΊθΙ, ^^ι/ ίη/ρ€ίϊοτ€». Ιϋ 

1 125. "Λ^^ 5 <^*^•»«τ•ί3 «ν τ ίοΗοΙϋβ ν€ίθ &ά Ιιαηο νοΓΓαιη ρΓΟ 
Φ((ξ» ΛΛ»Λ? ίτβ•. τΗτίίί Ι• Ή{#Λ>^•^ ίτή^^ (οτΆο ΜίπΙττΊης. ΐΤρΕ. 

φ4β-ο 04( ΧικΛ^Μ^^; 1^ Αιιίτν ^γΛΤ^•ς* 1 1 30. *ε^«ι«4(4ΐη$] /[ϋΐν;(;{ «ιτ} 

«ζ •07«« /» ^υο-ί^ «ντίτί τΙ«Γ«^4Κ« "Άςι^ιτ, 113*• ^5»*^ •ίΡίθ'*] ••»7«λ« ιζ Λ^Κ 

2^^ ιζ Μ^* 9^μπΐΛ9 €ΐ&ττ^9» ΤΙξίτ•Μ»0. ίϊ)ΐά. Ειλν^. ΚΰρΓθ1ΐ€ηςΐ€ΓαιΐΓ. 
8€ΐιο1. Ιιοο 4ΐ) ΑηίΙορΗ2ΐΐ€9 ^αί €ϋ Ευτίρί- 

1 1 26. •Ετ•ψίΐί] (τ•ψί^, 1ίτ•Λί. ά^τα ίϋ^ίΐΐβνίί, ^υδά Τιίλΐφ•» λ^ίν;(;ΐί.' 

Λίά. 2«ιβ^ ι^ψίιτ. 7'«^'^ ηηινη/Λ . τ«μ•7η. 8ςά Ιιογομ ^ηο^αο ςβ£1)αι *4^ ΑΠΟΛΑΑΝΙΟΥ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^ΑνίξΟ^ οίκΤΗ^'ζί^ ψη Κί Η Λ ς ΟΤ ΙΗΜΜ91Ι• 

*ΑΧ^ίκί0.ς ξ^ΗΛ/ί Αϋς ίίηΐΜ «μΑ^τμΘμ 

Σπνία ίκΜί τν Αίος ^* Λμφω Ικί'ηη η 1 1^^ 

ΜΛηοσύνΛς Φίψη^ όΪΛΤΛμίνος τ^λΜΑβι. 

ΎοϋϋΤΛ μ,ιν αντίχΛ ταχι^Λ ^τξίμ^μί» ιύ/<4βτιβν|ΐτ« 

Ά^λ' α^ μοί ΧΛταίλ^ον ^τί^ζν/Μν, ως ν$Βί γαϋη^ ι ι^β 

Αυτών θ^' ύμ^ΐβ ίψομΛ κλυτί», ^ γίήΒ'λψ. 

Ίθ9 ί^Α^ ^ξζοσίΗτην ί^Μίχμ^Αων ιεαχ^τ^Ζτ• 

Α(βλ/^κ ^^ίζρψ τη ίΐίΡ' *Έ,Χ^(ίίός ΑΪλψ Ιη^&αι 

*Ατρ%κίύύς, ί^ίω, τα ί»ίί\% Κ0ί τΛξος ΰίιτη), ιι^^ 

Φ^^'ζο^ 'ό Τίζ '^λΙίΒ'ρθ¥ ύίΐλΛ)^^ ΑίψΛΟ, 

ΜίΓθΓΚθΓ<1ϋ οίι ίη νίΐΌβ «ςυλίοβ, ιηβίο €οηβί61αη(θ. 
Ομίη ΗοΓρίΐΰβ ίυρρίίεοβ ]ονι$ ανίίί τ^ν^^^ηπίϊηΪ9 
"ΗοΓρκ&Ηβ, €( ΓύρρΗεΰΐη «ηήίΙίιοΗβ; }ονί$ οηίιη ική^αβ, α ΓορρΗςβι 
Εκ Ηοίρί(ΰ8, (^υί ηαρ€Γ ηοΙ>ί8 ίηΓρϋΑοΓβιη Γο ρΓ«Βοί(. 
ΑΒ Ηοο 2ΐι(€πι ^Γοηίβ βΠαβ ^ίΙίςβηΐεΓ ροκοηίΑΒ&ΐιΐΓ, 
ΥαάοίηΐΕ Ρΐιίηοί Γλ(υ$ «ΒΓοΙαία €0€. 
Ηχο <}ΐιί(ΐ€χη (1λ(ίπι οαιηΐλ ΓμρρΰάκβΒίιηΰ» 1>€ηονοΗ• 
$ο<1 λ£6, <ϋ€ ηιΚι νβΓ^ ^αο {οτηΓαιη > Ι4^ 

ΗβΒιιεϋβ, 6( ψίχ τί^^^&XΛ» ζτζμ οιατο Β«νί^ΰ ίιηροΐοηΐ, 
ΙρΓοταιη(^α€ νβίΐΓϋιη ηοιηοη ίηείγίαιη, 6( {οηιΐ8. 
Ηαηο ΐΰΐΰπλ ΑΓςαβ Αΐΐοοηηιβ €& ρΰίρίοϊαβ κΒαβ 8(1νβΓββ. 
ΡΗΗχαχη ςαοη(1&ιιι ^Εοΐί ηχιιιη α ΟΓβκοϋ ίη Λλιά νοηίίΤο 
Ηααά άαΒί^, ορίηοΓ» αΙίοαΒί »υάίνίΑίβ «( «ηΐΜ ίρϋ• 1 1 45 

Εαιη ηϋΐηρο ΡΗηζυιη, ^ηί ίη ορρίάαιη Λ€ΙΛ Ιη^ΓοίΓιΐΒ €&> 
Αηοΐΰ νοέ^υβ, ^υοιη ιακχιιη ΰκςή 

Ιιηιηιηϊβ Γαίβο οΙ)]€61θ8 ηοιηο βΛ ίοΛ. ΕίΙ Ιιίο ΙβΑβ ϋχ ϋΙ^ίΤ ^. ηΚ 

^αίη Γα»(, €( ΙαςοΙοηίΛ ΕβήρίκΙ» «(ίιίχη ΙββίΐϋΓ «λ»^, ρΓοάϋβΙ Λ€- 

€»141 άοίιίηϋο ίη ρο€ί. ΑπΛοίοΙίβ «Ιΐβ. Ιη 0•1Η€»ηο «λ|ΐΑ^. Ηοίΐζ. 
€. 13» 5α3 βΐϊΑπι ηοΛ» Ιιίς ίηιί ρο- 1 147• ί^β** •*••^5ιί•#0 Δι•»»λ^ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΩΝ Δ Β Τ Τ Ε Ρ Ο Ν. ά47 

*£ζρ(«Τ χϋοί Λ £ βΜΤΓΙ ΝΜΜΤ Γ^ΐΜβλ, 

ΑΐΙΤΠΤΤ |ΗΙ7«^, »»^. ή Μ ί)^«Λ<ζΐ 

Τίΐ' ί| Λ(*φνιψ»ι> Μμα ^• '4ίΑ• ό ^0 Ιρ}); 

Γ1|ρ«Ηο$ ^ Φ^ζος ο» ΑΐιτηΜ ϋΐΜίσατ ,,-* 

ΜοΓουηαβ 2 €( νο]]ιη βϋαιη ηαησ νι<ΐ€λΐί9 

6ιιΓροηΓαιη Ιη ίοΐΐο&β ^υΰκιΐβ ΓΑΐηί$« 

ΙΙΙαηι ρο&ΰ» παιηοΐινίϋ, ίρβαι ιΠΑηά&ϋο, ΐ ι^Φ 

Κα^ ί&ν€ΐι(ί ιιΐ(€ οιηΒ€8 $&(απιίο )ονι ; «ε ίρΓαολ ΓΟΰβρίΐ. 

Κβ^ία ΛβίΑ, £Η•ιη<}υο β! ηαρίιιιη άΰάΐΐ 

ΟΚλΙοίορ^ιη ίηάοΰΚλίη, ^ηβνοΐοηάα &η1ηπ• 

^{χ ]ϋ$ ιΐΐΗΓ^ηΰ ^βηαβ ηοΜβ €& : 2( ΙρΓΰ ]8ΐηί 

8€ηεζ ιηοΓΤηιιβ οΑ ΡλΗχα3 Ιη ^Εοϋκ χ^ίΒι». ιΐ^ι- 

Νσ» νοιί ίΙ«(ίιη ρΕίΗβ ρινοορκοΓαιη εαηηι λαΒβίΚββ, 

ΝΑτί|λΐηΐΜ ζά ΟΓολοιηοηνιη Α(1λΕΐχι&η(ί3 ςιαίΐί ροΠοίΙΐοηαη. 

51 ν€τ6 €( ηοπιβη Γοιτώ €ΐιρί«$ οο^ηοΓοβιν, 

Μ τ•ι^ *λξ299βίτΛΜ φηη «^μ >•;9- 1 1 $θ. '£»[( -ώη^^^ΜΜΜ^νι] ^ «|<4ί^ 
^ϋ^ΊΛς, ΛΜώΙΑΛί -§4 ν(« -^ ν«τ •0* ι9 ο^ΐΛ^^Λύ $Λτα ?«^«». 

Η Ά^Μ/ΜΤνΚ ΐζ β•^Γ»« Ρ{1||4^^«|^ ?Π»Ι- 1X51• Φνξ;« οίκ 9Ι»»Τ«ρΟ ^«Ι>^ 

;ΐρρτ«9• &;1ΐο1• 94$^ ΑΒΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ 

ΤαίΑ ΚυτΙσ-ό^ «ζτιλ^ ^^μ«* τ^ Α η,; Φζ9η$ς• 

Κα) σψίΛς €ψψΐ9πο¥ 98ίΒ'αφΛί$τ αυτΛξ ΊφτΜ 

*Ή <(^ ^ >96ΐτο) τίατρύίοί Λμφίψ ίστνιτ 

Λ/οηοθ-' ίυμΛΗοπΛς ϊτξΛ^ίίίαιΤΛΐ αοΛίτη^ ι ιβ^ 

*£Λλ«(^^ ί^ αν-π^ς. ψίψί ιρ. ιιίλιιτ ΑΐιρτΑΟ• 

*Α^λ^ τ^ )Ε^(ΐ^ χβί) ϊσοΛΧΤις 4μ>|«<0|Μ4ι^ α^ι^μ^Τ 

Μίΐίί ί^'ίοτΛ<Β^ Ό-ΰίροίΒϋΓ υπ αβν&Αγη ^'ο£» ιι^ο 

Ηαίο ηοηΐΰΐι (Α €γύίοτύ99 Καίε αα(6ΐη ΡΙίΓοηϋΐ, 

Βοίο'ΜοΐΑβ^ ίρΓυιη ν€ΓΟ ζη« Αγ^πιπ νοεαν^ηάβ. . ιι6ο, 

81ε Ιοεηκαβ ϋίΐ : ορίίοιβιοβ ΑαΙΰΐη ο\> οοή^ΓϋίΤαιη {^νίίΐ ίαη(, 

ΙρΓοΓ(^α€ «ιιιρΐ€χ«1)Αη(ηΓ> χηΪΓΟ Ααροιο ροΓευΙίί : %| ΙιιΓοη 

Οοίηςΰρβ» ρΓοοι ί» €Γ&(, Γ€Γροη(1Ι( Κΐι νοΓΒίβ. . , 

Οοηέ €ςαι<1οιη εο^η&ή ραίοπιί μοΒίβ ϋχίίΙ«η(€9« 

Οηκϊβ» η( 1>ϋη6νοΙ1 ΓαΜΰνοι^ηι ιηΙΓοπ&ηι. ιι6^ 

Οι^ιΚβα» οηίιη ^( Α(ΗαηΐΑ8 ίηΧτ^9 {νί^τ\1η^ ; 

Οΰϋιβί &υ(6ΐη ηβροβ €^ο Γαοι : €αιχι Ιύβ νχΓο ίθ€ϋ3 

£ζ ιρίΑ Οη^οϋ ρΓοΐαΓοοΓ κά τιΛοια £αχ. 

νβΓ&ηι ά^ λίβ ροΑοιι εοιι&κπιαβ ΓοΓΠΧοηοβ χηακαοβ. . 

5^0X1 8ΐα(€ΐΐλ ρηαι.ϊηάαφίηΐηΐ £ ςοΑ&Ιίο €^αΙ<ΐ€|^ ρρίηοΓ ^ 1170 

Ι ι6ι . Σι»η^^Μ 2ρ»«!βλ<« Λ 94μ' Ι«Ώπιιηι τοίνί^, οΙιΗςνΓ («μ^• 

ζ»λΜ, « ναν/ι•ί•λΐι. $οΚοΚ βτΟ (πιει ρτοετι! 0101112 νϊΓτι. 

νοΛά^ *Αρ»φί*9•όψ. Ηοε «ζρΓϋΰαιη " Η«Ιζ. 

<Ιβ<ΚΓ νίτξίΐΐι», Η{»«νΐΙΙ. ιιΙ>ί ΕνΜ!*- 1163. Κ«η2 μ^Τφ^»} ι|3^ ^ ν^Ι?^. 

(1«Γ Λβ^χ» 1164• Γ^#1Μ] μ ^^ήΐ^• δοΙχοΚ* 

■ ■ " ο> οοα1σΑιο« Ιο^υεηιίβ 1 1 66. Κ^ιι9*»(] Κ^^ιν^ μ^ *α^»- 

)2χη(1ϋ(1ιιιη, ει Γοιοιη 1αΑΓ2ΐ>2( (ιμλ$ «Αα^. Κ^Ι^^^ Αιβιιν•* *Ιμιτ* 

Ιαηιιού οοΓραβ, *Α!^«;(|ΐηΗ λ' Φ(^ί» Φ^ξβο^Άξ^.' 

Μίηι(ο»ίΙαρ«€ ηΤαΓβο» 00Γ« ' Μά. Κξΐ/^ψί, ίις, Υίά. Ητ^ιη. 
ραΓ(|α€ ροΓ ίη^ειίΒ ίιΙ>• ΧΙΙ« ΑΡΓΟΜΑΥΤΙΚη-Ν ΔΕΤΤΕΤΡΟΝ. «49 

^Ά^, χα^ όκ νηος ^αια α^ία^ιψ ίΙμΛΤ^ Αομε^, 
ΙΐΑΟίτυίίη ^ ψΤΗΐΜ κίθ9 (^^ ΐη^^ψ ^Αξηθ9 

Ί:ηΛω¥' ΗΟ-ω ^ μ%λΛς λίΒ'ΰς ηξη^Θίςη 

€)υ^ τφιψ Β-ίμίς η^, οτ' ζίη$ΐίί/ίΐι^ 'ίκΰΐηΰ, - ■"'• ^ 

Α^λΊ^^Π^ ^Λ4Τξώ0, 9ηΐβΓΛ999ί Μ/ΐίασΌ^. ^ , ^ |^ 

ΙιΐΜηοη«Ιίαιη9 ϊη οαιιαβ ίλλζμ νοβ ο^βικοβ ίηςΙάίίΤς• 

Βίζίι, €( έ ηλτί ν€ίΐ€8 ά^άχι^ ιι( ίη(1ιιςι^η(• 

$}ΐηιι1ςο€ αηέ οιηη€8 ροΑβΑ ίΙ)»ηι «1 (οιηρίυιη Μ^ηΙΐ 

Ρ€€θτλ ίιηιηοΐΕΐαή ; ζνκζ λΐι(«ιη Εηιη ΔβκοπΗΚ 

£€ηλ(ίι&, φχ €Χ(πι οχΰοΙΓαιη €»( Γοιηρίοιη, 1 1 ^^ 

ε Ιιρίΐϋ»; !μ(αι Αη(«ιη ΐΜξ€Γ Ιβρίβ άβΗζυβ ΰΓ«(, . 

8λ06τ» »ά ^α€Α οαιηο» Αιη^ζοηοβ νο(2 οΒηιΙοηυΚ• 

Κβο ϋβ ί&9 α-«(« ^ιΐΕηίΙο €ζ αάνβΗο ταιίΓοηΐ, 

Οηαπι 1)οαιη^α€ ίίιεη ίη επΙ ϋ14 ςοπ^ΒυΓβΓς, 

8€<Ι €^νο9 ίΓυΑΕϋιη Γβο&ΙίΕΐκ» ^ιιοβ Ιζτ^ιΐ^τ ί«^ηΕΤΰηηί• ΐ |.(α 

Ρο&<ΐΥΐ8ΐιι «ακοιη, ρβπιέ1ί8 ΑιοΗβ, ρΕΓλΐαβ ορυΐαβ άο^ηίΙϋΚ^ί, 

Τϋιιο &ιΐΰ ΛΓοαΙ4φβ ίιι(«7ρ€ΐ1«νΙ(, ίοπηοηβιηςαο Ε^ίοτίαβ ΰΑ, 

}ΐιρ}{ΰΓ ίρΓβ £η|;!ΐΐΕ ίηίρί€ί(, η^ς ίρΑ^ηι Ιιοιηίηςι 

1 176. Σιι««ν] ΓΐΜ^ Λΐ ψ«φ•ι ?ηΐ£^ 1183. Ζι^; Λν^Ί ^ Αία φήο-Ιν ι^* 

' π8ΐ. £;ικρτ(«3 •^νΑ^'* ^<^^^Ι• *£»«Αι. $ε1ιο]. '• 
ί 9(5* ΑβΟΑληΜΙΟΤ ,ΤΟΤ Ρ0Ε10Τ 4 

^Ο^ ^^ κ^ ύμίοΐ4 αοτις ΛττψΜΛς ί^^Μητ 

£179 /ΐ<{^ ♦3'ί2:£/, θ-ΗίΤ *ατί>Μ *0^χ»μ*¥Μ. . 1 1 9• 

Δ^£^^ Πι^λΜ6^ο^ χ«ρ^9ί ^^^' ^ ^ *ί ^^^^^ 

1<«(«ιαυ5 ρΓΟΓΓηβι ^ιι! ρϋ Κςιιο }αΚ• 

ϋι €ΐιίπι ρΑΐΓϋΐη νϋίΐ^ϊη €ήραίι 1 €»θ€ 1 1 β^ 

ΝονΰΓεαΙί, α Γΰρληιίιη ίχηΑ«ιι£ιι 4ο^Ι( «ΙίνΜιι, 

$ΐ€ €( νο8 ηίΓΓαβ ίηίο^Γοβ (οτνζνίί 

Α ΙοιηρβΑ&ΐο ρ€Γΐιίείοία : Πο< «νΐοη Ιιχ ί& ηινί 

Ηιιο, ίΠΰε ίΓ€, ΰΜουηςικ Ια^βί* £ν£ «ά Λαη, " 

8ίν6 »(1 Ρ1ι(λί2ΐη, ίηείχή υΓΒαη Οκ^Μηβηκ ι μ• 

Η«ηο €ηίιη Μίη€Γν& ί&1)ή€ανί(, €( ίβοοι( Ιβτιο 

Ι4|ΐΐ|ΐ ίη ελεααίηο Ρΰΐΐαοο $ αιιαςοο 1|^ Αιρι• 

Ρλπινίΐ : ίίΐαηι «ιιΙϊιβι τίοΙ»ΐ2 ιιηάβ"άίΪΓιτ§ίΑΑ, 

\οϊ ρηαΓ^υλίη ζά καρβ» ρτορβ νβηϋΒαίιτλ*, ςο» ίη ροηίο 

Αη^ιαίΙο οοηαΐΓπιΐκ (ο(ο (1μ ίηΐιτ ί« βιηι^τιιο• 1 195 

ν^πιπι «§!(« £ιηίϋ(ΰΓ ο( νοβ ηοΒίι ίη Οπεείαΐη «νοηήΒυβ 

ΑίΜ «Αί. Ιη ΡΙοκ^ » Αί, ιΐ( ^ ÀÕ 'θ{;%^» ^υ^νινκν ^ ^^» Μιμι- 

€61ΐίβ( « «ι α»Λ4^. ρΓ3 «Α»•ί νν. ι§ β^» 1^ ΐηίλι; βΐύ^ΥλΧκ, ^ ΒΜ#ιί«ί> ν, Ου γΛ^ ϊφΛν τ£^€<%ι/ άΊ|ί<ν Αί^ΜΟ 
%ΰΰΛς άγπν κζ/ίό1ό (Λ,ιμΛί/ηι$. Ιύί ^ ίατην 

'^α φίλοι, ίιμ^ίηροΐβ (Μ» μρ ^ΐΜΐί, μμγ' ^^μ)^ 

*ΑΆ^ α^νΰίς ολογην'απι^^^άί^ Λ^ίψΐΡ 

λίηρις* τω και Ότίζ/ $άίΐΑ ν^^Ά»Λζ. 

Σηιτι»/ ^\,' ίίίΚία γΐφς ψίΑ^^* ^^Φ^ ^ ¥^ί^χ^ΐ^ 

£| αιτΓύβ άυε€3 : <|ΐΐ8ΐϋ^«ΙκΐΕ* ΡΙιτΙχο βίΓ^ι 

Ττοήοίΐοοτ ρ«ΓΓΰέΙαηΐ3, ΌΒ }ονΐ3 ίηιΐη ίη ΛΜ ηφοΜΐ^ 

Οοηΐίουϊι ουιη Ικκ &ογΙ«πι : ίΐΚ Ψ€τ6 6χιίπΐ€£:ϋ1»»τ Μάί«ΐ€€> : «9^ 

Νοη βηίηι ορίηΕΐ)Αη<ιΐΓ ίαη ΜΧ ϊΜ νάίαα Ηΐεϋ«τβ«ϋ Αβηηζι; 

Υϋΐΐαβ «αίοΓΓβ ΛηαΐΒ οιιρίοηΐβ• : α έά 1ι«β# ηο^απί <ϋ»ε 

Ατ(ΐβ, χ^Ι ίοΓΟΒβ (&1ί «ΟΙ ιίινί^α»θΐιΐ€ ο€αιρι«ί«> 

Ο αιηίεί, (^ααηΐιίχη ηοΙ>ί& ΐαβί τΐήοιη^ ηβ^^'Κ^'*^ ηαΰΑ 

8€(1 πυηιιη ίη ιηοάαχη ΗοτήέΜΐ• άητίιϋ ρηΒϋηι» €&' . , ": 

^£«(4, ί(& ιζ( ]ρ^^ύxα^ί^ζπι ηλνί^^• ... 

ΙηηαιηΰηΒ ΙιαΙϊίΐλΐΚ βϋΐκβτ; βκ £ίιιβ Μηό 

1199• *2Γ&ρ•; ;{^λ«»] :)/ςί ^ ^&τΓΗί #^? -ηΤ Ίι^ι. 'Β»«Ι^» <Ι >0 Τ Ι >| ίι • ν 

«1^ }αίμ3Ψί0% τπ; >)7>^ ^ Λίβλν, Φ{2(μ; 4^^«<5ν• 9^ο1• 

^' χ^6Α9ρ &9τ} ; α/^ ^' 0^' φ£β49. ψ Χτ^ρ«ίΐΜ* )ζ ρ^;/^•» ι^^ηα^ «^ ΑηολΑΑΜίΰτ Το1^ ροΑίότ * 

ί^ίίί^' τΛος (ΐΐ¥ οφ^ς νΒί τ Λ^^φί τ $ρυ\αι 

^ΑΒ^Λ¥ΛΤος (έ Λύπνος, %¥ αντίΐ γάΐ α^φοα%¥ ,- 

ΚαοκΛον 09 κνη/ιοΊω,^ Ύυφααηη οη 'ζήτ^* 

^£κ3» ΤυφΛονΛ ψΛσί ύα^ς Κρ§ι4ίβίϋ ΚΛ^οωνω υι^ 

<Λ^ χα/ τηϋοψ }$ίυ<χΓηίο9, ινθ** ^τι ηΰϋτηξ 

Τ^πίΒϊΙϊ νο€6 6ϋ ίζηιηβηΓο Γοΐ^οτβ Γο ριι;6|ϋ βχ1ιίΙ)€λΙ• ι II 5 

Ηααά ο^αίάβχη ρΰ1ΐ€ΐη ιιι&γκ «Β Λαί 

Αοϋο €η( : ια1»'θ«οι ΓβΓροηβ οίιταηϊ αικϋ^ηβ ΰαίΙο<1£Ε 

ΙΐΩπιοΠΕϋβ, €( Γοπιΐιί ^xρ^^8» ^αοοι ίρ& €«τπι ριοηιϋι 

€«αεαβ ίη ΓαΙϋΒιιβ» υΙ>ί ΤχρΗνοηίι ρέ^ϊΛ, 

Οαδ ΤχρΗ&οηα ρ^ΓΗίΒοιΚϊ, }ογί8 $»(ατητίί ίοΙιηίιΐΦ ι β 1 ^ 

ΡβτεαίΤαιη, €[η2η(1ο.ίρίΙ νιΗάΑ5 ίη(οηΐ»Γ€( ιηαιιοβ» 

ΟΑΜλίη 8 €λρ2» ά^ΰάΙΗΛέ {^ηι^ιη. Ιβ νοο υΐί 6τ«£, νβηίΑ 

Αά αιοη(€8 β( €«ιηριιιη^Ν)τί(Βίιιπι, ηΙ>ι βΟΑπηιαιη 

}α€ε(, ιηοΓΓαβ δβΓΒοηίά» ίαΒ αςιιί ρ•1α<ϋ•• 

5ίε ϋχίη •Ι ρ1«ίΧ]ίΜ ρ•11θΓ ρΰΓίαιΰι^η*• ι&ι# 

βΐιηοΐ »(€[ΐΐ6 αϋ€ οϋΓίλιηβη Ααάίν«ΐλη( : ίΙ«άβι «ν^βιη Ρβίβι» 
^^•. ϊτι 5 •»« ί• Κλι|<^λι» ^τ§φν}»ψ ί «&} 'ί Ν»»ικ Ι5»^«» λί7#». •* Ϊλ λ «€ Α>Γ6ΐί ΑΤ'ΤΙίί ΛΚ Δ&ΤΤΒ?ΟΝ. -^53 
Ιάί^^ως, ψ^Ηί^ λίίυ ίίπίίοηο Βνμω. 

\Β(ΐί(Μ»ΰΐή ΑΛψΛό- αν» βντηπ 'ΰΓ4ίξη^Ιίυαι. Ι22€ 

^ΑΆλ έ ημΛΛς οΓομ^* ^^Πζ^ίμ^ς Ό-ολί/ΑΛίό 

Κηη μολϋν, μΛκάφων ^ζ%^0¥ ίΐΙΐΜ,τΰς όκ^^αοί^ς. 

Ύφ Η μη φίλοντη ίίξος ^^ξυΟ'είον ίτηΛάτ^, 

Οδ οί ;^ξΛ(σ'μησ'Η9 3^ιίλ'^ομαι Ϊ^ηλ κίλχωκ 

Ως ϋγ^ΛΧ^ηλοΐΜ ΛμοιΙοΛ^ο9 ηγοροΰύΐτη, 1 230 

ΜίίΤφ*α2τίς ϋρι^κΰ κοματίμιιηι ΚΑτί^αρΒ-ίν. 

*Ι^ ^[* ηπμίΛβ, ΤΛ ^\,' ύ^ μ^ς ανίμόίΟ 

Τη^ττ ^(ΐφΛ ^ 1^09^ '2ίαξ9πξοίλ€ί7Γθ¥^Α/ιηός• 

Κι;χ7ί ^ 39ζητλΰμίη\ ΦιΛο^'ί^ νϊ^^ψ ίμ^Λ&ν^ 123$ 

ΑηάΛ&ύΤ νβΓΐ>ΐ8 Γ€Γροη(Ιί(» (Ιίχιΐ^Όο• 

Νο («ιη, Βοηο νΪΓ, ροηίιη6Γ€83 Αηίιηο. 

Νοϋ €ΐιίιη ζά^^ νίηαιη €^€Δ(€β Γ11111Ό9, ϋ( (]ο(ΰΗθΓ€^ 

£ίιηο• 3Γΐηί8 €υιη Μα^ ά^^^ηΛ^^. 1 225 

$βά ηοβ ΰΐίβιη οχίίΐίιηο ρϋΓΪιοβ ΒβΙΗ 

ΙΙΙιιο ρΓό6οίί€ί, ςγιί ίοηη^ €χ ΟΰΟΓοιη Αιη^ιηϋ ίίιΙ ΓυχΑϋβ• 

Οα<ρπ>ρ(«τ> τύΓι 1>€ηετο]^ τίΐΐιιβ ΑΟΓΰπηι οοηεοίΓκηϋ^ 

ΝοΙΠ 61 €οιηιηο(1ο ίΌ(\ΐΓ2δ ορίηοΓ ^αιία €οΙε]ιοηιιη• 

1(2 ίΙΙΙ ίη(6Γ Γ€ γκί£ϊηι εοηΤ2Βα]αΙ>2η(αΓ, 123• 

ΙΓΓ^αβ (Ιηιη οίΙ)ο Γαείαά άοηηίιυπι ϊκηζ. 

Μ2η^ αιι(6ΐη ^xρ^^τ^{ϊΊ9 ΐααρ€ΤΛΖζ ίρίτύ)Λΐ αητΆ : 

$ηίΙαΐ6ΓαιΐΓ ί§;ί(υΓ Ιίηΐΰ», (^υ» βαϋο νΰηΐί 

Κχ(£η(1οΙ>ιη(υΓ; &€ εΰΙοΗϋΰΓ ιηΓαΐ2ΐη Πςαΰπιηΐ ΜλπΊβ} 

Νοέΐ€ ν€Γο ίηΓ(ί<^\ΐ€ΐιή, ΡΙιίΙγΓΧΑΐη ρΓΧίοΗο^βΓαηΐ ΙηΜαα ι 1 23$ 

1223• Μϋί'ϊτΛίί, ί&ΐιΐ] 4»6ί 7•. ί»Τ%7η/^9 ξ « ^Ο^^Λ^* ίΜΰΠζ «*ί 

ρΛ 6«φ•!Μ ^μΛ^ 'ίύ 4!%« Αΐιίτ•» Λβ^«• ι«9^ί• δΰΐιοί• 

» φί^ττΜΐ ϊι ντ•>(. ά;Η^' <:# τπΜτι, ίπϋτ- 1 224* Άλ«Αι). Ηβϋζΐχηηβ χηαναΐΐ 

#ν• 9»^. κι»ν'»)^ιι )^«^ ^ϋ<π, ^ Αϋτ» ](β6Γ6 «λ«««. οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ 254 ΑΠΟΑΛαΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Ζίυς ντί ΚϋξίρΛαη (Αίητρίφίτ \ίαίαοΐ9, 

Ύίτμ,ί θώ μ,ίαχηγύς' ο ^^(ζ ώι/ης Μψίοας 1240 

Η 3>^ αΐίίί χρίξίν τι κ^ η^ίΛ κϋ^α, λίττΣα» 
*ύχϊΛν)ς ^ιλόξη. Ης ίξίΛ (Μί,κ^ Ώϋλααγύ^^ 

ΛΛλύ^ Θ^ ίτΛλαίΙον, ΛΙ4,0ίζαίη ΊΈίίΑΨ άψψ 124$ 

ΤαΜν, υπίρφίοίλΗς τι 'ΖΤίίρίζ οηΰΨ79 Τ^αίπΗροζ» 
Βυ^ρ^ τ 3^ 79ίσ•ί^ 3^ηπρο ^ ΰάΐν ίημ90¥ 

να Οαΐί £]ία$ 82(ιιηιιι# ονιη ?ϊίΐ\γτζ, ςα*η^ο ιη Οΐ3ηηρο 
Τί£«ηίΙ>ΰ3 ]ιηρϋχιΐΓε(, οι ίρΓ€ ίαΐ) αηίΓο ΟΓοίβηύ 
^ηρ^^^^ αάΗυο ίηίΟΓ €αΓ€ΐο3 οάαε&τοΐϋΓ ΙάχοΒ, 
Βοεΰρώ Κΐΐΰ^, εοηεαΒαίΐ ; βοΓ(^ιΐ6 ίη οχηοΓΐΒαβ 

θ€ρτβ1ΐ€η(ϋ( ^^Λ πΐϋάϋ»; ί11« Τ€τδ ο ΙΰέΙο ριο£ϋ€Μ» ιΐ4^ 

ΡΓοηιΐ(, ]ιιΙϊοΓο ίθΓΐη& δηιίΐΐβ ο^αο. 
Α( ρΓΧ ρυ(ΙθΓ0, Ιοεο ίΐΐο €( ί€άίΙ)α8 κ1ί&ί<« 
.Οεβληί £Ηε Ρΐιίΐ/ΓΑ» ίη βτάαοβ ιηοηΐο& Ρ€ΐβΓ]^ηλΐηι 
Ιυιι, υΒί €1ιίΓοη€ΐη ιηοηλΓοίαιη, ρ&ηίιη <^ιΐ1(ΐ6ΐη €^410 
Ρ^τϋχη (ΐ€0 ίιιηϋοιη» ο χηαΐαο ρορΰήΐ οοηουΐιίΐα• ^^4$ 

Ιΐΐΐηΰ ροΓΓο Μ^ςΓοχιαβ, €( ίζηπλβηΓ^αη Β€€ΐιίΓοηιπλ 
Ύ^^τΛIα, αο νίοΐοηίοβ ρΓχ(€Γη3ν1§αΓαη( ΒΑρίηβ» 
Ε( ροίΐ Ηο$ Βγζα$α : αΙιοΗαβ οηίιη αίςαο ρΓΟ^ΰάΙβΙ^ηίαΓ 

λ9ζ09 φητίψ, ϋη Φίλνζοζ της €ΐΜβί¥•ν^ 1237• Κ,^ίΐτΐίΤ•» ϊ,ζ•ί] τ» Κ^τ<ι»»| 

ν«ητ, Μ 'τΊοΛβ αντίίς Ιιτα/υτ^φίζω ηΛ^ < 239* *Ρ^^• ΟοοΓίΐΙΰ δρ&Ι). Α^ 

««τμΐΜΐβ^'«ι$ 'ίΜίτψ ΙμΙγι τίί Φιλ»^ τΐ| ιρ•ιΤΜ(* ΰ «-^^ ημί^ς• $οΙΐο1. 
*η«•«ι#τ»* ΐΜ«/ Α/^2 τ5τ• }<φΙνκ • Χ«ί•ι». 124^• Ηλχ^μ9Λ9 ] «6< ΗΛΛ^ύπβ^ 

ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 

Και ίη ίϋανκΛαιων οξίωψ ίήτΟΙ^οψ ίξΐ^τνα/ 
^ΗλίΙοΛΊ9ί, το3ί γψΐβ 'δτψ ςυφίλοίσ-ι ψηίγ9ϋηψ 25ί 1250 Ρ€ίΙί&&η(€Γ, ίΰοαικίο ίπιρυΐδ νϋηΐο χ 

£( (υηε Γαηο ρΰΓ£;€η(ίΙ}ΐιβ £ηιΐ3 &ρραηιΐ( Ροηϋ ; 

Οοίη ίιηο Ο&οΰ^ίιοηιιη ιηοηϋυζη ίηοίρίοϋΕΐΚ βρρ&τϋτβ ν6Γϋε€$ 

£χ€ε]&, αΜ ιηβπχΒπι αά &Γροτ&3 ταρεβ 

Α^αϋλΐη 3€€ογο Γαο ρ&ίεΰΐΜΐ, κίΓοη^ νοΙαΜοιι• ι>5α 1250. Μ»;^•0 «»» 5, ^;κ•ί Λι-. 
φΛΐητ• Π•ιττΐί» Ιίλίξ•» •« ώ τίί ριτ;^• ? 

1 251• Κα/ )« Κβ»*Λσί0ψ] ιύ «β^- 

Ι2ς2. τά-ί 7«ί#Ί « ΠΜΜ«9Ίν( ιΛ'- 

τί την »μ(τ(τ/μ» ? Π(<μ«9'ί«( Ζ'^ξ^^ Τ 
ιη7Λμ§9 τ *Μλ3ί/Β/»η *Αιτ9ν ^Λ^ψ, «- 

4^ ¥ /ίρ'ρΛ» 9 ΏξΦμιιβΜ0ί 'Μνηί. «»«/ ^(Μ^φτατ να^χΗψ της ν^ηέ»*€ τά ηα* 

Μ•» ΉρΜΛί«) )- 5 Π^•Α^Μ Λ»Τ«/ ν . 

«179$ 4ο9)ΐιτ τΗ{ ηί/Λ^^ς 9 ητη^τΛς^ τ» ϋ 

5«ιτ«^. β'^ΐν τ«τ$ (ύβ* 19 ΚβΜ/^($Μxβ» «ιχ»»• 
^κί μ$ψΛ Διι ύ *Α!^Ιί»Λ μη Β'όφίψ, ^2^ 
7» 9($λΜ^ϋς ΛΐτΙ•νί ΤΙξ»μιιΙ^Η ρΙ^ρί^Α/• 
{(ΐι^'* "ύζη^οβλΑιτ }& ηζπψ ΉβΛκλία^ της 
:? «ιτ» ΤΦ^αίίς %ΛζΑ^• απΒ^^ς μψ φ Λ• 

τύτ»$ ίμιη^. 5€λοΙ• 

1254- Αάτν», &€. Η^ηά 1ύ(1βΐ ο» 

Ιΐϋΐη Ηβ^οάΙ, οριίιπϋ βαιη ϋχροηεη- 
(€0)1 ςοηΓαΙαοη(• Θ»•/. 5^3• 456 ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ / 

Οο γα,ρ ογ αίίτίξίοιο ψυφ ιχρ 9ίω»ο$ο, 

ΑΙΕΥΙΤ €ίψί»ΐςη9 ΛϋΊψ ίίθ¥ ΗΤί¥Οηαίί4^. 

*Ιςΰίοκης ς'άλΛΥης 6>ιοο(τμ,Μ* ίν #8 ΐζ^ α^υτ^¥ 

ίΛία γηά^τα νίάοηιιΚ τΰίρ€Γ(ίη&ζη (Ιπάοκ &€α(ο ' ^5$ 

βιιροΓ ίαχαχη&ιη νοίαηΐϋΐη ηινοιη, ρΓορο ηιιΒββ; {^ά («χηβη 

ΥβΙλ οιαηιζ οοηευίΐΐΐ Ιαεοδΐΐα εΙαγοιω οιοΐνι. 

Νοη βηίιη ί1Ι& νοίαοτίβ αΐτίνοΐζ ίοπηβια ^xIύϊ)^\>Λ% 

$6(1 νβίοοΰβ <^ιΐ3(ΐΰΙ}ί( λΙζβ, ροΐίΐίβ »^ολΐ€$ κιηί». 

Νβς (1!α ρόίΐ^α §αηΙΙ>αη(ΐ2ΐη &α4ί€ΐ)«η( νοοοηι ιιβο 

)60ΐΐΓ Γ€ΜΗ£η(ΐ3 ΡΓοιη€(1ΐ€ί ; ίηΓρηυίΐ &ΐΐΐ€ΐχι χύι^τ 

Μ^υίΛΐη, άοηικε ίΐοηχιη ε ιηοοίο άθΓαοηίοιη 

Α^ηϋΑΠί εΓαάίνοΓαχη, ^Λάαη ν'ύ, ςοηΓροχβηιίΐΐ• 

Αά ΡΚα&η 1«(^ ήτί^ηι^^η, α ^xζ^^α^ύ8 £η68 Ροηΐί, 1265 

$(2ΐίιη ^ιιΐβχη νϋΐα 6( «ηίβηιίΑΐη 1η ε&ναιη 
ΚΰοορίΑεαΙαχχι (ΙβίτλέΙα κροΓαοηιηΕ ^ (υπί ΐρΓαιη 
Μ&ΐιιηι βίΐΐίιη ίαΙ}πιίΓθΓαη( ^η^1ίηα^α^η, «€ εοΙβήΐΰΓ κπιί& 

1255• Τβ» Ρ }ΐΓ* ΛχρφΤΛτης] ?ΠΒ^ Λ'ρνξί Λζ^ί #•« ί;^ΐι ιριτ^•!^» •«« 

1257• Π^Μ^»(«<ί] -πΛξΛτσίυσβίς. 1200. Δνρ^»] Ι^ο » απννΜΐϋ• 4• 

{^ν^' •'ηι>«(< πί <«>#(• δοΗοΙ. 1264. ^λζρί»] Λ^^Μ ί Φ(ίξ•ν ^#1•, 

ΐ?58• Λ<5«δί•"] «'^^ ^•«' «•ρ•»•ν*ν• *ΛΑν^ίΛ5«ΐΐ4 τη ί/Μ-ϋ^^^ ^ 

δοΗοΙ. δςΐιοί, 
1259* ^1^ #1'2νΙ'^'0 ^ 0^ 9κΐ( £ια;ίλΜ'Μ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ ΟθΟ§ΐ€ ΑίΓΟ^ΜΑϊΤIΚί>Ν Δ Β Τ Τ Κ Ρ Ο Ν• %$^ 

ΚαόκΛην ΰάπήίνΪΛ, ΚντϋαϋΐΒί^ η ν)ολϋτ Λι^τ: 
Ύοίΰ θ€^ το3ί χωοζ ίψίς ίίζίβη ϋΜΙΜΜτ 

όίνΗ Λκηζ^ίοιο (ΜλίςΛγία/; χ^ι λ0ΐ€^ 

Γύώ| τ « ΟΜτ^βτΜ^ τι Θβ67^> '^^υχρϋς τι ΚΛμο!{Μ 

Ιη^Γ€& ίοηΐ βατϋ λ1퀫]& ίηςβηίβιη, ^ιιΐ ςαο^ν^ν^αι 
8(ήά€η9 Γΰς€(1ΰΙ>α( : βπΐΐ νβΓο ίΐϋβ έ £η1ίΐΓΐ 117^ 

ΟβαεβΓαβ οχοΰΙΓηι, βε ΟοΙεΗίεα ιΐΓΒβ Μαχ : 
£χ &1ΐ€Γ& ΑΐΚϋπι ψΛτΧο, €»ηρΐ2$ Μοπΐαβ, ί&οηςιΐΰ ηΰΐηοη 
ΙΙΗαβ 0οί, υ^ Τ€ΐ1α8 ΓβΓροηβ ιαοΙ^&ίαΓ ούΓοΓνληι 
δαΓροηΓαιη ίη ίοΐίοίιβ (|ΐΐΰη:ύ8 τζχωιβ. 

ΙρΓο &ιι(€ΐιι }&Γοη αυκο ίη βαιηοη ροεαίο 1^75 

νίηί πιβή άιιίείλ ί\ιη(]οΒ«( 1ίΙ>Αχηίη& 
Τϋΐΐαη, β( ίηεοΐίβ Όιϊβ, «πίπύΓ^^αο ιηοπαοηιιη 
ΗοΓοαπι ; ίαρρίοχ^αο οπιΒα^ υ( ίηηοχίί ^&ώι ρα(Γοη1, 
Βοαβνοί^ Ι €1 ηζνη Ικ>ηο ειιιιι οιηίη€ ίυηοβ Γεείρ€Τ€ηΐ« 
8(2(101 &ο(€ΐη Αηεζυβ ιύαη ίεπηοηοιη ΓαΙ>]€€ί(. ΐΐΐο 

^&Iη ί&ηε ίη Οοΐεΐιίο&ιη (€ΓΓΑΐη ροητεηίιηιιβ, €( ί1α6η(& 
' Ρ1ΐ3£(1ίι ; (βιηριιβ ίςίιατ &<ΐ€&, ^ηο ίιι(€Γ ηο8 οοηΓαΙιειηυβ, 
8ίνο €θΐηί(0Γ (εηίΑΒίιηαβ ^ΕεΟπι, 

{μιμ. δείιοί• Τ ΜΜΐίΙιτϋ ο^ 'Ιλί•. δείιοΐ. 

^(!»α 3**'^• ^^^ 9^ ΐ9πλ|^ι»τ«( 1^ «ί» νι/$• 8ε1ιοΙ 

ώ ^ ΐΜ»#λΜΤ9 θ9Μ9 Ι^ι•7( Ίιπ;^•(Μ<ί 9^ 1 283• Ειτ «ν μΜΛ^;^^^] «η ^ΐ(«^ 

κ Ις ίΓΛ 25> ΑΠΟΑΛΑΝΙΟΥ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΤ &α 

Είη ^ ί)^οίή τις ίί^ίΙ/οΛλος ίατι^ ο^μη. 

Αη «Ηα λΠ^ιΐλ (α(λ €η( ^|^^^ά^^Λά^ νί«• 

δίε άίχί(: Αφ «υΐΰΐη Ηοπλΐα }&Γοη 12Ι5 

Α1(2 ηανΰΐη ]α^( απολοτίβ ίΐ3ΐ)ίΗΓ€η(, 

υιη1)Γ0& ΐηλέΐΕΐΑ ρλΐηάι (ολ βιι(€αι ύηΛ ρτοιΙηΑ. 

ΝλνΪ2;Αη(«) αΙ>ί ίΐΐί ροΓ ηοθΐΰΐη άοπηίοΒληί• 

ΑαΓοη «ι(€ΐη ρααίο ροΔ άβΔάοτΑΐΚΐΒαβ βρρ2Γηί(. 

«^•φι^«^Μ τύ Αΐίτ^, ώΜΤϋ^ν^Μ 1286. 'Χ^Ά »« ώιίλ^ίΟηι] ώ τβΤ 

1284• '£*^^^] ««'φ«λ4«' «ΰΤϋ^ιζ >?• ^'όμη^• ^' νψι )* ί*** βνηΜτν 4^- 

$ε1ιο1• •λχ0«'«^, νκΐ^ «7«»(«κ •Μ««Η{• δεΗοΙ, 

128$. Π«(^9;ι^Ιΐιη»] ν«(^^{ιί» « 1287. Δ«03»^μ] ι• Αίτνα»!»! ΐ(|ΐτ» 
^ι(η(•«ί «Μ^^ ιί τνμ«ΐίλ«• 8€ΐιό1• 9νγη$Μ. 8ΛοΙ» Ό'φΙζβά ^)γ ν300^ΐ€ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΙ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. Μηίΐάης \!ζτ' ψΛ* ου γαρ κ^ Κυχζ/ίός αϋοαρ 

Α Ο Ε ηυαο» &<!£$ χηίΙιΊ, ΟΕηΐο, ε( οηβιτ» "^ 

Οηοιηοάο ίη(!ΰ ίη Ιοίοοιη κρ^οτΓ&νοήι νοίΐα» ]λΓοη 
Μβάϋχ ΑΐηοΓ€ : (ΐι €ηίιη «ι ν^ηβήβ οβοίαιη ι . '£ι 4* ί^ VI», Έζ^Μ-βί] 199 ^Ιηο 

ίί$λΗς «ντοΓ €ίζ9^ΊΐΗ μίγΛλίίς• «Ι51 τ«ν 
>«;^» ^^^^ ^ι^/λΗ• Αίί'ί'ΛΛ 5» ^* 

η• ^*^^ τ ^γΛίΤ09 ιί(/<9^Μ3(• 'ηΐς Α 

^^^ ν«τ«« ιλτίΛι 5 Αίίτΐί τ¥ί βί>?- 
Λ^Ι^ότί^^ ϋΒλϋς* Έ^τβ. «η-4 ? 

^9 •ν^9»»4γ. 'Βι ή* ;(ρ« ΙΜ^, λΙ><7^, ^«^τΛ• Τι^ι;!•^•, ιτ«λ»#Μ'• *Ε^τ#, 

τ Μνν-Μ «^;^ί7^^ ίίΠίΜίλίΛβΤ•• ώ- 
9»νν 5» »«•«*» «»/ -Λί γΛμ09 9^ 9»- 

«Λί λ} ΜίτΜξ, :^ τ»τ» IV* τίίς Μιί0α€ 
§7ηΛΜλητ€ΐ^• Φπ 5 3μΑ44Ιρ «μι φ€^η* 

•11 •τ<ι^ΐ!. Ο• 'πις Οξν^ηί^ί. ΐνζτας ο^' ζΒο ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΥ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟί * 

Ο^ οί μ,ί» ττΌΚίνϋαιν ΛνωΙς'ύ^ς ίονάκίοη 
%ίΙ(Ανον '^ιςιίίς λ£Λο%ιτμ^ΐ' α^* 09ίηακ4^, 

Τ/;^^)^*, ηί ϋλΛ9 τίνΛ μ^^σίΛΐ^ ωκίψ ίλονης 
Χ^ι^ν Α*ιψαΰ μΛ3'*^ΕΧ^ΰα^ χωοζ αγοιντΒ* 

Μ0ίλα}^α^ ? ριν γαρ ύτηξ^ίΛλας ^^ ^αί^ 1 3; 

βοηίηι €β, 1ηιιιιρ(&Γι^σΰ εαη» (ηί5 ιηοΐεοβ 

νίτ^ιηο•, αη(]ο ήΐ» Ηοιπΰη &ΐΒΑΐ>Ηβ ^^ ίηάΐηιιιι. 5 

8ί€ ίη(αΓ άϋηΓλβ, ηΰΐηίηΰ ο1>Γοννω(6, αηιηιϋηϋβ 

ΜαηΓΰπιΐκ ρΓΟΟοκ» ίη ίη&άϋι Ιοοαή : αϊ νοΓο ίηΐΰΙΙϋζβηιιΚ 

}αΒ0 €{ ΜίοΑΤΑ» «( βίΒ ίρΓο }ονβ β1ϋΓ()αβ 

1ϊιιιηοιΐΗΐ1ϋ>νΐ8 ΓιίοτΑΐΒ 1>ιί• (ΐΗΐΙ&αιαιπ Ίη^βΛ, 

€οιιία1(&1)«η( ; ι^ηζΛζζ &τι(ΰηι ΜίηΰΓνβιη ρπιη&ηι ]νηο. ίο 

ΙρΓϋ ηαιιο ργΙογ, £Κ& }ονί3, Λζζ^^ά^^^ οοηϋΐίαιη, 

0^(1 τύ, )υΐ(1ν€ άοΗ €οη£ηξ&8, (^αο ο^ρΐηιη 

Αιιΐ ίρΔ» ν€<1ιίι €ΐβε?ρΐ:ο» ροτίαλ^ΙβΑΐΚ 

ΒΙ»ηάί9; τ^^I€ηι^1ι(2^ «ηΐη ΰίΙ ΐϋτο^Αηβ• >$ 

Μ9« )^«><Τα!?> <9^ ήί^ "^ <^^«' ^«^ 3• ^^ ^«^Ι £&Λ«ν»( 5 ^ ^Α^^Λ^α^^ 

ίτνιΐ. Μ^σ-Μτ. λι^ ιζ ^ΐτ 2λί^ ΐ«-ΐΐν•7«« φρβ^'ϋις Ιγνί^^9 ><ί7^ ^ ^«^' ^μΐηΜ^• 

}8 >«/&!« «Λ^ <ί»;^»ίβ»ι ΐΜ-ηΗ• ^Ταιης Η ι»« ικ ΜΐίΛϊ.ί«>» Λνύ6φ%ζ•ι9ρ•α Κ• ίί•- 

ϊη»; 5 ^ ^^'^'^ 4^^ ι^ινΤο• μ Λΐ0,λί}Λ\ ;. Οι. ΟαΙΙ. γ«<. Μίΐιι ΛΙ<3ίιιπηι 
{ *£ς4«τ^ 5 ^««^^ '^ <(?» ^η^^^Ο' ^^ λΓη(1ϋΙ)2( ; ςοία μι Γιο ζΛ ίη ΗΒ. Γ• 
%-^» τ^νι^ μ9^μ$9ίνΗ, ιί κ9ί9Λ9 ί9%ξ* 111 Αρο(Γορ«€θ ΗχρβρχΙ^Β. Η«]ζ• 

.^βΡϋ£€^ιι1ΐ€β^<)Εηα>^\ίιιγ•. '^Εμιιοι^ -ΑΡΡΟΝΑΤΤΙΚαΝ ΤΡΙΤΟΝ• %6ί 

ΥΜή ^\,' αοτίυϋ Ίμι τίία, μ^Φ ψξί^^ρ ο^ιρα4νκννι# 

*Ηρη ΛΐηιΚνγίως '^€ψΛΐ* 4^ί^ τ$ι Μ-« 

^ζ^ατΛ^ ΜΜ τ^^ Λλοιι 0(ης 0Μηα4 βο 

^Η, <έ ίΤΓ ζ^ϊος οίίγι «ι^^ν ;η^ ο/ψΛτ ίιηζα^» 
^Αΐ'ΛχΛ 'Ο^ο^φόρίσηι αη ^φΑπμ• £<ι;τίχ4 ^*'Ή^ ' 
ΤθΜ? μητίοωοα τίΛξατίρη %χφΛ7$ (ΐυ3•$9. 
Αΐνρ 'ίομ.ιν μ,ιΤΛ κύ^^ρ' 3ίαπλίρ^ ϋμ^ν Λ/ιψ» %^ 

¥^ί(ψ λίηηω τηλυφ<ίρμΛη99 οίσι βέλί^η 

Ναΐίοιη (αβίΰη (€η(8ΐη6η οαιίΐΐβτβ οροτίβΐ• 

8κ <ϋχί(; ΙΐΑοο &α(€ΐη ίΐΐίοο ΜίΑβτν» αϋθ€αΐβ «λ. 

Μβ £118111 ιβΐία ί« αβΙοκ» νβτ&ηκιη 

}αηο, βρβπβ το%Λ9 ; ί^ά ηοηώιπι 

Εχ€6%ιϊλ£[€ νιά^οτ ίΐίαιη άοίαιη, ^ιιί ιιίαί ΰΓί( Μ 

Αηίιηο ρΓΟΟΰπια»! ιηη1(8 (αηβη ρ€γ]ίί>Γανί οοη&ΐίλ. 

Όϊχη} α ίη Γοΐο αηΐΰ ρβάΰβ οοιιΐοβ £χο» (οιμΒ&ιΚ 

ΒέϋκίΑΐη. ^«ι^^ ίβ ιηίιιιο βιιΑο«Βΐ6• ι ίΖ ύ^Μ )αΒθ 

Τλίοιη άοΗΒ^ηη» ρήοΓ ΙιαΒυΙί Γοπηοηοιη. 

Α1>€3ΐηΰ5 Ηίηε ζά ΥβιιβΓϋΐη» 4}μιω €οηΥ€Β(λΐη «πιΙμβ ^5 

ΤΤί £1ίο Γαο 6(1ίαί< λόηοπιατ, 6 πιοά6 ρΑΠί^ήΐ» 

Νβί&ιη ^€(£ νοηοτοΓαιη ροΗΐβιιι («Ιί» Γιιίβ 

•^β^ τ•ι ΜΛ-Μ φ^ΛοΛ&Λΐ Μί*. $€ΐιο1. ;9μ«^«7μτ«ι^. *' «6τ«( ^'εμΜ» Κρ«»#« 

^^•βψ^^^• 3ς]ιο]. 27.. Αί«ι«4». ΟαΙΙ. Α<«ητ. Α ί^ 

^5• Μ•^' Κνν^ιν] 4θ6τ$ Μ Κ,υπζη. ηιιΐ(&(ηιη ιηοηοΐ ΗαεΙζΗηιιβ, .^ιιό(1 
ΈϊΠίτΛ'/ή'Α^• 7η^«ρ^•^<γ Μ^' Αί«τιιν Α6ρ« ίη ίβ^αοηϋΒιιβ* 

θίλζοί %6% ΑΠΟΛΑΠΝΙόΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Κα/ (ΐϊν ϊτΓΗΤ '^αντις α0(ΐ&βίΐ9 μ^Ο^^ο^οιχην. 

έΙ α 091 ΰίυτι^ μΖΒΌς 'ίίφα^ίΛψ^ ψ Μ ϊγωγ^ 

*ΕαπΌΐ(ΐίν, σν ίί κ%9 φαίης ιίττος ΛντιοωΜ. 3$ 

^Η, (£ ΛνΛίΡα^ 3^ ρέρ<« ^ω(Μίβ Ηοιτη 

ΡβΓοηίΠιιη, α11ίθ€Γ€ άοΠ^ΰήο Ι^Γοηίδ ; ^ιιβιη ορ^ηο^ 
Ι1Πθ8 α^βηΓα νοΠα* ιη Οτχοϊλτώ. 8ΐ]&(αη3ΐη. 

δίο 8ΐ1θ€πΓ8 εΛ ; νιίτϋΐη 8αί€ΐη ρΐβοαίί οοηίϊϋαπι Μίη€Γν«: 3^ 

Ει Πϋ νίοίίΠιη «ΓροηΓαιη άοάίι νβΛί» 1)ΐΛη<1ί5. 
/αηο, ιηΓοίβη! ιηο ραΐϋΓ £€ηοίΐ 1ια]ϋβ ί61ααιη» 
Ν€€ Γ€ΐη 8Η<^ϋαπι ηονί ςαα νίιη ΗεΙ)©»! »!1ί€ί«η<ϋ λΐηοΓβηι• 
5ί ΛΜίαπ ήΒί ίρβ Κζε ΓεηΐϋηήΑ &Γη<3«(, εΰΠβ β^ο 
ΛίΤοηΑιιη ρπτΒίιαΓ» Γαπί; (α νβΓο οοιηρ€ΐ1»η<ϋ γίοοιη §6Τ6• βΜ^οη- 
νϋηοπ5. 35 

νΰηΰήβ, <}αα8 ίρίι ϋζ(ΓυζϋΓ&ι ιηΑΓΪΐυι ηϋΓθ(ΐυο ρ((ΐ€ οίβυάιιβ, 
ΟοΑίκΙο ^ΛIη ρτίιηύιη λ }ονΰ άιιεϋκΐ υζοΓβιη• 
ΜφηίΑ αιιίειη ίη^κβ'ζ, ίαΒ ροηίοα (Ηαΐαχηί 

ίδ. Θ£λ(μτ •#η»β•^] Λ» Λψτ} τ•(Γ 37• "^^^ ^^ •* ΛΤ|»•»3 «^^ τί. Μ 

^/ϊ/. ΚβήοΓ 1ΐ3εο νοχ, ΜΨΐτίι^σι ρβΓ- ΙΙ)ί(1. Δ»/(«ι» τηης, "Ε^•• Α<* ^» 

ίιιη. ΟοηΓαΙβ βαίοιη ίηΓ6ΓρΓ«€5 Λά >ιί^σ; ^Λλβψ$ν Μη^ί^μίΐ&α^* δοΚοΙ• 

Οβίΐ. νίύβοιηηίηοίηίΓα ν. 8x7• βά II. /§'• «Βί άο Ργοιο&Ιλο. ΗοβΙϊ. 

30. Π»»ι»ιβ] «»!<; τ•/ Λζ^ρ» ίβ»>ί?ί. ί9• Α*^»^] $ί&ΐίη^ λί>ν Άί »«- 

« /3»λιί. δςΗοϊ• "£«», οίοίΐίζθϋ ^5γ ν3θ0^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ 163 

^£4»ν, V αηνν^σχί ΘίΛ λίχος *Ηφαίς9ίθ, ^ 

Δμ&ιΚλ χΛλκ^ν ρ/^ιι Τίν^ός* η ^ ίζβί μάνη 

ΑΛίκίίσνβ ^ίκΛηρ^ κίίλΛς οβαΗμ.%)η\ ωμΑίς» ^^ 

ΥϋΓΐΙιη ίΙΐ€ ^υίάβιη ζά οΰοίη&ιη ΰ( ίηεικίοβ χηλη€ 1ν€Γ^Γ 

Ιη €ΓΓα(ί€3Β ϊηΓηΙχ 1&(αχη κεΰβαχη» ςαο οιηπία 

Αηί£οίοΓα ορ€Γ& €Ζ 9βγ€ άα€οΙ>Α( ί^ηίβ 3&έ1α : Ιικο ί§ί(αχ Γοΐλ 

Οοηιί ΓςάϋΒ&ΐ» νΰΓΓκήΗ ίαρ» ίοΗο, «χ λάνΰΓίο ίοπυιη. 

Ε1)ΐιηΐ€ί8 &υΧ€χη ικπη^ηο ίιηιηϋΓΑβ Κΰοιοτί^ ςοχαλβ 4$ ί4ίΜΗ9 τ ψβηιτμΦΡ• ητΗΤΗ α» ? ;^• ^Η^, <«»9-ο• $€ΗθΚ 

Ργο Κ«λκ/«(( Ιη ίηί(. δύΐιοΐ. Ιο^ΰ 
Κ«Χλ//ΐ<^;ΐ«(. Ουοά βηίαι ιΒχ οίΐΑΐ 
δοΗοΗιέοβ ΙοβίΐυΓ ίη 0&1Κ Η^πιη. 
ίη Βίβη. ν. 47• 

42. Πλ«ί/«•7?ί] ΠλΑ^Ινν 5 •*^'''' «Ρ««•»» 

ΙΒίά. ΤΙλβίγχτηί, ίτταΗζα. Μαΐίηι 
λθ€ ΗαΙ^επ •9•μ^^κ9ίς άίέίαιη. υ]7ίΠ 
^'• ΪΙλΛ'Ϋχρίς α τ•* ΤΛς γί 3ΐ«4 \Μαφμ9 
η9>ΛΗτ%. Οΰοά €ίΙ ρΓΧ€ίά€Γ€ 2ηΓ&ιη ϋβ 
ςιιί <|ΐιχΓΰΓ€ ειΐΓίοίιυ$ ροβεχκ <^ιιο 
(Απάςιη ΓαΒ Γοΐβ ]&€6Γοη( Ρΐαη^β:. 

<^υο Ηαηε ίη πιοάιιηι «5ΐι{ΐ7»ι £»- 

9»ς ^^ 1Ι9(^ «Ι'Ζ^Φοβλ» 7ΐ(Ιίη/ΐβ^ ^ϋ- 

ηοΑοΓ ίηιίΐΰΓ. ΗφΙζ. 

43. ΔΛ'Α^λΐί] Λ/^'ο^λίΓ*», Αμ'- οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΐ64 ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

"^Ε^ι^ν, εία-ω τι ιτφ' ΟΦοίλ^, ^ ^ίση Β'^ίρϋ ωρτΒ, 
Έϋσ^ τ Οβί κλασ-ΐΛΟίσιτ άη^ μπψττ^ίζβ, κ ώηη 

Ύ§Ία ^ '(Ζ4ίίιοωσ» ^σΟσ^ΝΜΐι^ «^υλ/•ιοιιτ•] 

^κθ-ΛΛ/, τίς ίίυρο νοος ;^ξ^ 'π Κ9ρ^<1 

έ^ωοΜ^ ουίτζος ι τί ί ικληί^ψ, ίη^Λ^^^ 

Α!\ψ φοιτίζααα^ ; Ιτγη ^β^ν θΜαν. 

Ί^ιψ ^^ *Η^ τν/οιαιιτ Λμ£^^^(^^ Ό&οΗτ/ηψ. ^^ 

¥Λ^(ΑΛΗς^ νωίν οί χία^ρ συνορίπΊοι λπ}. 

Αισ^ήί^ς^ ι)^ οΛ^ί 'όοΌΐ /ΛίΤΛ κωας Μ'^• 

€οιηροη€ΐ)αϋ κοΓΰο ρ€£1ιηϋ ; «ο Ιοη^οι 

ΡΗοΑίαΓΑ €Γ21 εΙη£ίηηο9 ; ^Λ^ υογο οογοπι οοηΓρίεΑίβ, 

ΰΰίΐίη^ ίηΐΓ0(]ΐΐ€ τθ€2ΐΙ>«{» €( έ ΓοΗο ρΓοϋΙίΰηβ 

£(Κ2νι( ίη Μ\λ& ; ιυοι ϊρίζ άβίηάο 

Κβίο^ίί^ ίχηρ€Χ8<<}ΐΐ6 πίΑπίΒΰβ οοΐΐί^λνίΐ οοηχΑδ ι 5^ 

ΥΰχχϋΓΑηάχ, ςαχηλίη χηοηβ, ^υΐάνο ηΰ^ϋαιη ▼(» 1ι^ «(Ιάαείΐτ 

1,οη|;τππ &(ΐ€δ ροΛ ίοιπραί ^'λ» (οη/ρ^βαΛ Τ ^α&ΓΟ τογο νοηιΛίδ, Η^αά ήιιιϋ 

Α^χηοάαιη ίΓ6(ΐα€ηϋ^Γ εοιηχη€αη(€8, (^αΐρρο επκίηΰΟ• ί]ΐ(€Γ !)««»• 

ΙΠ&ιη «α(€ΐη }υηο (λ]ίΙ>ιΐ8 κΓροηάΰηβ αΐΐοοικβ «Α• 52 

Οανίΐΐλήβ (α ^υίάβιη ; ηοΒίβ βηΐϋχη εοΓ οοιηιηονοΐιΐΓ ελ1«ιηίΐ2ΐ(ϋ• 

^&Π1 «ηΐιη ίη Εανιο ΡΙι&Αάβ ηανοπι άΰΐίηεΐ 

48. "Ε^ι^ίΟ *^ηή0ΛΤ• «τπίζι^Λ^• ϊτΐ ««ΐΜττίρι» « ^ΑφζΛνι. Ήη'Λ•>8 

5θ. *Αψιί«τΐίί] «ιιηνίρντ. $€ΐιοΚ «&«^. δοΗοΚ 

52. *Η&Λ«/] «β^ύηκ-ΐί ηξ'Ο" 53• Δ*«^««] ^»^•• »•»•• •^^^ 

τΐ.>5 τιί "Ηρα βί9β^^?,' >ή «5 ι? Ά5>ι»#ί« θοΐΐοΐ• ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ ΫΡΙΤ ΟΝ. 26$ 

τ£ν ητκ ^ηαητω¥ (ΐ& ίπεί ^ιίλΛς ίξγον ούωμψ. 

Τον μ,ί» 9γω¥, η καίι η( ίς "^ΑίίΐΑ νεωτίΆοί^, 

^0^9 'όο^^ν ί(Μίω¥ ίν) Αίνος ί^Λβτ» γΐ^κ» 
'^όφζβί μη ίγ(θ^Λσΐ} Ιϋλίης ΚΛΧ9ν οΊτνν Λλί^Λς, . 
Ος μ,* χηηφνο^η Β-υίων ίγίρας-ον ϊ^κίν. . 4^ 

Και α Λ?Αως €η χ^ ΌΤξίν ψοι μι^ ψίλατ Ιψι^ων» 

*Αψί^!α¥ άνομίης *ατ6ί(ωμί}η\ ίνηζολητίν, 
θημις έξΛΐΊώ• ψίψίτω ίι ΊτηΟ^ύνιτο ττίν^ 

ΟαίΙ^ιιβ Γ&ηο οιηηίϋαθ, ^ηοηί&πι ριορο οϋηαιηοη ιη^Γα&ί^ 

ΥβΙΐϋΐηαΚϋΓ (ίχηβχηϊΐβ ; }&Γοηί αιιΐβαι πΐΑχΙιη^• 6ο 

Εαιη 0£0» £ νοί ίη Ογοιιιιι ηανί^^κΐ, 

δοΙίΚαΓυδ ιιχίτζ ίειτοΐβ Ιζίοη& ά^ οβίβηίβ» 

δλίνιιιη ρτχβατβιη, ^ΟΑΐκαχη χηβίβ νίιίαιη ίηοίΤΰΐ ιη€ΐηΙ>ηβ« 

ΙΙϋ ηοη Ηάΰ&ΐ ΡοΗμ» νί(2(ο ηΐλίο ί&(ο, 

Ορί, οΙ> Γαρ€Γΐ>ί&ιη, λοηοήβ Γαοτοπυη χη€ ΰχρϋΓΐοιη ίβοίΐ» 65 

Αΐίβιη νΰΐο οΒ ς&ιιΓ&ιη, ]9Χ& οΠιη ιηίΐιί νλΐάΰ &ιη&ηι$ οΑ }αίοη, 

Εχ ^ϋο αά οίΙί& Ι^βηο ρΐΰηί Αη^αή 

ΗαπίΑπ» χ^αίκαΐίβ ρβήοαίαιη ιηϋιί ίίιςί^ηΐι οΙ}νι«η ίζ&Μ% ου, 

\^ϊϊΛX^x ΓΰνοΓΓυβ : ηΐν€ «α(€ΐη ίη&11>ςΙ}&αΐ οιηηο• 

62. Αν^Α*^ ,^Μ^Ο ^ *ΙΙμλ α Ζ%^ 9ίίρΙλΙαβ ΙμΒέίσ-ίϋ ^Η^«> ^η^ΐΤ- 

^)|(. *' Φλι^νΐί ^1 ίίαοτΦτ*ΙΙΙω9^^ Φι- ριιτα/. δοΐΐοΐ. ' 

^««11^1^ Λτ, Αηωψ^. φηαι ϋ ^ ^μη- ΙΒίά. ΟοηΓαΙβ Ηχ^ίη. Γ&1>•Ι.ΧΙΙ« 

#»^ ΔίΜτ τίω Ή'ίβψίίϋ >>«^ί^> ν•;ικ^ι &(φΐ€ ΪΒΙ ίη(εΓρΓ€(63• Υϊά^ οάίάο• 

ίτηχΐΊ• ίίτπν ίϋζΜ. ΊλΒ^^ττΟ* Α •9π^ &€χη «η. 174.2• ίη &(1(ΐ€&^ίβ ρ. 947» 

«»ντ«β τνν *Η«Μ•«(, βίξΐΟ-^•9 νύίίσας καΙ υΒί ρτο Λιτ»»^ ΐ€^€η(1ιιχη ριι(&( οΐλ- 

«ΐ;^»τ«Τ4Κ, 9κ%7ηίζ{ ΛοτΙ λ%ιτ\•Ίς ξν• ΗίΓ. €(ϋ(ΟΓ ΆντΜ»^. ΥΙάβ ΡίοάοΓ. 

λ•«« ιζ χόιρ^ Λΐίτΐη. ι^«ι»\5 ^ 'ΗϊβΜν; 5κιιΙυιη. Ι.. IV. ρ. ζ^ζ. Όρι. 

τίτ^» «ζ ν}4»$ κυτί» ΐ^ιΛίν άγίβίτα^ άΐ9 ιζ « ί(ί^λ•9ΤζΰΐγΐΜ, δοΐΐοΐ. 

9<4»ν οντ* «»^^«»«»ν• ίΟζ^τ^ ^ ψψψλίΛΨ^ 69• ΝιφιτιΓ «Ι' ι^Μλνιΐν»] «^, ;|^•ν< 

Ε 1 θι!^έ«( ί6β ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Γ^^ϊ ϋ ρ' άτα,μνβΐω οΛο^^τι, και ^' άνΛάροξ 
Αιτης ίοΤς ί/ιασι ίίίκτροΛλίί ψίΜ υ^ω^. 
Τω νύμοί ΛΧ^ηκτο9 'φΒίΤΛ*^* ί( ^ίί κι λα£ίΐΡ 

Ω^ ηυίΐα^' Κύΐξςίψ ^ ηοςκψίιι λάζ^ μύ^ων. 

Και [ΐί¥ ϊτησ ίγανόισι 'ο-^ίοσρηταψ ψ/ϊνί%ο^%. 

Πίτνα Θμ, μφΌί τ) κακωτίρον λ?^ο 7τί?^ίΤο 

κύττρίίό^, ά ^ ΰ-Ηο λίλαιομίνης αΒ'ίρΰ^ω 8ο 

^Η ϊττο^, ψβ Τί ϊργοψ, ο %ί» χψς αίγι κα/^ϋψ 

ΤθΓΓ€η(€8 ευιη ίίκρίκιι άονοΐυή ίΕΓ€ΐ>&η(ιΐΓ• 
Αηαί 811(0111 χηο θχηϋοιη ΓλέΙ&ιη ιηίΓοτΗΐ^ βίΙ> 0( ΓαΙι1«ΐΑά 
Ιη ΗαιηοΓΟ• Γυοβ ρ^ ίηρ^ΕΚοοΓβιη ίρΓβ (ΓΑαίρρνΐ«νί( «ςυ^ια. 
0ο2Γ€ ιηίΐιί ίη ροΓροΐιιυιη (χίιηίέ Ηοχ^οι^ΑΐαΓ ; οβς ρο&ι19^Iλ 
ΙιΐΐΑ( ΡοΗ&δ, ηί£ (» Γ£(ϋ(υΐ9 οοινςοίΤ^ι^ϋ. 79 

$ΐ€ 1θ€α(8 €& : 9)ονί( &α(6ΐιι Υςαοχοηχ ιη^^ίακίφ νοΓί^οτυιη, 
Ε( }ιιιιοιιοχη ΓώΊ Αιρρϋο&ηΕοιη ηοη ίιιΐ€ ιτοηοτΑΐίοηο ίηιαΐΚΑ β Α. 
ΙρΓλχη'ίςΐΐΐΐΓ €ΐ»ο4« νοΓΐ)ί3 «Ηοςακ» οβ Μ^ηάίβ* 
νοηοηΒχΙίβ ΰοα, ηίΐιίΐ άο^βιίι» αΐίιμί ο£ς( 

Ο^ρπάϋ, β 10 ΟΓ&ηίοχη ηο^ίςοΓοχη 8ο 

Υά νοτίϊο, νςΐ £|ϋ£Ιο, <ιμοά 1ΐφ ρβιβροΓΟ ροΛηι πιιηιιβ "*•^ • 

-> 9ΠΚ^Μτ» 9*»%4ί»• 8εΗθ]• μνΒέίΨ. η μ,ύ^ίβ* Ιίτί^σις {Ιλιν ικντ&ι/, 

^Ιμ^ μι^ μ ΆΙ ΛλΜ 40ί9ϋΐ9^ ρ•«Α;. 5 '^^* <^^^^τ« 5 "ημ^^^υ -ά^ '^*'ΐΛζ0ς 

74• Τ? ν«^ ιϋΜ»τ•* νι^ηίτΑ/. 77* *•Αντ«^'&/} ί»ΐτ(»ΐΤ0«τ, Λιοεγ•• 

ΟτρΗοα* 4^ }αηοηο, ^'^ά. δοΐιοΐ. 

' ^£(•^ 0^<^ μ*ζ•πίη »ιγΛζίτΦ κβι) 8ι. Χί^ι;. Ο^ΙΗο. ΧίΙ^ι;. ΡοΓρο- 

φοάίσκι ΓΕίη. €υΓ βηίιη Α( ;^ρ«(, ;^ί^, €£ ία ΑΡίΟΝΑΤΤϊΚίΙΝ ΤίίΤΟΐί. ίέγ 

^Ητηίίί,νϋ^ Κι μη τις Λ/Μίζοίη ΖΛ(/ς ί^α. 

Οι^ι βίης χμιίϋϋτουι ϊκΛνομύ^ ί^ τι χΠξΖψ. 

*Α)^^ ξώτως Λκίαα» τίω οΙ^ιικλβο τΐΛΐίί 9^ 

ΏΛ^Β-Μν Αίήηοί ^ίλξοί τΑΒ-ω ΑίΜΐίίΑο. 

£/ γάρ οι χάηι ανμψζ^ί^ άιζ^νί^Μ, 

^Ρηίίίως μίν ίΚοντΛ ίίρος χρυτ$ίΰ9 οία 

Νο^ί^ΰΐρ ίς 'ΐωλχίψ' ίττΗ ίολοίοτα; ιίτΌΚΤαΐ. 

"Ή/ίί, *ΑΒψαίη τι, τηΒοήί Μψ υ(ΐ(ϊί (ΐαλίζΐέ 
Η ίμοί' ύ/Μίων γίίξ Λνααίίίιτω 7^ι( ιον% 
ΎυτΒ-η */ ουάως ίοτβτ ο# ίιΐ(Μίσντ αντΛξ €[ΙΗύ 
Οωο ο3%7η/, /ΐΛλΛ ^* α4ϊ9 ϊζ^μΜ»ων ίΒ•ίξΙζ{. • 

Κα) ^1^ οΐ μΐ¥ίγΛ, ^^^(χοφίίη ΜΛίΛτψ$ 9$ 

ΙιηΙ>€ΐ1«$ ; η€ε «Ιί^ιη ««(η• §πκΙ» ίϊί. 

δίο 4ίχί( ; }ιιηο βαΜίη ΐ€«ΠΜη οοηίηΐΐβ 1ο6«(« €&• 

Νίΐι]] νιηαπι ίηάίςβΒ &(1ν€ηί]ηα$, ιιϋιίΐ ΐΜηιηυιι ι 

ββά ηιηιύιη ςαί^* (ηο ίιηρβπί ιηΚο, •$ 

υ^ ^€(26 £1ί9ΐη &]1κί&( (1£&1μο }Αίθ1ΐί$• 

5ί «ηίιη ίΠλ εαιη ^ο €θΐίίρίΓ«( )36Β€η>ΐ€^ 

Ρλοϋβ ίρΑιιη, ατΓορίο αιιγοο νβΐΐϋκ» οχίίΒαιβί 

ΚϋνβΗϊΐΓβααί €βϋ ία Ιοίονιΐιι^ ^ιιοιιΙαιΑ τβΐιΐ^ ιΑιίΜ β&• 

δίε 2η<][ΐιΐ( : &ιηΙ>88 νοΓο βΐΐοοοα ΰίΐ ν«ΐιαι• 9^ 

^α1109 €( ΜίηβΓνα, ρ&ηιοΗΐ 11ΐ€ νοΒίβ ιηιι1(ο εί(ΐα$ 

Οα&αι ιηίΐλί ; νοΙΙτάιη €ηίιη, ιΐ(ομιι<)θΰ ίιηριιάοηά 

ΑΗ<ιν» ^ί( ύ ΓΟΫβΓβΒίία ϊδ οευΐή $ ιηο νβΐΌ 

ΝοΒ €«¥«(/ ίβ(} ρο<ίι^ ίαηρβτ εοΐϋαι<1ϋΐι• ΓρβΓηίΐ• 

Οιιίη ΐιηο ίηίΑ ιη βηίιηο ΗλΙ>αί» οΙτίΰίΠτ ιηϊΐο» 9$ 

8'^. 'Λ»Ιιτ0»» &6. ϋοίό ίοοο ΰϋΐή ^4^, ¥ Αιιίτν &ν^Υ]ρ•9 ?£» 2αι» ^ρ- 

ςοί ιρίΐ Μη* Ι. άβ }αηοη€ €( ^οίο : ^9* Α•λ«Μβ•ι<] «>Τ4 ? ψξ^ψίμη• &' 
α£ ΰυηάύιή 6^ο ΙιΓηύ ίιηίΐ&ΐΐοηβ οχ- ^«ρ τ•τ% • ^«λ•- »«γ Ιιτ} ηΒ ψ^^νίτΟΐί• 
ρΓΰίΤυηι αίο : (^ ί^ίρούά^ηΐ ί^τ€ ίΠα δϋΚοΙ. 

ΙΟΟ 268 ΑΠΟΛΛηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑυτοΊσιν τ^οκη ίύσηχίαζ αζρ^ ϋς-ίίς 

^ΑΤλοίς ΛλγίΛ ΤΛμΛ γίλως τίϊλ^" ύ^ί τί μ,ι ^^ 

Ιΐ€ίρή(Τ^> ΚΛί μί¥ (ΐΗλί^ομαΐ' έ^* ατηΒ-η^^. 105 

'^ΗΚΛ ^έ μ^ίίίοωσ'Λ ^ατ^ζληίτίΜ ^ροοΈατην. Οαιη ίρίο νοα ίη^ηχί Γθηΐιη(θ8 €ΐ ίτΛΠζ^τ^ ί^ρϋ^Β , 

ΡαΙαπι : ί(Α ν€ΓΟ ιηιη2ΐ>«(υΓ ο£^(ηΓιΐ9, 

Νίίι ρΐΌοιιΙ ιηαηιιβ, (Ιαπι βάΐιαο ΚοιηλεΗο ίιηρ6Γ&Γ((, 

ΑΙϊίΙίηΰΓϋΐη ιη€88, ίθΓ6 υΐ <3«ηε€ρβ ιηβ ίρΓαιη ίηειιΓβκιη. 

8κ άιζί(; ΓαΙ)ηΓΰΓαη( Ό€χ, β( ίΐκαβΒ^ίκυΓ έ οοηΐη» ΙΟΟ 

Ιη(6Γ Γο : 08 τογ6 ϊΐβΓυπι (ήίΙ&(& κΓροηάίΐ. 

Α1ΰ8 ^ιιίθϋΐη (1ο1οτ(3 πιοί (ΙοΗΓαί Γυη( ; ηβε Πιηο ηοτβίΠΕ «Α 

Μο οιηηίΒιΐδ ώλττζτ^, €ΐιιη α ΐρΓα Γιΐίβ ηονοήιη. 

Νιιηε υογο, <)υ&ηάοςαί(1ςιη νοΒίβ Ιιοο ϋθΓ<ϋ Π( α(ηΓ]ΐΐ€^ 

Ροήειιΐιιχη ί&€Ϊ3ηι, «ι ίρΠ ^ΒΜ^η^ΐΑΓ, ηοο ΑΒηαβί. ίο; 

Ηυηΰ ίη ιηοάαιη Ιοοιιΐλ βίΐ ( ϋΐ&ιη νοτό }αηο ςποϋί ΑρρκΙιβχκΙΗ ηίληιι» 

Αε ΙοηίΐοΓ &ιη<3€η8 νίοίίειη ΓοΓροηάίΐ. 

μ9* χ^ιτίίάίωί^ ηιηίχησίΐ, « ^*«> >ί» • ^β>«^•*ί λΙ>ν. Ση«;|«^ ««» τ» ••- 

ΙΒί^. Γ«# Ηιε οιηηίηο ρΓΟ /^, 8κ «ακοιη ΤΗοοεΗΐιιβ ΙάχΙΚ ΧΥΠ• 

^ικχη&άιηοάυιη ΓχρίΠτιηο ιιάΐαΓ Ηο- 37* 
ηεταβ. Κβ'λ9Τ•» ΐ; ιν«}ΐ ΡΑΔ1ΝΑΣ ΕΠΕ• 

1θ6. 'ΡίΛΐΜ] Ίξνφι^ζ. *Α9Η%ξίω9 Α1Α2ΑΤΟ ΧΕΙΡΑΧ. ΙΙρί. 

