Skip to main content

Full text of "Aristophanis Comoedias"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
. Icfi - /..i-. 6.2.5 £a£Ui 
<-y- *• J 'T ARISTOPHANIS 

COMOEDIAS EDIDIT THEODORVS BERGK. VOL. I. C0NTINBN8 ACHARNEN8E8 EQUITE8 NUBE8 VE8PA8 PACEM. EDITIO ALTERA CORRECTIOR. 

LIPSIAE 

8UMPTIBUS ET TTPIS B. G. TEUBNERI. 
MDCCCLXXVII. 


I 
% PRAEFATIO. In altera liac fabularum Aristophaniarum editione 
idem consilium quod ante sedulo secutus sum, et quantum 
quidem licuit per temporis angustias operam dedi , ut ali- 
quanto emendatiora praeclara haec summi ingenii monu- 
menta legantur: quamquam ea est conditio librorum ma^ 
nuscriptorum , ut plurima vulnera , quae bominum vel te- 
meritas yel negligentia inflixit poetae reliquiis , aegre vel 
omnino non possint curari. Vel sic tamen spero vel mea 
vel aliorum opera baud pauca vitia aut sublata aut certe 
uperta esse; Quae alii homines docti annis proximis su* 
perioribus de his comoediis commentati sunt, nisi forte 
quaedam me fugerunt, diligenter examinavi: et inter no- 
strates quidem in primis mihi commemorandus est Engerus, 
qui in Museo Ehenano et in Jahnii Annalibus philologicis 
identidem de locis Aristophanis difficilioribus scripsit: 
porro editione Cantabrigensi , quam H. A. Holden anno 
MD CCCXLVlll curavit, usus sum, pariter atque adnota- 
tionibus, quibus F. L. Vihe Avium interpretationem patrio 
sermone scriptam (Christianiae anno MDCCCLVI) adoma- 
vit. Denique quae Cobeius aliique Batavi et in Variis Le- 
ctionibus et in Mnemosynes voluminibus quinque ad Ari- 
stophanis comoedias emendandas in medium protulerunt, 
sub judicium vocavi omnia, et quamvis grato animo pro- 
fitear inprimis Cobetum , virum doctrinae copia non minus 
quam ingenii j cumine insignem, multa probabiliter corre- 
xisse, et meliuib , quam ceteros omnes, de Aristophane meri- 
tum esse, tam-^n cum ad Atticismi leges, quas saepe non 
tam ipse indagdvit quam pro imperio scripsit, poetae ser- 
monem revocat, mihi haud raro ab illius sententia fuit 
recedendum. Verum dicetur de hac re alio loco. Illud 

a* XV PBABPATIO. 

praeterea addo, me etiam in hac altera editione in yersunm 
nnmeiis .describendis perpanca novavisse. Sane quod in 
prioris ^ditionis prooemio desiderare me significavi, ei de- 
siderio jam satisfactum est praeclara opera Augusti Ross- 
hachiij qui de arte metrica , quae post egregios Godofredi 
Hermanni et Boeckhii labores neglecta fere jacuit, insigni- 
ter est meritus. Yerum recens editum librum nondum ita li- 
cuit examinare , ut mihi plane constaret , quid sequendom 
quidve in medio relinquendum esset. 

Scripsi Friburgi Brisigavorum die XVI mensis Martii 

anni MDCCCLVn. Theodonis Bergk* / 

PRAEFATIO 

EDITIONIS PSIOBIS. Iii Aristophania comoediiB edendis ante omiiia hano 
legem religiose obBervandam Bxiatimavi, nt nihil inscio le- 
ctore novarem: itaqne diligenter notavi lectionis diversita- 
tem omnibns locifl, nbi mea editio a Dindorfiana, quae anno 
MBCCGXXX Lipeiae in libraria Weidmannia publicijuria 
facta eat, diBcrepat, eamqDc diTersitatem , ut facOius per- 
spici posset, qnid in nna qnaqne fabula sit immntattim, snb- 
jeci praefationi : tacite leTinscula quaedam In verbis distin- 
guendis vel Tersuum numeris describendis correxi , quae 
singillatim enumerare vix operae pretium esse videbatur. 
Adhibui autem praeter adnotationes a Dindorfio apud Oxo- 
oienses editas (ipsa fabnlarnm editlone nti non magis licuit, 
qnam scholiorum recensione ab ipao Qindorfio institnta), in 
AchamensibiiB editionem Friederici Henrici Blaydes , in 
Vespia editionem R. B. Birschigii, in Lysiatrata editionem 
Roberti Engeri, in Thesmophoriaznsis editiones rranciaci 
Volkm. Frilxschii et Eoberti Engeri, in RaniB item ejnsdem 
Frilztchii, et praeterea ea, qnae Carolns Beer in libro de 
unniero bistrioanm apud Aristophanem (Lipsiae a. 1844.) 
docte et probabiliter plerumqne conunentatns est. Qnoa 
libros <si qnia adeat, facile unoqnoqne loco iutelliget, qnid 
codicnm auctoritate sit restitutnm , quidve vel alienis rel 
meis cotgectnris correctnm ; itaque eas tantnm conjectnras 
hominnm doctorum nominatim commemuravi,, quas Diudor- 
fina et ceteri quos dixi editores Aristophanis vel negleze- 
nmt vel nondnm cognoscere potuerunt. Facile autem fieri 
potest, ntme quoque latnerint aliorum emendationes ; quod 
si forte ipse easdem conjectando asaecutus snm, frnautor 
illi inventorum laude: cajus laudis quam non sim appetena VI PRAEFATIO. 

ipse modo in his fabulis corrigendis expertus sum, cum 
animadverti multa, quae ante viginti fere annos in Aristo* 
phane emendaveram; his proximis annis, ubi praeter Din- 
dorfium de Aristophane optime meritum alii quoque homi- 
nes docti ad hujus poetae fabulas emendandas et explican- 
das accesserunt, ab aliis occupata esse. 

Sedulo autem operam dedi ut oratio Aristophanea 
quam maxime ex librorum optimorum auctoritate restitue- 
retur, itaque haud raro malui locum aperte depravatum in- 
tactum relinquere quam pro arbitrio aut praeceptarum opi- 
nionum gratia immutare. In adnotatione autem alia prae- 
terea , quae verisimilia videbantur , proposui , multo plura 
additurus, si per ejusmodi editionum institutum liceret ra 
tionem accurate reddere eorum, quae quis corrigenda cen 
set: nam si sic simpliciter quid scribendum tibi videatur 
significaveris, semper verendum, ne aut non satis intelliga> 
tur, quid sibi velit emendatio quamve sit necessaria, aut 
etiam ea quae per se sunt plana et perspicua maligne si- 
mulent se ignorare. In versuum denique numeris descri- 
bendis pauca admodum immutavi, nam certius de his rebus 
tum demum judicari potest , ubi accuratius in leges , quas 
poetae scenici sint secuti , fuerit inqiiisitum. Addidi prae- 
terea priori huic volumini ea , quae veteres Grammatici et 
de comoedia Attica et de Aristophane commentati sunt. 
Perditarum autem comoediarum reliquias non recepi , cum 
jam ante undecim annos in Meinekii editione poetarum Co- 
micorum illas reliquias explicare et corrigere studuerim, 
quamquam nunc alia vel addi vel emendari poterant. Quod 
81 opera nostra in Aristophanis comoediis posita homini- 
bus antiquarum litterarum studiosis non prorsns improbata 
fuerit, fortasse alias ea quae nunc tanquam ka^sQyov in 
nos recepimus, secundis curis iterabimus. 

Scripsi Matburgi Chattorum die VIII mensis Junii 

MDCCCLI. 

Theodorus Bergk. TS PROLEGOMENIS DE COMOEDIA HAEC QUAE 
MUTAVI, NOTANDA SUNT. 

I. Platonius §. 3 tov q)6§ov i^jiQSi] HtJqh tov q)6§ov. — §.11 
(%sv6v) deerant cancelli. — dQyog] aQymg. — cin6atQO(pov hic et 
i. 12 exspectaveras atQO(pi^v vcl dnoatQOcpr^v. — §. 16 riX^ov] 
i^l^sv, — §. 17 tov *Ofw}^ov] *OfnJQ0v. — J. 18 ^jo^ovff] x^QV' 
yovg. — x^QVY^^] X^9^^- — $• 20 nQoamnotg, fort. nQoamnBCoig. 

n. $. 2 %cna tag 'Aqxi^oxov trjtijaHg, fort. ytoctocatag *Aq' 
XiX6%ov i7jla)trlg. — noXvg Se xal taCg tQOnaig] noXXijg dh nal 
tiis tQOnrjg. Fort. noi%CXog 9\ xal taig tQOnaig. — $.3 iXif- 
Xocx£, conjeci sHXrixs. — EvnoXidog, malim tov Evn6Xidog. 

III. §. 7 nSy fort. n. — §.9 vi%^ inl ^sdtQOv yiv6pLSvog, 
6 ds vnOHQit^g, fort. vexa inl OsoSmQOv, ysv6fJksvog dh 
vno%Qtti]g. — av, fort, dnb. — §. 10 lacnnam indicavi. — (pQd^- 
fUivog] (^Qddfiovog. Scribendum TLoXvtpQdSftovogi nam de tragici 
poetae morte sermo est. — $.12 'Ad^vaicov haud dubie corruptum, 
fort. dyxtvoCoc, quod Thomas Mag. vit. Arist. legisse videtur. — 
J. 12 tqhov, fort. iqXoi. — nQ&tog, fort. nQf^tov. — tovg Xoi' 
novg lniyQa<p6fisvog, fort. tov Xomov avtog iniyQ. — J. 13 *Avti- 
tpdvrig ^^^ 2hi<pavog^\i\c plura nomina excidernnt. — $. 16 nQC^ 
tog, fort. nQmov, — inl dtonXsovg, rectius inl ^tXonXsovg. — v§'] 
v^, vid. Gniter Thes. DCCCXVIII. 12 et MXXVII. 2. collato Mus. 
Rhen. m. 460^ 

rV. J. 2 mats nXova£ovg, fort. &ts nX: — J. 4 ovxmj ov. — 
J. 6 Idiov vulgo deest. 

V. J. 1 tb 9h fiiaov cancellis sepsi. — Xoyco] Xsysiv. — ^Xrj 

8s na&o. Probabiliter Meineke supplevit: ^X^ij 9i, %a&o ri ftkv 

via ovn dXri^sig ^rsi tdg vno^sasig,.ri 8h naXaid dXrjd^sig. fki^ 
tQ(p 9h naQ^o rj yJhv via %tX. quamquam longe aliam sententiam 
profitetnr gramroaticns sngra III. J. 3. — J. 3 atijaag] avatrjaag. 
— J. 4 tdiv fisd'' iavtov] t^g fisd"' iavtov, — ovtoi xal ovtm, 
fort. xal ovtog. — vsoitiQag] viag. 

VI. J. 1 dia(poQOVfisvog , fort. 9ia(poQOVfJkivoig. — Ssvtsoov 
natd] dsmsQOV xal xarcr. — naQ(xtvvu,lav] nsQUovvfiiav. — ^|a)- 
9iv xig antrjtai, f. i^ond^iv rt avvantrjtai. quaraquam hoc non 
sufBcit. — J. 3 rjvdyiiatsv Xi^ovtag inrj nQog th ^satQOv] rjvdy^ 
naasv inl to fiitQOv. 

VIII. Legitur apud Cram. Anecd. Par. I. 3 seqq. unde reeeptum VIII PRAEFATIO. 

In edit. schol. Parisin. (IX. a.) Haec, quae Byzantinus aiiquis gram- 
maticus maximam partem ex antiquorum commentariis descripsit, in 
suum usum, ut solet , convertit Johannes Tzetza in Prolegomenis ad 
Aristophanis Plutum, quorum duplicem recensionem ex cod. Ambro- 
siano edidit H. Keil in Mus. Rhen. VI. 108 seq., his Tzetzae prolego- 
menis rursus est usus philologus Italus, qui saec. XV. scholion illud 
Plautinum concinnavit. Minime enim probandum est, quod Keilio vi- 
detur, hoc Parisinum Anecdoton ex Tzetza descriptum esse, nugis et 
sordibus quibus iste gaudet detractls. — §.2 inccexov] vniaxov, — 
§. 3 noXloCg — ataxwofLSvoig] noXXdnig — cctaxwofiivovg. — §.4 
tQvyQ zQvycc. — g, 8 q>ccve(f(Sg ovvco] tpavsqdg. — §, 11 zQvyQ 
TQvyce, — §. 12 ^an dh] ^ati dh xal. — fi^pbtjaig nQct^wg Tiad^cc- 
QODTiQag na&7i\iMT(ov, scribendum (ii(i7jai.g nQcc^ecog ysXoiagy %a- 
haQTiTirj naQ^riiMJCTcov. — §. 13 dnayyBXiav] inayysXCav. — §. 15 
vXi[i dh lacunam indicavi. — §. 16 fiovog] itovayg, — §.17 diacpo- 
Qoviisvov, vid. ad VI. $. 1. — (itfia^, MCfia^ videtur Plirygium 
nomen, ut MlMEfAI^ legitur in titulo Phrygio quem Stevart edidit. 

— §. 18 "il^vXXTjg] tlfvxrig. — §• 20 inid^stOy fort. dnidsTO. — ins- 
yQatljato, malim dvByQaipaTO. — $. 22 ovtoial, aut librarius aut scri' 
ptor commentarioli quaedam hic omisit. — aXXcov ovtcov tovtcov tcoi/ 
snl IlToXsfJbatov dLOQ&coadvToov scriptor de suo quemadmodum omnino 
anilem illam fabulam de LXXII grammaticis videtur addidisse. — ttjv 
snl nsi^aiaTQaTOv, legebatur tmv inl IIsiataTQdTOv. Quod in margine 
additum est (Ad^)voia)QCO (Jini%)Xriv KoQ{dv)Ucavi fortasse auctorem 
a quo hujus rei merooria propagata est signillcat. £t conjeci in arche- 
typo scriptum fuisse: oC &l TQtal ttjv inl IIsiaiaTQdTOv ^ioqQ^oO' 
atv dvatpiQOvaiv 'OQtpsi KQOTcovtdTjj, ZoonvQO} *HQa%XecoTrjy 'Ovo ■ 
fiariQiToo 'A&riva£(py cog 'A&rivo&coQog inC^Xrjv KoqSvXioov. 

— §. 23 nXstaTOi, legebatur nXsCaTOv. — $.24 liixQf] <*«*'• — • S- 25 
avft^^oXLHoogy fort. avfipoXiTid. — §, 28 dt^VQay,poij fort. iidvQafjbpi' 
TioC. — $.31 dvanaCaTOvg y consulto hic et alibi nihil tentavi. — 
§. 32 insl i} y,lv aTQOiprj] insl dh rj filv aTQO^prj. — §• 38 ovda- 
110 V, fort. tov fvd^fiov, 

IX. Legitur in scholiis ad Dionysii Thracis gramm. ap. Bekker. 
An. II. 747 seq. unde receptum in schoiiof. edit. Paris.^ — §.1 dn- 
ayysXCav] inayysXCav. — %. 1 ini(%QaTsg 8ti dsl) td] inl ra le- 
gebatur. 

X. Lcgitnr apud Bekker. Anecd. III. 1461, unde receptum in 
edit. scliol. Parisinam. — w d^ f^iarj Tig «al alvtyjiaTCodrjg, fort. rj 
dl fiiar) avii§oXi7n] tig xal aivtyfiaToodrjg. sed vitium invcteratum. 

— 'A(p tsQoov] 'A(ptBQOov. — MafifiaHvd^og] Mafifid^ovd^og. — 
dvaaTQO(pij o TsQSVTtog, fort. xaradt^og?^, deinde autem delendum 
6 TsQivTiogi Iiaec enim de nova comoedia dicta. 

XL Legitur ap. Gramer. Anecd. Paris. I. 403, unde receptum 
in sclioliorum editionem Parisinam. Sunt autem haec fortasse ex 
Andronici Rhodii, philosophi Peripatetici , opere petita, unde etiam PRAEFATIO. IX 

supeiior particula (X) descripta est: et ex eodem hoc opere plera- 
qae, qnae quidem alicujus pretii sunt, quae in his commentarioiis 
TcfQt ncoiiatd^ecg leguntur, videntur derivata esse. Cum peripateti- 
corum certe doctrina maximam partem haec convemunt, cf. quae 
disputavit Bernays in Mus. Rhen. VIII. 561 seqq. — §, l vff^yrj' 
Ttx^ et ^scaQrjTiii'^ subjungebantur tj tatOQiTif,, quod correxi. — 
dicaYYsXTtHOv , legebatur inayy6lTi.x6v. — g. 2 verba graviler de- 
pravata non tantum librarii negligentia, sed etiam, ut videtur, inscitia 
breviatoris, in hunc fere modum redintegranda sunt: 7i(o(icpdia ioTl 
lu(i7jGts TCQa^sois ysloCas%al dXotSoQOv, iisyfd^ovg tsXsCov 
(vel potius (isysd^og ixovarjg tsXsiov), TjSvafisvqt Xoycs 
^(vpl? STidaTco Tc5v stddav iv Toig yLOQloig^ SQoivToav 
itai ov di' dnayysXCag, 9i' rjSovrjg nal ysXcoTog nsqaivovaa 
t^v Tc5v TOtovTCov na%^yMTO}v ndbaQatv, — firjTSQa, fort. natsQa. 

— avvo[uowtiiav, fort. avvcow{i,iav. — naQa nQoa^saiv Tial dtpai- 
Qsaiv nescio an post vnOKOQiafia sint collocanda, nam parony- 
miae sive paronomasiae notio parum apte his verbis describitur. 

— i^aXXayi^v, legebatur i^avaXXayrjv. — §.3 ZQV^^h ^ort. Tft?J- 
asi. — (pavXotata, legebatur fpavXotrjta. — §.6 2}v(i(istQia , le- 
gebatnr av(i(tSTQa. — §.7 niOTig, deievi quae in codice addita sunt 
non ab epitomae auctore, sed a librario aliquo, 

us (legendum «' vel nsvts) 
OQHOi avvd^rjnai (laQtvQiat §daavot vofiot. 

— trjv ds intXiDQiov avT<a itisivfp^ fort. ai t^ ^ivto. simiiiter 
Bemays. — Trjv av(Kpa)viav, fort. scg Trjv 'tffvxayoiiyiav. 

XII. $. 1 7ici)(i,(pStonoi6g] wa(i<pdonoi.6g. — tcSv difftcoi'] tov 
drj(iov. — nataav/jaaa^ai] (istayaysiv. — §• 3 6 'AQiatocpdvrjg] 
'AQiaTOtpdvrjg. — §.4 xofl cancellis circumscripsi. — $.5 (paaiv 
slvai] cpaai. — §. 7^ avTcov cancellis sepsi. — §.8 a(p6SQa deest 
vulgo. — insiSrj did ttov avtov] insiorj Ss &id tmv savtov. — 
trjv noXitsiav 'Ad^rjvaicov] trjv tmv 'A&rjvaioov noXitsiav. — tov^ 
Tov ovv jja^tv] TOVTOv xdgiv. — hisiva ra] insCva. — 'Slvo^ida^rj 

. . 'AQiaTOcpdvsiov cancellis sepsi. — §. 10 jijopiyytxoi;] xOQTjyov. 

— dtd TOVTCov avtdivy fort. Std rawa. — wofitpdiag tivag omissum 
erat. — %» IV ndXiv $s... 'AQtatotpdvovg canceilis sepsi. — (pd^sy- 
yofisvosy conjeci nainSQ ov (pQ^syyopi^svov. — ovtoog ini- 
yQdcpovtag] sniyQdtpovtag ovtoa. — §. 12 Si' ov nal i^ida^s tov 
nXovtov cancellis sepsi. — §.13 (iS\ fort. (iy\ ut est in cod. Ven. 

— Niofiog] Nio§tg. — §. 14 legebatur post §. l&i. — <fXW*^] ^^^' 
f*c. — §. 16 ^d6(isvov] Si86(LSvov. 

XIII. §. 1 (irjtQog ds Zrjvodcogag vulgo desunt. — tov dh Srj- 
(lov Kvdad^vaiog] tov 8rj(L0v Kv8a9invaisvg. — §.4 (trjSinots] 
ovBsnoTS. Ceterum fort. leg. ag (irjdsvog toSv inl Trjg Xa(inQdg rv- 
XTjg (irjdinoTS dnoaxsa&at to (irj ov a%(ontsiv. — o&sv xal] S^sv, 

XIV. Antipatri epigramma extat in Anth. Pal. IX. 186. -- V. 5 
JLlXdSog rj^saiv] rj&saiv 'EXXdSog. X PRAEFATIO. 

XV. Diodori epigramma legitur etiam Anth. Pal. VII. 38. — 
V. 2 (ivdfia, fort. «Tjf^f/fca. 

Ceterum non recepi scholion illud Piautiuum a Ritschelio edi- 
tum, neque nugas Tzetzianas negl Siatpoqag TtottjtiBv et tvsqI xco- 
fiqydiagy neque vitam Aristophanis ex codice Veneto 474 (in schol. 
edit. Parisina XII) neque quae Suidas et scholiasta Platonis de co- 
mico illo memoriae prodiderunt, nec denique TridiniaHa de metris, 
quae si quis requirat, adeat illam scholiorum editionem. 

' ACHARNENSES. 

Argum. I. inTXiXriaCa scpiatTjiiBv] i%yiX7jaCa vq)iat7j7isv. — int 
Ev&vSfi^^ov aQXOvtog, rectius Ev&vvov, vid. Ciinton Fasti Helienici. 

Argum. 11. V. 6 avto to "ifyqtp, et quae seq. cancellis sepsiy 
«atisque perturbata sunt, nisi quod v. fort. scrib.: %ov tov uid- 
"^cava tavds ndvtoiv attiov, cnovddg Xvaiv 8s tcSv i(p. h. 

V. 2 ys} di, — V. 3 'iffaiiiiOTioaLoydQyaQa] 7l)api,fiaK, — V. 10 
'yisxiivri] Tisxiivrj. — V. 13 Moaxtp] iioaxqt. — V. 31 loyC^ofiai] 
fort. XvyiSofiai, — V. 35 ydsij^rjSriv, — V. 45 Locus aperte 
<jorruptus: non potuit Amphitheus interrogare T]drj tig slns; sed 
pertinent haec quoque verba ad praeconis orationem: iatet autem in 
his sive viri nomen proprium sivc potius tribus; conjicio igitur At- 
avtlg slns. nam necessario dicendum fuit prytanes ad populum 
retulisse , antequam quaeri potuit tCg dyoQSvsiv povXstai. — V. 53 
dv$Qsg] ^vdQsg. — V. 68 dtd KavatQdov nsdioiv] na^d Kav~ 
atQiov nsdCoii. — V. 71 tao'] yaQ. — V. 78 tovg nXstata dvva- 
(livovg (paystv, conjeci tovg nXstat' id^iXovtag natatpaystv. — 
V. 79 ys\ ts. — V. 93 ts] ys. — V. 100 CaQtafidv k^^aQ^ag dnia- 
aova adtQa] laQtafidv i^aQ^' dvaniaaovai adtQa. — V. 104 
'Jaov, av,] 'laovav. — V. 119 i^VQrjpLive , toiovSs] i^VQrjfiivs' 
toiovds. — V. 131 noCriaaif fort. noCrjaov. — V. 133 v,sx7]vats] 
%sxrjvsts. — V. 152 ivtayO^ot] ivtavd-C. — V. 172 ^vrjv] ^vrjv, 

— V. 176 ys nQCv y dv\ys n^lv dv, — V. 194 anovdaC] ydQ aoi. 

— V. 197 xal firj 'nitrjQStv, fort. xal fiiQ 'naysCQSiv. — V. 198 
Snrj] onoi. — V. 200 Videntur post hunc versumduo versus ex- 
cidisse, qui erant Amphithei. — V. 206 fii^vvaats] jirjvvsts. — V. 220 
AaHQatsCSj]] AanQatCSrj. — V. 221 iyxdvoi] iyxdvij.^ — V. 231 
Lacuna non est explenda in hunc modum: xal anoXoiff o^vg oSv- 
vrjQog inCHconog, tva, quod Klotzius probavit, nam nullo modo 
epitheton inCwonog ad axotvov aut a-aoXona referre licet, sed scri- 
psit poeta: o|vff, odvvrjQOgy inCa> t' av (vel -O"' Sfi') inCHcanog. 
cf. Hesych. inCttoona • inrjQStfia et inTjQStfiot * inCnoanoi. — V. 242 
nQOXQ'' ig] nQottco 'g. — V. 244 Matri vulgo tribuitur, sicut etiam 
V. 253—58, qui Dicaeopolidis sunt, ut Mater nilul omnino dixerit. — 
V. 247 iat'- &] iaty i. — V. 256 rjttov, fort. ^ttovg. —■ V. 278 
Sofpijasig tQV^Uov] ^otprjasi tQvfiXCov. — V. 282 ndg] nate, — PRAEFATIO. xr 
ana^. — V» 317 Xifaj] liyto. — V. 318 tiJv TisfpaX^qv ircov Xfysiv, 
conjeci xiivS' ix&v ifiUv Uysiv. — V. 325 ^iffofi' dg*] d>}|o- 
fMfp'. — V. 326 vfUv] vficiv^ — V. 336 dnoXetg iiQ bfjLTJXiyia] dno- 
Xsrg ga rov ^Uxa. — V. 338 «f toi Soiisi aoi, tb Acntsdatiioviov 
av^* OTfij Tflj TQOTca aovaxl tpCXov.] st aoi So%si^ xov Aaytsdai- 
Ifoviov avzovo ti Tfl5 tqotccj) aovazl KplXog. — V. 347 siisliXsz' 
aQ anavTsg dvaasisiv PorjVj conjeci ifisXXst' a^a ndvxsg dvriasiv 
T^v poi^. — V. 406 XoXXsCdrig] XoXXtdTjg. — V.^413 iXssiviqv] 
ilsivijv. Praeterea fort. scrib. dtdQ tC td ^cfxt*; ^ 'x tgayaiSCag 
Mxfig ia^TJt iXsstvijv; — V. 415 tov, fort. tov. — V. 428 dXXd 
%d%stvog iisv, fort. dXXd iiriv %diis£vog. — V. 434 C9ov tavtl Xa§s 
Beerius Enripidi dedit, vulgo sunt Cephisophontis. — V. 436 a can- 
cellis liberavi. — V. 441 Sansg] 8ansQ. — V. 452 XinaQtov t, 
fort. XinaQcSv. ^ V. 460 Ca^i d'] M'. — V. 463 anoyyCip] 
acpoyyCG), fort. anoyyCa. — V. 487 avry aol] avtij aoi. — V. 538 
ovx 'q9'sXofisv ^*] xowc '^^sXoftsv. — V. 542 q^i^vag, conjeci 
dg>7Jvag i. e. dnoSsCQag. — V. 546 nsQl tQiTjQaQXOv porjg, fort. 
nsQttQiTjQdQXOv p. — V. 548 ffToas] atoidg. — V. 549 %ddovg 
mvoviiivav^ conjicio nddoav dovovfisva)v. — V. 563 ovTtj 
ovdi. — V. 569 stt' iati ta^CaQxog rj atQatTjyog ^] shs Ttg l'ffw 
TU^CaQXOg tig tj. — V. 575 HMIX.] JIKAL — V. 576 HMIX.] 
XpP. -- V. 580 dlK. ovn ol9a. AAM. n&g ; /IIK. vno\ dlK. 
ovjt oXSd no)' vnb. — V. 588 ntCXov ydQ iativ — JIK. sCni fioi] 
/ilK. ntCXov ydQ iativ\ slni fioi. — V. 591 ov arjv tiat' iaxvv 
iativ scripsiy iegebatur ov ydQ x. l. i. Sed etiam dnsiptoXriaag 
versu proximo comiptum, conjeci dnsipCXtaaagvtX s\ malis dns ■ 
ntCXmaag. — V. 610 noUbg mv svij;] noXibg mv; ivC. — V. 613 
tlSsv] oldev. — V. 651 xar taj noXifiq)] xal tw noXs[iq). — V. 672 
^dttmaiv, fort. [ivtta)t6v. — V. 674 ay^oixoTOvov] dyQOitiotS' 
Qov. — y. 732 fidddav] fiddSav. — V. 733 d%ovstov Sij, fort. 
Jfxovs diq. — V. 739 q)SQSiv] (piQSv. — V. 743 Xifiov] Xtfido. — 
V. 746 yQvXU^sits] yQvXi^shs. — V. 750 dvoQoiaovvtsg] dyoQd- 
aovtsg. — V. 755 tc?J tw. — V. 757 dnaXXa^sa^s, fort. dnrjXXd- 
^sad-e. — V. 759 dfis] dfis. — V. 766 fort. cum Fritzschio corrig^. 
£vtsivov, al Xyg. dlK. eoff naxeta xal xaJlTf. tovtI tC tjv tb nQuy- 
(la; — V. 772 d^vfit^tiSdv] ^firjtiSdv. — V. 778 oij ^j^iJff-O^a; 
aiy^g, m ndiiiat* dnoXorifiiva;] ov ^f^^ff-O-a aLyrjv, i x. dnoXov- 
liiva. — V. 779 tv] t. — V. 782 iatat nivt itmv. MEF. aa(p'] 
iatai. MEV. nivt' itmv, adq?'. — V. 790 ta)vtov] Ta)vtc5. — 
V. 791 al d* av] dXX* av. — ndvaxvoiav^ij Ahrens, v. xava;j;voiiay- 
^g. — V. 795 yCverai.] yCyvetai,. — V. 798 IIotsLddv] Uotsidd. — 
V. 800 zot(?5, %otQe, fort. XVQQe, x^^QQ^' yid. Ael. Dionys. ap. Eustalh. 
Od. 1752, 32 ^''^QQ^f i^Ctp&eyfta nQog tovg ig, quamquam ipse Eusta* XII PRAEPATIO. 

thius deinde ex comico affert ^i;^'^^^ tQioyoig av lc%dSuq, Adde 
Hesych. %vqqa' ovToag sloid^aai taig valv img^d^iyysaS^ai, — V. 801 
fort. TQ(oyoi,g iqB^Movg, sins fioi; KOPA. xot %ot — V. 802^ 
CavdSag sospectum. — V. 803 dlK. xi da£; aif nal XQtoyoig av av^ 
tag; KOPA, noX not, omissa sunt vulgo. — V. 808 TQuyaaaia] rga^ 
yaaaCa. — V. 809 ^ecte Hirschig Megarensi tribnity qni vnlgo est Di- 
caeopolidis. — ovtt.] ovx£. — V. 817 i^i^avtov] ipi,avt£, — V. 823 
(pavtdioiiat. dlK. vno tov\ tig] q^avtdiofuct vtco tov. JIK. tig. 

— V. 833 noXvnQay\ioavvTig " vvv sg %sqialiriv tQinoito (iot>] noXv^ 
nQayiLoavvTj wv ig x. tQsnott' itioC. — V. 836 ^Middav] [iddSav. 

— V. 849 dsl }isyiaQ(iivog, fort. synsxaQfisvog. — V. 853 TQaya- 
aaiov] tQayaaalov. — V. 866 XatQtdstg] XaiQtSiig. — V. 867 
intxaQCttoi y'] intxaQittatg y\ 'Entxf^Qittoi , (boeotica forma, ut 
(pQattto pro 9^cf£a),) Boeoti dixbse videntur cnm gratias agerent 
et^salutarent aliquem. — V. 868 Gsi§a^t, fort. Qsipa^s. — V. 869 
tavd^stay fort. tavd-ta. — V. 874 'tlJtdc^ovg] ^ilfiad^aig. — V. 875 
TioXotcog] TioXotovg. — V. 876 tQOX^Xovg, noXvfjiPovg] tQOxiXoig, 
HoXvfipwg. -— V. 880 ivvdQtag] ivvSQmg. — V. 884 t^8s, fort. 
tsids vel tvids. — n^^ntxdQttts] %rjntxaQitta. — V. 899 a^stg\ 
BOi. toii tt y'] a^stg ioav; BOl. ott y\ — V. 910 T©d' ifid, 
fort. toaS ; ifid monstrans duas sarcinas suas et Ismeniae. — V. 912 
tavta. BOl. ti Sal Ttatcov] tavtayi. BOI. ti $ai. — V. 914 dSt- 
^stfisvog, fort. d8tv,sifi,svog. — V. 916 Q^QvaXXiSag] ^QvaXXiSa. 
— - V. 917 dtd d^QvaXXida] %al ^QvaXXida. — V. 928 [SansQ %£- 
QUfiog, tva firi %atayn <po^ovfisvog] vulgo omissus. Geterum v. 927: 
dog fiot tpoQvtov, tv avtov ivdi^aag qjSQO) fort. est Boeoti, chori 
autem verba sic vklentnr corrigenda: ivd^^aov, a §iXttats tdSv 
^svoav, %aX6Sg ttJv iftnoX^^v o^Otoog ^* onoog av firi tpiQOOv xa- 
^ti^tvS' Sed fortasse nihil mutandum, nisi ut v. 927 (piQVg pro 
(piQoa scribatur. — V. 945 fx , malim xax. — V. 948 ^SQtaSstv] 
b-SQiddsv. — V. 949 avv&SQtis xal [tovtov ila|3(Di'] xal tovtov 
Xa§oov. *- nQ6§aXX' onot] nQoa^aXX* Snov, ubi onot Fritzsehius 
conjecit. Ceterum admodum dubito an Boeoti in hoc carmine fherint 
partes, fort. XOP. iidri naXdog ix^i aot; per interrogationem , tum 
dlK. fiiXXoo yi tot hsQi^stv, in quo verbum delitescere videtur, cui 
explorandi inest notio : con jeci aliquando lUXXao ys tov^OQV- 
istv, ut hoc prorsus quemadmodum TtoiSooviistv proprie de equis 
explorandis dictum sit; tunc possis reliqna sic conformare: dXX*, a 
^svoiv §sXttats, avvtovd-QvSs. xal [tovtov Xa§div] nQOpaXX' Snot. 

— V. 955 svXa§ovfisvog, fort. svXafiovfiivoig. — V. 960 i%sXsvas] 
i^sXsvs. — V. 967 Ta^^;^;^*] taQixrj. — V. 970 %txXdv] %txX(Sv. — 
V. 979 TloXsiLOv] noXsfiov. — V. 983 TtdvttQans] TtdvhQsns. — 
V. 988 Fort. (slSsg £) tovS'; insiyst nsQl tb dsinvov, vel 
etiam OV insiyst nsQl to dsinvov , ut v. 971 alterum slSsg i 
deleatur. — V. 997 otov] oaxov. -- V. 1032 rot;] toyg. — V. 1037 
ivsvQriHSv] dvsvQr^HSv. ~ V. 1048 fort. IIAP. JiTiatonoXt^ z/txato- PRAEFATIO. XIII 

noU. JIK. t£q ovroai; — V. 1057 r* aol] xC aot. — V. 1071 et 
73 Arr, A.] KHPTS. — V. 1085 AFr. B.] KHPTS. — V. 1092 
CTQLa] ItqCa. — V. 1^02 dTHiov] dij nut. --^V. 1111 et 12 dXX' rj 
— Tiatifpayov ; dXX' fi — HOfW^Ofioft ;] dXX* rj — %at8q)ayov. dXX' 
ij — natddofiai. Gorrezit Hartung. — V. 1 142 videtnr temere ex 
dnobus versibos conglutinatus esse. — Y. 1149 ys] ts, correxit 
Reiske. — V. 1155 dniXva^] dnhXua'. — V. 1158 tQane^Tj] 
zQani^jig. fort. inl tayrjvov. — V. 1166 tiiv nBq^aXriv] tijs xs- 
ipaX^^g. — V. 1179 naXCvoQQOv] naUvoQOv. — V. 1181 cauceilis 
sepsi. — V. 1182 neaovy conjeci Xt>ni6v. — V. 1183 nitQaiat, 
dnvov] nitQaiat duvov, — V. 1184 et 85 excidisse nonnulia 
puto. — y* 1188 videtur scripsisse 6oanitaig' Xfjatdg d' iXavvonv 
xal %ataaniQxmv 8oqI — boi d\ navtog^ ut adventu Lamachi im- 
peditus sit, quominus pergat, nisi forte unus alterve versus excidit. 
— 1190 et 1198 aTTarat, fort. a nanat. — V. 1191 td$B yb] tdSs, 
sed malim ys tdds. — V. 1195 iioi fort. delendum. — V. 1196 dv 
cff*'] av pL*. — V. 1197 iy%dvoC\ iy%avsttai. — V. 1201 %dni- 
fiavdaXoitov, conjicio : ro fucvdaXoitov, postea autem senarius exci- 
disse videtur, item ante v. 1206. Fortasse nihil excidit, ut versu 
trajecto legendum sit : (JIK.) Sl aviKpOQa raXatva tmv iiuSv xa- 
%<ov. Tov y&Q %6a nQcizog i%ninaiTia. AAM, 'ld> Idi tQccviidtatv 
iTcmdvvmv. Sitiens ista per ironiam dicitDicaeopoUs. — V. 1207conjeci: 

AAM. atvysQbg iyto. dlK. t£ y^s av %vvsig ; 

AAM. fioysQog iyci. JIK. ti [is av dd%vst,g ; 
— ^ V. 1210 [f^g iv fidxn] vulgo omissa. — V. 1211 totg %oval 
yaQ tig ^vfipoXdg inQUttsto; conjicio: toig Xoval t£g ^vfipoXdg 
a* inQattsv; deinde fort. 'ito im Tlaidv Im Ilavdv toi. — V. 1328 
%aXsig y*] %aXs£g. fort. %aXstg fi'. 

EQUITES. 

Argum. I. Sia^aXtav adjeci. — ig tovfupavhg ysyovota nQO- 
dyovtog^ fort. yayovota ig tovfiq^avhg nQodyovtog. — Arffum. III. 
V. 4 xai naQaXoyiay,^] %dv naQaXoyiafiotg. — V. 5 s^d-icag ts 
anatofpdyov , nst&^ivta t* ini^ia^ai avv tnnsvaCv tiaiv, fort. 
a%atotpdyov rtv* sv&ioog nsia^ivt' imtC&sad^at %tX. — V. 7 iv 
Tc5] totg iv. — V. 8 %atfiyoQSty fort. %at7iyoQSiv. 

V. 8 dsvQO 8ti\ Ssvqo wv. — V. 9 O^dXvfinov vofiov, fort. rj 'OXvfP- 
nov vofMv. — V.13 Inloco corrapto nihil novavi, qul videtur personisali- 
ter distinctis et duobus versibus trajectis (v. 16 pono ante v. 15), denique 
verbis parum aptis Tva fi.ii f^dxcnfiai leviter inimutatis sic scribendus : 
NIK. t{g ovv yivoit av ; JHM. Xiys av. NIK. avfisv ovv ftoi Xsys, 
tva fi7j%av£fidL. '^HM. Md tov 'AnoXXat 'ydt fisv ov. 
NIK, n&gdv av fioi Xi^si.agj dfis vQrj Xiysiv; 
JHM.'AXX' sinl ^aQQmv, slta xayo» aoi, q^Qaaio, 
NIK. 'AXX' ov% ivi fioi to d^Qitts' ntSg av ovv %tX. XIV PRAEFATIO. 

— V. 15 Kccyda aot] ndyoi aoi. — V. 23 qpa^/] (pu^-i. — V. 2& 
%axsn(f8aiv] Hatejtdyav, — V. 31 tov] nov, — V. 32 noiov (iqi- 
tag\ fort. noCfov §Qhag &£(ov^ — V. 35 et 36 Demostheni tribui, 
secutus Hermannum, vulgo JHM. Ev n(}oa§i§disig y,*. NIK.' dll* 
Bziqa nri anBntiov. JHM. fiovXsi xtA. — V. 55 iv J2vJla>, C. Fr. 
Hermann conjecit iv nvilco. — V. 56 naQaSgafiaiv] nsqidqayi^mv, 

— V. 62 ii^ByAiiiiioaiiota] iisfiayi^oriiiOTa. — V. 66 tadt] tdSe. — 
V. 68 dvansCarit*^ dvansiast', — V. 72 vcSi] v^v. — V. 73 ijv] 
triv, — V. 75 ovroff] avtog. — V. 80 dXXd a%6nsi et v. 81 De- 
mostheni tribui, cum vulgo continuarentur Niciae, deinde v. 82. 83. 
84 Niciae dedi, cum vulgo esset v. 82 Demosthenis, v. 83 et 84 Ni- 
ciae. Correxit Sauppe. — V, 81 dnoQ^dvaiiLSv] dno&dvotfisv. — 
V. 87 notov] notov. — V. 89 iiQOvvoxvt(}oXTJQaiog sl, haud dubie 
scribendum HQOvvoxvtQoXTjpLatog slj ut est in proverbio ;^i^ 
tQaig Xi^fiag xal yioXoTivvtatg (Diogenian. V. 63), quamquam fuit, 
cum praeterea KQOvirHOxvtQoXrKiaCo g e? conjicerem , ut est 
in Pluto 581 KQOvmaCg Xijfiatg Xrjfi^v. — V. 90 anovoLav] int- 
voiav. — V. 92 avQ^Qoinoi] dv&Qoynot. — V. 97 noto}] notoi. — 
V. 107 Hermannum secutus tribui Demostlieni una cum v. 108» cum 
vulgo 107 Niciae orationi esset additus. — V. 159 'A&Tjvioav] 'Ad^rj- 
v(ov. — V. 173 naQdpaXX'] naQdpaX*, — V. 174 KaQxrjSova] 
KaXxriSova. — V. 178 iym, conjeci fiiyag. — V. 190 spxa^tljsv, 
potius ^aoaasv exspectaveram.^ — V. 197 et 204 dyTtvXoxijXrjg] 
(xynvXoxstXi^g, — V. 207 6 SQdnatv yd^ iatt fi^aHQOv o t dXXdg] 
6 dQdncov fianQOv yd^ iattv dXXdg t\ -^ V. 210 at %s, fort. atyta 
ut Meineke conj! — V. 218 dyOQatog] dyOQatog. — V. 219 ^x^S 
dnavta nQog noXttsCav d dst fort. cancellis includendus. — V. 236 
^vvaifivvtov] ^vvofivvtov. — V. 262 dv^VQCaat] i^yyivQiaag. — 
y. 266 dvdQsg] mvdQS^. — V. 268 tatavat] satdvat. — V. 269 
vniQX^tat diansQsl viQOvtag rjfidg xal %0§aXi7isvstat;] vniQX^i^fxt; 
(oansQsl yiQOvtag rjfidg symopaXtTtsvstat. — V. 274 videtur antea 
versus excidisse, qui ad Chori orationem pertinebat, quod Sauppe 
quoque conjecit. — V. 275 KA.] AAA. — V. 276 fi^lv t6v8s] fisv- 
tot ys. — V. 277 na^iX^ a'] naQiXd"gg. — V. 278 'vSsC^ivvfit] 
dsCyivvfit. — V. 294 yQV^stg] yQV^st, — V. 300 (paCv(o] cpavm, — 
y. 303 xal xfix^cifxTa] xal xaraxex^axTa. — tov cancellis sepsi: 
cretico respondet dipodia trochaica, cf. v. 322. — V. 313 &vvvo- 
a%on&v, fort. ^vvvoa%onstg. — V. 319. 20. 21 Choro tribui, vulgo 
N i c i a e sunt. Schol. tribuit Demostheni , toig Srjfiotatat * StafioXri 
r(Sv 'Ad^i^vaCoav, sl xal SovXog naQ avtotg 6 d^^fiog dnayyiXXstat, 
ubi apparet drjfioa&ivrjg scribendum esse, at Demosthenes fuit 
Aphidnaeus. — V, 319 v^ dCa] vrj AC, -— V. 323 t&v QrjtOQaiv] 
QrjtOQOiv. — V. 340 xal firjv] xal utjv a\ — V. 344 av Hermann, 
vulgo Tt. — V. 346 ota^' onsQ] otad'' o fiot, — V. 354 ax^arov] 
dyiqatov, — V. 359 nQoaCstaC fis, tcSv nQayfidi:aiv orti}] nQoaCs- 
xaC fis t(Sv nQayfjLdtoiv, ottrj. — i%QO(piqastg] siiQO^p-qast, — V. 359 PRAEPATIO. XV 

ct 365 XOP.] JHM. — V. 366 xa/itf tuq'] ^eciih yag. — V. 367 otov 
displicet, schol. olovy sed fortasse antea versus excidit: quamqaai» 
non necesse est talia accurate exaequari, velut etiam infra sex versus 
301—96 respondent octo versibus 314— 32 K -^ 'v t(p] t^J. — V. 3^74 
nQfiyoqscSva] ngijyOQoiva. — V. 386 rjv aq' ov, fort. ovn ocq' riv. 
deinde versus fort. sic redintegrandus : (pavXov md''Ov&' iXa- 
(pQOv. — V. 388 no^si, fort. noiov. — V. 397 Longe aliter He- 
liodorus hunc locum in suis iibris legit \ mg 8\ nQog ndv avaidsvsi 
I %ov fisd-ifftrig tov ;u^a>f*aT0ff | tov naQsatmrog ., — V. 400 sl 
oe] st os. — Y.(p9tov] %(6diov. — V. 401 nQO(foidsiv, conjicio naQ- 
aSsiv. Locum obscurum pessime interpretati sunt grammatici, 
Aristophanes poesin Gratini, non mores aut morbos exagitat: sv 
KQatCvov nihU aliud est quam sv KQatCvov wofjbcadiai respicit autem 
poeta Gratini Dionysalexandrum, quae comoedia videtur paro- 
dia fuis^se tragoediae, qua Morsimas Paridis fortunam tractaverat. — 
407 nvQonCnrjv] nvQQonCnriv. — V. 416 KvvoHS(p(iXX(p] nwotiS' 
(pdXXoy. — V. 418 \iMysCQOvg sniXiyoav, fort. iiaysiQCcaovg Xiycov. 

— V.'427 XOP., fort. JHM. — V. 428 Kal ^Qsag, fori. toxQsag 
<©•'. — V. 436 et 440 XOP.] ^HM. cf. v. 433. — V. 437 rjdri] 
rjtot. — V. 441 Demosthenis orationi adjeci, vulgo praemittitur JAA., 
Isiciarium sane aliquis exspectaverit responsurum esse, sed ista certe 
dicere nulio pacto potuit, et supra quoque v. 365 Cleon, quamvis 
uihil responderit Isiciarius, minitari pergit. Sed ne sic quidem locus 
persanatus : Demosthenis oratione dimetros inchoari parum est pro- 
babile: itaque censeo hunc versum: to nvsvfi' ^Xattov yCyvszai 
nihil nisi dittographiam proximi hemistichii avrjQ av '^dsoag Xccpoi 
csse. Jam si hunc versum sustuleris, et deinde scripseris 

(psv^st yQa(pag ^atov tciXav 
aequabiiitas systematum restituta erit. Credo tamen potius poetam 
scripsisse : 

iav dh fi?7, (psv^st yQa^pag 

snatovtaXdvtovg tsttaQag. 

— V. 464 h 'AfysCotg a] sv 'jiQyst ola. — V. 468 XOP. Otfiot, 
6v ^ ovdsv i^ aiia^ovQyov Xsystg hic inserui orationi Isiciarii, se- 
cutus Hermannum et scholiastem, cum vulgo ante v. 465 ovyiovv 
ntX. legeretur, nt quinque deinceps versus essent Isiciarii. — V. 483 
tots] noti. — V. 487 tiQccyov] %Qay6v. — •* V. 488 ^vvoo^vvts] Jvv- 
ofivvts. — V. 490. 93. 94. 95 dHM.]XOP. — V. 494 rav] rar. 

— V. 498 XOP. adjeci. — V. 503 nQoasxsts] nQoaxsts. — V. 507 
Heliodorus parabasin versu auctiorem in suis reperit libris. — V. 514 
iyisXsvs] insXsvas. — V. 526 og noXXm Qsvaag not' inaCv(p 8ta 
tdSv dopsXtov nsdCcov ^QQSt. Conjeci (og noXX(p §QCaag not' 
inaCvtp dtd tmv (psXXsoav nsdCcov (nisi malis nsdCovd') ^qqsi, 
et §QCaag legendum csse vidit etiam Kayser. Cf. Hom. II. A. 492. 
JV, 137. — V. 544 stvsTia]^ ovvsncc. — V. 600 xal ayi6oo9a nal 
KQOfi^va, fort. ayiOQod*, iXdag, x^o/iftva. — V. 614 riyonvCaai, fort. XVI PBAEPATIO. 

Tqyioviaat. — V. 615 vfno^ovXogy fort. rectius Hermann NtnofiovXogy 
•qui videtur vir fortis fuisse, ejusque epitaphium conjicias etiam nuuc 
superesse Corp. Inscr. I. 175 NMOpovXog Mvvvixov Ehsaiog' S^g 
aQSTTJg ^avrpiEv iv 'EXXdSt nXsiatec zQonaia. quod sub finem belli 
Peloponnesii inscriptum esse videtur. — V. 628 iQsi&oiVy fort. i(fsi~ 
%(ov, — V. 643 flr^cjTOff] nqoitov. — V. 646 tmv d* — dLsyaXrlvi- 
asv] 01 d' — disyaXijviaav. — V. 648 noi^rjadiisvog , raxv tva] 
notTjadiisvog tariy^ tva. — V. 650 T^v^ita] t(fv§X£a. — V, 654 
Tjdij (lOLy fort. 7j TidftoL — V. 659 8ia%oaCai,aiy fort. restituendum 
dcrpioaiTjai, sed de his et similibus accuratius allas quaerendum. — 
V. 660'^at(Dv] ^^a^ov. — - V. 668 Xsy 61 y fort. Xsyij. - V. 669 
anovdcSv * Xiyatv.] anovScSv Xsyonv. sed fort. anovddav ndXiv legen- 
dum, ut de iterata Lacedaemoniorum legatione sit sermo. — V. 700 
sl (iiQ '}iq>dyffg (i] st ft^ 'xqjayi/S. — V. 707 inl tm (pdyoig 
fjdtat av, conjeci yifrai' av. — §aXXavticoi] paXavtitp — V. 711 
Tidyd di a' hX^m nal dia§aXiSy fort. ndym ds a' ^X%a)v iia§aX{o 
ys. — V. 741 fiot] vvv. — V. 742 tcav atQatTjyoiv vnodQaiuov 
tc5v i% hvXov, C. F. Hermann conj. dnodQa[i6vtcov i% nv- 
Xov. — V. 750 Tiad^sioififjv] xa-O^tfoffftijv. — V. 751 cog ro nQO- 
ad^s] ig to nQoa&s. — V. 754 xa^rat] xa^i^rat. — V. 756 
vvv 8ri as ndvta 8si] vvv Ssi as ndvta Srj. — V. 759 su- 
iiriXf^vog noQCI^siv] svfirjxdvovg noQi^aiv. -- V. IQl nQoa%sta^ai 
aoi, nQOTBQog av] nQoamsad-av aov, nQOtSQOv av. — V. 763 
A^rjvala] Adifjvaifj. — V. 787 ys toi aov, fort. ys tovatCv. — 
V. l^'nsvtio§6Xov]nsvt(o§oXov.^ — V. 823 iXsXrj^sig] iXsX^- 
^'^g. — V. 851 fM^ 'yiysvrjtai] ft^ 'yysvrjtai. — V. 853 nsQioi- 
yiovaiy fort. nsQiKVHXovai,. — V. 877 tov FQVttov, fort. rov yQv- 
nov. — V. 878 ov%ovv as dijta Tavra Sslvov iatt nQoa^^tOTrjQstv. 
Aristophanem scripsisse puto ovTiOvv as tavta Ssivov iati dstvd 
nQ<o%totrjQStv y sive oi%ovv as Sstvbv ravTa dstvov iati nQ(oyLto 
trjQStv malis. — V. 893 nsQti^iintaxBv] nsQii]finsaxsv. Fortasse: 
y.al TOVTO a' inCtrjdsg ys nsQtijptntaxs, a* tv' dnonvC^rj. — V. 896 
i^ansva'] iansvd'. — V. 899 KonQStog] TionQStog. — V. 903 dXa- 
^ovsCatg] dXa^ovsC^. — V. 905 tQVpXtov] tQV§XCov. — V. 919 
AAA.] XOP. — V. 921 S(f8C(ov, fort. daXConv, — V. 940 ivano- 
nvtysCrjg] inanonvtysCrjg. Fort. dn' ovv nvtysCrjg. — V. 941 
Fuit fort. tetrameter anapaesticus, ut ys sit deiendum, et in fine ex- 
ciderint tres syliabae. — V. -969 Stoiistg] dtco^si. — V. 971 d^] 
vvv. — V. 972 C&ov, nisi unus alterve versus excidit, ferri nequit. 
Conjeci hic quoque personarum notas perturbatas esse, ut sit scri- 
bendum : 

KA. Hal firjv ^vsy%' avtovg toiv, tv* ovtoaC 
favtoSv dnovafj. AAA, ndw-ys' xal av Srj cpSQS. 

KA. f a> ; AAA,^ t(o ; dH. vrj tov /iC y ov8\v waXvst. 
— V. 974 xal totg dnovatVy [nvovfisvoag -^v] ndatv xal totg^dtpi'- 
nvovfiivotg , rjv. — V. 989 av aQfiottsai^at] ivaQfiottsad^at. — PRAEPATIO. XVH 

V. 991 luc^sM Xapsiv. — V. 996 dapo^OKi/Tt] /itoi^oSo%riaxi. — 
y. 1010 nsi^l andvzcav n^ayiJLciTav] ro niog ovzoal dcniot,, quibus 
nBus sum ad restituendum ▼ersum 1029, nam est haec lectionis va- 
rletas antiquitus jam errore hac translata, cum codicis singuiae pagi- 
nae undevicenos versus, ul videtur, continerent. — V. 1013 alBzbg] 
derog. — V. 1018 ^faoHov, fort. lda%mv, — V. 1019 6 g^g] Sff^. 

— V. 1026 aov] aov. — V. 1029 ro niog ovroal ^dfiij] 6 nsQl 
rov livvog ddiM^. — V. 1032 noi\ nov. — V. 1036 xav] tdv. — 
V. 1037 91] Tfi. — V. 1039 (pvXaaas] <pvXdtai. —• V. 1044 iAf^li}- 
^SLg] iXsXijd^rig. — V. 1046 iati tsixog] tsixog iati. Fort. S fiovov 
aidriQOvv t (vel aiBiiQOv t^^iati tsixog xal ^vloav. — V. 1049 ini- 
Xsv sv] hisXsvs. — V. 1052 &g aoi] og aoi. — V. 1056 dvad^sij}] dva- 
^sCri. — V. 1062 Isiciario tribui, ut co^ungatur cum v. 1063. 64, 
vulgo V. 1062 est Populi. — avtog] ovtog. — V. 1088 yiai yijs, 
conjeci xav X^g. — V. 1093 yXavl] yXav^. — V. 1108 vvv us 
fidXXov si nbifi cum Hermanno scripsi, vulgo sv fis iidXXov av 
noi'^, nisi maUs: fidXXov sv fis vvv noi^j. — V. 1132 si aoi nvnvo- 
rrjg ivsat\ conjicio xa/ <rot nv%v6t7ig ivsat*. — V. 1157 §8s- 
XvttoiiaC aq>a)] §SsXvttOfuxt a<p<6. — V. 1163 vi) d£' rj 'yoa ^qv- 
^ofiat, conjeci rj diaQQayriaofkai. — V. 1193 ^a^ilaVTta] §aXdvtia. 

— V. 1203 Lacunam indicavi, excidit Clednis versus. tum scripsi 
JAA. iym &' intvdvvsva' . KA. iyto $' Smtriad ys^ vulgo KA. 
iym d' Ix. AAA. iya ^ £n. ys. — V. 1217 ^ddiii wv, legebatur 
§ddiis yovv. — V. 1218 o^a^; JH. toi fioi] OQag tdi'; JH. ot- 
fLoi. — V. 1221 nQOtSQOv a*] nQOtSQOv. — V. 1230 dsi^asi fi*] 
XQsav ifi'. Fort. ds7]asi.s fi . — V. 1242 AAA. rjXXavtoncoXovv 
%a£ ti xal Bivsanofiijv] AAA. riXXavtonaoXovv xal KA. ti; AAA. 
nal ptvsa%ofiriv. — V. 1250 Ttst a' axoi'] %aC a* anaiv. — V. 1254 
seqq. Choro tribui, quod etiam scholiasta eonflrmat, vulg-o sunt D e - 
mosthenis. — V. 1270 SanQVOig] 8a%Qvoiatv. — V. 1271 TJy- 
^&tft dCa fvq xaxoJff] Ilvd^cavi iv dC(f xaxcog. — V. 1296 Ofuog] 
OfioCoig. — V. 1297 si^asX&s] i^sX^s. — V. 1303 KaQxrjdova] KaX- 
XV^^ova. -j-V. 1324 fort. delendus. — V. 1336 d^ps^tffrjaag. AFO. 
iyo»; *AXX' oa fUX' aperte vitiosa 8unt,'fort. dtpsipriaag vsov. AVO. 
dXX' €0, quamquam etiam t&t, lov alia conjici possunt. — V. 1339 
rjv] fj. — V. 1341 fpaffT^s t'] iQaatjjg. — V. 1347 yd^] y dv. 
-^ V. 1350^ xal vri /^i slaot Svo] %ccl vrjdC' stys dvo. — V. 1369 
onXitrjg] 6 noXitrjg. — V. 1373 ovS' dyoQdasi y' dyivsiog ov8' 
iv tdyoQOL Hermann, vulgo ov$' dyoQdadyivsiog ov&slg iv dyoQa. 
— ^ V. 1379 xal aaxprjg, Hermann %dva(prjg. — V. 1393 Xa^rjg] 
Xdpoig. — V. 1408 desant Chori aliquot versus. 

NUBES. 

In indice personarum MaQ^rjtrjg IkoyiQdtovg scripsi pro vulg. 
fia^-rjtal SkonQdtovg^ nam ad unum omnia sunt referenda, quam- 

ABISTOFH. I. b XVni PBAEFATIO. 

qnam ▼. 1493 seqq. Ires deinceps loqai credantur. Xat^QSpav eaa- 
eellis sepsi, nam nuUas hic ilU locas: poeta si Ghaerephontis per- 
sona uti voluisset, certe plas ei quam versicalam 1505, qai ya%o 
ejus esse creditur, tribuisset. 

In argum. I his locis discessi ftaijyBto] BUriqxsto, — Aoyf/o»] 
tiymv] 2kti%Qcni6t(ov. — lY. nihii novavi in depravato hoc arga^ 
mentOy nisi quod tb S% &QdftM tovto %tX. cum versibus his junxi, 
cum co^jungatur vulgo cum seq. — V. avaSidd^oii tag devtSQas 
tial] avadidd^aq tdg ^evtipag. — VI. napaninlsjtrai] nenXsTitai. 

— td &h oXoaxsQOvg] a dh olooxsQrj. — totaika ovta cancellis cir- 
eumscripsi. — avt^na fiiv] avt^Tia. — VIII. f^g dn knsCvov ilnU 
dog] trjg in' i%. iX. — ovdhv ovv] ov^hv yaQ. — iv YiJQ^og ovd^] 
inl y. ov. — PovXtJcsi] voi^asi,. — X. adjeci ex DQbneri editione 
Scholiorum. — tovtov svsksv avtov iid tiiv tov 9Qdpi,atog] tovd"' 
hfSKEV %tX. 

V. 40 sig] ig. — V. 64 XoiCptnnov] Xdqinnov. — V. 71 
tpsXXscag] ^sXXioig. — V. 87 ni^ov (ioi>. 0EI. ti Ss ntd^atiiai 
hiitd aot ex G. Fr. Hermanni emendatione, nisi ni^ov ti (loi. Ti 
ni^oifiai d. a. malis, vulgo nid-ov. ^EI. tC ovv n. d. a. — V. 130 
a^ivSaXdyLOvg] artvdaXa(Jbovg. — V. 148 niSg tovto diSfistQfias] 
n£g dijta tovt s^ixQrias. — V. 179 ^ tijg naXaCat^ag ^o{(idtiov 
vcpsCXsto librorum 8<!ripturam, quae jam antiquo satis tempore vitium 
contraxit, intactam reliqui: scripserat Aristophanes : i% tijg ndXrjg 
d'OLvr}(idti,ov vtpsCXsto i. e. clam ex cineribus coennlam sive 
ferculum protraxit. ndXrj idem est quod supra Xsnf^ tifpqa. Phere- 
crates "invip fr. 5: 'AvinXrjaa twp&^aX^KO ndXrjg q>vatSv to nvif. 

— V. 182 (lot tov 2ko%qdtriv] (lov tov IkoHQdtrj. — V. 189 
tovto y %ti] tovtoyC. Sed fort. scribendum tovto y* iTMpQOvtC' 
ists. — V. 195 v(i^v] rjpLiv, quod aegre defendi potest. — V. 215 
tovto vvv] tovto ndvv. — V. 217 MA0. 'AXX' ovx olov ts. JSTP. 
Nrj Al\ ol^lsal&' a^a.] MA®. 'AXX' ovx olov ts vrj M'. ZTP. 
Ol(L(oisa^' aQa. — V. 238 tva (i' iyidtddljjg] Zva (is SiSdlrjg. — 
V. 248 Tfloi yuQ o(iwt'; ij aidaQioiaiv , ZansQ iv BviavtCm mani- 
festo sunt interpolata, poeta scripserat rj vo(iC^sts aiSaQSoiaiVy 
mansQ iv BviavtCo); — V. 261 atQS(isC] dtQsaC. ib. tjjsvasi^ fort. 
tjfsvdsi. — V. 2%9f (irjdh yivvijv, fort. (lij %vvsrjv. — V. 272 aQv^ 
sad^s nQOxoCatv] aQVtsad^s nQOXOvaiv. — V. 274 ina^ovaats] vna- 
novaats. — . V. 282 aQSofiivav -O"'] dQdo(iivav. — V. 296 <Jxa>- 
'tPVS — notijajjg] a%(o^si — noirjasig. — V. 329 ^dsig] rjdrjg. — 
y. 333 cancellis sepsi.— V. 343 S' ovv] yovv.^^ V. 350 stnaaav] 
^naaav. — V. 377 %ata%Qrj(ivd(tsvai nXijQSig 0(i>§Q0v Si>' dvdynrjv^ 
slta paQsCaiy fort. slta paQsCai iiataiiQrj(ivdpLSvai xtA. -^ V. 384 PKABFATIO. XIX 

§ie uXliqiag^ fort. allr^Xaiciv. — Y. 394 ad Strepsiadis orationem 
revoeayi, vulgo Sooaratis orationi additus est. -^ V. 412 uv&Q(onB\ 
nv^ffOTse. — V. 420 sveniv yc, malim BTvmd ys. — V. 422 aiis- 
Xsi, ^qifmp stvBncc] afUXsi h^aQQoiVy o^vsna. -^ V. 423 aXXo xt 
drjz* oiv' vofuaig %tX. interpunctionem addidi. — V. 436 ^affgmv 
Tta^iog] nagoiSog ^affffmv. — V. 437 ravS''] %ovd'\ — V. 439 
vvv ovv * • ( XifTJifS^mv dtsxvmg] vvv ow xqriaQ-oiv. — Y. 442 
9s£qsiv] daiqsLV. — V. 444 xoig t' dvQ^i^noig] xotg dvd^Qtonotg 
t'. — V. 451 fUcrioXotxos] (MxxtvoXotxog. — V. 482 fiovXofMxt- w] 
^ovlofkat , si. — V. 484 (ksv ydq\ (Uv y\ — V. 495 instz'] %&- 
nsit'. — V. 511 sZvsita] ovvsTta. — V. 523 nQoitovg corruptum, 
Gonjeoeram: «al tavtrjv 90<p(otat* ix^tv y tdov ifidiv ntofKpStav 
iggnt st', fj^ioic' dvaysva' vpLag. nunc vero malim Ttgiotriv^ 
qaod aiii quoque conjecerunt, sed parum recte interpretati sunt. — 
V. 52(5 et 565 stveyta] ovvsHa. — V. 557 inoirjasv slg 'TnsQ^oXov^ 
fort. inijSrjasv, nam ^^ra^i^ffei' id est inatasv e^iemplo caret. — 
V. 575 nQoaixsts] nQoaxsts. — V. 595 ditq)i ftot avtSy fort. dfitpt 
yA)t av ai. ^ V. 638 notSQOv nsQl (tstQOiv ^ Qv&fuov rj nsQi 
inwf] nozsQa nsQl (iitQ(ov rj nsQl incSv ^ fvd-tKov. — V. 652 
ZTP. %a%d doKtvXov; 2Sl. vri xov At . £TP, aXX' oU', vulgo 
onmia tribnuntnr IStrepsiadl, corr. Hirschig. — V. 654 in'] it'. — 
V. 664 (pSQS. nmg; fojrt. q>iQ*. onoog. — V. 679 2!TP. trjv xapdo- 
nrfv; 2JSl. ^i^Xstav OQ^Sg ydq Xiystg] 2TP. trlP "^aoSonrjv d"!]- 
Isiavi 2Sl. OQd^wg %tX. — V. 681 ht dij ys, malim sv y*' ht di. 
-^ V. 696 instsvoo ^vtav^d y'] t%stsv(o a', iv&d$'. — V. 705 
lacunam indicavi. — V. 707 dttatat dttatat] lattataZ lattatai, 
— • y. 723. 24. 26. 27 tribneram in proecdosi ea, quae Socratis sunt, 
Ma^ritij. Offeadit in primis nQokov v. 731, sed in fabula in- 
choata magia quam perfecta talia non sunt tentanda. — V. 744 xaror, 
fort.: xai %atd. — V. 748 ZTP. slns drj vvv fiot — 2Sl. t6 ti; 
£TP. yvvai%a] STP. slnh Srj vvv fiot to6C, yvvat%a. Deinde 
fort.: ZSl. slta tC; ZTP. %avtrjv %a^siQiaiit' . — V. 1916 vvv dijj 
wv£. — V. 814 ivtav^^oi] ivtav^C — V. 821 aQjijalVHa] dQXoCi%a. 
' — V. 823 Tt nQayft' o ftad^oov] nQayfi* o av ftad-div. — V. 825 
vvv dif] wvi. — V. 832 TOOowTOi'] toaovto. — V. 843 ivtav&oi] 
ivtavm. — V. 847 tovtovi tC] tovtov tlva. — V, 869 xpfifta- 
at(^v] %QSfui^Qav. — V. 876 %aCtot ys] %aCtot. — V, 884 et 85 
canceliis circumscripsi. — V. 886 avtog — ajcatf^t (vulgo dniaofiat) 
Soerati tribni, tovto vvv (vulgo rovro yovv) Strepsiadi, itaque 
etiam Beer statuit, vulgo v. 886 Socrati, v. 887. 88 Streps. tribuun- 
tmr. Deinde XOPOT addidi. — V. 916 post (pottdv aliquid exci- 
dit. — V. 918 yvooad^i^ast tot] %al yvoaa^riast. — V. 925 AJ. tofiot 
ao(pCag — dlK. Afiot fiavCag — Ad. jjg ifivqa^rjg. ^^K.^ ^ijs orjg] 
Ad. &fioi ao<pCag, ijg ifivi^a&ris. jdlK. Afiot f^avCag tijg arjg. — 
V. 933 nXccvasty sl trjv x^^q' im§dXXstg] %Xavasty trjv x^tQ* tjv 
impdXXijg. Restitui paroemiacum, quem agnoscit Heliodorus, ma< XX PRAEFATIO. 

lai aatem synizesi admissa TiXocvasL, sl scriberey ^nam asyndetos 
^lavasi' tvv pig* inipccXXsLg ; — V. 945 avayovSiy] dvaypi^ij 

— V. 954 OTtOTSQOg avxoiv Xsymv dfLS^vayv q>av7jasTai> , numerum 
sic restituas: Aiysiv dfis^vav notSQog w avrjastai. — 
V. 964 sCg] ig. — V. 968 ivtsivafisvovg , fort. svtsivdfisvog, nam 
ivtvvdfjLsvog parum probabile videtur. — V. 975 dvt,atdfisvov] 
dviatafisvovg. — V. 986 Maqa&aivoiidxovg] Maqadwvofidxag. — 
V. 981 taatCoiai $iSda^sig] [fiatCoig^ nqoSiddaxsig. — V. 995 8 
tL tfjg Acdovg (isXXsi tayaXy,' dvanXriasi^v] oti t/Al. ftsXXstg t&y. 
dvanXdttsiv. — V. 1010 %a\ n^og tovtoig nqoasx^g tbv vovv, haud 
dubie scribendum %al n^og tovtoiaiv ixv^ ^^v vovv. — V. 1040 
toiaiv vofLOig] HOfl toig vofioig. — V. 1047 a' ^x^ tisaov] as fis- 
aov sx(o. — V. 1064 tb] ys. — V. 1073 yiix^Lafimv] Ttaxaafidv. — 
V. 1083 videntur nonnulla excidisse. — V. 1105 Ante hunc versum 
haud dubie addendum est XOPOT. Quae in proxima scena Socra- 
tes loquitury in proecdosi tribui t^ d9{7i(p Xoyo), v. 1112 Phidippidi. 

— V. 1112 olfiaC ys] iyatys. — %a%oSaCfi,ova\ conjeci ^XsnsoaC- 
fiova, cf. Hesychium. — V. 1119 ts %al tdg] tsvLOvaag. — V. 1122 
nqoasxito}] nQoafsta). — V. 1134 iad'' svrj] iat' ivrj. -— V. 1136 
tprjaif conjeci tjjds. Deinde corrig. puto: ifiov Sh fistqt^a xo;l 
di%. (pro sfiov fLStoi' dtta xofl 8.) — V. 1154 fort. §odaofi' a^a 
tdv vnsQtovov §oav Idi Cm. — V. 1165. 66, qui vulgo etiam Stre- 
psladis sunt> addidi Socrati. — V, 1178 svrj ubique in seqq. scripsi 
pro ivrj. — V. 1179 svrj ydq iatv %al via tCg; 2TF. '^fisga, sCg 
rjv] svrj y. i. x. via tig 'hftsQa ; £TP. stg rjv. — V. 1199 8naig] tv^ 
mg. — V. 1206 fidKao d JStgstpCadsg, fort. fiandgi vel fMndQtat'. 

— V.^ 1215 sv^vg ^v\ rjv sv^vg. — V. 1233 ITTP. noCovg &sovg; 
HA. ov dv v,sXsva(o yatys as, tbv dCa.] 2TP. noCovg ^sovg; HA. 
tQv j^Ca. — V. 1246 IIA. tC aoi 8o%si dgdasLv; dnodtoasiv aoi 
8ov,si*i\ TLA. tC aoi 8. 8q. ; MAPTTS. dnodmsiv fioi, SonsC. — 
V. 1269 canceilis sepsi. — V. 1275 av y' avtbg vyiaCvsig, fort. 
av y av^ig vyiavsig. — V. 1286 dnoBots] dnodog ys. -^ V. 1296 
dnodici^sig] dnodi.<6^SL. — V. 1307 ti XjjtffStaL] XmpsraC ti, ~ 
V. 1308 tovtov, fort. tovtovC. — V. 1310 dvQ'' &v] atv. ib. Y,a%bv 
Xa§siv ti.] Xapsiv navdv ti, — V. 1312 inrjftsi] insisv. — V. 1315 
anavtag canceliis sepsi. — V. 1316 nafi>n6vrjQa] nafinovrjQ'. Fort, 
novoi novrjQd. — V. 1350 d^^Xov tb X^qfi* sati tdv^Qtonov^ fort. 
SrjXov tb XrjfiM tdvdQOg. — V. 1352 fj8rj Hysiv nQOg tbv x^Q^'''] 
fjdrj Xsysiv XQ^h ^Qbg x^9^^' — V. 1356 Kqiov] hqiov. — V. 1359 
graviter interpolatus. — V. 1366 canceilis sepsi, poeta scripserat 
Tiud'' ovTog sln' insivov ipocpov nXsmv. — V. 1376 %anviys %d- 
nitQi§8v, fort. tidd^Xips yidnsnvtysv, — V. 1396 Xd§otfisv dv dXX' 
ovd' iQS§Cv&ov, fort. Xd§oifi' dv ov8' iQS§Cv^ov. — V. 1402 rjv] 
rj. — V. 1410 svvodSv ys] svvomv ts. — V. 1412 tvntsiv t'] tv- 
ntsiv. Ceterum versum canceilis sepsi, nam manifesta hic ut alibi 
inepti hominis fabulam hanc interpolantis vestigia deprehenduntur. — PKAEFATIO. xxi 

— V. 1416 cv] ys. — V. 1418 tov vsov 'azt] ? viovs rt. — V. 1443 
r/ ^iftra 9^S ov;] x£ (pyg; %i «jP^jj^iFv; — V. 1448 xl d' aXXo y' ^ 
xavT* rjv wotgs] ti d' &XXo y'; rjv tavzl not^^s- — V. 1458 ozav 
ttvu] ovtiv' av, fort. tjv tt,va. — V. 1465 ^Jwx^arijv] IkaTiQdtrj, 

— V. 1466 fistsl&fov] fist' i^ov y iX»\ — V. 1473 divov] z/r- 
vov. — V. 1477 SanQdtriv] IkoTiQdtTj. — V. 1493 et 95 trlbue- 
bantur Mad-rit^ A., 1497 /*a^. B., 1499 fucd'. F., 1503 Chaere- 
phonti; omnia referenda sunt ad eundem Socratis discipnlum, qui 
statim ab initio fabulae interfUit. — V. 1495. 6 et v. 1499—1501 
SsQccnovti tribui, Tulgo Strepsiadis sunt: vocatur sane servus ille 
Xanthias, sed quoniam in exordio fabulae simpliciter &SQdc7s(ov dici- 
tnr, idem hic quoqne secutus sum. — Y. 1506 iiad^ovtsg] (la&ovz' 
Ig. — ib. vPQi^sts — iayionsrtr&s] vjJptfcTijv — iayiOTCsra&ov. — 
V. 1508 et 9 Ghoro tribui, vulgo Strepsiadis orationi adhaerent. Sed 
fortas^e v. 1508 Strepsiadi tribuendus, ita ut nXrjyoSv ovvstia scri- 
batur, versus autem 1509 prorsus delendus, et Heliodorus in extrema 
parte fabulae XV tantum trimetros reperit. 

VESPAE. 

Argum. I. to TCQayfia slvai anovSakiv] slvai tb nQayfia 
anovdatov. — iv tf n^' oXvfiniddL Dindorf cancellis sepsit. 

V. 7 Tjdrj] vnvov. — V. 21 SAN. nmg dri; ZSl, nQOSQst — 
danCda. legebatur ita ut omnia Sosiae orationi v. 20 adhaerescerent : 
nmg drj , nQoasQsC — danCda ; per interrogationem. Praeterea fort. 
o ti ta^hv pro Sti tavtov. — V. 34 totg nQO§dtoiat] totai nQO- 
pdtotg. — V. 48 ysvofisvog] yiyvoftsvog. — V. 49 dv^Qtonog ^v slt 
sysvst'f ioTi. dvd-QOinog sttigiysvst. — Y .bZ ovzoigvnoTiQivoyi^svov, 
fort. ovzoi a vnoTiQivofisvov. — V.61 dvaasXyaivofisvog] ivaasXy ai- 
vofUBVog. — V. 62 ovo sl KXsoav y iXafi.ij>s, conjeci ovo sl KXstav 
syXa^^a. — V. 68 avo), fort. vnv<p. — Post v. 76 indicavi lacunam, 
personarum autem distributio admodum incerta, fort. ZSl. v. 73. 74, 
&AN. V. 76, SSl. vers. qui excidit, ^AN v. 77, ZSl. v. 78. 79 — 
avtoy, SAN. v. 79. 80, 2Sl. v. 8L 82. ^AN v. 83—135. — V. 90 
TUC^^s^ritaCl %a%'Ciritai. — V. 100 Off, fort. dig. — dq>'] sq)'. — V. 
119 tovt'] zavz'. — V. 125 s^sg)QsCofisv] s^sq>QCofisv, — V. 142 
^AN.] 2m. — V. 147 ovKSt'] ovx. — V. 152 — 155 cum Beerio adjeci 
Bdelycleonis orationi, vulgo Sosiae tribuuntur. — nat, trjv ^VQav] 
♦ trjv Q-voav. Fort. tCg tijv &VQav di&si; — V. 154 intfisloVy 
%di tov fioxXov tpvXat^*] intfisXov xai tov fioxXov, €pvXat&\ — 
V. 158. 161. 163. 165 ^AN.] BJEA. Correxit Beer. — V. 159 
vvv] vvv. — V. 173 01A. dXXd, vulgo Bdelycleoni haec continuan- 
tur. — V. 175 rt»a ^airrot;] tv' ahov. — V. 177 i^ay' Mo- 
^sv. tynoig d' 6 ysQOiv firf tjjds naQaHmfiSt ndXtv.] i^dystv do- 
x», onctig av o ysQOiv firioh naQa%v^ri ndXtv. — V. 179 ^AN^ 
vulgo haec continuantur Bdelycleoni usque ad v. 181 'Odvaasa ttv; Xxn PRAEFATIO. 

— V. 190 7iovxo>g] rJGvxov. — V. 196 ct 200 slg] ig, — V. 202 
nQoanvXii y', fort. nQoanvUaov. — i3}AN.] 2Sl. — V. 203 ^ 
Uov] §nUov. — V. 204 BdEA.] SAN, — V. 205 SAN.] ^S». — 
V. 207 BJEA,] SAN, — axQOvQ^og] ctQOv&og. — V. 209 ante vti 
dC vulgo BdEA. quod delevi. — V.^ 211. 216. 221. 228 ^N.] 
2Sl, vlde de his Beerium. — V. 220 aQX^^opkeXt^] d^xcctO[i8Xrj-, — 
V. 233 haec vix integra: conjeci sed dubitanter: EveQyt&tjg va^- 
eati itov 'vtavQ^i Xa.§7\g &' 6 0Xv8vg, ^Sl £zQvpdd(OQB Kov^ 
Q'vXsy, piXxiazs avvdixaaxiov , ndqeaQ'' nxX, — V. 247 Ud^og ttg] 
Xcc^civ tig. — V. 256 tovtevt] tovtovi. — V. 259 fUK^jitce^^] |3o^* 
^OQOg. — V. 277 dt itpXiyfirivsvy fort. imfpXiyfirive S\ — V, 282 
i^anatmv %al' Xiya)v, fort. i^anatdv t iXtyev, — V. 308 "^EXXag 
CsQOv] 'EXXdg £q6v elnetv. — V. 313 XOP. , volgo Pueris conti* 
nuanlur haec: contra Pueris tribui v. 314. 15. 16, vulgo XOP, 314. 
15. nAI. 316. — y. 318 o/off t etfi'] olog t it eiji'. — V. 32^ 
dXTJ ra Zev fieyaBQovta] dXX' d Zev Zev ^iya p^wqaag, -— V. 334 
fj ^VQa^ tdg b^VQag. — V. 339 nal r^va] ttva, — V. 378 tatv ^ea^if] 
t(ov ^ea)v, Forl. xoiv d^eoiv, — V. 379 naXc^dtov] TiaXoidiov, — V. 382 
ndvaanaaxov] ndvdanaaxov, — V.383 anavt irtTiaXiaavteg] dnav- 
teq-^aXiaavxeg.-^V^. 395. 396. 397 ^AN.]SSl, — V. 407 ivxitat' 
6iv, fort. ivtitatai oiimg. — V. 413 oaxig] oti. — V. 415 rtenQdyate] 
'KeHQayete. — V. 416 BJE. ag tovd' iym ov (le^aofiat,. XOP. 
TCKvra, vnlgo omnia continuantur Choro. — V. 418 m noU] ca no- 
Ug, — V. 419 viimVy fort. '^fkoiv. — V. 422 avtoig] avd^tg. — 
V. 433 MaawxCa^ fort. Maaivtvuj ut nomen non diversum fuerit a 
Mavtvrig, — V. 452 aveg, fort. dtpeg. — V. 464 oUg iat'] otof 
iax'. — V. 457 BdE. dXXd, vnlgo Xanthiae haec continuantur, 
Eidem Bdelycleoni tribni versus proximos, vulgo v, 458 notam SSl- 
ZIAS prae se fert, sed 459 Xanthiae est. — V. 465 Xd^^a] 
Xdd^Qa. — iXd(i,§av'] iXdv^av, — V. 472 iX%'oiyi.ev] iX^aiiiev, 

— V. 474 SQaaxd] bqSv. — V. 480 H^qv] (liv y\ — V. 485 eot, 
legebatur [loi, — V. 496 rj&vafuxta] ijivafid n. — V. 622 <^IA, 
et^ 524 BJEA, , vulgo omnia Bdelycleoni continuwtur, ^ — V. 526 
vvv dh, malim vvv ai, - — V. 530 Bdelyoleoni continuavi* vulgo est 
Philocleonis. — noiog ws — naQa%eXevT^*^ notog ttg — naQo^eXew^, 

— V. 633 eat' dyd^v] eatlv dytov, — V. 635 yivotto, vvv ovtog 
i^eXet] yivotd'', ovtog a' i^^eXet. — V. 642 OTiaynco^vot d' av 
iv tatatv odotg dndaatg] anayntofievot S' iv tatg odotg, — V. 544 
naXoCfied''] vLaXovfied'' , — V. 551 imov] ^cSov. — V. 570 avynv^ 
ntovt dfipXrjxdtat] avynvntovd'' afi farjxdtat. —V. 608 a^ ftovov] 
eeiivov. — V. 601 axi^at S' dno tmv dya^mv otoiv^ coijeci ani^^at 
9i (i 8acov dyad-cSv oTcov t, — V. 602 xal vnrjQeatav] xvnrfQeaiav. 

— V. ejOO %anet»' ^xov-a''] %Si9^' eiajJTtov»'. — V. 609 nannttova'] 
nanndiova', — V. 612 nal arf fte ^fijcwy, fort. %ov fwj fte deijeff. 

— V. 619 xal tov Jtig] xal trjg tov dtogy ut dimetri duo essent 

— V. 634 ovx, dXX', haud dubie dXX' 4% soribendum. — V. 63« PRAEFATIO. xxm 

mg Sh mtw' inelijXv^ev] tog S' inl nuvz' ili^lvd^ev, — V. 643 
B^E.j Titlgo Philocleoni versus continaatur.^» V. 647 post xaXsnov 
Dindorf laeunae signa posiiit. -^ V. 649 ijv pLoC t^ , legebatar riv 
1^7] zi. — V. 659 futf^d^ov^ %ai ^THuonQaTa, fort. (ucd^masig, Srjfi. 
•— V. 661 TOVTOv] xovxmv. — V. 664 iyiyve^' 6 fiia&og^ fort. 
iyiyvBto (ua9vg, — V* 684 dyan^g, otg] dyanqig' ovg. — V. 691 
SgaxfJ^rivt fort. dafXI*^* — V. 694 ni^hvsg] nQCmv'. — V. 695 
nmXayQhfiv] «eoiUxx^^y. — . V. 698 xcel xoiaiv anaffiv, conjeci 
dyafotffiv anaa^v. — V. 702 iXaiov] aXsvQOv.^^ V. 703 
sivs%'] ovvsK. -^ V. 704 inufi^ri inl xtSv ixQ^QcSv xiv^ iniQQV^ag 
dyQCtog] iniaCijfy inl xdSv ix^^ffov xiv' iiuQQV^ag, dyQvmg. — 
V. 710 nv6] nvtp, — V. 719 aftr«e'] ovvsn'. — V. 724 ^tbXayQS- 
rov] iLayhwlLQSXOv^ — V. 738 aCiSVQav]^ aiavQav. — V. 749 xC jSoagl 
Tt ^i fioag. -^ V: 770 ndvxag ds] ndvxmg ys. — V. 772 stXrj, hux 
OQl^dy TfXidast] ^Xr} kux' oq&qov, tfXidasi^. Praeterea pro fjXLdasi, 
fort. Tjlida^u et v. 773 fort. vsCfpjj pro vCfpn. — V. 789 dis%SQitaxCSsx'] 
diSKSQpux^itsv. — V. 790 insd*rpis, fort. svs^ti^s. — V. 795 ^axans^ 
^svg Hirsehig, legebatnr nad^siffSig.^ — xdgyvQiov] aQyvQiov. — ts- 
ytav^ fort. y^mv. — V. 800 ij^TjHoeiv] i^nrjKorj. - - V. 806 oaansQ] 
SeansQ y'. -— V. 808 inl xov naxxdXov, fort. ix. — V. 822 Bdely» 
cleoni tribni, valgo Philocleoni continnatar« — V. 823 ^IA.] 2Sl, — 
V. 827 xC xCg] x£ xig. — V. 832 «I^., v. 834 BJEA., valgo omnia 

Bdelycleoni centinnantiir^ correxit Beer V. 837 sCg] ig. — V. 842 

siaaydyT^] sladyji, — V. 844 B^/E^.— tf>J/l.] ^IA.-^B^EA. — 
V. 845 B^EA. — ^IA.] ^IA. — BdEA. — V. 847 delevi Philocleonis 
nomen. — V. 849 iiaxQC§sig] dtaxQC^tf/sig. — V. 865 Xs^ofisv, fort. 
^opksv, — V. 869 JTw-O-tE, Iftgebatur JTtJ<8^4' adjuncto versu sequente. 

— V. 875 nQda^VnQonvXaCov] nQO&VQOv nQonvXai^. — V. 880 
TOvr ^i^yovtdg tr* iXssCv, fort. nal xovg q>svyovxag iXss£v. — 
V. 885 rawa addidi. . — V. 886 arvsiuc] gvexa. — ^ V. 889 ^a&6' 
(isa&ay torU ^a^fifja^oc^ 7^,^- ^^^ ^IA, xCg aQ' 6 (psvyav^ 
BdEA. ovxog. ^IA, oaov dloiasxai.] ^IA. xlg aQ* 6 q>svymv ov- 
tog; oaov dXmasxai. — V. 894 B^EA.] ISfAN ~ V. 903 ^IA., 
eontinnabatnr hic Tersus^ et 904 Bdelycleoni. -<- Adprig, fort. Xd^g. 

— V. 905 BdEA.] Za. — V. 907 Quae Xanthiaa hic et in iis, quae 
seqauntur, didt, Beer ad Kvva retuliti — V. 917 et 18 Philocleoni 
tribiii^ legebatur ^IA. OvShv fisxsSmxsv; SAN, ovBs xm %oivm y 
i(ioC. 0IA. &-SQitog %xX. -— V. 922 j»« vvv dq>rjxs y avxdv, mg ovx 
€cv noXVy fort. dtp^s xovxovy dtg ovx iv noXst. — V. 934 mXs^ 
%xifff6v] aXsnxgvmv. — V. 985 o S^sawod^ixrjg nov 'ad''; ovtog^ dfiC- 
dapLoi i&tm.] i d-BafUf^ixfig. nova& ovxog; nxX. — V. 936 BJEA.] 
m — . Y. 937 ZQimiov] xQV&XCov,^ V. 967 iXssi] sXst^—Y. 973 
xC naiMv nox ia^ ^ fort. xC ori nox ia&', — ► V. 978 alxsCxs, fbrt. 
aCxsia»e. ^ V. 991 avxrj 'vxavQ*' ivi] avrri 'vxsvJd^svC, ^ V. «93 
qfSQ' i^SQdam. 0IA. nmg] 0IA. qiiQ' i^SQaam. nmg. — V. 1004 
navxax6v\ navxaxoi. —■ V. 1012 (ihv fort. delcndum, et deinde XXIV PRAEPATIO. 

i^BvXapBLC&s scribendum. >— V. 1015 TCQoaixBzB] nooaxBre, -^ 
y. 1056 ia§ccXXBtB t'] ia^aXXBtB S\ — V. 1060 fjiv t^^oig] pL^v 

iv XOQOIQ, — y. 1062 TOVTO flOVOV] S^ (lOVOV tovt\ — uXiii(u6-- 

tavoi] uvdQiwotatOL. -- V. 1064 tfif, fort. d^-d"'. — V. 1073 rf 
tig '^atSv ^ *nCvoia f^aSB fqg iy%,] ri tCq rnuSv iativ ^ 'nivoiot 
trig ?yx. — V. 1085 iaiadiiBa^a] dnatadjiBaQtx, — WQog Bansgav'} 
nQOg sansQa. — V. 1087 Sanoiisad^a] sinofisaQ^a, — Y. 1001 ^v] 
^. — ndvta fjLB] ndvta f*^. — V. 1093 nBias] i^Btas. — V. 1104 
i^ov] iiSov. — V. 1110 ^vfipBpvafiivoi nwivdv, vsvovtsg] ^vftps" 
fivapLsvoLj nv%v6v vsvovtsg, — V. 1115 ^vSov tovQOipov tbv no- 
vov ytatsad^Covaiv] rjfMSv tov tpoQOv tov yovov %at sad^lovaLv. — 
V. 1138 aiavQav] aiavQav. — BvfiaLtC9a] BvfMLtCda, — V. 114^ 
dLytaLOtSQOv y'] SLnaLOtBQOv. — V. 1150 xal atrjQ^C y' dfinLaxo- 
fisvogj fort. xal atijd'* ivafinLaxofisvog. — V. 1161 noi^] no^, — 
V. 1167 inl yri^g] in\ yJQ^. — V. 1169 diaaaXaTicivLaov , fort. 
SLaaaLWDVLaov, alii oLaXartmvLaov legisse videntur. — V. 1188 ov8a- 
jitoy] ov9afiOL. — V. 1 190 y avtUa, conjeci trivCna. — V. 1192 fidrg 
ySQOiv mv nal noXiog, fort. tjdrj ysQotv xal noXiog av. — V. 1193 
Pa^vtdtrjv] BccQVtdtriv, — V. 1195 nwg dv] n<Sg ^ av. — V. 120ft 
nQOfi^dv^avs] nQoafMLv^avB. — V. 1222 di^BL. <^IA. %aXtSg. BJEA, 
dXrid-sgi ^IA. o^g ovdslg] Si^Bi ^aXcog. ^IA. aXrid^Bg, dtg ovdslg. — 
V. 1226 iysvt' 'A&T^vaig] iyivst 'A&TjvoLOg. — V. 1227 ovdh addidi. 

— V. 1231 stSQOv, fort. stiQCiv. — V. 1240 tovtat tCXi^SLg ayioXiov^ 
malim 9i^BL. Deinde pro ^diTuSg nescio SLncaQLHtSg legendum 
sit. — V. 1245 §Cov] pCav, — V. 1248 SLBTLOfinaaag] 9iB7i6fuaag. 

— V. 1261 dnoCx^tai, fort. dniQX^ciL, -j- V. 1264 B/iEA., vulga 
eontinuabatnr Philocleoni. — V. 1274 iXdttcav, fort. iXattov. — 
V. 1280 Num forte Aristophanes ov 6 natriQ oafioaB scripsit? —7 
V. 1288 Hic fortasse excidit versus, quem deesse strophae compara- 
tio docet, est autem oratio hic plane obscura, ut quid poeta dicere 
voluerit , indagari neqneat. Et veteres quoque critici hoc intellexe- 
runt , quod colligi potest ex scholio ad v. ] 283 quod sic est emen- 
dandum: Mstd tovto dLdXsLfifia atixoiv dvaatdtmv iatC' rtSv 
nXsLatoiv 9h bvqov ^vSbhu' td dl tOLavta noXXdnLg slnov , oti 
vnoXafiBdvco iv to£g nQcotOLg dvtiyQdcpOLg cpd^aQivta, oti fihv to- 
aavta rjv tov dQL&fiov yvmad^qvaL , ov firiv tiva. Mstd to SLa- 
XsLfifia iv noXXoCg tpiQOvtaL atCxoL (^naLCOVLXol) sntd 
xofl tstQdftstQOV {tifOxcL'C%6v), cov 6 vovg ov nQoanC- 
ntSL. *HXL69iOQog. — Mstd tov atCxov tov yhottonoLstv slg td 
noQvsL* slaLOvh* ittdatots sial t6noL intd, irovtBg atiyfidg [x a 1] 
dX6yov g. — V. 1310 dxvQcSvag, fort. dxVQl^^v* — V. 1332 BJEA, 
hoc aperte falsum , loquitur nnus ex iis qui injuria lacessiti erant, 
haud dubie comitante caterva illorum, qui post redeunt, possis igitur 
KATHrOPSli tribuere. — V. 1335 rt Isv, videtur bis Isv scriben- 
dum. — V. 1340 ovx ansL (rv; ♦ ♦ nov atLv r\XLaatrig\ fort. ovn 
asBL av; nov 'atLV Sd* 6 tpLXrjXLaati^gi — V. 1347 stvBn'} PRAEPATIO. XXV 

ovvB%*, — V. 1348 ov8' itputXiCg] ovSh tptaXiig. • — V. 1380 vo- 
luaag a'] vo^kioag. — V. 1391 xhxaqagy fort. zsTrdQmv, — V. 1401 
Aiewjtov, fort. Atctonov, — V. 1405 fiOi do^oCg^ fort. fiovddxct?. 
• — V. 1413 yvvaiHl TilriTSVoav, ioiKag Q^aipCvri 'ivoi] yvvcuHl nXrj' 
TEVsiv ^ot%ag Q^aiffivij, *Jvoi, — V. 1423 Ssv^ty norsQOv iTciXQS^ 
Tcsig] SsvqI ngotSQOVj smxQsnsig. — V. 1442 ivxavQ^oi] ivzavbi. 
— V. 1443 offfw cs] iyca as, — V. 1454 ^ ftsya u (istansasizat] 
ri fLsya nsicsxaC xt. — V. 1455 xqvtpav] XQVtpiBv, — V. 1487 
Q<DfL7jg, fort. QVfLjjg, — V. 1491 §alXi]estg , fort. BaXXijast. — 
V. 1496. 1500. 1501. 1504. 1507. 1510 ^AN.] BdEA. correxit 
Beer. — V. 1507 %aQ%Cvov] %aQ%ivOvg. — V, 1519 Q-aXacaCov 
Q^sov] &aXacGCoto, — V. 1521 dxQvyixoio] dxQvysxov. — V. 1536 
vfutg] rj(idg. 

PAX. 

In indice Personarum KPANOnOlOZ scripsi pro KPANO 
nSlAHS, quod nescio unde Dindorfius habet, deinde pro AO^O^ 
UOIOZ rectius se haberet OIIAOnOlOZ vel etiam OIIAOnSl' 
AHZ; ceterum KPANOIIOIOS pariter atque ^OPT^OZ inter 
%<a<pd nQOcmna referendus est; denique GSIPAKOIISIAHI! et 
SAAIIIVTOIlOlOS prorsus removendi, sed non ausus sum quid- 
quam mutare, vid. ad v. 1210. 

Argum. I. nvv&avoiiivrjg zd] nvv&avoiiivrjg xs xd. — ovca 
iv x<B nQOtpavst , fort. ovcrjg iv x<S nQ, — Argum. III. <paCvsxat] 
<pSQSxat. — Argum. IV. ex editione scholiorum Parisina adjeci. V. 1 
•Kcmd addidi. - — V. 2 dvanixscQ'' addidi et i&iXoav pro d'iX<ov 
{iXd-tov) scripsi. — V. bxovUoXsfiov §Qvd"nxat dntjQvrjiiivov diQiog. 
conjicio: xov (ihv HoXsaov Q^vstav iirjQXVfiivov dsQt. — 
V. 6 nQOg ^aitovxCav xrjv nQOtSQOv ECQrjvrjv Sh] nqog %aKOv- 
XCav xrjv nQOtSQOv ElQijvrjv dh. — V. 8 Fortasse: rjv tvLSzsvcav 
ol %ax' dyQOvg navXav noistv noXifLOV paSC^stv S' fj9' ini- 
vevcs, sive malis noXifiov notsiv dvdnavXav avxotg ' w ^ * ini- 
vsvasv. Possis etiam i% xov fivd^ov dvdnaXtv iX^sCv ' rj S' ini" 
vsvasv, 

V. 2 et 3 tribui OIA:. B., vulgo OIK. B. 'idov. OIK. A. Jog 
avxm x<p %a%<iSg dnoXovfiivco. OIK. B. Kal fijjnox' %xX. — 
y. 5 et dimidium v. 6 tribui OIK. B., alterum hemistichium una cum 
V. 7 et 8 OIK, A., vulgo OIK. B. iSov fidX' avd^tg. OIK. A. 
nov .... %axi<paysv, OIK. B, Md xov . . . nodoCv. OIK. A, 
'AXX* <og xdxtcxa . . . Ceterum v, 6 pro ov %axs(paysv conjeci: 

%axs<paysvi OIK. A, ov fid xbv dCa. — 

V. 12 <prjctv, fort. <paatv. — V. 18 OIK, A., vulgo OfK. B. 
continuatur. — V. 19 OIK. B.] OIK. A., eidemque continuavi, quae 
sequuntur v. 20,,quibus vulgo nota OIK, B. graemissa est. — V. 41 
OIK. A. ov fkrjv XaQCxav ys. OIK, B. xov ydQ icx'; OIK A, .XXVI PBAEPATIO. 

ov7t lor-O'' oniog — KOctatpccTOv. OIK. B. ovxovv scripsi, vulga ad« 
haeret OIK» B. ov ft^» Xa^Cxotv ys., tum OIK. A. xov yaq iav'; 
OlK. B. ov% ^c%^ ^Hcctoa§<icrov ' owiovv %tI. quamquam perBonarttm 
distributio hoc loco non satis certa. — V. 48 r^ anatClrjv] enazCXrjv. 

— V. 76 c5 IlTiydastoy, (prjal'] c5 Ilrjydaiov fwC (ptjat. — V. 87*— 89 
mihi videntur collocandi esse post t. 91 aCyaj aCya, neque reformidan- 
dus hiatus, qui erit in fine v. 86, si continuo v. 90 subsequatnr. 
•— V. 98 TOig T dvd-Qoinoiai] To£g dvd-Qcinoig tb. - — V. 112 
Xd%^q<f} Xdd-Qa. — V. 114 a^']^ ^ f. — V. 132 foioy]^ idiov. — 
V. 155 XQvaoxaXCvcDv] ;u^t;<ro;uaUvov- — V. 161 dQ^gJ OQd^cog. 

— V. 176 cpvXd^si] cpvXd^sig. -^ V. 193 post ^X&^eg quaedam 
deesse videntur, — V. 196 ot' ovdh fiiXXsLg, fort. ot' ovo ifieX' 
Xsg. — V. 210 stvsx'] ovvsx'- — V. 214 'AttihCcdv] dTTmCcnv. — 
SCnav] 8l%Tiv. — V. 215 itqd^aiT'] nqd^aivT', — aTTiyicDvitioi', 
exspectaveras aTTiytiaivmoL — V. 217 sv&vg • i^anaTcifi,s9'a 
V7I Triv 'A^vdv cancellis sepsi. — V. 219 noXiv] UvXov. — V. 251 
Trygaeo tribui, vulgo ad IloXiiiov orationem refertur. — V. 254 
TSTQ09§oXoVy fort. TSTQ09§6Xov. — V. 257 oi^fi' oi^(iOL] oHaot. (ioi, 

— V. 261 aif] ys, — V. 273 rinqCv ys tov ft.vTTa»TOv rjftiv iy- 
Xiai om. Bindorf. Fort. n^lv t6v8s (i. e. Il6XsfM)v) tov fi. rjfUv 
iyxiat. — V. 329 OQxiiasad''] OQXijorjaO'', — V. 344 avpuQClstv, 
olim conjeci avfi§aQCSsiv, cf. Hesych. v. Ihfi^aQLTinatg, sed neque 
hoc neque av§aQiatsiv veL avfipQid^eLV satis probabile. — V. 346 
Tavxrjv fis] TavTrjv fii noTS, — V. 349 ov$h SvanoXoifj conjeci 
ov dvanoXov ut versus similis fuerit mesodi v. 388, nam antistro- 
phae versus 587 excidit; sed non opus est ejusmodi mutatione. — 
V. 385 firjSafuog, firj$afi£g'\ firjdafuogj firj, fkrjdafimg. — V. 389 
vofiL^', fort, vofLiaov, — t^os] TOVToot, — V. 402 'nXinTai ydQ sla\. 
vvv ys fidXXov] tiXinTat ts yaQ vvv (idXXov slaiv, — V. 409 tva Srj 
tC] Zva Tt dh — V. 412 rjfiMg] vfidg. — V. 413 Xdpotev avToC] av- 
Tol Xdpotsv. — V. 415 dfiaQTcoXCag] aQf/^aTcoXCag, Cf. Antiattic. 3ekk. 
I, 79. 10: *AfiaQTooXCa' 'AQiOTOtpdvrjg ElQTjfvrjy EvnoXig MaQvaoi, 

— V. 418 xal aol] rtaC aot. — V. 421 aXXcti, fort, dXXaC, -— 
V. 432 iQytp 'cptaXovfisv] ^Qyoo cptaXovfisv. — V. 433. 34 Try- 
gaeo continuavi, cum Mercnrio tribuerentur. — V. 435 evx^fiea&a] 
evxoofiead^a. — V. 439 Siayayetv] Stdietv. — V. 453 TPTF., 
454 XOP., 455. 56 TPTF., sed vulgo v. 453 continuatur choro, 
V. 454 TPrr., V. 455 XOP., v. 456 TPTF. Deinde v. 457 post 
"Aqsi 9s fti} et firjd' 'EvvaXCcp yfi.punctum posui, vulgo interro- 
gandi signum. Personarum autem distributio etiam in iis, quae se- 
quuntur, incerta, sed nihil novavi. — V. 469 dXX' ayerov, ^vveopi^ 
Hfiw Tial acpoOf sive ayeTe malis, vulgo dXX' ayed'' ^Xtistov * * ital acpoo. 

— V*479 EPM.] XOP. — V. 481 TPT.] EPM. — V. 484 XOP.] 
TPT. — V. 490 XOP.] EPM. — V. 491 fort. ovnovv dsivov SrjTa 
t68', vfjLcov. — V. 494 vvv] vvv. — V. 500 EPM,] TPTF. ^ 
V. 528 TPTr,] XOP. — V. 531 TQayajdcSv, fort. TQvyoodcSv PBAEFATIO. XTVII 

— V. 532 BPM.] TPTr. — V. 536 xoiwov, conjeci xaZariy. — 
V. 542 TLvddwfs] xvd^ig, — V. 543 et priorem partem v. 544 
Mercurii orationi adjeci, vulgo Bnnt Trygaei. — V. 544 TPT.] EPM., 
et deinde vnlgo r. 548 praemittitnr nota TPT., quam sustali. -^ 
V. 570 Tl^iov] yi^Stov, — V. 582 mg dGfisvotaiv ^l^sg] mg ^iU 
^sg fiiuv dapkevoig. «- V. 587 lacunam indicavi. — Y. 589 nd^ 
civ onoaot ym^yov fiiov itQipoiABV (lovij yuQ rjfids oi(piUi>g, 
Dindorfius vero: 

•******•* fiovTi yaQ ^fMxg wpiXsig, 

naCLV onoeoi fitov i~ 
XQi^psv yemQymov, 

— V. 605 avTTJg fiQ^sv] fiQitv atrjg, Gorruptela antiqua latet, 
poeta seripserat 

nQcara lihv yetQ avzC%^ stQ^sv ^ndCag nQa^ag xaxco^. 

— V. 608 post noUv plene interpunxi. — V. 610 siscpvafiasv] »ca|- 
stpwtfiasv. — V, 616 r^fffiiosiv] 17x17x017. — V. 628 riyv] %al, — V. 
637 %8%Qdy(Mxaiv , fort. xofl HQdyiutCLv. — V. 674 Tro^og ttg ovv 
ttlvai Bonsty fort. notog xig sh^ai, aol 9o%si, — V. ^Slhiltvxriv y'] 
^vxT^v. — V. 678 videntur aliquot versns excidisse, in quibus xaxo- 
vo£ag (v.671) exemplum aliquod illustrabatur. — V. 679 wv] vvv, — 
V. 711 aazsXdaag, conjicio natsXdaat. — V. 116 Qowi^asig] (o(pi^asi. 

— V. 720 fort. oJ xav^a^', ^^t devQ'* ot%ad dnonstc^is^a. 

— V. 741 seq. tovg 6' ^HQaHliag tovg fidttovtag xal tovg nst- 
vSvtag i%Bivovg i^iqlaa' dttjuoaag nQoStog, xal tovg dovXovg 
naQsXvQsv tovg tpsvyovtag %aianatcSvtag xal tvntOfUvovg ini- 
TfiSeq scripsi justo versnum ordine restituto : legebatur tovg d"' ^HQa- 
xliag tovg p,. xal t. n, insivovg, tovg tpsvyovtag xa|. xal tvn. 
initffdeg i^fiXaa' dttfmcag nQ. xal t, SovXovg naQiXvasv, Sed 
praeterea alteruter versus aut 743 aut 744 plane tollendus. — V. 
760 stvefta] ovviita. — V. 774 a^^^og, conjeci XafinQOv vel ddQOv. 

— V. 801 fidofkivfj} iiofiivfj, — V. 824 liic versus unus alterve 
excidisse videtnr. — V. 831 ivStasQiavsQt ■ — ] ivdtasQiavsQt. — 
V. 834 OIK, xal tig iativ dati^Q vvv insi^Jaiv b XCog; TFP, Sattg ; 
inoifiaev] OIK, xal tig iattv datfiQ vvv hei; TPT, "loiv 6 Xtog, 
SaneQ inoifjaev. — V. 836 et 37 Joiov, malim 'J<oov. — V. 860 
yiQOtv] yiQOv. — V. 872 dvvaavts ty ^ovX'^ rt. OlK, Tavtf^vi; 
ti q>ps ;] dvvaavte tS §ovXy tt tavtfit. OJK. ti fpi^g, — V, 891 
tovtl $^ OQ&t' ontavtov vfUv] tovtl $' OQa tovntdvtov fifuv. 

— V. 802 et 93 cnm Beerio tribul servo, vulgo refemntur ad Try- 
gaei sermonem. — xexa^yix£v a^'* ivtav&a yaQ . . . not' ^v.] 
%e%dnvt%'dQ'' ivtev^ev yaQ ^v...noti. — V. 906 d^iaa'] d^da . 

— V. 909 noXitatg] noXiti^g. — V. 921 [ofitXov] omiasum vulgo. 

— V. 922 TVygaeo continuavi, vulgo est Caiori. — V. 923 OJK.] 
TPT, — V. 926 Sifi] diot.-^ V. 928 esayevovg] ^Oeoyivovg, 

— V. 931 initfidig y*, tv' onoz* iv tri%%Xfiai€ji tog X9V ^^' XXVm PRAEFATIO. 

XBfistv Uyot rtg, ot nad^ijiisvot] InCvqdBg oivy tv* iv ripixXfi' 
oCtf. <off Xi^r^ nolBWBtv Xiyfav ztq ol nad^fiBvoi, — V. 039 fort, 
mg Tcdv^' oc' av &e6s ^iXji ya deletis verbis jjij Tv%ri ^^" 
tOQ»o£. ^cf: ad v.^1023. — V. 951 oXag . legebatur vfiag. — 
V. 952 axXrjtog avXmv] avXdv a%Xrjtog, — V. 959 Locos cor- 
ruptus: videtur versu trajecto reliquis antem leniter mutatis scrt- 
bendum esse:- 

^SQS Si], xo daXCov t69' ^p^^arf^ov Xa§<6v, 
avtog ts XBovCntov na^dSog tavtrjv ifioC. 
obCov <fv taxBtog %tX, 
— ^ V. 964 0601 ni^ bIoi, fort. ocot ndqBict. — V. 973 verba bv- 
XtofjkBa&a Srj Choro tribui, vulgo Trygaeo continuantur. Quamquam 
etiam priorem versus partem Choro, posteriorem Trygaeo tribnere 

possis V. 978 XOP,] OIK. — - V. 1000 etiam scholiasta docet 

nonnulla excidisse, conjeci nofl trjv dyoqdv rj^v dya^mv innXrj- 
ad"^vai. ndvtatv tB naXtSv, i% [iBv MBydqmv fiBydXmp 
anoQodmv. — V. 1023 si tqi ^vqaai r^rj fiivovta toCwv, fort. 
toCvvv delendum. — V. 1029 XQ^^^ sfftLv] XQ^fov. — V. 1046 
TPT. ov ftM dC, dXX' *lBQO%Xiiig jovtog yi tova^' 6 XQV^f^o^^^ 
yog] TPT. Ov fid JC, dXX' IsQOHXirig, OIK. ovtog ys Hov Vd-' 
o XQn^^lMiXoyog. — V. 1048 0IK\ TPT. — V. 1050 TPT.] 
OIK -. V. 1051 OIK.] TPT. — TPT.] OIK — V. 1066 TPTP. 

— lEPOKA. — TPTr.] OIKET. — TPTF. — OIKET. — 
V. 1086 et 1114 tQfjxvv] tQaxvv. — V. 1109 nQoatpsqB trjv yXmt- 
tav ' av dh trjv aavtov y* dnivsyyiov anovBriv %ai tcevtl fistd 
tijg anoviiig Xa(lih Q^dttov scrij^si et omnia Trygaeo continuavi 
Vulgo : lEP. nQoaqiSQB trjv yXamav ' TPT. av 91 trjv aavtov 
v' anivsyvLOv. lEP. anovdri. TPT. «al tavtl %tX. — V. 1122 
K<p8Caiv] %a)SCtov, — V. 1135 i%nsnQBfiviafiiva] i%nsnQiafi,iva, 
quod si quis tuerl velit, in antistr. v. 1168 iamrn 'nixoiv scri- 
bendum. — V, 1165 ^pvasi] (pvsi. — V. 1201 dQaxfimv, fort. 
daQXfMov. — V. 1209 onXmv %dnrjXog, si personae notatio AO- 
^OIIOlOS recte se haberet, exspectaveris Xotpoiv %dnriXog, at po- 
tius OIIAOnOlOZ vel etiam OIIAOIISIAHS scribendum, nam 
mereator armorum est, quocum Trygaeus omnes hos sermones usque 
ad V. 1264 confert, huic igitur omnia tribuenda, nam duo opifices, 
qui eum eomitantur, (vid. v. 1213) SoQv^og et %Qavonoi6g, mutae 
personae sunt; etenim si v. 1257. 58 fid^ pro fi^d^g^ restitutum 
est, jam ne %Qavonoi6g quidem quidquam dicit; haiQa^onalf.ri autem et 
aaXniyyonom nullus omnino est locus, sed nolui quidquam novare. 

— V. 1229 navaai fi' v§QC^atv, conjcci navaai *vv§QC^mv. — 
V. 1251 %dvtCl y' dvtC. — V. 1256 dXXd tC; h' iatC] dXXd tC 
h' iatC, —V. 1264 tdv] tdv. — V. 1266 ovQr^aofisva corruptum 
videtur, quandoquidem deinde consilium itineris indicatur, exspe- 
«taveram fttvvQi^ofiBva td t<Sv int%Xrit<ov 8svq'^ tva att* 
iastat nQOavapdXritaC fiot (So%Btv, quamquam mediae formae PROLEGOMENA DE COMOEDIA. XXIX 

exempluin non novi; possis etiam OQd^QtSofieva conjicere, — V. 1271 
udmv] adov. — V. 1275 (lefivrjnivog] fisfivrifiivov. — V. 1278 
aSmv] 'oiSov. — V. 1307 ifipdXXet* w] ififiaXXsxov. — V. 1312 
Choro continuavi, vulgo nota TPT. praemittitur. — V. 1316 TPT.] 
XOP. — V. 1317 %aici%eXBVEi.v\ %dmxoQBvsiv. — V. 1329 
Trygaeo continuavi, vulgo TPT. nota praemittitur, deinde post 
V. 1331 epiphonema adjeci. — V. 1344 et 1351 Trygaei perso- 
nam delevi, ut omnia sint Chori. — V. 1349 Lacunam indicavi, 
uniis deest versiculus. — V. 1350 Post hunc versum epiphonema 
addidi. PROLEGOMENA DE COMOEDIA- I. 

EK TSIN nAATSlNIOT nEPl JIAOOPAS KSl- 

MSIUISIN. 

1. Kaiov intarjfii^aad^ai tdg alrlag 8i ag ii filv dgxa^a 
•KOfupd^a tSiov ziva xvnov ^x^i^ ^ dh ftsarj SidtpOQOg iazi nQOg 
zccmiv. 2. inl zd5v 'AQiaxotpdvovg xal KoazCvov xofl EvnoXidog 
XQOvmv xd f^g 9r]fio%Qat£ag itiQdzst na^' AQirivaCoig xttl zriv £§- 
ovalav avftnaaav 6 S^^fjLOg elx^Vj avtog avzoTiQdzaQ xal nvQiog 
z<Sv noXizmmv nQayfidta>v vndQxatv. 3. tiqg larjyOQCag ovv nd- 
aiv vnaQXOvarjg idnav ot tdg wofimdCag avvyQdqjovtsg slrov tov 
OTUontsiv %ccl atQcezrjvovg xorl 9i%aatdg tovg %ceKag 8t%aiovtag 
%al tmv noXttmv ttvag ri cptXaQyvQOvg rj aviavtag das^/yeCa. 6 
yuQ d^^fiog y log slnovy zov q^ofiov i^^st zcav %a>fi(pdovvza}v, tpi^ 
XozCfUog ttSv tovg totovzovg §X(xaq>rjfiovvza>v d%ova>v. Cafisv yaQ 
tog dvtC%sttat wvoBt totg nXovaCotg i^ dQxrjg o dilfiog icttl tatg 
dvanQccyCaig avtdSv rjdecat. 4. inl toCwv trjg 'AQtatocpdvovg %al 
KQOtCvov %al "EvnoXtdog %a>fia>SCag dcpoQrizoC .ttvsg %atd ttov 
aftaQtavovtcov rjaav oi notrjta/. 5. Xotnov dl trjg 9rjfJkO%QatCag 
vnoxaQOvarfg vno tmv %atd tdg 'A9ijvag tVQuvvovvtcav %al %a^- 
tataasvrjg oXtyaQxCag xal aetantntoiarjg trjg i%ovaCag tov drjfkov 
slg oX/* ovg %al %Qccevvoftsvrjg trjg oXtyaQxCag ivintnts totg noirj" 
taig qfofiog' ov yaQ fjv ttvd nQoq>avcSg aruantsiv 9C%ag dnai' 
tovvta>v tcSv vPQtj^Ofisvcav naQa tmv notrjtcSv. 6. tfffisv yovv tov XXX PBOLEGOlfENA D£ COMOEDIA. 

EvTtoXiv iiel ro) didaiat tovg Bcanag ofxOTCviyivra eig ttfv 'O^k-* 
tacaav im' iwCvmv elg ovg na^^ijnB tovg Bdntag. 7. tial Sia 
tovto o%vriqoteqoi n^og ta axcififiata iyivovto. xal iniUnov o£ 
%oo7iyoC' ov yaff iti nqoQvfiCav bI%ov ot 'Ad^vcciOL tovg ^to^ijyov^ 
tovg tag dandvag totg xof^Bvtaig naQB%ovtag %BiQOtovBiv.^ 8. tov 
yovv AloloaC%mva 'AQnatOfpdvfig idCda^Bv^ og ovx i%Bi td %oqi%u 
lulfj. tdSv yaQ %o^ydiv f^ %HQOtovov(Uvaiv %cci ttSv %o^vtcSv 
ov% ixovtcav tdg tffotpdg vne^Tjpi^ v^g %iofim8Cag td ^b^etycmw 
fiilri %al tcSv vnodiamv h r^osroff fAstsBXifd^. Q. axoirot; yd^ 
ovtog tff dq%aCoL %a)ftm9Ca tov a%contsiv OTJfiovg %al di%aatdg %al 
atQatrjyovgy naQslg 6 *AQtatoq>dvTjg tb avvi^d^oag dnoa%Ail>at Si^d 
tov noXvv (pofiov AtoXov to S^dfka to yQUtpsv totg tQCcycodoig 
mg %caicSg i%ov StaavQSt. 10. totovtog ow iattv 6 trjg fisarjs 
%a}fLG)8Cag tvnog^ olog iattv 6 AioXoaC%a>v 'Aqtatocpdvovg xofl ot 
'OSvaastg KgatCvov xal nXstata tdSv naXatcSv dQafidtcov ovts %o- 
Qt%d ovts nuQa^dastg i%ovta. 

11. JJaQddaatg 8i iatt totovto.^ ftstd to tovg^ vno%Qttdg 
TOv nQcitov fisoovg nXrioood^svtog dno tiig a%riv^g dva^coQ^^aaty 
mg av fi/fi (%svov) to &satQOv y %al 6 iijftog aQyog ^ad^sirjtat^ 
6 %0Q6g ov% s%cov nQOg tovg vno%Qttdg StaXiysa&^at dnoatQOtpov 
inotsito nQog tov drjfiov. 12. %atd d^ f^v dnoatQOfpov i%sCvrjv 
oi notrjtal Std tov %oqov rj vnhQ savtSv dnsXoyovvto n nsQl drj" 
fwaCcov nQayftdtmv slariyovvto. 13. ij S\ nuQdpaatg snXrjQOvto 
vno [isXvdQCov xal %ofLfiatCov xal atQO(pijg %al dvttatQOCpov xal 
intQQrjfLatog xal drmsntQQTJfiatog %at dvanaCatcov. 14. td fisv 
ydQ i%ovta tdg naQafidastg xofT* i%stvov tov %q6vov idt9d%^rj 
xa^d" ' ov 6 dijfiog inQatst, td S\ ov% i%ovta trjg. i^ovaCag Xoinov 
dno tov Srjfjiov fu^tatafiivrjg xal t^g 6ityao%Cag %Qcnovarjg. 15. ot 
dh tTqg fiiarjg TCcofimSCag noirjtal xal rdg vnod^iastg rjitsttpav xal 
td %OQt%d fUXrj naQiXtnov^ ov% i%ovts^ tovg %OQriyovg tovg tdg 
dandvag totg %OQSvtaig naoi^ovtag. vno^iasig pXv yaQ trjg fLSv 
naXatdg %mumSCag rjaav avtat, to atQatrjyoig intttfidv xal dtxa- 
ataig ov% OQd^mg St%dSovat %ai %Qi^fiocta avXXiyovatv i^ dSt%Cag 
ttat %ai uo%^q6v inavrjQrjfUvotg BCov * ] 6. ^ d^ fiiarj %mfimSiec 
dfp^^^s tag TOiatiTixff ifnoQ-iaeig, int Sh to a%contetv tatOQCag ^17- 
&eCaag notrjtaig rjX&ov. dvsvktvvov yaQ to totovtov, olov dtaav- 
QStv "OfvrjQOv slnovta rt fj tov Sstva tijg tQaymSCag notrjtrjv 
17. totaifta Sh SQafiata %al iv ty naXat^ %mfimSiqc iattv ^QSiVy 
dnsQ rsXevtaiov iSt8d%Q^ Xotnov rijff 6XtyaQ%Cag ^Qatvvd^sCarjg. ot 
yovv 'OSvaasig JiQotCvov ovSsvog inttCfirjatv i%ovat, StaavQfiov Sh 
tijg 'OSvaasCag tov fii^QOv. 18. *Ototavtat yd^ at %atd trjv fiiarjv 
%mftmSCav vnoQiaetg elaCv * fiv^ovg ydQ ttvag ti^^ivtsg iv raig xa>- 
fkmStatg totg naXatotiQOtg elQrjfiivovg StiavQOv mg %a%mg (rjQ^iv- 
tag * Ttai tdg naQafidaetg nccQi^aavto, Std to tovg %OQOvg intXei^. 
^at %OQrjymv ov% ovrmv. 10. ov firjv ovSl td nQoamneia Oftoto* 
tQOTtmg roig^iv vj naXaiji %mfimSCqc %atea%evaafiivotg slarjyov, iv PBOLE0OMENA DE COMOEDIA. XUl 

fikp yaq T^ nuXaia Btnaipv xa nQoeoansia rofg Ttmfbadovfiivoig^ 
Zva y Tc^Cv ti Tial rov? vnonottas dnBiv, 6 imiMitSovfABvog in tiqg 
opt^iotrnog tijg wpmg TiatadrjXog ^ '^ iv Sh^ t^ (uarj %al vda xai- 
lupdCa inCtrj6sg ta nqoomnBta nqog tb yelotots^ov iSrjiitovQ^oav^ 
didotnoTsg tovg MamBSovag nal tovg inrj^trjfiivovg i^ insCvav qpd- 
fiovg j tva fBrj9h i% tvxrjg tivog ofioiotrjg noooanov ovfJknBaTj tivl 
Ma%E96vmv aqrovti xorl 96^ag o notrjtrig in nQOcuifiesa>g ruoftep^ 
detv 8{%ag vnoaxfj. 20. OQoifisv yovv vag ofpQvg iv toig nQOOio^ 
noig r^g MsvdvdQOv %aifi(pdCag bnoiag ^%si %al onatg i^satQafikfii- 
vov tb atofia xal o^^^ %at* dv^Qommv <pvaiv. n. 

TOT ATTOT nEPI ^IA^OPAE XAPAKTHPSIN. 

1. KQoxLVog b tijg nalatdg %mfLco$Cag noirjtrjg, ats 8rj %atd 
tdg 'Aqx^^X*^ irjtijastg avatrjQbg fikv taig XoL6oQ£ai.g iatCv. ov yd^ 
manSQ b 'AQiatotpdvrjg initQixtiv trjv xdoiv totg a%(6fifiaaL notsi. 
tb q>OQtt%bv trjg intttfii^asa^gdLd tavtrjg avaiQoov, dXX' dnXcig %al 
%atdtrjv naQOifi^Cav yvf/kvp vn %sq>aXf tC&rjai tdg pXaa(prjfiCag %atd 
tcSv dfiaQtavbvtaiv, noXvg ds xal taig tQOnaig tvyxdvsi, svatoxog 
ds cSv iv tatg inipoXaig zav dQafidtoov xal dtac%6vaig, slta nQOCoav 
%al diaanmv tdg vnod^iastg ov% d^oXov&a^g nXrjQOt td SQdfnata. 
2. KvnoXtg 6\ svqtdvtaaxog fisv sCg vnsQ§oXijv iatt %atd tdg vno- 
^iastg. tdg ydQ slarjy^astg fisydXag tcov SQau,dtaiv notstzat , xttl 
•^vnsQ iv vj naQapdast (pavtaaCav %tvovaiv ot XotnoC, tavtrjv i%si- 
vog iv totg SQafutatv, dvayaystv t%avbg dSv i^ ZdtSov vofio&sttov 
nQbaatnay xofl St* avtmv slarjyovfisvog rj nsQi ^sascog vofuov rj xa- 
taXvastag. cSansQ Ss iattv viprjXog, ovtco xal inCxaQtg, xofl nsQl 
td a%(6ft,fiata XCav svatoxog. 3.^6 is 'AQtato(pdvrjg tbv uLsaov iXrj- 
Xonts tmv dvdQmv %aQa%trJQa. ovts ydQ nt%Qog XCav iattv oSansQ 6 
KQativog ovzs xf^Q^stg SpnsQ b EvnoXtg, dXX* ^x^t xal n^bg tovg 
dfunQtdvovtag tb a^podQOv tov KQazCvov %al zb trjg inttQSxovarjg 
XaQttog EvnoXtSog. 

m. 

nEPI KSIMSIIAIAZ. 

1. Trjv %mpk(pSCav rjvQ^^ad^aC tpaatv vnb ZovaaQCoivog* trjv 
ih ovofutaCav ^x^tv ot fuv bzt int tdg %eifiag nsQttovzsg jjdov 
xal insdsC%wvto, fi^rjnoi n6Xsciiv ovadSv, dXX* iv %oafjLatg ol%ovv- 
zoav tdSv dv&Q(6n(ov, ot S\ dvttXiyovtig (paat fjfh %oifiag %aXst- 
ad^cu naod 'A^vaCotg, dXXd SrjfJLOvg, xal ^oiifKpoCav avzrjv xa- 
Xovatv, insl iv zaig bdotg i^dfia^ov. 2. z-^v avzrjv 6\ xort zqv* PROLEOOMENA DE COMOEDIA. 

yq}9£ccv q)aal Sia t6 totg svSoxiaovffvv inl rcS ArjvocCqi yXsvnos 
Sidoad^aij onsQ indlovv tqvyaj ^ ott it/iJTtiD nqonmnsCoiv Tjv^yis - 
vmv tqvyl Siaxi^iovtsg ra n^ooiona vns%qlvovto. 3. ysyovaai Se 
(lezapolal %a>iiai9£ag tqstg* Moel 17 lihv aqxaCa^ ^ d\ via, ij ds 
fAsari, ot ftly ovv fng aq%aCag luofimdCag noirital ovx ifno^iasatg 
dlrjd^ovgj dXXa naiasCag svt^aniXov yivifLSvoi, iriXtDtmi tovg dym- 
vag inoCovv, %al tpiqstai avtcSv ndvta ta SQafucta t^s' avv totg 
^sv9smyQdq>otg. 4. tovtaivdislatvd^ioXoytotatoi*EnCxaQ(AogMd' 
yvrjg KQativogKgdti^g ^SQSHQdtrjg ^QVvixog EvnoUg'AQtatO(pdvrjg. 

5. (EnCxaQfiog.) ovtog nQmog trjv nmptoo8Cav StSQQtfifiivriv 
dvsntrjaato noXXd nQoatptXotsxvrjaag. v^ovotg d^k yiyovs natd ttfV 
oy 'OXvfintdSa, tv 9h notrjast yvafWKog nal svQSttnog %al cptXo^ 
tsxvog. ad^stat Ss avtov dQdfiata fij mv dvttXiyovtat d^. 

6. Mdyvrjg dl 'AQ^vatog dyatvtadftsvog 'A^rjvrjat vCnag ia^sv 
ta'. tmv ds dQafidtcov avtov ovdhv aco^stat. ta 9h intcpSQOfisvd 
iattv ivvia. 

7. KQattvog^AQ^rjvafog vixa fistd trjv ns 'OXvfintdSa, tsXsv- 
Tc^ Sh Aa%sSataovC(ov slg trjv Attturjv sla^aXovtov to nQoatov, 
&g cprjatv 'AQtatotpdvrjg, 

dtQatttdaag' ov yuQ i^rjviaxsto 

iSsiv nCd^ov rcaxayvvfbsvov "otvov nXicov. 

yiyovs dh notrjttiMotaxog ^ nataaHsvdioov slg rov AlaxvXov x^^^' 

rctrjQa. (piQStat d\ 9Qdfiaza avtov v.a . 

8. Kodtrjg 'AdifjvaLog. tovtov vno-HQttTqv (paat ysyovivat to 
KQoitov, og int§i§Xrj%s KQatCvcp, ndw yiXotog %al iXaQbg ytvo- 
fjisvogy xal nQoitog fiS&vovtag iv ncofimdCoc nQOrjyays. tovtov dQd- 
fiatd iattv sntd. 

9. ^SQsytQdtrjg 'A^rjvaiog vtnji inl ^sdtQOv ytvofisvogy o ds 
vnottQttrjg iSrjXcons KQdtrjta. xofl av tov fksv XotdoQsCv dniatrjj 
nQdyfiocta Sh slarjyovfisvog natvd rjvdonCfisty ysvojisvog svQSttttbg 
ftv&oov. 

10. ^QVVtxog . . . (pQadfiovog iO^avsv iv Zt%sXCa. 

11. EvnoXtg 'A^^vatog iSCSa^sv inl aQrovtog 'AnoXXodoiQOv, 
i(p' ov %al ^QVvtxog, ysyovdig dvvatog ty Xi^st nal ^riXcov KQatt- 
vovy noXif to XoCdoQOv ts xal a%at6v intopaCvst. ysyQantat dl 
ofvrco dQdfjLara t9\ 

12. 'AQtatotpdvrjg ^tXCnnov 'AQrjvatog , ^uxfKQoXoyonaxog 'A^rj- 
vaCoov xofl sv(pvta ndvtag vnSQaCQOOv, irjXdov Ss EvQtnCdrjVy toig 
9h fiiXsat XsntorsQOg. iSCSa^s $h nQootog inl ccQXOvtog ^totCfiov 
Std KaXXtatQdtov. tdg fihv yaQ noXtttndg tovto) (paalv avtov dt~ 
ddvo», td 9h xar' EvQtnCSov «ttl HcoHQdtoyg ^tXoovCdijj. 9td Sh 
tovto vofuad^slg dyad^og notrjtrjg tovg Xotnoyg intyQa(pofisvog ivC- 
%a. instta t£ vtm iSCdov td SQdp^ata, ovta tbv dQtd^fibv vS', 
oov v6^a d^, ' 

13. T^^g 9l fiiarjg nooficodCag ot notrjtal nXdafMxtog f/>sv ovx 
rjtpavto noirjtfKOv ^ dtd ds trjg avvrjd^ovg lovtsg XaXtdg Xoytxdg PfiOLEaOMENA D£ COMOEDIA. XXXIIl 

i%%tV9i, tccg dqBtds^ (8cxb anuviov noir^xiiiw bIvcli xaqa%ziiqa Jtaq* 
ovto^g, %€ttaexoXovvTai dh «dvxss neffi vdg vno^inBig, x^g fisv 
iav lUcng %mfi(p^iag bIoI notrixal vj^\ %al xovxcov SQdfutia xii. 
tovxav ii bIciv d^oXoymxaxoi Avxifpdvrig nal £xB(pavog, 14. 'Av- 
tiqfdvTjg fihv ovv JSxBfpdvov 'Ad-rivaiog * %al ijQ^axo diSd.a%6iv HBxd 
T^v C^ijf ^OXvymuida, %aC tpaaiv avxov yBVBaO^ai fihv xmv dno Bbis- 
caXCag i% AaQCcufig, naQByyQatprivai ds sig xriv 'A&rjvaCcov noXi- 
tsCav vno /^rjfioc^ivovg. yBvia&at dh Xiyovatv avrov Bvtpviaxatov 
Blg xo VQdtpBiv %al SQafiaxonoistv. ixsXsvtrjaB Sh iv XCtp xal xd 
octd avxov slg tdg 'A^vag ftstrivix^. xmv Sh %a>fia)SL(5v avtov 
tivdg %ai o Sxitpavog idCSa^BV. iaxi ds avxov $Qdaaxa a^'. 

15. Trjg df viag ^coftcpdCag ysyovaai fikv noirixcu £^, d^io- 
AoyeSrarot dh tovtcav ^iXijfUov MivavdQOg /ii(piXog ^tXinnCdrig 
HocsCSinnog 'AnoXXodcoQog. ^iXi^fuov fihv ovv Jdjuovog SvQa- 
%ovaiogj ftstiaxB 9h f^g toSv 'Ad^rjvaCav noUtsCag, sSCda^s 8h nQO 
tr/g Qiy uXvfintdSog. aoi^stai dh avtov SQafiata sntd nQog toig 
ivsvipiovta. 16- MivavdQog dl ^tonsCQ^ovg vtog, 'A^rivaiog, Xufi,- 
rcQog «ttl §Cg} %ai yivsty cvvdtaxQC^tfjag Ss td noXXd 'AXi^tdt vno 
tovtov do%st natdsv&^vat. idCSa^s $1 nQ(otog ^(pri§og £v ini Jto- 
%X€Ovg aQXOvtog. yiyovs &* BV(pvsataxog ndw. ysyQa(ps d\ ndvta 
dQdfiMta Qrf. tsXsvtd ds iv'A^rjvatg ixmv vndQxatv v^'. 17. JC- 
(DiXog dStvtonsvg %ata tov avtov XQOVOv idCSais Msvdvdgoa. ts- 
Xsvt^ OB sv ItfiVQVTj. OQafiata os avtov q . IV. 
AAASIE nEPI KSIMSIIAIAS. 

1. To naXatov ot iv tatg %(6fiatg ddtKOVfjtsvoi vno tav noXt- 
T(Di/ w%t6g dnriQXovto nuQa rov Srifi^ov i%Bivov svd^a 6 d6t%rjaag 
j/v, xttl iXsyov ott iatt tig ivtavd^a notdSv sig tovg ysajQyovg 
td$s. %ai tovto notovvtsg vnsxooQOvv Xiyovtsg xal tovvofia. fisd"' 
rifUQav $h 6 SQdaag i^rjtdSsto , xal ovtoog aiaxvvdfisvog dvsatiX- 
Xsto Toi; ddt%Biv. 2. OQoavtsg ovv ot noXttat tovto ;i;^if(Jt/*ov tjJ 
noXst %ai d9t%Cag dnotQsntt%6vj i%iXsvaav tovg dSt%ovfisvovg ini 
fisarjg dyoQag tovg ddt%i^aamag %oofi(pdsiv. ot 9h dsdtotsg avtovg 
SatB nXovaC(yvg nriX(S XQCovtsg xttl tQvyCa ini fisarig dyoQagtovg 
dSt%ovvtag i%oofL(p$ovv 3. insi Sh fi,sydXa rj npXtg (o^psXstto i% 
tcvtov, notritdg ita^av ini tovt^p, %oofi(pSBiv ov av §ovXoovtai 
d%ooXvtoog. 4. insi Sh 17 xo^x^a nQoi%ontsv, ot nXovatot %ai ot 
aQj^ovtsg firj§ovX6fisvot %oofia)ds£a^atj tov pthv (pavsQoog %oofi(oSsCv 
iruoXvaav, iniXsvov 9h %QV(pa olov aivtyfuetoo9ag. slta Sri %ai 
toyto i%mXvaav. xal ntooxovg ic%oontov, sig dh nXovaCovg xal iv- 
d^ovg oi;x^Tt. 5. yiyovs dh tijg fjthv nQOOtrig %ooa(pdCag aQtatog 
tsxvCtrig oitog 6 'AQtatotpdvrjg %ai EvnoXtgy t^g oh dsvtiQag nxd- 
toovj trlg dhtQCtrjg MivavdQOg. 6. %oofiooSCa ovv, r^ ort ot dno 

▲BISTOPH. I. c XXXIY FROLEGOMENA DE CGMOEDIA. 

■Koafimv avvayoiisvoi ^Sov xavxa , rj oxi iv %aiQ^ K(o(Uicxog ^9ov ' 
k'axi dl xavxriv elnBiv Tial xqaycpd^av, otovil XQvytpdiav xiva OV" 
aavy oxi XQvyCtf XQiOfisvoi &cafi(pdovv, nal x^^g fihv xQaymBCag x6 
sig iXsov niv^aaL xovg d%Qoaxag tdiov^ xiig S\ woiiatSCag xo stg yi^ 
hoxa. 9i6 (paatv, 17 filv xoaytpdia Xvst xov fiCoVy rj dh %a)fi(pdCa 
avvCazrjaLV» 

V. 
AAASIE nEPI KSIMS11JIA2J. . 

1. Trjg %a)fL(pdCag xo fiiv saxiv aQxaiov ^ xb ds vsov, [x6 dl 
iitaov.] xrjg 91 vsag 9ta(psgu ri naXaia TKoiioodCa roovco, dialsyixco^ 
VA17, f'*^P9'> opaatisv^. XQ^'''^ f*^* yiavo 77 fisv vsa snl AXs%av- 
Sqov^ 17 ds naXaia inl xmv UsXonovvriaiaTicav slx^ xrjv dyifi^^v. dta- 
Xsnxcp dh 7ia&6 rj fihv vsa x6 aa(psaxsQOv ^x^t, xjj vsa ytsxQflfi^ivrj 
'Axd^CSt, rj dh naXaid xo dstvov xal vij^rjX^v xov Xoyov, ivCoxs di 
intxrjSsvst xal Xs^stg xtvdg. vXrj 9h **•*.**** ){o;.9'o rj filv 
vsa Tiaxd x6 nXstaxov (rcQScpsxat nsQl xo (afiPfitov^ anavCatg 61 
fisxQOV ^xsQOv. iv 9s xfi naXata noXvfisxQia x6 anovSa^ofisvov. 
dtaansv^ 8i, oxt iv fisv xy vsa xoqov ovh, ^dst^ iv i^sCvrj $s Sst. 
2. %a\ avxrj 9s rj naXatd savxrjg Sta(piQSt. xal ydg ot iv 'Axxtrtfj 
nQ(oxov avaxrjadptsvot x6 intxTJSsvfux xrjg %a)fttp$Cag {^aav dh ot 
nsQl SovaaQCtova) rLal xd nQoaoana slarjyov dxaTixcog, yial fiovog 
rjv ysXajg x6 naxaaHSvaSofisvov. 3.. intysvofisvog ds 6 KQaxtvog 
naxsaxrjas fisv nQcoxov xd iv xfj %(0ft(p9i(f nQoacnna fisxQf' xQtav, 
axTjaag xrjv dxa^Cav, xal too j^a^^^i^ri x-^g KCDfitodCag xo (o(p^Xi- 
fiov nQoasd^rjKS^ xovg xoncco? nQaxxovxag dtapdXXa)v nal &ansQ 
drjfioaCa fidaztyt xij ytoiiopSCa %oXdj^(ov. 4. dXX' ht filv xal ov- 
xog xijg aQxatozrjxog fisxsix^ xal rjQifka noag xijg dxa^Cag. 6 fiiv- 
xot ys *AQtazo(pdvrjg fis&^odsvaag xsxvttioozSQOV xmv ftsd'* savxov 
XTjy TtcafKpdCav ivsXafi7l>sv iv anaatv inCarjfiog o^pd^slg ovxo) %al 
onxa) ndaav nooficpSCav ifisXsxrjas. xal yaQ x6 xovzov 9Qdfta 6 
nXovxog vsoDXSQC^st %axd x6 nXdafia. xrjv xs ydg vno^satv ov% 
dXrjQ"q ix^t xal xoQoiv iaxsQTjxai , onsQ xrjg vsoaxsQag vnrJQXS xco- 
ficpdCag. 

VI. 
AAASIZ nEPl KSIMSIIJIAZ!. 

1. ^xt 6 ysXa)g xrjg noDfimdCag Ix xs Xs^sa)v ital nQayfidxoav 
^X^t xrjv avaxaatv. i% fihv xrjg Xs^soog %axd XQonovg snxd. nQm» 
xov %ce!d'' ofjiMWfi^CaVj d)gx6 StacpOQOVfisvog, olov x6 fiixQOv, 
SsvxsQOv %axd avvoDVVfJkCav, mg to, fj%0D 9h xal xar^^^i^of^ai^ 
xavx6v ydQ iaxtv. xqCxov %axd dSoXsaxCaVj ag oxav xtg xtp avx^ 
ovofiaxt XQV^V^^^* xszaQxov %axd naQCDvvfiCav, oxav x<p %VQi(p PROLEGOMENA DE COMOEDIA. XXXV 

fiwQ^iv Tig aniTjzaVy d>g z6, Mcifia^ naXoviiai Midag. niyir- 
nzov %aza vno%OQLO(i6vy d}g zb S(o%QazCSiov , Ev QtnCdiov. 
B%zov %ava i^aXXayqv^ mg to, i Bdsv Ssanoza, dvzl zov a> 
Zsv. £§dofiov %aza axijiia Xi^soog' zovto yCvstai jj ^tovn^ rj zoCg 
hfioysviaiv, 2. i% Sh zmv nQa(idtaiV %azd ZQ^novg Svo. tt^cS- 
zov %aza dndzrjv^ a)g SzQsrfjiddTjs nuaQ-slg aXri^^sig slvai zovg 
nsgl il^vXXrig X6yovg. Ssvzsqov %azd OfioCaiaiv. rj Sh OfioCa^atg s£g 
dvo zifivszatf rj sCg z6 §iXztov, cig 6 ^avQ^Cag slg *HQa%Xiay 7^ sig 
zo x^^QOV, &g /itowaog slg ^av^Cav. 

3. 'O xoQog %aifit%6g sCanysto iv zf OQXiiatQff^ tos vvv Xs- 
yofLivtp XoysCaj. %(xl ozs (ihv nQog zovg vno%Qtzag 3tsXi/szOj nQOg 
zrjv a%7ivT^v dtpsmQa, ots ds dnsXd^ovzoiv zav vno%Qtzav zovg 
dvanaCazovg Sts^ijst, nQog zov d^fiov dnsazQSfpsxo. %al zovzo 
s%aXsLzo azQO(prj. rjv 9h zd Ca(i§sla zszQduszQa, stza trjv dvtC- 
azQoq>ov nQoa^Sovzsg ndXtv zstQdfistQa sniXsyov taaiv atCxa)v. 
Tjv S\ inl zo nXstazov ig'. i%aXsizo S\ zavta sntQQT^fiaza. 17 Ss 
8Xri naQoSog zov x^Q^^ i%aXsizo naQd§aatg. 'AQtazotpdvrjg iv 
Innsvatv ,,sC fiiv ztg dvrJQ zav dQxccCcov %<ofi(pSoStSda%aXog '^fidg 
r^vdy%aisv Xi^ovzag inrj nQ6g z6 ^iazQOv naQafi^^vat.^^ VII. 

THN TH£ APXAIAi: KSIMSIIJIAZ nOIHTSlN 
ONOMATA KAI JPAMATA. 

Bson6fi/nov SQdfiaza tS\ JSzQazztSog SQaftaza tg', ^SQS%Qd- 
zovg SQdfiaza tr/ , KQdzrjzog SQdfiocza rj* , IlXdmvog SQdfiaza 
%rj\ TriXs%XsCSov S^dfiaza g', ^qvvCxov SQdfiaza t. Yin. 

HEPI KSIMSIUIAE. 

1. KoffimSCat Xiyovzat zd zmv %(0(it%(3v notijaaza, ag zd 
zov *AQtazo(pdvovg , KQaztvov, MsvdvSQOV xal zdiv ofioCatv, £v- 
Qrjzat Sl rj %(ofA(pSLa, d>g (paaCvj i^ aCzCag zotavzrjg. 2. To na- 
Xat6v iv zatg %(6fiatg dSt%ovfisvot ztvsg vno z£v 'A&i^vrjat no- 
Xtzmv xoeI ^iXovzsg iXiyxstv avzovg %azT^saav sCg zrjv n6Xtv * xal 
vv%z6g ^ad^svSovzatv ndvzoov naQt6vzsg naQa zdg dyvtdg iXsyov 
dvmvvfMog zdg pxd§agy ag inaaxov vn* avzmv. zotavza Xiyovzsg ' 
^,ivzav&a ptivst ztg zdSs %al zdSs not&v ztat zav ysoaQycov %ai 
ov (iszQCag §Xd§ag intcpiQSt avzotg-^'- &azs zovg ystzvtdovzag 
dtiovovzag rjfhiQag ytyvofiivrjg nQog dXXrjXovg Xiystv a vv%z(oq 
naQa zmv ysooQymv ij%ovaav, 3. inovsiStazov Sh rjv zovto zep XXXYI PBOLEGOMENA DE COUOEDIA. 

ddiKOVVTi ' GO«TT£ xttl TtoXXotg tav advnovvzoiv xo xoiovxo SioqQ^foGB^ 
oiff ysyovsv atxiov alc%vvo^ivoig f^v v^qiv * o^sv xotg f^g n6Xsa>s 
ido^sv iic' dyad"^ ysyovivui^ t6 iyxs^grjiia t€ov dyqo{%(ov' xctl 
dva^rizrioavzsg avzovg rivdy%a6av %al snl Q^sdzqov zavza noisCv. 

4. ot B\ SsiXimvzsg zovzo noisiv ini(pav6ag T^vyl nsgix^Covzsg zdg 
savzcav otpsvg ovztag siaysaav od^sv xax zovzov (idXXov zdv ddt" 
Tiovvziov iXsyxoitivcov inl d'sdz(fOv avazoXri zmv dSinimv iyivszo. 

5. insiSri dh rj noXtg i% zovzov [iiSydXag dnrjXayasv wpsXsCag^ 
noi^rfzdg sza^av inl zovzq) %ai^mdsiVy ovg dv ^ovXatvzai, dnfioXv' 
zatg. 6. Ilqazov ovv 2ovaa(}Caiv zig z^^g ififiizQOv TiajfitpdCag yi- 
yovsv d^xVY^S' ^^ "^^ V'^'^ noirjiucza X^^jd"^ yiazsvsfirjd-rj, Svo ds 
r} z^sCg Paii§oi inl fivrjfirf (piqovzai zovzov slal dh ovzot' 

*An,ovszs Xs(og, JSovaaQCoav Xiysi zdds, 
vtog^UCvov, Msyaqo^sVj TginodCcyiLOg ' 
%a%6v yvvaiHsg* dXX* SfMogj a drjfiozat, 
ov% iazi^v olnsiv oUCav dvsv xofxot;. 
dgxv^ ovi' Xa§6vzsg zov nqdyinazog noXXol ysyovaai xofttxol 
iXsyxovzsg zovg xaxcuiff ^tovvzag xul ddi%Caig xccCgovzag, xal iv- 
zsvd^sv (0(piXovv 'KOivy zrjv noXizsCav z^v 'A&rjvaConv. 8. insl Se 
z6 iilv naQavofiov inmqazig, Szi. dsl zd x^Cgova viMqi, zd 9' dyad^d 
zaxi(og d(pCnzazai, ov (iszd noXvv XQOvov ot nXovaioi xal oEaqxov- 
zsg ov §ovX6(isvoi nosnoodsLad^ai, 'Ijq^avzo %(oXvsiv zovg %a>iiiiioifg 
zov (pavsQoag ovza> %al6vofiaazi iXiyxsiv zovg dSiTiovvzag, tv* iv- 
zsvQ^sv dSinovvzsg (irj iXiyx(ovzai' vn^ avxmv o%isv oSansQ aCviyiia- 
zoaddog %al ov (pavSQoig rjXiyxovzo vno ztov hodiihkov, dXXd %al szt 
inl nXiov nqoXovarjg xvg %a%Cag i%a)Xv^rjaav xal xov aCviVfiaxoo- 
dcSg %atfjkcodstv. Si6 sCg ^ivovg %al nzooxovg ia%conxoVj slg ds nXov- 
aCovg %ou ivd6^ovg ov%izt. 0. $t6 xal zQsCg dta^pOQag ^So^sv 
^X^tv rj %oofi,(p9Ca' ^ (ihv ydq %aXstzat naXatd, i} ^| dQxijg (pavs- 
Qoog iXiyxovaa' rj 8s fiiarj, 17 aCvtyfiazcodoog- 17 d^ vsa, rj inl 
\ivaiv xal nza>x^v , mg stqrjzat, yiyovs dh t^? fiev nQoozrjg %oo- 
ficodCag ccQtazog zsxvCzrjg ovz6g zs o 'AQtazo(pdvrjg xal EvnoXtg 
xai KQaztvog' xrjg ds isvxiqag IlXdxcov , ovx 6 (ptX6aocpog' x^g 
dl viag MivavdQog. 

10. KoofLooSot ow i%Xrj&rjaav rj oxt ot dno xcov %oofidov avvayo- 
fisvot TatJra jjSov, d>g sCqrjxat,^^ 8tt iv x(p ^cctgc^ xov %oofiaxog rj 
xov vnvov {Xsysxat ydq xeofta 6 vnvog) jjdov, ll.^Haxi Sl xrjv %oofi(p- 
dCav %al XQayopSCav slnsiv, otovsl xQvycpSCav xtvd ovaav, oxt XQvyl 
XQtOfJLSvot i%oofi(pSovv, 12. "Eaxt Sh 19 %ooficodCa fiCfirjatg nQCc^soog 
^a&aQCOxiQag na&rjfidxoov, avaxaxt%rj xov pCov, Sid yhxoxog %at 
rjSov^g xvnovfiivrj, 13. Sta(piost Sh XQCCycitdCa iicofjtcpSiag, ort rj 
fihv XQayoiSCa laxoQCav Ex^v xal dnayysXCav nQa^soov ysvofisvoov 
%dv dig rjSrj ytvofiivag axrjfiaxC^rj avxdg' rj Sh %oofJkmdCa nXdafta- 
xa nsQtixft ]^tcoxt%dov nQayfucxoov' xal Zxt xrjg fisv XQaycpdCag 
anon6g xo slg Q-Qrjvov %tvrjaat xovg d%Qoaxdg, xrjg Sh %aifupSCag 
slg yiXooxa, 14. Kal ndXtv %ad'' ixiqav StaCqsatv xrjg ^oofioiSCag PROLEGOMENA DE COMOEDIA. xxxvn 

TO fiiv iattv aQxaiov, x6 Sh vsov, xo Sh itsffov. 9ia(p6Q£t ovv 
tijg vdag ^ naJUtia yuoiicaS^a xpovqt , 3iaXiKT(p, iXri, fi^po), dtce- 
attsvy, 15. X9^^9 ("^^y na&o ^ fi^v via inl' UXs^dv^QOV riv, ^ 
9s nalata inl zmv nsionovvrjciaHtov sIxb f^v dyL(i7jv. Stalentq) 
Si , %a^6 ^ fisv i>ia to catpiatSQOv ^orSy fj via nsxQTjfiivTj 'A-c- 
^iii, 71 Ss ndXaid to 8siv6v %ai viprjXov tov Xoyov, ivCots d^ xal 

initTjdsvovCa Xi^stg ttvdq. vXj] Si, Ttad^o rj [jlsv via tdo 

iaiA^Ma fistQfp inl nXstctov XQV^^^h onavCiog S\ nal stiQOcg fis- 
tQOtg., t^ ds naXava noXvfistQCa to anov9aS6fisvov. Staansv^ 
di, ott iv fisv tij vsa xoQfSv ovx k'Sst, iv insCvrj Ss %at fidXtata. 
16. Kal avtrj oh rj naXatd savtrjg dtatpiQSt ' rtal yuQ of iv vj 
Atttny nQwtov avctrjadfisvot t6 imtijdsvfia trjg wofimSCag — 
Tjaav Ss o£ nsQl SovaaQCoova — td nQoamna dtdntatg starjyov 
%ai yiXoig rjv fiovog to Hataa%svaS6fisvov. intysvofisvog Sh KQa' 
tivog Ttatiatrjas fiiv nQoStov td iv tij nojfnpSC^ nQoaana fiixQ'' 
tQuSv, atrjaag trjv dta^Cav nai toS x^9^^^'' ^^ wofiipSCag t6 
wpiXifjMv nQoaid^Tts tovg %axoSg nQaaaovtag StaBdXXwv xal coo- 
nsQ SrjfioaCa fidattyt tij neufnpSCa noXdSayv. dXX' m fihv itai ov- 
Tog trjg UQxatotrjtog fiststx^ %ai rjQSfJLa ncag trjg dta^Cag. 6 fiiv- 
totys 'AQtatOfpdvrjg fis^oSsvaag tsxvfKoatSQOv trjv ytajficpSCav, i» 
tavty SiiXafiipsv sv &naatv inCarjfiog fpavsCg. 

17. *0 Sl yiXoag tijg TtoDficpSCag ftc ts Xiisoav Tiai nQayfidtoDv 
¥xst trjv avataatv^ in jiiv tmv Xi^soav xatd tQonovg sntd. nQm- 
tov xa^O* ' ofuovvfiCav , ag t6 StacpOQOVfisvov arjfiaCvst yaQ 
to ts StacpOQOtg ovat nai t6 infnSQSiat. SsvtSQOv xorra avvoo^ 
vvftCav dig t6 "Hm oh Tfixod TLatiQXOfiat' tavtov ydQ iatt. tQC^ 
tov rtatd dSoXsaxCav , mg otav ttg t<p avttp ovofiatt noXXdntg 
XQ^^aatto. titaQtov xoctd naQOOWfiCav, d)g 8tav tm %VQC(p i^oo- 
hiv xt natdd^rjtat, dtg t6 f/^Cfia^ %aXovfiat MCS a g. nifintov 
'na^ vnOTiOQtaftov Sg t6 SoonQatCStov, EvQtnCStov. sntov 
xaT ivaXXayrjv dtg t6 oo BSsv Ssanota dvti tov & Zsv. ^pSo- 
fiov rtatd axinfia Xi^soog' tovvo S^ rj (poov^ yCvsxat rj totg ofioyS' 
vsatv, 18. 8x S\ toov nQayfidtoov yiatd tQonovg Svo, nQootov 
v,atd dndtrjv, G>g JDvQS^iptdSrjg nsta&sig dXrjQ^stg stvat tovg nsQi 
ipvXXrjg Xoyovg' SsvtSQOv xa-O"' hfioCooatv ij Sh o^oCcoatg slg Svo 
tifivstat ^ slg t6 §iXttov dtg 6 ^avd^Cag s(g*HQa%Xrj, ^ sig t6 x^^- 
Qov dig 6 Jtowaog slg Sav&Cav. 

19. 'latiov ott 'AXiiavSQog 6 AltooX6g %ai Avno^pQCov 6 XaX- 
'KtSsvg vn6 TltoXsfiaCov tov ^tXaSiXtpov nQOtQanivtsg tdg aytrj- 
vtndg StooQd^ooaav pCfiXovg, Av7i6(pQcov fisv tdg t-^g itoofjLooSCag, 
'AXi^avSQOg Ss tdg trjg tQaycoSCag, dXXd Srj xal tdg aatvQtndg, 
20. 6 yaQ IltoXsfJLatog tptXoXoyootatog tov Std JrjfirjtQCov tov $a- 
XrjQioog xal stiQoov iXXoyCuoov dvSQoov Sandvatg paatXtttatg dnav^ 
taxo&sv tdg fiCpXovg sCg AXs^dvSQSiav avvrj^goiasv xal^ Svai ^t- 
pXiod^atg tavtag ini^sto, mv trjg i%t6g fihv dQt&fi^g tstQa- 
•KtafiVQtat StaxCXiat OTttoHoatat, f^g Ss toov dvaxtOQoov ivt6g XZXYm PROLEGOMENA DE COMOEDLA. 

ds Tuti axXmv iLVQiadsg iwia' iv rovs Mira%ag vcxBifOv KalXC" 
^XOs ivByQa^^ccTO. 21. 'Effozoc^ivBL 9h ^linuatri KaHtfuixov 
iraQa roo pactXiats to rotoinov iviMtmtv^ Pipiiotpvlinuov, rce 
^£ cvvrid^QOtGfitva BifXta ovx ^EUifiw nivovy aXla xcel riDV aX- 
Xav andvTtDv l^Viov rfcav 9\ %al rmv *E§Qaimv ccvtcdv. zdg dii 
ovv xmv aXlmv t9vmv aofpotg dv9ifdci xrpf rc ol%Btav qimviqv n^v 
T£ Tiov 'EXXijvwv naXiig Bidoifi zdg i^ exa<rrov iyxBifficag ovzcag 
iQlirjvsv9"^vat avrdg xsxotfpiev sig x^v^EXXdSa (pmvi^v, zdg dh 
GTtnriiidg 'AXi^avdQog TSjag ^tp9^vslnmv, %al AvKWpQtov ittoQ^ 
9-maavTO. 22. KaiTOt Tdg*Ofi7iQi%dg e^dofftipcovra ivo yQapkfia^ 
rtxot inl IIsiaiGZQdTOv zov 'ASrivaimv zv(fdvvov dts^Tpiav ov- 
rcool GnOQddjiv owfag zo ikqCv. iirs%Qi9Ti6av Ss %at' avzov i%si» 
vov rop xat^oy vn' 'AQiGrdQXOv %ai ZrivodoTOVy dXXmv ovzmv zov^ 
zmv zmv ini IlToXsnatov diOQd^toGdvzmv. ot 9h zsGGccQGi rtot 
T1JV ini IIstGiGTQdzov dtOQd^mGiv dvaq>SQOVGtv 'OQtpsi KQOzmvtd^ 
ttIj ZmnvQm 'HQa%Xsmzn, *Ovo(ux%QiT& 'A^vaim xal %ay ini 
%oy%vXm. 23. vor^^ov 8s ravTag dndaag G%fivt%dg ts %ai notJi" 
zt%dg nXsiGTOt i^fiyiJGavTO, ^iSvfjLOg, TQV<pmv,'AnolXmvtogy*HQm' 
dtavog, IlToXsfiaiog 'Ac^aXmviTTig %ai ot ^tZdcro^ot UoQfpVQtogj 
nXovraQXog xal IlQOxXogj mg xat nQO avrmv ndvrmv AQtGTO* 
TsXrig 

24. ''Ert Igzsov ort xal nQmrti %mfi,m8ia , 17? ra G%mfmaTa 
(pccvsQd xorra ndvzmv ^ffav noXtTmv^ C^X^ EvnoXtdog dt7JQ%SGsv 
instSij 6s avTOg sig 'AX%tBtddfiv vpQtGsv^ ovza tots GTQazjiyov %al 
dtsXotdoQ^qGazo avzipj mv zozs 'AX%t§id8fig ifinaQdG%svog nQog 
noXsfiov mg vavfutxioLg nQOGdo%afisvrig %sXsvst zoCg GZQCcztmzatg 
GvXXapsiv avTOv * ot 81 GvXXafi§dvovzsg avzov, mg fksv ztvsg <pa- 
GiVy navTsXmg dnenv t^av avrov slg rriv &'dXaGGav, (0$ 81 dXXoiy 
8s8sfisvov avzov axoivm dvrjyov zs %ai ^azrjyov stg znv ^dXaa- 
aav, ov fiivTOi %ai dnsnvt^av navzsXmg, zov 'AX%tBtd8ov Xsyov^ 
Tog pdnzs iis av d^fi4Xatg , iym 8i as dXfWQOig voaat xaraxZv- 
am. xal ovzm 8ri ^ dtaop^a^£vrog rori? %vfiaat navzsXmg rj xal 
nsQtam^ivTog, ipijfptafia sd^szoUX^tBtdSfig firi^izt q>avsQmg, dXXd 
avfi§oXt%mg %mfim8siv, 25. rore 8fi avrog zs EvnoXtg %ai KQa- 
zivog %ai isQS%QdTrig xal IlXdTmv xal 'AQtazotpdvrig avzog zd 
avfi§oXt%mg fiSTSxstQiaazo a%mfifiaza, rj 8rj 8svziQa %mfnp8ia iXi~ 
ysTOy' fiixQi-S ov firi8s avftpoXt%mg iO^sXovzmv zmv noXtzmv oxco- 
^rrcff^at, sig 8ovXovg fiovovg xal ^ivovg Ea%mreTOv, rj 8^ TQtzri rfv 
%mfkm8la, av^ri^^staa ini Msvdv8Q0v xal ^tX-qfiovog. 

26. I810V 8\ %mfim8iag filv to fisfityfiivov ^x^tv rotg oxcoft- 
ftacrt yiXmTa, TQaym8iag 8h niv&rf xal avfitcOQdg' aaTVQi%rig 8s 
ov t6 dnb nivd^ovg sig x^QOcg dnavzdv, mg 6 EvQtni8ov'OQSazrig 
xal "AX^riaTtg %ai rf So<po%Xiovg 'HXi%zoa, i% fiiQOvg, mansQ rt- 
vlg <paaiv, dXX' dfityrj xal ;i;a^£vra xat QvfisXt%6v sx^t yiXmza, 
27. oTov UQu%Xrjg nQad^sig zm SoXsi og ysmQyog 8ovXog ^azaXzai PROLEGOMENA DE COMOEDIA. XXXIX 

tlg TOv dyQOv rov diinsXdiva ^Qydcae^at, dvsOTtanAg 6h dinsllTj 
TC^oqqCiiovg tcig dfiniXovg viOTOtpoQi^ffag t8 avTug sig t6 oCnrifia 
ysaQyov tov dyQOv. dqTOvg ts .fLsyoiXovg inoi^as %al tov %QsiTT(o 
riSv §ociv ^vaag nat tov md^sava ^iaQQTJ^ag yial tov TidXXiffTOv nt- 
&0V dnonafidcag Tag &VQag ts mg Todnsiav d^slg rjed^is ts xorl int- 
psv ^Stov^ xofl ro9 nooseTooTt 6h tov dyQOv ^gtfiif ivoQtSv tpsQStv 
l%sXsvsv (OQatd ts xqeI nXamovvTag %al TsXog 8Xov noTaaov nQOg 
xriv ^navXtv TQSipag tu ndvTa %aTi%Xvasv, 28. ioTt ds to xot- 
OVTOV EvQtntSov SQUfia' TOtavTa 6i siai ra aaTVQt%d dQdfucTa. 
TiXog dl TQayaBiag u>\v Xvstv tov ^iov^ %aift(p8Cag 61 avvtOTav 
avTOVy aaTVQt%rjg Ss TOtovTOtg Q^fjbsXt%OLg xaQtsvTtCftotg ^a&r}- 
Svvstv avTOV. XvQt%ol diy oC %al %v%Xi%ol %al dtd^VQaftpot , fj 
d^Xrjxdg dyaat vt%6ivTfxg ini^vovv rj tov dtovvaov vfivovv rj ^Tf- 
Qovg d^sovg. 

29. "Ert icTiov ^Tt xufTa Jtovvatov xat KQdTrjTa %at Ev%Xsi' 
Srjv fiiQrj %aatp6iag siai TiaaaQa, nQoXoyog, fiiXog jl^d^ov, inst' 
aodtov %al i%odog. xal nQoXoyog fiiv ioTt tj» fiixQi' ^ov xoqov Xs- 
yofiivrj frjatg. fiiXog %aXsCTat xoQOv, instaoStov Si icTt fiiQog fi& 
Ta^v fisXav %al Qijasmv Svo x^QOV. i^oSog Si ioTtv rj ngog tco 
TiXst Tov xpQOv ^rjatg. 30. Migrj Ss naQa^aascog snTa- snTd%tg 
yaQ 6 xOQog (oqxsCto, instSdv sig Trjv OQxriaTQav siarjQXSTO , rjv 
S^ xal XoysLOv %aXovatv. rj fisv ow nQ(OTrj OQxrjatg %ofifidTtov 
iXiysTO, ^ Sh SsvTiQu naQa^aatg oficavvfioog Tffl yivst i%aXstTO ' %al 
yaQ TO oXov tovto inTaaTQOcpov axrjfia naQapaatg i%aXsiTO • rj 8s 
zQiTTj ficc%QOV ' 17 Sh TSTdQTrj aSrj xat aTQOcprj • v Sh nifinTrj iniQ' 
Qrjfuc' ^ Sh ^%T7j dvTcoS-q %al' dvTiaTQOtpog- rj S\ i^Softrj dvTsntQ- 
grjfia. 31. siasXd^cov ovv 6 xoQog sig Trjv OQXijaToav fiSTQOtg Ttal 
StsXiySTO ToCg vnotiQtTaig %al nQOg T-qv a%rjvriv saoQa Trjg xcoftrc- 
Stag. dv ovv ag i% noXscog i^dSt^s nQogTo d^saTQOv, Std T-qg dgi' 
OTSQag dibtSog i^aivsv, dv S' dg dn* dygov, Std Trjg Ss^tag^ t6- 
TQaycovtiffisvog rt 6 xOQOg nqog fiovovg TOvg vno%QtTdg • dnsWoV' 
Tcav Sh Tav vno%QtTav nQOg dfuporsQa tu ftSQrj tov Srffiov OQav i% 
TSTQafLSTQOV ^cxa^| aTivovg dvanaiaTOvg itpd^iyysTO xat tovto ^xa- 
XstTO aTQOtpTf • fifTa STSQOvg TOtovTOvg icpQ-iyySTO xai i%aXstTO ar- 
TiaTQOcpog y ansQ dfupOTSQa oi 7ra>latol iniQQrjfta iXsyov * oXrj Ss 
rt nQoaoSog tov xoqov i%aXsiTO nuQdpaatg. 32. avfi^aivst Si t6 
sniQQrjfta nivTS arjfiaivstv, avTO ts t6 oi%siov arjfuxtvofisvov xal 
T^v aTQO(prjv xat dvxiaTQOtpov xal (oSrjv ^ardvTcoSrjVy insl rj fifv 
aTQOcprj Trjv (oSijv arjaaivst, rj Sh dvTiaTQO(pog T^qv dvTroSijv. 33. yf- 
rotTO a av aatpsaTSQa rj tcov TOtovTcov StSaa%aXia dSs ncog, iv 
iaQtvm %atQao noXvTsXiat Sandvatg %aTsa%svdisTO rj a%rjV7j TQtco^ 
Qocpoig oi^oSofi^^fiaatj nsnot%tXfiivrj naQansTdafiaat xal od^ovaig 
Xsv%aig %al fisXaivatg, ^VQaatg ts naToyovaatg xal rct^OTtvomTO) 
nvQi, OQvyuaai ts %aTaysiotg xal trTroya^otff xal vSktcov Ss^aas- 
vatg sig Tvnov d^aXdaang, TaQTdQOv, aSoVy %SQavycov xal jS^ov- 
Toiv, yrjg xal w^TOgy ovgavov, '^fiSQag xal avaxTd^ooy xal ndv- ZL PROLEGOMENA DE COMOEDIA. 

zav anXcag * avldg rs ov f^tx^ff bIxbv i^siQyccaiiivag ticcI aipiiaQ 
sig xvnov 6q(ov. dLct fisv ovv ciQtetBQug a^^tdof ixcoQOvVy ai mg i% 
noksoig Tjaav odevovtsg ag nQog uyQOvg n ^icctQU, Sv dh nQog no^ 
Xiv mg i% Q'sdtQOv jj dn dyQOVy did dsiidg, toiccwr} fihv ^ trjg 
aKTjv^g iQyaaCa, 

34. Td aitjjviytd d' dn' avtrig %aXovfLSva dQafucta nal nQa- 
TitiTUog itsXsiro xttl XoyiKwg' avataaig di tovtoov vniJQXS td twv 
vno%Qitav nQoaatna, tadta ds toCg [isv tQayi%oCg xttl aatVQi%0Lg 
dvd ds%ahi ^aav o %a)fu%6g 6s stx^v st%oai tiaaaQa' a dii nQO^ 
aoina vno%QitL%d tmv zQimv a%7jvt%(ov notr}fidta)v, td ol%sia rtS 
^ad"' svl avtmv %al ol%s£a} rjd^QOiaiisva dQmvta^ b x^^^g i%a- 
XsCto, 35. dtatQS&slg il o x^9^i ^^S^ tii.7iaata SvOj '^(uxoQtot 
(ovofidSsto, naQaxQV^u^mg Sl %al TOQog' sl 8h xa<9'' ?va itifivs- 
to, vno%Qttal iaaXovvto %otv^ ovofiatt dtd to fii} dvvaa&at fita 
%X3Jast nsQtstXrjcpQ^at, mg o x^Q^S *^^ ^<^ '^fuxoQta. dtatQOvvrat 
ydQ td fiSQt%d tavta slg noXXd, sig nQoXoytiqvtag, sig dyysXovg, 
sig i^ayysXovg, sig %aTaa%6novg j sig (pvXanag, sig rJQaag, sig 
d^sovg %al sig aXXa fiVQta. 

36. Tovtoiv ovv nQoadnoiv to oXov a^QOtafuCy o xttl x^^Q^s 
i%aXsitOj siasXd^ov sig v^v OQxrj^f^^QC^Vj fjv §€paaav %al Xoystov 
(i%aXsCto dh ^ siaiXsvatg staodog, %al snrjXvatg %al inC^aatg %al 
ndQodog xal naQafiaatg), siasX^ov ovv %al naQupdv sig t^v oq- 
XTjatQav nQog tovg vno%Qttdg tbv Xoyov notovfisvov, tb nQoaaj- 
nov pXsnov slxs nQog f^v a%rjvijv' s^sXd^ovtcov dh tdiv vno%Qt' 
t£v, nQbg tb tov ii^fiov fisQog iatoscpsTO ^ tb ds^tbv rj tb aQt- 
atSQOV ' %at ndXtv dvtsatqi^psto nQog tb ^tSQOv xcki iXsys rt s%oc~ 
tSQOtg toig fiSQsat * slta igiJQX^o xttl tiXog tb dQdfia iXdfipavsv, 
tavta fisv ovv rjaav nQa%tt%d tiaaaQa fiSQrj tov dQauatog, na- 
Qapaatg, atQO^p^q, dvttatootpog xal i^odog. 37. xal Xoyt%d 6h 
fiSQrj avtrjg tiaaaQa, dvtl naQapdascog rjyovv nQOSfng pdasoDg 
nQoXoyog, dvtl dh atQoq^^^g x(xl dvttatQOcpov coSrj %at dvtonSijy 
intQQrjfia %al dvtsnCQQrjfiM, dvtl 9h i^boov todrj xal QVC'^ iitf^- 
Qtov, tavta fisv td tsaaaQa fiSQrj nQix.%tt%d xofl Xoyt%d t^v $Qa- 
fiatt%mv notrjfidtoiv vnrJQXS. ^38. tcSv ds XvQt%mv avyyQafifidtaiv 
tQia rjaav td fJi^SQrj, atQoq>ij, dvtCatQOcpog x(xl i^odog rj^i^iX^atg^ 
nQa%tt%d' Xoyt%d dh tpdrjy dvtcodrj %al incodog. '^ ovv dvtcodrj 
tfj mdrj iaaqid^u^ovg s^st atCxovg xofl totg avtotg fistQotg i%octSQcc 
XQijtat ' o^ sncodbg dtdcpooa i%sCvmv ix^t %al tm dQtd^fi^ %ai 
tjj nototrjtt ovdafiov. 39. scpd^syyovto dh %al ot XvQt%ol nqbg 
s%dtSQa fJLSqrj tov drjfiov OQmvtsg, nQoitov fihv trjv (a6rjv, Ma 
trjv dvtcpdrjv, inl 6h t(p tiXst tov incpdov fjyovv vatSQ^pSrjv ts 
xttl inCXoyov, sig svxdg tb nXstatov avrcoif' nsQi%XsCovtsg, nqooC- 
fitov dh tovtotg ov% rjv mg i%sCvotg, Sti Sfia t(p siasXd^stv stg tb 
^satQOv n^bg tbv drjfiov atqa^pivtsg ^fuc tb avtb iXsyov xal atQO- 
cprjv %al nQOoCfitov. PROLEGOMEN DE COMOEDU. XLI 

IX. 

nEPI KSlMSlIJIAi:. 

1. Xtx>fiG}d£a ietlp 17 iv fiiaai 2ecov %ccxriyoQ^a rjyovv SrjfioaC- 
tvcig' spQTjzat 8h ndga ro 7i(6(irj %al xo ^Sij' ffftt 61 alSog noii]- 
fiOTog iv %<6(iaig xara xov fiiov eiScfisvov. dia xovxo xal ,,|?tGo- 
Tixfio?" XiyBzaiy xovxsaxiv tXaQoSg, tog av Bv%aix6 xig pimvaiy avrl 
xov iv 'qdov'^ %al yiXcaxi. 6si ovv x^ xiiv %(0(»,GjS£av vnoytsifiivat 
fisxa ysXmxog xal noXX^^g daxsioxrjxog %al CXaQOv xov nQoaoonov 
nQoaq^SQsa&ai. rj yypmxinmg*^ xctra fi^i^riaiv xov p£ov, tva, av uhv 
vnOTisixai yiQtoVy fUfi/qatofisQ^a v^v <p(ovriv xov yioovxog' st 8h 
yvvr^y fiifirjaoofisd^a xr^v (pmvriv xrig yvvainog. diatpsQSi 6\ xooftGo- 
dCa XQaycfidCag, Sxi ij xQaycpSCa taxoQCav ^%si xal anayysXCav nQa* 
^smv ysvoftivoiv, ri d\ %oiifiqi$Ca nXoiafiaxa nSQisxsi puoxiyidiv nQuy^ 
fuixaiv. — 2. KtoficDdCa Xsysxai xa xmv 'ncofiirnov noir^fi^axa , <og 
xa MsvdvdQOv xa^ \dQiaxo(pdvovg xal XgaxCvov xal xSv 6fioC(ov. 
i(psvQi^rj Sh 17 %ci>fi<pdCa, mg cpaatv, s% xivog xoiwvxrjg alxCag. 
§lanx6fisvoC xtvsg ysoDQyoi nuQa xcov noXixoSv xmv iv [dd^rjvrjat %al 
^sXovxsg iXsyxsiv avxovg Kaxysaav iv xrj n6Xst xal nsQl xbv ^atQOv 
xov naQ^svdstvnsQttovxsg nsQi xdg dyvtagsXsyov dvoovvfislxdg j5la- 
j5as, ag inaa^ov vrt a^oxiov. tva 8\ aacpsaxsQOv stncofisv, xotaihd 
Tiva ip6cov, yjvxa-v^a fisvst xtg xd9s xal ra^e xtat notmv xoav ysaQ' 
ymv xal ov fisxoCag pxdfiag intcpiQCov a^vxotg" maxs xovg ystxvtcovxag 
dnovovxag '^fiSQag ysvofisvrig nQog dXX^qXovg Xsystv Sxtva vvhxcoq 
naQa xcov ysooQyoov f^(yvaav. 3. inovsCotaxov 9h iqv xm d^tttovvxt. 
xov dh ifMpavt^Ofisvov xotg x^^g n6Xsoog atdstad^at xal navsad^at x^fjg 
xoucvxrjg dSirtCag. xovxotg noXXdrt,tg naQanoXovd"tjaavxsg aUo^ noX" 
Xovg x(ov ddfKOvvxoov dviaxstXav. o^sv xotg x^qg n6Xscog i^o^sv in 
dya9^ ysyovsvai x6 iyrsCQrifta xav rtoofitrtcov xal dvaSrjxijaavxsg 
icoxoifg rivdyrtaaav rtal snl i^mxQOv xovxo notsCv. 4 ot d\ alBov- 
fisvot, fidXXov 9^ cpoBovfisvot XQvyC^ nsQtvQCovxsg avxoov xdg oipstg 
ovxcog sla^saav. %al ht fidXXov sXsyxofisvcov xdov ddtno^ovxoov inl 
^sdxQOo dv<i%ri xmv ddirttcov iysvsxo x^^g al8<yvg ht avvofKO^oarig xofg 
dvdQaatv. sdo^sv ovv xotg xrjg noXseog x6 iyxBCQrjfta ytaXov vnaQXSi^v 
Ttal XoyCovg avdQag avx6 fisxtivcu. 5. nQOoxov ovv SovaaQCoov xtg 
xrjg ifi,fUxQOv rLooacpdCag dQxriyogiysvsxo. ov ra uhv dQdfitaxa Xi]9"n 
%axsvsfn^Sri , 9vo' dh f} XQSig i'afi§ot xov nQcoxov dQdftaxog int 
fitvi^firj (psQOvxat. stal ^^ ovxof 

axovsre Xsoog, IktvaaQCoov Xiyst xdSs, 
vt6g 0tXCvov, MsyaQ^d^sv TQtnodCa^Ktog' 
rta%6v yvvatnsg' dXX' Ofioog, i Srffioxai, 
ovrt iaxtv olr^stv oitiCav avsv xaxov. 
6. dqxriv ow is^afiivov xov nQdyfiaxog noXXol ysyovaat woficp' 
Sol sX^xov^^S Toifg %ommg Pt<yvvxag xal xpvg xocCg ddi^Catg zat" 
Qovxag, dvaaxiXXovxsg xdg dnaCQOvg xal ddCnovg a^vxoov nQd^sig 
xal <o(psXovvxsg Mtvj w^v noXtxsCav xmv 'A&rivaCcov. 7. instSij KLII PROLEGOMENA DE COHOEDIA. 

