Skip to main content

Full text of "Archiwum Komisyi Historycznej"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legał copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial partics, including placing technical rcstrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designcd Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated ąuerying Do not send automatcd queries of any sort to Google's system: If you are conducting rcsearch on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of text is hclpful, pleasc contact us. We cncourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributłonTht Goog^s "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał WhatCYcr your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assumc that just 
becausc we believc a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offcr guidancc on whcthcr any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discoYcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznydi pólkach, zanim została troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu światowej bibhoteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do bibhoteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uźytkowEinia 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prEice takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostEu^czać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o; 

• Wykorzystywanie tych phków jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w nickomcrcyjnycti 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tlumaczeniEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości telfstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Googłe w łsażdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowyeti 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. Hganie prawa 

W ItEiżdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana łisiążka została uznana za część powszecłmego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób tralrtowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych lirajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej użj'wać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem [http : //books . google . comT] 
'^BraY^"^' KDrnONUH COliiGII HISnBICI AGADSMIAE LR'. GRAC. li. 61. 


COLLHCTANHA ARCHIYO COLLEGII H18T0RIC1 TOMUS IX ^P ARCHIWUM 
KOMISYl HISTORYCZN 
KR.\KO\V 

iilAJOAlJkM AKAUFMD UMIKlOTNOfia njr Ittin ii^nnifi^ EDITIONUM COLLEGII HISTORICI ACADEMIAE UT. CRACOYIENSIS 

Nr. 61 COLLECTANEA 

EX 

ARCHIYO COLLEGII HISTORICI 

TOMUS IX 
CRACOVIAE 

SUMFilBUS ACADEMUE LITTERARUM CRACOYIENSIS 
1903 WYDAWNICTWA KOMISYl HIST. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 

Nr, 61 ®^ * ^T^ ARCHIWUM KOMISYl HISTORYCZNEJ TOM DZIEWIĄTY '1R£ŚC: Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich w latach 1896/7 
i 1897/8. O materyalach do dziejów polskich w wiekach średnich, opracował Władysław 
Abraham, str. i — 234. — Materyały do dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497 i 1509 
zebrane w części przez ś. p. Adolfa Pawińskiego, uzupełnił i wydał Dr. Stanisław Ku- 
trzeba, str. 235—388. — Wykaz urzędów i słuiby dworu królewskiego w Polsce z cza- 
sów Henryka Walezego, wydał Dr. Stanisław Kutrzeba, str. 389 — 406. — Akta odno- 
szące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami, głównie z archiwum koszyckiego 
z lat 1354 — 1505, wydał Dr. Stanisław Kutrzeba, str. 407 — 485. — Dyaryusz zjazdu pro- 
testantów w Radomiu 1591 r., wydał prof. Wincenty Zakrzewski, str. 486 — 522. KRAKÓW 

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIRJ 

1902 2 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

dotychczasowych źródeł historycznych uzupełni, ale który również na niejt 
dobę dziejów naszych rzucić może nowe a jasne światło. To też zaraz w rc 
następnym zorganizował prof. Smolka liczniejszą wyprawę naukową, która 
poczęła już pracę systematyczną i dała początek stałej odtąd, za przyczynienie 
się W. Rządu i W. Sejmu gdil. >Ekspedycji rzymskiej c naszej Akademji. Pi 
następnych lat dziesięć pracowano rokrocznie stale i niemal wyłącznie 
dziejami nowszemi, głównie w kierunku wyzyskania aktów Nuncyatury polsi 
od końca wieku XVI dalej, a gdy już co najważniejsza zrobiono, gdy zaj 
niły się cennymi odpisami liczne dziesiątki tek ^), przyszła kolej rozszencaj 
pracy na materyały z wieków średnich, czem zajęły się właśnie ekspedycj 
z r. 1896/7 i 1897/8. Dotąd część dopiero programu wyczerpaną została, 
miar bowiem wyzyskania zupełnego materyalów Watykanu, wobec sił i śr 
ków, któremi nauka nasza dziś rozporządzać może, tylko powoli i z truć 
da się urzeczywistnić. Przedsięwzięcie to niemałe i doniosłe, a dotąd na oif 
tylko narody zasobniejsze i lepiej wyposażone poważyć się mogły. Jak świj 
cza dzieje naszej ekspcdycyi od jej początków przed laty dwunastu, niepozo 
staliśmy i na tern polu poza innymi, idziemy naprzód wytrwale choć zwoloi 
do zamierzonego celu. l^Lkspedycya z ostatnich dwóch lat, chronologicznie ogii 
niczony miała zakres badań, zakres ten jednak był tem wdzięczniejszy, że obol 
materyałów w kraju, jedynie tylko materyał Archiwum watykańskiego dla zni 
jomości i rozjaśnienia dziejów z tych czasów, może coś przynieść nowego 
Dzięki poparciu i uwzględnieniu celów naukowych ze strony Wys. \6 
nisterstwa Wyznań i Oświaty, mogłem przez czas dłuższy wziąć udział w pn 
cach ekspedycyi: od i)aździcrnika 1896 do kwietnia 1897, tudzież przez listopa 
i początek grudnia 1897. Wspólnie zaś ze mną należeli do składu ekspedycj 
Dr Alojzy Winiarz docent Uniwersytetu lwowskiego i Dr Henryk Kadd 
Dr Winiarz bawił w Rzymie od października 1896 do końca czerwca 1S9? 
Dr Kaden zaś od stycznia do maja 1897, i ^^ marca do końca maja 189I 
Wskutek tego można było więcej materyału opracować i wyczerpać, on 
znacznie naprzód posunąć poszukiwania i to nietylko w Archiwum wat>'kai 
skiem, lecz również i w bibliotece watykańskiej, jak i w innych bibliotekad 
i archiwach rzymskich, a zwłaszcza w Archivio di Stato. Plon poszukiwa 
naszych był dość znaczny, a o ile chodzi o doniosłość niektórych znalezionyc 
dokumentów, przeszedł nawet oczekiwania. Dla tego też wyniki badań t« 
ekspedycyi zamierzam, tak ze względu na nasz świat naukowy, jak i na c^ 

*) Zol). Kt^rzt-niowski: >(.":it.'ilo|Tus actoruin et (locumentoriiin rcs gcslas Tolomae illustrantiii 
qiiac ex codicibus inaiiuscripLis in tabulariis cl bihliothccis italicis servatis Expeditionis Romanae 
MDCCCLWWI — MDCCCLWWIII dcprompta sunl. Cracoviae 1889C. (Archiwum komisyi hb 
rycziiej T. VI;, tuvizici drukowany jako rękopis w r. i8yS Spis > fck rzymskich c, obejmujijcycb 
tcryaly Archiwum w atykaiiskiego, oraz innych archiw(5w i bibliotek włoskich do dziejów Pol 
opracowane przez t. z. Ekspedycyę rzym.^ką w latach iSSo — 1S97. Spis ten obejmuje, z wyli 
niem pięciu ostatnich tek, i)OclioiJ/ących z ostatniej ekspedycyi, poważną liczbę lOO tek odpisó({ 
które złożone są w zbiorach Akademii Umiejętności w Krakowie. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 3 

nujący się postępem naszej nauki, w sprawozdaniu niniejszem szczegółowo 
eślić i przedstawić. Niech to będzie zarazem rachunek z pracy naszej wobec 
►Zeczeństwa. 

Podnieść przytem jednak muszę, że w pracy w Watykanie dopomagało 
n znacznie wielce życzliwe poparcie zarządu Archiwum, a w szczególności 
> n s i g. W e n z 1 a i O. D e n i f 1 e, tudzież zarządu Biblioteki watykańskiej 
►sobie O. E h r 1 e, którzy z niezwykłą uprzejmością, nie szczędząc wskazówek 
lomocy, ułatwiali rozeznanie się w tych olbrzymich zbiorach materyałów. 
wnież doznaliśmy prawdziwej życzliwości ze strony zarządu Biblioteki Vit- 
io Emanuele, jak i Archivio di Stato. 

Osobną wreszcie podziękę winienem złożyć J. Em. kardynałowi Le- 
chowskiemu i jego sekretarzowi Monsig. Meszczyńskiemu, jak 
/nież Ich Eks. Obu Ambasadorom naszej Monarchii w Rzymie za za- 
e się naszemi pracami i przyczynienie się do ich ułatwienia. ^a^c^ I* I. ARCHIWUM WATYKAŃSKIE. 

Praca w Archiwum tern była glównetn zadaniem ekspedycyi. Archiwum 
watykańskie, które w toku dziejów najrozmaitsze, a nieraz bardzo smutne 
przechodziło koleje, zorganizowane zostało właściwie w r. 1612 przez papieża 
Pawła V, a to w wykonaniu dawniejszej myśli Piusa IV. Porządek, który na 
podstawie organizacji z tych czasów został w niem wprowadzony i dziś jeszcze 
w głównych zarysach istnieje, pomimo bowiem chwilowego przeniesienia aktów 
do Paryża, starano się go po powrocie na podstawie dawniejszych inwentarzy 
i spisów przywrócić. Lecz do dziś naturalnie materyał znacznie się zwiększył/ 
a pomnożono go w ostatnich czasach dzięki zarządzeniom Leona XIII włącze- 
niem szeregu aktów z innych archiwów, okazała się więc przy tem potrzeba 
i rozszerzenia Archiwum i nowych porządków. Wedle dzisiejszego stanu, obej- 
mują materyały archiwalne przeszło 1 10.000 tomów i fascykułów, a złożyły *) Dzieje Archiwum watykańskiego kreślą: Galletti >Del primicerio delia S. Sede Apostohci 
Roma I776€, Marini »Memorie stońche degli Archivi delia S. Sede Roma 1825, przedrukowane 
w dziele Laemmer. >Monumenta Yaticana historiam ecelesiasticam saeculi XVI illustrantia Fribur^ 
Brisgoviae i86i€ str. 433 — 453. Dudik »Iter Romanum Wien 1 855*. T. II str. 3^-31, Gachaid 
»Les Archives du Yatican Bruxelles 18 74*. Munch »Oplysninger om det paveligc Archiv Christiaii-i 
i87bc, tłum. Lowenfeld »Aufsclilusse iiber das papstliche Archirc, Archivalische Zeitschrift T. IV. 
Massen >Ueber eine Sammlung Grcgors I. (Sitz. Ber. der phil.-hist. Classe der Wiener Akademie 
T. 85 str. 250 i nast.) Gottlob »Das Yaticanische Archiyc w Gorres. Historisches Jahrbuch T. VI 
str. 271 — 284. Ehrle >Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Piipste im 
XIV Jahrhundert (Archiv f. Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters. T. I 1885 str. i— 4^ 
i 228 — 364) >Regestum Clementis papae Vc T. I Prolegomena Romae 18S5. Rossi »De origine 
historfa, indicibus scrinii et bibliothecae Sedis apostolicae, w przedmowie do katalogu >Biblioteca apo- 
stolica Yaticana Codices Palatini< T. I Roma 1886. Lowenfeld >Geschichte des papstlichen Archivs 
bis zum Jahre i8l7«. Histor. Taschcnbuch YI. Fol. T. Y 1886 i »Zur neuesten Geschichte des 
papstlichen Archivs« ibid T. VI 1887. Gasparolo »Costituzione deli' Archiyio Yaticano sotto ii pon- 
tificato di Paolo Y.t (Studi e documenti di storia e diritto T. VIII 1887). Breslau >Handbuch der 
Urkundenlehre fiir Deutschland und Italicnc T. I. Leipzig 1S89 str. 120 i nast. Ehrle > Historia 
bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avinionensis<. T. I. Romae 1 890. BacliA 
>Les Collections historiąues des Archiyes du Yatican*. (Comples rendus de la Commission royalc 
d'histoirc dc Belgique*. Ser. IV T. 16. Bruxelles 1890). Delisle >Les Archires du Yaticanc (Jour- 
nal des Sarants 1892). SPRAWOZD. Z POSZUKIWAŃ W ARCH. I BIBL. RZYMSKICH. 5 

; na te olbrzymią liczbę oprócz aktów kuryi 1 archiwa rodzin prywatnych, 
kupione przez papieży : Benedykta XIV, Piusa VII i Leona XIII w szczegól- 
)ści od rodzin: Carpegna, Pio, Ottoboni, Spada, Albani, Bolognetti i Borg- 
tse. Stosownie do części składowych wyróżnić dziś można w Archiwum 
atykańskiem : 

1. Dawniejszy główny zrąb aktów, obejmujący dyplomata i dokumenta ory- 
ginalne, tudzież akta w tomach wypełniających 80 szaf (armaryów), ozna- 
czonych co do treści, i 1 5 szaf miscellaneów, w których mieszczą się naj- 
rozmaitsze rozporządzenia papieskie, odpisy z regestów i innych aktów, 
dokumenta kongregacyi kardynałów, akta odnoszące się do zakonów, 
sprawozdania z obiorów papieży, diaria i żywoty papieży, wreszcie Po- 
liticorum Varia (178 tomów). 

2. Akta Archiwum Zamku S. Anioła, tak dokumenta pojedyncze, jak i ko- 
deksy rękopiśmienne. Tu mieści się przeważnie korespondencya polityczna. 

3. Akta Sekretaryatu Stanu, obejmujące przedewszystkiem korespondencyę 
i sprawozdania nuncyuszów, zebrane w r. 181 1, w przeszło 6.000 tomach, 
podzielonych aa 2 1 grup wedle krajów, nadto Lettere di Cardinali, Lettere 
di Vescovi e prelati, Lettere di principi (od r. 1513 do w. XVIII) e titolati, 
Lettere di particolari, Lettere di soldati, Lettere diverse consistenti in 
copie di lettere e altre cose, Diarii, BigUetti e memorie (1650 — 1739) 
i tu zdaje się ma także należeć oddział Emigrati (45 kartonów obejmu- 
jących akta luźne z lat 1792 do 1804). 

4. Biblioteka Pia nabyta w r. 1753. 

5. Archivio Borghese nabyte w r. 1891, gdzie się znajduje około 300 ręko- 
pisów z XIII, XIV i XV wieku teologicznej, prawnej i filozoficznej tre- 
ści, a jestto reszta dawnej biblioteki papieskiej w Avignonie. Oprócz 
tego należy do tego archiwum około i.ooo tomów archiwaliów (w tem 
liczne sprawozdania nuncyuszów), z archiwum sekretaryatu stanu z czasów 
Klemensa VIII i Pawła V, które się tu dostały po nepotach, kardynałach 
Aldobrandini i Borghese. 

6. Włączone w r. 1892 z archiwum Dataryi regesta lateraneńskie i regesta 
suplik razem około 10.000 tomów. 

Dla badań nad średniemi wiekami, znaczniejsza część tych grup nieprzed- 
iwia doniosłości, bo odnośny materyał mieści się niemal wyłącznie w dwóch 
erwszych i ostatniej, na nie więc przedewszystkiem zwrócić musimy uwagę. *) O rozkładzie matcryalów, prawda ie zbyt ogólnikowo, zob. Munch 1. c. w tłum. Lowen- 
da > Archi valischc Zeitschńftc T. IV. Langlois et Stein »Les Archivcs de Thistoire de P'rance 
lis 1 89 1. Cauchie >De la crćation d'une ćcole belge a Romc< Toumai 1S96. Cenne takie, cho- 
i drobne notatki podaje Minerva »Jahrbuch der gelehrten Weltc w ustępach o Rzymie, Friedens- 
rg w przedmowie do T. I. tNuntiaturberichte aus Deutschland 1533 — 1559 *icbst ergilnzenden 
:tenstiicken< Gotha 1892 i wstęp do publikacyi hiszpańskiej >Los Despachos de la diplomacia pon- 
cia en Espana... por Ricardo de Hinojosa. I. Madrid 1896. v;i ^•- 8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Dla dziejów polskich w wiekach średnich pracował dotąd w Archiwum 
tern na szerszy rozmiar tylko Theiner, przygotowując materyal do swych 
Vetera Monumenta Poloniae et Littuaniae. Pracy tej jednak systematyczną 
i wyczerpującą żadną miarą nazwać nie można. Pominął on bowiem cate se- 
rye aktów, jak n. p. regesta suplik, libri obligationum et solutionum comma- 
nium servitiorum, libri introitus et exitus, część regestów awignońskich, z in- 
nych zaś działów, jak z działu dokumentów oryginalnych, a nawet z regestów 
watykańskich, korzystał dość dorywczo i powierzchownie. Po jego pracy wiec 
pokłosie pozostało znaczne, a uzupełnieniem jego opuszczeń i braków zajęła 
się nasza ekspedycya. 

Plan ogólny naszej pracy polegał na tem, aby cały materyał średnio- 
wieczny objąć, dokładnie go zbadać i ponownie cały przeszukać, porówny wując 
wyniki z wydawnictwem Theinera. Jestto praca zakreślona na dłuższy przeciąg 
czasu, ale raz dokonana oszczędzi nauce naszej powtórnych poszukiwań w Ar- 
chiwum watykańskiem, bo zyska się już dokładny i szczegółowy przegląd 
tego, co się tam w odniesieniu do dziejów naszych mieści. 

Pracę rozpoczęto od chronologicznie najdawniejszego materyatu i zakre- 
ślono ją na razie po koniec wieku XIV. Do tego czasu też, wyzyskano dotąd 
cały materyał, z wyjątkiem aktów skarbowych i znaleźć się jeszcze ewentualnie 
mogących luźnych kodeksów rękopiśmiennych po rozmaitych armaryach. 
W szczególności zaś zostały przeszukane wszystkie dokumenta oryginalne 
w liczbie kilku tysięcy, następnie regesta najrozmaitszych kategoryj, jakoto : 
watykańskie w liczbie 302 tomów, awignońskie 320 tomów, lateraneńskie 52 
tomów, suplik 43 tomów, archetypa 13 tomów, tudzież kilkadziesiąt kodeksów 
luźnych. Z wyjątkiem części regestów awignońskich, wszystkie tomy zostały 
przeszukane karta w kartę, a wynik ogólny poszukiwań dat blisko i.ooo no- 
wych zapisek i aktów. 

O ile chodzi o terytoryalny zakres pracy, to akta dotyczące Śląska 
i biskupstwa lubuskiego, a datujące się z wieku XIII i XIV, aż po czasy 
Jana XXII, wyzyskano wszystkie, z późniejszych tylko takie, których treść 
z powodu osób, albo ze względów politycznych lub kościelnych, była donio- 
ślejszą, a tak samo postępowano z aktami dotyczącemi Prus i metropolii 
ryskiej. Natomiast akta odnoszące się do dziejów Rusi, Litwy i Mołdawii 
uwzględniano wszystkie. Akta ważniejsze zostały odpisane w całości, mniej 
ważne zaś, a zwłaszcza obejmujące tylko szczegóły biograficzne, lub takie, 
których treść wypełnia zwykła formuła, zostały zregestowane. 

Poniżej podajemy szczegółowy wykaz wszystkich, znalezionych w po- 
szczególnych działach, dokumentów i zapisek, tak już ogłoszonych, jak również 
dotąd nieznanych, ale tylko o tyle, o ile praca w poszczególnych działach do 
pewnego stopnia ukończoną została. Poszukiwania w różnych kierunkach rozpo- 
częte, zwłaszcza w celu przygotowania programu dla pracy nad materyałem 
wieku XV, nie są objęte tem sprawozdaniem. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. g 

Wykaz podany może służyć obecnie za podstawę planu wydawnictwa 
aktów watykańskich dotyczących dziejów naszych, a będzie również rodzajem 
inwentarza rzeczy polskich, mieszczących się w podanych działach. 

A. Dj^lomata i dokumenta oryginalne. 

Podczas dawniejszego mego pobytu w Rzymie starałem się baczniejszą 
zwrócić uwagę na dział dokumentów oryginalnych, spodziewałem się bowiem 
znaleźć tam akta i listy z różnych stron do kuryi przychodzące, a więc ma- 
teryał, na podstawie którego możnaby dopiero należycie ocenić i oświetlić 
korespondencyę kuryi i pisma z jej kancelaryi wysyłane. Wynik moich ów- 
czesnych poszukiwań niebył jednak zbyt obfity, akta te bowiem wtedy mało 
były znane i dostępne, a dziś nawet w najnowszej literaturze, mieści się w od- 
niesieniu do nich wiele notatek błędnych, niedokładnych i bałamutnych, tak co do 
rozkładu materyalu jak i sposobu cytowania, że się na nich żadną miarą oprzeć 
nie można. ^) Obecnie jednak dzięki uprzejmości zarządu Archiwum, mogłem 
się z materyałem tym zapoznać dokładnie, bo dozwolono mi przejrzeć wszy- 
stko i każdy dokument wziąć w rękę, mogłem więc wytworzyć sobie należyty 
obraz całości. 

Dokumenta oryginalne tudzież transsumpty, mieszczące się w Archiwum 
wat^^kańskiem nie sięgają zbyt odległych czasów. Obok kilkunastu wcze- 
śniejszych aktów, główny materyał rozpoczyna się właściwie dopiero z wie- 
kiem XIII*y™ najobfitszym jest o ile chodzi o wiek XIV*y, wiek XV^ zaś 
znowu przedstawia bardzo dotkliwe i rażące braki. Dawniej dokumenta te były 
pomieszane ze sobą i nieuporządkowane, dziś ułożono je odpowiednio i zło- 
żono w o.sobnych drewnianych szkatułach (capsae) po kilkadziesiąt sztuk 
w każdej. Nie stanowią one jednak osobnego działu, lecz należą do dwóch działów 
różnych: do działu zwanego Instrumenta miscellanea i do działu aktów Zamku Anioła. 
I. Instrumenta miscellanea obejmują dokumenta mieszczące się dawniej 
we właściwem Archiwum watykańskiem. Obecnie są chronologicznie wedle daty 
aktów ułożone i wypełniają 83 szkatuł, z których pierwszych yy obejmuje 
materyał do początku wieku XVI*°, dalszych zaś 6 akta późniejsze, aż po 
wiek XVIpy. ') Materyał jestto bardzo różnorodny, obok przywilejów i nadań, *) Jedyną notatkę krótką, ale bardzo dobrą i pouczającą podał O. Dcnifle w swej pracy: 
>Meister Eckcharts lateinische Schriften und die Grundanschauung seincr Lehrc*. (Archiv f. Literatur 
u. Kirchengeschichte des Mittelalters II str. 626), natomiast niedokładną jest notatka w dziele Lan- 
glois et Stein >Les Archives de Thistoire de France. Paris iScic str. 754, jak równiei w pracy 
Kehra >Die Kaiserurkundcn des Yaticanischen Archivs«. {Neues Archiv der Gesellschaft f. altere 
deuUche Geschichtskunde T. XIV 1889 str. 349—351). Równiei i jego sposób cytowania w nie- 
których kierunkach jest błędny. 

') Dwa najwcześniejsze dokumenta z tego działu pochodzą z r. 819 i 996, pierwszy w trans- 
sumpcic z r. 1292 (Privilegia eccl. S. Yinccntii dc Yulturno), drugi w transumpcie z r. 1 282 (Przy- 
wilej Berengara dla Cenedy). Chronologiczny rozkład materyału w poszczególnych kapsach jest na- lO SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

aktów procesualnych, cofniętych i niewyslanych aktów kuryi, najwięcej znaj- 
duje się tu aktów skarbowych, zwłaszcza sprawozdań i rachunków kollektorów 
papieskich, tudzież dokumentów poświadczających, lub zabezpieczających wie- 
rzytelności kuryi. Aby wyszukać odpowiedni dokument w Archiwum, wystar- 
czy zaznaczyć dział (Instr. miscell.) i datę aktu. 

Dla stosunków w Polsce niebrak również dokumentów, niektóre z nich 
podał już Theiner pod staremi sygnaturami, lecz część jest dotąd nieznana. 
Dotyczą one zaś przeważnie spraw skarbowych, t. j. opłat na rzecz kur\'i 
w Polsce — dokumentów o treści politycznej brak niemal zupełny. Z wyjątkiem 
trzech z wieku KIII'^*^ wszystkie inne datują się z wieku XIV^**. 

II. Akta Zamku Ś. Aniota pochodzą z osobnego Archiwum, które w mau- 
zoleum Hadryana się mieściło. ^) Począwszy od czasów Sykstusa IV składano tam 
stale najważniejsze akta i dokumenty do kuryi przychodzące, a przedstawia- 
jące dla swej treści politycznej, lub kościclno-politycznej szczególną doniosłość 
Składano tam również odpisy podobnych aktów znajdujących się gdzieindziej, 
a w r. 1578 włączono tu nadto 3 wory dokumentów należących niegdyś do 
Archiwum papieskiego, lecz złożonych dawniej w Archiwum biskupiem w Anagiii. 
W czasie okupacyi francuskiej w r. 1798 przeniesiono wszystkie te dokumenia 
z Zamku do Watykanu, rychło jednak potem, wraz z całem Archiwum waty- 
kańsktem zostały wywiezione do Paryża. Po powrocie do Rzymu, aktów już 
niewydzielono, a Archiwum Zamku św. Anioła stanowi odtąd część Archiwum 
watykańskiego. 

Materyał w dziale tym zawarty rozpada sie na dwa oddziały. Pierwszy 
obejmuje 18 armaryów czyli szaf, oznaczonych liczbami porządkowymi, w których 
mieści się szereg kaps z aktami niezbyt uporządkowanymi, tu i owdzie tylko 
starano się przeprowadzić podział terytoryalny wedle krajów. I oddział drugi, 
do którego w XVII w. pewną ilość aktów z biblioteki watykańskiej przenie- stępujucy: C. I rok 990—1244, II 1250 — 1275, III 1276 — 1286, IV 12S8— 1295, V I296 — 1300, 
VI 1301 — 1304, VII 1305 — 1307, VIII 1308— 1309, IX 1310—1311, X 1312 — 1315, XI 13 16— 13 1 7, 
XII 1318, XIII 1319, XIV 1320 do maja, XV druga polowa r. 1320, XVI 1321, XVII 1322, 
XVIII 1323, XIX styc/eń i luty r. 1324, XX reszta r. 1324, XXI 1325 i 1326, XXII 1327, XXIII 
1328, XXIV 1329, XXV 1330 -133 1, XXVI 1332. XXVII 1333 i 1334, XXVIII 1335- U30. 
XXIX 1335 i 133<^, XXX 1337 i 1338 XXXI 1337, XXXII 1340, XXXIII 1341 — 1342. XXXIV 
1343-1344, XXXV 1345. XXXVI 1346-1347, XXXVII 1348, XXX\III 1349 i 1350, XXXIX 
1351 i 1352, XL 1353 i 1354, XUi3SS, XLII 1356 i 1357, XLIII 135S— 1359. XLIV 1360— 1301, 
XLV 1302, XLVI 1303, XLVII 1304, XLVIII 1365, XLIX 1300, L 1367, LI 1368, LII 13Ó9, 
LHI 1369— 1370, LIV 1370 i 1371 LV 1372, LVI 1372, LVII 1373, LVIII 1373, LIX 1373, 
LX 1374, LXI 1373, LXII 1370, LXin 1377, LXIV I37«-I379. LXV 1380, LXVI 1381 — 1382, 
LXVII 1383 i 1384, LXVIII 1385, LXIX 1386 i 1387, LXX 1388 i 1389, LXXI 1390— 1391, 
LXXII 1392— I393i LXXIII 1394— 1399, LXXIV 1400— 1403, LXXV 1404— 1405, LXXVI 1406, 
LXXVII 1466. Ostatnie dwie kapsy jednak pomimo swej sygnatury obejmujj} akta z najrozmaitszych 
lat wieku XV : z czasów Marcina V, Eugeniusza IV, Piusa II, nadto z czasów Sykstusa IV, Innocen- 
tego VIII, Aleksandra VI, ai po rok 15 10. 

*) O Archiwum tern zob. Fabre > Notes sur les Archi ves du Chdteau Saint-Ange«. (Melanges 
d*archeoIogie et d'histoirc de TEcolc francaise de Romę T. XIII. Taris 1893). w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. II 

siono, również mieści się w armaryach, lecz te nie są oznaczone liczbą po- 
rządkową, ale tylko głoskami od A do M. Pozostało z nich jednak dziś wła- 
ściwie tylko armarium C, obejmujące 27 kaps, dokumenta zaś mieszczące się 
w nich, rozdzielono na Sy fascykulów i ponumerowano, nieporządkując ich je- 
dnak wcale, ani chronologicznie, ani terytoryalnie. Chcąc odnaleść akt z pier- 
wszego oddziału, należy podać liczbę armaryum, kapsy i numer porządkowy 
aktu, z drugiego zaś obok głoski oznaczającej armaryum, podać potrzeba je- 
szcze liczbę fascykułu i aktu. Niektóre fascykuły dzielą się nadto na divisio- 
nes, więc i je należy w sygnaturze zaznaczyć. 

Akta z Zamku św. Anioła obejmują rzeczywiście dla dziejów polit5/ki 
państw poszczególnych, tudzież dla dziejów Kościoła treść bardzo doniosłą 
i zasługują z tego względu na szczególną uwagę. O ile chodzi o średnie wieki, 
niebrak tu i oryginalnych dokumentów z XI i XII wieku, tu również mieszczą 
sic niektóre transsumpty lyońskie z r. 1245, tudzież kopie innych odpisów za- 
ginionych, znanych w literaturze historycznej pod nazwą >Rouleaux de Cluny c. 
Wiadomo, że są to odpisy całego szeregu bardzo ważnych dokumentów z Ar- 
chiwum watykańskiego, sporządzone z polecenia Innocentego IV w Lyonie, 
w czasie soboru w r. 1245, a powierzone przez niego klasztorowi w Cluny, 
które jednak następnie w czasie rewolucyi francuskiej przy przewiezieniu ar- 
chiwum klasztoru do Paryża, z wyjątkiem jednego, zaginęły.*) Lecz wśród 
tych aktów najdawniejszych brak zupełnie takich, któreby się odnosiły wprost 
do dziejów naszych, z wyjątkiem chyba dwóch listów króla węgierskiego An- 
drzeja z 1 2 14 i 12 1 5,*) dotyczących zajęcia Halicza i koronacyi Kolomana^ 
a mieszczących się właśnie w transsumptach lyońskich i kluniackich. Nato- 
miast akta z wieku XIV więcej znacznie dostarczyć mogą plonu i tu też naj- 
ciekawsze akta powiodło mi się znaleźć, jak n. p. akta procesu przeciw bisku- 
powi krakowskiemu Janowi Muskacie i inne, wiek XV znowu przedstawia 
zupełną lukę, a dopiero w aktach z XVI wieku materyał dla dziejów naszych 
jest znacznie obfitszy. 

Theiner w wydawnictwach swych korzystał również z tych aktów, lecz 
materyału nie wyczerpał, sygnatury zaś jego prawie wszystkie są niedokładne, 
działu zaś Instrumenta miscellanea Poloniae, o jakim często wspomina (1. c. II, 
Nr. 506, 509, 572 i in.) wcale w Archiwum niema i nie było. 

Podając naprzód zestawienie wszystkich aktów do dziejów naszych, wy- 
danych jak i niewydanych, z działu Instrumenta miscellanea porządkiem po- 
szczególnych szkatuł, (których liczbowanie odemnie pochodzi, bo w Archiwum 
są one znaczone tylko latami, z których dokumenta zawierają), zamieszczam na- 
stępnie podobny spis dokumentów i aktów Zamku św. Anioła. *) Huillard-Brćholles >Examen des chartes de Teglise Romaine«. Notices et Extraits de la. 
Bibhot. Imp<^r. T. XXI b. str. 2O7 i nast., tudziei Kehr >Die Kaiserurkunden des Vatic. Archi vs 
1, c. str. 365 i nast. 

') Theiner > Monom. Hungariaec I Nr i i tMonumenta Hungariae historica. Diplomatańac 
T. XI Nr. 227. 12 SPRAWODANIE Z POSZUKIWAŃ Z. Instrumenta miscellanea. 

III. List Jana Muskaty jako koUektora papieskieg^o w Polsce do biskupa kujaw- 

skiego o poborze S*® Piętrzą. Datum in Yigilia b. Mathiae 1285. Wewnątrz 
zamieszczony akt Honoryusza IV analogiczny do wydanego u Theinera 
Mon. Pol. I Nr. 172 aktu Marcina IV i Nr. 176 Honoryusza IV. 

IV. Transsumpt z r 1357 przywileju Tomasza II bisk. wrocławskiego dla kol- 

legiaty S. Krzyża z daty Wrocław V Kai. Julii 1288, wewnątrz przy- 
toczono dosłownie akt fundacyjny ks. Henryka IV. Wrocław III. Idus 
Januarii 1288. Tylko ten drugi akt jest znany. (Griinh. Regesten Nr. 2.054). 

V. Fragment regestów skarbowych Teodoryka arcybiskupa elekta z Pizy. 

Wobec niego zeznają Aleksy praepositus Cracov. i Henryk rector eccl. 
de Soulna Wratisl. dioc. dług 455 flor. auri, na rzecz bankierów Mateusza 
Ciceronis i jego brata Andrzeja. Datum apud S. Petrum Kai. Febr. a. III 
(Bonifacego VIII). 

XI. Obszerny akt z r. 13 16 dotyczący sporów w Rydze; w cap. XII pod datą 
31/5 i 28/2 13 18, dalszy ciąg tej sprawy, podobnie we, XVII 17/11 1322. 

XIV. Wyrok w sprawie krzyżackiej Theiner MP. I Nr. 254. Jestto jednak 
tylko odpis w r. 1838 sporządzony i z niego Theiner korzystał. Akt 
oryginalny mieści się w dokumentach Zamku św. Anioła, lecz jest mocno 
zniszczony. 

XVI. IX Kai. Junii 1321 Theiner 1. c. Nr. 257. 

XXIII. Kai Oct. a XIII. 1323 Theiner 1. c. Nr. 397, 

XXIV. a) 8/6 1329 Publikacya w Krakowie bulli przeciw Ludwikowi Bawar- 
skiemu. Akt podobny do wydanego u Theinera L c. Nr. 339 dotyczącego 
publikacyi w Płocku. 

b) List Jana XXII do Piotra z Alwernii w sprawie napadu na biskupa wrocł. 
Nankera Avig. Non. Aug. a. XIII. 

XXVII, a) Benedykt XII nadaje Albertowi Cristini, clerico Cracov. dioc. bene- 
ficyum należące do nadawstwa klasztoru tynieckiego. Avig. IV Idus 
Sept. a. I. 

b) Kraków 28/4 1333 Petrus de Alvefnia mianuje zastępców dla przyjęcia 
inwestytury kanonii u św. Floryana. Theiner 1. c. Nr. 456. 

c) Kraków 6/3 1333. W sprawie tej inwestytury ibid. Nr. 455. 

XXVIII, a) Proces ks. Bolka z Miinsterberga Theiner 1. c. Nr. 501. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. I j 

XXVIIL b) Kwit na pobrane w kujawskiem biskupstwie S^ Piętrze.^) Data. 
Kraków III kał. Junii 1 333. Theincr 1. c. Nr. 512. 

c] 5 listodada 1334. Rachunki Piotra z Alwernii z lat I33ii 1332 z dzie- 
sięciny pobranej w Polsce, a zwłaszcza w dyecezyi krakowskiej. 

d) 4 października 1336. Kwity koUektora Galharda de Carceribus dla Marcina 
wicearchidyakona z Radomia, za pobrane w tym okręgu od plebanów 
pro parochianis S^ Piętrze. 

XXIX. List króla Kazimierza do Galharda. Thiener 1. c. Nr. 519, lecz nie^ 
znalazłem poprzedzającego ów list, obszernego listu Galharda. 

XXX. a) List Galharda do papieża z daty Kraków 31/7 1337, że właśnie 
wyjeżdża do Węgier, posyła rotuł z rachunkami kamery i że wszystkie 
sprawy zlecił biskupowi krakowskiemu Janowi. Wewnątrz listy króla 
czeskiego i margrabiego Morawii do nuncyusza w sprawie kapituły wro* 
clawskiej o zapłatę S^ Piętrzą, przyczem proszą go, aby »propter que- 
dam alia ardua negotiac, o których pisać nie można, był w Pradze in 
Octaya B. Johannis Bapt. Data Praga in die Trinitatis. 

b) 24/11 1337. Kwit Piotra z Alwernii. Theiner L c. Nr. 525. 

c) Kraków XIII. kal. Julii 1337. Protestacya Jana de Brest. Ibid. Nr. 518. 

XXXIV. Clemens VI wysyła Galharda jako nuncyusza do Węgier i Polski. 
Avignon III. Non. Novembr. a. III. 

XXXV. a) 18/7 1345. Mieszczanie krakowscy zeznają w domu arcyb. Jaro- 
sława, że przyjęli od koUektora Arnolda de Lacancina w depozyt 21 
mar. auri. 

^) 'S/^ I34S' Podobny akt na 3 marki. 

c) 20/10 1345. Toż samo na 26 marek. 

d) 2/12 1345- Tak samo na 9 marek. 

XXXVI. a) 3/8 1346. Theiner 1. c. Nr. 646. 

b) 13/11 1347. Ibid. Nr. 663. 

c) 22/8 1347. Ibid. Nr. 662. 

XXXVII. 8/10 1348. Theiner 1. c. Nr. 683. ') M&ciejowski yHistoiya prawodawstw slowiańskichc T. VI. str. 402 — 407 w ustępie pod 
na'()LS(!m »PoIskie Świętopietrze « podaje szereg dokumentów odnosz^cy^ch się do biskupstwa kujaw- 
^•c<egu, a dotyczących właśnie opłat na rzecz kuryi. U nas bowiem często na mocy upoważnienia^ 
biskupi w^'bierali te optaty, a potem składali koUektorowi, lub wprost kamerze. Dokumenta przez 
Maciejowskiego podane pochodzą zapewne z archiwum katedry włocławskiej, a obejmują upoważnię- 
^k koUektora Arnolda dla biskupa kujawskiego do zbierania dziesięciny i Sto Fietrza z 17/9 1355, 
tu.iziei kwity na złożone przez niego sumy z 19 8 1358, 5/8 1358, 1/8 1360, 25/9 1362 i 5/8 1358. 
Akta te uzupełniają wiec materyal mieszczący się w Archiwum watykańskiem. 14 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

XXXVIII, a) 2/3 1349 in pretorio civ. Crac. Mieszczanie krakowscy przyjmują 
od koUektora 54 marek dla przesiania do Briigge. 
b) List Clemensa XIV do Arnolda de Lacancina w sprawach kamery Avig 
XIV Kai. Junii a. VIII. 

XKXIX. Świdnica X Kai. Martii 1352. Ugoda sześciu miast śląskich, na- 

/ 

leżących do Bolka ks. Fiirstenberga i Świdnicy z kollektorem Arnol- 
dem co do zaległego od lat 9 Świętopietrza tej treści, >quod quattuor< 
denarii nomine dicti census neglecti, per tres annos proximo se et con- 
tinuo secuturos, de ąuolibet humano capite, clericis et nobilibus dumtaxal 
exceptis, pro camera Dni Papę dari debeant et persoIvi et ipsis tribus 
annis elapsis, unus denarius de ąuolibet capite humano inantea annii 
singulis perpetuis temporibus debet solvi<. 

XLI. Avig. X Kai. Sept. a. III. Innoc. VI. Theiner I. c. Nr. 744. 

XLII. Innocenty VI Avig. VI Kai Januarii a. V nobili Ramundo de Sto Mi- 
chaele, aby kollektor Arnold złożył rachunki i przybył do kuryi. 

XLIII, a) 2l^ 1360. Theiner 1. c. Nr. 803. 

b) 26/6 1360. Ibid. Nr. 799. 

c) 25/6 1360. Ibid. Nr. 798. 

d) 2/7 1360. Ibid. Nr. 800 

XLV. a) Rachunki kamery pod r. 1362. Recepta per Guncelinum abbatem Mon. 
Psalmodiensis^ a w nich wzmianka, że kollektor Arnold wniósł do kamery 
2.500 flor. auri i 800 flor. auri. Podobne rachunki w cap. XLVIII i L. 
t>) ^5/5 13^2. Kraków in domo habitationis Arnoldi de Caucina Johannes 
Burgth dapifer dni Regis Poloniae i mieszczanin krakowski przyjmuje 
1. 000 flor. auri dla przesłania do kamery. 

XLVI. 5/2 1363. Theiner 1. c. Nr. 820. 

XLVII. 5/4 1364. Brugis. Kwit dla Franciszka de Cracovia na zapłacone do 
kamery za mieszczan wrocławskich i.ooo flor. auri. 

LX. 1/4 1367. Minuta listu papieskiego do cesarza Karola, bez oznaczenia 
sprawy, w odpowiedzi na to, co przywieźli Mg. Johannes de Montbur 
scol. Mogunt. i Johannes de Polonia decanus eccl. Glogouiensis. (» super 
certis arduis negotiisc). 

LII. 5/8 1369. Mieszczanie krakowscy przyjmują dla zapłacenia kamerze w We- 
necyi Petro Abbati Mon. S. Gregorii 820 fl. auri. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 15 LIII a) 19/8 1370. Theiner 1. c. Nr. 887. 
b) 13/6 1370. Ibid Nr. 886. 

LIV. a) 9/3 1 37 1 (właściwie 4/8 1371) Theiner 1. c. Nr. 894. 
W 9/5 1 37 1 Theiner L c. Nr. 891. 

LVL Kraków 14/12 1372. Miszczanie krakowscy przyjmują od kollektora 
200 flor. dla przesiania do kamery. 

L\1I. 4/7 1373. Wrocław. KoUektor Petrus Stephani Archidiaconus de Zabouch 
zeznaje, że odebrał od Mikołaja Strossberga, kantora poznań, zebranych 
dla kamery 40 marek i equum ambulatorem valoris 6 m. 

LXI. Wrocław ^ijS 1375. Kwit Jana Mauberta dla Mikołaja Strossberga na 
wniesionych do kamery 750 fl. 

LXIL a) 16/2 1376. Theiner 1. c. Nr. 991. 

b) ^S/^ 1376. Avignon w domu Teodory ka elekta wrocławskiego. Jan z By- 
tomyśla kanonik wrocł. mianuje pełnomocnikiem swoim in Romana curia 
Mikołaja de Wolauia kanon. pozn. 

2. Dokumenta Archiwum Zamku Śgo Anioła. ^) 

Oddział I. 
Arm. I cap. X. Nr. 6 i 9. Theiner Monum. Hungariae Nr. i i 353. 

Arm. II cap. VII Nr. 7. Konstytucye legata Filipa biskupa z Fermo dla 
Węgier i Polski z r. 1279. 

Nr. 20. Akta z lat 1566 — 8 dotyczące legatu Bony, dalsze akta 
w tej sprawie cap. VIII Nr. 12, 17, 19, 20 i 21. 

Cap. VIII Nr. 18. Breve Pawła III in quo concessionem a Sigis- 
mundo Regę Pol. iuris patronatus et praesent. ad cathedrales et col- 
legiatas Bonae reginae factam confirmat 18/2 1546. 

Nr. 23. Paracnesis ad Ser. Poloniorum Rempublicam de usurpato 
nuper Regis Borussiae titulo. 

Nr. 24. Declaratio impressa Augusti II Pol. R. ubi Episcopum Posna- 
niensem rebellem declarat 16/9 1704. *) Podany tu wykaz obejmuje nietylko dokumenta w tyra dziale sie mieszczące, lecz stanowi 
laraicm dokładny wycijjg z inwentarza, w ktdiym cały materyal tego Archiwum, a wiec i kodeksy 
rękopiśmienne s^ uwzględniane. Wyciąg ten obejmuje akta i z późniejszych czasów, chciałem bowiem 
<^'' ąc wszystko tak, aby powtórnie tego działu nie było potrzeby przeszukiwać. l6 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Nf. 25. Concordatum Polonorum Reipublicae super abbatiis eius- 
dem regni cum Sede Apost. Regium diploma, quo idem concordatum 
approbat 6 Augusti 1736 i 10 Julii 1737. 

Nr. 26. Bulla Clementis XII, qua dictum concordatum confirmat. 
Idus Septemb. 1737. 

Nr. 27. Copia impressa etusdem concordati. 

Cap. X Nr. 14 i 15. 8/8 1520 Zygmunt I w sprawie zatwierdzenia 
wyboru biskupa wrocławskiego. 

Arm. in obejmuje Libri investiturae. Lib. VI — XXII Marcin V do Juliusza II. 
Libri decimarum et spoliorum, 18 ksiąg diversorum, 7 ksiąg processuum. 
Wśród ksiąg w tem armarium znajduje się Platina i Liber censuum 
Cencii Camer. 

Arm. IV cap. I Nr. i. 30/11 1517. List Leona X do ks. Pomorza, aby pozwolił 
Janowi Heysmero Leodiensi szukać po starych księgach. 

Nr. 25. 18/12 151 4. Odpust dla kościoła ś w. Jana Chrzciciela w War- 
szawie. 

Nr. 45. 28/10 1 5 19. Leon X donosi Zygmuntowi I o wystaniu nun- 
cyusza Episcopum Gardiensem. 

Cap. III Liber memorabilium Pii II. 

Arm. V cap. IV Nr. 7 r. 1573 f. IV antę Pascha, Copia litterarum Turcarum 
Imper. ad Polonos, circa electionem Regis. 

Nr. 9. £xemplum litterarum Jacobi Laminski Soc. Jesu de pro- 
gressu fidei in missione Zmodicensi in Littuania 15/9 1583. 

Nr. 12. 1550. Copia diversarum scripturarum super deputatióne 
Johannis Schlitten missi a Johanne M. Moscov. duce in Germaniam pro 
eruditis vins, artificibus, et cum aiiis scripturis de modo, quo Julius III 
eundem ducem regiis insignibus ornare potest. 

Cap. VII Nr. 8. Copia bullae Gregorii XIV in qua Bernardinum Lau- 
rini de ecclesia Argensi in Moldavia et Vallachia providit. Supplcx cius- 
dem Episcopi libellus ut pontifex suo brevi ad principem Moldaviae non- 
dum obtento, eum in Episcopatus possesionem immittere faciat. 

Arm. VII cap. I. Szereg pism dotyczących Unji brzeskiej Th. III Nr. 185 wydal 

już znaczną część. Dokumenty, które się tu mieszczą są następujące: 

Nr. I. Litterae in pergameno latino, ruthenoque sermone scriptae 

Archiepiscopi Kioviensis et aliorum Episcoporum Ruthenorum super 

recipienda unione 12/12 1594. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 17 Nr. 2. Aliae similes in pergameno eorundem ad Clementem VIII super 
eadem unione 12/6 1595. 

Nr. 3. Professio fidei cath. in pergameno domini Hypatii Episcopi 
Wladimiriensis et Brestensis noraine Metropolitae aliorumąue Episcoporum 
Ruthenae nattonis, corum pontifice facta 23/12 1595. 

Nr. 4. Professio similis Cyrilli Epi Luceoriensis 23/12 1595. 

Nr. 5. Instrumentum publicum in pergameno, • in quo Anselmus 
Banderiuś protonotarius apostolicus testatur de professione fidei per 
supradictos episcopos emissa. 

Nr. 6. Litterae originales Metropolitani, Yolodimiriensis et Luce- 
oriensis Episcopi, quibus promittunt procurare in Russia schismaticorum 
cum Romana Ecclesia unionem 12/12 1594. 

Cap. VI Nr. 7. Littera in pergameno cum novem sigillis professionis 
fidei et obedientiae praestitae Summo Pontifici a Metropolitano et Epi- 
scopis Ruthenis cum exemplo iatino. Sigilla sunt cerea et pendentia. 
8/10 in concilio BrestensL 

Nr. 8. Melecii Smonicii (sic) Rutheni Archiepiscopi Polocensis epi- 
stoła ad Urbanum VIII de sua ad catholicam fidem conversione et de 
mediis, ąuibus Rutheni Schismatici ad unionem Ecclesiae reduci possunt, 
una cum eiusdem exemplo 16/2 1630. Theiner 1. c. III Nr. 328. 

Cap. VII Nr. 10. Copia simplicis scripturae cum articulis, quos 
Graeci occidentales et Rutheni a pontifice confirmari petunt, antequam 
ad unionem Romanae eccl. accedant i/i 1595. 

Arm. VIII cap. XII Nr. i. Ceremoniale visitationis factae Mariae Casimirae 
Poloniac Reg. a Bernardino Scotto Urbis Gubernatore 17 11 29/12. 

Arm. IX cap. I Nr. 44. Transsumptum cum sigiilo cereo vicarii Archiepiscopi 
Gnezn. cuiusdam concessionis quorumdam indultorum Leonis X pro 
quibusdam nobilibus Polonis. « 

Arm. IX Ordo inferior. Vol. VIII. CoUectaneorum Michaelis Leonici wyjątki 
z regestów, między niemi różne rzeczy polskie. 

Arm. X cap. I. Akta dotyczące Prus. 

Nr. 4. Informationes super religione Theutonica in Prussia, Livonia 
et in Germania existente ac de pace inter predictum Ordinem et Polo- 
niae Regem ineur.da sub Clemente VII. 

Arm. XI cap. I Nr. 41. Theiner 1. c. II Nr. 445. 
Nr. 42. ibid. Nr. 490. Nr. 43. ibid. Nr. 478 Arch. Ko . . hi-t T. IX 1 8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Nr. 44. ibid. Nr. 572. 

Nr. 45. ibid. Nr. 506. 

Nr. 47. ibid. Nr. 509. 

Nr. 46. Sigismundus I ad Pontificem, ut concedere velit Yillelmum 
march. Bradenb. coadiutorem Johanni Archiepo Rigensi 12/4 1524. 

Nr. 48. Theiner 1. c. Nr. 524. 

Nr. 49.- Sigismundus I ad Pontificem, ut concedat praeposituram in- 
fulatam ecciesiae S. Nicolai in M. Ducatu Lituaniae erectae ab Alberto 
Gastoldo palatino Yilnensi. Item commendat negotia Laurentii episcopi 
Camenecensis 1/8 1528. 

Nr. 50. Theiner 1. c. Nr. 496. 

Nr. 51. ibid Nr. 489. 

Nr. 52. ibid. Nr. 528. 

Nr. 53. ibid. Nr. 495. 

Nr. 54. ibid. Nr. 498. 

Nr. 55. ibid. Nr. 507. 

Nr. 56. ibid. Nr. 455. 

Nr. 57. ibid. Nr. 465. 

Nr. 58. ibid. Nr. 466, z wyjątkowo właściwą sygnaturą. 

Nr. 59. ibid. Nr. 457. 

Nr. 60. ibid. Nr. 459. 

Nr. 61. Sigismundus I ad Pontificem de prudentia Nicolai Fabri 
in tractandis negotiis cum dieto rege, ipsi Nicolao commissis a pontifice 
29/6 1526. 

Nr. 62. Theiner 1. c. Nr. 450. 

Nr. 63. ibid. Nr. 494. 

Nr. 64. ibid. Nr. 456. 

Nr. 137. ibid Nr. 490. 

Nr. 178. ibid Nr. 463. 

Arm. XI cap. III. Nr. 10. Martini Cromeri ep. Varm. coadiutoris olim Stan. 
Hosii epistoła, qua mittit iuramentum fidelitatis et professioncm fidei 
14/12 1579. 

Nr. 43. Iuramentum fidelitatis prestitum Gregorio XIII a Stanislao 
Gnesnensi archiepiscopo die dominica Quadrages. 1582. 

Cap. V. Nr. i cf. Theiner 1. c. III Nr 167. Instrumentum obedien- 
tiae iuramenti praestiti a Stanislao Miński palatino Leciciensi oratore 
Sigismundi Poloniae regis, nomine ipsius Clementi VIII 27/1. 1594. 

Cap. VII Nr. i. Relatio Michaelis Harabunda Lithuani de tractatis 
a se cum M. Moscoviae duce a. 1572 et 1573 super nonnuUis ad Regnum 
Poloniae et Lithuaniae pertinentibus. Zobacz Finkel, Bibliografia I. 
Nr. 3080. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMbKICH. 19 Nr. 4. Sumniarium rerum Poloniae et pacis seu Treugae ab illius 
Regę conclusae cum Imperatore, extractum ex litteris cardinalis Aldo- 
brandini legati Poloniae a. 1588. 

Cap. XII Nr. 2. Theiner 1. c. II Nr. 548. 

Nr. 3. ibid. Nr. 557. 

Nr. 4. ibid. Nr. 472. 

Nr. 5. ibid. Nr. 497. 

Nr. 6. ibid. Nr. 447. 

Nr. 7. ibid Nr. 547. 

Nr. 8. ibid. Nr. 492. 

Nr. 21. ibid. Nr. 557. 

Nr. 29. ibid. Nr. 452. 

Nr. 60. Copia litterarum Archiepi Cremonensis ad Franciscum card. 
Borbonium ubi habetur, quod in inuestitura, quam accipit Marchio Bran- 
denburg, de Provincia Prussiae, nuntius in Polonia pro parte S. Sedis 
protestari solet. Varsavia 15/1 1641. 

m. XII cap. III Nr. 89. Copia super provisione ecclesiarum Poloniae tem- 
pore Julii II et Leonis X. 

m. XIII cap. XIII A. Index Archivi Regii Cracoviensis. 

m. XIV cap. VI Nr. i. Vinccntii Portici nuntii Apost. in Regno Poloniae 
informatio ad Plum V de modo recuperandi denarium S. Petri in Polonia 
et inśtructio pro novo nuntio circa 1572. 

Pi i V breve ad nuntium in Polonia pro exactione denarii S. Petri. 
14/9 1569. 

Relatio de denario S. Petri exacto in Polonia usque ad tempora 
Leonis X, qui rogi illum concessit pro reparationibus civitatum et loco- 
rum in finibus Tartarorum et de annuo censu quatuor marcarum auri 
Sedi Apost. debito, ac de investitura dicti Rcgni facta a Martino V. 

Nr. 2. Theiner 1. c. Nr. 327. 

Nr. 3. Pauli III breve de exactione denarii S. Petri in Polonia 
14/4 1540. 

Nr. 4. Relatio de beneficiis a Sede Ap. Regno Poloniae coUatis: 
De legatione Aedigii Tusculani Episcopi missi in Poloniam a Johanne XIII 
ad religionem catholicam praedicandam ac creatione duarum metropoUta- 
narum et 13 cathedr. ecclesiarum ab ipso legato facta. 

Nr. 5. Discursus de cultu Poloniae Rejj^um erga catholicam religio- 
nem, ac statutis ab ipsis cditis pro ecclesiae libertate. 

Nr. 6. Relatio morum omnium Kpiscoporum Poloniae ac de singu- 

lorum vita et moribus. 1569. 

2* 20 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Nr. 7. Pii V litterae ad regem Poloniae, mirari. quod tamdiu per- 
miserit Kioviensem eccl. posidere ab Episcopo haeretico. 

Nr. 8. Johannis XXII litterae de postulatione a Bernardo (sic) Vla- 
dislaviensi Epo. nuntio misso a statibus Regni Poloniae ad impetrandam 
investituram dicti Regni pro Yladislao Cracoviae et Pomeraniae duce, in 
quo negotio supersedendam putat ex eo, quia accesserunt nuntii regis Bohe- 
miae asserentis, sibi ius in ipso Regno competere. 

Nr. 9. Relatio commodorum et incommodonim cupientium elti^i 
in regem Poloniae 1573. 

Nr. 10. Mahometi epistoła ad senatum Poloniae, ut in regem Polo- 
niae eligatur Polonus, vel qui saltem non sit inimicus magni Turcorum 
Domini. 

Nr. II. Responsum regis Poloniae ad cardin. Comendoncm le^^a- 
tum de foedere adversus Turcas 31/5 1572. 

Nr. 12. Card. Alexandrini litterae ad regem Poloniae. Commendat 
Pagliacinum eius oratorem ad eum redeuntem 12/8 1 570. 

Nr. 13. Statuum Regni Poloniae litterae ad Henricum Galiarum et 
Poloniae regem 30/9 1574. 

Nr. 14. Libeilus supplex ad Sanctissimum pro cxactione denani 
S. Petri in Polonia, quo sibi applicatum coUegium Archivi Rom, Cu- 
riae asserabat (post Julium III). 

Nr. 15. Pauli III breve, quo Regi Pol. prorogat donationem de.iarii 
S. Petri 14/4 1540. 

Nr. 16. Episcopi Massani nuntii in Polonia litterae ad Card. Com- 
mensem de statu Regni et opportunitate movendi bellum adyersu:^ 
Turcos 27/8 1583. 

Nr. 17. Gregorii VII litterae ad Boleslaum Poloniae regem XII Kil. 
Maii indict. 13. 

Nr. 18. Relatio ingenii et indolis Heinrici Andegav. ducis electi 
in Regem Pol. 1573. 

Nr. 19, Hcnrici Gareth ad Palatinum Sandomiriensem litterae de cle- 
ctione Regis Pol. 7/7 1573. 

Nr. 20. Jacobi Saniscki (sic) S. I. litterae ad provincialem Poloniae 
de missione Lithuaniae 15 '9 1583. 

Nr. 21. Notula corum, qui aspirabant ad coronam Regni Poloniae 1573- 

Nr. 22. Informatio Prothonotarii Portici nuntii in Regno Poloniae 
de rebus dicti Rc^ni et Austriae 1572. 

Nr. 2^. Stephani Bathorei regis Pol. litterae ad Annam Jagelo- 
niam reginam uxorcni suam de pace iuita cum Basilio Moscorum duce 
29/1 1583. 

Nr. 24. Gici;orii XIII breve ad nuntium suum in Polonia, ad preces 
Regis facultatcni tiibiiit eidcm nuntio confercndi canonicatum in ecclesia 
Vai-mie:ihi Nicolao Fuss fa-.DJliari regis 1580. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 21 

Nr. 25. Articulł de modo eligendi regem Poloniae propositi in eon- 
ventu Varsaviensi 28/1 1573. 

Nr. 26. Relatio actorum in comitiis Poloniae pro electione Regis 1573. 

Nr. 27. Oratio habita ab oratoribus Regis Sveciae pro electione 
Regis Poloniae. 

Nr. 28. Edictum Stephani Regis Pol. de causis, ąuibus arma movit 
adversus Mag. Moscorum Ducem 12/7 1579. 

Nr. 29. Basil us M. D. Moscorum ad Clementem Yllmittit Ma- 
thiam et alios pro ąuibusdam negotiis a. 7035 mensę Decembr. (cum 
versione). 

Nr. 30. Antonii Possevini S. I. litterae ad Claudium Aquavivam 
praep. gener. de missione Moscovitica 28/4 1582. 

Nr. 31. Capita ąuaedam pro instructione rerum Poloniae et Prus- 
siae (circa a. 1572 manu Yincentii a Porticu olim nuntii adnotata). 

Nr. 32. Cuiusdam Poloniae episcopi litterae ad Henricum ducem 
Andegavensem, quibus ei gratulatur Poloniae regnum ipsi delatum 1574. 

Nr. 33. Litterae arcanis notis conscriptae a Gratiano de rebus Polo- 
nicis ad religionem pertinentibus 28/11 1573.^) •) Sickel w sw>'cli »Róinischc Berichte* II str. 90 (Sitzungsber. der phil. hist, Classe der 
kai5. Akademie der Wiss. Wien 1 896) zwrcScit uwagę na nieznane dot^d niemal zupełnie i obecnie 
T>iepnr)'8tepne archiwum prywatne, w którcm bardzo cenny mater)'a2 dla dziejów Polski w XVI i^deku 
ut TDieici, wypełniający w znacznej części luki Archiwum watykańskiego. Jestto dawne archiwum 
Antoniego Graziani, sekretarza nuncyusza w Polsce, obejmujące 21 1 dokumentów pergaminowych 
i 3S8 rękopisów, a między niemi przeważnie korespondencye Grazianiego i 12 tomów korespondenc3ri 
<^-oinmendonego. Archiwum drogą dziedziczenia przeszło na Teresę Graziani, owdowiałą Libri. Jeszcze 
7a iycia jej małżonka Niccolo Libri, zamierzali oboje archiwum to sprzedać i w tym celu ogłosili 
>» r. 1864 drukiem katalog owego archiwum, sporządzony przez Piotra Berti. Wówczas sprzedaż nie 
pryybzla do skutku, dziś zaś owdowiała właścicielka nietylko o sprzedaży nie myśli, ale nawet nie 
dorwała wstępu do archiwum, zapewniając, że je starannie w Citt^ di Castello przechowuje, powiększa 
i postara się o to, aby po jej śmierci archiwum dla użytku badaczy było otwarte. Na rar 
zte wiec jed^-nie na podstawie wydanego katalogu, z zawartością archiwum zapoznać się można. 
Ponieważ dzięki uprzejmości p. Siekła miałem sposobność przejrzeć ów katalog, przeto dla użytku 
naszej nauki podaję notatkę rzeczy polskich. 

Katalog został ogłoszony pod tytułem >Catalogo dcUe pergamene e manoscritti gia spettanti 
aiU famiglia Graziani di Citt4 di Castello ora oFferti in yendita dagli attuali possessori i nobili 
fciRTłori coniugi Niccolo e Teresa Libri. Firenze, M Cellini e. C. i864« i wymienia następujące Polonica: 

Pergamene. 

Nr. 71. 1586 28/2 Stefano re di Polonia raccommanda al Papa Ruggero Barriz Inglese, par- 
tito dlnghilterra e non fermatosi in Francia per motivi di Catholicismo, per indurlo a continuargli 
la iNowenzione gik concessa gli da Gregorio, conosciuta la bonti deli' uomo ed ii suo bisogno. 

Nr. 80. 27/12 1586. II doge Cicogna accusa ii ricevimento di due lettere papali portategli 
^ir arciv. di Napoli, legato in Polonia, e dal Posscvino rimandato in Moscovia. 

Nr. 89. 17/3 1587. Ringraziamenti deli' imperatore al papa per le cose di Polonia, rimetten- 
<io>i ai particolari che ne riferiranno i cardinali Mcłiici e di Trento. 

Nr. 90. 24/3 1587. Lettera deli' arciduca Ernesto al papa relatira alla successione al regno 
^ Polonia. 22 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Nr. 34. Petri Dunin Wolski Reg. Pol. cancellarii litterae ad Grego 
rium XIII, ąuibus ei complura gratulatur. Episcopi Massani litterae ad 
card. Commensem, Poloniae regem annuere foederi adversus Turcas 
13/8 1582. 

Nr. 35. Theiner 1. c. II Nr. 786. 

Nr. 36. Sigismundi II declaratio marchionem Brandenb. decidisse 
a feudo Prussiae 8/7 1569. 

Nr. 37. Theiner 1. c. Nr. 8^2. 

Nr. 38. Scriptura de modo servando in mittendis oratoribus ad, M. 
Moscoviae ducem, ut facile reduci possit ad unitatem ecciesiae (sub Gre- 
gorio XIII). 

Nr. 39. Edictum Stephani regis Pol. de bello adversus Moscoviae 
ducem 31/8 1579. Documenti cartacei. 

Nr. I. 14/4 1574* Passaporto rilasciato ad Anton Maria Graziani canonico di Padova, d^ 
Massimiliano U imperatorei pel di lui ritomo in Italia dalia Polonia. 

Codici manuscr. 

Nr. 8. Notizie di Regno di Polonia e delia Transsilvania. Podolia etc. (1564 — 15^5)- Auto- 
graf Grazianiego, nadto Osservationi e ricordi relativi alla morte del re di Polonia. 

Nr. 9. Istnizione a roons. Ruggieri nunzio designato in Polonia datagli nel marżo 1500 
i dalsze jego relacye. 

Nr. 10 i II. Materie diyerse riguardanti la storia di diyersi stati. Nr. 10 tra gli anni 1522 
e 1620, miedzy tcm Orazione del Poggiano al papa Pio V per parte del rc di Polonia 1569. Nr. ii. 
durante ii secolo XVI między niemi legacya Camerina 1587. 

Nr. 12. Graziani de diversis illustrium yirorum casibus ab a. i^oo ad a. i6oo. Miedz v tern 
De despota Yalachorum principe ad Nicolaum Thomicium Polonura i de vita Johannis Franc. Cora- 
mendone. (Toi samo Nr. 2 i 3). 

Nr. 15. Zycie Hozyusza, tudziei relacya kard. Gaetano del viaggio a di tutto 11 trattato 
nella sua kgazione in Polonia i accusatio in Terentium Ycselin Varsaviae in senatu. 

Nr. 24. Rfgistri d.Ue littcre scritte da Mons. Commendone nella sua Nunziatura di Germania 
ai Principi per Tinitimazione del Concilio. 

Una seconda parte diquesta filza contiene la legazione di Polonia del Commendone, ossiano 
registri di lettere scritte da lui in detta occasione al cardinal Borromco 9/10 15O3 — 31/ 10 1503. 

Nr. 25. Legazione del card. Commendone in Augusta alla Dieta 15O6, in Germania I5^^» 
in Germania e Polonia 1571 — 1573. Listy dotyc/jjcc spraw polskich od Ó/5 1571 do 31/7 1573. 

Nr. 27. Ant. Mariae Gratiani a Burgo S. Sepulchri Epistularum liber primus 29/3 1 570 do 
11/2 1576. Między niemi listy do Kromera, Hozyusza, Ilicr. Rozdraiewskiego, Mik. Tomickiego^ 
do króla i t. d. 

Nr, 28. Ant. Mar. Graziani Epistularum ad Nicolaum Tomicium od l/ll 15^^^ ^o 5/^° ^^57^* 
a takie listy do Rozdraiewskiego, Skargi, Hozyusza, Kuczbori^kiego, Piotrowskiego, Commendo- 
nego i króla. 

Nr. 51 — 54. Corteggio ossiano lettere di Mons. Commendone dagli anni 155^ ^^ 15^4* 

Nr. 59. Affari di Polonia nella Nunziatura deli* arcivescovo di Capua 1 587. 

Nr. 02. Lettere a mons. Gra/iani dagli anni 1508 po 1 5 74. 

Nr. O3. Toi samo z lat 1575 do 1579. 

^'r. 75 i 76. Nunziature direr^e. Grosso fa.^cio di carte e documenti spettanti allc nunziaturc 
di Germania, Polonia etc. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 23 

Nr. 40. Litterae Sigismundi Pol. Reg. ad Leonem X pro canoniza- 
tione B. Casimiri 10/5 15 17 (Theiner 1. c. Nr. 396?). 

Nr. 41. Theiner 1. c. Nr. 400. 

Nr. 42. ibid. Nr. 401. 

Nr. 43. ibid. Nr. 386. 

Nr. 44. Sigismundus I rogat, ut Cardin. Gurcensi legato in Ger- 
mania proroget legationem et facultates ampliet 26/7 1514 (Theiner 
1. c. Nr. 392.?). 

Nr. 45. Theiner 1. c. Nr. 388. 

Nr. 46. ibid. Nr. 387. 

Nr. 47. ibid. Nr. 425. 

Nr. 49. Bonae reg. Pol. litterae ad Julium card. Mediceum, com- 
mćndat Johannem nuntium ad Sedem Apos. revertentem cui ąuaedam 
negotia commisit 15/10 1520. 

Nr. 50. Instructio Gneznensis Archiepiscopi ad Pontificem de rebus 
Polonicis, de regis matrimonio et de transferendo in Italiam Ordine 
Theutonico. 15 18. 

Nr. 59. Theiner 1. c. Nr. 544. 

Nr. 60. ibid. Nr. 540. 

Nr. 61. Litterae Johannis Hungariae Regis ad Sigismundum R. Pol. 

6/S 1532. 

Nr. 63. Clemens VII ad Johannem Hung. Reg. gratulatur matri- 
monium contractum cum filia regis Poloniae. 

Nr. 66, Theiner Mon. Pol. II Nr. 464. 

Nr. 6y. Summarium ąuorundam adnotationum de rebus Polonicis ab 
Innocentio III ad Eugenium IV. 

Nr. 69. Litterae autographae Aloysii Lippomani Epi Veronensis 
et Nicolai Dzierzgowski Gneznensis Archiepi ad Paulum IV, significant 
insigne miraculum SS. Eucharistiae ab Hebreis in dioc. Poznań, iniuriis 
affectae 21/6 1556. 

Nr. 70. Processus super dieto miraculo 20/5 1556. 

Nr. 71. Theiner 1. c. Nr. 613. 

Nr. 72. Rex Poloniae gratias agit pro variis vestibus permissis Pri- 
mati Poloniae 4/8 1749. Accedunt varia contra Primatem, sibi iura 
nuntiaturae, cum vacaverit, vindicantem. 

Oddi^tał II. 

n. C cap. I fasc. 4 Nr. 16. Theiner 1. c. I Nr. 504. 

Fasc. 5 divisio 2 Nr. 5. Instrumentum de a. 1344 ąualiter H. et 
socii confessi sunt se recipisse a d. Johanne Epo Cracov. nomine camerae 
apost. 10 marc. auri de cen su B. Petri. 

Fasc. II Nr. 5. Theiner 1. c. Nr. 434. 24 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Cap. II fasc. 33 Nr. i. Instrumentum intimationis per Archiepisco 
puin Gnezn. de ąuadam apellatione a procuratore nuntit Ap. in Polonia 
interposita a 1337. Aktu tego nie mogłem na miejscu znaleźć, został on 
bowiem niewątpliwie przełożony przypadkiem do działu »Instrum. miscell.c 
i jestto tensam akt, który tam w cap. XXX pod r, 1337 zanotowałem, 
a który wydrukował Theiner 1. c. I jako Nr. 518. 

Nr. 2. Sententia lata a iudicibus delegatis a Sede Apost. contra cru- 
ciferos in favorem regis Poloniae. Theiner L c. Nf. 254. Jestto ory- 
ginał odpisu, znajdującego się w dziale »Instrum miscell.c cap. XIV. 

Nr. 3. Theiner 1. c. Nr. 545. 

Nr. 4. ibid Nr. 557. 

Nr. 5. Litterae nuntii Hungariae ad p. Benedictum XII de statu 
negotiorum camerae in Cracovia, Wissegrad in die Corporia Christi. 
Jest tam mowa o przybyciu Kazimierza W. do Węgier z powodu cho- 
roby Karola Rob. i o sporze króla z biskupem krakowskim. 

Nr. 6. Theiner 1. c. Nr. 543. 

Nr. 7. Instrumentum publicum de compositione facta inter ducem 
Cracoviae et Episcopum Cracoviensem. ^) 

Nr. 8. Theiner 1. c. Nr. 544. 

Nr. 10.*) Littera Clementis VI directa in Poloniam quatenus dena- 
rius B. Petri assignetur collectori Avignon V Non. Maii a, II. Oryginał 
z pieczęcią zdaje się cofnięty i niewy słany. 

Ord. II fasc. 37 divis. I Nr. 6. Littera Regis Hungariae in qua 
gratias agit quod postulatio sua facta super coronando filio suo in regem 
Galiciae optatum sit conseąuuta eflfectum et petit, ut scribat ad ducem 
Poloniae, ut adiuyat ipsum ad defendendum Galiciam a Ruthenis. ') 

Cap. III fasc. 60 Nr. 18. Theiner 1. c. Nr. 339. *) Dokument ten wydrukowałem przed kilku laty w pracy » Sprawa Muskaty« T. XXX. 
Rozpr. wydz. hist.-iilozof. Akad. Ura. w Krakowie str. 50—52. 

') W inwentarzu zanotowano pod Nr. 9: >Instrumenta, ąuibus coUector in partibus Poloniae 
confitetur se recepisse a praelatis Poloniae denarium B. Petri*. Akt ów jednak mylnie w ten sposób 
został oznaczony, bo nie odnosi sie wcale do Polski, lecz tylko do Danii, Szwecyi i Nonvegii. 

^) Jestto odpis z r. 1413 trzeciego transsumptu klunieckicgo, obejmującego 5 innych jeszcze 
listów królów węgierskich, a sporządzonego z polecenia Innocentego IV w r. 1 245, o ozem wyiej 
wspominałem. Z aktu tego, naleiącego więc do zaginionych »Rouleaux de Clunyc, tylko ten jeden 
wcześniejszy odpis sie dochował, a zaginął również oryginalny transsumpt lyoński. Obecnie istnieje 
jeszcze jedna kopia, lecz dopiero sporządzona w r. 1 773, gdy wskutek polecenia sekretarza stanu 
Bertina, adwokat parlamentu Lambert de Barive, zajął się odpisaniem transumptów kluniackich. Na 
podstawie tej późnej kopii, wedle wydania IIuillard-Breholles 1. c. w »Xotices et Extraits de raa- 
nuscrits de la Bibl. Imper.c XXI b. wydrukowano w mowie będący akt w wydawnictwie wegier- 
skiem >Monumenta Hungariae historica, Diplomatariat T. XI Nr. 227. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 25 Cap, IV fasc. 73 Nr. 2. Processus contra Episcopum Cracoviensem. 
Jestto proces Arcyb. gnicżn. wytoczony Janowi Muskacie. 

Fasc, ^6 Nr. 3. Clemens YII ad Sigismundum Reg. Pol. ut paret 
se ad defensionem contra Turcum, qui minatur invadere Italiam. 

Cap. III. fasc. 51 Nr. 21. Publicatio processus contra Bavarum 
Lancicie Gnezn. dioc. 

B. Regesta. 

W tym dziale mieści się właśnie najobfitszy i najważniejszy materyał 
ródlowy dla dziejów wieków średnich, obejmuje on bowiem przeważną część 
corespondencyi papieży w urzędowym odpisie. Regesta (także Regestra lub 
tejijistra) prowadzono w ten sposób, że brzmienie prawie każdego ważniejszego 
iktu, listu, lub bulli wciągano jużto na podstawie konceptu, jużto oryginału, 
V przeznaczone na to księgi, zwane wskutek tego regestami Zwyczaj podo- 
)nc^o rtfgestowania pism przyjęła kancelarya papieska niewątpliwie z wzorów 
vancelaryi państwowej rzymskiej, a najdawniejsze ślady regestów papieskich 
wegają jeszcze wieku V, czasów papieży Zosimusa i Celestyna I. ^) Aż do 
kvieku XI pisano je na papirusie, a odtąd na pergaminie, w ciągu zaś 
ftieku XIV papier zaczyna wypierać pergamin i staje się od końca tegoż 
*ieku wyłącznie używanym materyałem piśmiennym regestów. Lecz niestety 
wszystkie najdawniejsze księgi regestów, z wyjątkiem nielicznych fragmentów 
i odpisów (n. p. jednego tomu Jana VIII i dwóch tomów Grzegorza VII) 
Łaginęły zdaje się niepowrotnie, a dopiero od czasów Innocentego III t. j. 
od r. 1 1 98 posiada Archiwum watykańskie pełną seryę tych ksiąg aż po czasy 
nowsze, przerywaną tylko tu i owdzie, stosunkowo jeszcze dość nielicz- 
nemi lukami. Prowadzeniem regestów zajmowała się przedewszystkiem i przez 
długi czas prawie wyłącznie kancelarya papieska, ku końcowi jednak wieków 
średnich zajmowały się tą czynnością również i inne władze i urzędy, a zwła- 
szcza kamera apostolska, tudzież przyboczna gabinetowa kancelarya papieska, 
złożona z sekretarzy, jeżeli chodziło o pisma przez urzędy te sporządzone 
i wydane. Odpowiednio jednak do spraw załatwianych w kuryi, a także i spo- 
sobu prowadzenia regestów, wytworzyły się z czasem odrębne ich działy, no- 
szące dziś nazwę nieraz odpowiadającą treści, nieraz zupełnie przypadkową. ') o dziejach regestów papieskich, tudziei o ich sposobie prowadzenia w ogólności zob. Pitra 
»Atialecta novissima spicilegii Solesmensis altera continuatioc T. I Tusciilum 1885, a zwłaszcza 
Brcslau >Handbach der Urkundenlehre ftir Deutschland und Italienc I Leipzig 1889 str. 93 — 104. 

*} Z chwila otwarcia Archiwum watykańskiego zajęta się nauka iywo badaniem urządzę- 
Tiu i sposobu prowadzenia regestów. Odnośna literaturę podajemy przy omówieniu każdego działa 
1 odsyłamy do niej, zwłaszcza o ile chodzi o pytania dotyczi^ce dyplomatyki papieskiej, w naszej 
iliaraktcrystyce bowiem będziemy zwracaó uwagę przedewszystkiem na zewnętrzna fonnę samych 
^■'^'4 i ich rozkład wedle treści, pominiemy zaś szczegóły odnoszące się do formalności regestowania 
posjczegfjlnych aktów, jako nicnaleź^ce do przedmiotu sprawozdania z poszukiwań w określonym kierunku. 26 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ ! 

Obecnie rozróżniamy w Archiwum: Regesta watykańskie, awignońskie, latir.' 
neńskie, regesta suplik, brewiów i wreszcie regesta skarbowe. Ponieważ maten J 
źródłowy aż do końca wieku XIV niemal jedynie w pierwszych czterech w)- 
mienionych rodzajach regestów sie mieści, przeto na razie z nich tylko zdamy 
sprawę, podając krótką charakterystykę każdego działu, tudzież treść poszczeijo. 
nych tomów, o ile w nich znajdują się akta przedmiotu naszych poszuki\s^i 
dotyczące. 

I. Regesta watykańskie. 

Nazwa regestów watykańskich stąd powstała, iż regesta te stale, z wy- 
jątkiem czasów awignońskich, w Archiwum watykańskiem były złożone i pod- 
stawę tegoż Archiwum stanowiły. Jestto dział z pośród innych seryj najwa- 
żniejszy, raz dlatego, że stanowi właściwy urzędowy zbiór regestów w prze- 
ciwstawieniu do regestów podręcznych przygotowawczych, a następnie z po- 
wodu, że tu mieszczą się akta najdawniejsze, a o ile chodzi o czasy później <izc 
i najdonioślejszej treści. Składa się on z 2019 tomów, obejmujących akta cM 
Innocentego III, t. j. odr. 1198 do Sykstusa V, z których na wiek XIII przyi 
pada około 50 tomów, na XIV włącznie z antyp. Klemensem VII i Bonifa- 
cym IX 270 t., a na XV do śmierci Aleksandra VI 564 t i to na cza^y 
antyp. Benedykta XIII t. 12, Innocentego VII t. 3, Grzegorza XII t. 4, Ale- 
ksandra V t. I, Jana XXIII t. 8, Marcina V t. 13, Eugeniusza IV t. 26, Mi- 
kołaja V t. 51, Kaliksta III t. 32, Piusa II t. 57, Pawła II t. 22, Sykstusa IV 
t. 136, Innocentego VIII t. 90, wreszcie Aleksandra VI t. 113. Niektóre z tych 
tomów mieszczą w sobie równocześnie akta kilku papieży. Reszta 1135 t. 
odnosi się do pontyfikatów z wieku XVI. Najpełniejszy materyał obejmują *) Pitra 1. c. Bresiau 1. c. Munch. 1. c. Dickarap »Die ncuere Literatur zur pflpstlichen I*;- 
plomatikc. (Hist. Jahrb. des Gorres. Ges. T. IV 1 883). Palmicri »Ad Yaticani Archivi Romanor-iii 
Pontificum Rejjesta nianuductio Romae«. 1884. L. de Mas-Latrie >Les dements de la diplomat ;:' 
pontificale«. (Revue des ąuestions hisloriques T. 39 i 40. Paris 1886 i 1887). >Regestum Clciii.v 
tis PP. V ex Yaticanis archetypis S. D. N. Lconis XIII Pont. Max. iussu et munificentia nunc pri 
inum editum cura et studio monachorum S. Benedicti. Romac 18S5. Prolegomena, Carini »Lc U*- 
terę e i regesti de' Papi in ordine al loro primato*. Roma 1 885. Dcnifle >Specimina paleogranhic* 
Regestorum Rom. Pont. ab Innocentio III ad Urhanum \*. Romae 18S8. A. Giry »Manuel de dipl-' 
matiąuec L. V eh. I. »La chancellcrie poniificale*. Paris 1894. A. Cauchie »De la crćation dan: 
ćcole Belge a Ronie ». Toumai 1896. O rejjcstach XIU w.: Kaltcnbrunner >Romische Studien I- 
Die papstlichcn Register des XIII Jahrh.« (Milth. d. Inst. f. osterr. Geschfg V str. 213 — 293 iu^u- 
Ottenthal »Rómische Berichte* (ibid. str. 128— 141). Delislc »Les registrcs d*Innocent III«. (BiMi'^- 
th^ue de r<5cole des chartcs T. 4O r. 1885 str. 84 — 94). Dip^ard >La serie des registres pontilicirt 
du XIII s.« (Ibid. T. 47 l88ó str. 80 — 87). I''i"kc »I)ic Papsturkundcn Westfalens bis zum J. I37i><- 
T. I wstęp. Munster 1888, a zwłaszcza Denifle »I)ie Piipstlichen Registerbiinde des XIII J.ił>ri" 
und das Inventar dcrsclben v. J. I339«. (Archiv f. Litlrratur und Kirchengcschichte des MiltebU<*r>. 
T. n Berlin 1886 str. I — 105). O regcbtach XIV w.: \Verun>ky »Romische Borichtc III, Dom'." 
kungen tiber die in vaticanischen Arcliiv bełiiidlichen Rc^jistcr (Iciuens VI und Innoccnz VI (Muih. 
d. Inst. f. osterr. Geschfg. T. VI str. 140 — 1 55). Do rc.i;cstń\v w XV odnosi się praca: OtlcirlM 
>Die Bullenregister Martin V und Eugen V. (Ibid. Erganzuni;sl»and I 1885 str. 401 — 589). w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 2r gęsta z czasów awignońskich, natomiast znaczniejsze luki przedstawiają tak 
gęsta -wieku XIII, tudzież z końca wieku XIV, zwłaszcza czasy Urbana VI 
k i regesta z w, XV. Poszczególne tomy regestów z w. XIII i XIV aż do 

301 Klemensa VII stanowią księgi pergaminowe różnej objętości, formatu 
ielkiego folio, starannie i nieraz ozdobnie pisane, od końca zaś XIV wieku 
nieniono pergamin na papier i zmniejszono format. ^) Niektóre tomy z pośród 
iwniejszych nie dochowaZy się w oryginale, lecz w odpisach późniejszych» 
jorządzonych zwlaszc/a za czasów i z polecenia Urbana V. Nadto mieszczą 
ę w tym dziale również mylnie tu włączone tomy, jużto obejmujące regesta 
carbowe, jużto należące do seryi regestów awignońskich lub lateraneńskich. ^} 
Jakkolwiek regesta winny były obejmować całą korespondencyę kuryi, 
) jednak pewnej części pism nie regestowano wcale, niektóre bowiem akta 
otyczące nawet spraw politycznych, przemijające czasem posiadały znaczenie, 

inne pominięto z powodu, że strona nie uiściła odpowiedniej za zregesto- 
anie taksy. Akta wciągano w księgi w brzmieniu całkowitem wraz z adresem 

datą, przy okólnikach tylko znaczono równobrzmiące ekspedycye podaniem 
amego adresu. Porządek poszczególnych regestów w obrębie tomów jest 
hronologiczny wedle lat panowania papieży i miesięcy, daty dzienne są na- 
omiast pomieszane, gdyż wpisywano akta miesięcznie w miarę ekspedyowania* 
•łiezawsze jednak ściśle i ten porządek był przestrzegany. Każdy tom perga- 
minowy na początku opatrzony jest rubryką obejmującą spis mieszczących się 
V' nim aktów wedle adresów, z podaniem krótkiej treści, akta zaś są prawi- 
lluwo numerowane i od czasów Benedykta XI (od t. 53) opatrzone notatką 
%. skazującą wysokość zapłaconej taksy kancelaryjnej. 

Początkowe tomy regestów przedstawiają materyał jednostajny, akta 
lajrozmaitszej treści idą po sobie w porządku chronologicznym, bez rozróżnia- 
lii poszczególnych kategoryj spraw, z czasem dopiero powstają odrębne działy, 
obejmujące pewne oznaczone grupy aktów. Już w regestach Innocentego IV 
pojawia się naprzód przemijająco wyróżnienie t. z. litterae curiaUs lub dc curia^ 
:udzież litterae bcneficiomm, od Urbana IV zaś stale, pomijając kilka tomów 
rej^estów kameralnych, obejmują księgi regestów dwie kategorye aktów, ozna- 
:z(jne jako równoległe działy, a mianowicie litterae de curia i litterae communes, 
W wieku XIV od czasów Jana XXII pojawia się nadto dział trzeci t. z. litterae 
sttretae. Litterae de curia mieszczą w sobie listy dotyczące jużto spraw poli- 
tNcznych, jużto zarządu państwa kościelnego, jużto wogóle zarządu całego- 
Kościoła, a więc pewne ogólne zarządzenia, jak wysłanie legatów lub kolie- 
ktorów i ich pełnomocnictwa, tudzież akta wygotowane w interesie duchownej. ^) Na papierze i w zmniejszonym formacie pisano juź wcześniej niektóre księgi regestów,, 
ohcjmujące zwłaszcza sprawy skarbowe i listy kuryalne, jak tomy 214 — 218 regestów Klemensa VI 
t. 242 — 244 Innocentego VI i t. 274 — 280 Grzegorza XI. W ten sposób prowadzone s^ również. 
Hszystkie regesta Urbana VI i Bonifacego IX, które się do naszych dochowały czasów. 

*) Wśród regestów Grzegorza XI należą do kategor)'i regestów awignońskich tomy 272, 273^ 
2 5>S, 289 i 290, a tom 318 reg. Bonifacego IX należy do serja regestów lateraneńskich. 28 8PKAW0ZDANIE Z POSZUKIWAŃ i Świeckiej wZadzy rządowej papieży. Akta te nie były wywoZywane proso^ 
-stron, dlatego też ekspedyowano je bezpłatnie. Pokrewną treść posiadają i i:t' 
Urae secretae, t. j. listy zamknięte, z których później w wieku XV wytworz\ tv 
się brewia, dotyczą one bowiem przedewszystkiem spraw politycznych w naj- 
-obszerniejszem pojęciu, tudzież spraw rządów Kościoła. Ekspedyowano je r'>- 
wnież de curia, prawidłowo per cameram d. papae, przez przyboczną gabine- 
tową kancelaryę papieską, a nie przez kancelaryę główną. Dział trzeci wreszce 
litterae communes, jest najobfitszym i posiada treść najróżnorodniejszą, j^d\l 
tu mieszczą się załatwienia wszystkich spraw bieżących i licznych próśb d'» 
kuryi wnoszonych, zwłaszcza o nadawstwa beneficyów. Odnośnie do różnsca 
rodzajów tych spraw, zaczęto od w. XIV grupować akta tej samej treści razem 
i zaopatrywać każdą grupę odpowiednim napisem. Napisy te podają dokładry 
-obraz tak treści całego działu litterae communes, jak i poszczególnych grup 
aktów. Znajdujemy następujące grupy: 

Litterae dominorum cardinalium^ nadawstwa beneficyów i szczególnych przy 
wilejów kardynałom a także legatom, lub nuncy uszom. 
de provisionibus praelałorum nadawstwa biskupstw i opactw. 

dignitatibus vacantibus. 

dignitatibus vacaturis, 

dignitatibus tt personatibus sub expectaiione, 

canonicatu sub expectatione praebendae. 

praebendis vacantibus. 

praebendis vacaturis czasem z dodatkiem pro baccallarOs. 

benejiciis vacantibus. 

benefiiiis vacaturis, 

benejiciis cum cura vel sine cura sub expectatioue, 

beneficiis religiosorum, \ 

religionis ingressu. 

monachis et monialibus recipiendis, 

fructibus percipiendis in absentia, zwłaszcza w czasie studyówr 

w uniwersytecie. 

licentia testandi, 

absoluiione plena per confessorem in mortis articulo. 

celebrando antę dietn o odprawianiu mszy przed brzaskiem. 

altare portatili, 

officio tabellionatus, 

conseruatoriis mianowanie konserwatorów. 

rcconciliandis cimetriis. 

dispensatio ne super defectu natalium, 

indultis, privilegiis et dispensaiionibus, 
iversanim lub omnium formarum. Dział o treści nieoznaczonej, Ica 
bardzo różnorodnej. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 2^ Najwięcej interesu przedstawiają dla badań kategorye druga i dwie osta- 
>ie, gdyż w nich mieszczą się nieraz akta ogólniejszej, czasami nawet pollty- 
:nej treści. 

Z regestów wieku XV znikają jednak litterae cantmunis, pozostają tylko 
t curia i secntae, a natomiast pojawia się dział diversoitim officiorum obej- 
ui.ący mianowania i sprawy funkcyonaryuszy kuryi i państwa kościelnego* 
>odać jednak musimy, że wogóle w regestach ów rozdział wedle treści aktów 
ic wszędzie i nie zawsze jest należycie przeprowadzony, tudzież, że pojawiają 
lę również tomy osobne, obejmujące akta dotyczące pewnych szczególnych 
praw, właśnie w czasie danym aktualnych n. p. T. 62 »De negotiis Tartaro- 
uinc z lat 1305 — 1352 lub t. 519 z czasów Piusa II i Pawła II >De cruciata«. 

Z powodu swej obfitej i doniosłej treści, zajmuje dział regestów watykańskich 
łrzedewśzystkiem uwagę świata naukowego, o ile chodzi o badania wśród 
nnteryałów Archiwum watykańskiego dla dziejów wieków średnich. Liczne 
vydiwnictwa z ostatnich czasów, poświecone historyi poszczególnych państw 
ub krajów, a oparte na zbiorach watykańskich, stąd głównie czerp^^ły, ^) a wo- 
)c>' wielkiej wagi dla nauki tego pierwszorzędnego źródła, podjętą została myśl 
Hiblikacyi wszystkich najdawniejszych ksiąg regestów aż do czasów Jana XXII^ 
iiyśl, któfej wykonaniem zajęła się niemal wyłącznie »Ecole francaise de Romec.2) 

I wydawnictwo Theinera dla dziejów naszych w przeważnej mierze z nia- 
icryałów regestów watykańskich korzystało, lecz pobieżne nawet porównanie 
wydawnictwa tego z jego źródłem okazuje, że materyalu nie wyczerpano, że 
niejeden akt, nawet bardzo ważny, został pominięty. Wskutek tego należało 
s^c zająć powtómem przeszukaniem tego działu, zwłaszcza że chodzi o czasy, 
i których stosunkowo dość mało posiadamy źródeł. Dotąd wyzyskaliśmy w zu- 
[••Iności regesta wieku XIII i XIV, aż do końca panowania Bonifacego IX. 
r-iiinięto tylko pontyfikat Klemensa V, gdyż regesta tego papieża w zu- 
[ (ufności zostały ogłoszone, tudzież regesta antypapieży awignońskich Kle- *) Zestawienie tych wydawnictw ofclosil w r. 1 893 Schmitz w pracy >Uebersicht iiber die 
I Micatiunen aus den pftpstlichen Reg^istcrbnden des XIII — XV Jahrhunderts, yomehmlich seit dem 
j.J.e iSSic. (Romische (^uartalschrift T. VII str. 209—223 i 486—491). 

^\ Obok dawniejszych wydawnictw regestów Innocent -^o III, tudzież publikacyi Presuttieg^o 

,. .c'--ta Honońi III iussu et munificentia Leonis XIII ex vaticanis Archetj'i)is«. Romae 18S8, proi- 

V */i pubhkacyc dalszych regest()W »Ecole francaise*. Dotąd o|Tlobzono: Aurray »Les Registres 

,1. «,ro:;oire IX« Tom I, Berger »Lcs Registres dinnocent IV« T. I i II i 2 zeszyty III-go tomu, 

s. rei «łe la Ronci«5re, de I.oye et Coulon »Lcs Registres d' Aleksandrę IV« 3 zeszyty, Dorez 

»'♦ '.i.ir^ud »Les Registres d'i:rbain IV« I zt^szj-t, fonlan »T.es Rcgistn.-s de Clemcnt IV« 3 ze- 

•, (ruiraud et L. Cadier »Le» Re;;i>trL's d« (.rogoirc X et de Jean XXI« 2 zeszyty, Ci.iy »Les 

1. .i-:f.:^ de Nicolas Illc l zc>zyt pod pra^^ą, Soehnće >Les Regi.>trcs de Martin IV« I ze>/yt pod 

;' ;j, l'rou >Les Rcgistrcs d'IIonorius IV« T. I komplet, Lani^lois »Les Rogistres de Nicolas IV€ 

u z.-.'\lów, Digard, Kaucon et Thomas »I.es Registrcs de IJuniface VIII« 3 zeszyty i Graodjean 

»!..»& Kcgistres de Benoit XI« 4 zeszyty. Nadto oglos/one zostały regesta Klemensa V p. t. »Reg6- 

• -I. Ornentis FP. V ex Vaticanis Archetypis S. 1). N. Leonis XIII Pont. Max. iussu et munifi- 

t-.tia nunc primum editum ciira cl slutlio monacborum Onlinis S. Hmcdictic. Romae 1885 — 18S9. 20 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

-mensa VII i Benedykta XIII, z dworem awignońskim bowiem wówczas Polsk 
prawie żadnych nie utrzymywała stosunków,^) a więc praca ze względu n- 
znaczną ilość aktów tych antypapieży byłaby zbyt żmudną i bezowocną. 

Natomiast starałem się ile możności uzupełniać różne luki r^estó^s. 
badając przede wszystkiem fragmenta regestów, tudzież formularze mieszcząc; 
się jużto w Archiwum watykańskiem, jużto w bibliotece watykańskiej i il 
nych bibliotekach rzymskich. 2) 

Również i odpisy późniejsze, które niejednokrotnie korzyst; Jy z nieistr.ie 
jących dziś już tomów regestów, lub z konceptów, czyli minut poszczególnyc' 
listów, mogą dostarczyć nowego a cennego materyalu.^) Innocenty III. 

T. 4*) rok I 1 2. 

F. 12 Nr. 41. Potthast Reg. Nr. 45. 
F. 158 Nr. 66 ibid. Nr. 700. 

T. 5 lata 3—7. 

F. 32 Nr. III ibid. Nr. 1773. 

F. 33 Nr. 112 i 113 ibid. Nr. 1774 i 1771 *) Zob. Noel Yalois »La France et le Grand Schisme d*Occident< Paris 1896 I str. 2;^ 
262, 291 i II str. 310 — 312. Praca ta wlaAnie na materyalach watykańskich się opiera. Znakoi*.:* 
równiei znawca tych materyaldw do dziejów wielkiej schizmy, kustosz biblioteki watykańskiej O. th: . 
nie zwrócił uwagi na jakiekolwiek akta doniośl -jsze do dziejów naszych się odnoszące. 

') Dla wieku XIII zasługuje przedewszystkiem na uwagę: formularz z Archiwum watyk., -1. 
dujący sie w Arm. XXXI Nr. 72, a dla XIV formularz zawarty w T. 161 regestów awigiion>k ' 
f. 127 — 181. Z rękopisów biblioteki watyk. Vatic. 6330, tudziei Ottob. 2115 i 2546, wreszcie 2 ' . 
blioteki Barberini rękopis z w. XIV, XXX, li. Nr. Arch 1312. W bibl. Vallicellana R. 32 na t 
51 — 67 znajduje się »Index regesti provisionum Apost. Johannis XXIIl€. Poszukiwań w tej mu'. 
jeszcze nie ukończyliśmy, z dotychczasowych wyników zaś zdajemy sprawę niiej, przy omówić • 
tych działów aktów, w któr)'ch dotycz.^ce formularze sie mieszczf^. Wyniki zaś studyów w kierui • 
fragmentów regestów, tudzież formularzy, któremi się obecnie zajmujemy, ogłosimy w nasiepii . 
sprawozdaniu. 

^) Wydawnictwa francuskie regestów wieku XIII nie zwracały wcale na odpisy te uwagi i zdi • 
mi się słusznie, w wieku XVI bowiem lub w XVII, kiedy liczne odpisy sporządzano, Arcliiw,: 
watykań&kie nie posiadało więcej tomów regestów z w. XIII i XIV, aniżeli ich jest obecnie. Nai- 
miast o ile chodzi o wiek XV, odpisów tych źadns^ miar^ pominąć nie można, bo porównanie n.-^ 
jednego rękopisu obejmującego odpisy z dzisiejszjTU stanem regestów wykazuje, ie dziś nieje-ir- 
brakuje, co jeszcze wówczas istniało. Odpisów tych jest stosunkowo dość wiele po różnych arn. . 
ryach w Archiwum, a w toku pracy nad mater)'ałem do dzicjf^w w. XV będzie należało i ua 1 
zwrócić uwagę. 

*) Tom I regestów obejmuje odpisy rcgest<)w Jana VIII, tomy 2 i 3 odpisy regestów Gt:i 
gorza VII, wszystkie znane już dawniej i ogłoszone; w regestach (irzegorza VII mieści się równ.> 
znany list jego do Bolesława Śmiałego z r. 1 075. Kod. dypl. WPol. j Nr. 4. Wykaz z regesr v 
.wieku XIII podałem już w pier\v.sz"m mojem sprawozdaniu, obecnie powtarzam go dlatego, g!; 
w wielu kierunkach został ^p^o^tow:lny lub u/uj^elniony. ii w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 3 1 

6 rok 215. Nic do Polski. 

7 rok 8 i 9. 

F. 15 Nr. 51 Potthast Nr. 2493. 

F. 117 Nr. 174 ibid. Nr. 2901. 

F. 132 Nr. 213—241 ibid. Nr. 2963, 2964, 2978, 2948, 2973, 2960, 
2953— 29SS. 2949—2952, 2970, 2971, 2956—2959. 2961, 2972, 2967, 
2974. 2975, 2979. 2980 (Data Idus Januar. a IX wydany Pitra Analecta 
novissima 1. c. str. 521 Ni. 31), 2982, 2984 (Data III Idus Januar. wy- 
dany Pitra 1. c. str. 522 Nr. 32). 

8 lata 13 — 16. 

F. 23 Nr. 80 Potth. Nr. 4012. 

F. 30 Nr. 123 Kod. dypl. WPol. I Nr. 67. 

F. 54 Nr. 43 i 44 Poth. Nr. 4239 i 4240. 

F. 55 Nr. 50 ibid. Nr. 4244. 

F. 65 Nr. 89 i 90 ibid. Nr. 4284 i 4285. 

F. 109 Nr. 148 ibid. Nr. 4475. 

F. 168 Nr. 165 i 166 ibid. 4873 i 4874. 

Honoryusz III. 

9 rok I i 2 Theiner Mon. Pol. I Nr. i — 18, nadto 

F. 92 Nr. 352. List Leszka Białego do papieża z obedyencyą (Ray- 
nald Annales Eccl. XIII f 268 Nr. 48). 

F. 169 Nr. 706 Arnolpho presbytero eccl. S. Nicolai in Aureo 
Monte Wratisl. dioc. zatwierdza wyrok arcyb. gniezn. w sporze między 
adresatem a Aleksandrem presb. capelle S. Marie Wratisl. Laterani III 
Kai. Novembr. a II. (Z tego aktu jak i części następnych mieszczą się 
w wydawnictwie Pressutiego tylko regesta). 

F. 151 Nr. 1 06 1 Mgro T. rectori capelle S. Sepulchri in Lcgnicz, 
nadaje mu na prośbę ks. Henryka beneficyum VI Idus Maii a II. 

F. 251 Nr. 1062 VVratislaviensi Episcopo, zatwierdza wybór C. na 
kanonika wrocl., chociaż byl z księżego małżeństwa urodzony d. u. s. 

F. 258 Nr. II 18 C. clerico dyspensa od dcf. natalium XVIII Kai. 
Junii a II. 

F. 268 Nr. 1 1 94 Epo Plocensi. Wzywa go o zapłacenie census na 
rzecz kuryi, w razie zaś nieposliszeństwa wzywa go do Rzymu Lateran 
Idus Junii a II. 

10 rok 3 i 4. Theiner I Nr. 19—22, tudzież 

F. 41 Nr. 195 Jacobo archidiacono Ravennatensi. Zatwierdza na 
prośbę arcyb gniezn. i biskupa wrocławskiego nadanie mu kantoryi 
wrocławskiej Lateran IV Non. Januar. a III. 32 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 1 1 rok 5 i 6 Theiner 1. c. Nr. 23 — 27. (Przy końcu aktu Nr. 23 opu*^ / 
Theiner dodatek: >In eundem modum scriptum est suflr&ganeis c. 
Gnezn.t) 

F. 62 — 63 Nr. 310 — 316, 7 listów do legata Grzegorza de ("^e^ 
cencio z ogólnemi instrukcyami i pełnomocnictwami, Lateran. II N « . 
Januar a V. 

F. 116 Nr. 582 Sebastiano canon. Wratislau. Dyspenza od irrc^. 
ex def. natal. Leteran. V non. Maii a. V. 

F. 188. Nr. 182 i 183 Cracoviensi Epo. Nadaje mu prawo ab?ol- 
wowania w niektórych wypadkach od klątwy. Lateran. XV Kai. Febr. a VI 

F. 202 Nr. 206 Theiner Mon. Hung. I Nr. 65. 

T. 12 rok 7 i 8 Pothast Nr. 6987 i Theiner Mon. Pol. I Nr. 28—33. 

T, 13 rok 9, 10 i II. 

F. 1 19 Nr. 204 Episcopo Wratisl. napomina, aby kanonicy pr^^^. 
strzegali obowiązku rezydencyi, Lateran III Kai. April. a X. 

F. 130 Nr. 277 Petro preposito Glogoviensi. Dozwala mu p0Ia.r7.yc 
prepozyture wrocławską z głogowską za to, \i biskupowi dopomaj u 
w walce o wolność Kościoła, Lateran XIII Kai. Junii a X. 

F. 152 Nr. 405 F. cantori Gneznensi. Dozwala mu absolwow.i- 
popadłych w klątwę za czynne znieważenie duchownych, jeżeli udaJ.a 
się na wyprawę krzyżową, lub złożą na ten cel pewną opłatę Later. V 
Idus Decembr. a XI. 

Grzegorz IX. 

T. 14 rok I, 2 i 3 Theiner 1. c. Nr. 34 — 38 i 

F. 6 Nr. 43 i 44 Cod. dipl. Pol. III Nr. 9 i Poth. Nr. 7879. 

T. 15 rok 4 i 5 Theiner 1. c. Nr. 39 — 43 i 
F. 148 Nr. 168 Potth. Nr. 8848. 

T. 16 rok 6 Theiner 1. c. Nr. 44 — 49. 

T. 17 rok 7 i 8 Theiner 1. c. Nr. 50 -59, nadto 

F. 193 Nr. 149 Archiepiscopo Gneznensi. O rewindykacyi zajętych 
przez świeckich dóbr kościoła t^nieźn. Rcate VI Idus Julii a V1IL 
F. 223 Nr. 2S9 Auvray 1. c. Nr. 2165. 

T. 18 rok 9, 10 i II Theiner 1. c. Nr. 60 — 69, tudzież 

F. 141 Nr. 24 Potth. Nr. 10128 data Yiterbo IX Kai. April. a X- 

F- 330 ^r- 2^0 E[)isc(>po, (IcCcino Phjccnsi et abbati de Kelbus- 

W sprawie sporu Władysława Oilonica z Henrykiem Śląskim. Yiterbo II. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 33 Non Aug. a XI Akt bardzo ważny dotąd nieznany. O jego domniema- 
nej treści zob. Kod. dypl. WPol. I str. 583. 

r. 19 rok 12 i 13 Theiner 1. c. Nr. 70 — 72. 

T. 20 rok 14 i 15 Theiner 1. c. Nr. 73 i 74, tudzież 

F. 48 — 50 Convocatio concilii, przytem adresa ekspedycyj; Duci 
Masovie, Zlesie, Polonie, Cracovie, Episcopo Cracov. i Wratisl. Innocenty IV. 

T. 21 lata I — 5 Theiner 1. c. Nr. 75 — 95 nadto 

F. 199 Nr. 616 Wratisl. et Cracov. Epis. Poleca zbadać prośbę 
Mieszka ks. Opolskiego o udzielenie dyspenzy małżeńskiej Lugdun XI 
kal. Julii a II. 

F. 242 Nr. 197 Potth. Nr. 11929. 

F. 243 Nr. 202 ibid. Nr. 11934. 

F- 353 Nr. 332 ibid. Nr. 12378. 

F. 358 Nr. 365 Archiepiscopo Gnezn. Aby kanoników wrocław- 
skich zmuszał do rezydencyi Lugdun XII kal. Febr. a IV. 

F. 553 Nr. 28 Potth. Nr. 12770 

F. 554 Nr. 29 i 30 ibid. Nr. 12772 i 12771. 

T. 21 A. rok 6 (jestto odpis oryginalnego tomu regestów znajdującego się 
w Paryżu) Theiner 1. c. Nr. 96 — 98 przytem 

F. 155 Nr. 379 (360) Grunhagen Regesten Nr. 691. 

T. 22 rok 8 — 10 Theiner 1. c. Nr. 99 — iii oprócz tego 

F. 19 Nr. 107 Poth. Nr. 14082. 

F. 114 Nr. 13 Domazlao rectori capelle de Pagin Gnezn. dioc. 
Dozwala mu na prośbę księcia łęczyckiego posiadać więcej beneficyów 
Medyolan XII kal. Aug. a IX. 

F. 157 Nr. 281 Potth. 14604 w sprawie kanonizacyi Ś. Stanisława 
data Perugia VII kal. Junii a IX. 

F. 310 Nr. 36 Abbati de Mezano O nadawstwie beneficyów w Pol- 
sce wskutek dewolucyi przez Stoi. Apost. Assyż XII kal. Junii a X. 

T. 23 rok II i 12 Theiner I. c. Nr. 112 — 121 nadto 

F. 47 Nr. 388 Episcopo Ilberinenst W sprawie administracyi bi- 
skupstwa kamińskiego Lateran XIV kał. Febr. a XI. 

F. 87 Nr. 626 Poth. Nr. 15367. 

F. 162 Nr. 115 Sorori Salomee Ord. S. Damiani. Kod. dypl. Matop. 
I kr. 444 z tą odmianą, że w kod. Małop. w zdaniu »licite possis ad 
tuum et monasterii tui opus recipere* brak słowa >tui€ przytem w re- 

Arch. Kom. hist. T. IX. 3 34 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

gestach w końcu aktu mieści się następujący dodatek tNulli etc. nostrc 
concessionis etc. Episcopus Cracoviensis datus est conservator. Non ob- 
stante si aliquibus a sede apostolica sit indultum, quod excoriimunicaii 
suspendi, vel inteidici non possint, aut extra carta loca in causam trahi 
per litteras apostolicas non facientes pknam et expressam, ac de uerbo 
ad uerbum, de indulto huiusmodi mencionem*. 

F. 187 Nr. 333 Johanni scolari Wratisl. Pozwala mu na prośbę 
ks. Henryka uzyskać ecciesiam in Domazlau, przy której jego ojdcc 
Goswin był umieszczony. Neapol. Non. Neuembr. a. XII. Aleksander IV. 

T. 24 rok I i 2 Theiner 1. c. Nr. 121 — 139 nadto 

F. 22 Nr. 176 Vito ąuondam Kpo Lithouie, Bourel, Loye et Cou- 
lon 1. c. Nr. 199. 

F. 85 Nr. 564 Potth. Nr. 15985 15981 i 15983. 

F. 119 Nr. 806 Episcopo Wratisl. Nadaje Giberto scolari synowi 
Piotra Bertrama kanonię wrocl. Anagni V Idus Aug. a. I. cf. Griinhageo 
Regesten Nr. 983 i 984. 

F. 128 Nr. 26 Epo et capitulo Cracov. Uwalnia ich z powodo 
napadu Tatarów od pJacenia prokuracyi na rzecz legatów. Lateran Dl 
Non. Januar. a. II. Z obu tych ostatnich aktów zamieszczono regesta 
w wydawnictwie Bourel, Loye et Coulon I. c. Nr. 995 i 1035. 

F. 174 Nr. 221 Yalentino archidiac. Gneznensi. Dozwala mu na 
łączenie beneficyów na prośbę arcyb. gniezn., którego byl postem do ku- 
ryi. Anagni V Non. Julii a. II. 

T. 25 rok 3—6 Theiner I. c. Nr. 146 przytem 

F. I Nr. 7 Potth. Nr. 16655. 

F. 2. Nr. 18 Wladislao prepos. eccl. Wissegradensis capellano nostro 
et Henrico, Boleslao et Conrado duc. Zlesie. Przyjmuje ich pod opiekę 
stolicy apost. Lateran X kal. Januaro III. 

F. 2 Nr. 19 Griinhagen Reg. Nr. 950. 

F. 2 Nr. 20 Potth. Nr. i6'S49. 

F. 14 Nr. 1 10 i III ibid. Nr. 16731 i 16732. 

F. 30 Nr. 220 Mgro Gerardo diacono canonico Cracov. Dyspenfl 
od irreg. ex def. nataj. Lateran X kał. April. a. III. 

F. 41 Nr. 308-— 310 Potth. Nr. 16700. 15981 i 16814. 

F. 47 Nr. 365 ibid. Nr. 16819. 

F*. 146 Nr. 184 ibid. Xr .17065. 

F. 242 Xr. 34 ibid. Nr. 17771. 

T. 25 A. rok 7 (odpis tomu znajdującego sic w Paryżu). ■ » * w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 35 

F. 3 Nr. 2 Wissegradensi et Olomuc. decanis. Poleca nadać Joanni 
canon. eccl. Poznań, beneficyum w dyecezyi wrocl. Lateran kal. Fe- 
bruar a. VII. 

Urban IV. 
. 26 rok I i 2 Theiner I. c. Nr. 147. 

. 27 rok I — 3 Camera 1. 

F. 3 i 4 Potth. 181 31 i 18291. 

F. 145 Stephano archid. Opól. Nuncio in partibus Polonie, Bohe- 
mie et Austrie. Aby stwieidzil czy kollektor zlożyl jakie pieniędze w Wie- 
dniu. Rzym V kal. Sept. a. II. 

28 rok 3 i 4 Theiner 1. c. Nr. 148 i 150 i 

F. I Nr. I Flf)iscopo Warmiensi apost. sed. legato. Aby z powodu 
napadu Tatarów nie pobierać prokuracyi w Polsce. Rzym Idus Sept. 
a III. (Khrenbertr, Italienische Beitrage zur Geschichte der Provinz Ost- 
preusen Koni<^sberg 1895 Nr. i.) 

F. 30 Nr. 10 £ Episcopo Cracov. Aby dziesięcinę w dyecezyi wrocl. 
pobierać »in agrisc Rzym XII kal. Febr. a. III cf. Griinhagen Reg. Nr. 1175. 

29 rok 3 i 4 Theiner 1. c. Nr. 149 nadto 

F. 1 10 Nr. 170 (350) Kpo Wratisl. Dozwala Konradowi kantorowi 
wrocL połączyć ze swem bei^eficyum. na prośbę Mikołaja scholastyka 
krakow. i kapelana pap., kanonię gnieźn. Rzym V kal. Febr. a. III. 

F. 140 Nr. 355 (534) Potth. Nr. 18829. 

F. 238 Nr. 43 Pribislao presbytero scolastico eccl. Lancie. Gnezn. 
dioc. Dyspenza od irreg. ex def. natal. Rzym. VI kal. Decembr. a. III. 

F. 320 Nr. 90 Epo Wratisl. Dyspenza od irreg. ex def. natal. dla 
magistra Andrzeja de Vratislavia akolity. Rzym Non. Junii a. III. 

F- 333 Nr. 89 Mgro Ste()hano subdiacono et capellano nostro 
Archidiacono Wratisl. Nadaje mu kanonię krakowską. Rzym kal. Septembr. 
a. III. cf. Griinhagen Rtgesten Nr. 1193. 

29 A. od Urbana IV do Honoryusza IV promisc. 

Nr. 270 Principibus Polonie wezwanie na krucyatę bez daty. 

Klemens IV. 

30 i 31 lala 1 — 4 nic do Polski. 

32 lata I — 4 Theiner I. c. Nr. 151 — 156 nadto 

F. 18 Nr. 89 Guidoni S. Laurencyi in Lucina presb. Card. Wysyła 
go jako legata do Danii. Szwecyi i do prowincyj metrop. Magdeburg, 
Brema, Salzburg i Gniezno. Perusii VI Id. Junii a. I. 

3* 36 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 19 Nr. 90 Archtep. Kpis etc. in Dania, Suecia, Brem. \ 
Salzb. et Gnezn. prov. constitutis w tej samej sprawie d. u. s. 

F. 20 Nr. 95 — 1 10 Szereg listów w tej samej sprawie dotyczą 
ogólnych pełnomocnictw dla legata cf. Potth. Nr. 19 190 19 193 etc, i( 

F. 22 Nr. 112 Theincr Mon. Hung. I Nr. 513. 

F. 82 Nr. 89 ibid. Nr. 518. 

F. 146 — 148 Potth. 19971. 

T. 33 lata I — 4 w części odpis tomu 30. 
F. 66 Nr. 388 Potth. 20150. 

T. 34- 35 i 36 nic do Polski. 

Grzegorz X. 

T. 37 lata I — 4 Theiner Mon. Pol. I Nr. 157. 

Jan XXI. 

T. 38 rok I. Theiner 1. c. Nr. 158 tudzież: 

F. 10 Nr. 31 Rołando de Radonsch clerico Gnezn. Nadaje mu 
nonie łęczycka opróżnioną po śmierci Petri dicti Judei, na prośbę 1 
cina ord. praed. poenit. i capell. papieża, którego Roland jest krewi 
Yiterbo IV kal. Octob. a. I. 

F. 1 1 Nr. 34 Mgro Goslao archidiacono Calycyensi. Nadaje mu 
archidiakonat Yiterbo V Idus Novembr. a. I. 

Mikołaj III. 

T. 39 lata I — 3 Theiner Mon. Pol. 1 Nr. 159 — 161 i Mon. Hung. I Nr. 
nadto: 

F. 8 Nr. 41 Mj^ro Gerardo dc Mutina. Wysyła go jako kollel 
dziesięciny na krucyatę do Węgier i Polski, bez daty. 
F. 35 Nr. 128 Potth. 21368. T. 40 lata 1 — 3 nic do PoUki. Marcin IV. T. 41 lata I — 4 Theiner Mon. Pol. i Nr. 162 — 175 (Nr. 169 ma datę lY 
Junii nie Julii) oprócz tego: 

F. 137 Nr. 62 Ploccnsi et Poznań. Epis. Poleca konsekrowa 
kóba elekta gnieźnieńskiego i oddać mu pallium Rzym XY 
Sept. a. III. 

T. 42 lata I — 5. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 37 

F. 108 Nr. 98 Alfano Johannis de Societate Alfanorum. W sprawie 
złożonych pieniędzy przez kollektora dla Węgier, Sławonii i Polski. Apud 
Castrumplebis Non. Aug. a. IV. 

Honoryusz IV. 

T. 43 lata I i 2 Theiner 1. c. Nr. 176 — 183 nadto: 

F. 33 Nr. 109 Priori provinc. Ord. fr. Predic. de Polonia. Absolu- 
cya dla duchownych, którzy wobec wyklętego księcia krakowskiego 
odprawiali służbę bożą. Tibure VI kal. Aug. a. I. Prou. 1. c. Nr. 113. 

F. 204 — 207 Nr. 3 — 38. 35 listów do legata Jana biskupa z Tusku- 
lum, z tych ogłosił Theiner 1. c. Nr. 180 tylko siedem. 

Mikołaj IV. 

T. 44. rok I i 2. Theiner 1. c. Nr. 184 nadto: 
F. 26 Nr. 106 Potth. Nr. 22764. 
F. 54 Nr. 234 ibid. Nr. 22828. 

T. 45 rok 3 Theiner 1. c. Nr. 185 — 187 i 

F. 167 Nr. 803 i nast. Universis ducibus Polonie X kal. Aug. a. III. 
Archiep. Gnezn. et eius suffr. kal. Aug. a. III. w sprawie wysłania do 
Węgier i Bośnii legata episcopum Eugubtum. Przy ekspedycyach mieści 
się jednak dodatek tlegatio ista non habuit efTectumc 

T. 46 rok 4 i 5 Theiner 1. c. Nr. 188 — 190 tudzież: 

F. 172 Nr. 819 Fratri Michaeli provinc. Polonie. Wzywa go wraz 
z innymi prowincyałami Dominikanów w sprawach zakonu do Rzymu. i) 

Bonifacy VIII. 
T. 47 rok I nic do Polski. 

T. 48 rok 2 i 3 Theiner 1. c. Nr. 191 — 193. 

T. 49 lata 4 — 6 ibid. Nr. 194 — 197. 

T. 50 lata 7 — 9 ibid. Nr. 198 — 200 i Mon. Hung. I Nr. 624 i 628 nadto: 

F. 115 i nast. Nr. 396 i nast. Theiner Mon. Hung I Nr. 619 lecz 
z f. 116 wypuszczona ekspedycya Dii. fil. Ducibus Polonie trochę od 
innych odmienna. *) Jeden tom regestów Mikołaja IV obejmujący cameralia znajduje sie w bibl. paryskiej, 
pod Nr. 4047. Langlois 1. c. uwzględnił go jednak w swojem wydawnictwie a wśród aktów z tego 
tomu wydal na str. 959 pod Nr. 7084 list Johanni dieto Muscate archidiacono Wratislaviensi, aby 
pieniądze, które jako kollektor Sto Piętrzą zebrał, odesłał do Rzymu. Data Rieti 22 czerwca 1 288. 38 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Benedykt XI. 

T. 51 rok I. Theiner 1. c. Nr. 20 r obok tego: 

F. 209 Nr. 61 Mgro Bonauito de Casentino canon. AąuiL O usta- 
nowieniu egzaminowanych notaryuszy w Czechach, Polsce i Węgrzech, 
gdzie ich jest zbyt mato Lateran III Idus Febr. a. I. 
F. 218 Nr. 125 Grandjean I. c. Nr. 1233.*) 
T. 52—62 Klemens V. 

Jan XXII. 

T. 63. F. 357 Nr. 100 Archiep. Gnezn. Poleca starać sie o załatwienie sporu 
między Władysławem Łokietkiem a biskupem Janem Muskatą Avig. III 
Non. Febr. a. I. 

F- 357 Nr. loi Archiep. Gnezn. et episc. Wratisl. W sprawie opła- 
cania Śto Piętrzą w dyecezyi knmińskiej i chełmińskiej. Avig. III Non. 
Febr. a. I (cf. Yaticanische Akten zur deutschen Gesch. in der Zeit Lu- 
dwigs d. B. Innsbruck 1891 Nr. 33). 

F. 358 Nr. 102 Ducibus Ruthenorum. Regnans in. Wzywa do unii 
d. u. s. 

F. 358 Nr. 104 Duci Litphanorum. Posl primam. Wzywa do przy- 
jęcia wiary chrzęść, d. u. s. 

F. 397 Nr. 3 1 1 Magistro Gabrieli de Fabriano nuncyuszowi do 
C«ech i Polski naznacza salarium Avig. VIII Idus Junii a. I. 

F. 425 Nr. 413 Archiep. Gnezn. et eius suffr. O salv. conductus 
dla Gabryela de Fabriano d. u. s. 

T. 64 F. 338 Nicoiao Yenceslai clerico cracov. Nadanie notaryatu kal. Marcii a. I. 
F. 269 Nr. 1783 Theiner 1. c. Nr. 211. 

T. 65 F. 256 Nr. 2812 Mgro Johanni de Re^^io canon Wratisl. camere nostre 
clerico. Zatwierdza go na prepozy turze wrocł. Avig XII Kal. Decembr. 
a. I. Ekspedycya do Arcyb. Gniezn. 

F. 89 Nr. 2303 Theiner 1. c. Nr. 212. 

T. 66 F. 372 Nr. 4227 Dudik Iter Itaiicum II str. 129-136 (cf. Vatik. Akten 
1. c. Nr. 71). 

T. 67 F. 33 Nr. 118 Mg. Gabrieli de Fabriano Ap. Sedis nuncio. Aby doniósł 
ile zebrał z dziesięciny Avign. IV. Non. Aug. a. II. *) łragmenta rejrestów z wieku XITI, kttJrych brak w archiwum watykańskiem, a kt«^re 
w innych bibliotekach lub archiwach sie mie&zczą, zestawia dokładnie Dcniłie w powołanej wyżej 
pracy: Die pftpstlichen Repisterbilnde und das Inventar dericlbcn voin J. 1339 (Archiv. f. Literatur 
und Kirchengeschichtc T. 2 str. 12 — 24). w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 39 

F. 75 Nr. 273 Theiner 1. c. Nr. 213. 

F. 93 Nr. 335 ibid. Nr. 216. 

F. 150 Nr. 505 ibid. Nr. 218. 

F. 152 Nr. 508 ibid. Nr. 214. 

F. 152 Nr. 510 ibid. Nr. 215. 

F. 181 Nr. 615 ibid. Nr. 217. 

F. 181 Nr. 615 ibid. Nr. 219. 

F. 316 Nr. 54 ibid. Nr. 220. 

F. 316 Nr. 55 ibid. Nr. 221. 

F. 317 Nr. 56 ibid. Nr. 222. 

F. 323 Nr. 69 Archiep. Gnezn. et ep. Wratisl. Wzywa o zbieranie 
Sto Piętrzą Avig XIII kał. Junii a. II. 

F. 324 Nr. 74 Archiep. Gnezn. et cp. Cuyaviensi. O wyegzekwo 
wanie nieprawnie w dyec. krak. pobranych dochodów. Avig. XIII kal 
Junii a. II. 

68. F. 401 Nr. 2232 Danieli de Boro de Polonia presb. Wratisl. Dyspenza 
od irreg. i pozwolenie wstąpienia do klaszl. Avig. X kal. Sept. a. II. 

69. V, 303 Nr. 964 Theiner 1. c. Nr. 225. 

F. 406 Nr. 1 291 ibid. Nr. 224. 

F. 432 Nr. 1367 ibid. Nr. 227. 

F. 432 Nr. 1365 ibid. Nr. 228. 

F. 443 Nr. 1408 Archief). Gnez. et Fpo Pozn. et decano eccl. 
Gnezn. Mianuje ich konserwatorami dla Gerwarda bisk. wrocl. Avig. XVI 
kal. Septembr. a. III. 

F. 536 Nr. 165 Theiner 1. c. Nr. 226. 

70. F. 85 Nr. 21 ibid Nr. 239. 

F. 87 Nr. 27 Bozete de Wresna. Nadaje mu kanonie krakowską 
Avig. III Idus Sept. a. IV. 

F. 88 Nr. 28 Bognfalo de Kowale. Nadaje mu kanonię krak. d. u. s. 

F. 88 Nr. 29 — 34 Theiner 1. c. Nr. 240, 241, 233, 242 i- 234. 

F. 89-90 Nr. 35-42 ibid Nr. 235, 236, 237. 243. 231, 232 i 230. 

F. 93 Nr. 50 ibid Nr. 229 (w dokumencie wszędzie Wratisl. nie jak 
u Theinera Wladisl.) 

F. 101 Nr. 71 ibid. Nr. 246. 

F. no Nr. 99 ibid. Nr. 245. 

F. 114 Nr. 108 ibid. Nr. 247. 

F. 154—155 Nr. 201 i 202 ibid. Nr. 249 i 248. 

F. 283 Nr. 573 ibid. Nr. 238. 

F. 284 Nr. 574 ibid. Nr. 250. 

F. 424 Nr. 991 ibid. Nr. 251. 40 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 455 Nr. 1074 Yercelloni nato quondam Johannis dicti Seperweri 
Nadaje mu kanonię włocławską Avig. XII kal. Febr. a. IV. 

F. 617 Nr. 1 61 2 Gerwardo Epo Wladisl. Dozwala mu zamianować 
6 notaryuszy Avig. III Idus Sept. a. IV. 

T. 71. F. 141 Nri 225 Jaroslao de Suzewo. Nadaje mu kanonię krak. Avig. 
IV kal. Octob. a. V. 

. F. 140 Nr. 223 Johanni de Cosle. Nadaje mu scholastryę skalmier. 
Avig. VIII Idus Decembr. a. V. 

F. 140 Nr. 224 Bogufalo de Couale Nadaje mu dziekanat wroclaw. 
d. u. s. 

. F. 197 Nr. 405 i 406 Theiner 1. c. Nr. 252 i 255. 
F. 272 Nr. 608 ibid. Nr. 257. 
F. 286 Nr. 646 ibid. Nr. 253. 

T. 72. F. 261 Nr. 1535 Vico canog. et cantori eccl. Wratisl. W sprawie 
niezgodnego wyboru na biskupstwo wrocławskie po śmierci biskupa 
Henryka Avig. Idus April. a. V. 

« 

T. 73. F. 94 Nr. 218 — 220 ibid. Nr. 258 i 259. 

F. II r Nr. 294 Theiner 1. c. Nr. 260. 

F. 119 Nr. 319 ibid. Nr. 261. 

F. 215 Nr. 579 ibid. Nr. 262. 

F. 216 Nr. 583 ibid. Nr. 265. 

F. 217 — 218 Nr. 586, 587 i 592 ibid. Nr. 263 i 264 

F. 313 Nr. 886 i 887 ibid. Nr. 266 i 267. 

T. 74. F. 25 Nr. 29 Petro nato Jacobi militis Ver ulani. Nadaje mu kanonię 
krak. Avig. II Idus Sept. a. VII. 

T. 75. F. 96 Nr. 1254 Theiner 1. c. Nr. 268. 
F. 147 Nr. 1386 ibid. Nr. 269. 

F. 156 Nr. 1409 Stanislao Hermani de Radomske nadaje mu digni- 
tatem w kapitule łęczyckiej Avig. VI. kal. Sept. a. VII. 

F. 261 i 262 Nr. 1698 i 1699 Theiner 1. c. Nr. 269. 

T. y6. F. 5 — 9 Nr. 11—20 ibid. Nr. 290 — 300. 

F- 93 i 94 Nr. 258 i 259 ibid. Nr. 270 i 274. 
F. 99 Nr. 274 ibid. Nr. 271. 272 i 273. 
F. 108 Nr. 305 ibid. Nr. 275. 
F. 146 i 147 Nr. 427 i 428 ibid. Nr. 2JT, 

F. 153 Nr. 448 ibid. Nr. 278 z mylną datą Id. Januar. zamiast VI 
Idus Jan. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 41 F. 192 Nr. 570 ibid. Nr. 276. 

F. 227 i 228 Nr. 679 i 680 ibid. Nr. 288 i 287. 

F. 228 Nr. 685 ibid. Nr. 286. 

F. 231 Nr. 692 i 693 ibid. Nr. 285 i 284. 

F. 232 Nr. 694 Decano Gnezn. et cantori ac custodi Wladisl. Poleca 
im odesłanie Albertowi Paluca kanonii włocławskiej Avig. V. Non. 
Maii a VIII. 

F. 232 Nr. 696 Theiner 1. c. Nr. 282. 

F. 233 Nr. 697 ibid. Nr. 283. 

F. 248 Nr. 743 ibid. Nr. 289. 

yj, F. 92 Nr. 1302 i 1303 ibid. Nr. 281 i 280. 

F. 143 Nr. 1436 ibid. Nr. 302. 

F. 183 Nr. 1537 Episcopo et preposito et decano Osiliensi. W spra- 
wie utrzymania pokoju zawartego miedzy Zakonem a Gedyminem Avig. 
II kal. Sept. a VIII. 

F. 221 Nr. 163 1 Stanislao Johannis presb. Crac. Nadaje mu bene- 
ficyum należące do nadawstwa klasztoru Tynieckiego Avig. XIV kal. 
Sept. a VIII. 

F. 222 Nr. 1632 Clementi Cezlai. Nadaje mu kanonię wrocławską 
Avig. XIV kal. Sept. a VIII. 

F. 222 Nr. 1633 Ade Mathie de Curelowo. Nadaje mu kanonię 
opolską d. u. s. 

F. 252 Nr. 1697 Theiner 1. c. Nr. 304. 

F. 319 Nr. 1893 w związku z Nr. 1537 w tym samym tomie. Zob. 
niżej Reg. Avig. T. 21 Nr. 1894 i 1895. 

F. 218 Nr. 16 19 Theiner 1. c. Nr. 303. 

JZ. F. 10 Nr. 9 ibid. Nr. 305. 

F. 248 Nr. 724 Pribislao duci Slezie et Constancie nate Bernardi 
ducis Slezie. Dyspenza małżeńska, Avig. bez daty a IX. 

F. 345 Nr. 1005 Petro de Sinchr. Nadanie kanonii wrocł. Avig. II 
non. Apr. a. IX. 

F. 348 Nr. I o 1 1 Sbyskoni de Chrzyricz. Nadanie kanonii wrocL 
Avig. XIII kal. Marcii a X. 

F. 348 Nr. 10 1 2 Petro dieto Militi can. Crac. Nadanie scholastryi 
krakowskiej d. u. s. 

F. 381 Nr. 1099 Andree de Yislicia. Dyspenza z powodu, że dłuż- 
szy czas nieprzyjmując święceń posiadał parafię w Igołomii. Avig. II Non. 
Apr. a IX. 

F. 381 Nr. iioo Jaroslao de Pogóri^i et Petro de Syrzik canon. 
Crac. Aby owemu Andrzejowi nadać powyższą parafię d. u. s. 

79. F. 97 Nr. 1502 Johanni Grotonis. Nadaje mu kanonię krak. d. u. s. Ą2 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 98 Nr. 1504—1510 Theiner 1. c. Nr. 306, 308, 309 i 310. 

F. 99 Nr. 15 13 ibid. Nr. 316. 

F. 120 Nr. 1566 ibid. Nr. 311. 

F. 121 Nr. 1568 i 1569 ibid. Nr. 307. 

F. 123 Nr. 1578 i 1579 ibid. Nr. 310. 

F. 125 Nr. 1585 ibid. Nr. 315. 

F*. 156 Nr. 1680 i 1679 i^i^- ^^' i'4- 

F. 156 Nr. 1677 i 1678 Petro Militi canon. Crac. Pełnomocnie 
dla jego spowiednika Avig. II Non. Julii a IX. 
F. 187 Nr. 1758 Theiner 1. c. Nr. 336. 
F. 286 Nr. 2047 i 2048 ibid. Nr. 342 i 243. 

T. 80. F. 20 Nr. 26 ibid. Nr. 348. 

F. 26 Nr. 44 ibid. Nr. 347. 

F. 32 Nr. 64 ibid. Nr. 349. 

F. 115 Nr. 298 Nicolao nito ąuondam Andree. Nadije mu 
nie po/nańską Avig. XIII kał. Decembr. a X. 

F. 149 Nr. 394 Nankero Epo Cracov. Pełnomocnictwo dla j 
spowiednika Avig. XV kal. Januar a X. 

F. 154 Nr. 412 Censtoborio nato ąuondam Nicolai de Moczili 
miiitis canon. Crusv. Nadaje mu beneficyum należące do nadawstwa 
skupa wrocławskiego, Avig. XIII kal. Decembr. a X. 

F. 156 Nr. 419 i 420 Theiner 1. c. Nr. 353 i 354. 

F. 187 Nr. 509 Thomislao nato ąuondam Yincencii miiitis. Nad^ 
mu kanonie krak. Av\^ XIII kal. Decembr. a X. 

F. 215 Nr. 587 Petro Artingi. Nadaje mu kanonię wrocl. d. n.$ 

F. 229 Nr. 622 Rud^ero Ridoslai. Nadaje kanonię wiślicką Avij 
III kal. Decembr. a X. 

F. 232 Nr. 633 Johan ni Kadoslao. Nadaje mu kanonie wrodati 
ską d. j. s. 

F. 306 Nr. 869 Theiner 1. c. 363. 

F. 7.S6 Nr. 1 122 Mi{ro Petro de Yerulis canon. Crac. Doz^^a 
pobierać dochody bez obowiązku rczydcncyi Avii^. Idus April. a X- 

T. 81 ¥, 156 Nr. 1922 Jacobo Sjbirich. Nadaje mu na prośbę króla Wlad 
sława kanonię wrocławską. Avi^. V Idus [unii a X. 

F. 156 Nr. 1933 Theiner 1. c. Nr. 366. 

F. 156 Nr. f934 Andree dc Yisli- ia. Nadaje mu na prośbę kci 
Władysława i królowej Jadwigi, któr)ch jest kapelanem i posłem kac 
nię wrocłiwską, Avi^. V Id. Junii a X. 

V. 157 Nr. 1937 Ihcmcr 1. c. Nr. 367. 

F. 165 Nr. 1962 Martino lienrici de Lelouia clerico Cracov. Nad* 
mu beneficyum na prośbę króla W ładysława, Avig. VI Non. Maii a w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 4J F. 167 Nr. 1965 Theiner L c. Nr. 364. 

• 

F. 236 Nr. 2140 ibid. Nr. 365. 

F. 431 Nr. 2664 ibid. Nr. 350. 

F. 434 Nr. 2673 ibid. Nr. 352. 

F. 503 Nr. 2854 Petro Schirich clerico CracQv. Dyspęnzuje go na 
pro^śbę króla z powodu, iż nie posiadając święceń przez dłuższy czas 
zajmował urząd plebana, Avig. V Idus Junii a X. 

'. 82. F, I Nr. 2 Theiner 1. c. Nr. 371. 
F. 6 Nr. 25 ibid. Nr. 380. 
F. 7 Nr. 26 ibid. Nr. 381. 

F. 233 Nr. 570 Johanni de Ladimiria. Nadanie kanonii Ś. Krzyża 
we Wrocł. Avig. III Non. Novembr. a. XI. 

F. 323 Nr. 815 i 816 Theiner 1. c. Nr. 369, 370 i 374. 
F. 362 Nr. 923 ibid. Nr. 375. 

r. 83. F. 72 Nr. 1175, 1 177 i 1778 ibid. Nr. 377, 376 i 378. 

F. 72 Nr. 1 1 76 Henrico duci Wratisl. Prosi go o opiekę nad bi- 
skupstwem lubuskiem. Avig. kal. Martii a XI. 

F. 93 Nr. 1 23 1 Andrce de Wislicia. Nadaje mu kanonię gnieźn. 
Avig. II kal. Marcii a XI. 

F. 93 Nr. 1234 Andree de Mazovia. Nadaje mu kanonię wlocl. d. u. s. 

F. 110 Nr. 1271 Theiner 1. c. Nr. 379. 

F. 146 Nr. 1363 ibid. Nr. 368. 

F. 157 Nr. 1395 Andree de Yerulis can. Wrat. scriptori n.ostro. Na- 
daje mu probostwo kościoła P. Maryi w Krakowie, Avig. II kal. 
Febr. a XI. 

F. 160 Nr. 1403 Theiner 1. c. Nr. 373. 

F. 188 Nr. 1485 Stephano de Lexandrovicz. Nadaje mu na prośbę 
króla kanonię krak. Avig. kal. Decem br. a XI. 

F. 233 Nr. 1589 Sandivogio ąuondam Dobeslai. Nadaje mu kanonię 
łęczycką. Avig. XIII kal. Apr. a XI. 

F. 233 Nr. 1590 Trebeslao de Tirlang can. gnezn. Nadaje mu di- 
gaitatem d. u. s. 

F. 234 Nr. 1591 Cestoborio. Nadaje mu kanonię włocł. Avig. VI 
kil. Apr. a XI. 

F. 248 Nr. 1624 Johanni ąuondam Martini. Nadaje mu kanonię 
poznańską, Avig. II Idus April. a XI. 

F. 285 Nr. 1720 Theiner I. c. Nr. 382. 

T. 84- F. 3 Nr. 2004 Johanni de Hanonia cancellario et can. eccl. Wrat. Na- 
daje mu na prośbę królowej Jadwig^i dobra należące do prebend kapitul- 
nych. Avig. X kal. Maii a XI. ^4 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. ^6 Nr. 2203 Nicolao ąuondam Roberti de Radomske. Nadaje 
mu na próbę królowej Jadwigi kanonię wrocławską d. u. s. 

F. 244 Nr. 2648 Theiner 1. c. Nr. 386. 

F. 245 Nr. 2650 ibid. Nr. 385 (data IV kal. Aug.) 

F. 245 Nr. 2649 ibid. Nr. 387. 

F. 339 Nr. 2883 ibid. Nr. 388. 

F. 405 Nr. 3042 Nicolao de Glacz. Nadaje mu na prośbę króLk 
Władysława kanonię u św. Idziego we Wrocl. Avig. kal. Dec. a XI. 

T. 85. F. 38 Nr. Zj Sveczslao Nicolai. Nadaje mu kanonię krak. Avig. Xn 
kal. Oct. a XVII. 

F. 38 Nr. 88 Theiner 1. c. Nr. 390. 

F. 46 Nr. iio Theiner Mon. Hung. I Nr. 798. 

F. 53 Nr. 135 i 136 Theiner Mon. Pol. I Nr. 391 i 389. 

F. 106 Nr. 283 ibid. Nr. 393. 

F. 187 Nr. 516 Johanni Waltheri de Haynonia. Nadaje mu na prośbę 
królowej Jadwigi, której jest kapelanem, kanonię wrocławską, Avig. IV 
kal. Januar. a XII. 

F. 217 Nr. 611 ibid. Nr. 392. 

T. 86. F. 293 Nr. 1760 Nicolao de Gnoyno. Nadaje mu kanonię krak. Avig.{ 

XVI kal. Maii a XII. 1 

F. 360 Nr. 1933 Archiep. Gnezn. et decano Gnezn. ac Archid. 

Wratisl. Mianuje ich konserwatorami dla biskupstwa włocławskiego. 

Avig. VIII Idus Junii a XII. , 

T. 87. F. 246 Nr. 2651 Theiner 1. c. Nr. 396. 

T. 88. F. 90 Nr. 3236 Episcopo Wratisl. Dyspenza małżeńska na prośbę króla 
Władysława dla Władysława ks. bytomskiego i Ludgardy córki ks. Ottona 
Saskiego, Avig. XVI kal. Maii a XII. 

F. 216 Nr. 3568 Johanni Radslai. Nadaje mu kanonię łęczycką. 
Avig. XI kal. Decembr. a XII. 

T. 89. F. 82 Nr. 202 Episcopo Wladisl. Przyłącza probostwo Ś. Michała na 
zamku krakowskim ad mensam bisk. Włocł. Avig. XVI kal. Oct. a XIIL 
(cf. Theiner 1. c. Nr. 396). 

F. 102 Nr. 249 Theiner 1. c. Nr. 425. 

F. 205 Nr. 521 ibid. 

F. 247 Nr. 639 Dominico nato ąuondam Johannis de Cracovia. 
Nadaje mu kanonię krakowską Avig. XII kal. Januar a. XIII. 

F. 260 Nr. 675 Arch. Gnezn. et Olomuc. ac Pozn. eps. Mianuje ich 
konserwatorami dla Nankera bisk. wrocl. Avig. XII kal. Febr. a XIII. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 45 F. 271 i 272 Nr. 703 i 704 Theiner 1. c. Nr. 411 i 412. 

F. 281 Nr. 729 Sezeme ąuondatn Martini de Sedlecz. Nadaje mu 
kanonię krakowską na prośbę królowej węg. Elżbiety Avig. Idus Ja- 
nuarii a XIII. 

F. 383 Nr. 1034 Mathie epo Wladisl. Dozwala mu zamianować 
3 notaryuszy Avig. Idus Januar. a XIII. 

90. F. 47 Nr. 1125 Nankero epo Wrat. W sprawie rewindykacyi alieno- 
-wanych dóbr biskupstwa. Avig. XII kal. Jan. a XIII. 

F. 53 Nr. 1 140— 1 143 Theiner 1. c. Nr. 405—408. 
F. 127 Nr. 1347 Stanislao de Bochna Ord. fr. Predic. Dozwala 
posiąść godności w zakonie Avig. II kal. Oct. a XIII. 

F. 137 Nr. 1372 Theiner 1. c. Nr. 415. 
F. 153 Nr. 14 1 8 ibid. Nr. 404. 

91^ F. 52 Nr. 2128 ibid. Nr. 423. 

F. 64 Nr. 2 16 1 ibid. Nr. 425. 
F. 103 Nr. 2280 ibid. Nr. 420. 

F. 210 Nr. 261 1 Sandivogio S wen toslay. Nadaje mu kanonię gnieźn. 
Avig. Idus Januar. a XIII. 

. 92, F. 98 Nr. 3082 Theiner 1. c. Nr. 424. 

F. 207 Nr. 3365 — 3367 ibid. Nr. 413, 402 i 403. 

. 93. Nr. 131 (bez ozn. fol.) Johanni epo Cracov. Pełnomocnictwa dla jego 
spowiednika Avig. Non. Novembr. a XIV. 

Nr. 132 Mathie archid. eccl. Zavichostensis. Tak samo d u. s. 
Nr. 136 Johanni ep. Crac. Upoważnia go do udzielenia dyspenzy 
małżeńskiej bratankowi Jakobowi Grotonis i jego żonie Świętosławie d. u. s. 

Nr. 140 Bozathe canon. Gniezn. Nadaje mu prebendę w tej ka- 
pitule d. u. s. 

Nr. 142 Petro de Mechouia, Nadaje mu kanonię u św. Idziego 
w Krakowie d. u. s. 

Nr. 146 Mgro Martino de Cracovia. Nadaje mu na prośbę biskupa 
Jana kantoryę krakow. d. u. s. 

Nr. 170 Johanni ep. Crac. Dozwala udzielić dyspenzy Jakobowi^ 
Absolonis super def. natal. d. u. s. 

Nr. 176 Grotoni nato nob. viri Jacobi Grotonis. Nadaje mu kanonię 
krakowską, d. u. s. 

Nr. 254 Petro Conradi de Costrin clerico Pozn. Nadaje mu bene- 
ficyum należące do rozdawnictwa klasztoru w Trzebnicy Avig. VIII 
kal. Decembr. a XIV. 46 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 94 Nr. 359 Archiep. Gnezn. et Wrat. ac Olom. ep. Mianuje ich konserwa 
torem dla bisk. krak. Avij^. Non. Nov. a XIV Kod. dypl. kat. krak. \ 
Nr. 148. 

Nr. 953. Johanni ep. Crac. Dozwala nadać swobodnie kustody^ 
krak. d. u. s. 

T. 95 Nr. 240. Petro de Alvernia. Nadaje mu kanonię krak. Avig. IX Kai 
Novembr. a XIV. 

T. 96. Nr. 3205 Theiner 1. c. Nr. 428. 

Nr. 3206 ibid. Nr. 427. 

Nr. 3232 Paulo nato NicoUi de Zauichost. Nadaje kanonie krak 
Avlg. VIII kal Decembr. a XIV. 

Nr. 3563 Bozathe decano Crac. Pełnomocnictwa dla jego spowić 
dnika. Avig. Non. Nov. a XIV. 

Nr. 3925 Johanni ep. Crac. Dozwala mianować notaryuszy d. u. s 

T. 97. Nr. 219 Decano et cantori ac Mgro Petro de Opathow can. CracoT 

Poleca nadać Prandocie kanonię gniezn. Avig. II kal. Decembr. a XY 

Nr. 22oEisdem. Poleca nadać kanonię gnieźn. Nassanoni Smilonisd. u. a 

Nr. 532 Johanni de Lutognew. Nadaje mu kanonię pozn. d. u. s 

Nr. 534. Bozathe de Wresna. Nadaje mu kanonię pozn. Avig. II 

Id. Febr. a XV. 

Nr. 814 Mgro Petro de Opatov can. Crac. Nadaje mu kanonię wi- 
ślicką d. u. s. 

Nr. 845 Nicolao Conradi de Gostin presb. pozn. Nadaje mu benefi 

cyum należące do nadawstwa biskupa wrocJaw. Avig. IV Non. Jan. a. XV 

Nr. 886 Aibtrto de Opatouecz cler. Crac. Nadaje beneficyum na 

leżące do rozdawnictwa klasztoru tynieckiego. Avig, II Kal. Dec. a XV T. 98 F. 108 Nr. 308. De Gemilnicza et de Ruda abb. ac preposito eccl. d 
Domo Dei Wrat. d Poleca im załatwienie sporu między Mikołajen 
Wenceslai a Piotrem de Alvernia nuncyuszem Avig. kal. Novembr. a XV 

F. 143 Nr. 299 Vigando Petri de Crenovia cler. Crac. Nadaje n\\ 
beneficyum w dyecezyi pasawskiej. Avig. VI kal. Novembr. a XV. 

F. 232 Nr. 513 Pacoslao nato nob. v. Spitconis palatini Crac. Na 
daje mu kanonię krakowską. Avig XV kal. Novembr. a XV. 

F. 241 Nr. 532 Theiner 1. c. Nr. 440. 

F. 311 Nr. 716 Marthino Rudolphi de Bitom plebano eccl. in Brd 
nislaue Wladisl. dioc. Nadaje mu beneficyum należące do rozdawnictwo 
klasztoru tynieckiego. Avig II Idus Febr. a XV. 

F. 312 Nr. 720 Priori provinciali et fratribus Ord. Pred. pro\l 
Polonie. Dozwala nabyć nieruchomości dla założenia domu w Żmigro- 
dzie versus Ruthenorum metas Arii^. kal. Marcii a XV. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 47 99 F. 124 Nr. 1283 Theiner 1. c. Nr. 443. 

F. 365 Nr. 1910 Alberto Gregorii de Lelouia. Nadaje mu kanonię 
u S. Michała na zamku krak. Avig. XI kał. Maii a XV. 

100 Nr. 295 Bogjfalo de Wresna militi et Catherine eius uxori. Pełno- 
mocnictwa dla ich spowiednika. Avig. II Id. Febr. a XV. 

Nr. 495 Prandothe filio quondam Prandothe diacono Crac. Dozwala 
uzyskać beneficya Avig. II kal. Decembr. a XV. 

Nr. 497 Theiner 1. c. Nr. 438. 

Nr. 672 ibid. Nr. 442. 

Nr. 721 Mgro Martino de Cracovia. Zatwierdza nadanie kantoryi 
krak. Avig. VI kal. Novembr. a XV. 

10 1 Nr. 223 Theiner 1. c. Nr. 446. 

102 Nr. 1182 Theiner 1. c. Nr. 450. 

Nr. 121 1 ibid. Nr. 452. 

Nr. 12 12 ibid. Nr. 452 (Jarosiao zamiast Pacoslao). 

Nr. 1300 ibid. 451. 

Nr. 1630 ibid. Nr. 452. 

Nr. 1699 Hermanno de Oppatouecz. Nad<ije kanonie gnieźnieńską 
Avig. IX kal. Decembr. a XVI. 

Nr. 1700 Alberto Johannis de Opatouecz. Nadaje kanonię gnie- 
źnieńską d. u. s. 

t03. Nr. 516 Stanislao Nicolai. Nadaje mu kanonię wiślicką Avig. II kal. 
Dece^nbr. a XVI. 

Nr. 923 Rudolpho de Wislicia rectori eccl. S. Michaelis in Lulyn 
Crac. d. Nad I je mu beneficyum należące do rozdawnictwa klasztoru ty- 
nieckiego. Avig. IX kal. Decembr. a XVI. 

04 Nr. 385 Johanni de Ladimiria cantori eccl. Opathov. Nadaje mu bene- 
ficyum należące do nadawstwa biskupa wrocl. Avig. XV kal. April. a XVII. 

05 Nr. 34 Theiner 1. c. Nr. 461. 

Nr. 1044 ibid. Nr. 463. 

Nr. 1098 ibid. Nr. 453. 

Nr. 1 149 ibid. Nr. 454. 

Nr. 1234 ibid. Nr. 457. 

Nr. 1235 ibid. Nr. 458. 

Nr. 1339 ibid. Nr. 462. 

06 Nr. 59 ibid. Nr. 464. *\ 48 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ Nr. 229 ibid. Nr. 466. 
Nr. 230 ibid. Nr. 465. 

T. 107 Nr. 990 ibid. Nr. 480. 

Nr. 991 ibid. Nr. 479. 

Nr. 992 ibid. Nr. 478. 

Nr. 143 Archiep. Gnezn. et archid. Crac. et Galhardo de Carcc- 
ribus canon. Beneven. Poleca im instytuować Piotra de Alvernia na ka- 
nonie u S. Floryana w Krakowie. Avig. X kal. Decembr. a XVIIL 

Nr. 392 Johanni Bertoldi de Niza. Nadaje mu beneficyum na prośbę 
króla Kazimierza. Avicr. IV kal. Maii a XVIII. 

Nr. 516. Abbati Mon. de Claratumba et cantori S. Floriani ac sco- 
lastico TuUensi. Poleca nadać jedne z wsi należących do prebend w ka- 
pitule krak. Floryanowi nato ąuondam Petri de Motrsco militis canoa 
Crac. Avig. III Idus Januar. a XVIII. 

Nr. 703 Martino Hedel civi Cracov. Zupełny odpust Avig. VIII kaL 
Marcii a XVIII. 

Nr. 704 Johanni Hedel. Tak samo. 

Nr. 705 Petro Hedel. Tak samo. 

Nr. 721 Annę Reginę Polonie. Podobnież Avig. III kal. Maii a XVIIL 

Nr. 722 Casimiro Regi. Toż samo. 

T. 108 Nr. 215 Theiner 1. c. Nr. 482. 
T. 109 — 112 secreta. Nic do Polski. T. 113 secreta. F. 51 Nr. 394 Theiner 1. c. Nr. 313. 

F. 52 Nr. 398 Hedvij;^i Reg. Pol. Poleca nuncyuszów Andrzeja 
de Verulis i Piotra dc Alvernia Avig. X kal. Julii a IX. 
F. 52 Nr. 400 Theiner 1. c. Nr. 335. 
F. 54 Nr. 414 ibid. Nr. 340. 
F. 149 Nr. 946—948 ibid. Nr. 318, 319 i 317. 
F. 150 Nr. 949 — 951 ibid. Nr. 320 — 322. 
F. 151 Nr. 952 ibid. Nr. 323. 

F. 160 — 162 Nr. 974—976 i 978—984 ibid. Nr. 324—333. 
F. 162 Nr. 986 ibid. Nr. 334. 
F. 165 Nr. 995 ibid. Nr. 344. 
F. 166 Nr. 999 ibid. Nr. 345. 
F. 167 Nr. 1000 ibid. Nr. 346. 
F. 171 Nr. 1018 ibid. Nr. 337. 
F. 172 Nr. 1020 ibid. Nr. 338. 
F. 245 Nr. 1444 ibid. Nr. 357. 
F. 251 Nr 1475 ibid. Nr. 351. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 49 

F. 252 Nr. 1479 ibid. Nr. 355. 
F. 252 Nr. 1482 ibid. Nr. 356. 

F. 304 Nr. 1766 Johanni clecto Crac. Polecenie objęcia zarządu 
dyecczyi, bez daty. 

r. 114. F. 44 Nr. 858 Andree de Yerulis et Petro de Alvcrnia. Zabrania im 
zmuszać klasztory Klarysek w Polsce do płacenia decimae sexannalis 
Avig. III Non. Apr. a XI. 

F. 53 Nr. 918 i 919 Theiner L c. Nr. 383 i 384. 

F. 69 Nr. 1027 ibid Nr. 372. 

F. 163 Nr. 1632 Johanni Regi Boh. Dyspensa małżeńska Avig. VI 
Id Scptcmbr. A. XII (Regest u Dudika Itcr Romanum II str. 105 Nr. 177). 

F. 166 Nr. 1647 Petro de Alvernia Ap. Sedis Nuncio, aby zapo- 
zwal do kuryi Zakon Krzyż, propter destruccionem eccl. Wladislaviensis 
Avig. XI kał. Apr. a XIL 

F. 172 Nr. 1676 i 1677 Theiner 1. c Nr. 394 i 395. 

F. 175 Nr. 1699 Johanni Regi Bohemie. Aby zwrócił Sławków 
kościołowi krakowskiemu Avig. XIII kal. April. a XII. (Krótki i niedo- 
kładny regest u Dudika Iter Romanum II str. 109 Nr. 201 i Yaticanische 
Actcn 1. c. Nr. 989). W związku z tem Nr. 2014. Carolo regi Hungarie. 
W tej samej sprawie d. u. s. (Regest. Vatic. Acten 1. c. Nr. 990). 

r. 115 F. 110 Nr. 480 Theiner 1. c. Nr. 397. 

F. 1 1 1 Nr. 483 ibid. Nr. 398. 

F. 113 Nr. 492 ibid. Nr. 416. 

F. 114 Nr. 495—497 ibid. Nr. 418, 419 i 409. 

F. 116 Nr. 503 ibid. Nr. 422. 

F. 120 Nr. 520 ibid. Nr. 401. 

F. 121 Nr. 521 ibid. Nr. 399. 

F. 124 Nr. 544 ibid. Nj. 417. 

F. 124 Nr. 548 Johanni Regi Bohemie. W sprawie zwrotu Sław- 
kowa. Avig. V kal. Apr. a XIII (regest Vatic. Acten Nr. u 57). 

F. 125 Nr. 549. ibid. Nr. 414. 

F. 126 Nr. 557 i 563 ibid. Nr. 410 i 421. 

F. 291 Nr. 1467 Andree de Yerulis. Kwit na zapłacone kamerze 
kwoty Avig. V Idus Julii a XIV. 

F. 308 Nr. 1 56 1 Theiner 1. c. Nr. 433. 

F. 352 Nr. 1857 i 1858 ibid. Nr. 430 i 431. 

F- 353 Nr. 1864 ibid. Nr. 429. 

F. 356 Nr. 1 87 1 ibid. Nr. 432. 

F. 357 Nr. 1877 Epo Wratisl. Poleca wystąpić przeciw księciu 
śląskiemu i jego wspólnikom za ograbienie Piotra z Alwerni. Avig. II 
Idus Apr. a XIV. 

Areh. Kom. htit. T. IX. 4 SP SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ F. 361 Nr. 1888 i 1889 Theiner 1. c. Nr. 435 i 436. 
F. 364 Nr. 1900 Petro de Alvernia. Poleca wykonać list, co do 
którego miał podejrzenia. Avig. V Jdus Maii a XIV. 
F. 364 Nr. 1905 Theiner 1. c. Nr. 426. 

T. 116 F. 92 Nr. 312 ibid. Nr. 437. 

« * • « 

F. 95 Nr. 318 ibid. Nr. 439. 

F. 99 Nr. 329 ibid. Nr. 444. 

F. 107 Nr. 357 ibid. Nr. 441. (Mylnie XI kal. Marcii zamiast XV 
kal. Marcii). 

F. 107 Nr. 359 Petro de Alvernia Ap. 3. nuncio. Poleca mu, aby 
zaprzestał obciążać biskupa krakowskiego i kler. Avig. XV kal. Marcii a XV. 

F. 107 Nr. 360 Epo Cracov. Przesyła mu listy do króla i Piotra 
z Alwerni d. u. s. 

F. 195 Nr. Nr. 817 Theiner 1. c. Nr. 440. 

F. 203 Nr. 845 ibid. Nr. -443. 

F. 283 Nr. 1320 ibid. Nr. 447. 

F. 287 Nr. 1333 ibid. Nr. 445. 

F. 287 Nr. 1334 Petro de Alvernia. Przesyła mu listy Nr. 1333 
i 1335 ^^vi^. XI Non. Octob. a XVI. 

F. 287 Nr. 1335 Capitulo ecci. Cracov. Poleca popierać nuncyu- 
sza d. u. s. 

¥. 289 Nr. 1354 Theiner 1. c. Nr. 448. 

F. 386 Nr. 1779 ibid. Nr. 446. 

F. 389 Nr. 1794 Petro do AWernia. Kwit na zapłacenie 4200 fl. 
Av\ir. XVII kai. Febr. a XVI. 

T. 117 F. 122 Nr. 620 Theiner 1. c. Nr. 460. 

F. 126 Nr. 642 i 645 ibid. Nr. 459. 

F. 215 Nr. 1087 ibid. Nr. 465. 

F. 216 Nr. 1088. 1990 — 1092 ibid. Nj. 466, 469, 467 i 468. 

F. 217 Nr. 1095 i 1096 ibid. Nr. 470 i 472. 

F. 219 Nr. 1 1 04 ibid. Nr. 477. 

F. 220 Nr. 1 107 ibid. Nr. 481. 

F. 225 Nr. 1 1 38 ibid. Nr 471. 

F. 237 Nr. 1209 ibid. Nr. 473. 

F. 238 Nr. 1210, 121 1 i 1215 ibid. Nr. 474, 475 i 476. i) 

Benedykt XII. 

T. 119. F. I Casimiro Regi Polonie, Annę Reginę Polonie, Archiepiscopo 
Gneznensi. Donosi im o swym wyborze na papieża. Avig. V Id. Jan. a. 1 

') Tom 118 obejmuje akia antypapieźa Mikołaja V, z którym Polska żadnych nie utrz)Tnf 
wala stosunków. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 5 j 

F. 748 Theiner 1. c. Nr. 491. 

F. 771 Laurentio Caude clerico Cracoviensis dioecesis. Za wsta- 
wieniem się Kazimierza W. nadaje mu beneficyum w dyecezyi krakow- 
skiej ap. Pontemsorgie IV Id. Sept. a. I. 

F. 772 Alberto Christini clerico Cracoviensis dioecesis. Nadaje mu 
beneficyum w dyecezyi krakowskiej ap. Pontemsorgie IV Id. Sept. a. I. 

F. 778 Nicolao Boguslai de Glogouia rectori parochialis ecclesie 
de Clheuicz (sic) VVladislaviensis dioecesis. Nadaje mu beneficyum w dye- 
cezyi poznańskiej ap. Pontemsorgie VI Id. Sept. a. I. 

F. 781 Theiner 1. c. Nr. 495. 

F. 81 1 ibid. Nr. 494. 

F. 870 ibid. Ni. 496. 

1 20. F. I Archiepiscopo Gneznensi eiusąue suffraganeis. List do wszystkich 
arcybiskupów w sprawie krucyaty. Avignon II kal. Febr. a. I. 

F. 4 Theiner 1. c. Nr. 490. 

F. 286 Nicolao nato Nicolai de Cozuchow canonico Cracoviensi. 
Za wstawieniem się Kazimierza W. nadaje mu prebendę, ap. Pontem- 
sorgie IV Idus Sept. a. I. 

F. 500 Martino Rudolphi canonico ecclesiae Lanciciensis. Nadaje mu 
tę kanonię ap. l'ontemsorgie VIII Idus Sept. a. I. 

G. 523. Petro ąuondam Henrici de Bichcow canonico Wratislaviensi 
Nadaje mu tę kanonię ap. Pontemsorgie VIII Idus Sept. a I. 