Λ ίΛ» ΤΛ;υ*ν ΐτκζΐ τί \Λίί9ΐΐ. "'Ρίίλ. 107. ΠΐβζβίλΐίΛΜ*] «»τί $■ ^Λ•Λλ- οίοίΐίζθϋ ^)γ ν^ΟΟ^Ιέ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. *6^ 

€Άτω νυν^ ΙϋυΒ'ίραΛ, τοίί χρέβΓ> ας α/γο^ίοΗς, 

Ερ^ον ίφΛ^* }\^ μη τι γμ:Κ%ΊΆαΛ^ μηί^ ψίήη 

Χωο(4.ίνη α-ω όγολ^Ι' μίΊΐαΧ^ήζ({ ρ«ζ οττίοτο^. ι ίο 

*Εχ α 101160 ίμ,φω τιάγ^ τίξύ^ιοδνηΐ' η ^ κ ουυτίι 
Β^ |ί' Ίμ,ιν ΟυλύμίΛίϋ κλτλ τίΐύ^ύ"^, Η ρν β^νροι* 

θώ& οΤοι^' μ^ (ε ΤΛνυμηοΒα, το¥ ρ^ ?ΐ97ΐ Ζερ^* 115 

ΟυρΛνω ίγκΛΊϊνΛοί-ίψ ίφίςιον ίΒ'Λνίτΰίαιν, 

κίΤί^ιος ϊμ^^Ης' ίμψ* Λ^^ΛγίλΛίΟΐ ^ τωγ% 

Χ/υοΉΟίς^ ίτ% κ3ροί ομηΒ'ί^» βψοΑ^ην. 

Κ^ ρ' ο μίν ηΑι ^οτΛμτίΛν ί»1'πΧ%ο\β ω ^^ζ^ μ^^ 

1(& ηαηο, ΟγΐΗβΓβα, ηΰ^οιίαιη ίΠικΙ, ιι( άΐοΐθ• 

Ρ€Γ£ε6 εεΙβηΥςΓ ; ΰΐ ηβ ^αΊ<1 ιτζχ^ ίΐ5, ης^υο €οη(€ηάα3 

Οββοίΐι ρη(Γο (110 ; ε£(ΐ€( ΰηίπι «9» ι»^ ροΑ Ιοη^αιη (οχηριιβ. ι ίο 

Οαηι λζε άΐχίΠεί, Η^ιιΊΐ Γϋάοιη, ίιιηιιίςαβ Γεευ(2 ΰΑ Μίη€Γν8• 

Ιν€Γαη( &ιιΐ€ΐη ΆΤίά^χ Ηζ ιονοΓβν» : ίρΓα €η&πι Υεηα» 

ΡβΓΓϋχίΐ ΐΓϋ ρΰΓ ρ1ίε3(υΓ38 εαείί, β (^ηέ ίίΐτιιη ιην6ηίΓ€(• 

Ιηνΰηίΐ 2υ(£ΐη ίρΓυιη ΓΰΟΓίιιη }ονί9 βοΓοηή ίη εβιηρο, 

Νοη Γοΐυιη, Γοά αηα ΰήαιη Οαη)τπΐ€(ΐ€πι» ((^α^οι οΐίιη }ιιρί(0Γ 11$ 

Ιη €(£]ιιηι (ΓληΑυΙύΓαϋ, εοηιοΒβΓη&Ιβιη ΒεοΓυιη, 

ΡαΙεΗηΐυάίηίβ (ΐ€ί1(](πο ρβΓειιΙΓυδ) οαιη (αΐίβ &α(€ΐη ϋΐί 

ΑιίΓοίβ, υ(ρο(€ ρα€Π Γ&ιηίΙίΐΓε$, ]υάοΒ&η(. 

Αε αΒιιηάε }ζτα εοηιιη ΑιΙ> χηλχηίΙίΑ Γιιΐ 

8οηοΚ 117• Κ«;λι^ ί/Λίξ^-Ης. Οεΐεηβ• 

112. Π«λίοτϋΓ•ι ] •χιιΙ^•(/(*ΐ)τβ<. είΐ 1ιχ€ Γ&ΒαΙα, α( Ρΐαΐο Γΰηίιΐ Ι. ΐ€• 

8ο}ιοΙ• §υπι : ίι^ςαε νΛΨπς λΙύοψ κβίτν/Φ^Ζ" 

Ιΐ4• *Λν«ν^^ι Δ4•$] «^^/««Λθ- ν ^ΐν, Ιιοε είΐ <16 ηΐ£ηά.-1ό ει ίχηρα- 

φξΛϋΐς, τ9 Ρ ^^ ίηλύΐ «^»<</&ι Δι•(, (Ιεηήα ροίΙιι]&ιηυ3. £^::) (^χηοη «Ιΐε- 

;^ρ<( ? Δι«(' « )ζ μα;β^β». $ λΜ«4 τ• %οήΛ Γεα βΙί€ηίΙο<|αίυιη ενοΙνίιυΓ ία 

Λ9ΐίί0ψ, 'η η, ;(€*ζ/ΐ9 τϋψ ΛΑβη α» τ^ άί•ς ΓεΗο]ίι$ 3(1 II. ^• Ηο?1• 

ινλ^ί)• 8εΗοΙ. II 8. '£ψι«β**τ0] «??' τ•ν ι^τβ^ζ•»• 

115. Γα*νμήί^Λ] τ 5 ΓΛητμήϋϋ' συμ.•Μ»Ιζ4 ^ • ΓοΛν^Αήία. /:? *β^Α>τ<• Φι'- 

ΜΛ(}4ς •7* ΑΠόλΑΠΝΙΟϊ ΤόΤ ΡΟΔίοΥ 

ΜΛ^ς '^Ερως λύάης ύτίίΙ^ΛΡϊ χπ^ύς Λγ^ω, ΐ2• 

*ΟρΒ•ος ίφίςηως- γλνχψρ Λ οΐ αμφ\ τταρπϋ^ 

'Ά)^ω 3^πρ6ίάς' κίχίΚού-η ίί ΚΛγχΛλίωνΙί. 

Κα/ μ^ τύς γι ^ΛίΟΌΡ 3^ 'ίτρύτίροισιν ίλίοτΛς ίίς 

Και μ,ιν αφα^ γΒΛ^-μοίο Χ^α(>%^φίίή ττρύσίπτίϊ• 

Τ/^' ϊτημπίίΛΛς, ά/ρατον κΛκίν ι ηί ριν ούτως 

"ΉττΛφίς, ίίί ίίκι/ 2ΰΒ4ί7Γλίο νηίν ίίιηα) Ι3• 

έΙ ί^'αγί (Μί ^ρζρφρνρ ηλΜν ;^ος ο, 7?* κίν «ττα• 

ΡΓοίϋΐταβ ΑηιΟΓ Ιχνχ ΐ€η€ΐ)*ί τηιηία νοίΐ, 

ΚβέΙιιβ Ααιχ ; ΑΐηβΒίΙίδ αικΰΐη εΪΓοέ §£η&$ 

ίΒοτ^\3^^ ΓαΙ>0Γ ι ^ίι^τ ν^τό ίΛήοχιβ Λ^ίίί 8ίίηίί)ϋί, 

ΤΛοίώ ιηοΡΓ€Λ«, 4ί <1αόδ ϋιηίαηι ΗαΙ)€ΐ)Λί /4ίώ/> &Ιιο «χηοιδ 

5αρ€Γ ιΐίϋΐη πιίίΤο ; ναΐάέ €ΐίίΐη ήιοο€ηΓ€ί)αί ε&€λίηη2ηΐί• 

ν€Γυηι ί11Ϊ8 ςυο^αϋ ςίΐο Γϋρ€Γ ρποΓ05 λιηίίΒ3, 125 

Ώ1ί^^ΰΆ^ ν&ΰαίδ ευχή πι&ιΙιΒυβ, ηαΐίαιη ΓβΗ^ααιη Η&Βοηβ €θΐχιιη€ΐι(θχη, ηοο 

ν€ηορ€ΐη ΓαροΓνοηίοηίϋΐη ; ζ{Μχ οογλοι β<3Λίιίι £Ιίο, 

£ιιιη€[αβ ίΪΛύιη, οοιηρΓείΤιβ βεηίβ, αΙΙρουΐΛ δΛ. 

Οαιά η(1β8, ιηαίαιη ίηί&ηάαιη ? &η βυιη 3ΐΐ(][ϋθ ιηο(Ιο 

ΟίΓοαηινβηίίυ, ηοο Ιοβίϋιης νίοίίΐί ίηΓάαιη οχϊΛοηΐβιη ? 130 

Α^ο νβΓΟ ριοιηρίβ ιηϋιί ρβΓβεο ηο^οάαιη^ ςαοά ^ίέίαια Γαιη; 

Ι20. Μβίς2^ς''Βξ0ς} ιφ μ9τβη9/ΜΜ0, πίτας ιτιηννλιν»^ «15 β€»τί^5, ιΙι»Λ?ί 
Ι9»ίζ^ί.'* ιί^^'Όμη^. «« ;^χι^μ» Λί^/' δοΚοΙ. 

125• Δ•ι«] Δ«'«4 «9 ΛΤζ^Μλ$νς. ίξνπκυιβΓΛς χ^ 9Π»^•τί#», »)Ι ^^{«τ^ 
125• '£9^^ €9697<<β^' «Λίβ-^} μ^ κ&νίιϊρτκ^ 8ς]λθ1• και ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ϊ» ΑΡΓΟΝΑΤτίΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ »7Ι 

κϋνο το Μ νηΙησ'Ζ ψίλ^/ι τραψ^ο^ *λ^^ί0 
^Αηρω οβ \ίάίω ϊη νψτ^Λ )αίρίζο¥τ§» 
'ΣφαίραΜ ιϋτροχμλΛψ, "? ύ 9ν}4 μ^^ιλ^ ά^Άα 

Χρυα%Λ μίν οι κυκλΛ ττηάχιο^ταξ, ά^φ) ^\^ ίκας-ω 
Δι^λοοί/ ίψίί'ίς Τΰ&αιιγίις Ηλίστ^ηαί• 

Ά^ ΰΰς, φλ6γ$ν^ Λ' ϋρ^ ίλ;ςβίΐ Ίψη. «4• Ε( ρΓοΓο^Ιο (ο άοη&Βο }ογι$ ρ^ΓροΙελΓΟ ΙαάίΕΓΟ» 

]|ρ φοά ίρίι ίβοί( οίΓΕ ηα(ηζ Αάηήα 

€ηιη λάΐιιις ίη αιιΙγο Ιάχο ραΰτίΜ^ Γ>μ€κ(, 

ΟΙοΒο νοΙαΒίϋ, ^αο (ιι ηιιΐίαιη βΗικΙ οΙ)1β^αηιοη(υχη ι ^ζ 

Βοΐΐίηβ νηΙςΑηί Αεαρβτβ^ ιη^ηα. 

Αατ€ΐ ^ιιίάοιη οι είΓοαΙι ί&ϋΓβΓαέΙι Γαηΐ ; β( ςίτς^ £η|:ΐ)1θ9 

ΡαρΗεΰβ οηΓναίππΒ 0Γΐ)Ιευ1«β8 4α€νιικα'• 

Οοοιιΐι» Αυΐΰΐη Γα(οπ6 Γαηι, βι εατήι ρ€Γ οπιηο$ Ιι^άοπι 

^ν^xύ^Λ^ Μ & Ιιοε ιη«ηίΒυ^ (Βμ 3ΰεΰτί99 Ι4# 

διοΐΐ» ίηίΐ&τ, βΑ|Γ9η(βηι ρ^ι ^'4ηίη, ίαΐοαιη ιγ^ι. 

Ηθ€ €£0 1€ άοπλΒο { Ι» ΐΏοάδ νϊτζϊηοΆ Μα:^ 

133• 'α^>«^ι«] ϋνιιν ι<#φ)( Λ^Μ. ΐ3$* $^#(|Μΐ{• &ο• ^^ηί^^ ?!«• 

ρΓΟ Η3^μ99ί9 ΓΰΓοΓίρβ η9*(^^*• Οΐ10<1 «?1ΡΙ «τ•»; «νχλΜ^* «»( Λν;^ΐί ΧΜΐγ ϋψζ^• 

ρτx^^^^Λ & Ι.Αϋηο ΟαΙΗιηκΙλί ίικοι- 8ρ1ιοΙ 

αηαη ζεβ^νϋ^ οαπι ^Ιρ βρίνα\ ίη Ο&ΗίηιαεΙιί 1>Μη. ν• 133» ^^ Ρ^1• 
λγχη. }ον. Ε( 4^0(1 λΐ€ 4(1<ϋ(0Γ» «- ν. 7®• ^ρ^ 

^ίίΛφ« Κ^Μΐίτ^ν» ί<1 ν6Γ0 ΰίΐ ίςΙίοΙίΟΑ 133. *ΛψΐΛ(] «/ σψί^φ»!. 

ΐ34•,/Α»ιί• ά Ίί*ν] ί τβΓ τϊί 8€ΐ)ο1. 
Κ^τν^, η Ύΐ! ^ Τρ•/*<•. #?τ<ίΓ•^5ίΓτ»ί ^^ 14®• *£«βίί] ϊ?Ϊ7ΐΛ«^ί>• δοΐιοΐ. »4$ «7» ΑΠΟΑΑΩΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟ,Τ 

θέ'λξβν ϋςίυΜς ίττ ^ι^|ην^ μψιίύ τις ίς-ω 
*Αμίοθλίν(' ίη γαίξ κίν ά,φβωροτίρη χΛξΐς πη. 
" £1ς φά,ττ τω ^\,' Λοατα^ν ϊπος γίνίτ ποαίοντί. 
ΜίΑλοΛ 3^ ΙκΟλΧι -ζτΛντΛ, £ ί^ιφοτίρησι χιτωνος 
Ι^ωλ£μ%ς ίν^κ κ^ ίν^Λ Θίας ϊχίν Λ(ΐφιμΛΐΜ,^ως. 
Αίύπτο 3"" ΰΙ2ρ^ "ζτοξΰίι^ αντδ^ίίον* η ^' Λ^ανόίσιψ 
*Ιίτημίηι μυ3Όί(ην, ντΗ^ύοΜ» ΌΆ^ΗΛς^ 

^Ιψ9§ Μβ τϋί τϋο φίλον Κΰίρη, η3' ψον αντης. 

Τη ^ιν τοι ί&ρον γί Ό-Λξίζρμαί, ύ^' άπατητω, 

ΕΪκΐί¥ οτισχΙμΛ^ κάρι/ βίλΛς Αιψ-Λο. 

Φ^* ο 3* ας Λς^γΛλΒς συυοΛμί^ΤΛΤο, αάίίί ψα^ν^ 

Μίίτρος Ι^ς €υ ττΛΤΤΛς αψίΒ'(ΐ9ίτΛς βαΜ κολτω. ι^^ 

ΑίτηΚΛ 3^ Ιοίίκην^ ^ϋζ^ ΤΒ&ίΚΛΤ^Ο ί^^^ξί» 

]ηθΌΐο ρΰΓΟΰίΤαπι ίη }&Γοηί< βπιοΓβιη Γοΐνο ; ηος αΐΐλ £( 

Μοη ; &Πο<ιιιί ]θίυηίθΓ €»( ^τ^ΐΐΆ. 

Βία Ιοοαίλ ΰίΐ : ιΙΗ &α(ϋΐη §η(αι Γβηηο €Πΐ( Ααάίοηϋί : 145 

Οιηη€8 ίςί(αΓ &1)]οείι (ΐ€ΐί(ή38» α 8ΐηΙ>8ΐ)υ8 χη&ηίΒιιβ νϋΐΐΰπι 

ΡθΓ(ί(0Γ ο(ηη(}αο Όοχ (€η€ΐ>3( εοχηρΓβΙιβηΓαπι, 

ΟηιΙ)&ΐ^ιΐ6 υΐ ΙΙ&ιίιη άακΐ &1)Γςαΰ οιογΙ : ΠΙα υογο ΒΙαιίάΙβ 

ΟΓοα1&1)2(αΓ ΰΐιρ εοιηρΐ6χ&, ΓοΓροηάΊκ^υο ΓαΒήάβηδ. 150 

Ύ^&οτ ΐηητα ηαηο οΑΓυιη Ολραΐ, ΰ( ιηοαιη ίρΠαβ» 

ΟοΓήύιιηέ ιηο ιίΒί άοηαιη ρΓχΒίιαηιη, ηοε άοςοριυηπχ; 

$ί ιηοάό ίηβχβΗβ Πι§;ίη2ΐη &1ίχ Μαχ• 

Ριχί( : νοΓαιη ϋΐ€ (&1θ3 οοΠοςίΕ, α Γρίβηάίάο 

Μαΐήβ Γα» (ϋϋ^οηίΟΓ οζηηβδ οαιηβΓαίοβ ίη3ο€Ϊ( βηαί. 155 

Αο Αλίιηι ρΚατ€(ΓΑΐη βαΓοο άΓειιιηροΓυίΐ είη^οΐο, 

1 43• Θίλξ•0 Λ9η ί λνηψ τίυί '^ν ^«λ'." δοΗοΙ. 

144* *Α^«•λΙ))] *Α(Λ•9λΙβΛ0 λιγ^ τίιυ •«Άρνβ'Μ» 7»^««( κνη. δοΗοΙ• 

146. Μ«λι«ί] 1» '3ηάγ$ίΛ λ' £ν •ι «•ϋ. 8ε1ΐο1. 
ηίη$ μπ/Λοί'Φψ^, *Ό(Αηζ^ ί»π ΤΓ ξι- 1 53• *£•"«*»νΨ3$] ώι^ιΐΓΐΐί» •3γ#- 
»ί#^% <' ι>• ^' Μ ριίΛι• ^{(τ» Π•;»^( ΐιβλβ<$. δ€ΐΐθ1. 

Ιΐρψψω ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΤΡΙΤΟ Ν. «73 

Β^ ^ ^ι' (Κ μ^ρ/Λροίο Δ^ν "ίτάγκΛρτβ» «λ^• 
ΑντΛξ ίτΓΗΤΛ ττηΛ^ '^ζηλνΒ%ιυθίλυμ9Η9 

ΟυρΛψίη• ^ω ϋ ^ατίλοι ΛΗχμσι κα/ψΛ 
^Ηίλίΰς ^(ύτγ-ιν ψύγγι«ι άκτίηοΐί^ ΑγΙ)οΗ3 (ηιηοο τβοΠιίΑίαιη ι αιιτηιη^Ώΰ ρτ€ΐιοιΐ(1ί( ατεαιη : 

Ιν{( νΰΓό ^τ χά'Λνα ρβτ }ονί3 οιηηίρΑΓοη(ςηφ οβαιρυπι : 

Ε( ροΑ^τιβιη ροηίβ €χίϋπΐ( Οίχιηρί 

Λύί^ήΐΒ, Ιιίηο (ΐ€€ΐίνίβ νίλ €& ΐ6θ 

€(£ΐοΑί8, β( άαο ροϋ ϋή^ιιικ ν€ηίεο$ 

Μοηιίπαι οΰΐβύϊιηοπιιη, εα€αιηίη& ιζττχ» <|υό ΓαΒίΕΐαβ 

8ο1 ρΗιηίβ 0ΐηί(ή(ΐΐΓ ηάϋβ. 

ΙηΓ» Ααίοιη λ\ϊ\Α ΐητΆ ίηιςιίβη, «( ιιγΒ€8 λοχηίηαιη 

ΛρρΑΓ6ΐ>Αΐι(; €( βανίοΓΰιη Αίοη Ηαχυβ; βΠΒί ίιοΓίιπι 1 6; 

Ολειυηιηλ ιηοηήηιη ; οίΓε2(|α0 ροηίαβ ροΓ β^ϋιο» «ί&άοίίΠιηέ εαΓΓ«η(€ΐη• 

ΗβΓοββ Αΐΐ(οιη Γοοτ&η ίοχ ΑιροΓ ΐΓΑίιίΙτίβ ρ^νίι 

"υνν Ί•ιίΐ(9ΐ'χ ώ Ας «αΐβ* τ!* ΤϋΦυμίΗνς 1 67. *£λ] ι2<ν ιιτα» ^^7(9 Ί'ν* ^» '^ 

Μ9• 8€ηο1. ΙΒίά. '£?;. $€]ιο1ί&&€8 ίαηο το- 

163• 'Ε^ν^βγ• υ^ ί^ί €0ηί1ί(ΐΐ|^- οαη »ρί( ίη νήιαχη ςυ^Α % £< «^< 

(91 ίοιΐ3 Ιαιηίηίι. Ρ^ϋιίοη. Ι. )ητ><^^ ««μ^ ; ηοη ί(€χη 4 ΙαντΜ», Β^ά ΙρΓο 

Μΐν^ιττ«γ. ΟγΐϋΐχίΑώηοοΙυιη οογ οά Αροΐΐοηίαβ αίΛία ήο Ιο^αΙίιΐΓ, ΠΙ. 

κλίοηβο νοΓϋοΓοιη, ΡΓλΚ ΧΙ^Υ. 170• Ι. 805. Ι. ιιΐ3« α(€(Ι>αιιηί 

«Τ 07 ΙϋΤη, ΗοβΙ. ιιίαηίαΓ «ηΤ Γαϋ5, ^αοά εΙ) ίΠο βίΛ 

Η€η. 8(βρλ» 1ο§ί( ί^^ΐ'πιτ» βΐ €οηίΙ«€. Ηα1α• 
^ηη/Γ Πί^^// Γο^ίίμ, 1^1 χ^Ι 1«£ςΓ€ 

Μ- η» 'ίΐ' %γ4 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ίΟΔΙΟΤ 

Αυτό; ^[Άϊαϋνίί^ (Λ^^ηφύηίΡ, ύ ^Ί)^ηέιι1Μ^ 
^α φίλοί^ ητοί ίγω (ΐί¥ ο (ΜΙ ^^ρβο^Ιλι^ Λυτω, 

^Ι9Α} κ^ ή^ τίί^% τίΚοψ ΰΙος Τ^ηόξύίζ. ι ;; 

^ίΧΆϋΟί (ΐί9 ΚΛΤΛ νηΛ η&ί Ιψτνη μίμ,ηΒ'^ ΜίτΛοι. 
ΚυτΛ^ ν/ων \ς ίύμΛΤ ίλΛυσ^/^αιι ΑΐηίΜΟ 
Ύ'ιαιζ ίλων Φξίζριο, 3υω </\,* 39η τΛην ίτΛίρϋς. 

εΓ κ έθ'δλβ/ φιλονιν ίί^ζ χρυσ-ίίΟΫ ο^λοϊό^, ι 8ο 

Ή§ (ς ^* 'ΖΒτΙσι/νος *^ )3/ΐ| /ΐίΐίόντας «ιϊμγ^• 

ΦζβίΛ^ο(ΛΛ^' «Γ* Άρίίί (Π4Vο^σ'οι^^^^\ «τι ττ^ ίΛΐί 

Ιη βυνίο, ιηΐη λϊμώοιώ^β ίη ΐηίιάϋβ Ιοε&π, οοηΓυΙΚΕΒαπΙ. 

Ας ίρΓΰ }&Γοη εοηοίοηαΙ^&ΐιΐΓ; ϋΐί νοΓο Αα1(:α1(Αΐ)αη(^ 

0αί6Γ6 Γαο ^ιιΙΓ^ΗΟ ίη Ιοοο ^x ΟΓάίης Γςς1οη(ς3. 170 

Ο αιηία, (§;ο ^αί(1εχη ςαοά χηίΚί ίρίΐ ρΙ&εαβΓΪί 

ΝβΓΓ2ΐ>ο ; 1ια3ϋί ν€ίο νο3 4η€ΐη ίιηρΙβΓβ οροΓΐ«. 

Οοιηιηαηβ ϋηίιη 瀧ο(1απι, σοιηιηαη€8 ΰ(ί&πι Γοηηοηΰδ Γαη( 

Οπιηί1)ΐΐ5 3ε(^υέ : (}τιι νοΓο βίοηιίο ιηοηϋοιη β€ ςοηϋΓιηιη €€ΐ&?&ή^» 

δ€ΐΜ ϋΐϋ, Γβ ίοΐυιη Γϋάίία είΑΠαη λ&ης ρηννς. 1 75 

0»(€ή ^ακίϋΐιι ίη ΑΑνί ςοπι ΑΓοϋβ ^ΐιίοίί ιη«&€ΐ€ ^ 

£ξο νοΓΟ 3(1 «άα ρΓοβείίϋβΓ ^Ε^XΛ * 

ΑίΤαιηριίβ βΐϋβ ΨΚτΊχί, «€ €ίαοΙ>Ββ ζά Ηοβ Γοςίίβ : 

Τ€ΐιΐίΙ>ο(ΐιΐ€, νβΛίβ ίΐΐιιιη ρήαβ ριτϋαΐοβ, 

Αη νείίι: Β£ηονοΙο ρ€ΐΐ6ηι &αΓ€Αχη εοηεβάϋκ» ι9θ 

Νεε ηο ; &η ίιΓιιβ νίΓίΙ)α5 8(1ν6ηίϋη(€$ Γρ€ηΐ3(• 

$ίε εηίηι αχ ίρίο ρήαβ Είλΐυιη αάοέΐί, 

^οηΓα1^ΑΒ^π1ι159 υίΓαΒί βτιηίδ εοΒΑί^αχΑΐκ» αα «Ιία ^ΰβΕρίλΐη 1 74• 'Ο 5 ^ ΐ'^Ο ^ 5 *$ 9^^ ^<^'τρν« δ(1ιθ1• 


] ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΤΙΤΟΝ. «75 

ΙΛιητίί 3^π^ο^ ί^ ι%ξ^/ψ,ίίΜ9αψ Λυτής. 

Μηί^'Λϋτως Λ?^κη 'Ζ^ρ'^ ϊττίοήγί ΊηψιΒ-ϋνα^, ι$ς 

ΑΜπρον (ΐυΒ'ίΰ (Αΐν ύ^ρίόδ-Λ^ μΰέοη^ς• 

Πρηυνα,ς. *θΛ κ^ «9Τ ίίΛλψ^νΛ ^ξίζΰ¥ Ι^τ^ ι^ 

ΜητςιΙης φίύγοντΛ ^ολον, νίΛ7ζί§ ϋ ^ΚΛς• 

Κ&(1ο υ(ίΠ5 Γαρ€Γίΐ(, εοΙιίΒίαβ ηοΒίβ α ρΓχϋο. - 

Νΰ^ιΛίΐηϋΓε ίρίνιπι νί, ρηιιΓι^ϋλΐη νβΓΐ>ί« ΐεηΕανοΓίιηοδ, ι §5 

5α& ρηνβαιοβ ροίΓοϋϊοηο ; Γοά αηΐΰλ 

8ίίΠΐΐ8 βίΐ ιΐ( νβΓΒίβ ΰϋΐη άΰΐηαΐοεαίηιΐδ εοηνβη(αιη. 

5χρΰ ΟΓ ίβςϋο ΟΓίΐίο, ^αοά «§Γ6 ρ€Γβς€Γ€ί 

ΚοΒυΓ, ϊά ρ1ϋη« ρ€ΓΓθ€Κ, 'ρΓοαΐ οοην^ηΰηϋ, 

ΡβΙοηΙϋηάο. 1Ιΐ€ «ιΊαπι ιηΓοηΐ&ιη Ρ}1Γ^^ίαιη ΓβοβρίΚ οΐίιη 19^ ΙΒίίί £^Μ^«9. 1« 167. II. 1042• 

III. 302• €£ ΛΪ'ώΐ, Ηθ€ ςΟΓΓΙ^ί 

£€ΐλθ11&ίΐ€3 ΐη Ϊ49 1 ηοΒ £ιΐ£ ίηίοίκϋ 

ιιηίΗ3 ροβο&ΌΧΜ άκϊ%\Λτ. Ηα£θ(Ιιιβ 

"Ό^ «6Α^9 £Φ£Τ£ΡΟΝ 9< 2^«. 
^ν ΣΦ£ΤΚΡΟΤ£ «« ι»Μ««. 
^0;ϋΜν, &€• Ατί&ο(€ΐΰ• 7ί9λ$ηχ£ψ IV• 
ΙΟ• « τψ&ηΗ ΛξχΐΗ ^ί 'ά ΣΦ£ΤΚ• 
^ΟΝ «νιΐ; βν^ί^. ^£Γε]ΐ7]ιιβ ία 
ΡβΗιβ ^ 0«ηο, ο«^τ«ο• ΧΦ£Τ£- 
ϊΑ12^|Μί. ΟΑίΙίοΜκ:]!. ΪΒ ΰίαη. 

π«Αύι<#ν ηι«( 2;φ£Τ£ρη£ •Γηιί^- 
Οιρλοαβ άβ ^ηοαο Γοΐο, ΣΦ£Τ£- ΟΙΑ Ιιίβ ϋιηίΐια «χ Αρρί^ηο ΛάάαζζΛ 
α ΡοΙ^Βίο 1οε&, £ τϋ8 ροίΐαΐοΐ• 
Ηαΐ. 

μίιζφψ, 8ε1ιο1• 

199. ^Ο^^ ««; ]τ•' ] >!«(' ί|««'«ι ^' 

9«Η «^ !? Αι•»• 9 5 •ίαί9 •^ ιέ '^'^ 

Φ^1•9 «Λ«τ« ?ηΜ$«ί ψ%»ρηΛ 9»«λ4§• 

191• Π«4?•« «> )Μΐλ«(• Οβ ΙιΙΙϋ έίι» 
Βιιϋ (Γα&2(ατ ία δοΐιοΐίί• αά ϋ• «• 

<«^»«» Αί 9ΤΜί Μΐχ^ίιί, (^/* *''• «τγ* 

νϊΓ^Ηαβ Γυΐιιη ίΐΐυά άζ $ίηοηο €θηι• 
ιηοηΐΐιιη αοε€ρί(« ΗοοΙ. 

Μ ιη 2 π<ίιτ«τ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 2^6 ΑϊίΟΛΑΛΜίΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ ΙΪΛΟδνίίη, πί^ίσκΛ νοίρ^ φ πζ αΛ^ο Κίλαυοι. 1 9$ 

*^Ω^, ^ Αυγάι»* ΰϋϋΐΗ ^* 'ίλιν ^ΕρμηΜ 

Οιηη(5«οιηηί&09 νοί ίχηραάοηΐί^ιηυβ Ηοιηίηιιιή 

ΗοΓρίίλΗβ Γΰν«Τ€(τΐΓ |θνί8 ^ι|3 λ«}11β οΒΓοΓΥλΚ. 

5χε άΐχίι : οοζηρΓοΜπιη^ ^αΐ€ΐη ^αν^η^3 ίϊεηίοηίίβιη ^6Γοη^3 £1ϋ 

υη«ι1ιηί(ΰΓ^ ηβο €πι( <}α! ΓβΟΓ&ϋ &Ηα(1 ]ιιΒ€Γ6ξ. 1 95 

£ΐ (αηο Γβϊιβ &1ίθ8 ΡΗτίχΐ ϋΐ Τοίλΐήοηοπι, α( Γκι^αβτΰηΐιΐΓ 

£χεί(λνί^9 €( Αιι^βΑπι : ίρΓο νοΓο εοΓΓίραί: ΜβΓοιίΓϋ 

$€€ρ(ηιαι ; Α^ϋπιςτιβ έ η^νί ρ€Γ εαηηι» €ΐ αςαβαι 

Χη Ιήοδ «ςΓ(& ίαηι, 1η βάίιίοκπι Ιοουιη οιπιρί» 

0]αι ΟίΓ0«ιι$8ρρ€ΐΙλ(αΓ; αΒίρΙαηΐηβΒ ύοό \ 109• *£^^ ^ρ^ρΛ τηΚΜ"] ? ν^( 

200. Κ<Μ^ι•>] Κιρΐ(^ι#ν νιΧο, >άτ> 
^«^ ΎίΐΗ 5 9»>•«•«<« Φ«Λ» {ν«^. «»- 

•ι*]•Μ( &«ι«νΙ««9 •ίς Ιψφμ^ίΊΗ ίψρ Τ1%ζτ%νς 
9§ Αΐκ'ηκ• τιίτιτ^ 5 ηρί^*Ϊ9 '*ί^ ;^^' ι»^ν Α«ί^ϊ^Μ }ψΛμ$^Λ η «ρ«ηρ«ρ τι•** 
δοΐιοΐ. οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΜΑΤΤίΚίΐΝ ΤΡΙΤΟΝ. ^77 

Αίτ/Μόί* άσετι πα; ρ«ρ ^9^ ΥίίΧχοισίψ ορωρίψ 

Κα} Χ^^^ ψΐΜ^Ρ ΰΖοατ 3^ Χ^^^ Όί^γμΜ 

θηλυτίξΛΐ^ η γΛρ κι ^ίχη Β'ίοτμόίο Ίτινκται* 

Ύοίσι αί ΫΗσ^μίηις 'Ήξη φίλΛ μψΜίοΛ χΐΦ 

*Βίζ^ ΌΓΗ^ωρ ί^χι ΐί^ Λς%9ς, ίφςΛ λΛ^α9» 

Ο^αηιηι 2 {ζ,Ϋά^ύζ ΟΑθβνοτβ νίηοαίίβ ρβη^οΒαΐΚ^ 
υ^(λ: η&ιη ίη ΙιοάίβΓοαιη υίςυο ρί«εα1ο «11 Οοίολίβ 

Ρ&< €& 00•, ]ηοηιιη€η(ο Γαρ€τίιηροβ(ο, ί^ψάιτ^ ι 2•$ 

8€ά ίη οΓαάίβ (ΑαΗηίβ ιηνοΐαΐοβ ροΙΗΒοβ, 

£ϊ &τΙ)οΗΙ>ιι$ ΓαΓρ£η<ΐ€Γ€ ριοοαΐ λΙ> υτΒβ : «ίη ααΐοη «^α•!ο 

Ει Χ€ΓΓλ ΓθΓά(2 οίΐ ιηιιηαβ : ίη ΧΛχχί Γβρο1ίαη( 

Ραηίη&β : Ηίο ΰηίιη ηΐ08 1«§ί3 €&• 

ΙΙΙίβ νβΓΟ ρΓ0§Γΰ<3ΐ€η(ίΙ>ιιβ 5αηο Ββηέ οοηΓαΙοηβ >ΐο 

Μοίΐοηι ϋΑΐί^ίηίβ ζ^ιχλ ίιηπιί£( ροΓ ιΐΓΒοιηχ η( 1λ(0Γκη( 

!ΐοι• Ιΐξ•μ^1^. Νοη (1ιι1>ί(ιη( ιηαχ]ηιέ<ιυ€ οοκιίιιίΗ» ϋΐ β& ίη δο• 
5ί€ρΗ. 6( Ηαΐζ. ουίη Ιο^οηθϋπι £( ρΐιοείίβ ΕΙβέΙη, ^ρ»ρκ «βιη(»«ι^ •)^• 
4ΐβ^^Λ#ι, ί^υοά «ΙΛ; Λγ^Λϋ /^9ίη ΐ(9« 6» *'ί^^Ή? »9ΤΗ• Ι. 355* Η«1• 

Κ|Η«ι ονη 3»^*•9• βόρσβϋί ^ »β«Ι(«Μ^ 2ΙΟ• Τ•/» )% ΡΑαι^»•Κ» &€» Κ.β• 

Λλ»ητ%ς €Μ^μ09 Ψ «^'ν«« «κ •»/μ§μ» ίρ€χί£ΰ νίάοΐΟΓ Αροΐΐοηίαβ «ά 1ιθ> 
^ Μ ^«λιΐι τ^ί )^$ \ϋΐ4ο9ί9^ ως ψηη τοΓΓυι Ο^χβ*. IV. 

μΛλι^Μ ύ^Μ999 9^ γίϋί• δοΗοΙ. ΐ^ιν, ΛμφΙ ^* 'Λ^ιί»* 

205• £τ«λ«Μ^«κ. 'ΧτηΛίί^Λψ 9«ν§ Π•Α«ν «ί(βί ;^νΐ» ψίΧΛ φ^ήντψ 

Κ•>;^ιτ^, ίοηϋΗ ηοιηρο οροηηι άλη* &€. 

(«8 : Λάάιίνίτ οηίιη ](9»τ«λν«Μρτ•^ ^υ» Α( νοηιιβ ο^/α/Γ9 ρ9άϊαα€9α€Τ0 

}ϊβ!αά ίηΓκι^αβηβ οίΐ ηαπι»! «^ι«^•• Γορί1(, 

β««ι, «»1(»ι 'ίχ$9ΤΛ$9 ϋ- •'• δί€ οηίπι £( Μ«//« ;τ^^ιτΛτ οίΓεηιη Ι>€2 

ςοιηροηηηιαΓ^πιοΓ^αί, ο( ΑτέΙαηιαΓ» /ΐτ^/// 4;^/^ιτ• Λη. 1. 

Κολ;^Μ «7ί ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΤ 

Ευκη?^ι ^' ύιτίρ ί^οψ %πΗτ ίΙ^ΛΤ ίυγρ^ Α ηΐ» 

^1ΑμΛ^ίθ%ς χλΗρόϊα-ί ΚΛ^ςίφίίς τητΛλΰΐτίΡ ^ζό 

^ΑίνΛΟί χξηναι %Γΐσυρ9ς ^, ίς ίλχί^^φ^ί» 

Ήφα4^* ΚΛξ ^'η (Α^ν ΛΥΛζλύίΤΚί γΛλΛκΙί, 

Ή ίΌΐνω* τζίτΰίνι ^Ι Β-υωίέί Μίν Λλβι(^' 

0>ΙοΙιοΓαιη ηοπίΰΓοΓίΐιιι ςϋηίοηι α(1 Μ^ίΛ η^ίαηι €οη(€ηάβη(6$• 

Οααχηρπιηαιη βακϋπα ^ οαιηρο &ά «Γΐ)ΰ]η €( χάα ναιϋΓακ 

Λαχ^ ΐΰηο ιΐ€Γαπι (ϋΓραΙίΐ ηυϋοχη }ιιηο• 

$(οΐ€Γαη( λΐι(6ΐη ϋϋ ίο νβίΙίΐΜΐΙο, εαη ίί\ιρο^^ Λάαύ^9Μί^^$ ηαηίιηίηΑ 

ΑιηρΙλΤ^αΰ ροΓίΜ, €( .€ο1αιηιι&9 ςαχ οίΓει ρβι-ίοιβι 
θΓ(ϋη€ βιηίηοΒβηΙ^ ίαροΓ άοιηυΐΒ »αίαα 1οτίβ« 

1<3ρίά€α 2ΒΓ€ί3 βΓ&( €&ρί(€ΐΗ» &ά«ρ(9ΐ2. 

Ταεΐπ άβίη ιηηΓεΰηάοΓαηι Ιίιηοη, ^αοά 3υχΐ8 

νί(ΰΐ νίτ€ηΐίΒιιι ιαιιίέΐχ ίοΐίίδ, 22• 

Ια λ1(Βΐΐλ (ΜαΙχ ΥΛ\ά€ Δοηΐ€Γ(ΐη(| €( ίιιΒ ί11ί5 

Ρ€Ι«1λλ€8 ίθηί€5 ^Ι1«£|Ι0Γ ΟΜΑ&^ηΐ, ς 1108 ΰ£Ό<1θΤΑ( 

Ι1ΐ€ ν€Γδ νίηο ; ΐβΛίιι$ ΓαΑνίΐΟΓ οΐίπιί ΙΙιιβ1)Εί οίοο, * 

ΜτφΜλΗΛψ. £€Ηο1. $€ΐιο1. 

2ΐ£. Χ«λχΐΜΤ« Μ 9'Αβφ<'^απΟ ΙΒίά. *ΑίΜί•ι «{«Μ^. Αά-Κοι ίοιι(β8 

κ^ίΜϋ. 5ε1ιο1. €( Γ€<^. 

ΙΒίά• Χ«ίλΜ<Μ^ Α£ηηιΐ ΗοβΙ- 224• βν«Α• μι•0 Λ^ίμ^ίη μψ^γ• 

«Ηηΰ9 '&:ΓίρίιίΓ€ Αροΐίοιιίαιιι Χ«λΜρ• ^ίν«ν ν^ βρ^, ( ιν^»1)ν ΪΛ«•9. βεΐι^ 
#19. υ(• II• ιχ53• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ 

Ή ί^ 5^* ν^αρ "Ζΰ-ρορίίσχί, το μίν %οΒί ^^^μγη¥ 

ΚφυςοίΧ^ω ϊκίλον ΐφίλη^ Λ¥ίκηκα τητ^. 
Ύοί* ίρ^ αη /ΐίγΛΜσι ΚχηΛίί^ λίηΟ^Φ 

Κα/ οί χΛλκοτΓοίοΐζ Ίαύξϋς πΑμΛΤ χάλχΛΛ ίί σ^ίων 
^Ην ςί(Μί,τ\ οκ ^ι τη/ξος ^νοι^ 0%λΛς Λ^ΐ'^ηΜτχΛν. 
Ώρας 3ί Η^ αντΰγ/ον ςιΙ^ξ2 ΛίΐΒψΛ¥Ί9ς ίρίΤξον 

£( ςααπυβ ζ(\μ2πΛί^\ιηά€Ϊ)2ί, ^υχ (^οίίίοιιι 0€εί(ΐ€ΏήΒά9 

,ΟλΙ^Β&Ε Ρ1ϋ]8(1ίΒυ89 α οηοηΐίΒοβ νίοχίΰχη» 

^18^^^^ ίη ιηοΓΟίη έ ε^νέ ρΓοβΗοΒλΐ ταρο. 

Τ&Ηα ίη χάίΒιΐθ €ο1ε1ιΐά Λ^XΜ^ 

Αηί£είοΓιΐ5 νυΐσαηαβ ΰΙαΒοΓαηί &(1χη1πιΒ2ΐΐΑ ορβπΐ• 

Οηίη βήλΐη ύ χήρίάα ιλμτοβ οχ^ηάκπΛ : «κβ^τιβ φΓοηιπι 

ΕτΛίϋ οτΛ ; α Ί%ηΪ3 λοΓΓβικΙαηι ήαηααΛχη βββΒαιΚ• 

ΙηΓαρ€Γ &(1η&(απι άΰηΜίί Γοΐϋο ά^ ίβΓΓο λπκτνιη 279 

225 230 12$ Ζ}0 225. Ή ^*ίξ* υ/^ζ «ί?ρίΐ<Γ«0 β "Ά' 
«92^^910$ κΡ τίυα ΠλΜ«1)ί»ν ίνβιψ λίγαψ 

Α^Χ^*** •ν ΊξΛζίΨΙίΤίΨ ΛλίΛβ/ΐνϋς $* ΧΛ4- 

^•ψ. ίν$ γβί^ Ληψ (^τνΛΑ/ τ£9 ΛΤλΛψ£ψ 
ϋ^^ψ^ ιζ ^• ίντΛ^, ίωΛ μ,ιψ ι«ιν ϊνητ•- 

ίρΛίτνί η «Μ^ν> «Μ/ οβΡ «ίνηΙ «ν«τ•Α^•ν 

•^|ί. \ψΛ 3 ^»^$« •ν«ΜΤ Μη 49ΰίί τ«» 

ΜψΛΤύλίιν οτ•«, «^«5-^ η «ί^«9 «^ τ«; 
ί6τ9ί9 99ί^Ψ•9 τ •«•» ««τ* όκάψίίν ύΙμ 

ΜΤ«1Κ 2ΜνΜ• <ΑΓ|ρί«ί ^1{ 19ΠΤ•λΊί, βΤβΜ' 

ίαό^ψτΦ• ηλίπ^ •ζ^^ η Λ^Φ9 %τ\ *^ ΛίΛ~ 
ι•ίακ νρΐ^Μ τί» Μ» ί(^τ ΟΜΛψίν τίοί 

ΜΜΚ1Κ «Η^ν* Ια0-1^/«ί 5 ^*^'^< λί}4Τ4ξ^^ 
«^^< ? «λ/ιτ ^'φΤΜ/. • 5 '^^ ^^^^^ 

δολοΚ 

ΟΐΓ }ι<κ*2 $€ΒοΙίαΑ€, ^ιιοηί&ιη ηοη 
€ΧρΓίιηί(αΓ <^αο ο^^Λ(ίι$ οηαίνο ξο• 
η£Τ€ Γ£» ίΑ» «νΰηοτίιιί. Αι <}αί5 퀕 
€£Γ0ΐη ΓςΓίρέΟΓΰχη ύο. €τα λ ςιιΐρ» οιηηΙΒαβ ίΐιιάίο οοοαΙιιηΐυΓ, ηβ ^αϋ 
ΓςηιραΙοίιΟΓίδ ρΓοααίηο&ϋ θίΐί^βηϋβί, 

Βα1&(οη< ροΰ(£. Ηοεί. 

220, Ώλη^ΛίίοΛψΊ λ} ίί ΠΛ«««• 

<οα;«ττ?«»«Ι ν^ ^^^ λί^τΐί^ τΐ} ΙΙλ4Ϊ•ιΐ|. 

φ^γίΐ, ^^2^ 5 ^ ^β^^ «ίντ«ΐ) ^>«(«-«9 

δςΐιοί• 

230• Χ«λΐ|9;ν«Λκ] οτ< 5 .;ΐ^^'(9^^< 

φηή. δοΐχοί. 

^ί> Ι<(Γ<| «Α|. •ϊ» ,«> ίίί»^»* ^ 3> *^• οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 29ο ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 

ΔίκλΛ^ίς ώττηγ^ί %λΛ(ΐοί τ %μ¥ Ιν^Ό, κα^ ζΛλ. 
Δ^ί^λίή ί^αίΒ•Ησ» τίΛρ^ ίκΛ7$^9η τίτνκτο. 
Αίχ/ζ/ς ^ αΙττύτΈξοι ίίμΛΐ 'ίζϋΰΜΨ ύψ,φ^ιτίρω^ξψ. 
Των ψ-οι Λ?λον μί», ο τις κ^ \!:ζτΗ^9ς ^ν» 

*ΑΑδ> $^ ν\|/ϋρο^ νοίΜ,ν ί»*ν ΑΐίζίτΟ, φ 

Τοκ ^&ν ΥίοίΜΜηή ί^ύμ^φή τίΜν 'Α^ρο^<»«» 

Ρ2ΐ)Γί€αη(» ΓοΗ Γ€Γ6Γ€η$ ^ηϋβιη, ςιιί ίρΓυιη οί^υί» 

£χοϋρί(, Ρ1ι1ο§ΓΧθ ΙαίΠκιιιιι ίη ρΓχϋο. 

Ηίηε €( ιηοάία ζνλ^ ίλΒήοαΐ» εηΐ, ίη<|α€ €ί ιηαΐκβ^ 2]; 

ν«Ιν£ Βοηβ οοιηρ&έ^» (1ι&ΐΑΐηί<}υο €Γ&η(, Ηίηϋ» ίΙΗηε. 

ναή&(& ιηΓαρΰΓ ροηίεαι λΙ> αίΓ^^αο ριιΐο ΰΓΧ ςοηλπιΑ*. 

£χ οΙ>Η<}ΐ]ό λίκοιη άοιηαβ οάίάοΓϋβ 11&1>2η( ιιϋίη<|ας : 

Ιη (][αΐΓαιη Αΐϋ€Γέ, <}α96 €( €ΐηίηοη(ίθΓ οπΕ, 

Κβχ ^€(2 Γαα 1ΐΕΐ>ί(«1)&( εαιη €οη]υ^ο : ζ\9 

Ιη &1ΐέ νοΓό ΑΙ>Γ}ΓΓ(ΰ$ ]ι&1)ί(Αΐ)2( £Πα» ^ο(χ» 

Οοΰοι Οααο&£& Νχιηρίια ρ€ρ€Γί( ΑΑςΓ0(1χ«» 

^ί;^•». 9ΐ9«7«ν Μ, τ! 04ί 9νμΙέ}5ίς <;^9 Αΐιίτιΐ τίτφ «ν ;^λ»«ν(^( ««μι(^1Τ^ ««^ Τ» 

^)ί >^' ? 7(^'ν> Ι5•««•»ν. ? Λ' ^ννν η 234• ^^^Χ^ϋΐ ΦλίχΜ ν•Α'«» θ|ρ^'- 

^», ζΐννΑ^ίί» «^ ^> ^ίβπ*•«ί λί^^ΐ'Α. 7<ν^&( ιτβλβ/(««Τ0ΐτ. δελοί• 

ιι?^ 7» <Λν^ άκ «Γ<» 04» 0Χ>^!•Λ«;. «ν» ψ βύίν α{ «νβ-»;. ^ίβ»»λ•* Λ μ 

1191% ^ τά Λ^^'ηΜ/79ψίκψ κΜίΗγζ^Η* ψΪΊίΨ ιζ ^Μ/ύί4η»ηίβί9• ^οΗοΙ• 

5ο])ο1. 237• Δ««Α•Λί« λΙΙ* Μ^Μσκ] ^ α 

233• "^ΗΛϋ^ν, «ιλί»} νίτΛβί^Μ/ • 9•<χ/λ9 ^έ^ ϊκΜ7ψζβ0^ίψ 'πίί ΜΛς• 

Λ9, φ φ^ΤΜ *Ανη^ίη^ «<τΙ«Μτ λτι/^- νυ^^κ $ε1ιο1• 

Α^««^ Α' «( •'ΉφΜ0ί•ί ^'ηψηΜϋη τβΓ 24^• 1*)' ί^ Ι^«0ηΜίΐτΙ«] • 9» Κμτ | ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ «45 2ζΟ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚ η Ν ΤΡΙΤΟΝ. ΐ8ί 

Τ^^ ^* ϊχρν ύψ^Ι'ΛίλΛί η (έ Αμ^ θι^'Ζ^Γ 
Εκ %\λ(Μ %λΑμ,ί9$ί ΚΛοιγη^ (ΐίτιίία», 

Κ9Ιον, §πβί ^Λ ^ης αάιη 'ίήλΛΡ ^^ητα(^) 

ΡΗοΓ^αλπι ριιβΙΙ&Γΰχη άαχίββΐ Ιάγζχα €οη]ιΐ|;ςιη, 

Τΰϋιχοβ ΰ( Οοοαηι ιηίηίιηΑΐη ηλ(α £Ιί&ιη• 

Αε ίρΓαιη ΟοΙολοΓυιη £]π ςο^ηοηιΐηβ Ρ1ι&έ'£ΐιοη(& 2^; 

νοοίίΓυη:, ςαοπί^ιη οιηηίΒαβ ρΓχίΙαΓΰΐ ΑύοΙβΓοοηϋΒαβ. 

^xι^τζ9 &ιι(οζη οςςορ^Ββικ ίαχηυΐβκ» οι £]ΐ9 ^Εβεβ^ ' 

ΑιηΒβί, €3ΐοίορ€ «ι Μβάοα : €( λχο ςυίάβζη ίΙ)2( 

Εχ (Ιιαίλχηο ίη (Ιι&ΐβπΐΰΐη, Γογογοιπ οοηνβηΐυηι» 

(]υηο βηίιη ββιη <1οιηΙ άοήηυίΐ, ^ιιχ (^οίάοΐη αη^^Α }ηΓΓ(^υ«η« €η( 35Ρ 

Ιη «άίΒα3, ΐο(ο$ άίοβ ο€€ΐιρ&ΐα ίη Ηςοβίββι 

Ραηο, ηαχη θ€» Ιρίίι βτ^ι ίϊιοΰΓάοβ) 

ϋε ν€ΓΟ ί1]θ3 αΓρΰχίι. βχοίαιη&νΐΐ; οβΙ^ήεβΓ Εαϋ€χη λαάίνΗ 

Οβίοίορο ; »€ 8ηοϋ1«, ρΓο]ςίΙίβ βηΐο ρϋάϋβ 

6(«ιηίηί1>α& {\χ&ίγχ^^ ςοηήηίπι ^χγγ» οπιηοβ 255 

ψΜητ^η^ τίΐταηίώς ΈνξυλΜ» ρι,ΐΜ 4«^•' Μ«3^μ«»( ^[ο3ζ, Αιιίτ^ ίξ *Α5Υ^4. 
λΙ;^. ΔίΜνβι•- 5 ^ Μιλ«(η•(, '£^7^/ ΐ^ης της ^Ο,μοφΛ ιζ Τ«3^υά> ^^τ^^ς. 

2«4^•χλ«( Νι«ί(βιτ, ^/«Μ> τ«ι» Ν«(1|<^!^^»* 254• 4^^^/ ^'• .Μίηιπι οΑ ρΓΪΟ- 

^Η•/•^ 5 Ίί^ΛΜ^• " Αήί^ί 4* ήβ* ^- '€* €ά1ποη€9> ίρΓΛΐηςη€ δΐ€ρ£αηί- 

Φ»μΖ^•τα «<λ/•Μ Γϊ^ι 51Λ ^β»λίί«» Ίί^Λ^ ς*ιη, »1ϋβ 1οη§δ ρΐίεοςίΐοηΐβιη, ίο- 

Ι0|ΐ^«•«^ξ•ν.'' '£97^ιλΐ( )ΐί^9Α κ.•- • οΙΙΓβ υ£ οΐ8ηάίθ5ΐΓ« νοΓΓοβ, οηιίϊίβη- 

<ί?θϊβ» -«ί ρί^ν ?• Αΐίτί^ί^, ^«τκρβί 5 *«"-. ^ο «»ί5ί^ ^ΰοά ίη&ΓαίΕ Ηαΐζΐίηαβ, 

Ψ ΏφΛοΛρ ίίΨξΛν, *α»τ^γ4ρ φηηψ Αιί- 255• ''*««^ ν5^»ι] «»« ή/ ο«Λ> 289 ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

•χψ» χΛρμΛΊί χπρΛς Λγί^ιΒ•»' ^^ Α 5 *«"■» 

Τίτλοι «ΛΛγξΛί^' ^ ί^ ύμία,ς ϊ^Λΐην οΙμ. 
Ααλη ίγω, οίον «ΟΓΟ^ον *Ε»Μ^ος μ «ι^^ α/της 

ΤίΛΤξος* ο /ιί» Β-νψΧΛηβ ςν^^α^ ίηί^ΗλΛΤ ά^Μψ 

ΡΓΟΟϋΐτοΒβηί : ν€Γύιη βί, ίαίβ ίηϋβΓ οοβ οοηΓρδίΙίδ ήΐϋβ, 
Α1(β χη&ηυ3 Γιι11ιιΗ( ρπΒ 2;8α(ϋο : ΓιχηϋΙΐΟΓ βάαπι ίρΓι 
Μ&(Γ€ΐη ΑίΙηΐλίΜηΐ ^Ι «ηρΐ£Χ2ΐ>&η(αΓ νίΓ^ηι^ 
ΙαΧΧχ : βλ <}ΐΐϋΓί[>ιιηά« Ιαίοιη ρΓΟίαΠί Γΰπηοη^ιη• 

Ι»οη^Ια8 βί1ί8 η&νίςβίαπ; νο5 νοΓο Γ€(Γαίι( Γ&(ιιχη. 

ΜίΓΰΓ&ιη ιηβ ! ςιίληΐο 0/χά32 άοΓιάςτίο, «χ &11(}α4 Αοζέ 

ΤηίΙί, ΡΗΗζί ρΓ£εορά5 αΙ)! 1)8(18 

Ρβ(η8 ! ίΐΐβ ί&ηο χηοΗοηβ ρΓζε€ρ1( (^110(1. ^τ%ν\ οίΓ€( (Ιοίοή 

€θΓ(1ΐ ηο&ΓΟ : ^υαιε ν€ΓΟ &(1 ιΐΓΒβιη Οτεΐιοίηΰηϊ, 265, 

Οαίεΐ]η<ι«ΐ€ ιΐΐο θΓε1ιοιιΐ€ηυ8, ροίΤίίΙΐοηυχη Αι]ΐ2αηΑηή5 ε^αΐι 

Μ«(χβ τβΑη ίη ΙοέΙα ΓΰΙί£^3, ΐΓΰ(ί5 ? 

δΐ€ ΙοοιιϋΑ €ίΙ : ^ΰΐ& βαΐεηι ροΑΓεχπΰδ νβηΊοΙ)^^ ίθΓϊ5, 
^^•η{«»( μι χβηβύα-τη^ηί , •μ«*^ <?ίχ τι» ^Α^μοαπΛ *Οζ)ζ,•^•^ «Ϊχ«»Ιμ^• 
μμΑΙγι ^(9^^^ ν•ρΐνΊ<3{. Ί^Γ^Ιψίχ/ δοΗοΙ. 


ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚΛΝ ΤΡΙΤΟΝ. 283 

ΧΑλΧίόιτης Λΐϋα&' -η ^\^^ αύτίκΛ ^¥ ψαΛιο 370 

ΎοφρΛ ^"Έρως η^λΜα ^ί*^^ Ιξιιτ ΛψΜ^ος, ^^ 

ΤίΆ€78ί(, ον]β μύωτηί βοϋι/ κλάαα ψ^ι^αίς. 
"^ΟΧΛ ί'ντη φλοίψ ηί^οίψΜ €Μ τζμ, τΜνατ^Κ 
^Ιοίΰχης ίζλητΛ Ίί^όλνς9νο¥ '^λίτ ίον. 

*θξΜ οίψ^ί^ί^ν' ζωτω $ν7Γ0 βοΛος ίλυ^Η^ 

ΙρΓλ^υ^' Μ/Λ οοηίαχ ρΓοϋΙι £^ΐ» 

Αηάϊύ Ούοϊορ^: ίΐαήπι &ΰ(€πι ιιιι1ν€χί& &ι«ρί(α ^ 27• 

ΑιιΙα Γ€ρΐ€(& €Γ8( : &]ϋ (^αίάειη ότοΛ ν&Δαιη οεςιιρλΙίληίαΓ 

ΤβαΓαιη υηέ /οητί ; 3ΐϋ ΙίςπΑ &γ1(1& Γςι&ά€ΐ>&ηι 

Ρΰττο ; ηοηηυΐϋ α^υ&ιη ΒαΙηο&Μΐη ί^ηΰ €Αΐ€ί&€ΐ€ΐ>Αη( ; η€€ αΐίςαιβ ογαΙ 

Οπί έ ΙαΒοΓΰ ΟΰίΠίΓβτ^ ΓϋΙ)Γΰηάοιΐ3 Γ€ςί• 

Ιηΐοΐ'ίιη Απιογ Ιί^ιιίάυιη ρ€Γ Λ^^Λ νοηίι ίηνιΓαβ, 27$ 

ΕΐΑίρΰΓαΐί 8^ ίηίΙ&Γ (κΑτι, (]αί ]αηΐθΓίΙ)α$ βπηΰπήβ 

ΙηχοιίαίΐΰΓ, «ι ^υβιη ταΒΑΒυζη Βοαίη νοε&η( ρ&ίΙθΓ6ΐ. 

8(&ά2η ΛχιίοΏ ροίΐ ρο1ΐ€ΐη ία νοίΙίΒυΙο 3Γςαιη ίικοηάοηβ 

£ ρ1ιαΓ€(Γ4 Γ«€€ηΐΰΐη νΜϊ ΙαΑυοΓλίη ά€ψιοαφΆΐ {λ^ϊχχλοι ; 

ΙιΟνίΒιιΓςιΐϋ ρβάίΒαβ οοοαίώ Πιηοη (Γ&ηΓ^ΓϋίΓαβ €ίΙ 2^• 

Α€τΐ(8 είΓ€ΰΐη]ίεί€ΐΐ8 οοαίοβ ; &€ ροΑ ίρΑιιη, ίη πλίηΰήΰχη οοιι(γ«6(όι 

27$• Π•λ/«ι«] ν•Λ<4ν, φ! :ί4^'*^* '«<• νίΓβίΠαβ ά€ αίΐτο. Ο. ΠΙ. 149• 
276, Τίΐζηχ!ίΐ(] • /^Λ^ΜΜ-/4>'^• 277• ΤίΛλίτκι] χ^ «φ«(^ην Μ ί'^» 

«Ιγ^•• ο« ^ ο9 Ήίς^ύτκ^Ίς •τι^λι«>1«9 ιη^το Ι1• ί'• 1 17• 

ζιιρ-!;<ί«. 8€ΐιο1. ο^^"ίλ$ιϊ^ 

ΙΒΙά. Ο ίϊί^μίβΛ•μίψ%ς, ΜοΠοΓ \οώ%^ Ά^Λίτητ» ν1ι^'•ΐ9», μιΛ4Μ»««ι ίί^* 

€( νοΗϋιηϋίοτ Ηαΐζΐίηί ΙβόΙίο, (^αί ΙϊίΜΛω^* ϋρΐ. 

Νη2 ΑίΛκίΛ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ 284 ΑΠΟΛΑηΝίΟϊ ΤΟΪ Ρ0ΔΙ6Τ 

Αΐ^ον/^ιι γλνφΐίοίς ρέοτΐ) ο¥ίΚΛτ3'%η νώξ^ 
\&υς ^' ά^φοτί/γη 2!\0^ίβμ9ς ττκλΑμητίψ 

Υ,Λ^ΛΚίων ψιίζιτ βίλος ί'οβΑάΜ χί/^ 
νΐίρΒ-ίψ ύ^ ίψι^Ιψ ηνξί Λίαλοτ ίψτίΛ ^'ολΛ 
^ΛΧ^ί¥ νιτ Αΐα9γίί^ ίμΛ/υγμΛ7Λ• χα/ οι αΙουτΒ 

^Είοη^8 ϋΐίαπι, αβιΐΜ ιιι«(]ίο ΙιηροΓιιίί ηοητοι 

Εο^υο ήλΐΐιη λΐη1>Αΐ>ιΐ8 ιη&ηίΒο• «ΙίΑοηΐο» //ϋν»ι 

Ιιηιη1£( Μβιΐοζ : ίΙΗα• ίΙαροΓ εοΓπραίί ληΐηκαιη• 

ΙρΓβ τβτο ΓαΒΙίιηί ταΛ Ι ηρί 28$ 

Ο&ϋλιηηληβ <ϋΓεϋβί( : ίη(ϋΓ6λ (λ^Ιιχλ κίΛ^ζ Ίη ^τρη^ 

ΙηΜ Μί ρΓΰΑοΓβ, ιρύ £ιηι1ί8 ; ΰοηΐΓβΠΑ^νβ ΓβιηρΰΓ 

}6ά£ ίη ]&Γοηβιη οούΐοηιιη ία1|;\ΐΓ8» β( 8ΒΗ6ΐιΙ)&η( ά 

Β ρΰΑοΗΒιιβ €ΓβΙ>Γδ οΒ 1β£(η<ϋη€ΐΐι ρΓ»εοηϋλ, ηοε &Ηιιη &ϋ<ιθλπι 

Μΰύλοή&ΐΒ 1ι&1>€ΐ>&ι ; (Ιΰίει «αίοιη αηίιηυβ <ϋίΙ«Ι)οί(:6ΐ)&( ^οΙογο. 290 

δίουι νοΓο ιηιι1ί€Γ Ί%μ οηάΰχιΐί Γ»χη€η(λ Γαρ€ηηΓα(ϋ( (ογγ; 

^^ψ«κ ««ντ9? ««/ λ9*ΐΜίλνψ««, οξί«>; ρυά ΓοΗοΚ 1^ξί(11^> -υν* τ2» 4^ ρΐΌ 
9ηιρι^<Γ^•φ•/4»^* ιζ €(« «ύτ•» τνι; Ιφ* Μρ• Οαί €011 (Γ& ϋιηίΐβ (Α Ηοε ΠΒγΙ 
^λμ§!ψ ίπηϊ»0ψ» "Ό^Αΐή^ 5 ^^ *^^ ^^^'^^' 

^λ^ιτ ί^?ιν«», )(ι^)»«<^ 'Αιτ«α^- 8β4 ειΐΦ λ» νεΓΒί• 

&Μ«• 7^1(0 λΐξ<ν• $€λθ1. Ση^ίν» 04Κ 9νηΛ9ΜΙ ^μ^ίτΦ ^»Η — * 

2Β8. Ά/««ίζν/]ί(9(7κ] η»« λ^ί^-ινκλι* ϋοηνβηίκ νΗΰηΐτΐΓ ϋΐα, ^£» ^' «^ 

τ«Ιν Ιφ^λμίί* λΙ^• Κ«ι/ •ί «ίν7$, •ί Λζ^η Γΐι3'ί«»» ιηβι»• Ι(ιά€Πΐ<]^ιΐ6 μ^ 

ι»•2μ^ ι«-ι^ιτ«?, ί μβ7«ι»^ίζ•»%. $ε1ιο]. ^^9* (ϋχ€Γ&( 1η ρΓΧ€€(ΐ£η(ϋ νϋΓΓιι. 

ΙΒίά. Β«46^ι? ίΐχ'. Μ&Ηχη Ιπ'. Ουοά 8(βρΙι. 

«ικοιη 1η Ηος ν^τίη λ&Βοι^πιαβ ««»?•, 290. Μ^νοΐι Η. $(€ρλ. \^%'^τ^ 

νίάοηΐΓ άϊν^τ{\ΐϊχί λ\) €0 (^υοά ΐ€§1ιυΓ γλνΛίζκ €( «νιιι ίη <1&η<11 εαΓα. 
ιη Ιιοο ΙρΓο ΙϊΒγο, ν. 688. 291*. 'Αί 5 V•»•] ίζ^'Ο/**^. *'•* 

βίητη^• λαίψη.^ δοΗοΙ. 

Ι& ^η^η8 γςιΓα5 ύζροϋϋοηο ηΐλΐ^ ΐι- ΙΒίά. 'Ο; 5 ν^^^ ^^• ^ «ηΐιηρ ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚίΐΝ ΤΡΙΤΟΝ. 285 

12^ χΐιτ υπΰΛρίφιοψ νυκτωξ οίλΑς αβτνύα479, 

ΔΛλί ίηγ(ίι;^ΐβ συτ κλ^^μ τηίη Λ(ΐΰΐ3'υυυ^, 39$ 

ΊοΙρ^ ύιη χρβ^ Ηλυμίνος «μ3ίτο Λβίθ"^ 

*£ς. γΡ^» «Χλοτ' ί^θ-ο^, άχι^^ώται ι^μ/ο• 

Αυηί 79 λια^α-ί^ ίφοΑ^Ι^ψη λοιτροίς, $οφ 

^ΑατΛοΊως ίίςτψ τβ 'ζτντψΐ τι θν^ον ΰίρίοΤΛψ. 

Ορ^πιπλ, εαΐ ΙαπατΙα κβ οηηκ «β^ 

υ^ ίαΐ) (βέΐο ί^βιη ηοΑα ρλΓΟτβ ροίΣΐ, 

Αάιηοάαπι Βτβνι τβΓαΓκέΙηπι ; ίΐΐο νοΓο ρΐηήιηι» «χ ραητο 

Τοιτο κκΜίαβ ιη«(εηΑΐη οιηηΰηι ίη οίηοΓοιη τοάίςίι ; :β95 

Ιη λαηο ιηοάαπι ΓαΙ> ρβ£Ιοτ6 οοΰοΐΐυβ λΓ(ΐ€ΐ>«( ΐΑ(€η(0Γ 

ΡΰΓηιάοΓοι Απιογ, ΐβηβηΓ^ιαβ (Γ3ηΓιη«λ<Αΐ>α( ξίοη» 

ΙηΐϋΓάαηι ίη ρ«11θΓΰΐη, ίηίοτίαιη ίη ΓαΙχνοιη» πιοκτοΓΰ βηΐιηί• 

Ρο&<ΐα&χη λα(€ΐη ιρ6β Γοητί ρληίΑβ &ρροΓαίβ6η( ΰρηίββ, 

£( ίρ£ λ (βρίάίβ ηί(οΓε«Γ€η( 1)8ΐη€ί9, 3^^ 

Η11νί(βτ είΙ>ο ροηιιφιο Γ6ίΰε€ηιη( «ηίιηαπι• 

Α( (ΙΰΠΙοε Ά^Χζ Γαχ χο%ν9\χ χαΧχ. 

Ρίϋο•, ΐλΠΒαβ ΰοηΓοΙβηβ ν€ΓΚ>ί«• 

1ΐλΙκιιβ« νί(]€(αΓ Αροΐΐοηίαβ λαηε Ιίιβ'» ^ν^\/Λ^ ^ψΛγχβ', ίίψη ί ρμ?> « «^ 
Ιοεηιη υΐχβϋχ •', 4^8. ?««;^ί«^(. 

'Πί #1* •η -ης Α•λο αν•}<ιί ο#ί«^ψ• 296• '£ιΛν^'^] «ιχ«ίλνμ/Β^«^» «Τ•9 

Χ«ι^^ «1^ τίζωψ, &€. $εηο1. 

Ε ηοί^ΓΟ Αρ€Γΐ€ ΜβΓΟ, ^η. νΐυ. Ι1)ί<1. Τ^ιΟ* ιβν» «ς^^ΐίνι «Λν/ι^ίν^ 

4θ8. ΑΙΘ£ΤΟ ΑΛΘΡΗ 

■ οηιη ίοΒίηίηα ρπιηαιη Ουλ^ «^«<• 

^α^ ΐοΐΰηϋ-β οοΐο νίιβιη Ι€ηαί^α€ — ίααίιρα νΜί ΓαΒ ρβΛοτϋ 

ΜίηεΓνβ ναΐηυβ. Μη. IV. 67• 

Ιπιρο£(υχη €ίη6Γ«ιη> &ο. 19^• Ά^ΛινΟ «•Λ νβλιίΛΛ'βίί; 

294• "Ά^;^ α«ν ι»•^«] «ηι Τ4? ΤΗτ' (ίη τκΐ( Λιί:ΤΜ;. δοΗοΙ. 
•Τν^ν. τί>7Ρΐ| 0»δ»ί"\«•»»• ΜίΐΛτ- 302. 2^τί^0*»τ^ ί?'**^• ^*^^• ί5^ ΑβΟΑληΜΙΟΤ ,ΤΟΤ ΡΟ&ΙΟΤ <. 

Εη» ^ φθ-Ζ/α/, 3"ί« •βτβλ^ΐ' *Ορ;ΐ3ί/««*«#. . 119• 

Δ^^^ Πι^ΛιΙί^ο^ χο^φί^ Φ(|ΡΓ ^ιν ϋ ά "^Λ^α^ 

Τ,ησωπω ατυυίασι ^0β(ψψ$ ίύί^λψ^ι^ «19; 

α% €ΐι1ιη ρΑϋτϋπι νϋΑΐΐα οηραΐΐ ί €»δ« 1 1 9; 

ΝονϋΓΟλϋ, €Ε Γ€ρ2ΐΐί(ίιη ίζηβΜΑί»! 4θ<11ΐ <12νί^λ9, 

$!€ α νο8 ηΐΓΓα5 ίη(ο§Γθ8 ί^τννήχ, 

Α Ι«ιηρ€&λ(€ ρβΓηΙείοΠ : ϋοη «οΐ«& \ύΛ ίιι ηινι 

8ίνΰ λ<1 ΡΙλίΗίΑΐη, ίηείχιί υΓΐ)ςχιι Οΐ€ΐΗ>Βΐ£ηΚ 1 1^ 

Η&ηο βηίαι ΜίηοΓνλ ίζ\>ήο9ΜΐΧψ €( ίοεηίΐ £β»ο 

Χ^ί|ΐι$ ίη εκιιχηίηο Ρϋϋαεο ; αιχηητι^ ίρίϋ Αγ^κ 

Ρ«Γ»νί( : ίίίαιη, «ιι&κια τίοίειια νΒά«'άϋ«τ§ί£Α, 

ν€] ρΓΪαΑ^αΑΐη ζά βιφβ» ρη»ρβ τβηϋηΐΜ, ςο» ίβ ροη(ο 

Αη^ίΙο εοηειίΓΓΰΐκ (οίο άίβ ίηΐητ /< ΐΜΜ^ιιλ 1 195 

Υβιαιη «§1(0 £ιηΐΠ(«Γ €( νοβ ηοΒίβ ίη Οτλολζχλ βνοηή&αβ 

ΥοΙΙαδ λκτοαιη κρ^ΓίίΓΟ» 8^1^υ«^^^8 οίΐοΐο^ 

. 1 1 34• Ργο ^ϋ ψτΛ9.ι Η.$(€ρΗΑ• ««νπ^ί «^ 0ιοΓ«λ^Μ^. 2^'#τη| /ί ««γ 

ΟΟ&ίβε « «ί Χμηαι» ρπ> ΐίΑ»«ί 9Τ. 1^ 0^9- 1^ ιηίΛκ θίοτη?Ακ> 6 Βΐι^τίϋί» 

, 1190. Α1ΐ1»Φ^<^'] Ημ^^Βίβ^ 1^ΆζΙ(^Μζ» ^ΠΜί. $€)ΐθ1. 

^{;^/ήΜν ν•λιν ^«ην «ι^!^«/. φΒ-ιΑν ^197* ^^^0*^*1 ^ΐη^^Λψ, η»^ω§ ΙίωΛς Λγπν κζ/οίο μΑ(ΐΜψΛΐ$. ^ £\^ &Η«ιν 

£( αίΓΓ&β άαεοβ : ψΐΛ^Λο^^ΜοΛ Ψ^ϊϊΧο βκτη 

ΡτοβοίΓεοΓ ρβΓίύέΙαπιβ, οΒ }ονίβ ϊγαιιι ίιι Λοή Α•ροΜ» 

Οοηΐίοαή οιιιη Ιιοο &οη»ηι ι ίϋί τβΓό βχηηι«£ί6ΐ>η( β*^1«ΐ((β : 1^ βΜ 

Νοη ΰηίπι ορίηλΙ)Αη(θΓ ίστ€ «τ >ΙΙ βι}<ο»ΐΑοϋ€7«α&Λ«ιβιιι^ 

Υϋΐΐιιβ λοίοΓΓο νϊ^ύί ^ηρ\^Ώι^Β : β€ ί& 1ι«Μ ηιο4αι^ άίχή 

Ο βιηΐεϊ, <^υΑ]ΐ(αιη ηοΙ>ί& ίη£ι νίτΜίη, ηβ^οΐφίΜα ηοΰιΐ 

86(1 πϋτιιιη ίη ιηοάοχη λοιηέΜΜ ϋΰήϋΑ ρκιηΰιο» «&• '-: 

^Εβϋι, ί(« α( ρβιΐίιηοϊείαη ηανί^^ηκ. » . 

Ρ€τ}ήΙ>6(αΓ ιια(€ΐη βαιη α Γοΐβ οβηηι Γιιϋ€( οπ<;ί•^«ιιι|^θΒΐϋιο«ιιΐ» - 
ΙηηιιιηΰΓχ 1ι«1»ΐ•]ΐ€ ^εΒ(3ίκτ$ « £ίηβ Μκτή "--^ 

9ΐ) ΪΜμρίη 'χης ^ τ^ Αΐίλ^, ΦξΙξβο Α^'ϊί. Βκήιόί. 
ν ■ρ ΑηΟΑΑΛΝΐ&Τ τοίί• ροΛίότ ' 

Ου μί» Κ(^ ΛΜ»^^ βλ^ ^ρ0^ Α^ίΓΓΑ* 

^Αθ^ΛνΛτος έ αυπνος^ %ν οώτή γοΛ άήφυσ•ίγ ,* 

ΚΛϋΚΛον 00 κνημοΊσι,^ Τυφαο^Ιη οτι Ότίτρη* 

^£ρ^ ΎυφΛονΛ φα/π Αίος Κρ9¥ί3ίΜ κ%^νω υΐς 

€Μ^κ "^919 ΚξΛ-ϋζ ^ΰ^αι φοινν* 'ίχετ» (ί\,'αντω(ί 

ΑντίκΛ, 797ο¥ αΛ3'λθ¥,ΰ'^'ίκλυ9¥* €&κ^ ^ ΏήλΛύς 

Τ^ΓτϊΒίΙί νοεβ €( ιιηιηοηΓο τοί^οιν Γϋ ρ$ι:€«ι βιλίΙ>βϋ• \%ι(% 

ΡκίΙβ βη£ : («Ι» 6«ιη ίϋΓροηβ οΪΓΟίιη ιιη<ΰι}ΐΐ6 €ΐιϋ:ο^£κ 

ΙπιιηοΓίλΗβ, €£ ίοηιιί ϋζρ€Γ3» ςαοιη ίρ(ί «^τη ριοαιίίι 

€αιιοα£ ίη ΓεΙιχΒοβ• ηΜ Τ^ρΗιοηίβ ρκϋη» 

Οαό Τ7ρΗ8θη& ρ€τ1ιιΙ>€ΐλΐί, ]ονί3 8ι(α«ήΐ' ίοΐβώιβ ιβΐ5 

ΡβτεοίΤαιη^ ^πλη(1ο.ίρ&.τ«ϋ(ΐΑ$ ίη(€ηΐΐΓ6( ιηληο», 

Οβύλΐη λ ολρι» ^ϋΔιΙΙΜβ ί&ηί«αι. Ιβ νβχό υ(ί βηί, νβηλΚ 

Αό, ηοζΚϋβ £( ^Α1ηρ11Iη^Ν)^ί^^α^η9 υΒΐ οβΑχηητύη 

}ζ^^x^ ιηοΓΓαχ 8«Γΐ>οηχ(ϋ3 ΓαΒ 9ίγχϊ ρβίαάίι. 

$10 4ίιΐ£| κ ρΙαΐ^ίΜ ρ•11θΓ ρ6Γία<ϋ( ^ιβη» ι ί α# 

8ιηοΙ «(^αϋ (ιΐο €^^^λIη^η λα(ϋν€αιι( : Ααώη βικβπι Ρβίβώ 

,, Ι21Χ. *6φΐ;• ΡΑ-φΑςΟ&θ Μΐΐ€Π|Μ^ 1215- Τΐ^9«ΐ] βίτ#', ^» νλ«• 
^ι^ΙΰΗ εΰφθάί€4(β (ΓΟΙιήΐΙο Ηχ^ίοΠ^Αν αβι• Δ^^, «< «;^ •ί( τν; «ί^ϊ Χ«μ• 
^9ΐ(^Ρ''£Ε6^» >^ ^^ί'• ί• • 6^ '***'«< Πΐ|λΐίϋ•? ^ΐΜρΙ^Ίνν^ Α«ΙΟ- 

... Ι214« Κ«Μ^^«*ν α» ΐΒΠ^ιη] «%^ τ /4^ ν»* Δ#•^* ««Υ βί^ι&ίπ λμιτμ^ ατ 

^(. ϊτι 5 *«η )- Κ«ίΐ(<^«?ρ η^•Φν^9 φ ^ ί Νν«?κ <«»ρ«<» λιν^'* " •<> ^ ν Ονη ^ Μ^ «Λχ^ν 3^ώίμ%Β^, ωςί χερΜ^ 
^ΑΆλ έ η/ιίΛς οίομ 3^ίηςΰ(φμίς ιΙτ^Χι^Λ 

Ον 01 ^^ξΛίσ-μηατΗΡ ΰ^ιίλττομαι ΪΒήλ κίλχωΫ. 
Ηίόψ^αΖτίς ίύρηηιο κορίοτΛμΛί^ι χατί^ΛρΟ'ϊν. 

Τμ«79* ρι^ι&φβ^ ^ ιν^09^ >α97^βλ»^οι^ Αραιός• 

ϋυκτΐ 3"" 39ηπλομί¥^ Φίλυ^Ι^ΐΑ ηι^9 ίμ^Λΐί^^ ίβ3$ 

Αο<!«έ(«ί τ6ΓΒιβ Γ€Γροη(1ΐ(, (Ιίχίίςιιο• 

Νΰ ΐΑΐα^ 1>οηΰ υιγ, ρϋΓήπιθίοαβ «ηϊιηο. 

Νοη €ηίχη βάορ νίήιιιη €2;6Δ(«3 Γαιηιι», η( <]οίϋΗοτ€< 

8ΐιηη8 «τχηίβ ΰΐιιη ^€(4 <1€οογΚ2Γ€. ι 225 

δβά ηθ6 «ιί&ιη «χίίΐίιηο ρ(Γί(05 ΒβΙΗ 

ΙΠαο ρΓοβαΓεί, ςυί ίϋπη^ 6χ Βοοηιιη Γχη^χιιηΰ Γβ(Ι Γιηϋΐΐΐ• 

ΟαιρΓορτοΓ, ηίβ 1>€ηΰνοΙί τείΐαβ »πΓ€αιη οοηοϋίΓβΗϋ^ 

Ναΐΐί €1 εοιηιηοάο ίη(ιΐΓ35 ορίηοΓ §οη(€8 ΟοΙεΗοηιηι. 

Ι(λ ίΙΠ ϊη(€Γ Γβ τίοίίΐΐιη €οηί3ΐ3α}Αΐ>8η(αΓ, 1239 

υΓ^αο άυιη οίΙ>ο ί&ή&ιί άοπηίιαπι ϊκηΐ. 

Μαπ^ «ικϋπι ΰχρ^Γτΰέ^ίβ (οπιροΝία ΓρίπιΒβΐ βιΐΓβ : 

8ιιβοΐ€Γαη( ί^ιίίυΓ Ιίηΐο, ζ^ηχ ήζχη νοηή 

Κχ(€ηά€ΐ)2η(υΓ ; βε οβΙεηΐϋΓ ΙηΓαΙ&ιη Πςιιβηιηΐ Μαπίβ; 

ΝοέΙο νβτο ίιιί6<]^υ«η(ί^ ?Ιι\]γτχΛϊη ψτχΐ^Δ^^^ταηί ίηίυΐΑΐη ; 123$ 

1223• ΜίίΊίΤΛτί, ίθίΤΐ] 4>6ί Λ ι»τ1ιήιή$0ίψ 5 « ρ<;9Μ'«τ> ί««€ «^ 
^9 ο«φ•!Μ «^^ •η^ 4ΐίβ« ΑΜγ•9 λ«^«• 4β^ί• 8€}ΐθ1• 

» ^«(»πι« Χ ίττι»(. «;βι' α# τηη, ^«»<Κ«•• 1 224. Άλ«2α). Ηφίζΐίηοβ η&ταΐΐ 

0{Λ 9ν^. ΐ0ΐτ' «ί^ΐϋ γΛζ, φηα, ? Λι«τ» 1φ£βΓ€ «λΜ(. 