$1 to (itv 7[ccQdvo(iov int(%Qat8g, oxt ubY) xa, xsigova vi%u^ z6 
9\ xalbv taxsag atpintatai trjg tav dvd^Q&jttov noUteiagy ov 
fLStd TCoXvv XQOvov ot aqxovxBg 'A^vvciv ijQ^avto Ttalvsiv tovg 
xaiuTLOvg tov iiri (pavsoag ovta xal ovoiiacil iliyxstv tovg ddi~ 
xovvtag, avtol yuQ d^slovtsg ddtxsLv %al fi^ iliyxso&ai tovtov 
xdqtv inttCynov avtoig. Zd^sv mansQ alviyiiatcadmg xal ov <pavs- 
Q(og fqliyrovto vno tav xcofitxcar. iti 8\ inl to nXsiov nQOiov- 
cqg %al iniXQCCtovarjg trjg ncejitag inmlvd^Tiaav tov xal alviyiiato)^ 
doog iXiyxsiv %al v§Qitsiv tovg HQatovvtag xal uQxovtag trjg no^ 
Xsoig. 8. Sib xal tQSig diatpOQag iSo^sv ix^tv 17 nuDitmSia. %al 17 
nlv TiaXsCtai naXccid, ^i^ f^QlfVS (pavs^mg iXsyxovady 17 d^ iiiarj 
tig xflfl alviyaattoHrig^ rj 8\ vsa iiri^ oXcag tovto notovaa nXiiv 
inl dovXa>v rf ^svoav. xal rijs iilv naXaidg noXXol ysyovaaij inC- 
arjiiog dh KQUttvog, 6 xal nQattoiisvog • iistiaxov ds tivog XQOvov 
trjg naXaidg %a)iia)9Cag EvnoXCg ts xal AQiatoipdvrig, 9. trj^ ds 
liiarjg xal avtrjg 'iiH noXXol ysyovaaiv, inCarjaog ds IlXdtcav ttg^ 
ovx (piX6aoq>og^ dXX' ^tsoog tig, biioCoog %a%sCvov td dQdiiatcc 
ov (paCvstai. 10. t-^g^Sl vsag buLoCoig noXXol ysyovaaiv, inCarjiiog 
Ss b MsvavSQog, og datQOv iati t-qg vsag %a)ii(pSCagy cds ^ffta^d^if* 
%ayLSv, stQrjtai S\ %a)it(pSCa otovsl inl T09 %cmati toSrjy %al ydg 
nSQl tbv %aiQbv tov vnvov i(psvoi9ifj' xcS/Eta yaQ vnvog' rj r, 
tmv %a>iirjti5v ^Srj' xcoftat yaQ Xsyovtai ot iisC^ovsg dyQoC, na X. 
ANJPONIKOV nEPI TASESIS nOIHTSlN. 

Ka>lii%civ Ss b YsXatg nstd tov%al xoQSVtdg siadysiv %al nQoaca^ 
ta toiavta, olog sativ 'jQiatocpdvrjg, EvnoXig, ^SQe%Qdtrjg, dXX' 
rj nlv %a>it(pSCa tQStg l^ct tdg Sia^poQag xat rj fLSv %aXsttai, UQxaCa 
H ^QXys (pavsQcog iXiyxovaa, rjg inCarjiioi 'jQiato^pdvqg , KQavi^ 
vog, EvnoUg • ^ Sh itiarj tig %al aCviyiiatcaSrjg, '^g inCarjiiog UXoi^ 
tcov b tbv xfiQa^f^Qa XaiinQOtatog, ovx^ b cpiXoaotpog, dXX' ^SQog 
tig %al avtog 'A^rivaiog, ovttvog ta SQdiiata tdSs Xiyovtai, FqV' 
nsg KXso(p£v IlQsaBEig IlaiSCov Zo(piatal I}vy.iMxCaS%sval "ASco" 
vig 'Atp' tsQcov daCoaXog*EXXdg'EoQtal EvQcom^ Zsvg %a%oviisvog 
'l(a AaCog Ad^cavsg MvQinj%sg MitOL%oi MsvsXscag Ma|[tftaxv<9-og 
jSidvtQiai Ni%ai Nv^ ftaxpa IIsCaavSQog IIsQiaXy^g Ilotrjt^g JSvq- 
(pa^TnsQ§oXog. rj S^ via iirjS* aXrng alviyiiatfoSrjg nXrjv,inl Sov^ 
Xcav %al \svo)v, '^g inCarjiiog MivavSQOg %al naQa 'PmiuxCoig Te- 
QSvttog xal IlXavtog, XQV'^^'' ^^ nQOtdasi %al initdasi %al dvu- 
atQOtpijb TsQivtiog %al slg nivts a%rjvdg SiaiQSitb SQaiia, IlXav^ 
tog nsQioxrjv noisi trjg avtov %a>ii(pSCag, TsQivtiog S' ov. PROLEGOMENA DE COMOEDIA. XLIJI 

XT. 
1. T^qs non]6saig 


iffTOQiTi^q naiSevTiyiT^ ro f&fi^ ro 6h dgcx' 

dTtayysX' iiaTi^nov xal rtxov nQOKTniov I -*•'> vq^rjYTiTiTi-q Q-stOQriTmrj 7t(0(iq}Sia TqaytpdCa fiifiovg aaTVQOvg. 

ij ToaycoSla VfpaiQSi ra wopSQa nad"qfiaTa ri^s T/;vyiJs dt ' ornroz;, 
xal ori ovfifiSTQiav Q^sXsisxsivTOvtpo^ov* i%si d^ (irjTSQa TtjvXvnrjv. 
2. Ka)(i(pd£a iaTl lA^iirjaig nQa^smg ysloCov nal d(i>oiQOv fisys' 
d^oog zsXsCov^ xaoQlg stidoTOv Ttov (iOQi(ov iv zoig stSsGi 8o(avTog^ yiaX 
9i' inayysl£ag, di* rjdovijg xal yslooTog nsQaCvovaa Tr^v Tmv rot* 
cxrjiia Xiisfog. 

3. ^x T^v nQayfiaTatv yiXoog i% Trig 6yi,oi(o(SS(og XQriGSt 
nQog t6 nQog ro 
XSiQOv. §sXtiov. 
ixrijs dndTrjg, in tov dSvvaTOVy iv, tov dvvazov xal dva- 
xoXov&ov, ax rotJ xra^a ?r^o<r(^oxtai/, Ix rov jj^^cr-O^at (poQ- 
rtxjf OQX^^osty Srav Tig tcov i^ovoCav ixovToav naQslg ra |EAf- 
yiGTa (pavXoTOTa Xaa§dvij, Z^av dovvdQTriTOg 6 Xoyog rj xal ,tti^- 
dsfiCav dnoXov&Cav sx^fi- 

4. dia(psQSi ri HoaficodCa» T^^g XoiSoQCag^ insl rj filv XoidoQia 
dnaQaxaXvnToog ra nQoiovTa xaxa dis^siGiv, rj d^ dstTai Trjg xa- 
Xovfisvrjg ifL^pdGSong. 

5. *0 GnoonTcov iXiyxstv ^iXsi afta^nf/[tara r^g -^v;);^? xal 
ror; GtofiaTog. 

6. DufifiSTQia Tov (p6pov d^sXsi stvai iv Tatg TQaycpSiaig xah 
rov ysXoCov iv Tatg wofioiSCcug. 

7. KaficpStag iXrjj fivd^og, rj&og, didvoia, Af |tp, fisXog, o^tpig 
Mv^og nooftinog ioTtv 6 nsQl ysXoCag nQd^stg ^.xoiv zrjv GVGTa- 
Gtv. ad^rj yiooft(udCag rd xs BoofioXoxa %al td sCQoavtTid xat ra rcDV 
dXaiovoov. dtavoCag fiSQrj ovo, yvooftrj xai nCoTtg. Kaiu,t%rj iort 
ti^tg %otvri %al SrjfLooorjg. Sst tov %oifnpdonot6v zrjv naTQtov atr- 
rou yXooGGav Totg nQOGoinotg nsQttt^ivat, rrjv S\ IntxatQtov a«- 2XIV PROLEGOMENA D£ COMOEDIA. 

insivtjg 

._,, _,„, -.,. -r^^ ---,-^__. _ , , — — ,-, xal 

xal o^tff it' oXCyaiq. 
o^toi/ 8. Jkf^Qij 7^9 xa>f&9^/ttff zscaaqa • nqoXoyoq, %oqi,%6v, inBia- 
-~~ov, i^odog. nQoXoyogiati fto^iov %(oynpdCag rb fikixqi zijg 
sCaodovzov xo^iOv. XoqiyLov iatizo vno zov yoqov (liXog adofiB- 
vovy ozav ixv f^^y^^^Off t%avov. 'EnsiaoStov iazi z6 fiBzagv dvo 
XOQiHciv fisXav. E^odog iazt z6 ini ziXei Xeyoftsvov zov x^QOv, xn. 

APIUTOQjiNOTU BIOU. 

1. 'AQiazotpdvrig 6 %mfi,<pdionoi6g nazQ6g fikv rjv iPiXinnoVj 
z6 il yivog 'A9"i^vcc£og, zmv dijfuov Kvda^vaiwgj HavdiovCSog 
fpvXfjg ' og nqcozog do%et zriv ntoumdCav izi nXavatfiivnv zjj aQxaCat 
dyoiyfj inl zo XQV^t^f^^^^QOv xal asfivozsQOv nazaazfjaaa^aL, nl 
%q6z8q6v ze %al alaxQOzeQOv KqoxCvov %alEvn6Xt,8og pXaatpnfiovv" 
zmv fj iSei. nQmzog dh xci;l zrjg viag wofimdCag zov z^onov Bnidei- 
^sv iv z(S KcDTidXa) , i£ ov zrjv aQxriv Xa^ovLSvot MivavSQ^g ze xcrl 
^iXtJiuov idQafULZovQyriaav. 2. svXa§rjg Ss a<p69Qa ysvofisvog zr^v 
aQxrjVj aXXoag Sh sv(pvT]gy zdfisv nQciza Sia KaXXiazQdzoy %al ^i^ 
Xtovldov rtaQ-Csi dQdftaza. di6 %al ia%(onzov avz6v 'AQiazoiwfiog zs 
xa^ 'AfisitffCag, zszQdBi Xiyovzsg avz6v ysyovivai, %azd zrjv naQOi- 
fiCav, dtg aXXoig novovvza. v<rzsQOv dh xal avz6g mmvCaazo. 
Z.disx^Qevaag Sh fidXiaza KXiatvi zm drjfucy(oy<p xckI yQatJfag naz* 
avzov zovg *Inniag, iv otg disXiyxsi avzov zag TiXondg xal z6 tv- 
Qavvmov, ov9sv6g Bh zmv a%svonomv zoXfti^aavzog z6 nQoaeonov 
avzov ansvdaai dt vtzsqPoX^^v (pofiov, azs dri zvQavvixov ovzog, 
firjdh fi^^v vno%QCvaa&aC zivog zoXfioivzog, di* savzov 6 'Aqiozo- 
(pdvrjg vnsnQCvazo, avzov zo nQoaconov fiCXzcp x^Caag, %al atziog 
avzm yiyovs triftCag nivzs zaXdvzoov, a vno toSv *Innisov %azs- 
di%aaih^, mg <prjaiv iv 'AxaQvsvaiv 

'Ey^S' i(p* fio ys z6 %iaQ rjv<pQdvd7jv Idoiv, 
zoCg nivzs zaXdvzoig otg KXicov iii^fisasv. 

4. Snix^QSvs 8h avz<p 6 'AQtazocpdvrjg, inetSrj ^svCag %az' avzov 
yQa(prjv s^szo, [%al] ozi iv SQafutzi avzov BapvXatvCoig StipaXe 
z<ov 'A^fjvaCmv zdg %XvjQCOzdg aQrdg naQOvzotv ^ivatv. 5. mg £c-> 
vov Sh avz6v iXsve naQoaov otfisvavtov <paatv elvatP6Stov dn6 
ACvdov, ot dl Alyivrltrjv, azoxai6»evot i% tov nXeCatov x^^vov 
zdg dt€tzQt§dg noteta^cu. avzobt, n %al izt i%i%trjto^ i%etae. ««-- 
zd ztvdg di, mg ozt 6 naz^Q avtov ^CXtnnog Aiytvrffnig. ,dnoXv^ 
^ijvat 9h avzov slnovza dazsC<og i% tov *Ofi7jQ0v tavta PKOIiEaOllEKA DE COMOEDIA. XLV 

Mi^TiiQ (ifivri u£ (prjai, xov ififiBvaiy ccvtaQ iymys 
omL oiS*' ov yuff nm rtg iov yovov avzoq aviyvm. 
6. dmsQOv Sh xai tqIxov Gv%oq)avT7j9'€lg dnitpvys, nal ovw (pa- 
vBQog Tuna&eofd^elg noJdxrig xaxtKQaxrjifB xov Kleavog, o&sv tprj- 
civ yyAvxog d' ifMvxov vno KXimvog 8ttx ina^ov inlexayMt ^17^' 
xai xa iiijg. 7. waai dl avxov evdontii^^cai avnotpdvxag xaror- 
Ivaavxa* oSg avotuxcsv 'qnidXovg iv 2kp7j^£vy iv otg fpriciv ,^01 
xovg naxiqag [avtmvl riyrov vvnxtoQ, xcel xovg ndnnovg dni- 
nviyov^*' 8. (uiXicxa dh inijvi&ri xal riyanijd^ vno x£v noXi- 
xmv CfpodQa^ insidrj did xmv avxov dffafidxmv sanovSacs ^ctfat 
T^v noXixsCav 'Jd^vaCmv ag iXsv&^iQa xi iaxt xal vn' ovSsvog 
xvqdvvov dovXayatyovikivrj y dXX' oxi drj(io%QaxCa iaxi xal iXsv' 
^SQog Sv 6 S^qftog oE^zsi scevxov. xovxov ow xdqw inrjvi^ xttl 
iaxstpavwd^ ^'aXXm xng iSQag iXaCag, og vsvofuatcci laoxifiog XQ^ 
a^ mstpdvm, slnmv ittsCva xd iv xotg BeetQdxoig nsqi tmv dxC' 
y4BV „Tov tsQOv xoQOv dC%aiov noXXa ;i;^(rta r^ noXsi avima- 
Qtavsiv.*'*' 

^SlvofuiaQri 9s dn' avxov^ insidrj Bvdo^ovy x6 (lixQOv x6 
AQiaxotpdvSiov,] 0. ovxm dh yiyovsv 17 fpiifirj xov noirjxov mg %ai 
nccQa IliQaaig diipisiv %al x6v fiaaiXia TLsQamv nvv^dvsaO^ai na^' 
onoxiQOtg slrj 6 7im(toidionoi6g. tpaai dh xal HXdxmva diowaCq} 
xm TVQdvvm povXrj^ivti, (la&stv xrjv 'Ad^vaCmv noXixsCav ni^iiffai 
xrlv 'AQiaxotpdvovg noiriaiv [xrjv %atd 2m%Qdtovg iv NstpiXaig 
TLaxrjyoQCav] nai av(i§ovXsvaai xd 9gd(uexa avxov danrj&ivxa (ia~ 
^siv (xvxmv trjv noXitsCav. 10. iysvsto 9s xal attiog irjXov totg 
vioig tuophinoig, Xiym dh ^iXi^^iovi xorl MsvdvdQtp. iffrj^Ca(iccxog 
yaQ ysvo(iivov ;to^9iytxov maxs (irj 6vo(iaaxi %m(iq}9siv xivaj xal 
xmv rOQriymv ovh avxsxovxmv nQog tb X^QVV^^^f ^^^ navtdna- 
aiv SnXsXomvCag trjg vXrjg tmv %m(Lmdimv dia xovxmv avtmv, at- 
tiov yaQ KmacodCag to a%mntsiv tivdg , iyQaips ^m(im8Cag tivdg] 
KmnaXoVy sv 9 sladyst tpd^OQttv xal dvayvmQta(i6v %ai taXXa 
ndvta a i^ijXmas MivavdQOg. 11. [ndXtv dl iitXsXotnotog xal 
tov xo^7^^^ "^^ HXovtov yQdtf>ag, slg t6 Stavanavsa^at td 
a%rjvt%d nQoamna %ai (istsa%svda9^at intyQaq^st x^Q^^j fp^syyo- 
(tsvog iv i%sCvotgj a %tti oQm^isv toifg viovg ovtmg intyQatpovtag 
irjXm 'AQtatotpdvoog.'] 12. sv tovtm 61 tm 6Qd(iatt avviatrjas ttp 
nXrj&st t6v vlov 'AQttQOtay %ai ovtm ^svrjXXa^s tbv pCov, naidag 
%ataXtnmv tQsCg, ^CXtnnov O(toaw(iov tm ndnntp xal Nt^oatQa- 
tov %ai 'AQttQOta, [6t' ov xa^ i6C6a^s t6v IlXovtov.] ttvhg 6h 6vo 
tpaaCy ^CXtnnov xal 'AQaQOta^ mv xal avt6g i^i/vrjad^rj 

Trjv yvvat%a 6h 
alaxvvo(tat tm t' ov tpQOvovvts nat^Cm^ 
tamg avtovg Xsymv, 

13. "EyQatffS 6h 6Qd(iata (i6^y mv dvttXiystat tiaaaQa mg 
ov% ovta avtov. iatt ah tccvta, TloCrjatg Navay6g Nrjaot iVtb- 
§og, a Tiv^s icpaaav slvai tov 'AQxCnnov. XLYI PROLEGOMENA D£ COMOEDU. 

14. *0 xflofitxog xoqhg avviaTrmsv i^ avSq^v xd^. v,alBtiuv 
flSff ano zrjg noXsa^g iJQXSto inl xo Q^saxoov^ Sta zrjg dQicxsQccg 
aiffCdog slaiQSiy si Sh mg dnb dyQOv, 6ta r^g Ssiidg^ iv xsxqu- 
ycivqi^axTif^i', dtpoqmv slg xovg vnoxQixdg. dvarmffovvxatv 9h 
xmv vnoyLQixtSv snxd%ig iaxQStpsxo 6 x^Q^^y nQoasxatv i<p' incc- 
xSQa^ [isori xov d^sdxQOv, i%aXsixo 8s xtp ysvsi xo xoiovxov ax^lJ^oc 
xrjg OQxrjasat g naQd^aaig^ *** o(uovvua) g xtp ysvsi, xo xqCxov [tatiQOVy 
xo %al nviyog, xixaQxov axQO<prj rj tpS^n, xo nsunxov inCQQrifia, 
x6 siixov dvxlaxQOtpog 7] dvxmSrj. xo %p8oy,ov avxsnCQQijfia, 

15. *Tno%Qixal *AQiaxo<pavovg KaXkCaxQaxog xal ^tUovCdrjgy 
di* <Sv idCSaans xd dQdftaxa savxov^ did akv ^iXavidov xd drj- 
fioxt%d, dtd Sl KaXXtaxQdx<n> xd ldta)xtxa, 

16. Iloaa (t^SQij %ai(io}$Cag. a\ nQoXoyog xo ftsxQi xrjg slaoSav 
xov xoQOv (iSQog. p. xoQt%bv x6 xov xoqov didop^svov p>sXog. y, insie^ 
odtov x6 y^sxa^v 8vo xoQt%mv usXwf, d', i^odog x6 inl tiXstXs- 
yofjLSvov xov xoQOv, sCQrjxat ds %al noaa [liQi] naQa^dasatg, rj Sl 
naQdpaatg xov xOQt%ov, XIII. 

®aMA TOT MAnirrpoT 

1. 'AQtaxotpdvrjg 6 %a)fio)$tonot6g ysvst [ihv T^v^Ad^rjvaLogj na- 
XQ6g dl ^pXCnnov, [irjxQ^g 6h ZrjvodcaQag, x6v Ss d^fiov Kvdoc- 
^rivatog, Tlavdtovldog tpvXrig, ndw Sl av svq>viQg %al dyx^vovg 
int xoaovxov iv vsa %otuSrj xy riXt%C<f. i^vdo%C[irjasv iv %a)[i,a)dCatgj 
dtg ov [lovov xovg '%ax ocvroy, dXXd xal xovg nQ6 avxov vneQa- 
QUt * [idXXov ds ov8h xoig intytyvo[iivotg naQ^^^sv vnSQ^oXrjVj dX- 
Xd xal xovxovg [isxd noXXov xov nsQtivxog naQrjXQ-sv. 2. ov%ovv 
dvsq)dvrj xtg vaxSQOv 'AQtaxocpdvst naQanXr^atog, Std xovxo xat 
naQa xoig §aa%dvotg avxotg d^tovxat i^av^iaxog, 3. dQd[iaxa dl 
xsaaaQa nQ^g xoig nsvxrpt>ovxa ysyQatpsv. anavxa sv[i>ovaiag %al 
xdQtxog 'Axxt%^g [isaxd, %at nsCbovxa xovg d%ovovxag &av[idSstv 
xs xckI %Q0xsiv. 4. ovxo) dh xov x^qg noXtxsCag av[i(piQOVxog inot- 
sixo Xoyov , d)g [irjSsva xmv inl xrjg XafinQag xvrng [irj9snoxs 
dnoaxiad^at xov a%conxstv, sl ddi%ovvxog ^ad^sxo. od^sv %al xrjv 
naQQrjaCav avxov dsdtizsg ot xotoikot [isxQlovg acpdg avxovg naQ^ 
sixov dsl %al x^ Si^fiq) XvatxsXovvxag, 5. iaxs 61 xQsig vtovg, 
^tXCnnov , Nt%6axQaxov %al 'AQaQOxa. dnod^avovxa 6h ovro» nxd- 
xatv ixC^i^qasv iv intVQd^maxt rjQO^sXsysCq) 

At XdQtxsg xs[isvos xt Xafisiv onsQ ovxl nsastxat 
^rjxovaat 'ilfvxriv svqov 'AQtaxo(pdvovg. 

6. 'I6XSOV ori %a)[iq)8Ca i^X^^d^rj dn6 xov iv %(io[i.atg adsad^cu 
xdg %a)[iq)dCag (%(6[iag Sh i%dXovv oC naXatol xovg cxsva)novg) rj 
dn6 xov iv xaig %a)[idasat xov dtovvaov nQoixov intvorj&ijvat 
xavxaaC, ^ naQa x6 %m[ia- o vnvog. 7. (pacl yaQ d)g nQO xov Kl 
I 

-;T PROLEGOMENA DE COMOEDIA. XLVIl 

ivffsd-ijvm tovs yKOfiiTiovg noirjzag ccdiyiovfisvoL xivBg vno rivcov 
tttpavmg fjQXOvto sv vv%xl ini tovg tav dditiovvKov GtBvmnovg^ 
§omvT€g , 6 Ssiva admioL %aiqsi %al ztt %al Ttt nQattsi, d^stov ovttov 
xal vofJLtov nal tovtatv Xsyofisvatv ot avvsidotsg iavtotg tavta, 
adqpQoveg iyCvovto tov Xomov, 8. insl ovv aQiata tovto ixov 
idoitSL xal T^ nohtsCct avvoLOOv, ats trjg usv dditiiag ivtsvd^sv 
navtdnaaiv dvaiQOVfisvTjg , $L%aioavv7ig ds dvtstaayofisvrjg xal 
TQonoiv XQTiat^v, itdx^rjaav inl tovto ol xa>|u.txoI noirjtuL, iv 
fisQSi naidLag aTKOfifiatd ts tdiv ddmovvtoiv %al didaxrjv (ov 
nQoarj^KSv iQyaiofisvoi. ^Sovto Ss KoofKpSCaL iv totg dLOwaLa%OLg 
iaQOg &Qa. XIV. 

ANTinATPOT GEZZAAONIKESIE EIL API- 

ETOOANHN. 

BC^XoL 'jQLatotpdvsvg y ^sCog novog, aloLv 'AxaQvsvg 
%Laa6g inl x^osq^^v novXvg ^asLas Tiofnjv. 

rivCd' Saov jdLOvvaov ix^L asXCg, ola 8s fiv&OL 
i^X^^''^ fpoBsQ^v nXrjd^OfisvoL j^ap^Toiv. 

cS Ttal &'vfi6v aQLats, ^al *EXXd$og "^d^saLv laa 
TicofiLTis xal atv^ag a^La %al ysXdaag. XV. 
AIOASIPOT. 

'EnLtvfi^iov, 

GsLog 'AQiatotpdvsvg vn' ifiol vsnvg, st tLva ttstvO^ 
yiaifALiiov , dQXocCrjg fivdfia x<>9oataaCijg. APrSTO*ANOYS 

A X A P N H S, ARISTOPH. I. Tji TOT JPAMATOi: nP02JSlIIA 

dlKAIOnOAIX 

KHPTS. 

AMOIQEOZ. 

nPE2BEI£ ''Adifivalonv na(ftt paaLkimg ^'xoitc^. 

y?ETJAPTABA2. 

QESIPOS. 

XOPOE AXAPNEStJ^. 

FTNH JtKaimohSog, 

QTrATHP AMMOTtoXidog. 

KHOISOOSIN 

ETPiniJHS. 

AAMAXOZ. 

MEFAPETZ. 

KOPA &vyaTiQe tov Msyaifing, 

2TKO0ANTHX 

BOISITOZ. 

NIKAPXOS. 

BEPAHSIN Aafia%(w. 

FESiproi:. 

HAPANTMOOJS. 
ArrEAOI. TnoeESEiu. 
I. 

EKTtlriatcc ig)i<SrfiHev ^A^T^vTjaiv iv xtp tpaviq^^ viaQi* tjv 
nokeiumoiovvtag xovg ^rjf^oqag %al nqofpavmg xov drjfiov i^oTta- 
xavrag ^ixaiojtoUg xig xmv avxov^av i^eXiyxcov naqeiaayexau 
xovxov di 6ia xivog^ ^Afig^i&iov xaXoviiivoVy aTtetdafiivov ticcx* 
idlav xoTg AaxaxSiVj AxaQVMol yiqovxeg 7Ci7fva(iivoi xo nqay^ta 
nQoaigxovxai dicaKOvxeg iv %oqov axrjfiatf nal fuxa xavxa ^v-^ 
ovxa xov AMaionoXiv bgcivxsg^ mg ianeiaiiivov xoig noXsfitma^ 
xoig xaxal&iaetv bqfiaaiv. b dh vnoaxofMvog vnig ini^fjvov x^ 
xeqmlriy l%o>v anoXoyi^aaa^ai^ i<p' &x^ , av (in nelarj xa dlnaia 
Xiymv^ xov xqaxriXov anononriaeaQ^av^ iX&av (og EvQinidrjv al^ 
xel nxfo%iKriy axoXr^v, xal axoXia&elg xoig Th^Xitpov ^aTidfiaai. 
naqapdet xbv i%eivov Xoyov^ ovx axaqixtog xa^anxoiievog IleQi-' 
xXiovg negl xov MeyaqiHOv '^(plafiaxog, naQo^v^ivx(ov di xt- 
vtov i^ avrcav inl x^ doTtetv avvrjyoQetv xotg noXefitotg^ elxu 
iniq>eQO(iiva)v ^ ivtaxaiiivcnv de hiqtov &g xa dUata avxov elqri- 
xoTog, tntfpavelg Adfiaxog ^OQv§etv netqaxat, elxa yevofiivov 
dteXyivafiov xarevexd^etg b x^Q^S anoXvet xbv At%at6noXtv xoi 
nqbg xovg dtnaaxag dtaXiyexat ne^t xrjg xov notrj[tov aQerrjg ymI 
aXXcov xtvmv. rov 6h At%aton6Xt6og ayovxog xa'^' iavxbv el(^' 
vr^v rb (ihv ngmov Meyaqtnog rtg Tcaidla iavrov SteaTtevaafAiva 
eig xotQiSta fpiqiov iv aditKip nqdatfna naqayivstat * fura rovrov 
i% Botan^v iteqog iyriXetg re otat navrodanav OQvi&cav ybvov 
ivart&ifuvog etg rrfv ayoqdv. olg intcpavivrcav rtvciv avnocpav- 
r&v avXXap6(ievog rtvd i^ avr^v 6 AtKatonoXtg nal fidXXfov eig 
aaTtxoVj rovxov to9 Botm^ avriq)oqxov i^dyetv i% rmv Idd^ivav 
na^faSiicaatj iial nQoaayovrcov avrcp nXetovcov %ai deofiivav (le- 
radovvat xmv anoviSciv , xadvneQrig)avet, naQotxovvrog 6e avnp 
AaiiMxov, xal ivearr^xviag rrjg rmv Xomv ioQr^^g^ rovxov fihv 
ayyeXog naQa xmv axQaxrjymv i^Kcav yieXevet i^eX&^vxa fiexd xmv 
mtXcov xag ela^oXdg rriQelv rov 6h Atxat6noXtv naQa rov Ato- 

1* xnoeEUEix VV60V tov leQicDQ tig Hakmv iid detfcvov lqj(jBtcct. %ai (ler^ oXlyov 
fih/ tQavfiatlag nal nanAg aitaXXaxrtav htavr^^^H^ o de Ai" 
KaLOTtoXig dedeutvriKmg nal (le^ exalqag avaXvoov. x6 Se dQccfia 
Tcov £i; (fg>6dQa 7te7totri(iiv<ov ^ Kal i% navxog xqorcov xriv el^i^vrjv 
TCQOKaXovfievov. iScia%^ ijtlEv^di^fiov aqypvxog ivArpfaioiQ 
8ia KaXXtCxQaxov • xal TtQCkog rjv • devxeQog KQaxivog Xeifia- 
^Ofiivoig. ov (Sd^ovxai. XQtxog EvnoXig NovfiijvCacg. II. 
APIUTOOANOTU rPAMMATIKOT. 

^EMnXriolag ov^frjg TCaQayLvovxai xiveg 

7tQic§ecg TtaQcc IleQiSmv %al TtaQa ^LxdXKOvg Ttdlcv^ 

otfiev (SxQaxtav ayovxeg , ot 6e %QV(Stov • 

^caQa xmv AanedaifiovCcw xe fnexa xovxovg xivhg 

CTtovdag (piQOvxeg^ ovg ^A%aQvetg oinSafimg 

etatSav, aXX^ i^i§aXov^ cov iiad^aTtxexac 

0KXrjQmg 6 Ttocrjrrjg. [avxo xo 'iffriq^iafjid xe 

MeyaQcoiov tKavmg (prfii^ %al xov IIeQc%Xia 

ovK xcSv AaTidvoDV xmvde Jtdvxcov aXxiov^ 

iSTtovSdg Xv(Siv xe x&v icpecxmmv xaxcot/.] AXAPNHS. JIK. "OdcL 8ii didriyiuu r^v iyLavtov xaQdCav^ 
iJ0d7iv dh fiaki , Tcavv ys fiaka , tittaQa • 
Sd' (oSvvT^d^Vj tl^aiinoxo^toyaQyaQa. 
q)iQ' aSo ' tCS^ ijad^v a^iov xatQTidovog ; 
iyaS* iq)' pyB to xiaQ svfpQavd^v ISdv, 5 

tots Jcivts takavtoig olg KXicov i^i^iusiJsv. 
tav%^* fhg iyavd^riv , xal q)LX£ tovg [jcjciag 
dta tovto tovQyov • al^tov yaQ ^EXkaSi. 
aAA' dSvvri%^v stSQOv av tQayfpSuxov^ 
ots Sri ^xsxT^vfj 7CQo6Sox(ov tov Ai6%vXov^ 10 

6 d' avsvTCSv s^6ay* , cJ ®ioyvt^ tov xoQov. 
X(S,s tovt^ i6SL0i liov Soxstg tr^v xaQSiav ; 
akk^ StsQov T]0%riv^ rjvix* inl Mo^xp Tcotl 
^sl^id^sog sl6rjld'* a^oiisvog BotcitLOv. 
tritsg S' aTcid^avov xal SisdtQaq^riv iSciv^ 16 

ots Srl TCc^ixvtl^s XatQtg ijcl tov oq&lov. 
aXX* ovSsjcdjcot* il^ otov*y(o QVTCtoiiat 
ovtc^g iSijx^''^ ^^0 xoviag tag 6q>Qvg 
(og vvv^ onot oviSr/g xvQiag ixxXrj^iag 
icod^w^g iQfiiiog ri jcvvl^ avtr^i- 20 

ot S' iv ayoQq, XaXov6i^ xavca xal xdtca 
to 6xotviov (psvyov6L to (isiiiktciiiiivov • 
ot;^' ot nQvtdvstg rjxov6tv , aAA' acoQiav 
fixovt sgy slta S* d^tiovvtai 7C(Sg Soxstg 
iX&ovtsg dXXi]koi6t nsQl TCQcitov ^vXov^ 26 6 AXAPNHZ, 

a^Qooi xataQQSOVteg' bIqi^vti d' ojicog 

i0zai 7CQottii(0(S* ovdiv • cJ nokig noXvg. 

iym d' asl TCQcitL^tog slg ixxXriefiav 

vo(St(Sv xdd^Ti^aL • xat* ijtaidav cJ ^iovog^ 

otiv&^ xixriva^ dxoQdvviDikat,^ TciQdofiai^ 30 

aTtOQfS^ yQaqxo^ %aQatlXXo{Lav ^ Xoyi^Ofiai^ 

anofiXiTtcov slg tbv ayQOV^ slQT^vrjg iQtSv^ 

6tvy<Sv iihv aiStv^ tov d' i^iov 8i\iL0V Ttod^^ov^ 
og ovSsjtfonot slnsv^ av^^Qaxag ytQico^ 

ovx o^og^ ovx iXaiov^ ovS^ tjdst nQlio^ 36 

akX^ avtbg itpsQS ndvta x^o nQiov dn^^v. 

vvv ovv dts%vfSg ijxo) 3taQs6xsva6fiivog 

fioav^ vJtoxQOvsiv^ kovSoQstv tovg ^tOQag^ 

idv tig akko nXriv %sqI slQ^^jvrjg Xiyrj. 

aAA' o[ TtQvtdvsig yaQ ovtoil fLsdrljifiQtvoi. 40 

ovx riyoQSVov ; tovt* ixstv^ ovym^ksyov 

slg trjv TtQOsSQiav nag dvrjQ mati^stat. 

KHP. ndQit slg tb nQo^d^sv^ 

ndQid'* , (og av ivtbg T^ts tov xa^dQfuxxog. 

AM^.rjSrjttgslns; KHP. tig dyoQSvstv fiovXstav^ 45 

AM^. iyd. KHP. tig &v ; AMO. 'Aiupi&sog. KHP. ovx 

av^Qcanog; AM^. ov^ 

aAA' d^dvatog. 6 yaQ ^A^i^sog ^r^iLritQog f^v 

xal TQintoXiyLOV • tovtov Sh Ksksbg yiyvstac • 

yaiist Sh KsXsbg QavvaQitrjv trfi^v iit/i^v^ 

i^ ^g Avxtvog iyivst* • ix tovtov S* iy(b 50 

dd^dvatog sl(i* • ifiol S* initQs^av ot d^sol 

anovSdg noist^d^at n^bg AaxsSatfMviovg /xot/c}. 

dkk* d&dvatog cSv, avSQsg^ iipoSi ovx i%(0' 

ov yaQ StS6a6iv ot nQvtdvstg. KHP. ot to%6tai. 

AM^. (o TQLnt6Xsfis xal Ksksi^ nsQioilfsad^i (is ; 56 

z/JlfL. (ovSQsg nQVtdvsig^ dStxstts tr^v ixxkri^iav AXAPNHZ. 7 

tov &v8q* aTtdyovxeg^ o^ug rniiXv y^^bXb 
6xov8ag noi,riiSai xal XQBiid6ai rdg d^nCdag. 

KHP. xd^6o atya. ^IK. [id roi/ Idnokla) ^ym (ikv ov. 
^i/ fi^ tcbqI BiQ^qvTig yB 7tQv%avBv6rixi fiOi. 60 

KHP. ot iCQitffiBig ol icaQd ^acikfjoq, 

^IK. xoiov fia6tkimg\ axd^Ofuu ^yd nQi6^B6Lv 
xal xolg xam^L xolg x* dka^ovBViia6tv. 

KHP. 6iya. ^IK. pafiaidJ^y (Sxpdxava^ xov 6%ri{Uxtog. 

HP. iiciiv^ald'* rjfidg (og §a6ikia xbv fiiyav^ 65 

fu6^6v (piQovxag dvo iQaxfidg xrig fi(iiQag 
in Evd^fiivovg aQxovxog' ^dlK. oCfLOi xmv 

dQaxii(3v. 

nP. xal drix* ixQvx6iiB6^a did Kav6xQCmv 
TCBdimv odocTckavovvxBg i^xrjfvrnLivoi^ 
i(p* aQiiafux^(Sv [laXd^axdg xaxaxBifiBvoi^ 70 

dnolXv(ievoi. ^IK. 6(p68Qa x&q' i^cotofi^qv iy(o 
naQd xrjv inal^iv iv (poQvxm xaxaxBiiiBvog. 

nP. isvii^fisvoL dh «Qog fiiav inivo(iBv 

il^ vaXtvmv ixn(oiuix(BV xal XQv6id(ov 

axQax(yv olv(yv rjdvv. ^IK. d KQavad n6Xig^ 75 

OQ* abt^dvBc xov xaxdyBk(ov X(ov nQi6§B(ov\ 

nP. ot fiaQficcQoc yaQ avdQag rjyovvxccc fiovovg 

xovg nXBt6xa dwafiivovg tpayBlv xb xal ntBtv. 

j^IK. f^iutg 8h Xtaxaaxdg yB xai xaxanvyovag. 

nP. ixBc xsxaQXip d' Big xd fia6iXBv TJXd^ogiBV * 80 

dXX* Big dnonaxov ^bxo^ 6XQaxtdv Xafiiivj 
x&xBisv 6xx(o [ifqvccg inl XQv6(0v oqcSv. 

^IK. n66ov 8h xov nQ(oxx6v xq6vov iwrjyaysv ; 

77P. r^ nav6BXifvm- xax* dnrjX^ei^ olxa8B. 

sW S^ivif^^ naQBxi^et d"* r^Uv oXovg 85 

ix xQvfidvov povg. ^IK. xal xig sl8s ndnoxs 
povgxQcfiavixag; x(ov dXaiavsviidxmv. ' 8 AXAFNHZ, 

nP. otal val (la /iC Sqvlv tQmXafSiov KXscovv(iov 
TtaQed-fjxsv ii(itv • ovoiia S' ^v avt^ (pdva^. 

jdlK. ravr' aQ* iipsvdxcieg Ov^ Svo dgax^ag fpiQOV. 90 

TIP. xal vvv ayovtsg ijxoiisv WsvSaQra^av^ 

rov fiafSvXiog oq^^kpLOV. ^IK. ixxoiffsiiys 
xoQal^ Tcard^ag rov rs (Sov rov %QifSfis(og. 

KHP. 6 pa0tXi(og otpd^alfLog. ^dlK (Dva^^HQdxksLg' 

ycQog rcSvd^smv^ av&Q(07CSy vav(pQaxrov ^kinsig^ 
iq xsqI axQav xdiimcov vsci6otxov 6xoitsZg ; 96 
a6xc3(i* ixsig %ov icsqI rov o^pd^aliiov xdrcn. 

UP. ays Srj (fv , pa6iksvg arra 6^ axinsii^sv (pQd6ov 
ki^ovr' *Ad^va£oiatv^ (S WsvSaQrdfia. 

WET. laQrafidv i^aQl^ag dni666va 6drQa. 100 

UP. ivvrixa^'* o kiyst; ^IK (id rov ^AnoXkco *yA 

(ihv ov. 

UP. TcifiilfStv ^a^ikia (pri^lv vfitv xQv6iov. 

kiys Sfj 6v (ist^ov xal 6a(p(3g ro XQV^J^ov. 

WET. ov A^^t xQ^^^o^ ^^'^'^OTCQoxr* 'Idov^ av. 

jdlK otfLOtxaxoSaiiucDVy(Dg6ag)(3g. HP. ri Sal Xiyst; 

/JIK o rt ; ^^'^'^OTCQcixrovg rovg *Idovag Xiysi^ 106 

sl %qo6Sox(56l xQ^^^^ov ix rmv fiaQpdQmv. 

HP. ovx 5 dkk' dxdvag oSs ys XQv6iov kiysi. 

jdlK Tcoiag d^dvag ; 6v (ikv dka^dv sl iiiyag. 

«AA* aTCtd'* ' iy(o Sh fia6avt(3 rovrov (lovog. 110 
ays Sfj 6v (pQd6ov ifiol 6a(p(Sg XQog rovrovi^ 
Iva fi/ri 6s pdtlfO) fidiiiia IkcQStavtxov * 
Pa6tlsvg 6 fiiyag rjfitv dicoTciiiifSt xQv6iov; — 
aXXcag aQ^ iJ^aTcard^s&^ vno rSv 7CQi6pscov; — 
*EXXr[vtx6v y* i7civsv6av avSQsg ovtoti^ 115 

xovx i6%^ OTC(og ovx sl6\v iv^ivS^ avto^sv. 
xal totv (ihv svvovxotv tbv stsQov tovtovl 
iypS* og i6tty KXst6%ivrig 6 UtfivQtiov. AXAPNHH, ii 

O d^£Qll6p0vk0V TtQCDXtOV i^VQTJllSVe^ 

tOLOvds tf ' , (S TtCd^XB^ tov TtciycDv^ BXCOV J20 

evvovxog rjfitv '^kd^sg iaxevaOfiivog ; 

oSl dh tCg Tcot' ictCv ; ov Srjzov UtQdtciv; 
KHP. aCya^ xdd^L^e. 

tbv pa6LXi(Dg 6g)&aX(idv ^ fiovkij xaXst 

elg to TtQvtavetov. jdlK. tavta d^r' ovx ayxovrj ; 

xanBLt iy(b (J^r' iv&aSl dtQayyBVO^t ; 126 

tovg Sb ^bvC^blv ovSexotiy' t0%BL d^Qa. 

dkk^ iQyd^o^iaCtL Sblvov iQyov xal fiiya. 

dkX' 'Afiq)C&B6g (Wl nov 'otLV ; AMO. ovtodlTtdQa. 
^IK. ifiol (Sv tavta6l kaficov 6xt(o SQaxfidg 130 

6JtovSdg TtoCrjaaL XQog AaxBSatiiovCovg ii6v(p 

xal tot6L ytatSCoL^L xal tfj TtkdttSL * 

VliBtg Sb TtQBO^BVB^^B Xol XBX1]VatB. 

KHP. 7tQ06Ct(Q ©icDQog 6 TtaQa UttdXxovg. &E!^. oSC. 
^IK. BtBQog dkai(DV ovtog Bl6x7iQVttBtaL. 135 

®E^. xQOvov fihv ovx av '^fiBv iv ®QCfxj^ TtoXvv^ 
/dlK. fia jdC^ ovx dv^ bI (iL6d^6v yB ftij 'g)BQBg nokvv. 
0E£l> bI ftq xativL^^B xt6vL tr^v @qo^xyiv oXrjv^ 

xal tovg TtotapLOvg iitri^ vit avtov rov xpovoi/, 

or' ivd^aSl ©ioyvig ^^ymvC^Bto. 140 

tovtov (iBtd ULtdXxovg ixLVOV tov xQovov • 

xdl Srita (pLXad^jqvaLog r^v vjtBQ(pv(Sg, 

viicSv t iQa6tr\g r^v dhf{%r{g^ &6tB xal 

iv tot6L toCxoLg iyQa(p' , ^AQ^vatOL xakoC. 

S' vUg^ ov ^Ad^rjvatov ijtBJtOLi^fiBd^ay 145 

ijQa (paystv dXkavtag ig ^ATtatovQCav^ 

xal tov natBQ^ r^vtLfi^lsL fior^^Btv trj jtdtQcc • 

6 d' S^o6B ^TtivSov fiori&i]6BLV 5 l^aii/ 

6tQatLdv to^avtrjv m6t^ ^A^r^vaCovg iQBtv^ 

060V tO XQW^ TtaQV^TtCOV 7tQ06BQXBtaL. 160 10 dXAPNHZ, 

^IK. xdxLiSt* aTtoXoi^v^ etxL tovxGiv nel^^o^uu 
CDv sljtag ivtavd^ot 6v , nkriv t(ov TtaQvoxmv. 

BESl, xal vvv otcbq iiaxviicitatov &Qax(Sv idvog 

ix€(ifsv viilv. ^IK. tovto (liv y ijSri 6aq)ig. 

KHP. ol ®Qqixsg tts Ssvq^ , ovg ®iajQog rjyaysv. 155 

^IK. tovtl tiiiStv to xaxov ; @ESl. '06o(idvtci)v 6tQat6g. 

/dlK. noiayv 'Odo[iavtmv ; sl^i [iol^ tovtlti^^v; 
tig t<Sv ^Odoiidvtcav to itiog aTtotsd^Qiaxsv; 

®ESl. tovtotg idv ttg Svo dQax^dg yii6^ov didm^ 

xata7tsktd6ovtat tij^ BotcDtiav okriv. 160 

/JIK. tOL68l Svo dQax^g tolg aTtstl^coXri^ivoLg; 
V7C06tivoi iiivtav 6 d^Qavitrjg ksdgy 
6 6cD6i7tokLg. otiioL tdkag^ ajtokkv^aL^ 
vjto t(Sv 'OSondvtcDV td 6x6QoSa noQd^ovfisvog. 
ov xatafiakstts td 6x6qoS' ; ®ESl. © iiox^qI tfv, 

OV ^ TtQO^SL tOVtOL6LV i6xoQoSL6fiivoLg ; 166 

JIK tavtl TtSQLsiSsd'' OL TtQvtdvsLg 7td6xovtd fis 

iv tfj TtatQiSL xal tavd'* vit dvSQ(ov fiaQpdQov; 
dkk* aTtayoQSvcD firi noLstv ixxkrj^iav 
totg ®Q(x^l xsqI (iL^d^ov • kiycD d' vfitv ow 170 
SL06ri(iia '6tl xa\ ^avlg pifikrjxi ft£. 

KHP. tovg ®Qaxag ditLivaL , TtaQStvaL S' sig svrjv. 
ot yaQ itQVtdvsLg kvov6L tr^v ixxkrj6iav. 

/IIK. otfioL tdkag^ fivttcotov o6ov dxciks6a. 

dkV ix AaxsSaifiovog yaQ 'Afig)i^sog oSi. 175 

X^tQ^ ^AyLfpiO^ss. AMO. (iiJTtG) ys^ TtQiv y Sv 6t(S 

tQixcDv 
SstydQ lis (pevyovt ix(pvystv ^AxoQviag. 

jdlK. ti S* i6tLv; AMO. iyto (isv Ssvq6 6ol 6ifovS(xg 

(piQcav 
i6nevSov' oC S' S6(pQOvto jtQS6fivtai tLvsg 
*AxaQVLXoi^ 6tLittol ysQovtsg^ XQivLVOL^ 180 AXAPNH2, 11 

arBQaiLOva^^ MaQa^(OvoyLd%ai ^ (SfpsvSdfiVLVOt. 
ijcsix* avixQayov ndvrsg^ (o (ii^aQcirarSj 
(Sjtovtag q>iQBvg^ r&v d(i7tiXav r€r(irj(iiv(DV ; 
xag tovg tQifi(ov(xg ^rjvsXiyovro twv k£^(QV * 
iy(o 8* i(pevy(yv' ot8* iSi(Oxov xdp6(ov. 185 

^IK. oC 8* ovv podvtcDV ' dXXdtdg(SJtovSdgg>iQ£ig; 

AM^. iy(Dyiq)rifii^ tQla ye tavtl ysv^iata. 

avtai [liv el6i nevtirBig. yev(fav Xaficiv. 

JIK. aipot. AM9. ti i6tLV ; AIK. ovx dQi6xov6iv 

ft , oti 
o^ovm nittrig Tud TtaQa^xev^g ve(Sv. 190 

AM0. 6v d' dXXd ta^Sl tdg Sexiteig yevCai kafidv. 

AIK. o^ov6l %avtaL 7tQi6fie(Dv ig tdg jtoketg 

o^vtatov^ SosteQ SvatQifi^^g t(3v l^v(iiid%(ov. 

AM0. dXV (xvtatl 6itovSal tQiaxovtovtiSeg 

xatd y^v te xcd %rdXattav. ^IK. (oAtovv6iM^ 195 
avtai fikv o^ov^^ dfifiQO^iag xal vixtaQog^ 
xal fir^ ^mtrjQetv 6i,tC '^(leQdv tQV(3v^ 
xdvtp6t6ficcttXiyov6iy fiatv' oxri d^iXevg. 
ravrag Si%0(iaL xal 6nivSoiicu xdxnio^i,^ 
%cdQeiv xekev(ov nokXd tovg 'A%aQviag • 200 

iya Sh nokifiov xal xaxSv dnallayelg 
a|ci td xat dyQOvg el6v(ov jdvovv6va. 

AM0. iy(o Sh (pevJ^ov(iai ye tovg *A%aQviag. 

XOP. fgSe Ttag enov^ Sioxe^ xal tov avSQa nw%dvov 
tcSv oSovnoQov dndvtan/' tfj noket ydQ al^iov 205 
^vXXc^etv tov avSga tovtov. dkkd fiov firivv6atey 
et tig olS* onov titQantai yrjg 6 tdg 6novSdg 

(piQcav. 
" iKxi(pevy\ ot%erat (pQovSog. otnov tdXag t(5v 

it(ov t(ov ifuSv 210 
204—218. = 219—233. 12 AXAPNHS, 

ovx av iic^ ifi^^g ys vsottitog^ or' iym q>SQG>v av— 

&QaxfDv q>o^Cov 
7pcoXov%owOavkXfp tQi%mv^ (Sds g^avkog av 6 215 
6ycovdoq)6Qog ovtog vn i(wv tots StGwo^svog 
iJ^iqyvysv ovd^ av iXaq)QoSg av aTtSTcXi^ato, 
vvv d' iTtstdrl iStsQQov ^dij rovftoi/ avti^xvij^iov 
xal TcaXaL^ AaxQatsidrj to 6xiXog fiaQvvstac^ 230 
ot%s%ai. SimxtiogSi' [i'^ yaQ iy%dvoi ycoth 
(iriSi 7CSQ yiQOVtag ovtag ixq>vymv *A%aQviag. 
SotLgy d Zsv natSQ xal %rsoC^ tol6vv i^d^Qotetv 

iansCnatOj 225 

ol^i %aQ^ iyjyv icoXs^og i%^oSo%og av^stac tcSv 

i(imv %(OQiGyv * 
xovx avi^0o jcqIv av 6%oZvog avtol6LV avts(i7Cay(S 
o^vg , oSvvrjQog , * * * ♦ ijcCx(oxog , iva 231 

(ii]jtots %at(S6vv iti tag ift^g afbJciXovg. 
dXXa Sst tv^stv tbv avSQa xal ^XiTCSiv BaXXi^vaSs 
xal Sidxsiv yriv %q6 y^g^ Scog dv svQsd^g jcoti* 235 
&g iy(0 fidXXcav ixstvov ovx dv ifMcX^giirjv XC^ovg. 

/IIK. sv(priiistts^ sv(pijfistts. 

XOP. 6tya7Cag. rixov6at\ avSQsg^ aQat^g swprnUag^y 
ovtog avtog i6ttv ov fiyrotJfiav. dXXd Ssvqo %dg 
ixTtoSdv &v6(ov yaQ dvriQ^ (og ioix\ i^iQ%stac. 

JIK. sv(priiistts ^ svq>ri(istts. 241 

TCQoW'* ig to uq66^sv oXCyov ri xavr^^poQog' 
6 Savd^Cag tov g>aXX6v 6q&6v 6trj6dt(o. 
xatdd^ov t6 xavovVj (o d^yatSQ^ Zv^ djtaQl^ciyLsd^a. 

®Tr. (o (iritSQ , dvdSog Ssvqo tr^v itvi^Qv6LV^ 245 

Zv' itvog xata%i(o tovXaf^Qog toviovC. 

jdlK. xal iirjv xckAoi/ y* l6t ' (o jdi6vv6s Si^TCotcc^ 
xs%aQL6iiiv(og 6ot tijvSs t^v TCoyLnrjv iiih 
jti^il>avta xal %^6avta fistd t(ov olxst(ov AXAPNHZ, 13 

ayayBtvtvxriQfSgtanax^ayQovg/JLOvvOta^ 250 
6tQatLdg axaklax^dvta • tag 67tovdag de fboi 
xaXmg ^vvsvsyxstv tag tQcaxovtovttSag. 
ay j fS %^yatEQ , onmg to xavovv xalrj 7iak(Sg 
ot^sig^ pie7tov6advpLPQoq)dyov. <og ^xaQiog 
o6tig 6* OTtvfSSL^ xdxjtoti^6staL yakdg 265 

0OV [iridiv ^ttov fidstv^ ijtstddv OQd-Qog ^J. 
nQO^atvs^ xdv tS%Xci q^vkdttsod^at 0g)68Qa 
fii/ ttg Xad^civ 6ov stSQttQdyt] td %QV(Sla. 

^IK. m Sav^ia, <f(ppv d^ i6tlv OQ^og ixtsog 

6 fpakXog iJ^OTtiAJd^s v^g xavi^ipoQOV * 260 

iyw d' dxokov^mv a6oiiat to tpaXktxov * 

0v8\m yvvat^ d^siS (i* d%6 tov tiyovg. TtQopa. 

OaXrig^ itatQS Bax%tov^ 

l^vyx&fis^ vwttoicsQinkdvri- 

ts^ liot%i^ nai8sQa6td^ 265 

£Xt(p 6* hst %Q06st7tov ig 

tov 8fjfiov ild^fAv a6fisvog^ 

6jcov8dg vcotri^dfbsvog i^v- 

r{5, TtQayfJtdtcov ts xal (ia%i5v 

xal Aa^%(Dv dnakkaystg. 270 

nokktp ydQ i6%* ijStov^ (S ^akrjg Oak^^g^ 

xkiittov6av svQovd'^ (OQtx^^v vkriq^oQOV^ 

tr^v IkQV[io8(jiQ(w 0Q^ttav ix tov Oskki(og^ 

^6riv kafiovt , aQavta^ xata- 

fiakovta x(xxaytyaQti6at. 275 

Oakrig Oakrig^ 

idv fisd'* ^(MDV ^vfiTtirjgj ix XQatTtdkrig 

Sca^sv slQTJvrig ^0(p^6stg tQvpkiov - 

ri 8* d6%lg iv t^ (pstl^dka xQSiM^6stat. 

XOP. ovtog avtog i6ttv ^ ovtog. 280 

pdkks pdkks pdkks pdkks^ 14 AXAPNHZ. 

nata jc&g xov aiaQov. 

ov fiakstgj ov fialelg; 
/IIK. 'HQaxXstg^ tovtltiiort; trjv xvtQav avvtQirpstB. 
XOP, as [ilv ovv xatalsvooiisv ^ cJ fuaQa xsq>aXij. 285 
JIK. avtl Ttoiag altiag , ^%aQvmv ysQcUtatoi ; 
XOP. tovt iQmt^g ; avai6%vvtog sl xal pdsXvQog^ 

d TCQoSota tfjg TtatQiSog^ o6ttg fnimv (lovog 290 

(S7CSL0d[isvog slta dvva^a^ iCQog ^ft' ajto^kinsiv. 
jdlK. avtl d' (ov iiJjtst(Sdiii]v axov6at\ akV dxov6ats. 
XOP. oov y dxovtSmfisv ; dnoXet* xatd 6s %(6(fo[i6v tolg 

kid^otg. 296 

JIK. liridaiMog^ TtQlv av y dxovafijt' • aAA' dvdtf^s^d'^ 

(oyced^oi. 
XOP. ovx dva(S%i](to[iat^ fti^cJi kiys fio^ 6v koyov • 

mg iisiii07ixd ds KXicovog itt yb&kkov^ ov 306 

xatatsiicS totatv t7C7tsv6t xattviiata. 

6ov d' iyca Xoyovg Xiyovtog ovx dxov^ofiat fia- 

ocQOvg^ 

o0ttg i(S7tsitS(o Adx(B0tv, dXXd tt[L0!)Qij(fO[iat. 
/IIK. (oyccd^oi^ tovg [ihv Adxmvag ixTCoddv iddats^ 305 

t(Sv d* iiMov 67tov8(5v dxovoat , sl xaXmg i6%sir- 

6dyb7fv. 
XOP» 7C(3g di y dv xaXmg kiyotg av^ sCjcsq i67tsi6ai y ajca^ 

ol6tv ovts pa^fiog ovts 7ci6ttg ovd'* OQxog (livst ; 
JIK. old* iy(o xaLtovgAdx&vag^ olg ayav iyxsifisd^a^ 309 

ov% aTcdvtcDV ovtag ijftfi/ altiovg t(Sv TCQayiidtcov. 
XOP. ov% ccTcdvtCDV^ (o navovQys ; tavta 8ii toXiiag kiystv 

ilMpavSg ijdfi TCQog '^[iag ; slt* iyd 6ov (psi^oiiat ; 
AIK. ov% aTcdvtmv ov% mcdvtG^v' dkk^ iym kiycnv bSl 

Tcokk^ av djco(piivat(i* iicsivovg i6^' a xddtxov- 

[iivovg. 
284— 301.= 335— 346. 4XAPNHX 15 

XOP. tovto tovTCos Saivov tJSti xal taQcc^txdQStov^ 315 

&i Hv toki^ri^Big vtcIq tc5v TCoXsgiicjv rnitv leyetv. 
/IIK, x&v ye iiii Aelo SCxata^ (irjSh t^ nXti^ei Soxai, 

VTchQ iniJ^ijvov &skii6(D tijv xa(pakriv i%Giv kiyaiv. 
XO P, alTci iLOi , tl q>aiS6iia6^a t(ov lid^ov , co Srjfiotat^ 

[Af^ ov xata^aivacv tov avSga tovtov ig q>oivixiSa ; 
JIK. olog av [likag tig v(itv 'd^t^fUKAo^ iTci^aOav. 321 

ovx axov0a6&* ovx axovfSa^^* itaov^ (a%aQvriiSai ; 
XOPl ovx axov^oiia^d^a S^^ta. jdJK. Saiva t&Qa Tceiooiiac. 
XOP. il^okot^riVj rjv axovcfco. jdlK. ^r^SaiuSg^ (oxaQvLXoi 
XOP. (og taO^vrji^G^v t^^v vvvi. ^IK.^i^l^o(i* aQ* vfidg iyd. 

avta7coxtav(o yaQ v^tv t(DV (pikcov tovg (pikta-- 

tovg- 32^ 

(hg i%(Xi y vfi&v OfM^QOvg^ ovg ano^fpc^cD Xafidv. 
XOP. alni ^ioi^ ti tovt aTcatXat tovTCog^ avSQag Srj^otaiy 

totg ^A%aQVtxot0LV rifitv; i/b^v i%at tov natSiov 329 

t(Sv naQOvtcDV ivSov atQ^ag ; ij 'arl tp d^Qa^vvatat ; 
AIK. fidlkat\ al fiovXaad'^ iy(D yccQ tovtovl Stag^d^aQ^D. 

at(Jofiat S' v[io5v ta% o(Sttg avd^QdxcDv tt xi]Satat. 
XOP. (og d7CC3X6na6^\ 6 ^,dQXog Sri(i6trig od' for' i^6g. 

dkkd iLrj SQa^yg o fiikXatg * [iriSaiMSg , co firiSafi(og, 
jdlK. (og dicoxtav(0' xixQa%%'^ • iyd yaQ ovx dxov6o(iat. 
XOP. dTCoXstg aQ ' OfiiiXtxa tovSa (ptlavd^Qaxia ; 336 

jdlK. ovS^ iiiov kiyovtog Vfiatg dQticog rixov6ata. 
XOP. dkXd vvvl kiy^ , attot Soxat (^o^ , to Aaxa- 

Sat^vtov aHd'* ota ta tQ^icp 6ov0tl (pikov • 

ig toSa to kaQxiStov o^ 7CqoS66co icoti. 340 

z/JJl. tovg ki&ovg vvv fiot %aiucts 7CQ(ot(xv i^aQdtfata. 
XOP. ovtoti6ot %aiicciy xal 6v xatd^ov ndktv to ^i^pog. 
AIK. dkk* OTCcag fiij *v totg tQi^(o6tv iyxd^rjvtai jcov 

kid^ot. 
XOP. ix6i6ai6tat %a^ai\ ov% OQag ^at^^i^avov ; 16 AXAPISHZ. 

ickka iLti (lOL %Q6q>a0w^ aXka xaxa^ov x6 fiikog. 546 
(hg 58 s ys <fsL6x6g Sfuc r^ ^XQOtpy yCyvsxai. 

^IK. ifiskksx' aQ^ aTtavxsg avMsisiv fioi^v^ 

oUyov X* ansd^avov avQ^Qaxsg IlaQvi^aiOL^ 

xal xavxa Sia xijy axoniav xmv Srnioxaiv. 

v%6 xov Ssovg Sh xiig yMQtkrig (loi 6v%vriv 350 

6 kaQxog ivsxtkrj6sv S6%sq 6ri7tla. 

SsLv6v yaQ ovxdag o^axCav xsfpvxivao 

x6v %v(i6v avSQiov &6XS fidkksvv xal fioav 

i^sksiv r' axov0aL firjShv t6ov tHci fpiQOv^ 

i^ov ^ikovxog vithQ ixi^iivov kiystv 355 

V7CSQ AaxsSatfioviav aicav^'^ o<y' av kiym • 

xaCxoL g)Lk(S ys xrjv ifi^^v ilwxrjv iyd. 

XOP. tC ovv ov kiysig ind^rjvov i^svsyxmv dvQa^* 

XL Ttox^ , co 6%ixkLS , x6 iiiya xovx* i%SLg ; 360 

Ttavv yaQ ifisys xo^og o xl (pQOvstg i%SL. 

akk^ ^nsQ avx6g xrjv SCxr^v SLfDQCcm^ 

^slg SsvQO xovytC^r^vov iy%sCQSL kiysLV. 365 

dlK. ISov ^ia6aL^ x6 (ihv inC^rjvov xoSCj 

6 S' av^Q 6 kil^(X)v ovxo(Sl xvwovxocC. 
afiiksL (la x6v /lC ovx ivadTtLSd^ofiaL^ 
kil^(D d' vjthQ AaxsSaL(iovC(X}v a (wl Soxst. 
xaCxoL SiSoLxa itokka * xovg xs yicQ XQOTtovg 370 
xovg x(Dv ayQoCx(ov olSa %aCQOvxag 6(p6SQa 
iav XLg avxovg svkoyy xal xrfv jtokLV 
av^Q aka^(6v xal SCxaLa xaSLxa* 
xavxav^a kavd^dvov^* axsfL7tok(6[isvoL * 
X(Sv t' av ysQOvxmf olSa xdg Tpv%dg oxl 375 

ovShv pkiytov6LV akko %kriv ilni(p(p Saxstv^ 
avxog X* ifMcvx6v vjt6 Kkicnvog anad^ov 
i7tC(Sxa(iaL S^d xr^v niQv6L xcafL^SCav. 
358--365. = 385—392. AXAPNHZ. 17 

at6sXxv6ag yaQ ft' eig to fiovkevtijQiov 
Sufiakls xal '^svd'^ tcaxsykcittiii (lov 380 

xaxvxXofioQSL xanXwsVj S(St^ oJUyov naw 
aTtakoiiriv iuoXwojCQay(iovov(isvog. 
vvv ovv (is TtQmtov nQlv kiysiv iaCats 
iv6xsva6a(S&ai [i* olov a^^kvtotatov. 

XOP. tl tavta OtQiipst tsxva^scg ts xccl xogi^sig tgt- 

fidg; 385 

AajS^ tf ' ^fiov y' svsxa naQ^ ^IsQmvv{kov 
Cxoto6a0vnvxv6tQi%a tiv^ "AtdogxwifV' 390 
slt ii,avoiys (iTixavag tag JSc6vq>ov^ 
(og 6xii^cv aymv ovtog ovx sltsSi^stat. 

AIK. €9Qa ^0tlv aqa (lol xaQtSQov iyv%iiv kafistv^ 
xaciiOL fiaSiCts i^tlv <og EvQiTciSriv. 
Tccaaat. KH0. tig ovtog; ^IK. ivSov itft Ev- 

QiTtiSrig; 395 

KH9. ovx ivSov SvSov i^tlv^ sl yvdfiriv ix^g- 

/IIK, n<Sg ivSov^ sW ovx ivSov ; KHO. oQ^ag^ «o yi^ov. 
6 vovg (ikv S^<o l^vkXiycDv invkha 
ovx ivSov^ avtog d' SvSov ava^aSiffv xoist 
XQay<pSlav. ^IK. m tQHJfiaxccQi' EvQtntSri^ 400 
o^' 6 SovXog ovtca^l 6oq>Sg vxoxQCvstai. 
ixxdks0ov avtov. KHO. akk^ aSvvatov. ^IK. akV 

ofMog. 
<yu yaQ av djtiid^otii^ , dkXd x^t^m triv %"VQav. 
EvQvitiSriy EvQiniSiov^ 

vMxov0ov^ slicsQ ncinot dv&QciiCGn/ tivi' 405 
^ixaiojtoXig xaXst 6s XoXXsiSrig^ iy<6. 

ETP. dXi: ov 0%oXri. 

AIK. dXX' ixxvxXri%^t.ETP. dXX' dSvvatov. ^IK dXX 

oiiog. 

ETP. dXX^ ixxvxXij60(iaL' xatafiaivsiv S^ ov 0%oXi]. 

▲RISTOPH. I. 2 18 AXAPNHZ. 

JIK. EvQMidfi, ETP. xC XiJiaxag; jdlK. avapccdijv 

TCOLStg^ 410 
il^ov xatafidifiv ; ovx itog xm^ovg xoistg. 
ataQ tC ta ^xt' ix tQaymdCag ix^tg^ 
i6^ijft* iksetvijv; ovx itog ictmxovg xoistg, 
akJj avt^fioXfS XQog tmv yovara^v 6\ EvQvnCdri^ 
86g fioi ^axiov tt tov naXaiov 8Qd(Mctog. 415 

dst yaQ [is XiiaL tS x^QP ^6tv ^xqAv - 
avtri dh d^dvcctov^ fjv ouxxSg A^cd, fpiQSt. 

ETP. td jcota tQvxri ; fitSv iv olg Olvsvg o8l 
6 8viJ7tot(iog ysQcciog riymvCi^o ; 

/IIK. ovxOlvioig^jdXk* it d^kioitiQov. 420 

ETP. td tov tvq^Xov OoCvvxog; ^IK. ov OoCvtxog^ ov, 
dXX' StSQog rjiv OoCvixog dd-XisitSQog. 

ETP. noCag Jto^^ dvriQ XaxC8ag altsttai jciitXGyv; 
dXX^ ^ 0iXoxtT]tov td tov xtoxov Xiyscg ; 

^IK. ovx^ dXXdtovtov noXi) icoXv ntcnx^^^^^iQOv. 425 

ETP. dXX* ri td Svejtvv^ d^iXsLg jcsnXdgucta 
a BsXXsQOfpovtfig ^x ^ X^^^S ovto6C; 

/IIK. ov BsXXsQo^vtrig * dXXd xdxstvog [ihv f{v 

%0iX6g^ 7CQ06aitcov^ 6tc9(wXog^ 8sLv6g Xiyscv. 

ETP. ol8* av8Qa^ Mv66v TiqXstpov. ^IK. val Ti^Xsq)ov • 
tofitov 86g dvtLfioX(o 6i (iol td fSitaQyava. 431 

ETP. i Ttat^ 86g avt^ TrjXifpov ^axd^iata. 

xsttaL d' avG^sv tmv @vs6tsUov ^axmv^ 
lusta^v t(Sv 'Ivovg. C8ov tavtl Xafii. 

JIK. w Zsv ^LOXta xccl xatonta itavtax'^^ 435 

iv6xsvd6aiS%aC {L olov dd^XLcitatov. 
EvQLxC8ti^ *7tSL8ijjtsQ ixaQCccD ta8C^ 
xdxstvd (WL S6g tdxoXov&a tfSv ^axav^ 
t6 nLXCSLOV ftSQl tfjv xstpaXrjv t6 Mv0lov. 
8st yuQ ^s So^aL mc^x^v slvaL tiqmQov^ 440 AXAFNHZ. 19 

Blvai (i€v S6XSQ eliiiy q>aCvB0%ai Sh fti/' 
rovg lihv &6atag elddvai fi' og sCfi' iyd^ 
tovg S^ av xoQSVtag i^X^iovg itaQB^ravav^ 
on&g av avrovg ^rnLattoig (SxtfiaXi6<o, 

ETP. dm6io * nvHvri yaQ XsTtta (ii]xav^ (pQBvi, 446 

^IK. Bvdaiiiovoirjg ^ Trikiq>^ d' ayd tpQOvdi. 
Bv y ' olov ^di/ ff^atian/ ifiTeifixlaiiat. 
atag Sio(Mciys ittoxtxov fiaxrriQiov. 

ETP. tovtl lafiAv axsM^B kcctvcov 6ra^iit5v. 

^IK. (J ^ft' , OQqig y&Q cjg aiem^ovfiat doficavj 450 
xoXXiSv dBOiiBVog ^XBvaQicov' vvvSriyBVOV 
yki^xQog aQ06cur<Sv XvieaQfSv r\ EvQiTcidri^ 
Sog fLOi, 67tvQiSiov SiaxBxaviiivov Xvxvco* 

ETP. ti S' C9 taXag as tovS' ixsLytkixovgxQiog; 

^IK. XQ^^S ^^ ovSiVj povXo^at S^ oftog Xa^Btv. 455 

ETP. Xvxr^Qog t6d'* mf xazoxciQti6ov So^cnv. 

^IK. fpBv • 

svSaifiovoirig ^ m^itSQ fj [iiiti^Q Ttori, 

ETP. ansMs vvv fiot. ^IK. [idkld ft04 Sog ^V ^ovov 
xorvXifSxiov ro x^tkog aJtoxsTCQOv^ivov. 

ETP. fp^siQov Xafimv roS* • ta^i tf ' ox^riQog Sv SofAotg. 

^IK. oihtca fia jdC iil6^^ oV avrog iQya%Bi xaxd, 461 
aAA% mylvxvrar' EvQcitiSri^ rovrlftovov^ 
Sog (loi xvtQiSiOv ifnoyyip fiBpv<S(iivo3f. 

ETP. avd^Qcox*^ dq>aiQ7i6BV fiB tijv tQaypSiav. 

aTtsX^B tavtrjvl kapdv. ^IK. dniQXO^ai. 465 
xairotriSQaiJc^; SstyaQivog^ ovii^^rvxtov 
djt6i.G}X\ axov6ov^ ayXvxvtat EvQiTtiSri* 
tovrl Xaficiv axstfit xov 7tQ66Bi^^ Irt - 
slg ro 0ytvQiSvov {^xvd (lot fpvXksta Sog. 

ETP. dnokstg ft'. ISov 0ot. fpQOvSd ^iot rd SQdiiara. 470 

/JIK. dkX^ ovxir* ^ dkX* anstiitt. xal ydQ sli^ ayav 

2* oj^ilQOSj av daxav fu MHQavovg ^tvyBlv. 
oliioixaxodaifunfy mqaMi&lmV, £V£laOoffti7i/ 
iv oxdQ iffti wiana |iOi xa XQay(ugfai. 
EvQixldiav d Y^VKVttctov auil ^piXtatoVj 476 

xoMUft' OMoloif^iv^ £lt£0* altffiai^^ it^ 
arili^ ^fftdvoy, tovtl fkovov tovti igivoVj 
exavdiMa^iioS', liqtQO^&^ i^syfnivog. 

ETP, aviiQ vfiQC^ii' xil^Ss anyxra dofMcrov. 

^IK. CD^fft', avev 6xav8i7U>g ifMOQevtia. 480 

OQ* oUf&' o<fov tov ayiSv* aymvuttdxOf 
ndkXanf viuq Aaxs&ai^^ovian/ ovdQOV Uysiv ; 
XQofifuve vvvj (o &v(U' ypofi^i^ d^ avtriL 
i0trptag; ovxelxataMuovEvQUiidiivi 
ixyv&f^' aysvwy (otaXaivaxaQSuc^ 485 

£x€l&' ix€t6£y xata t^ x&paX^v ixsi: 
jcaQo^xsgj sixov6* att av avt^ 4fol Sox^g. 
toliifi^oVj l^i^ x^^QVP^^' ayaiuu xaoSiag. 

XOP. tidQcufsigi tiqyq0€i^\ akX^ ttf^ivw 490 

avai^xwtog wv 6iS7fQovg d' dviiQ^ 
06ttg MaQoaxmv t^ MoXst tov avxi^fx, 
anaay lUXXeig elg Xiyetv tavavtia. 
dv^Q ov tQifLei to MQ&y^\ ^ vw^ 
ineiSfliceQ avtog tdQet^ Xiye* 495 

^IK. fiij fu>^ (p^ovt^eifit , avSQeg oC ^eeiiievoiy 
ei nt&x^S ^ ijcen iv ^A&ipfaioig Xiyeiv 
[liXXfOJteQlt^gnoXeagj tQvyftSfavvtouSv. 
to yaQ Sixaiov olSe xaL tQvy^Sta. 500 

iyd Si Xi^co Sevvd fjiiv , Sixaia Si. 
ov yaQ (/,e vvv ye SvafiaXet KXimv otc 
iivmv TcaQovtmv XTiv noXiv xaaiSg Xiyci». 
avtol yaQ i0(i,ev ovnl Arjfvaltp t dyoiv^ 
xov7tG>l^ivoi,ndQei0iv' ovte yaQ q>6Q0i 505 AXAFNHZ. 21 

^xov6iv ovt ix tmv TcdXscjv ot ^vp^fMxx^^* 
akl' i6(ikv avtoi vvv ys JCBQuntv^^ivoi - 
tovg yag fistoinovg a%VQa tfSv dettov Xiyca, 
iyo ds ^0(5 ^v AanBdaiikovlovQ 6q)6SQa^ 
xavtotg 6 IIo6€vS(Sv^ ovxl Taivdqm d^aog, 510 
6BCaag am6iv iii,fidXot tdg obUag * 
xafiol yd^ i6tiv dfiTesXia XB}coii(/,iva. 
dtdg^ qdXoi yaQ oCnaQovtsg iv loytp^ 
tt tavta tovg Adxmvag alts^Ofis&a ; 
'^imvydQ&vdQeg^ ovjjjL triv noXiv liym^ 515 

fiinvri^d^ tov^^ , otv ovxl rflv TtoXtv Xiym^ 
dXX^ dvdQdQia yiox^^Qd^ JtOQaxsxoiifbivcc^ 
at^uc xal naQd0fi(ia xdl TCaQol^sva^ 
i6vxofpdvtst MsyaQimv td xXavC^xux, - 
xsC %ov 6lxvov tdouv ij Xayadtov 520 

^ XOiQCdtov 71 ^xoQodov 7} xovdQOvg aXag^ 
tavt ^v MsyfZQixd xdniiCQat av&rKisQov. 
xal taika iihv d^ 6(iLXQd xdmxdQta^ 
TCOQVTiv Sk IkficcCd-av Covtsg MiyaQdSs 
vsavCac xXimovSt (u^v6ox6t%afioi * 525 

xod' oC MsyaQrig odvvaig 7tS€pvfiiyy&iitivoi 
dvtslixXsilwv 'A6na0Cocg noQva dvo * 
xdtnsvd^sv dQxrj tov TCoXifcov xatSQQdyij 
''EXXri^L 7ca6iv ix tQvcSv Xccixa6tQuSv. 
ivtsv&sv OQyy IIsQixX&rig ovXvii^vog 530 

^6tQajctsv^ i^QOVta^ ^wsxvxa trfv^EXXddaj 
itC&SL voiiovg S6%SQ 6x6Xuc ysyQaf^^ivovg^ 
cog XQ^ MsyaQiag iiipss yy (Mjt' iv dyoQ^ 
(ifqt' iv d^aXdtvjj yi,r{t iv '^tcsCq^ imvbcv. 
ivtsvd^sv oCMsyaQrjg^ ots dri *7CsCv(OV fi&Stfv^ 535 
Aaxs8av(L0vC(Jsv idiovto to ilfiiq)t6(i onmg 
(iBta6tQa(psCri tb didtdg Xccixa0tQCag' 22 AXAPNHZ. 

ovx '^Hofisv d' iiiitBtg dsofidv&v noXlaxig. 
xavtsvd^sv ijdri Ttatayog ipf tmv a6nld(QV. 
iQBt tig j ov XQ^^v ' alXa tl ixQijv eHnate. 640 

q>iQ* , el AaxedatiioviGnf ttg i%nkev6ag 6xaq>€t 
anidoto q>i^vag xwtSiov HeqifpCfov^ 
xad^Cd'^ av iv doiioufiv; 17 TtolXov ye det* 
xal xaQta ^vtav svQ^img xad^eiXxete 
tQtaxo6iag vavg^ v^v S^ av ^ Jtokcg nXia 545 

d^oQvfiov 6tQati40t(3v ^ xeQl tQiviQdQXOv /36^9, 
[iteO^ov SiSoiiivov^ IlaXkaSliXiv XQVifovnivayv^ 
(Stoag 6tevaxov6rig^ 6Ltimv fietQoviitivGyv^ 
a6xmv^ tQOTtaniiQan/^ xdSovg dvoviUvGyi/j 
^xoQoSmVj ikttSv^ xQomnvaiv iv Sixxvoig^ 6S0 
0teq>dvGiv^ tQLxiSayv^ avkrftQiSmf^ VTtmniaov^ 
to vedQiov d' av xm%i(ov nkatovf^iwDV^ 
tvkoiv ^offovvtcov j d^akafitfSv tQOJtovi/^ivmv^ 
avkmv xekevdtmv^ vvykdQcav^ 6vQty[idtGyif. 
tavt* olS' oti av iSQate^ tov Sh T^qkeq^ov 555 
ovx oiofitefSd^a; vovg aQ* TifXv ovx ivv. 

HMIX. akri^eg^ cin^itQmte xal ^iaQcitate; 

tavtl 0v tokf^g nta^og Sv fmag kiyeiv^ 
xal 6vxoq>dvtrig ettig ryv^ mveiSt6ag; 

HMIX. vri tov IloaeiSm^ xal kiyet y a%eQ kiyei 560 
Sixaia Ttdvta xovSlv avtmv i>evSetat. 

HMIX. eW el Sixaia^ toOtov ehcetv avt ixQV^y 
dkk* ovtt x^Q^^ tavta tok(vij6ev kiyeiv. 

HMIX. ovtog 6v itot^etg^ ov [levetg; mg eld^evetg 

xov avSQa tovtovj avtog dQ%^6ei tdxa. 566 

^MIX. Im AdyMx 9 ^ pki^ayv d^tQandg^ 
fioij^6ov^ myoQyok6q>a^ q>aveig^ 
1(0 Ad^x\ <oq>ik\ dqwkita* 
ett S6ti tcd^iaQxog ^ 6tQatriy6g q AXAPNHX 2S 

TSixofidxag dviiQ j /Soij^d^darcD 570 

tvg avv6ag. iym yaQ ixofMU iiioog. 
AAM.no^Bv fioiig ^xovea 7CoX£(iuStfiQiccg; 

ytot XQ"^ fioijd^BtVj TtoZxvdoiyLov i^fiakaXvi 

tlg FoQyov* il^ijysiQsv ix tov 6dy^tog ; 
HMIX. d AdnMX ^Q^g^ t(Sv Kofpcyv xcrl tdv X6x(ov. 575 
HMIX. & AdyLax , ov yaQ ovtog av^Qmxog ndkai 

ana6av ^[mSv t^^v nokiv KaxoQQod^Bt'^ 
AAM. ovtog 6v tolfi^g ntoxog ^v Xiysiv tdde ; 
^IK. m AdyMX ilQcog^ dXka 6vyyvci(/,riv ix^^ 

bI xtmxog av bItcov tv Tid^tOfuvkd^riv. 
AAM.tl 8^ elTcag fj^g; ovx iQstg; AIK. ovx olSa. 

AAM. ncig* 580 

^JJL vxo tov Siovg yoQ tSv wtkan/ Ikcyyim. 

dkk* dtnifiok(S 6* , dicivByxi ftov tiiv ^MQikova. 
AAM. ISov. AIK. naQd^Bg vw vntlav avtifi/ i^ol. 
AAM. XBttai. AIK. (piQB vw dno tov XQdvovg ftov to 

ntBQ6v. 
AAM.tovtl ntCkov 6oi. AIK. f^g xB^cck^g vvv {lov 

kafiovy 585 

Zv* i%BfU6(o * fiSskvttO(im yaQ tovg k6q>ovg. 
AAM.ovtogj tCSQd^sig; t^ ntik^ fiikkstg ifistv ; 

TCtlkov ydQ i6tiv — AIK. sinifioij ttvog mych 

0Qvi^6g i6tiv ; oQa xoftnokaxv^ov ; 
AAM.olfL' ag tsdviilistg. AIK. iitfiSafuSg^ SAd^axB' 590 

ov 6iifv xat^ l6xvv i6tLV sl d' l^xpQog sly 

tin* ovx dnsilf(6kfi6ag; svonkog yaQ sl. 
AAM' tavtl kiysig 6v tov 6tQcctfiy6v ntcaxog Sv; 
AIK. iy& yaQ slfu ictmx6g ; AAM. dkkd tCg yoQ sl; 
AIK. 06tig; nokCtiigxQij6t6gj ov 6novSaQxfSfig^ 595 

dkk^ ii otov JCBQ 6 7c6ksfiog 6tQataivCSfigj 

6v d' ii ^tov 1CSQ 6 n6ksfi^g (Li6^aQxCSfig. 24 AXAPNHS, 

AAM. ixBvQot6vri0av yaQ iis ^IK. x6xxvy^ ye ifQBtq. 
tavt* ovv iym fiSsXvtt^fisvog i^neiiTaix^v',^' 
OQiSv Ttokiovg fihv avd^ag iv tatg ti^s^tv:^ 600 
vsavtag d' olog 6v 8ia8sSq(m6tag 
tovg \ikv ijcl 0Q^Xfig (iiffdvipoQovvtag t(fstg Sqax-- 

Ti0aiit6voq>aivin7covg , TlayiivQYiTtnaQxCSAg - 
stiQOvg S\ 7taQ& XaQifiti^ tovg S^ iv Xao&t 
rsQijto^soSciifovg^ j^JiofiSiaXaf^vag^ 606 

tovg d' iv KafMtQCvri xav Fika xav Katayi^a. 

AAM.ixsiQotovij^6av yaQ. ^IIK ahtovSltC 
viiag (i^v asl (u&d^oq^oifstv afLrjyin^Ti^ 
t&vSl Sh iitriSiv' ; its6v^ m MaQvXaSri^ 
ijSri xsnQiafisvxag &d itoXtog cSv Svy ; 610 

avivsv0s * xaCtot y i6tl 0ci^(ft»v xctQydtiiig. 
tC Sal jQaxvXXog xsvtpoQlSrigri IlQwCSrfg ; 
slSiv ttg viiiSv taxficctav' rjto^g Xa6vag ; 
ov q>a0tv. aik' 6 Kotavgag xal Adftaxogj 
olg vn iifdvov ts xal XQsSv jtqdriy Tcoti^ 615 

&0nsQ ait^vtntifov ixxiovtsg i^niQag^ 
cmavtsg S^Cartc» naQ^ovv ot (pCXot. 

AAM. (9 SriiMTCifat^ , tavta S^ ' dvaif%^d ; 

jdlK. ov S^^t , idv (irj (it&^oq>oQ^ ys Adiiaxog* 

AAM. dXX* ovv iym ftkv n&0t IlsXoxovvijffCot^g 620 

dslndXsiniaaij xci tcc^i^a^ navtapj^ 
xalvav6lxalnsiot6t^ xatd to xaqtsqoT^ 

^IK. iym Sh xr^ifvtto} ys nsXo7govvi]CCotg 
ajca€v xal Msyapsvm xttl BotmtCotg 
TCUfXstp dyoifiistv ngog i(ii^ Aa(idx9 ^^ f^- ^^ 

XOP. av^Q vtx^ toS&i X6yot6tv^ xai tbv S^(i&i/ (MtansCd^st^ 
nsQltdv 6novSc5v. dXX* dnoSvvtsg tolg dvanaC^ 

0tjtg inCf»flsv. ] AXAPNH2, 25 

!^ oi ys xoQOi^iv iq>i<Jt7ixsv tQvyixotg 6 d^da- 

0xalog ri(i<Sv^ 

ovTCco^ TCa^^ri jtQog to ^iaxQov Xiitxiv mg Se^Log 

itttiv 

dic^ffakXofievog d' vjto twv i%%qwv iv 'Ad^aCotg 

ta%v^ovKoig^ 630 

mg xmfjtpd^ tijv tcoXiv ^iiiSv hoI rov dijiftov xad^V" 

axoxQiveif^ai dsttav vvtA n^og ^A^tpfaiovg (uata'* 

Povlovg. 
gniolv d' sivai nokkav aya^mv a\iog vyXv 6 

noiYitrig^ 
nav6ag vybog l^svtxot6i XoyoLg ni^ Uav i^axatd" 

0d'ai,^ 
ftijd'' ^Ss^d^aL d^amsvoy^ivovg yuiit slvat %avivo7to~ 

Utag, 635 

nffotSQov S* vy£g aito tdSv noXsmv ot %Qi6^stg 

i^aitatmvtsg 
xqAcov liiv io0tsfpdvovg ixaXovv * xastsiSf^ tovto 

tig stitoi^ 
sv%vgSoa tovg &cs(pavovg in axQCOv tSv Tcvyi" 

Slcdv ixdd^ridd^s. 
si' Si ttg vyL&g V7to%cMsv0ag XtnaQag xaXi0sisv 

'Ad^i^vccg^ 
svQsto ndv av Sia tag XcscoQdg^ d<pvan/ ttfiriv 7ts~ 

Qidiifag. 640 

tavta mtijffag noXXmv aya^dv aCtcog vyXv ysyi-- 

VYitai^ 
xal tovg Siiymfg iv tatg TtoXs^w SsC^ag , mg SrntO" 

XQatovvtai. 
ToiyaQtot vvv ix tfSv tcoXsg^v tov tpoQOv v(itv 

d%dyovtsg 26 AXAFNHZ. 

fil^ov&iv^ idetv iTCidvfiOvvteg tbv novrj^eiiv rov 

&QI4StOVj 

o6tig 7eaQexi.v8vvev6* sijcsPv iv ^A%^vaioLg ta 

SiTuaa. 646 

ovtiD d* avtov xeQl t^g toliifig ijSri aoQQm xliog 

ote xci fia6clsvgy AaxBScciiiovimv tfjv XQSfffisiav 

fia0avii(ovy 
^Qeit7i<Ssv JCQSta [ikv avtovg xotSQOi taXg vavfsl 

xQatov6vv * 
slta 6h tovtov tbv notrfli^ %otiQOvg stTCOv xaxa 

icoXki' 
tovtovg yaQ igyri tovg avd^Qdjcovg tcoXv fisktiovg 

ysysv^Cd^ac 650 

xav rfS Tcokifip icokv vix^qffsvv, tovtov ^vfifiovlov 

i%ovtag. . 
dia tav^* vfui^ Aaxs8ai,ik6viOL trlv slQrfvr^ icqo- 

xakovvtaiy 
xal tifif AtyLvav aicaitov^iv* xat v^g vqtfov (ikv 

ixsivrig 
ov q)QOvtiiov0\ akk^ Iva tovtov tov Mirftriv 

dfpikmvtai. 
akk* vfistg tov fu^ jcot* aify^d'* * mg xmiitpSij6sL ta 

dixaia* 655 

fpYi^lv 6* vfidg icokka dvddl^SLV dydd'^ Stft^ sv~ 

Salfiovttg slvav^ 
ov d^OTCSvmVj ovd^ vTCOtsivav (iL^dvvg^ ovS^ ^£a- 

natvkkmv^ 
ovSs icavovQySv ^ ovSl xataQSov^ dkkd td fiik- 

tt6ta SiSd0x(OV. 
TCQog tavta Kki(ov xccl Tcakccfidcd^cD 
xal Tcav iic^ ifiol t6Xtaivi0d'Ci). 660 AXAPNHS. 27 

TO yoQ sv iist ifiov xal to diwaov 

l^vnfiaxov iatfu^ xov [iii no^' aX(S 

7t€Ql f^v nokvv Sv S<SiteQ ixstvog 

SBvXog xal XaxatajtvyGfv. 

SsvQO Mov6* iX%^ tpXsyvQa itVQog Sx^v6a fiivogj 

Svtovog *AxaQVixij. 665 

olov i£ avd^Qcixiov %qivCv(ov q^i^^aXog avijXat\ 

iQsd^iiofievog ovQia ^iitCSt^ 
ifvix av inav^QaxCSsg m0i naQaxsCfisvai,, 670 
ot dh @a6Cav avaxvxmfft XtitaQafLTtvxa^ 
ot di iidtt<o6iv ^ ovtm HopaQOv iXd^i ftiXogj svto- 

vov^ ayQOixotovoVj 
(og iinh Xafiovffa tov Stif^itriv. 675 

oC yiQOvtsg ot naXaiol (isfiq^ofis^d^a tfj noXst. 
ov yaQ al^Ciog ixsivmv &v ivav^kaxiq^afjisv 
yriQofio€xoviis(J%^ vtp* v(i<Sv^ aXXa Ssiva Jta^x^^i^^'^^ 
oitvvsg yiQOVtag avSQag ififiaXovtsg ig yQatpag 
VTto vsavi6xG}v iats xataysXd^d^at ^ritOQcav^ 680 
ovShv ovtag^ aXXa x<oq>ovg xal naQsl^i]vXri(iivovgj 
olg no6stS<5v ^A6<paXsi6g i6ttv ^ fiaxtrjQia' 
tovd^OQV^ovtsg Sh y^Qtf t^ Xid^p nQo^i^tafisv^ 
ovx OQ<Svtsg ovShv sl fJkrj t^g Sixrjg tfjv rjXvyriv. 
6 Sh vsaviag iavtp 67tovSa6ag ^vvrjyoQstv 685 
ig tdxog Ttccisv ^vvaittmv 6tQoyyvXoig totg ^i]imc6v * 
x^t' avsXxv6ag iQ<ot^^ ^xavSdXrjd^Q^ t6tdg i7t<ov^ 
avSQa Tid^covov 67taQdtt<ov xal taQdtt<ov xal 

xvxeSv. 
6 d' V7td yijQcag iia6taQvist, xat ocpXmv dniQ- 

slta Xiiist xal SaxQvst^ xal Xiyst TtQOg tovg (pi- 

Xovg^ 690 

665—691. = 692—718. 28 AXAPNHS. 

ov fi' ix9^^ fSoQov nQtaa^m^ tovv* 6g>Ji^v itni^ 

tavza nSg einota^ yd^ovt* anoXs6at xoXiov avSqa 

nBQl nkBifvSQav^ 
nokka Sri ivimovij€avtay xdt Q^BQfMv anopbOQJ^aiitS'' 
vov avSQkxov CSQfSta drj xal nokvv^ 695 
avdQ* afoJ^ov ovta MaQa&mvt nsQl t^ %6ki»v ; ~ 
eltaMaQo^Avi lihv ot* ^f^i^) ididxoiisv' 
vvv S' vn avSQ&v novriQmv a^SQa^ Smxoiis^cc^ 

x^ta ssQog aki^xdiifad^a^ 700 
XQog tdSs tCg avteQst MuQ^iag ; 
tp yoQ sixog avSQa xvfpov^ ijkixov @ovxvSiSriVy 
iioki0d'av 6v\jLnkaxivta ty Sxv^mv iQfniic^ 
t^Ss t^ Kfi^i6oSii(i.p j t^ kakp Iwniy^Qp ; 705 
S6t* iy^ luv iqkiij6a xaneitOQl^aiifiv iSmv 
avSQa nQB6fivtipfvn' avSQog to^tov xvxmiisvov^ 
og fA« T^ ^fjii/iftQ* 5 ixstvog iivix ^v ^ovxvSiSrig^ 
ovS^ av avtiiv tf^v 'Axaiotv §<fSimg '^i^xst* av^ 
akka xatsnakai6€v av iiiv nQ(StovEva^im>g Sixa^ 
xatsfi6ri6s S* av xsxQaycig to^^tag tQi6xtkiovg^ 711 
7tSQvst6l^sv6sv d' av avtov tov naxQog tovg ^vy- 

ysvstg. 
akk* insiSri tovg yiQovtagovx idd^^vnvov tvxstVy 
tlfrig)i6a6&s x^Q^S slvai tag yQatpagj onmg av ^ 
t^ yiQOvti, (isv yiQmv xal vG}S6g o l^wi^yoQog^ 716 
totg vioi6i S^ svQvnQmxtog xal kakOg x;^ Kksvviov, 
xa^skavvsiv XQ^I to koin6v^ xav q^vyy tcg^ ^ri(iLOvv 
tov yiQovta tm yiQOVtc^ aov viov Sh tp vip. 
^IK. OQOi. iiiv ayoQ&g sl6tv oXSs t^g ^ft^g. 

ivtavd'* ayoQaistv n&6t IIskonovvrfiiQig 720 

i^s6tt xal MsyaQsv6i' xal Botatiotg 

i<p* St6 ncokstv nQqg iyii^ Aa(iax^ Sh fti^. 1 
1 AXAPNHZ. 29 

iyoQavofiovg Sl trjg ayoQog nad^i^ta^ai 
tQBlg tovg kaxovtag tov0d^ Cfidvtag ix AsytQSv. 
ivtavd^a ^ifts 6V7toq>avtrig BbsCzGi 725 

fti^r' akkog o6tig Oaaiavog i6t av^, 
iy^ Sh triv ati^Xrjv xad"* ^v i07eBi6a^rjv 
(litBiy,* , tva 6tii0Gi tpavBQov iv xayoQa. 
MEF. ayoQa 'v ^A%avatg xoZqb^ MsyaQsv6iv q>lka. 

ino^ovv tv val tov q)iUov aitsQ (latsQcu 730 

aAA' , (J TtovriQa x(6qv^ ad^Uov jcatQog^ 
aiitfiatB nottav (idSSav^ at% svQritijta. 
axovBtov dij, nots%Bt ifilv tdv ya0tiQa' 
TtotSQa MTtQa^d^ai xQ^gSSst' , rj Ttsvvqv xaxiSg ; 
KOPA. XBitQded^ac stBXQ&ed^av. 735 

MEF. iydvya xavtog q>a(Lt. tlg d' ovt&g dvovg 
Sg v(ii xa %QCaito , ipavsQav ^afUav ; 
dXk^ i0tL ydQ (Lov MsyaQvxd ttgfux%avd. 
%oCQOvg yaQ vfih 6xsvd6ag q>a6(S q>iQStv. 
%bqC^s6%b tdffSs tdg ojtkdg tmv %olqC(ov. 740 

OTtmg Sl Soi^slt r^iLSv i^ dyoc&ag vog * 
fog val roi; ^EQfLav^ stnsQ (^Blt^ otxaStg^ 
td rtQ&ta TtBLQMstifd^B tSg Xlilov xaxdig. 
dkk' d^LtpCd^B^&B xal taSl td i^vy%Ca^ 
xijjtBctsv ig tov 6dxxov tiS* iafiaCvBts. 745 

o^mg Sl yQvklL^Btts xal xoH^Bts 
%ri0stts qxovdv %olqCg)v (Lv6triQvx(Sv. 
iy<DV Sl xaQv^di ^txaionohv ojta. 
^LxaioitoXv , 17 Xiig jtQCaifd^aL %ovQCa ; 
/!IK. tC; dv^QMsyaQixog; MEF. dyoQa0ovvtBgtxo(LEg, 
JIK. %iBg l%sts; MEF. SLansvv&iLsg dsl notto ^xvq. 751 
JIK. diX r\Sv tOL vri tov ^C , ^v avlJog TtaQrj. 

xC S^ alXo jtQdttsd'' otMsyaQrjg vvv ; MEF. ola Sij. 
oxa (lIv iymv trjvad^sv iiinoQBv6[LaVj 28 AXAPNHS. 

ov fi' ixQ^v aoQov TtQiaCd^iu^ tovv* ofpXpv aniQ^ 

%oiuu. 
xavta TCiSg slxotay yi^ovt a^oXifScu, xoXiov avSQa 

icaql xXBifvSpav^ 
icoXka 8fi ivimovij6avta, xid Q^sfiMv anoftoQiaii&- 
vov uvSq^xov tSQiDta St} tcoI tcoXvv^ 695 
avSQ' afo^bv ovta MaQoJ^mvi, %£qI f^v icoUv } ~ 
altaMaQo^mvif fihv ot r^fi^Bv^ iStdxofisv' 
vvv S' V7C avSQ&v novTj^v a^oSQax Smxo^sd^a^ 

x^ta TCQog aki^fxdiifa&a* 700 
XQog taSs tig avtSQSt MttQ^iag ; 
t^ yaQ sUog avSQa Hvq)6vj iiUxov GovxvSiSTiv^ 
i^oXi^d^ai ffv^xXaxivta t^ Sixv^ov iQfiiiia^ 
tpSs t^ Kfi^L0oSi^ii^ , tp XdXp ^WfiyoQm ; 705 
cd^t' iy(i fihv iqXifi0a xansfioQiaiiifv ISmv 
avSQa jCQSiffivtfivvyc^ avSQog to^otov xvxdiisvov^ 
og (laf^ ^'qfi/iftQ' , ixstvog iivix f}(v GovxvSiSfig^ 
ovS* av avv^ f^v ^A^aiav ^tfSimg fjvi^xst* av^ 
akXa xatsnaXai^sv av likv stQiStov Eva^li^g Sixa^ 
xatsfi6fi<is S* av xsxQayAg to^otag tQi^XiUovg^ 711 
xsQut6l^sv0sv S' av avtov tov natQog tovg |vy- 

ysvslg. 
alk* i%stSfi tovg yiQOvtag ovx iad^^vavov tv%stv^ 
^fiq>i0a6&s XfOQlg slvoi tagyQaq^ag^ onxog av ^ 
ttp yiQOvti (isv yiQav xal VG}S6g 6 l^wi^yoQogy 715 
totg vioi6i S* svQvnQmxtog xal kiXCg ju^ KXsiviov, 
xaisXavvsiv %Qfi to Xoin6v^ xav (pvyji ttg^ ififiLOvv 
roi/ yiQovta tp yiQOVti^ xov viov Sh tp viq^. 
/IIK. OQoi pbkv ayoQag s16lv olSs f^g ifi^^g- 

ivtav^' ayoQi^SLV 7ca6L IIsXonowfi^ioLg 720 

il^s0tv xal MsyaQsv^i' xal BoLtotiotg 

iq>* £ts 7C(oXstv scQog ifii^ Aa(La%f> Sl ftij. AXAPNHZ. 29 

iyo^uvofi^vg Ss t^g ayoQoig xad^iiJtaiiai 
tQStg tovg Xa%6vtag tovttd^ Cfidvtag ix AsytQcSv, 
ivtav&a ^'qts 6vmq>avtrig siaCzGi 725 

ftifr' aXkog OiStig QMiavog i6t avr^. 
iym 8h triv 4fti]kip^ xa&' tJv ienst^dfirjv 
fbitSLii^ , Iva 6tri0m tpavsQov iv tdyoQa. 
MEF. dyo^^v ^Ad^dvavg %atQS^ MsyoQsvaiv tpila, 

ino&ovv tv val tov q)£liov Smsq iiateQa. 730 

dXX* , (D ytovfiQa xmQv* d&kiov TcatQog^ 
a(/,fiats %ottdv (idddav^ atx svQr^i ita» 
dTtovstov di^, ytotdxst* iiilv tdv ya6tsQa' 
vcotSQU asTtQ&^d^aL xQ^gdSst' , ij Ttsvv^ TcaxiSg ; 
KOPA. TtBJtQaa^^amsitQa^^ai. 735 

MEF. iycivya xavtog fpafii. tigS' ovt&g avovg 
Sg vft£ Tca XQiatto , tpavsQav ia^Uav ; 
dXl' iiStt yaQ fJkot MsyaQtxd ttg iMxavd. 
XoiQOvg yaQ viih 4S7csvd6ag (pa6m qdQSi/v. 
nsQi^s0%s tdifSs tdg ostkdg tAv xoLQi&v. 740 

OTcag Sh Sol^stt* fi^bsv i^ dyoc&ag vog • 
ag val tov^EQiiav ^ sdTtSQ tisZt otxaSig^ 
td aQcka 7tstQa0st0d'S tag XvfAOv xaxtSg. 
dXV d(i(pld'S0&s Hot taSl td i^vyxicc^ 
x^jtsttsv ig tov ^dxxov cod' idfiaivsts. 745 

oita^ Sh yQvlXil^stts xal xoH^sts 
X^^iJstts fpmvdv xotQitov iivatijQLxSv. 
iy(ov Sh xaQv^S ^txaioxokvv OTta. 
^txaioTtoXtj ij A^g nQia0d'ai xovQia; 
^IK. ti; dvriQMsyaQtx6g'j MEF. dyoQcc6ovvtsgixo(isg. 
^IK. Jtfog ixBts; MEF. Stajtsivafisg dsl notto ^tvQ. 751 
j^IK. dkX* rjSv tov vr^ tov ^C , ^v avkog xaQ'^. 

ti d' aXXo TtQdttsd'' otMsyaQrlg vvv ; MEF. ola dij. 
oxa (ihv iy<Dv trjViSd^sv iimoQSVoiMCVj 80 AXAPNHZ. 

&v8(fsg TCQofiovko^ toik* iiCQattov t^ nokai^ 756 

onmg tdxL6ta xal xdxL6t' axoloiiisd^a. 
/IIK. avtCti aQ * anakldl^eiJ^s nQay^tm/. MBF. 6a (idv ; 
/dlK. tid' aXlo MsyaQot; icmg 6 6ttog Sviog; 
MEF. naQ^ aiih jtoXvttfiatogj ojtBQ tol d^soi. 759 

^IK. a^g ovv ipdQBtg ; MEF. ovx vfikg avtcSv aQ%BtB ; 
/IIK ovSh axoQoda; MEF. Ttota €x6qo8* ; tfiikg ttSv aBCr 

OKX^ inpdlfitB^ tmg aQmQatoc [iveg^ 

xd00axt.tdg ayXi&ag H^O(fv60BtB. 
jJIK. tC 8al g>iQBtg ; MEF. xoC(fovg iydvya fivfftixdg. 
/IIK. xalfSg KiyBig * iitC^Biiov. MEF. dkkd (idv xaXaC. 765 

avtsivov^ al kfjg* dtg ytaxsta xal xakd. 
/flK. tovtl tC ^v to jtQayfia ; MET. x^tQog vtd /fCa. 
/IIK tC kiysig 6v ; ito8a3tii xotQogij^s ; MET. MsyaQixd. 

^ ov xo^Qog idd"' a8* ; ^JK. ovx i^LOcys tpaCvstai. 
MET. ov 8sivd ; ^a^^^s tov8B tdg dm6tCag • 770 

ov q>atv tdv8s xotqov '^fisv. dlld (idvj 

alXfjg^ 7tSQC8ov fiot xsqI ^v^ttv8av dkSv^ 

al ftij ^6tcv ovtog xotQog 'Ekkdvoiv voftp. 
/IIK. dXX' lativ dvQ^Qmjtov ys. MBF. vaL tbv jdioxkia^ 

ipid ya. 6v 8i viv stfisvac tCvog 8oxBtg ; 775 

^ kfjg dxov6ac ^d^syyoiiivag; JIK. vri tovg d^sovg 

lyays. MBF. ipmvst 8fi tv taxiag^ xo^^toi^. 

ovx/QV^^^j ^ty^g^ (S xdxuft' dTtoXovfiiva; 

TtdXiv tv dnoc6fS val tov 'Eq(ucv otxa8ig. 
KOPA. xotxot. 780 

MEF. avta ^6tl xolQog ; ^dlK. vvv ys xotQog (paCvstai. 

dtaQ ixtQoapsCg ys xv^d^og i6tai Jtivt' itSv. 
MET. 6d(p^ t^Q^Lj nottdv iiatiQ* stxa6d^6Btat. 
^IIK. dXX* ovxl dv6i^6g i6ttv avtijyC. MET. 6d (idv; 

7ta d' ovxl d^v^iiwg i6ti ; AIK. xiQxov ovx ixsi* 
MEF. via ydQ i6tiv * dXXd 8sXipaxov^iva 786 AXAPNHH. 31 

S^Bt lisydXav t$ xal naxstccv xrJQvd^^av. 

aXl' al tifafpev A^g, Sis tot xotQog xala. 
^IK. dg ivyyev^g 6 xvfJ^og avf^g ^atSgtf. 
MEF. ofioiuctQta yag i^tt xiqx tavtovstatQog. 790 

ai d' av TCaxwd^ xavaxvoiov^ '^Q^X^^ 

xaklL6tog lntai x^^Q^S *Aq)QoSCta d^siv. 
/IIK. aXk* ovxjL ^otl^^og tatpqoSlffi diistai. 
MEF. ov X^^Q^S 'j^tpQoSita ; (lova ya SaLiiovtov. 

xal yCvstaC ya tavSs tdv xoCqcdv to xgrjg 793 

aSi0tov av tov oSsXov afxatSTCaQfiivov. 
JIK. 4jSfi S* avsv tijg (iritQog i6^Coisv av ; 
MET. val tov IlotsiSav^ xav avsv ya ta natQog. 
JIK. tCS^ i6^Csiiiaki6ta\ MEF. Tcav&^ a xa StS^g. 

avtog d' iQdtfj. jJIK. x^^9^ %^^9^- KOPA. xot 

xot. 800 
AIK. tQciyoig av iQS^Cvd^ovg; KOPA. xotxotxot. 
AIK. tCSaC; g>ipdXs0gi6xaSagi KOPA.xotxot. 
[AIK. tCSai\ 6v xaltQtoyoig av avtag\ KOPA.xotxot.] 
AIK. mg o^v HQog tag i^xdSag xsxQayats. 

ivsyxdto} tig ivSod^sv t(Sv i6xdS(ov 805 

totg xotQiSCoi6tv. aQatQciiovtai; fiafiaC, 

olov ^oQ^idtov^^ 5 (o noXvtC^rid'' 'HQdxksig. 

icoSand td x^^qC ; (og TQaya6ata q>ccCvstai. 
MEF. dlk* otJrt nd6ag xatitQayov tdg i6xdSag. 

iym yaQ avtSv tdvSs fiCav dvsLX6\jLav. 810 

AIK. vri tov ^C d6tsCci) ys tA fio^xijiiats • 

3c66ov XQCofiaC 60V td xoiQCSia ; Kiys. 
MEF. to (ilv atsQOv tovtcnv 6xoQ6Sa)v tQon:alCSogj 

to S' atSQOVj ^^i^VS^ %o^vtxog jtidvag aAioi/. 
AIK. dvq^op^d 60V' ^sqC(isv* avtov. MEF. tavta Srj. 

'EQina ^iinoXats^ tdv ypvatxa tdv i^ucv 816 

ovtcf (u dicoSo^Q^ai tdv r' i^iavtov (latiQa. 32 AXAPNH2, 

UTK. fSvd^QmnB^ TtoSajtog ; MEr.xoiQOTCtilagMsyaQixog. 
2JTK. xa %oi,Ql8ia toiwv iym g>avw tail 

MXsfjuaxal ad. MET. x&m i%^v\%%Bi, xaXiv 820 

od^avnBQ aQ%a twv mKciv a^v itpv. 
STK KkdQiv,(idya(fiBtg. ovxoup^^Ougtov^SaHov^ 
MEF. /ImavonoXi /liKavonoXi^ q^avtd^o^i. 
/IIK. v%o tov\ tCg 6 q)aiva>v d' i^tiv; ayoQavoiiov^ 

tovg 6vxoq>dvtag ov ^Qa^^ ^sipJ^Bts ; 825 

ti drj (lad^fDV q>aivBvg avBv &QvaXli8og ; 
UTK. ov yccQ q>av(S tovg noXB^ovg; ATK. xXdmv yB 0Vj 

si fti^ ^tiifmtfs 0V7coq>avti^0svg tQix(ov. 
MEF. olqv to ocaxov iv tatg ^A^dvavg tovt* ivv. 
/IIK. d^aQQSL^ MsyaQix * aXX* r^g td xoiQiSv drtiSov 830 

tvfi^^g^ Xafih tavtl td axoQoSa xal tovg aXag^ 

xal x<^^9^ 7c6XX\ MEF. dXX' afilv ovx iicvxfiqvov. 
/IIK 7CoXviCQayiio0vv7ig' vvv ig xsq^aXiiv t^inovto iwv. 
MEF. (S xo^vqiSva^ 7Cbvq^0%^s xavvg tw icatQog 

jcaisvv iq>* dXl tdv (idSSav^ at xd tvg SvS^. 835 
XOP. svSaviiovsty avd^Qmnog. ovx f^xov6ag olnQofiaivsi. 

to TCQayfjva tov povXsv(iatog ; xaQn€i0stav ydg dv^g 

iv tdyoQa xad^fvsvog * 

xav sitSiij tvg Ktri&iag^ 

f] 6vxo(pdvtifig aXXog^ ol- 840 

(im^Giv xa^sSsttav' 

ovS' aXXog dvd^QciTCODv vico^^envSv 6i 7Crj(iavBttv' 

ovS' il^ofivoQl^stav IlQiTCvg tr^v svQVJCQmxtiav (fov^ 

ovS* (D0tiBt KXsmfv^' 

XXatvav d' ixcov (par/^v Sisv • 846 

xov l^vvtvx^iv 6' 'TniQ^oXog 

SbXfav dvaTcXi^tfsv' 

ovd' itnvx(Av iv tdyoQa iCQoasviJi 6ol fiaSi%(ov 

KQattvog dsl xsxccQiiivog fiovxov fiva (laxaiQ^ AXAPNH2. 33 

i it€QC7c6vriQog ^AQtificiyi/^ 850 

6 ra%vg ayav tiiv (lov^ixi^v^ 

oifov xaxov tSv iia6%ak&v 

natQog TQaya6alov' 

ovd^ av&igav6B tfxm^statllaviSaiv 6 nafifCovfiQog^ 

Av6i6tQat6g t* iv tayoQ&^ XolaQyicov ovscdog^ 

6 7C£QvaXovQy6g totg xaxotg^ 856 

^iyfov ts xal nsivSv asl 

Ttkstv ^ tQiaxovQ'^ ri(iiQag 

tov (irivog sxdiStov. 

BOL tttca ^HQaxX^^g , lixafioi/ ya tdv tvXav xaxcSg^ 860 
xatA&ov tv tdv yXdyjsiv dtQiiiag^ ^l6(iir^la' 
vfihg d' , oi^ot Gsifiad^sv avkritai ndQa^ 
totg o^tlvotg tpv6i}fcs tov TCQcaxtov xvv6g. 

AIK. TCav^ ig x^Qcsxag. ot itqy^xsg ovx dno tSv dvQmv ; 
TC^Q-sv TCQO^imavd'^ ot xaxcig dTCoXovfisvot 865 
inl triv ^vQav (lov XaiQidstg fiofifiavlioi ; 

BOI. v^ tQv 'l6laov^ i%L%aQCttfo y , «J %ivs • 
®sl^a%i yaQ q>v<favtsg i^^nufd^i (lov 
tavd^sva tag ykd%iovog dnixil^av %aficU. 
dlX* st ti fiovlsi , 7CQia6o , t<Sv iym q^iQW, 870 
tiSv OQtakl%cov^ iq tcSv tstQamsQvkktScav. 

JIK. <o xatQS , xokkixoipdys BocmtlScw. 

xl<piQSig\ BOI. o<r' i6tlv dya^d Boicatotg aTcktog^ 
OQtyavoVy yka%ci^ ifcad^ovg^ ^'Qvakkidag^ 
vdtStSag^ xokoiovg^ dttayag^ tpakaQiSag^ 875 
tQO%ikovg^ xokviifiovg. ^IK. &07CSQsl %sviimv aQa 
dQViS^iag slg tr^v dyoQav ikr^kvd^ag. 

BOI. xai (idv fpiQca %avag^ kaycig^ dkcjTCSxag^ 
6xdkoicag^ i%ivmg^ alskovQcag, jcvxtlSag^ 
IxxiSag^ ivvSQcag^ iy%iksig KmndtSag. 880 

AIK. CD tSQTCvotatov 6v tiiia%og dvd^Qciicoig tpiQfoVy 

ARISTOPH. I. .S 34 AXAPNHZ. 

86g fiot 7tQo6Bi7tBtv ^ bI tpiQBi^ tttg iy%ikBig, 

BOI. nQitSfiBCQa TCBVtrixwta Kaxadmv xoq&v^ 
ixpa^i, tpds %rini%aQittB tS iivp. 

dlK. m fpiXtaxri 6v xal naJim xo^vfiivfi^ 885 

^l^Bg jcod^Bivfj iikv tQtfyoiiixotg XOQOtg, 
fpttri 81 MoQv%fp: SyiSBg^ i^BviyxatB 
trfif i6%aQav fto^ Sbvqo xdl t^v ^ixCda. 
tSxiifa^d^B^ TcatilBg^ tiiv oQUitvjfv iy%Bkw^ 
r^v6av txtm i/LoUg itBv jco&ov(iivriv * 890 

UQ06BCnax* avvqv^ m tixv* - avd^gaxag 8^ iym 
viUv TCaQi^a t^6dB t^g iivijg %aQiv. 
alk* Bt^fpBQ* avti^v' iiriSl yaQ ^a^^mv xotB 
6ov %mQlg Blr^ ivtBtBvtXavmyLivrig. 

BOL ^fiol Si tcfia taaSs na yBvi^tSBtcu ; 895 

^IK. ayoQag tilog tavtr^v yi nov Sd^Big i^l' 
aXl* Btti TcmkBlg tSvSB tmv akXmv^ XiyB. 

BOI. ImyatavtaTcavta. jdlK.tpiQB^ xotSov XiyBig; 
rj tpoQxC itBQ^ ivd-ivS* ixBt^* a|£tg; BOI. Im^ 
o ti^ y itit A^^avaig , hf Boimxot6iv S\ li/i^. 900 

^IK. aqyuag aQ* aJ^Big fCQid^iBVog 9aXriQvxag 

ij xiQafMV. BOI.atpvag rj xiQcqiov; aXk* ivt* ixst' 
aXX* tv TcaQ* aiitv fii^ ^6tL^ taSB S* av noXv. 

AIK. iypSatoivw' 6vxoq>avtriv i^ays 

mtfiCBQ xiQa^v ivSrj^a^BVog. BOI. vrj tm 0im^ 
Xdpoc^c (livtav xiQSog ayaymv xal noXv^ 906 

cfMBQ Tcl^axov dkctQlag tcokkag nkimv. 

JIK. xal fti^v oSl NCxaQ%og lQ%staL (pavmv. 

BOI. (ivxxog ya fiaxog ovtog. jdlK. dkk^ aTCav xaxov. 

NIK. tavtl tCvog td tpoQtC itftC; BOL tmS^ i(id 910 
BBC^Of&Bv^ tttm ^Bvg. NIK. iym toCwv bSl 
tpaCvm noki(ua tavta. BOI. tC Sal xaxov nad^mv 
OQvaiCBtCouSv 3c6kBiiov rJQa xdi (id%cn/ ; • AXAPNHZ. 35 

NIK. xal 0E yB q^ccvm TCQog tottSdB. BOL xl aSiXBc^BVOg ; 
NIK* iy(o fpQa0(o 6ot rSv nBQVBOtcitcov xaqiv. 915 

i% t&v xoXB(i{mv y sltsdyBcg d^QvalXiSag. 
^IK. iTCBita (paCvBLg Si^ta Sia d-QvaXXiSa; 
NIK. avtri yccQ ifiTCQi^iJBiBV av to VBciQiov. 
2IIK. vsciQiov d^QvakkCg ; NIK. ol(iai. dlK. tCvi tQOTKp ; 
NIK. ivd^slg av ig tiq)i]v avriQ Boidtcog 920 

aifag av Bl07ei(itl;BVBv ig to.vBciQiov 

Sl vSQOQQoag^ fioQiav iTCttriQilaag (liyav. 

XBtTCBQ Xafiocto tmv VBiSv tb jcvq aicc^^ 

OBkayotvt av Bv%vg. ^IK. oJ xdxi0t ajcoXov(iBVB^ 

asXayotvt* av vtco tiqyrjg ts xoX %QvakXiSog ; 923 
NIK. (iaQtvQO(ucv. ^IK. l^vXXd(ifiav^ avtov to 0t6(ia' 

Sog (lov tpoQVtov^ %v avtbv ivSiqOag q)iQCD^ 

[S07CBQ xiQa(iov^ iva (lii xatayy g)OQOV(iBvog.] 
XOP. ivSri^ov^ (S fiiXti0tB , tp 

l^iv^ xaXcig trjv i(i7CoXrjv 930 

ovtc^g OTCog 

av (iri (piQcav xatd^rj. 
^IK. i(iol (isXi^aBv tavt\ iTCsi 

tov xal '^oipBt XdXov tv xal 

TCVQOQQaylg 

xaXXcog ^sottSvv ix^Qov. 
XOP. ti XQi^0Btai %ot* avtp ; 935 

^^IK 7cdy%Q^0tov ayyog latav^ 

XQatfiQ xaxiSv^ tQvntr^Q SvxSv^ 

ipaCvsvv v7CBv%vvovg Xv%vov- 

%og^ xal xvXvi 

ta 7CQdy(iat iyxvxSe^cu. 
XOP. 7C<Sg S^ av 7CB7Cov%oiri tvg ay-- 940 

yBiip tovovtm %Qci(iBvog 

929— 939. = 940—951 . 

3^ 36 AXAPNH2. 

xat* olxCav 

toaovd' ael ilfoq>ovvti ; 

^JJf. hfxvQOv iativ ^ mytt^\ m6t 
ovx Sv xataysli^ stot* , af- 

stsQ ix 7Co8(Sv 945 

xat(o xaga XQiiucito. 

XOP. ^dfi 7caX<Sg i%Bi 0ov. 

BOL ^ikka yi toi ^eQiddsiV. 

XOP. aXk\ m iivayv fiiXti6ts ^ 6vv^ 

d^igite xcd [tovtov lafimv] seQofiaXl^ onot 
fiovXsL (piQmv 950 

TCQoq TCavta 0vxo(pdvtfiv. 

^IK. (loXig y^ iviSri0a rof xaxmg dnoXovfisvov. 
^ aCQOv Xafimv tov xiQafLOV ^ <d Bovdtvs. 

BOI. vTtoxvnts tdv tvXav Idv^ ^IOiiifVLXs. 

JIK. x^^^S xatolasvg avtov svXafioviisvog. 955 

Jtdvtmg iihv otosig ovS^kv vyvig^ dXX^ 0(MX}g' 
xdv tovto xsQSdvyg aycDV ro tpoQtlov^ 
svSaijiovT^ifSLg 6vxoq>avt<Sv y ovvsxa. 

&EP.AAM. AixcuoTCoXt. AIK.t£i0tv; ti (is ficoatQstg; 

0EP. otv; 
ixiXsvas Ad^iaxog 0s tavtrial SQaxfi/^g 960 

sig tovg Xoag avtm ^staSovvav tmv xvxXmv^ 
tQvSv SQaxiifSv S^ ixiXsvs Ktoyc^S^ iyxsXvv. 

AIK. 6 notog ovtog Adiiaxog trjv lyxsXvv ; 

@EP. 6 Ssvvog^ 6 taXavQvvog^ og ti^v FoQyova 

ndXXsv^ XQaSaCvcnv tQStg xata0xCovg X6q>ovg. 965 

^IK. ovx av fta Ai* , sl Solri yi [lov rrjv d^icCSa ' 
dXX^ inl taQlxsv tovg Xotpovg xQaSavvitG) * 
ilv S* dTCoXvyaivyj tovg dyoQavo^iovg xaXcS. 
iy<o d' iiiavtp toSs Xafi<ov to <poQtiov 
st^sv^L vicdl TCtSQvycDv xvxXdv xai xofixcov. 970 AXAPNHH, 37 

XOP. sldeg cJ eldsg cJ 7ed6a jcoXt tov tpQovtiiov avSQOy 

tov vniq6o^oVy 
oV i%Bt 6Xii6d(ikBvog i^noQixa xQT^fiata dt£^ 

« xoX&Vy 

av ta fikv iv olxtc^ xQijfft^ia^ ta S* av nQi%Bi xkv- 

aQa xatsiSd^tscv. 975 

avtofiata navt dyad^a t^di ys TtOQi^stac. 
ovdixQt* iy(o IIoXefLov otocad^ vnodi^oiiMi^ 
ov8% naQ* i(ioi icots tov 'Aqii68cov aOstai 960 
ivyxataxXivsCg y oti naQoCviog dviiQ itpv^ 
oatig ijcl Tcdvt* dyd^* i%ovtag i7Cixm(id6ccg^ 
slQyd6ato ndvta xaxd xdvitQans xd^i%si^ 
xdiid%eto , xal 7CQO0iti TCoXXd TCQOxaXovfiivoVy 
nlvs^ xatdxsi60y XafihtijvSs <pvXotr^6iav, 965 
tdg %dQaxag r^nts nokv (laXXov itt tm nvQl^ 
S^i%sv *&' ^fioh/ fila tov olvov ix tiSv dimiXayv. 
♦♦♦♦♦♦ tai t inXto Sstjcvov a^a xat iisydXa dr^ 

fpQOvst^ 988 

tov fitov d* H^ifiaXs dstyiuc tdSs td ictSQa icqo t<3v 

dvQ(Sv, 
d KvxqiSl ty xaly xal XdQiOt talg tplkaig %vv^ 

tQOfps ^caXXayri^ 
mg xakov i%ov0a to nQO^mnov aQ* iXdvd^avsg, 990 
nmg av i^ih xal di tcg "EQCog ^vvaydyov kapdv^ 
atSTCSQ 6 ysyQafiiiivog ^ i%cn/ 6titpavov dvd^ifimv; 
ri %dvv ysQOVtiov t^mg vsvo^vxdg fis 0v ; 
dkXd 6s Xafimv tQla doxfS y' av itt, 7CQO0fiaXstv * 
nQiSta ft^ av dyLTCsUdog oq%ov iXdoai lucxQ&v^ 995 
slta TCccQa tovds via iio6%i8ia 6vxi8mv^ 
xal to tQitov "^(iSQiSog o(oi/, 6 yiQmv oSiy 
xal jcsqI to %a}Qiov iXaSag anav iv xvxXcp^ 
971—987. = 968—999. 38 AXAPNH2. 

S<ft* alsiq^s^d^ai <r' a^r' avtmv xafih tatg vov^ 

(ifjviatg. 
KHP. axovets Xs^' xata ta ndtQca tovg xoccg 1000 

Tclvsiv vjto tijg 6aXmyyog • * og 9* av ixxij] 

TtQcitiiStog j aifxdv KtijiSig^dSvtog kiq^stai,. 
dlK. (OJtatdsg^ (S yvvatxsg^ ovx^^xovHats; 

tl dQ&ts ; tov xTjQVXog ovx axovsts ; 

avaPQattst\ i^OTCtats^ tQinst^ afpiXxsts 1005 

ta Xaypa taxsG^gy tovg (Jtstpavovg avsiQSts. 

tpiQS tovg ofisU^xovg^ iv^ avaTCsCQfo tag xCx^ag. 
XOP. f ijAcS tSs f^g svfiovXCagy 

{taXkov 6\ f^g svmxCag^ 

avd^QmJts^ f^g ytaQOv0fig. 1010 

^IK. tCd^^t^ ixsiSav tag xCx^ag 

OJttcnfiivag tSrjts; 
XOP. oliiaC 6s xal tovt^ sv kiysiv. 
jdlK. tO ItVQ v7to0xdXsvs. 
XOP. ^xovifag <og (laysvQvxfSg 1015 

xofitl^fSg ts xal dsmvrj^tixmg 

avt^ diaxovsttat ; 
FESl. otybOLtdkag. dlK. (S^HQdxXsig^ tCg ovtotfC; 
FESl. dv^Q xaxoSaCiicav. dlK. xatd 6savt6v vvv tQiitov. 
FESl. C9 tpCktats^ 6%ovSal ydQ sl6i 6ol (lovp^ 1020 

[litQfj^ov slQr^vfig tC (loc , xav itivt* Itrj. 
JIK. tC S' iTtad^sg ; FESl. instQC^r^ dxoXiHag t(o fios. 
^IK. %6^sv ; FESl. nTto OvX^^g llafiov otBoidtLOv. 
jdlK. m tQc0xaxoSaCiics)v^ slta Xsvxov dfiTtixBv; 
FESl. xal tavta (livtoc vri /HC &tcsq (l itQstpitriv 1035 

iv TtdifL poXCtovg. ^IK. slta vvvl tov Sisi ; 
FESl. dn^koka t(iq)^aX(i(D SaxQv&v tm fios. 

dXk' stti xr^Ssi dsQxitov Ovka^Cov^ 
1008—1017. = 1037—1046. AXAPNHZ. 39 

vjtaln^ov elQip/7i fie tdipd-aXino taxv. 
/1IK. alX^ , m TCoviiQ* , ov 8riiM6ievmv tvy%avm. 1030 
FE^. l&* avtifiolS tS* , ijv jcmg xoiU6a(i(u tio fioe. 
^IK. ovx S&vi,v , alXa xXae ^og tov IlittaXov. 
FESl. 6v S^ alXd ^iot atalaynLOV elQTJvrjg Sva 

elg tov xaXa(U6xov iv6taXa^ov tovtovC. 
^IK. ovS^ av (ftQiPiXcxiyi - aXl* axi(ov oHiMoii nov. 1035 
FESl. otfioi TiaxoSc^fUDV tolv yewQyotv ^oiSColv. 
XOP. avrjQ ivevQrixiv tc tatg 

tf7Cov8al6iv iidv ^ xovxSot" 

xev ovdevl (letadcitfevv. 
^IK. xata%ei 6v r^g %0Q8fjg to (lili * 1040 

tag 67ptCag ^tdd^eve, 
XOP. ijxov6ag 6Q&ia6(idtc9v; 
jdlK. ojttdte tdy%iXeia.' 
XOP. axoxtevetg lv(ip (le xdi 

tovg yeCtovag xvC^jj te xal 1045 

9>on^ toutirta ld6xan/. 
jdlK. omate tavtl xaL xaX<Sg iavd^C^ete. 
IIAP. ^VTUuoTtoli. jdlK. tCg ovto6l tCg ovto6C\ 
HAP. iae(iifi tCg 60V w(iq>Cog tavtl xQia 

ix tciv yd(i<ov. ^IK. xaXcig ye notmv ^ o6tigrjv, 
IIAP. ixiXeve 8* iy%iai, 6e y tmv XQemv %dQvv^ 1051 

Iva (iri 6tQatevovt* , alXd fiivoCri (tivcyv^ 

ig tov dXdfia6tov xva^ov elQrprqg iva. 
2lIK. dn6q>eQ* djtotpeQe td XQia xdi (n/f^ (lov 8C8oVy 

ag ovx av iy%icu(u %iXi(Sv 8Qa%(uSv. 1055 

dXX* avtrjitCgi6tCv'j ILAP. ri rw(iq>evtQva 

8ettav xccQa v^g vv(iq>i^g ti 6ol Xi^av (i6vp. 
ddlK fpiQe 8rj , tC 6v Xiyetg ; mg yeXolov , a ^eoCy 

to 8iri(ia t^^g vv(iq>rjgj o 8ettaCjiov 6q>68Qa^ 

OTCcng av olxovQy to niog tov w(iq>Cov. 1060 40 AXAPNHZ, 

(piqs 6svQ0 tag 07Cov8ag^ tv* airy S(S fiOfg, 
ort^ yvvrj Vn tov TCoXdiiov t ovx a^a. 
V7ta% aSs SsvQO tov^aXei,ntQOv ^ cS yvvai. 
OI0&' (og noiBlta tovto ; t^ vvfLg)ij <pQa6ov^ 
otav 6tQati(itagtcatakiyio<Si^ tovtal 1065 

vvxtfOQ aXei^etfo to sedog tov vv^upCov, 
aTCoxpBQB tag 6%ovSdg. tpiQB ti^v olvr^Qv6iVy 
tv* olvov iy%im Xafidv ig tovg %6ag. 

XOP. xal i^iiv bSC tcg tag otpQvg avB67ca7cmg 

S6XBQ tc Sbcvov ayyalcSv ijcsCyBtai. 1070 

AF. A. Im Tcovov tB xal (id%ac xalAd(ia%OL. 

AAM. tCg d(iq>l %aXxog)dXaQa Sci(iata xtVTCst; 

AF. A. livai 6^ ixikBvov ot 6tQaz7iyol ti^(iBQOv 

ta%ia)g Xafiovta tovg l6%ovg xai tovg X6q>ovg' 
xaTCBcta trjQBtv vt<p6(isvov tdg Bl6fioXdg. 1075 

vno tovg X6ag yaQ 7ud XvtQOvg avtot6Ctig 
^yyscXB Xy6tdg i^ifiaXBtv BoifotCovg. 

AAM. lca 6tQatriyol nXsCovsg ^ fisXtCovBg. 

ov Ssvvd (i/fl ^^BtvaC (iB (itjS' ioQtd6at; 

JJK. 1(0 6tQdtsv(ia MXs(ioXa(ia%atx6v. 1080 

AAM. ot(iOL xaxoScU(MOv^ xataysXag ijSri 6v (MV. 

JIK' fiovXsc (bd%s6^ac rr(Qv6vri tstQamCXtp ; 

AAM. alat^ 

oZav 6 xijQvl^ dyysXCav rjyyscXi (MC. 

AIK. aUxZ^ tCva S^ av (loi %Q06tQi%sc tig dyysXSv; 

AF. B. dcxai6%oXi. ^IK. tC i6tiv ; AT. B. i%l SstTCvov 

ta%v 1085 
fidSct^y triv xCotr^ XafiAv xccl tbv %6a. 
6 tov jdiOvv6ov ydQ 6^ tsQsvg (iBta7ci(i7CBtca. 
dXX* iyx6vBC' SscTCvstv TccctaxoiXvscg ndXac. 
td S^ aXXa icdvt i6tlv 7caQB6xBva6(iiva, 
xXtvaiy tQdjCB^ai^ JCQ06xB<pdXava^ 6tQci(iatcc^ 1090 AXAPNHZ. 41 

0tiq>avoi,^ IWQOV^ t(fttyi^fiad'\ al TCOQvat naQa^ 
aiivXoiy jcXaxovvtsg^ 6ri0a^vvt€g^ ttqca^ 
OQXri^XQtSeg^ ta q>Ckta^' ^AQfiodiov^ xakaC. 
alX &g ta%t6ta tfnavSa. AAM. xaxoSai^iGiv iyd. 

^IK. x<d yccQ 6v ^sydXriv ijtByQaipov t^v FoQyova. 1095 
0vyxX€i£j xal Sstnvov tig iv^xsva^itca. 

AAM. jcaZTCat^ tpio' Sim Ssvqo tbv yvkiov i^ol. 

^IK. Tcal Tcat^ (piQ* Igd Ssvqo ti^v xCctriv ifioC. 

AAM. aXag d^iUtag olas^ nat^ xaL xQOfiiiva. 

AIK. ifiol Sh tsiiM%ri * XQOiifivoig yicQ a^d^oiiai. lioo 

AAM. ^QtovtaQC%ovgol6sSsvQO^ nat^ 6anQov. 

jdlK. xaftol 6v Srifwv ^Qtov oTCti^^a S* ixst 

AAM. ivsyxs Ssvqo rca ntSQm t(0 'x tov XQavovg. 

^IK. i(iol Ss tdg fpdttag ys q)iQS xal tdg xC%kag. 1105 

AAM. xaXov ys xal Xsvxov ro r^g 6tQOv^ov TttSQOv. 

^IK. xaXov ys xal l^avd^ov to trig ^pdttrjg xQiag. 

AAM. (ovd^Qfon^^ nav0ai xataysXiSv (lov t<Sv otcXcdv. 

JIK. mv&Qfons^ fiovXsc (irj pXinsiv slg tdg xC%Xag\ 

AAM. ro Xoq>stov i^ivsyxs t<Sv tQi<Sv Xoq^cov. 

AIK. xdfiol Xsxdvtov tc5v Xaytpcov Sbg xqsSv. llio 

AAM. dXX^ rj tQi%6fiQcatsg tovg X6q)0vg fiov xatifpayov\ 

dlK. dXX* r^ nQb SsCicvov trjv (iC(iaQxw xatiSofiai ; 

AAM. (Sv&QciinSy ^ovXsL (irj 7CQO0ayoQSvsiv i(ii; 

AIK. ovx , dXX^ iy(b %A ycatg iQCio(isv icdXat. 

fiovXst nsQtSo^d^at^ xdTUtQiil^at Aa(id%c)^ 1115 
TcbtsQov dxQCSsg ^St6v i0ttv^ fj xC%Xat ; 

AAM. otyL^ mg vfiQC^stg. AIK. tdg dxQCSag XQCvst tcoXv. 

AAM. Tcat Tccct^ xad^sXdv (lot tb Soqv Ssvq^ i^o tpiQs. 

jJIK. TcaZ tcojC^ 0v d' dq>sXihv Ssvqo trjv ^OQSrjv q)iQs. 

AAM. q>iQSj tov SoQatog dq>sXxv0(O(Lat tovXvtQOv. 1120 
l%\ dvti%ov^ nat. AIK. xal 0v^ nat^ tovS* 

dvti%ov. 42 AXAPNHZ. 

AAM. tovg xiJiUpavtag ol6Bj xal^ t^g ifhMoq. 
jdlK. Tud r^$ iiiijg tovg XQifiavltag ixg>€QS. 
AAM. q>iQB devQO yoQyovanov a6xi9og xvxXov. 
AIK. xaiujlxXaxovvtogtvifovanovSogxvxXov. 1135 
AAM. tavt ov xatayBkmg i6ttv ov^QaMOig xXatvg; 
^IK tavt ov %Xaxovg dijit i6tlv avd^Qtixoig yXvxvg ; 
AAM. xataxB^tfVy sroT, tovXaiov. hft^%€iXMt^ • 

ivoQo yigovta dsiXiag g>evioviuvov. 
AIK. xaxa%Bi 0v to fiiXi. xav^ad* BvdffXog yigav 1130 

xXaBiv xBX^ttiv Aafia%ov tov FoQya^ov. 
AAM. q>iQB8BVQ0j xaX, ^tOQaxa jtoXBiMSti^Qiov, 
AIK. Sim^B^ sroT, ^&Qa%axa^lt6v%6a. 
AAM. iv tpdB XQog tovg xoXBiUovg ^(D^lofcca. 
AIK. iv tpdB ^og rov^ 0V(in6tag d^m^iofuu. 1135 
AAM. tcc 6tQmiuct' , cJ sroT, d^<^oi/ ix t^g a6nidog. 
AIK. to dBtytvoVj m tcoX^ 8i\6ov ix r^g xt6tiiog. 
AAM. iym d' i^iavtp tov yvXiov ot6m Xt^fimv. 
AIK. iym dh ^o^iatiov Xafimv ig^p^ofua. 
AAM. vqv a6nl8* atQOV , xal fia8il^ , m jcat^ Xafimv. 1140 

v^B^, Papcudi* %BiiiiQia ta nQayiucta. 
AIK atQbv to 8bIjcvov * 6vimotixa ta XQayfiata. 
XOP. ttB 8ii %alQOVtBg in\ 6tQaxiav. 

mg avofioiav iQ^B^d^ov o86v * 

tp (ikv aivBiv 6tBfpavm6afiivpj 1145 

6ol 8h ^t/ymv xctl %oo^vXaxtBiV^ 

tm 8\ TcaJ&BvdBiv 

[iBta %ai8i6xrig mQaiotattig^ 

avatQifioiiivm yB to 8Btva. 

*Avtiiiba%ov tov Waxa8og tov %vyyQa^^ tbv ^ib- 

Xiayv Tcovqtr^^ 1150 

mg (ikv axXp Xoyp xaxmg il^oXi6BiBv 6 Zsvg' 
1150—1161. = 1162—1173. AXAPNHZ. 43 

oq y* ifih tov tkijfiova Ai]vaia xoQijycSv a7tiXv0* 

' aSstJCvov. 1156 

ov it i7cidot(ic tevd-idog 
dsofLSvoVy ^ S' dyctTiiievi^ 
6liov6a sed^aXog ijd tQaTtiig xsLfiivij 
oxillot ' xata ^ikkovtog Xa^etv 
avtov xviDV aQ%a6a6a ipsvyov. 1160 

tovto ^hv avt^ xaxov ev * xa%'^ stSQOV wxtSQir' 

vov yivoito. 
'^maXiSv yaQ otxaS^ ii, t7t7Ca0iag ^aStifOv^ 1165 
elta xatal^avi ttq avtov (isdvav tr^v xsipaXrjv 

'OQi0tris 
(lacvoiisvog' 6 Sh kt/&ov lafistv 
Povlofisvog iv 6x6t(p Xafioi 
vg xsvqI 7cils&'OV aQtiiog xs%s6iUvov * 1 170 

i^cal^sisv S^ i%iav tov iiaQfiaQOVy 
xa7csc9'^ aiutQtiQV fidlov KQattvov, 
BEP* (D S^cSsg ot xat olxov iats Aaiid%ov^ 

vSiOQ vSmQ iv %vtQtSlip d^SQiuclvsts ' 1175 

o^ovta^ xriQmtiiv 7caQa0xsvdists^ 
iQt* ol0V7Ci]Qdy XaiiTcdStov 7CsqI ro ^qyuQov. 
avijQ titQonat %dQaxt Sta7CriS(3v tdtpQOV^ 

XCci tO 0<PVq6v 7CaUV0QQ0V i^sxoxxt^sv^ 

xal f^g xsgfal^^g xatiays 7CsqI XC^ov 7Cs6oiv^ 1180 
[xal FoQyov i^ijystQSV ix trjg d67ciSog.] 
TCtlkov Sh tb (liya TcofbTColaxvd^ov tcs^ov 
7CQ6g taXg TcitQattft^ Sstv6v i^rjvSa (lilog - 
m xXstv6v oftfta, vvv 7Cavv6tat6v 6^ ISmv 
kslTcm tpdog ys tov(i6v^ ovxit' st(i* iyci. 1185 

to6avta ki^ag slg vSQOQQoav 7cs6mv 
avUitaxaits xal ^vvavta SQa7citaig 
Xji^tdg ikavvmv xal xata67ciQ%mv SoqL 44 AXAPNHJS. 

odl dl xccvtog' aXX' avovys Trjv dvgav. 
AAM. attatat attatat^ 1190 

(ftvyBQa taSs ye xQVsga Tcdd^sa. tdXag iya 

SMkviiat SoQog vxo noXsiUov tVTCsig, 

ixstvo d* alaxtov av yivoito iiov^ 1195 

^JLxaiOTCoXLg av sCfi tdov tstQfoiiivov^ 

xat* iyxdvov tatg ifiatg tv%ai6iv. 
AIK. dttatat dttataX 

t(Sv tit^^Cmv , Ag tfxXfigd xal xvSdvuic. 

(piXij6at6v (is iiaXd^axfSg^ S%QV0Cm^ 1200 

tb stSQvxstatftov xdxifiavSaXaycov, 

tov yaQ %6a iCQmtog ixjcijcmxa. 
AAM. m 6vii<poQd tdlcuva tiSv ififov xaxmv. 

Im 1(6 tQaviidtcov iiCGiSvvmv. 1205 

^IK. lii lii %atQS Aa(ia%i7C7Ciov. 
AAM. CtvysQog iyci. 
^IK. iioysQog iyd. 
AAM. tl (is 0v xvvstg ; 
AIK. tC (is 0v SdxvsLg ; 

AAM. tdXag iy(6 [t^^g iv (id%jj[\ ivfLfioX^^g fiaQsCag. 1210 
AIK. totg Xov6l ydQ tig J^viifioXdg ixQdttsto ; . 
AAM. Im 1(6 Ilaidv Ilaidv. 
AIK. dXV ov%!l wvl tij(isQOv Ilamvva. 
AAM. Xdfis^d^i (lov ^ Xdfisifd^s toif 6xiXovg' TCaitat^ 

7CQ0ifXdfis6&' , (0 q>CXov. 1215 

AIK. ifiov Si ys 0(p(6 tov Tciovg aiiqxo (licov 

TCQO^Xdfis^d'^ (oq)CXav. 
AAM. IXvyyvS xdQa XC^p xsTcXriy^iivog^ 

xal 0xotoSvvv(3. 
^IK. xdy(6 xa^svSsvv fiovXo(iav xccl 6tvo(iav 1220 

xal 6xotopvvv(S. AXAPNHS. 45 

AAM. dvQa^ fi* il^svsyxat^ ig tov Ilittakov 

TtaKoviaiifv xsQifiv, 
/IIK. mg tovg XQitdg fi' ixtpiQstB' nov ^6tiv 6 fict- 

iSiXsvg ; 

aTCodots noi tov adxov. 1225 

AAM. Xoyxri tig i^ninriyi \ilov Si otStscav odvQta. 
AIK, OQ&ts tovtovl xsvov. tr^vskla xaXlivLXog. 
XOP. trivskka Srjt\ s^TtSQ xakstg y\ oJ TCQicfiv^ xak- 

Xivixog. 
/IIK. xal XQog y* axQatov iy%iag aiiv6tLV iiiXatl^a. 
XOP. xiqvskXa vvv^ cJ ysvvdda' xfoQSi XafiiXiv tov d6x6v. 1230 JIK. sxs^d-i vvv ifSovtsg o ti^vslXa xalUvtxog. 
XOP. dXV silfo^s^d^a 0riv %dQvv 

tijvsXXa xakUvixov ^- 

dovtsg 0h xai tov d6x6v. AP121TO*ANOY2 I n II H 2:, TA TOT dPAMATOE nPOZSlIIA 

JHMOZBENH^' [^HMA 
NIKIAZ. 

AAAANTOnSlAHS ov ovoiMt 
ArOPAKPITOZ. 

KAESIN. 

X0P02 inUESlN. 
AHMOZ. [dU.] rnoeBSEii:. 
I. 

7t» dQUfia Toov ^IitTciwv nouixai elg KXimva^ xov Tcor 
^A^ipfalmv 8ri^ay&yy6v, wtOTtHxai di a>g IlafpXayav vecivfj' 
Tog, dovXsvfov xfp jdli^(i€j)^ %al Tcooayofievog itaq avx^ Tte- 
QixxoxSQOv, imxi^efiivcDv Shavx^Svotv xoiv ofiodovloiv^ xal 
%axa xiva koyia TtovtjQia dtdarjfiov akkavxOTtoilrjv Ayoqa- 
%Qixov htayovxoiv^ tog btixpoTtBvGri xov di^fiov xmv ^A^rfvalfov^ 
avTol ot A^rjyaCwv Initsig dvklafiovxsg iv %0QOv oxrjfiaxi na^ 
Qatpalvovxai' vg> cav TtQOTtriXaM^ofisvog o KXitov ayava%xBi^ 
xal dievB^^elg txavo^g nspi xov avnixsqog slvai xciv ivavxtov- 
(iivc9Vy Otpag atg (Svvo(icD(i07t6xag Tucxd x^gftoXscog (diapaXciv) 
nQog xrfv ^ovXrjv tsrai' did^avxog dh xal xov dXXavxoTtdkox 
%a%d Ttodag^ ot ^IitTtstg nsqi xs xov notrjxov xiva %al xoSv ngoyO' 
vcavy Stt 6b %at xciv svyxtvSvvsvovxa^v OfpUstv htt xatg (idxaLg 
tnnmv^ nQog xovg noXlxag dSgoxiQCDg dtakiyovxat, o 8e aXXav- 
xonciXrjg nsQtysy6vi^(iivog iv ^ovXrj (idXa ysXoicag xov Kkioavog^ 
%al kotdoQOV(isvog atf^tg avxm nqociqietat ' i%KakB6a(iivov 6e 
xov KXiciivog xov Arj(wvj nQoaskd-mv ovxog 6tag>SQO(iivo[)v ax^o- 
axat. koycDv 6b nokk&v ysvo(iivaiv nata xov KXicavog^ xov Ayo^ 
QaKQlxov (idX ivxixvcog xotg intvorj(iaat Tiat xatg ^oansiatg ^ %at 
nqoiSktt xaig i% x^v XoyioDv vnsQ^okatg KQaxovvxogj %axa (itKQov 
xotg koyotg o A^(iog (Swsg>ik%sxat. 6sioavtog 6e xov KXionvog 
Ttdnt xo flfCD^ii^etv rov ^'^(lov oQ^irnsavxog ^ avxtijHO^U^etv axBQog 
iyXBtQBt. %al xiXog xov Ari(iov xrjv i%axiQOv ^ioxrjv avvivxogy 
slxa xrjg (lev Hsvrjg^ xrjg 6b xov Kkicovog (isaxrjg BVQBd^siarig ^ iksy^ 
X^slg avxog oog n6Qtg>avcig xa xov Ari(iov KkinxoDv^ stKSt ^axiQip 
xrjg intxQonsiag. (lexa xavxa 6e xov akkavxondkov xov Ar](iov 
dg^s^^aavxog^ slxa vsmsQov i^avxrjg ig xov(ig>avig ysyovoxa 
nQodyovxog^ KXiayv nsQtTtsi^isvog xrjv AyoQaxQixov ansvriv int 
naQa6Bty(iaxta(im 6ta (liarig noXscog akkavxoncokoov ava (JiiQogf 

ARISTOPH. I. 4 50 XnOSEZElZ. 

xal T^ tixvi^ XQtfiaiuvog niiinetcct.^ xal ^ httxqmii ^V ^^^vto- 
ndX\^ naqaSldoxai. xo 61 dqa(ia rcSv ayav KaXag nenoirifiivonf. 11. 
A A A Sl 2]. 

*0 (tKonog avt^ nQog ro Ha&elBii^ KXiaova. ovtog yaq fiv^ 
dontilfig £v i%qaxH tmv ^A^ffvalmv ix nqofpa^etag touxvtr^. 
^A^fjyatoi noXiv IlvXov^ XByofiivriv IkpaKtrjQlaVy inoXioQwyvt 
8ia Afifio6&ivovg 6tqaxfwov %al Nixiov * odv (Stqaxfjymv xqovi-- 
(Savtmv idvO%iqaivov ot A^fivalot. %al slg i%%Xffilav dvveX&ov- 
tcDV crvTcov aal aSrifiovovvtiov ^ KXitov tig ^vq^SondXfig avaCticg 
vni(S%eto SstSfilovg q>iqBtv tovg imevavtlovg ii(S(o ^ko(Siv fifieQmvy 
zl (StQcttfiyog alqs^Blfi' onBq nal yiyovB. vxna xitg vnoO%i(SBtc, 
ovv itSxQctx^qyetj xvxcSv xffV noXiv. itp^ olg fiij ivByitmv Aqusxo- 
tpavf^ %a^lffii xo x6iv*lnni(ov dQctfia di' avxov, htel xmv axevo- 
noimv ovdBtg inXitSaxo xo xov KXiiovog nQoacanov 8ta (pofiov, 
xal xa fiBv nqma xvnxBi <po§ovfuvog' Blxa nQOcpavBlg avxbg 
avBdlda^B xo dQCifia, 

"EotxBv nqoXoylicav Blvai dfffio^sd^ivfig^ og ixBXfi^^KBt neql 
r^ IIvXov noXioqxlav , a^pyqi^ dl xffy atQctxfiylav vtco KXioh- 
vog^ vno(Sxofiivov xoxe xoig Ad^ivaloig naqa(Sxfi(Sa6^ai xifv IIv- 
Xov BifSio etKotStv fifiBQmv o %al KctxdQd-axSB dui x6 nXetaxa xijg 
aX(6(SB(Dg nQonBnovfj(S^ai Af^fio^sd^ivBt. iotKB dh dtg ini olxlag de" 
(Snottxfjg notetts&at tov Xoyov. Btfj d^ av dstsnotfig o ^'^fiog^ olxicc 
ff noXtg. olxitat 6i dvo xov Ai^fiov nQoXoyl^ovCty xaxag na6%ov- 
xBg imo KXicDvog. o dh xoQog i% xmv tnnicav itSxlv, oV xal iififd- 
(oaav xov KXicava nivxB xaXavxotg inl dtoqodoxla aXovxa. Xi- 
yov(St di rcov otxBxciv xov fiiv Blvatdfifiotsd-ivfiVy xov di NtxUtVy 
Hva oatSt di^fifiyoQOt ot dvo. 

^E8t8a%Q^ xo dqafia inl 2xQat07[Xiovg aq%ovtog dfifio(s£a 
BtgAffvata^ St* avxovxov AQttSxo^pdvovg. nqmtogivlxa* dev" 
tBQog K(fctttvog HatvQOtg' tqltog IdQtatofiivfig^TX^HpoQOtg. 

^atiov ott elg xhxaqa fiiqff Stn^o o d^fiog xciv Idd^ 
valcavy elg nBvxaitoatofudCfivovg , Btg tnatiag^ Blg ievylxag xca 
eig ^^ag. TnOBEZElS, 51 

III. 
APIZTO^ANOTi: rPAMMATIKOT 

IlaQccyei tiva Klimva , tbv xalovfievov 

Ila<pXay6va^ Kaxt PvQ(SonaXrjv , mnQOxaxa 

naxead^iovxa nag xa KOiva %Qi^(iaxa' 

%al 7taqaXoyi6{t,^ dtaq>iqovx iQQmfiivoig 

aXXavxoTCcikfjv , ev^img xe iSKaxo<payov^ 6 

TtetiS^ivra t' iiti^ic^ai 0vv tjtnsvciv xKSiv, 

iv TG» x^Q^ TtaQOvCt^ TJ7 T(ov TtQayfiaxmv 

aQxV ' KXianfog x iv fiiafp KaxtjyoqeZ. 

fyiveto tovt' • i^irteaev o KXimv naynamog* 

o 6\ (Sxaxoipayog hvxe TtQoedQlag naX^^g* 10 I n n H s. dHM, JattataLa^ t(Sv Ttaxciv y lattatal. 

Kaxmg nag>lay6va tov vsdvritov xaHOv 

avtat6v povlatg anoXifSeiav ot ^aoC. 

Si ov yaQ shSriQQifi^BV slg tiiv olxiav^ 

nkriyag arf TtQOfStQC^stai tolg olxitaig. 5 

NIK. xdxLCfta dijd'* ovtog ys jtQfStog naq^layovav 

avtatg Siafiokatg. jdHM. cJ xaKodav^ov^ icSg 

NIK. Kaxaig xad^dnsQ av. dHM. 8svqo dij nQoa- 

sld'\ Xva 

^vvavXCav xlav^ca^sv OvIv^tcov vo^ov. 
dHM. NIK. ftv /xv /xt) /xt; ftv /xi; /xv ftv ftv ^v ^v ^v. 
jdHM. tC XLVVQOfisd'^ allcag ; ovx ixQV'^ tfitstv ttva 1 1 

(fCDtriQCav vpv^ dXXd /xi^ xXdsiv stv; 
NIK. tCg ovv yivoit av ; Xiys 0v. ^HM. 0v ^sv ovv 

liOL liys^ 

%va fti) (jLdxc3(iat. NIK. itd tov ^AtcoIXcj 'yci fiiv ov • 

dXk^ sItcs d-aQQoiv^ slta xdya 6ol tpQd^ca. 15 

dHM. rnSg dv 6v fiot Xi^stag diih XQV Xiysvv; 
NIK. dXX* ovx ivv ^ov to d^Qitts. Jttog av ovv icots 

stitoiiL dv avtb drjta xofitpsvQtmxag ; 
^HM. ^ri iwC ys , /xif (loi , iiij dLa^xavdcxCorjg • 

dXk* svQi tiv^ ditoxtvov dito rot; ds^jtotov. 20 
NIK. Xiys Sri ^oXGtfusv l^vvsxH (oSl lE,vXXafi6v. 
/1HM. xal Sr^ Xiyco • (i6Xa)(i6v. NIK. i^^m^d^s vvv innHz, 53 

avtb q)a%l xov ^Xa^ev. ^HM. avto. NIK. naw 

xaXiSg. 
m6jteQ deq>6pLevog vvv atQdfia XQmtov Xiye 
ro fid>lo/x£i/, elta d' avto^ xatejtifdcov tcvxvov. 25 

^HM. iwXaiiev avto iioXapLev avtOfiolS^ev. NIK. ijv^ 
ovx flSii ; ^HM. vri Ala • jrAiyv ye ueQX tm diQfucti 
ddSotxa tovtovl tbv obovov. NIK. tC 8a£\ 

^HM. btiii tb SeQfia Seq>o^iv(ov a%iQxetai. 

NIK. XQati6ta toCvvv t(ov scaQovtmv i6tl v«5i/, 30 

d-etSv lovte 7CQ06ne6elv rot; %Qbg fiQitag. 

dHM. notov ^Qitag * ; itebv iiyeZ y&Q d^eovg ; 

NIK. Symye. jdHM. noCa} XQ^f^^^f^og texfiriQCm; 

NIK. btiii ^eotaiv ix^^Qog elyJ. ovxelxotmg; 

jdHM. ev TCQOtSfiv^aieig ^'. aAA' etiQa %ri 6xejctiov. 35 
fiovkei tb TCQuyfia totg d-eatat6iv q>Qa6m ; 

NIK. ov xetQOV' h/ d' avtovg naQaitriacified^a^ 
inCSrikov rj(itv totg nQo6cinoi6vv %ovetv^ 
rjv totg inecv xaCQm6v xal totg JCQttyfia6v. 

^HM. Xiyovfi av ijSri. vmv yaQ i6tv Se6%6trig 40 

ayQOvxog OQyrjv y xvafi^tQmi,^ axQaxoXogy 
jdrjfiog jcvxvCtrig , Sv6xoXov yeQovtvov 
VTCoxmtpov. oviog trj JCQOtiQCj: vovfirivCq: 
iiCQCaxo SovXov^ fivQ^oSitlrriv Ilaq^Xayova^ 
navovQyotatov xal Sva^oXdtatov tvva. 45 

ovtog xatayvovg tov yiQovtog tovg tQonovg^ 
6 pVQ6onaq>Xaymv ^ v7C07ce6mv tbv Se67c6triv 
^aXX\ id^mnev* ^ ixoXaxev\ iipeiTcita 
xo6xvX(iatCovg axQov6Vy tovavtl Xiymv 
m jdfjiie^ Xov6ttv jCQmtov ixSvxd6ag (iCaVj 50 

iv^ov^ ^6q>ri6ov^ ivtQa^\ ix^ ''^Qf^cipoXov. 
fiovXev TCaQoJ&m 6ov S6q%ov ; elt avaQna6ag 
5 tv av tvg iifimv 6xevd6y , rcS Se6x6tri 54 innHi:. 

naq)lay(DV xexaQitSxai rovto. xal XQciriv y* ifiov 

(i&lav fie^axotog iv IIvXg} AaxavLxijVy 55 

jtavovQyotatd Tt&g naQadgaiiciv v<paQJtd0ag 

avtog 7taQi%^XB f^v v% i\iov yiB\my\iiv7\v. 

rilidg d' ditBkavvBv^ xovx id tov SB6jt6trjv 

aXlov d^BQaTtevsvv y aXkd fivQ6ivviv i%iov 

dBLTtvovvtog i(ft(og djtodo^Bt tovg ^i^tOQag. 60 

adsc dh XQrj(f^ovg • 6 Sh yiQtav ^t^vkkt^. 

6 S* avtov (Dg oQa (iBiiaxxoaxota^ 

tixvrjv jtBTtoirjtaL tovg yaQ ivSov avttXQvg 

tpsvSrj Sva^dXkBi • xata ii^a^tvyoviisd^a 

rjiistg' naq>Xayciv Sl jtSQvd^ifDV tovg olxitag 65 

altst, taQdttsv^ ScdQoSoxst^ liycovtaSv' 

OQats tov ^TXav Sv^ iiii (ia(ftvyoviisvov ; 

si fiij fi' dvansi^rit^ , dytod^avBtcfd^s ti^iisQOv. 

'^(istg Si SiSofvsv ' slShii^^y natoviisvov 

vjto tov yiQovtog oxtanXd^va xitofisv. 70 

vvv ovv dvv6avtB q)Qovti(fai^sv ^ myad^i^ 

Ttoiav oSov VC3 tQsntiov xal JtQog tiva. 

NIK. xQdtv6t ixsivrjv fjv fidA(D/x£i/, (Syad^i. 

/dlHM. dXX^ ovx olov ts rov IlafpXayov^ ovSlv Xad^stv 

iipoQ^ yaQ ovtog 7tdvt\ ^%6^ ya^ ro (Jx^Aog 75 

ro (ihv iv IIvXp^ to S* stsQOv iv trixxXri^icc. 

tocfovSs d' avtov firjii^a Svafisfirixotog 

TtQCDXtog i6tvv avtoxQW^ ^^ Xaotiv^ 

t(D x^tQ* iv AitcnXotg^ 6 vovg d' iv KXci>itvSc5v. 

NIK. XQdtv6tov ovv vpv dnod^avstv. ^HM. dXXd 

^XOTtS^y 80 

ojtcog av d7to%dvca^sv dvSQvxdtata. 
NIK. nwg Srjta jrcog yivovt* av dvSQvxcitata ; 
piXtviftov riiiXv alyba tavQsvov nvstv. 
o ®B{Li6toxXiovg yaQ d^dvatog aCoBtcitSQog. innHi:. 55 

JHM. ft« ^C «AA' axQatov olvov aya^ov SaCfiovog. 85 
t6(og yaQ av %Qifi6x6v n fiovXsv^cci^s^a. 

NIK. Idov y axQarov. nsQl notov yovv i0ti6oL; 

niSg d' Sv f££^t;(Di/ xQti^tov ti. ^ovkEv6ait ai/if^; 

jdHM.aXrid^sgj ovtog; XQOwoxvtQoki^Qatog sl.. 

olvov 6v toX(iag slg ajtovoiav koidoQEiv ; 90 

otvov yaQ svQOig av ti nQaxtLxdtSQOv ; 

OQ^g; otav 7tivci)(fvv avd^QCjnot y tots 

nkovtov6iy dianQattovifij vvk(56iv dCxag^ 

£vdaL(iovov6LV j (D(pskov6L tovg (pikovg. 

akV i^ivsyxi fiOL taxiog otvov xoa^ 95 

tov vovv Zv* aQSca xal kiyo ti Ss%i6v. 

NIK. otiioi , ti nod"* fi(iag iQyafSst t(p 6p notp ; 

^HM. aydd'^ * akk* ivsyx ' iyd Sh xataxkivi^aoiiai. 
iqv yaQ (isdv^d^^S^ ndvta tavtl xatani^a 
Povksvp^atiayv xal yvcDficSicov xal vovSicav. lOO 

NIK. Gig svtvxdg oti ovx ikr^^p^riv ivSod^sv 

xkint(ov tov olvov. ^HM. slici ftoe, IIa(pkay&v 

tiSQ^; 

NIK. inina6ta ks^ag Srjp,i6nQad'^ 6 (Hdxavog 
^iyxsi fisd^voiv iv tatdi pvQ^avg vntiog. 

^HM. td^t vw , axQatov iyx(iva^6v [lou nokvv 105 

6novSrjv. NIK. kafih Srj xcd 6nst6ov ayad^ov Sai-- 

(lovog. 

JHM. ikx Ikxs trjv rov Saifiovog rotJ nQafiviov. , 

d Satfiov aya&i^ 6dv to fiovksvii , ovx i(i6v. 

NIK. et7c\ ivtifiokm^ ti i6ti\ jdHM. tovg XQV^I^^^S 

taxv 
xkii^ag ivsyxs tov Haq)kay6vog IvSod^sv^ HO 

sag xa&svSsv. NIK. tavt*. ataQ tov Saip,ovo$ 
SiSoix onog iirj tsv^o^iav xaxoSaifiovog. 

JHM. (piQS vvv iyd ^fiavtp nQ06ayaym tov %6(X^ 56 innHz. 

tov vovv ?!/' ciQS(o xccl Xdya ti SsI^lov. 

NIK. 6g (isycik' 6 Ilaiplaymv TtdQSstai xal ^syxstai^ 115 
c3f<rr' iXad^ov avtov tov leqov xqti^ilov Xapdv, 
ovTCBQ iiakiot iffvXattsv. ^HM. co Hoqxotats^ 
q>iQ* avtov^ tv* avayvdi' 6v d' iy%sov mstv 
ccvv6ag tc. <piQ^ tS(o ti aQ^ ivstStiv avtod^L. 
oJ Xoyia. Sog ^ov Sog rp notriQtov ta%v. 120 

NIK. tSov' tt{prj6^ 6 XQri^^og; jdlHM. stiQav iy%sov. 

NIK iv totg Xoytoig iviHtvv stiQav iy^sov ; 

JHM. (o Bdm. NIK tCifStt ; ^HM. Sog ro notijQiov ta%v. 

NIK. TtoXXm y 6 Bdzig i^Q^^to tp notriQip. 124 

^dHM.iD [ivaQh HafpXayciv ^ tai)t* aQ* itpvXdttov ndXaiy 
tov tcsqI 0savtov %Qfi0fi6v OQQGiSiov ; NIK. ttri ; 

^HM.ivtavd'' ivs6tvv^ avtog cog dnoXXvtai. 

NIK xal TCiog ; /JHM. 07C(og ; 6 %Qrj(f(i6g avtixgvg Xiyst 
(og TCQfota (isv 0tvnnsLO7C(6Xrig ylyvsxai^ 
og nQfotog si,sc f^g TCoXscog td TCQdyfiata.^ 130 

NIK. slg ovto6l nciXrjg, ti tovvtsvd^sv ; Xiys. 

JHM. fistd tovtov av&cg %Qofiat07c6Xrig SsvtSQOg. 

NIK. Svo tdSs TcdXa. xal tC tovSs %Qri nad^stv ; 

JHM. XQatstv^ scsg stSQog dvriQ fiSsXvQcitsQog \ 

avtov yivoLto • ^std Ss tavt dicoXXvtai. 135 

imyCyvstaL yaQ pvQ^onciXrig 6 HacpXaydVj 
aQTCal^^ xsxQdxti^g^ KvxXofioQOV (pcovrjv i%G}v. 

^IK. tov TCQO^atOTcdXriv ^v aQ* dicoXi&^^aL %Qsdv 

VTCo fivQaojcdXov; JHM. vrf /lC. NIK. offtot 

SsiXatog. 
Tcod^sv ovv av itLyivoLto TcdXrjg slg (lovog; 140 

^HM. it' iiStlv slg^ vnsQ(pva ti%vr^ i%c9V. 

NIK. stn\ dvtL^oXd^ tCg iatLv; JHM. sincD; NIK. vri 

/iCa. 

dHM. dXXavtOTcdXrjg itJd'' 6 tovtov il^sX(ov. innnz, 57 

iVJJC. alXavtOTtciXrig ; cJ Ilo^eiSov tijg tixvrjg. 

q)iQS Jtov tov avdQa tovtov i^svQi/jaoiisv ; 145 

JHM, ^ritS^sv avtov. NIK. aAA' oSi TtQoasQxstai 

SdTCSQ xata d-stov slg ayoQav. jdHM. (o fiaxdQis 
aXXavtOTCiSXa^ Ssvqo Ssvq\ d q)CXtats^ 
dvafiaLVS ^mf^Q t^ itoXsi xal vpv tpavsCg. 

AAA. tC iiStv ; tC [is xaXstts ; AHM. Ssvq* iXd'^ iva Ttvd^ji 
ag svtvxfjg slxal (isydXcog svSaL(iovstg. 151 

NIK. td^L dif , xdd^sX* avtov tovXsov^ xal tov d^sov 
tov XQV^f^ov dvaSCSa^ov avtov mg ^%ft ■ 
iy(o S^ Imv ytQoaxitpo^ai tov UatpXayova. 

AHM. ays Sri 0v xatd^ov TtQiSta td ^xsvrj xcc^ccC' 156 
ijtsita tr^v yijv TtQO^xv^ov xal tovg d^sovg. 

AAA. ISov ' tC i6tLV ; AHM. <o ^axaQL , cJ TtXovCLSj 
(o vvv (liv ovSsCg^ avQvov S' vjtiQ^syag • 
(o t(ov Ad^rivicov tayi t(Sv svSacfiovoiv. 

AAA. tC ^' , (oydd"' , ot; nXvvsiv iag tdg xovXCag 160 
a(oXstv ts tbvg dXXavtag^ dXXd xataysXag; 

AHM.cS fuoQS^ TtoCagxoiXCag; SsvqX fiXins. 

tdg (StCxag OQag tdg t(ovSs t(ov Xa(Ov ; AAA. 6q(o. 

AHM. tovtCDV dndvtcov avtog dQxiXag iasi^ 

xal tijg dyoQ&g xal tmv Xifiivcjv xal trjg Ttvxvog • 
fiovXrjv natridsig xal ^tQatriyovg xXa6td6sig^ 166 
Sridsig^ (pvXdl^stg^ iv XQvtavsCm Xaixdcsig. 

AAA. iyd ; AHM. 6v (livtoi • xovSijto) ys jtdvd'^ OQag. 
dXX' ijtavdfirid^i xdxl tovXsov toSl 
xal xdtvSs tdg vi]6ovg ditd^ag iv xvxXco. 170 

AAA. xad^OQcSi. AHM. tC SaC ; td^JtOQia xal tdg oXxdSag ; 

AAA. iymys. AHM. n(og ovv ov ^sydXcDg svSaL(iovstg ; 
iti vvv tov o^pd^aX^ov jtaQdpaXX' slg KaQCav 
tov SsJ^iov^ tbv S' stSQOV sCg KaQxrjSova. 

AAA. svSai^0VT^6a) S' . sl Sia0tQa(pi^(So^ai ; 175 58 innHZ. 

dHM. ovx^ aXkoc Sta 6ov tavta Tcdvta jtiQvatai. 
yCyvsi yaQ , dg 6 XQri0(i6g ovtoifl XiysL^ 
dvriQ ^iyt^tog. AAA. sini fioi^^ Kot n(5g iyci} 
dXXavtOTtdXfig cSv dvrjQ ysvqcfoiiai ; 

^IHM. Si^ avto yaQ tot tovto xal yCyvBi ^iyag^ 180 

otiYi ^ovqQog xdl^ dyoQag sl xal d^Qaifvg, 

AAA. ovK d^i(D ^yd 'fiavtov l6%v€i,v fiiya. 

AHM.ot^oi^ tCnot^ i^d'^ oti Cavtbv ov ip^g a^iov; 

^vv€i.Sivai tC (lot Soxstg 0avtp xaXov, 184 

/XC01/ ix xaXav elxdyad^Sv ; AAA. fid tovg d^sovg^ 
siiifj 'x xovriQ(DV y\ AHM, cJ {laxdQis f^g tvxqgj 
o6ov Ttinovd^ag dyad^ov sig td nQdyfiata. 

AAA, dXX\ (oydd'^ ovS^k ^v0vxriv iicCfSta^Uy 

TcXriv yQafi^dtcav^ xal tavta ^ivtoi xaxd xaxtSg, 

AHM. tovtl (lovov (S* ipXatpsv^ ort xal xaxd xaxmg, 190 
il Sr^iiaycDyCa ydQ ov itQog ftovi^e^eot; 
St* i6tlv dvSQog ovSh xQrjatov tovg tQOTtovg^ 
dXX^ sig d^d"^ xal fiSsXvQOv. dXXd ft^ n:aQfjg 
a 601 StS6a6' iv totg XoyCot6iv ot ^soC. 

AAA. 7t(Sg S^^td (priiS* 6 XQV^i^^Sf AHM. sv vri tovg 

^sovg 195 

xdi novxCXmg itong xal dotpSg rivvy^ivog. 
^AXX^ o%6tav fidQJl;y ^VQ6aCstog dyxvXoxrjXrjg 
ya(KpriXrj(U SQaxovta xodXsfiov aifiatOTtdtriVj 
Sfi t6ts na(pXay6v(ov fihv dn6XXvtav ri (fxoQO^ 

SdXfiri^ 
xovXvojtciXrj(fvv Sh d^sog fiiya xvSog ojtd^sv^ 200 
alxa (jvri TtmXstv dXXaytag (uiXXov sXcDVtav. 

AAA. TtSgovvTtQogi^ltavt* i0tCv\ dvaSCSa6xi (is. 

AIHM. pvQ0aCstog (ihv 6 Ha^pXaydv idd'* ovtocC. 

AAA. tC S^ dyxvXoxr\Xrig i^tCv ; dHM. avt6 nov Xiysv^ 
otv dyxvXavg tatg x^Q^^lv aQnd^cav (piQSv. 205 innns. 5& 

AAA, 6 dQcixcDV Sh Ttgog ti; AHM. tovto nsQiqiuvi- 

6tatov. 
dQccxov yaQ iiJtv (taxQov o t aXXdg av (laxQOv - 
sl^' €cl(uxtoxdtfig §6^^ o r' akXdg %g} dQaxov. 
roi/ ovv dQaxovta qyqifi tov fivQifcUstov 
ijSfi HQatri^siVy at xs ft^ d^alg^d^ koyoig. 210 

AAA. ta fikv Xoyi alxakksi fis' d^avfid^ci) d' OTCog 
tov dii(iov olog t* ixvtQOTCsvstv stfi iyd. 

AHM. tpavXotatov iQyov • tavd^* aicsQ xoLStg tcoCsl • 
ra^arrf xal %6q8sv* 6(iov td jtQdyiucta 
dnavta^ xal roi/ dij(wv dsl icqo^jcolov 215 

vjcoyXvxaivGiv ^[latiocg fiayscQixotg. 
td d' aXXa 6ov %Q66s6ti dri^ayoyixdy 
q>ayvfi pLLaQu j yiyovag xaxag ^ dy^Qatog sl' 
S%sig ajcavta JCQog jcoXnsiav a Sst* 
jUQYfifMits 4fv(ipaivov6i, xal to Uvd^ix^v. 220 

dXXd 6tsq>avoVj xal 6nivSs tp KoaXiykcp - 
X&naig d^wst rov avSQa. AAA. xal tig ^v^ifiaxog 
ysvi^6stai (lot ; Tcal ydQ o% ts 7cXov0ioi, 
SsSia6iv avtov o ts nivrig ^SvXXsv Xscig. 

AHM. dXX^ si6lv CTCnijg avSQsg dyad^ol %iXiOL 225 

(ii6ovmsg avt6v , oi porjd^ii^ov^i 6ov^ 
xcd tmv TCoXitiDV oC xaXoi ts xdyad^oi^ 
xal tmv ^satAv o6tig i6tl SsJ^Mg^ 
xdym (ist^ avtSv %(o ^sog ^vXXi^tpstai. 
xcd (lij SiSi^* ' ov yaQ i6tvv il^jixa6(iivog. 230 
vato rot; Siovg ydQ avtov ovSslg ijd^sXs 
tSv 6xsvonoi,mv slxd6ai. xdv^og ys (liiv 
yvcD6^6stai, ' to ydQ ^iatQiyv Ss^i6v. 

NIK. otfLOv xaxoSai(uav^ 6 HaipXayiov iiiQ%stai. 

KA> oH toi (id tovg SdSsxa {ysovg %acQri6st0Vy 235 
onij *7cl ta S^q^ip iwci(ivvtov ndXai. 60 innHz. 

tovtl tiSga to XaXziSixov ytoti^QLOV} 
ovx iiSd'^ ojtag ov XalxiSdag atpC^tatov, 
anokBt6%^oVy anod^avstiJd^oVj ^ iiiaQfotata}. 
^HM.ovtog^ ti q^svysig^ ov fisvstg; cJ yswaSa 240 
akkavto%^ka , /xi) TCQoSmg ta XQayiucta. 
avSQsg [jtJtijg^ ^aQaydvs^d^s ' vvv 6 xaLQog. <o 

2]i(ia>v^ 
(o Havaitv^ , ovx ikats TtQog to Ss^lov xiQag ; 
avSQsg iyyvg' aXk^ d(ivvov^ xanava6tQiq)ov 

Ttdkvv. 
6 xovioQtog Srjkog avtdv <og ofiov JtQo6xsLfis-^ 

vav, 245 

dkk' dfivvov xal Si(oxs xal tQoaijv avtov Jtoiov. 
XOP, nals nats tov %avovQyov xai taQal^ijtxoiStQatov 
xal tsk&VKiv xal gxxQayya xal XaQvfiSLV aQjtayijgj 
xal navovQyov xal navovQyov nokkaxig yaQ 

avt SQ(Q. 

xal yaQ ovtog rjv navovQyog itokkaxtg v^g rifiiQag. 
dkkd jtats xal SicDxs xal taQatts xal xvxa 251 

xal fiSskvttov , xal yaQ riiistg^ xd7tLXsi(isvog fioa - 
svkafiov Sh ^ij 'xtpvyrj 6s • x(d yaQ olSs tdg oSovgy 
a6nsQ EvxQatrig Itpsvysv svd^ ttSv xvQriPicav. 

KA. d yiQOVtsg rjkLa^ftcU^ (pQatOQsg tQimfiokov^ 255 
ovg iy(D p60XG) xsxQaymg xal Sixata xaStxcCj 
jtaQaporid^std'^ ag v%* dvSQtSv tvjttofiai ^woh- 

fiotmv. 

XOP. iv Sixrj y , i%s\ td Tcotvd nQlv ka%stv xats^fd^istgy 
xdTto^vxd^Sig mi^CDV tovg vjtsvdw^ovg^ 6xo7tcSv 
odtig avtiSv (D^g i6tvv rj ytincav ^ ft^ Ttixcyv^ 260 
Tt&v tvv* avt(ov yv(pg djtQaypLOv* ovta xal xa- 

Xrivota^ 
xatayay(DV ixXsQQ0vi^60Vy Stakafidv^ dyxvQi^ag^ innus. 61 

elr ano6zQiilfaq tov aiwv avxov ivBxokr^fia6aQ * 
xal 6xoycstg ys t(5v nokitmv o(fti.g i6tlv aiivoxavj 
^Aot;<ytog xal firi ytovrfQog xal tQifiov ta TCQay- 

(lata. 265 

KA. iw63cixei.6d'^ viistg; iyto d\ avdQsg^ Si,* v^ag 

tvyetoiuciy 
oti Xiysiv yvci^riv ifiskkov ag dCxavov iv Jtolsi 
t^tavai [ivrifistov vfuSv itStiv avdQsCag %aQiv. 

XOP. G)g d' aXaiaiv^ ^g dh fuicd^Xrjg' sldsg oV vnsQ- 

%stai 
(06jtSQsl yiQOVtag ri^nag xal xofiakixsvstai ; 270 
aAA' iav tavty ys vixa^ tavtyl nsjtli^l^stat' 
ijv S^ vTtsxxUvrj ys SsvqC^ t6 6xikog xvQrjfid^st. 

KA. m TtoXig xal S^^fi^ vtp* oigjv d'rjQC(DV ya^tQC^Ofiai. 

XOP. xal xixQayag^ SiS%SQ asl trjv itoXi^v 7caxa6tQi(psi\ 

KA. aXV iyd 6s ty fiorj tavty ys TtQfSta tQi^ofMti. 275 

XOP. akk^ iav ^sv tovSs vvxag tfj fiofj^ tT^vslXog sl- 

rjvS^ dvaiSsCa TtaQsl&rj 6\ rjfiitsQog 6 TtVQafiovg. 

KA> tovtovl tov HvSq^ iy(o 'vSsCxvviii^ xal (prjii* «g- 

dysiv 
tat0L nsXoTtovvrjCCcDv tQtijQs6L i(oiisv[iata. 

AAA. val fid ACa x&y(oys tovtov ^ oti xsvfj ty xoMa ^ 
i(fSQa[i(ov ig ro TtQVtavstov, slta ndkvv iTcd^stnkia. 

AHM. vrj AC\ i^dycjv ys tdTtOQQi^d'^ afi aQtov xal xQiag 
xal tifia%og^ ov IISQixkirjg ovx rj^LcodTj Ttdnots. 

KA. dnod^avstad^ov avtCxa ^dka. 

AAA. tQiitkdfSiov xsxQd^OfJiaC (fov. 285 

KA. 7catafioij6o^aL fiocSv 0s. 

AAA. TcataxsxQd^ofiuxC (5s XQd^cav. 

KA. SiM^akS(S\ idv 6tQatrjyfjg. 

AAA. xvvoxoTtrj^a^ 0ov ro i/coroi/. 

KA. nsQiskfS 0* dka%ovsCaig. 290 62 innnz. 

AAA, V7Cot£iiov[iai tag 68ovg ^ov, 

KA. ^ki^ov etg ^' a6xaQddfivxtog. 

AAA> iv &yoQ& xaym ti&Qaii^ai. 