F. 738 Kasimiro Regi Polonie. Nadaje facultates jego spowiedni- 
kowi ap. Pontemsorgie IV Idus Sept. a. I. 

F. 738 Annę Regme Polonie tosamo d. u. s. 

F. 738 Magistro Martino cantori ecclesie Cracoviensis (lekarz kró- 
lewski) tosamo d. u. s. 

F. 802 Kasimiro regi Polonie. Pozwolenie odprawiania mszy przed 
świtem ap. Pontemsorgie IV Idus Sept. a. I. 

F. 803 Annę Reginę Polonie to samo d. u. s. 

F. 816 Archiep. Pragensi >Pridem maioribus« w sprawie Jana 
de Polonia Franciszkanina, który opuściwszy klasztor włóczył się. Avig. 
XII kal. Nov. a I. 

121 F. 31 Theiner 1. c. Nr. 515. 

F. 50 ibid. Nr 503. 

F. 238 Guilelmo Gerardi canonico Cracoviensi. Nadaje mu kanonię 
w Krakowie, wakującą skutkiem śmierci Piotra de Verulis. Avig. XVII 
kal. Junii a. II. 

122 F. 275 Nankero episcopo Wratislaviensi. Nadaje kanonię w Opolu 
I2-Ietniemu Bertoldowi. Avig. II kal. Novem. a. II. 

4* t 

\ 

52 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 288 Janusio de Suchyuylk canonico Wratislaviensi. Na prośbę 
Kazimierza W. nadaje mu kanonię wrocławską ap. Pontemsorgie kai. 
Sept. a. II. 

F. 329. Pctro Conradi dc Gostin clerico Poznaniensi. Nadaje rru 
beneficyum należące do kolacyi tynieckiej. Avig. XIX kaL Januar. a. TL 

T. 123 Nic do Polski. 

T. 124 F. 359 Theiner 1. c. Nr. 524. 

T. 125 F. 156 ibid. Nr. 528. 

F. 157 Magistro Andree de Yerulis preposito eccL B. Mariae Cra« 
coviensis scriptori nostro nadaje facultates jego spowiednikowi Avig. III 
Non. Aug. a. IV. 

F. 253 Archiepiscopo Gnieznensi. Dyśpenza od irreg. ex defectn 
natalium dla Henryka z Kalina. Avig. XV kal. Mai a. IV. 

Nr. 340. Theiner 1. c. Nr. 541. 

Nr. 341 ibid. Nr. 542. 

T. 126. F. 30 ibid. Nr. 538. 

T. 127 F. 80 ibid. Nr. 558, 

F. 292 ibid. Nr. 558. 
F. 413 ibid. Nr. 548. 
F. 414 ibid. Nr. 549. 
F. 415 Annę Reginę Polonie. Dyśpenza od postu. Avig. V. Non. 
Mai a. V. 

F. 511 Theiner 1. c. Nr. 552. 
F. 566 ibid. Nr. 558. 
F. 584 ibid. Nr. 558. 
F. 584 ibid. Nr. 558. 
F. 816 ibid. Nt. 558. 

T. 128 F. 239 Kazimiro Regi Polonie >ApostoIice solicitudinisc w sprawie 
Krucyaty na Tatarów. Avig. kal. Aug. a. VI. 

T. 129 F. 132 Monasterii Domus Dei per prepositum soliti gubemari et Op- 
poliensi prepositis ac cantori Sandomiriensi ecclesiarum Wratislaviensis 
et Cracoviensis dioecesis. Zarezerwowanie obsadzenia biskupstwa wro- 
cławskiego. Avig. X. kaL Julii a. VII. 

F. 142 Misnensi et Cracoviensi ac Culmensi episcopis. tQuum dili- 
gentert. W sprawie sporu Kazimierza W. z Krzyżakami. Avig. X kaL 
JuL a. VII. Mieści się wewnątrz listu Klemensa VL Theiner L c Nr. 58 1. w ARCfflWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 53 F. 153 Theiner L c. Nr. 565. 
F. 154 ibid. Nr. 566. 
F. 156 ibid. Nr. 567. 
Nr. 254 ibid. Nr. 563. 
Nr. 372 ibid. Nr. 562. 
Nr. 377 ibid. Nr. 564. 

F. 322 Nr. 32 Jacobo Grotonis militi Cracoviensis dioecesis. Nadaje 
facultates jego spowiednikowi. Avig. V kal. Julii a VII. 

Nr. 33 Nimiro de Gołcza militi Cracoviensis dioecesis tosamo d. u. s. 
Nr. 34 Johanni episcopo Cracoviensi tosamo d. u. s. 
F. 366 vo Nr. 27 Theiner 1. c. Nr. 572. 
F. 369 Nr. 37 ibid. Nr. 571. 

r. 130 Secr. f. 9vo Nr. 72 ibid. Nr. 483. 

F. 10 Nr. 73 ibid. Nr. 484. 

F. 32 V Nr. 162 ibid. Nr. 488. 

F. 33 Nr. 163 ibid. Nr. 485. 

F. 33 Nr. 164 ibid. Nr. 486. 

F. 33 Nr. 165 ibid. Nr. 487. 

F. 33 V. Nr. 166 ibid. Nr. 489. 

F. 105 Nr. 589 Gaihardo de Carceribus >Dudum fe. re. Johannes*. 
W sprawie zdzierstw Andrzeja de Yerulis i Piotra de Alwernia, ap. Pon- 
temsorgie VI kal. Octob. a I. 

F. 117 Nr. 593 Theiner 1. c. Nr. 490. 

F. Ii9v i 120 Nr. 594 i 595 ibid. Nr. 493. 

F. 120 Nr. 596 ibid. Nr. 492. 

r. 131 Secr. F. 3 Nr. 9 ibid. Nr. 498. 
F. 7 Nr. 20 ibid. Nr. 500. 

F. 7 Nr. 21 Episcopo Cracoviensi. Poleca mu, aby Galhardowi 
przydzielił notaryusza. Avig. kal. Febr. a II. 
F. 48 Nr. 361 Theiner 1. c. Nr. 509. 
F. 62 Nr. 226 ibid. Nr. 505. 
F. 75 Nr. 274 ibid. Nr. 506. 
F. 75 Nr. 275 ibid. Nr. 507. 
F. 92 Nr. 338 ibid. Nr. 508. 
F. 97 Nr. 360 ibid. Nr. 509. 
F. 98 Nr. 361 ibid. Nr. 510. 
F. 98 Nr. 362 ibid. Nr. 511. 
F. 100 Nr. 363 ibid. Nr. 513. 
F. 100 Nr. 364 ibid. Nr. 514. 

T. 132 Secr. F. 16 Nr. 45 ibid. Nr. 516. 54 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. F. 75 V Nr. 256 ibid. Nr. 523. 

F. 75 V Nr. 257 ibid. Nr. 522. 

F. ye Nr. 258 ibid. Nr. 521. 

F. y6 Nr. 259 ibid. Nr. 520. 

133 Secr. F. 13 Nr. 63 ibid. Nr. 530. 

F. 14 Nr. 64 ibid. Nr. 531. 

F. 14 V Nr. 65 ibid. Nr. 529. 

F. 22 Nr. 81 ibid. Nr. 535. 

F. 22 Nr. 82 ibid. Nr. 534. 

F. 23 Nr. 83 ibid. Nr. 533. 

F. 23 V Nr. 84 ibid. Nr. 532. 

F. 44 Nr. 142 ibid. Nr. 540. 

F. 140 V Nr. 458 ibid. Nr. 546. T. 134 Secr. F. 2 ep. 3 Galhardo de Carceribus. W sprawie dyecezjd wro- 
cławskiej i kamieńskiej, które nie chcą płacić Świętopietrza. Avig. XVI 
kal. Febr. a. V. 

F. 3 Nr. 5 Theiner 1. c. Nr. 547. 

F. 58 Nr. 211 ibid. Nr. 550. 

F. 58 V Nr. 212 ibid. Nr. 551. 

F. 75 V Nr. 265 ibid. Nr. 553. 

F. 75 V Nr. 266 ibid. Nr. 554. 

F7. y6 Nr. 267 ibid. Nr. 555. 

T. 135 Secr. F. 51 Nr. 129 Dino Geri Lotto Corbizi »Cum de diuersisc 
O udziale mieszczan krakowskich przy opłatach dla kamery apostolskie;. 
Avig. kal. Julii a. VI. 

F. 68 V Nr. 175 Theiner 1. c. Nr. 559. 

T. 137 Secr. F. 56 v Nr. 128 ibid. 568. 
F. 109 Nr. 263 ibid. Nr. 569. 

Klemens VI. 

T. 137 Secr. F. 24 Nr. 70 Theiner 1. c. Nr. 590. 

F. 27 Nr. 75 i 76 Kasimiro Regi Polonie Reginę Polonie... 

Prosi o nadanie prezenty na beneficya Janowi Dominici i Piotrowi Be- 
gonis. Avig. IV Id. Jun. a. II. 

F. 54 Nr. 153 Theiner 1. c. Nr. 593. 

F. 54 V Nr. 154 ibid. Nr. 594. 

F. 55 Nr. 155 — 164 ibid. Nr. 595—598. 

F. lOi Nr. 319 Johanni episcopo Cracoviensi. >Dudum indictionec. 
W sprawie opodatkowania beneficyatów. Villanova. Id. Sept. a. II. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 55 F. ii3v Nr. 378 Theiner 1. c. Nr. 603. 

F. 250 V Nr. 1036 Arnoldo de Lacaucinia. »Cum decimec. Nakazuje 
mu ściągać należytości kuryj. Avigr. Non. Mai. a. II. 

F. 251 Nr. 1037 eidem. >Cum censust. W tej samej sprawie d. u. s. 

F. 251 V Nr. 1038 eidem. >Dudum supert. W tej samej sprawie d. u. s. 

F. 25 IV Nr. 1039 Theiner 1. c. Nr. 607. 
. F. 252 Nr. 1040 ibid. Nr. 611. 

F. 252 Nr. 1041 Arnoldo de la Caucinn. >Volentes quia«. W tej sa- 
mej sprawie d. u. s. 

F. 252 V Nr. 1042 eidem >Cum nosc. W tej samej sprawie d. u. s. 

F. 252 V Nr. 1043 Thtriner 1. c. Nr. 608. 

F. 253 Nr. 1044 idid. Nr. 609. 

F. 253 Nr. 1045 ibid. Nr. 610. 

F. 254 Nr. 1053 Archiepiscopo Gneznensi. Poleca mu Arnolda 
de la Caucina. Avig. V Non. Mali a. II. 

138 Secr. F. 43 v Nr. 116 Theiner 1. c. Nr. 614. 

F. 106 Nr. 344 Kasimiro Regi Polonie. »De te filii «. W sprawie 
sporów króla z biskupem krakowskim. Avig. IX. kal. Novem. a. III. 

F. 118 Nr. 410 Galhardo electo Senadiensi in partibus Regnorum 
Ungarie et Polonie apostolice sedis nuncio. »Tam tibi«. Przeznacza go 
na kolektora. Avig. III Non. Nov. a III. 

F. I i8v Nr. 41 1 eidem. »Cum pro diuersis«. W tej samej sprawie d. u.s. 

F. ii8v Nr. 412 eidem. >De tue«. W tej samej sprawie d. u. s. 

F. 119 Nr. 414 eidem nuntio. W tej samej sprawie d. u. s. 

F. I i9v Nr. 417 Kasimiro Regi Polonie. Poleca mu Galharda d. u. s. 

F. 223 V Nr. 856 Theiner 1. c. Nr. 619. 

139 Secr. Nr. 20 ibid. Nr. 620. 

Nr. 2r ibid. Nr. 631. Nr. 526 

Nr. 527 

Nr. 528 

Nr. 529 

Nr. 533 

Nr. 534 

Nr. 535 ibid. Nr. 624. 

ibid. Nr. 625. 

ibid. Nr. 626. 

ibid. Nr. 62^, 

ibid. Nr. 628. 

ibid. Nr. 632. 

ibid. Nr. 632. 

Nr. 742 Kasimiro Regi Polonie. Poleca mu Franciszka biskupa Ter- 
gęste. Avig. V kal. Januar a. IV. 

Nr. 799 Theiner 1. c. Nr. 636. 
Nr. 922 ibid. Nr. 622. 

140 Secr. F. 8 Nr. 25 ibid. Nr. 640. jg SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 8v Nr. 26 ibid. Nr. 641. 

Nr. 40 ibid. Nr. 642. 

F. 247 V Nr. 1085 Arnoldo dc Lacaucina. »Intelieximus ąnodt. 
Każe mu dalej prowadzić proces przeciw kanonikowi wrocławskiemu 16- 
kotajowi de Baute i ks. Bolesławowi z Brzegu. Avig. XII kal. Apr. a.V. 

Nr. 1086 eidem. »Dins persecucionibusc. Każe mu ściągać z Polski 
i Węgier dziesięciny na wyprawę przeciw Turkom. Avig. XII kaL 
April a. V. 


T. 141 Secr. Nic do Polski. 

T. 142 Secr. F. 18 v Nr. 73 Theiner L c. Nr. 675. 
F. 19 Nr. 74 ibid. Nr. 676. 
F. 162 Nr. 785 ibid. Nr. 687. 

T. 143 Secr. F. 68 v ibid. Nr. 690. 
F. 80 V ibid. Nr. 691. 
F. 81 ibid. Nr. 692 i 693. 
F* 142 ibid. Nr. 695. 

T. 144 Secr. Nic do Polski. 

T. 1 45 Secr. Nic do Polski. 

T. 146 Secr. F. 74 v >Dilectus filius«. Polecenie dla Gariniusa de Castronouo 
do cesarza Karola, Kazimierza W. Arcybiskupa kolońskiego i Zakona 
krz. Avig. VII kal. Nov. a XI. 

T. 147. F. 13 i 14 Nr. 22 Theiner 1. c. Nr. 576 i 577. ' 

F. 64 V Nr. 1 10 Stanislao de Cracovia elccto Petenensi. Mianuje go 
biskupem. Avig. XI kal. Maii a. I. 

F. 150 Nr. 292 Nicolao Nicolai canonico et archidiacono Craco- 
viensi. Nadaje mu ten archidyakonat. Villanova VI kal. Aug. a, I. 

F. 161 V Nr. 317 Petro Pacoslai canonico Gneznensi. Nadaje mu te 
kanonię. Villaiiova VI kal. Aujy. a. I. 

F. 162 Nr. 318 Dionisio Prandothc canonico Cracoviensi. Nadaje 
mu te kanonie. Villanova VI kal. An<j. a. I. 

F. 165 Nr. 324 Petro Conradi canonico \vratislaviensi. Nadaje mu 
tę kanonię. Vi liano va VI kal. Aug. a. I. 

F. 200 Xr. 396 Magistro l^ertłando Hertrandi alias Maletfonis prc- 
posito ecclesie H. iMarie Cracoviensis. Nadaje mu te prepozyturę. Avig. 
XVI kal. Decem. a. I. 

T. 148. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 57 149. F. 145 V. Nr. 306 Wernero nato dilecti filii nobilis viri Ninogney dc 
Chmelik militis, canonico CracouiensL Nadaje mu tę kanonię. Avignon 
VII kaL Apr. a I. 

150. Nic do Polski. 

151. F. 148 Nr. 740 Cracouiensi et Poznaniensi episcopis ac Abbati mo- 
nasterii de Claratumba Cracouiensis dioecesis. Mianuje ich konserwatorami 
biskupstwa wrocławskiego. Villanova V. Id. Sept. a V. 

F. 241 Nr. 1273 Theiner Nr. 575. 

F. 241 V. Nr. 1275 ibid. Nr. 579. 

F. 285 Nr. 1446 ibid. Nr. 586. 

F. 285 V. Nr. 1450 ibid. Nr. 583. 

F. 310 Nr. 1546 ibid. Nr. 587. 

F. 382 V. Nr. 1 79 1 ibid. Nr. 578. 

F. 383 Nr. 1796 i 1797 ibid. Nr. 580 i 581. 152. F. 153 Nr. 57 ibid. Nr. 582. 

F. 104 V. Nr. 91 ibid. Nr. 585. 
F. 196 V. Nr. 2 ibid. Nr. 588. 153. F. 33 Nr. 68 ibid. Nr. 5S8. 

F. 102 Nr. 210 ibid. Nr. 588. 
F. 265 Nr. 281 ibid. Nr. 588. 
F. 380 V. Nr. 543 ibid. Nr. 588. 
F. 394 Nr. 573 ibid. Nr. 588. 

154. F. 62 Nr. 133 ibid. Nr. 588. 

155. F. 136 Nr. 12 Archiepiscopo Gneznensi, Wratislauiensi ac Cracouiensi 
ep. Mianuje ich konserwatorami dla kardynała Wilhelma tyt. S. Mariae 
in Cosmedin. Avignon. II Non. Octobr. a I. 

F. 229 Nr. 263. Wratislauiensi et Poznaniensi Ep. ac decano ec- 
clesie Pragensis. Mianuje ich konserwatorami biskupa lubuskiego Avignon 
XV. kal. Martii a I. 

F. 270 V. Nr. 399 Cracouiensi et Culmensi episcopis >Olim felicisc 
W sprawie sporu Kazimierza W. z Krzyżakami. Avignon III Non. Mail 
a I. Zob. Reg.. Avig. T. 6i F. 260. 

F. 309 V. Nr. 539 Theiner 1. c. Nr. 584. 

156. F. 267 Nr. 1207. Henrico Johannis de Lipa canonico Cracouiensi. Na- 
daje mu tę kanonię. Avignon II Id. Decem, a I. 

F. 336 V. Nr. 1360 Dichmaro de Meckobach canonico Cracouiensi 58 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Za wstawieniem sie króla Jana Czeskiego nadaje mu tę kanonię. Aviir 
non kal. Julii a I. 

F. 383 Nr. 1459 Wlasconio Stephani de Sedelrzano canonico Cri 
coniensi. Nadaje mu tę kanonię. Avignon V Idus Decem, a I. 

T. 157. F. 349 V. Nr. 733 Theiner 1. c. Nr. 600. 

T. 158 F. 183 Nr. 316 Episcopo Culmensi. »Dignum arbitramus« Nakażcie 
mu, aby Saula Prusaka z dyecezyi pomorskiej w prowadził na kanonię 
włocławską. Avignon YII Idus Nouem. a II. 

T. 159. F. 38. V. Nr. 114 Archiepiscopo Gneznensi, Auinionensis ac Wratisla- 
uiensis ecclesiarum prepositis. Polecenie przyjęcia do Klarysek w Wro- 
cławiu córki Mikołaja Zaudemera z dyecezyi wrocławskiej. Avignon VIL 
Id. lul. a. II. 

F. 211. V. Nr. 1077 Theinćr 1. c. Nr. 591. 

F. 217 V. 218 i 218 V. Nr. 1100 Cracouiensi et Culmensi ac Mis 
nensi episcopis »Dudum diligentert Avignon VI. Id. Junii a II. Theiner 
' c. Nr. 590 zob. wyżej T. 137 f. 24 Nr. 70. 

F. 366 Nr. 1603 Jaroslao Archiepiscopo Gneznensi. Pozwala mu 
dyspenzować 10 kleryków ab defectu natalium. Ayignon VIII. kal. Mail a IL 

F. 449. V. Nr. 1829 Theiner Nr. 589. 

F. 452 — 454 Nr. 1834. Archiepiscopo Gneznenzi et Cracouiensi ad 
Wratislauiensi ep. >Dudum fere« w sprawie zakonników opuszczając^^ch! 
klasztor. Avignon IV Id. Jul. a II. 

T. 160. Nic do Polski. ^ 

i 

T. 161. Nic do Polski. 

T. 162. F. 16. V. Nr. 33 Wratislauiensi et Poznaniensi episcopis, decano eccle- 
sie Glogouiensis >Militanti ecclesie«. Mianuje ich konserwatorami biskup- 
stwa lubuskiego. Avignon IV. Non. Januar. a II. 

F. 45 Nr. 85 Theiner 1. c. Nr. 606. 

F. 67 Nr. 51 ibid. Nr. 602. 

F. 151 Nr. 407 ibid. Nr. 605. 

F. 152 Nr. 408 ibid. Nr. 604. 

T. 163. F. 52 V. Nr. 30 ibid. Nr. 618. 

T. 164. F. 289. Nobili viro Ispissimiro comitis Spicimiri militis Cracouiensis dioe- 
cesis. Nadaje facultates jego spowiednikowi. Avignon IV. kal. Februar a III. 

T. 165. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 59 T. 1 66. F. 121 Nr. i Theiner 1. c. Nr. 6i2. 
F. 129 Nr. 41 ibid. Nr. 613. 
F. 145 V. Nr. 109 ibid. Nr. 616. 
F. 152 V. Nr. 142 ibid. Nr. 617. 

F. 300 Nr. 100 Joanni episcopo Cracouiensi. Dozwala mu mianować 
dwu notaryuszów. Avig^non V Non. Oct. a III. 

F. 371 Nr. 854 Joanni episcopo Cracouiensi. Nadaje facultates jego 
spowiednikowi. Avignon V Non. Octob. a III. 

F. 381 Nr. 24 Kod. dypl. kat. kr. I Nr. 178. 

T. 167. Nic do Polski. 

T. 168. F. 222 Nr. iio. Ad futuram rei memoiiam. »Apostolice sedisc Do- 
zwala Kazimierzowi W. brać dziesięciny. Avignon IV. kalend. Septem. a IV. 

T. 169. F. 47 Nr. 19 Theiner 1. c. Nr. 629, 630 i 631. 

F. 288 Nr. 143 Nicolao de Cippyn canonico ecclesie S. Petri Crusui- 
censis dioecesis Wladislauiensis. Nadaje mu kanonię włocławską. Avignon 
XV. kal. April. a IV. 

T. 170. F. i. V. Nr. S Theiner 1. c. Nr. 634. 

F. 418. V. Nr. 623 Arnaldo de Caucina scolastiro ecclesie Craco- 
uiensis. Nadaje mu tę scholastryę. Avignon VI Non. Marcii a IV. 

T. 171. F. 4 Nr. 7 Stanislao dieto Soffcze canonico Plocensi. Nadaje mu tę 
kanonię. Avignon XV. kal. Apr. a IV. 

F. 3r. V. Nr. 55. Boleslao nato Kazimiri ducis Thessinensis canonico 
Cracouiensi. Na prośbę Jana króla czeskiego nadaje mu tę kanonię. Avig- 
non VII kal. Nov. a IV.« 

F. 48. V. Nr. 86 Radomiro Floriani de Dobschicz canonico Craco- 
uiensi. Nadaje mu tę kanonię. Avignon XVII kal. April. a IV. 

F. 6y Nr. 1 1 8 Johanni Dzeczekonis de Rathybor canonico Craco- 
viensi. Nadaje mu tę kanonię. Avignon VI Non. Marcii a IV. 

T. 172. F. 26. Nr. 1067 Belkoni (sic) de Oppol duci et Elizabeth ducisse Po- 
lonie eius uxori. Nadaje faculiates ich spowiednikowi. Avignon XV. kaL 
Apr. a IV. 

F. 26 Nr. 1068 Boleslao de Falkenberg duci et Eufemie ducisse 
Polonie eius uxori. Tak samo d. u. s. 

F. 49. V. Nr. 40 Magistro Bertrando Bertrandi preposito ecclesie 
B. Marie Cracouiensis notario nostro. Dozwala, aby czterech duchow- 
nych familiares jego pobierało dochody z beneficyów pomimo nieo- 
becności. Avignon IV. kal. Januar. a IV. 6o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 86 — Sy Nr. 209 Theincr 1. c. Nr. 621. 
F. 195. V. Nr. 525 ibid. Nr. 637. 
F. 265 V. Nr. 763 ibid. Nr. 639. 
F. 270 Nr. 781 ibid. Nr. 638. 

T. 173. Nic do Polski. 

T. 174. F. 365 i V. Nr. 877 Nicolao dieto Boemo canonico monasterii Mcda- 
uiensis. Dyspenzuje go od irregularitates. Avignon XV. kal. Aug. a V. 

T. 175. Nic do Polski. 

T. 176. F. 86 Nr. 114 f. 86 Thciner 1. c. Nr. 647. 

F. 124 Nr. 212 — 214 ibid. Nr. 643, 644 i 650. 

F. 130 i V. Nr. 237 ibid. Nr. 649. 

F. 150 Nr. 310 ibid. Nr. 645. 

F. 151 Nr. 311 ibid. Nr. 652. 

F. 163 Nr. 333 Nicolao dieto Boemo canonico domus Sq)ulcri 
Dominici Jerosolim. Mechouiensis. Nad ije mu tę kanonię. Avignon 1 
Januar. a V. 

F. 183 Nr. 400 Theiner 1. c. Nr. 651. 

F. 201 Nr. 449 ibid. Nr. 655. 

T. 177. F. 55 Nr. 29 ibid. Nr. 648. 

F. yy Nr. 63 ibid. Nr. 653 i 654. 

F. 152 Nr. 9 Octoni dieto Szut canonico Wladislauiensi. Nadaje ma 
kanonię. Avignon XI. kal. Aug. a V. 

F. 260 V. Nr. 166 Arnaldo de Caucina canonico GneznensL Nadaje 
mu tę kanonie. Avignon V. kal. Aprii a Y. 

F- 354- V. Nr. 164 Johanni Dzeczkonis de Ratybor canonico Cr»* 
couien. Nadaje mu tę kanonię Avignon. II Idus Marc. a V. 

T. 178. F. 18 Nr. 30 Theiner 1. e. Nr. 665. 
F. 32 Nr. 57 ibid. Nr. 671. 

T. 179. F. 153 Nr. 843 Nicholao Arnoldi de Strelitz canonico Poznanieofl 
Nadaje mu tę kanonię. Avignon Non. April. a VI. 

F. 163 Nr. 867 Jacobo de Falcow canonico Cracouiensi. Nadaje 
mu tę kanonię. Avignon III. Non. Apri! a VI. 

F. 203 Nr. 953 Hermano de 0{)atowecz canonico ecclesie Cracoui- 
ensis. Nadaje mu tę kanonię. Avignon III Idus April a VI. 

F. 270. V. Nr. 1090 Menrico Hermanni canonico Cracouiensi. Nadaje 
mu lę kanonię. Avignon VI Idus Aug. a VI. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 6 1 

1 80. F. yS Nr. 165 Theiner I. c. Nr. 661. 

F. 204. V. Hermanno de Opatouetz preposito ecclesie Sandomiri- 
ensis. Nadaje facultates jego spowiednikowi. Avignon XIV. kal. De- 
cem, a VI. 

F. 204. V. Sbigneo de Tarnoua (sic) preposito ecclesie Cracouiensis. 
Tak samo d. u. s. 

F. 239 Nr. 675 Theiner L c. Nr. 658. 

F. 268 Nr. 810 ibid. Nr. 669. 

F. 270 Nr. 817 ibid. Nr. 668. 

F. 270 Nr. 820. Episcopo Wratislaviensi, decano Opoliensi et ar- 
chidiacono Glogouiensi. Poleca nadać beneBcyum w dyecezyi krakowskiej 
dla Broncilausa syna niegdy Henryka de Pezyn. Avignon IV. Idus 
Mar. a VL 

F. 317 Nr. 1032 Episcopo Wratislauiensi, decano Opoliensi ac ar- 
chidiacono Glogouiensi. Ten sam dokument po raz drugi. 

181. F. 64 Nr. 70 Theiner 1. c. Nr. 670. 

F. 65 Nr. 72 ibid. Nr. 672. 

F. 155. V. Nr. 10 Sbiluto nato quondam Santoslay de Polonia ca- 
nonico Wladislauiensi. Na prośbę Kazimierza W. nadaje mu tą kanonię. 
Avignon II Non. Septefti. a VI. 

182. F. 22 Nr. 40 Sbiluto nato quondam Stantoslay de Polonia canonico 
Plocensi. Nadaje mu tę kanonię Avignon II Non. Sept. a VI. 

F. 23 Nr. 42 Damiano Ade canonico Poznaniensi. Nadaje mu tę 
kanonię. Avignon III. Idus Octob. a VI. 

F. 79 Nr. 148 Jacobo de Lubschiz canonico Wladislauiensi. Nadaje 
mu tę kanonię Avignon VIII kal. Marc. a VI. 

183. Nic do Polski. 

184. F. 29. V. Nr. 64 Amaldo de Lacaucina scholastico Cracouiensi. Nadaje 
mu tę kanonię. Avignon II. Non. April. a VI. 

F. 45. V. Nr. 28 Theiner 1. c. Nr. 66(^ 

F. 131 Nr. 256 ibid. Nr. 660. 

F. 212 Nr. 535 ibid. Nr. 66y. 

F. 212 Nr. 536 ibid. Nr. 673. ' 

F. 297. Nr. 128 Mathie episcopo Wladislauiensi. Nadaje facultates 
jego spowiednikowi. Avignon IV Idus Septem. a VI. 

F. 297 Nr. 129. Clementi episcopo Plocensi. Tak samo d. u. s. 

F. 312. Nr. 8 Magistro Bertrando Bertrandi preposito ecclesie 
S. Mariae Cracouiensis notario nostro. Pozwala mu sporządzić testament 
Avignon VII. Idus Julii a VI. ^2 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 185. F. 109. V. Nr. 235 Johanni de Azeliczino canonico Gneznensi. Nadaje 
mu tę kanonię. Avignon III Non. Aug. a. VII. 

Fi 364 Nr. 842 Camipensi et Poznaniensi ac Lincopensi episcopis. 
Mianuje ich konserwatorami arcybiskupa ryskiego. Avignon Non. Dc- 
.'?)/. fCem, a. YU. 

T. 186. F. 92 V. Nr. 204 Nicolao nato ąuondam Zauische de Mlin canonico 
Cracouiensi. Nadaje mu w beneficium wieś Wilczanze w dyecezyi krak. 
Avignon X. kał. Aug. a VII. 

F. 94 V. Nr. 209 Johanni de Luthognew canonico Gneznensi. Nadaje 
mu tę kanonię Avignon X. kal. Aug. a VII. 

F. 96 Nr. 212 Wlodconi Warsij de Zelasna, canonico Wladislauiensi. 
Nadaje mu tę kanonię. Avig. X. kal. Aug. a. VII. 
'^ F. 104 Nr. 230 Passconi nato Nicolay de Bechow railitis canonico 

Wratislaviensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. X. kal. Aug. a. VII. 

F. 106 Nr. 234 Petro Martini de Dambno canonico ecclesie Ki!- 
ciensis. Nadaje mu tę kanonię. Avig. X kal. Aug. a. VII. 

F. 127 Nr. 281 Nicolao nato ąuondam Zauische de Mlini militis 
canonico Poznaniensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. X kal. Aug. a. VIL 

F. 145 Nr. 321 janussio nato Passconis de Wolicza canonico Gne- 
znensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. X kal. Aug. a. VII. 

F. iS7v Nr. 348 Passconi nato Nicolai de Bechow militis canonico 
Wratislauiensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. X kal. Aug. a. VII. 

F. 1S4 Nr. 409 Johanni de Luthogneu canonico Cracouiensi. Na- 
daje mu tę kanonię. Avig. X kal. Aug. a. VII. 

T. 187. F. 192 V Nr. 393. Petro de Gostina canonico Cracouiensi. Nadaje mu 
tę kanonię. Avig. XI k-il. Apr. a. VII. 

F. 301 V Nr. 673 Theiner 1. c. Nr. 680. 
F. 3r3v Nr. 746 ibid. Nr. 681. 

F. 352 Nr. 915 Petro Reymbeldi canonico ecclesiae S. Egidii Cra- 
couiensis. Nadaje mu tę kanonię. Avig. III Non. Aug. a. VII. 
F. 399 Nr. 1 142 Theiner I. c. Nr. 682. 

T. 188. F. 21 V Nr. 6 ibid. Nr. 6y6. 

F. 176 Nr. 94 Petro Begonis cancellario ecclesie Wratislauiensis 
Nadaje mu tę kanonię. Avig. V kal. Jul. a. VII. 

T. 189. F. 21 Nr. 47 Petro Begonis canonico Wrataslauiensi. Nadaje mu ka- 
nonię i prebendę w Krakowie. Avig. XVIII kal. Jul. a. VII. 

T. 190. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 63 

>9i- F- 33 V Nn 15. Theiner 1. c. Nr. 6y6, 

F. 46 Nr. 54 ibid. Nr. 6y%. 

F. 49 V Nr. 70 ibid. Nr. 679. 

F. 95 Nr. 312 ibid. Nr. 686. 

F. 212 Nr. 109 Nicolao Palatino Kalisiensi et Catherine eius uxori. 
Nadaje facultatcs ich spowiednkowi. Avig. VII. kal. Aug. a. VII. 

F. 212 Nr. 1 10 Johanni de Lucio decano ecclesie Cracouiensis. To 
samo d. u. s. 

F. 212 Nr. III Vincencio de Lutegnewe domicello Poznań, dioe- 
ccsis. To sarno d. u. s. 

F. 2 1 2 Nr. 1 1 2 Spiczigneo de Wresna domicello Gnesnen. dioec. To 
samo d. u. s. 

F. 213 Nr. 115 Johanni de Nancow domicello Gneznen. dioec. To 
samo d. u. s. 

F. 213 Nr. 116 Caterine relicte ąuondam Boguslai de Wresna 
Gnezn. dioec. To samo d. u. s. 

F. 213 V Nr. 117 Bodzathe episcopo Cracouiensi. To samo. Avig. 
VIII Kal. Aug. a. VII. 

F. 213 V Nr. 119 Stephano de Gorca domicello Poznap. dioec. To 
samo d. u. s. 

F. 213 V Nr. 120 Sezeslaue relicte quondamJohannis de Lutognewe 
militis vidue Poznań, dioec. To samo d. u. s. 

192. F. I Nr. 1 Theiner 1. c. Nr. 689. 
F. 4 Nr. 63 ibid. Nr. 694. 

[93. F. 210 Nr. 1043 Johanni de Insula preposito ecclesie Poznaniensis. 
Nadaje mu tę prepozyturę Avig. XIII kal. Decem. a. VIII. 

.94. F. 10 Nr. 18 Boleslao nato Kasimiri ducis Thessinensis canonico Wra- 
tislauiensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. Idus Junii a. VIII. 

F. 149 V Nr. 332 Nicolai Martini de Ponatouitz clerico Wratisla- 
uien. dioec. Nadaje mu beneficyum w dyecezyi gnieźnieńskiej. Avig. V 
Idus Octobr. a. VIII. 

Y, 149 V Nr. 333 Nicolao Henrici de Poznania clerico Wratislauiensis 
dioecesis. Nadaje mu beneficyum w dyecezyi wrocławskiej d. u. s. 

F. 342 Nr. 990 Johanni Dzeczkonis de Rathibor clerico Wratisla- 
viensis dioecesis. Dyspenza od defectu natalium. Avig. kal. Julii a. VIII. 

F. 448 Nr. 161 5 Theiner 1. c. Nr. 697. 

95. F. 75 Nr. 125 ibid. Nr. 696. 

F. iS9v Nr. 24 Johanni de Insula canonico Cracoviensi. Nadaje mu 
te kanonię. Avig. VII Id. Maii a. VIII. 64 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ F. 1 60 Nr. 25 Joanni Albifali canonico Gneznensi. Nadaje mu te 
kanonię. Avigr. VII Idus Maii a VIIL 

F. 170 Nr. 14 Arnoldo de Causina canonico Wratislauienst. Nadaje 
mu tę kanonię. Avig. kal. Junii a. VIII. 

T. 196. F. 23 V Nr. 43 Czamborio Henrici de Pogorella canonico Cracouiens. 
Nadaje mu tę kanonię. Avig. V Idus Octobris. a. VIIL 

T. 197. Nic do Polski. 

T. 198. F. jy Nr. 178 Fpiscopo Wratislauiensi et preposito S. Egidii ac dc- 
cano S. Crucis Wratislauiensis. W sprawie gwałtu popełnionego przei 
ziemian krakowskich na biskupie lubuskim Apeczku. Avignon VI Non. 
Octobr. a. VIII. 

F. 253 V Nr. 157 Wladislao duci Dubriensi et Annę eius uxorL 
Nadaje facultates ich spowiednikowi. Avig. VI Idus Octob. a VIIL 

F. 261 y Nr. 409 Nicolao Barascho canonico Vladislauiensi. To samo 
Avig. XV kal. Maii a. VIII. 

F. 265 V Nr. 550 Amaldo de Caucina scholastico Cracoviensi. To 
samo. Avig. kal. Julii a. VIII. 

T. 199. F. 185 Nr. 411 Alberto Johannis canonico Wladislauiensi. Nadaje mu 
tę kanonię. Avig. V Idus Decem. a. IX. 

F. 190 Nr. 422 Johanni Dzeczkonis de Rathibor canonico Wratisla- 
viensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. V Id. Decem a. IX. 

T. 200. F. 23 Nr. 82 Johanni Wirzingi canonico ecclesic B. Martini in Cips 
Strigoniensis dioecesis. Nadaje mu tę kanonię. Avig. IV Non. Jun. a. IX 
F. 23 V Nr. 83 Nicolao nato Nicolai Wirzingi de Cracouia canonico 
cracouiensi. Nadaje mu tę kanonię. Avig. IV Non. Junii a. IX. 

T. 201. F. Ii8v Nr. 1362 Theiner 1. c. Nr. 702. 
F. 119 Nr. 1363 ibid. Nr. 703. 
F. 163 V Nr. 1535 ibid. Nr. 701. 
F. 163 V Nr. 1536 ibid. Nr. 700. 

T. 202. Nic do Polski. 

T. 203. F. 43 V Nr. 156 ibid. Nr. 699. 

F. 61 V Nr. 259 ibid. Nr. 698. 

F. 200 Nr. 920 Randomirio Floriani de Delschitz canonico Cra- 
couiensi. Nadaje mu tę kanonię. Villanova. IV Id. Maii a. IX. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 65 

F. 238 Nr. 106 Johanni nato Nicolai Wirgingri et Nauoyke prefati 
Johannis uxori ciuibus Cracouiensibus. Nadaje facultates ich spowiedni- 
kowi. Avig. IV Idus Jun. a. IX. 

F. 238 Nr. 107 Nicolao Wirzingi et Margarete eius uxori ciuibus 
Cracouiensibus. To samo d. u. s. 

F. 238 Nr. 108 Nicolao Wirzingi et Statne eius uxori ciuibus Cra- 
couiensibus. Tak samo d. u. s. 

F. 238 Nr. 109 Gischoni de Szandetz laico et Elizabeth eius uxori 
Cracouiensis dioecesis. To s^mo d. u. s. 

F. 238 Nr. 110 Nobili viro Johanni Scarckonis militi et Annę uxori 
eius Cracouiensis dioecesis. To samo d. u. s. 

F. 238 Nr. 1 1 1 Peschoni Wirzingi et Elizabeth eius uxori Craco- 
uiensis dioecesis. To samo d. u. s. 

F. 238 Nr. 112 Johanni plebano ecclesie de Sandetz Cracouiensis 
dioecesis. To samo d. u. s. 

F. 252 Nr. 633 Johanni de Romanetz et Catherine eius uxori ci- 
uibus Cracouiensibus. To samo. Avig. V kal. Julii a. IX. 

F. 252 V Nr. 634 Paulo dieto Zupario et Fenenne eius uxori ci- 
uibus Cracouiensibus. To samo. d. u. s. 

F. 252 V Nr. 635 Kasimiro Regi et Adleydi eius uxori Reginę Po- 
lonie. To samo d. u. s. 

204. Nic do Polski. 

205. Nic do Polski. 

206. F. 130 Nr. 230 Nicolao Stanislai desdimir rectori parochialis ecclesie 
in Cunow Cracouiensis dioecesis. Nadaje mu tę parafie. Avig. V. Idus 
Jul. a. X. 

F. 394 Nr. 733 Preposito Sandomiriensi Crac. dioec. decano Vra- 
tislav. ecclesiarum ac officiali Cracouiensi. Dyspensa od defectu natalium 
dla Franciszka de Opatouetz. Avig. IV Idus Julii a. X. 

507. F. 280 Nr 109 Tomislao de Yambouitz canonico Cracouiensi. Nadaje 
mu tę kanonię. Avig. IV Non. Marci a. X. 

F. 280 V Nr. 110 Czeslkonij Dobeslay canonico Cracouiensi. Nadaje 
mu tę kanonię Avig. VI Non. Marci a. X. 

F. 281 Nr. III Zauisse Dobeslay canonico Cracouiensi. Nadaje mu 
tę kanonię. Avig. V Non. Marci. a. X. 

ro8. Nic do Polski. 

09. F. 16 Nr. 73 Archiepiscopo Pragensi et Cracouiensi ac Olomucensi 
episcopis. Wezwanie, aby zwołali kler swych dyecezyj i ogłosili, że papież 

Arcb. Kom. hitt. T. IX. 5 66 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

potępia naukę Jana de Polliaco, który głosi, jakoby Franciszkani 
mieli prawa spowiadania. Avig. II kal. Aug. a. X. 

F. 32 Nr. 144 Theiner 1. c. Nr. 707. 

F. 124 Nr. 666 ibid. Nr. 711. 

F. I44v Nr. 640 ibid. Nr. 713. 

F. 151 Nr. 68 ibid. Nr. 708. 

F. 211 Nr. 45 Arnaldo de Lacaucina scolastico ecclesiae C 
uiensis. Dozwala mu dwu kleryków mianować notaryuszami. Avig. 
kal. Mai a. X. 

T. 2 IG. F. 4v Nr. 8 Andree Nicolai canonico Cracouiensi. Nadaje mu t 
nonie. Avig. V Id. Jul. a. X. 

F. 33 V Nr. 6y Johanni dieto Suchiwilk canonico CracouiensL J) 
mu tę kanonię. Avignon IV Idus. Jul. a. X. 

F. 34 Nr. 6S Michaeli Dirsconis canonico Yratislauiensi. ^ 
mu tę kanonię. Avig. IV Idus Jul. a. X. 

F. 91 V Nr. 187 Theiner 1. c. Nr. 714. 

F. 107 Nr. 224 ibid. Nr. 714. 

F. 204 Nr. 440 ibid. Nr. 714. 

T. 211. F. 107 V Nr. 795 ibid. Nr. 704. 
F. 109 Nr. 805 ibid. Nr. 714, 
F. 173 V Nr. 1070 ibid. Nr. 709. 
F. 254 V Nr. u 18 ibid. Nr. 714. 
F. 191 V Nr. 1 1 56 ibid. Nr. 712. 
F. 203 1 213 ibid. Nr. 710. 

F. 205 V Nr. 1222 Ninognewo Znuissi ordinis fratrum Minorun 
zwala mu przejść do zakonu Benedyktynów. Avig. VI Non. Marci 
F. 211 Nr. 1249 Theiner 1. c. Nr. 714. 
F. 2i8v Nr. 1279 ibid. Nr. 705. 
F. 2i8v Nr. 1280 ibid. Nr. 705. 
F. 2i8v Nr. 1281 ibid. Nr. 706. 

T. 212. F. 203 Nr. 393 Dobeslao Stampote canonico Cracouiensi. Nadaj 
tę kanonię. Avig. VI kal. Jul. a. XI. 

T. 213. F. 211 Nr. 39 Paulo Henrig de Bochna clerico CracouiensL ^ 
mu beneficyum. Avig. Non. Nov. a. Xl. 
F. 286 Nr. 6S Theiner 1. c. Nr. 715. 
F. 295 Nr. 113 ibid. Nr. 716. 

T. 214 — 218 De Curia. Rękopisy papierowe. Do Polski nic się w nic 
mieści z wyjątkiem trzech aktów, mieszczących się nadto w tomac 
przednich, a mianowicie: w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 67 

W T. 214 f. I i 2 akty zamieszczone w T. 152 f. i i 2 
W T. 218 f. 94 i 95 Nr. iio akt znajdujący się w T. 168 f. I22 
Nr. 110. 

Innocenty VI. 

r. 219. F. 91 V Nr. 7 Albcrto Johannis. Nadaje mu prepozyturę włocławską, 
przyczem sz( zególy o wyborze biskupa poznańskiego Wojciecha. Avig. XV 
kal. Febr. a. I. 

F. 107 Nr. 34 Theiner 1. c. Nr. 721. 

T. 220. Nic do Polski. 

T. 221. F. 412 Nr. 738 Preposito eccl. S. Floriani prope Cracov. Poleca na- 
dać Samsse Dobcslai can. Sandom. kanonią krak. Avig. II kal. Novembr. a. I 

T. 222. F. 88 V Nr. 205 Theiner 1. c. Nr. 731. 

F. 310 Nr. 23 ibid. Nr 722. 
F. 426 Nr. 430 ibid. Nr. 730. 

T. 223. F. 79 V Nr. 126 Theiner 1. c. Nr. 731. 
F. 79 V Nr. 219 ibid. 

F. 178 Nr. 327 Nicolao de Molendinis canon. Crac. Nadaje mu na 
prośbę biskupa Bodzanty, którego jest krewnym, beneficyum. Avig. XI 
kal. Jun. a. I. 

T. 224. F. 410 Nr. 1068 Theiner 1. c. Nr. 724. 
F. 456 V Nr. 1306 ibid. Nr. 729. T. 225. F. 35 Nr. 23 ibid. Nr. 732. 

F. 199 Nr. 15 ibid. Nr. 740. 
F. 226 Nr. 6& ibid. F. 226 Nr. 68 ibid. T. 226. F. 224 V Nr. 278 ibid. Nr. 736. 

F. 226 Nr. 451 Nicolao Wirzingi civi Crac. Dozwala zwiedzić Zie- 
mię Św. Avig. VIII Idus Novembr. a. II. 

F. 298 Nr. 449 Petro de Natorio laico Crac. Odpust. Avig. IV kal. 
Nov. a. II. 

T. 227. F. 161 Nr. 346 janconi de Czarnecow. Nadaje kanonią włocławską. 
Avig. XVIII kal. Januar. a. II. 

F. 225 Nr. 489 Abbati monast. de Mogiła. Poleca nadać kanonię 
krak. Danielowi synowi Mikołaja Wirzingi. Avig. V kal. Novembr. a. II. 
F. 302 Nr. 671 de Ruda, de Mogiła Abbatibus ac scolastico eccl. 
Crac. Poleca przyjąć Annę córkę Mikołaja Wirzingi do klasztoru Augu- 
sty anek w Raciborzu d. u. s. 

5* 68 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 353 V Nr. 897 Theiner 1. c. Nr. 734 (z datą IX kal. zamiast 
VIII kal.). 

F. 380 Nr. 986 ibid. Nr. 737. 

F. 392 V Nr. 104 1 Arch. Gnezn. et Crac. ac Wratisl. ep. Poleca 
głosić krucyatę na Tatarów i Litwinów. Avig. IV Id. Novembr. a. E 

T. 228. Nic do Polski. 

T. 229. F. 29 Nr. 712 Theiner 1. c. Nr. 753. 

F. 33 Nr. 721 ibid. 

F. 74 Nr. 809 Stanyslao nato ąuondam Alberti de Poznania pcrp. 
Yicario in eccl. Wratisl. Nadaje ekspektatywę na beneficyum w dyeccz)i 
wrocL Avig. XV kal. Aug. a. III. 

F. 212 Nr. 1320 i 1 321 Theiner 1. c. Nr. 751 i 752. 

T. 230. Nic do Polski. 

T. 231. F. 52 V Nr. 120 ibid. Nr. 753. 
F. 182 Nr. 32 ibid. Nr. 741. 
F. 183 Nr. 36 ibid. Nr. 742. 

T. 232. F. 53 V Nr. 44 ibid. Nr. 780. 

F. 154 Mathie Laurencii. Nadaje kanonię krakow. Avig. XV kal 
Febr. a. V. 

F. 187 V Nr. 78 Segneo Wlostegii. Nadaje mu kanonię krak. na 
prośbę króla Kazimierza, którego jest kapelanem i postem. Avig. XVI 
kal. Januar. a. V. 

F. 281 Nr. 74 Jarobo Johannis rectori paroch. eccL in Lubcza Crat. 
dioc. Nadaje na prośbę króla, którego adresat jest kapelanem, beneficynn 
w dyec. krak. d. u. s. 

F. 349 V Nr. 10 Theiner 1. c. Nr. yj^, 

F. 381 Nr. 146 ibid. Nr. 781. 

T. 233. F. 246 Nr. 1 10 Theiner 1. c. Nr. 788. 
F. 465 Nr. 226 ibid. 

T. 234. F. 37 V Nr. 34 Thome Ninogney del Senno. Nadanie biskupstwi 
chełmskiego. Avig. XIII kal. Junii a. VII. 

F. 1 1 3 V Nr. 28 Theiner 1. c. Nr. 793. 

F. 185 Nr. 6^6 Scolastico eccl. Crac. Poleca mu nadać beneficyoiB 
Rafaelowi synowi Jana de Colatrovitz. Avig. IV. kal. Aug. a. VIL 

T. 235. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 69 

236. F. 23 Kazimiro Regi. Aby zwrócił pieniądze pożyczone u kollektora. 
Avig. IV Idus Febr. a III. 

F. 24 Arnoldo de Lacaucina. Aby od króla te pieniądze odebrał d. u. s. 

F. 24 Eidem. Aby zebrane pieniądze przesiał do Wenecyi. Avig. XII 
kal. Febr. a. III. 

F. 188 Eidem. Nadanie facultates. Avig. III Idus Novembr. a. III. 

F. 188 Eidem. O przesyłce pieniędzy kury i. Avig. VI Idus No- 
vembr. a. III. 

F. 188 Theiner 1. c. Nr. 738. 

F. 2 1 1 V ibid. Nr. 739. 

F. 212 Johanni Paduano et Arnoldo de Lacaucina. W sprawie prze- 
syłki pieniędzy kuryi d. u. s. 

237. Nic do Polski. 

238. F. 1 1 1 V Nr. 527 Dudik, Iter Romanum II str. 124 Nr. 321 krótki regest. 

F. 190 V Magistro et conventui Hosp. S. Marie Theutonicorum. >Mo- 
lesta nobisc. Aby nie wspierali Litwinów przeciw królowi Kazimierzowi. 
Avig. IV kal. Octob. a. IV. 

F. 226 Theiner 1. c. Nr. 773. 

239. F. I73v ibid. Nr. 779. 

F. 244 V ibid. Nr. 782. 
F. 246 V ibid. Nr. 783. 
F. 249 ibid. Nr. 784. 

240. F. 37. Arnoldo de la Caussina. W sprawie przesyłki pieniędzy kuryi. 
Avig. XIII kal. April. a. VIII. 

F. 38 Eidem. W tej samej sprawie d. u. s. 

241. F. 168 Arnoldo de Lacaucina. Kwituje go z sum przesłanych. Avig. XVIII 
kal. Sept a. VII. 

242 częściowo Klemens VI. 

F. 12 V Arnoldo de la Caucina. Mianuje go nuncyuszem dla Wę- 
gier i Polski. Avig. Non. Febr. a. I. 

F. 28 Eidem. W sprawie przesyłki pieniędzy do kuryi. Avig. XVII 
kal. Apr. a. I. 

F. 1 30 Eidem. Nadaje mu facultates. Avig. III Idus Novembr. a. II. 

F. 130 Eidem. O przesyłce pieniędzy. Avig. X kal. Decembr. a. II. 

F. 163 V Eidem. Poleca mu wizytacyę klasztorów. X kal. Sept. a. III. 

F. 181 Antonio et Guidoni Malabayla ac Raphaelo Damiani etc. 
W sprawie odbioru przesłanych przez kollektora z Polski pieniędzy. 
Avig. VII. Idus Januar. a. IV. 70 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 225 V Reginaldo Epo Palentino Thesaurario. Avig. Non. Mart 
a. III. Kwit XII Sept Johanni de Roma cum eum ad v. f. Wilhelmum 
Archiep. Colon, et Alamanie, Bohemie ac Polonie partćs pro certis ne- 
gociis misimus 30 fl. auri. 

XXVI Novembr. Raymundo de la Caucina nostro servienti armo- 
rum, cum eum ad partes Boemie, Polonie et Ungarie pro deferendis qu - 
busdam pecunianim summis ad nos et eccl. Romanam spectantibus ibi- 
dem existentibus misimus 80 fl. 

T. 243. F. II Theiner 1. c. Nr. 773. 
F. 81 ibid. Nr. 784. 

T. 244. F. io8v ibid. Nr. 718. 

F. locy ibid. Nr. 719. 
F. 173 V ibid. Nr. 720. 

F. i8ov Alberto Johannis. Zatwierdza mu nadanie prepozytury 
włocławskiej. Avig. XV kal. Febr. a. I. 
F. 201 V Theiner 1. c. Nr. 721. 

T. 244 A — 244 N. Zob. niżej Archetypa epist. Innocentii VI. 

Urban V. 

T. 245. Secr. F. 103 v Theiner 1. c. Nr. 821. 
F. 104 ibid. Nr. 822 i 823. 
F. IS3V ibid. Nr. 829. 
F. 201 ibid. Nr. 830 i 831. 
F. 202 ibid. Nr. 832. 

T. 246. Secr. F. 85 ibid. Nr. 839. 
F. 131 ibid. Nr. 840. 

F. 368 V Arnoldo de Lacaucina ap. S. nuncio. O przesianiu do Flo- 
rencyi 15.000 fl. Avig. V Id. Oct. a. II. 

T. 247. Secr. F. 30 Kazimiro Regi Pol. Aby powrócił łaskę oczernianemu 
niesłusznie wicekanclerzowi Johanni de Buscha. Avig. XVIII kal. Decembr. 
a. III cf. Theiner 1. c. Nr. 840. 

F. 8 Kazimiro Regi. O odesłaniu jego posła z należytą informacyą. 
Avig. VI kal. Decemb. a. III. 

F. 53 V Theiner 1. c. Nr. 848. • 

F. 106 V Kazimiro Regi. Aby oddalił nałożnicę. Avig. III kał. Oct. a. IIL 

F. 107 Aleydi Reginę Pol. Wyraża współczucie i oświadcza, że 
żadnej królowi dyspenzy nie udzielił d. u. s. 

F. 107 V Henrico lantrgrayio et principi terre Hassie. W tej samej 
sprawie d. u. s. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 71 F. I07v Ludovico Regi Hungarie. W tej samej sprawie d. u. s. 
Theiner Mon. Hung. II Nr. 148 zob. niżej Archetypa Innoc. VI T. 224 
D. Nr. 382. 

F. 326 Arnoldo de Caucina. O opłatach dotyczących dóbr stoło- 
wych biskupstwa płockiego. Avig. III kal. Noverabr. a. III. 

F. 332 Theiner 1. c. Nr. 858. 

F. 333 ibid. Nr. 859. 

. 248. Secr. F. 105 Theiner Mon. Hung. II Nr. 136 bez dodatku, że taki 
sam dokument wystosowano do króla Kazimierza. 

F. 127 V ibid. Mon. Hung. II Nr. 147. 

F. 128 ibid. Mon. Hung. II Nr. 148. 

F. 238 Theiner Mon. Pol. I Nr. 863. 

F. 238 V Arnoldo de Caucina. Aby zebrał kwoty uzyskane w pro- 
wincyi gnieźn. z opłaty dziesięciny. Avig. III Id. Junii a. IV. 

. 249. Secr. F. 26 v Theiner 1. c. Nr. 873. 

. 250. Secr. F. 1 1 V Theiner Mon. Hung. II Nr. 171. 

F. I29v Archiep. . Prag. et Wrat. ac Crac. ep. W sprawie nawró- 
cenia sie Laczka ks. Mołdawii. Ap. Monteflasconem IX kal. Aug. a. VIII 
Theiner Mon. Hung. II Nr. 197. 

F. 131 Archiep. Prag. et Wrat. ac Crac. ep. W tej samej sprawie 
ibid. Nr. 198. 

. 251. F. 22 Nr. 56 Clementi nato quondam Stephani de Lagow. Ze względu 
na króla Kazimierza nadaje mu beneficyum w dyec. wrocław. Avig. IV 
kal. Januar. a. II. 

F. 46 Nr. 120. Johanni de Pyaski presb. Gnezn. Nadaje mu eks- 
pektatywe na beneficyum należące do nadawstwa klasztoru tynieckiego. 
Avig. V Non. Maii a. II. 

F. 6j Nr. 174 Cantori eccl. Cracov. Aby zarezerwować Bodzathe 
Pribislai de Radzesno beneficyum należące do nadawstwa biskupa krak. 
Avig. IV kal. Julii a. II. 

F. 395 V Nr. 722 Theiner I. c. Nr. 838. 

F. 430 Nr. 108 Kazimiro Regi. Facultates dla jego spowiednika. 
Avig. III Id. April. a. II. 

F. 433 Jaroslao Archiepo Gnezn. Tak samo. Avig. III Idus Sept. a. II. 

F. 433 Nicolao Cozuch archid. Crac. Tak samo. Avig. II Id. Sept. a. II. 

F. 353 V Nr. 559 G)d. Univ. Crac. Nr. 4. 

F- 353 Nr. 560 Cod. Univ, Crac. Nr. 3. 

252. F. 94 Nf. 334. Theiner 1. c. Nr. 817. 
F. ii7v Nr. 436 ibid. Nr. 826. 72 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. 253. F. 74 V Nr. 245 Johanni de Buscha YicecancelL Kazimiri Regis. Alf 
uzyskał dygnitatem w kapitule krak. Avig. IX kal. Maii a. II. 

T. 254. F. 129 Abbati Monast. de Landa. Poleca mu zbadać sp>ór miedzr 
archidyakonem gnieźn. a klasztorem w Trzemesznie. Avig. V. kaL Maii a. E 

T. 255. F. 24 Wirzbente de Kampno militi Poznań, et Starosczinie eius uzod 
Nadaje altare portatile. Avig. IV Non. Maii a. IV. 

F. 24 Eisdem. Ze moc/ą w miejscach znajdujących się pod intcr- 
dyktem brać udziat w służbie Bożrj. d. u. s. 

F. 43 Nicolao dieto Cozuth. Zatwierdza nadanie prepozytury gnica 
Avig. XVII kal. Jul. a. IV. 

F. 56 Theiner 1. c. Nr. 862. 

T. 256. F. 53 V ibid. Nr. 868. 

F. 90 V ibid. Nr. 872. 
F. 105 V ibid. Nr. ^Oy. 

T. 257. F. 6 i 7 ibid. Nr. ^7^, 
F. 8 ibid. 

F. 57 ibid. Nr. 876 z datą ut supra. podczas gdy akt ten ma datę 
apuJ Monteflasconem Balncore^jcn. d. XIV kal. Junii a. VI. 
F. 130 ibid. Nr. 875. 

T. 258. F. 27 V Dobrogoscio Tomislai. Nadaje mu prepozyture krak. Romę Idus 
Nov. a. VI. 

V. 38 Nr. 21 Theiner 1. c. Nr. 874 z datą. Avig. VIII kaL Febr, 
podczas gdy data regestów brzmi Korne Xiii kal. Febr. a. VI. 

I\ 63 Nr 17 Theiner 1. c. Nr. ^7^, 

F. 85 Nr. 53 ibid. 

1\ 171 Nr. 153 Johanni de Lichteiiowe clerico Vlad. W sprawie 
sporu bcneficyalnego w prowincyi nioomickiej. Monteflasc. II Id. Aug. a. VL 

T. 259. F. S4v Xr. 362 Theiner 1. c. Nr. 8S2. 
V. 108 V Nr. 400 ibid. Nr. 8S4. 
F. I 5 I V ibid. Nr. 8S0. 

T. 260. Nic do Polski. 

T. 261. F. 47 V Nr. ()S Theiner 1. c. Nr. 818. 
F. 49 Nr. 1(^3 ibid. Nr. 819. 
F. I39v Nr. 113 ibid. Nr. 842. 
F. 149 V Nr. 138 ibid. Nr. 838. w ARCfflWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 73 262. F. 16 Archiep. Pragensi. W sprawie biskupstwa płockiego. Avig. XIV 
kał. Decembr. a. II. 

F. 1 18 V Arnoldo de Caucina. Poleca wypłacić we Florencyi 15000 fl. 
Avig. V Idus Octobr. a. II. Grzegorz XI. 

263. Secr. i de curia. F. 16 v Ludovico Hung. et Pol. Regi. »Cum clare*. 
O zwrot długów Kazimierza W. kamerze. Avig. XVI kal. Maii a. I. Thei- 
ner Mon. Hung. II Nr. 208. 

F. 25 V Floriano Epo Cracov. O przyjęcie kollektora Arnolda 
de Caucina. Avig. III Idus Marcii a. I. 

F. 52 Theiner Mon. Hung. II Nr. 209. 

F. 82 Archiep. Pragensi. Cum venerabilis. W sprawach kamery w Cze- 
chach, Polsce i na Węgrzech. Villa nova XV kal. Aug. a. I. 

F. 106 V Theiner Mon. Pol. Nr. 895 z reg. avig. 

F. 108, 109 i 326. Sprawy Ludwika węg. i cesarza. 

F. iiiv Theiner 1. c. Nr. 896 na f. 122 akt ten powtórzony po 
raz drugi. 

F. 2iov Archiep. Pragensi. W sprawach kamery Villa nova IV 
Idus Julii a. I. 

F. 245 Arnoldo de Caucina. W sprawach przesyłki pieniędzy do 
kuryi. Avig. II Idus Decembr. a. I. 

F. 323 Theiner Mon. Hung. II Nr. 222 i 223. 

F. 326 V Theiner Mon. Poi. I Nr. 727 i 728 pod mylną datą z ar- 
chetypów. Zob. niżej. 

F. 334 ibid. Nr. 726 równie pod mylną datą z archetypów. 

F. 339 ibid. Nr. 900. 

264. De curia. F. 3 Andree Epo Cerethensi. »Ad nostramc. Oddaje mu pod 
jurysdykcyę katolików w dyecezyi halickiej. Avig. XVI kal. Febr. a. II. 

F. 93 Petro Stephani Archid. de Zaboch. Ustanawia go koUektorem 
na Węgrzech i w Polsce. Avig. II Id. Febr. a. II. 

265. De curia. F. 13 Helye de Vodronio. W sprawie poborów kamery 
w Niemczech, Czechach, Polsce, Szwecyi i Danii. XIII kal. Febr. a. III. 

F. 62 V Vicario ministri generalis Ord. fr. minor, in partibus Ruscie 
deputato. >Animarum«. O ich jurysdykcyi we Lwowie i na Rusi non obst. 
epo Lubucensi Villa nova XII kal. Aug. a. III Theiner Mon. Hung. II Nr. 277. 

F. 63 Neophitis quarumcunque nacionum in terra Lemburge et 
aliis Ruscie partibus constitutis. »Letamur in domino«. Wyraża radość z po- 
wodu ich nawrócenia i oddaje pod jurysdykcyę Franciszkanów d. u. s. 
Theiner Mon. Hung. II Nr. 278. 74 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 147 i 148 Petro Stephani can. ccci. Agriensis Ap. Sed. nunco 
3 listy w sprawie poborów kamery w Polsce. Trzeci dotyczy Swiet> 
pietrza w dyec. wrocI. Avig. II Idus Julii a. III. 

F. 152 Theiner 1. c. Nr. 931. 

F. 164 Petro Stephani. Dwa listy w sprawie poborów kamer)- 
ważne dla spraw w Polsce, a zwłaszcza dyec. płockiej. Avig. V Idus 
Oct. a. III. 

F. 165 i 166 eidem. Dalsze dwa listy w tych sprawach mniejszej 
wagi. Avig. XVII kal. Noveinbr. a. III. 

T. 266. De curia. F. i v Theiner 1. c. Nr. 942 (Millegius nie Milleczius). 
F. 96 V ibid. Nr. 949 i 950 z reg. avig. 

T. 267. De curia. F. 2 ibid. Nr. 959 i 960. 
F. 3 ibid. Nr. 961. 
. F. 5 ibid. Nr. 964. 
F. 6 ibid. Nr. 966. 
F. 57 ibid. Nr. 958. 
F. 70 ibid. Nr. 973. 
F. 99 Petro Stephani. >De circumspectione«. O poborze w Polsce 
Świętopietrza. Avig. bez daty, zdaje się styczeń a. V. 

T. 268. Secr. F. 8 Lasconi duci Moldauiensi. »Litteras tuec. Wyraża radość 
z powodu jego nawrócenia się i nadzieję, że tak samo postąpi jego żona. 
Avig. VIII kal. Febr. a. II. 

F. 16 i 19. Dwa listy Carolo Rom. imp. Avig. II kal. Apr. a. IL 
i Ludovico Hung. R. Avig. XI kal. Maii a. II. W sprawie córek Kazi- 
mierza W. cf. Theiner 1. c. Nr. 899. 

F. 25v Ludovico R. O wysianiu nuncyusza Helia de Vodronio. 
Avig. XVII kal. Maii a. II. 

F. 138 Epo Cracov. W sprawach kamery po śmierci Arnolda 
de Lacaucina. Avig. IV kal. Maii a. II. 

F. 190 Epo Cracov. w sprawach kamery Villa nova IV Idus 
Octob. a. II. 

F. 204 Elizabeth seniori Hung. et Pol. R. W sprawie długów Ka^ 
zimierza W. wobec kamery. Avig. XVIII kal. Dec. a. II. Theiner Mon, 
Hung. II Nr. 263. 

I 

T. 269. Secr. F. 89 i 90 Theiner 1. c. Nr. 934 — 936. 

T. 270. Secr. F. 144 Elizabeth sen. >Cum dudum«. W sprawie długu Kazimie* 
rza W. 1555 mar. i 200 fl. auri ap. Pontemsorg. XVII kal. Oct. a. IV. 
Theiner Mon. Hung. II Nr. 298. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 75 

!% 271. Secr. F. 7 Theiner 1. c. Nr. 962. 
F. 10 ibid. Nr. 963. 

"*. 272. F. 38 V Abbati mon. Claretumbe et prepos. S. Marie ac archid. Crac. 
W sprawie beneficyów w Polsce Jakóba kardynała s. Gregorii ad velum 
aur. Avig. Non April. a. III. 

F. 86 dalszy ciąg na f. 107 Theiner 1. c Nr. 932. 

F. 220 Officiali Cracov. W sprawie nadania w Krakowie prebend 
opróżnionych po śmierci Stanislai de Zkezin Hinconi Ade de Opatouicz 
notario et capellano Elizabeth imperatricis. Avig. VII Idus Januar a. IIL 

\ 273. F. 37 Petro S. Eustachii diac. Card. Nadaje mu kustodyę krak. po 
Zawiszy Ninoney, który zmarł w Rzymie, Orgonii IV Non. Julii a. IV. 

F. 61 Theiner 1. c. Nr. 944. 

F. 174 Dobrogostio Thomislai decretoram doctori. Nadaje mu dzie- 
kanat krak. Avig. II Non Januar. a. IV. 

F. 236 V Wilhelmo Horborch. Nadaje kanonią krak. d. u. s. 

F. 271 Abb. de Clara tumba, decano S. Agricole Avig. dioc. ac the- 
sauraiio Crac. Nadaje kanonie kurzelowską Abrahe filio Johannis de So- 
lecz Nonis XVIII kal. Sept. a. IV. 

F. 273 V Johanni Michaelis de Radlicza in artibus et medic. magi- 
stro. Nadaje kanonią gnieźn. Ap. Pontemsorgie IV Non. Sept. a. IV. 

F- 334 V Theiner 1. c. Nr. 947. 

• 274. F. 12 ibid. Nr. 889. 

F. 139 — 145 szereg listów z pełnomocnictwami Johanni epo Au- 
gustensi in partibus Allem. Boh. Ungar. et Polonie Ap. Sedis nuncio. 
Villanoua IV Idus Julii a. I. 

F. 220 Arnoldo de Caucina. O przesianiu pieniędzy do kuryi. 
Avig. II Idus Decembr. a. I. 

. 275. F. 8 Petro Stephani archid. de Zaboch. Mianuje go koUektorem na 
Węgry i Polskę. Avig. II Idus Febr. a. II. 

F. 57 Helie de Vodromio Ap. S. nuntio. W sprawie spadku po 
Arnoldzie de Caucina IV kal. Maii a. II. 

F. 105 Petro Stephani. W tej samej sprawie. Villa nova IV Id. 
Oct. a. II. 

F. 108 Helie de Vodromio. O nałożeniu dziesięciny unius anni 
w Niemczech, Czechach, Polsce i Węgrzech. Avig. Id. Novembr. a. IL 

276. F. 120 Floriano epo. Cracov. O długu Jana ks. Oświęcimskiego. Villa 
noua VIII Id. Aug. a. III. 76 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 121 i 122 Petro Stephani. Dwa listy o ściąganiu pieniędzy na- 
leżących dla kamery. Avig. II Idus Julii a. III. i Yillanoua Nonas 
Aug. a. III. 

F. I49v Petro Stephani. O ściąganiu zaległości w Polsce i Wę- 
grzech. Avig. V Idus Octob. a. III. 

T. 277. F. 54 V Theiner 1. c. Nr. 956. 

F. 63 V ibid. Nr. 949 z reg. avig. 

F. 6j ibid. Nr. 950 z reg. avig. (Nicolaus Scrobert nie Sciorlert, 

T. 278. F. 17 V Theiner 1. c. Nr. 961. 

F. 37 ibid. Nr. 959. 

F. 62 ekspedycya ogólna do kollektorów Floryana b. krak., Miko- 
łaja elekta pozn., Piotra Stephani i Mikołaja Strosberga VII Id. Maii a, V. 

F. 63 V Theiner 1. c. Nr. 973. 

F. 106 — 108 ibid. Nr. 981, 980 i 979 z T. 281. 

F. 127 Petro Stephani. »Bene de«. W sprawach kamery. Avig \1 
Idus Decembr. a. V. 

F. 128 — 134 szereg listów Thome electo Niociensi z pelnomc- 
cnictwami. Avig. II kal. Dec. a. V. 

F. 147 eidem. O ściąganiu pieniędzy. Avig. VIII kal. Dec. a. V. 

T. 279. F. 2 — 6 Petro Stephani 4 listy w sprawach należy tości kamery. Avig. VI. 
kal. Febr. a. VI, czwarty VIII Idus Februar a. VI. 

T. 280. F. 14 i 15 ibid. Nr. 1000 i looi. 

F. 22 dwa listy do kleru i panujących w Polsce i Węgrzech o po- 
parcie Bernarda ep. Bonon. Romę Non. Marc. a. VII. 

F. 23 Theiner 1. c. Nr. 1002. 

F. 26 Bernardo epo Bonon. W sprawach kamery d. u. s. 

F. 26 V Theiner 1. c. Nr. 1003. 

F. 28 Bernardo epo Bonon. W sprawach dziesięciny fruct. »Quantis 
Rom. eccl.« d. u. s. 

F. 35 Nicolao Strossberg. W sprawach kamery d. u. s. 

F. 98 V — 102 sześć listów Nicolao Strosberg w sprawach kamery, 
pierwszy z daty Anagni XV kal. Novembr. a. VII, reszta Romę XIV 
kal. Decembr. a. VII, czwarty i piąty u Theinera 1. c. Nr. 101 1 i loio. 

F. 147 Archiep. Strigon. O naioźeniu dziesięciny na prowincye 
Strig. Coloc. i Gnezn. Romę Non. Decembr. a VII. 

T. 281. F. 45 V Petro Stephani. W sprawach kamery ap. Pontemsorg XII kal. 
Sept. a. IV. 

F. 5 1 V Theiner 1. c. Nr. 949. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 77 F. 55 Theiner 1. c. Nr. 950. 

F. 119 Collectori fructuum in regnis Ungarie et Polonie. Avig. XVI 
kal. Febr. a. V. 

F. i34v Nicolao Strosberg. O ściąganiu dziesięciny. Avig. II kaL 
Febr. a. V. 

F. 159 Floriano Epo Crac. Nicolao electo Poznań. Pctro Stephani 
Nicolao Strosberg. O poborach kuryi. Avig. VII Idus Mail a. V. 

F. 202 V Theiner 1. c. Nr. 981. 

F. 204 ibid. Nr. 980. 

F. 205 ibid. Nr. 979. 

F. 242 — 243 trzy listy Petro Stephani. W sprawach kamery. Avig. VL 
kal. Febr. a. VI. 

r. 282. F. 74 V Theiner 1. c. Nr. 901. 

F. TJ Poznań, et Misn. Ep. et Abbati de Mogiła. O niepokojach 
we Wrocławiu. Avig. VI kal. Decembr. a. I. 

F. 93 V Johanni de Czamecowo. Zatwierdza nadanie mu przez ar- 
cyb. Jarosława archidyakonatu gnieźnieńskiego ap. Pontemsorgie II Idus 
Maii a. I. 

F. 145 Theiner 1. c. Nr. 899. 

r. 283. F. TJ ibid. Nr. 905. 

F. 109 V Andree Epo Cerethensi. Dozwala mu obok biskupstwa 
uzyskać i inne beneficya. VilIanova X kal. Aug. a. II. 

F. 188 Theiner 1. c. Nr. 915. 

F. 203 Nicolao Scamppe. Nadaje mu kanonię włocławską. Villa- 
nova III Non. August! a. II. 

F. 212 Theiner 1. c. Nr. 913. 

F. 238 V ibid. Nr. 908 i 910 z reg. avig. 

T. 284. F. 30 V Dobrogostio Thomislai prep. eccl. Crac. decr. doct. W sprawie 
prepozytury u S. Michała na zamku krak. i sporu o nią. Avig. X kał. 
Febr. a. III. 

F. 31 Theiner 1. c. Nr. 920. 

F. 40—41 ibid. Nr. 921, 922, 923 i 925. 

F. 46 ibid. Nr. 926 z reg. avig. (Nicolao de Jeschin nie Teschin). 

F. 48 ibid. Nr. 941 z reg. avig. 

F. 70 i 80 ibid. Jarando (nie Jarmido) Nicolai de Bolszowa i Mi- 
chaeli Stanislai de Mescow. 

F. 152 ibid. Nr. 930. 

F. 168 ibid. Nr. 941 akt ostatni. 

T. 285. F. 14 ibid. Nr. 946. ^8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 286. F. 5 Nicolao Strosberg. Mianuje go swoim kapelanetn. Avig. IVXai 
Febr. a. V. 

F. 163 V Officiali Gnezn. O nadaniu prepozytury w Łeczyqr Jai» 
stawowi Viti de Jaroslauicze plebanowi in Sborow Crac. dioc. ap. P» 
temsorgie XVII kal. Oct. a. V. 

F. 181 Theiner 1. c. Nr. 978. 

F. 2 1 5 V Laurencio Nicolai de Uneyow. Nadaje mu kanonią gnicźi 
Avig. IX kal. Novembr. a. V. 

F. 255 Officiali Poznań. Sprawa o zamianę różnych benefiaói. 
Villa noua VII Idus Julii a. V. 

F. 289 Theiner 1. c. Nr. 964 z T. 267. 

T. 287. F. 141 V Theiner 1. c. Nr. 990. 
F. 206 V ibid. Nr. 10 12. 
F. 215 ibid. Nr. 10 15. 

F. 215 Margarethe de Cereth domine Walachie minoris. Pełnomo- 
cnictwa dla spowiednika. Romę III kal. Febr. a. VIII. 

T. 288. F. 16 Theiner 1. c. Nr. 967. 

F. 92 V Officiali Gneznensi. O nadaniu Nicolao Preczlai can. Poa 
archidyakonatu łęczyckiego. Avig. VII kał. Julii a. VI. 

F. 169 Andrce de Pisdri. Nadanie kanonii gnieźn. Villa noua VI 
kal. Aug. a. VI. 

F. 280 Theiner 1. c. Nr. 992. 

T. 289. F. 155 Grcgorio Sico in episcopum Armcnorum in loco de Pcra iuili 
Constantinopolim electo. Nadaje mu to biskupstwo. Akt ważny ze wzgldi 
na dzieje Unii Ormian. Avig. VII Idus Januarii a. VI. 

F. 157 Petro łlanconis dieto Ommelons de Snena clerico Gnca 
Nadaje mu parafię in Dobrf)vo gnczn. dioc. Avig. VII kal. Maił a. M 

F- 39' Johanni Angeli can. eccl. Crusvic. Nadaje mu beneficynfl 
należące do kollacyi bisk. chehiiińskicgo. Avig. IV Non. Maii a. VI. 

F. 504 V Arch. Gnezn. Kpo Crac. et Abb. Mon. Saganensis. Mia 
nuje ich konserwatorami dla klasztoru in Arena wrocl. Avig. II Noi 
April. a. VI. 

F. 653 Theiner 1. c. Nr. 990. 

F. 673 ibid. Nr. 989. 

F. 708 Abbati Mon. de Claratumba, dccano ac Alberto Cristii 
can. Crac. W sprawie sporu Laurcncii Nicolai dc Wneyow z Janem R 
sadesly alias Wlodomiri de Lasnino o prirafic dc Goloczow Cracov. dio 
Avig. II kal. Junii a. VI. 

T. 290. F. 179 V Gregorio Radzei. Nad.ije mu prcpozyturc pl(jcką po Dobi 
sJawie, który zostaZ biskupem płockim. Avig. VIII kal. Sept. a. VL w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 79 F. 243 Theiner 1. c. Nr. 997. 

F. 289 ibid. Nr. 993. 

F. 305 Mjjro Wilhelmo Horborćh decr. doct. capell. nostro. Nadaje 
iTiu kanonią krak. i altare S. Thome, które posiadał Spitko de Rogrincz. 
Yillanoua II kal. Aug. a. VI. 

F. 410 V Theiner 1. c. Nr. 995. 

F. 464 V ibid. Nr. 994. 

F. 482 Bronislao Viti de Stralcou, pochodzącemu ex utroąue pa- 
rente de nobili genere et in iure canonico studenti. Nadaje kanonią 
gnieźn. Avig. Non, Sept. a. VI. 

291 — 309. Klemens VII antyp. 

Urban VI. 

310 F. 27 V Theiner 1. c. Nr. 1018. 

F. 28 Demitrio 1. 1. S. Coronatorum. W tej samej sprawie. Romę X. 
kal. Junii a. III. Theiner Mon. Hung. II Nr. 318. 

F. 207 Theiner Mon. Pol. Nr. 1019. 

F. 234 V ibid. Nr. 1020. 

F. 239 V ibid. Nr. 1021. 

F. 240 V Swencheslao Gregorii cust. Crac. et Petro Francisci. W spra- 
wach kamery Roma XII kal. Junii a. V. 

F. 245 Theiner 1. c. Nr. 1022. 

F. 3 10 Archiep. gnezn. Przeciw Klemensowi VII. Romę Idus Febr. a. V. 

311. F. 18 Theiner 1. c. Nr. 1017. 

F. 63 ibid. Nr. 1025. 
F. 130 ibid. Nr. 1026. 
F. 166 ibid. Nr. 1028. 

Bonifacy IX. 

312. F. 35 Theiner 1. c. Nr. 1029. 

F. 49 i 50 ibid. Nr. 1030 — 1032. 

F. ^6 — 78 trzy listy Johanni Manco canon. Neapol. W sprawach 
kamery na Węgrzech i w Polsce. Romę IV Id. Novembr. a. I. 

F. 80 V Theiner 1. c. Nr. 1027 (Urban Vi). Opuszczona ekspedycya 
Epo poznań, abbati Tinciensi et archid. Crac. 

F. 1 39 V Mgro Petro Strelicz. Mianuje go swym kapelanem. Romę V 
Idus Novembr. a. I. 

313. F. 73 V Dobrogostio Ep. Poznań. > Cum dudum*. W sprawach kamery. 
Romę XVI kal. Maii a. II. 8o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 183 — 188 sześć listów z ogólnemi pełnomocnictwami Johanm 
abbati S. Stephani de Carrana et Baylardino de Verona canon. Vicen- 
tino wysłannikom papieża do Polski. Romę XVII kal. Novembr. a. IL 

F. (93 i 194 dwa okólniki w tej samej sprawie do Polski d. u. s. 

F. ig6v Toż samo VIII Idus Novembr a. II. 

F. 254 V, 255 i 266 trzy listy ogólne Johanni ep. Massonensi Ap. 
Sedis nuncio ad Polonie Regnum, Pruscie, Lithuanie ac Liuonie prou. 
Romę kal. Marcii a III. 

F. 261 — 263 dziesięć listów do tegoż treści ogólnej z tej samej dat). 

F. 297 V Mgro Paulo Nankeri. Mianuje go kapelanem. Romę II 
Non. Marcii a. III. 

T. 314. F. 43 Dobrogostio ep. Poznań. W sprawie kamery. Romę VI Idus 
Decembr. a. IV. 

F. I09v Johanni Manco. O zamianowaniu Jacobi Philippi de Gui- 
dottis kollektorem w Polsce. Penisie IV Non. Julii a. IV, 

F. 168 Maffiolo ep. Plocensi. W sprawie zarządu prowincyj par.- 
stwa kość. Romę XV kal. Decembr. a. I. 

T. 315. F. 31 Maffiolo ep. Plocensi. Sprawy Patrimonium. Romę XII kal. No- 
vembr. a. VII. 

F. 197 kwit dla kollektora Mikołaja bisk. chełmińskiego. Romę YIII 
kal. Marcii a. VIII cf. Theiner 1. c. Nr. 1035. 

F. 303 V mianuje Pawia ze Swarzecina kapelanem pap. Romę VII 
Idus Maii a. IX. 

T. 316. F. III Benedicto de Bardis. W sprawie fructuum medii temporis z bi- 
skupstwa włocławskiego. Romę II kal. Maii a. X. 
F. 153 Theiner 1. c. Nr. 1041. 
F. 306 ibid. Nr. 1042. 
F. 308 ibid. Nr. 1043. 

T. 317. F. 50 Theiner 1. c. Nr. 1044. 
F. 112 ibid. Nr. 1045. 

F. 234 glejt dla Mikołaja Pieniążka, wysłanego z kuryi do Polski 
Romę IX kal. Julii a. XII. 

T. 318. F. 57 — 58 Nicolao de Batellis w sprawie beneficyalnej Jana Thom- 
konis de Szamboczin. Romę III Non. Dec. a VII. 

F. 153 Epo Cracov. W sprawie o parafię w Kościelcu. Romę VU 
kal. Julii a. VII. 

T. 319 i 320 De curia. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 8 1 

T. 347. Jestto rodzaj formularza, obejmujący akta Urbana VI, Bonifacego IX, 
Innocentego VII, Jana XXIII i Marcina V. 

F- 37 ' 39 Theiner L c. Nr. 1030 i 1032 z regestów. 
F. 54 i 55 ibid. Nr. 102 z regestów. 2. Regesta avignońskie. 

Ten rodzaj regestów *) odnosi sie wyłącznie tylko do czasów avignoń- 
sklch i stąd pochodzi ich nazwa, tembardziej usprawiedliwiona, źe po przenie- 
sit.niu Stolicy Apostolskiej napowrót do Rzymu pozosta/y one jeszcze przez 
dłui^i czas w Archiwum w Avignonie i to aż do r. 1784, w którym je do- 
piero do Watykanu przeniesiono. Dział ów różni sie od poprzedniego przede- 
wszystkiem zewnętrzną formą, regesta te pisane są bowiem wyłącznie na pa- 
p erze, »in ąuartoc, wiele kart w nich jest niezapisanych, gdyż wciągano akta 
w luźne zeszyty, których zapełnienie od ilości aktów zależało, a następnie do- 
piero łączono je w osobne tomy. Wszystkie tomy posiadają objętość znaczną, 
liczą bowiem przeciętnie każdy około 700 kart. Oprawa ich jest nowszą, lecz 
stan dzisiejszy wiele pozostawia do życzenia, gdyż znaczna część tomów, 
zwłaszcza początkowych z czasów Jana XXII, jest bardzo zniszczona, a nie- 
które, jak T. 13, 14 i 15, niemal się rozsypują. 2) 

Co do ich treści, a zarazem i stosunku do regestów watykańskich, pod- 
nieść przedewszystkiem należy, że oba te działy są do pewnego stopnia równo- 
legle i w znacznej części obejmują ten sam materyał, to jest jedne i te same 
dokumenta. Lecz regesta avignońskie są regestami pierwotnymi, a możnaby 
je określić również jako oryginały regestów watykańskich, lub jako regesta 
przygotowawcze i tymczasowe. Z nich powstały ^z czasem regesta watykań- 
skie wieku XIV przez stopniowe odpisywanie ich na pergaminie w tomach, 
które odtąd wyłącznie miały stanowić urzędową seryę regestów. Przygoto- 
wawczy i tymczasowy charakter regestów avignońskich przebija się zaś głó- 
wnie w tem. że je prowadzono luźnemi zeszytami, jak również i w sposobie 
numerowania poszczególnych aktów. Niektóre z nich nie są wcale opatrzone 
numerem porządkowym, ^) inne natomiast prawie nigdy nie są numerowane *) Zestawienie poszczegc51nych tomów tych regestów podaje Palmieri »Ad Yaticani Archivi 
Rom. Pontificum Regesta manuductio. Romae 1884, nadto ogólne uwagi o ich sposobie prowadze- 
nia skrcilili: Werunsky »Romische Berichte III Bemerkungen tlber die im Yaticanischen Archiv be- 
hn«llichcn Register Clemens VI und Innocenz VI« 1. c. str. 145 — 150, Denifle »Specimina paleo- 
;jTai)hica Regestorum Rom. Pontif*. 1. c. str. 8, 48 i nast„ tudziei Denifle et Chatelain »Cartularium 
IniYcrsitatis Parisiensisc Pańs 1 891 T. II str. XIX. 

') Dlatego tei z tych trzech tomów moina obecnie korzystać tylko za zezwoleniem szczegól- 
nem Zarządu Archiwum. 

*) W tomie 155 (Urban V) umieszczono wskutek tego na f. 299 notatkę: >Omnes littere 
ivtius (^)uatenu sunt rubricate, quamvis numerus in rubricis nec liter is non est appositus et ex 
C'.rta causa. 

Arch. Kom. hist. T. IX. 6 82 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

kolejno, ^) zapewne bowiem oryginały aktów lub minuty posiadały swoją po- 
rządkową cyfrę, a w regesta wciągano je w miarę ich ekspedyowania. Nato* 
miast w regestach watykańskich akta zaopatrzone są numerem bieżącym » 
pełnie prawidłowo, a odpowiada on po większej części numerom aktów w re- 
gestach avignońskich. ^) Widocznie przy odpisywaniu powtórnem porządko- 
wano poszczególne akta wedle liczby pierwotnej i dopiero w tym porządki 
wciągano. Przy układaniu zeszytów w tomy postępowano także dość dorywao, 
bo nieraz znalazły się liczne akta, które w pewnym tomie winny były znakic 
miejsce, lecz na nie z oprawą nic czekano*^), pozostawiając je dla tomów dalszyd 
Jakkolwiek jednak regesta avignońskie odpowiadają wogóle wziąwszy 
co do swej zawartości watykańskim, to jednak zachodzą miedzy niemi i pod 
tym względem pewne różnice. Jedna z nich jest zwłaszcza bardzo zasadnics^ 
a mianowicie ta, że podczas gdy regesta watykańskie obejmują trzy rodzaje 
aktów: liitcrac sccretae, de curia i comnnoies, to w avignońskich brak pio- 
wszych w zupełności. ^) Powodem tego jest niewątpliwie okoliczność, że do re- 
gestów avignońskich wciągano tylko akta wygotowywane przez główną kai- 
celaryę papieską, w watykańskie nadto i te, które wychodziły z kancdai]fi 
przybocznej. Dla nich jednak nie prowadzono już regestów przygotowawciyd 
lecz je wprost najprawdopodobniej z minut, których znaczna ilość w L ł 
lArchetypa Innocentii Ylc się dochowała, do regestów urzędowych wpisj^ 
wano. Toż samo dotyczy pewnej części listów de curia. Natomiast o iledio- 
dzi o liłUrae communes, to w regestach avignońskich niewątpliwie jest ick 
więcej niż w watykańskich, do nich bowiem niewszystkie tu się mieszoąoe 
akta wciągnięto, a przytem w regestach watykańskich są pewne luki, kttSit 
regesta avignońskie uzupełniają w znacznej mierze. Już więc z tego wzgledi 
serya ta musi być przedm\ptcm osobnych poszukiwań i studyów, a jej tak 
czenie nawet co do aktów, które się i w regestach watykańskich mieszczą. 
jest dość doniosłe. Regesta avignońskie są przecież bądź co bądź oryginaboi 
i regestami picrwotnynii, watykańskie, chociaż dziś urzędowe, tylko ich od* 
pisami, w razie wiec różnic w stylizacyi, co bardzo często wskutek omyU 
pisarza zdarzyć się może, pierwszeństwo przyznać należy brzmieniu w r^ 
Stach avignońskich. Dlatego przy korzystaniu z regestów wieku XIV musiSK 
wziąć na uwagę i jeden i drugi dział, a przy publikacyi aktów podawać *) I )l;i pr/ykł;i*hi ]ło«lajciiiy p(>r/jnlik nunicn»\v w j<.Mlncin miejscu w tomie 25 (Jan X!0I). 
Numera iiastęi)ują po sobie w lon spo:>('il): 1 95 1. 1 950, 1 945, 1 942, 1 95 7, 1 948. 1 946, I962, I9<>5» 
1986, 1949 i t. d. l*otlobiiy por/.ąilck istnieje niemal wszędzie. 

"•') Takhy ]'>o winno l)ye z r«'L;uIy, Tiieraz jednak jest inaczej z powodu, ie pray odpisprisil 
w regesta watykańskie niektóre akta wypuszczono, a więc i numer porządkowy zmienić m«siaBl» 

^j Zaznaczano W('«wczas tei;o rodzaju regesta od]>o\\iednią notatką n. p. »Quatemi litenitf 
postredditionemet lij^ationem librorumt (tom 81 -, lub »I-ittere portate j^ost lii^ationemlibronimc (tcwięS^ 

*) Jedyny w tym wzijb;(i/ie wyjątek i to d<ł<e \\z:^irdny, zacliud/j co do pewnej grupy lisKJ* 
papieża Jana WII, kt'>r;iby tU) kati^^^oryi Litterae secretał.'t zalic/\ó mo/na. W t. 55 bowiem (jesf* 
tom 8-my z czas<'>w llenctlykti XII; nd f. ^07 niiiNci się t'ra.;ment rei^e>t'>w pod napisem: »Uiu ^ 
tribus partibus Reijislri nutaruni eMrarlinan. ironii c.imeie aiini X »lni no>tri Johannis XXIIc. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 83 ' możliwe odmiany obu tekstów. Tego rodzaju postępowanie można uważać 
■jako jedynie odpowiadające wymaganiom naukowym, bo tylko tak ustalony 
» tekst będzie podawał równocześnie i pierwotne brzmienie aktu i dzisiejsze 
» brzmienie urzędowe regestów. ^) 

Serya regestów avignońskich obejmuje obecnie tomów 347, opatrzonych 
• liczbą bieżącą, a z nich w szczególności przypada na pontyfikaty Klemensa V 
t. I, Jana XXII tomów 46, Benedykta XII t. 8, Klemensa VI t. 6$, Innocen- 
tego VI t. 29, Urbana V t. 23, Grzegorza XI t. 32 i antypapieży Klemensa VII 
t. 69 i Benedykta XIII t. 74. ^) Jaki był pierwotny rozkład tych tomów, tru- 
dno ocenić, dziś jednak akta te w wielkim znajdują się nieładzie. Pierwotna 
'■ ich oprawa zniszczała, a i pierwotny porządek wskutek prawdopodobnie złego 
umieszczenia w Avignonie, obecnie już nie istnieje, w czasie zaś, gdy je na- 
powrót porządkowano, nie dołożono zbyt wielkich starań, lecz zbierano po- 
szczególne akta i oprawiano tak jak przypadkowo były złożone, bez względu 
na chronologię a bardzo często i bez względu na treść, wmieszano tu więc 
wskutek tego cały szereg najrozmaitszych aktów, któfe do regestów wcale 
nie należały. Stąd w tomach dzisiejszych znaleźć można regesta papieży wcze- 
śniejszych oprawione razem z regestami późniejszych, a wśród tego mnóstvvo 
aktów procesualnych i skarbowych najrozmaitszych kategoryj, tak, że mało 
który tom jest jednolity i wyłącznie złożony z regestów. Ten nieporządek 
jednak podnosi do pewnego stopnia wartość całego działu, jako źródła histo- 
rycznego, bo w nim już nietylko regesta, ale i różne dokumenta inne, o bar- 
dzo nieraz doniosłej treści znaleźć można. W 320 tomach, które dotąd przej- 
rzałem, mieszczą się fragmenta regestów Jana XXII porozrzucane w tomach 
55 i 115, (Klemensa VI) 158, 159 i 160, (Urbana V) 191, (Grzegorza XI) i 270 
(antyp. Klemensa VII), Benedykta XII w t. 85 i 91 (Klemensa VI), Klemensa VI 
w t. 249, 250 i 255 (antyp. Klemensa VII), Innocentego VI w t. 167 (Urbana V). 
nadto odpis jednego aktu anty papieża Mikołaja V, obranego za wpływem 
Ludwika bawarskiego, znajduje się w t. 67 na f. 518. a w t. 151 f. 50 — 61 
wprawiono spis rubryk listów Innocentego III, w t. 268 zaś na f. 533 — 544 
podobny spis listów Klemensa IV. Z pośród licznych aktów procesualnych. 
które również w poszczególnych tomach się mieszczą, a wypełniają w zupeł- 
ności tom I Klemensa V, przedstawiają dla naszych dziejów donioślejsze zna- 
czenie właśnie owe zawarte w t. i, tudzież inne w t 54 (Benedykta XII), od- 
noszące się także do czasów Klemensa V. Wreszcie akta skarbowe z działu *) Tego sposobu postępowania przestrzegaliśmy również, jakkolwiek dot^d nikt go jeszcze 
nic stosował. W załączonym wykazie aktów do naszych dziejów się odnoszących w regestach awi- 
gnoóskich, podajemy dlatego o ile możności równoległe cytaty z regestów watykańskich, fRV)' 

*) Niegdyś było prawdopodobnie tomów tych znacznie więcej, dawne inwentarze bowiem, jak 
n. p. inwentarz z r. 1369, wymieniają 55 tomów regestów papierowych, a wiec niewątpliwie do tego 
działa należących Klemensa V, które jednak wszystkie zaginęły. Literatura obecna różną podaje ilość 
tomów odnoszących się do pontyfikatów poszczególnych papieży, myśmy podaną wyżej liczbę oparli 
na wtasnem kolejnem przeszukiwaniu tomów. 

6* 84 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

introiius et exitus obejmują tomy 34, 46, 47, 122, 149 i 161, z działu (^^.> 
gationcs communium sennitomm t. 122 (t. 1353 — 1357) i t 279 (t. 1376— ijłJJ^. 
a z działu colUctona t. 259 f. i — 115. 

Same zaś regesta pod względem grupowania poszczególnych aktów nie 
różnią się od regestów watykańskich, a obok kategoryi aktów de curia, obt;- 
mują wśród liiterae commiines wszystkie te same grupy, które omawiając 
regesta watykańskie, szczegółowo wymieniliśmy. Stosownie do tego podziała 
każda grupa posiada odpowiedni napis określający jej treść. W tomach po- 
czątkowych akta przeniesione na pergamin przekreślano, później już nie ce- 
niono tego, lecz w końcu każdego zeszytu zamieszczano notatkę, że już g*) 
przepisano. Tomy poszczególne posiadają na początku spisy adresów zawar- 
tych w nich aktów, ^) czasami także i spisy pobranych za wygotowanie aktn 
taks, ^) których wysokość zresztą zaznaczano przy każdym akcie u gór}' po- 
czątkowego wiersza, jeśli zaś akt był bezpłatnie wydany, pisano >gratis pro Deo«. 

Theiner korzystał również z tego działu, ale dopiero począwszy od to- 
mów Klemensa VI, myśmy natomiast postanowili zająć się nim w sposó? 
więcej wyczerpujący. Wobec olbrzymiego jednak materyału, który tu sie mie- 
ści, trudno było myśleć o dokładnem karta w kartę przeszukaniu każdego 
tomu, należało więc jąć się innego sposobu, któryby mógł pracę bez dotkli- 
wszej ujmy dla celu naukowego ułatwić. Przeszukano więc naprzód najdokli- 
dniej tomy z czasów Jana XXII i Benedykta XII, pominięte przez Theincra, 
a tak samo tomy z czasów Urbana V i Grzegorza XI, gdyż dla tych pon- 
tyfikatów mało stosunkowo, oprócz regestów watykańskich, mieści się w A'- 
chiwuni źródeł, brak bowiem z czasów Grzegorza XI zupełnie regestów suphk. 
a z czasów Urbana V matcryał ten jest bardzo fragmentaryczny. Poniew;i 
zaś, o ile chodzi o czasy Klemensa VI i Innocentego VI, przeszukane zostały 
ściśle tak regesta watykańskie, jak również i regesta suplik, które pod pewnym 
względem dostarczały regestom materyału, zwłaszcza w kierunku nadawstw 
bencftcyów, gdy nadto Theiner regesta avignońskie z czasów tych uwzględnił 
przeto poświęciliśmy bliższą uwagę tylko najważniejszym kategoryom aktów 
z tych regestów, a w szczeg()lno.ści działom : dc provisione praelatorutn, de in- 
dtdUs tt priyilcgiis i dircrsariun formarum, resztę zaś. głównie także nadawst^'3i 
beneficyów pominęliśmy, materyał ten bowiem tak w regestach watykańskich, 
jak i w regestach suplik się powtarza. Sądzimy, źe przy tego rodzaju postę- 
powaniu, mało który akt posiadający pewną wartość pozostał nieznany. W^^ 
szcie pominęliśmy zupełnie regesta anty papieży avignońskich z powodów, 
o których, mówiąc o wyzyskiwaniu regestów watykańskich, wspominaliśmy, 
tom jednak każdy z tych regestów brałem nnynież do ręki, aby sie przekonać, *) Owe spisy rubryk nic zawsze ZŁ;;nlz;iią ^i(; z li ością tomu, w którym sie mieszczą, czc^ 
odnos7ćj sie do innrjro tomu, a c/abruiii poclKulzą z tomów zaj^inionych. rc^o rodzaju rubryki winny 
być naturalnie przy batlaniu uw/^lędninne. 

*) N. p. w t. 70 Klemensa \ I. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 85 

:y niema w nich przypadkiem aktów innych, niewłaściwie przypadkowo tu 
łączonych. 

Sposób poszukiwań, tudzież ich wyniki, przedstawi dokładnie zamieszczony 
ykaz rzeczy polskich z poszczególnych tomów: Klemens V. 

I. Papi Avignonesi I. Clemt^ns V. Pars I, II, III et IV. Tom obszerny, 
w którym jednak żadnych regestów niema, natomiast wypełniają go wy- 
łącznie akta procesualne, odnoszące się do spraw roztrząsanych przed 
trybunałem legata Gentilisa, wysłanego do Węgier i Polski w latach 
1308 — 1312. Szczegółową treść tego tomu podałem już dawniej. Obecnie 
notuję tylko, że z rzeczy polskich znajdują się na: 

F. 25 — 62 Causa abbatis et conventus Ste Mariae in Arena Wra- 
tisl. contra fr. Nicolaum dicentem se abbatem dicti monasterii wraz z od- 
pisami dokumentów arcybiskupa gnieźń. Jakóba Świnki z lat 1307 i 1308. 
tudzież innych dostojników kościelnych a dotyczących tej sprawy. 

F. 86 — 98, 102 — 1 10 i 121. Akta procesu biskupa krakowskiego 
Jana Muskaty przeciw arcybiskupowi Jakóbowi Śwince. 

F. 18 [ i 112. Sprawa przeciw Jarostowi kustoszowi krakowskiemu 
o złożenie rachunków z administracyi biskupstwa krakowskiego. Jan XXII. 

2. Fol. 2 Nr. 80 Archiepiscopo Gnezn. »Cogitamus pacem«. Wzywa go, aby 
się starał doprowadzić do zgody między Władysławem Łokietkiem a bi- 
skupem Muskatą. Avig. III Non. Febr. a. I. RV. T. 63 f. ^S7 ^^^- ^^^• 

F. 3 Nr. 8 1 Archiepo Gnezn. et Epo Wratisl. » Inter curas*. W spra- 
wie opłacania Świętopietrza z dyecezyi chełmińskiej i kamińskiej. Avig. III 
Non. Febr. a. I. RV. T. 6^ f. ^S7 ^^' ^o^- 

F. 3v Nr. 82 Ducibus Ruthenorum. »Illud supert. Wzywa ich, aby 
się połączyli z Kościołem katolickim. Avig. Nen. Febr. a. I. RV. T. ój 
f. 3^)7 V Nr, 102. 

F. 13 Nr. 44 Regi Bohemie. >Dum regalis*. Wzywa go o zapłacenie 
długu 550 marek, zaciągniętego przez króla Wacława u kollektorów. 
Wewnątrz odnośny dokument Wacława z daty Praga 1305 II kal. Junii 
Regnorum Bohemie a. VIII Poloniae vero V, Avig. VIII kal. Februarii a. I. 

F. 48 Nr. 202 Archiepo Gnezn. et suffr. »Si gratanter*. W sprawie 
uiszczenia na potrzeby kuryi dochodów z wakujących beneficyów. Avig. VI 
Id. Decembr. a. I. 

Archiepo Gnezn. eiusąue sufr. et Mg. Gabrieli de fabriano. Mianuje 
go kollektorem d. u. s. 86 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 75 V Nr. 204 Archiepo Gnezn. eiusąue sufTrag. »Cum nosc Wzj-^a 
ich, aby wspierali kollektora. Avig. VIII Id. Junii a. I. RV, T. ójf.p^ 
A>. 41J. 

F. 76 Gabrieli de Fabriano. » Cum nos r. Udzielaniu facultates co da 
absolucyi od ekskomuniki. Avig. VIII kal. Junii a. I. 

T. 3. Nic do Polski. 

T. 4. Nic do Polski. 

T. 5. F. 113 Nr. 1864 Theiner Mon. Pol. I Nr. 211 z reg. wat. 

T. 6. F. 443 V Nr. 2803 Archiepo Gnezn. ac Pozn. et Ploc. Epis. » Inter opera*. 
Wzywa, aby się opiekowali klasztorami żeńskiemi. Okólnik. Avig. Ii 
April. a. I. 

F. SS4v Nr. 2155 Nicolao Wenceslai clerico cracov. Nadaje mu 
tabellionat. Avig. kal. Marcii a. I. R V. T, 64 f. jj8, 

T. 7. Nic do Polski. 

T. 8. F. 2i4v Nr. 273 Theiner 1. c. Nr. 213. 
F. 225 Nr. 335 ibid. Nr. 216. 

T. 9. Nic do Polski. 

T. 10 F. 333 V Nr. 206 r Danieli Boro de Polonia presbytero Wratisl. dioc. 
Dyspenza od irregul. Avig. X kal. Septem. a. II. RV. Zl 68 f, 4.01 

Nr. 22J2. 

F. 439, 440 i 441 Theiner 1. c. Nr. 120, 121 i 122. 

F. 453 V Nr. 69 Archiepo Gnezn. et P2po Wratisl. »Dudum inc. Wspra- 
wie Świętopietrza z dyec. chełmińskiej i kamińskiej. Avig. XIII kal. Junii 
a. II. RV, T. 67 /. J22 7'. i\r. ó^. 

F. 456 Nr. 74 Archiepo Gnezn. et Kpo Cuyauiensi. »Nuper audituic 
W sprawie nieprawnie pobranych prze/, administratorów biskupstwa kra- 
kowskiego dochodów. Avig. XIII kal. Junii a. II. A'F. 7'. 67 f. 324 Nr. 74 

T. II. F. 13 Nr. 21 Roberto de Fontc kanonikowi włocławskiemu i krusz- 
wickiemu nadaje kanonię lubuską. Avii^. X kal. Octob. a. III. 
F. 573 V Nr 1340 Theiner 1. c. Nr. 226. 

T. 12 F. 30 Nr. 703 Wratislau. Cuyauiensi ac Caniinensi ICpis. Ustanowienie 
konserwatorów dla Dominikanów. Avig. VI kal. Maii a. III. 

F. 34 Nr. 704 Wratisl. Cracou. et Caniinensi ICpis. Tożsamo dla 
Zakonu B. Marie de Monte Carmelo d. u. s. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 87 F. 48 V Nr. 688 Epo Wladislaviensi. Ustanowiony konserwatorem 
dla Cystersów. 

F. 134 Nr. 1060 Nicolao dieto Polono canonico S. Cessii in Bnina 
Coloniensis dioc. Był notarius i familiaris w. mistrza Zakonu niem. Pa- 
pież nadaje mu kanonię kolońską. Avig. Non. Aug. a. III. 

F. 382 Nr. 1367 Theiner 1. c. Nr. 227. 

F. 479 Nr. 1408 Archiepo Gnezn. Epo Poznań, ac Decano eccl. 
Gnezn. Ustanowienie konserw, dla biskupstwa wlocł. Avig. XVI kal. 
Septembr. a. III. RV. T. 6c f. 4.4.J Nr. 14.08. 

13 F. 5, 6 i 10 Theiner 1. c. Nr. 231, 232 i 229. 

F. 51 Dobeslao de Couale. Nadaje mu consideratione Gerwardi 
Epi Wladisl. pro eo consanguineo suo supplicantis kanonię krak., chociaż 
posiada już kanonie: włocławską, poznańską i kruszwicką. Avig. III Idus 
Sept. a. IV. 

F. 60 V Theiner 1. c. Nr. 247. 

F. 94 V Nr. 33 — 36 Theiner 1. e. Nr. 242, 234, 235 i 236. 

F. 95 Nr. 37, 38 i 42 ibid. Nr. 237, 243 i 230. 

F. 95 Nr. 39 Wladislao duci P*olonie. Pozwala mu wybrać sobie 
spowiednika. Avig. III Idus Sept. a. IV. 

F. 1387 Nr. 30 i 31 Theiner 1. c. Nr. 241 i 233. 

F. 217 Nr. 373 Episcopo Metheliensi. >Sincere deuotionist. Powierza 
mu zarząd opactwa w Trzemesznie. Avig. kalend. Januar. a. IV. 

F. 217 Nr. 374 Eidem. »Persone tue«. W sprawie jego dotacyi jako 
koadjutora arcyb. gnieźń. d. u. s. 

14 F. 232 V Theiner 1. c. Nr. 252. 

F. 233 ibid. Nr. 255. 

15. F. 536 Nr. 1535 Vico canonico et cantori eccl. Wratisl. »Illam 
Hbenter*. W sprawie niezgodnego wyboru na biskupstwo wrocławskie po 
śmierci Henryka. Avig. Idus Apr. a. V. RV. T. 72 f. 261 Nr. ijjj. 

16. F. i86v Nr. 319 Theiner 1. c. Nr. 261. 

17. F. 65 Nr. 886 Preposito eccl. Wratisl. »Et si inter*. Dyspenza małżeńska 
dla Konrada ks. Oleśnickiego i żony jego Elżbiety. Avig. V kal. Junii a. VI. 

F. 65 Nr. 887 Theiner 1. c. Nr. 267. 

18. F. 94 Nr. 29 Petro nato Jacobi militis Verulani. Nadaje mu kanonię 
krakowską. Avig. II Idus Septembr. a. VII. RV. T. 74 f. 2^ Nr. 2c. 

E. 48 IV Nr. 738 Johanni nato Johannis de Insula. Nadaje mu ka- 
nonię wrocł., pomimo, że już posiada kanonię włocławską i poznańską. 
Avig. II. Non. Maii a. VII. 88 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 560 V Nr. 811 Johanni dieto de Lademyr. Nadaje mu kanoia 
opolską. Avig. VII kal. Novembr. a. VII. ^) 

T. 20. F. 196 Thciner 1. c. Nr. 271 — 273. 
F. 274 ibid. Nr. 278. 
F. 333 V ibid. Nr. 282. 
F. 334 ibid. Nr. 286. 
F. 361 ibid. Nr. 288 i 287. 
F. 394 ibid. Nr. 2S4. 
F- 395 ibid. Nr. 285. 

F. 396 V Nr. 694 Decano Gnezn. cantori ac custodi WladisL »LaB- 
dabilia virtutum*. O wprowadzeniu w posiadanie Wilkowa Stanisława Pa- 
łuki. Avig. V. Non. Martii a. VIII cf. Theiner 1. c. Nr. 288. 
F. 425 Theiner 1. c. Nr. 283. 

T. 21. F. 151 V Theiner 1. c. Nr. 302. 

F. 229 ibid. Nr. 304. 

F. 259 Nr. 1632 Clementi Cezlai, który posiada już róźne bencL 
w dyec. gnieźń. i krak. nadaje probostwo we Wrocławiu. Avig. XIV kal 
Septembr. a. VIII. RV, 7'. 77 f. 222 JSr. 16^2. 

F. 260 Nr. 1633 Ade Mathie de Curelow, który posiada parafię 
in Choch Gnezn. dioc. nadaje kanonie opolską. Avig. XIV kal. SepŁ 
a. VIII. RV. 7: 77 f. 222 Ar, 16 33, 

F. 294 Nr. 1 63 1 Stanislao Johannis presb. Crac. dioc. Nadaje beo^ 
ficyum należące do nadawstwa klasztoru tynieckiego d. u. s. RV. T. fj 
f. 221 Nr. lóji. 

F. 366 Nr. 1894. Pokój Gedymina z Zakonem. Raczyński Kodeks 
dypl. Litwy* Nr. 3 str. 33 — 38 i Hunjje >Liv-l£st und Curlandisches 
Urkundenbiich« II Nr. 707. 

F. 367 Nr. 1895 Fpiscoi)o, preposito et decano Osiliensi. W tej 
samej sprawie d. u. s. I\V. 7". 77 f. fS^ Nr 1x37- 

T. 22. F. 238 Nr. 440 Ministro j)rovini:iali et universis fratribus Ordinis minor. 
prov. Saxonie »Redeiiipt<)r nostcr*. O założeniu na Litwie dwóch klaszto- 
rów. Avii3^. II Idus Novenibr. a. IX. 

F. 468 Nr. IGI I Sbyskoni de Clr/yricz. Nadaje mu na prośbę króla 
Władysława kanonię wrocławską. Avit(. XIII kal. Martii a. IX RV, T.7S 
J. j,f.S Nr. mu. 

F. 468 Nr. IGI 2 Petro dieto militi canon. Crac. Gdy Jan natus 
ducis Ladislai zawarłszy nial/eństwo utracił scholastrye krak., nadaje mu 
ją na prośbę króla d. u. s. R\\ J\ 7^^ /. J./*^" Nr. 1012. 

*) Tom 19 nie imij^ł »lotą(l byc iir/.eir/:iny, ijłly/ znajtlowal .sii; \v ręku innych pracaj^'di. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 89 

F. 5ii.v Nr. 1098 Andree de Wislicia posłowi króla \^'tadyslawa 
udziela dyspenzy od zakazu kumulacyi. Avig. II Non. Apr. a. IX. RV. 

^- 7^ /• 3^^ ^^' lopp. 

F. 512 Nr. 1099 Jaroslao de Bogoria et Petro dieto Syrzik kano- 
nikom krak. W tej samej sprawie d. u. s. RV. T, 78 f. ^81 Nr, u 10, 
F. 542 Nr. 1005 Petro dieto Sinchz. Na prośbę króla Władysława 
nadaje mu kanonię wrocl. Avig. II Non. Apr. a. IX. RV. T, y8 f. j^^ 
Nr. 1005. 

23. F. 120 Nr. 1504 i 1505 Theiner 1 c Nr 309 i 308. 

F. 120 Nr. 1506 — 1509 ibid. Nr. 307 i 310. 

F. 120 Nr. 15 1 1 — 1513 ibid. Nr. 312, 306 i 316. 

F. I28v Nr. 1566 ibid. Nr. 311. 

F. 153 Nr. 1567 S. Yincencii, S. Marie Abbatibus in Wratisl. et 
Hermanno de Praga can. eccl. Prag. »Laudabile testimoniumt Johanni 
de Haynonia clerico Hedvigis Reg. Pol. Nadaje kanclerstwo wroclaw. 
Avig. VII kal. Maii a. IX. 

F. 154 Nr. 1578 i 1579 Theiner 1. c. Nr. 310. 

F. 206 Nr. 1585 ibid. Nr. 315. 

F. 222 Nr. 1758 ibid. Nr. 336. 

F. 230 Nr. 1502 Johanni Grotonis can. Crac. Na prośbę króla, któ- 
rego jest kanclerzem, nadaje mu dignitatem w kapitule krak. Avig. II 
Non. Apr. a. IX. RV, T, jc /. cj Nr, 1502, 

F. 247 Nr. 1678 i 1679 Theiner 1. c. Nr. 314. 

F. 247 Nr. 1677 i 1678 Petro dieto militi can. Crac. Pełnomocnictwa 
dla jego spowiednika. Avig. II Non. Julii a. X. RV, 71 7p / 1^6 
Nr, 1 6 77 i 1678, 

F. 426 Nr. 2093 Theiner 1. c. Nr. 341. 

24. F. 55 Nr. 44 Theiner 1. c. Nr. 347. 

F. 88 Nr. 64 ibid. Nr. 349. 

F. 2i9v Nr. 298 Nicolao nato Andrće canon. Pozn. Nadaje mu ka- 
nonię poznańską, chociaż posiada kanonię wiślicką i kustodyę krakowską. 
Avig. XIII kal. Decembr. a. X. RV, T, 80 f. 115 Nr, 298. 

F. 248 Nr. 394 Nankero Epo Cracov. Odpust zupełny. Avig. XV 
kal. Januar. a X. /?F. T. 80 f. i^p Nr. ^p^. 

F. 277 Nr. 421 Theiner 1. c. Nr. 354. 

F. 310 Nr. 509 Thomislao ąuondam Vincencii. Nadaje mu kanonię 
krak. Avig. XIII kal. Decembr. a. X. RV, T. 80 f. 187 Nr, jop. 

F. 321 Nr. 549 Ade Cechoslai de Lomniz. Nadaje kanonię krusz- 
wicką. Avig. XIII kal. Decembr. a. X. 

F. 350 Nr. 587 Petro Artingi. Nadaje kanonię włocławską. Avig. XIII 
kal. Dec. a. X. R V. T, 80 f, 215 Nr, 587, go SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 366 Nr. 622 Rudgero Ridoslai. Nadaje kanonię wiślicką d. u. s. 
R V. T. 80 f, 22 c Nr, 622, 

F. 368 V Nr. 638 Johanni Radoslao. Nadaje kanonię włocławską 
d. u. s. R V. T. 80 f. 232 Nr. ójj. 

F. 562 Nr. II 22 Petro de Yefulis canon. Crac. Dozwala mu po- 
bierać dochody z benef., chociaż jako scriptor kuryi przebywa w Rzy- 
mie. Avig. Idus Apr. a. X. RK T, 80 f, 286 Nr. 1122. 

T. 25. F. 185 Nr. 1932 Jacobo Schirich. Nadaje na prośbę króla kanonię wlod. 
Avig. V Idus Junii a. X. R V. T. 81 f. ijó Nr. fp32. 

F. 185 Nr. 1933 Theiner 1. c. Nr. 366. 

F. 185 Nr. 1934 Andree de Wiślicia. Nadaje na prośbę króla ka- 
nonię wrocławską. Avig. V Idus Junii sl. X. RV. T. 81 f, r^6 Nr. icjj. 

F. 185 Nr. 1935 Theiner 1. c. Nr. 367. 

F. 200 Nr. 1962 Martino Henrici de Lelouia. Nadaje na prośbę 
króla benef. Avig. V Non. Mail a. X. RV. T. 81 f. 165 Nr. ipÓ2. 

F. 200 Nr. 1965 Theiner 1. c. Nr. 364. 

F. si8v Nr. 2664 Episcopo Wratisl. »Intensa salutisc. W sprawie 
dyspenzy małżeńskiej między Bolesławem ks. Falkenb. a Eufemią córką 
Henryka ks. wrocl. i Agnieszki. Avig. IV kal. Novemb. a. X. 

F. 534 Nr. 2673 Theiner 1. c. Nr. 352. 

F. 621 Nr. 2854 Petro Schirich. Na prośbę króla, którego jest 
wicekanclerzem, udziela mu dyspenzy od przekroczenia przepisów, że nic 
posiadając święceń, posiadał beneficya. Avig. V Idus Junii a. X. R\- 
T. 81 / ^03 Nr, 2854, 

T. 26. F. 100 Nr. 188 Andree de Yerulis canon. Wrat. scriptori nostro. Y^^ 
zwala, aby mógł pobierać dochody z benef. pomimo, iż przebywa stale 
w kuryi. Avig. kal. Novembr. a. XI. 

F. 303 Nr. 406 Stephano Epo Lubucensi. Zatwierdza go na bis^ 
kupstwie lubuskiem. »Universalis ecclesiet Avig. XVI. kal. Novembr. a. XL 
R V. T. 82 f, 2JJ Nr. ^70, 

F. 387 Nr. 570 Johanni de Ladimiria can. eccl. Ste Crucis Wratisl 
Nadaje mu tę kanonię, chociaż posiada krakowską, opatowską i wrocław- 
ską. Avij;;. III Non. Novembr. a. XI. 

F. 498 Nr. 815 Theiner 1. c. Nr. 369. 

F. 498 Nr. 816 ibid. Nr 374. 

F. 548 Nr. 920 ibid. Nr. 375. 

T. 27. F. 48 Nr. 1175 i 1176 ibid. Nr. 377. 

F. 48 Nr. 1 177 i 1 178 ibid. Nr. 376 i 378. 

F. 57 Nr. 1234 Andree de Mazovia. Nadaje kanonię włocławska/ 
Avig. II kał. Martii a. XI. RV. T. 83 f. p^. Nr. 1234. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 91 F. 59 Nr. 1 23 1 Andree de Wislicia. Nadaje kanonię krakowską 
d. u. s. RV, T, Sj f. pj Nr, I2ji, 

F. 104 Nr. 1272 Theiner 1. c. Nr. 379. 

F. 123 Nr. 1343 ibid. Nr. 368. 

F. 14S Nr. 1395 Andree de Yerulis. Nadaje mu probostwo Św. 
Maryi w Krakowie. Avi^. II kal. Febr. a. XI. RV, T. Sj/. i^j Nr. ijpS- 

F. 148 Nr. 1403 Theiner 1. c. Nr. 373. 

F. 187 Nr. 1485 Stephano de Lexandrouicz. Na prośbę króla na- 
daje kanonię krakowską. Avig. kal. Decembr. a. XI. RV. T, 83 J. i88 
Nr, 1485. 

F. 230 Nr. 1 589 Sandivogio ąuondam Dobeslai. Nadaje kanonię 
■ łęczycką. Avig. XIII kal. Apr. a. XI RV, T, 83 f. 233 Nr. 138 p, 

F. 232 Nr. 1590 Trebeslao de Cirlang. Nadaje kanonię gnieźnień- 
ską d. u. s. RV. T. 83 f. 233 Nr. 13 po, 

F. 232 Nr. 1 59 1 Censtoborio quondam Nicolai de Moczlincz. Na- 
daje kanonię włocławską. Avig. XI kal. April. a. XI. RV, T, 83 f. 234 
Nr, i3pr. 

F. 250 Nr. 1720 Theiner 1. c. Nr. 382. 

28. F. 166 Nr. 2650 Epo Wratisl. Petro de Alvernia et Andree de Yerulis 
Ap. Sedis Nuntio. Poleca restytuować Konrada Parisera opata Henrykow- 
skiego. Avig. IV kalen. Aug. a. XI. 

F. 240 Nr. 2883 Theiner 1. c. Nr. 388. 

F. 371 V Nr. 3045 Nicolao de Glacz. Nadaje na prośbę króla Wła- 
dysława kanonię S. Egidii Wratisl. Avig, kal. Decembr. a. XI. RV. T, 84 
f. 403 Nr. 3042, 

F. 402 Nr. 25 i 26 Theiner 1. c. Nr. 380 i 381. 

2g. F. 126 Nr. 87 Sueczlao Nicolai. Nadaje kanonię krakowską. Avig. XVI 
kal. Oct. a. XII. RV, T. 83 f. 38 Nr. 87. 

F. I46v Nr. 1933 Archiep. Gnezn. decano Gnezn. et archid. Wra- 
tisl. Ustanowieni konserwatorami bisk. Włocławskiego. Avig. VIII Idus 
junii a. XII RV, T, 86 f. 360 Nr, 1P33. 

F. 174 Nr. no Theiner Mon. Hung. I Nr. 798. 

F. 191 Nr. 135 i 136 Theiner 1. c. Nr. 391 i 389. 

F. 251 Nr. 283 ibid. Nr. 393. 

F. 391 Nr. 486 Wesselo Sperwer. Nadaje mu kanonię tarbat., cho- 
ciaż posiada włocławską. Avig. IV kal. Nov. a. XII. 

F. 409 Nr. 516 Johanni Walteri de Haynonia. Nadaje mu na prośbę 
królowej Jadwigi kanonię wrocł. pomimo, iż posiada krakowską. Avig. IV 
kal. Januar. a. XII. RV. T. 85 f. 187 Nr. 516. 

F. 446 Nr. 6ii. Theiner 1. c. Nr. 392. 92 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. 30. F. 344 Nr. 1760 Nicolao de Gnoyno. Nadaje kanonię krakowską. Avig. XVI 
kal. Maii a. XII. RV, T. 86 f, 2s^j Nr. 1760, 

F. 672 Nr. 2558 Fratr. Ord. Hospit S. Marie Theut. Zawieszane 
łożony przed 9 laty na ziemię chełmińską interdykt za niepłacenie Świt 
topietrza. Avig. II Non. Aug. a. Xir. 

T. 31. F. 45 Nr. 2251 Theiner 1. c. Nr. 396. 

F. 72 Nr. 2709 Nicolao de Glacz. Nadaje na prośbę króla Wtady 
stawa kanonię wrocławską. Avig. kal. Decemb. a. XII. 

F. 306 V Nr. 3236 Episcopo Wratisl. »Licet coniunctis«. Dyspena 
małżeńska na prośbę Władysława Łokietka dla Władysława ks. bytom 
skiego i Ludgardy córki Ottona ks. saskiego. Avig. XVI kal. Maii a. XC 
R V. T. 88 / co Nr. j2jó. 

F. 3 1 1 Nr. 3243 Sezeme filio Martini de Sedlecz. Nadaje kanonii 
ołomuniecką. Avig. XVI kal. Maii a XII. 

F. 441 Nr. 3546 Johanni Radslai. Nadaje kanonię łęczycką. Avig. XI 
kal. Decembr. a. XII. R V. T. 88 f. 216 Nr. 3568, 

T. 32. F. 85 Nr. 202 Theiner 1. c. Nr. 396. 

F. 97 Nr. 249 ibid. Nr. 425. 

F. 106 Nr. 1000 Episcopo Wladisl. Dozwala mianować 3 osob^ 
notaryuszami. Avig. Idus Januar. a. XIII. RV, T. 8c f. j8j Nr. 10;*. 

F. 263 Nr. 521 Theiner 1. c. Nr. 425. 

F. 3iov Nr. 639 Dominico nato ąuondani Johannis de Cracora 
Nadaje kanonię krakowską. Avig. XII kal. Jan. a. XIII. RV. T, 8c f. 2Ą 
Nr. 6jc. I 

F. 334 Nr. 675 Theiner 1. c. Nr. 409. Data XII kal. Febr. a. Xld 

F. 345 Nr. 704 ibid. Nr. 412. 

F. 353 V Nr. 729 Sezeme quondam Mathie de Sedlecz. Nadaje d 
prośbę królowej węg. Elżbiety kanonię krakowską. Avig. Idus Jan. a. Xlii 
RV. T. 8c f. 28 r Nr. 72C. 

F. 356 Nr. 703. Theiner 1. c. Nr. 411. 

F. 512 Nr. 1 125 Nankero Episcopo Wratisl. Dozwala odwoIai 
alienacye biskupa Henryka. Avig. XII kal. Jan. a. XIII. RV, T. po f. 4\ 
Nr. II2S. 

F. 5i6v Nr. 1140 Theiner I. c. Nr. 405. 

F. 520 Nr. 1 141 ibid. Nr. 406. 

F. 522 Nr. 1 142 ibid. Nr. 407. 

F. 523 Nr. 1 143 ibid. Nr. 408. 

T. 33. F. 26 V Nr. 1 218 Theiner 1. c. Nr. 416. 

F. 57 V Nr. 1347 Stanislao de Bochna Ord. fr. Predic. Udziela mt 
na prośbę króla dyspenzę od irregularitas ex def. natalium. Avig. Xl! 
kal. Oct. a. XIII. RV, T. yo / 127 Nr. 1347. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. pj 

F. 98 Nr. 1372 Theiner 1. c. Nr. 415. 
F. 105 Nr. 141 3 ibid. Nr. 404. 
F. 386 V Nr. 2128 ibid. Nr. 423. ;ą. F. 35 Nr. 261 1 Sandiuogio Swentoslay. Nadaje kanonię gnieźnieńską. 
Avig. Idus Januar. a. XIII. RK T. pr /. 210 Nr. 26 11, 

Od f. 400 w tym tomie rozpoczyna sie rachunek »Introitus et exitus€ 
kamery apost. z lat 1328 i 1329, a miedzy innemi zapiskami: 

F. 413 biskup krak. Jan płaci 7/11 1328 resztę comm. serv. per 
manus fratr. Stanislawi penitentiarii i Petri de Yerulis scriptoris papę. 

F. 424 V Podobnie 30/7 1329 biskup wrocl. Nanker per manus Do- 
minici canon. Cracov. 

; 5. F. 106 Nr. 146 Mgro Martino de Cracovia. Nadaje kantoryę krakow- 
ska. Avig. Non. Novembr. a. XIV. 

F. 119 Nr. IGO Episcopo Crac. Dozwala 3 osoby mianować nota- 
ryuszami d. u. s. 

F. 125 V Nr. i36Johanni episcopo Crac. ♦Intentac Dyspenza małżeń- 
ska dla jego brata Jakóba Grotonis i Swiętoslawy d. u. s. RV, T, cj 
Nr, ijó. 

F. 126 Nr. 131 Epo Crac. Dozwala mu wybrać spowiednika d. u. s. 
RV. r, pj Nr. 131, 

F. 126 Nr. 132. Podobnie Mathie archid. de Zawichost d. u. s 
RV. T. 93 Nr, 132. 

F. 128 Nr. 139 Johanui Henrici de Ratibor. Nadaje kanonię wrocl. 
pomimo, iż posiada parafię Biskupice w dyec. krak. d. u. s. 

F. I28v Nr. 140 Bozathe nadaje kanonię gnieźń d. u. s. RV, T, 93 
Nr. 140. 

F. 129 Nr. 142 Petro de Mechovia. Nadaje kanonię u św. Idziego 
w Krakowie d. u. s. RV. T. p3 Nr. 14.2, 

F. 133 Nr. 176 Grotoni filio Jacobi Grotonis. Nadaje kanonie krak. 
d. u. s. RV. T. P3 Nr, lyó. 

F. 173 Nr. 254 Petro Conradi de Gostin clerico Pozn. Nadaje bene- 
ficyum w dyec. wrocl. Avig. VIII kal. Dec. a. XIV. RV, T 93 Nr. 2^4, 

F. 202 Nr. 353 Theiner 1. c. Nr. 429. 

F. 516 Nr. 3205 ibid. Nr. 428. 

F. 524 V Nr. 3206 ibid. Nr. 427. 

F. 542 Nr. 3232 Nicolao de Zavichost archid. Cracov. Nadaje ka- 
nonię krakowską. Avig. VIII kal. Decembr. a. XIV RV, T. c6 Nr. 3262. 

36. F. 16 Nr. 3974 Bozathe decano Cracov. Dozwala wybrać spowiednika. 
Avig. Non. Nov. a. XIV. 94 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ F. 256 Johanni Kpo Cracov. O nadaniu kantoryi krakoi 
mgrowi Marcinowi. Avig. Non. Novembr. a. XIV. RV. T, c^ *Vr. 

F. 293 Nr. 1359 Archiepo Gnezn. Epo Wratisl. ac Olomuc 
nuje ich konserwatorami dla bisk. krak. d. u. s. RV. T. c^ Xt. 

T. 37. F. 233 Nr. 299 Yigando Petri de Crenonia clerico Cracov. Nadaiel 
benef. Avig. VI kal. Novembr. a. XV RV. T. pS f. i^j Nr. 2cc. 

F. 342 Nr. 513 Pacoslao filio Spitconis palat. Cracov. Nadaje 
nonie krakow. Avig. XV kal. Novembr. a. XV. RV. T. p8 /, 14J A>.. 

F. 352 Nr. 532 Theiner 1. c. Nr. 440. 

F. 422 Nr. 728 Mgro Wronino de Sandecz. Nadaje kanonie 
Św. Marcina, chociaż posiada parafię w Sączu i kanonię krak. Av^.| 
Id. Febr. a. XV. 

F. 425 Nr. 720 Priori provinc. et fratribus Ord. Predic. pro>'. 
łonie. >Ex donot. Dozwala na nabycie locum w Żmigrodzie na Rusi A^ 
kal. Martii a. XV. RV. T. pS f, jf2 Nr, 720, 

F. 645 V Nr. 1283 Theiner 1. c. Nr. 443. 

T. 38. F. 3i6v Nr. 1910 Alberto Gregorii de Lelouia. Nadaje kanonie n 
Michała w Krakowie. Avig. XI kal. Maii a. XV. RV, T, Cpf.jós AV./J 

F. 346 Nr. 1948 Nankero Epo Wratisl. »Exigit tuce. PetnooM 
co do nadawstwa benef. Chodzi o ograniczenie prowizyj papieskich 
osób z Polski. Avig. XVI kal. Nov. a. XV. RV, T.ppf.jSj Nf^H 

F. 346 V Nr. 1949 eidem. >Personam tuam«. W tej samej 
d. u. s. RV, 7". pp f. j8^ Nr. ipóp, 

F. 411 Petro dc Opatów audytorowi causarum curie Jana 
krak. Nadaje kanonię krak. Avig. II Idus F^ebr. a. XV. RV, T, py Nr, 

F. 534 Decano Cantori Crac. ac Mgro Petro de Opathow >A| 
lice Sedis«. Dyspenza od irn-i{ul. ex def. actatis dla Prandoty syna 
doty. Avig. II kal. Decembr. a. XV. RW T. cj Nr, 2Jp. 

F. 535 Do tych samych. -Nobilitasc Dyspenza od irregul. ex ab^ 
ordinis dla Nassona Smilonis il. u. s. cf. Theiner 1. c. Nr. 438. RV, 7". i 

Nr, 220. 

F. 702 Martino de Cracouia. Zatwierdza nadanie kantoryi krato 
skiej. Avig. \^I kal. Noveinbr. a. XV. RV. T. 100 Nr, 721. 

T. 39. F. 106 Johanni de Lutognew clerico Pozn. Nadaje kanonię w Pozna> 
Avig. II kal. Decembr. a. XV^ R\\ 1\ py Nr. j;j2, 

F. 107 Bozathe de Wrcsna Pozn. dioc. Nadaje kanonię pozn. Avig- 
Idus Febr. a. XV. RW T. py Nr ^j./. 

F. 335 Alberto de (Jpatouecz. Nadaje bencficyum należące doi 
dawstwa klasztoru tynieckiego. Avig. II kal. Decembr. a. XV RV, T,\ 
Nr. 886. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 95 F. 651 Prandothe filio Prandothe diacono Crac. >Solet plerumque«. 
Dyspenza jak wyżej d. u. s. RV. T, 100 Nr, ^c6. 
F. 651 V Theiner 1. c. Nr. 438. 
F. 7i8v ibid. Nr. 442. 

40. F. 153 Nr. 223 ibid. Nr. 446. 

F. 586 Nr. 121 1 i 1212 ibid. Nr. 452. 
F. 621 Nr. 1300 ibid. Nr. 451. 

41. F. 166 Nr. 1630 ibid. Nr. 452. 

F. 209 Nr. 1 709 Hermano de Opatouecz. »Morum decor«. Dyspenza 
od irreg. ex abusu ordinis i nadanie kanonii gnieźn. Avig. IX kal. De- 
cembr. a XVI. RV, T. 102 Nr. 16 cc. 

F. 210 Nr. 1709 Alberto Johannis de Opotouecz. Nadaje kanonię 
gnieźń. Avig. IX kal. Decembr. a. XVL RV, T, 102 Nr, 1700, 

F. 515 Stanislao Nicolai. Nadaje kanonię wiślicką. Avig. II kal. 
Decembr. a. XVL RV, T. loj Nr, ^ló, 

F. 726 Rudolpho de Wislicia rcctori eccl. S. Michaelis in Lublyn. 
Nadaje mu beneficyum należące do nadawstwa klasztoru tynieckiego. 
IX kaL Dcccmb. a. XVI RV. T. loj Nr, C2j. 

42. Nic do Polski. 

43. F. 180 Nr. 385 Johanni de Ladimiria cantori Opatouiensi. Nadaje mu 
benef. należące do nadawslwa bisk. WrocL Avig. XV kal. April. a. XVII. 
R V, T, 104 Nr, 383, 

44. F. 590 Episcopo Wratisl. »Romanus pontifex€. Dyspenza małżeńska dla 
Leszka ks. Raciborskiego i Agnieszki córki Henryka ks. Szląskiego. 
Avig. III Non. Jan. a. XVII. 

F. 574 Theiner 1. c. Nr. 462. 

F. S74v Versache Regi Ziccorum. W tej samej sprawie co Theiner 
Nr. 462. Akt nieskończony. 

F. 624 V Theiner 1. c. Nr. 457 i 458. 

45. F. 38 Nr. 59 Theiner 1. c. Nr. 464. 

F. 139 Nr. 229 i 230 ibid. Nr. 466 i 465. 

\6, Na początku Introitus et Exitus z r. 13 18 i 13 19. 

F. i82v a. 13 18 die 21 mensis Octobris relate sunt a Domino Sy- 
mone (sic) archiepo Gneznensi solvente per manus dni Symonis de Marsco 
canon. Wratisl. pro parte sui communis servitii cameram Dni nostri con- 
tingentis LXXX fl. auri. ^6 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 187 V 1 3 19 die 17 Aprilis. Arcybiskup Janislaw płaci przez 
goż samego resztę comm. serv. w kwocie XX fl. auri. 

F- 39^ Johanni Bertholdi de Niza. Nadaje mu na prośbę króla 
zimierza kanonię wrocI. Avig. IV kal. Maii a. XVIII RV. T. loy Xr^ 

F- 391 V Johanni Andrce dc Niza. Nadaje mu na prośbę krdla 
zimierza kanonię w kościele ś\v. Marcina na Spiżu d. u. s. 

F. 462 Abbati Monast. de Clara Tumba, cantori S. Floriani 
muros Crac. ac Scholastico TuUcnsi. Nadaje Floriano nato quondam 
de Mortsco militis wieś jedne z tych, które kapituła krakowska i\ 
swym kanonikom wyznacza. Avig. III Idus Januarii a. XVIII. RV. T. 
Nr, JC2, 

F. 577 V Martino Hedel civi Cracov. Pełnomocnictwa dla jego 
wiednika. Avig. VIII kal. Martii a. XVIII. Johanni Hedel civi CracT^ 
samo d. u. s. Petro Hedel civi Crac. Tak samo d. u. s. R V. T, !0J Ar. ,1 

F. 559 Annę regine Polonie. Tak samo. Avig. IV kal. Maiia.XM 
Casimiro Regi Pol. Tak samo d. u. s. RV, T, lOj Nr, J2i i J22. 

T. 47. F. 174 Andree de Verulis prep. eccl. S. Marie Cracov. scriptori 

Dotyczy hospicium, które nabył w Awignonie. Avig. XII Idus S 

vembr. a. XIX. 

Fragmenta aktów tegoż papieża, z których dla naszych celów korni 

mogliśmy, mieszczą się również w T. 55, 115 i 270 zob. niżej. 

Benedykt XII. 

T. 48. F. 345 Okólnik do wszystkich panujących o objęciu Stolicy A 
skiej. Avig. V Idus Januar. a. I z ekspedycyami. 

F. 349 Annę Reginę Polonie. 

F. 350 Archiepiscopo Gntv.n. 
Dalszy ciąg tomu zapełniają rui^ryki listów papieskich i między tdl| 
zanotowano : 

F. 521 Nicolao de Chochel clerico Cracov. Dyspenza od irregi 
ex def. natalium. 

F. 525 Kazimiro Ket^i Polonie. Indulgetur, quod possit faccre cd 
brari missam ante(iuani illucescat dics. Annę Reginę Polonie, tak saii 
RV. T. 120 f. S02 i Soji. 

F. 533 Mathie Kpo Wladislau. Mandatur, quod relaxet et dispcw 
cum civibus habitatoribtis et incolis civitatis et dioccsis Culmensis acttf 
Pomeranie sue dioc. super sententiis exconinuinicationis. 

F. 533 Mathias l^pus Wladisl. ()uittatiir et absoluitur de quingd 
et viginti florenis Canicre apost. per einulcin ICpiscopum assignatis. 

T. 49. F. 35 Nr. 31. Biskup poznański mianowany jednym z konserwator^ 
klasztoru lubiąskiego. Avig. IV Idus h\br. a. II. w ARCHIWACH 1 BIBUOTEKACU RZYMSKICH. 97 

F. 113 Nr. 182 Theiner 1. c. Nr. 503 (w dokumencie blacie nie 
> locie Ste Marie). 

F. 140 Nr. 238 Guillelmo Girardi canon. Cracov. Nadaje mu con- 
sideratione Ambaldi Epi Tusculani tę kanonię. Avig. XVII kal. Junii a. II. 
RV. 7. 121 /. 2jS. 

F. 381 Nr. 577 Ad futuram rei mem. »Intendentes«. Rezerwuje sobie 
obsadzenie biskupstwa wrocławskiego. Avig. III Non. Febr. a. II. 

*, 50. F. 256. Nankero Epo Wrat. Bartoldo nato Bartoldi civis Wrat. iuris- 
periti clerico Wratisl. in duodecimo aetatis sue anno constituto in gra- 
matica studenti, nadaje kanonię opolską. Avig. II kal. Novembr. a. II. 

F. 264 Janussio dieto Suchywilk. Nadaje na prośbę króla Kazimie- 
rza, którego jest notarius, kanonię wrocL ap. Pontemsorgie kal. Sept. a. II, 
RV. T, 122 f. 288, 

F. 319 Theiner 1. c. Nr. 498. 

\ 51. F. 135 Nr. 218 Wrat. Pozn. Epis et preposito Glogov. Mianuje ich 
konserwatorami dla biskup.stwa lubuskiego. Avig. II Id. Junii a. III. 

F. 220 Nr. 359 Theiner 1. c. Nr. 524. 

F. 302 Nr. 500 ibid. Nr. 526. 

F. 331 Annę nate ąuondam Wladizlai ducis Osuentimensis. Dozwala 
wybrać spowiednika. Avig. Idus Maii a. III. 

F. 335 V Abbatibus, prioribus et decanis aliisąue presbyteris Ordi- 
nis seu religionis Monachorum nigrofum in proximo ipsorum provinciali 
capitulo in Gneznensi provincia celebrato. »Ad salubremc. List okrężny 
z konstytucyą o reformie klasztorów Benedyktynów. Avig. Idus Januar. 
a. III. RV. T, 124. folio przedost. 

r. 52. F. 203 Theiner 1. c. Nr. 528. 

r. 53. F. 59 V Theiner Mon. Hung. I Nr. 942. 

F. 64 i 132 Theiner Mon. Pol. I Nr. 558. 

r. 54. F. 273 Nr. 70. Ad futuram rei mem. » Apostolice solicitudinis*. Ogłasza 
na prośbę króla Kazimierza krucyatę na Tatarów. Avig. kal. Aug. a. VI. 
RV. T. 128 /. 24.0, 

F. 274 Nr. 70 Archiepiscopo Gneznensi et Cracoviensi ac Wrati- 
slauiensi Episcopis. W tej samej sprawie d. u. s. RV. T, 128 f, 241, 

F. 573. Sprawa scholastyka wrocl. Pawła. 

r. 55. F. 117 V Nr. 306 Theiner 1. c. Nr. 560. 
F. 161 Nr. 364 ibid. Nr. 561. 
F. 161 V Nr. 365 ibid. Nr. 562. 

Arch. Kom. hist. T. IX. 7 98 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ' 

F. 165 V Nr. 371 Theiner 1. c. Nr. 564. 

F. 311 Nr. 209 ibid. Nr. 571. 

F. 313 Nr. 211 Episcopo Wratisl. et abbati Rudensi ac d 
eccl. Opoliensis. »Exposuit nobis«. W sprawie egzekucyi wyroku w 
granicznym miedzy dycc. krakowską a strzygońską. Avig. Vin kal Fi 
a VIir. RK T. i2c f. 370 Nr, jp. 

Od f. 367 Una de tribus partibus Registri notarum extraordinan 
camere anni X dni n. Joannis XXII. 

F. 419 Nankero Kpo Crac. Pełnomocnictwa dla spowiednika. Aijl 
XV kal. Januar. a. X. 

F. 428 Theiner I. c. Nr. 357. 

F. 456 ibid. Nr. 369. 
Również w t. 85 i 91 Reg. Avig. mieszczą się akta Benedykta 
Treść tych ksiąg podana niżej w porządku tomów. 

Klemens VI. 

T. 56. Przejrzane działy: de curia do f. 41 i de provisionibus prelatc 
f. 42 — 146; nicprzeglądane de benef. vacantibus f. 154 — 514. 
F. 53 Theiner 1. c. Nr. 576 i 577. 

T. 57 — 60 nicprzeglądane. 

T. 61. F. 62 Epo Cracov. Pozn. et Abbati de Claratumba. Mianuje ich 
serwatorami dla biskupstwa wrocławskiego. Villanoua V Idus Scpt a. 
F. 2iov Theiner 1. c. Nr. 575. Data V kal. Julii a. I. 
F. 21 1 ibid. Nr. 579. 
F. 274 ibid. Nr. 586. 
F. 275 V ibid. Nr. 583. 
F. 310 ibid. Nr. 587. 

T. 62. F. ioov Preczlao Kpo Wratisl. Peifnomocnictwa dla jego spowicdiiBi 
V. Idus Sept. a. I. 

F. 144 Katherine ducisse Bregcnsi. To samo II kal. Maii a. L 
F. 276 Theiner 1. c. Nr. 582. 

T. 63 — 65 nicprzeglądane. 

T. 66. Nieprzeglądany do f. 2>7^ dział de di^nitatibus vacaturis. Przcjnal 
dział de beneficiis baccalarioruni do końca t. j. f. 603, lecz niema tl 
nic do Polski. 

T. 6j, Littere diversarum furmarum do f. 401. w ARCHIWACH I BIBLlOTEItACH RZYMSKIcH. 99 F. 173 V Epo WratisL, Poznań, et decano Prag. »Exhibita€. W sprawie 
zatargu biskupa lubuskiego z Ludwikiem Brandenb. Avig. XV kal. 
Martii a. I. 

F. 260 Episcopo Cracov. et Culmensi. »01im felicisc. W sprawie po- 
koju Polski z Zakonem. Avig. III Non. Maii a. I. (Voigt »Cod. dipl. Prus. III 
Nr. 30 c podaje akt ten z kopiaryusza oliwskiego, a Caro >Gesch. Polens II < 
str. 250 UW. 3 przypuszcza, że to jest koncept pisma Theiner 1. c. Nr. 590 
i odpowiednie z tego wysnuwa wnioski, twierdząc, że aktowi podanemu 
przez Theinera należy przyznać pierwszeństwo przed staremi odpisami. 
Akt powyższy sprawę całą na innej stawia podstawie). RV. 7\ 155 f- ^7^ 
Nr, jcp. 

F. 328 Theiner 1. c. Nr. 584. 

Od f. 410 — 501 De conservatoriis nieprzeglądane, w dalszym dziale 
> super defectu nataliumc nic polskiego nie znalazłem. 

68. W części f. i — 105 de praebendis vacaturis pro bacallariis brak aktów 
polskich, część od f. 106 do 581, de praeb. vacant. nie przeglądana. 

69 — 73 nieprzeglądane. 

74. De curia, diversarum formarum i de provis. praelat. 

F. 61 V Nr. 51 Theiner 1. c. Nr. 592. 

F. 244 Nr. 407 ibid. Nr. 605. 

F. 245 V Nr. 408. Archiepo Gnezn. et in Suleow ac in Claratumba 
abbatibus. »Dum nostrisc. Stoi w związku z aktem Theiner 1. c. Nr. 605, 
dotyczy ściągania należytości kuryi. Avig. kal. Decembr. a. II. 

75 nieprzeglądany. 

^6. De indultis et privilegiis. 

F. 46 Theiner 1. c. Nr. 591. 

F. 52 ibid. Nr. 590. 

F. 210 Jaroslao Archiepo Gnezn. »Sincere devotionis<. Dozwala mu 
dyspensować od irreg. ex def. natalium. Avig. VIII kal. Maii a. II. RV. 
T, rjp /. jóó Nr. lóoj. 

F. 343 Theiner 1. c. Nr. 615. 

F. 356 Archiepo Gnezn. et Cracov. ac Wratisl. Epis. »Dudum«. 
W sprawie sporu klasztoru tynieckiego z zakonami żebrzącymi. Avig. IV 
Idus Julii a. II. 

F. 391 Leonardo de Verulis canonico Crac. scriptori nostro. Nadaje 
mu kanonię krak. Avig. VIII kal. Sept a. II. 

jy. De regularibus, de fructibus percip. de conservatonis, diversarum form. 
F. 7 Theiner 1. c. Nr. 612. 

7* lóO SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 247 Theiner 1. c. Nr. 613. 
F. 279 ibid. Nr. 616. 
F. 289 ibid. Nr. 617. 

T. yS. F. 408 V Ispissimiro comitis Spicimiri militi Cracov. Odpust zupelm 
in mortis articulo. Avig. IV kal. Febr. a. III. 

T. 79. De indult. et privileg. 

F. i8v Ad perpetuam rei mem. >Apostolice Sedisc. Inkorporacya 
parafii in Xenitz do klasztoru tynieckiego. Avig. XV kał. Decembr. a. III 

F. 400 Henrico abbati Monast. Tinecensis. »Dum iuxta«. Nadaje mu 
to opactwo. Avig. V Idus Octob. a. III. 

T. 80. De absolut, plenaria, de benef. vacant. de canonicatu sub. expectatione 
preb. de benef. cum cura et sine cura nieprzeglądany. 

T. 81. Quaterni litterarum post redditionem et ligationem librorum. 

F. 286 V Johanni Epo. Cracov. Dozwolenie testowania. Avig. V. Non. 
Octob. a. III Kod. dypl. katedry krak. I Nr. 178 RV. T, róóf.jSi Nr. 24. 

F. 321 V Nr. 39 Imbramo Paschonis. Nadaje kanonie opolską. ViK:i 
nova V kal. Aug. a. III. 

F. 322 V Nr. 40 Johanni Judicis. Nadaje kanonię krakowską d. u. s, 

F. 326 Nr. 45 Floriano nato nobilis viri Petri de Mocrsco canon. 
Wiślic. Dyspensa z powodu nieprawnego pobierania dochodów kościoła 
paraf. św. Szczepana w Krakowie d. u. s. 

F. 471 Nr. 57 Dzywissio Prandoche. Nadaje kanonie wrocławską. 
Avig. VII Idus Novembr. a. III. 

T. 82. Dział de curia i de provisionibus prelatorum nie zawiera nic dla na- 
szych stosunków. Dział de benef. vacantibus nieprzeglądany. 

T. 83. De reguł, de fruct. percip. de benef. vacant. nieprzeglądany. 

T. 84. De canonicatu sub expectat. praeb. de benef. cum cura vel sine cura. 
de benef regularibus sub expect. i de religionis ingressu nieprzeglądany. 

T. 85. F. I Stanislao dieto Soffka. Nadaje kanonię w kość. b. Alexii Lanci- 
ciensis pomimo, że już posiada kościół paraf in Claustrello i kanonie 
kruszwicką u św. Piotra, chełmińską, włocławską i płocką. Avig. XV 
kał. April. a. IV RV, T, 171 /. 4 Nr, 7. 

F. 20 Alberto de Opatouicz kapelanowi króla Kazimierza nadaje 
kanonie krakowska. w ARCfflWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 10 j 

F. 75 Stanislao SofTka. Nadaje kanonię płocką. 

Od f. 112 akta Benedykta XII. 

F. 190 Nr. 86 Theiner 1. c. Nr. 538. 

F. 232 Nr. 156 ibid. Nr. 537. 

86. De benef. vacant. nieprzeglądany. (O zapiskach na f. 521 zob. Ehren- 
berg »Urkunden und Aktenstticke zur Geschichte der in der heutigen 
Provinz Posen vereinigten ehemals polnischen Landestheilec Leipzig 
1892 Nr. i). 

87. F. 137 Nerostampio (sic) nato nob. viri Spicimiri castellani Cracov. 
Nadaje na prośbę króla Kazimierza kanonię krakowską. Avig. XVII kal. 
Octob. a. V. 

8S. Div. form. 

F. 92 Nr. 114 Theiner 1. c. Nr. 647. 

F. 92 Nr. 1 1 5 Ad perpetuam rei mem. Intymuje na prośbę bisk. 
lubuskiego Apeczka statuta legata Gentilisa. Avig. IV Non. Sept. a. V. 
Helcel. Star. prawa pol. pomn. I str. 388 — 396. 

F. 197 Nr. 310 Theiner 1. c. Nr. 645. 

F. 197 Nr. 311 ibid. Nr. 652. 

F. 268 Nr. 450 ibid. Nr. 655. 

89. De promotionibus do f. 105. 

F. 78 V Theiner 1. c. Nr. 653 i 654. 

Dalsze działy de absolucione in casu mortiś, de conservatoriis, 
de praeb. vacantibus nieprzeglądane. 

90. De praebendis vacaturis, de benef. vacant. , de regularibus nie- 
przeglądane, w dziale >De fructibus percipiendis< nic polskiego się nie 
mieści. 

91. Akta Benedykta XII. 

F. 414 Theiner 1. c. Nr. 548 i 549. 
F. 465 Nr. 511 ibid. Nr. 552. 
F. 589 Nr. 816 ibid. Nr. 558. 

92. Do fol. 482. De praeb. vacant. i de regular. nieprzeglądane, w dzia- 
łach de curia i de provis. praelatorum: 

F. Si4v Theiner 1. c. Nr. 665. 

93. De benef., de absolucione etc. nieprzeglądane, w dziale >De fructibus 
percipiendis* f. 483 — 528 brak aktów polskich. I02 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 94. De preb. vacant. etc. 

F. 138 V Nr. 148 Jacobo de Lubsitiz. Nadaje kanonię wlocJ. Avig. VIII 
kal. Martii a. VI. R V. T. 182 / Tę Nr, 148. 

F. 386 V Henrico Hermani. Nadaje kanonię krakowską Avij;. V 
Id. Aug. a. VI. 

T. 95 i 96. De benef. vacantibus nieprzeglądane. 

T. 97. Div. form., de privil. et dispens. 

F. 26 Theiner 1. c. Nr. 657. 

F. 90 ibid. Nr. 670. 

F. 160 Sbiluto na to Santoslay de Polonia canon. Wlad. Nadaje mi: 
na prośbę króla Kazimierza dignitatem w kapitule wIocŁ, chociaż posiada 
kanonię włocławską, archidyakonat kruszwicki i kanonię poznańską i unie- 
jowską. Avig. II Non. Sept. a. VI. RV, T. 180 /, 155 Nr, 10, ^ 

F. 206 Theiner 1. c. Nr. 664. 

F. 350 ibid. Nr. 669. 

F- 353 i 439 Epo Wratisl. decano Opól. ac Archid. Glogou. »Ex- 
posuit nobisc. W sprawie nadania beneficyum w Krakowie BronisJawowi 
synowi Henryka de Pizyn (?). Avig. IV Idus Martii a. VI. RV, T, iS: 
f, 270 Nr, 820, 

F. 478 Stanislao Falonis. Nadaje mu kanonię poznańską vacantera 
per promocionem Petri Episcopi ad eccl. Cracov. et consecrationem a pud 
Apost. Sedem. Avig. III Non. Apr. a. VI. 

T. 98. Littere portate post ligationem librorum. 

F. 80 Nr. 43 Henrico Henrici de Nydaffin. Nadaje mu kanonie 
włocławską. Avig. VI Idus Febr. a. VI. 

F. 121 Passconi nato Nicholay de Bechow militis canon. Wrat 
Nadaje mu wieś Jankowice w dyec. wrocł., nadawaną przez biskupa wro- 
cławskiego kanonikom pomimo, iż posiada kanonię gnieźnieńską i po- 
znańską. Avig. X kal. Aug. a. VII. RV T, 186 /. 104 Nr, 2jo. 

F. 139 Petro de Dambno. Nadaje kanonię kielecką, którą dawniej 
posiadał Piotr bisk. krak. d. u. s. R V. T, 186 f, 106 Nr, 2J4, 

F. 233 Nr. 255 Theiner 1. c. Nr. 660. 

F. 264 Nr. 342 ibid. Nr. 666. 

F. 341 Nr. 499 ibid. Nr. 672. 

F. 359 Nr. 534 i 535 ibid. Nr. 667 i 673. 

F. 439 Episcopo Wladisl. i Episcopo Plocensi absolutio plenaria. 

T. 99. Div. form. 

F. 205 Theiner 1. c. Nr. 680. 
F. 222 ibid. Nr. 681. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 103 F. 261 i 262 cf. ibid. Nr. 684. 
F. 272 V ibid. Nr. 685. 

F. 384 Bodzache Episcopo Cracov. >Exigit tue«. Dozwala pobierać 
od kleru subsidium charitativum. Avig. X kał. Aug. a. VII. 

Od f. 423 — 548 de conservatoriis i de preb. vac. nieprzeglądane. 

100. Omnium formarum do f. 296. 

F. 47 Nr. 15 Theiner I. c. Nr. 6j6, 
F. 6j Nr. 54 ibid. Nr. 678. 
F. 73v Nr. 70 ibid. Nr. 679. 
F. 145 Nr. 291 ibid. Nr. e^^e. 

Dalsze działy de offic. tabeli., de absol. i de benef. vacant. nie- 
przeglądane. 

10 1. Do f. 321 de benef. vac. nieprzeglądane, w dalszym dziale de pfovis. 
prelat. niema aktów polskich. 

102 i 103. De benef. vacant. etc. nieprzeglądane. 

104. W działach de benef. etc. do f. 441 nieprzeglądane, od f. 441 de curia 
i littere portate post ligationem librorum brak aktów polskich. 

105. De provis. praelat. i de indult. et privil. 

F. I27v Nr. 125 Theiner 1. c. Nr. 696. 

106 — 108. De benef. vac. nieprzeglądane. 

109. Do f. 478 de dignitatibus vacant., de praeb. nieprzeglądane, w działach 
omnium formarum f. 482 — 542 de curia 552 — 567 i de litteris dnorum 
Cardinalium f. 570 — 580 niema aktów polskich. 

1 10. Do f. 271 de conserv. de tabellionatu, de allare portatili, de absolu- 
tione etc. nieprzeglądane. 

Od f. 276 diver. form. 

F. 327 Nr. 178 Episcopo Wratisl. et preposito Sti Egidii et decano 
Ste Crucis Wrat. »Moleste ferimus«. W sprawie gwałtu dokonanego na 
osobie biskupa lubuskiego Apeczka przez szereg osób z dyec. krakow- 
skiej i wrocławskiej. Avig. V Non. Octobr. a. VIII. RV. T, ip8 f. yj 
Nr. 178. 

F. 348 Nr. 251 Episcopo Wratisl. W sprawie nadawstwa beneficyów 
przy katedrze. Avig. V Idus Octobr. a. VIII. 104 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. III. De provis. praelat. do f. 55. Nic do Polski. 
Dalej de benef. vacant. nieprzeglądane. 

T. 112. De dignitate sub expect. praeb. de canonicatu etc. nieprzeglądan 
w działach de curia, de litteris dn. Cardin. i de provis. praeL f. 470— 6o'i 
brak polskich aktów. 

T. 113. F. 300 Theiner I., c. Nr. 702. 
F. 301 ibid. Nr. 703. 

F. 440 Nr. 106 — 112 Absolutio plenaria dla rodziny Wierzynkóa 
i kilku innych osób RV, T. 20J /. 2j8. 

F. 465 V Nr. 63 1 to samo. Johanni dieto Jura palatino militi Crac(jv 

T. 114. De dignitatibus vac. de reguł, de praeb. vac. nieprzeglądane. 

T. 115. De conserv. de benef. regularium, de benef. vacat. 

Na f. 94 — 234 fragmenta aktów Jana XXII wśród nich: 
F. I20v Theiner 1. c. Nr. 214. 
F. 121 ibid. Nr. 215. 
Reszta nieprzeglądana. 

T. 116 i 117. De dign. vac. i de benef. vac. nieprzeglądane. 

T. 118. De prov. praelat., de regularibus, de canonicatu, de indultis et privi- 
legiis, de curia, de fruct. perć. i de absol. plen. 

F. i67v Johanni dieto Suchy wilk canon. Crac. decretorum doctori. 
Nadaje mu na prośbę króla Kazimierza, którego jest kapelanem, kanonię 
krakowską pomimo, iż posiada już probostwo w kap. gnieźnieńskiej i ka- 
nonię wrocławską, poznańską i włocławską. Avig. IV Idus Julii a, X. 
R V. T, 210 f. jj Nr, 6y, 

F. 228 Theiner 1. c. Nr. 704. 

F. 297 ibid. Nr. 709. 

F. 310 Nicolao de Lemberg (I.owenberg ?) rectori paroch. eccl 
de Otmuchów Wrat. dioc. Dotyczy zamiany beneficyum z Marcinem 
Obstacz. Avig. X kal. Apr. a. X cf. Theiner 1. c. Nr. 714 zapiska przed- 
ostatnia. 

F. 319 i 320 V Theiner 1. c. Nr. 712 i 710. 

F. 333 Ninognewo Zawissii Ord. fratrum minorum. >Exigit€. Po- 
zwala przejść do zakonu Benedyktynów. Avig. VI kal. Mart. a X. RV^ 
T, 210 /. 20^ Nr. 1222, 

F. 340 Theiner 1. c. Nr. 714. Akt ostatni — wypuszczono tam jednak, 
że chodziło o zamianę z Henrykiem de Lypa. 

F. 348 Theiner 1. c. Nr. 705. 

F. 348 V ibid. Nr. 706. 

Od f. 29 — 212 i 390 — 512 nieprzeglądane. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. I OJ 

119. De prov. prael. de fruct. perć. Htterae commun. 1 divers. form. 

F. 296 V Conrado abbati et conventui S. Mariae in Arena Wratisl* 
>Exposcit€. Przyznaje usus pontificalium. Avig. III Idus Aug. a. X. 
F. 408 Theiner 1. c. Nr. 711. 
F. 434 V ibid. Nr. 713. 
F. 444 ibid. Nr. 708. 