§τ^9 χ^^ϋί. ^ α «3-111, «Ι^«^ 1^35* ^^ν{ΐ)<Λι »«οΟ «6»^^ Φ<- 254• ΑΠΟΑΑαΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Ζύς %τί Κϋξήηοη μίτϊτρίφετ 'ίίαίοίσιν, 

Η ^ βΜ^οΤ χρίξον τ% ^ η^ίΛ κ^Λ λίττΣοξο 
*ίΙκ^ν)ς Φιλάξ9ΐ, Ης ίξΜ (Μ,ΚξΛ ΊΙΟ^Λσγωίί^ 

υΐ» ΟοβΠ £Ηη8 8&(ιΐΓηιι# Μη ΡΚίΙχπΙ, ςαλίκΙο ιβ ΟΙ^ιηρο 
Τί£&ηϋ>ιΐ3 ίιηρ€πΐΓϋ(, €( ίρΓο ΓαΙ) αηίΐΌ ΟΓΟίβηίϊ 
5υρί(€Γ &άΚιΐ€ ίη(€Γ €ιιγ6(«3 ΰάααυ-βίαΓ Ι(1«ο3. 
Ι^βοορίΑ Κίλβΐ, εοηοαΒαίΐ ; €θΓ(}α€ ίη &ιχιθΓίΙ>Μ 

ΟϋρτβΗϋΐκΙίΐ Ό^ζ !ηο(1ϋ&; ί1ΐ€ ν€Γο ο ΙοέΙο ρο&ΙκΜ» ΙΗ^ 

ΡΐΌπιίι, ]ιιΙ}οΓο ίοΓίηα ΑηιίΠβ ο^αο. 
Α( ρηβ ρυϋοΓβ, Ιοεο 11]ο 6( ΓοάίΙ)^^ Γβΐίόϋβ» 
. ΟεοΑπί £Η& ΡΚίΙ/ΓΑ» ίη βτάαοβ ιηοηΐο& Ρ€ΐβΓ)Β;οπιιχι 
Ινί(» υΒί ΟΗίΓοηβιη ιηοηΑΓοίαιη» ρ«ηΊιη ^αΐ(ΐ€ΐη €^αο 
Ραπιοι άοο ϋηιΠοιη, ο πχιΚαο ρορΰήι εοηεαΙ)ί(α« >245 

Ιΐΐίης ροΓΓο Μ&εΓοη»» €( ϊχηιαοηΓΑχη ΒοεΜιΟΓ^ηι 
ΤοΓΓ&ιη^ ιε νίοΐΰηίοβ ρΓχίΰΓη&νίξ^Γαηΐ 8&ρΐΓ25» 
Ε( ροίΐ Ηθ3 Β7Ζ€ΓΑ3 : αΐιοήΰβ οηίιη α£^ιιο ρΓθ^οάίοΙ>βη(αΓ 

λ9(«ρ φητ»^, >ϋ ΦίΧύζΛζ της α«•Λτ»ν, 1237• Κ.ρ»)τ#{Τ•» ϊ(ζ•0 "^ Κ^τ'ΐ»»ι 

ν«τν, Μ 'νία0 Λνχίις \ΐΓβΐΑη•φίζω η^^^' >239• 'Ρ«^• ΟοηΓυΙϋ δρΛΠ. &ά 

λΛπ•* *&%9 τ μ Κρ^*«» ιΜϋ^'ίτΜ 4Η Οα11• ί» ]θν. ^6. 

Ίμμ ^η»(λ«&&να^, τιίν' ^ φυ^πΡ ίΐς 124Ι• ΧΜπίϋη] ;^ηί«κ, ^^τΑ» 

*Ω»ΐατ»* χα/ ;^ τντ• )^<^ ; ΖΗ^ν. 1 246• Ηλμ^λ§ ] <&< Η λλ ^ μμ» 

3•«Α« 5 <» <• β^«Γβ«λ^Μ^ τΧ^ί^ΜΚ ιμ^' Β•;^β^^ Μ«γ 2«λ>«^» «Οΐ•«|«τ^ν• 

ΙΙη^. 5€ΐιο1• ^ ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚηΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ. 

Καί ϋι ΚΛνκΛίήων θξίω¥ ΛΗπΧ^ον ίξίττνα/ 
Ήλιΰ«7ΐι> τοΒί γψυ τατρ) ςυφίλοίο-ί ΐηίγϋίσιψ 

Αΐ€ΐ^ η?η& φί/Οϊ 'ίίϊίΚίμ^'πνμς αία^ονΟ,. 25ί 125^ ΡοΑίηΑΠίϋΓ, ίοεαηάο ίιηρυΐίι ΤϋΠΙο ι 

£( (αηο Γ&ηβ ρ€Γ§€αάΙ>α8 ϋηηβ &ρρΑηιί( Ροηϋ ι 

Οαίη ίιηο Οαυοβ&οηιιη ιηοηϋυιη ίηοίρίοΙ)(ΐΔ( 3ρρΑΤ€Γ6 νοιϋεββ 

ΕχοΜ^ οΙ)ΐ ιη€πιΙ)Γ& 3^ λΓροΓ&β ταρββ 

Οίκαιη1ι^&(ιΐ9 χΓοίβ ροάίάβ ΡΓοιηοίΗβαβ 

Α^αϋλΐη )^^οτ^ Γιιο ρηίοάΜ^ τατοτΛβα. νοΙηϋ^Μΐ* %9$9 1250• Μνχ•9ΐ ίη»9 5, (Λ^ζ^ Λ»-, 
^'ητ• ΠΜτν, ϊλ»ξι» •« ώ τίί ^»;^• ? 
Πμτ« 9 Κ«λ;(4«ιί• $€ΐΐθ1• 

1 25 1. Κα/ )« ΊϋΛΐ^ΧΛοΐΛψ] ΊΚ «6^- 

Αι» Μ 1*/ ΤϋΛΛη^ω^ 1^ • «17*$ 7**ί9η(^ 
«9Μ# ΐΙ^Ι^ν^ίβ^ς λί{«/ Λ»» ί? «ίΐΜ» ΑμΙ 

φί^. «&Μ και Λΐ^ί^/^1»Λ§ ϊ- ^ν>ν «ν τιί2(Εΐι«, ^^^ τν τ χΛΧύ^•ΐβ Άίτνρ τη- 
9κμ«» ιιπ«λιίζβι? ιά ίπΛΰβ, ίί^ίΣα^ ιΟβρ^ 
Ψ Χχν^ΰν, ΙνηφΜ0ίψ7Λ 5 Ήζ^χλΜ^ $• 

]£ 9•7Κμί9 >5η^Ιψ«Ι/ «^ 7&ν 5'«λ«03'<ΙΡ 

Α«γΜν. Φι^κιίΑι^ 5 ^ ^<^^>^» Τι^« 
^ ΜπτνίΜφΒ'ίιηΐ ΠμμιιΒ^ιι. ιζ •η Ιί • 

Δκ^ς Κ φηη, ^^ 1» «^ *Λ5^/2( ((^« 

5«1*«(/. ίί^ΙΙ τ»; <^< 79 ΚΜί//(^ΛΨ #ΐ«»»• 

^ «•ι-ν τ•ξΒ«ί« ;^β4Ρ• αΐ(9^«^( ΐί» • Λ- 

τντΑτν «ριτ««3-ιι. 5ε1ιο1• 

12^4- Α/ίτνν» &€. Η&ιΐ(11υ(ΐ€ΐ ο» 

Ακιη Ηϋίιοά!, ορίΐΒΐ^ ααη ΰχροηϋα- 
(€ΐη,( ςοηΓαΙαοιή. Θι•/. 523* 

Τβι> »56 ΑΠσΛΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ' 

Ου γλρ 'ίγ αΙΒ'ίξΙοίΟ φιψ Ιχρ οίωνΜ^ 

ί^^ον ίίί (ΐιτίΤΓΗΊΛ «ζτολν^βι^ ύίίοψ οόϋίν 136α 

ΑΙ619Τ άρτ^ΐ' €ωτ9ΐ¥ οίον ΗΤίνοηαΐϋΦ* 

Έντίχ^οί ί^ *Αργοίθ ί)^μΑ(Γυΐβψ'ίν 'ίχοΜ» 

ΦΪ<Γ/ν τ ά^ρίοντ», κ^ ι<χ<ΐΊΛ ^άζ^Λ ΤίοψτΗ. 1965 

Ίςνί'οκηί ς-ώ^ντϊς οκίίτμίο»* '& φί κ^ αύτον 
Ίςίν ίφΛρ ^λ,ΰίοαίΐο 'ΰ^^^Μλ^^6^ 2κα, ^ψτμοί^ 

Έλτλ ^ιιΐ^οχη νίάοΓαΐΚ νβΓρβηίηλίή ΑήάοΓβ &€α(ο 1255 

8ιιρ€Γ ΓΰΐηιηΑίη νοί&ηΐβιη η&νοιη, ρΓορέ ηαΙ>€3 ; Γοά (αχηβη 

ΥοΙα οπιηί& €οηεα£1( ΙαεβΔϊΐλ εΙαγοοι ιηοια. 

Νοα οηΐηι ϋ1& νοίαεήβ αΐιίνοΐχ ίοπηλίη €χ1ιίΒΰΙι«(, 

ββά νβίοοϋβ ^ιΐ3ΐί€ΐ>2Ε &1λ<, ροΐίϋβ βε^αλίοβ κηιί». 

Νος (11α ροίΐ£& §€ΐη!1>αη(ΐ2ΐπι &α4ΐ€ΐ)8η( νοοβηι 1260 

Ι^αΓ Γ€(Γ»Η€η(ί3 ΡΓθΐη€(}ΐ€ί ; ϊηΓρηαή «α(€ΐη £(Κογ 

£{ιιΐ9ΐΐα, <1οιι?ε ίϊοηιιη ο ιηοηΐο άοηΐϋηιοηι 

Α^ηΠ&ιη οηκϋνοΓ&ιη» ο^άοιη νϋ, ςοηΓρ€Ζ€ηιίιΐ• 

Μο£^υπιί νοΓΟ» Αγ^ϊ ρ€πϋα, άονοηϋπι&ΐ 

Αά ΡΚ&&η 1&(^ Ηαοηίοηΐ'» 6( οχΐΓβχηοβ βηββ Ροηΐί, 1265 

8ΓΕΐίηι ^αίβρι νοίϋ €( &ηΐοηη&ιη χη ςιναιη 

Κ6€€ρ(ΑειιΙαχ)[^ (Ι^ίπιέ^α ΓοροΓαοηιηι ; (υπί ίρΓαιη 

Μαΐαχη ΑαΙίιη ΓαΒπιΙΓϋΓαηι ίηςίίηαιμχη, &€ ςοΙοτίΐΟΓ κιηι$ 

125$• Ι"** ? \ιτ ίη^^τί'ηις] ττλ^ νΐίρνξ/ νΐι^ ΐ^ 4;^Ι Μ*τ/»«7^> «'«Ι. 
1257• Π^««&»$•(^] 9Πΐ^««πν0»{. 1200. Δϋ^ίν] ίΗ^9 ί ΜηΛ^πίΛ, ^* 

«ντ* «0» «^ «»<«0»«, τη βΐ^ ψ ν7ι- Νί^ιχ-ΐίβιτ, ϊ«•β«» 5 * ^ ^^*''- βοΐιοί•. 
{{Ι^'*!^ **'''''^(* ^ '^'^ δοΗοΙ. 1264. 'Λ^^μ] «;^;^<• { Φ(*ξ«ν ^««« 

δοΐιοΐ. δςΐιοΐ. 

1259* ^^^ #1*ϋρ((^«0 ^ οίΐτ ηκ7( ΑίΓΟιΝΑΤΤΙΚ^Ν ΔΒΤΤβΡΟΝ• «5^ 

ΥΜ/ΰΚΛΟΰψ ΛητηίίΐΛ, Κσταιι^^ η ίτΙαΛι» Λμ|Τ 

Ύοίο Θ€^' το$ί κωα4 ϊψίς Ηξυΐβ» Α»ια«ν 
'ΠνΆί|^^¥ λΛΟ-ίοιατίψ 3^ ^^ιρ^ ΛΗ^ψίηοί^. 

Τΰάΐ} τ\ οηΛίτα^ ηθ^ΐς, '^^Αηζρϋίς τι ΚΛ/^ϋων 

ΈΛ)φρίως^ ^ νηος ίναίσιμΛ 'ν^κτμΛΤΛ ϋ^^• 

ΛιττίκΛ ^*Αγίία4ύς τϋον μΛΤΛ [λΖΒόψ ϊπτην. ΐ2ΐο 

Κολχι^ύ^ /^«^ ^ γϋΜ ίκΛΙβΰμίΨ, η^ ^ίΒ^ξΛ 

Έλτ αν μ^λΛχίΐ)^ ^ηψ^ψι^^ ΑΛφ-οΰ, 

Ιη^ΓοΦ Γαο( βανϋ «Ινοιη Ιη^ΰπΐ^χη, ςαί ^αοςνον^αι 
διήάϋηβ Γ€ε€άϋΙ)α( : οτ«( νβΓο ϋΐίβ ^ θηΙΑΓί 117^ 

ΟααεαΓαβ «χεβΙΓαβ^ «ο €ο1ε1ιίε& ιιγΙ)3 Λ^χχ : 
£χ &1(ΰΓ& «αίοιη ρΑΐΐβ^ οαιηρυδ Μ&Γΐίιΐ5, Γαεια^νο η^ιηοΓλ 
ΙΙΗαβ Ό^ί, μΙι τΰΐΐαβ Γΰτροηβ (οϋΒαίιΐΓ οΙ>Γ€Γν&ηβ 
8αΓροηΓαχη ίη ίοΐίοϋβ ςιΐΰκύβ τλΐηίβ. 

ΙρΓΰ &ΰ<ΰΐη }8Γοη «αΓΟο ίη βαιηοη ρο€α1ο ιχ^ζ 

νίηί χη€Γί άιιΙεΪΑ ΓυικΙοΒαΐ Η1>&χηίη& 
ΤβΠΰή, α ίηεοΗβ Όηβ, ΑπΙιηίΓ^ιιο χηοηιιΟΓαηι 
ΗΰΓονιη ; Γαρρΐ6Χ<^αΰ οτ9\>ζΐ, ιι( ίηηοχίί ο^οικ ραίτοη!, 
Βΰηονοΐέ ; 61 ηανίβ Βοηο €αιη οιηίηο ίυηοβ Γΰειρ6Ԁ瀕 
$ΐαήιη 8α(€χη Αηςχιιβ (λίειχι Γοηηοηοιη ΓιιΙ)36θί(. %%%ο 

}α]η Γαχΐ6 ίη Οοίελΐεαιη ΐΟΓΓ&ιή ρ6Γν€ηίχηιΐ3> €( βαεηίλ 
- Τ}ϊΛ&άη ; (οιηρυβ ί^ΐιατ λάοΑ» ^ηο ίηΐβΓ ηοβ οοηΓαΙίΰΐηυβ, 
δίνο εοιηί(€Γ (ϋηΚΑ^Ιοιαβ Λαηχα» 

1 274* Πΐιτ1ίί|2^#ιτ] *Ηξβ»}$Μ9Η ΨΜξ•• «{«η. τ»τβ φβίτ} ιζ 'ΑλνξβτΙ^ρ νΛ^-Λξ 

1276•ΜιΛι^>•«(] νλ«»{«^ $εΗθ1• 1279• '^^' "^^^ 6ν«ί/»/ΐΜί] τ» ι^^ι* 

1277- ^'Β,ηΛίτβας η Θμι^} ^; ι ν* Β^ιίΐ(9η»• •ιμ ίχ'«>«9•ι; ΐζ •«τρΜ>/ν«* 

ά τ$ &Α•Αμγ9 ^*"*' ^**'^ ΐ]π;ϋ«{Μ4; }ζ 1 283• £ΐτ $7 μΑΛι;^/^] «η «?««^ ^5* ΑΠΟΑΛΛΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ Λσ. 

^Ος ιφΛτ'• "Άρ^ί* ί^^αΖη ιηψιγΰρίγηψ ΊνΆί» ,^8^ 

ΑΛηΜΡ ΗΤϊλΛΜηα^ ΙλύΤ τ» ^ 39ίΐ^^¥, ΐβρ 

Αη λ1ΪΑ λ1!(ΐν« (α(& €η( ι^^κάίβΒάί νί«• 

δίο όιτϊΐι Ανρ, «α(€ΐη ίοτΐΚα }λΓοιι 12Ι5 

ΑΙ(ί Πλνοιη ]αίΠΓ αηεΙιΟΓΧβ ίΙαΙ)ίΗΓ€η(, 

υιηΐΜτο& ίηβέΐλΐη ρλΐηάί («& «αίοιη <»( ρνοζίιηέ. 

Ν«νι^ιι(€3) οΙ>ϊ ϋΐί ρβΓ ηο61βιη άοπηίϋΒλίΚ. 

ΑαΓοπι «α(€ΐη ρλαίο ρο& άβ£ά€πυιιϋΙ)αβ ιρρ«ταί(. 

Οβ^^^Μ 7^ Αΐ«ηΐ, >«ΜΤ«(^μ9 1 286. *τψ«3ι «« ώ{λ<<^ι] ώ •πΤ 

Ι 284• '£4πί««λ|^•] Λβ-φΜλΗ* •νΠ' •§ ν?• ^Ομν^β*• ** νψ# )* ΙΤ* •νΝΜ^ «^'- 

δοΗοΙ. 9λχί^α(^ Μί «7»»^« •ΜΜ«Μ^. ΒοΗοΙ, οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΙ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ• ΑΟΕ ηηχΐΰ^ ιάίΐβ χηίΐιί» 0£ηη>^ €( «η&ΓΠΐ *' 

Οαοιηοίΐο ίικίβ ίη Ιοίουιη Γ6ροΓΐ«ν€Γί( νβΐΐα• }αΓοιι Ι. Έί 4* Λ^ ψην, 'Ε^^μ] Ύ90 Τ^ί-ΛΡ 

^α» 7» 1ί^. Μ^9βίΛτίβΛς 5 • ΑΜίπκ» 

>ι|99ρ«ι ξ»;^ ^%^. Μ^ΪΜ 3* ^* 
τρ Χ«λ«Μ««-ι• 7»Τί ι^βΤί βίυτίί β§ι^η0»{: 

9Β^' ν2τ«# ιΛχίΑιι ί? Αΐ«Τ|ί τΐίί «©?- 
ΜΜ» •»^9»<ΐήΐ^. '£ι ^Ι* ί^ ΐΜ^, λί^Λγηι, Β^ν/^τΑ* Τι^ι;^ρ«, ν«Μΐ4»«(#* '£^«τ«» 
^« ΜύσΛς^ Ψϋζ ^ §Α^ 9νι«• ΛάπζΒψρ 

9Κν>» 3' •«•«*» «^ «6* ^β^**»» ΐζ 9»- 

λΐίκ :4^ί}Λ£ζ μ$)ί4» 9Μλ<«' 3 '^•^' 

7ΐΑ(€ «^ Μίσ-Οί^ λΙ^ τίη• ιν» ι»^ Μ»«»< 

λ#7η|. "«Λ 91 λΐί^ΡΤ«^ Μ'ΐίΙ»! βρύ^ί» 
^λί«γ τ Ι^«Τ«Ι«/.** 45βίί 3 ^^ Λ^7Iζβ^, 

!««( « '£ρ«ΐτ«» ΊΠΛμύϋϋηι, μίΛΜ Ιί « %6θ ΑΠΟΛΑίϊΝίΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΪ " 

Ος οί (4.ί¥ τίΌΧΑνύίσιν ίνωΊ^ΰ^ς ίονίκίοιι 

*ΛΒ'ΛνΛτοί¥ Ταηνοτψι Θίω¥ 5»Λ^/ΑονΛ κιΣοΛ/ 

Α^ ηαι ««^^, Βν)ΰίτηρ Δι ν> ^χιο ]3^Λ^^ 

Χ^υ(ηο¥ λιψαο μϊΒ'* ^ΕΧ^α^^ι χωαζ Λγύΐ¥79'' 
Η ΐ(^ τινγ* <τ§<Α3ΐ ΐΒ^ι^β^μ3(αΜ 9Τ<7π3νΐ€ΐτ 

8οι1ΐηι α, 1χιηιιρ(&Γι^η€ εαη$ (ιιί$ ιηιιΐ€08 

81ο ίη(€τ άοηΓ»» ηβιηίηο οΙ>Γ€7ν«ιιϋ6> «ηιικϋηο• 

Μ&ηΓ«ηιη( ρΓΟοβΓο^ ίη ΐαβάϋί Ιοοαίί : αι νβΓο ίηίοΠβζοταηϋ 

}αιιο βί Μίχνατ?«^ ^ Λ ίρίο ]όυ^ β1]ίΓ<|ΐιβ 

ΙοιιηοιίιβΙίΒιιβ Γ(ί0τβιιι Βίίβ (ΚβΙλΒίαπι ΐΒ^κΰ»» 

€οηία1(&1)&η€ ; €€β»1)9ι( «ιΚοιη ΜΐηοΓΥΑίη ρηιηιΐιη }αηο. 1• 

ΙρΓα ηαηο ρΗοτ, £Κ2 )ονί3» &^£;γ6(1€Γ€ εοηίϋίαιη» 

Αΐ|τβΐ}ΐ& £^χλ νςΐΐι» ίχι ΟΓχοίιυη λαΓς]τ»Α];ι 
Αβ€ Ίψ&9 ^^Λη <1«€?ρΐ:ο> ρατίαλ(ΐΕ&η( 
γ8 '^Λμψ ηα} "έζ^^ιί^ί Ίιη•ίΛ\. ^ΤίΛ^Ιζ 3ίτ 7«ΐί ίΐς Μαατϋφρ Μ9χφίζ•(Βρ•α Κ• <5»* 

φη9β μι^Ηί ί^Ι^ίζΗΨ « Μ0ΙΚ ^9ν*ΐ{^Λ«- ^$«?^ ^ϊ^Η% Μΐίβ•4τ». 4I^I^«ν^^«ν ρ^ρ 

Υ»τ; 5 *$ <'^«'* «1^ ν^^β* ^ :^λί>Λ, ;. Οι. ΟαΙΙ. τ«<. ΜΙΙιί ΑΜίηηηι 

« *Έ^ΛΤΛ 5 9νη()^ Ή Η^* «»^•>Ό' ^ λτη(Ι«Ι>αΐ ; ςιιΐβ ••< Γιο ΰίΐ !η ΗΒ• Γ; 

¥^ηί 7«νι^ μιηι^νίίΗ, ιί η9**^* ••Η'* ^^ Αρο(^^ρ(^^ο Η/ρ£ρχΐ9. Ηοείκ» ΛΡΡΟΝΑΤΤΙΚαΝ ΤΡΙΤΟΝ. 8ΐ$1 

εις φί-ητ τ 5^ ίίκρ' Λοτβν Α^Ζκ/αμ^ «τΰηίίΐπ. 

Ή^ Λ'χΐίλΛγίως ίξί^Λ/• 4^^ ^^ ί^» 

Φ^ίοΓΛίΕ^ κο&Α» τίΐίΐ' (ίίλβιι %ςης ο^ί^ ^ 

'^Η, (£ ετγ' ί(ί^βί ίώγβ 9«^^ ^0^ ο/ψΛτ ϊηίζα0^ 

^ΑνΛχΛ Ότορφόραηχ) αη ^*σ»• βκ/τίχ^ ^"Ή^ ' 

ΤοΜΐ^ μητιόωα» ττοξοιτίρη Μφ^-η μυΒ•$ν. 

άίυρ ϊομίν (1%ΤΛ Κύττ^ιν* ^βαπλίρ^Λ^ ^ (αν ϋ/Λψω ζζ 

Κίρηψ Αϊψ-ίΰύ ιηλυφ<ί(μΛΐ^ οίσι βίλίαι 

ΝαΙΙαιη (αιηοη (ϋΐκαηιβη θΒΐίίΐ€τβ οροτ(€(• 

δίο <1ίχί(; Ιιαηο &ακ€ΐη ίΠίοο ΜίηανΛ β11θ€ο(« ββ, 

Μβ €(ί3χη ΐΛΪίζ ίο ΛΏΪαιο τβτ&η(€ΐη 

}αηο, βροηέ Γο§8ί } ίβά ηοηάιιπι 

Εχοο^ίϋΙίΓβ νίάΰΟΓ ίΐίαπι άοίαιη, ^αί ιιΓαί βήϋ 20 

Αηίιηο ρΓοοβηια» ι ιηοΐ» (Αβι«ιι ρβνϋΒΓ&νί €οηΑΙί«• 

Ρίχίΐ; €( ίη ίοΐο &η(€ ρβάοβ οοιιΐοβ £χύ8 (€ιμΒ&ιι( 

Τβΐΰΐη (ΐ6ΗΙ>€ηη9 ρήοΓ ΙιαΒαίι Γοηηοηβπι. 

Α1>€2χηα5 Κίης 2(1 νβηαττιη, «^ιυιιη €θΐιτ€Βΐαιη οιηΙιβΒ 4$ 

ϋϋ £1ιο Γϋο β^κβί ΙιόΛοπιατ^ £ πιο<16 ρβηζοΗ^ 

Νκίχη ^£€(9Β ν€η€Γοηιιη ρ€π(«ιη ΐ€ΐι& Γιιίβ 

ΐ6• •Α^τ^4ί»2^^Λ^] >βητ^ΐ]Π<θΊΐ/. • ήπλ^ν^βΐ(. 

1 7• Τώί 5 Λ»^* «β^] ''ηί^;^ι^ρ γης ιζ ΟνρΜ'Γ' Σ/^«ίΐί Αι« 5» Ά^^αΛ'τμ 
Ι9• *Α^λι>ί«»(] φΐιμίμ9Η "^ χα) τφ φ^Ίπς^ τΐ9 "Ά^ ^«μν^'ν• «'ίι^I^.'* 

ξΗβΑμ'^Λί' ^^^οΐ, 27/ Αί«9«ϋ. ΟαΙΙ. Αινητ. Α ί& 

^5• Μ•η* Κν^Γ^ο] 49!£^( τί» ΚΡ9Γ^<ν. ]ηιιΐ&(Όΐη ιηοηοΐ Η(£ΐζ1ίηο3, .^αόοΐ ±6% ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

κάηις ουκιηχΐχψνφ ίς *ΕΧΚί^ ΚΰΑΛς Λνα^ν. 

Ίψί, νηίίίι μίν (1% ΊΤΛΊή^ τίκι τϋό ββλαωτ, 

έΙ ίί οΰί ΰϋϋτη (ΐυ^ος '^φΰυι^ίί)^ ψ[γ μ ϊγωγί 

*Ε€ΡατοίμΙα/, σν ίί κίν φαίης ΐ'ττος ΛντίοωσΛ. $$ 

^Η, έ ΛνΛίΡζία»! 3^ μί}Λ ίω^Με ψίοντ• 

ΡβΓουΙΠιιη, αΙΠεβΓΰ άοΠάεΓίο )αΓοηί8 ; ^\ΐ€ΐη ορίηοτ 
ΙΙΙίοβ «ίΤΰηΓο νϋΙΙΐΜ ία ΟτχήΛΐΛ 8ΐ1&(ΰΓυχη. 

δίο ίΠοοαίΗ οΛ 5 νίίΓΓϋΐη »ιιΐ€ΐη ρΐβοαίι οοηΠΙιαιη Μίη«Γν« : 3^ 

Ει ίΙΠ νία^ιη ΓβΓροηΑιχη άοάΐΓ ν^^Η» 1>ΐ2η(1ί8. 
5«ιηο, ίηΓοίαηι πιο ρα^^Γ ^^ηιιίΐ Ηα]υ5 ίέίπαιη» 
Νοο Γΰπχ Λΐί^ϋαιη ηονί <|ΐιχ νίιη ΗβΙίββΙ ^ΙΗοίβικϋ «ΒβΓ€ΐη• 
δι βιιίοιη ιίΒί ίρβ Ηχο Γϋηΐϋηή» ιπίοΙογ» οβηβ β§;ο 
ΑίΤειιΓαιη ρπεΒίίυτ» ίαηΐ; (α νβΓο ςοιηρ€ΐ1βη<ϋ τίεβπι £6ΐ«• βΜίοβ- 
νοηοΗβ. 35 

Βίχί(; €( ρτοΓίΥαηία Λά χη^ςη» «άββ• οοη(€η<ΐ£Γΰη( 
ν^ηαΐΒ, ^ααβ ίρβ οζ(ηιζεΓ&ι πΐίΗηιι αΐτο^ιιο ρβάο είλΰάυβ» 
Ουαηάο αιιη ρηιηαιη λ ]ον€ άυε^Γ^Ι αζοΓβηι• 
ΜοΒηία &ΰ£ϋΐη ίη^Γςβχ, ίιιΒ ροηίεα (ΗαΐΑχηί 

ίδ. θίΛξ^ •νηώ-<*ί3 »Ρί λ»τ} τ#/ 37• "^ΡΡ* ^• •' Λϊ^ικ] •ρρ#β τί• μ 

•ρΛπκ. δςΚοί. φ^σ^ίψ" Ή^ηλΙβη 4* <ά ί»«ι. 'ύί >$ «»*- 

29. Κι/«5 Λ»ΐί•ιΐί«. €ίΙ1. Κγιηη. λ^ ιβΤ ν«ιιττ«;. "ήρ^τ•τ*0Λ χιλ•ϊ• λ•- 

ίη Βίβη. 'Ή^ϋί ΛίηίτίηΛ^,^ιιΤΛίΛίί^ίΤ- δίκ.'* δοΗοΙ. 

^^5ί/ν. Κ&ήοΓ 1ΐ2ες νόχ, &τιιη'»!0χ ρβΓ- ΙΒϊά. ΔΗ^(^ τηνις. "Ε^•• Αί ι»ϊ• 

βιη. ΟοηΑιΙβ αΐΚϋΐη ίηΓ6ΓρΓ«€« β<1 γημ^σι ^ΛλύψΒ^ όίι^μη&α^• δοΐιοί• 

€α11. νΐίΙβοχηηίηοίηίΓΕ ν. δι;. •(! II. ^ί'• ιιΒί άο ΡγοιοΓιΙεο. Ηαίχ. 

3θ. Π»»ι»ΐι] Μη</ τ•/ ιίζ^^ΐί ΐϋ»λΑ. 39• ^ί^*^!•] «'<9^••»' λί>ν ^' ««- 

«ν7< $* νΐτ«?4 )9 «Ηΐϋτν «^^1 κντ^ «^«^ ηίΑ»• δ^11ο1• οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ 163 

*£^μ, V ίτηνίσχί θώ λίχος ^πφοί^ιο» ^ 

Κρόνιο ΌΚαγκτης ίύρνν μνχον' ω ϊνι ΌτίνΟμ 

Υβτίΐιη ίΙΙΰ <^αί<1(χη ζά ο£οίη&ιη €( ίηευάοβ ιηαηβ ίνβΓλΐ 

Ιη ΰΤΓλίίεκ ϊηΓιιΙ» 1α:αιη τεςοίΤαπι, (^ιιο οιηηίλ 

ΑηίΕείοΓα ορΰη «ζ «γο (ΙαοβΙ}^^ ί§ηΐ3 ]&έ1α : Ηχο ίςί(ατ Γο1& 

Βοιηί Γ€(1«Β3Γ> νβΓΑκιΗ ΓαρβΓ ΓοΠο» £Χ 8άν€Γίο ίοπαιη• 

£Ι)ΐΐΓη€ί9 2αΐ€ΐη ΌΐΓΐη^ιιε ίιηιηίίΓΑ$ Ιιιιιηοή• ςοπλίβ 45 ί λ} ί Λ<•λν ρϊηι Ητΐιι «υτ»}, Στ^•^" 
λΑ«#• Άα' • μ». ^ Αιίλν η(ηΗ9 ι<ιν « 

*Η^4ΜΓβ9• #$« ΙίΤΙ ΐητηίηίηΛ ψβίίίΛ Λ' 

^ιΙ^ ν^Μ^Μ» Ο^^τ η»^ηί β^ιν « ^λ«ξ Ργο Οαχ^οί 1η ίηίΐ. δόΗοΙ. Ιϋ^ΰ 
αΛΧ^ΐΐξ^;^ς. Ομοά «ηίιη ΙΜ εΐΐΑΐ 
$€]ιο1ί2ίΐ€8 Ιβ^ίιυΓ ίη Οαϋ. Η^πιη. 
ίη ΌΊλπ, ν. 47• 

42. Πλ«ΐ/χΐ?(] Πλ#Ι«9 5 '^^'"'' «^««<ν> 
ϋί^βυ^ίτΜ τ•ίς *Αλ 'ΐτ«ίλί«ι» ^Β«7^ ^''' 

ΙΒιά. Τίλαγχτης, ίΓταίιοί, Μ&1ΪΠ& 
1ΐ0€ Η&Ββη ΐ3Λμ0^χως άίόίαιη. ΙΤΙχίΠ 

ΐ(^λΙ«0Ί. Οηοά €& ρΓΧ€ίάεΓ€ «ηίαιη ϋ$ 
^αι (]ΐΐ2Γ6Κ ειιΗοϋαδ ροίΓβηΐ ^αο 
(Αηάοαι ΓηΙ) Γοΐΰ ]&ε6Γ€η( Ρΐαη^• 
£( €& Ηίε (ΑΡ^όπλΛτ^ οϋΤΦνατμίίρ άο 
<]ΐιο Ηιιης ίη πιοάυηι Λ^ίζΐιη{ £ιι• 
έ&ΐΗίαβ. ΪΙλΛγκτΛς νί^«« • 9*#«τ«^ 

ΙΛ9^Μ. Οαί Ηοπιβή ΓοΙοΓίΪΑ εάιαι 
ηοίΙ«τ ίΓυίΐΐΐΓ. Ηαΐζ. 
43. ΔΛΐ'Α^λι*] Αΐ^οίλίΓβΐ', Λ»^ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΐ64 ΑΠΟΑΑΠΝΪΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

α6(Γμ^ ;ΐ;;ςοσ^ 2^ κψαίί• μίΧΚ,ί ^ (ΐαχρίίς 

*Ίζΰυηρ, άτοκης ^ χ^^'ίν Λ(η3ηο»τ9 χμίτας^ ^φ 

Ύ$ίχ ^ '/Α^ίοωα» 'οοηψηιαψ βί^υλ/ρισν.] 

^Ιυυαλαι^ ϋωτοας \ τί ί ίκΛΗτον, ίη ό'Λ^ ^ 
Αί)}Κ φοιτίζασο) ι ίτΓΗ Φ&64« ^Μζφψ, 

Κ^^μίας, νωίν σί χία,ρ συγορίητο} ί'η\. 

ΑΜϋνΟής^ ηί"^ ΰίΧ^ί 'ίοΌί μ$ΤΛ κωα,ς 'μι>^• 

ΟοιηροηϋΙ)&( αογοο ρ«611ηϋ ; «€ Ιοη^οβ 

ΤΙΊοΛίιιτα €Γίΐ( €ίηείηηοβ ; 6&5 ν€Γο οοΓοιη οοηίρίεΑ(«, 

ΒΰίΙίίί^ ίηΐΓ0(2α« νο€αΙ)λ(, β( έ ΓοΗο ρΓ0&1ί€η$ 

Ι.0€2νί( ίη Γ€ΐ1&8 ; ιυιη ίρΓα άϋΐηάβ 

Κ^Γο^ίι^ ίιηρβχ«ί4^ιΐ€ ιηΑηίΒιΐΒ οοΐΐί^λνίί €θΐη«3 1 5^ 

£( ΐ^Ηα ΑιΙ>Γί€ΐϋη3 «φίΜ «Α νοΓΐ)» 1>1αη^]8. 

Ύ^τίβΤΛπάχ^ ^υχηβιη 1X16119, ςτιίάνο ηβςοϋαιη νθ5 λύε λάάαειί 

ίοτίξμία 2ΐ(ΐ60 ροίΐ (οιηραβ ]μ^ ζοη/ρίβα^ Τ (^ααΓ6 τογο ν«ηίίΙΙ$» Ηαιιά Γιιηΰ 

«ηΐ6& 
Αάχηοάαχη ίΓϋ^υβηί^Γ εοιηιηββηΐΰβ, (^αίρρο βπλίηοή• ίηΐΰΓ Ββα»• 
ΙΠλίη λΰΐΰΐη ^11ηο ϋύίΙ>ιΐ8 τοΓροικΙ^ηβ «Ηοον^β βί(• 51 

ΟανίΙΙ&ΓΜ (α (^υίάϋπι ; ηοΒίβ «ιι(6ΐη εοΓ εοιηιηοτ€(υΓ ε&1απιί(α(ο• 
^αIη ϋπίαι ίη βανίο ΡΙίΑβάε ηανοηι άοιίηοΐ 
32ΐΓοη, €1 αΐϋ ^υοκ^υοΐ, ρΰΐΐίβ &α(1ίο« Γο^ααίκνΓ. 

48. '£%ι^ι*] \ιηιί9Λ^• Μ»/ζι«Ι^^. Μ ^%Λιη^^ η *ΑφζΛη. Ή^Ι^β 

51. *Η^««/] «β^ίΛτ»•β•ΐί «β^•'ρ- 53- ΔΑί«•κ] »•»^ ;β^*»•• •<^•ί- 
λΛί«'^ Λ σχ;λΜί3Γΐ*»5 τίί <ί^Λί^ »•;^«τ^. Ό^ΐΙβ4Ι9', "'ΜΛξΗ}Λ ρ £η 3»/»ίζ••«•*' 

ιΐ >5 τ»ί "ΗρΛ& β©β^«,' ίή »φ -^ Ά}»»*»• δοΗοΙ. 

Τ»ιτ ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ ΤΡΙΤ Ο Ν• 265 

Τοι^ μ,ιν €γ^^ «ι Κΰ^ τηρ \ς '^Αΐία, ναΑ^τιX^η^, 

^ΫΌΤομ^^ οοΓοι» ψΛίσιν ιη &ίνος (ττΛβτι γψΐζ^ 

^όψζ^ μη ίγ(θ\.Λτη ΪΟλΛης ΚΛΚ9ν οΤτβν ίλ'ί^Λς, . 

*Ος (Λ,* \ηαφί/ορίιι\ Βνίων ίγί^^ΰν €^χβν. . έ^ 

Και ^ α^λως ίη 3^ 7δ•ξί¥ ϊ(μ) μί^ φίλΛτ ^ίηα-ων, 

Έξ 2τ*οΙ3γ7 ^οχΆρην Λ\ις 'οΚηΒΌΐτίΗ ^Αναίρϋ, 

^Αψί)^¥ άρομίης ΌΉρωμίίη} ίντ^οληο^, 

Ομί1>α8 Γαηβ οιηηίΒιΐΒ, ^ιιοηίλχη ρχορο οοΓΚαχηΰη ίη^ηΐλί^ 

νΰ1ΐ€πΐ6η{€Γ ήιηοιηιΐδ ; }αΓοηί αιιΐβιη ιηλίΐπϊβ• 6ο 

Εΰΐη 0^0, £ νΰΐ ίη θΓ€ΐ2ΐη ηανί^ακί, 

$ο1π(υιυθ ίηίΓα ίοηοίβ Ιζ1οη& άβ €8(οηί8, 

δλίνιιιη ρηΒίΙατ€ΐη, ^ααηΐνιιη πΐΰίβ νχήαιη ίηϋίΤβΐ χηΰΐηΒιίβ, 

ΙΤ( οοη ήά^ζζ Ρείιαβ, νίϋκο ηιαίο Γαιο, 

Οιιί» οΙ> Γιιρ€Γΐ)ίΑΐη, Ηοηοήβ ΓαοΓΟταπι χηβ €χροη€ΐη ί€θ1(• 65 

ΑΗαιη νβΓο οΒ οζηίαιη, μια οΐίιη ιηίΗί ναΐάο &ιηληι$ οίΐ ^λΓοη, 

Εχ ^αο λά οίΙίΑ 1)6ηϋ ρίοηί Αηλαή 

ΗαχηΑη» χ^ιιίι&άβ ρβήοΰίαιη ιηίΐιί ί^ζϊ^ηύ οΒνΪΑχη ΓλέΙιιβ ο&, 

Υοηβία τονοιΓαβ : ηίνο «αιοχη ίη&11)€ΐ>Αηΐ; οιηηο 

62. Λ0#ν^£^ ;^ηΜ»9] τ *ίΙίφ9Λ α Ζ%9ς ιΐ^ιΛ&' •μ$*ίΐ9'Λ9^Η^9 «κ^#Τ- 
/)|(. *' Φλίνν» ^1 2ιίαν-•τ'*]ξιι»9." Φι- ^ΙΙΤΑ/. δοΐΐοΐ. 

^μΙ^τ; Λ\ Α^ίτΑτνΟ•. ^401 /^ ^ ^μη^ 11)1(1. ΟοηΓαΙθ Ηχ^ίη. Γ&1>•Ι.ΧΙΙ« 

0Λς ΔίΜτ τ^ατ Ήν•νίιν$ 9ν>«ιν•^9 ν•2Κι«ι 8(φΐ£ ίΙ)1 ίηΐ€ΓρΓΰ(08• νί(3ΰ οάί^Ιο- 

»«-»^ΐ79 ^«^Α9 £?(«. ιΛ3^ύτθ• 21 ΐ9ν^ ηοαι ΑΠ. 174.2• ίη Α(1<1οα<1ί8 ρ. 947» 

9κοτ«β *ην Ή«•»ί«(, /3ί^^•» 9-ί9βΛ$ χλΙ ιιΙ)ί ρΓΟ Λ<τ«ι»0• Ιβ^βηάυιη ρΐΚΑΐ εΐΑ• 

«μ^»τι^(τ#ί(, 0χΐ?ν»ζ^ «ντ• λ•ίτ]•ϊ( (0- ΗίΓ. €(ϋΐ0Γ Ά?τ<«»^. Υίάο Βιοάοτ• 

λΑϋ ιζ χβν^ λι«-1η. ψη9»9^ • 'Ηϊβνινί $κυ1αιη. Ι.. IV. ρ. 272• υρΐ• 

^ω9 •«•« άί^ζώ»»!». «8|^τ^ ^ ψφ9?α•9^ 69. Νιφβτιί ή* ι^πιλνιΐιν] τ}^ ;|*•ΐ" 

1/ 1 Ον^Εβ^ ίββ ΑΙΙΟΛΑΑΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΟυρΒΛ ^ σιοτηαι 96^μ^η^Ης* ρι £!^ ΚΛταντωίβ γο 

Γ^ι α μ^ άσ•Λ(ΐίνΙίν ολοφυ/^'μ^ χα/ (μ ΑΜά(αι^ 

Ύω νόμοι Λ?1\ηκτον φΒ^Ιί^* ί αίκί λύ^^ν 

ύΊο-θο» τακίηί» €ί μη ^2^ ϊόςορ οπΛοημ. ^ ^ 

€1ς ηυ&ΐ' Κυητζιν ^ ΗοςίΜ-ίη ΧλΖ^ μυΒ-ων. 

Αζίτο ί^ Λντομίννιν' Η/η^ ί^9» ^ΰ^(06ί^Φ* 

Κα/ μιν ϊτΓΗτ α/γΑΗκη ττ^^νηρην ψ/ντί^α^ι. 

ΏίτνΛ Θώ, μψΌί τ) ΚΛΚούτψν ί?ί^ο τηΡ^ιτο 

Η ϊττος, ηί η ϊργον, ο κί» χί^ίς ΰίίγϊ ΚΛμοην 

Μοη(β8» €( ΓρΰεαΙβΒ ε€ΐίιίΙΐιη3Β, β( €χ ΊψϋΛ 7^ 

ΤθΓΓ€η(€8 ευιη ίΐΓορί(\ι άονοΐυή ί€Γ€ΐ>3η(ιΐΓ• 

Αηιιί 8α(οιη ιηο ϋιηΐΐβχη ΓλέΙιιη ιηίΓατοιίικ €(1» β( ΓαΙλΙλίΑΐή 

Ιη ΚαπλΟΓΟι Γαοβ ρς^τ ΐΐ9ρ^(οοΓαιη ^ρΓ^ (Γ&αΓροτ(&νίΐ αι^ιι^βι• 

Ου&Γ^ ιηίΐιί ιη ρ€Γρ€(υυιη ΰχΐιηίέ λοι\οχλ(αΓ; αβς ραΐΔϊΐη 

Ι,9Α( Ροΐί&β, ηίίΐ (!.( Γΰάίΐαφ οοιις^ίΤ^χ». 79 

$ΐ€ Ιοευΐα €& : ιηονί( α\ΐ(£ηλ ν^αΰχαη ΊηίοΙαιύ^ νοΓίϊοηιιη, 

Ε( }αηοη€χη ίιΙ>ί Γαρρ]ίε&η(€ΐη ηοη £ιιο νΰη^Αάρη& ίηΐΐΗΐλ βϋ• 

Ιρίλΐη'ίς'κιιτ άύί^ ν^γ\>\Λ λΐΐοοικ» €β ^Ηηάίι• 

ν€ηϋπιΒίΙί8 ΒΰΑ, ηίΐιίΐ ά€(«ήα$ αΰι^Ι €&( 

€3τρη(1ϋ, ίΐ (ο οΓληΐΰΐη ηοςϋ^βΓοιη 9ο 

Υΰΐ >Γ€γΙ)ο, νοί 6Λο, ^ιιο<1 Ιιφ ρβΓ^ςοΓ^ ρο&η£ ιη&χιαβ ""^^ • 

η7^9 9ΐ»%#»• 8εΙΐθ]. μν'^ωψ* η (Αν^«»ψ ΛχΙ^σις $λ«ν ^ηΐυ»^ 

φΙ^^ ΜΙ/ •9η^ ίΪ» ΛλΛ «ο»•*» ρ•«Α^• 3 '^^' <''<2<^' 5 "ημν^Ια» -ύίη *^*^Κζ0Κ 

5ειΐϋ1• , ΐΜ^' βλίτΗσ», 5εΙιο1• 

74• Τ? 9€'^< «ίΑ«»τ•ν 9*ζ^τάτα(• 77• 'Άν^«^'^^] /»ΐη»1ί«»τ, Λιοτ•• 

Οιρίοιιβ ΟΛ 5αηοηβ, ^'2ο9. δοΐιοΐ. 

^£(•^ ^<^ μΛζ^πύη Ηγβζίτ• καί 3ι. Χί^κ. Ο^Ιίε. Χ3^ί. ΡβΓρϋ- 

φύά%σκ% Γ8ΐη• €αΓ οηίιη Ηί ^^•ς^ ;^Ι(ΐ, €( ία οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡίόΝΑΙΡΤϊΚΛΝ ΤΡίΤΟΐί. 26γ 

^Ητη^Ιχνα^ ^ μη τις ίμοιζοίη χίζ/ς ϊψα. 

ΟίΓΓΐ βίη9 χμ7ί^σ•Λΐ ίκΛΥομ^ίν, &α τι χΗξωψ. 

£< γάφ οΐ κάηι σνμ,φζβίΰσΐ^ ώραννίΜ^ 
'ρηίίίως μ)ν βλοκηι ίίρος χρότΗορ οία 

* ίίς ίξ ιίφη• κύίΓξΐς Α μττ ίμψοτί^ψην ίαΐίΤ^. ^6 

^Β(ή^ *Α3ψ(χίη Τ6> τήΒ^ηί Κίψ νμμι μαΚίςΕέ 
η ίμΰί' ύ/Μίων γΛξ ΛΨΟΛίίιτα τίϊρ ϋνί 
ΎυτΒ-η γ* αϋως €αγ6τ* ^^^ ϊμ(ΐΛσν^' ΰωτΛξ ί[ΐΗό 
Ουκ οΒττκι, μαλΛ ί' ΰάιψ \ζ/ίμοάι^ω¥ ίΒ'^ί^• ^ 

Και ίη οι μίρίγΛ, 'Β^%ομ^ ΚΛΚονμίβ 95 

Ιιηΐκΐΐββ $ η€ε λΐί^ιη ηικιη §ηκ!» &(. 

8ίο ^ιχί( ; }\ιηο αακιη ιίφηυη οοηίνΐ^β 1ο€ΦΙ» βλ• 

Νίΐιίΐ τίηαιη ίηάΐς» &(1ν€ηίιηα8, ηίΐιίΐ Ιιμιιιιιι]& » 

$€<1 ϋ«η(ύιη ςυί^ΐβ <αο ίιηρβπί ηβΐο, ($ 

υ^ Μϋΐχ ΑΙίΑΐη αΙΗοϊχ (ΙοΜητίο }λίοηί$• 

$1 €ηίιη ιΠα εαιη €0 οοόίρίΓ^ΐ 1}^ιι«το1«^ 

Ρβοϋο ίρΑιπι, ατΓβριο &ογ€ο ν€ΐ1«κ, οτηίάΛό 

βίο ίικ^αίΐ : άπιΙ>&8 νβΓο αΙΙοεοΐΑ οίΐ Υβην•• 9^ 

^πηο, α Μ\η^τ}ίΛ, ρ&ηΐ€ήι ί1ΐ€ νοΒίβ ιηυΐκο €ίιία5 

ΟςΑβι ιηίΐχί ; νοίΐτύιη «ιίιη» ικοι^η^αο ίτηροάοηά 

Αΐί^ιι» ύτϊί η ΓβΫβΓΟίήα ίη οοοΚι ; πιο νβη 

Νον οβηΚ/ Μ ρούίή ίέηίρ&τ €0ΐΚ6ΐκ(1«ιΐ9 Γρβηιί^ 

Ουίη ίιηο ιηχζ χη ληίιηο ]ΐλΙ)τι», Λί6& ηλΙο, 9$ 

ί';. 'Λ«ί»α», &0. ίΐύίέ ίοοο ουιή «9-«^» Ψ Αιιίι-ΐί 9^ι/^«]ρ#9 τΔν ίαΐ» μ^*• 

^111 )^Α ^η. Ι. (Ιο }τιηοη6 ΰΐ ^οίο : 8^. Α•λ••ϋτΛ'} «>τι ί φ^Λμη• %τ 
«έ ουή(ΐ£ΐή 6^ο Ιιιηο ίιηΓΤ&(Ιοη£ οχ- ^«ρ ϊγ•τ« • Ιικλ•- »«γ^ ιιτί τί§ φ^νίπαί• 
ρτίίίΓήύί ύο : ^^ ΓβΓροικίοηϋ ίύΓο 111» δΰλοΐ. 

Ιί6. Πιί^^•ι ΑιιίτΪΑ»] ^ιί ? 9^>«. 5ο£οΚ «/ 268 ΑΠΟΛΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑντοΙσιν νζοκη ίύσηχίάίς αζ/ΐή ϋ^ίίς 

Εί Ι4.η τΐίλβθι χ«ρ«, 'έ»^ ΐη ^'υ/λ^ύψ ψίκ{^ 
Ε^ω ί(ΐΛς, (ΐιτίττΗΓΰί γ Λτψζοίμην %οί αύτ^. 

^ΑΧ^ις ΰίλγΜ τλ^ γίλως 'πίλ^* ί^ί τί (λλ ^^ 
ΙΙνν ί'ίττΘί υμ^ι^ι φίλον τϋί ^ τήλ.^ ίμ,φοτί^ι, 

^ΗΚΛ ϋ μ^ιοωσ•Λ ^8^€Λΐ}^ν "ΰτροσΒΗ'^ην. 

ΡαΙαπι : ίΐα νΰΓΟ ιηίη&1>Α(υΓ οβΓθηΓαβ, 

Νί£ ρΓΟοαΙ ιηαηα$, άαπι «άΐιαο ίΙοπ»εΚο ίηιροΓαΓ£(, 

ΑΒίΙίηοκιη ιηαιβ, ίοΓο υ( (Ιοίηοορβ ιη€ ΐρΓαιη ίηοιιΓλΓΰΐη. 

$10 άιτϊΖ} ίιιΙ)ΓίΓ€ηιη( Ό^λ, 6( ίηίιιβΒΑηιΟΓ 6 οοηΐη, ιοο 

Ιη(ΰΓ (^ : €& ν€ΓΟ ί(€Γυπι αϋΙ«(Α ΓΰΓροηάίκ. 

Αΐϋβ (^αί(3οπι άοίοτοβ χηοί άοΓίΓυΐ Αιη( ; ηβο Γ^ηβ ηβεβίΤϋ «Α 

Μο οιηηίΙ>α8 ηαπακ» ϋαιη ϋ( ίρΓα Γα^ίβ ηονοΓίιη. 

Ναηο ν€ΐΌ, ςυ&ηάο^αίθςιη νοΙ)ί8 Ηοο εοΜί ίι( αΐπΓ^ιιβ, 

ΡοποιιΙαχη ί&ςίβιη, «( ίρίι 2ΐ>1)ΐ3η(1ί&Γ, η6€ λΙ)ηα€(. Ι0$ 

Ηιιης ίη πιοθαιη Ιοοαίβ βΑ { ϋίαιη ν«ΓΟ ]ιιηο ^Γ&ήΗ φρΓ€λΰη<ϋ( ηιαηιι» 

Αϋ 1εηί(€Γ ΒΓΓΪ^οηβ νίοϋΕιη x^^ροΏάη, 

ΜΤί^. δοΐιοΐ. ^• νίοΐο ΗΰΓχοΙι. ίη νοοβ ρ«%>Μ• 

Λί(1. Γλρ Πιο οιηηίηο ρΓΟ Λ', δίε »ιιΐ€ΐη ΤΙιοοοΗίϋδ ΜχΗ. XVII. 

ςικιπΕάιηοάυιη Γχρί^πιο ιιάΐΐιτ Ηο- 37* 

ιηε7α3. Κβλ^τ•» κ ιν*»2ίι ΡΑΔΙΝΑΣ ΕΠ£• 

Ιθ6. 'ΡβίλΛί] ^ι^νφ^ης. ^ΑνΜχξί^ψ ΑΙΑ2ΑΤΟ ΧΕΙΡΑΣ. ΙΤρί. ^ΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΐΝ ΤΡΙΤΟΝ. «6* 

Ερζον ίψαρ* ^ μη τι γμΚνί^^ (^^^ ψ^η 

Χο^μίνη α-ω "ΖΤύα^ί* μ67ΐί)λη^^ }ΰίξ οτίοταΰ. ι ίο 

*£ΐ6 α ϊσοΦ ίμ,φω ιάίγι ηκλίσδτυτηι* ίι αί κ ίωτη 

Βη ρ' ί/Α,ϊψ Ουλύ/Μ'ΛϋίΟ κλτλ τί]ύ^ς, Η (44ν ίψίυροί* 

Έν^ Λ τΰΐτ/ ίττοίνώ^ Διός 3»λ6^ ίν Λλα>?, 

Ουκ οΊον ^ (£ ΤΛνυμηοία, τόκ ^ΰί τηπι Ζίυς 115 

ΟυρΛνω ίγχΛΤΒΗί,οα'ίν ίφίςιον ΛΒΆνΛΤΰίσιν, 

ΚΛ?λ£ος ίμ^^Ης* Λ/^φ* Λ^ξαγοίλΰίσι ^ τω^ 

Χ/υσ-ίίοις, ίη κ2^ ομη^'^, ί^οωντΰ. 

Κ4 ρ* σ μϊν ηίη ^ΛμΐίΛν ίνίττλίον ω 0:ζ?ο μΛ^ 

Ιΐζ ηιιηε, ^γ^ιϊ^τ^Ά^ 瀧οήϋΐη ίΠιιά, ό( (]ίεί$« 

Ο^βηίίι ρηοΓο (αο ; ε€(ΐ€( €ΐιίπι $ίοη ιύβ ροΑ Ιοηςαιη (€ΐηρυ3. ΐια 

Οαιη \αίζ (1ίχίβς(, Ιίςιιίι Γεάβχη, &ιηα](ΐυο Γβουΐα ου ΜίηΰΓνβ. 

ΙνοΓαηΐ 2ΐιΐ€ΐη 3ΐηΙ)3ε 1ΐ2 Γ€ν€Γίιν£ : ίρΓα βηαπι Υεπα» 

ΡβΓΓϋχίΐ \τζ ροΓ ρ1ί€2ηΐΓ88 εοίΐί, ή ^υ^ ιϋιιιη ΙηνβηΐΓβί. 

Τηνβηίι 2υ(€ΐη ίρΓυιη ΓοογΗπι }ονί8 βοκηιί ίη εβηιρο, 

Νοη Γοΐυιη, Γοά αη^ βή&ιη 6&η)'ΐιΐ6ά6ΐη, ((^α^αι οΗιη }τιρ1(€Γ 11$ 

Ιη €(£ΐυπι (Γβηβυΐοηΐ, εοηΐαΙ)ϋΓη&]€πι ϋοοΓαιη, 

Ραΐεΐιηίαάίηίβ (1οβ(1ϋηο ροΓουΙΑίΒ) οαιη (αΗ» ααίοιη ϋΐί 

ΑυΓ£ί5, υ(ρο(ϋ ραοή ί&ηιίΗ«Γ68, ]υ(ΐ6ΐ)ίΐη(. 

Κ^ 3ΐ)υη(ΐ€ ]αιη οοηιηι Αι1> η&ηιίΐΐέ Γιιΐ 

•9*»(Ι»λ•^«ΙΑ4»(• νια; Λ^ ΐξ ^«^'«Ι«(. 3*^^ Δ<1 •Ιψ•^ί»Λψ" 8θ}ϊ6ϊ, 

$ςηο1• 1 1 7. Κ«»ιΐ^ ί/Λί^πί. Οτ^ΐ^ηΒ» 

112. ΠχλίοτιΐΓ•! ] 09η<9'«ς/ι«ΐ)ΤΜ. οίΐ λχο ΓαΒαΙα, ηΐ ΡΙαίο Γΰηίκ Ι. £€- 

δοΐιοΐ. ξϋΐη : χ(β(]ΐΐ€ ν«»τι; λΙτΙψ χΛτηγο^ν-» 

ιΐ4• ^Α^Λψ^^ί Αί«ί] Λμφϋύλ^ ί ^ΐν, Ηοε οίΐ ά^ ιη^IϊάΆ^\ό α ίπιρα« 

χω^ίς ^ ΑίΦ9* ^ ιζ μα»Λ9. 4 λβ<7< τ• §οη2 Γεα βΠεηίΙοί^υίαΜ ονοΙνίΐιΐΓ ία 

βΒ9^§βψ, 'ίψ' η» ^β/^9 τινν Λΐ^^ϋψ &ν τι Δ<•( ΓοΗοΙίϊδ &ά II. ο• Ηα;1. 
«(λ4»*[. δεΗοΙ. II 8. '£ψ<««?τβ] «ντ- τβν ιιτβνζβ*• 

ΙΙ5• ΓΜ'νμιίΛικ] τ 5 ΓΛ^μϋίο σνμ•ΜκΙζ4 }8 • ΓΛ*9(Αα*ι. ιι^ί^»»η• Φί« 

*^0^«^ »;^ ΊΛτί Δΐύς »ϊξ7ΐα<3ί^ λΛ,' ναί λ*»» Λ\ άρτι τ•(Γ ^(ΐΐλϋΐ/ 9Λ^ τ» ιτ•». 

ΜΛρ)4ς •7* ΑΠόλΑΠΝΙΟΤ ΤόΤ ΡΟΔίοΥ 

Μλ^^ *^Ερως λΜης ύ^ί^οίη χΗξϋς Λγΰς-ω, ΐ2# 

'ορθ-οί ϊφίςηως* γλΜίρΙρ Α οΐ Λμφ) τίΐψίΛς 
Χ^ι^ Β-άΧ^ϊΡ ίξ^^. *0 ^[* €9^ν οΖλΛίΰΡ η^ 

Κβ^ /ι*ίι^ τκ^ 7^ ίίαρΛΑτο^ 6^^ '&'^(οιχη¥ ΙκίΰΤύίς ϋζ 

β5 χικΕΛΪί σκίί χίρσιρ Λ(ΐίιχ/ΐ¥^, έ^έ*ίί;<Γδ 

Κα/ (Μν αψαρ γ9α^(ΐόίο ;2ΰ*ϊα%0)Μ^ τΰ-ροσίίίτη. 

Τί'Ά* ϊτημ,πίϊΛα,ς^ ά/ρΛτοψΚΛκίν^ ψΐί μιν ούτως 

"ΉίΤΛ^, ύϋ ^ίκ}^ "Ο^ίτΓλΐΟ νηίψ ίίπΛ) Ι3• 

Ε< ί^'ί^β /140Ι ^/&φρων ηλΜν ;^ος ο, 47ι Χ6ν ππω* 

ΡΓθί€ΐνο8 ΑιηοΓ ]χν9 (£ηϋΙ)α( ιη&ηύβ νοία, 

ΪΛοΓοΒΕϋ ΓαΙ>0Γ; ίύι^^ νάτό ΙηΗΰχίδ ίίβηί ^ίηϊΒυί, 

ΤΛοίώ ιηοΡΓβίΐί, 4^ <1υόδ ί»ηΐϋΐη ΚαΒβ^Εί /^ώ/> εΠο ί<ίχη€Γδ 

$ιιρ€τ Αΐίυιη ιηίίΓο ; ναΐοΐο βάαιη ΑιεεΰηΓοί)^^ ελςΙιίηηΗηϋ• 

νοΓηηι ίΐΐίβ ςυο^αΰ οίϋο ΓαροΓ ρποΓ€3 ιχηίΙΕβ, 1 2$ 

ΟίΓοϋίΕι ν&βυίδ ευιη ιηαιίίΒυδ, ηαΐΐυιη Γείί^ααιη ΙιαΒοηβ οοιηιηϋηϋοιη, ηοο 

βηίηι&<Ιγ6ίίίι' 
ΥβηοΓΟίη ΓαροΓνβηίοηΙΰΐη ; ^«35 εοΓζιιη β<ΙΛίήϋ £1ίο, 
Ευοι^υα ίΐ&εΐιη, οοιηρΓοΙΠθ βοπίδ, »Ι1ρ€αΐΛ «Λ. 
Ουίά ηοΐββ, ιη&ίαπι ίηΓ&ικΙαιη ? Αη βηιη Αΐιι^υο ιηο^ο 
ΟίΓοαιηνβηίίυ, η€0 Ιεβίίίιηβ νίοίίΐί ίηΓοίαιη ΰχΙΛΰηΐβιη ? 1 30 

Λ§ο νβΓο ρΓοιηρίέ ηιίΐιί ρεΓ£€€ ηο£θ(ίυηι» ^αοά ^ΊέΙαΓα Γαιη; 

Ι20. ΜΛζ^ς'^Εζ^ς'Ι η!( μίΎ$ΐ9νμΐΜ0, τύτας 'ίίτΛίηΧίσΛς τϋς Φζ^τί^ϋ* λιψλι^ 

\9\ϋ%:* ^ί^'Όμη^. *«;^χ*ί« Λβ•.•• δοΐιοΐ. 

122. ΌλλΑΐ^ν] «ντι ηί •»λ«έηκ. Ι29' ΤίτΤ ΐ«-ι^«Α««ΐ(] γ{ ^«λρ» 

123• Δ•ϊ#] Αϋ'ΐΗ *» ίίΓ^Λλ•»^• ίζΐΓ*»ϊ?ΚΓΛί »$ ί»Κ^•7»Λ•» ** ΑΐίΙ*ί#»Ρ 

και ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ «71 

κϋνο το Μ ιηίησ^ ψΙλη τροφός Λ^90^ 

Αντρω Ο0 ΙΌΟΜ €ΤΙ τη^ΐΛ Χ^ρίζθ¥Τ$, 

Ι^φαίροίΜ ίϋτρο^λύν, «^ ^ σν^ Ι^^ΐϋτ ίΧ^ ΙΙ^ 

Χπρωρ ^αφαίζ^ίο κΛ^χτίΛτίζΐ^^ ίρπον. 

Χ/υα^Λ (ΐίρ οί κυκλΛ τηϊυχίΒ^ιαι, ά^φ) </\,* νΜς-ω 

Αιιτλοαι ΟΛ^ίί^ Ό&ιιγίίς Ηλίρτοηα{• 

Κ^ϋττία/ ^ ρΛφοί^ άσιτ ϊλ/£ ^* 3^^^ίρομ,^ ^α^ίας 

Άς^ ώ^, φλιγίν^ Λ' ί^ί^ 4λχο|^ 'ίιιοιιτ. 
Τΐ)ν 7Μ €7^1^ 0^»^-»* συ ^ι ^ίζΰρ^$¥0¥ ΑϊίξΤΜ 

£( ρΓοΓβ^ο (ο άοη&Βο }ονΐ8 ροΓρμΙοΙίΓΟ ΙαάίςΓΟ» 

$ρ ςαοά ίρ£ ίκΊζ ογα ηαΐΗζ Αάτζ^^ζ 

€αχη «άλαε ίη «ηΐτο Ιάχο ραβή^λ Γαρβκΐ^ 

ΟΙοΙκ) νοίαΐ)]]], ^αο (ιι ηηΐίαιη αΐίαά οΙ)1ο61&ιη€η(ιΐ2η ΐ]^ 

Βΰΐΐίηβ Υαίελη! 8€είρβι«$ χηιΐΒα. 

ΑαΓ€ΐ ςιιί<ΐ€ΐη βί αΓειιΗ ί^ΒΓοίκέΙί Γιιη(; €( ςίτς^ £η^Ιθ8 

Ριιρ1ίε€8 εΰΓν8(ΰΓ3Β οιΙ>ίευ1ατ€$ 4αεαμΐιΐΓ• 

Οε€τι1(χ αικεχη (ϊιΐιιπκ ίηηΐ, α οηήχι ρεΓ οιηιιο) Κ^άβΓ» 

ΟβΒΓίιΙοΑ; ίοά ϋ Ιιοε ιηβηίΒιι^ (ΗΪβ ]β€€Γί8, Ι4• 

8(€ΐΐ3Β ίηίΐΑΓι ΗΑξΓ9η(οιη ρ<;γ ^$Γ6χη|, ίμίοιηι (τ^ΐ. 

Ηθ€ €§0 1€ (ΙοηβΒο ; ΐιι ηιοάδ νχΓ§ίηοπι ^ΰ(9β 

133• Ά^^ιί^ιι•] ΐΜΐ'νν ^#φ); Α^Μ. 13$. ^««/μκ» &«• Οοη&τ ΨΙλ. 

«(ΑΐΑφιί κ»^τ«9. 8ςηο1. ^ %βΛ^νΊ•ί ^^ΛξΜ% &ς. ϋρΐ• 

ΙΒίί. *Αψΐ!>••ίί. *Λ^>•πτ, υΐ. ή'. 1 37• *^««λ#ί3 »9»λΐί λί^ τ¥? ^0^• 

^110(1 ρ1^^^IημΒ^^«Γ« π^Μΐ(. Ιη ίεΐιοΐ. «»«, «9«λύ^9». *ί$»νίκως 5 «««(^«λβί 

ρίΟ η^μ99*9 ΓβΓεΓΪρβ ηί^/Μ^ψ. Ο^οά «»τΐ 'Τ•ν; «ν«Λ•ν^* «( λν;^ΐί «Α^^ ίίψζ^• 

γτχίατύΛ λ Ιαΐίηο €Αΐ1ίχ绀ΐιί 1η£€ΐ;« £ρΗοΙ 

ρκ(€ «εεερΐαιη «ίΐ ιηαίο, ^ιι^β εΠε( ^ΙωψοΛς 5> ^^• ^οηΓα]^ $ρ&ιι. &(1 

άπΜΜ ξββ^νίί^ ^^x^Ά^ι^/φν^^\ ία Ο&ΠίηίΑεΙιί 1>ίβη. ν• 133• «ΐ Ρ«11• 

ΙίΛ^ιι Ι^Μώ^Ατ^, ί<1 ΥΟΓΟ €Α ίςΙιοίίοΑ 13^• *Λψΐ/)ι«] 4/ ημί^ίφα}. 

1 34• "Άιιί^ ώ ^Μ^] • •»?^ «"ϊί δοΗοΙ. 

ιζτ^ϊν '^'^Δ^οί :^ι^%^9, κΛ^φηη 14». 'ολχίι] »β» -Λί :4^*^ ^ 

θίλξρ¥ »45 «7» ΑΠΟΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟ,Ϊ 

θίλζρν ϋςίυοΛς ντ ^ίησονι* (Λ,ηίί τις ϊ^τω 

*Αμ/οο\ίη' ίη γΛξ κϊν ίφανροτίρη χίοις πή. 

^ ίϊς φά,ττ τω ^ ΛαχΤΑςην ϊττος γίητ ημμυτι. 

ΜάλΐΛ ^ ϊκΟα,λί ^ΰτάντα, (έ ΛΐΑφοτί^αι χιτωνος 

Κωλψίς Ϊν3^ ^ ^ρ% Θίος ιχιν ίμψιμίίΑΛρτΓύς. 

Α/ατβτβ ί"* ί&ψΛ *ζΰΌξ€(ν €ωτ6^ίίον• η ^* Λ}ΛνοΙσιν 

*Λτη(Λ^€9η μυΟΌΐσΐψ, ίπαρύααΜ τΰ•Λρ€ίΛς, ^ . 

ίψω ¥υν ΊϋΛ 9'Βίο ψιλοψ ΚΛρη, ηα %μ^ν Λΰτης, 
Τη μ4ν τοί ίοίροψ γϊ 7δ•(ΐξίζρμΜΐ, Ο"* ΛΤΛτησ-ω, 
ΈΪχ^ν ο^ισχίμ,^^ κύρι/ βίλος ΑΪήτΛο• 
Φ^* α ί* Οξ Λς^γΛ)^ς ατΛνΛμηα-Λτο, κίϋί ψα^ίν^ 
Μψ^ροί &ίς ίυ ττόυηοίς ύ^ίΒ^ιησ-α^ βοΜ κολπω. ι^^ 

ΑυνΚΛ ί^ Ιοϋκηΐ^ Λζ^^ ^οΒίΚΛΤ^ΐΤΟ (Λ,1τ^% 

5α€οΙο ροΓεαίΠιιη ίη }2Γοηί3 λΐηοκιη Γοΐνϋ ; ηοο νλΙ% £( 

Μοη ; 8ϋο<ιιιί ]€]ιιηίθΓ βιίΐ §Γ8(ί3. 

$κ ΙοοαΐΑ οίΐ : ίΙΗ «ιΚβιη ^Γ&ΐαι Γΰπηο βπικ Αΐιάίοηΐί : 145 

Οιηηββ ί§ί(υΓ αΒ]€είΐ άβΐιοίαδ, €( ΑΐηΒαΒιιβ ιηληίΒυ) νΰίΐοηι 

ΡθΓ(ι(6Γ οίπη^αϋ Π€£ ΐβηβΒιΙ οοιηρΓΰΚΰηί&ηι, 

ΟπιΙ)&ι^υβ τΚ ίίαιίιη ά^ΓβΙ Β^Γ^Πΰ ταοχί : ι\\ζ νΰΓο Βίλύάίβ 

Α%%τ^Ά νϋΓ^ίδ, λΚίΓΑέΙίβ 0ΰηί5, 

ΟΓοα1&1)3(ιΐΓ 6υρ οοχηρίΰχ», τϋΓροηάίΐ^ιΐΰ ΓαΒήάΰηδ. 150 

ΤϋΑοΓ (ιιαιη ηαηο οαΓυιη €•ρυ(, €( ιηοαιη ίρβαβ, 

Οβηΐί&ιηέ ιηβ ιίΙ)ί άοηααι ρΓ»1}ί(αΓ2πι» ηοο (1θ€ορ(α»πΐχ 

$! χηοάο ίη&χβΓΐ8 Γα^Ικ^πι βϋχ ^ε^^£. 

Ριχίΐ : νοΓαιη ίΐΐο (α1ο8 οοΐΐϋ^κ, βι Γρίΰπάίοΐο 

Μαΐήβ Γα» άίϋ£;οη(θΓ οιηη€5 ηαιηβΓΑίοβ ίη]€€ΐ( £ηαί. 155 

Αο ίΐϋϋχη ρ1ΐΑΓ€(ΓΑηι ζμτ^ο άΓεαχηροΓυίι άη^αίο, 

143• Θ<Αζ«0 Λψη^ λ%9•ψ τΐυί ^ν μΛλ\** δεΙιοΚ 

1 44• *Α^ο•λίΐ)] Ά^«ολ/«ι# λΙ^ ιίίυ ηιτΦί^σ-Λ^Μ 'τπίξαβίί κνη, 5ς}ΐθ1• 

146. ΜΜλ««ί] 7» 'ίηάγ9ΐΛ λ' αίν •ι' 0-ιΐί• δοΐΐοΐ. 
«κιΑί μηΛ(ν•ν^• *Ό^ι;(^ ί^ ^ ξι- 153• '£»'«ίί^ψ5θ ώΐ^^ίίηΐί» «»«* ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΧΙΝ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν. ^73 

Τίρίμνω κΛκλαμίιψ* ομ ί^ ίγχυλΛΡ ΗλΜΤϋ τίζρψ• 

ΛώτΛξ %%ΉΓΛ τηΙΚΛς (ζηΛιι^ιτ θύλν^««ΐθ 

ΟυρΛνίη* ίόιω ϋ ^ολ0< ίηχμη Κ€ψΐΜ 

^ΗιλΛος ^^ωτγτιν ψνγίται άχτίν^οιι^ 

Ή(ω%ς ί^α^ηύνώ^ν ^ νη ήλμΜπ νηος 

ΑγΙ>οΗ3 (πιοοο ΓΰοΠη&ΐΑΐη ι «υτηιη^υβ ρΓθ1ΐ€η<ϋ( ατεαιη : 

Ιτί( νϋτ6 ^x χάΙ\)νί» ρα }ονΐ8 οιηηίρβΓβικς]]^ €2ΐηραιη : 

ει ροΑςτίλΐη ροηίβ οχίοηΐ ΟΙ/ιηρί 

/Εύί^ήΐΒ, Ιιίηο άβεϋνίβ νίλ ^& 1 6ο 

ΟοΒίββίθ, €ΐ άαο ροΗ οη^υικ ν€ηί€09 

Μοηιίαη εβΙβίΠιηοηυη, οαεαιηίηλ ΐΰπ*»» <ΐϋό ΑιΒΙα^ιμ 

8ο1 ρηπΑΜ βιη]'(β(ιιτ πιάϋβ. 

ΙηΜ Αα(€ΐη αΐίΐή (ΰΐ-η ίηιςίίβη, €( ιιγΒοι λοπιΊηαιη 

ΑρρλΓΰΙ>λη(; ο{ Αιινίοηιιη ΓαοΗ Ηπχοβ ; αΗΙ)ί κογπχχι ι6| 

ΟλεηιηιηΑ χηοηΐίηιη ; €ΪΚΛ<]μύ ροηίνα ρ€Γ χύιζτΛ ί^ΒάηϊΒΊ^Ι ΰαΓΓ«η(£ΐη• 

Η€Γ0€8 λα(€ΐη ίοοτύχα Γοφ Γαρΰΐ (ηηΟτίβ η^νΪΒ 

158. Έί ο ^*^ /^ι^*ν«'<] ψ ^ν'• ι66. 'Ζρ^ίφί] ^9x1 ? ν«^»ί^; 

•Μ Ί«νΐ(9», ώ Λϋ «ίΰ τιί( ΓΛ0ν^Ι^ 167. Έ!^] Ϊ)!ν ιιτμ» «^^νί» </ 1[, «^ 

Μ^ΊΠιη/ηί 2«ιν» ««1 τη ιί<Τ«^ί«# ωί^. Ιαβηβη. τ» ]£ >( σφ!^» τΐ^ μη/τμ* 9» ^ 

νή• δςηοΐ. 11>ί(1. '£ίκ. $ε1ιο1ίλΙΐ€9 λαη€ το• 

163• '£^ν^Α/• ΙΤΐ ίΒΙ οοη&Ηη»- οοιη Γβρίι ίη νίήαπι ςυαίι μ; £( τίίβ 

€9Χ ίοηβ Ιαχηίηίβ. Ρ/ιΙιίοη. Ι. ^η^ν^^' ί«Μ^ » ηοη ί(€πι ι^ μη^»». $ο(1 ιρΓς 

•ρ¥ρ9τα^• 0α€ΐηΑ(1ιιΐ0(Ιαιη εοτ €& Αροΐΐοηίαβ ϋήαιη £ε Ιο^αιιιΐΓ» ΪΙΙ. 

ί€&(οηβ;ο νΰΓΒοΓαιη, Ρί&]• ΧΙαΫ. 170• Ι. 805. Ι. ιιΐ3> ιΐ( €( 1•λΐ1ηί 

>31 07 ΙΤ^ΓΠ. ΗοβΙ. ικαηίαγ τιΓ Γαα9, <|αο(1 «Β ίΠο οίΤρ 

^ηη;ν ΥΗ^ξ/άΙ ναάϋί, £( τ^έ 1«£ςΓ€ 

Μ•αι 'βμ $74 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

Αυτός ί\^ ΑΛ^νΙί^ μνηφύη%ψ, ά ^Ί^^ηέΜΜ^ 

^α (ρίλβ/, ^01 ν^ω (4^ίΡ ο [Μί 3^ηΛ9^ΰί¥{ Λντίί, 
Έ^ίω, ^ ^\,' ν(Λ^(4,ί τίλος χ^€μ μιμτ. 

"ΐ^ω ^ ή<ΐ\ί τονίίί Γβλ^ ΰΙος Τίαηύξΰΐζ. 175 

Τί^ ιλ^Ιν Φζ^'ξο^ο, ^ναι £\^ 3^ τίίαΐΫ ίτΛίρας• 

Τίπρηο-ω ^ ί'^ϊίοη ΐίΛ^οίη^ν Λν2ίΙοολ:ηαας, 

Ει κ ίΟ-ίλοί φιλίνΐν ^ρος χρυσ•€ίθγ οττάοται, 1 8ο 

Ήβ (ς 2* 'ΖΒτίαννος ^ ]3/*ι μάίοντΛς λτιλτ^• 

^ζβίοτίμ,ί^' ΗΓ Άςηί ^ννασ'όΐ40ίΒ'\ «τι νς Λ)ί^9ΐ 

Ιη Ηυνίο, ίηΐη &ΓαΩ(]ίηΰ5 ίη ίηβ(1ϋ5 Ιοςαιΐ, εοηΓαΙΐ2ΐ)2η(. 

Αο Ίρ(€ }&Γοη οοηείοηλΙϊ&ΐαΓ; ϋΐί νοΓο «αΓςιιΙ(αΙ)αηΐ, 

Οαί€(£ Γαο (}υίΓ(}υο 1η Ιοοο 6Χ οιιϋηβ Γο(1εη(θ5. '7^ 

Ο &ιηΊεί, €§ο ^αίάειη (]αο^ χηίΚί ίρίι ρΙαουβΓίε 

ΝλΓΓ&Βο ; 1ιυ]α5 νοίο νο8 &η6χη ίιηρΙβΓβ οροΓίοϋ. 

€οιηιηαηΰ «ηίιη η^£0(^αxx19 οοιηιηυηοβ οιίαιη Γοηηοηΰβ Γιιη( 

Οιηηί1)α$ χ^υβ : (}αι νοΓο ίιίεηιίο ιηοικ^ιη ηύ ςοηβΐίηχη €(1&τοήΐ, 

$€ί2( ί1ΐ€, ίΰ ίοίαιη τ€άϊνχ ςΙ&ίΤοιη Ηβης ρηνλΓο. 1 75 

0»ΐ€ή ^ακίΰχΐλ ίη η&νΐ οαπι «ΓΒΐίβ ^ΐιί^ϋ ιηΜ€ΐ€ ; 

Εξο νοΓΟ λά χάζι ρΓοβοίίΐλτ Μ^χλ - * 

ΑίΤαιηρτ» βΐϋβ Ρλτίη, «ι «ίιιοΙ>«• &<! Ηθ9 Γοςϋβ : 

ΤΰχΚϊΐΒο^υο, ν€Η>η ίΠιιηι ρήα8 ριτϋαιοβ, 

Αη ν€!ί( Β&ηονοΐέ ρ£ΐ]€ΐη ααΐ'ολχη εοηοβάβΓβ» 1 9ο 

Νΰο ηβ ; ΑΠ Ηίτιβ νΐήΐ^υβ «άνβηίοηίοβ {ρζτχαΐ, 

8ίε οηίιη οχ ίρίο ρηυβ οΐλίαιη οάοέΐί, 

€οηία1ι&1)ίιηα$, ώιγ^βι ιηηίδ €θΐιΑί03ηιτΐ8» «η ύΐΛ ^ικερίΑΐη 

173• ^""^^ 7^ ^^^1ί *^'* 7^ *'/^^^ «-^τΊ^ν» χλ) ο» Ίβαηύ χ^ΡίτίΜτν «* ^νμ• 

' 74• Ο 5 βϊ^ Λ»] ο 5 «? Γ»7ί« ςίτ^• δςίιαί. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΠΤΟΝ. 

Μηης 3^^ο^9ς Ι^ Ηξγ9μ»ί¥Ρ»σν^ Λύτης. 
Μηί'^Λίίτως άλκί 'ΰτρίν ίτΐϊαπ γ^ ^Η^Β-πνα^, 

ΑΰΛΤίρογ (ΐυΒ'ία (Αΐν ύ^ρίατα^ μ&ίντΛς. 

^Ηνοξίη, Ίδί^' ϊρί^ ΚΛ1Χ χρίϋ^Μ ^^ξ '^^ 

Κ&ηο υβ1ΐ5 ίορ^τΓιΐ, εοΜΒίιίβ ηοΒίβ ^ ρτχΐιο. 
'Ν^({ν/Φί^πϊ^τ^ Ίρίχιτη νί, ρηιιΓι^ϋαιη ν£Γΐ>ίβ ΐοη^ΕνϋΓίοιαδ, 
δαΙ ρπν€ΐηα8 ροίΤΰΙΕοης ; Γςά αηΐβΛ 
8έαΗ8 €ίΙ α( νοΓΒίδ οϋΐη (ΐ€ΐηυΐ€€&ιηιΐ5 εοηνοηίαιη. 