KA. dLaq^OQi^iffo 0\ et tL y(fv^€Lg. 

AAA. xojtQoq)OQi^a(o tf ' , el XaXij(fBLg. 296 

KA. ofiokoyai xXiTCtsiv 6v d' oi5%^. 

AAA. VTj tov 'EQfiiiv tov ayoQalov^ 
xaTCtOQXiD ys ^ksnovtmv. 

KA. akkotQia toCvw 6oq>£^Bi^ 

xaC 6B <paCv(o totg %QvtavB6Wy ^OO 

aSsxatBvtovg tmv Q-bSv f- 
^ag i%ovta xoMag. 

XOP. cj (itaQh xal fidBkvQh xal xBXQaxta^ [tov\ dov ^Qa* 

6ovg 
%a6a (ihv y^ jcXia, %a6a d^ ixxXri^sCo^ - d05 

xal tikri xal yQa<pccl xal Sixa^fti^Qi* , cJ 
fioQfioQotaQa^i. xal 

tiiv noXiv a7Ca0av ri(ic5v avatBtvQ^axdg^ 310 

o6ttg if(Ji(ov tag 'Ad^vag ixxBXfo^prptag pofSvj 
xaico tmv nBtQtov avfod^Bv tovg g^oQOvg dm^o- 

6xonc9v. 313 

KA. oW iya to ^Qay^ia tovd^* od^sv %aXai xattvBtac. 

AAA. bI Sh (ifl 0v y ol(5%a xcittv(i' , ovd' iy(o xoQdBV" 

fiara, 315 

o(5tLg vnotiiivcDv iTcdXsig diQiia fiox^Qov §o6g 
toZg ayQoCxoi6iv TcavovQyog ^ S(StB (paCvBCd^at 

Tcaxv^ 
xal tcqIv ri(iiQav (poQ^^^fat^ (iBliov r^v Svolv Soxiiatv. 
XOP. vri ACa xa(ib tovt iSQa6B tavtov^ m(StB xatiysXcav 
3C(i(i7CoXvv totg Sri(ji,6taL(5v xal (pCXotg naQa^xB- 

d^Btv. 320 

303—313. = 382—390. innHz. 63 

tcqXv yuQ elvat, IlBQyae^^iJiv j Ivsov iv tatg iii" 

pd6tv. 
aQU d^T* ovx ait aQxV^ iSi^kovg avai- 322 

Seieav^ ^nsQ fiovi] HQO^xaxBZ xAv ^iftoQCDv; 
y 6if m6xBva)v afidkyBt t(Sv J^ivoiv xovg xaQnifiovg^ 
TtQatog Sv od* ^lTtnoddfiov XBC^Btav ^BcinBvog. 327 
dkk* itpdvrj yaQ dvriQ BtBQog noXv 

(fov (ILaQcitBQOg ^ StStB flB xa^QBLV^ 

dg6B%av6Bi,xalndQBL0v^ SiiXogiCtvv^ avtod^Bv^ 
TtavovQyCa tB xal ^QdCBt 33) 

xal xopaXLXBV(ia<SLV. 

dXX* cl tQaq)Blg o&svjtiQ slaiv ccvdQsg o%%bq sl^Cvy 
vvv ds&fOV <Dg ovdhv kiysi to ^cjq^Qovcag tQv 

fpHvai,. 
AAA. xal fifjv dxov0a^^ olog itfttv ovtoiSl 7CoXCti]g. 335 
KA. ovx av fi^ id6scg ; AAA. (id AC , iitsl xdyd Tto- 

vfiQog siflL. 
XOP. idv Sh fw) tavty y* vjtsCxfj , Xiy' otv xdx novfjQfSv^ 
KA. ovx av iL idtfsvg; AAA. (id ACa. KA. val fid ACa. 

AAA. fid tov IloOstSfS^ 
dkk* avto xbqI tov XQOtSQog sljtslv XQ(ota Stafia-- 

XOVfiaL. 
KA. otfiotj SiaQQayi^aofiat. AAA. xal [i^^v iy<o ov 

%aQi]0o. 340 
XOP. TtdQsg TtdQsg TtQog t<5v d^sdiv avtS SvaQQayHvai. 
KA. Tc5 xal nsTtoid^fog d^iotg ifiov kiysvv ivavta ; 
AAA. otLfj kiystv otog ts xdym xal xaQvxonoutv. 
KA. ISov Xiysiv. xakSg y* av ovv 6v nQccyfia 7tQ06its- 

(SOV 601 

(d[io67tdQaxtov TtaQaXaficov fistaxBVQC6aco XQV" 

6t(ag. 345 

322—334. = 397—408. 64 lIinHE. 

«AA* olc^"* OTCEQ Tceicovd^dvai doxetg; onsQ to 

nk^^d^og. 
bI nov Scxidcov slnag sv xata l^dvov fistotxov^ 
trp; vvxta ^QvkiSv xal XaXiSv iv tatg oSotg (fsavtpj 
vS(OQ ts Tciviov^ xamSsvxvv^tovg q>CXovg t avKov^ 
^ov Svvatog slvav ksysiv. (o (koqs tqg avoiag. 360 

AjiA. tC Sal 6v %Cv(OV tiiv %6Uv TCSTCoCrjxag ^ S6ts vvvl 
VTCO 60V ^ovcatdtov xatsyX(ottt6^dvriv (JkotcSv ; 

KA. i^ol yaQ avts%^xag avd^Q(a7C(ov tCv* ; o6ttg svd^g 
^vvvsca ^SQ^a xataq^aydv^ xat inviaoiv axQcitov 
otvov %6a xa6ak^a6(o tovg iv Ilvkip 6tQatriyovg. 

AAA. iy(0 Si y* ijvviSXQOv /Soog xal xoiXCav vsCav 356 
xata^Q0%%^C6ag^ xat^ iniTCKov tov iatiiov avan^" 

vcTCtog 
XaQvyyv(o tovg QijtOQag xal NixCav taQd^cD. 

4<fHM.td fihv akka ft' i]QS6ag Xsy(ov* ^v S* ov nQOO- 

CstaC (is^ 
tSv TCQayfidtcjv orti} fi6vog tov ^(o^ov ixQoq)!^- 

(Ssig. 360 

KA. dkk* ov kdpQaxag xata(pay(o%/ MckrjifCovg xXo- 

vri6svg. 

AAA. dXkd 6%skCSag iSrjSoxAg (ovi^(SOfiaL iiitakka. 

KA. iy(o S* insv(S7criS(ov ys tr^v fiovkrjv fiCa xvxi^Oca. 

AAA. iy(o Sl xivriCco ys 6ov tov nQ(oxt6v dvtl q)v6xrjg. 

KA. iy(o Ss y* i%ski^ 6s tr^g nvyrjg ^VQa^s xvfiSa. 365 

^HM. vrj tdvno6sLS(o xd^is taQ\ rjvnsQ ys tovrov SXxyg. 

KA. ol6v 6s Sri6(o V t(p l^vkco. 

AAA. Si,(6%o^aC 6s SsikCag. 

KA. fj pvQ6a 6ov d^Qavsv^stac. 

AAA. SsQ(o 6s d^vkaxov xkoTC^g. 370 

KA. SvanattaksvQ^^SL %afiaC. 

AAA. nsQLX^iifiat* ix 6ov 6xsvd6co. innHz. 65 

AAA. tov 7CQfiyoQS(Svd (fovxrs^di. 

AHM. nal Vfj AC iyi^^aXovtsg av- 57& 

rc9 TcdttaXov (laysiQvxag 

slg To (ft6fL\ slta S* ivSo^^sv 

ttjv yXfottav il^siQavtsg av- 

tov iSxsil^6(is6d'' sv xdvSQLX<og 

xs%riv6tog ^ 380 

tov 7CQ(oxt6v^ si%aXa%a. 
XOP. Tiv aQa jcvQ6g y* hsQa d^SQfi^tSQa^ xal X6y<Dv 

iv 7c6XsL t(3v dvavS(Sv dvacSiatSQOL' 385 

xal to iCQayyi^ r{v aQ^ ov q)avXov (aS' ♦ * * 

dXX' iTCv&v xal 6rQ6^SL^ 

(irjShv oXCyov %oCsi. vvv yaQ i%staL fiiaog • 

cog idv vvvl ^aXdl^yg avtov iv ry ^Qo^fioXy^ 

SslXov svQi^6sLg • iyd yaQ rovg rQ^TCovg iTcCafra- 

liaL. 390 

AAA. dXX' o(iG)g ovrog roLOvrog (Sv dnavra rov ^Cov^ 

xar dvriQ iSo^sv slvaL^ rdXX6rQL0v dficSv &sQog. 

vvv Sh tovg 0td%vg ixsCvovg^ ovg ixstd^sv ijyaysv^ 

iv l^iiXp S^q^ag dtpavsL xd%oS66%^aL fiovXsraL. 
KA. ov SiSoL%^ vii&g^ icng av g^ ro ^ovXsvrriQLOV 395 

xdl ro tov SriiLOV 7Cq6(S(X}7COv iiaxxoa xad^i^^svov. 
XOP. (ogSh TCQog icdv dvaLSsvstaL xov fis^C- 

6tri6L tov %Q(6fiatog rov %aQS0rrix6rog. 

sl 6s firi (iL(S(o^ ysvoCfLriv iv KQarCvov xcjSlov^ 400 

xal SLSa(SxoCfLriv nQoadSsLV MoQ^CyLOv rQayipSCav. 

(o tcsqI %dvr iTcl naiSC ts TCQayfia^L 

S(oqoS6wl(Slv in* avd^sdLv l^cdv^ 

std^s (pavXcag^ &6%SQ svQsg^ ixfidXoLg tijv iv^s6LV. 

a0aLfiL yaQ tot dv ^lovov • 40& 

nlvs TCtv* iicl (Sv^KpOQatg' 

iOUSTOPH. I. 6 66 innHz. 

tov^IovXiov r' av oi^oiiatj yiQOvxa nvQOTcijcr^^ 
fi0^ivr' iTlTCamvCCav xal Ba7c%i^aK%ov ^oai. 

KA. ov xoC /x' vTCSQPakefad'^ avaiSaCa ^ia tov IIo0sv8(S^ 
^ fii} not ayoQaCov ^vog 07cXayxvoi0i nagaye- 

voCiirjv. 410 

AAA. Syfoys vfj tovg xovSvXovg^ ovg nokka Sri ^tcI Tcok- 

XoXg 
fjvs^xoiiriv ix TcatSCov , fiaxaiQCScav ts nkriyag^ 
vnBQ^aketo^aC 0* oloyi,ai t(fvtoi0iv^ r( iidtriv y av 
anoiiaySakCag 6itovii€Vog to6ovtog ixt^afpaCriv. 

KA. ano^aySakCag ScnsQ xiiov; m na^n6vijQ€j n(Sg 

ovv 415 

xvvog fioQav 0i,tovfiBvog ^ax€t 6v Kvvoxeq^akk^ ; 

AAA. xal vri jdC akka y i6tC\iov xofiaka navSog ovtog. 
i^rjndtCDV yaQ tovg (layeCQovg invkiycDv toiavtC' 
6xi7\)a6%€^ natSeg* ovx oqcc^* ; &Qa via^ %£Atd(Di/. 
oC S' Spk€noVj xdycj *v to6ovtp tcSv xq€(Sv ixk^" 

ntov. 420 

XOP. (0 Se^vcitatov xQiag^ 0o(p(Sg ye nQOvvoi^aca * 

S0neQ dxakij(pag i^d^Ccov nQo x^kiSovov ixkenteg. 

AAA. xal tavta SqcSv ikdv%av6v y' • elS^ ovv tSoi tvg avtcSv^ dnoxQvnt6ii€vog elg td xoxdva tovg d^eovg dnci^ 

(IV w 

&0t eln dvriQ t(Sv ^t^Qcov ISdv (is tovto 

SQ(Svta ' 426 

ovx i^d'' oncog 6 naJtg oS^ ov rov Srjiiov imtQo^ 

n€V0€l. 

XOP. €v y€ l^vvipakev avt • dtaQ Sr(k6v y d(p ov \vv^ 

iyva ' 
oni} ^mdQxe^g ^' fjQnaxdg xal xQiag 6 nQooxtog 

elxBv. innHx 67 

KA^ iyd iSs jcav^w xov ^Qciaovg, olnai Sh (lakkov 

aiMpa. 

iisLiiL yaQ 60L XafiTeQog ^Sri xal ^dyag xad^tetg, 430 

oiiov taQattiov tijv te yrjv xal rijv d^akattav elx'^. 
AAA. iya Se CvCtaCkag ys tovg akXavtag elt aq)iq0(Q 

xata xvyJ ifiavtov ovQtov^ xXaetv 6e fiaxQa xe- 

k8v0ag, 
JHM- xayoy\ idv tt JcaQaxaXa^ triv avtUav ipvkdlE^(Ai, 
KA. ov tot luc trjv ^ri^ritQa xataxQoi^et takavta 

^oAAa 435 

xkiilfag^A^^rivaCcDv. ^HM. a^Qety xal tov jtoSog 

TtaQCet' 

wg ovtog rjSfi xatxCag rj 6vxoq)avtCag icvet. 
AAA. 6k S^ ix HottSaCag i%ovt ev olSa Sixa takavta. 
KA. tC Siita ; §ovXet tdiv takdvtcav av ka^Giv 6tcondv ; 
AHM.avrjQavrjSicDg Xdpot. tovg teQd^QCovg TtaQCet^ 440 

to Tcvevpi' ikattov yCyvstat. 
KA. g)€vl^et yQaq>dg exatovtakdvtovg tittaQag. 
AAA. 0v tf ' a0tQateCag y* etxo0tv^ 

xkonrig Sh scketv rj %tkCag. 
KA. ix tcSv dkttriQCcnv 0i cpri^ 445 

lu yeyovivat tc5v trig ^eov. 
AAA. tov icdmtov slvaC (prnU 0ov 

t(Sv SoQV^pOQCOV. KA. JCoCcjv i <pQd0ov, 
AAA. t&v BvQ0Cvrigtrig'IjC7cCov. 

KA. xo^akogel. AAA. xavovQyogsL 450 

XOP. rcat dvSQtxag. KA. lov fov, 

tvntov0C fi' oC ^vvcDiwtat. 
XOP. Tcaf avtov dvSQtxcitata^ xal 

yd0tQtie xal totg ivtiQOtg 

xai totg xokotg^ 455 

X&7C(Qg xokd tov avSQu. 

5* 68 inUHIL 

(S yevvLxdtatov-xQias iI)v%y^ t' aQiitta jtavtov, 
xal ty TCoXei ^cotriQ q^avElg iiyiXv t€ totg xoXitaLg^ 
mg sv tov avS(fa TCoiTcCXag ^' vx^^kd^sg iv I6yot0tv, 
jciag av 6^ i7CaLvi6ai(iev ovtag S6jcsq rjdo^s- 

^d^a; 460 

KA. tavtl (la trjv ^i^fititQa ft' ovx ilav%ravsv 

tBKtaivoyLBva ta nQayybat\ akk* '^miStdfLriv 
yoiiq)ovfL6v* avta navta xal xoXXci^sva. 

AAA. ovxow ft' iv 'AQyswvg a TCQattsi Xavd^dvsi, - 

TCQOfpa^iv fihv ^AQysCovg ipCXovg ri^tv noist* 466 
ISCif d' ixst AaxsdaiiiovCocg ivyyCyvstai. 

XOP, otiioc^ 6v d' ovSlv ii a(ia^ovQyov Xiystg; 

AAA. xal tavt* iq)^ ol^Cv i0tc 6v^q)v6cifisva 

iyipS! • inl yaQ totg SsSsfiEvoig %aXxsvstia. 

XOP. sv y sv ys^ %aXxsv dvtl t(5v xoXX&fiivtov. 470 

AAA. xal ivyxQOtov0LV avSQsg avr' ixst^sv av^ 
xal tavtd ft' ovt* aQyvQiov ovts %qv6Cov 
ScSovg dvaicsC^sig^ ovts %Q06%iyMiOV iplXovg^ 
OTCcog iyA tavt ovx ^Ad^vaCotg ipQd^io. 

KA. iym [liv ovv avtCxa iidX^ slg fiovXriv lav 475 

viiiSv dndvtcav tdg ^vva^o^Cag iQtS^ 
xal tdg ^vvoSovg tdg vvxtSQtvdg iv tfj jcoXsl^ 
xal ndv%'^ d Mr^Soig xal fia^LXst J^wdnvvts^ 
xal tdx BoLcatiSv tavta 6vvtvQ0V(ibSva. 

AAA. TcSg ovv 6 tVQog iv BoLcatotg tSvLog ; 480 

KA. iyd 6s v^ tov^HQaxXia 7CaQa6tOQiS*^ 

XOP. aysSrl 6v tCva vovv r^ tCva yvd^riv i%SLg; 

VW\ SLSd^SLg^ StlCSQ dTCSXQVifO} xots 

slg td xo%civa to XQiag^ iig avtog XiysLg. 
&SV6SL ydQ ^l^ag slg to fiovXsvti^QLOV^ 485 

iog ovtog sl6ns6iSv ixst6s SLafiaXst 
fjiidg dnavtag xal xgdyov xsxQdls,staL. innH2. 69 

AAA. aXk* sl(iL' ttQiaxov 8\ 6s ixa^ taj xoMag 

xal tag iiaxcUQag ivd^adl xatad'i]6oiiaL. 
AHM. i^B vvv^ aXeitl^ov rov tQaxfi^ov tovtG)i^ *90 

tv* il^oXiif&dvstv dvvrj tag Sia^okag. 
AAA. alX^ sv kiysig xal naidotQi^vxiSg tavtayC. 
AHM. ixs vvvj iyciyxa^ov Xafi^v taSC. AAA. tC SaC; 
AHM. Iv* afksivov^ cJ tdv^ i0xoQoSt,6(iivog fMxy» 

xal 6ytsvSs taxi(og. AAA.tavtaSQS.AHM.iiiitr' 

vrj^o vvv 495 

SdxvsLV^ ScapdlXsiv^ tovg X6(povg xats6^Csiv^ 

xSncog td xdXhii dnofpaydv ijl^stg ndXtv. 
XOP. dlX* Cd^i xa^j^Lcn^, xal TCQd^svag 

xatd vovv tov ipiov^ xccC^s qwXdttoi 

Zsvg dyoQatog- xal vLXi^0ag 500 

avd^ig ixstd^sv ndXiv wg riiiag 

iXd^ovg 0Tsq)dvoig xatdica^tog. 

vfisig S* rifAtv 7tQ06ixsts xov vovv 

totg dvanaiOxoig^ 

(D jtavtoCag ^Si^ iiov6rig 505 

nscQccd^ivtsg xxx^^ savtovg. 

sl y^iv xig dviiQ tov a(^%a^oi/ xa^fipSoSidd^xaXog 

filiag^ 

'tpfdyxa^^sv X^ovtag inrj XQog to ^iatQOv naQa- 

P^^vac^ 

ovx ttv g)afvXc3g itvxBv tovtov vvv S^ aiiog i6d'* 

6 notrjtijg^ 

ott tovg avtovg r^fitv ^6st^ toXfi^ ts Xiysiv td SC~ 

xava^ 510 

xal yswaCcag XQog tov Tvg)(S x^9^^ ^^ '^'h'^ ^Q^" 

dXriv. 
a Sl d^aviAd^stv vficiv ifyq6iv noXXovg avt^ TtQO^- 

Lovtag^ 70 innHs. 

xal ^Mavl^svv^ (og ovxl nakaL %oq6v attoiri xad'^ 

iavTov^ 
rjfiag vfitv ixdksvs ipQa6av neQi tovxov. (pri6l yaQ 

av^Q 
ovx vn avoiag tovto Tceitov^mg SvatQifisvv^ aXXa 

VOfjUtCDV 515 

xco(ia)SoScSa6xaXiav slvav %aA€^a>irarot/ ipyov andvtfnv • xoXXfSv yaQ Sr^ %BiQa6avt(av avt^v oXiyoig x^Q^' 

6a6%rav • 
viiag ta nakav SLayiyvci6xmv ijtstsiovg f^v fpv6vv 

ovtag, 
xal tovg iCQOtiQOvg tiSv xotijtdiv afta tm yriQcc 

TCQoSbSovtag* 
tovto (i€V siSmg ana^s Mayvrig afut talg Ttokvatg 

xatvov6avgj 520 

Sg nkst6ta XOQ^"^ ^^^ dvttitalonf vixr^g S6tri6s 

tQOTtttttt' 

7td6ag S^ vfitv q)cyi/dg tslg xai ifdXkayv xal msQv- 

yi^o}v 
TCttl XvSi^cDV xal inivitcyi/ xal ficattofisvog ^axQa- 

X^ioig 
ovx iiriQxs6sv^ dXkd tslsvt(Sv inl yi^QCDg^ ov yaQ 

H^spki^d^ 7tQS6^trig cSv^ oti tov 6xciictstv dnS" 

Xsig>dil * 525 

slta KQtttlvov iLSfivri(iivogj Sg itokX^ ^8v6ttq sror' 

iitaivm 

^vd t(Sv dtpskfSv nsSicDV iQQSc^ xaL f^g 6ttt6sa>g 

7taQa6VQCDV 

iipoQSi tdg SQvg xal tdg nkaxdvovg xoL tovg ix- 

d^QOvg nQO^sXvfivovg • innHz. 71 

i6at d' ovx Y^v iv l^viiTCoaio) nXi]v ^ ^caQOt^vxO" 

TciSiXs^ 
xai^ tixtovsg evxaXafimv v^vcdv ovtcDg rjvd-fi- 

0EV ixstvog. 530 

vwl 9* vfLEtg avtov OQcivtsg xaQaXtjQOvvt* ovx 

iXesttSy 
ix7CC7Ctov0(3v tcSv 'qXixtQcaVj xal tov tovov ovx 

it ivovtog^ 
t(3v '9'' aQi^ovvfSv 8va%a6xov6(Qv • akXa yiQCOV Sv 

TCSQtiQQBt^ 

S6JC6Q Kovvag^ 6tiq>avov (ihv i%G>v avov^ Sitlni 

d* aTCoXcakdg^ 
ov XQriv Sta tag %QOtiQag vCxag nivstv iv tp vcqv- 

taveCcf}^ 535 

xcX fi"^ XfjQstv, aXXa ^sd6^at XvicaQOV TCaQa tp 

^tovv0p. 
olag S% KQdttjg OQyag vfnSv tjvi^xsto xal Ctvfps- 

lcyfiovg • 
Sg aTCO 6^LXQag SajcdvTjg v^ag aQt^tC^ov ani- 

nsfinsv^ 
ajco XQafipotatov 6t6^tog ^attcav a0tstotatag 

intvoCag • 
Xovtog (limot (lovog avti^Qxst^ toth (ihv jcCntov^ 

toth S* ovxC» 540 

tavt^ OQQcaSfSv StitQtfisv asC^ xal^Qog tovtot6tv 
jy ig)a6xsv 

iQitrjv jj^^vat nQtSta ysvi6%at^ nQlv nrjSaXCotg 

ijctxBtQstv^ 
xat* ivtsv^sv XQpQatsvffat^ xal tovg avi(iovg 

Sta^^Q^^at^ 
xata xvfisQvav avtbv iavt^. tovtcnv ovv sivsxa 

navtcav^ 72 lIinHS, 

0X1, ^aapQOVvxfSg xovx avotitog i^jtfjdij^ag i^kv^ 

a(>a, 545 

a£Q€0d'* avt^ nokv to ^o^^oi/, naQoni^iffat iq>* 

Bvdsxa xdnaig^ 

d^Qvfiov %Q7i0t6v XfivattfjVj 

IV* 6 TCOLtif^g aTtCri %alQ(QV^ 

xata vovv TCQal^ag^ 

q^aiSQOg XdfiJtovtv (iBtciTCp, 550 

tjcm avai IloCeiSov^ ^ 

XaXxoxQotmv Xjcjcgjv xtVTCog 

xal xQS(i^sti(f(i6g avSavsi^ 

xal xvavififioXot ^oal 

(icad^qg^OQOL tQt^i^QeLgy 555 

(tstQaxiciyvd'* SfiMa Xafi- 

nQvvqyiJkf(Ov iv aQfuxatv 

xal PtaQvSdifiovovvtov^ 

Ssvp* IM* ig %opoi/, cJ xQv6otQiai,v\ (o 

SsXqiviov (isSicav^ 2k)vvLdQats^ 560 

cJ rsQal0tu %at Kqovov^ 

0OQiiic(ivits q)iXtat\ ix 

t(Sv akXcov ts d^s^Sv *A^- 

vaioig TCQog t6 7CaQs6t6g- 

svXoy^^av fiovXopLS^d^a tovg jcatiQag ri(i(Svj on 565 

avSQsg ^6av trl^Ss f^g y^g SI^lol xal rov niickov^ 

oitLVsg Tcsiatg (idxaL^LV iv ts vavq)Qdxtq) 6tQatp 

navtaxov vLX(Svtsg asl tr^vS* ixo^firi^av nolLV 

ov yaQ ovSslg ncixot' avt(Sv tovg ivavtiovg ISAv 

'^Qid^iiridsv^ akk* 6 ^vfL^g svd^vg r^v d(iwiag' 570 

si Si nov ni0OLSV ig t6v (0(i6v iv luixV ^^^^9 

tovt* d7csil)ij0avt* avy slt* rJQvovvto (irj jcsTCtah- 

xivaLj 
551— 580. = 581—610. innHz. 73 

alJitt di£icii.aiov av&tg. xal etQccr^yds ovS' av £?$ 
xav «(fO TOti aiTrjOiv ^^c' iffO^evoq KXsaivetov • 
vvv d' ittv fi^ affOESgiav tpiQtoai xal ta airiay 575 
ov yuxxeta^aC <paaiv. ^fiBlgS' a^iovfitv tij a6!iH 
nifotxa yEwaimg afivveiv xal &soi:g iyxiapiots- 
xal n^og ovx airovfiev ovSiv, xX^^v Too^ovrovl 

(lOVOV 

^ itox' slif^VTi yivijtat xal xovtov aaveap-t^a^ 

^ii ^>^ovtl^ iintv xofiaot fiTiS' aTtstltlsyyiaiiivotg. 

ta xoliovxB UaXiMS y » 581 

T^g CcifmTtttJiSi ana- 

atSv xoliftq) te xal «Of^ 

tatg SwttfUi d' vxeQpeifov- 

OTig (ieSiov6tt x^lfSt 585 

Sevif' a<fitKOv Ka^ovaa viiv 

iv axffaxtatg te xal fiaxatg 

ijftetiifav ivvB^ydv 

Nix^v , ij %otftxav iavtv itaiiftt, 

totg t ix&ffotai IIS&' Tjfidv ataaia^et. 590 

vvvovvSevQo tpiivTjd^f Set 

ya(f totg avSffaat totaSe za- 

ffj2 tix^V «OQiaat tf£ vi- 

X1JV ilxeif noTi xal vvv. 

a l^vvtanBv totatv txaotg, fioviofiec^' ixatviaat. 

aitot S' eia' evloyeta^at- aoXXa yag tf^ n^ay- 

(una 59S 

l^wSi^veyxav /iffr' ijimv, ela^oXag te «al iidxag. 
iXXa tav vjj y^ (tiv avttSv ovx ayav &av(iatofiev^ 
ag ot' Big tag Cxxayayovg BiaBa^^Scov DvSfftxfSg, 
«Qtaftevoi xa&tavag, oCSi xal axogoSa xal xif6(i~ 

(tva- 600 

eittt tag xdxag Xafiovttg aaaeQ ■^{letg oCfiifotol 7i innHE. 

ifiPalovteg avsPQval^av ^ tnnaitat^ tig ififiaXst; 
krjTCtiov ^Xlov. t(dQa(isv ; ovx iXag^ (S 6a(iq)6Qa ; 
i^£m]dG)v t ig KoQLvd^ov* slta d' otvsmtatov 
tatg onXatg OQVttov svvag xal fistfj^av OtQci" 

fiata' 605 

ijifd^LOv Sl.toifg TCayovQOvg avtl otoiag MriSv^ilg^ 
st tig i^iQTCOi ^^VQa^s , xax fiv^ov d^QafisvoL • 
S<St^ iq)fj 0ia)Qog slnstv xaQxivov KoqCv&iov * 
dsLvd y', cJ IIo^slSov^ sl firjS* iv fivd^ip Svvi^^ 

6oiiaLj 
^rits yfj fwjr' iv d^aXdtty Siag^vystv tovg [jtniag. 

XOP. fS q)iktat' dvSQfSv xal vsavLxdtats^ 611 

o0riv djtmv naQi0%sg rifitv (pQovtCSa* 
ocal vvv insLSri 6(og iXi^kvd^ag ndkLV^ 
ayysLXov fifitv ntSg to nQay(i* riycDvC^at, 

AAA. tCS* aXXo y' si^ri VLXofiovkog iysv6iii]V; 615 

XOP. vvv aQ* a^L6v ys naisCv i6tLV inokoXv^aL. 

a xakd Xiyav^ noXv S* d^sCvov* itv tSv Xoyav 

iQya0diisv\ st^* iniX- 

d^OLg anavtd (Wl 0atpmg - 

Ag iyd (iol dox(3 620 

xav iiaxQav oSov SLsXd^stv 

S0t dxov0aL. nQog tdS* , oJ fiik- 

tL0ts^ %aQQri0ag kiy* ^ Aga- 

navtsg riS^fis^d^d 0ol. 

AAA. xal (irjv dxov0aC y SH^lov ttSv nQayiidtoiv. 

svd^ifg yaQ avtov xat6nLV iv^ivS* [i(iriv • 626 

6 S* aQ* SvSov ika0CpQovt^ dvaQQrjyvvg inri 
tsQatsv6(isvog rJQSLSs xard t<Sv [nnimv^ 
xQri(ivovg iQsCStov xal ^vvtoiiotag kiymv 
nL^avdtad'^ • fj povXrj S* ana0* dxQ0(O(iivri 
616—623. = 683—690. inUH2, 75 

iyivs^^ vn avtov ifevScctQaipal^vog nXia^ 630 

xSpXeilfS vanv^ Ttal ra ititmn avi6na6sv. 

xSymy* ots di^ ^yvcDv ivdsxofiivrjv tovg koyovg 

xal totg (psvaxL^iiottfLV iiaitatix>fiivfjv^ 

ays dfj I]x£taXoL xal Oivaxsg^ rjv 8' iyci^ 

BsQiiSxs^oC ts ocal Kofiakoi xal Mo^mv^ 635 

ayoQa t\ iv rj %atg Sv ijtacdsvd^v iyd^ ^ 

vvv ftot ^Qa6og xal yXfSttav svfCOQOV dots 

fpavTiv t avavS'^. taika tpQOvti^ovtC (Wl 

ix SsJ^Lcig ajcimaQSs xatanvyayv avi^Q. 

xaym nQO0ixv0a * xata tm XQcoxt^ ^ivcnv 640 

triv xvyxXCS^ i^i^QaJ^aj xavaxavwv (liya 

avixQayov • o /JovAiJ , Xoyovg aya^ovg (piQcn* 

svayysXC0a6%^aL TtQcStog vybtv povlo(iaL • 

iJ^ ov yaQ ri(Uv 6 Ttolsfiog xatSQQayri^ 

ovTCf&TCOt afpvag slSov a^LCDtiQag. 645 

t£v tf ' svd^icjg ta TCQOtfcDTCa SLsyakrivL0sv • 

sW i0ts(pdvovv (i* svayyiha* xayA '(pQa6a 

avtotg aycoQQrjtov ^OLrjea^isvog ^ taxif 

Lva tag atpvag dvotvto TCoXkag tovfioXov^ 

t(Sv Sri[iL0VQy(3v ^vllapstv ta tQvPha. 650 

of tf ' avsxQOtrj^av xal ^Qog l/x' ixsffyvs^av. 

6 S* vicovorjiSag ^ 6 Ila^pXayciv ^ slSdgd'* aiia 

olg rjSs^' fi povXrj (idXL^ta ^(iM6LV^ 

yvciiirjv iXsl^sv avSQsg^ rjSrj (Wl Soxst 

inl 0v(i(poQatg aya%ctt6LV st6riyysk(iivaLg 655 

svayyikLa dvsLV sxatov fiovg r^ d^sp. 

inivsvfSsv slg ixstvov ij fiovXrj naXLV. 

xaycyy* ots Sri ^yvmv totg fioXCtOLg fittij(iivog^ 

SLaxooCaL6L fiov^lv vnsQr^xovtL^a • 

r^ d' ^AyQotiQcc xatd xi^^LiSv naQ^gvs^a 660 

svxriv noLri6a6%aL xc^mxqcdv sl0avQLOv, 76 innHz. 

uCtQLxidss iiysvoiad'* ixatov tovpolov. 

ixaQaSoxffisv bIq i^k ri ^ovkri Tcaktv. 

6 8i tavt amveagixnXayelQ iiphqvaipa. 

x^d'* ilXxov avtov ot TtQvtavsig %oi toiotai, 665 

of d' i^oQvfiovv %aQl tfov afpvav i^trixotsg' 

6 d' rivtL^oXH y avtovg oXiyov iiBtva^ ;|r^oi/oi/* 

Hv* atd'* 6 xijQvl^ ovx AaxBdai^vog Xiyei 

nv^6^^ ' aq)txtai yaQ mqI 0novSAv * kiy<ov. 

ol d' i^ ivos ^to^tos aitavtBs avixQayov * 670 

vvvl TtBifl 0novS(Sv ; iTCSidij y , (J fi^Ac, 

j^&ovto tas a(pvas naQ riyJEv a$^$; 

ov Seoiisd^a anovSav - 6 Ttokeiws iQstitm. 

ixBXQay€0dv ts tovs TtQvtavets aq>tivai' 

bI%'^ vitBQBjtr^Siov tovs SQVipaxtovs navtaxri. 67^ 

iydt Sl ta xoQiavv^ ijtQtdiMfiv vnoSQa^^v 

anavta td tB yqtBt o<y' ijv iv tayoQa • 

inei/ta tats dq)vaLs iSiSow ijSviSiiata 

dnoQOv6ivavtots nQotxa^ xdxaQti/Ofiriv. 

oC S' vnsQBnigvovv vnBQBnvnna^ov tifis 680 

anavtBs ovtas &6tB trpf fiovk^qv okriv 

Sfiokov xoQvdvvois dvakafiAv iXijkvd^a. 

XOP. ndvta toi ninQayas ola xQi^ tov Bvtvxovvta * 
BVQB d' 6 navovQyos StBQOv nokv navovQyiais 
liBiio0t xsxacfiiivov^ 686 

xal S6Xot6^ notxikoLs^ 
^(uc6iv d*' aliivXotS' 
dkJj onas dytovLSt tpQov- 
tt^B tdnikoin* aQtCta' 
^viLiutxovs S^ '^iids Ixoyi^ BV" 
vovs ini6ta0at ndkat. 690 

AAA. xal ii/^v 6 Ilaipkayiov ovto6l nQ06iQXBtaty 
iO&iSv xoXoxviuc xal taQdttiov xat xvxiSvy innHs, 77 

€9$ d^ WtaTCLO^SVOQ ft£. fLOQflfO tov %^Qa0ovg. 

KA el yi/ii 6^ anoXi0tu(i' , sCtt, t(Sv avtiSv i(wl 

'^BvSfov ivalri^ dtajei0OL(u navtax^- 696 

JJA. ^6d^v ansi^ig^ iyi^a6a tlfoXoxofiniaig^ 

aTcexvdaQKfa (lod^ava^ xeQLexoxocaCa. 
KA. ov tOLfia tfiv ^i^firitQa y , sl /xij tf' ixgxiya 

ix tii^Se f^g yiig^ ovdinote /Stcicroftat. 
AAA, eliiTJ 'xg)dyyg /x'; iyd di y\ el fii] a' ixitCm^ 700 

x^t ixQO(pi]0ag avtog imSiaQQaydi. 
KA, anokfB 6e v^ triv TCQoedQCav triv ix IIvXov, 
AAA. Idov nQoedQiav • olov oilHifiaC <y' iy<a 

ix fqg nQoedQcag i6%atov ^ediiavov. 
KA, iv rp %vX<p di^6ai 0e vri tov ovQavov. 705 

AAA. ag ol^vd^fiog. q)iQe ti <Soc 6(3 xata(payetv; 

inl tp (payocg ^ScCt av ; inl ^akkavtl(p\ 
KA. il^€tQ7Ca6ofU)tv 6ov totg ovv^i tavteQa. 
AAA. anow%im 0ov tav ZQVtaveCc) (Sctla. 
KA. eJiJ^(o tse TCQog tbv S^^fwv^ iva S^g [lol SCxriv. 710 
AAA. xay(Q Si 0' eX^(o xal SLa^aXco nXeCova. 
KA. aXk* , £9 novriQi^ 6o\ (ihv ovShv neCd^etac - 

iy(D S' ixeCvov xatayeX(o y* o4fov %ik(o. 
AAA. mg 6(p6SQa 6v tbv Srjfiov (Seavtov vevofiLTcag. 
KA. inCatafMCL yccQ avtbv olg ^cDiU^etaL. 715 

AAA. xa^^ ScneQ (d tLt&aC ye ^LtC^eLg xax(Sg. 

luxaoiiievog yaQ tp (isv olCyov ivtCd-rjg^ 

avtbg S^ ixeCvov tQLnXa6iov xaticnaxag. 
KA. xal vri AC vno ye Sel^LOtrjtog trjg ifc^g 

SvvaybaL noLetv tbv Srjfiov evQvv xal 6tev6v. 720 
AAA. x^ nQcoxtbg ov(ibg tovtoyl 0oq)CtetaL. 
KA. ovx^ (oydd'' , iv fiovXy (le Sol^eLg xad^fiQCtfaL. 

£(Diiev eig tbv S^^fiov. AAA. ovSev x(oXveL • 

ISov^ ^aSL^e^ (ii^Sev rifiag i6xit(o. 78 innHz. 

KA. (oJij^s^ dsvQ^ il^skd^s. AAA. vi\ jdi\ d natSQ^ 725 
sl^skd^s Srjt . KA. G) AtjiUSlov o (pvktatoVj 
i^sXd'^ , 11/' slSfjg ola jcsQvvfiQC^o^a^. 

AH. tivsg ot fio<5vt sgi ovx axit' ano f^g dvQag\ 
f^v slQS0MDvriy fiov xats0naQaiats. 
tig^ ca JIaq)laycivj dSLXSt 0s; KA. Sva 6s tvn-* 

toyMV 730 
V7tb tovtovl xal t(3v vsavioxav. AH. tvjq ; 

KA. btiii tpik^ 0\ G) Ar{\k , iQa0ti]g t si^ 06g. 

AH. 6v S' sl tig itsov ; AAA. avtsQa^trfg tovtovi^ 
iQ(Sv nakav cov^ fiovkofisvog ti c' sv notstVj 
akkoi ts nokkol xal xakoi ts xayad^oi. 7d5 

akk' ov% oloit' i0(ihv Sia tovtovi. Ov yaQ 
ofiOLog sl totg naiCl tolg iQcaiiivoig - - 
tovg fisv xakovg ts xayccd^ovg (yu nQoaSi%s^^ 
aavtbv Sh kv%voncikaiCi, xal vsvQOQQ(i(poig 
xal 0xvtot6(iOLg xal ^vQaondkaiCiv SiScag. 740 

KA. sv yccQ nov(S tbv Srj^iov. AAA. sini fiot^ ti SqcSv ; 

KA. or^ t(3v 0tQatriy<Sv vnoSQa(i(Dv t(3v ix Ilvkov^ 
nksvOag ixst6s^ tovg Adxcovag rjyayov. 

AAA. iy(b Sh nsQinat(3v y* dn iQyaOtr^Qiov 

silfovtog stiQov trjv %vtQav v^psik^^iriv. 745 

KA. xal firfv noirJ6ag avtixa fuxA' ixxkri^iav^ 
(o Arjfi' , 11/' siSfjg 6n6tsQog v<pv i6ti cov 
svvov6tsQog^ SidxQivov^ Iva tovtov (pik^g' 

AAA. val val StdxQivov Srjta^ nkrjv firi \ r^ nvxvi. 

AH. ovx av Tucd^s^oiiiriv iv akkcj} XCOQiqi * 750 

dkk' mg tb nQOC^s %Qri naQstv' ig tr^v nvxva. 

AAA. ol^oi xaxoSaiiian/ ^ (og dn6kcak\ b yaQ yiQcav 
otxot (ihv dvSQciv ictv Ssl^Lcitatogj 
otav S' inl tavtrjcl xad^^tai trjg nstQag^ 
xi^rpfsv SansQ iiinoSi^cov i6%dSag. 755 innHz. 7» 

XOP, vvv dr^ oa xdvta SbC xdXmv i^ievaif osavtovj 

Tcal MiiiLa d^ovQiov ipoQstv xal Xoyovg dfpvxxovgj 
OTOLOi tovS* vjtEQfiaksL jtotTtikog ydq dvriQ 
xdx t(Sv d(n]xdv(DV noQovg av^iq%avog TCOQi^aiv. 
jCQog xav^' ojccDg il^st Ttokvg xal XaiiTtQog ig zbv 

avdQa. 760 

dXXd g>vXdttoVj xal TtQlv ixatvov %QoxalO%al ooi^ 

jtQOxaQog Ov 
tovg 8aX(ptvag ^atacDQi^ov xal t^v dxatov naQa* 

fidkXov. 
KA. ty nkkv SaOTtoivri ^A^vaCa^ ty f^g TtoXacog ^iadaovOyj 
av%oiiai,j al filv jtaQl tov Sii^ov t6i/ *A%^vaC(av 

yayivriitai, 
piXttOtog dvriQ fiatd Avotxkia xal Kvvvav xal 

Ilaka^x%(6j 765 

SojtaQ vwl firjdhv dQdoag dantvatv iv t^ jtQv- 

tavaip ' 
ai 8i oa ^ito^o xal iiri jtaQl Oov iid^ofiaL ftoi/og dv- 

tLfiafirixdg^ 
djtokoifiriv x(d diajtQiOd^airiv xatat^rfi^atriv ta ki^ 

TtaSva. 
AAA. xSycDy^ , cd ^^fi' , al in^ oa (pik(S xal fi^ otiQycj^ 

xatatiirfi^alg 
iil;oifiLi]v iv 7taQLXO^(iatioLg * xal iirj tovtotOL sti^ 

TtOL^ag^ 770 

iitl tavtrfil xataxvriod^airiv iv iivttata ^iatd 

tVQOV 

xaL ty xQadyQcf, t(Sv OQ^LJtidcov ikxoi^rjv ig KaQa- 

^iaLXOv. 
KA. xaL jt(Sgav i^ov fuikkov oa <pLk(Svj (Djdrjiiaj yi- 

voLto Jtokltrig\ 
756—760. = 836—840. 80 innH£. 

Sq nQ&ta p4v^ ipfl% ifiovlsvov 0Oi, ffir^iuxxa 

7ClBl6t axiSBiia 

iv tf jcoiv^f tovg fiev iftQsfikmVj tovg i^ ay%Giv^ 

Tovg Sk ^aitfSVj 775 

ov ipQOvtiian/ tmv idimtmv ovdevog^ et 6ol xa- 

AAA. tovto pJvj a ^Vi^\ ovdiv aa^vov xayw yccQ 

tovto 0B dQaCm, 
aQJtatmv yaQ tovg aQtovg 6oi tovg aXXotQCovg 

X€CQad^6m. 
mgd* ovxlq>il€t6' ovd^ l6t svvovg^ rovr' avto 

6s nQmta dtda|o, 
aAA' ^ dt,a tovt av^' owij Oov v^g av&Qaxidg 

aicoXavai. 780 

6€ yaQ^ og MqSoiei duiiq>i6(a %bqI tijg xdQag 

MaQo^mvi^ 
xal viXT^aag rifiLtv (leyakmg iyykmttotvnBtv naQir- 

Stoxag^ 
inl tat0v xitQcug ov q^QOvti^Bv 0xkriQ(Sg He xad"!^- 

fisvov ovtmg^ 
ovxSajcsQ iym ^a^d^ievog 6ov tovtl g^iQO). aAA' 

inavaiQOV^ 
xata xad^i^ov (lakaxfSg^ Xva iirj tQifijig ri)i/ iv Ha- 

kafitvv. 785 

AH. av^Qoane^ tig el\ (mSv ixyovog el t(Sv ^AQiiodiov 

ttg ixeivcov; 
tovto yi toi 6ov tovQyov akrid^fSg yevvatov xal 

g)LX6drifiL0v. 
KA. <Dg ano iilxq(Sv evvovg avtp d^caxev^ticDv ye^ 

yivriOav. 
AAA. xal 0v yaQ avtbv nokv iivxQOtiQOig tovtmv 8e- 

keaasiiLaeiv elkeg. innHn. 81 KJ. xal ^tjv Bt 7C0V ttg avriQ ifpavri t^ diffif9 fiaAAor 

a^vvcav 790 

i^ fiakXov i^iLOV 6b q>iX(avy iQ^ika tibqI t% TCBfpa- 

k^^g nsQiSoc^ai. 
AAA. xal ntSg 6v fpiKBtg^ Sg tovtov OQtSv olxovvt iv 

tatg mQ^axvai6i 
xal yVTtaQLOLg xal nvQyiSCoig itog oydoov ovx 

iksaiQstg^ 
akXa xad-eiQ^ag avtov ^XCttsig' 'AQXsntokiyLov 

8\ q)iQovtog 
tfiv slQi^vriv i^s6xiSa6ag^ tag nQs6fisCag t ans- 

kavvsig 795 

ix t^g nokscog ^a^anvyCtayv^ a£ tag 6novSag ngo- 

xaXovvtai. 
KA. tva y ^EXXi^vcov aQ^y navtoiv. i6ti yag iv totg 

XoyCoi6tv 
mg tovtov Sst not^ iv ^AqxaSCa nsvtcofioXov riXia-- 

^a^d^at, 
rjv avafisCvy ndvtmg S' a^tov d^Qiil^G) *yci xal 

d^sQansv^G)^ 
ilsvQC6xc:>v sv xal (itaQ(3g onoQ^sv to tQtdfioXov 

H^t' 800 

AAA. ovx Xva y aQxjl f*^ AC^ ^AgxaSCag nQOvoov[isvog^ 

aXX* Zva [idXXov 
6v fihv aQnd^rig xal ScDQoSoxyg-naQa tav noXsov * 

6 Sl S^^fiog 
vno tov noXi(iov xal trjg oiiCxXrig a navovQystg ^ri 

xad^oQa 60Vy 
aXX^ vn dvdyxijg a(ia xal XQ^^^S ^^^ fiiv6^ov nQOg 

6s xsxiqvxi. 
sl Si not* slg dyQOV ovtog dnsXd^dv slQrivatog 

SiatQCtl^rjy 805 

ARISTOPH. I. 6 82 inUHZ. 

xal %l8ifa q>aymv avad^ccQQT^Cy xal 6t6(Mpvkp ig 

Xoyov SkdTij 
yvci66tai olc9v aya^Sv avtov ty (u6^ipoQ^ naQ— 

exoTttov^ 
sU^' ijiei^ COi d^t^vg ayQOixog^ xata 6ov f^v ^^- 

(pov l%vBV(av, 
a6v yiyvdcxcyv tovd* i^ajcatag^ xal ovsiQono- 

> Xstg xsqI 6avtov. 
KA^ ovxovv Ssivov tavtC 0s Xiysiv 8rit for' ^fti xaL 

Sia^akksiv 810 

itQbg ^Ad^aCovg xal tov d^ftoi^ nsnovrixota nksC- 

ova XQfi^ta 
VTi triv ArifvritQa @S[ii6toxkiovg noXX^ nsQl trjv 

TCoXvv rjdi] ; 
AAA. d Ttokig^AQyovg ^ xXvs^^ ola Xiysv, ^v 06fu0to- 

xkst avtifpsQC^^ig; 
Sg i7Colri0sv tr^ TtoXiV r^^Sv iLS0triv svqAv iTa- 

%SiXri, 
xai TCQog tovtoig aQUStdori tov IIsiQaia TCQoai- 

^Mxisv^ 815 

ag)6Xciv t ovSkv t&v aQ%aCa^v l%dijg xaivovg TCaQ- 

id^ixsv. 
0v d' ^Ad^aCovg i^r^triiSag iiiXQOJCoXCtag ano- 

q^rjvai 
diatsi%C^mv xal %Qri0(md(ov^ 6 &s[ii0toxX6t avti- 

(p^QCtcav, 
xax6lvog (ikv g)6vy6i tr^v y^Vj 0v 8* ^A%iXX6C(ov 

axofi(itt6i. 
KA. ovx(yw tavtl S^ivov axovsiv^ cJ^^fi', i0tCv fi' 

vno tovtov^ 820 

btiii 06 g)iX(S; AH. nav 3cav\ ovtog^ xal fii) ^xiQ- 

^oXXs TCOvriQce. inUHZ. 88 

stoAAot; Sk noXvv ft£ xgovov Tcai vvv iXski^d^sis 

iyxQvtptaiiSDV, 
AAA- ^ivaQcixatogj m ^rniaxidiovj xal Ttkstota vcavovgya 

daSQaxciq^ 

bnotav xaiS(ia^ xal tovg xavkovg • 

t(Sv svdirvmv ixxavkitcnv 826 

xataPQOxd^^si , xa^q>otv x^f^Q^v 

^v6tiXatai t(Sv di^^6iiov. 
KA. ot;;c«tpiJ<J£fcS, akka 6b xXintovQ'^ 

aiQrfiiO *ym tQStg (iVQiddag. 
AAA. tC ^aXattoxonstg xal nXatvyC^stg^ 830 

(niaQdtatog mv TtSQl tbv d^^iov 

tbv^Adip/cUcav; xa£0' imdsil^ai 

vri trjv ^'^iirjtQ* , rj iirj tpriv^ 

dcoQoSoxi^Oavt ix MvtiXrivrig 

nXstv ^ ^vag tsttaQaxovta. 835 

XOP. (J naCiv dv^Qcinoig q>avslg (iiyt0tov (DcpiXri(iaj 

iriXiS 6s trig svyXantCag. si yaQ (SS^ inoi^st^ 

Hiyi0tog ^EXXi^vov i0SLj xal (t^vog xad^iisig 

tav rg noXsi^ tdv |t;fifut;|^G}t/ 1 aQl^sig ix^'^ ^P^" 

acvav^ 

jl noXXa xQ^^^cct^ iQya0si 0sicsv ts xal taQattcov. 

xal fii) (isd^g tbv SvSq^ insiSi^ 6ov Xafirjv Si- 

Scaxsv 841 

xatSQya6si yccQ ^aSicog^ nXsvQag ixcov toiavtag. 
KA. ovxj iSyad^oi^ tavt iati ncD tavtjj (uc tbv IIoCslSS. 

ifwl yaQ ict slQyaiS[iivov toiovtov iQyov m6ts 

ana%ixnavtag tovg i(iovg ix^Qiyog ini6tO[iiisLV^ 845 

Sog av ^ tiSv aCniScav tiSv ix IIvXov tv XoLnov. 
AAA. ini^xsg iv tatg aeniOLv • Xafirjv yaQ ivSiScDxag, 

ov yojQ 6 ixQ^^ stnsQ ipLXetgtbv di^oi/, ixnQo- 

voiag 

♦6 84 inUHE. 

tttvtag iav avtol6i, totg xoQTta^iv avattd^^vav, 
aXX* i^tl tovt\ (S Jijiis ^ [irixavri(i\ Xv\ ijv iSv 

fiovXy 850 

tov avd^a xoXd^ai, tovtovC^ 0ol tovto firf ^xyi" 

VTjtav. 
OQag ya(f avt^ ^ttq)og olov icti fivQCoacoXiSv 
veavLfov * v»vtovg dh 7caQioiKqv0i iiskttOTCiSXat 
xal tvQOTcdiXai * tovto d' elgSv i<Sti 0vyx£xv<p6g^ 
&0t sl 0v fiQiiii^6ato xal fiXiipstag o0tQaxCvda^ 856 
vvxtiQQ xata67Ca0avtBg av tag a6%CSag d^iovtsg 
,tag el0poXag tmv alg^Ctcav av xatakdfiouv ^f^iDi/- 

^H ot(JU)vtaXag* i%ov6i.ydQ7c6Qicaxag'j djcovriQi^ 

o<yoi/ ft£ 7caQex67Ctov %q6vov touivta xqovcv" 

driiKov. 

KA. <D dat(i6vtej fiij tov Xiyovtog t6%c^ ^irid' olrj^yg 860 
ifwv jroO'* evQTjCscv tpCkov fieltCov* • oiStvg elg &v 
iTcaviSa tovg ^W(oii6tagj xaC^' ov XiXri^ev ovdlv 
ivf^TCoXet l^vvv6tdiievov , dXk' ev^iag xixQaya. 

AAA. OTceQ yaQ ot tdg iy%iXeig d^Qciiievoc TciTCovd^ag. 

otav fihv ri kC(ivri Tcataaty^ Xaiipdvov0cv ovSev • 865 
idv d' avc3 te xal xdta) tov fi^QfioQOV xvx^iv^ 
atQOV0v ' Tcdl 6v Xa^^dveig^ rlv ir^v 7c6liv taQdttyg. 
h/ S* el7ci (M)t to6ovtovC' 0xvtri to0avta 7CG)X<Sv^ 
idcoxag rjdri tovtcpl xdttv^ia 7CaQd 0eavtov 
tatg ififid^tv ^ q}d0xci)v (pvketVj JH. ov d^^ta (id 

t6v*A7c6XkG). 870 

AAA. iyvGDxag ovv drjt^ avtov ol6g i0tiv\ dkJj* iyd 0ov 
ievyog ^CQtd^ievog ififiddoiv tovtl (poQetv SCSo^v. 

AH. xqCvo) 0* O0ODV iy^a 7ceQl tov Srifiov uvSq' aQV" 

0tOV 

evvov0tat6v ts ty Tcokev xal tot0v SaxtvXov0vv. 
KA. ov Sevvov ovv Srit i[ivfidSag to0ovtovl Svva0^av^ innniL 85 

iliov dl fi^ (ivBiav ixeiv 56cn/ niseov&as ; o6xvg 87o 

ixav6a tovg fiivovfiivovg^ tdv FQvttov S^aXsitl;ag. 

AAA, ovxovv 6b d^ta tavta dsvvov iiStt Tt^cDxtotfiQstv, 

xav6ai ts tovg fiivovfiivovg; xovx i^d'^ o^rcDg 

ixsivovg 
ovxl q>^ovfSv inavaccg^ SVccfii} ^tOQsg yivoivto. 
tovSl d' OQiSv aviv %itiovog ovta triXixovtov^ 881 
wicmcot^ afMpvdba^xakov xov ^iiykov ri^iiacag^ 
XSilMOVog ovtog- akk* iyci 6oi xovtovl didiDiii,. 
AH. xoiovxovl Gsiii&toxk^^g ovTtcinot^ ixsvori^sv, 

xcUtoi 0Oipov xaxstv^ 6 IIstQaisvg' iftovys fiivtoL 

ov (ist^ov slvai cpaivst i^svQrjiia tov ^trcoi/og. 886 

KA. oHiioi tdXag^ otoig 7tiS^xi6(iotg (i,s JtsQtsXavvsig. 

AAA^ ovx^ aXk^ OTtSQ nivcav aviiQ nijtovd'^ otavx^^si^^ 

tot6iv tQOJtoig totg aot6iv S^TtsQ ^Xavtiot6i, XQ^" 

[lat. 889 

KA. aXl^ ovx vitsQfiaXst (is ^WTtsiatg' iya yaQ avtov 

nQ06aiiq)t(5 todi* Cv d' orfiog' , cJ ftovr^Q*. 

JH. iat^ot. 
ovx ig xoQaxag djtOipd^SQst^ fivQ6rjg xdxt6tov oicnv ; 
AAA. xaltovto y iititrfiig 6s %SQtri\x%t6xsv ^ %v* dito- 

Ttvi^y 
xal stQotSQOv i7tsfiovksv6i 6ot. tbv xavXov ol6d'' 

ixstvov 
Tov 6tkq>iov tbv a^tov ysvo^svov ; AH, olda iiivtot. 
AAA. iititriSsg ovtog avtbv i6jtsv6^ al^tov ysvi^^at^ 896 
Ji/' i^^iott (Qvoviisvoty xanstt iv^HXtaia 
fidiovtsg dXXiiXovg ditoxtsivstav ot dtxa6tai, 
AM. vri tbv no6std(3 xal %Qbg i(ih tovt* sl% dvriQ Ko- 

TtQstog. 
AAA. ov yccQ ro-^'' v(istg fidsofisvot drptov ^yivs^d^s nvQ- 

Qoi; 900 86 innHs. ^H. Tud v^ ^l rjv ye toiho UvQQavSffOV x6 jiri%avriiia. 
KA. 0Z016C ii\ <S jcavovQySj fimiioko%8vi]M6iv taQar- 

t6ig. 
AAA. ii yaQ ^sog ft' ixiksv6s vix^^aaia^ aXatoveiaig. 
KA. akV ov%l vi%ri<SBig. iyA yaQ gyifiiJLi 601 jcaQH^eiv^ 

iD Aii(i6j (utidhv dQavtv [uod^ov tQvfikiov ^oqyfjtfai. 
AAA. iym Sh u,vU%vi,6v yi 601, xal q>aQiiaxov SiSa(ii 906 

tav totiStv avtixvri^ioig ilxvSQia 7C6QiaX6iq>6i,v,^ 
KA. iya Sh tag TCoXtag yi (SovxXiytov viov 7C0ii^6<o. 
AAA. ISov Si%ov xiQxov kayiD tdtpd^aXfuSim TCBQitlrfjv. 
KA. a3Coiuvlid(U6vog to A^^ii fiov jCQog f^v mq>akriv 

ajcoilftS. 910 

AAA. i(wv (i^v ovv. KA. i^nov iih/ ovv. 

iyd 06 XOili0G) tQifl- 

QaQ%6tVj avaXi^xovta tcSv 

iSavtoVy naXaiav vavv i%ovt , 

6lg ijv avaX(3v ovx ig^i" 9L5 

i6ig ovSh vav7Criyov(i6vog • 

Siaii7j%avii0O(iai d'^ oiccog 

av Cdtiov aasCQ^v Idfiyg. 
AAA. avriQ TcatpXdi^i^ 7cav6 Tcav^ 

VTC^Q^icDV vip6kxtiov , 920 

tSv S^SicaVj dvcaQvOtiov 

t6 t<Sv d7C6ik(Sv tavtjji. 
KA. Sci06ig iiiol xakriv Sixrjv^ 

lnov(ii6vog tatg 6i0q)OQatg. 

iym yaQ 6lg tovg nkov0iovg 925 

0n6v0o:i 0* oncog av iyyQag^yg. 
AAA. iym d' dn^ikrfiGi (ikv ov- 

Sivy 6v%o[iai Si 0Oi taSi' 

to (i6v tdyrpfov t^vd^iSojv 

iq)60tdvai0iiov' 0hSh 930 innHz. 87 

yvcijtijv igstv (Uklovra tcsqI 

MtkriiStiov xal xeQSav6tv 

raXavtoVj iqv xateqyaOr^^ 

67CBvSsiv Svcmg riSv rBvd^idcav 

iimXijlisvog q^^aiijg St slg • 935 

ixxXrieCav ik%stv' Itcsi- 

ra jcqIv q>aystv^ avfi^ fifi>9*i}* 

xot, xal 0v ro rakavrov kafistv 

fiovko^svog i" 

C^t(ov ivaico^vtyshig. , 940 

XOP. sv ys vii rov M^ ^^^ i^or ^A%6khQ xal rrjv dri- 

liifCQa. 
/IH. xanLol doxstxal rakka y* slvai xaratpavag 

aya^og TCokCrrjg^ olog ovSsig ncD %q6vov 

avriQ ysyivrjrai rot6i, %okkotg rovfiokov. 945 

6v d\ mHaipkaymVy q>a0xfDV q>ikstv (i* icxogo- 

diCag. 

xccl vvv aTCodog rov daxrvUov^ mg ovx irt 

ifM)l rafLCBvcstg. KA. ixs' rocovr&v d' ta^' orc^ 

sifLi^ ft' iaCstg iTCirQoxsvsiv ^ srsQog av 

ijiov navovQyorsQog ng avaq>avrflsrcn, 950 

JH. ovx l6^* oncog 6 daxrvktog i6^' ovro6l 

oviwg * ro yovv 6ri(istov SrsQov q>aivsrai^ 

akk* f^ ov Ttad^OQcS. AAA. fpiqi* tdcn^ ri 601, ^rj- 

(ustov^; 
AH. driitov fiosiov ^Qtov il^onri^iiivov. 
AAA. ov roivr hfs6riv. AH. 6v ro d^Qtov; akka ri; 955 
AAA. ka(fog xsxrivmg inl ycirQCcg drniriyoQcSv. 
JH. aifiot rdkag. AAA.rii6riv; AH. an6q>SQ^ ix- 

jcoddv. 

ov rov ii/LOv slxsvy ikkd rov Kkeavviiov. 

xoQ* iHLOv 81 rovrovl kafiav raiUsvi fioi. 88 inUHE. 

KA, 111] S^rd n6 y , i» di^ycox* , avtifioXS €f ' iym^ 960 

tcqIv &v ys t(ov XQV^^fMOV axov0jig tmv iyLtSv. 
AAA. xal t(i5v iiicSv vvv. KA. aXX' iavtovt^xl^^ 

liokyovyBvie^avdslCB. AAA. Kav ys tovtmC^ 

ifOikov ysviad-at Sst6s liixQ*^ tov iiVQQivov. 
KA. aXX' ot y i(iol kiyov0vv dg aQ^ai 6s Sst 965 

XfOQag axdiSrig i^tSipavcDfA^vov ^oSoig. 
AAA. ov^iol Si y* ai kiyovCiv wg akovQyCSa 

ixtov xata%a0tov xal Ctsq^dvijv iq)' aQitatog 

XQViSov SKO^sig Siiixvd^fiv xal xvqvov. - 
AH. ' xal [irlv Ivsyx' avtovg iciv^ ti/' ovtool 970 

avt<Dv dxov6y. AAA. Ttdvv ys. dH. xal 6v vvv 

(piQS. 
KA. iSov. AAA. iSovviitov AC * ovShv xGiXvsv, 
XOP. ^SiOtov ipdog fifiiQag 

i0tai tot0i jtaQov0L xal - 

totg ajtov0tv^ txvov[iivG)g 975 ' 

^v Kkimv dmlritat. 

xaCtov 7tQ60fivtiQaiv tivdiv 

oifov dQyaXsciJtdtcov 

iv tm SsCyfiati tc5v Stxdiv 

7]xov0^ dvttXsyovtCDVj 9gQ 

(og si iifj 'yivsd-* ovtog iv 

trg TtoXsL [liyag^ ovx av ^- 

0t1]V 0XSV71 SvO XQfl^CfHGi^ 

SoCSvi ovSl tOQvvri. 

dXXd xal toS' iycays d^av- 995 

(id^c3 f^g vo(iov0Cag 

avtov ' ^a0l yaQ avtov ot 

jtatSsg oIl ^vvscpoCtov 

trjv Aci)Qi0tl (Lovrpf uv aQ- 

973- 984. = 986—996. IJinHS. 89 

aXXrjv d' ovx i^iXsvv iia^stv 

xata tov xid^aQtetfiv 

OQyiC^ivt anayBLV liBkBVx 

BiVy ihg aQ^bviav 6 %atg 

ovtog ov dvvatai (la^ety 995 

ijv fi^ d^^odox^^tL 
KA, idov , ^ia6ai , xovx aTcavtag ixtpi^m. 
AAA. otyJ (ogxB0Bi(o^ %ovx axavtag ixg>iQCJ^ 
AH,^ tavtl ti i&ti ; KA- koyta. ^H, icavt^ ; KA. i^av-- 

inaaag^ 

xat vrj AC iti yi fiovatt xtfiiotog TcXia, 1000 

AAA. iiiol d* vxsQpov xat l^vvotxCa Svo. 
JH. g)i(f' ticD , ttvog yaQ BlOtv oC %Qrflii,oi %otB ; 
KA. ov^l (liv Bi6t Bdxtdog. AH. ot 8b fSol tlvog ; 
AAA. rkavtSog^ aSBlfpov tov BdxtSog yBQattiQOv. 
AH. Blfflv Si ^Bpi tov; KA. nBQl-Ad^vav^ tcbqXUv- 

Aov, 1005 

TCBQi tfov^ jcsqI ifitov^ tcbqI aTcdvtmv XQayftdtcDv. 
AH. ot 0ol Sh mqI rov; AAA. tcsqI ^A^rjvdiv^ tcbqI 

fpaxijg^ 

xbqI AaxBSatfiovicov j nsQl exoftfiQODv viov^ 

xbqI t(Sv iistQOVVtcsv taktptt iv dyoQa xaxcSgy 

xsqI 0ov^ %sqI ifiov^ jcsqI dxdvt&v TCQayntd- 

t(av. 1010 

AH. ays vw onmg avtovg dvayvvi6B(S^i (lot^ 

xal \bv tcbqL ifiov \Btvov ^tcbq ^Soiiat^ 

(ag iv :ifS(pikatOtv alstog yEv^iSofiat. 
KA. axovs Si^ vvv xal vcq60s%s tbv vovv iytoi. 

^Qd%Bv , ^QB%^si8fi 5 Xoyicsv bSov , i}v ^ot ^Anok- 

X(Qv 1015 

ta%Bv i% dSvtoto Std tQtJc68(Ov iQtti(mv. 90 innHH 

ed^BO^cd 6^ ixikBv6* ibqov %vva xaQxoQoiovtay 
og nQo 0i^Bv %a6»mv oud v%aQ 6ov Sstva xe- 

XQaywg 
6ol (u^d^ov 7t0Qi§t^ xav (lif dQag xavt\ ajcoXettai, 
nokkol yaQ [liaei 0q>s xataxQciiov6t xokoioi. 1020 

jdH. tavtl fia tfjv ^i][iritQ* iyd ovx ol9* o ti Xiyet,. 
tC yaQ i^t ^EQSxd-st xal xokoiotg xal xwi; 

KA, iy(D [liv slyk 6 xvcov jcqo 6ov yuQ UTCViD * 
6ol d' sljts 6fiiso^ai i^ o Ootfiog tov xvva. 

AAA. ov roiJrd qni^' 6 XQti^liog^ aXV 6 xvmv odl 1026 
ScnsQ QvQag 6ov tmv Xoylayv xaQs6^£sv. 
iliol yaQ iot^ OQ^Sg icsqI tovtov tov xwog. 

dH. Xiys vw ' iyd Sh %QSta krj;ifoiuit Xid^ov^ 
%va fii^ II 6 xQfi^iidg to %iog ovto6l &axj]. 

AAA. ^Qd^sv^ 'EQSx^sCdfij xyva KsQfisQov avdQajcoSi- 

Cti^Vj 1030 

og xiQxp 6aCvmv 6\ onotav Ssinvfjgj iTCitriQdiVy 
i^iSstai 0OV tov^ov^ otav 6v not akko6s xdoxyg - 
i6q)Oit(ov r' ig tovictavtov k^qcsi 0s xwfidov 
vvxtfOQ tag kondSag xal tdg vri^ovg diakslxGiv. 

AH. vfi tov no6sid<3 Tcokv y^ diisivov^ cJ Fkdvi. 1035 

KA. (5 tdv^ dxov0ov, slta SidxQivov tots. 

''E6ti yvvfj^ til^si Sl kiovd'* [sQotg iv *A^vaig^ 
og tcsqI tov Sijiiov jcokkotg xmva^i naxsttai^ 
Scts tcsqI 6xv(ivoi0i fisfifixSg- roi^ 6v q>vka66s^ 
tstxog noif^oag ^vkivov nvQyovg ts OiSfiQOvg. 1040 
ravr' olcd'* o ti kiysi\ AH. pM tov^Anokka* yia 

(ISV ov, 

KA. iq>Qaisvb&s6g6oi0aq)Ag6<6isiv iyki' 

iym yaQ dvtl tov kiovtog sliU 60i. 
^H. xal TC&g fi' ikskr^i^Sig *Avtiki<ov ysysvfjiuivog ; 
AAA. h^ ovx dvaSiSd6xsi 6s tmv koykov ixmv 1046 inUHE 91 

o ^iovov tftdr^^ovv ioTi reZxog xal i^vXov^ 

iv p iSs 6f6%stv tovd^ ixilsviS^ 6 Aol^iag. 
^H. nmg ir^a tovr* iq>Qatsv 6 Q^sog; AAA. tovtovl 

drj6ai <y' ixiksv* iv nsvtsOv^Cyym ^vXm. 
dH^ tavtl tsXsV6^ay ta koyi tjifi [iol doxst. 1060 

KA. fi^ Ttsid^ov * (p&ovsQal yaQ iTttxQci^ov^t xoQoivm, 

akX' tiQana q>ikst^ las^vrjiLivog iv q>QS6iv^ Sg <foi, 

rjyays 6w9ijiSag Aaxsdaiiwvitov xogaxivovg. 
AAA. xovto yi tot nag>kayAv ^aifsxivdvvsv0s (isd^- 

0&sig. 

KsxQontSri xaxofiovks^ ti tovd'* fiyst (liya tovQ^ 

yov; 1055 

xai xs ywri q>iQOv a%%^g , ijcsi xsv avriQ ava^siji * 

aAA' ovx av fia%i0atto' %i0atto yaQ^ sl^%i0atto. 
KA. akXa toSs q>qa66(u^ jcqo Ilvkov Ilvkov ijv 6ol 

^Qa^sv. 

"ExSti Ilvkog ^Qo Hvkoio AH. ti tovto kiysv^ nQo 

Hvkovo \ 
AAA. tag jcvikovg tpri^lv xataki^il^sad'^ iv fiakavsim. 1060 
AH. iy<o 8' akovtog tij^usQov ysvi^ifo^av. 
AAA. avtog yaQ ^ficoi/ tag nvikovg aq^i^Qnaasv. 

akk^ ovtocl yaQ i6tv nsQl tov vavtvxov 

%Qri6ii6g^ flS 0s dst nQOCi%svv tov vorSv naw. 
AH. nQO0i%m • 0v d' &vayiyv(O0xs^ totg vavtav0i iiov 

onmg 6 (u^d^og nQ&cov anododi^cstav. 1066 

AAA. AlyslSri^ (pQd06av xvvcckcinsxa^ (mj 0s Sokdcjj^ 

kaid-aQyov^ ta%ijnovv^ Sokiav xsqS(d] nokiivSQvv. 

616%'^ ti iotvv tovto ; AH. OvkoOtQCCtog r^ xwa- 

kdniji. 
AAA. ov tovto (pri^vv ^ akka vavg sxaotots 1070 

altstta%siag aQyvQokoyovg ovto6i' 

tavtag anavSa fi^ SvSovav 0* 6 Ao^iag. 92 innHz. 

^/H. Tcag 6ri tQLT^Qifig iatl xwakd^Tjl $ AAA, oncos ; 

ott ii tifii^Qrig i6tl xA xvwv to,%v. 
dH. vemg ovv cckdTtri^ ZQ06€tidij scQog t^ %wi'j 1075 
AAA. akfQiC€%loi6i tovg atQatvdtag rJKa0sv^ 

otiri fiotQvg tQciyov6tv iv totg xtoQtoig. 
zfH. sUv 

tovtoi^g (U0^6g totg alcmsxioi^i, stov ; 
AAA, iya jtoQm xal tovtov fiiiCQ<Sv tQiSv. 

aAA' itc tovS^ inaxov60v^ ov slTti 0oc i^aXia" 

ed^ai, 1080 

XQr^iSliov Arjftotdrig^ KvkXi^vriv^ inj 0b Solci0ij. 
^if . noiav KvXX^qvriv ; AAA, tr^v tovtov x^tQ i%oiri6sv 

KvXki^vrjv oQ^Sgj btyi^ (pri6\ ififiaXs xvkXy. 
KA. ovx OQ^iSg tpQaf^Si, * tr^v KvXkqvriv yaQ 6 0otfiog 

ig triv x^tQ^ OQ^Ag ^vi^ato tr^v AiOTCsl^ovg, 1086 

aAAeS: yaQ iottv i^l xQV^i^^og vcsqI 0ov ntSQvycatog^ 

alstog fog yiyvst xal jta0rig y^g fia0tXsv6€tg. 
AAA. xal yccQ ifioi- xal yr^g xal tr^g iQvd^Qcig ys ^a- 

Xa00rig^ 

xStt y^ iv^Bxfiatdvotg Stxd0stgy Xsixcav i7cina0ta 
KA. aAA' iyw slSov SvaQ , xai (lovSoxst rj d^sog avt^ 

tov djjfioi; xataxstv aQvtaivji nkovQvyistav. 1091 
AAA. vri ^ia xal yaQ iyd - xai (lovSoxst rj d^sog avtri 

ix Ttokscog il^stv xal ykav^ ccvty ^^txad^0^air* 

slta xata0icivSstv xatd tr^g xstpaX^g aQvfidkkp 

diiPQO0iav xatd0ovj xatd tovtov Sh0xoQoSdk- 

liriv. 1095 

JH. iov iov. 

ovx riv Sq' iniSslg tov FXdvtSog aocpdtSQog. 

xal vw iiucvtov ijcttQSJcei 0ot tqvtovl 

ysQOVtaycoystv xdvaxaiSsvstv itdXtv. 
KA. iLi^TtcD y\ txstsvvo 0\ iJAA' dvdfistvovj mgiya> 1100 xQi^ag noQim 6oi xal fiiov xod*' iniBifay. 
z/f/. oifTc avi%o^ai TiQi^iQV axovmv ^ xoXJLaH^g 

ii;riJtaxr^d^v vno rs 6ov xdi 9ov(pdvovg. 
KA. akk^ akq)ir rjdri 60 1 jcoQia ^HxsvaiSfiiva. 
AAA. iyd dl (la^i^xag ys diaiisiiMyiiivag 1105 

xal tovifov ontov ' fifiSlv akk' ei (iri *6^u. 
AH. avv6ati vw^ ti, tcsq xovij6sd'^ • dg iyd^ 

OTCotSQog av 6q>^v vvv fis (idkkov sv ^rot^, 

tovtp Tca^faSdoa f^g nvxvog tag riviag. 
KA. tifixoiii av st6(D ngotsQog^ AAA, ov <J^r*, akk* 

iyci. 1110 

XOP. cJ Arjfis , xaki^v y ' i%sig 

dq%r\Vy ots ndvtsg av^ 

d-Q^noi Ssdia0i <y* cotf- 

nsQ avSQa tvgavvov. 

dkk* svnaQdymyog sl^ 1115 

^ansvoii^svog ts xai- 

QStg xdJ^anatcifisvog^ 

nQog rdv ts kiyovt* dsl 

xi%rivag • 6 vovg Si 6ov 

naQ&v dnoSrifist. 1120 

AH. vovg ovx ivi tatg xofuug 

VfKDV^ OtS fl' OV (pQOVStV 

vofUist • iym d' ix^v 
tavt riki^Ldiso. 

avtog ts yocQ ijSoiiaL 1125 

fiQvkkav to xa%^ r\\iiQav^ 
xkintovtd ts fiovkofiat 
tQsq>Siv sva nQO^tdtr^v ' 
tovtov S\ otav 1} nkioagj 

aQag indtal^a. 1130 

1111—1130 — 1J31— 1150. 94 inUHX. 

XOP. jifivtm [iiv av sv xototg^ 

cl 601 avxvotfig iv£6x* 

iv tp tifOTtp , mg Xiyetg^ 

tovtp Tcdw nokkri^ 

Bltov6d^ i%ltrfiBgm6- • 1I3& 

MQ dfiiUHSiovg t(fiq>€ig 

iv rg xvxvi^ x^* otav 

^ri 0ot tvxg oilfov ov, 

tovtayv og Sv 37 ^xvg^ 

dv6(xg imdsucvftg. 1 140 

^H. aTciifaOd^B 8i(i\ sl 6oq>(5g 

avtovg nsQtiQXOfimj 

tovg oio(iivovg tpQOvstv 

x&fi^ iianatvkkBtv. 

tfKfdS yag ixa6tot* av^ 1145 

tovg^ ovdi doxav OQav^ 

xkiictovtag* Ixsct* avay- 

xa%m Tcakiv H^s^istv 

att av xsxk6q>m6( fiov^ 

xti(idv kataiifiktSv. 1150 

KA. anay' ig (iaxa(f(av ixnoiciv. AAA. 6v y\ (S 

g>dv(fs. 
KA. m ^'^(i\ iy(o fiivtoi. jcaQs6xsva6(iivog 

tQinakoA xdd^iMCi^ §ovk6^sv6g 6* svsQyststv. 
AAA iyd 8h SsxaTcakai ys xai dmdsxanakat 

xal x^ki^Tcakai xal nQonakai, jcakav Tcakai, 1155 
dH. iym S% kqo6Sox(ov ys tQL6(ivQv67Cak(u 

fiSskvtto^icU 6(p(o ^ x(d jCQOTcakai icdkcu, ndkav. 
AAA. ol6d'* ovv SQa6ov ; AH. sl Sl (iijj (pQd6svg ys 6v. 
AAA. a(psg dno fiakfiiSoav i(ii ts xal tovtovi^ 

Iva 6* sv noL(Sfi,sv il^ t6ov. AH. Sq&v tavva 

%Qn. 1160 innHz. 95 

amtov. KA. iSov, ^H, %ioix^ av. AAA. vito^ 

d^Eiv ovx ia. 
JH. aAA' rj iisydlmg €vdcu(iovijiHD ri^(iSQOV 

vno rSv iQaOtfov v^ jAC r^ ^yto d'(fv^oiuc&. 
^' OQag ; iyd 001 XQorsQog ixq>iQC3 SCtpQov. 
AAA. aAA' ov rQattsiav^ aXl' iyA nQorsQaCrsQog. 1165 
KA. iSov (piQ(D 6ot ri^vSs (iaiC0x7iv iya 

ix rdv 6X<Sv rc5v ix HvXov (isiiayfiivriv. 
AAA. iym Sl ^vCrCXag (LS^vCrvkrnLivag 

VTCo r^s d^sov ry %«^9i rrjlsq^avrCvTj. 
JH. dg (liydv aQ^ s^X^g^ f^ norvia^ rov SdxrvXov. 1170 
KA. iym S' irvog ys TtCoivov sv%q(ov xal xaXov • 

iroQvvs S* avd"* ^ naXkdg rj nvXai(idxog. 
AAA. cJ ^ri(i,\ ivaQyag 1} d^sog (7* im^xoTCSt^ 

xal vvv imsQixsi 6ov x^^Qccv ^o/tot; TcXiav. 
JH. otsi yaQ olxstc^^ av in rrjvSs rrjv iiohv^ li75 

sl (iri (pavsQfSg rjiimv vnsQStxs rr^v xvrQav ; 
KA. rovrl ri(iax6g CovSmxsv r^ Oofis6L0rQdrri. 
AAA. rj S^ ^0PQC(W7cdrQa y* iq^d^ov ix ^mfiov XQiag 

xal x^Xvxog rivvCrQOv rs xal ya^rQog r6(iov. 
AH. xaXfSg y iitoCrfis rov ninXov \is^vr\yiivK\. 1180 
KA. rj roQyoX6q>a 6* ixiXsvs rovrovl tpaystv 

iXar^^Qog^ Xva rdg vavg ilavvG)(isv xaXmg. 
AAA. Xafil xal raSCvvv. ^H. xai rC rovroig xQii<SO(iaL 

rotg ivriQOtg; AAA. inCrrjSsg avr i7CS(itlji 601 

sig rdg rQti^QSig ivrsQ^vstav rj d^s6g • 1185 

imaxoTtst yaQ 7tSQi(pavwg ro vavrLx6v. 

ix^ ^^l %istv xsxQa(iivov rQCa xal Siio. 
AH. mg ^dv^, cJ Zsv^ xal rd rQCa <piQC3v xaXmg. 
AAA. ii TQvtoysvrig yaQ avrov ivsrQLrdvtOsv. 
KA. Xafii wv nXaxovvrog ntCovog naQ* i(iov r6(iov. 
AAA. noQ^ i(iov S* oXov ys rov nXaxovvra rovtoi/t. 119J 06 innHn. 

KA. akX' ovXay^* Sl^EigoTtod^svdfps' alX iyoi. 
AAA. oCfMi, * no^BV kaytpi (lot ysvrl^BTaL ; 

(D d^ufii^ vvvl fiij9(ioX6xov il^sv^d t^. 
KA. oif^g xi8\ m Kaoioda^kov ; AAA. oXiyov iipv yidXsi, * 

ixsivoil yuQ 6s ifi* i(fxovtav. KA. rivBg; 1196 
AAA. TtgiiSfiBtg ixovxsg aQyvQiov fiaXXivtia. 
KA. jrovflTov; AAA. %l 8i 6oi xovx' \ ovk ii^stg xovg 

iivovgi 

(D driiUSi,ov^ 6Qag xa Xay^' & iSoi q>i(fci}^ 
KA. oCfioi xiXag , iiiKiog ys xSii vi/y^ifM^ag. laoo 
AAA. v^ x6v notfBtid , xal Hv yag xovg ix ITvXov. 
JH. Bi^it\ avxipoXSj nSg insvorifsag aQniaai ; 
AAA. x6 fi^ v6fiiut xiig d^sovy x6 8h HXifLfi* i(i6v. 
KA. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

AAA. /yoi *' ixLvivvBVir\ KA. iyd *' £xxi^(fi ys. 
JH. aiti^* * ov yag aXXit xov xc^fad^ivxog ^ x^9^S- ^^ 
KA. orfiOi xcrxodoifUDV, vnB^waiisvt^qffo^. 
AAA. xioi dtOKifivBigy Jii^\ 6it6xBQ6g itfxt v^ 

Mf^ iftsivov nBQl 6i xal tijv yattxiQa ; 
JH. t^ i^* av vfutg XQV^^V^^^ rcatfii}^ 

ddlctifM uifivBtv TOf^ d^BoxtMtv tfoq>Sg; 1210 

AAA. iym ^i>^6» 6oi. x^ ifi^v xitsttpf iw 

ivXXafis 6tfonQy xtd fiMavufov Stt^ Ivi^ 

waiT^ IIwpXay6vog* xifkiXH xqiv^ xaXiSg. 
JH. fpig* tio , ri ovv ivBirrtv ; AAA. ovx oQag xsvtiv 

o xtatMiitov ; Sxavta yi^ ftot ntt^fs^povv. 1215 
JH. ttvtni fi^v ^ ici<fn} ta rov dijfio v q>povBt. 
AJJ. fiaStt^ vw xti isv^ x^ np na^Xayopog. 

i^i^yJH. iW fioi, nSv ayteOtiv otfcnr Mlia. 

S^ov TO X^^f^ ^^ nXaaowtog axi^Bto * 

ijkoi d' i^mxfv ikMOtBfmv rvwovtovC 1320 

AJJ. roMtmr fJvtot icct} m^tB^v a* Bi^faino * innHz. 97 

6ol (ikv jCQoCBdCSov iiLXQOV (Sv iXa(i(iav€V, 

avtog d* iavtp naQBxCQ^si ta (isiiova. 
//H. (0 luagd^ 7iXiitt(ov Sri ^a tairt il^tittdtag; 

iym 8i tv ictBtpavi^a xddaQri^aiiav. 1326 

KA. iym S* ixksictov iii dyad^a ys ty tcoXsc. 
JH. xatd^ov taxi(og tov 0ti(pavoVj tv* iyd tovtpl 

avtov nsQt^S, AAA. xatd^ov ta%i(og^ ^a^tcyia. 
KA. ov S^^t^ 5 ixsi (lOL XQV^l^^S i^'^*' IIvd^Lxog 

q^Qd^av^ v(p' ov Ssi^asi. (i' rjttd^^a^ iiovov. 1230 
AAA. tov^v ys (pQaicav ovofAa xal kCav 0a(p(Sg. 
KA. xal (ii^v (T' iXiyiai povXo(iai tsx[itiQ£pj 

stti ivvoi6SLg tov d^sov totg d'S0(pdtoig, 

XaC 60V tO0OVtO TCQcStOV ix7CSI.Qd0O(Aai « 

Tcatg Sv itpoCtag ig tCvog Si,Sa0xdkov ; 1235 

AAA. iv taX0i,v sv0tQacg xovSvXoig riQ(iott6(itiv. 
KA. nmg slnag\ Sg (lov %(>i7<^ft6g aictstai (pQsv(ov. 

slsv. 

iv TcaiSotQCfiov Sl tCva ycdlrjv i^idvd^avsg ; 
AAA. xXijt.t(ov imoQXStv xal pkinscv ivavtCa. 
KA. (D Qotfi^^AjcoXkov AvxiS^ tC TCoti^i,^ iQyd0si ; 1240 

tixvrjv Sh tCva %ot sl%sg i^avSQOV^svog ; 
AAA. rjkXavtOTCoiXovv xcU tv xal fiivs0x6^v. 
KA. otfLOt xaxoSaCfmv - ovxit^ ovSiv sI{l iycj 

XsTCtri tLg iXnCg i0t iip r^g oxov^isd^a. 

xaC fio^ irocrovroi/ slni' notSQov iv dyoQa 124o 

rjkXavtondXstg itsov rj ^tcI tatg nvlatg ; 
AAA* in\ tatg nvXai^iv^ ov to tdQixog Sviov. 
KA. otfioc ninQaxtat tov ^sov to ^i0(patov. 

xvXCvSst* st0ai t6vSs tbv Sv0SaCfwva. 

(S 0ti(pavSj x^Q^'^ ancd^Lj xst 0* axcav iyA 1250 

XsCnci} ' 0\S^ aXXog tig Xa(i(ov xsxtri^stai^ 

xXintrig fihv ovx av ^dXXoVj svtvxrig S^ t0G>g. 

ARISTOPH. I. 7 98 innHx 

AAA. ^Ekkttvu Zsv , obv to vt^rjtnlQLOV. 
XOP. cJ xatQS xakkivixs^ xal /t^iiti/i^^' ^''^^ 

avriQ ysydvf^aaL dt' ifid' xaCo^ alt(S fiQaxv^ 1255 
OTCCjg i6ofuci 6ol Oavog vnoyQatpsvg dixcSv. 
dH. ifiol di y* ti 0ol tovvofi* stn\ AAA. ^Ayogd- 

XQitog • 
iv tayoQa yccQ xQiv6(isvog ifio6x6iifiv. 
AH. ^AyoQaxQhip tolvvv i^iavtov imtQSTto, 

xal tov Uafpkayova naQad£8a)(iL tovtovC. 
AAA. xal fti)i/ iyai 0\ (S A^^^is^ ^SQansvCm xaX(Sgj 1260 
cStf^' oiiokoystv 6s iiridsv^ av^QfoiCiXiv i^iov 
Idstv aybsCviQ r^ KsxrjvaCiDv 7t6ksi. 
XOP. tC xakkiov aQxo[iivoi6iv 
tj xata7tavo(iivoi6LV 

rl ^'oav XnncDv ikatriQag asCSsiv (iridhv ig Avai-- 

0tQatov^ 1265 

/tti^iJ^ @ovfiavtLV tov avictvov av kvTtstv sxov6t] 

xaQdCa; 
xal yccQ ovtog^ co ipCk["Aitokkov ^ asl TtSLvfj, d^aAs- 

QOtg SaxQVOig 1270 

6dg ant6^svog q>aQitQag Hvd^ccivi SC(f ^rj xaxfSg 

nivs^^ai. 
koiSoQ^^cfai tovg novriQovg ovSiv i(St ijtCq^d^ovov^ 
akka rtft^ tot0L XQV^^^^^^S^ o6tLg sv koyC^stuL. 1275 
sl fihv ovv avd^QCDjtogj ov Sst 7t6kV axovCav xal 

xaxa^ 
avtog rjv ivSr^kog^ ovx av avSQog ifLvi^^d^v (pCkov. 
vvv S* ^AQCyvcatov yuQ ovSslg o6tLg ovx inC6tatai^ 
o6tLg ri to ksvxov olSsv f^ tbv oq^lov v6(iov. 
i6tLV ovv aSsktpog avt^ tovg tQOTtovg ov 6vyys- 

VTJg^ 1280 

1264—1289. = 1290—1315. innHs. 99 

^AgvfpQadrig novinfog. aXla rovro [ihv xal fiov^ 

karat • 
i6rl d' ov fiovov TCOvrjQog^ ov yag ovS^ av ri6%^6- 

ovd% na^jiovriQog , akka xal 7CQ06s^£VQrixB ri, 
rijv ^aQ avrov ykfSrrav al6%Qatg rjSovatg kv^iai'' 

vsrai^ 
iv xa6avQloi0i keixoiv rrjv a7t6n:rv6rov dQ66ov, 
xal fioXvvov rrjv vnr^vriv^ xal xvxcov rag i^xd- 

Qag^ 1286 

xal IIoXvfiviJ6rei,a jcoiiSv^ xal ^vvdv OiovCxip. 
o6rig ovv roioikov avSQa (iri 6(p6SQa ^SeXvrrarai^ 
ov Tcor ix ravrov fied'' rifidiv Tclerav jcorriQlov, 
ri Tcokkaxig ivvv%Cai6i 1290 

(pQovrC6c 6vyy€ysvriiiat^ 
xal Su^iirrix* on6%av norh (pavkaag i^^Csv KXed'' 

vvfiog. 
q>a6l fihv yaQ avrov iQ67Cr6(i6Vov ra r<Sv i%6vrG}v 

av6Qmv 1295 

ovx av i^aMetv aTCo r^g 6v7Cvrig • rovg S* «vrt/So- 

Xetv av oiiog* 
td'^ (D ava^ TCQog yovarcov^ 6t66k%6 xal 6vyyv(o%i 

rfi rQaTCs^jj. 
q)a6lv dkki^kavg ^vvek^etv rdg rQLi^Qetg elg Ao- 

yov, 1300 

xal fiCav ki^ai rtv' avrcov^ ijrig fjv yeQaireQa • 
ovSl nvv^dve^d^e ravr\ cJ TcaQd^ivov^ rdv rg 

n6k6c ; 
q>a6lv alret^d^aC rvv' ri(i(Dv ixarov ig KaQ%riS6va 
avSQa fiox^rjQov TCokCrrjv^ o^Cvriv^TniQ^okov' 
ratg Sl S6i,av Secvov elvai rovro xovx dva6x6- 

roV, 1305 100 innHz, 

Tcai xiv^ slnstVj ^t^ avd^cSv a66ov ovk iXti" 

Xvd^sc ' 
anot(f6nai\ ov d^^t* inLOv y* a^%u not\ aXV idv 

VTCo tSQtidovoiv 0a7tet6* ivtav^a xatayfipa^O'' 

^ai' 
ovdh Navg>dvt7ig ys f^g Nav6(ovog^ ov dijt^ S 

^aoC^ 
stnBQ ix TCBVHtig ys xdya xal ^vXmv iyttiyvv[itiv. 
rlv d* aQiaxy tavt ^AdvfivaCoig ^ xad^a^aC fiov 

doxst 1311 

sig to ®ri6slov nXsovOaig ^ 'arl rcJi/ as^vdiv 

^stov. 
ov yaQ ri(iiSv ys 6tQati]yc5v iy%avsltav rj noksi • 
dkXd nksCtfo x(OQlg avtbg ig xoQaxag^ si fiov- 

Xstaij 
tdg6xd(pag^ iv algixdXsLtovg Ivxvovg^ xad^sX' 

xv0ag, 1815 

AFOP. svq>ri(istv XQti xal 0t6fia xXsCsiv^ xal (iaQtvQt(5v 

djcixs^d^aij 
xal td 8Lxa0tijifia 0vyxXsCsiv^ olg ri %6Xig fiSs yi- 

yrid^sv^ 
inl xtttv(xl0iv d' svtvxC(u0iv naKOvCisiv to d'ia- 

tQOV. 

XOP, cJ tatg tsQatg (piyyog ^Ad^vatg xal tatg vijtfotg inC-' 

XOVQSy 

tCv^ lX(*>v g>iiiiriv dya^v fjxscgy i(p* otQ xvc0(5iisv 

dyvvdg\ 1320 

AFOP. tov diiiiov d(psil)ri0ag v(itv xaXbv i^ ai^xQOv tcs^ 

noCrixa, 

XOP. xal 7C0V ^0tLv vvv^ cJ ^av{ML0tdg i%svQC0x(av ini- 

voCasi innH£. 101 

AFOP. iv xal0iv lo6r6(pdvots oixst tatg &QX(dai6i,v ^Ad-r^- 

vaLg. 
XOP. TCfDs av tSoifisv; noCav \vv' 1%bl 0x£viiv; xotos 

ysyivTitav ; 

ATOP. olos ^BQ ^AQiOteCdy ngotSQOV xal Miltuidy ^vv- 

€6itst. 1326 

o^B^d^a 8b' xal yaQ avoiyvv^ivwv ipoq^os ijdi] tmv 

nQonvXaicrv. 
akk^ okokvl^ats tpavvoinivaiCi^v tats aQ%aiai,6iv 

^A^vais 
xal ^avinaCtats xal noXvvfivoiSi "iv* o xXblvosA'^'- 

fLOS ivovxBt. 

XOP. (J tal kmaQal xal io6ti(pavov xal aQL^i^kcotoi 

'Adijvaij 
ieH^ate tbv f^s ^EXkadogsv^v xal tfis yijs t^^oda 

^vaQxov. 1330 

ATOP. od' ixstvos oq&v tsttiyotpOQas ^ aQxaiip ^xi^fiatL 

kaiinQOs^ 
ov %oiQivSv oicov 5 akXa 6novdmv , 6fiVQvy xara- 

kscntoS' 
XOP. xatQ\ & pa6iksv tiSv^Ekki^vcDV' xal6oi %vyxai- 

QOfisv fifists. 
tijs yaQ noksas ai,ia nQattsvs xal rotJ MaQa^iSvi 

tQonaiov. 

^H. d tpiktat avdQ(5v, ikd^i dsvQ\ ^AyoQaxQits. 1335 
o6a (is SidQaxas aydd'^ aipsil;ij6as. AFOP. iyd ; 
akk% c5 fvik\ ovx ofoO"' olos ^^6^* avtos naQOSy 
ovd* oV IdQus ' ifii yccQ vofUtovs av ^sov. 

AH. ti d' idQon/ nQO tov , xatsvns , xal notos r^g ^iv ; 
AFOP. nQcitov fiiv^ bnot stnov tvs iv trptxkyi^icf^ 1340 
iJ ddfifv\ iQa6tris t* sliil 6ds q>vkm ti 6s 102 innHz. 

xccv xiqdo(icci (fov xal TCQofiovksvm ^vog^ 
tovxoig onoxB %Qri0ai,x6 ug XQOOLfiiocg^ 
ava(ftdXti6g xaxsQOvrCag, ^H, iyd; 

AFOP. bW i%anaxri0ag 0* avtl tovtav px^^- 1^^ 

^H. titp^g; 

tavti^i^ i8ifij9V^ iy(o Sa tovt ovx ^cf^^^ofwyv; 

AFOP, ta d' isna ydg 6ov vri ^C i^eTCstdvwto 
ScnsQ 07ud8siov xal jcdktv l^wi^ysto. 

^if . ovtcig avofjtog iysysvi^iiriv Tcal ysQoyv ; 

AFOP. xal vij ^ia y sliSoi dvo Xsyoitriv ^iqtOQs^ 1350 
6 fih' leouUSd^m vavg (laxgdg^ 6 d' etsQog av 
xataiiLiSd^OfpoQ^^^cu tovd'*^ 6 tov (ii^d^ov Xiytov 
tbv tdg tQiriQSvg noQaSQa^ayv dv ^xsto. 
ovtog^ ti xvntsig ; ovjjL xata x^Qav ^svstg ; 

^H. alax^^^^Ofi^ai rot tgctg TtQotSQOV aiiaQtiatg. 135& 

AFOP. dkk* ov 0v tovtCDV aitcog^ fwj qfQOvti^rjg^ 
aAA' oTifs tavt il^riTcdtCDV. vvvdl q>Qd<fov' 
idv tig siTcy fia)(ioX6xog ivvi^yoQog' 
ovx l0tLV v(itv totg SixaiStatg aXfpita^ 
sl (i,ri xatayvci0s0^s tavtfiv tr^v Sixr^v - 1360 

tovtov tiSQd0Sigj slni^ tbv ^vvr^yoQOv; 

JH. aQag fiSticoQOV ig tb fidQad^QOV ififiaXiD^ 
ix tov XdQvyyog ixxQS(id0ag*T7ciQ fiolov. 

AFOP. tovtl fikv oQd^iSg xal (pQOvifia^g ijSi] kiysig^ 

td S* akkcCy (piQ* tSca^ ytmg %okitsv0si <pQd0ov. 1365 

AH. TCQcitov fihv b%60oi vavg ikavvov0LV (taxQdg^ 
xatayo^ivoig tbv (iL0^bv aTCoSd^m ^vtskri. 

AFOP. jcokkotg y vicoki^noig icvyiSiouSLV ixaQi0m. 

AH. l^siS'* OTCkitrig ivts^slg iv xatakoytp 

ovSslg xatd 07CovSdg fLStsyyQag>i]0staL^ 1370 

dkV S07CSQ fpf tb 7CQ(otov iyysyQdifStai. 

AFOP. tovt iSaxs tbv jc6Q7Caxa tbv Kkscovvfiov. innHz. 103 

^H. ovd' ayoQa0Bi, y ayivsiog ovd^ iv tayoQa. 

AJTOP. Ttov diita KXsiff^ivris ayoQa6£i xal UtQaTcov; 

JH. ta (leLQaxia tavtl kdya , tav ttp iivQ^^ 1375 

a Ctm^ivkBltai toiaSl xad^^iBva * 
0o^6s y 6 Oaial^j Ssl^tfSg t ovx ani^avsv. 
awsQXtLXog yaQ i6tL xal nsQavtixog^ 
xal yvoiiotvmxog xal 6a(prig xal XQ0v6ti,x6g^ 
xatakri7tttx6g t aQi6ta tov d^OQvprjtixov. 1380 

AFOP. ovxovv xatadaxtvkvxog 0v rot; kakrjtixov; 

JH. fMT Ji\ akV avayxa0(o xwriyststv iym 

tovtovg anavtag^ jcav6a(iivovg ilniq>L6iidtc3V. 

AFOP. ixs vw inl tovtOLg toxnovl tov oxkaSCav^ 

xal natd* ivoQX^v^ o0nsQot0SL t6v8s 0ol' 1386 
xav nov doxfj Col , tovtov oxkadiav noCsL. 

JH. [jLaxaQLog ig taQ%ata dfj xa^Cota^iaL. 

AFOP. q>ri(SSLg y\ insLSav tag tQLaxovtovtLdag 

Cnovdag naQaSm 6ol. Ssvq^ t%^* at UnovSal 

taxv. 

AH. cJ Zsv nokvtCfirid'^ 6g xakaC' nQog t<Sv d^smv^ 1390 
JS^s0tLV avtiSv xatatQLaxovtovtCoaL ; 
ndg ikafisg avtag itsav; AFOP. ov yaQ 6 Haip- 

kayfov 
anixQvnts tavtag ivSov^ tva 6v firj kapjig ; 
vvv ovv iyoi 6ol naQaSCSca^^ slg tovg ayQOvg 
avtag livaL ka§6vta. JH. tov Sh Haipkay^va, 
Sg tavt lSQa6sv^ stq>* o tL noLri6SLg xax6v. 1396 

AFOP. ovShv (liy^ akk* ^ trjv i^iriv ^sl tixvrjv 
inl tatg nvkaLg akkavtoncoki^^SL {Mvog^ 
ta xvvsLa (iLyvvg totg ovsCoLg nQ(iyiia6LVj 
fLsd^oiv ts tatg noQvaL^L koLSoQi^6staL^ 1400 

xax t(Sv pakavsCcav nCstaL to kovtQLOv. 

/IH. sv y* insv6ri6ag ovniQ i6tLV a%Log^ 1 104 innHz. 

TCoqvaiCi xal fiaXavev6L ScaxBXQaydvaL^ 

TtaC 6* avtl tovt(ov ig ro XQvtavstov TcaXdi 

ig triv eSqav d^^ tv' ixstvog rjv 6 q>aQiiMx6g. 140S 

£^ov dh tavtrivl AajScoi/ triv fiatQa%C8a • 

ocaxstvov ixq)SQitGi tig (og inl trjv ti%vriv^ 

iv* tSoOLV avtovy olg ikfofiaQ'^ ot%ivoL. 

* * * API2nO*ANOYS N E 4^ E A A 1 Tu4 TOT dPAMATOS nPOUHnA 

stpetTajhs. 
0EiJinniJH£. 

&EPAnSlN ZTPEmAJOT, 
MASHTHS 2SIKPAT0TE. 
SSIKPATHZ. 
X0P02 NE0EASIN. 
AIKAI02 AOrOZ. 
AJIK02 AOrOZ. 
HAIlIAHj dav£i(Stiqg. 
AMTNIAS, daveiat^g. 
MAPTT2. 
[XAIPE0SIN.] irnoeE2Ei£.) 
I. 

To dQafice to r(5v Neq>elcav Kcetce IkaxQciTOvg yiyQctnxcit xov 
q>do06q>ov iitixrideg &g Kanodtdce^nceXovvxog xovg viovg ^A^ri- 
vfjpiy xmv xci>(iixmv itQog xovg g>iJLois6q>ovg ixovxcav xivce avxdo- 
yicev ov%, <6g xtveg^ 8i ^AQ%iXceov xov Maxedovcav pceCikiaj oti 
Tt^ovKQivev avxov ^AQtCxocpavovg. 

O xoQog de o HCDfiiKog el6i^ysxo iv xy OQxifi(iTQa rw vvv ke- 
yonivG} Xoyelco. koi oxe fiiv jtQog xovg vTtoTCQixceg dieXiyexOy ^Qog 
zriy (Sxrpnp/ dq>eciQa ' oxe de axeX&6vxcov xmv vnoKQtxmv xovg 
avamel0xovg iieyiei^ Ttgog xov 6ij(iov aTteHxgiq^exo * Ttal xovxo 
tmkeixo <SXQoq>ri, lyv oe xa ia^ipeia xexQafiexQa. elxa r^v avxt- 
ctQoq>ov aitodovxegy TtdXiv xexQdiiexQa iitiXeyov tacav axlxfov. 
jjv de neQt xo TtXeiesxov *g'. ixaXetxo 8h xavxa btiQQriftaxa. fj Sh 
oXri TtaQodog xov XOQOV ixaXetxo 7taQdpa0ig, ^AQi0xoq>dvrig iv 
hcneviSt.v y 

el (liv xig avriQ rcov aQxalcDV KCDut/idodtdd^xaXog ri[iag 

rivdynaiev Xi^ovxag ¥jtri TtQog xo ^icexQOv TtaQapijvai. II. 
AAAS12J. 0a0l xov AQi<Sxoq>dvriv yQdil>ai xdg Neq>iXag avayxa^d-iv- 
ta twro Avvxov Kai MeXi^ov^ iva diaeSnit^faivxo itoloixtveg elev 
Adipfaioi xorra IkoKQdxovg dnovovxeg. ri^vXa^ovvxo ydQ^ oxi 
nolXovg elx^v iQa^xdg^ xori (idXuSxa xovg iteQVAXxipiddriv ^ o% 
xal iTtl xav 8Qd(iatog xovxov firide vi%ri<Sat ijtolrfiav xov Ttoiri- 
Ti}v. dh ftQoXoyog i<sxi xmv Ne<peXmv aQfiodicixaxa nal de^ici- 
xtna <Svy»el(isvog. TtQeO^vxrig ydQ i<Sxiv ayQomog dx^Ofievog nat- 
^l a&cixov <pQOvri(iaxog yifiovxi wxl xrig evyevelag elg itoXvxi- 
^w a7toXeXav%&tt. ri yaQ xav ^AXnfiatcavtdav oMa^ o^ev rjv 
10 KQog iiritQog yivog o fAeiQaKl<SKog ^ l| ceQxrjgj cig <pri<Siv^HQ66o- 108 rnosEHEii:. 

rogy red^QiTtTtOT^og^og riv^ xal nokXag ccvriQYifiivri vtnag^ rag (ihv 
0Xv(i7cla<Si>^ rag di HvQ^ol^ ivlag dh liSd^iiot aal Nefiia %ai iv aX- 
Xotg aywstv. evdontfiovaav ovv oq&v o veavicnog aTtiTiXive Tt^g 
TO tfi^og Tcov nqog (iffcqog Ttqoyovmv. III. 
AAASli:. TIqe(S§vrrig ng Hrqeipiadrig vno davelmv KovaTtovovfievog 
6ia T1J1/ titnorqotplav rov naidog^ deirai rovrov^ g>OLri^<Savra ag 
rov Uaniqarriv (lad^eiv rov r(trova loyov^ etnong dvvatro ra adt- 
Tia Xiytov iv ra ^tmaCrriqlm rovg %qi^<Srag vmav %al (iridevl tcoi/ 
6avei(Sr^v (irjdiv anodovvai. ov povXoiiivov de rov fiei.qam<S7i0Vy 
dtayvovg avrog iXd^ciiv (lav&dvetv^ (la^rirriv rov Haanqarovg ix- 
aaXiaag rtva dtaXiyerat. iaXv&eltSrig de rrjg dtccvqtpijg^ oXre fia- 
^rftat KVTtXtQ itad^fievot ntvaqol (SvvoqoSvrat xa! avrog 6 Sco-* 
^qdrrig inl aqeadd^qag alcoqoviievog xal anocSKonmv rd fiericoqa 
^eaqetrat. fiera ravra reXet na0aXa§a>v rov nqe(SpvrriVy nal r(n>g 
vofit^Ofiivovg naq avrm&eovg^ Aiqa, nqo(Shi 61 xai Ai&iqa 
aat Ne(piXag KaraaaXetrat. nqog dh t^v evxrjv el(Siq%ovrat Ne- 
(piXat iv (Spjfiart ^oqov Kal (pvatoXoyrjcavrog ov% ant&dvoag rov 
JSoDxqdrovg dnoKara6ra(Sat nqog rovg ^earag neqtnXetovcav 6ia- 
Xiyovrat. (lera 6e ravra o fihv nqe(S^rrig 6t6a6x6fievog iv to9 
(paveq(p rtva rmv fiadi^fidrciiv yeXcaronotet' xat inei6ri 6td ti^v 
afna^tav in, rov (pqovrt(5rriqlov in^dXXerat^ aycDV nqog piav to;/ 
vtov cvvlfStriCt rm Scaiiqdret. rovrov 61 i^ayayovrog uin^ iv rm 
^edrqco rov a6t%ov nal rov 6liiatov Xoyov^ ^taycavt^Sd^elg b a6t' 
xog nqbg rov 6Uatov Xoyovy xal naqaXaBmv avTOv 6 a6tKog X6- 
yog iii6t6d(Sxet. KOfit^sdfievog 6h avrov o naxriq i^nenovrifitivov 
inriqed^et rotg xqi^(Sratg^ nal d>g xaxcnq&caKdg ^ evoD%et naqaXa- 
fidv. yevofiivrig 6h neqt rrjfv ev(0%lav avrtXoylag^ nXriydg Xa^wv 
VTtb rov nat6og ^or^v Vcxrfit^ nal nqoCitaraXaXovfievog vTto rov 
nat66gy ort 6lxatov rovg nariqag vno r^v vtcov dvrtrvnre^sd-aiy 
vneqaXymv 6t€t t^i/ nqbg rbv vtbv (Svyaqov^Stv 6 yiqcDv^ xara- 
(Sndnret 9iat ifinlnqri(St ro (pqovrtarriqtov Tcav Hcoxqartxmv» to 
6h 6qafia rav ndvv Svvarmg nenotrniivoav. ' TnO»E£EI2. 109 

IV. 

■ 

AAASIZ!. 

IIcrcTjQ xov vtov CtQnqaxLieiv ^ovkerat, * 
Kal rijg nsQl ccvrov ^XQoXoyUcg diaxQi^ri 
tTcavriy Xoymv amvoia itQog rovvavrlov. 
%0Q0v di NBq>ekciv mg ijtotHpeXrj Xeytov^ 
xofi r^v aci^etav HooxQarovg die^uiv * 
aXXat & V7C avdQog . KcerrjyoQlat TtiKQai^ 
Koi Tcov (la&fftmv elg narQaXoiag ixroTtcog, 
iLr i\JLnvQia\Log rtjg ^x^^Xrjg rov IkoKQarovg. 
ro 6e dQUfia rovro rrjg oXrjg Ttonqaeayg 
xiXXciSrov elval tpriiSt xal rep/indrarov. V. At TtQmac Neq>iXat iv a<Sxei i6iddj(&ri6av inl aQxovrog 
'iGaQXOVy ore KjQarlvog (lev ivina JIvt/v]/, ^Afiei^ilfiag 6i Kovvcft. 
6i6f3teQ ^AQUSrogxivrig ^taQQUpd-elg fCaQaXoyag ani^ri 6elv ava6i^ 
6a^ac rag 6evriQag xal aTtofiifig^etj^at xo ^iaxQov. anoxvx'^ 6e 
noXij fiaXXov %al iv xoig Sitevta ovaixi xrjv 6ia<S7ievriv eidi^yayev, 
al 6h 6evxeQai Neq>iXat bti A(ietvtov ccQxovxog. VI. 

Tovxo xavxov i^xi x^ nQoxiQfp. 6te<SKevaaxat 6e enl fiiQOvg 
wg Sv 6ri ava6i6a^at iiev avxo xov Ttoirjrov TtQod^vfiri&evxogj 
ovKirt 6h xovxo 6i r^v Ttore alxiav TtoiriCavxog. Ka^oXov fiev ovv 
gXb6ov jtaQa nav fiiQog yeyevrniivri ^iOQd^coaig. xcc fiev yccQ nt- 
QiyQrftai, xa 6e TtaQaninXeKxat^ Kal iv xn xcc^et xal iv xfj xcov 
nQ0iScincav6taXXayjjiiexe(Sxri(idxt(Sxat' xd 6e oXoax^QOvg T!rjg dta- 
CKev^g [xotavra ovxa] xervxrjKev • avxiKa (ikv ii naQa^aCtg xov 
%OQOv fjfiecmat^ Kal onov o 6iKatog Xoyog nQog xov d6tKov XaXet^ 
%di xeXevxatov ortov Kaiexat ri 6tarQt§ri HcoKQuxovg. 110 TnoeEI!EI£. 

vn. 

Triv fiev iKOfifodlccv %a^Ke narcc £(OK()atovg ^ coc toiavxa 
vofU^ovtog^ aal Neq)ilag nal Aiqa %al ti yaq aAA ^ ^ivovg elG- 
ayovtog daCfiovag. %oq^ 6h ixQi^aato NetpeXmv TtQog trjv tov ofv- 
dgog Tiatfiyoglav ^ aal dia tovto ovtoag ineyQaq^rj. dittal de tpi- 
qovtai Neq>ilaL, ot de natTiyoQi^iSavteg Ikonqdtovg MiXrjftog xol 
"Avvtog, 

VIII. 
®^MA TOT MAnZTPOT. 

"Avvtog Kal Mikrjtog HaM^atei tm 2(o<pqovi6mv ^aCKi^- 
vavteg %a\ avtov ^ri dvvdfievot ^ldtpair aQyvQtov [xavov Aqit- 
(Stofpdvet dedcoTiaaiVy tva dqafia xar* avtov (SvCtrfirjftai. xal og 
Ttetad^elg yiqovtd ttva Iltqei\>iddriv naXov^evov i%Xd(Saxo vno 
%^6d)v meio^evovj d 6ri avrik(OKei Tceql trjv tov natdog Qetdtimi" 
Sov tmcotqo^piav, ovt(o 61 tovt(ov i%6vt(xyv^ fw/ l%o>v o Ihqei\ftd-- 
8rig ti 7toti^0et neql td %qia^ ^ovXsvetat Ttqodayayetv t^ 2(07iq<i'- 
tet tov iavtov TCatda^ tva naq avtov tov adtxov (id&ri loyov^ 
Kai ovt(0 tovg davet(Stag aTtoxqov^Srjtat. QetdtTtnidrjg (isv ovv^ 
TtokXd Serfd^ivtog tovTtatqogy 7tqo(Sel&etv ovk ittei^s^- anotv- 
%oi>v dh %qe(S^trig trjg d% ixeivov tXjtidog xaJ ovk i%(ov oiStig 
Ttal yivrjfcat^ elg devteqov el6e nXovv. ovdev ovv rijg riXt%iag 
(pqovti(Sag ovd iv&v(iri^elg eftt(Stv atonog do^etev avriq iv yiq- 
qaog ovdfp fiav&dvetv nad^aTteq jiofitdrj viog dq%6(ievog j aXX eig 
^v dq^e^oqaK^og fiovov ixetvOy idv dqa ol6g te yivrftat tovg davet- 
6tdg 6td Ttetd^ovg a7to(Steqri(Sat td %qrjfiata^ avtog TtqoaetOt tgo 
2(0iiqdtet, ovk S%(ov 6i vTtriqetovvta r^ povXrlcet tov vovv^ aXXd 
rotovtog (»V olg ifidvd^avev^ olog aal Ttqlv trjg itatdeiag i(prj(p&at^ 
' avtog fisv aitiyv(o rcat6eve0^at^ TtqoaeX^div 6s ta 7tat6l nal av- 
d^tg TCoXXatg 'jtbtet%e tatg 6ei^ae(Stv tva tmv 2(OKqdtovg OfitXrjtmv 
yeviad^at, o 6h nat yiyove %at fiefid&rfKe, avvi(Stcetat 6s to Sqdfta 
ia %oqov Ns(peXiav, i'%et 6h Tiatrjyoqiav tov HcoKqdtovgy ott tovg 
avvri^etg d^eovg a(pelg natvd ivofit^e 6atfi6vta^ Aiqa Kat Ne(pi- 
lag Tiat td totavta. TUOBEZEIE. 111 

IX. 

AAASIZ. 

' IlQea^trig ^^^ 2tQBipict6ifK v%o daveimv KaT(movov(isvog 

Slo tr^ lmcotQoq>lav tov Ttatdog dehai tovtov tpottriCavta slg 

xov Iko%qatrpf fiad^Biv tov aSiKOv Xoyov^ onwg ^rfiivl tcov davsi- 

Gvav (iridhv arcodciiSjj. firi PovXofiivov 6i rov natSog sUsiqyjsxai 

avtog. nal firi dvvafisvog fiad^eiv 8ta to yrjqag ixdiciKitai. vtcO' 

GtqiijHxg dh nal tm vt^ mliSag r\yaytv avtov t^Eus%qatei^ og xa- 

Xi^ag tov dlxatov Xdyov xal aStKOV xat atqtCtv tip vica dovg iK- 

ki^aa^at^ dtdaaxet iaetvov tov adtxov Xoyov. fAa&av 6i b v[6g 

OTceq i§ovleto o navriq nat trjv 7ca%vtrfta ixelvov xatayvovg tv- 

TCtet tbv naziqa avtbv i(Sttmvta. 6 6e alyi](Sag 6ta triv tov TCat- 

dbg aai^eiav anekd^mv naxanaLet tb tpqovttCtriqtov^ vofitdag £a)- 

Ttqatriv atttov trjg aiSe^elag tov rcat6bg elvat. Katrjyoqet 6e iv- 

tav^a tov Jkoxqatovg mg a<Se§ovg %al l^evovg ^eovg ineKSayoV'^ 

tog, ag>ivtog tovg (Svvi^etg. iictyqafpecat 61 Nefpikaty 6t6tt naq^ 

etaaytzat %oqbg JNe<pekmv ofitkmv Ikonqatet^ ag ivofit^e Q^eag^ &g 

^Aqt6roq>dvrjg Ticetriyoqet. b yao^Awtog KalMiXrjtog g^d^ovovvteg 

2ko7tqatet %al firj 6vvdfievot dkloog ^kdi\>at fj g^aveqag natrfyo- 

qijfSat fieydkov ovtog txavbv dqyvqtov ^^^d^aCtv Aqt<Sto<pdvet 

tavtriv trjv %otifim6lav xor ineCvov yqdil>at. ta 6e nq6<S<ma 

2}cqs^td6rig , 0et6t7e7ci6rig y fia^rfcrig 2<oxqdtovgj 2<oiiqdti^y 

%oqbg Ne<pekmvy 6i%atog koyog^ a6tKog koyog^ IIa<siag iavet- 

«fr^ff, fkdqrcvg. X. 

To 6qdfia t<av Ne<pek&v natd JkoitqdTOvg vfyqaTCtat tov 
<ptko0o<pov initri^eg^ &g %a%o6t6a<Siiakovvtog tovgviovg ^A^r^- 
vrfitj togIv TtoDfitnav fcqbg tovg <ptkoc6<povg anex&mg i%6vt<ov. ak- 
kot 6i <pact tov ^AqtCto<pdvr}y tb tmv Ne<pekmv ^Svvtd^aa&at 
dqdfjta vtco ^Avvtov Kai Mekrfcov naqo^vv&ivta. fiovkofievot ydq 
ovrot yqaiprjv 7Coi/f}<Sa<s%at %atd 2koi/iqdtovg nal ^ikovteg neiqav 
ka^etv trjg tmv A^vai<ov yvcifirig neql 2<o7iqdtovg onotoi ttveg 
dv <pavetev^ xcrr' avtov yqa<p^g ivtotafiivrjg y icokkovg yaq el^ev 112 TUOeESEIZ, 

iQtutiag hiuvoq xai fLalufut xoifg iuqI lAlxiPtaStiVj di xal inl 
xov di^funog xovxov (itiSh vixffiai htolffiav xov isonixr^^ xovtov 
ivexiv avtov bu xtfv xov S^funog xov6b %a^mvffwav noifiaiv, 
jj^ifwMaiv avtov Ixavoiq^ wq ^^^T^Ky Ss^ftMSaiuvoi. ioxl Si o xov 
dqafLoxoq n^foloyog xe xai i^ imo^httig S^uixaxa xal a^ft4}Suixa~ 
xa OvyxdiuvcL nlmexai ya^ xtg Styqoixog nqnifivxf^ JSxge^ia- 
Sfng ovofuc ojj&OfLevog tuuSI 0aStmUSy fialovfuvm g>QOviq(i€cxog 
yilMvti a&xixov xai Suc xfpr r^g oixlag svyevdi^ itolvxiluav 
ftavxa xa xolg yoveviU itQOOovta xaxavalmffavxtj xtd (uxXiaxa 
elg tmtoxffoq>Ucg. f^ yag xtov AXxftacwvtSm olxla o^v ^v xo 
itQog iifit(fog ytvog xa fietqaxUixm i^ aq%f^j &g qnfiiv 'HQoSovog^ 
IfpstotQOtpog fpf xal nollag avyQfifUvfi xag vixag^ xicg luv 'Olv^- 
ftCaat, xag Se Ilv^oiy ivucg Se ^0^iM4)ixal Nefua, tuu aXkag iv 
aHoig. evSoxijuvaav ovv oqwv o veavlcfcog ojtixhve ftqog xo 
ffiog xmv itQog (ifpiQog ftQoyovtov. o ftaxiiQ ovv DxQe^ucSffg imo 
x&v XQeav xccxanovovfuvog Suc xipf xov ftatSog ljvjtotQoq>Ucv 
povXetai, nQOOavayetv x^ JSmxQoxet xov fta&Sa^ Zv* int avxov 
StSa%^eiri xov aStxov loyovy o^g av ivxev^ev St cevtov xovg Sa- 
vetOxag OTtoxQOvOfpat. Setxat ovv xov itatSog futns^vai xoig fie- 
§ovievfiivotg avxm' ftij ftetO^ivxog Sh xovxov^ Stayvovg avxog 
tl^Av fucv&dvetv fUfSefUav x^g xov yi^QOig ffktxiag q>QovxCSa 
notffiifuvog fifiS^ iv^fufielg et xtctv axonov So^euv avifQ iv 
yfJQ€Cog ovS^ futv&avetv xa&aneo xofitS^ viog aQ%6fUvog^ alX* 
elg iv ag>emQaxwg fiovov ixetvOy iav aQa olog xe yivfftai xovg Sa- 
vetOtag Sta nei^ovg anooxeQfjoatxa XQrffuixa^ avxog nQoOetCt rco 
ZayxQoxetj xal fiad^rixi^v xtva xov ZcaxQoxovg xaXiaag StaXi- 
yetat neql xovxov^ xal xijg StaxQtpiig StaXv^eldi^g ot fuc&rpcai xv- 
xXm xa&fjfievot ntvaQol OvvoQovxat xaL avxog Se b ZmxQaxtig int 
XQefid^Qag alooQOVfUvog xat anooxonav xa fiexiioQa ^ewQetxat. 
fuxa xavxa xeXetv naQaXapmv xov nQecpvxfp/ xal xovg vofitt^ofii- 
vovg naQ^ avx^ ^eovg naQaSovvat AiQa xe xal At^eQa nQog Sl 
xal NeipiXag fUxaxaXetxat • n^hg S\ xip> 6v%i)v eloiQ%ovxat Ne- 
g>iXat xoQOv 0%fjfuc nXriQOvOat * tuxI cpvcStoXoyi^iSavxog ovx ant- 
^dvcog xov 2<oxQdxovg cc7to6xQag>et0at nQog xovg d-ecexag neQt 
nXetovmv StaXiyovtat' fuxa xavxa o nQecspvxrig StSaOxofUvog 
fiiv iv rqS g>aveQ^y fui i%(ov S vfttiQexovvxa x^ fiovXiqcset xov 
vovvy elg yiXma xtvrfiag xovg fuc^fjtag xov StSaOxaX^lov ix- TTIOBEHEIX 113 

Sdkketai xflrt TtQOiSeld^av avd^tg rcSi naiSl Ttolkatg fcijtSMS xatg 
Ssri0S(Stv iva tcov HoDXQarovg 0(iilffT€ov yByBvrfi&aL (Svvl<SVfi(Siv 
ovv avxov tg5 Hcdxqcith xai i^ayayovrog IkmQatovg iv zm ^ea- 
xQa Tov adiKOv xal toi/ dUatov koyov diayoivl^ovtat jCQog aXXi^^ 
lovg ot Xoyot %al viTiyid^slg o admog naoaXa^^v xov viov itQog xo 
diSa^ai %al tnav^g ix8ida<Snei. mg ovv ^^?/ iKTtBTtovrifiivov x<h 
(iKSafuvog avrov o TeaxriQ htviqeaiei xotg %qri<Sxaig nal mg xcrra)^- 
Ooxio^ xo (Sitovda^6(ievov ev<o%lav Cvvl^xrfitv ivjj %al avxi- 
koylag ytvofiivrjg ^Xriyag Xafimv imo xov itaiSbg §oiiv t&cvfii. %al 
TCQo<siiaxaXaXov(ievog vito xov natdog oxi dlxaiov xovg fcaxiqag 
imo T(ov vtav xvme(S^ai vrceqaXymv xovxov %aqiv Kaxa(SKajtxei 
nal ifi7tl7tQri(Si xo (SonTiQaxcnov (pQOvxc(Sxiqqt,ov. i(Sxl Sl xo Sqana 
rcov Ttdw Sinftn^ yteTtoirifiivcav, ARIBTOPM. I. NE^ EAA L ZTP. 'lovlov' 

cJ Zbv pa0tXsVj ro XQ^^ficc xSv vvxtSv otfav ~ 

aiciQavtov. ovdiico^^ rjiiiQa yBvq^Btai ; 

%al i^riv naXai y aXBXtQvovog ^kov6* iyci' 

ol d' olxitai ^iyxov0LV * aXX^ ovx av stQO tov. 5 

aicoXoio Srit^ , cJ 7c6kB{LB^ icoXkfov ovvBxa^ 

or' ov8h xoXd0^ S^B^tC^OL tovg olxitag. 

akl! ovd* 6 XQfi^tog ovto0l VBavCag 

iyBCQBtai tiig vvxtog^ aXXa jtiQdBtai 

iv TcivtB 6i6vQaig iyxBXOQdvXrj^vog. 10 

aXX^ bI doxBt^ ^iyxm^Bv iyxBxaXv{L{Livoi. 

akX^ ov Svva^LaL dBCXaiog BvdBiv daxvo^LBVog 

vno trjg 8anavrig xal trig tpatvrig xal tdiv XQScSv^ 

dia tovtovl tov vlov. 6 dh xo^rjv Sx^ 

tnna^BtaC tB xal ^vvmQLXBVBtai, 15 

ovBLQOTCokBt d"^ LTCTCovg' iy(o d^ aicoXkvyLaL^ 

6q(3v ayov6av tr^v 6Bhqvriv sixddag • 

oC yaQ toxoL xf»)Q0v6LV. aictB^ naZ^kvxvov^ 

xaxg)BQB to yQaiiiuctBtov^ lv* dvayvfo kapav 

bico^OLg 6q)BCXa} xal XoyC6c3(iaL tovg t6xovg. 20 

g)iQ* tdcD , tC 6q>BCXa ; dddBxa ^vdg IlaoCa. 

tov dcidBxa ^vag IlatsCcc ; tC ixQr^od^riv ; 

ot i7CQLd{Lriv tov xoTCTCatCav. otfLOL tdXag^ 

Btd'* i\Bx6%riv %Q6tBQOV tov otp^akiLOV XCd-p. 

^El. 0CXg}v^ ddLXBtg' iXawBt6v6avtov Sq6ilov. 25 NEOEAAL 115 

HTP. rovx* i0Ti Tovrl ro xccxov o ^* axokdXsxev* 
ovsiQonokst yccQ xal xccd^svdav ticicixr^v. 

OEI. x60ovg dgoiiovg ika ta jcoks^Lati^Qta; 

STP. i^ (ihv (Sv nokkovg tov TtatiQ* iXavvsvg dQOfiovg. 
ataQ tC XQiog ifia ^s ^sta tov Ila^Cav ; 30 

tQSlg ^vat dtq)QC67cov xal tQO^otv *AiivvCa. 

OEI. anays tov iiCTtov ii^akCdag otxaSs. 

ZTP. aXV , (D i^ik^ , ii,rikLxag ifis y* ix tSv ifjuov^ 
ots xal dCxag wtpkrixa %atSQOL toxov 
ivsxvQci^aOd^aC g)a6iv. 0EI. itsov^ (ondtSQ^ 35 
tC dv0xokaCvstg xal 6tQiq)SL f^v vv%%'^ okv^\ 

STP. daxvsL fbs 8rnLaQ%6g ttg ix t(ov 0tQG}fidtav. 

OEI. la6ov^ Sdaiii6vts^ xatadaQd^stv tC ^is. 

ETP. 0v d' ovv xdd^svds • td dl %Qia tavt l0%^ oti 

slg trlv xstpakriv aicavta tijv 6riv tQiifStat. 40 

g)sv. 

sld'^ Stpsk^ ri JtQOiivi^OtQt* aTCokiifd^at xaxSg^ 

7]ttg ^s yriiL ijc^QS tr^v 6riv {iritiQa • 

ilLol yoQ rjv ayQotxog ^dtatog fiCog^ 

svQontSv^ dx^Qritog^ slx'^ xsC^isvog^ 

fiQVGfv iiskCttatg ical XQofidtotg xal 0tsiiq)vkotg. 45 

iicstt iyriiia Msyaxkiovg tov Msyaxkiovg 

ddsk<pt8riv ayQOtxog Sv i^ a0tsag^ 

Os^vi^v^ tQvq)(o0av^ iyxsxot0VQa)iiivrjv. 

tavtrjfv ot* iydfiovv^ 0vyxatsxktv6iiriv iyd 

oicyi/ tQvy6g ^ tQa0tag ^ iQCcov 7CSQtov0Cag^ 50 

rid' av ^VQOV^ xq6xov^ xataykc3ttt0iidta)Vy 

daicdvrig^ kaq)vyfiov^ KcaktdSogj FsvstvkkCdog. 

ov firiv iQ(o y (og aQyog ^i/, dkk* i^Tcdd^a. 

iy(o d' av avtfj d^oliidttov Sstxvvg toSl 

7eQ6(pa0tv iq)a0xov^ (o yvvat^ kCav ^Tcad^^g. 55 

®EP. ikatov rjfitv ovx ivs0t iv rc5 kv%v(p. 

8* 1 116 NEOEAAJ 

STP. otnLov • ti y&Q yMi rov notriv r^TCtaq kvxvov\ 

8bvq' ikd'" , Lva xXcifis. @EP. 8ia tl d^^ta xXav- 

^Ofiai; 

STP. oti tav 7ca%£imv ivetid^sig d^QvaXUdcav. 

fista tavd"^ 5 OTCCDs vipv iyived'' vtog ovtotsi^ 60 
iHLoi tB 8ri xal ty ywaixl tayad^y^ 
7C8qI tovvoiiatog d^ ^vtevd^sv ikoidoQovfLed^a * 
ri fbhv yag Xtcicov jcQo^etid^ei, iCQog tovvo(ia^ 

Savd^i.TCXOV fl XaiQLTCTCOV ^ KakkLTCTCidlJV^ 

iy(o Sh rov naxjcov ^ti&i^riv Oeidavidi^v. 66 

timg piv ovv ixQivo^ed'* • elta tp XQ^'^? 
xoivy ^vvi^fiev xad^ified^a OetSmniSriv. 
tovtov roi/ vtov Xa^fidvova^ ixoQi^eto^ 
otav 0v yiiyag cSi/ aQ{k iXavvrjg nQog nokw^ 
a0neQ MeyaxXir^g^ ^v0tid^ ixtov. iya d' iqffjVy 70 
otav lihv ovv tag alyag ix tov tpeXkiag^ 
&6neQ TcatrJQ 0ov , dttpd^iQav ivi^iifiivog, 
akk' ovx inid^eto totg i^iLOtg ovShv koyoigy 
aXk^ ZnTceQov ftov xatixeev tmv XQr^iMtiov. 
vvv ovv okriv tr^v vvxta q^Qovti^av odovj 75 

[Uav evQOV atQaycov daifibviog vx£Qq>vd^ 
Tjv ijv ava7cei6(D tovtovi^ (To^d^^yoftct^. 
dkX* il^eyetQai jCQatov avtov fiovkofiaL. 
X(5g d^r ' av fjScift* avtbv iTCeyeiQULiiL ; ycalg ; 
^eLdLJCTcidriy ^eLSLTCTciSLOv. ^EI. tiy dycdteQ; 

UTP. XV0OV yLe xal trjv x^^Q^ ^^S '"^W Sel^Lav. 81 

0EL idov. tii0tLv; UTP. einiiiOLyg>Lketgi[ii; 

0EL vri tov no0eLd(S tovtovl tbv ltctclov. 

HTP. fti} yLoi ye tovtov [Lri8a(i(Sg tbv Xictclov • 

ovtog yaQ 6 d^ebg attLog fiOL t(Sv xax(Sv. 85 

dXX^ etTCeQ ix trjg xaQSiag [l* ovtcag q)Lletg, 

a naty TCLd^ov [tOL. 0EL ti S$ ni^coyML S^qta 0ol ; NEOEAAI. 117 

ETP, ixCXQB^ov (og ta%i0ta tovg davtov tQOTCOvg^ 
Tud iidvd^av' il^iov av iyd xaQaiviffa). 

^EI. Xiys dij, tC xeXsveig ; 2JTP. nai ti TCeC^ei ; OEI. ne^ 

^oftot, 90 
vii tov AtovvOov. 2TP. Sevgo vvv ajtofiXejce. 
OQag ro d^Qtov tovto xal tpKidi^ov ; 

OEI. OQfo. tl ovv tovt* itStlv iteov^ co ndteQ ; 

ETP. Tlwxdiv 6og)(3v tovt i0tl fpQOvtidt^^Qiov. 

ivtavd"* ivoixova* avdQeg oV tbv ovQavov 95 

Xiyovteg avanei^ov6LV (og i6tiv nviyevg 
xa0tiv neQl '^^dg ovtog^ ii^etg d' avd^Qaxeg. 
ovtoi SiSa0xov6* , aQyvQiov ijv tcg StS^^ 
Xiyovta vixav xal SCxaia xaScxa. 

0EI. eldlv Sh tCveg; UTP. ovx olS' axQifi(5g tovvoiut' 
(ieQiiivo<pQOvti,6tal xakoC te xayad^oC. 101 

OEI. alfiot^ novrjQoCy' , olSa. tovg aka^ovag^ 

tovg (oxQtdivtag^ toifg dvvnoSi^tovg Xiyeig' 
(DV 6 xaxoSaC^iLODV ScnxQdtrig xal XaiQe(p&v. 

ETP. rJTJ^ 0icina' iii^Slv etnjjg vi]Jttov. 105 

dXX' etti xi]SeL t(Sv natQpcav dXg^Ctcav^ 
tovt(ov yevov ftot, 0xa0diLevog tijv Itctclxyiv. 

0EI. ovx dv ^d tov Av6vv0oVj ei SoCrig yi ftot 
tovg (pa0iavovg ovg tQi(peL AeoyoQag. 

ZTP. td'' , dvtifiok^ <y' 5 cJ (pCktat dvd^Qcijccav i(ioCj 110 
ikd^^ov ScSd^xov. 0EI. xal tC 0oc iiadi]0O(iai ; 

2JTP. elvat naQ^ avtotg (pa0iv aiiq)a tcd koy&^ 
tov XQeCttov* , o0tig i0tC^ xal tov fjttova. 
tovtOLV tov SteQOv totv koyoiv^ tov ijttovcL^ 
vixav kiyovtd (pa0L tdSixdteQa. 115 

ijv ovv (iddTig (iol tov aScxov tovtov XoyoVy 
a vvv 6(peCkcii Svd 0i^ tovtcnv tmv %(>5c5i/ 
ovx av dnoSoCrjv ovS* av ofiokdv ovSevC. 118 NEOEAAL 

OEL ovx av md^oiiitiv • ov yag ccv tXcciip/ Idetv 

tovg CjtTciccg ro XQcS^a SLaxsxvat^iisvog. 120 

JSTP, ovx aQa (la f^ViAi^iirirQa r(Sv y* ifL(ov Sdst^ 
ovr avrog ovd^ o ivyiog ovd" o 0a^g)OQag • 
akX* il^sXcS 0^ ig xogaxag ix r^^g olxiag. 

0EL. aAA' ov icsQio^sraC /it' 6 d^stog Msyaxlirig 

avmTCov. akk^ sl0SLyLi^ 6ov d' ov <pQovrm. 125 

STP. aXV ovS^ iyd fisvroi jes6civ ys xsC^opbai - 
aXV sv^d^svog rot0tv ^sotg SiSal^o(iat 
avrog fiaSC^CDV sig t6 q)QOvrL0ri^QLOV. 
7C(og ovv yiQov av xamXi^0^ciiv xal fiQaSvg 
Xoyav axQifiav 0xvvSaXa{LOvg (lad^i^^oiiat ; 130 
Irririov. rC ravr i%ciiv 0rQayysvo(iai^ 
aXX' ovxl xoTcrcs r^^v ^vQav; Tcat^ TcaiSCov. 

MA®. palX* ig xoQaxag- rCg i^d^^ 6 xotlfag rrjv diJQav; 

2JTP. OsCScDVog vtog ZrQs^iaSrig KLXvvvod^sv. 

MA@. afia&T^g ys vri AC , o0rig ovraxTl 0q)6SQa 135 

a7CSQL(iSQC[ivG}g rriv d^vQav XsXccxrtxag 
xal (pQovrCS^ i^i](ifila)xag i^svQrj(iivriv. 

STP. 0vyyvcD^C (toc • rrjkov yccQ olxdi rdv dyQ(ov. 
dXk^ slTci (lOL ro ycQay(ia rov^ri(ipicD(iivov. 

MA@. dXl^ ov ^i(iLg %kriv rotg (iadijrat0LV liysLV. 140 

2JTP. Xiys vvv i(iol d^aQQ^ov • iyd yaQ ovro0l 
ijxa) (uxdi^r^^g slg ro (pQovrL0rr^QLOv. 

MA@. kil^(o. vo(U0aL Sl ravra XQ^ (iv0rriQLa. 
dvi]Qsr* ccQrL XaLQStpSvra ZcDXQarrig 
ifvXkav OTCo^ovg aXkoLro rovg avrrig %6Sag * 145 
Saxov0a yaQ rov XaLQS(p(Svrog rr^v 6(pQvv 
iicl rr^v xsq^akfjv rr^v UcDXQarovg dq^T^karo. 

2TP. 7C(Dg rovro SLS(iirQri0s ; MA@. Ss^Ldrara. 
xriQOv SLarriHag^ slra r^^v tlfvkkav kafidv 
ivipatffsv sig rov xr^QOv avrrjg rcD jcoSs^ 150 JSE0EAAL 119 

xatu ifvyBC0jj 7C3Qidq)v0av IIsQffLXCci, 
tavxag v%okv6ag avefiitQSi to %iQQCov. 

ETP. (D Zev fia^Lksv f^g ksTCXotritog tdiv q>Q€v<ov. 

MA0. r^tf^r' av, hsQov sl nvd^oio UaxQatovg 

q)Q6tm6(uc ; UTP. Ttotov ; avti^oka^ xatsijci (loi. 

MA0. avi^QSt* avtbv XaiQsqxov 6 JSq^i^tttog 156 

bnotSQa trfv yv<6(iriv i%oi^ tag i(iJtCSag 
xata tb ^tofi' aSsiv^ ^ 7catatovQQO%vyiov. 

ZTP. tl S^^t' ixstvog slics nsQl ti\g i(iJtiSog ; 

MA0. Sq)a6xsv slvav tovvtSQOV x^g i(i7tiSog 160 

0tsv6v ' Sia ksTttov S* ovtog avtov trjv avorjv 
(Utf fiaSi^siv svd^ tovQQOTtvyiov * 
i%sita xotXov JtQbg 6tsvp 7tQOiSxsi(LSvov 
tbv ^Qmxtbv rj%stv vitb fiiag tov ytvsv(uxtog. 

2TP. 0alatyi 6 7tQmxt6g.i0tiv aQa tcSv i(i7tiSG>v. 165 
(J tQi0(iaxaQtog tov SisvtSQSv(Mxtog. 
ij ^aSifog tpsvy(ov av ajtoq>vyoi, Sixrjv 
o0tLg SioiSs tovvtSQOv trig i(ixiSog. 

MA9. 7tQcii]v Si ys yvci^irjv (isydkriv afpyQsdij 

V7t a0xakapcitov. 2ITP.tivatQ69tov; xatsiTti (Ml. 

MAB. irfcovvtog avtov v^g 0ski]vrig tag bSovg 171 

xal tag 7tSQiq>0Qag , sW avG) xe%riv6tog 
ajtb trjg OQoq^rjg vvxtciQ yaXsdtrjg xati%s0sv. 

ETP. iJ0&ip; yakscitrj xata%i0avtL Uc^xQatovg. 

MAB. i^d^lg Si y r\yXv Sstitvov ovx rjv s0xiQag. 175 

2TP. slsv • ti ovv JtQbg takq)it ixaka(ii^0ato ; 

MAB. xata tijg tQaiti^rig xatana^ag ksTCtrjv tiq>Qav^ 
xa(iil;ag 6fisU0xoVy slta Sia^tr^v Xaficiv^ 
ix trjg naktdotQag ^olpiAtLOV vq>siXsto. 

2TP. ti tf^r' ixstvov tbv BaXrjv ^av(idto(isv ; 180 

avovy^ avoi^y^ dvv0ag tb q)QOvti0triQiov^ 
xal Ssiiov d)gxd%i0td ftot tbv ScoxQdtrjv. 120 NE^EAAL 

[ice^riua yccQ - aXX* avo^ys tr^ ^VQav. 

(D 'HQa%kBi,^y ravtl jcoSana ta %^QCa ; 
MA®> tC id^avfia^ag ; tp 001 doxov0i,v elxdvat ; 185 

UTP. totg ix IIvXov Xriq^d-st^t^ totg Aaxmvtxotg. 

ataQ tCxot* ig tiiv y^v fiXinov0vv ovtoiC; 
MA0. ifitov0iv ovtot ta xata y^g. UTP. fiolfiovg aQa 

^r^tov^v. ftij vvv tovto y* iti tpQovtC^Bts • 

iyA yaQ oW %v si0\ iisydkot xal xaXoC. 190 

tC yaQ olSs SqcS^lv oC 0(p6SQ* iyxsxvipotsg; 
MA0. ovtOL S^ iQspoSig)(50iv vtco tov TaQtaQov. 
2JTP. tC Srjd'^ 6 vCQcaxtog ig tov ovQavbv fiXixsv ; 
MA@. avtog xad'^ avtov a0tQOVO{istv StSa0xstat. 

aAA' st0td'^ 5 tva firj *xstvog vpiXv ijCLtvxjj. T96 

ZTP. ^1^X0} ys^ iii^XG} y ' «AA' imiiSLvdvtanf^ %va 

avtot0L xoLVci0c3 ti nQay(idtiov i(i6v. 
MA0. aXX* ovx olov t avtot0i JCQog tov aiQa 

^o StatQCfistv noXvv ayav i0t\v XQOvov. 
2JTP. TCQogtfSvd^sdv^tCyaQtdS^i^tCv; slnifiot. 200 
MA0. a0tQOVOiUa fikv avtijC. UTP. tovti S\ tC; 
MA@. ysc9^stQCa. 2JTP. tovt^ ovvtCi^ttXQ^^i^liov; 
MA®. yriv dvaiistQst^d^at. 2TP. notSQa ri)v xXtiqov- 

;CtxiJi/; 
MA9. ovx^ dkkd tr^v 0viixa0av. HTP. d0tstov Xiysig. 

ro yaQ 06(pi0pba Srjpbotixov oca\ ^(N^tftftoi/. 205 

MA@. avtri Si0oi y^g nsQCoSog nd^rjg. OQ&g; 

aiSs fisv ^Ad^rjvat. UTP. tC0v Xiystg; ov nsCd^oiiatj 

iycs\ Sixa0tdg ovx OQfo xad^r^pbivovg. 
MA@. (og tovt dXrjd^ag 'Atttxov to xc^Q^ov. 
STP. xa\ jcov Ktxwviig si0\v ovfio\ SrnjLOtai ; 210 

MA0. ivtavd'* ivsi0iv. fi Siy^ Evfiot , ag OQqig^ 

riS\ icaQatitatai (laxQa tc^qqo) ndvv, 
UTP. oW • vxo yaQ fjinSv naQstd^ xa\ IIsQtKkiovg. NE0EAAL 121 

akJj ^ Aa%B8ai{uov nov ^6tiv\ MAQ. otcov 

'ctiv; avtriC. 

£TP. 6g iyyvg 7i{imv. xovto vw q^QovtC^ets^ 215 

tavtriv aq>^ '^ficiv anayayeZv noQQCDTcdvv. 

MA0» dlX' ovx olov t€. ZTP. vri jdC^ ol(ici^£0d'' aQa. 
q)iQe tCg yaQ ovtog ovnl ti^g XQeiidd^Qag dvi^Q ; 

MAB.avtog. £TP. tCg avtog; MA@. ScaxQdtrig» 

UTP. (o UdxQatsg. 
(&' ovtog , dva fioTjCov avt6v'iL0L ^iya. 220 

MA9. avtog (ihv ovv 6v xdkecov • ov ydQ fiot 6%okiq. 

STP. <S ZdxQatsg^ 

cJ UcaxQatCSLOV. £Sl. tCfis xaXstg^ dgyi^^sQS ; 

ETP. nQdtov lihv 5 tt SQoig , dvttpoXd , xdtSLTci (wt. 

ESl. dsQofiatiS xal nsQitpQOViS tov ijliov. 225 

£TP. i%sit* dico taQQOv tovg d^sovg VTCSQtpQOvstg^ 

dkk* ovx dno tiig y^g^ sticsQ. SSl. ov yaQ av ^rorf 
i^svQOV OQ^dg td (istia^Qa TCQdyiiata^ 
sl [xi^ XQS(idiSag to vori^ia xal triv q>QOvtCSa 
Xsmijfv xata(U^ag slg tov ohloiov diQa. 230 

sl d' &v %aiL(A tavcD xdtcod^sv i^xojcovv^ 
ovx av nod'* svqov ov yaQ aAA* ^ y^ fiCq: 
sXxsL XQog avvqv tr^v IxfidSa tijg q>QOvtCSog. 
%d0%SL Sh tavto tovto xal td xd^Sa^a. 

STP. tCipyg; 235 

fj q>Q0vtlg skxsi tr^v IxfidS' slg td xdQSaiut ; 
t^L vw^ xatdfirfi'* , co ScoxQatCSiov^ dg ipbi^ 
%va ^L ixScSd^rjg ^vtcsq oOvsx* ikriXvQ^a. 

SSl. '^k^sg Sh xatd tC\ JSTP. fiovXo^LSvog (Lad^stv 

Xiysiv. 
i)%b yaQ toxayv %Qri0t(ov ts Sv6xokcatdtiov 240 
ayo(LaLy q^iQO^Lac^ td %QriyLat ivs%vQd%oyMi. 

2Sl. Tcod^sv S^ vn6%QSCi>g 0avt6v SkaQ^sg ysv^^LSVog; 122 NE0EAAL 

ZTP. vooog i/L ixitQi^i^ev [^mxi^j daivii q^ayetv. 

aXXa fis Sida^ov xbv etSQOV totv 6otv koyoiv^ 

tov ^dhv ccTCodiJfovta. ^i^d^ov d' ovtvv* av 246 

TCQattri ft' 6(ioviud 0oi xatadi^0Siv tovg d^sovg. 
USl. Tcoiovg d^sovg oiist 6v; yCQiotov yoQ d^sol 

fjfitv vofiL^fi' ovx ioti. ZTP. t^ yaQ ofivvt' ; ^ 

6tdaQiot0iv^ S^jtsQ iv Bv^avtip; 
USl. fiovlsi ta d^sta itQayyMt sldivai, 0aq)(3g 250 

att i6tlv oQ^fSg ; I^TP. vr^ AC , slnsQ i0ti ys. 
I^Sl. xal ^vyysviod^ac tatg Nsq>iXai6vv ig koyovg^ 

tatg fi(istiQat6c daCfio6iv; STP. fiakitSta ys. 
2JSI. xdd^L^s toCvw iicl t6i/ Isqov ^xcfiTCoda. 
2JTP. iSov xadifjfLac. 2SI. tovtovl toivvv Xafih 255 

roi/ 6tiq)avov. JSTP. inl ti6tiipavov; ot(MLj JkO" 

xQatsg^ 

S07CSQ fis tbv *Ad'dfiavd'' oxmg ft^ dii^sts. 
£Sl. ovx^ akkd tavta Tcdvta tovg tskovfiivovg 

fifistg xocov fisv. 2TP. slta d^ ti xsQSavm ; 
2JSI. Xiysiv ysvi^6SL tQififia ^ XQOtalov^ aacndXij. 260 

«AA' ix^ dtQSfisi. STP. fjvd tbv 4C ov i^sv6si 

yifis' 

xatajcattofisvog yaQ TCccindlfi ysvr^^ofiMi,. 
JSSl. svq)rifistv xq'^ tbv XQS^pvtrjv xaL rijfff svx^qg vica- 

XOVSIV. 

co Siojcot ava^^ dfiitQrjt^ ^^VQj ^S ^X^^S ^V'^ yv^ 

flSticDQOV^ 

XafiTCQog t Ai^riQ^ 6sfivaits d^sal Nstpikai fiQOV-- 

trj6LxiQavvoi,^ 265 

aQd"qts^ q)dvrjt\ d Si^xocvac^ tm (pQ0vtL6t^ 

flStifOQOL. 

STP. fii^XG} fiilxa>ysy jCQlvavtovtl yctv^cafiai,, fiij xa- 

tafiQSX^^- NEOEAAL 123 

ro di fiiydi xvv^v orxo^fv ik^Btv ifih xov xaxo- 

dat/iov' Ixovta. 
USl. Sk^Bxs 9ijx\ co 7toXvxi(irjxot NB^ikai^ %p8* bIs 

inCSBvi^iv 
Btx* ijc^ 'OAvfijrov xo(fvq>atg tsQatg %vovofikr^toi0i 

xd^rjiSd^B^ 270 

£fr 'i^x£ai/oi; ^rar^o^ ii/ XT^noLg [bqov xoqov %0taxB 

Nv(iq>atg^ 
Btx* &Qa NbIXov ytQOxoatg vSdtcov XQ^^^^^^S a^v- 

B^d^B TtQO%Ot0LV^ 

^ Maivixiv Xt(ivrjv i%BX* ^ (SxojcbXov vKposvtaMt" 

^avtog • 
ijcaxovtfaxB dB^d^Bvai %v<Slav xal xotg lBQOt0L x^~ 

QBt0aL. 

XOP. aivaoi NBtpikav^ 27p 

aQd^m^isv (pavBQol 8(fo6BQdv q>v6iv Bvdyrjtov, 

naxQog dii ^SixBavov fiaQvaxiog 

vtlniXfSv OQiov xoQVfpdg iici 

dBvdQOXOiiovg ^ Iva 280 

xrjlBipavBtg 6xo%vdg dfpoQcinBd^a 

xaQjcovg tr' dQSofiivav d'^ tsQav %^6va 

xal 3C0xaii(3v ^ad^iov xsXadi^naxa 

Tcal Tcovxov xBkdSovxa paQvfiQonov ' 

Ofifta yaQ ald^iQog dxdnaxov (SskayBtrav 285 

fvaQfucQiavg iv avyatg. 

dkV dno0Bv0diiBvav vi(pog oiiPqvov 

dd^avdtag ISiag^ ijcvddiiBd^a 

xrilB^xojco) Ofifiart yatav. 290 

SSl. m ii^iya 0B(ival NB(pikav , (pavBQ^g rixovfSati fiov 

xaki6avtog. 
276—290. = 299—313. 124 NEOEAAL 

yiS^ov g^av^g &iujc xal fiQOVtijg (ivxfi6cciiitnfig ^so- 

0ixtov; 
2JTP. xal ifsfio(iaiy\ cJ noXvtifi^r^ov^ xcd fiovXo^iai, avt- 

anoTCaQSstv 
TCQog tag (iQOVtag - ovtoig avtag tstQSiiaivo} ocal 

3tsg>6firiiiav* 
xsl ^iiug i0tlv^ vwl y ^diy, xsl yi.ii ^iy^^g i^ti^ 

XS<SsicD. 295 

2JSI. ov /ii^ 0xciil^g fii^da xoii^0yg aitSQ ot tQvyoSaiiio- 

vsg ovtotj 
aAA' svipi^iisi * iiiya yaQ ti %smv xivsltav O^i^^vog 

aovSatg. 
XOP. naQd^ivov oyPQOcpoQov^ 

ik^miLSv Ivjcagav x^ova IlakXaSog^ svavdQov yav 
KixQOTCog oil^oiisvav nokvriQatov * 30i 

ov 0ifiag aQQi^tcJv [sQfSv^ vva 
Iiv0to86xog SoiLog 
iv tskstatg ayiavg avaSsixvvtaVj 
ovQaviovg ts d^sotg ScaQT^iiata^ 305 

vaoid"^ vil)SQS(pstg xal ayak(iata^ 
xal XQoOoSov (JvaxaQCDV tsQcotatav^ 
sviStifpavoi ts Q-sAv d^vaiav %akiav ts^ 
TtavtoSanatg iv SQavg^ 310 

TIQit^ ijcsQXOiiivp BQOiUa X^Q^^S^ 
svxskdScuv ts xoQ(Sv iQS^iiSiiata^ 
xal Mov0a fiaQvfiQOiiog avkdiv. 
STP. XQog tov jdvog avtvfioka as^ cpQa6ov^ tivsg st6\ 

m UdxQatsg^ avtav 
at cp^^sy^ayvsvav toiko to 0siiv6v; luSv tiq^cU 

tvvigsl6vv; 315 

2JSI . ijxv0t* , akk' ovQavvav Nscpikav^ iisyakav ^sal av^ 

.SQa6vv aQyotg NEOEAAL 125 

y 

idjCBQ yvciinjv xal didleltv xal vovv fi^v fcaQi-- 

XOV0L 

xol tSQOtstav xal nBQiksl^cv xal xqov6iv xal xata^ 

krii>i,v. 
STP. tavt* aQ* axovdao^ avt<Sv tro q>^iy(i' ^ i^xij ^ov 

TCBTtOtTltai^ 

xal XBntokoyatv ij8ij ttitst xal ytSQl xaicvov tStsvo- 

ksdxstv^ 320 

x€cl yvfoiudtp yvdimiv vvi,a6\ itiQp koyfp avtvko- 

y^6ac' 
m6t ^ st jcfog l6tiv^ ISstv avtag fjdri fpavsQ^g 

iniAh)iiS, 
ZSl. piijce vw dsvql TCQog f^v ndQVfjd'* ' tjdri yd(f oQCi 

xati0v6ag 
il6vxii avtdg. 21TP. g>iQS ^ ycov ; Sstl^ov. HSl.x^^ 

Q0V6^ avtai Tcdvv noXXal^ 
Sidtmv xoiXfov xal t<Sv Sa6i<ov^ avtai JcXdyiai. 

UTP. tCtoxQW^; 325 
©5 ov xad^oQm. USl. TCaQa tfjv st6oSov. 2JTP. rjSri 

vvvl noXig ovtmg. 
ESi. vvv yi toi tjSri xad^OQ^g avtdg^ si ^ri krnn^g xoko- 

xvvtaig. 
2JTP. v^ AC iycoy^ co ycolvtiinjtov j Tcdvta yd(f ijSri 

xatixov6i. 
ZSi. tavtag ^iivtOL 6v ^sdg ov6ag ovx ^Ssig ovS* ivo- 

STP. (id AC , aAA* 6(t^%Aiyv xal Sq66ov avtdg rjyov^rjv 

xal xaTCvov slvav. 330 

2Sl. ov yaQ (ta ^C ol6d'' otvrl 7cXeC6tovg avtaC /3o- 

6X0V6V 6o<puStdg^ 
^ovQio^vtsig^ latQOtixvag^ 6q>QayiSovvxaQyO' 

xofii^tag^ 126 NEOEAAL 

nvxXiav %b xoQiSv a6[uctoxdiimag^ Svi^ag ne- 

reaifOipivaxag^ 
[ovdlvdQiSvticg p60xov6^ aQyovgj ott tavtag ^iov- 

iSO7COlOV0lV.] 

£TP. tavt OQ ixotow vyQdv Nsq^sXdv 6tQSXtiuyXdv 

ddiov OQiidv^ 335 

xXoxdfUwg ^' iTcatoyxsipdXa TvifXQj Tcqvnmivov- 

6ag ts ^ikkag^ 

slt dsQiag^ duQag^ yaiiifiyvg oUaviyvg dsQiyvfj- 

oiifiQiyug ^' vidtiov 8Qo6BQdv Nsipskdv * sW dvt* 

avtmv xatimviyi/ 
xs6tQdv tsfkdxvi (isyakdv dyixd^dv^ XQsa t oqvC- 

%sva xixqXdv. 
SSl. 8id lUvtoir td6d* ovxl 8cxaCiog'j 2JTP. Xi^ov 8ri 

lioi^ tCna^ov6ai,^ 340 

stnsQ NsipiXm y sl6lv dXrid^iSgy ^hnj^ixZg stia6i. 

yvvaiJ^Cv ; 
ov yaQ ixstvaC y siaX toiavtai, 27ij2. ipiQS , noXai 

ydQtivigsi6w\ 
£TP. ovx ol8a 6aipSg* sl!l^a6cv 8* ovv iQCoi6iv nsnta^ 

^iv0L6lfy 

xovxl ywad^Cvy fta jJiC\ ov8* otiovv avtai, 8\ 

^tvag ixov6iv. 
SH. ditoxQivaC vvv att av iQio^ai,. UTP. Xiys wv 

taxiiog o tv fiovXsv. 345 

SSl. ij8fi not dvafiXitlfag sl^sg vsipiXriv KsvtavQp 

ofioCav 
^ ycaQ^dXsi ij Xvxp ^ tavQm ; STP. vij jdC* lyioy. 

slta tC tovto ; 
27A. yiyvovtav ndvd"* o tv fiovXovtav' xat' riv iisv 

t8io6i, xoiiT^triVy NE0EAAL 127 

SyQ&ov tiva tcSv Xa^iav tovtmv^ oIovjcsq roi/ Ss- 

vofpavtovj 
67tci7Ctov0ai tijy (laviav avtov KsvtavQOLg sHxa" 

0av avtag. 350 

STP, tl yd(f^ 1JV aQxaya tcip dri(ioaiG}v xatidmiS^ IX^ 

fiCDva^ tiSQOiSiv; 
EH. aMg>aivov0at, tiiv tpvciv avtov kvxo& il^ccig)Vfig 

iyivovto. 
ETP. tavt a^a^ tavta Kksdvv^v avtav tov ^iifa0mv 

X^h lSov6ai,y 
oxi dBikotatov toHtov idQoyi/^ IXatpo^ Sia tovt^ 

iyivovto. 
SSl. xalvvv y otv KXsiOd^ivfi sldov^ ogag^ Sia tovt 

iyivovto yvvatxsg. 355 
ETP. %alQBtBtoivw^SSi07ioivah' xal vvv ^ stmQ tivX 

xalkp^ 
ovQavoiMjxij ^i^l^atB xafiol ^eyvriv^ m jta^fia^i- 

Xstai. 
XOP. %aZQ\ m TCQBCfivta TCaXaioysvig ^ d^riQata koyov 

q>cXoiiov0aiV 
6v tB^ kBTCtotaxGiv kr^QGiv Cbqev^ (pQaiB otQog "^iiag 

otcxQVi^t^S' 
ov yaQ av akkp y v%axov0aiyi.Bv tmv vvv iiBtBo~ 

QO0oq)L0twv 360 

akriv ^ IlQoSixa}^ tp (ihv 0og>iag xal yvcifirig ov- 

vBxa^ 6ol Si^ 
oti. fiQBvdiJBv t iv tcaecv odotg xal tdqfd^ak^d 

ycaQafiakkBig^ 
xavvicodr^og xaxa Jtokk* avixBc xacp* rniXv 0Biino- 

ytQO0co7tBtg. 
STP. CD r^ tov ipd^dy^tog^ mg Cbqov xal 6B(ivdv xal tB- 

QatfDdsg. 128 NEOEAAL 

ZiSl. Kvta& yccQ tov {lovai, bIcI d^sai- takXa S% ndm* 

i<Stl q>XvaQog. 366 

2TP. oZevg *' ^fift^, ipiQS^ nQogt^gP^g^ ovXv(iniog 

ov d^sog iativ ; 
2X1. xotog Zsvg; ov fiiy XriQriaeig' ovd* iiStv Zsvg. 

HTP. tC Xiyaig 6v ; 
akka ttg vBi\ tovtl yag i^ioty aTCOfprjyat %QiStov 

ajtdvtmv. 
SSl. avtai dr^ nov (leydXoLg di6^ iyd ^rniBiotg avto 

SvSd^iO. 
(piQB^ nov yaQ iccinot avBV NBq>BXmv iJot/r' rjdri 

tB^iaiSav ; 370 

xaCtoi XQTiv al^Qlag vstv avtov^ tavtag d* dico^ 

SrinBtv. 
2TP. vij tov ^AicokXo}^ rovro yi rot t^ vvvl Xoyip bv 

7CQO6iq>v0ag * 
xaitoc nQotBQOv roi/ Ac^ dXr^d^^g ^firiv Sid xo- 

axtvOV OVQEtV. ' 

dXX^ oiSttg 6 PQovt(3v iiStv fpQdiSov tovto ^b noiBt 

tBtQBiiaivBiv. 
USl. avtai PQOvt(o0L xvXvvSonBvai. 2JTP. rco r^^OTr^, 

«D %dv%a 6v tqXii(Sv ; 375 
2J£l. otav i^nXriad^^a* vSatog jtoXXov xdvayxa^d^^SiSi 

(piQB6&ac^ 
xataxQrinvd(iBV(U ycXi^QBvg oiifiQOv Sv* dvdyxrjv^ 

slta paQBtav 
Blg dXXriXag iiinijctovaac ^riyvvvtai xal nata- 

yov0tv. 
ETP. 6 S^ dvayxdi(ov i6tl ttg avtdg^ ov% 6 Zsvg^ S6tB 

(piQB^d^avj 
SSl. ijxv6t% dXX^ al^iQiog Stvog. 2JTP. ^tvog; tovti 

fi* iXsXi^d^Bt^ 380 NE^EAAl. 129 

6 Zbvq ovx Sv^ aXX^ avx^ avtov Atvog wvl fia- 

6vXevG)v. 
ataQ ovdiv 7ca> jce(fl tov jcatayov xal tijg fiQovf^g 

fi'' idiSal^ag. 
ZSl, ovx iJ7tov6ag (lov tag Ncfpi^ag vdatog (i€6tag oti 

ilim7Ctov6ag elg dXXiiXag natayetv Sia t^v Jtv- 

xvotrita ; 
I^P, q>i(fe tovtl t^ xif^ JCi6teveLV ; 2]Sl, aico 6avtov 

^yd 6e didd^w, 385 

TJSri ia>(iov Ilavadvrivaloig iiinlfi^d^elg elt* ita- 

Qdxdi^g 
tfiv ya6tiQa^ xal xkovog i^aitpvrig avt^v SLexoQ- 

xoQvyri6ev ; 
ETP, vri tov ^Anokkm^ xai Seivd noiet y* evd^g (loi^ 

xal tetaQaxtav. 
%A6neQ fiQOvtfi td ^miiiSLOV jcaxayet^ xal Sevvd 

xixQayev 
itQii/Mg nQiStov nannc^ nannd%^ xanevt' indyev 

nananannd^^ 390 

xStav xitfOy xofivS'^ PQovtananananndl^^ S6neQ 

ixetvav, 
£A. 67cii(>av ro&Vw dno ya6tQvSCov twvovtovl ola 

ninoQSag' 
tov #' diQa tovS* ovr' dniQavtov^ naig ovx elxog 

fviya PQovtdv ; 
JSTP, tavt^ aQa xal tdvofiat' dkXi^XovVj fiQOVf^ xal 

noQSij^ 6iioi(o, 
aAA' 6 xeQavvog no^ev av fpiQetav Xdnnwv nvQv^ 

tovto SvSa^ov^ 395 

xav xatatpQvyev pdXXov riiidg^ tovg Sh imvtag ne- 

Qvtpkvev. 

ARISTOPH. I. 9 130 NEOEAAL 

rovtov yap 8^ q>av€Qag 6 Zsvg ?iy<y' inl tovg ini - 

OQXovgf 
USl, Ttal jtfSg^ cJ iiiSqs 6v nalKQOvCmv o^&v xal fiax- 

X£0iXrivSj 
stnBQ fiaXksv tovg ixtOQXOvg^ itSg ovjjL Si^oiv^ 

ivBTCQtiasv 
ovS\ Kksdvviiov ovSl QifOQOv ; xaltoi 6fp68Qa y 

sl6 inioQxov' 400 

alJka tov avtov ys vsmv pdkksi xal £ovvvov 

axQov ^Ad^rivicDv 
xaltag SQvg tag (tsydXag* ti (lad^dv; ov yd^ Srj 

SQvg y* iitioQXsl. 
STP. ovxolS^* ataQ sv 0v liysLV q>aivsi, tiydQi6tiv 

Sri%'^ 6 xsQaxnfog ; 
2JSI. otav slg tavtag avsfiog l^i^Qog ^stsaQi^d^slg ncata- 

xXSL6d^y 

ivSo&sv avtdg &6%sq xv6tvv q>v6a^ xansvd'^ vii 

dvdyxr\g 406 

^r^ag avtdg ^o q>iQStav ^ofiaQog Svd triv itvxvo- 

trjta^ 
vxo tov ^oipSov xal f^g ^viirig avtog iavtov xa- 

taxdcDV. 
JSTP. vr^ di\ iym yovv dtsxvmg inad^ov tovti note 

Ava6iov6vv 
ojttcDv ya6tiQa totg 6vyysvi6tVy xar' ovx i6%m 

dfisXi^^ag' 
rj d' aQ* iqn)6at , slt i^aitpvrjg SvaXaxr^^a^a nQog 

avtd 410 

tiiq^d^aXiMi iiov nQ06stiXi]6sv xal xatixav6sv to 

nQO^OHTCOV. 

XOP. t^g iisydXrig invdv^i^6ag 6o(piag dv^Qfons noQ* NEOEAAL 131 

©g svSaijULCDV iv ^A^rivaloig xal totg '^Ekki]0L ya- 

ei (ivi](iov sl xal ipQovtv6trig xal ro talaiTtGfQOv 

IvECtiv 
iv tfj ^v^tg, xal (ifj xdiivsLg (ii]^* i0t(og fiijr^ /3a- 

SitiDVj 416 

liTfCS ^vySv ax^^t kiav^ fiijr' aQiCtav i7ti^v(istgj 
otvov t anix^^ ^«^ yvfiva^icov xal t<3v aXXcav 

dvOT^tCDV^ 

xal fiilti0tov tovto voni^BLg^ otcsq slxog SbI^lov 

avSqa^ 
vixav ngdttmv xal povksvov xal ty yXdtty no- 

XsfiiiGiv; 
ETP. dll' BVBxiv yB tln^x^^g (StSQQdg Sv0xokoxoitov ts 

(iBQinvrig^ 420 

xal q>s&Sc3Xov xal tQvCvfiiov yaOtQog xal d^vnfiQS" 

niSsiicvov 
diiiksiy d^aQQfSv slvBxa tovtcDv imxaXxsvsiv TcaQ- 

ixovfi* av. 
2£l. aXko tv Siit ovv voiiutg ijSri d^sov ovSiva yckrjv 

ccTCSQ fiiistg^ 
to Xdog tovtl xal tdg Nsfpikag xal rijv ykcSttav^ 

tQia tavti; 
ETP. ovd' av Siaksx^siriv y* dtsxv^g totg dlXoig^ ovS^ 

av djcavtcSv 425 

ovd' dv d^vOaiii' , ovS* av 07csi0av(i' , ovS* iTCi- 

^siriv Xvfiav&tov. 
XOP. Xiys vvv rjfitv oti 0ov SQfSiisv.d^aQQtSv^ <og ovx 

dtvxrfisvg^ 
fifiag tvn<Sv xal d^aviidtcav xal ^ritdiv Ss^vog slvav. 
£TP. gI Si07covvav^ Siofiav toivvv vii<Sv tovtl ndvv fit- 

9* 132 NEOEAAL 

tmv ^Ekkriviov bIvoC (is Xiysvv ixatov 6t€ciioufiv 

aQtOtov. 4^ 

XOP. dkk^ i6tai 601, tovto nag* injUDV' S6ts ro kotnov 

y* a%o tovSi 
iv tp Si^fip yvcifULg ovdslg vi%ri6sv nksCovag ^ 6v. 
ETP» liii lioi ys Xiysvv yvcifiag (isyaXag • ov yag tovtCDv 

inid^viiiSj 
alX' 06* ifiavt^ <yrp£^odtx^(Ta^ xal tovg XQij6tag 

diolv^d^stv. 
XOP. tsvisL toivw &v tfisiQSig • ov yicQ ^syaliov im- 

d^viistg. 435 

aXla 6savtdv ^oqqSv naQadog totg rnistiQOig 

7CQ07C6kOV6i. . 

STP. 8Qa6m tavd'* v(itv nv6tsv6ag' ij yaQ avayxTj (is 

miisif 
8ta tovg Xnnovg tovg xonnatiag xal roi/ yafiov^ 

og (i* iititQi^sv. 
vvv ovv * * 

XQi^^d^mv atsxviSg o tt fiovXovtat. 
tovtl to y ifiov 6m(i' avtol6iv 440 

naQixfo tvntsvv ^ nsvvrjv^ 8liI^v^ 
avxv^Btv^ ^iymv, a6xdv 8s{qsiv^ 
stnsQ ta XQia 8i:ag>sv^ov(iai^ 
totg t* av^Q(6%oig slvai 86^(0 
^Qa6vg^ svylfottog^ toX^iriQog, ttrig^ 445 

fiSsXvQog^ il;sv8iSv 6vyxokki]ti]g^ 
svQri6vsniig ^ nsQitQvnfia 8tx(3v^ 
xvQfitg^ XQOtakov^ xiva8og^ tQviirj^ 
(la^d^krig^ stQov^ yXovog^ aXalmv^ 
xivtQfQv^ (itaQog^ 6tQ6q>vg^ aQyaXiogj 460 

liatvoXoix6g- 
tavt* stfis xakov6* anavtSvtsg^ NE0EAAL 133 

dQcivrcov atsxvaig o rt X9ytov0vv' 

xel fiovXovtttc^ 

vii triv jdriiiLritQ* £x fiov xoQSrjv 455 

totg (pQovtKJtatg naQa^ivtcav. 
XOP. Xr}(ia filv 7tdQ£0tL t^Si y* 

ovx aroAftoi/, aXX' ItOLiiov. ted^i S' mg 

ravta (la^c^v %aQ* i(iov xXiog ovQavofifjxsg 

iv PQOtot0LV ll^scg. 460 

2JTP. rC ycsidOfiaL ; XOP. rov ndvta XQOvov iist^ ifiov 

triXmtotatov fiCov av^QiOJCmv dvd^Big. 
STP. aQa ys tovt^ ap' iyd Ttot^ 465 

oifoiiai; XOP. S^ts ys <Tov ytokXovg inl tat0i 

dijQaig asl xad'r}0d'aiy 

fiovkoiiivovg dvaxoivov6d'aC ts xal ig koyov ik- 

^stv 470 

jtQay^ta xdvtvyQaq>dg nokkfSv takdvtcav^ 

di,id 0y fpQSvl 0V(ipovksv<So^ivovg (istd 0ov. 475 

dkk' iyXsCQSi roi/ XQS0pvt7}v o tv TtsQ (likkscg nQO^ 

SiSdoxsiv^ 

xal SiaxCvsv tbv vovv avtov^ xal trjg yvdnrig dTto-- 

3tSVQ(S. 

£Sl. ays Sij , xdtsiTti ^oi <Sv tbv oavtov tQonov^ 
iv' avtbv slSfog o6tvg i6tl (trjxccvdg 
rjSri *7tl rovrofcff nQog (Sh xaivdg 7tQ0d(piQ(X). 480 

HTP. tC Si; tsixo^iaxstv (loi Siavost^ itQbg t(Sv ^Siov; 

ZSl. ovxy dkkd PQaxia Oov itv^^ifSd^ai povkonai» 

rj (ivrifiovixbg sl. UTP. Svo tQoitto vri xbv ^Ca* 

r^v (l\v ydQ 6q?sCkritccC tC (wv ^ (ivt](icdv Ttdvv 

idv S^ 6(psCkca (f^^rA^o^, iTtiki^ancov Ttdvv. 485 

ZSl. ivs(Sti Sritd (Sov kiysvv iv ty (pv6sv ; 

ETP, kiysvv (ihv ovx Svs0t , ditoCtSQStv S^ ivv 134 NEOEAAL 

£fl. st<Sg ovv dvvq^av (lavd^avsvv ; 2JTP. a^ilsi^ xaXcSs^ 
2Sl. ays vvv oytmg , orav rv jtQopilofiav (Sofpov 

tcsqI r(3v ^sremQGtv , evd^dtog vipaQTtdiSei. 490 

2JTP. riSai; xvvtjSov tr^v Oo^Cav 0vri^0oiiat; 
ZSl avd^QCSTtog a^ad^g ovro(jl xal fiaQPaQog^ 

SiSoixa (S^ , (D ytQ€0fivra^ fiij 7tXriy<Sv Sirj. 

(piQ^ tSo^ rC SQ&g^ ijv rCg 6b rvjtry; ZTP. rv- 

jtrofiai^ 

iTtstr* i%i0%^v okCyov iTtinaQrvQOfiatj 495 

slr' avd^ig dxaQ'^ SiaXtntDV Sixdloiiat, 
ESl. t^ivvv^ xard^ov d^oiiidriov. STP. fiSCxijxd n; 
ESl. ovx , aXkd yvfivovg slctivat vonC^srai. 
2JTP. dXk* ovxl q)<OQd0<Dv iyoy* st6iQ%oii,ai. 
USl. xardd^ov. rClrjQstg; STP. sljth Srj vvv iiov roSi. 

rjv iTtiiiskrig o xal jtQod^viKog iiavd^dvto^ 501 

rcS r(Sv ^d^rirtSv iiig^sQrjg ysvi^iSoiiai ; 
£Sl. ovShv SioCosig XaiQSfptSvrog rr^v <pv0iv, 
ETP. ot^t xaxoSaCficov ^ fifiid^vfig ysvijiSonai. 
SSl. ov firj laXi^6sig^ dXTj dxokov%^<Sstg ifiol 605 

dvvaagrtSsvQld^drrov; 21TP. ig r(6 xstQi vvv 

Sogiwv iisXirovrrav ytQorsQQv (hg SsSoix^ iy6 

stiS(0 xarafiaCvcav SditsQ slg TQOtpavCov. 
£Sl. xdQSt ' rC xvitrd%SLg ^xov nsQl rriv %vQav ; 
XOP. dXV t^t x^^'^ '^V^ dvSQsCag 510 

sXvsxa ravrrjg. 

svrvxCa yivotro rdv- 

^Qco7t(p^ ort TtQorixcav 

ig fiadv rrjg iiXtxiag^ 

vscoriQOtg rijv (pvatv av- 515 

roi; 7tQdy^(Stv XQCorC^srat 

xal 6o(pCav ina6xst. 