120. De prov. praeL de benef. vac. de tabeli, i absol. plenar. de fruct. 
percip., litterae communes i de indul. et privileg. brak aktów polskich. 

Nieprzeglądane f. 115 — 462, 497 — 512, 608—633 i od 646 do końca. 
Zob. nadto T. 250. 

Innocenty VI. 

121. De benef. vac. nieprzeglądany. 

122. De curia i de prov. praelat. 

F. 175 Theiner 1. c. Nr. 725. 

Od {. 345 rozpoczyna się na pergaminie Liber quietantiarum et 
prorogationum (scil. comm. serv.); u góry napis: Anno d. Mili. Trecen- 
tesimo quinquagesimo tertio die XV mensis Octobris indictione VI pon- 
tif. dni nostri Innocencii pp. VI anno I presens liber fuit inceptus. 

F. 386 V uplata Henryka biskupa lubuskiego. 

F. 458 V Johannes episcopus Poznaniensis in provincia Gneznensi 
pro parte suł comm. servicii in quo est obligatus... centum flor. auri 
prefate camere nec non et pro parte IV serviciorum familiarium etc. 
viginti duos flor. auri, quinque solid, et IV denar, monetę. Avig. currentis 
etc. per manus Mg. Symonis de Legnicz canon. Wrat. tempore debito 
solui fecit etc. In cuius etc. Datum Avig. die XXVIII mens. Januarii 
anno inductione et pontif. predictis (1358 indictione X anno V). 

123. Do f. 96 akta procesualne i sprawy skarbowe, następnie de cbnsenr. 
i de benef vac. nieprzeglądane. 

1 24. Do f. 74 wydatki kuryi z czasów Innocentego VI anno VI, następnie 
nadania beneficyów. Wedle rubryk na : 

F. 290 Archiepiscopo pragensi. Nadaje Boleslao filio Kazimiri ducis 
Teschinensis preposito eccl. Omnium Sanctorum in castro Pragensi con- 
sideratione Karoli Rom. imp. cl. Bohemie regis kanonię wrocławską, po- 
mimo iż posiada ową prepozyturę i kanonię krakowską. Avig. III Idus 
Junii a. I. 

125. De absol. plen. i de tabeli, do f 97 nieprzeglądane; dalej f. 98 — 206 
de ind. et priv. f. 344 do końca diver. form. 106 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 1 20 Theiner 1. c. Nr. 724. 
F. 517 ibid. Nr. 730. 

F. 208 — 344 obejmuje inwentarz dworu papieskiego z czasów Kl^ 
mensa VI an. I, dalej akta skarbowe i inwentarze z czasów Innocentego \1 

T. 126. Część de benef. vac. nieprzeglądana. 

Od f. 432 do końca 1. divers. formar. 

F. 474. Univcrsis. »Splendor«. Nadaje odpusty kaplicy castri Yro- 
wenborch Tharbat. dioc. in fronteria Ruthenorum, gdzie jest cudowny 
wizerunek Chrystusa. Avig. III kal. Febr. a. II. 

F. 502 Theiner 1. c. Nr. 736. 

F. 574 Nicolao Wirzingi civi Crac. >Tue devotionis€. Udziela niD 
glejtu na podróż z sze.sciu osobami do grobu Chrystusa. Avig. VIII Idus 
Novembr. a. II. R V, T. 226 /. 226 Nr. 4.^1, 

T. 127. De prov. prael. i de curia przejrzane, lecz nic tam niema dla Polski 
Dział de dignit. nieprzeglądany. 

F. 289 — 425 Inwentarze pozostałości po biskupach. Ważne dla 
dziejów arcyb. ryskiego, dla Polski nic. 

Od f. 496 de indult. et privil. i litt. comm. 

F. 524 Theiner 1. c. Nr. 734. 

F. 555 ibid. Nr. 736. 

F. 569 Archiep. Gnezn. et Cracov. ac Wrat Epis »Apostolicc sofi- 
citudinisc Krucyata na Tatarów na żądanie króla Kazimierza, który do- 
nosi o dotyczących sprawach. Avig. IV Idus Novembr. a, II. RV. T.22] 
/» 3P^ ^^' 1041. 

T. 128. De curia i de litt. dnorum Card. do f. j"^ przejrzane. Nic do Polsld 
Dalsze działy de benef. vac., de reguł. etc. nieprzeglądane. 

T. 129. De curia i de prov. prael. przejrzane. Nic do Polski, tylko Thdncr 
1. c. Nr. 750, de dign. vac., de praeb. vacat. nieprzeglądane. 

T. 130. De benef. vac. nieprzeglądane. Omnium formarum: 
F. 493 V i 494. Theiner 1. c. Nr. 751 i 752. 

T. 131. De benef. vac. do f. 243 nieprzeglądane. 

F. 243 — 278 akta skarbowe. Litt. commun. dc fruct. perć. i omnium 
form. Nic do Polski. 

T. 132. De provis. prelat, de indultis et priv. 
F. 140 Theiner 1. c. Nr. 757. 
F. 459 ibid. Nr. 756. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 107 F. 474 Theiner 1. c. Nr. 758. 

F. 488 ibid. Nr. 764. 

F. 492 ibid. Nr. 765. 

F. 500 ibid. Nr. 768. 

F. 529 ibid. Nr. j^j, 

F. 531 ibid. Nr. 766. r. 133. De praeb. vac., de fruct. perć. de conserv. do f. 180 nieprzeglądane, 
dalej diver. form. 

F. 226 Theiner 1. c. Nr. 763. 

F. 232 Johanni Epo Poznań. »Personam tuamc. Dozwala udzielić 
mu dyspenzy od irreg. ex def. natalium 10 osobom. Avig. XII kal. 
Martii a. IV. 

F. 279 Theiner 1. c. Nr. 769, 770 i 771. 

r. 134. De curia, litt. dn. Cardin. do 105 przejrzane. 
F. 55 Theiner 1. c. Nr. 755. 
Reszta de praeb. vac., de canonicatu sub exp. nieprzeglądana. 

T. 135. De benef. vac. nieprzeglądane. 

Od f. 367 de ind. et priv. i litt. comm. 

F. 455 dwa akty Theiner 1. c. Nr. 785, oba początkowe, w pier- 
wszym, gdzie mowa o dziekanie w kapitule krakowskiej, mieszczą się 
stówa opuszczone u Theinera: »vacantem et ad episcopi collacionem 
pertinentemc. 

T. 136. De prov. prael. do f. 106. 

F. 86 Theiner 1. c. Nr. 780. 

Div. form. od f. 479. 

F. 481 Theiner 1. c. Nr. ^^6, 

F. 525 V ibid. Nr. 781. 

Działy środkowe de dignit., de conserv. etc. nieprzeglądane. 

T. 137. De praeb. i de benef. vac. nieprzeglądane. 

De proYis. prael. f 202 — 273. Nic do Polski. 

T. 138. De dign. vac. de absol. plen. 1 de benef vac. nieprzeglądane, de curia 
i de prov. prael. f. i — 152 i 204 — 339. 
F. 318 Theiner 1. c. Nr. 786. 

T. 139. De praeb. vac., de benef vac., de conserv. etc. nieprzeglądane. 
Od. f 595 — 736 diver. form. I08 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 712 Thome Episcopo Lamburg^ensi (sic). iPridemc. Wysyła go po 
konsekracyi przez biskupa z Palestriny do jego dyecczyi. Avig. IIIUis 
Marcii a. VII. 

T. 140. De curia, litt. d. Card. de prov. prael. div. form. 

F. 1 1 1 Thome Ninogney del (sic) Seyno electo Chelmcnsl Nadaje 
mu to biskupstwo. Avig. XIII kal. Junii a. VII. RV. T. ^J4/.J7 Nr.^y^ 
F. 632 V Thome Episiopo I.amburgensi. To samo co wyią, 
T. 139 f. 712. 

Od. f. 154 — 590 de dignit. vac., de praeb. etc. nieprzeglądane. 

T. 141 De curia, de prov. prael. de benef. vac., de dign. etc i dc indultisd 
privilegiis. 

F. 40 Thome de Illeye electo Lamburgensi. Byl członkiem Zalcoa 
Dominikanów, papież nadaje mu to biskupstwo. Avig. III Idus Januarii łM 

F. 73 Johanni Schadelaut electo Culmensi. Nadaje mu to biskupstwa 
Avig. XVII kal. Januarii a VII. 

Dalej na f. 109, 154, 301, 333, 337, 400, 407 i 616. TheinerU 
Nr. 793. przyczem wypuszczono f. 333 v Officiali Crac. Nadanie kanoni 
pozn. Albćrto Cristini canon. Crac. Villanova III Non. Aug. a. VIL 

^- 335 V Martino Hanconis de Capriwnica nadaje kanonię wiśUcki 
IV Non. Aug. a. VII. 

F. 548 Theiner 1. c. Nr. 790. 

F. 568 ibid. Nr. 791. 

F. 602 V ibid. Nr. 792. 

F. 629 ibid. Nr. 789. 

F. 643 V Episcopo Lamburgensi, decano S. Agricolae Avinion. Di« 
et archidiacono Roflensi. Poleca do rozsądzenia sprawy z ćyccezy] ai 
gielskich. Avig. II Idus Sept. a. VII. 

T. 142. Do f. 69 de curia, de prov. prael. 

F. 36 Theiner 1. c. Nr. 794. 

F. 42 obsadzenie dyecezyi Tharbat. XV kal. Junii a. VIII. 

Reszta de dignit. vac.. de bcnef. vac. etc. nieprzeglądana, lecz al 
podany u Theineni 1. c. Nr. 809 posiada fałszywą sygnaturę, gdyż s 
w tym tomie nie mieści. 

T. 143. De curia, litt. dn. cardin., de prov. prael., de dign. vac. etc. 

F. 63 Theiner 1. c. Nr. 795. 

F. 118 i I59v ibid. Nr. 813. 

F. 163 Abbati de Tincia Crac. Poleca, aby Bodzancic de Cossic 
kanonikowi krak., qui Kazimiri Re^is Polonie procurator generalis extit 
nadal dignitatem lub officium w kapitule krak. pomimo, iż posiada j 
kanonie krak. i scholastrye wi.ślicką. Villanova XVI kal. Sept. a. VI w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 109 F. 164 Johanni Dobromir! de Busco canon. Crac. Nadaje mu con- 
sideratione Kasimiri Regis, którego był protonotaryuszem, sekretarzem 
i posłem do Stolicy ap. dignitatem w kapitule krak. pomimo, iż posiada 
prebendę u św. Jerzego in Castro Cracov. i ekspektatywę na kanonię 
gnieźn d. u. s. 

144. De benef. vac., divers form., de tabeli., absol. plen., altare etc. 

F. I98v Theiner L c. Nr. 813. 

F. 268 ibid. Nr. 796. 

F. 287 ibid. Nr. 797. 

F. 305 V ibid. Nr. 806. 

F. 3i7v ibid. Nr. 813 regest ostatni. 

F. 395 V ibid. Nr. 809. 

F. 514 ibid. Nr. 805. 

F. 515 Archiepo Gnezn. et Wlad. ac Pozn. Episcopis. W sprawie 
tej samej, której dotyczy akt Theinera 1. c. Nr. 805. Vilianova II Idus 
Aug. a. Vni. 

F. 518. Arnoldo de Lacaucina scholast. Cracov. Dozwala wybrać 
spowiednika. Villanova Idus Aug. a. VIII. 

F- 537- »Universis€ Nadanie odpustów dla kościoła parafialnego 
Św. Katarzyny in Wisnitza Cracov dioc. Villa nova VII Idus Aug. a. VIII. 

F. 569 V Theiner 1. c. Nr. 810. 

F. 580 ibid. Nr. 802. 

F. 581 ibid. Nr. 801. 

145. Od początku do f. 354 de benef. vac. i od f 496 do końca de tabeli., 
absol. etc. nieprzeglądane. 

Od f. 354 do 496 div. form. 
F. 412 V Theiner 1. c. Nr. 814. 

146. Od początku do f. 118 i od f. 558 do końca de curia, de prov. praelat. 
Nic do Polski. 

Od f 118 — 558 de benef i de absol. plen. nieprzeglądane. 

147. Przejrzane f 102-122 de curia, f 148—250 de prov. prael. i od 
f. 502 do końca omnium form., lecz aktów dla dziejów polskich brak. 
Reszta nieprzeglądana. 

W tomie tym znajdują się akta pomieszane z lat różnych an. I, II i IX. 

[48. Przejrzane do f 144 litt. dn. Card. i de provis. praelat. a. X, tudzież 
£ 487 — 567 litt. divers. form. 

F. 532 Theiner 1. c. Nr. 816. 

Reszta de benef. vac., de off. tabeli, etc. nieprzeglądana. 1 10 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 149. Od. f. 57 — 157 Introitus et Exitus camerae an. X. 

F. 57v Kollektor z Polski Arnold de Lacaucina wnosi ro/i 2500 fl. auri 

F. 63 V. Ten sam 14/2 wnosi 600 fl. 

F. 65. Podobnie 4/3 800 fl. dat je in deposito Johanni Epo Pozna 
niensi de Regno Polonie per ipsum Episcopum dicte camere assignand.^ 
et restituendis prout infrascriptus procurator dicti episcopi asseruit. Hin 
est quod prefatus dnus Epus Poznaniensis in satisfactionem et solucionem 
dicti depositi ista die per manus d. Janconis de Czarnecow ecclesianim 
Poznań, et Wladisl. canonici procuratoris sui solvit et assignari fecit 
dictos 800 fl. 

F. 66 Arnold wnosi 10/3 1000 flor., 

a 28/3 również 1000 flor. 

F. I32v Zapiska skarbnika. Die ultima dicti mensis Julii solui certis 
familiaribus et offlcialibus domini nostri Papę pro raubis estivalibus Tide- 
licet fratri Henrico de Polonia penitentiario pro raubis XVin peniten- 
tiariorum ipso incluso... tudzież na inne wydatki, vadia ordinaria etc. 
600 flor. 

F. I38v. Die prima mensis Augusti dno Johanni de Cabrispino 
decr. doctor, can. eccl. Narbonensis misso cum certis buUis ac littcrii 
camere Ap. ad partes Ungarie, Bohemie et Polonie super certis pecuniis 
in iilis partibus per nuncios Ap. receptis, ad ipsam cameram spectantibus 
per ipsum dnum Johannem asportandis, seu per modum cambii facere 
assignari 200 flor. 

Na f. i6ov i 162 mieści sie oryginalny w swoim rodzaju spis 45-i« 
przedziałów w szafie na akta w kancelaryi kamery. Przedział każdy ozna- 
czony byl odpowiednim numerem, i Designationes locorum de łitteris cl 
scripturis positis in camera decanic n. p. Nr. 1 locus coquine, Nr. 5 locus 
apotecarii, Nr. 17 marescalli iustitiae, Nr. 18 de diuersis ąuitationibus, 
Nr. 25 locus litterarum coUectorum, ąuibus non est responsum, zaś Nr. ^C 
locus coUectorie Polonie et Ungarie. Dalej podobne spisy »Designaciones 
locorum de łitteris et scripturis positis in Armario magno habenti XII 
interstitiac dla składania pism ważnych, następnie »Designationes locorum 
de łitteris et scripturis positis infra studium dominie, składano tam akta 
wedle krajów, lecz spis ten jest bardzo uszkodzony, więc nie można 
wszystkiego odczytać. 

F. 166 — 189 obejmuje akta skarbowe z Portugalii. 

Od f. 189—222 de monachis i de provis. prael. Nic do Polski. 

Od f. 222 — 553 de benef. etc. nieprzeglądane. 

Od f. 553 do końca de indult., privil. et dispensat. i de fruct. per- 
cip. Nic do Polski. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 1 1 1 Urban V. 
150 f. 108, 522 i 524 Theiner I. c. Nr. 837. 

151. F. 58 Abbati de Mogiła. Nadaje Janowi synowi Pakosława, pobiera- 
jącemu nauki w Padwie, na prośbę króla Kazimierza archidyakonat opol- 
ski. Avig. XIV kal. Marc. a. I. 

F. S6v Theiner 1. c. Nr. 837. 

F. i32v Johanni Jacobi can. Crac. decr. doctori. Nadaje dignitatem 
w kapitule krakowskiej. Avig. VII kal. Oct. a. I. 

F. 134 Math. Laurentii decr. doctori. Tak samo d. u. s. 
F. 472, 487 V i 523 V Theiner 1. c. Nr. 837. 

152. Nic do Polski. 

153. F. 146, 149, 213, 227, 351, 386 i 655. Theiner 1. c. Nr. 837. 

154. F. yyy Johanni de Herendorf. Nadaje kanonię wrocl. pomimo, iż po- 
siada już poznańską i eccl. paroch. in Herendorf Wrat. dioc. Avig. XIII 
kał. Dec. a. I. 

F. 263 Johanni de Lichenowe clerico Wiadisl. dioc. Nadaje bene- 
ficyum należące do nadawstwa klasztoru in Brenis. (Egzekutorami na- 
dania są duchowni z Halli). Avig. IV Idus Junii a. I. 

F. 497 Theiner 1. c. Nr. 836 reg. vat. 

F. 569. Universis. ^Rationic. Nadaje odpust dla założonego przez 
króla Kazimierza szpitala w Krakowie. Avig. VI Idus Novembr. a. I. 

F. 598 Theiner 1. c. Nr. 826 z reg. wat. 

F. 600 ibid. Nr. 833. 

155- F- 59 J'^*^. Nr. 824. 

F. 192 ibid. Nr. 828. 

F. 439 Nr. 324 Imislao electo Plocensi. »Cum nos«. Zezwala na 
konsekracye w kraju. Avig. VIII Idus Junii a. I. 

F. 456 V Nr. 378 Theiner 1. c. Nr. 825. 

F. 467 Nr. 423 ibid. Nr. 827. 

F. 475 Nr. 452 Archiepiscopo Gneznensi. >Nuper pro«. Wzywa 
go, aby zdał sprawę, jaką dotacyę wyznaczył król i miasto Kraków dla 
założyć się mającego Uniwersytetu. Avig. XVII kal. Novembr. a. I. 

F. 482 Nr. 478 Theiner 1. c. Nr. 818 z reg. wat. 

F. 488 V Nr. 497 ibid. Nr. 819 z reg. wat. 

F. 560 Nr. 715 Johanni duci Oswentzimensi. »Devotionis€. Zezwala, 
aby w miejscach pod interdyktem zostających msza dla niego mogła być 
odprawianą. Avig. VII kal. Julii a. I. 1 1 2 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 596 V Nicolao Pribislai. Dotyczy nadania parafii in KatcnitŁ 
Avig. VII kal. Julii a. I. 

P- ^35 Johanni duci Oswecimiensi. >Sincere devotionis€ Altarepor- 
tatile. Avig. VII kal. Oct. a. I. 

T. 156. F. 117 Alberto de Usk electo Milconiensi. Nadaje to biskupstwo po 
Bernardzie przeniesionym do Płocka. Avig. IV kal. Junii a. II. 

F. 366 V zaczęty i przekreślony akt, dotyczący nadania kanonii Za- 
nissio de Lcino. 

F. 477 Absolutio plenaria nob. viro Woyczecho Scora de Kyan- 
cino domicello Poznań, dioc. Avig. III Idus Apr. a. II. Toż samo n(Ł 
V. Gherwardo de Slonowo domic. Pozn. dioc. d. u. s. 

F. 561 Johanni de Buscha can. Crac. Nadaje mu ekspektatywę na 
dignitas. Avig. IX kal. Maii a. II. 

T. 157. F. 187 Theiner 1. c. Nr. 843. 

F. 189 ibid. Nr. 841. 

F. 261 Johanni Bogumili. Nadaje na prośbę króla kanonię poznań- 
ską, chociaż posiada włocławską. Avig. III Idus Apr. a. II. 

F. 269, 402, 403, 407, 416, 435 Theiner 1. c. Nr. 843. 

F. 436 akt pierwszy Archiepiscopo Gnezn. Aby po zbadaniu uzdol- 
nienia nadał kanonię wiślicką Nicolao Stanislai de Radostów clerico Cra- 
cov. notario thesaurarie Kazimiri R. Pol. Avig. III Idus Apr. a. IL 

F. 436 akt drugi Petro Cztani. Theiner 1. c. Nr. 843. 

F. 453 ibid. Nr. 843. 

F. 454 Pctro de Olsna can. Wrat. Nadaje beneficyum należące do 
nadawstwa kla.sztoru tynieckiego. Avig. III Idus Junii a. II. 

F. 486 Theiner 1. c. Nr. 843. 

T. 158. F. 364 V (Abbati Tinciensi) ^6y i 395 (Zawissio de Lscino) Thdncf 
1. c. Nr. 843, lecz pomylone folia. 

F. 424 V Johanni Jacobi can. Crac. Nadaje Johanni Johannis archid. 
Opól. kanonie wiślickii. Avig. XIII kal. Novembr. a. II. 

F. 426 Theiner 1. c. Nr. 843. 

F. 427 Mathie I.aurencii canon. Crac. Nadaje Michaeli de Strozia 
clerico Crac. kanonie kielecką. Avig. XIII kal. Novenibr. a. II. 

F. 450 Sulislao Andree de Chuczicze. Nadaje kanonię kruszwicką. 
Avig. XIV kal Junii a. II. 

F. 454 i 514 Theiner 1. c. Nr. 843. V. 159. F. 566 V (na początku) Theiner 1. c. Nr. 844. 
F. 238 ibid. Nr. 846. 
F. 239 ibid. Nr. 849. 539 ibid. Nr. 849. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. II3 

F. 244 V i 307 ibid. Nr. 856. 

F. 267 ibid. Nr. 853. 

F. 274 ibid. Nr. 857. 

F. 294 Ogólna bulla dotycząca sprawowania funkcyj parafialnych 
przez Dominikanów, z ekspedycyą do Polski. 

F. 298 Theiner 1. c. Nr. 854. 

F. 399 Episcopo Wratisl. de Landa Gnezn. dioc. ac de Pelplin 
Wladisl. dioc. abbatibus. Mianuje ich konserwatorami dla Trzemeszna. 
Avig. XI kal. Maii a. III. 

F. 400 Episcopo Culmensi, preposito ac decano Warmiensi. Mia- 
nuje ich konserwatorami dla Piotra de Thachola rect. parocb. eccl. in 
Czechecow Wladisl. dioc. Avig. VII Idus Maii a. III. 

F. 4i5v Johanni duci Osswentzimiensi. Absol. plenaria. Avig. III 
kal. Febr. a. III. 

F. 494 Theiner 1. c. Nr. 851. W odczytaniu wymienionych posia- 
dłości Trzemeszna liczne biedy, zwłaszcza w słowach: »Quecissou, Was- 
nou, Yelacou, Pilchuckou, Mlodeiouo, Woglouo«. 

F. 553 Theiner 1. c. Nr. 852. 

160. F. 300 Theiner 1. ć. Nr. 860. 

F. 338 ibid. (Michaeli bischow nie Vistow). 

F. 386 ibid. 

F. 354, 423, 432, 435, 479 zapiski wrocławskie. Zapiska na f. 423 
dotyczy Jakóba Engileri kan. wrocł. audytora causarum Episcopi Wratisl, 
który in Bononia et Padua studiis per nouem annos et ultra in iure ca- 
nonico studuit. 

F. 478 Theiner 1. c. Nr. 860. 

F. 508 ibid. Nr. 845. 

161. F. 37 ibid. Nr. 860. 

F. 6S ibid. 

F. 404 Johanni Jacobi can. Cracov. Nadaje Petro Alberti clerico 
Cracov. beneficyum należące do nadawstwa biskupa krakowskiego. Avig. Viii 
kal. Decembr. a. III. 

F. 405 Archiepiscopo Gneznensi. Nadaje Nicolao de Cozuchow 
Archid. eccl. Cracov. consideratione Kazimiri regis wieś tamąuam per- 
petuum beneficium w kapitule krak. Avig. VI Idus Febr. a. III. 

F. 505 Theiner 1. c. Nr. 860. 

W tomie tym jednak od f. 127 — 275 znajduje się jeszcze bardzo 
ważny formularz z czasów Urbana VI, którego regestów prawie brak, 
pomiędzy aktami tu zamieszczonymi znalazłem : 

F. 151 i 152. Akta obszerne sporu opata tynieckiego Mikołaja, 
następcy Mścisława, z opatcm Dersławem ze Staniątek o opactwo tynieckie. 

Areh. Koui. hist. T. IX. 8 114 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ F. 1 54 V. Spór (bez daty) o wyzucie z posiadania benef. w dyecezyi 
poznańskiej, z nazwiskiem biskupa poznańskiego Dobrogosta. 

T. 162. F. 33 Theiner 1. c. Nr. 861. 

F. 188 i 326 ibid. Nr. 864. 

F. 409 Amboldo Johannis de Campino . . Yolentes itaque, tibi ąni 
ut asseritur per sexdecim annos vel circa in artibus in Studio Cracoviensi 
et alibi legendo, studium continuasti ac per plures annos in negociis ca- 
merę apost. in diversis partibus continue laborasti et adhuc laborare non 
cessas, premissorum intuitu nec non consideratione . . . Kazimiri regis Po- 
lonie . . pro te ad nos pro suis negociis personaliter destinato nobis super 
hoc humiiitcr supplicantis, graciam facere specialem, canonicatum ecclesic 

Gneznensis . . . conferimus . . non obstante quod parochialem ecclesiara 

in Laurenczicz Crac. dioc. nosccris obtinere. Avig. II Idus Julii a. I\' 

F. 430 i 467 Theiner 1. c. Nr. 864. 

F. 497 V Nob. Yiro Wirzbente de Campno militi Poznań, et., nob. 
mulicri Starosczine eius uxori. Nadaje przywileje de altare portatili i ce- 
lebratione antę diem. Avig. IV Non. Maii a. IV. (Ehrenberg >UrkundeQ 
und Akienstiicke zur Gesch. der Prov. Posenc 1. c. Nr. 2). 

F. 535 Theiner 1. c. Nr. 852 z reg. wat. 

T. 163. F. 314 Alheydi Reg. Pol. Absolutio plen. Avig. VI kal. Novembr. a. IV. 
F*. 336 Andrcc Tylonis de Scarbimiria presb. Crac. dioc. Nadaje 
beneficyum. Avig. XVI knl. Aug. a. IV. 

!'• 337 ^ 345^' Theiner 1. c. Nr. 864. 

F. 476 V Thome Goslay canon. Gnezn. Nadaje mu tę kanonie eon- 
siderati(>ne Karoli Rom. inip. Avig. IV Non Maii a. IV. 

T. 164. F. 64 Theiner 1. c. Nr. 869. 

F. 178, 203, 214, 251 ibid. Nr. 872. 
F. 390 i 391 ibid. Nr. 870 i 871. 

^- 393 i^i'^- ^^ ^^^• 

F. 440 (Nicolao de Curnik a nie »dc Emink*) 457, 461, 468 i 509 
ibid. Nr. 872. 

T. 165. F. 32, 7^, 96, 97, 272 V. 278 V, 346, 467 Theiner 1. c. Nr. 872. 

1". 76 Nicolao de Radoskaw can. eccl. S. Gregorii in castro Cra- 
cov. notario Ludovici R. Hung. Thezaurario Kazimiri Reg. Pol. Nadaje 
kanonie kielecka. 

F. 488 V Theiner 1. c. Nr. S6y (pomyłka w sygnaturze co do fol.). 

F. 370 ibid. Nr. 865. 

F. 421 ibid. Nr. S6S. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 1 1 5 

166. F. 234 (Nicolao de Woiborz nie Woibocz) 319 (Stanislao de Skrzin 
nie de Sluzin) 356, 444, 475 i 477 Theiner 1. c. Nr. 878. 

F. 371 Decano eccl. Cracov. Nadaje kanonię krak. Johanni prep. 
eccl. Sandomiriensis consideracione Kazimiri R. P. suplicantis pro dieto 
Johanne dispensatore domus sue. Romę XV kal. Febr. a. VI. 

F. 460 V Nob. viro Semouito duci et nob. mul. Ziueij ducisse Ma- 
zouie Absol. plen. Rom. Non. Jan. a. VI. 

F. 509 V Nicolao Przezdreuo Archid. Sremensi. Dotyczy zamiany 
tego archidyakonatu i parafii in Czanszyn pozn. dioc. Rom. XVI kal. 
marcii a. VI. 

F. 531 Theiner 1. c. Nr. S76 z reg. wat. 

167. Na początku rubryki listów Innocentego VI an. VI i dalej do f. 427 
akta tegoż papieża. 

W rubrykach zaznaczono pod Nr. 35. Stanislaus preficitur in epi- 
scopum Plocensem. 

F. 303 Ministro prouinciali fr. Ord. Minorum prou. Boemie et Po- 
lonie. Sprawa czeska. Avig. VIII Idus Apr. a. VI. 

F. 462 Theiner 1. c. Nr. 875. 

168. F. 189, 249. 417, 458 V, 479 V Theiner 1. c. Nr. 878. 

F. 405 ibid. Nr. Syy. 

F. 405 V Johanni de Lichtenoue clerico Wladisl. dioc. Sprawy be- 
neficy.ilne w Niemczech Monteflasc. II Idus Aug. a. VI. RV. T, 2^8 
/ 171 Nr, 153. 

169. F. 167 V, 444 V i 539 Theiner 1. c. Nr. 884. 

F. 399 ibid. Nr. 879. 

170. F. 61 ibid. Nr. 880 

F. 321 V, 407, 410, 413, 417 V, 453, 494, 512 i 584 ibid. Nr. 884. 

F. 159 Nicolao Abbati Mon. in Heinrichów. Zatwierdza go jako 
opata po zrzeczeniu się Sydilmana. Romę IX kal. Marcii a. VII. 

F. 529 Theiner 1. c. Nr. 881. 

F. 565 ibid. Nr. 882. (W rzędzie wymienionych zamków zamiast 
Polcolsko ma być Poltolsko). 

F. 569 Thome de Lelów prepos. coUeg. eccl. S. Egidii Wratisl. 
dioc. Zatwierdza go na tej prepozyturze po śmierci Petri de Loslauia 
Monteflasc. III Non. Aug. a. VII. 

171. F. 71 Theiner 1. c. Nr. 885. 

F. 154 ibid. Nr. 888. 

8* Il6 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 212 Petro Bartholomei de Zauichost. Nadaje kanonie gnicŚL 
Rom. VIII kal Marcii a. VIII. 

Theiner 1. c. Nr. 883 ma mylną sygnaturę, bo w tym tomie jest 
rok VIII. 

T. 172. F. 200 V Theiner 1. c. Nr. 888. Grzegorz XI. 

T. 173. F. 193 Nr. 93 Theiner 1. c. Nr. 890. 

F. 339v Nr. 265 Johanni de Cabrespino. Nadaje mu jako nunan- 
szowi do Niemiec, Węgier, Czech i Polski różne facultates. Yilla nova Ul 
Idus Julii a. I. 

F. 340 V Nr. 272 Johanni Episcopo Augustensi Ap. Sedis Nuntio. 
Tak samo d. u. s. 

F. 377 Nr. 434 Theiner 1. c. Nr. 893. 

T. 174 F. 65, 84 V, 115, 121 V ibid. Nr. 904. 

F. 153 Zavissio Ninognei baccalario in iure canonico. Nadaje niii 
kanonię krakowską. Avig. kal. April. a. I. 

F. 161 Alberto Nicolai de Lodzą canon. Pozn. Nadaje dignitaten 
Avig. Idus Junii a. I. 

F. 162. Theiner 1. c. Nr. 904. 

F. 359v Poznaniensi et Misnensi Epis et Abbati in Claratumba. 
Mianuje ich konserwatorami dla dyecezyi i miasta Wrocławia. Avig. VL 
kal. Decembr. a. I. RV. T. 282 f. yj. 

F. 382. Johanni de Czarncovo archidiacono Gnezn. Zatwierdza nw 
jako presbyterowi i znającemu prawo (in iure peritus) na prośbę arcy* 
biskupa nadanie tego archidyakonatu, pomimo iż posiada kanonię wło- 
cławską, krakowską i płocką. Ap. Pontemsorgie II Id. Maii a. I. 

F. 445 V Theiner 1. c. Nr. 903. 

F. 446 V ibid. Nr. 899. 

F. 461 V i 471 V ibid. Nr. 904. 

F. 534 ibid. Nr. 895. 

F. 534 V ibid. Nr. 897. 

F. 535 ibid. Nr. 898. 

T. 175. F. 54 ibid. Nr. 892. 

F. 143, 255 V i 464 ibid. Xr. 904. 

F. 440 Nycolao Stro.sberg. Nadaje mu consideracione Ludovid Un* 
garie Reg., którego je.st familiaris i notariu.s kanonię gnieźnieńską, po* 
mimo, iż posiada kantoryc poznańską. Avig. XVI kal. Julii a. I. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. II7 

176. F. 300, 516 i 627 Theiner 1 c Nr 904. 

177. F. 281 V i 508 ibid. 

F. 429 V Abbati Mon. S. Felicis Bonon. Nadaje kunonię krak. Mi- 
chaeli Stanislai de Mescov, plebanowi in Wortizow Pozn. dioc. qui ut 
asseritur Bononie per duos annos et ultra in iure canonico studuit (Zob. 
Ehrenberg >Urkunden und Aktenstiicke* 1. c. Nr. 4. 

F. 473 Scolastico eccl. S. Marie in Sandomiria. Nadaje na prośbę 
biskupa krak. Floryana Divissio de Gori archidiacono in Lublin kanonię 
krak., chociaż posiada ów archidyakonat i kanonię kurzelowską. Avig. II 
Non. Apr. a. I. 

F. 474 Officiali crac. Nadaje na prośbę bisk. Floryana Michaeli 
Petri de Knisino plebanowi in Grodzina Cracov. dioc. kanonię krakow. 
Avig. III Non. April a. I. 

F. 529 Officiali Grac. Nadaje Thomislao Divissii de Yoanglesin 
nepoti Floriani Kpi Crac. kanonię łęczycką. Avig. IV Non. Apr. a. I. 

178. F. 71 Officiali Wratisl. Nadaje Johanni de Tinczia rectori paroch. eccl. 
in Czobocha Wratisl. dioc. qui in iure canonico duobus annis studuit et 
nunc secretarius episcopi Wratisl. extitit, kanonię głogowską przy ko- 
ściele P. Maryi. Avig. XII kal. April. a. I. 

F. 370 V i 467 V Theiner 1. c. Nr. 904. 

179. F. 285 Nr. 464 Nicolao nato ąuondanr) Ticzconis de Wolauia. Nadaje 
mu consid. Ludouici Ung. Reg., którego jest familiaris, kanonię poznań- 
ską. Avig. XVI kal. Julii a. I. 

F. 472 Nr. 794 Officiali Cracov. Nadaje consid. Elisabeth Rom. 
Imperatricis Jacobo de Paczonow cler. Crac. dioc. kanonię w kościele 
P. Maryi w Kielcach. Avig. XI kal. Maii a. I. 

F. 479 Nr. 809 Meczslao Ade. Nadaje mu, notaryuszowi biskupa 
krak. Floryana, kanonie krakowską pomimo, iż posiada skarbimierską 
i prebendę in eccl. S. Adalberti prope Sandommer. Avig. Non. Apr. a. I. 

F- 535 Nr. 935 Wilhelmo Meynardi baccallario in decretis. Nadaje 
kanonię krakowską. Avig. V kal. Febr. a. I. 

180 i 181. Nic do Polski. 

182. F. 61 Nicholao nato nob. v. Nicholai de Cozuchow. Nadaje consid. 
Kazimiri Reg. kanonię krak. ap. Pontemsorg. IV Idus Sept. a. I. 

F. 130. Martino Rudolphi. Nadaje kanonię łęczycką ap. Pontemsorg. 
VI Idus Sept. a. I. 

F. 400 V Nr. 200 Petro Jacobi de Culmen regenti scolas in loco 
de Pyser Pozn. dioc. Nadaje kanonię kruszwicką. Villanoua VI Nonas 
Aug. a. I. Il8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 409 V Nr. 213 Petro Woyslai de Zneyna. Nadaje kanonię gmt- 
żnieńską. Avig. XVI kal. Julii a. I. 

F. 435 Nr. 247 Episcopo Poznaniensi. Nadaje Nicolao Johanms 
de Cuzessyn de nobili genere procreato canonico eccl. Glusmen (?) Pozn. 
dioc. kononię gnieźnieńską. Avig. Non. Januar. a. I. 

F. 436 Nr. 248 Petro Benedicti de Hathemo. Nadaje mu kanonie 
poznańską, wakującą po śmierci Petri dicti Nagorka pomimo, iż otrzyma! 
scholastryę lubuską. Avig. II Idus Decembr. a. I. 

F. 577 Nr. 122 lacobo tt. S. Gregorii ad Velum aureum diac 
Card. Nadaje mu scholastryę krak. wakującą po śmierci kollektora Ar- 
nolda de Caussina. Avig. V kal. Januarii a. I. 

T. 183 F. 80 V Theiner 1. c. Nr. 917 z fałszywą data II Id. Januarii, zamiast 
VII Januarii. 

F. 87 V, 187 i 481 ibid. 

F. 197 Sulislao nato ąuondam Andree de Chudzicze. Nadaje mu 
kanonię kruszwicką, wakującą wskutek rezygnacyi Johannis Albifalonis. 
Avig. V Non. Julii a. II. 

F. 205 V Petro Jacobi de Brest. Nadaje kanonię kruszwicką po re- 
zygnacyi Joh. Albifalonis d. u. s. 

F. 305 V Decano ccci. Gnezn. Nadaje Abramo Marci clerico Crac 
kanonię gnieźń., którą posiadał bisk. krak. Floryan. Villanova V M- 
Aug. a. II. 

T. 184. F. 236 Nr. 137 Andree nato ąuondam Tilonis de Skarbimiria. Nadaje 
kanonię łęczycką po rezyt^nacyijoh. Albifalonis. Avig. V IdusNovembr.a.IL 

F. 240 Nr. 143 Petro de Zneyna. Nadaje kanonię łęczycką po ^^ 
zygnacyi Joh. Albifalonis. Avig. V Non. Julii a. II. 

F. 321 V Theiner 1. c. Nr. 917. 

F. 328 ibid. Nr. 907. 

F. 330, 344, 371 V i 425 ibid. Nr. 917. 

F. 427 Floriano Epo Cracov. Dozwala mu consideratione Ludouid 
R. Ung. nadać trzem osobom kanonię w Krakowie. Villanoua VI Idus 
Julii a. II. 

F. 463 V Nicolao Andree de Stronow rectori paroch. eccl. in R** 
Czechowicz Cracov. dioc. Nadaje cop.sider. Elisabeth Senioris Reg. Ungi 
której jest kapelanem, beneficyum w dyec. krak. Villanoua. X kal. Aug. a.! 

F. 477 Custodi ecclesie Plocensis. Poleca nadać beneficyum w dycc 
płockiej Gregorio Raczcy Sgrcpski der. Ploc. Villanoua VI Idus Julii a. 1 

^'- 535 V Floriano Epo Cracov. Dozwala mu consideracione Ludo- 
vici Regis Ung. nadać pięciu osobom beneficyum d. u. s. 

F. 540 Officiali Cracov. Poleca nadać Meczslao Ade canon. Crac 
altaryę d. u. s. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 119 185. F. 255 V, 256 i 257 Helie de Yodronio cantori eccl. Xanctonensis in 
Alem. Boemia, Ungaria, Polonia Ap. Sedis Nuntio. Szereg listów nadających 
mu różne facultates. Avig. IV kal. Maii a. II. 

F. 347 Nr. 488 Theiner 1. c. Nr. 905. 

F. 494 Nr. 907 ibid. Nr. 911. 

F. 494 V Nr. 909 ibid. Nr. 912. 

F. 495 Nr. 910 ibid. Nr. 914. 

F. 540 V ibid. Nr. 907. 

F. 543 Sbulucho Epo Wladisl. Dozwala mu consideracione Ludo- 
v!ci Regis nadać trzem osobom kanonię w katedrze wrocl. Villanova VI 
Id. Julii a. II. 

F. 562 V Floriano Epo Cracov. Podobnie dla dwu osób na digni- 
tates d. u. s. 

186. F. 236 V Nr. 53. Johanni de Buska. Nadaje mu, qui vicecancellarius 
Kazimiri Regis Pol. fuit, archidyakonat gnieźnieński pomimo, iż posiada 
szereg innych beneficyów. Ap. Pontemsorgie VIII kal. Junii a. II. 

F. 261, 331, 332 V i 335 Theiner 1. c. Nr. 917. 

F. 456 Paulo Francisci de Czirsko presb. Pozn. Nadaje mu expekta- 
tywe na beneficyum w dyec. Pozn. Villanoua VI Id. Julii a. II. 

F. 472 Cantori et Mathiae Laurentii can. Crac. ac Officiali Cracov. 
Poleca odebrać parafię S. Nicolai in suburbiis Crac. Francisco de San- 
decz, który wraz z innymi zabił Pawła de Lassechaw i nadać ją Wlosti- 
borio Cristini de Madari cler. Crac. Ap. Pontemsorg VIII kal. Junii a. II. 

Ś 

187. F. 114 Sulislao nato ąuondam Andree de Chudicze. Nadaje kanonię 
kruszwicką po rezygnacyi Johannis Albifalonis pomimo, iż prowadzi spór 
w kuryi o dziekanat kap. wlocl. Avig. VI Non. Julii a. II. 

F. 131 Theiner 1. c. Nr. 908 i 910. 

F. 131 V ibid. Nr. 909. 

F. 392 ibid. Nr. 915. 

F. 407 V ibid. Nr. 917. 

F. 417 ibid. Nr. 913. 

F. 472 ibid. Nr. 906. 

F. 519 Episcopo Cracov. Poleca odebrać parafię S. Mikołaja in 
suburbiis Crac. Franciszkowi de Sandecz za to, iż dopuścił się zabójstwa 
dwu osób świeckich, alium vero per iusticiarios seculares decapitari pro^ 
curavit. Ap. Pontemsorg. VIII kal. Junii a. II cf. T. 186 f. 472. 

iSS. F. 63 Andree Bartholomei de Pizdri. Nadaje kanonię gnieźnieńską. 
Avig. III Non. Oct. a. III. 

F. 92 i 129 Theiner 1. c. Nr. 940. I20 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 146 Johanni Johannis Litbeczert de Magna Glogovia cler. Yra- 
tisl. dioc. Nadaje ekspektatywę na benef. w dyec. krakowskiej. Avig. Vn 
Idus Novembr. a. III. 

F. 1 5 1 V Theiner 1. c. Nr. 940. 

F. 362 V Dobrogostio Thomislai preposito eccl. Cracov. decretonim 
doctori. Nadaje mu (dawnemu capellano papę) prepozyturę S. Michaclis 
in castro Cracov. Avig. X kal. Febr. a. III. 

F. 363 Theiner 1. c. Nr. 920. 

F. 379 ibid. Nr. 926. 

F. 382, 406 i 406 V (Jarando Nicolai de Boczowa nie Jarmido) 418, 
525 V ibid. Nr. 940. 

T. 1 89. F. 5 1 Episcopo Cracov. Aby przeprowadził spór Dobrogosta Thomi- 
slai o prepozyturę S. Michała. Avig. Id. Maii a. III cf. T. 188 f. 362 v. i 

F. 102 Nr. 6^ Officiali Cracov. Poleca nadać kanonię krak. eon* 
deracione Eiisabeth senioris Reg. Ung. jej klerykowi Stanislao Petri aliter 
dieto Pcschonis Winrici de Cracovia. Avig. III Idus Julii a. III. 

F. 104 V Nr. 74 Episcopo Wladisiauicnsi. Poleca consideracione Lu- 
dovici Regis nadać Laurentio Yincencii de Campa can. Pozn. kanonię 
krakowską. Ap. Pontemsorg. IV Idus Junii a. III. 

F. 205 Nr. 103 Scolastico et archidiacono ac custodi eccl. Pio- 
censis. Poleca nadać parafię in Belsco Ploc. dioc, którą zajmuje niepra- 
wnie Petrus dictus Mnich z klasztoru Mogilna Marcinowi Stanislai dc 
Dambrova. Yillanoua II kal. Octob. a. III. 

F. 216 Nr. 127 Nicolao Papendorp. Nadaje parafię in Buchin Cra- 
cov. dioc. po śmierci plebana Jana de Kochebos. Avig. XII kal. Dc- 
cembr. a. III. 

F. 242 V Petro Lynse. Nadaje parafię in Raczens Wladisl. dioc 
Avig. XIII kal. Novembr. a. III. 

F- 339 V Nicolao Andree de Strono w rectori paroch. eccl. in Ra- 
Czechowicz Cracov. dioc. Nadaje mu na prośbę króla Ludwika i królo- 
wej Elżbiety ekspektatywę na beneficyum w dyecezyi gnieźn. Avig. VI 
Idus Julii a. III. 

F. 490 V Nr. 1 3 Abbati monasterii S. Adalberti in castro Plocensi 
et decano ac custodi eccl. Ploc. Mianuje ich konserwatorami dla Siffreda 
plebana in Nesulkovo Gnezn. dioc. Avig. XV kal. April. a. III. 

T. 190. f. 215 Theiner 1. c. Nr. 940. 

F. 236 Alberto Creme de Ylosczegeuicz canon. Pozn. Nadaje mu 
ekspektatywę na prepozyturę kruszwicka. Avig. IV Non. Julii a. UŁ 

F. 321 Nicolao Velum. Nadaje mu de nobilibus parentibus pro- 
creato et in artibus perito nunc in studio Montispessulani in medicina 
studenti kanonię krak. Avig. IV Non. Julii a. III. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 121 

F. 341 Dobrogostio Thomislai decr. doct. Nadaje kantoryc gnieź- 
nieńską. Avig. III Non. Oct. a. III. 

F. 453 V (S. Marie in Arena Wrat. et de Claratumba). Theiner 1. c. 
Nr. 940 data III Idus Oct. nie IV Idus. 

F. 456 ibid. (Tyczoni nie Pyczoni). , 

F. 465 ibid. 

F. 507 Johanni de Buska can. Cracov. Nadaje consideracione Eli- 
zabeth sen. Reg. Ung. dignitatem w kapit. krakow. Avig. III Idus 
Julii a. III. 

F. 5iov Jarando Nicolai de Belschow can. Gnezn. Nadaje mu na 
prośbę króla Ludwika dignitatem w dyec. Gniezn. Villanova IV Idus 
Septembr. a. III. 

. 191. F. 112 Nr. 118 Dobrogostio Thomislai decr. doctor. Nadaje mu pre- 
pozyturę w kościele S. Michała de castro Cracov. z prawami, jakie po- 
siada! jego poprzednik Segneus Wlostegi. Avig. VIII Idus Marcii a. III. 
cf. T. 188 f 362 V. 

F. 208 V Nr. 445 Theiner 1. c. Nr. 927. 

F. 249 V Nr. 547 ibid. Nr. 928. 

F. 299 Nr. 716 ibid. Nr. 933. 

F. 261 Nr. 594 ibid. Nr. 929. 

F. 363 Nr. 901 ibid. Nr. 939. 

F. 422 Michaeli nato ąuondam Petri de Knissin canonico Cracov. 
Zatwierdza go w posiadaniu prebendy w kapit. krak., którą uzyskał po 
śmierci Sangnei Nabogii. Avig. VI Non. Julii a. III. 

*. 192. F. 63, 68, 247 i 325 Theiner 1. c. Nr. 957. 

F. 366 ibid. Nr. 941. 

F. 387 ibid. Nr. 954. 

F. 387 V ibid. Nr. 955. 

F. 520 Nr. 78 ibid. Nr. 957 (Swentoslao Gregorii do Sanecz re- 
ctori altaris S. Mathei siti in eccl. Crac. baccalario in decretis nie Swen- 
toslao de Santecz etc). 

F. 567 i 655 ibid. 

r. 193. F. 244 V Epo Culmensi et S. Adalberti Plocensis ac in Pelplin Wla- 
disl. dioc. monast. Abbatibus. Mianuje ich konserwatorami dla klasztoru 
in Bissovia Cist. ord. Wlad. dioc. Avig. VII Idus Januarii a. IV. 

F- 343 V Theiner 1. c. Nr. 957. 

F. 468 Nr. 673 Petro dicti Grolog. Zatwierdza go w posiadaniu 
prebendy w kap. gnieźn.. uzyskanej po śmierci Stanislai dicti Bapka. 
Avig. XVII kal. Decembr. a. IV. 122 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 194. F. I30v Johanni Michaelis de Radlitzia rectori paroch. eccl. in Cor 
Crac. dioc. in artibus et medicina inagistro. Nadaje mu kanonię krakoij^ 
ską. Apud Orgonum. II Idus Julii a. IV. 

F. 235 Preposito eccl. S. Marie Crac. Poleca nadać Abrahe San^: 
de PrzesYod rectori paroch. eccl. in Manina Crac. dioc. kanonię pozr*: 
ską, wakującą po śmierci Zavissii Nynognei de Lyscio Ap. Orgonum II 
Non. Julii a. IV. 

F. 4i9v Abbati M. S. Marie in Arena Wrat. et scolastico Wlau 
et Johanni Albifalonis can. Gnezn. Poleca, aby Alberto ąuondam Joha^ 
de Mscow clerico Gnezn. in iure canonico studenti nadali kanonię h 
rzelowską, wakującą po śmierci Nicolai de Chezeglowi, Novis XV kj 
Sept. a. IV. 

F. 489 V Nicolao Strosberg koUektorowi pap. Nadaje prepozytu 
gnieźn., wakującą po śmierci Nicolai dicti Koschuch pomimo, iż posiać 
kantoryę poznańską, kanonię płocką i wrocławską. Z dwóch prerwszyj 
beneficyów ma ustąpić. Avig. XVII kal. Dec. a. IV. 

F. 502 V Jacobo Wigandi Caroli Imper. ad Sedem Ap. nunc:( 
Nadaje kanonię krak. opróżnioną po śmierci Nicolai dicti Koschuch Avig. V 
kal. Decembr. a. IV. 

F. 534v Preposito et cantori ac custodi eccl. Culmen. Poleca n] 
dać Mathie de Raczens, kanonikowi kruszwickiemu parafie in Clasterzei 
Culm. dioc. Avig. IV Idus Novembr. a. IV. 

F. 584 V Cantori eccl. Crac. Poleca Mstzugo Swantopelkonis lie 
Gotharthomes plebanowi in Cozeglaw Cracov. dioc. nadać kanonię kra^:. 
opróżnioną przez promocyę jej posiadacza Jana na arcy biskupstwo gnie> 
nieńskie. Ap. Orgonum III Non. Julii a. IV. 

F. 614 V Abbati monast. S. Marie in Arena Wrat. et archidiacor.) 
Cracov. ac archipresbytero de Cavali Asten. dioc. Poleca nadać Dersl^u 
Sangnerii de Pisesnari kanonikowi krak. prepozyturę w kościele P. Mani 
w Wiślicy, opróżnioną po śmierci Sweslai de Swescouicze pomimo, ii 
posiada kanonię krak. i prowadzi spór w kuryi o parafię in Soarzo« 
Crac. dioc. Ap. Orgonum III Non. Julii a. IV. 

T. 195. F. 238 Archiepiscopo Gnezn. et preposito maioris et decano S. Cru- 
cis Wrat. Mianuje ich konserwatorami dla klasztoru św. Wincentego \\t 
Wrocławiu. Avig. III Non. Apr. a. V. 

F. 242 Episcopo Poznaniensi et preposito et decano eccl. Wratis'^ 
Mianuje ich konserwatorami prepositatui in Jezow Ord. S. Ben. Gnezni 
dioc. Avi^. XV kal. Maii a. V. ' 

F. 243 V Abbati monast. de Andreow et decano S. Crucis in Opt>l 
ac archidiacono eccl. Cracov. Mianuje ich konserwatorami dla scholastryi 
krakowskiej, którą posiada Jacobus tt. S. Gregorii ad Velum aureutn 
dioc. Card. Villa Nova kal. Junii a. V. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 123 F. 296 Nicolao Strosberg. prep. eccl. Gnezn. Mianuje go swym 
kapelanem. Avig. III Non. Febr. a. V. 

F. 460 Officiali Gnezn. Zatwierdza na prośbę arcybiskupa gniezn. 
Jaroslao viri de Jaroslavic2e plebanowi in Zborów nadanie ze strony ar- 
cybiskupa prepozytury koUegiaty łęczyckiej po śmierci Divissii de Ma- 
gansow ap. Pontemsorg. XVII kal. Oct. a. V. 

F. 5i3v Laurencio Nicolai de Uneyow. Nadając mu parafię in Go- 
laczow, zatwierdza w posiadaniu kanonii gnieźn'eńskiej pomino, że po- 
siada już parafię in Dobrouo. Avig. IX kal. Novembr. a. V. 

F. 526 V Theiner 1. c. Nr. 968. 

^' 553 V Officiali Poznaniensi. Zatwierdza nadanie przez biskupa po- 
znań, kustodyi pozn. Bogufalo Johannis de Nankow. Villanova VII Idus 
Julii a. V. 

196. F. 12 V Theiner 1. c. Nr. 969. 

F. I5v ibid. Nr. 975. 

F. 16 ibid. Nr. 974. 

F. 32 ibid. Nr. 977. 

F. 162 Abbati de Mogilno et preposito S. Johannis prope civitatem 
Gnezn. per prepositum soliti gubernari monasteriorum, ac thezaurario 
eccl. Gnezn. Poleca nadać Stanislao nato Mariani de Quecissow parafię 
in villa Gansawa Gnezn. dioc, wakującą po śmierci Nicolai Baracowicz 
a consuetam per clericos regulares gubernari, quam Jacobus prepositus 
et conventus monast. de Tremesno licet indebite Petro de Kleczsco ca- 
nonico ipsius monasterii contulerunt. Avig. III Idus Oct. a. V. 

F. 223 Alberto nato Bartholomei de Stampoczno in studio Montis- 
pessulani in facultate medicine studenti. Nadaje beneficyum należące do 
nadawstwa arcybiskupa i kapituły gniezn. Avig. XI kal. Apr. a. V. 

F. 250 Theiner 1. c. Nr. 986. 

F. 474 V ibid. 

197. F. 18 Theiner 1. c. Nr. 986. 

F. 52 ibid. Nr. 965. 

F. 61 Johanni Archiep. Gnezn. Facultates co do nadawstwa bene- 
ficyów. Avig. XII kal. Febr. a. V, podobnie jak Theiner 1. c. Nr. 986 
(regest szósty). 

F. 84 Theiner 1. c. Nr. 986. 

F. 93 ibid. Nr. 970. 

y. 208 Cantori Cracov. Zatwierdza wybór Mathie de Opatouecz 
monachi Tinciensis na prepozyta klasztoru Staniątek, którego magistra 
była wówczas Voyczeslia. Avig. V kal. Junii a. V. 

F. 237 Theiner 1. c. Nr. 986. 

F. 255 Ibid. Nr. 984. 124 \ SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 260 ibid. Nr. 983. 

F. 275 V Theodorico de Damerow tak samo jak Theiner L c. Nr. ^S^ 
lecz data Avig. XVI kal. Jan. a. V, ten sam akt znajduje się i na f. :j; 
z datą jak u Theinera. 

F. 297 Theiner 1. c. Nr. 985. 

F. 315 ibid. Nr. 986. 

F- 334 Johanni Nicolao monacho monast. Mogilnensis. Zatwierda 
nadanie mu przez Andrzeja opata z Mogilna prepozytury klaszt. S. Joa> 
nis Ord. S. Bened. Ploc. po śmierci Mikołaja. Avig. II Non. Jan. a, V 

F. 347 V Officiali Poznań. Zatwierdza nadanie przez biskupa kanc:i 
pozn. Johanni Jacuschy de Cniryno, którą posiadał dawniej Stanisk^ 
dictus Scarbnyg. Villanova VI Idus Junii a. V. 

F. 455 Theiner 1. c. Nr. 971. 

F. 489 ibid. Nr. 982. 

F. 502 ibid. Nr. 964 z reg. wat. T. 198. F. 34 Theiner 1. c. Nr. 976. 

F. 40 V. Obsadzenie opactwa grysowskiego. 

F. 207 i 268 Theiner 1. c. Nr. 986. 

F. 327 Laurentio Alberti de Chamcza. Nadaje mu (de nobili genen 
ex utroąue parente procreato) kanonię gnieźnieńską. Villanova VIII Idus 
Junii a. V. 

F- 383 i 395 Theiner 1. c. Nr. 986. 

T. 199. F. 10 Nicolao Strosberg. Nadaje mu powtórnie prepozyturę gnieźnień 
ską, bo okazało się, że w czasie pierwszego nadania, jak mylnie przy 
puszczano, nie była wakującą, gdyż dawny prepozyt Nicolaus dictus Ko 
schuch żył jeszcze. Avig. VIII kal. Febr. a. V. 

F. 287 V Officiali Poznaniensi. Poleca nadać Jaroslao Dirsconis ka 
nonie pozn., wakującą po promocyi arcyb. gnieźn. Jana. VilIanova V 
kal. Sept. a. V. 

F. 440 Petro Stephani, kollektorowi w Polsce i Węgrzech, nadaj( 
kanonię wrocł. Avig. VIII kal. Novembr. a. V. 

F. 462 Wisiao Jacobi. Nadaje mu kanonię gnieźn., wakującą p: 
promocyi biskupa poznań. Mikołaja. Avig. III. Non. Decembr. a. V. 

F. 503 Officiali Cracov. Poleca nadać Amboldo Johannis de Cam 
pno kan. gnieźn. parochialem ecclesiam archipresbyteratus nuncupatan 
S. Marie Cracov., wakującą po śmierci Guillelmi tt. S. Clementis prcsb 
Cardin. Avig. III Non. Decembr. a. V. 

F. 561 V Hinconi Ade de Opatovecz preposito ecci. collegiate Lan 
ciciensis. Na prośbę Elżbiety cesarzowej, której jest kapelanem i kan 
clerzem, nadaje mu tę prepozyturę. Ap. Pontemsorg. V Idus Sept. a. V w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 125 F. 570 Yolostiborio Cristini de Modai clerico Cracov. Zastrzega 
dla niego (ex utroąue parente de nobili genere procreato) nadanie altare 
S. Christofori in eccl. Cracov., który posiada Johannes Michaelis de Ra- 
liczia. Avig. XV kal. Febr. a. V. 

200. F. 92 V Theiner 1. c. Nr. 999. 

F. 95 Decano et cantori eccl. Poznań, ac officiali Poznań. Poleca 
nadać Mathie ąuondam Jacobi de Canwicz cler. Wratisl. parafię in Przy- 
bissow Pozn. dioc, którą dawniej posiadał Nicolaus dictus Cramp, a obe- 
cnie posiada nieprawnie Albertus dictus Stapak monachus monast. S. Adal- 
berti extra muros Plocen. Ord. S. Ben., jeżeli tylko pochodzi z tej pro- 
wincyi i zna język parafian. Avig. V kal. Septembr. a. VI. 

F. 244 V Theiner 1. c. Nr. 999. 

201. F. 13 — 14 Bernardo Episcopo Bononiensi in Ungarie, Polonie et Dal- 
macie Regnis Ap. Sedis nuncio 10 listów nadających różne facultates. 
Rom. Non. Marcii a. VII cf. Theiner 1. c. Nr. 1000 — 1003. 

F. 47 Theiner 1. c. Nr. 1004. 

F. 72 ibid. Nr. 1007. 

F. 131 V ibid. Nr. 1013. 

F. 172 Andree de Chudicze. Nadaje mu kanonie poznańską po 
Gosławic de Oczosin pomimo, iż posiada dziekanat wlocl. i kanonię kru- 
szwicką. Rom. V kal. Maii a. VII. 

F. 210 Theiner 1. c. Nr. icx)8. 

E. 219 Nicolao Leonis. Nadaje kanonie krak. po Przeclawie de Man- 
czino Rom. III kal. Marcii a. VII. 

F. 250 NoYOgio Andree rectori paroch. eccl. in Moravicza Crac. 
dioc. Zastrzega mu nadanie kanonii gnieźnieńskiej, którą obecnie zajmuje 
Gregorius Radzei prep. eccl. Ploc. Rom. III kal. Apr. a. VII. 

F. 409 Mgro Nicolao Strosberg coilectori. Dozwala mu odprawiać 
mszę in locis interdictis i celebrari facere. Anagni VII kal. Nov. a. VIL 
F. 541 Theiner 1. c. Nr. 1009. 

202. F. 61 Theiner 1. c. Nr. 1006. 

F. 198, 203, 204 V, 249 V, 277 V, 331, 334, 392 V, 394 V i 399 V 
ibid. Nr. 1014. 

203. F. 124 i 141 Guidoni tt. S. Crucis in Jerusalem presb. Cardin. Na- 
daje mu kanonię krak. po Mikołaju Graconis. Anagni XVII kal. Julii a. VII. 

F. 140 V Theiner 1. c. Nr. 1012, z mylną datą pridie kal. Decemb. 
zamiast X kal. Decembr. 

F. IS9V i 284 (Petro de Plastenwic) Theiner 1. c. Nr. 1014. 
F. 260 ibid. Nr. 1005. 126 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 391 Archidiacono Cirvensi. Poleca nadać Jacobo Petri dc SlujrizA 
cler. Gnezn. dioc. beneficyum należące do nadawstwa biskupa i kapitJy 
wrocławskiej. Anagni XIII kal. Novembr. a. VII. 

F. 529 Poznaniensi et WIadislaviensi episcopis ac preposito ecc 
Culmensis. Mianuje ich konserwatorami dla biskupa płockiego. Rom. IX 
kal. Maii a. VII. 

F. 538 Theiner 1. c. Nr. 1014. 

T. 204. F. 48 V Guidoni tt. S. Crucis in Jerusalem presb. Card. Nadaje rr.* 
scholastryę gnieźnieńską cum prestimonialibus portionibus, bonis seu vi. .^ 
capituH eiusdem, wakującą po śmierci Kelczonis de Tholiscow subko.- 
lektora fructuum camere ap. in civitate ac dioc. Gnezn. Rom. II Ićj> 
Febr. a. VIII. 

F. 49 V, 76 i 2i6v Theiner 1. c. Nr. 10 16. Z dalszych tomów przejrzanych aż do t. 320 dla znalezienia jużto aktu 
wcześniejszych papieży, jużto dokumentów do regestów nienależących podajem} | 

T. 238. F. 239. Zapiska, że w V r. pontyfikatu Urbana V został zamianowany 
kapelanem papieskim Mikołaj Strosberg, proboszcz kapituły gnieźn, 

T. 250 obejmuje akta Klemensa VI wśród nich: 

F. 405 Randomirio de Delschitz. Nadaje mu kanonię krakowsk.^ 
Villanoua IV Idus Maii a. IX. | 

T. 259. Na f . 3 V mieści się zapiska: » Polonie et Ungarie collectoria continert 
tota regna predicta cui preest Arnandus de Cautina scolasticus Cracoyiensis 
cuius conclusiones reąuire folio 185 c. Tego folio w tomie tym już niema 

T. 270. Od str. 226 do końca obejmuje akta Jana XXII, między niemi: 

F. 236 V Andree de Verulis canon. Wratisl. W sprawie poborów 
kury i akt nieskończony. 

3. Archetypa Epistolarum Innocentii VI. 

Akta te stanowią poniekąd uzupełnienie materyału mieszczącego się 
w regestach avignońskich. Zaznaczyliśmy bowiem wyżej, że w regestach tych 
brak dokumentów o większej doniosło.ści politycznej treści, należących do 1. 1- 
liiterae secretac, a przytem mało się tam mieści aktów de cnria dotycząc>'ch 
pełnomocnictw dla legatów i spraw skarbowych. Otóż Archetypa obejmują 
właśnie littcrae secniae i dc curia z czasów avignońskich, co do zewnętrznej 
swej formy różnią się zaś zasadniczo od regestów, gdyż są zbiorem ory<^i- 
nalnych minut, pisanych na luźnych ważkich paskach papieru, z których w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 127 stepnie wygotowywano ekspedycye, a brzmienie ich do regestów wpisywano, 
inuty objęte w Archetypach nie pochodzą jednak wyłącznie z czasów Inno- 
ntCL^o VI. ale datują sie z dłuższego czasokresu, bo od Klemensa VI do 
•ze^orza XI (1342 — 1378). Kiedyś stanowiły one bezładne pliki pomieszanych 

sobą papierów, później dopiero wzięto się do ich uporządkowania. Nie zwrócono 
inak wówczas uwagi na to, że akta te pochodzą z różnych pontyfikatów 
dlatego zszeregowano je razem wszystkie wedle daty, która nie wyrażała 
ku, lecz znaczyła tylko lata pontyfikatu, bez podania nazwiska papieża, 
asttpnie pozlepiano po kilka minut razem we formę kart »in folio c, rozdzie- 
no na 13 tomów, pooprawiano i to wszystko oznaczono nazwą Archetypa 
noccntii VI, bo na niektórych minutach z czasów tego papieża rzeczywiście 
lalazło sie jego imię wypisane u góry, podczas gdy za jego następców już 
vyczajii oznaczania minuty imieniem papieża nie przestrzegano. W Archiwum 
stawiono te tomy Archetypów między regesta watykańskie Innocentego VI 
o T. 244 jako tomy 244 A do 244 N. I aż do najnowszych czasów akta te 
i dokumenty Innocentego VI uchodziły, a to stało się powodem wielu błę- 
iw u niektórych wydawców, a zwłaszcza i u Theinera. On bowiem również, 
if zdając sobie zupełnie sprawy z różnic chronologicznych, zachodzących mię- 
zy [)«)szczególnemi minutami, zamieścił wszystkie akta wyjęte z Archetypów 
ud y.ontyfikatem Innocentego VI, a więc najczęściej pod zupełnie mylną datą. 
o akta te nieraz właśnie od Urbana V lub Grzegorza XI pochodziły. Nie- 
lórc z tych aklów zamieścił nawet dwa razy i to w obrębie tego samego 
rydawnictwa, n. p. akta odnoszące się do niesnasek małżeńskich Kazimierza W., 
jb w dwóch różnych wydawnictwach, raz z Archetypów pod datą lat Inno- 
entt^o VI, drugi raz pod właściwą datą, jeżeli akt ów znalazł również w re- 
estach głównych. Nawet identyczne brzmienie aktów nie wzbudziło w nim 
^atpl.wości. ^) 

Prawda, że i dziś nieraz trudno oznaczyć, z jakiego czasu która z minut 
K^hodzi, obok treści bowiem jedyną w tym względzie wskazówkę stanowią 
lotatAi na odwrotnej stronie minuty umieszczone, a podające nazwisko pisarza 

znak rcgestowania. Niezawsze i to jednak do należytego stwierdzenia daty 
rystarczy. Materyału nieznanego dla naszych dziejów jest w aktach tych nie- 
wiele, Jęcz dla sprostowania dat i wykazania myłek wydawców podajemy spis 
Aizej nas obchodzących aktów, które się w wymienionych tomach mieszczą. *) ^' Caro >Geschichte Polens* II sir. 333 uw. i spostrzegł z tejjo powodu pewne nicdokladno- 
<". v\ Ihcinera >Monuinenta Poloniaec i »Hungariae«, nie umiat sobie jednak naturalnie wytZóma- 
•; ■ i\.:A pochodzą. Zob. również Balzer >GeneaIogia Piastów* str. 387. 

'j Zajmowali się tyim aktami w latach ostatnich: Munch, Werunsky, Ottenlhal i inni i wtedy 
fv T cono uwagę, ie minuty owe tylko w malej swej części odnoszą sie do czas()w Innocentego VL 
L-I -c- zbadaniem tomów Archetypów zajął się Donabaum >Beitrage zur Kenntniss der Kladdenbiinde 
''•• .\IV Jahrh. in raticanischen Archiv«. (Mittheilungen des Instituts f. osterr. Geschichtsforschung 
•M lS(p &tr. 101 — 118). Na stronicy 1 15 tej pracy podał autor wskazówki, jak naleiy odróżniać 
"•n-i\ z czasów różnych pontyfikatów pochodzące. Główną wskazówką są notatki kancclarj-jne na 128 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Tom 244 A. Nr. 137, 138 i 139 Theiner Mon. Pol. I Nr. 830 — 832 z regestom 
watyk. pod właściwą datą Urbana V. 

Nr. 208 Theiner Mon. Hung. II Nr. 229 z reg. watyk. pod wlaści^\a 
datą Grzegorza XI. 

Nr. 209, 210, 211 Theiner Mon. Pol. I Nr. 726, 727 i 728 pod mylri 
datą, akty te bowiem pochodzą z czasów Grzegorza XI, czego dowodem 
jest akt dotyczący Mikołaja z Krosna, wydrukowany pod Nrem 90-: 

Nr. 386 u Theinera Mon. Pol. I dwa razy, raz pod mylną datą Inn>r 
centego VI Nr. 723 z Archetypów, drugi raz Nr. 822 pod dobrą datą 
Urbana V z reg. watyk. 

Nr. 390 Theiner Mon. Pol. I Nr. 823 z reg. watyk., więc pod c 
brą datą. 

T. 244 B. Nr. 184 i 280 u Theinera Mon. Pol. I Nr. 739 i 840, oba z reg. waty-, 
z datą właściwą, akt zaś dotyczący Beghardów na Śląsku Theiner Mon. 
Pol. Nr. 735 z Archetypów, pod datą Innocentego VI. 

T. 244 C. Brak aktów dla dziejów naszych. 

T. 244 D. Nr. 381 i 382 Theiner Mon. Pol. I Nr. 743 i 745 pod mylną data. 
drugi raz z reg. watyk. pod datą właściwą Urbana V. w Mon. Hung II. 
Nr. 135 i 148. 

T. 244 E. Nr. 18 1 Theiner Mon. Pol. I Nr. 746 pod mylną datą i Nr. 95; 
pod właściwą z regestów. 

Nr. 182 Theiner. Mon. Pol. I Nr. 787 pod mylną datą, należy b> 
wiem do ekspedycyi zamieszczonej pod Nr. 935. 

Nr. 184 Theiner Mon. Pol. I Nr. 748 pod mylną datą i Nr. 93') 
pod właściwą z regestów. 

T. 244 F. Nr. 55. Do Karola IV. Poleca mu Zakon krzyżacki. Avig. VI Id. 
Febr. a. IV. Na podstawie odpisów z Archetypów wydrukował akt tei 
pod datą Innocentego VI Voigt Codex dipl. Prussicus III Nr. 81. (Por. 
Voigt Gesch. Preussens V str. 118 i 119), a tak samo zregestowat go odwrotnej, zawsze niezapisancj stronie minuty umieszczone, tudzież znak regestowania. Jednak wska- 
zówki te uwaiam za niezupełnie wystarczające, bo n. p. znak regcstowania nieraz jest wsp.Ii.y 
dwom pontyfikatom, a nieraz zmienia sie w czasie jednejjo i teg^o samego panowania. Dla orn.ic"- 
nia należałoby przcdcwszy&tkiem ułożyć dokładn.*} listę tych urzędników kuryi, których nazwiska ni 
minutach sie pojawiają, oznaczyć na jH)(lsta\vie innych aktcJw czas, w którym pełnili swe ohowi.i.^ , 
a dojńero na tej podstawie, łącznic z inncmi wskazówkami, moźnaby dokładnie minut}' poszczec- r,f 
oznaczyć. Naturalnie tyczy się to t)'lko tych minut, których treść do rci^estów nic została wciąj^ni^' i- 
A takich jest do^ć znaczna ilość. I.ecz i minuty wciąj^nicte do rep^estów przedstawiają dla ba»l.łO ^ 
pewien interes z tego wzglę<lu, że podają nieraz ])ier\\otną redakcje pisma, którą następnie c/c-.^ 
kroć zmieniano. Świadczą o tern liczne poprawki i przckrc>>lania. w ARCHIWACH 1 BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 129 Dudik »Iter Italicumc II str. 122 Nr. 309, wedle wszelkiego prawdopo- 
dobieństwa jednak akt ten pochodzi z czasów Urbana V. 

Nr. 75, ^6, T/ i jZ Theiner I Mon. Pol. Nr. 759, 760, 761 i 762. 

Nr. 380 Theiner ibid. Nr. 773. 

244 G. Nr. 536 Magistro S. Mariae Theut. Dziękuje za dary. Avig. VIII 
kal. Jul. a. IV. {Voigt Cod. dipl. Prussicus III Nr. 82 pod datą Innocen- 
tego VI z odpisów z Archetypów). Akt ten pochodzi zdaje się również 
z czasów Urbana V, jak powyższy. T. 244 F. Nr. 55. 

244 H. Nr. 48 Theiner Mon. Pol. I Nr. T/y pod mylną datą, drugi raz 
ibid. Nr. 960 pod właściwą z regestów. 

Nr. 56 Theiner ibid. Nr. 961 z regestów. 
Nr. 59 Theiner ibid. Nr. 962 z regestów. 
Nr. 75 Theiner ibid. Nr. 966 z regestów. 

244 I. Nr. 49 Theiner ibid. Nr. 779. 

Nr. 302 Theiner ibid. Nr. 782 z regestów. 

244 K. Nr. 201 Arnoldo electo Pomesaniensi. >Cum sicutc. Avig. VI Kal. 
Junii a VI (Klemens VI). 

Nr. 242 a. Innocenty VI Kazimiro Regi. O zwrot długu. Avig. III 
Idus Aug. a. VI cf. T. 244 I. Nr. 49. Theiner 1. c. Nr. 779. 

244 L. Nic do Polski. 

244 M. Nr. 200 b. Innocenty VI Arnoldo de Lacaucina. »Cum dii. fil. Ban- 
dratusc. W sprawie lokowania pieniędzy kury i. Avig. III Kal. Junii a. VII. 

Nr. 207 Ladizlao duci Opul. »Ex relatione«. Dziękuje mu, że z Lu- 
dwikiem Węg. wspiera sprawy papieża. Monteflascone VIII Kal. Junii a. VII. 
Akt ten pochodzi prawdopodobnie od Urbana V. 

Nr. 228 b. Theiner Mon. Pol. I Nr. 674 z regestów. 

Nr. 275 Carolo Rom. imp. Wyraża radość, że się pogodził z Lu- 
dwikiem Weg. i Kazimierzem W. Monteflascone III Kal. Julii a. VII. Akt 
ten wydal pod właściwą data Urbana V. Steinherz »Die Beziehungen 
Ludwigs I V. Ungarn zu Karl IV «. (Mitth. des Inst. f. osterr. Geschforsch. 
IX str. 625 Nr. 4). 

Nr. 276 Theiner Mon. Pol. I Nr. 678 z reg. (Klemens VI). 

Nr. 278 Francisco de Carraria militi civitatis Paduane. O wysianiu 
Jana biskupa z Aqui do Karola IV Ludwika Węg. i Kazimierza W. 
Monteflascone II Kal. JuUi a. VII. Akt ten pochodzi niewątpliwie od 
Urbana V. 

244 N. Fol. 66 i 95. Dokumenta dotyczące Śląska. 

Areh. Kom. hift. T. IX. O I 3 o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 4. Regesta Supplicationum. 

Księgi te obejmują regesta próśb do kuryi wnoszonych wraz 2odpovi'. 
dniemi uwagami, dotyczącemi ich załatwienia. Wniesione bowiem przez strom 
prośby, po przejrzeniu każdej przez notaryuszy, później od w. XV przez ic 
ferendarzy, przedkładano papieżowi do decyzyi, gdy zaś postano w^ienie oilp*- 
wiedne zapadło, wciągano treść prośby, a czasem i dosłowne jej brzmię: r 
w przeznaczone na to księgi, z których właśnie regesta supplicationum powstał} 

Dopiero od czasów otwarcia Archiwum watykańskeigo przez Leona XK1 
stał sie dział ten dla nauki dostępnym, materyał zaś w^ nim zawarty tern ]c< 
cenniejszym, że w nim przechowały się właśnie ślady licznych pism do kury. 
wnoszonych, które do naszych czasów nie doszły. Regesta supplicationu 
obejmują, z malenń bardzo wyjątkami, tylko prośby w całości lub w czc^. 
uwzględnione i dlatego każdy regest supliki kończy się klauzulą, wyrażaj;., i 
decyzyę papieską w któtkich słowach ^fiat^^ lub z dodaniem jakiegoś ograii; 
czenia lub bliższego określenia, a nadto przy każdej takiej decyzyi mieści s-. 
głoska początkowa imienia chrzestnego papieża, bo w ten sposób papież ro.- 
strzygnienie swoje znaczył. Od wieku XV począwszy znaczną część suii 
mniejszej wagi załatwiał sam naczelnik kancelaryi : vicecancellarius, regens, lu.. 
viceregens. a załatwienie swe nie znaczył przez ^fiat^, lecz słowem ^conctssunu 
W ten sposób załatwiane supliki stanowią kategoryę odrębną. Jeżeli pewn^ 
osoby, n. p. panujący, biskup lub uniwersytet zanosiły równocześnie \\ńęcc 
próśb, zestawiano je łącznie jako ^roUdus^ z odpowiednimi nagłówkami, n ;• 
trotulus Regis Poloniae*, »rotulus Universitatis Parisiensisc i t. p., a kazu^ 
z poszczególnych suplik albo posiada odrębną decyzyę. albo jedna decyz\.ł 
końcowa do wszystkich się odnosi. Prośby nieuwzględnione przekreślano 
Suplik nie porządkowano ani wedle kiajów, ani spraw, lecz wpisywano \t 
chronologicznie, w miarę jak do regestowania przychodziły. 

Treść ksiąg tych jest bardzo bogatą, jest to przedewszystkiem niepm- 
brana skarbnica szczegółów biograficznych, obok tego zaś mieści się w ni^ti 
mnóstwo cennych wiadomości do dziejów uniwersytetów, spraw beneficy^u 
nych, klasztorów i stosunków z państwami, gdyż na podstawie poszczególnyc!; 
zapisek można śledzić kolejno poselstwa do kuryi wyprawiane, tudzież sprawy., 
z jakiemi przychodziły. I o Polsce dość częste, a nieraz i bardzo ważne zna- 
leźć można wzmianki, n. p. wśród kilku rotulów Kazimierza W. mieszczą si^ 
streszczenia prośby w sprawie dziesięcin, założenia uniwersytetu w KrakoAV d *) Bliisze szczegóły co do prowadzenia tych ksi^g podałem w pierwszem mojem sprftwo/«la 
niu 1. c. str. 56 i nast. Zob. nadto Munch. 1. c. str. 70 i nast., Werunsky »Bemcrkungen iibcr •!' 
in yaticanischen Archiv befindlichen Register Clemens VI und Innocenz VI«. (Mittheil d. Inst. lu. 
osterr. Cjcschichtsforsch. T. VI str. 149 i nast.), a zwłaszcza Kehr >Beinerkungen zu den papstlicłu.-: 
Supplikenregistem des XIV Jahrh. (ibid. T. VIII str. 84 i nast.), Breslau »IIandbuch d. Urkuiulf-' 
lehre« I str. 080 i nast., tudzież >Kepertorium Germanicum« I str. XV — XX. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. I3I 

utworzenia biskupstwa we Lwowie, tudzież wiadomości o jego ambasadach 
wysyłanych do Avignonu. 

Regesta suphk, których urządzenie pochodzi prawdopodobnie od Bene- 
dykta XII, rozpoczynają sie też dopiero od czasów papieża Klemensa VI, t. j. 
o«l r. 1342.^) Jest to jednak dział bardzo obfity, gdyż obejmuje aż do czasów 
Grzecrorza XVI około 7300 tomów. Pierwotnie w Archiwum watykańskiem 
znajdowało się tylko 99 tomów początkowych, obejmujących materyał z wieku XIV 
i po' zątku XV, a w szczegóhiości z czasów Klemensa VI tomów 22, Inno- 
centego VI tomów 11,2) Urbana V tomów 10, antypap. Klemensa VII tomów 33 
i antyp. Benedykta XIII tomów 23, roszta znajdowała się w Archiwum Da- 
taryi i dopiero w r. 1892 została do Watykanu przeniesioną.^) Lecz w mate- 
ryale tym o ile dotyczy wieków średnich, znajduje sie na przełomie wieku XIV 
i XV dotkliwa luka, brak bowiem zupełnie regestów suplik z ostatnich pięciu 
lat Urbana V. tudzież z czasów Grzegorza XI, Urbana VI, Bonifacego IX.'*) 
Innocentego VII. Grzegorza XII, Aleksandra V i Jana XXIII, po regestach 
wiec Benedykta XIII następują bezpośrednio jako tom loi ^) regesta Marcina V. 
Lecz na wiek XV przypada już bardzo wielka ilość tomów, bo 1064 i to na 
czasy Marcina V tomów 142, Eugeniusza IV t. 154, Mikołaja V t. 6^, Kaliksta III 
t. 30, Piusa II t. 69. Pavła II t. 94, Sykstusa IV t. 168, Innocentego VIII 
t, 122 i Aleksandra VI t. 218. Księgi suplik z wieku XV posiadają przytem 
tę charakterystyczną cechę, że poszczególne regesta próśb są obszerniejsze. 
ai;^ te, które dawniej robiono, a przytem trzymano się dokładniej dosłownego 
brzmienia prośby. 

Ekspedycya nasza wyczerpała caJy materyał z czasów Klemensa VI, 
Innocentego VI i Urbana V. a wynikiem poszukiwań było znalezienie 306 za- 
pisek odnoszących się do stosunków polskich. ^'•) Pominięto natomiast zupełnie *) Tylko 7 lat 1333 — 1337 przechowała się w kodeksie biblioteki Barberinich w Rzymie XXXI 
U nr arch. 1312 część suplik dotyczących Anglii. Zob. Kirsch »Andreas Sapiti englischer Prokura- 
lor an der Kurie in XIV Jahrh.« (Historisches Jahrbuch T. XIV' 1893 str. 585 i nast.). 

*) Szóstj* tom regestów suplik Innocentejjo VI, a 20-my caJego zbioru nie obejmuje suplik, 
I0-7 lylko rcjcstra nadanych przez papieża beneficyów. (Bcneficiorum collationes). 

•') 2U>b. Schmitz »Nachrichten« R5m. Quartalschrift VII Jahrh. 1893 ztr. 228 i Miltenberger 
»l>ie KcbtlLnde der neueingerichteten Sale in Vat. Archiv<f Gorr. Historisches Jahrbuch T. XV 
^tr. 252—254. 

*) Dziwnym tylko trafem zachował się jeden tom regestów suplik z czasów Bonifacego IX 
» bibliotece król. w Eichstatt cod. in fol. 54. (Zob. Erler »Ein Band des Suplikenregisters Boni- 
facJus IX in der koen. Bibliothek zu Eichstattc. Historisches Jahrb. der Górresges. T. VIII str. 487 
I ii^i.). Mieszczą sie w nim akta z kilku miesięcy roku 5-go pontyfikatu Bonifacego IX. Akt pier- 
'A^-"y ma datę phdie Non. Septembr. a. V, a ostatni XII Kai. Novembr. a. V. Na f. 1 18 znajduje 
n? kotulus Semouiti ducis Mazouie. Wreszcie w bibliotece Barberinich w Rzymie XXX 174 mieści 
tif fiien tom suplik z czasów antypapieia Klemensa VII, lecz jest inaczej nii tomy watykańskie 
^riądzony. 

*j W tomie 1 00 mieści się Inventarium Registri publici supplicationum a Martino V ad Ur- 
banuiu VII I. 

*^j Zostały one odpisane i opracowane przez dra Winiarza. 

9* 132 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ regesta antypapieży Klemensa VII i Benedykta XIII, dla tych samych pow> 
dów, które wyżej zaznaczyłem.*) 

Aby się zaś przekonać, o ile wydatnymi dla nas będą regesta sup.i?. 
z wieku XV, przejrzałem pierwszy tom z czasów Marcina V oznaczony liczbą p ►- 
rządkową lOi i znalazłem nadspodziewanie wiele zapisek polskich. Podaję ich spis: 

F. 41 i 75 V Stanislaus Mroczkonis de Gnathcouicze cancellariub 
Semoviti ducis Masovie et canonicus eccl. S. Michaelis Plocensis. P^o^i 
o nadanie prepozytury w Płocku. Concessum. Datum Constancie VI Ka^ 
Dec. a. I. 

F. 48, 52 i 60. W sprawie sporu o kanonie S. Marie w Uniejowie. 

F. 65 Stiborius Laurencii de Byedisco in artibus baccalarius p^o^i 
o kanonię płocką. 

F. 97 Nicolaus Borkouicz canonicus S. Marie in Calis i notarijs 
Wladislai Regis Polonie prosi o archidyakonat opolski. 

F. 103. Nadanie kanonii włocławskiej. 

F. 1 12 V. Tak samo. 

F. 150 i 157 Tyczo Msczislai de Craycouo prosi o kanonię płocką. 

F. 169. Bardzo zajmująca suplika Władysława Jagiełły i arcyb. 
gnieźń. Mikołaja Trąby o niedopuszczenie do zamierzonego podziału po • 
skiej prowincyi Dominikanów na dwie: Polonia i Theutonia inferior. Con- 
cessum III Non. Dec. a. I. 

F. 173 Nicolaus Alberti de Gorca prosi o kanonię poznańską. 

F. 182. Spór o altare S. Cristofori in eccl. Cracov. i o kaplicę 
S. Laurencii in Kazimiria. 

F. 185 Clemens Johannis de Lubaua rector eccl. paroch. in Bochnya. 

F. 194 V. Nadanie kantoryi włocławskiej i kanonii gniein. 

F. 208 V Mikołaj Borcovicz prosi o kanonię kaliską. 

F. 213. Spór o parafię in Szeyna Gnezn. dioc. 

F. 213 V. Nadanie kanonii j^łockicj. 

F. 214. Nadanie kantoryi kruszwickiej. 

F. 227. Nadanie kanonii płockiej. 

F. 244 Swiętoslaw wybrany opat witowski po śmierci Stanisław i 
prosi o zatwierdzenie. Concessum Constancie III Id. Dec. a. I. 

F. 244. Spór o parafię w Wojniczu. 

F. 244 V. Spór o kanonię Skalmierską. 

F. 250 V. Nadanie kanonii poznańskiej. 

F. 252. Nadanie kanonii płockiej. 

F. 260. Nadanie kanonii gnieźnieńskiej. « 

*) Ze się tam iadnej ważniejszej zapinki, ktciraby dla naszych dziejtiw większa posiadała war- 
tość, nie znajdzie, świadczy wyniki poszukiwań w tych rcge&tach badaczy dziejów wielkiej schizm)- 
Nocl Yalois «La France et le Grandę Schisme d'Occident« Taris 18^0 I str. 29 1 uw. 4 notuje i pier- 
wszych trzech lat rządów Klemensa VII tylko zapiski odnoszi^ce się do biskupstwa wrocławskiego. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 133 F. 278 V. Nadanie parafii w Żninie. 

F. 280 Mikołaj Borśnicz kanonik kaliski prosi o kanonię wrocławską. 

F. 288 V. Nadanie parafii in Bronisław Wladisl. dioc. 
Podobnie jak w tym tomie, tak i w kilkunastu innych aż do końca 
ffieku XV, które dla zapoznania się z materyalem przerzuciłem, mieści się sto- 
iunkowo znaczna ilość bliżej nas obchodzących zapisek. 

5. Regesta lateraneńskie. 

Jeszcze w zimie r. 1886 przeniesiono do Archiwum watykańskiego z La- 
cranu część przechowanych tam regestów pap. z t. z. Archivio di boUe. 
esztę zaś włączono tu dopiero w jesieni r. 1892. Dział ten obejmuje 2200 
:oinów od Bonifacego IX, t. j. od r. 1389, do Piusa V. a na średnie wieki 
przypada z nich część znaczna. Regesta Bonifacego IX obejmują pierwszych 
118 tomów, Innocentego VII od t. 119 do 127, Grzegorza XII 128 — 135, Ale- 
csandra V J36 — 138, Jana XXIII 139 — 185. Soboru w Konstancyi 186, Mar- 
:ina V 187 — 303, Eugeniusza IV 304—435, Mikołaja V 436 — 504. Kaliksta III 
505—541, Piusa II 542—609, Pawła II 6io — 726, Sykstusa IV 727 — 862. 
Innocentego VIII 863—953, wreszcie Aleksandra VI 954—1155. Do niedawna 
tomy te nie były nawet skatalogowane, ani nawet oznaczone liczbami porządko- 
wemi, tylko na grzbietach tomów znajdowały się sygnatury nieraz zupełnie 
tnylne, a wskazujące jakiego papieża i z którego roku jego fządów akta się 
tam mieszczą. Obecnie dopiero zarząd Archiwum zajmuje się uporządkowaniem 
całego materyalu, co korzystanie z niego częścią umożliwi, częścią ułatwi. A ma- 
teryal ten jest bardzo zajmujący i dotąd był dla nauki zupełnie niedostępny, 
doniosłość zaś jego dla dziejów średnich wieków jest tem większa, że znacznie 
uzupełnia materyał zawarty w regestach watykańskich, które w wieku XV 
właśnie są bardzo fragmentaryczne. W literaturze brak dotąd szerszych badań ^) 
nad owemi regestami, a te uwagi, które w dawniejszem mojem sprawozdaniu 
o nich na podstawie przejrzenia dwudziestu kilku tomów podałem i dziś po- 
wtórzyćby mi wypadło. Dodać jednak muszę niektóre jeszcze dalsze spostrze- 
żenia, tak mieszczące się w dotychczasowej literaturze, jak i własne. Powstanie 
swe zawdzięczają te akta prawdopodobnie bliższemu określeniu i urządzeniu 
Dataryi, co za czasów Urbana VI, lub w samym początku objęcia rządów przez 
Bonifacego IX dokonanem zostało. Treść ich bowiem stoi w ścisłym związku 
z działalnością tej władzy, t. j. z nadawstwem łask zwyczajnych t. z. gratiae 
communes ze skutkiem prawnym pro foro externo. W wieku XIV regesta 
główne watykańskie i avignońskie obejmowały i tę kategoryę spraw, t. j. ^) Wiadomości o regestach tycb podał naprzód Denifle »L'niversitaten des Mittelalters« str. XXI 
i 4I9, następnie Ottenthal »Dic Kanzleiregister Eugens IV t. (Mitth. des Instituts f. osterr. Gesch- 
for»ch. m Ergdnzungsband str. 385 — 396), wreszcie niektóre ogólne uwagi, z których także korzy- 
italiśmy, jak również szczegóły dotyczjjce regestów tych z czasów Eugeniusza IV mieszczą się w »Re- 
pcrtońum Oennanicum« I str. XX — XXXIV. Mon. Vat. Hung. 134 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ wszystkie sprawy Jaski, do których i nadawstwa beneficyów należały. Ale już 
w ciągu XIV wieku w prowadzeniu regestów watykańskich i avignońskich 
jest widoczną pewna różnica, polegająca na tern, że w regestach avignoiiskicb 
brak zupełnie aktów politycznej treści, t. j. przede wszystkiein t. z. litieriu Sc 
cretae, wpisywano zaś w nie prawidłowo tylko akta wygotowywane przc/- 
kancelaryę papieską, a dotyczące administracyi Kościoła i nadawstwa łask» 
które następnie do regestów g/ównych, t. j. watykańskich wciągnięto. Ta rtr 
żnica utrzymuje się i nadal po powrocie z Avignonu do Rzymu, a więc p-^ 
zniknięciu regestów avignońskich. ale zyskała inny wyraz. Jak wyżej wspf>- 
mnieliśmy, pomiędzy regestami watykańskieini a avignońskiemi ten zachód'? 
stosunek, że te są oryginałami, czyli pierwopisami, a watykańskie urzędową 
ich kopią, która miała pierwopisy zastąpić. Od czasów Bonifacego IX isinie-ą 
znó\v podwójne regesta: watykańskie i lateraneńskie, ale już nie idą równo- 
legle i nie znajdujemy śladu podobnych pierwopisów, jakiemi są regesta avł- 
gnońskie. Regesta lateraneńskie bowiem nie są oryginałami watykańskich, lecz 
obejmują materyał inny, odrębny, taki sam, jaki w dawniejszych regestach 
avignońskich się mieścił, gdyż regesta watyk. od końca w. XIV zachowały wyłączmr 
tylko niektóre dawniejsze swe działy: litterae secretae^ de curia i dwersonr.n 
officionim, pozostawiając resztę, zwłaszcza sprawy dawniejszych hitcrae cowmr. 
nes regestom lateraneńskim. Podnieść jednak należy, że podziału dokładnego C' 
do treści przeprowadzić się nie da, że tu i owdzie treść bywa czasem w jr- 
dnych i drugich co do spraw analogiczną, a wybitnym w tym względzie przy- 
kładem są nadawstwa lub konfirmacye biskupstw, które do kompetencyi Da- 
taryi nie należały, a mieszczą się w obu powyższych rodzajach regestów. Da- 
wne regesta avignońskie były więc zdaje się wzorem dla lateraneńskich, te 
jednak w odróżnieniu od tamtych stanowią samoistny i odrębny dział uzupeł- 
niający regesta watykańskie i zastępujący dawniejszy ich oddział, obejmujący 
litterae communes, który wypełniał dawniej zarazem i regesta avignońskie. Akt.. 
mieszczące się w regestach lateraneńskich wygotowywała kancetarya papieska 
a o ile chodziło o załatwienie na podstawie poprzedniej supliki, sposób postę- 
powania był następujący: Uwzględnioną suplikę, zaopatrzoną przychylną sy- 
gnaturą, oddawano stronie, i jej rzecz-ą było wystarać się o odpowiednie wy- 
gotowanie aktu. W tym celu udawała się do naczelnika kancelaryi, a ten przy- 
dzielał sprawę abbreviatorom dla sformułowania konceptu czyli minuty. Minutę, 
po sprawdzeniu w kancelaryi jej zgodności z supliką i decyzyą, oddawana 
napowrót stronie, dla wniesienia jej następnie do biura ingrosistów, gilz"^ 
sporządzano odpis aktu na czysto, taksowano i zaopatrywano pieczęcią, stąd 
zaś przechodził gotowy już oryginał do regislratorów litterarum apostoHcarum, 
którzy wciągali go do reges ów. Dlatego zachowany tu jest porządek chrono* 
logiczny wedle ekspedycyi aktów. 

W poprzedniem mojem sprawozdaniu podałem wszystkie kategorye aktów, 
jakie w regestach tych się mieszczą, przyczem zaznaczyłem, które z nich naj- 
więcej przedstawiają interesu i najcenniejszy obejmują materyał. Są to przede- w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 135 ,vszystkiem akta de provisionibus praelałorum, dotyczące obsadzania biskupstw 
opactw 1 de dwersis formis, gdzie się mieszczą nadania przywilejów n. p. dla 
iniwersytetów, dyspensy, tudzież zatwierdzenia przywilejów dawniejszych z ró- 
tnych krajów pochodzących, które przedkładano w tym celu Stolicy apostoł- 
ikiej. Działy de betieficiis vacaturis, de praebendis et dignitatibuB vacanttbus, 
de ex/iibiits przedstawiają znowu większy interes z powodu mnóstwa szczegó- 
łów dotyczących różnych osobistości. 

Z uwagi, że aktami temi od niedawna dopiero nauka zająć się mogta, 
korzystano z nich w niektórych tylko kierunkach i w dość szczupłej mierze, 
dla naszych dziejów przedstawiają one jeszcze materyał zupełnie nowy i nie- 
tknięty. W myśl programu na wstępie zakreślonego przejrzałem w czasie eks- 
pedycyi naszej pierwszych 52 tomów z czasów Bonifacego IX. a wynik był 
tak co do ilości, jak i co do doniosłości aktów bardzo zadowalniający, że 
wspomnę tu chociażby tylko zupełnie dotąd nieznane szczegóły o istnieniu 
łacińskiego biskupstwa lwowskiego jako sufraganii metropolii halickiej. Wykaz 
znalezionych aktów podaję porządkiem tomów, wymieniam jednak tylko akta 
ważniejsze, co do innych zaś podaję karty poszczególnych tomów, na których 
mieszczą się akta Polski dotyczące. Wyszukane dokumenta znajdują się obecnie 
ju^to w odpisach, jużto (jak przy nadaniach beneficyów) w regestach, w zbio- 
rach Akademii. 

T I. F. 71 V Alberto Derslai. Nadaje mu jako ambasadorowi króla Włady- 
sława i królowej Jadwigi kanonię gnieźnieńską. Rzym V Id. Novembr. a. I. 

F. 224v Mgro Petro de Strelicz capellano nostro. Nadaje kanonię 
krakowską. Rzym VIII Id. Decembr. a. I. 

F. 284 Preposito S. Floriani extra muros Crac. Od pusta dla ka- 
plicy Grota. R. XV Kai. Febr. a. I. 

F. 299 Officiali Poznaniensi. W sprawie nadania kanonii gniein. 
Albertowi Górka. Rz. Id. Novembr. a. I. 

T II. F. 29 Officiali Wladisl. Nadaje kanonię włocławską fohanni Stephani 
de Coszel. 

F. 66 Abrahe Johannis de Solcz. Nadaje kanonię płocką Id. Nov. a. I. 

F. 196 Episcopo Perusino, Abbati S. Vincentii Wratisl. dioc. et 
officiali Wratisl. Nadaje Martino Jacobi de Laurinczicze ecclesiam paro- 
chialem St. Johannis Baptiste in Zagoscz. Rz. VIII Idus Apr. a. I. 

F. 246 V Henrico tt. S. Anastasie presb. Cardinali. Nadaje mu dzie- 
kanat płocki, który przedtem posiadał Franciscus S. Eustachii diac. Card 
Rz. III Nov. a. I. 

F. 263 Nicolao de Boleslauia electo Abelonensi. Nadaje to biskup- 
stwo. Rz. Non. Maii a. I. 

T III. Nadawstwa beneficyów w Polsce na f. 34. (Nicolaus de Gruszczicze 
clericus Gnezn. dioc. baccalarius in artibus ac Pragę in iure canonico 136 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

scolaris) 72, 78, 82 V, 131, 137, is6v. (Henricus Stanislai de Schidlor|' 
canon. eccl. Lancie, in artibus Pragę stud.) 182 v, 192 v, 196 v. (Nycolao 
Pyser filius Nycolai de Slugoczino perpetuus vicarius eccl. Poznań, mł 
gister in artibus, qui ut asseritur in iure canonico studet) 231 i 281 

T. IV. F. 14, 28, 73 V, 114, 154, 167, 273 V, 275 V i 278 V. Nadawstwa bco^ 
ficyów polskich. 

T. V. F. 2 i 63. Nadania beneficyów. 

F. 186 V Gregorio Ebirhardi electo Lamburgensi. Nadanie biskupstw 
lwowskiego z ekspedycyą do metropolity halickiego. Rzym. XVIII Kai 
Apr. a. I. 

T. VI. F. 42 V, ii6v, 225 V, 226 V, 233 V, 275 (Nicolao Penanszconi canonico 
Gnezn. et archidiac. Lancie. Nadaje kanonie Jęczycką). Nadawstwa heni 

T. VII. F. 32, 89, IGO, ii3v, 115, 172, 198 V, 253, 257 i 267. Nadawstwa 
beneficyów. 

T. VIII. F. 102, 103 (Johanni Nicolai de Buska nadaje kanonię krakowską 
consideracione Poncelli tt. S. Clementis presb. Cardin. cuius familiaris et 
commensalis extitit) i I24v. Nadawstwa benef. T. IX. F. 3 Officiali Cracov. Nadanie Michałowi Alberti de Crouicza kanooi 
krak. Rzym X Kai. Junii a. I. 

F. 3iov Nicolao Archidiacono Gnezn. Nadanie przywilejów w sj^a* 
wie nadawstwa beneficyów. Rz. VI Kai. Febr. a. Xlii. 

F. 326 Petro Subislai de Kurzankowo acolito Plocensi. Dyspensa 
od irregularitas ex def. corporis. Rzym XVIII Kai. Sept. a. XIII. 

F. 328 V Officiali Cracov. W sprawie odebrania parafii in Gostj* 
czonow Gnezn. dioc. Santorowi de Ogorzelczyno za lichwą. Rzym II KaL 
Oct. a. XIII. 

F. 329 Offic. Gnezn. W sprawie nadania tej parafii Janowi Alberti 
de Welachow. Rz. II Kai. Oct. a. XIII. 

F. 340 V Cracoviensi et Poz«iaii. l^piscopis. Dozwala odebrać od 
arcyb. gnicźn. Mikołaja przysięgę obedycncyjną w kraju. Rz. VUI KaL 
Febr. a. XIII. 

F. 348 Nicolao olim li^piscopo Wladi.sl. in Archiepiscopum GncitL 
electo. Nadanie palliusza. Rzym VI Kai. Oct. a. XIII. 

F. 348 Poznanicnsi et Ludoriceiisi (włodzimierski .^) Episcopis. W tej 
samej sprawie d. u. s. 

F. 3S6v Nicolao Penanskonis archipre.sb)'toi() eccl. S. Marie Crat 
Nadaje archipresbyterom tego kościoła prawo używania pontyfikalióv. 
Rzym IV Idus Octob. a. XIII cf. Theincr 1. c. II Nr. 258. 1 w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 137 "*, X. F. 229 Boguslao dieto Lazarus Johannis de Chorzewo. W sprawie na- 
dania mu kanonii płockiej. Rzym IV Idus Sept. a. II. 

F. 258 Jacobo electo Haliciensi. Zezwala na konsekracyę w kraju. 
Rzym Non. Julii a. II. 

• XI. F. II, 19, 34, 38, 90. Nadania beneł. 

^ XII. F. 81, 285 i 304. Nadania benef, nadto 

F. 193 V Mathie abbati monast. in Sagano. Nadaje mu to opactwo 
po złożeniu poprzednika. Rzym XV Kai. Febr. a. II, w związku akt na f. 216. 

— XIII. F. 154, 235 V, 244, 267 V. Nadania beneficyów. 

F. 294. Mianowanie konserwatorów dla arcyb. gnieźn. 

— XIV F. 87 V Antonio de Ponto auditori causarum pal. W sprawie sporu 

o pre pozy turę krakowską. Rzym VI Idus Apr. a. II. 

F. 195 Henrico electo Plocensi. Zezwala na konsekracyę w kraju. 
Rzym VIII Idus Aug. a. II. 

F. 196 Eidem. Zezwala mu na uzyskanie święceń na dyakona i pres- 
bytera w kraju. Rzym XVIII Kai. Septembr. a. II. 

• XV. F. 73 V, iS9v i 229 (cf. T. XII f. 81). Nadania benef. 

• XVI. F. 4, 7, 78, 80, 81, 82. 99 i 145. Nadania benef. 

— XVII. F. 14 Saulo Dobeslai de Drochowo Ploc. dioc. Dyspensa od irregul. 

ex de), homicidii, który popełnił, gdy był in scholis gramaticalibus. 
Rzym Idus Apr. a. II. 

F. 32 V Preposito Monast. Mechoviensis. Spór Derslawa Blizborii 
o kanonię krak. Rzym XVI Kai. Apr. a. II. 

F. 1 34 Officiali Cracov. W sprawie probostwa kurzelowskiego Pełki 
de Mirslauicz. Rzym X Kai. Maii a. II. 

F. 137 Episcopo Poznań. Sprawa zamiany beneficyum Nicolai Longi 
Gnezn. dioc. Rzym Non. Maii a. II. 

F. 149 Epo Penestrino. Sprawa beneficyalna Jana de Borsnicz Gnezn. 
dioc. Rzym Idus Marcii a. II. 

F. 295. Nadanie benef. Janowi Stanislai de Petrkouicze. Rzym V 
Kai. Decembr. a. II. 

• XVIII. F. 50. 65 V, 75, ^6, 81 V, ioiv i no. Nadawstwa benef. 

. XIX. F. 141 V, 155 V, 308 i 309 (f. 313 przekreślony akt). Nadawstwa benef. 
. XX. F. 13, 19 V, 24 V, 91 (przekreśl.) I30v, 177, 180 i 281. To samo. 138 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. XXI. F. 38 i 113. Tak samo. 

T. XXII. F. 2, 3, 4, 52, 205, 241. Tak samo. 

T. XXIII. F. u, 15, 16 V, 28, 169, 202 i 268. Tak samo. 

T. XXIV. F. ii2v Abbati Monast Ste Marie in Arena extra muros WratisL 
W sprawie sporu o eccl. paroch. St. Jacobi in Kazimiria per duos solitc 
gubernari rectores. Rzym XIII Kai. Novembr. a III. 

F. 196 Epo Tudensi, scolastico Gnezn. ac officiali Pozn. W sprawie 
sporu o eccl. paroch. in Opatów. Rzym III Kai. Decembr. a, III. 

T. XXV. F. 24 Johanni dieto Hanko de Grodzisko clerico Pozn. Zezwala na 
przyjęcie beneficyum. Rzym V Kai. Decembr. a. III. 

F. 107 Abbati Monast. in Tincia Cracov. dioc. W sprawie sporu 
o kaplicę S. Marie Magd., opróżnionej przez śmierć Wenczeslai phisld 
Rzym XVIII Kai. Jan. a. III. 

F. 201 V akt dotyczący stosunków benef. w Gdańsku. 

T. XXVI. Nic do Polski. 

T. XXVII. F. 51, 129,, 258. Nadawstwa benef. 

F. 331. Ustanowienie konserwatorów dla bisk. płockiego. 

T. XXVIII. F. 28 Decano Cracov. Nadanie kanonii wlocl. Mikołajowi Henrici 
de Meskerzow. Perusii XV Kai. Aug. a. IV. 

F. 3 1 V Universis. Odpust dla kościoła parafialnego w Nassecho- 
wicach. Per. IV Non. Febr. a. IV. 

F. 39 V Universis. To samo dla kościoła w Jemelnie d. u. s. 

F. 207 V, 208 V i 215. Nadawstwa benef. 

T. XXIX. F. :I3. Nadanie benef. Henrico Navogii. 

F. 268 Angelo S. Lucie in Scptemsoliis diac. Cardinali. Zamiana 
kanonii między nim a Albertem jastrzębcem. Rzym X KaL Sept. a, IV^ 

T. XXX. F, 157 Episcopo Cracov. W sprawie sporu Petri Moysi rectoris ccci 
paroch. in Xangnice z konwentem tynieckim. Rz. VI Idus Oct. a. IV. 
F. 195, 283, 301 V, 3i2v, i 33iv. Nadawstwa benef. 

T. XXXI. F. 14, 45 V, 116, 117, 144 V, 161. 167, 191, 220 i 254. Nadawstwa 
beneficyów. 

T. XXXII. F. 88. Nadanie dziekanatu krakow. po śmierci Nowoja Tęczyńskiego 
Janowi Johannis de Tarnów, qui in iure canonico studet. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH 13^ 

, XXXIII. Nic do Polski. 

'^ XXXIV. F. 23 Johanni Epo Caminensi. Mianuje go administratorem biskup- 
stwa poznańskiego. Rzym II Kai. Aug. a. V. 

F. 61 Dobrogostio Episcopo olim Poznaniensi in Archiepiscopum 
Gnezn. electo. Zatwierdza ten wybór i poleca biskupom krakowskiemu 
i wileńskiemu odebrać od niego przysięgę. Rzym VII. Kai. Febr. a. V. 

F. 70 Johanni de Gronow electo Mustoniensi. Nadaje mu to bi- 
skupstwo. 

F. 80 Johanni Epo Ca ninensi. Przeniesienie z biskupstwa poznańskiego. 

F. I57v Episcopo Cracov. Skarga Raynalda tit. S. Viti in Macello 
diac. Card., że Johannes electus Poznań, niszczy należącą do jego archi- 
dyakonatu wieś Niwki. Rzym Kai. Maii a. V. 

• XXXV. F. I Universis. Odpust dla kaplicy in Selun Plocen. dioc. Rz. II 

Idus Decembr. a. VI. 

F. 15 i i/Y. Ad perpetuam rei mem. W sprawie prebend w ka- 
tedrze poznańskiej. Rzym XVII Kai. Julii a. VI. 

• XXXVI. F. 38 (Johanni Johannis de Goslicze Cracov. dioc.) 142 (Miroslao 

Michaelis de Bolkowo). Nadawstwa benef., nadto: 

F. 228 Archiepiscopo Gnezn. Zwolnienie od cenzur czterech du- 
chownych za gwałty dokonane na Jakóbie kantorze pozn. Rzym Kai. 
April a. VI. 

F. 260 Bartholomeo Francisci preposito Sti Stephani Pratensis. 
W sprawie zamiany bencficyów miądzy Bodzantą Johannis de Jankowo 
kustoszem pozn. a Szymonem Petri dziekanem kurzelowskim. Rzym VII 
Kai. Maii a. VI. « 4. XXXVII. F. 50 (Petro Pribislai de Carnowo clerico Ploc.) i 153. Nadawstwa 
benef. f. 227. Zamiana scholastryi wiślickiej. 

• XXXVIII. Nic do Polski. 

- XXXIX. F. 6, 32, 33, I34v i 233. Nadawstwa benef. 

• XL. F. 226 Preposito eccl. Mechouiensis. W sprawie sporu Andree Na- 

uogii de Magna Rudna ze Stefanem plebanem in Wissnicz. Rzym III 
Idus Maii a. VII. 

• XLI. Nic do Polski. 

^ XLII. F. 2 Jacobo Floriani electo Plocensi. Zatwierdzenie wyboru. Rzym II 
Kai. Aug. a. VII. 

F. 60 V, 122 i 221. Nadanie benef. I40 8PRAWOZDANIK Z POSZUKIWAŃ T. XLIII. F. 93. Zamiana benef. między Derstawem Nicolai de Lunow i Mszczi- 
jem (Mostziczius) Przelkonis. 

F. 116 Nadan*e benef. dla Stanisława Nassegnei. 

F. I54v Nicolao Stephani canon. Ploc. Dyspenza od zakazu k> 
mulacyi. Rzym VII Idus Oct. a. VII. 

F. I54v. Nadanie benef. temuż samemu. 

F. 169 Pennensi et WIadislav. Epis et scolastico Wladisl. Spraw 
Jakóba Johannis Goltmuller. Rzym VI Non. Octobr. a. VII. 

F. 180 Universis. Odpust dla kościoła w Jeżewie. Rzym VII 
Octobris a. VII. 

F. 204. Sprawa Stefana plebana z Wiśnicza cf. T. XL f. 226. 

F. 222 V Matheo de Cracovia canon. Omnium Sanctorum Pragci 
Zezwolenie na odbywanie kazań wszędzie. Rzym XV Kai. Sept. a. W 

F. 279 V. Ad futuram rei mem. Wyznaczenie dochodów z biskupstw 
wroclaw. i wloclaw. Petro Adolphi. VII Idus April. a. VII. 

T. XLIV. F. 30 V. Akt dotyczący klasztoru św. Magdaleny w Gdańsku. 

T. XLV. F. 146 Nicolao Pictori laico et Agneti eius uxori ciuibus Crac pl^ 
naria remissio. Rzym V Idus Novembr. a. VIII. 

Toż samo. Gertrudi relicte ąuondam Jacobi Pictoris laici uidoe 
CracoY. Rzym XIV Kai. Dee. a. VIII. 

F. 165 i 170 podobnie dli osób z Gdańska. 

F. 176 V. To samo. Margarethe relicte quondam Vinccntii aurifabd' 
de Brunna ciuis Cracov. IV Kai. a. VIII. 

F. 191 V, 197 V. 226, 227 V, 229 V i 243. Podobne zapiski polsUt 

F. 153. Obsadzenie biskupstwa lubuskiego. 

T. XLVI. Nic do Polski. 

T. XLVII F. 94. Ad futuram rei mem. Zwożenie z opactwa Franciszka Pdri 
monachi de Lubens jako apostaty i ekskomuniką karanego, który po 
śmierci Piotra został opatem w Mogile. Rzym V Kai. Apr. a. VIII. 

F. 94 V Nicolao Abbati Monast. S. Marie de Claratumba. Miaw^e 
go opatem po złożeniu Franciszka i dozwala przyjąć benedykcyę z f^ 
jakiegokolwiek biskupa. Rzym VII Kai. Noy. a. VIII. 

F. 103 Mgro Bartholomeo Francisci prcp. Sti Stephani Pratcnsb 
notario nostro. W sprawie zamiany między Cosimatem kardynałem tiL 
S. Crucis in Jerusalem, posiadającym kanonie krak., a Janem Albcrti 
de Newesch kanon, uniejowskim. Rzym Idus Aug. a. VIII. 

F. 106. Ad futuram rei mem. Zatwierdzenie fundacyi królowej ]»■ 
dwigi przy katedrze krak. kollegium »lectores manuales choric, wnt 
z transumptem obszernego dokumentu kr(')lowcj w tej sprawie z daĘf 
in vigilia Assumpt. B. Marie 1393. Rzym Idus Julii a. VIII. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH I^j 

F. 177. Akt odnoszący do klasztoru w Oliwie. 

XLVIII. F. 63. Nadanie benef. Abrahamowi Johannis kanonikowi wKurzelowie, 

XLIX. F. 59, I56v i 181. Nadawstwa benef. polskich. 

L. Nic do Polski. 

LI. F. 151, 263 i 279. Nadawstwa benef. polskich. 

LII. F. 6^ Yicariis eccl. Wladisl. Zatwierdzenie fundacyi dla nich. Wewnątrz 
odnośny dokument biskupa Henryka. >Quamvis deceatt z daty Antiqua 
Wladislauia 29 kwietnia 1394. Rzym II Idus Decembr. a. IX. 

F. III — ii4v Abbati Mon. in Claratumba, prepos. S. Michaelis 
in castro Cracov. ac officiali Pragensi. W sprawie sporu o kanonie krak. 
miedzy Janem Thomislai a Markiem Marci de Pilchouicze. Rzym XVIII 
Kai. Julii a. IX. C. Rękopisy poszczególnych armaryów. ") 

A. Serya główna. 

m. I do XXX obejmują regesta papieskie i odpisy z nich, lecz w Arm» 
XXIX mieszczą się głównie regesta skarbowe, prowadzone przez urzę- 
dników kamery począwszy od Urbana VI; tom I obejmuje akta z lat 
1389 — 1391, II 1407 — 141 1, Iirr4i4 — 1432, IV — XVI akta Marcina V, 
XVI — XXI, Eugeniusza IV i t. d. O treści trzech pierwszych tomów 
już dawniej zdałem sprawę, 2) obecnie dodaję tylko, że akta do tego 
działu należące, zwłaszcza od czrsów Grzegórzki XI. dostały się i między 
regesta watykańskie, jak wyżej zaznaczyliśmy, a również tu i owdzie 
w poszczególnych armaryach niejeden tom się znajdzie, jak n. p. Arm. 
XXXIII T. 55. 

n. XXXI. T. 40. Odpisy z w. XVII z regestów Jana XXII. 

T. 41. Współczesne akta Jana XXII, dotyczące głównie spraw pa- 
trimonium Kościoła rzymskiego i Włoch. Od f. 127 Notę quietationum 
et reservationum, i tutaj : ') Mog^c korzystać z inwentarza Dc Pretisa , wynotowałem rękopisy, ktdre jak sadziłem. 
(Sinego ich oznaczenia, mogły dla naszej ekspedycyi przedstawiać pewn^ wartość. Część tych 
pisów przejrzałem, obok nich takie i inne, które nieraz wyrywkowo brałem, nic znając z góry 
L Dla zoryentowania się w zawartości armaryów zdaję tu z mych badań dokładniej sprawę. 
ic zaś tyczy rękopisów, których w ręku nie miałem, podaję tylko ich treść na podstawie inwentarza.. 

*) Sprawozdanie moje 1. c. str. 68 i 69 w ustępie pod napisem »Diversa cameraliac. 142 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

f. I30v. Kwit wystawiony Johanni Kpo Crac. et Jaroslao Petri ai 
et Nassanoiii Smilonis Yissicensi Crac. dioc. et Prandothe Prand 
Sti Floriani iuxta Cracouiam prepositis, et JacotK) Zitili Cracw. 
Dirzconi Pacoslai Sti Floriani custodibus et Nicolao de Milosli 
de Podgórze ac Antoni (sic) de Cosle de Lubicina plebanis et n 
viro Jacobo Grotonis niiliti Crac. dioc. na zapłacenie 500 flor. ai 
ze sumy 900 fi., którą powzięli od koUektora Piotra z Alu 
Zapłacili przez Piotra Riniboldi, kanonika eccl. S. Egidii Cra 
dioc. »Cum vos€. Avig. II Kai. Dec. a. XVI. 
f. 136. Petro de Alvernia canon. Nouionicnsi in partibus Regni Pol. nunci 
Kwit na 4200 flor. auri, złożonych tak u biskupa wrocł. Nankera. 
i u wielu mieszczan krakowskich. Kollektor złożył bowiem te 
niądzc również: >Johanni, Edehiio, Nicolao BHwighere, Nicolao \Vi 
sine, Tiscone Sernelli, Johanni de Zauecost, Johanni et Petro H 
Theodoiico Montelarc, Wilelmo dieto Pellifex, Petro et Tbiłm 
de Mocho fratribus, Johanni Spitimere, Ni:olao Crucenburch. Nio 
Sandecz, Guiscone de Craeouia et Stephano ac Nicolao Moduł 
fratribus de Craeouia*. XVII Kai. Febr. a. XVI. 
T. 42. Sprawy Ludwika Bawarskiego i Marsiglia z Padwy. 
T. 43. Odpisy z XVII w. z aktów Jana XXIII i Marcina V. Mi 
sie tam różne rzeczy polskie z tego czasu, między innemi : 

Na f. 12 i 14 akta znane z Theinera Mon. Pol. II Nr. 24 i 2> 
tudzież na f. 16 Dcclaraiio certorum capitulorum pacis facte Inter 
Poloniae et Ordincm Prutenorum. »Ad illa ex Apost.« Constan. III I 
Maii a. I. 

T. 44. Odpisy z XV 11 w. regestów Marcina V. Na karcie poaą- 
tkowej zaznaczono, ze sie tu mieszczą także odpisy aktów, których nie 
ma w regestach. Tomu tego bliżej nie przeszukiwałem. 

T. 46. Odpisy a częś ;iowo oryginalne akta z czasu od Marcina V 
do Leona X. Przerzucając rękopis, znalazłem na f. 13 list Marcina V 
do Władysława Jagiełły bez daty, zaczynający się od słów: >NarraiDl 
nobis publice d. f. Nicolaus stcretanus Seren. Tuec, treść dotyczy Zf 
gmunta Kory buta, a na f. 386 instrukcye daną a Mons. Montrato nuDOD 
in Polonia. 

T. 47 — 49 i 54 obejmują odpisy z regestów lateraneńskich w. XV. 
T. 52. Kapituiacye wyborcze Kugeniusza IV i Mikołaja V, tudiirf 
sprawy kolegium kardynałów z XV w. 

T. 72. Bardzo obszerny formularz pergaminowy z wieku XIII \^ 
początku XIV, oznaczony w inwentarzu jako formularz Jana XXIM 
Obejmuje kilka tysięcy aktów po większej części bez adresu, a zawsie ^) Formularz ten pochodzi w c/ę.>>ci od Marcina de Ebulo, lecz jest znacznie pomnokiT* 
Zob. Breslau »Urkundenlehre« I str. 030. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 143 bez daty. Treść aktu dopiero może bliżej objaśnić do kogo sie odnosi. 
Przejrzałem go w całości i znalazłem kilka aktów bliżej nas obchodzą- 
cych, zwłaszcza ze względu na Litwę, 
f. 23. Regi Bohemie. >Regis eterni benignitas*. 

Duci. »Grauiter cor nostrumc. 

Regi. >De śpeciali don(^« cf. Perlbach Preuss. Regesten Nr. 774. 

Wszystkie te trzy listy dotyczą spraw Zakonu i ziem pruskich* 
a powtórzono je po raz drugi na f. 194 Nr. 1894 — 1896. 
f. 27. Akta bez adresów, lecz opatrzone rubrykami: 

1. Verba benivola ad neophitas. »Petri luminumc. 

2. Ad baptisatos de novo. »Gratias agimus*. 

3. Quod quidam nobilis uicina Pruscie prouideat predicantibus crucem, 
ne neophiti grauentur in expensis. »Si uniuersa*. 

4. De subvencione Polonie contra uicinos paganos. »Et si non siec. 

5. Quod preficiatur Episcopus in terra regis de nouo conuersi. >Ad 
hoc sempert. Theiner Mon. Pol. I Nr. 105 z reg. 

6. De fauendo regi conuerso converti alios procurantł. Spiritu exul- 
tante. Theiner 1. c. Nr. 106 z reg. 

To samo mieści się na f. 103 Nr. 1884 — 1889. 

f. 28. Estonia. F. 29. Krucyata na Prusy. 

f. 5 1 Nr. 340. Aleksander Archiepiscopo Gneznensi. Aby wyświęcił bi- 
skupa dla Jadźwingów. 

f. 66 Nr. 502. Episcopo ut coronet regem denuo conuers im ad fidem. 

f. 84. Wysłanie legata do Polski. F. 86. Legacya arcyb. ryskiego i bi- 
skupa warmińskiego. 

f. 108 Nr. 917. Episcopo Pragensi. »Dudum nobis*. Ponieważ biskup Ja- 
dźwingów nie pracuje w dyecezyi, nakazuje go zasuspendować 
jeżeli się tam nie uda. 

f. 232 Nr. 2359. Bez adresu. >Peccatum peccauit*. O żydach w Polsce, 
że się ich zbyt faworyzuje. 

f. 190, 191, 192 tudzież 275 Nr. 2770 i 2772. Akta pruskie. Perlbach 
1. c. Nr. y66. 

n. XXXII. T. 18. Odpisy brewów z w. XVI. Leon X ,Paweł III, Klemens VII. 

T. 19. Podobne odpisy aktów z XV w., odnoszących się głównie 
do miasta Rzymu. 

T. 20. Akta z w. XIV. Klemens VI, Innocentius VI, sprawy włoskie. 

T. 21. Obszerny rękopis współczesny Erazma Ciołka, obejmujący 
na 215 kartach akta dotyczące wszelkich spraw, wchodzących w zakres 
jego poselstwa. Theiner materyału tego w znacznej części nie wyzyskał. 
Na karcie pierwszej znajduje się napis: 

A. D. 1501. Erasmus ViteUius prepositus Vilnensis Ser. principis 
dni Alexandri Magni Ducis Lithuanie secretarius, dum apud Alexandrum 144 SPRAWOZDANIE Z PO>ZUKlWAŃ 

pp. VI eiusdein ducis nomine et tandem annis sequentibus ab eodeo) 
Alexandro tunc Regę Polonie apud Julium pp. II ac Barbadico et Lau- 
redanum Duces Yenetiarum Episcopus Plocensis factus, oratoris offico 
fungeretur. Hec suarum expedicionum et aliarum, que memorie digna cen- 
sebat, recolligere curauit*. 

T. 22. Odpisy jak w T. 19, mieszczą się tu i rzeczy polskie, n. p. f. 304 
po odpisie listu Piusa II Nuntio in Bohemia pro pace Mantua 1459 XII 
Kai. Oct. wzmianki o ekspedycyi do Polski wysianej. 

T. 61 niezamieszczony wcale w inwentarzu, który w tern armaryum tylko 
60 tomów podaje, obejmuje akta Hadryana VI z pierwszego roku rządów. 

Arm. XXXIII. 64 volumina quindenniorum, taxarum, decimarum, ąuietantiarum 
ac censuum Camerae apost. 

Pierwsze cztery tomy obejmują Quindennia t. j. opZaty od benc- 
ficyów inkorporowanych kapitułom i klasztorom za to, że nie płaciły 
annat. T. i obejmuje lata 1595 — 1677, T. 2 1419 — ISSS, T. 3 od Ju- 
liusza III do Pawła IV, T. IV Liber unionum et ąuindeciorum do r 1555. 
T. 5 i 6 obejmują Taxae omnium mundi ecclesiarum z końca XIV w. 
Jestto wymiar taks, jakie miały być opłacane jako servitia comirunia. 
W rzędzie biskupstw w Polsce Halicz i Wilno nie miały taksy, Przemyśl 
z taksą 150 flor. Nadto w T. 5 f. 11 po Przemyślu wymieniono biskup- 
stwo Ptionflenensis in Russia z taksą 33 flor., a na f. 8v Macoviensi$ 
in Polonia et prov. Gnezn. bez taksy. 

W obu tomach na końcu mieści się inne >Provinciale<, lecz bar- 
dzo bałamutne, wliczono bowiem do biskupstw polskich Havelberg i Schwc- 
rin. Z opactw polskich, obowiązanych do opłaty comm. serv,, wymie- 
niono Tyniec, Łysągórę i Mogiłę. 

T. 7. Provinciale z w. XV. 

T. 8 i 9. Taksy beneficyów fr«incuskich. 

T. 10, 12, 19 i 24 nie miałem w rękach. 

T. II. Finansowe mandata S. CoUegii z czasów Eugeniusza IV. 

T. 13. Decimae z czasów Pawła III. 

T. 14, 15. 16 i 22. Toż samo z XVII i XVIII w. 

T. 17, 18, 20 i 21. Francya, Hiszpania i Portugalia. 

T. 23. Rachunek koUekty w Polsce Theiner Mon. Pol. II Nr. 224. 

T. 25. Rachunki Świętopietrza w Polsce od r. 1344 — 1357- 

T. 55. Urbanus VI, Bonifacius IX, Innocentius VII, Gregorius Xli. 
Litterae decimarum et coUectorum. Między innemi: 
f. 28. Urban VI. Abbati Mon. de Claratumba. Mianuje go koUektorcm 

subsidii Rom. Curie. Rzym XV Kai. Julii a. VI. 
f. 55. Theiner Mon. Pol. I Nr. 1023. 
f. 70. Urb. VI. Maffiolo Archiepo Messaniensi referendario et Guillelmo 

Epo Anconitano Thesaurario nostro Ap, Sedis nuncio. W sprawie w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 145 cenzur nałożonych przez Dobrogosta bisk. poznań, jako kollektora 
w biskupstwie wrocławskiem. Luce. Kai. Junii a. X. 

f. 96. Bonifacy IX. Dobrogostio Epo Pozn. Ap. Sedis Nuncio. Udziela 
mu ró^.nych facultates. Rzym IV Id. Nov. a. I. 

f. IGI V. Johanni Manco canonico Neap. W sprawie kollekty w Polsce. 
Rzym IV Idus Novembr. a. I. 

f. 116. Theiner 1. c. Nr. 1034. 

f. I34v. jacobo Philippi de Guidottis. Ustanowienie go koUektorem w Pol- 
sce. Perusii IV Non. Julii a. IV. 

f. 142. Theiner 1. c. Nr. 1036. 

f. I58v ibid. Nr. 1037. 

f. 172 ibid. Nr. 1038 i 1040. 

f. 220 ibid. Nr. 1049. 

f. 224. Innoc. VII Matzeo de Lamberto de Neapoli archid. Wratisl. Ap. 
Camerae clerico. Mianuje go koUektorem w Polsce. Viterbo II Kai. 
Febr. a. II. 

f. 226. Eidcm. Super spoliis. Viterbii Kai. Febr. a. II. 

f. 239. Theiner 1. c. Nr. 1053. 

f. 261. Greg. XII. Andree Laskary prep. Wladisl. Mianuje go koUekto- 
rem w Polsce. In civitate Austrie. Aąuileg. dioc. Non. Aug. a. III. 

f 281. Theiner 1. c. Nr. 1024. 

f. 287 ibid. Nr. 1039. 

m. XXXIV. 52 vol. instrumentorum cameralium od Jana XXII. Są to cen- 
sus Camerae Apostoł., z których już dawniej zdałem sprawę co do T. 2 
i 4 (Sprawozdanie 1. c. str. 80 i 81). T. i dotyczy spraw Anguillary, 
w t. 16 są akta z czasów Aleksandra VI do Leona X. Na f. 33 13/2 1497 
mianowanie koUektorem Michała Prażmowskiego archid. płockiego, na 
f. 40 28/10 1497 konsekracya w Rzymie elekta mołdawskiego Tomasza. 

tn. XXXV. 152 vol. privilegiorum, iurium, infeodationum ac vicariatuum, 
nec non diversorum aliorum ad S. R. Eccl. pertinentium. 

T. 134 i 135. Akta Bessariona. 

T. 136. Zbiór różnych listów. 

T. 141 wiek XVII. Minutae in Sacra Congr. Propagandae fidei ex- 
pensae variarum protestationum a Nuntio Ap. in R. Poloniae interponen- 
darum, ubi tractatio a. 1658 habita de Magno Moscorum duce in regem 
Poloniae eligendo, ad exitum perducta fuissct. 

n. XXXVI. 49 vol. informationum cameralium. 

n. XXXVIL 40 vol. informationum cameralium. 

Areh. Kom bitt. T. IX. I O 146 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Arm. XXXVIII. 27 vol. brevium apostolicorum autogrraphorum od Leona X 
począwszy. 

Arm. XXXIX. 65 vol. brevium apostolicorum od Innocentego III do Piusa IV 
Z działu tego już dawniej zdałem sprawę, obecnie przejrzałem jeszcze 
tom 18 z czasów Innocentego VIII, lecz nic w nim polskiego nic zna- 
lazłem. Fragmenty brewiów z czasów Aleksandra VI mieszczą się w arm. LID 
T. 18 f. 119 — i6t, brevia z XV w. również w T. 359. 367 i 370 głó- 
wnej seryi regestów watykańskich. ^) 

Arm. XL obejmuje 53 tomów brewiów późniejszych od Sykstusa IV. 

Arm. XLI. 72 vol. minutarum brevium ap. od 1536 — 1554. 

Arm. XLII. 63 vol. minutarum brevium apost. od Juliusza III do Urbana VIIL 

Arm. XLIII. 32 vol. minutarum brev. apost. od Urbana VIII do Klemensa X. 

Arm. XLIV. 59 vol. minutarum brevium ap. ad principes et alios magnates. 
Od Juliusza III do Pawła V, lecz są tu i akta wcześniejsze. 

Arm. XLV. 42 vol. tej samej kategoryi. Od Pawła V do Benedykta XIII. 

Arm. XLVI, XLVII i XLVIII obejmują 62, 30 i 54 tomów aktów, odnoszą- 
cych się do spraw włoskich, głównie do Ferrary. 

Arm. XLIX. 48 vol. diversarum civitatum et locorum Italiae scripturas et do- 
cumenta complectentia. 

Arm. L. 42 vol. seu indices litterarum apost. Są to z różnych czasów indeksy 
do regestów, lub spisy rubryk, n. p. : 

T. 26. Współczesne na pergaminie rubryki dokumentów z regestów 
Pawła II 1464 — 1470. Wszędzie podana krótka treść aktu, mogą więc 
służyć dla sprawdzenia i częściowego zapełnienia luk w tomach regestów. 

T. 27. Podobne rubryki z regestów Sykstusa IV. 

Arm. LI. 26 vol. seu indices brevium apost. Od Klemensa VII do Sykstusa V. *) Moje sprawozdanie 1. c. str. 51 — 5Ó o rejjestach brewiów, zob. nadto Kaltenbrunner »R5» 
mische Studicn II. Die Fragmente der altcsten Rc^istra brevium im Yaticanischen Archiv«. (Mittli. 
des Instit. f. osterr. Geschichtsforsch. VI str. 79 — 93. Również w Archiwum Borghese w Watykanie 
I 149 i 150 znajduje sie brevia, nadto jeden tom rcf^estów brewif>w Marcina V mieści sie w Ar- 
chives Nationales w Paryżu (zob. Rom. (^uartalschrift VII sir. 231), a jeden tom podobny z czas » w 
Sykstusa IV w Biblioteca nazionale we Florencyi. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 1 47 

« 

^rm. LU. 39 vol. signaturarum audientiae, comnr.issionum et visitationum od 
Juliusza III począwszy, głównie sprawy posiadłości Kościoła rzym. 

^rm. LIII. 64 vol. ad Datariae et Cancellariae stilum pertinentia. Tu mieści 
się cały szereg najrozmaitszych ksiąg formuł. 

T. 15. Formulae supplic. z w. XVII. 

T. 16. Formularz dla brewiów z w. XVI. 

T. 1 7. Formularz penitencyaryi z XIV w. (moje sprawozd. 1. c. str. 82). 

T. 18. Formularz z różnych czasów, f. 1—78 formuły z XrV w. 
od Jana XXII do Marcina V. Nic do Polski, 
f. 79 — 107 z czasów Pawła V do Aleksandra VII. 
f. 108— 118 z wieku XVI. 
f. 119 — 161. Brevia z czasów Aleksandra VI. Nic do Polski. 

T. 19. Formularz z XVI i XVII w., lecz uwzględnione i akta 
dawniejsze. 

Arm. LIY. 44 voI. Cornelii Margarini Thesaurum historicum et Urbani VI 
schisma, nec non Martini Lutheri diversa quoad errores eius complectentia. 
Tu właśnie w T. 14 — 41 mieszczą się akta wielkiej schizmy, dla naszych 
dziejów jednak brak materyału. 

Arm. LiV. Treść w inwentarzach nie zaznaczona. 

Arm. LVI. 52 vol. inventariorum et indicum diversorum arcbiyiorum et biblio- 
thecarum. 

T. 45. Inwentarz Archiwum z czasów Bonifacego VIII. 

T. 59. Indeks aktów nabytych z biblioteki Bolognetti Cenci. Są to 
również akta odnoszące się do Sob. Trydenckiego n. p. T. 44 Summarium 
concilii sub Paulo III. 

Arm LVII obejmowało dawniej Archetypa Innocentii VI, przeniesione obecnie 
do arm. V. 

Arm. LVIII. 52 yolumina diyersorum cameralium per Leonigum Centoflorenum 
et alios conscripta. 

Arm. LIX. Treści nie zaznaczono. 

Arm. LX. 27 yol. ad Urbini ducatum pertinentia. 

Arm. LXI. 64 yol. ad Parmae et Placentiae ducatum pertinentia. 

Arm. LXn. 52 vol. concilii Tridentini et aliorum conciliorum sub diyersis Sum- 

mis Pontificibus. 

10* 148 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 35. Listy Hozyusza. 

Arm. LXIII. 43 vol. diversorum de Concilio Tridentino. 

T. 85. Akta Soboru w Pizie. Akta te są znane ze zbiorów aktów 

synodalnych Labbego i Mansiego. W podpisach jednak obecnych na So- 
borze są pewne różnice. W rękopisie : 

f. 68. Paulus praep. eccl. B. Mariae extra muros Plocen. (Mansi: Pla- 
centiae) jako poseł ks. mazowieckiego. 

f. 70. Petrus Epus Cracov. G. episcopus Landemeriensis (Włodzi- 
mierski). 

f. 71. Meszislaus abbas mon. Tinciensis Cracov. dioc. (Mansi i Labbc: 
Cursiensis). 

f. 73. Universitas Studii Cracoviensis. Nie zaznaczono reprezentanta, potem 
dodano: Universitas studii Yientiensis S. Theol. mg. Franciscus ord 
Praedic. Ven. Vir. P. de Kuger vicecancellarius dicte Univ. U Man- 
siego są oni reprezentantami Uniwersytetu krakowskiego. 

f. 174. Ja. ep. Plocensis przysłał ambasadora. (Mansi i Labbe: Plo- 
tensis). 
T. 86 i 86 A. Akta soboru w Bazylei. 

Arm. LXIV. 34 vol. de diversis Germaniae gestis. 

T. 29. Poloniae diversa, rękopis z w. XVI, a w nim na f. 56 — 71 
Acta et constitutiones Synodi prov. Petricov. 1577 19/5 i cały szereg bardio 
watnych aktów, odnoszących się tak do tego synodu, jak i innych 
ówczesnych spraw katolicyzmu w Polsce. 

Arm. LXV — LXXIV. Introitus et Exitus Camerae ApostoUcae począwszy od 
Mikołaja III. 

B. Miscellanea. ^) 

Arm. I. T. 81. Polonia. T. 82. Itinerario del Cardinale Gaetano. 
T. 83. Inventarium Archivi Regni Poloniae. 
T. 84 i 85. Collectanea di Polonia. 

Arm. II. Politicorum varia. 

T. 30. Instrucciones diversae. 
T. 63. Relazione di Polonia. *) Akta w tych MisccUancach zawarte obcjmaią z reguły czasy nowńze od XVI w. poctąwszy, 
jeieli coś dawniejszego kię znajiizic, to zwykle tylko w odpisie. Wykaz tu zamieszczony obcjmu'C 
"wyciąg; z inwentarza, więc i obok wymienionych akt('»w to i owo jeszcze znaleźć moina. Do działu 
tego w r. 1879 przeniesiono wiele aktów i porozmic-^zczano po rożnych armaiyach, które wobec 
tego licz^ nieraz po kilkaset tomów. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 149 T. 66. Relazioni diverse. 

T. 117. Istruzioni e relazioni. 

T. 146 i 147. Miscellanea polityczne. 

T. 151 do 157. Relazioni di corte diverse. 

T. 167. Relacye z Moskwy. 

T. 170. Instrukcye. 

T. I y6. Memorabilia rerum consistorialium począwszy od Aleksandra VI. 

T. 237 do 243. Instruzioni alle Nunzii da Eugenio IV al AUes. VII. 

T. 245. Instrukcye Innocentego VIII. Są tu i akta polskie. 

T. 246. Instrukcye od r. 1539. 

T. 152. Instrukcye do Polski 1668 — 1670. 

T. 264—279. Miscellanea di affari politico-eccl. 

Arm. HI. Miscellanea polityczne. 
T. 35 i 36. Polonia. 

T. 73. Akta nuncyatury Viscontiego w Polsce. 
T. 239 A. Provincia Russia Ord. Praed. Chronicon saec. XVII. 
Rękopisu tego jednak, pomimo mozolnego szukania, nigdzie w Archiwum 
znaleźć nie mogłem. 

Ann. IV. Akta z lat 1720— 178 1. 

Arm. V. Akta dotyczące państwa kościelnego. 

Arm. VI* Nic nie znalazłem polskiego. 

Ann. VII. Nr. i. Regestrum Visitationis liminum Pii II, (przytem dodatek: 
vide in Arch. Inferiori. Arm. LXXX 2. 81. 8). 

Arm. VIII. Akta dotyczące zakonów. 
T. 29. Dominikanie. 

Od T. 62 Collectanea Congregationis Episcoporum et regularium 
z XVII wieku 

T. 276. Istruzioni ai Monarchi. 

T- 313. Miscellanea manuscritte 3 voI. 

T. 314. Relazioni diverse. 

Od T. 331 varia. 

Arm. IX. Akta kongregacyi Immunitatis od r. 1663. 
T- 156. Istruzioni 2 vol. 

T. 213, 217. 221, 235, 237, 243, 249—251. 253, 256, 257, 260, 
266, 275, 314 Mi.scellanea. 

T. 240. Diarii di Roma da Bonifacio VIII al Allessandro VI. ISO SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ T. 241. Polonia. Jest to rękopis z dawnej biblioteki Bolognetti, 
a obejmuje Relazione del Regno di Polonia za Zygmunta Augusta, język. 
oświata, handel, prawo publ. i t. d., potem relacye Lippomana. 

Arm. X. T. i — 4. Congregatio S. Officii. 
T. 45. Toż samo od r. 1561. 
T. 104 — III. Akta kongr. de Propaganda Fide. 
T. 114 — 116. Akta penitencyaryi z w. XVI. 
T. 117 — 133. Congr. Concilii Trid. 

Arm. X. Superiore. T. 10, 24 — 27, 33 i 34, 38 i 59. Różne relacye. 
T, 35. Nunziatura di Polonia. 
T. 42. Instrukcye Klemensa VIII, 
T. 58, 60 i 61. Diversa. 
T. 71. Diaria Alexandri VI 4 vol. 
T. 75. Relacye z różnych dworów. 
T. 87 3. vol. 99, 3 vol. 106 — 108, 115 — 120, 122, 127, 128 miscellanca. 

Arm. XI. T. 25. Innocentego III żywot i regesta. 

T. 38. Miscellanea z XIV w. 

T. 40 i 41. Collectanea de Pontificibus et Cardin. 483 — 1484. 

T. 44. Consistorialia ab electione Alexandri V usque ad Martinum V 
1409— 1433. 

T. 6j. Vota Cardinalium in concilio Lateranensi. 

T. 118 — 133. Conclave diversi. 

T. 134. Kapitulacye wyborcze papieży. 

T. 135. luramenta diversa ab Imperatoribus, Cardinalibus, Episco- 
pis et aliis praestita. 

T. 174. Collectanea di diversi ambasciatori dei principi in Roma. 

T. 175. Descricioni delia potenza dei Principi. 

Jako dodatek do armaryum XI dołączono w r. 1879: 
Arm. XV. T. 25. Epistolae Innocentii III. 
T. 29. Epistolae Eugenii IV. 
T. 35. Vita di Martino V. 

T. 36. Fragmenta historica ab Onuphrio Panvino coUecta circa rcs 
consistoriales et Cardinalium. 

T. 44. Diano di cose memorabili awenute specialmente in Roma 
dal 1481 al 1492. 

T. 47. Listy oryginalne Eneasza Sylwiusza. 

T. 80. Itinerario del Fantuzzi nel partire di Polonia, 

T. 103 — 104. Relacye z XVI i XVII w. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 1 5 1 

T. 141. Marini Marino. Codex diplomaticus Rutheno Moscoviticus 
monumentis e tabulario Yaticano depromptis congestus. 

m. XII. T. 3 i 4. Diana Pontificum 1463 — 1483. 
T. 5 — 13. Burchard! Diarium 1483 — 1506. 
T. 14. Diana Buonconti ab a. 13 16 ad 1339. 
T. 15, 16, 17. Diana pontificum 1506 — 15 13. 
T. 18 — 22 Paris de Grassis do 1521. 
T. 23 — 45. Dalsze diaria do 1638. 
T. 47. Diaria Burchardi. 
T. 105 i dalej Consistorialia ab a. 1498. 

m. XII. Superiore. T. i. Diarium Antonii de Petro camcr. Basil. S. Petri 
ab 1401 ad 1417. 

T. 3. Diarium Yolterani a 1479 — 1484. 

Dalej Burcharda i Parysa de Grassis diaria, tudzież późniejsze 
akta konsystoryalne. II. AKTA SKARBOWE. ARCHIYIO Dl STATO. We wstępie o materyałach Archiwum watykańskiego zaznaczyłem jato 
osobną kategoryę aktów, obejmujących materyal dla dziejów wieków śrcdnkk 
akta skarbowe. Działem tym zajmowałem się już dawniej, w czasie mego pi€^ 
wszego w Rzymie pobytu, ^) a i teraz również poświęciłem mu bliższą uwag^ 
aby następnie po doWadnem zaznajomieniu się z nim i zbadaniu j^o trcśd 
w całej rozciągłości, zakreślić plan systematycznej nad nim pracy, dla cd^ 
ekspedycyi. Jak już wspomniałem w knnkości wyżej, w dziale tym, ktdrr 
jednak nie stanowi wcale odrębnego działu w Archiwum, mieszczą się nastę- 
pujące rodzaje aktów : 

1. Kc^i^ista skarbowe. Część tych regestów, obejmujących pisma wychodacc 

z kuryi, a dotyczące spraw kamery, jest rozrzuconą tu i owdzie wśrtd 
regestów watykańskich. Do rzędu tychże należą : t. 27 (Urban IV) 1 3^ 
(Klemens 1V^), t. 42 (Marcin IV). fragmenta l^onifacego VIII Cod. Ottolx 
Nr. 2546. t. 242 — 244 (Innocenty VI\ 274- -282 (Grzegorz XI), t 34? 
(Urban VI, Bonif. IX) i t. d. Obok tego jednak obejmuje arm. XXIX całą 
osobną seryę tych regestów, które dotyczą najrozmaitszych spraw ^ 
mery, a jako Rti^istra divcrsaru)n littcraruni noszą dziś nazwę Divtr^ 
cameralia. Materyał ten rozpoczyna sic od c/asów Urbana VI, a tom i 
zawiera akta z lat 1389 — 1391- 

2. Ccnsus camerac. Księgi te mieszczą się w arm. XXXIV, a obejmują p^x^ 

ważnie regesta kontraktów i dokument (')\v treści skarbowej, odnoszących ') Sprawozdanii.' moje 1. c. >ir. O" -Si. O -kariiou "^oi kiirvi znb. Phillips »Kirchcnreckl« . 
Rcgcn'«ł>iir«T 1854 W V str. 540 i iia-t.. W*. ker -ha- kiichlich'- I'"inan/.\vescn der Pilpstec Nórf* 
ling;cn 1878, Kir<i;h -^Die Aniuiten iind ihro Nciwaltunt; in 'l.-i /wcitcn Ilalftc «lcs XV Jihrh.* 
(Histor. Jahrb. (i(ur. 1S.S8 T. IX -ti. .^ou -312:. O iMatcr\ .ii.icli ^kn nowych Archi^inun watybi- 
skiego nadto: Ottf.Mitlial ' lUMncrkiiiitj^ł-n iiber j^jip^^llirlio Chium .'.'i<'j:;-trr <lr< XV Jahrh.< (MitlbeiL 
d. In->1. f. (istcrr. (jcschforsch^;. \I str. O15- 020). (i<)lt'(jl) Au- «Ii r ( .iincra Apostolica des X^ 
Jahrh.' Innsbruck 18S9, Gottlob vl.)ic piipstlichcn Kreu/.zui;;t<'ncrn dc< XIII Jahrh.< IlciligcDstłA 
1892. Kónig. »I>ic pap^^tHchf Ka?Tim«T untcr ricni<ii> \' ii:i<l b>h umi XXII*' Wicn 1894. Kirscb 
>Dic [>apstlichen Kollcctorien in I)<uta'lilan<l wiilir^-nd <1';< \'I\ J.'! rli.- Paderborn 1894. Kirsch 
»I)ie FinanzYcrwallung des Kar<]iiialconc<;iunis im XIII inul XI\ |ahrh. ■ Kirchengcschichtliche 
Studien II). Repertorium (icrmanlcum I 1. c. str. XXXI\ -LIW iJaiuui^arttn ^fntcrsuchungcn und 
Urkundcn iibcr dic Camera collełTJi ('ar<liMalium fiir die Zeit f. I2«.j5 l>is 143 7<', Leipzig 189S. SPRAWOZD. Z POSZUKIWAŃ W ARCH. I BIBL. RZYMSKICH. 153 sie do posiadłości państwa papieskiego, lub ziem zostających do papieża 
w stosunku zawisłości, tudzież akta w sprawach funkcyonaryuszy kamery. 
Rozpoczynają się od pontyfikatu Jana XXII. T. i obejmuje akta hrab- 
stwa Anguillary od Jana XXII do Pawła II, t. 2 Insłrumenła camera Ha 
1338 do 1342 i t. d. 
CoUecioriae. Są to rachunki kollektorów papieskich, jużto o ile chodziło 
o dziesięcinę, jużto o Świętopietrze, annaty, tudzież inne opłaty na rzecz 
kuryi. Prowadzone są wedle terytoryów, głównie wedle prowincyj ko- 
ścielnych i rozpoczynają się z drugą połową w XIII, główny zaś mate- 
ryał przypada na wiek XIV. Ogółem tomów 504. 
Libri obligationuni i solutionum, t. j. zobowiązania i uplaty t. z. s€rvitiunt 
commiine i pięciu sewitia minuta, tudzież pokwitowania z uiszczenia tych 
opłat, należnych z powodu uzyskania beneficyum konsystoryalnego, a więc 
biskupstwa lub opactwa. Dochody te dzielono między papieża i kardy- 
nałów — stąd nazwa servitium commnne; sei-^ńiia minuta zaś, rozdzie- 
lały się : jedno dla skarbnika (cavierarius) i kleryków kamery, trzy szły 
na rzecz officiales i familiares papae, piąte wreszcie dla kleryków kolie- 
gium kardynałów. Z powodu rozdziału tych dochodów między papieża 
i kardynałów, prowadzono dotyczące księgi w dwóch seryach, jedne przez 
kamerę papieską, drugą przez funkcyonaryuszy kollegium kardynałów, 
nad którymi był przełożonym camerariiis Sacri Collegii. Dziś serye te 
są ze sobą dość pomieszane, serya jednak dotycząca kollegium kardy- 
nałów mieści się przeważnie, o ile chodzi o wiek XV, (od r. 1409) w Ar- 
chiwum konsystoryalnem. 
Introitus et exiius. Rachunki dochodów i wydatków Stolicy A post. Rozpo- 
czynają się one z r. 1279, lecz liczne w czasach wcześniejszych przed- 
stawiają luki, ogółem obejmują 378 tomów. 
Quindennia. Opłaty te były rodzajem ekwiwalentu annat, gdyż uiszczały 
je beneficya inkorporowane kapitułom i klasztorom z powodu, iż nie ule- 
gały obowiązkowi opłacania annat. Księgi dotyczące mieszczą się w arm. 
XXXIII. Tom 2 obejmuje lata od 1419 — 1555, tom i zaś lata 1595 — 1677. 
Materyał skarbowy Archiwum watykańskiego podany tu, jest jednak bar- 
) niezupełny i nie obejmuje całości, reszta bowiem, chociaż również nie bez 
wnych luk, mieści się obecnie w rzymskiem Archiwum państwa »Archivio 
Stato*, utworzonem w r. 1871. Archiwum to powstało z aktów szeregu 
esionych klasztorów, tudzież z części Archiwów papieskich, gdzie się mię- 
ły akta dotyczące administracyi państwa kościelnego. Z niemi dostała się 
również i część aktów skarbowych natury ogólniejszej,^) a mianowicie dla 
rków średnich po koniec w. XV następujące kategorye: *) Zob. Finkę »Forschungen zur westfalischen Geschichte in rómischen Archivcn und Kiblio- 
en« (Zeitschrift f. yaterlandische Geschichte und Aitcrthumskunde herausg^. v. dem Yerein fur 
;hichte und Altcrthum Westfalens T. 45 Munster 1887 str. 103 — 181). Meister »Auszugc aus 154 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 1. Libri ezpectantiarum. Tom jeden z czasów Innocentego VIII 1486 — 1491 

Obejmuje nadania ekspektatyw. 

2. Libri obligaiionum particularium. Zobowiązania z tytułu prokuracyi, tudzie: 

nadań różnych beneficyów tomów 4. T. I 1420 — 1432, II 1458 — 1461 
III 1464 — 1471, IV 1480 — 1482. 

3. Libri obligationum pro seroitiis tomów 12. T. I 1408 — 1417, II 1413 — 141+ 

III 1422— 1428, IV 1423 — 1428, V 1434—1446, VI 1440—1447,^1 
1447-1455, VIII 1457— 1463, IX 1464— 1471. X (489—1492. XI 
1492 — 1498, XII 1498 — 1502. 

4. Miscellanea także Composizioni ^ tomy. I 14 19 — 1425. Regestrum obligatio- 

num pro censibus, fruciibus małe perceptis et a His diversis ex causis fdL- 
tarum, T. II 1455 — HS^- T. III 1462. 1481 Liber cedularum ezpenmmn 
provisionum ecciesiarum et monasteriorum, 

5. Libri annatarum, księgi dotyczące opłacenia annat tom.ów 44 od Mar- 

cina V r. 142 1. 

6. Libri cruciatarum, dochody i wydatki na wyprawy przeciw Turkom tomów 5. 

7. Introiius et ćxitus (Depositeria delia Rev, Camera apostolica) tomów 17 

od r. 1428. 

8. Libri mandatorum (bulletarum), asygnaty na wypłaty z kamery tomów 33 

9. Libri resignationum^ księgi obejmujące zrzeczenia się beneficyów tomów 9 

od r. 1457. 

10. Libri guitantiarum, pokwitowania z uiszczonych opłat tomów 26 od r. 1408 

11. Libri formatarum, poświadczenia udzielonych w kuryi święceń i mandaty, 

tudzież dyspenzy w sprawach udzielić się mających święceń tomów 14 

za czas od r. 1425 — 1524. 

Z działów tych już dawniej wyzyskano księgi krucyaty i annat, aż po 
r. 1530,^) w działach expectantiarum i mandatorum brak zaś aktów polskich. 
Ekspedycya obecna przeszukała resztę rodzajów aktów, z wyjątkiem ostatnictjo, 
t. j. Libri fonnatarum, a podany tu krótki spis obejmuje znalezione zapisie;. den Rechnungsbiichern d. Camera Apostolica zur Geschichte der Kirchen des Bisthums Stras^burg- 
(Zeitschrift f. Geschichte des Oberrheins N. F. T. VII 1892 str. 104— 153). Miltenberger »Vcrsacb 
einer Neuordnung der papstlichen Kaminer in den ersten Regierungsjahren Martins V« (Rómi^chc 
Qaartalschnft T. VIII 1894 str. 393 — 450). Schmitz »Die libri fonnataram der Camera Apostolic* 
(ibid. str. 451 — 472). Mayr-Adlwang »Ueber Expensrechnungen fiir pftpstliche Provision>bu;U3 
des XV Jahrh.« (Mittheil. des Inst. f. óstcrr. Geschforschg. T. XVII str. 71 — 108. Obok ak: ■* 
skarbowych kuryi mieszczą się w Archivio di Stato nadto: l) Akta polityczne i administracv 'le 
od r. 1500 — 1870. 2) Akta sądowe I454 — 1870. 3) Akta notaryalne 1360— 1870. 4) Akta zine?u» 
nych klasztorów, zwłaszcza Jezuitów od w. XIII — XIX. 5) Około 8000 dokumentów pergamin o wychi 
od w. IX, mapy i ksiylki. b) Akta z róinych archiwów od XVII — XIX wieku. Matcryal ten tio 
tyczy przedewszystkiem spraw państwa kościelnego, obok tego jednak wiele znajdzie sie rzccn 
dotyczących juźto spraw całego Kościoła, jiiito innych krajów, zwłaszcza w aktach klasztornychi 
Jezuitów. Wśród materyału tego z czasów nowszych, znajdują się również cztery tomy sCongrcgati^- 
nes consistoriales« z lat 1669 — 1675. 

*) Treść ksiąg krucyaty podałem w sprawozdaniu raojem 1. c. str. 85, a ekspedycya i ruU 
1887 wyzyskała i księgi annat. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. IS5 A. Libii obligationum particularium. 

I. Registrum obligationum procurationum debitarum ratione visitationis aucto- 
ritate apostolica factarum. 

F. 7. Die quarta mensis Maii (1424) Stanislaus Pawlowsky archid. 
eccl. Plocensis personaliter obligavit se super tertia parte procuracionum 
yirtute facultatis sibi concesse de visitando . . usque ad quinquennium sub 
data III Idus Apńlis a VII exigendarum. 

II. Nic do Polski. 

III. 1464 — 147^ F. 56v. Pro Antonio electo Nathuriensi super assignacione 
pensionis ducentorum flor. auri de camera eidem electo assignatis super 
fructibus nonnullorum membrorum {?) ad mensam archiepiscopalem Gnes- 
nensem pertinentium. 

IV. F. 5v. 2/4 148 1 Ludibransky clerico Wladisl. dioc. super provisione 
archidiaconatus Cracov. obligacio pro annata. 

B. Libri obligationum pro servitiis. 

I. Nic do Polski. 

II. Lib. solutionum. 

F. 49. Johannes electus Haliciensis płaci pro com. serv. 66 floj*. 
auri de camera sol. 36 monetę Rom. a pro min. serv. 22 flor. auri sol. 
12 per manus Pauli Andree de Bytzky rectoris par. eccl. in Pelziska 
Crac. dioc. Bononie 141 4 18/5 pontif. (Jana XXIII) a. IV. 

F. 47. Fr. Derslaus Nicolai de Zelas abbas Tinciensis pro comm. 
serv. 133 fl. auri 16 sol. 8 den., pro quattuor min. serv. 43 flor. 19 sol. 
10 den. Bononie XVI Aug. a. V. 

Od f. 60 — 89. Registrum bullarum de curia. Nic do Polski. 

Od. f. 113 — 152. Registrum diversorum. 

F. 150. Andreas Laskary apost. Sedis protonotarius decanus eccl. 
Crac. pro annata sive mediis fructibus primi anni 300 flor. auri 8/9 141 3. 

F. 152—167. Registrum annatarum. 

F. 158. Nicolaus dictus Pruska Alberti de Znena pro annata pa- 
roch. eccl. S. Marie Magd. Poznań. vacant. per mortem Hetmanni, Florenc. 
XVI Kai. Sept. a. IV. 

F. 159. Nicolaus Johannis Stuler pro annata capelle S. Crucis antę 
pontem Piseri Pozn. dioc. vacan. per mortem Nicolai. Romę II Non. 
Octob. a III. 156 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 1 60 6/9 Yincentius Dobeslai de Szelegy pro annata can. et preb 
Ploc. vacant. per mortem Mathie Bertrami XIV Kai. Sept. a. IV, 

T. III. Obligationes. 

F. 8. Stanislaus JohanniS canon. Wilnensis nomine Mathie translati 
epi Wilnensis 35 flor. auri et unum tertium alterius flor. 24/5 1422. 

F. 54. Nicolaus de Bantkow can. Gnezn. nomine Albertł archiepi 
Gneznensis translat. de Cracovia pro comm. serv. 2000 flor. auri et V 
min. serv. 21/7 1423. Et notandum quod SS. Dominus noster papa ac- 
cepto quod olim d. Johannes XXIII dictam ecclesiam relaxavit ad flor. V 
millia, ipse tamen dominus noster mitius agere voIens eandem ad duo 
millia flor. de camera taxari mandauit. 

F. 57 V. 19/7 1423 Sbigneus electus Cracouiensis pro com. sen' 
3000 flor. auri et V mm. serv. 

F. 80. Warmia. 

F. 129. 1 4/ 1 2 1425 Stanislaus epus Plocensis personaliter pro com 
serv. 400 flor. et V min. serv. 

F. 144. 22/4 1426 Stanislaus Petri can. Crac. nomine dni Andrec 
electi Lucioriensis prius Wladimiriensis appellatus, que eciam Wladimi- 
riensis in Lucioriensem propter varias et iustas causas est translata, ob- 
tulit pro suo comm. serv. flor. auri de camera 33 et II terc. 

F. 168. 19/10 1426 Miroslaus electus Poznaniensis personaliter 400 fl. 
et V min. serv. 

F. 222. 9/6 14.. Petrus Viti archid. Dobrinensis in eccl. Plocensi 
et Jacobus de Rubeis prep. eccl. S. Crucis Opól. nomine Stanislai electi 
Poznań. 400 flor. et V min. serv. 