5ζρθ ΟΓ ί^οϋο ΟΓ3ΐίθ, 4^0^ «βίέ ρ€ΓΗθεΓ€ΐ 

ΚοΙ>αΓ, ίά ρΐ€η€ ρ&τίθ€\ι, 'ρτοαχ ^ΟΏν^η^τί^, 
Ββίβηίΰηάο. ΙΙΙβ οΐίαιη ιηΓοηΐϋΐη ΡΙΐΜαπι Γϋεβρίΐ οΐίχη 
ΜβίΗβ ία£;ίοη{£πι ίηϋάίαδ «( ρ«(ηθ ΓαεΓίΗςία. 2/5 
ι3{ 190 .«5 1 90 ΙΒίιΙ• Χψνηξη. Ι. ιό;. II. 1042• 
III• 3θ2• α ίί'ώι» Ηο€ €θΐή^ί 

6( ίη)ιιή2 : ηαιη β-^^ί^ρ οιϊαοι άβ 
ιιηίιΐ9 ροίΓούϊοηβ άκκυτ. ΗοΔοάΐΜ 
ίιι$οιΐ(• 

"^Οί «Οϋ^» ΣΦ£Τ£ΡΟΝ 9* )^«• 

^» ΣΦ£ΤΚΡΟΤ£ 9« «νΜ^ΜΚ. 

^0;^Ην9 &€• Ατί&ο(€ΐ€β π9λ4ηχ£9 IV• 

30• « 7ν^«#ΐΡΐ« «(;^ 43ΐβΙί 1^ ΣΦ£ΤΕ• 

ΥΟΝ «Μίί σνίΛφ'ίζΜ, ΜίΛγΙνα ϊη 

ΡοΗμ ά€ ΟαΠΟ, <Μί^τ«ν• ΧΦ£Τ£- 

ΠΜ^ν ψψ^ £Φ£Τ£ΡΗΣ ιΓ^Γ- 

θΓρ]λ€ϋ9 άβ ^ηεβο Γοΐο, ΣΦ£Τ£- 
70Σ2 ΛΐίΒ^^ιτηιίιΐ'η «ιιμμ^• Αο ρίμή- ιηα λίβ £ιηίΙί2 «χ Λρρί&ηο «<!^ε8ΐ& 
ο( ΡοΙχΒίο 1οε&, £ Γϋ$ ροίΐιιΐοΐ. 
. Ηαΐ. 

«»•Ρ• ^ 5 ^(<^•(Μ' 1•»^!»9?Ι| ^^ 9^ 

19Φ. *ΌΛ ««; 3τ«ν] >ί> ο|ν«« τ&» 

4«θΡ«9» «νΑ«•^'• ιφ «ν•^^ >δί Λ^ΙΓ»• 
9ΐΐ| «9Π !? Αιιίηί• 9 5 •{ΐ^» «^^ ιζ «•«;) 
φ^1•9 (ίΛ«τ• «Μ(4« ψίνρηΛ }»«λ4ι• 
δςΐισί. 

191• ΤΐΛ^ίς'η ^ιηιλ^ς• ϊί^^ίί^ &• 
1)ΐϋα (ΓοέΙαιαΓ ίη 8ε1ια1ϋ• «1 ϋ. V• 

9ν;^40Μ» «ΜΙ :(^^ ΐί? ί? Φ^*|#, 4ΙΤ 

Υιτ^ύϊνα Γααχη ί11υ(1 ()« 8ίηοιΐ€ οοήι• 
ιη€&(ιιιχι αοεορίζ. Ηος1• 

Μ χη 2 ιίΛντ^ Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ α^6 ΑϋΟΛΑήΚίΟΐ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ ης φΛτ* ίτιγίοτΛΨ ίί νίοί ϊτης ΑΛηνϋΐΛΑ «9ί «ο6 Οιηη€βΗ>ιηηίιιο, νοί ιιηραθοηϋΑϊιηιιβ ΗσιηίΑίιιή 

ΗοΓρί(2ΐΗ5 Γ€Τθτβ(αΓ }ονίβ ]α« βΐ^*** οΙϊΓβΓνΕΐ• 

$χε ά1χι( : οοιηρΓοΙίΑπιιι^ ^αΐ€πι ]ιιν6η€3 Γβη(€η(ί&ιη ΜίοηΐΛ £1ϋ 

υη&ηχχηί(6Γ, η«ο ογαι <{\χι ίβΟΓ&ιή λ\ι\ιΑ ^ι1ι>^^€^. 

Χι (ιιηε Γαηβ &1ίο8 ΡΙΐΓίχί α, Τΰΐλΐήοηοιχ)^ ιΐ( Γο^αοκηίαΓ 

£χεί(ανίί> €( Αα£€λ]η : ίρΓβ νοΓο εοΓήραί: Μ€καΓϋ 

$€€ρ(ηιιη ; ίΙ«ιίιη^ιιο % ηβνί ρ€Γ ο&ηηιβ ^1 α^α&χη 

Ιη Π(υ& ^ξ^^& Γαηι, 1η ύάίΐίοτΰΐη Ιοεαιη αναρ, 

Οιιί Οίτοι^αί&ρρβΙΙ&ΐαΓ; αΒίρΙαηΙϊι» ^ «95 106 - 109• *£^^ ^^Μ-ΐΜ¥ «ιΜμ] ^ ν^ηζ' 

200. Κ.^^Ί^I^] ¥α^ί(^Ί§9 ψΛ^ψ^ >ίη 
^«ιτ, η»ΐ( 5 9ν>«η^ φ«^9 2μ^. νκν- 8€ΐΐθ1. οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΑΡίΟΜΑΤΤίΚΛΝ ΤΡΙΤΟΝ. ^77 

Τω» κ^ ίΤΓ ΛΚξΟΊΟτωψ ηκυίς ΟΉξφι κ^μαντ»! 
Αίτ/Μοιτ Ησετί ψυν ρ«ρ ^ψϋς κίλχοιαιρ ορωρίψ 

Ύϋσι ^€ ΨίΜίΛίνας * Η^ φίλΛ (ΛΛ^ηοωοΛ 2Ϊο 

*Η€^ 9νλί)τ ί^^^ι^^ ΐί^ ίςίΛς, ίφ^Α Λ^^^ι^» 

Βχ 0Γ(11η6 ΓΑΐί€03 νί(£Γ^α€ €η&(» ύηη( ; 

Οηαηιιιι έ Γαίϋ^ϋβ €3(1«ν€Γ8 νίηοηΐ» ρβικΙοΒαπί, 

ΙΛ^Χζ', ηαπι ίη Ηοάίβηιαιη ιιί^υο ρΐΑοαΙο ϋ& ΰοΙοΚΙβ 

Ματββ (1ΰίαΐιέΙθ5 ι^ς οκιηΐΓϋ ; ηβο ίη χ^ττΐ 

Ρλβ ϋίΐ βο<, ιηοηΐ]ηΰη(ο Γαρβηηροίϊιο, ίορϋΙΪΓο ; 2•^ 

βοά ίη οηιάίδ (&ΰήηί3 ίηνοΐιιιοβ ροΙΗΒηβ, 

£ϊ ΑΓΐ)οηΙ)Π3 ΓηΓρβηάοΓβ ρΓοευΙ &{> ιΐΓΐ)β : λ£η ααΐοηι «^α«1ο 

Ε( χ^τζ Γοηίο «Α ηιαηηβ : ίη ι^ηί Γβροΐίαηϋ 

ΡαπιίηΑθ : Ηίε βηίηι πιοβ Ιβ^β βλ. 

ΙΙΙίβ νοΓΟ ρΓ02Γ€<]ίϋη(!1)ΐΐ5 5υηο 1>€η6 οοηΓαΙοηβ βίο 

Μοίΐαηι εαΐί^ίηίβ αϋτίχ ίππηίίί( ροτ ιιγΒοπι, ιι( Ικβηη^ 

ϋοι. ΠξΙμ^Λ^. Νοη άυΙ>ί(ιη( ]η«χίπΐ€<)ηβ οοΚίΒηίΒ, ιι( 6& ίη δο« 
$(€ρ1ι. β( ΗοβΙζ. ααίη ΙϋΒβηϋυπι £( ρΐιοοϋβ ΕΙβέ^», «-ρκρκ «β9η(»Μ^ V* 

«β^/<^λΜ, (}ΙΙθά Μ&( «ν^Μ ^β;• 1(^ ο» ^'/ΜΜζί Μ«1Ν• Ι. 355* Η«1• 

«λβνρτι; β«(ί|ΐ«ι»ρ τ «ί^'νι»ν ^ ηί(Μίηί, Γρβζίβο νίϋοΐοΓ ΑροΠοηίοβ αά Ιιοι 
«ι Μ 0«Λ•« τη 79 1^ί^9»9, ως ^ηη τϋΓΓυβ ΟάχίΤ. IV. 

205• £τ«λ«ί^«κ. 'ΧιπΛκΗ^•ί 9Φ¥ς Π•Αΐ!Ρ «ί^ι* ;^νι, ^ά« φξ•ηΜτ\ 

Κόλχϋζ, ίοηοΗ η€ΐηρο ορβπιιη ολπ* &€. 

ΐω: α^άίιιΐΓ οηίη ΐ(9»τ«λνΜνη, ^υ2Β Αΐνβηυβ^^/^ΙΤΓ^ ^λάίβηϋοβ 4^ 

Ιιβυά ίηΓΓ€<)α€η> ε Α ηαηοη «^ι«^«• ίορίιΐ, 

ι^'κ, «τ}^(ΐ %χίψΎΛ99 II • •'• 3ί€ εηίιη £( μτ«//^ ηΛπΙα οίκοπι 耫 

«οιηροηηΔίαΓ^ιηοΓ^αί, €1 «ΓΑαηίαΓ» /αϋΐ Λίαί&Η. ^Εη• Ι• «7ί ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΤ 

ΈΛψΛις 7τ ΌνλΛς, λλ^ κίονας μ «& τ^ίχμς 

Αά4¥ίο^ ^λχίίοτίψ ίτη γλυφϋ^οηΐβ ^9^* 

ΒυχηλΛί 3"" ύτηρ ίίίίψ ίπητ* ΙΖλτ ίυγρ^ 9ί τμ 

*Ημψίίς χλοίροΊσ-ί ΚΛζ^ς^φίις ηηίΛλύΐτΐΨ λιο 

*Α6κ«(6ΐ χξην<ιι Ό-Ια-υ^Η ^, 04 ίλΛίχ^φ» 
ΉψίΜ^* κα4 ^'η (Μ» Λνουζλύίτκ^ γΰίλΛκΙί, 

ΟοΙοΗοΓΟίη ηαηΐ€ΓθΓαιη ς^η(^ιιι ηά Μακ Πξίαη €οη(ε]χά€η(€$• 

Οααχηρήιηαιη βα^ΰχη έ εβιηρο Α(1 «γΙ>οιβ β( χάοθ νοηϋΤβηί 

^Ε^^^Β9 (ηηο ή«Γαιη άίΓρυΙίΐ ηυΙ>€ηι 5αηο• 

$(ο(€Γαη( «υίοη ϋΐί ίη νο&ί6ιι1ο, ευη ΑαροΓΟ Α<ΙηηΓ2η(ο< ηαηΙαιίαΑ 

Αζηρίαίι^ιΐΰ ρθΓ(Μ, €( .οοίαιπη» ςυ^ε αΓΟλ ρ«τίβ(ο« 

θΓ<Ιίη€ €ΐηίη6Β&η(: ΓαρϋΓ ^οηιιιιι «ιΐοαι 1οής« 

Ί,ζγίά^ζ «Γοίβ ^χζΐ €&ρί(€ΐ]» αάλραΐΜ. 

Ταοίκΐ άοίη (ΓαηΓοοικΙοΓαικ ΙΙιχίϋΠ, ^αοά ^ι]χ(2 

νί(£« νίτ€ηϋΙ)α• ιυηίόΐχ ίοΐκθ, 22• 

Ια «1(βηι ΓαΒΙλί» υαΙ^^ βοηιοηιηΐι €( ίηΒ ϋΐίβ 

Ρ€ΓβΙΙλ€8 £θη(05 <^0«ηΐΟΓ ΟΜΠλΙ^λΐΚ, ςΐ103 ΰ£θ4ΐθΠΐ( 

111ο ν€τδ νίηο ; ι«ηία$ Γα&νί(0Γ οίεαή ίΙαβΒ&ΐ οίβο, ^ 

215* Τι^ΐίίτΐί 'ψΐΛ «ηΛχτ^^ τΐύ «22. '£λι^;^ι«»] «Ιρι^Μΐ. •Μ•ψ«9• 

#βφ«λ«^. 8€ΐιο1• $ε1ιο1. 

21 8. χ«λχίΜτ« Μ ^Λ»φ<Λβπ»] ΙΒίά. *Α•»«ί•ι »{»Μ^. Α^ΚοβίαηίΜ 

Ιιη ;^λ>(ίΧς ινριν^αιν, « χ^^η^ΐί Μ•»β- εοηί^Γ ςικκΐ άίέ^ηιη ϋΐ^*. ν. (Λ• 

Μ^Λί9, δεΗοΙ. α ί«^. 

ΙΒίά. ΧΛλ»ΗΜ«ς. ΑΑπηΚ Ηοκί- 224• θνι»Α• μι»] «^«^««(π /ιιΐ^βι^ 

Εΐίηιιβ -Γοήρβΰο Αροΐΐοηίαίιι Χ«ΛΜρ• μ^η ί^Αχ ϊρρ«> ί ιηι#^ •Λ#ι•ν• 5ε1ιθ1« •ι». υ(• II• 1X53* 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ 

*Η ^' α^ υίώρ ττρορίϋσχί, το μίν το$ί ^φμιι^ 

ΚφυςοίΧ^ω ϊκίλον ι^βΙ)^ ίηκηκα τητςκ^• 

Τοΐ' ί^ οη μ,^ΛΜΟί ΚντΛίίϋς ΚΐίΚ^^ 

Ύίχννίας*'Ηφα4^ ιμν(αΜ$'Β'ίϋ%%?\Λ ϊ^^ 

Κα} οΐ ^ΡΌοο'ΤΓο&ίΐ/ς τηύ^^ ηΑμτ χοίΡ^ΚΛ άί Ο'φίω» 

Ήν ςΰ/Μ,τ\ οκ ^ τΐυξος ^^^βι^ ο%λχί^ ί/ιτη^^κον^ 

ΟλΙΰΒ&ΐ ΡΙοίαάίΒυδ, €( οπβηΐίΒαβ νίάΦχη, 

Οΐ&οίΰΐ ίη ηιθΓ€ΐη έ ζζνζ. ρΓοΠΙία&λΐ ταρο. 

Τ&ΙίΑ ίη χάίΒο$ Οοΐεΐιίά Λ^χλ 

ΑηίήείοΓαβ νυΐοαηιΐδ €ΐαΙ)0Γ&Γλ( αάχηίηΒίΙ» ορ^πι. 

Οαίη οή&ιη οί χήρίά^β ϋιιίΓοβ οχ€ιΐζΐ€Πΐ£ : «ι««^ιχ£ ίρΓοΓαπι 

Ετζηΐ οτζ ; €( ί§ηί5 ΙλΟΓΓϋΐκΙαπι ββπιιηΑΐη βΑαΒαηΐ. 

ΙηΓυρ€Γ Αςίηαίαιη <ΐ€η(«Η Γοΐϋο <1ΰ ίβηο «Γοίταπι 179 

■0 
230 

225 225. Ή ίΐ•*^%Α^β€?ρί•^«ι] ;/α- 

Τ9ΙΨ χ^ηψίιο ^ζμί* ρΛΐ'ί κζ 5 ^'»'' Ί^τ•λι»# 

Μ9^9 ΐζ ^'• 2νθ-βΙ«. ί«ί«| (ΑίΨ ί^ψ Ι9Π1»- 

•^^|. •)ί« 3 ^<^Ά<ι ^ν«ιτ «λιΐί «ζί^ τ«» 

Μ»ΐηΚ ΙΐΙΐίΜ• ΐ<ΒΓ|ρί« Α^ 1«ΙΤ«λ«, «ΤλΜΤ 

ΜκκΜΕ «(Μ^^• βαπ^ί«ι 5 ^^^αι^ λ*γίΤΛί9 

•ΤΛ9 «λίν ^μΜΟ-, ίί«ρΜ «^«($11 η «90^ Τ 

5€ΐιο]. 

ΙΚΓ Ικχ' Α δοΒοϋοΑΰ, <^ιιοηί&χη ηοη 
€ΧρΗιηί(αΓ ^αο οςεαΓα) οηαΓνο §ϋ- 
χι«Γε Γ€< ί63( «νΰηβτίηΐ. Αι <}αί5 νο- 
Ι£Γαιη Γςιίρίοηιιη Γις εή( λ ςυίρα οιηηίϋυβ ^<ϋο 0€εα1αη(υΓ, η€ (^ιιΐά 
Γεηιρυ1οΰοΓί5 ρΓοιηίηο&Ι (!ίΙί§6ηά3?, 
Εα( νψ^ (ΐ6ρΓΐιη£ΐΐαΓ. 8ΰ(1 €ΐ ;ί^^•* 
ρξύίφαψ Ιά&οτκή τπΛρΒ ϋίΐ, γΐΛίη βι• 
Βαΐ&ίοπβ ροο(£. Η(£ΐ. 

220. ΠΛ}!Μ^^απν] αί ίί ΠΛ9*«• 

£»«(, β 'μι» &#<αι/79^. βϋίμρι.ν'ηχαΙ ^ «(α- 
ακοΜπησ»! γΜξ ιητΈ Λε>47»| τη ΙΙλ«••ιΐ| 
φ<^γίΐ. ^*^ ί 7* ίρ^μ^ Λυτωψ φΛτ\» 

δςΚοΙ. 

250• Χ«λΐ|9;ν>^«ΐ(] όν# Ο .;ΐ^^Η9''•ί^€ 

232. Π^^ 5 ^ «ί»τ$νΌ ^β «^- 

^<5ΐΤ !<«•<» «Λ|. 79 μ, 1ί»Ι»799' 7» ^, Λ•- 98ο ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ Δλ^τν Φλαγραίι^ κϊκμφίότΛ ίηί^τίΤΓί. 

Αίκλίίΐίς ώπψ/Ης %λΛ(Μ τϊμψ ΪρΟ-λ^ καίξ βι4». 
ΔύίΑ&λΕΐι ί'αίΒ'αΰΛ ^^ ίχΛ'ηρΒ'% τίτνκτΰ. 

Ύω¥ ψτοι λΧ^Ο¥ μί», ο ης κ^ Οζτ^^χβ^ ^κ. *3$ «4ο £χε€ρ1(, Ρΐιίοςτζο ΙβίΠκαιη ίη ρτχΗο. 

Ηΐηο €( χη£<ϋϋ λα1« Γ&1>ή€&(2 6γ>(, ίη<]αο €α ιηυίκ» 

Υλίνκ Ββηβ €οιηρ&^9 ϋΐΑΐΑΐηί^ηο ογαπι, Ιιίηε, ίΠίηο. 

ν^τΜα ΙηΓαροΓ ροπίοαι &Ι> αίΓ&^αθ ρλϋβ οη( ςοηίΙηι61«• 

£χ οΙιΗ(}αό αικοιη (Ιοιηαβ ο<ϋήθΓ(8 ΑλΙ}Αη€ αΐτίη^ης : 

Ιη (^υαΓαιη β1(€Γΐ, ψίχ α βιηίηοηιίοΓ ϋη(, 

Κοχ ΛαΛ Γαα ΗΑΐ>1(βΙ>λ( ετιοι οοηίυ^ο : 

Ιη άΥιβ. γ^τ6 Α\>{γη\ι$ Κ2ΐ>ί(&1}λ( £Πα• Λαχ^ ίίϊ ι^ο 'ί9}»φψ, «ητχτΦτ α., 1* 04* ^/»••Λ«( •;^ν Αιιίτιι τ»; «ν ^ΧχΜη/^ς «ηιιΙ^νί μ^ τ» 

8ε1ιο1. 
2 3 4* ^^<Ρ(«μ'>ι] Φλίρ(4ί νι^ΙτΜ θρ^'* 

γίγοφ^^ ί^Φλί(Λν9'βΐ0, δοΐιοί• 

135• Μ^οΓβΜτλ^•] «τ» /Λίην ^ ««λικ, 

δςΐιοΐ. 

ν«ι^^<. δΰΐιοΐ. 

24^• Τ•τ ]Κ Ι^ΐΝπαΐτΙν] • 9» Νμτ; Π^Ι οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟ ΜΑΤ τ IX η Ν ΤΡΙΤΟΝ• ίίί 

Τ^ώ( *ακίΛψ2 τι.^ΛΨοπλΛΤΛτΙω γ^ψ,ν* 

Κ/Λίμ^ρ Κολχι^ ψς ϊττωνυμίΐω ΦΜ^Όμ ^^ς 

Ύ^ί ^\^ ϊχ/ΛΫ ΰψ^ίτηλοί η (έ Αιιρηο Βτυ^ΛΤξίς 
Αμψω, ΧαλΧίίτηι ΜηίπΛ η' η μΛ» &γ ιί{ 
Εκ %λΛ(ΛΜ %λΛ(Μ¥ίί κασιγήΐβίω μ^ίτίϋαα, 

ΙΙηον, ίιπά |ίβ& ^ς αάηι 'Τίίλχ» ^β^μ^) 

ΚημΟβΊ» (έ κλα^ρΰί4, • ΜΧλββ^ ιχτιθι ΐΐηβνγ 25$ 

ΡΗοί^ΐαοιη ραοΙίΑΓβιη 4ιιχ!£6( 1<)7«ιη εοη]υ{οιη, 

Τ6(Ιΐ709 ο( θ€€Αηί ιηίηίιΠΑχη ΠΕία £ϋΑΐη• 

Αε ίρΓαιη Οοίολοηιιη Αΐϋ οο^ηοχηΐηο ΡΗλβϋιοηί» «4$ 

νοεϋταη:, ^αοηΐ&ιη οιηηίΐιιιβ ρτχ^ιτα Α^οΙΰΤοβηήΒαβ. 

€βΒ(£ΓΑ8 βΰ(θΐη οεςορλΙ»η( £Λχη\χΙχ, οι £Ιί9 Λα9 

Αιη!)8Β, Οι1είορ€ «( Μβάολ : β( Ιλ«€ <}υ1(ΐ€ζη ίΙ)2( 

£ζ ιΙίΑίαιηο ΐη ιΗαΐΑχηνιιη, Γογογοπι εοηνβικυιιι» 

(}αηο οηίιη ^ζτα άοτηι άαΐηυ,η, ^υζ ^ιιίάοΐη &ο(«α ίηΓΓ£^ιΐ€η$ ύτζΐ ζζο 

Ιη «άιΒαβ, ΐο(ο$ ςϋ€3 οοουρβίΑ ίη Ηοοβι». 

Ραηο, ηαχη Ό^χ ίρ5ι οηι ΓαοοΓάοβ) 

VI ν«Γ6 ίΠοβ ^Γροχίι, €Χ€ΐ3ΐη&νΐΐ; οοΙΰήϋοΓ λαίοχη λυ(1ίνΗ 

0«1είορΰ ; «ο &ηοϋΐ86, ρτομ^ιζ αηΐο ρβάΰβ 

6(λΐιιίηίΙ)υ& {\x&ίγ1^, εοη&ηίχη ςχ(Γλ οζηηο8 255 

ψΜ*τ^^(0^ ν§π•ίΐΐ»Μς Έ,υζυλοΎίι» «ν«Αι# •ψν^ι ΜνΙΐΜβΚ ρΙ^ίβ^^ Αιντιι ίξ *Α^^β- 

2«φΜΕλΐι; Ν««ΐ(βιτ> ^/μ# Τ4Ρ9 μ«ρ«4Λγ 254* 4^«>/ ^*- Μΐπιπι οβ ρΗο- 

•Ηλ•))^ 5 '1>5«*• " Αιιίτΐϊί 4* ή•ί ^- *^» €<ϋηοη€θ, ίρΓαπιςηο δΐ€ρ1ι&ιιί-. 

ϋ»μί^όηι «ιΛιβΜ τ^ι^ϊ ^01 βΜλ^σιν Ίί^α» ςβιη, ^Ιϋβ 1οη^€ ρΓ^εοςΙΙοηΐβχη, ίο* 

«(^χ^«Ί^ΐΐ4ν.'' *£77^ίλΐ( )ί'φΐ)Μ Κ•- - είίΤο υ( €ΐαιΐ(ϋο3χ&( νΰΓίυβ, οιηίηςη- 

^ Πβν)<«#9 Ι5«(ΐ«», •Αιτ^γΛι^ ^«βχν Αιί- 255• ''*«'••^ ν5*«|] «»« «*« β*»ίί. ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ί8% ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟϊ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

Α^;<«Λί9;^ Φ^ίξολο ίψημοΛοίητί νίίώη/ 

ΙΙα/ίξίτ ο ΐΑί¥ ^νψΊΜ9 ^νγηίΰΐ4 Μ)ιίλβ6τ μμ6# 

ΡΓΟοπΓΓβΒβηί : νβΓύιη €«, ίαιβ ϊηίΰΓ €08 οοηΓρϋΛίδ ήΐϋβ, 

Αΐΐέ ιηαηυ3 ΓυΙΙιιΗΐ ρτχ %Ά\ιάΙο : ΠηιίΙίΐβΓ ϋΐί^ιη ίρ£ 

Μ&(Γ6]η Γ2ΐα£Αΐ>&η( €0 ΑχηρΙΰχ&Ι^αίκυΓ υΚλιλ, 

ΙλιΙ : βα ςυοήΒαηάα (αΙοιπ ρΓΟίαΙίΐ Γΰπηοηοιη• 

Νοςυα^αλίη Ί^ιΐητ, ιηΰ ης^ΙίςεηίοΓ τείί^ΐα, 26• 

Ι«οη{^ιιιβ βίϋβ ηλνί^λίαπ ; νοβ νϋΓο τέίΓαϋΐ Γαίαιη. 

ΜίΓοΓ&ιη ζηΰ ! ςυ^ηΐο Οχχοϊτβ άςίιάςΓΪο, οχ αΐί^αα ιΐοχ4 

ΤΗΑΙ^ ΡΗγιχι ρΓ3ίεΰρή$ &1>ίΒ&(ί8 

ΡβΐΗβ Ι ίΠο Γαπο ηιοπΰηδ ρΓχοερ'κ (}ΰθ(1, ^Γ&νί οίΤε: άοΐοα 

€θΓ<ϋ ηοίΐτο : ςυλτο ν€ΓΟ αά Μτϊί^ΐη ΟΓοΚοιηοηί, 265. 

Οαί€ΐιη^\ΐ€ Πΐΰ Οτεΐιοπιοηυδ» ροίΓϋίΙΐοηυιη Αι1ΐ2αη&ηά5 €&ιιΙ1 

ΜλϋΌ ν^&Λ ϊη Ιιιθυ γοΙϊο^η, ϊγοιι^ ? 

5κ 1οοιι(2 οίΐ : ^Ε^XΛ Λ\ιιαη ροΑΓοιηα$ νοηίοΒλΐ ίοτΛ3, 

)δ νψ»9 ?ώ ''*''» ^λ4^1Ι|(9' ^^' τ^ 5 202. 'Έ» ν«^«» «^;] Λ9τ) τ•ο, 3« 

Μψ«/<^ν.'' δοΗοΙ. 263. Μίι^. ΙηΡΙο^. πΊιΙ^ι. 

χ6θφ "Έμιινί Μ ιί^* Ί^ίχκιτ'] Α• 265. Ό^Λ:β/Β4^•««] ι^'£^ϊ^«ν<>(9^ ^«•> 

^ξ99τΙΐΛς μ$ κβπιλίτηίΤίς ^ •μ9»ς (Αχ 'ΠΨ ^Α^μΜπΛ *0(;^•^βρ «««μμι/• 

ΜΜΧώη μ^βχξίψ ν•^ΐνΐβυ|. ίοπιγ^Ιλ)/*^ 5οΗοΙ. 

ίπτ νρ2( Η μ$ί^ «ητβίνκι. 267• Μντ^* \1ω] %1ύ μητ^ζΛ^ «ν^^ 

• ΐ6ΐ• Τ«λΐ•9ΐ] ΙΙ•99Ν9> «7Τ< ί?^«^ ^^ΙΤίζβΦ. &1ιοΚ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ. 28^ 

Βρκος ίττντλί^" 191 (Αί» (ΛΛ^ ίμφί!πίνοηύ 

Ύ€ύψ9 ίλας ί^Η' τμ ^ ^ί\Λ ΧΛγχΛΜΛ γμλχω 

κί^οτ 791 ^ λ,ητξΛ '2τψ ζίφΐτ ϋί τΐί η^ ^ 

Ος ΚΛ/ΛΛ-Πί |^^^^•ιΜΜϋβ \ίΒΓΰ^^ω¥ ββΜλ^ί. , 

Ύοφ^ ^ ^Έ,^ως ΜλΜίΟ ^' ψβ/Λς 1ξ^ί9 ϋφ^Αοί, β7{ 

Ύίτ^ω^ ίΐ09 71 9904$ 3^ ψύ^ζάσιν 9ίς^ 

Τιλλετ»/, ονΐβ μύωτίΛ βοϋ» κλάϋ^Ί ¥9ιμ^. 

ΩχΛ αχηη φΧο^ ^ολ^ Ιη τί^Λ 7Μΐιυΰχ#κ 

\ΰ3ίχ»ις αζλητΛ τ^»λΜς9νο¥ Μ^λίτ ί ον. 

*Εκ 3^ 024 ΚΛρτηΟ^/Μίοι λΰ^Β-ων 9ητσ 0^9» λ(Λ4τ^9, χΙο 

*θξΜ 3ίν^?ίΜΤ ώηω $υπ9 βα4ος ίλυ^Η^ 

ΤρΓ«ςυ« 1άγ9 €οη]ιιχ ρΓ0^1( ^Εβ(« 

Αιιόΐύ Ο&ΐείορ^ : Αλίίιη α\ι(€πι ιιηίνοΓίΑ Αί^ρίίιι « ιγφ 

ΑνΛζ ηρίαζ, ογ8( : βΐϋ ςαίάοιη ^ϊτ^ζ ν&Δαιη οε€ΰρΑΐ>&η(ιΧΓ 

ΤβΟΓαιη ιιηέ £6ηι ; &1ϋ Πςηλ &ήάα ΓείηάςΙ>Αηΐ 

ΡΰΤΓΟ ; ηοηηαΐϋ «(^ιΐΑχη Β^Ιηο&ΓΜίη 1{η€ €Αΐ€ίκ1«1>Αη( ; ηοο λΐί^αίβ 6γα( 

Ιηΐφιη ΑπιοΓ 1ί<ιυί(1υιη ρ€Γ λμ νΰηίΐ ίηνίΓαβ» 27$ 

Εχ&ΓρβΓλή ηά ίηίΐ2Γ οβΑγι, ^αί ]αιιίθΓίΙ}α3 απηβηκΐβ 

Ιηιοιίΐιίΐΰτ, «( <]υ£ΐη (&1)»ιυχη Βοαιη νοα&η( ρ&ίΙοΓΟ•• 

8(Αάιη 2ΐιΓ€πι ροίΐ ροΐίοιη ίη τοίΙΙΒυΙο βΓεαιη ίηιβηάΰηβ 

ε ρΗηγ€(γ2 Γ€€€ηίοπι γ^ΐά^ ΙοέΙυοίαιη άορΓΟίηρδί ίζ^ϊίΧΜΧα : 

ΙιονίΒιιΑ^αο ροάίΐ)!}• οοοαίιέ Πιηοη ΐΓαοΓι^ΓοίΓαβ ΰ& 29φ 

Αεα(8 είτ€αιη]ίςΐ€η8 οοαίοβ ; >€ ροΑ ίρΓιιηι, ίη πιίηυΐίΰχη οοηΐταΑυ• 

27$• ΠβΛίΜ•] ν•Λ««», 9* Λΐ^φΜ9ΐς. »Η> νίΓξΙΠα» <1« (κίΗΌ. Ο. ΠΙ. 149• 

$ελο1 . ^/ρ£^ {Ίί^ηχ}^ ) 9€οτ\)9 Γοηλη», &€^ 

276. ΤίτζηχΙΐίς] β ^^Λ^μμ-^'^• 277• ΤίΛλίτη^] ιί^ «φ«/^ηι ι$ί Ργ« 

« ^ί >δ ^ν«τψ ^^ψΛΤΛΐ Ψ (νλ#ρ* • Α 379• ''•^<^« «ϊΛιίικ» &ε. £ζ Ηα• 

φΊτζ9* ο« τ ώ τνΐ^ »•η/Ε<9ί( ίπίπλΜφΛ9 xα^^ο II. 2^. 1 17• 

ζ^0ψ. $εΗο1. — — - α« «Ι' λλιτ Ϊ0β 

ΙΒίά. Ο ίίί^μρτμΙψΗ^ ΜβΠοΓ Ιοχι^β 'λ«λ««, ν1ι^•ιρηί, ΜΐλΜ>«#ι {(/Μι' 

€1 νοηϋιηίΙίοΓ ΗοΕίζΙίηί ΙϋέΙίο, <ιαί «}ιιν««»ι. ϋρκ. 

Ν η 2 Αίαντί^ 2β4 ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΪ^ ΤΟΪ ίΟΔίΟΤ 

Αΐ^ονι^»! γλοφίίας ^ίοτη οβί^ίτΒ'ί-η νώξ^ 
*ΐΒνς ^' ά^φατί/γη ί^\0^ίφρΰς ιτκΚίμγπψ 

ίΐίρΒ'ί» υ^ ίψ^ίη> ^ι ΦϋαλΰΚ ίψτία ^' οΜί 

^ΕίοΒ^8 Αΐίυιη» ει«ιι«• η^άιο ίιηροΓιιίι η€Γτο ι 

Βο(}υ€ ϋλήπι ΑΐηΙ)&1>υ$ ]η2ΒίΙιυ$ <]ί(ΐ€η(ο» Πί^ίη 

Ιαιηϊ&ι Μ€(1οζ : ιΐΐία• ΑυροΓ οοΓπρυίι Αοίηιαηι• 

ΙρΓο νοΓΟ ΓαΙ>]ίηιί γο(γΑ ^ τ^ρ^ ΐβ; 

Οαολίηηληι άίΓεβΙιΐ : 1η(6Τΰ« {λ^ιχλ ζτάΛηί \η νίτρη^ 

Ιηίτέ Γα1> ρ€€ίοτ^, ί^ηί £ιηίΗ8 1 εοηίΓΑΠι^Όο Γ€ΐηρ€Γ 

}£εΙ( ίη }ΑΓοη6ΐη οΰοΙοΓΟίη ίαΐ^α, β( •Βλ€ΐβΒλη( ΰί 

ε ρ€έΙοήΙ>ιΐ8 €ΓϋΙ>Γδ οΙ> ΐΑβίικϋηβιΙι ρη^οοίόΐζ, η^^ λΐίλΐη ιΙίηΟλίΑ 

ΜούΐΟΓί&ηι λ&1>€ΐ>&( ; άϋΐά «οίοαι Αηίχηύ8 ^ί&ιΒοίοοΒ&ΐ άοΙοΓο. 29^ 

5ίουι νΰΓο ιηαΙίΰΓ ί§ηο €Εη(ΐ€ηά ητη^πΐζ Γαρ€ηηΓα(ϋ( (οτή 

^^ψ«Κ Ια^ηψ Λα) ώνίΜίλνψκί, «ξί^; ρυ(] ΓΰΚοΙ. ΐ£§1(αΓ, λΙρ! τμρ ^£» ρΓΟ 
9ηιρ•]τ<Γ(•^«/4<'^* ^ *<< ^^' '^'^^ ^Φ* ^9• ^οί €0ΑΙΓ& Γιιηίΐο Γ& 1ιο€ ΙΙΒγΙ 
9ι*λ^7^ $πιη»β»ψ, Ομη^ 5 *^ ^'^' ^ιΐλΐΐ)• 

^(•^ΜΙ Τίθ-Μ»• 7^ λίξΐν, τ» ώ •9ΠΓ^• Ζΐ9 ΜΤ!^» « ^ί^ )ΐ ^ ώ< ^^^ 

^λ^Ι^ ι^πΗνβρ, >(9»9>»«(( *Λ«••;κΜ^^. $€4 €ηηι 1ϋ9 ν€Γ6ί• 

288. 'Λ/««(ν/^7κ] «ν λΛμ,τηίίΗϊ €οην€ηΐΓ€ νίάϋπΐιΐΓ ίΙΙα, '£» 4' «*βΡ 

τ2Ι? ο^^Λρίίι λΙ^. Κ.«ι/ «ί «^κ/τ•• •ί Λ^^η τ^ίίη «ί«ν»• Ιΐΐ(1οιη<^γΐΰ μ* 

«ν•£^ ϊιη^ιτ«^ « μίΉβίξίζφίί: $οΙκ>1. μ^νοί άίχ«Γ8( ίη ρΓ96€ϋάΰη(€ νβΓΓυ• 

11>ί(1. Β«2λ•ν ^\ ΜαΗπι !«-'. Οαο(1 δτορίι. 

λϋ(6ύλ ίη Κος νΰΗα ΗιΒοκηιαδ «ΐ}»τβ, 290. Μ2νιι1( Η. 8(ΰρ1ι. 1ο£€γ6 

νίάοηΐΓ (ΙίνϋΓίυπι λΙ> 00 <}αο(1 ΐ£ξί(ΰ7 γλνχΐζ^ €( «νι^ ίη ά&ηάΐ οιΓα. 
ίη Ιιος ίρΓο ΙΛγο, ν. 688. 291. 'αί5ν•«"»] ιζ'Ό/Μΐς••. •*#ί 

««7»!• Λββνιι.'* δεΚοΙ. 

Χ& (πι]ιΐ8 γΰζΓα$ οχροϋϋοηβ ιη&ΐέ ΐ|- ΙΒίά. Ό$ 5 ^Μ^ί^ ^^• Ι^ «ηίπιρ ΑΡΙΌΝ ΑΤΤΙΚΏΝ ΤΡΙΤΟΝ. 285 

ίΐς κ^ ντοψίφίοψ νυκτύΰξ (τίλΛς οτηΜΟζοη, 

Τοΐν ύιη κρΰυϋη Ηλνμίνος μ9ίτο λαθ*^ 
!Ε|: ;ΐίλθ0ν» «Χλοτ* {ρ€ΐ;3-ορ> Λχηίΐάηιη νίαο. 

ΟρβηΗλ, 001 Ιαιμγια το$ οοηβ ϋ&^ 

17€ ΓαΒ ((βο ίςηοιη ηοΑα ρΑΓΑτβ ρο£(, 

Α<1ιηοάπιη 1>ΐ€νί ΓβΓαπτέΙοπι ^ ί1]ο νβτό ρΙηήιηοΒ «χ ραητο 

ΤοτΓΟ κίΜΐΐι» ιιΐλ(€ΗΑΐη οιηηοιιι ίη οίηοΓϋΐη Γ(άίξΐ( ; 29$ 

Τη Ηαηε πκκίοιη ΓαΙ> ροΑοΓΟ οοεοΐΐτιβ ατάοΙίΑΐ Ιχοικα* 

ΡύπιΐοίοΓα• Αοιογ, ΐ€ΐΐ€Γ2ί^α€ (γ&πΓπιιΚαΒαι ^βηλβ 

Ιηΐ€π1αιη ίη ρλΠοκιη, ίη(€τ<Ιαι& ίη ταΒοτϋΐη» πιοβγογο ληίιηί• 

Ρο&4°^^™ λΐι(€ηι ιρββ Γοητί ριταΐΑβ &ρροΓοί0ΰη( οριιΐββ, 

£( ίρ& λ (ύρίάίβ ηί(€Γ€βΓϋηι 1>λ1ηϋΐβ, 3^^ 

ΗΠλτί((τ εΙΒο ροηι<ρΐ€ τοίβοοηιηκ «ηίπιαιη* 

Α( άοΗίηε Μ^χζ Γαβε Γθ{&νί( ηζχχ 

Ρίϋο•, αΙίΒαβ οοηΓοΙληβ νοιΒά. 

ΙίλΒαίβΙ» νΐ€ΐ€(αΓ ΑροΙΙοηίαβ Ηαηο Ιρ^^ ϊ>9^ι» ^»^ί^;^•-> ^«^' ? '«0^> « ^^ 
'ϋί ή' #τ• -η^ ΑιΛμ »*•%«) 04τ•κ^ψ• 296• Έιλν^'Ο-] «ιΐ(«Λν/«^'•ί9 «ί«τ 

Ε ηοίίΓΟ λρΰπέ ΜαΓΟ, ^η.ΥΙΙΙ. 11>ί<1. Τ•ιθ« \^ «^ΐι «λ»/;*!»^ 

4θ8• ΑΙΘΕΤΟ ΑΛΘΡΗ 

■ οΌΐη ίοηηΐηα ρήηιηιη οΖλθ* «^«τ^, 

^α^ (οίοπυ-ο οοΐο νίΐΑΐη £οηαίςο€ -— ίαηΐίοη νίνίί ΓαΙ> ρΰΑοτο 

ΜίηβΓνβ ναΐηυ•. Μη. IV. 67• 

Ιιηρο£τυιη οίηοΓΟίη, &ο, 198. 'Λ»«Α<νθ ^««€ ν«λνΐΜΐ)ΜβΜΓ• 

2ρ4• ^Α)^;^ ^λ' (ρ#«/^«] Λ9τί τύ» «-ντ' ίπ τμι^ λύχαα» 8ε1ΐθ1• 


«86 ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΤΐΛίίος Ιμϋίί χουροι, Φξίζρίφ η, τ Ότψ τααηοίΐψ 

ϋΖς Αΐία¥ίί κΐ€ύ9'β 'Ο'Λλίοτυτοί 5 ηί ης ϋτη 

:Σωο(4,ϊνοις μίαχνιγυς ονίκλΜΠΫ ) ύ ^ί» ημ^ 

ΙΙ»3'£ο^β ττξοφίξοηος ίττά^οπ^ Ι^'^ξ^ χβλίυβν• 

*Η|^<»χ γΰίξ ^£ Όίάτ^^ \ψ 'ί^μα^99 ιγίλιΟΜ 

Αιν^οΆς, οτίμ,ίίο ΚΛΤίγηίτία ΟΜμίζί» Ι ίο 

Κίρκίν ^Εοοηρίης άίτω χ^ονίς* ό* ^^' ΐλομ4«θ'« 

ΆχτΙωψηΗρα Τυρτίέ^ίίός, βνθ-' ιίτ» νϋ» ίπρ 

ΛΗζίς, οτΓτάη κ^ γλΛφορϋίς 6κ νη\ς ί&ριΐ• 
Τοίάβ μιτβ ιζί/ίοντΛ κααγψητων Ό-ρο^ΤΛ^ί^Ρ 

Ν2(^ ηκ!» ΡΚηχί<]ΐιο Μ'ύ^ ςαϋΐη Αιρη οιηηοβ 

ΗοΓρί^εβ ίη χά\[>\ι$ χηβίβ λοηοπινί^ 3^5 

Οαο ρα^ο ^£2Iη κν«ηί&(ί» Γ€4ΐη€€6 ? «η οΐλΐιιιη λΠί^αοί 

Β«ητΑϋ8 ϊΩ^άίΛτη ίη^^τ(^^ηη τίλΐη ? )ι«α<1 «^αίίΐβιη ιηίΐιί 

ΡΑταΐβη οΑίΐκΙΰηΐί ίιιιιιΐ€ηΓα ΓρηπΑ ίιίη€ΓΜ. 

Οο^ηονί ΰηΐίη οΐίπχ ίη ρβίΓΜ Γοΐίβ εαπτα 

νοΓΠι(ιΐ8, ^ιιαηάο ΓοΓοΓβσι ιη€ληι νΰΐιοκ^ 3Ι• 

ΟίΓοοη, ΗοΓρϋΓίαιη ίηίπι ί^ττΛτη ; ροητϋηίαιιιΓςαϋ 

Ιη οηπι Λξή Ειτιιίά, μ\)Ϊ €ΐί&ιηηαπι 

Ώύζΐί, Ιοη^ο Α(3ιηο<1υηι α ΟοΙεΗίοα ι^ττί. 

$^ά ζ^ιχίά \^Μ9 ορο5 ΰίΐ ? ^α» λυΐβιη νοΒίβ 0€€ΐΐΓΓ€Γαη( 

Εχροηίιο «εεαΓΑίο, ςαί^υο ίϊη( ^αι \ιηί Γο^ααηΐΟΓ 3^5 

νίη, α ^Ώληάο ίηίιςηι € ηινο «ζΓοΰηάίίΙίβ. 

ΤιΙμ €ηιη Γ0§ληϋ€ΐη βη(€ ίηΛτα 

3θ6. Ήίτΐί £τΐι] «Ι•ι, καη$9η »- >«»> Κί^Μ» ά τβΧ «^Ρ^ί*^•!• •^ί^• , 
307. *Ε»*«λίίη»] βνί«Λ4ί^, κ5 /ι*»)*ί- ίΜΛ» « Κί'ρΜ» •ν β^^ Ιϋζ«4Μθ, λ»• 

Ι1>1(1. Σ«Ρΐ>^Μ^ θ3ΐΙ, (Γϋο^'ΐί^. 'Ηαιίϊω %ίη^^, '^ ? ^'^^^ ^ *^'^ 

31 1• Κ(^2«/ *£(8η^Ί);] «Μλ«0^0^9 11^ 7^) κΡ Τυρρ/β<;ί«? ΐΜν#^£» ιη^^Μ » οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓ•ΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ αΖ^ 

Αυ}αίΐ} ν^ ρυκτί' Θίος Λ ης ί(ΐμί ΜΜΚΠΕν• 

Ηνλαζΰντ ίρνιΒ'ίς *Α^ι^> Οί τί κάβ€ϋς «2( 

*Ημίας άχτάρρέν ζΙωο$ νοΰς^ ψ ης (&μ* 
Αίηί% «Γ« η^ βρο»Ί¥ Αλκ ^ ηματ ^^Α»1Μ^^ 

^Β^ίωτϋο σίΙ^ίν* μ^ ^ τύ» ίΐ49 Η$¥Τ0Ι. 

Ατ^ηη, (ιηιβη• «Ιίςαβη^Ιαιη ]«ΓσηΙ« ^^3Α, 
Βΐ2η<1% Αΐ1ο€ΰΐα$ ^Α ; ηλίη ηι^ια €»( ιη&ζίιηαβ. 

ΙιηρβϋιιοΓ» ; ίρΓοΓ^ηβ (αΒαΙίι ϋΙβρΓοι 

ΙηίχιΙχ ΜΑΓ(ί3 Λά 0ΓΑ8 6}€€ί( υικίλ 

ΟΒΓοαΓα ΓαΙ) ηοέΐο ; ηο3 αα(ΰΐη ^)«0Γαιη «ΙΐςιιΙβ Γβητ&νκ : 

Νοο ΰηίιη, ^ι» «η£Μ ίη ιηΓαΙΙ ^Ι^Γοηέ 

ΥοΓΑιΒαΐκαΓ &Τ€8 ΜαγτΙκ, β«β βΐί^αληάο 3*5 

Οί^ηάίιηυβ ; νοι^κι \&λ νίη «Ββςϋπιικ ο^γ^Ε 

Ν*νβ ίοΛ ρήίϋο ; €οΓ<ια€ Γβΐίηπίι 

ΝοίΐΓΐ ιηίΓ€Γ(ΐ]8 /ιιρίΐϋΓ, 8υ( (οτ$ λΠ^υΑ : 

δΐλΐίχη <^υίρρ€ Ηί θοίηάο &1ίηΐ6η(ί ίλάβ α νϋίϋαπι (Ιοά^ηιη^ 

Αικίκο Ιηοΐ/ήίϋιηο ΡλΗζί ηοιηίηϋ, 33(> 

Ει ΐυο ]ρ£ΰ8 1 Λύ (υαιη ϋηίιη ιιτΒϋΐη νοπιαιΚ. 

320. 4/ί;^;4&Μ. 'Η€()Τ€ΐΐίθ8 ίΗ(Μλ$• ίίληντίΛί λψ^ 'ί ^μμ. "^Ομη^. ^ τ•ν 
Ηε• Μ;(τ4&^«ν, η)ίηύ& ρπ>1>έ• ΗοβΙ. 3*7* Νι»«Γ%] «««ίϋ< τν %» ί«ι^ 

322. Πηί ξΐρ•7] Ι9η «τ• (ΐ|^» ><*» τ» νλιί^•ν$. <>< >5 ουφ», 'ί^ϊ 5 ,^^^'" ^- 

ΧρΗΰί ΐβ8 ΑΠΟΑΑαΝΙΟΤ ΤΟΤ ΐΟ&ίΟΐΓ 

7^ κπΰίνωψ βασι?\Χς Ό&άνιοψ, ίίηχΛ» ί?Μ\ 

ΧφίΜίτν^ φ-έ&κΙβΑΠ μαίττξΛΐηρ ΑμΛι^^» ^^^ 

ΏψΜ ίΛξΟ Μ€έ£ξ ίμηχ/Λ,¥0Ρ* ϋ^ ο^ικλυζ^ιτ 

Σηντβί/ Λ[ΐ$ίλΛΚτοίο ΔΛς Β-ν/ίΛλγίΛ ^ην 

Κ«^ %ολον^ ^^ ΛτλΛΤΓΰΡ α^, Φ^ζρίο η Μν«^» 

ί&α^ τηξ κίλχοίΤί μΛτ α,ψί^Λσι ψίβς Ϊλοι, 
Τλοψ αίιητΛτης ί'ίί%κύ(α'Λμ,υτ ηλα3» γ^ μ» 
ΑλΖ^ υ^ω^ νξΡΟίη η Λιτ/Μίγιτ η ^*έ#< γί^φ^ς 

ΟαΠοη ν€ΐΌ, £ εαρΐ» οο^ηοΓοοκ, ηοη Ι (ο ςο1«Ι)ο• 

Ηαηο οοηΕηβ έ ψΜύ Ιοη^ί λΒ^§^^^ 

£ϋ ροίΤοί&οηίΒαβ <^αι<ΐΑΐη Γορη ιηοοίαιη ^^x, ^α6(Ι νϊτ(α(€ 

$υ2, οχηηΐΙ}α8 ρηκ&2Γ€( ^οϋ ηβροιίΙ>α3* 33^ΐ 

Μί»ι( Ηϋο ΐΓΟ, ίιηρο(€ΐη ηβ^ικϋ : η6(|ΐιο Ανίυ^ίιαηιιο 

Α£ονθΓ&£ ίιηρ1&ε»1)Πί» }οτι• Ια^αοίΑΠί Ιι^χη 

|^( ίη(ϋ$η&ήοηβιηι ηο€ ίη€χρΐ2ΐ>ί1«]η Ιοοιη, Ρ1ΐΓίχ1<|ΐΐ€ ραβηιι 

^εο1ί<1&Γαιη §βηιΐ9» ρήαΓ^αλχη ιη ΟπΕοίαιη ροΠίβ ν6η»(• 

Νανΰπι αοιοιη Ρλΐΐ» Μίν€ηΓ&ίλΙιηεΑνί(; ηοη οζηηίηο (αίβηι $4^ 

Οα^ΐοδ Οοΐ€ΐιίεο$ ίηΐϋ» λοιηίηοβ η^νοβ Αιηΐ ; 

Η&Γαηι ροΦπΐϊχη η&έίί Γαιηαβ ; ίλοϋέ ΰηίιη οαπι 

ΙηΓλχίλ αη<ΐΑ ν€η(αΓ(^α« <1ί£ΓΓ€ςθΓαη( ; Η^ο ν^το €0ΐαρ«£ίη1Βιι$ 

ΤοηοΐαΓ, νοί ϋ οχηηο» ιηςηΐ8η( ρΓΟοοΙΙχ : 

Μγιο βα(€2ΐι νοηιο ειιηΊ(, βι ^αληιΐο ν'ιή ίρβ 34$ 

337• Σ^^Ί^ «^«<Λι'»τ•<•] « ρ•ν(• 4ΐ{ιν κ *£ϋ(^«ίΛι ί»ί^«^• $οΙιο1• 

ΧΙωλψίως ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚβΝ ΤΡΙΤΟΝ. 1>9 

Τ^ ^\,' ^Λγ0ί^Λμ^ος ^ΛΥΛχμ>ηίο^ η τι φίζ/ς9¥ 

Αίταί ^ ϋςκυβ ίίφί, τως ίκτβ^^' '^ 7*$ **^Η . 35^ 

Δατίηις, ούίων ψί^¥ μ,ί^Λ ίυσ'(Α&τ;ίαηοί4 

Εί ίί Κ^ ζψομ^ ίίή^ί» 39ζίΆνΗς ^4νίΙω τι 

'^ίί^Λΐ ϋτιη^ άχη¥^ 'ίκα^ γί ιιυΒ1Ίσ»ί(^ια|¥. 35$ 

Ιηά€ϋηΰΒ(€Γ ιηαηί&αδ ίηαΓ§€«ιι( Γοιηί»• 

Ιη ΙΐΑηο οοΠοέΙο, (][υ2ΐη(αΓοαη()αϋ χη οηαηί Οη^'ύ οη(« ΒοΓβ 

Η€Γοτιιη« (α^χη λΟο^ίΣΐ αΓΐ)ειη, χηιιΐήβ οΒΰΓπιΐ» 

£( αΓΒίΒιιβ, α χηαηδ ΙιοΓΓοηάί νί2$» β ίοηέ ^ϊ νεΙΙα^ οοηοεά^β. 

υίαιη^ηο «ιιίοιη ΐίΒί ίρΠ ρΙίίευϋΓίΐ, ίϋα βπΐ; ηοη οηίπι νβηίΐ 35^ 

ΜΑηίΐ3υ5 νιιη ϋΙαίΟΓαε ; ουρίι Αυ(6χη ήΒί άί§ηα τΰρϋηάϋΓΟ 

Οοηο, Αΐκϋοηβ & χηβ χηΐΓς ϊηίβηΓο οίΤο αηίιηο 

8ΑαΓ0ΐηΕ(»ι ^αο« (αίβ ΓαΙ) Γεβρίήβ τ^ά\%μΐ* 

θί νοιο €( ηοιη€η ουρΐαβ §€ηυΓ()αο 

€ο§ηο&θΓβ, ^ϋίη^ιη Αβ(, ίιη^υΐλ ωιοπιογ&Ιϊο. 355 

Ηαηο ^οί^οηι, οα^αβ ο&αίΐ ε£(€Η έ ΟΓχαα οοΐΐςέΐί Γυηϋ, 

νοο»η( )λΓοη€χη ^Γοηίβ £Ηαιη ΟγοιΚ^ο Γλ(ΐ. 

Οϋοά £ χρΓιαβ €Γ0(1ΐ€ί Γονβια οΑ άο ^6ιχ€γο, 

34^• —— -πβ» *?» ^ιτβλί/^ί, ^Ά' ^ιίΛ<?, )οΚ. XXI. ΙπΜ^ξίσΛ^αί •ΐ0, 

ίτΜλη^βίί II. ζ' ^Ι Ιββίε δοΐιοΐ. τη,νηι^Φΐ^ €ί 

*Λ^«, &€. ΜψΛ/ί1"•ί ϋΙχίΤ. /8'. II. )[. ««••τινβί', 

— Ι4»νίη*<ιιτ« ν€ηίί Ιιοο οβ λ^ητιπίβιν. ΟαΙΙηη. ίη Ρο1• 

υ^ΟΓα, ιηαΐίαπι ϋΐο, &ε. Ιι^νλ«ξ« ρΓΟ φνΧΛ^^» Ηο»1. 

^Εη. Ι. 354• ^^^•'] ^*ρίλ«ι3 « Λ^ί». «< 

350. Αντ•] «ιτί^Λΐ. δοΐιοΐ. 5 ^'^ί^^^ ^^*''» %η^ γνϋ^^ 'Μ }•' 

351* Β/ΐ}^^(^. ΚΰΚίηοηάυιη λος ^μρ )ζ τ»»•^κ^> ιτ«ρτ«ί ιξπ^-^'/ι^'• 3€ΐιο]• 

ρΓΟ βίίη/6^^^ <ινίθά ίη €<1ίάοη€ 35^• ^**'^*€ί ^^'''"•^'ϊ*β'''• ^^®^• 

Ο ο Οντ^ ί%0 ΑΒόΑΑΙ^Ν^ΡΤ ΤΟΤ Ρ04ΙΡΤ 

^ί^ΜΛΐ ΑνγπΙαΤ' Τβ^^β^^(( (]^' ο}ΐ ^ν^<« 
Αί&)(ν οκγί^^" ^^ ^ Αί«»ν βμίτν ίτμίιιΐί. 

'Α5«νΛτ«ν ήίίί τι ^ ί<»«!ί α^4<Κ4»- 

Χ«λιαο99Γ τ^ι^ γ^^ ^'φ' ^^Γβλ5:ΐ|ί^ϋ ί^ν^^ Μλ^• 37<Ι 

'βχ ^1ί ά ψμΛΤ %?^μ;^ουα. υπ Ι/^φι^ <^<4^'ρ) 

ΙίΐίίΑ* αύτίίίη ^λοισι τηβλ/Αχντνι 0(7»5ί 9^ν> 
Ηο€ ιηο(1ο €οη(«η2ΐι|η6μ$ ρ&^^^ηα9 ηοΙ)ί8 ίΐι ; 

λήχυβ βυ(:€ΐη ΑϋκυπΕπήβ ογ3( ή1ία5 ^£οΗ(ΐ3?• 
Ηαηε ροπΌ» ίι <^υ€]ΐι Γο1ί5 είΠ: βϋυζη 2ΐυ(ϋ5, 
θ€ηιιβ Αυ£€&ιη : Κίε νοΓο €(1 Τ^ΐαηιοη, & εΙ&πίΠπιο 
Μλοο πλΙμβ: Μζ€νίηί Λχΐίαη ίρΓβ }\ιριχ^τ ςοημίΐ. 

$ιΙιΐΠί(€Γ «ήβιη ε»(€η οιηη€8 <^νιο«^ιιοε αηί Γιβ^αιιη(αΓ Γοαί^ 5^5 

Ι>€0Γαιη Εα( £1ϋ &τΐ( ρερο((Β Γαη(. 
ΤεΙ» Ιοευ(ΐΐ8 βίΐ ΑΓ£α5• Κοχ νοΓΟ αεοοηΓαβ ο&, ααάίιΐβ 
ΥβΓΒίβ, λΐκέ^αο ίΐΑ ηΐ€ηΐ63 ίηβ&(χ Γαη(. 
Ρίζί(^ιΐ€ ςηνίΐΰΓ ^ίΓοέΙυδ (ιηαχΐπι^ αικοιη ίΓΑΓςςΒΐΐιΐΓ £1ϋ3 
Ολίςίορςβ, (ιοπιιη οαίιμ ϊ\\οβ ^(ΙνβηίίΓο ςκμΆ ρηΐφΛί, ^γο 

]Β^]|υΓ^μο ηΐεαοΓαι^ οοαΗ ΓυΒ Γαρ€Γςϋϋ3> ίηαα(ί) 
Κοηη^ ίΐϋώΐι Λ οουΐίβ Ιοχ^^έ ιηοί$, β2|;ί(ίοίι, 
«όΐια φ£« 4ο1}9 ΕΜάβ τβίΓοί'α^ί β ζ^χη, 

359• 0»τ«»κΐ» ^#τ*ί] ά»τί ? η/ν- ▼•• 5 Φ^Ε•ί» ί'Άζν••. δοΚοΙ. 
Κ/^ι«^ ΛΪΐΜ^^ ^Μνι^ 'ΐ^ην^ι 'Λ^^Μϋ* θολοί. ^ ΑΡΓΟΝ ΑΤΤίΚίΙΝ Τί1Τ<)Ν. «^Χ 

*Α[4φ€ηί^, οίοκην ^^ηΐΓ^οίψΜ ϊάΛ63ΐγ, 

Άηιζίψ ολοον ψΛ^ ίτβί• Λίλ* άττίροΛίΥ 

ΡΗοΓ(^ιΐ2ΐη Εϋ<}υί8 ΙϋέΙαοΓβχη ψά\^xη, α ΡλΗζαηλ τΜη(# 

Ηαε ΰΓ<ιιιο αηέ οοηιίΐ&ιί α ΟηοείΕ ? ιΐ£Πι ίΑΐι« ι<1 τ•!!!!! >ητ«ΐΓΐ»4ψ 37ίΓ 

Ορδκΐ ηίΰ ιηοΑίπ «ηοελ €οιιιί3ί^<^^ ητβ&Τλώ» 
I^πι]^8 ΰχΓύέΙίβ» ΕίαπίΒαίςης αηΐραοκίι 

ΙΙι €ο1ιίΙ)ΰΓ€πιίηί «Β ίιηρβηι ίο ροϋβηηη Αε1«η<1ο• {Η 

ΟααΐΚλ ν€Γο εοη(ΓΕ 1)6«ικ» ιΐκν(ίτΙ βί^ίϊ &ΰ08 ! 

Οίχίΐ, ςηνί(€Γ Γαο€0ΐιΓ6η8 : ιηί^ ναό ηοπιτέι ^Β^1^^^ιΑ 

Βχ ίιηο ίηηιιηαΰΓαη( ; εηρίβΙ)&«^α€ ίη(ΐΐ8 ϋΐΐύηχΒ 

Οοηκτ» Ιο^ιιϊ ν€Γΐ)υιη ρβίηιΐΰΐοίιιη : ϋΐΑΐη ν^ι'ά ϋοΚίΒοΙΐ 

}&Γοη, ^τιί ιρΓο ρηοΓ κΓροηάίι νθτΐιϋτ ΜΜΐύίβ. ^Υ} 

^£€19, εο]ιίΙ)6 («ρΓαπι αιοί ελαβ Ηέο ιιι οΐιβ^ι ηοη «ηΐιη ^ηΐβί^ 

«τι Λρβ/ψΜς %ίζΐιτα^» 'ίη»ς μψ έΛΒις ΛντΙ ^Ίψ, ψΜη γΛ» ^ίη η$ί^•ί υμιο^α/ 'Λ 

8φ> 'ΕΧ^Λι. II 9> «νΧ «ί^^ ΐ3ΒΤ»Τ(ίψΐΙ• $€ΐΐθ1. 

βί^ΙλΜ$9 ΤίμΙύ• 0^ •χ«3τΙί•ι> «νβ^^ ΙΒί(1• — -*•νΐι^«ίιν#» 

Ο Ο 2 *Ά$ν %^% ΑΗΟΛΑΠΝίβΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Ουίί (άν ίίμίνοί (τίς ί^ Λ¥ τίσ-ον οϊί(ΐΛ τήρησα^ 

Ίλαίη ίκων ΰΒ-νπον 3^ κιί^ 5) ^^^ μ,^ ίάψωρ, 

Κχί χ/υψι βΛοιΧηος ά/ηί^ΛλΜ λ)^¥ €^τ^^. 39^ 

^ΜΟΤίιτίΙώ οίο'ω κλψι^ίνΛ' :^ ίύ τμ η^η 

έ5ιμΑ¥ ο'φύΛτίρΰΐα'ΐν ώτο ο'κι^ίΐροία'ί άΛΐ4,οίο3'αι• ^^^ 

"Ίτίαν, \!^8ίΌοτίχί¥ωψ λ}μι^ οτήτ τ£ο αί Βνμ,'ίς 

^Η σψίΛς οξ/Α^Β'€ίς αίί^οί^ιί^ψ 'ί^%¥Λξίζΰί, 
Η 0}4 '28Ήξηα'α4\ο βί^ς* τ• οί βκτατ α^ν « 

νΓΐ>βιη «ιι«ηι €( βίοβ ρ€ΐν6ΐι!ιηο$, ο( Γαω^ Γβτΐβ» 

Νεο ειιρί(ϋ(λ(ϋ λϋ<^υ& γ<^^ (<ΐοί9 βηίιη (Αη(2ΐη αηάλιη βιιΐ€(ΪΓί 

$ηίΰηΰΐχ€ τοίϋΐιβ «Ιίοηαι οΙ> ρο£(ίί&οηΰ$ Ι) νοταιη πιο Β6ΐΐ3 

Αο ΓβνοΓυηι τ^%\% ρΓ0(€Γνί ίιηραΗι ιη»Β(ΐΗ(αιη• 39^ 

νϋηίαχη ά& ρΓ€0&ηήΒη8 ; (υ^ιη νθΓ^ €ςο ροΓ (οιυη βηκαλίη 

ΙηπιοΠλΙοιη ί€ηιη ]&υ(3£ΐιι : ^( ηυηε ο^ΐλΐη 

Ρ&ΓΧι Γαιηαβ λά κρϋηάβηάαιη Ββΐΐο είοιη ^ηΐίΗΐη» 

8ίνϋ δααΓοιηαΐΑδ ουρί^, νοί αΐίαιη Εϋ^υβιη 

Ρορηίοιη (αίβ ΓαΙ> Γοέρίτίβ Γ£<ϋ§€Γβ. 395 

'ϋνάχ^ άΰζηιιΐοΰηβ ιηίΐι νοοϋ: λιι]υ8 βικβιη «ηίπια» 

Ρορ1ίθ€ΐη υογΑιΒαΙ ίη ρβόΙοΓΟ Γ«η(6η(ί&ιηι 

υκηχιηιΐΰ €08 8(1οηϋ8 Πΐίοο ίη(€ΓΑεθΓ6(, 

Αη ρβΗεαΙιιιη ίζ^^τα νΐήυχη ; (^ηοά ίρΑ ροήαι νϊΓαιη οίΐ 

ΟϋΙίΙ)ΰΓαηϋ ; οιιιη ί§ί(ιΐΓ νίεί^ιη «Ποοαίαι οβ. 4^ο 

Νοη ηο3 &α( Λϊγγο 1,ίΒ)Τοο« ^εΗο1• ^ 

ροραΐΛΓβ ρ€η3ΐ€3 39^• Ι««0 0(Λν^Μ4βς. δοΗοΙ.^ 

Υοηίιηαβ, &€. ^Εη. Ι. 399• Π«^«νΛ#7.^/ίΟ «7^ Λ«««4 

«ί ι<^ο^ ^ «Μ^'• δοηοΐ• 

395" ^^7τΙ^ι?] ίμίΛί$ τύ 9ψ9η' |•ν λί/νηχ. δεΚοΙ• ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚΏΝ ΤΡΙΤΟΝ. «93 

επΗ, τΐ χει^ τα, ίΧΛζ» ία\Ηκΐ0Λς Λγψυπς ι 

Οϋ^€ν ψ^ Χ^ρΐ^ '^ ί^ίβΗοσιν Άτη, 

ΏΆξΛ 3ί 791 μ,ιηΐίς 7% ;^ ά,λχίης ϊύτίτ Μ^'λος, 

Ύο¥ ρΛυιίς οβη^μ,ι χίροί¥ ίλοοκ τπξ ΙίντΛ. . 

Ύαυ^ω χμλκοτηίί ςίμ^ φλογΛ φυσιίων79. ^ι^ 

Ου (οτόρον ολΜ3ΐω¥ ίηίς Ό^ΛίΤ^^ομ^ Λκτψ, 

Οπ&τΰ| ΗοΓροβ, ϋη^υΐα ρΓοΙιχ^ Γΰ€£ηί£3 ? 

$1 βηίπι ΓΰνοΓΑ οΑίβ Οβοτυχη ςβηαβ, &η βΐίοςιιΐη 

Μ€ ηχΐιίΐο (!6ΐθΓίθΓ£5 λά λΙίθΐΐΑ νβηίίΐίδ» 

Όά\30 ίϊϊ>\ Λ\)ά\ΐ€αιά\ιια νοίΐηβ «ηκιιιη^ ή νοίαοηβ 

£χρΰτ(ιΐ8 ; (Ικηυίβ οηίιη νίηβ ηίΐιίΐ ίηνίιΐ€θ ι 4^1 

Οηαΐβιη ίρβ <ϋεί(ί» Οτχάχ ^οιηίηΑ(θτβιιι• 

Τοη(Εΐηίηί αοίβιη νίηιΐ(ί5 α γοΒοΗι €ή( οαΐΑΐηϋη 

Οαοά ίρΓΰ ΓυΙ)(ο ιηΑηΙΒαβ, ιικυη^αβ ρεΗοτιΙοΓιίπι• 

Οαο ιηίΐλί ρ^τ ο^ιηρυιη Μ&Γίίαιη ραίοαη(ιΐΓ 

Τλαή χιίρΐ<ΐ€8» ^111 «ϊ ογ€ £Αΐι\ιηαιη «β&η(• 4*^ 

Ηο• ίιηρείΐο ]υ§α(ο• ροΓ αίροπιπι ηονλίο Μ^Γ^ί• 

Οιι&ΐαοΓ λΐηρίυιη 3α£βτα ; <}αο ζά βηββ ηΓςιιβ ροηηΚο» 

Νοη Γΰΐηίηαΐύΐη Γαΐΰίβ €€Γ0Γί( ίη3ίοΐο ίηιςοιη» 

401• ΑιΙ»%χ»09 Λ^^νΛς] ίη) τφί ά τγ ΑνΚ ίφα€ίίη»*τ9ς 'ηνς «ό^Μ^ 

4^$• Μί^ίζ»»] «ιη ? » ^ν^ νμΐ* 41 1 • Σγν^ιλ^'] ^α^Ία^. «ιηιη(9** 

^Λς^ τηξί^Μ τ• Κξο/ς. ί}&φΊλ•9μ9* δοΐιοΐ. 

τ9 ^Ν|ΐΓ. 8ςΗο]. 4^3* Σ^'(•Ί ^^^ό'• *0λΐ(9Τ«<» 

Λ•>Ϋ. 8ΰ1ιο1. η ^η -^ίρν^Ο* ^^^> ΔίίΛηιζ^• 

4θ<. ^λ««ν] τ «&Λ«?. δοΗοΙ. δοΐιρί. •94 ΑΠΟΑΑίΐϊίίσΐί' το* ίόΔίό* 

*ΑΧ^* οφίΟς &Βί9ΰθ /Ε4Εζ&λ^ί^βΓ»0(Η^ (»Η^ 

Κπξ» Β/ιω \!*ζτο ί^ξΐ Φ&<κ^^ άιίίέώηά^β 
*Ηίξΐος ^ύγη)(Μ βοαέ, «^ Λίέλον £ρηρ 

ΑνηφίΛ^ τϋ^ κοΰΛς Τίσξήάϊίη ^ βΛώλψίς. 

^αώ^αί/τως α^^η^, ίμίΐχϋίΑΒΰΡ ΛΛ^ίί^ί: 
"Βαλψ ί\^Λ(Αφ\ ^\υ¥ ξ;ράφΛ χρίνύτ Οί^ ^ 

'οψι ί^ί/Α€£ψΐ9ος ^κΟνίλ^άϋ ι^Ι^^^λέύιΑν• 

$β(Ι ΓοΓρβηϋβ ]ιοιτ€η<ϋ άβηΐββ» <|ά1 ΓβΒλΓΰαΕηΐΓ 

ΥΜβ €0Γρα8 λπη&ιίβ; «οβ ίηϊΒί άΚοϋτρεόβ 4^9 

Ιη(6τ£€ίο ιηοα ΓιιΙ> Ιλλ^ζ εΐκαοιοΐΜ ΰϋάί^νκ λ(1ν€Τ&όΐ€•• 

λίκιιΐίηιιβ ]ΰη§ο (ααΓοβ, €( ΑτΒ τϋΤρβτβη 

ΟοΙοΓοο λ ηι^ΰύτί: 1λχ€ ηϋ» £ ΐα ψ^^£^^^^ϊ$^ 

Εο άίΰ νοίΐαβ ηχχίαα ζά το^ΐί 4^/• 

ΡΗ«8 211(61X1 ηΰΐΐο ιηοάο εοη€6«1«ιιΙ ψ ΐΜς ίρΰΗΙίο ; ίΒ<ϋ2ααχη βίαιη €&ί 

νίηιχη ίοηοζη η&(ΐ2ΐη οοιΙοΓά ί{ΐϋνίοτί• 

8ί€ 1οειι(α3 βϋ : ίΐΐβ ΐιηαη («^^^^ι &ιΐ(ό ρθά€8 οεαίίι <ΐ€&ύβ, 

56(ΐ6ΐ)&( ργογΑι8 οΠηςαίβ, ρ€Γρ1«ιη» ΐη«Η•• 

Οοη£]ίαιη λαο, ϋΐηο, (Ιίΰ νοΠΆΒλΐ, ιΐΰο «Ηςτιο ιηοάο ρο(α!( 

Αιι<1«£ΐ6Γ ροΐϋεοή» &Γ(1αυιιι οηίπι νίάΰΙϊΑΐαΓ ίλείηαβ. 4^$ 

&ΓΟ (Αζηΰη Γ6Γροη(ΐ6η$ «Αίοοοιοβ €&. νοΜ» ΕίΙαιίβ. 

Λ^^ ΙίΛνά ίη}ατϋ ιηβ τ«1άο Α^οάυπι €ίΓύαή»;1λαϊ11ΐ4 

ΟνοοίκΑ 6( ύζ|ο^^ύ^Μ(Λη, ίιηιήιηιίύχη Η^^Γ» 

41 6. Κλ^] λΙη¥0. Πι^ί«Μ». 4*7• ΠΓβίίτ•»•» ίίζΓίΐί]/ »»^• ^^^ 
Μΐτ«ν 5 ^ *^ ^**^* $€ΐλθ1• Μ ίύ^'^ /^•Ν δςΐιοί; ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ ^$$ 

Τλ^/ΜΤ» Η και μύκ %»$Μ μ4(^ ύγί^ίτμΆΛ 

Έλ α σνγί ζυγΛ βϋσ^ψ \!:ζ^(ί(ΗζΓα4ς έ^Ρ^β^^ 4ί< 

Αύτ^ κίψ ΤΛ ίΧΛς» μίλοίή μοί* οψξΛ ι^ αΧ^ος 

*ΑιΙίφ *^ίγγη¥ '^^ψλ φϋη μνηΚ&ϋ». 

Ισκ/ΰβ ΛΐηιΧ^^^ως* ο α 2<7τν Ά'^ΟΥΗ ορνυτ Ιηο-ων, 

ΑυτοκασιγηρτοίΤ ύ ^' η^^ΛΨ 6^ μψ^Λ^ο. 

βϋΙϋιΐϋΒο, νοί ηκοή ίζΐοχΆ £(| ηβςιιβ «ηιαι «Ιίαά 

Μλ2ί3 Ηοιτβικίιιιιι ΙιοιηιηίΒυΒ άαπί κοοίάίι ηο€€£ϊ(λ(€ ; 43^ 

0|19 Βϋ <ΐί«ϋ Ιιιιο ρτοΗαΙεί ίοαραϋι 4 μ^φ. 

$10 άίζίι» ΜΙ άιίΒ€α1ΐλΐ€ ρ€Γςα1ίοι : ε2Βΐ€Γ&8ΐ ϋΐβ Ιιυιιύ 

$3ΒΤΜ γβΓΒίβ Αΐ1οεα(α< ο& (πίΐΑη(ΰΐη. 

Α1>ί ηαηο ικΐ (αηα&ιη (υ&χη, ^ιίληάοααΐάειη ίη βαίχηρ οΑ (ί1>ί 1λΙ>0Γ€ΐιι 

Οαόά £ (α 1>ο1ια| ^α^ ΙιρροηϋΓΟ ιηβίηςπι, 45$ 

Αιΐ( ρβΓκοΙοΓΑΐη ΓβΑι^βτίι ηιββοπι, 

Μϋα ίρ£ ϋη^Α £ιι< οαΓβ ; υ( ο( λΐίαι 

Α1ί<|ΐιί9 λοΓκίόι^ι ίαηίοΓοχη νίηιιη ςοΏν^πΜ. 

Ώ}χ\ΐ ίη(Γ€ρί4€ : ^ Γο]}ο «η(οιη βιαρί^ 3λΓοχι, 

}αχ(«()α6 Ατΐ|^9» ^ Τ4β^οη ; Γο^υβΒμαΓ «¥(€Χ9 Λ^£ΰ$ 44^ 

$οΙΐ|8 ; ταΐΛ ίοίβιίηι «( ιΒί ιηνιβκη^ ιοηυΐι 

ΡπιίήΒΐΜ} ίρβ νβΗν 11>«ΙΙ €Χ 86<1ϋ>11β• 

429• Ον ^ί^ ιι•^«ί»•] ίϋψ γΛζ Η9• Α4Ι. Μι«τ«ν»^] τ# μίοη^^ Μη($ΐ€ 

|Μ9^ ««^ «< βίΛά^9ΤΛ$ νη ? β009)ΑΗ• |ΐά«« • "Ά^βΗ. ^ΜΠ, φ«Τ»» ϊ»^Λ Τ«Κ 

439• '^9πΛΐ>Ι««] ύ9ΐΛμ0»ί* &Ιμ1• 

ΘΜΤΙΜΤ %^6 ΑΠόΑΛΠΝίΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΌΤ 

θίαχηύιοι^ 3^ ομ -ζβτβΜΠ (ΐνήττ^ί'τη» Αΐηψος ψς 

Έρττυζων ΌΠΐήτ^ο (λλτ ίχψΐΛ νιστομίνοίο» 
Κ/4 Ρ* 0^ 1^^^ Ρ^ ^()/Ε^αν (^ΛνθΌΚ ά^β^λό^πι^* 
'ΧΛλχίο^ ^ χίλοψ '9ηφυλαγ(^^ ΑϊητΛο, 

ΕχΙιχιΊέ &υ(ϋΐη ίη(0Γ οιηηοβ ρπΒίαοΰΒιΚ Λ(οτάΒ βΐϊαβ 

ΡαΙςΚηΐυοΙίηο ε( νοηα1]1&(6 ; α ίη βαχη θ€α1ο$ νϊτ^ο 

ΟΒ1ϊ<][α^ ]ιιζ(& ριιΙεΗηιη ΟΛίγρκίΛχα βχοβ {«ηβηβ, κάιηΐΓαΙϊΐΐαΓ οιμ, 44$ 

^ο^ άοΙοΓΟ &1}Γΰχηοη8; ιηοηβ ν6Γο Πΐί, οχκ^αβιη Γοιηηίαηι« 

Κορ^ηδ νο1&1}&( ροίΐ νϋίΗ^» Αΐ>οιιη»8• 

Αε λί 4αί(ΐ£χη €χ 8Βάί1>α3 €^Γ€ί& Γιιηΐ Ιτ1Α«η(ϋ3 ; 

Ο'ΙίΕίείορο Αΐι(6χη, ονίίακα Μζίχ ϊτλ^ 

Ού€ήζοτ Ίη ϋΐΑΐαχηαηι εααι Αΐΰβ Γαίβ {^ Γβ€6ρί(: 45^ 

5««ιτ#, νΦίζ^ί(Β^η Μ χβίλνττ^α». Ιη Γοιηηί$ ^αίρρο 

&:Ιιο1• ■ ηο^ιιίε(^τΐ2ΐη ανίάοδ 

445* ^Χ•ί^^ ^Ττ•] *ί}^ΗϋΛ ν» τ« ^ ϋχΐΰηάΰΐ-ϋ εοιΓαβ 

•.<β^Μ•7κ ί9Γ'αν7^Λ#{«(, «κ^ι^'ϋτιι» ^ ΥοΗο νΜβπιιΐΓ, «ΐ ίη ηιθ(1η9 

λητύξΛψ {(^λντΙ^Μτ, ί^κν^ζι. έεΗοΙ. εοηαάΒιιβ χ%ή 

ΙΒίά. Π«<ρ«ί^«^'«» οΙ?ί(η^£ηί9 8ε1ιο- δαεοΐάίπιαδ• 

Ιί^ίΙϋ ηΐΕ^ί^ΓΟ, <]ηί €χροηί( -πη^^- ■ ■ ^ιΤ ι;^/«. 8ααιηι«ΐΑ 1ι«ηο 

^^^9. Α( νοήα» οίΐ (ΙίνίΓιπι 1ςξ(Γ£, ΓβΓηιοηίβ ν«ηη(ΐ8ΐ(;€ηι «(^αανή -ρβ^ηο 

9*8^ κΛλντρΙ^ίι* χψηη β^/κ^τκ. ΟΒ- Ρ1&εειΐ8 ίη Κίδ ΗΒΗ VII• 

Ιί^αο ηίπιίπιοι £( ίυηΐνο οΒΐηίΐα Γε- ΚβΓρβχΙκ^αο ίονα, α Α(ϋιαε !η- 

ηεΒαί 7{ΐίοηοηι. Αΐίίΰρ ΰηίηι βίΤοί νΰηί( βιιη(ΰπι, 

ίΙΙΰά «^^τκ άςίΐίιαιυηι νςΓΒο. Βί• ΥίΓαβ €( λου ιηίΓβΓ^Β (υηο ρυΐ- 

τβΓΓηηι οίΐ ^αοά <ϋχί( Ηοπίΰηιβ ϋ- . οΒηςι ΙιοΓρ^β.λΐη&ηά 

ΙγΚ^Χ Λ. Βίίθ€(ΐ€η8 : (&Ιθ8 1ιΙΙ01€Γ05, €8 

Μ^ήίί(ΛψΛ. ΗφΙ. Ηίο &υ(€ηι οίΐ Λΐ&ηβα αιίΒαε ινοβη- 

44^• Κ?( «>«•] τΐ λιτ^η; τίύ ψν;^ΐι* ΐίοΓ, €( ? ?πκρ•9^<^' ^ηβτ^• Μ9«^« 

ΛΛίΦ/ίρη *λ) ΛλΙτη3»9»' Νβ0•Λ'Μ. , Γη ίΠΙβ «β^χ-ς• ^Λζ4φ^Χ(Α0ψ. Ώ^ 

φ »«(. •7«ι^3 '^ΐ* «Η^^Μ^Η τ *1$ίσΦψΛ. φΙοψ, ςυΑ ορ. Ι. «%< μημικ» η >δ Τ'^Α'* 

ΙΒί<1• ■ «νΤ (ν«ζ•• ΤΜ( ί^τ9λΙφΗ• ΗοΛφ 

Αντας ΑΡΓΟ Ν ΑΤΤΙΚ η Ν ΤΡΙΤΟΝ. ^97 

Αυτούς 3^ Μ Μηί)ΗΛ μίτίςιχν τη^ ίί δ-υ/ιΖ 

Ηΐ6Γ ΜΙ τιιτ 0(Λ\οιτ οιαΓύί.τ0 τηοφυ^σ» 
Ει^μΛναι ΛνίρΛ τοίοτ οβ ζα^ί ^'αΐιν ορωρ{ 

Ύλ^ ^Λίλ,φ'αντω μη μΐ9 βοις, ίι% ΐζ^ ούτος 

Λ,Ιηνις φ^Ισ-^αν οίνρίτο 3^ηίη ταψτΜν ^5^ 

Αάκ/υο9 ΰάνϋΊΛτω ίλίω ρΗ xι|^Ο0Ζβ^}σ-^ν. 
Ηχ^Ιρ ^, /ιυρομ,ίηι λίγϊως, ληψηκλτο μιί^ν. 