(S d^scifjLSVot , xarsQ(S jtQog viiag iXsvd^iQcng NEOE^AL 135 

tttlrid^y vrjtov /ii6vv0ov tov ixd^QBilfavta ^s. 
ovtco vixriCaiiid^t iya xal vo^i^oifiriv 0ofp6s^ 620 
<ag viiag riyov^svog slvav d^satag dsitovg 
xal tavtrjv 6ofpcitat* S%siv t(ov i(i(Sv xo^oiSKav^ 
TCQcitovg ijSt®<y' avaysv0^ v^ag^ rj icaQi<S%s ^oi 
iqyov nkstOtov slt avs%ciQ0vv vx* avdQcSv 

q)0Qtixc5v 
rittrid^sig^ ovx al^iog Sv tavt ovv vyXv (li^ 

fponai 525 

totg 0oq>otg^ fov stvsx' iyci tavt ijtQaynatsv6iirjv, 
«AA* ov8^ <Sg v(i(DV no^' ix<Dv 7tQodci0C3 tovg ds- 

^vovg. 
i5 otov yaQ ivd^dS^ vn ccvSq&v^ olg riSv xal 

Xsystv^ 
6 0ciq>Qcav ts %ci xatanvytov aQiCt rjxoviSdtrjVj 
xdyd^ naQ%ivog yaQ it r^^ xovx i^riv mo /iot 

tsxslv^ ' 530 

i^idifixa^ icatg S' stsQa tvg lafioviS^ dvslXsto^ 
vfistg S* iis^Qi^ats ysvvaCcjg xdTcaiSsvCats • 
ix tovtov ^ot 7CL0td TcaQ* vfitv yvcifirjg iiSd'^ OQXia, 
vvv ovv 'HkixtQav xat ixeivrjv ^S^ rj xcofipSia 
^i^rov<y' '^Xd'' , rjv nov *7Cttv%r] d^satatg ovtca 0o- 

(potg- 535 

yvdostai yaQ^ rjvicsQ tSrj^ tdSsX^pov troi/ /Jd- 

0tQV%OV, 

(og Sh ^dipQCDV i(Stl (pvasc 6xiil;a0d'^ • rjtig 7CQ(3ta 

[ihv 
ovShv rjXd^s Qailfaiiivi^ 0xvtivov xa^^si^ivov^ 
iQv^Qov il^ axQOv^ 7ta%v^ totg naiSioig iv' g 

yiXcDg • 
ovd' i0X(o^s tovg (paXaxQOvg^ ovSh x6QSa%* stk- 

XV0SV. 540 136 NEOEAAL 

ov8l 7C(feffPvt7ig o kiymv ranri r^ fiaxmiQia 
xvTCXBi xov jia(f6vT\ iipavC^Gnf nwriQa 6xm[i[iatay 
ovd^ €i0ij^6 daSag ixovif\ ovd* iov iov /9oa, 
tf AA* avf^ xal rolg ijca^iv 7Ci6rBvov6^ ikr^Xv^av. 
xdya [liv roiovrog avriQ mv ycotriftrig ov xofuS^ 545 
ovd' vfidg Ji^rc5 ^J^anardv ilg xal r^lg ravr* 

sl^dymv^ 
dXX' dsi xacvdg iSiag ei^fpiQWV 6oq>i^ofiai^ 
ovSlv dkXrikai6i,v oiioiccg xal 7cd6ag Ssl^tdg - 
og iiiyi6rov ovra Kkiayi/* iicat6* slg rrjv yaotiQa^ 
xovx iroXfiri^ avd^tg iscs^7cri8rj6' avrp xstfiivp. 550 
ovTOt d' , (Dg dica^ TcaQiSmxsv ka^v 'TTciQfioXog^ 
rovrov Ssikatov xoksrQm6* dsl xal rrjv (iririQa. 
EvTCoktg (isv roi/ MaQtxdv 7CQmrt6rov TcaQsCk- 

XV6SV 

ix6rQiil)ag rovg fifisriQOvg 'inTciag xaxog xaTtfSg. 
nQo^d^slg avrm yQavv ftsd^v^riv rov xoQSaxog st- 

vsx\ ijv 555 

0Qvvtxog TcdXat nsTCoir^x ? ^v '^o xrirog ^^d^tsv. 
sW '^EQHtXTCog av&tg ijcoiri6sv slg ^T^iQ^oXov^ 
dkkot r rjSrj scdvrsg iQsiSov6tv slg ^liciQPokoVj 
rdg slxovg rtov iyxiksGtv rdg ifidg iitfiov^svot. 
o6ttg ovv rovrot6t yskd , ror^ iiLOtg iirj x^e^arci) • 
7]v S* ifiol xal tol6tv ifiotg sv(pQaivri6d'^ svQij- 

Iia6tv^ 561 

ig rdg OQag rdg sriQag sv q>QOvstv Soxri6srs, 
vtlftniSovra ^}v d^sav 
Zriva rvQavvov ig xoQov 

TCQSra ^iyav xtxkri6x(o • 565 

rov rs iisya^&sv^ rQtaivr^g ra^iiav^ 
y^g r£ xal dk(iVQdg d^akd^^r^g ayQtov (loxksvrriv 
563—594. = 595—626. NEOEAAl. 137 

%aL iisyakcivviiov fnihsQov 7tuxiQ\ 

Ai^BQa 6€(ivotatov , p^o^QifL^iova navtaru * &70 

x6v%^ [jtxovm^v^ ogixsQ" 

kdiiJCQO^ dxxt0tv TcaxixH 

Y^S nidovj (liyag iv Q-Bolg 

iv %vfixoX6i XB 8ai^(ov, 

(5 6oq>cixaxot Q^saxaC^ Sbvqo xov vovv TtQo^ixsxB. 

rjdtxijliivat yoQ viUv (iB(iq>6fiB0^* ivavxiov * 576 

xksUJxa yaQ ^bwv dndvxcyv iOfpBkovaaig xiiv 7c6ktVj 

datiiovayv rmtv (lovaig ov ^vbx^ ovdh 6nivSBXB^ 

cSxtVBg XTjQOviiBV viiag. ijv yaQ y ttg S^oSog 

uhiSbvI J^vv 1/99, rdr' ij Pqovx(5hbv ^ il;axdioiisv. 580 

slxa xov d^Botatv ix^QOV fivQOoSi^^v IIaq>Xay6va 

fivix' fiQStad^s 0XQaxriy6vj xdg 6q>Qi}g 0vvi^yoii6v 

xdjcotovfisv Sstvd' ^QOvxii d* iQQdyri St' dcxQa" 

' nrig* 
ii asXi^vri d' iJ^ikBtJts xdg oSovg- 6 S^ rjltog 
zijfv Q^QvakUS^ stg iavxov Evd^icog J^wsXxvaag 585 
ov g>avBtv i(pa6xBV viitv^ sl 6XQaxriyri6st KXiav. 
dXk^ onG^g BtkB6^B rovxov. q>a6l yaQ Sv6(iovXiav 
xfjSs xy n6kst 7tQ06Btvat^ xavxa iiivxot xovg ^sovg 
artr' av vnstg il^aiidQxrjx* , iytl xo pikxtov XQixstv, 
mg Sb xal xovxo ^vvoi6st ^aSicng StSd^oiisv. 590 
rjv Kkimva xov kdQOv SdQcav ik6vxsg xal xkoxrjg^ 
slxa (ptnci6riX6 rovtrot; rp J^vkp xov avxiva^ 
av^tg ig xdQxatov viitv , st xt xdl^rmdQXSxs^ 
iftl xo pikxtov xo TtQdyiia xy x6kBt 6vvoi6Bxat. 
diiq>i 110 1 avxB ,' 0otp* avai, 595 

^rikt6^ Kwd^iav SXC9V 
tnl>txiQaxa ytixQav • 

^ X* *E(pi6ov iidxatQa 7tdyxQv6ov ix^tg 
olxov^ iv cS x6Qat 66 AvSfov iisydkog 6ipov6tv * 600 138 JNEOEAAL 

tj % imxciQwg iniBxiQa ^Bog^ 

alyCSog iivioxog^ noXtovxog ^A^ava- 

IlaQva^iav ^' og xatixcDv 

TcixQav 6vv Tcevxatg ^sXayet 

Bdxxavg jdsXtpi^iv i^TtQijtcov^ 605 

x(D[ia(Jtrlg jdiovviJog. 

iivix ii^Btg dsvQ* a(poQ^d0^ai naQ£0X€va0[i6d-a^ 

^ SskrivYi 0vvtvxov0* ijiitv iiti0tsiksv q>Qa0aij 

nQ(ota ^hv %at(>£ti/ ^A%^vaioL0i xai totg ^i^fifta- 

Xotg • 
slta &V(icUvBLV i(pa0XB' Ssiva yccQ Tcsnovd-ivai.^ 
ci(pslov0^ viiag aitavtag^ ov koyoig^ akX^ i^^pa- 

v(Sg. 611 

7tQ(Sta [ihv tov iii^vdg slg dad' ovx Skattov ^ 

S0ts xal XiysLV anavtag i^tovtag ieniQag^ 

^Tj TtQiri^ natj SaS\ iytsiSri (p(Sg Uskrivairjg xakov. 

aXka t sv dQdv (pri^iv^ v^idg d' ovx aysiv tag 

iliiiQag 615 

ovdhv o(»^c3>g, aAA' avca ts xal xdtG) xvdoidondv • » 
(5<yr' aitsikstv (pri0iv avty tovg d^sovg ixd0tots 
iivix^ av i;sv0^(S0t Ssinvov^ xanic30iv otxaSs^ 
trig ioQtrjg ft^ tvxovtsg xata koyov t(3v ^fte^cov. 
Tca^* otav %"VSLV Sirjj 0tQsfiXovts xai Sixd^sts • 620 
TtoXXdxig S^ ii(i(Sv dyovtcov t(Sv d^s^Sv dna0tiav^ 
iivix* dv nsv^miLSv iq tov Mi^vov^ rj SaQnriSova^ 
07tivSsd'' vfistg xal yskdt • dvd'* dv lax(ov'l*JtiQ- 

fiolog 
tritsg [sQO^vr^^ovstv^ xanstd'^ xxp* i}[i(Sv tav %s(Sv 
tov 0ti(pavov d^prjQid^ri • [idXlov yaQ ovtcog stCs-^ 

tai 625 

xatd 0sXrivriv mg aysLV XQV ^ov fiiov tdg ij^iQag. JNE0EAAL 139 

£Sl. fta rtiv ^Avajtvoi^v^ (la to Xdog^ (la tov ^AiQa^ 
ovx slSov ovtc^g avdq^ ayQoixov ovdiva 
ovd* anoQov ov8l cxaLov ov8' imXi^Cfiova • 
o0tig Oxakad^vQ^idtL* atta fitxQa ^avd^dvav^ 630 
tavt^ imliXfi(Stai tcqIv (lad^stv • oiicog ys ^riv 
avtov xalc5 d-vQa^s SsvqI TCQog to (pag. 
7C0V UtQstljidSrjg ; SIh tov doxdvtriv lapdv. 

JSTP. aAA' ovx i(D6£ [i' i^svsyxetv oC xoQStg. 

JS£l. dvvCag ti xatdd-ov^ xal vcqoOsxs tbv vovv. 

ZTP. ISov. 633 

SSl. ays Sr^ , tC fiovlsL 7tQ(Sta vvvl ^av&dvstv 
Sv ovx iScSdxd^rjg ndTCOt' ovSiv ; siTti ^oc. 
TtotsQOv nsQl ^itQCDv fi ^v^iidiv ri tcsqI iTtcov ; 

JSTP. tcsqI t(Dv [litQcav iycny' • ivay%og ydQ nots 

VTt^ dk(pLtaiiOLfiov TtaQsxoTtrjv Si%oivixci}. 640 

ESl. ov tovt iQOt(o 6* , dlk' 5 tt xdkh0tov ^itQov 
fiyst' notSQOV to tQCfistQOv rj to tstQdfistQov ; 

2JTP. iyca ftii/ ovShv TtQOtSQOv ri^isxtiov. 

££1. ovShv Xiystgj dv^Qcons. £TP. jtSQCSov vw i{LoC^ 
sl fti) tstQd^stQOv i(fttv ri(iLSXtiov. 645 

USl. ig xoQaxag, (og ayQOLXog sl xal Sv6fiad^g. 
ta%v S' av SvvaLO \iav%dvsLV tcsqI qv&ikSv. 

STP. tC Si ft' (D(psXii(fov0* o[ ^vd^^ol XQog tak(pLta ; 

ESl. 7tQ(5tov ^v slvai xofi^oi/ iv 0vvov0Ca^ 

inatovQ'* onotog i0tL t(5v ^v^fKov 65C 

xat* ivonXiov , %(onotog av xatd Sdxtvkov. 

ZTP. xatd Sdxtvkov; £Sl. vri tov /lC ETP. dkk' olS\ 

USl. siTth Sri. 

ZTP. tCg akkog dvtl tovtovl tov Saxtvkov ; 

TtQO tov ^iv^ iic i(iov itaLSog ovtog^ ovto^C. 

ESl. dyQStog sl xal 0xai6g. 2JTP. ov ydQ , ^^vQi^ 655 
tovtcDv ijCLd^viKO ^av&dvsLV ovSiv. 2JSI. tC SaC\ 140 NE0EAAI 

UTP. ixstv^ ixstvo , tov aStxdratov Xoyov. 

£il. aAA' it€Qcc 8st 66 ngotsQa tovtmv ^avd^avs^Vj 

ttov tstQanodcLtv att i6tlv OQd^dig oQQSva. 
£TP. aXX* oW iyG}ys taQQSv\ slfiTi ^aivo^ia^- 660 

XQLogj tQayog^ tavQog^ xv(Ov^ alsxtQvdv. 
2JSI. OQag o na(S%Sig\ tr^v ts %^ksiav xakstg 

aksxtQvova xata tavto xal tbv aQQSva. 
ETP. it(Qg 8yi\ fpsQS. USl. 7C(Sg; aksxtQvav xaksxtQvmv. 
-£TP. vri tbv no6scd(3. vvv 8h 7t(Dg ^s XQV ^«'l^fv ; 665 
2JSI. alsxtQvaivav j tbv S* stSQOV akixtoQa. 
2TP. aXsxtQvatvav ; sv ys vri tbv ^AsQa- 

Sfft* avtl tovtov tov SiSayyLatog ^vov 

8Lal(ptt(66(D 6ov xvxXcj triv xaQdonov. 
USl. Utov ^dX' av%Lg tov^' stSQOV. triv xaQSojtov 670 

aQQSvaxakstg^ ^i^ksLav ov6av. 2JTP. r© tQonm 

ttQQSva xak(S 'y(a xccQSoTtov; SSl. ^cikiCta ys^ 

&07tSQ ys xal Kksdvviiov. UTP. JtcSg Si^ ; (pQa(Sov. 
2JSI. tavtbv SvvataC 6oc xccQSoTtog Kksaivv(ic}. 
2JTP. akk\ (Dy(xd'\ ovS^ '^v xaQSoTtog Kkscsvv(i^j 675 

akk' iv ^'vsCcc 6tQoyyvkri 'vsficittsto. 

draQ tb kotTtbv jt(Dg fis XQV ^f^kstv; 2JSI. OTtcag; 

tr^v xaQSoTtriv^ cS^TtSQ xakstg tf^v 2]G)6tQdtriv. 
2JTP. tr^v xttQSonrjv ; ZSl. d^kscav oQd^^Sg yaQ kiyscg. 
2JTP. ixstvo S' r^v av, xaQSojtrjj Kksan/vfiri. 680 

2]Sl. itL Sri ys xsqI t(Sv ovofidtov (tad^stv 0s Ssty 

att' aQQSv' i0tCvj atta S' avt(Sv di^ksa. 
HTP. dkk' olS' iy(oy a %riks' i0tCv. 2JSI. slnl S^. 
2JTP. Av0ikka^ ^Ckivva^ KksLtayoQa^ ^i^fnp^QCa. 
2JSI. aQQSvaSl7totat(Sv 6vo(idtG)v; 2JTP. ^vQCa. 685 

0Lk6^svogj Mskri^Cag^ 'A^wCag. 
2JSI. dkk' , c5 TtovrjQij tavtd y for' ovx aQQSva. 
ZTP. ovx aQQSv* v^itv i0tLV ; 2JSI. ovSafKSg y* , inA JNE0EAAL 141 

nSs Sv %aXi0Bia$ ivtv%Av 'Afiwia; 
ZTP. osro^ai/; cidt, dsvQO S6Vq\ ^A^vvCa. 690 

2752. o^ag; ywatTta xriv *AfiwCav xaXatg. 
2JTP. ovxow dcxaiag ijtvg ov (StQatsvetat, ; 

atccQ titavd"^ a %avteg to^av [lav^dvm; 
2752. ovdhv (la AC , aXka xataxXivAg dsvQl 2JTP. tc 

dQ(S; 
ESl. ixtpQOvttCov tt t(Sv 6savtov nQay^atmv. 695 
27rP. ft^ S^^fi^ txstsvm^^vtav^a y • aAA' stitSQ ys ^pi}, 

%a\iaC ft' iafiov avta tavt ix(pQOvtl^ai. 
2752. ovx i6ti TtaQa tavt aXla. 2TP. xaxoSaC^(Ov iyd^ 

oXav SCxriv totg xoQSiJt Soi^a ti^fiSQOv. 699 

XOP. (pQOVtiis d^ xal Sta^Qsi , ycdvta tQonov ts 6avtov 

(StQofisi nvxvdcag. 

ta%vg d' , otav slg aicoQOV niorig^ 

iit alXo nriSa 

v6i]fia (pQsvog' vnvog S^ aitictfQ yXvxvdvfiog o^ 

^dtcav. 705 

^TP. dttatat dttatat. 

XOP. ttnd6%stg; tCxd^vstg; 

2JTP. dnolXv^at SsCXatog' ix tov axCyLitoSog 

SdxvoviJC ft' i^iQTtovtsg ol KoqCv^loi^ 710 

xal tdg TtXsvQag SaQSdntov(ftv 

xal triv tl^v%rlv ixnCvovCiv^ 

xal tovg 0Q%svg il^iXxov6tv^ 

xal tbv 7tQ(oxtdv StoQvttovew^ 

xalfi ditoXov6tv. 715 

XOP. yi/qvw fiaQicag akysi lCav. 
£TP. xcd n(3g; ots [lov 

700—706. ^ 804—813. 142 NEOEAAL 

(pQOvdataxQTiiucta^ (pQOvSri XQOio^ 

(pQOvdri i^v%i^9 q>Qovdi] 8* iiifids' 

xal TCQog tovtOLg hi totct xaxolg 720 

(pQOVQag aSav 

okCyov (pQOvSog ysyevfi^iat. 
2JSI. ovtog^tiTtoutg; ov^l g>QOvtiistg; 2JTP. iyd} 

vii tbv no0si8(3. SSl. ocal tC Srjt^ i(pQ6vti6ag\ 
£TP. vno t^v %6qb(ov st ^LOvtL 7tsQLXsv(p%"ri0Btai,. 725 
2Sl> aicokst xaHL0t\ UTP. aXX\ (Dycid'\ anoXmX^ 

aQtC(og. 
SSl. ov ^akd^axiOtf , aXla %SQixakvmia. 

i^svQStiog yoQ vovg aicodtSQritixog 

xditaL6Xri^\ UTP. ot^iot^ tCg av d^r' imfidXoi 

il^ aQvaxCdcav yv(D[iriv dnoCtSQritQCSa ; 730 

SSl. (piQS vvv^ dd^Qi^OdD nQ(Stovj ti Sq^j tovtovi. 

ovtog^ xa^svSsig; 2JTP. ^d rov W^roAAo 'y(o 

(ihv ov. 
2JSI. i%stg ti; UTP. ^djdC ov d^r' ly(Dy\ 2JSI. ovSli> 

Tcdvv; 
ZTP. ovSiv ys nkriv ^ ro niog iv tfj Ss^ta. 
2JSI. ovx iyxaXvifd(isvog ta%i(og ti (pQOVtistg ; 735 

ZTP. nsQl tov; Cv ydQ [lot tovto (pQdeov^ (S £(6xQ(xtsg. 
ZSl. avtog o ti povXsc TCQcStog il^svQdv kiys. 
2JTP. dx^qxoag ^nvQidxig ayA povlo^at^ 

tcsqI t(3v t6x(ov , on(og av dnoS(o ^r^SsvC. 
ZSl. t%L vvv^ xakvntov xa\ 0%d0ag tr^v (pQovtCSa 740 

ksntriv xatd iicxQOv nsQKpQ^vsi td nQdy^ata^ 

OQd-^og SvaiQcSv xal 0xon(ov. 2JTP. ot^ot tdkag. 
2JSI. i% dtQifia' xav dnoQyg ti t(ov voriiidt(ov^ 

d(pslg ansk^s • xata tr^v yvoiiiriv ndUv 

xCvriaov avd^ig avto xal ^vydd^Qv^ov. 745 

2JTP. (o ZcDXQatCStov (piXtatov. 2JSI. tC^ o» yiQOV ; NEOEAAL 143 

2JTP. €XGi toxov yvoiftfiv aTto^teQTjtixijv, 

2JSI. iTtidetlov avtr\v. UTP. eljt^ S^ vvv [wi -- 

2JSI. to ti; 

21TP. ywalxa g)aQ(iaxiS' si TtQLcifievog ®BttakYiv^ 

xad^ikotiii vvxtCDQ tiiv aslrjvrjv , sha di; 750 

avf^v xad^siQ^atii* ig kog)etov OtQoyyvkov^ 
S67tBQ xatoxtQOV^ xata triQoiriv i%(av^ 

2JSI. ti d^ra tovt' av (og^Blii^SLiv 6* ; 2TP. 5 ti ; 
el iirixit avatihkoi Cekrivri ^riSafWv^ 
ovx av anoSoiriv tovg toxovg. 2Sl. ort^ ti Si^ ; 755 

UTP. oto) xccta yLriva tccQyvQiov Savei^etac. 

2JSI. ev y • aAA' etsQov av 0ol nQofiaXtS ti Se^iov^ 
et6oi yQa(povto nevtetakavtog tig Sixri^ 
oncog av avtriv afpavieeiag elni fwt. 

2JTP. onoig; SncDg; ovxolS*' ataQ tv^^ritiov. 760 

2JSI. fii^ vvv TtBQl 6avt6v elkke tr^v yvdfiriv aei^ 
akV aitoxaXa tr^v (pQOvtiS^ elgtov aiQa^ 
hvoSetov SoTtBQ ^rikok6v%^v rot; noSog. 

27TP. evQrix^ a(pavi,6iv trjg Sixrjg 6ofpc3tatriv^ 

&0t* avt6v oiioXoyetv <y' iiioi. USl. noiav ttva ; 

27TP. fiSri TtaQa totCi (paQiiaxo3tci^,aig trjv U^ov 766 
tavtr^v ioQaxag^ tr^v xaXrfV^ tr^v Statpavrj^ 
aq>' '^g t6 TtvQ amovCv ; 2Sl. tr^v vakov kiyeig; 

2JTP. eycoye. ipiQBj tiSfjt^ av^ el tavtrjv ^.afidv^ 

onote yQdcpotto vqv Sixijv 6 yQaiiiiatevg^ 770 

ancatiQCS 6tag dSe nQ6g tov fjXtov 

ta yQciii^at* ixttjl^at^t trjg ifi^^g Sixr^g; 

SH. 6o(p(3g ye vri tag Xaqttag. 2JTP. ot^' (Qg rjSoiiat 
ott nevtetakavtog StayiyQantai ^ot Sixij. 

ESl. aye Sri taxicag tovtl ^vvaQna6ov. 2JTP. to ti; 775 

ZSl. OTtcng anoetQitl^atg av avttSixcav Sixrjv^ 

^ikkcav 6(pkri6etv^ ^"^ nuQovtov ^aQtvQOV 144 NE0EAAL 

ZTP. ipavXotatcc xal faax\ JSSl. elnh dtj. UTP. xal 8^ 

sl ycQO^&sv hi ^tag ivs^tci^rjg Sixrig^ 

icqIv f^v i[ifiv xaXst0%'* , anayl^alii,riv tQi%ciiv. 780 
SSl. oiShv Xiysvg. 2JTP. vii tovg d^sovg iymy , insi 

ovSslg xat i^ov tsd^vsditog sbfal^si dixip/. 
USl, vd^Xstg • ansQQ* , ovx av didaiai(ifiv <y' itc. 
2JTP. otv^ti; val nQog tmv d^SfSv j m JSdxQatsg. 
USl. aXX* svd^g iniXijd^si 6v y att av xal lui^g • 786 

insl ti vvv 9ri nQmtov i8i8a%%rig\ kiys. 
JSTP. <pdQ* Wo , ti (livtOL nQiStov ^ ; ti nQmtov rp/ ; 

tig r^v iv y fiatto^sd^a iiivtoc takq>ita \ 

otfwij tig r^Vy SQ,. ovx ig xoQaxag anoipd^SQSt^ 

inclrj6fMtatov xal axaiotatov ysQovtiov ; 790 
HTP. otfiotj tiovv d^^' 6 xaxo8ai(MOv nsi6o(iai,; 

ano yaQ oXov fiac fi^ (ta&mv yX(otto6tQoq>stv. 

aXk\ (o Nsg>iXaL^ XQijiStov tL 0v^fiovksv0ats. 
XOP, '^^stgiiivj (o nQs^pvta^ 6v(i,fiovXsvofisv^ 

st 6oi tig vl6g iiStiv ixtsd^Qa^^ivog^ 795 

niiinsiv ixstvov avtl Cavtov ^av^avsLv. 
STP. aAA' i6t i^ioty* vCog xalog ts xaya&og • 

aAA' ovx id^ilsi yccQ ^avd^dvsiv^ tiiydi nd^cD; 
XOP. 0v 8' inttQinsig; UTP. sv0coiuctst yocQ xai 

0(pQcya, 

xa0t ix yvvavx^v svntiQtov t(5v Koi0vQag. 800 

dtaQ iiitst^i y* avtov • r(v8\yiii\ &iXrj^ 

ovx &-&•' oniog ovx il^slcS \ trjg olxiag. 

dXk* inavd[isiv6v ft' cXiyov sl0sX^(ov xq6vov. 
XOP. aQ ai0^dvsi nkst0ta 8C fi(iag dyd^ avti% ^iov 805 

^^vagO^sSvy dig 

stoifiog od' i0tlv anavta 8Qav 

o<y' av xsXsvyg. NEOEAAL 145 

9v S^ avdQog ixnsycXi]y[iivov xal g>ava(ftSg ini^Q- 

^ivov 810 

yvovg UTCokaifBig^ o ti 7tkst6tov dvvaOai^ 
taxiag- g>cXst yag n(og ta totavd'^ itiQo: tQixs- 

6^ac. 

ETP. ovtot [la riji/ ^OfiixXfiv it ivtav%ot (isvstg • 

aAA' i^d^t* iA^av tovg MsyaxXiovg xiovag, 815 

^EL (J datfiovis^ tixQVf^ ndiSx^^g^ ^ TCatSQ ; 
ov% sv ipQOvstg (la tov jdia tov ^Okv^mov. 

2ITP. ISov y Idoif jdC *OXv^mov • r^g ^(OQiag • 
to jdCa vofU^stv^ ovtff trjXtxovtovi, 

0EL tiSitoOt* iyikacag its6v\ UTP. iv^iioviisvog 
ott TiaidaQtov sl xal (pQOVstg aQxaUxd. 821 

Ofifog ys ft^ nQoesXd'* , ?i/' slSfjg xksiova^ 
xai 60i ipQa6(0 tv JCQay[i* o iiccd^iDV av^Q i6st. 
onmg Si tovto ft^ StSdl^sig firiSiva. 

0EL iSov • ti iattv ; 2JTP. S^oiSag vvv Sri Jia. 825 

^EL iy(oy\ HTP. OQ^g ovv dig dyad^ov td navd^dvstv; 
ovxiattv^ (oQstSLJcniSri^ Zsvg. 9EL akkdtig; 

HTP, jdtvog pa(Stksvsij tov jdC i^skrikaxdg. 

0EL. alfiot^ tikriQstg; 2JTP. lcd^t tovd"' ovt(og ixov. 

0EL. tig q>ri6t tavta; UTP. ZmxQdtrig 6 Mi]ktog 830 
xal XatQsgxDV^ og olSs td tlfvkkSv txvrj. 

OEL. 6v S' sig to6ovtov tSv fiavtSv iki^kvd^ag 

&(it dvSQddtv jcsid^st xok(S6tv ; 2JTP. sv6t6fist^ 
xal iii]Shv stTCrig (pkavQov avSQag Ss^tovg 
xal vovv ixovtag • Sv v%6 trjg (pstScDkiag 835 
aTCSxsiQat^ ovSslg ndnot ovS' "^ksiiljato 
ovS* slg Pakavstov ^^k^s kov(f6fisvog • Cv Sh 
Sotcsq tsdi/s(5tog xatak6st (lov tov fiiov. 
dkk* (og tdxt^t ikd^div vxIq i(iov iidvd^avs. 

OEI. tiS^ av %aQ ixsiv(ov xal fidd^ot XQV^t6v ttg av ; 840 

ARISTOPH. I. 10 146 JNE0EAAL 

STP. ali^d-sg; o6axsQ iot* iv av^Qcinoig 6o(p(X' 
yvcioec Si Cavtov (»5 a^a^rig sl xal na%vg, 
aAA' i%avaiisvv6v ft' oUyov ivtav^ol %q6vov. 

0EI. o[[ioi , tC dQa0G) naQaq>QOvovvtog tov natQ6g ; 

notBQOv icaQavoCag avtov sloayayav eXca^ 845 
^ totg 60QOJtfiyotg f^v fiaviav avtov q^Qdcca ; 

STP. q>iQ* t8(o^ 6v tovtovl tivofUisig; siTti ^ot. 

QEL aksxtQVOva. UTP, xaXtDg ys. tavti^vl Si ti; 

0EL. aksxtQVOV*. ZTP. a(iq)ca tavt6\ xatayiXa6tog sL 
^TJ vw to Xoi7t6v^ dlXa tiqvSs (ihv xakstv 850 
dksxtQvaivav , tovtovl d' dkixtOQa. 

OEL. dXsxtQvacvav; tavt' i^ad^sgtdSs^id 

st6c(> naQsXd^av aQtt itaQa tovg yrjysvstg; 

2JTP. %atsQd ys 7t6kV • aAA' tt ^dd^oi^i' iTcaCtots^ 

inskavd^av^fii^v av svd^g vyto JtXijd^ovg itSv. 855 

0EL. Std tavta Sri xal d^oifidttov djtdXs^ag; 

UTP. dlX* ovx ditoXdXsx^ dlkd xatanscpQ^vttxa. 

QEL. tdg d' ifipdSag %ottitQoq>ag^ mv6rits 6v ; 

STP. S6X6Q LLsQixXirig sig ro Siov djtcoks6a. 

dkX* t^tj fidSii\ tca^isv slta tp TtatQl 860 

jtstd^^iisvog il^diiaQtS' xdyci toi jtote 
olS' S^itst 6ot tQavkiCavtt Jttd^^fisvog' 
ov 7tQ(Stov o^oXov iXafiov ^LLXta0ttx6v^ 
tovtov 'jtQtd^rjv 6ot dtadiotg a^iiSa. 

9EL. ^ ft^i/ 6v tovtotgt^ XQOvcp not d%%^i0st, 865 

ETP. sv y ott iitsia^rig. Ssvqo Ssvq' , oJ ZdxQatsgj 
S^sXd'* ' aycD yaQ <fot tov vtov tovtovi^ 
axovt* dvansl^ag. 2JSI. vriTCvttog yaQ i6t itiy 
xal tdv XQsyLa6tQ<5v ov tQipayi/ tSv ivd^dSs. 

9EL. avxog tQifitov str^g av^ sl XQifiat^ ys. 870 

2JTP. ovxigx6Qaxag; xataQ^ 0v t^ StSa0xdXp; 

ESl. ISov xQifiat* , <og "^Xi^tov ifpd^iy^ato NEOEAAL 147 

xal rot6i, xsiXeCtv SceQQVi^xoiSvv, 

3t(Sg av fux^o^ Teod"* ovrog anoq^sv^iv dixrig 

1] xXii^iv ^ %avvGi6i,v avansiiStfiQiav ; 875 

xaCtoi ye takavtov tovt l^iad-ev 'TniQfioXog. 

STP. a^dXec^ dida^xe* d^vi^^oq^og i^tiv q>v6ei' 
ev^g yi toi, jcaiSaQiov ov tvvvovtovl 
inlattev ivSov oixiag vavg t iyXvtpeVj 
a^a^iSag te 6xvtivag elQyaieto^ 880 

xax tiSv 6iSiaiv fiatQa%ovg inoiei nSg Soxetg. 
OTCiog S^ ixeivio rco XoynD fiad^6etavj 
tov XQeittov* , o0ti,g icti^ xal tov ijttova^ 
[og taSixa Xiymv avatQinei tov XQeittova*] 
[iav Sl [iij ^tov yovv aStxov TCci^jj ti^vjj,] 885 

ESl, avtog ^iM^^etai, naQ* avtotv totv XoyoLv. 

iyd S ' a7cei[ii. UTP. tovto vvv ^i^vri6\ OTtiDg 
ycQog ndvta ta Sixai avtikiyeiv Svvifietai,, 

XOPOT 

^IK. %(6Qei,SevQij Sei^ov6avt6v 

totdt, ^eatatg^ xaiiteQ %^Qa6vg Sv, 890 

AA. t9'' ojtoi ^QyiBvg- aroAv yctQ [laXkov 0* 
iv totg nokkot0i XiyiDV aTtokiS. 

JIK. anoXetg 6v ; tig Sv ; A^d. koyog. dlK. rjttiov y Sv. 

AA. aXka 0e vixm^ tov ifwv XQeittio 

tpa0xovt elvai,. ^IK. ti0Oip6vnoi(Sv; 895 

AJ. yviDfiag xai/vag il^evQi0xiDv. 

JIK. tavta y&Q avd^et Sca tovtov0l 
tovg avoijtovg. 

AA. ovx^ aXka 0oipovg. jdlK. axokiS 0e xaxiSg. 

AA. elniy ti Tcomv; jdlK. ta Sixaia kiycDv. 900 

AA. akk^ avatQitl^CD ^yavt avtikiya^v • 

ovS\ yaQ elvat jcdvv (pviiil Sixrjv. 

AIK. ovx elvai, 9^5; A^d. (piQe ydQ^ icov '0tiv\ 

10* 148 NEOEAAL 

/IIK. na(fa totiSc d^sotg. 

A^. ycc5g S^^ta Sixrig oviStig 6 Zevg 

ovx axoXcaXsv tov natig* avtov 905 

Si^^ag ; jdlK. alfiot^ tovtl xal Sff 

XiOQst to xaxov Sots ftot kexdvfiv. 
AjJ. tvipoyiQiov sl xavaQiio^tog. 
/IIK. xatanvymv sl xavaC6%vvtog. 
Ad. QoSa nb stQfjxag. jdlK. xal /}ofU)Aoxog. 910 

AjJ. XQtvs^L 0tsfpavotg. jdlK. xal natQaXoiag. 
Ajd. XQv6m Ttattcnv f*' ov ytyvdexscg. 
jdlK. ov Srjta xqo tov y' , aXkd ^oXvfiSo). 
AA. vvv Ss ys x66(iog toik* idtlv i(ioi. 
AIK. ^Qadvg sl noXXov. AA. 6v Si y aQxatog. 915 
jdlK. Sid 0s S\ ipottav 

ovSslg id^iXsi, tmv iistQaxicav * 

yvcii0%^6SL toC Ttot ^Ad^rivaioig 

ola Si,Sa6xstg tovg dvoi^tovg. 
AA. avxiistg alaxQiSg. AIK. 0v Siy' sv itQattstg, 920 

xaitoi TCQOtSQOv y imdxsvsg^ 

Ti^ksipog slvat Mv6og ipd^xcov^ 

ix TtriQiSiov 

yvdfiag tQciycov IlavSskstsiovg. 
AA. S^OL 0oipiag — ^IK. S^t [laviag — 925 

AA. '^g i(ivfj0difig. AIK. tijg o^g, TtoXscigd'^ 

rjttg 0s tQiipsL 

Xv^ivo^svov totg ^siQaxiotg. 
AjJ. ovjiji SiSdisvg tovtov KQOvog Sv. 
jdlK. stitSQ y avtov 0iQ^vai XQ^ 930 

xoX y^i KaXidv fiovov dcxii^ai,. 
AA. SsvQ^ td^v^ toikov S^ ia [iaivsif%av 
jdlK xXaviSsL^ sl triv x^^Q* i^tpdXlstg. 
XOP. 7tav0a6%s iidxijg xal XotSoQiag. NEOEAAL 149 

aAA' inidailaL 935 

0v t€ tovg TtQOtSQovg att iSLdatSxsg^ 
6v ts triv xaiv^v 

naCdsv^LV^ onmg av aHovdag 6(pAv 
ttvttXsyovtoiv XQivag (poita. 
JIK. SQav tavt id^iXa, Ajd. xayfoy' i%ik(o, 
XOP. ifiQsdriTtotsQog Xi^SLTtQOtSQog; 940 

JJ. tovtfp dcica • 

xar' ix tovtmv £v av Xil^y 
^fl[iatiot6tv xaivotg avtov 
xal Stavoiavg xatato^sv6(o. 

to tslsvttttov d' , ijv avayQvl^ij^ 945 

ro TtQoffcsnov a%av xal tdtpd-aliifD 
xsvtovi^svog S^JtSQ vit^ avd-QrjvcSv 
VTto tav yvco^iSv aTCoksttav. 
XOP. vvv Ssi^stov t(o m0vvcD totg nsQiSsJ^iot6L 949 
XoyoiCi xal (pgovti^c xal yvcofwtVTtoig (isQi- 

[ivatg^ 
OTtotSQog avtotv kiycnv aiisivG^v (paviq6stat. vvv 

yoQ a%ag 
iv^aSs TcivSvvog avsttai 6o(piag^ 955 

r^g yciQt totg i(U)tg (pikoig i6tiv aydv fiiyt^tog. 
aXX' (S MkXotg rovg %Qs6fivtiQ0vg ij&siSi X9V~ 

Ctotg 6ts(pavci(5ag^ 959 
^ijl^(nf g>a)V^v rj^tivv xaiQSig^ xal f^v 6avtov (pv6iv 

slTti. 960 

dlK. Xsfyo toivvv tiiv aQxaiav naiSsiav , Gig Siixsvto^ 
ot' iy(o ta Sixaia Xiycov ^vd^ovv xal 6GiipQ06vvri 

vsv6[it6to. 
jtQ(otov (liv iSst %aiSbg (pfovriv yQv%avtog ^r^Siv 

axov(fav * 
949—958. = 1024—1033. 150 NE0EAAL 

slra fiadi^Siv iv taZ6w bdotg ^vtaxtmg eig w^a- 

Ql6tOV 

tovg xmfiiftag yvfivovg a^Qowgj xsi xQiiivddri 

xaxaviqK}i. 965 

bW av XQOiuc^stv a^ii' ididatSxBv^ tA ykfiQm ^i^ 

iwixovtag,^ 

rj ndXXada xsQ6ixoXiv deivav^ ^ TriXixoQOV tL 

ivt€Lvaiiivovg tjjfv aQfioviav^ ^ ot xatigag icaQi- 

dCMCCCV. 

ei Si tig avtmv fi(DfjLoko%ev6iat ^ Tcaiii^siiv tiva 

xa^jcriv^ 
olag otvvv tag xata 0qvvcv tavtag tag 8v6koXo- 

xafLmovg^ 971 

inetQtpsto tvxtoiisvog xoXXag mg tag Mov0ag 

aipavi^iav. 
iv navdotQlfiov Sa xa^i^ovtag tov iiriQov idai 

TCQopaXiffd^ai 
tovg Ttatdag^ onag totg S^g^&sv iiridhv 9si^aiav 

ajcrivig' 
slt av Tcakiv avd^tg dvc^tdiievov 6viitlf^(Sac^ xal 

nQovoetff&ac 975 

stSmkov toUiiv iQa6tat0iv f^g ijprig ft^ xataksi- 

TCSIV. 

^lsiifato d' av toviiq)aX6v ovSslg natg vnivsQ- 

d^sv ror' «v, Scts 
totg alSoioiCi SQoeog xai %vovg S^tcsq iii]'koL6vv 

iicriv^si ' 
ovS^ av iialax^^v <pvQa6aiisvog trjv (pmvr^ nQog 

tov iQaiStrjv 
avtog savtov TCQoaycaysvcov totg og^d^aXiiotg ifia- 

Si^ev^ 980 JSEOEAAL 151 

ovd* av iXiff^ai SeiTCvovvT i^iiv xsq>aXaiov r^g 

^atpavtSog^ 
ovd* awri^ov tmv nQB6fivxiQfov aQicaisvv ovds 

ciXivoVj 
ovd* 6tl;og)ay6tv y ovdh HixUisiv^ ovd* t^xsiv ro 

7c6d' ivaXkaJ^. 
AJ* aQxata ys aal AcTtoXvdSi] xal xsztCyaiV ava-' 

^siSta 
xal KrixsCdov xal BovtpovicDV. AIK. aXk^ ovv 

tavt^ i6tlv ixstva^ 985 
i^ av avdQag MaQad^avoiidxovg i}fi^ naCdsvOig 

id^QSll^SV. 

0v dh tovg vvv svdvg iv CiiatCoviSv 8vSa6xsvg iv- 

tstvXCx^ai ' 
S6ts (i* ajtayxsdd'^ otav oQXsta^avIIavad^aCoLg 

Siov avtovg 
t^v a6%CSa tiig xoikiig JtQoixcov a^isXfj f^g TQvto- 

ysvsCfig. 
TtQog tavt\ (J fbsvQaxvov^ d-aQQiov i^h tov xQsCttcD 

XoyovatQOV* 990 

xd7ti6ti^iSsv ^vOstv ayoQOV xal pakavsCav ajti- 

• XS^d^at 
xal totg ai^XQOtg ahSxvvsffd^av^ xav axcinfg tCg 

0s^ (pkiys0&at' 
xal t<ov &dx(DV totg nQS^fivtiQOig vnavCiSta0^at 

nQO0LOV0lVj 

xal ^Tj zsqI tovg 0avtov yoviag 0xaiovQystv^ akXo 

ts firiShv 
al^xQOV Ttoistv^ o tv t^g ACSovg {likXsi tayakfi^ 

dva7tXi^0svv' 996 

fw^d' slg OQXfi^tQCSog sl0attsvv^ %va iirl JtQog tavta 

xsxrjvdg^ 152 yEQEAAL 

li/i^Xp pXi^d-slg vno TCOQviSioVj trig svxXBCag ano- 

%^ifav69^g • 
^riS^ avxBinstv r^ xatQl (Middvy (m/j8* *Ian&cov 

Ttakieavta 
lLV7i6v7iaHii6aL trjv ^^kixiav^ i^ ^g hfsottotgo^ 

qyrjd^g. 
A^. sl taik* , iD iisiQaxiov , %sl6sv tovtp , v^ tov ^to- 

vv6ov 1000 

toZg ^lnnoxQatovg vU6iv «^at^, xai 6s xakov^t 

pXnoiidiifiav. 
^IK. aXX' ovv kinocQog ys xal svavOijg iv yv^vacCoig 

StatQiifStgy 
ov 6ta)(ivXkaiv xata f^v ayoQav tQtfioXsxtQd" 

JtsX* , oldjCSQ Ot VVVy 

ovd^ skxofisvog jtsQl nQayybatCov ykt^xQavtvXo- 

ys^snttQixtov • 

aXl* slg 'Axad^fisiav xatidv vno tatg (lOQiacg 

djtod^Qilsi 1005 

0tsq>avMd(ikSvog xakdfip ksvx^ iistd 6ciipQovog 

' TjXLXtdtOV^ 

^ikaxog ot(xyi^ xal dnQayiu>6vvrig xal ksvxijg ipvX- 

Xofiokov^fjgj 
'^Qog iv SQa %aiQmv^ onotav nkdtavog ntsXia 

iftd^Qity. 
ijv tavta noi^g aym g>Qdi(o^ 
xal nQog tovtovg nQo^ixjjg tov vovv^ 1010 

S^svg dsl 6tfi%og UnaQov^ 
XQOtdv ksvxr^v^ m^ovg fisydkovgj 
ykattav fiatdv ^ nvyriv [isydXfiVy 
no^d^iv fitxQav. 

1JV 9' ansQ oivvv inttrid^&ggj 1015 

nQfSta (ikv sl^stg XQOtdv co^^ai/, NEOEAAl. 153 

S(wvg iivxQovg^ ^f^d^og kenxov^ 

yXattav [leydXtiv , jcvy^v fiLXQciv^ 

xoA^i/ iisydktiv, iln^g)i6(ia ftax^oi/, 

xat a^ avansC^si, 

t6 ftii/ ala%q6v ajtav xaXov riyst6^aL^ 1020 

to xakov 8* al^xQOv • 

Tcal JtQog tovtovg f^g 'AvtLfidxov 

xata7tvyo0vvrig dvankri6SL. 
XOP. m xakUitvqyov Co^Cav xksLvotdti^v i3ta6xdiv^l02^ 

fog fidii 6ov totifL XoyoLg adq^ifov sns0tiv avd^og. 

svdaCfwvsg d' '^aav ap' oC ^tSvtsg tot' inl tav 

TtQOtiqfov. 

TtQog ovv td8\ gI xofiifootQsz'^ fLovdav i^cn/, 1030 

8st 6s kiysLv tL xaLvov , dtg sv8oxC[ii^xsv avr^Q, 

8sLV(Sv 8i60L fiovksvfidtiDV ioLxs 8stv otifog avtov^ 

stnsif tov av8Q^ vitsif^akst xal fLrjyikGit' ogpAif- 

(JSLg. 1035 

AA» xal iiijv ndkaL y^ i3tvLy6(iriv td CTtkdyxva^ xaTts- 

azavta tavt ivavtCaLg yvdfiaL^L awta^d^aL. 
iyiD ydq ^trcDV fihv koyog 8l* avtotovt ixkTJ^rjv 
iv tot6L g)QovtL6tat6LV , StL itqdtLCtog iotsvoi^aa 
xoUSlv vofiOLg xal tatg SCxaLg tdvavtC dvtLki- 

l^aL. 1040 

xal tovto Ttkstv fl fivQCiov i0t a^LOv ^tatr^qcnv^ 
a[QOV(isvov tovg rjttovag koyovg iTtSLta VLxdv. 
6xi^aL 8% trjv ncU8sv0LV ^ TtistOLd^sv (og ikiy^cn • 
06tLg cs d^SQftS tpri^L kovffd-aL Tt^iStov ovx idostv. 
xaCtOL tCva yvdfirjv ^^ov ^fiysLg td d^SQiid Aov- 

tifd ; 1045 

^IK. ort^ xdxLCtov i0tL xal SsLkov itOLSt roi/ dv8Qa. 

AJ, ixC^xsg • svd^g ydq <y' ix^V'^^^'^ kafidv a^pvxtov. 154 NEOEAAL 

xcci ^OL g)(fd(fov^ xSv tov Aiog TtaCSmv zCv^ Avd^ 

a(fi6rov 
ilfvxfiv vofiCieLgj elni^ xal TtXeC^xovg novovg no- 

vriiiai ; 
^IK. iycj (ihv ovdiv^ ^HQaxXiovg psXrCov' avSffa xqCvcd. 
AA. 7C0V ifvxQa d^ra Ttciicor alSeg ^Hffaxlsva Aov- 

Tifd ; 1051 

xaCroc rCg avd^BiorBQog iji/; AIK. ravr iori^ 

ravr ixetva^ 
a rdlv vsavC^xcDv del 8l* TKii^ag kaXovvrcov 
TCkriQeg ro fiakavetov %oiet^ xevdg 8\ rdg utakaC- 

6rQag. 
AA, elr^ iv dyoQa r^i/ 8iarifi,^v ilfiyevg' iya d* 

iitaivS. 1065 

el ydif jtovriifov ^v/'0/itij(>os ovSiitor^ av iutoCei 
rov NioroQ^ dyoQi^rriv av ov8h roifg Cofpovg 

a^avrag. 
avei^i 8rir ivrevd^ev elg rrjv yltSrrav^ ^v 681 liev 
ov q)ri0v xif^vav roifg viovg d^xetVj iya 8h ipr^iiC. 
xal 6a}(pifovetv av gfrjel XQV"*^^^' 8vo xaxa /xc- 

yCara). 1060 

ijtel 0v Svd ro aoofpQovetv r^ %cinor el8eg fj8ri 
dyad^ov rvyevofievov, ^qdoov^ xaC (i il^iXeyl^ov 

elit(ov. 
/IIK. noXXotg. 6 yovv nrjXevg ikafie 8vd rovro rrjv ^- 

AA. [idxavQav; d^retov ro xiQ8og iXafiev 6 xaxo8aC- 

ftoi/. 
^TTtiiffioXog 8* ovx r(3v Xvxvg)v itXetv rj rdkavra 

Ttokkd 106^ 

etkri^pe 8vd 7tovi]QCav, dkk* ov fid AC ov (idxccvifav. 

dlK. xal rfjv Qirvv y Syri[ie 8vd ro 6ag)fovetv 6 Ilrikevg. I^E0EAAL 155 

A/d. xccr^ ajcokinov6a y* avtov ^%bx ' ov ya^f ^i/ 

Qvd^ ridvg iv totg 6tQciiia(fcv triv i/i^xtra navvv- 

%C%BIV ' 

yvvri 8i 6vvafic3Q0V(iivrj %aCQBL' 6v 8* sl xpo- 

VLTCTCOg. 1070 

0xdi;aL yaq^ cJ (istifdxiop^ iv tp 6cDg>Q0V6tv 

anavta 
Sv66tcv^ ridovSv d'* S0Giv (liXkBtg a7C06t£QBl6%^aL^ 
jtaCScDv^ yvvaixdiv^ HOtta^^v^ oiIxqv^ notcDV^ xt- 

%ki0(nSv- 
KcUtov tC 60L ivv a^iov , tovtcov iav atBQTj^rjg ; 
bIbv. JCaQBifi^ ivtBvd^BV ig tag f^g (pv6Bcag ava- 

yxag. 1075 

TJfiaQtBg^ riQd^d^rig^ i[ioC%BV0dg tv^ xa^t ilijcp^rig' 
anoXcnXag' ddvvatog yaQ bI XiyBvv, i[iold* ofiv- 

kSv^ 
%qS tfj (pv6Bt^ OxCQta^ yiXa^ v6[u^b ^r^Shv al- 

6%q6v. 
fvov%6g yccQ rjv tv^yg aXovg^ tdd* dvtBQBtg JCQog avtov. Gtg ovShv '^SCxrixag' dt Blg tov jdv inavBVB- 

yxBvv^ 1080 

xdxBlvog &g rjttcav iQatog i0tv xal yvvavxfSv • 
xcUtov 0v d^ritog av d^Bov 7C(Sg fLBt^ov dv Svvavo ; 
MK. tC S* riv ^a^pavvScod^ 7Cv%6[iBv6g 6ov ticpQcc tB 

tvl^fi; 
B^Bv tCva yvci(iriv XiyBvv^ to fti^ BVQvnQCOXtoi 

Blvav ; 
AA. rjv S* BVQVTCQCDxtog 5, tC jCBC0Btav xax6v; 1085 
^IK. tC lihv ovv av itv (iBt^ov Tcdd-ov tovtov TCOti; 
Ad, tC d^r ' iQBtg , jjv tovto vvxi^d^fjg ifwv : 156 NE0EAAL 

^IK. 6Ly7J6oiiaL. ti S^ aXko ; AA. q)iQB di^ fioi (pQciaov * 

6vvriyoQOV0Lv ix tiv(ov ; 
dlK il^ evQV^QcixtoDV. A^d. nsid^o^uu. 1090 

ti8ai\ tQaypdov^* ixtivmv; 
jdlK. i^ svQVTtQcixtfDV. Ajd. sv kiysiq. 

drifitiyoQov6v d* ix tivov ; 
JIK il^ svQVJCQioxtcav. A^. aQa dijfr' 

iyvcDxag (og ovdlv kiyeig ; 1096 

xaL tav d^satcSv oicotsQoi 

nXsiovg Oxoitsi. AIK. xal dri 0xojc£. 
AA. tiSrfi^ OQag\ 
AIK Tcokv icksiovag , vr^ tovg ^sovg^ 

tovg svQVTCQcixtovg' tovtovl 

yovv ol8^ iya xaxsivovl 1100 

xal rov xofiTJtriv tovtovi. 
AA. ti d^r ' iQStg ; 

AIK '^ttl^flSd'^ © XiVOVflSVOL^ 

nQog t(3v d^scSv ^il^a^d^i [lov 
d-olfidtLOv, (og 
i^avtofiol(S ocQog vfidg. 

ZSl, ti Srita ; TCoxsQa tovtov anays6^av Xafidv 1105 
fiovXsc roi/ vlov , rj 8i8d6xa^ 6ov kiysiv ; 

2TP. 8i8a6xs xal xoXa^s^ xal(iifivri6* ^iccng 

sv (wc 6toiici0SLg avtov^ iicl {ikv d^atSQa 
oXav 8LXL8ioig^ tr^v 8* itiQav avtov yvd^v 
6t6fiG)6ov oXav ig td (isii(o yCQayfiata. llio 

2^Si, afiikst , xofiLSt tovtov 6o(pi,(itrp; d^gtoV. 

ETP. ^XQOV [ihv ovv ol(iai ys xal xaxo8cU(iova. 

XOP. xaQSttivw. oliiai^ 8i 60L tavta [ista[isXii6scv. 

tovg xQLtdg a xsQ8avov6iv^ r^v ti t6v8s tov xoQOv 
(6(psX(o6* Jx.t(ov 8ixaia}Vj fiovX6iis6d'* '^(istg 

(pQdOai. 1116 NEOEAAL 157 

7tQ(5ta fihv yccQj ^v vbuv fiovkri0^^ iv SQaxovg 

dyQOvg^ 
v6o(iev nqdtoiiSiv v^v^ totoi d* aXXotg v6tBQ0v. 
elta tov xaQJtov te xccltag a^Jtdkovg g)vldJ^ofi£v^ 
m6ta fMjr' avx(iov jcvitscv (iTJt' ayav iTtOfiPQiav. 
i^v d' dtviidifg tvg rj^g d^tog Sv ovdag d^edg^ 1121 
%QoCB%itG} tov vovv^ JtQog rjfL(dv ola TtBiOBtac 

xaxd^ 
Xafipdvav ovt* olvov ovt^ akk' ovSlv ix tov 

XmQiov. 
i{vlx dv yaQ (u t ikdai pka6tdvG}6' oH r' aft- 

nBkoL^ 
dnoxBXO^ovtav* toiavtaig (HpsvSovavg Ttcwqdo^ 

(IBV, ' 1126 

^i/ 8h otktvd^Bvovt £8(OfiBVj v60(i,Bv xal tov tiyovg 
roi/ xiQa(iov avtov %akdiaig 0tQoyyvkaig aw- 

tQlllfOlLBV. 

xav ya^y jtot* avtog ^ t(Sv l^vyyBV(dv ^ t(Dv 

(pik(0Vj 
viSo^Bv t^v i/vxra n&Cav « cocrr ' t6(og §ovkri0BtaL 
xav iv Aiyvntp tv%Blv Sv ^uikkov rj xQlvai xa- 

x(Sg. 1130 

2TP. niiiTttri , tatQag , r^^^ri; , ^LBtd tavtr^v SavtiQa^ 
bV&^ ijv iy(o iidkt6ta 7ta6(Sv rifiBQ^v 
8i8otxa xal iti(pQtxa xal p^skvttofiai^ 
svd^g itstd tavtrfv £6%'^ svri ts xal via. 
xdg ydQ ttg 0iivv6\ olg o^psikcov tvy%dv(o^ 1135 
Q-sig (lot TtQvtavst' ditokslv (li (pr^at xdl^okstv^ 
ifiov iiitQt atta xaL 8ixat ' aitovfiivov * 
jy(D 8(U(i6vtSy to (tiv tt vvvl ft^ kdfijjg^ 
to d' dvafiakov fiot, ro d' a^psg''^ ov (pa6iv nots 
ovta}g djtokrplfB^Q'^ dkkd kotSoQovdi (is 1140 158 NE0EAAL 

ds aScxog sI^l , xal 8tH0i6a6%'aC q>a0C iwt. 

vvv ovv dtxais^d^fDV • oUyov yaQ (lot ft^Af^, 

stTcaQ iisfjidd^xev sv kiysiv OstStjtjtCdi^g. 

xaxa d' st0oiuu, ocoijfag ro ^qovti^triqLov. 

TCaZ^ '^(iCj %at jcat, ESl, I]t(fsil;Lddtiv adnaio^ai,. 
UTF. xay(oyi6'' aXlatovtovljtiffDtovXafii' 1146 

Xff^ yccQ in^td^avfidisiv tt tov StSd^xaXov. 

TcaC fiot tov vtov 5 sl fts^ddi^xs tbv Xoyov 

ixstvovj sl'q>\ ov aQtdog sl6i^yaysg. 
2Sl. (is(id%i^xsv. ZITF, sv y\ cJ %ayi^a6CksC ^AjtatoXri. 
2JSI. Sct aTto^vyoig av ijvttv^ av fiovXy SCxtjv. 1151 
2TF. xsl ^dgtVQsg jtaQrj6av , or ' iSavstiofii^v ; 
2JSI. Ttokk^ ys fiaAAoi/ , xav 7taQ(S6t %Cktot. 
UTF. pod^ofLaC taQa tdv vitiQtovov 

fiodv. lci^xkdst^ (SpoXo0tdtat^ 1155 

avtoC ts xal taQxata xal toxot toxmv ' 

ovShv yaQ av fi£ g)lavQov iQydaat^d"* ht • 

olo^ i(iol tQig>stat 

totcS^ ivl Scifuc6t Ttatg^ 

d(i(piixst yXdtty Xdfijtcov, 1160 

TtQo^okog i(i6g^ 0G}tr^Q Sofiotg^ ix^QOtg fildfiri^ 

kv0avCag TtatQtpcnv (isydla^v xaxtSv 

ov xdls6ov tQi%G)v ivSo^sv ag i^ii. 
27i$2. (D tixvov^ CD Ttat^ 1165 

IgaA^* otxcnv^ aVs 6ov ytatQog.* 

oS* ixstvog dviJQ. 
2TP. (o (pCkog^ o (pCkog. 
2JSI. aTttd^t lafidv tbv vtov. 
STF. l(o la tixvov. 

lov lov. 1170 

(og ijSofiaC 0ov %Q(5ta triv XQOtdv CSdv. 

vvv fiiv y ISstv sl %Q(5tov il^aQvi]ttxbg NEOEAAl. 159 

xavuXoycxog^ xal tovto tovmxd^tov 
dtsxvfSg iTcavd^et^ ro ti kiysig 0v ; xal doxetv 
ddtxovvt^ ddtx6t0^at xal xaxov(fyovvt\ old* ott. 
ijtl tov jtifo6G}7tov t iatlv ^Atttxov fikiicog. 1176 
vvv ovv OTtcDg 6ci6etg (i\ iitel xdTtdleaag, 

^EI. ipofiet 8h d'^ tt; ETP. triv Ivi^v te xal viav. 

Q>EL evfi ydg intt xal via tCg ; STP. raiiQa^ 

eig n^v ye di]6etv td jtQVtavetd g>a6i ftot. 1180 

^EI. djtoXov0' aQ* aii^* ol^ivteg • ov ydq i0%'^ ojttog 
\jlC '^iiiga yivott dv rjftiQat Svo. 

2TP. ovx av yivotto ; 0EL X(og ydf ; el (iij Jtiff y* afia 
avtri yivott dv yQavg te xal via yvvq. 

ETP. xal (iriv vev6fit0tai y\ OEL ovyd^y olfiat^tov 

vofiov 1185 

t0a0tv oifd^tog o tt voet. ZJTP. voetShti; 

OEL 6 EoXiov TCakatog r^v q>tk6Sri(iog tr^v <pv0tv. 

2TP. tovtl fihv ovSiv %(o TtQog evr^v te xal viav. 

^EI. ixstvog ovv trjv xlri0tv elg Sv' fiftiifag 

i&rixev^ etg ye trjv Ivi^v te xal viav^ 1190 

tv' at^-ieetg yiyvotvto ty vovfiipfia. 

2TP. %vaSrititrivSvriv%QO0i%rixev\ OEL tv\ (o (liXe^ 
jtaqovteg ol g)evyovteg f^fiiifa (ua 
ng^teqov ditaXXdttotvd'^ ex6vteg , el Si fiij^ 
sfoQ-ev vnavtfpvto tfj vovfirivia. 1195 

STP. jtSg ov Sixovtat Sijta ty vovfirjvia 

aQxal td TtQvtavef^ dXX* Ivy te xal vi(f ; 

^EL OfteQ ol ^Qotivd^at ydg Soxov0i fiot stotetv * 
onmg td%t0ta td itqvtavef vq>eXoiato^ 
Std toiko ^Qovtivd^ev^av '^(ii(fa fita. 1200 

2TP. ev y\ © xaxoSaifioveg^ ti xd%'ri6%'^ dfiiXtSQOt^ 
rifLiteqa xiffSi] t(Sv 0O(p(ov^ ovteg Xid^ot^ 
dgtd^fi^g , 7tQ6^at aXXtog , dfnpog^^g vevri^fLivot ; 

160 NEOEAAL 

S^t^ elg i(iavt6v xal tov vtov tovtovl 

i% €vtvxtac6LV a6tiov fiovyxciiiLOv. 1205 

(idxaif (S IkQsifiaSsg^ 

avtog t ig)vg cog 6og>6g, 

%olov tov vtov tQiq>eig^ 

(prJ0ov(fc di^ f(' ol (pCkoi 

XolSriiiotaL ^ J2I0 

^rjlovvteg i\vix av av vix^g kiycov tag Sixag. 
cuX* siOayQDV cs povkoiiai itgtatov siStLa6ai* 

UA, slt avdffa tAv avtov tt XQV ^QO^ivai ; 

ovSijcoti y\ akka xQstttov svd^vg ^v tots 1215 
aTtsQvd^QLciaaL [lakkov ij Cx^^'^ XQdyfMxta^ 
ots t(Sv ifiavtov y svsxa vvvl XQW^'^^'^ 
skxcD Cs xkritsv0ovta^ xal ysvrjaofiaL 
ix^Qog itv jtQog tovtoLdiv dvdQl di^fiori;. 
dtaQ ovSiicoti ys f^v %atQiSa xataviSxvvcS 1220 
gcai/, dkkd xakov^at DtQsifcdSrjv UTP. tig ov- 

t06i; 

IIA. igtrivsvrivtsxalviav, £TF. iiaQtvQOiiaL^ 
oti ig Sv* slxsv '^[liQag. tov X^iffiocrog; 

UA, t(5v SdSsxa [iv(Sv , ag ikafisg (Dvovfisvog 

tov ifaQov vjtjtov. 2JTP. vTtnov ; ovx dxovsts^ 1225 
oV Ttdvtsg v^Lslg tcsts {uasovv^'* tjtacxi^v. 

IIA. xal vri AC dxoSd^scv y ' ijtcifivvg toifg d^sovg. 

2JTP. (id tov AC • ov yaQ tccq rotr' i\r{iU6tato 
OscScjtTtiSrjg ^oi roi/ dxatdpkr^tov koyov. 

IIA. vvv Sh Scdtovt S^aQvog slvac Scavost; 1230 

STP. ti yccQ akk* av djtokav6acfLC tov fcad^fiatog; 

IIA.. xal tavt id^skij^scg djto^o^ac ^c tovg d^sovg; 

STP. stoiovgd^sovg; IIA.ov avxsksvCio^ycDyi^s^ 

tov Aia^ tov^EQ^i^^Vj tov no0scS(S. 2TP. v^ Aia^ 
xav otQo^xatad^sii^v y% Sct ofioOac^ tQcdfiokov. NEOEAAL 161 

IIA. aicoXoto toivvv bvbk avacSeiag iu, 1236 

ZTP. akelv dia^fiijx^^els ovatt' av ovto6i. 

Tl/i. otiL Gig zatayek^g. UTP. ?g %oag xcoif^ifstai. 

UA. ov toi iiatov /dia tov fidyav xal roi)g d^sovg 

i(wv xatajtQoi^SL. £TP. d^avfiaaicDg 7J6difiv d^sotg, 
xal Zevg yikoiog o^vv^svog totg slSoCiv. 1241 

UA. ri \iriv ai) tovtajv t^ XQOvp dciasig Sixijv. 
aXk* stt altodci^Hg (wi ta xQi^licct* ette ^ij, 
aTtOTesiixlfOv ajtoxQivdf/rSvog. 2TP. ixe vvv ij^vxog. 
iy<D yaQ avtix aTtoxQcvoviiai 0oi 0ag)C9g. 1246 

UA. ti 601 Soxet dQci^^iv ; aTtodci^ecv 0ol doxet; 

ETP. icov ^6%'^ ovtog ccTtactfSv [le tccQyvQiov ; kiye^ 
tovtl ti i0ti 5 IIA. tovd^* tc i6ti; xaQdoicog. 

ETP. ineit ajtactetg taQyvQLOV tOLOVtog div ; 

ovx av ditodoiT]v ovd* dv o^okov ovdevi^ 1250 

ZiStLg xakiaete xaQdojtov f^v xaQdoTti^v. 

II A. ovx aQ^ dnoSciasLg; 2JTP. ovx^ Saov yi fi' el- 

Sivai. 
oiixovv dvv0ag ti d^dttov aTtokttaQycetg 
djto tijg dvQag; IIA. anei^Ly xal tovt^ tad'^ oti 
d^ij^co jtQVtavefy ij ^rixiti l(iriv iyci. 1256 

2TP. %Qo6ano§aketg aQ* avtd TtQog tatg SdSexa. 
xaitoL 0e tovto y ovyD^ povko^at nad^etv^ 
ort^ *xdke0ag evrid^LXfSg trjv xaQSoitov. 

AM. Id iioi \LOL. 

ETP. ia • tig ovtoai %ot iod^ 6 d^Qrjvdv ; oii ti nov 1260 
tdv KaQxivov tig Saiiiovciiv iq^d^iy^ato ; 

AM. ti S* O0tig elfii^ tovto Povke0d'* elSivai ; 

dvriQ xaxoSai^MOV. 2JTP. xatd 0eavt6v vvv tQi^ 

nov. 

AM. (J 0xkriQe Satfiov^ cJ tvxccL d^Qav^dvtvyeg 

tnncDV i^av * (J Uakkdg^ Sg ^' djtdke^ag. 1265 

AAISTOPH. I. 11 102 HEOEAAL 

ZTP: xlial^t THiiMoltfLog %m ^qjaaxm, xaxov; 

AM. fiTJ ffwoxti f»', o rffr , ilH ftoi ra jjf^r^fUKta 
xov vtov awodovvai xiXcwfov alapevj 
{alXmg t£ fiivtoi luu xaxog xacgayoti.] 

ZTP- tamlatautaiQjjna^'; AM, adava£6ato. 1270 

HTP. xaxSg a^^ ovt&g dxsgj ag y ifujl doxslg. 

AM. txmvg ilavvGrv i^sxsOov v^ tovg d-sovg. 

ZTP. ti 8^a kiiQstg Scjuq ok ovov xaxaxs6ov ; 

AM. XriQO , ta jj^fiax^ amlafi^v si (hvXofuu ; 

ZTP. ovx i69^ oxmg 6v y' avtog vyuUvscg. AM* tidai; 

ETP- tov iyxiq>aXov aCxsQ6sOsUS^aifioidoxslg. 1276 

AM. 6v dl vri tov 'EQfL^ XQOifxsxXi]Os6^ai ys ftot , 
sl fiaxod&^sig taQyvQiov. 2JTP. xatsixivwj 
jcotSQa vofutsi^ xaivov asl tov Aia 
vstv vdoQ sxaatot^ ^ tov ^Xutv 1280 

sXxsvv TcatG^sv tavto tov9^ vdcyQ xaXiv ; 

AM. ovx oW iyoy' OTCOtsqov^ ovSi iu)c fuXst. 

2JTP. nag ovv axoXafistv tuQyvQiov dixtuog sly 
sl (iriSsv ohfd^a r(5v (istsdQov XQayiuxrcyv; 

AM. aXX^ sl OTCavC^sig , tuQyvQiov iu)i roi/ roxoi^ 1285 
axodors. JSTP. rovro d' fiyd' 6 roxog rid^Qiov, 

AM. ri d* aXXo y' ij xara (irjva xcci xa%^ ii\kSQav 
TtXiov %Xiov raQyvQiov asl yiyvsrat^ 
vxoQQiovrog rov XQOvov ; 2JTP. xaXwg Xiystg. 
ri d^ra ; triji/ ^dXarrav lod"^ ori nXsiova 1290 

vvvl vofiiisig ri xqo rov; AM. fia Ai\ aXX* (6rj;v, 
ov yccQ Sixaiov xXsiov^ slvau. 2JTP. xira icAg 
avrrj ^iv^ o xaxoSaLfioVj ovShv yiyvsrai 
imQQSovrcJv rtSv 7Cora(uSv nXsi(QV^ 6v dh 
irjrstg X0(,ri6aL r&QyvQcov icXstov ro 66v ; 1296 
ovx aTCodLciisig 6avrov &7cb rrjg olxiag; 
tpiQS /tot ro xivrQov. AM. ravr iya ^aQrvQOficu. NEOEAAL 163 

ZTP. vicaye , xi ^dXXsig ; ovx ik^g , cn Oa^tpoQa ; 

/^ilf. tavt' ovx vpptg d^r' iativ; ZITP. a^sig; iniakm 
Tcsvtav vjto tbv TCQonxtov 6s roi/ Csiqaq>6Qov. 1300 
^svysig ; i^isXXov 0* aQa xlv^0slv iy(D 
avtotg tQOXotg totg 0ot6i xal 1^vvc3Ql0lv. 

XOP. olov to 7tQay[idt(X}v iQav g)kavQG}v • 6 yaQ 
yiQcav od* iQa^d^slg 

dyto0tSQ^0ac fiovlstaL 1305 

,td ^ij^iJftaO'' ddavsC0ato • 
xovx fod' oiccDg ov trj^sQov ti Xr^tl^stai 
7tQdy(i\ tovtov 7toii]0SL tbv 0oq)i0ti]v^ 
dvd'' (ov TtavovQystv ijQ^at^ iiai^pvrjg xaxbv la- 

fistv tc. 1310 

olfiat yaQ avtbv avtix svQri0siv oitSQ 
ndXai xot' iTcrjtsi, 
slvat tbv vtbv Ssivov o[ 

yvdfiag ivavtiag Xsysiv 1314 

tot0LV Sixaioug , S0ts vixdv [ditavtag] oX^tcsq dv 
^vyyivrjtai , xSv Xiyy Tta^jtovriQa, 
t0(og 8* £0(og povXv^stav xa(p(Dvov avtbv slvai. 

ETP. iovlov. 1321 

o ysitovsg xal ^vyysvstg xal Si](i6taL^ 
dfivvdd^sti (loc tvjttofiivp 7td0rj tixvrj. 
ot(wt xaxoSaifMOV trjg xs(pakrig xal t^g yvdd^ov. 
C9 (itaQi^ tVTttsig tbv otatiQa; OEI. gcifft', (o 

TtdtkQ, 1325 

ZTP, opaO"' 6[ioXoyovvd'* oti fis tvTttst, OEL xal fidla. 

ETP. (S (itaQl xal TtatQaXota xal totxf*>Q^X^' 

OEL avd-ig (is tavtd tavta xal 7tksi(Q kiys, 

do' 010%'^ oxt xcciQG) TtoXk^ dxovcov xal xaxd; 1329 

ZTP, (S kaxxoTtQGMtts. 0EI. TtdttSTtokXotgtotaSoSotg, 

1303—1310. = 1311—1320. 

11* 164 yE0EAAI. 

I]TP. tov jcatdQa tvntsiq ; 9EI. xaxapaviS ys v^ ^ia 
mg iv diotij 6^ itvxtov, £TP. d luaQcitats^ 
xat TcSq yivoit av jcaxiqa tvxtsiv iv dixri; 

9EL Syay* axods^m , xai 6s vi^xri^m Xiyav. 

STP. tovtl 6v vix^csigi 0EI. xolv ys xal Qodimg. 1335 
ilov d^ oxotSQOv toZv Xoyoiv fiovksi kiysiv. 

ZTP. Ttoioiv koyoiv; 9EL tov xQsittov\ ^ tov ^ttova; 

UTP. idUta^aiirjv ikivtoi 6s vi} /lC^ m iiiXs, 
toUSvv dixaioig avtiXiysvv^ si taika ys 
liiXlsig dvajcsi6siv^ dg dixaiov xal xaXov 1340 
tov jcatiga tvicts6d'* i6tlv vm tav vtiav. 

0EL aXX* otonLai fiivtot cr' avajcsi^siv, m6ts ys 
ovd' avtog axifoa6a(isvog ovdlv avtsgstg. 

2TP. xal [ifiv ti xal Xi^sig axovOai fiovXofnu. 

XOP. 6ov sgyov , m XQs6^vta^ ipQovtiisiv on^ 1345 
tov SvdQa xQatr^^sig^ 
mg ovro^, sl (ly^ tm ^ Tcsicoi^^siv ^ ovx av r^v 
ovtmg a7i6Xa6tog. 
aXX^ 16%'* oxm %Qa6vvstal • 
d^^Xov ro Xij^' i6tl tav^Qmjcov. 1350 

aXX* i^ orov ro nQmtov ^pSaO** ^ V^%ri ysvi6%ciL 
ijdri Xiysiv ycQog tov %oq6v' xavtmg dh tovto 

8Qa6scg. 

2JTP. xal ft^i/ od^sv ys XQmtov '^Q^dfis^^a Xoi,SoQst6%ai 
iym q>Qd6m' 'jcsvd^^ yaQ s[6tt,miis%\ m67CSQ t6t£^ 
iCQmtov iihv avtbv trjv XvQav Xa§6vt* iym 'xfr- 

Xsv6a 1355 

^6av JScfimvidov fiiXog , tov Kqcov , mg ixi%%ri. 
6 8' svd^img dQ%alov slv* lg)a6xs ro xi^aQ^svv 
a8st,v ts nivov^* ^ m6JcsQsl xd%Qvg yvvatx* 

dXov6av. 
»345—1352. = 1391—1398. NE0EAAI. . 165 

9EI. ov yuQ XQX fv-dvff %i^^ <y' apa xvnxh^^td xs xai 

naxst^d^aL , 
^dscv xskevovd''^ m07CBQBl xhxiyag i6xi(Svxa; 1360 
STP. roiavxa ixJvxol xal xox^ ilsysv ivSov^ olansq 

vvv^ 
xal xov ZliiUDvCiriv ig>a6K* slvac xaxoi/ Ttotrixijv. 
xay(o (loXtg [liv^ akX* oikoq rivs0%6iLriv xo tcq&xov 
insixa S* ixiksvO^ avxov akXa i^vQqCvriv Xafiovxa 
XfSv AliS%vXov XHiai, xC {loi,* xa^* ovxog svd^vg 

slxsvj 1365 

[iycH yaQAl6%vXov voiiCicD jCQcixov iv noLip;atg] 
tlfotpov TcXiav^ aivOxaxoVy 6x6fiq)axa^ xqti^vo^ 

7COl6v. 

xavxavd^a nSg ots^d^i (lov xriv xaQSCav oQS^d^stv; 
oiicng Sh xov ^v^ov Saxdv iq^rfv^ <Sv d' aXXa 

xovxcav 
Xil^ov XI x(5v vscmiQcav , axx' idxl xa 0oq>a xavxa. 
6 S^ svd^vg y6* EvqctcCSov q^6Cv xlv\ ag ixC^ 

vsv 1371 

aSsX(p6g^ (SXs^Cxaxs^ xrjv 6fiO(irixQCav aSsX(pr^v. 
xayoi ovxix^ iirivs6%6(iriVj aXX^ svdvg i^aQaxxco 
jtoXXotg xaxotg xai0%QoC<Si' xax* ivxsvd^sv^ otov 

slx6gy 
inog TCQog inog rJQ6iS6(is6d'* • «JO*' ovxog iicava" 

TcrjS^y 1375 

x&TCSix* ig)Xa (is xa67c6SsL xanvtys xanixQtpsv, 
0£I. 0VX0V9 SixaCa}g , o^xcg ovx EvQVTcCSrjv iicaivstgy 
0O(pcixaxov; 2TP. 0oq>cixax6v y ixstvov^ c5 xC 0* 

stTCG); 
aXX^ avd^vg av xvnxiJ6oiiaL, OEL vri xov AC\ iv 

SCxy y av. 
2TP. xal n(Sg StxaCcog; 06xtg (ovaC6%vvxi 6* i^i^Qsifaj 166 NE0EAAI. 

aliSd^avoiisvog 6ov xdvta tQavlviovtog^ o rt 

vooirjg. 1581 

sl (isv ys Pqvv st%oig^ iym yvovg av nislv ini6%ov * 
(lafi^v d' av altiJ6avtog rjTCOV 6oi (piQcov av 

aQtov 
xaxxav d* av ovx ig>^fig q>Qa6ai^ Ttaya lafimf 

^Qa^s 
i%iq>SQOv av xal TtQOvtSxofitiv 6s' 6v d* i[ii vvv 

a%ay%mv 1385 

Po(Svta xal xsxQayod'* oti 
Xsiqtipriv^ ovx itkrig 
^Gi ^^svsyxstv^ C9 (iLaQi^ 
dijQa^i (i\ aXXa Ttvvyofisvog 
avtov ^jtoirjiSa xaxxav. 1390 

XOP. olfiai ys t(Sv vstotSQOv tag xaQdlag 
TcriSav^ottXiisi, 

sl yaQ tovavtd y ovtog i%siQya6yAvog 
XaXcSv ava7Csi0si , 

ro diQ^ia t(Sv ysQavtsQav 1395 

XdfioLiisv av dkX' ovd^ iQsfiivd^ov. 
0OV iQyov^ (S xaiv(ov i7t(Sv xcvrjtd xal iioxXsvtdj 
jtsvd^d tiva ^ritstVy OTtong do^sig kiysiv dCxava. 
0EL (og rjSv xaivotg jtQayfiaaiv xal ds^iotg ofulstVj 

xal t(Sv xad-s6t(6t(ov v6fi(ov vitsQ(pQovstv dvva^ 

^d^av. ' 1400 

iy(o yaQ ors [ikv [ajttxy tov vovv [lovov itQo^st- 

ovd* dv tQC siitstv fi^(iad'' otog t riv nQiv i|a- 

fUCQtStV ' 

vvvl d' iasidi] f^' ovto6l tovtcDv i%av6sv avtog^ 
yvdfiaig dh Xsmatg xal Xoyotg l^vvsiiiv x(d fis^ 

Qilivatgj 1404 NE0EAAL 167 

otfiai diddlsLv Gtg dixaiov tov icaxiQU xoXaisiv, 
2JTP. i7CJC£ve toCvvv vri Ai\ (og i(i0Lys xgstttov ictiv 

LTCTeaV tQiq)SVV ti^QCTCJCOV 1} tVmOllSVOV iTCttQV'' 

P^vac. 
0EL ix£t(Ss S' Sd^sv a7ciiS%iiiag ^is tov koyov fiitstfii^ 

xal TCQ&t iQ^ifioyiai 0s tovti* natSd ft' 01/r' 

itVTCtsg; 
JSTP. iy(oyi <s\ svvoSv ys xal xtiSoiisvog, OEL. slnk 

Sri (lOi^ 1410 

ov xd(ii (Soi Sixaiov iotiv £vvo£tv oiioiag 
[tV7Ct£iV tj iTcsiSr^icsQ ys tovt iiSt svvostv^ to 

tvTCtSiv ;] 
ycag yaQ to iilv aov 0(i5(ia xQfj nkriy<Bv dd^pov 

slvaij 
toviiov Sl (11^ ; xal fi^i/ iq)vv iksvd^SQog ys xdyci. 
xkdov6i TCatSsg^ natiQa S* ov xkdsiv Soxstg; 14)5 
ipi^6sigvo[/riis6d'ai 6v naiSbgtovto tovQyov slvai • 
iym Si y' dvtsijconi* av mg Slg jcatSsg ol yiQovtsg. 
slxog Sh [idkkov tovg yiQovtag tov viov ^Ctt 

xkdsiVy 
oCipTCSQ i^a^iaQtdvsiv ^ttov Sixaiov avtovg. 
2]TP. dk)i ovSafiOV vo^^stai tov jcatiQa tovto 7cd0%Siv. 
0EL. ovxovv dvriQ 6 tov v6(iov d^slg tovtov r^v tro tcq^- 

tov, 1421 

m0%SQ 6v xdyd y Tcal kiycav iicsi^s tovg jcakacovg ; 
ffttov ti Srit* i^sifti xdfwl xaivov av to koiicov 
d^stvac v6(iov totgvCi^iVj tovg natiQag dvtitv- 

msiv\ 1424 

o6ag Sh sckriydg st%ofisv nQlv tov v6fiov ts^rivat^ 
dipi€(isv^ xal SiSofisv avtotg iCQotxa Ovyxsxoipd-ai. 
6xitl;ai Sh tovg dksxtQVOvag xal takka td fiotd 

tavti^ 168 NEOEAAl. 

<ag tovg TCatiQag afivvstai * xaitov ti SiafpiQ0v6iv 
flfi,(5v iTistvoi^ nXr^v otv ilniip(6[iat* ov ygaipov^vv; 
STP. t£ 8ijt\ iTtsidfj tovg aXsxtQvovag anavta fttfter, 

ovK i^d^isvg xal tr^v xoicqov xanl ^vXov xa^ev- 

Ssvg ; 1431 

OEI. ov tavtov^ (D tdv^ ifftvv^ ovS^ avEmxQatBv doxoiri. 
2JTP. XQog tavta fi^tvnt'* stSh jiij^ 0avt6vnot* al- 

tva0Bv. 
0EL xal Tcdig; 2TP. inel oh fihv Sixavog slfi' iya xo- 

kdisvv^ 
6vS\ 1JV yivritaiftov^ tovvlov. 0EI. ijvdlfiri 

yivfitav^ 1435 

lidtfiv ifiov x6xXav06tav^ 0v d* iyxav&v ts^ijievg 

STP. ifiol fiiv^ (5vd(fsg rjXvxsg^ doxst kiysvv Sixava * 

x&iiovys 6vy%(OQSlv Soxst tovtov6v tamsvxr^. 

xkdsvv yicQ ri(idg slxog i6t\ rjv ftij Sixava SQci(isv. 

0EL 6xii>av S\ %dtiQav Itv yvdinriv. 2TP. dno ydg 

oXoviucv. 1440 

OEL xal ftiji/ t6€3g y ovx d%^i6sv na^mv a vvv ni- 

Ttovd^ag. 
2]TP. TtSg Sri ; SiSa^ov yaQ tl ft' ix tovt(ov in(0(psXij6svs. 
0EL tr^v iiritiQ* S^tcsq xal 6h tV7ttij6(a. £TP. tiSrjfta 

(pXig 6V'j 
rovd"' ItSQOv av [ist^ov xaxov. 0EL ti S\ ^v 

l%eDV tov rjttcj 1445 

koyov 6% vvxij6(X) Xiy(ov 
triv firitiQ ' Ag tvktsvv %Qsmv ; 
IjTP. tiS* akko y ^ tavt ijv novfjg 
ovSiv 6s xmkv6sv ^sav-- 

tov iiifiaXstv ig to fiaQccd^QOv 1450 

fistd UcoxQatovg 
xal tov Xoyov tov ^tt(0. NE0EjiAL 169 

ravrldL^ vndg^ (S NsipiXai^ Tciicovd^ iyci^ 
Vfitv avad^slg anavta tana 7t(fay[iata. 

XOP. avtog fihv ovv 6avtp 0v tovt(ov aHtiog^ 

6t(fitlfag osavtov ig nowiQa X(fdy(iata, 1455 

ETP. ti d^ra tavt* ov ftofc tot^ '^yoQSVsta^ 

aki! avd(f* ayqoixov xal yiqovt^ ijt^^^fsts ; 

XOP, fj^etg Ttoiov^sv tav^* ixdctod'* , otav tivd 
yvanev novriQmv oinr' i^faCtijv 7t(fayfidt(ov^ 
ccog av avtbv ifipdXcoiiev elg xaxov^ 1460 

OTtcjg av ildy tovg d^eovg SeSoixivav, 

ZTP. Sfiov^ nov7iQdy\ (oNe^pikai^ dlxaiaSi. 
ov yd(f ft' iXQV'^ ^^ XWf*^^' dSavsiodiiriv 
a7to6ts(f6tv. vvvovvonag^ m (pCXtatB^ 
tbv Xav(f6(pSvta tbv iiia(fbv xal I^onxqdtifiv 1465 
aTtokBtg fiBtsXd^dv^ oteh x&fi^ i^fi7tdt(ov. 

OEI, dXX* (wx av dSixii^ai^v tovg SiSa6xdXovg. 

2JTP, val vai^ xatavSiodi^tv itatQ^ov ^ia. 

^EI, ISov ys ^ta nat(f^ov - G)g d(f%atog sl. 

Zsvg ydQ tvg fotrtv ; 2JTP. iotiv. OEI. ovx i6t 

ovxyinsl 1470 
/Itvog fia0vXsvsv^ tbv ^C i%sXt({Xaxiog. 

ZTP. ovx i^sXi^Xax^ , dXX^ iy(b toin po^rjv^ 
Sid tovtovl tbv Stvov. ofjftot SsiXaiog^ 
ots xal 6l %vtQSOvy ovta &sbv fjyrjodiiTjv. 

OEI. ivtav^a 0avta naQa(p(f6vsi xal g)Xrjvd(pa. 1475 

ZTP. ot^oi naqavoiag' (og i^vvoiiriv apa, 

or' il^ifiaXXov tovg d^sovg Std Honx^dtr^v. 

dXX* , cJ g)iX' 'E(ffi^^ [iriSa^fog diifiavvi ^oi, 

^riSi (i^ init(fiil;rig^ dXXd avyyvd^rjv i%s 

i{Mv na(favori0avtog dSoXs(i%i(f, . 1480 

xaiiiov ysvov ^vfifiovXog^ stt avtovg yQa(prjr 

Si(oxd^(o yga^dyisvog^ st^^ o tv 6ov Soxst. 170 NEOEAAL 

ogd^cSg TcaQaivsis ovx iav 8ixoQQaq>slv^ 

aXK^ mg xaxiiSx* ifininn(fdvai, r^i/ oixCav 

r(Dv aSoXsoxfSv, Ssvqo dsvQ* , cJ Sccvd^ia^ 1485 

xXiiiaxa kafi&v Sl^sk^s xal 6fiivvriv q^SQcov^ 

xansix^ iTtavafiag inl xo fpQovxiCxriQiov 

xo xsyog xaxaHxanx^ , si fpikstg xov SsOicoxxfu^ 

s(og av avxotg i^pdJiyg xijv oixiav • 

ifiol dh dad* ivsyxdxo) xtg rjfL^svriv^ 1490 

xdyd xtv' avxiov xi^^sqov Sovvai Sixriv 

i^ol Ttoiri^o^ xsl6q>6SQ^ sto^ dXaiovsg, 

MA®, iov iov. 

ETP. adv igyov^ cJ Sq^g^ tsvai, icokkriv tpkoya. 

MA@, avd^QcoTts^ xi noistgi @EP. o xi Tcot&i ^' ^' 

akko y ^ 1495 

Siaks7ixokoyovyi,ai xatg Soxotg xrjg oixiag, 

MAG. orftot, xig '^(icSv nvQTtokst xrjv oixiav; 

STP, ixstvog ovtcsq d^oifidxiov siki^fpaxs. 

MA@. dnokstg aTCokstg. @EP. xovx' avxo yaQ xal /Jov- 

ko^Lai^ 
rjv ii 6^tvvri (lov /it^ nQoSp xdg ikiciSdg^ 1500 

^ ^yA^nQoxsQov. nog ixxQaxriktO^a nsociv. 

£Sl. ovxog^ xi noutg ixsov^ ovnl xov xsyovg; 

2^TP. dsQofiaxcS , xal nsQiq^QOvS xov rjkvov. 

USl. otfiotxdkag^ Ssikatog dnonvvyiioo(iat. 

MA@. iyto Sh xaxoSai^iav ys xaxaxav^rjooiiav, 1505 

I^TP. xi yaQ (la^ovxsg xovg d^sovg vfiQi^sxs^ 
xal x^^g Uskilvrig ioxonsto^s xrjv sSQav; 

XOP, Simxs^ pdkks, nats^ nokkiSv ovvsxa^ 

(idkt6xa d' siSfog xovg Q-sovg 6g ^Sixovv. 
riystod'^ i%co' xsxoQsvxai yaQ (isxQicjg x6 ys rifftf- 

Qov ri(itv, 1510 i APISTO^ANOYS S * H K E S. TA TOT ^PAMATOZ nPOESinA 

ZSiZlAS \ 

SANeiAZ ] ''^'^^''' ^''^^^wog. 

BJEATKAESIN. 

01AOKAESIN. 

KOPOS FEPONTSIN H^HKSIN. 

HAUEZ. 

KTSIN. 

APTOnSlAIS. 

KATHrOPO£. Tn09E2BI2. 

1. 

OilfntXifmf A^tivaiog q>iX6d ixog cSv t^v fpv^iv iffiixa ntql 
Tff JtxcrtfT^^ta iiw$j((&g. BitXwfXifov 9\ o rovxov ycatg ix^ofU' 
vog xctvxT^ xy vo^tft nal nHQ€i(Uvog xov nctxiqct navuvj iyna- 
^slQ^ag xoi^ Oixotg koI dUxva mqi^aXw IgyvXaxxs vvxxfOQ xal 
fifd' {i(iiQav. di i^odov avxm fifi nQOTteifiivtig ixQa^sv. ot 61 
Qvvii%a(Sxal avxov iSgni^lv iavxovg a(pofiotm(SavxBg Ttagsyivovxo, 
^Xofievot 6ta xavxrig t% xi%vrig wtOTiXiTtxstv xov (Svvdtxa- 
(Sxiiy' il^ (ov Ttal b XOQog <SvviiSxri%B %at xo SQcifia httyfyqanxain 
(tXX ovSiv fiwov ov6l ovxoi. niqag 6\ xov veavliSxov &avfi<i' 
^ovxog xlvog tvBna o naxiiq ovxiog rjxxfixat xov Jtqayfiaxog, iqni b 
TCQSiSpvxrig xo Ttqayfia slvat ajtovdccwv Kal a%sdbv aqxriv xb dt-^ 
tilsiv, b ds natg instqaxo xag vno^^lag i^atqstv xov nqiiyfiaxog, 
vov^sxcSv xbv yiqovxa. b ds nqscpvxrig (irjdafiag vov&sxovfisvog 
ov fU&Ui xov nad-ovg • aXX^ avayxci£sxat b viog intxqbtstv (pi- 
loStitSiv, Ttal inl x^g olTtlag xovxo notst^ xat xotg Tiaxa xr^v oi- 
%lav diTta^Si. %al dvo %vvsg htstaayovxat noXtxmmg naq^ avxm 
li^tvofisvoi' xal Ttccxa xov q>svyiyvxog iTupiqstv tsvvsxcig xrjv if;^- 
(pov fiiXXmv anaxi^stg axiov xrjv anodtTtcciovaav ipiqst tlfrjipov. 
nsqtixsi 61 xal dtnatoXoyiav T^va xov x^Q^'^ ^^ ^^^ notrjxov 
n^ciTtov, mg aiprfftv ifig>sqsig sialv ot xov xoqov^ i^ cov xorl xo 
i^Sfia. 0? acs fisv rfiav viot^ ntnqoog xatg 8i%atg iipridqsvov^ insl 
ilyiqovxsg ysyovaat^ Ksvxovat xotg %ivxqotg. ini xiXst 61 xov 
^^ifutxog b yiqcav inl 6stnvov naXsixat^ xat inl vfiotv xqinsxat^ 
Xtfi %qivsi ctvxbv vpqsa>g aqxoncoXtg* b 61 yiqcav nqog avXov %ai 
offXrfiiv xqbttxat^ %al ysXtoxoitom xo 6qafia. 

Tovxo xb 6qafia nsnoirjtat avx^ ovx i^ vnoTistfiivrig vno^ 
^kscDg^ aXX* maavsl ysvofiivrig. nbtXaaxat yaq xb oXov. 6ta- 
^ilXst ^VAd-rivaiovgmg iptXo6ixovvxag, xal acsnpqoviist xov 6rj' 
jtov anoax^vat 6tKmv^ xal 6ta xovxo xcrl xovg 6iKaaxag aipri^U 1 174 TnoeEZEis. 

imwat^si nivtqa E%oviSi %al nki^rov(Si. nmoirjftcii d^ airsm %a- 
QLivrag, idMyJ^ri ini aq%ovxog A(iBtvlov Sia OtXanfUov iv x^ 
n&' oXv(ima6i, (( rjv. elg Arivaia. xcri ivi%a ngmog 0davl- 
drjg Hqoaymvi^ AevKtov TLqi^fiBCt xqlxog. 11. 
APIZTO0ANOTZ rPAMMATIKOT. 

OiXovvxa dtoia^stv naxiqa natg fSq^ag a<pva) 

avxog X iqyvkaxxev Sv6ov olnhai ^^ , ontog 

uri Xav&avTiJ (irjd i^ljf iia xffv v6(Sov. 

d avxtfiaxexai navxl xQonfp %al firjxav^. 

sld' oicvvi^^etg KalyeQOvxBg^ JLey6(ievot b 

atprjneg, naQayivovxai fiorfiovvxeg 6<p6dQa 

inl x^ 8vva<s^ai nivxQov iviivai xi(sl 

q>QOvovvxeg t%av6v. o 61 yiQtov xriQOVfievog 

(Sviimi^ex^ i'v6ov 6taOLKageiv %ai §iovv^ 

inel xo ^ind^etv %i%QiKev i% navxog XQonov* 10 2 ^ H K E S. ES121. Ovtog^ tLTidoxets^ m xaxodacfiov lSlav&(a; 

^AN. fpvXaxiiv xataXveiv vvxteQivriv di8d0xo(iai,. 

ZSIU. xaxov aga tatg xXevQatg ti 7t(}0vg)BiXHg (liya. 
uq' ol6&d y olov xvciSaXov q)vXdtto(i€v ; 

%AN. oW ' aXk^ imd^viKD OiiixQOv aTto^sQiiriQiOai. 5 

ZSl£. 6v S* ovv naQaxivSvvBv^ , iitBl xavtov y i(iov 
xatd tatv xoQatv ijSi] tv xata%€ttai ykvxv. 

SAN. dkX^ '^ 7caQaq)Q0VBtg itBOV ij xoQvpavtvag; 

ZSIS. ovx^ dXk' vnvog (l i%Bi ttg ix Uafia^iov. 

SAN. tov avtov aQ^ ifiol fiovxokBtg Uapd^tov. 10 

xaftol yaQ aQticog i7CBOtQatBv6ato 
MijSog tvg inl td pkdq>aQa wOtaxtrjg VTCvog • 
xal tf^r' ovaQ &av(ia6t6v slSov dQtitog. 

ZS12]. xaycoy' dkfi&(3g olov ovSsTC&nots. 

dtaQ 6v ki^ov TtQotSQog. SAN. iSoxovv dstov 15 
xatamdiiBvov slg triv dyoQav liiyav icdvv 
dvaQTcd^avta totg ovv^lv dOTciSa 
q>iQBiv i7ci%akxov dvsxdg slg rov ovQavov^ 
xdnsna tavtijv dno^akstv Kkscivviiov. 

ZS12. ovSbv aQa yQiq>ov StafpiQSc Kksdvvfiog. 20 

SAN. nSg Si^ ; USII^. TCQOSQst ttg totCi Ov^TCotavg kiy&v^ 
otv tavtbv ivyfit dTtifiaksv xdv ovQavp 
xdv ty ^akdttri %rriQiov trjv dciciSa. 
'AN. otfiocy tiSiqtd (lOi xaxov yBvi^6staL 

ISovtv toiovtov ivvnvvov ; 2SIJS. fir^ q>Q0vti6yg. A 176 20HKEZ. 

ovShv yaq i6tat, Sblvov ov fia tovg d^sovS' '26 
S^N. Ssivov yi tov6t av^Qtonog aTtofiaXav onka, 

atag 0v ro Cov av Xi^ov. ESIS. akX* iotlv fLiya. 
' 7ts(fl t^g TioXscog ydg i6ti tov 6xdq>ovg oXov. 
SAN. Xiys vvv avvOag rt tr^v tQomv tov nQdynMtog. 30 
JSSIU. ISo^i iiOL tisqI 7tQ(5tov vnvov iv tfj tcvxvI 

ixxXriOidisiv JCQofiata avyxa^riyLSva^ 

^axtijQiag l%ovta xal tQvficivLa • 

xansLta tovtoig iotg jtQO^dtoi6v ^ovSoxsl 

Srj^rjyoQstv (pdXaLva TtavSoxsvtQia^ 35 

ixovoa qxjDvriv iii^TtSTtQrj^ivrig vog. 
SAN. aifiol. JSSUS. tilatL; ^AN. navsTtavs^ iirikiys' 

o^SL xdxL0tov tovvvTtVLov fivQOtjg OajtQ&g. 
I]S12J. sld'' rj iiLaQa tpdkaLV^ ixovOa tQvtdvrjv 

%6tri fiosLOv Sijfiov. SlAN. ofyoL SsCkaLog* 40 

tov Srj^ov ri^iSv fiovXstaL SiL^tdyaL. 
2S12]. iSoxsL Si ^ol @i&Qog avtrjg TtXrjOiov 

Xaiial xa^^^^d^aL , trjv xsfpaXrjv xoQaxog ixfov. 

slt' ^AkxL^LdSrig slns nQog fis tQavXi(Jag - 

oX^g; @ic(iXog trjv xsq>akriv xoXaxog ix^*" ^^ 

SAN OQd^fSg ys tovt 'AkxL^LdSrig itQavhOsv. 

2JSl£. ovxovv ixstv* dXkoxotov^ o ^icoQog xoQal^ 
ysvofisvog; ^AN. ^xL6t\ dU' aQL6tov. 

ESIS. ncSg; SAN. oncog; 
av&Qcanog c3v slt' iyivst' i^aifpvrjg xoQal^ • 
ovxovv ivaQyhg tovto 6viipakstv^ otL 50 

aQd^slg dq>* rj^(Sv ig xoQaxag olxrj^staL ; 

SSIE. slt ovx iyci Sovg Sv* ofioXfo ^LCd^doo^aL 
ovtcag vnoxQLVoyisvov ffoqxSg ovsiQata ; 

SAN. (piQS vvv xatsinco totg d^satatg iov Xoyov^ 

oXiy* ax%'' vnsLndv nQcStov avtot6LV taSi^ 55 
liriS)v naQ* ri^(Sv nQooSoxdv Xiav ^iya^ ZOHKE2. 177 

^iyd' av yikfDta MByaQo^Bv xsxXs^^evov. 
rjiitv yaQ ovx l6t' ovxe xccqv' ix q>OQ^£dog 
8ovXc9 SiaQQiTcrovvrs rotg ^eca^ivovg^ 
ov^' ^HQaxl^^g ro dstTtvov H^anarciiisvog, 60 

ovd' avd^ig avaffskyaivoiisvog EvQtnidrig • 
ovd^ eiKki(ov y* SXafiilfs ri\g rv%rig %aQvv^ 
avd^Lg rbv avrov avdga iivrrcorsvOoiisv. 
aXX^ iiSriv '^iitv koyidvov yvdfirjv i%ov^ 
vfKSv i^hv avrtov ov%l ds^idrsQOv^ 6i 

xa)^pSiag Sh (pogtix^^g 0og)cirsQov. 
i6rvv faQ Tjiitv ds67t6rrjg ixsvvool 
avm xa^svdcjVj 6 (liyag^ ovtcI rov riyovg, 
ovrog tpvkarrsiv rov Tiariq^ iTciral^s vipv^ 
ivSov xad^siQl^ag^ Iva d^vqais iirj J^iy, 70 

voCov yaQ 6 TtarrjQ akloxorov avrov vo6st^ 
fjv ovd* av slg yvoirj nor^ otJd' av ^vfbfiakov^ 
si firj 7cvd'0vd'* rjfnSv • iytsl roTcd^srs, 
*A(iwiag ^v 6 IlQOvanovg q>r]6* ovro6l 
slvai q)ck6xvfiov avr6v • akk^ ov8lv kiysv. 75 
S£12]. ita AC , akk^ aq>^ avrov rrjv v66ov rsx^Laiqsrav, 

SiAN, ovx , akka q>vko fiiv i6rvv dQ%rj rov xaxov, 

681 8i q>rj6v 2]ca6iag TtQog ^SQXvkov 

slvav q>iko7c6rrjv avr6v, SSIE, ov8a(i(og y , insv 

avrrj ys %Qrj6rcSv i6rlv dv8Qc5v rj v66og, 80 

S^N, Nvx66rQarog d' av q>rj6vv 6 2]xaiipcDvi8rjg 

slvai q>vkod^rrjv avrov rj q>vk6isvov, 
2SIZ, (la rov xvv , cJ Nvx66rQar , ov fpvk6\svog^ 

iTtsl xaranvycDv i6rlv o ys Ovk6^svog, 
SAN, akkog q>kvaQstr' • ov yccQ i^svQrj6srs, 86 

sl8rj^7tvdviistr^ si8ivav^ 6vyarsvvv, 

q>Qa6a) yaQ 7j8rj rrjv v66ov rov 8s6n6rov, 

AAISTOPH. I. 13 178 ZOHKE2. 

q>i,XriUa6triQ ioriv (og ovdelg avi^Q, 

iQtt ts tovtov tov SiTiaieiv^ xccL 6tsvaij 

1JV /itij *7tl tov ytQcitov xad^i^rjtaL ^vXov. 9C 

vnvov 8* OQ^ tijg vvxtog ovdl 7ta6jtdXfiv. 

ijv 8* ovv xata^viSfi xav axvijv^ ofimg ixst 

6 vovg nststai f^v vvxta xsqI triv xXsilniSQav, 

vnb tov Sk trjv tff^^ipov y i%siv slfDd^ivat 

tovg tQstg ivvixa)V t(Sv daxtvXcfv dvi0tatai^ 95 

SojtSQ kipavwtbv invti^slg vovnrivia. 

xal vrj ^C fjv aSrj ys itov ysyQanfiivov 

vtbv nvQiXdfiTtovg iv diJQ^ jd^^fwv mkov^ 

I6v naQiyQaips nkri^Cov ^^xrjfibg xaAog." 

tbv dksxtQvova S^ , og fld' dq>^ soniQag^ i(pri 100 

oif^ i^sysiQsiv avtbv dvansnsioyi^ivov^ 

naQa tc5v vnsvdiivwv Ixovta XQrjinata, 

svd^vg S* dnb SoQnrjOtov xixQaysv i(ifidSagj 

xansvt ixsto^ ikd^mv nQoxa&svSst nQ^ ndvv^ 

SonsQ Xsndg nQO0sx6^svog t^ tUovv. 105 

vnb SvOxoXiag d' anaOi tvfidiv trjv (laxQdv 

SonsQ (lihtt* ^ fioiifivXtbg sl6sQxstai^ 

vnb totg ovv^l xrjQbv dvansnXa6nivog. 

tlyj^ipcav Sh Ssi6ag ^iri Ssrjd^sirj noti^ 

Iv* i%OL Svxdisvv^ aiyiaXbv SvSov tQitpsi. 110 

tovavt dXvsv ' vovd^stoviisvog d' dsl 

(idXXov StxdisL. tovtov ovv (pvJidtto(isv 

(ioxkot6LV ivSrjdavtsg^ d^g dv ft^ ^iifl- 

b yaQ vtbg avtov trjv voOov §aQi(og (piQSL. 

xdl nQ(3ta iihv k6yoL0L naQaitvd^ovfisvog 116 

dvinsLd^sv avtbv fti^ (poQStv tQLficivLOv 

ILrjS^ i^LivoL d^Qai* • 6 S^ ovx insid^sto. 

slt avtbv dniXov xdxd^aLQ^ ^ bS^ ov fidka. 

fistd tovt ixoQvfidvtLi* • 6 S* avt(o tv(indvf> ZOHKE2. 179 

a|a$ iSixaiev sig ro Kawov iii7ts0civ. 120 

ors dijra tavraig ratg rskeratg ovx dq>iXsij 
. diixXsvOsv sig Aty^vav • slra ^vXXafiiov 
vvxrcoQ xarixXtvsv avtov sig ^AOxXrimov • 
6 tf ' avsHpavri xvstpatog inl ry xiyxXCSi. 
ivrsvd^sv ovxir^ avtov H^SfpQsiofisv. 125 

6 8^ iisSidQaHxs Sia ts tdiv vSqoqqo(dv 
xal tf5v ojCfSv ' ijfistg S' oo' ^v rsrQri(iiva 
ivsfivCa^isv ^axioLOi xanaxr(o6ai»,sv ' 
S' <o07CSQsl xoXoiog avrtp itartaXovg 
ivixQOvsv slg rov tot^ov^ slt iipriXXsto. 130 

ill»,stg Ss triv avXrjv a7ca6av Stxtvovg 
xatansta6avtsg iv xvxXp (pvXdttoiisv. 
iatvv S' ovofia rfp ^v yigovri OtXoxXifov^ 
val [la ^ia^ tp S' vCst ys tpSl BSsXvxXiav^ 
iX(ov tQOTtovg (pQvayiioiJsiivdxovg tivdg. 135 

BJE. (9 ^av^ia xal Scodia , xa^svSsrs ; 

SAN. otiiOL. USli:. ri icti ; SAN. BSsXvxXiav avir- 

6tatav. 

BJE. ov TtSQLSQafisttav (Stppv taxicog Ssvq^ atSQog; 
6 yaQ natriQ sig tov invov siosXijXvd^sv 
xal iiv67toXstti xataSsSvxcig. aXX* a^Qsi^ 140 
xata tijg nviXov to tQrj^' OTtag ^rj \Sv0stai,' 
0v Slfg %^Q(f 7tQ60xst,0o. SAN. tavr^ cl Si07tora, 

BJE. aval^ Ilo^siSoVy tiTCor Sq* rj xd^tvrj il;o(pst; 

ovtog^ tig sl0v; QflA. xaTtvog iyoy i^iQxoii^at. 

BdE. xa7tv6g; (piQ* tSca ^vXov rivog 0v. 01A. 0vxivov. 

BJE. vrj rov AC o07tSQ y* i0rl SQt^vratog xa7rv<5v. 146 
dtaQ ovxit iQQrj0Sig ys^ Ttov '^d'' rj rrjXia; 
Svov TtdXtv * (piQ^ i^tavad^fo 0oi xal l^vXov. 
ivravd^d vvv irjrsp nv' aXXrjv {krixavrjv. 
dt&Q ad-Xcog y st^' (og srsQog ovSslg dvrjQ^ 160 * 

12* 180 HOHKEZ. 

oOtig natQog vvv KaTtvCov x€xXi^(SO(iai,. 
naZ^ tfjv d^Qav Sd^ei • nisy vvv dq^oSga 
sv xavSgvxfSg' xaym yaq iytav%* iq%oyi,ai, 
xal tijg xataxXetSog imiisXov^ xal tov iiox^ov 
g)vlatd'* o:r©s ft^ tijv pdXavov ixtQciJ^staL, ibb 

01 A. tl S^aCst ; ovx ixq>Qi^0st' , cJ (iiaQcitatOLj 

Sixa6ovta (i* , alk^ ixipsvistat jdQaxovtLSrjg; 

SAN. (Sv Sh tovto fiaQiog av g)SQOig; QIA. 6 yaQ &s6g 
liavtsvo^ivm fiovxQfjiSsv iv ^slfpotg %ots^ 
otav tig ixq)vyy /it' , ano^xliivai tots. 160 

SAN. "AnoXXov aTtotQonats , tov iiavtsv^atog. 

^IA. td"' , avtLfioXfS <y' , ixtpQsg fis^ fti) SiaQQaym. 

!SAN. {latov nodsiSm^ ^iXoxXiatv^ ovSiTtots ys. 

0IA. SiatQcil^oiiat tolvvv oSai, to SCxtvov. 

SAN. aXX' ovx ixsig oSovtag. OIA. otfioi SsCXavog' 165 
nSg av 6^ anoxtsCvaiyn^ ncSg] Sots iiot ^Ctpog 
OTtcjg t&xt^t 5 fl Ttivaxiov tt^ijttxov. 

BjdE. ccvd^QCDTtog ovtog (isya tt SQa6sCst xaxov. 

0IA, (la tov jdC ov Sr(t , «AA* iujtoSo^^ai povXofiat 

tov ovov aycnv avtot0L totg xavdifiXCoLg • 170 

vovfnjvCa yaq i6tLV. BJE. ovxovv xav iy^ 
avtov aTtoSoCfirjv Sijt av; OIA. ovx cj67tsQ y iyci. 

BJE. fLcc /dC 5 aH' afiSLVOV. ^IA. aXXa tov ovov i^ays. 

ISAN. OLav TtQog^aOLV xad^^xsv^ Sg slQo^VLxmg^ 

Lva d^dttov ix7ts(itl;sLag. B/IE. aXX^ ovx liJTtaasv 
tavty y • iy^ yccQ yOd^o^Tiv tsxi^ca^ivov. 176 
aXX' slOLciv fiOL tov ovov i^ay' ivSod^sv. 
OTtcog S' 6 yiQ&v ^i} ^S^^ naQaxv^SL TtdXLV. 

SAN. xdv^CDV, tCxXdsLg; otL nsTtQaCsLti^fisQOv; 

fidSt^s d^attov. tC 6tivsLg , sC ft^ gjiQSLg 180 

*0Sv66ia tLV^ ; aXXd val fid /lCa q>iQSL 

• xdtm ys tovtovC tLV* vjtoSsSvxota. 20HKE2:. 181 

BJE. xotov; q)iQ^ lS(D(iaL. SAN, tovtovL BjdE^rovzl 

ti Y^v ; 
ttg sl 7tot\ dvd^QCDTC^ itsov; OIA. Ovtig vrj Aia. 

BJE. Ovtig 6v; JtoSaJtog; QIA. 'id^axog 'A7CoS(fa0L^- 

niSov. 185 

BAE. Ovtvg ^a rov ^t' ov ti xaLQriQav ys 6v. 
vg)sXxs ^attov avtov. cS ^i^iaQiitatog^ 
?!/' vTCoSiSvKSv S0t iiioiy* IvSakkstai, 
oiiOLOtatog xXrjf^Qog slvaL ncaki^. 

01 A. sliiii [i idcsd'' fi6vx(og^ fiaxovfisd-a. 190 

BAE. xsqI tov HMX^^ vp^ Siita ; OIA. nsQl ovov Cxvdg, 

BAE. TtovijQog sl noQQO) tsxvi^g xal TtaQafiolog. 

OU. iytD TtovfjQog; ov fia ^C , dkiJ ovx oXfS^a 6v 
vvv ft' oVr' aQL6tov' aAA' H^tog^ otav (pdyjjg 
v%oyd6tQiov ysQovtog riXLa^tvxov. 195 

BAE. Sd^SL tov Svov xal 0avtdv slg tiiv oixiav. 

01 A. (o ^vvSLxa0tal xal Kkiiov^ dfLVvats. 

BAE. IvSov xixQax^L f^g d^VQag xsxXsL6(iivrig. 

ad^SL 0tf Ttokkovg t(Sv Xi^(ov nQog trjv dvQav^ 
xal trjv pdXavov IfipaXks jtdXLV sig tov fioxXov^ 200 
xal t^ Sox^ TtQOOd-slg tbv oX^ov tbv fiiyav 
dvvaag tL TtQOOxvXLi y . SAN. oHfLOL SsiXaiog • 
Tto^^sv not iitnintcDxi fiOL tb P(oXiov; 

BAE. ^OcDg avcad^sv ^vg ivifiaXi 6oi ito^sv. 

SAN. (ivg; ov fid AC , «AA' vjtoSvofisvog tvg ovtoal 205 
VTtb t(Sv xsQaiiiScDV rjXLaOtijg OQO^piag. 

BJE. otfiOL xaxoSaificov ^ 6tQOv^ogavriQ yiyvstaL- 
ixntrjiSstaL. tcov icov ^6ti (iol tb Sixtvov ; 
6ov 6ov^ ndXLV 6ov. vrj ^C rj fiOL xQStttov rjv 
trjQstv SxLcivriv dvtl tovtov tov natQog. 216 

^AN. aysvvv^ insLSrj tovtovl ^s^ofii^xaiisv^ 

xovx i6%'* on(og SLaSvg dv rnidg ItL Xdd^OL^ 182 20HKEE. 

rC ovx a7C£xoi(iild"rj^Ev o6ov odov tfr^Aiyv ; 

BdE, alk\ (Ojcovi^q\ ijl^oviSLV oXiyov v6r6Q0v 

oC ^vvSvTcadtal xaQaxaXovvtsg tomovl 215 

tov TtatBQa. SAN, tC kiysig^ aXka vvv oQ^Qoq 

fiadijg. 

B^E. vri tbv ^C 5 o^i t&Q^ av6(Stijxa6i vvv. 

Gig aTCO fid(S(X)v vvxtfSv ys jtaQaxaXova' aeC^ 
Xv%vovg i%ovt6g xal fiivvQC^ovteg iiikfj 
aQ%aioiL6ki(iiS(ovotpQvvf,%YiQata^ 220 

olg ixxakovvtav tovtov. SAN. ovxovvj rjvdirj^ 
rjdri %ot avtovg totg XCd^oig pakXi^60(i6v. 

BJE^ akk' 5 (o TtovrjQij to yivog ijv tvg OQyCcrj 
to t(Sv y^QOvtcjVj 10%'^ ofiOLOv 6(prjxLa. 
i%ov6L yaQ xal xivtQOv ix f^g 6(J(pvog 225 

o^vtatovj px6vtov6Lj xal x6XQay6t6g 
7trid(S(SL xal pccXXovdLV &0n6Q (piil^aXoL. ^' 

SAN. (iri (pQOVtC(Srjg' iav iyca XCd^ovg i^m^ 
itoXk^v 8Lxa6t(Sv 6(prjXLav SLa6x6S(S. 

XOP. %ciQ6Lj 7CQ6§aLV iQQoiiivcDg. aKm^Ca^ PQaSvv6Lg'j 
(la tov ^C 5 ov \iivtOL TCQO rov y\ aXX^ ^<yd'' l(iag 

xvv6L0g' 231 

vvvl Sh xQ6Ctt(ov i0tl 0OV XaQLvaSrjg fiaSC^eLV. 
G) I}tQV(ioSaiQ6 Kovd^vX^Vj piktL0t6 OvvSLxadtSv^ 
Ev6QyCSiig aQ* iatC tcov ^vtavd'^ rj Xdpfjg 6 

QXv6vg ; 
%aQ6(S^\ S Sfj loLJCovy^ it idtCv^ annajcal na- 

jcaLdJ^j 235 

rjprjg ix^Cvrjg^ rjvCx iv Bv^avtCp ^vv^fiev 
q>Q0VQ0vvt iyd t6 xal 0v * xcfta 7C6QL%axovvt6 

VVXtCJQ 

f^g ccQtOTCciXLSog ka^6vt ixXiil^aiiev tov oXfLov, 
xad'' 7Jil;oii6V tov xoqx6qoVj xata0%C6avt6g avt6v. S0HKE2, 183 

akV iyxov(S^€v , (ovdQEg , (og l6tav Aixrixi 

vvvC' 340 

(Ji^pkov di <pa6t x^^naxfov ixsLV anavxsg avxov. 
X^ig ovv Kkifov 6 xriS€(iiBv ri(Atv i(pstx* iv Sqcc 
ijxsvv i%(yvxag rifiSQ(Sv OQy^^v xqv(ov novriQav 
iit avxov^ tog xok(D^svovg CDV '^Sixrjasv. akka 
6asvS(0(isv^ (ovSQsg rjkvxsg^ ^qXv rnnfiQav ysvi- 

ad^av. 245 

X(OQ(Ofisv , a(ia xs x^ kv^v^ navxri Sva6xo7C(o^svj 
111^ 7C0V kl^og xvg i^7toS(ov fiiiag xaxov xv SQcc^rj. 

UAL xbv Ttrjkovj (o ndxsQ naxsQ , xovxovl q>vkc^av. 

XOP, xciQg)og ^afta-d-cV vvv kafiav xov kvxvov nQo- 

Pv60V. 

UAL ovx , akka x(pSC ^ov Sox(o xov kvxvov nQofiv6svv. 

XOP. xCSri iiad^^ov xp Saxxvkp xrjv ^QvakkCS^ (o^stg^ 261 
xal xavxa xovkaCov (JnavC^ovxog ^ (ovorixs; 
ov yccQ Saxvsv 6^ , oxav Sirj xC(ivov nQCad^av* 

UAL si vri ^C avd^vg xovSvkovg vovd'SXi]6sd'' rifidgj 

ano6pi6avxsg xovg kv^vovg anvfisv otxaS^ avxoC- 
xansvx* t6G)g iv xp 6x6xg) xovxovl ^xsQrjd^slg 256 
xov nrjkov S6nsQ axxaydg xvQfia6svg fiaSC^CDV. 

XOP. 12 ft^i/ iyd 6ov %ar^(>ot;g fisC^ovag xoAago. 

akk^ 0VX06C (lov ficcQiiaQog (paCvsxav naxovvxv * 
xovx i0^ onmg ovx rifLSQ(ov xsxxaQcsv xb nksUSxov 
vSmQ avayxaCcog ix^v xbv d-sbv nov^^av. 261 

insv6v yovv xol6vv kvxvovg ovxovl (ivxrjxsg • 
(pvkstS* , oxav xovx' ^», novstv vsxbv fi(ikv6xa. 
Sstxav Sh xal x(ov xaQnCfiov axxa ^ri '6xv nQ&a 
vScoQ ysvi6^av xanvnvsv6av fioQSvov avxotg. 265 
xCxQVi"'* ap' ovx r^ff oixiag x^^^Ss 6vv8vxa6xrig 
ninov^svj (og ov (paivsxav Ssvqo n^bg xb nkrjd^ogi 
ov firiv nQb xov y iipokxbg r\Vj akka nQ&xog rifMov 1 184 S0HKE2. 

fiystt* av a8(X)v 0(fvvC%ov • nal yuQ i6xi,v av^Q 
g)vkpd6g. akXa fto^ Soxal 6tdvrag ivd-dS*^ dvSifegy 
aSovtag avtov ixxakstv^ ijv tC nmg dxov6ag 271 
tovfiov ^iXovg vtp* '^Sovijg i(fnv0rj diJQa^s. 
tC %ot ov TCQO d^QcSv q>aCvst aqi* iifitv 6 yiqciv 

ovS* vxaxovsv; 
(idiv djcoXciksxs tdg 

ififidSag^ rj nQocixorlf* iv 276 

rjS 6x6t(p tbv SdxtvX6v nov^ 
sW iq>kiy(irivsv avtov 
to CipvQOv yiqovtog ovtog ; 
xal td% dv ^ov^mvMti. 
71 iifjv Tcolv SQL(ivtat6g y* r{v ttSv %aQ r\yXVy 
xal fwvog ovx dv insC^st\ 
aAA' on6t dvti^oXoCri 
tig^ xdtca xv%ttov dv ovtCDj 
XCd^ov stjjsi^j iksysv. 280 

td%aS* dv Sid tov %^i%!lv6v avd^QCDTCOv^ og fiiuig 

SvsSvst 
il^anatfSv xal kiycov 
(og g)Lkad^vaLog rp/ xal 
tdv 2]d^q) TtQiStog xatsCTCov^ 
Sid tovt oSvvrid-slg 
slt tCcog xsttav TCVQittCDv. # 

iiftL yaQ tOLOVtog dv^Q. 286 

dkk\ (Sydd'* j dvC0ta6o iirjS* ovtcag 0savt6v 
lcd^vSy (ii^S^ dyavdxtsc. 
xal yaQ dv^Q na%vg rjxst 
tSv rcQoS6vtcov tdnl 0Qdxrig' 
ov OTCcog iy%vtQvstg. 

vicay\ ol TCat^ vicays. 290 

273*-280. = 281—289. HOHKEX 185 

IIJL id^sXi^aBcg xl fiOL ovv , (o 

TCtttSQ j ijv 6ov ti derid^^o ; 
XOP. %avvy\ (onac8£ov. aXk* ai- 

7ck tC fiovXsc fi€ TtQCa^d-ac 

xaXov ; olfiac Si 6* iQstv a- 295 

dtQayakovg SriTCov^sv ^ m nal. 
UAL iia JC , aAA' i^xdSag, cJ naTC- 

ycia- rjSvovyaQ. XOP. ovxav 

fta JC , €l XQ6(iav0d^B y vfistg. 
HAL (la JC ov t&Qa ^QOTcifiil^cD (Ss to koiTCov. 
XOP. aico yuQ tovSi [ib tov (iKSd^ccQiov 300 

tQCtov avtov i%Bcv aX- 

(pvta SbI xal ^vla xSjI^ov • 

(Sif Sl 0VK(i ft' altstg. 
TIAL aysvvv^ (oxdtsQj ^VftiJ 

to Scxa^t^^QLOv aQxcov 

xad^Cc^vvv^ Tcod^sv dvif' 305 

^o^sd'* aQi6tov; ix^ig iX- 

TcCSa xQ^^^t^qv tiva vpv ^ 

JCOQOV *^Ekkag Ibqov ; 
XOP. anaxatj (psv, aicaTCat^ (psvj 

fia AC ovx SycDys v^v olS^ 310 

ojcoQ^sv ys SstTCvov iatac 
IIAI. tC ybs Siit , m ^slia [lijtsQ , hixtsg ; 
XOP. IV i(iol TCQciyiiata fio^xsiv naQsxjjg. 
IIAL avovvitov aQ* cJ ^'v- 

Xaxiov <y' slxov ayak^. 315 

nccQa v(pv Ctsvalsiv. 
01 A. (pCXoty ti^xofiac ^lv 817 

Tcdkac Sid f^g OTC^g 

291—303. = 304—316. 186 S10HKEZ. 

v(i(3v vnaxov(Dv. 

«AA* ov yccQ olog t* et(ji* 

aSeiv. t£7C0Li^6c3i 

triQOVfiaL tf ' vao tavd* , iicsl 

PovXo(iai ye TCaXai (led'* v- 330 

(liSv iXd^av inl tovg xadi- 

0xovg xaxov rt Ttoiii^ai. 

aAA' , cJ Zbv (isyafiQOvta^ 

ij (16 noCriiSov xanvbv i^aCfpvfig^ 

^ TlQoisvlSriv^ fl tbv SikXov 325 

tovtov tbv rl;svSa(id(ia^w. 

t6k(iri6ov^ ava^^ %aQC6a6^al (t^ot^ 

jcad^og oixtsiQag • 

ij (LS xsQavvm Siativ^aXiq) 

67c6Sl0ov taxiog' 

xaasLt* avsXdv (l* dito(pv0ij0ag 330 

sig o^dXfiriv i(iPaXs d^SQ^i^^v • • 

ri S^^ta Xi^ov (is Tcoirj^ov i(p* ov 

tdg %OLQivag dQi^^iov^vv. 
XOP. tig ydQ i0%^ 6 tavtd 0* sCQycav 

xd%oxXsi(ov trj diJQcc ; ki- 

^ov ' TCQbg svvovg yaQ (pQd0sig. 335 

OIA. ov(ibg v[6g. dkkd (iri ^oats' xal yaQ tvy%dvsi 

ovto0l 7Cq60%sv xad^svScDv. dXV vg^s^d^s tov 

t6vov. 
XOP. tov S* i(psl^vv^ cJ (idtais^ tavta Sqccv 0s povXstai) 

xal tiva nQ6(pa0LV 1%cdv ; 
01ji. ovx ia (i\ (ovSQsgy Sixdisvv ovSh Sq&v (yvSh 

xaxov^ 340 

dXXd (k 6vm%stv stOL(i6g i^d'* • iy(b d* ov /Sov- 

Xo(Lai. 
333—345. = 365—378. ZOHKEZ, 187 

XOP. tovr* ito 1(17^0* 6 ^taQOs xcc- 
vstv 6 jdrjiiokoyoxXicDv oS\ 

otv keyscg tt ^sqI tmv vs- 343 

c5v aXrid^ig. ov yaQ av Jto^' 
ovtog avriQ tovt .itok^rj-' 
6sv kiysiVj si 

Hri ^vvcJiiotrig tig ^v. 345 

aXX* ix tovtcav mqa tivd 6oi Ititstv xaiviiv inC" 

vovavj 
fjtLg 0s Xad^Qa tavdQog tovdl xatafi^vav dsvQo 

uovqOSL. 
01 A. tCg av ovv sti^; ^i^tstd'* v(istg^ ihgnav av iycnys 

noioCviv* 
ovtca xvttcS Sva t(5v (JavCScav (ista xoiQCvrig ns- 

Qisld^stv. 
XOP. S6tvv OTcrl S^^d"* rjvtvv* av svSod^sv olog r' str^g 

SvoQV^av^ 350 

slt' ixSvvai ^axs0vv XQVip^sCg^ SdTCSQ noXv^ritig 

^OSv66svg ; 
Q>IA, Ttavta jciipQaxtav xovx lctiv ojf^g ovS^ sl 6iQip(p 

SvaSvvac. 
ttAA* akko tc Sst %ritstv v^ag' ojtCav d' ovx i'0tL 

ysvi^d^ac. 
XOP. (jiifivri0ac Srjd'^ ot inl 6tQatcag xXiiffag noth tovg 

o^skCCxovg 
Iscg 0avtov xata tov tsCxovg taximg ^ otsNal^og 

idkm ; 355 

01 A. oW • akka tC tovt ; ovS\v yccQ tovt ictlv ixsCvco 

TCQOdOlLOCOV. 

rjfimv yaQ xaSvvd^riv xXintscv^ tax^^ovt* avtog 

i^avtov^ 
xovSsCg ft' ig)vkatt\ akX' i%riv (loc 188 SOHKE2. 

g)svysLV adsdig. vvv Sll^vv OTtXo^ 

avdQsg OTCkttaL dLatald(isvoi, 360 

xata ta^ dtodovg CnomtoQOvvtai^ 

tm Sh dv* avtiSv inl tat0v d^VQaig 

S6nsQ fis yakiiv x(fia xldtlja0av 

triQov0LV i%ovt o^skC^KOvg, 
XOP. akka xal vvv ixitOQL^s 365 

(irixavflv onmg tdxi0d'' • s- 

ag ydq , co (isXitttov. 
C^IA. StatQaystv toCvvv xQati^tov i0tC (lov to SCxtvov 

Tj Si (lOL dCxtvwa evyyvci^i^v ixov tov Stxrvov, 
XOP, tavta ^iv nQog avSQog i6t avovtog ig ecnti^QCav. 

aAA' Inays ti^v yvdd^ov. 370 

OIA. SiatitQOxtai tovto y\ dkkd (if^ fioats firjSafKDg^ 

dkld trjQci^sCd'^ oicog ^riBSslvxkia^v alc^iSstai. 
XOP, (ir^Siv 5 c» tdv , SiSid^L , (ii^Siv • 

flSg iyto tovtdv y', idv yQv- 

S]7 rt, noLi^6o Saxstv tr^v 

xaQSCav xal tov tcsqI tlfv- 375 

Xrjg Sq6(iov SQafistv^ %v sld^ 

firi TCatstv td 

tatv d^satv inig^C^iiata. 

dXX* i^diffag Std tHg %VQCSog to xalqiSiov slta 

xad-C^a 

Si^0ag 0avtdv xal tr^v ifyvxriv i^nXri0d(isvog ^vo- 

nsCd^ovg. 380 

01 A. dys vvv^ ^v aCcd^oiiivcs tovtca fi^T^rdvft' icxa- 

Xa^Cd^ca 

xdva0%a(itov ytoutv stoca^ tC Tton^iSstsi (pQd^sts 

vwC. 
XOP. d(jiwov(iiv 001 rof iCQLVciSri dD^LOv anavt * ix- 

xakicavtsg^ ^0JiKlL2,. 189 

S6t* ov dwaxov <y' stQy^v i^rav ta toiavta 

xoii^aofiEV ri^etg» 
^IA. dQa0C9 toivvv viiiv 7Ci0vvog' xal ^avd^dvsr' - rjv 

tv na^^to 'ydj 385 

avBkovteg xal xataxXav6avtsg d^stvai^ vno rot0i 

dqvipaKroig. 
XOP. ovdhv Jt6i0ec' (iridhv Ssiayg. aXX\ cJ ^iXtiCts^ 

xad-isL 
Cavtov d^aQQcSv xansvl^d^svog tot0v natQoioLOt 

Q^sotOvv. 
01 A. (o AvKS ds07COta ^ ysircjv iJQCjg' 6v ydq oI^tcsq 

iym xsxdQfi^acj 
totg daxQvoi6vv t(ov qisvyovtav asl xal totg olo- 

<pvQ^otg' 390 

pxrjoccg yovv initv^Ssg l(ov ivtavd'^ Xva tavt 

dxQopOj 
xdfiovXijdifig iiovog iiQciatv TCaQa tov xkdovra xa- 

d^rj^d^av. 
ikiifi0ov xal 6<S0ov wvl rov 6avtov nkri^LoxcjQOv • 
xov (11] TCoti 0OV TcaQa tdg xdvvag ovQri0ca (ir^S' 

djcondQSai. 
BJE. ovtog^ iysiQOv. S^N. tito nQay(i' ; BzfEt S0icsq 

ipc3vri (litvg iyxsxvxkcotat 
SAN. (imv 6 yiQCDv icri SiaSvstai av ; B/IE. (id ^C oi) 

Srjt\ dkkd xad^t^ia 396 

avtov Srfiag. ISAN. <o (itaQcitats^ tinotstg; ov 

(iri xatafiri^st ; 
B/IE. dvdfiaiv* dvv6ag xatd triv stiQav xal tat6tv ipvX- 

kd0t Tcats^ 
^i/ nmg TCQviivrjv dvaxQov^r^tat nkrfyslg tatg siQ$- 

0toivatQ. 1 190 £0HKE2. 

^IA, ov l^vXXi^£0d^\ bno^ov^L dixai r^r^g fiiX'Xov6tv 

iCs^d^av, 400 

C9 S^vxvd^icov xal Tv0i,adiri xal XQijfimv xal Osqb- 

dBistvs; 
note d\ ei^^^vvv, inaQi^^eti (iol j stQiv fi* e£(Sa 

liaXkov aye0^av ; 
XOP. elTci /Ltot, tC ^iXXo^ev xivetv ixeCvriv r^v^oAifv, 
TJvxeQ^ TjvCx* av tig riiicov OQyC^y triv CfprjXLav; 
vvv ixetvo vvv ixetvo 405 

tovl^v^v{LOV^ jS xoXaiio- 
(le^d^a^ xivtQOv ivtitat o^v. 
akXa d^aCfidtLa fiakovteg dtg ta%i6ta^ TCaiSCa^ 
^ette xal fioate^ xal KXicavf, tavt ayyikXete^ 
xal xeXevet* avtov fjxevv 419 

mg iit avSQa iivdonoXvv 
ovta x&TCoXovfievov^ 
o6tvg tovSe Xoyov ei^ipiQev^ 
(og XQ'^ ft^ Svxd^evv SCxag. 
B^E. (oyad-oC^ ro jtQayfi^ dxov6at\ dXXd ft^ xexQdyate. 
XOP. vri ^C ig tov ovQavov y . BJE. mg tovS* iy& 

ov (ied^0ofjvav. 416 

XOP. tavta Sijt' ov Sevvd xal tvQawCg i6tvv i^i^avqg) 
(9 jtoXv xal QedQOv ^eo^ex^^QCa^ 
xettvg SXXog 7tQoi0tijxev vfvcSv xoAa|. 
S^N, ^HQdxXevg^ xal xivtQ* ixovOvv. ovx OQag^ oSi" 

63tota; 420 

B/iJE. olg y* dndXeCav OCXvTtTtoviv SCxjj tov FoQyCov. 
XOP. xal ci y avtotg i^oXovfvev dXX^ ditag iidr 

atQetpe 
SevQO xd%eCQag to xivtQOv eW in avtov Is^o^ 
iv0taXeCgj evtaxtog^ oQy^g xal (livovg iii^nXii' 

fievog^ ■ UOHKEi:. 191 

(og av sv siSjj to Xoctcov a^^^vog olov SQyiOsv. 425 
SAN. tovto iLdvtot dstvov ijdri vri /IC\ sl fiaxoviisd^a' 

cJff iycay^ avtc5v 6(f(ovjSsdotxa tag iyxsvtQiSag. 
XOP. aXX* a<pist tov ccvSq^' si Sh ftij, 9?ii;t' iycj 

tag xsXcivag fiaKaQtstv 6s tov SiQfuxxog. 
OIA. sli vw^ cJ ivvStKaOtal^ 6ipiiKsg o^vxdQStotj 430 

ot iihv ig tov jtQCOXtov avt(Sv si(S7tits6d'* dQyt^' 

6(iivot^ 

ot Sh tdq^d^aXiid xvxX^ xsvtstts xal tovg Saxtv- 

kovg, 
BJE. c> MiSa xal ^qv^ fioijd-st Ssvqo xal Ma6vvtia^ 

xal XdpsCd^s tovtovl xal ft^ (isd^Od^s (ifiSsvi* 

siSh fi/ii^ \ TtiSatg %a%siatg ovSlv aQtOtri^sts, 436 

mg iy(o nokkSv dxov6ag olSa d^Qicov tov ^6(pov. 
XOP. si Sl /tij tovtov (isd"i]0stg , iv ti 6ot nayq^stat, 
OIA. (5 KixQorl> 7^Q(X}g dvai,^ td TCQog 7toS(Sv /^jQaxoV" 

tiSrj^ 

TtSQtOQag ovtca ft' vn dvSQcSv fiaQfidQcav x^i^QOV- 

llSVOVy 

ovg iyd ^SiSa\a xkdstv tittaQ ig trjv xoivtxa; 440 
XOP. slta tf^r' ov sroAA' ivsctt Sstvd t^ yi^Q^ xaxd\ 

STikaSri' xal vvv ys tovtca tov naXatov Ss-- 

0%6tviv 
TtQog fiiav x^f^QOvCtVy ovSiv t(5v Ttdkat ^sii^vfi" 

^ivot 
St^pd^SQdv xdicofiiScov y ag ovtog avtotg rniTtoka^ 
xal xvvag^ xal tovg %6Sag x^i^^f^^vog ovtog (o^pi- 

kst^ 445 

S0ts (irj ^ty(Sv sxd0tot* - dkkd tovtotg y ovx ivt 
ovS' iv o^pd^ak^iot^tv aiS(Dg tcSv nakatcov i^- 

fidSmv, 
^IA. ovx d(pi]0stg ovSh vvvi ^\ (S xdxt0tov dijQiov^ 192 JSOHKE2. 

ovS' avdfivfj^d^slg od"* bvqAv tovg fiotQvg Kki- 

nxovta 0B 
TCQOCayaydv XQog tr^v iXaav i^idsLQ' sv xavSQt- 

»Off, 450 

SatB 0B ^i^latdv slvai,^ 0v tf ' axaQtnftog ^0%'^ aqa, 
akX' avsg fis xal 0v xal 6v^ tcqXv tov vCov ix- 

dQa^stv. 
XOP. aXXa tovtav (ihv ta% rjfitv doiastov xakriv SUt^^ 
ovxit' ig iiaxQaVj Iv slS^d'^ olog i0t avSqav 

tQOTCOg 

o^vdvfimv xal SixaCtov xal fiXsTCovtmv xdQSafia. 
BJE. nalB naf^ <S Savd-£aj toifg 0q>fixag ano riig oi- 

xCag. 456 

SAN. alXa Sq(o tovt. B^E. aXXa xal 0v tvq>s TCoXXa 

tp xaycv^. 
ovxl 0ov0d-\ ovx ig xoQaxag ; ovx aycits ; naZs tm 

%vX^. 
xal 0v jCQO^d^slg Al0%Cvriv lvtvg)B tov 2]sXXaQ 

tCov. 
SAN. aQ* i^iXXofiiv nod"' v^g ajco0o^0siv t^ XQov^. 
B^E. aXXd iid ^C ov ^aSCcog ovtwg av avtovg Sii* 

q>vysg^ 461 

sHtcbq hvxov tcSv (isXdiv t(Sv ^iXoxXiovg pspQO-' 

xotsg. 
XOP. aQa d^r' ovx avtd S^^Xa 
totg 7civri0LV^ ^ tVQatn/lg 

(og Xdd^Q^ y' iXd^fiav' viciov0d ftfi ; 465 

si 0v y\ o %6vG) novrjQl xal xo(M]taiivvCa^ 
t(Sv v6(ji(Dv fiiiMg dicsCQysig mv id^xsv fj xoXvg^ 
ovts tiv* ix(ov jCQ6(pa0LV 
ovts X6yov BvtQdjcsXov^ 
avtog aQX(DV ftoi/o^. 470 £OHKEi:. 193 

BJE. eaiy* otccds avav (icixrig xal f^g xato^sias fioijg 
ig Xoyovg iXd^otfiev akkilkoiai xal ScakXayds ; 

XOP. tfol Xoyovg^ co ^vaoSri^e xal ^ovaQX^S iQaard^ 

xal l^vvcav BQaaCSa^ xal <poQ(Dv xgd^TteSa 47 j 
ate^(idtov , ti^v -d"' VTtiivTjv axovQOV tQeqxav ; 

EdE. vii ^C ili (lov XQstttov ix6tiivai to naQdnav tov 

TcatQog 
(laXXov f} xaxotg toOovtoig vav^uxxetv otfijiieQai,. 

XOP. ovSh [iriv ovS* iv CeXCvip 6ov6tlv ovS' iv jri^- 

ydvfp' 480 

tovto yaQ itaQe^pakovfiev t^v tQixowCxoiv iitcSv. 
dXXd vvv iihv ovSlv dXyetgy dXV otav ^vvijyoQog 
tavtd tavtd <Sov xatavtXjj xal J^vvoifiotag xalfj. 

BJE. aQ av^ ca TtQog t(3v ^efSv^ riyi^etg dnakXax^ette iwv ; 
7j SeSoxtaCcoi SiQeC^ai xal SiQeuv Sv' rifiiQag. 485 

XOP. ovSiitoti y* , ovx 9 eiag dv tC [lov kovitov ^, 
o0tLg fiiicSv ijtl tvQavvCS' cJd' iiStdkrjg. 

BJE. G>g axavd'' v(itv tvQavvCg icti xal Ivi/coftorctt, 

^v ts ^et^ov rjv t iXattov TtQayfid tig xatriyoQy^ 
^g iyci ovx ijxovffa tovvo^' ovSh aievtrixovt 

it(5v' 490 

vvv S\ nokXip rov ta^Cxovg i<Stlv d^iatiQa • 
S6te xal tfi) tovvo^' avf^g iv dyoQ^ xvUvSetai. 
r]v ^lv (ov^tccCtvg OQg^cig^ ^eiL^QaSag S\ (iri d^iXrj, 
evd^iag etQrix nc3lc5v nkrioCov tdg iie^^QdSag • 
ovtog oil^cDvetv ioi% avd^Qconog inl tvQavvCSi. 495 
riv Sh yqtevov TtQodattfj tvg dipvavg '^SviSfLata^ 
ri kaxavoTtcokvg naQa^kiipaad (pri6v d^atiQ^p • 
elni {Lov^ yi^tevov aitetg, noteQov inl tvQavvCSv; 
ri voiiC^evg tdg 'A^r^vag (Sol (piQevv fjSv<S(iata; 

SAN. xdfiiy' ij noQvr] x^^g eioek^ovta ti^g iie<Srj(iPQCagy 
otv xekrjtC^av 'xikevov^ o^vd^vfirjd^et^sd (Jiov 501 

ARISTOPH. I. 13 m £0RKEIL 

^Qn €iT^'Ixxwiv noiHstaptu xvqavviia. 
B^R, zmtmfiQxavtoigawovsgm^ej^Miidvvviym 

rov Jtati^* oti fiovloiuu vomav ixa]JM%9ivxK 
i xav 50^ 

oQf^gfHf>oi%o6vxwpavtodtxoxalmMmQ»v x^xmv 
'j {]fv fiiov yiwatov aifxBQ Mo^vjp^j alxiav ijffi 

xavxa dQov fyxvo^uoxri^ ov xid g>QOvwv xvQawixa. 
^IA- vii AC iv dunj y* * kfm yoQ ovd' av oQvi/^ov yaXa 

avtl xovpiov Xafiont avov^ vvv axo6X€Q^ * 
t ov^'%aiQm fitnUsw ovf iy%iX€0iVj aXX' ^iov av 

dixiduiv^lUxQov q>ayot^* av iv Itmadi xexvi^y^ 

'e * , fUvOV. 51 J 

B^R. i^ ^ ^iStMhis yoQ ijdea^n xonovxotg XQay- 

; fuafiv^ 

C' iLU' iav aiyav avaojijaai lui^dijg aya Xiym^ 

avadidaisiv oto^ud tf ' &q xavxa xav^ apMQtivBiS' 
0Xii. S^ittitaQxava dixaiiavi B^B. xataycXdfuvog piv 

otry 515 

ovx ixdUig vjl avdQoVj ovg &v povov ov XQO(h 
S xwsig. 

C^ aXla dovXsvav Xiltfi^ag. ^Ld. xava dovXsiav 

XiyaVj 
otfxig aQ%a xav Sacavxtav. B^E. ov ffvy ^ aXX 

vxtl^etslg 
olopsvog aQ%siv * ixsl diic^ov ^fio^, a xaxsQ^ 
K: rjfttg ii riffti^ '&ti6oi xaQXoviuvf x^v ^EXXada. 520 
0Ld. xaw ys * xtd xovxoufi y ixixQi^HU &iXa. B^E. xai 

(t^qv fya. 
i \ axpsti vw axavtsg avxov. OIA. xai JSf^og yi jtoi 

doxs. 
it V^ y^ "^tti fi a Xiyav 6ovj xsQixs6ovfLai x^ 
n iffpu. £0SKE£. 195 

BJE. tlxi (K)i, ti d' ^», iro detva, x^ Sudrrj ft^ 'ftiiivjjg ; 
9IA. ymSinoxs x&itii' axgatov (usd^ov aya&ov Sa£- 
[lOvos- 525 

XOP. vvv S\ zov hi *ij(tiT^pow 
yvfivasiov Xiyuv n Set 
xtttfov, oxtag ^av^eei — 
BdB. ivtyxata ftoi Sevqo t^v xtatijv ttg ag zdxtitta. 

oTttp qiavitxoiog tig av, ^v tavxa xaffaxelevf]; 
XOP. fiii xatcc tov vBoviav 631 

tovSe iiysiv. offos yag ag 
«olpJyag iut' aymv 
xaX 3Mpi xav axdvttiiv, 

tixBQ, S fiij yivotxo, vvv S3S 

ovxog i&iXti. xpatijoai. 
BJE. xtd (t^v oa' av Xiiri y' aaX\ fdim- 

(lat 'yd. 
^IjL x£ ydf) fpd&' vfutg , ^v hS£ (it x^ ioyat xtfov^ay ; 
XOP. oixixi XQsapvttSv o^Aos 540 

Zlf^Oi-liOg idt' ovS' axtttfij- 
OxiontofiEvot S' av iv 
xalaiv oSotg axdeaig 
&aXloip6(fOi, xaXo£(it&' , dv- 
xap^xsimv xeXv^^. 64& 

dXX' (O XBqI x^s^derjs (liXXav ^aeiXeiag dvxiXo- 

yrfOtiv 
tfig iifuzitfag, vwl d-aQgav xaOav yXartav fia- 
advtis. 
9IA. xitl ^v tv9vg y dxo fiaX§£Smv XEtfl xijg d^xvS 
dxoSEtiei 
tijs ^(tetiifag fig ovSeiudg ^txiav i<ftlv ^aStXetag. 
t£ yd(f £vSai(iov xal (taxaifiSxov (iSXXov vvv iatl 
Sixaatov, 550 

13* 196 ZOHKEE, 

^ XQVipBif^tsQQV ^ ^ Sblvoxbqov ^(pov ^ xocv tavta 

ydQOVtogi 
ov Jtqdta lihv SqTCOvt i^ svvijg triQovC^ inl totOL 

8Qv<pdxtovg 
avSQsg ^sydXoi, xal tstQax^^xsvg- xoTtstt^ svdvg 

nQ06i6vti, 
ififidXXsi, (loi^ tr^v %BtQ^ aTcakiqv^ t(5v Sfiii06iQV 

xsxXog)vtav - 
IxstsvovoCv -d*' VTCoxvjcvovtsg^ tijy (poov^v olxtQO- 

Xoovvtsg' 655 

oHxtsiQov (i\ co ndtSQj altoviucv <s\ si xavtog 

Tcdnod'' vfpsCkov 
aQxilv apS^S ^ '^rl 6tQattdg totg l^v06Ctoig dyo- 

Qd^av ' 
og i^L ovS* av itavt ySsLV^ sl ft^ Scd rijv nQOti- 

Qav dnotpv^LV. 
BjdE. tovtl TtsQl tav dvtLfioXovvtcjv i6tai ro (ivtui66V' 

VOV (lOL, 

^IA. slt slCsXd^^av dvtLpoXfid^slg xal rqi/ OQy^v ditO' 

fiOQX^sCgj 560 

ivSov tovtov <Sv av q>d<Sx<o Tidvttov ovSlv ne- 

TtoCijxaj 

dk)! dxQO<nyAX.L 7cd0ag <p<Dvdg tivtc^v slg ajro- 

^pV^LV. 

<piQ* IS<D^ tC yaQ ovx iotiv dxov6ai d^dTtsvfi' Iv- 

tavQ^a Sixa0tri\ 
ot fiiv y dxoxXdovtac jcsvCav avt<ov x<d 7tQO0n- 

d^ia^iv 
xaxd itQog totg ov6lv^ scog dvL<ov av i^d^y tot6iv 

i(iot0LV • 565 

ot Sh kiyovCiv (ivd^ovg ^fiJV, oC S* Ai^mnov u 

yikoLOV • 


20HKEZ. 197 

ot dl 6xci7Ctov6' 5 IV* iyo ysXa0c3 xal xov d^vfwv 

xarad^oafuci. 
xSv fti) tovtOLg avanBv^(6iis6^a^ ta TcaidaQi* ev- 

d^vg avikxEi^ 
tag dif^Xeiag xal tovg vtstg^ r% t^iQog^ iya d' 

a7CQ0(S(iat ' 
ta Sh Cvyxvmovt* a^fikrjxdtai • xaaei^* 6 nattiQ 

' vnh(f avt&i/ 570 

ScnsQ d^Bov avtipoXst ^s t^i^cDV r^g sv^&vvi^g 

a7Cokv6ai ' 
il (ihv %aC(fsvg aQVog ^csvy^ naidog g>an/^ iks^ 

i^Caig ' 
sl d' av totg %oiQi6Coig %aCQ(o, dvyatQog gxovfj fis 

nLd^icd^ai. 
^'^(istg avt^ tots r% oQy^g oXCyov tov xoXkon* 

avst(isv. 
CLQ* ov ^syaXri tovt i6t aQ%ri xal tov nXovtov 

xata%rivifi ; 575 

h^B. dsvtSQOv av 6ov tovtl yQag)0(iat , trjv tov nkov- 

rov xata^iqvi^v • 
xal tayad^d fioi iii(ivfi6* axsig fpa6xciv t^g ^Elka- 

8og aQ%SLV. 
^IA. naCSoiv toCvvv SoxLiia^ofiivayi/ alSota naQs6tL 

d^sdcd^at. 
xav OtayQog sicil^ ipsvyov^ ovx an6g)Evyst 

nQlvavfj^v 579 

ix tfigN^ofirig stny ^ri6iv trjv xaXXC0trjv anoXi^ag. 
xav avXfjf^g ys SCxrjv vixd , tavtrjg iifitv inC%svQa 
iv (poQfisid tot6i SLxa6taXg S^oSov lyvAiy^* ani- 

OV0LV. 

xav ano^v^Cxcav 6 natriQ tco SS xataXsCnan 

natS^ inCxXrjQOVy 198 EOHKE2, 

xkasiv fiiutg fMXQa f^v 7CB(paXiiv BlnivxBs t^ Suk- 

Ktd ty xoym ty itavv 0Hivmg totg 6i]ii€ioL6tv 

inovCri^ ^ 

Sdofisv tavttiv o^Jtig av ^f^ag avtifioKr^ffag ava- 

X6£6y. 
,K€ct tavt^ avvzsvdwoi SQ(3ysv tSv S^ akkm 

ovSbihC aQ%ri. 
BjiJ& totrd yaQ toi^ 6% iwvov tovt(ov mv BJ^Qifxag fta- 

xaQi^o * 
rqg d' initKk^^Qov ti^v Sw^xi^v aSixBtg ayaxoy- 

Xvhd^cov. 
<MA, hi> S^ 1} ^vkii %(a S^fiog otav xQtvaL ^kiya %Q&y\i! 

anoQrfir^^ 690 

ii^r^idtau tovg dSiMOvvt^ tQt0t, Sixa0taXg na- 

QaSovvav * 
alt Eva&Xog %m (idyag ovtog xoXaxcivv(iog d^ni- 

SanofiXrig 
oiJx^ ^QoSdCBiv viuig tpacCv^ naQl tov nXijd^ovg di 

luxxstod^at, 
xav TcS Sriii^ yvoiiiriv ovSslg nditot iv£xi^6Bv^ 

idv 11"^ 
atnji td SvTcaCtriQL* dg)Btv(u 7CQmti0ta lUav dixa- 

aavtag- 595 

avtog d' 6 KXicav 6 xaxQcc^Sdiucg (lopov '^ii&g ov 

nBQLtQciyBL^ 
dXXd (pvXdttBi Std XBiQog 1%^'^ ^^^ T^S li^vCag dna- 

(IVVBL, 

4Sv Sh tov natiQ* ovS' btiovv tovtoav tov aavtov 

ncinot* SSQaOag. 

dKkd Qic9Qog^ xcUtovCtlv dvqQ Ev^pifuUov ovih 

iXdttcDv^ 2 0HKE2. m %QV 67c6yYW i%&v ix xrjg kendv'^ tafifiaiSi rifi(3v 

7teQix(ovet. 600 

miifcci d^ an:6 tmv ayad-wv otanf aJCoxXeiscg xal 

xatsQvxecg^ 
^v Sovkelav ovifav hpaCxeg xal tmfi^e^tav ano- 

dei^eiv. 
BJK ifmkffio kiyav' navti&g yaQ toi 7Cav($ei noih 

xavag^av^^ei 
stQoxtog Xovt0ov mQiyiiyvafiavog f^g aQxVS ^^? 

%e(fi0efMfOv. 
01 A. dd y tjStOtQv tovt&v iethf ndvt&v^ ov ^yat 

'mieXfj^fifiv^ 605 

Stav otxaS* t(o tov (itad^ov.Sxmv^ xajceLd'^ ijxov&^ 

apuc arcivrfi^ 
a6ndt(ovvctc Statd(fyvQiov^ xai nQtSta pi^lv ^ d^- 

ydtfiQ fie 
aTCOvC^yxal tto noS* uXeC^fi xai TCQoaxv^^aOa (pi- 

xal nanTci^ova* a^ rp yXcitty to tQm^okov ix- 

xaka(idtai^ 
xal to yvvaiov fir' vjcod^vcsv6av q)v6tiqv (la^av 

%Qo6eviyxri^ 610 

y^aneita xa^^B^opdvri jcaQ* iiwl nQoaavayxdl% 

cpdyetovti^ 
ivtQaye tovti- tovtoiatv iym ydw{iai , xal (iij ^e 

.■ ^ Ssri9fi , ^ 
ig 6h ^Xi^^ai xal tov ta^Uav^ bicot aQtOtov Tca- 

Qoj^aet 
xataQaadfievog xal tov&oQViSas^ aXXfjv^ (vtf^ (lot 

t&Se xixt^(Mcc:%QQpAfi(MX xaxdiv^ axsviiv p£li(By 

dke(^Qiiv. 616 200 SOHKEi:. 

xav olvov (lOL ffr^ ^yxv^ ^^ mstv^ tovovovtovi^ 

i0xsx6iit^0(iai, 

otvov (iB^tov^ xat iyxiofLav xUvag' ovtog d& 

xsxijvmg 

PQG}(iij0d(i€Vog tov 0OV SCvov (liya xal 0tQatiov 

xatiTCOQdsv. 

ap' ov (isydlijv aQXV'^ ^QX^ *^^ tov dibg ovilv 

ikdxt(o^ 620 

octig axovfo tavd'* axBQ 6 Zsvg ; 

^v yovv 7i(i£tg ^-OQvprj^ofisv^ 

nag tCg ipi]6tv tcSv naQiovtcav^ 

olov PQOvta to dixaCtijQLOV^ 

cJ Zsv fiaaiksv, 62& 

xav dotQd^o^ xoTCTtvtovOiv^ 

xdyx6x69a0Cv (i ol nXovtovvtag 

xal Tcdvv 0B(i>voC. 

xal Ov SiSoixdg (iB (idh6t* avtog' 

vii triv jdi^(iritQa^ didoixag. iyto S* 

d7toXoC(iijv^ Bt^BSiSotxa. 630 

XOP. ovTtdnod'' ovtG) xad^aQmg 

ovSsvog rixov0a(iBv ov- 

Sb ^wBtdig Xiyovtog. 
01 A. ovx , dXk ' iQi^(iag Ssd' ' ovtog ^q^SCfog tQvyy^6Bi,v * 

xakag yaQ ^Sblv (og iyd tavty XQdttOtog bC(ii,. 63& 
XOP. ag Sl Tcdvt iicBkriXv^-BV 

xovSlv TcaQ^Xd^BV^ &6t £y<oy* 

ijviav6(iriv dxoviov^ 

xdv (laxdQOV ScxdtBLV 

avtdg ISo^a vijOocg^ 640 

riS6(iBvog kiyovti, 
01 A. S0^^ ovtog ijSrj 6xoQSivatac xaCtvv ovx iv avtov. 
B/dE. ri (i^v iyd 6b trj^BQOV axvtrj fikinBcv noirj^co. Z0HKEZ. 201 

XOP, d€t 6d 6e TcavxoCag nXixecv 

slg an6q>viiv icaXd(iag. 646 

riyv yaQ iiirjv o^yijv Ttena- 

vai xaXenov 

{i^ri 7C(fbg ifwv Xiyovti. 

TtQog xavxa fivlriv ayad^tiv Sga ifjxetv 6oi xal 

veoxomovy 
ijv pu)i XI ^iyjjg^ ijxig Svvaxr^ xov i^iov d^iiov 
• xaxsQBiiai, 

BJE, xaXexov p^v xal deiv^g yvdiiTig xal (lei^ovog vj Vl 

XQvypSotg^ 650 

laifaCd-at voCov aQxalav iv xy Tcokei ivxexoxvlav. 
axaQ^ cJ jcdxeQ riiiixeQe KqovCSyi C^IA. TcavOat xal 

(lij naxiQi^e. 
el f^^ yaQ OTCCig Sovleva 'y© , xovxl xaxi(og (le di- 

Sd^eigj 
ovx iifxiv oic&g ov^i xe&vi^l^eig^ xav xQy Cnldy- 

Xvcov II* aTcixBiJd^ai. 
BJE. axQoaifaC vvv^ ii nannCSiov^ x^^^^^S oXCyov xo 

fiixanov * 655 

xal nQiSxov (liv koyiOai fpavkoig^ (17^ i^q>OLg, dXX* 

dno ;i^£t^og, 
xov q>6Qov fifitv dno xtSv n6kemv CvkXr^^Sifiv xbv 

nQ00i6ma • 
xcr|(o xovxov xd xikri x^Q^S ^^^ ^^? noXkdg exa- 

xo0xdg^ 
nQvxaveta^ fiixakX\ dyoQag^ Xciiivdg^ (iitf^ovg 

xal Sri^i6nQaxa. 
xovxmv nXijQmfia xdXavx* iyyvg SnSx^kia yCyvexai 

r^livv. 660 

dnb xovxov vvv xaxd^-eg ^ii^d^bv xotCi, SixaCxaXg 

iviavxov 202 ZOHKES, 

S£ x(,X(,a6LV^ xovnm akeiovg iv rg %d(f^ xati^ 

yCyvstm '^fitv ixatov Sijnov xal stBVti^xovta ta- 

kavta. 
0IA. ovS* ^ Ssxdtvi t(3v nQO^tovtcM/ rnitv aQ* iyfyvs^' 

6 lu^d^og, 
B^E. fia ^C ov fnivtoi.' xal nottQinstav di} ^nsLtatd 

XQjJlMCta t&lXa; 666 

01 A. ig tovtovg tovg, ovxl n^oScioattdv ^Ad^vafm 

xokoCvQtov^ 
aXka itaxovfLot nsgl tov nXi^d^ovg asL B^E. 6v 

yaQj d ndtSQ^ aytovg 
aQx^f''^' ^^9^^ (fccvtov^ tovtoigtotg ^ri\Mx/iCois ns- 

(fi^nstpd^sCg, 
x^'8'' ovtoi fiihv S&ifoSoxovifi,v xata suvti^xovta 

tdkavta 
ano tSv noks&v^ indnsikovvtsg totavtl xavatpo- 

fiovvtsg^ 670 

Sdtfsts tov q)6(fov^ fl PQOvti^0ag v^v noMv vfuSv 

dvatQi^^ca, 
ifv Sh f^g aQxVS dyan^g tiig Crig tovg dQysk6q>ovg 

ns(fLtQciy€uv. 
oC Si ivfi^xoi C9g ^^ifvta^ tov (ikv 6v(f^axa tov 

dkXov 
ix xfid^oQiov kaya(fvi6iisvovxaltQayaUtovtato 

liflSiv^ 
0^ (ihv fiyovvtcu Kovvov irqtpov^ tovtoi6i Sh do- 

QOtpOQOVClV 675 

VQ%uig^ olvov^ SdncSjug^ tvQOV^ ^iki^^ Cri^a^La^ 

nQ06xsq)dkaia^ 
ipi&kag^ XkaviSagj 0t8fpdvovg^ OQfMyug^ ixnciiuctaj 

nkovd^vytstav • 2 0HKEIL 203 

iSol 4' «5v &^%ug noXhic ftiv ivyfi^ xoXlaS' i(p' 

vyQa mtvXsvOag^ 
oviBlg cvSh oxoQoSw Tuxpak^ totg silfiitotOL Si- 

SfOOLV. 

<UA, iWj4JC akku nuQ ' E&xoqCSov »avt6g xQstg y ayh- 

^ag ^stiTCSfiilfa. 680 

$tkl[ c^vt^v lAOk ti^ Sovkaiav ovx anoqjaCvnv ano- 

xvaisig, 
S4E. ov yap ftsydki] Sovketa *0thv tovtovg likv attav" 

tag iv aQxatg 
avto^ug %* slvai, x^ tovg xolaxag tovg tovt(ov fii- 

^d^og^OQovvtag; 
0ol i* ijv tf,g S(p tovg tQstg ofiokovg , ayanag , olg 

avtog iXavvcav 
xal XB^oiiaxdiv xtd noXLOQXwv ixtri^m^ nokka tco- 

vi^6ag. 685 

xal y^g tovto^g i%vta%t6pevog ^ottag^ o (idkiCtd 

ffr' aTtdyxsc^ 
otav abfskd^ov iistQdxtov Coi xataxvvov^ XaiQsov 

vtog^ 
^SX Siafiig, Siaxtvffi^slg t^ odfuxtt xdl tQV(ps- 

Qav^sCg^ 
r^xstv slnjj, TCQip xiv Sqcc Stxdtfovd'^ 6g o^ttg av v^Sv v0ts^og iX9^ tov OrnisCoVj to tQidfiokov ov xo- 

litsttat • 690 

avtog Sh q>i(tst ro ^'wriyoQtxQV^ SQa%iii^v^ xav 

v0tsQog SXd^y • 
xal xotvsMmv t&v dQxovtcnv hiQC) rtvl t£v iisd'^ 

savtov^ 
^v tCg xt StSp tmv ipsvyovtmvy ^w^ivts ro 

XQay(ia Sv' ovts 204 Z0HKES. 

iejcovdaxarov^ xa^* dg TtQiovsg 6 (ihv eXxsi^ 6 d* 

avxBviStoxB • 
Cv d\ xa^TialBvg xbv xoXayQitriv ' to dh itQatto- 

(IBVOV 0B kilfi^BV. 695 

^lji. tavti (iB X0i0V6^i otiioi^ tl XiyBvg\ Sg (lov tov 

d^tva tagattBvg^ 
xal tov vovv fiov iCQO^dyBig (lakXoVj xovx old^ o 

r» %^^fta (iB xoiBtg. 
BJE. Oxiiffav tolvvv mg il^ov (foi, nXovtBtv xal tot6iv 

ttTtaOiv^ 
vjto tSv aBl dfjfuiovt&v ovx ol8* ojtfj iyxBxv- 

xXfi0av' 
oCtig ytolBCDV aQxwv itkBl^tG^v ^ anto tov Tlovtov 

(niXQt ZaqSovg^ 700 

ovx aTtoXavBvg nkrjv tovd'* o tpiQBvg , axagi^. xai 

tovt i(fip Oot 
iv0taiov6iv xata (iLXQOv aBiy tov^^vSvBX^ S^TtBQ 

Ikaiov. 
fiovXovtat yaQ Ob nivrit Blvav xai tovd"* av 

BIVBX\ iQfStfoi^ 
iva yvyvd^xfjg tbv ti^aCBVt^v • «9^* otav ovtog 

y im6i^y 
inl tSv ix^Qfiv tLv\ iTtiQQv^ag ayQiag ccvtotg 

imnviSag. 705 

bI yccQ ifiovXovto fiiov noQi^ai ta di^ftfii, ^ddiov 

riv av. 
Bl6iv yB noXBig ;|(iAt«fe, «F vvv tbv q>6Q0v ijftTr 

anayov0iv • 
tovttov BtxoOiv aviQag fio^xBvv Btxvg nQO^itdJ^BV 

ixdoxjjy 
dvo fiVQidiBg tcSv SijfiotMiSv iiofv iv na6i Xa- 

ycioig S0HKE2. 205 

xal 6tBq)(ivoL6iv navxodanol^vv xal tcv^ xal nv- 

Qtatjjj 710 

a^La f^g y^g axolavovtsg xal tov MaQad-tovi 

tQoxaCov. 
vvv S^ SiStcbq ikaokoyoi %<gdqbI%'* a(ia rp tov fit- 

Cd-ov i%ovti, 
MA. otfioi , t£ sro^' S^tcsq vaQxri fiov xata f^g XBVQog 

xara%Bitai^ 
xal ro l^tipog ov dvvaiuu xatB%BiVy akV ijSri fuxA> 

^axog sifLc. 
BJE. akk^ onotav likv Ssiomo* avtol^ ti^v EvfioLav Sl- 

SoaijLV 715 

vfitv xal attov vtpiiftavtaL xata TCBVfjqxovta iib- 

S((ivovg 
jcoQLBtv iSo6av S^ ovndnoti 6ol^ nkriv nQciriv 

nivts iiLBSCfLvovg^ 
xal tavta fLokcg J^svCag q^Bvyov ikafisg xata %ol- 

VLxa^ XQLd^iSv, 
dv BLVBx^ iyd ^' anixksLov asC^ 
fioifxBLV id^ik&v xal (i^ tovtovg 720 

iy%a6xBLV (fOL OtO[ig)diovtag. 
xal vvv atB%v(3g i&iko naQi%BLV 

tl pOVkSl 60L^ 

nkrjv xmkayQitov yaka nCvsLV, 
XOP, ij nov 0Oip6g ^v o6tLg iq>aiSxBV^ nQlv av aiupotv 

(ivd^ov axov0yg^ 725 

ovx av SLxaOaLg, 6v yaQ ovv vvv [lol vcxav nokkp 

SsSoxTjOaL • 
Sct riSri tfjv OQyriv %akd6ag tovg axCncovag xa- 

tapdkkcD. 
akk' cJ r% rjkLxCag rjfivv trjg avr^g Ovvd^LaiSiStaj 
md^ov md-ov k6yoL0L^ lir^S' aq>Q(ov yivrj^ 206 20HKEZ. 

fiffi^ at€v^g ayixv dtsQafiaw r' avrlp. 73(> 

£^' Stpakiv ftof Kfidsiiwv rj ivyysvrjg 

elvaC tig o6ttg totavt* ivovQ^Bi. 

0ol Si vvv.tig d-sdv 

TtaQmv ifiq>cnr^g 

^vkXafipavH rov ftQdyiiatog^ 

xal d^Aog iittiv ev xouSv - 735 

6v Sh TcaQmv Si%ov^ 
BjdE. xal fL^qv ^^^G> y* ccvtov naqix/Biv 

o6a 7CQ€(Sfivtfj ^vpApoQa^ %6vSqov 

lBl%HVy %},(xlvav (juxiaxfijv^ ci&tfQov^ 

jtoQvrjv^ ^ttg tQ niog tgiirsL^ 

Tialti^ o^fpvV' 740 

dXk' otv 6iya xovSlv yQv^eCj 

tovt' ov SvvatcU fis XQoaic^ac. 
XOP> vBvovd^itrixev avtov ig td n:Qdyfia&\ olg 

tot i^sfiaivet* - lyvwxs yoQ aQtiKg^ 

XoyC^eteu r* ixstva jtdvd'* dfiaQtlag^ 745 

d 60V xslevQvtog ovx iasCd-sto, 

vvv d* C6(og toUft 0otg 

Xoyocg TceCd^stat^ 

xal Q(oq>Qov€t (livtoc (Ls^ir- 

Ctdg ig to Xoctcov rov tQonov 

stscd^oiisvog ti (foc> 749 

01 A. IdfioCfcoc, 
BJE, ovtog , tC fioag ; 
0IA. #tij (loc tovtcov (irjShv vnc9%voi\ 760 

xsCvcDv iQaiiac^ xstd^c ysvoCfiav^ 

cv' o X7}Qvi (pri^Cy tcg dilnj(pt' 

6tog ; dvc6td0^ca, 

xd7Cc6tcur]v iTtl totg xrniol$ 

729—736. = 743—749. ZOHKEZ. 207 

ini^^ioiiEP(DV 6 ts^BVtatog. 755 

67tav5\ oJ ifvxt]^ leov ftot Vv%ij ; 
aapBg^ m 0%u^a. fta vov^HQaxkia^ 
ytri vvv Sz* iyto 'v totOi dixa6taig 
Hkixtovta Kkicyva kafioL(n> 

BJE. 1%^^ mmtBQ , TCQog tmv ^sdSv , ifiol ici^v. 760 

^IA. ti <fot Ttid^&iim ; kiy* o ti povksi , nkilv £v6g. 

BJE. %oCov\ q>i(^' i^c9. C^IA^ roi; firj SvxdtsLv. tovto Si 
"AiStfg StaxQtvBi XQOtsQOV 7} 'ym nsiaofiai.. 

BAE. 0v S' ovv^ inBiSvi tovto xBxa^tiitag xouSv^ 

ix£t6s fikv pLT^xitL fidSi%\ akk' iv&dSs 765 

avtov ^ivayv Sixais tot0iv oixitaig. 

^IA. xsQltov'yti kriQStg; B^E. tavd'' ansQ ixstnQat- 

t&ta^* 
otv ti^v diJQav dviaJ^sv fi Crixlg kd^^Qa^ 
tavtrig ixLfiokrjv t^q)ist fuav fiovijv. 
%dvtaig Sh xdxst tavt* iS(fag ixdiStots. 770 

xal tavta f^ vvv svk6y(og^ ijv iiixy 
sikri ^ xat^ OQdvv '^kvdascxQogfjkvov' 
idv Sh viqfy^ XQog to JtvQ xa^iisvog^ 
vovtog^ stiSsi' xav SyQri (is0riiiPQiv6g^ 
ovSsig 0' daoxksiasL Q^sCiio^itrig t^ xiyxkiSi. 775 

^IA. tovti (i dQi^xsi. B^Ei itQog Sh tovtovg y*^ riv 

Sixip/ 
ksyy (LaxQav tig^ ovjjL jtsvvcSv dvaiisvstg^ 
Sdxvtov 0savt6v xccl tov dxokoyovfisvov. 

01 A. Tcmg ovv Siayt/yvcinxsiv xcckcig Swi^aojucv 

ScTtsQ nQ^tsQov td 7CQdy(uxt iti (laifciiisvog-y 780 

BJE. itokk^ y a(i8ivov' xal kiystai yaQ tovtoyi^ 
mg ot Sixa6tal flfSvSo(iivc9v tSv (laQtvQanf 
(i6kvg to nQay(L Syvaaaf/ dva(ut0ci(isvov. 

01 A. dvd toi(V6 nsi^svg. dkk' ixstv' ovncD kiystg^ 206 E^HKEE. 

tov iitCd^ov OTCod-sv Irj^onaL. B^E, naq^ i\iov. 

OIA. xakmg^ 785 

oni} xatr' i(U)cvtdv xov fisd'* itiQOv kiji^(uu. 
at6%LCta yaQ to^ft' elQyaOato AvoC0tQatog 
6 ifxontokrig, Sqaju^iiv (iLSt* iiiov XQmriv Xa§6vy 
iXd^mv diexBQiiatiift^ iv totg l%%vCi>v^ 
xaneit* ini^xB tQstg Xbnldag ^iOL xB0tQicDv - 790 
xaya ^vixaif* - ofioXovg yuQ ^oinjv XafiBtv' 
xS^ta pdBkv^&slg 60tpq6iksvog i%intv0a' 
xad^* slXxov avtov. BAE. 6 dh tC iCQog tavx 

sl(p' ; C^IA. oti'j 
aksxtQVOVog (i i^aCxs xoikCav i%Biv - 
ta%v yovv xataniifsvg t&QyvQiov^ ^ S* Sg Xsyov. 

BjdE. oQag o0ov xal tovto d^^ta xsQiavstg ; 796 

01 A. ov Tcavv tL (iMQOv. aAA' otcbq iiikksvg noCsi. 

BJE. avdiisvi wv • iym 8% tavd'* ^So g)iQ(ov. 

01 A. OQa to ^Q^^fia * ta koyC (og nsQccCvstac. 

71X7^x6 scv yaQ cig ^A^vatoC nots 800 

ScxdiSoLSV inl tatg olxCavOi tdg SCxag^ 
xdv totg TCQod^vQOcg ivoLXoSoin^ffoc nag dvijQ 
avt^ Sixa0triQCSiov fiLXQov ndvv^ 
SansQ^Exdtsiov, jcavta%ov jcqo tSv d^Q(Sv. 

BJE. ISov^ tCit iQstg; dig anavt iym tpiQto 805 

oHansQ i(pa(Sxov, xatL noXXa nksCova. 
diiXg (liv^ i]v ovQvitLd^yg^ avti^l 
naQa (Sol xQS(ii^0st^ iyyvg inl tov nattdXov. 

01 A. aoq>6v ys tovtl xal yiQOvti nQ^CtpoQOv 

iisvQsg dtB%v(Sg g>dQ(iaxov 6tQayyovQCag. 810 

B/JE. xal nvQ ys tovtC^ xa\ nQOOi(Strixsv (paxH^ 
^0(pstv idv Siri rt. 0IA. tovt av Ssiv^v' 
xdv yaQ nvQitt(o , t6v ys (il0^ov ki^il^oiuu. 
avtov (livoiv yaQ t^v (pax^^v $o(pi^0O(iaL. , £OHKE2. 209 

ceta^ xl thv OQViv ag iii* iiijvsyxttrs ; 615 

BJE. Iva y , ^v xoi^Bvir^q aTtoXoyoviievov tivogy . 

^dayv avcod^ev i^sysCQjj Q* ovto^L 
9IA. hf iti aro^cJ, ta d' aAA' aQioxsi ftot. B^E, to tl\ 
01 A. d^Qpov stnmg ix7to^C0at,g to tov Avxov* 
BJE. naQS^tb tomCj xavtog ava^ ovtoCi. 820 

$Li. ^ d dionoS'* ^Q&gj 6g xaXsTtog aQ^ rfi^i^ Idstv. 
BJE. oloMsQ f^fitv q>aCvstai, Kkstovvykog. 
OIJ. ovxow ixsi^ y' ovd' avtog r^Qwg &v onka. 
BJE. si ^attov ixad^C^ov 0v , ^attov av dCx-qv 

ixakovv. 9IA. xdksi vw^ fog xdd7in<a 'yd Tcdkai. 
BJE. (piQS vvy^ tCv' avt<p TCQWtov si6aydy& dCxfjfif\%1% 

tC tCg xaxov didQaxs t(Sv iv t^xCq: ; 

fl 0Q^tta 3tQOifxav0a0a TtQciriv trjv xvtQav 
01 A. inCcx^g ovtog • <og okCyov f*' dnciks&ag, 

avsv SQVifdxtov trjv SCxrjv ^iikksig xakstv^ 830 

o iCQiSxov rjiUv tfSv tsQtSv ifpaCvsto ; 
BJE. fid tbv /lC ov ndQS0tcv. 9IA. dkk^ iy(o 8Qa(i(Dv 

avtog xofiLOviiat to ys naQavtCx ivSod^sv. 
BJE. tC nots to XQVI''* j (og Ssuvov ff (pLkoxtoQCa, 
SAN. §dkk' igxoQttxag. toiovtovl tQi(psLV xvva, 835 
BJE. tCS' iotiv itsov; SAN. ov yaQ 6 Adfirig dQtC(og 

6 xv(ov naQ^iiag sig tov invbv dvaQndoag 

tQO(pakCSa tVQOv IJiXskiX^^v xatsSi^Soxsv ; 
BJE. tovt aQtt nQ(Stov tdSCxrjfia rco natQl 

sl6axtiov fto^ ' 0v Sh xatriyoQSL naQciv. 840 

SAN. iid AC ovx iycay* • dkk^ atsQog (pri0iv xv(p,v 

xatriyoQi]0SLV ^ ijv ttg sl0aydyg yQaqyijv, 
BJE. td^L vvvy ay* avtto Ssvqo, SAN. tavta XQV noistv. 
BJE. tovtl tC i0ti; 0IA. %ot()oxofi£roi/ 'E0tCag. 
BJE. sW tsQO0vkri0ag (piQsig; 01 A. ovx^dkk"lva 

d(p' 'E0tCag aQxo^svog initQC^m tivd. 846 

ARISTOPH. I. .14 210 ZOHKE2. 

aXlC ^liSay avvtSag * (og iyd Ufucv pxdx&. 
B^E g)d(f8 vvv^ iviyxm tag 6avC8ag xal tag ygaxpdg. 
01jd. oC^ot^ SvatQL^Big KanoksZg tQitln^(iv6Q(5v • 

iyA 8' aXoxC^eiv iSsoiirjv to %(»)qCov. 850 

BJE. iSov. OIA. xdXsit vvv, BjdE. tavta dij. 9IA. tlg 

OVt06l 

6 stgStog i0tiv\ BAE. ig xogaxag^ mg ax^fuu, 

oni} *7t6kadV(Ariv tovg xadC6xovg ixq>iqsiv. 
OIA. ovtog 6v 7C0L ^slg ; B^dE. i%l xadC6xovg. OIA. fiiy- 

dafi(og. 

iyd yaQ slxov tov0ds tovg dgviStCxovg. 856 

B^E. xdkkLOta toCvvv - ndvta yaQ ndqs^ti v(pv 

o0(ov Ssofisd^a^ nXijv ys Srj r% xlstlfvSQag. 
01 A. iiSl Sh Stj tCg iatLV ; ovxl xXsil;vSQa; 
BJE. sv y* iXTCOQC^SLg avtd xdnvxmQC^og. 

dXl' ag tdxL(Sta nvQ tLg iisvsyxdt(o 860 

xal iivQQCvag xal roi/ Upav(ot6v IvSo^sv^ 

on(og av svlcifLSC^a nQ(ota totg d^sotg. 
XOP. xal fLTjv rjfistg inl tatg 6novSatg 

xal tatg svxatg 

g)rj(iriv dyad-rjv li^ofisv v^tVj 865 

otL ysvvaC(og ix tov nolifwv 

xal tov vsCxovg l^vvifiijtov. 
BjdE. svg)ri(iCa (ihv nQ(ota vvv vnaQxit(o . 
XOP. (o Ootfi* ^AnokXov IIvQ^ls^ 

in dya%ri tvxjj 

ro nQdy(i' o (irixavdtaL 870 

i^nQOiJd^sv ovtog t(ov dvQ(Svy 

ana6LV ri(itv aQfiotfaL 

nav0a(iivoLg nkdvtov, 

^IijLS IlaLdv, 

868- 873. = 886—890- Z^HKEH. 211 

BJE, (S 8d(f7Cot' Sval^^ yBttov ayvLsv tov^v nQoC^sv 

nQonvXtUov^ 875 

Sil^at tsXstrjv xcctvi]v j ava^^ rjvtp ycatQl xaivo- 

to^iovfiev • 

jcavaov t avtov tovto to Uav CtQVtpvov xcci 

TtQivivov '^d-og^ 

avtl OiQaiov iidkttog (alxqov t^ ^iitSip naQo- 

fjSrj S^ slvat totg av^Qdzoig 

ijmov avtov^ 

tovg q)Svyovtdg t iXsslv fiaXXov 880 

tiSv yQailfaiiivfov 

xaniSaxQvsiv avtifiolovvtmv^ 

xal nav6d(isvov^ f^g Sv0xoXCag 

a%6 trig OQyijg 

tiiv axakritpr^ afpski6^at. 
XOP. J^vvsvxoiisifd-a (tavtd) 6ot xaTtdSofisv 885 

viatOtv aQxalg^ stvsxa 

tdiv nQoXsXsyfiivcjv. 

svvot ydQ iOfisv i^ ov 

tov Srjiiov ytJd^ofisiJd^d 6ov 

fptXovvtog fhg ovSslg dvrjQ 

tcSv ys vsmtiQcav. 890 

BJE. st ttg dijQaCtv tiktaav^g , sMto * 

dig r^ix av XiymCtv^ ovx sl6tpQri6o^sv. 
^IA. tig OQ* 6 ipsvyov; B^E. ovtog. 0IA. oiSovaXci- 

06tat. 
BJE. dxovst^ ijSri fqg yQatp^^g. iyQdiffato 

xvayv KvSad-i^vatsvg Ad^t AC^a^via^ 895 

tov tvQov dStxstv ott fwvog xatriod-tsv 

tov £txsXtx6v. tCntri^ xkpog COxtvog. 