T. IV. Kwity na dokonane uplaty com. serv. 1423 — 1428. 

F. 4 i 23. Kraków, itS, 69 i 128 Gniezno, 23: 8/2 1424. Przedłu- 
żenie terminu zapłaty dla J;nia bisk. przemyskiego 40 Lubusz, 41 War- 
mia 141 V Płock, iS/v Poznań. 

T. V. Liber trium minutorum (Libro delia tassa di Dataria detto dei trc mi- 
nuti servigi). Uplaty za pośrednictwem banków. 
F. I5v. Przemyśl, zapiska nieczytelna. 

T. VI. Secundus Obligationum Eugenii IV. Nic do Polski. 

T. VII. Obligationes. F. 66 i 179 Gniezno, f. 66 i 113 Włocławek. 

F. Sy. Die prima mcnsis Aprilis (1450). Johannes Johannis cano- 
nicus CracoY. ut principalis et priyata persona ac uice et nomine Rev. 
in. Chr. patris d. Clementis d. g. electi Kiouiensis obtulit camere ap. et 
collegio d. Cardin. pro suo com. serv. ratione dicte prouisionis flor. aun w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 157 de cam. 33 et unum tertium ad quos dicta ecclesia taxata reperitur 
et V min. serv. 

F. 117. Die ultima m. Martii (1451). Mgr. Marcus Bonfili Sacre Pa- 
ginę magister altarista in eccl. Cracov. prcsbyter Gerundensis dioc. ut 
procurator dni Gregorii d. g. electi Archiepiscopi Leopoliensis obtulit 
pro comm. serv. 100 flor. auri et V min. s. 

F. 150. D. 30 Augusti (1452). Nicolaus de Costen presb. Pozn. dioc. 
ut procurator Nicolai electi Premisliensis . . . obtulit pro comm. serv. 1 50 flor. 
auri et V min. serv. 

F. 179 V. D. 2 Nov. (1453). Nicolaus prebendarius Wilnensis.. no- 
mine Nicolai electi Wilnensis obtulit ... 50 flor. auri et V m. s. 

Vni. F. 13 Kraków, f. 20 Lubusz, f. 66 v Warmia. 

F. 66. D. 20 Augusti (1457). Johannes Kemnicz ordinis min. electus 
Moldauiensis personaliter obtulit... 2$ flor. ad quos dicta ecclesia taxata 
reperitur et V min. scrv. 

IX. F. 5 Kraków i Gniezno, f. 6 Włocławek, f. 75 Chełmno, f. 119 Wilno, 
f. 126 Łuck (21/7 1468 nomine Martini electi Luceor.), f. 134 Warmia. 

X. F. 51. D. I Junii 1490 nomine Mathie Chelmensis tunc Camenecensis 
epi (translacya Innocentego VIII pridie Idus Mail a. VI) — 33 fl- cum 
uno tertio. 

F. 106. 7 Decembr. 149 1 nomine Johannis electi Luceor. tak samo. 
Bulla prekonizacyjna z daty Rzym IV Non. Dec. a. VIII. 

XI. F. 53 Kraków, f. 54 Gniezno, f. 89 Włocławek, nadto 

F. 38. 18 Maii 1493. Andreas de Tornaquineis laicus Florentinus 
ut procurator nomine Nicolai pnmi electi Premisliensis . . obtulit . . 150 flor. 
auri et V min. serv. 

F. 219. 9 Junii 1498. Nomine Bartholomei electi Kiyoviensis . . 33 flor- 
auri cum uno tertio. Bulla prekoniz. z daty VIII kal. Junii a. III. 

XII. F. 12 Płock, f. 171 Łuck (16/6 1502 Andreas ep. Luceor.), nadto 

F. III. D. 17 Februarii 1501. D. Nicolaus Cepel S. D. n. cubicu- 
larius nomine Andree Archiepi Leopoliensis obtulit . . . pro com. serv. eccl. 
Primisliensis racione unionis de huiusmodi ecclesia Primisliensi ad eccle- 
siam ipsam Leopoliensem, quam ipse d. Andreas obtinet per buUas dni 
Alexandri pp. VI sub data Romę ap. S. P. Kal. Februar. a. IX ad vitam 
ipsius dni Andree auctoritate Apost. facte flor. auri de camera 150 et 
V min. serv. 158 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

C. Miscellanea. (Libri compositionum). 

T. I. F. 47 V. D. 30 Maii 1421. Miroslaus Kelczonis custos et canon. ccci 
Gnezn... nomine Jacobi dicti Moracowski obUgavit se pro fnictibus per 
ipsum Jacobum ex canonicatu et prebenda ecclesie predicte małe per- 
ceptis ad summa m 100 flor. auri de camera mediante compositione super 
hoc facta . . . 

F. 66. D. Mercurii 29 Marcii 1424 Stanislaus Nicolai de Powidz 
rector paroch. eccl. in Gorzucze Gnezn. dioc. obligauit se pro fructibus 
małe perceptis ex dicta eccl. in decem flor. auri. 

F. 62 V. D. 4 Maii 1424. Stanislaus Pawlousky archid. Plocensis et 
Saxinus Saxini prepos. Plocensis nomine Michaelis Petri de Grodzisko., 
obligaucrunt se pro annata canonicatus et preb. eccl. Ploc, ac eccl. pa- 
rochia lis in Bauchkowo Ploc. dioc. 

F. 80, D. 24 Octobr. 1424. Mathias Dria canon. Wlatisl. et Sbilutui 
canon. Pozn. . . obligauerunt se . . pro annata primi anni parochialis ecclesie 
Sti. Nicolai extra muros Cracou. in personam Dobrogostii Jacobi de Pio 
trouicze presb. Gnezn. dioc. sexaginta flor. auri de camera. 

F. 90. D. 20 Decembr. 1424. Mathias Nicolai canon. Wladisl. obo- 
wiązuje się do zapłacenia annaty infra sex menses z powodu kanonu 
wlocl. i altare S. Adalberti in eccl. Cracou. 

F. 93 V. D. 24 Januarii 1425. Magr. Hermannus Bubler procurator 
causarum in Rom. Curia . . . promisit soluere annatam archidiaconatus 
Kalissiensis Gnezn. dioc. 

T. II. Nic do Polski. 

T. III. Obejmuje szczegółowe, wedle poszczególnych pozycyj, rachunki taks 
zapłaconych w Rzymie z powodu wygotowania buli konfirmacyjnych na 
biskupstwa lub opactwa, tudzież na inne beneficya. 

F. 3. 1463. Expense facte pro provisione ecclesie Luceoriensis: 

pro protonotariis flor. V. 

minutis > II. 

scriptoribus pro VIII buUis » XVI gross. YIH 

octo cartis > VIII. 

custode pro minuta muneris consecrationis flor. II > VIII. 

registro cedule > VII. 

hostiario > V 

correctori pro bireto > III. 

In plumbo: 

pro taxa bulle principalis flor. V. 

» munere consecrationis > II gross. II. 

» plumbatoribus > I. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 159 I. 

I. 

I » IV. 

XLIII » IV,. 

I. In registro : 
•o principali et sex conclusionibus flor. V. 

munere consecrationis .... » II gr. VIII. 

magistris registri 

clerico registratori 

• portu 

iuribus camera et collegii . . 

notariis cainere 

secretario commissarii » VIII. 

Summa totalis flor. CI gr. VI cum dimidio. 

Presentata fuit supradicta ceduła medio iuramento per dominum 
Thomam pleban um de Przesmiky Luceorien.sis dioc, qui dixit illas ex- 
pen.sas veras esse etc. et quas expensas dni de Camera admiserunt die 
XXI mensis januarii MCCCCLXIII Ind. XI et regestrata fuit per me 
Ma. Henner cam. ap. notarium de eorundem dominorum mandato. 
Podobnie przedstawiają się i dalsze rachunki. 

F. 29. Expense facte super expeditione ecclesie Chelmensis XII 
Augusti MCCCCLXIII. 

F. 36 V. Ceduła expensarum in expeditione prouisionis eccl. Plocensis. 
F. 60. Cracoviensis archidiaconatus cessionis 148 1.2/4. 
F. 70. 28/4 1 48 1 Adam Radzeiow pro expeditione bulle cantorie 
Poznaniensis. 

F. 98 V. Expense facte in bullis ecclesie Vilnensis pro dno Andrea 
electo III Septembr. 148 1. 

F. 114. Expense facte in expeditione litterarum super ecclesia me- 
tropolitana Gneznensi 22 Octobris 1481. 

D. Libri quitantiarum. 

I. 14 1 7 — 1 42 1. F. I i 109. Kwit na częściowe uplaty z tytułu comm. serv. 
dla Mikołaja opata lubińskiego. 

II. 1423 — 1426. F. 66, Sy, 1 10, 161, 167. Kwity dla kollektorów w Polsce 
Piotra de Lamburga (Piotra de Wulfram). 

F. 209, 225, 242. Kwity na uplacone annaty. 

III. 1428 — 1431. F. 6. Kwit dla Stanisława bisk. pozn., f. iyv i 79 kwity 
dla Jana bisk. wloct. 

F. IGO. Kwit dla Zbigniewa bisk. krak. 

IV. 1428— 1430. F. 2, 16, 23 V. 28 V, 33 V, 61, 66, 69 V, 74. 84, I24v I36v, 
217 i 242. Kwity dla różnych kanoników z Polski za annaty; między 
niemi f 74 kwit dla Andrzeja de Kokoszino za annatę archidyakonatu 
krak. na 48 fl. nadto: i6o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ F. 217. Kwit dla Jana Klgota za annate kanonii krak. na 468.) 
F. 242. Kwit dla Ders^awa Martini de Rithwany za annate sdw-j 
lastryi łęczyckiej na 42 flor. i 25 sol. 

T. V. 1430 - 1433. F. 29, 30 36, 42 (W2adys2a\v z Oporowa prób. łęczycki 1450J 

I 

47, 49. 75, IGO, 107 (przeorysza klasztoru Żarnowieckiego), 124, 126, uŁ| 
152, 160, 184, 189, 209, 214, 235, 244 podobne kwity. 

T. VI. 1431 — 1434. F. 149. Kwit dla Władysława elekta włocławskiego. 

T. VII. 1433 — 1434. F. 7 i 43. Kwity dla Jana de Rubeis kollektora w Polsct 

T. VIII. 1437 — 1441. F. 9, 33, 47 fjan Lutco kanon, łęczycki) 49, 63 loptf 
mon. in Vellin alias laciis S. Marie Pozn. dioc.) 82 (koUektor Mikoiaj| 
Spicimiri) loi v, 147. Kwity na uplaty. 

T. IX. 1443 — 1447. Nic do Polski. 

T. X. 1445 — '447- ^'- 95 Kwit dla Wicharda archipresbytera eccl. parodLJ 
in Heilsberg. 

T. XI. 1458— 1461. V. 60, 72, 120, 202 .Nicolaus Spicimir kollektor). Dalsze kwity. 

T. XII. 1460-1462. l\ 51 V, <>6v (Mikołaj Spicimir) 1 10, 113, I47v, 174, 
181, 193 (Andrcas Nicolai Roza kan. j^nieźń.) 212. Tak samo. 

T. XIII. 1462— 1464. Kwity: F. 5. i87v, 206. 207. 208 (opat lądzki za annatc| 
kościoła in Zagorowi 216 (Johannt^s Pyenyeschkonis de Wulkouicze) 217- 

T. XIV. 1464 — 1466. F. 10 V i 42. Tak samo. 

T. XV. 1469 — 1479. Solutiones coiii. scrv. 

F. 2. 28 2 1469. Jan bisk. włocławski. 

F. 45. Jan bisk. krakowski. 

F. 6y i 97. Andrzej bisk. warmiński 24 12 147 1 i 25/5 1473. 

F. I 10. Zbi<.^niow bisk. włocł. 28/2 1474. 

F. 1 10. Jakób arcyb. ^niezn. 28 3 1474 na 2679 A- 28 s. 

F. 138. Kazimierz bisk. płocki 31/3 1475. 

F. 173. Anflrzej aiimiiiistrator bisk. przemyskiego 31/3 1475- 

T. XVI. 1470 - 1471. ^^ 45, 47 V, 66 V. 136, hi.|. Kwiiy na annaty za kanonie. 

T. XVII. 147 1— 1474. F. 30, 49v. 5i,75v, SSv. 112, 193. 21 1, 232. Tak samo. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. l6l 

XVIII. 147 1 — 1484. F. 3. Kwit dla Jana b. krakowskiego z uptaty com. serv. 
F. 42. Podobny kwit dla Kazimierza b. płockiego. 

XIX. 147 1 — 1484. F. 9 i 22. Kwity dla kollektora Derstawa de Kamicze 
z szczegótowem rozliczeniem. 

F. 56v, 65. 91, 100, loi i 113. Kwity dla Uriela z Górki b. po- 
znańskiego, również kollektora kamery. 

XX. 1474— 1476. F. 198. Kwit za annatę Macieja Stanislai de Choyniwy 
z kościoła parafialnego w Sławkowie. 

XXI. 1476 — 1479. F. 78. Kwit dla Andrzeja electum Naturiensem z tytułu 
annaty quorundam fructuum Gneznensis dioc. anno VI Sixti IV. 

F. 100, 113. (Piotr Wapowski kan. Skalmierski) 199 (Mikołaj z Ko- 
ścielca), 207 i 231 (Kiełbasa proboszcz kość. P. Maryi w Kurzelowie 
i kanon, włocł.) 236 (Zygmunt Johannis de Senno) 242 (Marcin elekt ka- 
miński za annatę kustodyi płockiej). 

XXII. 1479 — 1483. Kwity za annaty: f. 5 (Stanisław z Kurozwęk kanon, 
krak.) f. 4v (Jerzy Ludbrański prób. skalm.), f. 89v i 164 v. 

. XXIII. 1484 — 1486. Kwity za annaty: f. 39 v, 63 i 106. 

. XXIV. 1490 — 1492. F. Kwit za annate szpitalników św. Ducha w Sando- 
mierzu z tytułu kościoła paraf. św. Piotra in Obrozin. 

F. 164. Kwit dla Jana Turzo z annaty scholastryi gnieźn. 

. XXV. 1492 — 1496. F. 18 V, 21 V, 26, JT, 8ov, 81 V, 84 (Jan Łaski za kan. 
gnieźn.), 84, 92, I02v. 124, 145, 145 v, 146, 149, 157, I59v, 160, 184, 
231, 241, 249 i 250. kwity z annat różnych kanonij. 

XXVI. 1496 — I5CX). F. 6. (Kwit dla Michała electum Margaritoriensem za 
annatę z kościoła parafialnego in Crassino w dyec. płockiej 9/12 1496), 
f. 49 V, 71 V, 84 V (Piotr Wapowski z prepozytury kość. P. Maryi w Wi- 
ślicy), 89 V, 102 V, 165, 188 (Jan Turzo z dziekanatu krak.) i 207 kwity 
z annat kanonij. 

E. Introitus et £xitus. 

I. Nic do Polski, obejmuje tylko Exitus. 

II. 1428— 1429. Na f. 3, 13 (Jan bisk. włocł.), 18, 22. 35, 38, 38 v, 43 v 
(Andreas de Kokorzino), 46 (Stanisław bisk. poznański) i 53 zanotowane 
wpływy z annat i z com. serv. z Polski. 

.\rch. Kom. hitt T. IX. II 1 62 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. III. 1446. Nic do Polski. 

T. IV. 1447. F. 9 i 27. (Od kollektora w Polsce Zygmunta Gispicze maj 1445I 

T. V. 1447. ^ic do Polski, a podobnie T. VI 1448—1450. 

T. VII. 1448 — 1450. Wpływy z annat i z com. serv.: f. iv, ąy, i8v, 36?, 49 
(pro parte del commune servigio delia chiesa Leopolitana in persona (E 
messer Gregorio) i 59. 

T. VIII. 1455, IX 1456 i X 1456. Nic do l^olski. 

T. XI. 1456. Na f. 6 nieczytelna zapiska odnosząca sie do Krakowa. 

T. XII. 1458, XIII 1465 i XIV 1467— 1468. Nic do Polski. 

T. XV. 1472 — 1473. F. 19. Johannes de Loszonna za annatę archidyak. wło- 
cławskiego \S flor. 

F. 6Sv. Wpływy pod datą 23 Aprił. 1473 od kolektora Dersiawi 
scholastyka płockiego 500 fl., 350 fl. i 266 fl. 

T. XVI. 1472— 1474. F. 140 pod r. 1473. Wydatki na rzecz legata w Polsce. 

T. XVII. 1478 — 1479. Rękopis zepsuty wskutek wilgoci. 

F. 8 V, 1 2 V i na karcie nieliczbowanej wpływy z annat w Polsce 

F. Libri resignationum. 

T. I. 1457 — 1470. F. 35. Jacobus Groot de Dambne dziekan gnieźnieński i schoL 
krak. odwołuje 112 1463 pełnomocnictwo do zrzeczenia się tej schot 
stryi, wystawione przez notaryusza magistra Jana Nicolai de Prezsyka 
z dyec. pozn. 

T. II. 1482 — 1484. Nic do Polski. 

T. III. 1484 — 1488. F. 1 10. Zrzeczenie sie Mikołaja Bedlenskiego kanon. wiśL 
w imieniu Andrzeja de Wroblowa kapelanii B. Marie et SS. Petri et Pauli 
in parochiali ccci. H. Marie Cracov. na rzecz Sebastyana de Czemirowo 
17/3 1486. 

T. rV. 1488 — 1491. F. 185 V i 263 V. Cessye bcneficyów z Polski. 

T. V. 1491 — 1492. F. 72. 30/6 1491. Andrcas dc Dambrowka rezygnuje z dzie- 
kanatu gnieźn. za wymówieniem pensyi 120 dukatów na rzecz Czesla\i'a 
de Curoswanky. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 1 63 

VL 1492 — 1496. F. 20 i 39. (W sprawie Jana i Stanisława Turzo, Jana 
de Crocoszino, Mikołaja Czepel i Jana de Leschno) f. 61 v, 63v, 85, 155, 
203 i 236. Rezygnacye z Polski. 

VII. 1496 — 1499. F- ^9^» 32» 50 V, ii3v, 137 V i 258. Rezygnacye i za- 
miany beneficyów z Polski. 

VIII. 1497 — ^498- F. 60, 66 (Jan Turzo) I90v, 205, 210, 234 i 248 podobnie. 

IX. 1499 — 1502. F. 28, 75 V, 83, 136 Y (Jan Turzo) i 160 v. Tak samo re- 
zygnacye, wśród których kilka ze strony kardynałów posiadających w Pol- 
sce beneficya na rzecz duchownych z Polski. 

X. 1500 — 1507. F. 125. Albert Waliszowski zrzeka się kanonii w Krakowie 
na rzecz Erazma biskupa płockiego. 

F. 127. Biskup Erazm zrzeka się kanonii poznańskiej na rzecz Sta- 
nisława Borg. ■ ■ m' II* III. BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA. Biblioteka ta obejmuje około 250000 tomów druków i przeszło 25700 
cennych bardzo rękopisów, rozmieszczonych w poszczególnych działach, a mia- 
nowicie: I. Cod. Yaticani 10251 lać., 2202 grec. 2. Cod. Ottoboniani 3394 lać* 
472 grec. 3. Cod. Palatini 1996 lać., 431 grec. 4. Cod. Urbinates 1767 bć, 
165 gr., 59 hebr. 5. Cod. Reginae 2102 lać. i 228 gr. 6. Cod. OrieotaL 2301 
i 7. Cod. Capponiani 288 lać. Ponieważ obecnie mieliśmy sposobność, dzięki 
uprzejmości zarządu, korzystać wprost z inwentarzy rękopisów, przeto cksp^ 
dycya sporządziła z pięciu pierwszych wyżej wymienionych działów wycŁg 
wszystkich rzeczy z rękopisów łacińskich do dziejów naszych się odnoszącydi, 
o ile w ten sposób były wyraźnie oznaczone. *) Ze względu na pożytek po- 
dobnego wykazu dla naszej nauki podajemy go tu w całości. *) 

A. Yaticani. 

1 335 ^ '33^- Akta soboru w Konstancyi. 

1786 — 1788. Listy Eneasza Sylwiusza. 

1960 i 2973. Provinciale. 

2038. 2040- 2042, 2958, 2959. 5290 i 5740. Martini Poloni Chionicon, 

2869. Calllimaci Elegiae ąuibus praccedit epistoła Mathiae Dreuisii ad Lau- 

rentium Medicem. 5156. Callimaci Elegiarum libellus ad Fanniam Sucn- 

tocham. 
3436. Bernardus Vapovicius de bcllo gęsto Inter Sigismundum Pol. Kegem et 

Basilium M. D. Moscoyiae f. 62. *J w wykazie tym pominięto rękopisy obejmujące treść og<)lną, n. p. listy papieij lub ioi' 
mularze. Zostały one również wynotowane, lecz studya nad niemi, czy obejmuje rzecsy polsbe, 
dot§d naturalnie ukończonemi być nie njogły. O ile jednak praca w tym kierunku przyniosła pfr 
wnc wyniki, u\vzj^\^«linVi^niy p^ri/cj. 

*j Porównać M:i'c/y pr/ytcm \\\k;izy l*r/iv.łl/.it'ckie;^() -- WiaduincKć biblio^aficsna o rękof*" 
sach zawierających w >()bic r/.oc/y p(»l>kio. i)rzejr/anych po nickt('»rych bibliotekach i mrchiwidi 
zagranicznych w lalach 1S4O 1849'. \Var-/a\va 1850 ^tr. 30-70. Nasz M^ykaz jest znacznie ob* 
szcmicjszy i prostuje niekltJre omyłki w taujtych. Natomiast n(»tuje Przezdziccki kilka nękopisdY^ 
których brak w naszym wykazie. SPRAWOZD. Z POSZUKIWAŃ W ARCH. I BIBL. RZYMSKICH. 165 

[$j, Sigismundi R. Pol. litterae obedientiales ad Paulum III et oratoris ha- 

bita oratio f. 474. 
16 1. Hipolit! Aldobrandini Cardinalis legati, qui postea fuit Clemens Vin 

Cracoviam adventus. 
187. Vita Yladislai Regis Poloniae Eneasza Sylwiusza. 

115. Forma communis verborum, ąuibus uti debent in publicatione Concilii 
Nuncii videlicet Episcopus Aąuensis in Germania, Pamphilus a Strasoldo 
in Polonia fol. 38. 

Quae preparare habet d. Pamphilus a Strasoldo Nuncius ad Regem 
Poloniae antę suum ab Urbe discessum f. 56. 

Instructio data eidem f. 57. 

Instructio secreta data eidem f. 64. 

Catalogus principum pro eodem et alia notula regionum f. 70. 

Sigismundi Regis Poloniae litterae ad Paulum III, responsio brevi 
sibi allato per nuncium ad indictionem Concilii f. 138. 

Pamphili Nuncii ad Sanctissimum de oratione Archiepiscopi Gnez- 
nensis super indictione Concilii f. 138. 

Reginae Poloniae litterae ad SSmum, responsio breui et buUae in- 
dictionis f. 139. 

Aliae recognitiones et fides diversorum Archi epi Gneznensis, Chel- 
mensis, Sebastiani Branicki f. 139 — 142. 

Episcopi Mutinae ad Secretarium de celebratione concilii et primo 
de reformatione ecclesiae f. 290. 

Eiusdem litterae ad Regem Poloniae, de ąuibus fit mentio in su- 
periori epistoła f. 292. 
)22. Florilegium liber sic inscriptus, in quo ut sequitur: 

Alberti Pighii noua Moscouia f. 2. 

Moldauiae descriptio f. 12, 

Instructio rerum Turcicarum f. 122. 

Ordo et numerus virorum Turcicorum domus et familiae f. 133. 

Alexander VI pugnantibus contra Turcas f. 310. * 
124. Miscellanea videlicet: 

Sigismundi R. Pol. litterae, ąuibus citat Gedanenses cum sint here- 
tica labę conuicti f. 337. 

Capitula iurata a Bohemis in electione Regis Poloniae in eorum 
Regem f. 339. 

Pro Magno Magistro Prusciae super Concordia cum Regę Pol. f. 343. 

Leonis X bulla ad instantiam Regis Pol. in favorem ordinariorum 
super mensibus alternatis f. 345. 

Eiusdem unio canonicatus et prebendae ac domus canonicalis Cra- 
coutensis Episcopatui Plocensi f. 347. 

Gementis VII breve super eodem f. 349. 

Eiusdem aliud breve super eodem f. 350. 1 66 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Super negotio Mag. Prusdae cum Regę Pol. f. 393 — ^404. 
3933. Cardinalis Yarmiensis litterae ad cardinalem Amulium ofGciosae f. 3a 

Card. Amulii ad Card. Yarmiensein f. 31. 

Eiusdem ad eundem f. 34. 

Natalini Moscouitarum ducis litterae ad Regem Pol. quibus ei bdlua 
indicit f. 55. 

Sigismundi Regis responsio f. 55. 
3940. Formularz z w. XV Urban VI — Jan XXIII. 

F. 39 V. Bonifacius IX. Ad fut. rei mem. >Exprouidenciec. W spra- 
wie dotacyi omawianej przy przeniesieniu Jana arcybisk. g^ieźn. na bi- 
skupstwo kamińskie i Dobrogosta biskupa pozn. na arcyb. gnieźn. Romł 
bez daty cł. Kod. dypl. W. Pol. III Nr. 1990. 

F. 40. Magistro et fratribus hosp. S. Marie Theut. >Dudumexcer- 
tis<. W tej samej sprawie. , 

F. 40 v^. Johanni Epo Caminensi. W tej samej sprawie. 

F. jy. Sprawa klasztoru Maryi Magd. i Brygidy w Gdańsku. Rzym 
V Id. Apr. a. VII. 

F. 143 V. Innocenty VII Nicolao Jacobi de Sandoniiria pracp. 
eccl. S. Floriani. Nadaje mu ze względu na króla Władysława, którego 
jest spowiednikiem i wicekanclerzem, dyspensę od irreg. ex def. natalium 
(de presbytero et soluta genitus) ad pontificales dignitates Yiterbo HI 
Non. Januar a. II. 

F. 161 V. Jan XXIII. Johanni Epo Wladisl. Facultates super bci«- 
ficiis conferendis. Rzym IV Kai. Junii a. II. 

F. 172. Bonifacy. Ad fut. rei mem. Na prośbę arcybiskupa hali- 

ckiego zatwierdza testament Anny dicte Comitisse, którym przekaiab 

młyn w Zboiskach na rzecz kościoła paraf. P. Maryi we Lwowie. Rzym VII 

Idus Apr. a. VII. 

3995. Formularz cesarza Karola IV. 

F. 66. Supplicatio pro ducibus Slezie ad Sedem Apost. 

F. 66\. Ad Regem, list z ustępem »quatenus transitum versus Rus- 
siam hominibus regni nostri et ducatus Wratislauiensis liberę morę pfr 
stino donare uelitis, ut absąue impedimentis uelut vestri regnicole, loa 
Russie uisitare ualeant pro mercibus comparandisc 

F. 6^%'. Regi. De oppressione suorum fidelium. 

F. 6^. Regi. Odpowiada na to, w czem Henricus capellanus jego 

informavit go de conspirationibus. 

4130. Universitatis Doctorum Cracouiensium responsum super auctoritate cos- 

cilii Basiliensis f. 187. 
4150. Sbignei Kpi Cracov. Epistoła ad Boemos f 39. 

Joannis de Polonia. Scrmo super tractatu compactatonim f HO- 
4185. Universitatis Cracov. tractatus super auctoritate generalium Concilioruflk w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZV^MSKICH. 167 

et adhesione per eandem Universitatem facta Basiliensi Concilio et Fe- 
Uci V f. JT, 

CoUecta varia super eodem schismate ex tractatu seu consilio Uni- 
yersitatum Yiennensis, Coloniensis, Cracouiensis et Lipsiensis f. 188. 

4192. Universitatis Cracoviensis tractatus de auctoritate Conciliorum gener. f. 187. 

4993. Joh. Pauli Mucantii Diariorum Ceremonialium tomus VII ab obitu Cle- 
mentis VII usque ad annum secundum Pauli V. 

5109. Listy Piusa II i mowa Bessariona. 

5469. Livonia siue de religione Christiana in Livonia. 

5506. Petri Liliae canonici Poznaniensis exemplum litterarum ad 111. Malespi- 
nam in Regno Poloniae Nuncium Apostolicum. 

5508. Petrus Lilia canonicus Poznaniensis de ecclesiae Poznaniensis statu et 
de iniuria sibi a sacris canonibus illata. 

5666. Andreae episcopi Cracouiensis epistoła ad Pium IV f. 39. 
Polonici regni cum adiunctis prouinciis descriptio f. 49. 

5737. Formularz penitencyaryi z XV. 

Na f. 2 spis panujących; Rex Polonie, wymieniony po czeskim i wę- 
gierskim, a przed duńskim. 

Na f. 5 Provinciale, w którem do prowincyi gnieźn. zaliczono biskup- 
stwa : Lubricensis, Carbinensis i Pomeraniensis, a do lwowskiej należą 
jako sufragani: Premisl., Camenicensis, Seretens., Kyouien., Chelmens., 
Wilnens., Moldauiens. i Luceoriens. 

5914. Julii Rogerii relatio ad Pium P. V super sua legatione Polonica de anno 
1568 italice. 

6060. Processus in causa inąuisitionis vitae, miraculorum et Sanctimoniae B. la- 
cynti ord. praedic. factus Cracoviae de a. 1522 per iudices commissarios. 

6061. Processus similis. 

6062. Relatio trium Rotae auditorum ad Gregorium XIII super canonizatione 
S. Jacynti Poloni ord. Praed. 

6075. Passiones seu vitae diversorum Sanctorum. 

F. 98. Adalberti epi Pragensis. 
6160. Excerpta ex libris Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum per 

Guillelmum Sirletum super diademate regio aliisąue a Romano Pontifice 

obtentis f. 33. 

Institutiones diuersorum regnorum et primo Regni Poloniae f. 316. 
6180. Diversorum Maximiliani et Rudolfi imper., Philippi regis Hispaniarum, 

Stephani Reg. Pol. aliorumąue epistolae latinae ad Cardin. Sirletum. 
6177—6186 i 6189 — 6195. Listy kard. Sirleta na sobór trydencki i listy 

różnych biskupów do niego. 

6196. Notula ąuaedam bullarum ex Archi vio Vaticano Regi Pol. transmissa- 
rum f. 167. 

6197. De religione Prussiae cum rege Poloniae f. 288 i 289. 1 68 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Od f. 289 Synodus Petricouiensis provinc. 1589 f. 290 do 303 aktł 
pięciu sessyj, dalej od f. 304 — 314 tekst uchwal nieskończony. 

F. 315. Żądania Zakonu wobec Polski i Rzymu początek XVI w. 
F. 316 i 317. Dalszy ciąg memoryatu z f. 288 sfonnulowanego 
a Magno Magistro Prussiae 17 Martii 1524. 
dUjS. Responsum nomine Julii III ad Albertum oratorem Sigismundi Pol. R. 
super annatis et aliis nonnuUis ab eo propositis f. 11. 

Gregorii IX litterae regi Russiae, ąuibus eum hortatur amplecti 
ritum Christianorum latinorum f. 270. 
r)202. Scriplurae variae super divisione provinciae Poloniae et S. Hiadnti per 

fratres Ord. Praedic. f. 353. 
6205. Stephani Aratoris i^annonii Poenitentiarii Apost. epistoła ad Stephanum 
Harthoreum Pol. R. sub data Romae Idibus Octobris 1576 f. 45. 
Postilla eiusdem ad dictam epistolam f. Si. 
Kiusdem alia epistoła ad eundem regem f. S6. 
Stephani R. responsio f. 90 et 93. 
Eiusdem alia epistoła ad ipsum ibid. 
6210. Cardinalis Yarmiensis ad ducem Bavariae super erroribus et reducdoDe 
Germaniae f. 6y. 

Ducis Bavariae responsio f. 70. 

Alia littera Alberti ducis Havariae ad Cardinalem f. 205. 
Regis Poloniae epistoła gratulatoria ad pontificem de promotioae 
Johannis Francisci Commendone ad Cardinałatum f. 221. 
6212. Andreae praepositi Varsaviensis et canonici Cracov. preces ad Deum pro 
confecta pace inter Stephanum R. Pol. et Basilium Moscorum principem f. 21. 
Carmen in laudem Joannis Zamoscii Magni Regni Poloniae cancd- 
larii f. 100. 
6216. Protestatio ia comitiis Cracov. coronationis Regis facta nomine Archi- 

cpiscopi Gneznensis sub anno 1574 29/3 f. 309. 
6218. Sommario di avisi di Polonia f. 233. 
6223. Honorii papae litterae ad Wladislaum ducem de Calis ąuibus eius per- 

sonam, bona etc. recepit sub protect. apost. f. 78. 
6263. Commentarius rerum gestarum electionis Polonicae tam Cesareae 
Maj. quam Principis Transsiluani et de iis, quae circa utramąue notanda 
sunt f. 260. 

Antonii Martinelli de Hypolyti Aldobrandini Card. legati itincre in 
Poloniam eiusąue Cracouiam et Pragam introitu narratio f. 254. 
6330. Formularz z końca XIV w. Akta polskie na f. 20 v (Strzelno), 52, 89 
(nadanie opactwa w Łysejgórze Mikołajowi) Ii8v, 127, 270, 300, 3o6v, 
347, 356 i 447. 
6332. Formularz z końca XIV w. 

F. 16. Przywilej protekcyjny papieża Klemensa VI (?) dla Henry- 
ko vva z wyliczeniem posiadłości. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 1 69 

344. Fiaminii oratio ad Pol. Regem de haereticis in regno non tolerandis f. 245. 

404, Lettere del Card. Morone. 

405 — 6410. Diversorum epistolae ad Card. Moronum. 

411. Pauli Brachelii et diversorum memoralia ad Card. Sirletum. 

►436. Avisi di Polonia 1568 et 1560. 

Avisi del Vescovo di Camcrino nuntio di Polonia. 
^536. De articulis quos Rutheni a Romana ecclesia petunt f. i. 
)yS6. Del barbaro e bestiale trattamento che uso ii Duca di Moscouia agli 
ambasciatori Polacchi e di una invasione che fecero i Tartari in quei 
paesi f. 109 z w. XVI. 
5792. Epistoła archiepiscopi Gneznensis ad Sigismundunn Poloniae regem de 
concionibus habitis et haeret'icis caeremoniis peractis in ipso regali pa- 
latio sororis eius Svetiae Reginae f. 361. 
Sigismundi responsio f. 362. 
5899. Difesa del Polacchi per la risoluzione di sciiotere ii giogo Ottomano. 
5902. Discorso del abb. Stefano Gradi sopra la Cristianita del rito greco in 
lingua slava e sopra i popoli e paesi di detto rito f. 60. 

Discorso sopra i monaci di rito greco e lingua slaua fatto al P. Moyse 
Contevich monaco basiliano del medesimo rito f. 71. 

Discorso fatto al card. Altieri sopra ii trattamento da usarsi all' 
Ablegato di Moscovia e risposta da darsi al principe in nome del quale 
era venuto f. 94. 

Discorso del abb. Gradi sopra ii titolo di Czar da darsi al gran 
Duca di Moscovia f. 97. 

Lettera del gran Duca di Moscouia a papa Clemente X f. 103. 
Motivi che persuadono essere dovuto ii titolo di Czar al gran Duca 
di Moscovia f. 105 i 108. 
^22. Epistoła Georgii ducis in Ossolin data Varsavia in obi tu Regis Poloniae 
1648 f. 52. 

Relazione delia venuta a Firenze degli ambasciatori Moscovłti f. 72. 
Epistoła Sigismundi R. Pol. Laurentio Card. Magalotto f. 82. 
6946. Minutę di lettere varie del Card. Sirletto. 

7021. Epistoła imperatoris Moschoviae data Rodołpho Rom. imp. a. 1582 

super confoederatione facienda aduersus omnes inimicos Christiani nomi- 

nis f. 167. 

7042. Epistoła autographa Card. Sirletti ad Hosium Card. Yarmiensem f. 22. 

Eiusdem epistoła autographa ad eundem Romae 15 Sept. 1573, in 

qua ei Thomam doctorem quendam commendat f. 34. 

7061. Laurentii Gambarae Card. Acta S. Consistorii sub Pio IV a die 2 Ja- 

nuarii 1563 ad 7 Nov. 1565. 
7080. Relazione delia corte di Moscovia fatta Tanno 1589 de Fiłippo Penni- 
sten ambasciatore cesareo al gran Principe di Moscouia f. 136. 

i/o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 7093. Epistoła ad Cardinalem, qua commendatur Rogerius a Pio IV et PioT 

ad Regem Poloniae nuncius missus f. 273. 
7 1 24. Epistolae nuncii Poloniae circa additiones et mutationes in Synodo ^ 
yinciali Petricoviensi f. 3. 

Supplicationes faciendae Regi nomine totius Synodi accleri Poloniaeti 

Postulata ordinis capitularis Poloniae f. 11. 

Informatio nuncii apostolici 7 Septem. 1577 f. 12. 

Postulata cleri Poloniae prov. Gnezn. Gregorio XIII ex synodo tĄ 
tricouiensi 1577 f. 13. 

Supplicatio Kpi Yilnensis pro moderatione taxae impositae io Sf 
nodo Petricouiensi CoUegio Jesuitarum a se funda to f. 25. 

Supplicatio cleri Poloniae in eadem Synodo congregati pro mod^ 
ratione aliąuorum canonum concilii Tridentii f. 29. 

Minutae litterarum scribendarum D. Nuntio apost. f. 35. 

Minuta epistolae scribendae d. Card. Commendono legato in RegN 
Pol. f. 39. 

Epistoła nuntii Synodi ac cleri Poloniae ad Card. Praefectum S. Cofi- 
gregationis f. 41. 

Minutae brevium scribendarum d. Nuncio Poloniae f. 43. 

Deputatio Cardinalium pro coniicienda instructione dirigenda al 
Nuntium Poloniae f. 44. 

Aliae minutae brevium dirigendorum d. Nuntio Poloniae f. 45. 

Statuta capituli metropolitanae ecci. Leopoliensis f. 46. 

Observationes circa eadem statuta f. 61. 

Facultates concessae episcopo Leopoliensi a Gregorio Xin f. 6(*|' 

Epistoła Archiepiscopi Leopoliensis ad Nuncium Ap. Poloniae f.^)* 

Postulata eiusdem Archiepiscopi ad Pontificem f. 66. 

Observationes super eadem postulata f. 74. 

Decreta Synodi ecclesiae Samoiciae revocantia indulta quoad Si* 
cramentorum ministerium f. yS. 

Epistoła Nuncii Apost. Poloniae ad Card. Secr. Status scripta mensę 
Mai 1577 f. 84. 

Supplicatio Synodi ac Cleri Polonici ad Summum Pontificem f. 92-. 

Epistoła Archiepiscopi Gneznensis et episcoporum utriusąue dcri 
in Synodo congregati ad Pontificem f. 97. 

Alia eiusdem ad Card. Comensem f. 100. 

Supplex libellus Synodi ac cleri Poloniae ad S. Pontificem f. lOi. 

Alius supplex libellus eiusdem Synodi ad card. Comensem f. *I03- 

Observationes circa postulata cleri Poloniae f. 105. 

Epistoła Nuncii Synodi et cleri Poloniae ad Card. Alciatum f. lOJ- 

Exemplar epistolaruni Card. Yarmiensis ad archiepiscopum Gncz* 
nensem nec non ad episcopum Cuiauiensem et Cracouiensem scriptaruffl 
a. 1573 f. 108. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 171 Elzcerpta ex epistolis Nuncii Apost. Poloniae circa Synodum pro-*- 
vincialem f. 120. 

Exemplar epistolae card. Warmiensis ad Maximilianum Regem Bo- 
hemiae f. 121. 

Epistoła Nuncii Apost. Poloniae ad Card. Boncampagnum die 17 
Julii 1578 f. 127. 

Articuli confoederationis excussi f. 128. 

Stanislai Hosii card. Yarmiensis epistolae ad Martinum a Zborowo 
palatinum Poznaniensem f. 136. 
7160. Epistoła Stanislao episcopo Warmiensi ut resipiscentes Lutheranos eccle- 
siasticis escommunicationibus absolutos ad catholicam (idem recipiat f. 233. 

Episcopo Warm. Facultas absolvendi et recipendi quoscunque hae- 
reses abiurare volentes f. 252. 

Responsum ad ea, quae Albertus orator Regis Poloniae ad Papam 
eius Maiestatis nomine petit f. 261. 

Responsum ad ea, quae orator Regis Poloniae petit eius nomine^ 
nonnuUa privilegia Poloniae Regi conceduntur f. 264. 
7179. Epistoła Christoforo Zenowicz palatino Brestensi missa exarata 1589 f. 13. 

Oratio ad legatos Imperatoris Rudolpbi et Sigismundi Polonorum 
Regis congregatos Bentzino pacis contrahendae causa a 1589 f. 15. 
7292. Rudolphini Yenuti opuscula et epistolae aliaque scripta ad eundem 
pertinentia. 

F. 104. Ossoliński eidem 22 Novemhr. 1760. 

F. 108. Ossoliński eidem 7 Febr. 1760. 
7325. Cod. chart, in 4® saec. XVI c. s. 140. 

Joannis Longini cognomine Dlugossius Annalium Regni Poloniae 
libri XII summarie coUecti. 
7398. Urbani VIII Regestum epistolarum ad... Yladislaum Poloniae R... et 
ad plures alios Cardinales, Archiepiscopos, Episcopos et Nobiles viro& 
universosque Catholicos regnorum Angliae, Poloniae etc. 1634, 1635. 

Lubomirski ad senatores, officiales atque ordinem equestrem quae- 
rela de iniquitate sententiae, qua tamquam perduellionis reus a dignitate 
sua depositus atque in exilium pulsus est. 

Andree Trzebicki ep. Crac. epistoła ad supradictum Lubomirski 
data Beznin 1665 et ipsius Lubomirski responsum datum ex oppido 
Zelina f. 147. 

Anonymi responsum caesareo Legato exliibitum die 10/4 1665 de 
supradicti Lubomirski factione f. 150. 

Ałexandri Moscoviae Imper. epistoła ad Joannem Casimif um Pol. R. 
de pace componenda data 13/2 7 171 f. 151. 

Andreae Trzebicki ep. Crac. epistoła ad Joannem Casimirum Pol. R. 
pro Lubomirski 1665 et ipsius regis responsum f. 152. 

Lubomirski manifestum datum Libusae 6 Julii 1665 f. 155. .j 1/2 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ ? 7401. Fr. Antonii de Monroy Magistri Gener. Ord. Praed. epistolae ad fratra 

congregationis S. Ludovici Bertrandi in Polonia 1682. 
7457. Anonymi Conferenze sopra le emergenze di Europa a. 1675. 
7480. Ruggiero. Relazione del medesimo ritornato Nunzio dal Ser. Re di Po 

lonia alla Santita di N. S. Papa Pio V 1568 f. 142. 
7483. Trattato di aggiustamento fra la Maesta Re Augusto II e la Regin 
Maria Casimira di Polonia diretto alla liberazione dci Principi suoi filglinol 
mediante la Paterna interposizione delia Santita di N. S. Oementc Xl 
Insunt praeterea Mariae Casimirae Polonoruni Reginae, Principum Alciandri, 
Constantini, Jacobi et Theresiae electncis Bavariae epistolae lingua itaGa 
et gallica 1706 f. 168. 

Augusti II Pol. R. Instrumentum abdicationis coronae datum Peter- 
houiae 20 Octobris 1706 f. 237. 

Anonymi relazione del congresso tra ii re Augusto di Polotai 
e quello di Svezia seguito in Leysnich li 20/12 1706 f. 239. 

Joannis Jabłonowski Oratione fatta per ordine del re Stanidaol 
di Polonia e del Senato alli Principi Giacomo e Constantino in congra 
tulazionne delia loro liberazione f. 241. 

Stanislai I Polonoruni Regis manifesto publicato dopo la rinuom 
del re Augusto in Leysnich 16/1 1 1706 f. 247. 

Jacobi Aloysii regii principis Poloni lettera alla maesta delia Regitt 
Maria Casimira sua Mądre in congiuntura delia di lui liberazione dalk 
prigioni di Konigstein f. 249. 

Stanislai I Polonorum Regis lettera alla Regina suUo stesso argu- 
mento Leysnich 18/12 1706 f. 250. 

Constantini regii principis Poloni lettera alla medesima suUo stesso 
argumento 23/12 1606 f. 251. 

Caroli Henrici S. Martino ambasciata confidenziale mandata dal 
Clemente XI alla Regina di Polonia f. 276. 

Eiusdem memoriale al S. Padre et alla Regina di Polonia pcrdic 
possa conseguire le prowisioni spettantigli come govematore delie anń 
di Ancona 1704, 1705 f. 280. 
7487. De Joannę Sobieski Sarmatiae rege, qui an. 1683 Yiennam Austriae ab 
obsidione Turcica liberavit Anagrammata f. 115. 

7493. Innocentii Xli Breve ad Augustum Poloniae R. f. 8. 

Anonymi Relazione del ristabilimento delia pace nel regno di Po- 
lonia per ii reconoscimento del Re Augusto f. 11. 

7494. Litterae a Mag. Moscoviae ducibus missae ad Regem Poloniae sub dic 
30 Martii 1695 f. 22. 

Francisci Meninski Estratto del suo diario toccante Tudienta di cofr 
gedo degli Ambasciatori Turchi f. 97. 

7495. Kpiscopi Cuiauiensis lettera al Ambasciatore di Francia Abb. de Poli- w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. ui gnach e risposta alla precedente lettera circa Telezłone proposta del prin- 

cipę di Conti alla corona di Polonia 1697 f. 2. 
^65 I. Akta dotyczące zakonu Dominikanów pisane około r. 1367; na f. 6/ 

spis klasztorów Dominikanów w Polsce. 
7711. Joannis III Pol. R. epistoła ad Card. Carolum Barberinum data Vindo- 

bonae 14/9 1683 f. 232. 

Eiusdem epistoła ad Innoccntium XI data Yindobonae 13/9 1683. 
7808. Thomae Treteri Clironologia regum Poloniae usque ad Sigismundum III 

a. 1588 f. 56. 
7S38. Excerpta ex actis consistorialibus ab Alezandro VI ad Paulum V. 
7935. Augusti Regis Pol. littera al card. S. Cesarco protettore del Regno- 

1758 f. 311. 

Onicium klasztoru S. Kazimierza w Warszawie f. 346. 

7941. Caesaris Borsatti Relazione circa Tospizio delia Maesta delia Regina 
di Polonia Maria Casimira Sobieska preparato dalia sontuosa munificenza 
del duca di Bracciano e del Sirmio D. Livio Odescalcłii a. 1699 f. S6^ 

7942. Antonii Bassani can. Yarmiensis Concordia cum capitulo Yarmiensi 
a. 1697 f- 290. 

7944. lacobi Fantuzzi del Modo, que si tiene neir elezione deł Re di Polonia 

Madrid 27 Novembr. 1663 f. 216. 
80C6. F. Gasparis Blondi notarii Camerae Apost. protocollum instrumentorum 

rogatorum pro Camera Apost. a die 26 Julii ad 10 Septembris a. 1470. 
List Piusa YI 1784 do ablegata in Russorum Regno. 
8082. Martini Poloni Chronica Romanorum Pontificum et Imperatonim cod. 

membr. saec. XIV. 
8179. Anonymi Relazione del gran regno di Moscovia, del suo sito, stato, 

forze, terre, genti costumi et altre diverse ąualita et modo di governo 

di quel Principe f. 470. 
8194. Caesaris Borsatti lettera al principe Carlo di Neoburgo circa Thospizia 

delia regina Maria Casimira Sobieska f. 329. 
8226. Anonymi Dissertazione intorno ai Santi Moscoviti f. 156. 
8242. Wiek XYIII. F. 1 50. Relazione sugli assegnamenti annui, che si pagano 

dalia Dateria apost. ai varii Collegii di Roma, di Germania e di Polonia. 
8246. Taxae omnium ecclesiarum episcopalium, archiepiscopalium, item omnium 

abbatiarum orbis catholici ordine alpłiabetico (czas Leona X). 
8250. Yoł. I. Armi e nomi di Ambasciatori inviati a Roma dalie varie Corti 

durante ii secolo XYI e la prima meta del secolo XYII f. i — 64. 
8259. Anonymi Tavola sinottica contenente informazioni sopra diversi stati 

d'Europa f. 52. 
8278. Clementis XI Augusto Pol. Regi epistoła, in qua ąuaeritur, quod ipse rex 

filium, quem inter catłiołicos nutriendum destinaverat, haereticis alendum 

tradiderat a. 1701 f. 260. Nadto list Augusta II o bisk. poznańskiem f. 279.- 
8302. Decretum synodi dioc. Wratisl. de Eucharistia f. 95. j 1 74 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ Anonymi notizie sopra i libri liturgici degli Armeni, Copli, Mddńi 
Illirici owero Slavi e Greci f. 119. 
S333. Josephi Dini memorie sopra le nomine agli arcivescovati, vescovati c 

nasteri di tutti gli stati e sovrani. Insunt Innocentii XI, Alexand. VIIl| 
Innoc. XII et Bened. XIII, Augusti Polonorum R. etc. bullae brcvia d( 
et epistolae 1683 — 1766. 
S335. Anonymorum resolutio habita corąm archiepiscopo Leopolitano adstantel 
universo clero contra decretum laicae potestatis de prohibenda proantj 
gatione indulgentiarum pro defunctis a. 1787 f. 194. 

Laurentii Rinhuberi propositiones duodecim de rebus Moscovitidi{ 
exhibitae Innocentio XII a. 1680 f. 581. 

Boris Seremet Generalis Moschorum oratio habita ad InnocentiumXn 
a. 1698 f. 595. 

Anonymi Ristretto del negozio circa Tunione da farsi eon la Scdc 
Apostolica Romana dal scismatici Ruteni f. 599. 

Pii VI lettera all' imperatore delie Russie per la concessione dd 

sacro pallio a Monsig. Siestrzencewicz e la creazione delia chiesa di Mo* 

hilow in arcivescovato 1783 f. 609. 

5340 — 8349. Anonymorum II novelliero degli anni 1674, 1682, 1683, a i688ei698. 

8375. Epistoła Stanislai Szembek archiep. Gnezn. Primatis Poloniae f. 12S. 

8380. Documenta nonnulla de foedere inito inter Leopoldum Imperatoreo, 

Joannem III Polonorum R. et Yenetam Rempubl. contra Turcas a. 1684 

Insunt epistolae Joannis III Pol. R. f. 315 — 348. 

Anonymi Elenco dei personaggi che hanno volontariamentc coo- 
tribuito in mano del P. Innocencio XI per soccorso deli' Imperatore neff 
assedio di Vienna f. 349. 

Ducis Radziwiłł Oratio ad D. Papam habita in consistorio publico 
8 Aug. 1680 f. 351. 
£410. Clementis p. XI bullae et brevia ab a. 1705 — 1720 August! Polon. R. 

epistolae 1707 — 17 19. 
8444. Martini V breve ad Jacobum Spoletanum et Ferdinandum Lucensem cp. 
legatos de pace constituenda inter Ladislaum Polonorum R. et Alcxan- 
drum alias Yitoldum ducem Lithuaniae ex una et Magistrum ac fratres 
Hospitalis S. Mariae Theutonicorum Hieros. ex altera parte, datum Man- 
tuae pontificatus a. II t. 9S. 
-8461. Anonymi supplex libellus nomine episcoporum Yarmien. et Culmen. at 
deficientiae sacerdotum in illis diocesibus provideatur f. 52. 

Ferdinandi Rom. Regis supplex libellus ad Summum Pontificem pm 
dispensatione ab impedimento consanguinitatis im matrimonio eius filiae 
Isabellae ab Austria cum Sigismundo Polonorum regis filio f. 1 19. 

Conditiones, ąuibus a publico Senatu S. Caes. Maj. et S. Rom. Imp. 
Principum Electorum, concessus fuit duci Andegavensi in Regem Poloniae 
electo transitus per fines S. Rom. Imperii a. 1573 f. 652. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 175 Henrici Andeg. Polonorum R. iuramentum praestitum antequam 

coronaretur. 

463. Anonymorum Documenta spectantia ad causam ąuandain matrimon. inter 

Vladislauni Josaphat Sapieha et Ursulam Danilovtsciam Varsaviae 1694 f. 1 37. 

4.72. Marii Philonardi S. Sedis apud Polonorum R. Nuncii protocollo originale 

di lettere, al card. Barberini e ad altri molti, risguardanti gli affari di ąuella 

Nunziatura a. 1635 — 1643. Insunt praeterea Joannis Wężyk archiep. Gnez- 

nensis epistolae ad Philonardum die 27/1 1637. 

473. Antonii card. Barberini sen. item iun. et Francisci ac Francisci Ingolii a Se- 

cretis S. Congregationis Propagandae Fidei epistolae autographae ad Ma- 

rium Philonardum S. Sedis Apost. Nuncium apud Regem Polonorum de rebus 

ad eandem Nunciaturam et Poloniae regnum spectantibus; praeterea insunt : 

Nicolai Leopoliensis Armenorum archiepiscopi ad Philonardum ep. 
6/8 1638 f. 182. 

Wladislai Poloniae et Sveciae R. epistoła adUrbanum VIII d. 10/4 
1638 f. 191. 

Erasmi Kretkowski archid. Cracov. ad Philonardurh 16/12 1638 f. 225. 

Breve Urbana VIII do króla polskiego z 16/7 1640 f. 361. 

List Gwidona kard. Bentivoglio do Filonarda z 19/7 1642 i breve 
Urbana VIII do Jana Chr. Polewicza Dominikanina i tegoż Polewicza list 
do Filonarda f. 526. 

List patryarchy jerozolimskiego Idziego z 4/5 1642 cui subnectitur 
supplex libellus quorundam nobilium Polonorum f. 544. 

Dekret kongregacyi rituum w sprawie kanonizacyi Św. Jozafata f. 571. 

List arcybiskupa gnieźnieńskiego Lubieńskiego z 6I7 1643 f. 583. 

List patryarchy jerozolimskiego z ii/i 1643 cui subnectitur supplex 
libellus ąuorundam nobilium Polonorum. 
8631. f. 374 Instruzioni ai Nunzi pontificii in Polonia datę gli anni 162 1 do 
1624 f. 374. 

8633. Clementis IX Indultum concessum Epo Cracoviensi, ut conferre possit 
beneficia tribus tantum annis 1668 f. 3. 

Innocencii XI Indultum super eadem re concessum Epo Varmiensi 
a. 1687 f. 7. 

8634. S. Romanae Inąuisitionis decreta et dispensationes pro presbyteris 
graeci ritus bigamis in Ungaria et Russia datae annis 1704, 171 1 et 
171 8 f. 226. 

8637. Livii Odescalchi Bracciani Ducis propositiones factae a. 1667 Ser. Rei- 
publicae Poloniae quotiescunque eligatur rex Poloniae f. 353. 

Polonica varia saec. XVI et XVII. Relacye nunc. f. 355 — 446. 

8640. Polonica varia saec. XVIII f. 199, 217, i 239. 

8641. Anonymi relazione del trattamento alla Corte Christianissima del Sig. 
Principe Giovanni Casim. fratello delia Maesta del Re di Polonia dopo 
la sua libera tione di prigione f. 380 — 386. 176 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

8656. Fatti relativi al regno di Polonia Tanno 1587 f. 212 1 338. 
8658. Inventario degli scritti di M. Ciampoli lasciati da lui per testamento 
Maesta Re di Polonia f. 7. 

Anonymi origo Universitatis Cracoviensis f. 53. 
Oratio habita Ratisbonae a Wladislai IV Regis Pol. legato f. 5 
Anonymi summario delie ragioni del re di Polonia suUa promozioi 
di M. Yisconti arcivescovo di Larissa f. 89. 

Regni Poloniac supplex libellus ad summum Pontificem ut Wladl 
slao IV regi permittat matrimonium inire cum haeretica f. 99. 
8684. Listy i pisma z XVin wieku odnoszące się do spraw Kościoła unicki 
na Rusi i do Zakonu Bazylianów. Wśród tego uchwały kapituł teg 
Zakonu z w. XVIII. Kodeks obszerny liczy kart 708. 
8692. Kardynała Ludovisi instrukcye dla nuncyuszów w różnych państwac 

w latach 1621 — 1623. 
8748. List kardynała Caraffa do Hozyusza f. 89. 
Odpowiedź Hozyusza f. 90. 

8773. Listy kardynała Mazariniego z r. 1647 także do Polski. 

8774. Listy tegoż kardynała z lat 1648 i 1649. 
8956. Concilii Basiliensis a. 1441 considerationes de actis collatis ab uniYer^ 

sitatibus Cracoviensi, Erfordiensi etc. f. 59. 

8961. Joannis Markewicii canonici Cracov. Appelatio ad Romanam Ecciesiatn 
ob iniustam sui beneficii expoliationera contra Societatem Jesu a. 16S0. 

9037. Supplices libelli Sum. Pontificibus a nobilibus viris oblati ab a. 1646 ad 
1654 cum rescriptis authenticis. Insunt libelli de Polonia: Wilhelmi Bio- 
der, Georgii Wolowicz, Stanislai Januschowski, Alexandri Brzeschi, Nicolai 
Frauser, Francisci Lodzinski. Mathiae Olocenski, Christophori Soarcc 
de Abren, Sophiae Annae de Zakliczyn et Christophori Mielzyński. 

9039. Listy do kardynała Baltazara Cenci. 

9051. Encyklika kard. Garampiego o poselstwie jego do Polski i o prawadł 
na Sejmach uchwalonych, a prawom Kościoła katolickiego przeciwnych, 
drukowana w Warszawie 1775. r. 

9064. Flaminii nob. Lucensis ad Paulum Uchanscium Polonorum Regis apud 
Gregorium XIII legatum epistoła. 

9065. Listy osób obcych do Kallimacha i Lippomana. 

9067. Maphaei ad Poloniae Regem epistoła data Romae anno 1552. 

9114. Listy Garampiego. 

9200. Stanislai Siestrzencewicz Episcopi Albae Russiae encyclica pro clericis 

Soc. Jesu, data 1779. 
9385. Saec. XVI. Thomae Segeti Scoti collectio plurium erga ipsum amicitiae 

monumentorum a viris illustribus scripta... Michaelis Maloweczii a Ma- 

łowicz . . . Joannis Cootwycki . . . Stanislai Baryc^iski. 
9427. Instrukcye dla nuncyuszów za Grzegorza XIII, Klemensa VIII, Pawła V. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 177 Insfnittione a mons. vescovo di Reggio destinato nuntio in Polonia 
f, 102— 113. 

Instruttioni per la nuntiatura di Polonia f. 176—185. 

9435. Pauli Aemilii Jannini Discorso sopra Telettione da farsi del nuovo Re di Po- 
lonia eon molte altre ąualita pertinenti a quel regno et al Moscovita f. 1 1 1 . 

Julii Ruggieri Nuntii ad Sigismundum Augustum Pol. R. relatione 
copiosissima del Regno di Polonia riferita a Pio IV nel anno 1 568 f. 454. 

Hier. Lippomano Relatione sul ritorno di Polonia fatta al Senato 
Yenetiano Tanno 1575 f. 615. 

9436. Anonymi Notitie intprno ai Cardinali (Michaele Radzieowski). 

9477 i 9478. Vol. I. Alexandri Falconieri S. Rothae auditoris diario rotale 

dal 1706 al 17 14. 

Vol. II. Joseph] Antonii a Miciliano Relazione de gli ultimi nove 

giorni d'infermita e delia morte deli' Altezza Reale di Allessandro prin- 

cipe di Polonia. 
9482. Prima .synodus provinciae Gneznensis a. 1420 celebrata ex mss. codice 

chart, signata D. IV Nr. 289 in Bibliotheca Gambalunga a Rimini. Jestto 

odpis z r. 1846, na polecenie biskupa z Rimini sporządzony z odpisu 

dokonanego w r. 161 8 8 lutego we Lwowie, w klasztorze Dominikanów, 

z rękopisu starego tam sie znajdującego, na żądanie nuncyusza Diotallevi. 
9492. Saec. XV. Magistri Mathaei de Cracovia tractatus de eo, utrum expe- 

diat et deceat sacerdotes missas continuare vel laicos fiequenter com- 

municare. 
9523. Listy kardynałów legatów w czasie Soboru Trydenckiego od kwietnia 

1 54 1, do grudnia 1563; między niemi i Hozyusza. 
9530. Godofredi Groddeck. De nuper inventis Mediolanenstbus, typis impr. 

Vilnae 18 17. 
95^0. Raimundi Brzozowski S. J. EfTata literatorum de M. T. Cicerone et dp 

praestantia eius philosophiae. 

9728. Anonymi Considerazione sopra la nomina delia Corona di Polonia esclusa 
nella promozione delii 7 Marżo 1667 raandate al Sig. Referendario Mor- 
stini 8 Aprile 1665. Insunt Joannis Casimiri Polononim Regis epistolae 
tres ad Innocentium X et Alexandrum VII datę 1659 et 1660. 

9729. Innocentii XII epistoła ad Mariam Casimiram Pol. Reg. yiduam data 
Romae 1/12 1698. 

9792. Alexander VII ad Antonium Archiep. Larissensem, nuncium in Polonia, 

brevia sex de eius facultatibus spiritualibus et temporalibus 21/5 1660. 
9797- Josephi Garampi descriptio codicum varii argumenti, cuius bibliothecae 

ignoratur. 
9799. Augusti II Poloniae regis manifestum ad eiusdem Regni Status utriusąue 

nationis. 
9808. Anonymi Extrait d'une lettere de Varsovie en datę du 2 Mars 1725 

sur TafTaire de Thorn. Anonymi punctorum et paragraphorum tractatus 

Areb. Kom. biit. T. IX. 12 178 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ OUvensis relatio per ąuam demonstratur nullum praeiudiciom pacti 
yiensibus inferri per decretum a iudiciis S. Majestatis Utum a. 1725 f 

10061. Ex dyalogo Mg. Mathei de Cracovia f. 216—227. 

10079. Akta w sprawie kardy nalatu Jana Kazimierza. Nadto wymieniam niektóre rękopisy treści ogólniejszej: 

2663. Formularz penitencyaryi. 

2664. Formularz Bonifacego IX. Nic do Polski. 

3477. Akta soboru w Pizie. 

3478. Pfowizye na konsystorzach za czasów Sykstusa IV i Innocentego 
3534. Kompilacya z regestów skarbowych kardynała Mikołaja. 

3555. O IV Soborze lateraneńskim. 

3935. Akta legata Gentilisa. 

3940. Formularz. 

3943. Jacobi Volterani Diarii ab a. 1479 — 1484. 

3961. Indeks biblioteki z Monte Cassino. 

3962. Indeks biblioteki Bessariona. 
3975. Formularze Klemensa V. 
3977. Formularz Berarda di Napoli. 

3991. Capitula gener. Ord. fratrum de Monte Carmelo na perg. 

4013. Akta Gentilisa. 

4155. Kapituła gener. Dominikanów z r. 1481. 

4171, 4172. Sobór w Pizie. 

4173 — 4179. Sobór w Konstancyi. 

4180— 4193. Sobór w Bazylei. 

4194. Sobór Trydencki. 

4401 Synody z XIII w. legata Gwidona i Jana bisk. z Tuskulom. 

4739. Paris de Grassis diarium. 

4904 i 4942. Concil. Pisanum. 

4937. Pamiętnik z czasów po śmierci Hadryana VI. 

4976 i 4977. Canones diversonim Conciliorum. 

4984. Sobór w Konstancyi. 

5255. Pauli de Benedictis annales Rom. 1422 — 1484. 

5522* Diaria do Aleksandra VI. 

5595. Conc Pisanum. 

5597 ^ 5598- Sobór w Konstancyi. 

5599 — 5603. Sobór w Bazylei. 

5628 — 5636. Diaria Burcharda, Parysa de Grassis i Ludwika dc Branca. 

5648—5663. Decyzye Roty. 

5684 — 5694. Notaty Baroniusza. 

571 1. Formularz kancelaryi pap. na pergaminie. 

5737 i 5744. Formularze penitencyaryi z w. XIV. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. lyg 

5944. Diarium Parysa de Grassis. 

5945. Diarium Burcharda. 

5954. Sobór bazylejski i florencki. 

5959. Formularz penitencyaryi bez nazwisk w aktach. 

^290. Formularz penitencyaryi. 

"6330, 6331, 6362 i 6363. Formularze. 

^528. Skład uniwersytetu w Padwie w. XVI. 

•6569. Statuta kapituł Teatynow. 

■6630 — 6660, 6681—6683 i 6456. Decisiones Roty. 

-6950. Instrukcye Eugeniusza IV. 

7023—7026. Odpisy różnych aktów papieskich średniowiecznych. 

7037. Odpisy uchwal kapituł Cystersów od 11 37 — 1282. 

7040. Introitus et £xitus Camerae 1521 — 1522. 

7062. Akta konsystoryalne z XVI w. (1563 — 1565). 

7157. Odpisy listów papieskich z XIII w. toż samo 7213 — 7219. 

7167. Diana seu acta ab a. 1378 — 1396. 

7253 i 7254. Solutiones Camerae ap. 1506 — 1520. 

7305. Doktimenta Soboru w Pizie. 

7871 — 7899. Necrologium Romanum od r. looo— 1729. 

7900. Necrologium episcoporum 981 — 1777, 

7901. Nekrologi członków kuryi od r. 1454. 

7902. Nekrolog Jezuitów od r. 1557. 

7922 — 7956. Akta papieży od XIV do XVIII w. 
-8030—8033. Odpisy listów pap. z XIII— XV w. 
^» 33— 8157- Decyzye Roty z XVI i XVII w. 
^224. Ekscerpta z regestów. 
-824?. Exitiis Camerae ap. z r. 1331 i 1332. B. Ottoboniani. 

32. CracoYiensis universitatis Doctorum. Tractatus de auctoritate Ecciesiae et 
Conciliorum occasione controversiae esortae super concilio Basiliensi 
f. 103 — 143. To samo Cod. 129 f. 128. 

■^S* 333. 44^* 688 i 910. Provinciale. 

348. Andreae de Kokorzino S. Theol. Doctoris in Universitate Cracoviensi con- 
tra articulum Hussitarum de Communione laicali sub utraąue specie f. 185. 
Inquisitoris Cracouiensis edictum de Hereticis f. 258. 

439< lulii III Instrucciones variae. 

444i 688, 719, 898. i 912. Martini Poloni Chronicon. 

487. Sum. Pontificum scilicet Joannis XXII, Benedicti XII, Clementis VI, In- 
nocencii VI, Urbani V, Gregorii XI buUae ad diversos cum indice. 

4^8 Ballae autenticae sum. Pontificum Innocentii IV, Aiexandri IV, Urbani IV, 

Clementis V, Joannis XXII, Benedicti XII, Clementis VII, Leonis X, Gre- 

12* l8o SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

gorii XIII, Pil III circa sacram inquisitionem ad favorem fratram mino- 

rum Ord. S. Francisci. 
762. Descriptio omnium civitatum, episcopatuuin et archiepiscopatuum citraet 

ultra marę. Scriptus est iste codex quo tempore regulares ord. S. Augu- 

stini Lateranensem ecclesiam teiiebant. 
905. Pii II bulla de bello gerendo contra Turcas f. i. 

Oratio in concistorio per Jacobum de Seno reg^is Poloniae ora- 
torem f. 42. 
1 147. Hugonis Blotii Miscellanea Polonica pertinentia ad annum i574etduos 

seąuentes. 
1426. Discorso sopra Telezione da farsi del nuovo Re di Polonia (c. 16 17) f. sS. 
1 5 10. Pii pontificis bulla ad Christifideles de suscipiendo bello contra Turcai 

Aeneae Silvii oratio ad Principes de movendo bello łn Turcas f. 70. 
1625. Epistolae nonnuUae Innocentii III, Gregorii IX, Innocentii IV, Clemoh 

tis IV, Joannis XXII, Benedicti XII, Urbani VI. 
1728. Bartholomei Tortoletti opera c. XIX Epistolae conscriptac pro Card. Pio 

ad lustum Lipsium, Sigismundum III Pol. R., electum archiepiscopum Gnes- 

nensem, electum Plocensem, Wladislaum Sueciae et Poloniae prindpefli 

f- 433—451- 

c. XXIII f. 453. Epistolae ad Poloniae regem. 

1739. Saec. XV. Formularium diplomatum Rom. Pontificum excerptum ex re- 

gestis Joannis XXIII, Martini V et Eugenii IV. 
1844. Nicolai Papae bulla de suscipiendo bello contra Turcas. 
1853. Miscellanea variarum rerum ex diversis coUecta. 

F. 18—106. Varie instruzioni dati ai Nunzi Apost. o altri OffidaB 

di Sua Santita in Venezia, Spagna, Francia, AUemagna e Polonia. 

F. 112 — 132. Notizia de Beni comprati nel regno di Napoli da Bon 

Sforza Regina di Polonia. 
1902. Copernici Nicolai de revolutionibus orbium coelestium libri sex exciissi 

Norimbergae a. 1 543 cum notis manuscriptis Incerti, eiusdemąue in fine libfi 

nova, quam dicit a se inventa atque exstructa hypothesi. i 

2068. Oratio dominorum Polonorum ad dom. Bohemos facta per legattonem 

dni Dobeslai Lubelczlin de Kuroznanti pro electione Ser. Principis Wla* 

dislai primogeniti olim Kazimiri Regis Pol. in regem Bohemiae in Cutho* 

civitate perorata f. 113. 

Oratio Ungarorum in susceptione domini Regis Wladislai in rcgcm 

Ungariae facta per Johannem ep. Waradensem f 115. 

Vincentii episcopi Cracov. Historia Polonica f 120 i inne kroniki 

i roczniki znane. 
2160. Vite delii Re di Polonia f 97. Incipit in Lecho qui regnavit a. DCC 

desinit 'u\ Sigismuiido, qui regnavit a. 1588. 
2175. Relazione di alcuni costumi de Signori Ambasciatori Moscoviti che 01* 

si trovano in Livorno per passare all' Ambasceria di Venezia L ili. w ARCHIWACH I BLBUOTEKACH RZYMSKICH. lgx 

2206. Relazione delia Nunziatura di Polonia in tempo di Gregorio XV f. 156. 
22S0. Callimaci de rebus gestis in Hungaria. 

2334. Nr. VIII f. 358 i 370. Primi Marescalli regni Poloniae epistoła ad Cle- 
mentem VIII. 

XI f. 366,. 368, 471. Sigismundi Kegis Pol. epistoła ad eundem. 

XVI f. 334, 386. Palatini Cracov. epistolae ad Clementem VIII et 
Cynthium Card. ^ 

XVIII f. 390. Magni Cancellarii Poloniae epistoła ad Cynthium 
Card. Aldobrandinum. 

XXI f. 398. Episcopi Cracov. epistoła ad eundem. 

XXVII f. 417. Hipatii archiepiscopi Kioviensis epistolae ad eundem. 

XXIX f. 423. Episcopi Cr^coy. epistoła ad eundem Cardinalem. 
:2364. Sigismundi R. Pol. epistolae ad Card. Aldobrandinum f. 366, 368. 

Palatini Cra<:ov. Epistoła ad eundem, {. 386. 

Magni Cancellarii Poloniae epistoła ad eundem f. 390. 

Episcopi CracoY. epistolae ad eundem f. 398, 423. 

Archiepiscopi Kioyiensis epistoła ad cui^dem f. .417. / 

Sigismundi R. Pol. epistoła ad Clementem yill f. 471. 
2366. Saec. XVI. Protest Atio Archiepiscopi in Senatu Poloniae f. 204. 

2415. Instriictio^ pro Maximiłiano Hernestan nuncio ąpost. Clementis'.VIII ad 
deferendam rosam Reginae Poloniae a. 1592 f. 350. 

2416. Diariu/n rerum gestarum in Polonia contra Turcosa i Septombr. ad 24 
anni 1621 f. 486 i De moribus et imperandi crudełitate Basilii Moschoviae 
T. enarratio f. 558. 

2417. Registro. di tettere scritte dalia cofte di: Roma dałł\a, 1572 al 1579 
a varii Nunźi (di Polonia). 

2421. Diicorso al Sigisoigndo di Polonia sopra li ręgni di Svezia e di Polpnia f. 4K 
Rtcordi al Re di Polonią nełl' occup^Jone del Regno di Svezia 
fatta dal Duca Carło suo fratełło f. 45- 
Discursus Super pgce Turcica f. 144. 

2427. Comizi fatti in Polonia contro ił Tucco ł'anno 1597 Ł 290. 

Circa Tosseryanza del Conciłio di Trento nelła Polonia f. 350. 

2433, saec. 'XVI. Relazione di Polonia f. 166. 

Relazione di PołoOta di mons. Ruggieri f. 176. 
Relazione di Polonia di mons. Lippomani f. 273. 
Lettera dal Turco a^ Polacchi del 1575 f. 299. 
Lettera del Moscovita al Re di Polonia colła risposta f. 301. 
Parlamento fatto alRe ;di Polonia f. 303. 
Super Annatis regni Poloniae f. 310. 

De obłatione pilei et ensis Sigismundo II Poloniae Regi per Ro- 
varium f. 317 i Discorso sopra la nuoya elezione del re di Polonia f. 324. 

2434. Instruzione per Msg. DiotaUevi Nunzio in Polonia f. 829. 1 82 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

2435. Lettera dtl re di Polonia all* Abbate Osio suo residente in Roma per» 

ii cardinalato di mons. Yisconti f. 444. 

Differenze fra ii Card. Montalto e mons. Yisconti per le nomine 

di Spagna e di Polonia f. 448. 
2456. Istanze del Re di Polonia al Papa per la guerra contro ii Turco f. 274. 
2461. Lettera del Nunzio di Polonia 1659 sopra la Metropolia deli' ArdTCS- 

covo di Plosco Rutheno e unione colla chiesa Latina f. 484. 
2463. Breve di Allesśandro VII 1662 al Re di Polonia per la contribuziofie 

degli ecclesiastici ł. 412. 

2476. Saec. XVI. Diverse lettere per la lega contro ii Turco 1. 228, 259. 

Awertimenti circa la Polonia f. 291. 
Lettera ai Sigismondo re di Polonia f. 295. 

2477. Relazione delie missioni in Polonia f. 284. 

2479. Relazione deir ingresso in Roma del duca Radziwiłł ambasciatore dd 

Innocenzo XI f. [25. 
2481. Saec. XVII. Inforroazłone delia Polonia f. 275. 

Animadversio in dissertationem politicam ad rempublicam Poloniac 

de futuri regis electione f. 207. 
2485. Oratio del Radziwiłł contro ii re di Polonia f. 5. 

2489. Relazione dellaggiustamento seguito tra Tarmi Polacche e TransiWane f.3^ 

Petri Dembiński epinicium triumphale Jołi. Casimiri R. Pol. f. 4S2. 

2490. Epistolae variorum ad Cardinałem Corradum Datarium... Andreae Ecir 
scopi Cracov. Johannis Casimiri Pol. Regis. 

2494. Saec. XVII. Dieta di Polonia 1669 f. 395. 

Cłirysostomi Gninski oratio ad Clementem X dum prostemeret 

vexillum Ottomanorum spolium victoriae Cłiocimensis f. 445. 
2496. Puncta tractatus inter Michaelem R. Pol. et sultanum Machmet Han f. lOi 
2499. luramentum foederis inter Imperatorem et Regem Pol. praestitum a Card- 

Pio in concistorio f. 243. 
250 r. Profitti deir armi di Moscovia contro la Polonia f. 98. 
2505. Infeudationes factae ab Innocentio VII ad Eugenium IV podobnie ; 

2503-2509. 
2510. Relazione di Polonia di Girolamo Lippomano ambasciatore Vencto ł. 35- 

2528. Wyjątki z różnych aktów papieskich w. XVII. 

2533. Saec. XVI. Censura orientalis ecciesiae de praecipuis nostri saeculi hae- 
reticorum dogmatibus a Stanislao Socolovio, Stephani Pol. R. tfaeologo 
ex graeco in latinum conversa et notis illustrata ad Gregorinm XIII. 

2548 B. Saec. XVI. Index rubriceliarum bullarum Johannis XXII — Martini V. 

2623. Itinerario deli' Card. Gaetano al Re di Polonia. 

2642. Diarium electionis Polonicae a. 1587. Item convocatio Varsaviensis ac 
confoederatio Cracoviensis f. 1 . 

Notizie delia elezione fatta nell anno 1697 f. 163. 

2706. Utbani VIII breve anni 1643 ad regein Foloniae. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. igj 

k Lettera del Re di Polonia ad Innocenzo X sopra ii titolo di Al- 

tezza negato al cardinale suo fratello f. €: 
st 2725. Instruzioni a Mons. di Torres Nunzio in Polonia e a Mons. Lancelottt 

f. 131 i 189. 
■41 2726. Instrukcye dla nuncyuszów z drugiej polowy w. XV. 
^; 2761. Saec. XVIII. Lettera del Re di Polonia alla Regina sua consorte 1683 f. 1 56., 

2816. Ceremonia! przyjęcia królowej polskiej f. 289 saec. XVIII, 
li 2931. Saec. XIV. Reguła Fratnim Theutonicorum. 

2947. Saec. XVII. Epistoła Hcnrici ducis Polonorum ad Joannem Papam f. 211. 
3: 3115- Saec. XVIII. Del mondo nuovo del Cavaliere Pier Leone Ghezzi cio^ ri- 
tratti e carricature di varii soggetti da lui disegnate. 

f. 91 i 92. Barone Buschet aggente del Re di Polonia. 
3135. Lettera di Giovanni Zamoischi intorno alle cose di Polonia f. 79. 
j 3 141. Lettera del Consiglio di Polonia al Re f. 161. 

3142. W sprawie elekcyi króla w Polsce w końcu w. XVI f. 204 i 349. 
3154. Saec. XVIII. Dell' academia tenuta avanti la Regina di Polonia f. 581. 
jl 3164. Saec. XVIIL Epistoła Regis Poloniae ad Pontificem Nr. 25. 

3175. Saec. XVIII. Descrizione delia Polonia fatta da Mr. Fulvio Ruggieri 
Tanno 1565 nr. 36. 

Ippoliti Aldobrandini card. epistoła ad regem Poloniae Nr. 37 i 45. 
De casu, fortuna et rerum eventu Maximiliani Austriaci et regis 
^ Poloniae Johannis Alberti ąuondam et regis Hungarie Nr. 38. 

Pauli III breve super collectoria regni Poloniae Sig^ismundo Regi 
concessa Nr. 39 i 40. 

Protestationes nuncii Poloniae Vincencii Portici contra investituram 
ducis Prussiae Nr. 42. 

Declaratio regis Poloniae super caducitate Feudi Prussiae Nr. 43. 
luramentum consiliariorum Regni Poloniae Nr. 44. 
3179. Lettere del Re e delia Regina di Polonia al Cardinale di Forbin Nr. 41. 
Lettera del papa al re di Polonia Nr. 86. 

Lettera di D. Livio Odescalchi alla Republica di Polonia Nr. 92 i 94, 
Lettera del Cardin. Radzicie wski al Card. Barberini 1694 Nr. 118. 
Lettera del Papa alla Regina di Polonia 1698 Nr. 132. 
Cerimoniale per la Regina di Polonia per ii trattamento de Sig. 
Cardinali Nr. 134. 

3184. Relazione di Polonia di Mons. Ruggiero nunzio a Pio V Tanno 1568 f. 75^ 

Cardinalis Caetani Poloniae legati relatio ad Papam de sua legationc 
f. 143, 226. 

3185. Relazione del regno di Polonia deli' abbate Rughiero scritta Tanno 
1568 f. 274. 

3206. Memoria per la restitutione delio stato di Bari e di Rossano in nome 
del re di Francia e di Polonia in beneficio delia Ser. Infante di Po- 
lonia 1573 f. 50. 1 84 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Lettere di Stanislao Clodinio f. 73. 

Lettere del Cardinale Yarmiense f. yS i inne z Polski. 
3207. Saec. XVL Lettere di Andrea Caligan nunzio in Polonia f. 144, 169. 
3270. Registro di lettere scritte al Card. Ottoboni chi fu poi Alessandro VIIL 

Lettere di Piętro vescovo di Cracovia f. 3. 
3280. Registro di lettere scritte al Card. Ottoboni. 

f. 116 di Nunzio in Polonia. C. Reginae. 

29. Epigramma ad Joannem ep. Cracoviensem f. i i B. Casimiri oratio rytiimica 

ad Deiparam f. 149. 
163. Regulae et constitutiones Ordin. S. Mariae Domus Theutonicorum partim 

latine partim germanice. 
362. Canzone nella morte del Card. Radziyill f. 37. 
5i^> SSS» 709, 760, 932, 1770, 1898 i 1985. Martini Pol. Chronicon. 
550. Provinciale. ! 

570. losaphat Cuncevitii Arch. Polocensis martyrii relatio. 
601. Chronicon Ruthenicum. (Mylny tytuł zob. Dudik, Iter It. II str. 215). 
603. Girolamo Lippomano Relazione sopra ii Regno di Polonia, f. 40. 
681. Philippi Callimachi reriim in Hungaria et contra Turcos gestarum per 

Yladislaum Poloniae et Hungariae Regem libri sex. 
706. Wratislauiensium episcoporum ad Christi an. 1600 senes et vitae. 
786. Joh. Goslupeschi epistoła ad Casparem Caput Bovis. 
923. Alberto Yimini Istorico racconto delie sollevazioni de Cosaccht nel rcgno 

di Polonia contro quella Republica libri cinąue alla Regina di Svezia. 
1309. Sebaldi Adlof Wratislauiensis Summa fundamentalis astrologiae. 
1 5 10. Orationes habitae in petitione Regni Poloniae a. 1575. 
1878. Aeneae Sylvii ad Card. Sbigneum ep. Cracoviensem epistoła. Praemittitiir 

epistoła Cardinalis ad Aeneam. 
2023. Stephani Aratoris ad Regem Poloniae litterae f. 16. 

D. Palatini.i) 

465. Peregrini Poloni sermones de tempore et de Sanctis saec. XIV. 

595. Saec. XV. Acta Concilii Constantiensis et Basiliensis. 

596. Saec. XV. Sermones habiti in concilio Rasiliensi f. i83v. Nicolaus Ko- 
zlowsky canonicus Cracoviensis. *) Część katalojTii tejro działu do Nr. 921 zo^^tała ju/. ogłoszona drukiem jako Tom I kata- 
logów Biblioteki watykań«;kiej, pod tytuicin: j^Codiccs Palatini Latini Bibliothecae Yaticanae At- 
scripti praesidentc I. 13. Card. Pitra episcopo Port. S. R. E. Bibliothccario recensoit et digcssit 
Henricus Stevcnson iunior rccognovit I. B. dc Rossi«. Komae 188O. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 1 85 

97' 599 * 6cx>— 603. Akta Soboru bazy lejskiego. ^ - 

01. Saec. XV. Almae Universitatis Cracoviensis tractatus de auctoritate sa- 

crorum Generalium Condliorum specialissime et doctrinalissime fundans 

ventatem et iustitiam S. Concilii Basiliensis et S. d. n. Felicis p. V f. i . 
Tj, Saec. XV. Processus adversus Nicolaum et Johannem de Polonia, Conradum 

de Saxonia aIiosque Valdenses a. 1391 f. 47. 
82. Martini Poloni Ord. praed. tabula decretonim et decretalium. 
90. Martini Poloni summa iuris canonici. 
01. cz. I. Formularz pisany ręką XVI w., złożony z wielu listów, między 

niemi na końcu list Wladislai Regis Poloniae; mieszczą się tu nadto listy 

Karola łV, W. Mistrza Zakonu krayż. i inne. ' 
09. Jaćobi deParadiso Tractatus. 
17. Mag. Mathei de Kracovia confessionale f. 13. 
57. z r. 1306. Legenda maiofb.Edwigis ąuondam ducissae Slezie F. 3. Le* 

genda minor f, 65 v^:H>^tor£a (ófficium b. Hedwigis) f. l77v. . 
879. Petri a Proboszczowice asbrologi Craco^iensis iudicium cometis visi a. 1556J 
892. Joannis de Suchten medici R^is Poloniae decem et octo > propositiones 

mćdicinales. . j ! '; 

913. Maximiliani Imp. littere de sua in' regem Pol. electiohe. . E. Urbinates. 

[68. Wiersze Kalimacha: ' ! ; ' 

;94. Martini Poloni Chronicon i Provtnciale. 

^01. Sbignei Cardinaliś S. Priscae ad Aeneam Silvium epistoła. 

^02 — 406. Listy Eneasza Sylwiusza. 

ii^. Ordinum Regni Poloniae nonnullorumque eius magistratuum in electione 

Sigismundi III emanatum ac ad diversos principes Christianos, legationes, 

epistolae ac responsa, Opus transcriptum, ut videtur ex libro Cracoviae 

impresso anno 1587 f. 26. 
ti6. Anonymi Relazione delie difficolta, che si trovano per compimento delia 

legatrattata tra Timperatore c Polacchi contro ii Turco Tanno 1596 f. 419. 
(iS. Ritgguaglio deir yiaggio del Cardinal S. Sisto, ąuando ando in Venezia 

legato al re christianissimo nel passagio suo di Polonia per Italia 1574 f. 204. 
122. Relazione e Descrittione del Regno di Polonia f. 634. 
i23. Julii Ruggieri Relazione data alla S. di Pio V nel suo ritorno dali* Am- 

basciaria da esso fatta al R^ di Polonia Tanno 1568 f. 249. 

Anonymi Relazione del Regno di Polonia a degl' altri stati aggiunti 

a quełla corona, eon la forma del giuramento de' consiglieri di esso 

Regno f. 357. 
127. Hteronymi Lippomani Relazione fatta nel Senato e Consiglio di Venezia 

doppo 11 suo ritorno dair Ambascieria di Enrico Re di Polonia. 
(29. Anonymi Raccolta d'alcune cóse piu notabili occorse al P. Antonio Pos- 186 SmAVfOZDAmE z POSZUKIWAl^ 

sevino delia Comp. di Gesu spedito da .Greg^rio XIII i'anno 1581 al Gna 
'Duca di Moscovia per rianire e reconciliare g^* animi inimici dei Ke di 
Polonia e di quel Gran Duća e per introdurre amicizia frk quel Principe 
scismatico e la S. Sede f. 264. 

832. Relazione delia Moscovia e Polonia f. 252 i 371. 

835. Petri Duodo Relazione delia Polonia fetta aila Signoria di Yenezia ritor- 
nato Ambasciator da quel R^ 1. Anno 1592. 

837. Malaspina Relazione dl Polonia fatta dal detto Malaspina nełta Ntinziatuntl 
di quel regno Tanno :6oo f. 480. 

Anonymi Istrutione data al Malaspina Nuntio di Polonia f. 51: 

854. Anonymi Discorso sopra Felettione del nuoyo Re di Polonia da faisi per 
morte del Re Stefano successa Tanno 1587 f. 454 i przytem H. Spao- 
nochii Discorso. 

855. Julii Rugg^eri Protonotarii ap. Discorso intomo alli aiuti di Polonia a fa- 
vore delia Lega contro ii Turco. diretto al Papa f. 326. 

85€. Chi deve pretendere ii Regno di Polonia, trk gl' Arciduchi Ernesto 
e Massimiliano f. 280. 

858. Del Nunzio Malaspina Discorso delio stato spirituale e politico del Regno 
di Syezia, tudzież o korzyściach połączenia państwa tego z Polaka dla 
chrześcijaństwa f. 548. 

859. Anonymi Discorso sopra Felettione del Re di Polonia fata Tanno 1587 f. 93. 

Abbatis Gaetani, ut creditur, Discorso intorno alla Legazione di Po* 
lonia del Cardinal Gaetano, Zio deli* Autore f. 339. 

Discorso scritto li 24 Giugno 1606 sopra le miserie, che sovrastano 
air Italia e delia sollevatione de Polacchi contro ii Re loro f. 471. I 

860. Anonynu Discorso se convenga a Polacchi di muover al presente Tarmi 
contro ii Turco f. 193. 

864. Sixti IV Instructiones pro N. Card. S. Marci in Germaniam, Ungariam. 
Poloniam, legato destinatto, de pace inter principes tractanda die XX 
mai 1472. 

Instructio N. Nuncio ad Regem Ungarie misso super Concordia cum 
Imperatorc et Poloniae Regę et bello in Turcas f. 79. 

Sixti IV Instructio pro Archiepiscopo Rhegiensi nuncio ap. cum 
potestate legati a latere per omnem provinciam Livoniae f. 162. 

Instructiones P. Card. Rhegino ad reges Ungariae, Bohenaiae et 
Poloniae ac eorum Regna et illis adiacentes partes legato f. 187. 
365. Instruttione per Tabbate Martinengo destinato Nuntio al Re di Polonia 

in data delii 15 Luglio 1548 f. 320. 
S66. Ridolphi II Instruttione agi' Ambasciatori mandati da S. M. Cesarea li 3 Febraio 
1595 alla dieta di Cracovia affin di tirare i Polachi in lega contro ii Turco. 

Anonymi Lettera nella quale gV Ambasciatori suddetti danno conto 
a Cesare delF esito del loro negoziato in data deli' anno 1595 f. 239 i 261. 

Caesaris responsio alli suddetti Ambasciatori f. 269. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. iS/ 

Epistoła al Re di Polonia sopra Tistessa materia data in Praga U 
2y Aprile 1595 f. 271. 

Anonymi ńsposta data agi' Ambasciatoń Cesarei dai Cooutii gene- 
rał] di Cracovia li 28 Marżo 1595. t 274. 

Clementis VIII iussu Instruttione in data delii 13 Aprile 1597 per 
ii Sig. Cardin. Gaetano legato in Polonia f. 333. 
$67. Consultatio et Discursus de competentia ser. Ernest! et MaxiiniUani fra- 
trum in electione Regis Poloniae Varsaviae die 4 Februarii 1587 f. 128. 

Negotiatio deli' ambasciatore di Polonia mandato a gli stati di 
Fiandra e alla Regina d'Inghtlterra Elisabetta Tanno 1597 (Quest' Am- 
basciatore fu Paolo Dsialin secretario del Re di Pol.) f. 213. 
E020. Descrizione del R^no di Polonia f. 21. 
1028. Nr. 22. Commendoni Cardinalis Oratio ad Senatum Pploniae. 

Nr 23. Regni Poloniae Cancellarii Oratio habita in Senatu. 

Nr. 24. Poloniae regis oratoris Oratio ad S. Caesaream Mai. 
1033. Relazione di tre conventi fatti in Polonia dalia Nobilta Tanno 1606 Tul- 
timo de quali pretendeva parte di essa nobilta fosse avuto ed ammessa 
per Rokos; eon Torigine e cause di essi, ed altre particolarita necessarie 
a sapersi per intelligenza d'ogni seguito successo fatta da Alessandra 
Gili di Pistoia al Duca di Urbino. 
1 1 1 3 . Nr. 2. Donatio Denarii S. Petn Regi Poloniae ad decennium et deinde ad bene- 
placitum pro reparandis ecclesiis et castris dirutis a Tartaris die 12 Maii 1 505. 

Nr. 33. Instrumentum compensationis inter Rudolphum Imperatorem 
et Stephanum Regem Poloniae super Neemel et Lachamor. 

Nr. 35. Lettera, (forsę del Ministro di Spagna in Yenezia] alla Re- 
gina di Polonia 10 Gennaro 1587 in condoglianza delia morte del Re. 

Nr. 36. Sigismundi Regis Poloniae litterae ad Paulum III in obitu 
sui genitoris die 14 Junii 1548 cum oratione Martini Cromeri eiusdem 
regis secretarii et responsione Blosii El. Fulginatensis, Pontificis secretarii 
pro eodem Pontifice. 

Nr. 44. Confoederatio inter Regem Ungariae et Poloniae a. 141 2. 

Nr. 122. Transactio d. Cancellarii Regni Poloniae cum Chan Im- 
peratore Tartarorum 1595. 
1114. Nr. 114. Lettera del Vescovo di Olmutz al Arcid. Massimiliano, come 
ad eletto Re di Polonia. Varsovia 22 Augusto 1587. 

Nr. 115. Lettera delia Regina di Polonia alP Arcivescovo di Na- 
poli, Nunzio di N. S. in quel Regno, Varsovia 22 Febraio 1587. 

Nr. 116. Relazione delia guerra tra la Polonia e la Turchia fatta 
neir anno 1621. 

Nr. 117. Capitoli delia pace fra i Polachie ii Turco 29 Ottobre 1621. 
1492. Nr. 3. Parere del Re Stefano di Polonia per far guerra contro ii Turco. 

Nr. 12. CoUegazione trattata dal Nunzio del Papa tra Tlmperatore 
e ii Re di Polonia a danni del Turco Tanno 1598. t88 SPRAWOZD. Z POSZUiaWAŃ W ARCH. I BIBL. RZYMSKICH. 

1631. Nr. 6. Michaele Radzieyowuski. 

1679. Caesaris Borsatti Relazione deir Ospitalita data a Maria Casimira reg 

delia Polonia dal duca di Bracciano Livio Odeschalchi f. 315. 
1689. Racconto di cose notabili awenute nell assedio di Vienna 1680 £ 1 

1 69 1. Innocentii XII Epistoła ed Regem Poloniae f. iii. 

1692. Card. Mazzarini epistolae quaedam ad ducem Mantuae, ad Roncalli '. 
loniae residentem, ad Card. Orsini etc. cf. cod. Vatic. 8774. 

1695. Anonymi Relazione del fatto accaduto al Principe Gaetano Cesai 
Tan. 1700 inanzi al palazzo delia Regina di Polonia. 

1696. Anonymi Racconto deli' entrata in Roma del Sig. Conte Osenlischia 
basciatore del Re di Polonia Tan. 1633 f. 85. 

Card. Spada lettere due circa gli interessi delia Polonia Tan 
1699 f. 228. 
1705. Sveciae Regis declaratio adversus Polonos italico sermone f. 134. DODATEK. sprawozdanie z poszukiwań za listopad i początek grudnia r. 1898. w celu rozpoczęcia dalszych poszukiwań w Archiwum watykańskiemu 
\ roku 1898/9, udałem się ponownie w jesieni r. 1898 na listopad i początek 
grudnia do Rzymu, a w drugiej polowie listopada przybył tam również Dr Sta- 
lislaw Kutrzeba, który aż do lata 1899 zajmie się pracami ekspedycyi. Pro- 
gram obecny objął przedewszystkiem uzupełnienie i kontrolę badań dotych- 
rzasowych wśród materyalów wieku XIV, równocześnie zaś przedsięwzięto 
itudya przedwstępne nad materyałem wieku XV, dla ułożenia dalszego planu 
pracy. O ile chodzi o wiek XIV, ukończono poszukiwania w różnych rodzajach 
regestów i rozszerzono je na akta skarbowe, badanie zaś materyalu z wieku XV 
ograniczyło się dotąd tylko na akta mieszczące się w regestach, przyczem 
jednak uwzględniano luźne kodeksy rękopiśmienne, znajdujące się w poszcze- 
gólnych armaryach, tam bowiem tkwi jeszcze wiele nieznan^o i niezbadan^a 
dotąd bliżej materyalu. Po za Archiwum watykańskiem zaś pracowano tak 
w Bibliotece watykańskiej, jak i w bibliotekach Barberini i Vallicellana w Rzy* 
mie, tudzież w Bibliotece narodowej i Archiwum państwowem we FlorencyL 
Z wyników poszukiwań dotychczasowych, które w znacznej mierze uzupełniają, 
dawniejsze, zamierzamy zdać sprawę w niniejszym dodatku. ^) I. ARCHIWUM WATYKAŃSKIE. 

I. Regesta watykańskie. 

O wewnętrznem urządzeniu tych regestów w w. XV wspominaliśmy jui^ 
w krótkości wyżej. Obejmują one poważną liczbę przeszło 500 tomów, pisa- 
nych wyłącznie na papierze in 4-0,*) często zaopatrzonych na wstępie spisem 

*) Do podanej w głównej części niniejszego sprawozdania literatuiy dotycz^ej Archiwum 
watykańskiego dodajemy pracę: Haskins »The Yatican Archives«, ogłoszona w >The American 
HiJtorical Review II, i«, lecz jej dotąd, niestety, niemogliśmy mieć w ręku. 

•) W uzupełnieniu podanych w uw. I str. 27 niniejszego sprawozdania, wykazie tomów papiero- 
'rych regestów watykańskich z czasów awignońskich dodaję, że nalei§ tu jeszcze T. 251 i 262 
t-rbana V i T. 28 1 Grzegorza XL Tomy papierowe z tych czasów naleią przeważnie do kategoiyi 
^^g. avignońskich. 190 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ znajdujących się w danym tomie aktów, lecz nie są tak porządnie urządzoot 
Jak regesta z czasów avignońskich, a i pismo ich mniej jest staranoeii, 
Prowadzone były jużto przez sekretarzy papieskich [expedttio ptr secretami 
juźto przez kamerę papieską (registra camerae), jużto wreszcie przez 
laryę główną (registra cancellariae), a odpowiadają temu do pewnego 
główne kategorye aktów, w regestach się mieszczących, jakkolwiek niezu 
bo niejednokrotnie pewne sprawy, jak n. p. beneficyalne, jużto przez 
laryę przyboczną, jużto przez kamerę, a wreszcie i przez kancelaryę gli 
załatwiane być mogły. W każdym razie jednak kat^^rya litterae Słcntat, 
pedyowanych per cameram secretam d, papae, t. j. przez kancelaryę 
czną, a nie przez podobnie nazwaną władzę skarbową (Rev. Camera 
należy do rzędu regestów prowadzonych przez sekretarzy, kategorye 
de curia, tudzież officialium lub officiorutn, obejmujących sprawy zarządu 
stwa kościelnego, dóbr Kościoła rzymskiego, mianowania urzędników 
kościelnego, miasta Rzymu i kuryi w najszerszem pojęciu, jak n. p. in 
torów, koUektorów, kapelanów, nawet lekarzy, objęte były regestami kai 
akta zaś dotyczące spraw beneficyalnych, jak Ittierae ezpectantiarum i niel 
z pośród należących dawniej do rzędu litterae commun€9 wypełniają 
kancelaryi głównej. ^) Ku końcowi jednak wieku XV, zwłaszcza od czasów 
kstusa IV, pojawia się dział obszerny diyersarum bullarum, co do treści 
dzo różnorodny, a który jeszcze co do sposobu prowadzenia bliższych 
studyów. Mieszczą się w nim najrozmaitsze sprawy tak beneficyalne, jak i i 
podobne do objętych działem diyersarum fomtarum^ należącym do 
eammunes, dla których założono odrębną kategorye regestów kancelaryi, 
nych dziś pod nazwą regestów lateraneńskich. Dla celów naszej pracy 
€e^] doniosłości przedstawiają regesta secretariorum i de curia, bo one 
spraw najważniejszych, reszta zaś zajmuje w tym względzie stanowisko 
rzędne. Theiner wyzyskiwał je również, ale w sposób bardzo pobieżny, 
szczając wiele tomów i niepodając wszystkiego. Pomimo więc j^^ publ 
praca w dziale tym musi być przez ekspedycyę naszą powtórnie przepro 
dzoną, przynajmniej o ile chodzi o tomy obejmujące akta najdonioślejszej 
Dla zapoznania się z urządzeniem tych regestów i ich treścią, tudzież dla 
nienia sposobu postępowania Theinera, przejrzałem szereg tomów z różn; 
kategoryi aktów i z różnych lat wieku XV, zwłaszcza tych, z których w 
blikacyi Theinera nic nie zamieszczono, wynik zaś mych poszukiwań naj 
objaśni tak o zawartości aktów, jak i o tem, ile z nich wydawnictwo 
nione korzystało. 

Przejrzałem tomy następujące: *) Jak jui wyżej podano, sposobem urzjjdzenia regestów z w. XV, lecz tylko z czss<$w 
cina V i Eugeniusza IV, zajmuje sie wyczerpujijco praca Ottenthala: »Die BallenKgłster Ifartii 
und Eugen IV«. (Mittheil. d. Inst. f. osterr. Geschforschg. I Ergilnzungsband str. 401 — 589). 
-czasów późniejszych brak prac podobnych. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 191 349. Marcin V. (Kegestrum secundum litteranim coUectorum et aliorum 
oiiicialium quoruincunque per SS. D. N. D. Martinum div. prov. pp. V 
receptonim, Florentic inceptum a. III). 

F. 146. Mgro Sbigneo Johannis de Olesnicza prepos. eccl. S. Flo- 
riani extra muros Crac. Mianuje go notaryuszem Sed. Ap. Tibure III 
Kai. Julii a. IV. 

F. 146 V. Archiepiscopo Gnezn. Aby odebrał od niego dotyczącą 
przysięgę, d. u. s. 

355- Marcin V. (Regestrum quintum litterarum apostolicanim de curia et 
alianim in camera apostolica registratarum). 

F- 33 V, 34 i 35. Trzy dokumenty: a) Priori generali ord. frum. Car- 
tusiensium. 6) Priori monasterii prope Stetin Cart. ord. c) Conrado Horn 
Yicario Monast. S. Crucis z daty Rzym VIII Kai. Junii a. VTI. O zało- 
żeniu w Polsce na prośbę króla Władysława klasztoru Kartuzów. 

F. 114 — 116. Archiepiscopo Leopoliensi. >Ad preclara devotionis€. 
W sprawie subsydyum od kleru na wyprawę króla do Czech. Rzym V 
Id. Novembr. a. VII. 

F. 139 — 143. Cztery listy Archiepiscopo Leopoliensi, Wladislao 
Regi, Archiepiscopo Gneznensi i Alexandro alias Witoldo duci Lithanie 
z daty Rzym Non. Januar. a. VIII przeciw Zygmuntowi Korybutowi 
w Czechach. 

F. 198. Petro de Lamburga scol. eccl. Gnezn. licenciato in dećretis 
Collectori. Kwit na złożone pieniądze. Rzym VIII Id. Junii a. Vni. 

F. 24 IV. Archiepiscopo Leopoliensi. W sprawie subsidium kleru 
na czeską wyprawę. Rzym V Kai. Januar. a. IX. 

357. Marcin V (Liber gratiarum expectativarum). 

F. 149. Custodi eccl. Warschauiensis. Nadaje Floryanowt Wencze* 
slai de Branbi Pozn. dioc. beneficyum należące do nadawstwa biskupa 
lub kapituły płockiej. Constancie III Kai. Febr. a. I. 

F. 150. Johanni Pomorano canon. WladisL Nadaje mu considera- 
tione Joradani episcopi Albiensis, proszącego za nim jako za swym ka- 
pelanem i domownikiem, kanonię w dyec. włocł. Constancie V Kai. 
Febr. a. I. 

486. Pius II de cuna. F. 155 v — 157. Gregorio electo Chioniensi, Luthouie 
et totius Russie infenons. Organizuje unicką metropolię kijowską, co za- 
mierzał już Kalikst III. Rzym III Non. Sept. a. I. (Połnoje sobr. rus. 
letop. VI str. 319 i 320 z kopii). 

497. Pius II. De curia. F. I29v — 131. Ad futuram fei mem. >Romanus 
P(mtifexc. Wyznacza dochody dla Jakóba z Sienna który »pro pacificatione 192 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Status Casimiri Regis Pol. et ad deuiandum mazimis scandalisc zna 
się biskupstwa krakowskiego. Nar nie a. 1464 IX Kai. Julii a« VL 

F. 145 V. Mathie electo Midnicensi. Nadaje mu to biskupstwo o 
śmierci biskupa Grzegorza, był on wówczas archidyakonem w^ileńskl^ 
Ancona 1464 VI Id. Augusti a. VI. 

T. 690. Innocenty VIII Buli. div. 

F. 19. Ad fut. rei mem. Oliuerio Epo Sabinensi datur facultas ca 
ferendi beneficia, que Johannis Slap de Dainbrowa et Adann de Du 
browa obtinent. Rzym 1491 X Kai. Febr. a. VII. 

T. 769. Innocenty VIII Buli. div. 

F. 296. Andree Primil de Crayow rectori paroch. eccl. in Skrz)i 
Absolwuje go od cenzur i dozwala posiadać incompatibilia. Rzym 14S 
Id. Apr. a. I. 

F. 351. Andree Thoma de Czesie cler. Pozn. W sprawie nadnn 
beneficyum. Rzym 1485. Pridie Idus Septembr. a. I. 

2. Regesta avignońskie. ^) 

W latach poprzednich regesta te zostały wyzyskane aż po tomy ob^ 
mujące akta antypapieźy avignońskich Klemensa VII i Benedykta XIII, t. 
do t. 204 włącznie, a nadto przeglądnięto i pewną część tomów dalszych ^ 
do t. 320, aby się przekonać, czy wśród nich nie kryją się akta wcześniejsi *) O regestach watykańskich i avignońskich z w. XIV ukazały się w ostatnich mięsiści 
jeszcze dwie prace: Tomaseth »Die Register und Secretftre Urbans V und Gregors XI«. (M>ti 
d. Inst f. dsterr. Geschichtsforschung T. XIX str. 417—470) i Tangl »Die pilpstlichen Register fi 
Benedikt XII bis Gregor XI<. (Festgaben za Ehren Max Bttdingers von seinen Freunden und Scdhold 
Innsbmck 1898 str. 289 i nast.) Pierwsza z tych prac zajmuje się głównie kancelaiy^ gabinetoi 
ostatnich papieży ayignońskich, lecz w podaniu ogólnej liczby tomów regestów arignońsldch :i 
wprost myln^, W3rmienia ich bowiem tylko 319, druga natomiast podaje w krótkości wcale dobry pogl 
na urządzenie regestów od Benedykta XII do Grzegorza XI. Na str. 394 tej pracy stawiA aul 
pytanie, z której seryi regestów, czy z watykańskiej, czy ayignońskiej, przy pracach w Arcfaiwi 
watykańskiem właściwie korzystaćby naleiaio, poczem przytacza zdania dawniejsze n. p. Graoo 
(>Vatic.-Acten z. deutsch. Gesch. z. Zeit Ludyigs d. Bayemc str. XI)» śe tylko watykańskie, ł 
Schmidta (PiŁpstliche Urkunden und Regesten w sGeschichtsąuellen der PrOT. Sachsen nnd mngri 
zenden Gebietec T. 21 i 22) i Schneidera i Kasera (»Wtirtembergisches aus r5mischen ArchlTCt 
Wiirt. Gesch.-Quel. II str 362), którzy wypowiadają zdanie, źe od czasów Innocentego VI cl 
Pergamentregister (t. j. watykańskie) dagegen trotz ihrem officielen Charakter fast an Bedeutui 
verlieren«. Jui w głównej części ^ąa^ego sprawozdania, wydrukowanej, zanim się w mowie będj; 
praca ukazała, wypowiedzieliśmy nasze w tym względzie zdanie, t. j. ie jeieli chodzi o prawdzin 
naukowe i systematyczne, a nie dorywcze wyzyskanie matcryalu regestów, to obie serye równole^ 
a obok nich i serya suplik w całości przejrzane być winne. Trafn% jest uwaga, ie przed Innoc< 
tym VI prawidłowo wciągano wszystko z regestów avignońskich do watykańskich i ie dopie: 
w ostatnich latach pontyfikatu Innocentego VI zaczęto odstępować od tego zwyczaju tak, ie a 
grupy aktów, n. p. dw. formarum, tylko w regestach ayignońskich się mieszczą Pomimo tcj w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 193 same regesta tych antypapieży dla naszych dziejów nie zawierają mate- 
alcS'w. Dla tegorocznej ekspedycyi pozostało wiec tylko nieznaczne uzupet- 
-nie pracy dawniejszej, należało bowiem jeszcze przejrzeć z tomów początko- 
r'ch jeden tom dawniej zupełnie opuszczony, tudzież tomy końcowe, a nadto 
f łiitrolować mylnie w pewnych tomach zamieszczone spisy dokumentów, dla 
.viercizenia, czy nie odnoszą się może do aktów zaginionych. 

Co do podanej w głównej części sprawozdania ogólnej liczby tomów re- 
stów avignońskich dodać jeszcze winniśmy, że do tej seryi liczą się także 
ty tomy antyp. Klemensa VII już co do swej treści i objętości różniące się 
acznie od tomów innych, a oznaczone liczbą porządkową 275, 276 i 277. 
t>m pierwszy z pośród wymienionych obejmuje rubryki aktów skarbowych 
akta d€ curia, drugi akta processualne, a trzeci znowu regesta kuryalne. 
^obec tego ogólna liczba regestów avignońskish wedle ich cyfry porządkowej 
>eji7łuje 350 tomów, z czego na czasy Klemensa VII przypadają tomy od 205 
> 2.yj^ a na czasy Benedykta XIII tomy od 278 do 350. Z tomów końco- 
ych nie wszystkie są dostępne dla badań, znaczna ich część bowiem ma być 
ik zniszczoną, że ich pracującym w Archiwum zarząd nie wydaje. Z tego też 
owodu nie mogłem widzieć wcale tomów 328, 331, 335, 342, tudzież tomu 
50, składającego się z różnych luźnych kart i zeszytów. W tych tomach, 
lóre przejrzałem, mieszczą się wśród regestów Benedykta XIII bardzo często 
w znacznej objętości akta skarbowe tegoż antypapieża, obok tego jednak łlnakowoi nie sadzimy, aby usprawiedliwionem było naukowo przeskakiwanie w pracy z jednej 
rn^i na dnigą. Jeieli bowiem ma sie na celu odpowiednie i pełne wyzyskanie materyału, przeciw 
ikiomu postępowaniu niejeden zarzut podnieśćby można. Naprzód brak dokładnego wykazu, czy 
iciyy wiście przed Innocentym VI wszystko w zupełności znajduje sie dwukrotnie w obu seryach, 
ry tu i owdzie z której seryi coś nie zag^inęło, a wobec tego korzystając tylko z jednej seryi, mr 
)>lyhy ^ic niemiało pewności wyczerpania materyalu. Dla nas zwłaszcza, gdy chodzi o czasy Wła- 
y^ława łokietka, z których zbyt mało posiadamy źródeł, wzglf^d to ważny i poniekąd rozstrzyga- 
icy. Powtóre niemoźna się nigdy opierać wyłącznie tylko na jednej seryi, bo nierówne jest ich 
n.łczciiie, jedna jest, jak jui przedtem podnieśliśmy, pierwopisem, druga scryc urzędową, w rege- 
tał:h aWgnońskich więc znajdziemy brzmienie dawniejsze aktu, w watykańskich brzmienie dziś urzę- 
Imwc. Wreszcie akta dotyczące naszych stosunków, w których się mieszczą imiona osób i miejsco- 
lości, tak często przez cudzoziemców przekręcane, muszą być należycie i starannie sprawdzane 
•Uate^o w cza&ach n. p. Jana XXII-go, lub Benedykta XXI-go, w których serya watykańska zdaje 
it; bycf pełniejszą, niemoże nam ona iadną miarą wystarczyć, jest bowiem tylko odpisem dal- 
;v'm, a nie pierwotną kopią aktu, która się właśnie mieści w regestach avignońskich. A przytera 
rh«Ki£ii to jui wzgląd nie naukowy, lecz czysto utylitarny, i na to możnaby zwrócić uwagę, ic przy 
iniudnem bardzo przeszukiwania karta w kartę olbrzymich tomów regestów, bardzo łatwo pominąć 
uh przeoczyć akt jakiś. Jeżeli się zaś przegląda dwie do pewnego stopnia równoległe serye, praca 
11^ znacznie uzupełnia i sama przez się kontroluje. A ponieważ dla naszej nauki każdy akt z epoki 
■t iNtoWśJkicj pewną większą wartość przedstawia, nie jest to obojetnem. Dlatego też jeszcze raz za- 
inaczainy, że naszem zdaniem przy systematycznej pracy naukowej obie serye w zupełności równo- 
ci^le wyzyskiwane być winne. Niestety i myśmy musieli od tego idealnego postulatu odstąpić, głó- 
A nie o Ue chodzi o czasy Klemensa VI, obejmujące znaczną ilość tomów, ale powody, które nami 
Hf tym względzie kierowały, były innej natury, bo zależało nam na oszczędzeniu do pewnego sto- 
pnia pracy i środków finansowych. 

Arcb. Kom. hist. T. IX. 1 3 194 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ wprawiono tu także cześć aktów Jana XXII. Gdy bowiem zbierano rozrzuconc 
i nieoprawione zeszyty i karty regestów, porządkowano je tylko wedle la: 
panowania papieży, bo akta imieniem papieża niezawsze były znaczone, a pj 
nieważ tylko Jan XXII panował stosunkowo podobnie długo jak Benedykt XIL 
przeto akta z ostatnich lat jego panowania niejednokrotnie do ostatnich tomów 
regestów Benedykta XIII się dostały. Mieszczą sie one mianowicie w t. 3}" 
(str. 507—715), 338 (str. 73—149), 339 (od str. 431) i 346 (str. 245—248' ' 
Z tomów obecnie przejrzanych podaję następującą notatkę: 

T. 19. Jan XXII. F. 44. Nr. 819. Thamnioni dieto Quaz. Nadaje kanonię wriv 
cławską. Avig. XIII Kai. Junii a. VII. 

F. 206 Nr. 1254. Theiner Mon. Pol. I Nr. 268. 

F. 227 V Nr. 1259. Theodorico Hildebrandi. Nadaje kanonie wrri- 
cławską. Avig. Non. Aug. a. VII. 

F. 291 Nr. 1386. Decano Pozn. et Archid. ac custodi Wrati> 
W sprawie nadania prepozytury opolskiej Nicolao Wenczeslai canonic • 
Gnezn. po śmierci Bogucii de Volow, nadanej przedtem Kerlacho de Lrs- 
sow cler. Wrat. Avig. VI Kai. Sept. a. VII. Akt u Theinera ibid. Nr. 269 
niedokładnie zregestowany. 

F. 293 Nr. 1409. Stanislao Hermanni de Radomske. Nadaje dign-- 
tatem w kapitule łęczyckiej. 

F. 469 Nr. 1695 i F- 470 Nr. 1694. Theiner ibid. Nr. 269. 

T. 85. Klemens VI. W końcu tomu znajduje się szereg rubryk dokumentó^A. 
obejmujących na str 519, 521 v i 525 kilka aktów polskich. Przy bli;- 
szem zbadaniu okazało się, że rubryki te należą do regestów Innocen- 
tego VI a. IV, a akta polskie tam zaznaczone są te same, które się 
mieszczą w publikacyi Theinera Mon. Pol. I Nr. 763, 770, 769. 771.* 
tylko dla dwóch nie powiodło nam się dotąd odszukać aktów już ogło- 
szonych, a mianowicie: 

F. 519 Nr. 27. Gubernatori et fratribus de Maiori Armenia concc- 
ditur ut sub reguła fratrum Predicatorum possint vivere. Akt ważny *) Nadto w t. 320 mieszczą sie Expensat hospicii extraordinariae z r. 1364, a w t. 337 na f. 58; 
i 588 akty papieża Klemensa bliiej nieoznaczonego. 

*) W tym tomie na f. 521 mieści się właśnie rubryka o udzielenia odpustów dla przycif 
niających się do budowy katedry poznańskiej, którą wydrukował Ehrenberg w swych »Urkanden 
und AktenstUcke zur (reschichte der in der heutigen Proyinz Posen vereinigten ehemals polnischen Lan- 
destheilec jako Nr. i. Widocznie korzystał w tym względzie tylko z indeksów, nie starając się o h\u 
sze zbadanie rzeczy, dlatcj[^o wyraził zdanie, źe »Die Urkunde liegt nur in Terkiiitzter Form vor*, 
odniósł ją zaś do Klemensa VI, a przytem dodał w sposób niezrozumiały na początku i na koDCu 
zapiski w oryginale znajdujące się cyfry 74 i 12, z których pierwsza oznacza numer aktu, a dni^a 
taksę wkancelaryi zapłaconą. Nie ulega wątpliwości, źc nic jestto żaden akt nieznany, tylko rubr)'ki 
aktu znanego z Theinera 1. c. I Nr. 703. Ową notatkę Ehrcnbcrga, polegając na niedokładnej, 
bo dawnej sygnaturze, umicŃciliśiny w głównej C7c^c'i naszego sprawozdania mylnie pod t. So ra- 
miast t. 85. w ARCHIWACH I BIBLIOIEKACH RZYMSKICH. 195 i ze względu na dzieje unii Ormian u nas. znajduje się zaś w t. 133 
Reg. Avig. Innocentego VI Nr. 27 pod datą Avig. II Kai. Febr. a.IV. ^) 
F. 531. Nr. 1 10. Ad futuram rei mem. Declaratur concessio decime 
Re*ji Polonie facta ad Episcopum et Capitulum Caminensem nec non ad 
prelatos et personas ecclesiasticas civitatis et dioc. Camin. non extendi 
cf. Theiner 1. c. Nr. 649 (Klemens VI). 

r. 338. F. 108. Theiner 1. c. Nr. 480 i 478 (Jan XXII). 

r. 339. F- 4^3- Dwa listy Avignonensi et Aniciensi ac S. Marie Cracoviensi 
prepositis. W sprawie nadawstw beneficyów Eduensis dioc. Avig. XVIII 
Kai. Dec. a. XVIII (Jan XXII). 

F. 4888. Archiepiscopo Gneznensi et Archid. Cracov. ac Galhardo 
de Carceribus. »Virtutum merita «. W sprawie sporu Piotra z Alwernii 
o kanonię u św. Floryana w Krakowie. Avig. X Kai. Decembr. a. XVIII. 
Akt ten stoi w związku z ogłoszonym u Theinera l. c. Nr. 456 Jan XXII). 

T. 341. Od F. 29. Nomina coUectorum. Jestto spis kollektorów Benedykta XIII 
wedle krajów poszczególnych. W spisie tym zaś na f. 3 1 v mieści się 
również ustęp pod napisem »In Allemania«, w którym na f. 32 wśród 
innych zapisek znajduje się także następująca: >Dominus Matheus de Nea- 
poli est collector in Provincia Poloniec. W dalszym ciągu następują spisy 
dokumentów kamery per D. Camerarium et vicarium post regressum 
suum de Concilio Constanciensi. 3. Regesta Supplicationum. 

Dla bliższego określenia charakteru materyatu tych regestów z XV wieku 
podałem w głównej części niniejszego sprawozdania treść pierwszego tomu 
2, czasów Marcina V. w którym mieściły się supliki załatwiane >/^r cancessumt.. 
Obecnie dodaję jeszcze zestawienie zapisek z trzech dalszych tomów, z zała- 
twieniami przez 9jiaf€, a więc dotyczącemi spraw ważniejszych. Sądzę jednak, 
że z pracą nad wyzyskaniem regestów tych należałoby się wstrzymać aż do 
-czasu, gdy zostaną dokładnie przejrzane tak regesta watykańskie, jak i late- 
raneńskie z w. XV, dopiero wówczas bowiem okazać się może, ile w regestach 
suplik z tego czasu mieści się materyatu nowego i nieznanego. Wogóle wziąwszy 
znajdzie się tu może mało dokumentów pierwszorzędnej doniosłości, ale za to 
mnóstwo aktów dotyczących spraw codziennych, które jednak przyczynić się ^j Do dziejów Ormian Unitów w wieku XIV odnosz§ się jeszcze z regestów watykańskich 
akty w t- 62 »De negotiis Tartarorura, Grecorum, Armenoruma; w t. 288 f. 26v i w t. 290 f. 94 
{».\j»drec Martini priori Generali fratrum domoruni Armenorum extra mare consistentium«. Avig. Id. 
Januar a VI). a w dziale Instrununta miscfll. mieści sie i>od data 29/9 13 51 »Instructio data Catho- 
'ico Armenorum a Clementc VI super fide Armenorum*. 

13* 196 S 'RAWOZDAMK Z POSZUKIWAŃ 

mogą właśnie dla dokładniejszego poznania ówczesnego życia, zwłaszcza wśrc» i 
kleru i mogą dać tło, na którem sprawy ważniejsze dopiero należycie sie zn- 
rysują. Dziś praca w tym dziale aktów, zwłaszcza z drugiej połowy wieku X\' 
o tyle jest jeszcze utrudnioną, że nie są one odpowiednio uporządkowane, ant 
zaopatrzone bieżącą sygnaturą. Treść przejrzanych obecnie tomów jest na- 
stępująca: 

T. 119. Marcin V. F. 30, 82 v, 89 v, 129, 143, 166, 193 v, 278 i 281. Spraw, 
beneficyalne głównie z powodu sporów o beneficya. Nadto: 

F. 64. Prośba arcyb. gnieźn. o zmianę mandatu dla polubownet^** 
załatwienia nieoznaczonej bliżej sprawy. Floren. IX Kai. Apr a. IL 

F. 92. Prośby króla Władysława i ks. Witolda o różne przywile - 
dla klasztoru w Łysej górze. Flor. Kai. Apr. a. II. 

F. 173. O statutach kapituły warmińskiej. 

F. 188. Prośba klasztoru w Lądzie, aby z powodu złych stosunków 
majątkowych nie płacił dziesięciny plebanom. Floren. VIII Id. Apr. a. II 

F. 215. Prośby Zakonu krzyż, w sprawie prawa patronatu i wo 
ności od świadczeń na rzecz biskupów. 

T. 138 A. (Marcin V). F. 93, 94, 115, I49v, 161 i 191. Sprawy beneficyalne 
Przytem : 

F. 58. Sassinus miles właściciel i patron we wsi Tranpky zamier7a 
z powodu osadzenia dwóch nowych wsi ufundować w kościele parat 
dawnej wsi dwa ołtarze i prosi, aby je mógł udotować nowiznami i dzic 
sięciną z wsi nowych. Flor. VII kal. Julii a III. 

F. 193. Supliki Jana biskupa mołdawskiego. (Zob. Eubel: »Zur Gc- 
schichte der rom.-kat. Kirche in der Moldau* Rom. Quartalschr. T. 12 
str. 121), 

T. 492. Kalikst III. F. 4, 30 v. (Petrus Borek rect. par. eccl. in Cyrmicze Ploc. 
dioc. nobilis, in artibus baccalarius), 66 y i 215. Sprawy beneficyalne. 
Obok tego: 

F. 141 V. Gregorius Archiep. Leopoliensis i communitas civitatis 
Leopoliensis in metis Tartarorum site, proszą z powodu »cum ipsa ^ci- 
vitas) sit ultima civitas Christianorom versus illam plagam et maximum 
repugnaculum contra insultus Tartarorum, et propter vicinitatem eorun- 
dem et aliarum nalionum non christicolarum sint plurimi heretici incolc 
et advcne in eadem civitate<, aby co piątku mógł być w procesyi do- 
okoła kościoła katedralnego obnoszony w monstrancyi Przen. Sakrament. 
Papież załatwił tę prośbę w słowach: >fiat et caueatur de ignominia*. 
Rzym XI Kal. Maii a. III cf. Bibl. Wat. C. Vatic. Nr. 2506 str. 284. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 197 4. Regesta lateraneńskie. 

Ponieważ akta te obejmują materyal do dziejów naszych dotąd nietknięty, 
przeto należa/o zająć sie ninri w sposób więcej wyczerpujący, zwłaszcza o ile 
rhodzilo o dokumenta z wieku XIV. Ekspedycya tegoroczna rozszerzyła jednak 
poszukiwania wśród regestów tych • dalej po za tę granicę, jużto aby jeszcze 
bliżej zbadać materyal z wieku XV, jużto z powodu, że tutaj nnożna się było 
spodziewać odnalezienia aktów dotyczących początkowych dziejów Uniwersy- 
tetu krakowskiego za Władysława Jagiełły. Wprawdzie w tym kierunku wy- 
liki nie były zbyt obfite, natomiast znalazły się inne akta dość doniosłej treści, 
dotyczące głównie dziejów biskupstw łacińskich na Rusi Czerwonej, dla któ- 
rych już i przeszłoroczne poszukiwania przyniosły plon znaczny. Wogóle praca 
w tym dziale idzie dość szybko z powodu czytelnego i porządnego pisma, tudzież 
przejrzystego urządzenia ksiąg, lecz na każdy cokolwiek dłuższy pontyfikat 
przypadają liczne dziesiątki tomów, w których często dla nas zbyt mało aktów 
sie mieści. Zwróciliśmy już dawniej uwagę na tę okoliczność, że z pośród ma- 
teryałów tych regestów najwydatniejszemi pod względem doniosłości aktów 
są działy : de proidsione praelatonim i de diversis formis. Dział de exhibitis 
mieści przedewszystkiem dokumenta dotyczące sporów beneficyalnych, nato- 
miast, jak obecnie stwierdzić mogliśmy, większą uwagę należy zwrócić na dział 
de regularibuSf który obejmuje nietylko ważne postanowienia dotyczące dzia- 
łalności zakonów, ale również dość często zatwierdzenia przywilejów dawniej 
uzyskanych. I dla naszych klasztorów zanotowaliśmy dotąd, prócz kilku później- 
szych, dwa zatwierdzenia przywilejów z wieku XIII. Obok tego, że ekspedy- 
•cya nasza prowadzi obecnie systematyczną pracę w regestach tych z początku 
w. XV, przejrzałem dla próby jeden tom z czasów Marcina V i jeden z cza- 
dów Sykstusa IV, a przekonałem się, że i w aktach z tych czasów znajdzie 
się dla nas dość materyalu. Dodać jednak muszę, że dotychczas regesta te 
niezupełnie są uporządkowane, nowe sygnatury dobiegają tylko do końca pon- 
tyfikatu Eugeniusza IV, tomy zaś dalsze nie są albo wcale oznaczone, albo po- 
siadają dawne, nieraz dość błędne napisy. 

Praca tegoroczna została rozpoczęta w dalszym ciągu od t. 53, a poda- 
jemy tu jej wyniki do końca pontyfikatu Bonifacego IX. Bonifacy IX. 

T. LIII. F. 36. Epo Tudensi, abbati Claretumbe ac offic. Crac. Nadaje kanonię 
gniezn. Sbigneo Sbignei rectori paroch. eccl. in Gnoyno Rzym IV Kai. 
Junii a. IX. 

F. 69. Epo Tudensi, preposito et offic. Pozn. Poleca nadać kanonię 
poznańską Nicolao Penuszkonis canonico Crac. familiari suo. Rzym II Id. 
Octobr. a. IX. 198 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

I 

F. 132 V. Sbigneo Sbignei de Slusow. Nadaje ekspektatywę na b| 
nonie krak. Rzym XV Kai. Sept. a. IX. 

T. LIV. F. 9 i 6S. Nadawstwa benef. 

T. LV. F. 30. W sprawie zabójstwa Stanislai de Gecz presb. Pozn. dioc. pna 
Tideryka Budconis plebana in Smetiska. Rzym IX Non. Maii a. DC 
F. 70. Nadawstwo benef. 

T. LVI. F. 29, 252 i 282. (Johanni Namslaw canonico Warm. baccalario in (k- 
cretis). Nadawstwa benef. 

T. LVII. Folio nieozn. Nicolao de 01avia can Wrat. Nadaje ekspektatywe m 
kanonie w dyecezyach: krakowskiej, o2omunieckiej i warmińskiej, w oa^ 
grodę za występowanie przeciw schizmie. Rzym XII Kał. Febr. a V. 

T. LVIII. F. 80 i 87. Ustanowienie konserwatorów dla klasztoru w Łyso- 
górze i Lubiążu. 

F. 97. Mianuje swym kapelanem Paulum Swaraczin prep. mon 
b. Marie Magd. extra muros Ploc. Rzym VII Id. Maii a. IX. 

F. 112. Tak samo. Pawła opata z Łysej -góry. Rzym XIII Ki 
Aug. a. IX. 

Fol. nieozn. Plenaria remissio dla Michała Nicolai de Czirla dvii 
Crac. Rzvm IV Kai. Febr. a. IX. 

To samo. Alexandro dieto Witholdo duci Lithwanie et domin» 
Luczensi et Annę eius uxori. Rzym Kai. Febr. a. IX. 

To samo. Raphaeli de Slupowicz armigero Crac. Rzym IV KaL 
Apr. a. IX. 

To samo. Alberto rectori in Antiąuo Brzesko. Rzym IVkal. Apr a. IX. 

To samo. Luckoni reclori par. eccl. in Czirwensko. Rzym III KaL 
Junii a. IX. 

To samo. Stephano de Hranchczycze i je^^o żonie Elżbiecie. Ri}*® 
V'ld. Aug. a. IX. 

To samo. Wilhclmo de Okalina i jego żonie Annie z dyec. krat 
Rzym VII Kai. Sept. a. IX. 

Altarc portatile Paulo Lynze presb. Ploc. Rzym. VI Kai. Apr. a. IX. 

Tak samo. Petro dieto Rpischka de Bedlna. Rzym II Kai. Maii a. IX. 

Tak samo. Dobeslao de Kosczicze militi Crac. i jego żonie Annie 
Rzym XIII Kai. Aug. a. IX. 

Tak samf). Andree de Cz.erewolin et Beytka eius uxori Crac. dioc 
Rzym XIII Kai. Aug. a. IX. 

Tak samo. Nobili Stephano de Braiichczycze i jego żonie Elżbiecie 
z dyec. gniezn. Rzym V Id. Aug. a. IX. w ARCHIWACH I BIBLIOI^KACH RZYMSKICH. 199 LIX. De reguł. F. 36 v. Archiep. Prag. et Gnezn. ac Epo Wrat. W sprawie 
sporów między klerem świeckim a Franciszkanami i Dominikanami co do 
słuchania spowiedzi. Wewnątrz odpis dokumentu Jana XXII z daty Avig. 
VIII Kai. Aug. a V. Rzym IV Id. Apr. a. IX. 

F. 63. Transsumpt dokumentu Urbana IV dla Miechowa z daty 
Ap. Montemflasconem VI Kai. Oct. a. li w sprawie sprawowania służby 
Bożej w kościołach poddanych patronatowi tego klasztoru. Rzym XII Kai. 
Junii a. IX. cf. KDMP. II Nr. 462. 

LX. De exhib. F. 51. Prepos. eccl. Transsilvaniensis. W sprawie Nicolai 
Alberti canon. Plocensis prezentowanego przez króla Zygmunta na pre- 
pozyturę eccl. B. Marie Zibiniensis w dyec. Ostrzych. Rzym Id. Apr. a. IX. 

F. 59 V. W sprawie obcej mianowany delegatem pap. Jakób biskup 
płocki kapelan pap. i causarum palacii Apost. audytor. Rzym X Kai. 
Apr. a. IX. 

F. 70, 10 1, ló/Y, 198, 264 V, 298, 301 i 335. Sprawy beneficyalne. 

. LXI. De exhib. F. 18 i 25. Sprawy benef. 

. LXII. F. 99. Paulo Wladimiri cler. Ploc. baccalario in decretis et magistro 
in artibus ex utroąue parente de nobili genere procreato. Nadaje mu 
scholastryę pozn. po Piotrze de Sczitnyky, który wstąpił do klasztoru 
B. Marie in Aula regia Prag. dioc. Rzym VII Kai. Aug. a. IX. 
F. 107 i 192. Nadania benef. 

. LXIII. F. 182. Epis. Ferentinatensi et Pozn. ac custodi Lanc. W sprawie 
Preczlai Alberti de Brosch. którego mimo prezenty Mikołaja Jaksy arcy- 
bisk. Dobrogost na probostwo in Kwachtewiczi nie chciał instytuować. 
Rzym VIII Id. Novembr. a. IX. 

F. 253 i 308. Nadanie benef. 

. LXIV. F. 77 i 119. Nadanie ekspektatyw an. X. 

LXV. De exhib. F. 33, 62, 178, 207, 208 v i 286. Sprawy benef a. X. 

LXVI. De reguł. F. 115. Andree prep. Monast. Bistriensis Wilnensis dioc. 
Dozwala mu z powodu szczupłych dochodów klasztoru przyjąć beneficyum 
w tej dyecezyi. Rzym VII Kai. Maii a. X. 

LXVII. De div. form. F. 170 v. Blasio rectori paroch. eccl. in Góra Gnezn. 
dioc. Udzielenie dysp. od irreg z powodu zabójstwa, fakt opowiedziany. 
Rzym III Id. Julii a. X. 

F. 222 V. Nadanie benef. 200 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. LXVIII. F. 28 i 31 V. Ustanowienie konserwatorów dla klasztoru w Msto- 
wie i dla biskupstwa płockiego. 

Fol. nieoznaczone. Epo Cracov. Nakazuje glosie krucyatę przcdi 
Tatarom w Polsce, na Litwie, Rusi, Podolu i Woloszczyźnie. Kzym K 
Non. Maii a. X. 

De locis interdictis. Ottoni Martini can. Crac. Rzym III Kał. Maii a.X. 

De confessional. Andree Laskari prepos. Wlad. Rzym. Non. Maii a. X 

Dozwolenie na odprawianie, względnie spowodowanie mszy aDt^ 
quam dies illucescat: Ottoni Martini can. Crac. Rzym III Kai Maii a X. 

Petrassio Penanszek de \Vithovicze militi Crac. Rzym Non. Maii a. X. 

Petro Kmita de Wiśnicze militi et Annę eius uxori Crac. dioc 
Rzym II Kai. Junii a. X. 

Johan ni de Tarnów decano eccl. Crac. Rzym. XIII Kai. Nov. a. X 

Dozwolenie na wybór spowiednika Clementi dc Moskorzow militi 
Crac. dioc. Rzym Kai. Junii a. X. 

Georgio Sekeler et Margarete eius uxori oppidanis Lamburgensibos 
Halic. dioc. Rzym III Non. Julii a. X. 

Nicolao dieto Cosselka scolast. Stobnicensi et canon. Wiślic. Rzym D 
Kai. Aug. a. X. 

Petro de Slupowicz armigero et uxori eius Crac. dioc. Rzym Non. 
Octobr. a. X. 

lohanni dieto Pilik Pozn. dioc. Rzym IX Kai. Apr. a. X. 

Gnewoss de Sczmelow et Annę eius uxori Crac. dioc. Rzym X\T 
kal. Maii a. X. 

Ditmaro de Pruscia presb. in dioc. Crac. commoranti. Rzym Ii 
Maii a. V. 

Mathie Nicolai Brunonis civi Crac. et eius uxori. 

T. LXIX. De div. form. F. 37 i 45. Nadania benef. 

F. 204. Nadanie odpustów ecclesie domus Ordinis fr. b. Marie 
de Monte Carm. extra muros op. Gdanczk. Rzym Kal. Junii a. X. 

F. 219. Zacklike Gregorii cler. Crac. Dyspensa od irr^, actatis. 
Rzym IV Kal. Maii a. X. 

T. LXX. F. 121. Nadanie benef. 

T. LXXI. F. 186. Akt dotyczący Unitów Ormian, lecz nie w Polsce. 

F. i89v. Henrico de Steyne rectori par. eccl. in Komorsko Wlad. 
dioc. Zarządza odpis z regestów Grzegorza Xl aktów w sprawie bcnd 
adresata. Rzym II Non. Dec. a. X. 

T. LXXII. De div. form. F. 8. Epo Ferentinatensi, prep. eccl. Wlad. ac off. 
Wrat. W sprawie benef. o kościół paraf, in Liszkow Gnezn. dioc. 
Rzym XVIII Kal. Julii a. XI. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 201 

F. 74. Jacobo Epo Plocensi. Dozwolenie rozrządzania majątkiem. 
Akt przekreślony. Rzym II Id. Junii a. XI. 

F. 8 IV. Oflfic. Pragensi. W sprawie beneficyalnej Bartholomei Jo- 
hannis de Hrecza rect. par. eccl. in Sethecaw W lad. dioc. Rzym Xn Kai. 
Novembr. a. X. 

F. 145 V. Jaroslao Epo Sareptensi. Dozwala mu nabywać beneficya, 
bo jest biskupem in partib. Rzym V Kai. Junii a. XI. 

- LXXIII. F. 37. Andree Laskari prep. eccl. W lad. Ponieważ kapituła wło- 

cławska wybrała biskupem po śmierci Henryka adresata, a papież nadał 
biskupstwo Mikołajowi, przeto wyznacza mu pensyę 200 fl. z dochodów 
wsi Sytno i Wangersko Ploc. dioc, tudzież Tuchol Gnezn. dioc, należą- 
cych ad mensam ep. Wlad., dopokąd nie zostanie biskupem. Rzym VI 
Kał. Febr. a. XI. 

F. TJ, Ottoni Martini Rup. scol. Crac Sprawa benef. Rzym V Kai 
Febr. a. XI. 

F. 83. Wladislao Regi Pol. Nadaje mu prawo prezenty na dekanat 
krak. po ustąpieniu lub śmierci Jana Johannis de Tarnów. Rzym XV Kai. 
Dcc a XI. 

F. 90 V. Universis. Odpusty dla kość paraf. S. Nicolai in Warka 
Pozn dioc. Rzym IV Non. Apr. a. XI. 

F. 92. Uni^ersis. To samo dla kość paraf. S. Jacobi in Swancze- 
chow Pozn. dioc. Rzym Id. Apr. a. XI. 

• LXXIV. F. 90, 135, 143, 149, 156, 159, 162, 1791 182. Nadawstwa benef. 

De div. form.: 

F. 249. Dyspensa dla Alberta Ade plebana in Ossanczin od irreg. 
ex del. homicidii. Fakt szeroko opisany. Rzym XIII Kai. Junii a. XI. 

F. 256 V. Cancellario eccl. Ploc. Poleca zbadać i ewentualnie wy- 
konać prośbę księcia mazowieckiego Jana o przeniesienie z Czerska do 
Warszawy, do kościoła św. Jana koUegiaty. Rzym II Id. Nov. a. XI. 

- LXXV. F. 215. Ustanowienie konserwatorów dla klaszt. św. Ducha w Kra- 

kowie i dla arcyb. gnieźn. 

. LXXVI. F. 7, 23, 37 (Mgr. Petrus Łyse can. Crusv. i capellanus papę), 
70 V i 112. Nadania benef. 

. LXXVII. De exh. F. 86, 155, 277, 279 v, 281, 282 i 283 v, Sprawy benef. 

. LXXVIII. De exh. F. 36, 40, 207 v. 215, 266 i 282. Sprawy benef. 

. LXXDC. Div. form. F. I7v. Warmia. 202 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

F. 38. Alberto Epo Pozn. Dozwala mu absolwować popadłych 
w cenzury clericos concubinarios. Rzym III Id. Maii a. XI. 
F. 47, 1 10, III i 208 V. (Chełmno). Sprawy benef. 

T. LXXX. F. 7, 253 i 269 V. Sprawy z dyec. chełmińskiej, 243 Warmia. 

F. 103. Ad fut. rei mem. >In eminentic. Dotyczy nieprzestrzcganił 
cenzur w dyecezyi wrocławskiej. Rzym V Id. Marcii a. XI. 

F. 107. A perp. rei mem. >Pastoralis officiic. O prebendach w ka- 
pitule wrocławskiej. Rzym d. u. s. 

F. 135. Ad fut. rei mem. Sprawa benef. z dyec. gnieźn. Rz3rm III 
Non. Dec. a. XI. 

F. 178. Universis. Dwa akty obejmujące odpusty dla eccl. hospi- 
talis S. Spiritus in Beitz Crac. dioc. Rzym Non. Apr. a. XI. 

T. LXXXI. F. 36. Johanni Longhe pnori Mon. Paradisus marc Wlad. di^x. 
Dyspensa od irreg. Rzym VI Kai. Maii a. XI. 

F. 250. Ad perp. rei mem. Inkorporacya parafii Prandocin i Wosznik 
do klasztoru w Mogile Rzym X Kai. Maii a. XI. Kód. Mog. Nr. 106. 

T. LXXXII. F. 206. Universis. Udzielenie odpustów dla kościoła paraf, św Jana 
Chrz. in oppido Pilzno Crac. dioc. Rzym IV Kai. Novembr. a. XI. 

T. LXXXIII. F. iiSv. Epo Tudensi, Abbati Mon. S. Marie in Arena Wrat 
et prepos. S. Jacobi Glusinensis Pozn. dioc. Nadanie kanonii włocław- 
skiej Petro de Cobiłno canon. Gnezn. Rzym III Kai. Maii a. XI. 

T. LXXXIV. F. 39. (Nadanie prepoz. wiślickiej Sbigneo de Senno po rezy 
gnacyi kardynała Landolfa), 75 (Johannes Rutheni canon. Primisliensisi. 
140, 168 i 177. Nadania benef. 

T. LXXXV. De reguł. F. 45 v. Margarethe Sczwbska moniali Monast. S. An- 
dree Crac. Uwolnienie z powodu choroby od przepisów reguły. Rzym IV 
Kai. Apr. a. XII. 

F. 135 i 227. Bytom. 

F. i66v. Ad. perp. rei mem. W sprawie budowy kościoła i kla- 
sztoru Karmelitów extra muros opidi Bramberg Wlad. dioc. Rzym Non. 
Jan a. XII. 

F. i67v. Ad. perp. rei mem. To samo dla kościoła Karmelitów! 
extra muros Cracov. d. u. s. Kod. dypl. Kat. Kr. II Nr- 449. 

F. 169. Arch. Prag. et Cracov. et Olom. Ep. W sprawie słuchania 
spowiedzi przez Franciszkanów prov. Bohemie et Polonie. Rzym IX Kai. 
Marcii a. XII. 

F. 180. Annę de Mazouia moniali Monast. Ratibor. Ord. Pred. Wrat w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 203: dioc. Ponieważ jej bracia duces Mazouie zabrali jej dobra posagowe, do- 
zwala udać się do nich dla dochodzenia praw. Rzym X Kai. Febr. a. XII.. 

F. 192. Ad fut. rei mein. Dytyczy fundacyi klasztoru Sti Augu- 
stiani Ord. Heremitarum w Olkuszu na prośbę króla i miasta. Wewnątrz 
dokument bisk. krak. Jana zatwierdzający fundacyę z daty Kraków fer. 
3 post f. S. Bartholomei 1387 Rzym X Kai. Jan a. XII. 

F. 251 i 262. Nadania benef. zakonnikom. 

LXXXVI. De exh. F. 20, 42, 47 y, iSSv, 157 i 180. Sprawy beneficyalnc. 

LXXXVII. Div. form. F. 17. Mgro Petro Strelicz. Sprawa benef. Rzym Id. 
Apr. a. XII. 

F. 190. Universis. Odpusty dla przyczyniających się do budowy 
Hospitale in Lamburg Hailiciensis dioc. sub honore et vocabulo S. Spi- 
ritus et S. Elyzabeth Rzym II Id. Novembr. a. XII. 

F. 203. Universis. O bractwie św. Doroty w Gdańsku. Rzym Kai. 
Dec. a. XII. 

LXXXVIII. Div. form. F. 22. Ad perp. rei mem. W sprawie dotacyi kustodyi 
w kapitule wloc). Wewnątrz dokument biskupa wtocl. Mikołaja z daty 
Antiq. Wlad. penultima die Aprilis 140 1, Rzym Kai. Sept a. XII. 

F. 162. Paulo rectori par. eccl. S. Marie Cracov.. W sprawie cen- 
zur, w które popadł z powodu niewypłacalności długów. Rzym XII Kai. 
Junii a. XII. 

F. 208. Nicolao Martini de Bischowia presb. Wlad. d. Nadanie be- 
nef. Rzym VIII Id. Julii a. XII. 

F. 255 V. Johanni Andree de Thanczin militi Crac. dioc. Papież 
Urban VI udzielił mu dawniej dyspensy od przeszkody pokrewieństwa 
z Anną de Dzakowa pod warunkiem, że gdy jedno z nich umrze, drugie 
nie może zawrzeć powtórnego małżeństwa. Anna umarła, lecz petent 
zamierza wstąpić w ponowne związki małżeńskie i prosi o zwolnienie 
z owego warunku, na co papież zezwala. Rzym III Non. Augusti a. XII. 

LXXXIX. F. 12. Universis. Odpust dla kościoła Corp. Christi extra muros 
Pozn. Ord. B. Marie de Monte Carmelo, który słynie cudami. Rzym VII 
Id. Julii a. XII. 

F. 75. Zezwolenie na altare port. dla króla Władysława. 

F. 75 i y6. Cod. dipl. Univ. Cracov. I Nr. 20 i 19. 

F. TT. Abbati Clare Tumbę. Uwalnia na prośbę króla Władysława 
wojsko wysłane przez niego na pomoc Prokopowi przeciw Jodokowi na 
Morawie od klątwy, w którą popadło za niszczenie dóbr bisk. ołomun. 
Rzym VI Idus Maii a. XII. 

F. 78 V. Wladislao Regi et Annę filie nob. viri Wilhelmi comitis J204 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

de Cilianate. Dyspensa od przeszkody małżeńskiej, gdyż Anna była w int 
cim stopniu spokrewnioną ze zmarłą królową Jadwigą. Rzym IX Ka. 
Ma ii a. XII. 

F. 1 06. Warmia eccl. Gutenstad. 

F. 163. Epo Plocensi. Poleca na skargę bisk. wiocl. Mikołaja \^^ 
zwać biskupa chelmin. Jana i kasztelana kruszwickiego Jana de Graby; 
o zwrot szkód wyrządzonych biskupstwu włocławskiemu. Rzym Ka 
Sept. a. XII. 

F. 223. Ad fut. rei mem. Unieważnienie wszelkich przywilejów spne^ 
ciwiających się przywilejowi co do obsadzenia pewnych kanonii i preberć 
udzielonemu królowi Władysławowi i królowej Jadwidze. Rzym VII Id 
Maii a. XII. 

T. XC. F. 178. Epo Tudensi abb. Tinciensi ac scolast. Grac. W sprawie na- 
dania kanonii krak. Blasio Stephani de Jancouicze rectori par. eccl. in 
Noua Sandecz. Rzym XIII Kai. Febr. a. XII. 

F. 257. Petro Wszebory can. Wlad. W sprawie nadania mu przez 
biskupa Zbyluta wsi Lodzia in terra Lancie, należącej ad mensam ep. 
Wlad. Rzym VII Id. Maii a. XII. 

F. 269. Universis. Nadanie odpustów dla altare B. Marie, przy kto- 
rym jest fratcrnilas B. Marie in eccl. par. S. Andree de Ylkus Grac. dioc. 
Rzym Kai. Jan. a. XII. 

F. 286 V. Hermanno Wytkind electo Lambergensi. Dozwala mu. 
skoro został biskupem, pomimo iż należy do zakonu Dominikanów* »librcfo 
et clenodia, res et alia bona acąuisita licite retinerec Rzym III Non 
Febr. a. XII. 

T. XGI. F. 155. Abbati et Gonventui Monast. in Andreow. Zatwierdzenie do- 
kumentu Innocentego III Gneznensi Arch. et suffrag. z daty Rzym \T 
Kai. Junii a. XVII, wydanego przeciw niszczącym dobra klasztoru. Rzym 
Kai. Sept. a. XII. 

F. 171 V. Sprawa benef. F. 225. Gonfess. 

F. 222. Zamianowanie Jana de Ostrów Ord. fr. min. kapelaneml 
papieskim. 

T. XGII. F. 54, 272, 272 V. Mianowania konserwatorów. 

T. XGIII. Nic do Polski. 

T. XGIV. F. 172 V. Nicolao de Sandomiria can. Grac. Zezwolenie na altarc 
port., ponieważ często z królem ziemie scismaticorum uisitat. Rzym X 
KaL Sept. a. XII. 

F. 186. Sianislao Nassangnei de Stzanino presb. et archid. Dobritt w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 205: Dyspensa od irreg., gdyż »gIadio suo vulnerauit rusticum«. Rzym III Kai. 
Sept. a, XII. 

. XCV. De exh. F. 9, 78 (Paulus Wladimiri scol. Pozn. w sprawie schol. 
i kan. płock. III Kai. Jan. a. XII), 91 v, 94, 166 v, 209 v, 232 v i 237. 
Sprawy beneficyalne. 

. XCVI. F. 19, 20 i i89v. Sprawy benef. 

F. 236 V. Henrico Heylsberg electo Warmiensi. Nadanie tego bi- 
skupstwa. Rzym IV Kai. Apr. a. XII. 

F. 256. Hermanno Wytkind electo Lambergensi. Mianuje go, priorem 
Monast. Hildesemensis Ord. fr. Pred., lwowskim biskupem. Rzym VII 
Id. Januar. a. XII. 

'. XCVII. De exh. F. 23. Paczoldo Nicolai de Sochaczewo presb. Pozn. Dys- 
pensa od irreg. ex def. corp. Rzym IV Kai. Jan. a. XII. 

F. 44. ii3V. 218, 222 i 281—283. Sprawy benef. 

F. 253. Preposito Mon. Tremlschen Gnezn. d. W sprawie prośby 
Andrzeja 'Laurentii de Wynetz Gnezn. d. o zatwierdzenie jego kontraktu 
zawartego z klasztorem w Mogilnie co do wsi de Serenltze Gnezn. d. 
Rzym VI Id. Nov. XII. 

r. XCVIII. F. 36 V. (Nicolaus Swantoslai de Grabischiz Crac. d. baccalarius 
in art.), 40 v, 80, 138 v i 221. Nadania benef. 

r. XCIX. F. 89 V, 96 (Andreas Laskari prep. Wlad.), 122 i 145 v. Sprawy benef, 
F. 201. Akt dotyczący klasztoru B. Marie, S. Marie Magd. et Bi- 
githe de Svecia w Gdańsku. 

r. C. Div. form. F. 4. Paulo de Czechowo rect. par. eccl. in Góra Gnezn. d. 
Dozwala mu z powodu śtudyów na czteroletnią zwlokę w przyjęciu 
święceń. Rzym XVIII Kai. Dec. a. XIII. 

F. 20. Mathye Rasoris rect. par. eccl. de Sgowenda Wlad. dioc. 
Zwolnienie od obowiązku rezyd. Zapiska przekreślona bez daty. Alibi 
regestrata. Zob. T. CII F. 173 v. 

F. 24. Abbati de Tinecz et prep. S. Floriani et ofT. Cracov. Na- 
daje paroch. eccl. in Gdów Cracov. dioc. Sbigneo Episcopo Laodicensi. 
Rzym IV Non. Febr. a. XIII. 

F. 89. Andree Nauogii de Magna Rudna. Sprawa benef Rzym IIL 
Kai. Jan. a. XIII. 

F. 103 V i 167 V. Universis. Nadanie odpustów dla kościoła paraf, 
de Mlinoga Crac. d. Rzym Kai. Marcii a. XIII i XIII Kai. Marcii a. XIIL 

F. 181. Epo. Ariminiensi, Abbati de Oliua et prep. Culm. W spra- 
wie sporu o archidyakonat pomorski. Rzym IV Non. Marcii a. XIII. 

F. 192 V, 193 ▼ i 271. Sprawy benef. :2o6 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. CI. F. 6i. Johanni epo Wlad. Sprawa benef. wrocławska. Rzym XII Kai 
Maii a. XIII. 

T. CII F. 30. Abbati Mon. S. Yincencii extra muros Wrat. Zezwolenie 112 
prośbę Nicolai Rodzinka monachi Tinciensis, aby mógł popierać sprawt 
swego klasztoru przeciw Iwanum de Rucia militem Crac. dioc. o zwto: 
dóbr klasztornych, który wytoczony mu proces kanoniczny tsub pcŁi 
exilii inhiberi et a processu incepto desisti per regiam et secularem po- 
testatem Regni Polonie mandari fecit et procuravit<. Rzym XIII Kai 
Jan. a. XIII. 

F. 121. Nicolao Passeck electo Seuastopolensi. Nadanie biskupstw^ 
Rzym XV Kai. Januar. a. XIII. 

F. 173 V. Zob T. C. F. 20. 

T. CIII. F. 14 V, 1x6, i 118. Sprawy benef. 

F. I34v. Nadanie biskupstwa chełmińskiego. 

F. 222. Epo Melfiensi, preposito et cantori Wrat. Gdy Urban VI 
nadal opróżnioną przez śmierć Sweceslai Gregorii kanonię krak. Raynaldo 
tt. S. Viti in Macello diac. Card., zająt ją naprzód quondam lohannei 
Henrici ducis de Drogiczin kustosz krak., a następnie Nicolaus Henric 
de Moskorzow, papież zarządza obecnie zwrot. Rzym IV Non. Aug. a. XIII. 

F. 256. Raynaldo tt. S. Viti in Macello diac. Card. W tej samej 
sprawie. Rzym Kai. Junii a. XIII. 

F. 278. Nicolao olim Wladisl. Epo in Archiep. Gneznensem decta 
Zarządzenie translacyi. Rzym X Kai. Febr. a. XIII. 

T. CIV. F. 1 10 i 232. (Nicolao Borkouicz de Chantini precentori capelle S. Marie 
in eccl. Crac, qui aliąuamdiu in registro literarum apostoltcarum fideliter 
scribendo seruiisti). Sprawy benef. 

T. CV. F. 3, 4, 9, 92 V, io6v, 134 (lacobus Petri de Suchorow commensalis 
Angeli tt. S. Potentiane presb. Card.) i 157. Nadania benef. 

T. CVI. F. 12, 46 V, 70, 185, 207 i 253 V. Tak samo. 

T. CVII. Nic dla Polski. 

T. CVIII. Div. form. F. 24. Paulo de Czechow rectori par. eccl. in Dolske 
Pozn. dioc. Dozwala pobierać dochody benef przez trzy lata studyów. 
Rzym IV Id. Maii a. XIV. 

F. 73 V. Paulo Andree de Scarbimiria. Dyspensa od irreg. ex deL 
homicidii. Rzym V Id. Januar. a. XIV. 

F. 82 V. Ad fut. rei mem. Nadanie prawa patronatu altare w kościele w ARCHIWACH I BIBUOl^KACH RZYMSKICH. 207 ^w. Maryi Magd. w Poznaniu fundatorowi Piotrowi de Pozorna i Kata- 
rzynie jego żonie mieszczanom pozn. Rzym VII Kai. Apr. a. XIV. 

F. 99. Universis. Nadanie przywilejów dla altare w kość. S. An- 
dree in Ilkuss Rzym VIII Id. lunii a. XIV. 

F. 115. Stanislao rectori par. eccl. in Melenow Pozn. dioc. Sprawa 
benef. Rzym III Kai. Sept a. XIV. 

F. 128. Officiali Crac. W sprawie prośby Mathie Gregorii de Scar- 
bimiria canon. eccl. S. Johannis Bap. Scarb. o ustanowienie wikaryusza. 
Rzym XIV kal. Januarii a. XIV. 

F. 219. Ad fut. rei mcm. Fundacya ołtarza przez Andrzeja Mar- 
tini Rutheni opidani in Ukos. Rzym III Kal. Junii a. XIV. 

F. 254. Universis. Nadanie przywilejów dla kościoła Corp. Christi 
extra muros Pozn. Ord. fr. Carmelitarum fundacyi króla Władysława. 
Rzym XV Kal. Sept. a. XIV. Zob. T. LXXXIX F. 12. 

CIX. F. 16, 168 i 245. Sprawy benef.. 

ex. F. 28. Raynaldo S. Viti in Macello diac. Card. W sprawie kanonii 
Św. Idziego w Krakowie. Rzym VII Kal. Apr. a. XIV. 

F. 61. Ustanowienie konserwatorów dla bisk. włocł. 

De plen. remiss. (folio nieozn). 

Thome Cruczek de Colo laico gnezn. dioc. Rzym VI Kal. Dec. a. XIV. 

Bartholomeo dieto Bartko de Luczko opidano Lemburgensi et Eli- 
zabeth eius uxori Haliciensis dioc. Rzym XI Kal. Maii a. XIV. 

Nicolao Berchanen presb. Wlad. Rzym. VI Kal. Maii a. XIV. 

Andree Rutheni de Ilkus et eius uxon. Rzym Kal. Maii. a. XIV. 

Derslao Miceslai can. PIoc. Rzym Id. Junii a. XIV. 

Beatę Brzesze domicelle Crac. dioc. Rzym XII Kal. Julii a. XIV. 

Paszkoni heredi de Gogolewo Pozn. dioc. Rzym Non, Oct. a. XIV. 

De locis interdictis: 

Raphaeli Borouecz armigero Cracov. Rzym IV Kal. Apr. a. XIV. 

Johanni Sassini de Czwiklino militi et eius uxori. Rzym X Kal. 
Mail a. XIV. 

Johanni Frankę laico et Margarethe eius uxori Gnezn. d. Rzym VI 
Kal. Junii a. XIV. 

Sandzywogio palatino Pozn. et Saske eius uxori. Rzym IV Kal. 
Junii a. XIV. 

Altare port.: 

Michaeli Nicolai Langho de Cirla civi Crac. Rzym XV Kal. Dec. a. XIV. 

Zacklico heredi de Mydlniki et Hedewigi eius uxori Crac. dioc. 
Rzym X Kal. Dec. a. XIV. 

CresIao de Cosczol palatino Cuyauiensi et Annę eius uxori Wlad. 
dioc. Rzym V Id. Januar. a. XIV. 2o8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

Johanni Petri de Sczekoczyny militi Crac. et OflTcze eius uioi 
Rzym XV Kai. Marcii a. XIV. 

Raphaeli Borowecz armigero Crac. Rzym II Kai. Apr. a. XIV 

Abrahe dcNouadomo prepos. ccci. Cracov. Rzym II Kai. Apr. a.XW 

Johanni Sassini de Czwiklino et eius uxori Ploc. dioc. Rzym X Kat 
Maii a. XIV. 

Dersiao Mistislai canon. Ploc. Rzym Id. Maii a. XIV. 

Johanni duci Mazouie et Annę eius uxori. Rzym Id. Maii a. XIV! 

Petro de Cobilino decano Pozn. Rzym IV Kai. Junii a. XIV. 

Sandywogio Palatino Pozn. et Saske eius u^ori d. u. s. 

Gertrudi relicte Nicolai Wilkische Wlad. dioc. R zym III Kai. Aug. a. XIV 

T. CXI. Nic dla Polski. 

T. CXII. F. io8, 144 i 203 V. Nadania benef. 

F. 276 V. Swatoslao Jaroslai electo Lucensi. Nadanie biskupstw; 
łuckiego. (I) Rzym IV Id. Maii a. XV. 

T. CXIII. F. I2v, '^'j i 102. Sprawy benef. 

F. 116. Universis. Przywileje dla eccl. paroch. S. Spiritus Cracoł 
Rzym V Id. Nov. a. XIV. 

F. i63v. Epo Cracov. W sprawie grabieży w dyec. wroclawskig 
Powoływane statuta prowincyonalne Pe2ki i Jarosława. Rzym VII Ki 
iMaii a. XIV. 