5ιιηίΗ(ϋΓ ο( Μοάολ ΓβευΐΑ ϋίΐ ; ιηα1(&^ιΐ€ |η απίαιο 
ν^ΛζΧ, ^ολίίλ λπΐ0Γ68 ίηεΚΑΐκ «(1 ςιΐΓ3η(1αχη. 
Αιι(€ καίοιη οουΐοβ ίΙΗ αάΗιιε «ρραΓθΙ>αη( οχηηία^ 
Ει ςιΐλΐίβ ίυοπιί ίρΓο» 6( ςυίΒιιβ νοΑϊΒτΐδ ίηάυΐαβ 0Γα(, 

Ινοηϋ ; ηβο &ϋυιη αΐί^αοιη ριι(&1>3( αηίχηο (αΓΐ>3(2 

εΐΓβ νΪΓαηι (βΐΰχη : ίη 3αήΒα9 αιικεπι ιιί^υβ ΰΓ&η( 

Υοχ Γ£ηηοηΰΓί[ΐΐ€ ιηοΐΐοί ^αοβ οάΐάοΓαΐ. 

Μ€ηι«1}«( ϊηΓηρβΓ «{αβ εαυί3, ηο οαιη νβΐ 1>ον€β, νβΐ ιρΓβ 

Λσ(α ίη(6ήιη6Γο(; ίχηιηο ΐΑΐη€η(«1>8(αΓ βαιη» ^ιιαΔ ρΓοΗαβ 4^θ 

}&ιη ιηοηαιιιη : (οη€Γ8Β(}υ6 οί ^\ν^^ ^ϋηκΒ' 

£αε1ιΐ72ηχ.ρπΕ λΐϋα χηίίοηκίοηο ί1α€ΐ>αη( €( ιηαίΐίϋίΐ. 

Τλάϋλΐη (αικίϋχη ίιιΐ€Γ αγ^κοα βοΐϋδ ρΓοίυΙίϋ ν<κβιη• 

€αΓ πιο ιηίίΰΓΑιη Ιιίο κη^Μ,άοΙοτ ? £ν€ ϋΙο οιηηίαπι 

4^3• Ι^•^Ρ«4'«γ'] ψφΛίηιΛς λ} Οϋη^ίβ ίοηοβ. Ι/ρϋ. 

ΓοΓροχίίΠί νίίοίπΓ νίΓ^ίΙίιιβ IV. 3. 4^4• ^'^' •>«] ^ «-π * «Λ τ) 

Μυϊκά νϊΗ νιηαβ «ηίιηοι ιηιιΐ• φθ^ι^*^, Λί^^.<α6( ι* «€^^^«5»τκ «νκ- 

Ρ ρ ^ ^^ίηι»" 298 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΪ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Να/ ^^ η79 γί, νήτψΛ ΘίΛ Πίραιμ, 'Ζτίλο^ΎΤ 
οίκΛσϊ ΥόζησΉί φυγών ^ορο^ η ίί μιν α^σ» 

όυνυαν 2χ οι ϊγω^ »λκ^ ί^αγαίο/ιαι β^τη. ^^α 

*Η μίψ α^ ως ίοΛιρΌ νίον (ΐϊλίίηΐΜί,Τί κύρη. 
Οΐ ί^ ΙτΓΗ Η¥ ^Ιήμα η κ^ αςμς όχτίς ϊζηοίί>0 

ύΛΐ τοτ \ί^νΛ τό1$ίϊ Ότροα-ί/νίτην ^^ Αργός μπιαχτ. 

Αΐηνί^, (Μ^Γΐν (ΐιν θ¥θο^ίαι, ηντίν Οίΐ'^ω' 475 

Ρ€η(ΰηΐ8 £( ρπκίΐαηή&ιηαβ ΙιβίΌΐιιη, £ν€ (ΙοίοΓΓΪχηαδ• 4^5 

ΡθΓ€λ( : ιιϋηβιη («πΐΰΐι 111 ζΓα* ϋ£Γα^«ι ! 

Ηοε ρΓοίβέΙό «νοη»^, Ο νϋηοπιηά» ά^^^ ΡετΓΰο η2(& \ 

Βοιηαιη κάβαΐ, ΰν«ί1 ρβίΐϋ : β νΰΓο €ί οΑ ίιΐο 

ΙΙΐ ίη(€Γίιηλ(αΓ έ αατίβ, Ιιοε Γλίιβιη αικοα (ύζχ^ 

Μο ηιιΐΐο ιηοάο ίηί€ΐί€ί ο|α3 ΙκίΑτί ιη&)ο. 47^ 

$10 ιιΐϊ<|α€ «η^^ΒαίιΐΓ «ιιίιηαχη οαήβ νίΓ^ο. 

Ρο&<ιαιιη ια(6ΐη ϋϋ €Ζ(Γλ ρορυΐαιη υΓΗΰίηςαΰ ίν€πιη(, 

Ε&άϋΐη \ύ^ <{μϊ $λΧ.^ά ιάνοηεΓληΐ έ Οαιηρο, 

Ταηε Γαηβ }&Γοηΰΐη (ΕΐίΒαθ «ΙΙοεικυβ βίΐ ΑΓ^αβ νΰΓΒίβ. 

^ΒΓοη^8 £ΐ1, €οη£1ίαιη ^ιιίάύΐη νίΐυροΓ&Βίι, ςυοά (ϋέίαιαβ Γαιη, 475 

V Ηζίβη φΒ'ί^ΤΜ^» «τι χ/ίρ^η^ ν/•να ^ι«ίλ#^ιτΜ/. *'ιζ «ντ* 1"^ '£ΐ0*τ&(/ Δ«ι» 

νκΓίΑτηΜΜ. δείιοΐ. ^««ί» «ντι^' ^^τρ^μ. '* '£««•», 3<κ• 

άεβ Ερυά Υλί. ΡΙκεε. VII. 131. Μ»ιτ»ίθ• 5* 'α^ι^/μ ιζ Δι•(* Φί^χόΐ^ς 

Οαί(1 ιηε αικειη ίΐε ίΐΐβ οιονεί, Λ\ Ά^^ι» ? Π#(ί•»0•. 

ΓαρεΓείηε ΙκΒοΓεβ, 47^• ο«ρΐ«ι»] φπ «» •9Γ<^ί^ι» «ν<^ 

Αη ειάλί ? υρ(. ι^^ιι^ί*. # /^ α«;ι^( ι(«τμ(9?• $εΙιο1. 
4^^• '£ρί<τ«»] ^'^Ηζί^Φ». ^Η 47*• '^*^*^^] '*^*'''*0|^*^' *ξ<^^/^- 

δείιοΐ. Ι<}1(1. Έβλ«««. ΡΙοΓ. αϋΧίτη. €εη- 

467• Π•τ?« Θμ Πι^}] Πι^ιΑ» Γε( Ηοίΐζΐίηιιβ πιτι(&Η ροίΤε ίη μτ^Ατ•. 

ν&ν' 'ΕΜίτ^^ λίγ4» ύί ? Π•^'«( &ν^- «ι( ε& «Λτ•, εχ «λ«ίτ•, ^'τ• εζ ι;$•/!#, . 

«»^• νήί Λ §Μύ ψΛτί ΔιΛς «μ^ &ε• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ• 299 

Πάρης ^* έ γ,Λλ^ ϊοικ% μί9ιψϊ¥ 0¥ ΚΑΚοτηΖ. 

ΦΛρμΛΰ^Ην *ΕκΛ^ηις Ώι^ίίος οΜίησιτ^ατ 

Ύψ Ηίαν τη^ί^μ^ν, ϋο/ιαι» ονχβΖι ι»ξ^ος 

"^Εοττγ' ΛίΒ'Κ^νϊί ^^ΰ^η^^^^' λΛ\λ (ιλ\* αί^ω^ .^^ 

Δβ^ά) μήπως 2 (ΐοι ύτηςκίνι τίγ^ ι^υητηρ• 

'^Ε/4,7Π)ς ^' 'ίζ/ωτις μίτ^λ^ϋο/ΑΛί ίνΐίζολνία'ωτ 

'Βϋίσκ 'ίΟί, κ^ τη/ΚίνΛη Τίη9 <9^^ μηιίρΛ μ.υ%ς 

*£λτΛΐ^, ΟΤΙ νο^¥ ϊτίνίςΛτάμ,ι&Λ γυνοΛ^ίν. 
^ Ος ϊφΛτ\ ωκΑ ^' 'ίλΛς (ι^ηκ^α,Ά^^ ΰωτηρ ίηίίροί 
ΤηΒ'Μωοί ίρίπνοψ, όπως ΌΆ^ιίιηας ΙίίύνΙο. . ρρ 

Τβιΐ(&ιη€η υογο ηβ^υα^ααιη οροηοΐ οπχίκβκ ίη χΛμβ άιιΒϋβ. 

ΥίΓ^ΐηϋΟΐ ςα&ηάΑΐη &η(6& ίρΓϋ ΓοΒκυάίίϋ έ ιη6, 

Υβηββαα €Ζ€Γ€€Γ€ ϋχ Ηοοαϋ» Ρ€γΓ60 η&(χ άίΓοίρΗιια. 

Ηαίε β ρβΓΓιιαΓεΗιηυ), ορίηοΓ, Η^υά βιηρΗαβ πΐϋΐαβηάιιχη €η( 

Νο ίη οοη^ιηίηΰ ροπιπλΓίβ ? Γβά νβΙιεπίϋηίΟΓ &(1ιηοάΰΐη 4^^ 

Ροηηίάο, η€ ^αο ιηο(Ιο ιηίΜ ρο11ίθ€Α(ηΓ Ηος ιη&ίΟΓ. 

Αηαπίΰη ί(£ΐυιη «άιΒο ΑιρρΗεαίαΓυβ» 

ΟιίΑΐκΙο^υίάςιη ίη ηο3 οπιηΰβ εοηιπιαηίβ ίιηροηάοΑΐ χη(€η(α8. 

Βίχίκ 1>€η€ νοίεηβ : ίΠο ΓΰΓροηάίϋ (αΙίΒαβ υ^γΒ». 

Αηιίοίί&ηιο, £ λοο ήΒί ρΐαευΰπί, ηοη ίηνίιΐοο. , λ%^ 

Υλάο Α§€, €( ρηκΙβηϋΒαβ ταζίτοχΆ ιηαπλ νβΓΒίΐί 

Ιηείΐιι ρΓΰεαηάο ; ίηαηίβ (Αηιβη ηοΒίβ νίάβΐιΐΓ 

δρϋβ» ^υ&ηάο ιοάίίαπι εοηιπλί(ηιηΰ3 πΐΰ1ί€ΗΒΰ8• 

βίο άλχιΧ : (Ιλήπι^ηΰ αά ρ&ΐαάβηι κοβΙΓβΓαηΐ ; 8( Γοείί 

ΪΛύ ΓοίΓ€ί(«Β«η(θΓ οχ ίί$ ιιΒί αάνοηίΰηΐϋβ εοηΓρίοαά Γηη(. 49^ 

ξ•ΙΛα(. δ€ΐΐθ1• β-ίβίΛίτηΙ. 8θ]ΐθ1• 

Ρρ 2 Τί»•/» 300 ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟϊ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Λ φίλοί^ ΑΐψΛΟ ίπΐίνίος ίμμα ψίλορ χαι^ 

^ΑψΊίκρυ κίχόλΰύΊΛΐ* ίΚΛς» γαρ ύ νυ τα τίκ/ιωΛ 

€>υτψο) ίτηκϊν υ/ιμί Λβρομ^^σ'4 'ΖΒτίλοιτύ. 

φί} ^( ^ω τηίίον το Ά^ίοκ Λ(ΐφίψί/Λ,ί£ζ ^^^ 

Ύανξω ^^Λ^^χί^Α, ςίμΛτι ψλογΛ φυτίοωίΐϊ. 

άωαΉ¥ ^$ζ ίφ^Λς ^αν αχΓψρ, ος 'ρ^ ανίί^ιψ \ 

Τι^ηΛς χ/ΛλχΜς συν τ^ϊσ^ν' ημΛτι ί^ίυίηα 

Χ^ τύςίί 3(ύΙςαι* % 3ΐί νυοΐ (^ι ^ ίΤλο ^ο^ 

Ος Λρϊφη* ^^^^^[ίόΐι ί^ΛνΙοΑΤΤος Άμτ ΟίΒ-λ^• 
^ ί^αηω κ^ αναυοόί ϊς ^λλ^λκ^ \^ωντΰ 

# 
Ιΐϋβ Λίοτλζ £Ηα3 ιηοΒβαβ Γοπηοηβιη ρΓοίιιΠϋ• 
Ο λπιιοι, Λ^XΛ ίιηιηίΜβ εζ χιηο οογ οοηΐΓέ ηοβ 
Ιταουικίίιιη εοηοβριΐ; £η§υΐ9 εηίπι ΜΛηάαία ζΑ ϋηεηι 
Νΰο 11 χ瀫 ηεε νοΜβ ίη^οίΓοηήΒυβ ρ€Γ(1ϋά ροίΤαηΐ• 
ΒίοοΙ>Αΐ «υ(φΐη άαοβ ρβΓ ο&ιηραιη ΜϊΓήυηι ρ^Γοί 495 

Τ^ΟΓΟ* «ΗρΙάεβ, (^ιιί εζ ογο £&ιηιη»η οΑιηΙ ; 
Οα&ΙιιοΓ 3ιι&€ηΐ]η ρπΒ(€Γ€& ίχηροΓα]( ηΜ$ ηογλίε ρΓοΓάχκΙβηοΙαιη, 
8€ςα6 ρΓ3?1>ί(ιΐΓυιη έ ΓοΓροηϋ» πίΕχίΠΐβ ίβχηεη, ^αοά Γβάάλΐ 
βί2&η(&3 χΓΰί4 ροιη απηίβ ; εοάΰΐηηαϋ άΐο 

ΝοεοίΤο οΙΓϋ ίΠοβ ίΐΚοΓβοϋΓϋ ; <)υο(1 ^ηίάϋΐη οί (ηβ^αε οηίιη &1χυ<1 5^^ 
δ#(}α5 ΰΓΑ( ^υοά (ϋοοΓΰΐη} 8νΐ(1&Α«Γ ροΐΐίοίιυβ Γαχη. 
$10 <3ίχΐ( ; εαη^ίβ 3υ(€χη ν1(1ΰΙ>Α«ΐΓ εοΓΐ&χηεη ηαΐΐο ιηοάο ρ€Γ£€ί€ΐιάνηι ; 
Ρίαςαβ ιητι(Γβ( ι&είά αΐϋ λΐίοβ ίηϋικΒ&χκυτ 
€«1λΐηί(ιι(€ €( εοη£1ϋ ίηορη ναΐίΐιιη άεχηίηεηίεβ : Γειο (»η€ΐι ΡεΙοαβ 

Ι 

493• 'Ανηχί^ν] ψοΦίρίηίτΦ» άα»• 497- '£^/ιτ•] ορίτηλβττ•• 8ε]ιοΚ 
' ϋύηβνκ. 8ε1ιοΚ 5®®• ^"^ *» '* •'] ^* 'ί"•^• •"^ •*^ 

•Ιίττ ν^ΐν ^ΧίΜβν τ# Ι^ηηΜΤβ^^ί. $εΚθ1• 
ίίεΐιοί• •Λ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. 9<» 

Βκλ^ Η»αί ΟΗΜρ, ΐτ^ψ τ βίη ΚΛξτ/ϋ χπ^ν• 

£! μίψ ιηω τυ¥η ζ^ιζαΐ βρο^ Αΐ^^β 

Ή^ Αΐτονίί^ι, φροη€ίς^ (ιίμανίς η ττονοίο, 

Έλ ί'ίτόι (ΜλΛ Β'υ(Λς ϊ^ Ιτη α^ά/γγρ ^ήπρι^ψ 
^Ηνο^ΡΙ, μητΜτος ίττβίγίο, μψΐ τιψ^ί^ον 

ίΐς ϊφΛτλίΛκί^* ΎϊλΛμωνί ίί Β'υμος ψ/^* 5^ 

Χ^χίμΛνος ^ ΛνίρΗοΐί ΒΌως' ίτπ ίϊ Τξίτος ^ΐΛίί 

Ία/ρ ^ ^ οΐψπίης ονύίρίΒ'μιος Λίζηοΐσ-ιρ 

ΑηάΛ^^τ ΊηΧ^τ οιηηββ ρΓΟΟΰκβ ]οεα(ιΐ5 ϋ&• 5^$ 

Τϋπιραβ €(1 3&Γη άοεοπίϋΐκΐί ^ηίά Α{€ΐιάΰηι &1 ; ηοη €^ιιί(ΐ€ΐα ριιΐο ' 

8&1ιι(ΰΐη (ληιύιη ίη €οηίΐΗο βίΤβ, <][ιιαιι1^ ίη ι:οΙ>ογο ιηοπηοιη• 

8ί ϊρίχϊτ ΐη 1>ονΜ ^^η£^Γ^ Μα2& 

Η^το^ ^ΕΓοηίβ £1ί, χη «ηίιηο ^ιζ\)^8, ς( αηίιηοβέ ζ\ιά^Λ ΙΛσχαηρ 

'Ρ^οί^€ίο, ΓϋΐΥλίΑϋάο» ζά ορυβ βεαη^ςκ• {(Ο 

Οαόά & (υιίΑ ιηίχηιιβ ηοη οπιηίηο ίαβ^ οοηΕΓαβ Γαοηϊ 

νϊΓΐιιϋ, η€€ «<ΙΰΓ£€Αη8 ΐρίο, ηος »Ηηηι Εΐχί|α€ηι 

Ηί9 οζ νίπβ αίΰάοηβ οίκιιχηΓρίΰί&β, ηοη βηίπι 0{0 

ΤζύΛτ, (^υοηί&πι πιοιβ ίηπιηια) ΰήι άοΐοτ, 

δκ άίχίΐ Λλ€\ £1ία3 : ΤοΪΛοιοηϊ κικοηι κηίηιαβ οοηιηιοΐη• €&» $Ι{ 

Οοη€Χ(λ(ιιί^η€ ρΓο&Ιϋ( ν€ΐοεί(6Γ : άοίηάβ €€ηίη« Ιάζ$ 

ΙηιραΙΓοβ «β, ηιαςηο «ηίπιο, €( ίοΓαρςΓ Αΐϋ Τ^ηιΙλΓΟί, 

νηζψϊ€ αϊζπί θ€ηίά€8 βηηυιηβΓληιβ οτζΐ ΓοηίΙ)»» 

τό«# 9^ το 'πη^Λ^Λ^. 8ε1ΐθ1. ^τΛΜΊίη^ ιηιηοΜί ιηατΛς^ Λ^/^μπ τ»^ 

511. *£ίί] ι(^ιμ;( τ•ίΐ|. 'ίζΙτΜ γΛξ ί» «»τ5 ^Ι^^«ΐί« ά^5••ί. δο^οΚ 

513• Ον >«β^ •τ«'/<] «Γπ ?, \^ »» Ονου πιοΗυ9• 30ί ΑΠΟΑΛίΐΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΆνίρΑτιν, £(3ί τηι^ ύοτον ίίτΛνθιίαψζίς ϋΡ^ς 

^ΑΥηΛ^¥* τοίω οΐ ΛΠξίΙο κίρτϋ Βν/Μς, ^χο 

Οΐ ^\^ Λ?ί^ΰί &ζαιτης ίκψ ΐχοιτ αντίκΟβ ^\^ 'Άρ}φς 

Ύύίον ϊπος /Μτίπτην ^ί\ί6(^5^ο^^ιψ ϋΒ-λα. 

ει φίλΛί, ήτοι (Λν τϋέ λθί<&$0¥• οί)λΛ ην οίω 

Μητρός 'ψ^ς ιάα&* όηαίαί/Μν υ(Α,μιν *^ωγψ. 

Ύω καίτηρ μ,ψ^οίης ίξη^οκΟ•* αη νηί 5^$ 

ΎυτΒ-ον ίθ-', ούς τ^τπίροίΒ'^ν* Ϊ'τγη χ^ 3^(χίμΛ¥ ψτηίς 

Αωίορ, η κακόν οΊτδν ο,φπ^ίΜηΛς €λ£^3»/. 

ΐύρΐή τ)ς μιγά^ισιν ονι^φίτ ΑΐηΟ^, 

Ύην ^ΕκΛτη Ζ3^7Κλ θώ ίά,ι τ^χνηοΛ^ 

φΛξΙ^ίΛχ, οτ η7Γ€ίξος 7ϊ φο^ (£ νηχυτνν υί'ωζ* 53^ 

ΤβΤσι \9^ ^ί'ΚΛίίΛΤΛίο 79υξος ΐΛ^Χΐΰτ^^ αυτ/ιην, 

νίπβ, ςιι&ηςυλίη ηίΚΠ αάΐιαε £θΓοηϋΐ3 ΐΑηυ§ίηΐ9 * 

ΕιηΊίιίΓϋί; (&1ι «ί ΰ^ΰΓοΒαϋοΓ ίοηίηκϋηϋ «ηίιηαβ. 5^^ 

Αΐϋ νοΓο ε«(ΐ€η(€$ νοεοιη εοπιρηιη6ΐ>&η( : (Ιαΐίπι Ατςυβ 

Τβΐβ Ιοεαίυβ οβ ν€ΓΒιιηι ουρί€ηήΒο3 οοίΐλΐηίηίβ• 

Ο βιηίεί» Ιιοο εΰπο ροίίΓοιηιιχη {έτίαραη ; Γϋά αΐί^υοά ρα(ο 

Μαιήβ ηΐϋχ ίοΓο ηΐϋβ νοΒίβ εοηίΐΐίιιιη. 

ΟαΕΓΰ» α(εαη(}υϋ οαρίάί, ίη ηανβ νοΓιηςί €οη(ίηο&(ί9 5^5 

Ρ«α1ιιχη Α^Ι^υε, ίιουΐ &ΐ](€2, (^ιιοηίλΐη οοΰΐρΰΓεοΓΰ ηοβ οιηηΐηο 

$8ήιΐ8 ΰίΐ, (}υ2ΐη ηΐΕΐυχη ίΐΚΰΗιαηι ρΓοίυΓα κυύ&είί 8€€€γΓ€γο• 

ΥΐΓ^ο (^τιχάϋπι ίη χάΐΒυβ αΠίαπ Ά^ι» 

Ουβχη Η€ε&(€ (1ΰ& ΰχίιηίϋ άοουχΐ Επίβοΐοίβ ρ&ΓΑΓΟ 

Υοηοηβ, ^α8Ε€ΐιη<]υ6 «ΓΓέ ρΓοΓεπ, βΐ ^ίίΤαββιιηα »<ιιΐ4. 53^ 

€ιΐ]η Μθ ν€ΐ ϊηάςίοίΒ ίςηίδ Γ€(ΐ3( βαιηιη&ιη, 

''ΐ{)Ε««ηΡ «ρ«^« Ί«α«Μί *ιλι»« 'ώ»«-ίΐ»«^ Σ<κΐΛι«»ηί(. Δι•»»^^*-^ " »λ*ίζ•^ί>Λ«« 

524• Μητζοζ ψης ϊβΓΐβ-^'ο!»»«Μ0ΐ^(^• 8εΗο1• 
Μανιιΐΐ Η. διορΗβηαβ, ϊλγμ-^λ/ ο^- 53»• τ*•*•» "ζ ^η^μ^^•*•^ &<=• βο*^• 
ΐΜ9>/(^η ίετ νίΓβϊΗαπι Λη. IV. +^4• 

529. Δ«ι] ^«ν> «ττ« τ«» ιΑ'Λ»ξι. 
δςΚοΙ. ^ 535 54• ΑΡ ΓΟΝ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟΝ 3^3 

Και νίΟ^μ^ς 'Ιςησιν α/φαφ κίλχί^ΙπνΛ ^εον^^, 
'^Μζ^ 'η (έ (ΐψτις Ιίΐίης ίτίϋηη Κζλ^Βΐίς. 
Ύης μλ¥ "^ση /ιαγα^οιο κλτλ ς^οον 'ον^άί^ ϊοντίς 
Μνηα»ΐι^ίΒ'\ ηκ€ ίύνοΑη κΛΟίγιητη γί^Λΐμ 
Μητηρ ψΜρη τητπΒ-ϋν ιιηψίμί α,ί^λω. 
£( ίί κοή αντϋσι τίί' ίφαν^οίν^^ ψιτ λρ ρίοΐμίΐ^ 
^Η(ΐα2ί τω$^ίχύτω ττΛλίν άς ίψοψ Αίψαο 

Ύξηρων μίν φζύγαρ» βίην κίψοιο νηλπας 
*Ύ'ψϋΒ^¥ Αίοΰνιαίω τηφο^ημίνη ίμτησ-ι χολτηις* 

Ύμυ νης μ^ ττασϊ ^οττροπίων ά/μ^^κ 

£( βανιο3 βίΐίι άο ΓαΒίΐο (}αλ!ηνί$ ίιηρ6(ΰ05€ Ηαοηΐοθ ι 

Α(1τ«(^υ€ €( Ιαη» {ζ^ΐ^ ίίηρ€(1ί( νΐ38• 

Ηα]υβ ςαί(ΐ£ΐη «Β Χ(1ί1:)υ3 ίη \\ϊ Ηύε Γονοπβηί^β 

Μϋηήοηΰΐη Γοε1ιηα5» (ΐ χηοάο ροίϋΐ Γογογ «2(8 535 

ΜλϋΟΓ τίο^τζ €Λ ρογΑι«<1(γο ιΐ( ορ€ζη (οΆΧ. ΐεηαιηίηΐ. 

8ί νΟΓΟ Ιιοο νοΙ}ί8 ρΐ8€α€Γί(» ρΓοςαΙάαΒίο νΰπίΓΟίη 

Ηοσ ίρΓο άίο ίκβΓαιη ζά άοτοχοα ^ε^(2Β, 

Τ€ηΕ&ΓυΓα3, ΰ( ίοΓΓ«η (οϋεί €ΐιιη ίοηαηα (€η(0νΰπιη. 

5ί€ άίχίι ; ϋΐίβ νβΓο ίι^ηυιη Ομ (1ο<1«γιιιι( ίανοηΐΰδ» 54^ 

Ρβνίά» ίυ^ίΰηβ νίοΙοηΓΪαιη ιεείρίκηβ €θ1ιιιηΙ>» 

£τ &Ι(ο ^Γοαίάχ ψ^η^τήΐζ ίηάάΐι £ηυί• 

Αεείρίΐ:οΓ.&ιι(€ΐη ίη βρΙυίίΓΟ ^ΰ€ί(1ΐ( ; Ααΐίπκ^ιιο ΜορΓα) 

Τλίο ν€Γΐ>ιΐ]η ίηίοτ οιηηοβ ν«ά€ΐη&η8 οθΐϋΐ• 

535• "Άγ^^ι τι «α^ μϋικ] τ 9»^»• 35'ί ΊίΤΛΑίΤί »<*«» θίΛΤίίλϊί ικί^ΐί, ψΛ- 
9(0ίτάγασί τίι» ηλί^ίΐί^. Ύ*9ίς '^ ί^α) ΤΛς ^39* ^"^^^Ι ''* *''^/^'^ ^ 1'ΐ5»ν/(<5 

;^•94η «νϋλ^ι τ«( ο«ΑβψΑ( χιώα4ζίβί4ς Βοΐιοΐ. 
ο«ικλ•<Μτ. Σι^•ν^«^9^.ώ ΜιΛϋίρ(«. ''^• 304 ΑΠΟΛΛηΝΙΟΥ ΤΟΤ ΡΟΔΙόΤ " 

'^Χ/ι/ΐί, φίλοί, το3έ ^μΛ ΒίΖν Μηγη ητυκΊίψ ^^^ 

Βλ ίπΐψ Φίηυς γί Θ^ όίί κύττρίίί νίςορ 

Πίφραί^ <οτ«£ξ* ΚΗΐηις ^ίγ% μάλιχος ψις ^^ο 

ΊΐίτμΜβ ύταζ^ίΚχ^ν χΐβ&ρ Λ' μαι ως αίί Ο-υμω 

Τό^ίέ κΰ^*οΙωψθ¥ ^αό^ίοτί^, ως ίί τα-ίλ^οιτϋ, 

^1^%»• '^/πγ^Μ Λ ψία, Φιιηιος ίφίτίΑ^ ^55 

ϊΛ»ησιίμ^ι• μίψ6ς ^ "^κφαφ^ ί)^ί¥^ίίΰί4 

άίά» ίτ/ΛλΛςηο'Λς μΛγόΐ^ οτη, ψωτ^οίν η. 

^α τήτΛί, η (Λ γίωα^ίν ομί^οΚοί Ϊ¥%^ ϊζψιψ 

ϋι κύτΓ^ιν ΐίΑλίνσιιτ ιτ/ρροθ-οι^ ίμμί τήλί^. 

Ουκ ϊτ ^ΕνυΛλίοιο μί^ ώίψος, ϊς ίί Ίΐτ%λΗΛς 5^0 

ΥοΒιβ» δ αιηίςί, Ηοο οίΐοηίαιη Ββοπιηι το1αη(Α(€ οΕοΓίυΓ : 

Νο<^αϋ λ1ί2 ιηβΠοϊΰ Ιίεα ηΐίοηβ ίη(0ΓρΓ€(ιτί. 

ΟροΓ(ο( αικοιη νοβ νίΓ^ΐηοιη νοΓΐ)ίβ ογ«γ6 €( αιηΒίΓβ 

Αγιο οιηηίιηοάΙ ; €Αΐη ν€Γ6 ηοη ορίηοΓ κευΓΕΟίΓαιη» 

8ί 010(16 νΰΓ6 Ρΐιίηοαβ ίη Τ>^ϊ Υΰΐιβκ κάίιιιηι 

Οοοίηΐΐ Ιοοληάυιη : ίΙΗαβ «ιΐ(ϋΐη Ιικε «η Ενΐ5 55^ 

Νοεβιη ο^α£ΐ( : Δοαΐ νοΓο ιηίΚί ίη «ηίιηο εΟΓ 

Ηοε ρ€Γ «ιι^αΓίαιη ρπΒίλςίι, ί(β βνβηίαί. 

δοά, Αΐηιοί^ ΟχΐΚοΓϋΑΐη ίηνοοΕηίοβ, ιΐ( ορίίαΙοΐαΓ» 

)λΐη ηηηε Αγ^Ι ηιοηίϋ• ιηοή^οη €&ο(€. 

ΒίχΙ(? ΑίΓβηΓ€Γαη( αιι(6πι 3τιν€ηθ89 ΡΗίηοΐ ιηληάΑ^οηιιη 557 

ΜΰΐηοΓΟβ ; Γοΐαβ ν€Γ6 ΑρΗιτοίαΒ ριοβίϋϊ Ιά«ι 

βΓ3νί(€Γ Ιηάί^ιι&Μβ, €( ίη{€ή(ί ν<κ;6 1οεα(ιΐ8 οΑ. 

ΡγοΗ Βϋ Ι εβη^ πιοΗΰΠΐιη €οιηί<«8 Ιι&ς νΰπίιητίϊ» 

Οαί ν€η€Γ6ΐη ΐηγοελη^, υ( ηοΒίθ £( &ιιχίΠο• 

Μοη Αΐηρίίαβ ΜλτΜβ ίη^οηΒ γοΒογ, Γοά οοΙηπιΒλ» $6ο 

Οί9ίΙίζβϋ^5γΟθΟ§ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. 30$ 

Κ/οίι κΐξχϋς λίύα-Λζίίς ψΤΓυί<Β^ ίί^Κω^. 

ίΐς ψϋΐα^ μψΛως* ιηλίις ^ ψΛ^ητΑν ϊΊΐίΙξοί 

ΈυναϋΛς ϊ^ύα^ΛΥης ί^τ^^ ΑΐηνΙ^α^, 

Έί Ζ€€ΐρϊΐτα ΓβΓρΙοίβη(68 αΙ)Ηογγ€()8 ι €€Γ(&ιη1ηιΒτΐ8. 

Α\}Μ ϊη ταζίΛΐη τοτη, ηβο νοΒίβ ΒϋΙΙίοι ορ^τζ οαιζ £η(, 

ΥίΓ^Ιηϋβ νοΓο ρΓΰοίΒιιβ ίσιΒβΙΙοβ άϋαρίιβ. 

$10 ϊλϊμβ (Α ^Γ&νί(€Γ ίΓα(α$; ιχιαίκί &α(€ΐη Γιοιηαΰπιηΐ Γοεϋ 

Τλοίΐϋ Α(1ιηοάυηι ι ηοο αΐί^ιικ ΰί οοηίΓλήαιη ρΓοηιΗι ΓβίροηΓα&λ. 5^5 

Ιη<1ί£η8(α$ νοΓό ίΠο άβίηάϋ ÀÀάί( ; «ε (οΐίΐιαι ^Λ^ΟΛ 

ΡΓοάηηθ ίηοίι&ίο α&πηο Γαο» 1θ€ΐΐ(ΐΐ8 ^1ί, 

Ατξμ$ ψύά^ξη α ηζνύ, ςιμΛπάοφάάαα Ηοε οιηηίΙ>ιΐ3 ρίβεαΰήΐ» 

Μχ((&(αΓΐ ηο9 Αοΐοβι ίρβ Λά (οιτΑΐη βχ Αανίο 

Ρ«1^ ίβιη πιχηούαΐα ^1ΐ2αΙ}ίχηιΐ8 ; άβ€€( ΰηίηι 57^ 

Ι^ΛΧίά άιαιίιΐ3 Ιαΐβκ, οζρανοΓοΰηίοδ ρα^ηβοι. 

δΐ€ άϊχη : «( Κιιηε &Λύχη ρτχιηιήί^ υΐ ιγοκ 

ΟβΙΰτίιβΓ ϊΐΰΓΐιχη ζά ητϊ>αύ ι 'ύΐϊ ν^τ6 ίϋ ηανο 

βαΒϋΤΑέϋθ Εηείιοηβ, ]α2α Μίοτάάχ^ , 

$64• Μί^ίς] «9ΤΙ ? •ξγ*ζ•(ίί»^9 €( ρΐΌ οιΟΓΰ εΓίιίοοΓαπίι ηογαι Γ«ιιι« 

νιβν' » ν«(^ ιτι «««#7; τι^ «0^3^»^ ΐ^χ. ροΓ χη ροβιίβ Γαί» ν€ααίΙ&(€3 Γ€ρβ• 

8εΙιο1. πϋηϋαιη, ηοη (1ΰΜ»( ςαίη εοηΓαΙίο 

57 1 • Μ«Μτ^;»&ε• Ιηίΐ^ηοιη 1)ΐΐ]τΐ3 βχρπιηοΓΟ νο1\ι1( Αροΐΐοηίαι ρΓΪ<>« 30* ΑΠόΛΛίΐΝίΌΤ •ί0Τ ί»6ΑΐΟΐΓ 

ΑυτίκΟβ ^' ΑΪηνις Λγό^}ιν ^ι^σι^ίη Κολχ«ν 
ΆτλιτΓίίί ΜιινεΑΠ ^ολΚί 'Η^ Χ^ίΛ ηύ^ΰύν. 

Δ/κ;/χον α,να^^ηζ/ΰϋς λΛΟ-ίηί ϊίά,^τΛρ^ ίόλύύνής, 
Αυηνί(θ¥ φλί^αν ίορό ^Λν οφ(ί' άλί)^'«ι^ 
''χ€ρ/ν '^>^Τ9φλύ^ίΰ(η¥ ύ*^'€/Α /1^)ύ^(άΐίΙζς. 

ΔίχΒΌΐ 0¥) (Λ^ιγίξοίαν ίφίςϊον, %ς φ6ί ίπ^ών ^ϊ^ 

Ρ&αΐαίαιη € ρ&ΐυάϋ Ι^ττχ κρρΓορίηςυαΓυίκ ΓοιηΙ$. 575 

8(Α(ίιη απ(6ΐη Μ^λ οοηοίΐίαιη λ^Βνκ ΟοΙοΗοΓάπι 

Εχϋτα ΓαΑΟί (Ιοιηυβι» ιιΒί η Αητ€& ίο1ο1»8ΐΐ( €οη<ί(1^Γ€, 

Ιη(οΐ€Γ2ΐΙ)1ΐ€8 Μίη/ίβ άοΐοβ ιηοΙοίΗβίι^Οϋ εχεο^ΐΓ^ηδ. 

Α£ηη2ΐ>Α( νοτό, ςχιΙιίΑρπαι^ιη Βονοδ ΙοΐοΓΓΰοΐΕοή^ 

νίταιη ί1]«ΐη^ ^ιιί ^η^ν^ οβτϋαπίΰη ία^οορβί-αΐ οΐ&ΐιοτλπάιιιη» 5^ 

Βγ\ν3^^^^ϊΆ εοιηοΓαιη ΓαρΓ^ οοΐΐβιη, 

Ιαίξμζ Γθ ΠΕναΙία εαχη ΙρΓιβ νίηβ οΓϋπι&ΐιτηπτ^ υ( ιΐοΐεη^η 

ΟοχκυπίΰΗαϊιι ροίΤϋπΐ ά€ίρϋηΛΓ^ ορυβ Γαρπέ νίΓ«5 αιοΐκιήοτ. 

Νΰ^ηϋ €ηίιχι ^Έοϋάϋΐη ΡΗήχυηι Ποέι ΐΓοΗ«χηεϊΐ(6Τ (1οίϊ(^Γ3η(οη, 

19ν Γΰείρ€Γ€ νό1αί£6 ίη χίΐϋηΐδ άΰΐηοΙΗςιιιη, ^αί ΐαρΓα σιηηβ• ςΚ^ 

ΗοΓρί(«8 εοιηίΐΑϋο ϋ( ρί6(8(6 ρπεάΐΐαδ βτ&ΐ, 

Νί£ ίρΓβ )αρί(0Γ άο εαίο ηαηάιιιη ιηίίϋΓΰΐ 

$7^• ΜινρίΑΠ. Ο&ΙΗε. Μινΰοίπ. ζ%^. Όΐί^ ιβ ί^}β•ίίί^] 'λήτΗ Ά^ΙΛ- 

8^ά, ιι( 8ηηο(Ανί( Ηαΐζΐίηυβ, ηοη ^νι». 8ε1ιο]. 

ιηίη^β ϋί| ϋΐαά & Μιηι^, «^ααιη Δ*- 5^7• ^* 9**^^* 2*^0 «νί*^•» φι^^' 

μ^τΒ-νίβ» Λ Γΰο Γ€£Ιο• Ροδί: αίΛία 'Έ^μΙώ Λχη Δ'<β; τπ^^Β'ΐ^οι/, «κΛιμ^τι» 

€ίΓ€ Μίΐνυη» Α Μίψν^ς, ΜΖ βΛΠλησίρ, ίύξΛβ^Λ^ ^ Φ^ίί'••^» »« ^^ Αίιίητ ^ν- 

χριΐ(1 ΗβΓοάοίαιη. ^βηί^Λ γημ^. • $ τ Αν^ί^ψ ^μμη^. ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΤΡίχ ρ Ν. ^^ 

*£/)^ώί#» ως χΐ9 ^οηηίίο^ς ίντιίσ^ιν 
Μ^ ^ Μ^νί^ ίψ ίς ?ΛΪακ ί^ντα/; 

ΑυλίΛ άί^σ'ΧίΧΛ^^α-ίψ 3^σξθ(^.ίηαΊ ίν^ίζαΐη 
ΐαίσ-φίΡ ^\,* Μ {άπω ψΰίτ ιοιι^ότα, {ΛξίλίΛ Άταη 

Κ^ τκη^ίΐραν ίλΰία^Μν ^χηίίίς (οίς ττρα βάζΐ¥ 
Αώ^ΛΧίψ Η ^Μτξος ίτήκλι/ίν τιίλιαο, 

Μβτειιήαιη, υί 1>«η« «Ι «βϋέΐο οΙχνίΑΐη ίΓ€(• 

Μΰάαιη 1«€τοη68 Γπ&ιη ίη.ίεΓΓαιη ρΓοί(61οβ 

Ρία ία(«Γθ8 ίιηροηίΐοβ^ <ΐηίΙ>υ8 οαιχ 6Γ2( <[99 

ϋι &1ίΰαΪ8 ιηαηυιη Γα&ιη ροβ'ςίΒο|ΐΙϋιι$ &(1{ηον€Γ£η(, 

£( 0€€α1<08 (Ιοίοδ ιηο1ίρ€Β(ΐ]Γ, ς( ρα^ΙοΓίιιη 

&λΒυΐΑ 1ιοΓΓίΓοηί8 ίηεαΗΙΒιιβ ρςΓχ-ΐ)ΐηρ€ΓΐΕΐι(. 

5β0Γ£ιιι νΰΓο (ύΑ ίρβ (Ιίζίί ίάόηοα ιημΐλς)Γ|ΐ ρΙαο^^ΙΠλ ^αΙιιγμ 

|11;ο8 ΡλΓΪζί, ^αί χη&ΐ€£εο8 Γ^ουά ^9$ 

ΥίΓοβ, £χηυ1 κν^ΓίϋΓΰηί, «( οαιη αΒ ΗοηοΓΟ 

Ει Γοορίπβ αΙ}ί^£Γ£η( 5ΓΓ€νβΓ€ηΐ€Γ| [νοίοΐ φχΆ ΟΓΛοαΙαιη 

ΤηίΙβ Γαί ι^^χή^ ΑιΒ&αάίΰπΚ ίοΗβ, 

Οροη^Γβ η€ΐηρ£ «αοι α υαΓγο (ΙοΙο €( εοηίχΐη• ΔίΓρ» 

ΐν/4^^ ίίΨΠΛτΜψ « Φ^(|^ τ#ν Α<ιίτ•ν. Α(^• η»τ•νί γμξ Μο-ηί ί^Μς ίίψίζΛς 

Μ«ΓΘΒί«ΒΑ8ΐΚα]ιι$1(κ:ίί]ΒΚ2(ίοη€]η» «λ/» «»ΐιιό^• «τι %' χ^^^Λ^ «ί' Αίκτ^^ 

■ ' ■ τ^φτΛ <}ΐιίβ(υ]|| ι ψ^ζΛ. ηίτ» ινικ« ι^ ν^ ζ<(^{<> τ τΛ»ζω» 

Αοοίρίι ίη Τ€ΐιεπ)8 «ηύηιυιι, Λί7^ ««^ ι9πμ««»|. 5ρ^ο1• 

ηΐ€η(€ΐη()ΐιβ 1>οηί£η^ϋη. 597• 'ΑΜίίΐί] 'ΛΜΑίί» • «^νη- 

594• Νίτ^» VI* βί «Βν ^«λι• τί- 5•ί> ιή • ί*• ^»«|<(Ρ» •«■«€♦>' δ€£ο1. 
«ϋ»] τψω^ΛΦ >0»τιη•Ν ^ρί$ 3 «ντ^ 599• 31ρί»«ν] Χ•ίΟ »•*^• δοΐιοί• ] 3β8 , ΑηΟΑΛίΙΝίΟΐ ΤΟΪ ΡΟΔΪΟΥ 

ΐφ^ϋτΕξτ^ Λτίν η ΌΓολυτςοτΓΟΨ ίξΛλίΛβδζί^ 6οο 

η^Γ^β^ ίφημοσκά} Λλ/χ^ οίον) ύίί ΒτυγΛτ^ων 
έΙροι βί ιντΒ'ίν γί ίέος, μ,η νπ πνΛ μ^ητί¥ 

*ΑΛ' αη ΧΛλΜοιπίς ^ί^ τίίίί λν^Λ ητυχΒ-αι. 605 

Κα/ ρ' ο μ%ν Λ^α, €ρρ« τηφοωτκΐίΊ^ ίίΐ/Μτψίσΐψ, 

%ο^οφμος* μίγΛ ίί σ-φ^ψ α/πάλη νηοί τ Ιρυ<Β•αι 

^Η^αυτίς• 'ίψΑ μη τις ντηξ ΚΛΚοτηΙος ίλυξΐ}. 

τίφζ^ 5 ^«Ρ'ίρ' ήν (Μ'ηων ίό/ΑΛΨ ΑίητΛΟ 

Αργοζ τϋοη-οίοισι 'Μζτγομίσ^κιν 6X6ο^ϊ^, 5ιο 

ίΛ,η^ίΜ λΙάπΑοή Λ/ιυυυίμ,ιν' η ^ ^ οωτη 

α^ο&ιν μηΤίΟΛα'κν ίίίος ίί (Λ,ιν ΐ^Λ9€ Β'νμ'ον, 

δαβΒ» άζπιηιίφϊ^ ιιιυ](ίρ11οΙΙ>α8 οζν6Τ€ : 6οο 

Ιάείκο €1 εαρίάοθ ιηίΓΰ^ΐ ίη Αείι&ις&ιη (ΰΐτΕΐχΐ 

Εχ ρβΐηβ ρπΒεΰρίο, Ιοη^αιη 'ϋ^τ ;) ηοη Αΐι(€χη & ήΠ^Βα^ 

Υϋΐ ιηχηίιηϋιη Γο ιη€(υ»ΰ, η^ (Ιοίαιη &1ί^α€]η 

$€(1 €1ι&1ο!ορ€5 Γοΐ3οΐ€ 1ΐ2Βε (ήίΙΪΑ ρ&Γ2Η. βο; 

Οαίη 6(18111 ίη(οΐ6ΓίιΙ)ΐ1ί& ορ^^& ίΑ(1ϊΐ[ί( ρορα]&τιΙ>α8 

Χπίοβ, £;Γ2ν1(6Γ^υ6 ίρ£5 ιηίηιΒιΐιΐΓ ηι ϋινΰΐη οΒΓιίΓν&τβΐιί 

£( ίρΓο3, η^ (|ΰί3 ιηλίαιη ϋ^α^ΰΓβί• 

Ιη(€Ηιη «αΐεπι πι«(Γ€ΐη ία&ιη κνθΓΓα3 χάα Μαύί 

ΑΓ^αδ ▼«ηίβ εολθΓ(Αΐ>2(ιΐΓ νβΓΒιβ, 6ΐο 

ϋΐ Μοάϋ^ Γαρρ1ιεΑΓ6( οροχη (^ί^^ ; ^υχ ^( ίρΓ^ι 

Αη(€Ε εοηΓαΙαϋΓΚ, (ιιϊιογ υογο ^^υ8 εοΚίΒαίΐ Αηίιηιιηι 

6θθ, Χφ^ΛΆρ^Η} λλΑ τί τφ^ητί^ηί . ίϊ)Ίά^ ΤΙψη**, Ιη Ο&ΐΐ. οΑ 9Π/»«•Μ9, νΐ 

3^1(^9 191 ΜΛΜ ί;^«#»}ο• ι^«< ^^ «Μ» χπΰίΓο Γυο€αΓΓ«(αΓ. Αϋ, ιιΐ «ηηοΐΑνίι 

Κί» ίν ^, «^ ΐΜ/τΜ. δςλοΐ. Η(χ1ζΗηιΐ8, Κ2ΐΙί9€ίΐΛ«>«((«^(ίηΛί9π» 

6οι.* Τ« ιζ βαλ/»»«^] τηΛξΛτΛΪίηί^ II « . ροΙΙβήοΓϋ ρΓθ<]ΰ£14. 
«Ελν^ιν «*τι ν«ι^ηΜΎΐΛ<»«ί. ιζ ΐ«ιν ν«ΐ(• 603. £ιν«ι/ ϊί^ς] ΚΗ7{^ ι» νν•λ«(ΐ(•«• Α?>ΟΝΑΤΤΙΚΛΝ Τ Ρ 1 Τ Ο Κ. ^ 

ΤίΛτρΙς ίιυζομΛνΙω οΛοοι' %οΛο^ ίβ ληγιψ ' 

κίρίν ί\^ Ιζ Λχίοΰν άΜν'ος χΛΤίλωφάψ υτηί^ 

όίά, τ ίχηχΐίμίΛο ολοο) ΙρίΒΊΓΚ^ οψϋξόί. 

Ούτ/ (ΐΛλ* οξμ,αίνοντΛ ίίρο^ κζ/Λο κο(αΙο!ΓΛΙ, 620 

€>ναί η τίιο 'ίκψΊ μζ' τίϊΰλιν λΜξΤΛύ 

ί!^ώίτίρ£ς ^ τηκψίς ύττο^^ίης Λ^ρΙζΜ, 6%$ 

όυιηχ&β ν κίρη Χ^<Η βΟΛς, ΛΧ^ύί οί αυτω 
ΤΙ/ίΒντΛΨ 6κ ^ ίρΛΪ^ νίίκος Ό-ίΜψ ά[ΐφηζ/^0¥ 

Νο ^οοάλΐηιηΟ^ο ν6ΐ €οη(πι ^€οα8 ΐΑΟβΓβϋαι (ΙοΗηίΓϋ βαάοτοί 

Ραϋ-ίβ ιηο(α€η(€ΐη Γχν&ΐϊι ιηιη, ν€ΐ ρΓ6αΙ>ιΐ3 

01>Γο^α€ηή< ιη&ηιίΰίΐίΐ ϋ( Αρ«Γ(Α £€Γ€η( ίλείηοη. 6ΐ{ 

ΥΐΓ^ηΰχη νβΓο & (1οΙθΓΪΐ)ΐΐ8 &Γ£Ιυ3 Γ€(|ΐιί€ΓεΰΓ6 ί^όί Γοιηηΰ3 

ΙιβέΙο ΓοοΗη&ιβιη : ίΙϋΓΪιη «υΐϋΐη ΐρΓαιη ΓαΙΙαοϊα 

ΙΙφΌΕΰ ΐτίΑίιϋ λ^οέΐ&ιη ΐ€Γηΐ3Πί2ΐ ίικ^ιιίοΐαηιηΐ Γοιπηί»• 

Ηοίρι(€ΐη Υ€τ6 ρτιϋβνΐΐ ΑιίοΰρίίΤο εϋΠαχηοη, 

Νοη Γβιηοη »1χηο^αχη οιιριάαηι νοΠιΐδ ζήαΐΒ Αΰ&ΓΓβ, £^ο 

Νεε 1ιιι]α8 εβαίΐ ζά Μ&ΖΧ χά^Β 

ΥοηίίΤΕ ; Μ Μί ίο ιρΓ&ιη Λά άοιηαιη Γααχη άο€6Γϋ( 

ΡαοΠαΓΰΐη υζοκιη : νίά£ΐ)3(αΓ ίηΓαρ€Γ οαιη ΒοΒιΐδ 

ΙρΓα άϋε€ΐΐ&η8 Γ&οίΙο &(1ιηο(1ϋΐη 1αΙ>0Γΰΐη ΑιΒκβ : 

Ρ&τ€η(€Γ^^α€ {ηο$ρφ£νίί ροΠίαι» Γ€€ϋΓβίί, 6*5 

Οαοά ηοη ρα€ΐ1χ ί^ά ίιΒί ίρϋ ]ιιη$ΰη(1θ8 ϋρνοβ 

ΡΓοροΑΐ€Γλη( : βχ <}αο (ϋίΤοηίιο ότιζ €& αηοορβ 

6ΐ5• ^Λ^ΐίΛ»] Λη0ΐ^ί»ί φΛ¥ί^> 
&λο1. 

6ΐ6. ΚΛ^λίφίΐψ"} 04Κ ^ Λν^ίίΙν «ίν• 

622. Τψτηζη] ν^ ίυ» ν(9^ιΛ$ τ•Γ^ί« Ϊ)(Ν μψ ύταϊν Ίή. £€ΐΐθ1• ^ 
$19 ΑΠΟΛΑΟΝΙΟΪ ΤΟΪ ΡΟΑΪΟΤ 

Πβ&Χλομ^ ^* Λνο^σΒ φίζ^, ςτβ^ τ' «ρφι 79 ^^/^ 

ΔαΛ^ (γ^ΐ'^ οίον μ.ί βΛ^ς ίφίΟητοίΜ ο^πρύ^. . 

Μνά,^ω €ον κΛτί ίτίΐΜν 'λχρίΜφ τ^λΦ^^ ^^% 
'^Αμμ.ι '^ ^τΛρΒ-ίνΙη 7ΐ μ.βλο< ^ ^ίί2|^4 ΐν^ιίΑίκ. (4# 

"Ε^^Λβ ;^ /χ^ί' 5ί/4«Ι Χίίΐβ^ ι^έβ^ρ* β» «τ* ίκϋ^* 
ΑύτΰΚΛΟίγιητη^ ΌΓ^ί/ίτο/ΜΓ ^ Μ μ^* ίίΒ'λψ 

Ιηί^τ ρλ(Γϋΐη α ρ€Γ«|πηο8| ίρ& ί|ΐι(ςιιι εοιηιηΊ((ςΙ>«Β( ηΐτΐ^ιΐε 

1(8 ταη ίθΓ6, ιΐ( Γαο ίη ληίιηο τ€ΐΐ€ΐηοιιΐί^δ €υρ€Γ€(• 

ϊρί% Γ€ρ6η(^ 1ιοΓρί(€ίη, ηϋ^ΙΰΑΐβ ριΐΓ€ηήΙ>α3« 6)^ 

Εΐο^ίί : ίΐΐοβ νοΓο !ιηιη€η(ΪΜ άοΙοΓ οοΓηραίΐ, €χεΐΑΐη2Γαη(ΐ]^οο 

Ιηάί^ηαή : λ^ηε ΛνΛζτα Γοζηηαβ δφΐιΐ οτιιη οΙαιηοΓΟ το1ί(][ΐιί(. 

Ρλ1ρί(λη3 νοΓο ιη€(α ρΓοίΐΙηΐ, ζ€ €ΐιχ:& ρ&ηο(ΰΐ 

$ρΰόΙ&νί( (Η&Ι&ιηι, €( χ^ιΐ εοΐΐΰ^ίι αηίιηιιχη 

8ίοι( Αη(οΑ» 1η ροέΙοηΒαβ, χη1Γ6Γ&Ι)ίΐ€χη ν6ΓΟ ςιηίίΐ( νοοϋΐη* 6}^ 

ΜίΓβΓλίη πΐΰ ! ^αβίη ΗοΓκικΙβ χηο ΐβΓΓαοηιηι Γοιηηί» ! 

ΕχηίηΰΓςο ηο ^Γλίκΐβ λ1ί(]υοά οι^Ιυπι ίοηι Μο ΑρραΙΓιχ^ 

Η€ΐΌΐιιη; ρΓο λοΓρί(€ ιηίΐιί ιη^ηΐΰδ ΓαΓρβηίβΒ Γηηΐ. 

Ατα\)'Μ Γαο ρΓοοαΙ ίη ροριιΐο ραϋΐΐ&ηι ΑΛίΥΛτα, 

ΝοΙ>ΐ3 Αΐιΐβιη νιτρΛίΐΛ$ £( εαπΒ, 6( ρλτβηίαιη χάα. ^4^ 

Ροΰΐο (Αηι» ίοΓο €0Γ(1β, Ηαυά «αιρίίηδ Αΐ)Γ^μβ Γογογο 

Ροηοαίιιιη ίΛοϊζπι, £ ίοιΓαη πιο οαΐζταΐΏΐ • Αί ί*)ΝΑ*ΤΐίκηΝ ΤΡΙΤΟΝ ^ιί 

ΏαΜι^^ τϋ κίν [Μί λ^ϋ^Ι^ ^ ^ζΰι^ίή ι6&Αί &λ^ο^^ 

α13Ιη Η/γο|^5ρι^ (Λ^ίΤΛ ί ίτ^Λτητ οωης οττίατω 
£ν<Γ#* )ι;έ&ΐΜ ^^ 9ΐ•^ ^^ ««^ 9^ α^. 

ΰΐχΓΐ, 3(^υΰ €Γ•^έ 'ΓθΓ65 α|)€Γί( ^οίηύί, 6^ 

ύοτοτει», «( {^ψύ ϋιικα (ηη&κ : 

νοΓΓβ» ιΙ'ΰΙ'αΑι ρ>ο<{Π>2ΐ ίιι(α'9, λο ά^ηηο Γ^ίι^Ιΐ 650 

ΙηΜ : Ιτήύ &η(ϋπι ρ€ά€5 ίϋΓ^Β^ΐΚ ΰλΐη, Ιιιιο» Πΐυε. 652. "Ήτβι' ϊτι ^νσ^Ο. Νίϊ ηΜ 
•^Γτηίίβππι Ιιίΐπϋ Ιοαιίη ΓβΜινοήί, 
νΐχ υΐΐλ ηίβ & ^^ι^^^ εο<11ε€ οχρβε- 
ι&ηάι ιηο(!κ:ίηΐί Υΐίβνκ. Εα ^^^(^έ εοη- 
}€βιήρίι « έ ^ι•σρϋϊ<ιαο ροβίΛ βΐΐ, βϋ 
ρΓΟ ίϋτώι, ήΰί ρ^Γΐϊίη ςαιη ρΓδκΌβ- 
-<1ΛΐΓΐ)α3 €θ1ιίΒΤ6]χ νίάΰηΐΓ, ίοίιΓύίή 
οσϊη ίΐΐίδ ιηαχίΐη^ εοην(ΐιί«ηη*πι οχ- 
1ιίΙ>£ΐ. Ε^τη ^οη Ιοη^ε ροΐίπαϊΐ '<τβ<: 
ϋί^ο» ήΰ^^ Ιονί ΐηαιαήοηΰ, 6χ «τι 

(Ηΐφχίι) /λλτ ν^ί/ί ηνοαιΒύ^ α6 0α Υί^ 
άφί$ άφέείΐο αζΟτΙ/α ίταΐ, ν€ΐ αά 

ροηίηοηάΒιβ» «χρο&ί• 8ί^ιιί<1ΰΐη Λ>Λ5Λ' '( ίιίΐΰίίαιη ν€ΓΟ οοηνοΓίο ϋσο 
§ΰη£Γ6 Ι^ο^α^ηθί άία(αΓ) ίί/ιρίΐίΟ» 
€αρίο Ιίοζβιάέηϋ «ν/ ^ί/ί <ί»/Λτϊ /«τ/ί/Λιτ 
^ί>• <ί^ ί&ί/• βΛΗίηάαηι, Αυΐ ΓιιηρΗ- 
οίΰ3, /Λ/^ίΑ'/ /^ Βοζ /α(εη. Αηι «- 
ίίβϊίι, ΐοϋι ΉιίηηβΓοτ αά Β$€. ΟαίΒιυ 
ρϊδίϋίίΓΟΛ ιηοάίβ οχροοί ροΟϊΙ Ιχοο 
ν6Γΐ)ΐι«ι, ΙΙΙβ 1X16113 ΤΗΰΓβαπίί Γβ θο- 
€6ΐ>ίί, ή άο€6Μ ηοοΰίΤδ ΗλΙ)«8. Ησο 
%άάο ζά ιη62ε οοΐΐ]θέ1αι^ οοηίϊηχ)»• 
ιί'οηοηι, ηοη ΓοΚιπι ροοι» ίη §βιΐ€Γο 
})ος ν€Γ!>ο ϊ^ύπί (3ο1οέΐ2Π, ί^ά £( ίίΐί 
ηοη>ίη4ΐίΐη ρΗιοΰΛ• ΙχρίΜΐ ΛίΛ 
Ιχϊίΐο II. 1ιυ]θ8 ορΰΠθ, 

-^ — ψίΖτ% 4* ν*^»*6 

Ι9Ϊ££3Ν.* ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Αίίίδί |Ι2 ϋΠΟΛΑΟΝίαΤ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΤ 

Τηάοη ^Ιϊ6 €θ]ιϋ>ι(Αθΐ ιικίιζ ίηιριιΐίι Αιηο^. 

Τετ ^αίίίοιη €θΐ»1»ηιτ, ΐβτ ηίβΜΧΜ οδ : ^α«ηδ ί(€ηΐ]α 

Χ«&ο ρΐΌΟΛ ίοαάίΐ αΐΒΐίοΙιΐΰΐ• 65; υϋίατ €( ιΙΙΙ>ι» ν^ταιη «( βχ βο 
€οπιρο6(ΐιιΐλ ηη3'0«ρ αΓιίΓρκ, 

14^ »€ΐ} £ρφμ^ 3ί)$9 £ΙΙΙΘΤ£ΙΣ 

*ΐ]^«^ •'ίηΗς Μν. 8€(1 Τ6Γ60Γ Β€ 

^ηιη (Αΐη ιηαΐΐζ 9ά ηΐ€3Β οοηίεέΙιιπΕ 
€οηβπηαάοηβηι €οη§Γτο, ο«ιη πιφβ 
ίαίρϋ&υη λΐίοαί τ^άάΛΛ» Ε^αΐίίαιι 
1)ΓςτίθΓ ίοίβϊίΐιι ηί£ νΐάοκιη ίηίετ- 
ρκΐϋΐη ΑΠο<^ιιί ηοη ίηάο^Ιιυη, «]€€7ί 
Ιε^Μηιί, («Β<ιαωι ^η2Β ινείρι ροΓ* 
Γϋ(» αε(|αί6Γ<:€ΐι(€ΐη, ηαΐΐ&ιη οίςαΛΟί 
Ιοοί Ηαίαβ» ιι( ^ηί ιιιειιΗοΓικ νί^βκ- 
€αΓ9 ηκηάοηϋΐη Γαείοιιΐβιη, ϊϊλ οίΤς 
ίιΚϋΓρτβίΑίαιη• ΙηίΒεΗΐΙα ομΙολ ρεάζί 
βηπΒάηί ίΗ€ ίΠα^^α^, Νί/ηρί ^ύά /λ• 
£ηβ€ΑΙβί% ίρ/αΜ !>/«/ νετεΰηηέίά ίοη- 
Μί» Ιχηο ^αοΓίαιη Ιιιο £ιεη£εϋ 
ιηοηήο ? ^ααιη ϋιηίαιηιηοάο θο- 
ίςτϋ)€Γ€ ν«Π( ροηα (€( <)αί(ΐ6ΐπ άς• 
1^1>λ( (Αζα €ΐ6ς2η(€Γ» ιι( ηϋιΠ ιη 
ιο(ο Ιιοε ροεηΐ2(€ εοηΓολίη €ΐ€^3η- 
ήα$) ΑΐηοΓί5 ςυιη ρα4οΓ€, ύνο ρυ- 
4οΗ$ έυηλ αιηοΓβ ρα^^χη, ςαιη^υε 
Ας€ΐτίχη&πι : ^αίρρε ίη €2 ρα€ΐΐ2 

2 αχ ίπιροΐοηΐο &ιηοΓ€ ειρΐ» ϋίΤοΓ, 
να 4^3^ ίιηρο(£η$ Αηίχηί ρΓΧ αιπογο» 
|ΐα( εάαιη 3ΐηοπ3 (ιι( <^αί(ΐ2ΐη Ιοεαά 
ίαηΐ) ίηιρο(6η8 οίίίίΐ. 8οά η€ε ΐ1Ια(1 
ρΐαεοί (β οΒίιοΓ Ηοε Α^ΐης^ΓΟ πιίΐιί 
ΙΙε€() ίη ίίϋ ίη(€ΓρΓ€(2άοη€, ^υοά 
«»0β)Μ 9•1ΐς νβΐίκ είΠΐ, ίυιί^εαΙΙα ρε- 

^€1. ΕχϋΙίρίΟ βηίΐΏ ροή 08 2(1 ρ€ά65 

(ΓΑηβΓοΓΓΪ <^\ιο(1 (ΙίείΐυΓ <1ς ίήπΰΓς; 

»ιςα€ 91 ΗοιηΰΓΐι$ αρρΰΐΐαΐ, ιαντΙΙώ 

, #Λν» Λ/Γ ^Ηοά /ηιβνα ζοηβάίίίΓ^ Πο 

9^«( ν•Λι( ΑρροΠ&τί ρξίία ^ίΗ/ηι/* ίτα Ηατ €9ΐφα£Μ^ €ΜμΛ Μια ϋ η^ 

άίΜΆίΙ». Αά€θ α( κνηιτρ ιινΛκ ΠεοΐΚ 
ίοΓΟίε ίη(βτρι«<»ί, ρτέ€$/τηβτΛ Ιλ» 
^$Τ4Λα» Νο<|ΐιε (λπιεα ΚΙε Ι&ΐςΓ- 
ρΓοι^ϋοη» 1ΙΒα5 Ιοοαβ» εο «ιιϊιηο « 
πκο «ΖΑίιιίιιακαΓ οι Ι&οάι ιηΐΰΓρκώ 
<1ο(πϋι«αΐ| ^αίη ροϋα•, ^ανιινίβ 
ρ1αΗιη& ία ο <1ε&(1ςΓ€ΐη, νίζ αΚοφ 
ρούΐ^υη ίοίτζ χηε ρΓθ£(εοΓ ειιί («υ 
εΐ2ΐχ>πι(λ οοηό^ειίι, ε( εαιιι Ηλο 
€οηί€ΓΗ ροίΚι. Αο ηβ ίρΓαιη (}θϊάαη 
Ησιηεπιιιι €Ζθίρίο, ^αειη ΐυιι«Β 
ιιια1(ο ιηιιΐ05 Αροΐΐοηίο οΒΓοαηιη 
οβο εοη^ι. ΥοΓαπι λ1ί<|ΐιί<1 ηαηο 
ιηϋιί ίη πιείΚςιη γοιιί(« ςαο ηεεοίΐϋ 
€&, Η&ηο &ηηο(&ϋοηεοι> 1ίθ€( ρ1ιΐ5 
Γλάι 1οη§&ιη, Ιοη^^ίοΓβιη κάοΗηι. 
ΚεοοπίΑηιβ βηίιη Γαπι ί&ία9 ^^τίη$, 
ςοεηι ίη Ηοο ίρίο ΗΒγο &1ί(][αβη(θ 

ρθ& 1ΐλΙ)€Π11Ι3, 

ΙΙ»4»« 5 •* «0*^« ^^*^ 'ίηι&μ 
£ΘΤΕΝ, 
αΗ ^ηυπι 5ε1ιο1. εθΤ£Μ οζροηκ, 
^ζμ^ €1 κ^Ληϋι•, νίάοπ ςυ63( €( Ηΰί• 
\ο^^ ροίΤϋ εοηνΰηίΐΰ ΘΥΣ£Ι£Ν ίη 
£2 ίιςηί£ε&ήοηε• νϋΓίΙπι £ ^αί$ 
ίθΓ(€ (1αΙ)ίΐ2(ίο{ιβιη 'ύΧζπί ηιίΗί ηιο• 
νεΓ€ΐ,1]οε ΓοΓροηά^κζη, ρΓ^ΐΟΓ^αζολ 
^αό(1 Ι2ΐη 8ρ(2πι β§ηί£ε2Ποηεηι ηοη 
λαΒοΓΰΐ ίΠαά ΘΤ££Ι£Ν» ηβ^αο νετ• 
1>ο χ^αέ α£(ι(ο ςίΤΰΐ μΓιΐ8 Αρο11ο« 
ηία5, &1ί<}ααζη οήαχη Γ/ΙΙαΒϊο» πιοη« 
ΓυΓβκ ίη β, η ί^έίαιη ίή ίη]αη2Πΐ. 
Η. $(€ρλ2ηαΐ• 

654• Τ^ίί ? ΐίΤΛ^ιί>. 

Τ€Γ && Εϊΐο1ΐ€η9, &ς. 

&Χί. IV. 690• α^ οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚηΝ Τ Ρ 1 Τ Ο Η. |Ϊ3 

Ύθ¥ α τις ωλχη μοίζ^» 'ΰΤΛροί ΊΛξ7^/^9/^«1 Λ/ιψω £6• 

λ€ΐ9 μί¥ κίρτημίασ»! οί^αςΛίούοι γΜϋοϋκϋ• 

Ι&υ^φμηΐ» μ^σιηγυς ίτππρομολίίτ ο#ά^κ §( ^ 

Αμωίοίψ, η οί ίττίΐίς τηΜ κϋξίζί/ΤΛτ 

8ϊαι( 8αΐ€!η ίροηΓλ οΙίςαΑ βοκζκβιη ιηαΗιιιιη ίη (Ηα]Αΐηΐ3 

Ι•«3ηοη(«(αΓ, οιιί ίρΓαιη άβΓροηΓΑίαιη ά^ά^χζηι ίτλίκβ Αίςαβ ρατϋηίοβι 

Ν€^ιΐ€ λάΐιαο ουηόΐίβ ίιηΐΒίί€€(ΐΐΓ ίλοιοΙ^Βαβ 

ΡπΒ ρα(1οτ€ α ρηΐ(ΐ€η»2, ίοά ίη &1)€ϋ(ο (γϊΑλια Γϋάοΐι 

ΙΙΙηιη νότο ίλίΑΐίβ λΠ^αίβ ροΓάίάίι εβίαθ, ρηαΓ<^α3ηι ^&νίίι ίαί£αι( απιΒο 

Ραηΐ8 ιηιΗίΑΐίΒαβ ίηίοτ Γο : ίρΓα, ^ν^^^ί^ ίι^^*^ ίηοοηΓΑ, 

Τβοήέ Εάηχοάαιη \\χ%^ΐ» νίάιιαιη ΙοέΙυιη ίηίαίια, 

Ν€ ιρ£ €Ανι11αη(€β ςοην1οί€ΐι(αΓ ιηιιΙ)€Γϋ5 ; 

Ηαίο ^χα\\\9 Μβάολ ΐ3ΐηϋηΐ3ΐ>λ(ιΐΓ ; β^χη 3α(ΰπι «ϋ^αα κροηιέ 

Πϋχκοηι ίηΐΰτίιη ΓυρβΓΤϋηίϋη• αηίπι&άνοηΐί 665 

Ρλΐηηία, ψχΛ ίΙΠ ϋη( ρϋ(ϋβ*6^υ& αάοΐ€ίε€η(α1λ. 

€]ι&1αορ9 ν€Γδ ηιχηςίλνιΚ ίΐϋοο, «^η» ϊικογ £Ηοβ 

656• *Π( 4* #η ηί] • ?ν«» καΙ^Λίαξ ^^ιβ^α, «ις ά τΛ ϊ^«»ΐ(9λ6-• δεΗοΙ• 
ψραψιι ^πί^βΛύ» -Μ Ψ γΛψΙ^/ψ ^α} Ψ 11>ί(]. '£τ«^^μ•λν#»• Ιη ΓεΚοΠο άί- 

^Ί^ ί" '/η^ΛΜτηι^ ^£^9 •π ΛΜΛλΛϋ /ΐ|^»ι•»• Ι. 3^* ^^ ^^• ΗφΙζ. 
η^ηΨΛξ, :^*ί^ψί9ίΐβ τΐύ ψν^ν »»« 666. '£«<τ<(] «ΐ(^λ»3'^ «» ρβ«ζιτΑ»• 

λιίτιν^ι 09 ινΓ 9»λ«μ« «λ«ί/Μ* «ιλ/<»ΐι Κνρίζν^Μ, ΐΜζνβκ. δοΐιοΐ. 
9ζ τ ^ι^»"^»^^» τ^Μ" ο^τζΦτίύ* ηΛ ^ή ΙΒίά. Κνςΐ|•νη». Ολνϋηάυηι €ίΙ, 

▼4< Λ»τίη μαμιίβηΐ} ^αΟ^ΐίηίψ γζωβαηίη» Ηαΐζΐίηο ηιοηοη(€, ηο ΟΓβά&ιηυβ 

$€λο1• Ιιοε οίΤϋ Γΰ£;η€ ΰ( οήοΓηηι €ρί(1ΐ€£οη> 

662• Χ«(•'] «^/Α•»• δοΐιοί• οαηΐι βΓ^υαι ριιείΐυΐ» ίηρΓΟΰαιτοηάο 

663• 'Ειη^Ζίϋη^.χ^^ίίξΜτα^ Λβιΐ"•- (ϋΠλΟΓΚ&ΐΰΠ), ΰΐ ηιιηςίληάΐ ρΓΟίηρύ• 665• Έτ/τ^β/ι^λίβ•*] €ίϋ<Μϋ ί •3π κ Γ "Η9 τ. $11). /ΑΠΟΛΑΛΝΙΌΤ ΤΟΤ ^ΟΔ-ΠΟ* 

Η^** 3^μίαϊ06ΰΜ Ι/ΜΒηηίτΛ» '«Ι^)ίΜΓβ%^. 

4ΐ• ηΥ ίλψίνΐω ί^Λης *ζ^^ νηιιςος ινιττψ 

ΑωμΛ 79^• €ίσ9ξϋίΰί9, μι^Ά ^όλ^^ έίΤλ' 39ίι }ΰώΐς 

Τίάζ^ γα4ίΤΛ€ί¥, 'ίψΛ μηϋ τηρ ίνομΛ Κολ,χων. 68# 

*Ω4 ^ΛΊΤ '^ ίίΊξυ^γη, τΓΛρηίΛ' ίην ίί μιν ίάίως 

ΏΛξβϊνΙη Κΰυτίρνκιν Λμ^Λ^Λ^ μιμξύομί». 

ΙΑχί^ ^' λΛ\07ι μίν ά ίττ ΛΧξΟ'ίκττις Λνίη7ί<ί 

δοά ηο ίιο γύάαη. ίπιιηο秀Γ2 ογαε, &αά1(ο βχ ληείΐϋ 

Ναηείο ίηορίηβίο ; ρβΓΓαρίί νοιό Ιΐιιροκ ροΓοαΙΓλ 6γο 

£χ (λ&Ι&ηιο ίη ιΗ&Ιαπιυιη οοηήηυό, (]αο νίΓ^ο 

Κ€θΐιχηΙ>€ΐ>&( πΐΦΓΟΓΟ Γλαείλ, λο ΙαεοΓ&Βακ η(τίικ{τΐ6 «§€!»<• 

Ο,α&ηάο νοΓο ΐ8εΚΓ)ηηί8 νίάίΐ οοαίοβ ΓαίΤυΓοβ, ίηεΐΑηι»νίι «λΐη, 

Ηβί ιηΐΚί, Μ6(]'ϋ& ? εοΓ Ημ ΙκΙιιγηίΑβ Γαηάίβ ? 

Οαί(1η&ιη ρζΰΛ ββ ? ^αίβ ιίΙ>ι ζΤΑνΪΒ ιη€η(«ιη !ην»6€ ^οΙογ ? 675 

Λη ήΙ)ΐ άίνιηί(α8 ϊΐΏΐηϋΓα• ρϋΓεαΓΓίΐ ρ€Γ Αηυι ζηοτίϊΐιβ ? 

Αη Γβτλίη «Η^υαιη 6χρβΓ(Α €3 α ριΐΓβ οΒ}υΓ^Αΐ!θη€ΐιι 

Ρ]Όρ(0Γ ιη€ 6( ΙίϋοΓοβ ? 'ιιάηλίη «^ο ηβ^αΰ ρ«τβη(ιιιη 

Λάα Ημ ιΓρίοΰΓβιη, ηο^τκ υΓΐ>ΰΐη, {^ά ίν (βΓΤβ 

£χικίηΐ8 βηΐΙ)08 λαΒίι&τβιη, υΒί η«ο ΐρΓαιη ηοιηοη ΟοΙοίοπίοι. 6βο 

$10 (ϋχί( : 6]α5 6ΓαΙ>α6Γαη( $€ηχ« άίαηιιο βαιη ρικΙοΓ 

νίΓ^ίηβυβ €θ1ιίΙ)υί( ΓβΓροηάβηάί €αρί6η(€ΐιι• 

8€πηο «η(οπι ηυηο ^οίάοχη βί ΐη Γιιιηιηλ οήοΒβίΙιτ 

668. 'Λ^ι0ιμ3{] 9φ!β•9ίΨ. ΒοΗοΙ. ρίν« νίης α&Λϋϊζ^ίμίψ. 8€ΐΐθΙ• ΤλάόΤίΐς, αΧ^οτ ίηρβ-ι κλγφ ςηβ-^ τ^ίρ^η. 

Αόΰοτω οψ^^ λυ^Λ^ τλ ης Θιο^ Λ^ψ^ί^ 
^άή* (ΜΙ ^^* άλ€γβιτοκ ι<ρ' 2)5(71 χ^ος ίίλοιβι• 
Ψη ^ ΧΛσιγνηρις. ^Μ^φμιιι^ ά κί μαν ^ύ^τη 

Ύη9 οάίνοίς β^τΛΐ}^ο$; ^^Λι/αΐί 3ί/4.0Τ ^ν/ΐ| %Ι{ 

• 
Ι,ιηςηΙ, ηιιηε ιηΓια ι η ρ«61οΓ0 €γγ&132£. 

$€ηηο αα(£ΐη ηοη ρΓονβηίι αΙίβΓίμβ : Γ<ςΓ0 ΐαιηβιι Ιοοηΐ^ (Α 

ΤΑΗ&Α&α(έ; Ααά&€€5 ΰηίιη ίηαΓ§€ΐ)2η( αιηοΓΟδ• 

ΟΚαΙαορβ, άβ ΐυΐβ Αΐϋβ 3ηίπια8 ιηίΚΙ ρ€γ(»γΒ2(ιι8 βίΐ 

Νΰ €08 ρ8(€Γ ροκ^ήηίβ εαιη νίπβ ΐΙΠΰό ίι^(€Γ£€ί&( : 

ΤβΗα ]λΐη Βκνΐ οοηΓορί^Α Γοιηηο ^99 

νϋΐ ΓοΕπηίΑ ΚοηαιάΛ, (^μχ υήηλίη Ρβαβ «Ιτ^νιβ ιπίΜ 

Κ€άάα£» ηο€ (ήίΐ€ΐη ρτορίβΓ £]ίθ8 «ΙοΙοΓβσι ίαίΐίηΰ&β. 

Βίζ1(, ροπεαίαιη ίλείοηβ ΓοτοΓίβ, Αηη€ €ΐί&ιη Γϋ ίρΓλ 

ΟπΐΓ€( ρήοΓ, η( £[]ϋ3 ίαίβ ορέιη ί^ττ^χ» 

Ηα{α< ν&1(1ΰ ίηωΙΰΓ&Βίϋβ ίηοηά&νίΐ Αηιηιαχη ηκττοΓ 695 

686. Φ&«ν>4. ΟλΙΙ. φ^ψγ^^. Β^ά θΛΧ\ι\]\ΐ9,9ίΐ0η^αΗ$ αα4ίί. ΡοίΕ^ϋϋ^ν^ 

ιη&Ι^. οΒίϋΓναή χχίΛρτ^ίη νίχη 1ι&1>€Γϋ Μο• 

688. πΐ(» ^ νίΝ^ί»»] -υΜ τφ 4«* <^«3β ηαΓηιίοηβπι ρηκΙ^ηή (βηροη 

ρ», /ϋΐί «ίντιτ^ #η# τ«ί( ξ»Μ( ο ΐΐ»τ«ρ €Γ»η( ίοχηηίλ, ϋ( «Ιώ αά€θ ιηοηά 1η• 

^ίοΛψβί^^. &ΙΙΟ]. &ΖΑ,«Κ€οταπιίιη«£ίηβ8ΐοη§ιιαιροΑ 

689• Μ«ί «^] ρί «•»;• Η$ ίφαί- χααρύΜ οΒ οεηίολ ν€Γ&τ«ιιΐιΐΓ• ν«1( 

^1» |β οκ Ιτ ^(«(. δείιοΐ. ί^ίκηΓ. Λ^η βία» νί^ί, β^Ι €ί4^»αΜ0 

6^0• Νέ#»] 9Μ«• βολοΙ. νί^ίέΦ. Ιΐλΐιά ίηΰΐο^&ηίοιη, ικ ΠΙ. 3^6. III. ην^ηι^• δοΐιοί• §94• ^• 9^7• >^ο^( Ηοείζΐίλυβ. 


3ΐ6 ΑΗβΑΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*Α2\' 0|^4Μ91^ ρ«7^Κ η ^ ύ^Ι'Ον, ο, 77ΐ το/ 6ΤΤ^ 

ΑίααΓ0(Λ \^Βηρ μΛΚΛξων, οίο τ αυτί^, {^ τοκηαν^ 
Μη σ-φί ΚΛχίί ύτΛ κηρ) 2ΐ3^α4<Βίν7»ς ΐίί<&€ί[ 
Α^ίί^αΧίως* η ηί^ φίλοι^ συν ΌΤΟΑσι ΒάϋΣο» 

Ζί)τ ^^ ΚΛζ/ι ΗΑλ'ΛΛς 'αΒ^κΛ^ζΛλο^ ενθ** ίλ^Λρ 
^Λ^6ύ ί^' ίΧ^γη ^Λν γίον Ζρτο ^' Ιΰ^η 
Α%ιίΪΛλίη ίίί ίϊύψΛτ ο^)^(άνωψ Λχίίοτν». 

Τ€ΠΌΓΰ 2 Ι&ΐίβ λη(1ιν€»( ; ΓβΓροη(1ι«ιιιο ι(& νΰΓ^ίβ. 