91 A. ^dvatog ^ihv ovv xvvstog^ Ijv anal^ aXtS. 

14* 212 20HKES, 

Bj^E, xal [lijv 6 fpBvymv ovto&l jdifirig TCaQa, 

9U, d fuoQog ovtog * cog dh x(d Kkintov filiitsi^ 900 

otov ^safjQ&g il^axatfjffsiv ^* otstai, 

nov d' 6 dvcixmVy 6 KvSadijvauvg xvmv; 
KT, av av, BJE. naQs^tiv. OIA. stsQog ovtog av 

Japijg, 

ayadvg y* vXaxtstv xal SiaXsixsiv tag %vtQag. 
BJE. eCya^ xa^iis^ 6v d' avapag xatijyoQSi, 905 

01 A, q>iQS vvv^ aiia tijvS^ iyxsanksvog xayci ^oifiS. 
^AN. t^g (ihv yQaq)ijg ^xovOad'' rjv iyQaifaiii]v^ 

avSQsg SixaiStaC^ tovtovi. Sstvotata yccQ 

iQytov SiSQaxs xafik xal to ^VTCOJtat. 

anoSQag yaQ ig f^v yioviav tvQOv itokvv 910 

. ^ xatsiSixikiis xavinkr^* iv t^ 6x6t€if^ 

01 A. vri roi/ /^C , akka S^^kog i0t • SfiOLyi toi 

tVQOv xdxi0tov aQtiog ivijQvysv 

6 pSskvQog ovtog, SAN, xov (istiSa^x* altovv- 

ti fioi. 

xaitoi tig v(iag sv icoistv Swi^0stai^ 915 

^v ffri} ti xaiioi tig nQofidkky ttp xvvi; 
0IA, ovShv (istiSGixsv; ovSh tp xoiv^ y i^oi. 

^SQyLog yccQ avrjQ ovShv f^ttov f^g q^ax^^g, 
B'jdE. nQog t(Sv ^sfSv^ (iri %QoxatayiyvciiCx\ J ndxsQ^ 

nQlv av y* dxovifijg d(i(p6tiQCDV, OIA. dXk , 

(oya^i^ 920 

to nQdyjia cpavsQOv iiStiv - avto yaQ fio^, 
SAN. iiij vvv dcpriti y aviov^ mg ovt av nokv 

xvvtSv dndvtmv avSQa (iovo(payi6tatov^ 

o6tig nsQtnksvoag tr^v d^vsiav iv xvxkp 

ix ttSv nokscav to ^xtQov i^sS^qSoxsv, 925 

OIA. i(i,ol Siy' ovx ict ovSh tfjv vSQiav nkdiSca. 
SAN. nQog tavta tovtov xokdifat^ • ov yaQ av nors XQiipBiv dvvccvt* av (lia Ad^fiij TcXixta dvo * 

tva fti^ xexXayxco iia xev^g clf AAcog iyd * 

iav 6h fii^ , To Aotsrov ov xsxldyiofuci, 950 

W>i. fov fotJ. 

o6ag xatfiyoQfi^s tag navovQyiag, 

xlintov TO Xffjlia tavSQog * 01} xaXtSoX doxsCj 

wksxtQvoVj vrit6v/SC\ imyiVBi yi toi. 

6 ^s6(iod-itfig nov *6^*; ovtog, aiiCSanoi, dora. 

BJE. avTogxa&eXov' tovg (laQtVQagyag ioxakdS. 936 
Aa^fjfti fidQtvQag ^aQstvaCj tQvfiXiov^ 
doidvxa^tT^QOxvfiisnv^ i^X&Qav^ %vtQav^ 
xal takXa ta 6xBVfi td nQO^xexavitiva. 
dkk* iti 6v y ovQstg xal xa%-t^Big ovSincD j 940 

01 A. tovtov Si y* olii iym XB^Bl^d^ai ti^fiSQOv. 

BJE. ovx av 0v nav^fsi x^^BTCog Sv xal SviSxoXogj 
xal taHta tolg q>svyov6iv^ dXV 6Sd% ixei ; 
dvdfiaiv^ ^ dnoXoyov. tCifsificijtfixag; Xiye. 

OIA. dkX^ ovx ixsiv ovtog y ioixev ti Xiyfj. 945 

BdE. ovx^ dXX* ixstvo iiot Soxst icsnovd-ivatj 
07CSQ sror^ ipsvycnv ina^s xal QovxvSlSfig • 
dnonXrjxtog il^aiq>vi]g iyivsto tdg yvdd-ovg. 
naQsx* ixnoSciv, iy^jyaQ dnoXoyij6ofiat. 
XaXsn6v (livj (ovSQsg^ ifftl SiafisfiXfi^ivov 950 
vnsQanoxQlvs6%at xwog' Xii^a S^ o/xog. 
dya%^6g yaQ ifSti xal Stcixsi tovg Xvxovg. 

OIA. xXintfjg iihv ovv ovtog ys xal gwoftdrijg. 

BAE. fid ^C , «AA* aQifftog ifftv t(3v vvvl xvv(dv^ 

olog ts noXXotg nQO^atloig iq>s6tdvai. 955 

Q^IA. ti ovv OipsXog , rdv tvQ6v sl xats6&LSi ; 

BJE. oti 60V nQOfidxstai xal q>vXdttsi tfjv ^vQav 
xal taXX^ aQiCtog i^tiv st S' vipsCXsto^ 
^vyyvfo^i. xid-aQi^Siv yaQ ovx inCctatat. 214 ZOHKES, 

OIA. iya d' ipwXofiriv av ovdi yQafLgiata^ %0 

tva iifi xaxovQyfov iviy(fag>' rmtv xov Xoyov. 

B^E. axovaov <o SaiyLovii (lov tmv iiafftvQcov, 
avafiifl^i^ tVQOKvriiSti ^ xal Xi^ov fiiya' 
0v yaQ xafLUvovo^ itvxsg- anoxQivav aatpcogj 
ai iii^ zdtiKVf^ffag totg OtQatidtatg aXa^ag, 965 
q>riol xataxvH^ai. OIA. vrj /lC , akXa tlfsvSstaL, 

B^JE, <o S<a(i6vC , iXist tovg taXavjtmQOviiivovg. 
ovtog yaQ 6 Ad^rig xal tQaxr^ki* ic^iBi 
xal tag axav^ag^ xovSinot iv tavtp fiivsi,, 
S S* stsQog ohig ictiv oIxovqoS imvov. 970 

avtov iiivGfv yccQ att av st6io tig ^>iQ% 
tovtfov iistaitstto [liQog' sl Sh fii^^ Sdxvst. 

OIA, alfiotj tC xaxov not* iiSd'* otip [laXdttofiai ; 
xaxov ti 7tsQt(iivEL (is xdvaasCd^o^at. 

B^E. td'^ dvttpokS <y', olxtsCQat avtov^ oJ xdtsQ^ 975 
xal ^fi SvatpQ-sCQrits* tcov td natSCa; 
dvapaCvst\ (o novriQd^ xal xvvtovfisva 
altstts TcdvttpoXstts^al SaxQVSts. 

OIA. xatapa xatdpa xatdpa xatdpa. BJE. xatapr}- 

0oiiat, 
xaCtot to xatdpa tovto noXXovg Srj ndvv 980 
i^rindtrixsv. dtaQ o(i(og xatapr^fSoimi. 

OIA. ig xoQaxag. <og ovx dyad^ov i0tt to ^otpstv, 
iy(o ydg dnsSdxQv0a vvv yvcifiriv iiirjv 
ovSiv not dXX^ ^ trig tpax^^g ifinXi^iisvog, 

BJE. ovxovv dnocpsvyst Srjta; OIA. x^Afi^rov sl- 

Sivai. 985 

BJE. ^% 01 natQCSvov^ inl ta psXtCa tQinov. 
trivSl Xapdiv triv tl;r}<pov inl tov vavsQOv 
fivffag naQ&l^ov xdnoXvCov^ m ndtSQ. 

<PIA. ov S^^ta * xvd-aQC^scv yaQ ovx inCatafuu. HOHKEZ, 215 

BJE» q)BQ6 vvv 6€ rySl t^v ta%l6triv nsQLdya, 990 

0IA, 59' i6d-^ onQOtsQog; B^E. ovtog. OIA. avtri 

'vtavd"' ivi. 
BAE. H^fjndtritav^ xdnoXiXvxsv ovx ixciv. 

(piQ* i^SQd0m. OIA, a(3g ag' riycoviOfLsd^a; 
BAE. dsil^scv ioLxsv ' ixTti^svyag^a Ad^rig, 

TtdtSQ ndtsQ^ t£ niitovd^ag; ^IA. oHiwvj nov 

'od^^vdiOQ', 995 

BAE, ina^QS iSavtov. 0IA. slni vvv ixstvo fioty 

ovtcog dnitpvysv; B^E. vri /tC\ OIA. ovSiv 

sC^L aQa. 
BAE. fi^ (pQovtCarig^ a> 8aL^6vi\ dXX' dvC0ta0o. 
4^IA. nag ovv ifiavt^ tovt iya l^vvsCffo^atj 

(psvyovt* dnokvaag avSQa; tC nots nsCaofitat; 1000 

dXX' , cJ noXvtCfiritot d^soC^ l^vyyvoti fiot * 

axcov yaQ avt' iSQaisa xov tovfidv tQonov. 
BAE. xal firjdhv dyavdxtsv y\. iym ydQ o\ (o ndtsQ^ 

d-Qiil;a) xaXfSgj aymv ybst iimvtov navtajpv^ 

inl dstnvoVj stg l^v^no^tov^ inl ^smQCav^ lOO^ 

S6%'* ijdic^g Stdystv as tov Xotnbv %q6vov • 

xovx iy%avsltcU 0* i%anatmv ^TniQfioXog. 

dXX' sloCcoiisy. OIA. tavtd vvv^ stnsQ Soxst. 
XOP. dXX' tts %aCQOvtsg onot ppvXsifd-\ 

v^stg Ss ticag^ cJ itvQtdSsg 1010 

dvoQCQ^iirjftoty 

vvv (ihv td (liXXovt^ sv XiysfS^at 

{iri ni6ri tpavXmg x^l^^dt* 

siXafistad^s. 

tovto yaQ (fxatcov d^satmv 

ictl nda%stv^ xov nQog vfiov. 

vvv avts Xs^ nQ06i%sts tbv vovv^ stnsQ xoQ^aQov 

tt iptXstts. 1015 216 £0HKE^ 

^i^iuuf^hu yicQ xc^6i %BV€vXg 6 mtipp^g vw im- 

adtxsUfd^ai yaQ ^nfiiv XQorsQog xoXk' avtoiq bv 

/ 

HBXOttpUBg^ 

xa piv ov fpaveQag^ alX* iMxovQiSv XQvfidfp^ 

itiQOUfi xoiijzalgj 
luiiffiansvog xifv Evqvnkiovg lucvtsiav xid dui- VOULV^ ttg dXkoxgiag ya&tiQag ivdvg x&fuaiixd Mkkd^ 

Xiaa^ai' 1020 

(lexd xovxo Sh xaL ipavBQmg ijdii xivdwsvatv xa^* ' 

ionnoVy 
ovx dXXoxQieyi^j dXX^ olxUav Mowf&v ifxofux^' 

iivu>xn^ag. 
aQ^slg ih iiiyag Xid xciiii^slg mg iwielg Tuaicox iv 

viUv^ 
iwx ixrsXiifaL qniiflv inaQd^elg iwd* dyxSffiu xo 

ipQovriiui^ 
ovSh naXaCoxQag vceQtxioiuiieiv xsiQwv ovd' el 

xtg iQa6xiqg^ 1025 

xioiiadstif^at natdt% iixvxov lUifiSv iaxsvds xgog 

iXVXOVy 

ovdsvl noinoxi ipriift ntd^iifd^at^ yvioiu^v xtv* f%m 

ixtstx'^, 
Zva xdg Movifag aliftv XQ^xat ft^ «Qoayioyovs 

dmnpiqvTi. 
ov8^ ors nQiQxov y r{Q\s Stddtfxstv^ dvd^Qidxoig 

iprfi^ intd-iifd^iUj 
dXX* *HQaxXiovg oQyip/ xtv^ ixiov xotift iisyi6totg 

intxstQstVy 1030 

9Qa0img %v6xdg sv^g dx^ dQx^^g avx^ xp xoq- 

XtxQoSovrt, ov dBvvotmav iihv kn 6<pd-aX(MSv Kvwijs axttves 

ila(inoVj 
ixatov dh xvxXtp xsq>ccXal xoXaxav oific^oitivav 

iXtx^vto 
fcsgl f^xsq^aXi^Vj ipayinivd^ elxsv xaQoiQag oks" 

d-QOV tstoxvCaq^ 
tpmxir^g 6^ oOiiTJVy Aafiiag d' OQXSig anXvtovg^ 

XQaxtov dh xa(ii]Xov. 1035 
toiovtov 18&V xiQag ov tpri^iv dsCoag xatadcnQO- 

Sox^^Oai^ 
aXX^ vjtiQ vfuSv iti' xal i;wl ^oXsfUt' fpijoiv ts 

(ist^ avtov 
totg '^maXovg imxsLQ^^Oat xiQVOiv xal totg tcvqs- 

totfSiv^ 
oF tovg xatiQag t ^iyx^ vvxtcsQ xal tovg nan- 

novg aninviyov^ 
xataxXtvonsvoi t inl tatg xoitaig inl tot6cv 

anQayno6iv viuav 1040 
avtaiiooiag xal nQoaxXi^tfscg xal iMCQtVQiag <Svv- 

sxoXXcDv^ 
S<St* avanridav dsvii^aivovtag noXXovg dg tov no- 

XifucQXOv. 
Totoi/d' svQOvtsg aXsiixaxov f^g x^9^S t^ads 

xad^aQXijVj 
niQv6iv xatanQOvSots xaLvotataig 6nsiQavt av- 

tov diavoiaigj 
ag vno tov (ifj yvavat xad^aQwg vfLStg inoiijaat^ 

avaXSstg- 1045 

xcUtoi 6nivdayif noXX^ inl noXXotg oftwaiv troi; 

^i6w6ov 
(ifl ncinot* a^isivov* Infj ttyvtcw xafiaStxa (iriSiv 

axov6av. ' 218 • 20HKE2. 

tovto iihv ovv i0d'* vfitv alaxQov xol^ iifj yvov6iv 

TCccQaxQ^^lia^ 
6 dh miifif^g ovdhv xeiQiov %aqa xotov 0oq>otg vB" 

v6iii6tai,^ 
sl jtaQakavvtov tovg avtvnakovg fqv inivoutv 

J^vvhQitl^ev. 1050 

aXka to koi%6v tSv noiritfSv^ 
cJ 8av[wviot^ tovg ^rjtovvtag 
xacvov tc XiyBiv xa^svQi0XBvv 
6tiQyste [iSkkov xal d^sQansvsts^ 
xal ta voriiuna 0(6^^0%'* avt(5v * 1066 

i^pdlksti t sig tag xcpcstovg 
^sta t(Sv (ii^kov. 
xav tavta novqd^^ Vfitv 8v* itovg 
tSv [^ticav 
6tii0sc dsl^cotfitog. 

ci vcdXai not ovtsg v[istg akxciioc (ihv XOQOtg^ 1060 
akxvnoL ($' iv lidxavg^ 

xal xat avxo tovto [lovov avSQsg akxt(Mitatot^ 
TtQiv not iji/, tcqIv tavtd* vvv tf' 
otxstav xvxvov t iti xokidtSQat Srj 
aW inav^ov0LV tQixsg. 1066 

dkkd xdx t(Sv ksL^dviov SstttSvSs ^cifii^v 
vsavixrjv 0xstv * mg iya tovfiov voiiiioa 
yiJQag slvac XQstttov rj xok^- 
k(5v xvxivvovg vsavKov xal 
0XW^ xsvQVTCQcaxtiav. 1070 

sttcg viKov^ fi) d-satai^ t^v ifi^^v lS(ov q)v0tv 
alta d^avjidtsv ft' 6q(ov (ii0ov Sis0tpr^cii^vovy 
^tig ri(i(ov ri ^Tcivoca tri^Ss trjg iyxsvtQiSog^ 
^(fSi(og iy(o SiSdl^cD^ xav afiov0og ^ to XQtv, 
1060—1090. — 1091—1121. HOHKEZ. 219 

itf(ihv ri(i€tsy olg ngoiSBCu tovxo tovQQonvyiov^ 
^Attixol iiovot dtxcUcog avysvsts avtoxd^ovsg^ 1076 
uvdQixfitatov yivos xal nkstora tijvSs triv nokiv 
iotpskil^av iv iMixai0tv^ ijvix^ ijA^d*' 6 fiaQ^aqos^ 
tm xanvip tvgxov anaOav r^i/ noXiv xal tcvq- 

nokiSv^ 
i^ekBtv fiimv (isvoiviSv yeQOs fiiav tav^Qi^vca. 1080 
svd^sms yaQ ixSgaiiovtss 0vv doQSi 0vv aomdt 
ifiaxoiisod'^ avtotOt^ d-vfiov o^ivriv nsTCcoxotss^ 
0tas avrjif srap' av8Q\ vn OQyqs r^V'^ ^fAvvi^t' 

iad-LCDv ' 
v%6 8\ tfSv to^sv^atcov ovx ^v Idstv tov ovQavov. 
€x,X}J oiicas icood^s^d-a ^vv d^sots tcqos scniQav. 
yXavl^ yaQ rj(iaiv nQlv (idxsod^aL tbv atQatbv 8l~ 

satato. 1086 

^lta 8- sonoybsod^a ^vvd^ovtss sls roi)g ^vkd- 

of 8^ iipsvyov tds yvd^ovs xal tds ocpQvs xsvtov- 

flSVOV ' 

w0ts naQa tots ^aQ^dQoiOi navtaxov xal vvv hu 
^rfiiv ^Attixov xakstod^ai ag^rjxbs dvSQtxcitS'- 

Qov. 1090 

UQa 8scvbs rjv roO'' Sats ndvta iis 8s8ovxivac^ 
xal xatsiftQStlfd(irjv 

tovs ivavtCovsy nkiov xstas tats tQcriQS0cv. 
ov yaQ ^v r^iitv onms 

^rl6cv sv kiiscv i^ikkofisv tot'^ ov8h 1095 

Ovxoipavf^Oscv tcvd 

ipQovtis^ ^kk^ octcs iQBtr^s i0oct' aQc0tos» 
tocyaQovv nokkds nokscs Mii8ci)v ikovtss^ 
altccitatoc g^igsod^ac 
tov ipoQov 8svQ* iiSfkiv^ ov xkd- 220 Z^HKEZ, 

%XOV01V ot VSmtfQOi, 1 100 

nokXa%ov Oxotcovvxb^ Vf^S ^^S &nnvQ'^ evQi^6sv€ 
tovg tQOTCOvg xal tijy Slaitav ^tpr^ilv ifupsQa- 

Otdtovg. 
7tQ(ota (ihv yag ovShv riymv l^ov riQB^i^iiivov 
liakXov 6^v%^yi^v i6tiv ovS\ SvaxoXmxBQov* 1105 
slta takV oiiova ndvta 0q)fiil fJLtixc^vcifLaJ^a. 
^XXsyivtBg yicQ ««©•' £if(iovg^ a6nBQBl vav- 

d^Qijvia^ 
ot lihv fjiitSv 0V1CBQ Sqxcdv^ ot ih naQa tovg bv- 

Saxa^ 
otS^ iv pSsip Sixdtov6\ otSh TtQogrotg tsixioig 
3^v^p6fiv6fiivoi nvxvov^ vBvovtsg slg t^v y^Py 

lioXvg 1110 

diiSnsQ ot oxdXTjxsg iv totg xvttdQOig xi^voviisvoi. 
sg ts triv akkriv Slaitav i6(ihv Bvno^dtatoi. 
Tcdvta ydg xsvtovfisv aySga xdxnoQC^onsv fitov. 
dXXd yaQ Xfiqy^vsg rifUv siclv iyxadijiisvoi.j 
ovx ixovtsg xivtQov 6t iiivovtsg ivSov tovQO^ 

ipov 1116 

tovnovov xats0%^iov6iv^ ov taXmnfQQovfLSvov. 
tovto S^ iat akyiOtov fj^itVj rjv tig dotQdtBv- 

xog mv 
ixQoqyg tov fitad^ov ri(i(Sv^ trjcSs t^g x^Q^S ^^^9 
fii^ts xdnrjv iiiqrs koyx'^'^ [iritB tpkvxtavvav kafidv. 
dkk' ifiol Soxst to koLTCOVtdiv nokvtwv infiQaxv 
o6tLg av fiij ^XV ''^^ xivtQOv^ ft^ q>iQSiv rptoi/Jo- 

kov. 112J 

OIJ. ov tov noti ifSv tovtov dnoSv^rjooiiai^ 
insl (wvog yJ i6(o6s naQatstayfiivov^ 
o^' 6 poQiag 6 (liyag ins6tQatsv6ax0r 
BJE. dya^ov iotxag ovSlv int^vyistv naj^slv. 1135 SOHKEi:. S21 

0IA. (ta tov /ll\ ov yap oviaiifog fto^ l^vftApoQOv, 
xal yaQ icqoxbqov ijtavd-QaTUdcyi/ inxXrifisvog 
anddcax' oipsiXGfv xfp xvafpst tQtcifioXov. 

BJE. aAA' ovv TtSTeeifQatf^a y\ inscii^nsQ y aTia\ 

iliol csavtov xagadiSmxag sv noistv. 1 130 

^IA. xC ovv xsksvsi^g dQav (is ; B^E. xov tqC^(ov atpsg * 
trivdl di %Xatvav avafiaXov tQi^iovvxfSg. 

OIA. ixsita natdag %Qii (pvtsvstv xal tQS^psiv^ 
od'' ovto^Cfis vvv anonvti^ai, fiovXstai,; 

BJE. i%\ avafiaXov tijvdl Xapdv , xal fii) XdXsc. 1 136 

^IA. tovtl to xaxov tC iotc TCQog TcdvtODV ^SiSv ; 

BAE. oC(isv xakovfSt, IIsQaCd^ oCdh xavvdxijv. 

OIA. iym dh 0lfSvQav moiiriv 0vnaitCSa. 

BAE. xov d^aviid y • ig EdQSsig yaQ ovx ihqkv^ag. 

iyvmg yaQ av • vvv d' ov%l ytyvciaxsig^ 01 A. iyci ; 
fia tov ^C ov toCvvv • ataQ doxst yi not 1 14 1 

ioi^xivai [idXLtfta Moqvxov ^dyiiati. 

BAE. ovxy dXX^ iv'Ex^tdvoL0i tav^' vq>aCvstcu. 

^IA. iv 'Exfiatdvovat yCyvstai, XQOXTjg %6Xvi ; 

BAE. nod-sv^ coydd-' ; dXXd tovto totai paQfidQoi^g 1145 
v^paCvstav noXXatg Saicdvaig. avtrj yi toi 
iQCsnv tdXavtov xataitinmxs ^aSCtog. 

OIA. ovxovv iQtdXriv Siit i%Qriv tavtrjv xaXstv 

SixaiotsQov y ^ xawdxriv; B^E. i%\ mya^i^ 
xalot^d-Cy' dfL7ei0%6iisvog. OIA. ot^LoiSsCXaiog' 
dig d-SQiMV fi (LvaQd tC (lov xatijQvysv. 1151 

BJE. ovx dvapaXst; OIA. (t^d /lC ovx iyci}y\ dXX\ 

(Sya^i^ 
stnsQ y dvdyxriy xQCpav6v ^l d^nC(S%sts. 

BJE. (piQ\ dXX' iyci 6s nsQtfiaXiS' av S' ovv td^t. 

01 A. xatd^ov ys fjtivtot xal XQsdyQav. BJE. ttii tC Sri ; 

0IA. tv* i^iXrig fis nQlv StsQQvr^xivat. 1166 222 20HKES. 

BdE. &ys vvvj aotodvov tag zataQcitovg ifipddocg^ 

taodl d' avvoag VTtoSvd^i tag jiaxmvi^xdg. 
OIA. iyd yag av tkaLfjv VTtoSvOaOd^aC notB 

iX^Qdiv TcaQ* ovSq^v Svansv^ xattviiata ; ll(SO 
BdE. ivd^Bg not\ (o tdv^ Tcdxofiatv^ iQQmiiivoig 

ig tiiv Aaxfovixriv dvv6ag. OIA, dSixstgyifis 

ig tfjv TCoXsiiiav dTtoficfid^cov tov TtoSa. 
BJE. (piQS xal tov stSQOV. OIA. iiiiSafuSg tovtov y\ 

inel 1164 

ndvv iii0oXdx<ov avtov ^Otiv slg t(5v Saxtvktov, 
BjdE. ovx iiSti TtaQa tavt dkka. <I>IA. xaxoSal\MQV iyi^ 

o6tig i%i yi^Qag %£/i^rAot/ ovShv ki^^ofiai. 
B^E. avvOov Ttod"' v«oSv(Sd(isvog • slta 7t^ov6i(Dg 

(dSI TtQofidg tQv^psQOV tt Sujc(faXax(6vL6ov. 
^IA. iSov. d-scS to a^^fia, xal 6xitl;at fi' or;9 1170 

(idlt0t^ iovxa triv fidSt0tv t(Sv Ttkov^icDV. 
BjdE. ot(p ; Sod^tiijvi 0x6qoSov rj(i(pts0(iivp. 
OIA. xal (i^^v nQod^(iov(iai ys 0avXo7tQ(bxttav. 
BjdE. ays vvv^ i7tt0ti]0st Xoyovg 0S(ivovg kiystv 

dvSQ(6v TtaQOvtcav nokv(i,a^mv xal Ss^tSvy 1175 
OIA. iycoys. B^E. tiva Siit av Xiyotg; B^B. xoX- 

kovg Ttdw. 

nQ(Stov (ikv cd^ ^ Ad(iit* aX(w0* iniQSsto^ 

instta S* (ogo KaQSonicav trjv (iritSQa. 
BjdE. (11] (loi ys (ivd^ovg^ dXkd t(Sv dvd^Q^onivmv^ 

otovg Xiyo(isv (idXt0ta tovg xat oixiav 1180 

Q>IA. iy^Sa toivvv t(ov ys ndvv xat olxiav 

ixslvov^ (ogovtd) not riv (ivg xal yakii. 
B^E. o 0xath xdnaiSsvts, Ssoyivrig i(pri 

TflS xonQok6y(p^ xal tavta kotSoQovptsvog^ 

(ivg xal yakag (likkstg kiystv iv dvS^d^tv \ 1185 
OIA. nolovg ttvdg S\ %Qii kiystv ; BjAE. (isyakonQsnstg^ SOHKES. 223 

C9g l^vvad^BciQBig^AvSQOTtXstxtti KkBL6^ivsi. 

^IA. iym Sh ts^sdifi^xa Ttditot^ ovSaiiov 

nXiiv ig IlaQOV^ xal tavta dv' ofiokto <piQa>v. 

BJE. aXk^ ovv Xiysiv xqti (t' fhg ifidxsto y avtixa 1190 
*Eq)ovdi<x)v nayxQatvov ^AfSxdvSa xaXtogj 
fjSfi yiQcov Sv xal TCoXiog^ ix^"^ Si tot 
nXsvQav fiad^vtatriv xal xiQccs Xayovag ts xal 
^(OQax^ aQiOtov. OIA. navs nav\ ovSlv kiysig. 
7Cc5g av (iaxi(fccito nayxQatiov d^ciQax' ixa^v; 1195 

BJE. ovtcag SiriysZ0%av vofjU^ovO^ oC 0oq>oC. 

aXk^ stSQOv slTci (lot' naQ* avSQaOt ^ivotg 
nlvfov^ 0savtov icotov av ki^at Soxstg 
inl vsotijtog iQyov avSQtxdtatov ; 

^IA. ixslv* ixstv^ avSQStotatov ys tdiv ifidiv^ 1200 

oir' 'EQyaoicDvog tag x^Qaxag vg)stk6iii]v. 

BJE. anokstg (is. noCag x^o^Q^^^f^s; cckk^ <og ij xanQOV 
iStdxad^ig not\ 7] kaydv ^ ij kaftnaSa 
iSQaftsg^ avsvQmv o tt vsavtxdtatov. 

OIA. iy^Sa toCvw to ys vsavtxdtcctov • 1205 

ots tbv SQOiiia Odvkkov , dv fiovnatg itt^ 
slkov StdxcDv kotSoQCag il;i^g)otv Svotv. 

BAE. Tcav ' dkkd SsvqI xatuxktvslg TCQOiidvd^avs 
l^vftnottxog slvat xal l^wovOtaOttxog. 

01 A. ndig ovv ocataxktvcS ; fpQdf dvvOag. B^E. svfSxri' 

liovcag. 

OIA. (hSl xsksvstg xataxktv^vat; B^E. fJtriSaficSg. 1211 

01 A. ndg SaC; B^E. td yovat' ixtstvs^ xal yvyLVa- 

fSttx^S 
vyQOV xv^kadov Osavtov iv totg 0tQd(ia0tv. 

instt inaCvs06v tt tSv xcckxcoiidtaiv • 

oQOiprlv &ia0at , XQSxdSt avkrig d^avftaOov - 1216 

♦ vSa)Q xatd X^^^Q^S ' ^«S tQani^ag sl0q)iQstv • 224 • 2 0RKES. 

dHnvovnLSv ajtavsviiiiis^^ ' ijdi] 67tiv9oiie^. 
OIA. nQog t(Sv d-BiSv , ivvnviov sCricifiBd^a ; 
B^E. avXrjtQlg ivsq)v<Sii6sv, otSl&v^xotai 

sUiv 0i{BQog 5 Al6j(fvrig 5 ^avog , KXimv^ 1220 

livog tLg stSQog TCQog xsqxtX^^g ^Axi^tOQog. 

tovtoig iwmv ta (Sxol^' 03ta>g dil^si. 0IA. xcdag. 
BAE. akri^sg; OLd. 6g ovdslg AiaxQiav di^stai. 
BAE. iy6 st^Ofbat • xal S^ yaQ slfi' iyd KXi&v^ 

a8(Q Sl TtQmtog^AQiioSiov • Si^st Sh 0v. 1225 

ovSslg Ttiiitot* avfjQ iysvt' 'A^vcug 
0IA. ov% ovta ys navovQyog (ovSh) xlint^g 
BAE. tovtl av SQaasig; naQanoXst fiodfksvog' 

ipi^esL yaQ i^oXstv as xal Siag^d^SQStv 

xalt7J6Sst%y^gi^sXav. OIA. iy<oSiys^ 1230 

iav aTtsiXy^ 1/1J Al' stSQOv a60fjim. 

ovd^Qtoq)^ ovtog 6 [laiofLSvog ro (liya xQotogj 

avtQiifSig iti tav noXvv • a #* Sxstai ^onag. 1235 
BAE. tC S\ otav 6!ia>Qog nQog itoSmv Tcataxsifisvog 

aSri Kkitovog XafiofLSvog tijg Ssiidg^ 

'ASfii^tov XoyoVj dtatQs^ fiad^av tovg^ ayad^ovg 

ipCXsi^ 

tovtG>tCXii,Sig(Sx6Xiov; OIA. pSvxmgiydj 1240 

ovx i0tiv aXionsxC^siv^ 

ovS' a[ig>otiQov6i yCyvsad^at <pCXov. 
BAE. fieta tovtov Ai<s%Cvrig 6 SiXXov Si^stai^ 

avrjQ (Soq)6g xal (iov0Lx6g • xat' a6stac • 

%Qrj(iata xal fiCov , 1215 

KXsLtayoQcc ts xa- 

^ol fista 0sttaX(Sv 
OIA. TtoXXa S'^ Sisx6fLjtaifag 6v xdyd. 
BAE. tovtl iiiv imstxcSg Ov y i\&jtC6ta6ai • 

OTtoig S^ inl Sstnvov slg 0tXoxrij(Lovog tfisv. 1260 EOHKES, 225 

ytcctTtat^ toSstTtvov^ XQv6i^ 6vfSX£vaie v^Vy 
Lva xal [led-v^d^S^sv 8va %q6vov, ^IA. (irjSaiiag, 
xttxov tb nCvBiv • ano yaQ otvov yCyvBtat 
xal &vQOXojt^0ai xal Tcatd^ai xaL fiaXstv^ 
xajCBit anotCvBiv aQyvQiov ix XQaindXi^g. 1255 

BJE. ovx^ 7]v l^vv^g y* dvSQdai xaXotg tB xdyad^otg. 
7j yaQ naQytrj^avto rov nsnov^ota^ 
fj koyov ikB%ag avtog dotstov ttva^ 
jilccanLxdv yiXotov rj UvfiaQitLxov^ 
(DV Siiad^Bg iv t^ 0v(ino(fCp * xat' ig yikfov 1260 
ro nQayii* itQBil^ag^ &0t dfpsCg 0* dnoCxBtai. 

01 A, nad"ritiov t&Q^ i0tl noXXovg tdiv Adyov, 
BtnsQ y dnotC0Gf (iridiv^ ijv re dQoi xaxov. 

BJE. ays vvv toiisv - fifjdlv rjfMtg l^xitG). 

XOP. nolkdxvg 8ri 'iog' i^vt^ Ssi^tog nsfpvxivat^ 1265 
xal 0xai,6g ovSsncinots * 
dkk^ 'jifivvCag 6 £sXXov ^lXov ovx ttov Kqo)- 

fivkov^ 
ovtog ov y iyei not slSov dvtl fii^Xov xal ^otag 
Ssmvovvta fistd jiscjyoQOv. 
nsivfi yaQ ^nsQ 'jivtiqxov. 1270 

dkkd nQS^psvcDv yaQ igOdQ0aXov ^%st * slt ixst 
(lovog fiovoig 

totg nsvi0tac0t ^vv^v totg 
BsttakcSv^ avtog nsvi^trjg mv iXdttcov ovSsvog. 
(J {utxdQv jivtofisvsg^ Sg 0s [laxaQC^oiisVj 1275 
natSag itpvtsv0ag otc %BCQOtB%vcxa>tdtovg^ 
nQmta (ikv ana0c (pCXov avSQa ts 0og)citatov^ 
tbv xcQ^aQaocSotatov ^ & X^Q^^S i(pi0nsto * 
Tov d' vnoxQctijv stsQov^ dQyakiov mg 0ofp6v' 
slt ^AQcq>QdSriv y noXv tc d^viio0og)cxcitatov^ 1280 
1275—1283. = 1284—1291. 

ARISTOPH. i. 15 226 20HKE2. 

ovrvvd nox* SfWOs lucd^ovta icaQa (iridsvog^ 
aXk' dxo OOfprjg tpvosog avto^atov izfia&£tv 

ykmttonovBlv aig td noQVsf el6v6vd'' ixd^rots. 

♦ ♦ ♦ * ♦ 

slav tLVsg 0? ft' iksyov mg xatadcijXXdyriv^ 
f^vixa Kkimv yJ VTCstdqattsv imxsi^svog 1285 
xai [is xaxiatgixviOS' xad"* ot dyesdsiQOfiriVj 
ovxtog iyiXcnv fiiya xsxgayota d^sdiisvov^ 
ovdhv ag^ i(iov (liXov^ o6ov S\ yiovov slSivaij 
OxaiifL 'xvov stnotiti d^Xifionsvog ixpaltD. 
xavta xatvdfov vno tv (iixQov intdi^xiOa * 1290 
slta vvv i^vindtritssv ^ xdgal^ tr^v aiinskov. 

SAN. 1(0 %sk(DvaL fLaxdQiai tov diQ(iatog^ 

xal tQi0(McxdQiai tov *nl tatg nksvQatg tiyovg. 
(og sv xatriQiilfao^^s xal vovRvOttxSg 
xsQdi^p ro vStov S6xs xdg nkr^ydg etiysvv. 1295 
iym d' dn6k(oka 6ti^6(i,svog fiaxtrjQia. 

XOP. tiS' i6xLVy (o nat; natSa ydQ^ xdv ^ yiQtov^ 
xakstv Sixaiov o0tLg av nkr^ydg kd^. 

SAN. ov yuQ 6 yiQCDv dtriQOtatov ag^ r^v xaxbv 

xal t(ov l^vv6vt(ov nokv naQOivixcitatog ; 1300 
xaixoi naQriv^Innvkkog ^ *Avxi(p^v^ Avx(ov^ 
Av6i(StQatog, @ov(pQa(Stog ^ oC nsQl ^qvvixov. 
tovt(ov andvx(ov ^i/ vfiQiaxoxaxog (laxQ^. 
svd^vg yaQ (og ivinkr^xo nokk(ov xdya^(ov^ 
iv7]kax\ icxiQxa^ nsn^QSsi^ xat syika^ 1305 

cSansQ xa%Qvav oviStov svoxw^^^^v * 
xatvnts Sii (is vsavMSg^ nat nat xakSv. 
slt avtov (og slS^ , yxaCsv AvOiOtQatog • 
ioLxag^ (onQs6fivta^ vsonkovt(p tQvyl 
xkr^xiiQi X* sig dxvQ(ovag dnoSsSQax6tv. 1310 

6 d' dvaxQayAv dvtyxao* avtov naQVoni ZOHKE2, 227 

ta ^Qta rqv tQififovog anofiefiXrjxoTL^ 

Ud^sviXa tB ta CocBvdQia dtaxsxaQiisvo). 

oC d' avexQotfi^av ^ tcXi^v ya SovipQaOtov (wvov - 

ovtog dh diS^vXkaiveVj (pg d'^ Se^iog. 1315 

6 yiQfov Sh tov @ovg>(fa6tov iJQSt* , elTti (lot^ 

iicl t^ xoiiag Tcal xofiilfog alvcu nQ067tout^ 

xG>iLip8oXqi%mv nsQl tov av xgdttovt' dsi; 

toiavta nsQtvPQv^sv avtovg iv (liQstj 

6x07ttG)v dyQoixaog xal XQO^itt Xoyovg Xiymv 1320 

dfiad^ifftat* , ovdhv slTCOtag t^ TtQay^atL, 

insit ijtsidri ^iiid^sv^ otxccd^ iQxstai 

tVTttfov anavtagj ^v tig avt^ ivvtvxV' 

681 81 Sri xal 0(paXk6yi,svog 7tQ06iQxstat, 

aAA' ixnoSmv ansifit xqIv nkriydg kafistv. 1325 

OIJ. avsxs^ TtdQSXS' 

xXav06tcci tcg tav omad^sv 

iTtaxoXov^ovvtav i(ioi' 

olov^ si ijci^ 'QQij6sd-\ VfMCg^ 

iJ novTiQoi^ tavtfjl ty 1330 

SaSl (pQvxtovg <fxsvd0a>. 

BJE. f] iLr^v 0v Sciosig avQtov tovtcav Sixr^v 
flfitv anaCt , xsl OfpoSQ* sl vsaviag. 
dd^QOOt yaQ ^^ofi^i/ os nQ06xakov(isvot. 

^IA. iri isv , xaXov^svot. 1335 

UQxatay vficDV aQay 109' 

Gig ovS' dxovcnv dvixo^iat 

8tx<3v; latpotaifiot. 

tdSs [L dQiOxst * pdkks xr^ikovg. j 

ovx anst 0v; ** xov ^0ttv 1340 

rikta0trig\ ixTtoSdv. 

dvdfiatvs SsvQO XQ^^^o^irikokov^tovy 

* r^ X^i^Q^ tovSl kapofiivri tov 0xotviov. 

15* 228 H0HKE2, 

ijlflv • q>vXattov S\ (og aaiCQOV ro 6%oivCov' 

o(iafg ys iiivtot tQtp6(i£Vov ovx axd-atat. 

OQag iyd i5* dg Se^vag vq>sM(ii^v IMb 

liikloviSav ijdfi IsiSfiutv tovg l^viiTtotag' 

mv SLVSx* anoSog tp %isi tpSl %aQiv. 

aXX* ovx aTtoSciosig ovS* iq>iaXstg^ oW oti^ 

aXX* il^anati^iSsvg xayxavst tovt^ [liya' 

jtoXXotg yccQ ijSri %atiQOig avt slQyaOto. 1350 

iav yivy Si firlxax'^ vvvl yvvri^ 

iyd 6* , i^csiSav ov(idg vtog ajcod^dvy^ 

IviSdiisvog Sl^a) %akXaxriv^ m %olqIov. 

vvv S^ ov XQata 'yci t(Sv iiiavtov %Qri(idtG)v. 

viog yaQ sifiL xal ipvXdttoiuiv 6(p6SQa. 1355 

to yaQ vXSiov trjQst fis^ xatstv SvtSxokov 

ocaXXa}g xv(ivvonQc6toxaQSa(i6ylvg>ov. 

tavt ovv nsQC fiov SiSotxs ft^ Scaipd^aQiS. 

natriQ yaQ ovSslg i6tiv avtp Ttkrjv ifiov. 

oSl Sh xavtog ijtl 6h xa(i* ioixs d^stv. 1360 

aXk^ (bg td%L6ta ^f^d^L td6Ss tdg Sstdg 

Xafiov6* , LV* avtbv tcod^d^co vsavLX(og, 

oTa^g ytod'' ovtog i(ih TtQO t(Sv (iv6ti^QC(ov. 

B^E. (D ovtog ovtog^ tvq>sSavh xal ^OLQod^lLil;^ 

Ttod^stv iQ&v t ioLxag (OQaCag 6oqov. 1365 

ov tOL xataytQod^SL fid tbv 'Ax6XX(0 tovto Sq(ov. 

OIA. dg fiSicog (pdyoLg av ^§ o^ovg SCxrjv. 

BjdE. ov SsLvd ta^disLV 6s^ trjv avkrf^QlSa 

tcSv ^vfinotcSv xki^favta; 01 A. TtoCav avkritQi8a\ 
tC tavta kriQstg^ S6xsq dnb tv(ifiov its6civ ; 1370 

BidE. vri tbv ^C , avtr{ %ov ^6tC 6oi y fi jdaQSavig. 

91 A. ovx , dkk^ iv dyoQa totg d^sotg Sag xdstaL. 

B/IE. SdgrjSs; (tlA. S^g S^^t^ ()v%bQag i6tLyiLivriv\ 

BdE. ti S\ tb fiikav t(yvt' i6tlv avt^^g tovv fii6c) ; ' EOHKEZ, 229 

OIA, 71 Tclzta diqnov xaofidvrig il^dQX^'^^''' 1376 

BJE. 6 d' omO^Bv ovjIjL ytQCJxtog i6tiv ovtoOi; 

OLi. oiog fiiv ovv f^g daSog ovtog il^ixsL. 

BJE. tC Xsysig Ov ; notog o^og ; ovx al Sbvqo 6v ; 

Q^IA. aa^ ti (liXksvg Sgav ; BJE. aysLV tavttiv Xafidv 
aq>£l6(i€v6g 6s xal vofii^ag 6* slvai iSanQov 1380 
xovS\v Svva0^ai Sq&v, OIA. axov66v vvv i(iov. 
*OXv(i7tia6LV rivix* id-sdQOVv iyd^ 
^EtpovSimv ifiaxi6at^ ^A6x(6vSa xaXfSg^ 
rjSri yiQCDV cSv • slta ty Tcvyfiy d^svd^v 
6 nQS6fivtSQog xatifiaks tov vscitSQOV. 1386 

TCQog tavta triQOv ^rj Xdprjg vndnia, 

BAE. vri tov ^C iifiyAx^ig ys t^v '0Xv(i7tiav. 

APT, t^L (lOL 7CaQai6xri%'^ , dvttfioXci TCQog tav d-stSv. 
oSl yaQ avr^Q i6tiv og ft' dnc&Xs6sv 
r^ SaSl naicDv^ xdl^ipaXsv ivtsvd-svl 1390 

aQtovg Six* ofioXdiv xdxvdi^xrjv tittaQag. 

BJE. oQag a SiSQaxag ; TCQayfiat^ av Sst xal Sixag 

ixsvv Sid tov 66v olvov. OIA. ovSafKog y , insi 

X6yoL SiaXldl^ov6LV avtd Ss^ioi' 

&6t olS^ otir\ tavty SLakkaxd^i^^o^t. 1395 

APT. ov tov (id td d^sd xatanQoi^sv MvQtiag 

trig ^AyxvUcDvog ^yatiQog xal Sm^tQdtrig^ 
ovto SiacpQ^siQag ifwv td cpoQtia. 

01 A. axov6ov^ (o yvvav X6yov 6ol fiovXo^L 

Xil^aL x^cQisvtdc. APT. fid Aia ftij ^oi y\ (S (liXs. 

OIA. At6mnov dno Ssinvov ^aSi^ovd-* s6niQag 1401 
d^Qa^sta xal (isd-v6ri tLg vXdxtSL xvcjv. 
xansLt ixsXvog slnsv^ d xvov xvov^ 
si vri AC dvtl trig xaxr^g yXcottrig nod^hv 
nvQovg nQiaLO , 6cocpQOvstv av fiOL Soxotg. 1406 

APT. xal xatayslag fiov ; nQ06xakov^ai 6* o6tLg sl^ 230 SOHKEZ. 

TtQog tovg ayoQav6(iovg pkdfirig ttSv q>OQxl(Qv^ 
xli^t^Q* ixovoa XaLQsqxovta tovtovL 

OIA. fia AC , aAA' axov^ov , rjv tC 6ov dd|(D Xdystv. 

Aa66g %ot avtsdCdaiSxs xal UifKovidtig ' 1410 
iTteid'* 6 Aa6og sItcsv^ okCyov (iol (liksi. 

APT. aXrid-eg^ ovtog; 01 A. xal <Jv di} /xot XaiQBfpmv^ 
ywavxl xXritBvmv , iovxag ^a^Cvri 
^Ivoi xQ6iia(iivr] XQog TCoSmv EvqitcCSov. 

BjAE. odCtvgStBQog^ (hg lovxsVj iQxstav 1416 

xakov(isv6g 6S' t6v yi tov xlrjf^Q* sxsi. 

KAT. ol'(iOL xaxo6aC(i(ov. 7tQo6xakovfLaC 0\ ayiQOV^ 

vfiQscag. BAE. vpQsag; fii}, ft^ xakiifrjg TtQog twv 

^smv. 
iyd yccQ vjtlQ avtov dCxrjv SidmfiC iSoc^ 
rjv av Ov tal^rjg^ xal xc^Qcv vcQog stoo^nai. 1420 

01 A. iym (ihv ovv avtp 8caXXaxd^(So(iac 

sxdv ' ofioXoycS yocQ Ttatd^ac xal fiakstv. 
aXX^ ik^h SsvqC' 7t6xsQov iTtctQixscg i(ioC^ 
tc'XQ^ f^* aitotC^avt aQyvQcov tov TtQayfiatog^ 
slvac (pCkov to koc7t6v^ iq 6v fioc q)Qa6stg; 1426 

KAT. 6v kiys. dcxSv yaQ ov 8io(i* ovdl TtQayfiatav. 

OIA. avrjQ UvpaQCtrjg i^ijts6sv i^ aQfiatog^ 

xaC 7t(og xatsdyrj t^^g xsg^ak^^g ^iya 6q>6SQa * 

itvyxfxvsv yaQ ov tQCfiav Sv [xxcxrjg. 

xansct^ iitc6tdg slx* dvrjQ avt^ ipCkog' 1430 

IqSoc tcg rjv Sxa6tog slSsir] tixvrjv. 

ovtio Si xal 6v TtaQdtQSX, slg td Ilcttdkov. 

BjAE. Ofiocd 60V xal tavta totg akkocg tQ^Jtocg. 

KAT. dkk* ovv 6v (ii(ivr]6* avtog ansxQCvato. 

01 A. axovs^ firj g)svy\ iv DufiaQSc ywrj rtots 1436 
xatic^^ ixlvov. KAT. tavt iym (iccQtvQOiiac. 

01 A. ovxtvog ovv ^jijajv tcv^ iTtsfiaQtVQato • EOHKEZ, 231 

£1^' 17 UvfiaQtttg bItcbv^ elval tav xoQav 

rijv (laQtvQiav tavtrjv ia^ag iv ta%Ei 

i7tLSs6iiov iTCQCio , vovv av elxsg nksCova. 1440 
KAT. vfiQit' 5 6C3g av triv Sixi^v aQXOv xalij. 
BJE. ov toi (la trjv ^i^firjtQ* it^ ivtavd^ot fisvstg, 

aXk* aQaiisvog otiS(o Os. OIA. tC TCoistg ; BdE. ti 

jtOL(o; 

st6(o <piQC3 <j' ivtsv^sv • sl 8\ fiii , tdxa 

xXrjf^Qsg ifaXsC^ov0L tovg xaXovfiivovg. 1445 
^IA. Atocjxov oC^slipoCytot* B^dE. oXCyov (lov fisXsL. 
01 A. ipcdkrjv iTtijtKDVto xkiil>ai tov ^sov' 

6 d' iXsl^sv avtotg^ (og 6 xdvd^aQog Ttots 
BJE. offt' <Dg ditoXS <f' avtot6i totOi xavd^dQOig. 
XOP. trikio ys tr^g svtv^Cag 1450 

tovTtQi^fivv^ ol(isti0tri 

J^rjQfSv tQOTttov xal fivot^^g * 

stSQa dh vvv dvtLfiad^av 

7] (liya tL (istayts6sttaL 

iitl to tQVipav xal (laXaxov. 1455 

tdxa d' av t6<og ovx id^iXoL. 

to yaQ aTtoOtrivaL» %aAf;r6v 

q>v6sog^ rjv Sx^^ ^^ff ^^^- 

xaCtOL jroAAol tavt' ina^ov 

l^wovtsg yvciiMCLg hiQcav 1460 

(istsfidXkovto tovg tQoitovg. 

TtolXov d* inaCvov TtaQ^ i(iol 

XaUtOt^LV SV (pQOVOV0LV 

tvx<Dv ansL6LV SLa trj^ 

fpLkonatQCav xal 6oq>Cav 1465 

6 naZg 6 0LkoxXicovog. 

ovSsvl yaQ ovtcog dyavp 

1450—1461. = 1462— U''^. iwsysvQiifiVy ovdi tQoitoig 

ixendvfiVj ov8* il^sxv^ip^. 

xC yaQ ixBlvog ivtiXiyav 1470 

ov XQBCxxfOv 'qvj (hvXoiuvog 

xov qnifSavxa 6£ii^voxiQo^g 

Tcaxaxo^ii^M XQayiuuf^i 

SAN. vii xov ^iowiSoVj anoQa y rnUv jcQayiucxa 

daCnLmv xig £l6x€xvxXfix£v elg x^qv olxCav. 1475 
6 yaQ yiQiov ag SnvB duc aoXXov xqovov 
fixowfix* avXov^ xsQixaQ^g xp jcQayiucxv 
OQXOViisvog x^^g irvxxog ovdlv %av6xai 
xaQxaf ix€tv' olg Si6jtLg fiymvC^exo - 
xal xovg XQay^ovg qyri^LV axoSeC^svv xqovovs 
xovg vvv^ SLOQXfl^oiLBVog oXCyov v6xbqov, 1481 

OIA. xCg in avXeCoi^v diJQatg 9d666L ; 

SAN. xovxl7Ucl8fix<OQ6tx6xax6v. 

OIA. xXyd-Qa xc^^d^d^m xade. xal d^ yccQ 

6xii(iccxog aQX"^ 1485 

SAN. iiaXXov Si y C6ag lucvCag aQXii' 

0IA. xXevQav XvyC6avxog vtco ^diifig^ 
olov iivxx^^Q iivxdxuL xal 
6g)6v8vXog ax6t' SAN. Ttt^' eXXifioQov. 

91 A. xxfi66eL OQVVLXog Sg XLg dXixxoQ^ 1490 

SAN. xdxcc fiaXXi]6eLg. 

OIA. 6xiXog ovQdvLOv y ixXaxxCicjv. 

TCQCOxxog x^^^^f^» SAN xccxd 6avx6v OQa. 

OIA. vvv yaQ iv uQd^QOLg xotg fniexiQOLg 

6XQiq>exaL xccXaQa xoxvXfiSciv. 1495 

SAN. ovx ev iid ^C ov d^r' , dXXd iiavLxd nQayiiaxa. 

91 A. cpiQe vvv dveCna xdvxaymvL6xdg xaXm. 
etxLg XQayp86g q>ri6LV 6QX6t6^aL xaXmg^ 
iliol 8LOQxri66iievog ivd^dS* el6Cx(o. 1499 ZOHKEZ. 23a 

qyr^^Cv xig^ ^ ov8bCq'j S^N. elg y ixstvool iwvog, 
^IA. rCg6xccxoSaC(i(ov i6tCv; SAN. vlog KaQxCvov 

6 (id6atog. OIA. aXX^ ovtog ys xatanod^astat • 

anoX(S yaQ avtov iiiiisksCa xovdvXov. 

iv t^ ^vd^iip yuQ ovddv i6t\ SAN. aXX\ ptvQSy 

stSQog tQaypSog KaQxivCtrig iQxstai^ 1506^ 

aSskq>6g avtov, Olji. vrj AC cotlfcivrix* aQa. 
S^N. fia t6v /lC ovSiv y aXXo nXT^v ys xaQxCvov. 

%Q06iQ%stai yaQ itsQog av t<Sv KaQxCvov. 
Q>IA. tovtltC7^vt6 7tQ06iQnov)6i,Cg^rifpakayi\ , 
%AN. 6 niwofiiQ^g ovtog i6tt tov yivovg^ 1510 

6 6fiLXQOtatog^ og triv tQaytpSCav ytotst. 
OIA. <J KaQxCv* j cJ [laxdQvs v^g svTCaiSCag - 

060V t6 TcXi^d-og xatixs6sv tSv OQxCkov. 

atoQ xatafiatiov y iiC avtovg^ ptvQi. 

alfiriv xvxa tovtOL6LV^ rjv iyco xQata. 1515^ 

XOP. <piQS vvv fnistg avtotg okCyov ^vyx(OQ7J6a)iisv 

anavtsg^ 

iv* ig)* ri6v%Cag rniSv 7Cq66^sv ^s^^ixCtj[06i,v saV" 

tovg. 

ay' , co (isyaX(6vv(ia tixva 

tov ^aka66Cov ^sov^ 

nriSats naQcc ^aim^ov 1520 

xal d-tv' alog atQvyitoio 

xaQCSov aSsX(poC' 

ta%vv noSa xvxXo^ofistts^ 

xal to OqwC%slov 

ixXaxti6at(a tig^ oncog 1526 

ISovtsg av(o 6xiXog (d- 

%Gi6iv ot ^sataC. 

6tQ6fisL^ naQcifiaivs xvxXco xal ya6tQL6ov isavtov 
1518—1522. = 1523—1527. 234 HOHKES, 

^lTCtB Ox^Xog ovQoivLOV ' fi^iifitxsg iyysvdod^av. 1530 
xavtog yag 6 TCOvto^iScov avai, icatriQ nQoOeQTCSi 
fl^d^slg inl toZ0iV savtov nai^C^ toZg tQiOQxaig. 
alX* il^dyst\ stti q>iXstt\ OQXovfisvoi d^Qa^s 1535 
v^g taxv ' toi)to yaQ ovSsCg tcoo xaQog SiSQaxsv^ 
oQXOVfisvov o0tvg anriXXa%sv xoQov tQvypStov. APISIO^ANOYS E I P H N H TA TOT ZIPAMATOZ nPOSSinA 

OIKETAI ATO Tqvyalov. 

TPrrAIOS. 

KOPAI^ dvyceti^eg T^vyaiov. 

EPMHS. 

nOAEMOS. 

KTJOIMOU. 

XOPOZ FESIPFSIN 

lEPOKAHZ^ (idvTig. 

JPEnANOTPrO£. 

AOOOUOIOS. 

eSlPAKOnSlAHZ. 

zAAmrronoio 2. 
KPANonoioi:. 

JOPTSOZ. 

HAU: AAMAXOT. 

nAIU KAESINTMOT. 

ElPHNHj 

OnSipA > xo>9>ar 7t(foarmii. 

BESIPIA ) rno@E£EJi!. 
I. 

TQvyociog ayqomog TtQBdpvtrig ^A^vrjcSLV oxovfjuvog ml 
xav&aQOv vnsQ Ttjg Ekkocdog elg xov ovQavov (xvag>iQ£rai. yevo- 
^Evog 6e %cncc rrjv xov Jtog olnlctv ivxvyxivet xm Eqji^^ kocI 
axovei ott fiexotxKSccfievtov xav d^emv elg xa rov ovQavov crvco- 
xotza dta xriv xav^EXli^vcDv aXkrjXoxxovlaVy ivoi7it.(sdiievog oUo- 
U^og elg avxQOv xr]v ElQrjvrjv etQ^ag Xl^ovg i7Ctg)0Qrj(fete ^ Kal 
vvv fiiXXet TOf^ TtoXetg ifipaXmv iv Q^veia xQt^etv. Kal fiixQt fiiv 
rmg ivaycovtog ylvexat ' iTcel dh (lexccTtefiTtOfiivov xov IloXifiov 
Ttocqa ^A^rivatoDv doldvTta KXioava %al naQoc AaxedatfiovloDV 
BqaiSldav ixdxeQOt iQridavxeg anoXoiXeiiivat elg &QaKriv itpa&avy 
ava^aQQet' %at iv cJ neQl %axa(S%evriv doCdvaog o IloXefiog yi- 
vsratj %rjQvxxet xovg drjfitovQyovg , ext 81 %al ifinoQOvg Sfia fio- 
%lovg Hal (Siotvia Xa^ovxag naQayevid^at. avvdQafiovxoov 6e 
TcoXXav iv %OQOv (Sxrjfiaxt 7CQodvfioi>g acpiXnet xe xovg Xi^ovg ano 
Tov avxQOv^ xal xa^t%exev(Sagxov'EQfirjv (SvXXa^i(S^at e^dyei 
TCQog xo (pmg xrjv EiQrfvriv. a(Sfiiva>g 6e x^g d^eag na(Stv ocp^ei(Srig^ 
xw TtaQ aixrjv evd-ioag ^OndQag xe %al SeoaQtag ava(pavet(Scav^ 
OvfinaQGiv o^EQfirjg avt(SxoQov(Srig xt xrjg EiQrjvrig %at nvv^avo- 
HEvrjg ta ne^l xov TQvyatov 6ta(Sacpet xa 6iovxa • ndXtv ano- 
fpcitvofiivrig ^Qog xovxo firjvvet^ nQo6teX^6vxog avxov KalneQl 
xi\q aQxr]g xov noXifiov xal 6t^ ag aixiag (Svvi(Sxri^ 0ei6iov xe xal 
^EQtyiXiovg fnvrfi^ivrog. xa Xotna xov ^QUfiaxog inl xrig yr\g fi6r} 
^EQcciverat^ xal b fiev %OQog ne^l xrjg xov notr^xov xi^vrjg xaxiQcov 
nv&v nQog xovg d^eaxag 6taXiyexat , 6 6i TQvyatog , Kad^cc (Svv- 
Exoc^Ev o^EQfLrig^ xrjv fiev SeooQtav xfj povXjj (Svvi(Sxri(Sev^ avxog 61 
rr\v On(OQav yafietv 6tayvovg xrjv EiQrjvrjv t^Qvexai^ %al (yv(Sa 
«V T© nQocpavet nQog wooxiav rQinerat. ivxev^ev otxe xmv eiQrj- 
vixwv onXoov 6riiitovQyot x^^iQOvreg xal ot rmv noXefitKoov rovfi- 
^^hv xXaiovreg. eiodyerat 6i xal int riXet rov Xoyov nat6ia rtva 238 XnO&ESElS. 

Tc5v KSKXri(isvoDv htl xo dBiTtvov Xiyovxa §i^(S€ig ysXmoTtotovg. to 
9e dQcifia rciJv Syav imtexevyfiivGiv. xo 6h iieq>aXaiov rrjg xa>f(G)- 
dlag i(Sxl xovxo ' (Svfi§ovXevsc Ad"rivaloig (STCel^saad^ai nqog Aa- 
iie8ai(iovlovg nal xovg aXXovg '^'EXXrivag. ov xovxo 8e fiovov imeQ 
elQrjvrig ^AqKSxocpavrig xo dQafia xi&emevj aXXa xal xovg ^A%ciQ' 
veig %al xovg ^btitiag %al ^OXnadag , xai navxaxov xoiko i0%ov- 
Sanev y xov de KXioava HODfKpdmv xov avxiXiyovxa Tcal Aa(ia%ov 
xov (ptXoTtoXefiov ael SiapdXXGiv. dio aal vvv dta xovxov xov 
dQafiaxog elQrjvrig avxovg iTtidvfietv ytom^ demvvg (yitoca fiev o 
TtoXefiog KaKa iQya^exai^ o(Sa 8e aya^a ^ eiorivri Ttoiet. ov fiovog 
de TteQc eiQrivT^g 6vve§ovXev(Sev ^ aXXa xal icXXot TtoXXol noitftaL 
ovdev yccQ (Svfi^ovXoDV dii(peQov • od^ev avxovg Kal diSa^mXovg 
cavofia^ovy oxi rcavxaxa itQO^StpoQa Sia SQafidxayv avxovg 161- 
SaOTiov. 

^Evi%ri(Se Se x(S SQafiaxt o Ttoirjxrig inl aQxovrog 'AXxalov, 
iv a0ret. TtQmog EvTtoXtg KoXa^i , SevreQog ^AQt(Sro(pdvrig EI- 
Q^r^y rQcrog AevKoov 0QdroQ(Si. ro Se SQccfia imenQivaxoAjtol' 
XoStoQog^ rivlxa iQfirjv XoiOKQorrig. 11. 

HSri TW neXo7tovvri(StaK(p TtoXifiG) Kenfirimag rovg ^A^yi- 
vaiovg nal rovg (Svfiitavrag^EXXrpfag AQt(Sro(pdvrig iSdv^ imvog 
yaQ SttTtTtevKet TtoXefiovvrav avroiv XQovog^ rb SQUfia (SvviyQa^s 
rovro^ TtQorQiTtoDv rag noXetg Katad^i^s&at fiiv rr^v nQog avtag 
(ptXovetniav ^ Ofiovotav Si nal eiQrivrpf avrl rrig nQoreQOv l%^Qag 
eXi(S^at. 7taQet(Sdyet roivvv yeoDQyov y TQvyaiov rovvofia ^ fidli- 
(Sxa rrig eiQr^vrig dvrtnotovfievov. og aOxdXXoav iitt tw TtoXifiip elg 
ovQavov aveX^etv i§ovXev(Saxo rtQog rov Aia^ Ttevaofievog itaQ 
avrov St rpf airiav ovrong i%rQv%et rd twv ^EXXrjvoiiv TCQdyfiaxa^ 
ro(Sovrov notrfiag TtoXefiov avrotg. bV Sri StaitoQOvvra riva r^o- 
Ttov rriv eig ovQavov TtOQeiav Ttotiq^set^ naQetadyet rQicpovra %av' 
^aQov (og avanrri^ofievov eig ovQavov St* avrovj BeXXeQO(p6vtov 
Sinriv. nQoXoyi^ov^St Se ot Svo ^eQdnovreg avroVf olg xal &t^f- 
g>etv nQO(SeriraKro rbv ndvQ^aQOv^ Sv(S(poQovvreg inl rotg uvtov 
(Siriotg. 71 Se (S^rivri rov SQdfiarog ix fiiQOvg filv int rrjg yfjgj i* TnOBEZEIZ. 239 

\i>i^q 8h inl tav ovQavov, o dh %OQog (Svviatipisv IW tivayv av- 
d^v ^tttxmv ysmQy^v. III. 
A A A a £. 

Oalvstai iv taig dida<SKaXlatg %al hiqav dsdtdaxclig EIq'^- 
VTfv ofMlfog Aqt(Stoq>avrig. adriXov ovv q^rfitv Eqaxod^ivrig^ 
mxzqovtriv avtfjv avsdlda^ev^ rj itiqav na^xev^ TJttg ov tfto- 
istUL Kqaxrig fiivtot dvo ol6s dqafiaxa yqaq>Giv ovttog' aXk^ 
Qvvys iv totg A%aqv^Ctv^ ij Ba§vX(avlotg ^ rj iv tjj hiqa Ei- 
^Vy^» xofl anoqadriv 6i ttva notrjfiata TCaqaxi&tcat , aitBq iv tfj 
vvv <psqo(iivri ovk i(Sttv. IV. 
APIETOQ^ANOTi: rPAMMATIKOT. 

Tm Jtl (pqadat (STtsvdoov ta xcnr' av&qwtovg (xaxor) 

Tqvyatog^ (avcatsxia^^) i^ikoov mg tovg d^sovg 

i^hq6(psv oqvtd-^ ' mgd^ avhttri^ KaxiXa^sv 

^Blqfirjv (lovov avcn' ncct iittdsC7tw(Stv (pqa6ag 

tov Il6ks(iov pqvd-ntat aTtrjqtrjfiivov b 

aiqtog^ ^otfiov t ovta Ttqog %a%ov%lav 

trjv nqotsqov, Elqiqvrlv ds Kocxoqooqvyfiivrjv. 

tnhsvCav ot nat ayqovg avaTtaktv nostif ' 

to fiik §ad^ intivsviSs' %al tots 

anayovCtv avtrjv i% ^sqi&qov Tiat taya^a. 10 E I P H N H. OL A. ^q oIqs iiciiav 6g xa%iOta Tcavd-aQp. 
01. B, idov. dog avtS rS TidxLOt ajroXov^ivip. 

Hal iirinot aitiig ^iatjav fi8C(o tpayoi. 
/)I. A. dog [la^av hsQav i^ ovidov TCsxXaoiiivrjv. 
OL B. iSov (idX' avd^ig. nov yccQ ijv vvv dij ^^sQsg\ 5 

ov xatswaysv; 01. A. fid tov ^i\ dkk* i^aQndcas 

oXriv ivsxa^fs TtSQixvklaag totv ytoSotv. 

dXl^ (bg td%i6ta tQtfis nokkdg xal Tcvxvdg. 
OL B. dvSQsg xoTtQoXoyov^ TtQookdfisOd^s TCQog Q^sSv^ 

si i/Lri fis povksod'' dnoTCViyivta jcsQuSstv. 10 

OI. A. itiQav stiQav Sog TCatSog fitaLQtixotog • 

tstQc^liivrig ydQ ipyfiiv i7ti^v\istv. 01. B. iSov. 

svog iiiv ^(SvSQsg ^ dnokskvfSQ-af, fioL SoxcS- 

ovSslg yaQ dv (palri (is iidttovt iad^isvv. 
OL A. aifiot ' (piQ ' akkriv , %«r^(>ai/ (iol %dtiQav^ 15 

xal tQtfi' id'' itiQag. 01. B. ^id tov 'Axokko 'yd 

fihv ov • 

ov yaQ id'' olog t st(i* vjtSQi%SLV trjg dvtkiag. 
OI. A. avtr^v aQ^ ot6(o 6vkkafiixiv tr^v dvtklav. 
K)L B. vri %6v AC ig xoQaxdg ys^ xal 6avt6v ys jtQog. 

vftcJi/ S4 y sltLg oW ifiol xatsLitdrm 20 

Ttod^sv dv TtQLaifirjv ^tva fw^ tstQrniivriv. 

ovShv yaQ iQyov f^v aQ^ dd^hdtSQOV 

r} xav^dQp [idttovta 7taQi%SLV i^d^isLV. EIPHNH. 241 

vq likv yaQ^ aOitBQ av %i0ri zLg^ ^ xvov^ 

q>avXG}g iQSLSet* rovro d' vjto q^QOvi^^atog 25 

PQSvdiistai ts xal fpaystv ovx al^iot^ 

rjv ft^ xaQad^ai tQ^tl^ag Sl^ rifiiQag oXr^g 

&6%BQ ywaiKl yoyyvkrjv ^6(iay(iiv^v. 

a)X bI TciTtavtai trjg idcsdi^g (fxitl^oiiac 

tydl scaQoil^ag trjg d^vQag , 'Iva ftij ft' Hdy. 30 

iQe^SSy fi^ nav6ai0 (iridijtot^ iad^icav 

ticjg sag Oavtov Xdd^rjg SucQQaysCg. 

olov Sh xvil^ag 6 xataQatog iad^isi^ 

SiSTCSQ ytaXavati^gy TtaQafiakfov tovg yo^tpiovg^ 

xal tavta trjv xstpaXrjv ts xal tm XstQi xcog 35 

aSl jtSQtaycov^ SensQ oC ta ^xoivCa 

ta 7ta%ia ^viifidXXovtsg sCg tdg olxdSag. 

^caQov TTO XQ^^^a xal xdxofS^iov xal ^oqov^ 

xStov not i<Stl Saifiovcav rj TtQoapokrj 

ovx olS\ ^AfpQoSCtrjg (isv yaQ ov fiot fpaCvstai. 40 

OL A. ov inriv XaQCtcDV ys. OL B. tov ydQ i6t j OL A. ovx 

i^d'^ OTtcjg 
tovt i6ti to tiQag ov ^iog xatacfidtov. 

01. B. ovxovv av tJSti ttSv d'sat(DV ttg Xiyoi 
vsavCag Soxrj6C6og>og ^ ro Sh^Qayiia tC; 
6 xdvd^aQog Sh XQog tC; xqit avtp y dvrjQ 45 

^lfQVixog tCg ^>r\6i TtaQaxad^^fisvog • 
SoxicD (liv^ ig KXicDva tovt aCvCttstav^ 
ag xstvog dvavSiGtg trjv ^TtatCXrjv i^d^Csi. 
dkX' sl6t<BV t(p xav&dQ^ Sci6cD nutv. 

OL A. iyd Sh tov Xoyov ys tot6c TtaiSCocg 50 

xal tot6LV dvSQCoi6L xai totg dvSQd6L 
xal totg V7tSQtdtOL6LV dvSQa^LV (pQd6Gi 
xal totg V3tSQrjvoQiov6LV HtL tovtOLg ^dka. 
6 Ss67t6trjg (lov ^aCvstaL xaLVov tQonov^ 

ARISTOPH. I. 16 242 EIPHNH, 

ov% ovTCSQ Vfiets^ akX* etsqov xatvov %avv, 55 
8v fifiiQag yaq slg tov ovqavov fiXsTCGyv 
G>Sl xsxrivtAg kovSoQSttai, t^ ^U^ 
xaL(pri6LV^ (9 Zsv^ tC xots fiovksvsi Jtoutv; 
xatad-ov to xoQtKia' ft^ \x6qsi tijv'EXXdda. 

TPT. iaia. 60 

OL A. 6cy^0ad'% (og g^c^v^g axovsiv (loi SotuS. 

TPT. (o Zsv , t( SQaOsCsig leod'* ^fw»!/ tov Xs<6v ; 
Xi^^stg 0savtbv tag noksvg ixxoxxC6ag. 

OI. A. tovt i6ti tovtl to xaxov av&^ ovyiA ^Xsyov. 

to yaQ naQaSsiyim tav {Mxvvmv axovsts - 65 

a S^ sItcs 7CQ(5tov rjvCx* VQX^^^ V X^^V^ 
^sv6s<S^\ iq>a6xs yaQ nQog avtbv ivd^aSC- 
TtcSg av not aq>LXoC(iriv av svd^v tov ^iog; 
STCSvta ksTCta xkiiidxia 7COLOv(isvog^ 
yCQbg taw avsQQi%at av slg tbv ovQavov^ 70 
icag J^vvstQCfiifj v^g xsq^ak^^g xataQQVsCg. 
iX^^S Sh fista tavt ixtpd^aQslg ovx olS^ oicov 
slOfjyay* Altvatov fiiyt^tov xdvd^aQOv^ 
x&TCSvta tovtov tTCTCOXOfistv ft' '^vdyxaifsv, 
xavtbg xataij^cSv avtbv Shjcsq tccdUov^ 76 

(o ITi^ydesLOV^ (pri^C^ yswatov ntSQoVy 
oncog jcsti^6SL ft* svd^v tov Atbg Xaficiv. 
dlk* tL TCOLSttrjSl SLaxvtlfag otlfOiiaL. 
ot^L tdkag' tts Ssvqo Ssvq\ (o ysCtovsg' 
6 Ss6n6trig ydQ (lov ^stioQog atQStaL 80 

[TCJCfjSbv slg tbv diQ^ ixl tov xavd^dQOv, 

TPT. ijavxog rj^vxog , rJQifia , xdvd^csv • 
(iT^ ^L 6opaQ(og xf^QSL Uav 
svd^g dic^ aQx^^g ^ci^rj nC^vvog^ 
tcqIv av iSCrjg xal SLaXv6rjg 85 

aQd^QCDv Ivag TCtSQvycav ^viiy. EIPHNH. 243 

xal fi^ TCvetfiOL xaxov^ avti^okS tf' - 

Bld\ 7C0ir^6BVQ tovto^ xat oHxovg 

avtov (letvov tovg ii(i€tiQOvs. 
OL A. (9 diiJTCOt* avai , 09^ TcaQastaLSig. 90 

TPT. cCya ^Cya. 

OL A. Tcot d^r' akkcag fiets&goxoxetg; 
TPT. V7C6Q ^EkXr^vaov 7cdvt(DV Tcito^iai^ 

tokfifi^ viov xakafi/q6dii€vog. 
01. A. tC Tcitet ; tC (idtTjv ov% vytaCvetg ; 95 

TPT. evq>riiietv xqtj xal iitj (pkavQOv 

firiShv yQV^tv^ dlk' okokvieLv 

totg t dvd^QciTCOL^L tpQddov aiyav^ 

tovg te xo7CQ(Svag xal tdg lavQag 

xaivatg nkCvd^OLiJtv dvoLXoSo[ietVy 100 

xal tovg TCQ&xtovg iTCixkeCeiv. 
OL A. ovx Sad'' OTceog ^tyq^oii^ iqv (ii] (lot g>Qd6jig 

OTCot TciteC^at Stavoet. TPT. tC S' akXo y ^ 

&g tov ^C eCg tov ovQavov \ OL A. tCva vovv i%(ov ; 
TPT. iQri^ofievog ixetvov ^Ekkrivfov TciQt 105 

aTca^aTcdvtan/ trt icotetv fiovkevetat. 
OL. A. idv Sh fwf 6ot xatayoQev6rj ; TPT. yQdijfO^Lat 

MijSotiStv avtov TCQoStSovat tfjv^EkkdSa. 
OL. A. ^d xov /Itovvcov ovSinote ^(Svtog y ifiov. 
TPT. ovx i6tt TcaQa tavt akk\ OL. A. iov iov lov • 110 

cJ 7catSi\ 6 Tcaf^Q djcoktTCfov d7ciQ%etat 

vfiag iQi](JLOvg eig tov ovQavov kdd^Qa. 

dkk* dvttfiokette troi/ 7CatiQ\ d xaTioSccC^va. 
KOP. (9 TcdteQ , cJ TcdteQ , uq^ hv(i6g ye 

Sci^a0tv ri(ietiQotg (pdttg ijxet, 115 

(og 0v nbet oQvC^fov 7CQokt7cmv ifih 

ig xoQaxag fiaStet (letaficivtog ; 

Sott tt tcStS' itviiG)g ; et7c\ cJ 7cdteQ^ ettt q>tketg /if . 

16* 244 EIPHNH. 

TPT. do^d^at, for^, xoQaL' to d' iri^tv[ioVj a%^o\m 

i^vix' av altC^rit aQtov^ naicjtav fis xakovCccty 120 

ivdov d' QiQyvQCov (ii]Si tj^axag ^ Tcdvv TcdfiTtav. 

fjv d' iytD sv n^Qal^ag IXd^oi Tcdkvv^ B^£t iv Sgc^ 

xolXvQav (isydlrjv xal xovdvXov o^ov ^sr' avt^. 
KOP, xal tCg noQog 6ov v^g 68ov ysvi^iSstaL ; 

vavg fiiv yaQ ovx a^SL 6s tavtr^ tr^ o86v. 125 
TPT. TCtfjvog TCOQBVCSL nmkog • ov vavG^kd^o^uu, 
KOP, tCg8^ 7] ^jcCvoLd Cov6tlv S6ts xdvd^aQOv 

t^sv%avt iXavvsiv slg d^sovg^ a TCanjcCa; 
TPT. iv totiftv ACodicov Xoyotg i^svQidi^ 

(lovog ycstSLViSv sig d^sovg dg>Lyiisvog. 130 

KOP. a7CL6tov sljcag [ivd^ov , cJ ndtsQ TcdtsQ, 

oncog xdxo0(LOv i^ov ^kO^sv sCg ^'sovg, 
TPT. ri^^sv xat ixQ^Qav dstov ycdkai nots, 

jSf' ixXVkCvdCDV xdvtLtLflCDQOVflSVOg. 

KOP. ovxovv ixQTiv 6s Ilijydaov ^svl^aL ntSQOv^ 135 
OTCCDg itpaCvov totg d^sotg tQayLxdtSQog. 

TPT. dkk* cJ ft^A' av fiOL (SLtCfov 8L7Ck(DV i8si • 
vvv d' att^ dv avtog xatag>dyo td (SLtCa^ 
tovtOL6L totg avtot6L tovtov %OQtd0ca. 

KOP. tC 8\ fjv ig vyQov icovtLOv Tciarj fidd^og ; 140 

7C(Sg i^okL^d^stv TCtrjvog (5i/ 8vv7]6staL ; 

TPT. i7cCtrj8sg sl%ov 7Crj8dkLOVj p xQi^6o^aL • 

To 8i TCkotov ietaL Nal^LOVQyfjg xdv^aQog, 

KOP. kLyLrjv 81 tCg 6s 8i^staL q^oQovfisvov ; 

TPT. iv UsLQast 8rj7Cov '<yrl Kav^dQov kLivtfjv. 146 

KOP. ixstvo trjQSL , fw) <Sq>akslg xataQQvfjg 
ivtsvd^svj slta xcDkog Sv EvQL7cC8rj 
koyov 7CaQdiS%rjg xal tQayp8Ca yivjj. 

TPT. ifiol iisk7j6sL tavtd y\ dkkdxaCQSts, EIFHNH. 245 

. vyLsXg ds y\ vjchQ gdv tovg novovg iym novSj idO 

fil} pSsttB flflSh Xitsd^' '^flSQiSv tQLiOV ' 

ag sl (istiaiQog ovtog Sv 66q)Qij6stmj 

xdt(D xaga ^iifjag (is povxoXi^6stai. 

all^ aySy HqyaiSs^ X^Q^ xaCQov^ 

XQv6o%aXCv(ov Tcatayov ^aXCmv l^ 

diMXvvr^0ag q>aiSQOtg (ocCv. 

tC jcoi^stg , tC Ttovstg ; not jtaQaxkCvsig 

tovg iivxv^Qag TCQog tag kavQag ; 

tsL 6avtdv Q^aQQmv aico y^g^ 

xata SQoyudav TttsQvy' ixtsCvcDv 160 

OQd^og x^QSL /liog slg avkag^ 

ano likv xaxxrig tijv ^tv* a%ix(ov^ 

ajCO d' 7l(lSQlV(Sv 6Ct(QV TCdvtCDV. 

avd^QCSTCs^ tCSQ^g^ ovtbg 6 x^goi/ 
iv IIsvQast naQa tatg xoQvacg ; r65 

ajcoXstg (i\ anokstg. ov xatOQv^sig^ 
TiaTCKpoQf^^scg t^g y^g nokXriv^ 
xamfpvtsvdstg SQnvkkov av(o^ 
xal (ivQOv imx^tg ; Gig ijv ti ns^dv 
ivd^ivSs Tcdd^CD , toviiov d^avdtov 170 

nsvts tdkav^* ^ nokvg ^ XC(ov 
Sid roi/ (Sov nQCDxtov 6(pXT^6SL. 
ot^L (og SiSotxa xovxitv 6x(6nt(ov Xiy(o, 
(9 (iflXccvonoLi j nQoasxs tov vovv (og i(ii' 
ijSri 6tQ0(pst tv nvsvfia nsQl tov 6(i(paX6v^ 175 
xsl (lif q)vXd^SL , ;|ro(^ra<7o tov xdv^aQOv. 
ataQ iyyvg slvai tav ts^ov i(iol Sox(o^ 
xal Sif xad^OQ^S trjv olxCav triv rov /iLog. 
tCg iv ^Log &VQat6LV ; ovx dvoC^sts ; 
EPM, n^d^sv PQOtov (is nQodipaX' ; (o^^a^ 'HQaxXsLg, 180 
rovrl tC i6tv ro xaxov ; TPV. Innoxdv^aQog. 246 EIPHNH. 

EPM. (S fidsXvQk xal toXfiriQh 7c&vai(S%wxs 0v 
ocal [uagi xal jtaiiiUaQe xal fiuJCQcitatSn 
ycdSg dsvQ* av^Xd^sg^ fS HLiaQiov (iiaQiotats; 
tlcoC %ot iOt ovofi' i ovxiQstg; TPT. (uaQci- 

* tatog. 185 

EPM. Tcodanog to yivog d^ el; q)Qdi8 ftot. TPT. (liaQci' 

tatog. 

EPM. scav^Q 8i oov tig iiStiv ; TPT. iiioi; iiiaQcitatog. 

EPM. ov tOL /ta f^v r^v ia^' onag ovx axod^avet^ 
el (iri xateQetg (loi tovvo(i* o tv ycot i6ti coi. 

TPT. TQvyatog ^A&iJLOvevg , anMekovQyog Se^cog^ 190 
ov 6vxo(pdvtfig ^ ovd^ iQaCtr^g JCQay(idtc9v. 

EPM. ijxetg 8h xatd ti; TPT. td XQea tavti 6oi (peQav. 

EPM. (S deUaxQicnVj 7C(Sg '^ld^eg; TPT. cJ yXiaxQov^ 

oQag 
dg ovxit elvai 6ov doxc5 (ii^aQcitatog ; 
td'!. vvv j xdXeaov (AOL tov j4i\ EPM. lii lii Iri^ 195 
ot* ovd% (liXXevg iyyvg elvav tcSv ^e(ov • 
(pQovdoL yaQ ix^ig eldiv i^(pxciS(i,ivoL. 

TPT. xoty^g; EPM.iSovrng. TPT. dXXd jcot; EPM 

ycoQQCu ndvv^ 
VTt avtov dtsxv(Sg tovQavov tov xvttaQOv. 

TPT. iC(Sg ovv 6v d^r* ivtav^a xateXei(pdijg (Aovog; 200 

EPM. td Xomd tfiQ(S axevdQia td t(Sv d^ecivy 
XVtQiSia xal (SaviSia xd(iq>0QeiSvcc 

TPT. il^^xi6avto d' ot d^eol tivog ovvexa ; 

EPM. '^EkXriiSiv oQyidd^ivteg. slt' ivtavd^a (livj 

%v rfiav avtoi^ troi/ IIokefAOV xat^xi^av^ 305 

vyMLg ycccQaSovteg Sq&v dtexvcSg o rt povXetai * 
avtol S* dvpxi^avd'' OTCcag dvcotdta}^ 
Iva fi^ fiXiicoiev (laxofiivovg Vfiag Itv 
(AflS^ dvti^fioXovvtcov (ifiShv al^sd^avoiato EIPHNK. 247 

JFT, xov d* sZvs% fiiiag tavt^ i8Qa6av\ slxcd iiol. 210 

EPM. otiTj jtoXsfistv jiQstiSd'* ixsCvav ytoXXaxLg 
OnovSag noioth^tmf * xsl (ihv ot jiaxcovixol 
vitBQ^aXovvto (iLXQOVy iksyov av taSi* 
val tto 6icS , vvv 'AttLXLGJV SciiSsL SCxav. 
si d' av tt nqdl^aLt dyad^ov attLXfDVLXol 215 

xald^OLSV oCAdxcDvsg slQi^VTjg tvsql^ 
iXsyst av vfistg [svd^g' i^aTtatci^sd^a 
vfj tr^v ^jid^Tjvdv^] vfi ^i\ ov^l nsLHtsov : 
i^%ov0L xavd^Lg^ rjv sxcofisv r^i/ TtokLV. 

TPT. 6 yovv xagaxtrlQ rjfisSanog t(Sv ^rifidtCDV. 220 

EPM. (ov ovvsx^ ovx olS' stjtot^ EiQT^vrjv itL 

ro XoLTtov ofs6d'\ TPT. dkkd not yaQ otxstaL\ 

EPM. 6 nolsfiog avtiiv ivifial' sig avtQOV fiad^v. 

TPT. sig notov; EPM. sig rovrl ro xdtcD. xansLd'* OQ^g 
o6ovg avcod^sv insq^oQrj^s tmv Xi^cnv^ 225 

Lva fwj Idfirits ^r^Sinot^ avtijv. TPT. sini (iol^ 
fiiiag Sh Srj tCSQav naQa^xsvd^staL', 

EPM. ovx olSa nkriv sv , ort d^vsCav sCniQag 
vnsQfpvd to fiiysd^og si6riviyxato. 

TPT. tC Srita tavtrj r^ d^vsCcj^ %()ijaerat ; 230 

EPM. tQCfisLV iv avtjj tdg noXsLg fiovXsvstaL. 

d}X sl(iL' xal ydQ i^LivaL, yvdfiriv i(ii]v^ 
fiilXsL • ^OQvfist yovv ivSod^sv, TPT. oC^wl SsC-- 

X(uog. 
q>iQ* avtov dnoSQdi' xal ydQ ScnsQ ^^iSd^oiiriv 
xavtog %vsCag (pd^iyfuc noXsfiL^triQCag. 235 

770^. ia fiQOtol PQOtol fiQotol noXvtXijiiovsgj 
mg avtCxa (idXa tdg yvdd^ovg dXyi]06ts. 

TPT. (ova^^jinolXov ^ f^g d^vsCag rov nXdtovg. 

060V xaxov xal tov Ilokiiiov tov pXifLiiatog. 

aQ^ ovtog i6t ixstvog ov xal (psvyofisv, 240 248 EIPHNH, 

6 dsvvos, 6 takavQLVog^ 6 xata totv 6KsXotv\ 
nOA. Im IlQaOial tqi^ad^Xt^av Tcal Ttevtaxtg 

xal TtolXoSsxdxtgy fog anokBt^^B tij^8Qov, 
TPT. tovtl [iBV^ avdQsg^ ovdiv fifitv TCQdyyLd jtcD • 

to yitQ xaxbv tovt* i0tl tijg Aaxaivvxiig. 245 

nOA. (o MdyaQa Mdyag^ cig snitstQC^s6%'^ avtlxa 

aTca^aicavta xata^Sfivtta)tBviidva. 
TPT. pafial pafiaLd^ , <og fisydka xal dQVfiia 

tot0LV MsyaQSViSvv ivi^aksv td xlavfiata. 
nOA. la LixsUa^ xal 6v S' d>g dnollvacu, 250 

TPT. ola noktg tdXaiva Siaxvai6^0sxat. 
nOA. fpiQ^ intxicD TCal to (liXt tovtl tdtttxov. 
TPT. ovtog^ TtaQatvfS <yot [lihtt XQticd^dtiQ^. 

tstQcipolov tovt^ iHtt' q>siSov tdtttxov. 
nOA. Tcat TCatKvSotfii. KT^d. tC fis xakstg ; UOA. xkav- 

6stiucxQd. 2S5 

sHtrixag dQyog ; ovto6i 001 xovSvXpg. 
TPT. ag SQt^vg. KT^d. otfi* otfiot tdlag^ cJ Si6xota. 
TPT. {L(ov tmv iSxoQoScjv ivi^aksv slg tov x6vSvkov\ 
nOA. otastg dkstQCfiavov tQSxcov; KTjd. dkk\ cJ (liks^ 

ovx iiSttv iifitv ' ix^ig sl6ipxC0^s^a. 260 

nOA. ovxovv TcaQ^ 'Ad^vatcov 0v iista^Qil^st ta^v ; 
KTjd. iycoys v^ jdC • sl S\ fti} ys^ xkav0o\iat. 
TPT. dys Sii , tC SqSiisv , cJ jcovi^q* dv^Qdnta ; 

OQ&ts tbv xCvSvvov fifitv dg (liyag • 

stnsQ yaQ ij^st tbv dkstQCfiavov q)iQCiV, 266 

tovtp taQdl^st tdg nokstg xad^fisvog. 

dkk\ (D jdt6vv0\ d7c6kotto xal fi^ ^kd^ot q>iQCDV. 
JIOA. ovtog. KTJ. tC i^ttv; IIOA. ov g^iQStg; KTJ. to 

Sstva yaQy 

dn6ka}V ^A^rivaCot0tv dkstQCfiavog^ 

fivQ0O7Ccikrig , og ixvxa tijv 'EkkdSa. 270 EIPHNH. 249 

TPT. €v y\ cJ Tcorvia di(S7C0iv* ^A^^vuia , jtoiSv 
asroAoA' ixstvog xav Siovti tij itoksiy 
rj %qCv ys tov (ivttcotov initv iyxiai, 

nOA, ovxovv stSQOV yi tiv* ix AaxsSaC^ovog (litSL 

&vv6ag tfj KTA, tavt\ (o Si6xo^\ UOA. ^xi 

vvv xa%v* 

TPT. {SvSQSSytCjtSLiSoiisad^a; vvv aydv fiiyag. 276 
«AA' sttcg vfifSv iv Haiiod-Qaxi] tvyxavsi, 
^siivi](Aivog j vvv iativ svJ^aad-ac xaXov^ 
ano^tQaqyfjvat tov iisnovtog tcs tcoSs. 

KTA. otiiOL takagy ot^LOi ys^ xat otiiot ^aka. 280 

UOA. tC i6tv ; {lAv ovx av q>iQsvg ; KTA. ajtokcoXs yccQ 
xal totg AaxsSaiiiovCoL6LV akstQC^avog. 

nOA. JtfSg^ cJ itavovQy* ; KTA. ig tajtl &Qaxfjg x(OQCa 
XQV^avtsg itiQOtg avtbv slt a7tcoks6av. 

TPT. sv y\ sv ys noiricavtsg^ m jdiOCxoQCD. 285 

tacsg av sv yivoito • ^'aQQSlt^ ol ^QOtoC. 

nOA. a7t6q)SQS ta cxsvri ka^Giv tavtl naXiV • 
iym S^ SoiSvx' sl6i(ov TtOLi^^oiiaL. 

TPT. vvv tovt ixstv' ijxsL to AatiSog HLskog^ 

Ssq>6iisv6g not ^Ss f^g fisiSrniPQCag^ 290 

C9 rjSo[iML xal xaCQ0(AaL xsvq)QaCvofiaL. 
vvv ictLV rjiitv^ mvSQsg^'EXkrivsg^ xakov 
a7takkayst0L xQayfidtov ts xal [laxmv 
i^skxvCaL trjv %a6LV ElQi^vrjv q^Ckrjv, 
xqIv stSQOv av SoCSvxa xo^kvaaC tLva. 295 

akk\ cJ ysG)Qyol xaiiTtOQOL xal tixtovsg 
xaL SrjiiLOVQyol xal (litOLXOL xal %ivoL 
xal vriCLmtai^SsvQ^ h\ co Ttdvtsg ksp^ 
Ag tdxL6t a(Aag ka^6vtsg xal (loxkovg xal 6^'^^'^^^ ' 
vvv yaQ ri{Ltv aQTtdoaL ndQsCtLV dyad^ov SaC- 

(lovog. 300 250 EIPHNH. 

XOP. devQO TtSg xmgei ^QO^viiog svdv f^g amtriQiag. 

d IlavikXrivBg^ poridi^iS&fisv , slnsQ ndjtots^ 

tdl^sav aTCakkayivtsg xal xax&v q>0LVcxLXc5v * 

flfiiQa yccQ i^ikaiiil^sv ^8s fii0oldiiaxog. 

stQog tad^ fifiXv^ st tv XQV ^Q^v^ g)Qdts xaQX^ts- 

xtovstj 305 

ov yuQ i6&* OTtcog djtsmstv av 8ox(S ftot t^qiisQOv^ 

%qIv (lox^otg xal ii7ixf^vat0i.v slg to qxSg avskxv6ai 

triv d^s^BV xa6eSv fisyiiftrjv xal g)LXafi7tskG)tdtrjv. 
TPT. ov Omnri^scd'^ oTtmg firj jcsQi%aQslg ttp nQdy^an 

rov Il6Xs(iov ix^ajtvQ^^^st* SvSod-sv xsxQayo- 

tsg ; 310 

XOP. «AA' dxoviSavtsg totovtov xcdQOiisv xrjQvy^tog. 

ov yaQ rjv ^;|^oi/rag rjxsiv ^itC fi(iSQ(Sv tQLtSv. 
TPT. svXafistcd^s vvv ixstvov tov Tcdtmd^sv KiQfisQOv^ 

(Lri nafpkdifov xal xsxQaydg^ ScstsQ ijvlx iv- 

d^dS' iji/, 

i(i7toS(ov riiitv yivrjtai tijv d^sov fii^ ^^sXxvaav. 315 
XOP. ovtL xal vvv i0tiv avf^v o0tig iiavQrjGstav^ 

iqv aitai ig x^^Q^S ik^Xi tdg ifidg. lov iov. 
TPT. il^okstti (1% iSvSQsg , sl ft^ r^g /3o^g dvij6sts • 

ixSQafKDV yaQ ndvta tavtl ^vvtaQd^SL totv tco- 

Sotv. 
XOP. c&g xvxdtGH xal TtatsltG) ndvta xal taQattitca, 320 

ov yccQ av xcciQO^vtsg rjiistg ti^fiSQOV jtavfScLi^sd'' av. 
TPT. tito xaxov; tiytd<Sx£t\ dvSQsg; iirjSa(i<Sg^ fCQog 

tfSv d^sfSv^ 

ytQdy(ia xdkkiiStov Siafpd^siQrjts Scd td axijliccta, 
XOP. dkk^ iycay' ov <T;|ri7fiart££ti/ povko(i\ dkk' v(p' 

rjSov^g 

ovx i(iov XLVovvtog avtA rco ^xikrj xoQsvstov. 325 
TPT. (ii^ tir xal vvvi y it\ dkkd Ttavs stav' OQxov^isvog. EIPHNH. 251 

XOP. ilvidovj xal dii nijcaviiai. TPT. (pygys^ jcavet 

d' ovSinct 
XOP, h/ fikv ovv xovxC ft' iadov ikxv0ab , koI (Arjxdrt. 
TPT. tovro wv^ xal fLrjxdr' aXXo iitjSlv OQXi^Oscd'* irt, 
XOP. ovx av oQxriaaliksQ'^ BtnBQ (oq)6l7J0at^sv rC (Ss. 
TPT. aXX* OQar\ ovno) ninava^s. XOP. rovroyl vfi 

roi/ ^Ca 331 

ro Cxikog ^C^avrag ijSrj XriyoyLSV ro 8B%t6v^ 
TPT. int8Cd(DfLt rovro y vyXv^ &6rB \ir\ Ivnstv ht. 
XOP. akXa xal raQt^rBQOV roC fiovifr* avayxaCog i%ov. 

rjdo[jtat yaQ xal yiyr^d^a xal ninoQda xal ysXS 335 

fidlXov 7] ro yrJQag ixdvg ixtpvymv rrjv a6nCda. 
TPT. ftij rt xal vvvC ys %aCQBr • ov yccQ tars nm 6ag)(Sg • 

aXk* orav IdpcjfiBV avrr^v^ rrjvtxavra xcctQsrB 

xal fioSrs xal ysXdr^ ' rj- 

8ri yccQ i^i^rat rod'' vfitv 340 

nlstv^ [livstv^ xtvstv^ xad^svSstv^ 

ig navriyvQstg d^ECOQStv, 

60rtd6^at^ xorrapC^stv^ 

cv^aQC^stv^ 

lov Cov xsxQayivat. 345 

XOP. sl yccQ ixyivotr iSstv ravrrjv ^s rr^v iniiQav. 

nokka yccQ avs^xoiirjv 

nQccyfiard rs xal artpdSag^ 

ag ilaxs OoQfiCcav - 

xovxir av f** svQotg StxaOrrjv SQtytvv ovS^b SvfS- 

xokov^ 

ovSh rovg rQonovg ys Si^nov ^xXrjQOVj S^nsQ xal 

nQO rovj 350 

aXX* ccnaXov av ft' tSotg 

xal noXv vsdrsQov^ 

346—360. = 582—600. 252 EIPHNH. 

anaXXayivta ycQay(idtav. 

xal yccQ Cxavov %q6vov a- 

%oXXvyi,B^a xal xatats- 365 

tQC^L^Lsd^a jtlavciiisvoi 

ig AvxBiov xax AvxbCov 0vv doQBi Cvv a6nCd^ 

alX* tv (idXviSta xaQi- 

ovfiB&a novovvtBg, ays 

q)Qais' (S\ yaQ avtoxQatOQ* 

sZkst aya^ tig rj^tv tvxV' ^ 

TPT. (piQS dri xatCdca , n:ot tovg XCd-ovg ag^iXiofisv, 
EPM. cJ fitaQh xal toXfirjQi^ tC %oistv diavost; 
TPT. ovSiv TtovfiQOVj aXX' o%sq xal KvXXtxciv. 
EPM. aTCoXcaXag, (o 7cax68ai(iov. TPT. ovxovv^ ilv Xaia, 

'EQfi^^g yaQ ^v xX^qQp 7eoi,7]0SLg old' otv. 365 

EPM. a7c6Xci)Xag^ i^^XcDXag. TPT. ig tCv^ ^^^iQav; 
EPM. ig avtCxa ^uiX \ TPT. dXX' ovdhv 7i[i3c6Xi]xd tcch^ 

ovt aX(pvt^ ovts tvQ6v, (og djcoXovii,svog. 
EPM. xal fv^^v i7CvtitQvil;aC ys. TPT. xqcta tp tQonp 

ovx 5^'9'dftiyv dyad^ov to6ovtovl Xaficiv ; 370 

EPM. aQ* olad^a d^dvatov otv jCQOst(p^ 6 Zsvg og av 

tavtijv dvoQVttoyv svQsd^ ; TPT. vvv aQd [is 

dicaa* dvdyxTj '<yr' dno^avstv ; EPM. ^v t6d'* on. 
TPT. ig xovqCSv6v fioC vvv Sdvsv6ov tQstg SQaxfidg • 

Sst yaQ iivfjd^^vaC [is icqIv tsd^rixivav. 375 

EPM. cJ Zsv xsQavvoPQ6vta. TPT. fv^ JCQog tmv ^smv 

fl(i(Dv xatsCTCrjgj dvtv^oX^ <7£, Siojcota. 
EPM. ovx av (fvcDjcijaaviLv. TPT.vaCjTCQogtcSv xqs(3v 

ay(D TCQodiificag 6ov (piQcav d(pvx6iifiv. 
EPM. dXX\ci fiiX\vjc6tov j4v6gdiucXSvvd^0oiiaVj 380 

sl firi tstOQ^^^Sca tavta xal Xax^q^SoyLav. 
TPT. iJvij vvv Xaxijaygj XC00o^C c\ coQfvCSvov, EIPHNH. 253 

Bbci fiot, xl ^a(S%^\ mvdgss; Sctat inmnXrf^ 

yfdvoi. 

CD xovfiQoiy iLTl 6Li07cax* ' bI 8% fi^q , Xaxi^66xaL. 
KOP. nbfidayuSg^ <J Siantod'* 'Eq(1'^^ iiriSafiag^ (i7idaii(Sg^ 

st XV XB%aQi,6itivov 386 

%oi(fiSLOv ohfd^a Tcaq i- 

IMv ys xaxsSfiSoxdgj 

xovxo iirj fpavkov i/ofi£^' iv xpSs xp JCQayfiaXL. 
TPT. ovx axovsLg ola d^cnTCSvovci 0\ (Ji/a| Si^icoxa ; 
XOP. yLTi yivxi naUyxoxog 390 

avxvfiokovCiv iiiitv^ 

SiSxs xr^Ss (iri Xa^stv • 

aXka %aQiiS\ m (pLlav- 

^QOTCoxaxs xal (isyaXo- 

SiDQoxaxs SaL(i6v(DVj 

st XL nsL0avSQOv dSslvxxsL xovg Xofpovg xal xag 

6q>Qvg. 395 

xai 6s ^6iaL6LV Is- 

QaUfL jCQO^oSoLg xs iisya- 

XaL6L Slu navx6g^ o 

Si0jcox\ dyaXovfisv ^qiistg asi. 
TPT. f-d-', avxL^oXm 6\ iXirfiov avxfSv xrjv oxa^ 400 

ijcsi 0s xal xl(1(30l (idXXov rj tcqo xov. 
EPM. xXinxac yaQ sIol vvv ys (idXXov r} tcqo xov. 
TPT. xai 60L (pQoiam xl nQdyiia Sslvov xal fiiya^ 

xotg d-sotg ajcacfLV inL^ovXsvsxaL. 
EPM. td-L Sri , xaxsLTC* • t6(X}g yaQ av nsiCaLg i^i. 405 

TPT. fi yaQ UsXi^vri %(q navovQyog^HXLog^ 

vntv impovXsvovxs noXvv ijSri %q6vov^ 

xotg §aQfiaQ0L6L %QoSiS6xov xriv'EXXaSa. 
EPM. Lva Sii xixovxo SQdxov; TPT. owij vii Jta 

ri(istg (ihv vfitv d^vofisv^ xovxolCl Sh 410 254 EIFHNH. 

ot fidiffiaQOt. dijovifv. diaxovt slTiotiog 
fiovkotvr^ Sv iifiSg %ivtaq i%oXioXivai^ 
tva ticg tskstag XdpoLev avtol t(Sv d^BtSv. 

EPM. tavt aQa %aXav tSv fnisQdiv xaQSxXssetdtriv^ 

xal tov xvxXov jcaQitQOoyov vq>* a(ia(ftaXiag. 415 

TPT. val ^a /ila. ycQog tavt , cJ q>CX^ ^EQfL'^^ J^vXXa^s 
Tlfitv jtQodvfiag trivSs xal i,vviXxv6ov. 
xal 6ol ta fLsyaX^ fjiiSLg Ilavad^vai a^o^sv^ 
na0ag tstag aXXag tsXstag tdg tav ^smv^ 
MvCtriQi 'EQii^g^ ^in6Xsv\ ^jiddvta* 420 

aXXaL ti^OL noXsig TCSTCav^ivai xax£v 
dXs^vxdxp %ij0ovaiv 'EQfifi 7tavta%ov. 
XatsQ* hi noXX' sl^sig dyad^d. nQ(Stov 8i <Tot 
S(Sqov S(S(DfiL trivS^ , Zva 6nivSsiv ixrig^ 

EPM. ot(i* (og iXsi^iiGiv stik dsl t(Sv xQV^CSayv. 425 

v^itSQov ivtsvd^sv iQyov^ mvSQsg. dXXd t(dg 

aiiaig 
slciovtsg (og tdxL0ta tovg XC^ovg dtpiXxsts. 

XOP. tavta SQd(SofLSV' 0v S* iifitv^ (d ^S(Sv Oo^poitatSy 
atta xQrj noistv i(ps(ft(6g (pQd^ Sfi(iLOVQyLX(Sg * 
taXXa d' svQr^dSLg vnovQystv ovtag fjfiag ov xa- 

xovg. 430 

TPT. ays dif , 0v taxicog vnsxs trjv (ptdXriv^ oncng 
iQy^ '(pLaXovfisv^ sv^diisvoL tot^LV d^sotg. 
(SnovSri (SnovSri • 
stxpriikstts sv(priyLstts. 

0nivSovtsg svxofis^^a tfjv vvv fifiiQav 435 

^EXXrjdLV aQ^aL na0L noXX(Sv xdya^(Sv^ 
xS(StLg nQO^ficog l^vXXdfioL t(Sv (SxolvCcdVj 
tovtov tov avSQa iifj Xafistv not diSnCSa. 

XOP. fid zfC* , dXX* iv sIqi]vji SLayaystv tov pCov^ 

ixovd'* itccCQav xal oxaXsvovt* avd^Qaxag. 440 EIPHNH. 255 

TPT. o0ug 8h jt6Xs[iov /taAAoi/ elvoci fiovXetai^ 

lirjSijtots Jtav6a0d'* avtov^ d ^iovvc^ ava^ 
ix t(Sv oXsxgavGiv axiSag i^aiQOV^svov. 

XOP. xsttvg i7tid^fi(Sv ta^iaQxetv 0ol ^ovet 

alg ipmg avsh^slv , m Jtotvi' , iv tat6LV iid%aLg 445 
• Ttd^xoL ys toiavd'^ olaTtSQ Klsdvvfiog, 

TP1\ xBttig SoQviog ^ xdn^Tjkog aC7tCS(ov^ 
?!/' iyLitoXa ^iktiov ^ im^v^Bt iiaxmv, 
k7iq>&€lg vTtb Xjj6t(Sv iad^ioi, XQtd-ag ^vag. 

XOP. xBttig CtqatfiyBtv povlo^Bvog iirj ^vXXdpy, 450 
rj SovXog avto[iokBtv 7taQB<Sxsva6[iivogj 
ijtl tov tQOxov y' Blxotto (la^tLyovfiBvog- 

TPT. ri(Atv S' dyad^d yivoLt' . Iri Ttatdv , i^q. 

XOP. atpBks to nalsiv^ dlk' Irl (lovov kiys. 

TPT. Iri lii toivvv^ Iri (lovov kiyaa 455 

'EQfifj^ XdQL6LV y^^SlQat^LV ^ *Aq>QoSCtri^ Hod^p. 

XOP. ''Aqbl Sl fii}. TPT. iirj. XOP. fti?*' 'EvvakCp ys. 

TPT. (i^. 
VTtotsiVB Sri Ttag^ xal xdtays totCiv xdkpg. 

EPM. dsla. 

XOP. slafidka. 460 

EPM. isla. 

XOP. ht^dka. 

EPM. (o sla^ (9 sla. 

TPT. dkk' ovx skxova' avSQsg o^oCcog. 

ov J^vkki^tlJBC^' ; oV 6yxvkks6d'* • 465 

oi^ciisad-' oCBoicDtoC, 

EPM. slavvv. 

TPT. slam. 

XOP. dkk' aystov, ^WBq>skxsts xal 0^m. 

TPT. ovxovv Skxm xd^ccQtciiMXL 470 

459—472. = 486—499. 256 EIPHNH. 

HaTCSfiTciTttG) xal Cxovdd^G} ; 
XOP. JttDQ ovv ov x(OQst tovqyov ; 
TPT. io Aa^a% , ccScxstg iiijtoddv xad^iiii^svog. 

ovdlv Ssoiisd-^ mvd^QCDTCS^ t^^gaijg iiOQfWVog, 
EPM. ovS' oiSs y slXxov ovSiv a^ystoc ndkaL 475 

aXX^ fi xatsyikmv tSv taXacncDQOviiivGiVj 

xal tavta Sixod^sv ^iL^d^oq^OQOVvtsg aXq>i.ta. 
TPT, dkl' oC Adxcovsg^ Syd^\ skxov6* dvSQix^g, 
EPM. CLQ^ oliSd'' 0601 y* avt&v i%ovtai Toi; \vkov^ 

(lovov TtQod^vfMvi/t' ' dkV 6 xakxsvg ovx ia. 480 
l%r. ovS* ot MsyaQrlg Sq(o0^ ovSiv skxovdvv d' o^og 

ykiOXQOtata 6aQxdtovtsg &iS7tSQ xvvCSia^ 

vTto tov ys kifiov vfj jdC i\okGik6tsg. 
XOP. ovSiv jtotoviLSV ^ mvSQsgy dkk* Ofio^^Sov 

aytadLV Tjiitv avd^ig dvtikr^Tttiov. 485 

EPM. (Dsla. 
TPT. sla fidka. 
EPM. (5 sla. 
TPT. slavriJCa. 

XOP. iiixQOV ys XLVOv^sv. 490 

TPT. ovxovv Sstvov * * * ♦ 

tovg (ilv tslvsLv^ tovg d' dvtc6nav; 

Ttkrjydg ki]ips6d'* , (OQystOL. 
EPM. sld vvv. 

TPT. slam. 495 

XOP. (og xaxovov tivig sl6tv iv rniXv. 
TPT. v(istg fiiv y ovv ol xvttcSvtsg 

f^g slQ^qvrjg 6%at dvSQsicag. 
XOP. dkV sta' oXx(okvov6iv. 
EPM. avSQsg MsyaQrig , ovx ig xoQaxag iQQij0sts ; 500 

^i0st yaQ vfiag fi d-sog (isiivriiiivri • 

jtQ(ot0L yaQ avtijv totg ^xoQoSo^g iqksOfats. EIPHNH. 257 

xal xotg ^A%^vaCo(,0i nav0a6d^av liyG} 

iznev^^ev ixoiisvoig od^ev vvv slxsre • 

ovSiv yccQ allo SQats TCkiiv SiTcat^sxB. 505 

aXk^ etitEQ intd^fietrs ri^vS' i^eXxvoat^ 

^Qog rrjv ^dkarrav okiyov vnox(QQr^0are, 

XOP. ay\ avSQeg^ avrol di) (iovol Xapdfied^' ol yecoQyoi. 

EPM. %aiQet yi rot ro jtQayfia noXl^ fidkkov , (SvSQeg^ 

v^itv. 

XOP. xiOQetv ro TtQayfid q)ri(SLV dXkd ndg dvriQ tcqo- 

d^viiov. 510 

TPT. otroL yeG>Qyol rovQyov i^ikxovai^ xakkog ovSeig. 

XOP. ays vw^ aye ndg- 

xal ftijv ofiov ^6riv rjSri. 

ftij vvv dv&(iev, dXX* inev- 

reivc^iiev dvSQixcireQOV. 515 

rjSrj ^arl rovr ixetvo. 

co ela vvv , ci ela ndg. 

(D ela^ ela^ ela^ ela^ ela^ ela. , « 

CD ela^ ela^ ela^ ela^ ela ndg. 

TPT. (J norvia fiorQvoScDQe^ rinQ06eincD 0' inog; 520 
nod^ev av kdpotfiL ^'^(la fivQtdfiq^OQOv 
orco nQOiSeinco <y' ; ov yaQ el%ov otxod^ev. 
(o %atQ^ 'OnciQaj xal ov S\ cJ ©ecoQia. 
olov S* i%evg ro nQO^canov^ cJ ©ecoQia- 
olov Sl nvetg^ cog fjSv xard rrjg xaQSiag^ 525 

ykvxvrarovy SdneQ ddrQareiag xal ^vqov. 

EPM. fi(Sv ovv o^oiov xal yvUov ^rQartcorLXOv ; 

TPT. dnenrvc' i^d^QOv (pcDrog i^Q^KSrov nkixog. 
rov fihv yaQ o^eL XQO^fivo^vQey^iag^ 
ravrrig S' ondQag y vnoSo%^g^ ^vovvdicov^ 530 
avXcSv^ rQaypScSv^ 2Jo(poxXeovg fiek(DV ^ xi%k(5vy 
invkkicDv EvQiniSoVy RPM. xkav6aQa6v 

MIISTOPH. I. 17 258 EIPHNH. 

tavtrig Kata^^tvdo^svoq • ov yccQ ijdstcu 
avtri Ttovritii ^7j(iat£a)v dixavixmv, 

TPT. XLttov j tQvyoC^tov y 7CQopatC(ov pXrix<ofi6V(oVy &3S 
xolTtov yvvaixmv 8i,atQS%ov6iSv sig aypov, 
dovkrjg ii6^vov6fig , avatstQafifidvov xoog^ 
aXkcDV t6 xokX(5v xaya^^mv, EPM. Wi vvv^ ad^Q^v 
olov ^Qog akXrikag XaXov0iv at TtoXsig 
8iakkay6t0ai xal y6km0LV a0fi6vac^ 540 

xal tavta Sai^vlmg VTCC^xcao^dvac 
a7tal^d7ta0av xal xva^^^yvg nQO0X6l^6vaL, 
xal t<5vd6 tolvw tiSv d^sofidvov 6x6nsi 
ta 7tQ66c3(p\ tvayvag tag td^vag, TPT. aifiot 

tdXagy 
ix6cvovl yovv tov ko(po7toc6v ovx OQag 546 

TttAov-ft' iavtov; 6 Sd y6 tag 6fiivvag 7tot(3v 
xati7taQSsv aQtL tov ^t^povQyov 'xsvvovi, 
6 Sl SQS7tavovQy6g ovv OQag (og ^Setat 
ml t6v SoQvi6v olov i6XLH,dXi66v ; 

EPM, td^LVvv^ av6L7t6 tovg y6C3Qyovg aTtvdvaL, 550 

TPT, dxovsts Aap • tovg y6G)Qyovg d^tLdvai 
td y6caQyLxd 6xsvri ka^ovtag sig dyQ6v 
(og tdxi6t dvsv SoQatiov xal l^i(povg xdxovtiov • 
(og d7tavt ijSij '6tl ^is^td tdvd^dS^ ^lQr^vrig 6a7tQag. 
dXkd 7tdg x^Aqsl 7tQ6g iQyov sig dyQ6v 7taLG)vi6ag, 

XOP, (o ^tod^eLvfi totg SLxaioLg xal y6C3Qyotg ri(idQa^ 556 
a6(i6v6g 6^ iS(6v 7tQ066L7t6tv fiovXofLat tdg d(L7td- 

Xovg' 
tdg t6 6vxdg^ dg iy(6 *(pvt6V0v Sv vsdtSQog^ 
d67td6a6^aL d^v^wg rnitv i6tL 7tokko6t(p XQOVip. 

TPT. vvv (ihv ovv^ (ovSQsg^ ^tQO^sv^ciiiS^d^a TtQatov 

tri ^'S^^ 560 

ri7C6Q fi(i(3v tovg k6(povg d(p6tXs xal tdgroQyovag' EIFHNH, 259 

bW onog XctaQyioviisv otxaS^ eig ta Xfo^ia^ 
i(i7Coki^6avtdg tv %Qri6t6v elg ayQOv taqC%vov, 
EPM. © IloifsiSov^ ag xalov to 0ttq)og avtfSv q^aC" 

VBtaL 

xal jcvxvov xal yoQyov S^TtcQ ^d^a xal nav- 

8ai6la, 565 

rPT. VTi dC ^ yaq 6(pvQa ka^^QOv ^v aQ* i^oinXi- 

iSiiivri^ 
aXtB ^gCvaxBg dva0tCXpov6v vCQog tov r^kiov. 
ri xakiSg avtcSv aTtaXka^BVBV av (LBtoQXvov. 
&(St iytoy^ ijdri '7CLdiJ(i(5 xavtog iXd^Btv Blg ayQOv 
xai tQcaivovv ty dixiXXy 8va %q6vov ro yySvov. 570 
aXX' avafivriifd^ivtBg^ (DvdQBg^ 
f^g dvaCtrig f^g naXavagy 
riv 7caQBl% avtri Tcod"^ rnitv^ 
t(DV tB nala^Cav ixBCvcav^ 

tmv tS 6VX(OV^ t(DV tB (IVQtCDVy 575 

t^^g tQvyog ts tr\g ykvxBCag^ 
trjg l(ovvag^tB trig nQog 
ta (pQiatv^ t(Sv t iXa(DV^ 
(ov nod^oviiBv^ 

avtl tovtcov tip/dB vvvl 580 

tr^v ^Bov nQo0BC%atB. 
XOP. %cctQB%atQ\ (og daiidvov(Svv rjXd^Bg ^ (o q^vXtdtrj. 
6^ yccQ iddfiriv nod^p, 

daviwvva povXofiBvog 585 

Blg dyQov dvBQ7Cv0av. 

t i^ ^ :¥ :¥ Tii ^ 

7]6^a yaQ (iiyv6tov '^(itv x^Qdog^ co no9'(yv(iivri j 
na6vv ono^ov yB(OQ^ 

yov fiCov itQCfiofiBV. 590 

(lovrj yaQ '^fidg (0(piXBvg. 

17 ♦ 260 EIPHJSIff. 

Tcokkcc y&Q i7Cd6%0llBV 

TCQiv Ttot^ inl 60V yXvxia 

xaSaTcava xal tpika. 

totg ayQoixot^LV yag rjod^a xtSga xal iS(ottiQia. bf j 

S6ts 0h ta t ayLitikia 

xal ta via ^vxiSia 

takXa -9"' ojrdcy' i0tl fpvta 

jiQ0(!fyBXa6stai kafiovt^ a^^iBva. 600 

dlXa Ttov Ttot iiv dq)* rifitov tov TtoXvv tovtov 

XQOVOV 

ij&s^ tov^* fl^dg SiSal^ov^ (od^s^ov svvov0tats. 
EPM. (D 6oq)^tatov ysdQyoi^ tdfLa tfi} ^vvists 

^i]liat\ sl^ovks6%^^ dxov6at trivS* OTtcog dTtdlsto. 
%Q(Qta ^ihv yaQ avf^g i](fisv QstSiag XQa^ag xa- 

x(Sg' 606 

slta IIsQLxkirig (poprjd^slg fi^ (istd^xot r% tvxrig, 
tdg (pv6svg vfi(Sv SsSotx(Dg xal tov avtoSai 

tQOTtOV^ 

TtQlv nad^stv tc Ssivov avtog^ i^i^pXsis trjv itoXiv 
ifLfiaX^DV 6mvd^Qa (icxQdv MsyaQixov tlnfj(pi(S- 

(latog 
^ilis(pv6ri6sv to0ovtov TtoXsiwv Sffts ta xanv^ 610 
ndvtag ''EXlrjvag SaxQvOac^ tovg t ixst tovg t 

iv^dSs. 
Sg tf ' aTtal^ to TtQ^tov axovij' itpo^pri^sv a^ucsXog 
xal nid^og nXrjyslg v%^ OQy^g dvtsXdxtiOsv nid^^p^ 
ovxit^ fjv ovSslg 6 7tav6(ov^ ^Ss d' '^(pavi^sto. 
TPT. tavta toivvv (id tov ^An6Xk(Q *y(o 7tS7tv6(iriv ov- 

Ssvog^ 616 

ovS^ 07t(og avty 7CQo6ijxot OstSiag i^xrjxostv. 
XOP. ovS^ iycoys^ tcXi^v ye vwi.tavt aQ* svxQo^oh- 

ycog ^v. EIPHJ>fH. 261 ovca Cvyysv^g ixsivov. noXka y fifiag Xav^avBi. 
EPM. x^t' insiSri 'yv(06av v^Lag a[ jcolecg (ov iJQXSts 

"^yQifoiiivovg iit aXXi]XoL6i xal OeCriQoragy 620 
navt^ iliflXav($vr^ ig)* vfitv^ tovg (poQOvg (pofiov- 

lievcci^ 
xaviTisi^ov t(Sv Aaxdvmv tovg jieyietovg XQii" 

(ia6tv. 
oC8* at ovteg aUsxQoxBQSalg xal ScevQfovoievoc 
tT^vS^ aTtOQQitlfavteg ai^xQ^S '^ov 7c6Xs(iov avr^Q- 

Tcaoav 
xata taxeiv(ov ye xiQSri totg ye(OQyotg ^i/ xaxd ' 
at yaQ ivd^ivS' av tQCTjQeig avtctLiKOQOVfievai 626 
ovSiv aiti(OV av avSQ(OV tag XQaSag xati^ad^iov. 
TPT. iv Sixfi lihv ovv , inei toi triv xoQciveciv yi /tov 

i^ixojpav^ rjv iy(o ^tpvtevCa xaJ^ed-Qetl^diiriv. 
XOP. vrj ^i\ (o ^ik\ ivSixmg ye Srit\ i%el xa^ov 

Xid^ov . 630 

ififiakovteg Hi(iiSv(ivov xviffiXriv axdXeCav. 
EPM. xata S^ (og ix tmv ayQ(Sv l^vv^Xd^ev ovQyatr^g 

Xedg^ 
tov tQonov 7ta)Xov(ievog tov avtov ovx iiidv- 

^avev^ 
akk* at dv avev yiyaQt(ov xal (pikSv tdg io^d^^S 
ifikeTcev nQog tovg Xiyovtag* ot Sl ytyvdcxov- 

teg ev 635 

tovg Tcivritag d^d^evovvtag xd%OQOvvtag dk^pitov^ 
ti^vSs (ikv StxQotg idO^ovv tr^v d^sov xsxQdy(ia(fvVj 
Tcokkdxig (pavst6av avtr^v tijaSs f^g xdQag ^ro^^, 
t(dv Sh 6v(i(idx(ov i6siov tovg jcaxstg xal jcXov-- 

Ciovg^ 639 

alttag av %Q06ti^ivtsg^ Sg q)QOVottd BQa(SiSov. 
sW av vfLStgtovtov Sotcsq xwiSi^ i(S7caQdttsts* 1 262 EIPHNH, 

arra Sia^akoL tvg avrrj , ravr ' av 7J6L6t' vjid^vEV. 

ol Se rag TtXriyag b^mvreg ag itvTtrovd'' , o[ ^dvoL 

XQv6£g) r(Sv ravra Ttoiovvriov ifivvow ro ^royLa^ 

Sor ixsCvovg fihv X0L^6aL TtXovOiovg^ ^ 8^ ^El- 

kag av 6-^ 

i^SQfllicod^Bt^* av v(idg Bkad-s. ravra S* rjv 6 dQ(5v 

PvQ0ojtciXrig. TPT. navB Ttav , co Ss0n:od'' ^EQfirj^ 

(iri ksys^ 

aXV sa rov avSQ^ ixstvov ov%bq i(fr' slvccv xdrcD' 

ov yccQ '^iiirsQog ir i(Jr iocstvog avi^Qj dkXd 66g. 650 

arr' av ovv kiyrig ixstvov^ 

Tcsi TtavovQyog r^v .^ or i^ri^ 

xal XdXog xal 6vxo(pdvrrig 

xal xvxr^d^QOV xal raQaxrQOv^ 

ravQ'^ ditaifdTtavra vwl 656 

rovg 6savroj5 koiSoQstg. 

dXX' ort 0i(Q%ag^ (S 7t6rvLa^ xdrsLxi[iot. 
EPM. dlX' ovx av stnoc 7tQ6g ys rovg d^scaiiivovg' 

OQyqv yaQ avrotg <5v iTtad^s nokXriv s%sl. 
TPT. ^ d' dkkd ytQog 6s (ii^xqov siTtdrci} fuivov. 660 

EPM. sC(p* rv vostg avrotov TtQog i^' , (S (pikrdrri. 

td"* cJ yvvaixav (ii6oxoQ7taxL(frdrrj. 

slsv^ dxovci. ravr' imxakstg; (ucvd^dvo}» 

dxov(Sad'* v(istg (ov svsxa (loiKfqv ixsL. 

ikd-ov^d (pri^Lv avro(idrri pLsrd rdv Ilvkp 665 

6jtovS(Dv (piQov6a rfj n6ksL xiorr^v Ttkiav 

ditoxsLQorovrjd^vaL rQlg iv r^^xxki^Cicc. 
TPT. riiidQro(isv raik* ' dkkd 6vyyvciiLriv ixs' 

6 vovg yaQ ri(L(Sv fjv r6r iv rotg 6xvrs6LV. 
EPM. td^L vw^ axov6ov olov aQrL (i' iJQsro • 670 

06rLg xax6vovg avry {idkL^r ijv iv^dSs^ EIPHNH. 263 

Xm6tvg tpikps ^&^^bvSbv elvav {iri [idxccQ. 
TPT. €vvov6tarog [ikv rjv ^axQ^ Kk€civv(iog. 
EPM. ^otog tig ovv alvai SoxeZ ra TtoXsiivxa 

6 Kksdvvfiog', TPT. ilfvxtiv y' aQiOtog^ Ttkijv 

y oti 675 

ovx 1JV aQ^ ovTtiQ q>ri6iv alvat rov JCatQog. 

slyaQ not* i^il^ov 6tQatL(6t7ig^ svd^icag 

aTCofiokifiatog t(3v oicXcnv iyiyvsto. 
EPM. iti wv axov6ov olov agtv fi' ^Qsto • 

otftvg xQatst vvv tov kl%ov tov 'i/ rij TtvxvC. 680 
TPT. 'TniQfioXog vvv tovt ix^^ '^^ ^j^optov. 

avti^^ tinoistg; tiivxstpaXriv %ot%SQLaysLg\ 
EPM. anoCtQiq)staL tov S^^fiov axd^s^&st^^ oti 

avtp TtovtiQOV 7tQO0tdt7iv ijtsyQciilfato. 
TPT. aXX* ovxit avtp XQV^^I^^^^ ovSiv , akka vvv 685 

djtOQiov 6 d^fiog iititQOTtov xal yv^vog Sv 

tovtov ticog tov avSQa TtSQisid^ato. 
EPM. n(5g ovv l^vvoi6SL tavt , iQfot^^ ty itoksL ; 
TPT. svfiovXotsQOL ysv7iiS6(is6d'a. EPM. tivv tQOTt^; 
TPT. otL tvyxdvsL kvxvonoLOg Sv. xqo tov (ikv ovv 690 

irlfijXag)diiisv iv 6x6t(p td TtQdy^iataj 

vwl d' aTtavta TtQog Xvxvov fiovXsv^o^sv. 
EPM. SS^ 

bld (i' ixiXsvCsv dvaTtvd^i^d^aL 6ov. TPT. td ti; 
EPM. Ttd^iJtolXa^ xal tdQxaf a xatikLJtsv t6ts. 

TtQtStov S' tL TtQdttSL 2]o(poxkirig dvijQSto. 695 
TPT. svSamovst' nd^x^^ S\ ^avii,a6t6v. EPM. to ti; 
TPT. ^x tov 2Joq)OxXiovg yiyvstaL ULiicnviSrig. 
EPM. ULiiGfviSr^g; 7t(Sg; TPT. otL yiQCHv Sv xal ^anQO^ 

xiQSovg SxatL xdv ixl ^LTtbg ytXioL. 
EPM. ti Sai; KQattvog 6 ao(p6g iCtLv; TPT. dni-- 

^avsv^ 264 EIPHJNH, 

o-O"' o[ Adxcovsg ivdfiaXov. EPM. xC nad^dv; 

TPT, tc; 701 

(DQaxiaiSag' ov yccQ iJ^r^vi^x^''^^ 
ISiov nid-ov xatayvv(i6vov otvov Tckiav. 
X&tSQa 7t6<f att oUi ytyBvrfl%^ iv tfj xoXsi; 
&iSt ovSiTtot' 5 cj diiSnocv^ , dq^riCofiSiSd^d 0ov. 705 

EPM. l^i vvv^ iitl tovtoig triv ^Ojcdqav kdiifiavs 
yvvatxa ffavta tiqvSs • xar' iv toig dygotg 
tavty ^vvoixcov ixnoiov 6avt(p fiotgvg, 

TPT* (o q)iXtdtri , Ssvq^ ikd^h xal dog [loc xv6ac. 

aQ^ av ^kafirivac Svd XQOvov ti Hoi dox(3^ 710 

CD di07tod'^ 'Eq[1'^^ f^g 'OTtcoQag xatsXdoag; 

EPM, ovx, stysxvxsc5v' iTtmCoig ^krixcnvCav. 
dkX' (og tdxiOta tr^vds triv SscoQCav 
dndyaystfj /SovA^ Xapdv^ fi0xiQ itot ^v. 

TPT. oi ^axaQCa fiovXri 6v r% &SG>QCag^ 715 

oVot/ ^0(pri6sig io^ibv fi(isQ(Dv tQKov^ 
o0ag dl xatidsv %oAtxag ig^d^dg xal XQsa. 
dXk\ C9 (pCJj 'Eq[1'^^ X^Q^ noXkd. EPM. xal 0v ys, 
(ovd^QGiTts , %aCQCiv amd-c xal ^iifivrieo (lov. 

TPT. (o xdvd^aQ^ otxad' otxad' dTtOTtstdfisd^a. 720 

EPM. ovxivd-dS^j (otdv^ S^tc. TPT. TtotyaQ otxstai; 

EPM. v(p' aQ(iat' iXd^^ov Zr^vog dotQaxri^poQst. 

TPT. Jtod^sv ovv 6 tXr^iLCDV ivd-dS' sJ^st, 6itCa ; 

EPM. trjv rov ravv^i^Sovg d^i^QO^Cav 6LtT^0stat. 

TPT. 7t(Sg S^qt' iyA xara/5i}<yo/tat ; EPM. d^dQQSt, xec- 

kc5g ' 725 

tijSl TtaQ' avtriv tr^v ^sov. TPT. Ssvq\ cS xoQai^ 
sits^d-ov a/t' i^ol d^dttovj (og TtoXkol ndvv 
nod-ovvtsg viidg dva^ivovo' ictvxotsg. 

XOP. dkk' td'1' xaCQcov ri(istg Sh tiog tdSs td 0xsvri 3r«- 

QaSovtsg EIPHJSIH, 265 

totg axokovd^oig S(5^6v ^dieiv^ mg Bld^aCi (id- 

XL0ta 730 

xsqI tag 0xrivag nXat6tOL xkintai xvmd^eiv xa\ 

xaxonoutv. 

dlXd (pvXdttsta tavt dvSQsiag' r^fistg d' av 

tottSi ^satatg^ 

rjv ixoiisv otfov Xoycov stTcmfisv^ o0a ts vovg S%si, 

Xq^v ^v tVTttsiv tovg Qa^8ov%ovg , st tig xo- 

liG)807t0L7ltfig 

avtbv inrfvsi TtQog to d^iatQOV nagafidg iv totg 

dva7tal6toig. 735 

si d' ovv sixog tLva tifi^^ac^ d^vyatSQ ^iog^ oHtcg 

aQi0tog 
xanKpdoSiddCxaJ^og dvd-QciTttov xal xkstvotatog 

ysyivfitac^ 
d^Log slval (pij0* svXoyCag ^sydXtjg 6 SiddoxaXog 

ri(i(Sv. 
7tQ(3tov [ihv yaQ rovg dvtmdkovg (lovog dvd^Qci- 

TtCDV xatijcav^sv 
sig td ^dxia Cxdntovtag dsl xal totg (p&siQ6lv 

Ttoksfiovvtag • 740 

tovg '9'' ^HQaxkiag tovg [idttovtag^ xal tovg Ttsi" 

v(Svtag ixsCvovg 
6gijAa<y' dtLfid^ag TtQ^Stog^ xal tovg SovXovg TtaQi- 

kv0sv 
tovg (psvyovtag xd^anat^vtag xal tVTttoiiivovg 

iititriSsg^ 
ovg iiriyov xXdovtag ds(, xal tovtovg ovvsxa tovSCy 
iv^ 6 6vvSovlog exdrlfccg avtov tdg TtXrjydg^ slt 

dviQOLto^ 746 

Gi xax6SaL(iov^ tC ro SiQii^ inad^sg; (i(Sv v0tQLxlg 

si6ifiakiv 0OL ' ■- 266 EIPHNH, 

etg tag nXsvQag JtoXX^ axQari^ TcaSsviQotonfi^s 

to vtorov ; 
toiccvt* atpslmv xaTca xal ipoQtov xal pafwloxsv' 

{lat ayswii^ 
inoCri^s tdxvriv fisyaXfiv 4i^v TcaxvQywO^ olxodo- 

^^i^ag 
B1CS61V fisyaXotg xdl Siavo£atg xal ^x&ii^aovv ovx 

ayoQcUoig^ 750 

ovx Idimtaq av^QfQicC6xovg xaii^mv ovSh yv- 

val^xag^ 
aXl* ^HQaxXiovg OQyiqv tiv* s%mv toUfv ^syietoig 

ins%sCQSi^ 
Sia^ag ^vq6£v 66(iag Ssivag xaxsikag PoqPoqo- 

^fLOvg. 
xal XQfStov iiiv iMXOfMu Tcavtav avt^ t^xaQ%a 

QoSoVtL^ 

ov Sstvotatai pbhv 0,% ofp^aXfidiv Kvvwig axxi- 

vsg iXcc(ixov^ 756 

sxatbv S\ xvxXm xstpaXal xoXdxmv oIikd^oiuvcdv 

iXixJHi^mvto 
nsQl triv xscpaX^^v^ q^ovrjv S^ sl^sv %aQaSQag oh- 

d-QOV tstoxvCag^ 
q)oix7ig d' 66^v^ Aa^Cag OQxscg anXvtovg^ TCQGh 

xtov Sh xa^i]Xov. 
tOLOvtov ISfDV tiQag ov xatiSsi6\ aXX* vnlg 

viidiv TCoXsfU^cov 
avtstxov asl xal tav aXXov wjifaiv. cSv scvexa 

vvvl yW 

ajcoSovvaC fwt tifv xccqiv V[ucg slxog xal fivi^itO' 

vag slvai. 
xat yccQ XQOtSQOV scQa^ag xata vovv ovfJL xaXai' 

(fTong 7CSQcvo6tdiv EIPHNH. 267 

xatSag iiceC^&v^ akX' aqaiuvog rr^v Hxev^v ev- 

^vg ixdQOvy^ 
navQ^ avtaoag^, nokV evtpQavag^ navra TtaQa- 

6x(ov ta deovta. 
TCQog tavta XQedv elvat ^et' ifiov 765 

xal tovg avdQag xal tovg n:atSag • 
xal totg <paXaxQoV0i naQaivovfiev 
^vffJtovddieLV JTfpl f^g vixr^g. 
seag yaQ tig iQet vixfovtog i[iov 
Tcasel tQaTte^y xal ^v(mo0£oLg, 770 

g)iQe tp q)akaxQp^ dog t^ q^aXaxQ^ 
tdiv tQC3yaXi(X)v , xal ft^ aq>aCQeL 
yevvatotatov t(Sv noLi]t(Dv 
avSQog to ^itcoTCOV ixovtog, 
Mov6a^ 0v fiev TtoXifiovg a3t(06a(iivi] ybet iybov llb 
tov (pClov xoQev6ov, 

xkeCov6a ^e(Sv te yd^ovg avSQ(ov te Sattag 
xal ^aXCag fiaxdQcov (Jol yccQ tdS^ i^ ^QXVS 

. iiikei. 780 

riv Si 0e KaQxCvog ikd-civ 
dvttfiokfj iietd t^v xaCScDv xoQev^ac^ 
fiif-S'' VTtdxove firjt* Sk- 785 

%^g cvviQt^og avtotg^ 
dkkd vonLtie Ttdvtag 

OQtvyag olxoyevetg^ yvkiavxevag oQxriCtdg 
vawoipvetg^ 0fpvQdScav djtoxvCc^ata^ ^rixavo- 

SUpag. 790 

xal yaQ itpa^x o natriQ o jtaQ* ikitCSag 
elxe ro SQdfia yakrlv f^g 795 

e0niQag aTtdy^ac. 

toidSe XQ'^ XaQCtcov Safidfiata xakkvxofiGjv 
775—796. = 797—817. 268 EIPHDiH. 

rov 0o(p6v novritriv 

vfivstv^ otav fJQLva ^hv q^covfj x^^f^Sav 800 

"^Sofiivfi xelccdy^xoQov Sh (irj 'xV MoQfliyLog 

li,riSl MsXdvd^iog^ ov Srj 

TtiKQOtatriv oita yrjQv^avtos 7Jxov0\ 805 

rivixa t(5v tQaypSav 

tov XOQOV eIxov aSsX- 

(pog ts Tcal avtog , aii(p<D 

roQy6vsg6ifO(pdyotj pattSo6x6ytoc^ aQTtviai^ 810 

yQao66^at^ fjttaQoi^ tQayoiidaxccXot ^ iX^voXij[Mif 

cDt/ xataxQS[irlfaiisvri fisya Xdl TtXatv 815 

Mov0a d^sa ybst iiiov 6vp- 

Ttatts trjv soQtriv. 
TPT. (og xcc^BTtov iXd^stv rjv clq' svd^v ttov d^s^ov. 

iycoys tot TtSTtovrixa xoiitSrj t(o (Sxikrj. 820 

fitxQol S' OQav avoid^sv ^<yr'. i^otys tot 

ajto tovQavov '(paivs^d^s xaxorjd^stg itavv^ 

ivtsvd^svl Sh noXv t^ xaxorjd^i^tSQOt.' 
OIIC (S Si(S7tod'' , ^xsig; TPT (og iy(o 'Ttvd-Ofiriv rivog. 
OIK, ti S^ Ijtad-sg; TPT. ijkyovv t(o ^xiXrj [laxQav 

oSov . 825 

StsXrikvd^^og. OIK. Hd-t vvVj xatstni ftot^ 

TPT to ti; 
OIK. aXkov ttv' slSsg avSQa xatd rov diQa 

nXavdiisvov nkriv 0avt6v; TPT. ovx^ si giij 

yi nov 

^vxdg Sv' 7] tQstg Std^VQaiipoStSaaxdXcsv. 
OIK. ti *' ISqcov ; TPT. IvvsXiyovt dvafioXdg aroroJ- 

lisvat, 830 

tag ivStasQtavsQtvrixitovg ttvdg. 
OIK. ovx rjv aQ^ ovS' a Xiyov6t , xatd tov dsQa 

cSg dotiQsg ytyv^fisd'' , otav ttg dnod-dvji; EIPHNH. 269 

TPT. [idXiifrcc. OIK. ital rig ietiv a6vfjQ vvv ixst 

"loDv 6 Xtog; TPT. o0tig; iitolr^dev TCakai 835 
iv^^aSs tov ^Aotov nod'* • ag d' ^A-d-' , evd^BCig 
^Aotov avtov Tcavtsg ixdXovv afStiga. 

OIK. tivsg yaQ sl6* ot 8vatQi%ovtsg a^tSQsg^ 

otxa6(isvoi d-iov^iv; TPT. ano dsiTCVov ttvhg 

tmv ickov6Cmv ovtoi fiaSi^ova* a^tsQmv^ 840 

Ixvovg ixovtsg^ iv 8i totg l%vot6i nvQ. 

aXV st6ay^ cog r«;i^i<yra tavtipfl Xafidv^ 

xal triv jcvsXov xataxXvt^s^ xal d^iQfiaLv' vSg>q ' 

^toQvv t ifiol xal tySs xovqISiov Xixog. 

xal tavta SQa6ag t^xs Ssvq* avd^ig tcccXlv • 8*5 

iyd tf ' a%oS(60(S} tr^vSs rjf fiovkf} ti(og. 

OIK. no^sv S^ iXafisg tavta 6v; TPT. no^sv; ix rot;- 

Qavov. 

OIK. ovx av iti SoCr^v t(Sv d^siSv tQidpolov^ 

Sl 1C0QV0fi06X0V6' m6jcsQ fifistg ot ^QOtoC. 
TPT. ovXj akka xaxst iS6iv am tovtmv tivsg. 850 
OIK. ays vvv tfD^isv. slni^OL^ ScS xatag)aystv 

tavtri tt ; TPT. fii^Siv • ov yccQ i^skri6si (paystv 

ovt* aQtov ovts iid^av^ slcjd^f asl 

jcaQcc totg d^sot^Lv a^i^QO^Cav ksCxsiv avca. 
OIK. ksCxstv aQ^ avf^ xav^aSs 6xsva6tiov. 855 

XOP. svSatiiovLxcSg y 6 nQs6- 

fivtijgj o6a y coS' ISstv^ 

ta vvv taSs TCQcittSL. 
TPT. tC 8rjt\ iTCsvSav vvi^pCov ft* OQats kayLjCQov ovta ; 
XOP. irikoitogi^sv^ yiQcav^ 860 

av^tg viog cSv Tcdktv^ 

fivQp xatakstmog. 
TPT. ol[iat. tC S^qd"* 5 otav ivv(ov t(Sv tttd^Ccov l^^oftat ; 

856—867. = 909—921. 270 EIPHNH. 

XOP, sv8aviiovd6tSQog (pavstrcSv KaQxivov 0tQofiik(DV. 

TPT. ovxovv Svxalmg ; oatig slg 865 

oxri^a xavd-aQov ^mfiag 
i<S(o<fa tovg^^Xkrivag ^ &6t 
iv totg ayQOtg 
aTtavtag ovtag a6q)ak(og 
XLvetv t€ xal xa&Bvdsvv. 

OIK. ri Tcatg kiXovtav xal ta f^g nvy^g xakd • 

6 Ttkaxovg Tcdstsmaij 6ri6a^ii l^vfiTtXccttstaij 
xal takk^ aTtcc^dTtavta- tov Ttiovg Sh Sst. 870 

TPT. t^L vvv a7tod(Sfisv tip/Ss trjv &S(OQiav 

avv6avts tjj fiovkfj tv. OIK. tavtyt'^ tiqygg; 
avtr^ &sci}Qia '6tiv^ rjv rj^stg stots 
inaiofisv BQavQ(BvciS' vjtOTtsitmxotsg; 

TPT. edtp^ Ced^iy xakriq)^ ys [lokig. OIK (S Si6mta^ 
odriv i%si, tr^v nQcaxtOTtsvtttrjQiSa. 876 

TPT. slsv^ tig iod'' vii(5v Sixavog^ tig ^ots^ 
tig Sva(pvkci^sv tr^vSs tfj fiovky kafidv ; 
ovtog , ti 7tSQvyQd(psvg ; OIK ro Sstv\ slg ^'l^^fua 
6xrivriv i(iavtov t^ xisv xataka^fidvcj. 880 

TPT. ov^cj kiysd"' v^stg tig 6 (pvkdicov; Ssvqo 6v • 
xata%^6o^v yaQ avtog slg ^i6ovg aymv. 

OIK ixsvvoal vsvsv. TPT. tig; OIK oatvg; 'Jqi- 

(pQdSrjg^^ 
aysvv ytaQ* avtov dvtv^okmv. TPT. dkV , co ^iksj 
tov ia)(i6v avtrig 7tQo6ns6iav ixkd^stav. 885 

ays Sii 0v xatdd^ov itQmta td 6xsvri xccfuci, 
fiovki^^ TtQvtdvsvg^ oQcits f^v GscoQiav. 
6xiil;a(Sd'* o(S' v^itv dya^d naQaSciC(o (piQcov^ 
di6t' svd^img aQavtag v^idg jfd oxikri 
tavtijg fisticaQa xatayaystv dvdQQv6vv. 890 

tovtl S* oQ&t OTttdvvov V(itv (Dg xakov. EIPHNH. 271 

OIK. dia tavta xal xsxdnvvxsv aQ ' • ivtav^a yag 

JCQO tov TtoXd^ov ta ka<Sava r jj ^ovkfi not igi/. 
TPT, s%svt dyiova S* sv^g i^ictai noislv 

tavtriv i%oviSiv avQiov xakov ndvv^ 895 

iTcl yi\g naXaCsiv ^ tstQaitoSridov i^tdvav^ 

TCkayiav xatapdXXsvv j igyovataxvfiS^ intdvav^ 

xal nayxgdtiov y' VTtaXsLtlfaiiivoig vsavixfog 

naCsiv^ OQVttsiVj Ttv^ofwv xalt^Ttist' 

tQCtrj 8h iLStd tavd'^ tnnoSqo^Cav a^sts^ 

Lva d^ xiXrjg xikrita itaqaxsXritist^ 900 

aQiiata d' in* dkXrjXot0iv dvatstQa(i(iiva 

<pv0(3vta xal jtviovta TtQO^xiviq^stav^ 

stsQOt dh xsC6ovtaC y^ dns^(oXri(t,ivoi 

TtSQl tat0L xafinatg fivCo%oi nsottCDxotsg. 

dkX\ <D TtQVtdvsig j Si^s^d^s tijv QsoQCav. 906 

d^iaiS^ (og nQod^v^icog 6 vcQvtavig TtaQsdi^ato. 

dXTC ovx av^ slti itQotxa 7tQO0ayaystv <y' iSsc 

dXk' svQOv av 0* v7ti%ovta trjv ixs%SLQCav. 

XOP. ri %Qri6tog dvrjQ noXC- 

tatg i6tlv dita^LV o(S- 910 

tLg y' i(Stl tOLOVtog. 

TPT. otav tQvydt , st^s^d^s ?roAAc5 (laXkov olog sC^ll. 

XOP. xal vvv 6v ys S^^log sh 
acjtrjQ yuQ aitadLV dv- 
d^QdnoLg ysyivrj6aL. 915 

TPT. q)ij(SSLg y , insLSdv ixTtCyg otvov viov ksna6triv. 

XOP. xal TtXriv ys t(Sv d^s^Sv dsC ^ r{yrfi6\Jis6%a nQcotov. 

TPT. nokX(5v yaQ v^itv dl^Log 
TQvyatog ad^fiovsvg iyd^ 

SsLV(3v dnalkd^ag novcav 920 

tov Sij(i6ti]v [o(ilIov] 
xal tov yscDQyLXOv kscSv^ 272 EIPHNH. 

*TjciQ(U>l6v XB jcavCoQ. 921 

ayB Sr^ , ti vpv ivxBV^Bvl xotifciov ; 

OIK. ri d' aXko y ^ xavvqv xvtQatg ISQvxiov ; 

XOP. XVtQOLaiV^ ScxBQ(iBiup6(iBvov'EQiU8LOv; 

TPT. tidaidoxBt; povkBC^BlaQiva pot; 925 

XOP. fiot; (ifidafuSg^iva^rifiori^Btvxoidiji. 

TPT. aU' vt TCaxBia xal (iByaXri ; XOP. fi^ ftij. TPT. xiri ; 

XOP. iva i/i^ri yivrixac SBayivovg vipfia. 

TPT. xm drj doxBt 6ol drixa X(3v locxav ; XOP. ot. 

TPT. ot; XOP. val fMX Ji\ TPT. akXa xovxo y Ifix 

'loi/txoi/ 930 

xo ^ij/t'. XOP. iicixriSig y\ %v oicot* iv xrixxkricia 
6g XQV xoXBiiBtv kiyoi xig^ ol xadij(iBvot, 
vnb xov Siovg kiymo' ^lmfixSg ot^ 

TPT. Bv xoi liyBvg. XOP. xal xakka y (o6tv r^jciOL. 

wCx* i^OfCBd'^ aXk^qXoi^tv apLVol xovg XQOTCOvg 935 

Xal X0t6t 0Vll(iaXOL0C XQtfOXBQOI, TCOkli. 

TPT. l^v vWj ay^ dtg xaxt^xa xo TCQofiaxov kafidv • 

iy(o Sb :coql(d /So/toi/ ig)^ oxov d^CoiiBv. 
XOP. iog jcav%'' o6' av d^sog d^iXy XV '"^'^XV ^toQd^ot^ 

XCOQBt xaxa vovv^ bxbqov d' BxiQ^p 940 

xovxiov xaxa xaiQov aicavxa. 
TPT. (og xavxa S^kd y i6^ ' 6 yaQ jScofidg ^Qa6i 

xal diij. 
XOP. iiCBiyBXB vvv iv o0(p 6o^aQa 

d-Bod^sv xaxixBi 

7toU(iov iiBxdxQOTCog avQa- vvvyaQ 945 

daiiKDV (pavBQ(Sg 
ig ayad^a (iBxa^LfiaiBi. 
TPT. xo xavovv TCaQB^x' okdg i^ov xal 6xiit.iia xal fiff- 

XacQav^ 
939—955. = 1023—1038. EIPHNH, 273 

oucl nvQ ye tovti^ xovdiv tiS%BL nkriv to 7C(f6patov 

XOP. ovTCOW apLikkri^B^Q^oVj «9$ 950 

riv XtttQig okttg tdy^ 
7Cq66£l6lv axXritog nv- 
AC91/, H^ttt fStttp^ oW ott 

g)v0(ovti, xttl novovikivip 

XQ068ci66t6 Sijxov. 955 

TPT. aya tfij , to xavovv kttfiAv 6v xal tr^v x^QVifitt 
TtBQU^^L Toi/ ficDfiov ttt%i(og iniSil^Ltt. 

OIK. IdoV' kiyOigttVttklO' TtBQLBkl^kvd^tt. 

TPT. q)iQB Sij^ to SttUov t6S^ i(ipail;ci) kafidv. 

6BL0V 6V tttxi(Og' 6V Si 7tQ6tBLVB t(3v 6k(QV^ 960 

xttvt6g tB x^QVLTCtov , xttQttSovg tttvtr^v ipLoC^ 

xttl totg d^Bttttttg ^tntB tcjv xQLQ^iSv. OIK. ISov. 
TPT. iSaxttg r^Sri ; OIK. v^ tov^EQfi^^v^ cSctB yB 

tovtayv o6oL7ciQ b16l t(Sv d^BcofiivcDv 

ovx i6tLV ovSBlg o6tLg ov XQid^riv i^BL. 965 

TPT. ovx ttlyvvtttxig y ikttfiov. OIK. akk^ Blg B6niQttv 

Sci6ov6LV ttvtotg civSQBg. TPT. ttkk^ BvxdfiBd^tt. 

tCg t^SB ; nov not bMI nokkol xaytt&oC; 
OIK. tOL6Sl (piQB S(D' nokkol yttQ bI^l xaya^oC. 
TPT. tovtovg ayad^ovg iv6(iL6ag; OIK. ov yaQ^ o?n- 

VBg 970 

ri(i(Sv xtttttXB^vtav vScdq to6ovtovl 

ig tttvto tovd'^ B6ttt6^ l6vtBg xc^Qtov; 
TPT. akk' (Dg tttxi6t BvxcifiBd''. XOP. BvxdfLB^d^tt Siq. 
TPT. (D 6Biivotatri fia6CkBLtt d^Bci^ 

n6tVL ElQrivriy 976 

Si6noLVtt xoQ(Sv^ Si6noLVtt yai^ciiv^ 

Si^ttL %^6CttV trjv fjfiBtiQttv. 
XOP. Sil^ttL Sr}t\ (o nokvtLfiijtri^ 

ARISTOPR. I. 18 274 EIPHNH. 

vii ^Ca^ Tud fii^ noUi y ax£(f at 
fioirX€v6fi€V€U 8(fa(fi ywalxsg. ggO 

xccl yaQ ixetvac 7caQaxUva6aif 
tiig avksCccq naQOKvmovOiv 
xav tig Jt(f06dxg tov vovv avtatg^ 
avax(O(fov0LV * 

xar ' flv anCri 9 ^ifoxvmovaLV. g85 

tovtiov 0v TCoCei (ir^dlv i^* filiag, 
TPT. fwt jJC\ alX* anoqyrj^ov oXijv iSavthv 
ytvvaLonQsnmg tot6LV i(fa6tatg 
fl(itVj 0% 60V tQvxofisd'' rjii] 
t(fCa xcd dax^ itij. 990 

Xv6ov 81 (uix^S ^^ xo(fxoQvyagj 
Zva Av0ifidx7Jv 66 xaXm^Bv. 
nav0ov d' rifi<Sv tag vnovoCag 
tag ns(fLx6^il;ovgj 

alg 6t(0(ivXX6fisd'' slg aXXi^lovg • 996 

(it%ov 4' ii(iag tovglSXXrivag 
naXiv i^ aQx^^g 
(piXCag x^^^P 9 ^a^ 6vyyvcSfi7j 
tLvl nQaotiQCf, xiQaaov tov vovv ' 
xal triv ayoQccv '^[itv aya&mv 
ifinXTiCd^^vaL fisydXcDv ^ 0xoQ6d&Vj 1000 

6LXvaiv nQpcov^ (ii^Xaiv , $ol<Sv^ ' 

8ovXol6l xkavL0XLdCcsv fiLXQoiv' 
xdx BoLCOtaiv ys cpsQomag C6slv 
%^1/aff, vrjttag^ cpdttag^ tQoxCXovg- 
xal KondScDv iX^stv anvQCdag^ 1005 

xal nsQl tavtag rifLag dd^Q^ovg 
otcovovvtag tVQfidtsed^aL 
MoQVXfp^ TsXia^rXavxitjiy aXXoLg 
tivd^uLgnoXXolg* xata MsXdvd^LOV EIPHI^H. 275 

fjxHV v6t€Q0v slg tiiv ayoQocVy lOJ 

tctg Sh jCBTtQded^ai^ tbv 8* ototvisiv^ 

alta iiovfpdstv ix MriSslag^ 

oAofiai/, okofLav^ anoxiqQGi^Blg 

tag iv tBvtkoi6i, Xo%BVO^ivag' 

tovg S' avd^QcaTtovg im%aCQBLV, 1015 

tavt\ m 7CokvtC{Lrit\ Bvxo(iivoig thlZv didov, 

OIK. Xafih trjv (idxaLQav sld'' ojtwg (layBLQixmg 

6ipal^Big tov olv. TPT. aAA' ov d^ipLvg. OIK. tiii 

tC Siq\ 

TPT. ovx riSBtai, SiqTtov^^Bv ECqyivti 6^ayatg^ 

ovS' ccCfiatovtaL pcofiog. akk^ bC6g} (piQcnv 1020 
%v6ag ta (ifiQC* iJ^Bkwv Ssvq' ixfpsQBj 
Xovtco to TtQofiatov tp x^QW^ 6ciistat. 

XOP. 6i tOL %vQaisi X9^ * * fiivovta toCvvv 
(fX^^iag SsvqI tid^ivaL taxicng 
td ts TtQO^ipoQa %avt iiii tovtoig. 1026 

TPT. ovxovv Soxca 0ov (lavtLXwg to ipQvyavov tt- 

XOP. nmg S' ovxC; tCyccQ 6b nifpsvy^ o0a XQV 

aofpov avSQa; tCS' ov 

0v (pQOvstg^ bitoCa XQ^^*^ i6tiv tov 

6oq)ij Soxiiiov 1030 

ipQBvl TtOQCfip ts tokfLy ; 
TPT. ii ffx^tf^ yovv BVTiiiiisvTi tov ZtikfiCSrjv Miisv^ 

xal triv tQaitsiav otcofiav^ xal navSog ov Ssr^fSsv. 
XOP. tCg ovv av ovx iytaivi6et^ 

sv avSQa totovtov^ 06- 

ttg noXk^ avatXdg i6ah- 1035 

6b tr^v iSQav TtoktVj 

£6t ovxJL (iri jtav0Bi nox Sv 

trjkotdg aitaCiv. 

18' 276 EIPHNH. 

OIK, tatrtl ddSQatav. tid-eHo tfo fitiQco Xafidv. 

iym d* inl 6nXay%v slfii xal ^Xrmata. 1040 

TPT, i^ol fiskiiast tavta y • «AA* r{%uv i%ffyv. 
OIK. idov , ndQSLfii,. fUQV inL6%Blv 60i doxio ; 
TPT. OTCta xaXeSg vw avtd • xal y&Q ovto6l 

nQ06i(f%Btai SdffVTj tvg iiStBfpavta^vog. 1044 

tCg aqa xot^ i6tiv; OIK. iog dXaicav fpaivBtai' 

(idvttg tlg i0tiv. TPT. ov (id^i\ dXX' ^IsQOxUris 

ovtog yi %ov ^6^^ 6 %QfiiSfioX6yog ovl^ ^Hqbov. 

ti %ot aQa Xi^Bv ; OJK. S^^Xog ie&^ ovtog y oxi 

ivavttd^BtaC tt tatg StaXXayaHg. 
TPT. ovx^ dXXd xatd trjv xvl6av BlaBXi^Xvd^BV. 1050 
OIK. fii^ vvv OQav SoxdfiBV avtov. TTP. bv XiyBig. 
lEP. tCg 71 ^v6ia jtod'* avtijl xal tp d^Bdv ; 
TPT. OTCta 6v iSvyfj^ xdnay* d%6 ti^g o^fpvog. 
lEP. orp Sh d-vBt ov q>Qd6B%'' ; TPT. fj xiQxog aout 

xaXdSg ; OIK. xaXcSg S^^t^ co srorvt' EiQi^vij tpilri. 
lEP. ayB vvv d%dQ%ov^ xata Sog tdTtdQyfiata. 1056 
TPT. ontdv a(iBivov nQtStov. lEP. dXXd tavtayl 

^Sri *6tlv ontd. TPT. JtoXXd TCQdttBvg^ S6tvg bL 

xatdtBgiVB. xovtQdjtB^a; trjv ^TCOvSi^v ipiQB. 
lEP. ri yXfStta %aiQlg tiiivBtav. TPT. iiBfiviifiBd^a. 1060 

dXX' ol0d'' oSQd0ov; lEP. ^v ipQd6yg. TPT. fiij 

SvaXiyov 

vpv firjSiv • ElQi^vy yaQ CBQa d^vofiBv. 
lEP. cl (liXBOc dvritol xal VTqnioi^ TPT. ig XBg>aXrjv <Soi. 
lEP. oltivBg dq)QaSiy6i Q-BtSv i/o'ov ovx dtovtsg 

6vvdi]xag TCBMir^ad'' avSQBg %aQonot0L rci%^xovq^ 
TPT. al^otpot. lEP. tCyBX&g; TPT. rj^d^rjv %aQO7C0t6i 

^t^xo&g. 1066 
lEP. xal xintpoc tQi^QovBg dXcoTCBxiSBvav TcijcBcad^Sj EIPHNH, 277 

<Sv doXtat il>v%aC^ doXtai (pgdveg. TPT. atO^B 6ov 

elvai 

S^eXsVy (oXaiciv^ ovtGiel d^SQfwg 6 7tXsv(iG)v. 
lEP. si yccQ |itij Nviiipai ys d^sal Bdxiv i^a7cdta6xov^ 

firidl Bdxvg di^ritovg^ [irjS' av NvfLfpat Bdxcv 

avtovj 1071 

TPT. il^ciXrjg dn6koi\ siiirj navfSavo fiaxi^iov. 
lEP. ov7t(o %s6q>atov ijv EiQi^vrig Sicii avaXvifat^ 

dXXd toSs TCQOtSQOv TPT. totg dkcC ys naatia 

tavtC. 1074 

lEP. ov ydQ naa tovt i6tl (pCkov (iaxdQs66t ^sot6iv^ 

fpvkomSog kri^ai , tcqCv xsv Xvxog olv vfisvatot. 
TPT. xal 7t<Sgj <o xatdQats^ kvxog not^ av olv vfis- 

vaiot. 
lEP. (ag 17 6(povSvXri <psvyovaa novrjQotatov pSst, 

Xrj xdScnv dxaXav%\g instyofiivij tvtpkd tCxtsty 

tovtdxtg ovTCCo XQr^v trjv siQijvrjv nsnof^^d^at. 
TPT. dkkd tC XQV'^ W^ff5 ^^ navffa^&at noks^ovv- 

tag^ 1080 

^ Staxawvd6ai notSQOv xkav^ov^isd-a iist^ov^ 

i^ov 0nst6a(jLivotg xotvfj trjg^EkkdSog aQxsiv; 
lEP. ovnots 7totri6SLg tov xaQxCvov OQd^d ^aSClsiv. 
TPT. ovnots Ssinvri^sig hv tov komov \ nQvtavsCcj^ 

ovS' inl tp nQax^ivtt noLij0SLg v6tSQ0v ovSiv. 
lEP. ovSinot dv d^sCr^g kstov tov tQrjxvv ixtvov. 1086 
TPT. aQa (psvaxC^ov not ' ^A^vaCovg itt nav6st ; 
lEP. notov yaQ xatd XQi]6fi6v ixav6ats [i^^Qa d^sot^tv ; 
TPT. ovnsQ xdkkt6tov Siqnov nsnoCrjxsv^OfiriQog • 

cSg ot filv vi<pog ix^Qov dna)6d(isvot noki^ioto 

EiQi^vriv stkovto xal tSQv6avd'' tsQsCcp. 1091 

avtaQ insl xatd ji^q' ixdrj xai 6nkdyxv^ ind- 

6avt0m 278 EIPHNH. 

l6JC€vdov 8e7caB66i,v' iym 8* 686v '^yanQvsvov* 
%Qri0(ioX6ym 8* ov8slg i8i8ov nm^aova <pae(,v6v, 

lEP. ov (lerdx^ tovtav ov yag tavt sIicb IXpvkla. 

TPT. akX 6 6oq>6g toi v^ ^i* "OfitjQog ^e^iov bItcbv • 1096 
atpiffifcmQ ^ ad^ifu^tog^ dvi6tc6g i6tLV ixstvog^ 
Sg nokdfiov iQotai im^riiiiov 6xQv6svtog. 

lEP. (pQaiso 8ij^ (11] xcig 6s 86 Xp (pQivagi^axavq^ag 
IxtZvog (AaQtlfrj TPT. tovtl fiivtov 6v ipvkat' 

TOV, 1100 

6g ovtog g^ofisQog totg 6icXay%voig i6tlv 6 iqKi" 

6(i6g. 
iy%SL 8ri 6icov8riv xai tmv 6nkay%v(ov q>iQS SsvqL 
lEP. akk^ st tavta 8oxst^ xayd ^(ucvt^ pakavsv6a, 
TPT. 6nov8ri 67Cov8ii. 

lEP. ly%si 8ri xaftol xal 67ckdy%vmv (lotQav oqs^ov. 1105 
TPT. dkk^ ovTCa tovt i6tl <pikov yLaxaQs66L d^sot^tv 
dkkd t68s XQ6tSQ0Vj 6%iv8siv fiiiag^ 6s 8' dxsX' 

^stv. 
(S %6tVL* ElQr^vri^ nccQafiscvov tov fiiov rjfttv. 
nQ66q>SQS tr/v ykfSttav. 6v 8i tr^v 6avtov y 

dnivsyxov 
6TCov8riv^ xal tavtl fistd t^^g 6jcov8rjg kafil dor- 

tov. 1110 

lEP. ov8slg XQ068ci6SL iU}L67ckdy%v(ov; TPT. ov yag 

ol6v ts 
rifUv nQ068i86vaL^ iCQiv xsv kvxog olv vi^svaiot. 
lEP. val TCQog tmv yovdtmv. TPT^ akkaog^ mtdv^tnS' 

tsvsvg' 
ov yaQ TCOLiq^SLg kstov t6v tQfj%vv i%tvov. 
ays 8ij , ^sataiy8svQ0 6v6ickay%vsvsts 1116 

fAStd v^v. lEP. ti iy(6 8i; TPT. trjv lU^iXav 

i6^cs. EIPHNH. 279 

lEP. ov tov (*« tiiv riiv tavta xatidsad^ov fun/ci, 

aXk' aQ%a6oyiai 6ippv avtd- xsttat d' iv (K,i0p. 

TPT. m Tcats ytate tov Baxiv. lEP. iiaQtvQOfiaL. 

TPT. xaya)y% otc tivd-rig sl fSv xakaitov avi^Q. 1120 

xaf avtov iTcixcDV tp l^vkm tov aXalova. 

OIK. avfihvovv' iym Sl tovtovl t<5v xcpdCcov^ 
akdfifiav^ avtog il^aicatavj ixfioXfitS. 
ov xatafiakstg ta xciSt\ cJ d^vrinoXs', 
^xov0ag ; 6 xoQa^ olog ^A-d*' i^ 'SIqsov. 1125 

ovx d7C07tsti]6sL d^attov sig'EkvfivLOv; 

XOP. iiSo(ia£ y j ijSo(iaL 

xQavovg dTCrilkayiiivog 

tVQOV tS Xal XQO[lllVCDV. 

ov yaQ (piki^SfS iidxacg;^ H^ 

dkXd ^Qog nvQ Siik- 

xcDV (ist' dvSQiSv staC" 

QCDV ipCXcDV^ ixxiag 

t(Sv ^vkcav att dv y 

Savotata roi; d^iQOvg 

ixns7CQSiivL6(iivaj 1^^^ 

xdvd^QaxC^cDV tOVQSfiCvd^OV^ 

tiqv ts q>riy6v i^LicvQSVCOV^ 

xdp^cc tijv ©Q^ttav xvv(3v^ 

trjg ywaixog kov(iiv7ig. 1^^^ 

ov yaQ i6%^ ^Scov ^ tvxstv (ihv ^Svi '€fjjcaQ(iiva^ 

TOi; d^sov *' iTCitfxxdtsiv , xai ttv slicstv ysl-^ 

tova^ 
slTti fiot , %C trivcxavta Sq(3(isv, (d KoiucQxCSri ; 
i(i7CLStv i(iocy dQiaxsi^ tov d-sov SQ(5vtog xakdig. 
dkk' afpsvs tdv (pa^iikcav^ o yvW, tQstg xoC- 

'vvxag^ ll^ 

1127-^1158. = 1159—1190. 280 EIPHNH. 

xSv XB nvQciv fitSot^ avtoZq^ tmv te 6vxmv S^skB^ 
tov ta Mav^v rj HvQa ^&0tQrfiat(o \ roi; %(Sh 

QiOV. 

ov yaQ olov t i6tl Tcavtmg oivaQC^svv ti](i€QOv 
ovSh tvvtXd^etv , ineiSii TeaQdaxov to %mQiov * 
xa| iiLOV d' iveynato} tvg ti^ xixXtjv xci xa 

<i7tiv(Q • 
rjv S% xal nvog tig ivSov Ttal kay^a tittaQa^ 1150 
ettt, ft^ '^T^veyxev avtdv fj yakil f^g i^niQag' 
iilfOipec yovv SvSov ovx oW Stta xaxvSoiSofca' 
<Sv iveyx\ cJ nat^ tQC rjfitVj h/ Sh Sovvai t& 

natQi* 
{/LVQQlvag t* attri6ov i^ Al6%i,vaS6v t£v xaQ- 

ni[icov' 
%&(ia r^g avtrjg oSov XaQcvdSriv tig fim0dz(o^ 1155 
^g av iiiniy fied'* rjiidiv^ 
ev noioijvtog xanpekovvtog 
tov d^eov tdQci(iata. 
rjvix^ av d' d%itag 

aSy tov rjSvv v6(iov^ ' 1160 

Sia0xon(Sv rjSo(iat 
tdg Ari(JLviag dfinikovgj 
ei 7cenaCvov6iv r^- 
Sri ' to yaQ <pttv nQp- 

ovipv6eL' tovtetpr^" 1165 

krix 0Q<5v oiSdvovt • 
el%'* bnotav ij nincovj 
i^d^io xdni%G)^ 
%a(JLa (pri^\ ^SlQaL tpikaL • xal 
Tov %v(i,(yv tQificov xvx(S(iaL • 
xata yiyvo(iaL na%vg 1170 

tr^VLxaijta tov d^iQOvg ->t, EIPHNH. 281 

fMclXov Tj ^soUSiv ix^^QOv ra^iaQxov %Q06^ki%(oVy 
TQetg koipovg ixovta xal q>oivi^^ o^atav ndvv^ 
rjv ixstvog qyrj^iv slvai fidiiiia ^aQdvaviKOv * 
^v diocov^ijj iuixB6d'' ^x^vra rijv q>oivixCSa^ 1175 
rriviTiavt^ avtog fiipaTCtac pd^fia Kv^txrivLXOv * 
xata (psvysi jCQditog^ Sotcsq ^ovd^og CxTcaks-- 

xtQvav 
tovg X6g>ovg 6sCg}v iyd S' Sctijxa XivontG)- 

(isvog. 
ijvCx av S' otxoL yivcDVtat^ SQfSfSbV ovx dva" 

^xstd^ 
tovg fiiv iyyQatpovtsg ri(idlv^ tovg d' ava ts xal 

xdt(o 1180 

i%aksi(povtsg Slg q tQCg. avQiov S* i6d'^ rj '^oSog • 
tm Sh 6itC' ovx idvrit^ • oi; yaQ jjSstv i^mv - 
slta %QO0tdg iCQog tov dvSQidvta tov IlavSCovog^ 
slSsv avtov , xdMQ(3v Q^st t^ xaxp fikiTCcov onov. 
tavta S' fi[iag tovg dyQoCxovg SqS0i^ tovg S' il^ 

adtS(og 1185 

fittov , ot d^sotCcv ovtob xdvSQddiv ^Lif^ddTCiSsg. 
c5v it' svdijvag i^iol S(66ov6vv^ ^i/ ^sbg d^iXtj. 
noXXd yaQ Srj fi' rjSCxridav^ 
ovtsg otxov (ihv Xiovtsg^ 

iv [uixV *' dXdnsxsg. 1190 

TPT. lovCov. 

, o6ov to XQW ^^^ Sstnvov qA^' ig tovg ydfAOvg. 
iX% dnoxd^aiQS tdg tQaiciiag tavtrjC* 
icdvttog yaQ ovSlv 0(psX6g i6t^ avf^g iti. 
insLt insC6(psQS tovg dfbvXovg xal tdg xCxXag 1195 
xal t(Sv Xay^(DV noXXd xal tovg xoXXdfiovg, 

JPE. nov nov TQvy€ct6g i6ttv ; TPT. dvafiQdtto) xCxXag. 

dPE. (S (pCXtat\ (o TQvyat\ o6' fjiiag tdyad^d 282 EIPHNH. 

SidQaxccg^ elQiqvTiv 7totiJ6as' dg x^d tov 
ovdalg iiCQiat av SQSJCavov ovSh xoKXvfioVj 1200 
twvl Sh TCBVxrpiovxa SQaxi^Sv ifiJCoXw - 
oSl Sh tQtSgaxit^vg tovg xdSovg slg tovg dyQOvg. 
dXX\ (o TQvyatSj tSv SQSjcdvmv ts Xdfi^fiavs 
xal tmvS^ o ti fiovlsc jCQotxa * xol tavtl Ss%ov * 
dip^ av yaQ dxsSoiised^a xdxsQSdva(isv 1206 

td S(SQa tavti 6oc tpiQO^sv sig tovg yd(iovg. 

TPT. td^L vvv^ xatad^iiisvoi, naQ^ ifiol tavt^ slotts 
inl Sstnvov dfg td%i0ta * xal yaQ ovtool 
onkGiv xdnrjkog dxd-ofisvog jCQO0iQ%staL, 

AOQ. otfjL^ cSg TCQod^ikvfivov (i\ (o TQvy(d\ dsccilS' 

aag. 1210 

TPT. tC S' i6tLV 5 cJ xaxoSatitov ; ov tC tcov kotpag ; 

AOO. d%(6ks6dg (lov triv ti%vriv xal tbv fiCov, 
xal tovtovl xal tov SoqvI^ov 'xslvovC. 

TPT. tC tf ^ra tovtOLvl xatad^^o 6ol totv k6(poLV ; 

A09. avtog 0v tC SCScog; TPT. o tL SCSc^(i'; afep- 

vofiaL, 1215 

Sficog S^ otL t6'6(piixci)(i^ i%SL icovov nokvvy 
SoCfiv av avtotv i^xdSov tQstg %oCvLxag^ 
iv^ daoxad^aCQCD tijv tQdns^av tovtpC. 

AOQ. ivsyxs toCvvv si^Lciv tdg i0%dSag' 

XQStttov ydQ 5 (S tdv , i0tlv ^ (iriShv kafistv. 1220 

TPT. dyc6q>6Q' dn6(psQ^ ig x6Qaxag dno trig oixCag. 
tQL%OQQVSttov ^ ovSiv i0tov t(0 k6g>ci). 
ovx dv 7CQLaC(i7jv ovS' dv i0%dSog (iL&g. 

@SIP. tC Sal Ssxd(ivp tt^Ss d^dQaxog xvtSL 

ivfj(i(»^VG} xdkki0ta %Qri0o(iLaL tdkag ; 1325 

TPT. ovtog (ikv ov (iiq 0ol ^oli^^sl iri(Uav. 
dkX* aiQi (lOL tovt6v ys trig l0&vCag' 
ivajcojcatstv ydQ i0t imtijSsiog jcdw. EIPUNH, 283 

SSIP, icav6aC ft' vfiQCian/ totg ifiotiSi, XQii(ia0vv. 
TPV, cJW, naQad-ivti tQetg lC^ovg. ov Sei,vmg\ 1230 
&SIP. itoCa d* aTCOTpijiSsi Ttot*^ w^iad^i^tate ; 
TPT. tridC^ Sislg ttjv xstQa dva f^g d^alafLidg 

xal tfjd*. ®SIP. «fi* d(ig)0tv d^^t ; TPT. Symys 

vfj JCa^ 

iva fii^ y' aXm tQVTCrjfia xkimaov v^g vsdg. 
0ilP. insvt* i%l dsxapLvm x^^s^^ccdii(isvog; 1235 

TPT. iyays vtj ^C ^ (o^CtQvm\ otsi yaQ av 

tov TtQfDXtov ccTCoSo^d^av (is xf^^t^iSv SQax(i(Sv; 
0SIP. t^v Sii , 'iivsyxs taQyvQvov. TPT. aAA', wyad^i^ 

d^kCfisv tov oQQov. an6(psQ\ ovx (ov7]6o(iav. 
EAA. tC S^ aQa tfj HaXnvyyv trjSs xQ^ffo(iav, 1240 

rjv iTCQvdfifiv SQax(ic5v jro^* sipfixovt iyoi; 
TPT. fvokv^Sov slg tovtl ro xotkov iyxiag^ 

licsvt avmd-sv ^dfiSov iv^slg vjcoiiaxQOVy 

ysvri^staC Hov tfSv xataxt(Sv xottdpcov. 
2JAA. ofjfiot xataysXag. TPT. dXX^ stsQOv naQavvi6G). 

Tov (ihv fMkvpSov^ &61CSQ sl%ov , iyx^^'^^ 1246 

ivtsvd^svl Sh onaQtCovg riQtrjfiivrjv 

nkd^tvyya TCQOCd^sg^ xavto (Jov ysvr^6stav 

td Cvrv iv dyQm totg oCxitav0vv Ifftdvav. 
KPA. (J Sv0xd^aQts SatfLOv^ (Sg (a dndXsdag^ 125G 

or* dvtiScaxa xdvtl t&vSs [ivav noti' 

xal vvv tC SQd6(X) ; tCg yaQ avt (6viJ0stccv; 
TPT. TcdXsv paSC^cDV avtd totg AiymctCovg • 

l6tvv yaQ invtijSsva 6vQ(iaCav (istQstv. 
AOP. otfi\ (S XQavo7CoC\ dg dd^XCag %s%Qdya^sv. 1255 
TPT. ovtog fihv ov jcinovd^sv ovSiv. AOP. dXXd tC; 

it i0tl totffv xQdvs6vv o tv tvg XQV^^stav ; 
TPT. idv tovavta6l fidd^ Xafldg icovstv^ 

S^sivov fi vvv avt* dicoSci6stav noXv. 284 EIPHNH. 

KPA, ayticDikSv^ cJ doQvis. TPT. fii^dafuo^ y\ inal 1260 

xovtqi y iyw xa dogaxa xavt' avij60(iau 
JOP. xoeov Sid&g 8^x' ; TPT. si ducTCQUfd-etsv 81%^^ 

XdpoL^' av avx' ig xaQOMag^ ixaxov x^^g dQaxii^^g. 
^OP. v^QvioikBQ^a. %(OQiS{i,Bv^^xav^iHico8€iv. 
TPT. vri xov z/t', (og xa nai^SC r^Sri ^^BQxaxai 1265 

ovQ7i66(i€va xa x(5v imxkijx&v 8avQ\ %va 

axx' aOsxav XQoavapdXijxcU (lot 8ox£t. 

dkX^ o xc 7t£Q a8£LV imvostg^ cl TtaLSCov^ 

avxov naQ^ i(ih tsxdv xqoxsqov dvafiaXov 'vd^adL 
IIA.A.Nvv avd'' onkoxiQiov dv8Q(Sv dQXci(i6^a TPT, 

7tav6ai 1270 

onXoxiQovg ^8(ov^ xal xavx\ (S XQt6xa7c68cuii0Vy 

slQi^vfig y ' ov6rig • d(Mx^ig y* sl xal xaxaQaxov. 
IIA. A. 01 d' oxs 8ri ax^^^'^ rj6av iit dkkiikot^iv iovxsg^ 

0vv Q ifiaXov ^tvovg xs xal d6ni8ag ofKpcdo- 

i66ag. 1274 

TPT. d67i;i8ag*j ovitav6£c (iS(ivri(iivogd6ni8ogriiiZv; 
IIA. A.^Evd^a 8' a(i oi^ia^yi^ xs xal svxci^X^ Ttiksv «v- 

8q(Sv. « 

TPT. dv8Q(Sv oi(iG}yii ; xXav0st v^xov ^t6vv0ov 

ol(Moydg a8(ov<^ xal xavxag 6(i(pakoi(S6ag. 
HA.A.dkXd xi 8rix* ^8(o\ 6v yaQ sini (lov ol0xc6t xai- 

QSig. 1279 

TPT. ^'£lg ot (liv 8aiwvxo §0(Sv XQia^ xal xd xotavxi' 

^Aqi0xov XQOxid^svxo xot ar^' ^8i6xa Ttd^aad^ai. 
IIA. A.^'Slg ot (isv 8aiwvxo fio(ov xQia , xavxivag LTtTtav 

ixXvov t8Qciovxagy iitsl 7toli(iov ix^Qs^d^sv. 
TPT. slsv • ix^Qstfd^sv xov xoXi(iov xar' rjcd^tov. 

xavx' a8s^ xavQ^^ dg rjad^cov xsxoQri(iivot. 1285 
IIA. A.@ci}Qij66ovx* ccq' i7tSLxa 7tS7tav(iivot, TPT. a^^ts- 

vot , olyMi' EIPHNH. 285 

TIA.A.IIvQY&v 8* iisxiovto j pofi S' &6ps0rog 6(fci(fB(,. 