F. 203 V. Universis. Udzielenie odpustów kościołowi parafialne 
in Waurinczicze. Crac. dioc. Rzym VI. Kai. Dec. a. XIV. 

T. CXIV. F. 10, 73, 82 V, 89, 125, 146, 191, 198, 200, 210, 227. 266 i if 
Sprawy bcneficyalne. 

F. 264. Fpo Tudensi, abbati Tinciensi et scol. Crac. Sprawa o 
nonie przemyską Jana Walczkonis z Janem Rus, >qui se gerit pro rectc 
paroch. eccl. in Lamhurga Halic. diOv:.c Rzym XIII Kai. Julii a. Xl 

T. CXV. F. 84—88. Wadding Annales Minorum. T. IX str. 481—487. 

F. 218. Fpo Florent. et decano Premisl. ac archid. Cracov. Spra«^ 
benef. Nicolai Borkouicz o precentoria Mansionariorum in capella S. Marid 
in eccl. Crac. Rzym XII Kai. Junii a. XV. 

F. 227 i 254 V. Sprawy benef. 

T. CXVI. F. 34. Cestkoni de Dambnicza cler. Gnezn. Dyspensa od irr^. cl 
del. homicidii. Ciekawe szczegóły obyczajowe. Rzym Non. Sept. a. XV. 
F. 108 i 121 V. Sprawy benef. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 209 CXVII. F. 207, 223, 242 (i2-letni Novogius Johannis de Thanczin kanonik 
krak) i 278. Nadania beneficyów. 

CXVIII. F. 33 i 62. Nadania benef. Dalej na fol. nieozn. Altare port.: 
Wilhelmo Walteri can. Wlad. Rzym Kai. Marcii a. XV. 
Sbigneo Sbignci de Gluszow can. Crac. Id. Marcii a. XV. 
Naczkoni Boguchualonis rect. par. eccl. in Schmusko Cfac. d. Non. 
Apr. a. XV. 

Nicolao Crzeslai de Chodów militi et eius uxori Crac. d. Non. 
Junii a. XV. 

De locis interd.: 

Mathie palatini domino in Labissino et Margarethe eius uxori Gnezn.d. 

VI Kai. Julii a. XV. 243. Marcin. V. F. 37. Epo (sic) Gneznensi. >Ad apostolice*. W sprawie 
przyłączenia powiatu lubelskiego na prośbę króla Władysława, który bi- 
skupstwo chełmskie >erigi procuravitc. do tegoż biskupstwa. Rzym ap. 
S. Mariam Maiorem XVI Kai. Novembr. a. VII. 

F. 38 V. Archiepiscopo Gnezn. >Ad ea que«. O przeniesieniu bi- 
skupstwa chełmskiego do Lublina. Rzym ap. S. Mar. Maj. II Non. Nov. 
a. VII. Dalsze akta w tej sprawie zob. Cod. epist. saec. XV, T. II Nr. *I48, 
151 i 152. 

F. 46. Hedwigi Wladislai R. Pol. nate. Dozwala wybrać spowie- 
dnika. Rzym XV Kai. Decembr. a. VIII. 

F. 289. Abbati de Clara Tumba. W sprawie Jana Myrbacha civis 
Wratisl. Cracovie commorantis, którego we Wrocławiu niesłusznie prze- 
śladowano. Rzym XV Kai. April. a. VII. 

F. 307. Andree Schonaw rectori paroch. eccl. in Stublaw Wlad. 
dioc. Dozwala pobierać dochody beneficyum w czasie studyów uniwer- 
syteckich. Rzym IV Kai. Junii a. VII. ti IV a. XII b. 1482. 

F. 105. Kazimiro R. Pol. >Dum ad illam>. Uznaje jego prawo pa- 
tronatu co do kanonii w Gnieźnie, Krakowie, Poznaniu i Łęczycy. Rzym 
ap. S. Petrum 1482 pridie Non. Junii a. XI cf. Rykacz. Inventarium p. 5. 

F. 122. Archiepiscopo Gnezn. et Cracov. ac Wladisl. Epis. >Exhi- 
bita<. W sprawie obciążenia i zniszczenia dóbr biskupstwa płockiego 
w toku walk między książętami mazowieckimi: Konradem, Bolesławem 
i Janem. Rzym ap. S. Petrum 1482 III Id. Junii a. XI. ^) ^) Z regestów lateraneńskich, pomijając niektóre wydawnictwa dawniejsze (Raynald, Wadding), 
ero w najnowszych czasach mogła szerzej nauka korzystać. Na materyale tym opieraj) fie 
Areh. Kom hitt. T. IX. 1 4 2IO SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

5. Akta skarbowe. 

W głównej części niniejszego sprawozdania zestawiliśmy już w krótkości 
poszczególne działy aktów skarbowych Archiwum watykańskiego. Wslcntek 
odrębnego i szczególnego charakteru tego materyalu. należałoby mu właściwie 
o ile chodzi o nasze stosunki, poświecić osobne i niezawisłe od prac ek^ 
dycyi opracowanie, na wzór prób podobnych przez uczonych innych narodom 
wości podjętych, lecz ekspedycya nasza, dążąca do wyczerpania całego śre- 
dniowiecznego materyalu Archiwum, nie mogła zupełnie owych aktów pommąć 
Należało bowiem przedewszystkiem zbadać, czy wśród nich nie kryją się do- 
kumenta należące do innych działów, przytem i sam ów materyal skarbony 
w wielu kierunkach mógł dotychczasowe poszukiwania znacznie uzupdoic 
A zwłaszcza wobec wielkiej jego obfitości dla wieku XIV, badania, którebf 
go nie uwzględniały, byłyby co najmniej niedokładne i połowiczne. Praca fi 
dnak w tych aktach dla naszych celów jest bardzo utrudzającą, gdyż P< 
w ówczesnym zarządzie finansowym kuryi na dalszym stała planie, wiec 
mozolne i długie poszukiwania niezawsze wydadzą plon odpowiedni, a 
mnóstwa drobnych i szczupłych co do treści zapisek, które przeważnie 
te wypełniają, tylko gdzie niegdzie zapiska z Polski się znajdzie. Lecz 
ten nie jest bezowocnym, już dotąd znalazło się niejedno, co donioślejsze 
stawia znaczenie, a nie jest jeszcze wykluczoną możliwość dalszych i 
tniejszych plonów. Dla dziejów wieku XIV głównie tylko trzy kategor\'C z 
śród aktów skarbowych Archiwum wat. zasługują na bliższą uwagę: 
collecionimy Oblii^attonis ci salut iones communium serritiorufn i Libri intn 
et cxitus Camcrae ap. i dlatego niemi przedewszystkiem obecnie się zajęli^j 
Inne kategorye rozpoczynają się dopiero z końcem tego wieku, lub p< 
a pi żytem niekt(>re z nich, jak Ccnsus camerae, zbyt mało dla nas obcji 
materyału, *) dlatego na razie pominictemi być mogą. Dla bliższego zotyi 
wania sic w zawartości wymienionych trzech kategoryj, a zwłaszcza piei 
Kntiimes cal U eto f lim, skorzystałem dzięki uprzejmości Zarządu Archiwum, xii 
wentarza sporządzonego w r. 1671. jestto wazki a długi tomik pod tytule 
»Indicc delie scritturc d'Avignone, che hora stanno nella sala di sopra Ti 
chivio secreto nel Palazzo Apostolico cli San Piętro in Vaticano<.*) Wprai 

w c/.ę.«ici prace i publikacyc U. Dciiifle, \v \vy«l:iwnict\vic /aś u ci^ierskicin »Monuinenta Yaticana! 
Rcgni Ilun^^ariai; illustrantiac Ser. I T. 3 i 4 uhcjiiiują wia.śnie akta Bonifacego IX stąd 
wreszcie dostarczyły rei^csta te znaczną czc>ć nialcryału dla pracy : P^ubel » Hierarchia catholicai 
aevi« ab a. II98 — 143 1. Miin>tcr 189S. Niestety jednak autor, pracując dawniej w Arcl 
watykańskiem, podawai z reguły dawniejsze sy^^natur\ tnni«'i\v, tak, że dziś odnalezienie aktu 
powołanego jest bardzo uciążliwe. 

*) Zajmowałem się zresztą niemi juź dawniej, zob. nioje sprawozdanie z r. 1886 str. 68 i 78—^1 
") Bliższe szczegóły o inwentarzu tym ])od:ije Baunigarten w przedmowie do publikacji 
>Untcrsuchungen und Urkundcn liber die Camera (.\illcgii Cnnlinnlium fur die Zcit von 1295 ti 
1437C. Leipzig 1898 str. 7. O aktach tych /ob. r"wnie/ <'.ueraril -^l,es rccherches d'histoire pit 
Tinciale du raoyen age dans les Arehises du Natiean-. lAnnales de 8. I.ouis des Francais. Fató 
cation trimcstrelle des ćtudes et tra\aux de> chaplain- I An. 1897 j*. 217 2O9). w ARCHIWACH I BIBLIO TKKACH RiSYMSKlCH. 211 

ziś inwentarz ten podający sygnatury dawne, nieodpowiadające obecnemu 
rządzeniu tych kategoryi aktów, nie zawsze może wystarczyć, lecz ponieważ 
becnie przy poszczególnych pozycyach, o ile to naturalnie było możliwe, po- 
odawano sygnatury nowe, mógł mi on być nieraz bardzo pomocnym. Wobec 
owiem znacznej liczby tomów mieszczących się w tych działach, a zawiera- 
łcych najczęściej rzeczy dla nas zupełnie obojętne, należało postarać się o ozna- 
zenie i wydzielenie tomów, któremi expedycya nasza zająćby się powinna 
w tym względzie inwentarz ów główną mi oddał usługę. 

A. Rationes CoUectorum. 

Już w czasie pierwszych moich poszukiwań w Archiwum watykańskiem 
tarałem się bliżej zapoznać z tym działem, bo chodziło mi o dokładne ze- 
tawienie całego tak cennnego materyalu statystycznego, jakim są szczegółowe 
[oleją lat, wedle dyecezyj, a nawet parafij prowadzone rachunki koUektorów. 
)ział ten jednak, o ile to Polski dotyczy, tego rodzaju rachunków posiada 
Iziś stosunkowo niewiele, a wogóle akta, które się tu mieszczą, dość różno- 
odnej są treści, obok bowiem finansowych zestawień koUektorów, uporządko- 
»vanych do pewnego stopnia prowincyami kościelnemi, znaleźć tu można po- 
mieszane ze sobą liczne tomy, obejmujące kwity na dokonane upłaty, zobo- 
A^iązania różne na rzecz kamery, najrozmaitszej treści miscellanea skarbowe, 
spisy nadanych beneficyów, wreszcie liczne akta procesów tak skarbowych, 
ak i innych. Wedle sygnatur nowych dział ten obejmuje tomów 504. w rze- 
:zy\vistości jednak trochę mniej, bo pewną część tomów wydzielono do nowo 
Jtworzonego działu obligationes i aoluiiones com, serv. materyał zaś cały datuje 
^ie głównie z czasów a vignońskich ; z XIII wieku i to dopiero z drugiej po- 
towy zachowało się bardzo mało. Na podstawie wyżej wspomnianego inwen- 
tarza wynotowałem szereg tomów, któreby dla nas mogły przedstawiać wię- 
kszą wartość, a mianowicie: Rationes collectonitn Hungafiae et Poloniac tomy: 
180 (r. 1334— 1342), 181 (1337— I35S)» 182 (137^ — 1375). 183 (1317). 213 
11281 — 1286) i 219 (prow. ryska); Diversa tomy: 114, 125, 231 (1364 — 1368), 

260 (1329—1342), 346, 3SO— 354, 356-360, 365. 39^ 495. 499 (1348) i 500; 
Biihf, collat. tomy: 69C., 280—288, 293—295, 368, 370 — 372, 501 — 503; 
mianowania funkcyonaryuszy w kuryi tomy: 456 i 457, wreszcie t. 8 Taxatio 
hentf. Allematńae, t. 82 Tabula diversorutn beneficiorutn in variis archiepisco- 
patibus i t. 293 Rubrica nominum eccL divers, dioc. 1378. Z tomów tych już 
dawniej przejrzałem tomy: 180 — 183, 213, 280, 281 i 377 — 385,^) obecnie 
przeglądałem jeszcze następujące: 

T. 50. Mieszczą się tu różne akta procesowe, a wśród tego bardzo zajmujący 
spis osób uwięzionych w kuryi w latach 1344 — 1355- Z zapisek tych 

'j Sprawozdanie moje str. 69 i nast. 

14* 212 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

wymieniam pod r. 1355 (bez ozn. fol): Die duodecima mensis Mart::. 
Bartholomeus Petri, Petrus de Pineto et Bemardus Plancat cursores du- 
xerunt ad hunc carcerem de mandato dni Camerarii dni nri Papę Ntco 
laum Polonie de Briga presbyterum . . . dioc. Na marginesie Nicolaus Po 
łonie accusatus de heresi. 

Die 26 Aprilis dnus fr. Petrus de Montibus Ord. fr. Min. inquisitor 
heretice pravitatis ex officio suo et auctoritate dni nri Papę Hberavii 
a carcere eundem Nicolaum presbyterum, quia confessiones sue non sunt 
invente heretice. Non soluit quia pauper. 

T. 51 — 55. Wt. 51, 54 i 55 mieszczą się również różne akta procesowe, 
a w t. 52 i 53 Assignationes hospitii w Avignonie, lecz w żadnym z tych 
tomów nie znalazłem nic dla dziejów naszych. 

T. 114. Akta dotyczące stosunków w Hiszpanii. 

T. 293. Nadania ekspektatyw za antyp. Klemensa VII. 

T. 350. Registrum legationum cameram tangentium 13 17 — 1322. Jestto spis 
wysianych w tych latach pism z kuryi do nuncyuszów i koUektorów 
z reguły treści skarbowej. 

Na f. 69 znajduje się ustęp pod napisem: >Legatio regni Boemie 
et terre Moravie ac Ducatus Polonie <p przyczem w dalszym ciągu zano> 
towano dwa listy do arcyb. gnieźnieńskiego o wystaniu kollektora Ga- 
briela de Fabriano, a dalej: »Item duas litteras clausas unam yidelicet. 
que dirigitur Arch. Gneznensi eiusque suffraganeis et alteram djci Polo- 
nie. Item alia de securo conductu ad prelatos provincie Gnczn. Wreszcie 
zamieszczono odpis listu biskupa wrocławskiego Henryka »Sanctitatis 
yestrec z daty Głogów XI Id. Marcii 13 18, w sprawie zamianowania 
jego i arcyb. gnieźnieńskiego koUektorem Sto-Pietrza, przyczem donosi, 
że arcybiskup zmarł, lecz że on sprawą się zajmie, chociaż ten, który 
ma zostać arcybiskupem, jeszcze do Polski nie wrócił. 

T. 351. Identyczny z T. 350. 

T. 352. Podobny spis z czasów Innocentego VI. 

F. 2 i 40. Szereg listów do Kazimierza W. i arcyb. gnieźnieńskiego 

F. 9v i 134. Listy do Wrocławia. 

F. I34v. Primo una littera aperta do Arnolda de la Caucina XVI 
Kai. Jan a. XV, następnie do Raymunda de S. Michaele eunti ad partes 
Polonie i znowu do Arnolda z wezwaniem co do ksiąg rachunkowych. 
XV Kai. Jan. a. V. 

T. 365. Rubrica littcrarum Clcmentis VII antip. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 213 T. 397. Registrum causarum tempore AIexandri IV 1257 — 1263. Rękopis 
o treści bardzo zajmującej, obejmuje bowiem szereg aktów procesualnyoh 
spraw toczących się wówczas w kuryi, zwłaszcza sporów o biskupstwa 
i opactwa. Dla Polski brak tam jednak materyatu. 

T. 405. Akta Jana XXII dotyczące Ankony i Urbino. 

T. 456. Nomina et stipendia officialium et familiar. dni Papę 1347 — 1367 na 

F. 2v znajduje się zapiska: >Die X Aprilis (1347) littere provisionis dno 

Andree Episcopo Poznaniensi una cum commissione super valore dicte eccle- 

sie et obligatione recipiendi super servitio communi, que dirigitur episcopo 

Cracoviensi et magistro Arnoldo de Calcina scolastico Cracov. collectori 

apost. in Polonie et Ungarie regnis, fuerunt misse per Johannem Gesco- 

nis canon. Cracov. procuratorem et notarium dicti mgr. Arnoldi hic pre- 

sentemc. Rękopisu tego w całości nie przeglądałem dokładnie. 

Do działu Raiiofies collectorum należą również wedle swej treści dwa tomy 

a Arm, XXXIII, t. j. tom 23 i 25, o których wyżej wspominaliśmy. Tak z tych 

tomów, jak również z t. 180 — 183, o ile dotąd przez Theinera, który je także 

miał w ręku, nie zostały publikowane, sporządzono odpowiednie odpisy. 

B. Obligationes et Solutiones. 

Dział ten został dopiero niedawno utworzony przez wydzielenie części 
tomów z działu Collectoriae i Introitus et Ezitus, treść zaś tych aktów, jak 
już wyżej wspomnieliśmy, obejmuje zobowiązania co do sewitia comm. i mi- 
nuta, tudzież taksy przy wizytacyi ad limina apostolorum (względnie kuryi) 
opłacać się mającej, jak również zapiski i kwity na uiszczone upłaty. Wedle 
dokonanego w ostatnich czasach obliczenia w seryi tej mieści się 99 tomów, *) 
z których pierwsze tomy do t. 55 i t. 59 sięgają od końca w XIII do po- 
czątku wieku XV, reszta zaś odnosi się już wyłącznie do wieku XV i po- 
czątku XVI, aż do r. 1509. O ile chodzi o wiekXV, materyał ten jest bardzo 
fragmentaryczny, reszta bowiem tomów z tego czasu mieści się w Archivio 
di Stato. Dla naszych stosunków znajdzie się tu również niejeden ważniejszy 
szczegół, głównie co do wysokości opłat przez naszych dostojników kościelnych 
uiszczanych, lub co do dat uzyskania ich urzędów, wreszcie na podstawie za. 
pisek tego działu można zyskać pewien przegląd osób z Polski, które w da- 
łbym czasie wówczas do kuryi przybywały. Do połowy jednak wieku XIV 
wzmianek dotyczących Polski jest stosunkowo dość mało, wytłumaczyć fakt 
ten możnaby chyba okolicznością, że prawo konfirmacyi biskupów naszych, *) Wogólc liczb porzfdbowych jest tylko 88, lecz wiele z nich powtarza się często jako 
A i B. Zob. dotyczące zestawienie w dziele Baumg^artena : > Untersuchungen und Urkunden iiber 
<lic Camera Collegii Cardinalium fiir die Zeit v. 1295 bis 1437* str. XVII do XXII, gdzie szczegó- 
iowo treść kaidego tomu oznaczoną została. 214 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

przysługujące arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, jeszcze dość często było w ; :.»- 
ktyce stosowane ^), odpadała wiec potrzeba udawania się po konfirmacyc c* 
kuryi i składania tam odpowiedniej opłaty. Dotąd przejrzano początkowe ton y 
do końca pontyfikatu Jana XXII, a mianowicie: 

T. I. R. 1295— 13 17 (sygnatura dawna 313 Coli.) zawiera tylko jedne bli/-; 
nas obchodzącą wzmiankę na F. 12 »Die Mercurii secunda dicti men-'5 
(Marcii 1300) fr. Gentilis de Monteflorum Ord. Minor lector in Curia pr - 
motus est pro dieto ordine, t. j. został kardynałem. 

T. I A. R. 1296 — 1304 (dawna sygn. 601 Intr. et Ex.) obejmuje rozdział 7« 
żonych opłat między kardynałów. Nic do Polski. 

T. I B (d. s. 313 A. Coli.). Rationes fr. Gentilis z lat 1305 do 1309. Są to ra 
chunki z pobranych sum tytułem prokuracyi legata na Węgrzech i w Polscr 

T. 2 (d. s. 314 Coli.). R. 1306 — 1 3 16. Nic do Polski. (T. i i 2 zostały .u: 
zużytkowane w publikacyi Regestów Klemensa V wydania Benedykt 
nów Appendices T. I). 

T. 3 (312 Coli.). R. 1367— 1326. 

F. I. A. 1307 XIX Octobris ivit legatus Gentilis in Ungariam. 

F. 42 V. 21/10 13 18 Janislaus Arch. Gnezn. in Polonia soluit pr' 
suo communi servitio coUegio Card. C fl. auri et pro serv. fam. III fl. XIII 
sol. III den. Turon, per manus Mgri Simonis canon. Wratisl. familiaris <\i\ 
cuius obligatio facta fuit a. 13 17 die XXIII mensis Decembris. 

F. 58. Ep. Caminensis in Polonia. F. 92 v. Nicolaus ep. Culmen>i 
in Polonia. 

F. 133. XXVIII Mens. Septembris 1324 d. Mathias Ep. Curiauiei>^ 
alias Wradislauiensis pro parte com. serv. 250 fl. et familie XI fl.. XV b'>' 
X den. Tur. per manus Roberti de Fonte cantoris Lemouicensis et Ar 
dree de Verulis canon. Wladisl. 

F. 147. XIII Marcii 1325. Ten sam biskup włocławski płaci rei^/t^ 
w tej samej co poprzednio wysokości. 

T. 4 (310). R. 13 14— 1328. Rozdział złożonych opłat między kardynałów i k!c 
ryków kamery. 

P- 25 i 73 (październik i grudzień). R. 13 18. Rozdział wnioion^ 
opłaty przez arcyb. gnieźnieńskiego. 

F. 83, 96 V i 99. Ep. Culmensis et Pomesaniensis. 

*) Zob. n. p. Zatwierdzenie wyboru kapituły poznańskiej przez arcybiskupa Janislawa w r. I >-i 
Kod. dypl. Wiekop. II Nr. 1 04 7. 

*) Tom ten zos^tał w caIo<ici ogłoszony w wydawnictwie węijierskiera >Monumenta VatM.A'i 
łlistoriam Regni Hungariae illustrantia«. Ser. I T. 2 str. 416 — 4O4. >Liber rationum Card. Gcntjt-* w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 2 1 5 

F. 97 V i ioov. Podobny rozdział opłaty biskupa włocławskiego. 
5/ii 1324 i 30/6 1325. 

F. 112 i 114. Podobnie co do opłaty bisk. krakowskiego. 22/2 
i 11/12 1328. 

F. 113. Ep. Wratislauiensis. 

5 (311). 13 16 — 1322. Obligat. 

F. 6. 23/2 13 17. Borislaus Arch. Gneznensis in Polonia promisit 
pro suo com. serv. 200 fl. auri et V consueta serv. persoluere a festo 
Resurrectionis Dominice proxime venturo ad annum, alioąuin infra sex 
menses et iurauit ut in forma. 

F. 14 V. 23/12 1 3 17. D. Johannes Sclauus Arcłi. Gnezn. recognouit 
seruitium sui predecessoris debitum camere et collegio et familiaribus quod 
est 200 fl. auri preter servitia famil. supradicta, quos et que promisit 
soluere infra festum Omn. SS. prox. vent. alioąuin infra IV menses et 
iuravit ut in forma. 

F. 20. Ep. Caminensis in Polonia. F. 27 v. Ep. Culmensis in Liuonia. 

F. 28v i 42. Ep. Pomesaniensis in Liuonia i Ep. Samiensis in Prus- 
sia. Od f. 54. Liber ąuietantiarum 13 16 — 1323. 

F. 84 V. Facta fuit ąuitatio Janislao Arch. Gnezn. de LXXX flor. 
auri pro parte com. serv. . . per mans D. Simonis Can. Wrat. Avig. XIX 
Octobr. 13 18. 

F. 93. Podobnie na XX fl. auri, zapłaconych per manus d. Simonis 
de Marsów can. Wrat. et fuit absolutus, quia incurrerat. Avig. 17/4 13 19. 

6 (297 na pergam.). Oblig. 13 16 — 1344. 

F. 39. Ep. Reualensis in Polonia i Culmensis in Polonia. 

F. 64. 86 i 156. Ep. Warmiensis in Polonia. 

F. 64 i 70. Lubusz. 

F. 179. Wrocław. Nadto: 

F. 39. 20/12 1323. Mathias Ep. Wladisl. promisit 1000 fl. auri et V 
min. serv. w dwóch ratach. 

F- 59- ^3/2 1329. Johannes electus Cracouiensis promisit 3000 fl. 
et V min. serv. w dwóch ratach. 

F. 180. 12/7 1342. Jaroslaus Arch. Gnezn. promissit 200 fl. 

W końcu tego tomu po spisie zobowiązań mieszczą się ważne po- 
stanowienia papieża w sprawie opłacania com. servitii. ^) 

7 (316). Kwity na dokonane uplaty z lat 1320—1323, a od F. 57. Littere 
visitationum verbalium. 2) Nic do Polski. 

*) Zob. Kirsch. >Die FinanzverwaltunjT des Kardinals-Kollcgiuins im XIII und KIW Jahrh.< 
jchcngesch.-Studien). Miinster 1895 str. 19 i nast. 

*) O ile chodziło o »Visitatio ad limina Apostolorumt, rozróżniano sYlsitationes yerbalesc 
reales«, wedle tego czy przybywający do kuryi skfadat odpowiednia opłatę, czy nie. Zob. Kirsch: 2i6 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 8 (317). Obligat. et solut. 1322 — 1330. 

F. 12. 20/12 1323. Zobowiązanie bisk. wtocl. Macieja. 

F. 28v i 34. Dwa kwity dla niego, każdy na 250 fl. zapIacoDydj 
przez Andrzeja de Yerulis. 

F. S6v, 107 V i 130. Ep. Lubucensis. 

F. 91. Facta fuit ąuitatio cum absolutione et dispensatione saper] 
irregularitate d. Johanni Epo Cracouiensi de 348 fl. auri cum dimidiopn 
parte sui comm. serv. camere dni. nri. et de 92 fl. 27 sol. 1 1 den. Viei| 
pro ąuatuor servitiis familiarium clericis Camere solutis per nianus fr. Stł-j 
nislay penitentiarii dni Papę. Avig. 8 Februarii 1328. 

F. 95 i I22v. Ep. Wratisl. 30/7 1329 per manus Dominid canoŁ| 
Cracov. 

F. 99 V. E. Yarmiensis. 

F. 103. Podobne pokwitowanie jak wyżej dla biskupa krak. na taką | 
samą sumę, zapłaconą przez tegoż Stanisława Ord. predicat, i magistra i 
Piotra de Yerulis 7/ u 1328. Na karcie ostatniej zaś znajdują się dwiel 
zapiski, odnoszące się do biskupstwa wrocławskiego i krakowskiego 
w których na podstawie przeprowadzonego dochodzenia przez Piotn 
de Alvernia i Andrzeja de Yerulis, kollektorów papieskich, zniżono 
w r. 1328 wysokość opłaty comm. .serv. biskupa wrocławskiego z 40CX)1 
na 1725 flor. auri, a biskupa krakowskiego >propter malum statum ccd^ 
sie suec z 3000 fl. auri na 1384 fl., gdyż dochód biskupstwa ustalono 
tylko na 1384 march. et 6 gross. Prag. 

T. 9 (318). Littere ąuitationum com. servitii, censuum et visitatioQum realiun 
1323— 1327. 

F. I4v, 21 V, 80, 83 i 85 Pip. Culmensis. 

F. 19 i 26 V. Bisk. włocł. Maciej płaci przez Andrzeja dc Yenilis 
28/9 1324 i 14/3 1325 po 250 fl. 

F. 78. Kwit dla arcyb. gnieźń. janisława jako kollektora Święto- 
pietrza in regno Polonie za census za rok ubiegły 24 mar. 5 i ^/^ unc. 
de Palholia ad pondus Avig. per manus Clemcntis scolastici Gnezn. Arę. 
XIX August i 1324. 

F. S6. Podobny kwit łączny dla arcybiskupa gnieźń. i biskupa wło- 
cławskiego jako kollektorów Świętopietrza za rok dalszy na 24 mar. et 
medium ąuartum unius uncic auri minuti dc Palholia ad pondus Avig. 
per manus Magistrorum Thomislai Gnezn. Nicolai Wislicensis custodum 
et Censtoborii caiion. Crusv. Avig. III Noycuibr. 1326. 1. c. str. 22 i iiast. W tej pracy na str. 5- -22 zamiescii r<'>\\iuc/. autor bardzo pouczające awagi 
o opłacaniu com. scrvitii. Oprócz tc^o Haller: »l)ie \ ertlieilun;^ «ler Scrvitia minuta und die Obb- 
galion der Prdlaten im XIII und XIV Jahrh.-: (Quelleii und For^cliuni^^i-n J istr. 281 — 295) i K*ris- 
son )>Die Bcrechnungsart der minuta scmtia*. (Mitth. d. Inst. f. ósterr. (iesclif. 1\ XVIII str. 582 — 5S7). w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 217 ^O (315)- Oblig. et Yisitationes reales 1320 — 1329. 
F. 39v i 46. Ep. Lubucensis i Yarmiensis. 

F. 40. Przekreślone zobowiązanie Jana elekta krakowskiego z r. 1327 
13/2 do zapłacenia 3000 fl. tytułem com. serv. z uwagą »moderatio facta 
fiiit secundum relationem illorum ąuibus commissum fuitc. 
F. 42. Ep. Wratislauiensis. 

'I- (3^9)- Liber de censibus et visit. 1326 — 1333. Nic do Polski. 

12 (320). Liber ąuitationum com. serv. censuum et visitationum realium 
1328— 1331. 

F. 6v, 57v i 65 V. Ep. Yarmiensis. 

F. 10. 7/ II 1328. Kwit dla Jana biskupa krakowskiego na za- 
płaconą kwotę per manus fr. Stanislai penitentiarii. 

F. 12 i 33. Ep. Wratislauiensis. 

F. i8v. Ep. Lubucensis. 

F. 73 V. Ep. Culmensis. 

Od f. 83. Littere ąuitationum diuersorum debitorum camere ac 
cliuersorum officialium Rom. Ecciesie. 

F. Sy. Kwit dla Piotra de Alvernia i Andrzeja dc Yerulis kolle- 
ktorów w Polsce decime sexannalis, nałożonej przez Klemensa Y, fructuuni 
beneficiorum primi anni i Świętopietrza na wniesioną do kamery sumę 
1588 flor. 6 den. auri przez braci Piotra Petri et Guidonis de Alvernia 
Lemouic. dioc. Avig. 28 Marcii 1328. 

Od f. 149. Littere visitationum verbalium et absolutionum. Nic 
do Polski. 

13 (321). Solutiones 1329— -1338. 

F. 25 V i 35. Ep. Warmiensis. 

14 (298). Oblig. 1332— -1347. 

F. 43 V. Ep. Wratisl. 

F. 88. Apeczko Ep. Lubucensis. ^) 

C. Introitus et Exitus. 

O ile akta te, nazywane nieraz także Recepta et expensa camerae lub 
iiones camerae, dla dziejów skarbowości papieskiej posiadają pierwszorzędne 
czenie^ o tyle dla naszych celów na drugim stoją planie. Księgi należące 
y bowiem, a zestawiające porządkiem pewnych kategoryi dochody i wy- 
ki skarbu papieskiego w niektórych tylko kierunkach podają coś nowego, *) Nadto zob. Sprawozdanie moje z r. 1886 str. 70 i nast. co do przejrzanych wówczas to- 
16 (299), 20 (301J, 22 (302), 23 A (300), 70 (300), 84 (307), i 84 A (308). 2l8 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ zresztą opierają się tak o rachunki koUektorów, jak również o zestawie 
iiplat com. seruitit. SzczegóZy nowe znaleźć można przeważnie w pozyqri 
versorum^, t. j. dochodów niestałych, n. p. spadków lub zapisów na nca 
pieźa, pożytków nieprawnie pobranych i t. p., a w rubryce w^ydatków gl 
w pozycyi ypro gagiis extraordinariis€^ gdzie wpisywano kwoty 
niektórym funkcyonaryuszom, lub wydatki na przyjęcie posłów różnych 
Natomiast pozycye >censuum€, ^decimanimt i ^communiutn BenHtiorum^. 
rzają tylko to, co się w księgach skarbowych innych kategoryj mieści, a zy: 
dopiero na znaczeniu, o ile z ich pomocą można wypełnić luki tamtych, 
wszystkie jednak tomy są jednakowo urządzone, gdyż właściwe księgi i 
Uis et exiUis stanowią tylko część całego działu, nadto zaś mieści się tu 
tomów t. z. T^manualiat rachunków podręcznych, tudzież ksiąg odn< 
się wyłącznie do pewnych spraw skarbowych, jak dochodów i rozch( 
z patrimonium, sprawy budowy kościołów, pałacu papieskiego, wydatków 
flotę, wojsko, lub wreszcie dla urzędników pałacowych. ^) 

Jak już wyżej wspomnieliśmy, dział ten obejmuje do początku wieku 
włącznie z pontyfikatem antyp. Benedykta XIII, 378 tomów od r. 1279 
cząwszy. dodać jednak należy jeszcze do tego trzy tomy oznaczone num< 
563, 564 i 565, ^) które odnoszą się do czasów Jana XXII. Z liczby tej 
rzędu właściwych ksiąg Introitus et exitus należą tylko następujące tomy: 
czasów wcześniejszych przed Janem XXII, a więc od r. 1279 — 13 16, ni 
1, 5, 8, 10 i 75; dla pontyfikatu Jana XXII numera: 13, 14, 16, 17, 24, 
31, 32, 38, 40, 41, 47, 54. 57, 58. 65, 66, 70, 72, 73, 81, 82, 84, 92, 98. 
108, 119, 120, 131, 132, 136, 137, 563, 564, i 565; Benedykta XII: 146. 
150, 161, 164, 170, 171, 176, 178, 183, 185, 187, 190 — 194; Klemensa 
200, 202, 203, 206, 208, 209—211, 215, 216, 219, 220, 227, 234, 236,23 
242, 243, 245, 247, 248, 2:;o, 251, 260. 261, 263 i 265; Innocentego VI: 
26^, 272, 277, 278, 282. 286, 293 — 296; Urbana V: 300, 304, 307. 311, J( 
i 318; Grzegorza XI: 33^—349; (głównie same manualia, jak i następne) 
mensa VII 350 - 370; Hened\kta XIII 371—378.^) Dalsze tomy w liczbie i) 
obejmują rachunki z wieku XV, ^) luk tu jednak jest wiele, a wypełniają, 
znacznie tomy Introitus et cxitiis, znajdujące się obecnie w Archivio di 

Ekspedycya nasza dotąd nie przedsięwzięła systematycznych poszukii 
w tym dziale, lecz w czasie pierwszych moich poszukiwań w Archi- ^) o urząd/mili tych akt('>\v zob. Sprawozdanie moje z r. i88o, tadzieź Gottlob: >Aqs 
Camera Apostolica des XV Jahrh.a Innsbruck 1S.S9. 

'') Rownicź i tom 502 riia obejmować fntroitus et c.\{tn.< z czasów Klemensa V do r. Ij 
nie miałem j^o jednak w roku. 

^) C^zęściowe /cstawienic tycli tomów zamieścił n»\\ni>/ Klirle w sweni dziele: »Historił 
bliothecae Rom. Pontiiiciim tum łionifacianae tum Avenir)n(n>i>«. (Hiblioteca deli' Accademii 
giiirldica volume settimo). T. I Romae 189) >tr, 599 u\\. No, ^tr. 002 uw. 113, str. 626 uw. 
str. Ó44 UW. 287, str. 004 uw. 403, str 005 i 0(^7. 

*) Tomami temi właśnie zajął się wyczerpujjico <iottlob w powołanej wyżej pracy pod 
>Aus der Camera Apostolica des XV Jahrh«. w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 219* watykańskiem dla zapoznania się z materyalem przejrzałem kilka tomów z dość 
pomyślnym wynikiem, ^) obecnie zaś przeglądnąłem jeszcze dwa tomy z czasów 
Srzegorza XI, aby się przekonać, czy dla nas będą także wydatne. Tu jednak 
już nie wiele się znalazło. 

T. 345. R, 1376 i 1377. 

Fol. niezn. 12/2 1377. Nicolaus ep. Poznań, złożył tytułem com. 
sery. per manus Nicolai de Cressin canon. Gnezn. 200 fl. auri. 

T. 346. R. 1376. 

Fol. niezn. 5/4 1376. Johannes archiep. Gnezn. soluit pro complemento- 

sui com. serv. per manus Swenceslai Gregorii 50 fl. camere. 

O ile wśród regestów avignońskich mieszczą się fragmenta ksiąg Introi- 
tus et ezitus, tudzież innych aktów skarbowych, zaznaczyliśmy już wyżej, przy 
zestawieniu dotyczących tomów regestów. 

6. Rękopisy luźne z armaryów. 

Poszukując dalszych rękopisów, któreby materyał dla wieków średnich^ 
mieszczący się w oznaczonych co do treści działach aktów Archiwum waty- 
kańskiego, uzupełniały, przejrzałem jeszcze niektóre kodeksy z armaryów, któ- 
rych dotąd w ręku nie miałem. Wymieniam następujące:. 

Arm. XXXI. T. i. Odpisy z w. XVII z regestów Jana VIII. 

T. 23. Odpisy z XVII w. listów Klemensa IV, wśród których na 
f. 28 — 36 mieści się akt dotyczący kanonizacyi św. Jadwigi Archiepiscopo 
Gneznensi. >Exultat cunctorumc. Viterbo VII Kai. Apr. a. III Potth. 19971. 

T. 28. Odpisy z XIV w. z regestów Bonifacego VIII an. VIII; zna- 
lazłem tam pod Nr. 45 akt Potth. 25 121, a w dziale de curia pod Nr. 27 
i 28 akta Theiner Mon. Hung. I Nr. 628 i 629. 

T. 29. Podobne odpisy z XVII w. z regestów Benedykta XII; (wśród 
nich: na f. 36 — 38 Theiner Mon. Hung. I Nr. 910, lecz tu inna data II 
Id. Febr. a II, na f. 262. Theiner Mon. Pol. I Nr 568 z reg.). 

T. 30. Podobne odpisy z regestów od Klemensa VI do Grzegorza XL 

T. 31. Toż samo z regestów Klemensa VI. (f. 193. Theiner Mon. 
Pol. I Nr. 626 z reg. f. 196. ibid. Nr. 628 z reg.). 

T. 32. Toż samo z regestów Innocentego VI i Urbana V, przy- 
czem na: f. 164 i 165 Theiner Mon. Pol. I Nr. 821 i 822 z reg. 
f. 224. Akta w sprawie sporów małżeńskich Kazimierza W. zob. Reg^ 
Vat. T. 247. *) Moje sprawozdanie str. 78 — 80, co do tonu.w 8 i 10 zob. »Regestum Clementis PP. V 
Appendices I str. i — 180. Tom l nie zawiera żadnej wzmianki do dziejów naszych się odnoszącej. ■220 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

T. 33. Odpisy z regestów Grzegorza XI. 

T. 34. Rękopis z XIV w., obejmujący rejestr beneficyów nada- 
nych ubogim duchownym przez Grzegorza XL Stosunków naszych doty- 
czą akta: 

f. 5. Thome Stanislai de Lelouia. Nadaje benef. w dyec. krak. 

f. 9v. Andree Boguslai de Grodecz, w dyec. płockiej Stephano Thoat* 
de Trampky w dyec. pozn. 

f. 10. Alberto Martini de Busko w dyec. krak. 

f. 10 V. Alberto de Sczegle w dyec. gnieźn. 

f. II. Helmanno Hinconis de Lnncicia w dyec. gnieźn. 

f. 14. Nicoiao Cristini de Coprziwniczia w dyec. krak. Prowadził wlaśnit 
spór o kanonię w Krakowie. 

f. 25. Przibislao Largi de Prossouiczc. Nadaje beneficyum należące d- 
nadawstwa klasztoru S. Gregorii in castro Pragensi. 

f. 29 V. Woyslao de Wirzchouisko beneficyum należące do rozdawnictw.- 
klasztoru w Łysej górze. 

f. 36 V. Nicoiao Stanislai de Kasschewo beneficyum w dyec. gnieźn. 

f. 45. Johanni Stanislai de Pomorzany w dyec. gnieźn. Prowadził spor 
o kustodye kielecką. 

f. 48 V. Vislao Stanislai de Potrukosz w dyec. płockiej. 

f. 49 V. Nicoiao Czedronis de Próchna beneficyum należące do nadawstwn 
klasztoru na Zwierzyńcu. 

f. 51. Martino Kryś de Summy n benef. w dyec. włocławskiej. 

f. 6S, Andree Jacobi benef. należące do nadawstwa klasztoru w Łysej górze 

f. 70 V. Scarbconi Fabiani de Podambicze clef . Wlad. benef, w dyec. krak 

f. 72. Przibislao Johannis de Sobothka benef, w dyec. gnieźn. 

f. 74. Laurencio Petri de Przedbros benef. należące do nadawstwa kla- 
sztoru Witowskiego. 

f. 74 V. Nicoiao Stanislai de Wladislauia benef. w dyec. włocl. 

f yy, Stanislao Stanislai de Zardky benef. w dyec. gnieźn. 

f. 78 V. Paulo Johannis de Lankawa benef należące do nadawstwa kla- 
sztoru tynieckiego. 

f. 81. Nicoiao Alberti de Dobra benef. w dyec. gnieźn. 

f. 82v i 84. Johanni Laurencii cler. Pozn. i Johanni Nicolai de Gostyna 
bencficya należące do nadawstwa klasztoru lubińskiego. 

f. 88. Nicoiao Johannis de Smerdzina benef należące do nadawstwa kla- 
sztoru w Koprzywnicy. 

f. 96. Henrico Wundirlich subdiacono Gnezn. benef w dyec. gnieźn. 
T. 35. Odpisy z w. XVII z regestów Bonifacego IX. 
T. 36. Rękopis z w. XIV z czasów Urbana VI i Bonifacego IX. 

obejmujący rejestr osób mianowanych kapelanami papieskimi. Karty sa 

nieliczbowane. Dla duchownych polskich mieści się tu również kilka na- 
dań, a w szczególności: w ARCHIWACH I BIBUOTEKACH RZYMSKICH. 221 

•an VI. Ulrico Sbrosskonis de Wyssoko Ord. fr. min. pod datą Rzym V 

Id. Junii a. I. 
■if. IX. Mgro Petro Strelicz canon. Crac. Zatwierdzenie dawniejszego nada- 
nia Urbana VI X Kai. Marcii a. VIII pod datą Rz. V Id. Nov. a I Mgro- 
Paulo Nankeri canon. Crac. Rz. II Non. Marcii a. III. 

Swatoslao Jaroslai Ord. B. Marie de Monte Carmelo Perusii XVII 
Kai. Decem br. a. IV. 

Paulo de Swaraczin prepos. S. Marie Magd. extra muros Ploc. Prem. 
Ord. XVII Maii a. IX. 

Pro fratre Johanne de Bzowia vicario contrate Litwanie Ord. frum. 
Predic. Professori coiiventus Lamburgensis presbytero Wilnensis dioc. 
Rzym XIV Augusti a. XI. 

Dno Petro Łyse rectori paroch. eccl. in Prust Wladisl. dioc. XVI 
Augusti a. XI. 

T. 37. Odpisy z XVII w. z regestów Innocentego VII do Piusa IV. 

T. 38. Odpisy z XVI w. z regestów Innocentego VII i Grzegorza XII. 

T. 39. Odpisy z XVII w. z regestów Jana XXII. Nic do Polski. 

T. 60. Odpisy z aktów Piusa II. 

T. 61. Podobnie z aktów Pawia II wiele dokumentów w sprawach 
czeskich. 

T. 62. Odpisy z aktów Sykstusa IV, kodeks obszerny pergaminowy, 
dla dziejów polskich nic w nim nie znalazłem. 

T. 73. Formularz z XY1 wieku, obejmujący akta od Leona X do 
Klemensa VII. 

T. 85. Odpisy z w. XV przywilejów papieskich dla królów fran- 
cuskich z wieku XIV. *) 

a. XXXII. T. 13. Późniejsze odpisy aktów z w. XV, instrukcyj dla nun- 
cy uszów i ich sprawozdań, między innemi: 
f. 38. Akta ogłoszone u Theinera Mon. Pol. II Nr. 168 z Liber memo- 

rab. Pii II. 
f. 2 1 o. Instructio Sixti IV pro cardinali S. Marci Theiner Mon. Hung. II Nr. 62 1 . 
f. 267 V. Sixti IV Instrucciones 15/12 1475. >Post debita salutationisc. 

(Facultates opportunas reprimendi Polonos). 
f. 376 V. Odpowiedź Innocentego VIII na Litteras et informationes rerum 

Hung. Vienne XXX Januarii a. 1489. Theiner Mon. Hung. II Nr. 719. 
f. 426. Instrukcye Aleksandra VI. Theiner M. Pol. II Nr. 297. 

T. 57. Kodeks z końca w. XV obejmuje z początku zbiór listów 
od czasów Urbana VI do Pawła II de primariis precibus i nominacyi 
na wyższe godności duchowne w Niemczech, w drugiej swej części zaś ») O rękopisach z Arm. XXXI T. 23, 28, 73 i 85, tudzież z Arm. XXXII T. 57 zob. >Md- 
es d'archeologic et d'histoirec T. XVII 1897 str. 289 i nast. 222 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

mieści ważne akta dla dziejów soboru Bazylejskiego, brak tu jednak 
bezpośrednio do naszych dziejów odnoszącego sie materyaZu. 

T. 58. Summarium quorundam bullarum Innocentii VII et Johan- 
nis XXIII. 

Arm. XXXIII. T. 12. Liber decimarum et collectionum od Urbana VI do 
Grzeg. XII. Rękopis ten jest identyczny z opisanym w głównej częśd 
sprawozdania kodeksem z Arm. XXXIII T. 55, notujemy tu tylko dn 
jeszcze dokumenty: 
f. 87 V. Urban VI Strigon. Coloc. ac Gnezn. archiepis. O ustanowienie 

decime primi anni ad triennum Rzym IV Kai. Sept. a. VII i 
f. 113. Bonifacy IX. Prag. et Gnezn. Archiep. W sprawie poborów di 

rzecz kuryi Rzym IV Kai. Dec. a. II. 

T. 28, 29, 30 i 33 obejmują sprawy skarbowe Patrimonium i Wlodi, 
tudzież dworu papieskiego z różnych czasów od w. XIII — XVI. 

T. 32. Rękopis pergaminowy z końca w. XIV mieści w sobie wy« 
kaz taks opłacanych przez biskupstwa i opactwa przy uzyskaniu urzędi.1 
Z polskich biskupstw wymieniono: 

Cracoviensis 4000 fl. 

Gneznensis 2000 fl. 

Poznaniensis 400 fl., a tak samo biskupstwa warmińskie i wrocławskie.^ 

Arm. XXXIV. T. 2 A. Instrumenta cameralia z drugiej polowy wieku XIV, 
Odnoszą sie do Imoli. 

T. 5. Instrumenta civitatis Castellane 14 13 — 1423. 

Arm. XXXV. T. 4. Codex privilegiorum Ecclesiae Romanae odpisy. 

T. 9. Obszerny inwentarz z czasów Urbana V, obejmujący spis do- 
kumentów mieszczących sic wówczas w Archiwum papieskiem. Inwcntan 
ten pod tytułem Cataloj^us Chartarum Archivi S. Romanae Ecclesiae 
confectus a. 1366 wydal Muratori w Antiquitates Italicae medii aevi T. VI 
str. 75 — 190, lecz w sposób dość biedny. W katalogu tym znajdują się 
właśnie na f. 143 — 148 odpisy listów Henryki ks. Głogowskiego do 
Jana XXII z daty Głoi^ów in Vi<^ilia S. johannis Babt. a. 1323 i Wla* 
dyslawa Łokietka w sprawie świętopietrza z daty Kraków in Vigilił 
S. Trinitatis XII Kai. Junii, nadto notatki o innych podobnych listad 
króla, tudzież o dokumentach dotyczących świętopietrza na Śląsku. 

T. 13, 14, 15, 25, 54 i 144 obejmują akta skarbowe z Wioch od 
XIII do XV w. 

') o rękopisach z Arm. XXXIII T. 5 i 7 /ob. Haller ł/wci Aiifzcichnungcn Ubcr die B^ 
anit(7n Jer Curie im XIII und XIV^ !ahrh.«. ((Jucllcn iind Forschunijcn aus italicnischon Arcbi^ 
u. liibliotheken I p. 4). Wspominaliśmy już o nich w ^hiwucj C7i;ści s]łr;i\\o7dania. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 223 T. 137. Mylnie w inwentarzu de Pretisa zapisany jako formularz 
cesarza Karola IV, jestto bowiem Formularium curie Caroli II reg^s Sicilie. 

T. 145. Przywileje Eugeniusza IV z r. 1437, dotyczące uniwersy- 
tetu w Pawii. 

.rm. L. Tomy 10 do 20 obejmują bardzo późne spisy listów z regestów pa- 
pieży od Jana XXII do Grzegorza XII. 

iTtn. Lflll. Tomy 8, 10, 11, 12, 13, 14 i 21 mieszczą w sobie formularze 
z w. XV i XVI, których dotąd nie przeglądałem; tom 9 dotyczy spraw 
włoskich i francuskich. 

krm. LiIV. Nr. 46. Rękopis zawierający akta z czasów Urbana VI, dla Polski 
brak w nim materyalu. ^sc. Arm. III. Nr. 113. Miscellanea z w. XVI, na f. 107 Martini Borzevicii 
oratio habita ad Gregorium XIII. nomine Stephani Batbory Transilvaniae 
Voivode. 

Misc. Arm. XI. T. 38. W inwentarzu oznaczono tom ten jako Miscellanea 
z wieku XIV, mieści on jednak tylko późne bardzo odpisy dziejów pa- 
pieży od Leona IX począwszy, tudzież dyaryusze z w. XV. 

Misc. Arm. XII. T. 14. Również odpisy z w. XVII dyaryusza Burcharda, na 
f. 281 — 307 mieści się zaś Diario di Ludovico Buonconte Monaldesco 
z lat 1316—1339. 

T. 121. Odpis z XVII w. z aktów konsystoryalnych prowizyj pa- 
pieskich z lat 1409 — 1433- Rękopis ten zostaje w ścisłym związku z po- 
dobnym rękopisem Archiwum konsystoryalnego, który dla dziejów na- 
szych został już wyzyskanym. ^) Kilka jednak zapisek znalazło się nowych, 
a mianowicie: 
f. 41. 7 Januarii 141 1. Item providit monast. Civitzinensi ord. S. Ben. 

Crac. vacan. per mortem de persona fr. Nicolai Vencellay de Roth- 

nam electi. 
f. 59. Translacya Mikołaja Trąby na arcyb. gnieźnieńskie II Kai. Maii. 
f. 137. X Kai. Januarii 1420 eccl. Cerenteinensi vac. per mortem provi- 

sum fuit de persona Thome Russi. 
f. 150. XIII Kai. Julii 1422 commissum est Archiepiscopo Hessonensi *) Korzeniowski : >£xcerpta ex libris manuscriptis Archivi consistorialis romani MCCCCIX — MDXC 
ET])e<1itionis Romanae cura anno MDCCCLXXXVII collccta Cracoviac i890<. (Script. Rer. Poloniae 
T, XV) str. 75 — 79. Eubcl w wyiej powołanej publikacyi » Hierarchia Catholica inedii acric pomi- 
bal uw rękopis z Archiwum konsystoryahicgo, a korzystał jedynie z rękopisu z Arm. XII. 224 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

quod confirmat pro ista vice tamcn electionem factam uel 

dam ad ecclesiam Medinacensem. 
f. 167. Idibus Augusti 1423 prouisum est ecciesie Caminacensi in 

vacanti per mortem, de persona Sbignei de la Panos. 
f. 227. III Non. Julii 1428 po śmierci poprzednika został biskupem w 

mieńcu Paulus prepositus S. Spiritus Yilnensis dioc. 

Misc. Arm. XV. T. 141. Marino Marini. >Codex diplomaticus Rutheno-Hc 
yiticus monumentis e tabulario Yaticano depromtis congestus«. Jestto 
jekt kodeksu dyplomatycznego, wypracowany przez Marina Marini, 
golettiiego zarządcy Archiwum watykańskiego, dedykowany a 
Mikołajowi I. Projekt ten obejmuje dokładny plan wydawnictwa obi 
nego na 4 tomy, a dokumenta, które tam zamieszczone być miały, 
dokładnie, z reguły ze sygnaturami archiwalnemi, spisane. Zestawieiiie| 
tego projektu z wydawnictwami Turgeniewa >Historica Russiae Mom-j 
mentac i Theinera >Monumenta Poloniae« wejdzie w najbliższym 
w program prac naszej ekspedycyi. W końcu tego przeglądu rękopisów luźnych dodaję, że w Archiwon 
Zamku S. Anioła mieszczą sie również pewne rękopisy odnoszące sie do 
ków średnich; przejrzałem z nich dwa z wieku XIV, a mianowicie: rękopis 
z Arm XV cap. IV Nr. 56 i Fasc. II additorum ad cap. XI arm. XV, leci 
nic w nich nie znalazłem, coby bliżej dziejów naszych dotyczyć mogło, IIU^ 
szcza się tam bowiem jużto sprawy cesarstwa za Ludwika Baw. i Karola IV» 
jużto sprawy skarbowe patrimonium Kościoła rzymskiego. II. BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA. 

Dla uzupełnienia zamieszczonego w głównej części sprawozdania wyciąga 
z inwentarzy rękopisów łacińskich biblioteki watyk. należałoby dodać jesttic 
podobne zestawienie z działu Cod. Capponiani. Ponieważ jednak katalog ręko- 
pisów tego właśnie działu został już wydrukowany i niebawem ma się ukazać 
w obiegu, przeto dalsza praca w tym kierunku została wstrzymaną. 

Wyciąg wyżej podany obejmuje naturalnie tylko te rękopisy, które w^ 
dle hotat inwentarza przedstawiają dla nas pewną doniosłość,^) rozumie się jednak 
samo przez się, że i w innych rękopisach mogą się zn;ijdovvać rzeczy polskie 
i że w tym celu należałoby przeprowadzać szersze poszukiwania. Już w spi- 
sach Przeżdzieckiego mieszczą się niektóre rękopisy zawierające wedle jego *) Dodać winniśmy, ie inwentarze watykańskie potlają /wyklc trc>ć rękopisu dość zwicflt 
i niezawsze określają wieku rękopisów. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSRlCH. 22$ 

odania dokumenta dla naszych dziejów nieobojętne, a w inwentarzach waty- 
ańskich niezanotowane, i myśmy już dawniej znaleźli podobne zwłaszcza 
>rmularze, przypuszczać więc należy, że się takich rękopisów znajdzie jeszcze 
ość znaczna ilość. Wyśledzenie ich, a przytem wyzyskanie, lub sprawdzenie 
dpowiednich wiadomości o rękopisach biblioteki watykańskiej, mieszczących 
ic tak w naszej dotychczasowej, jak i w obcej literaturze, wejdzie obecnie 
r program prac ekspedycyi. 

Następnie przyjdzie kolej na rękopisy greckie i słowiańskie. W listopa- 
zie i grudniu 1898 przejrzano obok szeregu rękopisów, obejmujących traktat 
Jniwersytetu krakowskiego, wystosowany na sobór bazylejski, jeszcze na- 
tępujące: 

/■atic. 4103. Część I f. 47. List Zamoyskiego Excellentissimo Fulvio Ursino 
amico clarissimo et honorandissimo. Ex castris ad Gedanum die 23 mensis 
Junii a. 1577. Jestto list z rekomendacyą dla Jana Zamojskiego sekreta- 
rza królewskiego. 

Część II. f. 134 w. XVI. List nieznanej osoby z adresem Episcopo 
Premisliensi, bez daty i podpisu, wspominający o tem, ze list tegoż bi- 
skupa przemyskiego pokazała papieżowi, który się nim bardzo ucieszy! 
i kazał mu przesłać błogosławieństwo za to, że tyle łożył pracy w celu 
nawracania Rusinów na katolicyzm, 
/atic. 6952. Późne z końca w. XVI odpisy z regestów od Bonifacego IX do 
Marcina V od str. 97 do 548, dalej spis libri buUarum od Urbana VI 
do Eugeniusza IV do str. 589, następnie census Ecclesiae Romanae i In- 
dex scripturarum non impressarum copiosissimus. Rzeczy polskich jest 
tu dość wiele, o ile przynoszą one coś nowego, okaże się dopiero, gdy 
praca w regestach w Archiwum ukończoną zostanie.^) 
Vatic. 8245. Esitus camerae z lat 133 1 i 1332. Nic do Polski, 
^atic. 10247. Michała Leonid Repertoryum Archiwum watykańskiego i Index 

Archiwum Zamku św. Anioła. 
r)ttob. 778. Formularz z XIV w. na pergaminie obejmuje akta od czasów 
Benedykta XII począwszy, formuły aktów jednak są po większej części 
bez nazwisk. Dla nas brak tu materyału. Notujemy tylko jeden akt Nr. 190 
Ludouico Regi Ungariae. >Quanta tec. Villanova III Id. Aug. a. IV 
mieści się w nim ustęp »probasti hoc certę Litwanos et Ruthenos infi- 
deles freąuenter expugnans<. 
Ottob. 2546. Jestto kodeks obejmujący dokumenta dotyczące praw Stolicy 
Apostolskiej, a nadto wiele fragmentów regestów papieskich z XIII i po- 
czątku XIV w., dla naszych dziejów nic tu jednak się nie znalazło.^) *) Oba te rękopisy notuje również Frzeździecki, lecz dość niedokładnie. 

') O rękopisach Ottob. 2419 i 2716 zob. Dembiński: »Sprawozdanie z poszukiwań w Archi- 
wach i Bibliotekach rzymskich. O materyi^ach do dziejów polskich w XVI i XVn w.«. Kraków 

i^8ó str 61 i 63. 

Arch. Kum. hist. T. IX. 1 5 226 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ 

III. INNE BIBLIOTEKI RZYMSKIE. 

Dla naszych dziejów w wiekach średnich w bibliotekach rzymskich ts 
rządowych jak i prywatnych niewiele można znaleźć materyalu, nic należy iro 
jednak pomijać, bo powstały one wskutek bliskich stosunków ich założycie: 
z kuryą i wiele w nich mieści się aktów, któreby właściwie w Archiwum p-t 
pieskiem znajdować się powinny. Dlatego też i ekspedycya nasza, o ile czx> 
pozwala, materyalem tym również sic zajęła. 

Na razie zdajemy sprawę z rozpoczętych poszukiwań w dwóch bibliotekacr 
A. Biblioteka Barberini. Posiada ona dla dziejów naszych w. XVI i XV.' 
wiele bardzo, niezupełnie dotąd wyzyskanego materyalu. *) Dla wieków średni. : 
zaznaczamy rękopisy: 

XXXI. II. Nr. Arch. 13 12. Rękopis z w. XIV mieści w sobie obok provin* 
ciale i suplik z Anglii z czasów Jana XXII, także formularz aktów 
z tego pontyfikatu. W tej części właśnie znalazły się trzy akta polski, 
f. 80 V. D. f. nato ducis Slesie scolastico Cracov. Papież dozwala ir.- 
consideratione Karoli Regis Ungarie posiąść inne jeszcze benefic) i 
f. I03v Andree di Wislicia rect. paroch. eccl. de Ygolomia Crac. dix 
Dyspensa co do wymaganego czasu do uzyskania święceń, gd\ 
król Władysław wysłał go do kuryi. 
f. iisv. Petro Schirich cler. Crac. Król Władysław prosi dla niego, swe^;' 
wicekanclerza, aby obok kanonii gnieźnieńskiej, wrocławskiej, po- 
znańskiej i kieleckiej mógł zatrzymać curaiam eccl. in Stobnicu 
Crac. dioc, chociaż nie posiada odpowiednich święceń. Papież ze- 
zwala, cf. RV. T. 81 f. 503 Nr. 2854. ^) Materyal ten znal juź Albertrandi i korzystano z niego nieraz w naszych nowszych «t 
dawnictwach (Malinowski, Rykaczcwski), uwzględniała go również ekspedycya pod kierunkiem pr • 
Smolki. Z późniejszych rękopisów tej biblioteki wymieniam obok rękopisu XVI. 58 waiuego bun. 
dla dziejów legacyi Lippomana i Synodu łowickiego z r. 1556 jeszcze nastcpuj§ce: 
XVI. 56, Ragguaglio del successo delia guerra mossa Tanno 1579 tra 11 Re di Polonia et ii F^ocji 

di Moscoyia. 
XVI. 102. Cleri Poloni memoriale ad concllinm Tridentinum. 

XXXIII. 138. Diarium rerom in castris Polonorum gestanim a. 162 1 ; podobnie LVIXI. 21. 

XXXIV. 53. Constitutiones comitiorum gener. Varsaviae 1635 die 21 Novembr. 

XLVI. I. Dialogo di Vladislao Polono sopra ii simulacro Egizio di pietra negra raprescntanie i '?. 

ride trovato yicino alla chiesa delia Minerya. 
LVI. 22, 60 i 103. Relacye z Polski. 
LVIII. 16 i 17 wiek XVI. Discorso intomo a Polonia. 
LVIII. 40. Relazione di Polonia nel 1598. 
LIX. 168, 186 i LVI. 55 i 122. Róine instrukcye. 
LIX. 116. Relazione delia Moscoyia fatta dal Alberto da Cencda neir anno 1657. 

Oprócz przytoczonych mieści się tu jeszcze znaczna ilość innych rękopisów, nicobojrttiM"! 
dla nowszych naszych dziejów, wiele zaś z nich opisał szerzej Dembiński w swem wyżej powotait^is 
sprawozdaniu 1. c. str. 45 — 50. w ARCHIWACH I BlBUOTEKACH RZYMSKICH. 22/ 

CXXV1I. 37 Nr, Arch. 3528. Rękopis z XVII w. obejmuje zestawienie Mi- 
chała Lonigo prowizyj papieskich z czasów Urbana V (cf. Rattinger, Li- 
ber provisionum Urb. V, Hist. Jahrb. d. Górres. Ges. T. XV str. S 1 1 i nast.). 
f, 6v. Nadanie biskupstwa włocławskiego, opróżnionego per liberam ces- 
slonem Mathei, Sbylutowi proboszczowi kap. wlocl. Avig. II Non. 
Decembr. a. III. 
f. 8v. Nadanie biskupstwa płockiego po śmierci Imistawa kantorowi Mi- 
kołajowi. IV Id. Dec. a. IV. 
f. II. Nadanie biskupstwa krakowskiego po śmierci Bodzanty probo- 
szczowi krak. Floryanowi Viterbo. XVII Kai. Sept. a. V. 
f. 12 V. Po śmierci Imisława uzyskuje biskupstwo płockie Stanislaus canon. 

Pioc. Rzym VII Id. Febr. a. VI. 
Nadto przytaczam jeszcze rękopisy obejmujące odpisy sporządzone 
AT w. XVII: 
XXXIII. 122. Znany list super denario Beati Petri in Regno Polonie epistoła 

Vladislai Regis ad Joannem pontificem f. 193. cf. LVII 81. 
XVI. 85. Nr. Arch. 3463. Odpisy aktów do dziejów soboru florenckiego, mię- 
dzy któremi mieści się kilka listów Eugeniusza IV do Polski. Rękopis 
ten, opierający się o materyaly Archiwum watykańskiego, należałoby 
poddać bliższemu zbadaniu w toku pracy nad regestami Eugeniusza IV. ^) 
Wreszcie w rękopisach XXX. 6, XXX. 74, XXXV. 94 i LVI. 35 znajdują się 
również odpisy dokumentów wieku XV, zwłaszcza z czasów Eugeniusza IV. 
B. Biblioteka Yallicellana. ^) Przejrzane tu zostały dwa rękopisy odno- 
szące się do dziejów wieku XIII, a mianowicie C. 49 i D. i. Tylko w pier- 
wszym, który jest formularzem listów papieskich z XIII w., mieści się jeden 
akt polski na f. 74 v, znany z Theinera Mon. Pol. I Nr. 161. 

Do dziejów wieku XIV i XV odnoszą się rękopisy B. 12 i 19 (Dudik 
>Iter Ital.c II str. 27 — 44), w rękopisie zaś R. 32, który składa się z samych 
luźnych i nienależących do siebie kart pergaminowych z różnych czasów, mie- 
ści się na f. 51 — 6j spis rubryk z regestów Jana XXIII i Marcina V z' działów 
dc bencficiis, de exhtbitis i de regularibus. Spis ten, obejmujący tylko same 
nazwiska osób, bez dodania treści aktu, nie przedstawia większej wartości. ') ^) Przeździecki : > Wiadomość bibliograficzna* 1. c. str. 85 zregestowal niektóre dokamenta 
tli się mieszczące, lecz jak sam mogłem sie przekonać, bardzo niedokładnie i nieMryczerpuj§co. Po- 
daje on przytem w swoich notatkach sygnatury dawne (Nr. Arch.), dziś zastąpione innemi. 

'} Przeidziecki I. c. str. 95 i nast., a szczególniej Dudik »Iter Italicumc II str. 11 — 59, który 
'^ardzo dokładne przedsiębrał tu poszukiwania, nawet w części o ile chodzi o stosunki polskie zob. 
str. 21 — 35. 

') Z rękopisów odnoszących się do czasów późniejszych wymieniam: 
^. 20. Kodeks z w. XVI. Na f. 53—57 mieści się tu memoryał Łaskiego o Rusinach, przedłożony 

na sesyi z 5 kwietnia 15 14 na Soborze laterancńskim (Turgieniew >Historica Kussiae Moni- 

menta L c. I Nr. 123). 

15* 228 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ IV. FLORENCYA. W licznych bibliotekach Florencyi praca jest znacznie ułatwioną, bo istmq) 
ogłoszone drukiem jużto dawne katalogi rękopisów, ^) juito nowsze, *) a przf- 
tern wszystkie te instytuty, jak również Archivio di Stato, są wzorowo uną- 
dzone. Do dziejów naszych w wiekach średnich i tu niewiele się mieśd, db 
zapoznania się jednak bliższego z ogólnym materyalem, a przytcm dla spra- 
wdzenia niektórych notatek w literaturze nowszej o rękopisach, w którydiby 
się mogły znaleźć dawniejsze rzeczy polskie, przedsięwziąłem w grudniu r. 1898 
pewne poszukiwania w Biblioteca nazionale i w Archivio di Stato. 

A. Biblioteca nazionale centrale. Założona w początku w. XVIII przez 
Antoniego Magliabechi, zwiększyła się z czasem znacznie przez połączenie i nią 
różnych bibliotek prywatnych, tudzież biblioteki Palatina. Niedawno z pob 
cenią włoskiego ministerstwa oświaty rozpoczęła się publikacya katalogu Na f. 59. iVkta dotyczące dziejów unii Ormian z r. 1542. 
C. 128. Anti^uae tabulae Ruthenicae cxhibcntes Sanctos homines illustriores religiosa Tcneratioae 
cultos a|)u<l Kuthenos et Moscos antę XI Jesu Chr. saeculum. Obejmuje 5 tablic dnkoTi- 
nych, przedstawiających sceny z iycia świętych z niskiemi napisami nad kaidym obruben., 
U doJu ka/.dcj tablicy jest nazwisko autora. (Pysal Sergij Waznajew i t. d.). 
L. 16. Kciatio historica Regni Foloniae scripta in urbe Lovitio mensę Maio 1570. 
L. 23. De Congregationc Monachorum Kuthenorum Prov. Poloniae Ord. S. Basilii distincta a Con|i. 

eiusdem Onlinis Prov. Lithuaniae. 
N. 34. Oprócz wymienionych przez Dembińskiego aktow (« Sprawozdanie « 1. c. str. 05), jesiae 
f. 100 Scriptum Cani. lloratii Justiniani dc Kuthenis unitis S. R. Ecc. a. 1 595, f. 150 ^ 
stulatio facta a Rcge Poloniae Sum. Pontitici pro facultate celebrandi Conrentum sea Sjim^ 
dum inter Ruthenos unitos et alios scismaticos. f. 430 i 445. 
De Icgationc niissa a Rutheiiis Clementi VIII. 
^* 35" Obejmuje również wiele aktów do dziejów unii jak następujące: 

Pobtulatio facta Regi Poloniuc pro catholicis Ruthenis ut ipsis concederentur omnii' 
privilegia. f. 129. 

Instructio data an. 103 9 Kp. Filonardo circa synodum Ruthenonun Unitonm cdi 
schismaticis f. 334. 

Acta congrcgationis particularis habitae Roine in Cancellaria Apostolica ló Martii IO43 
spectantis ad unioncm Ruthcnorum cum S. Ap. f. s^}. 

Instructio tradita Archicpi^copo Torres Nuntio in Polonia 1645 pro unione univcrs*B 
Ruthenorum procuranda f. ^3^' 

Compendiosa narratio negotii unionis Ruthcnorum a. 1648 f. 342. 
O. 90. De Ruthenis et eorum unione varia monumenta f. 297. 

Do dziejów Mołdawii i jej stosunk(')w z Polską w końcu w. XVI odnoszą się rękopisf 
N. 10 i N. 39. 

W bibliotece Vallicellana pracował równiei Albertrandi i z jego odpisów konysw 
Turgeniew. 

^) N. p. Katalogi Bandiniego dla biblioteki Mediceo Laurentiana. 

') Paoli, I Codici Ashbumhamiani delia R. Biblioteca Mediceo J.aurenziana Roma — FirenK 
I.SS7 - iSył); Morpurgo, I Manoscritti delhi R. P.ibliolecn Riccardiiina Roiua 1893 — 1897. w ARCfflWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 239 ^kopisów tej biblioteki, ^) nadto na miejscu znajdują się w rękopisie i kata- 
>gi i inwentarze poszczególnych działów biblioteki, jak: Magliabechiana, Pa- 
itina, Strozztana, dei Conyenti soppressi i t. d. Dla nowszych naszych dziejów 
ileści się tu niejedno, dla wieków średnich bardzo mato. W rękopisie Clas. 
CXXVII Cod. 90 obejmującym Donationes factae a pluribus imperatoribus et 
egibus dla Stolicy Ap. w w. XIII nic polskiego nie znalazłem, natomiast rę- 
ropis z dziatu Magliab. II. III. 256 przyniósł plon pewien. Jestto oryginalny 
om regestów brewiów z czasów Sykstusa IV z jedenastego roku jego rządów, 
. j. od sierpnia r. 1481 do sierpnia 1482. Wynotowałem następujące akta: 
'. 7v. Yicario generali Ordinis minorum de Observantia Prov. Poloniae »Cu- 
pientes pro«. Udziela im pełnomocnictw dla misy i między schismatykami 
in Lituania, Samogethia, Russia, Yalacia, Scythia, Tartaria. Romę ap. S. P. 
ultima Augusti 1481 a. XI. 
". 77. Episcopo et Capitulo Cracoviensi. » Nu per non sinet. O wysłaniu Petri 
Johannis de Camereno dla zbierania pieniędzy na krucyatę. gdyż nonnuUi 
Ordinem Hierosal. proiitentes używają zebranych sum in proprios usus 
conventorum pro eorum arbitratu. Rzym bez daty, lecz list ten zamie- 
szczony między datowanymi z października 1481. 
r. 92 V. lacobo de Damno alias Dowenizki capitaneo Cracoy. Ponieważ król 
nakazał zabrać sumy pochodzące ex indulgentiis Rhodianis, prosi go, aby 
się starał u króla o zwrot tych pieniędzy. Rzym XVI Novembr. 148 1. 
f. 93 V. Universis vicariis, guardianis, ceterisąue fratr. Ord. min. in Regnis Po- 
lonie et Bohemie ac in cintate et diocesi Salzburgensi cruciate commis- 
sariis. O wysłaniu Bartholomeum de Camerino jako koUektora. Rzym XVII 
Novembr. a. 148 1. 
f. 196. Ernesto duci Saxonie >Cum magna «. O srogim napadzie Rusinów na 
Liwonię z prośbą o zorganizowanie wyprawy i popieranie legata Stefana 
arcyb. ryskiego. Rzym XXIX Martii 1482 z ekspedycyami Marchioni 
Brandenb. Magno duci Magnipolensi, Kazimiro Regi Polonie, Stenoni Stwr 
gubernatori Regni Suetie. cf. Theiner M. Pol. II Nr. 237. 
f. 197 Consuiibus et communitati civitatis Lubicensis. >Non sine nulla*. W tej 

samej sprawie d. u. s. 
f. 279 V 1 280. Archiepiscopo Gneznensi. W sprawie wysłania Piotra Joh. de 
Camerino. Rzym XIII Junii 1482. Toż samo Epo, canonicis et Capitulo 
Cracov. tudzież Epo Poznań, cl. Theiner Mon. Pol. II Nr. 241 — 244. 
f. 288 V. Episcopo Poznaniensi. De pecuniis Rhodianis. Rzym XX Junii a. 1482. 
f. 293. Wladislao Bohemie. >Ut ex breyic. O zawieszeniu cenzur kościelnych, 
nałożonych na Czechy na prośbę jego i ojca jego króla Kazimierza. 
Rzym XXV Junii 1482. ^) Ministero delia publica Istruzione: Indici e c&taloghi: I Manoscristi delia R. Biblioteca na- 
zionale centrale di Firenze, Codici I^alatini T. I i II 1887^1891, podobnie dla działu Panciatichiani. 
O rzeczach polskich nowszych zob. Przeżdziecki > Wiadomość bibliograf. « 1. c. str. 122 i nast. 230 SPRAWOZDilNIE Z POSZUKIWAŃ 

f. 294. Eidem. 9liitelleximasc. Aby uwięzić Ai^^ustyna pśendoepi^copiim Sao- 

ctnariensem d u. s. 
f. 296 V. Regi Polonie. »InteUcxiimis in Regnoc. W sprawie ścierania sa 

ex indnlgentiis Rhodianis i o pomaganiu Cindusowi de Ursinis. Rzym XXVI 

Junii 1482. 

Toż samo Archiepiscopo (sic) CracoviensL 
f. 297 V. Wladislao Bohemie. W>'jaśnia dlaczego go jeszcze nie tytułuje krókm. 

Rzym XXVII Junu 1482. 
r. 298. Toż samo. Administratori eccl. Pragensis d. u. s. 
f. 306. Administratori et capitulo Pragensi. »Dum nuperrimec. O wjrtępienii 

hussytyzmu, przyczem wyraża się papież o królu Kazimierzu »ht]ius S 

Sedis obsequentissimi filii c. Rzym Kai. Julii a. XI. 

B. Archivio di Stato. ^) Urządzone na podstawie dekretu Leopolda II 
z 20 lutego 1 852, obejmuje bardzo bogaty materyal, rozpadający sie na liczne działy: 

1. Archiwum dyplomatyczne, utworzone przez w. ks. Piotra Leopolda 
1778 r., mieści w sobie dokumenta pergaminowe i papierowe w liczbie prze- 
szło stu tysięcy. 

2. Archiwum Rzeczypospolitej (Archivio delie Riformagioni). Tu znajdoją 
się akta najdawniejsze dotyczące spraw Rzeczypospolitej aż do czasów powsta- 
nia pryncypatu, a wiec statuta i dyplomataryusze miasta, rozporządzenia Si- 
gnorii od w. XIII, regesta listów dyplomatycznych (Lettere extemc ai Signori 
1340 — 1532), regesta instrukcyi i sprawy poselstw (Legazioni e commissarie 

1393—1527)- 

3. Archiwum pryncypatu od r. 1531 — 1859. 

4. Akta skarbowe i administracyjne od w. XIV. 

5. Akta spraw handlowych i przemysłowych. 

6. Zbiór protokołów notaryalnych od w. XIII do 1569. 

Nadto należą tu jeszcze: Archiwum zniesionych stowarzyszeń religijnydi 
i szereg archiwów prywatnych, jak familii Medyceuszów w. XIV i XV, książąt 
Urbino od XV — XVII w., zbiór Cervini od XV — XVI w., Carte strozziane, 
które zebrał Carlo Strozzi w. XIV — XVII, Archiwum gminy San Giminiano 
XIII i XIV w., Archiwum ks. Piombino od XV w., Torrigiani w. XV i XVI, 
wreszcie archiwum biskupa Scipio Ricci z końca w. XVIII. 

Wobec tego, że Polskę średniowieczną z republiką florencką niewiele łą- 
czyło stosunków, trudno się spodziewać, aby się tu dla tych czasów coś wa- 
żniejszego znaleźć mogło. Być może, że w regestach listów, tudziei regestsdi 
instrukcyj, przy systematycznem poszukiwaniu odkryłoby się kilka lub kilka- 
naście aktów dla nas cenniejszych, lecz o takiej pracy, któraby dość wicie 
czasu wymagała, trudno na razie myśleć. Obecnie przerzucając różne akta, 
nie mogłem nic godniejszego uwagi zanotować, a tak samo i jeden tom listów *) 2^b. Marzi »Notizie storiche intomo ai documenti ed agli Archivi pin antichi deOa Ke* 
publica FIorentina«. Firenze 1897. w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 231 r. 1447 i 1448 (Rcgistro di lettere interae et exteme 1447 e 1448 z sygna- 
ira: Class X Distinzione I Nr. 42 Stanza III Armad. 13), który karta w kartę 
rzejrzalem, przyniósł wynik ujemny. 

Dla nowszych czasów, zwłaszcza w Archivio Mediceo, gdzie się mieszczą 
Sty dotyczące spraw polskich od r. 1547 — 1730 (filza 4292 — 4295), tudzież 
r »Carte Strozzianec materyatu dla nas znajdzie się znacznie więcej. Przeź- 
ziecki, pracując w tem Archiwum, na niejedno zwróciJ już uwagę, ^) lecz o ile 
Je przekonać mogłem, nie wyczerpał wcale materyału. Na podstawie Indice 
ielle carte Strozziane wymieniam niektóre pominięte przez niego akta: 
Mlza 146 a. 25. Due lettere, una del Re Taltra delia Regina (in copia) si rileva 
come i Polacchi riportassero una gran vittoria sui Turchi presso Leopoli 
nel 1524. 
^"ilza 305 n. 95. Relazione di questo Regno (Polonia). 

-"ilza 310 a. Ó! Nota dei Yillaggi che vi sono spettanti al Re, e ai No- 
bili, agli arcivescoyi, vescovi, canonici e ai cittadini. Rękopis, o ile wno- 
sić mogę z indeksu, pochodzi z w. XVI. 
Fliza 328 Fiera di Jarosław 1625. 

Filza 331 a. 6. Notizie varie di questi regioni (Polonia e Germania) Lettere 
latine del Medico regio Gedano e di altri nel 1623. Dodatkiem tym zamykamy nasze sprawozdanie z ubiegłych dwóch lat 
pracy, a chociaż praca ta ukończoną nie jest, ogłosiliśmy je już teraz, bo są- 
dziliśmy, że należało powiadomić nasz świat naukowy o sposobie i toku na- 
szych poszukiwań w Watykanie. Publikacya znalezionych nowych dokumentów, 
chociaż w najbliższej przyszłości zamierzona, powolnym tylko może iść krokiem, 
chcieliśmy więc nauce naszej, zanim się owe »Monumenta Yaticana Poloniaec 
ukażą, podać szczegółowo osiągnięte wyniki i tem samem dać możność korzy- 
stania z nich już teraz. 

W sprawozdaniu tem staraliśmy się zestawić wszystko, co dotąd prze- 
szukanem zostało, aby się tym materyałem ponownie już nie potrzeba było 
zajmować, zarazem zaś staraliśmy się także dodać odpowiednie wskazówki 
któreby każdemu z pracujących w Archiwum watykańskiem i innych omówio- 
nych bibliotekach i archiwach mogły starczyć za praktycznego przewodnika. 

Być może, że w zestawieniu naszem znajdzie się niejedna niedokładność, 
lub jakieś opuszczenie, to co dostrzegliśmy sami, sprostowaliśmy w > uzupełnie- 
niach i omyłkach*, jeżeli jednak coś się przeoczyło, to niech ilość przejrza- 
nych aktów i dość żmudny rodzaj pracy owe pozostałe usterki choć w części 
usprawiedliwią. 

Aby skreślić dokładny obraz obfitości materyałów watykańskich dla dzie- 
jów naszych i ilości niewyzyskanych dotąd źródeł, wciągnęliśmy w zakres ^) 1. c. str. 134 i nast. 232 SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ sprawozdania zarazem wszystkie dokumenty objęte wydawnictwem Theinera 
Uważaliśmy zaś to za pożyteczne także z tego względu, że w ten sposób da 
wne sygnatury aktów, jakie Theiner podaje, zostaZy równocześnie uzupelnion< 
nowemi. Gdyby się tego raz nie zrobi/o, wyszukanie niejednego z aktów ogJo 
szonych przez Theinera mogłoby natrafić na wiele trudności. Porównanie osią 
gniętych wyników z innemi wydawnictwami, zwłaszcza takiemi, które bezpo 
średnio na materyale watykańskim się opierają, również częściowo przeprowa 
dzonem zostało, praca jednak w tym kierunku ukończoną nie jest. Nie czekaliśmi 
jednak z ogłoszeniem naszego sprawozdania, aż do jej ukończenia, gdyż sądzimy 
że praca tego rodzaju należy właściwie do przygotowania samego wydawnictw; 
aktów, dziś zaś, jeżeli chodzi o jakieś studya szczególne, dla celów określonycł 
najłatwiej będzie każdemu z badaczy sprawdzić samemu, czy któryś z wymic 
nionych w sprawozdaniu dokumentów jest już znanym czy nie. 

Powołując się na uwagi o dotychczasowem wyczerpaniu materyatu, w}' 
powiedziane we wstępie o Archiwum watykańskiem w głównej części nas2eg( 
sprawozdania, dodajemy jeszcze, uwzględniając pracę ostatnich miesięcy, h 
do końca pontyfikatu Jana XXII, t. j. do r. 1334, przejrzanemi zostały wszy 
stkie kategorye aktów, łącznie z aktami skarbowemi, prócz małego stosunkowe 
i najmniej wydatnego działu Inirottus et exitus^ dla dalszych lat w. XIV ró 
wnież wszystko, z wyjątkiem aktów skarbowych i malej części regestów avi- 
gnońskich, która zupełnie pominiętą być może, a wreszcie dla wieku XV po- 
robione zostały studya, które już dziś dozwalają nakreślić dalszy plan prac)'. 
Naprzód naturalnie będzie należało zacząć od aktów najdonioślejszej treści, równo- 
cześnie zaś rozszefzyć poszukiwania na Archi vio Borghese i inne archiwa papi^ 
skie, o ile w nich materyal średniowieczny się znajduje i o ile są dostępne. 

Zanim jednak praca w zakresie wieków średnich w Archiwum watykańskiein 
będzie mogła być ukończoną, dość wiele jeszcze czasu upł3mąć musi, dla sa- 
mego bowiem wieku XV pozostaje jeszcze dla dziejów naszych zupeZnie dotąd 
nietkniętych około 2000 tomów. 

Ponieważ znalezione dotąd akta są prawie wszystkie jużto odpisane, juito 
zregestowane, przeto można przystąpić do przygotowania ich wydawnictwa. 
I w tym kierunku pracę już rozpoczęto, a pierwszy tom zamierzonej publikacyi 
obejmie akta najdawniejsze aż do śmierci Jana XXII, której data jest dość 
blizką daty zgonu Władysława Łokietka. 


w ARCHIWACH I BIBLIOTEKACH RZYMSKICH. 233 SPIS RZFXZY. 8Łr. 

rmwozdanie z poszukiwań w latach 1896/7 i 1897/8. Wstęp i 

. Archiwum watykańskie 4 

A. Dyi)lomata i dokumcnta oryginalne , . . . 9 

1. Instrumenta miscellanea 12 

2. Dokumenta Archiwum Zamku św. Anioła 15 

B. Rcg^esta 25 

1. Reg^esta watykańskie • 26 

2. Regesta avignońskic 81 

3. Archctypa epistolarum Innocentii VI 126 

4. Regesta supplicationum 130 

5. Regesta lateraneńskic 133 

C. Rękopisy poszczególnych armaryów 141 

A, Serya główna » 

B. Miscellanea 148 

Akta skarbowe. Archivio di Stato 152 

A. Libri obligationum particularium 155 

B. Libri obligationum pro servitiis > 

C. Miscellanea (IJbri compositionum) 158 

I). Libri quitantiarum 159 

E. Introitus et Exitus 161 

F. Libri resignationum 162 

Biblioteka watykańska 164 

A. Yaticani » 

B. Ottoboniani 179 

C. Reginae 184 

D. Palatini > 

E. Urbinates 185 

latek. Sprawozdanie z poszukiwań za listopad i pocrątek grudnia r. 1898 . . . . 189 

Archiwum watykańskie > 

1. Regesta watykańskie > 

2. Regesta avignońskie 192 

3. Regesta supplicationum 195 

4. Regesta lateraneńskic 197 

5. Akta skarbowe 210 

A. Rationes Collectorum ' . 211 

B. Obligationes et Solutiones 213 

C. Introitus et Exitus 217 

6. Rękopisy luźne z armaryów 219 

Biblioteka watykańska 224 

Inne biblioteki rzymskie 226 

Florencya • . . 228 234 SPRAWOZD. Z POSZUKIWAŃ W AKCH. I BIBL. RZYMSKICH. Ważniejsze uzupełnienia i omyłi^i. Str. 12 wiersz 6 i 5 z dotu zamiast Avig. IV I. Sept. a Id. ma być ap. Pontemsorg^. IV I 
a. I cf. RV. T. iig Nr. 772. 
14 wiersz 3 z góry zamiast Clemensa XIV ma być Klemensa VI. 
22 » 6 z dołu > Corteggio > » Carteggio. 

30 » 19 » > » XXX. II » » XXXL fi, 

31 » 13 » » » F. 151 » » F. 251. 
38 w podaniu fol. z reg. watyk. Jana XXn i częściowo Innocentego VI i Urbana 

oznaczaniu odwrotnej strony karty podawano liczbę porz^dkowf karty następi 
41 wiersz 6 z góry zamiast odesłanie ma być oddanie. 

46 » ostatni dodać na końcu cf. KDMP I Nr. 184. 

47 po wierszu 5 z góry dodać F. 383 i 384 Nr. 1968 i 1969. Nankero Epo Wratisl. 
wie nadań beneficyów. Avig. XVI Kai. Nov. a XV. 

50 w T. 119 — 128, tudziei w 5 pierwszych aktach T. 129 podane s% numera por 
aktów a nie folio. 

54 wiersz 2 z dołu zamiast indictione ma być videlicet. 

55 » 6 » » » 632 > > 633. 

56 > II z góry » 676 > » 674. 
58 » 7 z dotu » 602 » » 592. 
62 w T. 186 f. 185 V Nr. 411 mieści się jeszcze akt Johanni de Luthognew. Nad 

kanat krakowski d. u. s. 

> wiersz 6 z dołu zamiast 676 ma być 677. 
66 » 8 > » dodać w końcu Theiner 1. c. Nr. 717. 

70 w T. 247 zamiast F. 30, 106 i 107 ma być F. 3v, 156 i 157. 

71 wiersz 2 z góry zamiast 224 ma być 244. 

78 > 18 z dołu » F. 155 Grcgorio Sico ma być F, 55 Gregorio Sisco. 
85 » 18 z góry » F. 181 » > F. III. 

90 > liz dołu cytat RV. T. 82 f. 2jj Nr. ^70 należy do aktu następnego. 
93 » 4 » » zamiast Nicolao de Zauichost archidiacono ma być Paulo Nicolai 

chost canonico. 

> wiersz ostatni dodać RV. T. gó Nr, JS^- 
96 « 17 z dołu dodać /^K T. iic f. /. 

102 » 13 z góry zamiast T. 180 ma być T. 18 1. 

118 > 4»> » Glusmen (?) » » Glusincnsis. 

126 » 16 z dołu dodać A*l\ T, 20J f. 200 Ar. C20. 
136 » II z góry zamiast 275 ma być 257. 

> » 19 z dołu » Archidiacono ma być Archicpiscopo. 
» » 15 » » > Officiali Cracov. > » Officiali (inezn. 

139 w T, XXXIII mieści sie na f. 170 mianowanie Stefana Martini Ord. Praed. 
z Seretu. 

140 wiersz ostatni dodać na końcu Kod. dypl. Kat. krak. II Nr. 420. 
153 * l'> z dołu zamiast obejmuje 3 78 tomów ma być obejmuj.*} do początku m 

378 tomów. 
204 » 12 z góry dodać na końcu Cod. ep. s. XV, II Nr. 25. '^A' MATERYAŁY 
DO DZIEJÓW POSPOLITEGO RUSZENIA 

z lat 1497 i 1509 

zebrane w części przez 
Ś. P. ADOLFA PAWIŃSKIEOO 

azapetnil i wydal 

DR STANISŁAW KUTRZEBA. Wydane poniżej akta< tyczące się kwestyi pospolitego ruszenia, składają 
ię z trzech części. 

Część pierwszą zajmuje spis dóbr, skonfiskowanych w różnych częściach 
^olski z powodu niesluźenia wyprawy mołdawskiej z r. 1497. 

Część druga przynosi akta procesów, które toczyły się w Krakowie, wo- 
>ec sądów komisarskich z powodu niestuźenia wypraw: A) z r. 1497, B) z r. 1509. 

W części trzeciej znalazły pomieszczenie dokumenty, również tej tyczące 
ię kwestyi, i z wyjątkiem jednego z r. 1441 odnoszące się do powyżej ozna- 
zonych wypraw. 

Jeszcze w » Sejmikach ziemskich c (str. 197 uw. 3) powołał się ś. p. Pa- 
viński na spis konfiskat z r. 1497 i zapowiedział, że go już przygotował do 
Iruku. Spadkobiercy ś. p. Pawińskiego oddali część pozostałych po jego zgonie 
>apierów do użytku Komisyi historycznej Akademii; wśród nich odnalazł się 
ten spis. Że zaś równocześnie zajmowałem się kwesty ą pospolitego ruszenia 
zebrałem do tego dość spory materyał, również mniej więcej z tego pocho- 
Izący czasu, powierzyła mi Komisya historyczna i powyższy spis do wydania. 
A^ ten sposób powstał ten zbiorek. 

Spis konfiskat zamieszczamy na czele wydawnictwa. Podstawą do tego 
)g2oszenia jest więc ten tekst, który pozostał po ś. p. Pawińskim. Jestto kopia 
akiegoś rękopisu, którego się odszukać nie dało. Widocznie jest ona nieskol- 
iacyonowana; ć. p. Pawiński przeglądał ją jednak, porozwiązywał daty i poza- 
enaczał miejsca wątpliwe. 

Przy wydaniu wprowadzamy tylko drobne zmiany. W kopii wszystkie 
daty są poumieszczane obok zapisek, na marginesie, zaś pierwsze wyrazy, 
Eawierające nazwisko tego, któremu dobra skonfiskowane nadano, zajmują 236 MATETYAŁY DO DZIEJÓW 

Wiersz osobny. Obu tych właściwości kopii nie uwzględniliśmy. Nadto popra- 
wiliśmy widoczne biedy, niewiadomo: kopisty czy rękopisu. 

Charakterystykę spisu podajemy niżej. Tu tylko chcemy dodać słów kiU 1 
co do daty. W całym tekście ani razu nie jest podany wyraźnie w dacie rc 
wystawienia którego z tych dokumentów, streszczonych w spisie. S. p. PaT^m- 
ski zupełnie słusznie go oznacza. Podstaw do tego nie brak. 2^piska nr. 30^ 
odpowiada dokumentowi z datą, który został wydany w Aktach gr. i z. t 1X« 
nr. !2i. Kilkakrotnie mowa w dokumentach o wyprawie poprzedniego rokj 
1497 ^ odwołanie się na inne dokumenty w tymże roku wystawione, które sic 
w spisie znachodzą. Daty oznaczone tak. iż równocześnie podaną jest fcnaj 
i dzień jakiegoś świętego, odpowiadają również r. 1497 i 1498. Wreszcie wszd* 
kie wątpliwości ustają, jeśli się porówna zapiski spisów z aktami proces<!»w 
zamieszczonych w części II A, które im po większej części odpowiadają. Naj 
podstawie tego stwierdzić możemy, że daty zapisek odpowiadają drugiej pr^ 
łowię r. 1497 i pierwszej r. 1498. W początkowych zapiskach daty roku (r. 14971 
nie dodajemy, dopiero później, kiedy zaczynają się mieszać lata 1497 i 140^ 

W części drugiej zamieszczamy, jak mówiliśmy, akta procesów, które ńt 
toczyły w Krakowie o dobra skonfiskowane z powodu nieodbycia wyprać 
wojennych z lat 1497 ^ 1509- Akta te znajdują się w tomie aktów sądó^i^ 
komisarskich krakowskich z lat 1498 — 1536, przechowywanym w tutejszeni 
archiwum krajowem aktów grodzkich i ziemskich. Tom ten, nieoprawny, składa 
się z całego szeregu poszytów, złożonych każdy z kilku kart folio, pagina 
fracta. ^) Pisany jest wcale starannie i zawiera akta sądów komisarzy, mian^^ 
wanych przez króla dla różnorodnych spraw. Sprawy o konfiskaty w latach 
1498 — 1 5 12 znajdują się w znacznej liczbie. Oczywiście wszystkie inne sprawy 
usunęliśmy, a uwzględniamy tylko te, co do których stwierdzić było można^ 
bądź z treści, bądź z porównania z innemi zapiskami lub ze spisem Pawtńt 
skiego, że właśnie konfiskat się tyczą. 

Zapiski procesowe s^ z reguły obszerne, często prawie jednobrzmiące 
Nie chcąc więc niepotrzebnie zabierać miejsca, postanowiliśmy nieco je skrócić 
Innej w tym względzie trzymamy się metody w wydaniu aktów, tyczących si^ 
wyprawy z r. 1497. a następnej z r. 1509. Co do pierwszych, to wydajemy 
je tak, iż uwzględniamy wszystkie bez wyjątku zapiski, a skracamy tylko ra 
piski, opuszczając ich nieistotne części, t. j. głównie formuły, stale się powtJu 
rzające. W ten sposób dają one dokładny obraz wszystkich procesów. Ni< 
ograniczyliśmy się do podania tylko wyboru zapisek z dwóch względów 
i) Tego rodzaju akta i procesy ogłaszamy po raz pierwszy, więc warto, są 
dzimy, umożliwić dokładniejsze poznanie postępowania w takich wypadkach 
a to osiągnąć można tylko w takim razie, jeśli się wszystkie zapiski uwzględni 
2) Tyczą się te procesy tych samych spraw, o których mówi także spis. Tyłk< 

*) Wszystkich poszytów jest 45; akta nas obchodzące znajduję się w pierwssych 9 po*'* 
tach; poszyty I, III— V maję po 12, II — 10, VI — 14, Vn — ib, VIII —- ao, IX — I o ka;t IPOSPOLITEÓO RUSZENIA i 37 

rzez wydanie wszystkich zapisek można zbadać i ocenić ich wzajemny sto- 
inek i niejedne rozjaśnić kwestyę. 

Odstępujemy od tej zasady co do aktów z r. 1 509. Uważaliśmy bowiem 
1 mało pożyteczne ogłaszanie ich w całości, kiedy już poprzednie akty z roku 
497 dają o tem dostateczne pojęcie, jak się prowadziły takie procesy. A za- 
isek prawie identycznych coraz tu więcej. Nadto o ile chodzi o tę wyprawę, 
ie mamy podobnego spisu, jak poprzednio omówiony. A akty są bardzo po- 
lieszane z aktami różnych innych sądów komisarskich. Nie było więc sposobu 
składnego oddzielenia jednych od drugich. Z tych względów drukujemy z tych 
któw jedynie te zapiski, które 

i) zawierają jakie ciekawsze wiadomości tyczące się pospolitego msze- 
tia, lub 

2) załatwiają stanowczo procesy. 

Odpadły więc przedewszystkiem bardzo liczne zapiski o odraczaniu ter- 
ninów, wcale nie ciekawe. 

W części trzeciej pomieszczamy szereg dokumentów, zaczerpniętych z ar- 
rhiwum 00. Dominikanów w Krakowie. Tyczą się one wszystkie osoby Jana 
Labancza, któremu król podarował sporo dóbr skonfiskowanych z powodu nie* 
(lużenia wyprawy mołdawskiej z r. 1509. Dokumenty z archiwum OO. Do- 
minikanów są to bądź dokumenty tej darowizny, bądź wyroki sądów komisar- 
ikich w Krakowie i Radomiu, i starościńskich, przed którymi Labancz prowa- 
dził procesy o te dobra. Odpowiadają więc one w części zapiskom pomiesz- 
:zonym w części II B, 

Wreszcie w tej części (na jej początku) podajemy dokument więcej ogólny 
z r. 144I1 wzięty z archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, choć się datą 
i resztą materyału nie łączy, a to z tego względu, iż jest wcale wczesny 
i ciekawy. 

Wydane przez nas akty mają wcale dużą doniosłość, zwłaszcza ze względu 
na urządzenie pospolitego ruszenia w Małopolsce. Dla Wielkopolski dochowały 
się ciekawe spisy zastępców i księgi sądu wojskowego, odnoszące się w zna- 
cznej części właśnie do roku 1497, ^ także wcześniejsze ^). Niedawno doczekały 
się one opracowania^). Dla Małopolski dotąd zupełnie żadnych nie było źró- 
deł. Tę lukę wypełnia nasze wydawnictwo, mianowicie część 11 i IIP). Choć 
dotyczy ono głównie dopiero końca XV i początku XVI wieku, w braku ak- 
tów wcześniejszych i nadziei, by się wcześniejsze znaleść mogły stanowić będą 
jedyne źródło dla objaśnienia tej kwestyi dla Małopolski. 

Uważaliśmy za stosowne poprzedzić wydanie obszerniejszym wstępem, 
by objaśnić materyał, który oddajemy do użytku uczonych i dotknąć kilku 
kwestyi prawnych z zakresu organizacyi pospolitego ruszenia. Co do samego 

') Bobnyński: Acta expeditionam beUicanim. Star. pr. p. p. t Vn z. I. 
*) Jan Friedberg: Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej polowie XV w. Studya nad 
prawem polskiem t I z. 3. 

*) Czc^ć I tyczy się, jak zaznaczono powyżej, wszystkich ziem Polski. Ź38 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

wydania, pisownia moderni^ujeitiy z wyjątkiem Hter e zaimiast ae i ^ zamiist^; 
jedynie w imionach własnych zachowujemy pisoArnię. Zapiski i dokunolf 
oznaczamy numerami bieżącymi (także i nagłówki) dla ułatwienia cytatów. !ft 
dajemy indeksu osób i miejscowości, gdyż wobec ogromnej ilości nizwi^ 
jakie obejmuje spis, prawie wyłącznie z imion ludzi i miejscowości isiUm^ 
zająłby taki indeks za wiele miejsca bez wielkiej korzyści Za to podajemy w do- 
piskach do zapisek dokładny wykaz tych, które się z sobą łączą, i obszenif 
indeks rzeczowy. 

I. 

Na początku wydanych w części trzeciej dokumentów zamieszczamy (i» 
kument Władysława Warneńczyka z r. 1441. By zrozumieć jego treść i zni' 
czenie, musimy słów kilka poświęcić kwestyi obowiązków wzajemnych szlachtf 
i króla w razie wojennej wyprawy. 

Jak się ukształtowały te stosunki za Piastów, niewiele wiemy. Wiado* 
mości jaśniejsze datują dopiero z połowy mniej więcej XIV stulecia. W ty* 
czasie jest ściśle przeprowadzona różnica między wojną w obrębie państf^ 
a po za jego granicami. Stwierdza taki stan rzeczy tekst wielkopolski statuti 
Kazimierza W., *) który mówi, że w razie wyprawy po za granice muszą bjć 
rycerze >petiti et rogati«. Tak też i przywilej budziński") uznaje za obowią»k 
szlachty tylko służbę wojskową w granicach państwa. Jeśli zaś walka pnECOOŚ 
się po za jego obręb, należy się szlachcie według statutu competens satisfacdo^ 
według przywileju wynagrodzenie szkód w takiej wojnie poniesionych. Pnf* 
wilej koszycki *) potwierdza również tekst budziński co do wynagrodzenia stiat 
specyalnie jednak zaznacza, iż tyczy się to także wypadków popadnięcia wnifr 
wolę. Należy to bezwątpienia rozumieć tak, że jeńców król sam wykupi 

Stan rzeczy tak się więc przedstawia. Aż do tego czasu obowiąid 
obrony kraju wewnątrz stanowi bezwzględny ciężar, któremu podlega siladitl 
Od tego jej się uchylać nie wolno, wszelkie też szkody stąd wynikłe mm 
sama ponosić. Za to w razie przekroczenia granic, do czego nie jest obówi^ 
zaną, należy jej się wynagrodzenie. Obejmuje ono wynagrodzenie poniesicmyd 
szkód, przedewszystkieni wykupno z niewoli *j. Czy coś więcej dostaje je$zae 
odpowiedzi jasnej na to źródła nie dają. Ponieważ musieli się na taką wyprtf 
zgodzić (petit i et rogati), więc też oczywiście mogli także stawiać waruflk 
Sądzić więc należy, iż dostawali wtedy żołd. Tak już przywilej lutotnysl 
z r. 1291 ^) mówi, iż w razie wojny należy się szlachcie żołd. Bezwątpien *) Hubc: Ustawodawstwo Kazimierza W. p. XI. III. 
*) Kod. Kat. Krak. I nr. 201. 

*) Bandtkie: Jus polonicum p. 185. — Jui w r. 1334 obdarza Łokietek Spicjnnira don 
vr Krakowie z powodu szkód, jakie ponióst w wojnie. Akta gr. i z. t. III nr. i. 
*) O wykupnie jeńców przez Łokietka p. Lites. I. p. 387. 
^) Kod. Kat. Krak. I nr. 94. POSPOLITEGO RUSZENIA 239 

lależy to odnieść do wypadków wojny extra metas. Czy już jednak wtedy 
•kreślono dokładniej zobowiązanie króla, czy normowano tę kwestye od wy- 
►adku do wypadku, nie wiadomo. Kwestya również niepewna co do jeńców. 
Idaje sie, że pojmani w obrębie kraju należeli do króla, zaś po za granicami 
:raju do tych, którzy jeńca wzięlL 

Następny przywilej ziemski z r. 1386 już przedstawia stan trochę zmie- 
liony. Przywileje nasze z tych czasów nie zawierają prawie przepisów nowych, 
:tóreby przedtem nie zostały przynajmniej przygotowane. Często ich zarzą- 
Izenia stwierdzają tylko pewien stan, który już się przedtem wytworzył. Tak 
>ylo. zdaje się, i z tymi przepisami o służbie wojskowej. Poprzedzają je przy- 
vileje wydane dla jednostek, nim zostały wprowadzone jako ogólnie obowią- 
lujące. Wprawdzie tylko słabe dochowały się takiej akcyi ślady, lecz wystar- 
:zą do stwierdzenia przebiegu sprawy. Zważyć musimy, iż były to przywileje 
la rzecz osób świeckich, a więc które najłatwiej ulegały zniszczeniu. 

Dwa takie przywileje znamy dzisiaj. Pierwszy pochodzi jeszcze z czasów 
: przed przywileju koszyckiego, z r. 1362, z Wielkopolski*). Wystawiony zo- 
stał na rzecz dziedziców Drzeczkowa, Andrzeja i Piotra. Odróżnia ten przy- 
jvilej wyprawy, w których bierze udział sam król, i odbywane pod wodzą sta- 
rosty wielkopolskiego. Jeśli weźmiemy na uwagę pierwszy wypadek, to nie 
cnajdziemy żadnych innowacyi. O wojnie w obrębie granic przywilej nie wspo- 
mina. Obowiązani więc byli w tym wypadku do stu^.by, jak wszyscy inni. 
[cśli wojna przechodziła granice, król miał wynagrodzić szkody. Wyraźnie też 
stwierdza dokument, że za granicę idą tylko z dobrej woli »non ćoacti, sed 
voiontarie<, jak to zaznaczał już statut wielkopolski. Aż dotąd więc są tylko 
powtórzone przepisy wtedy obowiązujące. Kiedy jednak idzie o wyprawę pod 
wodzą starosty, to bez względu na to, czy ona przekracza granice państwa, 
czy nie, król ma wynagrodzić szkody duże czy małe, zwłaszcza w koniach. 
Innowacyą jest więc jeden tylko przepis: że król wynagradza szkody nawet 
w granicach kraju, jeśli nie on, ale starosta dowodzi w wojnie. 

Drugi przywilej idzie dalej. Jest on pochodzenia małopolskiego, wydany 
został przez Ludwika dla Jana Tarnowskiego, starosty radomskiego, w r. 1 376 '), 
więc w dwa lata po Koszycach. Zapewnia przywilej Tarnowskiemu, iż król 
wynagrodzi jemu i jego ludziom wszelkie szkody poniesione w wojnie i wy- 
kupi ich w razie popadnięcia w niewolę. Ale jeńcy przez Tarnowskiego poj- 
mani należeć mają do króla. Jak widoczna, odnosi się przywilej do każdej wojny, 
tak w obrębie granic, jak i po za krajem. Nowością jest tu przyrzeczenie wy- 
nagrodzenia szkód także w razie wojny w granicach państwa. Przywilej ten 
wiec o tyle idzie dalej, niż poprzednio omówiony, że nie ogranicza wynagro- 
dzenia szkód do wypraw odbytych pod wodzą starosty, jako zastępcy króla. 
Przywilej powyższy zatwierdziła i królowa Jadwiga. *) Kod. Wp. III nr. 1474. 

*) Archiwum ksi^^t Sanguszków t. II nr. 47. 2ąó MateRYały do dziejów 

Przywilej ogólny Jagiełły z r. 1386*) zawiera przepisy, które wobec po- 
przednich stanowią znaczny krok naprzód w zdobyczach szlachty. Przede wszyn^ 
kiem postanawia on: 

i) iż król będzie wynagradzał szlachcie, ważniejsze szkody i wykupy wi»' 
ją z niewoli także w razie wojny w granicach państwa; 

2, że jeńcy zawsze należą do króla. 

Jak więc widzimy, w stosunku do poprzednich przepisów, które ty)W.> 
stwierdzały istniejący już stan rzeczy, przynosi ten przywilej punkt nowy, ruj 
ciągnięcie obowiązku króla do wynagrodzenia szkód szlachcie także i na wo;n 

_ I 

wewnątrz granic. Zdaje się jednak — jak to już zaznaczyliśmy — iż zastrzc 
żenię jeńców na rzecz króla stanowi pewną za to ustępstwo rekompensatę. 

Jeśli porównamy ten przywilej z dokumentem dla Tarnowskiego wy L 
nym, widzimy, iż one się odnośnie do tych punktów prawie zupełnie pokrj, 
wają. Tarnowski dostał dziesięć lat wcześniej to, co w r. 1386 stało się udziu 
łem wszystkich. Podobną też tendencyę, choć w skromniejszym zakresie, stwicr 
dziliśmy i w dokumencie wielkopolskim z r. 1362. 

Pod tym więc względem przywilej krakowski stanowi wybitną różnirt 
od poprzedzających, że rozszerzył zobowiązania króla. Następne przywiloc 
z lat 1388 2), 14258), 1430^) i 1433^) stwierdzają ten stan rzeczy. Jedynie kn- 
kowski (z r. 1433) wprowadza pewną drobną modyfikacyę na korzyść szlacht)'. 
Do króla należeć mają tylko jeńcy szlacheccy; chłopów i mieszczan wziętych 
w niewolę zachowują ci, którzy ich pojmali i mogą brać za nich okup. Za szla- 
checkich należy im się przecież wynagrodzenie po 60 groszy od głowy. 

Zatarła się więc prawie różnica, że wojnę na wewnątrz służy się na swoj^i 
ryzyko, na zewnątrz na ryzyko monarchy. Mówimy » prawie c, gdyż w razi< 
wojny w granicach król wynagradzał tylko niewolę, po za granicami wszysiki< 
szkody. Dlatego niezupełnie straciły znaczenie poprzednio omówione przywileje 
indywidualne. Za to pozostaje inna wydatna różnica. Według przywileju z roku 
1386 należy się szlachcie w razie wojny po za granice kraju wynagrodzenie^ 
Zaznaczyliśmy, że kwestya to niejasna. Zauważyć wypada, że przywilej, nu> 
wiąc o wynagrodzeniu, używa takiego sposobu wyrażenia się, że wnosić należyi 
iż nie wprowadza przez to żadnej nowości. Może więc tylko określenie wyso 
kości na 5 grzywien od włóczni (hasta) stanowi modyfikacyę lub tylko zastrec 
żenię, że zwrotu 5 grzywien nie będzie król żądać, jeśli wyprawa nie przyjdzi*^ 
do skutku w ciągu roku. Następny przywilej z 1388 r. rozszerza tę grani^^ 
na korzyść króla do lat dwóch. Przywilej krakowski jedynie dokładniej prc 
cyzyuje te pojęcia. 

Od r. 1387 zatem różnicę między wojną w granicach kraju a po za niem) 
stanowi przedewszystkiem kwestya wynagrodzenia, które jest obowiązkiem 
króla tylko w tym drugim wypadku. Jako podstawę uznać tu musimy fakt, ') Cod. epist. s. XV, II nr. 7. *) Cod. epist. s. XV, II nr. 12. 

^} Ib. nr. 149. *) Ib. nr. 177. ^) Ib. nr. 212. POSPOLITEGO RUSZENIA 24 1 

ż szlachta tylko w granicach kraju ma obowiązek bić się, po za granicami 
aś wtedy, jeśli się na to zgodzi. Stąd też i prawo do nakładania warunków, 
ctóre w taki właśnie sposób zostały unormowane. 

Drobne tylko dochowały się szczegóły, które potwierdzają, że przepisy 
K>wyżej omówione zachowały swoją moc w praktyce. Tak już w roku 1394 
lawiera kasztelan poznański układ z królem, iż pożyczonych od monarchy 
^oo grzywien odsłuży, dostarczając królowi na każdą wyprawę po 20 ludzi, 
13, co będzie sobie odciągał po 5 grzywien na głowę ^). W r. 1426 przed wy- 
prawą węgierską żąda szlachta najprzód wypłaty żołdu w tej wysokości, nim 
'uszą za granicę. Toż samo dzieje się przed wyprawą śląską w r. 1436, na co 
iię król skarży*). Odwoływała się też wtedy szlachta wyraźnie na swe >iura 
:errestriac. Janowi Oleśnickiemu, który wówczas dostawił 120 ludzi, zapisuje król 
la mieście Solcu 600 grzywien *), a więc rzeczywiście po 5 grzywien od głowy, 
zwraca mu też król sumę, którą wyłożył na wylcupno swego brata z niewoli ^). 
Mało to, ale wystarczy, by stwierdzić zasadę, upewnić się, że przepis był wy- 
konywany w praktyce. 

Dokument z r. 144 1, który podajemy jako nr. 709, tej także tyczy się 
Icwestyi. Pod wodzą Wawrzyńca z Kalinowa, kasztelana sieradzkiego, i Piotra 
Ł Gaja, sędziego poznańskiego, poszło trochę szlachty na Węgry z królem pro 
repellenda et reprimenda hostium nostrorum rebellione et sevicia, jak mówi 
król. Warneńczyk wystawia dla nich w Budzie dokument. Słowem królew- 
skiem gwarantuje im wykupno z niewoli, gdyby w nią popadli, i wynagrodzenie 
szkód, któreby w wojnie ponieśli. To jednak jeszczeby nie wystarczało, by tu 
ten przywilej podawać. Stwierdza jednak król. iż to robi >ne .. dum eos extra 
metas dicti regni nostrt Polonie exire contingat, iuribus ipsorum antiąua et 
laudabili consuetudine dictatis et tentis quoquon^odo derogare videremusc. 
A więc Warneńczyk uważa tę ich pomoc za wyprawę po za granice i tak ich 
traktuje. Wyraźnie stwierdza dokument, że oni nie jako najemnicy służą. Że 
król wydał taki specyalny dokument, tłómaczy się pewną niezwykłością oko- 
liczności, wśród których ta wyprawa dochodzi do skutku. 

Zarzucić mógłby kto, iż nie ma w dokumencie mowy o wypłacie 5 grzy- 
wien od kopii. Zauważyć trzeba, iż hufiec ten polski jćst już na Węgrzech. 
Według przywilejów należało wypłacić je przed przekroczeniem granic. Tak 
też, jak widzieliśmy, żądała szlachta w latach 1426 i 1438. Podobnie i w tym ') Kod. Wp. m nr. 1948. Zdaje się, źe o podobnem odsłuchiwaniu mowa jest w dokum. 
z r. 1393. Kod. Wp. nr. I938. 

') Długosz: Hist. IV p. 343. 

') NonnuUi terrigene nostri nobiscum proHciscere contradicebant absque pecuniis paratis ipsis 
pro qualibet hasta per quinque marcas iuxta iura eonun terrestria soWendis. Arch. ksi%ż%t Sangusz- 
ków. I. nr. 100. Por. ciekawe skargi z r. 15 16. Acta Tom. IV p. 3. 

*) Arch. Sang. I. c. Niewiadomo z jakiego powodu musiał się sam wykupywać Ticz Bar 
He Opalenicza. Kod. Wp. III nr. 1938 (r. 1393). 

*) Prochaska: Materyaly, nr. 25. 

Arch. Kom. hi«tt. T. IX, 16 242 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

wypadku przypuszczać należy, że im już poprzednio po 5 grzywien wyptacon 
Nie by2o zatem potrzeby umieszczania o tem wzmianki w dokumencie War 
neńczyka. Stanowi on jeden z nielicznych dowodów, jak rozumiano i wyko 
nywano przepisy przywilejów ziemskich. II. 

By zrozumieć pospolite ruszenie, należy przedewszystkiem poznać je;,' 
organizacyę, a więc odpowiedzieć na pytania: kto jest obowiązany do niego 
na jakiej podstawie i w jaki sposób ma mu zadość uczynić. 

Dla Wielkopolski spisy zastępców 2 lat 1474, 1497 i 1498. i kilka usta\ł 
wojennych rozjaśniają tę kwestye wcale nieźle. Dla Małopolski brak takicj-. 
materyalu. Tyczą się jej jedynie trzy ustawy: 

1) Dwie ogólne, pierwsza z r. 1459. która powołuje się co do urządzeni 
na ustawę wielkopolską z r. 1458^); druga z r. 1477*). 

2) Ustawa z r. 1506 obszerna i ciekawa, urządzająca stosunki w zic:. 
krakowskiej i ruskiej na wypadek pospolitego ruszenia^). I ona ma walor tyl- o 
na raz jeden. Jest to bowiem zasadą w Polsce, że nie ma jednej ustawy woien 
nej raz na zawsze, ale za każdym razem ustanawia się specyalne przepisy 1':- 
odwoluje na specyalną ustawę, poprzednio wydaną. Oczywiście że w tych r-r 
żnych ustawach z reguły powtarzają się te same zasady. Taka też była i ustawi 
z r. 1506, która weszła w zastosowanie przy powołaniu pospolitego ruszenia 
dopiero w r. 1509. Widoczna to z tego, że w aktach tej wyprawy na te. 
statut wyraźnie się powołując). 

Ustaw z r. 1459 i 1477 nie możemy uwzględniać, gdyż narazić moi;-! 
byśmy się na pomięszanie stosunków wielkopolskich z małopolskimi. A wl. 
śnie zależy nam. by je odrębnie traktować. Opieramy się też w wywodrc 
naszym przedewszystkiem na aktach procesów. Tak więc poniżej przedst< 
wiony stan rzeczy odnosi się do Małopolski w końcu XV i początku X\n w 
Ale wciągnęliśmy i drobne wzmianki z przed tego czasu pochodzące. 

W razie pospolitego ruszenia obowiązany był do służby wojskowej każd\. 
kto znajdował się w tejże chwili w posiadaniu dóbr podlegających prawu zieir^ 
skiemu Nie było żadnych co do tego wyjątków ze względu na stan, płeć et 

Ze względu na stan podlegali więc obowiązkowi zarówno »nobiles«, ia< 
duchowni i mieszczanie. Oczywiście duchownych pociągano do tego ob«' 
wiązku tylko o tyle, o ile posiadali osobiste dobra dziedziczne. Dla MalopłlbN" ') Bandtkie: lus polonicum p. 30O. 

*) Vol. legum I. p. 227. Por. Balzer: Corpus iuris. Kwart. hist. V p. 340. 

') Ogłoszona równocześnie dwa razy: Dr. A. Blumenstock: Ordinatio bellicae motioni* o 
anno 1500. Arch. kom. hist. T. V, p. 257 — 203, i F. Bostel: Ustawa wojenna sejmu IttbeUkcc 
z r. 1506. Przew. nauk. i liter, z r. 1888. Tylko Blumenstock podaje tekst dosłowny. 

*) Por. nr. O19 z tekstem ustawy. P. niżej. POSPOLITEGO RUSZENIA 243 

iryraźnie to stwierdzała ordynacya Bodzanty z r. 1359^). A także tekst mało- 
polski statutów K. W. zawiera zasadę, iż w tych wypadkach muszą klerycy 
sadość uczynić ogólnemu obowiązkowi pod karą konfiskaty dóbr^). Artykuł 
dodaje, iż zwolnić się mogą od pospolitego ruszenia, jeśli oddadzą swe dobra 
krewnym. Dodatek zresztą nie potrzebny, gdyż wypływało to z natury rzeczy. 
Źródła wyraźnie stwierdzają, iż kto dóbr ziemskich nie miał, choćby to był 
sslachcic, nie miał obowiązku brania udziału w wyprawie ^). 

Na równi ze szlachtą ponoszą ciężar ten mieszczanie, jeśli posiadają do- 
bra ziemskie. Nie ma do tego żadnej prawnej przeszkody*). Statut z r. 1496 
nakazuje im sprzedać dobra, które mieli, zakazuje nabywać na przyszłość, wła- 
śnie z tej racyi, iż sic zwykli uchylać od służby wojskowej ^). Podobnie się 
wyraża i ustawa z 1506 r. Zważyć należy, że w tym wypadku czekała ich 
zwyczajna kara na nieposłusznych, konfiskata dóbr, z których nie odbyto wy- 
prawy. A sądem właściwym był sąd szlachecki, który pewnie nie tak łatwoby 
uznał usprawiedHwienia mieszczan. Widoczne to i z procesów. Słowa więc 
statutów należy brać cum grano salis. Statut z r. 1496 nie określił terminu, 
w ciągu którego obowiązaniby byli mieszczanie do sprzedaży już posiadanych 
dóbr. Występują też oni jako posiadacze dóbr ziemskich zarówno w aktach 
wyprawy z r. 1497, jak i nawet jeszcze następnej z r. 1509. 

Wyjątki od tej reguły są bądź ogólne, bądź też szczegółowe. Z dóbr 
zieo^skich nie są obowiązane do wyprawy te, które stanowią uposażenie ko- 
ścioła, więc korporacyi czy beneficyów. Tak zatem n. p. proboszcz z dóbr 
4>robostwa nie miał obowiązku służyć w pospolitem ruszeniu, musiał je atoli 
pełnić, jeśli posiadał własne dobra. Tak było z dawien dawna. Swoboda Ko- 
ścioła, to przywilej wywalczony wraz z innymi już za czasów piastowskich 
książąt. Wobec tego jednak, iż przywileje Kościoła stosowały się nietylko do 
dóbr będących już w jego posiadaniu w chwili otrzymania przywileju, ale ido 
tych, które później przyłączano, państwo traciło przy każdej darowiźnie ziemi 
sia rzecz Kościoła na sile zbrojnej. Z tego powodu powstaje opozycya prze- 
ciwko dalszym zwolnieniom. Siad jej spotykamy w t. zw. laudum krakow- 
skiem ^). Co do dóbr kościołów katedralnych i kollegiat, tak świeckich jak 
zakonnych, stanowi to laudum, iż dobra już nabyte są wolne od ciężarów słu- 
dtby wojskowej; jednak z tych, które zostaną dopiero uzyskane w przyszłości, 
viają duchowni pełnić obowiązki wojskowe, jakim podlegała szlachta. Ale też 
i przywileje te same im zastrzeżono, t. j. żołd, wypłacony w razie wojny szla- 
chcie, należy się i duchowieństwu. Jak ten przepis został wykonany, nie wiemy 
2 braku wszelkich danych "). ') B&ndtkię: lus polonicum p. 167. 
•) Hubę: o. c. p. XXXVII (tylko tekst małopolski). 

■) P. niiej. *) P. index pod expeditio civium. *) Bandtkie: o. c. p. 352 — 353. 
*) Arch. kom. hist. t. VI p. 172. Tekst artykułu, który nas tu obchodzi, niezupełnie jest jasny. 
') Może tego tyczy się dok. z r. 1497. w Cod. ep. s. XV, t. III nr. 425. Por. Star. pr. 
>. p. II nr. 4148. 

i6* 244 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Jestto jedyny wyjątek, który obejmuje cały stan. Prócz tego jednak 
miaty zwolnienia pewne osoby, mające już więcej specyalny charakter. Mówi 
ordynacya wojenna z r. 1 506, że do lat dziesięciu są obowiązani do wyprawy 
zarówno ci, którzy trzymają w zastawie dobra królewskie, jak niektórzy urzę- 
dnicy: burgrabiowie, wojscy, poborcy, żupnicy i urzędnicy źupnL Ze słów 
statutu widoczna, iż z reguły tych osób nie pociągano do służby wojskowej, 
a teraz wyjątkowo zniesiono ten ich przywilej na lat lO tylko. Jeden akt 
stwierdza w części te wiadomości. W procesie skazano nieobecnego na wy- 
prawie z r. 1497 "^ utratę dóbr, ale z wyjątkiem dóbr królewskich, które 
miał in obligacione ^); widocznie więc z takich dóbr nie było obowiązku służby 
wojskowej. Jasny też powód, dlaczego nie szli na wyprawę burgrabiowie. woj- 
scy i poborcy. Dla żupników i urzędników zupnych był to widać specyalny 
przywilej. 

Wreszcie w poszczególnych wypadkach miał prawo udzielania zwolnień 
król *). Dzieje się zwykle propter certos respectus. Najczęściej jednak król nie 
zwalniał całkowicie od wyprawy, lecz tylko łagodził obowiązek, zmieniając go 
na inny (obronę zamku), lub też pozwalając na danie zastępcy (o czem niżej 
Niekiedy dzieje się to pośrednio, kiedy król pozwala, jak n. p. arcybiskupowi 
gnieźnieńskiemu w r. 1444, by z idących z jego dóbr na wyprawę zatrzymy- 
wał 2 dla obrony swoich zamków Łowicza i Uniejowa"). Z reguły jednak 
zwolnienia tyczą się pewnej oznaczonej osoby od pewnej tylko wyprawy. 
W r. 1506 król i takie przywileje zawiesił na lat 10*). 

Co do wymiaru obowiązku, nie było żadnych różnic między katego- 
ryami osób, które były pociągane do wyprawy. Obowiązani są w równej mie- 
rze świeccy i duchowni, mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci, zdrowi i chorzy. 
Różnice zachodziły jedynie codo sposobu odprawiania tego obowiązku, jak 
to powiemy poniżej. 

Podstawę do pociągania pewnych osób do odbywania służby wojskowej 
stanowi posiadanie ziemi. Stosunek ten należy objaśnić dokładniej. Przede- 
wszystkiem na to zwrócić musimy uwagę, iż nie chodzi tu o stosunek wła- 
sności. Prawo patrzy jedynie na to, kto w danej chwili, w czasie ogłoszenia 
pospolitego ruszenia, włada faktycznie ziemią, bez względu na to, jaki jest jego 
tytuł prawny. Mogą to więc być albo: ^ 

i) dobra jego własne, określane zwykle w źródłach niezbyt ściśle jako 
>bona haereditariac ^), albo ') P. index pod expedicio de bonis regalibus. 

•) Nr. 343, 375. Dokumentów takich znamy kilka; p. niżej nr. 375, Akta gr. i «. t. IX 
nr. 115. Wzór na taki przywilej podaje formularz u Ulanowskiego. Star p. r. p. p. t. X, nr. 170 
p. 91 — 92. Por. Blumenstock: Przew. nauk. i liter p. 34 uw. 

•) Cod. cp. 8. XV, t. II, nr. 301. Por. Cod. Maz. nr. 264. 

*) P. ordynacyc. Przyhiski f. 291 mówi, iż ustawa z roku 1504 zakazała zwalniać mc 
listami królewskimi. Taka ustawa nie jest znana. 

*) Akta passim. POSPOLITEGO RUSZENIA 245 

2) dobra, które tylko posiada lub dzierży in obligacione, in tenuta, na 
widerkauf. W tych wypadkach właściciel wolny jest od obowiązku służenia^). 

Mato na tern zależy zresztą prawu, kto pełni służbę, byle z dóbr zadość 
uczyniono temu obowiązkowi. Widoczne to z tego, iż możliwe jest uregulo- 
wanie kwestyi w drodze umowy między stronami. Spotykamy wypadek, iż 
właściciel, oddając część wsi in obligationem, zastrzega, że i z tej części sam 
będzie pełnił wyprawę w razie potrzeby i t. d. *). 

Na specyalny rozbiór zasługuje kwestya obowiązku kobiet. Są one obo- 
wiązane do zadosyćuczynienia pospolitemu ruszeniu zawsze, jeśli są w posia- 
daniu dóbr ziemskich, czy są niezamężne, czy mężatki lub wdowy •). Prócz 
tego jednak ciążą na nich pewne obowiązki, których podstawą są stosunki, 
wynikające z zawarcia węzła małżeńskiego. 

W razie jeśli kobieta wychodziła zamąż, dostawała posag, mąż zaś opra- 
wiał jej wiano. Posag pozostawał w rękach żony jej własnością. Wiano miało 
skutek tylko na wypadek śmierci męża. Małopolskie źródła są bardzo mało- 
mówne. Posag należał do żony, więc ona powinna z niego obsyłać wyprawę. 
Tak też, jak to stwierdza jedyna zapiska^) posagu tycząca, rzeczywiście na 
żonie ciąży ten obowiązek. 

Inaczej, jeśli chodzi o wdowę. Ona siedzi w dobrach ziemskich, na któ- 
rych zapisane są jej: posag i wiano. Zwie się to oprawą (reformacio). Wdowa 
zawsze z oprawy obowiązaną jest do pospolitego ruszenia^). 

Podstawą do wymiaru obowiązku służby wojskowej był cały majątek, 
jaki posiadał obowiązany, bez względu więc na to, że miał dobra dziedziczne 
i obligatoryjne, lub n. p. że wdowa posiadała dobra własne i oprawę. Cały 
więc ten majątek, z jakichkolwiek części złożony, traktuje prawo jako całość. 
Zachodzi atoli pytanie, co w takim dzieje się wypadku, jeśli ktoś posiada do- 
bra w różnych województwach? Czy wtedy tylko w jednem służy z ogółu 
dóbr, czy też w każdem województwie z osobna, w jednem osobiście, w dni- 
giem przez zastępcę? Na to nie dają źródła odpewiedzi. Jedynie w statucie 
nieszawskim napotykamy przepis również niezupełnie jasny, po części tej kwe- 
styi tyczący. Stanowi statut — nie wiemy, czy stwierdzając dawny zwyczaj, 
czy też tworząc nowy przepis — że jeśli kto posiada dobra w kilku woje- 
wództwach, a tylko jedno zostanie powołane do wyprawy, to ma służyć tylko 
w tym wypadku, jeśli albo w tem województwie ma swoje zamieszkanie (do- 
micilium), albo jeśli go obwieszczenie wyprawy tamże przydybie®) Z tekstu *) P. index pod expeditio de bonis obligatis. 

') Star. pr. p. p. H nr. 16 16, 3099 i t. d. ; por. nasze akta nr. 469. Ustawa z r. 1506 wpro- 
wadza zasadę, ie mają służyć tak właściciel, jak i dzieriyciel dóbr. Lecz tego, jak widać z aktów, 
nie przestrzegano wcale w czasie wyprawy z r. 1509. 

') P. index ]>od expeditio malieram. 

^) P, index pod expeditio de dote. 

') P. index pod expeditio viduarum. 

*) Bobrzyński: Ustawodawstwo nieszawskie p. 82 (tylko tekst małopolski i chełmski). 246 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

wiec zdaje się wypływać, iż w razie przeciwnego wypadku 2 tych dóbr wogole 
nie jest obowiązany do pospolitego ruszenia. Z tegoby wiec analogicznie wn'v 
sić można, że prawo, ściśle 2ącząc majątek z osobą, także w wypadku posia 
dania przez pewną osobę dóbr w kilku województwach, pociągało ją do służby 
wojskowej tylko w tem województwie, w którem mieszkał, i to ze wszystkich 
dóbr, bez względu na to. gdzie były położone. 

Jak się prawo zapatruje na tę jednolitość majątku, najjaskrawiej wysic* 
puje to w wypadku niepodzielności dóbr, t. j. jeśli kilka osób krewnych siedzi 
w dobrach odziedziczonych i wspólnie gospodaruje. Jak się początkowo uklv 
dały stosunki, niewiadomo. Dopiero statut nieszawski zawiera postanowienie. 
że jeśli chodzi o braci niedzielnych, t. j. siedzących dalej wspólnie w dobrach 
odziedziczonych po rodzicach, jeden brat może zastąpić drugiego, czyli raczej 
jak się należy wyrazić, że z takich dóbr niedzielnych tylko jeden z współwła- 
ścicieli do osobistego udziału w wyprawie jest obowiązany ^). Kładzie więc 
prawo nacisk na jednolitość dóbr. Dobra niepodzielone, stanowiące więc jedc- 
nostkę gospodarczą, choćby należącą do kilku osób, zastępuje jedna osoba 
w razie pospolitego ruszenia. Czynnik przedmiotowy góruje zatem nad czyn- 
nikiem podmiotowym, podobnie jak w zasadzie, kto nie ma dóbr, nie jest obo- 
wiązany do wyprawy. W tym więc przynajmniej czasie służba wojskowa nic 
ma charakteru czysto osobistego ciężaru, opartego na przynależności danej 
osoby do pewnego stanu. 

W praktyce przepis statutu nieszawskiego zyskał znacznie szersze zasto- 
sowanie 1 tembardziej jeszcze popiera to powyżej właśnie wypowiedziane zda- 
nie. Przepisy o niepodzielnych *) stosują się nietylko do braci, lecz i do innych 
krewnych. Tak jest, jeśli razem gospodarują stryj i synowiec; wtedy tylko 
jeden idzie na wyprawę. Jeśli siostry są niepodzielne, lub matka z córką lub 
sjmem nieletnim, wspólnie dają zastępcę^). Jestto więc widać ogólną zasadą 
dla niedzielnych. We wszystkich znanych wypadkach chodzi prawie zawsze 
tylko o dwie osoby. Nie wiemy więc dokładniej, jak postępowano, jeśli osób 
niedzielnych było więcej. 

W aktach procesów spotykamy objaśnienie, jak rozumiano niepodzielność 
Za podzielnego był uważany ten, kto od lat trzech osobno gospodarował i ze 
swego żył chleba, jak mówią akta (suo pane tribus annis utitur)*). Wypły- 
wałby z tego dalszy wniosek, iż prawa wypływające z niepodzielnego pożycia 
nie ustawały zaraz z chwilą faktycznego podziału, lecz się jeszcze przeciągały 
do lat trzech. Takby należało wnosić z logicznej interpretacyi tych wyrażeń 
Ale w wiekach średnich można argumenti a contrario używać tylko z bardzo 
wielką ostrożnością. Z tego też powodu i tu tego twierdzenia nie stawiamy 
jako peWne. 

Do majątku stosuje się wymiar służby. Wielkość dóbr rozstrzyga, ilu 

') Dobrzyński: o. c. p. 80 (wszystkie teksty). •) P. indeks pod indivisi. 

') P. indeks pod indivisi, p. także Star. pr. p. p. II, nr. 4140 i 4480. *) Ibidem. POSPOLITEGO RUSZENIA 247 

_;«brojnych i jak uzbrojonych należy z dóbr wyprawić, by »expeditio€ była 
^^debita«. Do rozstrzygnięcia jednak tej kwestyi brak dla Małopolski wszelkich 
^danych ^). 

III. 

Słów kilka poświęcić trzeba kwestyi wójtów i sołtysów. Genezy obo- 
wiązku do służby wojskowej, który na nich ciąży, szukać należy w przywile- 
jach t. zw. lokacyjnych. Nie naszą rzeczą w to wchodzić. Tu chcemy tylko 
zaznaczyć ten fakt, że ich służba na innym tytule się opiera, niż szlachty. Ale 
już w polowie wieku XIV jest służba sołtysów ogólną regułą. Tak też i w tym 
, który omawiamy. Każdy sołtys służyć musi, obowiązki na nim ciężą 
ie, jak na szlachcie, która posiada własny grunt Dlatego też o nich tu spe- 
Cyalnie nadmieniamy tylko ze względu na tę odrębną genezę *). IV. 

Regułą jest obowiązek osobistego udziału w pospolitem ruszeniu. Pod 
tym względem zachodzą jednak wyjątki *). Możliwe jest w pewnych wypad- 
kach, iż ze względu na stan, płeć, wiek, zdrowie i inne okoliczności prawo 
pozwala, by służbę wojskową odprawiano nie osobiście, ale przez zastępców 
czyli zachodźców. Kwestya to w Wielkopolsce dobrze znana, gdyż się docho- 
wały spisy takich zastępców. Dla Małopolski takich źródeł nie ma *). Pomiesz- 
czone w tem wydawnictwie akta sądowe dają jednak dość materyału do roz- 
jaśnienia tej kwestyi. 

Rozróżnić tu musimy kilka kategoryi wypadków. 

i) Duchowni. Zwolnieni są oni od osobistej służby wojskowej ze 
względu na swój stan. Tak jest w Wielkopolsce. Dla Małopolski bezwątpienia 
również to było regułą. W r. 1509 jednak spotykamy inną zasadę. Ksiądz, 
który miał dobra »in tenutac, dał na wyprawę zachodźcę. Przecież został po- 
zwany »pro bellica expeditione insufficienti*. Dlaczego to nie było dostate- 
Cznem zadośćuczynieniem przepisom, objaśniają jego własne słowa: »quamvis 
de eisdem bonis expediverim, tamen statutum illud, quod contra spirituales se 
extendit, qui bona terrestria possident, [quod] de eisdem servire bellum per se 
tcnentur, ignorabam«. Z słów tych ^), niezupełnie jasnych zresztą, wynika, \ż ') Jedynie zapiska nr. 386 tego się tyczy. Por. Star. pr. p. p. II nr. 4486. 

') P. indeks pod advocatia, scultetia. P. takie Star. pr. p. p. II nr. 4078, 4148. 

^) Więc tylko co do sposobu, nie co do zasady i wymiaru. 

"•) W dwóch listach wojewoda, w których poświadcza raz, ie ktoś odbył słuibę, drugi raz, 
ie dano zastępcę, powołuje się na to, ie tak mu mówiono: veluti coram nobis dicebatur. Star. pr. 
p. p. II, nr. 4486 i 4487. 

^) Nr. 624. Stwierdza tę same zasadę nr. 619; pozwany ksiądz dal zastępcę, a przecież go 
pozynraj§; on tci na usprawiedliwienie powołuje się na to, ze był nieobecny w kraju, a nie, źe 248 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

przed r. 1509. a po 1496 wyszedł statut — zupełnie dotąd nieznany — 
wymierzony przeciw duchownym, który żądał, by oni, jeśli mają dobra 
ziemskie, osobiście brali udział w wyprawie. Na tej wzmiance ograniczają się 
nasze wiadomości. 

2) Kobiety pełniły służbę wojskową również przez zachodźców, ze 
względu na płeć. 

3) Dzieci także miały ten przywilej ze względu na siły. Czy istniała 
jakaś określona granica, od której młodzieńcy byli obowiązani do osobistemu 
stawiennictwa, czy też zależało to od fizycznego uzdolnienia, niepewne. Zdaje 
się, iż zatem drugiem oświadczyć się należy ^). 

4) Chorzy. Że chory nie mógł brać udziału w wyprawie, rzecz jasna 
Już jednak w wielkopolskich źródłach stwierdzone są dość liSzne wypadki, t:l 
chorzy dają zachodźców, przedstawiając specyalne zwolnienie królewskie 
lub wojewodzińskie *). Zdarza się to jednak także i co do dzieci i kobiet, ktorc 
z natury były wolne. Co do chorych stwierdzają źródła małopolskie inną pra 
ktykę. Choć oni byli wolni od osobistej służby z natury rzeczy, to jednak byl 
to zwyczaj, iż zawsze starali się o listy królewskie lub wojewo- 
dzińskie, które stwierdzając ten stan, zapewniały im osobistą ulgę:^) >est 
consuetudinis, quod nemo debeat alium a se expedire in bellum, quod solas 
bello non intersit, duntaxat viduis, et pupillis (exceptis). Nam et si ąualicum* 
que defectu sanitatis esset impeditus aliąuis, deberet se Kegie Maiestati mani- 
festare et per Regiam Maiestatem tandem aut per dnum palatinum dimittic. 
Jeden z formularzy zachował nam wzór takiego listu królewskiego *). W razie. 
jeżeli ktoś już w czasie wyprawy zachorował, musiał się również postarać 
o taki list zwalniający, wydany przez króla lub hetmana^). Listy takie zwą 
się: litterae remissionis. 

5) Nieobecność. Jedna ze stron w procesie powołuje się na przepis 
ustawowy, że nieobecni w państwie mogą dawać zastępców: »statutum in ta- 
libus a regno absentibus obloąuitur, quod hii, qui absentes a corona regni sunt 
expedire et locare bellicam expedicionem possuntc. Chodzi tu o statut z roku 
1 506, gdzie te słowa się rzeczywiście znajdują. Na to jednak odpowiada druga 
strona, interpretując statut, iż tyczy się to tylko takich wypadków, kiedy 
strona bawi za granicą w sprawach państwa, nie zaś, jeśli chodzi o interes pry- 
watny ®). Które zapatrywanie jest słuszne, źródła nie rozstrzygają. 

6) Jako powód uwolnienia od obowiązku pospolitego ruszenia uważać jako ksiądz mógł dać zastępcę. — Miechowita (Script. per. pol. II, p. 279) mówi, źe na sejmie 
w r. 1506 szlachta gwałtownie się domagała, by duchowni byli obowit^zani do pospolitego roszcDia. 
ale do tego nie doszło. Moie więc pozostaje z sob^ w związku te wiadomości. 

') Nr. 560. *) P. Star. pr. p p. II, nr. 4487. 

') Nr. 560. Por. wypadek z Wielkopolski z r. 1418, który rzuca ciekawe świaUo, jak dawnie} 
postępowano. IJlanowski: Materyaly do hist. pr. i herald, nr. 144. Arch. kom. hist. t. I!I p. 319- 

*) Star. pr. pol. pomniki, t. X, nr. 172 p. 90. 

') P. indeks pod litterae remissionis. ") Nr. 6 1 9. POSPOLITEGO RUSZENIA 249 

akźe należy zajęcie sprawami państwa, choćby nie po za jego grani- 
:ami. Raz tylko potrącają źródła tę sprawę. Niewątpliwie jednak w praktyce 
nusiaZa ona mieć szersze znaczenie ^). 

Do^ąd mówiliśmy tylko o tych wypadkach, w których zachodziła jakaś 
'acyonahia przyczyna do uwalniania pewnych osób od osobistego udziału w eks- 
>edycyach wojennych. Jako specyalną ulgę należy uznać 

7) przepis statutu mieszawskiego, że ojciec, jeśli ma syna dorosłego, 
noże go osadzić w swoje miejsce*). Statut zastrzega, że musi to być syn 
liepodzielny, t. j. taki, który jeszcze nie ma swego majątku. Rzecz jasna, gdyż 
naczej byłby sam obowiązany osobiście do wyprawy z swoich własnych dóbr, 
lie m<%Iby więc być zastępcą. Jak długo zaś ojciec go nie wyposażył, nie 
n^jąc ziemi, nie był obowiązany sam do służby. Państwo na lakiem zastęp* 
itvne dobrze wychodziło, dostawało bowiem młodszego żołnierza; a było to 
i ulgą dla obowiązanych. Przepis też ten rzeczywiście ma zastosowanie w pra- 
ktyce '). 

Prócz tych przewidzianych wypadków miał jeszcze przecież zawsze prawo 

8) król do zwolnienia pewnej osoby na jeden raz od osobistego od- 
bywania pospolitego ruszenia^). 

Jako pozorne tylko zastępstwo określić należy: 

9) ten przypadek, kiedy chodzi o niedzielnych. Artykuł statutu mie- 
szawskiego łączy przepis o zastępstwie ojca przez syna i brata przez brata, 
jeśli są niedzielni Jestto jednak prawniczo nieuzasadnione. Syn niedzielny jest 
rzeczywistym zastępcą, bo samby do służby nie był obowiązany. Inaczej, jeśli 
chodzi o niedzielnych, mianowicie zwłaszcza w tym wypadku, kiedy są wszy- 
scy dorośli i mogliby osobiście pełnić służbę wojskową. Tu jeśli jeden n. p. 
brat idzie na wojnę, to do tego już był sam zobowiązany, nie mógł więc ró- 
wnocześnie zastępować brata. Jaka jest podstawa tego zarządzenia, wytłóma- 
czyliśmy już powyżej. Dodać tylko chcemy, że i późniejsze źródła wyrażają 
się również nieściśle, określając ten wypadek jako zachodźtwo brata przez brata. Obowiązany musiał wypełnić służbę w razie pospolitego ruszenia w ca- 
łości, stosownie do przepisów. Inaczej, jeśli w części się od niej uchylił, pod- 
padał pod skutki, które groziły uchylającym się od pospolitego ruszenia. Prawo 
traktuje niestosowne odbycie służby wojskowej (indebita servicio), t. j. jeśli 
w części tylko wina spadała nzT obowiązanego, zupełnie tak, jakby całkiem 
służby nie odbył. ') Por. co o tern mówi statut z r. 1506. Arcł. kom. hist. t. V, p. 261 u do{u. 
') Bobrzyński o. c. p. 80 (wszystkie teksty). 

') P. indeks pod indivisi pater cum filio. Potwierdza tę praktykę i statut z r. 1506. 
*) P. indeks pod litterae remissionis. 250 MATERYALY DO DZIEJÓW 

Powołanie pospolitego ruszenia należy do króla. Król wysyła do kaźdegi 
starosty jeneralnego, względnie do wojewody, zosobna listy zwołujące posf^ 
lite ruszenie, czyli t. zw. wici (restes, litterae restiunn). Jestto dokument, któiy 
nakazuje powołać pod broń szlachtę województwa. Najstarsze znane wid po- 
chodzą z r. 1439 O- Nie wchodzimy w to, skąd się wzięła ta nazwa. Nie wicof 
również, odkąd król wysyłał kilkakrotne (potrójne) wici. Dopiero pod koniec 
XV w. spotykamy pierwszą wzmiankę o potrójnych wiciach *). 

Starosta lub wojewoda dalej wydawał od siebie list, który powoływil 
szlachtę pod broń^). List ten podawali jedni drugim tak, iż ostatni z^Tacal 
go wysyłającemu. Zwało się to: proclamatio belli. 

Król w listach swoich oznaczał dzień i miejsce, w którem ma się szlachti 
zebrać i stanąć do popisu. Popis ten zwie się ordinatio — szykowanie^i. 
Starosta, względnie wojewoda, od siebie znów ustanawiał termin szykowani 
swego województwa. Ten termin wyprzedzał oczywiście szykowanie gcncniat 
Z tego miejsca prowadził swoich żołnierzy na oznaczone przez monarchę nwf 
sce dla drugiego popisu ^). 

Na szykowanie byli obowiązani stawić się wszyscy, którzy mieli służyć 
Kto tu nie stanął, choć później się zjawił, uważany był za takiego, któiy » 
dość obowiązkowi nie uczynił. Bezwątpienia wtedy także przedstawiano » 
chodźców. Jak to było urządzone w Małopolsce, dokładniej nie wiemy. Zdaje 
się, iż i tu. jak i w Wielkopolsce, prowadziły specyalne komisye wykazy it 
stępców. Przynajmniej widoczna, iż były jakieś regestry na ten wypadek*^ 
Za to ogólnych regestrów wszystkich, którzy się stawili, nie było. Widocm 
to n. p. z takiego wypadku, kiedy wojewoda stwierdza, iż w swoich regcstrad 
nie znalazł śladu, by pewien szlachcic odbył powinność wojskową, a pncdd 
pokazuje się, że tenże był na wyprawie ''). Dopiero konstytucya z roku 150I 
przepisuje, że wojewoda i kasztelan mają badać, czy obowiązani należycie n 
wyprawę się stawili ®). U tedy też w czasie ordynacyi oznaczano miejsce, jakie 
każdy miał zajmować »w szyku c Jestto >locus in acie« lub »certo vexillo asi- 
gnatusc. Tego miejsca musiał pilnować. Obowiązkiem każdego było pozostać 
w szyku aż do końca wyprawy. Nie mógł własnowolnie pozostać w tyle lob 
wrócić, choćby nawet zachorzał, chyba jeśli miał na to pozwolenie, wydane 
przez króla lub przez wojewodę za pozwoleniem króla-). Pozwolenie takie 

*) Cod. ep. s. XV, II, app. nr. 6, następne z r. 1465. Cod. cp. s. XV, HI, nr. 102 i Stir. pŁ 
p. p. t. X, nr. 178, p. 91 — 92. P()źniejsze z r. 1502 zna iJostcl: Przew. nauk. liter, z r. 1887 ^^}r 

') Cod. ep. s. XV^ t. III nr. 3Ó2 (r. 1490). 

■) W źródłach mowa to o staroście, to o wojewodzie. Tu na razie dodajemy, ii w Wildl^ 
polsce należą te atrybucye do starost()w jeneralnych, v^ Małopolsce do wojewodów. Gdzieindfl^ 
wytłumaczymy przyczynę tego. 

*) P. indeks pod tymi wyrazami. O ordinatio mówi Długosz pod r. 1414 Hist. IV, p. I?* 

*) Por. statut z r. 150O Arch. kom. hist. V p. 260. Tu ta różnica, ie wojewodowie iwrt- 
cają sie do kasztelantJw, a ci dopiero zbierają szlachtę ze swoich okręgów. ^) Nr. 3^. ^ Ibid**" 

^) Kwart. hist. z r. 1887 p. 416. Por. zarządzenia z r. 1513 i 1514. Acta Tom. II, p. JJł 
i III p. 47. ^) Nr. 392, 405, 423, 518. Przykład listu p. nr. 423. POSPOUTEGO RUSZENIA 2 5 I 

^y^dawano na piśmie. Zwano takie pozwolenie »litterae remissionis«. Pro wa- 
żono też wykazy tych, którzy zwolnienia dostali ^). Każde uchybienie nwa- 
ano jako niedopełnienie obowiązku służby. 

Wyprawa nie kończyła się z chwilą zaniechania działań wojennych. Wszy- 
cy musieli i nadal pozostać w szyku, pod zwykłą karą, aż do rozwiązania 
pospolitego ruszenia (demissio exercitus). Następowało to z chwilą t. z w. >od* 
iania« chorągwi^), »restitutio vexillorum€. Dopiero wtedy mogli wracać do domu. VI. 

Statuty, o ile zajmują się kwestyą niedopełnienia obowiązku służby w po- 
»politem ruszeniu, stanowią, iż winny traci życie i majątek. Powtarza to nawet 
statut z r. 1506. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tak nie jest. Słowa powyż- 
sze, o ile chodzi o wiek XV i XVI, uważać należy za czczy frazes, kiedy 
mówią o utracie życia. Za to druga część jest prawdziwą. Winny rzeczywiście 
zostaje ukarany konfiskatą dóbr ^). Statut z r. 1 506 dodaje, iż mają one iść na 
rzecz tych, którzy się państwu zasłużyli. Inaczej jednak wygląda to w praktyce. 
Musimy się jej bliżej przypatrzeć, bo to nam również objaśni poniżej przyto- 
czone akta. 

Podlegają konfiskacie dobra tych wszystkich, którzy zadość służbie wo- 
jennej nie uczynili, a więc: 

i) tych, którzy bezprawnie zupełnie nie brali udziału w wyprawie; 

2) tych, którzy nie odbyli służby według przepisu, a więc albo z a p ó ż n o 
przybyli, albo też bezprawnie wcześniej, niż należało, opuścili swój huf; 

3) tych, którzy bez dostatecznego powodu osadzili miejsce swoje, a nie 
wzięli osobistego udziału, wreszcie 

4) tych, którzy wprawdzie zadość uczynili służbie, ale nie debite, t. j. 
mniejszą ilość ludzi zbrojnych, lub gorzej uzbrojonych wystawili, niż się należało. 

Prawniczo kwestya tak się przedstawia, iż stosownie do przepisów (iuxla 
statuta et laudum commune) ^) dobra winnego przechodzą na króla: ad Regiam 
Maiestatem sunt devoluta. Król jednak dóbr tych na własność nie zachowy- 
wał, lecz rozdawał je. 

Jednakże nie zasługi były podstawą darowizny. W czasie wojny już, lub 
po niej, zgłaszały się do króla osoby, podając, iż taki a taki nie odbył wy- 
prawy. To zgłoszenie wystarczało. Sprawy wcale nie badano, nawet po sta- 
tucie z roku 1506, który stanowił, iż jeszcze w wojsku należy dowieść tego. 
Ze takie badanie nie mogłoby się na wiele przedać, wynika już z organizacyi 

») Nr. 518. 

*) Nr. 470, 475 i 489. Por. Dług. IV, p. 511 (r. 1433), quum exercitiis a summo duce licen- 
ciaretur, vexilla per signiferos ipsi [duci] et ceteris baronibus restituta sunt. Por. takie Star. pr. 
p. p. U, nr. 4138, 4140 ( z r. 1475 i 1476) i 4361. 

■) P. Star. pr. p. p. II, nr. 4138 (z r. 1475) ^ dalsze wywody. *) Acta passim. 2S2 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

pospolitego ruszenia. Dokładnych regestrów służących w wojnie nie było. ctz 
stokroć więc nie dało się dowieść stanowczo, kto miał słuszność. A już pn 
wie niemożliwą było rzeczą skonstatować, czy służbę odprawiono 9debitet 
czy poczt ludzi nie jest za mały. Poprzestawano więc na doniesieniu '). a na 
mocy tego doniesienia król uznawał dobra jako przypadłe na jego rzecz i ob- 
darowywał niemi tego, który o niewypełnienie służby oskarżał. Czy on sjc 
zasłużył lub nie, w to nie wchodzono. Tylko niekiedy o tern wspominąa 
dokumenty. 

Król więc wystawiał na rzecz donoszącego dokument, w którym dar- 
wywał mu dobra, z których nie wypełniono służby, już jako dobra królewskie 
Na tem jednak nie można było poprzestać. Darowizna była ugruntowaną n; 
akcie oskarżenia, bez zbadania kwestyi. Oczywiście mogło to być oskarżeni? 
fałszywe, lub niezgodne z prawdziwym stanem rzeczy. Mógł oskarżony przr 
cięż przytoczyć na swoją obronę cały szereg okoliczności. Z tego też powoda 
król wystawiał równocześnie drugi dokument, w którym mianował sąd konih 
sarski, mający rozpatrzeć sporne kwestye i ostatecznie orzec, po czyjej stronie 
jest słuszność. 

Wydane przez nas akta objaśniają ten przebieg sprawy bardzo dokładnie 
Zachowały się bowiem dokumenty darowizny skonfiskowanych dóbr. Jeden 
taki akt znany był już dawniej, i tyczy się wyprawy z r. 1498*). W częśa 
trzeciej pomieszczamy takich dokumentów 4, wystawionych na rzecz Jana La- 
bancza z powodu wyprawy z r. 1509^). Jeden dokument drugiego rodzaju — 
z ustanowieniem sądu dla pewnej sprawy — dochował się w odpisach w ak- 
tach sądowych*). Nadto w kancelaryi króla zachował się rodzaj wyciągu zój- 
kumentów darowizn, które wydawano z powodu wyprawy z r. 1497. Ten spis 
z papierów ś. p. Pawińskiego ogłaszamy poniżej jako część pierwszą. Zawiera 
on cały szereg ustępów, z których każdy jest streszczeniem jednego takiego 
dokumentu i zawiera: i) nazwisko obdarowanego, t. j. tego, który doniósł 
o nieodbyciu służby wojskowej i za to dostał dobra; 2) nazwisko winne^fo. 
który pospolitemu ruszeniu zadość nie uczynił; 3) nazwę dóbr skonfiskowa- 
nych. Zauważyć musimy, że nie jestto spis równoczesny, t. j. nie wciągano do 
niego dokumentów zaraz wtedy, kiedy je wydawano, gdyż w spisie daty nic 
biegną w porządku chronologicznym, lecz są pomieszane, nieraz dokumenty 
późniejsze pomieszczone są przed wcześniej od nich wystawionymi. Widać więc 
spis sporządzono później dopiero, niewiadomo z jakich powodów, i skąd czer- 
pano. Nie jest też spis dokładnym W aktach procesów, które ogłaszamy, zna- 
chodzi się sporo takich spraw, których nadaremnie szukalibyśmy w spisie. 
Widocznie niewszystkie dokumenty darowizn zostały do spisu wciągnięte, za- *) Nr. 362, 417 i t. d. 

*) AkU gr. i z. t. IX nr. lai. Czacki miał znać 31 takich dokumentów. P. o liL i polskich 
prawach I, p. 243 (w wyd. Turowskiego). 

') Są to nr. 710 — 713. Formuła we wszystkich jest identyczna. 
*) P. nr. 615 ustęp II. POSPOLITEGO RUSZENIA 253 

e\(rne z tej właśnie przyczyny, że do spisu później sporządzanego nie można 
iź było zebrać wszystkich wystawionych dukumentów, względnie nie o wszyst- 
ich miano wiadomość. 

Dokumenty i zapiski spisu dają nam jasno poznać charakter darowizn, 
reguły wymienione są dokładnie osoby skazane na konfiskatę i dobra, które 
\ nią objęte. Zawsze jednak dodają, że darowizna rozciąga się i na inne do- 
ra, gdziekolwiek położone, winnego, jeśli je tylko posiada. 

Małą tylko grupę wśród tych dokumentów stanowią takie» które od tych 
rzepisów odbiegają. Mianowicie niekiedy król oprócz imiennie wymienionych 
óbr obdarowywał pewne osoby wszystkiemi dobrami, w pewnym powiecie 
•ołożonymi. z których nie odbyto pospolitego ruszenia. Jestto jednak, jak 
łowiliśmy, tylko wyjątek*). 

Spis Pawińskiego obejmuje całą Polskę. Z tego też względu jest bardzo 
iekawy, gdyż daje nam poznać prawie całą akcyę, podjętą przeciw nieposłu- 
znym. 

VII. 

jak widzimy z tego. co powiedziano powyżej, państwo nie przedsiębierze 
ładnych bezpośrednich zarządzeń przeciwko tym, którzy wyprawy nie odbyli *). 
ICarą jest to, że winni mogą stracić posiadane dobra, jeśli kto o tem królowi 
loniesie i postara się, by dobra na nich wyegzekwować. Sprawa więc uka- 
jania winnych jest oddana w ręce społeczeństwa. 

Dalszy bieg sprawy objaśniają nam akta procesów '), prowadzonych z tego 
powodu po wyprawach z lat 1497 i 1509, które się do nas dochowały; wy* 
łajemy je jako część drugą. 

Król w dokumentach oznaczał sędziów komisarskich, którzy powyższe 
sprawy mieli rozpatrywać. Akta wydane są protokółami sądów, odprawianych 
w Krakowie, o dobra położone w krakowskiem województwie. Nadto pomiesz- 
czamy w części trzeciej wyrok takiego sądu (nr. 714), wystawiony dla wspom- 
nianego już Labancza, i drugi starościński (nr. 715), oparty na poprzednim. 
Uzupełniają one akta procesowe. Reszta dokumentów z części trzeciej (nr. 716 
do 723), to również wyroki takich sądach komisarskich, zasiadających po roku 
IS09 w Radomiu. Pozwalają one stwierdzić, że taki sposób postępowania był 
nietylko ściśle krakowski, ale powszechny. Sądzić więc można napewno, iż 
podobne sądy istniały we wszystkich województwach. Czy taki sąd był pra- 
womocny dla całego województwa, czy zasiadało ich może kilka w wojewódz- *) P. indeks pod donatio generalis. 

*) Jedynie raz czytamy, it król skariy o dobra, które przecież i tak darował komu innemu. 
Siar. pr. p. p. II, nr. 4360 (z r. 1490). 

') Poprzednio takie procesy tocz^ się wobec sądu grodzkiego lub in curia. Star. pr. p. p. 
11. nr. 4078, 4138, 4140, 4148, 4149, 4360, 4361. 254 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

twie dla różnych powiatów tej ziemi, nie wiemy, lecz tak sądzić można ^). Akti 
są pomieszane z aktami innych sądów kommisarskich, które sie wtedy w Kra- 
kowie odprawiały. 

Dokumenty królewskie oznaczają z reg^uly zdaje sie czterech sędzio? 
Ale dla procesu wystarczała obecność trzech *). Oczywiście każdy dokument 
zosobna zawierał takie ustanowienie sądu kommisarskiego. Osoba posiada;ąa 
dobra w innem województwie, nie jest obowiązana odpowiadać. Jak b)^© w tyTi 
wypadku, jeśli kto miał dobra w dwóch województwach, nie wiemy'). Wpr** 
wdzie sądów kommisarskich jest w zasadzie tyle, ile dokumentów. Lecz w pr.v 
ktyce dzieje się inaczej. Zdaje się, że prawie wszystkie sprawy dla każdr " 
ziemi zosobna przekazywano tym samym sędziom*) tak, iż choć prawnie s* 
dów było wiele, faktycznie był jeden sąd komisarski dla wszystkich sprav 
Z tych sędziów jeden występuje jako principalis ^). Musi przynajmniej kiik 
z nich być obecnymi, gdyż inaczej strony zarzucają z tego powodu nickoir 
petencyę. Często też sąd sam odracza się propter absenciam aliorum coniniw 
sariorum ^). 

Proces przeprowadza się według zwykłych reguł, jakie były w zastosi^ 
waniu w sądach polskich. Po przyznaniu dóbr, w razie odbicia intromisy 
komisarskiej. odsyłał sąd stronę ad brachium capitaneale do wykonania przy 
musowego wyroku '^). 