1ιιΓ& €^Αΐη ϊαχ οιηηίλ <][αχίινί ΐη «ηιηιο ν€ΓΑίη8, 

Αη λΰςαοά ηοΙίΓοηδ ιιηα €( ΑΓα^τϋβ ιαχίΐίυιη.. 

86(1 ]αη (ΟΓΓβιη ϋ( οοκίοιη, «{αοάεαη^ϋβ ^Βΐ (ΙίζβΓΟ^ 

Τβ Γϋίβηηιπαη ίη «ρΐιηο, ιιηέ(][α6 Λάίϋΐτκΰΐη ίοΓ€. 7®^ 

?Γ€€ΟΓ ρ€Γ Γαρ€Γ(Μ, ρ€Γ ΙαρΑϋΙΙ, ρ€Γ ρ4Γ0ηκ3, 

Νβ ίρΓθ3 πιαΙο £ι(ο ρβηΐίΐοβ ίίκυο^Γ 

ΜίÀÀ : λ1ΐο<ιαίη εληβ ήΐ3Ϊ ςιιιη ραβηβ ιηοη»» 

Ραατίιη «χ Ογοο ΗογτφικΙα ίη ροΑβΓαιη ΕΓχηηίδ• 

8Ϊ€ 1θ€α(α €ίΙ; Ιατ^λΓί^αϋ ίοχιτΛ €§αάΐ( ΐΑεΗΐ7ΐη&5: 7^5 

ΙηίΓΑ^αο &ιηΙ)«.Βα3 αιηρίοχα €ίΙ £;6ηα2 ιη&ηίΒαβ : 

ΙΤοΑ^αΰ εΑρίΚ &ηαί ΐη]6ε6πιη( ; υχκίο ζηίΓεηΒΠβπι 

ΑΐΐΒ» πΐΰ(αό 6(ϋ(ί€Γαη( ββΐυαι : οχςίααιιβ Αθ(€ΐη €& 6]αΐΑ€νβ 

η€Βϋί» ρβΓ βάβθ εοη<]ΐυ€Γ€η(ίαΐη ρΓΧ «ΙοΙοτΐΒαβ. 

7βο• Χι»; η ίρΐίΓκβ*] ϊ«•€•* •'• ^*"^ «"*"*» Γ€€ΰη<1αιη ΗοΜίίιιιη, 

^ ψιο^^ Λ τ^ ψιτ^ίί. ««; «««ν•ί " θ6οηιιη €1Γ6 νίχη Μηΐϋΐιι • ρΓΟ 

Αί^0ί. δοΚοΚ' οβηο ΟΓβάίιϋΐ αηΐκιιιιΐΜ. νΐιη «Τ 

7θ4• »•^ -ί 'ΑίΛ-ι, 4εο. ροί€Αβΐ«ιι »ηιιη3Β « €θΓρθΓ€ Γοΐϋΐ» 

Ει οαιιι ίΗ^ίφι ιηοΓβ έηίηί Γβ- ΙαοβΙβηΐβΓ οχρίκ&ι Αροΐςίοθ, ω. αο 

ΟηηίΒαβ υιηΒη Ιοε» λάβτό : ^ 

< άΜϋ, ίπιρΓοΒο, ροΕη«8• Τφ^ Μα. IV. Ο'φΙζβό Ι3γ Οθ03ΐ€ ΑΡΓ ΟΝ ΑΤΤΙΚ ΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. 3«7 

Αα^μονίη, τί νυ τοι ^ίζΰ$ ακΰ^ 5 ^ α^^Μίί 

Μη 0"* 3^^ίψ^αι, ΛΥυζ» τηρ ίνηίωτΛν. 

φ5 λ^λ. ΧΛλΚίόΐίη ^ ίιμ,Μίτο τίιςί^ ίττηοηψ. 

Ουκ ίν ^ ^Η9ω τΧίοης χμ,τί^ί κ^ €ωτω 

Η οίλον ητινΟβ μφ-ίψ Ιτηφ^ΰυοΐύί^αή ύίίΒ'λΜ ^29 

ΙΙΰάίώΐβ Η9ίκψΗο\ χ^ όκ κώοιο ^ΙχΛν\ 
^Α^ος ίτητρανωγ 14^^ ηης τί'Βί^σ»! φραγής• 

Μ£οιΐ|7^ (ΐίν τίν}€ ίομΛΫ λίττον ίν%^ ίΣο'Λ. 
* ος φάτ^ 7^ ^Ινη^ψ λη'ρτΙλτο χρίρ/ΐΛΠ Ον/ιίς. 

Ηληο 8ΐι(ϋ2η ρήοΓ '^Λ^ά^Λ αΙΙοοιΚα βλ ιπΦίΐΑ• γΐ0 

ΙηΜϊχ, ^ιιαιη (ΙΒί ιηΰ<ΐ€ΐ&ιη ίηνβηΐ&ιη ? ϊΙλ ίηοΐβιηΐλ 

ΗθΓηΙ>ί1οθ ΌίΤΛΒ &(^α€ Ραη&β ! υΐίηβιη Γ&ηέ 

Ρίπηί(€Γ ^^^^ ϊη ηοΒίβ £(τιχη ιι( ηιο$ ί^τνΛΤϋΐανα £ϋοι• 

δαλί ΟοΙολοΓοιη ]ιΐΓ&ιη€η(αχη 1ηνίοΙ&1>ίΙ(, ^αοά ]ιιπιτο 

ΙρΓβ ιηο ίηείΐ», ιηα^ηιιιη εαίαιη» «κ^υΰ ίηίΓ^ 7*5 

ΤϋΓπι, Ββοηιηι ταΛί^τ, ρΓΟ ιηβίδ νίήΒικ 

Μ€ ηοη (ΙΰίαΐοΓβιη τίΒΙ, ι^αλίηνΐβ νίχ ροτίϊοΙοηάΑ οτΰβ. 

Οίχίκ υιί^ηο : Ολλίάορΰ νΰτό τ^ίροηάϊζ (βΙίΒϋβ τ€γΙ)»• 

Νοη ι§ί(ιΐΓ λοΓριή ζχιά€ζ$, ίηάΐςβηϋ ΰ1 Ιρύ, 

Υςΐ άοίαιη &1ί<^α6ΐη ν€ΐ ΛΠαα €ζεο§ί(&τ€ ς^ΓΜηιίηΙι 7^^ 

Μοοβ ρτοψζη \ϊ\)^το9 ? οι Γ<ιη€ &1> ίρΓο νβηίκ 

Ατ§ιΐ3 ίηάίΑηβ ηΐΰ (υαχη οχρΰηη βαχίΠτιχη : 

Ιηΐΰηιη <ιοίά€ΐη οαηι άοιχιΊ Γβΐί^υΐ λ^ε ρΓΟ^ΓβΙΓβ• 

8ί€ (ϋζίΐ ; ϋΐί νβΓο ίη(α3 οχαΐΐανίΐ ρηκ ^ααάίο Αηίπιιΐδ ; 3ΐ5 ΑΠΡΑΑΛΗΙβίΤ ΤΟΤ νθΑ|«|1ΐ 

*0ίγίζΒ^ Λ*^Λ^ ίβΛλί* ;^' 11^ /ν«ι^ 4ίΙ!^ 7«4 

ΧΛλκίΟ'χη, ως νμ/ιι φίλ^¥ τψινοα τ» τηνκνιγ. 

Ει ΙΤΙ ^ >|^%^ ^9θφ6^€0^Μ> ΐ}ΐ ΤΙ. 9*«Μ^Κ ψ^ 

Χων 5τάΙω* ύ% ϋι (ΜΙ ίίίλφ^ ^γΜην^ 
Κη3ίμ6ν2ς τϊ φίλοι κ^ ομηλαχέ^* ίΰς ίί ^ αύ^ 

Ιην ίττΗ ΚΗΐ^οίς μι τίω ίττΛάξβο μΟιζ^ 

Κηττντίψ, ως οά%¥ \γω Ά μηχζος Μϋο^• 795 

Λ^^^, αηόνϋα» ύπο^ίοιν ηζ/ & ηι^ψ 
οίοδμ^ άς ^ΕϋΛτης Β'ί:^κτηρ^ΰ^ ^ί^μ,ΛΜβ ηβήρΑΐτ. 

$ίιηιι1<1ιΐΰ ηιΒΰίλΑα ϋΐΐ ρΏΐεΗΓ& €ΐιά5 : ΐη(ΰΓΪιη οαΙΙ^ο 7^5 

ΟοΓπραίΐ 1ιί]&Γ6Γε€η(€ΐηι (&]ΰΐηΰ[ΐΐ€ Γβπηοηβιη οάΐάίΐ. 
χΟλ&Ιοίορβ, ίιεαΐ νοΒΐβ §Γ&(αιη €ΐ 3ιιευη^υιη ίαβηΐ, 
Ι(Α ίλοί&ιη : υΐίη&ιη ΟΒίζη ηΙΙιί ηοη ϊη οοιιΚβ ϋΙαοβΓοβΙ 
ΛαΓΟΓΑ, ηοο πιο (ϋα νίν&ιη ίηηιηπβ, 

5ϊ (}υί(1 &υ( (υΙ &ηίιηΙ ]α€αη<}1ιΐ9» ζχχΐ ^ηΐά ΙίΙ)€Π8 7)^ 

Ταίβ (ΙαοΑίη, (}αΐ €ΐ Γη(τ€8 παϊά ίαη(, 
Αε ΓοΒήηί άίΐβ^ί £( χ^τι&ΐββ : ηβο χηίηυβ ίρ&ιη ηΰ 
ΟοηΓοο ηοη ηοάό ΐυαχη Γογογ^ιπ (^Α ήΐίαιη οβο ; 
ΟθΑη(1ο<^οίά£πι ηΐ€ 2ί((^α€ ευιη ίΙ1Ϊ5 ίη (υ» ΓαΑυΗΑί ηΙ)»Ε 
ΙηΓαπίαΙαιη, Αουί ο^ο εοηΐίηυο έ ηι&(Γ0 &υ(1ινί. 73$ 

8θ(1 αΒΙ, οοΙα ηιοαπι Αίβηήο οΑοίαιη, υ( ρ2ΐΓ€η(€8 
ΙαλΙζ^ϊΆ άαιη ρΓχίΙ&Γβ ρ&Γ£πι ρΓΟίηίίΤΑ : άίΐυςαΐό νβΓο ζά (βπιρίαπι 
ΡβΓΑΠι Ηΰ€Α(2 ρλΑΓΠΐ2εα <^α£ νίπι ΙιαΒοαπΙ ά€πια]€ΰη€ϋ («αΐΌ». 

725. Κμ}!^* ^Ί*. Υίχ <1αΙ)ί(3( Η. φί^τιιι ^ τ» •7α*μ<^ ιΐ( '£κι»τ9€ ^»• 73 9• Ο'Ίη^ ης *£«#79(] υ τιβι α^ ΊΛύϊηίίΐ Ης *£λιχΐ|ΐ^ τ€ ^ ίυτί^ ^^Ιωης 

<Ηχ^ΗΓ ωγη ^1 μ€λΜί¥0[4,ίνψ ϊχιν Ι^^ννιν. 

βίο ί11& €Ζ ϋλβίαιηο ΓαΓΓαβ Μίχ ; £1ηΓ<^α€ Εα;χίΗιΐ]η 

βοΓοήβ ηιιηείϊΐνίκ ; Ιι&ηο τογο ηιτΓιιβ ^^ο 

Ριιάοί ΐήΑίΓ<^α6 ιηβία» ΟΟΓηραΐΐ Γοΐ&ιη ΓΰΗ^Ιαιη, 

Οιιδ(1 (2ΐί&, ίηνίιο ρ&ΐΓϋ» ρτορ(€Γ γίΓαπλ ιηοΐίΐα οίΤοΐ. 

Νοχ άΰίικίο (οιτίβ ίηάαζίϋ ^ζ\ι%^τ^^τIί^ ίικ^ιΐΰ ροη(ο 

Νϋΐι(8Β Ηϋϋςεη €( ζ^τζ Οηοη1$ 

$ρέ&&1}8η( έ η2νίΙ>α$, Γοιηηαπκ^υβ ν'ιζχοτ 745 

£ι ]9Χί\%οτ ηηυΠ^υίί^αβ ε^ρίαΒαΐ, 2£ ΙιΒΰΓοηιιη 

Μ&(Γ€ΐη ιηοΓ(αοταιη ρΓθίαη(1α8 οοουραΒ^ΐ Γοιηηα$. 

Νοε οαηιιιη ^βιη ίη αΓΐ)€ 1&(Γ8ΐα3 €»(, ηοε ιηυπηαΓ 

δοηοιαιη ; Γβά ηί^ιαίΚΰβ βΙ^Β^ηΐ {βηοΙ^Γίε. 

739• Π«Μ0•/ τ <^«ν£</] 7Μ βμ«λβ7«• η€πι, )α1ιο $ε&Π^ΰΓ0 ]α^κβ, ρηκ 
^2ηκ -ά» ^ ΜϋΙ^Μκ 7Μ( νΛίηψ βΜ^τίί; νίΓ^ίΠΑΐΐΑ €ση(«πιηλ( : ηοη «ηίχη 

74 1 • £τν>«^βν 'π ίι^] κ^ ^ιτίΜν ί€ά βίΐ ήζβηΜί'ίΐ^Λ, €€ λ1(ί1ο^ιΐΰη(ίθΓ : 
^^«•τ Μ» 7» φ«%ΐί νίητίΛίψ, 5ο]ιο1• οιιιη ηοΐΐη ίηΐοΓεα £( υϊ' ηαιπΕοίοΓ 

δοΐιοΐ. II. 3βν ^^ χηοήήβ αυΐχχη ΐκήαΓ^^β 

743* ^^ !^ *^"^^'> ^^• οοιηρΑΓαάοηίθ, Κοο Γλίίειη η^ϋοβ» 

Νοζ ΰπι(, €ΐ ρΐλοίάυιη ο^ιρβ• «& (Ιβΐυαιηαδ, αάοο χηαοίίίέϋβ αΒ Α- 

Ί)2η( ίβΕλ ΓοροΓΑοι ρο]1οηίο ϋίαιυακΰΐη «ίΤο ΥίΓ^ϋίαιη, 

'ΰΟΓρσΤΑ ροΓ (ϋΓΓ&β, &ε, η( ηοη ΓυΙ) 3α(ϋθ6 ιβΙί^αβΗι α(Γΰΐα 

"Α»Λ 310 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 

άΐΗ3^ν χαν(ΰύ¥ κ^η^^οψ ι^9ίΐί^» ^*^η» ^(Λλ€τ 

ΏΐΜΡΛ α ά κ^Λ^ίη ς^βίων Ϊ¥η^¥ ιίΒνεν, 

*ΗίλίΗ ως τΙς η ^(Μίς α/ι^αίϋΛΊΚι αίγλη 755 

£^ Λ ΐ(^ εκ ςηΒ^οη κία^ ίλΛλΙζ%79 κί^, 

Τμ/ι* οίύόη ΟΊΛυχμα» 2^ ΤίΡ^^^» ίμψί τ ί^ρβαος 

Μΰάϋλΐη («ηΐΰη ηοο Γυ^νίβ ζηι^ϊΐ ίοιηποβ. γ6ο 

Μΰΐΐχ οηίιη ]λ{οώϊβ (Ιβ&άαιο οητχ αιη ^χάΐζ\>ΛΏΐ 

Μο(αΰη(θ2η («αιΟΓαιη νλ1ίά«8 νίτοβ, ({νίΙ>α3 ^ηΐ 

ΟοϋΜίατνίΖ ϊηάϊ^Λ ιηοΠο ίη ηον&Η Μλΐάδ• 

Μΰ1(ίρ1ί€ί(€Γ Αα(€Πλ ΰΐ ^οτ ίη ρ€έΙοΗΙ>α8 εοπιχηόν€ΐ33(αΓ, 

δοΗβ ν•1αή &1ί<^«ιΐ8 ίη »άίΙ)α8 ΓθΓο1(α( ΓρΙβηάοΓ 755 

Εχ Λ<ιμΛ οπίϋτςβηβ» <^η2 ηιοάό &ΰ( ίη ΐ6ΐ>€(ο 

Υβΐ ίοηέ ίη &(ιιϋ ΐηίαΓλ» Ηας, ίΐΐαο» 

Οοΐΰή ζγτο οοπιηιονϋΐαΓ ίπιραΙΓλ. 

ΙΧΛ ίη ρ€£ΙθΓίΙ)α8 εοΓ μ^\}ζι\ιτ ρΰϋΐΐ», 

ΐΜ:Ιίτγπϊχ<ι\ι^ Λ οοαίίβ ρπΒ ηιίΓβΓίεοΓάίΙ 0αΰ1>&η(, ίηίαΓ^ηο ίηάββηβηΐΰτ 

^οη£^^^ι>Α( αο ροτυΓοΒαΐ εθΓρα$ <1ο1ογ> είτοΑ ηιίίβΓ&β 

7{0• Ά»^ ΐΜλ' ¥ μΟ^λλ^] «η^ίλ- 75 9* Ήιλί•ν «( τ/( 'Π Κμ3ΐί] ι<^9κ• 

«« •ν• μΛλΛ, «ι» 5 ^(ΐ^• ^'Ι'^ /^^' '^ «τρ 11$ «ί9ν>ί «λίν ««τ' •ιΐ9» «( όλ»τ•> 
μΟ^μτ <3Πλ«•ι νλνίΒΐ^^ »^η«<• ΑμΙ^μ^ «ν«ρί^'π»( «!ΐ£Η ^<';^*> •»«^ ?ΐι»«ι ««;^2) 

%»ί9 Τ 9ιν^•^ Λ99 ? ϊ^ΑττΟ•. ν^» ν«^ 5εΗο1. 

ί <«ιζιτι««Ί$* • 5 Η^'^ »ΐπτιτκ^'•9 ιγ2 Ι1)ί(1• *Ηιλ/« ως. 6ε€, 

9ηί^^. $ε1ιο1 . * 81εΏΓ λ({μχ ΐκηαΐϋηι 1&Ι)η3 ηύί 

752• Δα^^^κιτ] ζ ί$υίί ρί^τΗτι»- Ιαχηΰη ΑΗοηίβ 

^9ΜΒ«^^ Λίλ«ί» «φ* ν μιτ»;^ ΐ(|(ηί 8ο1β ΓβροΓεηίΓαηι, &ε. 

βνγη^τί^ ί^ί<ί»{• ^ 9ινλνΐ(^ν {^«ι)!^!*• ^η. VIII. ΑΡΓΟΝΑϊΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. §21 

"Ίρος έ κεφαλής ύ^ νβίβ&ινν !ν/βν ίχζ/ς* 

^ΑκΛ/Μ/Γΰΐ Ότ^ΛΤΜϊοτι» θ¥ίσκψ^ΰύα'ίγ ϊρωης. 

Δοίαψίν, οΛίοΙί, ^ 2τΓ ΚΛΟ^φΒ-ίί^ ^ ί{^ αυτή. 
Αι/τΙοίΛ α ίτουίτη Β'Λρίπν, ύ φοίρμΛΚΛ ίωηιν, 

£^ομ^ ^ ίίτΓΗΤΛ ^ΛοΤΛ79, ψάνησΈψ τί. 

Δπλη ίγω, νυν ίΐ^Β'Λ ΚΛκων η ϊνθΆ ^αμ^. ^«ο 

ΤΐΛίττη (Μί φ^νίς άσιν Λ(ΐηχΛνοι* ίίί ης άλχ^ 

Ώη^τος, λΉ^ (ύηως φλίγΐ ψτηίΐοΥφ *ίΙς οφί\ον γί ^ 

^Αςήμ,ιίΐΛς κροΛτηΛαι φίρος βίλίιοη ίΐΛ/Λίωαι^ 

Ρϋ>πΐ3, «( ΟΑρίηβ ιιΓ<^α€ λά ίηϋιηυηι ηΰητυιιι• 

11>ί Γαηβ ΑΟΰΓηπιαβ ΓαΙ>ί( Γπιεί&ΐιιβ, γχζηάο άοΐοκ• 

Ιπά^ΐ^Ά «ηΐιηο ϊηίΓοίϋΗηΐ ΑχηοΓΟβ. 

'Πκ^\>ζΐ ]2ΐη ίο οί νοηοηα αά άβπιαίεβηάοβ ΟαΓΟβ 7^$ 

Ι>&(υΓΑΐη, ]ζχΣί ηβαϋ^ηλίη, ίοά Γβίρ&ηι ρΰΗιαηιπι ; 

Μοζ ηοε Γο ροηίιΐΓ&ιη^ ηοο νβηοηα (ΐΕΐιίΓΑΐη, 

5€ά οηιηίηο ςιιίβ^^ Αιαιη Γαίΐ€η(λ(αΓ&ιη χηίΓβη&χη. 

8€(ΐ€η3 άοίηάΰ απΙοιο Ηαέ1υ&1>&£» ^ι Ιοεαα €&• 

ΜίΓοηιη ιηο ! ηαηε νοί λαο νβΐ ίΐΐ&ε ίη ιηα1ί3 Γυιη. ^ . ^^^ 

Οιηηίηο ιηίΐιί ιηβη(€8 ροΓρΐ€ζχ Γαη( ι ηβε αϋ^αοά €& Γοηβάΐαχη 

Μ&ΐί } Γϋά ρα^ιη βΓάϋΐ ίηάϋβη€ηϋ€Γ• Οαίπι νοίΐοηι 

Μβ ρηιιβ €1(18 ΒΙληβκ Γ&ξίηί$ ίαϋΤβ ιηϋ€Γίο{Ιϋπι^ 

Ρηαί^^ηβιη Ηιιηε «Οροχΰήιη, ρΠαΓί^αλχη ίη ΟπΒφΙβιιι νβηίίΤΰηί 

763• 'Έΐ^' «λΐΟ«Ν»^7«»] η^* •» 11>ί<1. ΙΟίΤΗφ^λίΟ^Ό/. ΟαΙΗο. ]^- 

Ι*ίρ Ίκί 9ηΰ-ν> λ•^0>^Αί Λ^ χ^τΐίβ^ηί• 774* '•^;ϋ«Μΐν^] «^"^^ ? Θβ^β-ΜΛιχίν. 
&:}ιο1• ^Ο/Μ*^•- *'Μν^<λί»ΐ( 5 «'ΐ'^'νιττν ιζ'^ΕΛ* 

766. Κΐί&φ^ι7<;^Α/] ιύί^ΛΪΗλΛΪ^. - 
&Ιιο1. £29. ΑΠΟΛΑΟΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΧΛΚκίύΊίης μας* (τιτ (ΐί» θΐβί ί τ*τ *Εί/9¥υ9 ' 775 

"^Α/^ρ ^λυκλΛστϊίς ίίνρ η9^^ κηΒίψ Λ^ίφς. 

ΜΛρΛ τηλ^* <8ΤΜ >«ρ ΚΡ '^μύ^ λΕΛ(ίθ*Μρ η;&^ 

Αυα-μοξος ι ύ μιν ίολ^ηΰ ΧΛ^φ3τ$μ^ίνοιί τηξ ί/Μτ^ 
ΑΛΰψησαν Λχίων* τνη !"' μ κ^μψ 4^/α4 Ότίλοίΐο, 

Ά0-)6ΐ^$'^> 'ίν«& βΐ Βνμω φ/λον, (ΐΡ>^β& ν&β«το• 

ΎίΒ'Ψϋώρ, 4 λ^Μ/ι^οι» ώι«&^τΐ}0-0ίτΜ μίλοίΒ-ρων, 

Ολλίοίοροβ £]ϋ : «οβ Γαηβ α»1 Οοα» ιΗ()υί$ αιιΙ Ριιή» 77$ 

υΐ ηοΙ>ί• 9€ΐ)ϋι λάιηοάυιη βίΤοπΐ άοΙοΓΪ 1ι£ΐο λάος'κ. 

ΡΑ(3(ηιιι ου : ^αοιηοάο οηίιιι ιηοοβ Ιλίβκ ροίΕιη ρ7€η(ό$ 

8ί νοοΰΠΑ ραηνοπιη ; ^αλΐ€ ν«ΓΐΜΐιη ηλΓΓ&1>ο ? 

Οάίι νΰτδ άοΐαβ, γιχηΛία/αίίί ίϋΓ(ϊνΑ βήΐ ταΐίσ «οζϋη ^ 7^^ 

ΙρΓαιηηβ ίβΟΓ&ιη 1ί ίοοϋβ αιηρΙο^Γ (οίαιη ί&(ΐιί(«, 

ΙηΓϋίχ ? λ( ηοη Γ&ηβ ορΐηοΓ, €0 άΰίϊιηέΐο, 

Ροκ υ( (}«ί«ί€8Πΐ λ «ίοΙοηΒιιβ $ ίύά (ΐιηο ηοΙ>ί5 χη&ΐαχη ζά^ΐ, 

Οαληάο ίΐΐβ νϊύ, ρηνΚΐΐΓ : νϋ^ζί ρυίΙοΓ, 

ν«ΐ€α( 2;λαάίαπι : ίίΐΰ ιηοο οοηίιΗο ΓοΓν^ΐαβ 7^5 

Ιηοοίιιιηίβ, ς»θ€«ΐΒ(]ΐΐΰ βί «ηίπιο ρΐαοηβιίι, ίΒι (}ίΓθ£<1ι(• 

£^0 νοΓο βοάΰΐη (Ιίο ^αο ΐΐΐβ ρΰΓίεο^ΓΪι εβηιπίΰη, 

Μοτίν« ίου ηβχα ^ ΟγαΙμ ]α2υ1ο, 

779* ^Η^^ μηνΛ^η] χίΜ τ• 5;«• 8ιιΓριεοΓ ίοτίρη&η Αιιδΰ μίΛ^ίί^^ν• 

^«><^<^κ1ί )&ιτλ« 1^ /8«4^'«^• 8€ΐιοΙ. Ε( ηοηίΐΰπι ί&Γοπηίβ Ιοϋχΐ (τ&1>€ 

τνβ^/Μ. $€ΐιοΚ ^Εη. XII. Ι. 1065. ΗοκΙ. 7β& 2ϋινί^«ι• ΑΙςΰΔΐια, μ•λ«- 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. ζ1$ 

Η ^ νηίύΤΛίιίψη ^^ζ/Λ φΛ^/ΐΛΚΛ ^ν(ΐ5, 

ΚΑλχΙίίς ΰίΧ^υίις ίΧ^ ληκμ μωμί^ηΠβ^* 

ΚλτΒάηρ, ήτις ^ω(ΐΛ έ Ης »ί%»^ 'ηΜμ^^ ^^^ 

α/ΛΛί ψίΐς α/π^ς* ιρ* Λ¥ ^«λν χλ^Λορ πη 

Ώιοτίιω Λνωί<τω κί% ίλίγχίίΛ ττάπΛ ψυγ^Μ/β, 

5ΰΐι ρ€Γ62ηρ(οΓ€0 οοχηοΓο νοηοηο. 

5β(1 ^Λπι^η α Ηοο ιηοάο ιηοηαοΒ ιηίΚϊ ι11ιΐ(Ιΰη( ίη ροΙΙοΓαηι 79^ 

ΟοηνίοΪΜ; €€ οιηη» Ι&ώ οιν\ΐΛ& ρ^τ£οηΜ^ 

¥Λΐνίζα ιηβαιη ; €( πι« ΓοχηροΓ ίη οΗΙ>υ8 Ιι&1}ΰΐι(68 

ΟοΙοΠίςχ λΙΊχ αΙίοΓΓαιη ίηϋςηε νι(αροΓ&1)ΐιη( ; 

υ(ρο(€ ^υχ ΐχηίαιη ά^ρ^ή^τϊ^ νκαιη &1ίΰοτιιη 

Όΐ ιηοÀÀ(αΓ, <{ηχ (Ιοιηαιη €( ρΑΤ€η(€5 Γαοθ άοάΰεοκ βδςςΰΓΐί:, 79( 

ΐΛίόϊνϊχ οΙϊΓοοίκα : ^^^κ νβτό ηοη ιηβα €η( ιηΓ^τη» ? 

Ηοα €Λ\ζπάίΆΐαίΐ πΐ€2ΐη ! οϋΓίέ ηιιιΐώ Γαήιίβ βίΤοί 

Ηαο ίρία ηοΑϋ νί(αιη τεϋη^αοΓΰ ίη (Η^ίαπιο, 

Ρ^ζο ίηορίηικο ιηα1& ρΓθΙ)Γ3 οιηη» β^'ΰ^ίοηϋβπ), 

Αηΐΰ^ηαηι Ηχο ρ€ΓηίείοΓ& €( ίηίαηάα οΰοί^ηι• 8οο 

1>ίζί(, €ΐ λΙ>ϋ( λϋλίαιη ΑΓοαΙαχη, ίη ^υΙ πιιιΙίΑ 

790• '£ιινχκίζΐΜν»] ηπΛΛ'ίμ0(Αίη9'' Λώ. VII. Μΰΐ&ιϋί ΑαΓοηεοβ ΐ/4 
τ«^. κυζί^ς 5 ^*^^ •φ9»λ|Ε*»( ΐ9πκλίνΜΡ />ΓΓ^ Γβπββ. Αο /έΤΓΓ^ ρΓΟ ηαηααη 

792. Δ<« 9»^ΐ6- ^•^{»«Η<. Οτ£ «ι αΙΟτΗη νίη€η$. ΗφΙ. 
ίβπηοηΰ ίοΐαηι ί6Γ€η(68, «άοο υι ίΙΠβ 795* ^ ^<] ««^«^( "^^ «ν^• /3ίλτι•τ 

£ιιηι ίαΙ}α1^ Χοηορλοη» Κνρ•* ΔΙΑ 5 ^ **^• '^'"^ ^ ^ ν^Μ^^ν^' 9 * Λ•^0'• 

ΧΤόΜΑΤΟΣ «;(•». Ηίηο Ιι&ΐίηηπι δοΐιοί• 
/^η•09 9«ο(1 οΛ, ηϋ νί(1«ιΐΓ,• ρίτ/ίϋί- 8οι. Ή, ιζ φω^Λμ\ψ\ ινΰ ιΐύ η3^' 

8 Γ 2 *Λξ[ΙΛΚΦ 324 ΑΠΟΑΑηΝΓΙΟΤΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 

φΛξμΛΚΛ Οί, 7Λ (ΛΛ9 1&?^, ΤΛ ί^ ρ^9Ι7&^' νίΠη. 

Έ¥^/^!^ ί[*3?η γάνατ ύίυρίΐο* ί^ ^ κοΧττ^ς 

Α?ρ* βλο^^μ^^' 79^ %ο¥ μ,ο^τ 'ί(79 ^' ^ρ^ 905 

άΗ(Λ^ ολοο¥ ςνγίξοίο κλτλ (Ρξίνας ΐ}λ3-' Άί^ϊΜ* 

^Ε^ίτο ί' ίμφόί,σο] ί^ξον ;^ονοψ, ίμ,φ) ^ τα-ΟΜ^ βίο 

Μι^0»το μί» τίζτίνων οο** όιϋ ζοΦοίσι τίίλΛν^, 

νβηβΠΑ «1, ρ&ηΐιη 1)οη&, ρζχύια ηοχι& ροίιΐι €Γ&η(. 

Ε» νοΓο {βηϊΒαβ ίιηρο£(2, ρΙοΓ&Β&ι, ήςλνίϋ^αβ ϋηαιη 

ΙηάοϋηΰηώΓ ΙζΛτγχοΜρ <ια» (ΐ€0υζ6Γαη( €^υ8€ ρΓΟί-Τυβ 

Οιιιη ί«ηιιη ίαιιιη νϋλβιηβικβΓ (ΙϋΗβΓβΐ : €αρί6ΐ)&( ιηΓαροΓ ^Λ 9θξ 

ν^ηοιίΑ ΓοΠ^Γβ ΙΰϋΐΑΐίΑ, ιΐ( (ΐ6§αβαΓ6(• 

}&ιη^νϋ Ιί£Αΐηίη« τ^ίοΙνβτΛΐ ατεπί» 

£ζίιη6Γβ €ζ νιΑάΙ ΰαρίβηβ ίηΓΰΙίζ : ί^ά ΰί Γορβηώ 

ΗοΓΓΟΓ ίη£;€η8 (ϋΐτίΒίΙιβ «ηίηιαχη ίηνα^ί χηοπίθ : 

Τ6η«1>&(αΓ &υ(€πι ίΙυροΓ^ ]οη§αιη (βιηραβ, άΓεαι^υο οιηηί& 8ΐο 

}\ΐ€ΐιη68 νί(« ίΙα<ϋΕ οΒνΰΓΓ&ΒαικηΓ• 

Μβχηίηίΐ ^ιιίά€ΐη γοΐυρίείαιη, <}τιο(^αο( νινΰηήΒιΐΒ &(1Γαη(, 

'Εξ^ί7^*νη< ο9 'τ^ Έ^(Λη• ** φΛβΑβ^μΒΨ $ ηβ^ΐίέΐίβ ΓεΚοΙηβ, ρόδο ΠΙαά €χ- 
$θ)ΐθΙ. 8θ6• ΤόφζΛ '^αηίΐφ] 19 ιίφξΜ Μψτί 

α ίΠ ΓΰΗοΠίβ ^Φλυίτίγίς, Οαοά €0η- ]» ««( «ν, ιμ/ «ιξ•τ« ιΐρ«* ιΓ)Κ^(•" 

ίοηϋ&ηουιη ^ιιίοίςιη νίΑιιη, Μ ηοη Τ« ^νμιμτ• ίχ ν^ϋν. «ρ ν«( «<( μ^» « 

€οη(ίηυο £η€ ιη'&ηαΓεηρή εοάίοίβ τιττιτ (Αίτάλη-^ις, 8€ΐι•1. 
&α61οη(α(€ ^ηί ιηιι(&ηάαπι• 1^%ο 8ΐ2. Έ» ζ«•70ζ] ι»ώ τνΤζΐι «^π» 

ΐηΚΓΰλ ΓαΓρίεοΓ δείοΙίαΑοιη ^^ί^Ι^ιη •λφγ1ζ*7; δΰΚοΙ• 
βοή ροδΰ €οηείΠ&ή εαιη ίςηρίαΐΑ ΑΡΓΟΝΑΤΤίΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ• 3^$ 

Μι^*•9•* ό(Α^λίκίι>ις «τδ^θ'έοί', οκί η κίξψι• 

Ήξης οίηαΊγη (Α^Λι^ζοιης^ ϋί η βϋλοίς 

ΏυκνΛ ^'λυλ κλ^ηι&ίς ίων λυβ^χβ 5τυ^Λ6ύν, 

'^ΕρΒ'λ καΟΊγρητας /4,ίΐα %τ αιττο^η μπνοή ίνωγί 

Αύτί^ ί^ίώτ ίττί νηΛ κί^ ΌΤξοτπί^ί^Β λΛΛ&άς• 
*Η ^ ίτ» αυν τατροίι» ψα^ΫΟΐ^ι,ίΐψ 'ίίίν ηύ 

ΜύΒΐίηίΐ Γο(ΐ2]ίΐ«(ί$ οοχ^α^Ηβ !»(» Εάοιοά^ιη, ρτοικ ρτιβίΐ» οοηνβηΐΐ: 

Αο βί Γοΐ ίαουηάίοΓ βΓίϋ νίία 

ΟαΕίη ΛΏΐ^Λ ι ίιηρ6η$έ ^ιιί(1οχη ίη ηιοηΐο ίη^υί£νί( ί1η£;α1α, ^Ι5 

Α(<^αο ϊΙΙυη αηκ/αία Γαίβ ί(€Γαιη άϋροΓαίί §οηίΙ)ΐΐ8» ' 

Ιιιηοηίβ ΰοηβΐϋβ ιηυϊαεα, η€ε ΓϋΐΚϋπηβη! 

Αΐϊό 3(^τΐ€ αΗο ιηυ(&1}3( ; ί^ά ορΖ9\)Άΐ, υ( ίΠΙοο αρραΓΟΓΰΐ 

ΑιίΓΟΓΑ ΰχοήΰπβ, υ( βί (1«Ηηίοηάί νίηι Ιια^ςπϋα <1&γ€( 

Μ€(ϋ€αιη€ηι& 6Χ ρ&έΐίβ, ΰΐ οΙ>νίΑΐη ΐΓϋϊ ίη ϋίιιβ εοηίρβ^Ιαιη• βίο 

ΡΓ€<|υ€ηΐ€Γ βϋίοπχ οίΕαΛΓϊτίααηιιη Γϋίοΐνίί Γοηυπι 

ϋτ Ιαοΰΐη ζίρκοτ^ι : ί]1ί ίζηά^να §ΓβΕππι ιηίΓιϋ ]αΒΛΓ 

ΑαΓΟΓΑ, ιηον€ΐ32ηϋΰΓ(^ιιε ρ£Γ αΓΒοιη ϋη^αΐί. 

Ταηε ίΓαΐΗΒαβ (^[αίάΰΐη άίυιίαβ 'Μ ιη&ηϋΓϋ ]ΰί&( 

Αγ§ιι8, ιι( 8ηί2η2ΐ(1ν€Γ(€Γ€η( ΐΏεη(€ΐη ΰΐ εοη61ί« ρχιάΐχ^ ^^5 

Ιρίβ νοΓΟ ίΐΟΓυαι η3νΰΐη Λά'ύι, ρτΊοτ αΒ ίπ Γβρ&Γ&ΐοβ• 

ΙρΓλ νοΓο ^ιΐ3ΐηρηιηαιη Ιαοοηίΰΐη νίάίΐ ΑυΓΟΓοπι 

ΎίΤξΟ, βλνββ ^αίάϋΐχι ΓϋΗς&νίΐ ιη&ηίΒα$ €οηι», 

827. 'Η 4• ίίτά ί^. &ο. νϋίί, &ο• Λη. IV. 587• 

Κ€§ίηι 6 Γρβοϋΐίβ υ( ρπιηιιπι „ 

ΑΐΙ)£Γ€ϋΓϋ Ιϋςςχη Α< Β26 ΑηΟΑΑΑΗΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑργψίΙατ ίΟ/^'^ ί^ΐΜς %η ίίΨίυΠΦΛ 

"ΣτΆοί •3Γ6^κ, λη^Ί^ ίχίωψ τλ οί 0$ ιικίκ ηβ^ •3{ 

ΥλκΜτο ί' Λΐ^φιτήλΛκηρ, αΙόί ίυ^ΛΛΆκ^ μτα( 
Έν 'ζατροαο(4^ ΒΌ,λΰί/Μίο ^υω^σς ψβλίζΰίΐο, 

€& ΜΑ μ,ΐ¥ Ης *Εχά/ηις τΰΒέΚΛΑΜβ ηρορ ίίγα». 

*Η ^ τίως γλΰ^φυρης ίξ/^ϊΤδ φωζ/ύψΜ 

Οαχ £1^1 ιΐ€^1ί§οη(έΓ (ΙοιηίίΓχ, ]αέΐΑΐ}&ηΐυΓ, 

Ν€έ^3Γ60 ηίΐοΓοβκ ίβάΐ ευΐβιη $ ίηάαίκιαο ρΰρίοπι 
Ρ,ιιΙαΗηιηΐ» βοχίΗίΠΙιαβ α^ρίλίαιη ήΐ^υΐ». 
Οάοτζΐο άΜά€ €Λρϊύ ΓαρβήαιροΓαίι νοίιυηαι 

ΤοΓβΒλΐ ίοΐαπ), οΙ>ϋ(Α χηλΙοΓαιη ςα« £1>ί &η(€ ρβ(1«8 ΟΓλΊιί 83^5 

Ιηηΰΐη€Γ&, &1ίοΓαιηςυο <}»£ ίη ροίΙϋΓαιη 6Γ9ΐη( €νϋη(ΐΐΓ«• 

]ίϊΒΐ άΰίιιάο ί3ΐηιι1αΙ>α5, ^096 θΒί άιιοάβείιη αοίνβΓΓ» 

Ιη ΥΰίΙίΒαΙο (ΙΐΑΐλΐηί οάοτΛύ νεΗίι1>&η(ατ 

Οοχςυ&ΐΰβ» <^τιχ ηοηάυια Ιβ^υιη ευιη νίήδ οπι«ν€Πΐη(» 

ΙΙε ί€(Ιίη&ηίέΓ ιηαΐοβ ΰΐίΓΓυί 8ά]ιιη2ΰΓ€0Γ, ^4^^ 

Ομί ίρΓ&χη ζά Ηϋοαΐεβ ρβΓροΙεΙιηιιη (ΰΐηρίυιη νοΗοκιΚ• 

Ώύηά^ Ίρίιιτ ί&ιηιιΐ» ίηίίΓαΰΒΑχκ ειίΓΓαχη : 

ΙρΓ& ίΐΚοΗιη «χ €&ν2 €Χ€χηί( ακα 

▼€ΓΕ νίάΰΙΙΙΓΓοΓίρΐΙΙΓΛ. IV. 1407. ^Ικ»?» δΛοΙ• 

♦ ΛύίίΛΧΟΨ» ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΤΡΙΤΟΝ ζίγ 

Ητ Λ¥ ογ* ίη ρ>|Λΐν ίοι χΛλκόΙο τνττγην. 
Ούτι ΚίΡ ουί^^φίπύ Τίν^ί ΗκάΒ^α* ίΤλύ^ κ ί\κ^ 
Αοίίηρ^ς ΚΗ9* η/Μΐ^ ο(ΐΖς κοίςτα τ€ ^ίλόΐ-η. 

Αϊϊτί ύίμης-ίω κνη/Μίς ϊη ΚάϋΚ^ί,ίΑοίσιρ 
Αιματίίντ Ιχ/Βύ^Λ Πςο^θ*^^ (Λ,ογί^ιο. 

Μ^ά1^9αίϊ^η^ναη, ςαοά λίαηϋ Ρχοιη€^νιιι νθ€αΓ«• 

Οαο £ <ινΜ, ηοέΙιίΓηίβ ρΙαοΑίΕ ϋλςτι» 84$ 

ΡΓθΓ€Γρίχι& αηΐ£6ηΙ, ΰΟΓρυβ Γααιη ]ιιιι&ϋ£ΐΑν6τΐ(, 

Νΰ^ιΐΰ βτάβηή ίςηί €^άζΧ ; Γοά α ΓοΙκητϋ 

ΡοΠοηϋοΓ ρ€Γ ϋίαιη άΐ^ιη, «( νϊΗΒοβ ίΜήΐ. 

Ήοο ρηιηίώβ ΏΛΧΠίη {^ Γαί1αϋ(, (ϋΔΠ1α&ΐ€ ϊη ιαίΛΧΆ €50 

Αςαιία ΟΓϋάίνοΓΑ ίιι Ο&οοΑβ ΓλΙάΒαβ 

8Αη£τι1ηοΐ€ΐι(8ΐη ίζηΐύϊα ζηιιηηοβ ΡΓΟίηβΐΗά• 

Ηβ)!» ^ιιί<Ιοιη βο», ψΐΛϋ οΛϊχβΚ ίρΛύο, ΑϋΓσρφΓ 

ΟοΙοΓΟ €017010 £ιηι1ί8 ογοοο βρριιηιίί, 

Ινι ΡΐΌΐηβΐηββ «ΙΗ «ϊη (Γβάχάοταηΐ : «-ι?, ΐινι %« ^ ^^Ιφι^ βΜηλίυΜ (νν»7#ί 

ϊη ΐη3Ι£10Ϊ8 ΙΒΟ«11(λίΊοηίΒΐΙ8 ν&ΙοίΟ 0Ζ• ρ^^ τ άφίν^η 1«^μ ^«ββΤ»] ! «ι» ννχτΜ 

ΐίΒχη8&8ηι : ί<1οο Μοάοβ ηηίΟΓ αραά •ν^^ ιξ'^'Ρ'^Ο- ^«^^^'ΐ' ^^ '^ ^«ήτ 

νβΚ Ρΐβο. VII. 355• ^βίοΐ οήαιη »<Ι η>;^ί*τί τλϊι»^ κζ^τβτΜ^, ιφ τώ? -ί ητ«- 

βιηίοίΐήιβ άίηιοικί». Υίά. Ρροροη. η^ς ωζο^ ίΧάβτχΛοΙΙί. •τι 5 Ήω ΑβΛξΛΦ 

1τ• Ι• ΕΙος. XII. ΙΟ. ο( €οη(Γ8 ^β^^ς Τίίζ<ηφί9ΐ» η^λΜ^ί, ΤιΐΜ^ίΐς ζ^ τβΤ 

1»κ ΜοάϋΑΒί θ3ΐ]θλΓο& ΚοΓ^α υΓβιη ψίν άίίίχβι^^^ Α^ίςαι»• δοΐιοΐ. 
ίαϊ£[^ €3^ ΛνητηΒ'ήΛς ζ νβίΐρ^ς• ΌρΙ. . 854• Κατ^ρχ/»] Κωζνχ/οψ, ι^ Χ^Ρ^•* 

846• Δμ^μτ. €ιιγ Ηοοα^ο (ΙίέΙβ «^ ΚιΧίκΙαζ, (V» « ::4^φ•ξ^ ^/μ^ «^«ιε^;• 

Α«β(«ί9 ςιΐίΐ& ΔκΚ;^;, οοηΓιιΙο 9ρ9ΐη1ι• ' •π Μ «>Β'β^ «ντ¥ φηη 'ΧΛς^λήηΦ9 Κ«• 

ΪΒ €3ΐ). ΏΪΛη. XI. Ρ»ί>. δοΗοΙ. 

ΙΒίά• ΔμΙ^ μ^ψό^ΗΛψ] τί Δ^^^Μ' ΙΗίά. ΚΛξνκΙ^. 3ιτλ\}ό ΠΒ IV. ίη 

ίΟ^ν ιΑϋψ» 9«ι τ»ν • ^ ΤΦ ρίίτζόψ. Οίΐίςία ι^ ι« Κ,α^ΛίΦψ ΛΨΊξη, ο» ί η 

Δίη^Λ 7«ρ Ηΐ* ^'>^ 5 7^* ίΙίξηφ•9ΐι», Λζ^τη κζ«ηβ{ φνίτνι^^ 32δ ΑΠΟΑΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

ΚανλοΙτίΨ ίι^ύ/Μ^σ-ιν ίπηιψον η ί^ίίϋ ρ^/ίι 85; 

Ύης οΐίν τ α» ύ^ίοη κΟ^αΑΐϋΐί ϊκμ,Λ^Λ φρΐγ2 

*Ε'ί\Λ [19» ΛίνΛΟίΤΐ λΛίύΤΛμ^ ύ^ΛΤίοΰτν, 

Βριμ^ νυκΊίτηλΛψ, ^νίΐα/» οήροια•ί¥ ανΛοτΛν, 
ΑυγοΛή αη ρυκτ) σιω ορφψΟΑΟίς φΛρίίόπ» 
ΜυκήΒ-μω ^ \!!ζτί¥ί^ί¥ ίρψνη σ'ώτο γοΑΛ 
'ρ/^ν τψ¥ομί^ ΎίτΙωίίΐίς• ΐς%η ^ ΰύτίς 

€2ΰ1ιΙ)τΐ8 ΓαΙ^ΗιηΙβ ςΰΐηίηίβ : λ€ ίη ΐβΓΓ» . ^55 

€«πιί Γβεοηβ ίηείΓ» ύιηίϋβ €γ&( τ^άιχ : \ 

ε]ιΐ8 »(ϋοί< Γαεευιη ηΙ^Γαιη^ (^ηλϋ) €& ιηοη(&η£ <^αο]ττι«» 

Ιη οοηεΗλίη Ο&Γρί&ιη εοϋ€§6Γ&( &ά ιηοάίολίκίιιιη, 

ΡοΑ(ΐιι&ιη Γϋ Γϋρήββ ρςκηηιΒιιβ Ι&νίίΓοί α^οί», 

8€ρϋ€Γ^υο ΒΗιηο ηιΐ(ΓΚ€ΐη ]ανϋητιιη ιηνοε&ΙΓοί» 86ο 

Βηιηο ηοόΐίναςαιη, ΓαύίοτπιηοΑίη» ιηίοηβ Γε^η&η(ΰΐη, 

Τοηο^ΓοΓέ ίη ηοέΐΰ οιιηι αίΓΐβ νβίΐίΐϊΐιβ• 

Καάίοο ίοόΐα Ριοπίΰΐΐιοα, ίη^ΰχηαι((]^υ€ ίρΓο 

8;7• *'*>>( «<^ ^'<^ <(ΐοπ] τί "ύτιφ^' . 859• '£"'''«^] *Ψ* '*^ ττηΛτΰ$ λν• 

• βτ«ι^( ^!ν<^ν( κοχ,λιις, ίφ* «9| ^ιν^'» 86ο. ΈττΙλμ 5 Β^^/^ι*] ιχΊμμ; IV 

^ ^Λζμίββη^ψ Ηλ%χ•• ΙΪΙω^ 5 * 'ίηίίξτηί η- φαιή κ* τΙμ 'Ζη^ίΙιμ ιτικ^λίβκβυ^. /^ 858• Κ4(£0ΐπΐ| ο» ^^0Α^«] Κ«αΐ77βι ^• ^^ «ν φ$Ζί^Ιψ ιζ ΐ(9»ηκχλ«»ιΐΐ(^ν «^ Λη• 

ΟαΓρΙυπι &!( ρΓορ€ ζ\}€& οεε&ηο, ΐ»; νν Βξίμί», η μι^χΐ^ <;^«κ ι^ϋη. 

Μηάζ ιη3.]θΓ€3 εοηοΗχ Ωη(, Γοά 8ιγ2ι- &ξΙ/Λίω*9 τ«« «9». δεΙιοΚ 

1)0 εΰπΓυίι ΰήαζη ίΐΐαά ιη&Γε «ίΤε ίι• 864. Τ^τ^ατί^)»-] ι^β τ Τιηί•ϋΡ «ί 

ίΑςυηι νοο^ρς ιηαΐυηι Γ€€εηήθΓ€8. > ιίΛί, α]!^ τ• &« π^β/(Α«9-ι«( βι•Λ#ίηι»{- ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ'ΤΡΙΤΟΝ• 3^9 

Τον ρ' ίίγ' ί?ΛΚλβυΛΐ& Β'υωίέί κλτΒίτο (^^ίτςνι. 870 Δφτ€^^> £Λ«£Κ ^6 ^/' ο^^οΓ α/ ^6 ^^ β&Λλα/ 

όΐη Λ λΛΛροίσ-ιν έφ' ί;^(96(π ΙΐΛρΒ'ίνίοιο 875 

Ήε (& ^Α/ινησοίο λοίο^'Λ[^^ ιη^^οΐο 

Ιαρβίί ηλ(τΐθ, ρίΣε ^οΙογο 1&ηξυϋη3 απίχαο. £65 

Ηαηο ί1ΐ9 βαπη «οπιρίαηι οάοΓαΐ» ίπιροΓαίΐ ίαΓςίίε 

Ου» οί άίνίη» οίΓολ ροέΙοίΕ ρ€η<ΐ6ΐ>αί; 

ΡοΓ&Γ^^υΰ ρΓοβΓοίΤ» νβ1ο€€ΐη αΓοεηάίί ςιίΓΓϋΐη : 

Ουχη^ηε βα ίΑχηυΙ» άιΐ£ ικήη^αΰ &Γε6ηάοΙ)3η(• 

ΙρΓα νβΓο Η^Ι^οηΕδ ςοΓήρυκ, ει ΗαΒίΙοιη Γευΐκαοι $7^ 

Β€ΖΐΓ2, &αΓί£;2νίΓ(|υ€ ρ€Γ ιΐΓΐ)£ΐη ; Γϋΐί^αχ νϋΓο 

Ραπιαίζ, ρΓβΗϋηίο ευΓΓα α (€γ§ο, 

ΟυΓΓ6ΐ)3ηΐ ΐΑ(2ΐη ρεΓ νί&χη, νοίΐ£Γ(}υο 

Τοηαεβ ηίνβα τιΓ(^ιΐ€ λά ξ€ηα£ΐ ΓοΑιιΙϋΓαηΐ. 

ΟμΑΐίδ νοΓό &ά 1ίπιρί(ΐ85 &^υΑ9 ΡλΠίιβηΗ, • 875 

5ίν€ Αιηηοίϊ 1ο{& Ηανϋ, 

ΒτίΓΐηβηηϋ, >ά Υ.Ι. ΡΙαο. VII. 368. "" Ζ^ΙΖζΓ "^^""'^'"" ' 

5€ΐηΐί /ΓΤ//ίΓ^ ΐ1ΐ€ * Γ-Γ * 

€ο1ε1ιίάθ8 ογ» ίαεηί* 876. ^Λ/Μννβζιο. ^ληηε Ιε^βηάαιη 

3ί*^#ί. *Όί•ιν^ Λ ά^τί τ•/ &ι^^•Ϊ5. ΓοΙβ δραη1ΐ€χηίαίη 3(1 ΟλΠ. 1ι>Ίηχι. ίη 23β ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*εΐκάα4ς Μ/ΜίΛοη ίί^ί^λΛογι κφ?\μη^, 
Ύ^λ.οΒ'ϊν Λψτιοωα» τηλυζψΐοδ^ ίίίο,Ίψ/αηζ• 

ΚννζηΒψΐΜ α-Λοηίσίψ \!Ζ99ΤξομίΰίΙ^ Μβαν 

Αψι τίτ ιϋτ^Τ(/ίΧοιο ΚΛτ ΰώι^Οί βί^Λτ Λ7η(9ΐις Μ^ 'ί(ΐί¥ Λ?ί^οίΛ7ΓΛ(η [ΛΛΎ Λν^ρΛοιν, οίτ 3^ ^7λ¥ 

ΑαΓϋο ΌΊλπζ ίη ουΓΓΰ ίΙ&η$ 
ΡΰΓηίοίΒιιβ οϋΓνίβ (Γ&ηβ( ]»£*» 

^^ Ιοηςίικ^υο οΒνί&ιη 6υη8 ιηα1(ο ηι άοκ το<1ο]ΰη(1 1ΐ6€λ(οιηΙ>ο ; 
€ιιιη ϋϋ «α(αη ίϊχηιιΐ Νχιηρλβ Γΰ^υαηϋΗΓ ρο4ίίΓ<»ια«> «Ιί» «^ακίοοι ίη 
ίρΓο 88ο 

Η&1>ί(&ηΐ€8 ίοηί€ Αιηηο&Αεο, ύΐχ ν€τ6 «ραά 
Ν^ΒίοΓλ ε( Γεοριι1θ3 ΓοηάΙ>υ8 ΓΰΕίοηΐββ, €ίκ«^ο€ ΓϋΓβ 
ΜαπηιΐΓβ βάαΙλίοΗο 1)1&Βάίιιιι(υΓ ΓιιΒίτΰΐηίΓςϋχΚεβ οιιη(βιη« 
8ϊς ϊΏχ ηΐ€ΐ)Αη€ ρ€Γ ΟΓΒβχη^ ΰΪΓοα «ιι^βπι ροριιίαι 

€θ(1οΙηΐ( νϊΧΛΏΒ τ€^1χ €οηΓρ€61ιιιιι νίΓ^ίη*»• 885 

ΡοίΙ^υλΠΐ νβΓο αΓΐ)ί8 Βοηο ίΙηι£Ιθ8 Γε1ί<|ΐι«Γλ^ νιοοβ 
Τοιηρίαχη^αβ «άνοηοΓ&ϋ^ ρ€Γ ΟΕΐηρυιη ζηή^ΛΏΒ, 
Τοηο Γιιη€ νοΙαΒίΠ άΰΓεΰηάίΐ ιΐϊίάΰΐιι <Ιο εαΓΠΐ 
Ι.ιιΙ)«ιΐ(«Γ, «ς ϋιΐίλ άϊχΐί Γαχηαίιΐ^αβ. 

Ο ΟΛΤ», τΛΛξαηχα ρΓθί«£Ιό &Η(ΐαοά ρβςοΑνΐ^ ηβο Αχιίΐ]Ηίάν6ηλ 890 

Νϋ λθ€€ά6Γ6ΐιι ζάνοϋΛΛ %ά νΪΓΟλ, ςαι ίη ΐατί 

889 '1ψ^η\ «»9τι $ ιν'^0 <«τΙι(- ?7«ρ. δςΐιοΐ. 9^9 ΑΡΓΟΝΑΤΤϊΚ«Ν ΤΡΙΤΟΝ. 33* 

^αμνιί^ ςροάφΖην ά^;^*^/ ΐ| βΛολίΐ^ 
Πμε» 9»Λ/^* 79 ^ ίης ίνηλιΑί Αυρο γαοΛίκίν 
Ύαοη «4 το7ίΛ^ιΒ%¥ ίιηιμίηα4 Λγίροψ^. 

Κλ/ λ Χβ ^ ΛΐΛ66ΛΙΐν ά«Λ<Γ/ν θΓχΛί^"*ίΜίθ9•€ 

Α^ γΛξ μ ί7^κο^7 ίδ^^^ϊτ^ίτ^ «^ ^ ί^ βαίτϊ 
ΧΑλχίϋ^ (τ» ^ϊ αϊ^ νοΑΐ %χιτ ΗταϋατΛ) 

β| ί^έθ-», ^;| τη^^ξος ϊς 2λΌ. μ^^Βς 'ίχη^.) 
Τθ¥ 1^¥ με κίλον^, ο%ς Ότψ βασιν υπίςη, 

Αντα^ ίγύ τον μυ6θ9 ίπγ^¥* ηίί έ αντόψ 

• 
Νο&τι νβΓΓληηχΓ : ίΙαροΓΰ ψ^ταύίία €Λ 
Τοί» ανίΐλβ : ^οαρτορΐ€Γ οοΠα ν€ηίί Ιιϋο ιηαΠϋΓαηι 
111 ναοί ^99 &η«(Α ςαοιϋί&ηφ εοη£α€ΐ)&η(. 

Οαοηί&ιη νβΓ6 οοηνοοίπιιιβ^ η€ΐηο<}α€ λΐίαβ Λά/ζ&, 2α£ 

Αζ^άηχΆ ε&η(α βηίχοαιη λΕλιιπι ίλΐΐβιηυβ 
$αινΐ, ραΐΰληβ Ιιιβ βοπΒυβ («ηβΓΦ Η€γΙ>2Κ 
ΟαΙΙοΑίε ; καιη άβχηάβ ίρίο (οιηροΓίβ &Γ(ί€ΐι1ο Γ€ν€Γ(6ΐηα$» 
£( ^ηαΐϋο ί^ηέ ςιιιη 1ιι€γο άρπιιιιη Γϋνβηίβΐίβ 

Ηοε ^«9 £ ιη€€υιη €οιηρΓθΙ)αν€ΓΚί3 Ηαηο Γ€η(€η(ί&χιι• 9^^ 

Ατ^νΛ €ηίιη ηιε ν€ΓΒί8>])οη3(αΓ, αο ίρΓα ϋήαιη 
01ΐΑΐοίορ€ : {ί»£ΐίΙ αυϋ^ιη ίη ιηοπιο (οηΰΐΰ ^α« &αάήιι 
Α ΏΛ^ρ 110 &(1 ραα-ί» αακβ Γϋπχιο ρ€Γν€ηί»(«) 

Ηοίρί€€ΐη ϋίαιη πιο ΗθΓ(2η(υΓ, ^ιιι ΰΟΓίαπιβη οοηίπι ΐΜίτοβ ίαΓεβρβπ^ 
Αεοοριμ άοηίβ, ροηευΐοίιβ ϊώ€ΤΛΐ€ Ι εοη&ιηίηίΒαβ• 9^5 

£^ο τοτέ ίοπηοηοιη «ρρΓού&νί, ο( ίρΓαιη ^ ΐΜΒβγί 94μ*νί• οοηοΐ. 901. ΏΛζΜ^νκ4} «Βΰ»ι$ίιι4. δελοΐ. δςΐιοί• Τ ι 2 1Ι^ίκλθ(ΜΙ 

Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ 33^ ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 

Αωζβί φίραν, τω ^\^ οώτε ΚΛκωη^ον Λλλβ *ζΰ^ορω|^ί.ίν 

ΦΛξμ^κον' λΛ' '^ίσηνοσ-ψι τήλκΒ-ί μοι ίντ Λν 'ίκ^!^. 9*^ 

* Ω^ ίΐυα<Α* ΌΓΛΟΊ^οΊ ^' οΙ^κλοτος ψίΐίΐη μηης. 

ΑντίκΛ ό^ ^ΑίοΌηοΐω ίτΛρων α/ττο μ,^νοψ ίξύόταζ 

^ Αργός, οτ ί<^ τψ3ί ΚΛσ'^γττρ'ων Ισάκατίν 

^Ηίρίψ *ΈκάΊης Ιψ^ν μ^ νηον Ιίακν, 

^Η^^ Α' ο» ^Αίί• μ^ ίί α-φίο-ιν Ητητΰ Μο•ψοί 9^5 

*Α(ΐ7ΤϋκΙίης, ί<Β'λ'ος μιν ιτπττροφΛνίι^ς ίνιαοτίΐν . 

Οίωνίίς, €<3'?^ος οί συνώφρίοΰΆ^ Ιϋσ-ιν. 

^ΕνΒ"^ ίττω τ)ς τϋος ϊτη 'Ζί^τίρών ^ίτ ά,ν^ρων, 

θ23"' οσΰί δξ αντίίο Αιος γίνος, ίθ"* οσ-οί αίΤλων 

*Α3ΛνόίτΛ)¥ ίίρΜς ίφ* οίί(ΑΛης ίζλΛςησα4^, 920 

Ιιιϋΐ ΓϋΟΓ&χη ί Γοεϋβ ίη εοηίρο£1υιη πιβαπι νοηΐΓϋ ; 

υΐ £& ίη(€Γ ηο8 (Ιίνίάβιηυβ <{νίχ ι$ άεάεπί 

Α11α(& άοη&) ίΙ1ί(}α€ νίεί&ιη ηοοΰηΐίαβ αΗαά ρπεΒεαιηυδ 

Μ6(1ίε&ιη€η(ηχη : ί^οτύπι &υ£€πι α ιηο άίίεϋάίΐϋ, ^υαιιάο ίΠο νοηοήί. 9^^ 

βίο (ϋχί( : οιηηίΒυβ &α(ΰΐη ίαηίνυιή ρΐαεοίί εοηίΐΐίιιιη. 

8(8(χιη νβΓο ^ΒΓοηίάοιη Γοεϋβ ΓεοΓϋπτ ανιιΙΓαηι 

ΑΓ§α8, ^υ3η(1ο ί&ιη «χ ίΓ8(πΒιΐ8 &ιΐ(1ίν€Γ8( 

Βϋαουΐο €&ιη ζά Η^α^ Γ&εηιιη ίΛηητη ρΓοΓεέΙαΓαηι, 

Ουζΐ( ^ ε&ιηρο; £ιηυ1(}υ€ εηιη ίρββ Γε(][αβΙ)2(αΓ ΜορΓΐ]$> ζΐζ 

Αιηρ^οί £Ηα$, ρεηίΰΒ (^αΐάειη αάνοίαπϋ^β ίη(εΓρΓ6(&η(ϋ 

Ανα, ρϋΓΪΐαβ εή&ιη εΑάειη Γΰηηεηάί ααΓυςΙοηήΒαδ. 

ΕΙ ΐειηρεΑλίε ηοηάυιη 3ΐί(^αί8 (αϋδ €χή(€Γ2ΐ ρήοΓαιη νΪΓΟΓυιη, 

Ν€^ϋ€ ςαο(ςιιο( λο ίρΓο }ον€ <1αχ€Γαηί §€ηιΐ8, ηο^^αο ^νιί αΙίοΓαιη 

ΙιηχηΟΓίδΙίϋΐη ΙιΟΓΟβδ (1β ίΗπ^ϋίηε οβοηηίηΕΓϋηϋ, 9^^ 

ι 

1^. δοΐιοΐ. *£^7ΐ}( '«βν• δείιοΐ. 

9^^* 1^«7«^^«ιν, Ι^ε^αηάαιη €εη* . 9*^* '£^^^^< ί^'] « ΐ'^^• «>«ί5'•( ^ 
4ε( Η. δίερΗλητιβ μ$ β-φίην, ιζ ΙιηφΜβητΛς ι! )ζ «τποΊτκ^ 0η(Μίίσ»'' 

οΤοκ ΑΡΓΟΚΑΤΤΙΚηΝΤΡΙΤΟΝ. 333 

ΟΪΟ» ^ηΟΌΥΛ Β'ηΚί άίΟς ΟΛ/ΙΛρ η/ΐΛ^η ΧΗ»α, 

Τον χ^ 7ίΛπ\Λ4»οηίς ^^κ/^Λ^^ν αυτϋΐ ίτκι^ί 

'^Εςι 3ί τις τη^ίοιο κλτλ ^ον ί^^υθί νη2 
αΓ^μ^ο^ φυ?3^.οαην ά/?Τ€ΐρίσιοις χ^μ^οωσ», 
Τ^ 5^^ όη λΛκίρυζΛΐ ίτηίυλίζοντ^ κοξοίναι. 
Ύαων 7Κ μίο^ηγυς λϋλ ^ζίΙίρΛ κινήο'Λα» 

^'ψοϋ ϊπ ίκρψίνων *^Ηρης ηνίττατη βαλάς. 93^ 

Ακλαης οοί (χ^ίντις, ος άί' οολ τηϋ^ις ίσ^α^ίν, 

Ουτ' ίξΛτον κύρη κίν ϊττος τίξοτιμΑ/^α^τη 
Η<3•£«, €ϋτ' Λκ σφΐ¥ ίττηΧυίίζ Λ?^οι 'ίπων^• 
Ερροις, ύ ΧΛΚθ(^ι^ντι, ΚΛΚοφρα^ύς* ίίί <η Κυτρις, 93$ 

Ουαίοιη }&Γοηοιη 6ζ1ιίΐ3αΰ»( }ονί$ €οη3αχ ίη ϋΐο άίΰ, 

$€α εοΓΑΐη ΓρβέΙ&ηάυβ» Γΰα ςοχηροΐίαικίαβ ίθΓ€(• 

Ητιηε «ήλΐη Λ^ρ^£^ΛΏί^& (ΙηρβΒΑηΐ ίρϋ ίοοϊϊ 

Κβηίιοηίΰχη ν6ηυίΐ3ΐ£ ; ]χ(&(υ$ αιιίΰΐη «Α ίη ίήηϋΓβ 

Αιηρ^οί £Πα5, 3Αΐη ίαηέ τλιλ ΰχιίΐίιη&ηβ ίΐη|;α1&. 9^$ 

Έ,α Άηχαη. ^υζά^ιη ίη ςαπιρί ίΰπιίκ», ρΓορ€ (βπιρίιιηι 

Ροριι1α5 ηΙ^Γΐβ ίοΐϋβ οοπιαία : 

Ιη λ&ε ίΓΰςυεηιΟΓ ^λττμΙχ ^οπϊIαο^ζ\)ΛτίX.xιτ οΟΓηίεοβ; 

ΟαβΓοχη &1ίςιΐ3, ίηΐΰήπι ΓηοευΕβ λ\ϊ», 

Αΐίο ίη ηιπιί$ }αηοηί8 άβοΙ&τΕνίΐ εοηίι1ί&• 93^ 

ΙηςΙοΓΪυβ Ί]\^ ν&(ΰ3 ^αί ηβο ^νΐ£ ραεή Γοίοηΐ, 

Νονίί ηΐΰηιο ^^χγ\ά^τ^ ; ^ηόά ηοε άαΐεΰ 4η^^4^ΑIη 

Νοε βηιαΜΙβ ριΐΰΐΐ» νοΓ^ηπι υη(|ΰ&χη &1]ο^α€(ιΐΓ 

Αάρΐΰίοοηΐί, υΙ)ί βαηι οοπιί(€8 2ΐίί Γβ^ααηίΟΓ. 

Α1)ί ίη ιηΕίαηι τ€πι, ίηίβΐίχ ναιββ, ιηΑΐϋ(1ίε€ ; ηοε (ϋ ΥύϋιΐΒ 93$ 

921. ΟΤβιτ *Ιιί^»Λ ^?«Ι, &0. ^ζΒ. ΑΛ»ίρνζαι'\ λ/ ψλΡΛ^« Λίΐί*ί•» 

— ίοΗίο ίοΓίηοίιοΓ ^€Γοη€ ιζ ι^βν. δοΗοΙ. 

ηαΐαβ 93 ϊ• *Αχλ«ίϊ5] *λξ^. δοΐιοΐ. 

ΏΙα Ιυςϋίοίί : ροίΓίβ ίβηοΓ€€Γβ 934• *£»•«λ»Λί] •< ξί»Λ, >ζ •« «»0- 

«ιηΑη(ί» Ον. Μΰΐ.νΐΙ. Λ»^•/. 8ς1ιο1. 

. οδ 534 ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟ* 

^ΟμφΙω άωνοίο Β^ίίλΛτητ ωίί τ ϊπτττ 
Ύυυυη (Λν νηονίί ΘΜς Ϊ3ί, τω «^< κύ^ 

'Έοα^'^* ως ^ κ^ τα•ρ)ν *Αγψό^ίί^ φί-η ^ιηυς. 

Ν»* ί\ ίγων "^Α^ος τδ, Α^^μ^ ιυτ Λ¥ 'ίκηαι, 

Τά^ύά/τ&Γ αϋ χωρώ ίτηατομ^ βίο3ί ί'ανίΗ 

Αι«Γ3ο /ιιν 'ΖΒΤνκίνοΙτι ^ίΐψΛΤΜτηων ίτίίστ». $45 

Τη ρ£& ΊδΒίΡρΛ^ως* ίΐτί ίί ^£<^09 ψίον Λ/ιψω» 

Ουί ΛξΛ Μη^βίης Β'υμος τρΛίητ λΧ^λ νοηθΌί[, 

ίίϋλτΓομίνης τηρ ο^ιως* ττατα^ ίί βί, ψ(τηψ ΛΒνςοί 

^λτην, Οίχ 3^ηίρΐρ)^ ίψην^νίν €^€Μ^. 

Νοο 1>1αη<ϋ Γινβηΐο λΛλπϊ «ιηοκ5• 

ΌΙχίϊ €οη\ί€Ίζτα ; ΓοΙ>ή£( <α(£ΐη ΜορΑιβ, ια(11(1 

νο€€ ανίβ (ϋνίηί(α8 ιηί£1, €( βς Ιοονιυι βϋ. 

Τα 9»ί<1βπι Λά Ώ€χ (£ΐηρ1αχη ηο, ϊη <ιαο ροβΗλίη 

Ιηνεηί63, }2Γοη ; νβΐάβ «αίΰΐη ί&είϋ οΙ>γ}&πι ίΙ>Μ» 94^ 

V^1ι^η8 ςοηίΐϋίβ, ^02 ήΜ οιιβ βύ]α(τίζ €πι ο^τχζιαίηη : 

$ίΰα( €ΐίλΐη Αη(€Α ΑξΟΜήί £1ίι» €«€ίηί< ΡΙιίηβοβ. 

ΝΟΙ ν6ΓΟ, 6{0 €( ΑΓ£ΰ8, €Χρΰ£1&η(€8 (ΙοηΟΟ 1€Ά6Τ»9 

Ηο€ ιρΓο ίη Ιοοο &1>€πιηΐ28; ίρΓο βυίοιη Γοΐυβ 

Οπι 6&ιη ε&Ιϋάίδ ρβιΓοαΠυη ν€ΓΒχ8. 94$ 

ΙΜιίί <^αί(ΐ€ΐη αίΐτΐΐΰ : £χηαΙ<)α€ Λ&ηύ^^ζηί ηχή<{νΛ. 

Ν^ε ιΛ^ά^2^ «ηίιηαβ οοηνοηΰΒβ^αΓ »1 αΙια οο^ΜηάΛ, 

Ομ3πι1ίΙ>€( Ιϋάβηήδ ; οιηχιββ νοιό €Ϊ, ^ΰβαιοιιη^αϋ 1αά€Τ«€ 

ΟαΐΚαιη, ηοη (Ιία ρΙλεβΒΑίιΙ «ά Ιυ^οηάαχη : 

037. \ία»»ίημΖφ(Αί^] ϊλι>• μψ- φί^^τ^, δοΗοΙ. ^ 

φ«^ΐι ΐίί Μ^ψ#. δοΐιοΐ. 945• -Α*•"• ^Ό ••*» >^ • Φ'"•»*•^ «• 

93^. Ό/Μ^ί^] ^/«£ν. θ«ίλΛ», ^ τϊί *λίη» »«€*« «»«'»« βί^λ»."^ 

«ηί? \»ί 'ί ^ιίί'Ή^ί Ίλ«<^«;«# 1^ λΐχ' ϊΐΛ^^•ιηΛ>9. ^«ζ^ΐϊ»^, «»^•»•#^»• 

^•<#Η#. δοΗοΙ. 6€ΐιο1. 

941* "Ήτ« αωίξώ^'] »«ι Κιίίτβ^ί 94^• Ά9•»{βι] ιτΛΐζ,•$. δΛοΙ. ΑΡΓΟΜΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ 335 

'αΧΚλ μίηλη^^κίψ ίμίιχμητ ϋί ίπτ οοη ^.^ 

Η %ψΛ ^^ ςηΒ'ίων Μγή «ββ^, Ιτηίη ϋητνφ 

ΑυτοΫ ογ' ί 11^0^(^09 ιιλλμ$(ώ| ίίρΛΜ^^ ..^ 

'^Βχ ί\^ Λζβϋ> οί Κζ^ίίη ^Β-Μν ττία%ψ, ψμ^Ό, ί^ ούτως 

δ«<1 εο^ΐινίΐ Εηίιηΐ άυΐ)!» ; ηΰο ηη^υαιη θ€α1ο9 ορ^ 

ΡαηιιιΙ^υηι «ά εαίιιιη άίΓΐ^ΰΙ)λΐ ίιτ€(0Γ(έ, Γϋ4 ίη νΙα* 

ΙιΟΑξβ εΪΓουχηΓρο^&Ιϊλϋ, ίηςίίηλήβ {^ηίβ• 

Το(ί€3 Εΐΐ(«ιη οοΓ ^ί β^ηη^εΒχαΓ έ ρθ^οκ, <}αοήΰ8 Γοηΐίαιη 

8ίνο ρϋάΐβ βνβ νοηΐί ρΓχιοΓευηήβ ίιΙ)ί νί<]€Β&(αΓ «αάίΓο• 

ΥύΓϋχη \\\^ ηο& Ιοβ^ο ίη(€Γν&11ο αρρ«Γαί( άο&^ΰΓΑηα» ^^^ 

Αΐϋέ βζιϋϋηβ, (Αΐι<|α>ιιι διηηβ Οςΰοηο»^ 

Ουί ςιιίάΰΐιι ραΐ€λ€τ €( ρΓχοΙαΓυβ νίΓα 

ΕζοΓίΐαΓ, Γ€<1 ρ«εοη ρΐαηιηαχη α£ΓθΓΓ^ Γοΐ€( 0Αΐβοιί(«ΐί*• 

8ίο ίά ΠΙαιη «€€€£ί ρυΙΰλοΓ νϊΓα 

Λ(οτά% &Ι11189 1«1>0Γ€ΐη νοΓο ιηίηίιηέ ά€&ά€Γ2η(1αιη &((υ1ί( οοιιΓρΰΑυ8, 9^0 

Ραβίΐ» βιι(€χα οογ έ ρϋέΙοΓβ €χείά)(> ΙαιηίηΑ ρλΗΐβΓ 

0«ΐ2§Αΐ>αιΐ(, ολϋάλΐ ςοη&5 (κεαραΒλϋ ΓαΙ)οτ : 

ΟϋοΟΑ η€^η€ κίΓΟΓίυιη ιΐ£(}υ€ ριοΓΓαιη ιηονΰκ . 

Ροίηίΐ; ίαΙ>Εα8 νοΓο ροάΰβ οΒΗ^ηοΓΰ : ίηΐβηηι 

9>ο. ΛΐιικΑιί>ΐ03»•τ• 31ο ΡΙοΓ. ΟαΙΚ νημ^ΐΗ 5 ''^ ^ψΐ^-α^• δοΚοΚ 

^ΐ'ηίΑ^ιίρ40»ιν• ' 9^2. θ•^/<^»] ιζ *» «<»^^ 5'''9<^* 

954• ΔμοΤ«^1 ϊλξΐΙΤ ««««9 Τη^Λ' ^1 9»^ ΐΤΗ^ηβ^ »ΐ•9ίΑ«••9. «ί•»9 <^ι>^^ 336 ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ- ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΓ 

Η ^^υσιν η ΐΑ^ιψτην ί€^ί^/^^^ι ίλΛαρ-ΐίΤ 

Ν/α/β]ΐ«'/»Ι, μ^ ^^' βΜ^Γΐ^- χ^χται ^ιττης ΛΗμΛίο 

Κϋ^|Μ.€Μί/ Ό(Μί^σΐί,¥ α/ττά^ίνιτ ίος λ^λ τύ}% ^γο 

Τνω α (ΐιν ΑΛσονίσής α,ττι\ α^ίτηπίηψα^ 

οΰτΗ ίγων, οίοί τι ίυσ-ΰυΰχίίς ΰί?λοί ίοωρ 97$ 

^Αη^, ύ^* οτϊ τη^ 'ΰΤΛτ^ςΐ} ϋ^< νύαεΊΛίσκ^, 
^Ηλ τίά^* τω {/,η (ΐί λΐψ ύτη^αίί^, Χ^ρΐ> 

Α1> ί11ί5 εαηέΙβΒ Γΰεΰ£ςΓυη( ίλΐηυΐχ. 9^5 

ΑπλΒο αΰΐΰΐη ιηαή «( ίΐηο Γοηι(ΰ αηί €οηίιϋ;ΰΙ)2ηϋ 

Αα( ^ιΐϋΓοαΒαβ, &αι Ιοη^ίβ ϋιηΊ1ΰ$ αΒίεήΒαδ, 

Οϋχ ρΓορβ (ο «ιυίεΐβ ίη ιηοηήΒϋδ γα<1κ€8 βββΓαηϋ, 

ΤΓ&η^αϋΠι&ΐΰ, ροίΐΰλ ν€Γο ίιηρϋΚα νοηΐί 

€οιηιηο(χ ίΐΓ£ραοΓαη( ίιηιηοηΓαχη ; Αο Γληβ ίΙΗ 97^ 

$2(13 ϋηηε ΙοοαϋαΓΪ ρΓχ Βλιμ &ιηοΓΪ5. 

δΰηίιΐ &ΰΐ€πι 2Ε{οηΪΒ ϋΐίιιβ ατα. χηαίο ίΠ&ρΓΑΐη 

Β1νίηί(α$ ιηίίΓο, α ΐΛΪαη ίαΒΒΙληάίοηι ρτοΐαϋΐ Γαηηοηοχη. 

Ομ&Γϋ πΐ(« \Ίτ%ο, $ά^ο κνοκπΒ ίοΐιυη οχίίΐοηίειη ? 

Νοη Γαιη €§ο (^α&ΐεβ αΐϋ χη&Ιβ ςΐοήοϋ Γιιηΐ 97$ 

νΐή, ηοο ουχη αηκο^ ίη ρ3(ή2 1)!ΐΙ>ί(2Γ€ΐη, 

Τ^Ηβ ΟΓΑΐη; (^ααρχΌρΕΟΓ ρ&Γεο οοΓ&ιη ιηε ηίιηίδ £ΓαΙ>€Γς£Γε, νιτ%ο, 

Ηαιιά ίαεα5 ίη ηΐ€άίί3 ηοέΐίβ }\^ ^^ «ν»ί«τ( ΐ9π Λψίρίη, ^^ΛΛ^ϋς ιις ϋψ. 

ηβιηοΓίί^ιιο (οη£ΐ)η8 δελοΐ. 

Ιηα«1οΓ&η( απιΒο &(:οπΐ(ί, ]αζ- 073• β^^^ΐι] ^ <^ ^*^' μ*/^^* 

ΑΒκήΒαβ (Αοΐάβ αα( ίιηαιοϋβ 975* <^^«<^* ^ ίντΜ/χί%ς] ως μλλ*;^• 

Α^ϋιηίΐβδ, Γ&ρίάιι.^ ηοηά υηι <^α&8 δςΐιοΐ. ιηίΓειιίι ΑυίΙοΓ. ΙΙρΐ.. 
\Δ. ϊΊκο.νυ. 403. "ητ, οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ. $37 

Αλλ' ϊχ^ ί^ηλοίς ίκΰίνο(4Λ» ίνμίνίϋτης 
^ΑιιφΛ^ίψ Λγορ^ Κι Η^' μ»ί3ί μι "ηριροίς 

Κα/ Αιος, ος ^Η»οις ΪΜτγί τι χίίρ* ύτηζ/^^• ^8- 

*Α(4,φοτπξον ί^', Ικίνις ζ«κά" τ Ιν ί»%^ ίκάνα, 

Χξκοί Λψογκαίη γϋνά(>^ίνος. ου ^ αι^^ν 

*Τ/Μω¥, ςννοινης ύτιψηρος ιοατύμ ίίΒ-λάί. 

Σο) ί^Λ¥ ίγω τίΤΟΛμ,ι χ^ίζ/ν (ΛΛΤ97π<&$ν α<^^)}^« 

Οαό ιηίηαβ ςοβπιβ ςαοάοτιη^αβ ΙαΒβΐ, αυΐ ^ιϋά Ιο^αιη•• 

Οαοηΐ&ιη ν€Γθ ιηαΐαο εοητ€ηίιη\ΐ3 Βοηΰνοϋ, 

£ο€θ 1η Γαογο, ιιΒί ηοη ίλΐ ^ίί άβείροΓΟ, 9^0 

Ι•ίΙ)ϋΓ^ Ιο^ιι&Ηδ ΓοςβΓ^αο, η€ε πΐΰ χηοΐΐίΐϊαβ 

Ρλίρΰβ τϋΓΒΪΒ ι ^οΑπάο^ιιίάΰίη ίιηρΓίιηίβ ρο1ΗςΙ(2 «9 

8θΓοη ξβΓίη&ηχ, (ό (ΐ€ΐηαΐ€£η(1& άα^ΰΓΑΐη ΐΒ6(ϋο&ιη6η(9. 