TPT. %uhii^t uTColoiO , ncuddQcoPy avrceig iiajucug - 

ovS\v yccQ ^detg ^kiiv xoXd(iovg. tov xcU jcor sl^ 

nA.A.iyd; TPT. 6v fidvrot vrj jd^ . 11 A. A. vtog Aa- 

^%ov, 1290 

TPT. alfiot' 

^ yccQ iyc9 d^av^^ov axovav^ sl 0v iiri eHrjg 

avdQog povko(idxov xal xkav6L(idxov rcvog vtog. 

aieeQQB xal totg XoyxofpoQot^tv ad* lov. 

Ttov fiOL to rov KkBcavvfiov '<yrl naidiov ; 1295 

a0ov TtQlv BlaUvai ri * 0v yccQ bv old* orv 

ov JtQdyfiar' a€£t * 6ciq)Qovog yccQ bI narQog. 

UA. K.^A6niSt (ihvUdtcDV rcg dydkkBrav , ^V naQa d^dfivp 
ivrog dfidiirftov xdkkiieov ovx id^dXcDV. 

TPT. Bljei ftoi 5 & jtoo^oiv^ Blg rov Oavrov jtariQ* aSBtg ; 

UA.K.Wvxtiv #' i%B0dci}6a^ TPT. xarri^xvvag dl ro- 

x^^ag. 1301 

aAA' Bi6iaifiBv. Bv yaQ olS' iym 6afpmg 
ort ravd'^ 06^ y^ag ccQtv tcbqI tiig d^itidog 
ov (lil^mkddij not\ Sv ixBivov tov xatQog. 
v(imv to komov iQyov rjSti ^vtav^a ttSv (iBvovtcov 
tpkdv tavta ndvta xal 6%oSBtv^ xcX (lii XBvdg 

naQikxBiv. 1306 

dkk* ttvSQLXiSg ififidkkBt* lu, 
xal^ficixBt dfitpotvtatvyvdd^OLV' ovSlv ydQ^ ci 

XOVtJQOi^ 

kBvxmv oSovtcav iQyov i6t\ ^v fii} tv xal (la- 

6<DvtaL. 1310 

XOP. ri(itv (iBkij6BL tavtd y • bv noiBtg S\ xai 6v 

ipQdicOV. 

dkk\ cJ itQO tov nsLvcSvtBg^ i^ifidkkB^d^B rSv ka- 

ypcjv 286 EIPHNH, 

(D^ ov%L 7C&6av rjiidQCCV 

xXttxov6LV i6tLV ivtv%slv ytXave>(i6voig i^i^ftoe^. 
ngog tavta P(fvxet\ rj tax vfUv <p7i(u fiBtaiia' 

XiqiSeiv. 1315 

TPT. 6vq)i]fiBtv XQ^ xal triv vv^g>riv i^co tiva devQo xo- 

d^Sdg ts tpiQBtv^ ocal xdvta Xsmv livy%cUQ6w xd- 

jtcxskevsiv. 
xal td 6xsvri ndXtv slg roi/ dyQov wvl xif^ Ttdvta 

XOpiClSLV 

OQX^ffl^^V^^vovg xal 6jesi6avtag xaVTstiQfiokov i^s^ 

Xd^avtag^ 
xaTCsvl^afiivovg tot6i d^sot^LV 1320 

diSovai, Tckovtov totg^^EXXrj^cv^ 
xQid^dg ts noistv fjiUcg aoXXdg 
ndvtag b^oC&g olvov ts aoXvv^ 
6vxd ts tQciysLV^ 

tdg te ywatxag tixtSLV rniXVy 1325 

xal tdyad^d iidv%^ o<y' dxc9Xi6a(i6v 
^vXXil^a^d^aL ndXLv i^ dQxvSy 
Xri^aCt^ atd^cova 6Cdi^Q6v. 
d6VQ\ cl yvvaL , elg dyQOVy 
xSitcng (ist ifiov xaXri 1330 

xaXmg xataxsC6si. 
TnLriv^ ^Tfiivat^ ©. 
XOP. (S tQL^fidxaQ , <og dtxaC- 
cDg tdyad^d vvv ixsLg. 
TfLTjVy ^TfiivaL^ flj, 

'rftifi/, 'TiiivaL' (J. 1335 

tC 8Qd6o^6V avttjv ; 
tC SQd60(i6V avtijv; 
tQvy7]6o^6V avfqv. EIPHNH. 287 

rQvyrJ60fiev avtijv. 

aAA' aQciiisvoL (psQG}- 

liBv ol 7cqoxaxay[Livoi, 1340 

xov vviLtpCov^ (ovSQBg. 

'Tfn]v ^^Tfidvai' cj, 

'Tfn^v ^'Tfidvai' cJ. 

olxi^0£X£ yovv TcalSg 

ov JtQayiiax' i%ovxsg^ «A- 1345 

ka Cvxokoyovvxsg. 

^Tfnjv /Tfidvai* cJ, 

^T^y^v ^'T\iivai cJ. 

xov (lev y,dya xal na%v^ 

♦ ♦ ♦ ♦ 

xiig 8* '^dv xo 0VXOV. 1350 

'lytifv, ^Tiiivai o. 

(pi^0svg y\ oxav iad^lrjg 

olvov xs 7c(yg nokvv. 

^Tfi^^v^^Tfiivai' o, 

'Tfnjv , ^T^ivai c5. 

10 xaCgsxs %aCqsx\ av^ 1355 

dQsg^ xav l^vviTtTjed^i iioi^ 

xkaxovvxag idse&a. ARISTOPHANIS 

OOMOEDIAS EDIDIT THEODORnS BERGK VOI* II. COMTIMEMS AVES LY8ISTRATAM THESMOPHORIA2USAS RANA8 

ECCLESIAZUSAS PLUTUM. EDITIO ALTERA CORRECTIOR. 
LIPSIAE 
SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TKUBNERI. 
MDCCCLXXVIII. y PRAEFATIO 

EDITIONIS SECUNDAE. lis , qnae in praefatione prioris volanunis de institato 
hnjus editionis paucis exposita sunt, nihil quoi in praesen- 
tia addam habeo, continuo igitur subjungam indicem eo- 
nun, quae in sex oomoediis, quas hoc alterum volumen 
continet, novata sunt. 

Ser. Friburgi Brisigavorum die XXX mensis Martii 

MDCCCLVn. 

Theodonis Bergk. AVBS. 

In Indice Personarum IIEISQETAITOS , Aristophanes IIbu 
^kaiffog yt\ IIsiahaiQog videtur scripsisse. — KHPTKE2 c&nceU 
lis sepsiy nam v. 448 nullus praeco loquitur, sed Plsthetaerns, con- 
tra post Iridis nomen inserui KHPT^, vld. v. 1271 seqq. — Deni- 
({neOIKETHZIIsta&sraLQOv satisincertajpersona, vid. ad v. 1589. 

Argiim. I. iatv dl Xe , fort. X' vel Xa . — Argnm. II. ov yaq 
inl TOVTOv ijvl ov yaq inl xovrco r^v, — xal nQOsarcoTag STSQOvg, 
aeavsl twv ovtcov %ec7imv na^sffrooToov.] maavsl ffvynsxviisvoov 
rmv 'Ka^eGTeovcov. — dXX* 6 u^v %a&6Xov OTOxog] legebatnr (Tt/- 
log, nisi malis anonog. — sv filv aXXovg dLsXiyx^^^^i ^o^- ^^^ 
filv disXsyxsiv. — 'AQifivi^aTOv] *AQiaTO\ivr^aTOv. — Argum. III. 
ex scholiorum ed. Paris. addidi. — Argum. IV. v. 3 dnQoiyfiova, 
fort. dnQayftovoov. — V. 4 stg d' OQVig aperte cormptum, sicut 
post V. 10 nnns alterve versus excidit. 

V. 9 ovdh no£] ovd' onov. — V. 12 rai;] t&v. — V. 19 
l?<Ttijir] wstiiv. — V. 23 ETE, ^H^ ij hoqoovtj rijg odov ti Xiyst 
nsQi* ov Tcemd HQooSst. IIEI. fidXXd] ETE. tj d' ^ mqoovti 
rrjg odov Ti Xiyei niQi; HEI. Ov ra^a %Qaisv fid ^ia. — 
V. 36 dvemoftev i% rijg naTQidog dficpotv toCv nodoiv] dvs- 

a* IV PRAEFATIO. 

nt6(iBad'^ i% f^g naxqCdoq afKpoiv totv noSoiv. Restitui ex schol. 
V. 35 et 45. Prius^conjecl avs7tt6[i£ad'' in natQCdog aficporv totv 
noSoiv, — V. 45 ojrot] onov, — V. 63 XiyHV\\ Xsystv. — V. 77 
la§atv iyo) toxQvpXiov] iyd) Xa§(ov to tQvpXCov. — V. 84 stvsx'] 
ovvsTi*. — V. 89 nataneaiov f {ori. %ata%satov. — V. 97 ijy] ^. 

— V. 108 t6 ysvog] tb yivog d\ — V. 109 ^ltaatd, forl. jiXiaaTd. 

— V. 118 insntov] insnitov. — V. 122 aCavQav] aiavgav. — 
V. 142 0992^}C£d«;oEg] ^QXinidriaag. — V. 150 Locus jam antiqui- 
tus corruptus, non dubito, quin poeta scripserit : btiri vq tovg ^s- 
ovg OQOg ovx ISmv pSsXvttOfiai to AsnQSOv dno MsXav&Cov. 

— V. 157 ^aXXavtCov] ^aXavcCov. — V. 181 oti]^ otiij. — V. 182 
anavta Std tovtoVj naXsCtaC] dnavta^ 8id tovt6 ys aaXsCtai. — 
V. 216 afiCXaTiog] fiCXanog. — V. 225 IIEI. tC iattv; ov atmnr^ 
ast\ ETE. tC SaC; IIEI. ovnotf}.] IIEI. tC iattv; ETE. ov ata- 
nr^ast; IIEI. j:C SaC; ETE. ovnoiff. — V. 227 fort. inononoi «0* 
nononoi nonoi. — V. 234 oaa t* iv^ fort. iv del. — V. 235 
dSofiiva] rjSofiiv^. — V. 253 dd^QoCiofisv , fort. d^Qot^ofksv. — 
V. 263 ETEA. OQag wv' oQvtv; IIEIS. ftd toy] IlEIZ.^OQ^g wy' 
OQVtv; ETEA. fid roy. — V. 265 ETEA.] HEIZ. — V. 266 inmts] 
inmts. — V. 268 dXX' ovv oiftoaC] dXXd %oitoaC. — V. 284 imiZ. 
fort. ETEA. — V. 298 i%stvrit de Leutsch correxit, legebatur i%st' 
voaC. Ceterum personarum distributio hoc loco satis incerta. — V. 299 
et 300 nriQvXog] %stQvXog. — V. 307 IIELj vulgo continuantur haec 
Euelpidae. — V. 309 ETE.] IIEL — V. 330 naQ* ^fiiv corroplum, 
Aiistophanes scripserit ndQavXog. — V. 336 nQog (ikv oiv tov 
oovtv r^fitv] nQog tovtov jihv rifUv iattv. — V. 337 tmde 9ovvat 
trjv dCnrjv, fort. tmds vvv Bovvat 8C%riv. — V. M!^inC§aXs] nSQt- 
fiaXs. Sclioi. legit navt^ y' inC§aXs, sed hiatus in cyclicis anapaestis 
habet satis excusationis. — V. 360 nQO aavtov] nQOg avt6v. ' — Y. 361 
nQoad-ov] nQ6a&ov. — tQvfiXtov] tQV^XCov. — V. 364 fj^iViBtv] f*t- 
vstv. — ^ V. 368 Ivyysvis] ^vyysvij. — V. 369 yaQ rt] yd^ tC. — 
V. 386 ^fitv] rjfiCv. — V. 405 snl cancellis sepsi. Simiii modo inter- 
polatus Eurip. Phoeniss. 415 nmg d* nXd^sg AQyog; tCv' inCvotav 
^axsg vel saxs&sg. ubi scribendum tCv' inCvotav; eins fAOi. 

— V. 414 aov ^vvot%siv ti aot %al ^vvsivat to naVj fort. aol ^wot- 
%siv ts %al aol ^vvsivat to ndv. — V. 415 Xiyovat dij] Xiyovat 8i 
di]. — V. 424 tavta cancellis sepsi. — V. 448 nEIZ.] KHPTg. 

— V. 454 o Tt fiot naQOQqig, conjeci o tt fioC nsQ OQag vel o n fUM 
nQOOQag. — V. 457 tovd"*, o d^ccff, Xiy'] tovd^' OQ^g' i^*. — V. 469 
rovTO %otvov iatat, conjicias Tavra %oCv' iatat, sed non opusest. 

— V. 460 nQdyfuxzt 7J%stg, trjv a^v] nQayfiati trjv ariv ff%sig. — 
dvansCaag^ fort. dvaosvaag. — V. 462 slg ftot, com'eci si ftot. — 
V. 463 ov%(oXvBt, coxkleci tCg %(QXvst, nuncmalim av ft' i%nXvsg. 

— V. 464 ETEA.] XOP. — V. 467 Ei7.] XOP. — V. 470 EIl. 
bis pro XOP., ut Jam per totam hanc scenam epops avium partei 
ftuscipiat et tueatur. — V. 477 IIEIZ.] £77. vulgatam aliquis fortassa PRAEFATIO, V 

ita defendat, ut deinde v. 470 Pisthetaero, v. 480 Epopi tribuat. — 
V. 480 ETI.y vulffo continuatur Euelpidi. — ¥^^481 coff oi^x^ '^^ol roi- 
vvv r^Q%ov TcSv avd^Qdnoav to naXaLOv^ dXX* Oifvi&ss, HdpaaiXsvoVf 
fort. mg ov^l ^sol xolvvv 7iq%ov nd^aaCXBvov xo naXaiov, dXX' 
OQvi^eg tmv dvd^Qmnoiv. — Y. 484 nQatov, fort. nQmog. — 
V. 488 CGxvffiz€] Cffivits, — V. 505 tot* Sv] tdts y\ — V. 513 
AvffiKQdzTjv] AvffiHQdtTj. — V. 519 avtoC, fort. avtov. — V. 525 
fort. scrib. pdXXovff' ^ftag ndv toig tsQOig, ndg tig i<p' rnviv 3* 
OQvi^svf^g %tX. — V. 547 td vsottCa] td ts vottia. — V. 567 ^tw; 
ti, XaQO} vafftovg Q^vsiv] d^vij ttg §ovv, XdQtp vaotovgj nisi forte 
d^vfjg Ti malis. — V. 576 Pisthetaero continuavi, vulgo praemittitur 
EnOW. — V. 577^EIZ.^ ^v S' ovv rjfidg — iv 'OXvfino); UEIZ. 
tots XQV] TLEIS, rjv 8' ovv vfidg — iv 'OXvivnq), tots XQ^H- — 
V. 583 anoXXoDv] o y* 'AjcoXXcdv. — V. 586 ffs ^sov, ffs §iov, fort. 
ffl ^sov ffsfivov, — V. 593 8<offovffiy fort. SsCiovffi, — V. 600 avtol] 
ovtoi, — V. 634 toig] Cyg, Cetemm totus locus ita corrigendus 
videtur : 

^v ffif naQ* ifik d^ifisvog 6f4>6<pQOvag Xoyovg 

iCnaiog, aioXog, offtog inl ^sovg totg, 

ifiol q)Q0vmv ivvcpdd, firj noXvv XQOVov 

d^sovg itt ffnijntQa tdfid tQCtljstv. 

Incerta autem loci restitutio, cum post v. 633 duo versus excidisse vi- 

deantur. — V. 641 8s tot] ds ts. — V. 644 fort. deleto Epopis nomine 

scrib. ifiol fihv ovofia IIstffd-itatQog, tcadsdl EvsXnCSrjg KQtcod^sv. 

— V. 663. 64 cum Beerio tribui Euelpidi, vulgo continuantur Pi- 
sthetaero. — V. 688 nQOffSfsts] nQOffxsts. — V. 671 ndv] nal, — 
y. 677 OQvimv ndvtav, ^vvvofis tmv ifimv vfivmvy ^vvtQOcp'] oq- 
vsmv, ndvtcov ^vvvofis tav ifiav vuvcdv ^vvtQOcp'. — V. 692 IIqo- 
BinLip na^' ifiov] nuQ* ifiov nQ0oC%(p. — V. 714 nsTitstv, fort. 
nsCnstv. — V. 717 OQvstg] OQVtg, — V. 727 avQatg , mQatg, «fi- 
fLiovt, ^iQSt, fiSTQCtp nvCyst. conjeci avQatg T^Qog ;i;£ifi(oy&, ^SQSt 
fisxQCtp nvCyst. — V. 729 vp^tv avtotg] vfktv, avtotg, — V. 735 
describendum erat hoc carmen (id quod etiam de aliis vaiet) per di- 
metros continuos, monometro locus tantum est ante paroemiacum v. 
735 : neque ejusmodi descriptio propterea rejicienday quod sic yiXcota 
v. 733 inter duos versiculos erit distribuendum , quod in continuo 
carmine nihil habet offensionis, vid. Vesp. 753. — V. 738 epiphonema 
hic ^t reliquis locis quomodo scribendum et ad numeros revocandum sit, 
satis incertum. — V. 740 vdnatffCts %aV\ vdnatfft xal — V. 759 fi^a- 
XBi] fidxst. — V. 764 IlsiffCov] IltffCov. — V. 769 totdvds] xotdSs. 
Est dipodia anapaestica. — V. 771 ntSQOtfft XQiHOvtsg ta^txov] nts- 
Qotg %QSnovtsg taxov. — V. 809 ETEA.] ETI. — V. 812 Euelpidi 
continuaviy vulgo praemittitur EIIOW. — V. 819 ntstQCav] nstQCav y, 

— V. 819—823 Euelpidi tribui, vulgo v. 819 EJ7., v. 821 ETEA. — 
V. 820^ yaQ, fort. to^'. — V. 822 Gsayivovg] Bsoyiyovg. — V. 823 
xiyl X^fftov fkkv ovv to ^XsyQag nsdCov. Conjicio ytdXXtfftov fihv VI PRAEFATIO. 

ovv ^XsyQag nn9l^v. Praeterea malim ra t Alcxivov *a #' Snavxac. 

— y. 832 Euelpidi continuaTi, vulgo tribnitur Pisthetaero. — V. 833 
IIEIZ.] En. — V. 843 xi/^wxa, fort. niJQmis. — V. 851 lEP.] 
XOP. — V. 857 fort. 

ttcD Tto) Sl Ilvd^iecg |?oa tm ^efl», 
avv(fdha} 9h Xaiqig. 
deleto vocabulo t^ddv. et similiter in antistr. y 001: 

To; yaQ naqovta d^vfun' ovdiv iat' aXXo nXrjv 
ysvsia xcel niqotta. 

— V. 866 'Eattovxat] iatvovxo). — V. 881 nal canoellis iBclusi, 
Tulgo xttl OQviat subdititia putantur. — V. 885 §aa%^ fida%^. — 
V. 8S6 iQaj9i€o] iQOiSicS. — V. 689 naXmv. lov iov.] «aX«y iov 
lov. — V. 895 XOP.] I±P. — lEP.] XOP. — V. 920 noaov] noUn. 

— V. 937 toSs cancellis sepsi. — V. 952 tiXv^ov. aXaXni?^ iiXv^ov 
aXaXav. Sed praestare videtur aXaXaXal. — V. 959 ewpi^ykla "atta 
cum Beerio adjeci Pisthetaeri orationi, vulgo praemittitur lEPETJS. 

— V. 974 ^vpXiov] Pipxiov et sic deinceps. — V 975 ininX^aai, 
fort. ivmXriaai. — V. 991 ^^ijfffioXoyYfas^ff i%tQSxaiVj conjicio 
XQr^CfLoXsaxri^i^ti tQixfov, — V. 993 r/j] t£g S\ — PovXif- 
(lazog, fort. povXsvfUxtog. — V. 1009 avG^QOtnog] av^QOinog. — 
V. 1017 av si] ccq' sl. — V. 1025 TsXiov ti. HEIZ. ^vUi] TsXiov. 
HEIZ. rt ; ^ovXsi. — V. 1037 xotxoy ro ^v^XCov , conjeci xoxov 
%ata§vpXi,vov. — V. 1041 'tl>ri(pCafiaai,, exspectaveras vofjtiafMxat. 

— V. 1043 otainSQ] olanSQ. — V. 1053 xal y^agxo as fi^Qiag SguX' 
fiag aperte vitiosum est, conjicio %ayyQaipm, utde iyyQatp'^ sit 
cogitandum. Haud dubie in ejusmodi titulis extremis scriptnm fuit, 
qnanta pecunia multandns esset, qui tabuiam laesisset. — V. 1056. 57 
Pisthetaero tribui cum Beerio, vul^o praeflgitur lEPETZ.-^ V. 1064 
«] ot. — V. 1066 iqtrjfisva] itpsSoftsva, — V. 1077 i<Svt' dnayayrj] 
iiSvtd y' dydyij. — V. 1090 dfintaxvovvtai] dfnniaxovvtai. — V. 
1094 qfvXXtov %6Xnoig ivvaio)] tpvXXMv iv %6Xnoig vaiw. Sed videtnr 
poeta- potius scripsisse sv(pvXXotg %6Xnoig vaim. — ^ V. 1107 
§aXXavtioig] §aXavt£oig. — V. 1113 nQriyoQSoovag] nQrjyoQmvag, — 
V. 1127 Bsayivrig] Ssoysvrjg. — V. 1139 inXivd^ovQyow] inXiv^^o- 
noiow. — V. 1142 iQfoSioC] iQcaStoi. — V. 1 148 videtur versus exci- 
disse xttl 1^17 dC' at vijttaCys nsQisicDafisvai (iim%od6fiovv to tttxog' 
ot dl . , .) inXiv^o^poQOvv. — V. 1154 drcsiQyaaavt OQVi^sg; AF. 
A.] dnsiQydaavt'; AT. A, OQVi^sg. — V. 1187 nats, fort. ndg tig. 

— V. 1196 ad^QSt dh ndg %v%Xo) a%onciv, fort. ad^QSi dl ndg tig 
ndvta nsQl %v%X<o a-AonAv. — V. 1201 nitsi] not' sl. Praeterea 
Xiysiv a' ixQijv malim pro Xiysiv ixQV^' — V. 1212 nQog tovg 
%oXotdQxovg nQoavX&sg ; conjicio n^g tovg ^aXoLapxovg nuQrjX^sg; 

— V. 1221 IP, dit%srg fis xal vvv. IIEIZ. aQa y', vnlgo omnia 
Pisthetaero tribuuntur legiturque ddt%si d\ %a\ vvv. — V. 1226 ap- 
ro^fv, fort. a^gojttfv. — V. 1250 OQvstg] OQVtg.-—\. 1266^ooroy] 
PQ0t6v. — V. 1283 a%vtdXt' i<p6Q0vv' wv\ d', fort. a%vtahdt PRAEFATIO. Vli 

ifpoqovv vvv 9\ — V. 1295 Gsccyhsi] Sioysvsv. — V. 1298 jj^Biv] 
fjxsv, — V. 1315 ete Choro Iribui, vnlgo 1315 est Pisthetaeri,' J316 
Chort. Praeterea iQcivTsg scripsi pro iQcotBg. — V. 1320 Ilo^og, 
diJLpQOOiat XaQiteg, fort. Ilod-og, *Ap,6oooicCy XtxQitsg. — V. 1329 ^«- 
165, conjecl S^^log. — V. 1338t)>9capJ vtcIq. — V. 1343 iyoiTOi] iyoays. 
Praeterea yersum cancellis sepsi. — V. 1356 nslaQytSscg] nslaQyiSijg. 
— V. 1362 <yol d', fort. oo£r\^ — V. 1363 ^y] ^; -7,^',^^'''^ i^pixoyv. 
plene hic distinxi. — V. 1380 diQia nal onorstvd] diQid rtf a xal 0x0- 
Tta. — V. 1392 post di^a plene distinxi, sed v. 139 1 et 1396 comma po- 
•ui. — V. 1407 KsQ%(on£oa] Ks%QOnCBa. — V. 1426 vnai] vno. — tiJ 
Tt . — V. 1 427 tv of hioraC ys fi-q IvncScC p>s. Fort. tv oC XjjaraC fis fnj 
IvnAaCri. — V. 1437 vvv roi, fort. wvC. — V. 1438 toi] Torg. — V. 
1496 rCg 6 avynccXvfifiog ;] rCg ovyytaXvfifiog; — V. 1506 dno yaQ fi' 
oXsig, ut Meineke conjecit. ▼. dno yaQ oXst fi*. — V. 1541 ncDXttHQi- 
rrfVj fort. ncoXayQirTiv, — V. 1568 fisrafiaXsig, fort. fisrapaXsi:. — 
Ssitcc] Ssltdv. — V. 1572 continuavi omnia Neptuno ; vulgo TPIB, 
slsig drQSfucg; UOZ, otfimis %rX. — V. 1579 ftot, fort. rtg. — 
V. 1581. 1587. 1591 IIOZ.] HPA. At Neptunum verba facere decuit, 
atque ipsa oratio docet hunc deum oratoris munere fungi. — V. 1589 
nEI.] OIK—Y, 1590 HPA.] nEI. — V. 1593 ofi§Qtpv, conjeci 
oftnvtov, — y. 1601 StaXXarrmfisd-a] f. StaXXarroCfisd^' av. — V. 
1610 OQVStg] OQvtg, — V. 1620 fiiiTT^T^a] fiiarirCav. — V. 1624 dvaQ- 
ndaag] UQndaag. — V. 1641 rC S"] rC. — V. 1681 ^aSC^stv] parC- 
^stv. — V. 1724 i (psv, fort. m del. — V. 1735 iv, fprt. del. — V. ^ 
1736 et 42 fort. prius «0 delendum. — V. 1741 rrjg r' svSaCfbovog, ' 
fort. %svSaCfiovog. — V. 1743 usque ad 1747 vulgo tribuuntur Pl- 
sthctaero, sed chori coryphaeus hos versus dicit. — V. 1767 inCxs 
(vel tx' snl)j vulgo inl, 

LYSISTRATA. 

In Persoaarum Indice STPATTAAIS cancelUs sepsi, et pariter 
deinde tria ilia AFOPAIOI TINEZ. SEPAHSIN. A9HNAIOS 
TIZ, contra adjecl IIPESBEIS AGHNAISIN. cf, ad v. 1216. 

Argum. I. xdg (i^hv i^ci^nCovg ifinQtXdg %araXinovaa onCaoi, 
fort. cum Diibnero rdg fihv i^a dntovaag sCg narQlSag xaraX. — 
7j Ss xvxQorOfuwaa avrov inayyiXXsrat fisv, fort. 17 Sh ^svSoarO' 
fiovaa awstvat avtiS inayyiXXsrat fiiv. — ifiq>av^ovxsg oifia %ut 
xdg nQoriQag yvvat%ag, fort. cum Dubnero xal rd nsQl xdg yv- 
vat%ag. — o[ A^vatot cancellis sepsi , cum ex conjectura slt ad- 
ditum. — %va xoq6v i% xijg StxoQCag dnoariXXovat, fort. dnorsXov' 
atv. — Arffum. II. v. 10 i^SQQTjaav, tori.iisQQdpStaav. 

V. 4 svrav&^ot] ivravhc. — V. 10 dvSQaatv] dvSQdat. — 
V. 20 xuq'] yaQ. — V. 31 yuQ, fort. raQ\ — V. 38 dXl'] aU'.— 
V. 43 itocv^tafiivat] i^rjve^tafiivat. — V. 63 Bsayivovg] Ssoyi- 
vovg. — V. 66 «r S aW*, fort. aiSl S', — V. 70 7]%ovaav, fort. VIII PRAEFATIO. 

<j* rjnovaav, — V. 74 stvsna] ovvsTia. — V. 81 nuXa y' olm vak 
xm ata ' Yvuvdddoiiat ya^] fidXa ydq otm val cim* yvfivddioiia^ ya» 
— V. 83 TO XQVf' ^JU**S '^<»v TtT^^cov] t6 XQVP^ titd^imv ix^ig. — 
V. ^? ^vaUa^s] ^vvaX£aiF. — V. 95 MTP.] ATZ. — V. 96 KAA,] 
MTPF. — V. 102 MTP] KAA, Scio quidem, quid huic mutationi 
adversarl videatur, sed talia non curavit Aristophanes. — V. 103 
Ev%qdtriv]Ev%i^dxri. — V. 104 KAA.] AT2. — V. 113 ^ytoyi rav] 
iym Ssy' Jiv. — V. 114 iyimsiVy fort. iiimsiv. — V. 116 Sovvai 
dv] Sovvav, — naqtaiLOvca^ conjicio aQtafiovca^ corruptela orta 
est ex V. 132. — V. 118 ISsiv, fort. l^v. — V. 122 et 123 KAA.] 
MTPP. — V. 124 '^fiiv iatt] ii^Cv icti. — V. 126 ti (lot fivdts^ 
conjicio tC (lOifivXdts, cf. PoIIux II. 90: to Sh cvvdystv ra x^^^V 
fioifivXXstv 71 %(OfLtxiS£a nal fioifivXXdv (prjcC. ubi itidemfiotffrvilay 
malim. Hoc loco fortasse aliquis praetulerit fWtfivdtSj cf. Hesych. 
Motfivdv, t6 rd X^^^V ^QOg aXXrjXa noocdysiv. — -^V. 130 lytoy' 
dv] iym ydg. — V. 141 dvacoocaLfisad'' st dv, fort. av dvacoiccu(i^' 
Itt. — V. 143 vnvmv ict\ ic9'' vnvtov. — V. 152 ctvoivto d*l 
ctvoivt av. — V. 153 ngocCoifLSv^ conjecl nQOCsCfLS^ . — V. 155 
na] no. — V. 156 yvfivdg naQav'CS(6v] yvfivdg naosvtddv. — 
V. 162 fort. idv Sh tvntmctv; ATZ. naQSxstv cs XQV ^f^^^S* — 
y. 167 ante hunc v. videtur versus unus vel duo excidisse, quos Ca- 
lonice dicebat, ut hic versus Myrrhinae fuerit. — V. 169 et 180 nav^ 
toi] navtd. — V. 171 nd nd tig dfinsCcstsv] nd naCttg dv nsCasisv, 
I — V. 173 ovY ag noSag x'] ovx dg cnoSdg. — V. 176 nataXrjfipo^ 
^ fisd^a ydQ trjv d-HQonoXtv ti^fiSQOv mihi admodum suspectus est, 
videtur ab interpolatore additus. — V. 180 fort. navtoi y' ixoi na 
tavta (vel tdds ya)y %at td Xsystg, naX^g. — V. 193 hic haud dubie 
nonnulla interciderunt : itaque etiam personarum distributio incerta, 
ut pro KAA. videatur ATH, et proximo versu pro AT£. potius MTP. 
scribendum. — V. 198 inatvCa)] inatvtm, — V. 199 xvXtxd tig, 
fort. nvXtndg ttg. — V. 201 fort. Myrrhinae est. — V. 207 MTP.] 
ATZ, — V. 210 hic quoque intercidit vcrsus, debebat enim Lysistrat« 
nominatim designare mulierem, quae jusjurandum diceret. — V. 263 
xaTa t'] %atd a. — V. 264 iiX^^d^QOtg ts nal ftoxXoCctv] fioxXotg 9s 
%al nXrjd^QOtctv. — V. 277 oivsd'' onXa] Ax^^ d^SnXa. Videtur 
poeta scripsisse: Ax^'^^ naQa d"' SnXa oovg ifiol, CfitXQOv 
t' ix^^ [ndw] tQtBcavtoVj ntvmVj Qvnmv^ aXs%tog i. o. dnaQd' 
Xs%tog. — V. 282 acnCdag] dcnCdtov. — ^V. 285 tstQantoXst] «e- 
tQanoXst. — V. 301 ov yaQ av nod"*] ovdl ydQ nod"*. — V. 316 
nQontct'] nQoattog. — V. 317 tSv t' iv noXst, fort, t* delendum. — 
V. 326 todSf fMov vctSQonovg fiorjd^oi.] tods, fuSv vctSQomyvg |?oi^ 
^ffli; — V. 341 ntfinQafLSvag, fort. ^'"^^/''''^^«f**^^^. "^ V. 350 et 51 
Choro mulierum continuavi, legebatur STPATTAAIS. iacov m. 
Xpp. TTN. tovtl %tX. — V. 357 avtdg^ tori. avtaig. — V. 376 
ov% otdd c' sl trjB' d)g ixoD trj XafindSt ctad^svco). Fort. ov% oldd 
c' si tyil c§icm ty XafinaSt cta^svmv, — V. 377 XovtQOv y'} PRAEPATIO. IX 

lovTqov, — V. 380 alX' ov% ^&' '^Xicc^sig, conjeci aXl' ovh i(pij- 
Xi% ayisvg. — V. 381 ix^Xi^^] mxsXm. — V. 384 ccfi§XaaTdvrjg] 
Sv pXaaTdvsg, — V. 439 et 447 rTNH A,] ZTPATTAAIS. Ce- 
terum haec Mulierprima videtur non alia esse, quam C a I o n i c e , 
sicut rwri B.y quae loquitur inde a v. 735, non diversa aMyrrliina, 
8ed nolui quidquam novare. — V. 477 ov ydq h' dvsHzd rarr'] ov 
ydq icx dvs%xd tdd'. — V. 480fiCT ifiov*ff9] fisz' ifiov. — V. 486 
uvzcivj fort. ccvTOg vel ndvxcnv. — V. 491 stvs%a] ovvsna. — V. 501 
tdv] tdv. — stv&ia] ovvs%a. — V. 505 FTNH A.] AT2. — V. 507 
fort. Tipi^sig tov fi,\v tiqozsqov noXifiov xQOvov i^Tjvsa xo^ 
fisQ'' vfimv. — V. 509 %a£zov%] xar' ovyl. — V. 514 di tfoi] ds 
ffoi.— V. 515 FTNHA.] rTNH.^V.^il ** szsqov tv npvriqo- 
tsqov\ ^tSQOv Tt novT^qotSQOv dijnov.^ — V. 524 ovx iativ dvvQ iv 
"^V, X^^^' ^^ ^j" ^^ ont',slq>' stSQOg tvg] ovx iaziv dvriQ sv trj 
Xcaqa (id /iC' ov dfft' saO'' stsqog tig. — V. 535 tovtovyC] tov- 
tov. — V. 542 ft,ov nafiatriqog] wxfuctriQog fiov. Scribendum vi- 
detur ovdh td yovata %6nog stXs Tiafiatriq^oQOg (vel etiam fi' stXs). 

— V. 546 ivi Sh d^Qdaog — i'vt g}tX6noXig] ivL Q-Qaaog — JW Sh 
cpiXonoXig. — V. 553 ivtij^^] ivzi^% nisi malis ivazd^ij. — V. 554 
Sv] iv — V. 556 et 561 FTNH A.] FTNH — V. 557 %dv] %aC. 

— V. 561 icpinnov] i<p' tnnov. -— V. 568 et 570 ivzavd^ot] iv- 
tavl&L —• V. 575 inl vcXCvrig] inmUvsig, — V. 580 J] rj. — V. 581 
otpsCXrj] 6q)sCXsL. — V. 589 ij ys] t^. — V. 592 idzs, exspectaveram 
iaaco vel idad^a. — V. 598 dXX' Sazig izt atvaai 8vvaz6g, fort. 
dXX' oatig it' ov atvaai Svvat6g\ — V. COO ^jco^t'©!/] xoiqCov. — 
V. 604 AT£.) FTNH B. correxit Beer. — V. 616 nXsiovcav %al fist- 
^ovcov] fisiiovcav xofl nXsv6vcov. — V. 634 avro yaQ fiov yCyvstai, 
forl. cods yttQ fiot y. — V. 636 ov% uq' sCai6vta a*] ov yaQ sCaCov- 
tag. — V. 657 tmds tdiffi^%tGf natd^ca yci] tmds y' a^TjxTO) jpa- 
td^ca TW. — V. 679 dq>' tnncov] i(p' tnncov. — V. 692 %a%<og iQSig, 
fort. xaxoog iQSig fi'. — V. 705 Xa§cov tig vfidg] vfidg Xapdv tig. 

— V. 709 nsQinatsiv t', fort. t' delendum. — V. 722 av canceliis 
sepsi, fort. praeterea tQOx^lXCaig scribendum. — V. 723 azQOv- 
^ov] atQOv^ov. — V. 725 x^^S corruptum. — V. 735 dfiOQyCSog] 
dftOQyidog. — V. 736 %ataXsXoi(p'] %ataXiXoin'. — V. 739 dviQ- 
XOf^i] dniQXOfiai. — V. 740 dQ^jiy fort. &Qijig. — V. 757 fort. av 
S' (vel av dh tdpup.) dfiq)i9Q6fua f^g %vvrjg avtov fisvsCg. — V. 
760 rTNH A.] FTNHd. — V. 769. 773 et 778 VTNH A.] XOP. 
TTN. — V. 777 ATS. i ndvtsg ^sol %tX. Lysistratae tribuit 
Beer, vulgo chori orationi adhaerent. ^ V. 783 itt, natg mv. ovz(09 
rfv] iti nccig Av, oStcog* ^v. — V. 797 praemittebatur FEPSIN, 
quod delevi. — V. 798. 800 XOP. rTN.] rTNH. — V. 799. 801 
XOP. rEP.] FEPaN — V. 810 td nQoaatna] to nQ^aconov. — 
V. 817 ifficov, fort. '^fiiv, Id est '^fiCv ofioCa^g. — V. 821 praemitte- 
balur rTNH, quod delevl. — V. 822. 824 XOP. FEP.] FEPSIN. 

— V. 823. 824 XOP. FTN.] FTNH. — V. 833 MTPP.] rPNH B. PRAEFATIO. sus tribaitur TTN, A. — V. 839 efty, fort. ^fcf^. — 
svovod y* ivd^adl nai ivaw^svam , fort, naQCcai- 
HX Qol ^vavad^svam, — V. 851 %ixlsaa 'ya>] naleaea 
'ort. le^endum : iya 9s vov^d'', ons^ ovv ixn, SCdwfU 
txv wv naw, fort. nsvovyet deinde cam Hermanno : 
oy' fjjfi) §{ov XfXQ^v. — V. 866 avriy] avt^. — V. 871 
ftjj 'tfiidlst. — V. 898 ta t^s 'Atp^oSCxrig^ fort. xa 
rjg. — V. 926 dll' ovSs iioit* iya>ys.] dll* ov dsogi' 

— V. 928 'AiX' ^] dXl' ^. — V. 929 MTP. dvCaxaa', 
]$fl ndvx' ix^tg ; KIN anavta drjxa • 9svqo]^MTP. 
ftTJSrjaov. KIN. ijSrj ndvx' ixa. MTP. anavxa 
^VQO. — V. 933 aCavgav] aiavQav, — V. 934 fid /iC' 
] fid dt' ov dsofiai ^yoiy'. — V. 944'Pd^tov, fort. 
953 yidnodsCQaa' y fort. jlum dnoSs^Qaa*. — V. 956 
„. — V. 959 XOP. rEP., fort. XOP. rTN, ni is per 
quatur. — V. 962 notog yap vifpQOg av] noCog d* av 
83 flfvxiiy fort. ilfOid, — V. 964 noiog d' 09905] reotog 
\ 970 XOP. rTN] KINHSIA2 — V. 971 KIN. 
aLagd fiiapd 6^r A ^ev. XOP.FEP. ^Q, Zsy, sf^'] 
td yXwiSQd; fitaQa pLiaQa Srjx'' <d Zsv Zbv, st^' . 
lCa] ysQOila. — V. 982 xCg d' sl av\ notSQ' avd^o- 

n6tSQ0v dv&^QOinog. — V. 988 naXatOQ] naXsoQ, 
}a)nog] CSvd^Qatnog. — V. fl&2 Videntur temere duae 
. conflatae et plures versus intercidisse, ut praeco pri- 
iia inde a ▼. 980, postea cum probulo sit collocutus. 

possis hic et simiJibus iocis dfid conjicere. — V. 1005 

— V. 1013 navxd] navxd. — V. 1016 ivvistg , slxa] 

V. 1040 XOP. rt?iV., vulgo haec choro senum conti- 

043 XOP.] XOP. rTN. — V. 1044 o^deVT ovSsv. 

«Xsa> 'axtv dxofitsv paXXdvxta] noXX' iaat 'axl Ttdxo- 

— V. 1058 fiT^yisx' dnoSa^ fort. fitj ndnoSiS. — V. 
' hvog] %daxtv ixvog. — V. 1072 et 1073, pariterque 
loro continunvi, legebatur bis XOP. FEP. — V. 1076 
8ri. — vfii] vfifis. — V. 1077 rfHOfisgf fort. tnofisg. 
2. 1093 XOP.] XOP. FEP. — V. 1080 xa] %av. — 
f. 1081 et 1095 navxa] navxd, — V. 1082 %al fMjr 
fiv oqS ys. — V. 1088 voaoi, fort. voaog. — V. 1097 
jpd y* . — V. 10.18 Sstvd xa nsndv^s^sg] Ssivd 
isg. — V. 1099 slSov, fort. svtSov (ivySov). — dfii] 
^ KtfX^rc xdv AvataxQdxav] %av X^xs, xov AvaC' 
1106 ABH] XOP. VEP. — V. 1108 XOP. addidi, 
daobus versibus, qui praecedunt, tribuebantur XOPSU 
19 %riv] i]v. — V. 1121 TOVTOv] xovtovg. — V. 1123 
vQ^ivSs S*. — V. 1129 fudg ys, fort. fJttag Ix. — 
vfiaxL] atQaxsvfiaat. Versus haud dubie ex EuripidlB 


PRAEFATIO. XI 

firechtheo petitus. — V. 1148 ddin^ofiBg] ciSfiiOV(ifg, — Sfpoctov] 
atpccTog. — V. 1149 of«, fort. fi' orpt. -« V. 1169 r«] t«. — V. 1162 
afisg] tifiig. — V. 1163 dnoSmfisv] dnoSofisv, — V. 1164 pXifidtTO' 
fisg, fort. pXifuxddofisg. — V. 1165 dQaaofisv] dqdasxs. — V. 1174 
nQOna] nQm. — V. 1178 rdv] rav. — V. 1181 verba dXX' Catfisv mg 
tdxog cutn Beerio Lysistratae tribni, vulgo praemittitur AGH. — V. 1 1 83 
stog Sv] ona}g dv. — V. 1188 ona] Sna. — tdxiat' ays Beer, vulgo 
tdxtata ys. — V. 1189 XOP.] "XOP. FTN. — V. 1216 seq. duos 
Athenienses loquentes induci arbitror, nam quominus servo (^EP^- 
nONTI) partes tribuantur, ipsius orationis natora prohibet : neque 
vero quod prior facem fert, propterea in servorum numerum referendus, 
nam ebrius hoc facit. Scripsi igitur ASH. A, avoiys tijv ^VQav av * 
naQaxa}QsCv ^sXstg; %tX. vulgo APOPAIOZ, avoiys tTjv d^VQUV. 
QEPAnSlN. naQaxa}QSLv ov ^sXsLg; xt^. — V. 1210 XOP. TEP. 
ov% dv nOLTjaatfi'' si dh xtX.] ATOP. oim dv noLijaaifi' . SEP. 
sl 8s TttX. Ceterum totus hic locus nondum persanatus. — V. 1221 
XOP. rTN.] XOP. FEP. — V. 1222 A@H. A.] SEP. — V. r225 
AQH. B. etv. 1226. 1227 AGH, A., vuigo his tribus versibus ^0if- 
NAIOZ praemittitur. — V. 1228 ASH. B.] XOP. FEP. — V. 1239 
A0H. A.l @EP. — V. 1241 A@H. B.] AVOPAlOS. — V. 1243 ts] 
. 1241 %7ig rifiag afia, fort. %7ig afi (i. e. afit) aafi afia. 

— V. 1245 A@H. A.] A@HNAI0£. — V. 1249 tdv t* ifidv] tdv 
tsdv. — V. 1250 et 1254 dfvs] dfii. — ^V. 1256 d^dyovtagy otcoy 
tov odovta, conjeci ^dyovtag Itp roi' oSovta correpta priori syllaba. 

— V. 1259 dfid] afia. — d^pQog canceliis sepsi, nisi CSqcag scriben- 
dum. — V. 1262 "AQtsfii] 'AQtafiL^ — V. 1265 ifie] dfis. — V.^ 1270 
navaalfifS%a. S\ navaaCftsv ' a. — V. 1271 fort. c5 8svq' t^i, 
dsvQO I i nvvays naQOsvs. — V. 1279 ^nayits] ^nays. — V. 1281 
dysaCx^QOv] dyixoQOv. — 'li^iov] CtJlov. — V. 1283 conjeci oiim og 
fistd Matvdai pa%xtot svdau deieto vocabulo daCstai, quod sit ex 
dittographia vocis dCa ts ortum, sed videtur aliud quid latere et inpri- 
mis vitium subesse videtur verbis dCa ts, ut omnino de Jove nullus fherit 
sermo, sed poeta dixerit de Baccho tantum ejusque conjuge Ariadna. — 
V. 1289 fort. tdg fisyaXdvoQOg, dv inoCrias. — V. Vl^l dXaXaXal Irf 
naiatv] dXaXaX Iri nan^oiv. — V. 1292 et 1293 laC] lai. Geterum malim : 

atQsa^' dva>, ial CaC, 
mg inl vCnv, svot 
oi svol sval svav. 

— V. 1295 AT2. praemisi et Adna^v cancellis sepsi, vulgo haec 
choro continuantur. — V. 1299 nXiaia\ %Xs&a. — 'AnoXXon cancellis 
sepsi. — V, 1300 'Aadvav^ fort. avaaaav. — V. 1303 sTa^ malim m 
sta. — V. 1304 £0 sia] mta. — ndXXxoy, fort. ndXov. — V. 1305 
vjivCatfisg] vfivi^fisg. — V. 1308 ral xopatl d' at%6qai. — V. 1311 
ayxovCaai] dy%ovnaai. — V. 1312 asCovt ] asCov^ . Sed malim: 

Tffl 8\ xofiai aCevti 
anSQ Banxdv. xn PBAEFATIO. 

— V. 1313 ^Qitaddmttv xai na9atdv\ ^QOaSSodv^xal naiSSoav, 

— V. 1316 naqa{tnv%i,SSB\ naQafinvniSSi t«. — XBqI] XBiqL — 

V. 1317 «fta] «fta. — x'^9^^^^'^^^^] , X^Q^V^^'^'^^' 7- V. 1320 
XttlTtioixov] %aXx^£XOV. — V. 1321 ntta^utxov] naniuixov, Vide- 
tur nihil deesge, nisi unum vocabulnm, ut carminis clausnla dimetro 
cataiecto constiteiit. Praeterea exciderunt interjectiones aliquot haud 
dnbie simiilimae iis qnae legnntnr snpra 1291 seqq., qnas librariorum 
socordia praetermisit. 

THESMOPHORIAZUSAE. 

V. 12 MNH2 tov ttTjr d%ovBiv jjlti^" ogdv ; ETP. sv Cad'' o w.J 
Tov fiT^' dxovsiv iiijd'' OQaVj £v Ccd'' ozi et Euripidi omnia continua- 
bantnr. — V. 15 avx£\ avrm. — V. 18 dnoijv] Sinrjv, at vitinm in 
a>ta latet, quae est interpretatio vocis dnoi^v, Fort. dno^v Sl xodvjjv 
oSatSj quandoquidem tragicornm sermonem imitatur. — V. 21 ystov- 
atlv] tC nov 'atCv, — V. 23 ^isvQOiq] ^^&VQOtfi\ — V. 26 */f ^crxZca] 
'HQttTiXi^. — V. 45 XsysLg, fort. liysi. — V. 63 y ' cov] y av. — V. 70 
ETP.] MNHE. — eEP, nSQCp^sv\ mq iisQXStai. ETP. ^Sl Zsv\ 
ETP. nsQCfisv' mg i^iQXStai. & Zsv. — V. 74 ifiovy fort. ifiot. 

— V. 86 xal SCnaid y' Sv] xal dCa SCnai' dv. — V. 91 et 92 Xd- 
i&Qo] Xd^Qtt. — V. 96 MNH. Kal notog iativ; ETP. ovtog 
oviiTivnXovfisvog.] MNH. Kal noiog ianv ovtog; ETP. ovxxvxiov- 
fisvog, Sed scribendum videtur xal nov 'attv ovtog; ETP. avtog 
ovyi. — V.97 dXX' rj] dXX" ij. — V. 99 fisXtpSsiv yaQ] fisXtpSsiv ai. — 
V. 101 Xd-ovCaig] x^ovCaig. — V. 103 xoQSvaaad^s] xoQSvaaad^ai. — 
V. 107 onXiis Movaa, conjeci onaisjin proecdosi Sni^s typographl 
errore scriptum) fiova^, i. e. prosequere carmine. — V. 110 
SifiovvtCSij fort. ZifiosvtCSi. — V. 113 tsQOv] [qov.-^Y. 116 sno^ 
fiai, fort. aiBofiat. — V. 121 noSl naQdQV&p^' svQvd^fia^QvyCa^v, fort. 
no5l nttQ svQvd^fia ^QvyCtp Stvsvfiata XaQCttnv, — V. 126 
SaifiovCoig Ofifiaatv, fort. SaCfiovog oCfiaatv, — V. 128 tifia can- 
cellis sepsl. — V. 134 vsdvig^ rStig] ysavCax\ Satig, — V. 146 -^o- 
yov, fort. -^iqpov. — V. 147 naQsaxofii^Vj fort. naQjjad^Ofiriv. — 
y. 150 a SsC noLsCv, fort. tragico vocabnlo usus a XQV ^^^ ^V ^^^~ 
SLV scripsit.— V. 16^l7(Juxpff]7fvxo's. — V. 163 SiinXa)v\SiS7iXcav%\ 

— V. 166 xal xaX' '^v td SQafiata] xal ra SQdfiat' ijVHaXd, — 
V. 173 ^v] ^. — V. 184 Xd»Q^] Xd»Qa. — V. 185 SoHav] So%siv. 
-- V. 206 dCoi\ dC. — V. 209 itw S6%si ys av, fort. cum Hermanno 
firi S6%st av ys. — V. 217 'ntStS6vatj fort. 'ntSovvat. — V. 225 
jJi^firjtQ' h' ivtavd-ot] /JrjfiritQd y' ivtav&C. — V. 235 KXst^ 
a9-ivriv] KXsta^ivrj. — V. 240 JCa] JC. — V. 242 nQa}%t6v**} 
tovys nQ(D%t6v. — V. 253 et 54 ETP., v. 255 MNHS, vulgo 25$ 
^r^e., 254 ETP,, 2bbJrje. — V. 260 ET, v\dC', aU^S^i^Fr* 
Jr«i. qpep', iy%v%Xov nov; AV. Xdfk^av'] AT, vri z/i", dXX* aQtax* 

XSt. ETP. ^iQ' iy%v%Xov. AF, toutI Xd§'.^ V. 273 tC fidXXop 


PRAEFATIO. XU7 

^ x^^v *Inno%Qdtovs £i;votxtai/, puto ArUtophanem lusisse cvoi^ 
%iav. — V. 277 videtur versus excidisse, ut deinde scribendam s\t 
% a l cnBvds tazimg, cf. Eq. 495. — V. 280 d^iaaai] jd^daai. — V. 284 
nd^sXs, maiim na^iXov, — V. 285 td nonav] to nonavov, — V. 291 
nQog ^dXrpLOv] noc&aXCav.ov. — V. 292 xa^^Jtoft'] %a^Cioi^\ — 
V. 300 r^ Fn canceiiis sepsi. — V. 324 oiatQoSovTjtoVj^ Nrj^sog 
eivdXioite] olatqo^ovrjtov. Nrigios ivdXioits. — V. 328 dxTtOsisv] 
iaxqasisv. — V. 329 'Ad^rivsmv] 'AQ^vaimv, — V. 354 svyftat^ 
i%ysvsa^ai] svyfiata ysvsab^ai. — V. 360 stvstia] ovvsna. — V. 381 
XbP. Tulgo haec quoque praeconi tribuebantur. — V. 386 rnidg] 
vfidg. — V. 390 ifipqaxv] S(iPQaxv. — V. 392 fioixotqonovg] fiv- 
XOtQonovg. — V. 393 oivoninovg vel olvoninag] oCvondtiSag. — 
V. 400 idv yi tig nXinrj yxfvri atitpavov, fort. idv nXinrj via yvvii 
cticpavov. — y. 419 Xapsiv^ fort. Xdd^Qa, nisi quis malit avt aig ra- 
pLisvaai VLal nQOaioovaaig Xa^siv. — V. 434 ovncSnots] ovnto. — 
V. 438 idiag] sidsag. — V. 463 %ai xi] %ai. — V. 465 ^^Qsmg] 
vPQSog. — V. 472 i%<poqog] i%(pOQd. — V. 476 fir) dXXrjv. — V. 478 
^v] ^. — V.479 di iioi\ S^ iy^i.-^N. 488 iQsiSofiai] JQSidofiTiv. 

— V.494 a^OQoSa Siaiiaacoiie^ay tv' oaq^QOiisvog] a%OQoSia uaffo»- 
fisad'' Tva oa^pQatvofisvog. — V. 504 nsQitiQXBt', fort. nsQistQSx'- 

— V. 533 usque ad v. 569 VTN.^A.^ vulffo FTNH F. — "AyQavXov] 
^AyXavQOv. — V. 536 si fi.\v ovv rts sativ^ fort. iatt tiaig. — 
V. 537 zs] ys. — V. 553 nXsiov*] nXsiov. — V. 556 insl^ toS'] 
insitdy'. — V. 563 arapyixijl i^^fce^yixjf. — V. 564 Sqqsv] aQQSv'. 

— V. 593 'n^sixsto] {vsixst' &v. — V. 603 tig 17] tig sl. — V. 605 
«t609 rVNH A.] rrNHd. — V. 606 riSq fiS^ri. — V. 624 8a' 
itrf] oastri. — V. 625 MNHS. ri SeCv' ifioiy . otfioi tdXag, 
KAEIS. ovSlv Xiysig. TTNH A. ansXd''.] MNHZ. ri Ssiv' ifioiy'. 
KAEIS. OtfLOi tdXag. VTNH E. ovS\v Xiystg' ansX»'. — Eliam 
in seqq. usoue ad v. 652 scripsi PTNH A., vulgo TTNH E. — 
V. 632 S* liv] Sal. — V. 640 .^i^a] z/i'.— V.^662 XQn /] XQV' — 
V. 663 sld wv txvsvs, %al fidtsvs ta^v ndvt', fort. std wv t^vsvs 
ndvta %al fidtsvs navtaxov. — V. 665 Sri (itffov] SidQirpov. 

— V. 667 fjks XdQiii] firi Xd^rj. — V. 669 iatai anaaiv] anaaiv iatai, 
nisi malis dvSQaaiv satai. — V. 675 fort. legendum Si%aitog ifpi- 
novtag oaia %a\ vofiifia fii^Sofiivovg , noistv •9*' oti %aXc5g ix^i, 
particula ts, quae post Si,%aia}g legitur, inserta post noisiv. Quae 
•equuntur fortasse sic sunt corrigenda: 

%dv ft,%v (vulgo fi^) novaai tavta, toidS' iatai. 
avtmv S' (vulgo deest S') Srav Xriq)&^ rtff, stti, SQtpri 
fiaviaig tpXiyatv, 

Xvaaji naQd%onogj ndaiv ifupav^g oquv 
iatai (vuigo iativ) yvvai^i %al §QOtotg 
Gsog 8 ti Ttt nuQavofia td t' dvoaia nuQaxQ^^fit* dno» 

tivstai. 
deletis verbis 8aia SQav, quae leguntur post Xriq>d"g tig, et huc tran£- XIV PRAEFATIO. 

latU el^Ti ^Q^fi' Illud vixdabiuint qain in valgari lectione dnoxivsTm. 
TtaQaxQrjiuc ts tCvBtoii, dittographia deiitescat. — - V. 698 usque ad ▼• 
762 rTNHA, scripsi, vulgo rXNH Z. — a «0*] a a not noC, — V. 
700 Tods] dij. — V. 702 anavt uq] Snav yap. -p ^Qya, nicdim xav" 
ra, — V. 704 i|a^a$et] iiaQaim.—^Y, 710 all* ovv iJHBig o^sv ov% 
l£» fpavXto^, aTco^Qae z ov\ &kX^ ovv '^netg o&bv ^x£&g, (pavXag x 
dnoSQug ov. — V. 716 ^I&ol ivv ddCnoig igyotg, conjeci ^Qyotciv 
dS£%oi,g iX^oi. — V. 719 tamg, {ort Catog ix', et deinde fort. a^c<D y 
ydq iQycnv dvxaikHtpOfise^a — xdxa Sh (dei. pron. ae) fuxapaXova* 
ini xaxov kteqoxQOnov inixH (dd. pron. xtg) xvxf^- — V* 736 vfftTv] 
vitetg. —V. 747 PTNH A.] XOP, — V. 758 FTNH F.] MNHS. — 
V 759 xovxC' Xa^e.] xovxl Xa§i. — V. 761 aov^riQiiauxo, fort. aov%s~ 
vi^Qaxo. — V. 771 ndQBiaiv at] ndQsiaC ftoi, — V. 772et773 for- 
tasse in unum contraliendi sunt: nod^ev ovv yhfovvx* av; xC di^ 
xdS' el xdydXf/Mxa, — V. 777 X9^ cancellis sepsi. — V. 782 tfOQ^h 
X^9^f'* itoCav avXaxa;] X'^^^^ X^Q^^ noCav avilaxa; — V. 784 
%eCy<f^ xavxa.] %eCvriy xavxjj. — V. 788 axdaigaQyaXia^ Xvntj.] 
axdatg, aQyaXea Xvnri. — V. 790 inxv^aaav] iyxwfKUtav. — V. 79o 
HatadaQ&aiJkev] naxaddQd^atfiev. — V. 797 x6 xoxoy Sijxeits &'sd" 
ad^at] itjxeC x6 xaxov xed^eda^at. — V. 799 avd^ig x6 xaxov ara- 
oaxv^^af ISsCv.] av^vg naQonvilfav ISsCv x6 xaxdv. -*- V. 800 
pdaavog Sh] §daav6g ts. — V. 803 xovvofi' sndaxov] xovvopu' ena- 
axov. — V. 836 ifv] el. — V. 842 fjv] ei. — V. 852 rVNH F. 
hic usque ad v. 934 scripsi, vulgo rPNH H. — V. 868 zC ovv 
ixi Jco; VTNH r. xAv %OQdiiL(ov novTfQCtf. MNHS. dXX' &aneQ — . 
vaigo omnia Mnesilocho tribuuntur. — V. 887 a^*] r* &q'. — y' 
hi] yi xoi. — V. 889 xC Sif] xC daC. — V. 910 fym 8h MsvsXdtp 
yi a i% xdv Itpvmv.] iycti Sh MsviXecp a'^ oaa y' i% xciv lcpwov. 

— V. 914 nsQC^aXe] neoCpaXXe. — V.' 926 a' ovSinox'] ovSino- 
xi a'.--^y, 934 vvv Srjy] vvv d-qx'. — V. 945 lannanaidS] ifxx- 
xaxaidi. — V. 954 noaCv^ fort. noaaCv. — V. 969 EvXvQav] svXv- 
pai/. — y. 973 xe] dfi. — V. 988 Baxxaw, fort. JBax^cev. — V. 993 
ante %ax' OQea Tulgo iacunae sigaum. — Y. 998 post nsxQciSsig erat 
lacunae signum. — V. 1002 lnsxsvai] t%sxsvs. — V. 1003 9Qda*] 
Sgdg. -^ V. 1004 iniTiQOVstg] ini%QOvasig. — V. 1005 ixi (idXXo 
fiovXCg;] hi fidXXo §ov2^g. — V. 1007 '^ivfyyii] '^svCyTU. — Cva] 
tva. — V. 1013 xovx' §a»"] h' ia»'. — V. 1015—21 vulgo tri- 
buuntar Euripldi (ETPini/iHS wg IIsQaevg); coatinuavi Mnesi- 
locho, ut Beerio quoque placuit. — V. 1016 dniX^tfit] inil&oifu. 

— V. 1018 %Xvsig — avxQOig;] %Xvoig — avxQoig. — V. 1027 6Xo6v 
atpiX ^ og ifi* i%Qifiaae] oXoov, atpiXov i%QifMcas, — V. 1039 dn6 Sh 
avyyovcnv aXX' avofia nd&ea.tpcka Xixofieva, noXvSd^ovxov^AiSa] 
an6 d^ avyyovcav, dXX' dv* avofuc ndd^ea cpcaxa Xixofisvccv. noXv- 
6a%Qvxov AtSa. Deinde fort. lcg. "AiSa fie yoov (pXiyovaav. — V. 
1042 a^a^, a^ar.l alat, alaC. i I. — V. 1044 %Q0%6ev xoS'] %qo- 
%osvt . — V. 1045 xoCaS' ig xoS' cum Hermanno scripsi, Toliifl PEAEFATIO. XV 

roiffSs r6S\ — V. 1047 (loi cancellis sepsi. — V. 1054 iTiQBfidad^riv 
XaifiavfiTjT' SxVi daifiovmv aiolocv %tX, id est furiis actus ad 
Tianiy quae fervet mortuis. Distioguebatur : iHQSfidad^TjVj 
XaifjtotfiriT* axri daifiovmvy aloXav %tX. — V. 1062 xo aavxrig] 
Toaavxa. — V. 1063 SXetivmg] iXstvdg. — V. 1066 (og fianQOv, 
fort. fia%QOv ws. — V. 1083 et 1087 bis XaXCg] XaXsig. — V. 1086 
bis nwxi xo na>v3]] nmxsxonoivrj. — V. 1089 bis %a%%da%ei] xaxxa- 
G%Tj. — V. 1094 bis ov %aiQi]aeig.] ov% aiQijaeig; — V. 1096 tiJ 
fuaQd} T17 fitciQoi. — V. 1 102 xi Xsyi ; xij roQyog nSQi x6 yQafifucxio 
av xrj ^snaXi^; ETP. xrjv ToQyovog ^ymys fprifkC,] xCXsyi FoQyovog 
nsQi; x6 yQafifKXTSO av x-j %snaXfj xr^v FoQyovog; ETP. syaye 
(prifiC. — V. 1109 %€exdQaxo' xoXfiag dnoxavovfisvrj XaXag] xa- 
Tff^aro xoXfiag ' dnoxavovfjksvrj XaXag, Fort. etiam XaXdg vel XaXCg 
Bcrib. — V. 1111 dfiaQxcoXij] dfUXQxmXi^. — V. 1 1 14 xv^tto] noaxri, 

— V. 1118 fiylcofft] SrjXm at. — V. 1123 t^ ysQOvxo nvyiao t^] 
xy ySQOVTonvytao xy. — V. 1127 dno%s%6ilfo] dno%s%6jlti, — V. 
1135 ht yaQy videtnr nvyij ve\ tale qnid delitescere. — V. 1158 
ijX^sxov, vvv dtpC^soQ-oVy fort. ijXd^sxs, vvv d(pC%sa&'. — Post v. 
1171 fortasse cbori aliqnot versus excidernnt. -- V. 1174 %dva%dX' 
naaovy quod etiam Hermaan conjecit, vnlgo %dva%6Xnaaov, — V. 
1176 dvsystQC fwt] dvsysCQi fiot. — V. 1183. 1184. 1196. 1218 
vaC%C] vai%C. — V. 1187 %XavaC y' ijv fiij 'vSov V^evrjg^ ita nt Sa- 
gittario continnentnr, vnlgo ETP. %Xavasx* rjv firj 'vdovjisvv. — 
V. 1188 n6aTioVj fort. nQoaxiov. — - V. 1197 IxcntfcV] t%' mSsv. 

— V. 1199 T^ ysQOVTOy yQoidto.] T17 ysQOVTO yQoiSto. — V. 1200 Sl 
aol] Ss aot. — ETP, 'AQTSfuaCa • fisfivi^ao toCvvv xovvoft'. TO^, 
'jQvafioviia.] ETP. 'jQxsfuaCa. TO!8}, fufiv^at toIvvv TOijvofi,'. 
'AQTafUiviCa. — V. 1203 natSdQtov^ tovti ila|3o)v.] natSdQiov tovtI 
Xapcov. — V. 1212 dnolmXo] dn6XmXov. — V. 1213 YQ^*] yoav. 

— V. 1216 Fort. Otfiot. TC SQoiat; noi x6 yQaSt'; 'AQxafUiv^Ca. 

— V. 1220 Fort. otfutf %QO%mT' E%ov to ysQOvxo; — V. 1224 
Stm^Btg] Stm^st, — V. 1225 dXXa XQi^t • 'AQxafiov^Ca.] dXXd TQS^t 
'AQTUfuyv^Ca. — V. 1226 altemm tqs^s wv canceilis sepsi. — V. 
1228 Sij 'ffTi] SrJT' iaTl. Ceterum fortasse haec in dnos tetrame* 
tros snnt digerenda, nt uliimns versns fuerit: 

oC%do' s%daTf]* rco GsafU^tpOQm S' [iififtv] dya^i^v 
[Tovxmv] xuQtv dvTanoSotTOv. 

RANAE. 

In IndicePersonamm il-^iTiVz^OJSrETTP/^ scripsi (vnJgoTI^iV. 
2JOKETTPIAI JTO) et deinde addidi nAAQANH. 

In Argum. I. scripsi fUTd Tavra S' iv^AtSoVy deest vulgo S'. — 
funf6%mXov] fuyv6%mXd. — ^Qa^siov ^xovxog tov TQaycpSt%ov 9'q6' 
vov] pQafieiov ^xovTog, et deinde legebator Trjg Ttfi^^g %al tov 
TQaymSi%oi) ^q6vov dvTtnotrjaafiivov. — q)tXoX6ymg] (piXfi- XIV PRAEFATIO. 

UtU si^zt d^aiij. Illttd vix dabioin qain in valgari lectione dnot^vsTm 
na(fccxifij(Mi rs xCv$xai dittographU delitescat. — V. 698 usque ad ▼. 
762 rTNHA. scripsi, valgo rXNH Z. — a noi\ & a noC noC. — V. 
700 ToSs] 5if. — V. 702 anccvt aQ] anav yao. — ^^ya^ maiim ra v- 
T a. — V. 704 £$apa£fii] ^iapdido. — W. 710 aU! ovv ^%Biq oQ^sv ov% 
i^Bi <pavXa}£y dnoSQas t* ov] dXX' ovv ^nstg o&sv ^xst?, (pavleog x 
dnodQas ov, — V. 716 MXQ^oi ivv dSCnoig ^f^yoig, conjeci ipyotaiv 
ddinois lA-d-ot. — V. 719 tacog, {orL Cacog h'. et deinde fort. d&icov 
yaQ iqy<ov dvxansitpo^isa^a — Ta;|^a ds (del. pron. os) iisxa§aXove 
inl naxov sxs^oxgonov inixsi (del. pron. «§) xvxri. — V. 736 viiCv] 
vfisCg. —V. 747 PPNH A.] XOP. — V. 758 rTNH F.] MNHZ. — 
V 759 TOVTt • Xa^i.] xovxl Xafii. — V. 761 «wvgi/^ifffaTO, fort. aov^s- 
viiQaxo. — V. 771 ndgstctv at] naQstaC fiOL. — V. 772et773 for- 
tasse in nnum contrahendi sunt: nid^sv ovv yivotvx* av; xC diy 
xdd' sl xdydXiiaxa. — V. 777 X9V cancellis sepsi. — V. 782 itos^ct, 
XtOQft' noiav avXaxa;] ;|r(opfit XtaqsC noiav avilaxa; — V. 784 
nsiva, Tawa.l %sivy, xavxij. — V.^ 788 oxdatgdQyaXia, Xvnti.] 
axdaigj dQyccXsa Xvnri. — V. 790 i%%vil>aaav] iyTtv^faaav. — V. 795 
xaTa^ap^cS/tsy] TLataSdQd^oifJi^v. — V. 797 x6 xoxof S^xsCxs Q^sd" 
a^^cu] irixsC x6 xoexov xs^saa^at. — V. 799 avQ^ig x6 xoxov «a- 
oaxti^^av IS^Cv.] avd^tg naQa%v^av ISsCv xo xaxdv. -^ V. 800 
adaavog d\] ^daavog xs, — V. 803 xovvoft' indaxov] xovvofi' sxa- 
crov. — V. 836 ^v] sl. — V. 842 ijv] si. — V. 852 rTJVH F. 
hic usqae ad v. 934 scripsi, vulgo rVNH H. — V. 868 xi ovv 
ixi f(3; VTNH r.xwv%OQd%civnovriQitf. MNH2. dXX' SansQ — . 
vulgo omnia Mnesilocho tribuunlur. — V. 887 Sq*] x* Sq'. — y' 
hi] yi xoL. — V. 889 ti^Sii] xi dai. ~ V. 910 iym d\ MsvsXdip 
yi a in xoav ifpwov.] iyd» Sh MsviXsco a', oaa y' in xwv Ccpwov. 

— V. 914 nsQi^aXs] nsQi§aXXs. -^ V. 926 a' ovdinox'] avSino^ 
xi a'. — V. 934 vvv dij y'] vvv ^iJt*. — V. 945 iannanaid^] lctt- 
xaxaid^. — V. 954 noaiv, fort. noaaiv. — V. 969 EvXvquv] svXv- 
Qav. — y . 973 xs] 8i. — V. 988 Baxxfit*, fort. JBaxjtfiv. — V. 993 
ante %ax' OQsa vuigo Ucanae signum. — V. 998 post nsxQmSsig erat 
lacunae signum. — V. 1002 ^xfiTfit«Ft] tnixsvs. — V. 1003 SQda'] 
dgdg. — V. 1004 iniriQOVSig] imnQOvaHg. — V. 1005 Irt (idXlo 
§ovXCg;] ixi fidXXo §ovX£g. — V. 1007 '{tWyxt] '^sviyru. — fva] 
gVa. __ V. 1013 TOVT* §a^'] ix' ia»'. — V. 1015—21 vulgo tri- 
buuntar Euripidi {ETPITllJlHS mg IIsQasvs); continuavi Mnesi- 
locho, ut Beerio quoqae placuit. — V. 1016 dnild^iiii] insl&oiiii. 

— V. 1018 nXvsig — avxQOig;] nXvois — avr^otff. — V. 1027 oXoov 
a(piX* og Ijfi' i^Qifbaas] oXoov, acpiXov inQiyMas. — V. 1039 dn6 9h 
avyyovcov aXX' avofia ndd^say cpma Uxofiiva, noXvSdnovxov "ALda] 
dno S\ avyyovcov, dXX' dv* &vo(ia ndO^sa (paxa Xixofisvcev. noXv- 
SdttQVxov AtSa. Deinde fort. leg. "AiSa fts yoov tpXiyovaav. — V. 
1042 a^a^, a^ar.] a^a^, a^af. i ^. — V. 1044 xpoxdfiv xoS'] xqo- 
%6svx*. — V. 1045 xoCaS* sg xoS' cum Hermanno scripoi, TAft^ PEAEPATIO. XV 

TOteSs roS*. — V. 1047 (loi cancellis sepsi. — V. 1054 iytQSfMcc&rjv 
XaifiOTfiTjz' axfji 8ou,iLOvmv aiolccv xrA. id est furiis actus ad 
Tianiy quae fervet mortuis. Distioguebatur : ixQSfuiad^TjVy 
laiuotiirjz' axrj daifiovmVy aloXav %tX, — V. 1062 zo cavxrig] 
zoaavxa, — V. 1063 ilsuvmg] iXetvms. — V. 1066 ms fiaTtgov, 
fort. fiangov wff. — V. 1083 et 1087 bis AaAts] XaXsig. — V. 1086 
bis nmte to n(ov.7j] JimtBtonoavq. — V. 1089 bia %axyido%ei] xaxxa- 
6711J. — V. 1094 bis ov naiQTJosLg.] ovx alQijasig; — V. 1096 tij 
fuaQd} T^ fuoQoi. — V. 1102 tiXsyi; tij FoQYog nsQi to yQafifMctio 
av trj nsnaXi^; ETP. trjv FoQyovog ^ymys fprjfii.] ti Xsyi roQyovog 
nsQi; to yQafifuxTSO av f^ %snaXij trjv FoQyovog; ETP. symye 
q>7lfii. — V. 1109 xcrraQaro* toXfiag dnotavovfisvrj XaXag] xa- 
tuQato toXfiag ' dnotavovfisvfi XaXag, Fort. etiam XaXdg vel XaXCg 
scrib. — V. 1111 dfiaQtmXTJ] dfuCQtmXi^. — V. 1 1 14 %vato] noatrj, 

— V. 1118 iriXmai] SrjXm ai, — V. 1123 trj ysQOVto nvyiao trj] 
fj ysQOvvonvytao tjj. — V. 1127 a^ioxfxd^^o] ci^nox£xd'^t. — V. 
1135 hc yaQ, videtur nvyij vel tale quid delitescere. — V. 1158 
fjX^stov, vvv dcpLitsod-oVy fort. rjXd^stSy vvv d(pi%sa^\ — Post v. 
1171 fortaase cbori aliquot versus exciderunt. — V. 1174 xafaxofA- 
naaov^ quod etiam Hermaan coi^ecit, vulgo xafaxd^Tracroi'. — V. 
1176 dvsysiQi pun] dvsyB^Qt fioi. ~ V. 1183, 1184. 1196. 1218 
vaCitQ vatycL — V. 1187 liXavai y' rjv fiij'vdov fASvyg, Ita ut Sa- 
gittario continuentnr, vulgo ETP. %Xavast* ijv firj 'vdovjisvv. — 
V. 1188 noatiov. fort. nQoattov. — V. 1197 lx«»tf«V] h' iSiv. 

— V. 1199 tij ysQOvto^ yQi^dto.] rij yiQOvto yQffSto. — V. 1200 Sh 
aol] Ss aot. — ETP, 'AQtsfitaia • fjbifiLvrjao toivvv tovvoft'. TOS* 
'AQxafiov^ia.] ETP. 'AQtSfiiaia. TOlS}. fUfiv^at tolwv tovvofi', 
'AQtafioviia. — V. 1203 natSdQtov, tovtl Xafioiv.] naiSdQtov tovtl 
XapiDV. — V. 1212 dnolmXo] dnolmXov. — V. 1213 YQ^*] yQocv, 

— V. 1216 Fort. Otfiot. Ti SQaat; not to yQocSt'; 'AQtafiov^ia. 

— V. 1220 Fort. offtof %QO%mt' i%ov to ysQOvto; — , V. 1224 
SiiDistg] Stm^st. — V. 1225 aXXa tQi^i • 'AQtafiOv^ia.] dXXd tQi^t 
'AQtdCfMyv^ia. — V. 1226 alterum tQi^s vvv cancellis sepsi. — V. 
1228 Srj 'att] Sijt' iatl. Ceterum fortasse haec in duos tetrame- 
tros 8unt digerenda, ut ultimus versus fuerit: 

oi%dS* s%dati]' tm GsafiOfpoQm S' [^ftTf] dyad"^v 
[tovtmv] %dQtv dvtanoSoitov. 

RANAE. 

In Indice Personarum UANdOKETTPIA scripsi (vulgo nAN-^ 
^OKETTPIAI JTO) et deinde addidi IIAA0ANH. 

In Argum. I. scripsi fLSzd ratira S' iv^AtSov, deest vulgo S'. — 
fiovintmXov] fiov6%mXa, — pQafisiov i^^^^^og rov tQaymSt%ov Q^qo- 
vov] §Qa§siov ixovtog, et deinde legebator tijg ttfiijg %al tov 
r^aya>dtxot; ^qovov dvttnotrjaafiivov. — q)tXoX6ymg] tpiXfi- PRAEFATIO. 

— Argam. III. et IV. addidi ex editione Scbol. Parisiiia. 
Laviy uisi quod IV. scripsi ijj^vxoTwpov pro tpsvSotVTrov, 

d^cci^Qmv ys' fiovov insCv'] d^ocQQ^v y*' insCvo fiovov. — 
^cod^s noisiv; nal uivxtg ndiisttftLag OTiSvrj fpSQOve* £kcC' 

TUOinpSia, Legebatur: sttob^s noisiv xal Av%ig %dfkSi' 
fKSvri — lifo^tpola.] Fort. stto^s noisCv xal AvKtg TLdiist' 

c%svo(p6qovs ht. iv TLoaaoid^ot ; nisi subxliticius est totus 

— V. 19 0] c». — ovzoaC' 0x1] oinooL, ozi, — V. 20 sqslj 
. — V. 41 ^£a] Ai. — V. 51 ^AN,\ HP. — V. 57 dtavai] 

— zai Kksia&svsi] KXsia&svsi. — V. 63 iiVQtd%is y'] ftti- 

— V. 67 EvQinCSov. HP. xal zavza zov zs^vrjyiOTOg ; dlO. 
ys]^ EvQinldov xal zavza zov zsd^VTinozos' %ovdsis ys. 
6 (o axszhSj zoXfinasig yocQ Isvai xal av ys ; dlO. ftridsv] 
s, zolfijjastg yaQ Isvai ; dlO. xal av ys fjkjidsv. — V. 127 

xai zaxsiav] zaxsiav%al nazdvzjj. — V. 129 xoera] stza. 
17 f^SLnrpis] TJdiTii^as» — V. 149 'qXotriasv] i^Xorjasv. — 
Lristophanes Byzantius ignorabat, et v. 153 dittographlam 
>0 ratus scripsit ^ nvQQtxfJv: hoc probabiliter^ illud minus 
n aegre caremus v. 152. Videtur igitnr scribendum : 

rj 'nCoQ%ov oq%ov &ftoasv. 
). Nrj zovg d^sovg ixQ^^v ys nQog zomoiai %al 
sl MoQaCfwv zig (ijaLv i^syQaipttzo, 
lij nvQQCxV^ f*S ifia&s trjv KivrjaCov.] 
^dCa] AC. — V. 168 inX tovt , fort. inl tavt . — V. 169 
[tij *%ia. — TOr* MfL] zois fi . — V. 177 vvv] vvv, — V. 180 
6n, — V. 181 Tovro ; XCfivrj] zovzo XCfivrj. Ceterum fort. 
c distribuenda sunt: 
, Tovrl zC hzi; ISIAN. Tovzo; XCfivrj. dlO, Nrj dCa 

avzrj 'azCv, qv itpQais^ xal nXoi6v y' oq^, 
J ovov TTOxag, fort. "Oxi^oti Trloxa^. — V. 188 nov] noi, — 
tvs^al ovvs%a. — V. 199 owisq] olnsQ. — i^sXsvsg] s%s- 

— V. 203 (0 onon q> onon] oaon on oaon on, — V. 216 diO' 
lioivvaov, — V. 217 ACfivaig] ACfivataiv. — V. 218 Xv^ 
vzQOiat. — V. 229 iazsQ^av fisv] iazsQ^av. — V. 239 BA,, 
10., vulgo omnia Baccho tribuuntur. - — V. 245 noXvxoXvfir- 

noXv%oXvfjbBoiat. — V. 251 fort. zovzl naQ* rjfimv Xdfipav' 
262 ovds firjv rifidg av ndvzoag vix recte se habent, inteilige- 
; firjv rifLsig a\ ndvzcog. — V. 264 [ovd\ firjv Vfjkstg y ifii] de- 
. — V. 266 (6qs%s%s%H '«>ag xoa£) adjeci. — V. 267 zm xoa£] 
. — V. 269 ©] ffl. — V. 271 rj Socv^Ca] iq^av^^Cag. -^ V. 273 
oi\ tdvtavQ-C. — V. 290 To'rfi asv ys — tot£ d* av] nozt 

nots di, — y. 304 yaXiiv] yaX^v', — V. 308 ^AN.^y. 309 
ilgo omnia Baccho tribuuntur. — aoi}\ fiov, — V. 315 rjQSfAsl] 

V. 324 noXvttfiijtotg] noXvtifirjt iv, — V. 340 iysiQS • tpXo- 
tQS opXoyiag. fort. iysCQOv praestat: deinde [ttvdaaoav'] yccQ 
isi (nisl malis ^%sig), vulgo nihil nisi Ttya<roa)i' legitur, mani- i PBAEFATio. zrn 

teaium glossezna, additnm ad insolentiorem accnsatiyi vtsvm ezplican> 
dnm, de qno vid. Bemliardy Syntax L. Ghr. p. 119. — V. 347 xqovlavg 
X* iriosp nccXatSv ivnwtovs, fort. xafOpiovq^ hmv naXat Avt* iviav' 
Ttyvg. — V. 383 ta^iptg] ia^iaig. — V. 405 rov xb ^avdtdienop, fort. 
t69s z6 oav8aX£(t%ov, — V, 414 et 415 fortasse dioro sniif tribnendL 

— y. 415^ aU' fi\ dXX* fi. — V. 439 dXX' fi\ dXl* ^. -- V. 441 ct 445 
Tbqov] tg^v. — y. 444 et 445 choro coatinuayi, Tttlgo dl^. praefigitnr. 

— V. 482 yavffoft] yswBi. — V. 482 et 487 onofyyidv^ fort. onoyy^av, 
▼id. sehol. Aeacliinia de falsa Leg. — V. 483 ngocG^ov, vulgo nffoo^ 
^ov, idqne Baccho tribnebatnr, dedi omnia Xantluae. — V. 488 ovn 
av y tzBqOg zavx*\ ovnovv BtSQOg y* a^t*. — V. 513 yi aoi, fort. 
td coi. — V. 548 Ttavzog] avrog, — V. 549 nsqne ad v. 578 11 AN. 
et IIAA, scripsi, vnlgO inter IIAN^OKETTPIAN A et Bdistribne- 
bantnr. — V. 501 et 562 tribni cauponae primariae, vulgo Platfaanae 
(cauponae alteri) continuantur, similiterque deinde v. 504 HANJ. 
id est A ecripsi, ubi vulgo est IIAN/i. B. et v. 505 IIAA&, vfi /Sla 
tdXaiva. IIANJ. (i. e. A.) va> dl dsicdoa yi nov, nbi erat IIANJ. A. 
vri dia tdlatva. IIANd. B. vm dl dtCoaocd yi nov %tX. — V. 607 
rag] tovg. — V. 568 seqq. personamm distributio incerta, ego nihil 
novavi, nisi quod v. 577. 578 Plathanae dedi, qui vulgo continnantnr 
lanponae primariae. — V. 574 elg] ig. — V. 580 fort. ov% av ys- 
vo^nriv afiaiiXiig. ^IO.^A, (iridafimg. — V. 595 KdtipaXBVg] %al 
§aXsig. — V. b^l^otat] 'otiv. — V. 007 fii} ni^ooitov,] ov fii) nqoe- 
ttov; ^ ib. xal fidxetij [mcxbi; — V. 008 2htepXwxg] IhLBpXiag. 

— V. 011 nqooir' dXXorqta] ng^g rdXXorgta. — Ib. AI.] ^AN. 

— V. 012 diq.l AI, ~ y. 018 ^aO(tplom\ fiaoav^. — V. 045 
fort. AI. Tial S'^ ndra^d a*. SfAN, ovfid rov^C* iptol 9o%8t$. AI. 
*AXX* slii'. — V. 055 stn* st ngortfi^g ovdiv;] insl nqottfi^g y* 
ovdiv. — V. 059 IIv&Sv'] Ilif&tov. — V. 003 fortasse Dionysi 
potins quam Aead est, ut naqixfo sit scribendum pro nd^srs. — 
V. 004 ^Zyiytf^ ttg] rjXyifjai ttg, Deinde fort. og AtyaCovg sxstg 
nqmvag i} yXav%ag (isaistg dX6g iv piv^sotv, — V. 070 avt6g 
V[idg, fort. 'Sfiag avtog. — V. 073 vo^aat] notijoat. — V. 082 inl 
§d(fPaQOv iioydvri nitaXov antiquitus jam depravata, mihi poeta 
videtur scripsisse: onl pdQpaQov -^dofiivij nCrvXov, — V. 083 
Fcoff] ag. — V. 084 %BXa8st] ^v^st. — V. 711 "tpsvSovCrQOVy fort. 
"ipsvdoUrQOv. — V. 724 fort. trajiciendus hoc modo: dXXd%aXXC- 
^rotg dndvrcov, otg do%st, vofLtOfidtipv iv rs roig "EXXriot %al rotg 
§aopdQOtGt navraxOv f %al fiovotg OQd^Sg %onstot ical %s%a)d(ovt^ 
afiivotg xQ^f^f^* ov9}v %rX. — V. 730 nQOdisXovfisv] nQOvosXov^ 
fisv, sed genuina scriptnra videtur nQO^sXovfisv esse secundnm 
Arcadum dialectnm. — Post v. 737 plnra deesse iddentur. — V. 740 Xd- 
^Q^] Xdd-Qa. — ^V. 758 perturbatus videtur ordo versuumr conjlcio: 

rCg ovrog odvdov iarl d^OQVpog x^jJoiJ; 
AI, a nQayfiay nQayfta fiiya %s%Cv7irat, fkiya 
iv rotg vs%QOtat xal ardatg 9^0X^17 ndvv, 

ABISTOPH. u. b ZVni PBAEFATIO. 

xal XoidoQ7i<fn6s AlaxvXov %svQin£dov, 
IBIAN. i% xovi AL vQyMg xiq %xX» — 
T. 770 GOi\jeci: mg mv HQOxicxog xr^v xixvfiv vvv d* sv^iag^ 
oxs d^ nax^Xd'' Evffinid^fig, — V. 772 xoioi §aXXocvnox6(ioig] xoig 
PccXavxifixofioig, — V. 795 x6 ZQ^f^*] '^^ X9W'' — V. 800 xal 
nXaCom ivpicri%xa. ISAN. nXivQ-svcovai yijfv; AIA. Nall xalwXa/- 
oia ^v^nti%xa nUv^svoovcC ys %al. — V. 810 post fpvosig noir^ 
x&v onus alterTe versos ezcidit, eratque de Earipide sermo. — V. 815 
ol^ZoXov naqCdji ^^movxog 6d6vxeC\ o^vXalov nsQ tdfi 9"i]yovxos 
odovxag. — V. 818 innoXwpmv^ fort. iftlfiXotptov. — V. 819 oxiv- 
daXaiuov'^ 0%iv8alaiUDv. — V. 822 xaCxav"] %aCxriv. — V. 838 dnv- 
Xaxov] di-VQaixov. — V. 853 avays'] anays, — ^ V. 855 Post hanc 
Tersam Aeschyli aliqaod dictam yidetor excidisse. — V. 857 nQsnsi] 
^sjfug. — V. 863 ^Ca] ^C, — Y- ^^ ^^f^^<^ coi^eci fsviiaxa yel 
(riyiiaxa, — V. 888 inC^^sg Xa§(6v dn %at ov] tO^i wv inCtsg d^ %al 
o«\ — V. 890 oov] coi. — V. 891 *^J wv, —V. 896 xivd] xCva. — 
V. 897 iiijUXsiav valgo deest. -— V. 901 Ulai] Xi^siv. — V. 917 iq*] 
ydq. — V. 918 xa^-otTO, fort. %a9^xo. — V. 930 S^^i ^v] f f dtov. — 
V. 936 noi axx' iaxlv dxx\ fort. aror' ioxlv ov y dxx\ -— V. 947 
^IO.] AIZ, — j}v 001 , fort. fSsig (J^ijff)- — V. 964 %dfiotfg] %anov 
y\ — V. 965 Mav^g] Mdyvrjg. — V. 985 Tpv/JXtov] XQvpXCov. — V. 
991 Mshxidai] MsXrjxCSai, Fort. MsXixtdScu at olimapud Aeliaa. Y. 
H. XIII. 15 legebatur, nisi totum yocabulam tollendum. Nullo modo 
MsXrixCdai ferendum, nam nomen hoc. ab eadem radice descendit, 
ande BXixoiidfifiag deductum est. — V. 994 lacunam indicavi. — 
V. 1001 ajMff, fort. ofjfitff.^— V.^IOIO TatJt'] tovt'. — V. 1024 
stvs%a] ovvs%a. — V. 1028 ^vC%' ^ovoa nsQi ^aQsCov xs^smxog, 
Poeta scripsisse yidetur rivC% * dvrl%' oaaa n^lv /iaQsCov xs^vsA- 
xog^ abi oaaa propter seqaens yocabulum nqXv produdtur, nam 
otfTa minus quidem placet. — fpLOvaa] dnijyyiXvrj. — V. 1038 
inidriasiVy fort. imtri^asiv. — V. 1058 x^iiv] xQ^q, — V. 1066 
nsQisiXdfisvog'] nsoisiXofisvog, —^ V.^ 1073^ (vnnanat] (vnnanaC, 
— V. 1076 wv d dvxiXiysi %ov%sx* iXavvav nXst Ssvgl %av^ig 
i%sias] vvv d' dvxiXsysiv %ov%sx* iXccvvstv I %al nXstv dsvgl xoo- 
^•tg iitstas, — V. 1084 «;roy^aftttaT6(»y] vno ytfafiiueximv. — 
y. 1086 iiantn<ovxa)v x6v driftov asC fort. sobditius est. ;— V.^1089 
Zaxs y' dfpavdv&riv] max' ireatpavdvQ^v, — V. 1106 dvd d* iqs- 
aO-ov] dvadiqsa&ov, — V. 1119 aov] aoi, — V. 1122 mih] snspe- 
ctus est. — V. 1129. 1130 AI.] JIO. — V. 1130 Tawro ndvxa y*] 
ndvxa xavxd y'. — V. 1132 AI. 'OQjig 8xt XriQsi^gi ETP. dXX' dXC' 
yov yi fMt aiXst, huac yersum hic inserniy vulgo legitur post 1135 
personis in hoc modum indlcatls : AI. OQ^g ffxt XnjQstg. /ilO* dXX' 
oXCyov yi ftoi fUXst.-^ V. 1134 noog xqtalv lafi§sCoiai nQoaofpsC" 
Xmvy co^Jeci nq^g xQtalv Idft^otg iaaa nQoaotpsCXatv. — V. 1135 
ovQdvtov] ovQdvtovy*. — V. 1144 AI.] ^IO. — ib. i%sCvov^ fort. 
hisCvmg. — V. 1149 ovTiDff] o^xat y*. — V. 1168 Xd^Q<f] XdtQa,-- PBAEFATIO. 

V. 1175—77 Aeschylo tribui, vulgo 1176. 1176 sunt Bacchi, v. 1177 
Aeschyli. — V. 1202 fvXdiuov,^ fort. e-vXaaov. — V. 1220 SonsCg] 
do%si. — V. 1235 unodog] dicodov, — V. 1243 ^cc avzov, & tdv.j 
iacovy m zdv. — - V. 1245 dxolsCg] dnoXBi o\ — V. 1256 IV* vwl^ 
fort. %xi %ai vvv, — V. 1265 ^^ nonov] lipionov et sic deinceps. — 
V. 1270 yMvtavi /jot;] ftdvd^avt, — V. 1286 fort. ubi^ue qjXatto^ 
^Qdtxo qiXatto^qdt^ scribendum. -— V. 1287 ^vcaiisQiav] dvttani- 
^Cav, — V. 1305 tovtmv] tovtov, — V. 13D7 raw'] tdo ict\ — 
V. 1311 votCoig] votiaig, — V. 1315 tctotova^tori. tut6nova, — 
ib. Norl, vulgo deest. — V. 1323 et 1324 videntur ez uno versu orti, 
qui fortasse ita scrlptua erat: 

tC di; tovtov nod' OQ^g; dlO. oqS. 

— V. 1343 tiga] tiqaxa. — V. 1348 ktHHuUfscovaa] sttiHSisisi- 
Uaaovffa, — V. 1356 dXX' i Kifqtsg "idag r^i/a, fort, dU.' & ti%v 
"iSag tknva. — V. 1357 rdSa ts] to^a, — V. 1362 dinvqovg, fort. 
dii<pinvQOvg, — V. 1363 Sivtatag] 6ivtdtaiv, — Post. v. 1373 
unua V. ezcidiMe videtur. cf. v. 1486 et 1405. — V. 1366 8nsQ l$e- 
Xiy^si triv noCrjaiv vav iiovov] Zcnsg y* iXiyfisi vnv noiri<stv voJf 
ii4vog. — ^ V. 1367 cancelUs aensi. — V. 1390 ^v] ^v'. — V. 139^ 
tsQOv] tQOv, — V. 1394 %a%6v\ itcmmv, — V. 1399 rotovroi'] rot- 
otTTO. — V. 1405 siaidii%s] scai^vsyKS, — V. 1410 [lovov] iiova. 
Post hunc. versum haud dubie plui a omissa sunt incuria librariorum. 

— V. lUl (piXoi] cotpoi, — V. 1424 IIAOT.] ETP. — V. 1428 ni- 
g>v%s] fpavsitai, — V. 1432 cancellis sepsi, non 1431 ut vulgo. — 
y. 1433 i%tQafpi] i%tQi<pjj. — Y. 1437—1441 pariter atque 1452. 
1453 alieni sunt, sed inter se arcte cohaerent, substitnti enim sunt anti- 
qnitus in locnm v. 1446—1450. — V. 1450 tdvavti* av nqdttov- 
Tsg] tdvavtia nQd^avtsg. — V. 1453 ti dal av; ti Xiysig] ti ^al 
tivsig cv; — V. 1455 [iiasi %d%icta, totg novqQoig ^dstai,] fitasC 
%a%iata, AIS, totg novriQoig d' tjdstai; — V. 1456 — 1458 
Aeschylo vindicavi, vulgo v. 1456Dionyso, v. 1457. 1458 Aeschylo 
tribunntur. — V. 1459 aiavQa] aiavqa, — V. 1465 dnoqiav dl tov 
noQOv, conjido tov q^OQOv. ^Y. 1466 nisi ezciderunt quaedaro, 
scribendum certe sv, vvv d* 6 dt%aatfig avtd %atanivst fiovog 
pro sv, nXr^v y*. — V. 1478 %<p9iov] %aidiov. — V. 1480 tva Js- 
viam 'ym aipoi nQlv dnonXsiv. /JIO, sv Uysig] tva'isviaai aqxo 
nqlv anonXstv ' dlO, sv ro» Xiysig, — V. 1497 tovtovai] tovti. 
Pluto pQOxovg tradit Aeschylo ascensuro. — V. 1516 thv iftov naQd- 
dog 2!oq>o%Xst trjQStv %daoi aoiisiv. Poeta scripsisse videtur nihil nisi : 

tov ifiov naQddog tovtco triQSiv. 
ultimis vocabulis cum glossae SoqiO%Xst at&l^stv adscriptae essent, 
interpolatus deinde est locus. Quod in scholiis legitur ad h. v. t^ Zo- 
q>o%Xst SrjXovoti o EvQiniSrjg partim ad hunc versum, partim ad 
v.^ 1520 spectat. — V. 1525 tsQ&g] tQag. — V. 1530 t^ d\ noXsi] 
T^ ts noXsi. 

b* « PEAEFATIO. 

ECCiLESIAZUSAE. 

In Personarwn Ittdice^iVHP AetB addidi post O KATABRIS 
et O MH KATA9EI2. Ceteraia ANHP A noii videtur alius esse 
quam vicinus Blepyri (ANHP TIi:), et ANHP B non diversus a Ghre- 
mete : sieut etiam /iESnOTHS non est alins atqiue ipse Bte^yros. 
Itt Argum. I. nioytovaq nsffid^hiovg] Ttwymvas ne^i^itovg Teoiownxt,, 

— fua dH] fbCa dij. -*« Argum. II. v. 2 conjioio dvi^atv «poxa- 
d^iiiiv ysvopbivTis iimXTiaCag ns^td^eii^jvag nmymvag HtX. — 
y. 8 i%BXsvci z* sig %aivov fpiQSiv tot XQVf'^^^ *^^ ZQV^^' ^^f^" 
avv i^ teov raig ovaCaig xal ratg yvvou>i,l ^statl^sob^m tovg 90' 
(lovg^ inilsvci t' sig %o %oi,vbv sUtpiqs^v ola x^ XQVl"'^' Svd^ag ' 
Sg ^s^qCcQ^m toig vofko^g, 

V. 4 awo, fort. 9no, — V. 9 nlriaiog'] nlfjciov, — V. 23 ^si 
tag STSqag nmg %dy%u&sio^ivag ta^siVy coojicio Ssi tag stai- 
Qctg (i. e. factiosas) %ay%. l. — V. 26 Xa^siv] Xafistv. -— V. 29 
tvyxcivsi] tvyxf^^' — V. 30. 31 Choro tribui, vulgo rT, A. cf. 
T. 43. Prodeunt enim mulieres passim, sed dimidia tantum chori pars, 
arbanae mulieres : rusticae postea demum accedunt. — V. 32 iyQtfyo- 
ifsiv] iyQVY^V* — ^* ^^ d^Qvyavooca] tQvyovmda. Fort. dnfQyavmaay 
vid. Hesydi. ^gyavdp • %qCvsiv. ubi corr, %q€^iv. — V. 35 VT. A.] 

rr. B. -p V. 41 nPA.] rr. a. — v. 43 xop.] hpa. — v. 47 

nPA, %diu)l, vulgo haec mulieri A. continuantur et %aC(ioi legitur. — 
V. 49 rr. A,] rr. B. — V. 51 tribui Praxagorae, vnlgo est mulicris 
B. — V. 54 rr, B.] rr. r. In edltionibus in tota hac scena usque 
ad V. 284 plurimae mulieres {F^EZH&I) loquentes inducantur, ego 
sermones dnabus tanttmi tribui, est autem distributio, si a |)aiicis lods 
discesseris, certa. -^ V. 64 ixQCCivotiV^ scripsi, vuif^o ixXtccivo^iriv. 
ef. Bekk. An. I. 72. 28: xQcUvsc&ahnQogilUov' tO Xsyo^svov v«6 
t^v noXXSv ini%aisiv r^i TiXitp. — V. 77 ia^^] XdO^Qa,^ — V. 78 
hisCvaiv] i%sivo* — V. 81 liie locus in codicibiis et editiottibns gravi 
vitio deturpatus est: sequuntur enim vulgo verBusr sex 99^ 104: 
TLPA, aiX aysd'' — FT, A. Nv tov /IC^ >^%atavti%Qv, quos ipso 
toUus loci consilio perspecto post v. 98 (104 vulgo) inserui. Excidenuit 
antiquitus hi sex versus, marginique adcQti sunt, postea UlMrariuB, com 
restituere in' ordinem veliet, similitudine verborum deceptus non ante 
versum 105 tovtov yi tot, sed ante versum 82 tavtCys toi inseruit. 

— V. 85 ccQag] aQa. Inteiliguntur solennes preoes et dirae, a quibos 
conciones inchoabant. — V. w /tot] fiov. — V. 103 fis] as. -^ V. 117 
nQOfisXsti^aafisv] nQOfisXstijaaifhsv. — V. 128 yaXrjv. nccQit* ig] 
yaXiqvy necQi^* sg. — V. 130 naQimv corruptum, latet nomen pro- 
prium viri tel agnomen, conjeci IlaCtov vel IlQCxav. ^ V. 140 et 141 
videntur alteri mulieri. tribuendi. — V. 141 to&avt av] toaavtd y*. 

— V. 163—165 et 167. 168 fortasse aliqiiis tribuat muiieri A. — 
V. 167 Epigonus non videtur diversus ab Epigene, qui infra t* 931 
memoratur, et fortasse hicj>otius loous corrigendus, quam ille. Deinde PBAEFATIO. XZI 

pOMis etiani scribere : insCvov * ifi^Xhlfiicaa yug, — V. 184 aXla tav 
y *AyvQ^iov, fort. dXXa %al tdr!i/. — V. 190 mvoftacccf, fbrt. 
wfiocag. — V. 192 vvv] wv. — V. 194 aTeoXstVy eoqjicio dnoXBie^', 

— V. 200 vvv eiel] vvv 9' bIo(. — V. 202 oi^Ctitai oormptom. Diii- 
dorf hio plene interpunxit et deinde verBum ezoidiMe putat. — V. 209 
ns^^oJ&s, fort. nlQ^e^By et similiter infra 239. -- V. 213 inter 
TTN. AtXB distribni, vulgo uni rXN. B, tribuitur. — V. 219 «f 
nov n] U tovto. — V. 220 nsf^iHi^yaieto.] ns^iBioyd^sto; — 
V, 227 otvov (fiXova' sv^m^v , SanSQ «al ngo tov] tov olvov sv^ 
i<opov q)iXov<s' SonSQ nQO tov. — V. 239 ratrr* idv] tavta %av, 

— V. 253 T^v/JUtf] tQV§Xia. — V. 201 fort. Iiic versus est mulierl 
B. tribuendus , ut reliqUa deinceps sint muiieris A. — V. 270 dvdg' 
iJ^eaa»'] av^Qa d^sac^'. — V. 271 fiiXXoi] fiiXXsi. — V. 274 axpt- 
§<Sg ^ts] d%Qipi6orit8. — V. 282 £^00^' insi: hand dnbie corruptum, 
deinde fort. Sct* dnotQixstv ^%ovai firjdh ndttaXov. — V. 286 
fort. i^oXiod^. rjfitv 6 %iviyvog yuQ %tX. — V. 298 nXriaioi] nXyi" 
aCov, — V. 306 fpsQtov] Xapeov. — V. 809 aQtov avov] aQtov ♦ ♦. 

— V. 347 oCovQav} eiavQOv. — V. 366 'Avttaif^&VTiv] ^Avtiad^svrj, 

— V. 381 vvv ^Xd-ov, fort. vvv d^ ^X^ov, — V. 382 oi^iv' dXXov 
J] ovdhv aXXo y' ij, — V. 397 nQoJ^stvaij 'na&stvai. — V. 404 
f* ^XQV^l /** Z9^^' — V. 417 dv TjfiSv] '^fiatv, — Post v. 453 versus 
excidlBse videtur, vei scribendnm dXXd noXXd Ttdyad^d noistv, 
st SQats tdg yvvatnag svXoyst. — V. 433 vovv ydQ, fort. vovv uq', 

— V. 448 ov fiaotvQOiv] ov fiaQtvQatv y\ *— V. 455 as] ys. — j V. 
456 avtatg] tavtatg. — V. 458 anavt* aQ* avtaig] ttnavtd t* 
avtatg. — V. 514 %sitat xal dn] Tiatdyisttat Srj. — V. 526 ov drjta^ 
tdXaVy ^ya^ys.] ov d^n tdXatv ^yatys, — V. 532 ivtav^a. malim 
ivtav^C. — V. 651 ^dstad-a] idijad^a. — V. 562 ANHP!] BAE. 

— V. 563^^1?^' dfpsXfj, fort. fidtpsXfj. — V^564 BAE.] ANHP, — 
V. 568 'iffsvastaty fort. ^svSstat. — V. 569 mats ai yi ftoi fiaQtVQStVf 
fort. Sats ai ts avfiftaQtvQStv. — V. 571 Fort.: 

Nvv dij as nv%vijv tpQiva dst q)tX6aoq>6v t iys^QStv, 
verBUB ArchUoclieo BirailiB , qualis eztat in Vespis 1526. — V. 573 
%oivy yaQ ht* svtvrCatatv, malim KOtvatg ydQ in svwxiatg, — 
V. 574 yvtoyLTjg] yXayctrjg, — noXCtrjv dijfiov, conjicio noXttmv ^^- 
fiov. — V. 587 dQXTJgy fort. dQStijg. — V. 603 Blepyro tiibui, vulgo 
iater Praxagoram et Blepyrnm hemistichia sunt disperfita. — V. 612 
^vyTtataSaQ^oav videtur a grammatico ad versum redintegraudum 
additum. — V. 615 nmg ovv ov] nSg ovv, sl, — V. 622 tov fiij 
l^vyTtatadaQd^stv, conjicio to^ aol ^vyn, qoae Praxagora Blepyro 
dicit, tum alterum liis verbis compellat: yial aol totovtov vnaQXSt, 

— V. 631 nPA., fort. ANHP. — totg tttnQOtg, conjeci totg atfiotg. 

— V. 640 dyvAg] ayvatg. — V. 643 instvog] i%sVvov. — V. 646. 
647. 648 nPA., fort. ANHP,^ ut deinde v. 649 et dunidium v. 660 
Praxagorae slt. — V. 647 avtov, malim avtov. — V. 648 tdv] 
y' av. — V. 650 insnov^stv] insnovd^, — V. 652 XtnaQ^ Xt- XtU PEAEFATIO. 

naQoig. -— V. 658 AN, — IIPA,, vulgo totns Tersas Praxagorae 
Iribaltar. — Towiyr] xuvvq, — V. 659 BtvB%a\ ovv6%a. — V. 
665 tavvrig] tavtrjv, — V. 669 partim Blepyro, partim Praxaffo- 
rae dedl, valgo omnia Praxagorae sunt. — V. 670 aoiasi^ fort. oto- 
ang. — V. 671 uofusttai, fort. %0(iLSt ti, — V. 674 ov(fQriiaa\ con- 
Jicio avvSQitffaa*, — V. 675 sig dXXi^Jiovg, fort. stg dXXijXmv, — 
V. 710 ndw Blepyras et alter ille una dicere Tidentar. — V. 719 
AN. et 721 nPA,, volgo omnia Prazagorae tribaontar. — V. 720 
avraO, avvai. — Post v. 727 vulgo legitur (XOPOT). ANHP^ A. 
iym 8' tv* slg dyoqdv ys td a%svri (piQto, nQOxsiQiovfim ndis- 
tdaca v^v ovaiav, %aiQSi av dsvQO ntX, at nova scena inde a v. 730 
demum incipit, itaqae scripsi ANHP. iya d* tv'— ovaCav, XOPOT, 
ANHP A. xtOQSi av Ssvqo. Ceterum AN. A, qui deinde loquitur, 
est vicinus ille Blepyri, qui modo cum illo et Praxagora erat coUocatusy 
contra ANHP B. non diversus videtur a Chremete. — V. 735 
mg] ovd\ — V. 748 'yto ovdinof] ovdinoti y'. — V. 752 nQ^v^ 
fort. nQiv av, — V. 756 ovti [nj fort. cum Fritzschio stni aoi. — 
y. 760 aperte corraptus; con}ec\'.AN. B. Ka%oSaCfuov aQSig^ 
AN. A. JNrj tov /iCa tov aaitrJQ*, dnoCam. AN B. datiiov^g. 
— V. 779 JCa] M. — V. 796 fi^rf ^vjig. — V. 799 tdv] tdv. — 
V. 800 cancellis sepsi, est enim antiqua dittographia. — V. 802 ansi 
fi' Fritzsche, v, ansin*. — V. 810 avtoCaiv, fort. datotaiv. — ib. 
Tt] tC. — V, 816 i^priqitadiksa^'] itffrjfpiadiis^' . — V. 837 8novJ 
onoi, — V. 838 imvsvaafiivaC] iniifsvriafiivai. — V. 841 HQatij' 
Qaji iy%iQvdaiv, at yi/VQOnmUdsg latda*] riQatrJQa avy%iQvdaiv, al 
HVQonmXidsg, satda*. — V. 846 Zfiotog] Sfioiog. — V. 847 TQvpXia] 
tQvSXCa, — V. 857 nQlv av y']^ nQCv y av. — V. 858 tdv] tav, — 
y. o64 %ataysXo9ai , conjicio %dnsXtSai,-^y, 873 totads di , fort. 
toiadsdC. — V. 877 JTOPOT vulgo deest. —V. 896 nsnsCQaig"] nsnsC- 
QOtg. — V. 898 tmv (pCXav] tbv (pCXov, — V. 900 tatatvl taig. — 
V. 906 i%niaot, fort. i%niaot ys. — V. 910 fort. ^v%qov s^QOtg 
%al nQoasX%vaato , . . — V. 913 fiot fort. delendam. — • V. 914 fii- 
fi7f%s- %ax' — dXX' ov fis] §ipri%s %al t&Xl' ovdiv us. — V. 917 
ffatiT^ff/fort. tmv aavtijg. — V. 920 Xdft^pda] Xdpoa. — V. 921 
NEANIZ praemisi , vulgo hi tres versus vetulae continuantur. — 
V. 924 rP. A.] NEAN1Z,'-'W, 926—929 non potui probabUi ra- 
tione emendare , itaqne personarum distinctionem qnamvis aperte fal- 
sam in his qnatuor versibus servavi , additis tamen cancelUs. Sed in 
sequentibus correxi: V. 930 NEANIS. TP, A, NEANIS] PP. 
A. NEANIS. FP, A, — V. 932 FP. A,] NEANI2. — V. 933 NEA^ 
NIS.] rp, A. — V. 934 rP. A.] NEANI2. — V. 935 NEANIS] 
rp. A. et adolescentalae huic continuavi etiam v. 936 , cai vulgo nota 
NEANIS praemittitur. Ceterum pro <r^ fort. aol praestat. — V. 950 
fisvstv] fisvstv. — V. 951 seq. adolescentuiae contionavi , vulgo JTP. 
A. praemittitur. — ' fjtsfiviiftsd-a] fisfivi^fisd^a. — V. 954 ^vvsvvifiot] 
ivvsvvog fiot. — V. 969 NEANIS et v. 973 NEANIAS addidi PBAEPATIO. XXin 
TPATZ r. Tidettir non diyersa esse a FP. A.y redit enlm haee denuo, 
sed tnrpiore etiam habitn , vid. t. 1078 » jnyenis antem agnosdt jam 
▼. 1071. — V. 1067 yifav\ y«. — V. 1075 ff' ovdi not'] ov9i novi 
c\ — V. 1077 CB Sst] 6* idst. — V. 1086 ^w] ^s. — V. 1094 il- 
%6ii8v6g sl(i'] slMftsvog stfi, — V. 1104 ifvvs^Q^ofiai] avvvTJiofuu, 
^ V. 1105 o/MDff cormptnm videtnr, conjecl alvm. — V. 1108 
t^vd'] T^v.— Post V. 1111 XOPOT YVilgp deest. — V. 1112 fyw 
aperte vitiosnm, vid. v. 1116. — V. 1113 avtii xs ^ot, fort. avxri %' 
i^i^, — V. 1114 vyi^sig Q''] v(isig 9\ — V. 1117 fisfivQtafuci] fisfiv^ 
(fmfiai. Post h.v. nnns alterve versns excidit, sicut etiam qnae le- 
gnntnr v. 1123. 1124 sensn carent, ut Ula quoqne vel cormpta sint, 
vel qnaedam deesse videantnr, qnamqnam tenendnm est, ministraro 
Bacdio sanciam ista dicere. — V. 1144 — 48 her o tribni, vnlgo an- 
cillae continnantnr. — V. 1149. 50 an cillae dedi, vnlgo chori snnt 
omnia^ qnae seqnnntnr. — V. 1165 V7tava%ivsiv , fort. vnanomivsiv. 

— V. 1166 JE£. Tovto dQ<S. XOP.] HMIX. xovro dQa. HMIX, 
Praeterea vvv cancellis sepsi, quamqnam locns ne sio qnidem integer 
est. — V. 1168 XoTcaifotifiaxog asXaxoyaXso -] Xsna^oxsfucxoasXa' 
XoyaXsfk-. — V. 1173 STLsq^aXXio-] sy7isq>aX0'. — V. 1176 xQvpXiov] 
tQV§Uov. — \. 1178praemittitnrirMiX, v. 1179 XOP., qnae abjeci, 
enm illae notae sint plane perversae : nam versus hi arctissime inter 
se cohaerent. Etenim sic statnendum est inde a v. 1163 usqne ad 
V. 1179 coryphaenm chori canere, tum versns extremos 1180 — 82 
nniversnm canere chomm. Sed in haec artis metricae arcana , qnae 
cnm scenicis antiqnitatibus arctissime conjuncta snnt, non licet hic ac> 
cnratins inquirere. — V. 1 179 lai iaQ laC^ svai. -- V. 1 180 svol sval 
scripsi pro svoisvaitX sic^in proximis versibns. cetemm v. 1182 malim 

oS sval sval sval 
qnae dausnla decet exitnm comoediae. 

PLUTUS. 

Argum. II. ni. V. VI ex editione Schol.Parisina adjeci. — Argum. 
IV. Dind. %al ante tov vtov et deinde dt' avtng cancellis sepserat. 

— Argum. VI. v. 8 lacnnam indicavi, Dindorf t^ S avatpavsia' dfqpy<9. 

— ib. dt&n<6Xvsv] dtSTidXvasv. — V. 9 ofuog] ovtcog. 

V. 21 d(psXc5v ys] dq)sXav t6v. — V. 26 ov wj ov as. — V. 42 
i%iXsvs] i%iXsvas, — V. 50 XQ^'"^ j5/a>. — V. 55 rifiSv ,^ fort. rifitv. 

— V. 56 notSQOv aavxbv oaxtg sf, g>Qdastg , ^ tanl tovxoig 9q<S ;] 
nQOxsQOv a. o. sl (pQaaov, rj x. x. dQda. — V. 66 xdv] tdv. — V. 70 
conjicio anstfi', tv* insi&sv iTixQaxriXta^y nsamv. dXX' Eqqs t«- 
%img. XPE. Mrjdafidog. ovnovv iQsig\ pro alQS et personis aliter dlt- XXIV PRAEPATIO. 

tributl». — V. 78 XAP.] XPE, — V. 80 XPE.] KAP. — V. gS 

ii^DCHci «flo , fort. ^Q^' iy^; — Y'» ^"^ ^^^ ^' ^^ ^^ f ' T ^% ^^^ 
mgy tk TOVtmv aaff inil nvQ^oit* Sv, initqCiltni ffrc.] mg ira zovtanf 
fuoQ' fy* bI nwoit* Sv kmtq£ipHi. sed fari. pfsastat: 09 Snei m 
|Eft(D^' intj nv^att' 8v initf^i^Bi pa, -* V. 100—108 Chremylo tribae- 
b&ntiur 8oli, m hnie et Giiioni dedl. — V. 100 xvaxpBVBi] yvm^svn, 

— ii(p9ia] Timia. — V. 170 — 180 Carioni toli tribnebantiir , dedihuio 
et Chremyio , quamqiuun nonniilla in ius inoerta. ^ V. 197 uvt^^ fort. 
bIvoci. — y. 207 ivofUccsv ftov] mvojuc^ fMm. ^ V. 206 ^if wv] 
firj <vvv, — V. 226 ivttxv^t] ivtav^i. — V, 227 th %ifBu9iov] HQsd- 
diov. — V. 245 ov« inhvxBg nanotBy fort. StvrBg owsmomotB. — - 
y. 249 ck] 68. — y. 271 fiyMQ , fort. inBit\ — V. 281 euMellis BtifBL 

— V. 280 Tjfuv] TifiCv. — y. 293 (iXri%6fi,BV0i , fort. ^lTixa/ftBvmv. — 
y. 300 natadaqd-ivta] natada^e^ovta. — y. 309 al] cb. — - y. 810 
ay*] dXX\ — y. 318 Xa^Q^] Xd^oa. — y. 822 XOPOT deest. •-- 
y. 329 Btv^a] oivBna.^V. 343 /^o* vii tovg ^Bovg , mBi:] ifi» 
VTj tovg e-Bovg' m J3A. — y. 354 t6 d' av] to »* cw. — y. 361 TOt- 
ovtovC* BAE. qtBv.] totovto. BAE, (psv. -^ V, 308 inidvitov tI sa- 
navovtfytix' oti] inCSriXov ti nBnavovQyrpidtt, — * y. 376 i^ika] 
i&iXBtg. — y. 377 m tccv] i xav, — y. 401 BXi^tfftu noi^a^u vm — 
'] ov^v etfr . — y. 431 aoito §dQa^Q0v] to paQaid^Q 
001. ^ y. 44f5 %al yLTiv Xiym, fort. nal fk^v S Xiyto. — y. 450 eseidSiMfl 
post hunc ▼ersum aliquid videtur, fov^no noCavi^XoyxifivfipMxaiQiKt 
71 doQV. — y. 404 vofiCSBtB] vofUSBtov. — y. 405 dvQ-Qontotg] dv^Q»' 
novg. — y. 470 et 478 XPE.] BAE. -^ Y, 483 XPE.] BAE. — V. 
484 BAE,] XPE. — y.485 fort. ovn Sv (p9dvotto tovto nodinowB^. 
r£ yaQ %tX. -^ V. 493 BoyXBVfia] povXi^aa. — y. 505 avMw bIwU 
tprifi'% bI navaai tavt dyi^fiXiipag no^ 6 HXovtog, i^viiv vtg] 
ovnovv BtvaC (ptifi* , BlnOvaai Tonmjf pxi^ag n. h. II. 696v mytiv . 
Possis etiam ov-a stvaC (prifi* BlnavoBiBv tavt* dfipXi^tjfag . . .^v Ti$. 

— y. 510 fort. Tjv i^^ t^v dQyotg oiffiv, tovtatv ndw(ov t d^B^ 
Xil aai. — y. 521 naQ dnCattov dvdQanodiatmv] naQu nXBCatmv 
dvSQanoSiatiSv, nisi forte scrib. naQot Xjjatmv dvSQanodiat£v. 

— y. 531 iatai tovtoDv ndvttov] iativ ndvtcov tovttov. — y. 546 
^Qavov] ^Qdvovg. — V. 503 TjdritoCvvv, fort. toCvwffiTi.^ Deinde 
conjicio: Sti %oafii6trig olttst fist ifiov, fjkstd tov IlXovtov 9* 
ivvpQCisiv. — y. 565 aDindorflp electum revocavl, sedoanoetlts 
sepsi. —V. 572 dtaQ ovx rjttov y' ovSsv %Xavasi, fort. dtaQ o^x 
ifttovd y* ifrTttv rtXavasi* — y. 573 dvansC^Biv] dvansCastv. — 
y. 578 x^^^^ov nQ&yp,' iatl dCyuuov, conied xf^Xsnov ndwo9g ro 
SCnaiov. — y. 582 as Mdioa , fort. dnodEC^a}. — y. 684 subditicius 
▼idetur. — V. 586^et 592 %otCv<p] liotiv^. — y, 596 nQoadysiv %atd 
fL^^va] %atd fi/rjv' dnonifLnsiv. — y. 608 iwavQvf] iwocv^C. — 
y. 013 iy<6 yovv] ^yoay' oiv. — y. 620 BvtQsniafisva] rjvtQBm^ PRAEFATIO. XXV 

cniva, — V, §27 XOPOT d^si. —V, 641 avayyBM] dyyilXetM. 
-^ V. 060 d^ijfuna]^ %QodfV(UfTGC, — V. 601 ^Ucvof] niXavo$^ 

— V. 009 wt^7ffy9iX' fyitu^9v9Biv\ vaQijyysiXsv vm^MBbiv, — 
V. 073. 083. 094 ae;aQai\a»aq7i^. -. V. 088 ic^tto nov] ia^a-^ 
vBzo, ^ AJias coQJeci Vf^^' ^f^v X&stov ipoqMv,^ — V. 689 xiivpiq 
vnBqriQB] trjv xetq* vqf^gQSi.. -^ Y. 095 avsnaXXifLTfiv] dvBnavofi^viv, 

— V. 097 yiXoufv] yaXoiov, — ^ V. 701 ptiv y' iTfanoXovQvva'] fUv 
ng dtotjovQ-JOva', — * V. 702 vnvqv^Qiacs^ fort. vni^rii^^QCaaB» 

— y. 721 ixaxqhlfai^ fioii, intffipag. -— • V. 725 Zv* inofkvviusvov 
Tcavam a$ xi^g ix^ltiaCaSj fort. tv' vnoy^vvfuvov navam at xaig 
i%%X7jatag. — V. 771 XOPOT deesU — V. 772 nXtiviv niiov, 
fort. xXeip^v noUv. — V, 781 ka^dovv] ivBdCdow, — V. 788 
XaCqM^xff^tqBtov. — y. 800 ziBlCvuiog y'J Js^CvMog, ^ V. 802 
XOPOt deest. — V. 800 ovtat xo nXovtsCv iativ iidv nQuy(ia iij 
ejectnm a Dindorfio restitni, sed caneellis sepsi. — V. 823 fort. deleta 
part. tva scribendnm : Enov dh fist' iftov naiSaQtov ' ngog tov &s6v 
hoiuv. — y. 824 nsqne ad 891 Gar i o n i 8 nomen sabstitui, nbi G li r e- 
myii legebatnr, similiterqne inde a y. 901 — 933 nbi item Ghre- 
m y 1 Q s praeflgebatnr, scripsi dlK. Praeterea ▼. 840 et 841 contimiaTi 
Jnsto, qnod Birsehig qnoqne vidit, ynlgo XPEM, dXX* ovxl vvv. 
tffvxovg %tX. — V. 839 avxfiog yaq av tmv a%svaifCmv (Jk 
dnmXsasv aperte interpolatus ; intelligi poterat: avxii^g ydQ^vtmv 
antevaQCav t' dnioXCa qna forma pro dnmXsia etiam Plato comicns 
nsQs est: sed mihi quidem poeta spripsisse Tidetur : avxi^g 7^9 V 
aTtsvmQCav t* dnmXsaa, ubi avxfiog adjectivum est, relut idem 
Plato inHyperboIo diiii avxfiotcetog. — V. 848 item interpolatus : poeta 
fortasse scripsit: xal tavt' dva^r^amv iv^dS' fiXQ^sg^ /ilK, 
Nii dCa. — V. 853 noXv^pOQOiy schol. fort. noXvtQonm legit, sed 
latet aliud qnid. — V. 884 EvSdftov] Evdiiiuyv. — V. 928 tavta 
ndvta] ndvta tavta,^ — V. 954 JTOPOT decst. — V. 955 KAP,] 
XPE. — V. 979 ndvt dv dvdvnriQitovv] tavtd ndvt* vnriQitow, 

— y. 993 dXX' ovxl vyv o BdsXvQdg iti] dXX' ovxl vvv id'* 6 pSs- 
XvQog. — V. 994 noXv its^iatriiisv ndw, hand dnbie corrigendnm 
n.yL.tQ6nov. — V. 1004 insita nXovttSv, fort. inC^isata nXovtmv, 

— y. 1011 8dtufv] fpdxtiQv. Fort. /Ja/Jtoy. cf. Phot. Bibl.p. 341 B: 
Bdfita dh otl^uQOi %al (uxXiata ot iv daiuia%m td vsoyva naXovai 
naidCa, fidri dh %al td iisiQd%ia dno t^g naQ* avtotg voiLiSofJtivrig 
Ba§Cag ^sov, — y. 1013 fisydXoiai vij ^Ca] fieydXoig oxovfiivriv, 
— ^^y. 1018 nay^dXag] nay%aXovg, — y. 1019 ^Qfxifdg, fort. SaQX^ 
fuig. — y. 1027 noifia^] noiriasi. — y. 1029 dvt ei noieCv] dvtev^ 
notetv. — y. 1033 vvv di a*\ wvdCa'. — y. 1037 tijXCagj triXCa. 
-; y. 1042 XPE. ai (priaiv.l TPATZ, tC (priaiv; — y. 1044 fort. 
tdXcuv' iymye trjg v§Qemg' vfiQCiofuu, — y. 1055 not, ezspectS' 
veris nov» — y, 1178 tovt' inhQStff* iym] tovto y* initQsnov, XXYl PBAEFATIO. 

— y. 1078 86 jq. aperte eomiptL Gonjed sed dubitanter: ov% ip 
noz* oUflj rovT inhQStlf' iym, XPB. n6&Bv\ Nvv 9* ixi^t 
XaCqmv avlXaBmv v^v iieiQcina» FP. Old' ol9u xov vovv ov%iv' 
diioig tams stvat fMr' iiiov' xCq d^ ovnitQiilfav iavC, tCg\ 

— V. 1097 Videntor antea quaedam excidisse , nam anom rediisse 
plane erat signiflcandnm. — XOPOT deest. — V. 1108 tqv^Uov] 
tQvpUov. — V. 1110 yCyvstat] w^WTa*. — V.^1116 ht ^vet] im- 
^vet, — V. 1117 TOTC,jfort. tiag. — V, 1119 ndnixitQtfifiai] xairo- 
titgiiifiat. — V. 1128 5v] ^S» — V. 1181 odiovTi as nsgl td onXdy%v 
^otns ttg otQitpsiv.} oovvfi cs nqog td anldyxv' ioi%' intotQitpstv. 

— V. 1138 inipoQd,] i%(poQa. — V. 1140 iy6 a' Sv] iym ae. — V. 
1171 XOPOT deest. — V. 1173 fort. dqT ov yUQ dvapUnstv 6 
niovtogJJQ^cno. — V. 1187 natafiivstv] xaxafisvstv. — V. 1190 
ildviv] fjxcav. APISTO^ANOYS O P N I e E s, ARISTOPB. IL TA TOT JPAMATO2: nPOZSHlA 

ETEAnUHZ. 
nElZ&ETAIFOZ. 
TP0XIA02, ^iqiitmv^Ejtimog. 
EUOW. 

xopoE opmesi^. 

OOINIKOnTEPOE. 

[KHPTKES.] 

lEPETZ. 

nOIHTHS. 

XPHZMOAOrOZ. 

METSIN YemiAhQfig. 

ETIIZKOnOZ. 

WHOIZMATOnSlAHZ. 

ArrEAOi. 

IPIH. 

{KHPTK) 

HATPAAOIAS. 

KINHSIA2 di^vQanPimoio^. 

ZTKOOANTHE. 

nPOMH&ETZ. 

nOEEUSlN. 

TPIBAAA02. . 

HPAKAHE. 

OIKETHZ nBiC^stalgw. i rno@E2:Eis. 
1. 

^vo bIcIv A^rivrfiBv ixMxcoQriKOTsg TtQeapvxai dta rag d/« 
Kag. noQevovtai dh JtQog tov TriQia iTCOTca yevoiievov^ TtevGoiie- 
voi TCaQ* avtov nola iatl noX^g elg natoiKiCfiov Pektlctti. XQmv- 
xm de tiig bdov Ha&riyefioaiv OQvioig^ b (liv 7iOQ<6vy, b di noXoi^. 
ovoiia^ovtai di b fiiv HeiG^itaiqog^ b 6i EvekTcldrjgy og Kal tcqo- 
tSQog aQxetai. ^ Cxrivri iv ^A^rjvaig. to dQaiia tovto rcov ayav 
dvvat^ jteTCoirifiivav. 

^Edidax&ri ijcl Xa^Qiov dia KaXlidtQatov iv adtei^ og rjv 
dsvteQog rotg "OqviGi^ nQcotog ^Aiieiiplag KcoiAaatatg^ tQitog Oqv^ 
vi^og MovotQOTC^. idti di Xe\ g)0^eQa 6i tote toig A&rivaioig 
tit nQayfiata. to te yicQ vavtixbv ajcdXeto iceQl JSMeUav^ Aa- 
^a^og ovx Irt lyv, Nixlag ite^vri%ei.^ Aexileiav ^(Sav tet%laavteg 
Aanedaifiovioi^ Ayig b AaxedaifiovCayv CtQatriybg JceQUKCcd^rito 
Tf)v ^Attix^qv^ ^AkKifiiddTjg ta Aaxedaifiovlcnv iipQovei xal ix- 
xXrjatd^ciiv dvvefiovXeve td xQrjCtd Aaxedatfiovloig. tavta at 
A^rjvaUtyv 6viiq>0Qaly dta tavta at ^A^rivaicov q>vyai, xal Oficag 
ovx a7cel%ovto tov xaxoTCQayfiovetv xal dvxog^avtetv. II. 

A A A Sl U. 

Trig tmv ^Ad-rfvaicov noXit eiag tb fiiyiGtov rjv xXiog avtox' 
^0t yeviiS&ai^ xal avtrj g)iXotifiia TCQCoti^ to firidiTCCD firjdefiidg 
itoXeoig (paveidr^ avtrjv TCQmov dvapXaCt^tSai. aXXa rco XQOva 
vno TCQoedtmcDv jcovriQciv xal TCoXitmv dvaxeQmv avexhQanto^ 
xa\ dicDQ^ovto fciXtv. inl ovv tov AexeXetxov noXifiov^ novri- 
^wv tiv^v Tor TCQdyfAocta iyxeiQiad^ivtcov ^ im6q)aXrig yiyovev iy 
nuQ avtciv xatdctaoig. xal iv fiiv aXXoig dQdfiaiSt dcd trjg x^- 
fioodixijlg adeiag iiXeyx^'*^ AQKStoipdvrig tovg xaxmg icoXitevofiii- 
vovg^ q>aveQc5g fiiv ovdafiag ^ ovyaQ ijcl tovtov ffv ^ XeXri&otcag 
6i^ o(Sov dvrjxev anb xcDfia>diag jCQOCxQOvetv. iv di totg "OQVttSt 

1* 4 TlIOeEZEIZ, 

ym (liya tt diavsvorp:at» mg yaq adioq^mov i^dri vodov rn^ no- 
ktxslag vodovffrjg nal dis<p&aQfiisvfig vnb tmv nqostitmtovj aXXrjy 
ttva Tcohtslav alvlttsvai %al TtQOSCtckag hiqovgy mdavsl tmv 
ovtcDV xcrxcov Had^stftmw ov (wvov ds toijito, aXka xci;l to 
Cxriiia oilov xal trjv (pvCtv^ sldioi^ 6v^§ovX&ist fistatl^sif&ai 
TtQog tb iQSfiatmg ptovv. %at ^ fihv anotaiStg avtrf, ror dh xata 
d^sav pka(Sq>rjiAa iicttrfisUog ^xovofiritat. xaivcDV yaQ fprfit rijv 
noXtv TCQOtsdstad^at d-smv^ aq)Qovtt(Stovvt<ov t^g wnotKlag ^A^if- 
vav tmv ovrcov %at navtsXcSg i^XXotQtmxotmv avtovg f^g xd^ccg. 
aXX^ 6 fisv Kad^oXov <St6%og totovtog. ?xa<rrov ds rcov xata (UQog 
OVK sIk^^ aXX^ avtt%qyg ^A^rfyaicav nal rcSv naq^ ixvtotg iyxsiQt- 
ioftivctyv ta KOtva iXiyxst r^v g^avXrjv dta^&StVy ixt^fUav tyrta" 
ta<S%slqtov totg anovovCtv cataXXayrlvat trjg ivs<Stti<Srig (lOxdijQdg 
noXttsiag, imott^sxat yaqnsQt tbv aiqa noXtv ^ t^g yi^g iatuX'' 
Xa<S<S<iav* aXXa xcrl povXag %at avvodovg oQvi&mVy tatg jf^i^ 
vaio^v dv<S%sqalv<ov. aXXaKai o^Sanal^st^ inUsxonov^ i} "^njgtt- 
<S(iatoyQ<i<pov ^ r^ tovg Xoin<»vg sl<S<iyow^ ov% anX^g^ aXXu yv^vot 
tag navtcDv nQoatgiastg ^ mg at<Sx^KS^ds£ag Svsnsv x^funC^ov- 
tat, sl^^ v<StSQ0v xorl ro &siov slg an^ovom^iav KwiimdsL rcc 6h 
ovofiata rcov ysQOvtoov nsnoirp:aty &g sl nsnot^oiri StSQog rcS 
itiQO) xcifi iXni^ot i^ss^sd^at iv ^sXtio<st. ttvsg di <paat tov noit^ 
trjv tag iv tatg tqaycadiatg tSQcttoXoyiag iv [liv aXXotg dtsXiy- 
%stVj iv 6ltotg vvvtrjv t^grtyavtOfiaxiagavfinXoKrivSci^XovaTtO' 
<paivciiVy OQvtatv IdcDKS dta<piQS<Sdtct nqbg ^sovg nsQt t^g aQXVS- 
Eatt XapQiov tb dqafia xa<9^xev slg actv dta KttXXt6tQ<i- 
tov * slg dh Arjvata tbv Afi<ptdQaov idida^s dta OtXcoviSov. Xd- 
Pot 6^ av ttg tovg xQOvovg in tav niQv<St ysvoftiva>v int Aqt- 
fivi^<stov tov nQb Xa^Qiov. ^Ad^atot yicQ nifatov<St tr(v SaXa- 
fitviavy tbv ^AXxt^tddriv fUta<StsXX6fisvot int %Qiost tffg rmv 
fiv<StriQici>v iKfitfn^<sscDg. 6 6s axQt f^iv SovQiov stnsto totg fu- 
^riKOvCtv^ insi^sv ds dQa^Sfibv noiri<sdfASvog stg Hshmowrfiov 
insQatd^ri. trjg di fistaKX^q^Sscog fiifivrjtat xcrl AQtat<Hpdvrig, 
anoKQvntcov fisv tb ovofia^ to di nQdyfia driXmv iv otg yi <pffit 

firidaficig 

rjfitv naQa d^ciXattav j Tv' avaKv^stat^ 

TtXrpi^Q^ dyov<S^ FwO-fv ^ UaXafitvicu TnOBEZEIE. m. ^vo nQBtS^vxM A&rivaiav Ilei^^haiQog xal EveXntg rtiv 
^vwKpavtlav (pevyoweg ri^v ^A^rffifrfii^ furavltftaad^at domfia- 
^owSt xal icoXoiov %al TWQcivriv TtQia^evoi naqaytvovxai nqog 
OQvi&ag T^g naQ avxoig hci^fiovvteg diayGyyijg, ol di oQvt^eg 
ro fiiv nQcoftov aQveiC^al fpadiVj el (leta av&Qoinmv noXeiiloiv 
ovrcov ol%ri(Sov<Si.' iia&ovteg 6e v6teQ0Vy a mg^ekrid^rifSovtatj ovy- 
%mQ0v6i fiiveiv avtovg* otdinoXtv mifSavteg iv tm aiQi^ iVe- 
g)elo%OKKvylav (ovofiacrav* aXX^ ovdi tavtrjv avev6%Xrftov iaCiv 
ot A&ip/aioi. fiavreig yaQ %al xQrjiSfioXoyot fpottmist^ Xafietv ri 
^ovXofievot ' iv olg xal Mixav, ovtot 8i navteg anonifinovtat 
catQaKtoi. teXevtatov 6i Kal ^eol^ 8ta to firi iac^at tov xanvov 
xm teQeloyv avtivatj Xtfi^ q^d^etQOfievot nQeafievovtat nQog tovg 
OQvi&ag. 6 8i (Sxonog tov ^Qccfiatog^ 8taavQat naXtv tovg ^A^ti- 
vatovg ag fptXo8txovg' ^ 8i axrjvri iv nitQatg xal oQviotg' iyQ» 
(pri 8i fiexct xov ^AXnt^ta^rw vno xifg ZaXafntvtag vemg fietansfi- 
(p^rjvat 8ia xr^v neQtxonriv x^v ^BlQfioSv %al qyvyetv elg Aane- 
datfiova. IV. 

APIZT09AN0T2 rPAMMATIKOT, 

Ata xag 8t%ag q>evyov(Stv ^A^rffvag 8vo xtvig ' 

o^ nQog xbv Sitona^ xov Xeyofievov TriQia^ 

iX^ovteg riQmtov anQayftova noXtv. 

elg 8 OQvtg ^Ttont 0vfinaQa)v fieta nXe^ovcDv 

nxtivav 8t8a6%ety xt 8vvax* OQvtd-av yivog^ 5 

%ai nag^ idv neQ %axa fiicfov xov ai^a 

noXtv %xtcai(Sty xmv d^emv xa nQayftaxa 

avxol naQaXri^^lfovx* , i% 8i xov8e (piQfta%ov 

nxiQvyagx inotovv '^^tcnfSav 8* ot ^eoty 

int^etstv ov fit%Qav bQmvxeg yevoftivrjy, 10 PN I E 2. ETE. ^Oq%^ HBkBVBVQ^ xi xo SbvSqov g)aivBt(u; 

IIEL SiaQQayBifjg * tJSb d' av XQci^Bfr Tcdkcv. 

ETE. tC^ (J tcovtiq' , avo ocdttD TckavvttOfiBv ; 

djtokov^Bd'' aXlcos triv bSbv 7CQoq)OQOV(iBV(o, 

IIEL tb S' i^h TcoQcivij jCBi^d^o^Bvov tbv ad^kvov 5 

bSov jcBQLBld^Btv 6tdSva jcXblv rj %lXia. 

ETE. tb S' i(ih xoXovp TCBud^OfiBvov tbv Sv6^oqov 
dito6itoSii6av tovg ovv%ag ttSv SaxtvXav. 

UEL aAA' ovSb Tcot yijg i6^BV olS* iyoy* iti. 

ETE. ivtBvd^BvltiiVTcatQCS^ dv i^BVQ0Lg6v jcov; 10 

IIEL ovS^ dv iid ^la y ivt^^Bv 'E^rjxB^tiSrig. 

ETE. 0^/110^. IIEL 6v fiiv, co tdv^ trjv bSbv tavtriv t%i. 

ETE. ri SBivd v(a SiSQaxBv ovk t(Sv OQvicnv^ 

b JCivaTcoTcdXrjg OiXoxQdtrjg ^Bkay%okov^ 
Sg tciS* iq)a6xB vov (pQd6Bvv tbv TrjQia, 13 

tbv izoq)' , og oQvvg iyivBt ix t(3v OQviav 
xdjciSoto tbv iiBV QaQQslBiSov tovtovl 
xokoibv OjSoAov , trjvSsSl tQicnfiokov. 
ro d' ovx ccQ^ yfftrjv ovShv aXko nkrjv Sdxvsiv. 
xal vvv tC xi%rjvag ; ^^-9*' otcol xatd t(Sv lestQtSv 20 
fjfidg it di,Big'y ov ydQ i6t ivtavd^d tig 
bSog. UEL ovSh yM,^C ivtav^d y* dtQajtbg ov- 

Sa^ov^ 

ETE. ^d' rj xoQdvrj f^ bSov tv XiyBv jciQc. 

ov tavtd xQci^BL. UEL iidkXd vvv tB xal totB, 0PJSIBE2. 7 

ETE. tC Sri Xsysc xsqI r^g odov ; HEL xi *' aXXo y § 25 
fiQvxov6^ aTciSa^d^aC <pri6i ^ov tovg SaKtvXovg ; 

ETE. ov Seivov ovv Siit i6tlv ijfiag Ssofiivovg 
ig xoQaxag ikd^stv xal 7taQS0KSva6^ivovg, 
SxsLta (i^ ^l^svQstv Svva6%ai trjv oSov ; 
rjlistg yaQ , dvSQsg ot TtaQovtsg iv loyo}^ 50 

v66ov vo6ov^sv triv ivavtiav Udxa • 
6 fikv yaQ cSv ovx diJtog slafiid^stacy 
rjfistg Sh g)vky xal yivsi tLficiiisvot, 
d6tol [ist' dfftcciv^ ov fio^ovvtog ovSsvog 
dvsTttoiis^* ix vijg natQiSog diupotv totv noSotv^ 35 
avtriv [ihv ov ^iL^ovvt ixsivrjv tfjv noUv 
to iiij ov iisydXriv slvat q)v6st xsvSai^ova 
xal 7ta6i xotvrjv iva^ott6ai xQi^fiata, 
ot ffciv yaQ ovv tittiysg sva fujv' ^ Svo 
ixl t(DV XQaSmv a8ov6^ , 'Ad^rjvatOL S* dsl 40 

iitl t(Sv SvxcSv aSov6L Ttdvta tbv fiiov. 
Sid tavta tovSs tov pdSov fiaSi^ofisv^ 
xavovv d' i%ovts xal %vtQav xal fivQQivag 
nkavci^s^a ^rjtovvts tOTtov ditQdyiiova^ 
OTtOb xad^tSQvd^ivts Siaysvoi^sd'' av. 45 

6 Sh 0t6log v^ i6tL jtaQa tov TrjQia 
tbv SjtOTta^ itaQ^ ixsivov Jtvd^iffd^ac Ssoiiivcav^ 
stjtov toiavtriv slSs n6kLV y 'nintato, 

UEL ovtog. ETE. ti i6tLV ; TLEL. fj xoQcivrj [lov ndkai 
avco tc (pQd^sL. ETE. %(o xokovbg ovto6l 50 

avco xi%rivsv (h67tsQsl Ssixvvg ti [loi ' 
xovx lod'* OTtog ovx i6tiv ivtavd'* OQvsa. 
sl66yifS%a S' avtix , ^i/ jtOLij^coiisv ip6(pov. 

TIEL. dkX' 616%'' SqccCov; t^ 6xiXsL %ivs tr^v ns- 

tQav, 

ETE. 6v S\ tfj xs(pakfj y\1v' y SLnXd6Log 6 ^6(pog. 55 8 OPNIBEJS. 

IIEL <ri} d' ovv Mip xoipov Xafidv. ETE. Tcivv y , il 

Sox8{. 
scat TtaZ. IIEL tl Xdysig^ ovtog; tov iitoxa %al 

xalBlQ ; 
ovx avtl tov naiSog 0* ixf^v iaojtotxaXstv; 

ETE. ijconot. noLT^CsigtoifLBmmBivav^igav; 

inonot. TPO. tCvBg ovtot; tCg 6 fiomv tov df- 

Motfiv ; 60 

ETE. "AnoXXovaiiotifOiiaLBy tov%a6iii/qiuciog. 

TPO. otfioi tdXag^ OQviS^o^Qa tovtmi. 

ETE. ovtmg ti, Sblvov ovSh xdXhov XiyBiv. 

TPO. ditokBt^d^ov. ETE. dXX' ovx ifSf^v dv^Qmnm. 

TPO. tiSai; 

ETE. ^TTCoSsSi^dgSycoyBj AcfivxovofVBOV. 65 

TPO. ovShvUyBirg. ETE. xal fLV^ iqov td HQog noSSv. 

TPO. oSlShS^^tigiutlvoQvcgi ovxiQJ^tg; 

IIEI. *E7tLXSxoSAg iycnys 0a6Lavix6g. 

ETE. dtdf 0v tl d^iQiov Ttot* sl TtQog tmv d^sav ; 

TPO. OQVig lymys SovXog. ETE. rjttridifig tvvog 70 
dXsxtQvovog; TPO. ovx^ dkX* ots %bq 6 Ssestotrig 
fytoilf iyivsto^ tots ysviiSd^av [i rfi^ato 
OQVLV^ tv' dxokovd^ov Staxovov t* 1x0» 

ETE. Ssttav yaQ oQvcg xal Scaxovov tivog; 

TPO. ovtog y\ at\ olitavj XQOtsQov av^QioTtog noit £vj 
toth lihv iQ^ (paystv d<pvag 0alriQcxdg \ 76 

tQix(x^ '^' dipvag lafi^v iyio tro tQvfilcov. 
Itvovg S* istLd^iiBt^ Sst tOQVvrig xal xvtQag* 
tQixfo ^nl toQvvrpf. ETE. tQOxi^og oQVig ovto0i' 
ol0d'' ovv o SQ&iSoVj co tQoxiks} tov Sstfitotriv 80 
riinXv xdks^ov. TPO. ikk* dQtitog v^ tov Aia 
svSsL xataq)ay(ov (ivQta xal 6iQ(povg tLvdg. 

ETE. 0(Mog iniysLQOv avtov. TPO, olSa ^hv iSagxSg oPNieEi:. 9 

otijDCxd^iiSsta^^ iS(pqSv 8' avtov eZvsx* imysQ^. 

TIEII. xaxmg 6v y anoXoC , &g ft' djtixtsivag Sist. 85 

ETE^ otyLOi xaxoSaifMov , xd xoXocog (i* otxstai 

vno tov Siovg. IIEI. (J SsiXotatov 6v ^viqCov^ 
Ssi0ag dip^xag tov xokotov. ETE. slni (loi^ 
0v Sh t^v xofdvriv ovx dip^qxag xatansHciv ; 

IIEL itd /lC ovx iyays. ETE. xov yaQ iattv; 

IIEL dytiTttato. 90 

ETE. ovx aq dqyqxag * liydd'' , (og dvSQStog sl. 

EIJ. avoi^ys trjv vkriv , tv' iisMiQ noti. 

ETE. d 'HQaxXsLg , tovtl tC not i6tl %kiqCov ; 

tCg 71 miQaatg ; tCg 6 tQoytog v^g tQt,Xoq>Cag ; 

En. tCvsg slaC fi' ol tritovvtsg ; ETE. ot SdSsxa d^sol 95 
sl^a6iv ixLtQt^aC 6s. EII* luSv [is cxdntstov 
OQcivtev^ntiQCDiJcv; TJvyaQ^ (S^ivoi^ 
avd^QfOJtog. ETE. ov aov xataysXtoiisv. EU. dk- 

kd tov ; 

IIEL to ^diiipog Tiiitv aov yikoiov ipcUvstai. 

EII. toiavta (livtoi, I^oipoxkiTjg kv\LaCvstai loo 

iv tatg tQayqiSCai,6LV i^ tov TriQia. 

ETE. TrjQsvg yaQ sl 6v ; TtotSQOV OQvvg ^ ta(3g; 

EII» OQVigiyioye. ETE. xatdaoLnovtdjtteQd; 

En. iieQQvrixe. ETE. n&tsQirv vno vofSov ti,v6g\ 

En. ovx , dkkd tov x^LlMova ndvta tmQvsa 105 

TttsooQQVst ts xav^vg etsQa ipvofbev. 
dkk etjtatov fLOi^ 0ipci tCv^ iiftov; ETE. vd; 

PQOtci. 

EU. noSanm to yivog ; ETE. od^ev ai tQvriQeig al xakaC. 

En. iiiSvrikia0td; ETE. (idkkd ^atiQov tQonov^ 

dnrikLa0td. EU. 6iteCQetaL yaQ tovt' ixst 110 
to 0niQ(i ; ETE. okCyov ir^tiSv av i^ dyQov kdfiovg. 

En. XQdyovg Si Sri tov Sso(iiv& Ssvq' rjkd^etov; 10 OPNISEi:. 

ETE. 6ol ^vyyevi^d^aL fiovkoiiivG). EIl. rivognsQL; 

ETE. ou 7CQc5ta fikv ^ad'' avd^QiOTtog, SfSTCSQ vd^ tcoxb^ 
TiaQyvQvov dfpsiXti^ag , Shtcsq vci^ nori^ 115 

aovxanoSvdovgixaLQsg^ StJjcsQ vd^ Jtoti* 
sLt av^ig OQvid^fov [istalJia^ag q^vHiv^ 
xal y^v ixixtov xat ^akattav iv xvxXp^ 
xaL Ttav^ ofiajisQ avd^Qcanog o6a t oQvtg g)Qovstg • 
tavt' ovv txitai vm itQog 6h Ssvq^ aq^Lyiisd^a^ 120 
sttiva noktv q>Qa6siag '^fitv svsqov^ 
S^jtsQ 6£6VQav iyxataxkivijvai, (uckd^ax^^v. 

En. iitsvta [isiia) tmv KQavatDV ti]tstg noXvv ; 

ETE, (isi^fo [ihv ovSiv^ nQ06q>0QmtiQav S\ v^v. 

ETL. aQi^toxQatst^d^av d^Aog st ^fjtdlv. ETE. iyd ; 125 
7JxL6ta' xal tov ZxskUov ^SsXvttofiaL. 

EII. nolav tiv* ovv rjSi^t* av olxott* av n6Xiv\ 

ETE. Snov ta (iiyL6ta nQayyiat strj tOLaSl' 

inl triv d^vQav (lov nQci tLg ikd^av ttSv (pikcov 
kiyOL taSl' nQog tov jdLog tovXviinLOV, 130 

onag naQi6SL (iol xal 6v xal ta navSia 
Xov6d(isva nQp' fteAAo yaQ £6tLav ydiiovg' 
xal fifiSaiiiSg aXXGig noLi]6rig * sl Sh fti;, 
(irj fiOL tots y iXdijg^ Stav iyto nQatto xax(og. 

EU. vri Aia taXaLndQCJv ys nQayiidtov iQag. 135 

tl Sal 6v ; IIEL tOLOvta^v iQ(5 xdyd. EII. tivcDv; 

IIEI. Snov ^vvavtcSv (jlol taSi tLg (ii(itl;staL 

S6nsQ dSLxrjd^slg nuLSog (OQaiov natriQ * 
xaXSg yi(iov tov vtov^ cJ IJtLXpcaviSri^ 
svQdv dnLOvt dnb yv(iva6iov XsXov(iivov 140 
ovx ixv6ag^ ov nQ06stnag^ ov nQO^rjydyoVj 
ovx dQ%LniSi6ag ^ m/ i(iol natQLXog (piXog. 

En. d SsLXaxQiav 6v tdv xaxcSv otoiv iQ&g. 

dtaQ i6tL y* onoiav Xiystov svSai(iov noXig OPNIBEZ. 11 

Tca^a tiiv iQvd^Qav ^aXartav. ETE, oHfioi,, iiti-- 

Sa[i(as 145 

rifitv ys TtaQa ^akattav^ tv' avaxvtljstac 
xkrjf^Q^ ayovo* scad-sv rj Ualafii^via. 
^EXXrjVLxriv Sh nokiv ixsvg rifitv q>Qa6at, ; 

£7/7. tC 9v tov ^Hkslov AinQsov oixtf^stOv 

ikd'6vd'' ; ETE. otirj vq tovg d^sovg og ovx ISciv 
fiSskvttoiuu roi/ AiiCQSov aico MskavQ^Cov. 151 

EU. akk^ sialv stsQov tijg AoxQCSog ^Onovvtioi^ 

Iva xQrj xatoixstv. ETE. akk* iyay' 'Ojtovvtiog 
ovx av ysvoCitrjv inl takdvtp %qv6Cov. 
ovtog di Sri tCg iad'* 6 iist* oqvC&ov fiCog; 155 
0v yuQ ol6%'^ axQififSg. EU. ovx a%aQvg ig tr^v 

tQvfii^v ' 
ov JCQ(ota [ihv Sst irjfv avsv fiakkavtCov. 

ETE. Tcokkriv y a<pstksg tov fiCov xifiSrikCav. 

EII. vsii6^s6%a S* iv xr^TCocg ta ksvxa 6rj6a(ia 

xal [ivQta xal (ii^xciva xal 6v6v(L^Qia. 160 

ETE. viistg [ihv aQa ^ijts wii^g^Ccov fiCov. 

IIEI. (fsv (psv • 

^ [liy^ ivoQ(f ^ovksv^L iv OQvC^^mv yivsv^ 
xal Svva(iLv rj yivott' av^ sl jtCd^OLOd^i [iol. 

EU. tC 60L jci^(iiLS6^ ; IIEI. o tL 7cCdi]6%s ; TCQfSta (ihv 
fti) JCSQL7cits6,%s navtaxri xsxriv6tsg * 165 

cSg tovt' atL(iov tovQyov i6tCv. avtCxa 
ixst TcaQ^ rifj^v tovg jcstoiiivovg r^v ipg, 
tCg OQVLg ovtog; 6 Tskiag iQSttaSC' 
avd^QCHTCog oQVLg a6td%itrjtog nst^fisvog^ 
atix(uxQtog, ovShv ovSinot iv tavtp (livcav. 170 

En. vi} tov ^l6vv6ov^ sv ys ftcofi^ tavtayC. 

tC av ovv TCOLOtiisv ; IIEI. olxC6ats (iCav 7c6kLV. 

En. noCav S* av olxC6aLiisv oQVLd^sg Jc6kLV ; 12 OPNIBEZ. 

IIEl, aXfid^sg^ cJ iJxatOTatov slQriKaQ iTtog^ 

fikitlfov xdtGj. EII. xal dfi pXejto, HEL ^kixs vvv 

&v<o. 175 

En. pidjcca. IIEI. TtBQCays tov tQa%rikov. EII. v^ Jla^ 
aicohivCoyjxi ti d\ si dLa6tQag)i]60(iaL; 

IIEL eldigtt; ^EII. tag vetpdkag ys xal tov ovQavov. 

IIEL ov% ovtog ovv St^tcov ^iStlv OQvC^tov nokog ; 

EII. yeoXog ; tiva tQOitov ; IIEI. S^itsQ stitov t^g toitog. 
on Si itoXsZtat, tovto xal SUQ%stat 181 

anavta Siatovtov, xaXsttcuvvvjtoXog' 
^v d' olxiiJfits tovto xal g^Qa^tid'^ ana%^ 
ix tov TtoXov tovtov xsxX^Cstat, TtoXig. 
S6t &Qist avd^Qcixayi/ fi^v a67tSQ jtaQ^ojtcaVy 185 
tovg d' av d^sovg anoXslts Xt(i^ Mi]Xip. 

En. TtfSg; IIEL iv iiiffp Si^stovd^sv ai]Q i0tt y^g. 
sW S07tSQ ij^stg^ ijv iivcu, povXdgisd^a 
Ilv^aiSs^ Botoitovg SioSov aitovfisd^a^ 
ovta^g , otav &v6ca6iv &v%'QCi>Ttot Q^solg^ 190 

'qV (lil fpOQOV CpiQ(Q6lV V(ltV 01 d^soi^ 

Sia f^g jtoXsog f^g aXXotQiag xal tov %dovg 
tmv (iTiQiciyi/ tfiv xvt6av ov Scag^Qi^^sts. 

En. lov iov • 

fM y^v^ fia TtayiSag^ (la vsipiXag^ (la Sixtva^ 
yi/ri ^yta votifia xofiifOtsQOv ijxo,v6a ne^ ' 195 

&6t av xatOLxi^otiiv ^sta 6ov v^v %6Xw^ 
sl ^vvSoxdiri tol6iv &XXoi,g OQvioig. 

IIEL tig av ovv ro jtQayii avtotg SLtiyii^atto ; EII. 6v. 
iyd y&Q avtovg paQfiaQOvg ovtag itQo tov 
iSiSal^a tijv g)C3vi^v^ ^wdv noXvv %q6vov. 20O 

IIEL TttDg #^tr' av avtovg ^vyxaXi^suLg ; EU. ^c^Si&g. 
SsvqI yctQ infiag avtixa ftail' ig trjv X6%(kfjv^ 
Ijtsit* avsysiQag triv i^i^^v ariS6va^ OPNieE£. 13 

xaXovfisv avtovg * oC dh vpv tov g^d^syiuctog 

iavTtBQ inaxov0(D6t^ d^sv^ovtai 8Q6(ip. 205 

IIEL (D g)iktat^ 6qvC^(qv 6v^ yi/q wv B6ta^i * 

aAA' avtv^okS <y' , ay' cSg ta%tGt ig tr^v loxfiriv 

i^patvs xavdyetQS fqvar^dova, 
En. ays 6vwo^s fLoi , navCai ^ikv vjcvov^ 

kv6ov di vofiovg tsQmv viivcovj 210 

ovg Sca d^siov Otofiatog d^Qtivstg 

roi/ ii^ov xal 66v noXvSaxQvv "Itvv^ 

iXskiio(idvfi diSQOtg fiiks^i^v 

yivvogl^ovd^ijg' 

xa^aQa %(OQSt Sia qyvkkoxo^v 215 

CfUkaxog ri%m JCQog jdiog SSQog^ 

%v* 6 %Qv6ox6iiag Ootfiog axovmv 

totg 6otg ikiyoig avtv^akkayv 

iksq>avt6Ssrov fp^Qittyya^ d^stSv 

'i6tri6L%0Q0vg' 

Sia S* a%avat(ov 6to(iat(ov %(OQst 220 

iv(i(p(ovog Ofiov 

d^sCa iia7caQ(ov okokvyi^. 

{avkst.) 
IIEL (o Zsv pa6iksv^ roi; (pd^iyfMXtog tovQvtd^Cov • 

olov xatsiiskLt(06s trjv k6%(iriv okr^v. 
ETE. ovtog. IIEI. tC i6tcv; ov 6L(OJtij66t; ETE. tl 

SaC; 225 

IIEI. ovxotlf (isk^Sstv av naQa6xsvaistai. 

EII. ixonOTtOJtOTtOJtOTtOJtOTCOTCOtj 

l(o id , lt(o lt(o Ct(o lt(o 

tt(0 tig (oSs t(OV i^KOV 6(M7CtiQ(OV ' 

o60L r' sv6ic6Q0vg ayQoCxcav yvag 230 

vi^is^d^s^ (pvka (ivQCa XQtd^otQdycnv 
67CSQ(cok6y(ov ts yivri 14 OPNIBEE. 

ta%v xstofLSva^ fiaXd^ax^^v livta y^ifw 
o6a t iv aXoxt d^aiia 

fiiSXov apLfpLtLttvfiC^sd^^ (Sds ksTttov 236 

adofiivf q)a)va - 
tvo tvo tio tio tio tio tio tto. 
o6a d"* vfiSv xatcc xi^Ttovg iTtl xi60ov 
xkaSs6L vofiov i%SL^ 

ta ts xat oQsa, td ts xotivotQaya^ ta ts xoiia- 

QOfpaya^ 240 

avv6ats Jtstoiisva stQog iliav aovSdv 
tQLOto tQLOto roro/Sp^ - 
0? 0*' ilsiag TtaQ^ avhmvag o\v6t6yi>ovg 
ifiTtiSag xditts^^ o6a t svSQo^ovg yrlg toicovg 245 
i%sts XsL(i<Svd t iQOsvta MaQad^cSvog^ 
OQVLg ts ntSQOTtolxvXog 
dttayag dttayag, 

Sv r' inl TtovtLOV olS^ia %akd66rig 260 

q)vka iist* dkxv6vs66L TtotdtaL^ 
SsvQ* hs 3tsv66iisvoL td vsdtSQa, 
Ttdvta yaQ iv^dSs ipvX^ dd^Qoi^oiisv 
olmviSv tavaoSsiQtav. 

ijxsL ydQ tLg SQLfivg ^Qi^fivg, 266 

xaLvog yv€i(ifiv^ 
xavvSv iQytov t iy^SLQtjf^g. 
«AA* tt* ig Xoyovg dnavta^ 

SSVQO SSVQO SSVQO SsVQO. 

tOQOtOQOtOQOtOQOti^. 260 

XLXxafiav XLXxapav. 

tOQOtOQOtOQOtOQOXLkLki^. 

ETE. OQag tvv oqvlv ; IIEL (id tov ^Ait6kX(a 'yw (uv ov • 

xaltOL xi%rivd y* slg tov ovQavov ^kiniov. 
ETE. akkfog Sq' ovjtotl;, 6g ioLX* , ig tiiv k6%(L7iv 265 OPNISEi;. 15 

ilipitg ix^^B^ xaQadQiov (iLfioviisvog. 
OOL roQotll^ tOQOtil^, 

IIEI. coydd'* , aAA' ovv ovto6l xal dij ttg oQvtg SQ%Btai. 
ETE. vr^ ^C oQvtg d^ra. tig ^ot ifStlv ; ov di^xov taiSg j 
IIEL ovtog avtog vpv fpQa&st^' tCg i^tiv OQVig ov- 

to0l; 270 

En. ovtog ov t(Sv '^d-ddcov t<Svd' mv OQad'* vybstg asCy 

aXkd li^fLvatog, IIEL fiaficcC^ xaXog ya xal g^ot- 

vcxvovg, 
En, eUotcDg- xal yaQ ovoft' avt^ y i6tl q>oivix6^ 

ntBQog, 
ETE. ovtog^(o6itoi. IIEL tC fimCtQBtg; ETE BtsQog 

OQVtg 0VX06C. 

IIEL vij JC' BtBQog d^^ta xovtog l^BdQov xciQav ixa^v. 275 
tCg JToO*' 16%"^ iwv66(iavttg atoicog oQVig oqi- 

fidttig; 
En. ovofia tovtp MriSog i6tv. IIEL MiiSog; Sva^ 

'HQdxlBvg ' 
Blta 7t(Sg avBV xa(ii]Xov M^qSog av Bi6sntato ; 
ETE. itSQOg av Xocpov xatsvkri^pcig tig OQvig ovtoaC. 
IIEL tC to tSQag tovtC scot i6tCv; ov 6v (lovog Sq* 

^6d^' iTtotlf^ 280 

dXXd xovtog hsQog; EII. dlX ovtog (liv i6tv 

OvXoxXiovg 
iJ^ iitonog^ iy<o dhtovtov ndicnog^ S^tcbq si kiyoig 
*IjC7c6vixog KaklCov xdi ^lnnovCxov KaXXCag. 
IIEL KakXCag Sq* ovtog ovQvvg i6tCv • (og JCtsQOQQVBt. 
EII. ats yaQ cSv ysvvatog vno t(Sv 6vxo(pavt(Sv tCX- 

Xstai^ 285 

a% ts ^tiXsiav 7CQ06BxtCXXov6iv avtov zd TCtsQa. 
TIEI. co n66BidoVj StsQog av tig ^antog OQvig ovto6C. 
tCg ovoiid^BtaCTCod^ ovtog ; EII. ovrotfi xatotpaydg^ 16 0FN1BE2, 

IIEL i6tc yuQ xata<pay£g tig aXXog ij KXsdwiiog ; 
ETE. nSg av ovv KXedvvfiog y iSv ovx ani^aXe rov 

X6^>ov\ 290 

JZET. akXa ^ivtoi tCg tco^^ fi X6ipoD6ig 17 tav o^iov; 

^ 'jtl tov SCavkov i^A^oi/; EII. &6jtBQ oC KaQsg 

^v ovv 
inl X6q)0Dv oCxov6lv^ ciydd'' , a^qtaXeCag ovvsxa. 
IIEL (D n60si8ov , ov% OQag o6ov 0vvsCXsxt(u xaxov 

OQvioDv; ETE* (ovaJ^^AjtoXXov^tovviipovg^ Cov 

lov • 295 

ovS^ CSstv it i6^* VK avt(Dv xstoiiivcDv rijv 

st6oSov. 
IJEL ovto6l xiifSv^ , ixsvvo6l S\ 1/17 ^C attayag^ 
ovto6l Si xip/iXoif^ ixsivrjt Si y aXxvdv. 
ETE. tCgyaQ i6d^* ovxi^d^sv avf^g; IIEL o6tig i6zC; 

xr^QvXog. 
ETE. xriQvXog yaq i6tcv OQVirg; IIEL ov yaQ i6ti 

IJTtOQyCXog; 300 

XavtfjCys yXav^. ETE. tC(prig\ tCg yXavx ^A^^fi" 

vaf^ ijyays ; 
IIEL xCtta , tQvyoiv , xoQvSog , iXsag , VTtodv^g , xsqi- 

6t6Qaj 

viQtog^ CiQoi^ tpatta^ xoxxvi^ iQvd^Q^xovg^ xc- 

P^TtVQig^ 
%OQq>VQCg^ xsQxvyg, xoXvfipCgj aiiJtsXCgj qyfjvr^^ 

SQVOIp. 

ETE. Cov Cov ttov oQvicjv^ 305 

Cov Coi) tAv xoijfCxoav • 

ola xi7t7tC^ov6i, xal tQixov6t Stax6XQay6tsg. 
nEL aQ^ ajtsi^Xov6Cv ys vSv ; otiioi , xsxr^va^Cv yi tot 

xal fiXinov6tv sCg 6h xaiii. ETE. tovto pth/ xaiiol 

Soxst* OPNieES. 17 

XOP. mnoTCOJCOfcofconov (i Sq* Sg ixaXeiSs^ xlva xonov 

oQaviiistaL; 310 

£77. ovtoiSl icaktu TCaqBiiu hovx anoCtattS g>iXwv. 
XOP. tititmtmtttitiva Xoyov aqa 7Cot% XQog ifi^ (pi- 

Xovixtov; 315 

EII. xoi,v6v , a^fpaXii , SiKaiov , i^Svv , mfpsXr^^Liiov, 

SvSqb yaq Xsxta XoyaSta Ssvq* aq>tx^ov cig ifii. 
XOP. 7COV ; Tca \ awg q^^gg ; 

En. 9>i7fi' ajc* avd^QiOJtav aq>tx^ac Savqo nQe6fivta 

Svo • 320 

ijx&tov S^ Ixovta fCQifivov JCQayiiatog neXaQiov. 
XOP, co \kiyi6tov i^anMQtmv S^ otov ^tQaq>riv iyd^ 

nSg Xiyeig*, EII. (iijjcm q^ofifid^g tov Xoyov. 

XOP. tin* eiQyaiSw; 
En. SvSq* iSe^afirjv iQa6ta f^^Se f^g iwovifiag. 
XOP. xal SiSQoxag tovto tovQyov; EII. Tcal SeSQaxdg 

y ijSoiuu. 325 

XOP. xa6tbv fjSfj nov naQ* ^fitv ; EII* ei icaQ* vfitv eC^' 

iym. 
XOP. iala^ 

XQoSeSoiied'* avofSia x* iTcdd^oiiev^ og yccQ 
q>lXog ^i/, oiMtQoqxi ^' tjiitv 
ivifieto luSCa fcaQ^ il^v^ 330 

7Co^Qi§fl likv d-s^iiovg aQxaiovgy 
naQifiri S' OQXovg oQvi&an/* 
ig Sl SoXov ixaXeiSe^ naQifiaXit' ifie jcaQa 
yivog avo^iov^ oiceQ Siit iyivet\ i% iyxiX 
TCoXifuov itQaqyri, 335 

aXXa TCQog pilv ow tbv oqviv fi(iiv vHtSQog Xoyog* 
tm S\ XQe0fivta Soxet /xot tdSe Sovvcu v^v Sixfjv 
327—335. = 343—351. 

ARISTOPH. II. 2 18 OPNISEi:. 

8vaq>0Qfid^vai d^* vq>* ^ftcoi/. IIEL mg axaXoiisc^ 

aga, 
ETE. aHtcog (idvtoi 0v vpv el tfSv xaxdiv tovtmv (iovog. 
inl tl yig (l ixetd-ev fjysg; IIEL %v axoXovd^oirig 

ifioL S40 

ETE. %va \i,\v ovv xXdoi^i (isydXa. IIEL tovto \khv kr^ 

QBlg ixcav 
xdffta' 7t(Sg xXav0€t yd(f^ riv axa^ ys tdq)d'aX(i& 

\xonyg; 
XOP. 16 Im, 

lnay\ iycid'^ i^Cq>BQB jeokefiiov oQfidv 
q>ovCav , letiQvyd te navta 345 

iicifiake UBQCte xvxXocac 
mg 9et tmS^ oliidievv aiiqxxf 
xal dovvai ^vy%ei g>0(fPdv. 
ovte yd(f oQog iSxuQOv ovte viq>og al^iQiov 
ovte ^oXiov niXayog iiStiv o ti SS^eta^ 350 

tdS' anoq>vy6vte (i^e. 

aXXdp'^ (liXXofiev ijdTi tmSe tCXXeiv xaL Sdxvevv. 
7tov*0d'* 6 tal^CaQxogi inayitca to SeiiovxiQag. 
ETE. tovt ixetvo' xot q>vyc9 Svetrivog; IIEI. ovrog, 

ov (levetg; 
ETE. Xv^ vico tovt(ov di.aq>OQrid'd ; IIEI. icSg yaQ Sv 

tovtovg Soxetg » 355 

ixq>vyetv; ETE. ovx oW onmg av. HEL aXX* iym 

toC6oiXiyc3 
oti (livovte Set (idxeifd^aL Xafifidveiv te tmv %v-- 

tQtSv. 
ETE. tC Sh %vtQa vci y mq>eXrfiei ; HEI. yXav\ (ihv ov 

nQOifet^c vAv. 
ETE. totg S\ ya(itl>ciwiv toteSC; IIEL tov 6fieXi0xov 

aQTtdifag OPNieEZ. 19 

slxa xatanriiov tcqo 6avtov. ETE. totd^ d' og?- 

&aXiioi6c tc; 360 
IIEL 6l^vfiaq)0V ivtsvd^svl 7CQ06^ov kd^^v ^ tQv§hov, 
ETE. 0) 6oq)(6tat\ sv y* avsvQSg avto xal iStQatriycxcSg - 

vnsQaxovtCisig 6v y* rfiti NixCav tatg ^%avatg. 
XOP, iXslsXsv xdQSL^ xdd^sg ro ^vyxog' ov [likXscv 

sXxSj tCXks^ nats^ dstQS^ xoms itQcitr^v fqv xv- 

tQav. 365 

En. slTci [loi tC fiiXXst\ m Tcdvtav xdxifSta %^qCg)v^ 
djcolidaL^ TCad^ovtsg ovSiv^ avdQS xal SiaiSxdiJac 
f^g i^i^^g yvvaixdg ovts ^vyysvis xal q)vXita; 
XOP. g^sieoiisiSd^a ydQ tt tavSs (laXkov rifistg i) kvxov; 

71 tCvag ti6aC(LS%'* akXovg tdivS^ av ix^Covg Itc ; 
En. sl Sh tiiv q)v6iv {ikv ix^QoC^ tov Si vovv s16lv 

q)CkoLj 371 

xal SiSdiovtig ti Ssvq^ r^xovdiv viidg xqi^(Sliiov; 
XOP. n(Sg S' av oXS^ flliag ti ^j^^if tftftov StSdl^stdv nots^ 
fj ipQdiSsiav^ ovtsg ix^Qol totdL ndnnoig totg 

ifiotg ; 375 

En, dkk^ an* ix^QcSv d^ra nokkd nav^dvov^iv oC 

0oq>oC. 
ri yocQ svkdfisia iSmisi, ndvta. naQa (ihv ovv q)Ckov 
ov iidd^OLg av tovd'^ 6 S^ ix^Qog svdvg iirivd- 

yxaifsv. 
avtCx ^^ nokscg naQ* dvSQcSv y Sfiad^ov ix%Q(3v 

xov q)Ckov 
ixnovstv d'* vinikd tsCxri vavg ts xsxv^fid^ac (la- 

XQdg. 
to Sh (idd^rifia tovto aci^SL natSag^ olxovj XQV^ 

(lata. 380 

XOP. idtc (ilv koycQV dxov6ai nQtStov , d>g ^fitv Soxstj 

2* 20 OPNIBEZ. 

XQi]6i(iov' luid^Oi yuQ Sv ug xaxo tdiv ix^^Qmv 

6o(p6v. 
IIEL oids t^g OQy^g xoilav Btl^a6iv. avay iad iSKikog* 
En. xal dixaiov y icti^ xafiol 8st viiuiv vnL&g %a(»iv. 
XOP. akka (if^ ovS^ aXko 0ol xa ^Qayii' ivTivTui- 

(isd^a. 385 

IIEL fiaXXov slQijvifv ayovCiv TiikLv SatB tiifv xvtqov 

tw t€ tQv§Xim xoi&Cbv ' 

xolL to Soqv XQ'^ 9 tov ofieXiaxoVy 

xsQLxatatv ixovtag tniag 

tfSv ojcXiov ivtog^ %a(f* avxfiy 390 

tiiv xvtQav axQav oqcivtag 

iyyvg* dg ov ^Bvxtiov vpv^ 
ETE. iteovj ijv 8' Sq' aseodavaitsvj 

xatOQvxfl^onsffd^a xov y^g ; 
IIEI. 6 KsQCLiiBixog Si^&cai, vci. 395 

Srjfi60ia yaQ tva taqxSfiBv^ 

g>ij0OfiBV XQog tovg 6tQatriyovg 

fiaxofiivoi tolg.xoXBfUoiaiv 

ajeod^avBtv iv 'OQvsatg. 
XOP, avay^ ig td^cv JtdXtv ig tavtov^ 400 

xal tov d-vfiov xatad^ov xv^ag 

naQa ti^ OQy^v Schbq bicXhr^g ' 

xavaxvd^iDfiBd^a tovcSs^ tlvsg Tcoti^ 

XCci TCOd^BV ifioXoVy 

[ijtl] tCva t ifiCvocav^ 405 

tm iytoifj eitoi xaXtS. 
En> xaXstg Sh tov xXvblv ^iXmv ; 
XOP. tCvBg jro-O** oXSb xai Ttod^Bv; 
En, l^iva eoip^^g aq)* 'EXXdSog, 
XOP. tvxv ^^ *^^^ xofiC- 410 

^Bi not^ avrcD arpog op- OPNieE£. 21 

vidtcg iXd^stv ; EII. igmg 

fiCov Sialtrig ts xal 

0OV iwoiTietv XB (Soi 

xal l^wetvai ro nav. 
XOP. r(^g; 

Xiyov6i Sti rCvag koyovg ; 416 

ETI. &7CiiSra xal niga xkvBiv. 
XOP 0Q§ ri xigdog ivd^dS' a^iov iMvqg^ 

orp TtiTtoi&i fioi |w(Dv 

xifarBtv av ^ rov ixd^QOv ^ 

^lXot6iv wtpBXstv §%BIV ; 420 

EII. Xiysi, fiiyav rtv* oA/3oi/ ov- 

rB Xexrov ovrs nifSrov ' (og 

0a [ravra] ndvra xaX 

rb ryds xal ro xst6B^ xal 426 

ro Sbvqo iCQOOfitpa Xiytov. 
XOP. norsQa [iatv6[i6vog; 
En. aiparov ag q>Q6vi(iog. 
XOP. ivt6oq>6vri(pif€v{; 
En. nvxv6rarov xCvadog^ 430 

06ipt6iiaj xvQfiaj rQCiifiay natTtdXrni oXov. 
XOP. Xiystv Xiystv xiXsvi (lot. 

xXv(ov yaQ mv 0v fiot Xiyst^ 

X6y(ov dv6nriQ(0(Lat. 
En. ays 8ri 0v xal 0v ri^v navonXiav (ilv ndXtv 436 

ravrriv Xafiovrs XQSfia^arov rvxdyad^ 

stg rov invov Bt0m , nXrj^iov rovnt0rdrov • 

0v dh rov09* itp' ohsnsQ rotg X6yotg 0vviXsi^ iydy 

(pQd0ov^ diSa^ov. IIEI. (id roi/ *An6XX(D * y(6 

fllv OVj 

1JV firi dtdd^covrcU y otSs Sta^xr^v ifiol 440 

^vnsQ 6 ni^xog r^ ywatxl StiQ^sro^ 22 0PN1BE2, 

6 lucxciLQOTtOLog^ fn^te ddxvBiv tovtovs ifih 

ftijr' OQxiTCsd* eXxBiv fnjr* OQVttBiv XOP. ov xC 

%ov 
tov; ov8aii(3g. JUEL ovx^ aXXa tdq^d^aXiuo kiyfo, 
XOP. 8iatC%B{Lai 'yd. IIEL xatoiioiSov vw tavtd ftot. 
XOP, oiivv(i' izitovtOLg7ta6Lvixdv totgxQ^tatg 445 

xal totg d^satatg ndfSiv. IIEL i6tai tavtayt. 
XOP, bI 81 naQafialriv^ ivl xQtty VLxdv fiovov. 
IIEL axovBtB Xsp' tovg OTcUtag vvv(isvl 

dvslo(iivovg d^diTcX' dicUvai ndXcv otxaSs^ 
cxonstv d' tv av nQoyQdg)(0(iBv iv totg Mva- 

xCoig. 450 

XOP, SoXsQov )l\v dsl xatd ndvta Sri tQonov 

niipvxsv avd^Qonog' Cv d' Ofto^ Xiys iMi. 

tdxa yaQ irv;cotg av 

XQri<ft6v iiscnfov o tt (lot naQOQJig^ ^ 

Svva^Uv tvva ^sClan 455 

naQaXBino(kiv7iv vn i^i^g 

g>QBv6g dlvvitov • 6v 81 tovd'^ o SQ^g^ Xiy slg 

xoiviv. 
6 yaQ av 6v tvxxig (lov 
dyad^^v noQlafag^ rotJro xoivov i6tai, 
aXX itp otpnsQ nQayiiati ^xscg, trjv <y^v yvd^iijv 

dvansCeag^ 460 

Xiys &aQQii6ag • dg tdg 6nov8dg ov fi^^ nQOtSQOv 

naQafiSnLSv. 
IIEL xal [irjv oQyd v^ t6v ^Ca xal nQonsqwQatav Ao- 

yog slg (wiy 
ov SiafLdttBLV ov xaXvsL' tpiQB nat Ctifpavov* 

xataxstffd^aL 
xatd x^i^Qog v8g>q q>BQit(o ta^v tcg. ETE. Sblk^ 

V1J6BLV fLiXXOfLBVj ij tC; 
451— 459. =539—547. OPNieEH. 23 

HEl. ficr ^^y aXkcc Xiyaiv iijtm tt ndkav iiiya xal XaQi- 

vov iycog n, 465 

n rijv rovtav ^gav^ai il>v%r^v' ovtag vfidiv 

VTCSQccXya^ 
oZtivsg Svtag TCQOtsgov fiaiJik^^g EII» iftBtg fia6i- 

X^^g^tivog; nELv(i£tg 
navtmv 6n6{f* i6tiv^ i^v ycQmtov^ tovdCy xal 

tov ^iog avtovj 
aQXaiotBQOi jCQOtsQoitsKQOvov xocL TitivGiv iyi" 

xal y^g'f EII. 9cal y^g; IIEI, vii tov ^Anokkc}. 