Na kilka tylko kwestyi zwrócić tu chcemy uwagę. Strony występu- 
w takim charakterze, jak w innych sprawach cywilnych. A więc powód mo:c 
odstąpić od skargi lub się z stroną pozwaną pogodzić. Niejawienie się jedne 
ze stron ma takie skutki prawne, jak zwyczajnie w procesie. W przeciwsu 
wieniu do aktów wyprawy z r. 1497 widzimy w aktach po w> prawie z m - 
1 509, iż z reguły powód oblicza swoją pretensyę na pieniądze i jeśli mu strona 
wynagrodzi, nie odbiera jej dóbr. 

Ciekawą jest rzeczą stwierdzić, jak często były zarzuty nieusprawiedli- 
wione. Nie wszystkie procesy są nam znane w całej rozciągłości, niepodubna 
więc dokładnie policzyć. Stwierdzić jednak możemy, że nawet połowa pr^ 
cesów nie kończy się wygraną powoda. 

Sądy interpretują skargę w sposób bardzo obszerny. Obdarowany d'> 
staje dobra z tego powodu, że obwiniony nie odbył służby w pos(K>litem ru- 
szeniu. W razie jeśli pozwany ten zarzut odeprze, powód podnosi, że nie bya 
służba odprawiona debite ^). i taki zarzut sąd uwzględnia i rozstrząsa. 

*) Jeśli s^d był w Radomiu, to pewnie zasiadał inny w Sandomierzu. Przed krakowski >"' 
nie wszystkie przychodzą sprawy, o których mowa w spisie, co takie przemawia za tern, ie m<. 
i inny jeszcze s^d tu istniał. •) Nr. 015 ustęp II. 

^) Częściowo tyczy się tej kwestyi Nr. 626. 

*) Na to naprowadzają akta krakowskie i wyroki radomskie, ^dzie wci^ te same osoby ^ 
stepuję jako komisarze. ^) P. indeks pod commissarius principalis. 

^) P. indeks pod absencia commissahi, por. nr. 366. 

') P. indeks pod brachium capitaneale. ■) Nr. 380. POSPOLITEGO RUSZENIA 255 

Oczywiście zwyczajnie skargę wnoszą przeciw temu, który winien. Ale 
>osiadacz dóbr odpowiada, jeśli zachodźca zawinił, nie dotrzymując mu umowy. 
5karge można wnieść także przeciw spadkobiercom zmarłego ^) lub też na- 
>y wcy dóbr pod specyalnym tytułem *). Powód twierdzi, iż w tym wypadku 
labycie było nieprawne, kiedy dobra w drodze konfiskaty stały się już wła- 
mościa króla. 

Pozwany broni się albo wprost zaprzeczeniem słuszności skargi, albo 
•kscepcyą. Odpowiada więc przede wszystkiem, że służył. Ciekawy jest dowód. 
Przeprowadza go albo przez poświadczenie hetmana, że odbył w należyty 
sposób wyprawę, albo przez świadków, którzy razem z nim brali udział w wy- 
prawie. O tym dowodzie mówią, że się go przeprowadza tconsuetudine bel- 
licac 3). Świadkowie są ci, którzy razem służyli w szyku. Po r. 1509 wyrabia 
się dokładniej ten zwyczaj. Świadków jest czterech: są to ci, którzy stali 
w szyku przed — za — i z obu stron obwinionego*). 

Ekscepcyą mógł się bronić obwiniony, że wcale nie posiada dóbr, wzglę- 
dnie tych dóbr, o które chodzi s). W tym ostatnim wypadku, jeśli pozwany 
przyznał, że nie był na wyprawie, a wykazał, że dóbr, z których rzekomo 
miał służyć, nie posiada, przecież orzekano, że gdyby się okazało, iż ma jakie 
dobra, traci je na rzecz obdarowanego^). Możliwe jest częściowe skazanie; gdy 
ktoś z pewnych dóbr zadośćuczynił, a z innych nie, tracił tylko te ostatnie \ 
Najczęściej zachodzi ten przypadek, iż pozwany wykazuje, że dobra sprzedał 
lub zastawił^). Uwalniało go to od skargi tylko w tym wypadku, jeśli to na- 
stąpiło przed ogłoszeniem wici ^), czyli poprostu, — jak to mówi statut z roku 
1 506 — jeśli nie nastąpiło w zamiarze obejścia prawa i usunięcia się od wyprawy. 

Drugą ekscepcyą jest odwołanie się na zwolnienie, które strona dostała 
od króla ^®). Oczywiście jestto rzadszy wypadek. 

Sprawa kończy się albo oddaleniem pretensyi i przyznaniem słuszności 
pozwanemu, albo też zwycięstwem skarżącego i w tym wypadku uchwala sąd 
wwiązanie go w dobra, względnie w prawa skazanego. Lecz i po wyroku 
może przyjść do ugody między stronami. *) Nr 392. •) Nr. 406, 421. ') Taki list p. Star. pr. p. p. II, nr. 4486. 

*) Albo ci z boków i dwóch z tylu. P. indeks pod probatio per testes. W r. 1476 świadczy 
dwóch, którzy byli w tymie szyku, w r. 1490, 2 z obozu i 2 z hu fu (szyku). Star. pr. p. p. I!, 
nr. 4140 i 4361. *) Nr. 385, 7fi%, 397, 421, 422 i t. d. •) Nr. z^'^. ^) Nr. 393. 

*) Nr. 1%%^ 397. ®) Nr. 388. *°) P. indeks pod litterac remissionis. •> •<• 256 MATERYAŁY IX) DZIEJÓW . I. 

SPIS DÓBR SKONFISKOWANYCH 

Z POWODU NIESŁUŻENIA WYPRAWY Z ROKU 1497. 1. F. IV f. s. Francisci (4. oct, 14.97)^ 

Stanisiao Sulgosthowski bona Wlosczicze nob. Andree Wtoscaczii 
dicti Garbacz, ubicunąue habet in terra Cuiavie sita. 

2. F. VI f. Nativitatis B. V. Marie (8 sept.), 

Clementi Cziolek Bie/enski bona, certam sortem in inferiori Goratf 
et Cobyla Wola in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi sitai 
nob. Pauli Wranz Wilski et consortis sue et alia ubicunąue habent ▼iifc- 
licet; in loco campestri in terris Moldavie ad littus fluvii Pnid circa curiaiŁ 

3. Eidem Górzno. Item prefato nobili bona, hereditariam villam yidelicct 
Górzno nob. Petri Zawischa Gorztnski de Budzischin in districtu Rado* 
miensi sita. 

4. F. V s. Venceslai (28 sept,), 

Andree et lacobo de Dlothow. Item nobilibus Andree et lacobo 
de Dlothow bona nobilium videlicet Bartholomei et Martini de Strazewo. 
Item lohannis Ade, Mathie, Pauli, Stanislai Roboch. item lacobi, Nicolai, 
Martini, Andree Sulet, item Alberti de Maschownica *) in districtu Sz^^ 
nensi sita. 

5. F. V s. Vcnceslai (28 sępi,), 

Paulo Ostrowski. Nobili Paulo Ostrowski bona hereditaria, yidclicd 
villam Kliczkowo Stanislai Kliczkowski, item lohannis et Pauli gcnna- 
norum de Drwalye ac alia quccunque ubicunąue habent. 

6. F. III antę f. translationis s. Stanislai (26 sept.). 

leronimo Mlodczsky de Wycnyawa bona nobilium: Elie, Petri et 
Lassothe de Regowa nec non Derslai de Chroslicze et ipsius obligacio- 
nem, quam habet in bonis laroschin in districtu Radomiensi sita ąuccuii' 
que et ubicunque habent. 

*) Zapewne Marszewnica. POSPOLITEGO RUSZENIA 257 

F. V. s. Yenceslai (28 sept,). 

Nicolao Podkrayewsky bona nobilium: Laurencii Schilka de Nye- 
dzialky, item Alberti, Mathie, Gregorii et Simonis dictcrum Durlitowicze, 
Staiiislai Dura, item Mathie Gamba de Petrukozy in districtu Srzenensi 
sita quecunque et ubicunque etc. 

F. III. antę exaltacioni.s s. Crucis (12 sept.), 

Stanislao Srzensky. castellano Yiznensi, bona nobilium Mathie Myassy, 
iłem Martini, Andree Krzywkowsky, item lohannis Czarnycz, item Lau- 
rencii et lohannis de LuborzFCz, Antonii et Nicolai Lubievski, Stanislai, 
lohannis Kęsika, Mathie Czycholchiewicz, Nicolai, lohannis et Cristini de 
Zalieszye, Nicolai Duchan, Andree Yigilia. lohannis Corni et Lazari ip- 
sius filii, Stanislai Zabloczsky, Alberti Zoladek, Nicolai Myodusch de Ba- 
genycza, Nicolai et Swianthoslai filiorum Cholewę, Petri antiqui, Nicolai 
lakaczewycz, Stanislai Carpicz et lacobi Dulla de Slaweczino, Mathie 
Smeda, Stanislai, Mathie et loannis, filiorum Michaelis et Petri Sowicz 
de Nyzgora, lohannis Myeduss et Mathie Scepanowicz de Nyedzalky, 
Stanislai Spyth, Petri łratris ipsius, Mathie, Andree Canya, Mathie, Adam 
et lohannis Spith de Czywkowy, lohannis Smolka, Nicolai Mykscha, An- 
dree, Bartholomei et Dorothee vidue cle Lipowecz. Pauli Ruschin et Ni- 
colai filiorum Ronkonis, Pauli filii Tiburcii de Wieluń, lohannis Czasto- 
tha, Nicolai Capusthka et Pauli ipsius filii, Martini presbiteri, Gregorii filii 
Petri, Bartholomei, lacobi et Pauli de Coboschino, Bernhardi, Swanthoslai. 
Stanislai Falatha, Pauli, Stanislai Wilczigon de Lugy, Andree de Golu- 
schino, Budislai Nakwasky in districtu Srzenensi, Petri de Smarzewo in 
districtu Bielscensi, Dadzybogii de Myedzwyada capitanei Lomzensis in 
districtu Yiznensi ^) sita, quecun(iue et ubicunque habent. 

Die dominico post festum s. Michaelis (i oct). 

Andree de Coszuczno bona nobilium: Stephani et Philippi. Michaelis, 
Davidis et Stephani Mykulczy de Lunyew, Michaelis Maynoth et Alexij 
de VVolova, lacobi, Mathie, Bartholomei et aliorum terrigenarum de Głu- 
chowo in districtu Plocensi, ac alia, quecunque et ubicunque habent. 

F. Y. in crastino s. Francisci (5 oct.). 

Stanislao Glaszbona hereditaria, vill.łs videlicet: Wieczwna et lablonow 
filiorum olim Laurencii vidclict^t: Mathie, lohannis. Stanislai, Nicolai, Pauli 
Wunk, relicteolim Nicolai et alterius relicte Stephani Wythkowicz, Andree, 
lohannis Canya, Michaelis, Nicolai, Georgii Maczkowicz, in terra Plocensi sita. 

F. Y. in crastino s. Francisci (f; oct). 

Alberto Sobieiusky de Staroźreby bona nobilium: lohannis et Al- 

') w tekście: Orznensi. 

Arcb Kom. hist. T. IX 1 7 258 MATERYAŁY DO DZIEJÓW berti Sosnkowsky fratrum atque Swiachne sororis sue in Staroźreby n districtu Bielscensi sita 12. F. V. s. Yenceslai (28 sept). 

lohanni Liehinsky de Goslawicze bona nobilium: Alexandri GirL- 
kowsky et consortis sue Elizabeth Comorowo, item alia Comorow Kł« 
therine vidue et alia, ubicunque haberent in districtu Gneznensi sita. 

18. F. VI. f. Nativitatis B. V. Marie (8 sept), 

Paulo Zemak de Rosczischow judici terre Plocensis bona nobiliuic: 
Andree Madalycz et lohannis filii Bartholomei de Comorowo. lacobi 
Manticz ^) de Starawiesz, Nicolai lacobi germanorum de magna Bobrkowj 
sita; item lanyk, lacobi Gusch, Mathie Plachethka, Stephani Pro» 
sczowicz, Petri Rzaczicz, Nicolai Wrzielewicz de Usczele, item Miesacthi 
et fratris sui de magna Rzeschothary et Gotharthi, item Alexii, Albcra 
Tomkowicz de Taly, item Wazyno lohannis Wazinsky subiudicis Plocen- 
sis, ubicunąue habent. Item Dominici de Conczurowo*) et Andree fratr* 
ejus de Czeczersko [in] Raczyanznensi, item Przeracz, Myslyno, Dzirschno 
Dampsk et Malewo in districtu Bielscensi Pauli Przeraczsky, item villa :"; 
Cossky nobilium, item lohannis Cranczirey in Babcz et Rohoczino. itci 
sortem Nicolai in Stroschaczino, item Bolesch de Grochowarsko Simonj 
de Orzeschky et aliorum terrigenarum de parochia in Rosczischow in tern 
Plocensi consistencia. 

14, F. III. antę festum Exaltacionis S. Crucis (12 sept.), 

Zavissio de Conradiecz castellano Plocensi bona nobilium: lacotj 
Rubieschowsky in Radzanów, in Volya et in Zalieszie, necnon o id 
reverendissimi patris Petri episcopi Plocensis in eisdem Radzanów d 
Volya. — Item Stanislai camerarii olim ejusdem episcopi Plocensis A 
Rogozino (et] Pyvovo3); Nicolai de lurzischewo, lacobi filii Cristini, Maitjj 
filii Bartholomei, Mathie filii Stephani, Gothardi, Andree, Dersiai, LĄ 
rencii, Nicolai Byenyeschewiczy, relicte olim lacobi Trzesska, relicte Afl 
dree alias Szy wa, Nicolai Nyemyemyerzicz (?). Pauli Romyenyecz, Stibori 
Martini Thoszkowycz de maiori Thussky (?), Martini Duczka, Abrahe Ni o^ 
filii, Caspari de parva Thussky, lohannis Coth. Nicolai, Stanislai et Fa-; 
Vyrvaly de Kyelbowo — Nicolai, lacobi. Luce, Martini, Mathie. Petr 
Stephani filiorum olim Stiborij; Andree, Pauli, Nicolai, Anthonii filiorafl 
lohannis de alia Kielbowo — lacobi de Pielglowo, loannis. Stan.blJ 
Stephani, Stanislai, Andree, Nicolai, Petri. Mathie, filiorum Pauli — Ł 
hannis Zaramba, Stanislai de Guthi et Sdbischino et aliorum vicinorui 
suorum de alia Sulewo, et lacobi de ibidem, Stanislai Sthawyany, lacolij *) Pewnie Mantica. *j ('aczorowo. 'j Piwonino. POSPOLITEGO RUSZENIA 259 

Michaelis Kiełbasa et eorum nepotum de Granczycze, Andree, lohannis 
germanorum; Andree, Mathie. Stanislai, lacobi de ibidem; lohannis Za- 
ramba, Sciborij de Luthomirzino, Stanislai prepositi Plocensis in Luszevo 
in Plocensi, Racziazensi, Plonensi, Yassoczensi, Sulyrziensi et Yisnensi 
districtibus sita. 

15. Dominico die post f. s. Michaelis archang. (i oct.). 

Petro Zelienski bona nobilium: Nicolai et fratris sui Stanislai filio- 
fum Choliewa — item Petri Stanislai Karpin et lacobi fratris Coliewa 
dc Cossow, item Viti de eadem Cossowo, item Ade de Maschewnicza, 
item Stanislai leranth, item Nicolai Suchan, Alberti Zolandek in dlstrictu 
Zawkrzensi, johannis Cothny in Dziangilowa et Ragini (?). Item Mathie 
Szidlek in Wianczonky cum parte molendini in fluvio Strwawka et terra 
Dobrzinensi, et Stanislai Beska et lohannis et iiliorum eius in Bagieny- 
cza item in terra Plocensi. 

1 6. F. VI. festi B. V. Marie (8 sept) 

Andree Strasch bona nobilium: lohannis Baran in superiori et in 
inferiori Cobilanka et Clenczany et Procopii in Ropicze in terra Cracoviensi. 

17. F. VI. festi B. V. Marie (8 sept), 

Petro Opaliensky iudici Poznaniensi bona nobilium : Michaelis Slup- 
sky; item obligacionem Liginska Margarethe, quam habet in Wignanczicze 
et Selievicze, item Andree Heralt et fratris ejus scultetorum in Prziczina. 
Yimruch de Tharsczie, Koss et Georgij de ibidem, Nicolai Nycz Soko- 
iowsky, lohannis Kwaśny de Posswiathny, Nicolai Otussky presbiteri, 
Martini Cossiczky. lohannis Cocossinsky; item nobilium Wsczonowo*), item 
Augustini Thomiczky de Thomicza et Nicolai Rzepka de Sroky et alia 
ubtcunque habent in terris Maioris Polonie sita. 

18. F. IV. festi translacionis s. Stanislai (2y sept.), 

Petro Szidlowieczki vexillifero curie nostre bona nobilium Rącz- 
ko wsky, Petri Ade ci vis Poznaniensis, item advocaciam advocatJ Gnez- 
nensis, ac alia ubicunque habent; item molendina famosorum Stanczel 
Broda post claustrum sancti Dominici, Blasij et uxoris ipsius antę valvam 
Vratislaviensem extra muros Poznanienses sita; in loco campestri circa 
Soczaviam. 

19. Die dominico post festum s. Michaelis (/ oct). 

Raphaeli de Jarosław bona lohannis Sopichowsky advocati in villa 
nostra regali Giellarowa vulgariter nuncupata, videlicet advocaciam in 
eadem Giellarowa et alia ubicunąue habent qułbuscunque nominibus etc« *} Pewnie Wssolowo. # 

17* 26o MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

20. F. VI. post festum s. Francisci (6 oct,). 

lohanni Rakowsky bona nobiltum : Andree et Nicolai filii ipsiu^ 
necnon consortis sue de Wkra, lohannis, Alberti, Nicolai Lenkovia e: 
yicinorum ipsorum in Gassky, heredum de Ruthky, quecunque habent :r 
districtu Sulirziensi et quibuscunque. 

21. F, IV. ipso die translacionis s. Stanislai (2y sepu). 

lohanni Polak de Carnkow capitaneo ducatus Glogoviensis generdii 
et eius fratribus : lohanni iudici Dobrzynensi et Stanislao germanis de eadcT 
Carnkow, bona, villas seu sortes videlicet: villam Gosdsko nobilium Liti 
wynowa cum filio suo, item Kane Rukielczina et Sossnowska, ac Mal\ ^ 
schin villam Martini, Stanislai, Andree et Dominikowicz nobilium. — Itc: 
Ulyn *) villam lohannis Ranczka et aliorum in terra Dobrzinensi et u^- 
trictu Rippinensi sita — et villam nobilium dictam Czarnomyn in tern 
Plocensi sitam ac alia omnia bona. Actum in castris nostris circa SoczaYi.m 

22. F. VI. ipso die festi s. Michaelis archangeli {zc sept.). 

lohanni Czarnkowsky notario nostro bona nobilium Kukowo et !'•> 
wssyno villas in tetra Dobrzinensi sitas. 

23. F. VI. festi s. Michaelis archangeli (2c sept.). 

Nicolao Ostrowsky bona hereditaria in villa Leschnik in terra Lu- 
blinensi et districtu Urzandoviensi sita, que sunt obligata lohanni Iaku>' 
sovicz de Trzenik; quam obligacionem prefatus lohannes habet et tcnct 
in prefata viUa Leschnik et alias ubicunque habet etc. 

24. F. VI. die ipso Dionisii martiris /^ oct.)^^), 

Andree Kyssićlowsky bona honorabilis lacobi plebani in Clomi' z^. 
videlicet in Crazna et sortem in Roxicze, que sibi inter fratres cedere 
debent post fratrem mortuum, in districtu Piotrkoviensi, et alia quecun'j-c 
et ubicunque habent. 

25. F. III. antę festum exaltacionis s Crucis (i2 sept), 

Paulo Conyuscheczsky notario nostro bona nobilium Syenko Brath 
cowsky et ipsius consortis dicta Holobuthow et Uherskie ac obli^acioi.cs. 
quas habent in bonis ipsis inscriptas in terra Premisliensi in districtJ 
Striensi, Zanko Huniaticzky dicta Huniaticze in districtu Drohobiczen^i 
necnon sortem Andree lachinowicz, Sieńko Dischlowicz, łączko Trun- 
kovicz, Iwan Slothka in villa Czarkowicze in terra et districtu Leopt>' 
liensi sita, ac obligaciones seu bona alia eorundem, quas in districtibu> 
eisdem per quempiam obligatas (]uecunque etc. *) Lyne? ■) Jcstto jednak f. II, nie f. \'I. Widocznie jaka.ś pomyHca. POSPOLITEGO RUSZENIA 201 

ł6. F. VI. festi s. Michaelis (2c sept,). 

lohanni Cobierniczky bona nobilium: Alberti, Andree, lacobi, Sta- 
nislaii Falislai, germanorum de Camyonky, Nicolai, lacobi, Petri, Gregorii, 
Alexii, Alberti, Petri Canssy, et puerorum Andree, et filii Alberti, loannis 
Cziolek de ibidem, Dominici et Viti de Richarczicze, Gnati alias Drosdi. 
Item loannis et Martini de Ryaluthy, lohannis Labunya et filii Nicolai 
de Lissakow in terra Plocensi. 

27. F. VL festi s. Egidii (i sept). 

Nicolab Gniewosz Trzasthowsky cubiculario nostro bona nobilium: 
Stanislai presbiteri de Galazow, Nicolai advocati in Crapacz, Nicolai ad- 
Yocati in Bistrzicza monachorum in districtu Lublinensi, Zavissy Wrza- 
zowsky, Nyecz kmethonis de Sbignew in districtu Sandomiriensi sita ac 
alia quecunque ubicunque habent etc. Actum in castris nostris Moldavie 
circa fluvium Pruth. 

28. F. VI. post festum s. Francisci (6 ocł). 

Paulo Grzimala bona nobilium : Petri et relicte olim Alberti Do- 
beslai Elizabethe cum filiabus ejusdem Mathie, Margarethe de maiori 
Babalicze, Andree, lohannis, Andree alias Petri, Luce Pomstha et firatrum 
ejus de alia Babalicze in districtu Bielscensi sita. 

29. F. II. post festum s. Francisci (c oct.). 

» 

lacobo Cruschina de Dramyno bona nobilium: Stanislai Cozak, Pauli 
filii Tiburcii. Petri Michaelis filii, Derslai filii Stanislai, Arnolphi filii Scha- 
dek de eadem Dramyno in districtu Plonensi sita ac alia quecunque ubi- 
cunque habent. 

30. Sabbato post festum s. Francisci (7 ocf.). 

lohanni Ossolinsky bona loannis Wronowsky et Andree ac lohan- 
nis filionim ejus, Nicolai Thursky et Zophie consortis ejusdem, necnon 
bona reformacionis Hedvigis matris prefate Zophie in Przewschin ac ob- 
ligacionem honorabilis loannis Łazanka, quam habet in Curow Alberti 
Szawlowsky, Catherine et Hedvigis de Stradow, Petronelle alias Potrusche 
Mirzanowska in terra Sandomiriensi, Stanislai Poplawsky, Petri Kopci in 
terra Lublinensi, loannis Zalessky in terra Lucoviensi et Stanislai Zie- 
lechowski in districtu Yislicensi sita ac alia quecunque habent ubicunque. 

31. F. III. antę festum exaltacionis S. Crucis (12 sept.). 

loanni Jablonsky bona nobilium: Catherine Janowska vidue et filie 
ipsius videlicet: Ostrowsko et Dampno in Sandecensi et lohannis Czasky 
sculteciam in Brziska in Biecensi districtibus sita et alia bona, quecun- 
que et ubicunque habent. 202 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

32. F. VL ipso die festi s. Michaelis archangeli (2C sept.). 

lohanni Liberanth phisico nostro villam Garlicza nobilis Stanisli 
Doctorek in terra et districtu Cfacoviensi sitam et alia ubicunąue habuerit- 

33* F. II. post festum s. Francisci (p oct,). 

Petro Petrzik de Lukoschino bona nobilium: Petri Śliwka et Mar- 
garethe alias Maszya filie olim Pauli de eadem Lukoschino, lacobi ds 
Olechno, relicte Nicolai et pueroruni ejus: Alberti, Stephaiii et Petri dc 
Przebogyewo, ac lohannis de ibidem, in districtu Bielscensi et alia, que- 
cunąue etc. 

34. F. III. post festum s. Francisci (lo oct.), 

Andree et lacobo de Glozek bona nobilium: Martini Thobola dt 
Thrambin, Alberti advocati in Zwyerschno, in Manczinino Snass (r) Mało 
chosky et obligacionem ejusdem in minori Bromirsch, Andree de Slcp^ 
kow, Nicolai de maiori Bromirz, lacobi et Alexii germanorum et Stiborii 
filii de ibidem, Michaelis de Zmyow, lohannis de Crziwkow, Andree e: 
Stanislai de Bugurzino in districtibus: Plocensi, Srzenensi, Bielscensi et 
Mlavensi sita et alia, quecunque et ubicunque etc. 

36. F. II. post festum S. Francisci (c oct.), 

Nicolao Curowsky bona Rasko lohannis, yidelicet Milynyska nun- 
cupata in terra Zidaczoviensi sita. 

36. Die dominica s. Dionisii (8 oct.) ^). 

lacobo Ribiensky pincerne Gosthinensi bona nobilium Pauli Dobek, 
lohannis Pieczkowsky de Roslavvovo in districtu Gosthinensi sita et alia 
bona, ąuecunąue etc. 

37. F. II. post festum s. Michaelis archangeli (2 oct,), 

lohanni Wloschowsky de Jarosław bona nobilium: Stanislai Maliew* 
sky et Margarethe consortis sue in villis Chwalkovo et leziorko in terra 
Maions Polonie et districtu Costhensi etc. 

38. F. VI. post festum s. Francisci (6 oct.). 

Stanislao Ossyeczky bona nobilium: Annę, Margarethe et Hedvigis 
de Bandzino in districtu Bielscensi. 

39. F. II. ipso die s. Dionisii martiris (c oct.). 

Bernardo de Ludbrancz, bona Mathie Siroschewsky et sortem, quaffl 
habet in minori Ludbrancz et Petri de Calinowiecz in districtu Brzestensi 
et alia etc. *) Por. Nr. 343, 345, 347, 351. •) Znowti pomyłka; św. Dyonizego przypada w ponicdiitlek. POSPOLITEGO RUSZENIA 263 

F. VI. post s. Francisci (6 ocL), 

Hubathy Georgio rothmagistro nostro bona nobilium: lacobi Srze- 
dziensky, lohannis Hubisch in Cotherbi et in Curczow et in Nagurczovo, 
Mathie in Czirmyn et in Poyednycza in districtu Calissiensi sita et alia 
quecunque. 

F. II. post Francisci (c od.). 

Alberto Burnak de Nagorky bona lohannis et Petri Kostirow ac 
Roczeslai de Mlicze in Bielscensi, nec[non] puerorum lohannis Zegotha 
de Roslovo, Alberti et Mathie germanorum de ibidem, et lohannis Glinsky 
in Yassoczensi districtu et alia quecunque. 

F. VI. post s. Francisci (6 oct.). 

Paulo de Candzierzino bona nobilium: lohannis de eadem Candzie- 
rzino et lacobi Modzil de Cuchary, quecunque habent, in districtu Biels- 
censi sita. 

F. VI. festi Nativitatis B. Yirginis (8 sept.). 

lohanni Guth de Plisczin piperario nostro bona nobilium: lohannis 
et Pauli Falibowsky de Niewieglosszy, Nicolai, Stanislai de Schiemikow 

et Szieczechow scultetorum, Georgii Liedniczsky de Lussnik et Opava, 

item Zambaczow Alexy Zambaczowsky in terra Sandomiriensi sita et alia 
ubicunque habent. 

Sabbato proximo post s. Francisci (7 oct.), 

Nicolao Samborsky bona nobilium : Saszyni Calescha de parva Ro- 
gozino rn Plonensi et Ade Gaczolth Crassowsky in Crassow et in Rozy 
in Raczyazensi districtibus sita et alia. 

F. V. festi s. Venceslai {28 sept.), 

Alberto de Gorzicze bona nobilium: Aiine relicte olim Stanislai et 
Margarethe relicte olim Alberti Gorziczsky de eadem Gorzicze et alia, 
quecunque habuerint in terra Calissiensi sita. 

F. II. proxima antę festum s. Michaelis (25 sept). 

Stanislao de Niessulow bona nobilium: lacobi Borzek nec non vi- 
due Stanislavova et Pauli filii sui ac aliorum puerorum suorum, ac lohan- 
nis Dip de Chyczevo in districtu Racziazensi sita, quecunque et ubicun- 
que habent. 

F. II. proxima post s. Francisci (c oct.). 

Bartholomeo de Colczino bona nobilium: Nicolai Uznamborz et 
Mathie Galica de eadem Colczino in districtu Plocensi sita et alia etc. 204 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

48. F. II. proxima post s. Francisci (p oct.). 

lohanni Hubisch bona nobilium Margarethe olim Nicolai de Mak 
myasche et filiarum ejus, necnon Georgii de Yilkussy in districtu 
censi sita et alia. 

49. F. VI. post festum s. Francisci (6 oct.). 

Petro de Zdzary bona nobilmm: Stanislai Possathkodcz, Cru 
Iaczkovicz, Marci et Stephani germanorum filiorum Marcissii de eat 
Zdzary in districtu Bielscensi et alia quecunque. 

50. F. VI. post s. Francisci (6 oct.). 

Nicolao de Sokolniky bona nobilium: Stanislai Soyka in Quasabo 
rzino et vidue Glotis olim Derslai et puerorum ejus de ibidem in (b 
trictu Racziazensi sita et alia. 

51. F. VI. post s. Francisci (6 oct.). 

Dominico de Zglinicze bona nobilium: Predbory de Crzanthkow(n 
item unum laneum alias Wipusthkowskye Svathoslai et Alberti de ibidai 
Zglinicze |inj districtu Bielscensi sita et alia. 

52. F. IV. proxima antę s. Michaelis (2j sept). 

lacobo Mothiczka de Ostrzicza bona nobilium: Nicolai Zeliga, lo- 
hannis Philipovicz et Mathie Thurzikovicz de Holosow alias Czarnolozy, 
Stanislai Zidovicz de Borów, lohannis de Dworziska, lohannis Miszyevia 
de Saslikow, lacobi lohannis Stari de ibidem, Annę filie olim Bcncdicti 
de Virzchovicze, Andree et Stani.slai in Paczalthovicze et in CzatfakoTi- 
cze in Cracoviensi et Chelmensi districtibus sita et alia quecunque. 

53. F. II. post festum s. Francisci (c oct.). 

Stanislao Rosczischewsky Mathie [et| Bartholomei Czaczanoga ger- 
manorum de Lubowidz in Srzenensi, Mathie in Panthky in Brdudnica 
et in prefata Lubowidz, Alberti in Szothkovo prepositi hospitalis in Syfr 
przecz in Wilczagora, Alberti, Pauli, Bartholomei in Cossynycze in Biels- 
czcnsi, Plocensi districtibus sita et alia. 

54. F. VI. festi Nativitatis B. V. Marie (8 sept.). 

lohanni Pszarsky bona nobilium: Stanislai Idzikowsky in Piclgri 
mowę, Idzikowicze et No.ssalowe, item obligacionem ejusdem, [qu^l 
habet in Domanyewo novo, item Mathie Idzikowsky de ibidem et Nicolai 
de Stavove Idzikowicze et puerorum ejus fratris germani indivisi. 

65. Sabbato proximo post s. Francisci (j oct.). 

lohanni Wissnyowsky bona nobilium : lacobi et Pauli in MosczoMi POSPOUTEGO RUSZENIA 265 

lohantiis de Liessniow, relicte olim Andree cum filiis ipsius, item relicte 
olim Stephani cum filiis ipsius de Borów, Bartholomei Zakon de Sczep- 
kow, lohannis Pauli filii de Coszyny^ Barbarę Woynowa vidue de Pod- 
krayew et Sarnów, lacobi, Nicolai, Petri et Nicolai de Pokrzywnicza, 
Alberti, lacobi Pan, lohannis. Cristini, Mathie Scziczyatha, lohannis Bo- 
nitha in Wastrzebye, in Mlayensi, Srzenensi districtibus sita et alia. 

56. F. VI. post festum s. Francisci (ó oct.), 

Petro Swiancziczsky de Chorzeniecz bona nobilium: Dominici Doszy 
et Mathie germanorum de Nagorczino in Wanssoczensi sita quecunque etc. 

67. Sabbato post s. Francisci (j od). 

Nicolao Nidzewsky bona nobilium: lohannis, Mathie, Nicolai, relicte 
olim Petri de Radzymovicze, relicte lohannis et filiorum ejus, relicte Sta- 
nislai, Mathie Ziła, Stanislai Chlystala. Szykuma, Andree filii Vylinova, 
Andree Schistala de Bonikowo (.^), Petri, Augustini, Martini Schaffraniecz, 
Stanislai filii Mroczek in Bonikowo (.^). Zarambye Stanislai, lohannis, Thome 
de Manykowo ij) in Bielscensi sita et alia quecunque. 

58, F. VI. post s. Francisci (6 oct). 

Stanislao Rudowsky bona nobilium: Nicolai Varpona, Stanislai Var- 
pona, Martini Skomicz, Andree Obrzanthek et Nicolai laroschewsky de 
Rudowo in districtu Bielscensi sita, quecunque habent. 

59« F. IV, antę s. Hedvigis (u oct). 

Nicolao Brzeczka bona honorabilis Martini plebani in maiori Prań- 
thek *) heredis in minori Pranthek ^) in districtu Calissiensi sita, quecun- 
que et ubicunque habet. 

60. Die dominico post s. Francisci (8 oct.). 

Ade de Modły et Marco Placzischewski bona nobilium: Andree 
Zbroch et Thome Zbroch de Lagievo, lohannis Pakucz de Zabovo et 
Stanislai Siriab de ibidem in Sulirziensi, Buyno de Pansche in Raczia- 
zensi sita et alia. 

61. F. II. post s. Francisci (c od.). 

lacobo Zgliczinsky bona nobilium: Andree de alia Sgliczino et Ber- 
nardi de Slavanczino in districtu Srzenensi et alia. 

62. F. VI. post s. Francisci (6 od). 

lacobo Osszieczsky de Pniewie bona nobilium: Andree de Chabowo, *) Bezw§tpieniA: Pianthek. 266 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Bartholomei, Mathie. Alberti Cavka, Mathie Lithwinowicz Michaelis nli 
Mathie de eadem Chabovo, Catherine de Brzelky, Marg^arethe relktc 
olim Mathie et filiarum ejus, Elene relicte Nicolai et puerorum ejus. lacobi 
lohannis La^ca, Sigismundi de Druchovo. Margarethe relicte lacobi et 
filiorum ejusdem. relicte, Andree, Mathie, Cristini de Dobroschelicze m 
districtu Bielscensi sita ac alia quecunque. 

63. F. VI. post s. Francisci (6 ocU). 

Yalentino Ossuchowsky bona nobilium : lohannis Palnich, Nicolai 
Wissoro^, Marci Kulka filiastri Palnich et filii Vylkovy de Sta\^ńschino. 
lohannis, Martini, et eorunr^ fratrum patruelium ac matris ipsonim dc 
alia Stavischino in districtu Srzenensi quecunque. 

64. Die dominico post s. Francisci confessoris (8 oct,), 

Andree Sczekoczsky bona nobilis Andree in Sulcza ac obligacioncm 
ipsius, quam habet in balneo advocacie civitatis Zamoviensis ac alia 
ipsius bona. 

65. F. III. post s. Francisci confessoris (lo oct.), 

Ylodzimiro Kliczkowsky bona nobilium: Nicolai Chodubsky filii lo- 
hannis Sovin et Petri fratris ejus et Stephani de Chodupie, Petri. lacobi 
Stanislai Carpicz, Nicolai, Stanislai Cholevy. Nicolai filii lacobi Slavancz- 
czy in Cossovo in districtu Srzenensi sita quecunque. 

66. F. V. antę festum s. Hedvigis (12 oct.). 

lacobo Sulkowsky bona nobilium: Nicolai et Nicolai Kziwa de Sal- 
kovo, Mathie et lohannis de ibidem, Stanislai Zebro, Pauli, Nicolai Scha^ 
panowicze. Stanislai Pank, Stanislai, Pauli, Andree Stoftzrowiczi relicte 
Kszyenya vulgariter nuncupate, lohannis et aliorum de Gorzisze, lohannis 
Cziolek de eadem Gorzisze, lohannis Zamoschny, Laurencii Maczkovicz, 
Stanislai Czudny, Alberti Lepka, item Nicolai Lienkovicz, Alberti Mani- 
schevicz, Laurencii Glovicz, Ade et Alberti Bruczicz et aliorum vicino- 
rum eorum et Stanislai Bronisch de Kanthky in districtu Silirziensi ac alii. 

67. F. IV. post s. Francisci (u oct.). 

Mathie Cossobuczsky bona nobilium: Mathie Slywka de SdunoYO, 
Michaelis de Brunk, Catherine relicte Petri Stibory, Petri Cruk, Nicolai, 
Stanislai Starosczie, Martini. Mathie, Martini Duchnycz de Dramyno, la- 
cobi Lyss de Pansche in Racziazensi ac alia quecunque. 

68. F. III. antę festum s. Hedvigis (lo oct.). 

Paulo Brzesczky bona nobilium: Andree et lohannis germanorumf 
Andree, Mathie, Stanislai, lacobi de Ribithwy, lohannis Vithkovicz, 'bt \ POSPOUTEGO RUSZENIA 267 

vissy, Sigismundi Mroczek, Pauli Cuna de Alivo, Thome, Anthonii, Ni- 
colai, Alberti filii ejus, Thome, Yincencii. lacobi Czubak, Stanislai, Nico- 
lai, Pauli, Martini Karmień, lohannis, Pauli Miodek, Stanislai Szithko* 
Petri, loseph, Michaelis Candzioro, Alberti, Stanislai Ianoviczy, Martini 
Czeczior, lacobi Sczirba, lohannis Ganszyor de Myschkovo in districtu 
Plonensi ac alia. 

&• F. VI. post s. Francisci confessoris (6 oct.). 

Stanislao Petri de Gyzyno bona nobilium: Stanislai, Pauli, lacobi, 
germanorum, Georgii nepotis ipsorum in prefata Gyzino, Petri et lohan- 
nis filiorum Andree, et Petri, lacobi, Andree. Stanislai filiorum lohannis 
in Cosskovo Gnylky ac obligacionem ipsorum in Vnyerzysch in Suliriensi 
districtu et alia. 

0. F. VI. ipso die s. Michaelis {2c sept), 

lohanni Guth de Plisczin piperario nostro bona nobilium: Bartho- 
lomei Yysnowsky de Yalowicze, lohannis .... de Jodłowa et alterius lohannis 
advocati de ibidem, lohannis advocati de Równe, Zurowsky advocati de 
Zurow in Byeczensi, Laurency advocati de Crosczenko in Sandecensi, Bar- 
tholomei advocati de Yaczicze [in] Sandomiriensi. Georgii Bidlowsky ad- 
vocati de Colaczicze. lohannis Skoczien de Ochonyn [in] Cracoviensi, 
Sthachna de Ochonyn, Pradotha de Dobra, Stanislai, Girak, lohannis Srza- 
rzak Staszylonycz, Warzowsky advocati de Yarszycze, lohannis advocati 
de Gyodlowo, Nicolai Szebyn in Cracoviensi districtibus sita et alia 
quecunque \ 

1. F. III. post s. Francisci (10 oct.). 

Stanislao Golissky de maiori Clono wo tenutarii bona nobilium: Mar- 
garethe ac obligacionem ipsius, quam habet in prefata Clonov, necnon 
Nicolai et Catherine puerorum olim Michaelis de eadem Clonowo in dis- 
trictu Radomiensi sita. quecunque et ubicunque habent. 

2. F. III. post s. Hedvigis (17 oct.). 

Andree Struszynsky de Lissakow bona nobilium: Alberti Bambnek 
et lohannis, Dorothee, Annę et Schwianthka puerorum ejusdem Stanislai 
et Schwianthka sororis ipsius de Lissakow in districtu Bielscensi sita, 
quecunque habent. 

3. F. VI. antę s. Hedvigis (13 oct.). 

Andree Coczurowsky bona nobilium: Andree, Mathie Bykovye ger- 
manorum, lacobi. Alberti germanorum de minori Drosdovo in Racziaz- 
nensi sita, quecunque etc. *) Por. nr. 534, 564—582, 533, 579— 584» 532, 572, 577. 268 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

74. Sabbato in die s. Calixti (14. od.). 

Chebdae de Malava et Nico[lao] de Borzewo bona nobilium: lohaa- 
nis, Nicolai, Stanislai, Andree. germanorum Staschkoviczy, Martini, ThooŁ 
et Nicolai filii ipsius, lohannis Bzdziel de Covalye, Alberti Gyrzik, Aa- 
dree. Nicolai, lohannis gern)anorum de Malava, lohannis, Dorothee sorora 
ipsius de ibidem in districtu Plonensi; Stanislai Stanidlo, Stanislai Bro- 
dovy, Stanislai Thworkovicz de Koczieczino, Andree Byk de Drozdof 
et Petri de Gosczin in Racziaznensi sita et alia quecunque. 

75. F. III. antę s. Hedvigis (10 oct.). 

Nicolao Yyndika de Cuklino bona Sassun et filiorunn ejus Alberti 
Cassy et lohannis fratrum, Petri, Sigismundi et filiorum ejus. Nicolai et 
Nicolai Nykovicz de Krayevo et Dunaye in districtu Mlavensi sita ac 
alia quecunque. 

76. F. III. post s. Francisci (w oct.). 

Mathie Trampczinsky bona honorabilis Thome Radolinsky prcslfr 
teri, Laurencii et Alberti fratrum de Galczino in districtu Conynensi 
alias Gneznensi sita et alia quecunque. 

77. Sabbato ipso die s. Calixti (i^ oct). 

Pakossio Cossowsky bona nobilium : Pawlik de Mislischevicze dicti 
Golambek, Martini et sororis ipsius Reginę Gaszyora [et] Wyantha, ac 
Martini et Stanislai germanorum dictorum Robowie de Brzeszyany in 
districtu Radomiensi sita et alia. 

78. F. VI. antę s. Hedvigis (13 oct.). 

Petro Kamodziensky bona nobilis lacobi Kunak de Camodzienicze 
in districtu Sandomiriensi et alia quecunque. 

79. F. V. festi s. Yenceslai (28 sept.). 

Michaeli Dambrowsky bona nobilium: Martini Cosziczsky in Chlas- 
thava [in] Costhnensi et reformacionem Elisabeth Marchlova in Coslow [ifl] 
Posnaniensi districtibus sita ac alia quecunque. 

80. F. VI antę s. Hedvigis (13 oct.) 

Stanislao Radeczsky bona honorabilis Dobrostigii Skursky plebani, 
in Lopienno heredis de Skurky et Chonow in districtibus: Gnezncosi 
et Kczinensi sita ac alia. 

81. F. III. post s. Francisci (lo oct.). 

Nicolao Cruschowsky bona nobilium: Stephani et Stanislai gcncri 
ipsius ac Hedvigis relicte olim Stephani, et Stephani, Leonarda Stanislait POSPOUTEGO RUSZENIA 269 

Catherine, Elizabete heredum de eadem Crusche in terra Plocensi ac alia 
quecunque. 

82. F. VI. antę festum s. Hedvigis (i^ oct.). 

Stanislao Dziedziczsky bona nobilium : lohannis Mroczek Zgorzelsky 
in Zgorzale, Andree Clieniowsky et lohannis filii ipsius, Pauli Samp, 
Marci, Georgii, Margarethe, germanorum de Clenyew in districtu Biels- 
censi sita et alia. 

83. F. II. post s. Hedyigis (16 od.). 

Nicolao Chothomsky bona nobilium: Laurencii et lohannis Ranip- 
kowskych de Sulirzsch, Lassothe de Mirzanow in Volya, Daczbogii, Sta- 
nislai, Nicolai et lacobi de Pnyewo, relicte olim Alberti et Andree de 
Niechodzin, Nicolai de Czyrzmo ac Stanislai Bronisch de Corithky, in 
districtu Suliriensi sita et alia quecunque. 

84. F. VI. antę s. Hedyigis (ij oct.). 

Mathie Borek de Volya bona nobilium: lohannis Snyossek Wy- 
glusch [de] Damyanowy et Lubochowy, Petri Vyglusch, Sigismundi 
Przeczka, lohannis iMsczyw, Stanislai Mroczek de eadem Lubochovi et 
Sigismundi de antiąua Lubochowy in districtu Cracoviensi sita et alia ^). 

85. F. IV. post s. Hedvigis (18 od,). 

Nobili Domzlao civi Leopoliensi bona nobilium: Ivani antiąui Sam- 
bor in Harbacze, Oluche vidue et laczkonis filie ejusdem in prefata Har- 
bacze et in Niesczicze, Stephani in Thuczne, necnon obligaciones pre- 
fati Ivan Sambor in Wyerzine, Mathie in Volove, lohannis Coczvara in 
Conyvchky prope Sczirzecz in Leopoliensi et in Przemisliensi districti- 
bus sita et alia. 

86. F. V. antę festum s. Hedvigis (12 od.). 

Alberto de Gadów advocaciam hereditariam filiarum olim Alberti 
adyocati in Curowo prope Conyn. 

87. F. IV. post s. Francisci (rr od.). 

Paulo Czarnomiensky bona nobilium: lohannis Malsza, Nicolai Heyza, 
lohannis Crol de Colczino in Plocensi, Andree Kukowsky, Vitti, Stanislai 
et Stanislai Brudzinsky de Volanczin in Ripnensi -) districtibus sita ac alia. 

88. F. IV. antę s. Hedyigis (n oct.). 

Nicolao de Gyrzino bona nobilium: Stanislai et Andree de eadem 
Gyrzino in districtu Bielscensi sita, quecunque habent. ') Por. nr. 526, 566, boo, 605. — 484, 503. ') Może: Lipnensi. 270 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

89. F. IV. antę s. Hedvigis (n oct.). 

Stanislao de Zolschino vicepincerne Plocensi et lohanni de ibida 
bona nobilium : Nicolai. Andree, Alberti de Zorawyno, Laurencii, lohanoi 
Yezysch, lohannis Stacza, Nicolai Orzesch, relicte lacobi alias Starziia, 
Margarethe relicte Bieganka de minori Zglyenicze, lacobi Byczek, Pani 
fratris ejus, Stanislai Czigan de Daczicze, Martini Cokoschka de Curovix 
Stanislai Pełka et eorunn fratrum de Bandzislaw, Stanislai de Brozynics 

et lohannis Modlek de in districtibus Bielscensi et Mlavensi aa, 

quecunque habent. 

90. F. II. post festum s. Hedvigis (j6 oct.), 

lohanni Garnisch bona nobilis Annę Prasska ac Marci mariti ejos^ 
dem in oppido Prasska et in villa Stradzicze in districtu Yieluncnsi. 

91« F. IV. post s. Hedvigis (i8 oct.). 

Andree Radzanowsky de Nischczicze bona nobilium: Andree Yostłi, 
Luce Piothraschovicz, Stanislai et aliorum de Czarnomyno, lacobi, Pauli 
et Andree Viskovicz in Dziagilevo, Mynozdroch, Stanislai, lacobi, Mathic, 
Dominici, Nicolai Inochovicz, Thabor, Nicolai Zolanthkovicz. Alberti de 
Ynienyno, Andree Goloviczicz. Marci Skopkonis, Viti Manzik de Pan- 
schino, Nicolai Sandek, Nicolai et alterius Nicolai de alia Panschino in 
districtu Bielscensi, ac alia, quecunque. 

92. F. III. antę exaltacionis s. Crucis (12 sept). 

Sandivogio de Czarnków palatino Calissiensi bona nobilium: lohan- 
nis Smochewsky in Smochewo, Parzisch, in Nadborowo et in Podolino; 
lohannis Dambrosky in Dambrowa, Zuzoly et Comorowo [in] Kczinensict 
prefati lohannis Smoschewsky et in oppido Skoky in districtu Gnezncnsi 
sita obligacionesque eorundem ac alia bona quecunque. 

93. F. II ipso die s. Galii {16 oct.). 

Stanislao de Solmicze sortem lacobi de Panselischa (?) in districtu 
Racziazenensi et alia. 

94. Eidem palatino Calissiensi bona nobilium: Catherine relicte olim lohannis 
Jablkowsky in Mileschino ac obli^acionem in villa nostra regali Micdfr 
chód ac bona reformacionis ejusdem in Blizicze et Mischky ac sortem 
hereditariani, quam habct in Modlischevo, necnon bona reformacionis 
Hedvi^is relicte olim iVIathie Milessky in Mileschino et Elisabet olitn 
Cristini Srzensky in oppido Kleczevo et villis ad prefatum oppidum per* 
tinentibus; necnon lohannis et Andree fratrum de Piotrowicze, et lohan- 
nis in eadem Piotrowicze, in Banbyno et in Cziossna in districtu Gncz* 
nensi et alia quecunque. POSPOUTEGO RUSZENIA 2/1 

6. F. II post festum s. Hedvigis (i6 oct.). 

Martino Sczdakow de Crayevicze bona nobilium : lohannis Zochow, 
Laurencii, Leonardi de eadem Crayevicze, Alberti de Wroblewo, nec- 
non obligaciones Pauli larkowicz et Schimanova de Schwyerczino ibi- 
dem in Wroblewo in districtu Bielscensi sita quecunque. 

6. F. III. antę s. Luce evangeliste (// oct,). 

Petro de Strozeczino et Alberti Conopka de Luthorzino bona no- 
bilium: Michaelis, Sigismundi, Nicolai Jeziori, Philipi, Bernhardi de Qua- 
szyborzino, Dorothee cum filiis, lohannis, Pauli et Stanislai de Lubo- 
wicz in Bielscensi, Martini et Ade, relicte Martini et filii lohannis, 
Andree de Krolye, Stanislai, Georgii, Nicolai, Alberti, Mathie, Stanislai, 
Dorothee, Margarcthe et filii ipsius, Petri de Czivyno, Alberti, lohannis 
Briccii de Cyvyno dicta Malynye et Andree Ruchan de Cyvyno, Marci 
de Luthomirzino, Stanislai Konopka. Martini, Pauli, Mathie de Choczia- 
czin, lacobi ac Michaelis de Cyvyno, [in] Plonensi et Raczaznensi dis- 
trictibus sita et alia. 

7. F, VI. post festum s. Francisci (6 oct.). 

Paulo de Szwyanczino nobilium: Bartholomei, Andree, Pauli, Thome, 
Laurencii et Mathie de Misky et rippam eorum in fluvio Visla in dis- 
trictu Yassociensi sita et alia. 

8« F. VI. antę s. Hedvigis (ij oct.). 

lohanni Rozdrazowsky bona nobilis Margarethe alias Maszya Mar- 
schowska consortis famosi loszko civis Poznaniensis in opido Nove- 
myastho et in villa Baka (.^!) Chromyecz et inBoguschino in Pyrzdrensi 
[et] Costhnensi districtibus sita ac alia quecunque. 

9. F. IV. ipso die s. Luce evangeliste (i8 oct.). 

leronimo Bikawsky bona nobilium: Nicolai et lohannis Ranczka 
in Piczkowice. Stanislai Dopczil de ibidem, Melchialis et Stanislai Cio- 
łek de Bichawka, item obligaciones Falislawsky, quas habet in Zdrapy 
et Martini Kozarzewsky de ibidem [in| districtu Lublinensi sita ac alia. 

0. Sabbato post s. Bartholomei (26 aug.). 

lacobo Czayka de Szyyky bona nobilium: videlicet medietatem 
ville in Unyeykovo Mathie, Nicolai et Stanislai de Clycze, item Cos- 
kovo, lacobi, Andree et Stanislai Gnylky, item sortem in villa Wkra 
Elisabet consortis Nicolai Wkrzensky in terra Plocensi et districtu Su- 
lirzisensi, item in Comonino, Andree Babal in terra eadem, item Nicolai 
Pessyo cum medietate molendini in Vnyerzisch [inj districtu Plonensi. 272 MATEK VAŁY DO DZIEJÓW 

101. F. III. antę translacionis s. Stanislai (26 sept.). 

Severino Herborth notario nostro bona nobilium: viUam videlicet 
puerorum olim lohannis Klokowsky et consortis ipsiiis Brigitte hercdis 
ibidem in terra Leopoliensi sita ac alia quecunque. 

102. Sabbato in crastino Nativitatis B. V. Marie (c sept.). 

lohanni de Krisko bona nobilium: Cossow Zarambe de Lulhomi- 
rzino, Mathie de Kroczew, item Kielbassientha de Czessewo, item Osso- 
chowo de Vithoslavicze videlicet : Ade, Pauli et lohannis, item Klei- 
bovo lacobi Dworak, Luce, Mathie de Chiczevo, lohannis filii Stephani 
de eadem Chiczevo, Libowicz et Mathie de Górzno in terra Ploceca 
consistencia 

103. F. IV. festi s. Francisci (^ oct.). 

lohanui Uchacz bona nobilium: Nicolai Salpowsky et sortem adv-> 
cacie in opido Brzostek in terra Sandomiriensi sita. 

104. F. VI. s. Michaelis archangeli (2C sept.). 

Mathie de Sluzew palatino Lanciciensi bona nobilium terrigenarum: 
lohannis Iarontho\vsk\', (juecunąue habet in Iunivladislaviensi et Bres- 
tensi, laroslai, Dohrogostii et Mari^arethe Tharkowska civis Bydorostien- 
sis ubicunquc habcnt in Bid^ostiensi. Andree Sklothowsky, Stanislai 
Troska lanmiczsky, Nicolai Carsniczky. Michaelis Zabokrzeczky, Zophie 
Charbiczka et mariti sui lamnyczky, I^artholomei dc Groski, landus Sta- 
nislai dc Modlna in Lanciciensi, lohannis Krzekothowsky. Martini \\i- 
j^rezowsky et Heleiic consortis sue Solccz iu Gneznensi, Nicolai Ho- 
j^usch dc 1'ietriky, Stanislai Clewsk\' dicti Podawcza ttt lacobi Chui- 
lowsky in Calissiensi districtibus sita et alia ubicunąue habent. 

105. F. IV. die festi s. Luce evan^eliste (i8 oct.). 

Dobieslao Chmyeleczky boni nobilis lohannis Myakisky in terra 
et districtu Ik*lzcnsi !sila, aut alia. ąuecunciue. 

106. V. V. in vi<^nlia Nativitatis H. V. Marie (y sept.). 

Andree Radzieio\vsk\' vexillifero Sochaczoviensi bona nobilium ter- 
rioenarum : Stiborii, Stanislai et filii ejus in Cosczicza, lacobi. lohannis 
et altcrius Lacobi Pipiola, Martini plebani de lanowiecz. item lacobi, 
Alberti, Michaelis j^ermanorum Swianskowicz. Stanislai Szwel, Andree. re- 
licte olim Stanislai. relictc olim Throya et relicte olim Cristini de S^ni- 
t/ie\vo. item Alberti Cihorowirz, Alberti Grzimkowicz. Stanislai. Nicolai 
Laurencii. lohannis. Mathie, Ade, Martini, Stanislai Karzip. Alberti Stan- 
czel, lohannis Leczk, Mathie Schafranck, Petri Zebro. Stanislai Chlebów- 
sky, lohannis Pawlowsky, Thome Hronischewi z de Olschewy, in dis- 
trictu Mlavensi, item Hudek Nak\vaskv Pawłowo et Liekowiecz. itetn POSPOLITEGO RUSZENIA 2/3 

Nicolai de Czarnoczino, Andree de Ugiesdowo in Sulirziensi, Andree 
Curek, lohannis Barthkowicz et Nicolai germanorutn, Laurencii ZapHe- 
szny, Nicolai. Pauli Woythkowiczy, relicte olim Mathie, item relicte 
Petri Richlik, Mathie Curek de Rikaczewo, Nicolai Bunycza, Michaelis 
Kierschowicz, lohannis Nagorny, Pauli Szczepanowicz, Mathie Bascza- 
czy, lohannis Gnath, relicte olim Sdzeskowa lunoszka, Zavissii, Stiborii 
de Gumowo, eciam [in] Sulirziensi; lohannis Stary Zaborowo in Mlavensi; 
item Crystini, Mathie, lohannis, Stephani germanorum Sdzacziczy, Al- 
berti Proscz, lacobi Niemierzicz Borutha, lohannis germanorum, relicte 
olim Stephani et filiorum eius, relicte olim Andree et filiorum suorum 
de lastrzampky in Sulirziensi districtibus; item Meschowo i) et Witowo-) 
honorabilis Stanislai Lipsky prepositi Plocensis obligata in terra Pio- 
censi, item Felicis filii olim judicis Sochaczoviensis et matris sue Suchne 
reformacionem in Mikolayewo in Sochaczoviensi et omnium tcrrigenarum 
in Plonensi districtibus consistencia, preter eos, ąuorum iam dedimus 
et concessimus aliis bona. 

107. F. VI. festi Nativitatis B. V. Marie (8 sept.). 

Grzimala loanni cubiculario bona terrestria hereditaria honorabilis 
Thome Radolinsky plebani in Cyssowo, in Radolino, in Coninensi, ac 
nobilium: Bartholomei Grzimala de Paniaka in ibidem, et Graboschevo 
lanussii de Mlodzieiowicze in ibidem in Pizdrensi, et lohannis ac Mar- 
tini in Paniaka in Costnensi, Hedvigis Sroczinska in Sroczino et Barkowo 
[in] Gneznensi et Zielonka [in] Poznaniensi districtibus, sic alia omnia bona, 
quecunque in terris Maioris Polonie habent, ubicunąue sita sunt, qui- 
buscunąue nominibus vocitentur, ąuorum nomina et cognomina autem 
(sic), propter ipsorum bello nostro presenti MoIdaviensi non satisfactio- 
nem etc. 

108. F. III. post s. Hedvigis (ij od.). 

Andree Grozim de Czarny sthok bona nobilium : Nicolai Modzel et 
puerorum olim Mathie et puerorum olim Georgii de Kyernosky, Sta- 
nislai et lohannis advocatorum in Candzyorowo in districtu Yansociensi 
sita quecunque. 

109. Die dominico post festum s. Michaelis (i oct.). 

Nicolao Opaliensky bona hereditaria nobilium : Cubaczino lohannis 
Cubaczsky, Dzanczina lohannis Chelmsky et Barbarę uxoris ipsius, item 
Glazewo et Durmovo Andree Glazewsky, Petri et Bozanthe Clapowsky 
et lohannis Piotrowski et alterius lohannis et Andree de ibidem, item 
sortem ipsorum in Buvali (.') et alia. 

•) Może Miszewo. ') Może Witkowo. 

Arch. Kom. hist. T. IX. 1 8 274 MAlERYAł.y UO DZIEJÓW 

110. F. V. antę s. Hedvigis (i2 od.). 

Stanislao Roscischewsky bona nobilium: Stanislai plebani in Da- 
nischow obligacionem in minori Blozewo et eiusdem in maiori Blozew 
et sortem Hedvigis consortis lacobi de niaiori Blozewo et relicte oUm 
Georgii et Bartholomei filii ipsius de ibidem et alia. 

111. F. III. in yigilia Omnium Sanctorum (31 oct.). 

Petro Swiantkowsky bona nobilium: venerabitis Derslai Wanschow- 
sky canonici Gneznensis in Yansoche ac nobilium: Camyensky Alberti 
Martini et Nicolai germanorum de Popów, Sandivogii Clodzinsky, Lau- 
rencii Mirkowsky, relicte Nicolai Fioł Dziekczinsky Mirkowicz, quia dc 
bello et a conflictu Lukoviensi fugierunt. 

112. F. II. antę s. Hedvigis (c oct.) 

Andree de Cubri bona nobilium: Felicis de Swieboczino, Martini. 
Mathie et Borutha de Clymaschowicza, lohannis et Andree de ibidctn. 
Mathie Lang de Dybly, Martini advocati in Raczy Iowo in districtu Vis- 
nensi sita ac alia, quecunque habent. 

113. F. IV. łesti Omnium Sanctorum (i nov.). 

Nicolao Cleczowsky bona nobilium : Benedicti Cawnyczsky Głodowo 
et obligacio[nem] in Drzewcze in terra Plocensi sita et alia ubicunqjc. 

114. Dominico die antę Omnium Sanctorum (2C oct.), 

Petro Lakiensky bona hereditaria villam videlicet Siedlecz, quani 
tenet na widerkaw abbas Vangroviensis, propter ipsorum inobedienciam. 

115. Dominico die antę Omnium Sanctorum (2c oct). 

lohanni Scheliszky bona nobilium: Nicolai presbiteri et Andree 
germanorum, lohannis Dig et sororum eius, Martini Dura fratrumque 
et sororum eiusdem, Stanislai Pyka, Stephani Kyro et fratrum eius et 
alia Scheligy, Stanislai Urban et Beatę uxoris eius ipsiusque refor 
macionem, Nicolai Machczinsky, ac obligacionem Petri Schelisky in Mi* 
kowo, Andree Ramolth alias Flak de Żukowo, Hedvigis relicte olind 
lurek et puerorum eius, Gothardi, lacobi, Margaretheque sororis ipso 
rum \ Stephani Thworek germanorum et matris ipsorum Holcchn^ 
Petri Kuczk, Mathie, Martini et alterius Martini, lacobi, Stanislai et \o 
hannis de Brunowo in districtu Plocensi sita et alia bona. 

116. F. III. antę s. Hedvigis (10 oct). 

Benedicto Pagorsky bona Nicolai, Lasari et lohannis de Mnynogy *) w tekście niezrozumiaJe: Margarethe quam sororum ipsius. POSPOLITEGO RUSZENIA 27$ 

lohannis Sziedlieczsky, Raphaelis Wachadlowsky, puerorum olim Migdal 
de Pisary, necnon advocaciam videlicet Margarethe advocate in Ska- 
vina monasterii Claretumbe alias Mogiła in Pobyednyk et advocati in 
villa nostra regali Szczakowa in terra Cracoviensi sita ac alia. 

L17. F. VL festi s. Michaelis (2p sept), 

Niemyerze Skoczkowsky bona nobilium : lacobi, Dorothee et Mar- 
garethe in Budkowo et Grabowo, item Turpim (?) in Brechowo, item Mie- 
czek, Bartholomei, lacobi, lohannis in Somany, item lohannis Possin in 
alia Somani, item Alberti in Wroblewo, item Caspari, lohannis in Cho- 
rzewo, item lohannis, Bernhardi, Dobeslai, Alberti, Nicolai in Czieschewo, 
item Stanislai, Thome, Martini, lohannis, Michaelis in Manikowo (?), item 
lohannis et Mathie in Sulienczicze in terra Plocensi sita ad nos etc. 

118. F. III. post s. Hedvigis (ly oct,). 

lohanni Nadbor Brzestowsky bona nobilium: Nicolai et Michaelis 
germanorum Szyestrzankowyczy ac obligaciones eorundem in Brzostowo, 
Petri et sororum eius de Sambiorow, in districtu Yisnensi sita et alia. 

119. F. III. antę festum exaltacionis S. Crucis (12 sept.). 

Sandivogio de Czarnków palatino Calissiensi bona Margarethe et 
Annę filiarum olim nobilis Nicolai Niemierza Ruschewsky in opido Ri- 
cziwol et in villis Krazoly in Ryschewo utraąue et in Gorzen in dis- 
trictibus: Poznań iensi et Bidgostiensi sita et alia. 

120. F. IV. festi Omnium Sanctorum (i nov,), 

Stanislao Mielzinski bona nobilium: lohannis Grando wsky de Wie- 
kowo, item Annę Liewkowa Yangierska reformacio[nem] in Nadarzicze 
et certas obligaciones, ubicunąue habent, item lohannis Halassek, Nicolai 
Coszielek de Malochowo in Gneznensi et Pisdrensi districtibus sita, ad nos... 

121. Die ul supra (i nov.). 

Petro Zizkowsky bona nobilis Nicolai Sulibor in Przdzonow (?) 
necnon obligaciones eiusdem in Strzalkow, Kamyen et Galeschowo alia- 
que bona. 

122. F. III. in vigilia Omnium Sanctorum (ji oct.), 

lohanni Zegotha de Maykowicze bona nobilium lohannis et fra- 
trum eius de Osszyny in Radomscensi (?), lohannis Rudeczsky in Ruthka 
in Czchoviensi, Petri Sglobiczsky et uxoris eius in Pilznensi propter belli 
absenciam, Pauli, lohannis Doctor Czeschanowsky et Predbory de Chełm 
in Radomscensi districtibus sita (.^), quia se in aciem [non] ordinaverunt, nec 
in ea unąuam fuerunt et de bello prefato antę exercitus dimissionem 
recesscrunt. 

18* 276 MATKRYAł.Y DO DZIEJÓW 

123. F. IV. post s. Francisci (u oct.). 

Nicolao de Wianzownicza bona Barbarę relicte olim lohannis, Ann< 
olim lohannis de Wianzownicza, Nicolai, Roman et lacobi ac Mathie d 
Gasczino, lohannis, Mathie Gusskowicz de Czaplicze. Boruthe, Math« 
filii Petri de Czaplie, Laurency Kowniaczsky Przeborowsky et obliga 
cionem eiusdem, quam habet ibidem in Cownathky, [ohannis Obi^^czsk) 
et Mathie fratrum obligacionesąue eorum in Cownathy, Nicolai, Woy 
sław, Stanislai Grandzicza Stawiany, Martini Lamptcza, Nicolai Lamp 
cza de ibidem, Barbarę uxoris Pauli de lura; Nicolai prepositi hospitalis 
in Lomza, Petri, lohannis. Przibislai, lacobi, Mathie et obligaciones eo- 
rundem ac lacobi Gorsky de Borzewo ibidem in Lodwi<^owka, Stanislai 
Piczkowicz de prefata Borzewo ac alia quecunque. 

124. F. V. festi s. Yenceslai (28 sept.). 

lohanni Goliczsky vexillifero Lanciciensi bona nobilium: Andrcc 
Scharnowsky de Hori Sarnowo (?) et lacobi Dambrowsky in ibidem, obB- 
gacionem Nicolai de Fulky, Andree Gorzewsky et lohannis Porzischcw* 
sky in Lanciciensi |et] Gneznensi districtibus sita ac alia. 

125. F. IL post s. Michaelis archangeli (2 oct.). 

lohanni Lescheczsky bona nobilium: Stanislai Plewensky in 
wno et Schadek, Catherine et Andree filii ipsius in ibidem in Calis 
districtu sita et alia. 

126. Dic dominico antę Omnium Sanctorum (2(^ oct,). 

lohanni de Jedwabno subiudici Yisnensi bona nobilium: Abi 
et lohannis filii ipsius de Suraly, Ade de Ridzewo, Nicolai presbitcri 
Pauli germanorum de lakubow in districtu Yisnensi sita et alia quecunq« 

127. F. IL post Omnium Sanctorum (6 nov.). 

Nicolao Brukowicz bona nobilium: Catherine et Margarethe 
manorum Krczonowicze, obligacionem puerorum olim lohannis Br 
de Paplino Pakoschewicz. cjuam habet cum fratribus suis in prefata 
plino, proptcrea, quia post priinam ordinacionem acierum exercitus 
stri in acie et in loco suo debito nuiiquam fuerunt de belIoque pi 
antę exercitus diniissionem recesserunt et fuj^ierunt, ad nos.... 

128. Ut supra (6 nov.). 

Alberto Soboczsky bona terrestria nobilium Nicolai de Lycz) 
in Strzetjow et in Boczków in districtu Calissiensi sita et alia, quia 
acie exercitus nostri se non ordinavit. 

129. Ut supra (6 nov.). 

Alberto Milkowsky de Borzyslawicze bona nobilium: Nicolai Fi POSPOLITEGO RUSZENIA 2/7 

Zakrzewsky in Zakrzow et in Rubieże ac obligacionem eius in utraque 
Tandowa, necnon rcformacionem Elisabeth uxoris sue in prefatis Za- 
krzow et Rubieże, lohannis Coezielkowsky in Coezyelki et in Golików, 
necnon reformaeionem Elizabeth Blasczkowska in Blasehky in districtu 
Siradiensi sita et alia quecunque. 

UO. Ut supra (6 nov.). 

Szwiaeh Comorsky bona hereditaria nobilium: Stanislai, Nieoiai de 
Krzethkowo (?) et filiastri ipsorum Andree, Alberti Sussky de Cziemiezowo 
et Annę sororis ipsius in distrietu Calissiensi sita ac alia ąueeunąue. 

51. Ut supra (ó nov.). 

Michaeli Borowsky bona honorabilium et nobilium: Martini Mozgo- 
wieź, et filiastrarum eius in Sziedlemino in Calissiensi, Mathie Rathmiczsky 
in minori Dambrowa et obligacionem eiusdem in Sokołów, Alberti Cowal- 
sky, Stephani et marite sue de Stoczky in Siradiensi districtibus sita ac alia. 

32. F. III. ia yjgilia s, Stanislai episcopi et martiris (26 sępi,). 

lohanni Firley de Strokiska bona nobilium et honorabilium: Petri 
Cluczewski in villa Polszka Prziszieka [inj Costensi et allodium in Bialeye- 
zyoro in eodem districtu Derslai Ostrowiczky, et medietatem ville Ostro- 
vithe [in] Ripinensi lohannis Clunowsky et sortem in Clonow [in] Pozna- 
niensi terra [in] Pisdrensi, lohanne Lubasky plebano in ibidem in Lubasch 
[in] Poznaniensi districtibus sita propter eorum inobedienciani. 

33. F. II. antę festum Omnium Sanctorum (30 oct.). 

Chebde Gorsky bona terrestria nobilium: Mathie Copydlowsky in 
Copydlow, Capustha Lubransky et puerorum eius. lohannis et Mathie 
fratrum de Maschczencze. (.^) Nicolai Chmiel de maiori Vyma (?) et Hedvigis 
de Doviczne^) in Coninensi et Brestensi [districtibus] sita ac alia ąueeunąue. 

34. F. III. post s. Hedvigis (17 oct.), 

Ade de Balino vexillifero Dobrinensi bona nobilium: Laurencii de 
Blyno, Mathie Gnyda in Dobre de Dussothi, obligacionem Bernardi So- 
nia nsky in Gosezko, Annę relicte olim Michaelis de Covalikowi, Mathie 
Schczuka et Bartholomei in Borów, necnon Annę uxoris eiusdem in 
Rukowo in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi sita et alia. 

35. F. V. in yigilia Nativitatis Marie (j sept.), 

Andree Yoliczsky bona nobilium: lohannis Klunowsky plebani in 
Nowemyastho in Poznaniensi, Alberti Comorsky dieti Bona Dies [in] Piz- 
drensi, Catherine Bobrowska relicte olim Naczck et filii sui Andree, ') Może I)oviezino. 2/8 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Olechne Siroschewska reformacionem in eadem in Calischiensi district- 
bus et alia bona. 

136. Die dominico antę Omnium Sanctonim (2c oct,), 

Georgio alias Girzik de Zwierzyniecz bona terrestria nobilium: 
Catherine relicte olim lohannis de Bleschna, Catherine de Yyeikanea 
et advocaciam advocati in Zarogowa in Cracoviensi et L,eIioviensi dis- 
trictibus sita ac alia. 

137. F. IV. festi Omnium Sanctorum (i nov.). 

Georgio Thomiczsky de Gywno bona hereditaria nobilium: lohannis 
Broschkowsky canonici Gneznensis villam Ganczewo in Pizdrensi propter 
eius inobedienciam et a bello presenti absenciam, Petri lesziorkowsky 
in Costhensi, lohannis Wiorczowsky in Gneznensi districtibus sita et alił 

138. F. II. antę festum exaltacionis S. Crucis (n sept.), 

lohanni de Schamothuli palatino Poznaniensi bona terrestria no- 
bilium: Caspari Zaborowsky, lohannis Zyrkowsky burgrabii Kczincni 
lohannis Wycia schkowsky, Michaelis Zegrowsky, in districtibus: Poina- 
niensi, Pisdrensi et Kczinensi sita ac alia bona. 

139. F. III. post s. Francisci (ro oct.). 

Alberto Przeborowsky bona nobilium: Stanislai Prziborowsky, lo- 
hannis Sarbsky in districtu Poznaniensi sita et alia. 

140. F. III. post s. Francisci (to oct.). 

Nicolao Starsky bona nobilium: Michaelis de Zbiky et ciusdan 
obligacionem in Clymy Unthky (.M) in Callissiensi, lohannis Scholtrsky ii 
Gostinensi, Laurencii Wilk in Scholy in Gneznensi, lohannis dc laca- 
bow in Xyazensi, Catherine et relicte olim lohannis de Paczolthowicxe 
ibidem et in Czatkowicze in Cracoviensi districtibus sita et alia 

141. F. IV. festi Omnium Sanctorum (t nov.). 

Alberto Labissky bona terrestria nobilium: lohannis Craskowsky 
videlicet Gogolyna utramąue in Bidgosthiensi et villam Crapiewo t 
Naclensi, necnon obligacionem Yielislai abbatis Carnoviensis in Gogo- 
lina, districtibus sita ac alia. 

142. F. IV. festi Omnium Sanctorum (t nor.). 

Stanislao Kmitha de Wiśnicze castellano Premisliensi bona hcrt* 
ditaria nobilium: Mathie Bobrecz villam Bobrka, Nicolai Biemaschkot- 
sky villam dictam Nievastha, item Vankomo laczkonis, Miskonis Picsk» POSPOLITEGO RUSZENIA 279 

vicz et aliorum Pathslawsczy dictorum in Przemisliensi et Sanocensi 
terris consistencia, propter ipsorum inobedienciam. 

43. F. III. antę festum s. Hedvigis (10 oct.). 

Nicolao Hynek et Mathie lankowsky bona terrestria nobilis Sta- 
nislai Paczolthowsky in villis Paczolthowicze, Ostroznicza, Dupie, Czat- 
kowicze in districtu Cracoviensi sita et alia bona ipsius \ 

44. F. VI. post s. Francisci (6 oct.), 

Derslao Wieliczsky sortem hereditariam nobilis Agnetis Skarzew- 
ska relicte olim lohannis Skarzewsky in Sobyeszyerznye et Yielkhye 
in Poznaniensi districtu sita ac alia, quecunque. 

45« Die dominico antę Omnium Sanctorum (2c oct.), 

lohanni larandi casteliano Spiczmiriensi bona terrestria nobilium: 
Margarethe de antiąua Trzebynye in ibidem et in Volya Thlumokowa 
et in Cziepielow in Calissiensi, Stanislai Sobicinsky in Sobicinsczicze et 
in Gorgy *) ac Ozorzino, Thome de Kwyathkowo in Conynensi et Kczi- 
nensi districtibus sita et alia quecunque. 

46. F. V. post s. Michaelis (5 oct), 

lohanni Cziolek de Żelechów bona nobilium : lacobi, lohannis, Sta- 
nislai Skarbek de Levykow. obligacionem Pauli Duczky in Drzazgow, 
Annę relicte olim Nicolai Hołd in Samogoschcza et Podwierzbye ac 
reformacionem eiusdem, quam habet in Damoschow, lohannis Hołd de 
Zakrzow, Hedvigis advocate et filiorum eius in Baricze, obligacionem 
lohannis Susska oppidani in Ricziwol, quam habet super molendino in 
Maczeyowicze, Stachne de Podstolicze in terra Sandomiriensi et dis- 
trictu Radomiensi sita ac alia. 

47. F. II. antę festum Omnium Sanctorum ('^o oct.), 

lohanni Cobierniczsky bona nobilium: lacobi, Barbarę, Annę relicte 
et Petri filii sui de Karvoszyek, Barbarę de Chorzewo in Manikow (?), nec- 
non Schula et aliorum de Cowaliewo alias Scorupky, lacobi de Drozdy, 
Nicolai Dobkovicz de Biaidoskory (i^) in di.strictu Bielscensi sita et alia 
bona ipsorum. 

48. F. IV. festi Omnium Sanctorum (i nov), 

lohanni Bielawsky bona hereditaria nobilium: medietatem ville 
Alberti Nowowiesky, sortem Elisabeth Przebandowska in ibidem, nec- 
non reformacionem dotis et dotalicii Elisabeth Novowieska in Skarzewo, *) Por. nr. 474, 493, 592. •) Moie Goray. 2SÓ MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Catherine relicte olim Chomaczsky in Morawsko et Chonicza, Annę Cho 
niczska in Choynicza et perlucra in Bieszdrowsko in districtu Poznanicns: 
sita et alia. 

149. Die dominico antę Omniuin Sanctorum (2p. oci). 

Nicolao Cobieliczsky thesaurario Innovladislaviensi bona nobiiiuoi: 
Hedvig^is in Cobielicze in Innovladislaviensi, Petri Calinowsky in B^z^ 
stensi, Petri Pilathkowsky in Bidgosthiensi districtibus sita ac alia. 

150. F. \ . post festum s. Bartholomei (j^i aug). 

lohanni lubowsky succamerario terre Gostinensis nobilium ac ter- 
rigenarum: Daczbogii layko de Byelsko, Pauli Zabikon de maiori Po- 
morzani, vidue Miodusowa de Baby, sortem Lesznie wsky et advocaciam 
in Regezowo in terra Gostinensi sita, et bona lohannis Xyensk}' dc 
Xienthe in terra Dobrzinensi sita, ac bona terrestria Annę viduc dc 
Dyrly, Gregorii Garsziszowsky de laczkowi, sortem advocacie Pauli in 
Glogowia moiendinatoris ac sortem Andree advocati Clodaviensis ibidem 
in eadem advocacia in Clodawa in terra Lanciciensi sita — et bona 
lohannis Sgersky in terra Siradiensi, ac eciam bona Czepowskych gcr- 
manorum cum Pankewo ipsorum in Czepów in terra Siradiensi, Nico- 
lai loko wsky in terra Gostinensi sita, ac reformacionem uxons suc Mar- 
garethe, quam habet in villa Sz wierna in terra Cuiaviensi sita ac alia 
bona terrestria quecunque. 

151. F. III. post fistum s. Hedvigis (ij oct.). 

Derslao Hownowsky castellano Belzensi bona nobilium: lohanius 
et Felicis Korczewsky in Korczewo et in Witkowo; Nicolai Tbehlowskj* 
in Thehlow, in Syrnyky et Bozanthe in Belzensi. Nicolai et Catherine 
lohannisąuc filii eiusdem in Dobrzilow |et?] Loyeyow, Dobrzilowsky in \T- 
clislaw, Troiani civis Lomzensis in Cheraskow in Viznensi propter ipsonim 
inobedienciam — et lohannis Maldrzik in medietate ville Chodywanca 
in Zawady, bona Andree Rornanowsky in Potukori, in Schibalin, Zolnyow. 
Zolnyow Kozanka. in Miacziczow, Subrcze in Leopoliensi districtibus 
sita, ex eo, quia antę exercitus nostri dimissionem de bello ete. 

152. F. IV. ipso die s. Francisci (^ oct.). 

Petro Gorsky capitaneo Vschoviensi bona venerabilium et nobilium: 
Yladislai de Glamboczecz canonici Gnezncnsis in Syedmidrogowo in dis- 
trictu Pisdrensi, Petri Rambusky canonici Poznaniensis Drzenczewo, lo- 
hannis Chelmsky hereditatem Chelmo, Petri Cluczewsky plebani in Wo- 
niesziecz Przeszieka cum predio Byaliejezoro, lohannis et Nicolai Ossicci- 
sky Simonów in sorte sua, Mlodzieiewsky bona sua, Gogolinsky in Go- 
golino et Gagalinka (in] districtu Bidgostiensi, filie olim Coperscholw. quc POSPOLITEGO RUSZEMA 28 1 

habet centum marcas super hereditate Coszubiecz in vim reempcionis, 
Nicolai Grodzeczsky de minori Grodziecz et uxoris sue et alia bona. 

153. F. II. post festum Omnium Sanctorum (6 nov,), 

Silvestro Sbiersky bona nobilis Sophie relicte olim lohannis auri- 
fabri civis Calischiensis in Sbiersko in districtu Calissiensi et alia. 

154. F. VI. festi Nativitatis B. V. Marie (8 sept.), 

Ambrosio de Pampow palatino Siradiensi bona nobilium: Dorothee 
relicte Predborii de Conieczpolie, Nowopolie, Crastow et alia reforma- 
cionis sue in terra Siradiensi et districtu Radomskie, et Ruchoczin Mi- 
chaelis Ruchoczsky in districtu Gneznensi et Agnetis uxoris sue Ki- 
schowy, Ogorzelczino in districtu Coninensi. Item venerabilis Stanislai 
Gnischinsky prepositi Calissiensis in Calissiensi. Item Apolonie, Elisa- 
beth et Hcdvigis filiarum olim Nicolai Bronikowsky in terra Vscho- 
vensi. Item Moraczewo Laurencii Moraczewsky in Costensi districtu. 
Item lohannis, Alberti Naczkony. Bozanthe de Skampe, Andree Grzi- 
bowsky de eadem Skampe et Grzibow in terris Maioris Polonie con- 
sistencia et alia ubicunque. 

155. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2c oct.). 

Nicolao Grusczinsky castellano Yielunensi bona honorabilis Mathie 
plebani in Thokari videlicet villam Rithnicza (?) in terra Siradiensi et no- 
bilium : Petri de Równa et Nicolai Gagno de Gawlowicze et alia bona. 

156. F. IV. antę festum Nativitatis B. V. Marie (6 sępi.), 

lohanni de Przeramb dapifero Siradiensi bona hereditaria nobilium: 
Stanislai Mokrzewsky, lohannis Ba win de Pnywczicze, et advocaciam in 
Radomskie Andree Thworowsky, medi etatem ville Lipowczicze Zavissi 
et uxoris eius civium de Radomskie. leronimi de Lybischow, Thome 
Skunczinowsky, Marci et uxoris eius de Borzikowa, et Nicolai Cotzun- 
sky de Ziemieczin in terra Siradiensi sita et aliorum. 

167. F. VI. festi Nativitatis Beatissime Virginis Marie (8 sept.). 

Stanislao Parzinowsky subpincerne terre Siradiensis bona lacobi 
Szwierczowsky. Sbignei Belthaczska de Parzniowicze, Mathie Raysky 
de Giesky, lohannis dicti Milakowsky, lohannis Dambrowsky de Ocho- 
czicze, Nicolai Cakosczicz et Zayslai (?) de ibidem propter eorum inobe- 
dienciam. 

168. Ut supra (8 sepL). 

lacobo et Nicolao germanis de Cossow bona hereditaria nobilium, 
sortem videlicet Felicis Boczkowsky in Mosczenicza, lohannis Banos 282 MATETYAŁY 1)0 DZIEJÓW 

Bialkowsky in districtu Piotrkoviensi, Stanislai Rc^al de Boguslawicze, 
lohannis Mikut Cobylieczsky, Andree Masło de Wianczkowicze, Lao- 
rencii Plewka Dzywlowsky, lacobi Brandel de Zakrzew et cuinsdam 
Mathie Dziwnak de Mosczenicza medium mansum, quem ibidem habeŁ 
in terra Siradiensi sita et alia. 

159. F. VI. festi s Michaelis (2c sept.) 

Alberto Policzsky bona hereditaria nobilium: Margarethe, Barbarę, 
Helenę et alterius Margarethe neptis eiusdem et Barbarę, necnon obli- 
gaciones, quas habent in villa nostra regali dicta Usczikowo, et refor- 
maciones Helenę Mrowińska in eadem Mrowyniek, et in Koszielnicze, 
Annę filie olim Gabrielis Szupowsky super medietate ville lanow in 
Poznaniensi [et] Kczinensi districtibus sita ac alia. 

160. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C ocL). 

Petro Boreczsky bona hereditaria nobilium: Marie alias Maszya 
consortis Luce ci vis Drohobicensis in Porzecze et Zaschkowicze in dis- 
trictu Gradicensi ^) sita ac alia. 

161. F. III. antę exaltacionis S. Crucis (i2 sept.). 

Sebestiano de Oleschniky bona terrestria honorabilium : Stanislai 
in Morawicza ac Probolewsky in Zamboczin plebanorum, necnon nobi- 
lium videlicet: Barbarę Regulska de Cleparz ac reformacionem in Cra- 
coviensi, obligacionem Martini de Kuschaby generis Zdziensky. Martini 
Rogathka de Dambye, Laurencii Gano et Elisabeth uxoris sue, Andrcc 
nepotis Przezniegowsky in Pyasky et Przezniegow in Chelmensi scu 
Crasnosthaviensi , ac advocaciam advocatorum in villa nostra regali 
Dzyerschkowicze et Andree filii Kozmian de Rzeczicza Kozmianowa in 
Urzandoviensi districtibus sita ac alia quecunque, Catherine vero Cra- 
bussova civis Cracoviensis ac obligaciones eiusdem, quecunque et quas- 
cunque ac ubicunque habent ob indebitam etc. Et ex eo, qiiia suus 
intercessor post primam ordinacionem exercitum nostrorum in ade ctin 
loco suo nunquam fuit et antę exercitus nostri dimissionem de bello,..*) 

162. F. III. antę festum s. Francisci (j oct.). 

Nicolao Chelrnsky nobilium : Marthe Gawrońska et reformacionern 
eiusdem, necnon Zophie filie prefate Marthe in Gawrony et VoIya Kroo- 
nowska, Elisabeth de Sthanovicze. ac Elisabeth et Hedvigis in prefata 
Stanowicze et Gawrony, Stanislai Piotrowicz et Petri Chochoł kmctho- 
num de Szklary, reformacionem Ursule, lohannis Lyeszien in Zboycn- 
czicze (?), advocacias in Olieszcnicza et Lapc/icza, et obligacionem lohannis ») Może: Grodccensi. ») Por. nr. 517, 550, 559, — (343, 386, 408, 427, 434). POSPOLITEGO RUSZENIA 283 

Gambicz super molendino sub magna Cosmicze in Cracoviensi et Opocz- 
nensi districtibus sita et alia bona ipsorum ^). 

163« F. V. festi s. Yenceslai (28 sept.), 

Petro Guschinsky de Iwanowiczc bona terrestria honorabilis Petri 
plebani in Blasky de minori Yoyczicze et nobilis Alberti de minori Voy- 
czicze propter eorum inobedienciam. 

164. F. II. antę Omnium Sanctorum (30 oct.), 

Nicolao Bussynsky bona nobilium: Martini Iwansky de Iwanye, 
Stanislai de Swiachow dicti Starbart, necnon reformacionem uxoris sue 
Hedvigis, Catherine de Swianchow filie olim Thabor, Martini de Ross- 
nyathow ac Hedvigis uxoris sue de ibidem, lacobi dicti Climo de Ro- 
zanky, lohannis Porczinsky, lacobi de prefata Rossniathow et Agnetis 
uxoris sue, Mathie, lohannis de lakowicze dicti Fulek, Stanislai de pre- 
fata Iwanye et alia, ubicunque habent in districtu Schathko cieńsi, prop- 
ter eorum... 

165. F. VI. festi Nativitatis Marie (8 sept). 

Nicolao Sirakowsky bona terrestria nobilium: filii Derslai Osinsky 
videlicet Ossyny, Cuczkowo cum medietate molendini Ruda dicti, item 
advocaciam in villa Mieszdrzewie in terra et districtu Gostinensi sita 

« 

et sortem Nicolai Wrzebsky et germane eius Elisabeth. Barbarę Langa- 
nowska, Mathie Miszkowicz et uxoris eius in terra Cracoviensi et dis- 
trictu Proschoviensi sita propter eorum inobedienciam *). 

166. F. III. antę s. Francisci confessoris (3 oct.). 

lohanni Glambowsky bona terrestria nobilium : Stanislai Clamp de 
Raciborsko in Cracoviensi . necnon Elisabeth Makowska relicte olim 
Tlisthowsky eiusdemque reformacionem in Visliciensi districtibus sita et alia. 

167. F. II. post Omnium Sanctorum (6 nov). 

Petro de Zwolicze regiorum armorum attentori bona hereditaria no- 
bilium: lohannis Zabawsky in Zabawa et in Góra [in] Pilznensi, item lohan- 
nis Miethnowsky, Guth Sawsky in Sawy et Stanislai de Sulowicze fin] 
Cracoviensi districtibus sita ac alia^). 

168« F. V. festi s. Yenceslai martiris (28 sept). 

Nicolao Schidlowieczsky curiensi nostro bona terrestria venerabilis 
et nobilium: lohannis de Schidlowiecz scolastici Sandomiriensis villam *) Por. nr. 379, 448. — 379, 438, 496. «) Por. nr. 357. 
*) Por. nr. 364, 373, 417. — 349, 362. 284 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Ribien, et lacobi Sdziechowsky et consortis eius in terra Sandomiriensi 
sita ubicunąue. 

169. F. VI. post festum s. Francisci (ó oct,). 

Nicolao Radzikowsky castellano Plonensi bona hereditaria nobi- 
lium: Alberti Crassiensky et matris eius Nowawiesz, Stanisiai Rzesdio- 
tharsky ibidem in Nowawiesz, Petri Chobrzensky eciam ibidem, Viti dc 
Walenczino, Pauli Clobuchowsky in Rathwyny, Mathie plebani in Plooc 
de Snaniecz Podborny, item obligacionem in Rathvyny Gregorii, AlbcrtŁ 
Martini, lohannis et Andree Lissowsky, item Nicolai Czechna in Radzi- 
kowy, item Brzozę Mathie Brzosky, item medietatem sortis Margaretbt 
quam habet in Wampilsk et Kielpyny, item obligacionem Stephani is 
Sczuthow in terra Dobrinensi sita propter ipsorum inobedienciam. 

170. F. II. post Omnium Sanctorum (6 nov.). 

Dobeslao de Diblino venatori Dobrzinensi bona hereditaria nobi- 
lium: Ade Buslawsky in Busławi (?), Brysky relicte Ade, et sortem lohan- 
nis Reguła in Babcze, et Annę Plassyna vidue ibidem in Babcze in dis- 
trictu Dobrinensi. 

171. F. III. antę exaltacionis S. Crucis (12 sept.). 

Petro Schaflfraniecz de Pieschkowa Skala capitaneo Radomiensi 
bona terrestria omnium et singulorum terrigenarum nostrorum in Ra- 
domiensi et Chancziniensi districtibus ubicunąue consistencium, a bello 
nostro presenti generali Moldaviensi absencium et ab eodem profugorum, 
quibuscunque nominibus nuncupentur et cuiuscunąue condicionis et ctni- 
nencie fuerint, nondum aliis concessa, ąuorum nomina et cognomina vo- 
lumus hic haberi. 

172. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.). 

Andree Niemczowsky bona nobilium: lohannis Bikowicz civis Pio- 
censis et uxoris sue in Chelpowo, Leonardi, lohannis et Ylosciborii filio- 
rum olim Alberti de Nyemczewo in Racziaznensi et advocaciam Bolcste 
advocati in Dzyarnowo in Plocensi, Ambrosii de Bobrowo in Bielsccnsi 
districtibus sita et alia. 

173. Ut supra (2c oct.). 

lohanni seniori de Danaburz capitaneo Naclensi bona^' hereditaria 
nobilium : Elisabeth de Thanyno in Thanino et Soschno, et sororis ipsius 
Swiachna in eadem Thanino, Margarethe vidue in Coszuthowo, et pl^ 
bani de eadem Cossuthowo, Hedvigis Yithmiska in Cossowo, Marga; 
rethe de Obodowo et filii eius in Obodowo, Nicolai Mascziglowka in 
Cuchari, Sasyeczno et Sliessyno et alia. POSPOLITEGO RUSZENIA 285 

174. F. IV. antę festum Nativitatis B. V. Marie (6 sept.). 

Stanislao de Clewiska curiensi nostro bona nobilium: Margarethe 
alias Maruse et Annę j^ermanarum in Strzelowo, Zurczino (?), Clunya, 
laskoYo, Gomonyowicze in terra Maioris Polonie et districtu Nakielensi 
sita propter eoruni inobedienciam. 

175. F. IV. festi s. Michaelis archangeli (2C sept.). 

Andree et Stanislao Socha de Strzeskowicze bona terrestria seu 
pecuniam reformatam nobilis Catherine Mczichowa super Strzeskowicze 
in districtu Lublinensi sita ac alia bona. 

176. F. IV. die s. Luce evangeliste (18 oct.). 

Leonhardo lassiensky bona nobilis Elisabeth coniugis Stanislai Rosz- 
kowsky villam videlicet Curdechow nuncupatam in terra et districtu 
Leopoliensi et alia quecunque. 

177. F. VI. festi s. Michaelis (2c sept.) 

Nicolao Bandkowsky bona terrestria nobilis Stanisbi Strzalkowsky 
quecunque in terra Cracoviensi districtuque. 

178. F. VI. festi Nativitatis Beatissiine Virginis Marie (8 sept.). 

Petro Chlewiczsky suppincerne illustrissimi principis, donnini ducis 
Sigismundi etc. bona hereditaria terrestria nobilium: Valentini de Na- 
ramba Miroschowsky, Andree de Zbiluthowicze et uxoris eius atque 
puerorum suorum sortem in Koczonow et Macieiowicze, Catherine de 
Skroniow relicte olim lacobi de Miroschow reformacionem, et obliga- 
ciones Catherine Bothurzinska, quas habet a marito suo olim Marcissio 
Corwa. Sbiluthowicze, Conary, Wrossky et parvam Xansch in terra Cra- 
coviensi, et Carnkow et Zukowicze in terra Sandomiriensi puerorum 
olim Canya, item Podliesky, item plebani de parva Kazimirza et obli- 
gaciones Barbarę consortis Nicolai Schalowsky, quas habet in Xyanz- 
nicze et utraque Slupcza in terra Sandomiriensi sita et alia, ubicunque 
habent ^). 

179. Die dominico post Omnium Sanctorum (5 nov.). 

Andree Mroczek bona hereditaria Nicolai Pióro in Grochoczicze 
et Margarethe relicte olim Croczowsky et filii ipsius Stanislai in Woy- 
czechowicze, necnon Marci Modzeyewsky in Modzewie et Lomno, et 
lohannis Boszdara et Pauli Lomiensky in eadem Lomno, et Catherine 
olim Stiborii et filie eius Zophie in terra et districtu Sandomiriensi sita 
ac alia. *; Por. nr. 390, 495, 522. - 3S5. — 3.S2. 286 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

180. F. VI. antę s. Francisci (2C septJ), 

Sbigneo de Thanczin succamerario Cracoviensi bona terrestria n(v 
bilis Petri Ulinsky in districtu Cracoviensi sita et alia. 

181. Die dominico post s. Bartholomei apostoli (2j aug.), 

Cristofero Schidlowieczsky dapifero terre Cracoviensis et thesan- 
rario illustrissimi principis domini Sigismundi etc, germani nostri cans*i 
simi, bona hereditaria terrestria nobilium: lohannis Chelmsky Dzianczina, 

item sortem trium terrigenarum in Sunynowo ^), item Samowsk)' in 

terris Maioris Polonie sita et alia. 

182. F. VI. festi Nativitatis Beatissime Virginis Marie (8 sept). 

Petro Ociesky bona terrestria hereditaria nobilium : lacobi Gonm- 
sky et Alberti Golasky in terris Maioris Polonie et alia. 

183. F. V. ipso die s. Venceslai martiris (28 sept.). 

Andree Morawinsky bona nobilium: N. Ludomsky Msczich, lo- 
hannis Wielzinsky, Sandivogii Withkowsky et lohannis sui germani in 
districtu — sita et alia. 

184. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2c od.), 

Ivaskoni Armeno, interpreti nostro, bona nobilium: lohannis et 
Bartholomei Domazirsky in terra et districtu Leopoliensi sita. ąuorum 
nomina 

185. F. II. post Omnium Sanctorum (6 nov.). 

Georgio Hubathi bona nobilium : Ade de Helgotha, necnon advoa- 
ciam advocati in Głogowa in districtu Calissiensi sitam ac alia quecunqae. 

186. F. III. in octava Assumpcionis (28 aug.). 

Nicolao de Ostrów palatino Siradiensi bona terrestria nobilium: 
Martini de Czarnów, Dobeslai de Górka et aliorum omnium terrigena- 
rum in Lublineusi et Lucoviensi terris consistencium, atąue Dorothec 
consortis lohannis Cochanowsky et glotis sue in districtu Radomiensl 

187. Ut supra (28 aug.). 

lohanni de Smilowicze plebano in Schamborzecz bona hereditaria 
nobilis Stanislai Schirek, ubicunąue habet. 

188. Alberto de Schulenczicze bona hereditaria Alberti et Petri dc Wrób- 
Iowo, et lohannis, Laurencii in Crayowicze et Gregorii in alia Craio- 
wicze, et Mathie Sulensky in Sulenczicze et lohannis in ibidem et in *) Simunowo - POSPOLITEGO RUSZENIA 287 

Yylcziow, item Mroczkonis, Bartholomei, lacobi, lohannis in utraque 
Somani, et Petri, Stanislai, Andree in ibidem, et vidue Barbarę cum 
filiabus: Margaretha, Catherina in Swirkoczina, et Iacobi» Dorothee, Mar- 

garethe, heredum de ibidem et Simonis de ibidem de Bozechow in 

terra Plocensi et districtu Bielsko. Et Abrache necnon matris ipsius 
Beatę in Pieglowo et fratrum in Olschewo in terra Plocensi et districtu 
sita et alia. 

189. F. III. antę festum s. Francisci (j oct.). 

Nicolao Wegliensky bona terfestria nobilis lohannis Raszko de 
Mliniska in districtu Zidaczoviensi ac alia 

1 90. F. IIL post s. Francisci (3 oct.). 

Paulo de Choczcza vexillifero Lublinensi, bona hereditaria terres- 
tria nobilium: lohannis et Nicolai Drapsky de Niezabithow, Niemierza 
de Niezabithow, Petri Zawischa de Górzno ac consortis, Wansz de Wylky 
et vidue Korzibiewa in Zadipska Wolia propter eorum inobedienciam, 
lohannis Borscha de Withoschin et Drzewcza ex eo, quia antę exercitus 
nostri dimissionem.... 

191. F. VI. ipso die s. Michaelis (2c sept.). 

Stanislao Lipniczsky bona terrestria nobilium: lohannis Comonicz- 
ski in minori Comornia ac obligacionem eiusdem in ibidem, Nicolai Bron- 
sky civis Sandomiriensis in Golkowicze, et Andree Baczek Cothowsky 
in Thudorowiecz et Chothow, Michaelis in Lomna in districtu Sandomi- 
riensi et alia. 

192. F. VI. festi s. Venceslai (28 sept.). 

Nicolao Sczikowsky de Mikluschicze suppincerne curie nostre sunt 
bona data terrigenarum, prout sunt folio XLIIII descripta sub data.... 

193. Dominica antę Omnium Sanctorum (2C oct.). 

lohanni Slawkowsky bona hereditaria nobilis Elisabeth Gradowa 
Bienkowicze in districtu Sandomiriensi sita et alia. 

194. F. V. festi s Venceslai (28 sept). 

Paulo Schcziczensky bona nobilium: Ade, Pauli et lohannis de Wi- 
toslawicze, Stanislai laschkowicz de Cziolkowo et Wozniky, Alberti et 
Stanislai de Wozniky et Chomanthowo, Nicolai Zaleski, Pauli in Wam- 
pily, Ramoldi in Malochowo, Venceslai in Chelstowo, relicte olim lo- 
hannis de Plona et Luniewo, Petri, Mathie» Nicolai de Wampily. An- 
dree Ossman et Alberti de Obramp maiori, Pauli et Nicolai Agnyscho- 
wicz de Obramp maiori in .... districtibus. 288 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

195. F. III. antę s. Luce evangeliste (ij oct.). 

Laurencio de Dzyrbin bona hereditaria nobilium: Annę Wiclmiska 
de Dzyrbyn, et relicte olim Woyczechowa in ibidem in terra et dis- 
trictu Calissiensi, et lacobi Gradlinsky in Schischyno in terris Maiom 
Polonie et districtu Gneznensi sita ac alia. 

190. Eidem bona hereditaria nobilis lacobi Gorynsky de eadem Gorynyn in 
terra Maioris Polonie et districtu Coninensi sita ac alia, que habct 

197. F. V. festi s. Yenceslai (28 sept.l 

Raphaeli Goluchowsky curiensi nostro bona hereditaria terrestria 
nobilium: Zassini, Andree et Nicolai in Lipnik in Chanczinensi, itcm 
eiusdem Zassini in Sulischow, necnon obligacioneni , quam habet in 
Lipa in eodeni districtu ac alia. 

198. F. II. post Omnium Sanctoruiu (6 nov.). 

lohanni Bloch de maiori Chelmicza bona terrestria nobilium: Yislai 
de Zakrzewo et filii sui Pauli de ibidem, item Mathie de eadem Za- 
krzewo, iteni Hedvi^is vidue de Lakno obligacionem. quam habct ia 
Leschko (?) in districtu Dobrzinensi et alia. 

199. F. III. antę s. Francisci confessoris (j oct.). 

Stanislao et Andree Czochorowsky bona terrestria Margarethe 
consortis Budek, et consortis Stanislai de Cotharczino, necnon reforma- 
cionem eiusdem in Czocharow et Bandorzino, Annę, Dorothee, pucrorum 
olim lohannis Budek in Czacharow et Bandorzino, lohannis de Czicslino 
et Hedvitj;is consortis eius, Martini Czeder, lacobi et Catherine in Za- 
krzewo, Martini et Andree de Czachorowo ') omnes sortes ibidem in Cza- 
chorow, Stanislai filii Martini in Bandorzino in Plocensi, Mathie Bugd, 
Bartholomei Szwiekiez, lacobi filii Alberti Andrzichowicz, Clementis ifl 
(jluchowo, Andree et lacobi puerorum olim Petri Grad in Głuchów io 
Biclscensi districtibus sita et alia. 

200. 1*'. II antc fe.stum cNaltacionis s. Crucis (// sept.). 

lacobo dc Zirnikv bona hereditaria nobilium: Bartholomei dc la* 
braniowirzc. lohannis, Derslai, Stepbani t^ermanorum de Sulimowko, Sta- 
nislai Orzcl dr Liil)eczec (r). Nicolai et lacobi ^ermanorum de Slonkowo 
in Siradicnsi districtu sita et alia. 

201. J)ic* (loiniiiico antc Omnium Sanctorum (2(^ oct.). 

I.niuhsio Sziemichowsky hofia nobilis Petri Zagorowsky in Czeklin, 

') Wl.iMiu.i hiim.i: ( '/U''iM»n)\\ «». POSPOLITEGO RUSZENIA 289 

lohannis Dolubinsky in Dolubin in Bieczensi, necnon advocaciam Histwin 
advocati ac uxoris ipsius in Czorczowo in Sanocensi districtibus sita ac alia. 

202. F. II. post s. Michaelis (2 oct.). 

Michaeli Mynnosky bona hereditaria nobiliuin: Nicolai et Petri de 
Vyasth, Martini et lohannis fratrum de Plasza. necnon lohannis Po- 
wroschnik civis Proschowiensis advocati in Clymunthowo in districtu 
Cracoviensi sita et alia. 

203. F. II. post Omnium Sanctorum (6 nov.). 

Nicolao lanuschowsky bona hereditaria nobilium : Petri et Nicolai 
Brzostowsky in lanuschowicze et Brzostowicze, NicoUi Subowinsky in 
lanuschowicze in districtu Opocznensi et alia. 

204. F. III. post s. Hedvigis (rj oct.). 

Paulo Zirniczsky bona nobilium : Petri, lohannis Gradek de Re- 
bicze, Stanislai Zirgosewicz de Zirniky, quia in aciem se [non] ordina- 
verunt, nec in ea unquam fuerunt, et Elisabeth Piega thowa, Clara Zir- 
gosewa de prefata Zirniky [in] Dobrzinensi, propter eorum inobedienciam 

205. F. V. in crastino s. Francisci confessoris (5 oct.). 

lohanni Tharnowsky bona nobilium: Piotrek et Gothardi de ma- 
iori Rakowicze. Felicis et Catherine matris eius relicte olim Stephani 
de Podolie utraąue, lohannis Zak de ibidem, Mathie dicti Crolik de ma- 
iori Mlodanino. Stanislai Suchorka, lacobi Spitz, Nicolai de Trzebnicza. 
Annę Konynska de ibidem relicte olim Stanislai de Konyno, Catherine 
de Skorków (.^) et Szwiedzienicze ^) in Siradiensi et Schathkoviensi distric- 
tibus sita et alia. 

206. F. III. infra octava Assumpcionis Beatissime Yirginis Marie (22 aug..^). 

Stanislao de Chlewiska curiensi nostro bona hereditaria cum obli- 
gacionibus certis nobilium: lacobi in Smagow et obligicionem Nicolai 
Radostowsky in ibidem et sortem ipsius in Radostów et alia, ąuecun- 
que habet, necnon Nicolai Zborzenisky in Zdunków et obligacionem 
in Skloby et in utraque Ruskowicze, et ubicunque habet, et Martini 
Parniczsky in Parnicze et in Brzeschczani, et reformacionem Catherine 
relicte olim lezioro in villa dicta Maczieiowicze et filii ipsius et relicte 
Sandivogit Annę in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi sita et alia, 

207. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.), 

Nicolao 21aliesky curiensi nostro bona nobilis lacobi Sandziczsky 
in Sandzicze et obligacionem in Barczow et alia. *) Szwiedzi en lewice. 

Arch. Kom. Ust. T. IX. 1 9 2gO MArKKYAr.Y DO DZIEJÓW 

208. lohanni Popowski de Crassow bona hereditaria nobilium: lacobi in Oszick 
et Milescha (?), Simonis et Ylosciborii Malicwascha, Andree Rak cum fcia- 
stris suis de ibidem, advocaciam in Piathnicza in districtu Plocensi et alu. 

209. F. III. antę festum Omium Sanctorum (ji oct.). 

lohanni et Bartolomeo Szwirczowsky curiensibus illustrissimi nia- 
gni ducis Lithuanie bona terrestria nobilium: lohannis, ^bignei et Nico- 
* lai, germanorum de Cossaczicze, necnon uxoris prefati Sbig^ei in Schaodr- 
kowicze et Owczary, lohannis Baran in utraque Cobilanky ac pucrorum 
olim Czarnimiklasch. ac Sobowsky. necnon obligacionem Andree Coszrai- 
rowsky Catherineque uxoris eius, ac Trzonowska Zophie Gorliczka it 
Cracoviensi, advocaciam in Straschidla (?) lacobi Koczonowsky in Sando- 
miriensi, Margarethe et Dorothee in Laganow, reformacionem Cathenne 
in Maczieiowicze in Cracoviensi. Fiedoris de Okunyn Ihnathkonis Brusi 
loskonis. Nicolai de Mlodziczin, Martini de Haliczina, Bogussii de Vila- 
mowicze et Lieliekow Ihnathkonis. Hriczkonis, Yoluczkonis in Andrzi^ 
iów et Withwiczno in Chelmensi, lohannis Czoczvara in Coniuszky, r^ 
licte olim Petri alias Wnuczkowa in Scharuky in Leopoliensi. Luce po- 
ponis Ruthenorum in Zazkowicze et Porzecze in Premisliensi districiibus 
sita propter iiiobedienciam et ex eo. (juia antę exercitus nostri dimissionem 

210. Nicolao et Stanislao de Lanczcorona germanis ali.is de Brzezie bona 

hereditaria nobilis Ossowska relicte Thome et reformacionem. 

quam habet in villa Kawky in terra et districtu Cracoviensi sita ac alia. 

211. Y. III. antę s. Francisci confessoris (j oct.). 

Andree Rzeschowsky bona terrestria leronimi Bibelsky in novo 
opido Hibolo et in Hrussathiczc et Swrothonicze in Premisliensi et Sa- 
fiocensi sita ac alia. 

212. F. III. antę festum exaltacionis S. Crucis (i2 sept.). 

lohanni Chlewiczsky notario nostro bona terrestria nobilium: Pio- 
trowsky in Yamborkow et Przcwszin; lohaimis plebani in Strzezowicze 
ac Nicolai et Georjjii jj^ermanoruni in Snozczow (?) et Kochów; Nicolai et 
Raphaelis \\\ Podgrodzie, et in Busskow icze, lohannis Cuderda in Borków. 
Catherine olim lohannis Schyiiuinowsky in Sandomiriensi obłigacionern- 
que eiusdem Catherine. necnon ol)litj;acioncm May civis Visliciensi.s in 
Piasky in Yisliciensi. item Bialkowsky in Bialky, lacobi Krzowsky et 
Annę coniu^is sue in Piczkowicze, ac obh'nracionem Abrache in Wolia 
Blinowska (.-i in Lublinensi districtibus sita ac alia. 

213. Y. II. antę Omnium Sanctorum (^o oct.). 

Oracio Gorczinsky bona nobilis Petri Rokithniczsky in districtu 
Ripinensi sita quecunque. l'OSPOLITEGO RUSZENIA 29 1 

14. F. VI antę s. Hedvigis (13 oct.). 

Baltazaro de Luthomirsko bona terrestria nobilis Andree Gorzew- 
sky de districtu Schadcoviensi sita quecunque habet. 

15. F. IV. antę s. Martini (8 kov.). 

lohanni Szieczkowsky bona terrestria honorabilis lacobi Strachocz- 
sky in Koschicze, necnon Andree et Baltazari nepotum eius in ibidem 
et alia, ubicunque habeant. 

16. F. VI. antę festum s. Hedvigis (ij oct,). 

Nicolao Niedrossky bona hereditaria nobilium: lohannis Zdzischek, 
Stanislai Skulą, Nicolai lathowicz. Stanislai de eadem Nyedross in Ra- 
ciasensi. Mathie Faliatha, Mathie. Nicolai filiastri sui de Strzezewo in 
Plonensi districtibus sita ac alia. 

17. F. IV. post s. Francisci (11 oct.). 

Cristofero Armeno civi Leopoliensi bona terrestria nobilium: la- 
czkonis filii Oluche in Nieschczicze in Premisliensi, Iwan antiąui Sam- 
bor in Harbacze et eiusdem obligacionem in Wiecine, Oluche vidue in 
eadem Harbacze, obligacionem Mathie in VVolove, Stephani in Thuczne, 
leronimi in Krzmilow, Wangrzin in Bonunyn in Leopoliensi districtibus 
sita et alia 

18. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.). 

lacobo Siekliczsky capitaneo nostro Rathnensi bona nobilis Vasko 
dicti Rohaza villam Lelekow in districtu Chelmensi sitam ac alia. 

19. F. III. in vigilia s. Nicolai f) dec). 

Socha de Strzeszkowicze bona nobilium: Annę et Barbarę soro- 
rum virginum, filiarum nobilis olim M.sczuy advocati Lancnensis ipsius 
in et super meJietate molendini piscine [et| sex kmethonibus in Strzeszko- 
wicze in terra Lublinensi modo obligatorio inscriptis, propter ipsorum 
inobedienciam. 

20. leronimo Iczowsky sculteciam in villa nostra regali dicta Cunczlowa in 
terra Sandecensi propter inobedienciam. 

21. L)ie dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.). 

Stanislao de Mielecz bona hereditaria nobilis Nicolai Biechowski 
in Magna Tursko in terra et districtu Sandomiriensi sita et obstagulum 
in Visla in ibidem Tursko, propter eius inobedienciam. 

22. Stanislao de Ossziek bona hereditaria nobilium : Pauli, Thome de Guzy 

in terra et districtu Plocensi sita ac alia. 

19* 292 MATEK YAŁY DO DZIEJÓW 

223. Dominico antę Omnium Saiictorum (2c ocf.). 

lohanni de Pniow bona hereditaria nobilium lanussii Leżowski in 

Nieglowicze et sculteciam Kaczkowski in Yaczicze (?), necnon scult^ 

ciam Alberti Schebienski in Niepla in terra et districtu Bieczensi. itcm 
sculteciam Mathie, Simonis, Gregorii, germanorum in Nag^naiow et Pauli 
Mathie Zak fratrum, in terra et districtu Sandomiriensi; item advocaciain 
Leonardi Trzciński in Mnyszek in terra Lublinensi et districtu Unan- 
doviensi, necnon bona lohannis Rapsthinski in Strachoczin in terra La- 
blinensi et districtu Urzandoviensi sita et alia quecunque. 

224. F. VI. festi Nativitatis Beatissime Yirginis Marie (8 sept.). 

lacobo de Schidiowiecz curie nostro thesaurario bona hereditaria 
nobilium: Alexandri et Annę uxoris ejus in Guthow et Brody, lohannis 
et Sigismundi in Lankowicze et Wolia Lankowska, et Brody Nicolai dc 
Mikolaiow, item advocaciam in Kaczky Andree de Stangosie (r), Andrce 
de Grodziecz, item plebani de Yrzessnia sortem in Symanowicze et 

Kaczlanicze (?), Barbarę relicte Ade Grzibowski in Krczony, item Rzc- 

sochothko presbiteri et omnium terrigenarum terre Sochaczoviensis prc- 
ter eos, quorum iam bona aliis distributa sunt. ubicunąue habent. 

225. Dominico post Omnium Sanctorum (^ nov.). 

Andree Myschcziczski^) de Radzanów bona nobilium: Nicolai deSieleoa 
plebani in ibidem in districtu Plonensi. et lohannis Labancz, Petri Dunya 
lohannis de Zadi.Petri, Andree germanorum [de] Wzdaborz, Nicolai lawnia 
de ibidem in districtu Bielsko, item in Brunowo, Zady, Mathie, Martini, 
lohannis, Stanislai Carkoschka, lacobi Brzucho in districtu Bielscensi et alia. 

226. lohanni Sampalienski in minori Trzasków bona honorabilis Thome ple- 
bani in Sampalno, Elisabet filie olim Stanislai Sampalinski de Sampolno 
in districtu Radzieiowiensi sita et alia. 

227. Martino Miczowski bona nobilium Annę de Radoschicze de antiąua 
Grzibow, Michaelis Belthowicz, Dorothee Cziwikielczanka, Martini dicti 
Smagadlo in villa Solcze in Gneznensi, Alberti Colczewski et Marga- 
rcthe sororis ipsius in minori Cloczewo, Andree, lacobi fratrum, Mathie de 
Galczino, lohannis Przeborowski in eodem Gneznensi districtu sita ac alia, 

228. F. III. post festum s. Michaelis (j oct.). 

Stephano Mischewski bona nobilium: Pauli Gaszior de parva Bro- 
nowo, Barian de Sulikowo, Stephani et relicte olim lacobi de Bc^niczc, 
lacobi de Ostrowi, Nicolai, Petri, Bernardi, Alberti Plona in Ploccnsi, 
Bielscensi et Plonensi districtibus sita et alia. 

*) rewnie: Nyschcziczsko, por. nr. 259. POSPOLITEGO RUSZENIA 293 

229. F. IV. post festum s. Hedvigis (18 od,), 

Chebde Górski bona nobilium: Stanislai Brzezienski, Philipi Panth- 
nowski et puerorum olim Nicolai Dowiczinski in Gneznensi et Brzestensi 
districtibus sita ac alia. 

230. F. III. antę s. Francisci (3 oct.). 

Andree de Schamothuli castellano Calissiensi bona hereditaria no- 
bilium: Orchowski de Orchow in districtu Gneznensi sita, ex eo quia 
nedum ad bellum pro die in restibus deputato venire neglexit, sed eciam 
in undecim septimanis post prefatum diem ad nostrum exercitum venit, Sta- 
nislai vero Sobicmski de Sobienicki ^) in eodem districtu propter ipsius etc. 

231. F. II. antę exaltacionis S. Crucis (11 sept.). 

lohanni Polak de Car n ko w Glogoviensi capitaneo generali bona 
hereditaria yeneralilis et generosi magistri lohannis Slabersdorff ordinis 
lerosoliniitani zomendatoris in Lagow, villas videlicet: Templofil, Zarzin, 
Langfol, Borszyn in terra Maioris Polonie constitutas et sitas propter 
eorum inobedienciain. 

232. F. III. post s. Francisci (j oct,). 

lohanni de Radzimirz castellano Varschoviensi et rothmagistro bona 
nobilium: Andree et Nicolai in utraąue Golussino et Bieliawi in districtu... 

233. Sabbato post s. Francisci {j oct.). 

lohanni Croliewski bona nobilis lacobi tenutarii in Croliewicze in 
districtu Yisliciensi quecunque. 

234. F. III. antę s. Francisci ('^ oct.). 

lohanni Glambowski bona nobilium et providorum: Elisabet in 
Yrzepie, Elisabeth Mathiassowa in Bleschno et Yiczessowo (.^), Andree 
Wianczlawski in Swieborowicze, Nicolai Porambski in Polanowicze et 
generi sui ibidem, necnon advocacias advocatorum et eorum possesso- 
rum in Okolcze et Czichawcze, in Dangroth (i^) et Preczslawicze in terra 
Cracoviensi et alia \ 

235. Marco Bojanowski nobilium: Petri Goszdzowicz, Stanislai et Pauli ger- 
manorum, lacobi et Martini Crassowic fratrum, lohannis ledinak, Ber- 
nardi Bielicz, lohannis Calichno de Boyanowo in districtu Plocensi sita 
et alia. 

236. F. IV. ipso die s. Floriani confessofis (r), 

Alberto Cobrzinski cubiculario nostro bona hereditaria nobilium: ') Pewnie: Sobieiuski de Sobieiuchy. *) Por. nr. 546. 294 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Stanislai et uxons sue in Chudzow, Nicolai Camienski et uxoris sne ia 
ibidem et Mokova et Calino; item Sowa in Leschni Cozirog, itcm ia 
Brzesczka, item in Rakowo omnium terrigenarum^ qui non fiierunt ia 
bcUo, in terra Dobrzinensi sita, ąuorum nomina etc. 

237. lohanni Czelniczki de Chalino bona hereditaria nobilis Annę relicteolini 
Alberti de Chalino reformacionem, quam habet ibidem in districtu ... 
sita et alia. 

238, Sabbato ipso die s. Hieronimi confessoris (jo sept.). 

lacobo Bruczkowsky bona hereditaria nobilium : lohannis de m* 
nori Curowo, Nicolai de maiori Curow, Hedvig^s Oczina villam Bisko- 
picze et Schetlowo dicta Sarlogowska in districtu Coninensi sita et ałii 

230. F. III. post festum s. Francisci (lo oct.). 

Raphaeli de Lesczno castellano Gneznensi. capitaneo Brestensiet 
curie nostre marsalco, bona hereditaria venerabilium et nobilium: lo- 
hannis Crethkowski cantoris Vladislaviensis opidum Iszdbicza cum viiiis 
ad illud pertinentibus, lohannis Piotrowski advocati Gneznensis in Pio- 
trovice et lohannis Lissek in districtu Calissiensi sita, ubicunque habent 

240. F. IV. ipso die s. Francisci confessoris (sf. oct.), 

lohanni Czirokwiczski bona hereditaria nobilium: Yincencii Czd* 
niczski in Czelnicze, Nicolai Labeski in Lobesz dicti Gniewoszek ctsoc 
uxoris, et lohannis Noszkowski in Noszkow in Calissiensi et Pisdrcns 
districtibus sita et alia. 

241. EHe dominico antę Omnium Sanctorum (2c oct.), 

Faliciano Sobokleczsky bona nobilium Lcscze Stanislai et Cathe- 
rine matris ipsius in terra sita et alia. 

242. Paulo Kdziethkowsky bona hereditaria nobilium: lohannis Ribiczski in 
terra Plocensi sita et alia. 

243. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.). 

Stanislao Schaffraniecz capitaneo Nove Civitatis Corczin, bona no- 
bilium: lohannis et Stanislai filiorum Gayk in Wirzbicze et tenutatn in 
Sziecziechowicze. item tenutam Bidinski in lanowicze, Creslai Opathow- 
ski sortem in Wyrzeyowiska ^), item Catherine Grabieschowo, in terra 
Cracoviensi sita et alia etc. ^. *) Pewnie Wyrzchowiska. ^) Por. Nr. 387. — 386, 408, 427, 434. 


POSPOLIlEGO RUSZrNIA 295 

44. F. IV. antę ftstum s. Catherine (22 nov,), 

Zavissio de Conradecz castellano Plocensi bona terrestria omnium 
et singulorum terrigenarum nostrorum in terris: Plocensi, Zawkrzcnsi et 
Yisnensi consistencium, qui videlicet bellice expedicioni prefate non in- 
tcrfuerint, seu ad eandem non expediverint, vel ad eandem venientes 
antę exercitus nostri dimissionem de bello prefato recesserunt et fugie- 
runt, aut se in aciem non ordinaverunt, vel in locis suis. in quibus fue- 
rint ordinati, tempore conflictus non steterunt, super que in hactenus 
literas non dedimus aliis. 

45. F. IV. antę s. Hedvigis (11 od.), 

leronimo de Nowemiastho pincerne Ravensi, bona hereditaria no- 
biliuin: Dobrogostii et sororum eius utraąue Gostomia, maiorem videlicet 
et minorem, item Chalow olim Stanislai Boglowski alias successorum 
suorum, item Andree Carski Renkawczin ac Kamblin in terra Plocensi, 
item Mathie de Pukynino; et pariter lohanni de Woźniki succamerario 
Lanciciensi, Ravensi et Predecensi capitaneo bona omnium in terra et 
districtu Ravensi preter hec, que iam aliis dedimus. 

46. Dominica antę Omnium Sanctorum (2c od,), 

Petro Bikowski bona terrestria sortem videlicet nobilium: Nicolai 
Cruschewski et Beatę consortis sue, atque Annę relicte Pauli Borzikow- 
ski in Biki et larochy (.^) in terra Siradiensi sita et alia. 

47. F. III. post festum Omnium Sanctorum (j nov.). 

Aucto de Paniewo capitaneo Zidaczoviensi et Striensi, bona no- 
bilium: Brathkowski antiqui in Brathkowicze et Petri filii ejusdem in 
Brzeznicza, Iwaschkonis de Kruschelnicza, Mikithe de Sziemiglinow in 
Striensi, laczkonis Szwarziczowski, Michaelis Głuchy de Vithwicza, Ivasch- 
konis Ilithicz de Struthin et Luczka de eadem Struthin, necnon mulie- 
ris Marthwa in Lissowicze et Zadrzewcze in Zidaczoviensi districtibus 
sita et alia etc. 

48. F. III. antę s. Francisci (j od.). 

lohanni de Paniewo capitaneo Zidaczoviensi et Striensi bona ter- 
restria nobilium: Uchno Rosnithowski et Chodorowski et Danilowicz 
Michaelis terrigenarum nostrorum quecunque et ubicunque ... 

49. Die dominico post Nativitatis Beatissime Virginis Marie (lo sept.). 

Bernardo Pothoczki de Poplaw curiensi nostro bona hereditaria 
terrestria nobilium: Thome Masłowski obligacionem in Strzelcze, Pred- 
borii Graniczki, item lohannis Zgierski Coslow, Crassow et Clonischow in 
Siradiensi, item Martini Mathol civis Lanciciensis Bogdanczow, Kozicze (?), 296 MAlERYAł.Y DO DZIKJÓW 

Blonye et Glambokye, que habet in obligacione in Lanciciensi; ita 
Swieczechow Alberti et consortis eius in Sandomiriensi. item lohanss 
Baran de magna Racziborow, Wolia Racziborowska et Annc ipsius ow- 
sortis Bielawy in Gostinensi terris ubilibet consistencia. 

260. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2c oct.), 

loiianni Lazniowski bona nobilium: lohannis Husznski in villa Ho- 
szyniec et sortem nobilium Annę habentis dotem in eadem Huszynicc 
in terra Belzensi sita et alia. 

261. F. VI. festi s. Michaelis (2^ sept.). 

lohanni Yuycziczski ^) bona terrestria nobilium: reformacionero vide- 
licet Marg^arethe relicte oiim lacobi ac Nicolai filii eiusdem in Acri (?) et 
Bori (?) Yuyczyrz \ item Margarethe olim Stanislai Iohannisque filii ipsiiii 
Alberti Pacziorek, Luce et Gregorii germanorum de Maczevo *) in Raczia- 
sensi districtu et alia. 

262. F. III antę s. Francisci (^ oct.). 

lacobo Strzeż de Zirniky bona terrestiia nobilis relicte olim Thotne 
Zaleski in Zalieszicze, necnon reformacioncm eiusdem in Sczepanowioe 
in ti rra Siradiensi et districtu Radoinscensi sita ac alia. 

263. F. III. antę Kxaltacioni.s S. Crucis (12 sept). 

Stanislao Schaffraniecz de Pieschkowa Skala capitaneo Nove Civi- 
tatis Corczin bona nobilium: lohannis Opathowski in Swianczicze pro- 
pter ipsius inobedienciam, Bernardi vero de Przibislawicze ex eo, quia 
antę exercitus nostri dimissionem etc. in terra Cracoviensi sita ac alia*). 

264. F. V. fcrsii s. Yenccsl.ii (28 sept), 

lohanni Dalikowski bona terrestria nobilium: Petri Thopolski, Sta- 
nislai Przeszkosth et Nicolai de Cuczino, Stanislai de lablona. item Annc 
relicte Nicolai Dalikowski reformacionem, quam habet in Dalików in 
terra Lanciciensi sita et alia. 

265. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.), 

Predborio Rokxiczsky bona terrestria nobilium : Annę Hanslowa 
de Rzassawy in Cracoviensi, Marg^arethe et Catherine filiarum olim lo- 
hannis Cai^^a de Luboyna et lacobi Cossur in minori Luboyna in Vie- 
lunensi districtibus sita ac alia. 

256. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2c oct). 

Andree Yazik de Ossiny bona terrestra. advocaciam vidclicct 

*) Unierzys? Unierzy^^ki ? *) Maliewo ? ■) Por. Nr. 388. POSPOLITEGO KUSZENIA 297 

Mathie, lacobi, Andree et Stanislai, filiorum olim Nicolai Miszak in Volia 
Miszakowska in districtu Piotrcoviensi sita et alia. 

257. F. III. antę s. Francisci (j oct.). 

lohanni Dambrowski bona terrestria nobilium: Alberti de Olbrach- 
czicze, Nicolai Bielsky alias Niedospielski in Olbrachczice et in Niedos- 
pelicze, lacobi in Calinycze in Siradiensi, Elenc, Barbarę et fratrum eo- 
rum puerorum olim lacobi Zidek de Malusche in Cracoviensi districti- 
bus sita et alia. 

258. F. V. festi s. Yenceslai (28 sept,) 

lohanni Goliczsky vexillifero Lanciciensi bona terrestria hereditaria 
nobilium: Alberti Gorzewski in terra Siradiensi sita et alia. 

259. F. V. in vigilia Nativitatis Beatissime Yirginis Marie (j sept,), 

Andree Niscziczski ') bona tefrestria nobilium : Nicolai plebani in 
Zielona in Plonensi, lohannis Labancz, Petri Dunyn, lohannis de Zady, 
l*etri. Andree, germanorum de Wzdamborz, Ni-olai lawnicz de ibidem 
in Bielscensi, Ade, Pauli et lohannis de Yithoslawicze, Stanislai lasch- 
kowicz de Cziolkowo et Wozniky, Alberti et Stanislai in Wozniky et 
Chomanthow. Nicolai Zaleski, Pauli in Wanipili, Ramoldi in Malochow, 
Yenceslai in Chelstowo. relicte olim lohannis de Plona et Luniewo; Petri, 
Mathic, Nicolai de Yampili, Andree Ossman et Alberti de Obramp minori, 
Pauli et Nicolai Agnyschowicz de Obramp in districtibus sita ac alia. 

2ttO. F. III. jmte festum exaltacionis S. Crucis (12 sept.) 

Yincencio Czsczki cubiculario nostro bona nobilium : Nicolai et Si- 
iDonis Lobesky. Nicolai Czac/.ki canonici Poznaniensis in Czaczko \ Glin- 

j-ko, Bronsko, Robaczino. item sculteti in Yirzenka in Pizdrensi et 

Costensi districtibus ac alia. 

261, Dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct.), 

Nicolao Giemielniczski curicnsi nostro bona terrestria nobilium: 
Nicolai Białek, Nicolai Wignanski, Nicolai Lonyski, honorabilis lacobi 
mansionarii in Gemclnicza, Nicolai Kazubek heredum in Sobowicze, Ni- 
colai lassienski in Gemielnicza, Nicolai Thokarski in Sokołów in terra 
Cracoviensi et Sandomiriensi sita ac alia. 

262. Yalentino Pothoc.ki bona terrestria nobilis Piotrucha Thobolinska de 
Thobolinskie in districtu sita et alia. 

283. Sabbato in crastino Purificacionis B. Y. Marie (3 febr. t^c8). 

Petro de Curoswanki castellano Sandomiriensi bona nobilium: ) Por. nr. 225, ') Czacz? 298 MATERYAł.Y DO DZIEJÓW 

Andree Cozmyrzowski et uxoris sue sortes in Cozmyrzow in Da]yo« 
cze, item lohannis Barzy dicti Zak in Shanczin in terra Cracoviensi sn 
cum omni iure et dominio M. 

264. Sabbato festi s. Scolastice (/o febr. 1498). 

Stanislao Lubomirski bona nobilium: Radwański de Swicborow> 
cze, lohannis Swierczenski sculteciam in Gyodlowka, quam obligaik 
eidem civi de Brzesko, in terra Cracoviensi sita. 

265. Die dominico antę s. Yalentini (// febr, i4cS). 

Clementi Bachcziczski cubiculario nostro bona terrestria nobilium: 
Bernhardi Cyoluch de Górka. Martini Cossiszko de Mlodavyn in \M* 
mirów (?) et Elisabeth Costirzina de Canino in terra Siradiensi sita. 

266. Czeslao Opathowski de lanowicze, bona terrestria nobilis Bernhardi K- 
dzynski ac obligacionem eiusdem in lanowicze in terra sita. 

267. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C ocł. I4C7)> 

Andree Milakowski, bona nobilis Barbarę de Kunicze in terra San« 
domiriensi et districtu Opocznensi. 

268. F. IV. post festum s Dorothee (^ febr. 1498). 

Mathie Brzezniczski bona nobilium: lohannis Yylczek et Elisabctk 
coniugis sue, Blasii et Catherine coniugis sue. Catherine, Barbarę et 
Piotrnsche lohannis, lanusch et lacobi fratrum, necnon lohannis et l> 
cobi filiastrorum eius, ac Dorothee relicte olim Stanislai in utraque Wifr 
lieborowicze in districtu Sandomiriensi sita. 

269. F. III. antę festum exaltaci<>nis s. Crucis (12 sept !4cy,). 

lohanni Kownaczsky bona terrestria: Hedvigis, Catherine et D> 
rothee filiarum olim lacobi, Stanislai fi ii olim Bernardi, Nicolai SzwiasA* 
kowicz, lacobi Moldarz et lohannis fratris ejus de Kownathy Woynowt 
Andree Witkowicz de Kownathy Zandowe. Cristini et Marci filii d* 
dem, Troiani et filii eiusdem, relicte olim Martini et Andree filii txssr 
dem, vidue Szarukowa et lohannis filii ipsius. Mathie et fratrum ciift 
relicte olim Mathie et Annę filie ipsius, Stanislai filii Stiborii, relicte 
olim Pauli lakuschowicz et Michaelis germanorum, Petri DobrzinowkU 
relicte olim lohannis, Bartholoniei et Pauli filiorum eiusdem dc Kot- 
nathy Borowe. lohannis Gagno *), Martini Gagno *), lacobi Kucz, lohanni* 
Dologowicz de Kownathy, Mathie Chomicz de Ruthky, Andree Ribict 
ski de Kownathy Zadowe in terra Plocensi in districtibus Biclcxci* 
Sulirziensi et Racziasensi sita. ») Por. nr. 405, 455. — 397, 404, 412, 419. *) Bagno.- POSPOLITEGO KUSZENIA 299 

0. Die dominico antę s. Yalentini (11 febr. 14.98). 

Andree Sborowski bona terrestria Nicolai Mitha de maiori Pożoga, 
Stanislai Zadzisiek de larzambky, lacobi Zira de Mithek (?), lacobi de Zdzi- 
slawkowicze et Sulki et fratrum suorum indivisorura, Stanislai Kitowski 
de Thopolia in districtu Yisliciensi sita. 

1. F. V. post s. Francisci (s od, 1497). 

Petro Sborowski bona nobilium: Mathie Malowissowski, Petri Su- 
lislawski in Sulislaw, lohannis Sulima ibidem in Calissiensi, necnon ho- 
norabilis plebani Ostrzeschoviensis obligacionem in Chlewo in Ostrze- 
schoviensi districtibus sita. 

2. F. IV. antę s. Michaelis (26 sepL 1497). 

lohanni laykowski sortem hereditariam nobilium: Georgii et Ale- 
xandri, necnon Catherine uxoiis lohannis sculteti de layky in districtu 
Siradiensi sita. 

3. F. III. antę festum s. Yalentini (i^ febr. 1498). 

Petro Cozyelski bona Petri, Nicolai. Felicis germanorum in Ostra- 
zna et Elene matris eorum in eadem Ostrazna et Camyen et reforma- 
cionem eiusdem, Nicolai filii olim Laurencii in Plawno (?), Catherine relictc 
olim lohannis Sepyenski in Sepne et Yignanow in districtu Opoczncnsi 
sita, propter absenciam et non expedicionem. 

4. F. Y. post s Dorothee (8 febr. 1498). 

Andree de Bichava, bona terrestria nobilium: lohannis Puczek de 
Rudaviecz (.^), lohannis Cluzicz alias Rzepćzicz de Puczkowicze (.^), Marga- 

rethe filie Gradkonis de Petri Crustra et Martini filii sui de Maiori 

Branvicza, Stanislai de Wielieborowicze in districtu Urzandoviensi etc. 

5. Die dominico in crastino s. Scolastice (11 febr. 1498). 

Petro Wangierski bona seu sortes hereditaria nobilium: Hedvigis 
filie olim lohannis Milayek, Dorothee olim Laurencii Milayek, Annę 
Lewkowa de Yangri, Mathie et Georgii Mosczensczy de Cleparz (?) et 
Stampe^) in districtu Pizdrensi etc. 

6. F. II. antę s. Yalentini (12 febr. 1498). 

lohanni de Iwanowa cubiculario nostro, bona nobilis Pauli in Yi- 
szakynin et Grochowe in terra Lucoviensi. 

?• F. III. antc s. Francisci (3 oct. 1497). 

Stanislao de Dambrowa bona terrestria nobilium: lohannis de le- 

*) Pewnie Skampe. 300 MATERYALY DO DZIEJÓW 

ziorko et obligacionem in Lomno et Andree Kromala et Hedvigis, Mr 
garethee, sororum eius in Wawrzanczicze et reformacionem Elisabd 
in ibidem in terra et districtu Sandomiriensi. 

278. Sabbato festi s. Scolastice virginis (ro febr. ioc8). 

Strogomirio de Wilczagora bona terrestria nobilium: Margarethc 
Szalkowska de Grothkowo, Mathie advocati de Piaszthowo, obligacionea 
Budek de ibidem in districtu Plocensi. 

279. F. II. antę s. Yalentini (12 febr, 1498), 

Petro Swianthkowsky bona nobilium: Andree et Annę in Kao 
kowo, propter eorum inobedienciam; lohannis vero Clyza Nyeszwoslow' 
ski ex eo, quia existens in bello prefato ad aciem exercitus (s, in dv 
trictu Cczinensi. 

280. F. III. antę s. Yalentini (13 febr, 1498). 

Nicolao de Brzezie bona nobilium: lóhannis de Ianovicze et Raphae- 
lis eius fratris gennani de eadem lanowicze heredum in districtu Cirice:.^ 

281. F. II antę s. Yalentini (12 febr 14.98). 

lohanni de lanowicze bona nobilis N. de lanowicze et matris ei^^ 
dem in districtu Ciriciensi. 

282. F. lY. ipso die s. Yalentini (14 febr. 1498). 

lohanni lordan de Zakliczin bona nobilis lohannis Leszt-n et M: 
thie Machnytz de Boyanczicze in districtu Cracoviensi. 

283. F. lY. antę festum s. Francisci (^ oct. 1497). 

Sigismundo de Lanschewo bona hereditaria nobilium: Stlbor- 
Gamba, Nicolai Tiburczak et fratrum eius: Bernardi, Antonii, relictc 
olim Stanislai Oblang et Bernardi Czechowicz et aliorum de Charzycy 
lohannis, Thome et Stanislai de Sykori, Maruschino Zach, Alberti Tho- 
bie, Sigismundi Miodek Borgen. Mathie Przepior de Sykori, Iohann:> 
Czach, Stephani ac lohannis Czyżyk, Felicis et fratrum eius dc Sic 
miathkowo Schathi (.^), lohannis Wyrwidąb, Nicolai Dzyad, relicte olira 
Czembor, filiorum olim Mscischek, Ambrosii de Siemiathkowo Reklłu 
et aliorum, qui ibidem inhabitant; sortem filiorum Cosczien de Sie- 
miathkowo, lohannis, Nicolai et Martini et aliorum fratrum in Boyanouo 
et Dzieczewo, et Stanislai Chrapynsky de alia Boyanowo, Thworkonis 
in Czindathi, lacobi Mnych, Bernardi Kiełbasa, lohannis fratris Kiełbasa. 
Thome, Mathie Durka, Nicolai Przelepa, Dobeslai, lohannis, Alberti dc 
Czieschewo et Maleschewo; Yladislai de Zagroba magna, Mathie Sczo- 
thka et Pauli filii sui de Malochowo, lacobi Michalou'icz, Mathie Dzierż- POSPOŁU EGO RUSZKMA 30I 

kowicz, Stanislai Prussek, Andree Phalkowicz, lohannis et Galii fratrum, 
honorabilis lacobi de Ribithwi, relicte olim lacobi cum pueris in minori 
Ynyrzysch. Petri Tunak de Żukowo, lacobi Blazeyowicz et germani 
ciusdem, Brzechwa de Carwowo. Petri Burcz de Goschczino cum obli- 
gacionibus, quas habet in porcione Swiaschkowska de Carwowo pue- 
rorum olim Grzimek et puerorum Giza de Chudzino et aliorum, qui ibi 
inhabitant de terra Plócensi et de Racziasensi, Bielscensi, Zawkrzensi 
districtibus sita. 

84. lohanni olim filio Bernardi bona terrestria nobilium: Stanislai Trampka 
de Nyczko, Nicolai Niemierzicz de ibidem, Martini, Bartholomei de Stra- 
schewa, Schadek Babnowski. 

85. F. VI. festi s. Michaelis archangeli (2c sept. 1497)- 

lohanni Liczinski de Nowawiesz bona nobilium: Nicolai Bogusch 
de Pietryky et consortis sui Hedvigis de Przędzino, Stanislai Chlewski 
dicti Padawcza, lacobi et Nicolai Chudkowski in districtu Calissiensi. 

86. F. III. antę s. Francisci (j oct. 14.97). 

Andree Corzenski de Troianow bona nobilis Barbarę virginis Ra- 
biesska in districtu Siradiensi sita. 

87. F. V. festi s. Yenceslai (28 sept. 1497). 

lacobo Świder de Cruschewa subjudici terre Siradiensis bona he- 
reditaria nobilium: Annę et sororis sue filiarum olim Kapalski de Wola 
Bogusławska in terra Lanciciensi sita et districtu Orloviensi. 

188. F. IV. ipso die s. Valentini (14 febr, 1498), 

lohanni Przerambski vexillifero Siradiensi, bona hereditaria nobi- 
lium: lacobi et Stanislai germanorum de Barthodziegie et lohannis ad- 
vocati in Niechczicze in terra Siradiensi sita et alia. 

!89. F. IV. die s. Valentini (14 febr. 1498). 

Bernardo Strzeżowski bona nobilis Buchnę in eadem Strzćzow in 
districtu Calissiensi. 

590. Die dominico post s. Prisce (21 febr. 1498). 

Paulo de Sborzona notario terre Lublinensis bona nobilium olim 
Nicolai Gambrzewski uxorisque ac puerofum seu heredum eiusdem in 
districtu obligacionesque, reformaciones et alia. 

J91. F. IV. festi s. Valentini (14 febr. 1498). 

Stawski bona laboriosi Alberti Soroka in Gromadzicze in terra Vie- 
lunensi sita. 302 MATEkYAł.Y \)U DZIEJÓW 

292. Die s. Scholastice (/o febr, 1498). 

Bernardo de Lubrancz thesaurario Brestensi bona honorabilis lo- 
hannis Redeczski Kruków et Redecz; et nobilium: Annę consortis Qt:u 
de Lubrancz, Skierka de Brzezie et Ziablo Ustronski in districtu Brcstcrs: 

293. F. II. antę s. Yalentini (12 febr. 1498). 

Petro Spoth de Crayow vexillifero Siradiensi bona nobilium: M- 
lanowski Petri Strzambosch. obligacionem plebani in Wyeniawa D'órv> 
mirz, obligacionem Alexii in Waliczowo, Andrce Paliky de Bieluy:. 
Petro Wostko de Strzalkow, advocati in Modzewicze Andree Rusko;- 
sky, Msczuy de Przestalowicze, Nicolai Borek Scziczenski in Radomier? 
et Chanczinensi districtibus sita. 

294. Sabbato die s. Scolastice (10 febr. 1498). 

lohanni Stanczik Rudsky bona nobilium: Stanisiai Oremus deG: 
schin, Mathie de minori Gromadzicze et laboriosi lohannis kmethor- 
de Mieczicze cum obligacione, quam habet in Przewosz in districtu t: 
terra Yielunensi sita. 

295. F. III. antę s. Francisci (3 oct. 1497). 

Bieniasz de Ruda sortem nobilium: relicte olim lohannis Yrza:- 
rek, Agnetis et Annę Yrzaborkowske de Wieluyn sororum et labon- 
sorum Gregorii Orzeł et Alberti kmethonum de Ruda in terra et ć> 
trictu Yielunensi. 

296. F. II. antę s. Francisci (2 oct. 1498). 

losepho de Mlicze bona nobilis lohannis Costira de Mlicze in ois 
trictu Bielscensi et alia. 

297. F. YI post Cinerum (2 mart. 1498). 

Luce Miesski cubiculario nostro advocaciam nobilis Catherinc ^o- 
Yocate in Lipno in terra Dobrzinensi et districtu Rippinensi sita. 

298. F. YI post Cinerum (2 mart. 1498). 

Petro Simideczsky bona terrestria nobilium: Hryn, Iwan, VVas/:iv 
Petri, Gregorii de Brzozów in districtu Colomiensi sita et alia 

299. F. Y. in crastino s. Yalentini (r^ febr. 1498). 

Ivaskoni Armeno advocaciam Andree Ostrowsky advocati Pre 
misliensis. 

300. F. III. post dominicam Invocavit (6 mart. 1498). 

Michaeli Mnynowsky bona terrestria nobilium et circumspectoniirt POSł^OLIlhGO KUSZENIA 303 

lohannis Czuschowsky ac obligacionem ejusdem in Thrzonow, Georgii 
Zebrzidowsky obligaciones in Przibislawicze, Adamowicze, Srzeniawa et 
Iwanowicze; lohannis Zalassowski civis Tharnoviensis. lacobi vitreatoris 
de lassan in Trzemeschna, lacobi Michowski abbatis Andreyoviensis et 
lohannis fratris eiusdem, in districtu Cracoviensi sita et alia bona ac 
obligaciones ipsorum, quecunque, quascunque et ubicunque habent, nec- 
non adyocaciam seu sculteciam in Sobiesanky heredum eiusdem. 

II. Sabbato antę dominicam Reminiscere (to mart. 14.C8). 

Luce Zebrzidowsky bona terrestria famosi et providorum: Salomo- 
nis Imbram civis Cracoviensis in Kawieczin et Opathkowicze, Petri Go- 
lieniecz in Rzadowicze et Clementis Sionko civium Proschoviensium in 
eadem Rzadowicze in districtu Cracoviensi sita et alia bona et obUga- 
ciones ipsorum, quecunque, quascunque et ubicunque habent propter 
eorum etc. 

»2. F. II. festi s. Gregorii (12 mart. 1498). 

lohanni Szidowsky cubiculario nostro bona hereditaria nobilium: 
Yincencii Gurowsky alias Szieyka in Gurowo, Nicolai Mikolayowski 
Bainbanek in Mikolayowicze, Laurentii Czielmowsky alias Corczak, in 
districtu Calissiensi sita et alia, quecunque ubicunque sita sunt, propter 
eorum inobedienciam. 

3. F. III. antę festum s. Francisci (3 oct. 14(^7). 

Raphaeli de Leschno castellano Gneznensi et marsalco curie no- 
stre bona terrestria venerabilis Andree Goluchowski canonici Posnanien- 
sis in Przigodzicze et Charowa ^) et alia quecunque et ubicunque habet, 
quibus propter eius inobedienciam et bello presenti non satisfactionem.... 

4. F. IV. festi s. Pauli conversionis (2^ tan. i^cS)^). 

Nicolao Lipniczski bona Czarnkowsky in lakymowicze (.^), necnon 
reformacionem consortis sue in Sulislawicze etc. 

5. F. VI. antę dominicam Oculi (16 mart. 1498). 

Andree Sandek de Thomaskowicze bona terrestria hereditaria la- 
boriosi lohannis Niemyecz in Thomaskowicze in terra Cracoviensi sita 
ac alia etc 3). 

6. F. IV. antę dominicam Oculi (14. mart. 14.98). 

Petro Boreczsky bona nobilium: olini lohannis Czebrowsky in 
Przeszwody et Ribolowy (.^), Annę Czebrowska, necnon Catherine, Elene 

') Moie: Charbowo. ') WIa.4ciwie f. V. ") Por. nr. 577 i Star. pr. p. p. II. nr. 4494. 304 MATERYAłA' DO DZIEJÓW 

et Rozę filiarum Polezę in Czebr in terra et districtu Sandomirieni 
propter eorumąue etc. 

307. F. IV. antę festum s. Catherine (22 nov. 1497). 

Nicolao Żółkiewski curiensi nostro, sibi bona terrestria ac obliga- 
ciones nobilium : Nicolai Szeliga. lohannis Philipowicz. Mathie Thuzy- 
kowicz de Holhow alias de Czarnlozy. Stanislai Zidowicz de Borów, 
lohannis Dworziczski in Dworziska, lohannis Benedicti Sczibalka deW\T- 
bicza, lohannis Ziemak de Wysznyow, reformacioneni uxoris Zulynsky, 
Augustini, Szwianthoslai dc Maschow, Andree Andrzeyowsky in Gd- 
inensi, vidue Szwithaczowa et filii sui in Belzensi terris sita ac alia alias- 
que. quecunque et quascunque habet. Similiter eciam Nicolai HurkoiK 
Mathycz quecunque. 

308. F. V. antę dominicam Oculi (/J mart. 1498). 

Stanislao de Conieczpoiie, sibi bona n(jbiliuni: Piedborii. que habct 
in villis: Carniow, Luczicze, Deschno et Yaschlin (?); necnon obligadonem 
lacobi Dambienski et uxoris eius, quam habent in villis: Lubyczsko et 
Cai*sy, in terra Cracoviensi sita ac alia quecunque M. 

309. F. II. post Oculi (fp mart. 1498). 

Hriczkoni Podbussky bona nobilium : Iwasko, Radwan, Roman lilio- 
rum laczkonis et Iwasko Bohdan. Yeritha Hanyska filie Hilkonis ac 
Phedoris in Gieszennycza. Item Dzywrz. Stańko, Phenko Biely in Syica 
m Samboriensi. Ivaskonis et laczkonis filii eiusdem Hurosky in Popielic 
[in] Drohobiczensi districtibus sita ac alia, propter eorum inobcdiendam. 

310. F. IV. post festum s. Francisci (n oct. 1497). 

lohanni Gluschkowski bona terrestria nobilium: lohannis Bogurski 
in maiori Bogurzyno et lohannis lasch Thursky in Thurza in districtt 
et terra Plocensi. 

311. F". II. post festum s. Martini confessoris (i^ nov. 1497)^ 

lohannis lablonski sortem hereditariam nobilium: Nicolai et Matte 
do Garbów in vii lis maiori Szliessino in minori Crzizanow et Garbów 
in districtu Orloviensi et terra Lanciciensi. 

312. V. III antę Omnium Sanctorum (j/ oct. 1497). 

Nicolao Czykowsky subpincerne curie nostre bona terrestria nobi- 
lium Philipi Burkath in Kopithowka et Marcissii molendinum in Gra- 
bischicze in terra Cracoviensi et alia. ') Tej zapisce odpowiada dokument, drukowany w Aktach gr. i z. t. IX nr. 121. POSPOLITEGO RUSZENIA 30S 

13. F. III. post dominicam Ramispalmanim (10 apr. 1498). 

Nicolao Czykowski de Mikluschowicze burgrabio castri Cracovien- 
sis necnon pincerne curie nostre bona hereditaria nobilis Georgii Ra- 
dlowski in terra Premisliensi et districtu Samboriensi sita, propter ipsius 
inobedienciani. 

14:« Stanislao Orzechowsky bona nobilium: Stanislai et lohannis Pieniek in 
Odoschicze et Wozwrothowicze in terra et districtu Premisliensi sita *). 

>15. F. V. post festum s. Georgii (26 apr, 1498). 

Petro Piwko de Głuchów cubiculario nostro bona hereditaria no- 
bilium: Annę Drwalewska, Elisabeth consortis olim Scarpkonis Piwko, 
Nicolai Mieykowski, necnon obligaciones Bernhardi Strzezkowski in Wa- 
chadlow, Stanczik [in] ibidem, Nicolai Meykowski predicti in Schalowa, 
Petri in minori Wlina in Cracoyiensi et Xaschensi et Biecensi districti- 
bus sita et alia. 

H6. F. VI. post festum s. Marci Evangeliste (2j apr. 1498), 

Petro Kalowsky cubiculario nostro obligacionem nobilis K. Zawi- 
schina dicta Zigarthawa super villa nostra Dupye in terra et districtu 
Siradiensi sita tenentis modo obligatorio usque ad exempcionem ville etc. 

517, Sabbato post s. Georgii (28 apr. 1498). 

Abrache Michalowsky: sibi campum Odwyschenskie dictum provi- 
dorum : lohannis Carpa, Nicolai sartoris opidanorum de Grodek in terra 
Leopoliensi consistencium eis in certa pecuniarum summa inscriptum 
seu obligatum. propter eorum etc. 

318. lohanni Hriczkcj de Nowe Miastho sortem hereditariam nobilium: Sta- 
nislai Pieniek in Wezwrothowicze, Nicolai Nowosyelcze. Bohdan Jawor- 
ski in lawor et Thurzecz in terra Premisliensi et districtu Samboriensi 
sita ac alia ^). 

319. F. II. post dominicam Reminiscere (12 mart. 1498). 

Nicolao Cheimsky bona tcrrestria et obligaciones ac reformaciones 
nobilium: Nicolai Doctor. Lucrecie et Zophie Dupczanka in Imnycze, 
Barbate relicte olim lohannis de Paczoltowicze, Stanislai Paczolthowski 
in Wschanczin, Catherine et Annę Gieraschowskie in Radwanowicze. 
Stanislai Lazowy in Łazy, Yalentini et Martini Zatorski et Fredrich 
Scheling de Cracovia in Czathkowicze, lacobi Sovanko de Zdbyk, par- 
tem Kozdzowska in Lapczicza Alberti Wronka in Bibicze, ac scultecias *) Por. nr. 318. *) Por. nr. 314. Arcb Kom. hist. T. IX 2 O 

t 306 MATEkYAŁY DO DZIEJÓW 

heredum in Bybycze in Szczklary in Rudnik, in Krzinka, in Irzinnowi 
cze in terra Cracoviensi sita et alia *). 

320. F. IV. post dominicam ludica (^ apr, 1498), 

Nicolao Firlei de Dambrowicze vexillirero Cracoviensi bona hń 
mille Thurzinska et lacobi germani sui de Thurzin in terra Radomiecsi 
sita et alia. 

321. Die dominico antę Omnium Sanctorum (2C oct, 1497). 

Michaeli Dobrski bona Stanislai et Mathie de Rzrzawa (?). Georgi 
et Alberti filiastri sui de Sokolniky, Ade et Nicolai fratris eius dc Kici 
in terra Plocensi et districtibus Bielscensi et Plocensi, propter eornin 
inobedienciam. 

322. F. III. carnisprivii (27 febr. 1498). 

Stanislao de Dobrky subdapifero Plocensi bona nobilium: Andrec 
et lohannis de Kierz, lohannis Pusczonek de Dlusnowo, Vyndiciina de 
ibidem, Lakosz et lohannis Kruczek de Dlusnowo, Thome et Madńe 
germanorum de Brodzino, Mathie Lisak, Nicolai Goworek et lohannis 
Luy de Trzanschew in terra Plocensi et districtibus: Plocensi et Biels- 
censi sita et alia bona etc, propter eorum inobedienciam. 

323. Die dominico Conductus Paschę (22 apr. 1498). 

Alberto Cobrzinsky cubiculario, Petro de nova villa et lohanni dc 
lassienie bona nobilium: Thome de Camienie in Wiczolkow et filia^ 
strorum ipsius: Andree Bambol et Petri, Stanislai Sobey in Camienie et 
lassienie, item Catherine et filiarum olim Stephani Gabalicz in Camienie; 
item obligacionem Nicolai, quam habet in lassienie, Mathie Drosd dc 
Baklew, Smarcz de magna Thurza, Michaelis de Rzuchow; item Yielkyafl 
de Lubowrza, Stanislai de Makowrz, item lohannis et uxoris ipaasl 
Hedvigis, ac Catherine sororis lohannis Zolnicz et Paridis in Chorzey, 
item Andree et uxoris ipsius Margarethe in Maluszino et Ossowka, item 
Catherine et viri eius Annę de Cobrziniecz in Opolie (?), item Antonii w 
fratris ipsius lacobi de Pynino in terra Dobrzinensi sita ac alia etc prop-j 
ter eorum inobedienciam. 

324. Die dominico Conductus Paschę (22 apr. 1498). 

Alberto Cobrzinski cubiculario et Andree Kiaskowsky bona seul 
advocaciam in Przepusth venerabilis Cristini canonici Iunivladislaviensis| 
et molendinum in Grabienow ac obligacionem eiusdem in Wlosziscu| 
quecunque habent, in districtu Brestensi etc. 

») Por. nr. 379, 447, 472, 485. — 541, 552, 570. — 473, 516, 560, 602. — 469, 4^^- 'j 
471, 486. — 475, 4H 509. 5". 525. 553- POSPOLITEGO RUSZENIA 30/ 

325. F. II. post festum s. Martini (ij nov, 1497). 

Prefato Alberto et Strogomiro Wilczogorskł bona nobilium: lo- 
hannis de Waszino subiudicis terre Plocensis, lohannis Lasz Szolszina (?), 
advocaciam Mathie ac obligacionem in Piasthowa, Nicolai Ripka et Gre- 
gorii Skoczek in Plynicza (?), lacobi prepositi Sancti Spiritus in Pieprz in 
Wiiczagora, Bodek in Piasthowa, et Margarethe Szalkowa in minori 
Grothkowo obligaciones. Item Nazebay de Polthowsko in Goworowo et 
Boleste de Dzarnow advocaciam in terra Plocensi sita, propter eorum 
inobedienciam. 

326. F VL antę Nativitatis gloriosissime Yirginis Marie (i sępi, 14C7). 

lohanni de Radży mino castellano Varschoviensi bona terrestria no- 
bilium: Andree et Nicolai in utraąue Goluszino et Bieliawy, in terra 
Plocensi et districtu Srzenensi sita etc. propter eorum inobedienciam. 

327. F. IV. post festum s. Stanislai (c maii 1498), 

lohanni Spargalth de Wissniowa bona terrestria nobilium: lohan- 
nis, Felicis, Nicolai, Georgii de Schuffnarowa, Bernardi de Machnowka, 
necnon obligacionem Andree de Otwinow, quam habet in lasowa, in 
Sandomiriensi et Biecensi districtibus sita ac alia. 

328. F. III. antę Omnium Sanctorum (29 od. 1497). 

Nicolao Putowski bona nobilis Beatę filie olim Sienconis Sarnek 
propter eorum etc. 

329. F. IV. infra octavas solemnis (}) Corporis Christi (20 iunii 1498), 

lohanni de Nawos bona terrestria nobilis Gregorii Szrzedzienski in 
districtu Chelmensi sita, propter eius bello preterito non satisfactionem. 

230. Paulo de Dzektharzow bona terrestria hereditaria nobilium: lacobi Czu- 
bicz et lohannis Stanislai fratris sui de eadem Dzektharzow; Stanislai 
et lohannis de minori Dzektharzow germanorum dicti Cuncze, lohannis 
et Thome de Langów Sbroskowie in terra sita ac alia. 

331. F. VI. festi sanctorum Petri et Pauli apostolorum (29 iunii 1498). 

leronimo Braniczky bona nobilium: Barbarę Gladischowa in Schum- 
barg cum advocacia et Kopa et Stanislai Gladisch Koralowi (?) et Usczie 
in terra Biecensi sita quecunque et ubicunąue habent etc. 

332. F. IV. in crastino s. Alexii (18 iulii 1498), 

lohanni lordan de Zakliczin, bona terrestria alias sculteciam in 
Dragynya villa monasterii Cziricziensis famosorum: Alberti, Stanislai 
iuniorum germanorum et Catherine Morussowa, Annę et Stanislai, sor- 

20* 308 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

temąue ipsorum in ibidem omnesąue obligaciones eonim in terra G* 
coviensi sita aliaąue bona etc. 

333. F. III. antę festum s. Francisci (j oct. 14C7). 

Severino Herborth de Felstin notario nostro; sibi bona nobilium: 
N. Meliesko villam Podliessie necnon obligacionem Petri Brach, ąnao 
habet super villis: Zdwyzenie, Hronyow et Knithy in terra Leopoliensl 
sita ac alia etc. propter eorum bello nostro presenti Moldaviensi noD 
satisfactionem. 

334. Sabbato in crastino s. Bartholomei (2§ mig. 1498). 

Nicolao de Curoswanky castellano Siradiensi bona terrcstria h^ 
reditaria nobilis lohannis de Podliesie ibidem et Sroczkow in terra San- 
domiriensi sita ac alia etc. 