ΡϋΓ ίρΓϋχη (ε Ηβεαϋβη οΙχβίΙοΓ, €( ροΓ ρ&Γ€η(€8^ 

}ον€ΐχι<}υ€, (^υί ΚοΓρίήΙ)ΐΐ3 Γαρρ11αΙ>αΓ<^α€ ιη&ηαιη ροτή^χ^ 9^5 

8ίζηα1 ιιυ(€ΐη Γυρρίΰχ £ΐ ρ(Γΰ§ηηα8 Ηαο νβηίο» 

Ν€€6£(Α(ο ίη ξΰηυ» <1ο(Γ\ιίυ9 : ϋοη οηΐιη βΒΓ^ς^υ^ νοΒίβ, 

ΙιΙΐέΙΰοίΐ Γυρ£ΓΑ(0Γ €Γ0 ς€Γ(2ΐηίηί3. 

ΤίΒί «α^οιη βςο ροϋοα γοΓογοιχι ^Γ&ιίαχη οΙ> βιιζϋίανι» 

9^1. Τη^τνφίςΐ ιικξΛλΦ^^κφΊς, ήοηοιη ί1η€ΐΐ(. Ιιηιηο ηοναιη ροήα» 

8€Κθ1. €β6 ροί&ΐ μΗλέΰΤΦμοί ϊίΖ€ ίπ &§ηί£- 

9^2. Φ9λ4Μ-ΐ|«] άτίκνίβΊ^ς. ^ τ•ν €ΑήθΒ€, νίζ. ψΐο ρτ0€οτ : Γβάβλροο* 

φιίλ«ιΐ9^» ?««^ 9ΐΙ»». δοΗοΙ. (βχη Ηαηε αΙίΒί (^ικχ^ιιο ιι(1 οοιηρα- 

984• Π{•^ ίβ«τ?ί. Ηϋίο νοΓΓαί ο- Π€β. Νο^υο υγγο «Λ ϋπιρΗοί^Γ 

ρ60ΐ ίβΓΓο οοηλίυβ» ηοη ύιι^τ ορί- /γ^γ^τ^ Γβά ρΓορη^, Βίαη^ί ν^τΒΐί // 

(αΐ&η ροΟ"ο ηιβ νίάί <)ααηι β ΓοΗ- αά (ίίίΛΐίΙαη4ϋίη αρίυ ρΓ€€•τ. Αΐν^χο 

1»α'ΰΐη 490Κ ^' «99?;. Πε Γκ ^πλΙ^ψΛ^ ίη Ηοο νΰτΓα 

ε€ΐη Ιοοί, ϋβ <}ΐιί ίη ροεΓΑΓαπι 1θ€- ΜΕΙΛΙΣΣ010 

ζ^0Λ^ Γαηι ΰχοΓείΐλΐί» ηιίηίηΐΰ ηο« ρΐαίατε β§ηί&€&( : (|υο(1 ροίΐ€2ΐ άίείί 

¥&ιη νίάϋή 1ιη]α5 ρ^ηίοαίβε €θ11οΰΑ^ ίλικβχιο-^βι/. Βτ^ρΙι&ηχίδ. 

υ α '^Η 3-6αι^ 338 ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^Η, Β-ψις, ως ν^ιΧΛ Λΐ^ίίχΛ νοΛίΐά•^, ^^^ 

ΟΜο/Μΐ, κ^ ίίΛλΛ¥ τιύχων κλίοτ ^ ^ Κ βοΧ^ϋί 
'^Η^ω^ κλησΉσιν ις *Β?λΛ^ ρο^ψηίΐίς, 
Ήρΰίωψ τ ίλοχ/Μ κ^ /ΐήτψς* 4 ^ ^ η^ 

ΊΪΛξΒ'ίνικη Μίνΰύίς άφξΟΗΐίτ Αζ/α^, 

Ηκ ρ^ η ΏοΜίφάη χύρι ιίχ$¥ ηίλΐόίο. 

ΆΧλ' η μ,νβ £ νιίος, ίΧΗ χίλον %υνΛα^ Μίνως, 

Ί:ΛΛυ τω €^)ε^ο^ιι^ τηίτρ^ λΙτη* τ ρί }ζ^ ΰίυτύ ιοοο 

Ργοϊι( ίβθ €ίΙ, ϋ( ιΚ (ΐ€ε£( άίνίβιη λ&1)ί(αη(€8 ; ^οο 

Νοιηοη ήΙ)ί ΰΐ ρΓ3τε1βΓ8ΐη κάάβηβ ^ΙοπΑΐη : & ^ι λΐϋ 

Η€Γ0€8 εβΙοΒκίΙ^αηΐ (ϋ ιη ΟηΒείβιη ΓΰνβΓίι, 

ΗβΓοιιπκ^υϋ εοη3ΐ2^€5 «( ιηλ(Γ£8, ςα» ΓογΓαπ ]λΐη 

Νοβ 1η Η(0Γ€ Γ€ά€η(6$ ΐΑχη€η(&η(ΐΐΓ. 

Η&ταιη Γαηβ νΑ&ζ% άίΓοαίΰΓο €ΐΐΓ&β. 995 

Ραί( ευχή ΤίΰΓϋΑ ρ€η€ΐι1οίΐ8 1ίΙ>€ηΓ6( ο^η^ιηίιιίΒιι» 

νΐχ^ ΜΙηοϊλ 1}€ηΰ νοίβηβ Αη8<1η€, 

Οα&ιη Ρ&6ρΙΐ2€ ΓοΗβ ρΰροηΐ βΙίΑ. 

Οαχη ο ΰή3χη €ΐ ηανε, εαιη ιγβπι τορΓβίΠβοί Μ1ηο9, 

€υιη 60 ίηΓε€ηίΑ, 1ί<ιαιι ρ&ιγϊαιω ( Η&ηε βαιβή α ίρ& ιοσο 

992• *£; Έχλ«ίΛι] '£Α«Α» ?«<; Μ λ^ί^^τοΜ -άοη θηήωί, "Όμιΐ^ ^ζ* 
. 99^* ^^ ^* 'έ Θ«β{«] ;^ ΤβνΤΜ» Γ«^ΜΙ« «ή' ^'»«Τ«•" •Τ4 5 * ^'^'>'^ 

«Λ43^•νι»7. ι^ΊϋίλιλΗΐΆΛΐ ^ νσί θησίβ»^ 999• '-^^' * Ώ ^^ ^**'^ «βΗ]^- 

«ντώ ιι# 'Λθ^«>«Κ» 7VΛ4^/7ΐα^' τι ΜΝΚ- ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. 339 

^Α^ύ^ΛΤΗ φΙλΑΥη, [ΐία-ω ί$ οί οίΒ-ψ τίκμαφ 

ΏΛΐηηηΰ^ ίξΛΫΜκην ίλΛοηται Ηίω?\Δίΰ^. 
Ως ί^ Οδ) θΊοβίΙΤ χΛξ^ (ΔΓβΤφί^, ^1 (ΤΛύοΉζ 
ΎΟθ^9¥ ωρΐςήθί¥ Λ¥ί]^¥ ^λΛ¥* η 7^ ίοΡΟ^ ΙΟΟ5 

*Εκ μο/ψίίς Λ^ύοτψιν 'νχντάγη Κ69ΐίά^0^. 

Ος φΛΊ• κυίάίνων• η ί' \γκλ$^οψ^ Ιο^^ βφλίΰ», 

ΝίχτΛξίΰ9 ικχΑτΓ^ ιτο^ ίίοί ϊι^Ι)$ί ^υμ^Ις 

Αίηΰ ΛΗρομ^/ίης, 9{^ Λ¥ίίρΜ$¥ ύ/ψΟΜ ίηί^ 

οϋ'^χβ» ο, τΐί 7π^ξ0ίΒ•^¥ ίης ^οτ/^θΊ}^0Μ|ο, ιοιο 

ΏξΟΤΓ^'ο ^ ΛψΗ^ηοΌ^» 3νύί^ύς «ξιλι /ιίτρις 
ΦΛρΐ44Μ0ΐτ αθΊΛ( ογ' (&^Λ χψίΥ υτπιΛχτο ^^«9*^^• 

Όχι <1ίΙϋΖ€ηιη(, €ΐ^ιΐ€ ίη ι^βάίο οφΙο £{ηαιη» 

δΐΰΐΐααι εοΓοηΑ^ ^υ&ιη νθ€8η( ΑΓίχΙηββ, 

Ρβτ ΐο(&ιη ηοέΐ€ΐη οαΙοίΙίΒαβ νοίνίιατ &ηιιΐΑ€ΐιχί<• 

8ίε 6( (ίΙ)ί έ Βϋθ €^^^ ρζχιζ, £ ί«Γν«ν€ηβ 

Ταιίίβζη ρηηείρηχη νίΓΟΓαηι €ΐ&£«ιη : ο( ίβη^ τϋβηι ΐοο^ 

£χ ίοπη&, €( €οιηί(Α(€ ϋ( ίοί^τύΐ ρτκάίΐλ. 

81ο ΙοειιίαΒ «υ : οα νςτο ίηεΙΙηΑϋ» ΙαιηίιιίΒιΐΒ, 

$ΐΜτίί€Γ ΓαΒιίΠϋ, €£υίαΓ(]ΐΐ€ βίΐ ύ ]λχ^ζ ^χάιαχΛ 

Ιλάοιϊϊώλ {ϊΜλιλ^ ίιιΓρ€χΐ«}αβ € ^οηΐ^^ι 0€ΐι11• : 

Νβ(|τΐΰ ηοτίΐ ςοοά ρηυβ ν€Γΐ>αιη ρΓοΓοηχΐ, ι οι α 

86(1 ουηέΐΑ οοηίϋ^Ηιη ΰΐο^ϋί αΓάοΒαΐ• 

Ρηχη&ιη ί§ί(αΓ, οιηΊί&3 αΐϋβ» €χ ο(1οτ&ι& ά6ρ]Όΐηρ& Μοϋ 

Μοάίςαιηοαίυοι* ^αοά ιϊ\ο ίΐαήιη ιηληίΙ>τΐ8 Γοοΰρίΐ ΐ£(&1>αιΐ(1ΰ8. 

ΙΟθ6. *£9ΠΙτ«ΐ|Γΐ] Ιπιπίμ^Μς, φ^ηή• 0ΰ8ν6 (6ηα$« /Π^^ ζίΐρΐ€ηί €/• 

$€]ιο1. Οηηια: ίοά ηβο ρΓίιηα ρικΙοΓ 

ιοο8 Νι»ικ(ΐ•ν] «ιτι ίΡ ^ί^ίίΑί. άΛΐ ν^ΛΛ (ίιηςηίί• 

8Λο?*'^ '''^''' ^^^ '*"*'"^' ν»1.Η*€€.νΐΙ.433- ϋρΐ. . 

ΙΟΙΟ ΟίίίΙ'ϊ;^», &ο. ΙΟΙ 2. Π(«τ(« «1'2^«}«#ι»^•] X*- 

ΝϋΟ ^τιίΐ3α$ ίηειρί&( ^οιη€η$ φίτα^, ού^ρβ 5 μ^^ί^ασ-Μ• $μφΛ9Τ4»ί 34© ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΤ 

Κα} ¥υ κί οι ^ Ό'αοΒίΦ ^Ιτπί ς^β^ί^ν ο^μμ 
"ίη^ ί}{υΛλίζΐί¥ ΛγΛίΟ|^^ χΛτίβΛ, 
Ύοίος '^ίση ζ/ΐ}Αόιίο χαψηΛ^(^ Αία^νίίΐΒίΛ 

Τι^Κ9μ^, οϋβν 71 ^€ρ/ ^ϋοίσιν Ηξηι 
Ύηκααι, ηωοίφι^ Ιοίρομινη ^ββαπν. 

Αίί6μ€¥θί, 'ίη ί'ζωτίζ 39Α ύ^ισι βαίΧ^ον ί^ωαΛς, ιοί; 1020 £( ]«ιη Γιηβ €Ϊ οιηηΰΐη ο ρ€61οήΙ)α8 Η^ύΑλίΑ 

ΡΓχΙ}ΰϊίΓΰ( αηίπι&ιη &(1ιηίηΙ>αη(1&, £ άΰ&άοΓ&ίΤΕ^ ; 

Ταΐίδ Α ε&ρί(ΰ βινο ]&Γοηί3 

€θΓΰΓε«1)&( υηοΓ «χηοίπαιη ΓαΙςοΓ, €ΐ ϊΐΐίυβ ί^^η(^11&(^οη^3 

ΟοϋΙοΓυιη Γ&ραίϋ : οχαΙαΒ&ι ν«ΓΟ ίη αηίιηο ίη(^3 

ΤαΒΰΓεΰηβ, ςαβ1ί(€Γ ίη Γοίιβ χο% 

ΌιΆχήϊ^ ιη8(α:ίιπ3 (ϋίΓο1υ(α3 ηάϋβ. 

ΛηιΒο &α(€χη ηαηο ίη Ηυηιαπι οοηίοβ βςϋΙ)&η( 

Ρυ(111)αη<]ί, ηυηο τυΓΓαβ Γ<ί ιηηηιο Γ€ΓΪβΙ>&η( 1αηιίηί1)ΰ3, 

ΑηΐλΙ>ϋί(€τ Ιχΐίβ ΓαΒ ΑιροκΠϋβ Γίάΰη(€8• / ιοΐ$ Ι020 Λφξητίτήα-ΛσΛ ^^ς τντ•? •ί«^ν. ««τι 

Ι ΟΙ 4 ^Αξό^-ΛΟ-Λ] Λ9Τ) ? Λφίλ•(Βρη, 

ΙΟΙ7• Ά^«^««] 9Κ« •<•!> 0ίωί^Ίς 
ΙΟΙ 9* Τΐ!«β^ί»ιι] τ» Όμη^ι»(99 τία^ 9Γ^»ν ίβίν^, ι«-2«Ι«ν»ι?, «τη τι. μιτιβ- <4ί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. 34» 

^ρΰίζίο ναν ως κίν τοι ίγω μψΐοψ,^ ΰ^ρωγϊω* ιθ2; 

£ντ.' ^ $\ μίτιίηι νικτης ίμ^^ος ν^υα,λί^ 

£ξ 0^1^ '^Ιμυων ολοίίς (ΰτάρΛ^αι οί6ι/^ί, 

Δαι τοπ μίοΰ•ίν ιηίκπέ !λ)^^|ί«ο/ρι^ φυλάΡας^ 

*ΛχΑ/ΐΛτοίο ^ί^τι ?^^β$οτάμίνος ικ^β^α^ 

Οίος ΛΗυΒ'* Λ)ί<ων αη ψΑξίσι κυαηοκη 1030 

ΒοΒ-ροι^ οςΰζα^ Ό^α/^γίατ τω 3"^ ϊη Ι^ηλιω 

*Α^€ίον ο-φϋίζΗν, κ^ Λ^οΛτον ωμοΒ^'^ίτοι, 

Αντω Όνρκΰϋψ ϊυ γψιοΆς ^η βοΒ'ρω. 

ΑιΙνοΠΰ ηαηο ^ιιοχηοάο άΒί χηοΙήαΓα ϋιη ατιχίΠαηΐ• 1025 

ΟαΑη(}ο &(1ν€ηί€ηϊί ρ&(€Γ ιηειιβ (Ιβάεήϋ, 

£ «Ιηοοηίβ ιηβχΐΐΐίδ λοΓΓβηϋοβ αά ΓβΓοηάαηι άοηΐΰβ,' 

Τπηο Γ&η€ οΒΓογυαΙα ιη€(ϋ& ηοέΐο, «^ΰαΙίΐ€Γ (ΙΐνϊΠΙ, 

ΡϋΓΰηηίβ £α61ίΙ}υ8 ]ο(α8 βιινϋ, 

$οΙα• Γβραηήιη αΙ) &1ϋ9, ίη νοίϋΒΰδ &(Π9, 1030 

ΈονζζϊΆ ΰ£ο(1ί&3 ΟΓΒίοαΙ&Γΰΐη, ίη βέ^ιιε ίοκχηΐηλίη 

Ον€ΐη χη2έΪ€5• €( ίηΐΰ^ιη επιά^πκ^υΰ ίχηροη» 

Ρ3ΤΓ9Β Ιη ίρΓ&ιη ίονοΑίη ήιβ €Χ(ηιέΙχ• 

υηί^ΰηλχη τογο ΗοεΑίβη ΡογΓοο ηαοιη ρΙ&0€» 

1 028. Δι«ί/Ε<^/ριΛ» φνλβίίΛς] τηβί ξβν, ιζ Λΐ*Ημ%^ΐ99Ψ ^*ί ήπ ι» νί^• 
λ(^ ? ζ«3ί«ν /ι*•«-ΐί^0ί#»ν7Κ ?黣^νΛ«τ- Ώ|&£•}ϊ7τίιτ 2ι 19 79 ? /ι^β» ύμί Λίπίζ" 

ζ•9Τ<, ί Ρ λ«;•νηκ, & 3 «^'ΛτίΧ^οψΊΜ, « ΐΒίά. ΜμΑιαγμ•, €( ΠΙΟΧ ^ΐΛιβτ«τ• 

1*^ 1^»7» νψ«τ^τ^. 'Άχ^ας* «τ» <^«α- ^^//ιτ ϋΐοΒαηΕίΐΓ ίη ίηίβΓΟΓαιη Γα€η8, 

μ§*^ηί^* Λ9Ύ{ ^, κ^ 'ί^κ^ ^ί^βί^ (ΐ; ζά^ίβί υηάϋ νοχ /κηλίοτιτθ'Μ/. Υίάε Ηΰίη- 

:ή^ξ»9•^ΰί( τ Ηζο^ϋψ, 0ς Ηψο^ μ%ϋ9νζ^- ϋαιη 21(1 $ί1. Ιϋαΐ. XIII• 434- ^Ρ^• 
νννη» τ ζ#Λ«» η» )^ τ^^' %ωΓΐζΛ0 λ»λ- >034• Μ»'•;^9] Ήοχ•)^. '* »Λ'τ« 

ΤΐΑβηκ. $€ΐΐθ1. μΐίΨβ^ηζ 4ρτ•ν 9*^ ν^^^ Τ</Ε)«1ί^/ Μ»• 

1 031• ΙΙίζίη}ίΛ] τ ^β^φ%]Χ, έ «^«Γ- «»Τ^ ί«ν^ι7 Δί« ι^«^^»9» ^Α^ζΙοί, /(*'- 
1 3 <• 'Λ^^«» «^«^Μν] «πι ? Γ^«- 'ΐ^^ίν»! «ντηΤ ^^ι^ Έΐζ^ισίνν* $€ΐΐθ1• 34* ΑΠΟΛΛίΙΝΙΟϊ ΤΟΤ ΡΟΔ10Τ 

Α•ψ ί^ >^ Όν^κοάης ΛΥΛχάζίο* ρ^ « ^£η; 

Ουάαυτΰς χλτλ κοσ-μον ίοϊτ ίτϋ^τι νηΧΑοαπι^• ,ο^ο 

Βξί ^ μΛ)ί([νΰίζ τϋί φΰίρμΛΚον, ψττ' ίλ^φ^ 

Ώρος ^1 3^ αντω Λίρ/ αίί)6Η 'ίη^ίΛλΰίγμίνοψ ϊ^ω 1045 

Κα/ ζίφος" ίνΒ'^άχ. αν α% ^Ι^^τμ^ί^ΗΛν Λκωκα^ 

Τιφίωψ Λνίρων, ί^ Α(^ος ΛΐότϋΜ 

Φλοξ όλΜΚ τΛυ^ιτ τοίος ^ μίν ίκ Ιιη ίηξον 

Ι^ίΒβηβ €Χ ρα(ϋΓ& ιΙνΰ&Γοη&α οροπι βρυιη. ιθ|5 

θ€Ϊηά6, ροίΙ^οΑίη ^^&2η πΐίΐηοΓ ρΙβοΛνοηβ, 

ΚοϋΓο & Ρ7Γ2 Γϋοβάλβ ; ηβςυο ίβ ΛΓβρίΐαβ 

δϊν€ ρβάϋΐη ιιηρΰΙΓβΐ τοίΓΟΓδαιη ϋοηνβΠι, 

$ίν€ οΕπαπι 1«(Γ&ΐυ8 ; ηέ Πηγαία ΐΓΓή» Γ€<Ι<1βη$ 

Νϋο ίρΛ άΰοοηίΟΓ ϋαίθ ΕρρΓορίηηυΕνβΓίβ Γοοϋβ. 1040 

Μ&η€ νϋΓο οΒί ΚαιηοόΙανοήδ ιηοάίοβιηοηίαιη, νοΙαΓ ηη^αβιΚό 

Ναά&(ιιιη ίηυιπ 00Γρΰ3 ηίΐϋΓοϋΓο (λοχζζ ; ιίΒίςαϋ γοΒογ 

Ιη^ηι ϊιηιηϋηΓΰΐη* ναΐίάχ^αβ νίΓΟδ, ηβο ΐΰ ριΐ(2\ΤΰΓίθ 

ΡηΒ(€Γ &α(βιη ίρΓ«ιη Η^Αοιη, €( Γεικαηι Γκ οΒΠιαιη . 104; 

Οαιη §;1&(ϋο : θχίηάβ Ιβ ηοη ρβΓπιροηηί εαΓρί(ΐ€5 

βι^η(αιη, ηβο (οΐϋκκη άί£είΗ5 βηί ίΓΓααηβ 

ΡΊαπιπίΕ ΚοΓΓΐΒυίυιη ΛυΓοπιπι. Ύύϊζ ϋίΐηβη ηοη <ϋα 

Επβ, Γβά ηηυιη (Ιαηίαχ&ί (ϋεπι : (α (Επιοη ηυΐΐο ιηοάο εοηλίηίηί 

ν«<Η0Μί 'ί)^^9ί Ψ άι^^^*»ψ, Χ^φ^κλης ρ€Γ€ £( οιηίηλ ΐιΐΓΐ3αΓ6 ριαεηΐυιη «Γ- 
5 <ά τίίϊί Κ^Λ^Ισχν• •ΐΛβΟ'Λ τ^α** ΜϋΗβιν ίΰΐ. ΟοηίβΓ δ€Γνίϋΐη ίά Λη. ΥΙΧί. 
•^τι^ι^'ϋ» -λΓ Ί^ν•»! «%< 5 Λ^λβϋ Λ* 1 ΙΟ. Λ ^αα ίηατ/αη&9$^ &ς. ϋρϊ• ΑΡΓΟΝΑΪΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ 34$ 

χά^* κ^ίίτϋί ίΧ^ο ^^ΐξ ι^Βΐ^Β'ήαψ^* ονΗΟ^ 1050 

Αύτίκ ίτίψ κζ^η^^ς ζαί^^ βία^, Ζκλ 3ί ^λομφ 
Χψη ^ ηπ^γ ψνφίλίιν 2^ Ηίίρ α^ρούτγ, 
οΐ ί^η^ ΚΛΤΛ ωλΧΛί ΛΨΛ^χμίίη γίγΜ\ας^ 

ΑλΒ'^ λΛΛ¥ αΧρ%ς ς£άψύΊ%^¥' φί ί^ίν ^τ^ώτΖ^ 

Κα^χ^λίοί κύιης ως% οέι βρω/ιης^ όλέχ^πμ 

*ΑΧ^λΜς* κ^ 3^*αιιτης ί^άμο ίΐιίϋΊψ^ 

\Βνα«{'' το ^ κΖ^ς ίς ΈΑλ^^ τμ |ί* 'υαβί 

όίσ^ ίξ Αϋηί νίλ£ Ό-όΒ-ί' . ¥Ησ%ο ί' Ιμ^ίαις ιο6ο 

^ίαπτίσ-ΜΨ λααρόιτί ^ίΛρ^^Λ ίΐίχρΌσΊ Αοι 
Μνξο/ιίηι, οτ* ϊ(Μ)ίΛ¥ 'ίίσητΓ^οθί ^οΛλοιτ ίοΐί 

Οϋάϊβ : ^τιιη οι ύΐίΐά ύ\)ΐ ΓιιΙ){κί&ιη αάιηΐΔίοαΙαπι• 105• 

5ϋΐ(ίπι ροΑ^αλίη νλΐίάοβ &(]]ο£8ν€η8 ^ν«•, «ι ε6]€ή(«Γ (οίηιη 

ΜΑηίΙ)ΐΐ5 β( {οηίίικϋηο «Γρβηιιη ηονλΐύ ρβηο-αν^Γΐβ, 

Ιρ&^αϋ 3&ιη ρΰτ Γαΐ€05 β^πηίη&κ ίηοϋρβήιΚ 2ΐ£«η(65, 

$«115 ΓοΓροηϋίβ ιιπαη ίη (€ΐτ&ηι (ΙβηίΙΒαβ, 

$ί €Χ€ί(λΐα<« ιητι1(08 ρ€τ ηον&ΐο οϊ>ί^^νν^^ή3, 1055 

€ϋιη ΐ2ρί(3ΰΐη ϋΐίβ ίιηπιίκ&β ίη^οηιοη : Π1Ι ν^τ6, Ηίο ά^ οζΜίί 

Τλη^οΑίη πιΒι^ί ρτο οίΒο οαηϋβ, €οη£ο26η( 

$€ ηιαίαδ : (ΐιηο ιρΓβ ιηβίαηιο ίη ρπ^η&ιη 

Κβ^^; Α€ ρ€ΐ]€ΐη ίη ΟΓχάλη» 1ΐΰ]α8 €&αβ, 

Αηίβτΰβ 2Ελ ρΓοοοΙ: Γ€ν€Γ(ΰ8 (απιοη ιο6ο 

υΒί ΙίΒίιοηι, £ (11)1 ρΐβοαοηΐ ί^ρΛτζίο ΓβάΐΓϋ. 

$10 άνάι, α ϋίβηιίο ΛϊίΖ^ ροάΰΐ οοιιΗβ άοιηίίΚδ, 

£«Γ^ί(οτ ΐορίάΐβ §€ηα8 π^^νίι ΙαοΗιγαιίβ, 

Ι^ιηΐΰηίαηβ, ^ιιΜ Ιοη^ Ιοηςέςηο & Γο 

1053• Άι«$«;^»Γ<• Μ«1Ιηι «ν^»- 1064* '£«ϊ•] τίι Λΐηηηαί «ψτ) της 

9Ηχμ0η• αΒζ^>7•τνιηίη 9(λφΊφ γΛξ^ ηΊύ• ηί τ• «- 

1056• ΣτιΖΛξίηρόψ'} Λψτί τ» «ι•«^2* ΐ(ίΑ•«&<#9 ΦΐΦ, Λψτί ί Λντηί• ΒοϊίοΙ• 
τ• ψνγΛξ/νηί^ψ «III ? ι<τλν• 5ςΗο1• 

Τίίντοψ 344 ΑΠΟΑΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΥ 

Μη^/^* άτη ϋ/Μί ^ίφ^ τίίί, νητοί μ0-ι 1070 

ΑωιίΛΤΛ^ ^η ¥ν¥ Ιψ^ ύιΤΗ^ «λ« νηί 'ζτψίσ'Ης• 

"Ήρ τί¥Λ ΆΙ^ ο¥ύ(ΐίνα4 ^ιγίωτίω ^τ/ΰ^ψι,¥ 

ΏΛΟΊφόι^, η ϊΛΜ^ν ομόγμος %^γ ίμ^ίο. ,075 

'^ίΐς φάτο* τ ϋ^ αύΊ9¥ ύπηί€ ίΐίκρυσ-ί κί^ης 

ΟυλΛς ϊρως* τ$Ιον αί ΌΤΛρα/οληίΙω Ιτος ψίίά,. 

Και λΐΐω Η ννκτΛς ϋομ^/αι ί3ί ττϋτ η/ΐΛ^ 

Ρ«Γ ΐΏλΤΰ η2νί£2(αΓα8 «&( : πιαβο ΐςίΐιιτ ^ι2Iη ΐφ6ξ 

Ιΐζτψη €οη(Γ& ν€ΓΒο ΕΐΙοςυΐΑ βίΐ, ρΓβλοηΠΙ ιηιηα 

Ό^χΧτΛ, ]&ιη οηίιη οονίοβ ΓοΗ^αΰΐ^ι ραάοΓ: 

Μΰχηίη€ή3 Γ&ΐιοιη, ϋ ιηοάό υη^ααιη κάνζ άοχηιιχη Λάν^η^ή3, 

Νοιηίηί5 ΜβάΰβΒ, &€»( 0£• νίοίύϊιη λΙ>Γοη<ί8 

ΚΰοοΓάλΒοΓ : άίε νϋΓο ιηίΐιί ΙίΒοηιΟΓ Ηοε, ηΒίηλχη Γαηΐ άΙ)ί ιθ7<^ 

Ρ€η&(€3» ^αδ ηαηο Ιιίης (ηηι ιΠΑΤΰ ηλνο (Γ2]ί€ίε5• 

Αη (οΠύ Λά οραΐςοή οοηβηΪΑ ίΐιίΓαδ ύ$ Οκΐιοιηοηι, 

8ίν€ ΜχίϋΛ ρΓορβ Λά Ιηίαίαιη : ιηβχηοη €ή&ιη ιηΐΐιί ραοΐΐλΐη» 

Ου]αΓιηοάί Γι(, ^Ολίη ηοιηίηϋΐί, ηοΒΙΙςιη παιαπι 

ΡΕβρλ&€8, <{νί9 ρλ(η8 Πΐΰί €0^&(& θ]&. 107$ 

$1ε άϊχϊΐ ι Ηιιηο ιιιΐϋΐη ΰ( ίρΓοιη ΓαΒϋϋ Ι^ιεΙίΓχηιίβ νίΓ£;ιηίβ 
Νοοΰηδ αοιΟΓ, η ^ύ^ νίάβϊιη κΓροηΓαιη <]€άί(. 
ΡγογΓο» Γ&ηο ΰχίίΐίιηο χηβ ηοε νΠ^β ηοόΐςβ, ηΰε ά1ς5, 

ιο66. Είλ• τ• ζΗξ^» ίτς. Ογ/4/^, /«, {ί/. 

,φί»1^, ' νΛΡΐΕα.νΠ.475. 

Ατή^Η Μ/$ηίίΐ€ίη άίΧίτΛ^ αζ 1075• ^Η^ «^^ Α<«/ΐΐ(] μ^« ο» τςΓ 

ΧίςΤ Α ρ ΡΟ Ν ΑΤΤΙΚ α Ν ΤΡΙΤΟΝ. 34^ 

^ Ος νξωΐ9ς τηίήΐη ιηλξΐς χα^ ίίάμΛίΦ νη^ς 

Ύμι οΙ>ΓκαΓαιη9 βνΙ(&(ο Γ&ΐο ; ίι ιιιθ(16 νβτέ 

Ρα^&ιη ίηοοίαιηίβ ίη Οηκίαπι, η«ο λ]ίιι4 ^ϋοάά^ιιι Ιθ8ο 

Λ^ίΛ ηοΒΐβ οΙ>]ίεί£ΐϋ ρϋΗειιΙοβαβ οΰπαπιοη• 

δί Ύ6τ6 ύϊίΐ ςυίάρΪΑΐπ ρΙλειι^Ηΐ ηοίΗπιη ρβηϋΓεϋΓο ρ«(ΓΪκιη, 

ΝνπιΒο, ιη«ζίιη€ ΰηίιη ΰ( ιηςίρΓαιη βηίιηυ» ίχηροΐΐίΐ. 

ε& <]ΐΐ36(1&]η αΗαίθ είΓΟΟπκίΑϋι ιηοηάΒαβ Χ€τη, 

Ιρ%ηί(6Γ άϊν^Β ονίαιη, €ΐ 2<1 ραΓοβοάυπι «ρ(Α« «Μ ΡΓθΐη€(Ηοα9 1085 

ΐ2ρ«€ο ίαΐτιβ 1>οηυιη §6ηυΐ( ϋΰπολϋοη• ; 

Οαί ρηιηαβ Μΐηιζίι ιινΙ>€$ ΰ( εοικϋ^κ (ϋχηρίλ 

ΙιηπιθΓ(αΠΙ>ιΐ8, ρΓΪιηυβ οιίαιη ΗοιηιηίΙ)α5 Γε^ηλνί^. 

^ιηοηΐ^ιη βαιβοι ίΐΐ&ιη άκυηι ^οεοίβρ. 

1 084. "Εη τι$ ΜνΗ9•Ίβί] •τί ί Φί0'ψ <Φθρτ^ ΜϋΨϋλογίη φηή' *ίή «η Π^• 

τ•• ί9•ξ&• •η 5 Πρβμΐ|3'ί#^ ^«( Δ^ΛΛ» Δ^Α'^'^^ΐ' •ίΛήλΛ>η βι«Γ#λ/«Κ9 '£^* 
λ/«ί? ΜίΜζλΧατ θ«ο3-«ίΛί«ί«| '£«^ν/»^ λ^ν'^^ ο» (Οζ^'^Λ τ«$ Α^Μ^λα^Μς φ^' 

%0η9 πιατάξάίν 3 /κ^λ4#9ΐ τ ^κίμριψ^ Π«- ^^ι νν^χίμίΑΛτί' 5ς1ΐο1. 

»#άί, ««1^^ 'Αν4λ»νν9 1^ ΠΑΐ'/α-ϋί» ιζ '£η- Ιθ86. 'ΐβίΐπγιονϋ^^] 04κ ύΙψ^ ^9ωΛ4^ 

1085• ΚμΙ •ν«βτ^3 <Ο^τί^«0»»ν »^•(» ^Λ^ί Φ«^»ι;^(' »«ί/ τβ4»^τ^, ο 
^£νν Πρ•^93^ιν$. Η-ι Π(#/«ι^Ι«( χα} χίίί*9(β1ί, $Λθ\, 

ΧΧ '£9 346 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ίόΔΙΟΤ 

Αίαί^ νησα• Μίΐηψ γϊ μ.%¥ ίρ^ιβύη», 

^ΛΛλ^ 7»} Τίίίέ τίί μΛΊΛ(Μύ¥ίΛ ^ξίη 0^^Λί ; Ι095 

Κον^ ΜινύΦος' 'άτηρ α/γλιάν ίπμ^ ΜίίβηΫ 

ΙΐΛρ^νίΚψ ΚΛλίϊ0•ΚΟ¥ Ι'ΤΓψΑτνψ^ ψ (/^' Βρ$β&Ης. 

Αί5» ^ «ί ΘησΊ^ί τίη ^ΜβΛρίτΰ^ Μίν»^ 

Ά[ΐφ* αντης, ως αμ/ιι ΌΆΤίΐρ τίος ίρΒ'^ίος ^. ιιοο 

Ιη ΰέ Ιο1εα3 ηΓΐ)3 ιηβα, «Ιιζ^υο 

Μιιΐΐβ ίη1ι&1>ί(2η(αΓ, υΒί ηοο ίρΓαιη ηοιηβιι «αάίΓβ οοηοο^οατ 

ΙηΑιΙζ /Εχχ. Μίηχ&ιη νοΓο ρΓοΓοέΙιιπι 

Ιη<ΐ€, ΜΙηγ^ιη ^οΗ(1ΰχη, ίαιηα ^^ Οτεΐιοιηβιι} 

ΟποικΙαπι Οαάιηβίβ α£ηΰΐη υΓΐ}(ΐη €οη(ϋ(1ΐ― 

56(1 εαΓ ήΒί Η«: ν^ηα οιηηία ΓοοοηΓίο ? 109; 

Εί Λά^3 ιχΐΰΜ, ιηοΙ^ΐΑΟΚ^αΰ Αήαάηΰΐη 

Μίηοϋ {ζίΛχη, ψχο Γρΐ€θάίάο ηοιηίηΰ ϋΐλΐη 

νίΓ§ίη€ΐη ηυηοαραΒληΐ 8ΐηΑΐ>ί]6ΐη9 άο ^ιια ηιβ Γοςα». 

υήηλίη νεΓο «^αοά (αη€ εηηι ΤΗοΓοο εοην€ηεΓ&( Μΐηοΐ 

ΰς ϋΐα, ν( (ΐιαβ ηοΙ)ί5 ρΑΐϋί Αΐηίεα9 οΙΓβι, ιι•ο 

βΐββηβλί« &«ιβλ«ι» ιντηλΑίτον Πν^^«* ^%«; 5 ^^ "Άλ^Η ιζ ΠοφάΚμ^, Μιμτ^κ» 

λ«#βη^ «ΙΐλίΜ9β•?, Πνρ^ιΐί Α^ϋΛΧλι^ψφ' Λίβλίλκ, οη Σίη;^β$ ΛμΑ•» 9^ίτ•. 
Μπ β^χικίης ΛλΛ^»•• Αΐμ39ίΙυι» /^ ί^βίν- Μηναα ^« ι^ μΆτ*ζΛ Αΐφλϋ^Κ, ^βΛ'ίζΦί $ 

ΑΪμ09» $ ^ ΛΐΓ• θίοτΜλίΙΐΛβ \Λ•ί μίΐί' ί«ί/•ι; ^Οζ^^ι^ΐμόψ Λ-ηύ-α^. $€ΐΐθ1. 
^«^/{«ί»τβ/' Μ Λ? >3ι• θι«Γ«λ» )? Φ«- ^ 1099- Α'ι^ι ν»^ 0ς θ«τ«?] «τ9»»«;^ 

&1ιο1• "^ 'Οί Α ρ Γ ο Ν Α τ Τί κ β Ν ΤΡΙΤΟΝ• 347 

ΚαΙΐμ4ν άχιηχψίνη ίίίνω 'β&οαττυ^Λτη μύΒ'φ. 

Αι^πϋΡ ^ ύ τϋος Ό» Λ^ί^Λπν οιορ ΐΗτίΛς 1 105 

Ι/ίίψω, ΠΛΟιφΛης «29-0031 ψ(ΐ€ψαΐ' πί^ Ά^4^ 
^ία'2/^(^• τω (Μ(η φιλοζ^ίνίην άγο^ώί. 
ΑΛλ οίθ¥ τυηι μ,ιν ψίυ, οτ Ιωλχοψ ικήοο^, 
Μν^ίϋ* ΰ'ΗΛ ^ ίγω, 4^ ψοίν ΛίΚηΊί 79κηων, 
Μιψί/^" ϊλΒΌί ί^ η(4,ίν "^ί^ητΓρο^ν ηί ης οοτλ, ιιιο 

Ήί ης α^ξλος ορης, οτ 6κλ.ί\οί^ο ηΐΗϋΤ 
Η αυτίρβ με νέχίείαι ύττιρ ^^ίιτηιο φίροαν 

δίε ά'υΐί; Μαηάίβ €8ΐη <1«ιηιιΐ€οη3 ν€ΓΐΜβ• 

Ε{θ8 τοΓο αεοΓΐ)ίΰΙιηι εοΓ ίΓΠ(3ΐ)&ηΐ άοΙοΓββ, 

Ιρίιυη^υ€ Ιή&«(λ ιηίΓοπιΙ>ί1ί ββΆΐα €& Γ^γιώοιμ. 

Ιη Οι^αα ίοτί&ίΤβ λοηοίΐυιη £( ραέΙοΓαιη Γαηοιΐ€ΐη ]ι&1>€Γ€ : 

ΛαΛ &υ(€χη ηοη (&1ίθ ίηίοΓ νΊτο9, <^ΐΜΐ€ΐη άίχί^ ιιο] 

Μίηοϋ Ρ&£ρλαο8 ιη&Η(ΐϋΒ« β£6 } η«€ ^|;ο ΑήαάηβΒ 

^ε(}0&1^5 Γαιη ; ^υλΓο ηίΐιίΐ «ηρΗαβ <^ 1ιοίρί(αΗ(»(€ (ϋςΜ. 

Τα (αηκ^ιη ιηβί ^ιΐΑΧίάο Λά Ιοίοαιη νςηβήβ, 

ΜοιηίηϋΓΪΒ ; (αί νΰΓΟ οβο, οι ΐηνίάβ ρϊΓοηήΒνβ, 

ΚΰεοΓάλΒοΓ : ι1^^ηλIη &α(€ΐη βά ηοβ ν^ΛΛΛ^ άβ Ιοη^Μκ^αο «α( £ιβμ ςαβρίαηι 

Αο( Ανίβ ΆΪιφίΆ ηιιηείβ, ^α^ικίο αιβί οΙ>11ΐΑ8 ία^πβ : 

Αηί ιρΓλίή χηο εοΐ€Γ€8 (τ&ηβ ροη^αIη ί€πιη( 

Ήιη€ ιη Ιοίειιιη &1}Γ€ρ(Μη ρτο€61\χ, 

VI ύ\)Ί, λη(ο (ΰί ίρίιιιβ οοαίοε αςεαίαιΐαΒ^β οΙ>]ία«ιΐ5, 

Ι ΙΟΙ. Κ«(7ι<ψν;^«ι] »«ίτ«/((^Λ«τΐΜ• ^ψ : ψιαη ΥΪά^ 
£ε1ιο1. 1103• *^^''?] «Ι^^^ν ώηινΙ^ιβ ^ τα 

έ9φ€€αηί, ΗφΙζΠηυβ, ίη(£ΓρΓΰ8 ηοη 1 1 1 4• '£' Ιφ^^ίλμΛΪσ'ί. ρί•5θ• "Ι^)^ 
ΟϋΒΐιίη» £4α8, ^Μγ ΛΜΛίοήα €αμ αΐ^ -]Π^1Μ Γτ^^ΐ^ΜΙ Ιμ <β οοιΠΓίηαϋΐι ηΐ 
/ΦοαίΜίαια ΐαη^ΗαΛ αοΗπΙα Λά1ρ$φ. 1I6§«^^ ηοη ροβΪ8. Αα(. Ι. 475• ^^ 
Λ( $ρ&ηλ€0ιίυ8 Ιη €«11. ΡαΙΙ 66. €γοΙ>6Α;&8• Η(τ1• 
ΐ€£ςη{1ΐΜη οπιηίηο &£πη>ΐ χΐίΐΐίψν• 

Χ Χ 2 νίνψίΛ 

οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ^48 ΑϋΟΑΑΛΝΪΟΪ ϊ&ήΤ ίΟΔΙΟΐΓ 

Μνητω ψ^ ϋτιιΤί η^^μίην ίχΙΆΐ η^ ϋ/α) 1 1 1 ^ 

Δα4ΐΐ0¥ΐη, κίνύ^ μ^ν Μ τίΚίζί^ ΛίΤλΑς, 

%Ω^ ^ ΚΛί «γ^λοκ ψΐ¥* 8^β μ,ί^ιΙω^ίΛ βοίζείςι 1 1 ^6 

ΈΪ ϋ 3α¥ ηΒ'Μ χΛμ (έ ^ΕΧ^ϋίίΛ ^ΙΟΜ Ίκηαι, 

ΎίμφστΛ γ^νοΛζί χ^ί Λ¥ί(ίτί¥ οάδοΐή η 

ΟυΗΚΛ τ μ,ΐ¥ Ό'ΛΛ^ ύ^οτροτΜ οίκα^' 1κθ¥79 

5^1 ]8»λ5, τΖ¥ ίαΐη κα^Αγιητοίη Ιτα/^τι \ι%ξ 

Κ€^ ^λΑ^ι ΚΑΚο-πιτός ααΐα) ι<ηίωΒ'^¥ λχΛι«ι. 

'Ή(ΐίηρθ¥ α λί^ 39ίλΛ(Μίς 0¥) χϋριαΙοίΤί 

*Άλ\ο, Φ'Λ^ ^ΛΤύ¥ γί ΐΑψΛ(φμο¥ ίμφιχΛλν^α^. 

1η ιηβΰΐοηΑΐη κνοοοιη ιηβο 16 οοηΑΗο (βΓα^ίίΤο : υ(ί&»ιη εΐιίιη €ίΓ€ΐη 1 1 1$ 

Τ)^ ίιηρΓονίΓο (Ιιΐ5 ϋυη^ ίιιηΐΠ&Γίβ Ιη «άϊΒυι. 

ί!& ΑχχιΙ, ιηίΓ6πιΒίΐ68 <1οίαη(ΐ6η8 έ ξβηίβ 

Ι/Αελιγχηαβ : βιιη νβτό ιΐΐο ίη(€Γρο11&η(€Γ &11ο€ΐι(α9 6^• 

θΑη£^ιη«, ίηληββ ϋηΰ νΑ£;6ηΐαΓ ρΓΟεοΙΙ» 

Ε( ίρΓ» €(ίΑΐιι ηαηοί» &νί$, ^ΰοη»αι νβηι Ιθ(}α6ή8• 1 ϋό 

8ί ν€ΓΟ ίΐΐλβ λά Γΰάίΐ, (€ΓηιΑ(^υ6 Ογχ^ϊιιιι ζάν^ηζήίϊ 

ΗοηοΓΑΐλ Α^αά οΐΰΠβΓββ, 6( &ρυά νίΓ0$ γ6Υ6Ηκ& 

Εγ18 ; <|υί (6 οπΜΐίηο ^υ&ϋ ά«&ιη ρ€Γ€ο1«1ΐ(, 

Εό 4^όά ΙιΟΓαιη Β&ή Γοάαοοβ άοίηαιη βΐήξΰπικ 

Τιιο εόηϋΐίο ; ίΠ&ηιιη ΓαΓΓα$ νοί ϊτάχχ^^ νοί ςοςηαϋ 1 1 25 

Ρ1θΓ6η(ϋΓ<|α€ 2 ζ\ζά^ ί^ϊττΆύ Γιΐΰήηκ ιη&η(ί. 

Νοϋηιιη ΐηΠιροΓ ΙβέΙυηι ίη (ΗλΙ&ιηίβ ρυοΙΙ^ΓΐΒαβ 

Ρ«ηί€ΐρΑΐ)ί89 ηοε ηο8 (ϋίΐηλοί &1> ιιηοΓο 

Αΐίαά αΐι^αίά, ρήηΓ^αϋηι ιηοΓβ ίΑΐ&Ιίβ οΙ}Γαα(• 

*Ωί οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ ΑίΓΟΚΑϊΤϊΛΛΝ ΤΡΙΤΟΝ. 349 

'^οφ^ κΟβίάν Πίλίΐ} ΙίρΙαί Ή 'ΐΑίλιώΐ' 'ίχηται 

^Η ^ ίττω κομψής μιμνή^χί\ο (τί^ο γΛ^ οι . 

θν/ι^ν 0^^ Μ^^^ ^ ^ €(ψυλίασί λίγοίΟΊν) ιι^ο 

£ι ^ Λρ'λΐ4Τύ¥ί3$ίς 'ίηφυλΛγ|^9ρ^ς όψί τη^ ^^β^. 

'^Ορ^ ^Ιττν^Λώ-χβ^ /ΜΙ ΌΓξίν ψΑος ^ίλίοίύ 

Αϋή ^^ζ^Β'Λ^^9ρον» κοίΐ ης τλ 'ίχΛςΛ νοηα'ΐ/ 

^θ3'9Ηύατ αΖτις 3^ά/οοληημϊ¥ α^Β'ΰίί'Ιονης• 

$κ Αΐχί(; €ί ν^^ο 1η(α$ (1ί0α«Ι>α( «ηίαιαβ, ίΐβ βηϋί^ίβ• ιΐ3θ 

Ρ&είηοη (Αΐηοη νίΓα (6ΓηΙ}ί1ί« ϋχΗοΓΓοίΐ 

ΟπΒοΐλΐη ίη1ΐΑΐ)ί(ΑΓ€ ; λοο €ηί|η ί(Η ιηοΠ(« «ίΐ }αηο, 

υ( ΡΰΗβΒ €χίήο, Γρ]οη<ϋύ8ΐη ζά Ιοίειιαι νοπίΓΟί 

1Λ€άϋΒ, /Ε^Χχ £1ί&, Γοΐίέΐα ρκΗΙ («γγΙ. ι ι 3$ 

5βιη νΰΓο Γαιηιιΐχ ςιιίά€ΐη οΒΓβΐΎβηΐϋβ (ΐ€ ρΓοουΙ 

5ί1οη(Ιο (Γίίί2ΐ>«η(ιΐΓ ; ροίΙαΙ&Β&ι^αβ άίΰί (οιηρυβ 

υ( Γ€ΐΓΟ άοιηηιη ΓοάΪΓβι λά ιη&ϋκιη Γααιη ρυοίΐβ. 

ΙΙΙα τοΓΟ η€^υ3(ΐα«ιη Γύάίιΰβ τ^ζοτάζΐΛ ίαί0€( ((ΙοΙϋέΙαΒαίιιτ οηπ» ά 

Αηίιηαδ Απιιιΐ ίοπηέ Μ&ικϋΑ^αο νΰΓΒίβ) < Η^ 

Νι& ^ΒΓοηίάεβ ε&ηήοΓ ί^τ6 }ίοβ( άίχίίΤοί, 

Τϋΐηρυβ οίΐ Γ€ν€ηΰη<]), ηο ρήα3 ΓρΙοηάοΓ (ο\ϊ$ 

Οοοϊάζΐ ρπΕνβηίοηβ, οι βΐί^αΐβ ίιηςυΐα {^ηύζί 

ΕΚΓ&ηοαβ^ ηΐΓία5 ν€ΓΟ εοηνΰηΐ€ΐηιΐ3 Ηίηο ρΓοίοΑί. 

1 130. Κ#τ««ΐιν] η^'ϊίτί*ατΛι ταΐι ^β(• 8ελοΙ. 
*^«««^•- Μκννη» ρυ^Ατ*»!». δοΗοΙ. 11^\, ^Αΐ^λήτψΐ^'^ ηοίΤ^ψΑΛ* 

1 1 37• 'ε)"*^*-•] (^Ίτ•. «Α^^νζιι. δελοΚ 
^»x[|14. « #η ώιλ«9Πΐ« • 1^ «/»((«( κΜ* ,55« ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Αυτο/ΐΰίτοίς ^ ^ο^^ 3ό^ νηΛίι^τ Λπί/ίν' 
Και ρ' €ηρΐ) ^€ΐ^ %»ρ) λ^€' ι^ι^μ^, ί^ ί' Λξ Ιμ^Β"^ 

&ωο¥ ίπΗγομίνοί ιατ) ίωμΛΤΛ' τ ^* αρ ΜσΆψ 

ΧΛλκιίτπ] ζί& 'τδΌΑσιψ ^ΐ£ΐ|χΐμ^ ίρίΗΗΨ. 1155 

Εκλυίν, ίτ ζώί^οίΐ ΛΥβίρο/;^ λΛλημΌ* 
Ίζί ^ο)3γι χ^ΛμαΚω σ-φίλαϋ κλαντίι^ος ϊη^ιν. &ί€ Κί ιηαίαό ιχΚογ ίβ άίιι Μβη^ΐδ υ^Μλ χ ι 45 

ΡΰΓΐυαΙαιη Γοοοηιηΐ : ροίΙοΑ νοΓο άίνιιΐίι Γαηΐ ; Ι&Γοη Γαπο 

Αά Γοαοβ ϋ( η&νοιη Ιχηιβ ίηείΐΑΒιιιαΓ ίκ ι 

ΙΙΙα νοΓό Λά «ηαΐΐλβ, <^υ£ ρΓορέ οΐϊνίλΐη ίιιέΐ» Γαηϋ 

Οιηη€8 ϋιηαΐ : οιβ (λίηςη ηβ^α&(}\ι»ιη βάνβηίβηίοβ Γο&ϋΐ• 

Αηίιη& εηίιη ϋί ΓαΒΠιηίβ ίη ηαΒίϋαβ νοΙλΒ&ΐ:• 1159 

υΐ^Γοηοίβ αα(βιη ρ€(1ίΙ>υ9 ε(]€Γ6ΐη οοηΓεϋΐκΙίο οιίΓηιαι, 

£( «Ι(€Γ2 ιη^ηο εοΓήρυίι λαΒβηλβ, α1(0Γ& ΓΰαήοΑίη 

ΑΓ(ίβαθ8€ ί&^αιη ζά ίιηρϋ1ΐ€η(1υιη ιηυ1θ3, «^αΐ ίη ιΐΓΐ>βαι 

ΡΓοτο6ΐηη( ΜίΜΐι(€3 λά »άα : βχ Ηαο Ααΐ€ΐη τβνοτβ 

ΟίλΙοίορΰ ά^ \ϊ\>^ή3 ΓοΗείεα ρβΓεοηαΒαϋαΓ. 1155 

Ι1ΐ2 νΰΓο έ ΓονοΓίιοηο οοηΓυϋοΓ, ηίΐιίΐ νβΓΒοΓοχη 

Αυ(1ίοΙ>«(, ηΰ€ τ^{ροηά^^^ ρΰΓΰοπίαπά νοία'κ : . 

8ΰ(1 ΓοάβΒ&ΐ ίη Ιιυηιίΐί ΓολΒεϋο ΙΰέΙυπι ίηίΓ^, 

ΟΒΙί^ιι^ Γα^αΐϋέ ^οηχ πιβηα Ιχνί, 

1150• ΜίΐΜ^^ΦψΙιι} φΐ;^ ηψίΛ;ΐ(•Μυτ^ ^ζ^ 9^ηί?£ίαΛ• 5ς1ιο1• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ 35^ 

ΑΐύΌγίί^ ί^ οη ίη ίτΛ^ί^ '^^μΆς ψ^Αο 

Αυτοξ ο τοΊς τπίντιοτι μνηνητη ίΙαΛΛ κάςης, 
Δβ^ τε φάξ/ΐΛΚον (άψον. *0 ^οΙοΒ'ίψ οίος ίταψύίΐ 

ΙίΙ^ίαίυοί, τη/4Λς μζ¥, Ϊτγη κνίψα^ ϊρ^ΛΒ'ϊ νυκτός, ,,^^ 

ΑίγΐΛ θ€α1θ8 ιινυο& ίηΐοΓ ραΙροΒπιβ (£0€ΐ)2ΐ, &ΓέΙίιΐ3 οο^ίκαηβ 1 1 6ο 

Οα&ια ίηΓΒηάαπι ί&οίηαδ Γαο οοιηιηαηίοΗίΓοί εοηβΐίο. 

0«(βιύπι £ΐοηϊ» £1ίιΐ8 ^αυιάο ίαί$ ίΐοκαηι εοχηιπλίΙαΒ €Τϋ( Γοαϋι 

Ιη Ιοοο αΙ>ί ηϊ> ίΐΐί» κΠ^^ίβ Γοςββοπκ, 

Οαιη ϋΓάβπι ρΐΌ?ορί( ϊγο, 2(1 ηιιηείληςίαπι ίιη§;α]3, 

ΗΰΓοαιη ζά οΦΐιιχη : £ιηα1 ιςίπΐΓ 8ρρΓθρίη(^ααΓαη( λά ΠΑΤβιιι• 1 165 

ϋϋ €ΐιιη νϊΓαιη ΑΐηρΙοχ^Βαη^υΓ^ Γθ^1>«η(<]^αο : 

111ο νοΓο 1115 οιχ)η1ϋμ$ ηιιηείλνίΐ οοηίήΐΛ ^ιιάΐχρ, 

0&€ΐι4ίί^ιΐ€ ιηβάίοβιηοηίαοι ^Άαχ. Α%, νοτό ίβοΓϋιη εΙ> «Ιϋβ 

Ιάβι ΓοάβΒβΐ ιηοΓάοηβ ΐΓαιη» αΐϋ «ι(€ΐη 

Οαίβΐί Αία εοΓαύαΐκ ^υΐΓ^^υβ ; αι Γιιηαΐ ουιη ΛιίΓΟΓίΙ 

11 68• ΟΆίψ •!•• ηπΙξΦη'] ••ζ Λξ• δορλίηιιη ΰ(1 Μ^ΙνΜΐί «Α/Ε*«• £υΑ&(1ι. 
/ύΙ^ ηω 'η φΟ^ίη λι^. ^«η$ γΛξ >9η &<1 11* ζ'. ΗοβΙ. ρ», ^^9λ9ηΙΙ» 94^βη, ηιοιά^τ^ ΙΛυ% ΙΙ^ίά. ΜίΑβττ•. ΜαΠιπ ^ιλ/μτ* 

ρτ» ίΓβταηάία. Ι. 1 399- -^^ ηΰςοΓ- ΓεΓΪΐ>«ΐ€, ΰ( Ιο^ίιιΐΓ ίη οάίήαηο Ρα* 

ΟϋάΛ ϊτχ τορΓβίϋο ικχακυΓ ίη ηφίλ^^. ηΓιηα, ^νέπι (ΛίΛύψΙ; μι ΙιαΒβηΐ Ρίο- 

Α£1•.ν• Γε• 2. 8€(1 αοίΐΰχ ίΆΙβαδ (ϋ•. Γοηιίηβ €( Α1(ϋη«. Αε ε^ηέ χηίτηηι 

€]( €αιη ηοη Γοΐύιη ΐΓαπι €( αηίιηιιιη βρύα δοΐιοΐίαίΐ^ιη ^αο<}υο οαιη Γοηρ- 

ςΧ€£ο» ί^ά ίρΓϋΐη 1)ίΐ€ΐη. Ι/κ αρυά (υταοι ίανΰπίπ : ηοε ιηίΐιί ά^ ^ζ ροι* 

ΙΙΐ^τινν οίοίΐίζθϋ ^5γ ν300^ΐ€ 352 ΑΠΟΛΑίΙΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 1171 ΜίίβηιιΚ ^Ώΐ λά ΜΟΛτα ρτοίοέΐί ίβιηβη ρ€(0À磕 

νίΓ09 (Ιαοβ : ρΓχείραέ ^υίάοιη ίρΓαιη ΜΗοοΓαοι ΤοΙαιηοπΕ, 

Ρΰ]Τ£Χ6Γαη( λαΐϋΐη ίκ, η^ο Ιυ&ΓυΒί ορϋπμη {(ϊηβΗβ | ρι«1>αί( ϋηιιη ί11ΐ3 
ρΓοίΰέϋβ 117$ 

Κΰχ ^€(β8 ΕεβΓΐ>08 ίη ο^Πλίηοη άϋηΐ03 
ΑοηΠ ΓοΓροηϋβ, ^οοσι ίη ΤίοΙ)! 0%γζα ΓαΑ<ΐ£Γ€ αΐίαά ροΟ\ιιη, ςαοιη <^αο<1 
<1ο ζΙϊΪΒ ηοηηα11ί3 ιηβικίο&θ, <ιμχ ε- 
ραά €αιη ΙηνοηίαηίαΓ, <1ίζί. Οαίβ 
€ηίιη ηης^α&ιη αικίίνίι ^ίΛΚΜ? ρπ> μ.ί• 
λΜ?, ααΐ (Αί}^ίΛ3ί ρρο /ΕΑίλι<ΰ( ροηί ? 
^(^αίχίοιη ίιΒίΰαικιιιο ιηϋιί οίίβη^ο- 
(ηΓ« λΐιι Ιοευιη ΓαΓρ€6ίυιη ϋΐτοΓΐ» 
ΙιεΒοΒο• Εΰΐ ίι 18 ΓαΓρο^ιΐ8 €ίΓο ηοη 
ρο0ΐ(, (λίβιη €ίΠ: Ιίοοήή&αι άίοαιη, 
ψίχ Οτχοχ Ηη^α» ίη}αΓίΕηι ίβοΐίΚ. 
$€(1 νίάοΕίηαβ &ηηοη ίιι]αΓίΕΠΐ ίρύ. 
Αροΐΐοηίο Γ&εΊ&( ])ί€ $εΚοΗΕίΙθ8 
ςααχη δοΙαςΙΓηιαιη εΒ ^ο οοταπύιύ 
ά'κΊΐ ίη Ηοε 1ο<|υ€ηάί §€Π€Γ€, ΐ(ί»ΐιλ•ι 
^αή«% ^ 9^19•}, νϋΐ (ΛΛΧ^*ί•9 ηΐ ίρΓο 
Ιΰ^ίί, ίινθ ροήαΐ, αϊ ςυίΓρίΕηι Εραά 
€απι τοροΓαίι. ΕΑ» 1η<}αί(, ^λΜ«Μ-• 
^«(. Ναχη Λ^ν^ ν«ι (νοοΕί ιικοηι λί- 
^ψ, ψιοά £ΓΕΠΐηΐΕ(ίοοΓυιη Ι^Εΐίηο- 
τηπι να]ξ08 ΕρροΙίΕΓΰ ίο]€( ΓοηΓυηι, 
^αασι άίοαηι, ίβηίαβ οΑ) ίί^^^ι ψίλ- 

μίΛΛ9ΐ09 βΛ'ηις.0ηϊϊ)Ό3 νοΓ^ίδ οΑοηάίΐ 
Γϋ ί(Ε ίηΐοΙΙοχίίΤβ <|αΕίι Ηοϋ Ιο^υβηάί 
§€ηα8 ρΓΐιηΕ Γγοπιο νίάβΓοίΰΓ ϋ^ηί- 
&€8Κ, //// ίηίίτβ ηοίίααίη /ηί αιτα/η 
1€η1^αηϊ. Αΐ^υο η( ϊΙΙε €]α8 νβΓΒα 
Ιιοε £1>ί τ€ΐ1ο ρηιοχη, ίαοίε ^αοά εΙ» α•φΙ$β9, • ί«ΐι ιβκ/Ι*»». Αΐ ϋξο ρΓΟ Αροί• 
Ιοηίο Γϋίροηάϋο ηοη &ά€0 ίηΓοΐοηι 
νίάΰπ άβ^βκ Ηοο ]θ(^ιΐ€ηάί ^ο&α*• 
υΐ ΓοΙαεείΓιηί αςεοΓηηΓ; €ΐ ΙοέΙοη 
ηίΕξίδ οΒνίιιιη οίΤε Ιιαηε ΓϋηΓαιη, 
<^ίλκ•/7β ο-φί^ψ, ({ΜΒία Εΐ(€ηιπι <)0€ΐα 
ίρίε Ε^βη. ΟαΊηοιίΕΟί (Εΐβπι ρηε- 
ροίιήοηίβ υΓαιη βχοηρίο ροίΓβ εόη• 
ήπηΕΓΐ (Ιΐοο. 5010 Εΐίοςαί δοΗοϋλΓ• 
ΐ€ηι Ηυης, οπιηίαπλ <^ιΐ0Γαηι Εά ηοι 
εοχηιΠϋηΐΕΓϋ ροΓΥοηοΓαηΐ» ΙΐΕΐ>βΓΐ 
άοΑίίΠπτνυιι. Νο^υο Ιιοο €( ίρΓο ηο<« 
^Ενοήιη. 8£(1 1x18 €οηιηΐ€ηΐΕΓίί5 1• 
άβπι οοηιΐξίίΓο ρηΐΕηάαπι €& 9*><^ 
οχΐ£ήα ; υ( πια1(Ε ίΙΗβ ίηΓβΓοίτβΒΐΥΐΓ 
€χ 118 βιίΕΐη <{ναβ Εΐί(|ηί8 6Ζ ΟΟ^ίΐΑ• 
(ίοηο €Χΐ€ΐηροΓΕη€Ε ίη ηΐΕΓ^ΐηβ βζ* 
οπιρίΕΓίβ Γαί Εηηο(ΕΠ€(. Οααπι βα*• 
(βπι ιΙΙε ψιχ ^x (οηροΓΟ €ΐ ΓαΒίιό 
ίη ηΐ€η(6ΐη νοηίαηΐ νίπ$ ϋήΕΠί άοο• 
(ί£ηιί8 4^αοΓ<ΐΕΠΐ ίοΗρίοηιηι Ιοςοβ 
ΐ€§€η(ίΒιΐ8 ρΐΰπχιηαηβ ρΕΓαιη (α(« 
ύηΐ, ψίϊά άο ίΐΐίβ (Ιιςοηάτιηι «ίΐ ^η» 
ΕΗ<^αί& ί€ίο1α8 «Ρ7«%ι^«ζ«», α (^αΐ* 
άεηι ΐΜτ•%ι))Μβζ«• ΰΒί» ηοη Εΐίίβ ? 
$(€ρ1ι» 
1 1 77• *Α•νί•ι• ίξ^ΚΡΤ^} «'ν> ^ΜΓ9 Ό'φΙζβά ^5γ ν300^ΐ€ ΑΡΓΌΝΑΤΤίΚίΙΝ ΤΥτΤ Ο Ν. 

Αΐη^ πίρί ί&ρον 0(ΐΖς αντω η φοι/ηΐ. 
Και ρ' ο (ΐ€¥ ^Αοήοίτιψ οβίοχτΗρα^ τη^ίοίοι 353 ιι8ο Ι 1 85 Οβάιηαβ, ^ααη<]ο ΕιίΓορβιη <]ΰΧΓΰη$ ιΠ&ς ν€ηΰη(« 

ΙηΚ€Γ6ΐηϊ(9 ΑΓ€(ίο ίοηή εα&οιίθΐη οχίίίβη^βηι. 

υΐ>χ €( 1ι&1)ίηινί( ρΓχίίΐι Βονϊΐ, <ΐΰ«ιη «ί Αροΐΐο 1 1 8ο 

ΟβάοπΚ £Χ ναΐκΐηΐο ίηάκΰοχ νί». 

Ι11ο5 &ΰΐ€ΐη ΟοΑ ΤΗιοηίΑ €Χ πΐ3χί1ϋ5 βναΙΓοβ 

^Εοΐκ άοηο (Ιβάΐΐ, βιηαΐ^ιΐϋ ΐρ£ ίηοβΓΓο^Η. 

£ΐ ιρΓο 9αΐ(]€ΐη οαχη Αοηϋβ ίηΓΰνιΠβΙ ΟΑΐηρίβ 

θ3(Ιηιυ3 Α§€ηοΓί5 ΑΗα8,. € ιογγα ςοηκυπι ίη είνΙΐΗΐεχη ΐΓαη&υ11( ροραΐαχη. ΊίΛ^σίΜ Ανσ•1μ0ί>χ^ ο» τΐί ^αζ^ΤΆ τλψ 
ΒηΌβϋΜ4Φψ 'τηι,ζΗα^ύίς αζυοπλίχ^ τηΧίΜίί 

1 178• ΚμΙ/λ^, οτ Ενζ&πίΐΛ^Ι ν%ζ4 

νίητ «»}^; ϊ»•τΛβ#, ΟνΛ(7«^, Χ^^'^^» 
λι»ν<0^ νβΛΛ»^ β'ιιτβ^ χ«^ «ίΛΜί; ν•Λ^β7( 

Μητύ *^ β•ίς• ΊντηΛϋ % « Δηλ^^ 04» τ4Τί ί(ΛΐτΛς Ιίί'ψΊκς, τίίς 5 ημίσ-πς Αίίτϊ|. 
ϋρίΤζΟΦ^ ^Αρ%•ς κΛλίν^Μ^Ί^* 9^ «ντζί «• 
^Μο»; βΛ)ί^ί «ντ»^ λ/Β'Μα:" •< /ί ^^χίβ»• 

λΐίλΐί; ΧΜ^ ^Ιΐκνχ1ί9'^, νΧί^ νίψη Λψίζίίψ, 

ΟνΛ»/», XV*»» *Έ,χ,1•Ψ^, πΙλ«*^ ι^« 

νλίταί^ »ατφίχίταί «ντ»ί ώ θιί««ατ;•'* 
δοΗοΙ. 

1 1 79* 'α^^'^• ΟΰηΓβηί 8(ΰρί3• 
ηαβ €( Η(£ΐζ]ίηιΐ3 ίοήρίαιη ίαίίΤο 

1 185. ΚάίμΟ- ^ΑγίΜορΙ^ς] τίζ τη• 

Υ χ '^Α/.ιοί 354 ΑΰΟΛΑΠΝΙΟ» ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

*Ε^Μηία•Η9, ά χα/ τηί^ ί^/ ^^ βαβ^ βΛκ^η^ 

*ίΐίΧιος μλψ α^ω3'ί» ψμνρ ίύίΊ^ }ο£ίβΐΜ ιι^ 

^Ε/ατίζ/ος νίΛΊΛς ύτη^ ίκζ/Λς ΑίθκτΓηώ^, 

'^Ε¥Ίυ9Ψ ίίρωίς *ΰτ^ '^άτμΜίτ οϋνιίρ Ί^(Γ^ν, 
Αυτίκ ϊπά ρ' ^Ελίκης ίϋφ^γγίος Λ^ίρ^ς '^Αξκη 

Ηθ3 ^υϊάϋΐη (ΐηιε ^6(β« άβάίί λΛ η^νοη ίίίΓΗ 

I^υι}^η(^^; η€ε εηίιη βαιη ραΐ&νί( ιηο(&8 ίχτίΛίηΐΜ 

ΑίΤΰςυΐυηιχη, ειίαιη β ΒοΒαβ /ιι^* '^^^^^'^^• 

δοΐ (^αίάβιη (1ΰ Ιοη§ίιι<ιυο οΒΓοαηηι Αι1>ϋ( (ϋπ-λΐη 1 190 

ΥοΓρϋΓήηυβ, αΐήζηοΐ Γαρ» νβπίσΕβ ^ΐΚίοραη ; 

£( «ςΐΐί» ηοχ ]ιί^ ίχηροίίιίκ : ίρϋ τοτο ίΐτχϋι 

Ρ«ηιΙ)λη( 1ΐ0Γθ08 αρικί Γοήηαεαία : 8( ^&Γοη 

δαίίη ροίΙ(^ΐ33ΐη ΗοΗεβ5 ραΙοΙίΓβ Γρίΰη^ηήδ {}χ\ϊχ ογΓφ 

94^7 '^Λ^ι^ «^^β»τ^, ύη$ νοΛ ί^νξΐ υτηζΛ^ί^ας τΐυί Φίκΐίβ^ην, ατκ «^^^ ^^ 

^«01»• *' 'Αν>ίν«( 5 ^ Π«9(/^>#' >«^«ι ΐΒίά. 'Χτηξ (ίκ£^Λς, δ€Ηθ]ΐ8(ΐ65 Ηοο 

ΔΛμΐ9β$ Μ ΒιιΛίί. ^ Α^ ν^Ό *Φ**^<ζ ^ ποίαί, (^αία β((ζ*>ν αίρεέΐι»- Γοΐ^ιη ηοΓ- 
'ί^η, ίί 'ίχί Αϊ^ντίκ* ιζ Μιλ/«ί, 9» (ΓΟ ίοΗΒ&ΓυΓ. δοά ΡγοοΙιιιιι ίΐΐο αα- 

119^• Ήίλ^α; /ΐΑΐ» «τ^^^ιν] §ζψι>Ιιο ΗΒ'-μΆ^- υΐ)ί νΓτσ ροϋΓΪβ λιιης άοΓοή• 

9$ ΙΪ^Χ• τ -12ΕΤ9 Τ Φίρ;^α409 «ΚρΟίΛίο- 1192. Νύ{ «Ι' ΙΧ-χ^ΐβΙ»] »Ι4Τ7Τ^ τ' 

5 «ΐ(!9Ην•' τ* -ώπρ τ Ι^ζ^Λβί «ιντττν ^η^* Χ 1 94• Αντί»* ι^^] «3ΰ9ΐΓ ι» «λ//ΐ(^ 

1 19Ι• 'ΈβοΛ^^ Έαν-ιρΜ» 5 ^ ^^'^' βη^Λ^σα^Λ^ τ κα4ξΐ9 ^ «ρ4/^'•^ νοΜ ^ ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ :Α»ΤΟΝΑΤΤΙΚΛΝ Τ Ρ 1 Τ Ο Κ. 355 

'ΑΛλ' ΟΤΙ <^ Γ<^€ χ^^ον ο τκ ^ηίτΗ Μκτ^Β^ ^ΐί» ^^οο 

*Α¥3'ρωπΰάψ, κλΒό^ρ υΐη£^ί)Λς Λί,μίΐ/(^ί9, 

ΕυΛγίως Β-άοιο τίρίν ^(Μς, ίμ^ 3ί φίρος 
ΕοτζΣΙο κυαίνίοιτ 79 μ%ν οί ^ηίξος ίγ^^Λιζι 

Ώηχμίον ί^ Λξ ιηπΊΛ ττΰώ ϊη βόΒ-ςον ΰ^ας, 
ΪΙψίσΈ %/^ΛΓ ϊτη ί^'^νίοί τοψ,ι λα4ΐ4.ό^ 

ν^τίχ ίίιη(, €( <ΐ€ €<τ1ο (ηηςυιΠΰβ οίηηιηο ί&61ύ$ ογ&( 36(Ιι€γ, 119| 

Ιη Ιθ€ΐΐ]η ίνί( (Ιοϋίηηχη ΓαΓρβηΓο £Γ&άιι, ιηοΓ« ίατίβ^ 

Οοιη οιηηίΒυβ ηοοϋΙΓ&ηίβ ; &η(Μ βηίιη (ϋΓροΓα€Γ2( ϋη^αϋ 

ϊηι^τάιη : ΓοκιηίηΑΠί Γα1κο( ον€ΐη €( Ι&ε «χ ονίΗ 

Ατςο8 άϊζηίΤα» ΛίχνΛ^ηί» τ^ΙϊψΐΛ τ€76 βχ άρβ 4ςςορί( η3νο. 

Ου^ηάο ν€τδ €οηίρ€χί( Ιοεαιη ^αί οχΐη νΪΑΐη ΐή(«ια €»1 Ι20φ 

ΗοπλίηίΒαι, ρητιβ ιη (Γλη^αΙΠο ΐΓΓί^υοδ ήή$, 

Άϊ αη(ς οιηηχλ ΙζνΊι £ανίο 

Κί(έ Γαογο (οηςπιπι εοτραδ, €ΐΓ€ΐιιη<}ΐ}β ραΐΐίο 

Ι^βιηηίΑ ΗχρΠρ^τΙφ, «( οΰ€( (ηίΐίδ ιηοηίπιοηιαιη &ιηοπ3. 1 2θ$ 

€αΙ>ίΐ2]ί .ά€ίη(ΐ€ ίογβα ιη ίοΐο β^οίΠ, 

εχ(πιχΙ( αίΤαΙαβ, «( ίβΛιρβι «ςη» Γβςιι'κ ]ιι§νι1ηηι : 

Ι20Ι. 'Τ#•ΐ9)ι^] ΜΐτΜ9^γίια»9 19- ^ηίιη ιΐη <3ίθ£ΐ>3]η (^αο^Ι ηΐιηίβ ^οτ& 

Ι205• *Αΐ»9«ί< κί»«(] *Μσ •^κ^^«^(» οβίΤβ Αι^τίΐ. ϋΙ>(Γΐιΐη {^(αΓ λίο Γα- 

λΜπι^» ;^ -Μ >β»•λ«ψ<ν. δεΙιοΚ «π( ν€ΐ τηιχ^Φ* (α'ώ^ΐ^ (ΗΓχΙΙ^Βυπι• 

ιιο6. Π»;^ν•0 ΜοΗΐ ά€ Ηλο νο€€ νβΐ νηιχμΧη Γβΐίηςαβτο ί^ιΐΒύΓΛΓχΠβ. 

ηοη 4!€λΐχι ς^^ά Αη<€«, ηιιιιΐηιιη 1»αηΐ; ςηοά οοηίΓα ν^τί'να χ1ΐ€ «ά- 

€«ιη ιητΚΑη^λΐη ιηίΗί νίάβή ίη :πτ• ιηίηβκ ηοΒ ρο(€Γ8£ 

;^ιί•», ^ικκΐ Λοη Γοίαιη βραά ζΥιοβ Γβά Τ5 ί* ϊηι ί?5?$ α ίία••ϊ ^;ι$β»•ί μ«^. 

«ϋηι «ραά Ιιιιης ίητςηαιιτ. Ηοο $(«ρΚ. 

Υ 2 Αντί^ 35^ ' ΑΠΟΑΑί^ΝΙΟΤ ΤΟΥ ΡΌΔΐόΤ 

ΑιΤΓΟψ τίυ καΒντηρ^ 7»κ;οχβί]ο* ίΐΰίϋέ ^ ψί^^ 
Ώυρ ύτήηρΒ'ν^ Ιπς• €^/ ^1 (ΐίγάίΛς χΗ λοίΟας, 
Β^/μ^ Κίκληίτκαν ^ΕκβίτΙ^^ ίτηχξο^ον ο,ίΒ'λΜ• ΐ2ΐο 

Τ^ίίΒ'(Αων έξ υτίάταν ίπ^ θίίς ΛΠ^ίληηί 

ΧμίξΜλίοί ίξυίνοισι (αϊτλ '^ορ^σί ^βίκ^ντι^* 

^τ^Λ'Μι οΛΤΓΗρίσίον ^οά^ωψ σίλα,ς* λ(λ^) άί ηψ}^ 1215 

'οξβη υλΛίίζ χΒ-ίνιοι χυης εφΒ•6γ)^)Ι\ο. 

Ιίάσια^ ^ ϊτςίμ.1 '^ντα κλτλ 9ΐ€βμ• α) ^' ολοΛν^<&κ 

Κυ^φα/ ίλ€ίον6/Μί 7ηΟ.(Μίίίίς, οι τσ& κόνΐω 

ΙρΓαπχ^υβ Η(^ οχΙβηΠιηι ΓυρϋΓίιηροΓαίί, 8€€6ηάί(ςυ€ ΙίςηΑ 

Ιςηο ΓυΙ)(]ί(ο : ιηίίΐ» ^ΰίηάΰ β^αάίι ΗΒ&πιίηα» 

Βτίπιο ίηνη5 Ηοοαίςη, ΛαχίΗαΐηο€ΐη οδΠίΐιηίηυηι, ΐ2ΐο 

Αΐ^υο ίΐΐβ ροίΐ^ϋ^ιη ίηνοεαίΤΰύ, γο^γο οοίΠΐ : ί^Γ» νβΓΟ, ΠΙο αυ^ίΐο» 

1•!ΐιίΙ>ιιΠ$ €χ ίηείιηΐ8 ροΐοηβ ά^Λ οΙ>νίΑΐη Ϊλ^ϊά €ίΙ 

ΉοΓήΒίϋΒαθ, ΰ[υ€η3ΐ8 οαιη ηχηίβ» άΓ&εο.ηίΙ>ΰ$. 

€}θΓαΑ:&1>2( ίαιχηοηβιΐιη Γαευιη Ιαχ; οίΓ€3<]α€ εαπι ' 1215 

Αοαίο 1&ΐΓ&(α ΓαΒίβΓΓ&ηοί €ΖΏα ρ€ΓΓοη2ΐ)3η(. 

Ταιη οιηηία ριαία ΐΓβιηαβΓαηϋ, 1111 ίηοΰάβηΐο : ίρΓίεααβ υΐαΐαηιηϋ 

Ν/πιρΚ» ρΑΐαάιιιη &(<}\ΐ6 Αΐηηίαπι εαίιπςββ, ^αχ οΪΓΰα ϋΐααι 

Ρ1ι&&(ϋ3 ΑιηΑΓΑηαί ραΙαίΐΓβιη Ιοεαχη ν^ΓΓαίκυΓ. 

1 209• *Ε9" 5 ρν«1ΐ(ί] 7»ί (Λ%(Μγ' φί^ τΌτης. ^Υ««ι»ί, • ίψβλβί* « # 

11>ί(1. Πίίρ. Νδί^αΰ Ηίο νεΓΓϋβ ηβ- 1213• Πί^^Ι ί• /*« ι^^βίν^ην] •τ# 

ςα6 αΐϋ ρΐϋπ^αο €3υΓηΐ0(ϋ^ ίη (}\ιί- ϊ^ζάχαη ιζ ^^ινω κλβΛβ» ^«^^^ « '^^'*^» 

\)η9 Γ/ΙΙαΒ» πΛϊαΓα 1)ΓονΪ8, ίβ(^ιΐ€η(« μ) Χοφ«κλ?; ώ ^*ζ•«Μ>*< 5* ΧΗ^* *«- 

μ, ρΓοάαοίΐαΓ, ΓυίρϋέΙί ςαΐί^αίπι βΠο «-«ίιι»• λί^^ντ». " ίίλη ϋατνηί ιζ »χί^ 

(3€ΐ)οη(. Νϋΐη 6( ΗοιπΰΓϋπι £( αϋοβ ίβ^βν τίί( ΒνοΙϊ'ββ; *£»««ν;,, ιν;^^ τ» λί* 

ρο€(<ΐ5 Ηοε ίιΒί ρ€ΓΐηίίιίΓο εοηίΐ&ι : ^Ολυμαπ ν^ψ φίρ» ι^ γιίζ ^λιλ^ο•* ί%ξΛ9 

{^ά Ιιυηε ίΓ€ςυ6ηήιΐ8 (^υαιη υΐΐυιη 'ίζ^^^Ης^ ^φΛ0*ί9Λ^η Ι^ ιζ υΛαγμ^ 

&Πυιη Ηαο ΙίεεηΕΪα (ίι ΐΑΠίϋη 1ίς€α- «^» ατΗ^ήμ^η ^ζ^ηί^Ι*^*•** δελο]. 

ΐίηηι νοοαίΰ ΟροΠοϋ,) ϋΐΐ οΙ^ΓοΓνανί. 1 21 8. *Ζλ•ί•ψΙμ•ί *νμφΛΐ\ α} ο» τΛ 

8ΓΰρΗ. ιΛΜ-ιν ΛΨ»ίτρ*φ•/ί^αι, δοΐΐοΐ. 

Αι^κ/^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΠΝ ΤΡΙΤΟΝ. Ζ5ΐ 

1/ύχτο ΐίΐωγ. ^Η^ &ί φίως νιψόίντϋς 'Μ•€ρ§$9 

ΙϋοϋΧΛσΗ Ψΐζ/^ς ψ»ς βοίλίν Λντί?Ια{Μ. 