En. tovtl (la ^C ovx insnv^nfiv. 
IIEI. aiucdTig yocQ Sipvg xov noXvTCQayiuov ^ ovd' AteGh- 

nov nsndtfixag^ 471 

og iipaCxB Xiycav xoqvSov ndvtmv nQcitriv oq- 

vid^a ysviiSd^ccCy 
nQOtiQav f^g y^g^ x&neita vocp tov natiQ* av- 

tiig anodi/TJ^xsLV • 
yijv S* ovx slvaLy tov Sh nQoxsUSd^ai ns(intatov 

triv d' anoQOvCav 
vn a(ifixavLag tbv natiQ* avv^g iv rg xsq>aXfj 

xatOQV^aL. 475 

ETE. 6 natriQ ccQa fqg xoqvSov vwl ^ttac tsdi/sag 

Ksq)aXiiiSLV. 
IIEL ovxovv d^r' sl nQotsQOv ni^v yqg^ nQOtsQOL Sh 

%-smv iyivovto^ 
&g nQS6^vtdtcQV avtiSv ovtmv OQd^&g itfd'* ^ /So:- 

tfLXsia ; 
ETE. vii tov *An6XXm ' ndvv toivvv XQ^ ^'^yxos §6(Sxslv 

0s ro XoLn6v. 
En. ovx dnoScitfsL taxiog 6 Zsvg to ^x^^ntQOv t^ Sqv- 

xoXdntfi. 480 24 OPNISEIL 

IIEI, mg ovxl d^sol toivw '^qxov nSv av^Qcinov to na 

Xcaov^ 
aXX^ OQPiS^sgj xapaetZavoVy noXJj ictltBx^MqQut 

tovtav. 
avtixa i* vfitv nQmt^ iicidBi^m tov aXsxtQv6v\ 

mg itvQawet 
"^QX^ ^^ nsq6mv jcQ&tov navtav^ ^aQsiov xal 

Msyapd^oVy 
mtfts xaXattac IIsQeixdg OQVig iaco fqg aQX^^S &' 

ixsivrig. 485 

ETE. Sca taw aq* Ixfov oud vvv &SnBQ fia^cXBvg 6 ybi- 

yagScafiaiSxBc 
iicl v^g xBq^ccX^^g triv xvQ^afftav ttSv ogvi^ayv i&o^ 

vog OQd^, 
IIEL ovtm d* Cifxv^i ^^ ^txl fiiyag ^v tots xal icoXvg^ 

&6t itL xal vvv 
wco tiig fciiifig tijg tot^ ixsivTigy inotav [lovov 

oQd^Qiov adriy 
avanij8w0iv'jcdvtsg iic^ igyovy %aAx^$, xBQanijsj 

exvXoSittfMj 490 

6xvtijgj fiaXavijgy aXipcta^otpoi^ tOQVBVtoXvQa-- 

asjciSonriyoi' 
oC Sh fiaSiiiove' vrtoSrfidp^voc vvxtaQ. ETE. ifth 

tovto y iQcita. 
XXatvav yaQ djcciXsc' 6 (lox^Qog 0Qvyic9v iQicrv 

Std tovtov. 
ig Ssxdtriv ydQ notB naiSaQiov xXri^Ag vniMvov 

iv aetBij 
TC&Qti xad^BvSov xal xqIv SsiJCVBtv tovg aXXovgj 

ovtog Sq* y^^i 495 

xdyd voiiicag OQd-QOV ixdQovv *AXi(iovvtd8Bj 

x&Qtt nQOxvmoi OPNISEH. 25 

il^io rsixovg, TUtl Xwzodvti^g TCdUsi ^OTtdXpfisto vorov • Ttaya jciTcra^ ixJXXm rs fiodv' o8 ajtifikios d^ol- 

lidrvov fiov, 
IIEI. (xrtvog d' ovv rwv ^EXXijvav ^Q%sv rors xapa" 

eiXsvsv. 
En. r(ov ^BXXip/mv ; IIEL xal xarddsi^sv y ovrog TCQfS" 

rog pa0iXsva>v 500 

TCQOKvXivdstifd^ai rotg ixrlvoig. ETE. vrj rov /4i6^ 

in;<yoi/, iy(o yovv 
ixvXivdovft^fiv ixrtvov iddv x^d"* vnriog Sv ava^ 

xd<Sxav 
opoXov xarsfi(f6x^i0€C' x&ta xsvov rov ^Xaxov 

otxad^ aq)stXxov. 
IIEL Aiyvicrov S* av xid 0ot.vixijg ndiSrjg mxxvi fiatSi^ 

Xavgriv' 
X'07c6Q'^ xoxxv^ staoL xoxxv^ r6r av ot<boivixsg 

aitavrsg 505 

rovg nvQovg av 7ud rdg xQt^dg iv rotg nsSiotg 

id^iQiiov. 
ETE. rovr aQ* ixstv^ r^v rovitog dXriQ^Sg' xoxxi;,^o- 

Xol 7ts8iov8s. 
IIEI. ^pzov d* ovTco 0<p68Qa rijv ciQXVVy &0r strtg xal 

fioKShXeioi 
iv ratg 7t6Xs0iv r&v^EXX^qvarv^ ^AyayLifwmv ^ Ms- 

viXaog^ 
ijtl r(Sv CxrjmQon/ ixdd^r* OQvtg^ fbBtix^ov o rt 

8(OQo8o7Coiri. 510 

ETE. rovtl toiwv ovx ^dij 'yd* xalS^^td fi' iXd^pave^ 

^avfiaj 
bic6t il^iXd^ot IlQiaiwg ttg ix^ov OQViv tv totoi 

tQayp8otg' 26 oPNieEi:. 

6 S* uq' sCiSti^xsL rov AviSLKQaxriv tijQav 5 tc do- 

QOdoXOilJ. 

IIEL o dh dscvotatov y* iiStlv ajcdvtmV^ 6 Zsvg yag 6 

vvv ^a6iksv(ov 
astov oQvcv sotrpcsv ix&v ijcl f^g xsq^aX^qgj fia^ir- 

ksvgSv 515 

il d' av dvydtTiQ yXavx\ 6 d' ^AaolXmv m0ns(f 

d^sQanoiv CiQaxa. 
ETE. vii tiiv AriitTitQ^ sv tavta kiysig. tlvog ovvBxa 

tavt' aQ* ixov0cVj 
UEL Iv^ otav &v<ov tig iicsix avtotg slg ir^v xstQ\ ag 

vofiog itStl^ 
ra (SjcXdyxva StSp^ tov Aiog avtol scQOtsQOi ta 

67cXdyxva Xd^mfScv. 
(Sfivv r ovSsig rot av dvd^QciTCim/ d^sov^ dXX* Si^ 

vcd^ag anavtsg. 520 

Adfijcmv d' ofw/vi^' itc xal vvvl tov x^^'> orav 

i^anarS^ rc * 
oiJrcD^ vii,ag ndvrsg nQorsQOv [isydXovg ayiovg r 

iv6[icioVy 
vvv S* avSQdnoS\ riXMovg^ Mavag. 
SonsQ d' tiSti rovg iiacvo(iivovg 
pdXXov<f* vpidg , xdv rotg tsQOtg 525 

nag rtg iip* v(itv oQvcd^svr^^g 
%0rri6c PQoxovgy nayCSag^ ^dpSovg^ 
SQxri^vsqiiXag^ SCxrva^ nr^xrdg' 
slra Xafiovrsg nofXovif' dd^QOOvg' 
oCS' (ovovvrac pXcfid^ovrsg' 530 

xovS* ovvy sCnsQ ravra SoxstSQ&Vj 
onrrjcdiisvoL naQid^svd^* vfidg^ 
aXX* invxvm0iv rvQov^ iXaiov^ 
(fCXq)ioVj o^og , Ttal rQC^avrsg 0PNISE2. 27 

xataxv^li' Stsqov yXvxv xal Utcuqov^ 635 

xaicBixa xaxB6xida6av &SQ(idv 
xovxo xad'* viitSv 

aVXfDV S^TCSQ XSVSfiQSifOV. 

XOP* TCoXv dri Tcokv Sr^ %aXsnGnaxovq Xoyovg 

fjvsyxag^ avd^QOitp* * thg iddxQv6a y* ifiav 540 

natiQow xaxtpf^ ol 

xatsSs xag XL(iag nQoyovtov 7caQad6vx(ov^ 

ij^ i(iov xaxikv6av. 

0v 8i fiot xaxa 8ai(iova xal 

xaxa 6vvxvxCav dya^v ^xstg ifiol aati^Q. 545 

dvad^slg yaQ iyd 6oi 

xd vsoxxla xdfMcvxov olxi^am^ 

dXk^ xi xif^ SgaVy Cv SiSaaxs TcaQciv ag t^^v 

ovx aJ^cov ilHiXv^ 
sl pbii xoiuovp^d^a Tcavxl XQOTCp xiiv ii^sxiQav /3fi(- 

atXsiav. 
IIEL xal d^ xoivw ycQ<Sxa SiSdaxm ^av oQvid^cnv noXiv 

slvacy 550 

xansixa xov diQa icdvxa xvxXtp xal nav xovxl x6 

[isxal^v 
TCSQtxsixitsiv fisydXaLg nXivd^ovg onxatg SansQ 

Ba§vXmva. 
En. d Ks§Qi6va xclL noQg>vQicov ^ dg a^iSQSaXiov xo 

noXvanLa. 
JIEL xansct^ ijv xovx* inavsatiqxfi^ xiiv dQxkv xov dc 

dnacxstv * 
xav fihv fti) qyg fifjS' i^sXiiafi imiS* sv^g yvcjaL-- 

l^^XnfV^ 556 

isQov n6Xs(iov nQcavSdv avxp^ xoLxotai d^sotavv 

dnscnstv 28 OPNIBEZ. 

dta vigfg xci(f€cs t^g viistdQag i^twcoift fiij ^ta- 

^oi^tdVy 
£if7ts(f ^QOtBQOV HLOi^XBViSovtsg tag*AXti^rifvag xa- 

tdfiaivov 
xal tag*AX6n€cg xid tag UsiidXag - ijvxsQ d' didwi^ 

d%if^Xksiv 
0q>Qayld* avtolg dnl trfv ifaXijv^ tva fn^ fitvdij' Ar' 

dxsivag. 560 

totg d' av^Qcixoig oqviv itSQOv icdiiifai xi^Qvxa 

xsXsviDj 
<og ^Qvl^mv fiaifvXsvovtafv &vsiv oQvufi ird Ao^ 

xaicsita ^solg vCtSQOv av^ig' XQOifvsiiia^d^fu di 

iCQSUovtiog 
totev Q^solkfiv tiSv oQvid^iov og av aQiioiji xix&* 

ixaetov* 
ijv 'jiipQoSitti ^]7) nvQovg oQvid^t ipakriQidi^hv^ 

siv 565 

ijv di no06vdiSvi ng olv ^ijy vrjttri xvQovg xa- 

&ayiistv' 
rjv d^ 'HQaxXdsc &vrj ti^ XaQp va0tovg ^siv [U^ 

kctovttag' 
xav ^il dvji fiaacXst xqiov , fiaetXsvg dct* oQxfXog 

oQvig^ 
p XQOtdQp dst tiw diog avtov cdQipov dvoQXtfv 

Cipayvii^siv. 
ETE. ^if^v 6dQip^ iftpayLatofidvp. §Qovtatio vvv 6 fii^ 

yag Zciv. 570 

EJH. xal mSg fiyLog vofLvovHi d^sovg avd^QiOTCOv x<yvxl 

xoXotiyvg^ 
6t nstofisif^a xtdQvyoigt* ix^iisv; IIEL XijQStg' 

xal vrl jdC o y 'EQy^g OPNISEJS. 29 

uitstai ^aog Sv xtiQvydg tB (poQet^ xaXXoi ys 

d^sol Tcaw jcokkoL 
avtlxaNixfi nitstai ms^yoLV xQv0atVy xal vij 

^CEQfogya' 
^Iqiv Siy^Oiii^Qog iq>a0x^ IxiXfiv slvcu tQi^QmvL 

iteXeiij. 575 

6 Zsvg d^ fiiUv ov P(fovt^(S€cg xi(iX6i yetSQOsvta 

xsQawov; 
EII. rjv d' ovv ^fiSg iihv v%^ ayvoiag alvccv vo(U(S(S}0l ro 

ILriSivy 
tovtovg 8h d^eovg tovg iv 'OXv(i%^ ; IIEI. totB xq'^ 

6tQ0v^mv viipog aQd^lv 
xaL 6xsQiioX6ymv i% tmv ayQiSv to 0%iQ(i* avt(5v 

avaxaiifav' 
xSacsLt avtolg 17 JrifnjtriQ m^Qoifg nsvvm^t, fis- 

tQsitG). 580 

ETE^ ovx itsXri^si (la jdC\ aXX^ oifsy nQOipa0sig avv^v 

%aQixov0av, 
IIBh ol S* av xoQccxsg tSv isvyaQUav^ ohfvvf^v y^v 

xataQov0iVj 
xaL tmv «QopatcDV tovg 6q>duXiuyug ixxoijfavtiov 

i7tlflslQ(f' 

dd'' an6XXeyv latQ^g y* wv ld0diO' fiiod^oipo^ 

QSt Si. 
ETE. fMf , fCQiv y av iyA rco fiotSaQiiD tioiMO 7CQi6tL0t 

dnoS(Sfi(u. 585 

IIEI. ijv S* riydvtac ^l&s^Vj 0i fiiovj 0i Sl Pljvj 0i 

Kq6vov^ 0I no0siS(S^ 
aydd'* avtot0cv ndvta 7caQi0tai, EII. Xiys St^ 

(wv t(Sv dya&cSv sv. 
IIEI, 7CQ(Sta fthf avt(Sv tdg olvdv^ag oC fcdQvoicsg ov 

xatiSovtacy S2 OPNIBEIL 

inav%ri6aq 8% totei 0otg Xoyovs 

ijCTjjcsiXriaa xai xatm(io6ay 630 

ip; 0v %aq iiik d^diievog 

Ofio^QOvag koyovg dtxaiovg^ 

aifokovg^ ociovg^ 

ixl d^eovg Hoigj 

i(iol q>QOV(3v ^vvpSa , fii; jcoXvv %q6vov 635 

^BOvg iti Cx^^TCtQa taiia tgCilfBiv. 

akX^ o6a [ikv dBt^mn^ XQattsiv^ ixl tavta teta- 

^ofisd'^ fjfistg* 

o6a 8h yvciiiri Sst fiovXsvBiVj inl Coltads xdvt* 

avdxsitcu, 
En, xal fiiiv [id tov AC ovj), w6td%si,v y iti 

&qa ^iStXv riiitv ovSl (lekXovixidVy 640 

dkX* 6g td%i0ta Set tv iQ&v ' xqStov di toi 

sieikd^st' slg VBOttidv ys f^v ifi^v 

xal tdfid xdQcpri xal td xaQovta (pQvyava^ 

xal tovvofi fiiiXv q>Qd0atov. IIEI. dkkd ^diov. 

ifLol fihv ovofMC nsiCd^itaiQog. EII. tpdsii; 
IIEL EvBknldrig KQim^sv. EII. dkkd %aiQ6tov 645 

afiipio. HEI. ds%6fiB0^a. EII. isvQO toivw et6~ 

itov. 
IIEI. tafiBV slfSfiyov 6v kafimv iifiag. EII. t&i. 
IIEL dtdQ to dstva dsvQ* iicavdxQOVfSav xdkvv. 

(piQ* td(B , (pQddov vpvy x(Sg iyci ts %ovto6l 

J^ws06fiBd'^ vfitv xstofiivoig ov xstofkiv(0; 650 
£77. xak(3g. IIEL OQa wv 6g iv Aiadxov k6yot,g 

i6tlv ksy6fisvov 8ij n, tr^v dk(6xs%\ Ag 

^kavQcng ixoiv(6vri6ev dst^ xoti. 
En> firidlvg>ofirid^g' idti yaQ ti, ^i^LOV, 

S iiatQayovt idsd^v ixtSQ(S}fiiva}. 655 

72EJ. ovt(o fihv siaicafisv. ays d'^ j iSavd-ia OPNISEH. 38 

Kol MavoScDQS , Xccfi^ccvsts rce 6tQci(iat€c. 
XOP. ovtog, 6h xaXfS ei naXS. EII. tl xaXslg ; XOP, tov^ 

tovg lih/ aymv (leta 0avtov 

aQC6ti(Sov Bv* tfiv d' '^SvfisX'^ l^viig>a}vov aridova 

Mov0aig 

xataXsiip* fiiUv dsvQ* ix^ifiafSag^ tva ncc{0(Ofisv 

fist' ixslvrig. 660 

ilET. cJ tovto (livtOL vfi ^C avtolfiiv ni^ov • 

ixfiipa0Oiv ht tov fiovtofiov tovqvCQ^iov. 
ETE. ixfiCfiaeov ecfutov nQog d^Siov avti^v^ Xva 

xai vA ^scufdiis^d^a tifv ai^doya. 
JSn. aXX^ sl doxst 6tp^v^ tavta %^ii dQccv. ^ IlQOXvri 665 

ixfiavvs^ xat 6avtr^ inidsCxw totg %ivoig. 
JIEI. (S Zsv noXvtCfirid"* , wg xaXov tovgvCd^iov^ 

mg d^ anccXov^ (og dh Xsvx6v. ETE. agd y 

oliS%^ oti 

iyio 9t«fii^p^otft' av avf^v riSicsg; 
nEL otfov S* Ixst tov x^eov^ S<fnsQ nagd^ivog. 670 
ETE. iya fihv avtr^v xav (piXri6aC [Wi dox(5. 
IIEI. aXX^ , €9 9tax68aL[iov ^ ^vyxogofisXCcxoiv ixst- 
ETE. aXX* SiSnsQ pbv vrj ^C anoXitl^avta XQV 

ano trjg xsq^aX^^g to Xififia xad'* ovta (piXstv. 
En. tcDfisv. IIEI. rjyov drj 6v v^v tvxaya%^. 67b 
XOP. (5q>CXri^ (S J^ovd^^ 

(o q>CXtatov OQvicav 

ndvtanf^ l^vvvofis t(3v ifi(Dv 

v(wcov , ^vvtQOip* aijdot^ 

TjXd^sgrjXd^sg^ Sq)d^g^ 680 

riivv q>%^yyov i^l q>iQoviJ*. 

aXX* , cJ xaXXtfi6av XQixov6* 

cdXov (p^iyiucifiv riQivotg^ 

ccQxov tSv ivanaCeta^v, 

&1UST0PH. II. '6 34 OPNISEZ. 

"Ays 8ii tpv^iv &v8qbs aiiavQO fiioij qyuXXcav yBVsa 

%Q066iioioiy 685 

oXi^yoSQavdegj %XaayLaxa srijAotJ, tSxiOSiSia g>vX* 

aiiBvriva^ 

axtijvss igyrjfiiQiOij taXaol PQOtoij aviQsg shts- 

XOVSIQOV^ 

TtQO^ixsts tov vovv totg a^avdtoig TllUVj totg 

aCkv iov0ij 
totg al^sQioigj totifiv ayrJQpg^ totg aq>^vta fii^ 

SoiUvoi6iv. 
iv' axov6avtsg Tcdvta Tcag* tiimSv OQd^mg %sqI tmv 

^stsdgmvj 690 

g)v6iv olavmv yivs0lv ts ^sfSv jtotaiMV tr' ^Eqi- 

fiovg ts Xdovg ts 
slSotsg OQd-fSg IlQoSiKf) %aQ^ iiiov xXdsvv stnrits 

to Xomov. 
Xdog f^v xal Nvl^ ^Eqs^og ts fiiXav %Q(Stov Tcal 

TdQtaQog svQvg' 
yi] S^ ovS^ ariq ovS* ovQavog ^v ^Eqi^ovg S' iv 

dnsCqo^i xoXxoig 
tixtSL %Qoitv6tov VTtr^vi^iov Nvl^ 17 fisXccvoTttsgog 

(povj 695 

il^ ov xsQi^tsXXo^ivacg wQaig ipXa6tsv "EQog 6 

Ttod^sivog^ 
6tiXfi<ov vcStov Msqvyoiv XQv6atVj sixmg avs- 

(icixs6L Sivaig. 
ovtog Sh Xdsi ntSQOBVti ^cyslg vvxip xatd TdQ-- 

taQOV SVQVV 

ivs6ttsv6sv yivog fi^itsQOv^ xal jtQcStov avr^ 

yaysv ig <p<Sg. 

nQOtSQOv d' ovx 171/ yivog d^avdtGyi/^ TtQlv "EQog 

ivviiiil;sv ajtavta - 700 OFNIBEi:. 3j 

ivitiuywiUvmv d' Btiqmv itsQOLg yivet ovQavoi 

(oxsavog ts 
acal yH jtdvtcDV xa ^a^v fiaxaQCDV yivog atp^vtov. 

wSs ^iv i6fiav 
Tcokv 7CQa6fivtatoy jcdvtov ^xdQtav. i^iiatg 8* <og 

i6fihv "EQCDtog 
xokXotg d^^kov jcato^atfd-d ta yicQ xal tot6iv 

iQS^i 6vva6iiav * 
xokkotfg Sh Kakoifg aTtoitiOitoxotag ytatdag jCQog 

tiQ^a6iv aQag 705 

dta tiiv i6%vv tiiv ii^atiQav SiaiLriQiCav avSQag 

iQa6taC^ 
6 ii^v OQtvya Sovg^ 6 Sh icoQqyvQlfQv^ , 6 Sh x^v\ 

6 Sh naQ6Lx6v OQViv. 
ndvxa Sh dvi]totg i6tlv dg)^ '^^(ov t(ov OQvid^cDv 

td fiiyL6ta. 
gCQfStaithv SQag g^cUvofiavii^atg^qQogj xaLfi(Svog^ 

o^dQag ' 
6JcalQaLV ikiv ^ otav yiQavog xQciiov6* ig ti^v Al- 

fivriv fiataxcoQy, 710 

xal TCriSdkLOv tota vavxkriQip (pQd^aL xQa^6avtL 

xad^avSaLV^ 
alta S^ '0Qi6ty %Aari/ai/ vtpaivaLv^ tva ^i^ ^Ly(Sv 

aTCoSvij, 
Ixttvog S* av fiatd tavta g)avalg atiQav mQav 

djcofpalvaL^ 
ip/ixa Tcaxtatv S^a TCQofidtoiv noxov iJQLVOV - alta 

XaXLSdvj 
ota xQii x^atvav jcoikatv ijSr^ xal XySdQLOv tL nQia-- 

6^aL, 715 

i^n^v d' vifXv ^Ann/LCiiVj Aaktpoij ^CDSdvr^^ Ootfiog 

'AxoHcDv. 

3* S6 OPNIBEi:. 

ild^ovtsg yaq jtQfSrov ijc* OQvsvg^ ovto) jCQoq 

a%avta tQijts^d^Sj 
Xfog t* ifijeoQiav xal TCQog ^LOtov xtijifiv %di 

TtQog yd^ov avSQog' 
OQViv ts vo^t^sts ^dvd'* o6a7tsQ ^sqI fiavtfiag 

StaxQCvsL' 
H^m y ^f*^^ OQvig i6tC^ jctoQiiov t oQvi^a x«- 

Xslts^ 7% 

%V\l^0X0V OQVIV ^ fpCOVriV OQVIV ^ d^SQ&nOVt OQVlVj 

01/01/ OQVCV. 

aQ* ov g>avsQ<3g ii(istg v(itv i^iihv [lavtstog ^AnoX- 

Aoi/; 
^v ovv fjfiag voiiCiffits d^sovg^ 72o 

il^sts xQ^^^^ac fidvts6L Movdaig^ 
avQaig^ SQoig^ XSliuSvl^ d^iQSc^ 
(istQCp TtvCysL ' xovx aytoSQavtsg 
xad'sSovfisd'^ avcD 6s(ivvv6fisvoi 
xaQa tatg vstpiXaig mtinsQ %<d Zsvg' 
aXkd naQovtsg Seiffo^sv vfitv 
avtotg^ 7tai6Cv^ itaCSan/ naidCv^ 730 

jtXovd^vyisCav^ 
svSacfiovCav ^ pCov^ slQijvriv^ 
vsotifta^ yiXana^ XOQovg^ d^aXCccg^ 
ydXa r* oQvid^ayv. 
Sifts 7taQi6tat xomav v(itv 
vxottSv dyadm^' ^ 736 

ovtm 7tXovti]6sts ndvtsg. 
Mov6a Xoxp^cCa^ 
tio tio tio tio tco tio tiotCyi^ 
noixCXfi^ (isd'^ ^g iy<o 

vdnai^C ts xai xoQVipatg iv OQsCatg^ 740 

737—768. = 769—800. OFNISES. 37 

ri6 Tio rto xtoxCyi^ 
l^oiuvog i/LsXiag isd g)v2.kox6itoVy 
XIO XVO XiO XLOxfyi^ 
dt' i(iijg yivvog l^vd^g luXimv 
Ilavl vofiovg Ugovg avcapaivm liS 

as(iva X6 iifixgl xogaviiax* ^9^^ 
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxCyi^ 
iv^sv S67CSQ rj i/dh/txa 

0Qvvvxog aiifiQO^ccDv iisXimv aMfioifnBXO xaQxSv^ 

asl q)i- 750 

QCDv yXvxstav (pSdv. 

XIO XLO XIO XLOXiy^. 

si ft£r' OQvCd^fov xig vfMov^ ci ^saxaC^ fiovlsxcu\ 
Siankixaiv %fov iidicag xo XoLseov^ (og rj(iag txcn. 
o0a yaQ i0xi/if iv^aS^ ai^%Qa xp vonp XQaxov-- 

lisva^ 756 

xavxa TCavx^ i0xlv itaQ^ i{yXv xot0iv oqvi6lv xa la. 
si yaQ iv^aS^ iiSxlv ai6%QQv xov staxiQa xvitxsiv 

rotJr' ixstxaXbv TCaQ* ri[itv iaxiv^ ijv xtg Xjp naxQi 
stQoaSQafLfov stxy Tcaxdiag, oIqs TcXtixxQOV^ si 

lia%st. 
si Sl xvy%dvst XLg vimov SQazixrig iaxiyfiivog^ 760 
axxaydg ovxog TtaQ^ i^yiZv icoixiKog xsxhifisxai. 
si S\ xvy%dvsi xig mv 0qv^ iiriShv fjftxov Z%lv- 

d^dQOVj 

(pQvyCXog oQVLg.iv^dS^ i0xaL , rov ^LX^qfiovog yi* 

vovg. 
sl Sl SovXog iaxL xal KaQ &6itsQ 'El^rixsiSxCSrigj 
qyvcdxa jtdnnovg JtaQ* rnUv^ xal tpavovvxaL (pQd- 

xoQsg, 76f 

slS* 6 IIbl6Cov ZQoSovvaL xotg dxCfiOLg xdg nv^ag 38 OPNIBES. 

fiovXBtiu^ TciQdv^ ysvitfd^tOj rov yeatQog vsovtCov '- 
ag naQ* fniXv ovShv al6j[fi6v i(friv i»nsQdtxC6€u. 
toiavde xvxvot, 
tto tto tto tto tto tto ttotiy^^ 770 

(^Vftftt^^ pofjv OflOV 

yetsQot6t xQiTcovtsg tax%ov ^AnoXXm^ 

tto tto tto ttotCy^^ 

ox^m iipsio^svot %aQ* ^figov notafLOv^ 

tto tto tto ttotCyij 776 

dta 9* ald^igtov vitpog ^Xd^s fiod - 

xv^ie dh jtotxCXa ipvXa ts d^QfSv^ 

xvfMCta t i6fis6s vi^vsiiog aC&Qfi, 

totototototototototCyi • 

nag 8* i7CsxtV7Ci]6' ''OXviueog • 780 

slXs Si d^afifiog avaxtag' ^OXviimadsg dh fiiXog 

XaQttsg Mov- 
6aC t* iTCfoXoXv^av. 
tto tto tto ttotCyJ^. 

ovdiv i6t' aiistvov ovS* fjStov ^ q>v6at jctSQa. 785 
avtC^i vfiSv t(5v ^saxSv stttg rfv vTCOTCtsQogy 
slta jcstvmv totg %0Q0t6t tmv tQaypSfSv ijxd^stOy 
ixmofisvog av ovtog rJQC6tfi6sv iX&mv otxaSsj 
xa^t' av iiiTcXfi^d^slg ig>* ^[lag av^tg av xatintaxo. 
st ts UatQoxXsCSfig ttg vfiSv tvyx&vst x^^i^TtiDi/, 
ovx av i%CSt6sv ig Q^ol^ttov^ aXX* avi%taxo^ 791 
xuTCOTcaQSfDV xavazvsv6ag avd^tg av xaximato • 
stts iwtxsvcDV ttg vfifSv i6ttv o6ttg tvyxivst^ 
xad'' OQ^ tov avSQa x^g ywatxog iv fiovXsvttx^^ 
ovtog av naXtv naQ* v^lSv msQvyC6ag avimaxo^ 
slta ptvr^6ag ixstd^sv av^tg av xad^itsto. 796 

aQ* VTCOTCtsQOV ysvi^d^at navtog i6ttv Sl^tov^ 
ag /ItttQiipfig ys Tcvttvata (lovov ix(ov ntSQa OPNISES. 3» 

i(fi%^ 9>t;Aap%off, «?©•' iJCTCaQxog^ slt^ il^ ovdsvog 
^ayaXa ^Qattst^ xa6tl wvl ^ovd^dg LTCJCccks- 

xtQvdv. 800 

JZEJ. taxrcl tovavtC' fia AC iym \jihf iCQayyM xco 

ysXoiOtsQov ovx slSov ovSsminots. • 

ETE. ixlt^ysX&g; IIEL i%ltoXai6otgm7cvntiQoig. 
ol6^' p fMli6t^ ioixag imsQCO^ivog; 
slg svtiksucv xqvl CvyysyQa^^ivGi. 805 

ETE. 6v Sl xo^fixp ys cxdfpiov anotBtcXfiiv^. 

TIEL tavtl (ikv rpia6iis6%^a xata tbv M^xvXov • 

taS' ovx vjc' aXXcDv^ aXXa totg avtav msQotg. 

ETE. ays Sfl tl XQ^ Sqccv ; IIEI. iCQiStov ovoiut t^ %6Xsi 
d^i^^au ti fiiya xal xXsivov , slta totg ^sotg 810 
dv6ai fista tovto. ETE. tavta xafiol 6vvSoxst. 
g)iQ* tSo) , ti d' rjiitv tovvo^' i6tai tfj noXsi ; 

IIEI. fiovXs6^s to (liya toiko tovx AaxsScU^ovog^ 

SnaQtriv ovofM xaXS^sv avfqv ; ETE. ^HQaxXsig * 
Zn&Qtriv yaQ av Q^sC^riv iym tiqfifj xoXsl ; 815 

ovS' av x<x^svvrj Tcavv ys xsiQiav Ij^cov. 

IIEI. ti Srit' ovoii' avtfj ^•ri66(i66d'* ; ETE. ivtsvd^svl 
ix tcSv vsipsXiBv xal t(3v ^stsdQCOv xo^QicDV 
Xavvovtvnavv. IIEI. ^ovXsi NstpsXoxoxxvyiav\ 
ETE. loviov' 

xaXov yuQ atsxvag xal iiiy* svQsg tovvofia. 820 

aQ* i6tlv avtriyl NsfpsXoxoxxvyia^ 

Iva xal ta ©sayivovg ta noXXa XQW^''^^ 

td r' Al6xivov y' uTcavta; IIEL xal Xp6tov 

fihv ovv 
to 0XiyQag nsSiov^ Iv otd^sol tovg rriysvstg 
aXaiovsvofisvoi xa%^nsQrix6vtv6av. 825 

ETE. XLXaQov to XQVI"^ '^VS ^oXscog. tigSald^sog 
xoXiovxog l6tai; tplavovitsvtovTciTcXov; 40 OPNlSEi:. UEL ti 8* ovx *A%^vaiav iSnav aroAmda; 

ETE. xal jtSg av hi^ yivovt av svtaxvog aroAc^ 

o^oi; d^sog^ yvvrj y&yowta^ jcavoTcUav 830 

s6t7iii ifiov6a^ Kksha^vif^g Si iuifxiSa\ 
tCg Sai xaJ^SiBt^ ti^g nokaoig %o n^lu(fytx6vi 

HEL offvig^ aq) ' ^fioSif tov yivovg tov IJa^ixov^ 
067CBQ Xiysta^ Se^votatog Blvai navta%w 
*jiQ€<og vaotto^. ETE. S veotti SiMota* 8^ 
(og S' 6 d^eog iTCtti^Seiog obcaSv in\ net^mv. 

HEL aye vvv , 6v (ikv fiaSi^e t^g tov ai^aj 
xal totCtt teixiiov4fi itaQaStaxoveh^ 
xdXLxag TCaQaq^oQev^ itrikov autoSvg OQycaoVj 
kexavTjy avivsyxe^ xataned a^ vqg xXifiaxogj 840 
g)vXaxagxataCtri6aLj iro xvq iyxQwtt' aei^ 
xa}S(X)vogiOQiSv jteQitQexe^ xalxdd^evS' iTtH' 
xriQvxa S\ Jti^ipov irov iihv elg d^eovg £ve9j 
eteQOv S' avG^ev av Jtag' av^Qcijtovg xdta^j 
xdxsZ^ev av^Lg itaQ* ifii. ETE. 0v Si y* avtov 

fiivav 845 

ot(i(oie itaQ^ iyk . IIEI. t%\ tSydd'^ 'bl nifiMo 

tf' iyd. 
ovShv yoQ Svev Cov t(SvS' a Xiya) neitQdl^etat. 
iy<D S' %va d^vtifo tot6i xaivot6iv d^eotg^ 
tbv CeQia 7ti[$ilfovta ti^v Ttoikxriv xakm. 
Ttat Ttatj to xavovv atQS^d^e xal trjv %iQVifia. 850 

lEP. O^OQQOd^j 6VV%ikG^ 

6viMtaQaivi6ag i%<o TtQO^-- 
oSia (isydXa 

6SlJLvd 7tQ06liv<U d^SOt^LV ' 

aiia Sl 7tQ06itL j/XQLtog Svsxa 855 

ZQOfidXLOV tL %VSLV. 

861— 858- = 895— 90SL OPNISES. 41 

hai tt(o^ Hta Sh Ilvd^iag fiod' 

6r)vaSit(o S\ XatQig ^Sdv. 
HEL 7tav6aL 6v tpvcSv. ^HQaxXBcg , tovzl tC ^v ; 

tovtl iid /^C iy(o nokkd Sri Tial SsCv^ iSciVj 860 

ovTCW xogax* slSov iiLnstpoQ^uo^uvov. 

CBQaVj 66v igyov^ dHe totg xaLvotg d^sotg. 
lEP. SQdua tdS\ dkkd nov ^ (Stiv 6 to xavovv ix^ov \ 

avxs^d^s tfi 'EtStC^ TQ 6qvi%bC(p^ xal t^ CxtCvp ^865 

t^ 'E6tiovxpj xcd oQvuSw *OkvyaUotg xal ^Okvyir- 

TcCri^L 7td0i xal Tcd^rjCLv^ 
IIEI. m UovvLaQaxs^ X^^q' dvcc^ UakaQyLxi. 
lEP. xal xvxv^ Ilvd-Cm tuxI ^fikCp^ xal Aritot 'OQtv^ 870 

yofiritQ^y xccl ^AQtiyiLSL 'Axakavd^CSi^ 
UEI. ovxitL KokaLvCg^ dkk' 'AxakavdlgjiQtafug. 
lEP. xal (pQvyCkqi 2Jafia^p^ xal 6tQOV%^ fiaydkij 875 

firitQl ^a(nv xotL dvd^QcixcDVj 
IIEI. SicxoLva KvfiikTi^ 6tQov^i^ {i/qtaQ KkaoxQCtov. 
lEP- SLSovaL Na(pako7co7txvyLav6LV vyCaLav xcd ^cotr^ 

QCaVj avtot^L xal XColCl^ 
IIEI. XColClv ^ad^iv rcavtaxov nQO0xaL(iivoLg. 880 

lEP. TtaL rJQco^L [xccL] oqvl0l xal riQcicov naL^C^ aoQ(pv- 

QCcavL^ xccl scakaxawL, xal TcakaTcCv^^ xal (pkii^ 

Slj xcd titQccxL^ xdL tacSvL^ xccL ika^j Tcdl ^adx^^ 886 

xal ikttiSaj TcdL iQ^pSL^^ xal xataQaxtrjj xal ^a- 

kayxoQvcpcpy xdL oiyL^dkkpj 
IIEI. nav ig TCOQoxag * %av(SaL xakcov. iov iov. 

ircL Tcotovj (o xaxoSccLiuyVj taQaUyv xakatg 890 

akucitovg xccL yvrcaq ; ovx OQog otc 

Ixttvog atg av tovto y otxoL%^ aQTcdiSag; 

aTcakd'* dg)* r^iuov xdl 6v xdl td ^tinnucta' 

iym yaQ avtog totnoyl dv6a icovog. 
lEP. alt* nvd^cg.av tccQa 60L 895 42 OPNieEZ. 

Setiis dsvtSQOv ^tiXog %i^ 

vifii d^soaefihg 

0610V impodv^ nakstv 8\ 

lucTcaQag^ SvatLva (lovov^ slitsq 

Cxavov S^st* oipov. 900 

ta yaQ jtaQOvta dvfjLat' ovdiv aXXo ytXfjv 

yivsiov i^tL wd xigata. 
nEI. diiovtsg svJ^w^s6&a totg xtsQivoig d^sotg. 
nOL Nsg)sXoxoxxvyiav tav svSaifiova 

TcX^g^ov ^ (S Movaa, 905 

tsatg iv vyLVfov aovSatg. 
IIEL tovtl ro TtQayfia itoSaTtov; sljti iiov, tCg «7; 
nOL iym (isXtyXci66cov inimv Islg aoiSav^ 

Mpv6a(DV d^sQaTtctv otQtiQog^ 

xata tbv "O^tiQOv. 910 

IIEL insita Siita Sovkog Sv xoiirjv i%sig \ 
nOL ovx , aXXa navtsg i6(ihv ot SiSa6xaXoi 

Mov6a(Dv ^sQanovtsg otQtiQoi^ 

xata roi/ "OfiriQOv. 
IIEL ovx itog otQtiQov xal to XjjSaQiov S%SLg. 915 

ataQj (S noirita^ xata tiSsvQ' avsq^^dQrigi 
nOL ^iXr^ JtSTtoirix* ig tag NstpsXoxoxxvyiocg 

tag v^istiQag xvxXia ts noXXa xal xaXa^ 

x(d naQd^ivsLa^ xal xata ta UviKOviSov. 
IIEL tavtl 0v itot iitoivfiag aito n66ov %q6vov ; 930 
nOL TtdXai TtdXai S^q tr^vS' iym xX^icD n6Xiv. 
IIEL ovx aQtc d^(D tr^v Ssxdtr^v tavtr^g iyd^ 

xal Tovi/oft* £6nsQ naiSip vvv d^ '-O-^fiiyv; 
nOL dXXd tig dxsta Mov^dcnv (pdtig 

oldnsQ Znncov dfiaQvyd. 9S5 

6v Sh ndtSQ xti6tOQ Attvag^ 

iad^iayv IsqSv oiidwiiSj 0PN1SE2. 43 

doQ ililv ti nsQ 

XB^ KBfpaXa d^dksig 

nq6q>Qfov doiisv i^lv tstv. d30 

TIEL tovtl na(fi^si to xaxov fnitv nQayiiata^ 

siiii^ ti tovta dovtsg aTCotpsv^ov^isd^a. 

ovtog^ 6v ^ivtOL djcokada xal Xit<5v' i%sig^ 

anodv^i Tcal dog tp noirjtjj tm 6otpp. 

ixs f^v CicoXaSa * navtag Si ftot ^iydiv dox^g. d35 
nOI. tods iihv ovx aixov0a fplka 

Mov6a [tods] SdiQOV Sixstai • 

tv Sh tsq, ipqsvl [lad^s 

IlivSaqsiOv Snog' 
IIEL avd^QtoTCog rnidSv ovx anakkax^^dstai. 940 

nOL voiidSs06L yaQ iv ExvQ^aig 

akatat JkQatcov^ 

og v(pavtoS6vritov iad^og qv jciicatav 

axksrig S* ifia ^jcokag avsv %trc7i/og. 

l^vvsg toi kiycn. 946 

IIEL ^wlriik oti fiovksL tov xi^tcovi^xov kafistv. 

an6Sv%'L' SsZyaQ rov stoti^r^v mq>skslv. 

anskd^s tovtovl kapdv. IIOI. aniQXOiiat^ 

xag tr^v Tcokiv y* ikd^Av noLi]<Sa) Srj taSv' 

xkyOov^ (o XQ^^^od^QOvs ^ tav 950 

tQO^SQciv^ XQVSQaV 

vtg)6poka TCsSta 7Cokv6%OQa r' ijkvd^ov. 
akakai. 
IIEL v^ tov /lC , aAA' t^Sri nitpsvyag tavtayl 

ta xQvsQa tovSl tov xt^^ccovtOxov kapdv. 955 

tovtl fia AC iyd to xaxov ovSinot rjkTCL^a^ 
ovtcD taxicag tovtov icsnv^d^ai tr^v Tcokiv. 
avd^tg 6v 7Csqix<6qsc kapdv tr^v xiQvtPa. 
svq>ijii{a^6ta). XPH. (ir^ xataQiy tov tQciyov. 44 OPNIBEJS. 

JIEL (Sv d' sltig\ XPH. oatig; x^iii6(ioX6fog. HEf. o^ 

licoiivw. 960 

XPH. <S SanLOvts , ta d^stu f&^ g)avX(og ipdQS ' 

cog {6tL Bdxtdog %Qifl0iidg avtiHfvg kiyav 
ig tag Nsg>skomxocvy£ag. IIEI. x&TCstta joSg 
tavt ovx ixQi^l^lioXoysig 0v xqIv ifih tijv tcoXiv 
tr^vd^ oixi^i\ XPH. to d^stov ivsxodt^i ILS. 965 

IIEI. aXX* ovShv olov i6t axov0m tSv ixmv. 

XPH. ^AXX^ otav olxi^6aHS^i Xvxot scoXuUts xoqmvac 
iv tavta to ^tal^v Ko^fivd^ov xal 2^xv(Svogj 

HEI. ti ovv 7CQ06i^xsi S^^t^ iinol KoQiv^ifov ; 

XPH. iivl^a%'^ 6 Bdxtg tovto JCQog tov diQa. 970 

XQiStov navSdQif dv0ac XsvxotQcxa xQtov 
og Si X i^div iTcicov iXd^j sCQ(6tt6ta XQOipiitTign 
TjS Sofisv [iidtLOv xad^aQOv xal xaivd xiScXa^ 

HEI. ivsOtL xal td niSiXa ; XPH. Xa§!k ro fiv^ov. 

xal tpLdk^v SovvaLy xal 07cXdyx'^'^ X^^' ^^^' 

nXii^ac. 976 

HEI. xal ^nXdyx^^ SlSov^ ivsCtL ; XPH. Xa§ik ro ^v- 

^Xiov. 
xdv ^ivjd^i^TCLS xovQSj TCOL^gg tavd'' wg iscitiXXfOj 
alstog iv vstpiX^ffiL ysvij^sat * aiSixs f^i} Spg^ 
ovx i0SL ov tQvyfDV ovS^ aistog^ ov SQVXoXdTCtrig. 

HEI. xal tavt ivs6t ivtavQ-a ; XFH. Xafih to fivpXiov. 

HEI. ovSlv aQ^ oiWLog i^d'^ 6 XQV^i^^^S tovtpi^ 981 

ov iy(o TcaQa taTCoXXcovog i^syQatlfd^iiiv' 
AvtaQ iTciiv axXfitog Idv av^Q(onog dXaimv 
XvTvg dvovtag xal 67cXayxvsvsLV iTCLd^iijjy 
Sr^ tots xQii tVTCtSLV avtov icXsvqSv to ikstc^Vj^l&b 

XPH. ovSlv XiysLV ol^uci (Ss. UEI. Xafii to fivfiXiov. 
xal (psiSov iifiShv fti^S' alstov iv vsfpiXjfiLj 
[Mft* 7(v AdiLTCcov jj fti^r' i^v 6 (liyag ALOJCsi&rig. OPNISEE, 45 

XPH. xal tavt ive6t' ivtcevd^a^j HEL Xafik to fivfiXCav. 
ovx eldvQa^* ig xoQaxag; XPH. offtot SeiXaMg. 

IIEL ovxow iti^(o6B x^diioXoyriasig ixtQixmv ; 991 

MET ^xa naQ* vybag HEL Szsqov av tovtl xaxov. 
tC d* av 6v dQa6(ov; tCg idia fiovXi^^tog; 
tCg ij ^TtCvoia^ tCg 6 xodvQVog^ f^g odov; 

MET. yBc^iiBtQ^^^cu fiovXo^nai tov aiqa 995 

v^v^ 8lbXbIv tB xata yvag. HEL JCQog tmv d^siSv^ 
6v d' bI tCg avSqiSv ; MET. o6tig bC^ iyci ; Mitcnv^ 
ov olSBV^Ekkag %a Kolmvog. HEL siniiioi^ 
tavtl Si 60L tCi6ti; MET. xavovsg asQog. 
avtCxa yaQ ai^Q i6tL triv iSiav okog 1000 

Tcata nvLyia iidXL6ta. TtQO^d^slg ovv iyd 
tbv xavov^ avcod^BV tovtovl tov xayLnvkov^ 
ivd^slg SLafiijtriv — iiav^avBLg ; HEL. ov (lav^dva). 

MET. oQd^p iiBtQi^6a) xavovL 7tQ06tL^sCg^ Xva 

6 xvxXog ysvrjtaC 6ol tstQdycnvog , xdv fii^p 1005 
dyoQdj tpiQ0V.6aL 8* m6LV slg avtriv bSol 
OQ^al TCQbg avtb tb fis6ov^ &6%sq S* d6tsQog^ 
avtov xvxXotSQOvg ovtog , OQd^al 7tavta%ii 
dxttvsg d7toXdfmca6LV. HEL. av^QOjycog SaX^^g. 
Mstcavj MET. tCi6tLv; IIEL ol^d'' otLri fpLldi 

6' iyd ; 1010 

xd(iol TtLd-opLSVog VTtaTtoxCvBL trjg bSov. 

MET. tCS^ i6tl SsLVOv; IIEL &67tsQ iv AaxsSaC^VL 
%BvrikatovvtaL xal xsxCvrivtaC tLVsg 
nlriyal 6v%vai xat a6tv. MET. fi(Sv 6ta6Ld%sts; 

HEL {id tbv JC ov Sr^t . MET. dkXd ytcog ; HEI. o/to- 

di^fiaSbv 1015 
67toSstv anavtag tovg dXa%6vag Soxst. 

MET. VTtdyoLitC t&Q^ av. LIEI. vrjdC^ ag ovx olS* av si 
(pd^aCrjg av * inCxsi/vtaL yaQ iyyvg avtaLC. -■ ■■ 46 OPNIBEZ, 

MET. ofjfiot TcaxodeUiuov. IIEI. ovx ikayov iym jcalai% 
ovx ava(ist^6svg 6avx6v wici^v akXax^ ; 1020 

Em. nov TCQO^BVoi ; IIEL tig 6 JSaQSavajtallos ovroifii 

Em. iaiaxonos r^wo dsvQo tp xvdiip Xax^v 

ig xag NatpBloxoxxtyyiaS' IIEI. ini6xonos', 
inB(iif€ di xis <fs d€V(fO ; EIIL fpavXov fivfiXiov 
TsXiovxi. IIEL povX€v S^^xa xov (Mffd^ov Xafiwv 
^i} TCqayiXMx^ i%€iv^ aXX* ajciivai^ ETLL vri tovs 

-O-fOvs. 102$ 

ixxXfi6ia6at d* ovv iSBoymfjfv oCxol iiivav. 
fyxiv yag S Sy* ii/uyS ninqaxxoL OaQvdxy. 

IIEL aTti^L Xapdv * l0Xiv d' 6 fttor^^o^ ovxo6i. 

EIIL xovxl xi rjv\ IIEI. ixxXrj^ia X€qI 9aQvdxov. 1030 

Eni. iiaQXVQO(iat xvnx6yit€V0s c3i/ ixi^xoTCoS' 

IIEL ovx d7C06opii6€i,s 9 ovx dnoi^Bis xm xdScD ; 
oi; S€ivd; xal ni(Ajcov6cv ijSri ^jci6x6jcovs 
is xrjv 7c6Xlv^ tcqIv xal xedv^d^aL xots ^€ots. 

WHO. ^Edv d* N€q>€Xoxoxxvyuvs tov ^AQrivatov 1086 
dSixfi 

IIEL xovxl xi S6XLV av xaxov xo fivfiXiov ; 

WH0. ilnig>L6(iaxo7CciXris ^lfii^ xal v6(iOvs viovs 

^xcD naQ^ v\ids SevQO TcmXii^mv. HEI. x6 xi\ 1039 

WH9. XQii^^ai, N€(p€Xoxoxxvyias xot^Se xots fiixQOv^i 
xal ^xad^iiot^v xaL ilfri(pi6fia6L^ xa^dn^Q OXo-- 

(pV^LOl. 

HEI. 6v Si y* ol6iTC€Q ciXoxv\ioi yuQri^^i xd%a. 
VH9. ovxos^ xi7cd6%€is\ HEI. ovx d7Coi6€LS tovs vo- 

^ovs; 

TCcxQOvs iyd 6oi xijfi€Q0v Sei^m v6^ovs> 1045 

EUI. xaXoviiav n€i6%^ixaiQov vPq€cds is ^oi/ iiovw^ 

Xt(Sva fi^^va. 
UEL aXri^^s^ ovxos\ itv yaQ ivxavd'* '^^d^a 6v; OPNIBES. 47 

WH9. *Bav di xiq i%BKavv^ tovg aQxovtag , ntd fii] 1050 

Sd%fltav xata vqv (yrijAiyi/, 
JIEL ofyLO^ xaxodaiiMov , tucI dv yoQ ivtavd^* fJ6^* hi ; 
EIIL iatokm 0b , xoH yQdq>w 6b {Lvqlag dQoxiuig. 
IIEI. iyw Sh 60V ys ta xaSm SucaxsScS. 
EIIL fiiiiVTia* ots rijg Cti^Xrig xaxstlXag iaiciQag ; 
ZZET. aipot' Xapitca tig avtov. ovtog^ ov ^isvstg; 1055 

axtaiuv fifietg wg ta%iet ivtevd^svl 

^6ovtsg st0(o totg d^sot^t tov tQayov. 
XOP. f^Sri fLOi tfS navtoTCtif 

xal jcavtaQ%€f, dvritol ndvtsg 

^v6oviS^ svxtcUaig svxatg. 1060 

%a€av (kkv yccQ ydv OTCtsvcD^ 

6ciia) d' svd^aXetg xaQjcovg^ 

xtsCvcyv naiiq^vlcDV yivvav 

d^QoiVj a %dvt iv yala 

ix xdkvxog av\av6yi,sva yivv6iv xoXvg)dyoigj 1065 

SivSqs6lt ig)riiiiva xaQTCOv dnofioCxstai,' 

xtsCvm S* oF xr^jcovg svdSscg 

g^d^sCQOVifiv Xvfiaig ixd^C^taig * 

SfTCStd ts xal Sdxsxa Tcdvd'^ 06aicsQ 

itftcv vjc' iiidg TCtiQvyog iv g>ovaig oXkvtac. 1070 

tfjSs fiivtot d^^iiQa ^idkitit iTCavayoQsvstac^ 

rjv aTCoxtsCvg tcg vfiav ^cayoQav tov MriXiov^ 

Xaiifidvscv tdXavtoVj ijv ts tSv tvQdwcov tCg tiva 

t&v tsdvrixotayv dxoxtsCvrj^ tdXavtov Xa^^dvsiv. 

fiovXo^s^d'^ ovv vvv dvsmstv tavta %i^(istg iv- 

^•dSs • 1076 

qi/ dxoxtsCvf] tvg v^civOLXoxQdtri tov StQOv^iov^ 

Xijifstai tdXavtov ^v S\ i£vt aTCaydyjjy tit^ 

taQa^ 
1058—1087. = 1088—1117. 48 OPNIBEJS. 

Su 6WB£(fC9v tovg ifjeivovg jtmXst xa^* isctaxov^ 

fioXoVj 
bIxcc qm^Sv tag xlxkag SbIhw6i %al kvyudv^ai^ 
totg ts %o^C%Oi6w slg tag ^tvagiy%et ta msQOj 1081 
tag mQi6tBQag <&' bnoimg ivkXa^Av bvqI^ 1%bIj 
TcaseavayxaiBt nakBVBiv dsdB^ivag iv SiMtvqi. 
tavta fiovk6(iB6^^ avBLiCBtv^ x£t tug oQvid^ag 

tqifpBv 
Btqy^ivovg v(mSv iv avk% q)(fal^[iBv fi^iivaL. 1085 
rjv Sh (irj 7CbC%^6^b^ &vkkrjq>d'ivtBg v%b tAv oq- 

viav 
avd^vg v^Btg av naQ* rjiitv SBSsybivoi naksvfSBtB, 
BvSai^ov fpvkov %t9^fSv 
oicovmv , or XBLfifSvog iihv 

XkaCvag ovx a^iitiiSxvovvtaL • 1090 

ovS' av d^BQiiii TCvCyovg iifiag 
axtlg trikavyrig d^dkxBi v 
akk' av%riQSv kBt^mvmv 
(pvkkfov xoknoLg iwaCm^ 

rivCx' av 6 Q^BfSjti^iog o^v [likog a%itag 1095 

d^dkTCB^i HB6rifiPQLV0tg riktofiavrig poa. 
%BCiid^c(} d' iv xoCkoig avtQOig^ 
NviMpatg ovQBiaig ^v^naCicov * 
riQtva tB fioifxoiisd^a naQ^ivia 
kBVx6tQog>a nvQta^ XaQCtan/ ts xrixsvfucta. 1100 
totg XQLtatg slTCstv ti fiovkofis^d^a f^g vCxr^g jciQt^ 
o(f ' ayad'' , flv xqCvo^iv "^(lag , na0iv avtotg Sca- 

Stfts xQsCttGi SmQa nokkp tcSv ^Aksl^avSQOv ka- 

§Btv. 1104 

XQc5ta (ihv yicQ ov ^dkc^ta nag XQitrig itpCatai^ 
ykavxsg vfiag ovnot iztksCtlf0v6t AavQicatixaC* OPNIBEIL 49 

aXX' ivoixr^6ov6i,v ivSov^ iv ts totg §akXavt(oig 
iwaottsf66ov6v K&KXiifov6v (uxQa xiQfiata. 
slta XQog tovtoi^iv m6%BQ iv IsQotg olxiq6BtB, 
tag yccQ vfuSv olxiag iQiijfOftsv TCQog astov - 1110 
xav ka%6vtsg aQxtiSiov sld'' aQxdffav fiovXri^&i ti^ 
olvv IsQaxi^xov ig tdg %slQag v(Uv ScifJofLSV, 
7IV 8i scov Ssvav^ts^ TCQTiyoQSfSvag vfitv seifitlfO(isv. 
^i' 8h /t^ xQCvTffts^ xakxsvs^d^s (i7iv(6xovg q)OQstv 
&6XSQ dvdQidvtsg * aig vfiSv og av fii; /t^v' SxO^ 
otav i%vits %kavl8a ksvxr^v^ tots (idXi^&^ ovtcD 

Stxifv 1116 

Sciffsd'^ flfitv^ 7Ca6i, totg Sqvi6v xatcCtvXcif^svov. 

IIEL td fihv tiQ* fjfUv i6tvv , (OQVi&sg , xakd * 

dkV mg dxo tov tst%ovg ndQs6ttv ayysXog 
ovdslg orot; nsv^ofvsd^a tdxst XQdyfiata. 1120 

dlk ' ovto6l tQi%sv tvg *Ak(psi6v Tcvicav. 

AT. A. 7C0V 7C0V '6ti icov ; scov icov ^6tv tcov; xov tcov ^oti 

Ttov; 
' 7C0V nsi6%'itcuQ6g i6tiv aQ%ciiv; IIEL ovto6t. 

AF. A. iicf}7cod6iiritat 6ov to tst%og. IIEI. sv kiysig. 

AT. A. mkkL6tov iQyov xal (tsyaXonQsni6tatov * 1 126 
S6t dv iscdvco ^v IlQoJ^sviSijg 6 Ko^aa6svg 
xal Ssayiyrig ivavttm 8v aQfiats, 
tjCTCGiv vn6v%aiv fiiysd^og o6ov 6 8ovQvog^ 
vno tov TcXdtovg av naQska6cUtriv. IIEL ^HQd" 

xksig. 

AT.A. to 8\ yiA^xog i6ti^ xal yaQ ifiitQri^* avt iyd^ 1130 
£xatovtoQ6yviov. IIEL w II66sl8ov^ tov iid-- 

xQOvg. 
ttvsg pxo86iifj6av avto trjkvxovtovt; 

ATA.oQvid^sg^ ov8slg akkog^ ovx Alyvntiog 

nkvv%oq>6Qog^ ov kvd^ovQy^g^ ov tixtav nccQrjv^ 

▲RISTOPH. 11. 4 50 OPNI&EZ. 

ff AA' ccvtoxscQsg , S0tB d^aviid^eLV iiii. 1 135 

ix ^iiv ys Av^vrig '^xov 6s tQLCfiivQcav 
yi(favov , d^eiiskiovg xataxsstcoxvtai Xid^ovg. 
tovtovg d^ itvTuiov al XQixsg totg ^vyxBdiv. 

StSQOL 8^ iTtXLV&OVQyOVV TCBkaQyoV^VQLOV* 

vdoQ d' itpoQOVv xdtad^Bv ig tov diQa 1140 

oC xaQaSQvol xal tdkka TCOtdiiv OQvsa. 

UEL ixrjko(p6QOvv S^ avtot6c tlvBg\ AF.A. iQpSiol 
kBxdvaL6v. IIEI. tbv Sh ^rikov ivBfidXXovto TCcSg ; 

Ar.A.tovt\ aydd'^ iisvQfito xal 60(pcitata' 

ot xvvsg vTtotVTttovtBg SajtBQ tatg apiaLg 1 J 45 
ig tdg iBxdvag ivifiaXkov avtov totv jtoSotv. 

UEI. tC Siita TtoSBg dv ovx av iQyaoaCato ; 

AF. A. xal VYi JC at vrjttaC yB xsQCBicD^iiivaL 
inUvd^oqiOQOvv' avcj Sh tov VTtaycoyia 
initovt ixov0aL xatojtLV^ S^tcbq TtaLSCa^ 1150 
tov Ttrikov iv totg 0t6iia0LV aC XBkLS6vBg. 

nEI. tC Srlxa fiLiSd^cotovg av itL fiL^d^otto tLg ; 

g>iQ* tS(o , tC SaC\ td ^vkLva tov tsCxovg tCvsS 
djtBLQydtSavt' OQVLd^sg; AF. A. rJ0av tixtovsg 
aofpdtatOL TtsXsxavtsg , oX totg ^vyxsifLV 1155 

aTtSTtslixrifJav tdg itvkag • ^v d' 6 xtVTtog 
avtSv Ttslsxcivtcov S^nsQ iv vav^rjyCco. 
xal vvv a^avt ixstva ytSTtvlcotaL itvXaLg^ 
xal psfiaXdvcotaL xal (pvkdttstaL xvxkip^ 
ifpoSsvstaL , xcoScovofpoQSttaL , ^avtax'^ 1 160 

(pvkaxal xad^sOtrixa^L xal (pQvxtcoQCaL 
iv tot(JL TtVQyoLg. dlV iy& pihv d^totQixcov 
d7tovCilfO(iaL' 0v d' avtbg ijSri taXka SqS. 

XOP. ovtog 5 tC TtOLBtg ; aQa d^aviid^SLg otL 

ovtco tb tstxog ixtstsCxLdtaL ta^v ; 1165 

nEI. vri tovg ^sovg iycoys • xal yaQ a^LOv • OFNIBEi:, 51 

t6a ydQ aXfjd^dig fpaCvBxaC (iol tl^svdseiv. 
aAA' oSs q>vkal^ yaQ t(5v ixstd^sv ayyskoq 
i^d^st TCQog '^iidg dsvQO^ nvQQC%riv fikijtcjv. 
AF. B . lov lov , iov lov , lov iov. 1170 

IIEL rC ro TCQayfia tovtC; AF, B, Ssvvotata Ttsicov- 

^aiisv. 
tcSv ya(f ^sdlv tig aQti tfnv jcaQa rov Aiog 
Sta tdiv TCvlfSv si^iictat sig tov aiQa^ 
Xad^av xokoLovg fpvXaxag ri^sQo^xoTCovg, 
UEL a> Ssivov SQyov xal iS%itkiov siQya6(iivog. 1175 
tCg t(Sv ^s(ov; AF. B. ovx t6(isv' ort tf' sl%s 

TCtSQa^ 

tovt' t^fisv. IIEL oi^^xow Siita nsQinokovg 

ninL^ai xat avtov svdiig; AF. B. akk' ixit/r- 

ilfa^isv 

tQiOiJLVQCovg tiQaxag tjcjcoto^otag^ 

%(X)QSt Sh Tcdg tig ovv%ag '^yxvkcDfiivog^ 1180 

^^Q^v^Sj ''^9^0Q%7ig^ yv^, xvfiivSLgj dstog' 

Qviiji ts xal msQ0t6L xal ^OLii^iiaaLV 

aid^riQ Sovsttai rov %sov iritovfiivov • 

xaOt' ov (laxQav anco^sv^ dkk' ivtav^a tcov 

^Srj *atCv. UEL ovxovv 6(psvS6vag Sst kapifid- 

vsLV 1185 

xal ro|a • %ciQSL Ssvqo ndg vnriQitrig • 

to^svs^ Ttats^ 6g>svS6vriv tCg hol S6tco. 

XOP. 3c6ksnog atQstaL , 7c6ks(iog ov (patog 

jCQog i^l xal d^sovg. dkkd (pvkatts ndg 1190 

diQa nsQLvi(pskov ^ ov"EQsfiog itixsto^ 

fiij 0s kdd^y ^s(Sv tLg tavty nsQ(3p • 1195 

a&QSL Sl ndg xvxkp 6xon(Sv, 

1188—1195. = 1262—1268. 

* 4' 52 OPNlBEi:. 

ag iyyvg ijdi^ daifiovos TCeSaQffiov 

dCvfig msQwtog tp&oyyog il^aKOvetai, 
UEL avtr^ 6v %ol nol nol ndtsv ; ^iv ' ijffvxogj 

ix' atQi(iag' avtov ^f^d"* ' ini6%Bg tov Sq6(iov. 

tlg bI\ TtoSanr^ ; liysLV ixQW onod^sv nitsu 1201 
JP. naQa tav d^sdiv iycoys tc5v 'OXvfinCav. 
IIEL ovo^ Si 6oL tC i&et , nXotov , iq xvv^ ; 
IP. ^lQLgtaxsta. IIEL IlaQalog^ri IJala^vCa; 
IP. tC Sl tovto ; IIEL tavttjvC tLg ov ivXli^ifEtaL 1205 

avantd^svog tQCoQxog; IP. ifih <;t;AAi^^erat ; 

tCnot* i6tl tovtl to icaicov; IIEL olficiisL (laxQd. 
IP. atonov ys tovtl nQdy^a. IIEL xatd noCag nvXag 

sla^^l&sg sCg to tstxog^ m ^aQo^tdtri ; 
IP. ovx olSa fid /iC iycoys xutd noCag nvkag. 1210 
IIEL rjxovffag avf^g olov slQmvsvstoL ; 

nQog tovg xoloLOQXovg nQo^^^kd^sg; ov XiysLg; 

ag)QaytS* i^SLg nccQa tmv nsXaQymv; IP. tC to 

xaxov; 
IIEI. ovx iXafisg; IP. vyLCcCvsLg ptiv; IIEI. ovSi ^vii-- 

pokov 

inifiaXsv OQvCd^aQxog ovSsCg 6ol naQciv; 1216 

IP. fid AC ovx i^Ly' inifiaXsv ovSsCg^ (S [liks. 
IIEL xansLta Sri^* ovro 6La>ny SLanitSL 

S^d r^g noksG^g tr^g dkkotQCag xal tov xdovg ; 
IP. noC(f ydQ aXXrj XQV ^^'^^^^f^f' tovg d^sovg ; 
IIEL ovx olSa pbd jiC iycsys - vgSs ^v ydQ ov. 1220 
IP. dSLXStg fLS xal vvv. IIEI. aQa y* ol6%a tovd"*^ otL 

SLXcuotat av kr^^stoa na6cSv 'IqCSchv 

dnid^avsg^ si tr^g d^Cag itvyxavsg ; 
IP. dkV dd^dvatog sifi'. IIEI. dW oficog dv dni- 

%avsg. 

SsLvotata yuQ tOL nsLaonsad'^ i^Lol Soxst^ 1225 OPNieEH. 53 

slt£v fihv akkaov SQ%o(isVy vfiatg d' otd^sol 
aKolMtavBtte^ xovdinto yvci6B6&' or» 
axQoatdov v^lv iv iidQsi tdiv XQBittovmv. 
€pQa6ov 8i tol fu>^ , tm 7Cti(fvya Ttot vav6tokBtg ; 

fP. iyd ; nQog avd^Qcinovg nito^ai seoQa tov natgog 
q>Qdtfov6a diisiv totg ^Okv^niocg d^eotg 1231 

lii^ko6q)aystv te fiov^toig in* i0%dQaig 
xvv6avt ayvidg. DELti^v Xiystg; noCoig d^sotg; 

IP. noloi^iv ; iiiitv , totg iv ovQavp ^aotg. 

IIEI. d-sol yaQ vfistg ; IP. tlg ydq i0t akkog d^sog ; 1235 

UEL OQvi^sg av%Q&noi6i vvv sl6iv d^soi^ 

olg &vtiov avtovg^dkXa fid AC ov tp ^U. 

IP. & (laQS (ioSqs^ /t^ 6*6(91/ xivsi <p(fivag 

dscvdg^ onog fiif 6ov yivog navdXs^Qov 
/jibg naxiXkji nav dvaatQi^ ^lxri^ 1240 

kiyvvg Sh 6<Simc xal So^av n6Qvntv%dg 
xatai^aXd^ji 6ov Aixvyi^vlaig fiokatg. 

IIEL axov6ov avtni' navst&vna<pXa6^dt<ov' 

i%^ dtQiyia. <piQ* td<D , notsQa Avdbv ^ 9Qvya 
tavtl kiyov6a ^OQfiokvtts^&cu doxstg ; 1245 

aQ^ ol6d'* otv Zsvg st^s kvniq6si niQcCy 
fiikad^Qa fihv avtov x(d donovg ^Afmpiovog 
xatai%akm6Gi nvQ<p6QOi6tv dstotg^ 
nifiil^co Sh noQ<pvQi<ovag ig tbv ovQavbv 
oQvsig in* avtov^ naQSakdg iv7i(ifiLivovgy 1250 
nkstv S^axo^iovgtbvdQiS^fMv; xaldijnots 
slg IIoQ<pvQiGiv avt^ naQi6%s nQay^ta. 
6v d' slits kvnr^^sig rt, ti^g dwxovov 
nQcitTig dvatsivag t<a 6xikri dia(ifiQt<S 
f^v^lQvv avtr^v^ &6ts d'avfid^svv onatg 1255 

ovt<o yiQ<ov Sv 6tvo(iav tQiififiokov. 

IP. SiaQQaysirig , <q (iik\ avtotg Qi^fia^LV. 54 OPNISES. 

TIEI ovx a7to0o^ri6Big ; ov xaxitQg ; svQccli TCatdJ^. 

IP. 17 iLT^v 68 ytav6ec f^g vfiQS&g ov^og naxriQ. 

IIEL oH^iov xdXag, ovxovv ixdQG)6€ Tcstoiiivri 1260 

xaxai^aXci^svg xtSv vscaxiQtDV XLvd; 
XOP. aTtoxsxlyxaiisv Sioysvslg ^sovg 

fiflxixL xr^v i^rjv diaicsQav nokiv^ 

pLriSi xiv^ tsQO^vxov avd SdjcsSov iri 1265 

xf^Ss PQ0X(Sv ^S0t6L TCillTCSLV xaTCvov. 

IIEL SsLVov ys xov xiJQVxa xov TcaQa xovg fiQOXovg 

oi%6ii^svov^ sl ^rjSijcoxs voOxrjasL TcdXLV, 1270 

KHP. <S IIsL^d^ixaLQ^ <D ^axaQL^ <d ^otpdxaxs^ 

09 xXsLv6xax\ (S 6oq)cixax\ oJ ykaq)VQ<6xaxs^ 
<D XQL<S(iaxdQL\ <S xaxaxiksvcov. IIEL xi6vXi^ 

yBLg; 

KHP. 6xs<pdv<p 6s %Qv6<p x^Ss 6o(pCag ovvsxa 

6xs<pavov6L xal xl^(56lv ot ndvxsg ks<p, 1275 

IIEL Sixo(iaL. xC S^ ovxcog ot ksp xl^(o6C (is ; 

KHP, <S xlsLVOxdxrjv ald^iQLOv olxC6ag tcoXlv^ 

ovx ol^d^^ o6rjv XLfi^^v TcaQ* dvd^QcinoLg tpiQSL^ 
o6ovg x^ iQa6xdg x^^^Ss xrig %ciQag i%SLg. 
tcqIv (ihv y&Q olxC6aL 6s XTqvSs xfjv tcoXlv^ 1280 
ikaxcDvo^dvovv anavxsg av%QmnoL xoxs^ 
ixoyLGiv^ insCvcDV^ iQQVTCcov^ i6(oxQdx(ov^ 
6xvxdkL i<p6Qovv vvvl S' V7C06xQitl)avxsg av 
OQVLd^oiiavov^Lj Tcdvxa S' vtco xrjg rjSov^g 

7C0L0V6LV aiCSQ OQVLd^Sg ixflL^OVflSVOL^ 1285 

TCQmxov (ihv svdvg Tcdvxsg i^ svv^g aiia 
iicixov%'' scad^sv S6jcsq rj^stg i%l vo^ov 
x&TCSLX* av aiia xaxrJQav ig xd fivfiXCa* 
sW d7Csvi(iovx' ivxavd^a xd '^(pC^iuxxa. 
(OQVL^oiidvovv d' ovxG) 7CSQLcpav(Sg S6XS x(d 1290 
noXkot6LV OQvCd^cov ovofiax' rjv xsC^sva. 0PI91»E£. 55 

xiQdii fi^v elg xaTtrikoq (ovofuiisto 

XCDkog^ MsvCTticfp tf' ijv xBXiSav rovi/Ofta, 

*OnovvtCip 8* oipd^al^v ovx i%&v xo^ag, 

xoQvdog 0tAoxA^£fr, xrivakcixi^i &6ayiv6t^ 1295 

Ifiig Avxovqyfp^ XatQ6q>(ovtt vvxts^Cg^ 

SvQaxofiCcp Sh xCtta' M^tSCag S' ix6t 

oQtvi ixak6tto • xal yag ^x£ti/ ogtvyt 

v%6 6tvq)Ox6xov tiiv X6q>akriv Tcsnkrjyiiivp. 

^doi/ d' VTto q^tXoQVtd-Cag ndvteg (iil% 1300 

oAoi; x^^f^^iov ^v ttg i(i7t6jeotriiiiviii 

rj nriviko^) ^ x^v ttg ^ n6(ft6t6Qa 

ri Jttigvyeg^ ^ jet6(fov tt xal ^iitXQov nQO0riv. 

totavta ithv tax^td^^v. ^v Si Oot Xiyto * 

rjiov6* ix^td^^v S6VQ0 nk6tv iq ^viftot 1305 

nt6QfSv S66(i6vot xal tQ^n&v ya^il^cDVvxcDV 

SfJts 7Ct6Q(Sv 6ot totg inoCxotg Set nod^iv. 

IIEL ovx aQa pLCC AC rj^tv it iQyov sOtdvat, 
alV (og taxt0ta 0v filv l(ov tag aQQlxovg 
xal tovg xo(pCvovg anavtag i^nCnki] nt6Q(0v • 1310 
Mav^g Sh (p6Qit& fiot dijQa^e ta nt6Qa * 
iy(o S* ix6CvGiv tovg nQ06t6vtag Sil^ottat. 

XOP. ta%v d' av noXvdvoQa tav n6ktv 
xakotttg avd^Qcinciyv. 

tvxri fwvov nQ066Crj. 1316 

xatixov6t d' iQ(ovt6g ifiag n6k6CDg. 

IIEL d^dttOV (piQ6tV X6k6VO. 

XOP. tC yaQ ovx Svt tavtrj 

XakOV dvSQl fl6tOtX6tVi 

2]oq>Ca , Il^d^og , dfifiQ^atat XdQtteg^ 1320 

to t6 trig dyav6(pQovog^H0vxCag 
svdfi6Qov nQ66(onov. 

13Jii— 1322. = 1325—1334. 56 OPNISEi:. 

» 

nEL <Dg pXaxvxfSg dLaxovsVg * 
ov ^&txov iyxovr^^Bigi 

XOP. fpBQit(oxaXa^ovta%vxigfn^gm/^ 1385 

6v d' avd^ig S^oQfMc, 

tvTCtoyv ys tovtov A8L 

TCavv yaQ fiQaSvg i6tCttg cStfmp St/o$, 
IIEL Mav^g y&Q i6ti deikog. 
XOP. 6v Sh ta nxBQa ^Qmtov 1530 

dta&sg tdde x66it(p * 

ta ts iMv6C% ofiov ta ts (lavttxa xal 

ta d^akatti^'. ixscta d' oscog <pQOvC(i(Dg 

scQog av8Q* 6q(3v ictSQ(A6stg. 
IIEL ov xoi im xitg xsQ%v^8ag ixi 6ov 6x^60 fLat^ 1335 

ovx(Ag 6q€Sv 6s dsikov ovxa xal fiQaSvv. 
IIAT. fSvoCiucv &sxdg 4>tl;cieixccgy 

(6g av TCoxad-sCvfP vaaQ&xQVyixov yXav^ 

xag in* oldfUt kCfivag. 
IIEL iocxsv oi '^svdayysk^^g slv' SyyShog. 1340 

^d(av yoLQ ods xig Asxovg XQodiQ^^at. 
IIAT. alfiot' 

ovx i6xcv ovdlv xbi) icitS69(tt yivxvxsQov * 

iQ(S S* iyei xoc xSv iv Sqvc6iv vofUiv. 

oQvid-onMvA yuQ 7C(d icixofuccj xal /)ot;AofMKt 

olxStV llSd'* VflSVy x&TCcdviiS X(Sv v6il(OV. 1345 
nEI. noCojvvofuxiv; jcoklol yaQ OQvCd^csv vofioc. 
IIAT. jcdcvxcov (i(iXc6xa d' oxc xaXov voiUisxac 

xov xaxiQa xotg oqvc6lv &y%siv xcA ddxvscv. 
nEI. xal vfi AC avdQStov ys tcow vopU^o^sVj 

og av nsTckriYn ^ov icaxiQa vsoxxog Sv. 1350 

II AT. duc xavxa ftivxoc dsvQ* avocxc^d-slg iyA 

ay%svv ijci^fiS xov naxiQa xal n&vx i%Siii. 
IIEL aXX* i6XLVfiiiXv xot6vv 0Qvi6iv vofiog OFNlSEi:. 57 

TCuXaio^ iv tatg tcSv nBXccQfSv xvQfie^tv - 
ix^^v 6 TtatriQ 6 TtBka^yoq ixnstri^i^ovg 1355 

xdvtag noii^ffij tovg neXaQyidetg tQdgxov^ 
SbZ tovg viottovg tov TtatiQa TCaktv tQiq>6iv. 

UAT. anikav6a tag* av 1/17 ^C ik^Av ivd^adt, 
BtnsQ yi (lov 9cal tov nati^a po6x7jtiov. 

TIEL ov8ivy\ iTCBidrinBqyaQTik^Bg^ a iiikB^ 136€ 

Bvvovg ntB(f€i6Gi 6' SonBQ oQviv 6Q(pav6v» 
0ol d' , (5 vBavC6x* , ov xaxmg vnodi^60fiav^ 
akk^ olanBQ avtog l^a^ov otB natg ^v. 6v yaQ 
• tov fihv natiga fiij tvntB • tavtrjvdl Xafiav 
tr^v ntigvya^ xal tovtl ro nkrixtQOv ^at iQa^ 1365 
vo^6ag akBxtQv6vog i%Biv tovdl k6q>ov^ 
(pQovQBLy 6tQatevoVy (iL6^og>OQmv 6avt6v tQitps^ 
tov natiQ* ia ^^v akk^ inBidri ^iaxL^og sl^ 
Big tanl 0Q^xrig anonitov , xaxBt (mxov. 

IIAT. vri tov jdi6w0ov , at; yi ^oi doxBtg kiysiv^ 1370 
x(d nB£co(Uci tfot. IIEI. vovv aQ* s^sig vri ^Ca. 

KIN. avanitoiuLi 8ri nQog ^Okvfinov ntsQvys60L xov- 

(paig- 
nito(iai d' 6S6v akkot* in £kkav (iskicn/ 

IIEI. tovtl to nQayfia <poQtiov dsttat ntsQfSv. 1375 

KIN. d(p6pp q>QBvl adptati ts viav itpincov. 

nEI. affnat^fisod^a q>tkvQivov Kcvi]<fiav. 

tl dsvQO noda 6v xvkkov ava xvxkov xvxkstg; 

KIN. OQvig ysvied-ai fiovkofiac 1380 

kiyvtpd^oyyog ariSdv. 

nEI. nav6ai (iskpScSv^ dkk* tc kiysig slni {loc. 

KIN. vno" aov ntsQio%slg fiovkofitu (istoQ^cog 

dvant^fLSvog ix tSv vstpskSv xaivdg kafistv 
dsQoSovrflovg xal vL<po§6kovg dvafiokdg. 1385 

nEI. ix ttSv vsq>sk<DV yaQ av tig dvafiokdg kdfioc ; 58 0PJSIIBE2. 

KIN. xQitiatat (ihv ovv ivtsvd^sv ^fu»i/ ij rixvij. 

t(3v di^vQciiifiav ya(f ta Xa^jcga ylyvBtai, 

aiQia xal 6xotBvva xal xvavavyia 

xal msQodovfita * Ov Sh xIvcdv st^si ta%a. 1390 
ilEI. ov Siit iyays. KIN. viy rov 'HQaxXia 6v ys. 

aTCavta yoQ S^SLfii oot tov aiQa. 

stSoXa TCstsivcSv 

aid^SQoSQOillDV^ 

oiavfSv tavaoSsCQtov^ 
IIEL iooTt. , KIN. tov akdSQO^iov akdiisvog 1395 

a/x' dvi^cov jtvoat6L ^aCriv^ 
IIEI. vfi tbv ^C ^ ^yfQ 6ov xata7cav6G} tdg nvodg. 
KIN. tots ^v votiav 0tsl%Giv TtQog oSov^ 

Tor^ S* av §OQi<f 0(S^a TCsXd^CDV 

dkifisvov aid^iQog avlaxa tiiivav. 1400 

%aQisvtd y , g) %Qs6^vt , i6og)i0ai oud 6og>d. 
IIEI. ov yaQ 0v %aiQsig msQoSovritog ysvo^svog ; 
KIN. tavtl nsTCoii^xag tbv xvxkvoSiSdoxaXov^ 

og tat6i, q>vla!:g JcsQifid%rit6g sl^' ds{\ 
IIEI. fiovksL SiSd6xsLV xal naQ* ii^tv ovv fiivcDv 1405 

AsGnQoq)iSji %OQbv Tcstofiivov OQvioVy 

KsQXCDxiSa q>vki^; KIN. xataysla^ (lov^ S^^Xog sl. 

dlk* ovv iyoy' ov scav6ofiat^ tovt t6%'' otc^ 

tcqIv av sctSQG^&slg ScaSQdfUO tbv diQa. 
2TK. oQvi^ig ttvsg otS' ovShv i%ovtsg ntsQonoixir 

XoL^ 1410 

tavv6iictSQs novxCka %sktSot' 
IIEI. tovtl tb xaxbv ov ipavlov i^syQijyoQSv. 

od' av iMVVQiicnv SsvQo ttg nQ06iQ%stai. 
ZTK. tavv6intsQS noLxika fidX' avd^tg. 14J5 

UEI. ig d^oliidtLOV tb 6x6hov aSsiv /to^ Soxst^ 

Sst^d^ai S' ioLXSv ovx okiymv %skcS6vG)v^ ' OPNISEZ. 59 

ZTK. tig 6 7ttSQ(Sv devQ^ i<Jtl tovg ag)LKVOVndvovg; 

IIEI. oSi %a(fB0tiv • akV otov Set XQV kiyBiv, 

ZTK. ntsQmv TCtsQciv Sst' ft^ nvd^fi ro SsvtsQov. 1420 

IIEL iJuSv svd^v IIslXTJvTig nstsa&a^ Siavost\ 

ETK (la ^C , alXa %hi{ti{Q sl(ii, vriavGnMog 

xal6vxoq)dvtr{g^ IIEI. d iMXxaQis tiig ti%vrig. 

21TK xal nQay(iatoSL<p7ig. sltja Sioftav ntSQa lafiav 

xiixX^ TtsQiaofistv tag scolsvg xakovfisvog. 1425 

IIEL vntd TttsQvyGn/ tv 7tQ06xakst 6og>citsQov ; 

UTK fia AC , dlX Xv* ol k^fitai ys ft^ kv7C<S0{ ^^ 
(istd t(Sv ysQavtov t ixst^sv dvaxciQ(o Ttdkiv^ 
dv%* SQfiatog TtoXXdg xatansittaxiDg SCxag. 

nEL tovtl ydQ iQydisv 6v tovQyov ; slxi ftot, 1430 

vsavlag Sv 0vxog>avtstg tovg l^ivovg ; 

UTK tiydQ7td^(Q\ tfTcdxtsiv ydQ (yux ix(6tafiaL. 

IIEI. dkk* l6tvv stSQa vrj AC iQya 6(6(pQova^ 
d(p* wv Svat^^v avSQa XQV^ to6ovtovl 
ix tov Svxalov ptallov ^ SvxoQQoupstv. 1435 

jSTK (d SaviioviSj fii^ vov^itsv (i^ , dkkd jttiQOv. 

IIEI. vvv tov kiy(DV ntSQ(d 6s. 21TK. xal 7t(Dg av Xoyoig 
avSQa 7ttsQ(66stttg 6v\ TLEL Ttdvtsg tovXoyoig 
dvantSQOvvttti. UTK. ndvtsg; IIEL ovx dxrpioag^ 
ozttv Xiy(o6vv ol ntttiQsg £xtt6tots 1440 

totg [isvQttxtovg iv tot6v xovQsiovg taSi' 
Sstv(Sg yi (lov to ftsiQaxvov ^utQignig 
kiyoyif dvsntiQ(Dxsv m^&^ Innrikatstv. 
6 Si tcg tov avtov q>ri6iv inl tQayaSia 
dvsntsQ^S^d^av xal nsnotrj^d^ai tdg (pQsvag. 1446 

STK k6yov6itdQttxclintsQovvt(u*j UEI. ^nC iy(6. 
ino ydQ k6y(av 6 vovg ts (istsoiQiistaL 
inoUQStait avd^QG^nog.. ovt(o x(d6^ iy(6 
dvttntSQ(66ag fiovko^ XQV^totg koyovg 60 OPNISEZ. 

tQBifm XQog iqyov vofiLfiov. 2TK. alX* ov /3ov-> 

Ao/xcet. 1450 

IIEI. xl 8ttl 7coi7]0svg ; JSTK. to yivog ov xax9u6%wS. 

naTCJtpog 6 fiiog 6vxoq)avtstv i6tC fioi. 

aHa TCtiQOV [is ta%i(Si, xal xovtpo^ sttSQOtg 

tiQaxog^ ^ xsQ%v^8og^ (og av tovg J^ivovg 

xaks6d(isvog ^ xat iyxsxkrixmg iv&aSl^ 1455 

xSx* av nitmfxm ^aliv ixsttfs. HEI. (Mxvd^avto. 

^81 kiysig * oitog av Atphqxri 8Cxriv 

iv%a8s nQXvf^xsiv 6 ^ivog. JSTK. %avv (lavd^dvscg. 
IIEL xaicsiQ'* 6 fikv ^Xst Ssvqo^ 6v 8' i%st6* av nitsi 

aQsta^o^svog td %Qiffun^ avtov. £TK itdvt 

i%stg. 1460 

fiinfiLxog ov8lv 8ia(piQsiv 8st. IIEI. fi^xv&dvm 

pififiixa ' xal ft^ v i6ti, fu>t vri tov ACa 

xdXkitSta KoQXVQata toiavtl xts^d. 
£TK. otiioitdXag' nM^tiy i%svg. IIEL xtsifA fisv ovvj 

oleC 6s noLi^iSw ti^fisQOv fisfi^xiav. 1465 

2TK. otiioctdkag. IIEI. ov Jttsgvyi^stg ivtsv^svC;. 

ovx djtoXc^l^SLg y d xdxiAt dxoXovfisvogi 

TtixQav td%* Stf^sc 6tQS^o8cxoxavovQyCav. 

djtCwfisv iifistg ivkXafiovtsg td ntSQd. 
XOP. ftoXXd 8fl xal xaivd xal ^av- 1470 

^6t^ iftsxtofAs^d^a^ xal 

8sivd ftQdyfMct sl^opsv. 

i6ti ydg 8iv8{fov Ttstpvxog 

ixtonov tiy 7cccQ8Cag a- 

nmiQm^ KXsdwfAog, 1475 

%Qij6Lftov fLhv ov8ivj aX-^ 

Xcag 8h 8s$X6v xal (liya, 

tovto tov piiv riQog dsl 

1470—1481. === i4/ia--im^ OPNISEJS. 61 

pXa6tdvev xal 6vxoipavtBtj 

rov 81 %€tfUD vo^ ndXiv ras 1 480 

a6%l8ag qrvlloQQOst. 

i0ri d' av XiOQa tcqo^ avrm 

rcS (Xxoiroy noQQO rt^ iv 

rfj kv%vtav iQTi^Ca^ 

iv^a trori? ij(fw0iv avd^Qay- 1485 

noc l^waQv0rm6L xal l^vv- 

€101, j nk^^v rijg iuxiQag. 

rrfvixavra d' ovxir* ^v 

a6ipalhg l^^wrvyxavBiv, 

si yaQ ivrv%oi rig ijQp 1490 

rtSv fiQOtcSv vvxtaQ 'OQi0rijy 

yvfivog ^v nXfiyslg v% avrov 

Ttdvra rdmdil^ta, 
IIPO. otfiov rdkag^ 6 Zsvg oxoig fii^ ft' oiferac. 1494 

^ov IlBLC&itiUQog i6riv; IIEI. ia^ rovrl rt ^v; 

rCg 6 ^vyTcalvpt^og; IIPO. rSv d^sdiv oQ^g rvva 

ifiov xaroniv ivravd^a ; IIEI. (uc /iC iyto (ikv ov. 

rCg d' sl 0v ; IIPO. tcijvCx* i0rlv aQa r^g finiQag ; 
IIEI. oxrivCxa; ^iitcxQOV rc (isrd iis07i(ifiQCav. 

dXkd 0v rCg sl; IIPO. fiovXvrog^ ^ scsQairiQGi ; 1500 
IIEI. ot^i mg fidskvrrofiaC 0s. IIPO. rC yaQ 6 Zsvg aovst; 

dTtat^QLd^sirdgvsipiXagj riJ^wvsq)St; 
IIEI. otfUDis (isydX\ IIPO. ovra (ihv ixxsxakvil;o(iaL. 
IIEL m g)C^,s IlQOiirjd^sv. IIPO. %avs TCavs^ ^fi fioa. 
IIEI. rC yaQ i0ti; HPO. 0Cya^ (i/ij xdksi (lov rov- 

vo(UC' 1505 

djto ydQ (i olstg^ st(i ivd^dd* 6 Zsvg o^crat. 

oAA' Lva q)Qd0(o 0ol ^dvra ravm nQdy(iccraj 

rovrl lafioiv (lov ro 0xcd8siov vniQS%s 

avcod^svy ag av (ii^ (i OQfD^iv oC&soC. 62 OPNieEZ. 

TLEh lov iov. 1510 

€v y i%Bv6yfiaq avxo xal TtQOfirjd^txdSg. 
VTCodvd^L xa%v dij^ x^xa %aqqriOag Xsye. 

UPO. axovs di} vvv. IIEI. 6s axoiiovxog Xiys. 

TIPO. &n6X(oksv 6 Zsvg. IIEI. jcijvlx^ axx^ aytdXsxo; 

nPO. iJ^ ovxsQ v^stg pxi6axs xbv aiga. 1515 

dijsi, yag ovSslg ovSlv avd^QdTeav Sxl 
d^sotOiVy ov6% xvUSa ^riQicov axo 
avijXd^sv (og ijiiag an^ ixslvov xov %q6vov^ 
cxAA' &i5%SQsi ®s6fioq)OQ£oig vi]0xsvofisv 
avsvd^vfilcSv oC Sl fiaQfiaQOL d^sol 1520 

xsLVwvxsg S67CSQ ^lkXvQiol xsxQLy6xsg 
i%L6XQaxsv0SLV (paC^ avad^sv xip ^lC^ 
sl /ti; TCaQil^SL xaiin^QL* avscjyfiivay 
LV^ siadyOLXO 07tkayxva xaxaxsxfirjiiiva. 

IIEI. si0lv yaQ hsQOL fidQfiaQOL d^soi XLVsg 1525 

av(o^sv vficov ; IIPO. ov yaQ siCL fidQPaQOL^ 
od^sv 6 TtaxQpog i6xLV 'ES^rixsOxiSrj; 

IIEL ovofia 81 xovxoLg xotg d^sotg xotg j^aQ^aQOLg 

xl iaxiv ; nPO. XL iaxiv ; TQLfiaXkoi. IIEI. fWfv- 

^dvoi. 
ivxsvd^sv uQa xovmxQLpsirjg iyivsxo. 1530 

nPO. (idXLfJxa 3tdvxa)v. hf Si 6ol Xiyfo 0aq>ig' 
{jl^ov0L JtQiafisLg SsvQo TtSQl SLaXkaymv 
TtaQa xov ^Log xal x(Sv TQLfiaXXdiv X(3v avto' 
vfistg Sh iirj ajtivSsCd'* , idv jiti) jtaQaSiSm 
xo 6xri7tXQ0v 6 Zsvg xot6LV oqvl6lv ndXLV^ 1535 
xal xrjv BaaiXsLav 0ol yvvatx^ i^SLV SlS^. 

TIEL xig icxLV fj BaaiXsLa; IIPO. xaXXicxri x6q% 
ijxsQ xa^LSvsL xov xsQavvov xov ^Log 
xal xaXX' aita^ditavxa ^ xrjv svfiovXiaVy 
xrjv svvopuiav^ xrjv 6(oq>Q06vvriv ^ xd vsdQLa^ 1540 0PN1SE2. 63 

TYiv koiSoqCav ^ tov xcDXaxQBtrjv ^ ra tQid^oka. 
nEL aTtavta t&Q* avtp taiiuvsL. IIPO. g)i^ii^ iyd. 

^v y r{v 6v naQ* ixsivov xaQaldfirig^ Ttavt^ Ix^t^g* 

tovtcov svBna Ssvq' ^A^ov, Lva (pQd0ai^£ Ooi. 

dalTCot dv&QcijtOLg yaQ svvovg st(i' iyd. 1545 
IIEL (lovov ^scSv yccQ Sid 0' d^avd^QaxC^oiisv. 
nPO' iit6(o S' aTCavtag tovg ^BOvg^ 6g ol^d^a 0v. 
IIEL vfj tov /lC dsL Si}ta d^BOiitCrig itpvg. 
nPO. Ti(iC3v xad^aQog. dll^ dig av djcotQixco vcdXtv^ 

g)iQS to CxidSstoVy iva fis xav 6 Zsvg tSrj 1550 

avcad^sv^ dxokovd^stv Sox(S xavri^poQcp. 
IIEL xal tov Si(pQov ys Stg^QOcpoQSL tovSl Xafidv. 
XO P. XQog S^ totg ZjXidnoCvv Xi 

fivri ttg i0t 5 akovtog ov 

tl^vxccycDyst Sc^xQdti^g • 1555 

ivd^a xal Usi^avSQog '^X&s 

SsoyLSVog tl^vxfjv ISstv^ rj 

%dvt ixstVOV TtQOvXlTCS^ 

6(pdyi ^^ov xdfirjXov a- 

livov tiv ' , fjg kai^ovg tsfidv^ 1 560 

S(J7tSQ ovSv(J(fsvg djtrjX&s^ 
xat* dv^Xd'' avt^ xdtcod^sv 
stQog rc Xatfia f^g xafii^Xov 
XatQStpdv 71 vvxtSQig. 
nOU. to lihv ^oXt^iiaf^g Ns^psXoxoxxvyiag 1565 

oQdv toSl ^dQS^ttV ^ oliJtQs6psvo(isv. 
ovtog^ tiSQag; iit' dQtCtiQ* ovtcog diiTtixst ; 
ov iistafiaXstg d^oliidttov SS' inl Ssl^td ; 
ti^ dxax6Sat^ov\ Aat07toSiag sltriv g>v0tv. 
d SrjfioxQatia^ not ^Qofitpdg fjiidg nots^ 1570 

sltovtoviy' i%stQOt6vri0av ot%soi\ 
1553—1564. = 1694—1705. 64 OPNISEIL 

aisLS itQifiag; oH^fots' sroAv yuQ d^ <r' iym 
ioQaxa navx&v fiaQfiaQcitatov d^eiSv. 
aysdfjttSQiS^BV^^HQaKXsig; HPA. axipcoag 
iliov y* oti tov avd^Q&nov ay%Bi,v Povloiuu, 1575 
otfti^ not Sod'^ 6 toifg d^sovg anotaixiffag, 

nOS. akJi , ^ya^^ , f^ifiq^e^d^a neQl diaklayav 

nQicfisig. HPA. Stnkaaiwg fiaklov ay%Biv ^noi 

Soxst, 

UEL tiiv tvQOHVviOtCv ^l S6ta) * q>iQ6 ^CkfpiOv * 

tvQov q^BQitQH tLg' nvQnoXsv tovg av^QOMag. If^ 

nOli. tov avSQa %aiQ£cv ot «d^eol KBXevoi^ev 

tQBtg ovteg rifietg. UEL akk^ inixva to ^CkfpLW. 

HPA. ta Sh KQia tov tavt iatCv; UEL OQVt^ig ttveg 
inavuftdfiBvoc totg SrniotiHOtifLV OQvioug 
iSo^av aSi^xBtv. HPA. elta Siita cCkfpiov 1586 
invxvag nQOXBQOv avtot6iv\ IIEL m xaiQ\ ^HqA- 

xkBig. 
tC i6tt ; nOU. nQB6fiBV0vtBg ri(iBtg ipcofiBV 
naQo. tSv d^BfSv neQl noki^iov xatakkayqg. 

HEL Ikaiov ovx ivBOtiv iv rg krjixvQ^ip. 

HPA. xal (i^^v td y OQvC^Bia kcndQ* Blvai nQinev. 1590 

nOS. iiliBtg tB yaQ nokBfLOvtnsg o^d xBQSaCvofLBV^ 
vfiBtg t av i{yXv totg ^BOtg ovtsg ipikoi 
o^^Qiov vSmQ av BtxBt iv totg tikfuctfiv^ 
akxvovCSag t av ijyBd'* i^fiiQag dsC. 
tovtav nsQl ndvtav avtoxQdtOQsg ijxo^sv. 1595 

IIEL dkk* ovts nQ^tsQov ndnod'* ij(iBtg ^Qla^iBv 

noki(jLOv nQog vfiag^ vvv t i&ikofisv^ slSoxst^ 
idv to SCxatov dkkd vvv i^ikrits Sq&v^ 
6novSdg notsUfd^cu. td Sh SCxai iatlv taSi* 
to 6xrintQOV ijfUv tottftv OQvviSvv nakvv 1600 

tov jdC dnoSovvai - xal Si^akkattiOfLBd^a. oPNieEi:. 65 

ijtl rotisSs tovg nQS^peig in aqi6%ov xaXa. 

HPA. ifiol fikv anoxQti tavta , xal ^(pC^o^i. 

nOZ]. tij (o xaxodaifwv; i}A^to^ xai ya(ftQi,g al. 

anoatEQBtg tbv natiQa, f^g tvQavvidog ; 1605 

IIEI. SXfid^eg ; ov yaQ (nsitov vfiBtg ot Q^boI 
laXv6Bt\ ^v OQvt&sg aQ^(o6vv xdta ; 
vvv ^iv y* vnb tatg vBq>ikaL6iv iyxexQVfifiivoc 
xv^avtag imoQxov^iv viidg ot fiQotoi* 
iavShtovgoQV£igl%rftB6viLiia%ovg^ - 1610 

otav ofLVVji tvg tbv xogaxa xal tbv ^icc^ 
6 xoQol^ naQeld^civ tovmoQxovvtog Xd^Qa 
TtQOOntdfnevog ixxoifst tbv oipd^akfibv ^6v<6v. 

nOI]. vii tbv IIofSBvSS^ tavtd yitov xakAg kiyBig. 

HPA. xdiiol SoxBt. IIEI. ti Sal 6v fprig ; TPL vafiatOa- 

tQBV. 1615 

JZSJ. oQag; inatv Bt %ovt og. StBQOV vvv itv 

dxovtfad'* o6ov Vfndg dya^bv noii]6o(iBV. 
idv tig dvd^Qdnav UQBtov tp d^Btov 
BvidfiBvog slta SvaOotpiir^taL kiy<QV^ 
^svBtol ^Boi^ xal ^noStSp (itOi]tia^ 1620 

dvanQd^o^Bv xal tavta. 1102]. <piQ* tS(0^ tp 

tQoxp; 

nEI. otav SiMQid^fiiSv aQyvQiSvov tv%i^ 

avd^Qconog ovtog , ^ xa^iitai kovfiBvog^ 
xatantdfx^BVog ixttvog^ dvaQndtfag kdd^Q^^ 
nQofidtoiv Svotv ti^iiv dvoiOBv ta d^Bp. 1625 

HPA. tb ^xiintQov dnoSovvcu ndktv tlffifpiiofiai ^ 

tovtoig iyd. IIOE. xal tbv TQvfiakkov vvv iQOv. 

HPA. 6 TQvfiakkog^ oi^diBvv SoxBt 6ov; TPI. 0av^ 

vdxa 
PaxtccQvxQ0v6a. HPA. <pij0lv bv kiyBvv ndw. 

nOE. Bttov SoxBt 0q)pv tavta^ xdiiol 0vvSoxBt. 1630 

ARISTOPH. n. 5 66 OPNISEi:. 

HPA. ovtog^ SoH8t Sq&v tavta iroi; HxrintQov niQi. 
IIEL xal vii /lC etSQOv y ietXv ov 'iiv^^dTjv iy6. 
trflf (ilv yoQ^Hifav naQaSiS(afii tp dU^ 
tr^v Sl Ba6ikBiav riji/ xoQfiv yvvatx ifiol 
ixSotiov itStCv. nOE. ov Siakkaymv iQqig. 1635 
aTti&iiBV otxaS' av&i.g. IIEI. okiyov iioifiLikst. 
(layeiQs^ ro xataxv(f(ia XQ^ noiBtv ykvHv. 
HPA. (S SatfwvL ' dvd^QajjtcDv Ho^slSov , not (piQBi ; 

ini,Btg %bqI yvvaiKog [uag 7tokB(iiiao(iBv ; 
nOZ. tiSalxotaiiBV; HPA. o t^; StakkattiD^BJ^a. 1640 
77027. ti S\ ^ivQ' ; ovx ofoa-' i^aTtatcifiBvog ndkai ; 
PkdmBcg Si to^ 0v 6avt6v. rjv yaQ djto^dvri 
o ZBvg^ TcaQaSovg tovtoiiSi t^v tVQavvtSa^ 
nivrig i6Bt, av. (Sov yaQ axatrta yiyvBtat 
td XQVC^^\ 00' av 6 ZBvg dn:odi/ij0H(ov xata-- 

UTtrj. 1645 

HEI. otfiot tdkag^ olov 66 nBQiaoq>C^6tai. 

Sbvq' mg ifi* dnoxfOQriaov ^ Zva ti6oi q>Qd0(o. 
SvafidkkBtal (S* 6 ^Btog, d novr^Ql 6v. 
t(Sv yaQ TtatQpcDv ovS* dxaQrj fiitB^ri Ooi 
xatd tovg v6(iovg' vo&og yaQ bIhov yv^eiog. 1650 
HPA. iy(o v^&og ; tl kiyBig ; UEI. <sv ^ivtoi vri Aia^ 
Sv yB ^ivrig ywaixog. ^ 7t£g av nots 
inixkriQOV bIvui riji/ 'Ad^fjvaiav Sooe^g^ 
ov0av dDyatiQ% ovtcDv dSskgxSv yvritficav; 
HPA. tCS\ ^v 6 natriQ i^ol ScS^ td X9n^ra 1655 

vo>p 'lanod^0xc9v; imi. 6 vofiog avtov ovk iol. 
ovtog 6 IlotfstScSv nQcStog , og inaCQH (ss vvvy 
avd^i^staC (Sov t(Sv ncptQc^aiv XQ^yf^ttnv 
(pdaxcav dSBk(p6g avtog slvav yv^0iog. 
iQ(S Sh S^ xal tov 2]6ka)v6g &ot v6pL0V • 1660 

JVb>p Sh(irj slvav dyxvOtsCav^ naiScDV oi/ran/ 0PN1BE2. 67 

yvrieCmv, iav Sh JtatSeg fii^ Q<Tt yvyaioi, totg 1665 

iyyvtaxto yivovg fiststvai tSv XQiifiatiDv. 
HPA. i(iol S* aQ ovSlv tav scatQcimv XQti^tav 

(litsattv 'f IIEL ov (livtot ^ia dla. Ki^ov Si fiot^ 

ijSfi <y' 6 xatijQ slffiiyay^ ig tovg tpQatOQag', 
HPA. ov S^^t' i(ii ys. xcclSrit* id^avfia^ovnaXai. 1670 
TZEJ. ti d^r ' ava xixfivag alxtav fiXi%a}V ; 

aAA' riv (isd'' '^(idSiv ^g, xata(ftii<Jm <y' iyA 

tvQawov^ OQvCd^ov naQil^iD 6ot yaXa. 
HPA. Slxai inLOiys xd TCakiv Soxstg kiysvv 

tcsqX f^g HOQfig , xaymys JtaQaSiScDfU 6oi. 1675 

JIEL tC SaX 6v 95S ; IIOE. tavavtCa ^q^C^ofiat. 
JIEI. iv tp TQifiakkp jcav ro TCQ&yfia. tC 0v kiysig ; 
TPL HakavL xoQavva xal (isyaka §a6iktvav 

OQVtto JcccQccSCS(0(it. HPA. TCaQaSovvai kiyst. 
nOE. (latov AC ov% oitog ys TcaQaSovvat kiyst^ 1680 

si (i'^ ^SC^stv SonsQ atx^ktSovsg. 
IIEL ovxovv TCccQaSovvat tatg x^ktSo^tv kiyst. 
nOS fJq)(i vvv Stakkatts0^s xal lv(ipaCvsts * 

iy^ S\ instSri (fg>^ Soxst^ tfty^OOfiat. 
HPA. fifitv a kiystg iSv jcavta <yvy%(»(>6rv Soxst. 1685 

akk* t^t (is^^ ^/LMDi/ avtog ig rov ovQavov, 

Zva triv BaaCkstav xal ta navt ixst kafirig. 
HEI. ig xatQov ccQa xatsx6jcri0av ovtotl 

ig rovg yd(iovg. HPA. ^ovkso^s SrjfC iycD ticDg 

oicta ta XQia tavtl itivov; vfistg S' tts. 1690 
nO£. ont^gta XQia; nokkijv ye tsv^sCav kiystg. 

ovx sl fi6^' ^^€91/ ; HPA. sv ys (livtav Ststi^r^v. 
UEI. cckka yafitxfjv xkavCSa Sotm ttg Ssvqo (loi. 
XOP. i0tt tf ' iv Oavat0t nQog t^ 

KkstlfvSQcii navovQyov iy- 1695 

ykcDttoya^tOQCiiv yivog^ 

5» 68 OPNISES. 

qovHt xal tQvya6i, tatg yXdt" 

tavfSi (fvxa^ov6i t€' 

paQfiaQOi d' €l6lv yivog^ 1700 

roQyiai ts xal ^ikiTCXOi. 

xajeo rdiv iyyXcattoyaato- 

Q(ov ixsivcn/ tmv 9Mnn(OV 

navta%ov f^g ^AttLxiig ^ 

yXStta %(XiQlg tiyLVStai, 1705 

Arr> c» ndvt aya^a ZQattovt€g^ oJ fif^o koyov^ 

a tQi6^xaQiov ntfjvov ogvid^mv yivog^ 

Si^sad^s tov tvQawov oXpioig So^tg. 

nQO0iQ%€tat ydQ oiog oi;r£ nafupa^g 

a6tr^Q idetv iXafitlfS %Qv6avyst doftCD, 1710 

ovd-' Tiliov ti]Xavyhg axtivcav 6ikag 

tocovtov iiikafiil;sv^ olov iQ%stac 

i%(ov yvvcuxog xdkkog ov <pat6v kiysiv^ 

ndkkiov xsQavvov^ ntsQOipoQov dtog fiikog- 

d(Tfi^ d' ava>v6iicc6tog ig pdd^og xvxkov 1715 

%c9QSt^ xakov d^iafia* d'V(iiafLdtG)v d' 

avQai dtai;aiQov0i nksxtdvrjv xaitvov. 

odl Sh xavtog iatcv. akkd %Qfl Q^sag 

Movarjg dvoiystv Uqov svfffniov 6t6(ia. 
XOP. avay€^ ^^^X^^ ndQays^ ndQ^s^ 1720 

nsQLxitstfd^s 

^xaQa (uixaQv 6vv tv%ff, 

cJ (psv g>sv tiig SQag^ tov xdkkovg. 

<o liaxaQt0tdv tJv ydfkov tySs n6ksi yiiiMcg. 1725 

fisydkai fisydkat xati%ov6i tv%ai 

yivog OQvid^cjv 

Sid t6vSs tov avSQ\ dkk* v(isvaioig 

xal vvfKptSiotaL Si%s0d'* pSatg 0PNISE2. 69 

avtov xal r^v Ba^iksiav. 1730 

1f()9 ntot 'OXvfiniif 
t(3v '^Xtpdtov ^QOvayv 
aQ%ovta d^sotg iidyav 
Molqai lvvsxoi^i6av 

iv rofccSd' vfisvatp. ^735 

'Tiiriv dj^Tfidvat' c5. 
6 d' aiifpLd-akiig^EQfoq 
XQv66xts(fog iiviag 
sv%^vs nahvtovovg^ 

Z/rivog 7CaQO%og ydiifDv 1740 

t^g t svdaifiovogTlQag* 
'rfnjv CD , 'Tfiivat' (J. 
ixaQfiv v^votg , i%dQriv ^datg • 
ayafiat dh XoycDv. aysvwavtov 
xal tdg x^oviag xXidats pQOVtdg^ 1745 

tdg ts TtvQcidscg Jiog d^tSQOTtdg^ 
Ssivov t aQyijta xsQavvov. 
(5 iiiya XQV0SOV dfftSQOJt^g q)dog^ 
6 Jtog a^^QOtov lyxog 

nvQffOQOv^ (S x^oviat fiaQvax^sg 1750 

oiiPQoq^oQOi '9'' «fta ^QOVtai^ 
alg ods vvv x^ova 0sist. 
dtd ol td Ttdvta xQatYi^ag^ 
xal xdQsdQov Ba6ilsiav ixsi ^iog. 
'Tiiijv ^^'T^ivav m. 
IIEL S7ts6d^s vvv ydinotOLV j <S HW 

ipvka ndvta avvvo^cov 
ntSQ0q>6Q\ iitits TtiSov ^tog 
xal Xixog yaiii^hov. 
OQS^ov^ S iidxaiQa^ oifv 
X^Qa^ xal msQiSv iii<Sv 70 OPNieEJP. 

lafioviJa (fvyxoQSvCov at^ 
Qcav Sh xovtpim <T* iyd, 
XOP. akaXaXai^ Iri Ilavdvy 
ri^vskXa xaXkivLXog^ a 
SaiiiovcDv vniQtata. 1766 APISTO^ANOYS A YSI STP ATH 


TA TOT JPAMATOE nPOZSUIA 

ATZI2TPATH. 
KAAONIKH. 
MTPPINH. 
AAMniTSL 
X0F02 TEPONTSIN. 
XOPOH rTNMKSlN. 
[£TPATTAALS.] 
nPOBOTAOZ. 
FTNAIKES TINEZ. 
* KINH2IA2. 
HALS. 

KHPTS AAKEAAIMONISIN. 
HPEZBEIZ AAKEAAIMONISIN. 
[AFOPAIOI TINE2,] 
[eEPAHSlN.] 
[ASHNAIOI! TI2.] 
(J1PEZBEI2 ABHNAISIN.) rnoeEJSEii;. 
I. 

Av(Si(SrQar7j rig A^riytfii rmv noXirlicav xal roiv Ilskmov- 
vrfiiayif^ Sri 6i xal BoianCmv yvvatKmv CvkXoyov inoii^carOy 
dtakkayag iiri%av(0(iivri rotg^^EXXtjiStv' o^ocat 81 avanelaaCa uri 
TtQoreQOv rotg avdQatSt avvovcia^etv j TtQtv av TtoXsiiovvreg aX- 
X-qXotg 7tav(S<ovrat , rag (ihv i^oortlovg ifiTtQtXag naraXtnovaa 
oitlcm , ttvrri ^^ ^Q^S ^^? %aretXri<pviag rrjv aKQonoXtv iisra r&v 
otTieiatv anavra, <SvvdQa(i6vrmv 61 TtQecfivrav noXtrwv iiera 
Xafinadciyv xalnvQog nQograg nvXag^ rr^v avaaroXrjv ftotetrai 
i^eX&ovCaj Kal %qo^ovXov rtvog (ler iXIyov naQafitccCaad^at iiera 
ro^ormv OQiiriaavrogy elra 6i anoxQOvad^ivrog Kal dtanvvd^avo- 
fiivov ri povXofievat ravra 8edQa%a<Sty ro fiiv JtQonov <pa<Stv ort 
iyxQceretg yevofievat rov aQyvQiov (ifi i%trQi^ov<St roig av8Qa<Stv 
cfxo rovrov noXefietv, devreQOv de ort jtoXv a^ietvov rafitev<Sov- 
rat xai rov naQovra niXe^ov ra%t(rTa %arajtav<sov<Stv. ovrog (lev 
ovv naroTtXayelg rov d^Qccaovg &g rovg cvfiTtQoPovXovg ot%eraty 
ravTtt firi 7tav<Sag' ot dh yiQOvreg wtofiivovreg raig yvvat^l Xot- 
doQOvvrat. (lera ravra avrmv rtveg avrofioXov<sat iiccXa yeXoicag 
dt^ aftQa<siav mg rovg avdQag aXl<SKOvraf iy%aQreQOV(St 81 Av- 
atcrQorrig iKerevov<Srig. Ktvrfiiag rtg r&v noXtr^v ^ anQar^g 
M%<siv rrjg yvvatnog^ naQayiverat' fi 61 %vrQoro(iov(Sa avrbv in- 
ayyiXXetat (liv, ra TceQl r^v 6taXXaymv 6i 67tov6<iiet. a<pi- 
Kvovvrat 6h Kal naQce Aa7ie6at(iovici>v mQl (Snov6mv ^riQvneg^ 
i(i<paviiovreg a(ia Kal rag TtQoriQag yvvaixag. <Svvra%^ivreg 6e 
a<pi6tv (oi A^rjyaioi) JtQiapetg avroxQaroQag aTtoariXXovatv. oi 
(ihv yiQOvreg elg ravrov raig yvvat^lv ctTtOKceraaravreg Sva %oqov 
in rijg 6t%0Qiag aytoariXXovat ' nal AvatarQcirri rovg naQayevo- 
(iiv(yvg nQog avrriv ix Aa%e6ai^vog nQiapetg OQyavrag 6tcil- 
Xarrea^at nQoaiXxet' xal iKctriQOvg ava(ivi^aaaa (rrjg) naXatag 
elg aXXriXovg yevo(iivrig (^evvoiag) 6taXXarret iv <paveQ^y nal |e- mM- 74 TnoeEZElZ. 

vtxsada kolv^ itaqadidfodi rag yvvaiTiag ixd^xoig ayed^ai, ^dt- 
8dx&rj iTtl Kalklov aq%ovxog xov (i^d KXeoKQtxov aQlavxog, 
si^iJKXai di 6td KaXhcxQaxov. iKli^fj Av^iCxqdxr^ icaqd xo Iv- 1 Cai xov 6xQaxov. II. 
A A A St S. AvMxQdxri KaXiiSa6a xag noXixiSag 

irJci^Bxo q)SvyHv (iridl (liywad'^ aQQStSiVj 

OTtfiog, yevoyiivrig vvv Cxdasoag i(i(pvXiovj 

xbv nQog Ad%(ovag n6Xs(iov atQOoiSiv X6y€o 

(livaxsi X ofxoi ndvxsg. d)g dh avvid^sxOj b 

rivhg (ihv avxoiv rrjv aKQOTtoXtv StSKQdxovv, 

xivhg J' am%(6Q0VV. al r dnb DndQxrig %dXiv 

xavxbv SisPovXsvovxo, M]Qvi iQxsxai 

Xiymv tvsqI xovxtov • rrjg S^ 0(iovoiag ysvo^iivr^g^ 

(MovSdg d^ifisvoi xbv mXs(iov i^iQQriaav, 10 ' ■• •' ■ . •• .' /^ r A TSISTPATH. 4T£. 'jdXX* Blng slg Baxxstov avrag ixaXstfsv^ 

^ *g Ilavog^ tj ^nl K(oXva8\ ^ 'g rBVBXvKkCSog^ 
ovd^ av SvBkd^Btv ^v av vno t<Sv tvybnaviov. 
vvv 8* ovSsfiia nagBfSttv ivtavd^ot yvvi^^ 
TCkiiv ^ y i^ii xofi^ng r^^ i\i^Btai,, 5 

%atqf^^ d KaXovixrj, KAA. xal ^v y*, cJ AvOV" 

tftQatfi. 
tt owtBtaffa^ai, ; fi^ OKvd^pdnai^ <o tixvov. 
ov ya^ nQijtBc 0Oi toioitoiBtv tag 6q>Qvg. 

AT2]. dXk% tS KakovUri , xdoiiav tr^ xaQSlav^ 

xal nokk^ vnhQ rifMov ttSv ywavx&v Sxd^ofiav^ 10 
otviQ naQa (ihv totg dvSQdovv vBvoi/bl^^B^a 
Blvav navovQyov.. KAA. xal ydQ i^^uv vri ACa. 

ATS. BlQfitiivov d' avtatg dnavtdv ivd^dSs 

PovkBv6ofiivccv0vv ov icbqI <pavkov nQdyfuctog^ 

BvSov6v xovx ^xov(fvv. KAA. dkk\ <o q>vktdtfj, 15 

ij^ovtfv * x^^^^V '^^ yvvavxQv iioSog. 

71 (ihv yaQ ^ftcSi/ xbqI ror avSQ* ixvntaOBv, 

1} d' olxitfiv ^BVQSV^ riSh «avSiov 

xatixkvvsv^ 71 S* ikov6Bv^ ^ S' i^diiv^BV. 

ATS. dkk^ BtSQa t&Q* f^v tavSs TCqovQyvaitsQa 20 

avtaXg. KAA. tCS^ iatCv^ o tpCkfi Avtfv^tQdtfj, 
i<p* otv nod'^ Tjiiag tdg yvvatTcag (fvyxakstg; 
tC to nQayiuc; nfikCxov tv; ATU. fiiya. KAA. fKOv 

xal naxv ; 76 ATZIZTPATH. 

ATE. xcct vtl jdia %a%v. KAA, x^ta xag ovx ijxoiiev ; 

AT2. ovxovrogoTQonos' taxv yccQ av Ivvtjld^oiiev. 25 
aAA' iativ vx^ ifwv nQayfi^ ave^riti^iidvov^ 
TCokXtMCt ayQVTCviaiai^v iQQi^taafiivov. 

KAA. 1} nov tc Xeittov ioti tovQQima6^vov. 

dT2. ovta ye lemov Sad'^ oXijg f^g^EXkddog 

iv tatg yvvaiiCv i(ftiv ^ 00triQCa. 30 

KAA. iv tatg ywaiiCv; i%^ oXCyov yaQ etx^^' 

ATS. dg i0t* iv ii^tv f^g noXeog ta XQayiiataj 
^ ymiixit elvav ^ijte IleXoxowfjaCovg 

KAA. §iXti0ta toCvvv (nrjxit^ elvai vij ACa. 

ATE. BoLfotCovg te xavtag iioX&Xivai. 35 

KAA. fiij d^ra scdvtag y\ dXX^ aq>eXe tdg iyxiXsig. 

ATE. TceQl tcSv ^Ad^vaiv d* ovx istvyXatt7J6o(iaL 
totovtov ovdiv dXX^ vicovori^ov 6v [iol. 
ijv Si iwiXd^aa^ atywatxeg ivd^dde^ 
aX t ix BoianfSv a% te IleXoycovvTjaCcjv 40 

rf{ietg te , xoLT/y ifcioofiiev tr^v ^EXXdda. 

KAA. tC d' av ywatxeg q>Q6vi(iov iQya6aCato 
iq XagiiCQOV^ a^i xad-i](iied'^ i^av^iOfiivat^ 
XQOXGitd fpoQOvOat xal xexaXXGtmtfiiivat 
xal KvfifieQCx* OQ^oatddta xal iceQi^aQCSag ; 45 

ATE. tavt avtd ydQ toi, x&ad'* a tfddeiv 7CQ0(fSoxcSj 
td xQoxmtCdia xal td pVQa xccC iceQifiaQCdeg 
th ^y%ov6a xal td Scag^avrj xvtdvM. 

KAA. tCva 8ri tQonov icod'^ ; A^TE. m<Ste t(Sv vw ykriSiva 
dvdQdiv in^ dXXriXo%,^iv atge^^at doQv^ 50 

KAA. XQOxcDtov aQa vri tA ^ed 'yd fid^fiai. 

ATE. y^rit dfSnCda Xafietv KAA. Kt^fieQixov ivSv^ofuu. 

ATE. fiiite ii,<pC8i,ov. KAA. xtTi(foimi neQifiaQCSag. 

ATE. aQ^ ov TCccQetvcutdg ywatxag d^^t* ixQV^^f 

KAA. ov yaQ [id AC dXXd netofiivag rjxetv ndXai. 55 ATZIZTPATH. 77 

ATS, «AA*, iJ fi^A', ot^Bi toi 0g)68Q^ avtag ^Atti^xag^ 
Sxavta Sffdoag tov Sdovtog vtftSQOv. 
dXX* ovS} IlaQakGiv ovds(i£a yvvr^ itaQa^ 
ovS' ix JSakafitvog. KAA. akk* ixatva^y* old* ott^ 
inl tmv xskrjteDv Sia§s^xa6^ offd^Qiai. 60 

ATH. ovS* Sg 7tQO0sS6xan/ xaXoyi^oiiriv iyd 

nQcitag ytccQi(fsiJ&ai Ssvqo tag ^AxaQviav 

yvvatxag^ ovx i}xov0LV. KAA. ^ yovv @sayivovg 

dg SsvQ* lov0a d'Ovxdtsiov iJQSto. 

dtaQ aZSs xal Si^ 6ol nQo0iQxovtal tivsg * 65 

cdS^ avd'' stSQai x^QOv^i tvvsg. lov loVj 

jtod^sv sloCv; AT. AvayvQovvt^d^sv. KAA. v^ 

tov Ala • 
6 yovv dvdyvQog yioi xsxLvijiJd^at Soxst. 

MTP. iiaiv vOtSQav ndQS6(isv^ m Av6v0tQdtrj ; 

t£q>yg;ti0tyag; AT2J. ovx ijtaivdi ^ MvQQivri^ 70 
rjxovOav aQti ^sqI toiovtov TtQdyiiatog. 

MTP. fi6kLg yaQ svqov iv 6x6tp to ^dvLOV. 

aAA' sttt ndvv Sst^ tatg naQOv6ai0i,v kiys. 

ATS. (id Ai\ dkV inava^sCv(o^sv oXCyov y* sXvsxa 

tdg t* ix BovcDtfSv tdg ts lIsXoTtovvrioCcDV 75 

ywaZxag ik^stv. MTP. noXv 0v xdkkiov Xiysig. 
fjSl Sh xal Srj Aafimtd itQ06iQxstai. 

ATS. & (ptltdtri Adxaiva^ %^^9^^ Aa^mtot. 

olov to xdkXog , ykvxvtdtri , 6ov (paCvstai. 
iog d' svxQOStg^ <og Si 6q>Qtya to 0(Sfid 6ov. 80 
9cav tavQOV ayxotg, AAM. (idla y ol<S val tco 6m ' 
yviivdSSo^ai yaQ xal notl Jtvydv aXlo(iav. 

ATU. (og Sfj xaXov to XQW^ ^Z^^S '^®*' tvt^CfOv. 

AAM. ansQ lsQst6v toC {l vw^aXdoosts. 

ATZ, riSl S\ noSanr^ '<r^' 17 vsdvvg ^^tiQa} H5 

AAM. nQiapsvQd tov val td Om BovcDtCa 78 AT21STPATH. 

lycBi no%'^ vfii. AT2J. v^ ^i\ J BoiontCa^ 
xaXov y* IxovOa v6 nsSiov. KAA. xal vri dia 
xofiil^orata f^v pXfiX^ 7^ noQatati^k^ivri. 

dT2J. tig S* fitiQa Ttatg ; AAM. x^^ta val t(o 0i(6j 90 

KoQiv^ia d' av. ATH. X"^^ W "^^^ ^^ 
drikifi ^Otlv ov6a tavtayl tavtavd^svi. 

AAM. tig d' av ^vvakia^B tovSs tov fStoXov. 

x6v tav ywaM(ov\ ATE. fjS* iyd. AAM. fiii- 

(fiSSi toc 
S ti kyg ito%'^ afii. MTP. vr^ Ai\ (S (pikri yvvav. 95 

KAA. kiya Si^ta to onovSatov o ti tovt i6t{ 0oi. 

AT£. Xiyoc(i^ av ^diy. scqIv kiysiv S\ vfiag toSl 

ijesQiieofiai tc (ivxqov. MTP. o tv fiovksi ys 0v. 

ATE. tovg natiQag ov Tco&stts tovg t(3v stavSicJv 

inl 0tQatvag djtovtag; sv yaQ olS^ otv 100 

yt(x0(u0vv vntv i0tlv a7toSri(i(3v avijQ. 

MTP. oyovv ifidgavrjQxivtSfi^^vag^^otilccv^ 
a%s0tvv inl @QJi7crig (pvkatt(ov EvxQatrjy, 

KAA. 6 S^ inLog ys tskiovg inta ^r^vag iv IIvXp. 

AAM. S^ ifiog ya^ xav ix tag tayag il0ji Ttoxa^ 105 
jtOQ7t(XKv0(i(isvog (pQOvSog diiyttiitsvog Ifia. 

AT£. aAA' ovSh (novxov xatakiksvmav (ps^dkvl^. 
i^ ov yaQ f^^g nQOvSo0av MvXiq0vov^ 
ovx slSov ovS* okv0fiov oxtdaSdxtvkoVj 
og iji/ dv riiLtv 0xvtivri ^nvxovQia. 110 

id^ikovt' Sv ovv, sl nLrixavriv svQOVfi iyci^ 
^st ifnov xatakv0av tovnoksfiov; MTP. v^td 

d^sd' 
iymys tav xav st [ts X9^^V tovyxvxkov 
tovtl xata%-st0av ixxvstv av^ri(isQ6v. 

KAA. iy(o Si y* dv xdv d)07tsQsl ^ttav Soxdi 115 

Sovvav dv i^avv^g ytaQta^ov0a d^^iii^v. AT2I2TPATH. 79 

AAM. iy& dh xcUxa notto Tavy etov y avto 

iX6oi\i^ oxa iiiXXoifuy* elQavav iSetv. 
ylTU. kiyoi^L av ov Salyaq x€Xifvg>^at tov Xoyov. 

^fiTy ya(f , (d ywatxeg , sCjcsq iiiXXo(iBv 120 

avayxa6€iv tovg avdQag eiifi^vriv ayaiv^ 

afpextf iiftl KAA. tov; q>(fd6ov. ATE. jrotij- 

6tt ow; 
KAA- noii^60(isVy xav asto^avetv fi(iag ditj. 
ATS. aipsxtia toiwv f^(Uv i0ti tov niovg. 

ti (lot iuta0t(fiipB6^B ; nol fiaSi^BtB ; 125 

avtai, ; ti fiot (ivdtB xavavBvstB ; 

ti XQfog titQajctav ; tl SaxQVOV xatBifistai ; 

7C0iii6Bt\ ^ ov novr^iSBt ; ^ tifiiXXsts; 
MTP. ovx av noii^6aiii\ aXX^ 6 noXsiiog SQnitm. 
KAA. (la ^C ovS' iymy* ai/, dXX* 6 noXsfiog iQnitcu. 130 
AT2J. tavtl 6v Xiysig^ oJ Tfr^tta ; xal ft^v aQtv ys 

lipri^d^a 0avtijg xav naQats^iBtv ^i}iu6v. 
KAA. aXX* aXX' tLpovXst* xav (isxq^^^ StdtovnvQog 

B^iXfo fiaSL^Bvv tovto (idXXov roi; niovg. 

ovShv yuQ olov , a fpiXrj AviJtfftQdtij. 135 

AT2J. ti Sal 6v ; MTP. xdyd fiovXofiat Std tov nvQog. 
AT2J. fS nayxatdnvyov ^(litsQOv anav yivog. 

ovx itog u<p* tifiiov b16iv attQay^Siai. 

ovSlv ydQ iCfiBv nXrjv no0svSmv xal 6xdiprj. 

dXX\ cJ ipiXrj Adxaiva^ Cv yaQ idv yivy 140 

(lovr^ (ist' ifiov^ ro nQdyy,' dva(S(D6ai(iB6d'' it av^ 

^v(iiln/iq>v<fai (loi. AAM. xccXsnd fihvval td 0i(o 

yvvaXxag vnvav i0t' avsv ^ioXdg (lovag. 

Ofuog ya (idv Ssttdg yaQ slQdvag (idX' av. 
ATU. cJ ipiXtdtri 0v xal ^ovrj tovtiov .yvviq. 146 

KAA. sl d' ihg (idXvCt dnBxoi(isd'' ov 0v di) XiyBig^ 

o (ir^ yivotto , (idXXov av Sid tovtoyl 80 AT2I£TPATH. 

yivoit av cIqi^vi] ; ATI^. nolv ye vri t^ d^eto. 
sl yccQ xccd^fisd'* Svdov ivtetQi^yiivai 
xav totg xitG>viot6i totg afiOQyivoLg 160 

yvfival TcaQioifLSv^ Sikta TCaQatstiXfiivai^ 
atvovvto d^ avSQsg xaTCid^iioVsv tcXsxovv^ 
fjfistg dl (171 7CQ06Coi^sv^ akX' ansxoifi^d^a^ 
07CovSag flpotijtfatvt' av taxi(og^ sv olS* oti. 

AAM. 6 yfSv Msvikaog tag'Ekivag ta (laXa na 155 

yvfivdg TCaQavtSav i^ipak\ olm^ to ^Ctpog. 

KAA, tCS\ ijv aipC(06^ avSQsg il^ag^ (SfiiXs; 

ATU. to tov 0SQSXQdtovg^ xvva SiQStv SsSaQiiivqv. 

KAA. q)lvaQCa tavt' i0tl td fisfit(iri(iiva. 

idv Xafiovtsg d' ig to Scoiidtiov fiCa 160 

slxcixSiv iifidg ; ATU. dvtixov 6v t(Sv d^VQav. 

KAA. idv S\ ty%tm6iv^ tC; AT£. naQixsvv XQ^l xaxag. 
ov yaQ Svi tovtovg fiSov^ totg XQog fiCav. 
xdkkog oSvvdv yjQri • xdfiilsi, taxicag ndvv 
dxsQov6tv. ov ydQ ovSixot svq^Qavd^^^astai 165 
dvi^Q^ idv firi tfj yvvaixl 6vfi(piQy. 

KAA. st toi Soxst 0(ppv tavta^ XW^'^ J^vvSoxst. 

AAM. xal tag (ihv d^^v avSQag dfihg 7CsC0Ofisg 
Tcavzot SixaCog aSokov slQdvav aysiv • 
tbv t(Sv 'AaavaCoiv ya (idv ^vdxstov 170 

7cd xd tig diiacsCasisv av iiri TckaSSv^v; 

ATS. rj^stg d^iksv 0ov td ys icaQ* r^yXv asCoofisv. 

AAM. ovx ^9 xoSag x ix(Xivtv tal tQir^QSsg 

xal tdQyvQiov t(Sfiv00ov y TcaQa ta 0tp. 

AT2. dkV i0tv xal tovt sv 7CaQS0xsva0(iivov • 175 

xataXriil/oiisd^a ydQ trjv dxQOicoXvv tijfiSQOV. 
tatg 7CQS0fivtdtacg ydQ 7CQo0titaxtai tovto SQav^ 
Scjg av rjiistg tavta ^vvtvd^ciiisd^a^ 
^vsiv Soxov0atg xataXafistv tr^v dxQonokvv. AT£l£TPATH, 81 

AAM. nuvt^ n ixoi^ xccl tads yoQ Xiys^g^ xaXSg. 180 

ATU. ti dijta tavt ovx mg ta%i6ta^ Aafinitotj 
ivv(O(i60afLBV j onmg av aQQipttmg IxjIj 

AAM. noQtpaivB {mv tov oqxov^ mg oiucifis^a. 

ATJS. xaXmg Xiyeig. xov'6^' i^ Uxv^atva^notfiUiee^g; 
d^hg ig to nqo^^sv vnttav tifv aiSnlSa^ 185 

xal ftoi S6t(o ta tofua tig. KAA. Av6tiStQatri^ 
tiv OQxov oQxcicstg no&^ ^fMt^; yfT2]. ovttva; 
slg a6ni8\ S(fnsQ ipdc' iv Ahs%vkm notij 
(ii/iko6ipayov6ag. KAA. ftij 0vy\ iJ Av0ustQatriy 
slg a0nid' ofiocijg fL^qdhv slQijvrig niQt. 190 

ATU. tig av ovv yivott av OQxog\ KAA. sl Xsvxov 

no^sv 
tnnov kafiov6ai toiuov ivtsfioifisd^a. 

ATH. not Xswcov Znnov ; KAA. aXXa ncSg ofiovfisd^a 
rifistg; ATH. iyci <yoi vri Ai\ i^v fiovXfi^ ipQa6CD. 
^st6at iiiXaivav xvXtxa fisydXtjv vntiav^ 1 95 

fifiXo0q>ayov6at Sdctov otvov ^ta^Lviov^ 
oiioffcDfisv ig tfjv xvXvxa fi^ *nt%stv vScoq. 

AAM. tpsv Sd^ roi/ oqocov aq>axov mg inatvtm. 

ATZ. fpsQitm xvXixd tig ivSod^sv xal 0tafiviov. r 

KAA. (S q)iXtatatywatxsg^6xsQaii(Ovo6og. 200 

tavtrflf (ihv av ttg svdvg iiif^siri Xafidv. 

ATS. xata^st6a tavtrjv nQo6Xafiov fiot tov xdnQOv. 
Si0novva Jlsi^ot xal xvXiJ^ q>iXotri0ia^ 
td 6g>dyia Si^at tatg ywat^lv sv(isvi^g. 

KAA. sv%Qcov ys d^alfia xdnonvti^st xaXiSg. 205 

AAM. xal iidv notoSSst y aSv vcA tbv Kd6t0Qa. 

MTP. iSts nQcitrjv ^\ oJ ywatxsgj o^ivvvav. 

KAA. ^d trjv 'Ag>QoSitriv ovx , idv ys (ir} Xd%jig. 

ATU. Xd^vOd^s ndaat trjg xvXixog^ (o Aa{invtot' 

Xsyitcj S' vnlQ v^(3v yi^C dnsQ dv xdym Xiyco * 210 

ARISTOPH. II. 6 82 ATSIZTFATH. 

viists S* iTCOfist^d^s xavta xa^ycsdciiSets. 

Ovx ictiv ovdslg ovts (iot.x6g ovt av^Q 
KAA. ovx S0ttv ovSslg ovts iiovxog ovt avrnf 
ATU. oiStig TCQog ifii XQOiJsiOiv iatvxcig. kiys. 
KAA. oiStvg TCQog ifih 3Cif66st0iv i^tvxdg. Tcanatj 216 

VTCokvsxaC fiov ta yovat^ m Av6i0tQatri. 
ATU. otxoL d^ atavQdtij Sidl^io rov fiiov 
KAA. otxoi S^ atavQcitfi Si,d^co tov piov 
ATE. xQoxmtofpoQOViSa xal xsxakXiD7CL0(iivriy 
KAA. XQOx(otog}Oifov6a xal xsxaXl(onL0fiivfij 220 

ATU. oxcog av aviiQ imtvq>y iidXi6td fiov * 
KAA. oicog au aviiQ ixitvq>y (idli6td (lov - 
AT2. xovSiTCod'^ ixov6a tavSQl rcD/itfo nsi^ofuci. 
KAA. xovSiicod"' ixov6a tdvSQl t(6(ip TCsi0O(Mci. 
ATJS. idv Si(i' axov0av fitdiritat, ^itf^ 225 

KAA. idv Si(i* axovaav /Sta^ijra^ fiicc^ 
ATJS. xaxiSg TCaQil^a^ xovxl 7CQO07uvii0O(icu. 
KAA. xaxiSg TCaQi^cs xovjjL 7CQO0xvvr^0O(ULi. 
ATH. ov TCQog tov OQOipov dvatsvto td nsQ0ixd. 
KAA. ov XQog rov oQotpov dvatsvS td nsQ0cxd. 230 
AT2^. ov 0tij0O(iavXiavv* inl tvQoxvr^0tiSog. 
KAA. ov 0ti^0o(iav.liatv^ inl tvQOXvrJ0tvSog. 
ATE. tavt i(i7CsSov0a (ihv nioi(i' ivtsvd^svi' 
KAA. tavt i(i7CsSov0a (ihv xioi(i* ivtsvd^svi* 
ATH. sl Sh TCaQafiairiv , vSatog i(i7cXyd'' ^ xvXi^. 235 
KAA. sl Sh naQapairjv^ vSatog i(inX^d'* rj xvXc^. 
AT2. ivvsyc6(iwd'* v(istg tavta na0ai, ; MTP. vri ^ia. 
ATS. (piQ^ iyiD xad^ayi^co tr^vSs. KAA. ro (liQog y^ m 

€pikri^ 

OTCCDg av ii(isv svd^g dXXi^kcDV ipiXat. 
AAM. tig (oXoXvyd; ATU. rovr' ixstv* ovyd^Xsyov 240 

at yaQ yvvatxsg trjv dxQonoXiv f^g d^Siyu ATSISTPATH. 83 

0v fihv fiadv^s xal xa xa^' v^fov €v xid^Bt^ 
xa6dl S^ oiii^QOvg xaxdXig>' rnitv ivd^dSe • 
ri^etg dl xatg aXXaL0L xatfSvv iv nokBi 245 

iwsiipaXcaiisv sbSiov^ai xovg fioxlovg. 
KAA. ovxovv i(p' ri(iag ^vfipor^d^^stv otsv 

xovg avSqag svd^vg; AT2. oklyov avxfSv fcot 

ov yaQ xo0avxag ovx* aytsikag ovxs tcvq 

^gov<y' i%ovxsg Sex^ avot^ai xdg nvkag 250 

xavxag^ idv iir^ *q)* ohcv fifistg stno^isv. 

KAA. i/M x^v 'Aq>QoSixriv ovSdTtoxi y • dXXmg ydq dv 
dyLa%oi yvyatxsg xal iiiaQal xsxXy^isd'* dv. 

XOP. FEP. %(OQSi^ AQaxrig^ fiyov fidSrjv^ sl xal xov 

fSfiov dXystg 
xoQiiov xo6ovxovl fiaQog ^XcoQag (piQcov ikdag. 255 
ri nokk* asXm* ivs0xtv iv rcS (laxQp /3^g7, tpsvy 
insl xtg dv icox* fjX7Cc6' , tS ikQvyLoSatQ' , dxov6av 
ywatxag, agip6(fxoiisv 260 

xax* olxov iiupavsg xaxov^ 
xaxd iikv dyiov i%siv fiQixag^ 
xaxd X dxQOTtoXiv i^idv XafistVj 
xXyd^QOcg Sl xal iio%Xot0iv 

xd TCooTCvXata jcaxxovv ; 265 

dXX' cag xd%i6xa TCQog tcoXiv 67CSv6cdhsv ^ cJ ^t- 

XovQySy 
OTCCDg dv avxatg iv xvxXp d^ivxsg xd TCQSfiva xavxC^ 
oiSai xo 7CQay(ia xovx* ivs0xri6avxo xal iisxrjXd^ov^ 
liiav TCVQdv vri6avxsg iiiXQi^cCDiisv avx6%siQsg 269 
7cd0ag V7c6 7pi^g>ov iitag^ TCQdxrjv Sl xrfu AvxcDvog. 
cv ydQ iid xfjv AiifirixQ ifioi; ^(Svxog iy%avovvxai • 

256— 265. = 271— 280. 

6* 84 ATSIZTPATH 

ijcsl ovSh KksoiiivTig^ Sg avtiiv xaxi6%B nqSrogj 

aTC^^XO-ev afakaxTog^ akk^ 275 

oiMoq Aaxoivvxov Tcvimv 

^Bt OTtka jcaQadovg iiioi^ 

^(iiTCifov i%<fOv navv tQifimvLOv^ 

xivSv^ ^VTCdiVy aTCaQatvXtog^ 

il itav alovtog. 280 

ovtfog inokiOQXfir^^* iym tov avdg' ixstvov diMSg 

iq>^ intaxaCdBX^ otfTcldag iCQog tatg nvkatg TUXr- 

d^svdiov. 
ta6dl Sh tag EvQiTciSji d^sotg ts na6i,v i^d^gag 
iy(0 ovx aqa ^^'q^fo xaQfbv tokii^^fuitog to6ovtov} 
fLYj vvv i^ iv tstQajctokBt. tovfibv tqoTeaXov BHff. 285 
akk* avto yaQ ftot f^g oSov 
kotnov iiStc %<oQiov 

to TCQog xoktVj to Ct^Vj ol 67COvSrfv S%m* 
%Snmg not i^a^iiCQBViSofiBv 
tovt^ avBV xavd^kiov. 290 

<bg iiiov yB rco ivkm tbv <0(iov il^LSCmxatov ' 
akk^ ofimg fiaSiiStioVj 
xal tb jcvQ <pv6ritiovj 

(i'^ (i ajcoe^BCdhf ka%ri TCQog ty tsksvt^ v^g bSov. 
ipvipv. 

lov lov rov xaxvov. 295 

ag SbivoVj mva^ ^HQaxkBig^ 
7CQO07CB66v ft' ix t^g %vtQag 
' T ioansQ xviov kvttaHa ti6q>%ak(i(0 Soxvbi, 
xaHtiv yB Ai^(ivtov ro tcvq 

tovto 7cci6ji (iri%av^. 300 

ov yitQ^av jcot^ <oS* oSa^ ifiQvxB tag kilj(uzg i(iov. 
. 07CbvSb7Cq66%bv ig ^cokiv^ 

886—295. = 296—305. ATZI2TPATH. 85 

xal fioijd^H tjj ^f ;5, 

^ ^ror' avty iidlkov ^ vvvj o Aaxvig, apijSofta/; 

^v foi; cov xcmvov. 306 

covrl ro irvp iyqr^OQBV d^scov exatt xal ^y. 
ovxow avy sl tm [ikv J^vXcn d^eiiieod^a nQiStov 

avtov^ 
r% afindXov tf' ig triv xvtQav tov tpavov iyxa- 

d^ivtSQ 

atlfavtsg sW ig tfjv dijQav xQiriddv ifini^oi^sv ; 
xav (i'^ xakovvtav tovg ^o%kovg xak£6tv aC yv- 

vaHxsg^ 310 

iliTtifinQavat XQrj tag dvQccg xaL t^ xanv^ miisiv. 
d^dnsa^a d^ ro tpoifttov. tpsv tov xcacvov^ fia- 

^aia^. 
tig IvXXdpoit* Sv tov ^vXov tdiv iv Ikifip ^tQa- 

tfiyiSv ; 
tavtl (ihv ^dfi t^v ^x^i/ d^Xifiovtd yuov xinavtai. 
6ov S* i6tlv iQyoVy cJ %i;r(»a, rov avd^Qax' iis" 

ysigstv^ 315 

t^v Xa(iied8^ '^miivriv oxcog nQciti,6t* ifiol tcqo^" 

oiiJstg. 
di^TCotva Nixri l^vyysvov^ tSv t iv noXsi yv- 

vaixSv 
xov vvv jcaQs6ttStog d^Qdoovg ^i6^cu tQonatov 

riiiag. 
XOP. PTN. Xiyvvv doxiS fiot Tial&oQav xal xanvov , cJ 

ywaZxsg^ 
SaitsQ nvQog xao^iivov * 67tsv6tiov i6tl d^attov, 
nitov fcitovy NixoSixri^ 331 

nQlv i^insnQri^Q^ac KaXvxrjv 

321—334. = 335—349. 86 ATZI£TPATR. 

%B wd KqUvXXov XBQtfpvfSi^m 
VMO x£ vo^LOV iqyaXimv 

VMO XB yBQOvxGiv oH^QGnf, 335 

aXla ifofiovfMi toiBj fMv v^BQOMOvg fioifdm. 
vm dri yoQ iiucktfiu^Livfi xipf vdgtav xv^ptUa 
lioyig axo XQipnig vm' oxXov lud 9oQvfiov X4d xa- 

xayov xvxQBioVj 

dovXatOiv otfrt^otteri} 330 

:¥ * * 

6tiyiuxx£cug «d*' , aQMaXimg 

aQafiivfij xaUSiv i^uxig 

dfiiioxufiv xaoiiivaig 

q>i(fov6* vdmQ fiorfi^m. 

fjxov0a yaQ xv^oyiQOV- 335 

xag avdQag BQQBiv ^ 0xBXi%fi 

^iQOvxag^ m6nBQ fiaXavBV6ovxag^ 

ig tcoXlVj mg XQvxaXavxov fiaQog^ 

SBwotat anstXovvxag ixmv^ 

mg nvQl %Qri xag fivGaQag ywaZxag avd^Qaxsv- 

Biv 340 

ag^m d^Ba^ (it^ tcox^ iym x^iXQa(Uvag tdotfu^ 
aXXa xoXiiiov xal yiavimv ^v6aiiivag ^EXXada xci 

xoXixagj 
iq>* ol^TCBQj m%Qv€oX6ipa 

MoXtov%Bj 0ccg i6%ov SSQag. 345 

xa(0BxaXmliviipu)c%oVj fS 
TQitoyivBi' , ijv tig ixBi- 
vag V7t07ti[iXQji6iv avi^Qj 
ipiQBi^v vSmQ fif^d*' fificiv. 

la6ovm. tovtlxiriv\ mvSQsg novcp MovriQoi' 350 
ov yaQ not* av%Qri6toi y* iSQmVy ovS* Bv6BfiBtg 

taS^ avSQsg. ATZIZTPATH. 87 

XOP. FEP. tovtl ro jrpayft' rjiitv Idetv a^qocSoKritov 

i6[iog yvvaixSv ovtocl %^Qtt6iv av fiori^st. 
XOP. FTN. ti fidvUsd^^^fiiidg; ov tC nov noUal *o- 

xovfisv elvav ; 354 

xal (i^^v fiiQOQ y* ii^div OQ&t ovn<a tb fLVQio0t6v. 

XOP. FEP. m OaidQCa^ tavtag kaXetv id^oiiev to6avtC; 

ov xeQvxatalat. to J^vXov tvntovt ixQ^^v tvv^ 

avtag; 
XOP^PTN. %ci[ie6%a Sri tag xaXnvSag %riiLetg xa[iat\ 

onag av^ 
i^v 7CQO0g>iQy tr^v x^^Q^ '^^ffj f*^ rovro ft' i(i7eoSCiy. 
XOP. FEP. el vri /lC rjSri tag yvdd^ovg tovtcav tig ^ 

Slg iq tQlg 360 

ixo^^ev &07ceQ Bovndkov^ ipov^v av ovx av elxov. 

XOP. FTN. xal iirjv ISov xataidtco tig' 0ta6* iym naQ- 

xov iirj Ttot^ aXlrj ^ov xvg>v tSv OQxemv kdfiritai. 
XOP. FEP. el yLri avmm^^ev^ d^evAv ixxoxxicS xo yrJQag. 
XOP. FTN. amov i/iovov DvQatvllCSog t^ SaxtvXca 

TtQO^eXd^dv. 365 

XOP. FEP. tC d' , ^v 67toS(S totg xovSrjXotg^ tC ft' iQyd- 

0ei to Seivov ; 
XOP. FTN. fiQvxov6d 6ov tovg TcXev^iovag xal tavteQ* 

H^afii^ao. 
XOP. FEP. ovx &r' avrlQ EvqijcCSov cog>citeQog Ttoc- 

riti^g' 
ovShv y&Q coSl d^Qiiifi' avaiSig i^tcv fhg yvvatxeg. 
XOP.PTN. alQciiie^' riiietg d^ovSatog tfiv xdXmv^ cJ 

'PoSCnjcri. 370 

XOP. FEP. tCS\ CD ^eotg ix^Qd^ 0v SevQ^ vSchq ixova* 

dq)Cxov; 88 ATZ12TPATH. 

XOP.FTN. tiSttlGvTtvQ^ (S tv(i§\ i%(av\ mg 6avz6v 

i(l7CVQ6VC(AiV ; 

XOP.FEP. iy(o [idv^ Iva VT^^ccg nvQav tug 0as fpiJLncg 

vtpa^to. 
XOP. FTN. iy(D dd y , Xva xv\v fsi{v nvqav rovtp nixxar- 

0fid6aiiu. 374 

XORTEP. tovfiov 6v avif Kata0fii6€tg; XOP. rVN. 

tovQyov ta% avto SsC^si. 
XOP. FEP. ovx oldd <y' el tyS' dg ix^ ''^V Aaftaradt tfira- 

d^sv^co. 
XOP. FTN. el ^vynux, tvy%avstg i%CDVj XovtQov y' iyd 

scaQil^co. 
XOP.TEP. ifiol6vXovtQ6v,(D0a7CQd; XOP.rTN.xid 

tavta vv[iq)ix6v ys. 
XOP. FEP. iJKOvaag avt^g tov d^ifd^ovg ; XOP. FTN. 
* iXsvd^iQa ydg slfu. 

XOP. FEP. 0%^0Gi fi iytD tijg vvv po^^g. XOP. FTN. dXX* 

ovx id'* fikidist^. 380 

XOP. FEP. SiiTtQTiaov avtrig tdg xofiag. XOP. PTN. 66v 

iQyov^ (Q%sXps. 
XOP. FEP. otiLOL tdXag. XOP.TTN. fi(Sv ^sqimv ^t/; 
XOP.FEP. notS^SQiwv; ovxavasi; tCSQ&g; 
XOP. FTN. aQSci) a' , OTCcog diifiXa(Stdvyg. 
XOP.TER dkl' av6g slii' TJSri tQi(iGiv. 385 

XOP. FTN. ovKOvv insiSri tcvq i%sig^ 6v %kiavstg <y«- 

avt6v. 
nPO. aQ* il^iXaiitlfS r(Sv yvvaLX(Sv ^ tQV(pfl 
%(0 tvii^avLaiidg %ol tcvxvoI SapdttOL^ 
t *ASci)via0fidg ovtog ovxl t(ov tsy(Sv^ 
ov ^yci jcot* Sv ijxovov iv ti^xxXrj^ia ; 390 

iXsysv ^' 6 fti^ SQa0L fihv ArniLo^tQatog 
TcXsXv slg SLXsliaVj 17 yvv^ d' oQXOv^ivri^ ATZI2TPATH, 89 

alat^AdciiVLVj ^6iVj 6 dh ^rjiioCtQatog 

iXsy$v onkitag xatakdyetv ZaKwd^iiov * 

^ d' vjtOTCsn&xvf , ^ ywri ^xl tov tdyovg^ 395 

xoxtHJ^' "AdiovtVj q>fl6iv' 6 d' ifiid^eto 

6 ^€0t6iv ix^Qog xal fuagog Xolotvyi^g. 

toiavt* an avtcSiv i^ttv axoka6ta0iiata. 

XOP. FEP. ti d^r' aVj sl stvd^oto tcoI triv tiSvS^ vfiQiv; 
aH takXa d'' vfi(fixa6L xdx t£v xaknidav 400 

Skov6av ri(idg j S0ta d^aiiiatiSva 
6eietv naqe^tvv S67ieQ iveovQi^xotag. 

HPO. vri tov no0ev8A tov aXvxov^ Sixaia ye. 
otav yaq avtol ivykitovriqevci^e^a 
tat^iv ywailQ, xal diSa^xa^ev tQVfpdv^ 405 

toiavt an* avtmv pXa^tdvei fiovlev(U)cta. 
01 kiyo(iev iv tSv 8rifivovQyc5v toiaSi- 
(D XQv6o%6e^ tov oQiiov ov ine6x€va6ag^ 
OQXOV^ivrig fiov trjg yvvaixog £67ciQag 
71 pdXavog ixTtimoxev ix tov tQrj^atog. 410 

i(iol iihv ovv i0t ig Ualc^itva nkev0tia' 
0v 8' ^v 0xokd0ijg^ nd0j] tixvy jtQog e0jtiQav 
iXd^^v ixeivy tr^v fidkavov ivdQjio^ov. 
iteQog 8i tig TtQog 0xvtot6(wv ta8l Xiyei 
veaviav xal niog ixovt' ov nai8vx6v 415 

cJ 0xvtot6^e^ vqg (lov yvvatxog tovg noSag^ 
tb 8axtvki8iov nii%ev tb tvyov^ 
ad'* ajtakbv ov ' rotJr ' ovv 0v tr^g (le^rjiifiQiag 
ik^wv xdka0ov^ OTtag av evQVtiQog ixjj' 
totavt djf^tnrjx' elg totavtl TtQdy^iata^ 420 

Dte y Sv iym XQbfiovkog , ix7tOQi0ag onmg 
x(ox^g l0ovtatj taQyvQiov in;i/l Siov^ 
vzb tcSv yvvatxdv d7toxixket0(iat tiSv TtvXwv, 
dkk* ov8iv iQyov i0tdvat. ipiQe tovg (loxiovg 90 ATZIZTPATH. 

ojtog Sv avrag t^s vfiQSiog iya 0%^^^. 426 

tCxixrivag^ ddv0trjv€; notd^ av Gv fikiiteig^ 
ovS\v noifSv aV! rj xaxriXetov axootcSiv; 
ov% vTCofialovtsg tovg fioxXovg vtco tag nvXag 
ivtav^^BV i7tiL0%ksv6Bt^ ; iv%BvSt 8* iy<o 
ivvsx(ioxkBv0(o. AT2J. (irjdhf ixiioxksvsts' 430 
iiiQXOlt^t yo^9 avtofidtri. ti dst fto^ilcii/ ; 
ov yaQ iioxkdiv dst iMckXov rj vov xal (pqsvSv, 

nPO. akrid^sg^ co ftta^a ifvi nov 'tfd** 6 ro|dri}g; 
ivXXdfLpav' avtrjv xanCcm tm X^^Q^ ^^^» 

AT2. sttaQavrjtrfv^jiQtsficvtrlvxstifdiMt 435 

axgav nQO6oC0si^ drnMCvog wv xkav<5stat. 

nPO. I8si,6ag^ ovtog; ov l^vvaQjtd0sv (lioriv 
xal 6v fiBtd tovtov xavv6avts Sri0stov\ 

PT. A. stt&Qa vri tfjv ndvSqo^ov tavty iMvov 

tf^v x^^Q* imfiakstg^ invxs0Bt natovi/isvog. 440 

nPO. iSov y* imxB^st. rcov ^Ctvv ItsQog to^otri^^ 
tavtriv rcQOtiQav l^vvSri^oVy otvri xal kaXst. 

ATJS. sttaga vrj tr^v 0g>0<p6qov tr^v xBtQ^ axQav 
tavtij nQO0oC6svgy xva^ov altri^svg tdxa. 

nPO. tovtltC^v; novtoiotrig; tavtr^gixov. 445 

ycav0G) tvv^ vfiav trj0S* iydk t^g i^oSov. 

PT. A. sltaQa vrj tr^v TavQonokov tavtrj icq60sv^ 
ixxoxxvS 0OV tdg 0tsvox(oxvtovg tQCxag. 

nPO. otfvovxaxoSaC(i&v* ixvkikovip* 6 toiotrjg. 

dtaQ ov yvvavxdiv ovSijco^* ^^' r^ttritia 450 
illxXv' 6(i60s xc^Q(Siisv avtatg^ d Uxvd^ccv^ 
ivvtaid(isvov. ATU. vri tcd ^s^ yvm0s0d'* &Qa 
Stv xal scaQ' riiLtv sl0v tittaQsg k6xov 
(iaxC(iav yvvavx(ov ivSov ii<O7Ckv0(iiv(»n^. 

nPO. dno0tQiq>sts tdg x^^^S avtSv^ m Sxvd^ccv. 456 

ATI]. <S ivfijjvaxov yvvatxsg^ ix^stt* ivSo^sv^ ATZIZTPATH. 91 

(D aTCBQiiayoQavolBKtd^okaxavonciktdsgj 

co <JxoQodo7tavSox6VtQtaQt07CciXidBg^ 

ovx Bl^Bt\ ov nair^0Bt\ ovx aQrjl^BtB; 

ov XovdoQi]6st^ ) ovx avav6xvvtij6BtB ; 460 

TCaVBOd'^ , i7CavaXG)QBLtB , ft^ CXVkBVBtB* 

nPO. ot^L cog xaxfSg ninQayi fiov ro to^vxov. 
AT21 akka ti yaQ pov ; jtotBQOv inl doiiXag tvvag 

ijxBvv ivo^u^ag^ ^ yvvai&v ovx oIbv 

Xokifv ivBtvav ; 77PO. vri tov ^AitokXai xal ^aXa 465 

nokkr^v y , iavTCBQ itkvfilov xaitii{kog 5. 
XOF. FEP. J srdAA' avakdcag Sxri , nQofiovkB t^^ads 

t^g yijg^ 

ti totddB 0avt6v ig koyov totg ^Qlotg ovva^ 

TttBvg ; 

ovx olad^a kovtQdv olov aW ri^g Skov^av aQti 

iv tot6iv tiuctidiotg^ xal tavt avBv xoviag ; 470 
XOP. FTN. dkk* , cJ fiik' , ov XQV 7tQ06<piQBvv totg nkri- 

ciottfiv Blxri 

Tijv %£?(>'• iav Sh tovto SQag, xvkovSvdv avdyxrj. 

iTtsl ^ik<D ^yoi ^cjipQovcog SaxBQ xoQri xad^cd^at^ 

kv7tov0a (irjSiv* ivd^aSi^ xvvov0a (iriSh xdQg>og^ 

i^v i/iri tvg SdTtBQ 6iprixtdv fikittrj ^b xaQBd-i^ri. 475 
XOP. FEP. d Zbv^ ti notB XQV^o^iBd^a toteSB totg xvca- 

Sdkotg ; 

ov yaQ it dvsxtd tavt^ dkkd fia6avt0tiov 

toSB 001 to Ttdd^og 

(iBt* ifiov '<X'9'' o tv fiovkofiBvai nots xriv 480 

KQavadv xatikafiov^ 

iip^ oti ts lisyakoTtBtQOv ^ afiatov dxQOTtoktv^ 

tsQov tifiBvog. 

476—483. = 541—548. 92 AT£1£TPATH. 

&Xl* avsQcizaj xal fti} nsld^ovy xal XifOiSfpaQB yeav- 

tag iliyxovg. 
mg alffXQOV axfaSdvtCrov iav ro towStov XQdyiux 

(la^ivtag. 485 

IIPO xal (i^qv avtSv tovt iai^(ia v^ tbv Ala nqmtu 

nv^ia^av^ 
tc povkoitevai ttfi/ Tcokiv tnicSv ajCBxXsCcata 

tot6i fU>X^t6iV. 
ATJS. Iva tagyvQiov (fmv xaQixoiiuv xal ^^ noks^txs 

ot, avto. 
nPO. dca toQyvQiov xoXsiioviiei/ yaQi AT2J. xaltakka 

ys navt ixvxi^d^. 
tva yoQ Ilsicavdifog ixoi xXimsiv xol taJCg aQx^Cg 

inixovtsg^ 490 

asittvaxoQXOQvyriv ixvxcov. oCd* ovv tovd^ si- 

vsxa dqiovt&v 
ti fiovXovtat' to yaQ ccQyvQiov tovt* ovxitv ii^q 

x^%iXm6iv. 
nPO. aXXa ti dQa^^stg; AT2J. tovto ft' iQat^g; '^(istg 

ta(U6v0o(isv avto. 
nPO. v(i,stgta[iLSV0ststaQyvQtov; AT2J. tiSh dstvov 

tovtovoiiiisig; 
ov xal tavdov ^^fiara Tcavtcng fi(i6tg ta(iisvo(isv 

v(itv; 495 

nPO. aXX^ ov tavtov. ATJS. nmg ov tavtov ; IIPO. xo- 

Xsfiritiov ict ano tovtov. 
AT2J. aXX' ovShv Sst nQtStov noXs(istv. IIPO. nag yaQ 

6m%^06(LsQ'^ aXXa>g; 
ATU. fjiistg viiag 0ci6O(i6v. IIPO. v(istg; ATU. fiiistg 

(livtoi. npo. ^x^'^^''^'^ y^* 

ATE. mg ^cnd^r^csi^ xav /i^ PovXrj. IIPO. S6iv6v ys Xi- 

ysLg. ATE. ayavaxtstg' AT2IZTPATH. 83 

aJJia TtOLfitia xavx^ iaxlv oiims> JIPO* v^ x^qv 

^Tjliflxg' adixov ya. 500 

AT£. 6G}6xioVy d xav. IIPO. xei fi^ diofMt; ATH. xovii* 

eXveota xal tcoXv iiaXXov. 

HPO. vyiXv 81 xo&Bv xsqI xov xoXifiov x^g x' elgi^vrig 

i^ilri^ev; 

ATJS, '^iietg q)QaCoiiev. IIPO. Xiye 8ri xaxicog^ %va fiij 

xXdjig. ATU. oKQOiodi^i 
xal xag xetgag aei^oi xaxixeiv. IIPO. dXX' ov dv- 

va^iat' x^Af;r6i/ ^a^ 
vjro x^^g oqy^g avxdg Ay^ftv. jri*. A. xXav0ev 

xolwv noXv iMcXXov. 505 
lUPO. xovxo iiiv^ m yqav^ iSavxy x^^a^* 0v di [lOi 

Xiye. ATE. xavxa vcoir^fSfa. 
fl(ietg xov (ikv XQOxeQov aoXeiiov xid xov XQOvov 

rjvexofieiSd^a 
vno 0mg>QOifvvijg xijg '^(lexiQag^ xSv dviQcSvj axx* 

ixoutxe. 
ov yaQ yQv^eiv ela^* fi(iag. xccix' ovx fiQi^xexiy 

flfbog. ^ 
dXX^ y^d^avofie^^a xaXag v^mSv xal noXXdxt^ 

ivSov dv ovdai 510 

flxovHaiiev av xv xaxmg v(idg fiovXev0afbivovg 

liiyaTCQayiuc' 
elx* dXyovCav xavSod^ev viiag iaavfiQoiie^^ av ye~ 

Xdda^ai^ 
xl fiepovXevxai yeeQl xmv <Snov8Sv iv rg 6xt^Xxi 

TcaQayQdilfiu 
iv xS 8ij(ia xii(i€Qov viitv; xi8i <Sol xain \ ij d' 

og av avfiQ^ 
ov 0i,y7i0ei\ xdyd *0lymv. FT.A. dXTJ ovx dv 

iy<6 jcox' i^lyav. 515 94 ATHIUTPATH. 

TIPO. %Sv ^fimidg y , bI fti) ^^lyag. ATU. totyoif lytoy^ 

ivdov i^iymv. 
* * Stegov tL novriQotSQov fiovXsvii* i^£7tv6iis%'* 

av viicov • 
eW '^QOfied'^ av * nag tavt^ dveg , diamfatts^^* 

ad* avo^^tmg; 
6 8fii svdifg vnofilitl)ag av i(pa0x* ^ si fi^ tov 

6ti^liova vri6(o^ 
ototv%B6^av iiaxQa tiiv XBfpaXiqv' TtoXsfiog d' av- 

Sq£66l fi6Xi]66t. 520 

nPO. oQd^iSg y6 XiyfQv v^ ^C ixetvog. ATJS. icSg op- 

^CD^, (o xaxodaviMVj 
6l fiijdh xaxfSg fiovlevoiiivoLg iif^ vfitv VTto^^i^ 

6^av\ 
otB dri d' vfiSv iv tat6vv odotg ipav6Q(Sg i^xovo- 

IJLBV ijdri^ 
ovx l6tvv avriQ iv tfj xdQCj^' (la AC ov S^^t^ altp^ 

h^Qogtvg' 
(i6ta tavd'' fifitv 6vd^vg iSo^ev 6&6av trjv 'ElXdSa 

xovvfj 525 

tat6v yvvav^lv 6vlX6X^6i6avg. not yaQ xcct x^V^ 
^ avafietvav ; 

ijv ovv fi(i<Sv XQV^'^^ X6yov6iSv id^eX^^^ijt* avxa- 

XQoa6^av 
xavtv6v(onSv &6%6q x^hl"'^^^'» i^avoQd^d^cuiiLBv Sv 

v(idg. 
nPO. V(i6tg7iiiag; S6vv6v y6 Xiy6vg xov tXijtdv l^iOLys. 

ATU. 6vdjta. 
nPO. 6oC y\ d xatdQat6^ 6vm7t(S *yd^ xal tavta 9ra- 

Xvnnia (poQOV^^Q 530 

X6qI triv x6(paXriy \ (tri vvv ipijv. AT2J. aXX* sl 

tOVt illTtoSvOV 60Vj ATZIZTPATH. 95 

itaQ i(iov tovtl ro xdXv^iia Xafiav 
i%B xal Ttaqid^ov neQl f^v xeq^aXi^v^ 
xata 6imna^ 

xal tovtovyl tov xaXad^Ccxov • 635 

xata ^aCveiv 6vt<o6dfievog^ 
xvdiiovs tQciycov * 
TCoXefiog 8h yvvai.Jl\ fieXi^^et» 
XOP. rVN. analQet\ co ywatxeg^ a%6 tc5v xaXnCScnv^ 

OTtcag av 
iv t^ iidgev XW^^S '^^ '^^h q)CXav6L 6vXXdfio- 

[lev. 540 

iyd ydg ♦ ♦ ovjtote xdfiot^* av oQXOViiivtj , 
ovdh td yovata xoTtog iXetfiov xa^iatTiQog. 
id-eXci) d' inl nav 
Uvai [letd tc3v8* dgef^g ^vex\ olg 
ivi tpv^ig^ ivc X^Q^^S^ ^^^ 

ivi 8h d^gdeogy Svl 8h 6otp6v^ ivi cptXonoXLg 
aQetii tpQovLiiog. 
dXX\ c5 tri^^v dv8QeL0tdtfi xal iii]tQL8CcDV dxa- 

Xriq)fBv, 
XciiQett* OQyy xal fi^ tiyyecfd'' • itL yaQ vvv ovQia 

d-ette. 550 

AT2. dXX* "^neQ ote yXvxvd^viiog^^EQog %ij JKv;i;(>oy£- 

vcl' *A(pQo8Ctri 
tfieQov fiii<Sv xatd t<Sv xoXnav xal t<Sv (iriQtSv 

. xatanvev6y^ 
x^t ivtrfyn titavov teQnvov totg dv8Qd6L xal ^o- 

naXL^fiovgy 
olftaC note Av6L(idxag fi(iLag av totg "EXXri^L xa- 

Xet^^aL. 
nPO, tC noLij6d6ag'j ATH. riv nav^caiiev nQcitL6tov 

^hv gvv onXoLCfLv 555 96 AT£I2TFATH. 

ayoQaiovtag xal luuvoiiivovg. JTT. A. vrf rijv 

nag>iav *Ag>Qoditfiv. 
ATE. vvv iilv yag 8ri xav tat6t xvtQaug xal tolg kaxd^ 

V016LV diioimg 
jtBQtiqxovtav xata tfjv ayOQuv ^vv onXoig^ &6%bq 

Koffvfiavtsg. 
nPO. vii Ala • %qii yaq Tovg avS^Blwg. AT2. xaL fi^ 

ro ys ^(fayiia yiXoiov^ 
otav a6ni8^ 1%^ ^^^ FoQyova tig xa^t mvrjftaL 

xoifoxivovg. 560 

FT. A. vii AC iy(o yovv avdga xoiiijtrjv fpvkaQ%ovvt 

eldov itptJtnov 
ig tov %akxovv iitfiaXloiuvov xtXov Xi9udx>v jcaQa 

yQaog- 
ixBQog 8* avSQoii niXtniv 6eianf xaxovttov , cotf- 

nsQ 6 TfjQBvgy 
i8e8i6XBto tiiv l6%cc86nmXiv xal xag ^QVxinBtg 

xatiniVBv. 
nPO. Tcmg ovv viiBtg 8vvatal xav6at tBtccQayfiiva TtQay- 

fucta TtoXXa 565 

iv tatg %ciQai,g xal 8taXv6at ; ATJS. q>avXmg naw, 

nPO. nmg; aTto^Bi^ov. 
ATS. m67tBQ xXm^f^Q* , otav ^(itv y tBtaQayfiivog^ &8s 

Xafiov^atj 
v7tBVByxov6at tot6tv atQaxtotg to (ihf ivtavd^otj 

to 8* ixBt6Bj 

ovtmg xaL tov xoXbiiov tovtov 8taXv60fiLBv^ ijv 

ttg ia6xi^ 
8tBVByxov6at 8ta 7tQB6fiBtmv to fthf hnav^ot^ x6 

8* ixBt6B. 570 

nPO. ii iQimv d^ xal xXm^vqQmv xal axQW/txmv icqo^ 

yfucta 8Btva AT£1£TFATH, 97 

stavtfHV otB^^\ gI itvofftoi ; AVH. xav vfiXv y^ Bt 

ttg iv^v vovg^ 
in tmv iffimv vmv fi(i6tdQav iTtokctivsaO'^ av 

Sjtccvta. 
HPO, nSg di}; tpi^ {80. AT£. Xfditov (ikv iw^v, 

S6X£(f xoxov iv fiakavitp^ 
imckvvavtag ti]V oi6itcititv^ iu t% noiscag inl 

xUvfig 576 

ixQafiii^eiv tovg ^iojfifKfovg moL tovg tQvfiokovg 

aaokil^ai,, 
xal tovg ys 6wi6taiiivovg tovtovg xal tovg m- 

Xovvtag iavtovg 
iTtl taXg iQ%aJC6t, italiiivav Kttl tag xB^c^ag aito^ 

ttXai* 
sha iatvHV sig xaXa^l^xov xolv^v svvoiav anav^ 

tag^ 
xattcfuyvwtag tovg ts instoixovg tuI tig l^ivog y 

(pilog viitv, 580 

xstug o^slXfi tm ifnio^iq)^ xal tovtovg iyxata-- 

xal vii Aia tag ys noXsig^ ono^at r^g ^g t^6d' 

siclv anovxoLy 
d^ayLyvciaxeiv oti, tavd"* f^iitv ScnsQ ta xatdy^- 

(lata xsttm 
%OQlg Sxa6tov' x^t iato tovtav ndvtmv to xa- 

tayfia Xafiovtctg 
dsvQo iwaysiv xal Cwad^Qoi^siv slg Sv^ xansita 

noLfj6ai 585 

tokvnfjv iiisydXfiVj xqx* ix tavtfjg t^ jjijfiq} xXat'- vav vqy^vau HPO. ovxow dswov tavtl tavtag ^fidiisiv x«l toXv- 

nsvsiVj 

▲RISTOPH. n 7 ge AT21STPATH. 

atg ovdh iiatiiv nivv tov noXdiMv ; AT£, xal fii^v, 

m nayxatciQat€j 
xXstv fj ys Sackovv avtov tpiffoiuv. nQeitv6tov 

[liv ys tBX0v6av 
xaHxifitiHx6ai %aj£dag bnUtag. IIPO, ^ya^ firi 

livri6Lxaxi]6i]g. 590 

ATJB. bW iflftxa %ifipf BVipifav^ffvav xalf^giififigajco- 

kav6ai^ 
IkOvoMitoiin^ 8ia tag 6tQutiag, X4xl^(iit€Q0v 

^lv iate^ 
nBQl tcSv di xoQiSv iv totg d-ccXofMg yfjQa^xov^ 

0dSv avLOiiai. 
TIPO. ovxovv xavdQsg y^Qi6x6v6i,v\ ATU. (la ^i\ 

ffAA' ovx slnag o^iov, 
o iikv ^xcov yoQ , xav 17 aoXiog , ta%v itatia xoQf^ 

yeyd^fixsv 595 

t^g Sh ywcuxog [uxQog 6 xcuQog^ xav tovtov fi^ 

'mXaPf^taVy 
ovSslg iO^iXsi y^fiac tavtfiv^ ottsvofUvfl Si xa- 

^•fjtat. 
nPO. aXX* o6tLg Sti 6tv6ai Svvatog 
ATJS. 6v Sh Sfj tt iiucd^mv ovx a7Codvij6xstg; 

X€9q(ov i6tai ' 6oq6v dvij6SL * 600 

(isXitoijttav iym xal Sfi fiagcD. 
Xafih tavtl xal 6tscpav(o6ai. 
PT. A. xal tavta6l Si^ai naQ* iiwv. 
ATS. xal tovtovyl Xafih tov 6tig>avov. 

tov Sst; tl Tcod^stg ; x^Q^f' 's i^^v vaijv • 605 

6 XccQcov 6s xaXst^ 
6v Sh TUoXvsig avdys^d^ai. 
JIPO. slt^ o^x^ tavta Ssvvd xd6xsiv l6t* ifii; 

vfi tbv /lC dXXd totg TtQofiovXoig avtiXQvg ATi:i£TPATH. 99 

iliavtov imdsC^co padi^ov (og i%(0. 610 

ATH. [ifSv iyxaketq oxl ovxl TCQOvd^eiAe^d^i 0b ; 
akX^ ig tfitijv yovv '^(liffav 6ol nQ& navv 
ijl^eL n€CQ* fiii<Sv ta tffCt iit€0x€va0iiiiva. 
XOP. FEP. ovx it i(fyov iyxa^evdeiv^ o6tig i6t iXev- 

d^SQOg* 
aXX' iieanodvcifud-^ avdqsg^ tovt^l t^ Tcqa^ 

yiucti. 615 

^di} yaQ oteiv tadl nXsLOvav xal iieviovm/ 
TCQayiidtmv (iol doxet^ 

Ttal (kakiCt 66q>Q€civoiiat f^g^Inniov tVQavvidog' 
xal Tcavv diSotxa fi^ t(Sv Aaxdvfov tivlg 620 

devQO 6w6lijlv^6teg SvdQeg ig Klet^d^ivovg 
tag d-eotg ix^^Qag yvvatxag i^enaiQiaiSiv S6Xm 
xataXafietv ta X9Vi'^* i^ftcJv t6v te fivad^^v, 
ivd^ev ^5«w/ iy{6. 625 

SeLva yaQ toi ta68e y TJdrj tovg noXitag vov- 

d^etetVy 
xcA kaXetv yvvatxag ov0ag a0niSog xccXx^^g niQv^ 
xal SiakkaxteLV nQog rjiiag avSQadiv Aaxavixotg^ 
oUii m0t6v ovSiv , ei (ii] neQ Xvx(p xexijv6tc. 629 
aXXa tavd"* v^i]vav ri(itVy avSQeg^ inl tvQavviSt. 
aXX* iiiov ^lv ov tvQavvev0ov0\ inel (pvkal^oiiai^ 
xal (poQ^q^co to l^iq>og to Xoinov iv ^vQtov xXaSi^ 
ay0Qa6(O t iv totg onXoig i\rjg*AQi(itoyeitovt^ 
&Si%^ e^tr^oi naQ* avt6v' avto yccQ (wt yiyvetat 
tijg ^eotg ix^Q^S natdiat t^^Se yQaog trjv yvdd^ov. 
XOP. FTN. Qvx aQ^ el0t6vta a* otxaS' fi texovaa yvci-- 

detat. 636 

aXXd^ciiiead'^ cJ (piXat yQcceg^ taSl nQcStov xcciiai, 
'qHtetg ydQ , (o ndvteg datoi^ Xoyov xatdQXO(iev 

614—635. = 636—657. 

7* 100 ATZIZTFATR. 