335. F. VI. post festum Assumpcionis ^loriosissime Yirginis Marie (7/ cat^. 
1498). 

Augustino de Chalow bona hereditaria seu reformacionem nobilis 
Annę relicte olim Chaliowsky ibidem in Chalow et alia. 

336. Sabbato post festum s. Mathei apost. et evang. (22 sept. 1498). 

Chebdc Nagorsky. Quemadmodum anno superiori fena tercia antc 
festum s. Michaelis (26 sept.) videlicet de anno domini millesimo qua- 
dringentesimo nonagesimo septimo existentes circa Soczaviensem ci\i- 
tatem dederamus nobili Chebde Gorsky terrigene nostro bona heredi- 
taria certorum nobilium, videlicet: Alberti Canyewsky plebani in Klob>'a, 
necnon obligacionem Alberti Lubyenyccky, quam habet in Zydow, in 
districtu Brzcsthensi sita propter eorum bello nostro, quod hinc gesa- 
mus, non satisfactionem; cjue bona cidem ipsi Chebde et nunc denuo 
damus et largimur graciose tenorc presencium mediante, per ipsum Cheb- 
dam ciusquc etc. 

387. Dic dominico post festum s. Mathei apost. et evang. (2j sipt. 149^)- 

Mathic Withoslawsky. Qucmadinodum anno superiori feria tercia 
antc festum s. Michaelis (26 sept.) de anno domini 1497 circa civitatcm 
Soczavicnsem in Moldavia dederamus nobili Mathie Withoslawsky etc, 
ut supra, Nicolai Warda, Stanislai et Mathie filiorum prefati Warde dc 
Dzywanowo et parva Swirczyno; honorabilis lohannis Mylewsky et so 
rorum ipsius, Casper Chorzewsky, Stanislai et Mathie germanorum dc 
Zyrzawy (?), Helie, Nicolai, Petri, filiastrorum prefati Ehe de Bylkowo et 
aliorum de ibidem, lacobi Mnych et uxoris eius de maiori Czyeschewo, 
in terra Plocensi sita... POSPOLITEGO RUSZENIA 3O9 

S38. F. II. post s. Mathei apost. et evang. (2^ sept, 14C8). 

lohanni de Senno castellano Malogostinensi, obligacionem nobilis 
lohannis Brach, quam habet in Swirzany, in districtu Leopoliensi sita 
de anno domini 1497 circa civitatem Soczaviensem in MoIdavia etc. 

339. F. V. die fesli translacionis s. Stanislai episcopi et martiris (27 sept. 1498). 

Andree Lipowsky bona nobilium: Stanislai Lasky in terra San- 
domiriensi et lohannis Dalang in terra et districtu Lublinensi et alia, 
quecunque et ubicunąue habent. 

340. F. VI. antę festum s. Martini (c nov. 1498). 

Zavissio de Conradziecz castellano Plocensi bona data propter ef- 
fugium de bello sine licencia Regie Mtis a loco ordinacionis, qui fuit 
circa Sandomiriam, nobilium: Alberti Myschowski, Andree Nischcziczski, 
Stanislai et lacobi fratrum de Borkowo 

341. Sabbato antę presentacionis Beatissime Yirginis Marie (ij nov, 1498), 

Thome Barthniczski vexillifero Plocensi data sunt bona propter 
eundem respectum nobilis Petri Gyzinski. ■>-^£lE^^^" 3IO MATERYAŁY DO DZIEJÓW II. 

AKTA PROCESÓW O DOBRA SKONFISKOWANE 

Z POWODU NIESŁUŻENIA WYPRAWY 

AJ Z R. 1497. 342. Sabbato post concepcionis Yirginis Marie proximo (p decettibris /^p;j. 

343. Magnificus dominus Nicolaus de Kamyenyecz, Martinus de Borzy- 
mów et lohannes de maiori Modlnicza iudices commissarii per serenissimum 
principem dominum lohannem Albertum dei gracia regem Polonie etc. dati cl 
deputati partibus infrascriptis audita proposicione generosi lohannis Libcranth 
fisici Regie Maiestatis pro villa Garlicza contra nobilem Stanislaum Doctordc 
de eadem Garlicza et ipsius Stanislai responsionem, dicentis, ąuomodo serenissi- 
mus dominus rex eum emisit liberum de eadem expedicione bellica, asscrcns 
se habere litteram eiusdem remissionis; et petivit sibi dari ad presenciam R^ 
Maiestatis; et domini prefati commissarii prefato Stanislao dedenint reponot 
eandem litteram remissionis Regie Maiestatis ad feriam sextam proximam post 
festum Nativitatis Christi proximum f>y dec). Et habent terminum prefate par- 
tes infra hinc ad feriam sextam proximam post festum nativitatis Christi proxi* 
mum iuxta litteras commissionis Regie Maiestatis et ąuerele M. 

344. Feria sexta antę festum Circumcisionis domini proxima (2C dec). 

345. Gener. lohannes de maiori Modlnicza subiudex terre, yicecapitaneos 
et iudex castri Cracoviensis, commissarius inter partes infrascriptas a Regia 
Maiestate assignatus et deputatus, terminum inter gen. lohannem Liberanth 
phisicum R. M. tamąuam actorem et nob. Stanislaum Doctorek hercdem de su- 
periore Garlicza partem citatam transposuit ad feriam sextam prox. post festum 
Epiphaniarum Domini prox. (12 tan.) propter absenciam magn. dni Nicolai dc 
Camyenyecz capitanei terre Cracov. principalis commissarii cause eiusdem, in 
eo vigore, prout hodie fieri debuit, rem et terminum conservando ^). 

346. Feria sexta infra octavas Epiphaniarum domini prox. 1498 (t2 um.). 

347. Magn. dnus Nicolaus de Kamyenyecz capitaneus terre Cracoviensis >) Por. nr. 32, 345, 347, 351. ») Por. nr. 32, 343, 347, 351. POSPOLITEGO RUSZENIA 3 1 1 

eneralis, commissarius inter partes infrascriptas per R. M. datus et assignatus, 
eriTiinum inter gen. lohannem Liberanth phisicum R. M. tamąuam actorem et 
lob. Stanislaum Doctorek heredem de superiori Garlicza partem citatam infra 
linc ad feriam secundam prox, (1$ ian.) vigore eiusdem commissionis trans- 
)osuit propter absenciam aliorum commissariorum cause eiusdem per R. M. depu- 
atorum, in eo vigore, prout hodie fieri debuit, rem et terminum conservando *). 

348. Sabbato in octava Epiphan. domini alias antę s. Prisce prox. (ij tan,). 

349. Magn. dnus Nicolaus de Kamyenyecz capit Crac. terre generalis, 
tamquam commissarius per R. M. partibus infrascriptis deputat us et assigna- 
tus, terminos inter nob. Petrum de Zwolicza heredem, R. M. attentorem, acto- 
renn et nob. Petrum Miethnyowski, Swianthoslaum Schaphski et Stanislaum 
Shulowski partes citatas propter absenciam aliorum commissariorum vel ad 
iniportacionem et expedicionem alie commissionis a R. M. et propter feli- 
cem adventum eorundem commissariorum in Cracoviam transposuit et parti- 
bus superius expressis assignavit, iure parcium illeso ^). 

350. Feria secunda antę festum s. Prisce prox. (j^ tan.). 

351. Ex quo nob. Stanislaus Doctorek de Garlicza superiori litteram 
R. M. contra generosum lohannem Liberanth phisicum R. M., quam hodie 
coram dnis commissariis videlicet magn. dno Nicolao de Camyenyecz capitaneo 
Crac. et gen. Martino de Borzymowicze procuratore Crac. generali et lohanne 
de maiori Modlnicza subiudice terre Cracov. reponere debuit, sicut in ulteriori 
termino per ipsos sibi dato et concesso. prout se excipiebat et evocabat, prout 
superius in hiis actis continetur, ąuomodo de expedicione bellica proxtme pre- 
terita per R. M. est dimissus, non reposuit, tunc ipsi dni commissarii iuxta 
commissionem R. M. bona in superiori Garlicza ipsius Stanislai Doctorek et 
alibi, ubicunąue haberet, exceptis tamen bonis regalibus, que pośsiderit, pre- 
fato domino lohanni Liberanth adiudicaverunt et ab ipso Stanislao propter 
ipsius inobedienciam eadem alienaverunt possessionemque et tenutam sibi 
decernentes, et ministerialem ad intromittendum in eadem bona quecunque de- 
derunt '). 

352. Feria quarta antę s. Prisce (7/ ian.). 

363. Gen. Nicolaus Czykowski de Wyslawycze actor contra gen. Mar- 
cum Ratholth de Skrzydlna heredem et tenutarium de Schafflary terminum 
ad commissionem R. M. talem, qualem hodie habere debuerunt, habent infra 
hinc ad duas septimanas iuxta mandatum litterale dnorum commissariorum 
ad commissionem R. M. dilatum secundum formam et tanquam ab actore per 
nob. Lucam Zebrzydowski*). ») Por. nr. 32, 343, 345, 351. ») Por. nr. 167, 362. ») Por. nr. 32, 343, 345, 347. 

*) Por. nr. 359, 366, 395, 407, 426, 433. — Star. pr. p. p. II nr. 4484. J 212 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

354. Feria ąuinta ipso die s. Prisce (i8 tan.). 

355. Gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. actor contra nob. Ni- 
colaum Shalowski tenutarium de Xanschnicze et Górka terininum habent ad 
commissionem R. M. a die hesterna per duas septimanas ad mandatum littenk 
dominoruni commissariorum in eo vigore, prout hodie fieri debuit, łure pa^ 
cium illeso ^). 

356. Sabbato ipso die ss. Phabiani et Sebastiani (20 tan.). 

357. Magn. dnus Nicolaus de Camyenyecz tamquam commissarius inter 
partes infrascriptas, videlicct inter nob. Nicolaum Sirakowski actorem ex uaa 
et nob. Ambrosium Odymka Strzeleczki de Strzelcze tutorem pueri olim Et 
sabeth laworska de Wrzampya heredis parte citata pro eo, quia dicta Elisabetk 
existens heres in Wrzampya de bonis dicti pueri in Wrzampya pro cxpc(ii- 
cione bellica nuper facta non interfuerunt, terminum inter ipsas partes infra 
hinc ad feriam ąuartam post domini ca m Letare prox. (28 tnart.) transposuit 
et pro illo tempore ex parte dicti pueri debent docere et res subsidiaies 
portare et allegare, ąuomodo sufficienter de prefatis bonis expcdicio ad bet 
lum nuper lapsum extitit, iure parcium illeso ^). 

358. Feria quarta antę festum purificacionis S. V. Marie prox. (^/ tan), 

359. G^w. Nicolaus Czykowski subpincerna R. M. actor contra nob. Mar- 
cum Rathoith de Skrzydlna heredem et tenutarium de Schaphlari terminimi 
habent ad commissionem R. M. infra hinc ad feriam quartam prox. post domin. 
Reminiscere prox. (I4 mart.) iuxta mandatum litterale dnorum commissario* 
rum et iuxta acta, in eo vigore, prout hodie fieri debuit, iure parcium iUcso, 
de consensu ipsarum parcium ^). 

360. Gen. Nicolaus Czykowski subpincerna R. M. actor contra nob. Ni- 
colaum Schalowski tenutarium de Xaschnicze et Górka terminum habent .... 
ad feriam (juartam prox. post dominicam Reminiscere (14. mart.)% 

361. Acta coram ma^nifico et generosis Nicolao de Kamyenyecz capi- 
taneo Crac. et Martino de Borzimow procuratore ac lohanne de Modlnycza 
subiudice Cracov. generalibus feria sexta antę dominicam reminiscere (c mott) 
tanąuam commissariis ad infrascripta per R. M. deputatis. 

362 ^) Schawski in presenciam ipsorum dnorum commissariorum, 

citaverat ad commissionem R. M. pro bonis in Schawa, ex ąuibus eum ad 
expedicionem bellicam novissime in Moldaviam factam cum terrigenis certis 
transeuntibus non transivisse asseruit coram R. M., nec expedivisse, prout *) Por. nr. 192, 360, 384, 413, 545, 548. *) Por. nr. 165. 

3) Por. nr. 353, 360, 395, 407, 42O, 433. — Star. pr p. p. U nr. 4484. 

*) Por. nr. 355, 384, 413, 545, 548. ^) Początek nieczytelny. POSPOLITEGO RUSZENIA 3 1 3 

jbuit, et que ad eius assercionem R. M. sibi Petro donavit, prout lacius in 
tera donacionis continetur; igitur comparente dieto Schapski tunc coram 
refatis dnis commissariis dixit, se iam a duodecim annis nichil habere in 
Ua Schawa, eo quod nobili lanussio de Msthow modo commutacionis per- 
ctue bona alia extra Schawam cum additamento pecuniarum recipiendo com- 
iutavit, prout idem lanussius coram prefatis dnis commissariis iura ad hoc 
ifBciencia demonstravit, et prout iura eadem lacius canunt. Cuibiis domini 
Dnnmissarii prefati iuribus inspectis et exauditis, prefatum lanussium iii bonis 
redictis decreto suo medianie dereliąuerunt; possessionem eorum iuxta iura 
Lia sibi adiudicantes, prefatoąue Swianthosiao Schawski ad instanciam prefati 
etri de Zwolicza, quantum pro bonis in Schawa, pro ąuibus eum citaverat, 
acem adiudicaverunt et Petro silencium indixerunt *). 

303. Quemadmodum nob. lohannes Lodzinski ad instanciam nob. Petri 
e Zwolicza in presenciam dnorum commissariorum citatus fuerat ad commis- 
ionem R. M. pro causa lacius in citacione commissariorum contenta, pro qua 
lonuni sibi sicut ad diem hodiernam ad interrogandum receperant, eo, quod 
Jem Lodzinski litteras dni pallatini Crac. demonstrabat, quod iuxta facultatem 
>onorum uxoris sue in Myetbniow ad belłum Moldaviense novissime habitum 
lehite expedivit, extunc ad inlerrogacionem factam R. M. dno capitaneo Cra- 
:uv. et parti commisit rescire perfecte, si de bonis predictis debite expedivit, 
juod debet fieri infra hinc per duas septimanas, pro quo termino partes eciam 
)redicte ad decretum parere hic coram dnis commissariis debent sub ammis- 
>ione sue cause. 

364* Prout nob. Stanislaus Sulowski ad instanciam nob. Petri de Zwo- 
licza in presenciam dnorum commissariorum immediate suprascriptorum citatus 
ąuerat pro eo, quod de bonis suis ad bellicam expedicionem novissime in Mol- 
daviam factam non expedivit, que bona ipsi Petro R. M. donavit, prout lacius 
in litteris donacionis R. M et in littera citacionis continetur. In qua causa cum 
as^^eruisset idem Sulowski coram dnis commissariis, nichil habere bonorum 
propriorum, sed de solo illo vivere, quod sibi frater eius daret, qui frater eius 
de bonis omnibus suis bellice expedicioni servivit debite, ex tunc dni commis- 
sarii ad interrogandum sibi receperunt, quid essent facturi. Tandem ad inter- 
rot^acionem factam R. M. dno capitaneo ....*) habuit divisionem cum fratre 
suo, et si singulariter in parte sua per tres annos pane suo usus est, quod 
debet fieri infra hinc per duas septimanas, ad quod tempus prefate partes 
parere debent ad decretum sub ammissione sue cause'). 

365, Fena quarta antę oculi (14 mart.). 

366. Postquam gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. iuxta litte- 
ram citacionis lacius canentem proposuisset per procuratorem suum adversus •) Por. 167, 349. •) Luka w księdze. •) Por nr. 167, 373, 417. 314 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

gen. Marcum Ratholth de Skrzidlna pro eo, quia ipse ad bellum Moldavicije 
proKime preteritum de bonis suis non expedivisset, que bona R. M. sibi Nico- 
lao Czikowski racione eiusmodi sue non expedicionis donavit, prout littcrł 
donacionis R. M. lacius in se continet, et ipse de eisdem bonis sibi conc - 
cendere nollet, extunc procurator ipsius Marci dixit: ccce ego offero comm--- 
sionem R. M., in qua plures commissarii vestris dominacionibus adiuncti d 
assignati sunt, et pono inhibicionem R. M., quod non teneor solum coran 
dominationibus vestris tanquam commissariis respondere, ex quo alii commu* 
sarii in littera commissionis descripti non sunt presentes. Ad quod idem N:c'- i 
laus Czikowski dixit per suum procuratorem : si tibi fuerunt alii commis^iar. 
necessarii, quare eos tibi non conduxisti. Sed ex quo hic le indidisti in tr^ ^ 
minos, alias wrocziless szif, ideo hic mihi teneris respondere coram istis d-r- 
commissariis. Et stante Ratholdo et per procuratorem suum se modo supcri.N 
descripto defendente ipse Nicolaus Czikowski per suum procuratorem diKt: 
Ecce dni commissarii pono memoriale et pęto michi decerni id, quod iuris, ex 
quo michi hic coram dominacionibus vestris non vult respondere. Igitur dn 
commissarii sibi ad interrogandum receperunt, si hic iam coram ipsis debet rey 
pondere dominus Marcus in absencia aliorum commissariorum, seu eciam corafii 
his et aliis ad hos in commissione R. M., quam ipse Marcus presentavit, a i 
iunctis; et habent terminum una cum interrogacione ad diem crastinum '). 

367. Feria quinta antę Oculi (15 mart.J. 

368. Omnes termini et cause una cum interrogacionibus ... transponun 
tur i' fra hinc per duas septimanas ... exceptis novis causis, que in prcbci- 
ciam dnorum commissariorum ad commissionem R. M. devenirent. 

369. Feria sexta antę Oculi (16 mart.). 

370. Omnes termini ... cadentes in diem hodiernum et dies sequente>! 
transponuntur a die hesterna per duas septimanas ... j 

I 

371. Feria sexta antę Letare (2j mart.). 

372. Postquam nob. Petrus de Zwolicza armorum R. M. attentor nob. 
lohannem Lodzinski in presenciam dnorum commissariorum . . . Nicolai dc 
Kamyenyecz Crac. et Sanocensis capitanei, Martini de Borzimow procuratun> 
et lohannis de Modlnycza subiudicis Cracoviensium generalium citasset pro e«>, 
quia ipsum asserm't non debite expedivisse in bellum Moldaviense prox. pre- 
teritum de bonis uxons sue de Miethnyow, que bona sibi R. M. propter eiii>. 
modi non debitam expedicionem donaverat, igitur, ex quo ipse lohannes L^ 
dzinski testimonio sufficienti et littera dni pallatini Crac. probavit, quia dcbitc 
ut debuit, iuxta facultatem bonorum prefatorum in Methnyow ad bellum pr^ 
fatum expedivit, extunc ipsi commissarii ipsum lohannem Lodzinski in prc- 

») por. nr. 353, 359, 395, 407, 426, 433. — Star. pr. p. p. II. nr. 4484. POSPOLITEGO RUSZENIA 3 « 5 

tis bonis decreto suo mediante dereliquerunt et possessionem eidem lohanni 
iiudicaverunt pactficam, predictoqne Petro pro eisdem bonis silencium per- 
etuum imponentes. 

373. Ex decreto dnorum commissariorum, videlicet Nicolai de Cacnye- 
yecz Crac. et Sanocensis cap. Martini de Borzimow procuratoris et lohannis 
c Modlnycza subiudicis terre Crac. generalium. per R. M. inter partes infra- 
:riptas deputatorum, nob. Petrus de Zwolicza armorum R. M. attentor debet 
ocere testibus idoneis infra hinc per duas septimanas, ąuomodo tiob. Stanislaus 
►ulowski iam cum fratre suo nob. Thoma divisionem ab annis aliąuot accepit. 
t quod ąuilibet eorum suo pane utitur, et hoc occassione bonorum, pro qui- 
lus iuxta donacionem R. M. ipsum Stanislaum in presenciam dnorum. com- 
nissariorum citaverat. Et ex adverso ipse Stanislaus Sulowski eciam testibus 
doneis et probacione sufficienti docere debet, quomodo ipse nuliam divisionem 
idhuc cum prefato Thoma fratre suo fecit, nec est divisus cum eo. et termino 
idreniente, cuius probacio per testes seu documentum erit melior, ille bona 
>refata, pro quibus accio vertitur, per decretum dnorum commissariorum per- 
)etue optinebit. Et habent terminum ipse partes cum documento infra hinc 
>er duas septimanas ^). 

374. Acta in presencia dominorum commissariorum videlicet Nicolai de 
Camyenyecz Crac. et Sanocensis cap., Nicolai Strasch de Białaczów iudici^ et 
lohannis de Modlnycza subiudicis Crac. generalium, feria quarta antę ludica 
(28 mari,). 

375. Quemadniodum magn. dnus Sbigneus de Thanczin succamerarius 
Crac. gen. Petrum Ylinski in presenciam dnorum commissariorum suprascrip- 
torum citaverat pro eo, quia ipsum asseruerat coram R. M. in bello Molda- 
viensi prox. preterito non interfuisse nec expedivisse de bonis suis. que habet, 
ad ipsum bellum. que bona R. M. ad assercionem ipsius Sbignei sibi donaverat, 
prout littera donacionis lacius in se continet, extunc idem Petrus Ylinski in 
termino sibi coram prefatis commissariis assignato comparens litteras sufficien- 
tes R. M. sub sigillo impresso, quarum tenor inferius descriptus est, coram 
eisdem dnis commissariis presentavit, per quas R. M. eum de bello dimisit libe- 
rum; quibus litteris dni commissarii visis et exauditis ipsum Petrum YHnski 
in bonis eius dereliquerunt, possessionem eorum pacificam sibi adiudicantes, et 
in robore suo litteras regias remanserunt pacemque sibi ex parte dni Sbignei 
quantum pro bonis predictis indiderunt. Litterarum autem regiarum tenor 
est iste: 

lohannes Albertus Dei gracia rex Polonie, supremus dux Lithuanie, Rus- 
sie, Prussieque dominus et heres. Significamus tenore presencium, quibus expfdit, 
universis, quia nob. Petrum Ylinski propter certos respectus a presenti bellica •) Por. nr. 167, 364, 417. 3l6 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

expedicione absolyimus et liberum dimittimus presentibus litteris nostris. li 
cuius rei testimonium sigillum nostnim presentibus est subimpressum. DatoJ 
in castris circa Glynyaiiy feria secunda infra octavas s. lohannis Baptiste 
(2Ó iunii) anno dni 1497. regni vero nostri anno ąuinto. Relacio veneralA 
Yincencii de Przeramb R. P. vicecancellarii. 

376. Acta in presencia dnorum commissariorum Nicolai de Camyenyea 
Crac. capitanei, lohannis de Modlnycza subiudicis terre Crac. et Nicolai de 
Brzezie feria quinta antę iudica 1498 (2c mart). 

377. Postąuam nob. Andreas Sandek de Thomaschkowicze iuxta dtł- 
cionem litteralem dtiorum commissariorum suprascriptorum per R. M. dq)ati« 
torum proposuisset contra laboriosum lohannem Nyemyecz kmethonem <k 
Thomaszkowicze pro eo, quia ipse de bonis suis, videlicet de laneo agri pQf> 
sessionato, quem habet in Thomaszkowicze, ad bellicam expedicionem prot 
in Moldaviam habitam non expedivit, nec solus eidem bello, ut debuit, into*- 
fuit, que bona seu laneum agri prefatum R. M. sibi Andree propter inobedicfr' 
ciam dicti Nymyecz tamquam ad suam Serenitatem iuste et legitime devoliitt 
iuxta statuta regni donavit et ipse sibi iuxta donacionem R. M., prout ladus 
in littera donacionis regie continetur, de eodem laneo condescendere nolfct, 
igitur dni commissarii suuradicti causa et proposicione dicti Andree esauditi 
invenientes ex rcsponsis dicti Nyemyecz eum non expedivisse ad bellum pre* 
fatum, nec eidem interfuisse, prout de iure debuit, predictum laneum agri ipsias 
dieto Andree Sandek iuxta litteram donacionis R. M. decreto suo mediantc 
adiudicaverunt perpetue possidendum, cum omni iure et toto dominio et om- 
nibus et singulis proprietatibus ab antiquo quomodolibet ad dictum laneum 
agri pertinentibus, prout eundem idem Nyemyecz tenuit, habuit et possidebat; 
et iam ministerialis datus est sibi Andree Sandek per dnos commissarios ad 
intromittendum \ 

378. Acta in presencia dnorum commissariorum Nicolai de Camyenyea 
Crac. et Sanocensis cap., Martini de Horzimow procuratoris et lohannis dc 
Modlnyc/a subiudicis Crac. generalium, feria quarta antę Iudica (28 marł.), 

379. Nob. Nicolaus Chełmski actor contra nob. Nicolaum Gelen, FauluB 
Bantkowicz, lohannem Dudon, Annam Domenicowa, lohannem, Petrum, Albc^ 
tum et Nicolaum dictos Trincovie, Nicolaum Dobroslaw, Stanislaum Czecboo» 
Albertum, Catherinam Dominicowna, Nicolaum Voyek, Annam consortem nob. 
Chwalanda Chechelski, Albertum Voytal, Albertum Godula, Katherinam filiam 
Alberti Dnyk de Banthkovicze et Radvanovicze heredes, et laboriosos: Sta- 
nislaum Pyotrovicz, Petrum Chochoł dictos kmethones de Sczlari tcrminum 
peremptorium habent dilatum per nob. Nicolaum Ossowski infra hinc ad feriam 
ąuintam antę domin. Ramispalmarum prox. (j apr.) in eo vigore, prout hodic *) Por. nr. 305. Star. pr. p. p. II nr. 4494. POSPOLITEGO RUSZENIA 3 I J 

ab>ere debuerunt, alias iuxta citaciones dnorum commissariorum per R. M. 
li hoc deputatorum ^). 

380. Omnes termini ... transponuntur ... ad diem crastinum, et hoc 
ropter aliorum commissariorum absenciam. 

38 1 • . . . ^) Nicolai dc Camyenyecz cap. Crac. et Sanocensis, Martini de 
Borzymów procuratoris et lohannis de Modlnicza subiudicis terre Crac. gene- 
alium, feria quinta antę ludica (2c mart.). 

382. Postquam nob. Petrus de Chleviska heres subpincerna illustrissimi 
»rincipis dni ducis Sigismundi etc. ad commissionem R. M. occassione non 
xpedicionis bellice in Moldaviam prox. preterite citasset nob. lohannem filium 
lob. olim Bernardi Kanya de Wrzosovicze, et dni commissarii prefati revisis 
ittcris sufficientibus palatini Crac, in quibus continetur, quod prefatus lohannes 
iiius olim dni Bernardi Kanya bellicam expedicionem sufficienter et debite de 
psius bonis omnibus, ubilibet per ipsum habitis, expedicionem servivit, et id- 
:irco ipsum dnum Petrum de Chleviska ad citacionem commissionis R. M. 
ivasit, unde ex eo dni commissarii prefati sibi lohanni prefato pacem in suis 
3onis habere adiudicaverunt ^). 

383. Acta in presencia commissariorum videlicet Nicolai de Camyenyecz 
uap. Crac. et Sanocensis Nicolai Strasch de Białaczów iudicis et lohannis de 
Modlnycza subiudicis terre Crac. generalium, feria quinta antę ludica (2C marł.). 

384. Postquam gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. iuxta cita- 
cionem litteralem dnorum commissariorum suprascriptorum proposuit per pro- 

curatorem suum contra nob. Nicolaum Schalowski pro eo, quod ipse ^) 

proxime preteritum non expedivit, que bona R. M. sibi Stanislao (s) Czikow- 
srci donavit racione eius inobediencie, extunc idem Nicolaus Schalewski dixit 
se in eisdem bonis nichil habere eo, quod ea Laganowski obligavit, qui La- 
ganowski bello interfuit et ibidem remansit. Ad quod iterum Nicolaus Czikow- 
ski dixit, quia ipse Schalowski eadem bona obligavit iam post missionem res- 
tiuui, et hoc fecit in contractu ideo, ut solus non equitaret. Et iterum Scha- 
lowski dixit: ego volo probare, quod prefata bona aduc antę restium missio- 
nem obligavi, et non feci ob aliquem contractum, et quod non feci in con- 
tractu, volo super hoc ius facere taliter, prout ius decernet. Quam causam dni 
commissarii sibi ad interrogandum receperunt et ad resciendum de missione 
restium; et habent terminum unacum interrogacione ad diem crastinum, nulli 
parcium iure nocendo ^). 

386. Postquam gen. Petrus de Chlewiska subpincerna illustr. dni ducis ») Por. nr. 437, 439—440, 443—440. — 441, 507, 573. — 319, 447, 472, 485 — 1O2, 
448. — 162, 438, 496. *) Początek nieczytelny. ^) Por. nr. 178. 

*) Początek karty nieczytelny. *) Por. nr. 355, 360, 413, 545, 548, 3 I 8 MATETYAŁY DO DZIEJÓW 

Sigismundi coram dnis comniissanis Nicolao de Camyenyecz cap. Crac, Mar- 
tino de Borzimow procuratore Crac. et lohanne de Modlnicza subiudice Icnc 
Crac. contra nob. Marcissium de Miroschow iuxta cittacionem litteralem pro- 
posuisset, quomodo ipse de bonis suis non expedivisset ad bellum prox. pre 
teritum Moldaviense, nec solus eidem, ut debuit, interfuisset, que bona radonc . 
eius inobediencie sibi Petro R. M. donavit, prout littere donacionis R. M. et 
cittacio dominorum commissariorum lacius in se continet, extunc ipse Maroy 
sius dixit : quia ipse cum fratre suo nob. olim Nicolao de Miroschow non fu:: 
exdivisus in bonis suis predictis nec post mortem eius cum filiastro suo nob 
lacobo, qui bellum ipsum intercessit, prout debuit, de bonis prefatis, volens j 
probare sicut ius decerneret. Extunc domini commissarii prefati decreveniat 
quod ipse Marcissius debebit metquartus cum tribus testibus idoneis doccrt 
quod non fuit divisus cum olim fratre suo nec usus est quilibet eorum seor 
sum pane suo per tres annos, et similiter nec [cum] filiastro suo fuit d]visu$; et 
postea ipse filiaster ipsius debebit docere bonis hominłbus, penes quos in bcllo 
fuit et bellum intercessit. Et habent terminum cum documento ad feriam quin- 
tam post dominicam Conductus Pasce prox. (26 apr.), iure parcium illcso 

386. Postquam gen. Stanislaus Schafranyecz de Pieschkowa Skala capi:. 
Nowe Civitatis Korczin contra famatam Katherinam Grabussowa in prescndam 
dnorum commissariorum Nicolai de Kamyenyecz capit. Crac. et lohannis dc 
Modlnycza subiudicis terre Crac, proposuisset iuxta citacionem litteralem pro 
eo, quod non expedivisset ad bellum Moldaviense proxime preteritum de U- 
nis suis hereditariis, videlicet Wirzchowiska et Wolia, que bona R. M. racionc 

eiusmodi non expedicionis sibi Stanislao donavit extunc Kathenna dixit 

per suum procuratorem, quia ipsa expedivit, et demonstrabat litteras dni pa;- 
latini Crac, in quibus continetur, quod unum hastarium expedivit, prout eedcm 
littere lacius in se continent. Extunc iterum procurator Stanislai Schaflfranyea 
dixit, quia licet habet litteras et expedivit, attamen non debite de bonis pre- 
fatis expedivit. Ideo sibi dni commissarii receperunt ad interrogacionem, si de- 
bite de bonis expedivit prefatis; et habent terminum una cum interrogadonc 
ad diem crastinum, nuUi parcium iuri nocendo '^). 

387. Postquam gen. Stanislaus Schafranyecz capit. Nove Civitatis pro- 
posuit iuxta cittacionem litteralem dnorum commissariorum Nicolai dc Camye- 
nyecz cap. et lohannis de Modlnycza subiudicis Cracov. contra nob. lohanncm 
et Stanislaum fratres dc Wirzbicza heredes et tenutarios de Siecziechoyiczc 
pro eo, quod non expedivissent de bonis suis prefatis ad bellicam expedicioncm 
noYissime in Moldaviam factam, que bona R. M. racione eorum inobediencie 
prefato Stanislao Szaffranyecz donavit, prout citacio et littera donacionis R. M. *) Zapiska przekreślona: Petrus de Chleviska liberum dimisit et terminum delerc fccit. Tor 
nr. 178. ■) Por. nr. 243, 408, 427, 434 (i ibi). POSPOLITEGO RUSZENIA 3 1 9 

icius in se continet, extunc procurator dictorum fratrum dixit: ecce ego pono 
tteras dni palatini Crac, in ąuibus stat, quod expediverunt ipsi fratres ad 
lellicam expedicioneni. Sed quia littere eiusmodi dni pallatini fuerunt lacerate, 

ieo dni commissarii ^) infra hinc ad sex septimanas, quod debent litteras 

neliores dni pallatini Crac. reponere; et habent terminum una cum reposicione 
itterarum meliorum hinc ad sex septimanas *). 

388. Postquani gen. Stanislaus Schaflranyecz capit. Nove Civitatis in 
)resencia dnorum commissariorum Nicolai de Camyenyecz capit. Crac. et lo- 
lannis de Modlnycza subiudicis Crac. proposuisset contra nob. lohannem Opath- 

cowski pro eo, quod ipse de bonis suis in Wazlin non expedivisset 

;xtunc ipse lohannes Opathkowski dixit, quia bona prefata iam a tribus annis 
)bligavit, nec ea habet in sua possessione, et demonstrabat inscripcionem sue 
3b]igacionis, quam dni commissarii ezaudientes decreverunt, quia, ex quo ipsa 
)ona a tribus annis obligavit, non tenebatur ad bellum ex eis servire et pa- 
rem habere debebit pro eis ab ipso dno Stanislao Schaflranyecz. Sed quia idem 
lohannes Opathkowski bello non interfuit, prout solus recognovit, ideo, si ali- 
qua alia bona habet, de quibus in bello non fuit, prefato dno Stanislao adiu- 
dicaverunt ^). 

389. Quemadmodum gen. Petrus Chlewiski in presenciam dnorum com- 
missariorum Nicolai de Camyenyecz et lohannis de Modlnycza subiudicis terre 
Crac. nob. Elisabeth de Coczunow cittaverat pro bonis ibidem in Coczunow 
... de quibus eam ad bellum prox. preteritum non exped!visse asseruerat, 
cxtunc quia eandem esse innocentem solus recognovit, ideo eandem liberę de 
predictis bonis dimisit dimittitque, et eam amplius pro eis non debebit impedire. 

390. Postquam gen. Petrus Chlewiski iuxta citacionem litteralem dnorum 
commissariorum Nicolai de Camyenyecz cap. Crac, Martini de Borzimow pro- 
curatoris et lohannis de Modlnycza subiudicis Cracoviensis generalium propo- 
suisset contra nob. Yalentinum de Narama pro eo. quod non expedivisset ad 
bellicam expedicionem novissime in Moldaviam factam de bonis suis, que bona 
R. M. racione eius inobediencie sibi Petro donavit . . . extunc ipse Yalentinus 
(iixit, quta ego non tenebar ad huiusmodi expedicionem, nam frater meus, cum 
quo ego divisionem in bonis non habeo, bellum licite expedivit. Igi tur dni com- 
missarii decreverunt, quod ipse Yalentinus debet docere mettercius cum duo- 
bus testibus idoneis medianie iuramento corporali, quod cum fratre non est 
(iivisus nec usus est quilibet eorum singulariter suo pane per tres annos; et 
habent terminum una cum documento a feria tercia post dominicam Conductus 
Pasce prox. per unam septimanam (i maii).*) ^ Początek karty nieczytelny. ') Por. nr. 243. 
') Por. nr. 253. *) Por. nr. 178, 495, 522. 320 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

391. Postąuam gen. Petrus Chlewiski iuxta citacionem litteralem dnorjT 
commissariorum Nicolai de Camyenyecz cap. Crac, Martini de Borzimow pr- 
curatoris et lohannis de Modlnycza subiudicis Crac. proposuisset contra no. 
Nicolaiim Zielonka heredem de Miroschow pro eo, quod non expedivissct iJ 
bellicam expedicionem nov!ssime in Moldaviam habitanr) nec eidem interfuiss.: 
que bona racione eius inobediencie sibi Petro R. M. donavit ..., extunc ip^c 
Nicolaus dixit: quia frater meus lacobus, qui mecum non est divisus» beliua 
expedivit, servivit et in bello remansit. Igitur dni commissarii decreverunt, qucHJ 
idem Nicolaus debet doccre mettercius cum testibus idoneis, quomodo noo 
fuit cum fratre suo divisus, et quod non usus est eorum quilibet pane i^o 
a tribus annis. Et habent terminum una cum documento infra hinc a ferw 
tercia conductus Pasce proxima per unam septimanam, nulli parcium iuri n- 
cendo (i tnati). 

392. Gen. Petrus Chlewiski proposuit iuxta citacionem litteralem com- 
missariorum, videlicet magn. Nicolai de Camyenyecz cap. Crac, Nicolai Je 
Brzezie, Martini de Borzimow procuratoris et lohannis de maiori Modlnycza 
subiudicis Crac. generalium. actor, contra laboriosum Petrum de Sbiluthovk/c 
pro eo, quia tu post nobilem olim Andream de Zbiluthowicze heredem tenes 
et possides bona hereditaria etc, prout lacius eadem citacio obloquitur. et 
adiunxit, quod idem Andreas sanus existens reversus est a fluvio Pruth, n •■» 
adserviendo bellum, cum nunciis, videlicet Logofieth etc, qui missi fucrunt m 
Leopolim, sed absque scitu et licencia R. M., dni palatini Crac ac camp.u • 
ctoris exercitum R. M., et in redeundo a casu mortuus est in Rohatin. (^un.i 
probare voluit, prout ius decerneret. Et pars citata respondit, quia idem .\n 
dreas satisfecit servicio belli proxime preteriti. quia fuit circa ordinacionem <t i 
loco suo, ubi ordinalus fuit, fiebat in expedicione, sed infirmitate nimta preyet.tii" 
per suos collcgas ductus est a fluvio Nyester usque ad rippam fluvii Pruth. c' 
ibidem, quia moriturus sperabatur, per eosdem suos coUegas relictus est. (Jii<- ^ 
tabernatores de Halicz ab exercitu redeuntes secum receperunt. et <]uod in K«- 
hathin mortuus est. Quod probare voluerunt. prout ius decerneret. et testil 'i>. 
quos iiominaverunt: Nicolao Borowski, lohanne Sthawiski, Andrca Wazmski. Kt 
dni commissarii exaudita proposicione et responsione receperunt eis ad intt"rr'» 
gandum. Et habent prefate partes terminum unacum interrogacione a feria tcrii* 
prox. post dominicam Conductus Pasce prox. per unam septimanam (r mj:-' 

393. Proposuit iuxta citacionis litteram commissariorum, videlicet ma^n 
dnorum Sbignei de Thanczin succamerarii et Nicolai de Camyenyecz capit. k 
gen. lohannis de Modlnycza subiudicis terre Crac. generalium nob. Seba>ti.v 
nus de Oleszniki actor contra Katherinam Krabuschowa civem de Cracovi.ł. 
heredem de utroque Wyrzchoviska et tenutricem de Strzalkovicze pro eo, (|u.a 
ipsą indebite servivit seu expedivit de bonis suis prefatis ad bellum Wolda- 
viense prox. preteritum, quia unum sagittarium de bonis prefatis, valentibu> POSPOLITEGO RUSZENIA 32 I 

ri^nta marcas annuatim. et obligacione tantum expedivit, et affectabat sibi 
eccrni per dnos commissarios, quod iustum fuerit, seu predicta bona adiudi- 
ari racione indebite expedicionis de eisdem. Ex adverso procurator prefate 
watherine Krabuschowa respondit: dni commissarii, dna Katherina satisfecit 
>ellice expedicioni, quia sacrittariuni iii eąno de bonis suis utraąue Wyrzcho- 
kiska expedivit, et offero corann vobis littcram dni palatini Cracoviensis, qui 
estatur, quod prelata dna Katherina expedivit de bonis suis, prout lacius ca- 
lem littera dni palatini testatur. Et affectabat sibi decerni evasionem. Et actor 
eplicando dixit: dni commissarii, hic dna Katherina reproduxit litteram dni 
>alatini Crac. testificantem, quod sagittarium tantum unum de bonis heredi- 
ariis utraque Yyrzchoyiska expedivit, et de obligacionibus, quas habet in Strzal- 
covicze non expedivit, nec satisfecit bellice expedicioni, quia non testatur dnus 
)alatinus Cracoviensis, quod prefata Katherina de obligacionibus expediret. 
it procurator dne Krabuschowa replicando dixit: dni commissarii, dna Kra- 
buschowa non magis habet de proventibus in Vyrzchoviska utraque, dumtaxat 
^uatuor marcas iuxta presens tempus. Et in Strzalkovicze nullam obligacionem 
habet. Super quo Sebastianns memoriale posuit, tt probabat inscripcionibus 
prefate Krabuschowa ex actis castrensibus. quod in eadem Strzalkovicze pre- 
fata Katherina habet obligaciones, quas coram dnis commissariis posuerat, et 
affectabat sibi decerni obligacionem in Strzalkovicze, quia de eisdem bonis non 
expedivit ad bellum. Et dni commissarii receperunt ipsis ad interrogandum, 
an prefate obligaciones sibi Sebastiano decerni debeant vel evasionem sibi Kra- 
buschowa. Et habent terminum prefate partes ad diem crastinum una cum 
interrogacione '), 

394. Acta in presencia dnv)rum commissariorum magn. dnorum Fetri de 
Curozwanki castellani Sandomiriensis et R. P. thezaurarii, Petri de Wissnycze 
mnrsalci R. P. et capitanei Scepusiensis, Nicolai de Camyenyecz Crac. et Sa- 
nocensis capitanei, Nicolai Sthrasch de Białaczów iudicis et lohannis de Modl- 
nycza subiudicis terre Crac. generalium fena quinta antę ludica 1498 (2C mart.). 

395. Postquam nob. Lucas Zebrzidowski tanquam procurator ex parte 
€(en. Nicolai Czikowski subpincerne R. M. proposuisset iuxta citacionem litte- 
ralem in presencia dnorum commissariorum suprascriptorum contra gen. Mar- 
cum Ratholth de Skrzidlna pro eo, quia ipse nec per [sc] nec per alium in 
bcUo Moldaviensi prox. preterito interfuisset nec, ut debuit, servivisset ad ipsum 
[et] propter eius non expedicionem et absenciam a bello prefato R. M. bona 

prefata ipsius Marci prefato Czikowski donavit dicens ultra hoc, si negare 

veilet, quod non fuit nec expedivit ad bellum: ecce pono litteram dni pallatini 
Crac. in qua continetur, quod non potuit ipse Marcus in regestro ipsius in- 
vemri, si fuisset in bello vel expedivisset ad bellum, et ultra hoc voluit pro- 
bare, prout ius decernet, nullum ius obmittendo. Extunc pars rea pef procura- *) Por. nr. 161, 409 — por. także nr. 386 u w. 

Arch. Kom. Mst. T. IX. 21 322 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

torem suum nob. lacobum Lubomyrski taliter contradisit, quia ipse Manw 
expedicioni bellice prefate satisfecit et hoc ex eo, quia ąuantutn pro persów 
sua R. M. ipsum dimisit liberum, prout huius dimtssionis R. M. coram vcstni 
dominacionibus litteras produco. ąuantum vero pro expedicione eius ad bellom, 
ipse satis bene expedivit iuxta consuetudinem bellicam. Et si necesse fiicri^ 
volo probare bonis hominibus secundum consuetudinem bellicam, quła ipselo- 
cavit locum suum servis in ordinem alias w schik ibi, ubi ordinati fuenint, aut 
probare volo, prout ius decreverit, nullum ius obmittendo. Extunc itenim pro- 
curator actoris dixit: volo mihi legi litteram dimissionis ipsius per R. M Et 
dum perlecte fuerunt littere, dixit: quamvis ipse dimissus sit, attamen debuk 
iuxta litteram iuxta facultatem bonorum suorum locare bellum, quod ipse nulla 
docet probacione nec litteris dni palatini. Ideo confido dominationibus Ycstris, 
quia decernetis prefata bona dni Marci iuxta donacionem R. M. dno Czikow- 
ski ad possidendum Et tandem dni commissarii sibi ad interrogandum rec^ 
perunt, utrum debeat ipse Marcus docere de expedicione bonis hominibus iuxla 
consuetudinem bellicam, aut littera dni palatini. Et habent terminum cum in- 
terrogacione ad diem crastinum *). 

396. Acta in prcsencia dnorum commissariorum vener. Yincencii de P^2^ 
ramb R. P, vicecancellarii, Nicolai de Camyenyecz Crac. et Sanocensis cap 
et Nicolai de Brzezie, die quo supra. 

397. Magn. Petrus de Curozwanki etc. actor per suum procuratorcm 
lacobum Lubomirski proposuit querelam iuxta citacionem; stans partis citaic 
Andree Kozmyrowsky procurator Lucas Zebrzidowski dixit: dni commissaiu 
Andreas Kozn^.yrowski in Kozmyrow, pro qua citatus est, pronunc nichil ha- 
bet, nec tenebat, nec possidebat bona prefata a data littere istius, quam re- 
pono coram vestris dominacionibus, sed soror ipsius, cui prefata bona a data 
eiusdem littere obligavit, que una cum matre sua tamquam indivisa ad belli- 
cam expedicionem prefatam expedivit de bonis prefatis, quam expedicioncm 
manifestam dno palatino Cracoviensi, cuius litteras demonstravit. Procurator 
actoris dixit in hec verba: coram dominacionibus yestris pono memoriale, quia 
hic procurator partis adverse non respondit ad proposicionem et querclam 
meam, quam exaudivit, sed tuetur se alienis inscripcionibus et litteris, ąuod 
sibi in subsidium venire non dcbebit. Et ego cum ista sorore et matre ipsins 
nichil a^ere debeo. Et exinde pęto, ut decernatur dno Petro de Curozwanki 
bona prefata in Kozmyrow iuxta citacionem et proposicionem meam. Et si 
quid in aliquo erit culpabilis dominus Petrus sorori aut matri ipsius Koziny- 
rowski, bene possessionatus est. ex omnibus iustificabitur ipsis. Et iterum pars 
citata respondit : e^^o hic non habeo alicuius procuracionem, nisi Andree Koz- 
myrowski, et sicut dixi, quia ibi nichil habet in Cozmyrow a data littere istius. 
quia sorori sue a data littere^ eiusdem obligavit. Quam causam dni commissarii 

>) Tor. nr. ;,5.^ 359, 300, 407, 42O, 433. Star. pr. p. p. Ii nr. 4484. POSPOLITEGO RUSZENIA 323 

ftts receperunt ad interrogandum, et habent terminum prefate partes una 
mn interrogacione ad diem crastinum ^). 

398. Nic. Czikowski actor contra nob. lohannem Radwański terminum 
^^^jbent curie ad diem crastinum iuxta citacionem curie et recognicionem mini- 

^erialis, prout recognoscet 2). 

399. Prout nob. Nicolaus Chełmski nob. Margaretham relictam olim la- 
jobi de Banthkovicze una cum Stanislao filio ipsius in presenciam dni capitanei 
2rac. tanąuam commissarii per R. M. deputati citaverat occassione bonorum in 
Santhkowicze, de quibus eam cum filio suo prefato ad expedicionem bellicam 
iwissime in Walachiam factam non expedivisse coram R. M. asseruerat, et 

~Jic bona ipsa R. M. sibi Nicolao donaverat; ex quo igitur certi testes coram 
pso dno capitaneo commissario et ipso Nicolao actore, videlicet Nicolaus Os- 
iowski et Stanislaus Nelka de ibidem, testati sunt, quod maritus ipsius prefa- 
tus olim lacobus in bello de bonis prefatis solus fuit et ibi remansit, extunc 
ipsG solus Nicolaus Chełmski stans personaliter eam de citacione pro dictis 
bonis liberam cum filio suo prefato et aliis pueris suis dimisit, promittens eam 
implius pro eisdem bonis non impedire^). 

400. Postquam gen. Stanislaus de Conyeczpolie gen. Przedborium de 
eadem Conyeczpolie citacione litterali dnorum commissariorum per R. M. de- 
putatorum, ut coram ipsis comparuisset, citasśet, videlicet coram magn. Petro 
3e Wissnicze marsalco R. P. et capitaneo Scepusiensi, Sbigneo de Thanczyn 
luccamerario Crac. et Nicolao de Can)yenyecz Crac. et Sanocensi capitaneo 
pro bonis hereditariis in villis Carnyow, Luczicze, Deschno, Wazlin, que bona 
racione ipsius Przedborii inobediencie et absencie a bello Mo)daviensi prox. 
preterito R. M. tanquam ad suam R. M. iuste et legittime devoluta sibi Stanislao 
clonavit, prout littera donacionis R. M. lacius in se continet, et ipse Przedbo- 
rius in termino sibi in littera citacionis assignato, videlicet feria sexta antę 
dominicam Letare (2j mar/.) non comparuisset, extunc idem Stanislaus eun- 
dem Przedborium in contumacia prima iudicialiter condempnavit, prout hecea- 
dem condempnacio in actis commissarialibus contenta in se continet. Tandem 
et secundo idem Stanislaus prefatum Przedborium citacione alia litterali pre- 
Fatorum dnorum commissariorum ut coram ipsis, sicut die hodiema, tanquam 
in termino peremptorio comparuisset, citavit, et postquam ipse Przedborius in 
termino peremptorio sibi pro die hodierna assignato non comparuisset, extunc 
prefati dni commissarii bona prefata ipsius Przedborii in Carnyow, Luczicze, 
Deschno et Wazlin iuxta litteram donacionis R. M. prefato Stanislao decreto 
mo mediante adiudicaverunt, possessionem eorundem sibi decernentes, et mi- 
listerialem Albertum Smach de Polukarczicze ipsi Stanislao addiderunt ad in- 
:romittendum in bona prefata^). 

*) Por. nr. 263, 404, 412, 419. *) Por. nr. 410, 414. ■) Por. nr. 458. *) Por. nr. 308. 

21* 324 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

401. Prout gen. Petrus de Chlewisska nob. Blasium de Pirocziczc :n 
presenciam dnorum commissariorum, videlicet Nicolai de Camyenyccz cap 
Crac. Martini de Borzimow procuratoris Crac. et lohannis de maiori Modlny 
cza subiudicis terre Crac, citasset pro eo, quia ipse de bonis suis ibidem in 
Piroczicze ad bellicam expedicionem novissime in MoIdaviam factam non ex- 
pedivisset nec solus eidem interfuisset, que bona R. M. racione sue huiusmodi 
non expedicic)nis et absencie sibi Petro donaverat, extunc, quia ipse Pctru^ 
ex se ipso solus cognovit ipsurn Blasium non fuisse divisum cum fratre suo. 
qui bello prefato interfuit, ideo eundem Blasium de citacione, qua ipsum pr 
prefatis bonis citayerat, liberum dimisit, nec debebit eum amplius pro dict> 
bonis impedire. 

402. Omnes alii termini commissariales . . . in diem crastinum rcponuntur 

403. Feria sexta antę ludica (jo mart.). 

404. Ad interrogacionem dnorum commissariorum. videlicet ven. di: 
Yincencii de Przeramb vicecancellarii R. P., Nicolai de Camyenyecz Crac. t\ 
Sanocensis cap., Nicolai de Brzezie, factam in causa magn. Petri de Curozwanki 
castellani Sandomiriensis R. P. thezaurarii, quam cum nob. Andrea Ko^smy- 
rzowski habet pro bonis in Cossmyrzow sibi per R. M. datis, pro quibus coram 
prefatis dnis commissariis iuxta citacionem litteralem ipse dnus l^etrus propo- 
suerat, que se sic habet: qui te citat pro eo, quia tu partem bonorum tuoruni 
hereditariorum in Cossmyrzow, te concernentem. importune alias upornye tenes, 
que bona partis tue iure terrestri et communi laudo et statuto ad R. M. prop- 
ter tuam non servicionem alias nyesluzenya ad expedicionem bellicam prosinr* 
ad Yalachiam factam et preteritam sunt devoluta. Que prefata bona sortis tue 
ad R. M. iure terrestri devoluta R, M. prefato magn. Petro dedit et donavit, 
prout hoc littera donarionis eidem magn. Petro per R. M. super prefata bona 
sortis tue dnta lacius canit et obloquitur. Et tu prefata bona sortis tue impor- 
tune alias upot-nye iuxta donacionem R. M. eidem magn. Petro non vis eon 
descendere, quam tuam non condescensionem predicte sortis tue in Cossmy- 
rzow pensat sibi sicut triginta marcas ad utilitatem cuiuslibet anni, et in to- 
tidem ipsum dampnificas, iudicialiter responsurus. R. M. cum dnis consiliani^ 
ad interrogacionem dnorum commissariorum, ut supra, decrevit dno Petro de 
Curozwanki etc. iuxta suam citacionem intromissionem in Cossmyrzow contra 
personam duntaxat Andree CossmyrzoWski, ad quod memoriale positum cst. 
et iudicium suscepit Et datus est ministerialis ipsi dno Petro de iure ad in- 
tromittendum \ 

405. Dni commissarii suprascripti decreverunt lohanni Barzy de Shan- 
czin producere quatuor testes, quod fuit ordinatus alias schikowan sub certo 
vexillo in proxime preterita expedicione bellica in Yalachiam facta, eos yidc- 

*) Por. nr. 263, 397, 412, 419. POSPOLITEGO RUSZENU 325 

cet testes, cum quibus fuit ordinatus. Item eciam sibi decreverunt producere 
^stimonium aut cancellarie regie aut dni palatini, quod post ordinacionem 
reyentus infinnitate et domini regis aut palatini propter aggravacionis infirmi- 
aitis sue caus^iii de consensu remansisset infirmus post Leopolim et postmo- 
lunn non potuisset pervenire ad exercitus dni regis in Walachiam, ad instan- 
iam magn. dni Petri castellani Sandomiriensis nctoris feria secunda prox. post 
estum s. Georgii prox. futurum (jo apr,), pro qua secunda feria ambe partes 
labent terminum coram prefatis dnis commissariis ^). 

4U6. Nob. Stanislaus Lubomyrski actor per nob. lacobum Lubomyrski 
)rocuratorem suum proposuit contra nob. Nicolaum Podlaski partem citatam 
uxta citacionem . . . Stans partis citate procurator Lucas Zebrzidowski in hec 
/erba respondit: dni commissarii, a quadraginta annis ipse Podloski non fuit 
n possessione predictorum bonorum» pro quibus hic citatus est. Et primo ad 
festum nativitatis dni pr()x. preteritum resciendo prefata bona hereditatis sue 
^bligata fuisse. citavit et exeniit, quam citacionem et exen[^cionem ponit co- 
ram ycstris dominationibus. Et ideo non tenebatur ad predictam bellicam ex- 
pedicionem servire. Procurator actoris respondit: coram vestris dominacionibus 
pono memoriale. quod hic ipse recognovit, quod de prefatis bonis ad expe- 
dicionem bellicam non servivit, quia prefata bona se non habere dixit. Et ideo 
prefata bona propterea, quia de ipsis nemo servivit expedicioni bellice prox. 
preterite, ad R. M. sunt iuste et legitime devoluta, que bona prefato Stanislao 
R. M. donavit. Et ipse post eiusmodi donacionem eadem exemit et ideo do- 
minaciones vestre decernere debent et adiudicare eadem ipsi Stanislao, quia 
ipse non potuit bona ad R. M. devoluta [exemere]. E converso procurator 
citate [partis] dixit: ecce ego pono memoriale, quod ipse eum asserit non 
fuisse in tenuta bonorum prefatorum et ideo hoc sibi non debet nocere. Stans 
procurator actor dixit: Non asserui ego, quod ipse non esset in possessione, 
sed quod dixit se non esse in possessione. Quam causam dni commissarii re- 
ceperunt sibi ad interrogandum ; et habent terminum una cum interrogacione 
in una septimana post festum s. Adalberti prox. (jo apr.)^), 

407. Terminus inter gen. Nicolaum Czikowski subpincernam R. M. ac- 
torem ex una et inter Marcum Ratholth de Skrzidlna tenutarium de Schafflary 

parte ex altera cadens in diem hodiernum cum interrogacione de mandato 

R. M. datur ... ad feriam quintam prox. post festum s. Adalberti prox. (26 
apr.) similiter cum interrogacione ex eo, quia in causa inter eos yertente R. M. 
debebit dnos plures sibi accipere ad interrogandum....**). 

408. Terminus inter gen. dnum Stanislaum Schaffranyecz cap. Nove Ci- 

*) Por. nr. 363, 455. *) Por. nr. 544. 

») Por. nr. 353, 359, 366, 395, 426, 433- SUr. pr. p. p. II. nr. 4484. 326 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Yitatis actorem et famatum Barbaram Katherinam Krabussowa partem citauii 
jak poprzednia zapiska *). 

409. Dni commissarii: Nicolaus de Camyenyccz cap. Crac, Sbigneus 
Thanczin succamerarius Crac. et lohannes de Modlnicza subiudex terrc 
ex interrogacione facta inter nob. Sebastianum de Oliesznyki et famatam 
thcrinam Crabussowa de Cracovia occassione bonorum prefate Crabussowa ii 
Sthrzalkowicze obligacionum et hereditariorum in utraąue Wirzchowiska taiitcr 
decreverunt, quia prefato Sebastiano actori obligaciones in Strzalkowicze per 
ipsam Katherinam Krabussowa habitas adiudicaverunt et ministerialem ad in- 
tromittendum sibi in eadem bona addiderunt pro eo, quia ipsa se nichil is- 
bcre in predictis bonis asseruit. Quantum vero pro bonis in utraąue Wiridw- 
wiska R. M. terminum cum interrogacione, qui die hodiema fieri debuit (fis- 
tulit et transposuit ad feriam ąuintam post conductus Pasce prox. (26 apr) 
propter hoc, quia plures dnos ad se ad interrogacionem faciendam in causa 
prefata pro bonis in utraque Wirzchowiska inter eos vertente recipere dd)CL 
Et habent terminum una cum interrogacione prefate partes ad feriam quintiffl 
prefatam post conductum Pasce iuxta citacionem •). 

410. Nob. lohannes Radwański evasit gen. Nicolaum Czikowski iuzU 
citacionem curie dnorum commissariorum . . . pro bonis Swieboro wicze, .dc ąui- 
bus eum ad bellicam expedicionem novissime in Walachiam factam non ex- 
pedivisse asseruerat, prout alias citacio lacius in se continet, pro quibus bonis 
eum amplius ipse Nicolaus Czikowski impedire non debebit. Zapiska fm- 
kreślona % 

411. Nob. Zegotha de Moykowicze (s.) actor contra nob. Nicolaum Cha- 
rzowski tenutarium in Rudky terminum habent peremptorium hunc, quem hodic; 
haberc debuerunt, ad feriam secundam prox antę festum pentecostcn proŁi 
(28 maii)% I 

412. Nob. Margaretha consors nob. Andree Kozmyrowski de Dalevic2C 
heres evasit magn. dnum Petrum de Curozwanki castellanum Sandomiriensem , 
et R. P. thezaurarium pro hiis omnibus, pro quibus ipsam citaverat alias iiucta' 
citacionem dnorum comm. videlicet ven. dni Ycncencii de Przeramp R. P. vi- 
cecancellarii, Nicolai de Camyenyecz cap. Crac. et Nicolai de Brzezie lados 
caneniem, cuius tenor sequitur: qui te citat pro eo, quia tu dotem tuain tibi 
in Dalovicze inscriptam te concernentem et omnia alia bona hereditaria sivc 
obligata aut quomodolibet tibi inscripta importune alias upornye tenes, que do$ 
tibi in Dalovicze inscripta et omnia alia bona tua iure terrestri et communi 
laudo et statuto ad R. M. propter tuam non servicionem alias nyesluzenya ad *) Por. nr. 243, 380, 427, 434 (i lói). *) Por. nr. 161, 393. 

') Por. nr. 398, 414. *) Por. nr. 491, 498, 499, 505, 523. POSPOLirEGO RUSZENIA 32/ 

?xpedicionem bellicam prox. ad Yaiachiam factam et preteritam sunt devoluta. 
Que prefata bona dotis tne ad R. M. iure tęrrestri devoluta R. M. prefato 
niagn. Petro dedit et donavit, prout hoc littera donacionis eidem magn. Petio 
per R. M. super prefata bona dotis sue data lacius canit et obloąuitur. Et tu 
prefata bona dotis tue importune alias upomye iuxta donacionem R. M. eidem 
mign. Petro non vis condescendere, quam tuam [non] condescensionem predicte 
dotis tue pensat sibi sicut triginta marcas ad utilitatem cuiuslibet anni et to- 
tidem ipsum damnificas, iudicialiter sis responsurus. Data Cracovie fcria sexta 
post dominicam Reminiscere prox. 149 octavo (16 marł.)\ 

4 1 3. Terminus ... inter gen. Nicolaum Czikowski subpincernam R. M. 
actorem ex una et Nicolaum Schalowski parte ex altera . . . datur . . . cum 
interrogacione ad feriam ąuintam prox. post festum s. Adalberti prox. (26 apr.) *). 

414. Prout gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. nob. lohannem 
Radwański in presenciam dnorum comm. Nicolai de Camyenyecz et lohannis 
de Modlnycza cittacione curie citaverat et super eum proposuerat pro bonis 
in Swieborowicze, de quibus eum asseruerat ad bellicam expedicionem in Wa- 
lachiam factam non expedivisse nec eidem interfuisse, que bona R. M. sibi Czi- 
kowski donaverat; extunc, quia idem Radwański coram dnis comm. litteram 
ex actis terrestribus districtus Crac. obtulit, in ąuibus continebatur, ąuod iam 
a tribus annis bona eadem in Swieborowicze vendidit ipse Radwański alteri 
personę, idcirco ipse auditis his noluit amplius contra eum loąui nec propo- 
nere, et dimisit eum de citacione pro dictis bonis liberum, super quod Radwań- 
ski memoriale posuit, et ipsum Czikowski pro omnibus his evasit*). 

415. Omnes alii termini transponuntur ad feriam quintam post do- 
minicam conductus Pasce prox. (26 ayr.). 

416. Feria sexta antę Palmarum (6 apr.). 

417. Prout nob. Petrus de Zwolicza armorum R. M. attentor in presen- 
ciam dnorum comm., videlicet magn. dni Nicolai de Camyenyecz Crac. et Sa- 
nocensis capitanei, Martini de Borzimow procuratoris et lohannis de Maiori 
Modlnycza subiudicis terre Crac. gen. nob. Stanislaum Sulowski citaverat pro 
bonis ipsius Sulow et aliis» ubi haberet, de quibus eum coram M. R. ad hel- 
ium Moldayiense prox. preteritum non expedivisse asseruerat nec solum inter- 
fuisse, propter cuius absenciam et non expedicionem ad bellum prefatum sibi 
Petro R. M. prefata bona donaverat, postquam . . . feria sexta antę dominicam 
Letare (2j tnart.) ... comparuisset allegassetque ad proposicionem dicti Petri, 
quod ipse cum fratre suo nob. Thoma Sulowski non est divisus, qui de bonis 
prefatis solus bello interfuit et eidem debite servivit, extunc dni comm. ... sibi ») Por. nr. 263, 397, 404, 419. *) Por. nr. 355, 360, 384, 545, 548. 
*) Por. nr. 398, 410. 328 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Stanislao Sulowski adiudicaverunt documentum, quia scilicet debuit die hodienu 
mettercius docere mediante corporaii iuramento, quia ipse cum fratre suo nor 
fuit diyisus nec ąuilibet eorum seorsum usus est pane suo a tribus annis. £r 
in termino assignato cum djcumento ipse Stanislaus Sulowski cum pluribu: 
bonis hominibus comparuit, ąuibus docere debuit. Extunc ipse Petrus elcctis 
sibi testibus ex adductis per Stanislaum Sulowski, dum iuramentum facere dc- 
buerunt, ipsos de iuramento emisit liberos. Quem Petrum ipse Stanislaus pro 
dictis bonis, pro ąuibus eum . . . citaverat, evasit... *). 

418. Actum in castro Crac. coram dnis comm., videlicet ven. dno Vin- 
cencio de Przeramb R. P. vicecancellario, Nicolao de Camyenyecz Crac. et Sa- 
nocensi cap. et Nicolao de Brzezie, feria sexta antę conductum Pasce 14^" 
(20 apr.). 

419. Magrn. dnus Petrus de Curozwanki castellanus Sandomiricnsis et 
R. P. thezaurarius condemnavit in pena XV sibi et iudicio XV nob. An- 
dream Kossmyrzowski pro non admissione intromissionis in vii la Kossmyrzoft 
in bona partis ipsius, quam ibidem habet, nunc iuxta citacionem et recogni- 
cionem ministerialis lohannis Kozmiczki de Cazimiria, prout recognovit, quia 
intromissio est repercussa, et quia pro eadem repercussione intromissionis 6- 
tavit, prout sibi dno Petro ipsi dni comm. prefati dederant ad intromittendum 
in partem bonorum ipsius, quam habet nunc in Kossmyrzow. Et iam ipsi 
dni comm. causam hanc ad brachium seu potestatem capitanealem dederunt 
Qui dnus cap. prefatum ministerialem ad pignorandum pro primo ibidem in 
Kossmyrzow prefato dno Petro de iure addidit in partem scilicet bonoruir 
predictam Andree Kossmyrzowski 2). 

420. Actum in castro Crac in presencia dnorum comm. Nicolai de Ca- 
myenyecz Crac. et Sanocensis cap., Nicolai Strasch de Białaczów iudicis et 
lohannis de Maiori Modlnycza subiudicis Crac. gen., feria quinta post conduc- 
tum Pasce (26 apr.), 

42 1 • Postquam gen. Nicolaus Czikowski subpincerne R. M. ... contra 
nob. lohannem tenutarium de Copithowka ... proposuisset. quomodo ipse se 
violenter in bona hereditaria ville Kopithowka post nob. olim Marcissium fra- 
trem ipsius germanum, nescitur quo iure. iniccisset, de qutbus bonis prefatus 
olim Marcissius ad bellum Moldaviense prox. preteritum non expedivit ncc 
servivit, propter cuius non servicionem nec expedicionem ad bellum prefatum 
prefata bona ipsius ad R. M. iuste et legitime iuxta statuta, laudum communc 
et ius terrestre sunt devoluta, et que bona R. M. ... sibi Nicolao Czikowski 
donavit, prout lacius littera donacionis eiusmodi exprimit, et ipse sibi de cis- 
dem bonis importune condescendere nollet, prout alias lacius citacio in se con- 
tinet; ultra hoc ponens minutam ex actis castri Cracov., in qua continebatur, 

*) Por. nr. 167, 364, 373, ') Por. nr. 263, 397, 404, 412. POSPOLITEGO RUSZENIA 329 

Liod ipse prefatus olim Marcissius habiiit predicta bona in Kopithowka in 
bligacione ab aliquot annis . . ., stans pars citata, ipse yidelicet lohannes, per 
rocuratorem suum taliter contradixit: quia ego in tenuta bonorum prefatorum 
I Kopithowka modo non sum nec fui nec se in eadem bona inieci. Super 
uod ipse Nicolaus Czikowski memoriale posuit, quia ipse non fuit nec est 
i tenuta bonorum prefatorum, nec in eadem se violenter iniecit, petens sibi 
ecerni, quod iustum foret. Et dni comm. hanc causam receperunt ad inter- 
:)gandum. Et habent terminum una cum interrogacione ... ad sabbatum prox. 
78 apr.). ... Et in continenti nob Philipus Burkath coram dnis comm. ... 
rotestatus est, quia ipsa bona in Kopithowka sunt ipsius hereditaria, de qui- 
us ipse debite, ut debuit, servivit et bello interfuit in ordine alias ivschikv 
t loco ibi. ubi alii boni homines locati et ordinati fuerunt \ 

422* Postquam nob. Nicolaus Giemyelniczki . . contra nob. lacobum 
Yignanski proposuisset pro eo, quia ipse partem bonorum suorum heredita- 
iorum in Sobowicze importune teneret, que bona iuste et legitime ad R. M. 
uxta statuta regni et laudum commune .sunt devoluta ... et que bona R. M. 
,. prefato Nicolao Giemyelniczki donavit, prout l.ttera donacionis eiusmodi 
acius in se continet, de quibus bonis ipse sibi importune alias upornye condes- 
rendere nollet, ... extunc ipse Wignanski taliter contradixit, quia ipse in bonis 
psis, pro quibuH ipse me citavit, nichil habeo, nec aliquid teneo. Igitur dni 
x>mm. audita ipsius responsione decreyerunc prefato Nicolao Giemyelniczki re- 
:|uiiere et indagari de eo, quod in bonis prefatis Sobowicze haberet ipse la- 
:obus Wignanski. Et si quid inveniret in eisdem bonis, quod suum esset. in 
hoc sibi intromissionem decreverunt et adiudicaverunt ^). 

423. Ad postulacionem nob. lacobi Wignanski, qua dnos comm. ... Ni- 
colaum de Camyenyecz Crac. et Sanocensem cap.. Nicolaum Sthrasch de Bia- 
łaczów iudicem et lohanncm de Modlnicza subiudicem terre Crac. gen. postu- 
lavnt. ut littera dni palatini Crac. inferius contenta hic in hec acta inscriberetur 
de verbo ad verbum iuxta continenciam suam, que per eosdem dnos comm. 
confirmata et in suo robore derelicta est, ipsi dni comm. litteram ipsam ad- 
miserunt et dederunt inscribere de verbo ad verbum, prout sequitur: 

Spithko de laroslaw palatinus Crac. etc. universis et singulis dnis pala- 
tinis, castellanis, capitaneis, tenutariis, burgrabiis et eorum locumtenentibus. 
Significamus per presentes, quia attenta necessitate Nicolai Cozubek de Sobo- 
wicze tenigene palatinatus nostri ipsum de speciali voluntatc et sciencia M. R. 
ad propria remisimus, relicto hic famulo in equo cum familia Napora (s.), qui 
eius expedicionis bellice supplere debebit. Hortamur igitur et rogamus omnes 
et singulos dominos supradictos, quatinus prefatum Nicolaum, dum et quando 
ad loca bonorum vestrorum pervenerit, sine omni impedimento transire per- ') Por. nr. 435. *) Por. nr. 423. 330 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

mittatis, rem nobis gratam facturi. Datum in loco campestri drca Biele b 
vigilia s. lacobi ap. a. d. 149 septimo (24, iuiii)^). 

424. Omnes termini ... inter gen. Petrum de Chlewisska actorent d 
personas ... per eum ad diem hodiernam citatas de mandato R. M. CKigent!- 
bus ąuibusdam certis negociis dantur ... ad feriain quartam post octavas Cor 
poris Christi prox. (2j iunii) ... 

425. Nob. Nicolaus Giemyelniczki actor contra honorabilem et nobiia 
dnum lacobum, Thomam et Katherinain partćs citatas de Sobowicze termincrr 
... habent ... per duas septinnanas transpositum per dnum cap. commissaritirr 
propter absenciain aliorum commissariorum 2). 

426. Terminus cunn interrogacione ... inter gen. Nicolaum Czikowbki 
subpincernam R. M. actorenn et Marcunn Ratholth de Skrzidlna partem citatam 
. . . transponitur ad sabbatum prox. venturum (28 ap9\) '). 

427. Terminus una cum interrogacione ... inter gen. Stanislaum Sch-f- 
franyecz cap. Nove Civitatis actorem et famatam Katherinam Crabussow» c« 
Cracovia ... datur ... ad sabb. prox. futurum (28 apr.)^) ... 

428. Omnes alii termini ... transponuntur de mandato dni capitanei ad 
diem crastinum ... 

429. Feria sexta post conductum Pasce (2j apr.). Actum coram dmij 
comm. Nicolao de Camyenyecz Crac. et Sanocensi cap., lohanne de Modlnh 
cza subiudice Crac. et Martino de Borzimow procuratore Crac. gen. 

430. Gen. dnus Petrus Schaffranyecz cap. Radomiensis actor contra \'. 
colaum Mischek scultetum et alios scultetos et advocatos de Zarogowa temi^ 
num habent ... die tercia post festum s. Stanislai in m^yo (10 maii) ... di.t 
tum per honor, dnum lohannem prepositum de Imbramowicze ^). 

43 1 . Omnes termini . . . transponuntur de mandato capitanei ad d:e:^ 
crastinum ... 1 

I 

432. Sabbato seąuenti (28 apr.). I 

433. Terminus cum interrogacione inter gen. Nicolaum Czikowski >ui| 
pincernam R. M. actorem ... et Marcum Ratholth de Skrzidlna ... de mw 
dato R M. datus ... ad feriam secundam prox. (30 apr.) ^). *) Por. nr. 422. ') Tor. nr. 460, 461, 462. 

») Por. nr. 353, 359, 306, 395, 407, 433. Star. pr. p. p. II nr. 4484. 

♦) Por. nr. 243, 386, 408, 434 (i ibi). *) Por. nr. 459. 

®) Por. nr. 353, 359, 366, 395, 407, 426. Star. pr. p. p. II nr. 4484. POSPOLITEGO RUSZENIA 331 

434. Terminus . . . inter gen. Stanislaum Schaffranyecz de Pieskowa Skala 
ap. Nove Civitas Korczin actorem ... et fama tam Katherinam Crabussowa ... 
ak poprzednia zapiska ^) 

435. Terminus cum interrogacione inter gen. Nicolaum Czikowski sub- 
>incemam R. M. actorem ... et lohannem de Copithowka . . . jak poprzednia 
apiska *). 

436. Nob. Lucas Zebrzidowski actor contra nob. et famosum Iinbram 
lias Salomon de Cracovia terminum ... habent ... per duas septimanas ... 
lilatum ab ipso Imbram vera infirmitate per famosum Petrum Salomon de Cra- 
;ovia fratrem ipsius germanum'). 

437. Vidua dicta Cziechonyowa dc Banthkovicze debet statuere coram 
ure nob. Stanislaum filium suum ad discernenduiu per dnos comm.. utrum 
)abet annos discrecionis vel non, contra nob. Nicolaum Chełmski, prout ipsum 
:itaverat pro bonis hereditariis in Banthkowicze per ipsum Stanislaum habitis 
5t sibi Nicolao per R. M. racione servicii donatis ... et habent terminum ... 
id feriam quartam prox. post festum s. Stanislai in mayo (c fnaii)% 

438. Nicolaus Chełmski actor contra laboriosum Stanislaum Pyetrovicz 
smethonem de Sklari ... terminum habent ... per ąuatuor septimanas*). ... 

439. Dni comm. R. M., videlicet magn. dnus Nicolaus de Camyenyecz 
:ap. Crac, Martinns de Borzymów pfocurator, lohannes de Maiori Modlnicza 
5ubiudex terre Crac. gen., in iudicio presidentes, bona nob. Nicolai dicti Gelen 
in Banthkovicze nob. Nicolao Chełmski decreverunt et adiudicaverunt ... et 
ministerialem Stanislaum Sluzka de Kazimiria in eadem bona ad intromitten- 
dum dederunt, quia in termino peremptorio non paruit nec docuit, utrum sa- 
tisfecłt servicio bellice expedicionis in Moldaviam prox. preterite ®). 

440. Dni comm. ... bona nob. lohannis Dudon dicti de Banthkovicze 
nob. Nicolao Chełmski . . , jak w poprzedniej zapisce \ 

441. Dni comm. ... bona nob. Petri, Alberti, Nicolai dictorum Trinko- 
vye in Banthkovicze nob. Nicolao Chełmski . . . jak w poprzedniej zapisce ®). 

442. Dni comm. . . . bona nob. Benedicti dicti Byenyek in Banthkovicze 
nob. Nicolao Chełmski . . . jak w poprzedniej zapisce. 

443. Dni comm. . . . bona nob. Katherine Dominikowna in Banthkoyicze 
nob. Nicolao Chełmski . . . jak 'iv poprzedniej zapisce, *) ^) Por. nr. 243, 386, 408, 427 (i 16 1 ). *) Por. nr. 421. 

») Por. nr. 465, 467, 477, 515, 563. 603. *) Por. nr. 379. *) Por. nr. 162, 379, 496. 

•) Por. nr. 379. ') Por. nr. 379. «) Por. nr. 379, 507, 573. ^) Por nr 379. 332 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

444. Dni comm. (j. w.) ... bona nob. Nicolai Woyek in Banthkoyicit 
nob. Nicolao Chełmski . . . jak w poprzedniej zapisce ^), 

445. Dni comm. (j. w.) ... bona nob. Stanislai Dobroslaw in Banthko 
vicze nob. Nicolao Chełmski . . . jak w poprzedniej zapisce *). 

446. Dni comm (j. w.) ... bona in Radvanovicze nob. Alberti dicti \Vo) 
thal nob. Nicolao Chełmski ... jak %v poprzenniej zapisce'% 

447. Dni comm. (j. w.) ... bona nob. Annę et Kathcrine dictarum Gyc 
raschowny in Radvanovicze nob. Nicolao Chełmski . ,,jak w poprzedniej zapisct * 

448. Dni comm. (j. w.) ... bona in Łazy laboriosi Petri dicti Chocho. 
kmethonis de Sklari nob. Nicolao Chełmski . . . jak w poprzedniej zapisce \ 

449. Omnes termini ... dantur ... ad feriam secundam prox. (jo apr.) 

450. Feria secunda antę Phiłippi et lacobi prox. (jo apr,), 

451. Omnes termini ... de mandato dni cap. dantur ... ad feriam se 
cundam prox. (j maił) . . 

452. Feria secunda antę Stanislai sancti in mayo (y mań) . . . 

453. Omnes termini ... de mandato dni cap. dantur . . ad feriam quar- 
tam prox. (c maii) . . . 

454. Acta in castro Crac. in presencia dnorum comm., videlicct vcn 
Yincencii de Przeramb electi Plocensis et R. P. vicecancellarii, Nicolai de Ca- 
myenyecz Crac. et Sanocensis capitanei et Nicolai de Brzezie, feria quarta post 
festum s. Stanislai in mayo (p maii). 

455. Magn. dnus Petrus de Curozwanki castellanus Sandomiriensis et 
R. P. thezaurarius condemnavit nob. lohannem Barszy de Shanczyn heredem 
in termino, in quo ipse debuit probare, quod servivit ad expedicionem belli- 
cam prox. preteritam in Wala chin m iuxta decretum dnorum comm. suprascrip- 
torum, prout hoc acta lacius canunt et obloquuntur, et iuxta citacionem litte- 
ralem, cuius tenor sequitur in hec verba: qui te citat pro eo, quia tu partem 
bonorum tuorum hereditariorum in Shanczin te concernentem importune alias 
upomye tenes. que bona partis tue iure terrestri et communi laudo et statuto 
ad R. M. propter tuam non servicionem alias nyesluzenya ad expedicioncm 
bellicam prox. ad Yalachiam factam et preteritam sunt devoluta. Que prefata 
bona sortis tue ad R. M. iure terrestri devoluta R. M. prefato magn. Petro 
donavit, prout hoc littera donacionis eidem magn. Petro per R. M. super pre- 

') Por. nr. 379. *) Por nr. 379. ■) Por. nr. 379 •; ror. nr. 379. -; ror nr. 379. -; ror. nr. 379. 
*) Por. nr. 319, 379, 472, 485. *) Por. nr. i6», 379. POSPOLITEGO RUSZENIA 333 

ita bona sortis tue data lacius canit et obloquitur; et tu prefata bona sortis 
Lie importune alias upomye iuxta donacionem R. M. eidem magn. Petro non 
is condescendere. Quanri tuam non condescensionem sortis tue predicte in 
ihanczin pensat sibi sicut triginta marcas ad utilitatem cuiuslibet anni, et in 
otidem ipsum damnificas, iudicialiter responsurus. Et datur eideni magn. dno 
^etro ministerialis de iure ad pignorandum pro primo in bona prefata in Shan- 
zin prefati lohannis dicti Barzy ^). 

456. Omnes alii termini . . . dantur ... de mandato dni capitanei ad diem 
Tastinum ... 

467. Feria quinta seąuenti (lO mait). 

458. Prout nob. Nicolaus Chełmski nob. Stanislaum filium olim nob. la- 
:obi de Banthkowicze in presenciam comm.. videlicet magn. Nicolai de Camye- 
lyecz Crac. et Sanocensis cap., Martini de Borzimow procuratoris Crac. et lo- 
liannis de Modlnicza subiudicis terre Crac. citavit pro bonis ipsius ibidem, de 
ąuibus eum ad bellum prox. preteritum ad Walachiam non expedivisse nec 
eidem interfuisse asseruerat. que bona racione huiusmodi ipsius non expedicio- 
nis et absencie a bello prcfato R. M. sibi Nicolao Chełmski donavit ..., igitur 
ex quo idem Nicolaus Chełmski eductus est et perfecte rescivit, quod tutor 
prefati Stanislai de Banthkowicze de bonis ipsius ex ibidem licite et debite, 
prout tenebatur, ad expedicionem prefatam bellicam expedivit, ideo ipsum de 
citaciofie . . . dimittit et bona sua prefata in Banthkowicze sibi viceversa resignat/-*) 

469. Nicolaus alias Miczek, Petrus Raczek et lacobus lakuschowicz scul- 
teti de Zagórowa condemnaverunt in evasionem gen. dnum Petrum Schaflfra- 
nyecz cap. Radomiensem . . . pro bonis hereditariis eorum in Zagórowa, de qui- 
bus eos ad bellicam expedicionem novissime in Yalachiam factam non expe- 
divisse asseruerat, et que bona eorum R. M. sibi dno Petro donaverat ... ideo, 
quia ipse existens actor non paruit, causam suam amisit ^) 

460. Nob. Thomas dictus Sandka heres de Sobowicze condemnavit in 
evasionem nob. Nicolaum Gyemyelniczki actorem iuxta cittacionem litteralem 
comm. pro eo, quia lu partem bonorum tuorum hereditariorum in Sobowicze te 
concernentem importune alias upoittye tenes, que bona sortis tue iure terrestri 
et conimuni laudo et statuto ad R. M. propter tuam non servicionem alias 
nycsluzenya ad expedicionem bellicam prox. ad Yalachiam factam et preteritam 
sunt deyoluta. Que bona ... R. M. prefato Nicolao Giemielniczki dedit et do- 
navit ... et tu prefata bona sortis tue importune alias upomye . . . sibi . . . non 
ns condescendere, quam tuam non condescensionem . . . pensat sibi sicut decem 
m.ircas ad utilitatem cuiuslibet anni et in totidem ipsum damnificas. Ideo, quia 
ipse Nicolaus Giemielniczki existens actor non paruit, causam suam amisit^). 

') Por. nr. 263, 405. ') Por. nr. 399. ■) Por. nr. 430. *) Por. nr. 425. 334 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

461. Hon. dnus lacobus hercs de Sobowicze condemnarit in eyasionec: 
nob. Nicolaum Giemielniczki actorem . . . jak poprzednia zapiska *). 

462. Nob. Katherina Gozdziowa heres de Sobowicze condetnnayit in ev2 
sionem nob. Nicolaum Giemielniczki actorem .,. jak poprzednia zapiska^ k 

463. Omnes termini de mandato capitanei transponuntur infra hic per 
duas septimanas . . . 

464. Sabbato post festum s. Stanislai in mayo (i2 maii). 

465. Tcrminus inter nob. Lucam Zebrzidowski actorem ... et nob. c: 
famosum Imbram alias Salomon de Cracovia . . . cadens . . . in presenciam dof^ 
rum comm. Nicolai de Camyenyecz cap., Nicolai Strasch de Białaczów iudicb 
et lohannis de Maiori Modlnicza subiudicis terre Crac. gen. ... datur ... ad 
łeriam secundam prox. (14. maii) ') . . . 

466. Feria secunda antę festum s. Zophie (14. maii), In presencia dnorun. 
comm. Nicolai de Camyenyecz capit. Crac, Nicolai de Białaczów iudicis, lo- 
hannis de Modlnycza subiudicis terre Crac. gen. 

467. Dni comm. supradicti de mandato R. M. remiserunt in presenciam 
R. M. nob. Lucam Zebrzidowski actorem ... et Imbram alias Salomon dc Gra- 
covia ... una cum iuramento. quod racione dilacionis termini vera infirmitate 
die hodierna facere debuit et cum tactu ministerialis Stanislai Slusska de Ca- 
zimiria, prout ipsum tetigit, quod a iure non recederet, donec iuramento [)ro 
dilacione termini vera infirmitate satisfaceret ; et habent terminum prefate par- 
tes cum iuramento in presenciam R. M. in diem crastinum ad meridiem*). 

468. Acta in presencia comm. Nicolai de Camyenyecz cap., Michaelis 
Czurilo venatoris et lohannis de Modlnycza subiudicis terre Crac. gen. die 
quo supra. 

469. Prout proposuit nob. Nicolaus Chełmski . . . contra Albertum Wronb 
scultetum de Bibicze pro eo, quia tu tenes et possides bona hereditaria ntle- 
licet sculteciam in Bibicze. ad R. M. iuste et legitime iuxta statuta et laudum 
commune regni devoluta, que bona ... R. M. ... racione tue non expedicionib 
ad bellum Moldaviense prox. preteritum et ab eo absenciam sibi Nicolao dona- 
vit ... et tu de eisdem bonis seu scultecia ... sibi non vis condescendere, it:i 
bonis ad utilitatem ipsius quolibet anno sicut sedecim marce pecunianim. Stans 
nob. Nicolaus Noss de Modlnicza dixit: dni comm., homo iste, quem ipse a- 
tavit pro scultecia predicta, est meus et michi solvit proventus. Et hoc próbo 
tali modo, quia ecce repono litteram sub sigillis prepositi et conventus de 
Swierzinyecz, in qua continetur, quod bona ipsa in Bibicze cuidam Schwarci ') Por. nr. 425. *) Por. nr. 425. '') Por. nr. 430, 467, 477, 515, 563, 003. 

*) Por. nr. 430, 465, 477, 515, 503, 603. POSPOUTEGO RUSZENIA 335 

łschkoni donavit, post cuius mortem eadem bona iure propinquitatis cuidam 
mor. dno iMathie presbitero cesserunt, prout huiusmodi devolucionis litteram 
ib sigillo reproduxit. Qui tandem dnus Mathias bona eadem ad tuendum, re- 
sndum et gubernandum michi inscripsit. prout eiusmodi inscripcionis minutam 
apiream demonstravit, in qua continebatur, quod prefata bona per prefatum 
num olim Mathiam fuerunt sibi commissa, et dixit: quod post mortem eius 
idem bona ad me tamquam post avunculum sunt devoluta. Item Chełmski 
ixit: dni comm., ego pono memoriale, quia ipse hic producit minutam rasam, 
uam nulla adiuvat littera aut inscripcione seu actis. Cui minutę simplici fides 
on debetur adhiberi. Comm. vero prefatum Wronka interrogaverunt, si ibi 
liquid haberet proprii in Bibicze. Ipse dixit, quia ego bona ista, pro quibus 
itatus sum, adhuc ab hon. dno olim Mathia prefato in arenda habui et modo 
b ipso Nicolao Noss modo arendę teneo. Et Nicolaus Chełmski iterum dixit : 
[uia ego ipsum scio a decem annis aut citra antę bellum prox. preteritum 
nansisse et temporc belli ibidem fuit, nec de bonis ipsis belłice expedicioni 
ervivit. nec docet de arenda. quam habuisset ab ipso olim dno Mathia,. nec 
juam modo habet ab ipso Nicolao Noss. Et iudicium tandem ad interrogan- 
ium sibi recepit. Et habent terminum partes cum interrogacione ab hodierna 
ile per septimanam (20 maii?)^). 

470. Proposuit nob. Nicolaus Chełmski actor contra nob. Nicolaum Noss 
de Modlnicza iuxta citacionem curie ministerialis verbalem in presenciam comm. 
suprascriptorum pro eo, quia ipse sculteciam in Bibicze nescitur quo iure tenet, 
que scultecia ad R. M. iuste ac legitime ... est devoluta, quam sculteciam 
R. M. eo, quod de bello prox. preterito Walachiensi, antequam vexilla reddita 
fuerunt, a Snyathyn rediit antę dimissionem exercitus, quam sculteciam racione 
non satisfaccionis servicii ad bellum preteritum de eadem R. M. sibi Nicolao 
Chełmski donavit . . ., de qua scultecia ipse sibi condescendere nollet, ita bona 
anno quolibet ad utilitatem suam sicut decem marce; dicens ultra hoc, si ipse 
id negare vellet, próbo testimonio dominacionum vestrarum, quibus testificatus 
sum, quod ipse recognovit se recessisse a Snyathyn cum aliis multis, et alias 
prout ius decreverit. Extunc Nicolaus Noss respondit, quia ego recognosco, 
quod a Snyathyn recessi, quam multi alii boni homines eciam inde recesserunt. 
Kt super hoc Nicolaus Chełmski memoriale posuit et affectabat sibi decerni 
prefatam sculteciam iuxta donacionem R. M. et proposicionem suam. Et dnus 
cap. interrogavit Nicolaum Noss, ubi vexilla reddita fuerunt. Qui dixit: circa 
Tłumacz. Et exinde iudicium sibi recepit ad interrogandum. Et habent termi- 
num partes cum interrogacione infra hinc per unam septimanam (21 maii) -). 

471. Nob. Chełmski actor contra nob. Nicolaum Doctorek de Dannicze 
et Lucreciam de ibidem quemlibet eorum seorsum habent terminum ... per 
unam septimanam (21 maii) . . . dilatum ab eis per nob. Stanislaum Garliczki '). 

'j Por. nr. 3 1 9, 488. *) Por. nr. 487. ") Por. nr. 319, 486. 336 MATERYAŁY UO DZIEJÓW 

472. Postquam nob. Nicolaus Chełmski ... proposuisset ... contra nf»b 
Annam et Katherinam Geraschowne dictas de Radwanowicze sorores ąucłT 
libet eorum seorsum pro eo scilicet, quod ipse de bonis ipsarum ąuelibet sc**--! 
.sum ad bellicam expedicionem prox. in Walachiam factam non expedł%^erur.: 
nec serviverunt, racione cuius non expedicionis ... R. M. bona cuiuslibet eirum 
seorsum prefato Nicolao Chełmski ... [donavit] Extunc quia ipse dixerunt. ąii-.^j 
expediverunt de bonis suis singulariter ad bellum prefatum iuxta facultaten. 
eorum, dni comm. decreverunt, quia quelibet earum seorsum debet infra h.n: 
per quatuor septimanas (si iunit) docere littera dni palatini, quomodo quelib*.-t 
earum servivit ad bellum prefatum. Et habent terminum cum documento infra 
hinc per quatuor septimanas *). 

473. Nic. Chełmski actor condempnavit in termino primo in contuinacia 
prima nob. Fredericum alias Fredrich Schelling;k de Cracovia ^) ... 

474. Nob. Nicolaus Gorinyczki et Mathias Jankowski actores condemp- 
naverunt in termino primo in contumacia prima nob Stanislaum Paczolthowski^ . 

475. Ex decreto conmi. suprascriptorum nob. lacobus Sawanko de Zdbik 
debet infra hinc per septimanam (2/ mait) docere mettercius mediaiite iurii 
mento corporali ad instanciam nob. Nicolai Chełmski, prout ipsum citavera: 
pro bonis hereditariis in Zdbik iuxta donacionem R. M., quomodo ipse de t>ełl«' 
Mołdayiensi prox. preterito non discessit. quousque post restitucionem vexillo 
rum et dimissionem exercitus. Et habent terminum partes cum documento mfra 
hinc per unam septiman.im (zapiska przekreślona)^]. 

476. Feria tercia ipso die s. Sophie (15 maii). 

477. De mandato R. M. terminus cum iuramento inter nob. Lucam Ze* 
brzidowski actorem ... et Imbram Salomon de Cracovia ... cadens in diem ho- 
diernum in presenciam R. M., quod iuramentum Salomon racione diłacio!)^ 
vere infirmitatis coram R. M. facere debuit, et cum tactu ministerialis Stanislai 
Słusska de Cazimiria, prout ipsum tetigit, quod a iure non recedcret, donec 
iuramento pro dilacione termini vera infirmitate satisfaceret, ad feriam sextan; 
prox. (18 maii) in presenciam R. M. transponitur ^) . . . 

478. Omnes termini ... cadentes ... in presenciam comm. quorumcunque 
de mandato dni capitanei dantur ... ad feriam sextam prox. (18 mati) ... 

479. Feria sexta post festum s. Zophie (18 maii). 

480. Omnes termini ... cadentes ... in presenciam dnorum comm. quo- ) Por. nr. 319, 379, 447, 485. *) Por. nr. 319, 516, 560, 602. 

') Por. nr. 143, 493, 592. ^) Por. nr. 319, 489, 509, 511, 525, 553. 

') Por. nr. 436, 465, 467, 515, 563, 603. POSPOLITEGO RUSZENIA 337 

mcunque de mandato R. M. propter bellicam expedicionem versus perfidis- 
110S Thurcos dantur ... ad feriam sextain prox. post festum s. Michaelis 
OK. (5 oct.), 

481. Feria quarta post festum s. Michaelis prox. (3 oct.). In presencia 
lorum comm., videlicet magn. dni Nicolai de Camyenyecz et gen. Martini 
\ Borzymów procuratoris necnon lohannis de maiori Modlnicza subiudicis 
rre Crac. gen., ad id per R. M. deputatorum. 

482. Nob. Nicolaus Trzebyensky condempnavit in termino primo in con- 
(macia prima nob. Stanislaum heredem de Buk, alias iuxta citacionem ^) . . . 

483. Feria sexta post festum s. Michaelis prox. (^f oct.). Acta in pre- 
tncia dnorum comm,. videlicet magn. Nicolai de Camyenyecz cap. Crac. et 
)hannis de Maiori Modlnicza subiudicis terre Crac. gen. 

484. Proposuit nob. Mathias Borek de Yolia contra nob. Petrum de Da- 
iianovi et Lubochovi propter ipsius non expedicionem neąue servicionem ad 
ellum Moldaviense prox. preteritum de bonis ipsius hereditariis in Damianovi 
t Lubochovi, ad quam proposicionem prefatus Petrus taliter respondit: doceat 
refattjs Mathias Borek, secundum quod sum de eisdem bonis prefatis cum ce- 
^ris fratribus exdivisus, et sicut a tnbus annis pane seorsum suo utor, cum 
olus recognovit alias zeznał. Tandem dni comm. prefati decreverunt, quod pre- 
Uus Mathias Borek debet infra hinc per duas septimanas docere mettercius 
lediante corporali iuramento, sicut est de prefatis bonis in Damianovi et Lu- 
ochovi exdivisus et sicut suo pane singularlter utebatur a tribus annis ^. 

485. Quemadmodum nobilis Anna et Katherina Gyeraschowny dicte de 
Udvanovicze sorores littera dni palatini, sicut pro die hodiema docere debue- 
unt, quomodo bellum Moldaviense proxime pretentum de bonis suis sufficien- 
er servierunt. dni comm. prefati, attenta bellica expedicione tam impromptu 
b Sandomiria reversa. prefatis sororibus infra hinc ad feriam sextam post fe 
tum s. Martini prox. (16 nov.) terminum prorogaverunt, quod littera dni pa- 
itini docere pro illo tempore debent, quomodo bellicam expedicionem Molda- 
lensem preteritam sufficienter servierunt ^). 

486. Nob. Nicolaus Chełmski condempnavit in termino peremptorio tan- 
luam actor nob. Nicolaum Doctorek de Damicze et Lucreciam de eadem 
iamnicze, quemlibct eorum seorsum pro bonis hereditariis in Damicze ... Et 
latur sibi Nicolao Chełmski ministerialis Sluska de Kazimina de iure ad intro- 
nittendum in bona prefati Nicolai Doctorek et Lucrecie ibidem in Damicze 
niiuslibet eorum seorsum iuxta eiusdem Chełmski perlucra et condemnacionem *). *) Por. nr. 501. «) Por. nr. 84, 503. •) Por. nr. 319, 379, 447, 472. 
♦) Por. nr. 319, 471. 

Arch. Kom. hisc. T. IX. 22 338 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

487. Nob. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino peremptorio S- 
colaum Noss de minori Modlnicza pro scultecia in Bibicze sibi Nicolao Chełmski 
per R. M. donata ... Et datur sibi Nicolao Chełmski ministerialis Nicolaia 
Sluska de Kazimiria de iure ad intromittendum in eandem sculteciam^) ... 

488. Nob. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino peremptorio labo- 
riosum Albertum Wronka scultetum de Bibicze ... Et datur sibi Nicolao ml- 
nisterialis de iure ad intromittendum in prefatam sculteciam -). 

489. Nob. Nicolaus Chełmski nob. lacobum Sowanko de Zdbyk eon- 
demnavit in termino peremptorio, ubi docere debuit idem lacobus, quod noi 
discessit de prefato bello Moldaviensi prox. preterito, quousque post restito- 
cionem vexilłorum et dimissionem exercitus, alias iuxta citacionem . . . pro bonii 
suis in Zdbyk. Et datur ministerialis sibi Nicolao de iure ad intromittendn 
in bona Zdbik (zapiska przekreślona, nad nią: saiisfactum est)^). 

490. Nob. Nicolaus Chełmski laboriosum Stanislaum scultetum de Col* 
now in primo termino in prima contumacia . . . condemnavit *). 

491. Nob. lohannes Zegotha de Vyaczkovicze condemnavit in temiw 
peremptorio nob, Nicolaum Charzowski tenutarium in Rudki pro bonis Rudki 
iuxta citacionem comm. dni cap. Crac. et donacionis litteram R. M. Et datur 
ministerialis Albertus Schadło de Grabno sibi Zegothe de iure ad intromitteo- 
dum in bona Rudki ^). 

492. Omnes termini ... propter absenciam unius comm. gen. Nicolai 
iudicis terre Crac. de Byałaczow . . . dantur ... ad feriam sextam post fcstuii 
s. Martini prox. (i6 nov.) {zapiska przekreślona). 

493. Nob. Nicolaus Gorinyeczki et Mathias lankowski condemnavcnint 
in termino peremptorio nob. Stanislaum de Paczolthovicze heredcm pro bo«i 
Paczolthovicze, Ostrzesznicza, Dup et Czubrovicze ... Et datur ministerialii 
Stanislaus Służka de Cazimiria de iure ipsis Nicolao Gorynyeczki et Matlie 
lankowski ad intromittendum in bona prefata Paczołtovicze, Ostrzeznicza. Dł 
et Czubrovicze ®). 

494. Omnes termini ... de mandato dni capitanei et propter absenciata 
aliorum comm. in littera commissionis R. M. descriptorum dantur ... ad fcria^ 
sextam post festum s. Martini prox. (fó nov.) . . . 

496. Omnes termini ... inter gen. Petrum de Chłeviska subpincenia* 
ilłustr. principis dni ducis Sigismundi etc. tanquam actorem et inter nob. Vł' 

>) Por. nr. 470. ') Por. nr. 319, 469. ") Por. nr. 319, 475, 509, 511, 525, 5S3- 

*) Por. nr. 542. *) Por. nr. 411, 498, 499, 505, 523. •) Por. nr. 143, 474, 592. POSPOLITEGO RUSZENIA 339 

tntinum Naremski, Stauislaun) Pustolka partes citatas et alias quascunque per- 
3iias propter eius in Ungariam cum duce prefato viam . . . transponuntur . . . 
d feriam quartam post festum Epiphaniarum dni pfox. (c tan.) . . . ^). 

496. Nob. Nicolaus Chełmski laboriosum Stanislaum Pyetrovicz kmetho- 
em de Sklari in termino percmptorio condempnavit pro bonis in Łazy et 
»klan ... Et datur sibi Nicoiao Chełmski ministerialis Sluska de Kazimiria de 
are ad intromittendum in bona Łazy *). 

497. Acta in presencia dni comm. magn. dni Nicolai de Camyenyecz 
Irac. et Sanocensis capitanei, per R. M. partibus et cause infrascriptis depu* 
ati, feria ąuinta post festum s. Dionisii (u oct,). 

498. Nob. Nicolaus Charzowski tres marcas penae nob. lohanni Zegothe 
le Wianczkowicze et iudicio totidem, quam ... propter non admissionem in- 
romissionis in villam Rudka succubuit . . ., solvere se obligavit . . .. quod si non 
iolveret . . ., extunc . . . poterit eum in pena XV sibi et iudicio . . . condemnare ...*). 

499. Albertus Sadło ministerialis de Grabno datur de iure ad intromit- 
:endum pro secundo nob. lohanni Zegotha de Wianczkowicze in bona Rudka 
lob. Nicolai de Charzowicze ...*). 

500. Feria quarta post festum s. Hedvigis prox. (17 oct.). Acta in pre- 
sencia dnorum comm., videlicet magn. dni Nicolai de Camyenyecz cap. et gen. 
Martini de Borzymów procuratoris et lohannis de maiori Modlnicza [subiudicis] 
terre Crac. gen. 

501. Postquam nob. Nicolaus Trzebienski nob. Stanislaum heredem de 
Buk ... citasset pro bonis hereditariis in Buk, que sibi R. M. propter absen- 
ciam nec expedicionem ad bellum Walachiense proximo anno preteritum do- 
navit, et ipse in termino in littera citacionis assignato non comparuisset, ex- 
tunc ... dni comm. attenta contumacia dicti Stanislai de Buk, quia in primo 
et iam secundo termino citatus non comparuit, prefata bona in Buk iuxta do- 
nactonem R. M. prefato Nicoiao Thrzebienski adiudicaverunt ... et ministeda- 
lem ad intromittendum sibi in prefata bona Mathiam Łabusz de Imbramowicze 
de iure addiderunt ^). 

502. Acta feria 8exta antę undecim milia virginum (ic oct.) in presencia 
dnorum comm., videlicet Nicolai de Camyenyecz cap. Crac. et lohannis de ma- 
iori Modlnicza subiudicis gen. terre Crac. 

503. Nob. Petrus de Damyanowi et Łubochowi condemnavit in evasione 
nob. Mathiam Borek de Wolia in termino, in quo idem Mathias Borek ... 
docere debuit, quomodo dictus Petrus a tribus annis est divisus cum fratre suo, *) Por. nr. 178, 390, 523. •) Por. nr. 162, 379, 438. 

*) Por. nr. 411, 491, 499, 505, 523. *) Por. nr. 411, 491, 498, 505, 523. *) Por nr. 482. 

22* 340 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

et quomodo ab eisdein tribus annis utitur seorsum pane suo . . , Quia igitur 
existens solus actor non docuit nec comparuit, ideo suam causam ammisit^i. 

504. Actuni feria ąuinta antę Simonis et lude (28 oct,). 

505. De oiandato dni capit. tanąuam comm. ... per R. 1VL datus tenni- 
nus inter nob. lohannem Zegotha de Moykowicze actorem ... et nob. Nico- 
laum Charzowski . . . pro repercussione intromissionis in villani Rudki . . . trans- 
ponitur ad feriam quartam |)rox. post festum s. Martini prox. (14. nav.) ...'. 

5i)6. Feria tercia antę Omnium Sanctorum. 

607. Nob. Nicolaus Chełmski recognovit. quia nob. Petro Thr^iik de 
Banthkowicze bona. quantum pro parte sua ibidem in Banthkowicze ... per- 
lucrata, dimittit sibi liberę . . . possidenda ^). 

608. Feria quinta antę festum s. Martini (8 nov.). 

609. Nob. lacobus Sowanko de Banthkowicze protestatus est in pre^ 
sencia dnorum comm. Nicolai de Camyenyecz Crac. et S>anocensis cap. et lo- 
hannis de maiori Modlnicza subiudicis terre Crac, quia adduxit testes nob. lo- 
hannem de Lgotha, lohannem Nyegoschowski, Petrum Żarski, Nicolaum Cz^ 
brzik, Sbigiieum de Grodziecz et lohannem Siedleczki, cum ąuibus iurare d^ 
buit ad instanciam nob. Nicolai Chełmski. (]uomodo ipse non discessit de bello 
Moldaviensi anno preterito facto. quousque post restitucionem alias odiUmfu 
vexillorum et dimissionem exercitus; sed ipse Nicolaus Chełmski non interfiiit*;. 

6 1 0. Omnes termini . . . transponuntur ad feriam ąuartam post festum 
purificacionis Marie prox. (6 febr.) . . . 

611. Stanislaus Słusska ministerialis de Cazimiria recognovit, quia sicut 
fuerat ... additus ad intromittendum in bona Zdbik nob. lacobi Sowanko ..n 
dum ex parte . . . Chełmski afiectavit intromissionem, extunc ipse lacobus can- 
dem repercussit . . Reco^novit eciam idem ministeriałis, quia ipsum lacobutn 
pro repercussione intromissionis pro die hodierna citayit*). 

612. Feria cjuarta post festum s. Martini (r^ nov.). Omnes termini ... 
de mandato dni capitanei transponuntur propter expedicionem bellicam ... ad 
feriam sextam prox. post festum Epiphaniarum dni prox. (// tan, T4CC). 

61S. Feria sexta infra octavas epiphaniarum dni (ii tan,), Omnes ter- 
mini . . . propter absenciam commissariorum ... de mandato dni capitanei trans- 
ponuntur ad duas septimanas (2j tan). ») Por. nr. 84, 484. ^) Por. nr. 41 1, 491, 498, 499, 523. ■; Por. nr. 379, 441, 573 
*) Por. nr. 319, 475, 489, 511, 525, 553. ^) Por. nr. 319, 475, 489. 509. 5*5. 553- pospoLrrEGO ruszenia 34 i 

614. Acta in presencia comm., videlicet magn. dni Nicolai de Camye- 
lyecz cap, et lohannis de maiori Modlnicza subiudicis terre Crac. Feria sexta 
,n die conversionis s. Pauli (2^ ian.). 

515. Nob. Lucas Zebrzidowski actor contra famosum Imbram Salomonis 
de Cracovia tenutarium de Opathkowicze et Cawianczin terminum ... habent 
transpositum ad feriam quartam post dominicam Reminiscere prox. (2j febr.) 
. . . cum iuramento pro dilacione termini vera infirmitate ^). 

5 1 6. Ex decreto dnorum comm. nob, Nicolaus Chelm.ski luendo penam 
sex scotorum famoso Fredrich .'^-chelling debet describere condemnacionem ex 
actis commissarialibus, qua ipsum condemnavit . . . ^). 

517. Indicebat se nob. Johannes Glambowski contra nob. Stmislauni 
Kliamp de Racziborsko ... et nob. Nicolaus Skarbek de Zrzeczicze distulit ... 
ab eodem Stanislao terminum ad duas septimanas ...^). 

518. Proposuit nob. Nicolaus Chełmski per suum procuratorem contra 
nob. Nicolaum Paczolthowski . . . pro bonis in Paczolthowicze, ąuomodo eadem 
ipse Paczolthowski violenter teneret et nollet iuxta donacionem R M. propter 
non servicionem neque ad bellum expedicioneni in Walachiam er. dem sibi con- 
descendere ... Et stans idem Nicolaus Paczolthowski dixit : quia eg^o fui in 
bello et satisfeci bellice expedicioni. Et item procurator Nicolai Chełmski: quia 
non saiisfecisti bello. quoniam recessisti antę dimissionem cxercituuni. Et ipse 
Nicolaus Paczolthowski dixit: quia licet ego recesseram, tainen fui dimissus ex 
mandato R. M. per dnum Nicolaum de Thanczin capit. Russie cum aliis, qui 
iussi fuerant in Leopolim cum captivis ex Walachia. Et iterum procurator 
Chełmski dixit: quia si missus fuisti, debuisti habere litteram dimissionis eius- 
modi. Et ego volo probare regestro cancellarie, quia ibi omnes sunt conscripti, 
qui tunc missi fuerant. Et iterum Nicolaus Paczoltowski dixit: quia ego eciam 
volo probare istis hominibus, qui mecum fuerunt, quando missus sum cum eis 
in Leopolim, quia dimissus sum. Et dni comm. decreverunt, quia ipse Nicolaus 
Paczolthowski debet docere infra hinc ad feriam sextam post dominicam re- 
miniscere prox. mettercius cum duobus testibus ex illis. qui secum fuerant 
missi tunc, quando fuerat missus cum eis in Leepolim et hoc mediante cor- 
porali iuramento, quomodo ex mandato Regio per dnum capitaneum Russie 
fuerat dimissus^). 

519. Laboriosus Petrus de Zbiluthowicze in termino ad interrogandum 
recepto tanquam peremptorio condemnavit in evasionem nob. Petrum de Chle- 
wisska tanquam actorem pro bonis in Zbiluthowicze, pro quibus eum ... iuxta 
donacionem R. M. citaverat ... ») Por. nr. 436, 465, 467, 477, 563, 603. ») Por. nr. 319, 473, 560, 602. 
■) Por. nr. 166, 550, 559. *) Por. nr. 571. 342 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

520. Nob. Lucas Zebrzidowski actor condemnavit circumspectum Cc 
mentem Sionko de Proschowicze in termino scripto tanquam peremptorio pro 
bonis in Rzandowicze iuxta litteram donacionis R. M. ... Et datur eidem L\i:t 
ministerialis ad intromittendum ibidem in Rzandzowicze Albertus Smach dc 
Polukarczicze (zapiska przekreślona) \ 

521. Nob. Stanislaus Kulia de parva Xiancz condemnavit in eyasioncir 
Petrum de Chlewisska tanquam actorem pro bonis in Krzczancziczc et ?•- 
Hanka, gro quibus eum ... iuxta litteram donacionis R. M. citaverat ...^ 

522. Nob Yalentinus de Marama condemnavit in evaśionem nob. Petririi 
Chlewisski in termino, in quo idem Yalentinus docere debuit, ąuomodo cur 
firatre suo divisus non est nec usus est quilibet eorum pane suo seorsum a tri- 
bus annis pro bonis in Marama, pro quibus eum ... iuxta litteram donacionis 
R. M. citaverat ...*). 

523. Nicolaus Charzowski de Charzowicze condemnavit in eyasionetr. 
nob. lohannem Zegotha ... pro repercussione intromissionis in villa Rudka ...* 

524. Nob. lohannes Guth R. M. piperarius condemnavit in termino primo 
in contumacia prima nob. Nicolaum Raczkowski . . . s). 

526. Nob. Nicolaus Chełmski condemnavit in pena XV sibi et iudiJo 
XV nob. lacobum Sowanko de Zdbyk pro repercussione intromissionis in 
Zdbyk ... Et datur ... ministerialis de iure eidem Nicolao ibidem •!. 

626. Nob. Mathias Borek de Wolya condemnavit in termino primo in 
contumacia prima nob. Stanislaum Wiglusch de Damyanowy et Lubochowy ... \i 

627. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit in termino primo in 
contumacia prima nob. Swantoslaum Lucziczki de Damyanowy et Lubochowy*.. 

528. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit in termino primo in 
contumacia prima nob. lohannem Boczkowski de Damyanowy et Lubochowy ...1 

629. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit in termino primo in 
contumacia prima nob. Msczyvyum de Damyanowy et Lubochowy ...^). 

630. Gen. lohanni Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
in contumacia prima nob. Stanislaum Siemichowski ^^). ') Por. nr. 543, 598. •) Por. SUr. pr. p. p. II. nr. 4484. •) Por. nr. 178, 390, 495 

*) Por. nr. 411, 491, 498, 499, 505. *) Por. nr. 535. 

•) Por. nr. 319, 475, 489, 509, 511, 553. ^) Por. nr. 84, 566, 600, 605. 

•) Por. nr. 565, 599, 606. •) Por. nr. 842, 567, 601. **) Por. nr. 568. POSPOLITEGO RUSZENIA 343 

531. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
. contumacia prima nob. Nicolaum Pirzchala, Elizabeth consortem ipsius, Ni- 
>lauin filium et Margaretham filiam eorum, de Siemychow heredes ... 

532. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
i contumacia prima nob. lohannem scultetum in lodlowa . . . ^) 

533. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
i contumacia prima nob. Georgium Bidlowski heredem de advocacia in Kola- 
zicze . . . (Zapiska przekreślona) *). 

534. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
1 contumacia prima nob. lohannem Skoczin de Ochonyn ...*). 

535. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. condemnavit in termino primo 
[1 contumacia prima nob. Nicolaum Raczkowski*). (Zapiska przekreślona). 

636. Nob. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino primo in contu- 
nacią prima nob. Thomam et Nicolaum de Damicze ... 

537. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino primo in contumacia 
Drinka nob. Stanislaum de Łazy .. 

538. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino primo in contumacia 
prima nob. lohannem Lyessiey de Zbyenczicze ... 

539. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino primo in contumacia 
prima nob. Stanislaum Nela de Banthkowicze . . .^). 

540. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino primo in contumacia 
prima nob. Nicolaum de Campye et de advocacia in Przegynya. 

641. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino peremptorio nob. Sta- 
nislaum Paczolthowski pro bonis in Paczolthowicze et Wschaczin ... Et datur 
ministerialis ... ad pignorandum in prefata bona ^). 

542. Nicolaus Chełmski condemnavit in termino peremptorio nob. Sta- 
nislaum scultetum in Kołianow pro advocacia ibidem in Kolianow ... Et mi- 
nisterialis . . . datur eidem ad intromittendum in prefatam advocaciam \ 

643. Nob. Lucas Zebrzidowski de Pplayowicze in termino scripto tan- 
quam peremtorio condemnavit famatum Clementem Słonko de Proschowicze 

*) Por. nr. 70, 572, 577. ») Por. nr. 70, 579. ») Por. nr. 70, 564. 
*) Por. nr. 524. Widać przez nieuwagę dwa razy tę zapiskę wciągnięto i dlatego tu j% prze- 
kreślono. *) Por. nr. 561. •) Por. nr. 319, 552, 570. ^) Por. nr. 490. 344 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

pro bonis in Rządowicze . . . iuxta citacionem, cuius tenor sequitur: citat te pm 
eo, quia tu tenes et possides frivole et importune bona hereditaria in vila 
Rzandowicze tibi in certis summis pecuniarum per nob. Stiborium de Zambo- 
czin obligata et inscripta ... ad R. M. propter tuam absenciam in bello pri>x. 
preterito versus Moldaviam laudato et non servicionem belli per te iuxta lau- 
dum et statuta regni Polonie laudo communi et statuto devoluta eidemqu« 
Luce Zebrzidowski data et donata. Et tu sibi eadem bona in Rządowicze tr- 
vole ac importune condescendere non vis, ita bona anno quoIibet ad utilitatem 
ipsius sicut triginta marce pecunie communis, in totidem ipsum damnińca< 
iudicialiter responsurus. £t datur eidem Luce ministerialis ... ad introcnitte.*) 
dum . . . ^). 

544. Nob. Nicolaus Podlanski scultetus de lodlowka condemnavit in e\'a 
sionem in termino ad interrogandum recepto, tanąuam peremtorio, nob. Sta- 
nislaum de Lubomyrz pro scultecia in lodlowka iuxta citacionem litteraleir.. 
que sequitur: qui te citat pro eo, quia tu scuiteciam tuam in villa lodlowka 
te concernentem importune alias upomye tenes, que scultecia tua iure terrestn 
et communi laudo ac statuto ad R. M. propter tuam non servicionem alias 
nyesluzenya ad expedicionem bellicam prox. ad Walachiam factam et preten 
tam est devoluta, quam scuiteciam tuam ad R. M. iure terrestri devolutam R 
M. prefato Stanislao Lubomyrski dedit et donavit, prout hoc littera donacionis 
eidem nob. Stanislao per R. M. super prefatam scuiteciam tuam data lacius 
canit et obloquitur. Et tu prefatam scuiteciam tuam importune alias vpomyt 
iuxta donacionem R. M. eidem nob. Stanislao non vis condescendere. Quam 
tuam [non] condescensionem predicte scultecie tue in lodlowka pensat sibi 
sicut triginta marcas ad utilitatem cuiuslibet anni et in totidem ipsum damni- 
ficas, iudicialiter sis responsurus. Datum Cracovie feria tercia post donunicam 
Oculi anno dni 149 octavo (20 mart.)^). 

54j5, Gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. actor contra nob. Ni- 
colaum [ShalowskiJ terminum cum interrogacione habent ad diem crastinum ...* 

546. Nob. lohannes Glambowski condemnavit in termino primo in eon- 
tumacia prima nob. Elizabeth de Bleschno et Wrzeschow ...*). 

547. Sabbato sequenti (26 tan.), acta in presencia commissariorum maga 
dni Nicolai de Camyenyecz cap. et lohannis de Modlnicza subiudicis Crac. 

548. Gen. Nicolaus Czikowski subpincerna R. M. actor contra nob. Ni 
cołaum Schalowski terminum cum interrogacione ... habent ad feriam sextam 
prox. antę festum purificacionis Marie prox. (2p tan.) ... et cum tactu mini- 
sterialis pro pena capitaneali ^). ») Por. nr. 520, 598. *) Por. nr. 406. «) Por. nr. 355, 360, 384, 413, 548. 
♦) Por. nr. 234. *) Por, nr. 355, 360, 384, 413, 545. POSPOLITEGO RUSZENIA 345 

549. Actum in presencia comm. magn. Nicolai de Camyenyec- et gen. 
3hannis de maiori Modlnicza subiudicis terre Crac. gen. feria sexta antę Ap- 
olonie (8 febr,), 

550. Indicebat se nob. Stanislaus Kliamp . . . contra nob. lohannem Glam- 
»o\vski, et Nicolaus Chełmski tanquam nuncius distulit terminum primum ab 
pso lohanne Glambowski ad feriain quartam post dominicam Conductus Pasce 
>rox. (to apr,)^ tanquani ab actore M. 

551. Actum feria sexta antę dominicam Reminiscere (22 febr.). In pre- 
encia commissarii magn. Nicolai de Camyenyecz Crac. et Sanocensis cap. 

552. Nob. Nicolaus Chełmski condemnaWt in pena XV sibi et iudicio 
•CY nob. Stanislaum de Paczolthowicze pro repercussione intromissionis prime 
n Paczolthowicze et Wrzączin. ... Et iam datur de potestate commissariali ad 
)Otestatem capitanealem, qui dnus capitaneus ... ministerialem de iure ad pi- 
jnorandum primo eidem Nicolao addidit in prefata bona*)' 

553. Nob. Nicolaus Chełmski recognovit, quia sibi nob. lacobus Sowanko 
de Zdbik pro bonis, que super ipso iuxta donacionem R. M. in Sdbik iure 
łcquisivit, satisfecit. Que bona sibi viceversa cum eo iure, prout perlucratus 
super eo fuerat, condescendit et resignat in perpetuum se de eis abrenunciando % 

654, Acta feria quarta post dominicam Reminiscere (2j febr.), In pre- 
sencia dni capitanei tanquam commissarii per R M. deputati. 

555. Omnes termini ... cadentes ... in presenciam quorumcunque com- 
missariorum ... in diem crastinum de mandato capitanei transponuntur ... 

656. Acta feria quinta antę dominicam Oculi (28 febr.). 

667, Omnes termini ... in diem hodiernum et in dies sequentes usque 
ad fcriam sextam post dominicam conductus Pasce (12 apr.) in presenciam 
quoriimcunque comm. cadentes. de mandato dni capitanei propter absenciam alio- 
rum comm. dantur ... ad prefatam feriam sextam post Conductum Pasce . . . 

568. Feria sexta post conductum Pasce (12 apr.). In presencia comm. 
Nicolai de Camyenyecz cap. terre Crac, Michaelis Czurilo de Wignanow et 
lohannis de maiori Modlnicza subiudicis terre Crac. 

569. Nob. lohannes Glambowski recognovit, quia prout citaverat ... nob. 
Stanislaum Kliamp pro bonis . . ., que R. M. propter non servicionem ad 
eipedicionem bellicam in Walachiam factam eidem lohanni donaverat, quia 
resciyit debite servivisse bellice expedicioni eundem Stanislaum, ex eo quia 
filium suum ad bellum expedivit, qui in bello remansit, prout hoc suffi- ') Por. nr- 166, 517, 559. ») Por. nr. 319, 541, 570. 
») Por. nr. 319* 475. 489. 509. S"» 1'^^- 346 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

cienti docuit testimonio, eundem Stanislaum de omnibus dimittit liberum et 
bona sub eo imperata iuxta donacionem R. M. sibi viceversa liberę resi- 
gnavit . . . ^). 

660. Proposuit nob. Nicolaus Chełmski ... contra famosum Fredrich 
Schellingk consulem de Cracovia ... pro eo, quia ipse tenet bona Czathkowi- 
cze et eadem sibi condescendere noUet ..., que bona R. M. propter eius non 
servicionem ad bellum factum in Walachiam eidem Nicolao Chełmski tanąuaro 
ad se iuxta statuta regni devoluta donavit ... Et procurator dicti Fredrich ta- 
liter contradixit: quia pro illo tempore, dum fuit expedicio generalis ad bellum. 
ipse fuit in servicio et disposicione civili occupatus reformacione murorum d 
construccione turrium civitatis huius Cracovie tanąuam superior preceptor circi 
huiusmodi reformacionem dictus lonar, propter quam remansit in Cracona 
Attamen satisfaciendo laudo et consuetudini communi ordinavit sibi dnum N;- 
colaum Paczolthowski, qui ab ipso Fredrich in presencia dni palatini Grac 
constituit sagittarium bene armatum super equo de bonis Czathkowicze, pro 
quibus hic citatur, prout ecce testatur littera dni palatini, quam reproduca 
ultra hoc michi reservando, si quid ad probacionem ulteriorem deficeret eidcni 
Fredrich. Et iterum Nicolaus Chełmski dixit: ego pono memoriale, quia hic 
ipse dixit, quod solus remansit Cracovie et non interfuit solus bello persona- 
liter. Est autem consuetudini s, quod nemo debeat aliuni asc 
expedire in bellum, quod solus bello non intersit, excepti$ 
duntasat viduis et pupillis. Nam et si qualicumque defectu 
sanitatis esset impeditus aliquis, deberet se R. Maiestati ma- 
nifestare et per R. M. tandem aut per dnum palatinum dimitti 
Ipse autem sanus extitit et in Cracovia, prout se recognoscit, remansit Ideo 
michi pęto decerni bona prefata iuxta donacionem R. M. Iterum procurator 
dicti Fredrich dixit: dni comm., aduc ultra litteram dni palatini hic productatn 
dico, quia pro illo tempore, dum fuit ipsa generalis expedicio bellica, dnus 
Drzewiczki, tanquam dispositor negociorum R. M., commisit eidem Fredrich 
quasdam pecunias a civibus in Cracovia exigere, que R. M. dari debueruni 
proptei quam exaccionem eum reliquerat in Cracovia. Et postulo me remitti 
cum hoc ad R. M. vel michi dari ad recognicionem dni Drzewiczki. Et dni 
comm. exauditis premissis receperunt sibi ad interrogandum. Et habent termi* 
num partes cum interrogacione infra hinc ad sex septimanas (24. mait)^), 

561. Nicolaus Chełmski actor contra nob. Stanislaum Nela de Banthko- 
wicze terminum ... habent ad sex septimanas (24 mait) de consensu parciuin 
ob spem concordie transpositum *). 

562. Nicolaus Chełmski actor contra nob. Stanislaum Kuklia de Blan- 
dow terminum ... habent ... ad sex septimanas (24. maii), 

*) Por. nr. 166, 517, 550. *) Por. nr. 319, 473, 516, 602. •) Por. nr. 539. POSPOLITEGO RUSZENIA 347 

563. Nob. Lucas Zebrzidowski actor contra famosum Imbram Salomon 
e Cracoyia tenutarium de Opathkowicze et Cawiączin terminunn habent . . . 
i feriam sextani post festum s. Trinitatis (jr maił) ... de consensu parcium 
. et cum iuramento pro dilacione termini vera infirmitate ^). 

564. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. actor in termino peremptorio 
ob. lohannem Skoczen de Ochonyn heredem condemnavit ... pro bonis he- 
sditariis in Ochonyn ... Et datur sibi ministerialis de potestate commissariali 
t de iure eorum ad pignorandum pro primo ibidem in Ochonin*). 

565. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit . . . in contumacia prima 
ob. lohannem Boczkowski de Lubochowy'). 

566. Mathias Borek de Wolia actor contra nob. Stanislaum Wiglusch 
e Damyanowy et Lubochowy terminum . . , habent ... ad feriam sextam post 
'Stum s. Trinitatis (ji maił) ... de consensu parcium*). 

567. Nob. Mathias Borek de Wolia actor contra nob. Stanislaum Msczyvy 
le Damianowy et Lubochowy . . . (jak poprzednia zapiska) ^). 

568. Nob. lohannes Guth piperarius actor contra nob. Stanislaum Sie- 
lichowski terminum . . . habent . . . per duas septimanas (26 apr.) per dnum 
apitaneum et iudicem transpositum propter absenciam unius commissarii . . . ^). 

569. Nob. lohannes Guth piperarius R. M. actor contra nob. Barthosium 
Kaczkowski terminum ... habent ad feriam sextam prox. post festum s. Tri- 
itatis (^u maii) ... (zapiska przekreślona)'^). 

570. Nicolaus Chełmski actor condemnavit in pena XV sibi et iudicio 
CV nob. Stanislaum Paczulthowski pro repercussione pignoris in Paczolthowi- 
ze et Wschączin . . . ®). 

571. Nicolaus Paczolthowski in termino, in quo ... iurare debuit metter- 
ius ad instanciam Nicolai Chełmski, ąuomodo ex mandato regio per dnum 
iicolaum de Thanczin palatinum Russie fuit dimissus in Leopolim cum capti- 
is, qui ducebantur de Walachia, per dimissionem iuramenti per eundem Nico- 
ium Chełmski eundem Nicolaum Chełmski ... evasit'). 

572. Gen. lohannes Guth piperarins R. M. actor contra nob. lohannem 
cultetum de lodlowa terminum ... habent ad feriam sextam post festum s. 
Trinitatis prox. (so maii)^^). 

*) Por. nr. 436, 465. 4^7, 477. S^Si ^03- *) ?<>'• nr. 70, 534. 

•) Por. nr. 528, 599, 606. *) Por. nr. 84, 526, 600, 605. *) Por. nr. 842, 529, 601. 
*) Por. nr. 530. ^ Por. nr. 580. •) Por. nr. 319, 542, 552. •) Por. nr. 518. 
»•) Por. nr. 70, 532, 577. 348 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

573. Nob. Nicolaus Chełmski recognoyit, quia sicut ... acquisierat par- 
tem ... bonorum super nob. Petro in Banthkowicze, eandem sortem ... nob 
Agneti uxori prefati Petri ... condescendit ...i). 

574. Feria sexta prox. antę festum s. Yitalis (26 apr.). 

575. Omnes termini ... de mandato R M. transponuntur ad feriam sex- 
tam prox. post festum Assumcionis Marie (16 aug.) ... 

576. Feria ąuinta post festa Penthecostes prox. (2^ maii), 

577. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. recognovit. quia prout s:bi 
R. M. sculteciHm in lodlowe Górne Polskye propter non expedicionem ad btr 
lum in Moldaviam prox. preteritum per nob. lohaimem scultetum de caćcrr 
lodlowe et eius inobedienciam ac non satisfaccionem [donavitJ. sed quia idern 
lohannes scultetus sibi gen lohanni Guth satisfecit pro eadem scultecin, e.^'^.- 
dem viceversa sibi lohanni sculteto ... condescendit et resignavit ...*) 

578. Feria sexta infni octavas Corporis Christi alias in crastino Corj:H> 
ris Christ! (31 maii). 1 

579. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. recognovit. quia prout nob. 
Georgium Bydlowski heredem de advocacia in Colaczicze ... citaverat ... prot- 
ter non servicionem ad expedicionem bellicam proxime in Walachiam prct^ 
ritam ..., quia sibi Geofgius Bydlowski pro dicta scultecia [ammissa] per olim 
fratrem nob. Nicolaum seniorem ipsius Georgii germanum [propter] bellican^ 
expedicionem in Moldaviam non servitam pro se et eodem Nicolao olim fra* 
tre suo et signanter, quid tangit sexaginta florenos in eadem scultecia noh 
olim Nicolao servientibus, idem Georgius Bidlowski satisfecit et integralitct 
persolvit, eundem Georgium de omnibus liberum dimittit ... simul cum noh 
olim Nicolao fratre seniore ipsius Georgii, et sculteciam sub eo impetratam .. 
sibi viceversa liberę resignavit ...'). 

580. Gen. lohannes Guth piperarius R. M recognoyit, quia prout cita 
verat nob. Bartholomeum de Yarzicze alias Kaczcowski heredem de Varzic2( 
et de aliis bonis hereditariis ubicunque per ipsum habitis .... que bona scul 
tecie R. M. propter non servicionem ad expedicionem bellicam factam in Vi 
lachiam eidem lohanni Guth donaverat, quia sibi pro dictis bonis sculteci< 
satisfecit, eundem Bartholomeum de omnibus liberum dimittit, et sculteciam , 
sibi viceversa liberę resignavit ...*). 

581. Sabbato ipso die s. Viti (15 tunii). 

582. Gen. lohannes Guth piperarius R. M recognovit, quia sibi not 
Nicolaus scultetus de Zorowa hereditarius pro omnibus bonis ubicumque pe 

•) Por. nr. 379, 441, 507. ») Por. nr. 70, 532, 572. 
•) Por. nr. 70, 533. *) Por. nr. 569. POSPOLITEGO RUSZENIA 349 

im habitis iuxta donacionem R. M. ob non scrvicionem ad bellum Molda- 
ense prox. preteritum et eiusdem non satisfaccionem sub ipso Nicolao im- 
Mratis satisiecit et integraliter persolvit, unde eundem Nicolaum ... liberum 
mittit, et sculteciam . . . sibi viceversa liberę resit^iiat et condescendit . . . *) 

583. Feria tercia post festum Nativitatis s. lohannis Baptiste (2^ iunii). 

584. Gen. lohannes Guth piperarius R. M. recognovit, quia prout nob. 
tenedictum] scultetum de Równe hereditarium pro bonis scultecie ibidem et 
iis ubicunque . . . citaverat, que bona R. M. propter non expedicionem ad 
[oldaviam et bellice expedicioni Moldaviensi prox. preterite non satisfaccionem 
3naYerat, quia sibi pro dictis bonis scultecie in lodlowe satisfecit, eundem 
cnedictum de omnibus liberum dimittit. et sculteciam sibi viceversa liberę 
:signavit ...*). 

585. Feria sexta in crastino festi Assumcionis s^mctissime Yirginis Marie 

586. Omnes termini ... propter dni capitanei absenciam tanąuam prin- 
ipalis commissarii transponuntur ... ad feriam sextam post festum s. Martini 
ontificis prox. (i^ nov.). 

587. Feria sexta post festum s. Martini (Tj nov.). 

588. Omnes termini ... propter absenciam commissariorum dantur ... 
d feriam sextam prox. post festum Epiphaniarum dni prox. (ro tan. ijoo). 

589. Feria sexta post festum Epiphaniarum prox. (10 tan. t^oo). 

590. Omnes termini ... propter absenciam commissariorum de mandato 
Ini capitanei dantur ... ad feriam sextam prox. post dominicam Reminiscere 
>rox. (20 mart.) , . . 

691. Feria ąuarta antę Petri ad cathedram (ic febr.), 

592. Yeniens ministerialis Stanislaus Slusska . . . recognovit, quia, ąuando 
;quitavit cum nob. Nicolao Gorinyeczki ad intromittendum eum in bona Pa- 
:zolthowicze, Osthrąznicza, Dup et Czuborowicze, que bona idem Nicolaus per- 
ttcratus est iuxta donacionem R. M. super nob. Stanislao Paczolthowski, ex- 
nnc ipse Stanislaus, sicut prius dederat sibi intromissionem in bona Osthrą- 
:nicza, et nunc admisit, sed in reliqua bona superius expressa sibi admittere 
)oluit et eum inde repercussit ^). 

593. Feria sexta post dominicam Reminiscere prox. {20 mart.). 

594. Omnes termini ... propter absenciam commissariorum de mandato 
ini capitanei dantur ... ad feriam sextam prox. post dominicam Conductus 
Paschę prox. futuram (i maii). ... 

*) Por. nr. 70, ') Por. nr. 70. ■) Por. nr. 143, 474, 493. 350 MATEkYAŁY DO DZIEJÓW 

595. Feria sexta post Conductum Pasce alias in die Philippi et lacoŁii 
apostolorum (i tnait). 

596. Omnes termini ... propter solennitateni festi in dieni crastimiT 
transponuntur. 

597. Sabbato sequenti post conductum Pasce (2 maii). In presenc-.a 
magn. Nicolai de Camyenyecz cap, Crac. et gen. Nicolai Strasch iudicis tcrnc 
Crac. commissariorum, per R. M. deputatorum. 

598. Gen. Lucas Zebrzidowski in termino peremptorio condemnavit fa^ 
mosum elementem civem de Proschowicze tenutarium in Wianczkowicze iuxtJ 
litteram commissorialem, que seąuitur ...: citat te pro eo, quia tu tencs ri 
possides frivole et importune bona hereditaria in villa Wianczkowicze tibi -1 
certis summis pecuniarum per nob. olim Nicolaum Sthrzelieczki in prefata vii a 
Wianczkowicze obligata et inscripta, prout lacius eadem inscripcio . . . canit 
ad R. M. propter tuam absenciam in bello prox. preterito versus VValach»iH 
laudato et non servicionem belli per te iuxta laudum et statuta regni Polon c 
laudo communi et statuto regni devoluta, eidemąue Luce Zebrzidowski dau 
... Et tu sibi eadem bona ... frivole et importune condescendere non vis, ita 
bona ad utilitatem ipsius quolibet anno. sicut ąuadraginta marce pecuniarutr^ 
et in totidem ipsum damnificas. indicialiter responsurus. Datum in castro Crac 
feria quarta prox. post festum Circumcisionis, anno dni a. d. 1499 (2 iany- 

599. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit in termino peremtono 
nob. lohannem Boczkowski de Lubochowy iuxta citacionem litteraleni« cuiiH 
tenor est talis: qui te concitat alias prsyposytua ad primam suam citacłoncnv 
qua te condemnavit in termino primo ... ob non paricionem tuam, qua cita- 
cione te citaverat pro eo, quia tu tenes et possides bona hereditaria per te 
in Lubochowy habita et alia, ubicunque ea haberes, super R. M. iustc et lep 
time iuxta laudum et statuta regni Polonie devoluta racione tue inobediencie 
et de bello Moldaviensi prox. preterito absencie sibi Mathie Borek proptci 
eius servicia R. M. exhibita in bello Moldaviensi iam preterito per R. M. . 
donata, que bona ... tu sibi Mathie importune alias upomye condescendere noc 
vis, que bona hereditaria ipse Mathias extimat sibi alias zvazy sicut quinqua- 
ginta marcas pecuniarum, iudicialiter responsurus, ut supra. Datum Cracovic 
feria quarta infra octavam Ascensionis dni (i§ maii) a. dni millesimo quadnn« 
gentesimo nonagesimo nono*). 

600. Nob. Mathias Borek de Wolia in termino peremtorio condemna 
vit nob. Stanislaum Wiglusch de Damianowy et Lubochowy iuxta citacioneir 
..., que sequitur: citat te secundo, prout te in termino primo in contumac:2 
prima . . . condemnavit . . ., pro eo, quia tu ei non vis condescendere bona he 
reditaria Damianowi et Lubochowi et alia, ubicunque habes, que super R. M 

*) Por. nr. 520, 534. •) Por. nr. 528, 565, 606. POSPOLITEGO RUSZENIA 351 

iste et legitimc iuxta laudum et statuta regni Polonie racione tue inobedien- 
le et a bello Moldaviensi prox. preterito absencie sunt devoluta ..., que ... 
[athie Borek propter eius servicia R. M. ... dedit . . . Que . . . bona heredita- 
la ipse Mathias extimat sibi alias 7vaz)' sicut quinquaginta marcas ..., pro 
uibus te citat alias ad dicendum causas racionabiles, cur et quare et dimittere 
on deberes. iudicialiter sis responsurus. Datum in castro Crac. feria sexta 
3SO die festi conversionis s. Pauli (2^ tan.) anno nativttatis dni millesimo qua- 
ringentesimo nonagesiino nono ^). 

601. Nob. Mathias Borek de Wolia condemnavit in termino peremtorio 
lob. Msczyyum de Damianowy et Lubochowy ... pro eo, quia tu tenes et 
>ossides bona hereditaria per te in Damianowy et Lubochowy habita et alia 
ibicunque ea haberes super R. M. iuste et legitime inxta laudum et statuta 
egni Polonie devoluta racione tue inobediencie et a bello Moldaviensi prox. 
)reterito [absencie] sibi Mathie Borek propter eius seryicia R. M. exhibita in 
jcllo Moldaviensi iam preterito per R. M. ... denata ... Que bona ... tu sibi 
VIathie iinportune alias npornye condescendere non vis, que bona hereditaria 
pse Mathias extimat sibi alias zvazy sicut triginta marcas pecuniarum, iudicia- 
iter sis responsurus. Datum in castro Crac. feria sexta ipso die conyersionis 
s. Pauli (2^ tan.) anno natiyitatis dni millesimo quadHngentesimo nonagesimo 
nono *). 

602, Nob. Nicolaus Chełmski actor contra famosum Fredrich Schellingk 
terminum . . . habent ... ad feriam sextam post festum s. Trinitatis ^). 

6U3. Gen. Lucas Zebrzidowski actor contra nob. et famosum Imbram 
Salomon de Cracoyia tenutarium in Opathkowicze et Cawączin terminum ... 
ad feriam seztam post festum s. Trinitatis prox. (i^ umii) transponitur ^s) 
propter absenciam unius commissarii . . . cum iuramento pro dilacione yere in- 
(irmitatis *). 

tt04. Feria sexta infra octavas Corporis Christi (r^ iunii). 

606. lohannes Mązno ministeńalis de Lany Wlodzislawskie recognoyit, 
quia nob. Mathie Borek realem et eflfectualem intromissionem dedit in bona 
Damianowy et Lubochowy nob. Stanislai Wiglusch, Sigismundi Pieschka, lo- 
hannis Msczyyii de ibidem. que super eo iuxta donacionem R. M. perlucratus 
est cum consensu eorundem et nullo contradicente *). 

606. lohannes Możno ministerialis de Lany Wlodzislawskie recognoyit, 
quia nob. Mathie Borek realem et effectualem intromissionem dedit in bona *) Por. nr. 84, 526, 566, 605. •) Por. nr. 842, 529, 567. 

•) Por. nr. 319, 473, 516, 560. *) Por. nr. 436, 465, 467, 477, 515, 563. 

*) Por. nr. 84, 526, 566, 600. 352 MAl-ERYAŁY DO DZIEJÓW 

Lubochowy antiąuam villam nob. lohannis Boczkowski, que super eo iuxti 
donacionem R. M. perlucratus est cum consensu eiusdem lohannis Boczkowski * 

607. Feria sexta post festum s. Trinitatis prox. (i^ iunti). 

608. Omnes termini ... propter bellicam expedicionem contra Tartharos 
dantur ... ad feriam sextam post festum s. lacobi ap. ... prox. (2j tulu) ... 

6U9. Feria sexta post festum s. lacobi ap. prox. (2j iulU), 

610. Omnes termini ... transponuntur propter bellicam expedicioneir. 
contra Thartaros ... ad feriam sextam post festum s. Bartholomei ap. prox 
(31 aug,). 

611. Feria sexta post festum s. Bartholomei ap. prox. (ji aug.). 

612. Omnes termini ... propter bellicam expedicionem dantur ... ad 
feriam sextam post festum s. Mathei ap. et ewang. prox. (28 sept,), 

613. Feria sexta post festum s. Mathei ap. et evang. prox. (2S sept.) 

614. Omnes termini ... propter bellicam expedicionem que nunc de die 
in diem fieri speratur, transponuntur ... ad feriam sextam post festum ss. un- 
decim milia virginum prox. (26 oct,) . . . B) Z R. 1509. 615. 1510 f. IV in crastino festi Circumcisionis dni (2 tan.) incipiuntur 
acta iudicii commissarii magn. ac gen. Nicolai de Camieniecz palatini et cap.. 
lacobi de Lubomyrz iudicis Cracoviensium, Nicolai Lanczcorunski de Brzezye 
et Włodek loannis vicecapitanei Crac. inter noh. Stanislaum Nieskovski acro- 
rem et Katherinam relictam olim lacobi Nyeskowski atque Zophiam consortem 
loannis Trepka et filiam predictarum lacobi et Catherine tamquam partes dta- 
tas. Cuius ąuidem commissarii iudicii autoritas facultate et vigore infrascripte 
commissionis agitur et roboratur, cuius commissionis tenor sequitur: 

Sigismundus d. g. rex Polonie ... magn. et gen. Nicolao de Camieniecz 
palatino et capitaneo, lacobo Lubomirski iudici Crac, Nicolao Lanczcorunski 
et Włodek vicecap. Crac. ... dedimus nob. Stanislao Nyeskowski cubiculario 
nostro bona hereditaria nobilium infrascriptarum: Katherine relicte et Zophic 
filie nob. olim lacobi Nyeskovski ad nostram disposicionem . . . propter non 
satisfaccionem bellice expedicionis in Yalachiam per nos hac estate pro neces* >) Por. nr. 528, 565, 599. POSPOLITEGO RUSZENIA 353 

tatę reipublice regni nostri institute devoluta. Ut igitur in assecucione pos- 
^ssionis bonorum predictorum partibus iusticia ministretur, vos ... in iudices 
ius rei commissarios deputamus, ... ąuatinus ... ad locum et diem certos con- 
enientes, unius tamen yestrum absencia non obstante, . . . si cognoscetis istas 
obiles et quamlibet earum expedicioni predicte non satisfecisse loco bonorum, 
ue ubicunque in iure terrestri habent, possessionem prefato Stanislao Nyes- 
ow^ski adiudicetis. in eaque ipsum intromitti decernatis possidenda iuxta te- 
orem privilegii nostri sibi desuper per nos dati ..., et si possessionem ełdem 
>tanislao adiudicaveritis, sibi propterea decreti yestri litteras ad loci capitaneum 
ignificatorias dare debeatis, ut tandem capitaneus ipse prefatum Stanislaum 
icr ministerialem in possessionem eorundem bonorum sibi adiudicatorum in- 
romtttat ... Datum Leopoli f. IV. post undecim milium virginum (24. oct.) pros. 
u d. 150 nono ... 

Tenor citacionis, ut infra. Nicolaus de Camieniecz pal. et cap., lacobus 
le Lubomirz iudex Crac, Nicolaus Lanczcorunski de Brzczye et lohannes 
»V lodek yicecap. Crac. tibi nob. Zophie filie olim lacobi Nieskovski, consorti 
rero lohannis Trepka, heredi sortis lue in Iaszdovicze innotescimus, quia ex 
>arte nob. Stanislai Nyeskovski oblata est nobis commissio seren. principis 
Ini Sigismundi d, g. regis Polonie etc. ..., in qua describitur negligencia tua 
n expedicione bellica in et contra Moldanos facta prox. preterita, propter 
ąuam negligenciam expedicionis bellice omnia bona tua in regno Polonie in 
uie terrestri ... habita, sunt eidem Stanislao Nyeskovski per R. M. donata et 
data iuxta regni consuetudinem. Precipitur denique nobis strictius, ut te ad 
locum et diem certos accersientes belliceque expedicioni te non satisfacere 
cognoscentes possessionem omnium bonorum tuorum eidem Stanislao dandam 
... decerneremus ... Ideo auctoritate Regis vigoreque commissionis ... tibi 
aiandamus, quatinus f. IV. in crastino festi Circumcissionis dni {2 uin.) in ca- 
stro Crac. in domo prefati dni palatini et cap. Crac. hora iudiciorum consueta 
... personaliter compareas pro eo, quia tu existens successor et legitima pos- 
sessor omnium tuorum bonorum post olim lacobum Nyeskowski patrem tuum 
... habeus annos discrecionis expedicioni bellice generali per R. M. de con- 
sensu omnium baroimm et consiliariorum regni Polonie in et versus terram 
Moldavie institute, publice proclamate et restibus atque mandatis regalibus per 
totum regnutn omnibus, qui tcnentur expedicioni bellice interesse, propallate 
atque manifestate ex inobediencia non interfuisse nec propter tui sexus cxpe- 
dicioni bellice inabilitatem aliquem alium tali oneri satisfacientem et valentem 
loco tui expedivisti, necque pro loco et die in restibus assignatis per se vel per 
alium palatino C'racoviensi te representasti, nec circa ordinacicnem armorum et 
cxercituum circa Curopathniki, ubi omnes regni exercitus ordinabantur. inter- 
fuisti, neque aliquis nomine tui interfuit nec in incursione in terram Moldavie seu 
Valachie cum aliis bellicam expedicionem de suis bonis et possessionibus ser- 
vientibus per se vel per alium interfuisti, que omnia suprascripta per se vel per 
alium iuxta regni iura et consuetudines de bojiis tuis et iuxta facultatem tuam 

Arch. Kom. hist. 1*. IX. 23 354 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

facere et explere debuisti, quod non complevisti ... Et ideo bona tua ... p 
dieto Stanisiao Nyeskowski sunt per R. M. in perpetuum donata . .. prom h 
lacius littere M. R. et dni palatini et cap. Crac. super eadem donacione te 
fecte canunt . . . Ideo te citat, ut sibi eorundem bonorum . . . cedds . . . posscs^^ 
nem ... Que bona ..., de ąuibus tu eidcm Stanisiao cedere ... non vis, simt va.' 
ris mille marcarum pecunie . . ., et exinde habet totidem damni, iudicialitcr « 
responsura. Datum Cracovie f. III. antę festum s. Thome ap, a. d. 1509 (t8 d.c 
Nob. Stanislaus Nyeskowski penam sex scotonim nob. Zophie filie no 
olim lacobi Nyeskowski et consorti lohannis Trepka heredi de lasrdowir. 
luit ... Post proposicionem actoris ... posuit actor litteram dni pallatini rt cap 
Crac. pro maiori evidencia ..., in qua littera impetracio bonorum pro parr 
lohannis Nyeskowski aperte sonabat ... Et pars citata respondft: antcquir. 
ad proposicionem respondebo, pono memoriale, quod citacio et proposicio fact^ 
est ex parte Stanislai Nyeskowski, et litteram, quam sibi posuit in subsidiu. 
. . ., est pro parte lohannis Nyeskowski. Ideo, quod . . , causam suam amis't 
hoc decernant dominaciones vestre ... Ex adverso pars actoria rcspondit: in- 
petracio facta est pro lohanne patre, quam coram R. M. pater Stanisb^o sco 
filio condescendit. Pars citata dixit: ex quo hic non ponit condescensioncr.: 
..., ideo decernatis sibi cause evasionem. Et dni comm. rcceperunt eis ad in 
terrogandum ad R. M. Et habent terminum ... per unam septimanam aiia^ 
f. IV. post festum Epiphaniarum dni prox. (c tan.), 

616. Acta in presencia dnorum comm. lacobi de Secluka YoynicienM-, 
Nicolai Missopad Czechoviensis castellanorum et lacobi de Lubomyrz iuuics 
terre et castri Crac.^). 

617. Proposuit gen. Adam Wlodzislawski contra prov. Nicolaum Cudia 
oppidanum Zarnoviensem .,., qui Nicolaus Cudia citatus respondit: quod q»» 
in eisdem bonis, pro quibus citatus sum, non fui in tenuta nec in possesbione^ 
igitur ipsa bona non ammissi. Et dni comm. ... decreverunt. quod preUtu^ 
Nicolaus Cud la debet docerc mcttercius sibi in gencre similibus, sicut in eis- 
dem bonis . . . non erat in tenuta; si docuerit, tunc liber erit, si vero non d'*- 
cuerit, bona eadem . . . Ade Wlodzislawski adiudicabuntur. Et habent terminun 
. . . per duas septimanas ... 2). 

6 1 8. Acta in presencia dnorum comm. magn, Nicolai lordan dc Zac. 
czin castellani Biecensis et gen. lacobi de Lubomirz ludicis terre et castri Cra: 
ac lohannis iunioris de Biechow subiudicis eiusdem terre Crac. 

619. Nob. Stanislaus Wroblowski tanquam actor proposuit ... contn 
ven. et nob. dnum loannem Salomon canonicum Crac. de superiori GarlicJ 
heredem et ... litteram R. M. donacionis bonorum in Garlicza superiori repr^ 
duxit ac eadem bona sibi adiudicari postulavit. Procurator vero eiusdem loar 
nis Salomon ... respondit: dnus loannes Salomon ... anteac ultra unum anmsn^ 

*J Zdaje sie: f. V infra octavas Epiphaniarum (lo ian.). ') For. nr. 623. POSPOLITEGO RUSZENIA 355 

:t similiter sub tern porę expedidonis bellice generalis Moldaviensis prox. pre- 
;erite in regno non interiuit, sed helium sufficienter per expedicionem et lo- 
racionem deservivit. prout littera dni palatini Crac. et regni Polonie campiduc- 
:oris etc. generalis testatur, quam coram vestris dominacionibus reproduco. Et 
sciam statutu m in talibus a regno absentibus obloąuitur. quod 
lii, qui absentes a corona regni sunt, expedire etiocare beli i- 
:an) expedicioneni possunt, et ideo idem loannes Salomon satisfecit 
bello getterali ..., ex quo sufficienter locavit. Actor vero replicando contra- 
dixit : quamvis hic litteram dni palatini reproducit. et tunc in regno minime 
eum fore refert et allegat, quod absens sub belio a regno sit, lamen non 
in republica, sed in suo proprio negocio a regno tunc absens 
e X t i t i t. Istud sibi in subsidium non transibit, ex quo litteram a R. M. dimis- 
sionis non habtrt prius exhibitam, dcinde dni palatini Crac. subsecutani. et eciam 
nullam licenciam a R. M. concessam habuit, igitur eadem bona a misi t. que mi* 
chi postulo adiudicari. Procurator vero partis citate iterum contradixit: istud 
statutum non obloquitur, ut prius re^ias litteras persona a regno absens ha- 
beat in eadeni causa bellice expedicionis, tantum sic, ut premisi et expressi, 
absentes personę a regno expedire et locare bellum iuxta statutum possunt, 
prout ipse loannes Salomon ... fecit ..., igitur eadem bona ... non amisit. 
Quam causam . . . dni comm. ad deliberandum receperunt. Et habent term«num 
... ad duas septimanas ...*). 

620. F. V. antę festum s. Prisce virginis prox. (ly tan.). 

621. Prout gen. Silvester Zarovski aulicus regius nob. Barbara m viduam 
et Elisabeth virginem filias olim loannis Paczoltowski pro non satisfaccione ... 
expedicioni ... de ... sortibus earum in Paczoltovicze et Wsziaczin . . . in pre- 
senciam dnorum comm., videlicet magn. Nicolai de Camieniecz pal. et cap. 
Crac. ac regni Polonie campiductoris etc. ... Andree de Cosczielecz castellani 
V^isliciensis et regni Polonie thezaurarii, Nicolai lordan de Zacliczin castellani 
Biecensis et gen. lacobi de Lubomyrz iudicis terre et castri Crac, citaverat 
.... que sorores litteram dimissionis et .saiisfaccionis ... dni palatini Crac. ... 
reproduxerunt. qua prefatus Silvester Zarowski revisa easdem sorores ... libe- 
ras dimisit et absoWit. 

622. F. V. post festum s. Agnetis virginis prox. (24. [tan.), in presencia 
mairn dni lacobi de Secluka castellani Yoyniciensis commissarii. 

623. Gen. Adam Wlodzislawski ... providum Nicolaum Cudla oppida- 
num Zarnovienseni dimisit liberum ... pro documento iuramenti ... pro ... 
bonis sic sub ipso apud R. M. impetratis . . . ^). 

624. Gen. Adam Wlodzislawski de Wlodzislaw tamquam actor contra 
hon. dnum Johan nem plebanum in Sandzischow tenutarium bonorum in Górne ') Por. nr. 629. ') Por. nr. 617. 

aa* 356 MATETYAŁY DO DZIEJÓW 

Siensko ... pro bellica expedicione insufficienti proposuit ..., quod ... tu. . 
de bonis tuis hereditariis et obli^atoriis ... servicio reipublice debito non sa- 
tisfecisti, propter ąuaiii non satisfaccionem ... bona tua ad [R.]M. ... devo1uu 
prefato gen. Ade de Wlodzislaw dedit donavitque ... Ideo te citat ... pn- 
bonis supra nominatis ..., que sibi ... extimat sicut centum ąuadraginta mar- 
cas ... Ex adver.so pars citata, summittendo se cum prefato actore iurisdic- 
cioni presertim sub hac convencione et aliorum commissariorum absencia 
liberę ad premissa respondere, taliter respondit: quamvis de eisdem bonis 
expediverim, tamen statutum illud, quod contra spirituales se 
extendit, qui bona terrestria possident, [quod| de eisdem str- 
vire bellum per se tenentur, ignorabam. igitur id, quod decretum fuc- 
rit, omnia pro rato et grato suscipiam et in hoc postulo graciam. Tandem 
dominus commissarius prenominatus iudicio presidens ... decrevit, quod prc- 
nominatus loannes plebanus bona obligatoria seu summam ibidem in Górne 
Siensko contentam amisit, que bona ... seu predictam summam centum 
XL marcnrum ibidem inscriptam dieto Ade Wlodzislawski adiudicavit. ac 
ministerialem ... sibi ad intromittendum ... addidit ... 

625. F. V. antę dominicam Domtne ne longe prox. (21 ntart.). 

626. Procurator ... coram magn. dno Nicolao de Camieniecz pal. et 
cap. Crac. etc. generaK tanquam commissario ex parte gen. lohannis Two- 
rowski curiensis R. M. super nob. Yincencium Stanovski dc Sthachirzinskie 
heredem . . . proposuit, et bona sua . . . quomodołibet habita ob non servicii> 
nem . . . expedicioiiis . . . apud R. M. sub eo impetrata sibi adiudicari postu- 
lavit. Et pars citata: pro his bonis, que in terra Cracoviensi habeo, nichil eon- 
travenio, sed hic in terra nulla bona possideo, igitur loannes Tworowski ea 
sibi obtineat; pro bonis autem meis obligatoriis in terra Sandomiriensi et di- 
strictu Chancziniensi consistentibus postulo me ad districtum remitti. Quam 
causam sibi dnus pal. recepit ad interrogandum ad R. M. Et terminum par- 
tibus ad diem crastinum prefixit . . . 

627. Gen. loannes Tworowski curiensis R. M. actor contra nob, laco- 
bum de Cuczcow heredem et tenutarium in Pirzim, qui lacobus Cuczcowsld 
debet docere, cum quibus bellum servivit et in schikowanye fuit, testibus vi- 
delicet: Nicolao Gunowski de Gunow, Martino Jankowski de Pierszne, lacobo 
qui residet in Cuczcow, Nicolao Sly.sz de Czudzinowicze. Terminum habent ... 
ad f. VI. post festum s. Adalberti prox. (26 apr.) ...*). 

628. F. V. post dominicam Conductus Paschę prox. (ii apr,). 

629. Nob. Stanislaus Wroblowski de Wroblovicze recognovit, quia ven. 
dnum loannem Salomonem canonicum Crac. de superiori Garlicza de tcrmino 
tt de ciiacione commissariali, qua eum ... evocaverat ..., eam ob causam. 

') Por. nr. 645, Ó53. POSPOLITEGO RUSZENIA 357 

lod tunc temporis, dum et quando prefatus loannes Salomon canonicus de 
'4i<bgno Polonie in Romanam curiam proficiscerat sub tern porę bellice expe* 
^Pfeionis generalis MoIdaviensis ... litteras dimissionis per suam serenitatem, 
liliter pcr dnum palatinum et regni Polonie campiductorem etc. sufficientes 
ratificatorias M. R. in hac causa habuerat, in totum pro bonis superiori 
*arlicza prelibatum loannem Salomon ... liberum dimisit ...^) -r 630* Coram presencia gen. lacobi de Lubomirz iudicis et loannis iunioris 
Blechow subiudicis terre Crac. gen. facta est sentencia. 

63 !• Ex decreto comm. ... Albertus Biali hcres de Concziska ob non 
tisfaccłonem bellice expedicionis . . ., prout solus se recognovit. quod bellum 
n servivit, eo quod certum contractum cum nob. Stanislao Wroblowski occa- 
one deservicionis eiusdem bellice satisfecit, bona hereditaria in Concziska 
misit, que iudicium . . . eidem Stanislao Wroblowski adiudicavit iuxta do- 
v%acionis litteras ... per R. M. sibi datas ..., et quam se pretendit habere ab 
Ctodem Stanislao Wroblowski inuriam, iure eundem prelibatus Albertus Biali 
^3cperiatur. Qui prefatus Albertus Biali recognoyit, quia predicta bona sic per 
CMindem Stanislaum Wroblowski iure commissario acquisita, apud eundem Sta- 
Yiislaum Wroblowski ad tempora vite sue extrema arendavit et non ultra. 

632. Gen. Stanislaus Lanczcorunski de Brzezye recognovit, quia nob 
Stanislaum Czarneczski de Neyprovicze et de Climuntow heredem, quem ob 
non satisfaccionem bellice expedici()ni Moldaviensi . . . citaverat, et eum in ea- 
dem causa innocentem fore agnovit, de tali impetracione bonorum apud R. 
^. ... liberum dimisit ... 

633. Gen. Stanislaus Lanczcorunski de Brzezye recognovit, quia hon. 
dnum Nicolaum de minori Xiansch plebanum de terminis et de ... citacioni- 
Łus . . . pro bonis . . . in Dziewiacicze . . ., prout M. R. ob non satisfaccionem 
bellice expedicionis ... [sibi] eadem bona ... donaverat, idem Nicolaus pleba- 
Hus satisfecit, ex quo a tali expedicione minime culpabilis extitit. quem ... 
in totum liberum dimisit ... 

634. Dni comm. lacobus de Lubomyrz iudex terre et loannes Włodek 
cie Sciboroyicze vicecapitaneus Crac. loco dni palatini Crac, in causa infrascri- 
pta del^ati, prout nob. Nicolaus Stradomski de Łagiewniki bona certa in 
Chronow et alia quevis sub honesta Katherina Cunczowa cive Crac. [et] Erasmo 
magistro scole Sanctorum Omnium in Cracovia apud R. M. ob non servicio- 
ncm bellice expedicionis Moldaviensis ... impetrayerat .... eandem Katherinani 
Cunczowa et Erasmum prefatum agnoverunt esse minus culpabiles et bellum 
preteritum servieruńt sufficienter iuxta inscripcionem castri Crac, igitur dictam 
Katherinarn Cunczowa et Erasmum magistrum liberum dimiserunt ... ') Por. nr. 619. I 358 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

635. Nob. Stanislaus Wroblowski de Concziska recognovit, quia nob 
Gregorium scultetum de Iwkowa pro bonis scultecie sue in Iwkowa sub eo 
apud R. M. ob non servicionem bellice expedicionis ... impetratis. considerans 
suam tali bello generali satisfaccionem, de huiusmodi impetracione ... liberum 
dimisit ... 