Κα^ 79Τ Λρ ΑίΨίΠίς •ζτ€ρ/ ^{κ ςη9ίοτί9 €6$ο 

θύρηκΟβ ςΰίίίον, τίν οί τηρίν ί^νΛρί^ 122^ 

"Χξϋσ-ώιν ^\^ 3^ χζ^χί κοραν Βίτδ τηρΑφίληρον, 
ΚΛίΜηφρΙυο οίον τι πίρίτξοχον ΙΐτΛετν φί^^ος 
^Ηίλία^ οτί 'ΰτρωτον Λνίρχί^ ωκίο^οίο, 

5&Γοη€ΐη ςιιΙάοιη ρ€ΓειιΗ( ιηοΐυβ» ίβά η€ε £ε ςυί^ϋΐη 132• 

ΜίΓςοΓΰΐαΓ ΓονβΗιΐί. )αιη βαίειη Ιαο€ΐη ηίνοΓο άίΓαροΓ 

ΟαυεβΓο ιηαηβ ^ζηλίζ ιηί£( Ληγογα €Χογ(& ι 

£( (ιιηε Γ&ηβ ^€(03 οίΓεα ρβέΙοΓα ίηάακ 

ΤΗοΓαεβχη ήςίάυιη, <}ΐΐ£πι ίρβ ρΓ£ΐ>ϋΰΓ&( Μ&Γ8 1225 

Οιιιη Γιιί3 ΡΗΙΰ^Γχιιιη ίη(6Γί€ςίίΓ£( ιη&η11>αβ ΜίιηαηίΑ. 

ΟΑρηί $ιι:ΰΐη 2Α]€&ιη &αΓΰ!ΐιη ΑιρςηιηροΓιιΐΐ (^υαΐΰΟΓ εοηίβ ίη&^ΰΐη, ' 

££αΐ£€ηΐθΐη, ηι τοίϋηάαιη ίοΐοΐ &ρραΓ6Γ6 ]αΙ)&Γ 

5ο] 15, ^ΰ&η<1ο ρηΒίαιη «ιηοΓ^ί( Οεϋ^ηο• 

Μυΐκίδ <1«η(ΐ€ €Χ εοπίβ οοηίοέίαιη ν^τϊζ\}ζχ. ύγψ^νίΧΛ^ Η&ίΙαιη^αβ 123Ο 

ΤΰΓη!)ΐ1ΰΐη, ίιηιηβηΓΑΐη, ήα&ιη ηβιηο αΐίιιβ ΑιίΙίηυίίΓϋΐ 

βΛ^Μξΰψ οτπξ Κ«Λ;κνρ ώ τ^ η^η^λ' «'^ρ 1 226« Σ^ιτίρικ ;ϋ^0 '^'^^'^ '^ΛυτΛ 

Φ««3Γ «0»7»^«^ι1«/. 8€ΐΐθ1. ' Μίμ^ι^ς Ά, ^ λΟ^μψ τ^ γή^ΛΡτ^• 

122^. θ«^ΐι«« ^ί^ρ] •τ/ σνχ «ρ 8€]ισ]« 
ΜλνσιΛηρς, Α»Μ 5»ΑιΐΝ^• ύί ^^ ^' 1230. π«λνρ^4Ρ«ρ σ»»•-] ^ ν«λν«ν^ 

Τ?λ6 ^5β ΑΠΟΑΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΑΙΟΤ 

Τ^^ ^Κ£Η ω)ωπίίω}ί 'ίππί^ ά^οτ/ΪΛ ϋ^φβ' 

^ήΜΊ9, ^ηρα4 <ίέ χιψοίν ξ^ οχ ^^ ^ίΧηρ^ 
"ΠλΛσν^ ίνξϋΛν ΚΑΤ αμΛ^ην. ϋς %^ν άίθ^λ^ 
Ώα^ςΛΐψ σν¥ ίί σψιν Λ'π&φίτ^ς ιαπ;ι• Λ^* 

Κβ¥ η ΙίΛλαψίΛν /^(^ ^?θ•' ίμΛ ηίτ^^ νν»ί, 

Ρτοοαΐ ϋΐίηϋ, ^οί ίόΐαβ ϋοηΐη ρη^ηλίΤςί. ■ 

Ηβϊο αιζαι νβ1ο€Ϊαηι β<^ιιοηιιη {λ\)ι^ ςοιηριΛαιη οαπαιπ 

ΤβηοΒβϋ ρΓορβ ΡΙιββίΗοη, <}«€» χί £Οα&€ιι^γ£(; χιοχ ΐβίΐβΓ ίΐΐε ΐί$5 

€οηΓθ€ΐι<1ί(, ιηζηΙΒυΓ^αβ οοΓπραίϋ 1ΐΒΐ>€ηΛ3, οΐ €Χ αΛς 

Αΐιπ8»νίι ρ€Γ 1»ϋβιη νί^ηι, ηΐ ς^Γ^^ιπίοί 

Αάοΰ^ΐ : Αο οαιη ίΐΐο ίηβηίΐαβ ριοηιά ρορυΐυβ. 

Ουαίίβ αιι(€2η ΙίΙΗιηίαιη Νβρ(αηαβ ρ6Γ^ί( Λά ^^^χ^^ιι^^η^ 

€ιΐΓΓα ίηΓοοηΓο, »αϋ ζά ΤβεηΛΓΟίπ, βα( αά ί^^τη^ 124^ 

Α^η^ιη, αυ( Ιαοαιη ΟηΛβΛί Η'χβηΐϋ ; 

δίνβ βά ΟΕίΛϋΓβίβιη ογοΒγο ρΓοδοίΓοίϋΐΐΓ ^«ιΛΗβΐδ, 

1239• Ο^^ ή''Ί<&ρ«0 "Ί&μΜ ν^ Ι34Ι• 'τ«^^» 'Ον;^;•] 9 ΜΙΛ4^ 

ώ/ΐώ•/»5 ΐΜΐί^ -ί ¥ίΜ^ΐ9$Μ, 4Κί^^$ η^. ^ϊιΐΛί ^ ΐί 4Κ99 4ι^ Μ 3•!•- 
Χι^>ΐί ? Λι^λ»• «η «^Μ(<1&1» •>; τϋ ^' ίι^ί» Π•^Κι•» «7λ«^' «ί^^*^•** *^^«<>' 1 240. *Η Τ«τ?«^] ΤιβίΜΐίρο, ««^ , 


ΑΡΓΟΚΑΤΤΙΚηΐΙ ΫΡίΤΟΜ ί5^ 

ΙΙΰ{^ΐ70ζατ τώχίων βΛέηι^ΙΐΜί* ύ ^* ιΑΐΜοΜν 

κϋίι^ο ίί^ γ9Λμ'^α4 τντ^ν γί τηρ*- αΤίία μάλ" έΐ£^Τ6$^ 

'ΑΛγίς χξΰί,ηρ^ην οησ%ληχ4 τηίλΰ^ιΐΛγητ^ 1 25α 

Α^^ ο τίίς αίΜτη ΚΜωψ ^ΑψΑ^ί^ί *Ί^, 

ΤηΒ'ίσιωοί ψϋύίς ντ Ιλη-ω^τιψ ίίΒ'λίί* 

Ρς(πιιητ€ Ηκιηοηί&ιη, &ιΐ( άοηίι^ιιο αι4)οπί€ηιιη ΟύΓϋβΐιιη, 

Τ^ϋίβ Γαηβ ^€(«8 €ο1ε1ιθΓ\}ΐη άαχ €ηιΐ νΙΓιι. 

Ιηίοι^α, Μοάϋ» ιηοηίύδ, )2Γοη ί24$ 

ΜβάίΰΑΐηβιιΐο λαιηοέΐαίο, ΐοιη άγρ€ηύι ΰΐιάί^αβ &Γρ€ΓΐΚ 

Τααι ΙΐΕίΙβχη ναΐίά^ώ, §1λ<11ΐ]Πΐ<^αΰ ; ο'ίΓε&ςιιο Γοοϋ 

Ρ^ηουίαιη ίϋε€Γηηΐ απηοΓΰΐη Γυιηιηί νΐ 8Αηίβ, ηβε (Αζηβη ρο(οπαι( 

Ηλ&λΐη ϋ1»η νεί ιβηΓϋΙαχη ίηβοέΙοΓΰ ; {^ά ρί-ΟΓΓη» 

ΙηΒεχίΒίΙίβ τοΒοίΙίβ 1η<!υηιο»( ιχίΑηιΒιιβ. ' 1 2^ 

ν€Γ^χη ιΙΠβ ΐηΠιϋ2Μ11(€Γ ΐΓαΓο€η8 ΑρΗΑΓοίαβ ΙάοΒ 

Μα^ηυιη ίπιρ£§ί( βηΓΰΐη ^ι1Ζ(έ ρτχίοηζίΛτη ΟΓβιη» ίΰά Γ(ί11ϋ(' 

Η»ιΐ(1 α11(6γ ΓορϋΓςυίΠι λς1θ5, &€ ιη&Ποαβ &1> ΐηου^Βαβ : ίρίι ΓΓΰΐηαϋπιΐκ 

Χ,βή 1ΐ6Γ0€8 £<1α€ίΙ οοπλίηΐηίδ• 

Ιρί€ ρο& λ2Βο οΒΙίιαβ £Γ&(, ΓιιΙ>ϋί(^οΰ οαιη γοΒιιγ 125$ 

Ιιηιη&ηβ, ίηϋβ&Βϋϋ» ίηίκρίάΰΐη : ίρΓ» ιιίΓΐη^Ώ^ 

1 243• Πίι?/ί<^ 9''Λ</κ^τί2β(τ] ί^μ; Θι0- ι 250• 'Λ«ν>(} ''* «ιο^/ΕΜτί;• 5ο&ο}• 

^I^1^ «ί^τπίΙΤ «τν**»* ι»( >ίι* $ τοτ•9 Πι- ριζ»^. ^«/<0λ•#ΐνρ«(^ τξίηοΛμΗ \γί^ 
^«ίΛ9 9(^£^Λ/, Πίνλ^Ο'• " 9ΐ•1ί Π«0Τί• »«η9• Ιν^νκ»»! ιρρ«|ή|0ΐ»< ο«(/ι2ιτ•• η.^ 36ο ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ίΟΔίΟΤ 

:ΣκΛ^ΙΛω ζί^ηχ/αμΛΟ'ωγ Κ(ί{ 'ηίί^ψ, αντΛ^ ντη^ι 

Κυίίοαν ορΒ-οίση ντ ^Λσιν οΔχ^ίι* αά^* 1 260 

ΤοΜ^ »ρ* ΑΜνν/^^ νχΰΐψυΐΜ ΚΛξτά γψ^ιτ 

Φαίις Μν ζοφΒξϋο κ^τοάΒ-ί^ ΛίοτϋΜψ 

ϋΗμψψ ςϊξηι^ Β'Λ/ιινοψ μίΟ^ττοΑφΑσπύα^ 1265 

£κ νίφίων, στ ΙτΓΒΟΛ μί\Λί\ΛΤ9¥ 0(λ/ο^¥ ί^ν^• 

Κ£^ τίτ ϊττΗτ ί 3^ο¥ Ιη %ήο^^ ΛίΒ-λωρ 

ΜιΛλοιτ* ΛΤΛρ κλήίσ'ίν οβπ^ψί ί^ι^υνΒ'ίίΙίς 

Ύοατορ ^ 9(9^61 «ζτ-έλΕν Λ0ος ΛνητηρηΒ'ίν, 1270 

'Όοτον τ 6κ βα,Χ^ί^ύς ιτη/οοΧος ίριια,Ίί ννοζΆ 

8ίοα( λτκβιη ςαλίκίο €<|αυ3 1>ϋ1ΠοοΓα8, ραςη» ίΐηΰηι» 

Ρθ(ΐ€ Ηίηηΐ€η8 ρο1&( Γοίαιη, ΰΐ Γυροτηο 

£ζαΙ(λΐιβ ΑΐτΰόΙΙβ ^υΓίΒαβ εβΓνίεβιη &ΐΐο11ί(, ' 1260 

Τλϋβ ^Γοηχβ £ϋα3 €ζιι1(αΐ32ΐ( ΓοΓηιαάίηβ ιηβιηΒΓΟΓυιη. 

ΟγοΒγο λΐι(€ΐη Ιιϋε, ϋΐϋο, ΓυΙ>Η]η€ νοίΐί^ΐιιιη ηχονοΒι^ 

βευίαιη χκαιη Η&ίΐΑχη^υβ ίη ιη2ηίΙ>α$ νίϋΓΐηβ• 

Οίε€^'β8 ίληο ρα αογα οαΗ^ίηοΓιιιη ΪΓηιοηδ 

Ρτοε^ΙΙοίαιη ίάΐ^ιιτ ίτοίΐμαΐΒ ίΠυοοΓοβΓΟ 1265 

£ζ ηΐΐΙ>ίΙ>ΰ89 εαχη ηί^ϋΓπιηιιπι ροίΐοα ίιηΙ>Γΰΐη βθ^εηιιΚ. 

Ταηε άοίηάο ηοη <ϋιι αιηρΗαβ εΓ«η( έ εεΓΟίιηίηίΒαβ 

ΤβιηρβηίαΗ ; ^^ά ίη ΓβάϋίΒυδ βχ οΓάίηο οοΠοεΑίΐ, 

ΟϋΙοΗΐβΓ λάιηοθυιη &ά οαιηραχη Μαηίαχη ίιηρ€ΐΐ€ΐ)3η(αΓ : 

Οαί (2η(αιη ^τζί υΐΐβηϋδ ^x λάνοΓΓο υΓ^ίδ, 1270 

05&η(ιϋιη έ ε&τεβΓΟ 8ηίηξ€ηά2 εαΓηι ιηϋ(2 

1259• ΧΛΜζ^μ»] τχΧνοΛ'. δοΗοΚ ξ«ν «φίΐί^ ϊαΐ»^ν Τ0ΐβ «Ι5뫧. 

δοΚοΙ. 1 268. Κλκιβ-»] Κλνι^ί 7Λ ζν>«, 2^* 

μηΛπΛίφΰίατΜηΐΛβ, \η^τί(»*$ τ» ^2^Λ«/χ- . 1 269• *Α^ηί«9] τ* «Λ«βΐΜ *ίΛ ιι^ν ? 

1267• Κ«ί^' τβτ] οέχ 1^1 «τβΛχΜ/ 1(9^1- 1271• £κλ!ίί^] βηλΖί$•99 9 •«-<* Α••Ρ Γ ο Ν Α τ τ Ι κ η Ν ΤΡΙΤΟΝ. ζβΐ 

ΐίτμβ» ί'ΑίητΙω Τ£ ^ οΆων ίΒι^Μ Κολχί»ν, 

Ύθ¥ ^^ (άΛίί *ν?^ χίίλος ϊλιοτοίΑΛνορ ^^/μΊο• 

Δη ρΛ Ίνη ξϋκ ί^^ι κ^ ίσχηίί βαίν ίς Μ^-λοψ 

^ηας Λ7Γ0 7ίζοΒΌρω9' οίμ,ν^ίς ί' 'ίλΒ 'ζα'αμφΛϊοωσ'αν 

ΧΛ?<Κ€ίΙΰυ 'Ζΰ'ηληκΛ, ^ω¥ ίμ'ττλ^ίον οίσίΐωψ, ,2^0 

Κάβ/ ζίψος Λ(^φ' ω(Μΐς γ/μνος ϋμΛς* λΆ^λ ^ιν 'Άζ^ 

ΙΐΛ'ίΙψΛς ^'λκλ ¥€ίον, υ^ ζνρίέ χαίλΧΒΛ ταν^αν, 
Αντογνον τ ίτη τοΙς ςΐΙοΛρ^ ΛθΛμΛ)Ι[ος Οξοτςοψ. 

Ρί() ^α&ηάο ςβη&χηίιίΑ οΒ άϋΓιιηέΙιιιη Γ6£€ΐη 

Β€£§η&(0Γ€8 ρβάίήΒαβ ρτοροηυχκ €( β^αΙιΙΒιιβ. 

ΟίβηάϋΓαηΐ νβιδ Μ^ζνα. €ϋ Γοΐί^αοηιιη £ςη£€3 ΟοΙςΗοΓΟίη, 

Ηθ3 <^\ιί£ΐϋΐη Οααε&Γ«5 ίηβΑοηΐεβ ΓοορυΙίδ, 1 275 

ΙΙΙοιη ν€Γο ]αχΐ& ουιτναιη ϋίύβ Ηυνϋ. 

Ι^Γοη ΑΰΕΰΐη, ^ιι«η(1ο Γϋάη&οαίΑ &)1ϊ§&ίΓΰη( Γοάί, 

Ταηο Γαηέ εαιη^ ΗαίΙέ ςΐ/ροοςαο οοηίοηάίι &<! οΰΓΓ&ιηεη 

Ε η&νβ ρΓοΑΙίΰηβ ; ϋπΐΰΐ &υ(εχη €€ρί( ιιηάί^ΰβ ίάίςςηίοπι 

^Γ€&ιη ^βίοαιη* αοαπβ Γβρία&χη ά€ηήΙ)υ5; 1280 

£ηΓ€ΐη(^υ£ οΪΓευχη ΙιυπίϋΓΟβ^ ηυάυβ οοΓροΓ^, &1ίςιΐ2(£ηυ3 Μζχύ' 

δίιηίΐίβ, &1ί(^ιι&(€ηυ3 νοιό Αροΐΐίηί ααΓεαιη %ζ^2,Ώ.ύ οηΓδίη. 

ΟΪΓοτιιηΓρϋέ^&ηΒ \%\χμϊ ροΓ ηοναΐβ, νίάίι ]υ§£ΐ χγ€& ΐΑΐίΓΟΓΟίχλ» 

£( ρΓ£ε(0Γ€8 αάηΗΐΐιιη <ΐ€η(2ΐΙ Γοΐίάο οχ ίΰΓΓο αιΐιίΓυπι. 

ΑρρΓορίη^ιΐ3νίΐ αικοιη α1(€πιΐ3 ρΓ0§Γ€Πα3; ]ΏΧ(2(^α€ νβΠάΑΐη ίίηρ€ξΙ( 

]ΐ2ίΙ&ιη 
ΕΓ661έ, ρΓχίθΓΓ2(α ηίι€η(€χη ογα ; ροΰοιη^υβ Γυΐοΐνΐΐ Ηαιηο ς&]€2ΐη. 

'Μ <^η^1ω ^ ψζίβΛ9ς• « 5 '^<* 'τνο-ν'τν» 1 285• Χ^ί^ΨΟ ^^ν^'*/* ^ *^^4^''' 

Ζ Ζ Β^ 362 ΑΠΟΛΑΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΓΟΤ 

Βη ^\!^ά^η^ ^εσ&τίρωσ'^ οαν ί(αί^ ι^<^ τανρωΗ 

Κ^Β-μ^νος ^νιϋ, 'ίνφ η σ•φίαην ίοτΜ βίανλΛ 

"^Αμ^φω ομ^ 'κτ&^νΐβ τω/ίος ήλος Λμττνάοιτης. 

Έλ) 2^€ύ^ 3^ονΟ,ς^ ίη ωηλΛς «ν ίλ) τήτςη 

Π^9θο9^£ ^8 οί σιΐκος ϊ^ίν ομφψγΙ^τ ύ ίί μΐ¥ ίμψω 1 29; 

ΜνχηΒ'μω κ^η/ίόίω» αιίνληζ/»» κίξάΛόΐυι* 
Ον^^ Λζβί μ)ν τντΒ'ον τηξ Μίχ^οαν ^ντΜ^^€^. 
^ας <Γ' ΟΓ* αΙ^ί τςψ'οίσιν 9ν^ί»όίς χοάνααι 
Φυ<πιι χΛλχηαν οτί μίψ τ άνΛμΛ^μαψίσι 

ΙνΊί (!οίη(ΐ€ οΙ(€Γία5 ευηι Γοϋΐο, ίπυηαηιβ («αΓοταχη. 

V^{ϊϊ^ι2ί ίη(ΐ2§&(αχη : ίΐΐί νοΓο αΠουπάβ ϋχ ίιηρΓονίϋδ 

Ι.3ΐίΒιιΠ5 ίιιΐ9(0ΓΓ3η»δ» υΒί ίρίΪ5 οΓ&ηϋ Ι3α1>11ί& 

€οχηιηυηί(3, ίυΙί^ίηοΓο ίηνοΐαε^ ιιη(ϋ(^ϋϋ ίαπιο, (2Μ 

Ατηϊ)θ ίΐιηυΐ ρΓΟΓυροΓΰΟΐ ί^ηί8 Ηαιηχηβιη ο^απϊοβ. 

£χρΑν€Γαη( αα£€ΐη Ιι6Γ0€3, Ιιίβ νίΠδ; Γ^ά €08 'ύΐο 

¥ιττα\ΐ€ΐ ΙΗώ3 (ϋναπεα(ί8 εηιπΒαβ /ηβιταΐαί^ ν^Ια( ρΓθΐηΙηοη« ίη ηΐΑΤΧ 

ρο(Γ& 
Μβηοι ίιηητεηίιβ οοηοίΐοβ ρΓ0€6ΐ1ΐ3 ΗιιέΙαβ. 

Λη(€ &υ(€ΐη Γο οΐ/ρςαοι (οχιβΒ&ΐ οΒνβΓίαιη : 1111 νετο ίρΓυιη &ιηΙχ> 1 295 
€αιη ιηαξΐ(α νΑΐΐάίβ ρ€Γεα£€Γαη( οοτηΐΐ^ιιβ, 
Νϋ^α€ οαηι νεί ϋιηήΐΐίίπι ΰνεπειαικ οοευΓΓ&ηΐ». 
$ί€ΐη 8α(£ΐη ^ιι&ηάο 1η ίοηιηίηοβδ οι ρβΓ&αΙ^ΙΙίΙ^αβ ΓθΓη2€ίΙ>ιΐ3 
Γο11« ίΑΐ)Γ0Γαιη ηαηε ^αΐάοιη αεεοχκίαπε 

1 287• Νιι^ηί] νβ^ΐΤΜτ» 79 νβλο η»! 1 298. ΈνρρίΜ/;] τΛς ιβίν^τΜί ι^ ΐφ• 

Μ,ιι&ζ&μΒ^, 3εΗο1. >Λς ιρρ<?ΐι^'•««• ί ιν^ι^Μΐ;. ^^ ρ«^ τ%^ 

1289• Κ^^/Μ»^•ί] κη>9(Λ«η, τΌ Κ4ί• ρ<ν•ί τ» «^{«/{(^ νί^χιτη^ . δΟΑΟί• 
?Μ^. ΒόβίνλΛ^ η βί^»9•{ζ. 8€Κο1. 1299• Άι#^ί(^/ί(^ί^ιτ0-<] χι^μι ι^ι/• 

1 290. ΚΛίοψ] κίΛΛΊοΊϋίί φηοι τίύ ιτβ-ι. μΛίψήη^ 5 ""^^ ^«^'^βι^ λάι 4 9ψ%» 

βφΐ^σΐϋ 041 τ«( Ι^* νυ^ς ^ψφζΛς ί ψ9- ^τ»τ^ς φν^ιίη0$ άίξγ»η$ 'ίτ^ί^* * 

^τα τ 7«νζίΦ9, $α1ιο1. 8ς1ΐΌΐ• 

Ι&ρ Α?ΓΟΝΑΤΤΙΚηΝ ΤΡΙΤΟΝ. $6$ 

Ώυρ ολοον τπμΤΓ^Λΐρ ίτ Μ λήγ^^ν Λύτ/ιης• ι ^^ 

ΚκοΟίν* £^ βίρΑ τύί^ 9^ ^λόρ« (ριΐ0ΜΑ;ν!ι 

£έ^ ^ '^σξνπ^Λα,λαν χρψΛ(^ σάκος <κ3^ <ς ιρ^'«> ι^ι^ 

ΙρΜίη νολβιηεηίοιη &<! ΑΓ^βικΙαηι, ηυηο εο1Πιη( Ι ή«Εα ; Ι30^' 

Ιη^ςηί^αβ οχ οο £( £τΰΐηί(ιι$ €αΐη 6Γΰΐηρί( 

ΑΙ) ίιηο ; £€ Γ&η€ λί νβίοοβιη Ηλίηιιΐλΐη 6β&η(οβ 

£χ οΗΒηβ ίηίΓβιηβΒ&ΐκ» είιτ£(ΐα6 €ΐιιη ίηίοίΐλ 0&3ηιη« 

ΡβΓ€αΑ(, ίΰΙξίιΗθ ιηοίϋ : ιιιΐ:αΙ>&η(αΓ (Αΐηοη ΰαιη ιηοάίοΑίηοηπ ριι^ΙΙ^• 

Αο Πΐβ, άϋχΐπ 1)ονί8 εοΓπα Γυιηηιο ρΓ^ΗβηΓο, 1 305 

Τηχϊε ίοΓϋ(€Γ (οιί$ νιηΐ^ιιβ, άοηοο αάιηονίίΓβΐ 

Ούχη λ^ίΐί ροάο ίπίραΗίΓοι ροάοχη «ηέυιη : Ιΐΰΐη^αο κΙ(€ηιηλ 

£ν€ηί( Α€€6άβη(£ΐη ίη §€ηιΐλ» αηο ροΓεαΙΓαοι ίιηρ^ΐα. 

Τύιη άβχηαιη Ιιυιηί 8Β36£ίο Ι&ΐο Γούΐό, Ηΐηε» ιΐϋηο» 131^ 

Ηέε 6( ίΠΙ ρλΓ(€ ϋηηΐιβΓ Α&πβ &ιϊιΙ)08 (ςηβΙ^ιιΐ ρΐΌΐλρΓοβ 

Ιη §€ηαΑ Αΐκοηοη, ρ«Γ 0Εΐηιη&ιη Α&ήιη εχι?ηΓαβ• 

Αύπϋηηιι «ικοιη οΑ &ζ\% ΓοΒαι νίη. Ιηΐβππι 

1303• Ρ^^ ^Μ^'^ΐ^' ^^ο<1 ΙίλΒοηϋ φλβξ. δοίοΐ• 

€<1ίϋοηο8 Ι(^€3Ε, Ρίοκηάηλ ε( Υο- 1307• 'ΟχΛ^ιξ] Ίιτί τ* ν•'#ιν• ««^ 

ηοϋΐ, λλΙ)€( ΡΑΓίύηΑ «^ϋΐ»*. διορία• β«λ«ζ«ΐ9 ρ/ο»• 8ε]ιο1• 

ηιΐ8 €Χ €ΐυ&1)ΰ8 ιηαΐίβ τιηλίη ίοεκ Ι>ο- ΐ3^9' ^«^ ^ν{] ^Λλί^"! <νΜ«• ' 

ΙΜά• ΑιΗ λί>«•πΐ| ιί ν7( χ^' ν Ι3Ι2. *ΕλνΑάί] ώικίιν. δοΗοΐ; 

Ζ Ζ 2, ΊτΛψίοί 364 ΑΠΟΛΛΛΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Άγχί(Μλον ζυγί οΐ 'ρηίοΒ-εν ίθ(ΓΛ9 ΛμφιζΛΧί^. ,315 

Αντί^ ο ΐυ ο#6^<Γ8 λίφας* /ΐίο^-ηγυ ί^' ΛάξΛς 

Ζ%ύγληΒ'ί¥* (έ τω /Λψ ύτηρ τη/ρος α,\^ 39η νηα, 

ΧΛζίίΒ-ην* ο ί^Λξΰωί-ις ίλων οάκος άνθ-ί)© νωτω 

ΈξότηΒ-ίν* κ^ ^0 Β-οων ψ'7τλ€ίθ¥ οίοντων 1^2• 

ΤΙηληκΑ βζ/Λ^ν, ^ορυ τ ά/χβον, ω ρ ντη μ,ίατΛς 

*Εξ}ΛτΙνης ως τίς τι Πίλχκτγίίϊ νυοη¥ Λκοά^η 

Ουτ(ίζων λΛγονας* /ιαίλΛ ^ Ι^'^ίόν ΐυ >^^ιτ 

ΤυχτΙυί βξ Λ^ΛμοΑ^ος ο^η^τνησ-κιν Ιχ%τΧΐαβ. 

0% ίί τιως μιν άή ΌζίωαΛ ^μνάν^ττίον ι32γ 

Αά/ορο¥ ίτητινάογη τηρος σίλα^ ωςτο ί^Λντμη, 

ΎγηάΛτϊάχ {μπίάιη λπΊχά ιΙ\ΐ8 οάίέίαιη €γα() 

Βϋ ρΓορο ΐη^Λ €1 € οαιηρο ρΓ3Βΐ)€ΐ)3η(, <ια35 ίη]ίε€Γ0(. 1 315 

Ιΐΐ€ ν€ΓΟ η(έ 1ί^&νί( ε€Γνίεϋ3, α ίη ιηςάίαζη ΓαΒΙβίαιη 

Μτ^ηχΛ (€ζηοη€ΐη αειιιο ΛάΛρίΛν'ιί αρΙοί, 

Βε }νίζθ : Ηί αΙ} ί§ηί γ€(γ6 &ά ηανοπι 

ΟοίΤβΓίιηΐ : ίΐΐο ιοΓαιηρίΰΐη Γου^υχη Ηΰπιεηδ ίιηροΓαΙΐ 

Α x^τ%ο, Γβεορκ^υΰ αοαήβ ρΐΰη&ιη (Ιοηά&ιιβ 1320 

Οαΐοαιη νΑΐ1(1α]η, ΗΕίΙ»αι<^ιιο ίιηιηβηΓ&ιη* ψιζ τη^άΐα. 

Λςήεοΐλ νείυί &Π^αί8 Ρ€ΐαΓ§ίερ ίΐίχηυΐο ρ\]ηςοΙ}3Ε 

Υαΐηβηηβ ίΐΐα ; οι «(Ιχηοάιιιη Ηηη&ιη, Ββης^αβ οοχηραέίαιη, 

£ζ &ά»η8η(« ϊλ&λϊπ άιτΊ^^\>ζΖ ίΐίναιη. 

Ι1Π ^υίάϋΐη ίη(«Γ«& Γαρτέ ιηοάυιη ϊηάϊ^πΛί^ζηίχΐΓ, 1325 

ΙηΑιη&ιη €&&η(€β ί^ηίδ β&ιηχηαιη, ιηοΐΐαΒαΐαΓ 2ΐυ(€ΐη Ηαίιιβ 

Ι316• λβφϋς'] τ¥« ιμρψ'ηίς. $θλθ]. 1 3 20• Θ•β}ν] ^««ν; •ί'βνπίβ τ»( •ξ«^• 

1 319• Χ«(ζ«ο3'^] *ΐζ τίίς ΤανΆ*ζ4' *ο^ίΗ^' Η ^οΛ< ^ηι^ιχν, ^ηκ^ Πι> 

7^ ««(νν λΜ Τ«< Τβ? ννζίς '(νΐ^ίη(• φηΛ9• ** ά/ΛφίτίρΛΨ ΧΐΨ*ΐζ«9 ΥΙ βϋίψ ΚΛξ 

Ήίτε ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. 3^5 

*1ΐυτί βυκτΛων Ανί/Λ^ων βξόμος, }ίς τ% μ^ίλίζΐΐί 
Δ^πίίοης ^ιί^ λαίφος Λλίττλοοί ί^πλΛνΙο. 

'^^ί^^Λ^ οκρυοίο^-Λ ί^'ίρΗΚϋτο ψΜς Ιττίοτω 1330 

^λίζ^φρ^. '^Λυ^^ρ τι βΙιι\ χρΛτίρω τ α^ροτηοι» 

Δπνον 3' €<τ(ΐΛρΛγίυν ίμυίίς κλτλ ωλκΛς αψοτρίί 

3ΛλΛΚίς ^γνυ[^5/ϋ^ε^ Λνί'ρΛχΒ'ίίς' θΐτητο ί' α^^ος . 

ΒΑΒ^ιον ίτη ς£Λρ^ τηίο'Λς 5ιϊΑ'• τ?λ€ ^' ίοΤβ 

Άάβ^ν '^^οφρψ α^Η ΚΛΤΛ βωλαψ οίίντα^, 133$ 

*Εντξθ7αιλίζόι^ινος^ ρί οϊ ταψς ίνΙίΛΤΜν 

Τη^νίΰύν ίνί^ωψ ολοος ςάχρς. θ\ ^ α^ 3^7Γρο 

^ΒμΛς ^β τξΙτα\ύν λΛχος η/ΜΤος ίνομίνοιο 

Αψτηί^ ^ ^^^> ^^λ€2;σ-ι 3ί κιΚ(Μΐωης 1340 

^ΕργΛτίναίΐ γλυκί^ον α-φίν αφαξ βπλυτίν Ικί&Λΐ» 

Αά ϊη&ΛΤ νοηίοχαχη ΓοΓοηαηϋαιη ΓΓ€ΐηί(α5^ <}υοδ χαζτύταϋ 

Ροηηί(1&η(€5 άβείιη&ηυιη νβΐυιη ά6ΐηΐ£(£Γ€ ΓοΙοπε η&ΐ)(8Β• 

Νοη άία νβΓο ροίΐ }ηΒ ΓαΙ} Η&ίΐΑ 

Ιγ6ηιιι(, &€ αΓροη ΓοΓείηάΰΒΑΐαΓ (ογγα γ€(γο >33^ 

ΡίίΓ& (αυΓΟΓυχη ΓθΙ>θΓβ ίθΓή<}α£ 3γ«(ογ6. 

ΤβιτίΒϋοιη νΰΓΟ ΐτζ^οταη βάίάβηιικ ίιιηυΐ ρΰΓ Γυΐεοβ ί€τνχ 

ΟΙοΒχ £τλ£ϊχ νίήβ ^τΛνϊάχ ; Γ€(}α£ΐ>8ΐΰΓ &\ι(€πι ίρΓο 

ΥβίΙίβϊπιη ίοτύ ρταηοίί ροάο ; λο ρΐΌοαΙ α {^ 

}οα( &Γ8(&ηι (1ϋη56 ίη ςΐοΐ^αιη (^^η^^8, 1335 

ΚϋΓρϋΑαηε, η€ ίιΒί ρήυδ οΒνίβιη ίΓ€( 

Οίς&η(Ώΐη ΗοΓπΜΙίδ ^^%<Μ : ϊ11ί<^ιιο Γαηβ ζηΐο 

Ρϋΐτ€ί3 υηςαΐίβ ίηηί(€η(€3 \9\>οτΛ\)Ληΐ» 

Οα&ηάο ατι£6ΐιι (€Γή& ρ3Γ5 ά\ύ]αίη ρέπδ (ΓαηΓαΑί 

ΚοΗιι^^ΚαΓ &1> ΑαΓΟΓΑ, ίηνος&ηκ^αε ίοΠΐ 1340 

ΟροΓΑΓΠ άΰΐεοιη £1)ί ϋΐίεο ΑάνοηΐΓβ νοίρβηιη, 

1330• Ό«^β8«ατ«ί 4' ΐΜ«»•'τ•] νη» 1334" Β«^/<ν'• ΙηΡΙοΓ. €(Α1ά• Ιο• 

τ5/^ίί ^66 ΑΠΟΛΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

Κα) Οίίΐτ μίν τηίΐονίί ^ϊ^ίΐοίήη φίΟί^, 

ΑυτΛ^ ο ^ψ 3^ νηΛ ττάλιψ κμ» ηψρ^ ^^/ $ίΗΐ/Λς ι ^^ 

θΛξοίίνον μύ^ιην ο* ^' ο«( ιτ^μΜ ^μμψ 

ΙαΜ^^ /Μαμ^ύύν* σνϊ Ηίϋλϋς, Η ^ τ ^ί^ΡVι^ ι^ρ 

Αφρός '>!ση ςΌ/Λ.Λ'ης χαμάΛς ρΐ€ χωο(^^ιο. 

'^Αρίήος τψίνος φ3ιτίρ^ρ6η^ 'ίκνη ίιΰ&γΧ}( 

Ταηο Γίΐη€ ίπιίυιη 6γ»ι ηονβΐί βΐ) 5η(!είοΐΓο &ΓΛΐθΓί, 
02ΐ2(ιΐ0Γ Ηοΰΐ &ηιρ1υιη ]ο|£γε; €Γ α^ «γαεγο ΓοΙνβ{)!ΐι1ΐοΓ 1)ον£β• 
Εί 1ΐ08 ςαί(ΐ€ΐη ΐβΓΓοίΓ ιιί ίη οβιηρϋπι ίϋ§€Γ€ηΓ, 

Κ!ί6 ν€Γδ 2(1 πΗνίπι Γ€<1ϋί, ροΛςιηιη «(ΙΗπο ΛϋήΐΜ 13+5 

ΤοΓΠβθηίΓηιη οοηίρϋχίΐ Γϋ1οθ8 : οίΓοατη ίίαιβϊη Γοείί 
Αηίοΐ2ΐ3&ιι( νΰΓΒίί. ΙΙΙδ εχ Ηυνϋ ί1α«ϊίΛ 
'ΡοίΙ<ιυβχη ίρβ ΙΐΛαήβϋΐ 8»ΐ€δ, ΓοΑίηχίΐ βς\ι» ΓκιΛι. 
ΐίοχίΐ άοίηάο ςβηυα Ιονία, ιη«ιςηαιη^α6 ίιηρΙβνΐΓ &ηίιηαβι 
ΨηΑή νΛΐ<ΐ€ ουρίϋηβ, βρή »<! ϊπΛλγ, ^αί <1δηεϋβ ΐ3ί^ 

Αουίί 1η νβη&ΐοκβ, είΓΟΰπι &υ(<!πι ρ1ιιτίιη& 
δρυηΐΕ εΙ) ογο ίη Ιιοπιυιη άζ^\λ\ΐ ΐΓαΓ^ηΜί. 
}&πΐΰ[η€ υηίνοΓΓαπι ρβΓ 8Γνυπι ϋχροΐΐαίιΐϊβηΐ 
Οί§2ΐη(€$, ςΪΓεέ^ιιβ ίηΗοΓΠΐέΓαηΐ ταΗ()ί5 Γουιίδ 

ΗβΛίΓ(1\ΐ€ υίΓίη^πϋ Λοαιίδ, §ϊΐ€ίΓ^«€ Γΰΐ8βηΐίΙ)ΐΐ5, «ίϊί 

Μ&Γήδ 8£;€Γ Ηοπιΐηαπι ίηεϋΓ^Βίρίοπ!^ : ρβΓνβηίι «αΐ^ιη ΓρΙΐΒίκΙοΓ 

ι ΑΡΡΟΝΑΪΤΙΚΛΝ ΤΡΙΤΟΝ 3^7 

*Ος ί' οιητ ϊς γζΟΛν τΰΌλίΰς ¥ίφίτοϊα τησέντΰ^, 
Αψ ^ χ<Ηΐ4.ίξίΛς ν%φίλοί^ 6^ίίΐΛ0(ί^0ν &λλϋν 

Ύ€ψ6Λ λΛ/ιτητόαντΛ 24^ κνίφα^• ωζ ί^ -αίγί 

Αζΰ^ίτο ί' οχ τηΧοιο ^έρΜτ τΰΒαιγίϋ^ Ότίτ^» 

τίν |ί' ίνΛ χη^Οβ λ^/οων μίλα, ιηΚοΒΊν ϊμ/οΛλι μίοζΌΐς 
Α'ίξΛ^• ύάτης ^ ύφ^ ίον σάκος «^βτ» λΰίΒ'ρη 
θΛρσ-Λλίως• Κολχοί ίί ^βγ' 2*χβν, ως οη ^ατίη^ς 

Ύρ¥ α'ίλυβ Λ^φαχΑή ^ιττ^ ςι/οΛξύίο αολοι^ 

Α1> ίιηο χη εαίαιη ιιΓ<}ΐιβ ρβΓ α€γι εοηιίΰαηβ• 

5ί€ϋ( νοΓο» ροίίςυ&ιη εοηί^Πα χη (ςιτΑχη άβςίάοήί τάχ, 

Ηί1>€ηια8 ηιιΒββ ίίβηχιη άίΓρηΙοΓρίκ ρΓΟΟοΙΙ^Β 

ΤβηϋΒτοβ Γιι1:> ηοέίο, ίρΓ&ςαβ ρΐατίιηα ϋη<ϋ<|α€ 8ρρ&κη( 1360 

Αβη ιηίϋΐηϋι ρεχ («η€ύπΐ5 ; &ο Γ&ηο Κί 

Ρα1{€]^( €]η«Γ|;«η(β8 Αιρ€ΐ- ΐΟΓπαη : Α( ^%Γο^ 

λΐεηίηίΐ Μ€(1οβ6 ρ€ηι&αΐ3Β οοοβϋοπιχη ι 

ΑπΐρπΗ<ιιΐϋ έ εζιηρο ιΠΑ^ηιη Γοΐαη(1ΰΐη Γλζυιη 

ΜίΓυχη ΒοΙΙκοίι άίΓοαιη ΜλΓϋβ : ηοη ίρΓηιη νΐΗ ^^^ί 

ΑάοΙβΓοοχκββ ^α&ΐαοΓ νβΐ ρϊΐαΐυίαιη α Ι^τη ΓυίΙαΗίΓςηΐ• 

Ηοο ΐι»ηιι ςοΓΓβρίυιο ρΓοςαΙ &(1αιο<1ιιιη. ^31^^^^( ίη χηβύίοβ 

$α1ΐο ιιΓαβ : Ίρ{€ νοτό ροΑ ίοιΚιιιη ίααιη είλχη τοΓοάίΐ 

ΑικΙαέΙβΓ; ΟοΙοΗΙ^υβ ν&ΐάο €ΐαιη«1>«ιΐ(, ίιεο( (^ιιαικΙο πι^Γβ 

Ιΐ€ΐ)ο&νί( Αουηβ αάίΓΰχχΐϋηβ ΓοορίιΗ». ^37^ 

ΙρΓυζη νοιό ίηναίΐι ίίαροι ^3£ια ν&ΐίθί άίΓοί 

1 3 $7• Οολν^ίτο] ί• ν^ιβν λίγ{, κξ ι 365. 2*λ•ι-] Λλ•ί ι Λ»••. δοΜ. 

1362. ΆκίλίιίβκΗίίί] «ι^βίλ^^ι, Η ί|ϊί Γί;μ< όλι}|ι«/ι&»«^ «λ ττκζ Εψίλ¥, 
1 564• η«^^ί#] •ι^^ς?. δϋΚοΚ χα/ £•^•»λίι< 5 <^ ^•>^Χ^9\ ^τ^ΙηΜ τ•(. 

αΙυιΉμ* 368 ΑΠΟΑΑηΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΑίητΙω* οί ο ωςτι ^οο) κιαη/ζ Λμ,φιΒΌρίίΙϊς 

ΜητίρΛ 'ζαΊ'Μθ¥ ίοίς ύτη ί^ίρΛσιψ, ηυπ 'Ζΰ'^Κΰίΐ, 

Η σ^ς, Λςτ* ΛΗ(Μΐσ ΚΛΤΛίκ^ς ίοΗασίν4 1375 

€ηος ^^' ύρΛνο^ίν Ίχτυΰο^ις ί^Λταί^αα^ αςηο 

'οΛχον ύτταυγαζοΰψ, τίρΛς Λνοροίσιν όΐ (ΐιν *ί^ωνΊαι 

ΜΛρ^ργί σ-κοτίοίο Α' ηίρος ΛίΡανΟ,* 

Ύοίος ^Αξ "Άιηνος ψς €7ηοτυΊ9 γνιγξνίιε^ίί, 

Τυμ,ην ^'Ικ κολίόϊο φίξί ^ίψος* έτΛ (Γε (ΐίγίΐω ι^δο 

*Α[Μΰΰ¥, 'Ζΰ'ολϊΛς (ΐΐν %τ \ς νηίνν λΛγίνους τε, 

Μ^ΧΑχη. : ίΠί ροΓΓο, νΰΐοείαιη ηιΟΓϋ ς&ηυιη, ^Γ8ίΓ&ηΐ€3 

δΰ ιηαΐαό οαιη £γ6πι](ιι ίηΐοήιηεΒ&ηί, ΰΐ ίη (€ΓΓαιη 

Μ<ι(Γ€ΐη εοςίάοΓαηΐ ίαίβ Γα Ι) 1ΐ2ί1ί5, ι&ηςΰαιη ρΐ€(χ 

Αυΐ ^α€Γ€ΐΐ8» <^υα5 νβηϋ ρΓοεΰΙΙχ βνεηαηΐΛ '375 

Ο^λΗβ ααΕοιη (Ιο εαείο ηιιίΐα (γεΙικ (Ι^ΙΙα 

διιΐοααι ΓαΒΓρΙϋχκΙοΓεοηδ, ροηοηΐαιη ΗοιηίηίΒιΐδ» (^αί ΙρΓαηι ν1<1οη: 

€αιη ΓρΙοηάοΓε (οηεΙ^ΓοΓαιη ροΓ &€γ& €ηιχηρ6η(6]η, 

Τα1ί8 ί&ηβ Μίοϊή^ βΐίαβ ΐΓΓαίΐ ίη Οί§αιι(€8. 

Ναάο ο ν&ξ;ίη2 ίΐπόΐο εηίβ^ ρεΓΟίιίΠι €03 ρΓοιηίΓοαΰ 1380 

θ€2ηο(ΰη59 ρΙνίΓΪιηοβ ^αίάοιη αά νΰηικιη & Ιαϊογα 

51» Λοτίχνζ*^^ Κα) ΛΛρτα φξί^Λς ιολόφψ Η^^ξΗ^^νγΛς χ^^Ητ^^, ^^1Γ^'^βIΛ^9ψ ϋ ινΤ 

ρ^βίψΐ. 8ΰ)ΐθ1. τζΧ ψζίΛ^ΙΐϋΛ/ ίυ^ίφ»ς 0•«ΐι>ιτ&^ίν«. α ϋ 9ΐ$ 

1375* ^β^•»*0 ονςροφαΙ^ 8εΙΐθΙ. λίγ^ η5 ννρΗψπ Λΐηνν ωμ^ωκηα^^ «^ 
Ι 37^. Οίβί ίΐ' »£^?β3Ί» νϋζόας «»«- » Πι^^κ'; <ά «τϊί «/θ< •ί Χ«ΛΐΜ^«ίι$ τ 

<^ ψ ^^τζί;ζθΨΤ0ψ «ί^ζ«ψ »λ) '^Χβ^ς τβιν, λί[νψ ίφ* ίψ Η9α4 ^ νν^ίττβ^' «(•- 
ΛφΜ>ίζ•μίνΜψ τ Λ^ν^' V0^Η'^τί^9 «< τ^ «^ σηρξό^όΰ^οΐ/ 3 ι^' '£Λλιίην» "Α^ι•;, ό-η 
«ξ{;77τπ; φ^^ ^κ^^τλιίνίόι 71 ί^Ηπί. ν- 3 Χ«Α)^40ί«ν ΉρβίλΑί«(. ίτησν^/Ι^^Λν ^ 

1 377• Όλ'ίί'] λί^ί •τ» νιη 'Μ οξί/'- ητ6α(* Ό 3 β:*^•»^ ίνα-χόιί/βί ίίΐ». δείΐοΐ. 
Τ97ν 7ηζ^^σν^(3^99 Μυτύ ^ί>/^• τ«( Ιη 1ΐθ€ 8ε1ΐθ1. ρΓΟ ΧΐίλχιλίΜί^ εΐ 

5 Ί9ΐχόι»ς φΜ-ΐΒίοΊας ο Μασ»ι^ «(ν^^β- ΧΛλ^ίιω9 Γεήϋο Χ«λΛ(*»ίί; ϋΐ ΧμΑ• 

ξΛμίψΰα φκην ΟΗ ^ ΜΜκαψϋ κζ τ «<^ίρ« ΑβίΑ»»• Υΐάο Και§ΰΓ. ν&Γ. ΙοέΙ. Ι.. 

>ΛΐΓβίη»ί8•α/. τιτί 3 •«" ΜκΛβ/κ άο- V, Ο. VI. €ΐ Ηγ^ίη. Ι*. II. Ο, 

^ Λζημί9ΐ$ς Άτβ;»λ«ν4θ- :ν73»ν#( ^(• ΧΙ.ΙΙ. ρο6(. Α(ΐΓοη. €( ιη(€ΓρΓ(ΐϋ5• ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΡΙΤΟΝ. 3^9 

*£ΐς ^ οτοτ Λμ,φ* 2^νην \γΗ(ομ.ίψΗ τη^ίμ^ίφ, , ^ { - 

* Αριιΐ¥ Λυκϋψ,'ηΎΐ νίοΒ'ηγϊΛ χιρσι ^ι/Μ^τως, 

*β^ τή-β γνι^νίων κά^ ^ίχυν* αίματι ί'^ολκύ 1390 

Ηχτη κρηνοααι ί^οίι^αι ^ολ^τθοντν ρο^στ 
πί^οψ ί^, ύΐ ^ίν οίίίζ ητ^ίηχρΊΜ βωλον ο^α-ί 
ΑΟβζίίΛΛνοι ητξΙιν?ίς* οΐ ί' ψ^Λλΐ¥, οί ^ €^* Λγο^ω 
Κα/ Όλ^ροίς, κητίοη ί^ριψ ΛτιίλΛηοί ί^€^. 

'θοτο9 Λ¥ω ^ρίτν^ν Ις ηίρα, τίατο» (^ζβ 

Ρίιηίάίλίοβ ΓθΓς€η(€$ ίη ααπιβ : αΗο8 νβΓο ΗαχηοΓοηιιη (εηιιι 

ΡΓ0ΐηίη€ηϋ€5 ; ηοηηαΐΐοβ πιο<ί6 ίΐ2η(«, 

ΟαοΓάαιη άοηί^αο ^α1η ροάΙΒαβ ηιοηϋοβ ίη ρπείίαιη. 

ΟαβαΐΑάιηοάυηλ Ααιβιη, ]ΐΐχώ Λ%ή &ηα €χά(α(ο 1>€ΐ1σ, 13^5 

Μοιυοηβ εοΐοηυβ ηο £Βί ίο/Ια ρτχιηαΑηΐ Γο^οΐεβ, 

Ρ&ΐοβ ίοεοΓνΙ Γ€€6η8 αετιΐα ιηβηίΒαβ &^^^ρ^Α9 

Ιιηιη&ιιίΓΑΐη νβΐάέ ΓΰίΙίηαηβ ιηςήΐ ΓρίοΑίη, ηϋο η( Γαάηβ 

δίοοΰΐατ Γοΐίβ ίη χ^λι^γλ η12η^^ ; 

8]€ ίΐΐβ (αηε (οιτί^ϋηαηιηι άοΓοεαΐί Γοξοϋβηι : ίβη§α!η€ ιυΐϋηι Γαΐοί 1390 

ΪΈπρΙΛζηΡΛτ, ΐΛΏψίΛΐη £οώιλ]ο$ πΐ€βια8 ήνίβ. 

ΟοηείάΰΓΰηΐ &α(6ηι Ηί <}ΐιϊ(1ϋηι πιΟΓάβάΐβΓ §ΐ€ΐ>&πι «ΓροΓαοι άΰηΐίΒα» 

ΟοΓτίρίϋηΐϋΒ ρΓοηί, ϋΐί τατοτ(\χΒΛ, λΐϋ ίη ευΐ^ίίαιη» 

£( 1&(6Γ2, €€(13 £η)ί]€3 οοΓροΓθ νΙΑι. 

ΜαΙή &η(€ηι να]η€Γαιί ριΙηΓ^ηλπι ΠιροΓ ΐΰΐτ&ηι ν€ί1ί§ίυπι ροηοΓοηϋ, 1395 

Οϋ&ηκιιηι ίαιβαπι ΰπΐΰΓΓβΓυηΐ ίη 8ΐΐΓ<λ8| (αηΐϋηι ίη ι^τχζνα. 

1 3^8. ΟνΛ' ^βλ>ττ4 |κ»ί^ Ί; ί^ί//] 1 394* Δ'Α'^'] τ^' ? τίμ$ί\Η τν^- 
«^«ίΐί ττ^ν^Μ/ ^ΛΐίΤ( ίΐΛ/«Μ. $ςλο1• ιζ %^' 72(«^. $€ΐιο1. 370 ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΪ ΤΟΪ ΡΟΔΙΟΪ 

Τον ^ κα/νι^φάή η κ^ ίιλύορ &λ^ ίκΛψ{ 
Κλι^ρν α^μ,ΰυηίίρΛ φυτητ^ίψον* &ς τη αΨΛκης 

^Ιίί€ ^\,^ ϊς 'α]ολΙίΒ'ρο¥ υτητροτης Λμ,μ,ίγΛ Κολχα^, 

ΤΙορφύρων η κί α^ι ΟΌΰίτί^ν ΛγΤίοψτο. 1405 

'^ΗμΛ^ ϊίυ, «^ τω τείελβ^-μΐ^ ίΐίν ΆίΒ'λϋς. 

Μλ(ϋάΪ5 λ^ξΓλναϋ €βρΙ(ίΐ3α$ Γεβ^βΒαη^ιιτ• 

Τ»1ί ίΰπηέ πλοάο ς€ηηίη&, }ον6 &^2Γίιη ρΐαοηΐο» 

Ιη ρ1λη(ΚΓίο ιηοάδ ηιΐ(Γί(& ΓθοΙίηαΐκαΓ ίη (ατΓ&ιη, 

Κκά!εί(ΐΐ3 ϋ^Γ&έΙλ» ΚοποηΠαιη ΙΛοτ νίΓΟταιη• 1 400 

ΙρΓαιη νοΓο ιηαί1ί(ί& οι &ε€Γ ίην&(ϋ( άοΙοΓ 

ΡοίΠίβϊοηιιιη άοιηίηιιιη ρΐ&ηΐ&ηιιη &1(0Γ€ΐη : !(& (αηο τϋςίβ 

Μ€νχ {Γ&νο «ηίιητιιη ίην2Γ€ηιιι( (1ο1ογ€<• 

Ινί( νοΓο ζά ορρίάαιη ιτνϋΓΓιιβ £ιηα1 ςαηι ΟοΙοΗίβ 

Λι^05 ςο^ίΐ^ηβ» «η λΐίο (][αονί5 άΪΓίοιί ιηοάο 'ύΐϊα κκςιχτητα. 1405 

Όί€5 οοείάίϋ, €( &Β ϋΐο €€ηΑΐη€η ΰηι ροΓίοόΙαιη. 

1397* Πλι»Λι^•7βι] »λ«^«(ο#« τ# ΪΛΛξμ^ίοίί ϊαοή^η$, Ιαβνέ ψζ^ 

ίΙνγζ•9. $€ΐΐθ1• ραν€Γ& ί»/ΐ9 

'^ ^Γαναηίβτ. Λη. IX. 

Ρατρϋκαβ ▼€ΐα(1 €&ιη βοι Γμ. 1402• Χημ^ηη^^'] τ^ Λα^«^^^. 
αΓυβ &η(ίο $€λο1. οίοίΐίζθϋ ^)γ ν300^ΐ€ Α π ο Α Α α Ν Ι Ο Ι ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. ΑΤΤΗ ΚΕοΓ ΚΛ/ίΛτί^γί, ΘίΛ, κ^ ϋιηΛ κάρης 

Ι Ρ $ Α ηυηε ΙαΙϊΟΓΟίη* 6 α€&, €( οοη&Ηα ρν€ΐΙ» 
ΟοΙοΚίε» οηβΓΓλ» ΜαΓα» }ονί8 ρΓθΐ€3 : ιηίΐι! ϋηίιη 
βΐυροκ Αΐιίιηηβ ίη(ιΐ5 ίιηρΗεαΐιΐΓ» €0§ί^ηΐί Τ•0 τ*ι»^Γ•ν τ§η ^Α^^^ύοτΓίίΛψ τ» 

^•9^ Κ υτη Κίρκης, «^ν ;^^λί»^4 τβ^^ 
Νκ^ιι^Μ» ^ΰζβτη^Λπ'ύαης Μντιίς, τάί ίί 

^Μ9ίίηψ, •ϊ τ<η« τ ΆΛκΙνίτν βξιιτβνντβ •IV Σΐί^ν. ύ Τΐλ^τίπΐ» 041111 Κ«9^^ 

*Λρ>βν«ίντ«ι#; νπιφβάητα^ ΤζΙταν, κλ^ 

τ^νη'Λ» λψψΐ». ύτΛ γΐψβψτα^ ιρ Κ^τιτ» 
Λ»Γ( Λφάίηη ΜιΟΉλ, μ$ 3 η^νικ τικ- 

9(^Ι.μ^Τ6Ψ ^• ΐΛλΜΤΤ^ το «ι ^βΑ•*, ΠΛ ^> 

ίί Θΐΐί. ο 5 '^^* '^^^'* '^' */^* *''** ^^ 
3• Ά/Ε«^«τί*ι] 4•ρτ2 τ•υ >ίπ^ί«» «(/*' Α α α 2 Η& ΟίΟίΙίζθοΙ Ι3γ Οθ03ΐ€ 37« ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^Η79ΐ ο μ,ΐ¥ ^(ΜΜ ι^ίτ ανίξοσιρ οοτοί Οζ/ςΌΐ 

ϊίΛννν;^ ίολΛν αίπυ» 3^ σ-φίσι μ^ηΤίΛΛσχίν 

οΤσιν αίΐ μίγΛξΟίς ςν}4^ 3^ 3•υμο¥ Μ^λω 

Αιητης Λ/ΛύΤΰν Κίχ^λω/^^* ίί %γ% τίάμ,πΛΨ 

ΘυγΛΤίρων ΤΛ^ί ψοσ-ψίν ϊΖν ηλήΰ^ ίωλττ^. ίο 

ΊΛρφίΟίρ οβ ^λοχοίο ^ιωων ίφοζητ€ν ο/ΜΚλή' 
ΑντΙκΛ ^ νη[ΐψπς οίοατη, μη /ιιν ΰ^ωγην 

ΙρΓαιηηϋ ίζύ αίλΐυπι ϋζ αοιογο οοηίΓΑ^αηι $τνή, Γΰυ άϊεβιη 

Ρα^&ιη ίηάΰοϋηΐβιη <ιτι1 κΗ^υίι §^(6β ΟοΙοΗοπιπι. 5 

ΙρΓβ <^ΰί<ΐ€ΐχι εηηι ροριιΐί νίηβ ^αοκ^υοί ρτ^ίίΛΏύΒχηη 

ΡΰΓ (ο(2ΐη ηοΑΰΐη άοΐυιη ρΓοίυηάιιαι ί11ί5 ιη€<1ί(8ΐ)&(ΰΓ 

δοίβ ία βκϋΒυβ (ΗΔϋ αηίιηο οΐ) 0€η«η€η 

Λαζ ίηΓ2ϋβΙ>ί1ί(€Γ ΐηϋ^ιικτ» ; ηοο οιηηίηο 

ΟΙλίη £1188 Γααβ λχς ρβΓβοί ρα(αΙ>&η ίο 

Α( Μ^ά^χ ^τΛνϊ&ΐΆΜτα €θτάϊ (ίχηοΓΟΠι ίηίΰείε }αηο, 

ΤΓ€ρί<1&ν1ϋ^α€ ζά ϊηΙΙαΓ €€ΐ€πβ 2Ηεα]α$ λίηηαΐζ» ^ααιη ίη ρΓοΓαικΙέ 

8γΙνζ, ίη ΐΑ(ί1>α1ο ΰληαιη €Ζ(€Γηιίΐ Ι&ΐηΙυβ. 

ΙΙΙίΰο €ηίιη νοκ ηΐλ οΑ, ηοη «αιη Αυζίΐίυπι 

5• *ΑΗχ*λΙίο'] Ιπ/^νκίί{ ^ λί}4'ηι^ !ριί. «ΐ^Λι }Λζ •7ι«/ τ^' %η η^μ^- 
μΐΐ7»λΛμ^9α9 >< ^2ί^ βΐ^ €Λ99ηρζΑ^ ν**^* νι«^β» 3> ^ 'ί^ ^βζ•»^! χα^^ <^ 

8. Σ-τν^ζω Ι1Π &&^ο «ί^λ»] ^/ί(«ρ 1 4* 'οίβκτβ] ^^ ί? ύΐα γιρψΐ ^- 

$£ΐΐθΙ. "Α^Α^ Ιΐ(9ΐμΙαν.** 9•»ΜΛα βι%λΛμ/3/ί•9. 

1 2. ΚΐΜ««3 *ψΛς ίψιρ ί Λλ *ίλΛφ•ς, δοΐΐοΐ. 2^^^φ•»Λ9 Μ ^«07» Μ9«γ Κ%μ$α^ς ΛΛ^ »•- 


ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΛΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 371 

ΏνκρΛ ^§ λανκΛψίτ^ ίτημα,ατίτϋ, ττυκνα, ^ χον^^ιξ 

Κοή γύκΐ9 οΜ>ίτ!ΐ(Μς ύηίρ/ΛΟξον ω\ΐΊ9 κΰρη ίο 

ΦαψμακΛ ΐίΛο^Αφμί^, '^Ηρη^ ^ Λλίωσζ μίνανας, 

Βι μη/ιιν Φρζρίο θΜ σζω τίτικτί ψίζίύ^ 

Ω^Ι¥ ΛτνζομίνΙΰυ' ττ\ίροΗς ίί οΐ οιτ ψρψ Β-νμ,οί 

^ΛνΒ-η• μζ" ^ντγι 'Μ^ίατυτος ίΒ-ροΛ Κύλτη» 

ΦΛξμΛΚΛ ΊίΤόίντ Λ(Μ)ί$ς ΧΛηχαυΛτο φω^/Λμοίο. ζξ 

¥Λ/α'$ α ίίνη λίχος κ^ ίίκλίίΐχ^ Λ/^^οτίρωΒ-ίν 

Ι-»1€Γ€, ί£€θ^ΐϊο ίοΓ€, ϋί οηιη€ΐη Λβΐίιη οοιηρΙοΓβί 02ΐ1»ιηίΐβΐ€ΐπ• 15 

ΤίπΐϋΒλΐ ίηίυρβΓ οοηΓ€Γν&5 εοηίααβ ; βί<^α€ ΙαιηίηΑ 

Ιιηρ1ΰ(α ίοηί ΐξπϋ, λο ΙιοΓπΒίΙίϋΰΓ ίηΓοηαοΓαηί ζήτα. 

Τηιη ΓΓ€^ϊΐ€ηΐ€Γ ]ιΐβϋ1υιη €οη:Γ€Λ»νίί, €ί ΓΓο^υοηίΟΓ ε οαρίιο 

ΒϋΐΓ&ό^ίβ €8ρίΙΗ$« Ιιι^ηύΗ ιηοΡΓΟΓβ ίηίΓοιηαίϋ. 

Ε^ Γ8η€ ίΒΙ ρπείβτ Γβίαιη ρβήίίΤοί νίΓ^ο 2θ 

ϋβ^μίΙβίΜ νοηβηΐθ, )αηοηίΓςαΰ ίηβηίι ΓβάάίίΙίΙΓβΙ οοηΓιΙίβ^ 

Νίή ίρΓΕΠί Β€8 ϋΐ ιιη& οαιη ΡΙΐΓΪχί 61ϋβ βαίϋ§6Γ€ΐ 

ΙιηραΙίΙΓβΙ ιηβία ρ€Γςα1Γβηι : λΙλιμβ « άοίη^ϋ ίη ρ€61οηΐ5υ8 «ηίιηυβ 

ΕχΗΠαΓαΐαθ οΛ ; ίρΓαςαο γοιγο νοΓΓδ οοηί«ίίιη ίη ϋηαπι 

Μ€(1ίε&ιιΐ€η(β οιηηίλ (Ιοίαάίί €χ ατεαΙΙ. 25 

Οί€ΐιΙα(& €Λ ΙοέΙαιη Γαυιη, α ΒίΓοΓοβ υϋπικ^αΰ 

ΐ6. 'ΕΛΓίίίΐ^ί] ηωΐ^ζ^. 0»<^μ2ι{«Κ. 24. Ίλ»5»»] •'ί «λΐί^'τϊϊϊκ μνήΐζάτηΐρ 

δοΗοΙ. ^ 8ο1ιο1. 

Ι7• Πΐ0<«^^ίΐ0κ•ν «χΐί^γ'] ώιί|^»• 20. Κν«Ί. €οηΓα6(&1θ€&οΠιη, οιη• 

^' «ΐ(^«(> «αο-ι^ *ν&Α^^* τιιίίιρ «(•*τ«ιτ ηί αΒΓ€ρία «νοηίεηάί Γρε, ΓίΙαίΗΒβχι- 

^^ ϊ• ττα^ζ^, 8ελοΙ. Ιογ ίη άίςπείΤα. δορΗοοΙεδ ΡΗίΙοέΙ. 

φ^τα^. ^Μτ^ιξ >4, ΐ(|(7Κ Ι(9ρρ«(• Ζ^^ Υ^λΙσια^ 6ϋ, 51<;^ «ί>Λ6(/Λ»ί 

δοΛοΙ. ^ ;^^ιβ. Ηοεί. 

23- Πτι^β^ 5 •'] •«•» «5^^. 04**• ΑτηρΙίχα^Μί ΐ€η€ηί ροβα αί^αε 

^&η> ? β€<Γΐ^•ί λ•γ(ο-^ ΤΛχΙί^ς ^<. ^;//λ ^;?»/. Λη. II. 49®- 374 ΑΠΟΛΑΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

ΧίάΒία^ι^, κ^ τοίχων ίτΛφητΛΤύ' χψτΐ η μΜψ^ρ 
*ΐηζΛ(^^ *ΐδΚίκΛ(Μν, $»\Λ/Αω (λ,η^μ,ψφ ρ^ηρι 

Τίνίέ το) Λη Ιμ^ΒΊν ιχνΛον ^ίλ^κον α^« Λιτ£γ«> 3» 

ΧαίξΟίς, Χα,λχίότπί, κ^ τ^ας ίί(Α^ αί^ σ€ ναιη^ 
Ζηη, ίίί^οΛσν^^ *χςίν αίϋλχ/ίίΐΛ γοΜν ίκί^. 
* ας Λρ ϊφη* βλεφάρων ίί ΚΛΤ ίΒ^ροΛ ίΐαίκρυΛ χιυί9. 

όΐη ί^' Λφν€ίθ7θ ^ίΗλυ(Β€{4ΤΛ ίθ(ΜΙΟ 3$ 

Α^ίίΛς, ψ τι νίΐυυ 'ΰΓΛτρης ίτηνοσ-φίο^ν ΰϋοΆ* 

Ου ίί νυ^ω μογίζοίο τηηίίρη^ ΛΛμ^τοιο, 

ΆΛ* €τ ΛηΒ-έοδ-ϋΜ ίύης, κ^ ίύλΐΛ €ρρΛ 

ΈΊσ•ί9 ί7νζο(^^ χμΧιτίΛς χχιη χείρΛς άνίστής* 

Ύοίη ίρ ί(4^ίρόΐόΤΛ ^(Μύν βξδοτντν κάρΐή. 40 

Τ^ ίί κ^ αντίμαίοι Βνρίων υ7Τ9€^Λ¥ οχηίς, 

ΡοίΙϋΐ, ρ8Γί€ΐ^Γ(}α€ €οη(Γ€έΙ&νΐ( ; αε ιη8ηίΙ)υ8 Ιοηςαιη 

£να1Γαιη εηηοιη ίη ϋι^ίαιηο, ζάλιτΊ χηοηαιηΰηηιχη 

Κ€ΐί(}αί( νίΓ£;ΐηί(8(ί8, «ΐ ί1ϋΙ>ίΠ ΐΑΐη€η(&1)α(ιΐΓ νθ€€• 

Ηαηε €(}αί<1οιη πιοί ίρΠιιβ νίεο 1οη§;υιη οίΓΓαιη Γ€ΐίιι.(ΐα€ΐΐ8. Λ^ο, ^θ 

ΜαΐΟΓ πΐ£& ; ν&ΐ€28 νβΓό ιηΐΐιί ρΐΌοαΙ ΙίεβΕ άί^ΓβίΤχ : 

ν^Ιϋ £1ΐ8ΐ€ίορ€, ΛΟ (0(2 άοιηυβ : ιιήηιιη (ϋ ροη(α5 

ΗοΓρββ, ρ€Γ(ΐί(ϋ1Γ6ί, ρηαΓ<508ΐη ίη (€Γ»ιη ΟοΙοΙιίοΕίη νΰηίίΤς»• 

$ίε 1οοα(8 είΐ : €( α ρ&ΙρΰΒήβ εοηΓοΓϋαβ ϋβικίιΐ ΙλΛγ/ϊλμ, 

Οα&Πβ νοΓο Γρίοηάίάΐθ είαιη €§ΓϋίΠι χάίΒαβ 35 

Οαριίνβ^ ^υπηι ηαροΓ α ρ&ιηΙ ^^ρζτζνϊ^ οζΗιοϊχλ», 

Ουχ^υο ηοηθυιη ΕΓροΓθ5 €χρ€Γ(2 €ίΙ ΙλΒοΓΰβ» 

βϋά αάΚυο ϊηίοΪΛ χηίΓϋήαΓυπι. ΓΰτνίΠαιη^αΰ οροπαιπν 

δαΒίΓο πΐ€(αί( (ϋ£είϋ& ίιηρεπα ΐΓϊΛζϊϋηί : 

ΤΕϋδ β<ιαί<ί€ΐη 8ΐη&]3ίΗ8 έ άοιηο ϋηιρίί ραΰΐΐϊ. 4• 

ϋΗ ν^Γο Γαέ Γροη(6 ίοηαιη εοίΓειαιι: νεέΐεβ» 

εοΗοΙ . ^ ^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚίΙΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 375 

Αΰΰ^ μ,%¥ χΐίρ) τίίτλοψ %ιτ οψ^ίν ίμψ) μ,ίτωτίΛ 

ΚΛξπΛλί(Μάς 3^ αΑιλον Λ¥λ ^ί/οον ΙκτηΟι ^ατυ^ων 
Αςιος ιν^οςοιο φί&ω 'ίχετ • έΛ' ης %γ$ω 
Ύη¥^ φυλ^κτηρων, λοίΒ^ ίί σ-φίας 0ξ(4.ηΒ•βΙΰ». 

Ηί¥ οαων, %ί(Μ ^ "ο-ρίν Λ}\Μφμί{ λ^^ϊ τι ηκ^ς 
Άμφί'η ΦΜΠΤΛλία,ς ρΐζ^Λς χΒΌνος, οΙλ γνυ^Λίκίς 
ΦΛρμΛκία^' τρομ^ ^* ύ^ 3ά(ΐα2ί 7ία3ί<νη Β'υ/ιος. 
ΐΐω ίί ήο¥ ΊίτίΰΛς ίηρχι^φμι^ της^Β-ίν 

ΕΒοκ'ώη» Γ€(Γ0ΓΓαιη Γοβίίβηίοβ ίηοαικαιηβηϋβ. 

Τυη ηικίίβ ρ«<ϋΒιΐ8 ροτ ζη%νί&Λ3 εοςαΓηί νί&3» 

1•3ίνα <}αί(ΐ€ΐη πιαιια ρορίο ΑιροΓείΙϋβ εΪΓεί ίτοηίϋΐη 

Ιιηρο6(ο, α ραΙολΗβ §€ηί3 : (1^x(^^ υ€γ6 4$ 

Εχχι^οίί ίη λΐιαιη οΛ ΓαΙ>Ια(& νοίϋβ• 

ΟοΙΰΗΐΰΓ άοιηάο εχο&ιη ροΓ Γαχηίΐαιη 6ΧίτΛ ιηο^ηίΑ 

17x1)13 ΓρΑίΙοΓ» ρηκ ϋηιΟΓθ ϊνιΐ ι ηοο «υη 2Η<]^αί3 β^ηονίι ^ 

£ζ €αΑο<ϋ5ΐ]3^ ]&(ιιί£ νοΓΟ ΐΐΐοβ ρτο^κίΠι• 

Ιηάϋ ν£ΓΟ κά {ϋΐηρίαιη ιτ^ νύά^ εοςί(&1}&(, ηοη €ηίιη ΐηΓείΕ 5^ 

£ηι γίλΐιιηι, οϋαι ΐοήΰβ «ηΐοΑ οΙ}€γτε£€( ίη(£Γ ο&άανβΓΑ» 

Ιηΐΰπ^Οϋ-άί&ϋββ &νο1ία πκΐίεΰβ (€ΓΓ3β, ιιϋ χηο3 ιηαΙίϋΗΒηβ 

ν^ηοΗοίβ : (κιηαίο Ιλίηϋη ραγοκ οιίς&Β&ί &ηίιηα3• 

ΗΑη€ νβτο ΤίΐαηίΑ ηαρ€Γ οχογΙα €Ζ «(ΙυογΓο 

βΰ&οΐ. ? Τιτ«^^ ιζ ΘΐίΛί «Λ 'παϊΐίς, ως *Η- 

5θ. ■'ΕιΙ^'ώι "ρ, Ηβηαηχυβ ορίίιηβ ^ί•ί•5 ψΐίβΊ'. " θ•/<* «Ι' νίλ»» ««• λ#ί^- 376 ΑΠΟΑΛΠΝΙΟΤ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

^ϋίΤΛλίίν ίΟΐϋα» θίΛ ίΌϊχψΛΤδ μΐοίη ζζ 

Ουκ Λρ* 'ίγΰΰ (4.ύνη ιλ,ιτλ ΑΛ7(ΐίθ¥ Λντρον Λλυσχω, 

Ουί'οίη ΚΛλΜ "Ζΰ^^Ιοι^ *Έ,νίυμ,Ιωνί* 

^Η ^(Μ ^^ ^ 07Μ, κύον, ίολία^σίρ ίοίίωίς 

Ανί(ΐ€, €ΐ (αΗιι ίη αηίιηο Γαο άίχίι. 
Νοη ί^ΐατ ϋ^ο Γο1& αά I^&αη^αIη &η(ηιπι ζϊϊο^ 
Νθ€ ΓοΙα οΒ ριιΐοίηιιη 2Γά€0 £η€ΐ}ηηΙοη3 ; 
Ηααά γειό €ή»η (υί, 6 ε^ηίδ^ άοΐοίιι εαηηίηιΒαβ 55* Φ^ΤΑ^λϋα/] \μ>μΛψη, μΛΨίίτίίς 

τ• Λϋ} ΤΛς ϊτβΐίξΛς φ^τΛίβΐς λίγΜ^ίΨ• 
δοΗοΙ. 

57• Ο^» £^' ί^βι (Λύνη μ$ Α*τ£*ιβιτ] 

'Ηβ-Ι•^ ^ 'Λι3-Λίν ? Δ<ο« »«/ Κι«Λ(«ΐ|^ 
•λίβϋ(. ««/ ΠβηΜ'^^ /^^ τΛ λΙτλ φησί» 

5 (>κ•λΐι^'»η» ](9('ΠΛ3^«ι' ιΐς (ίϋ, 4!%4 5 
|? 1^ ηλίνικ 'ίζΛίτ^ <9«ρΑ Σ«τ^β», χλ} 
Νίχ«Μ'^)ι&• ον ^'ι^τίρΜ £υ^4^93;«. λίγ$7»ι 

«ίντν» ^«^ 3Ί«{ί ^^Τ^ϋηΤΛ ίζΛ^ΙίΨα^ 

φ«αι <ι^ '^ΗζΛς^ ^ό«νρ Δ<0( ^λιτιίνβι^τ^ 
«ίηίσζνο^ ^^Λ0Ι4^ ΐ(^^υί««ρ. "ΐίι/κ^^ 
5 <^ (ν^τψ9 'ΉλΛς Λ^1^9 βΛσιλιυσζΛΐ 79 «{«Ιΐβ/ 7Λ ^ζΐβί Κ^ Τ«•7Ρν Ι* ΚΛ4ρ«9 ίτΛ 

7Λς 99^βίς* τΛς ^ Ι;^<^ οίτ οχπιλβΜ» ΐί«- 

Ιτη^άζη9ί τη «%>€ τ« /Ε«ιτ<«τ^έΐί ^ιλΜΧ- 
^«ν. 9η»ρ«β5^«Ιν 5 «^^τνΓ τας Λφ•^μΛς τ«ρ 

% ιζ ψυκτϋζ 5^«λ«^«νηβ ηττ•<ί» »4»μ ^ 

3 τβί β^7? φίλντη^Λν 1Ι9Λ ^^ψ'ηΜί τ *£»- 
ίνμΙϋΐΛ, άφ* •9 )^ 7Π(ρ•<^/«> *£νλ^«• 
ιτ(^ β^^ιν^, ίτ} ¥ ν«λν 9(^ίμΛίβμα9^ ί 

ΰ!ζ• ΐζ Θΐβ»^Τ^ (Λψψ1Ι7»{9 ΖΜλ9019ς ^ 

Ιμ>ΐ9 9 τ α7ξ9π6ν υπΐ'99 ί0Κ»9»ψ *Ε9ίυμί999• 
δςΐιοΐ. 

59• ^ίϊ 9»Α«^] μψυ^^'^ 9$ς Λζ^ 4/ 
φοίζμ^κϋίς τίυί ηλίϋόίν τλΊ^ ιτ'μΛιΓ^^ 

^9ίζ^ Λση *? Λ^9λ9γΐΛς, κα) ιιΐ!ζ« τ»^ 
6ΜΛϋ'ψα( «1^ αλήψΜζ* 9π9η μιΐ^ίίψ ρί^«- 

ο» ? ΛμΛ^τκμ^ί,τ^, '9^ΐ9 ηζ τ βΐύψ λί- 

ιορ9*ψ, 9η τίω τιλί^ΐα* ί{^τ9ίβατΖ* ^>»μ! 
Λ ρ ν » ' * • *^ ΑΡΓΟΝΑΤΤΙΚΗΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 377 

Δ^χι ί\^α¥ίη(ίψ Ί9ί *ίηϋ9ναί τηιμ^ ^ί«%κ/ 

Και ττηη/νι ιη^ ί2α» ^ηλύςϋ¥ον αΚγϋς Λ$ί^ν. 6^ 

' Ος α^ ίφα^ τ ί\^ αί^Λ "ζατοί^ς φίρον €γκ9Κ8Κ0Βί#• 
ΆΰοτΛοΊως ^' οχΒγΐ¥ ίνηιίρβή τητιψοίο^ 
^ΑντΡτήρίν λίύοΰ^β» ττύρος ιήλα^^ ορρ^ τ ΛίΒ'λϋ 
ΙΐΜηιυχ^οι ηξωίς ϊϋφροααΰγτίν ιίίά40¥* 

•%• 
ΑοοΟΓάλίΑ Αΐηοήβ, ιι( ΐΰηοΙϊΓοβ ίη ηοέΐο έο 

ν€ΐΐ€Αά& ρ«Γ2Γ€9 ^υίΰ(ϋ ι ^1136 (ίΙ>ί άΐΐϋέΐα Αιη( ορ^η. 
Αι ίρΓ» ηαηε βιηίΐϋΐη Γοηί» €8 €»ΐ3ΐηί(λ(€ΐη•. 

ΰοιίθ βεοΓΐ}α$ : ν&άο ίςίΐιΐΓ, Γαίι^η^ (8ηΐ€η 

Υαίπι Ιίοέι £«, ΓαΓριήοίαιη άοΙοΓοιη ΓαΒίΓ€• 6; 

81ο άίζι( : Κ&ηο Αικβιη ίίζύϊπ ροϋΰβ ΓογοΒ^ιΚ ρΓορςηη(€ηι. 

Αο ςιιρίά^ ϋΐοηΐΰθ (υιηα1θ3 ΕΓ&ηΓοβχκϋι Ηανϋ 

ΥϊΓο ^ Γϋξίοηϋ ί^ηίβ ]τιΙ>8Γ€9 ^νοιη ΰΰΠϋχηίηίβ 

Ρ€Γ ΐοίζοί ηοέΐΰΐη ΗβΓΟββ 1ζά(ί£ 8εε€η<ΐ€ΐ}2η(. 

ΑεαΙα άϋίηάϋ ροΓ (€η€ΐ>ΓΑ3 €( βΙβίΑ νοερ 7^ 

^τ%ω$ «ΌΤβίψ «Μ^ν, 49ΰΤΤ£^«^'» 1) ? <<€ «ν «»1^•»» ^ιηβη^ίΐη *ί ? '£^λ^ί«»ν*( 

Αιντίτ ι»» ίΙμ ΣοξυλνΊτις •ί γιωα49($ς ψίλΛ'πιτ^, ιζ «■«•, 5 χμ», /Λ9ΐ}σα/Βρίί, 

Ρί»η»%€Μβ9 *ΊΙμ3^^ -^ΛπΙ^ιβρ^ν «ντοκ» Ί^ββ ιϋχιιλ^ ψΛ^μΛΰΟΊ^ς <^ η(9τ*|| »ν«τ• 

Λ^Λίίί^ΛσχΜηψ, και ΜιιΙαμ «Μνίχ^τΛίΓ. ί^λίοαοιψ λ•ι})λ>Ί(, λ τ%ί φΙλΛ %ς^ τν- 

ΒοΗοΙ. τνκτΜ/• 8ο1ιο1• 

6ο. Μν«0»^Ίι φΑβ'7νι»ί] ^ ί? Έ»- 63. Ά»<ΐ(•»] λί^ν τ» «^ι^«ν^τ«9. 

λ]»»«»ν0', ^^ ΤΑΪ'» #μιτ έ9Γ«2^«ν. δ€λθ1. 

Σκ^τίιΐ ^β, <!« Λτ%λίί^^, ^ τ^' <^•9 69•*'£^«ί<•0 'Απι ^'$χα4•Ψ^^ Μπ• 

Β Β Ι) 'Οίτλβζίρμ 378 ΑΠΟΛΛ,ΛΝΙΟΤΡ ΤΟΤ ΡΟΔΙΟΤ 

"ό^λο^πν Φρίζοίο '^ροαίΒ'ίν ψΙ^ι τηίίίάίψ 
Φροντιν• Ο ^^ ξια) έόίσί ΜίΛίγ^ιψ οη^ κέ/ιής 
Αυτω τ Αίηνίίη πκιαμ^το' (^7ρ« α ίτΰίίροί 

Ύρ)ς (Λν Λνηυσ^, . τζ/ς ^\ οψζάνΰντός ομίλ^, 7 ί 

'Ή^ωις (ΑΙΊ» 'ΐψ)4 ^7^ έλάίσ'χον ίρίτμοΊς. 
Ουπω Ό'Μ'μΛΤΛ νηος ίπ ψτ€ψίθ 'ρηξοίηί 

Τ^ων Λ(^υφΰτίρη<η 'Ζΰ&^ομίνη