636. F. V. festi s. Marci ewang. (2^ apr.). 

637. Gen. lacobus de Lubomirz iudex et loannes iunior de Biechow sub 
iudex terre Crac. tanquam comm. ... nobili Bartholomeo sculteto in Conyonbi 
hereditario litteram magn. dni pal. et cap. Crac ac regni Polonie campiductons 
qua eum testatur satisfecisse bello Moldaviensi . . ., in vigore conservaverunt. et 
nob. Nicolao Thassiczki de Luczlavicze, qui eum pro eadem scultecia citaverat. 
silencium ... imposuerunt .. , super quo Bartolomeus Prusch memoriale posuir 

638. Acta in presencia comm. magn. lacobi de Secluca castellani Voy- 
niciensis et gen. lacobi de Lubomirz iudicis terre et castri Crac. 

639. Gen. Adam Wlodzislawski Stanislauni Boczkowski tenutarium in 
Volia Sandziszovska in summa yiginti marcaruni in lucro pro toto . . . iuxta 
citacionem ... condemnayit, cuius tenor est talis: qui te citat ... pro eo, quia .. 
tu ... de bonis tuis ... servicio reipublice debito non satisfccisti, propter quara 
non saiisfaccionem ... tua bona ... devoluta sunt .. ad ... regem .... que- 
quidem bona ... prefato Ade dc Wlodzislaw dedit. Ideo te citat .,., que bona 
sibi pensat ... sicut yij^inti marcas .... iudicialiter sis responsurus. Datum 
Cracoyie etc. Cui Ade ... predicti dni comm. ... intromłssionem dandnm — 
decreverunt ...*) 

640. F. VI. in crastino festi s. Marci (26 apr.). Acta in presencia magn. 
lacobi de Secluca castellani Woyniciensis et gen. lacobi de Lubomirz iudicis 
et loannis iunioris de Biechow subiudicis terre Crac. gen. ... 

641. Coram quibus g^r\ Stanislaus Schaphraniecz de Pieskowa Skala 
cap. Sandomiriensis et Adam Wlodzislawski de Wlodzislaw recognoverunt. 
quia nob. Arnolphum Srzenyawa de imbramowicze in bello generali Molda- 
viensi . . . personaliter existentem viderunt. 

642. Nob. Nicolaus Stradomski de Lngewniki heres nob. Zophiam re- 
lictam olim Nicolai Dobek de parte bonorum in Chronow pro centum et ^ep- 
tuaginta marcis ... iuxta citacionem ... condemnavit ... pro eo, quod tu te- 
nes ... bona hereditaria similiter obligatoria in Chronow ac alia ... ad R 
M. propter tuam ... a bello Moldaviensi . . . absenciam devoluta . . ., que bona 
R. M. sibi Nicolao Stradomski ... donavit .... que bona ... estimat sibi sicut 
centum septuaginta marcas ..., iudicialiter responsura. Cui Nicolao Stradom- *) Por. nr. 650. POSPOLITEGO RUSZENIA 359 

<i dni comm. gen. lacobus de Lubomirz iudex terre Crac, Michael Czurilo 
ap. Nyepolomicensis in bona Chronow intromissionem dandam decreverunt . . . 

643. Feria eadem VL ut supra, in crastino festi s. Marci ewang. (2Ó apr,), 

644. R. M. rennisit et remittcre mandavit dnis comm., yidelicet magn. 
t gen. Nicolao de Caniieniecz pal. et cap. terre Crac. etc. generali. lacobo 
le Secluca castellano Yoyniciensi. lacobo de Lubomirz iudici terre et castri 
>ac., Nicolao Lan-zkorunski de Brzezye nob. loannem Zembrztczki de Zem- 
»rzicze heredem tanąuam actorem ... et religiosos Andream prepositum et 
\nnam abbatissam totumąue suum conventum Zwierzyniciensem ... occasione 
)onorum partis in Czathkovicze per eundem lohannem Zembrziczki sub pre- 
iicto conventu ob non ser vicionem expedicionis bellice . . . impetratorum . . . 
id convencionem generałem prox. Pyotrkovie, aut ubi prius in regno Polonie 
'uerit celebrata. Et dni comm. remittunt easdem partes ... ad proxiniam con- 
^encionem generałem . . . duodecima die post felicem R. M. in locum conven- 
:ionis ... ingressum ... 

646. Gen. loannes Tworowski curiensis R. M. actor contra nob. laco- 
bum heredem de Cuczcow tenutarium in Pirzini, qui lacobus debet docere 
testibus, cum ąuibus bellum servivłt et in ordinacione alias wsstkowanyu fuit, 
yidelicet NicoUo Gonowski de Gonów, Martino lancowski de Pierszne, lacobo 
qui residet in Cuczcow et Nicolao Słysz de Czudzinowicze. Terminum ha- 
bent ... ad f. III. post f. s. Trinitatis prox. propter absenciam alterius com- 
missarii magn. dni Nicolai de Camieniecz pal. et cap. Crac. etc. generalis, ad 
mandatum gen. Schnphraniecz de Pieskowa Skala cap. Sandomiriensis inscri- 
ptum . . .^) 

646. F. V. ipso die festi s. Sigismundi regis et martiris. Acta in pre- 
sencia dnorum comm. magn. Nicolai Jordan de Zacliczin castellani Biecensis 
et gen. lacobi de Lubomirz iudicis terre et castri Crac. (2 maii), 

647. Gen. Martinus de Camieniecz curiensis R. M. et succamerarius Sa- 
nocensis recognovit, quod nob. Mathiam Camienicza, Bartholomeum in Podgro- 
dzye scultetos hereditarios liberos dimisit ... eo quod ipsos bello generali ... 
satisfacere et sufficienter servire agnovit ... 

648. Gen. Martinus de Camieniecz ... recognovit, quia nob. Zmocz de 
Bieganicze, Nicolaum de Zechlna, Nicolaum de Zmiacza, Prussch de Smian- 
czowa, Bartek de Camyonka de Wolia Brathkowska, Culik loannem de Wolia 
Roschnowska, Nicolaum de Zabrzeze, Bartholomeum de Yietrznicze, Petrum 
dć Miesczenicza, Nicolaum de Stankowa, Nicolaum de Sczerzesz, Martinum 
de Zbludza, Andream de Siedlecz, Nicolaum lawor de Długa Lanka, Nicolaum 
de Swircla, Spak loannem de Olschanka scultetos vener. Annę Rokithniczka 

*) Por. nc. 627, 653. 36o MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

abbatisse in antłąua Sandecz subditos ac ceteros et singulos. quos de bonts 
eiusdem Annę ... citaverat, ... eos ... bello Moldaviensi ... satisfecisse et suń 
ficienter servivisse agnovit, ut littere dni pal. Crac. lacius testantur ..., et . 
liberos dimisit ... 

649. F. IV. ipso die festo s. Stanislai pontificis in mayo prox. (8 maiii. 

660. Nicolaus Zidek ministerialis de Zelonki recognoyit, quia ... gen. 
Ade Wlodzislawski ... intromissio in loannem tabernatorem in Volia Sandzi- 
schowska ex parte Stanislai Roczkowski est liberę data . . }). 

661. Gen. Silvester Ożarowski curiensis R. M. ... recognovit, quia nob 
Hector Thinieczki de Thiniecz et Ostrów heredem . . . pro bonis ... ob non 
satisfaccionem bellice expedicioni ... per suam Serenitatem dieto Silvestro ... 
donatis ... liberum dimisit ... 

662. F. III. post f. s. Trinitatis prox. (28 maii), 

653. Gen. loannes Tworowski curiensis R. M. tanąuam actor nob. la- 
cobum heredem de Cuczcow tenutarium in Pirzini in termino documenti .. . 
ubi . . . docere testibus debuit et non docuit, [condemnavit] *). 

654. Acta in presencia dnorum comm. magn. lacobi de Secluca Voy- 
niciensis, Nicolai de Schidloviecz Radomiensis et Nicolai Missopad Czecht>- 
viensis castellanorum f. IV. post f. Visitacionis B. V. Marie prox. (3 itilii). 

655. Gen. loannes Labancz de Strogoborzicze recognovit . . . nob. Pe- 
trum Lubowski . . . tenutarium modo arendę in Slanovicze ... de tota causa . . . 
pro bonis Siano vicze ... racione non servicionis bellice expedicionis ... libe- 
rum dimisit ... et ... litteram R. M. . . ., tam super bona Slanovicze, quam 
super Camienczisca arendata, . . . mortificavit . . . 

666. Ex decreto comm. nob. loannes heres de Bleschno docebit met- 
tercius nobilibus sibi in genere similibus, duobus lateralibus, tercio antę, ac! 
instanciam gen. loannis Labancz dapiferi curie R. M, . . ., quia sufficicnler bel- 
lum Valachicum . . . servivit . . . Zapiska przekreślona, nad nią : lohannes Xa- 
bancz delere fecit f. VI festi s. Alexii 15 10 (17 iulii)\ 

667. F. V. antę festum s. Marie Magdalenę prox. (18 iulii). 

658. Nob. Nicolaus heres de Vilkow et tenutarius bonorum Iezorovic2e 
protestatus est contra gen. Silvestrum Ożarowski cubicularium R. M., qma 
ipsc citacionem commissorialem in bona Vilkow hereditaria et Iezoro\'icze 
obligatoria tenute sue pacifice et possesstonis super aliam personam videlicet 
nob. olim Leonardum de Vilkow anteac et pronunc nichil ibidem habentem 
importavit et imposuit et importat et ponit. 

*) Por. nr. 639. *) Por. nr. 627, 645. •) Por. nr. 713. POSPOLITEGO RUSZENIA 36 1 

659. Acta in presencia magn. dnorum lacobi de Secluea Yoyniciensis, 
>«icolai de Schidlowiecz Radomiensis et Nicolai Missopad Czechoviensis ca- 
^tellanorum tamąuam commissariorum ... f. II post f. Assumcionis B. V. Marie 
prox. (rc aug.). 

660. Nob. Thomas Zakrzowski de Zakr/ow . . . protestatus est contra 
fen. loannem Labancz de Strogroborzicze dapiferum R. M., quia ipse super 
nob. Stanislaum Srzeniawa de Imbramowicze super bona Yielkanocz prius ci- 
tacionem litteralem im porta vi t, anteąuam eum prefatuh loannes Labancz pró 
bonis sub eo impetratis citavit. 

661. Gen. loannes Labancz heres de Strogoborzicze R. M. dapifer re- 
cognovit ..., quia sibi nob. Stanislaus Srzenyawa pro bonis Imbramowicze, 
Yielkanocz, Rzezuchno et aliis quibusvis, quecunque sub eo impetraverat ob 
non satisfaccionem bellice expedicionis gen. Moldaviensis ..., et apud R. M. 
obtinuerat, in toto satisfecit ..., quequidem bona ... eidem Stanislao Srzenia- 
wa vicevcrso restituit ... et condescendit ... 

662. Acta in presencia magn. lacobi de Secluea castellani Yoyniciensis, 
lacobi de Lubomirz iudicis terre et loannis Włodek de Sciborovicze vicecapi- 
tanei castri Crac, f. lY post f. s. Bartholomei ap. prox. (28 aug.). 

663. Prout. nob. Paulus Besski nob. Annam consortem laboriosi Nicolai 
Dethko in Dobracow de terra Crac. et districtu Leloviensi eorundem bono- 
runi Dobrakow heredem ... pro eisdem bonis ... apud R. M. sub ip.sa ob 
non servicionem bellice expedicionis . . . impetratis . . . citaverat, in quo qui- 
dem termino eadem Anna personaliter comparuerat, ubi predicti eandem An- 
nam bellum generale niinime servire agnoverunt, et . . . Paulo Beski bona Do- 
bracow ... adiudicaverunt ..., ad quod prefata Anna ... consensit. Cui Paulo 
dni comm. ministerialem ... ad intromittendum . . . addiderunt. 

664. Acta in presencia comm. magn. et gen. lacobi de Secluka castel- 
lani Woyniciensis, lacobi de* Lubomirz iudicis terre et lohannis Włodek de 
Sciborovicze burgrabii et vicecap. castri Crac, f. YI antę f. s. Mathei ap, et 
ewang. prox. (20 sept.). 

665. loannes lawor nob. Adam partis sui in Grabowa heredem pro 
quinquaginta marcis ... iuxta concitacionem ... condemnavit, cuius tenor est 
talis: concitat te ... pro quinquaginta marcis ..., quia tu de bonis tuis here- 
ditariis in Grabowa ... condescendere ... predicto lołianni Gawor non vis ..., 
que bona . . . R. M. . . . propter tuam bellice expedicionis . . . non satisfaccio- 
nem dedit ... eidem lohanni ... Quam ... non condescensionem ... ipse Jo- 
hannes lawor extimat sibi sicut quinquaginta marcas ... Et datur ministeria- 
lis ... ad pignorandum pro primo in bona Grabowa ..•*). *) Por. nr. 677, 683. 362 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

666, Nob. loannes lawor heres in Przeginya ... actor nob. Albertum 
Zylka de Grabowa heredem ... in nonaginta marcis iuxta concitacionem ... 
condemnavit . . . jak poprzednia zapiska \ 

667« Acta in presencia dnorum comm. yidelicet magn. lacobi de Seclula 
Yoyniciensis et Nicolai Missopad de Cunin Czechoviensis casteilanorum et 
gen. loannis Włodek de Sciborovicze burgrabii et yicecap. Crac. f. VI antc 
f. s. Heiivigis prox. (11 oct.), 

668. Gen. loannes Labancz ... recognoyit, quia prout. nob. loannem 
Minoski de Minoga citaverat pro non servicione bellice expedicionis ... pro 
bonis suis hereditariis in Minoga ... sub ipso impetratis apud M. R, qui dc 
certa sciencia eundem loannem eidem bello satisfecisse . . . didicit, et ideo 
ipsum ... liberum in toto dimisit ... 

669. Quemadmodum gen. loannes Labancz ... loannem Felicem et Pau- 
lum fratres germanos indivisos heredes de Glew pro bonis eorum herediiariiś 
in Glew sub ipsis impetratis ob non servicionem bellice expedicionis ... ciia- 
yerat, qui loannes Labancz de certa sciencia didicit ipsos . . . bello Moldaviensi 
.satisfecisse, ideo ipsos in totum liberos dimisit ...2). 

670. Nob. Stanislaus Rdawski ex parte nob. Katherine consortis sue 
legitime ... protcstatus est contra gen. loannem Labancz .... t{uia ipse super 
bona nob. Katherine consortis sue in Los.sosina citacionem litteralem comniis- 
sarialem importavit et posuit super aliam personam videlicet Barbaram ma- 
trem suam ibidem pronunc nichil habentem *). 

671. Gen. loannes Labancz ... nob. Barbaram relictam olim Raphaels 
Lossosinski de bonis sue reformacionis per eam in Lossosina ... habitis .. 
in contumacia prima . . . condemnavit . . .*j. 

672. Nob. loannes lawor de Przeginya heres ... actor nob. Urbanum 
heredem de Grabowa ... pro LX marcis iuxta concitacionem ... condemna- 
vit, cuius tenor est talis . . . jak zap. nr. 665 ^) 

673. Nob. loannes lawor heres de Przeginya ... actor nob. Magdalenam 
Handlowa filiam olim Stanislai Handel de medietate sue scultecie in Przegi- 
nya ... pro centum marcis ... iuxta concitacionem ad satisfaciendum ... eon- 
demnavit, cuius tenor est talis : jak poprzednia zapiska % 

674. F. V. post f. s. Martini prox. (14. nov.). 

675. ... ministerialis ... recognovit, quia Urbanus Suinda in Grabowa ... 

*) Por. nr. 676, 682. ') Por. nr. 713. ■) Por. nr. 671, 712. *) Por. nr. 670, 71* 
^) Por. nr. 675, 681. ■) Por. nr. 678, 679, 685, 700. POSPOLITEGO RUSZENIA 363 

>b, lohanni lawor pignora in Grabowa ... dedit ... Cui loanni datur ... mi- 
sterialis ad intromittendum in bona Grabowa...^). 

676. ... ministerialis ... recognovit, quia Zylka Albertus in Grabowa 
eres nob. lohanni lawor ... pignora adnisit ... Cui loanni lawor de Przeginya 
. datur ... ministerialis ... ad intromittendum in bona Grabowa sortis prefati 
Jberti Zylka ...*). 

677. ... ministerialis ... recognovit. quia Adam in Grabowa nob. loanni 
iwor ... pignoracionem in suis perlucris admisit, et datur ... ministerialis ei- 
em loanni lawor ad intromittendum in bona Grabowa ...'). 

678. Nob. loannes Jawor . . . Magdalenam Handlowna heredem de Prze- 
inya pro repercus?ione pignoris ... in pena XV sibi et totidem iudicio ... 
ondemnavit ... Et datur ministerialis . . . eidem loanni ... ad intromitten- 

lum . . .*). 

679. Nob. Leonardus gener Margarethc [ł) Handlowa ... protestatus 
rst contra nob. lohannem lawor . . ., quia ipse super Magdalenam Handlowna 
leredem condam de Przcginya ... citacionem ... importavit ... super aliam 
)ersonam ibidem pronunc nichil iuris et proprietatis habentem, et pignoracio- 
lem ... ac intromissionem admitti sibi dari postuIavit ^). 

680. F. III. post f. s. Catherine virg. prox. (26 vov,). 

681. ... ministerialis ... recognovit. quia nob. Urbanus Suinda de Gra- 
bowa nob. loanni lawor . . . in bona dicta Viezne hereditaria et in bona Lod- 
»erzowskie sua obligatoria in Grabowa sita ... iniromissionem dedit ...^). 

682. ... ministerialis ... recognovit. quia Albertus Zilka in bona taber- 
nam dictam Borowa, que est proximior a Chechlo. et in alia omnia bona, 
ąue habet in Grabowa, nob. loanni lawor ... dedit intromissionem ... 

683. ... ministerialis ... recognovit, quia Adam molendinator de Sulo- 
schowa in bona sua materna hereditaria in Grabowa sita nob. loanni lawor ... 
dedit intromissionem ... 

684. Acta in presencia dnorum comm. magn. et gen. Nicolai lordan de 
Zacliczin castellani Biecensis, lacobi de Lubomirz iudicis terre et lohannis 
Vlodck burgrabii castri Crac. f. V. post dominicam Reminiscere (20 mart. 1511), 

686. loannes lawor Magdalenam Neymczowa heredissam medietatis scul- 

») Por. nr. 672, 681. •) Por. nr. 606, 682. *) Por. nr. 665, 683. ♦) Por. nr. 673, 
679, 685, 700. *) Por. nr. 673, 678, 685, 700. *) Por. nr. 672, 675 364. MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

tecie in Przeginya pro non admissione intermissionis ... in sua medictat? 
scultecie in pena XV sibi et totidem iudicio ... condemnavtt, et datur ... ad 
auctoritatem capitanealem Crac. ad pignorandum . . .^). 

686. Nob: loannes lawbr . .. recognovit, quia nob. loannem Krzikawski 
de parva Krzikawa pro bonis ipsius in Krzicava ... apud R. M. ob non sc\ 
vicionem bellice expedicionis . . . impetratis . . . liberum dimisit . . . recognoscen> 
qui:i pro eisdem bonis satis sibi fecit . . . 

687. Acta in presencia dnorum comm. rnagn. lacobi de Secluka Voy- 
niciensis et Nicolai Missopath Czechoviensis castellanorum f. VI. post do:i. 
Reminiscere, anno quo supra (2/ mar/.). 

688. Gen. loannes Labancz dapifer curie R. M. tamquam actor Sta?- 
slaum sutorem de Clobuczko et Zophiam coniuges in Pierszne et Biała herc- 
des ... pro tricentis marcis ... iuxta secundam suam citacionem ... condemna\i: 
Cuius tenor est talis: Citat vos, ... pro eo, quod vos de certis laneis agri ir 
Pierszne et quatuor cum medio laneiś in Biała . . . loanni Labancz condcscen- 
derę ... non vultis, que bona M. R. propter vestram a bello ... abscnciam . . 
eidem loanni donavit ... Quam ... non condescensionem estimat sibi sicut 
tricentas marcas. Datum Cracovie f. II ipso die f. s. Mathie ap. (2/ stpt.) a. 
15102). 

689. Sabbato antę dominicam Domine ne longe (12 apr.) prox. acta in 
presencia dnorum comm. yidelicet magn. lacobi de Secluka Voyniciensis e*. 
Nicolai Missopad Czechoviensis castellanorum, anno eodem, quo supra. 

690. Dni comm. prefati decreverunt, quod nob. loannes Zambek dictum 
lacubkowicz et Andreas filiaster suus indivisi de Robkowa et Nyesznamiro- 
vicze heredes ad instanciam gen. loannis Labancz dapiferi R. M. docebunt 
corporali iuramento cum tribus nobilibus eis in genere similibus, quilibet co- 
rum mettercius per se docebit, quomodo in bello Moldaviensi personaliter fuc- 
runt et servierunt, et quomodo [in] bonis Robcowa et Nyesznamirovicze in- 
divisi sunt; et similiter quilibet ipsorum per se docebit a dextra et a sinistra 
partibus duobus et eciam post se duobus testibus in exercitu bellico existen- 
tibus, prout loannes allegavit, quod Andreas filiaster suus in Moldavia extitit 
et illum bellicam expedicionem deservivisse asseruit. Et łiabent terminum ... 
ad f. II. post dominicam Conductus Paschę (28 apr.)...^), 

691. Dni comm. decreverunt, quia nob. Stanislaus dictus Bernath hcr« 
de Robcowa tanquam citatus debet docere mettercius sibi similibus in genere 
nobilibus ad instanciam gen. loannis Labancz dapiferi curie R. M. corporali ') Por. nr. 673, 678, 679, 700. •) W tekście mylnie 1511; por. nr. 696, 698, 712, 714. 
715. •) Por. nr. 694, 711. POSPOLITEGO RUSZENIA 365 

jramento: ita eum deus adiuvet et sancta crux, quomodo sororius ipsius ger- 
nanus parte bonorum in Robkowa secum est indivisus, prout eundem soro- 
ium suum allegavit prefatis bonis fore indivisum et bellum Moldaviense ipsum 
ervivisse asseruit ; posvquam vero de indivisione istud docuerit, tunc alia pro- 
)acione eciam mettercius testibus a dextra uno, et a sinistra manibus altero 
:t post se duobus, inter quos in Moldavia bellum servivit et sicut sub vexillo 
rum cis stetit. Et habent terminum ... ad f. II. post dominicam Conductus 
Paschę (28 apr.)^). 

692. Gen. loannes Labancz dapifer curie R. M recognovit, quia nob. 
[oannem Laqwa de citacione commissariali et de subimpetracione bonorum 
Ihabaschowa liberum dimisit in toto 2). 

Gi)8» Acta in presencia dnorum comm. lacobi de Secluka V[oyniciensis] 
et Nicolai Missopad de Conin Czechoviensis castellanorum f. II. post domini- 
cam Conductus Paschę prox. (28 apr.). 

694. ... ministerialis ... recognovit, quod gen. loannes Labancz ... no- 
biles loannem Zambek dictum lacubkowicz et Andream filiastrum suum indi- 
visos de Robcowa et Nyesznamirovicze heredes de iuramento hodierno pro 
bonis sub eis occassione bellice expedicionis Moldaviensis ... [impetratis] ... 
in totum liberos dimisit ...^). 

696« ... ministerialis ... recognovit, quod gen. loannes Labancz ... nob. 
Stanislaum dictum Biernath de Robkowa hcredem de ... iuramento ... liberum 
in toto dimisit ...*). 

696. Gen. lohannes Labancz ... Stanislaum sutorem de Clobuczsko et 
Zophiam coniuges in Pierszne et Biała heredes . . . pro non dacione . . . pigno- 
ns ... in pena XV sibi et totidem iudicio ... condemnavit. Et datur ... mini- 
sterialis eidem loanni Labancz . . . in bona Pierszne et Biała ad intromiitcndum ^). 

« 

697. F. IV. antę festum s. Zophie prox. (14. tnaii). 

698. Gen. loaimes Labancz . . . Stanislaum sutorem de Clobuczsko et 
Zophiam coniuges de Pierszne et Biała heredes in pena XV sibi et totidem 
iudicio pro repercussione ... intromissionis condemnavit. Et datur ... ad aucto- 
ritatem capitanealem . . . ^). 

699. F. II. post f. s. Trinitatis (i6 iunii). 

700. Ministerialis . . . recognovit, quod Magdalena Handlowa Nyemczowa 
heredissa de Przeginya ... intromissionem nobili lawor non admisit. Igitur ius 
commissariale ad auctoritatem capitanealem sibi dedit^). 

•) Por. nr. 695, 711. *) Por. nr. 711. *) Por. nr. 690, 711. *) Por. nr. 691, 711. 
*) Por. nr. 688, 698, 712, 714, 715. •) Por. nr. 688, 696, 712, 714, 715. 
^) Por. nr. 673, 678, 679, 685. 366 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

701. Acta in presencia dnorum comm. magn. lacobi de Secluka Vo} 
niciciisis, Nicolai lordan de Zacliczin Yisliciensis castelianorum et lacobi dc 
Lubomirz iudicis terre et castri Ciac. ... f. IV. post f. s. lacobi ap. pro\ 
(jo iulii). 

702. Ministerialis ... ex parte magn. Spithkonis de laroslaw castelUri 
Crac, sicut ab actore nobilem Nicolaum Sławski de Ostrów heredem .. pro 
claniavit, ut iuri pareret in termino concitatorio ad satisfaciendum, qui turc 
. . . nec solus per se nec per suum nunciiim comparuit. ob cuius non paricv> 
nem ... Spithko ... eundem Nicolaum Sławski ... iuxta coiicitactoneni ... tj 
mille marcis ... condemnavit. Cuius tenor est talis: Qui te concitat alias /•/.*; 
poviescza ad satisfjiciendum pro his omnibus, pro quibus te in termino peren- 
torio iuxta citacionem litteralem commissarialem ... et acta ... atque iuyta 
remis.sionem per commissarios gen. Mathiam Bobizeczki iuJicem. Stani^launi 
Kormaniczski subiudicem et Dobeslaum Chniyeleczki agasonem et ex»cior<rn) 
Premisliensem ad R M. factam, prout acta comniissarialia eiusdem rcmissi()n'b 
... obloąuuntur, et iuxta citacionem M. K. ad perelapsum terminum ex rem!v | 
sione prefata factam. Tunc gen. Nicolaus Ranczcowski cum procuratorio su:- 
ficicnti regio tanąuam prokurator ab actore ... te Cracovie ... condeninay.t 

. . . pro eo. quia tu de villa tua hereditaria Ostrów in terra Premisliensi et d.>- 
trictu Przeworsczensi sita bellum contra Bogdan voiewodam in terram Molda 
vie non servivisti, ob quam non servicionem . . . bona tua . . . sua . . . Maif- 
staś ... donavit ... Spithkoni de laroslaw castellano Crac. ..., et tu cidcni 
prefatam villam ... non cessisti ... Ideo te concitat ... pro prefata villa Ostro\^ 
ita bona sicut mille marce ..., iudicialiter sis responsurus. Datum Cracovie 
f II. in crastino s. Floriani a. d. 1511. ... Quamquidetn causam dni comm. a: 
loci capitaneum Premisliensem exequendam ... rcmittunt ... 

Cominissionis R. M. tenor infrasequitur: Sigismundus d. g, rex ... m:ign 
et gen. lacobo de Secluka Yoyniciensi, Nicolao lordan de Zacliczin Bieceasi 
... castellanis, et lacobo de Lubomirz iudici terrestri Crac. ... Donavimus maj^ 
Spithkoni dc laroslaw ... villam Ostrów ... nob. Nicolai Sławski ob non v. 
tisfaccionem eiusdem Nicolai bellice expedicioni Moldavice ... CuiusquideiK 
donacionis nostre exequende iudicium, ut ... Spithko possessionem ville prr 
dicte ... consequi ... potuisset. gen. videlicet Mathie Bobreczki iudici, Staiu 
slao Cormaniczski subiudici et Dobeslao Chmieleczski agasoni Premislicnsi eon: 
miseramus. Quiquidem comm. . . . causam ... ad nostram Maiestatem . . . renr- 
serant, assignando ... terminum ... pro scntencia definitiva ..., in quo termino 
... nulla parcium coram nobis comparente, prefatus .spithko prtdictum Nico- 
laum Sławski ad presencia m nostram ... denuo iterum concitavit, et in eodem 
termino ... eodem Nicolao minus comparente ipsum Nicolaum ... condemna* 
vit. Verum quia M. nostra rebus publicis dnorum nostrorum magni ducatu"^ 
Litwanie propediem occupanda definicioni cause predicte intendere ad plenum 
nequeat, vos ... in iudices huius cause terminande designandos dusimus . 
mandantes vobis quatinus ... convenientes ... causam ... ab eo puncto iuris. EOSPOLITEGO RUSZENIA 367 

in quo coram nostra M. manserat indecisa, diiudicatis ... Datum Cracovie f. II. 
post dominicam Conductus Paschę prox. a. d. 1 5 1 1 (28 apr.) . . . 

703. Acta in castro Crac coram dnis comm. gen. Nicolao Missopad 
castellano Czechoviensł, Nicolao Cicovslci gladifero et burgrabio Crac. et lo- 
anne iuniori de Biechow subiudice Crac, f. V. in octava Eplphaniarum dni 

1513 Oj ^^^O- 

704. Postąuain nob. Paulus Baliczski de lanow heres R. M. curiensis 
per suum procuratorem hon. dnum loannem Grzegorzewski in et contra Slyrz 
nob. Nicolaum Czudzinowski de Czudzinovicze heredem, qiiomodo ipse bellice 
expedicioni de suis bnnis omnibus tercie partis iuxta laudum . . . non servivis- 
set ... coram . . . comm. proposuisset, ex adverso prefatus Nicolaus Słysz . . . 
rcspondit: antequam ad proposicionem respondebo; ego sufficienter servivi et 
expedivi de bonis meis et tercie partis expedicioni satisfeci; et statuo nob. 
Dobeslaum Kar.szniczki de Karsznicza, quod a me bellicam expedicionem ser- 
vi\'it. et pecunias a me recepit. Et in instanti nob. Dobeslaus de Charsznicza 
... recognovir, se servivisse bellicam expedicionem a prefato Nicolao Słysz de 
bonis suis tercie partis et pecunias ab ipso levasse . ., et istud volo docere 
littera dni campiductoris; si littera dni campiductoris per inadvertendam alias 
omilenye ... non probavero. extunc quatuor testibus uno antę me, secundo 
post me et duobus ab utraque partibus. qui in exercitu mecum fuerunt. Et dni 
comm. . . . decreverunt eidem Słysz documenturn ... ex registris protunc cam- 
piductoris, aut testibus [docere]; et habent terminum ... ad sex septimanas 
(24 febr.) J). 

705. Acta in presencia dnorum comm. videlicet %^\^. Nicolai Czikowski 
gladiferi et burgrabii necnon loannis iuniori s de Biechow subiudicis terre Crac, 
f. V r s. Maihic ap 1513 (22 sept.). 

706. Qui comm. predicti nobilibus Adam Makowski, loanni Strzeskowski, 
Seraphin Trepka et lacobo Wroninski decrt;verunt super honorem eorum et 
iuramentum ipsorum veritatem recognoscere ad instanciam nob. Pauli Baliczki 
pro nob. Dobeslao de Charsznicza, si bellum seu bellicam expedicionem no- 
vis5ime preteritam a nob. Nicolao Czudzinowski de tercta parte bonorum suf- 
ficienter s**rvivit. Quibus testibus prefatus Baliczski credidit, et ipsos ... liberos 
dimisit. post quam dimissionem ... commissarii eidem Dobeslao ... iuramentum 
decreyerunt, quomodo a predicto Nicolao Słysz bellicam expedicionem bene et 
sufficienter servivit, locavit et intercessit et habenl terminum ... die crastina ...^j. 

707. F. VI. in crastino f s. Mathie ap. coram eisdem comm.. quibus 
supra {22 sept.). 

708. ... ministerialis ... recognovit, quia nob. Paulus Baliczski nob. De- 
beslaum de Charsznicza de iuramento corporali ... liberum dimisit^). *) Por. nr. 706, 708. ') Por. nr. 704, 707. ') Por. nr. 704, 706. 368 MATERYAŁY DO DZIEJÓW III. 

DOKUMENTY 

TYCZĄCE SIĘ POSPOLITEGO RUSZENIA Z LAT 1441—1513. 709. Buda 10 sierpnia 14.4.1. Władysłaiv III zapewnia tym^ którzy zczi^li 
udział w wyprawie zvęgierskiej\ wynagrodzenie szkód stosownie do zwyczaju. 

Wladislaus dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. rex, Lythwa- 
nieąue princeps supremus et heres Russie etc. Significamus tenore presencium! 
quibus expedit uniuersis, ąiiod quia ad specialem nostre Maiestatis requisicio« 
nem certi nobiles et terrigene fideles nobis sincere dilecti de regno nostro Po- 
lonie huc ad regnum nostrum Hungarie, et signanter hii, qui sub direc .io-e 
et capitaneatu exercituali magnifici et generosi Laurencii de Calynowa castcl* 
lani Siradiensis et Petri de Gay iudicis Poznaniensis sincere nobis dilectorun^ 
sunt constituti, pro repellenda et reprimenda hostium nostrorum rebellione et 
sevicia se transferre offerunt et disponunt; ne igitur eo quod, dum eos extra 
metas dicti regni nostri Polonie exire contingat, iuribus ipsorum antiqua et 
laudabili consuetudine dictatis et tentis quoquomodo derogare viderentur, ips'J 
omnibus et eorum cuilibet satisfaccionem condignam pro captivitate ceterisqufl 
dampnis, si que — quod deus ayertat — prefati nobiles seu eorum capitand 
predicti incurrerint, toto posse facere ac impendere Yolumus et verbo nostro 
regio promittimus et pollicemur. Harum quibus testimonio litterarum sigillum 
nostrum est appensum i). Datum Budę ipso die beati Laurencii martiris (io aug!)^ 
anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo. Relacio magni- 
fici lohannis de Tanczin palatini Cracoviensis. 

Dokument pergaminowy, dobrze zachowany, z archiwum aktów dawnych miasta Krakoua^ 
Pieczęć królewska na paskach pergaminowych. 

710. Lzvou\ 16 pańdń. isoc. Kroi obdarza Jana Labancza dobrami kil 
kunastu osób, skonfiskowanemi z powodu nieodbycia przez nich wyprawy md 
dazuskiej. 

In nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Cum ad aucto 
ritatem, dignitatemque principum pertineat bonos, fideles obedicntesque subiec 
tos favore et gracia prosequi, in protervientes vero, rebelles et contumacej 
iuris et equitatis observanciam demerite animadversionis extendere; quidquiij 

*) W tekście: appressum. POSPOLITEGO RUSZENIA 369 

aiitem pro remuneratione consolationeąue fidelium bonorum proąue vindicta 
Pt disciplina temerarioruiTi decreverint concesserintque ^), id, ut non modo ad 
presencium, scd etiain posteriorum memoriam deveniat, litteris mandare rubo- 
rarcque consueverunt; proinde nos Sigismundus dei gracia rex Polonie magnus 
dux Lithuanie necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, 
kussie, Prussie, Culmensis, Elbingensis, PomeranieL|ue dominus et heres etc. si- 
^nificamus tenore presentium quibus expedit universis presentibus et futuris, 
hariim noticiam habituris, quia attentis fidelibus serviciis generosi loannis La- 
bancz dapiferi curie nostre fidelis nostri dilecti, que nobis et reipublice durante 
presenti bellica expedicione [in MoldaviaJ 2) contra hostem nostrum waywodam 
Moldcivie instituta et mota exhibuit, proindeque supplicacione eius permoti, 
sibi et successoribus suis legitimis de certa scientia et gracia regiis nostris 
ac de consilio consiliariorum nostrorum bona universa nobilium et providorum: 
Mathie Voyevoda civis de Calysch, Erasmi de ibidem, item villam Rayskowo 
regalem nostram pertinentei?i ad opidum Calysch, item molendinum pertinens 
:ni scnlteciam in minor! Dobrcza dictum antique civitatis, item molendinum 
aliud dictum Corczak ad eandem sculteciam pertinens. item bona Fabiani Kar- 
ski, villas videlicet Poklaschne, Karszy et Bogwyedze, item Blasii Slang et 
uxoris sue videlicet Bogwyedze, Chorzowo et Glosky, item Mathie Beza villam 
Cotharby, Stanislai Schymanowski, item Benedicti Chorzowski, item Mathie 
Czyeszelski. item primo magna Dobrcze, item parva Dobrcze. item Thynyecz, 
:tem Chelmcze, item Zarzecze, item Stare Myastho, item advocaciam in opido 
Rayskowo. et alia omnia bona tam hereditaria quam obligatoria in quibuscun- 
que terris et districtibus regni nostri consistencia iuri terrestri subiecta prop- 
ter eorum absenciam et non satisfaccionem necnon indebitam expedicionem 
contra hostem nostrum waywodam Moldavie ad nostram regiam disposicionem 
donacionemque faciendam iure communi regni nostri devoluta prefato loanni 
Labancz dandum, donandum et concedendum duximus damusque, donamus et 
concedimus presentibus imperpetuum, decernentes predicta bona, quibus pre- 
fatos nobiles privavimus et causa prescripta privamus presentibus, per ipsum 
loannem Labancz et suos legitimos successores cum omnibus et singulis kme- 
thonibus, hominibus. areis, oreis, allodiis, seminibus, segetibus. frumentis, rivis, 
gurgitibus, piscinis. vivanis et earum demissionibus, stagnis, molendinis quibus- 
cunque et eorum emolimentis, apibus, mellificiis et melle exinde proveniente, 
borris, silvis, gaiis. rubctis, quercetis, mericis, angariis, laboribus et honoribus 
et generaliter cum omnibus et singulis fructibus, proventibus et obvencionibus 
tenendum, habendum, paciBce possidendum et illis utifruendum, dandum, do- 
nandumiRyendendum. alienandum, commutandum, resignandum et in suos suc- 
cessorumąue suorum usus beneplacitos conyertendum tenore presentium me- 
dianie in perpetuum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est ') W dok. successerintąne. 

') Brak tych wyrazów w tym dok.; s§ one w wszystkich innych. 

Arch Kom. hist. T. IX 24 370 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

I 

subappensum. Actum Leopoli feria tercia prox. antę festum undecim iiiili:j n 
virginum anno domini millesimo ąuingentesimo nono, regni nostri anno terc.-tl 
Praesentibus ibidem reverendo in Christo patre domino Mathia episcopo Trr-I 
misliensi et regni nostri yicecancellario, necnon magnificis, venerabilibus et l^^I 
nerosis Spithkone de laroslaw castellano Cracoviensi, Nicolao de Camyenycci 
palatino et capitaneo Cracoviensi ac exercituum regni nostri campiductorc •; 
nerali, Nicolao de Ludbrancz Calissiensi, laroslao de Lassko Lanciciensi et >tvi 
nislao Kmitha de Wissnycze Russie generali palatinis, loanne Zaramba de Cii 
lynowa Poznaniensi, lacobo de Schidlowiecz Sandomińenst et regni nostri Ih.- 
zaurario, Nicolao de Schidlowiecz Radomiensi castellanis et capitaneo, loann-i 
de Lassko coadiutore Gneznensi et regni nostri cancellario. Cristofero de Sch • 
dlowiecz succamerario Cracoviensi, Siradiensi et Gostinensi capitaneo, Pe-i 
Tomyczki archidiacono, loanne Podlodowskł canonico Cracoviensibus, secrttn 
riis nostris, et aliis quamplurimis fidedignis ad premissa testibus. Datum p-r: 
manus eiusdem reverendi patris domini Mathie episcopi Premisliensis et re^ 
Polonie vicecancellarii sincere nobis dilecti. — Mathias D. episcopus et vi t* 
cancellarius subscripsit. 

Dokumemt pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 227. Pieczęć k- 
lewska mniejsza na sznurku jedwabnym czerwonym, 1 

711. Lzvów ic pand::. J^oc r. Król Zygmunt obdarza Jana Łatani' i\ 
stohiika dobrami skonfiskowatiemi z powodu nieodbycia wyprawy mołdaicsk:: \ 

(bona universa nobilium et honorabilium leronimł et Martini fratrum german - 
rum indivisorum de Mnyow heredum, item Raphaelis de Chelmcze et Mnyow, 
item Stanislai Psarski et Dorothee uxoris sue de Boczkowicze, item Andrc«i 
Robkowski et Nicolai filii eiusdem, Andree de Bandzyeschina et Witrzeski^ 
item Andree. Sigismundi et Dzyetrzych germanorum indivisorum de Nyezna^ 
niyrowicze, Annę consortis olim loannis Lakwa de eadem Nyeznamyrowił. it, 
item Gregorii et Nicolai dictorum Cobialkonye de Robkowa et Nieznainy r« ^^ 
wicze, item loannis Zambek, lacubowicz et Andree filiastri sui de Robkowa e* 
Nieznamyrowicze, item Stanislai dicti Biernath de Robkowa, item loannis \.\\ 
kwa de Thabaschowa, item Nicolai Oczko Stradomski de Wroczymyrowa. itrm 
Nicolai Thangoborski de Thangoborza. item Yenceslai et leronimi fratrum gcr^ 
manorum filiorum olim Nicolai Mokrski de lacubowstaw et Roschieyow h.^ 
redum, item Nicolai Parcholek de Czechow et loannis Wiplar de eadem Oe^ 
chow et alia ...)*)• 

Dokument pergamino\vy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 228. Piecze<^ k 
lewska mniejsza na sznurku jedwabnym czerwonym. , 

I 

712. LwÓ7v ic pańdz, i^Oc^ r. Król Zygmunt obdarza Jana lMbcin^:\ 
stolnika dobrami, skonJiskozvanemi z powodu nieodbycia wyprawy mołdazcsh ! 

(bona universa nobilium loannis Mnynowski de Thomaschowicze, Petri Sarbskl 

! 

*) Por. nr. O9I, O95. — O92. — 690, O94. — 700. i POSPOLITEGO RUSZENIA 37 I 

le Sarbye, item Luce lacobi de Mnyow, Barbarę vidue Lossossnyska, loannis 
enut.ini ville Yylkayeczko, ... vidue Rodrambska, Felicis Morawiczki de Mo- 
awicza, Nicolai Rogiński de Obiczcze, Annę vidue Tresczyna cum filiis (s) 
eronimo Krczon, Felicis Seraphin de Sbrza, item bona Stanislai sutoris de 
Clobuczsko et Zophie sue uxoris videlicct in Piersne et Riala, Stobyeczki te- 
iiitarii ville Yilkoyeczko et uxoris eius Katherine, item Katherine Oyrzanow- 
ka, Dorothee consortis loannis Lassewski de Grodzanowo dicti Cowal vide- 
icet opidum Klwoflf (?) et advocaciam in co consistentem ac duo molendina, 
tern vi Has videlicet Yolya, Rdzo w, et Mokrzecz in districtu Radomiensi etc.) ^). 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 229. Pieczęć kró- 
cv\!rka mniejsza na sznurkach jedwabnych zielonych. 

713. Lwów 2j pańdz, i§oc r. Król Zzgmunł obdarza Jana Labancza 
tolnika dobrami, skoiijiskowanemi z powodu nieodbycia wyprawy mołda%vskiej. 

bona nobilium loannis et Felicis et duarum sororum et amitarum eorum, vi- 
ielicet vilias Blyeschno et Wrzoschowa, Byala, Camyk, Yylkowyczko et re- 
ormacionem yiduarum, quam illic habent, item loannis filii Katherine tenutarii 
nile Yylkowieczko et eiusdem matris sue Katherine de ibidem, item Andree 
ie Pakosław plebani in Swyeczyechow, que habet in Pakosław et Goworzyna, 
tem loannis, Felicis et Mathie germanorum de Glew heredum. Item Elizabeth 
dicte olim Ade Zarwanyrzky et filie eius Zophie villam Zarwanycza, in qua 
labet reformacionem dotis et dotalicii in terra Podolie et districtu Trebovliensi, 
tem bona Yilyani Radwysski. item loannis Morawiczki in Morawicze et Yolya 
VIoraviczka. in Obyczcze et in Zernyky, item Elizabeth habentis certam pe- 
cuniarum summam in Bleszno inscriptam, item vidue Zophie ... tam heredi- 
taria quam obligatoria . . .) 2). 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 330. Pieczęci brak. 

714. Kraków r^ maja 151 1 r. Wyrok sądu komisarskiego, przysądzający 
dobra Piersztie i Biała Stanisła%va i Zojii z Kłobucka, skonfiskowane z powodu 
nUodbycia wypraivy mołdawskiej, Janozut Labanczowi i odsyłający go ad bra- 
^hium capiianeale, 

lacobus de Scekluca Yoyniciensis, Nicolaus de Schidlowiecz Radomiensis 
et Nicolaus Myssopad de Conin Czechoviensis castellani commissarii per ser. 
principem et dnum, dnum Sigismundum d. g. regem Polonie, magnum ducem 
Lituanie, Russie, Prussieque etc. dominum et heredem dominum graciosissimum 
cause et parcium infrascriptarum dati et specialiter deputati, significamus tenore 
presencium quibus expcdit universis, tam presentibus, quam fiituris, noticiam 
presencium habituris, quomodo postquam gen. loannes Labancz dapifer curie 
R. M. Stanislaum sutorem de Clobuczko et Zophiam coniugem de Pierzsne et 
Byala heredes pro non servicione bellice expedicionis Moldaviensis prox. pre- 
terite in presenciam nostram citacione litterali nostra commisśariali citasset et 

') Por. nr. 670, 671. — 688, 696, 698, 714, 715. *) Por. nr. 656. — 669. 

24* 372 MAITSRYAŁY DO DZIEJÓW 

terminum ipsis pro feria sexta post festum s. Martini pont, prox. (i^ nt*v r 

assignasset et in eodem termino non comparentes eosdem coniuges pic / i 

in pena contunnacie iuxta citacionem suam Htteralem primam commljs^ari • i 

lacius canentem iudicialiter condemnavit anno nat. dni nnillesimo quini^entt:-'' i 

decimo; deinde feria tercia post festum s. Katherine virg. prox. (j^y r 

omnes termini commissariales iuxta citaciones litterales nostras a. dni c o.J i 

immediate, quo supra, fuerunt acticati ad f II. antę f Circumcissionis dm j^ro 

(2Ó dtc.) de auctoritate nostra commissariali, qua f. II. tunc cadente pON: 

Circumcissionis dni (6 ian. 1511) superius expressa, eodem die et anno, qi::>l 

supra, iterum omne's termini commiss iriales iuxta citaciones litterales n<»N*r 

in eodem vigore, ut tunc fieri debuerunt, ad f V. post dom. Reminiscere {.►r i 

(20 niart.) acticati et transpositi fuerunt, nulli parcium iuri nocendo; qua t. \ 

post dom. Reminiscere prox. {20 mart,) anno nat. dni 151 1 tunc advenien:e I 

partibus prefatis in eodem termino sicut citatis non comparentibus eo^tlcl 

coniuges prefatus loannes Labancz tanquam actor de Pierszsne et ByaU h*^ 

redes pro tricentis marcis in lucro pro toto iuxta suam citacionem litteral 1 

secundam commissarialem nostram lacius canentem coram nobis iudioia. M 

condemnavit. Demum prefatus loannes Labancz actor Stanislaum suteren, ii 

Clobuczko et Zophiam coniuges in Pierzsne et Byala heredes partes reas i| 

satisfaciendum concitavit pro tricentis marcis concitacione litterali et in :cj 

mino concitatorio non comparentes, videlicet sabbato antę dominicam Dom 1 

ne longe prox. (12 apr.) anno dni immediate suprascripto, coram noł)i> 11 

termino ad satisfaciendum concitato in tricentis niarcis pecuniarum moneti 

et numeri polonicalium consuetarum iuxta concitacionem ad satisfaciendun 

litteralem lacius canentem iudicialiter condemnavit, cuius tenor est talis: C"t 

citat vos alias przypoiińescsa ad satisfaciendum pro tricentis marcis, in quib'; 

vos pro toto in lucro iuxta suam citacionem litteralem secundam commis^a 

rialem nostram coram nobis iudicialiter condemnavit, videlicet pro eo, qu:j 

vos de certis laneis agri in Pierzsne et quatuor cum medio laneis agń ii 

Byala per vos quomodolibet habitis predicto loanni Labancz condescendcr* 

et eadem bona dimittere non vultis, que bona M. R. propter vestram a bcii^ 

Moldaviensi generali prox. iam preterito absenciam et eidem non satisfaccionefl 

dedit et perpetue eidem loanni Labancz donavit. iuxta quod littera donadoni 

sue serenitatis desu per data lacius disponit. Quam vestram huiusmodi bonorun 

predictorum eidem loanni Labancz, sic ut prefertur per M. R. donatorum, nol 

condescensionem et eorundem per vos sibi yiolentam non dimissionem ips< 

prefatus loannes Labancz extimat sibi sicut tricentas marcas pecuniarum mo 

netę et numeri polonicalium consuetarum, iudicialiter sibi satisfacturi; et datut 

de iure nostro commissariali ministerialis quicunque eidem loanni Labancz w 

bona Pierzsne et Byala ad pignorandum in suis perlucratis. Que pignora \x 

prefatis bonis Pierzsne et Byala sibi ibidem sunt repercussa. Pro qua reper 

cussione eorundem pignorum predictos coniuges reos citacione ministerialis ver 

bali citavit et in termino eis assignato non comparentes videi!cet f. IL po^^l POSPOLITEGO RUSZENIA 373 

•m. Conductus Paschę prox. (28 apr.) a. d. eodem iam suprascripto in pena 
V. sibi et iudicio XV. pro eadem repercussioiie pignorum coram iudicio no- 
ro iuxta dtacionem et rerognicionem mini^terialis Alberti de Swemiazycze, 
out per nos requisitus coram nobis recognovit huiusmodi repercussionem 
i^norum, idem ipse loannes Labancz actor iudicialiter condemnavit. Et datus 
erat de ime nostro commissariali idem ministerialis eidem loanni Labancz 
ipifcro curie R. iM. sicut actori in bona Pierzsne et Byala ad intromittendum 
suis perlucratis. iure nostro commissariali mediante acquisitis et obtentis, 
ue intromissio in bonis Pierzsne et Biaia eidem loanni Labancz non est ad- 
lissa neque data, ob quam non admissionem et non dacionem intromissionis 
i bona Pierzsne et Hiala predictos coniuges citatos et reos citacione mini- 
enalis verbali citavit. et in termino non comparentes infenus scripto in pena 
'X . sibi et iudicio XV. pro eadem non dacione et non admissione intromis- 
ionis in bona Pierzsne et Biała iudicialiter condemnavit iuxta citacionem et 
•cogrnicionem ministerialis Alberti de Szwiemazycze, prout coram iudicio no- 
tro huiusmodi no 1 admissionem intromissionis recognovit. Et datur de iure 
o>tto commissariali idem ministerialis eidem loanni Labancz ad auctoritatem 
apitancalem Cracoviensem premissa iure exequendum, illic eundem defenden- 
lum et alia, que iuris fuerint, in premissis debito gradu iudiciario usque ad 
trachium regale et ad auctoritatem capitanealem perficiendum. Harum quibus 
i^illa nostra presentibus sunt subappensa testimonio litterarum. Actum et da- 
um in castro Ciacoviensi f. IV. antc f. s. Zophie prox. (i^ maii) anno nat. 
ini niillesimo quingcntesimo undecimo ^). 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 237. Z 3 pieczęci 
>nTosta)a tylko jedna (środkowa), zatarta, zawieszona na paskach pergaminowych. 

7 15. Kraków 2j sierpnia i^ii r. Wyrok starosty, iv prowadzający Jana 
Lnbatuza u* posiadanie dóbr Pierszne i Biała, skonfiskowanych Stanisłaivowi 
X Zofii s Kłobucka z poivodu nieodbycia przez nich wypra%vy mołdazuskiej. 

Nicolaus de Camieniecz palatinus et capitaneus terre Cracoviensis etc. 
generalis recognoscimus tenore presencium, quibus expedit universis, tam pre- 
sentibus quam futuris, noticiam presencium habituris, quia visis perlucratis iure 
comniissoriali per gen. loannem Labancz dapiferum curie R. M. tanquam acto- 
rem super personis Stanislao sutore de . Clobuczsko et Zophia coniugibus de 
Pierzne et Byala heredibus partibus citatis super eorum bonis prefatis acqui- 
sitiv, eidem loanni Labancz ministerialem quemcunque de iure nostro, prout 
ad auctoritatem nostram datum est ex iudicio commissariorum, ad pignorandum 
pro secundo addidimus videlicet f. IV. antę f. s. Zophie prox. (4 maii) anno 
nat. dni 151 1. Quam pignoracionem secundam prefati coniuges in eisdem bo- 
nis Pierzne et Byala prefatis repercusserunt, pro qua repercussione pignoratio- 
nis secunde eosdem coniuges predictos citacione ministerialis verbali citavit et ») For. nr. 688, 696, 698, 712, 715, 374 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

in termino eisdem prefixo infrascnpto non comparentibus in pena XV. sib: i 
totidem iudicio pro eadem repercussione pignoracionis secunde in bonis Picrinj 
et Byala non admisse iuxta citacionem et recognicionem ministerialis AIl.cH 
de Schwiamiaschicze, prout coram iure nostro prius per iudicium requis:*.i 
recognovit, iudicialiter condemnavit. Quod actum est f. IV. Rogacionum in v\'^\U 
Ascensionis dni (2^ maii) a. nat. dni eiusdem immediate quo supra. Cui 1 1 
anni Labancz predicto datus erat idem ministerialis ad pignorandum pro tercii 
in bona Pierzne et Byala predicta in ipsius perlucratis. Quam pignoracionci 
terciam prefati coniuges in eisdem bonis prefatis non admiserunt. sed x<\< 
cusserunt, pro qua repercussione pignorationis tercie idem ipse loannes Lał>anti 
actor predictos coniuges citacione ministerialis verbali citavit et in lernur.i 
ipsis assignato non comparentes videlicet f. IV. post f. s. Trinitatis prox. i I 
iunii) a. dni eodem superius expresso, in pena XV. sibi et iudicio XV. iux!j 
citacionem et recognicionem ministerialis Alberti de Szwiamiaschicze. proj 
coram iudicio recognovit, iudicialiter condemnavit. Et tandem idem ministcr.-i 
lis datus fuerat de iure eidem loanni Labancz ad intromittendum pro secundi 
in bona Pierzne et Byala in ipsius perlucratis. Quam intromissionem sccunuani 
predicti coniuges in eisdem bonis desuper expressis dari denegaverunt et no^ 
admiserunt, pro qua non dacione intromissionis secunde prenominatus loannr^ 
Labancz actor predictos coniuges sicut citatos citacione ministerialis yerbii 
citavit et in termino eisdem assignato non comparentes in pena XV sil)i H 
iudicio XV iuxta citacionem et recognicionem ministerialis Alberti de Schwi. 
miazicze, prout coram iudicio recognovit, iudicialiter condemnavit, Quod actuf^^ 
est in castro Crac. f. IV. antę f. s. lacobi ap. prox. (2^ itdii) a. dni iam bUi 
prascripto eodem. Deinde idem ministerialis datus fuerat de iure nostro eide:( 
loanni Labancz acfori in bona Pierzne et Byala ad intromittendum pro tcrci< 
in suis perlucratis, que intromissio tercia predicto loanni Labancz actoii p^i 
prefatos coniuges in bonis Pierzne et Byala non est data neque admissa. Frs 
qua non dacione et non admissione intromissionis tercie predictos coniugd 
citacione ministerialis verbali citavit et in termino ipsis assignato non cojupa 
rentes, videlicet f. IV. post f. s. Bartholomei, ap. prox. (2^ aitg.) a. dni eolem 
superius iam expresso, in pena XV sibi et totidem iudicio iuxta citacionem 
et recognicionem ministerialis Alberti de Schwiamiazicze prius per iudiciuni 
requisiti, prout coram iure recognovit, iudicialiter condemnavit. Et datur d^ 
iure nostro postremo et ultimo idem ministerialis vel alius quicunque eitkin 
gen. loanni Labancz dapifero curie M. R. in bona Pierzne et Byala ad iiuro 
mittendum eundemque loannem Labancz predictis bonis possessioni incorp" 
randum, ac eadem bona prefata de brachio regali et potestate nostra CMpita^ 
neali iuvandum. protegendum ac alia et śingula, que officio nostro conipc:! 
censeantur, in premissis exequendum, vadia certa in talibus de iure nostł<:»i 
prout opportunum fuerit, vallandum et interponendum. In quorum omniura ^* 
singulorum premissorum fidem testimoniumque cercius sigillum nostrum pr^ POSPOLITEGO RUSZENIA 375 

jentłbus est subappensum. Datum in castro Crac. die et anno ąuibus supra 
mmediate est expressum i). 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 23 ii. Z pieczęci 
>o/ostaty paski pergaminowe. 

716. Radom in curia regali, j list. i^ii. Nicolaus de Schidloviecz cas- 
tc/Jnhus et capitaneus Radomiensis, succatnerarius Cracoińensis, Joannę s de Owa- 
dozv dapifer^ Sbigueus de Podlodow .notarius terre Sandomiriensis generahs, Sia- 
ni s la us de Klonów ind ex curie Radomie nsis jako ko mi sar se krolc'zvscy wydają 
tvyrok w sprawie miedzy Janem Lanbacsem stolnikiem kroleivskim a Albertem 
Kad::^ey mieszczaninem z Kielc i tenutaryuszem dóbr Biinicza o te dobra, skon- 
fiskoiuane przez króla z poiuodu nieodbycia przez tegoż Wojciecha wyprawy 
fnoidawskiej i darowane Laiihaczowi. Ho przeprowadzeniu procesu przysądzają 
komisarze Labanczowi te dobra, ocenione przez niego na 100 grzywien, a panic- 
za a ś intromissyq odbito, odsyłają go ad brachium capitaneale do Chęciji. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 240. Pozostały ślady 
po 4 pieczęciach. 

717. Radom, in curia regali, 75 list, r^ii r. Nicolaus de Schidlowiecz 
castellanus et capitaneus Radomicnsis, Joannes de Owadów dapifer et Sbigneus 
d^ Przythik notartus terre Sandomiriensis, jako komisarze kroleiuscy, wydają 
zi*yrok w spratuie Jana Lanbacza i Jadwigi de Chmyeloztńcze o te dobra skon- 
jiskozi'ane przez króla z poiiwdu nieuczyjiienia zadość przez tę Jadwigę pospo- 
litemu ruszeniu w r. 150C i darozuane Lanbaczozui Po przeproivadzeniu procesu 
przysądzają komisarze Labnnczozvi te dobra^ ocenione przez niego na 1^0 grzyzuien, 
a poniezuać intromissyę odbito, odsyłają go ad brachium ca^dtaneale do Chęcin. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 241. Zostały ślady 
po 4 pieczęciach. 

7 1 8. Radonia in curia regali, 75 list. i^li r. Ciz komisarze wydają wy- 
rok w sprawie Jana Lanbacza i niedzielnych Macieja brata i sióstr Urszuli 
i Doroty de Chmyeloiuicze o te dobra, skoiifiskozuane prztz króla z pozuodu 
nieitczynienia przez nich zadość pospolitemu ruszeniu zv r. i^oc, i darozuane 
Labanczozui. Po przeprozvadzeniu procesu przysądzają komisarze Lanbaczozui 
tt' dobra, ocenione przez niego na Tjo grzyivien, a poniezuaz intromisyę odbito^ 
odsyłają go ad brachium capitaneale do Chęcin. 

Dokument pergaminowy z archiwum 00. Dominikanów w Krakowie nr. 242. Zostały ślady 
z 3 pieczęci. 

719. Radom ij list. i^ii r Sąd komis ar sk i przyznaje dobra Jana Ma- 
dura (alias Mazura), skonfiskowane z powodu nieodbycia zuyprazoy mołdawskiej, 
Janozui Labanczoioi i odsyła go ad brachium capitaneale. 

Nicolaus de Schidloviecz castellanus et capitaneus Radomiensis, succame- 
*) Por. nr. 688, 696, 698, 712, 714. 37^ MATERYAŁY DO DZIEJÓW ti I- rarius Cracoviensis, loannes de Owadów dapifer et Sbigneus de Przithyk f 
^tarius terre Sandomiriensis commissarii per serenissimum principcm et ilorin- 
num, dominum Sigismundum dei gracia regem Polonie, magnum diKem Littj^ 
nie, Russie Prussieque dominum et heredem dnuni nostrum gracił)sissimuni cau^t 
et parcium iiifrascriptarum dati et specialiter deputati. Significamus tenr-rt 
presencium quibus expedit universis et singulis, presentibus et futuris, noticiam 
presencium habituris, quomodo dum et ąuando gen. loannes Lanbacz subdajii 
fer curie R. M. citasset et citari procurasset nob. loannem Madur alias ^la/ur 
de Mynoslovicze heredem ac de aliis bonis ipsius omnibus f. II. ipso die fc^ti 
s. Martini pont. (u nov.) a. d. 1510 ad f. V. post f. s. Katherine prox. i-r^ 
eo, quia ipse de bonis suis omnibus prefatum bellum generale Moldaviense 
prox. preteritum per M. R. litteris restium. universo regno et terrigenis iitu!o 
nobilitalis fungentibus publicatum et institutum non servivisset et eidem hcl.<» 
generali satis non fecisset, eam ob causam bona ipsius omnia predict » iurc 
com.muni regni super R. M. iuste et legitime devoluta essent que bona *^'i.i 
serenitas predicto loanni Lanbacz per subimpetracionem contulisset et gracio- 
sissime dedisset ac donasset, prout littere donacionis sue serenitatis pianiu^ 
sonassent. De puibus quidem bonis predictis ipse eidem loanni Lanbacz eon 
descendere et eadem dimittere imporLune noluisset, que bona hic per ipsum 
non condescensa ipse loannes Lanbacz extiniasset sibi sicut tricentas marcas 
pecunie communis monetę numeri polonicalis consueti, iudicialiter sit rcsp«jn- 
surus. Tandem termino citacionis adveniente f. V. post festum s. Katherine 
virg. prox. (28 nov.) anno eodem quo supra, termini nostri commissoriales iuxta 
citaciones no^^tras litterales quarnmlibet personarum vigore nostro commisso- 
riali fuerunt transpositi et prorogati ad f. V. post festum ss. Trium Regum prox 
(c tan,) cum tali vigore, prout ńeri debuerunt. nu Hi parcium iure leso. De- 
inde f. V. post f, ss. Trium Rt- gum prox. (c ian.) adveniente anno dni 1511 
ibi eciam termini nostri commissariales, qui fieri debuerunt, vigorc nostro com- 
missariali iuxta citaciones nostras quarumlibet personarum fuerunt transpositi 
et prorogati ad f V. antę festum Kathedre s. Petri prox. (20 febr.) cum tali 
vigore, prout fieri debuissent, nulli parcium iure leso, et habuissent partes ter- 
minum talem, qualem habere debuissent iuxta citaciones et acta. Demum f. V. 
antę festum Kathedre s. Petri prox. adveniente (20 febr.) a. d. 151 1 iteruni 
omnes termini nostri commissariales iuxta citaciones nostras litterales in eo- 
dam vigore. prout tunc fieri debuissent, ad diem sabbatum post dom. Letare 
prox. (j (ipf) fuerunt prorogati et transpositi in eodem vigore, nulli parcium 
iuri nocendo. Tandem sabbato ipso post dom. Letare prox. adveniente, (j ti/>r.}, 
anno eodem quo supra 151 1, termini nostri sunt celebrati. Ibiąue ipse gen 
loannes Lanbacz proposuisset contra ipsum nob. loannem Madur alias Masur 
heredem de Mynoslovicze iuxta suam citacionem superius descriptam, qua ipsum 
citasset, quia ipse satis non fecisset bellice expedicioni Moldaviensi prox. pre- 
terite, prout lacius in citacione superius iam descriptum est, petens ipse loan- 
nes sibi bona ipsius omnia ob non satisfaccionem adiudicari et sibi possesstonem POSFOLIIEGO RUSZENIA 377 

Tundem decerni iuxtM litteras donacionis R. M. Ex adverso pars citata per 
ocuratorem suum Sbig^neum germanum suum cum sufficienti procuratorio * 
xit: domini commissarii, ego satisfeci bellice expedicioni de omnibus bonis 
►stris et ipse loannes Madur germanus meus est nobiscum indivisus, et super 
>c reproduco litteram dni campiductons satisfaccionis mee bellice expedicioni 
r bonis nostris. Quam reproduxit obloąuentem, ipsum satisfecisse bellice ex- 
rdicioni. Ex adverso actor ipse loannes Lanbacz dixit: domini commissarii, 
se loannes Madur iam a quinque annis est ab eis sequestratus, et seor- 
im iam, ut premissum est, quinque annis residit. Et exinde tenebatur bellum 
:rvire et intercedere seorsum iuxta consuetudinem terre et statutum. Et citata 
irs dixit: non sum divisus a fratribus meis et offero me probaturum , iuxta 
jod ludicium michi decreverit. Et iudicium decrevit sibi iuramentum in hec 
;rba: quod non esset a fratribus suis divisus et non seorsum residit a pre- 
ripcione terrestri. Et iurabit pro festo s. Zophie prox. venturo (/j nmii). 
t habuissent partes terminum pro festo s. Zophie cum rotha iuramenti. Tan- 
!m f. \ . tpso die s. Zophie adveniente f/j mazi), anno eodem quo supra, ter- 
ini nostri commissariales sunt celebrati, et ibi gen. ipse loannes Lanbacz nob. 
)?mnem Madur alias Mazur condemnavit in lucro seu in toto. tanquam non 
>mparentem in termino ipso iuramenti iuxta decretum iudicii nostri commis- 
irialis. prout contra ipsum iurare debuisset in hec verba, quod non esset cum 
ermanis suis divisus et non seorsum residit iuxta proposicionem contra ipsum 
,ctam desuper lacius canentem. Clamatus per ministerialem ter, quarto ultra 
is, nec per se. nec per procuratorem suum paruit, neque dictum iuramentum 
tcit. Interim ipse loannes Lanbacz actor ipsum loannem Madur alias Mazur 
d f II. post festum s. Margarethe prox. (14. iuiu) pro tricentis marcis ad 
itisfaciendum concitavit alias przypomcscsil, anno eodem quo supra. Et ibi 
mnes generaliter tcrmini quarumcunque personarum. qui protunc fieri debue- 
int, ftieriint prorogati et transpositi infra hinc ad sex septimanas (25 (lug), 
jni tali vigore, prout fieri debuissent, nuUi parcium iure leso. Et habuissent 
artes terminum talem, qualem habere debuissent iuxta citaciones, condemna- 
iones et acta. Demum f. II. post festum s. Bartholomei prox. (2^ ^^^g)^ anno 
odem quo supra. termini nostri sunt celebrati, ibique ipse loannes Lanbacz 
stitit terminum concitacionis alias rok przypoińesczony contra ipsum nob. loan- 
eni Madur alias Mazur de Mnynoslovtcze heredum et de aliis bonis ipsius 
mnibus, iuxta suam concitacionem, qua ipsum loannem Madur concitasset ad 
atisftciendum pro hiis omnibus, pro quibus ipsum in termino iuramenti in 
Jcro seu in toto iuxta decretum nostrum, ubi iurare debuisset et non iurasset, 
idicialiter condemnasset iuxta suam citacionem litteralem, qua ipsum citasset 
^ro eo, quia ipse dc bonis suis omnibus prefatis bellum generale Moldaviense 
>rox. preteritum non servivisset, prout lacius iam in citacione superius descrip- 
um est — iudicialiter ut satis fecisset, clamatus per ministerialem ter, quarto 
itra ius, nec per se nec per procuratorem suum paruit. Et nichilominus eodem 
Ke et anno de iure nostro commissariali mintsterialis loannes Noga de Sthare 3/8 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 

Chanczini sibi loanni Lanbacz ad pignorandum ipsum loannem Madur in L- 
nis ipsius Mynoslovicze addidimus in prelucris et acąuisitis ipsius loannis La 
bacz, que iure nostro commissariali super ipso loanne Madur acqutsivit Td: 
dem f. V. antę OO. SS. prox. (jo od.), anno eodem quo supra 1511, niinistv 
rialis loannes Noga de Stharye Chanczyny, prout fuit de iure nostro sibi i; 
loanni Lanbacz additus ad pignorandum nob. loannem Madur alias Mazur in b;f. > 
ipsius Mynoslovicze et aliis omnibus bonis ipsius, recognovit, quia sibi pig 1 s 
est repercussum et denegatum, racione cuius repercussionis pignoris der • 
vimus iudicialiter sibi loanni Lanbacz super ipso loanne Madur XV alias ir:- 
marcas, qua puniatur, prout postea. Nichilominus eodem die et anno prefatam 
ministerialem loannem Noga de iure nostro commissariali addidimus ad inf " 
mittendum ipsum in bona ipsius loannis Madur Mynoslovicze et aha omni 
bona ipsius in eisdem prelucris ipsius loannis Lanbacz et iure nostro comm. > 
sariali super ipso loanne Madur acquisitis. Tandem sabbato post festum > 
Martini prox. (15 nov.) termini nostri commissariales sunt celebrati, anno e»Kkm 
quo supra. Ministerialis loannes Noga de Stharie Chanczini, prout fuit de itir^ 
nostro commissoriali additus gen. loanni Labancz ad intromittendum ipsum :n 
bona Mynoslovicze et alia quevis bona nob. loannis Madur in prelucn< et 
acquisitis ipsius loannis Lanbacz, recognovit, quia sibi intromissio est denc^^^iu 
et repercussa. Racione cuius repercussionis intromissionis decrevimus iudicialitt 
sibi loanni Lanbacz super ipso loanne Madur alias Mazur penam XV alii'* 
trium marcarum, qua puniatur prout postea. Nichilominus eodem die et an 
ultimo iure ipsum gen. loannem Labancz remisimus et per prcsentes rcmit 
mus cum ipsius eiusdem perlucris et iure acquisitis ad auctoritatem capita^*^ i 
lem ad gen. dnum Stanislaum Schawranyecz de Pieskowa Skala cap. Chancr 
nensem etc. ad intromittendum ipsum loannem Labancz in prefata bona M* 
noslovicze et alia omnia nob. loannis Madur, tanquam de brachio regali, nrc 
non ad tuendum et defendendum ipsum loannem Labancz in eisdem ip>j ^' 
perlucris et iure nostro commissariali acquisitis, et ad singula iuxta iuris pr.» 
gressum de brachio regali exequendum. Harum quibus in testimonium litter* 
rum sigilla nostra presentibus sunt subappensa. Datum in curia Radom r<.|;/| 
f. II. post f. s. Martini prox. (17 nov.) a. d. 151 1 presentibus gen. et n<' 
lacobo de Pancoslaw, Nicolao Dzyk de Guzów, Stanislao et Francisco de Par' 
nycze heredibus et aliis quam pluribus testibus circa premissa. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 244. Po 3 \*\o. • 
ciach pozostały pergaminowe paski. |- ; I 720. Radom in curia regali ij lisi, 1511 r. Nicolaus de Schidlorieca 
tellanus et capitaneus Radomiensts, succanurarius Cracoyifusis, loannes dc Ox. : 
do7v dapifer, Sbigfieus Podlodowski de Prsythyk notarius terre Sandomit i^ nsi< 
Stanislaus de Klonów iudex curie regal is Radomiensts, Jako komisarze króle w u 1 
7vydają 7vyrok iv sprawie Jana Lanbacza, podstolego królewskiego, pr:,.,: 
braciom niedzielnym Hieronimoivi i Marcinoivi de Mftyoiu o też dobnia sirt:-^ POSPOLITEGO RUSZENIA 379 

kozuane prsez króla z powodu nieodbycia przez nich wyprawy vtołdawskiej 
• /% rs^9 ' darozuane Labanczoivi. Po prz€proivadzcniu procesu przysądzają 
zofHt barze te dobra Lanbaczowi, ocejtione przez niego na 200 grzywien, a po nie- 
va2 introinisyq odbito, odsyłają gu ad brachium capitaneale do Chęcin ^). 

Dokument perg^aminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 243. Pozostały 
lady po 4 pieczęciach. 

721. Radom ^ in curia regali. 18 grudnia i^ni. Nicolaus de SchidUnnecz 
asttlianus et capitaneus Radomiensis^ succamerarius Cracovttnsis, loaniies de 
Oxvadow dapifer, Sbigneus de Przithyk notarius terre Sandomiiicnsis^ j<^k^ ko- 
rni sur ze królewscy wydają wyrok iv sprazuie Jana Lanbacza i Jakoha Zajączka 
de Ziiłiszow i tenutaryusza wsi lolya Zydozuska i Zdzeslavicze o te dobiay 
nkoHJiskozvane przez króla z pozvodu fiieod bycia przez Zajączka zuyptawy zv r. 
f>oc i darozoane Lanbaczowi, Fo przeprozvadzenłu procesu komisarze przyznają 
Lanbaczozvi te dobra, ocenione przez niego na 200 grzyzvien, a z powodu odbi- 
tta iniromissyi odsyłają go ad brachium capitaneale do Chęcin. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 345. Pozostały 
siady po 3 pieczęciach. 722. Radom, in cuna regali rr pazdz. i^n ^- Nicolaus de Schidlowiecz 
castc Hanus et capitaneus Radomiensis succamerarius, Cracoinensis, loannes de 
Ozvadozv dapifer, Sbigneus Podlodozusky de Przithik notarius terre Sandomi- 
łunsis generalis, jako komisarze królewscy, ztydają zuyrok zv sprazuie Jana 
Lanbacza i Jana syna Andrzicha zzvanego Ostoya de Ossuchozu o te dobra, 
skonjis kowane przez króla z pozuodu tiieuczynienia zadość przez Jana pospoli- 
temu ruszeniu z r. ijop i daroztfane Lanbaczozvi. Po przeprozuadzeniu procesu 
przyznają komisarze Lanbaczoiin dobra Osuchozu, ocenione przez niego na 50 
grzyzcien^ i odsyłają go z powodu odbicia intronnssyi ad brachium capitaneale. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie nr. 251. Zostały ślady 
z 3 pieczęci. 

723. Radom, in curia regalia u pańdz. r^fj r. Ciś komisarze zvydają 
uyrok w sprazuie Jana Lanbacza i małzonkózu Macieja syna ś, p, Stanisława 
zwanego Ostoya de Ossnchozu i Jadwigi o dobra Ossuchow, skonjiskoiuane przez 
króla z powodu nieodbycia przez tychże małzonkózu zuyprazty mołdazuskiej z r. 
ijOC i darowane I^abanczowi. Po przeprozuadzeniu procestt przyznają komisarze 
Lant)aczozvi te dobra, ocenione przez niego na jo grzyztien, i odsyłają go z po- 
wodu odbicia iniromissyi ad brachium capitaneale. 

Dokument pergaminowy z archiwum OO. Dominikanów w Krakowie, nr. 250. Z 2 pieczę- 
ciami; trzeciej brak. *) Por. nr. 711. -^m^^- 38o MATERYAŁY DO DZIEJÓW 1. WYKAZ SPRAW SĄDZONYCH Z POWODU WYPRAW) A) Z R. 14Q7. dc Banthkovicze : (rr) Albertus 379; Albertus Dnyk 
379; Albertus Godula 379; Albertus Trink 379, 
441; Albertus \ oythal 379, 44O; Anna Che- 
chclska 379; Anna Donienicowa 379; Bene- 
dictus dictus Byenyek 442; Catherina J)ome- 
nicowna 379, 443: Catherina lilia Alberti 379; 
lohannes Dudon 379, 439; lohannes Trink 379; 
Margaretha 399, 45S; Nicolaus Dobroslaw 379, 
445?; Nicolaus Gelen 379, 439; Nicolaus Trink 
379, 441; Nicolaus \oyck 379, 444; Paulus 
Bantkovicz 379: Petrus 1 rink 379, 441, 507, 
573; Stanislaus 399, 458; Stanislaus Czechon 
379» 437; Stanislaus Nela 539, 5O1; — (a) 
Nicolaus Chełmski. 

de Bibicze: Albertus Wronka (r) 319, 469, 4S8; 
— (a) Nicolaus Chełmski. 

Bidlowski: Georpius (r) 70, 533, 5791 — (*) Jo- 
hannes (iuth. 

de Blandow Stanislaus Kuklia (r) 502; — (a) Ni- 
colaus Chełmski. 

de Bleschno et Wrzcschow Elizabeth (r) 234, 
54O; — (a) lohannes Glambowski. 

Borek Mathias (a) v. de Wolia. 

dc Buk Stanislaus (r) 482, 501 ; — (a) Nicolaus 
Trzebycnski. 

de Campyc Nicolaus (r) 540; — (a) Nicolaus 
Chełmski. 

Kaczkowski (r) v. de Yarzicze. 

Charzowski Nicolaus (r.) 411, 491, 498, 499, 505, 
523 ; — (a) Zegotha de Moykowicze. 

Chełmski Nicolaus (a), v. (rr) de Banthkovicze, 
de Bibicze, dc Blandow, deCampye, de Colanow, 
dc Damicze, Gyeraschowne, dc Łazy, de Modl- 
nicza, de Paczolthowiczc, Schellingk, de Sczlari, 
de Zbiencziczc, de Zdbik. de Chlewiska Petrus (a), 424; v. (rr de C^łcra^ 
now, de Miroschow, dc Narama, de Pirocziat 
de Wrzosovicze, dc Niancz, de Zbiluthowiat 

de Coczunow Elizabeth (r) 178, 389; — jai F^ 
truś dc Chlewiska. 

dc Kolaczicze (r), v. Bidlowski. 

de Colanow Stanislaus (r)» 490, 542; — a; Ni- 
colaus Chełmski. 

de Conicczpolic Przedborius (r) 308, 400; — t 
Stanislaus de Conicczpolic. 

de Conicczpolic Stanislaus (a) v. (r) Pnedboiras 
de Conicczpolic. 

dc Copithowka (r) 421, 435; — (a) Nicolaus Co- 
kowsl<i. 

<lc Kozmyrow Kozmyrowski Andrcas (j) 203, 39;. 
404, 412, 419; — (a) Petrus dc CurozwankL 

Crabussowu Catherina (r) Ib I, 393, 409: — '»• 
Sebastianus dc Olcschniki. 

Crabussowa Catherina (r) 243, 386, 408, 41;, 
434; — (a) Stanislaus Schafranyecz de Pie- 
skowa Skala. 

de Curozwanki Petrus (a) v. (rr) de Kozmyrow, 
dc Shanczin. 

Czikowski Nicolaus (a) v. (nr) dc Copithowka, R»* 
dwanski, Kathołth^ Shalowski. 

dc Damianowi et Lubochowi : (rr) lohannes Bocj- 
kowski 528, 565, 599, bob; lohannes Msczt« 
84, 605; Msczyvius 84, 529, 601; Petrus 84- 
484, 503; Stanislaus Msczyvii 84, 507; Stani- 
slaus Wiplusch 84, 526, 500, 600, 005; Swan- 
thoslaus Lucziczki 527; — (a) Mathias Borek 
de Wolia. 

de Damicze: (rr) Nicolaus Doctorek et Lacreoi 
(rr) 319, 471, 480 ; ITiomas et Nicolaus 5301 
— (a) Nicolaus Chełmski. *j Actor = (a), rcus = (r), actores «= (aa), rei = (rr). POSPOLITEGO RUSZENIA 38£ c < iurlicza Stanislaus Doctorek (r) 32, 343, 345, 
347* 35*1 — 'a) lohanncs Liberanth. 

ticiiiYclniczki (a) v. (rr) de Sobowicze, Wignanski. 

iyura^chownc Anna et Catherina (rr) 319, 447, 
472, 4S5; — (a) Nicolaus Chełmski. 

il;iinlu)\vi.ki lohanne^ (a) v. (rr) de Bieschno et 
W r/csch<»\v, de Raczihor>ko. 

iontjyczki Nicolaus et Mathias lankowski (aa) 
V. Paczoltouski. 

juth lohannes (a) v. (rr) Bidlowski, Kaczkowski, 
«ic lodlowa, de Ochonyn, Kaczkowski, de Ró- 
wni, tle Siemichow, de Zorowa. 

ankow>>ki Malhia« (r) v, Gorinyczki Nicolaus. 

le ludlowa lohanncs (r) 70, 532, 572, 577; — 
(a) lohanncs Cluih. 

io Łazy Stanislaus (r) 537; — (a) Nicolaus 
Clieliiiski. 

..ilieranth lohanne* la) v. (r) de Garlicza. 

[.od/inski lohannes (r) 303, 372; — (a) Petrus 
de /wolicza. 

t.uł)oniirski Stanislaus (a) v. (r) Nicolaus Podlaski. 

Miethnyowiki Petnis (r) 349, (167); — (a) Petrus 
dc Zwolicza. 

lic Nfiroschow: (rr) Marcissius 385, (178); Nico- 
laus Zielonka 391; — (a) Petnis de Chlewiska. 

de M<»dlnicza Nicolaus Noss (r) 470, 487; — (a) 
Nicolaus Chełmski. 

de Moykowicze ( — de Yyaczkowicze) Zegotha 
lohanncs (a) v. (r) Nicolaus Charzowski. 

dc Narama Valentinus (r) 178, 390, 495, 522; — 
(aj Petrus de Chlewiska. 

dc Ochonyn lohannes Skoczin (r) 70, 534, 564; 

— (a) lohannes (iuth. 

de CJleschniki SebasUanus (a) v. (r) Catherina Cra- 
bu^^owa. 

Opaihkowski lohannes (r) (243), 388; — (a) Sta- 
nislaus Schafianyecz. 

Paczolthowski Nicolaus (r) 518, 571; — (a) Ni- 
colaus Chełmski. 

Paczolthowski Stanislaus (r) 319, 541, 552, 579; 

— (a) Nicolaus Chełmski. 

Paczolthowski Stanislaus (r) 143, 474, 493, 592; — 

(aa) Nicolaus Gorinyczki et Mathias lankowski. 
dc Piroczicze Blasius (r) 401; — (a) Petrus de 

Chlewiska. 
Podlaski Nicolans (r) 406, 544; — (a) Stanislaus 

Lubomirski, 
de Proschowicze Clemens Sionko (r) 520, 543, 

598; — (a) Lucas Zcbrzidowski. 
dc Racziborsko Stanislaus Kliamp (r) 166, 517, 

55^ł 559 J — (») lohannes Glambowski, Kaczkowski Nicolaus (r) 524, 535; — (a) lohan- 
nes Guth. 

Radwański lohannes (r) 398, 410, 414; — (a) 
Nicolaus Czikowski. 

Katholth Marcus (r) v. de Skrzydlna. 

de Równe Benedictus (r) 70, 584; — (a) Johan- 
nes Gith. 

Salomon (alias Im bram) de Cracovia (r) 43O, 465, 
4<>7, 477i 515. 5^3, ^03; - (a) Lucas Zcbrzi- 
dowski. 

de Sbiluthowiczc (r) v. de Zbiluthowicze. 

Schafranyecz Petrus (a) v. (t) de Zarogowa. 

Schafranyecz Stanislaus de Pieskowa Skala (a) v, 
(rr) Crabussowa, Opathkowski, de Wirzbicza. 

Schaphski Swianthoslaus (r) (1O7), 349, 302; — 
(a) Petrus de Z wolicza. 

Schellingk Fredericus de Cracovia (r) 319, 473, 
510, 5O0, O02; — (a) Nicolaus Chełmski. 

de Sczlari: (rr) Petrus Chochoł 1 02, 379, 448; 
Stanislaus Pyotrowicz 162, 379, 438, 49(1; — 
(a) Nicolaus Chełmski. 

Shalowski Nicolaus (n 355, 360, 384, 413, 545, 
548; — (a) Nicolaus Czikowski. 

de Shanczin lohannes Barzy (r) 263, 405^ 455; 

— (a) Petrus dc Curozwanki. 

Shulowski Stanislaus (r) 167, 349, 373, 417; — 
• a) Petnis de Zwolicza. 

de Siemichow: (rr) Nicolaus Pirzchala, Elizabeth 
consors ipsius, Nicolaus Blius et Margaretha 
filia eorum 531; Stanislaus 530, 568; — (a) 
lohannes Guth. 

Sirakowski Nicolaus (a) v. (r) de Strzelczc. 

de Skrzydlna Marcus Ratholth (r) 353, 359, 306, 
395, 407, 42O, 433; — (a) Nicolaus Czikowski. 

de Sobowicze: (rr) lacobus 425, 460; Katherina 
(^ozdziowa 425, 462; Thomas dictus Sandka 
425. 461; — (a) Nicolaus Gicmyelniczki. 

de Strzelczc Ambrosius, Odymka Strzeleczki (r) 
i^5i 3571 — W Nicolaus Sirakowski. 

de ITianczin Sbigneus (a) v. (r) Petnis Ulinski. 

de Thomaszkowicze (a) v. (r) lohanncs dc Tho- 
maszkowicze. 

de Thomaszkowicze lohannes Nycmyecz (r) 305, 
3771 — (*) Andreas Sandck dc Thomaszko- 
wicze. 

Trzeb yenski Nicolaus (a) v. (r) Stanislaus dc Buk. 

de Yarzicze Barthossius Kaczkowski (r) 569, 580; 

— (a) lohanncs Guth. 

dc Yyanczkowicze (r) v. de Moykowicze. 
Wignanski lacobns (r) 422, 423; — (a) Nicolaus 
Gycmyelniczki. 382 MATERYAŁY DO DZIEJÓW de Wirzbicza lohannes et Stanislaus (r) 243, 387; 

— (a) Stanislaus Schafranyecz. 
dc Wyslawiczc (a) v. Czikowski Nicolaus. 
Ulinski Petrus (r) 375 ; — (a) Sbi^neus de Thanczin. 
de Wolia Mathias Borek (a) v. (rr) de Damianowi 

et Lubochowi. 
de Wrzosowicze lohannes filius Bemardi Kanya 

(r) 178, 382; — (a) Petrus de Chlewiska, 
de Xiancz parva Stanislaus Kulia (r) 521; — (a) 

Petrus de Chlewiska, 
de Zarogowa (= Zgorowa): (rr) lacobus lakuscho- 

wicz 459; Nicolaus Mischek 430, 459; Petrus 

Raczek 459; — (a) Petrus Sehafranyecz. de Zbyencziczc lohannes I.ycssicy (r^ $3^ - • 

Nicolaus Chełmski, 
de Zbiluthowicze (r) 392, 519; — (a. Per. t 

Chlewiska, 
de Zdbik lacobus Sowanko (r) 319, 475. ;^j 
509, 511, 525, 553; — ^a) Nicolaus Cb- •.^. 
Zebrzidowski Lucas fa) v. de Proschowicie * 1 
lomon. 
I de Zorowa Nicolaus (r) 70, 582; — <a) hhj. • 
I Guth. 

I de Zwolicaa Petrus (a) v, (rr) Lodzin>ki. M -• 
I nyowski, Schaphski, Shulowski. B) Z R. 150Q. Baliczski Paulus (a) v. (r) Czudzinowski. 

Besski Paulus (a) v. (r) de Dobracow. 

de Bleschno lohannes (r) 65O, 713; — (a) loan- 

nes Labancz. 
Boczkowski Stanislaus (r) 639, 650; — (a) Adam 

Wlodzislawski. 
dc Caniieniecz (a) v. (rr) Rokithniczka, de Pod- 

grodzye. 
de Chronow Zophia relicta Nicolai Dobek (r) O42 ; 

— (a) Nicolaus Stradomski. 

de Clobuczsko Stanislaus et Zophia (rr) 688, 696, 
098, 712, 714, 715; — (a) loannes Labancz. 

de Concziska Albertus Biali (r) O31; — (a) Sta- 
nislaus Wroblowski. 

Krzikawski loannes ^r) O8O; — loannes lawor. 

Cuczcowski lacobus (r) 627, 645, O53; — (a) lo- 
annes Tworowski. 

Cudla Nicolaus (r) 617, 623; — (a) Adam Wlo- 
dzislawski. 

Cunczowa Katherina de Cracovia (r) 634; — (a) 
Nicolaus Stradomski. 

Czarneczski Stanislaus \t) 632; — (a) Stanislaus 
Lanczcorunski. 

Czudzinowski Nicolaus Słysz (r) 704, 700, 708; 

— (a) Paulus Baliczski. 

de Dobracow sana consors Nicolai Dethko (r), 

^^3 »* — (a) Paulus Besski. 
de Glew: (rr) loannes, Felix et Paulus 069, 713; 

— (a) loannes Labancz. 

de Grabowa: (rr) Adam bb$, O77, O83; Albertus 
Zylka 600, 67O, 082; Urbanus Suinda 672, 
675, 081; — (a) loannes lawor. 

Handlowa (r) v. de Przeginya. 
•de laroslaw Spithko (a) v. (r) Sławski. lawor loannes (a) v. (rr) dc Grabowa, <le I- 

ginya, Krzikawski. 
de Imbramowicze Amolphas Srzenyawa 04 1 
de Imbramowicze Stanislaus (r) 001 ; — ti 1 

annes Labancz. 
de Iwkowa Gregorius (r) O35; — (a) StiiL':- 

Wroblowski. 
Labancz loannes (ai v. (rr) de Bleschno, d*- « • 

buczsko, de Glew, de Imbramowicze, Ik- 
sińska, Lubowski, Minoski, de Robkow*, 

Tabaschowa, Zakrzowski. 
Lanczcorunski Stanislaus (a) y. (rr) Czann-^ • 

de Xiansch. 
de Lonyonka Bartholomeus ^r) O37: — j "^^ 

colaus lliassiczski. 
Lossosinska Barbara (r) 671, 712; — (a) luan: 

Labancz. 
Lubowski Petrus (r) 655; — (a) loannes La^j: 
Minoski loannes de Minoga (r) 008; — (a' Io.it :• 

Labancz. 
Nyeskowski Stanislaus (a) v. (rr) NycskoM-U^ 
Nyeskowskie Katherina relicta et Zophia liiu I. 

cobi (rr) Ol 5; — (a) Stanislaui Nyesko\s * 
Ożarowski Silwester (a) v. (r) dc Yilkow. 
Paczoltowskie Barbara et Elizabeth ^rr) 03I; - 

(a) Silvester Zrowski. 
de Podgrodzye: (rr) Mathias Camicnicza et I-i' 

tholomeus O47; — (a) Martinns de Comicnii . 
de Przeginya loannes (a) v. lawor. 
de Przeginya Magdalena Handlowa (r) 073. <»;\ 

079, 085, 700; — (a) loannes lawor. 
Rdawska Katherina, Rdawski Stanislaus (rri o; 

712; — (a) loannes Labancz. 
de Robkowa: (rr) Andreas, loannes Zambek ^lic : POSPOLITEGO RUSZENIA 383 lacul^kowicz 690, 694, 712; Stanislaus Bier- 

nath t>9i, 695, 71 1 ; — (a) loannes Labancz, 

>kithniczka abbatissa in.antiąua Sandecz (r) 648; 

— (a) Martinus de Camieniecz. 

lomoii loannes (r) 619, 629; — (a) Stanislaus 

Wroblowski. 

Sandecz abbatissa (r) v. Rokithniczka. 
; Sandztszow loannes plebanus (r) O24; — (a) 
Adam Wlodzislawski. 

awi^ki >»icolaus de Ostrów (r) 702; — (a) Spithko 
de laroslaw. 

anowski Yincencius (r) Ó26; — (a) lohannes 
Tworowski. 
: radomski Nicolaus (a) v. (rr) de Chronow, Cun- 

czov%'a- 
e Thabaschowa loannes Laqwa (r) 692, 71 1 ; — 

(a) loannes Labancz. 
Iiassicz2»ki Nicolaus (a) y. (r) Bartholomeus de 

I^onyonka. ' Tworowski loannes (a) v. (rr) Cuczowski, Sta- 
nowski. 

de Yilkow Nicolaus (r) 658; — (a) Silvester Oża- 
rowski. 

Wlodzislawski Adam (a) v. (rr) Boczkowski, Cu- 
dla, de Sandzischow. 

Wroblowski Stanislaus (a) v. (rr) de Concziska, 
de Iwkowa, Salomon. 

de Xiansch minori Nicolaus plebanus (r) 633 ; — 
(a) Stanislaus Lanczcorunski. 

Zakrzowski Thomas (r) 660; — (a) loannes 
Labancz. 

Zembrziczki lohannes (a) v. (r) Zwyerziniciensis 
conventus. 

Zrowski Silvestcr (a) v. (rr) Paczolthowskie. 

Zwyerzyniciensis conventus (r) 644; — (a) loan- 
nes Zembrziczki. >-«- 384 MATERYAŁY DO DZIEJÓW 2. INDEKS RZECZOWY. acies (schik) 127, 128, lOl, 204, 279, 395, 405, 

421. 
absentia a reg^no 619. 

— commissarii 345, 347, 349, 3OO, 380, 425, 
492, 494, 513, 557, 568. 580, 588, 590, 594, 
603, 645. 

acta commissarialia 516. 

advocatia, advocatus v. ex^editio de advocatia. 

annihilatio condemnationis 516. 

annus discretionis 437, 615. 

bona regalia v. expeditio de bonis regalibus. 

bonorum commutatio v. commutatio bonoram. 

brachium capitaneale 552, 615, O85, 698, 700, 

702, 714, 715—723. 
campiductor 629 v. e. licentia, litterae campiduc- 

toris. 
captivi 518. 571. 
citatio 404, 412, 455, 543, 598, Ooo, 601, 615, 

039, 642, O65, 066, 672, 673, 688, 702. 

— curie 398, 410, 414, 470. 

— importata super aliani personam v. importatio. 

— successoris 392, 399, 574. 
cmethones v. expeditio per cmethones. 
commissarii absencia v. absencia commissarii. 

— loco sedens 634. 
commissarius principalis 345, 586. 
commissio regis 347, 353, 355, 359, 366, 368, 702. 
commutatio bonorum 362. 

concitatio 599, 702, 714. 

Concordia actoris cum reo 561 ; pi. v. satisfactio. 

condemnatio 351, 377, 388, 400, 4t)4, 409, 422, 

439—448, 455, 473, 474, 482, 486, 491, 493, 

49^ 50i» 51^. 520, 524, 526—543, 546, 564, 
565, 598, 599, 600, 601, 631, 639, 642, 653, 
663, 665, 666, 671—673, 688, 702, 714, 716— 

723. 

— partialis 409. 

condescensio 404, 412, 422, 453, 460—462, 469, 470, 543, 544. 560. 577, 59S— 600, 005, <..| 

672, 673, 688, 714. 
conflictus Lucoviensis III. 
constructio turrium 5O0. 
consuetudo bellica 395. 
contractus de servicione belli O31. 
contumatia 400, 473, 474, 482, 490, 50 1. 5:.^ 

520-540, 54Ó, 505, 000, O63, 702. 
conventio generał is O44. 
deliberatio 19. 
dcYolutio bonorum 377, 400, 404, 40O, 412. 4f^ 

460, 409, 470, 543, 024, 639, 042. 
dilatio termini v. tcrmini dilatio. 
dimissio bonorum v. satisfactio. 

— exercitus 122, 127, 151, 161, 190, 209, ij\ 

253, 470, 475. 489. 509, 5»8- 

— per actorem 389, 399, 401, 458, 559, o:! 

623, 629, 632—035, 647, 648, 051, 055. (hI 
669, 692, 694, 695, 708. 
~ per palatinum ab expeditJone 405, 423, \s'\ 
571, 620, 629. 

— per regem ab expeditione 351, 395, 405. 4:3 
518, 560, 571, 620, 629. 

dimissionis litterae 343, 375, 395, 405, 423, 515I 

560, 615, 621, 629. 
discessio a bello 4S9 v. e. fuga. 
dispensator negotionim regis 560. 
districtus: Belzensis 105, 151. 

— Bidgostiensis 104, 117, 141, 149, 152. 

— Biccensis 31, 201, 223, 315, 327. 

— Biclscensis 8, 11, 13, 28, 33, 34, 38,41, 4^ 
48, 49. 51. 53. 57, 58. 62, 72, 82, 88, 89,91, 
95, 147, 172, 188, 199, 225, 228, 259, 3S 
283, 296, 321, 322. 

— Brestensis 29, 104, 133, 149,229, 292, 324, 33« 

— Calissiensis 40, 59, 104, 125, 128, 130, i.Uj 
135, 140, 145, 153, 154, 185, 195,239, 240, 
285, 289, 302. POSPOUTKGO RUSZENIA 385 strictus: Kczinensis 80, 138, 145, 159, 196, 379. 
Chanczinensis ijlf 1971 293. 

- Chelmensis 52, 16 1, 209, 218, 329. 
' Ciriciensis 280, 281. 

- Colomiensis 298. 

- Coninensis 76, 107, 133, 145, 154, 27g. 

- Costensis 37, 98, 107^ 132, 137, 154, 260- 

- Cracoviensis 32, 52, 70, 84, 136, 140, 143, 
102, it>6, 167, i80f 202, 208, 210, 255, 257, 
281. 300, 301, 315. 

- rrasnostha,viensis lól. 

- Czchoviensis 122. 
Dnbninensis 170, 198, 204. 

- ] >rohobiciensis 25, 309. 

- (Jneznensis 12, 76, 80, 92, 94, 104, 107, 
118, 124, 137, 140, 154, 195, 227,229, 230. 

- (>ostinensis 36, 140, 165. 
(Jrodecensis I bo. 

- Iuniv]adislayiensis 104, 149. 

- Lanciciensis 124. 
~ LeloTiemis 13Ó. 

- Leopoliensis 25, 85, 151, 176, 184, 209, 217, 

33^. 

- Lipinensis 87, 297. 

- I.ublinensis 27, 98, 175, 212, 339. 

- Mlaventis 34, 55, 75, 89, 106, 

- Naklentis 14 1, 174. 

~ Opoeznensis 162, 203, 267, 273. 

- Orloviensis 287, 3 1 1. 
-- 0&trzcschoviensiB 271. 

- Pilsnensis 122, IÓ7, 

~ Piotrkońensis 24, 158, 256. 
* Piidrensis 98, I07, 118, 132, 135, 137, 138, 
240, 260, 275. 

- Plocensis 9, 14, 34, 47, 53, 68, 87, 96, lob, 
115, 172, 188, 199, 208, 222, 228, 235, 278, 
310, 321, 322. 

- Plonensis 14, 29, 106, 2 Ib, 225, 228, 259. 

- łosoanicnsU 79, 107, 117, 132, 135, 138, 

139. 144, H8, 159. 

- Proschovicensis 165* 

- Prseraislieiisis 85, S09, 211, 217, 314. 

- Przeworscensis 702. 

- kaczyascnsis .3, 14^ 44, 46, 50, 60, 67, 73, 
74, 93. 9^, 172, 251, «b9, 283. 

- Kadomienais 2, 3, 6, 71, 77, 146, 171, 186, 
206, 293. 

^ RadomsMBsU 122, 154, 252. 

- Radzieioviensis 226. 
*- Kaveatii 345. 

- kipinc&sit ai, 87, 132, 134, 213, 297. districtus: Samboriensis 309, 313, 318. 

— Sanocensis 201, 211. 

— Sandomiriensis 27, 78, 179, 191, 193, 209, 
212, 221, 223, 2b8, 277, 3ob, 327. 

— SchatkoYiensis 164, 205, 214. 

— Siradiensis 129, 131, 200, 205, 257, 272, 
286, 316. 

— Sochaczoviensis 106. 

— Srzenensis 4, 7, 8, 34, 55, 61, 63, 65, 326. 

— Stńensis 25, 247. 

— Sulirziensis 14, 20, 66, 69, S^^ 100, 106, 269. 

— Urzandoviensis 23, 161, 223, 274. 

— Yansoczensis 14^ 41, 56, 97, .108. 

— Yielunensis 90, 255, 294, 295. 

— Yisliciensis 30, i6b, 212, 233, 270. 

— Yisnensis 14, 1x2, 118, 126, 151. 

— Xiansensis 140, 315. 

— Zawkrzcnsis 283. 

— Zidaczoviensis 188, 247. 
diyisio v. indirisi. 

donatio bonorum 1-^341, 362, 364, 366, 372, 

375. 384 387. 390. 395. 399—401, 404, 
406, 412, 414, 417, 421, 422, 437, 455, 458— 

462» 469, 470, 472, 475, 491, 518, 520— 

$22, 543, 544, 553. 559. 5K 577. 5^0, 582, 
584, 592, 598—601, 605, 606,615,619,624, 

^33. 634. ^31, ^42, 644. ^i. ^^3, 702, 710— 
714, 716-723. 

— generalis 171, 224, 236, 244, 245, 283. 
exactio pecunic 560. 

expeditio de advocatia v. expeditio de scultetia. 

— de bonis haereditanis 3, 5, 10, 23, 107, 109, 
130, 137, I44i I4«, I5^» 158. 1^0, 169, 170, 
173. 179. i8>. l88» 193, 195,200, 202, 203, 
206, 208, 210, 216, 221 — 224, 230, 231, 236 — 
240, 242, 245, 249, 272, 275, 283, 287, 288, 
302, 311, 318, 330, 334, 336, 392,404.4091 
421, 422, 437, 455, 459, 4bo, 475, 484, 486, 
501. 543. 598-<>oi, 636. 642, 658, 665, 669. 
681, 683, 02, 710, 713. 

— dc bonis obligatis 6, 23, 30, 34, 54, 64, 69, 

85, 95, 99, 113, iis, u8, 120, 121, 123, 124. 

129, 131, 134. 140, 141, 146, 159, 161, 162, 

169, 178,' 191, 197, 198, 206, 207, 209, 212, 

217, 2x9, 249, 264, 266, 271, 277, 283, 290, 

294. 300, 307, 308, 315, 316, 317, 324, 327, 

332, 333. 33^. $3^i 393i 409. 543. 59«t ^2b, 
658, bSi T. e. eapeditk) p«r teautarios* 

— de bonii regalibus 351. 

— de bonis nsońs 363. 

— de bonis val*ntibiu trifiiita InircM 393. Arcłi. Kom. hitt. T. IX, 2$ 386 MATERYAŁY DO DZIEJÓW cxpeditio de dotalitio 148. 

— de dote 148, 251, 412. 

— de laneo agri 377. 

— de molendino 146, Ib2, 105, 219, 312, 324. 

— de reformacione 30, 79, 94, loo, 115. X20, 
129, 135, 140, 148, 150, 154, 159, i6x, 102, 
164, 100, 174, 175, 199, 200, 209, 210, 237, 
251, 252, 254, 273, 277, 290, 303, 307, 335, 
671, 713; V. e. expcditio per mulieres. 

— de scultetia v. expcditio per scultetos. 

— de summa inscripta 7x3. 

— debita v. expcditio sufńciens. 

— extra metas regni 709. 

— filii loco patris 559. 

— in propria persona 500. 

— iuxta facultatem bonorum 3O3, 372, 395 v. e. 
expeditio sufficiens. 

— per cives 85, 104, 151, 153, 15O, ibo, iOx, 
162, 172, 191, 202, 212, 219, 249, 294, 295, 
300, 30X, 317, 38O, 393, 408, 427, 434, 465, 

4O7, 473, 477. 515. 5i*>i 543. 5<JO, 5^3. 598, 
603, 617, 623, 634, 088, O9O, O98, 710, 712, 

714, 7X0. 

— per kmethones 377, 379, 392, 438, 496. 

— per indivisos 54, 270, 364, 373, 385, 390, 

391. 397. 401. 417, 472, 484, 503. 522, ^90. 
69X, 694, 711, 7x9, 720. 

— per infirmos 560. 

— per mulieres 55, 57, 02, 06, 83, 89, 9O, 98, 
IGO, 104. 109, X22, 123, 131, 134, 140, X44, 
152-154, 164, 105, 170, 172, 173, 176, 178, 
179, 180, 190, 194, 195, X99, 205, 209, 2x2, 
217, 2x9, 224, 228, 235, 240, 24O, 249, 203, 
2O8, 269, 272, 283, 290, 315, 319.323. 379. 
380, 389, 393, 397, 399, 408, 409, 412, 425, 
427, 434, 437, 443, 4^2, 472, 485, 48O, 531, 
546, 615, O21, 634, 042, 070, 673, 085, 088, 
690,098, 700, 711 — 715, 717, 7x8, 723. 

— per orphanos v. per pueros. 

— per presbiteros 24, 7O, XoO, 132, X37, 1 52, 
155, 103, 168, IO9, 173, X74, 209,212, 2x5, 
224-220, 23X, 239, 2O0, 20X, 271, 293, 

303. 324, 325, 53<>^ 337. b»9t <>24, O29, 033. 

— per pueros 02, iox, xo8, 199, 209, 229, 257, 
283, 290, 359, 399, 437, 458, 500. 

— per pupillos v. per pueros. 

— per relipiosos 469, O44. 

— per scultetos seu advocatos 18, 19, O4, 70, 
86, 103, iiO, 14O, 150, 156, lOl, X02, 105, 
172, x85, 20X, 202, 208, 209, 220, 223, 224, 
a34. 239, 256, 264, 272. 278, 288, 293, 297, 299, 300, 319, 324, 325, 3^1, 332. 45'. r4 
4O9, 470, 487, 4S8, 490. 532. 533. 5ł- '4i 
577, 579. 580, 582, 584, 035, 037, 047. t.4 

^73. ^85. 710. 713. 
expeditio per thabematorem 050. 

— per tenutarios 353, 359, 387, 407. 401. t ,, 
598, 003, 624, 027, 045, 053, 055, 05^ n 
V. e. expcditio de bonis obligatis. 

— per tutores 357, 458 ; v. e. e\peditio \ycT p:r a 

— per uxores v. expeditio per niulierc<i. 

— per vidua.s v. expeditio per mulieres. 

— per Yirgines v. expeditio per muliere>. 

— sufficicni, 357, 303, 382, 380, 393, ĄOM, a^^ 
V. e. expeditio iuxta facultatem bononim. 

evasio 3O2, 372,382, 388, 410, 412, 414, *:*. 
459,400-402, 503, 519, 521 --523, 544.5:1 

^37- 
fuga dc bello III, 340, 489. 

hastarius 3 80. 

importatin citationis super aliam personani '>;\ 

I 

OOo, O70, 079. 
indivisi 401, 691; v. pi. expeditio per indivi* 
infirmitas 392, 405, 43O, 407, 477. 515. 505.0 
inhibitio regis 3qO. 

intercessio belli 161, 385, O15, 704, 700. 
interrogatio 3O3, 364, 3OO, 308, 384, 3S0, w^^ 

395. 397, 404, 406-409,413,421, 420. 4i* 

433, 435, 4Ó9, 470. 519. 544, 545. 54S' 5" 
015, 020. 
intromissio 351, 377, 400, 404, 409, 422, 4>- 
448, 455, 486 -489, 491, 493, 49». 499' 5' 
520, 542, 543, 592, 005, 000, 024, 039, 04: 
050, 003, 075—078, 681—083, O96, 703. :i;^ 

715-723 
iuramentum 390, 417, 4O7, 475, 477, 484. 5'J 

518, 503, 571. 003, 023, 090, 091, O94, W: 

700, 708. 
ius terrestre {= laudum, statutuni) 377, 404, 4i* 

421, 422, 455, 4O0-4O2. 409,470,543.5^ 

500, 598-001, 704. 
licentia campiductoris 392. 

— palatini 392, v. e. dimissio per palatinam 
litterac campiductoris 704. 

— commissionis 343, 15. 

— dimissionis; v. dimissionis litterac. 

— donationis 710 — 7x3; v, donatio. 

— laceratae 387, 

— palatini 372, 382, 38O, 387, 393, 395.4:^ 
485, 615, 019, 021, 637. 

— regis 349, 351, 353» 355. 359. 395. O": ' 
e. litterae donationis, dimissio per regem. POSPOI.llEUO RUSZKNIA 387 tiera remissionis v. dimissionis litterae. 

— re-^tiuin v. restes. 
>cu^ in acie 127, lOi. 
naf 560. 

landatum capitanei 428, 431, 451, 453, 456, 

4<M, 478, 494, 505. 513, 555, 557. 

— commissariorum 428, 43 1« 

— litterale commissariorum 353, 355, 359. 

— repii. 407, 40S, 424, 480, 518, 57l» 575. 
aemori.ale 36O, 393, 400, 470, 5O0, 01 7. 

ii. nula 421, 4<>9. 

iiini>ircrialis v. tactus ministerialis, recognilio nii- 

ni^-terialis, intromibsio. 
aissio re>tium v. restes. 
luncii 392. 
>bhgaiio bonorum 384, t,^^^ 397, ^o(i\ v. e. ex- 

peditio de bonis ohligatis, per tenutarios. 
>bstacaluni 221. 

>rdinatio amiorum circa Kuropathniki 1 5. 
miinatio exercitus I27, 128, 161, 204, 244, 340, 

392, 405, Ó27, 045. 
)rdo {in ordine) v. acies. 
>r])hani v. expeditio per orphanos. 
;)alatini litterae v. litterae palatini. 
pi^oratio 419, 455, 541, 552, 564, b05, 606, 

072, 073, 675-679, 685, O96, 714, 715. 
poena capitanealis 548. 

— u scotorum 516. 

— 3 marcarum 498. 

— XV 419, 525, 552, 078, 085. O96, 698, 714, 

715- 
praeccfitor 500. 

probatio per bonos homines v. test es. 

— per iuramentum v. iuramentum. 

— per testes v. testes. 

— bcUica con&uetudine v. consuetudo bellica. 
procurator 3ÓO, 395, 400, 421, 518, OI9, 626, 702. 
profu^i 127, 171, 244. 

protc-^tatio v. importatio citationis super aliam 

person am. 
pueri V, expeditio per pueros. 
reco^ilio ministerialis 398, OoO, O50, O75 — 678, 

081 — 083, 094, 095, 700, 706, 715. 
reformatio v. expeditio dc reformationc. 

— murorum 5O0. 

redditio vexillorum circa Tłumacz 470; pi. v. re- 

stituiio TexiIlorum. 
rcdditas expeditionis a Sandomiria 485. 
regestra campiductoris 704. 

— cancellariae 518. 

— palatini 395. remissio ad brachium capitaneale v. brachium ca- 
pitaneale. 

— causae ad regem 407, 044, 702. 
remissionis litterae v. dimissionis litterae. 
repercussio pignoris 570, O 78, 096, 714, 715, 

719; V. repercussio intromissionis. 
~ intromissionis 419, 498, 505, 511, 523, 525, 

552, 592, 085, O98, 700, 714—723. 
restes 230, 384, Ol 5, 719. 
restitutio vexillorum oddiwyei 475, 489, 509. 
sagittarii ^^93. 
satisfactio actoris 507, 553, 573, 577, 579, 580, 

582, 584, 001, OtSO; V. e. Concordia, 
pro c:ijitivitate et damnis 709. 
schik V. acies. 
schikoiiutnyf v. ordlnatio. 
scultetia, scultetus v. expeditio i>er scultetos. 
solennitas festi v. termini dilatio propter solenni- 

talem fe>ti. 
statutum V. ius terrestre. 

— de abscntibus a regno 19. 

— contra spirituales O20. 
successor v. citatio succcssoris. 

tactus ministerialis 4O7, 4Ó9, 477, 548. 
tarde veniens ad exercituni 230. 
terminus concitatorius 714, 719. 

peremptorius 400, 411, 439—448,486 — 489, 

491, 493, 490, 520, 541 — 543, 598—^01, 702. 

— primus 473, 474, 482, 490, 524, 526—540. 

54^, 599, 600- 
termini dilatio 343, 353, 355, 357, 359, 360, 363, 

304, 368, 370, 373, 379, 384, 385, 380, 390— 
393, 395, 397, 402, 405—409, 4", 413, 4I5» 
421, 424, 420, 428, 430-431, 433—438, 449f 
45I' 453, 45^, 4t>3, 4<>5, 4t>7, 4<'9— 472, 475, 
477, 478, 4^4, 4«5. 495, 5^5, 5^0, 512, 515, 
517, 5181 545. 548, 55o» 555, 500-503, 5^^, 
507, 5O9, 572, 575, 002, 015,017, 019, 626, 
027, 044, O56, O90, 691, 704, 700. 

— dilatio propter absenciam commissarii v. ab- 
sencia commi^sarii. 

— dilatio propter expeditionem bellicam 480, 513, 
OoS, Oio, 012, (>I4. 

— dilatio propter solennitatem festi 590- 
terra: Belzcnsis 105, 250, 307. 

— Biecensis 23, 331. 

— Calisiensis 45. 

— Chelmensis 307. 

— Cracoviensis lO, 32, 116, 165, 177, 210, 234, 
243, 253, 2O1, 2O3, 204, 305, 308, 312, 3x9, 

332. 

25* 388 MATERYAŁY DO DZIEJÓW POSPOLITEGO RUSZENIA tern: Cuyavie 2, 150. 

— Dobninensis 15, 21, 22, 134, 150, 169, 236, 

297, 323- 

— Gostinensis 150, 249. 

— Lanciciensis 150, 254, 287, 311. 

— I^opolicnsis 25, 1 01, 176, 184, 317. 

— Lublincnsis 23, 186, 219, 223, 339. 

— Lucoviensis 30, x86, 276. 

— Maiońs Foloniae 17, 107, 154, 174, 181, 182, 

195. 231- 

— Moldaviae 2. 

— Plocensis 10, 13, 15, 21, 26, 81, loo, 102, 
106, 113, 188, 222, 242, 244, 269, 283, 310, 
322, 325, 320, 337. 

— Posnaniensis 132. 

— Przemisliensis 25, 142, 313, 314, 318, 702. 

— Radomiensis 320. 

— Sandecensis 220. 

— Sandomiriensis 2, 30, 43, 103, 146, 168, 178, 
179, 206, 221, 223, 249, 261, 267, 277, 300, 334. 

— Sanocensis 142. terra: Siradiensis 150, 154, 155, 150. 15I 
249, 252, 258, 265, 288, 316. 

— Sochaczoviensis 224. 

— Yielunensis 291, 294, 295. 

— Yisnensis 244. 

— Yschovensis 154. 

— Zawkrzensis 244. 

— Zidaczoviensis 35. 

tcstes 373, 385, 390, 391, 392» 399, 509, 
Ol 7, 627, 641, 645, 653, 656, D90, t)9i. 
testimonium cancellariae regiae 405. 

— palatini v. litterae palatini. 

— sufficiens 559. 

transpositio tennini v. termini dilatio. 

tutor V. expeditio per tntores. 

axores v. expeditio per molieres. 

venditio bonorom 414. 

vexillum 405, 470, 691 v. e. restitntio vexi!I 

— viduae v. expeditio per mulieres. 
YJr^ines v. expeditio per malieres. >rd 
|ci — WYKAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 

Z CZASÓW HENRYKA WALEZEGO 

wydał 

Dr. STANISŁAW KUTRZEBA. W paryskiej Bibliotheąue Nationale znajduje sie cały szereg rękopisów 
z czasów króla Henryka Walezego, tyczących się Polski. Do takich właśnie 
należy rękopis z sygnaturą: fonds francais (ancien fonds St Gerniain) nr. 16936. 
Jestto dość gruby tom folio, zawierający cały szereg kart i poszytów zupełnie 
odrębnych, związanych z sobą jedynie przez to, iż pochodzą z Polski, i że je 
potem razem oprawiono i popaginowano. Tyczą się te akta bądź króla Hen- 
ryka, jak n. p. kilka traktacików, mających go pouczyć o ustroju Polski 
(f. I — 2': sommayre de la iustice de Polegnę, f. 4 — 7" de la republiąue de 
Poulogne -et magistrats dicelle i t. d.), bądź też czasów bezkrólewia i końca 
panowania Zygmunta Augusta. Pisane są bądź po francusku lub po włosku, 
bądźto — najczęściej — po łacinie. W tym właśnie rękopisie na f 14— 28, 
na odrębnych formatem trzech poszytach papierowych, znajduje się spis urzę- 
dników dworskich króla polskiego, który tu ogłaszam. Tytułu osobnego nie ma. 

Traktacik ten powstał w Polsce. Dowodów dostarcza tekst; kilkakrotnie 
dodaje autor przy wyrazach łacińskich wyjaśnienie w polskim języku n. p.: et 
is Yocatuf lingua nostra, foritars, albo: et hii vocantur lingua nostra stangreczi 
drągowi; isti vero qui lingua nostra foritarz drągowi dicuntur... i t. d. Dowodzi 
to, iż Polak był autorem tego spisu. Ale nasz tekst nie jest oryginalnym. Kil- 
kakrotnie spotykamy się z przekręceniem wyrazów łacińskich, lub też z opu- 
szczeniem wyrazów, widocznie nieczytelnych. Ten, kto tekst przepisywał, nie 
był Polakiem. Obok ustępów, określających właściwości pewnych urzędów, 
dodane są niekiedy w rękopisie tą samą ręką nazwiska urzędników, te godności 390 WYKAZ URZłiD OW I SLUŻBV 

piastujących. Prawie wszystkie są poprzekręcane, tak że nawet nieraz pozatrł 
ceily brzmienie polskie. Przypuszczać możemy, iż je pododawal kopista, bo tik 
przekręcać mógł je chyba wtedy, jeśli słyszał nazwisko, a nie gdyby je b^ 
odczytywał tylko przy przepisywaniu. Co się tyczy narodowości jego, przy^ 
puścić można, iż był to Włoch. Przy nagłówkach bowiem, obok określenia 
nazwy urzędu w jeżyku łacińskim, podawane jest jej przetłómaczenie na jeżyk 
włoski. 

Rękopis ten — podobnie jak i inne traktaciki z tego rękopisu, n. p. 
wspomniany wyżej Sommayre de la iustice — widocznie był przeznaaony 
jako rodzaj pouczenia dla króla Henryka, lub przynajmniej dla kogoś z jego 
dworu Świadczy o tern ustęp traktaciku, gdzie pisze o rodzaju służby lokajów: 
servitium illorum notius est Gallis, quam nobis. Potwierdza to przypuszczenie 
zarówno charakter zbioru aktów tego rękopisu, jak i to, iż się rzeczywiście 
dostał do Francyi. Nie chybił więc celu przeznaczenia. Dodanie tłómaczenia 
nazw urzędników na włoskie łatwo też tem wyjaśnić, iż król Henryk, jak 
wiadomo, nie umiał po łacinie. 

Traktat przechodzi po kolei wszystkie urzędy dworskie — ale tylko 
ściśle dworskie — oraz całą służpę dworską, podając, i to bardzo dokladni^ 
w każdym ustępie, jakie jest uposażenie każdej z tych osób, oraz jakie ma 
ona zadanie na dworze. W^obec tego, iż dwór polski nie jest zbyt dokładnie 
znany, ten spis wcale dobrze przyczynia się do rozjaśnienia tej kwestyi. Autor 
jak widoczna z kilku miejsc, korzystał przy pracy z ksiąg wydatków dworskich. 

Co się tyczy wydania, to oczywiście pisownię modernizuję i ujednostaj- 
niam. Z błędów notuję w dopiskach tylko ważniejsze. Dominus marescalcus curiae ^) (ii marischalco delia corte). 

Habet ex thezauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos lo per gros- 
sos 30 — flor. 400. Item annui salarii flor. 200. Facit flor. 600. 

Item est Maiestatis Regiae omnium caeremoniarum curiensis magister, et 
iudex causarum ac fori, oniniuinąue rerum coquinae aestimator, pacis denique 
et tranąuillitłtis propagator et autor; hospitia quoque in loco, pro uniuscuius- 
que '-'j vocatione et dignitate sunipto. ofhcialium et reliquorum Sacrae Regiae 
Maiestatis servitoruni ex thesauri curiae registro prae caeteris ordinabit et 
dis[)onat. 

Dominus succamerarius '^j (inaistro di camera). 

Habet ex thezauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8 per gros- 

») Dopisano: Lopa>inski. *) W rekop. unicuisque. *) Dopisano na boku: mormus DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 391 

OS 30 — flor. 298 gr. 20. Item pro diariis coąuinae et celarii singulis septi- 
lanis in personas 8 — flor. 8. Avenae singulis diebus coros 6. Foeni singulis 
eptimanis currunn unum, quem 4 equi trahunt. Facit flor. looi gr. 5. 

Idem habet sub feruła et officio suo cubicularios inissilis cubiculariae, pue- 
*os, locaias *), nanos et ostiarios, seryitoriarum vestium sartorem et ablutricem, 
rui quoque Maiestas Regia adiungit lectistractores duos et hoc propter maio- 
•ein ornatuni, reverentiam et maiestatem cubiculi Maiestatis Regiae. 

Dominus pocillator '-) (ii copiere). 

Habet ex the-zauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8 — flor. 298 
gr. 20. Item pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 6 — 
flor. 6. Facit flor. 610 gr. 20. 

Idem habet in sua potestate cellarium Maiestatis Regiae utrumque, hoc 
est vini et ceryisiae. Et ut officium hoc cum maiori diligentia exequatur, ad- 
iungit illi Maiestas Regia ad quodlibet cellarium servitorem unum. Praeterea 
supplet Maiestas Regia suo-*) officio et suorum comitatui^) ad vasculum sive . . . *) 
Qiii potum vitium (?) Maiestatis Regiae in aqua frigida ex cellario usque ad 
mensam Maiestetis Regiae adfert; et idem, quamdiu Maiestas Regia mensae 
assjdet, usque ne latum quidem ^'} unguem inde discedit, Stipendio et salario et 
aliis rebus Maiestas Regia sola iuxta registrum curiae providet. Idem servat 
argentum, quo Maiestas Regia singulis diebus utitur Praeterea omnem mensae 
ornatum Maiesatis Regiae. Item bellaria omnia et condimenta, quae vel hic 
pa rant ur vel aliunde adferuntur. Sub eius quoque potestate sunt servitores 
argenti, servitores mensae, officialium, cubicuiariorum et aliorum etc. 

Dominus incisor"^) (ii trinciante). 

Habet ex thezauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8 — flor. 298 
gr. 20 Item pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 6 — ^ 
flor. 6. Facit flor. 610 gr. 20. 

Dominus praefectus dapiferorum ^) (ii mastro di sala). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8 — flor. 298 
gr. 20. Item pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 4 — 
flor. 4. Facit flor. 506 gr. 20. 

Dominus magister stabuli^) (ii mastro di stalla). 

Habet ex thezauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8 — flor. 298 
gr. 20. Item pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 8 — 
ftor. 8. Avenae singulis diebus coros 6. Foeni singulis septimanis currum unum, 
quem quatuor equi trahunt. Facit flor. lOOi gr. 5. 

M W rekop: la.aiae. -j Dopisano: Zborowski. '*) W rekop. : suis. 

*) W rękop, : roiuitaiii. ") W rekop. iniej-cc ]»uste. *^) W rek.: łlelatum cuidem. 

', I)opi>aiu>: \m^/ki. ") Dcjpi^ano: nu)rtiuis. ■') Dopisano: l'iasezki. 393 WYKAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

Idem habet in sua potestate omnes servitores stabuli. Praeterea et artt- 
fices, qui pro stabuio Maiestatis Regiae operas suas impendunt. Ut autem 
commodum et absąue detrimento thezauri Maiestatis Regiae oflicium boc ad- 
ministrari possit, adiungit illi Maiestas Regla servitores tres: unus qui vicc-n. 
illius subeat, alter qui avenam, tertius qui foenum distribuit, quoruin quidein 
9ervitorum Maiestas Regia sola stipendio et salario et aliis rebus iuxta ic^- 
strum curiae providet. 

Dominus capitaneus curiae (ii capitano delia corte). 

Hoc officium, cum non sit nisi temperę expeditionis et belli in curia r^ 
ceptum, ideo nullam in regestris curiae provisionem habet; verum temporc 
opportuno officium hoc Maiestas Regia homini idoneo sive ex numero curien- 
sium, sive cuivis aliunde accito demandat illique provisionem pro arbitrio sui^ 
assignat. 

Dominus vexillifer *) (ralfiero). 

Hoc officium officio capitanei curiae simile est. 

Dominus praefectus curruum. 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 6 — flor. 224. 
Item pro diariis coquinae et cellarii in personas 5 — flor. 5. Avenae singulis 
diebus coros 4. Foeni currum unum. Facit flor. 709 gr. lO. 

Idem habet in sua potestate rotifices, plaustrarios et alios artifices, >ed 
coniunctim et cum scitu et voluntate domini magistri stabuli, cui etiam Ma- 
iestas Regia adiunxit servitorem unum, quem Maiestas Regia sola salario et 
stipendio iuxta regestrum curiae providet. Et hoc propterea, ut necessaria ^ ur- 
ruum Maiestatis Regiae, próut sunt ferra, funes et [caetera], non aiio nisi pro 
usu Maiestatis Regiae distribuantur, et quae supersunt asserventur. 

Dominus thesaurarius curiae ^) (ii thesoriero delia corte ^. 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 8, quos noo 
statuet inter numerum auiicorum, per gr. 30 — flor. 298 gr. 20. Item pro dia- 
riis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 10 — flor. 10. Avenae 
singulis diebus coros 6. Foeni singulis septimanis currum unum, quem quatuor 
equi trahunt. Pro veste ex veluto annis singulis flor. 74. Item pro rebus ne- 
cessariis curiae thesauri flor. 47. Facit flor. 1226 gr. 20. Yectores iuxta exi- 
gentiam rerum. 

Idem habet in sua potestate argentum mensae Maiestatis Regiae, quo 
tempore conviviorum et aliarum solennitatum hospites Maiestatis Regiae txcipi 
solent; praeterea aulaea et tapetia aliaque ornamenta, quibus non tantum 
cubicula Maiestatis Regiae. veriim et in tempie sedia tam in itinere quam in 

') Dodano: Machieoslz (f)e\vnie: Maciejowski). *) Na boku: Mortuus. DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 393 

>co adornantur. Item omnes proventus Maiestatis Regiae priyatos, de quibus 
isi soli Maiestati Regiae respondet, et cum eius voluntate dispensat. Cum 
atem dominus regni thesaurarius praesens in curia non est, habet idem po* 
^statem omnes et singulos proventus pecuniarios, privatos et publicos recipcre 
t de eisdem vel Maiestati Regiae soli vel domino regni thesaurario rationem 
sddere. Item idem praesens semper in curia esse debet omnesąue omnium 
xpensarum in curia rationes, ut sunt: dispensatorts, magistri stabuli, praefecti 
urruum *) itemque aliorum officialium audire et ordinare atąue attendere tene- 
jr, in huncque finem omnia dirigere, quo pecuniae et aliae res Maiestatis Re- 
iae non in alium nisi in usum Maiestatis Regiae expendantur. Praesente vero 
omino regni thesaurario nullum eorum attentabit, exceptis tantum negotiis 
triyatis Maiestatis Regiae, quae illi specialiter Maiestas Regla commiserit. Idem 
uoque omnes curienses observabit ac illorum diligenttam vel etiam negligen- 
iam solerter conscribet illisque confccta ratione cum scitu et voluntate Maie- 
tatis Regiae vel ipse illorum souldum (s) solvet vel registrum iuxta volunta- 
em Maiestatis Regiae confectum ad ^) thesaurum regni pro solutione dabit. 
Lt sine illius lescripto^) dominus regni thesaurarius nihil cuique ...*) dabit. 
Jt autem maiori diligentia officium hoc administrari possit, adiungit illi Maie- 
tas Regia notarium proprium, qnem Maiestas Regia sola salario vel stipendio 
uxta registrum curiae providet. 

(Gli iuristi delia corte). 

Dominus refferendarius secularis ^). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis flor. loo. 

Dominus refferendarius spiritualis ^). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis flor. i6o. 

Instigator ^) (rinstigatore). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis in equos 6 flor. 224. 
tern annui salarii flor. 100. F^acit flor. 324. 

Aulici Maiestatis Regiae (gli cortegiani). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae in equum unum pro 
ąuolibet quartuali per gr. 30 — flor. 9 gr. 10. Praeterea in itinere assident 
mensae Maiestatis Regiae, quot illos capere locus poterit. 

Dominus magister coquinae^) (ii mastro di cucina). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 100. Item pro dia- 

*) W rekop. po curruuni niepotrzebny wyraz : magister, który opuszczamy. 
*) W rekop.: at. •) W rekop.: escripto. *) Puste miejsce. 

*) Dopisano: Czamkouski. *) Dopisano: Osonsk (pewnie: Osowski). 

') Dopisano: Anselmus. *•) Dopis.ino: Plata. 394 W\1CAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

riis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 8 — flor. 8. Telicl 
pro mappis et manutiriis^) culinariis petias 1Y2 Avenae singulis diebus coros: 
Facit flor. 584. Yectorem pro itinere cum eąuis 4. 

Idem habet in sua potestate cocos. magistros pistorum et alios, quici 
in culina Maiestatis Regiae versantur, omnemąue culinae supeł lectilem; 
terea et cistam, in qua aromata pro condiendis ferculis Maiestatis Regiae 
vantur. Ita etiam ^) in sua*) provisione habet, ne quid inutiliter ex ea^) 
expendatur. Ut autem officium hoc commodius administrari possit, addc 
Maiestas Regla servitorem proprium, quem nos penu custodem dicimus. Ga 
vero -hdespanciern, vocant. In itinere diaria cruda iuxta numerum personj 
quilibet cum scitu '^j panis custodis et aliorum distribuit. 

Dominus notarius thesauri curiae ') (ii contraloro di corte). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 500. Pro diarir 
cociuinae et cellarii singulis septimanis in personas 10 — flor. 10. Item 
vestitu flor. 100. Avenae singulis diebus coros 4. Facit flor. 1251 gr. 10. It 
pro quolibet itinere in expeditionem flor. 40. Ycctores iuxta rerum illius 
Maiestatis Regiae exigentiam. 

Pro quoquidem salario subibit onera domini curiae thesaurarii. Pract 
ornabit cubicula Maiestatis Regiae. Cui dominus subcamerarius semper ad 
et mandare tenetur ostiarios, cjuos in sua potestate habet, ut illi eo prcsći 
et mandante omnia exequantur. Praeterea vestimenta omnia Maiestatis Reg 
totumque ornatum cum monilibus ®) idem servat et sumptu Maiestatis Regiae 
providit. 

Dominus secretarius privatus Maiestatis Regiae^). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 200. Item pr» 
diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 8 flor. 8. Item ve« 
torem cum equis 6. Avenae singulis diebus coros 3. Vini singulis diebus: 
quarta l. Facit flor. 805 gr. 16. 

I 

Domini dapiferi Maiestatis Regiae (gli scudieri). 

Habet quilibet eorum singulis septimanis pro diariis coquinae et cellariiii 
cum in loco Maiestas Regia aliquo moratur, flor. 2 gr. 20. Sed in itinere dafl- 
tur illis diaria cruda, et hoc, ut maiori diligentia vocationi suae vacent P^a^ 
terea habet quilibet eorum ec|uos conscriptos, et solvitur illis prout reliąuii 
aulicis Maiestatis Regiae, videlicet rn quemlibet ^^*) equum pro quolibet quartual 
flor. 9 gr. 10. *) w ręk. : talhic. ') W rek.: inanutirii. *') W rek.: et. *) W ręk.: ea. 

") W ręk.: cari. *') W ręk.: ^cito. ') Dodano: ii Zaleski. 

**) W rt;k.: senatum cum ir»ovilibub. ") Dodano: Fogclueder. **) W ręk.: in quem bab DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 395 

Stipatored (gli halabardieri). 

Dominus praefectus stipatorum ^). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui stipendii flor. 220. Item pro 
ariis coąuinae et cellarii sin^ulis septimanis in personas duas flor. 2. Avcnae 
nt^ulis diebus corum l. Facit flor. 354 gr. 10. 

Stipator. 

Habet ex thesauro MaiesUtis Retjiae annui salarii flor. 20. Item pro dia- 
is coąuinae et cellarii singulis septimanis in personam l flor. i. Yestitum, 
uo utuntur, dum Maiestas Regla in uno loco moratur. Item vestes obvierariae 
anlur illis iuxta arbitrium Maiestatis Rcgiae semel in anno. Praeterea vestes 
inerariae subducuntur illis pellibus vulpinis, elapsis quoque annis duobus et 
ro reparatione earundem dantur cuilibet flor. 5. Item vestes de panno Bo- 
etniae pro vestibus ad arcendam pluviam dantur cuilibet post elapsum anno- 
im duorum. Praeterea ocreae, bireta, asutae pelles dantur illis iuxta receptam 
[>nsuetudinem, semper tamen mediante voluntate Maiestatis Regiae. Equi dantur 
lis ex stabulo Maiestatis Regiae cum omni apparatu ornati. Datur quoque cer- 
isiae cuilibet ex celario Maiestatis Regiae certa mensura singulis diebus et 
andela una parva, et hoc, ut se domi co.itineant, et semper pro servitio Maie- 
tatis Regiae sint parati. Servitio illorum Maiestas Regia utitur non tantum 
1 itiiiere, verum etiam in loco, quandocumque illis per perfectum illorum signi- 
catum et mandatum fuerit. 

Cubicularii salariati (gli cammerlingi magiori). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 20. 
Actum omnem habent ex residuis ferculis mensae Maiestatis Regiae et ob id 
lulla illis diaria solvuntur. Yestitus omnis datur illis, ut stipatoribus. Equi quo- 
|ue pro illis dantur ex stnbulo Maiestatis Regiae. 

Servitio autem illorum Maiestas Regia utitur circa mensam et sub hoc 
empus, dum se Maiestas Regia indułt vel etiam vestes depoiiit. Et si aliquando 
ontigerit Maiestati Regiae vel cum litteris privatis aliquando mittere, vel etiam, 
i quid oretenus Maiestas Regia cuiquam mandare voluerit, aut aliquem vocare 
d se iusserit, id per eosdem Maiestas Regia agere c()nsuevit. 

Cubicularii minores sive pueri (gli paggi). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae singulis mensibus quilibet eorum 
)ro sotularibus '-*) gr. 5. Yestitum et relicjua attinentia iuxta mandatum et arbi- 
rium Maiestatis Regiae. Yictuin omnem habent una cum cubiculariis salariatis 
rx residuis ferculis mensae Maiestatis Regiae. Equi pro illis dantur ex stabulo 
Uaiestatis Regiae. 

*) Na boku: mortuus. *) W rek.: socutaIi])UŃ. iy6 WYKAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

Servitium illorum consistit in summa diligentia et observatione cius ro 
cationis, in qua vocati consistunt. 

Cubicularii missiles (gli camerlingi di spacci). 

Habet ąuilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae pro diariis coąw: i: 
et cellarii singulis septimanis flor. i. Item annis singulis pro veste panni L > 
dinensis ulnas 8. 

Servitio illorum Maiestas Regia utitur in transferendo omni generc 1. :c 
rarum, tam in regno, quam extra regnum, et sunt quasi intern untii, pro ąan 
negotio expediuntur ex thesauro Maiestatis Regiae, non tantum quod ip^^itnet 
vivere possint, cum in itinere sunt, sed etiam pro conductione podwodae .ci 
postae, quod abundanter in registris thesauri iam usu testatum est. Hanc c\\ ■ 
que habent praerogativam et quandam quasi offitiorum suorum contentation- l\ 
ut etiam ^) id, quod *) cuique Maiestas Regia dederit, vel etiam ad senatum d 
numerum consiliariorum suorum aliquem vocaverit vel assignaverit, dcflVr jt. 
In summa genus hoc servitorum Maiestatis Regiae semper est ad omneni fn i- 
sioiiem offitiorum Maiestatis Regiae paratum. 

Lakaie (gli laquais). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae pro diariis coqu ut 
et celarii singulis mensibus flor. 6. Yestitum et alia attinentia iuxta arbitnj-: 
Maiestatis Regiae. Servitium illorum notius est Gallis, qaam nobis. Hal ni 
praeterea ii) itinere victum ex culina et cellario Maiestatis Regiae. Pro rt j^ 
illorum datur vector cum curru et equis 4. 

Tenentur quoque sarcinas, cista s et alias res Maiestatis Regiae cl ru 
Maiestatis Regiae imponere et ea, quae illis mandabuntur, solerter et fidcntd 
exequi. 

Nani (gli nani). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae omnem provisior'.ni 
quam cubicularii minores sive pueri sacrae Maiestatis Regiae habent. 

Servitium illorum pendet ex arbitrio Maiestatis Regiae et solent curr>i 
Maiestatis Regiae insidere. 

Lectistratores Maiestatis Regiae '*) (gli concialetti). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor 4 > 
Item pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 4 flor 4 
Avenae singulis diebus coros 2. Facit 308 gr. 20. 

Servitium talium nomen ipsum vocationis eorum declarat, suntque ą-ł^ 
supplementum offitii domini subcamerarii ; ferunt *) praeterea indusia et alia cot; 
diani usus Maiestatis Re^^iae ornimeiita ''}. 

') W rękop, : illc. *) W rękoj).: quan«Jo. 

•) Na boku: Tuno e morto, Taltro ii /alinski vive. 

* W rek.: fcrunlur. ^) W rek.: ornantur. DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 397 

Dotninus dispensator ^) (ii compratore). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii per gr. 30 flor. 166. 
cfin pro diariis coąuinae et cellarii singulis septimanis in personas 4 — flor. 4. 
kvenae in loco singulis diebus coros 2. Facit flor. 428 gr. 20. 

Servitiuni illius in hoc consistit, ut omnia pro culina Maiestatis Regiae 
ecessaria diligenter et fideiiter emat. Quantum vero ex coemptis rebus ad 
lilinam mtserit, id cum custode panis sic conferat, ut illud in reddenda ratione 
?^estro illłus congrue respondeat. Kationem vero tam ille, quam etiam panis 
ustos et culinae magister una cum servitonbus utriusąue cellarii singulis septi- 
lanis iuxta receptam consuetudinem vel domino regni thesaurario, si praesens 
dfuerit, vel curiae thesaurario vel notario reddat. 

Dominus custos vasculi^) (conciacredenzza). 

Habet annui stipendii id, quod Maiestati Regiae visum fuerit, praeterea 
Kn diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 3 per gross. 30 — 
lor. 3. 

Dominus custos vini celarii ^) (ii cannevaro de vino). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis per^) gross. 30 — 
\<)r. 20. Pro diariis coąuinae et cellarii singulis septimanis in personas 2 — 
lor. 2. Pro veste panni Lundinensis ulnas 6. Barchani utriusąue ulnas 10. Eąuus 
pro itinere datur illi ex stabuio Maiestatis Regiae. 

Is ea omnia servat, quae circa offitium domini pociliatoris dicta sunt. 
Item semper in cellario praesens esse ibiąue omnia, quae damni vel temporis 
diurnitate vel iniuria alicuius rebus Maiestatis Regiae accidant, providere debet. 

Dominus custos penu ^) (11 dispensiere). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui stipendii per^) gross. 30 — 
Ror. t2. Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in personas 2 per 
Ęr. 30 — flor. I gr. 10. Pro pellicio annis singulis flor. 4. Pro veste panni Lun- 
densis ulnas 8. Damatii ulnas 6. Veluti */^. Telae ulnas 4. Yectorem ^ cum curru 
et equis 2. 

Officium illius in hoc consistit, ut diligenter ea omnia con.scribat, quae 
illi pro usu coąuinae Maiestatis Regiae mittentur, et sic eas res distribuat, quan- 
tum necessitas Maiestatis Suae postulaverit. Si quid rite®) superfuerit, fldeliter 
asst.rvabit •). Cum autem dominus dispensator rationem faciet, is quoque cum 
tabellis ob id adsit, quo tanto commodius ratio domini dispensatoris concludi 
et absolvi possit. *) Dopisano: Gorzęcorski, apud serenissima (s) infanta (s). *) Na boku: mortuus. 

') Na bokn: nullus est modo, quia senrit serenissimae infanti. *) W ręk.: pro. 

•) Dopisano: Mikołaj. •) W ręk.: pro. ') W ręk.: portare (?). 

•) W ręk.: ritae. ®) W rek.: ascrvavit. 39^ WYKAZ URZł^DÓW I SŁUŻBY 

Dominus custos cellarii cervisiae ^) (ii cannevaro delia cervosa). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis per gr. 30 — flor. :^i 
Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis in persona per gr. 30 -j 
flor. I. Pro veste panni Lundensis ulnas 6. Idem panni Czchoviensis*- ulnas ,,i 
Yectorem cum curru et equis 2. Pro pellicio annis singulis flor. 3. 

Officium illius in hoc est, ut ąuantum ccrvisiae et panis, candelarurr ci 
aliarum rerum ^) dominus dispensator receperit, diligenter registris mandet, e: *| 
ea omnia non alio, nisi quo usus et necessitas sciente Maiestate Regia piK^ 
laverint^), distribuat, idque circa rationem domini dispensatoris semper osu'^ 
dat, suamque eo diligentiam testatam reddat. 

Dominus distributor et reparator mansionis et cubiculorum Maiestatis 
Regiae^ (colui, chi assegna le stanzze per sua magesta). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii per gr. 30 — flor. 1 >m 
Pro diariis 'coquinae et cellarii singulis septimanis per gross. 30 — flor 51 
Yectorem cum curru et equis 4. Item pro quolibet itint-re in expeditionc da^ 
tur illi id, quod Maiestati Regiae yidetur. 

Dominus assignator hospitiorum in itinere '') (ii furiere)- 
Habet ex thesauro Maiestatis Regiae singulis septimanis per gross 30 ^ 
flor. 3. Panni Lundinensis pro veste annis singulis ulnas 8. Item pro ąuolibd 
itinere dabitur illi expeditio vel pro arbitrio Maiestatis Regiae vel iuxta f^'^ 
mam, quae cum cubiculariis missilibus usu capta^) est^). 

Domini doctores medici ^^) (gli medici). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis pcf 
gr. 30 — flor 500. Avenae singulis diebus coros 3. Vini ex cellario Maiestati 
Regiae singulis diebus quartam i. Currum cum equis 6 ex stabulo Maiestai.s 
Regiae. Diaria coquinae et cellarii dantur cuilibet in itinere cruda iuxta pcrs> 
narum 6 exigentiam. 

Dominus concionator (ii predicatore). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae pro diariis coquinae et cellarii >"i- 
gulis septimanis flor. 6. Currum cum equis 6 ex stabulo Maiestatis Re^MC 
Diaria coquinae et cellarii in itinere dantur illi cruda iuxta persouarum 6 ex^ 
gentiam. '; N:i boku: niorio. ") W rek.: Gikonicłi>i.s. ') W ręk.; renmi ac ilnu^ 

*) W rek.: si. *) W ręk : scienter niatjotus re^ia j)r»tulaveril. 

'') Dopijano: Yirzbicta. ") Doi)i>ano: Falzoki. "") W ręk.: rupta. 

'■*} Re*i/.ta strony i następna karta (nielic/,lif»\\ana) czyste. Na^tę[)uje dru^i pos/yt. 
III ; Dopijano: doniiniis Kuptil. DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 399 

Domini doctores iuris (gli giuristi). 

Habet ąuilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis per 
:. 30 — flor. 200. Diaria coąuinae et cellarii dantur illis in itinere cruda 
xta 4 personarum exigentiam. Yectorem cum curru et equis 2. 

Sacellani (gli capellani). 

Dominus praefectus sacelli Maiestatis Regie. 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui saUrii flor. 120. Pro diariis 
>quinae et celarii singulis septimanis flor. 5. Pro yestitu annis singulis flor. 20. 
ieni servat pueros cantores. qui victu et amictu omni iuxta arbitrium Maie- 
atis Regiae providentur. 

Idemquoque servat omnem ornatum et argentum, quo presbiter circa 
debrationem missae tam in loco, quam in itinere utitur. Habet quoque in sua 
otestate omnes cantores et reliquos musicos, eisque instrumenta pecunia Ma- 
jstatis Regiae comparata subministrat, idque satagere debet, ut omnia decen- 
sr et cum maiestate peragantur. 

Currum pro persona sua et 4 equos habet ex stabulo Maiestatis Regiae. 
ro rebus vero. quas penes se habet, dantur illi vectores iuxta rerum exigen- 
am. Vinum pro usu altaris datur illi ex cellario Maiestatis Regiae iuxta vete- 
em consuetudinem, farina vero a dispensatore Maiestatis Regiae. Praeterea 
antur illi annis singulis pro ablutione vestimentorum ecclesiasticorum, quae 
-i sua potestate habet, per grossos 30 — flor. 10. Item avenae singulis die- 
lus coretum i. 

Sacellani. 

Habet quilibet eorum annui salarii per gr. 30 — flor. 20. Pro diariis 
oquinae et cellarii singulis septimanis flor. i. Pro veste panni Lundinensis ul- 
las 9. Habent praeterea currus cum equis 6 ex stabulo Maiestatis Regiae iuxta 
>ersonarum exigentiam. 

Quod autem illorum sit officium, non est cur hoc commemoretur, prae- 
ertim cum id in propatulo est. 

Fistulatores (gli piffari). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 96, 
^ro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis flor. 2. Yestitum itinerarium 
uxta arbitrium Maiestatis Regiae. Yectorem unum cum equis 4. 

Tubicinatores (le trompete). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 40. 
Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis flor. i. Pro veste panni Lun- 
linensis annis singulis ulnas 6. Yestitum itinerarium ex arbitrio Maiestatis Re- 
jiae. Equum ex stabulo Maiestatis Regiae. 400 WYKAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

Timpaniste (gli tamburieri). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. 2cl 
Pro diariis coąuinae et cellarii singulis septimanis flor. 2. Pro veste pannt Lunj 
dinensis annis singulis ulnas 6. Yestitum itinerarium ex arbitrio Maiestatis Rc^ 
giae. Equum ex stabulo Maiestatis Regiae. Yectorem ad timpana cum currrj 
et equis 2. 

Organista. 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor. lOO. Pro diari i 
coąuinae et celarii singulis septimanis flor. 3. Pro omni yestitu flor. 20. Pr^ 
fidibus annis singulis flor. 10. Yectorem cum curru et equis 4 pro pcrsonS 
propria, ad instrumenta vcro vectores tot, quot necessarii yidebuntur. 

Coci magistri (gli coci). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor 40 
Pro diariis coquinae et celarii singulis septimanis flor. i. Pro yestitu panni 
Lundinensis annis singulis ulnas 6. Panni Czchoviensis ^) ulnas 11. Barchani 
utriusque ulnas lO. Telae pro praecinctoriis ulnas 14. 

£x hiis sunt nonnulli, qui certas in magno ducatu ') Lituaniae habenl 
agrorum divisiones, de quibus partem in thesaurum ') inferunt pro parte vcrc 
,..*) servire tenentur. 

Coci adulescentes (gli giovanti di cucina). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Regiae Maiestatis annui salarii flor. S 
et hoc cum pellicio. Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis gr. J 
Pro yestitu panni Lundinensis annis singulis ulnas 1 1. Barchani utriusque ulnas :o 
Telae pro praecinctoriis ulnas 12. Omnibus dabitur yector cum curru et eqais 6 
Inter hos quoque reperiri poterunt, qui simili sunt, ut coci magistri, legę ligati 
In horum numero includitur et pistor, qui pro mensa Maiestatis Regiae tantufl 
panes, sumpta a domino dispensatore farina, pinsere tenetur. Ex his quoqu< 
assignatur unus omnis generis tam in loco, quam in itinere, (qui] secat pr< 
necessitate, [et] iuxta registrum curiae unicuique partitur, quem securi*) ej 
aliis instrumentis Maiestas Regia proyidere tenetur. Hunc nos lingua nostr^ 
^Zimbarg€ dicimus, Galii yero ^copirdusiar^ nuncupant. Ex hiis quoqtte consti 
tuitur unus,qui hostium culinae obseryat. Idem, ne quid damni acctdat, proyidei 

Coci pueri (gli scattari). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae singulis septimanis ') w ręk.: Cziloniensis. •) W ręk.: in magni ducis. 

') W rękop.: partem ponent in thesaurom. *) W ręk. pastę miejsce. 

') Cale zdanie ogromnie zmylone: in itinere secat pro necessitate laxta r^^tnim ciur^ 
unicuiquc partitur, quem schuti. DWORU KRÓr.E\VSKIEGO W POLSCE 4OI 

)er grossos u. Pro pellicio flor. i. Pro veste panni Czchoviensis i) ulnas 9. 
rdae pro praecinctoriis ulnas 6. 

Hii insident currui Maiestatis Regiae, in quo supellex cuHnae Maiestatis 
legiae ducitur et imponitur, et tenentur eandem supellectilem mundare, [etj 
ii quae illis vel a magistris cocis*) vel etiam a ^) cocis adolescentibus man- 
lantur, observare. In horum quoque numero reperiri poterunt, qui agros in 
Tiagno ducatu"*) Lithuaniae, ut reliqui coci, habent ^). 

Bandi culinarii (gli fachini di cuicina). 

Habet quiHbet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae singulis septimanis, 
yr. 15. I tern annui saiarii annis singulis per gr. 30 — flor. 5. Et hoc stipen- 
iiunn accipit unus, quod illi tandem inter se parliuntur. Pro veste [panni] 
lV>atislaviensis ulnas [5. Pro pellicio flor. 2. Yectorem cum curru et equis. 

Hi tenentur ea omnia, quae dominus dispensator comparat, si quae sunt 
:otidianae usui culinae Maiestatis Regiae necessaria, ad custodem penu de- 
ferre, et ne quid de ferendis amittant % dilligenter ac sub poena baculi provi- 
dere. Hii quoque agros habere consueverunt . 

Sectores lignorum (talalegni). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae singulis septimanis 
grossos 13. Pro veste panni Czchoviensis ') iuxta mandatum Maiestatis Regiae. 
Hi tenentur non tantum pro culina Maiestatis Regiae, verum et pro cubiculis 
ac hipocaustis ligna secare et deferre. Pro pellicio habet quilibet flor. 2. 

Chirurgici (gli ciroici). 

Habet qu iii bet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui saiarii annis 
singulis flor. 100. Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis flor. 3. 
Panni Lundinensis ulnas 8. Barchani utriusque ulnas 10. Yectorem cum curru 
et equis 4. 

Hii tenentur omnes servitores Maiestatis Regiae curare, sed pro phar- 
matia solvitur illis ex thesauro Maiestatis Regiae. Avenae singulis diebus coros 2. 

Balneatores (gli stimatorii). 

Habet quilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae pro diariis coquinae 
et cellarii singulis septimanis gr. 15. Pro pellicio flor. i. Panni Czchoviensis ®) 
pro veste ulnas 9. Yectorem cum curru, in quo ducuntur tina^), et equis 2. 
Hii quoque agros in magno ducatu Lituaniae, ut iam dictum est, habent. 

Tenentur quoque singulis diebus aquam tepidam et frigidam aliaque ne- 
cessaria ad oblutione?n Maiestatis Regiae mane et vesperi semper paratam in ') w rękop.: Czicolczinensis. *) W rek.: cau<5is. ') W rek.: ac. 

*) W ręk.: in magni diicis. ^) W rek.: habiiit. *^) W rek.: amittunt. 

') W ręk.: Czilioniensis. ^) W rek. Czikoviensis. '•) W ręk.: tinnera. 

Arch. kom hi.it T. IX. 20 Ś 402 WYKAZ URZI>DÓ\V I Sł.UŻBY 

vasis Maiestatis Regiae habere, et chirurgicis, qui penes Maiestatem Rct;:^': 
praesentes fuerint, subministrare. 

Artifices (gli artesani). 

Eorum numerus quia diversus est, ideo non habet eąualem ex thcsaurr 
Maiestatis Regiae provisionem, quae tum illis a Maiestate Regla constitu i •! 
et ordinatur, cum aliquis eorum ad servitium vocatur. Sunt autem in rej^isl- 
curiae iśta nomina inferius descripta: apotecarius, acupictor, loricarius, magi>tr: 
horologiorum, frameator, sutor, pennarum concinnator, frenifex, magister tent ^ 
riorum, caminorum purgator, ablutrix, sartores, armifex, pictor armorum '', ^'. 
diator, cingulator doleator, sellator, pellifex, frenorum magister* scllator. aj 
rarii. Hi i omnes impensis Maiestatis Regiae omnia parare et reficere tener.: m 
citra quamvis provisionis illorum diminutionem. 

Officiales '^) stabuli et curruum sacrae Maiestatis Regiae (ii locotcnc^^ 
delio niaistro di stalla). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis singulis flor 3^ 
Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis flor. 6. Avenae singulis c 
bus coros 3^/2. Yectorem cum curru et equis. 

Is officium domini magistri stabuli supplere debet et omnia curarc .c 
providere, ne quid dispendii tam in equis, quam in rebus Maiestas Kc^-i^ 
patiatur, debetque agasones Maiestatis Regiae instruere, ut et equis benc ir^ 
deant et eo praesente equos ad equitandum instruant. Id autem faciet u 
scitu et voluntate tum magistri stabuli. tum Maiestatis Regiae solius. 

Domitor eąuorum iuvenum ^) (ii cayalerizzo). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis singulis flor ^i 
Pro diariis coquinae et cellarii singulis septimanis flor. 3. Avenae singulis d : 
bus corum i. Yectoreni, cum il^i de loco proficiscendum *) esset, cum cjm 
et equis 4. 

Is tenetur omnes cquos iuvenes, qui de gregibus Maiestatis Regiae '^ 
piuntur vel etiam Maiestati Regiae donantur, domare et obequitare cum a^^i 
sonibus, quos penes se ex ordinatione Maiestatis Regiae habiturus est 'Jj 
equi postea, quam aliquantulum constituti fuerint, ad stabulum Maiestate \<t 
giae per eundem mittentur. Nihil tainen in hoc suo officio sine scitu et vi 
luntate domini magistri stabuli faciet, et is omnibus necessariis a domino •: J 
gistro stabuli proyidebitur. 

Distributor avenae (ii dispensatore delia brana). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis singulis flor. •. 

') W tekście: aiiioniin (-Ij. 

"j Kawałek strony <><1 Łj«'Ty wolny, jukhy został cpiis/czony jeden ustęp. 

'•^1 l>()pi^ano: 'l'rove-ki. "*) W rek.: prohciscoiuli. DWORU KRÓLEWSKIEGO W POLSCE 403 

i^ro diariis coąuinae et celarii singulis septimanis flor. i. Panni pro veste Lun- 
iinensis ulnas 6. Barchani utnusque uinas 10. Panni pro subductione ulnas 1^/4. 
•\venae singulis diebus corum i. Yectorem cum curru et eąuis 2. 

Is non solum in loco nec pro eąuis Maiestatis Regiae tantum, sed pro 
łliis, etiam in itinere, iuxta regestrum curiae avenam distribuere cum scitu et 
voluntate domini magistri stabuli tenetur. Idemąue avenam, foenum et stra- 
men non tantum a factoribus Maiestatis Regiae exigere et percipere, verum 
et pro pecunia Maiestatis Regiae eadem omnia coemere debet. 

Distributor foeni (ii dispensatore del feni). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis ^) singulis per 
flor. 8. Pro diariis coąuinae et celarii singulis septimanis flor. i. Panni Lundi- 
nensis pro veste ulnas 6. Barchani utriusąue ulnas 10. Panni pro subductione 
ulnas iV4- Avenae singulis diebus corum i. Yectorem cum curru et eąuis 2. 

Distributor stranainis (ii dispensiere del strame). 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis singulis per flor. 8. 
Pro diariis coąuinae et celiarii singulis septimanis flor. 20. Panni Czchoviensis ^ 
pro veste ulnas 9. Barchani utriusąue ulnas 10. Panni- pro subductione ulnas 1Y4. 
Avenae singulis diebus corum Y2- 

Suppraefectus curruum Maiestatis Regiae. 

Habet ex thesauro Maiestatis Regiae annis singulis annui salarii per flor. 50. 
Pro diariis coąuinae et celarii singulis septimanis flor. 2. Panni Lundinensts 
pro veste ulnas 6. Barchani utriusąue ulnas 10. Panni pro subductione ulnas lV4- 
Avenae singulis diebus corum i. Yectorem cum curru et eąuis 4. Pro pellicio 
flor. I. 

Eius officium est supplere officium domini praefecti currum et omnia pro- 
videre et observare, ne ąuod damni rebus Maiestatis Regiae accidat. Hic quo- 
que ferramenta omnia, funes, claves et alia curruum Sacrae Maiestatis Regiae 
instrumenta servat et pro necessitate distribuit. 

Cavalcatores (gli cavalcatori). 

Habet ąuilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii annis 
singulis per flor 300. Pro diariis coąuinae et celiarii singulis septimanis flor. 5. 
Vini singuhs diebus ąrt. 2 Avenae singulis [diebus] coros 2. Yectorem cum 
curru et eąuis 4. 

Hii cui negotio sint astricti, nomen vocationis illorum ostendit. Tenentur 
quoque pueros Maiestatis Regiae, ąui ad hoc apti fuerunt, ut commode eąuis 
insideant, docere idąue ^) absąue ąuavis stipendiorum auctione. 

') W rek.: omnibus. *J W ręk. : Czilioniensis. ^] W rek.: barbani. 

*) W rek.: barbani. *) W ręk.: se(iue. 

20* 404 WYKAZ URZĘDÓW I SŁUŻBY 

Pro eąuis vero, quos in sua potestate habituri sunt, dabit dominus mi 
gister stabuli omnia necessafia, cui etiam parere debent ^), 

Fabri (gli fabri). 

Habet ąuilibet eorum ex thesauro Maiestatis Regiae annui salarii flor 2.. 
Pro diariis coąuinae et cellarii singulis septimanis gr. 20. Panni Lundinensi 
pro veste ulnas 6. Barchani*) utriusąue ulnas 10. Panni pro subductionc 'p 
nas 1%. Avenae singulis diebus corum Yg- Vectorem cum curru et equis :1 
Pro pellicio per flor. 1. Habet praeterea ąuilibet eorum pro quolibet socio y^r 
gulis septimanis per gr. 20, qui illis assignantur per dominum magistrum stal-i;; 
Hii expensis et rebus Maiestatis regiae omnia in stabulo, tam circa equos, qMvi 
etiam circa currus facere tenentur. Ut autem ea omnia bono ordine fiant, &^ 
minus suppraefectus stabu