Blxotag , ijul xltddufav iylamq i^mlfi fiB. 640 

ixtir fikv hij yBym6' $v^g ^p^^oyow* 

bW aXBtflg ^ dBKitig ov6a taQXfjyhi * 

xat* lxov6a tov XQOxwtov aQxtog ^ BfavQB»^- 

vioig* 645 

xaxavfitpoQOw not ov6a natg nakt^ , \w6* 
l0XaSmv dQiiad-ov* 

UQa nQOvtpBlkm n jjQvi6tov t^ nokBi noQaivi^ai ; 
bI d' iyA yvvrj nitpvTia^ tovto fi^ fp&ovBVti ii4)i^ 
fjv afHBivm y BhfBviyxa tSv naQovtmv nQayfM^ 

tmv. 650 

tovQavov yaQ fiot fnitB^ti ' xal yaQ avSQag b10- 

tpiQm^ 
tolg ih 8v6tr^votg yiQOv6iv ov iiitB(f%'' vfiXv^ ijiBl 
tov iQavov tbv kBy6[iBvov fcasen^ov ix tmv Mr^ 

dvxSv 
Blt avakoiifavtBg ovx &vtBi6ipiQBtB tag BUstpoQogy 
akk^ vq>* viiiSv diakvd^vav nQ06iti xivSjjvbv^ 

OfiBV. 655 

aQa yQvxtov i0tiv vyiXv ; bI 9b kvmj6Hg tl (ib^ 
tp9B rc^V^xro) jcatd^m 'yA xo^OQVp tipf yva^ov. 
XOP. FEP. tavt* ovv ovx vfiQvg ta XQaygiat i6tl 

nokki^ ; xam8d6Bvv [lov SoxBt to X9V(^ (lakkov, 
ikV ifivvtiov to nQ&yii' o6tvg y ivoQxqg i6t 

avijQ. 661 

akka tfjv iimfUd* ixSvciiiBd'^ mg tov aviQa dBt 
avdQog otBvv Bv^g^ akk^ ovx ivtB^QvS6^hu 

XQijtBV. 

akk* ayBtB^ kvxonodBg^ oXicbq ial ABviffvliQvov r^- 

d-o^BV^ or' ^(Uv tti^ (i65 
668—681. = 682—705. ATXiZTPATH. 101 

wv 8^^ vvv avriP^ai nahv xavamsQiS^air 
n&v ro 0iSiAa ytano^il^a^d^ai to y^qag toii. 670 
ii yoQ ivdm0Bi, t^g '^fMOv tat6is xav 6^ix(fav 

Xafiip/^ 
ovShv iXksitlfOVfttv avtai XbTtagovs X^^^QovQyiiicSj 
dkXa xal vavg texttxvovvtai^ xam%€iQ^6ov6^ iti 
vavyLo^Blv xal nX^v ig>^ 'hf^Sy SffneQ AQtBfLt^^ta" 
^v8* iq>* Camxrlv tQaxavtai , 8iayQcup<a tovg tn- 

Jtiag. 676 

[jCTUTUOtatov yaQ itftt XQVi''^ xano%ov ywr^, 
xovx av anoXi^d-oi tQixovtog' tag 8' ^Aiiaiovag 

6x6nBVy 
ag Mixwv iyQail>^ atp* Inncav fiaxofiivag totg av" 

8QafSiv. 
aXka tovtanf XQ'^'^ iacaffmv ig tBtQijiAivov ^vXov 
iyxa&aQfM^ai Xafiovtag tovtovl tov avxiva. 681 
XOP. rVN. bI vri rcD ^Bci ^b ^fXinvQri^Bvg^ 

Xv6(o trjv iiuwtilg vv iydi dij , xal noi/qafo 
fjqyLBQov tovg 8ijiJi6tag fimCtQBtv a^ iyA nsxtov- 

(iBvov. 685 

aXXa xAf^Btg^ <S yvvatxBg , %attov ixSvmfud^a^ 
0g av otaiiBV ywMXiSv avto8a^ ciQyi0(iiv<ov. 
vvv nQog ifk ttta tig^ %va fU} notB g)dyjj ^xoQoSa, 

inri^h 7Cvd(iovg (liXavag. 690 
<og bI xal fLovov xanAg iQBtg^ vnBQ%oX<S ydQ^ 
aBtov tixtovta xdvd^aQog 0b (iaiBri60(MU. 695 

ov yaQ v(t<Sv <pQOVti<faiii av^ rjv i(iol HJAaiinttio 
rj tB 0riP€cia <piXri natg BvyBvr^g ^I^ii^qvicL 
ov yicQ i6tah 8vva(kig^ ov8^ rjv intdxig 6v ^^. 

oiJr^, S 8v6tijv\ dnijx^ov na6v xaltotgyBito6iv. 
w6tB xdx^H ^"^xdtrj novov<Sa navyviav iy<o 700 102 ATZIZTPATH. 

toUst, nai6l tifif itaiQav ixake6^ ix tSvysttovaVj 
xatda XQTfltvp/ xayaTtfitijv ix Boimt(Sv iy%Bkvv - 
ot Sh ^iikifBiv ovx iq>a6xov 8$a ta 0a injq>£6(i4xta. 
xov%l iifl nav6ri0%B twv tl)7iq)i0iiatav tovtavj 

jcqlvav 
tov 0xiXovg laficiv tig vfutg ixtQaxijU6jj q>iQ(ov. 

XOP. rVN. ava66a TCQayovg tovds xal pqvXsvfiatos^ 706 
ti ^i ^xvd-Qmjcog iieX^^Xvd^ag doiicirv; 

ATS. xaxfSv yvvaixSv iQya xal ^•'^keuic g)Q7lv 
TCoutik adv^v TceQijcatetv t avm xata. 

XOP.rTN. tiq)yg;tiqygg; 710 

ATU. akijd"^y aXij^. 

XOP. PTN. tid^ i6tl davvov; q>Qai€ tatg 6avti}g q>ilMg. 

ATU. akV al^xQov eiicetv xal 6Lm%ii6av fiaQv. 

XOP. FTN. iLfi vvv fi€ xQvirug o tv neTCovd^afAev xaxov. 

ATE, PivfitcfSfiev ^ ^ fiQdxc6tov tov Xoyov. 715 

XOP. FTN. Im Zev. 

ATS. tiZ/^v' dvtetg; tavta tf' ovv ovtag ixst. 
iya i/bhv ovv avtdg dsco^xetv ovxiti 
oXa t dno tmv dvdQiSv * d7Co8idQd6xov6i yaQ. 
tiiv iiiv ye nQcitijv 8uakiyov6av tipf oici^v 720 
xatiXafiov y tov Ilavog i6ti tavkiov^ 
ti^v d' ix tQOXckiag[av]xatBtkv6ntofiivfiv^ 
tijv 8' avtofiLokov6av y ti^v d' inl ^tQovO^ov fUav 
^8ij Tcite^d-av 8iavoovikivr[v xdtm 
ig *OQ6tk6xov x^^lg tSv tQi,xiSv xati6na6a. 725 
nd6ag te 7CQoq)d6eig &6t dnek&etv otxa8e 
Bkxov6cv. '^dij yovv tig avtSv iQxetat- 
avtij 6v notd^etg; FT.A. otxa8' ikOetv /3ot;Aofua. 
orxo^ yaQ i6tvv iQcd (loi Mikiq6va 
V7c6 tfSv 6ifov xataxontofteva. ATH. noiav 

6imv\ 730 ATSISTPATH, lOS 

omcBl naXtv; FT. A. aXl^ ^|io ta%ic>q v^ td ^edj 
S0OV dwnstafSae^ inl rvjg xXivTig ^vov. 

ATU. fti} SianBtawv^ (iijd* ajtHdTjg iii^daii^. 

rr. A. akX' iiS ^xoXiffd^ai t&Qi* ; ATU. Sjy tovtov diri. 

rr. B. taXaiv* iyci , tdXatva f^g a^^yi&og^ 736 

fjv akonov otxoi xataliXoig>\ ATU. avtfi^tiga 
inl fqv afiOQyiv t^v aloKOv i^iQXBtai. 
%mQBi Tcakiv Sbvq\ FT.B. akka vij ttjv Oa^ipoQov 
iy&y* ano8BlQa6* ecvtixa puiV aviQXoiucL. 

ATH. ft^q (lanodBiQtig. ijv yccQ aQirj tovtovi^ 740 

hiQaywri tavtov novBtv fiovki^tfBtiu, 

rr. r. m n&cvi MkBC%w\ ini0%Bg tov toxov. 
S(og av Blg odtov ftoAa) ^yd %OQtov. 

ATZ. titccvta kijQBtgi PT. F. aitixa (laka til^oiiaL. 

ATU. akk' ovx ixvBtg 0v y i%%ig. TT. T. akka tn^- 

(IBQOV. 745 

dkk^ otxaSi(i' (og tiiv (latav^ <d Av0c0tQdt7i^ 
dxoTtB^i^tlHyv ag td%i0ta. AT2J. tiva koyov kiysLg; 
titovt l%Big t6 ^xkfjQOVj FT. r. aQQBV naiSiov. 

ATZ. (id Tiji/ ^AipQoSitijv ov 0v y\ dkk^ ^ %akxiov 

i%Biv ti fpaivBv xotkov ' Bt0O(iat S* iyfji' 750 

(S xatayika0t\ i%ov0a triv iBQav xvv^v 
xvBlv B(pa0XBg ; FT. F. xal xvm yB vrj Aia, 

AT2. ti Siita tavtriv Bl%Bg ; FT. F. Zva ft' bI xatakd^oi 
toxog it iv rcokBt , tixoi(i' ig trjv xvr^v 
i0fid0a tavtfjv , S07CBQ at nBQi0tBQai. 75S 

ATS. tikiyBtg;7tQog)a0i^BL' itBQifpavri td TtQdydiata. 
ov td(i(pLSQ6(LLa tijg xvvrjg avtov (iBVBtg; 

FT. r. dkk^ ov Svva(iaL *yay* ovSh xol^0^^ iv rcokBL^ 
i^ ov tov otpLV bISov rov oIxovq6v leotB. 

rr. A. iyd d' vno ykavxmv ys tdkaLV^ dx6kkv(iaL 760 
tatg dyQV7CviaL0L xax7tafiL^ov0mv d^i. 104 ATSISTFATH. 

ATS* m dmiMviM , 7Cav0M^$ tmv T€if€ct^(uitmv» 
md^stt* i^6mg tovg SvdQccg - ^fuig d* ovh o^at 
no^etv ixsivovsi afyakiag bv oW oty 
ayov6i vvxtaq. aijC ava6x€69'\ myaJ^al^ 765 
xal nQ06takaL7Cmifrfiax^ it oUyov xQovoVy 
mg X(n^l^S ^yiXv i6tiv imx^tatv^ iav 
ft^ 0ta6ia6miuv' Stfty d* 6 xfffi^g-ovtoifL 

rv. A. JAy* avtov ^fift^ o n Xiyei- ATS. aiyate Si^. 

aii* onotav at^im6^ ;|^£Atdov€$ sig iva xmifovy 770 
tovQ inofcag tpBvyov^m^ oato^x^mvtaiteipaX^qtmv^ 
navXa xanmv i&taij ira 9* vniiftsifa vifftsqa ^6b^ 
Zbvs vififiifBiiitfigj rr. A. iftavm xataHBv^oitBd'' 

niiBtg; 

ATS. ffv di duc6tm6iv xal avaittmvtai mBifvyB66iv 

ii [B(fov vaoto x^USovBg , ovniti do^Bi 775 

oqvBOv ov8* otvovv Hcctanvymvi6tB(fov bIvcu. 

FT. A. 6affnfg y 6 XQV^t^S vij Ai\ ATE. m navtBg ^boI^ 
IMj wv axBiytmi$Bv taXainmifovfitBV€Uj 
aXi* Bi6im(iBV. Hal yaf ai^xfov tovtoyi^ 
m fpiktatav ^tov x(ffi6iiov si ft(fodBi60fLBV. 780 

XOP.rEP. iiv&ov 

fiovkoiMU ki^av tiv* vfiXvy ov not* ^hov6* 

avtog Itv Ttatg mv. 

ovtmg 

^y VBavi6Hog Mskavimv tig , og 785 

q)Bvy(ov yifvov ifpiHBt* ig iqijiUav^ 

HOV tOtg 0(fB6vV ^HBl * 

H^t* ikayod^iifBv 

nkBid(iBvog a(fHvg^ 790 

Hol Hvva tvv £2x^1^, 

Hovnitv xaf^kd^B ndkvv olnad* vno iUi6ovg. 
781—80*. = 805—838. AT21ZTPATM. 105 

ovtca 

rag ywcctxag ifidsXvx^ 

xetvog , rif^ti^ t* ovihv f^xxov 795 

tov Mtlttvimvog oC 0oiq>fovsg. 

PovXofLCct 68 ^ yQav^ xvffat^ 
XOP. rTN. nQofK^y^vov x&q' ovx IdBi. 
XOP. FEP. xivat$(vag XaxxUuu. 

XOP. FTN. xiflf XoxMV Ttollriv fpoQstg. 800 

XOP. FEP. xal MvQCJvidijg yaQ "Sjv 

xQaxvg ivtev^av iisXd(ijtv- 

yog XB xotg ix^Qotg ana0iv^ 

Sg 91 xal ^oQiUayv. 
XOP. rrN. xaym 806 

PovXo(icu fiv^v XIV* vfitv avxiXBl^ai. 

x^ MeXavicm/i. 

TilAC9V 

^v xvg itdQVXog afidtoi^iv iv 

6xciXoi6i xd ^QocfcDTca XBQmQy(iivogy 810 

^EQivvcyv aieoQQm%. 

ovxog ovv Tificov 

^X^^* ^*^ ^<fovg' 

TCoXkd xaxaQa^dfiBvog dvdQaei novriQOtg. 815 

OVXG) 

XBtvog vfiav dvxs(ii6Bi 

xovg xovriQovg avdQag dsi^ 

xaUsi Sh yvvaillv fyf q>iXxaxog. 820 

xfiv yvdd^ov fiovXBL ^'ivcD ; 
XOP.TEP. iirjdapiSg' IdBi^dyB. 
XOP. FTN. dXXd xqov6c9 xp 0xiXBi, ; 
XOP. TEP. xbv 0dxavdQOV ixg>avBtg» 
XOP. PTN. dXX' oiicog av ovx Wotg 8^5 

xatjCBQ ov0rig yQaog ovx* av- 108 ATZIZTPATH. 

%a dv6xoi4dv€i XQog if$h xal PQ6v^€t€u, 
tavx* avta irj ^00'* S xafi' ixitq£fiai tp M^p. 

MTP. €9 ylvxvtatov 0v teKvHiov xaxov jtatQOSy 

(piQB 0s gfiX^q^a ylvxvtatov t^ fuefifi^. 890 

KIN. r/, <o mviiQd^ tavta Tcoistg %axiQatg 

jteid^ei, yvvai^i^ xdiii t a%fyh0^ai noietg 

avtt^ ts XvTCst; MTP. p/^ HQO^ays tfjv %stQa ftou 

KIN. td d' Ivdov ovta tdfid xsA ^d %(f^pma 

%slQOV dcati^g. MTP. oiiyov avtmv fioi fkiXsi. 895 

JiLXZV. oXiyov fiiXsi 6ol r^g XQOxi^g g>OQOVfiivfig 

vjcd t(Sv dksxtQvovfav; MTP. Sftoiys vtf Aia. 

KIN. td ti^g *Aq)Qo8itfig Uq* dvoQyia0td 0ov 

%q6vov to0ovt6v i0tbv. ov fiadc^ xdXiv^ 

MTP. fia AC ovx lymy' , ^i/ ftij 8taUM%^ti ys 900 

xaX tov nokifLOv xav0fi0^s. KIN. totyaQj ^ iox^j 
xotif0opLsv xaL tceSta. MTP. totyaQ^ fjv doxg^ 
x&ymy^ axsi^lt ixsl0s* vvv d' d%oit(ip>oxa. 

KIN. 0v d' dXXd xaxaxXtvfi^t itst* iftov 8td %q6vov. 

MTP. ov ^ijTtt* Tcaitot 0* ovx ifiS y* mgov q>tXiS. 90& 

KIN. q>tkstg ; ti ovv ov xatsxXivfig^ J Mvqq^ov; 

MTP. (o xatayiXa0t , ivamiov tov statdiov ; 

KIN. fid AC , dXXd tovt6 y otxaS* , o Mavfj^ ^iQS. 
liovy ro \tiv^0ot naiSiov xaL df^ ^x^toidv^ 
0v 8* ov xataxXivsi ; MTP. nov ydQ av ttg xaiy 

tdXaVj 91<^ 

8Qd0sts tov&^ ; KIN. ojtov t6 tov Hav^g^ xaXov* 

MTP. xal Tcag i&' dyvii Sfjt* av iXd^otft* ig 7c6Xiv; 

KIN. xdXXt0ta 8ij3Cov , Xov0c^ivfi tq KXsiw^Q^. 

MTP. instt* 6f^0a0a8fit imoQxif0co^ tdXav\ 

KIN, sigiitktQoxottO' iMjShv oqxov q>QOvti0fig. 916 

MTP. (piQS vvv iviyxm xXivHtov vpv. KIN. futfiaimg. 
dQxst %aiAal vpv. MTP. iid tov ^AfCoXXm fnj ^ iyci^ ATHISTPATH. 109 

xaineQ toiovtov ovta^ Hataxlivdi %anaL 
KIN. f} tot yvvri fpvXal (le^ di^Ai} *0tlv fiaXag. 
MTP. idovy KataxBc^' avv6agtt' xaym 'xSvofua. 920 

xaCtoi^ t6 detvtt^ tjfia^og ifft* sl^oi€tda. 
KIN. itoiail^iad^og; iii^fioiye. MTP. v^trfv^AQtSfiiv^ 

al^xQOv yccQ btcI roi^ot; ye. KIN. Sog iioi wv xv6ai. 
MTP. iSov- KIN. naxauii. i^xiwvta%i&g%aw. 
MTP. ISovtl^iad^og' xatdx£i0o ^ xal S'^ \Svo(iai. 925 

xaitoi^ to SBtva^ yeQo6xsq>dXatov ovx i%sig. 
KIN. aAA' ovSh Sioft* iyeays. MTP. vrj AC akk^ syfo. 
KIN. dkl* 71 To niog toS* ^HQaxkiig J^svi^Btcci. 
MTP. dvi0ta0\ dvanriSri^ov. rjSfi xdvt* ix^^^Sj 
KIN. aTcavta Srjta. Ssvqo vvVy & xqvOlov. 930 

MTP. ro iStQOipvov ijSfi Xvofiai. (liiivrjtto vw 

(ii^ II* siaxati^tffig td %bqI tav SvcdXaymv. 
KIN. vri Ai djtoXoiiirjv aQa. MTP. 0i6vQav ovx i%SLg. 
KIN. fid AC ovS\ SioyLuiy , aAA<r ^slv fiovXofiav. 
MTP. dfiilsv^ notij6BigtovtO' taxu yaQ Iqxoiuci. 935 
KIN. avd^Qmytog initQiilfBi iis Svd td 6tQcipLata. 
MTP. iTtacQB eavtov. KIN. dlX* iTtfJQtav tovto ys. 
MTP. fiovXBt iiLVQi6m 6b ; KIN. ^ tov jiitoXkcn fiij (liys. 
MTP. vfi trjv ^AfpQoSitriv ^ ijv ts fiovkjj y rjv ts fii]. 
KIN. sid'* ixxvd^sirj to fivQOv^ cJ Zsv Sicnota. 940 

MTP. TtQotsvvs S'^ trjv X^^Q^ xdXsitpov Xafidv. 
KIN. ovx fiSif to (ivQov fid tov ^AnoXXio tovtoyi^ 

sliLii SiatQintLXOv ys^ xovx o^ov yd(MOv. 
MTP. tdXavv* iyd^ to 'PoSvov ijvsyxov hlvqov. 
KIN. dya^ov • ia avt\ d Saipovia. MTP. XriQstg ix<ov. 
KIN. xdxt6t dTtoXotd'* 6 nQatov £ilrq6ag (ivQOV. 946 
MTP. Xafil tovSs tbv dXdfiaatov. KIN. dXX' itSQOV lx(o. 

dXX^ p^vQd xatdxsi6o xal (ii^ (loi q>iQS 

(itiSiv. MTP. Ttoiij^otavtav^triv^AQtsiMV. 110 ATZIZTBATH. 

vJtoXvoiMCL yovv. ciXX* o^&g^ co q^iXtats^ 950 

0%ov8aQ TCOiBted^at ilnjq^ut. KIN, fiovlsvffoiiai. 

anoKmkBxiv (ib namtixQKpBv ^ yvvti^ 

ta t aXXa navta 7cano8BCQa6* ot%Btai,. 

ot(iov ti nad^m ; tCva§ivr^6&^ 

trjg xaXXC6t7ig na6<Sv '^BV^^BCg ; 955 

nmg tavtiqvl %ai,8otQOfpr^0(o ; 

nov KvvaXdnrii ; 

fiC^d^a^ov [wv triv tit^i^v. 
XOP. FEP. iv 8biv^ y , © SvatrjvB^ xaxp 

tBCQBi Jl>v%r{v iianatrjd^BCg. 9^ 

Ttay&y^ oloctBCQoa 6* , aiat. 

notog yctQ vitpQog av avtC6%oiy 

noCa tvxVi ^^o^ *' OQ%Big^ 

fCoCa 8' 6iSq)vg; notog 8* OQQog 

xatatBtvofiBVogj 965 

xal fi^ ptvfSv tovg OQd^QOvg; 
KJN. 09 ZBVy 8biv<Sv avtv6na0iMSv. 
XOP. FEP. tavtl (livtoi vvvC <y' iitoCri0* 

f^ 7ta(ifi8BXvQa xal 7ta(iiiv6aQd. 
XOP. FTN. (la AC aXXa tpCXr^ xal TtayyXvxBQa. 970 

KIN. fCoCayXvxBQa; 

(/LiaQa (itaQa 8rit ' d Zbv. 
XOP. FEP. ^ft Zbv, 

Bld"* avtijv^ S^TtSQ tovg d^m^AOvgy 

(isyaXp tvip^ xal TtQij^trJQt 

^v6tQifag xal ivyyoyyvXC6ag 975 

ot%oio (piQov ^ slta (iLsd^sCrigy 

q 8h ipiQOLt av naXvv slg tr^v yijv^ 

x^t i%ai<pvrig 

nsQl triv ^oA^i/ nsQvfiaCri. 
KHP. natav^A6avav i0tvvaysQoriCa 980 ATZISTPATH. 111 

iq tol n:Qvtdvug ; XiS ti iiv0£im viov. 

UPO. tigd* el^v; n6t€(f' Sv^Qfoxog^ij Kovi&aXog^ 

KHP. xiifvi iyoiv^ co xv(f6avtB^ va\ tm iSm 

i^MXov ano DscaQtag icbqI tav diaXkayav. 

nPO. xaxHta doQV ^q^' vxo (uiXTig iJHSig ixdv ; 985 

KHP. ovtov /lC oixiydvya. IIPO. mt fL6ta6tQiq)6i; 
tCSii nQofiaXXs^t^qv xXafivi' ; ^ fiovficDvt^g 
vno vqg odov^ KHP. nakavoQ ya val tovKaiHOQa 
av^Q(07tog. IIPO. aXl* ifftvxag^ iS [uaQcitate. 

KHP. ov tov idV ovx iydvya* ^rid' av nXaSdii^. 990 

nPO. tiS' i0ti0oitodi; KHP. (fxvtdXa AaxfovMa. 

TIPO. eiitBQ ye xavtri '^tl 6xvtakri Aaxtovixi]. 
aXX* wg scQog eiSota fie ^v taXri^ Xiys. 
tita nQayyLad'^ vi^tv i0ti tav AaxsSaiyiOvi ; 

KHP. OQiSa Aaxsdaiiimv jcaa xal tol tfvftfia^ot 995 

aicavtsg iatvxavti, * nskXavag dh Sst. 

UPO. a%6 tov Sk tovtl ro xaxov vfitv ivins6sv ; 

iato Uavog; KHP. ovx, aXX^ aQxs (livy oliS^ Aa^iir- 

nttd^ 
insvta 6^ aXkai tal xata ZnaQtav aiia 
yvvaXxtg ^xsq anb {uag v^nkayiSog 1000 

axijXaov tmg avdQag ano tiSv v60ax(ov. 

HPO. nmg ovv Ixsts ; KHP. (loyiofisg. av yaQ tav noXiv 
ifnsQ Xvxvog)OQ(ovtsg anoxsxvipa(isg. 
tai yoQ ywaZxsg ov8l ttS piVQtio aiy^v 
iiSvtij nQiv X anavtsg i\ ivog Xoyio 1005 

cnovSag novrjifci^siJd^a nottav 'EkXada. 

nPO. tovtl ro nQ&yiMc navtaxo^ev ivvoiuoiiotiu 
vno tav yvvaiTuSv* aQtv vvvl yjxv^avio. 
aXX^ &g taxi^ta (pQd^s nsQl dvaXXayiSv 
avtoxQdtoQag nQi0fisig anoniyLnsiv iv^aSi. 1010 
iya^ 8* itiQovg iv&ivis ty povXfj ipQdoio 118 ATZIZTPATH. 

X(fi6fi$ig Hi6^(u^ t6 xiog ixids^ag todL 
KHP. xwtaoiuu' xfau6ttt yoQ navtailiysig. 
XOP.FEP. oviiv i6ti 9i^fiop ywaiKog a^xdtiQW, 

ovii nvQ^ ov8* cSd' opoLd^goviBiUa ie6QdaX&g. 1015 
XOP. FTN. tavta ^iivtoi 6v iwisig^ dta xolepr^ iftoi^ 

iiov , co itovfKfij 6ol fiifiaiov iii 1%bvv ^Uifiv; 
XOP. FEP. ag iym \u6mv fwalxag ovBimtB icav^Ofuu. 
XOP. rrN. ttXl' otav fiovX^g 6v' tfwl i* ov 6b icbqm^ 

ifoiuct 

yvfivov ov^* ovtmg. oQa yof mg wttayika/6tog d. 

aXXa tiiv S^mfUd^ ivSv6m 6b nif06Mv6* iym. IMi 
XOP. FEP. toOto fft^v fMt tovAC ov mvi^Qov Arcui}tfcnr£* 

aXX* vfC 6(fy^g ya(f mvT^ifag Tud tot aniiw iym. 
XOP. TTN. ytQmta (ihv g>ixivBt y oi^p* At ov xaxayi' 

Xtti6tog bL 

x&v iiB fi^ *XvxBtgj iym 6ov xSsv toSB to ^ffiov 1035 

tovkl tm<p^aX^ Xttfiov6^ i^BtXov avj o vw Svu 
XOP.FEP. tovt* Sq' ^ iiB tovmt(f{fiov, SoKtvXiog 

OVtOOt' 

ix6xttXBV6ov ttvto , xattt SbIS^ov ttg>BXov6tt (loi * 

mg tovifp^aXnLov yi fiov v^ tovjdia niXai, daxvBi. 
XOP. FTN* ttXXa d(ftt6m tavttt * xaitoi dv6xoXog iqwg 

&vij(f. 1030 

fj i^iy* , m Zbv , tQVf^* ^^^^ ^S if^niiog ivs6t{ 6oi. 

ov% 6(f^g ; ovx iiinig i6tiv ^dB T(ftxo(fv6itt ; 
XOP, FEP. v^ ^C mvffittg yi ft' , mg xiXtti yi fi' ig>(fBm~ 

m6t^ iieB^Sfl '^fiQie^^ ^Btiwv t6 dax(fvov noXv. 
XOP. FTN. aXX* nnoipri^m 6* iycij fudtov naw novfi- 

(fogBl^ 1055 

xttlipiXfi6m. XOP. TEP. 11'^ ipiX^6fig. XOP.rTN. 

fjv tB fiovXij y ^v tB fiif ATSISTPATH. 113 

XOP. FEP. ttkka itri cSqm' i7ioi0%* • 6g iarh ^omxal 

7c&0t* ixetvo tovnog OQ^fSg xov xaxSg elQrifiivoVy 

bvte 6vv navwXi^QOtiSvv ovt avsv staviQlid^QCDv. 
XOP. FTN, aXXa vvvl 6xivdofiai 6oi , xal ro Xoiitdv 

ovxiti 1040 

ovte SQa6iQ q>lavQOV ovdhv ov^' vip' vfiiSv nsi- 

aofiai. 

akka xoivfi 0v6takivtsg tov fiikovg aQl^cifisd^a, 
XOP. ov naQaaxsvaioiisOd^a 

t(5v nokttiSv oviiv\ (SvdQsg^ 

(pkavQOv slnstv ovdl sv * 

akka nokv toviinaktv ndvt^ ayad^d xal kiystv 1045 

xal Sq&v ' txavd ydQ td xaxd xal td naQaxsifisva. 

akk^ inayyskkitm ndg dvtiQ xal yvvri^ 1050 

slttg aQyvQidtov dst" 

tai kafistv^ [ivag ^ dt;' ^ tQStg * 

d>g nki(o ^6tiv^ 

a%o^sv fiakkdvtta. 

x&v not slQi^vri q^avy^ 1055 

o6ttg av vvvl 8avsC6ri- 

tat naQ^ rnKDV^ . 

av kafijj \i,rixit dnodp. 

£6ttav di iiikkoiisv,l^i- 

vovg ttvdg KaQv6tiovg^ dv 

SQag xakovg ts xdyadvvg. 

xa6ttv it itvog tt^ xal 8skq>dxtov fjv tl fiot, 1060 

xaiX tovto ti%v%^ &6ts xq^ lSs6^ dnakd xal xakd. 

fjxsr* ovv slg ifiov tijfisQov * nQp di xq'^ 1065 

Toi;ro dQav kskovfiivovg^ av^ 

tovg ts xal td natdC , slt st- 
1043—1058. = 1059—1072. = 1188—1209. = 1205—1215. 

ARISTOPR. II. 8 114 AT2I2TPATH, 

aXXa xcDQstv avtixQvgj 

SiSnsQ otxad^ sis savt^v^ 1070 

ysvvLXfog^ ag 
^ dvQa xsxXsi(fsrac. 

xal fi^qv a7c6 rijg ZnaQtrig otSl TtQiafistg Slxovrsg 

vTCT^vag 

%iDQ0V6\ SanSQ XOCQOXOllStOV TtSQl tOtg (l1/]Q0t6lV 

ixovtsg. 

avdQsg Aixfovsg itQmta (isv [loc xalQSts^ 

slt stua^* fifitv TCcSg S^ovtsg ijxsts. 1075 

AAK. tC dstnod'* vfih nolXa ^v0v9Sscv inri; 

OQ^^v yaQ Sis6%* dg i^ovtsg ijxoiisg. 
XOP. PaficU' vsvsvQotac fiiv ijSs 0v^OQa 

SsivSg ' tsd^sQ^ioad^aiys x^tQov (palvstai. 
AAK. a<pata, ti xa Xiyov tcg ; akX* 07ta 6iksc 1080 

itavt^ tcg iloav aiilv slQovav eita. 
XOP. xal ft^v 6q(S xal tov0Ss tovg avtoxO^ovag 

SdTCSQ jcakac6tag avSQag a7t6 tcSv ya6tiQ(ov 

d^ali/Latc a%o6tikkovtag' S6ts (paCvstac 

a6xritcx6v t6 XQV(^ ^^^ vo6ij(iatog. 1085 

A@. tCg av (pQd6scs nov *0tcv fj Av6i6tQ(iti/] ; 

dg avSQsg fifistg ovtocl tocovtocC. 
XOP. ;|rai;riy l^vva^Ssc xcitiQa tavtrj v66cp^' 

f] 7C0V itQ6g oQd^QOv 67ta6(i6g vfuig kaijcficcvsc ; 
A0. (uc ^C\ akka tavtl SQ(Svtsg inctstQCfifisd^a. 1090 

S6t' sttcg ij[iag (ifl Scakkd^sc ra^v, 

ovx i6^* oicag ov Kksc6^ivri fiivij6oiisv. 
XOP. sC 6ci)(pQ0Vstts , d^aCfiatca kiji/s^d'^ OTCcag 

t(5v SQ(iLOX07CcS(Sv fiTj tcg viiag oifstac. 
A&. vri t6vAc sv fcivtoc kiyscg. AAK. val tm 6cci 1095 ATSIZTPATH, 115 

xavt^ ys. €piQB ro i^d^og afipa^.ciiiBd^a. 
AS, cS xa£Qsr\ cJ AdxcDVsg' al6juQ av iTcdd^ofisv. 
AAK. (o nokv%aQCda^ 9sivd xa yesmvd^sfisgj 

alx sldov a[ih tSvdQsg dvayt6ip?,aiS(isva)g. 
A&. ays 8ri , Adxmvsg^ avd'^ sxaoxa xqti Xiysiv. 1100 

iul xC ndQS6ts dsvQO ; AAK. wcsqI dialXayav 

XQiiSfisig. AS. xaXfSg d^ Xiysts • XW^^S tovtoyC. 

tC ov xaXovfisv dijta f^v AvffiiStQdtriv^ 

^xsQ dvaXXdl^svsv 7i(iag av (lowi ; 
AAK. val roi <J«d, xaX^qts tdv AviSi6tQdtav. 1105 

A&. aAA' ovShv fifutg , iog iotxs , dst xaXstv * 

avtri ydQ^ (ogfjxov6sv^ fjd' i^iQXStat. 
XOP. X^^q\ io na0mv dvdQsiotdtri' 8st dri vvvC Hs ys- 

viiSd^av 

Ssivqv^ ** dyad^v^ ipavkrjv^ 0S(ivi^v^ dyavriv^ 

noXvnsiQOv 

(og ot TCQOtoi tiSv^EXliiviov tjj ofi kriKp^ivtsg tvyyi 

6wsxciQriifdv 6ov xal xoiv^ tdyxXi^fiata Tcdvt* 

initQsifav. 1111 

ATU. aAA' ovxl x^^^^ov tovQyov^ sl kdpov yi tig 

OQytavtag aAAifAoi/ ts ft^ \xsvQ(0(iivovg. 

tdxa d' stiSo(iav ^yd. jcov *6tLV r^ ^fvakXayi] ; 

TCQo^ays Xa(iov6a jCQ(Sta tovg AaxiDVLXOvg^ 1115 

xal (i^ x^^^^V '^l? X^*^^ M^* avd-advxijj 

(irid^ SoxsQ fi(i(Sv avSQsg d^ucd^cSg tovt iSQCiiVj 

dX}J cag yvvatxag slxog^ olxsCcDg ndvv. 

xijv (i^ SvSm trjv x^^^Q^y 'P^ (Jd^g ays. 

td^i xal (fv tovtovg tovg ^AdrjvaCovg dys • 1120 

ov S^ dv Si8(SiSL^ nQOCays tovtov Xa^o^iivYi. 

avSQsg AdxiDvsg^ iStrjts naQ^ i(ih nXriaCoVy 

ivd^ivSs *&■' v(istg^ xal XoyQDv dxovtSats. 

iy(o yvi/rj (liv sI(il^ vovg 8* lvs0tC(ibL' 

8* 116 ATSiSTPATH, 

avf^ d' iiMcvt^^s ov xoKfSg yvdiirig ixm - 1 12a 

toifg d* ix TCcctQog xb wd ysQaitiQcnf Xoyovg 

TCoXkoifg axovCncc' ov (i£(iOV<fioiicu xax<og. 

kafiovoa d' v^g lotdoQ^ffai, ^vXofiai. 

xocvfj 6ixaic9g^ oX (icag ya xiffvifiog 

ficDfiovg TCSQLifQaivovtegj &6nBQ ivyyBVBZg^ 1130 

^Okvi/iTcla^LV j iv IlvXaigy IIv^oX — xo^ovg 

etTCocii av akkovg^ Btybs (itixvvbvv Siov; — 

iX^Q(ov ncLQOvtiov fiaQfiaQcav iftQatBVfMxvi 

"EkXTivag avdQag xal xokBcg axokkvtB. 

Blg fi^i/ koyog ^c Sbvq^ clbI TCBQaCvBtcu. 1 135 

A0. iy(o 8* aicokXv^aly^ a%B^akr^ivog. 

AT£. Blt\ AaxG^VBg^ UQog yaQ vpM^tQi^oyuu^ 
ovx tifd'^ ot* ikd^mv Sbvqo IlBQcxkBidag noth 
6 Aax0v^A^vaCGiv txitrig xa^it,Bto 
inl totac fioiyLotg fixQog iv tpocvcxtdt^ 1140 

fStQatvav ycQoOactaiv ; fj 9h Me^aiqvTi totB 
vfitv ifcixBito , X'^ ^Bog 6bCg>v afuc, 
ikd^fDV 8h 6vv onUtaiCc tBtQaxc^xckCocg 
KCpcav okijfv l0a>0B v^v AaxB8aC(iova. 
tavtl TCa^ovtBg taiv 'A^vaCcov vsco 1 145 

SrjovtB xdQaVj ^g vn bv TCBnovd-atB; 

A@. a8cxov6cv ovtoc v^ AC\ cJ AvOcotQatri. 

AAK. a8cxcopeg - akk' 6 nQaxtog acpatov (Qg xakog. 

AT£. v(iag d' aq>i]0Bcv tovg 'AdnivaCovg otsc ; 

ovx tcd"^ o^' vfidg otAdxcovBg av&cg av 1150 

xatcovaxag (poQovvtag ikdovtBg 8oqI 
Tcokkovg fihv av8Qag BBttakmv andkBCav^ 
jcokkovg 8^ &caiQOvg^lnnCov Tcal ^v(ic(idxovgy 
^vvBX^iaxovvtBg ty to^* W^Q^ (lovoc^ 
xakBV^iQCD6av ^ xdvtl tijg xatcovdxrig 1156 

tdv 8r[iiov v(i(Sv xkatvav rj(i3Cc6xov ndkcv; J ATSISTPATH. 117 

AAK. ovjea yvvatx* ojiiojea %aXG}xiQav. 

A&. iya Sh kv6^ov y ovSiitco xaXXCova. 

AT2J. xC 871%'^ VTCrjQyiiivciiv ys JtoXkdiv xayccd^tSv 

fiaxeiSd^e xov navec^^s x^^g fiox^QCag ; 1160 

xCd* ov Sir^JiXdyrixs ; (piQs^ xC xov^noScSv ^ 

AAK. a^iig ya Xdiiisgy aixig a(dv xovyxvxkov 

ly xovx ajsoSc5[isv. AT2. Tcotov^ cJ xav ; AAK, xav 

Ilvkov^ 
a6nsQ TcaXai Ss6iis6^a xal fiXiiidxxo(Asg. 

AO. (uc xov IIo0siS(S , xovxo ^v y ov SQd^oiisv. 1165 

AT2j. aq)sx\ ayd^\ avxotg. A0. xaxa xCva xvvi^^oiisv; 

AT2J. sxsQov y' anavxslx* dvxl xovxov x^oqCov. 

AS. xo Sstva xoCvvv itaQdSo^' fiiiSv xovxovl 
%QcixL0xa xov ^Extvovvxa xal xov MriXia 
xokieov xov OTCLOd^sv xal xd MsyaQixd 6xiXri. 1170 

AAK. ov X(o 0m^ ovjjjL ndvxa y\ co Xv66dvvs. 

AT2J. iaxs^ pirjSiv SvatpiQov icsqI 0xsXotv. 

A0. '^Srj yscDQystv yviivog dnoSvg povXo(uci. 

AAK. iyd Sh xoTCQaycny^v ya XQOxa val xa 6vci. 

AT2J. iicriv SiaXXay^xs^ xavxa SQdifsxs. 1176 

dXX^ sl SoxstSQ&v xavxa^ fiovXsv^aCd^s xal 
xotg l^vfiiidxoig iX&ovxsg dvaxoivcicaxs. 

A0. JcoCoi0Lv , (9 xdv , J^vfnidxocg ; i^xvxa^isv. 
ov xavxd So^sv xotCv Ov^fidxoviSt vpv^ 
fivvstv a7Ca0vv; AAK. xotCv yovv val xa (Svci 1180 
d(iot(Sv. A®. xal yaQ val fta ACa KaQv6xCoig. 

AT2J. xaX(3g Xiysxs. vvv ovv 07CC9g ayvsv6sxSj 
scog av at ywatxsg vfidg iv noXsv 
^svCooiisv (Dv iv xat6v xdsxavg sCxo^sv. 
OQxovg d' ixst xal nCcxvv dXXr^Xovg Soxs. 1195 

xansvxa xr^v avxov yvvaZx vficSv Xafidv 
ansv6* Sxa6xog. dXX* tc^fisv (hg xdxog* 118 ATSI2TPATH. 

AAK. Sy' OTCa tv Agg. A9. vri xov ^C log xa%i^x^ ays. 
XOP. 6xQ(oiidxmv 81 noixCXfov xal 

XlavidC(ov xal ^v6xCSg}v xal 

XQVififaVj o<y' i^xiiioiy 1190 

ov q^d^ovog ivB^xi fio^ n&Cv naQixBvv q^iqBiv 

xotg 7Cai6iv , bnoxav xs %^axriQ xivl xav7ig>0Qy. 

na^iv viitv Xiya lafifiavscv xtov ifi(ov 1195 

XQflliaxiov vvv ivdod^Bv^ xal 

liriShv ovxiog sv iSsiSri(iav~ 

Q^av xo iiri ov^l 

xovg fvTCOvg avacnaaai^ 1200 

Xaxx^ av Svdov p q)OQElv. 

oilfsxcct d' ovdhv 6xonAv^ si 

(11^ xig V(iiSv 

oivxsQov ifiov filinsi. 

sl Si Xip iirj 0txog vfiiov 

iaxij fio^xsi 6* olxixagxal 

6fuXQa nokka natSia^ 1905 

i6xv naQ* ifiov Xafistv nvQiSva ksnxa (liv^ 

6 d' aQXog ano xoivixog Idstv ficcka vsaviag. 

o6xvg ovv povksxac xmf nsvrixiov Cxco 1210 

slg ifiov Hiixovg i%av xal 

xoQVKOvg^ iog kri^sxac nv^ 

Qovg' 6 Mav^gd* 

ovfiog avxotg ififiakst. 

nQog ys (livxoi xr^v d^Qav 

nQoayoQSVG) fii^ fiadiisvv 

x^v iiki^v j akk* 

svkafistad^ac tfjv xvva. 1215 

A0.A. avocys xr^v ^Qav 6v. naQaxcoQstv ^iksvg; 

vfvstg xi Xiid^iJ&s; (liSv iym rg kafvfcadc 

vfiag xaxaxavOio ; cpoQxixov xo xc^Qiov. AT2ISTPATH. 119 

XOP. FEP. ovx av noL^6aiii\ bI Sh navv dat roiJro 

dgav, 
vfitv xaQi^sOd^ac , takaix<D(fT^<Jo(isv. 1 220 

XOP. FTN. Xfipi^tg ye (leta 6ov ^vvtaXaLTCCDQ^^iSoiisv. 

A&.A. ovx amts ; x(Qiiv0B6^B tag tgixccg ^naHQa. 
ovx amd'^ ojcag av ol AaxmvBg ivdod^Bv 
xad"^ rj0vxiccv anCcnCcv Bvaxflfi^voc ; 

A0. B. ovjcm toiovtov ^vpixo^iov ojtmit* iyd. 1226 

A0.A.'^7ucl xc^QisvtBg '^^av o[ Aaxavixoi' 

ijfistg d' iv otvp ^vyi^xotai 0oq)(6tatov. 

AB,B. OQd^ag y\ otv^ vijq^ovtsg ovx vyiccivoiiBV • 
fjv tovg^AQ^rivaiovg iyto TtsiOfo Xiycnv^ 
fisdvovtBg asl jcavtaxov nQB0fiBv0ofiBV. 1230 

vvv pihv yaQ otav iXd^mfiBV ig AaxBiai^iova 
vijtpovtBg^ Bvdvg fiXixofiev o tu taQa^oyisv * 
S0%'^ ti yikv av kiy<Q0vv ovx axovopiBv^ 
a d' ov Xiyov6v^ tav%'^ vnovBvoi]xaiisv. 
ayyikkoybBV d' ov tavta t<Sv avtcSv JciQi. 1235 
vvvl tf ' anavt^ iJQB0xBV • S6t* bI fiiv yi ttg 
^8ov TskaiuSvog^ KksttayoQag aSsiv iiov^ 
ijeyvi0a[iBv av xal aQO0smoi}Qxij0aiiBV. 

A0*A.akk* ovtod yccQ av%vg iQxovtav nakiv 

ig tavtov. ovx iQQij0Bt\ <o ^a0tiyiav ; 1340 

AB.B.vii tov Ai\ (og ijdij ys xfOQOv0' ivdoQsv. 

AAK. <o nokvxaQida^ kafih tcc gyu^atijQca^ 
Zv* iy<o dino8uiic(> ts xaBi0& xakov 
ig t&g *A0avccCmg ta x^g iniag £fUK. 

A@. jB. kafih dijfta tag q)V0akkt8ag nQog t<Sv QscSv^ 1246 
. <og ijdoiMci y v^Mg oqcSv OQXOVi^iv^yug* 

XOP. AAK. oQiMcov 

tdg xvQ0avic9gj <S Mvccimvcc^ 
tdv t Bfiav (i<iav , atig 120 ATZIZTPATH. 

oldav aiik tdg t* *A0ava£wgj 12M 

oxa tol (ihv 1% 'Afftafiitim 

ngoxQoov d^etxslot. 

jcotta xdXa^ tag MfiStog t ivCxmv ' 

aiih S* av ABOWvdag 

aysv ansff twg KaycQ(og 1355 

^ayovtag^ olm^ tov 6S6vta' 

zoXvg 8* dfupl tag yiwag ifpQog ^v6Bt^ 

xoXvg d' afuc xattaiv iSxeXdiv [ag>if6g] t$to. 

fjv yaQ tmvdqsg ovx ilaeemg 1260 

tag tlfdfiiMcg^ tol niQ6ai. 

ayQotSQ^^AQteit^v 6fiQoxt6v6 * 

fioAfi SsvQo^ naQ6ivB 6id^ 

nottdg 67Covddg^ 

(og 6wixfjg JcoXvv aiik xqovov. 1 265 

vvv o av 

g)Ma t alhg svTCOQog stij 

tatg 6wd^aig 

xal tdv atiivXav aXiOTcixmv 

nav6aiiis^a' 1270 

c5 dsvQ* ^t, dsvQ\ <o 

xvvayh naQ6ivs. 
ATE. ays vw , instdri talXa nsnoCffcaL xaXSg^ 

dndys6^s tavtag^ m Adxmvsg^ ta6dsSi 

viistg - dv^Q dl JcaQa ywaZxa xal ywii 1375 

^tr^tm TCaQ^ avdQa^ xttr' in* dya^aig 6viupOQatg 

dQxrj^diisvocd^sot^cv siXapdiisd^a 

to Xomov avQ^tg ft^ '^aiiaQtdvsiV #rt. 
XOP. A@. nQo^ays xoQOv ^ inayi ts xdQctag^ 

inl 6\ xdXs^ov^AQtsiivv * 1360 

ial di dCdviiov dys6CxoQov ^Ii^iov 

svfpQov\ inl Sl Nv6iov^ ATSISTPATH. 121 

og fifra MacvaOi Bdxxtog 0ftfUK<yt 

Socistai^ 

dCa xs tcvqI q)ksy6fiL£vov , in:£ xs 1285 

notviav ako%ov iX^lav^ 

slxa 6% SaLfiovag^ olg iTCv^aQXvei, 

XQTiifo^sd'^ ovx imXri0iLO0vv 

ri^vxCag tcsqi xijg fisyaX6g)QOvog^ 

ijV inoCriCs Q^sa KvTtQtg. 1290 

akaXalal li^ Ttaidv 

atQsC%'^ avo^ Cai^ 

iog iTcl vCxT] , CaC. 

svot svot^ svat svat. 
ATZ. [Adxcjv] itQOfpavvs di) av ^ovifav inl via viav, 1295 
XOP. AAK. Tavysxov avx iQavvov ixkvTtda, 

M(Sa fi6ks Aaxavva nQsmov afilv 

xkiaa rov 'AiivxXaig ^Ajt6kX<D] Clov 

xal xaXxCoixov ^ACavav^ 1300 

TwdaQCSag r' ayacdg^ 

xol dij naQ* EvQcixav tltvddSovxv. 

sla iidX' ifififi^ 

c3 sla xovipa itdkXiov^ 

dg ZndQxav vfivCioiisg^ 1305 

Xtt 6mv xoQol (liXovxVy 

xal noSiSv xxvnog. 

axs TtSXoi xal x6Qai 

%aQ xov EvQcixav 

d^TtdXXovxv nvxvd noSotv 1310 

dyxovtiSai^ 

xal Sh x6(iav asCovx' ansQ Baxx&v 

d^Q0aSSmav xal naStaav. 

ayijxai d' & Ai^Sag natg 122 ATSI2TPATH, 

ayvcc xoQayog BVTCQSTCiis. 1315 

aAA' aye 7c6[iav TtaQafijevxLSSs xeQv tcoSoZv te 

xaSrj 
a tcg iXaq)og' HQotov d' a^a icoCri %OQGi(pBkiqtav. 
Kol tav acav d' av tav ^Qati0tav XakxCocxov 

VfLVBL 1320 

tav Tcdfiiiaxov ♦ ♦ * • APISTO^^ANOYS GESMO^OPIAZOYSAl T^ TOT JP^MATOZ nPOZSUIA 

MJSHHLdOXOZ, EifQmldav Kfidsavqg. 

ETPinUH£. 

BEPAIUIN 'Aya(^(ovog. 

ATAeSlN. 

XOPO£ 'Aya^fovoq. 

KHPT& 

XOPOZ 0E£MO0OPIAZOTZSIN. 

PTNAIKES TINEZ, 

KAEIZSENHJS. 

nPTTANI£. 

£KTBHZ TOSOTHZ. &E2:M0^0PIAZ0T2AL MNH. Q Zbv^ xsXi^Sav a^ itote q)avrj(S£taL; 

axokst^' ako£v avd^QOTtog iJ^ icnd^LVOv. 

olov ts^ TtQlv tov OicXiiva xoiuSrj ft' ixpakstv^ 

itaqa 0ov jtvd^sataL^ nol fi' aystg, q EvQixCSri ; 
EVP. oAA' ovK axovsLV Sst 0s 7tav%'^ otf ' avtixa 5 

oil^SL naQS0tcig. MNH.Tt&g XiysLg; avd^Lg g)Qa0ov. 

ov Sstfi^ axovsLV; ETP. ovx a y av (lilkyg oQav. 
MNH.ovS^ aQ* oq&v Sst i/l \ ETP. ovx a y av axov- 

SLV Sijj. 
MNH. nag fiOL xctQaLVStg; Ss^iog [livtOL kiysvg. 

ov qygg 0v ^fp^vo^ft' ovr' axovsLV ov%'^ OQav. 10 
ETP. x^Q^S y^Q ^v^^otv sxatiQOv ^0tlv tj q)v0Lg^ 
MNH.tov ftijr' axovsLV ftij-d*' oqov; ETP. sv t0%* otL. 
MNH.7tiDgxG)QLg; ETP. ovtc9 tavta SLSXQid"!] tots. 

ai^Q yaQ ots ta utQmta SLSXc^Qi^stOj 

xal ^c»' h/ avtp ^vvstixvov XLVOVfisva^ 15 

p ^uv piixsLV XQV ^Q^'^* iiii^x^^^V^^tfi 

ocpd^akfLOv avti[iLL[Wv rikiov tQO^p^ 

axoriv S\ xoatn^g (Sta SLStstQi^vato. 
MNH. Slcc trjfv xodvr^v ovv ftijr' axovGi [ii^d'' OQfS; 

v^ tov AC rjSofiai ys tovtl jtQO^fuxd^civ. 20 

olov ys tov0t\v at 0O(pal ivvov0iaL. 
EVP. %6lk* av ndd^OLg tOLavta naQ ifiov. MNH. nSg av ovv nQog totg dyad^otg tovtOL0iv il^srjQOLg OTtcag 126 BESMOOOPIAZOTSAL 

iti TCQO^iuid^o^iuxoXdg Blvai tq 6xsXri; 
ETP. fiadtis 8sv(fl xal 7Cq66s%s xov vovv. MNH. idov. S5 
ETP. oQ^g ro d^Qtov tovto ; MNH. vij tov ^HQoxXsa 

oliuci ys. ETP. 6iya vvv. MNH. 6i,m%(B ro ^qiov\ 
ETP. axov\ MNH. axov^oxal^imnmtod^Qiovi 
ETP. iv^aS^ ^Aya^mv 6 xlsivog olxmv tvyxavsi 

tQaypSonoLog. MNH. notog ovtog ayad^av; 30 
ETP. i6tvv tig ^Aydd^av MNH. fidiv 6 (idXag 6 ocaQ- 

tSQog ; 
ETP. ovx^ aXV stsQog tig' ovx soQaxag nmnots; 
MNH.fKov 6 Sa6v7Cciy(ov; ETP. ovx soQaxccg ndnots; 
MNH. [la tov AC ovtoi y , &6ts xa\xi y siSivac. 
ETP. xai iifiv pspivrixag 6v y , aX)! ovx ol^d'^ l6mg. 35 

aXk^ ixTtoScjv ntT^^cDfisv^ mg i^iQxstai 

^SQaicmv tig avtov^ tcvq sxmv xal fivQQivag. 

nQodv66nsvog ioixs tHg %ociq6smg. 
@EP. svcpfinog Tcdg i6tm Xsdgy 

6t6(ia 6vyxXsi6ag* imSfKiet yaQ 40 

^ia6og Mov6mv ivSov (isXad^Qmv 

tmv Ss6yco6vvmv (isXoicoimv. 

ixitm Sh TCvoag vrivsfiog al^riQ^ 

xviux Sh 7c6vtov [irl xsXaSsitm 

yXavx6v' MNH. po^pil. ETP. 6iya. tlXiysig\ 45 
&EP. ntrivmv ts yivri xataxoiim^d^m^ 

d^fiQmv t* ayQimv 7c6Ssg vXoSQ6(imv 

fii7 Xvi6^mv. MNH. pofipaXopoiipdl^. 
@EP. iiiXXsL yaQ 6 xaXXiSTC^g 'Aydd^mv^ 

7CQd(iog '^[litSQog MNH. [imv pivst^d^ai; 50 

@EP. tigo (pmvij^ag; MNH. VT^vsfiogaldiiQ. 
@EP. SQv6xovg ti^ivav SQd^iatog aQxdg. 

xdfintsi Si viag aiptSag inmv. 

td Sh toQvsvsc^ td Sl xoXXofisXstj BE2MO0OPIAZOT2AI. 127 

xal yviO[iotvnst Tcavtovoiidis^ 55 

xol xTiQoxvtBt xcct yoyyvkXsi^ 

xal xoavBiisL. MNH. xal Xaixalsi,. 
@EP. tig ayQOKotag icsXa^si, ^Qiyxotg ; 
MNH. og stoifiog 6ov tov ts aovrjtov 

tov xaXlLSTCovg , xatd tov d^Q^yxoVj 60 

6vyyoyyvki(Sag xal CvCtQiijjag 

tovtl ro jciog xoavsv6ai. 
0EP. ij «ov vdog y Sv '^6d'^ vp(ft6ti]g , d yiQov. 
ETP. (S davfiovLS^ tovtov (ilv la ^o^^eti/, (Sv Sh 

^Aydd^ovd [iol 8svq' ixxdksdov nd^rj tixvri. 65 
@EP. [iridlv txitsv* • avtog yccQ iJ^si6iv tdxa. » 

xal yaQ (isloao^stv aQXStat' ;i;£tfftC9i/o^ ovv 

ovtog xataxdfintstv tdg tStQOfpdg ov ^ifSiov, 

viv fii) XQotfj ^Qa6v ^Qog tov ^Xlov. 
ETP. ti ovv iy6 9q(3 ; &EP. 7esQi[isv% (og il^iQXStaL. 70 
ETP. (S Zsv ti SQ&aai Svavost (is ti^fiSQOv ; 
MNH. vii tovg ^sovg iyd nv^id^ai povXofiat 

ti to TtQccyiia tovti. ti (Stivstg ; ti Sv(S(poQstg ; 

ov XQV'^ ^^ XQvntsiv^ ovta xtjSs^v^v ifwv. 
ETP. i^tiv xaxov [loi [liya tv 7CQ07CS(pvQa(iivov. 75 

MNH.7COt6vtv; ETP. tySs d"^fiiQ(f XQtd^(Sstat 

stt i(St iti JcJi/ stt dTCoXak* EvQCTciSfig. 
MNH. xal 7C(Dg; ijcsl vvv y ovts td Sixa^tiiQia 

liilXst Sixdisi,v ovts fiovl^^g idd'' sSQa^ 

i^csl tQitri 'xStl ®s(SiLO(poQi€ov rj iii0ri. 80 

ETP. tovt avto ydQ tot xdrcoXstv [is jcqo(SSoxS. 

at yaQ ywatxsg i7CipspovXsvxa6i fiot^ 

xdv ®S(S(l0(p6Q0CV (likk0V6t TCSQi (lOV tl^flSQOV 

ixxXri^Sid^siv i%* olid^QCD. MNH. tiri ti Srj ; 
ETP. otcrj tQay(pS(S xal xax(Sg avtdg XiycD. 85 

MNH. vri rov no(SsiS(S xal Sixaid y av Tcdd^oig. 128 BEZM0O0PIAZ0T2AL 

atag xCv ix tavtfjs 6v [ifixavijv ix^vg; 
ETP. ^Aya^mva TCsUSai, tov tQay^8odida6xaXov 

is @6iSiioq>6QOiv il&stv. MNH. tiS(fa6ovt*; si- 

^iiwt, 
ETP. ixxXi]6Ld6ovt* iv tatg ywaiif^ %av Siy^ 90 

Xiiovd'* vnhQ ifiov. MNH. ooteQa g^avsQov^ ^ 

Xad^Qiff 
ETP. ka^if€f , 6tokiiv yvvcu^xog ^^iupuoiiivov. 
MNH. ro X(fay(ia xofi^oi/ xal 0(p6S(f^ ix roi; 6ov tQ6nov * 

tov yaQ tsxva^etv inUteQog 6 nv(faiiovg. 
ETP. aiya. MNH.tiS* iatvv; ETP.ayd^mv iJ^i(fxetat. 
MNH.xal nolog ictiv; ETP. ovtog ovxxvxXovfievog. 96 
MNH. dkX' ^ tvfplog [liv eifi' • iya ydff ovx o(f(S 

avS(f' ovSiv^ ivd^dS' ovta^ Kv(fipnjv d' 6(fai. 
ETP. 6iya' [lelpSetv yd(f nccifaaxevd^etcu. 
MNH. [iv(f[ii^xog dt(fanovg ^ i]ti SuiiitvvQetcu ; 100 

APA. [e(fdv Xd^oviatg Se^dfievat 

XaiindSa xov(fcu l^vv iXev^iQa 

nat(fiSt xo(fev6a6^e ^odv. 
XOP. tivt SatiiovGiv 6 xaiMg ; 

Xiyevvv evni^tCDg Sh tovfiov . 105 

Sccifiovag ix^t 6e^i6at. 
ATA. aye vvv onXtie Mov6a 

X(fv6iG}v ^vto(fa t6^c(iv 

Ootfiov^ og [S(fV6ato x^Q^S 

yvccXa UtfiowtiSt ya. 110 

XOP. x^^V^ xaXXi6tatg dotSatg^ 

Ootfi^ , iv evnov6ot0t tti/LaJCg 

yi(fag [e(fdv n(fOipi(fmv. 
AFA. tdv t iv o(fe6t S(fvoy6vot6t 

x6(fav dei6at' Z^^fte^itv dy(fOti(fav. 1 15 

XOP. eno^iat xXf^^ov^a 6env6v BESMOOOPIAZOTSAL 129 

yovov 6xp£iov0a Aatovg 

"AQtsfitv dnsvQoksx^» 
AFA. Aatd rs ^ XQOVfLatd r* ^AOcaSog 120 

nodl 7taQa(fv^ii tvQv^iux ^Qvylmv 

Stvsvfiata XaQirmv. 
XOP. 6dpo^t Aatd t avaWav 

xi^aQlv ts [latiQ* vfivmv 

aQ0svv fio^ Soxifip * 125 

ta qxSg ifSOvto Satfioviotg 0fi^6iVj 

Tlfistdifag ts Si al^vvSCov oxog. 

av x&Qiv ava%t ayalls ^otfiov [tL^.] 

Xat(f\ oXpLS nat Aatovg. 
MNH. mg ijSv to (likog , cJ notviai, rsvstvkXCSsg^ 130 

xal %^XvSgmSsg xal xatsykanti^iiivov 

xal ^vSaXmtov , S0t ifiov y axQomfiivov 

vno trjv sSQav avtiiv vnilX^s yaQyakog. 

xaC0^ , m vsavvg^ fjttg sl^ xat AldjyKov 

ix v^g AvxovQysCag iQi^^av fiovko^aLj 135 

noSanog 6 yvwig ; tCg ndtQa; tCg fj tfroAiJ ; 

tCg fi tdQaiig roi; pCov ; tC pdQpitog 

XaXstxQOxmtp; tC Sl XvQa xsxQvq>dX^ ; 

tCXfjxvd^ogxalfftQoq^vov; mg ov iviiq>OQOv. 

tCg Std xatontQOv xdl l^Cq>ovg xoivmvCa ; 140 

tCg d' avtog^ m nat; notsQov mg dvilQ tQiq>sv; 

xalnovniog; nov%Xatva; nov AaxmvixaC; 

dXX^ mg yvvii d^r' ; slta nov td titd^Ca ; 

tC q>yg ; tC 6vyS^g ; dXXd Siit ix tov (liXovg 

^rjtm <y' , insiSil y avtog ov povXsi q>Qd6at. 145 
AVA. m nQicpv nQi^pv^ roiJ q^^^ovov fikv roi/ ipoyov 

fjxoviSaj tijv d' aXyTj^tv ov naQS(Sxo(iriv' 

iym Sl tijv i0d'ijd'^ a^a yvdfii] q>OQm. 

X9V y^9 noiTfciiv avSQa nQog td SQdfiatay 

ARISTOPH. II. 9 IL^i ^H^JIZ 3CFIAZOTJSAL K Tf^ mi^y . ^**^ Tmsrwm nrrg TgoMOvg i%BW» 150 
.77 ssrLT^i^^a^. ercr ^ddgtnf «otgg; ^«fs^ Txx?'^'? T-^n^'. c d* ov ac£3rri7fi€^a, 155 

.SlXH raCT fiErrfjiir^ nxrrr arof^, malitv ifLS^ 

>« f>7tKXTLS ^oni^^Tw Sifvtnuog iym^ 
-ijr^ r.^lj Bc r £ur#^ etfn siMifnfr tfcTtr 

s dctfrr- fSiciiftu 8' oxt 160 

Kjiex^eer 6 Ti^iOff 
^. «^^ irpMruer ijviuMfav^ 

*^^9rr«{«c, Tortor yag onv axiptoagj 
x*rni; x^ ado^ fr nt SKieg ^fi%£ax$zo • 166 

■fuE K?Ti cp'* ffrrov JUtt jmLI' i^ xa SQOfiaxa* '»■■* s SlMa ia^^« idiME 7«^ sof^r awtyjiY ^ ^tkf^t. tf fi Ssx^oalii^ av aamg xaxag miel^ 

• J «r ^B^jFn^ ^pvjufog av inPXQ^g xotet. 170 

or ^i^^acvtfa. MNH. xdSg XQog xcSv d^sav; 
fiaSf/Bfv xaL yoQ iym xoiovxog '^v 
Tifluumogj ifivbt ^QX^P^V^ Tcoietv. 
MXH, ^ Tor ^4* , av tn^ ^^ '"^ns xatdsvosag. 175 

E:rP. all' mvxsQ wvBx" fjX&ovy ia fi aiiCBtv. AFA. Xiye. 
KVP^ Aym9t9Vj ao^pov XQog avdQog, SoxLg iv fiQ€L%Bt 
xxMovg xaXmg olog xs ^vtrcifivsiv Xoyovg. 
iym di xaiv^ j^vii^OQa xsxXfiy(iivog 
fxixfig a^tyiuc^ TCQog <Ss. AJTA. xovxQsiavixav; 
ETP., fgHXovcl UL a[ yvvatxsg anoXetv xnasoov 181 ^EEMOOOPIAZOTZAL 131 

xolg @66fioq)OQiotg, oxv xaxaig avtag Xiyo). 
AFA. xCg ovv TCaQ^ r^fKDV i(Sxiv atpiXsid Ool ; 
ETP. fiTCaO^' iav yaQ iyxad^e^oiisvog ^^dd^Q^ 

iv xatg yvvail^iv^ mg Soxdiv elvai yvvij^ 185 

vneQaTCOXQivy (lov^ 0a(p(Sg (Smceig i^ii. 

fuivog yaQ av XSieiag dl^Cfog iiwv. 
AFA. i%eixa TC^g ovx avxog dnoXoyet icaQtav ; 
ETP. iy(D fpQdCio 6oi. TCQCJxa ^lv ycyvmaxoiiav' 

ineixa Tcokcog ei(ii xal jcciycjv^ i%m^ 190 

6v S^ evTCQOOoTCog j kevxog^ il^vQri[iivog^ 

ywaixoqxavog^ anakog, evTCQexrig iSelv. 
AFA. EvQiJciSri^ ETP.xiiextv; AFA. in:oir^6dg noxe, 

%aiQeig 6q(Sv (p(Sg^ jcaxeQa d' oi; %(dQeiv Soxetg; 
ETP. iy(oye. AFA. ftij vvv iXni6jig xo 0ov xaxov 195 

ri^dg ixpil^eiv. tucI yaQ dv iiavvoi(ied'' dv. 

dXl' avxog o ys (S6v i(Sxiv oixeimg q)iQe. 

xdg (SviKpoQag yaQ ovxl xotg xexvd0(ia6iv 

(peQevv Sixatov^ dXXd xotg nad-T^fia^vv. 
MNH. xal ft^v ^vy\ cJ xaxdnvyov , evQvnQ(oxxog el 200 

ot; xotg X6yov6iv^ dkkd xotg 7Ca&iifm6iv. 
ETP. xi S* icxiv o xv SiSoLxag iXd^etv avx6(Se ; 
AFA. xdxLOV dTColoi^iriv av iq 0v. ETP. %(Sg ; AFA. onag ; 

Sox(Sv yvvaix(Sv iQya wxxeQei6ia 

xkimeiv v^paQnd^eiv xe d^rikeiav Kvjcqlv. 205 
MNH. ISov ye xkinxeiv • vr^ /lia , pivet^sd^ai ^lv ovv. 

dxaQ fi nQ6(pa(Sig ye vr^ /lC eix6x(og ixei. 
ETP. xiovv\ no(.7]6 eigxavxa; AFA. [irj S6xei, ye 6v. 
ETP. (o XQi,0xaxoScci^G)v^ (og dn6l(oX\ MNH. EvQtniSri^ 

(o (pikxax^ , cJ xrjSeCxd^ ft^ 6avxov nQoS(Sg. 210 
ETP. n(Sg ovv noir^0ca Srjxa ; MNH. xovxov ftiv fLaxQa 

xkdeiv xikev^ , i^ol S^ 5 xv povlet XQ^ kaficiv. 
ETP. aye vvv , inevSrj aavxbv incSiSmg i[ioi, 

9* 130 ©ESMOOOPIAZOTSAL 

5 Sst TCOietv, nQog xavxa xovg XQOTCOvg i%BLV. 150 
avxixa ywavKsf rjv TCOifi xig SQdftaxa^ 
[isxovoiav Ssl X(Sv xqotcov xo <J(pft' Ix^tv. 

MNH, ovxovv xsXfixiiBigy oxav ^aiSgav nrotgg; 

AFA. avSQBta S' rjv ycoty xig , iv xp adiuni 

ive0d'' VTCaQxov xov^\ a S^ ov xexxi^iied^a^ 165 
(lifiriiStg ^Srj xavxa CvvdifiQevexcu. 

MNH. oxav iSaxvQOvg xoivvv jcoiyg^ xaletv ifii^ 
iva 6vfin:om 6ovm0d-ev i^xvxdg iyd. 

AFA. akXiog r' a(iov66v i6xi TCOLtixriv ISetv 

ayqetov ovxa xal SaOvv • Oxiifav S' oxt 160 

"Ifivxog ixetvog xavaxQi(ov 6 Ti^iog 
xakxatog^ oXtcbq ag^oviav ixvfiv6av^ 
i^tXQOipoQovv xe xal Stixlmv ^lcovixSg^ 
xal OQVVLXog^ xovxov yag ovv dxi^xoag^ 
avxog xe xakog ^v xal xakSg '^finioxsto * 165 

Std xovx' aQ^ avxov xal xa^ riv xd S(fd(iaxa * 
Ofiota ydQ vcoietv dvdyxri xy fpv0et. 

MNH. xaw «p* 6 <!>iXoxXiftig absxQog wv cci^xQfSg notet^ 

6 Sh S^voxXirig mv xaTcog xaxdig TCoiet^ 

6 d' av ®ioyvtg ifwxQog mv tlnfXQ^g xotet. 170 

AFA. aTCad' dvdyxrj • xavxa ydQ xot yvovg iym 

i(iavx6v id^eQdnev^a. MNH. xiSg ycQog xSv d^sav; 
ETP. TCavOat pav^ov xal yaQ iya xotoiSxog rjv 

mv xr^ktxovxog^ rivix^ riQxoiiriv Tcotetv. 
MNH. fid xbv AC , ov %rik& 6e x^^g natSevCemg. 175 

ETP. dXk^ iSvjceQ ovvex* ^A-d-ov, ia (i elnetv. AFA. Xiyc. 
ETP. 'Aydd^cDVj 0oq>ov JCQog dvSQog^ o6xtg iv ^Qaxet 

xoXXovg xaXSg olog xe Ovvxiiivetv Xoyovg. 

iym S\ xatvy Ivft^o^a nenXriy^ivog 

Cxixrig dq)tyiiat TCQog (fi. AFA. xovxQ^i^H^^* 
ETP. (liXXovai p' ai yvvatxeg dnoXetv x^qiieQov l«J ^EZMOOOPIAZOTZAL 131 

totg ®60fiO(poQioLg^ otv xaxiag avtag Xiyo). 
AFA, tCg ovv Ttag' iJfKoi/ icttv ciq^sXeid 001 ; 
ETP. tiTCa^'* iav yaQ iyxad^e^oiievog Id&Q^ 

iv talg ywai^Cv , (og doxav elvac yvvri^ 185 

VTtSQaTtoXQivy fiov^ CaqxSg 6(60 sig iyii. 

^ovog yaQ av XiJiSiag al^icog iinov. 
AFA. iTCSLta n(og ovx avtog djcoXoysi TtaQciv ; 
ETP. iy(D (pQd0(o 001. jcqSta (ihv ytyvci0xofiaL • 

iicsita TCoXiog si[iL xal Tcdycjv' i^o, 190 

0v8' sv7CQ60a)7Cog j ksvxog^ i^vQrjiiivog^ 

ywaix6(pG)vog ^ aTcaX^g, svTCQsniig idslv. 
ATA. EvQini^ti^ ETP.ti i0tiv; AFA. ixoir^0dgnotSy 

%aiQSig 6q(Sv (p(Sgy natsQa d' 01; xcUqslv doxstg; 
ETP. iyoys. AFA. fwj vvv ikni0jig to 06v xaxov 195 

ri(idg v(psl^SLV. tucI yuQ av [iaLVoi(isd'' av. 

dkX' avtog ys 06v i0tLV oixsicog (psQS. 

tdg 0V[i(poQdg ydQ ovxl totg tsxvd0(ia0iv 

. (psQSLV SixaLOv^ dXkd tolg 7Ca%^[ia0LV. 
MNH. xal ft^v 0vy\ cJ xatdTCvyov^ svQvnQOixtog sl 200 

ov totg X6yOL0LV^ dXXd totg TCad^TfiJLa^LV. 
ETP. ti S' i0tLV o tL SiSoLxag iXd^stv avt60s ; 
AFA. xdxLOV dxoXoi^iLriv dv 7} 0v. ETP. TCcSg ; AFA. OTCCjg ; 

Sox(Sv yvvcuxcSv iQya vvxtsQsi0La 

xXiictSLV v(paQxdtsLV ts d-ijXsLav Kvtcqlv. 205 
MNH. iSov ys xXiictSLV • vri /lia , ^LVst^Q^aL (ihv ovv. 

dtaQ ^ 7CQ6(pa0ig ys vr^ ^C slx6tcitg ix^L. 
ETP. tiovv; ^coLij^SLgtavta; AFA. [Lri S6xsl ys 0v. 
ETP. (D tQL^xaxoSaifiav^ (og a;roA(DA' . MNH. EvQL7ciSri, 

cJ (piXtat , co xriSs0td^ ft^ 0avt6v 7CQoS^g. 210 
ETP. 7C(og ovv tcoltj^g) Srjta ; MNH. tovtov (ihv ^axQa 

xkdsLV xiksv^ , i^iol S^ o tL ^ovXsl xq^ Xafidv. 

ETP. ays vvv^ iTCSLSri 0avtdv i^CLSiScng ifioi, 

9* 132 BESMOOOPIAZOTEAI. 

anodvd^v rovrl d^ol^tiov. MNH. wd Sti xa^t. 
ataQ ti [lillsvg SQav ft ; ETP. ano^vQeXv taSij 215 
ta xato d' aq>Bveiv. MNH. akla XQ&tt^ j b16ol 

doxst' 
rl fti^ 'mdiSovai '[lavtov Sfpslov xots. 

ETP. ^Aydd^fDVj 6v iisvtoc l^vQOipoQstg S7cd6totSj 

XQri^ov tL vvv fifitv l^vQOv. AFA. avtog Xafi^avs 
ivtsvd^sv ix tiig ^VQoSoxi^g. ETP. yswaCog sh 220 
xdd^iis' q>v6a f^ yvdd^ov v^v Ssl^tdv. 

MNH.Sfiot. ETP. tixixQayag; ifi^aX^ CovndttaXov^ 
riv (irj 6i(onag. MNH dttaxal lattatat. 

ETP. ovtog 6v Tcotd^stg ; MNH. slg to tiSv ^sfivfov Jd-smv • 
ov yaQ fid triv ^Ji^firitQ' it ivtavd^ot (isvd 225 
tsfivoiisvog. ETP. ovxovv xaxayika6tog Srjfc^ i6SL 
tr^v fj[i£xQaLQav trjv stiQav ^tA^i/ 1%^''^ » 

MNH. okiyov fiiXsL (ml. ETP. ^r^SafitSg^ TCQog tiSv ^sav^ 
TCQoSmg [is. xciQSt Ssvqo. MNH.xaxoSaifioiv iyd. 

ETP. ix^ dtQi(ia 6am6v xdvdxvTtts. not6tQS(psL; 230 

MNH.iiv (iv. ETP. tiiivf^SLg; ndvta TCsnoiritaL xaliSg. 

MNH ot(iOL 7taxoScti(Mov ^ ilfLkog av 6tQatsv60(iaL. 

ETP. fi^ (pQ0vti6rig - mg svnQSxrjg q>avst ndw. 

fiovXsL d^sd^d^aL 6avt6v; MNH. sl Soxst^ q>iQS. 

ETP. OQ^g 6savt6v\ MNH. ov fia ^i\ dXXd KXsi" 

6^ivriv. 235 

ETP. dvi6ta6\ Iv* dq)sv6(o 6s^ xdyxvifccg sxs. 

MNH. otfiOL xaxoSccifLG)v ^ SsXqdxLOv ysviJ6oitaL. 

ETP. ivsyxdta tig ivSo^sv S^S^ ij Ivxvov. 

inixvnts * trjv xiQxov (pvXdttov wv axQav. 

MNH. ifiol iiskij6sL vii /lia^ Tcki^v y otL xdofuu. 240 

ot(ioi tdkag. vSoq vSchq , to ysitovsg^ 
tcqIv dvtLka§i6%aL nQOXtov * * t^g q)koy6g. 

ETP. d^dQQSL. MNH. tid-aQQio xatansnvQnokrjfidvogi BE£M0O0PIAZ0T£AL 133 

ETP. aXX^ ovx h^ ovSsv TtQayiid 6oi • xa nkBl^ta yaQ 
ajcoTCSJcdvriKag. MNH. (pev^ iov rrjg aCpoXov. 245 
ald^og yBydvriiiai, navxa xa %bq\ xrjv xQaiitv. 

ETP. firi (pQovxiarig' exsQOg yaQ avxa 6xoyyut. 

MNH. oliid^BxaQ* Blxig xov ifiov tcqcdxxov jtXvvBt. 

ETP. ^Ayad^mv^ ixBiSri 6avxdv imSovvav q^d^ovBtg^ 

ak^ lyLOxiov yovv %Qrfiov r\yiXv xovx^il 250 

xal iSxQo^iiov' ov yaQ xavxa y ag ovx &r' iQBtg. 

AFA. kaiipdvBXB xal XQV^^* ' ^^ g^&ovtS. MNH. xC ovv 

Xafiio^j 

ETP. XI ; xov xQOxtoxov ^qcjxov ivSvov lafidv. 
vrj xrjv 'Aq)QoS£xriv^ '^Sv y o%bi rcofi^lov. 

MNH. 6vim6ov avvOag. oIqb vvv 6XQ6q>vov. ETP. ISov. 

MNH. td'^ vvv xaxa0XBiX6v fis xa tcbqI T(d Cxikri. 256 

ETP. xsxQVfpakov Sst xal (iCxQag. AFA. fiSlfihvovv 
XBq)aX'^ jcsQC^sxog^ rjv iyd vvxxoq q>OQ(o. 

ETP. vri xbv AC , aXka xamxriSBia Tcavv. 

MNH.aQ^ aQ^6(SBc fioc; ETP. v^ ^C ali' aQiax' 

i%Bi. '260 

q>iQ^^ SyxvxXov xov; AFA. Xdiipav^ dico xrig xXir- 

vCSog. 

ETP. V7CoS7i(idx(ov Sst. AFA. xd^ xavxl Xdfipavs. 

MNH.aQ' dQ[i60Bi (loi; ETP. %aXaQd yovv %aCQBig 

q>OQ(Sv. 

AFA. 0v xovxo yCyv(D0x' • dXX' i%BLg yaQ av Sisi. 

st0(O Ttg (9g xd%^6xd iL Bl0xvxXri0dx(o. 266 

ETP. dv^Q [ihv rjfitv ovxo0l xal Sr^ yvvrj 

x6 y* slSog' rjv XaX^g S' , 07C(og x(p (p^iy^xi 
yxyvaixutg sv xal md^av^og. MNH. jcsiQd^oiiai. 

ETP. pdSils xoCwv. MNH. [id xbv 'A%6XX(o ovx^ ^v 

ysfiri 
0114)0 fjg ifiol ETP. xC ^Q^^^a ; MNH. 0v00(60blv ifih 
nd0aig xi^vacg^ rjv [wC xi TCSQijcCTCxy xax6v. 271 134 BEZMOOOPIAZOTSAI. 

ETP. Ofivv^L Toivvv al&BQ* otxriCvv jdiog. 

MNH. xl [idXkov ij tiiv 'iTCnoxQdtovg l^vvoixiav ; 

ETP. oiivv(ii toCvvv ndvtag aQSrjv tovg d^sovg. 

MNH. fii^vfi^o toCvvv tavd"* , ott fj (pQTiv S(io66v^ 275 
fj ykfStta 8* ovx ofiLciiiox* • ovS^ SQxaff* iyd. 

ETP. ix^itBvSe taxiag- ag to fqg ixxXri^Cag 
CTj^stov iv ta @60fioq)OQCp (paCvstcu. 
iya S* an6t[ii. MNH.S^vqo wv, m SQatd'^ Bnov. 
(9 ®Qatta^ d-iaGat^ xao^ivcav tdiv ka[i.7CaSa)v. 280 
oGov ro X9W ^'^iQXS^* VTto tijg Uyvvog. 
akX\ ci 7t6QixaXXri @66(ioq)6Qm^ Si^aiSd^i^is 
ayadij tvxV ^^^ S6vqo xal ycdhv otxaSe. 
CD @Qatta^ tr^v xCfStviv xd^6X6^ xat 1^6X6 
ta TtOTtav* , OTtog Xapov6a dv6a) tatv 96ajCv. 285 
Si^novva noXvtC[irit6 ^ijfirjtsQ q>CXvi 
xal 06Q6iq>atta^ noXXd noXXdxtg ^i6ov 
dv6iv ixov6av^ 6l S\ (laXXd vvv Xad^^tv. 
xal r^v dvyatiQa xotQOv dvSQog [loi tvxstv 
nXovtovvtog^ aXhQg t riXi^Cov xdfisXtiQOv^ 290 
xal nQog d^dXrixov vovv ixsvv (lot xal q>Qivag. 
nov nov xad^i^oii' iv xaXp, tav Qr^toQatv 
tv* i^axovm ; 6v S^ anid'^ cJ @Qaxt\ ixnoSdv* 
SovXotg yaQ ovx l^66t* dxov6iv twv Xoyav. 

KHP, 6vq>rnUa 'tfraj, 6V(prj(iCa *(Jtm. svxb^^b tatv @66' 295 
fioydpotv, TjJ ^T^iirjtQt xal rg KoQy^ xcd tm 
nXovt^^ xal ty KaXXty6V6Ca^ xal ty KovQotQO- 
^Wj [r^ rg,] xal tp 'EQ(iyy xalXdQt6iv^ ixxXrj- 300 
6Cav ti^vSs xal 6vvoSov tr^v vvv xdXXt6ta xal 
aQi6ta noi^6aLy noXvafp^Xmg filv noXet rg ^AdT^ 
vaCmv^ tvxflQcSg S* ^ftTi/ avtatg. xai trjv SqS- 305 
6av xal r^v dyoQ6vov6av td piXtt6ta n6Ql rov 
Sij^ov rov ^AdiivaCa^v xal tov t(Sv ywatxmv^ &E£MO0OPIAZOT£AL 135 

tavTfiv vixdv. tavx hv%B6^z^ xal vfitv avtals 310 
xaya^d. i^^natcivj l^^Ttaidv. xaiQafiev, 
XOP- SexoiieOd^axald^emvydvos 
XitoiiBad^a tatad^ in avxatg 
(pavevtag iavxcciffivaL. 

Zsv iieyaXdvv^B xQvcolvQa ts^ 315 

/drikov og ix^ig IsQav^ 
xal 6v TtayxQat^g x6(fa 
yXavx&m XQv^oloyxs nokiv 
oixov6a nBQLiMLXvitov ^ ild^h dsvQO. 
xaL 7Cokvciw(iB , %^ifoq>6vri xaij 320 

Aatovg xQvcdxidog igvog. 

6V tB nOVtU 0B[lvl n66BvS0V^ 

aUniiSov^ TCQoXiTcdv 
[ivxov ix^6Bvt oi0tQoS6vritoVj 
NfiQiog sivaXioi ts x6Qai, . 325 

Nv^ai, t oQslnkayxtoi. 
XQvaia ts fp6Qii,iyi 
axfj^BUv iit BvxaXg 
rilistiQat^g' tsXiagS' 
ixxXri6ta(fai[iBv ^A^rivitav 

Bvysvstg yvvatxsg. 330 

KHP. Bvx^^^^ ''^otg d^Botac totg ^OXv(i7cioig 

xal tatg ^Okv^niai^i^ xal totg Ilvd^iotg 

xcct taZ0i, Ilvd-iai^Vy xal totg Arilioig 

xal tat0i /lriUaL0i , totg t akkoig d^sotg^ 

st tig iTCifiovksvsi n tp Si^iip xaxov 335 

t^ t(Sv ywaixSv^ iq *mxriQVXBVBtat 

EvQisciSy MqSotg r' inl fiXdfiy tvvl 

fQ t<Sv yvvaixmv^ { tvQawstv inivosty 

^ rov tvQawov ^vyxataysiv^ ^ TtaiSiov 

VTto^lloiLivrig xatstxi tvgj { Sovkn tivog 340 134 BEZMOOOPIAZOTSAL 

ETP. ofivviiL roCvvv ald^BQ* ofxi^tftv ^iog, 

MNH. tC fictllov ij trjv ^lTtnoTCQcirovg %vvoixCttv ; 

ETP, ofivvfit roCvvv nivrag SqSijv rovg d^sovg. 

MNH. iid^vri^o roCvvv ravd'' , on ii tpQriv S^ocfBv^ 275 
71 yktSrra 8' ovx OftcJfiox' • ovS* Sqxo^' iyd. 

ETP. ix(S7tsvS€raxi(og' mg ro r^qg ixxkri^Cccg 
(Srj^stov iv r^ @s6fio<poQCa3 tpaCvsrai. 
iydt S' a7csi(it. MNH. Ssvqo vvv^ (o ©Qard-^ stcov. 
(D SQarra , ^ia(Sai , xaoiiivcav r(DV XaiL%aS(BV. 280 
oaov ro %Qii^' aviQXsd'* vno riig kiyvvog. 
akX\ (o TCSQixaXlrj @s(S(iO(p6Qa)y Si^a^Sd-ifis 
ayad^jj rvxV ^«^ Ssvqo xal TcaXiv otxaSs. 
(o&Qarra^ rr^v xC(Srriv xa^sXs ^ xar i^sXs 
ra Ttonav* , o^ro^ Xafiovaa %ij(S(o ralv Q-satv. 285 
Sicnovva noXvrCfirjrs ^i^^rjrsQ (pCkri 
xal OsQ(Si(parra^ icoXka TCoXkdxtg fii(S0L 
d^vsLV ixov(Sav^ sl S\ (laXXa vvv Xad^stv. 
xal r^v dvyariQa xotQOv avSQog [lot rv^stv 
nkovrovvrog^ aXhog r riki^Cov xafiskriQOV^ 290 
xal JCQog ^aXrixov vovv ix^vv [iol xal (pQivag. 
7C0V nov xad^iic^ii' iv xakp^ rcSv ^tiroQotv 
?!/' i^axovo); 0v S^ amd'\ (0®Q^r\ ixnoSdv* 
SovXoig yccQ ovx i^s0r' axovsiv r(ov Xoyav. 

KHP. sv(pri(iCa 'tfroj, sv^prj^Ca '(Sro. svxs^SQ^s ratv 0s6' 295 
(lO^poQOiv^ ry jdriiirirQi xal rg Koqjj^ xal ra 
nXovrcji , xai rij KaXXiysvsCa , xal r^ Kovqotqo- 

9^9 [''^y ^V^] ^^^ ^{^ '^Pf^^9 xaLXaQi6tv^ ixxXr^- 300 
6Cav ri^vSs xal CvvoSov ri^v vvv xaXXiCra xal 
aQt(Sra nof^^Sat , noXvci(psXSg ^lv noXst rg *A&7i- 
vaCcDv^ rvxriQSg S' rifiiv avratg. xal r^^v Sq(S- 305 
6av xal rrjv ayoQSvovOav ra piXrtCra tcsqI rbv 
Siiiiov rov 'Ad^rjvaCcDv xal rov r(ov ywatxav^ &EJSMO0OPIAZOTSAL 135 

tavTriv vtxdv. tccvt svxsdd^s^ xal vfitv avtalg 310 

tdyoc&d. iriitaioiv^ Irinaimv. xaCqcDfiBv. 
XOP- dexo^ieiJd^a xal d^siov yevos 

XttOfieCd^a taS0S' iit Bvxaig 

(pavivtag intxaQfjvat. 

Zsv [ik€yakciw(i6 x^^olvQa te^ 315 

jj^^kov og Sxetg CeQav^ 

xal av TCayxQar^g xoQa 

ykavxajci xQ^^^okoyxe nokiv 

olxov6a 7teQi(idxvjtov ^ ild^e devQo. 

xtd Ttolvcivviie , Q^QOfpovri itaJC^ 320 

Aatovg xQv^cimSog iQvog. 

6v te Ttovtie 0eiivl IloCetdoVj 

aXtfiiSov^ TtQoXtxdv 

[ivxov 1x^6 evt^ olctQoSovrjtov^ 

NriQiog elvaUoi te xoQai^ . 325 

Nv[i(pat t* OQeCnXayxtoi. 

XQv6ia te (poQ^ty^ 

dxriceiev in evxatg 

ij^etiQatg' teXicDgS' 

ixxlrj(Sid0aiiiev 'Ad"i^vimv 

evyevetg yvvaZxeg. 330 

KHP. evxB^^e totg Q^eotCi totg 'Okvfixiotg 

xal tatg 'Okvyi,7tlat0t y xaL totg IIvQCotg 

xal tatOt nv%^tat0t , xal totg AriUotg 

xcH tat0t jJriXtat0t^ totg t aXlotg d^eotg^ 

et ttg im^ovkevet tt tm Sri^ xaxbv 335 

t^t^vyvvatx(Svy ^ 'mxr^QVxevetat 

EvQtJtiSy MijSotg t i%i fikdfiy ttvl 

fQ t(Sv yvvatx(DVy r} tvQawetv iittvoet^ 

^ tov tvQawov 0vyxatdyetVy ^ natSCov 

VTtofialXoiiivrig Ttatetxi ttg^ { Sovkri ttvog 340 136 bei:mo0Opiazoti:al 

nQOuyayog ov6* ivstqvkiiSBv x^ dsisitotri^ 

ri xeiiaoiiivri rig ayyeUug fsvSetg g^eQSi^ 

V fW)^aJog ettig ilanata i^svS'^ Uymv^ 

xal ft^ SiScoatv av VTCo^xritcU Tcots^ 

t} S(5(fd tig SlS(O0v fio^%c9 yQavg yvvri^ 345 

i5 xal Sixstcu xqoSlSov6' itcciQa tov q>CkoVy 

Tcsttvg nanriXog § xanriXlg rov xoog 

fl tdiv xotvX(Dv t6 v6(iv0(ia StaXv^ivstac^ 

xaxtog anoXiiS^aL tovtov avtov xfoxiav 

aQa^d^Sy tatg S* aXXaiCiv Vfitv tovg Q^sovg 350 

svxsfSd^s naCaig noXXa Sovvai xaya^d. 
XOP. itn/svxoiisad-a tiXsa fikv 

noXsL^ tiXsa Sh S^qiia 

tdS^ svyyi^at ixysviad^aL. 

ta S* a(fL6d'^ 06aLg nQ067jxsL 355 

. VLxav Xsyov6aLg. onoaaLS' 

i^anatS6Lv naQapaivovoi ts tovg 

OQxovg tovg V€vo(iL6fiivovg 

X6(fS(Bv SLVSx* inl pXdpr}^ 36o 

7} ilnig)i6(iata xal a/oftoi^ 

iijtova' dvtLiiBd^L^tdvaij 

tdnoQQritd ts tot6LV i- 

X^QOtg totg rifistiQOLg Xiyov6\ 

^ MijSovg indyov6L f^g 366 

xdQccg ovvBx' inl fiXdpjj^ 

d6B^ov6\ dSLXOv6itstrivn6XLV. 

dXX* (B nayxQathg 

Zbv^ tavtaxvQci6BLag^ S6J^* 

ri(itv d-sovg naQa6tatstVj 370 

xainBQ yvvaL&v ov6aLg, 
KHP. axovsndg. SSois tfj fiovXy tdSs 

ty t(3v yvvaLX(Sv Tlh6xXsl* inB6tdtS(,* BEZMOOOPIAZOTZAL 137 

AvClXX^ iyQafiiidtsvev j sItcs Uco^tQcirrj^ 

ixxlrjCiav noulv scad^Bv t^ f^£<^^ 375 

tcSv ®£iS^og)OQ£cav j y iidXLOd'* rifitv 0%oXri^ 

xal xgriiiat^SLV iCQcSta tcsqI EvQinCSov^ 

ti XQrj jtad^etv ixstvov • adtxstv yccQ Soxst ^ 

^fitv ajtdcaig. tig ayoQSVSiv fiovXstai ; 

rv. A. iyd. KHP. jtSQid-ov vvv tovSs TCQfDtov tcqIv Xs- 

ystv. 380 

XOP. iSCya^ aidna, nQoCsxs tov vovv ^^^fi^rr^iraf 

yccQ ijdri, 
07CSQ noiov0^ ol ^i^tOQsg. fiaxQav ioixs ks^siv. 

FT. A. g)iXotLfiia fihv ovSs^ta [la rc9 d^sa 

Xii^ovo' dvictriv^ d yvvatxsg* aXXd yaQ 

fiaQicog g^iQCD tdkaiva nokvv rjdri xqovov 385 

7CQ07crikaxiio(iivag 6q(o6' rnidg vno 

EvQiniSov rov r^g XaxavoxcalritQiag 

xal icoXXd xal navtof dxovoviSag xaxd. 

tCyaQ ovtog rnidg ovx i%L6^fi tmv xaxiov; 

nov d' ovj^ SLa^i^Xrix 9 ojcovtcsq ifi^Qaxv 390 

slclv d^satal xal tQaypdol xal %o()o/, 

tdg ^iOLXOtQOTCOvg ^ tdg dvdQSQaCtQiag xaXcivj 

tdg olvoxCnovg ^ tdgjCQodotLdag^ tdg kdlovgy 

tdg ovdsv vyLig^ tdg fiiy^ dvdQd^LV xaxov. 

m0t svd^g sl^LOvtsg dno t(ov IxqCcdv 395 

VTCO^kinovC^ fifidg, tSxojcovvtaCt svd^img^ 

firi fiOLXog SvSov y tLg dxoxsxQVfifiivog. 

SQd0aL S' id'* rifitv ovSsv S^jcsq xal icqo tov 

i^sfStL ' tOLav^' ovtog iSCSa^sv xaxd 

tovg avSQag riiimv' m0t\ idv yi tLg jcXixrj 400 

yvv^ Ctiipavov^ iQ&v Soxst' xav ixpdkri 

6xsv6g tL xatd tr^v oixCav nkavc^^ivri^ 

dvriQ iQCDt^^ rc3 xatiaysv 17 %t;r^a$ 138 eE£M 00 PIA Z O T2A L 

OVX S6d'^ 07t(OS OV tp KOQLVd^ip ^ivC), 

TcdfivetxoQrjtig^ svd^g adeXfpog ^fyet^ 406 

TO XQiOfia tOVtO f*' OVX ttQB6XBL f^g XOQfjg. 

slsv^ yvvrj tig VTCO^aXitS^ai, fiovkstac^ 
axoQOV6a jcatdmv^ ovdh tovt ictiv ka^sVv. 
SvdQsg yaQ ^Sri itaQaxdd^fivtaL nkri^Cov 
XQog tovg yiQovtdg ^^ , ot jtQO tov tdg (isiQaTcag 
ijyovtOj diapipiTixsv y Set* ovdslgyiQOv 411 

ya^sVv ^iksL yvvaCxa Sid tovjtog toSC' 
SionoLva yaQ yiQOvtc vv^tpdp yvvi^. 
slta Sid tovtov taZg yvvavxcavCtieiv 
0g)QaytSag ijti^dkXovfSiv ijSri xal fioxkovg 415 
tijQovvtsg rifiag^ xal nQO0iti Mokottixovg 
tQiq)OV0t ^Qfiokvxsta totg fioixotg xvvag. 
xal tavta [ihv ^vyyvciiSd'* • a 8* ijv r^^itv nQO rot;, 
avtatg tafitsvsiSd^ai^ itQoaLQoviSaig kafistv 
akg)Lt0Vj ikaiov^ olvov^ ovSh tavt, iti 420 

i^s6tiv. oCydQ avSQsg rjSr} xksuSCa 
avtol q>OQOV0i xQvittd^ xaxori^i^tata^ 
AaxfQvCx dtta^ tQStg ixovta yo^MpCovg. 
%q6 tov fihv ovv r^v dkk^ v%oti,ai tr^v dvQav 
xotri0afiivai0L Saxtvkvov tQLofiokov^ 425 

vvv d' ovrog avtovg pxotQiiff EvQVJtCSrig 
iSCSal^s d^QiytrjSsiSt^ ix^^v iSq>QayCSva 
i^ailfafiivovg. vvv ovv ifwl tovtG^ Soxst 
oksd-QOv tvv^ fi(idg xvQxavdv dfKD^yiitmg^ 
rj (paQfmxov0vv , rj (iva yi tgi tixvrj, 430 

OTtcag dnoksttav. tavt iycj (pavsQiSg kiym - 
td d' akka iistd tov yQa^ifiaticDg 0vyyQdipO{ua. 
XOP. ovndTtots tavtrjg rjxov6a 

noXv%koxisniQag yvvavxog 435 

ovSh SsvvotSQOV ksyov0rig. BEHMOOOPIAZOTZAL 139 

navta yocQ kiyBL dixaia^ 

yia(fag d' Iddag il^ijta^sv^ 

navta d* ipa6ta6sv tpQSvC^ Ttvxvwg ts 

noiTcCkovg Xoyovg avsvQSv 

sv dLstritriftivovg, 

a6t av sl Xiyoi na^' avtrjv 440 

Ssvoxkirig 6 KaQxCvov^ So- 

xstv av avtov^ Ag iya(iaL^ 

naetv vfitv 

avtixQvg firiShv kiyscv. 442 

rv. B. okCycDv Svsxa xavtri itag^^kd^ov ^fidtov. 
ta fikv yaQ akX' avtr^ xatrjyoQrixsv sv • 
cfe #' iy(o niTCOvd^a^ tavta ki^ai fiovXofiai, 445 
• ifiol yaQ avriQ aiti^avsv (ihv iv KvjtQp, 
TtaiSaQia nivts xatahjtdv^ icyai [ioXig 
0tsq>avriJtXoxov0^ ipoiSxov iv tatg fivQQCvaig, 
timg fihv ovv aAA' '^(iixdxiog ipo0x6iiriv * 
vvv d' ovtog iv tattfiv tQayipSCaig jtoicSv 450 

tovg avSQag avajtinsLXSv ovx slvai ^sovg • 
S0t ovxit ifiTtokto^sv ovS* slg rjiicav, 
vvv ovv aJtdcuL^iv jtaQacvGi xal Xiyca 
tovtov xokdiSai tov avSQa TtoXkiov ovvsxa • 
ayQia yccQ fiiidg , (S yvvatxsg , Sq^ xaxd^ 455 

ar' iv ayQCoifSi totg Xa%dvoLg avtog tQag)sCg, 
kAA' slg dyoQav a7tsi(ii' SstyaQ dvSQdoiv 
Ttki^ai 6ts(pdvovg Cvvd^fiattaCovg stxo0iv. 

XOP. StsQov av tL Xr\iLa tovto 

xo^i^otSQOv it* rjto itQOtSQOv dvaiti(privsv. 460 

ola xa6tco^vXato 

ovx dxaiQa^ tpQivag i%ov0a^ 

xaCtL jtoXvTtkoxov v6rni\ ovS^ d6vvst\ dXkd 

ntdHKvd Ttdvta. Sst S% tavtrjg 140 BESMOOOPIAZOTHAL 

t^g vPQSCog r^fitv tov avdga nsQiq^avmg Sovvai 

dCxr^v. 466 

MNH. to fiiv^ (5 ywatxsg^ o^vd^fist^d^ai 6g)6dQa 
EvQi%C8ri , toiavt axovov6ag xaxd^ 
ov d^avndoiov i6t\ ovS^ imiBtv triv lohqv. 
xavtfj yaQ iyoy\ ovtog ovccl^t^v tdiv tBxvcru^ 
lii(f(S tov SvSq* ixetvov^ si firj (iaivo(iaL. 470 

Oficag d' iv dlli^Xac0i, XQ^^I Sovvai koyov * 
avtal ydQ iCfisv^ xovSs(ii' SxtpoQog Xoyov. 
ti tavt i%oviSai xstvov altLcifisd^a 
PaQiag ts (piQOiisv^ si Sv' ^fUDi/ ij tQia 
xaxd ^vvsiSag sItcs SQci^ag (iVQia ; 476 

iy^ yuQ avf^ jCQiStov, vva firj akXriv Xiym^ 
i^vvoiS^ i^vf^ TCoXXd Ssiv* • ixstvo d' ovv^ 
SsLvotatov^ ots vvfMprj fihv r^v tQStg ri^iSQag^ 
6 d' dvrjQ TCaQ* i(wl xad^svSsv r^v Si fioi fplXog^ 
oiSnsQ {Ls Sisx6qsv0sv ovCav sntitiv. 480 

ovtog TC^d^c) (lov \vvsv iXd^av r^i/ d^Qav • 
xat* svd^g iyvcjv * slta xatafiaivo} XdO^Qa. 
S* dvriQ iQcnt^^ notpv xatapaivsig; — o;ro4; 
0tQ6g)og (i' i%SL trjv ya6tiQ\ dvsQ^ xdSvvn^ 
ig tov xoTCQoiv ovv iQ%oiiac. — pdSc^i vw • 486 
xad^* 6 fihv itQifisv xsSQiSag^ avvijd^ov^ 6ipaxov' 
iyca Sh xata%ia6a iov 6tQ0(pic3g vSchq 
iS^A-O-ov c5g roi/ fioc%6v • slt* iQsiSoimv 
naQa rov 'Ayvid^ xvfiS' i^ofiivri t^g Sd<pvrig. 
tavt ovSsx(6not' sl(p\ OQat\ EvQiTciSrjg' 490 
ovS cog VTCo t(Sv SovXcov ts xdQSCDx^iimv 
CxoSovfisd'^ rjv ftij \a^sv stSQOv , ov Xiysv • 
ovS' (og, otav (idXiad'' vn6 tov Xrjxcifisd^a 
trjv vv%^\ Sc^d-sv tfxoQoSa SLaiuctfdfisd^ay 
ti/' oO^pQ^fisvog avrjQ dno tsi%ovg sl^mv 496 eE2MO0OPIAZOTi:AL 141 

ULTlShv xaxov dQccv vnotOTt^tai, tavd'^ oQag^ 

ovTcdTCot* slitsv. sl 8\ 0avdQav ^.otdoQst^ 

rjfitv tC tovt^ ict ; ovd' i%stv^ stQfiKS Ttco^ 

a)g 71 yvvri SsLXVv0a tavdgl rovyxvxAov 

vx' avyag olov i^tiv^ iy7csxaXvii(isvov 500 

tov iioixov i^i7cs(iiljsv^ ovx stQvixi icgh. 

itSQav d^ iyfpS^ rj ^fpa0xsv dSCvsLV yvvri 

^^% W^Q^S^ ^'f*>S i^cQiato ^aiSCov 

6 #' av^Q TCSQii^QXSt* dxvtoxC dvovfisvog • 

to d' sl0sg)SQS yQavg iv XVtQa to TcaiSCov^ 505 

Zva iiri fio^riyXrjQCp pspv0(iivov' 

sld'' <og ivsvcsv f^ tpSQOv0\ sv%i)g fioa^ 

ansld'^ aycsXd'\ rjSri yaQ caviQ (loi Sox(S 

ti^svv • ro yaQ "^tQOv trjg x^tQag iXaxtiCsv. 

XGi ftiv ysyri^^dig itQSXSv^ fj S^ i^icnaasv 510 

ix tov Ctofiatog tov TcaiSCov , ro #' avixQaysv. 

sW ri {LuaQa yQavg^ rj'q>SQSv to icaiSCov^ 

Q^st ^SiSiSca TCQog tov avSQa xal Xiysi^ 

ki(ov Ximv Coi, yiyovsv^ avtixfiayfia <ydv, 

xd t aAA' ana^dicavta xal ro ^oc&t^ov 515 

tp Cm 1CQO06(lOtOV ^ CtQsfikov Sctcsq XVttaQOV. 
tavt ov X0L0V(isv td xaxd ; vri tr^^AQtsyi^iv^ 
fifbstg ys. xat EvqixCSjj d^vfiovfisd^a^ 
ovShv TCad^ov^av iist^ov ^ SsSQaxa^sv ; 
XOP- tovtl ^ivtot d^avfiaatov^ 520 

OTCod^sv svQid^ri to XQVi"'^^ 
X^i^^S iU^QSilJS x^Qcc 
trivSs trjv d-Qaastav ovtG>. 
tdSs yaQ sinstv trjv icavovQyov 
xatd to (pavsQov cod' dvaiS(Dg 525 

ovx dv aoiiriv sv fi(itv 
ovSh tokiirl^aC TCot av. 142 0EI:MO0OPIAZOT£AL aXk* aytav yivoix av rjdrj • 

r^i/ icaQOt(jUav d' ixaivdi 

trjv nakaiav * vno XCd^tp yag 

navxC nov ^pij 

^ri ddxy ^iitOQ ad^QStv. 530 

aXX* ov yaq ictv tfSv avai0%vvtav qyv0Bb yv^ 

vaLxSv 
ovShv xdxiov slg anavta nXr^v Sq^ ^ yvvaZxBq, 
FT.A.ov tot' fid trjv^AyQavXov y <S ywatxsgy sv ipQO- 

vstts^ 
dXX* fj ytsfpdQfucxd'' rj xaxov tc (liya tcstcov^ox* 

aXXo^ 
tavtriv iS0av trjv tp^^oQov toucvta ytsQivfiffC^siv 
rifiag dnd^ag. sl (ibv ovv tig S^tiv si Sh fii^, 

iiiJistg 536 

avtai ts xal td SovXaQux, tifpQav noQ^hv Xafiov6aL 
tavtrig d7totlfiX(60O(isv tov xotQOv^ Zva StSaxd^ 
yvvrj yvvatxag ov0a iirj xaxmg Xiysiv to Xoi%6v. 
MNH. iirl S^ta tov ys xotgov^ g> ywatxsg. sl ydg ov- 

6rig 540 

xaQQi^0iag xd^ov Xiysiv o6ai ^aQS^fisv dfStal^ 
slt' slnov dylyv(o6xov vnkq EvQiitiSov Sixcua^ 
Std tovto tiXXo(iivriv ^s Sst Sovvai, Stxr^v vfp* 

v^icSiv; 
rr. A. ov yaQ Cs Sst Sovvac SCxr^v ; ricig iMvrj titXrptag 

vnhQ dvSgog dvtstjcstv^ og '^(idg icoXXdxaxd di- 

Sqaxsv 545 

inCtriSsg svqC6x(QV Xoyovg^ otcov yvvri ^ovriQa 
iyivstOy MsXavCxTcag Tcocfov OccCSQCcg XB ' IlrjfVB- 

Xonriv Sh 
ovnfOTCot iseoCria^ otc yvvri (SdfpQon/ iSo^sv slvai. 
MNH. iy(D ydQ olSa tattiov. ^iCav ydg ovx dv sCxocg eEZMOOOPIAZOTHAL 143 

tcjv vvv yvvaixtSvIIrjvs^OTtriv^ ^aidQag 5' ana%» 

anaCag. 550 

rV.A.aTtovBt^ a yvvatxsg^ oV stQTjxsvfi TcavovQyog 

rjiiag aTCaCag avd-vg av. MNH, xal vrj ^C ov- 

^^QVK ^^^ ivvovS^ • iTCEl ^ovksfSQ-e nksCov^ stTtCD; 
FT.A.aXX' ovx av h' i%oi,g' o0a yag jjSsLg i^^x^ag aTtavta, MNH.(ia /lC ov8i jtG) f^v (ivQtoot^v (lotQav mv Ttoi- 

ovfisv. 555 

insl to^ ovx stQrjx^ oQag^ dg 0tXsyyl8ag kafiovaav 

insita 0iq>G)v£iofisv roi/ olvov. FT. A. imtQifisCrig, 

MNH.Sgz' avta xqs il^^ATtatovQCaav tatg (la^tQOJtotg 

dtdovoaL^ 
insbta triv yakriv q^afihv FT. A. takavv^ iyd^ 

g)XvaQstg. 
MNH. ovS^ (og tqv avdQa tp TtsXsxsi yvvri xats6%68ri-- 

(Ssv^ 560 

ovx slitov' ovd^ <Qg q)aQ(idxoig hiQa tbv avdQ^ 

i(irivsv^ 
ovd' iog v%b ty jtviXfp xatciQv^iv Ttot FT. A. ijo- 

Xoto. 
MNH. axaQVLxri tbv itatiQa. PT. A. tavtl Srjt^ dvixt axovsLV ; MNH. ovS^ cSff 0v f^g SovXr^g tsxov^rjg aQQSv slta 6avtfj 
tovd"' vxspdXoVj tb cbv Sh d^vydtQtov itaQ^^xag 

avty. 565 

rr. A. ov toi fia t(b d^sco 0v xataitQoC^si Xiyovaa tavtC^ 
dXX^ ixTtoxifS 0OV tdg jtoxdSag. MNH. ov Sr^ iid 

^Ca 0v y w^si. 
rT.A.xalfirivlSov. MNH. xal firiv ISov. PT.A. Xafih 

d^oliidtiov^ ^iXlfStri. 144 eEHMOQOPIAZOTZAL 

MNH. JtQOiSd^eg iwvov^ xayd 0s vri f^v^AQZsiiiv PT. A. ti 

SQa0SLq ; 

MNH,rbv iSriCaiiovvd'* ov xatdtpaysg^ tovtov %s6slv 

noiri^o, 570 

XOP. navCaiS&s XovSoQovfisvat • xal yaQ yvviq tig fntZv 
itJTtovSaxvta XQO0tQSXsi. nQlv ovv 6(iov ysvi^d^aiy 
Ciya^\ ?v' avvqg xoCiiCog 7tvd'cifisd'' atta XsI^sl. 

KAEL q>tkaL yvvatxsg, ^vyysvstg tov^wv tQOJtov^ 

otL fbhv q>lkog st^L vitXv i^jttSfjlog tatg yvad^oig. 575 
ywavxofiavfo yccQ TtQol^svS ^' v(i<3v asL 
xal vvv axov0ag nQayyba xsqX vfifSv (liya 
olCy^ tt TtQOtsQOV xat ayoQav XaXovyi,svov^ 
ijxG) <pQd0G}v tovt ayysXiov -9"' vfitv^ Xva 
6xo7trjts xal triQ^^ts (i'^ xal ytQOtJniCjj 580 

vfLtv ag)QaxtOLg 7tQdy(ia Ssivov xal fiiya. 

XOP. tl *' iatLV^ cJ nat\ natSa yaQ <y' sixog TcaXstv^ 
S(og av ovt (ogtdg yvd&ovg rlJiXdg ixjig* 

KAEL. EvQinlSriv tpda^ avSQa xriSsastriv tiva 

avtov^ yiQOVta^ Ssvq' dvaTtifirl^ai tri^SQOV. 585 

XOP. nQog notov iQyov , ^ tCvog yvciiirjg xdQvv ; 

KAEL.lv* atta fiovksvoLCd^s xal ^iXXoLts SqccVj 
ixstvog strj tdiv koycnv xatdaxojtog. 

XOP. xal 7t(3g kiXrjd^sv iv yvvaL&v Sv dvrjQ ; 

KAEL. a(psv(Ssv avtov xdnitLk* EvQLitlSrig 590 

xal raAA' &7tav^' ScitSQ yvvatx' icxsvatssv. 

MNH. jtsCd-s^d-s tovtip tavta; tig d' ovtcng dvrjQ 
r^Xi&Log o0tLg tLlkofisvog rivsixsto ; 
ovx otoiiaL *yci}y\ <5 nokvtL(n^ta) ^sd. 

KAEL. krjQStg* iyd yaQ ovx av '^Xd-ov dyysXSv^ 595 

sl firi *ns7tv6firiv tavta tcSv 0dq>* slSotav. 

XOP. to TtQay^ia tovtl Sslvov sl6ayyiXXstaL. 
aAA', (9 yvvatxsg^ ovx iXLvvsLV ixQV^^j eEHMO^OPIAZOTHAL 145 

iXXa 0xojt6tv tov avdQa xal ^rjratv onov 

XeXfjd^sv '^fiag xQvmog iyxccd^fisvog. 600 

xal 0v ^vvS^evQ' avtov^ d^g av rr^v %aQiv 

tavxriv ts xaxsivtjv Ixrjg^ d jtQo^svs. 
KAELtpiq^ t6&' tCg fj JtQcitij iSv; MNH, ^ot tig tQd- 

'^stat ; 
KAEL iritrjtsai yaQ i6ts. MNH. xaxoSaifimv iyo. 
rv. A. ifi^ rjtig iC(i* rJQOv ; Klstovv^v yvvrj. 605 

KAELyiyvm6xs%'^ vfistgrjtig i^d'* ^dl ywi}; 
XOP. yiyvmCxoiJbsv 8rit\ aXXa tag aXXccg a&Qsi. 
KAEI. ^dl 8s 8^^ tCg i^ttv ^ to navSCov 

iX0v6a*j rr.A. tLtd^ vri ^C ifn^. MNH. diat- 

XOfiai. 
KAEI.avtrj6vxotatgiq>SL; [liv* avtov. tCtoxaxov; 
MNH. iaiSov 0VQrj6aC ft'. KAEI. avccCax^^vtog ng sl. 611 

0v d' ow ycoCsi, tovt. avafiivm yccQ iv&dSs. 
XOP. avdfisvs d^ra, xal cxoicsi y avtrjv ag>68Qa* 

fiovriv yccQ avtijv^ (ovsq , ov yvyvdaxo^sv. 
KAEI.xoXvv ys xQovov ovQstg 0v. MNH. vri^C\ e5 

(liXs* 615 

0tQayyovQi(S ydg • ix^ig i(payov xdQ8a[ia. 
KAEL tC xaQ8aiiCisig ; ov Pa8vst 8svq ' ag ifii; 
MNH. tC 8ritd ft' sXxstg d0^svov6av; KAEI. sini iMi^ 

tCgi6t avriQ 0Ob\ MNH. tov ifiov av8Qa srw- 

d^dvSL ; 

tov 8stva ycyvoiaxscg , tov ix Ko&mxiScSv ; 620 
RAEI. tov 8stva ; notov ; MNH. i0d'^ 6 8stv\ og xaC icots 

tov 8stva tov tov 8stva KAEI. XrjQstv ftot 8oxstg. 

dvriXd^sg r]8ri 8svqo nQOtsQOv; MNH. vr^ ^Ca^ 

ocy' itri ys. KAEI. xal tCg 6ov6tl 0v0xrjvijtQva; 
MNH.ri 8stv' ifioty'. offtot tdXag. KAEI. ov8lv Xi^ 

yscg. 625» 

ARISTOPH. II. 10 146 eESMOOOFlAZOTZAL 

rT.A.&TCsXd'*. iyto yoQ pa0avL<S taiitT^v xttXfSg 

ix T(Sv UqSv tcSv Tciqvifb * 0v d* anoiStri^C ^ot, 
Zva fu^ *aaxov6rig mv aviJQ. 0v d' sixi fio^ 
o tt TCQAtov rifitv tiSv Cbqwv iSsvxwto. 

MNH. g>iQ* rdd , ti ^ivtov %Q(Stov ^v ; i^vogisv. 630 

rv. A. tC Sh (ista tovto SevtSQOv ; MNH. tcqovxCvohsv. 

jPT. A. tavtl ^hv ijxov6ag,ttvog • tC S* tjfif tQCtov ; 

MNH.6xa(piov SivvlX* rflri^BV* ov yaQ r^v a(iCg. 

rv. A. ovShv Xiysvg. Ssvq* iXd^i^ Ssvq\ cJ KXsCad-svsg • 
oS* i6tlv av^Q ov Xiystg. KAEI. tCovv icoc<S; 635 

rr. A. aicoSvcov avtov • ovShv vychg yccQ Xiysi. 

MNH.K&jcsvt* a%oSv66t iwia %aCS(ov firjtiQa; 

KAEL %aXa ta%i(og to 0tQ6(piov , wv(d6%vvts 6v. 

rr. A. dg H(d 6tiPaQ(i tcg (paivstav x«l xaQtSQa • 

xal tnl ^Ca tttd^ovg y &0%sq r\^slq ovx i%sc. 640 

MNH. 0tSQC(prj yccQ slfLc xovx ixvri^a xoinots. 

rr. A. vvv • tots S% iMjtriQ '^ad-a TCaCSmv iwia. 

KAEI. avC6ta6* OQd^og. rcoZ ro Tciog (od-stg xaxca ; 

rr. A. toSl ScixvtlfS xal fuiX* svjjQmv^ c? tdXav. 

KAEI.xal nov *6tcv; FT.A. avd-ig ig to nQo^d^sv ot- 

%st(u. 645 

KAEI. ovx ivystav^C. FT. A. fidXXa Ssvq* ^xsc niXtv. 

KAEI* l^d^fiov Tti/' i%^cg^ mv^Qcm • ai/o ts xal xax(9 
to jciog SciXxscg ycvxvotsQOV KoQivd^Cav. 

rV.A. (S fiiaQog ovtog' tavt* aQ^ vjcIq EvqctcCSov 

riiiXv iXocSoQstto. MNH. xaxoScU(i(DV iym^ 650 
slg oV ifiavtov sl6sxvXc6a jCQayitata. 

PT.A. ays Sr^ tC Sq&iisv ; KAEI. tovtovl (pvXattsts 
xaXSg^ OTCcag [i^ Sca(pvymv oi%ii6stac' 
iym Sh tavta totg 7CQVtavs6cv ayysXS. 

XOP. fllicig toCvvv (Uta tovt' ijSri tdg XaiiTcdSag i^aiii^ 

vag %Qri 655 BEZMOOOFIAZOTZAL 147 

i;viG)0ayLivaq av xavdQ£vog ttSv d'' [(laticjv aTCO- 

dv0as 
%rixslVj atnov xaXlog tis civ^Q i^slijkvd-Sy xal xe^ 

Qi^Qi^a^ 
tfjv nvxva na0av xal tas ^xijvas xal tas StoSovs 

Scad^Q^^Cac. 
ela Sri nQcitLCta iihv xqti xovipov iioQfidv 7c68aj 
xal dca0xojtstv 6L(oxy Jtavtaxii ' [i^ovov di X9V ^^ 
liri fiQaSvvetv^ (ds 6 tuclqos i<Stt iirj fiiXXsiv iti^ 
alXa tr^v %Q(6triv tQixsiv XQ'^ ^' a^staxi^^t^ ijSri 

xvxlp. 
sld vw txvBVB , xal iidtsvs ta^v ndvt 
sttLs iy tOTtOis iSqaZos aXkos ccv XiXrj^sv mv. 
%avtaxri Sri ^X^ov oiifia^ 665 

xal td tySs xal td Ssvqo ndvt^ dva^xoTCSt xaXcSs- 
riv ydQ fis Xdd^ S^d^as dvoCia^ 
S(Q0SL ts SixrjVy xal tcqos tovt(p 
tols akXois iotat dna0iv 

yeaQdSsLyfi v^qscds dSixcDV t iQymv^ 670 

d^icav ts tQoncDv - 
(piJ0Si S^ slvat ts ^sovs (pavsQ(Ssy 
Ss^si t rfiri 

7td0tv dv^Qcinots ^sfii^stv Sai(iovas^ 
Sixai(os t iipinovtas 676 

o0ia xal vofitiia iirjSofiivovs noislv 
o ti xak(Ss ix^^' 

xdv firi 7toi(S0i tavta^ tovdS^ S0tat * 
avt(Sv otav Ir^^pd^ tts O0ta Sq(3vj 
(laviats (pXiycav^ 680 

kv00ri TtaQdxoTtoSy 
sttt Sq(j^^ 7td0tv ifKpavris oqccv 

i0ttv yvvatl^l xal fiQOtots^ 

10 ♦• 148 0EI!MO^OPIAZOTI:AL 

oti ta Jtecfdvojia td t avo^uc ^eog 

anotivetoiy 685 

7CaQa%qiipM te tlvBtai,. 

aXV ioi% f^fUv anavta jcmg Su^xitp&ai, TcaXag. 

ovx OQiSfisv yovv it aXXov ovSdv* iyxad^fievov. 

rV. A. a Ttol0v ipBvyBtg; ovtog ovtog^ ov (iBVBtg; 

tdXcciv^ iyd, tdXaiva^ xccl to naiSCov 690 

iia(fjtd0ag ^oi ipQOvdog djto tov tvtd^iov. 

MNH.xixQax^if' tovto d' ovdinotB <Sv ^o^er^, 

^i/ fM^ fi' dg)ijt' ' dXX* iv^dS^ istl tdh/ (ii^Qimv 
stXfjyhv [laxccigif tydB q>oivCag fpXifiag 
xa&cuiMctcitfsv /}(Df(oV. FT.A. c? tdXaiv' iyd. 696 
ywatKsg^ ovx dQrH^Bt ; oi; TtoXXfjv fioiiv 
atij^s^d^B xai tgonalov^ dXXd tov ^mvov 
tixvov iiB JtBQioifB^d'* dnoatSQOviiivfiv; 

XOp. lala. 

d notvvai, MotQav , ti tods SiQXOiica 700 

VBOX(MV av tigag; 

(og anavt* ag* i0tl toXiifig igya xdvai^x'^^^^* 
olov av SiSfaxBv i^yov^ olov av^ tpCXav , toSs. 

MNH. olov vfiSv iiaQaisi tf^v ayav av^aSiav. 

XOP. tavta d^r' oi; Ssvvd XQdyfiat* ictl xal nsQai- 

tiQO ; 705 

rr. A. Ssvvd Sfjd^, Satvg y i%Bv [lov '^agTtd^ag to natSCov. 

XOP. tC av ovv stTtoi XQog tavtd tvg , ots 
tovavta novAv oS' dvav0%vvtBt\ 

MNH. xovjtG) ^ivtov ys Ttijtaviiav. 

rr. A. dXX* ovv fjxBvg o^bv fjxBvg 710 

(pavXmg^ djtoSgdg t ov XSisvg 
olov Sqd^ag SviSvg igyov^ 
Xijilfsv Si xaxov. 

MNH. tovto [livtov iifj yivovto iifiSaiviSgy djtsv%oiiav. »E2MO0OPIj^ZOTI:AL 149 

XOP. tis ovv 601,^ rig Sv ivii(iccxog ix d^smv 715 

ad^avdtmv iXd^ot l^vv adixoig iQyotg ; 

MNH. (mTTjv XaXstrs* rr^ d' iy^ ovx a(pi^6€D. 

XOP. aXX' ov (la rto d^Sfo ra% ov 
XaiQCDV l!0mg ivv^QUig^ 

Xoyovg rs XS^Big avo0iovg. 720 

ad^ioig iQyotg yaQ avra(iBc- 
tl/ofi.ECd^a 6\ S^TtSQ slxogy avrl nSvds. 
ra%a di as iisraPaXovd* 
ijcl xaxov srsQorQOTCov 

i7ti%si, rig rv%ri. 725 

aXXa ratsSs lihv Xafistv %Qfiv 0% ixq>iqsiv rs rSv 

1,VX(QV^ 

xal xaraid^siv rov navovQyov ^ tzvqtcoXsIv -9'' o^od 

ra%og. 

FT. A. toiisv ijcl rag xXriyLaridag^ m Mavia^ 
xayd <f ' anoSsii,(o d^vfiaXcDJCa ri^iisQov. 

MNH. vtpaTcrs xal xdrat&s * 6v 81 ro KQtirtxov 730 

aTCoSv&i, ra%s(og • rov d^avdrov S\ g> naiSiov^ 
fiovrjv yvvavxiSv airtio rrjv (irjriQa. 
rovrl rii6riv; daxog iyivsd'^ rj xoqti 
oHvov jtXifog^ xal ravra IIsQ^ixdg i%cDv. 
d d^SQ^iorarav ywatxsg^ cJ Tcoriirarai^ 735 

xdx jcavrog vfitv fn^^avdfisvai ntstv^ 
d ^iya xanijXoig dyad-ov^ rnnXv d' av xaxov^ 
xaxov S\ Tcal rotg 0xsvaQioig xal r^ xQoxfi. 

FT A. TCaQafiaXXs noXXdg xXr^LariSag^ cJ Mavia. 

MNH. naQafiaXXs Si^ra • ev S* dnoxQtvai [loi roS^ 740 
rovrl tsxstv (prig; FT. A. xal Sixa ^i^^vag avr^ 

iyiD 
ijvsyxov. MNH. ijvsyxag 0v; FT. A. vrj rriv^AQ" 

rsiicv. 150 GESMO0OPIAZOTTAL 

MNH.tQLXorvkov^ ^ ntSg; eiyti fiov. FT.A. tv ^i* eif- 

&ni8v6cLQ t5vai6xvvti fiot; to ncudiov^ 
tvvvovtov ov. MNH. twvoHto; FT. A. ^vxqov 

vii Aiti. 745 

MNH. noiS^ itfj Si yiyovs ; tQstg xoag rj tixtaQag ; 

JTT. A. iSx^Sov to0ovtov xci<fov ix Aiow6imv. 

aXX^ aTtoSog avto. MNH. fia rov 'AnoXkto tovtovi. 

rT.A.ifinQT^iSo(i6v toiwv6B. MNH. navv y iyi.niyL- 

TtQOtS' 

avtrj S' a7to(fg>ay7]0stac (laV avtixa. 750 

PT. A. pvri tf^-O"', ixstsvGi 6* • «AA* ifi^ o tv xQvt^vg Ttoisv 
vTtiQ ys tovtov. MNH. (pvXotsxvog tvg sl g)v6sv. 
aXX^ ovShv r^ttov ijS* a7to0q>ayi^6stav. 

rT. A, otfiov , tixvov. Sog iiov 6g>aystov , Mavla^ 

tv' ovv to y al\ka tov tixvov tovfiov Xdpm. 755 

MNH. VTtsx avto , ;i;a(^toi;fiat yaQ hf ys tovto 6ov. 

FT. A. xaxtSg aitoXov - a>g (pdxyvsQog sl xal Sv6(isvi^g. 

FT. r. tovtl to SiQfia f^g IsQsiag yiyvstav. 

FT.A. titrig IsQsiag yiyvstcu; MNH. tovti' Xafii. 

FT. r. taXavtatri Mlxa , tig i%sx6Qri6i 6s ; 760 

tig trjv ayaytritrjv TtatSd ^ov^jiQT^^ato ; 

FT. A. 6 navovQyog ovtog. aXX^ insvSr^jtsQ naQSv^ 
q>vXa^ov avtov^ %va Xafiov6a KXsv6^ivri 
tol6vv 7tQvtdvs6vv a nsTtoir^x ovtog g>Qd6ai. 

MNH. ays Srj tig i6tav ybrixixvri 6anriQiag ; 765 

tig TtstQa^ tlg inivov* ; 6 pvkv yaQ altvog 
oc&fi' i6xvXi6ag ig tovavtl XQdyfiata 
ov tpalvst ovjtG). (piQS^ tiv' ovv av ayysXov 
jts^tfjavii in' avtov; olS* iya xal S'^ TtOQOV 
ix tov IlaXain^Sovg - mg ixstvog^ tdg nXdtag 770 
^itl>ci} yQdipcDv. dXX'. ov 7tdQsv6vv avnXdtav. BEZMOOOPIAZOTZAL 151 

ycod^sv ovv yivoLVt^ av dd^kia %kaxai\ Ttod^sv, 
t£ d' av, el tadl taydXfiat* dvtl t(ov nXatcSv 
yQdtpmv dtaQQintoifLL ; ^iktiov noXv, 
l^vXov yi tOL xal tavta xdxstv^ ^v JvAoi/. 775 

09 %stQBq iyLoi^ 

iyXBLQBlv \XQ^] ^Qyp XOQLlip. 
dys 8ri nLvdxorv l^s0t^v SiktOL^ 
di^a^d^s 0fLiX7ig olxovg^ 

xi^Qvxag i^fSv iioxQ^mv • otin,OL^ 780 

tovtl to ^di iioxd^QOV' 
XciQSL , x^9^^ ' ^olav avkaxa ; 
fid0xst\ iTCsiysts nd0ag xa&^ odovg^ 
xsivff^ tavta- taxicog XQV- 
XOP, rj^stg toivvv fifidg avtdg sv Xi^a}(isv naQa^dCaL, 
xccitOL ndg tLg ro ywaLXstov gwXov xaxd srdAA' 

dyoQSVSL^ 786 

&g ndv i6(ihv xaxbv dv^QcinoLg xd^ rniah/ idtlv anavta. iQLdsg^ vsixri^ 0td0Lg aQyakia^ Xvnrj^ noXs^og, 

(piQS dij vvv^ 
sl xaxov i0(uvj ti yafistd'^ wdg^ stnsQ dXri^^mg 

xaxov i0fisvy 
TcdytayoQSvsts iii^t il^sXd^stv (iijt ixxvtlja0av aXdh 

vaLy 790 

dXV ovta)0l xoXXjj ^novS^g to xaxov fiovXs^d^s 

g)vXdttSLV; 
xav il^iXd^ri to yvvaiov noL^ xad'^ svQrjt' avto 

^VQa0LVy 

l^aviag ^aivs^d"*^ ovg XQV'^ 0nivSsLV xal ;|ra^9fitv, 

stTCSQ dXrjd^fSg 
svSo^sv svQsts fpQOvSov to xaxbv xal ft^ xats- 

Xa(ifidvst* IvSov, 152 SEHMOOOPIAZOTIIAL 

xav TiwtaduQ^S^av iv &kkoxQC(ov Ttaitovdav xal 

xoauSdat^ 795 

nas tig to xaxov tovto ir^st %bqI tag xkivag ns- 

Qvvo0tmv. 
xav ix d^vQidog naQaxvTttoiiev ^ t6 xaxov ^i^tetts 

d^ea^d^av* 
xav alffxvvd^sta* ava%(OQiq6ri^ aoXv fiaXXov %dg 

im^(i£t 
av^Lg to xaxov xagaxvifav ISstv. ovt&g ti(i€tg 

imSiiXag 
vfidiv i0[i£v noXv fisXtlovg* fiddavog 6h xaQcdtiv 

I8i6&ai. 800 

fidoavov 6(S[i€v , notSQOi %slQOvg. fi(tstg lisv yd^ 

g>a(isv vfiag^ 
vfLstg 6' ^fiag. dxsifdfis&a di} xdvtitLd^mfisv nQog 

sxaatov^ 
naQa^dXXov^av ti^g ts yvvaixog xal tdv^Qog rotT- 

i/oft' sxdotov. 
NavOi(id%tig [liv y r^ttmf i^tlv XaQyiXvog' 6r^Xa 

6\ taqya. 
xal (ikv 6ri mil KXsoq>Sv %siQav ndvtag ^i^nov 

2aXafiax%ovg. 805 

7tQ6g'AQLOtoiui%riv 6h %q6vov noXXov ^ nQogixsi- 

vrjv trjv MaQad^divt^ 
xal 2tQatovixriv viiiSv ov6slg ov6* iy%siQst no- 

XSfli^SLV. 

dXX^ EvfiovXrjg t<Sv niQvaiv tig fiavXsvti^g i6tiv 

d^slviov^ 
naQa6ovg stiQfp trjv fiovXsiav; ov6^ avtogtovto 

ys ipij6sig. 
ovtmg rjfAstg noXv fisXtiovg ttov dv6Q&v svxoits^* 

flvai. 810 BE£MO0OPIAZOT2AL 153 

ovS^ av xl^ifa6a yvvr^ ^svyBi xatcc jesvti^xovra 

taXavta 
ig %6kiv SX^oi t(Sv tfijjitodtaiv «AA* ^v ta (idyiad^* 

vipdXi]tai^ 
q^OQi^ov TtVQfSv tavSQog xXeil^aa^ av&i^iiSQOV avt 

aniS&xhv, 
aAA' ^ftfr^ av noXKovg tovtan/ 
ajeoSsd^aiiisv tavta noiovvtag. 815 

xal TCQog tovtoig yaOtQiSag '^(i(3v 
ovtag (laXXov xal XconoSvtag 
xal PcnfioAoxovg xavSQanoStatdg. 
xal iiriv Sijnov xal ta natQ^d ys 
XsiQOvg ijinSv slolv C(6%siv. 820 

illiZv fihv ycLQ 0(Sv Sti xal vvv 
tavtCov^ 6 xavciv^ oC xaXa^i^xot^ 
ro 6xi,dSsiov' 

totg d' ri[istiQOig avSQdoi tovtoig 
aTCoXolsv (ihv jtoXXotg 6 xavcov 825 

ix t(Sv otxGiv avtfi Xoyxji^ 
jcoXXotg d' StiQOcg dicd tmv coficoi/ 
iv tatg 0tQatvatg 

iQQcjctac to 6xcdSscov. 829 

noXX^ av aC ywatxsg '^(istg iv SCxy [is[iil;acicsd'^ av 
tot0cv dvSQdocv Scxaicng' ^v d' v7CSQipvi6tatov. 
XQ^^y y^Q^ V(^(Sv si tixoc tcg avSQa %(^i}<rr6x/ ty 

jeoXsc^ 
ta^iaQxov ^ (StQattiyov^ Xafifidvscv tcfiijv tcvcc^ 
TCQOsSQiav t avtfj SiSoO^ac 2^trivioc6c xal Uxi^ 

Qocg 
iv ts tatg aXXacg ioQtatg aldcv rnistg ^yoicsv * 835 
ijv Sh SscXov xal novriQov avSQa tcg tixoc yvvri^ 
iq tQcriQaQxov TtovriQov^ r^ xvfisQvi^triv xaxov^ 154 eEZMOOfOPIAZOTJSAL 

v0tiQCcv avtriv oucd^^ed^ai,, 6xaq)iov anoxsxaQ- 

liivriv^ 
f^g tov avdQstov t€xov6i]g. tm yag shcog^ & ^oAt^, 
tfjv 'TjtSQfioXov xad^a^ai iirjtdQ Tiynpisaii^ivr^ 840 
kevxa xal xofucg xad^st^av TtXrjifiov tr^g Aa^xov^ 
xal davsCtsifV xf^fuc^^ , 5 XQV''^^ V^ 8avsC6sUv tivi 
xal toxov TtQattovto^ Sidovai (irjdiv* avd^Qci^cDv 

toxov^ 
aXX' aipaiQStaf^av fiCa ta %Qr^^t , slnovtag toSC- 
a^Ca yovv sl toxov , tsxov6a tovoikov toxov. 846 

MNH.lXXog ysyivrifucL nQOOdoxmv 6 8^ ovdina}. 
tC d^T* av stri tov^TCodmv ; ovx §6%'^ OTtfog 
ov tov IlaXa^iqdriv irvxQov ovt* ai^xvvstav. 
t^ Srjt* av avtov 7tQO0ayayoC(iriv dQanati ; 
iyp8a' trjv Tcaivrjv^EXivriv iuiiij60(iai. 850 

navtmg vnaQxsv fiot yvvavxsCa 6toXri. 

FT. r. tC av 0v xvxav^g , rj tC xovxvXXsvg l^oi/ ; 
nvxQCcv ^EXivriv oifsv tax 9 si firi xo0(Uoi>g 
S^svg^ iog av tc5v nQvtdvsdv tvg q)avfj. 

MNH. (Ag ^EXivfi.) NsCXov ^ihv cXds xaXXvnaQd-svov ^oaly 
og avtl SCag ^axadog Aiyvntov niSov 856 

Xsvx^^g votC^sv ^sXavo0vQ^tov Xsdv. 

FT.r. navovQyog sl vq trjv ^Exdtriv tr^v <pGi0(p6Qov. 

MNH. ifiol 8i yri (ihv natQlg ovx dvdwiiog^ 

UndQtijj natrjQ Si TuvSaQsoig. FT. F. 0OC y\ 

iSXs^-QSy 860 

natriQ ixstvog i0tv ; 9QWcivSag (xh/ ovv, 

MNH. 'EXivri S* ixXri%^v. PT. F. avd^vg av yCyvsv ywij, 
nQlv trjg itiQag Sovvav yvvavxC^scog SCxrfv; 

MNH. V^x^l Si noXXal Sv' Sfi* inl SxafucvSQCavg 

^oat0vv Id^avov. FT. F. SfpsXsg Sl xal 0v ys- 865 

MNH. xaym ^ikv iv»dS* stfi* • 6 S* a»Xvog nQ0vg eE£MO0OPIAZdT£AL 155 

ov(i6g MsvsXsctg ovSijcfD itQOOiQXBxai. 

ti ovv iti i(S ; rr. r, t(Sv xoQdxfov TtovTfiifCa ; 
MNH. akX* SdnsQ alxdXXev ti xaQSCav ifiijv^ 

(i^qifsvffov, (SZev^ trjg i7tiov6rjg ilTtCSog. 870 
ETP. (&g MeviXaog.) tCg tmvS^ iQV(i]/(Sv Scofidtcov i%Et, 

xgdtog^ 

odtig ^ivovg Sil^aito novtC(p 0dk(s> 

xdfivovtag iv xbvimbvv xal vavayCcug; 
MNH.n(f(oti(og tdS^ i6tl [liXad^Qa. ETP. TtoCov IlQcih- 

ticDg; 
rr. r. d tQLdxaxoSaifiov^ i^evSetat vtj t(D ^•eci^ 875 

ijtel tid^rixs IlQCDtiag itri Sixa. 
ETP. TtoCav Sl x^Q^'^ el6exik6a^ev 6xd(pev ; 
MNH.AtyvTttov. ETP. odvdriyvog, oltjten^xaiiev. 
PT.r. jteCd^ei ti tovtcp tm xax(Dg dmX(yviiiva 

XrjQ(yvvti XrJQOv ; BeO^^poQiOV tovtoyC. 880 

ETP. avtog Sh IlQCDtevg ivSov i6t , ^ ^^(iniog\ 
FT. r. ovx i6%'^ ortmg ov vavtidg it , c5 ^ive^ 

oCtig y dxov0ag oti tid^vrjxe IlQOtiag 

ixeit iQcotag^ ivSov i0t\ fi^^ciniog. 
ETP. alatj ti^vrjxe. Jtov S' itvfifiev%^ td(p(p\ 885 

MNH.toS' i(Stlv avtov 6ri^* , ^9' cS xad^fied^a. 
FT.r. xaxmg aQ* il^oXoio Tcd^oXety' iti^ 

o6tig ye toXfi^g (T^fta tov poifAOv xaXeZv^ 
ETP. tC Sri 0v %d66eig td6Se tviifii^Qeig SSQag 

(pdQeixaXvxtog^ dl^ivri; MNH. fiidtofuci 890 

ydii0i6i IlQeytimg TtaiSl 6vii(itlicu Xixog. 
FT.r. ti^ (0 xax6Sai[iov^ i^anatag av tov ^ivov; 

ovtog 3tavovQy(5v SevQ* dv^X^ev^ (S ^ive^ 

(og tdg yvvatxag inl xXojt^ tov XQv^Cov. 
MNH. pdv^e^ t(yv(i6v 6(3 (uc fidXX(yu6a ilfoyo). 896 

ETP. ^ivri ^ tCgrj yQavg 17 xaxoQQO^^ov^d 6e ; 156 BE£MO0OPIAZOTI:AL 

MNH.avtfi Ssovori IlQmtdmS' JTr. JT. luctfDd^Bci^ 
sl fiij Kqltvkka y ^Avttd^iov rccQyffttod^ev' 
0v d' sl TcavovQyog, MNH. 07c66a toi fiovXe^y Xiys, 
ov yaQ yaiuyv(iav 0a TuiOiyvr^tfp noti^ 900 

nQo6ov6a Msviksov tov ifiov iv TQoia x66iv^ 

EVP. yvvai^ tlBi%aq\ 6tQiil)0v avtavystg x6Qag. 

MNH. al0xvvoiuU 0e tag yvadvvg vfiQv0fiivi^. 

ETP. tovtl tC Sativ ; aq>aala tCg toC (i 1%^. 

cJ d-soCj tCv oif^v Bl60Q{o; tCg sly yvvau; 906 

MNH. 0v i* sl tCg; avtog yag 0h x&(i' ixst Xoyog. 

ETP. 'EXXvifiiig sl tig f^ ^aix^QCa ywq ; 

MNH.^EXXrjvCg. aXXa xaL to 06v ^iXa (uxd^stv. 

ETP. ^EXivy 0* opLoCav di^ (idXt0t* slSov^ yvvai. 

MNH. iym 8h MsvsXdp yi 0' ix tmv Iqyv&v. 910 

ETP. iyv&g ag* OQd-dig avdqa Sv0tvxi6tatov. 

MNH. (o ;i;(>ovt05 iXd^mv <y^s Safiagtog ig xiQ^Sj 

Xafii(is^ Xafii(LS^ n60i,' jtsgCfiaXs Sh xiQag. 
q)iQSy 0i XV0C3. ajiayi (i anay anay anayi (u 915 
Xafidv taxv navv. FT. F. xXav0st aqa vi^ tA d^so 
o0tig 0' aTtdisiy tvm6(ievog t^ Xa(ijcd8i. 

ETP. 0v triv i(Jifiv ywaJCxa xmXvsig ifbi^ 

tr^v TvvSdQStov natif^ , iTtl Zjscdgtr^v dysiv\ 

FT. r. ot(i mg navovQyog xavtog slvaU (wi Soxstg 990 
^ xal tovSi tig ^v(ifiovXog. ovxitogndXai 
jjyvntidist\ dXX' oSs (liv Sci0SL SCxrpf. 
nQO^iqx^''^^^ ?^9 nQVtavbg ^co To|ori}$. 

ETP. tovtljtovfiQ^v dXX^ vxajtoxLVTitiov. 

MNH.iycj S' 6 xaxoSaC(ian/ tCSQ&; ETP. (liv* ^0vxog. 
ov yaQ XQoSci0(O 0' ovSijtot\ ijvnsQ i(i7tvia^ 936 
^v fii^ 7tQoXCn<a0* aC (iVQCat (is (ifixavcU. 

FT.r. avtfi (iiv 71 (ii^Qi^v&^og ovSiv l0jta0sv. 

nPT. od' i^d"' 6 navovQyog ov iXsy^ '^(Uv KXsi6^ivfi^ % eEUMOQOPIAZOTUAL 157 

ovtog^ xlKvxxevg\ di}0ovavx6v, BiaciyoVj 930 
m roSdr' , iv fg 6aviSi^ xanBtt* ivd-aSl 
6ti^6ag q>vkaxts xal 7CQ06iivai, ^i^Siva 
ianQog avxov^ aXka xrjv (id0XLy* i%c}v 
jcaf , ^v JtQO0iji xig. rv. F. v^ jdiC\ 6g vvv dij y 

avrjQ 
oXCyov fi atpBCXBx* avxov l6xvoQQa(pog. 935 

MNH. m XQvxavty nQog x^^g SB^iag^ tjvjiBQ g)vletg 
xoCkviv %qoxbCvbiVj aqyvQiov ijv xig SiSqiy 
%aQi0ai, fiQa%v xi [loi , xaCT^SQ ajto&avoviiivp. 

nPT. xC 60L %aQC6&(im ; MNH. yvfivov anoSv6avxa (is 
TciXsvs jtQog xfi eavCSi Sstv xov xo^oxi^Vy 940 

iva fii^ *v xQoxcoxotg xal fUxQatg yigiov av^Q 
yikGna naQi%m xotg xoQaliv b6xi^v. 

nPT. i%ovxa xavx* iSo^s xy /SovA^ 6s Sstv^ 

Iva xotg xaQiovCv S^^Xog ^g navovQyog Sv. 

MNH. lajCTtajtaLa^' cd xQoxci^\ oV stQyaCai* 946 

xovx i6xiv ix* iXnig ovSsfUa 6aycriQCag. 

XOP. ays vvv ^fistg naC^mfisv Stcbq v6(iog iv^aSs xat6c 

ywatlCvy 
otav oQyta 6B(iva d^satv tsQatg SQatg avi%aiiBVj 

ansQ xal 
nav6ov 6ifisxatj xid vriaxevstj 
noXXaxtg avxatv ix x&v g>q€5v 950 

ig xag SQag iw6n6v%6(isvog 
xotavxa (liXetv d^afi' iavxp. 
oQiia^ %oiQet 

xovtpa noaCvy ay , ig xvxXov^ 
%etQl 6vvanxs %etQa^ 951 

i^v%n6v %0Q6Cag vnaye na0a * fiaHvs 
xaQnaXC^tv noSotv. 
intOxonetv Sh 158 SEHMOOOPIAZOTHAL 

jcavra%rj xvxXov0av o[i(ia XQtj %oqov xaxd6xa0vv, 
aiia Sh xal 

ydvog ^OkvinnCov d^siSv 960 

lidXjcs xal ysQaiQS gxovy %aCa xoQoyMvat XQonp. 
si dfi' xtg 

jtQOoSoxa xax(og iQStv 

iv Uq^ yvvatxa f^' ov0av avSQag^ ovx oQd^mg 

(pQOvei. 965 

dXXa xQfi 

SonsQ iQyov av xi xacvov 
ZQiDxov evxvxXov %OQBiag avtpva 6xii6ai fid6iv. 
TtQofiavve TCOiSl xov EvkvQav 
liek7tov6a xal xriv xo^og^OQOv 970 

ZAqxsiiiv^ ava60av dyviiv. 
%atQ\ (S'ExdsQySy 
OTCats Sh vixriv. 
"HQav xs xrjv xsXsiav 
^sXtlfG}(isv S07CSQ sixog^ 

'!} 7ca0c xotg %OQOt0iv i^nailsi xs Tial 976 

xkfiSag yd(iov tpvkdxxsL. 
^Eq^i^^v xs Noimov avxoinav 
xal Ildva xal Nv^ixpag ipiXag 
imyskd^av scQod^viKog 

xatg rnisxiQavav 980 

%aQsvxa %OQsiaig. 
Sl^aiQS Sri TCQodvix^c^g 

SiJcXrjv %dQiv %OQsiag. 983 

7cai0aifisvy cj yvvatxsg^ oldjcsQ vofiog' 
vri^xsvofisv Sh Tcdvxog. 
dXTJ sV i% alX dvd^XQsg)' svQV^[ip noSi^ d8S 

959—961. = 962—965. = 966—968. 

969—976. = 977—984. SEHMOOOPIAZOTHAL 159 toQBve nciOav aSi^v • 

rjyov oe y (oo avtog 

aif xiiS6oq)6Q6 Bdxxst E 

Sdojcot* * iyd Sl xaiioig 

6h q>iko%6QOi6i fiilipG) 

Eviov^ (o jdv6vv6£^ 990 

BQOiiie xal UefiiXag Ttat, 

XOQotg teQjt6iievog 

xat oQea Nviiq>dv igatotg iv v^ivoig 

Emov Eviov^ evot 

* * avaxoqevmv, 

ai/Ltpl S% 6ol xtVTtettai 995 

Kt^aiQcivLog i^xo), 

lieXa(ig)vXkd t oQti Sdcxta xal vdnai 

jcetQciSeLg PQiiiovtat' 

xvxkip S\ iceQl 6% xi6o6g 

evnitaXog ekixi Q^dkXei, 1000 

TOS» ivtavta vvv oIimS^l TCQog tiiv altQCav, 
MNH, J trogd-d"* , [xetevo (Je. TOS- f*^ f^' lxetev6i av. 
MNH. xdXaoov tbv r^Xov. TOS^ OLkkd tavta SQaa* iyci. 
MNH. otfioc xaxoSaLiiG)Vy,[idkkov izvxQOveig 6v ye. 
TOlS. ItLfidkko ^ovktg; MNH. attatat lattatat* 1006 

xaxcSg a7c6XoLO. TOS. 0tya ^ xaxoSaLfiGnf yiQov. 

yciQ* iym *l^LvCyxL scoQii^g^ Iva scvXd^L 0ol. 
MNH. tavtl td fiiXtLOt dicokikavx* EvqlscCSov. 

la' d^eoC^Zev 6(SteQ^ eColv ikJcCSeg. 

av^Q ioLxev ov jCQoSd^eLV ^ dkkd ftot loio 

atiiiLetov vneSr^kGi^s UeQOevg ixSQaiiciv^ 

otL Set iie yCyveiJd'* 'AvSQOiiiSav scdvtcag Si [iol 

td Si^i^* vTcdQxeL. Si\kov ovv tovt i0Q^ otL 

Jj^eL (Le 6ci6G)v * ov yaQ av scaQisctato. 

(pCkaL TCaQd^ivoL , (pCkaL^ ICI& 160 SEZMO0OP1AZOT2AL 

n(Sg av axiX^oiini xai 

tov Zxvdiriv Idd-oiiii ; 

xXvsig cJ XQog AlSovg 

(fs tccv iv avtQOig ; 

wxxavsv6ov^ ia6ov mg 1020 

trp/ yvvatxd fi iXd^stv. 

avoixtog og ft' i8ri6£ tov 

TCoXyxovcitatov ^QOtSv. *- 

fLohg Sl yQatav d7tog>vy(ov 

6ajtQdv^ djcaXoiirjv o^iog, ' 1025 

ods yccQ Uxvd^rig q>vkal 

ndXai i(pi6trix\ oXoov atpik^ og 

i[i ixQiiiaCs xoQa^t Sstnvov, 

OQ^g; ov %0Q0t6tv^ ovS 

v(p' '^Xixov vsaviSav 1030 

il;i^(p(ov xrjiiov l(Strix* S%ov6\ 

aAA' iv nvxvotg Ss6fiot6iv i(ins7tXsy[iivfi 

XTjtsi pogd rXavxitri TtQOxsiyi^ai, 

ya^riXCm fih/ ov i,vv 

xai(Svty SsffiiipSi^ 1035 

yoacT-O-^ft', £yvv(xtxsg^ (og 

fiiksa fih^ aiitovd^a^ [liXsog^ 

cJ tdXag iyd , tdXag^ 

dno S% 6vyy6vG)v aXX* avo^ux 

ndd^sa^ (p(5ta Xttofiiva^ 1010 

TtoXvSdxQvtov "AiSa yoov (pkiyovtsav^ 

alnct^ alat^ 

og S[L* dxsivQrfas xg&tov^ 

Sg iiih XQOxosv toS' iviSv6sv • 

inl S\ tot6S* ig toS* dvistsiiTlfsv 1015 

i^SQOVy ivd^a yvvatxsg. 

lci Ip^ot] yLolqag atsyxts Sai[ic3V' SEHMOOOPIAZOTZAI. 161 

<J xatdQatog iyci * tCg iiiov oix in:6tl;et€ci 

xdd-og iiiiya^ov inl xaxiSv naQov6Cif\ 

sCd^s fis nvQg^OQog al^iQog aat^Q 1050 

tov pdQfiaQOv il^oXiiSei^sv, 

ov yicQ it a^avdtav tpX6ya Xsvdastv 

iatlv iiiol iplXov^ &g i7tQSiiLd6%^v 

XavfMt fuijt^ a%ri^ daifiovfSv al6Xav 

vixv0vv inl xoQsiav. 1055 

BTP. (ag *H%m.) %atQ^ a g>iXri itat- tov di natiQaKrm>ia^ 

og 6* i^i^KSVy &xoXi6siav ot^soC. 
MNH. (j&g ^AvSQOfiiSa.) 6v S' sl tCg^ ^tcg tovfiov pxtst- 

QagTtdd^og; 
ETP. *H%ei ^ X6y€:>v dvtaSog iTCixoxxdotQia^ 

7]7tSQ %iQv6vv iv tpSs tavtp %&QCm 1060 

EvQvnCSri xavtrj Stn/ijyovtgdfMyi/. 

dXX^ , (o tixvov^ 6h (ihv to ^avf^g %Qri xoistv^ 

xXaCsvv iXssivag. MNH. 6\ S^ imxXaCstv v6tsQ0v. 
ETP. i^iol iisXi^6si tavtd y\ aXX* aQ%ov X6ya>v. 
MNH. m Nvl tsQd, 1066 

ihg [laxQOv iTtJCsvfia Siaixsig^ 

d6tsQ0siSia vfSta Siq)QSvov6^ 

ald^iQog tsQ&g^ 

tov 6S[ivotdtov Sv* ^OXviiTtov, 
ETP. *t' 'OXv^nov. 
MNH. tC Ttot* ^AvSQoiiiSa nsQCaXXa xaxtov 1070 

fiiQog iliXa%ov\ ETP. fiiQogil^iXa^ov; 
MNH.d^avdtov tXi^fiav. ETP. d^avdtov tX^^fMOv. 
MNH.dnoXstg (jv\ (oyQOVy 6t(OfivXXo(iivri. 
ETP. 6tcoiivXXoiiivri. 
MNH.vri jdC 6if}jr{Qd y sl6riQQr\xag 1075 

XCav. ETP. XCav. 
MNH. myd^i" , ia66v \is yiov^rfiai^ 

ARISTOPH. II. 11 162 eEHMOOOPIAZOTHAL 

xal xaQut fiov. navdat. ETP. aav0ac. 
MNH. fiakX' ig xoQaxag. ETP. pdXk' ig xoQaxag. 
MNH.rixax6v; ETP. tixaxov; MNH.Ai^Qetg; BTP. 

IflQatg. 1060 

MNH.otfLml'. ETP. off^og'. MNH. 6t6tvi\ ETP. 

6t6tvi\ 

TOS' ovtog, aiXaktg; ETP. ovtog^ 6i XaXtg; 

TO!S. nQvtavBigxaXi6iQ. ETP. XQvtavBig xaXi^cn. 

TOS. 6ixax6v; ETP. 6ixax6v; 1085 

TOS' 7t(Sts to ncrvij ; ETP. ndte to nmvr^ ; 

TOS. dvXaXtg; ETP. 6v XaXtg; TOS- xXav66i. ETP. 

xXav6Bi. 

TOS. xax7ia6xBi fLOi; ETP. xaxxdffxBc ^ioc; 

MNH. (la jdC aXXa yvvi{ %X7fliov avtr\. lOQ* 

ETP. TcXtfiiov avtfi. 

TOS' ^ov *iSd'' ^ (iLvaQd; xal Stj {pBvysi. 

TCOtTCotfpBvyscg; ETP. notzotg>6vyscgi 

TOS* ov xacQ^^asig. ETP. ov xacQijastg. 

TOS' itc yaQ yQvtscg ; ETP. StcyaQyQvtscg; 1095 

TOS. Xapi tij iicaQd. ETP. Xafih t^q (uaQa. 

TOS' XdXo xal xataQato yvvatxo. 

ETP. (mg HsQifsvg.) (S d-soi^ tiv* ig y^v fiaQfidQ&v dg>£y-' 

(is^a 
ta%st TtsdiX^ ; did fiioov yaQ ald^iQog 
tisivcDvxiXsvd^Qv^ 7t68atid^fi* v7t6xtsQov^ 1100 
nsQdsvgj 7CQ6g*'AQyogvav0toX<Sv^ toFoQy^vog 
xaQa xofiitcDv. TOS' tiXiyc; tri JToQybg xiQt 
to yQafiiiatio 6v trj xsjcaXil; ETP. trjv roQyovog 
Sycnys qyrifU. TOS- FoQy^ toi xdya Xiyc. 

ETP. ia- tiv^ oxd^ov t6v8^ oqS xal TcaQ^ivov ii05 

^satg ofioiav vavv oTCmg mQfit^iiivi^v; 

MNH. d iivsj xatoixtBiQ6v ^ns t^v ycavaO^Xtav eEi:MO0OPiAzori:AL 16S 

XviJov (le ds^iidiv. TOS. ovxliiri Xak^^aidv. 
xazccQato - toXfiqig anotavoviihnj XaXag ; 

ETP. (D xaQ^iv' , olxtsiQm 6h xQe(iaiiivriv oQciv. 1 110 

TO!S. ov naQtiv* iotCv^ aXX* aiiaQtcoXri ydQov, 

xal xXixto xal jtavovQyo. ETP. iriQBtg^ mUxvd-a. 
avtri yaQ iativ *AvdQoiiida naCg Krjg>ioig. 

TOS' 6Hiil>ai to xvato • fwj tv iitxtov xaCvBtai ; 

ETP. tpiQB dsvQO ftot trjv xbCq' , tv^ ailfmfiai xoQrig • 1116 
g>iQ6^ 2xv%'^ * av%Qm7tov6i yicQ voOi^iiata 
aTcaCiv idtCv * iiih Sh xavtov f^g xoQrjg 
tavtrjg iQmg Bi:Xriq)Bv. TOS- ov gi^AcJdt tf^* 
atccQ bC to scQcaxto Sbvqo TtBQLB^tQaiiix^ivov^ 
ovx imovriOa o* avto^ TtvyC^Big ayav. 1120 

ETP. tC S* ovx iag Xv6avta f*' atJr^v, (d 2xv%^a^ 
jtB6Btv ig Bvvrfv xal yafii^Xiov Xi^og ; 

TOS' bI (StcoSq^ imtviiBtg tri yiQOvto 7tvyc0o^ 

tri OavCSo tQiqCag iioTtcato TtQcixtcaov. 1124 

ETP. fia JC , aXXa Xv0ci SB6(id. TOS- fia0tcy(S 6' aQcc 

ETP. xal fwjv TtociqOGi tovto. TOS- to xBnaXri <y' ScQa 
to ^cjtoiidxacQav djtoxBxoifO tovtot. 

ETP. aiat. tC S^d^ca ; JtQog tCvag atQBtpd^m Xoyovg ; 
dXX^ ovx av ivSi^acto fidQPaQog q>v6cg. 
axacot6c ydQ toc xacvd XQoatpiQcnv 60€pd 1130 
fidtrjv dvaXCoxocg av, dXX' aXXr^v tcvd 
tovtip 7tQi7Cov6av iirixavrjv 7CQO0ocCtiov. 

TOS- (icaQog dXciTtrjl , olov iTtiti^xcli ^oc. 

MNH. fiiiivriao IIbqobv ft' cig xataXBCjtBcg d^XCav. 

TOS' itc yaQ ov tri (idatcyav i7tctv[iBtg XafiBtv. 1135 

XOP. IlaXXdSa triv q>cX6%0Q0v i(iol 
Sbvqo xaXstv voftog ig xoqov, 
TtaQd^ivoVy divya xovQrjv^ 

^' TtoXcv fifistiQav Sx^c^ ^l^ 

11* 164 SEHMO^OPIAZOTHAI. 

icdl x^tog g>ttV€Qdv (lovfiy 

xXtjSovxos t£ xttkstttu. 

g>dvffi\ tStvQawovg 

6tvyov6^ , S6MQ alxog. 

d^fiog toi 6€ xcLkst ywai" 1145 

xSv ixov0a 8d (io^ iioloig 

slQijvfiv ipvksoQtov. 

ijxst* svfpQOVsg, tXaov^ 

aotvvai^ aXiSogigv(istsQov' 

ov Sri avSQa^vv ov d^sintov slCOQav 1150 

oQyia 6s[iva ^satv^ Zva Xafiixa6i q>cUvstov afi- 

fiQOtOV oifvv. 
(lokstoVy lld^stov^ avtofis^'*^ d 1155 

Ss0(wg>6QG) noXvTtotvla. 
sl x(d XQotSQOv Tcot iitifjxoai 
ijld^stovy vvv aipCxs6^ov^ txstsiioiisv^ ivd^dS^ 

ETP. ywatxsg^ sl fiovXsfS&s tov Xoiicov XQOVov 1160 
67C0vSdg jcoti^6a69'ai, JCQog ifiij vwl jtdQa^ 
iff^ ^t dxov6ai [ifjShv vn^ i(iov (ifiSafid 
xaxov to koiTCov^ tavt ixvxfiQvxsvofucc, 

XOP. XQ^^9 ^^ ^^^? tovS* ijtsir6q>iQScg Xoyov ; 

ETP. od' i6tiv^ ovv ty 6avCSc^ xfjSsat^g i(c6g. 1165 
fjv ovv xofiCda^iuu tovtov^ ovShv (C^q Jtota 
xaxcSg dxov6fit * ^i/ Ss (iri xsC^6%i(coc^ 
a vvv VTtotxovQstts y tot6tv dvSQd6tv 
dno tfjg 6tQatiag 7CaQ0v6iv v(imv Sucfialm, 

XOP. td (ilv %aQ^ fi(iSv t^&c 601 nsasc6(csva * 1170 

tov pdQfiaQov Sh tovtov avtog ststd^s 6v. 

ETP. (d>gyQavg.) i(c6v iQyov i6tCv' xal66v^ &Xaq>wVy 

a6oc 
xad'* oSov ig^Qtt^ov^ tavta (isfLV^^&^at noutv. eEZMOOOPIAZOTHAL 165 

ytQStov [ihv ovv dield^s xavaxaXxaffov. 

0v S\ co TBpijdcDi/, ijcava<pv6a IIsQffixor. 1175 
TOS' tC xb /}dft/3o tovxo ; XfDyio rig avsystqC fAOt ; 
ETP. 71 natg IfiskXs TCQOfisXstdv ^ cJ tol^ota, 

OQxriOoyiivri yaq Iqx^^* f^S avdQag tivag. 
TOS. OQX^^Ci xctt iisXsf^^i ' ov xmXvo' iyci. 

G>g ikaicQog^ S^tcsq xlnjXko xata to xddio. 1180 
ETP. (piQs d^oliiatLOV av&d^sv ^ dtixvov^toSC' 

xad^L^oiiivfi S' inl tot6v yovaOi tov Sxv^ov^ 

t<D noSs XQotsivoVj Iv^ v7Colv6G}. TOS- vatxi val 

xatrjiJo^ xatTiOo^ vatxivaC^ xvyatQiov. 

ot^i c4ff 6tiQi7C0 tb tittc , &67CSQ yoyyvkri. 1185 
ETP. avXsc 6v d^attov • itc SiSotxag tbv Uxviytiv ; 
TOS. xako ys tb jcvyTJ. xXav6C y , rjv iirj 'vSov (livjjg. 

sisv ' xaX^ tb (Jxrj(ia jcsqI tb noatiov. 
ETP. xak<Sg S%sl. kafih d-oifidtiov * SQa ^Ctl v^v 

ijSrj paSCtsLV. TOS. ovxl xikrj6sv TCQfota ft£; 1190 
ETP. xdvv ys • ipCXri0ov avtov. TOS* ooo^ TcajcaTcanat^ 

ag yXvxBQb tb ykdi06* , Sotcsq ^Attixbg fiikcg. 

tCovxatsvSsiycaQ^ ifjii; ETP. XcctQS^ to^ota- 

ov yccQ yivoLt av tovto. TOS. val vaC^ yQ^Siov^ 

ifiol xdQt6o av tovto. ETP. Sciosig ovv Sq^x^ 

fii}i/; 1195 

TO^. val vatxt Sa 6ol. ETP. taQyvQvov toCvw q>iQS. 
TOS' dkk* ovx ixdiSiv dXXa tb avfiCvriv kafii. 
ETP. iTCSLta xoiiC^sig avd^tg. TOS. dxokovtsi^tixvov. 

6v Sh tovto tijQsi tri yiQovto^ yQaSco. 

ovoiiM Sl 6ol tC iiftCv ; ETP. 'AQtsp,i6Ca. 1200 

(lifivrj^o toCvvv tovvofi . TOS. ^AQtafioviCa. 
ETP. ^Eqii^ SoXls^ tavxl filv itv xalag noistg. 

<Sv fihv ovv dnotQsxs^ TcatSdQtov^ tovtl Xafidv * 

iym Ss Xv6a> tovSs. 0v d' Sncog d%SQLX<Sgy 166 eEHMOQOPIAZOTHAL 

otav kv&^^s toix^ataj ^av^et, xal tevstg 1205 

fog triv ywatxa oud tic naidC oCxaS$. 
MNH. iiiol fieX^^OBi tavta y , ^v aTta\ Xv%A. 
JBPP. XiXv0o. aov iffyov j g>6vyB ^ nqlv tov toiotfiv 

rpcovta xatakafiBtv. MNH. iya d^ toOto 8Qm. 
TOS- cJ yg^di* , Gig xaQ^svto 00 1 to tvyatQiov^ 1210 

xov SvOxoX* , aXXa icqao. — aov to yQ^Svo ; 

orjfi' (hg aTtoXmlo * nov to yiQOvt^ ivtBvtBvC\ 

(DyQaSt\ 0yQa\ ovxiaatv&^ yQaSio. 

^AQtafiov^ia. 

Siifiaki 11' (o yQavg. aicotQBx mg taxuJta fSv' 

OQtmg Sh 6vfiivfi '^^^' xatafii,vri6t» yaQ. 1215 

or/xot, tiSQa6Bi\ icoZto yQ^Si^o; 

*AQta(ioviia. 
XOP. trjv yQavv iQCOt^g^ ^ *g>BQBV tag xrjxtiSag; 
TOS. valvatxi. BlSegavto; XOP. tavtxiy ol%stm 

avtri t ixBivri xal yiQCDV tig BijCBto. 
TOS. xQOXfSt* ixovto tg yiQOvto ; XOP. 917^' iym. 1220 

It^ av xataXdpotg^ sl Sicixotg tavtyi. 
TOS' mfiiaQoyQao' notsQatQiJ^Lf^oSo; 

^AQtaiuyoiia. 
XOP, oQ^rjvavcoSimxB. xotd^Bllg; ovxaXtv 

tfiSlSidlBtg; tov^ibnakiv tQi%Big Ov ys. 
TOS' xaxoScufMV aXXatQSii' *AQta(iovlia. 1225 

XOP. tQi%s vvv itQi%B vvv) xata tovg xoQoxag hcov- 

Qi0ag. 

aXka ninai^tai iistQicQg rjfitv * 

Sa&^ Squ Sii *0tv paS^BLV 

olxaS^ ixd0tji. 

t(Q 0B0fioq>6QC9 S* rjfitv ayad^v 1330 

tovtc9v %dQW dvta%oSottov. APISTO^ANOYS BATPAXOI TA TOT JPAMA TOZ nPOUSlILi 

SANBIAZ. 

/II0NTZ02L 

HPAKAHS. 

NEKPOZ. 

XAPSIN 

nAPAXOPHFHMA BATPAXflN 

XOPOS MT2TSIN. 
AIAKOZ. 

SEPAUAINA HEPEE^ONHS. 

HANAOKETTPIA. 

(nAABANH.) 

ETPiniAHi:. 

AIZXTAOS. 

UAOTTSIN. rnoeEJSEiJs. 
l 

Jtow^og iaii (lera ^SQcimvrog Sav^iov xcrra Evqiytidov 
no&ov Blg"AiSov xtttimv ixsi 6h ^^ovrtjvxal (oTtalov Jt^ to 
xoig ivtvyxavovaiv IxTtlri^iv na^^siv, iX^mv ih mg tov ^Hqa- 
TiXia TtQOtBQOVy tva i^etaoy ta nata tag oSovg^ y xcri avtbg htl 
tov Kiq§Bqov ^%sto^ %al oUya crAila ^Bql TcSfv tqayinmv tovtm 
diaXBx^alg oqiiatai nqog to TtQOXslfievov. iTul di nqog r^ '^%€- 
qovclc^ XlfAvy yCvttaty o (liv Sav^lag , dta to nfi owvevavfiaxif' 
xivat tiiv mql AqyivovOag vavfiaxiav^ vno tov Xaqtovog ova 
ivaXfjip^elg ne^^g triv Xlfivriv xvxXoo noqBvstai. o dh Aiowoog 
$voo§oXmv nBqaiovtai^ nqoonal^fov aua toig naxa tovnoqov 
SfdovOt Qatqaxoig xal yBXmonotmv, fista taiita d' iv ^Aidov tcSv 
nqayiiattov vfiri xstq^toc^ivfov cXtB [ivotat %o^6vovr£^ iv tm nqo^ 
q>avBy%al tov *'Iaxxov ^dovtBg iv xoqov oxrifAati fta^oqavtaiy o 
XB Aiowcog [iBta tov ^Bqanovtog Blg tavtov iqxBtai tovtoig. twv 
dh nqori6uiri(iivmv vTto^HqaxXiovg nqoiSnXBKO[iiv(ov t^AiovvCto 
dtic trjv in trjg 6KBv^g ayvotav^ f*^29^ f^^ ttvog ov% aysXoioog 
XBtita^ovtatf Blta (livtot yB wg tov IlXovtiova %ai trjv IlBqoi' 
fpattav naqax^ivtsg aXBmqrjg tvyxavovCtv, iv 6h xovxto 6 fihv 
TcSv fAvdxmv xoqog nsql xov xrjv noXtxsiav i^tomcat %al xovg axi- 
fiovg ivxifiovg notrjoat ^ari^oov xtv^v nqog xr^v Ad^vaicov no- 
Xtv 6taXiystat, ta 6h Xoutaxov 6qafiatog fiovoKcnXovj aXXmg 6h 
xsqnvfiv xal g>tX6Xoyov Xafifiavst OvdxaOtv. naqstCayBtat yaq 
Evqtnl6r^AloxvXip Ttsql xrjg xqaytx'^ 6tag>Bq6fiBvog^ xo fihv Ifi- 
nqoO&Bv AloxvXov naqa xm ^At6jQ Pqafisiov sxovxog xiv xqayto- 
6tiiov ^qovovj toxB 6h Evqtni6ov x^g xtfji/fjg avtatotrfiafiivov, 
iSvotrflavtog 6h tov IlXovxtovog avxotg xov Aiowcov iianovstv 
snaxsqog avxotv Xoyovg noXXovg nal notiUXovg notstxai^ xal xi- 
Xog navxa iXsyxov nal naaav ^aCavov ovx ant&avmg inatiqoo 
%ata trjg ^atiqov notrfismg nqoaayayovxog^ nqivag naqa nqoo- 
6oniav 6 AtowCog AUsxuXov vtnav^ Ixav avxov mg tovg ^oivtag 
aviqxBtai, 170 TUOBEZEIZ. 

To 81 dQclfia vmv ev naw xal q>iXokoymq fCSTtoitifiivanf. iit- 
diififl htl KtiXUov xov (ista ^Avttyhri 8ia 0tXmvldov slg Aiq^ 
vata. nqmogrjy' OqvvvjipgdBvztqogMoviSaig' HXattov xqLxog 
KXeoqmvti. ovxm dh i&avfiatS^ ro d^afia dta ttjv Iv aina na" 
^dfiaOiv citSts %al avt6i8a%d^^ &g qnfii JixalaQxog. ov dsSiqXah- 
ra^ fiiv OTtov idtlv fi Cxipnjf svXoywtatov d' iv Brfiaig" nai 
yicQ Jtowaog inei^sv xal tt^ xov^HQaxXsa ag>i%vshai 0fi- 
(Udov ovra. 

11. 
j4 A A Sl JS. 

Mad^wv Ttaql* 'H(faKXiovg Atowaog triv o8ov 

TtQog tovg Katoi>%ofiivovg TtoQSvstat, Xa^av 

xo 8iQ(ia nal x6 <S%vxaXov^ avayaystv &iX(ov 

EvQLnl8ip/ ' XLfivriv xs 8ti§atvsv xaxm 

nal xav pccxQdx<ov avi%Qaysv svgnjfiog roQog. 5 

htstxa (ivct&v ix^oxrj. IIXovt(Qv o ISmv 

d}g ^HQaxXstTtQoaiitQOvas 8ia tov RiQ^sQOV. 

G>g d' avs(pdvrij tl^^xai, xQaya>8iag dyoivj 

xal 8ii Cxeipavovxal y' Ala%vXjog. xovxov 8^ aysi 

Aiowaog slg <pmg^ ov%l (id AC EvQVJtL8r(v. 10 UI. 
®QMA TOT MAnSTPOT. 

Aiowaog EvQutl8ov Ttod-gt Xriipd^slg %al ov% olog x c5v crl- 
hag ^SQoatsvaai xbv MQma^ slg ^Ai8ov ncctsXd^siv ^jSovXi^^, 
OTtcsg ixstxovxcp ivxvxfj, ^^^ ^^ ^j? ^^^ aitsiQog rpfj fyvco 8stv 
slg 'HQattXia nQoa&sv iX&stv. ovtog yaQ TtdXai, ftsXevaavxog 
EvQva^icog^ KsQfiiQOv %dQiv slg "At8ov Katigsi. iX&mv 6i xa 
ttvd^ofisvog TtSQl xijg b8ovy ijKOvas naQ* avxov^ oTtcog aQct 8st 
natsX^stv^ %aQuvxtaafiivov ftQog avxbv ^qoxsqov. Aiowcog 61 
%al TtQlv aTtavxrjaai TtQog 'HQaxXsa^ xcrr' avxbv itfxevatf^* 
Xeovxijv iv8e8vfiivog kuI ^onaXov cpiQcov. &g ovv f^novas fCaQ* XnOSEZEIZ. 171 

^H^a%ki(njg mqi rrjg odov^ fied'^ iavxov dovkov xiva S%mv S«v^ 
^Cav^ i%mQ8i fCQog"AidfiVy ftal TtQmov [liv ivrvyxavet ry AyZ" 
qov^Uf Uitvif nal o(f§i iv avt^ rov Xaqovra u,e%a CHatpovgy di* 
ov rovg rs^vemag eig^^Aidov htiqa. xal o fiAv Sav^iag ovk 
hti^ rov axag>ovg 6m ro (iri t^ iv A^ivovtfaig vavfiaxrjifat 
lia%rjv' Tte^y dh TteQi^ffei t^v Ufivriv, Awwaog 6h hti^ag nal rav 
iv avti Par(faxo(tv aKOVdag (liXri TtaQa rov stXovVy dumeqaiovrai 
nal av^^tg Savdicf 6vyyiverai nal 0vv orvTco naliv ic^a^evog 
rrig odov &vq£67teif a^H^TiX^^g avr^ TtqoeiQrlxe&j dvaxe^ rtva 
^safiara' nal rovg itvarag itaq* avrag rag nvXag rov ^Aiiov 
Xoqtvovrag, eJra mg ^H^xXrjg eiaeX^mv nal /urcr|v noXX&v 
rovrta 0v(i§avr<av Ttaqayivetai TtQOg IlXovrtova xal orov xa^ti/ 
rjTievy einoivy laxev vnanovovra IlXovrmva ^ ovx tv^ EvQinidriv 
avayayrj^ aXX* tv* aymviaa^hmv AlaxvXov Kal EvQinidoVf oa- 
vig rovrav aQiOtog ra elgrixvrjvg^aveirij rovrov avrog eiXriqxoc 
uvevfyTVjf nQog ^iov. rovrov 8h yevofiivov %al xQeirrovog avagnx^ 
vivrog AiaxvXov Aiiwaog rovrov Xa^mv av^Xd^e, 

To dh 6Qa(ia rcov ev aal g>iXo7t6v(og nenoirifiivmv, Edi- 
dax^fl Sh inl KaXXiov aQ%ovrog^ rov fieta ^Avrtyivri. ovrm 8h 
i&avfida^ri 8ia rijv iv avtm naQcipaaiVy Kad'^ fjv 8uxXXdrtei 
rovg ivrifiovg rotg drifioig Tidt rovg noXirag roig gwydaiv^ more 
nal dve8i8dx^f mg gnnai A^aiaQxog, IV. 
ZKOnOZ TOT HAPONTOZ JPAMATOU. 

'O naQmv noiriri^g^ mg iv rw 8Qdfiati tov HXovrov rm tote 
rmv ^Ad^rivmv aQxovti onmaSrptote x^Q^tofievog ^ rore rov TLXov' 
rov dvapXi^ai gyrjal nal nXovtrjaai rovg dya^ovg* rmv Neg>eXmv 
8h ro 8Qafia aatd ro g>aiv6fievov yQdipag xara ZmTtQdtovgj xara 
natnbg avvetd^ccto g>iXoa6g>ov Kal fietemQoXiaxov xal gyvatKOv, 
[SmKQdtrig yaQ fisteQXOfievog riyv ^d^iKrjv g>iXoaog>iav ^ Y,azeyiXa 
fietaQaioXoyiag %al gyvaiKrjg^ mg yQdg>ei ^evo^pcov iv roig Ano- 
fivrifiovevfiaat,^ &eoXoyiag 8h d>g aKccraXrptrov ndvtri aneixero' 
d}g ovv rb 8Qdfia rov IlXovrov vnhQ rov r6re aQxovrog A^r^vmv 
davfupavmg Ivvrragoro^ xara navrbg 8h g>iXoa6g>ov fietaQatoXi^ 172 TUOBEEEIZ. 

m 

6%QV X€i ^peviavkpov xo 6qa\ut xav Ntq>slmv'] ouro xot trpfit 
x^qy KafUfiSlav xm Batffoxw %a%it navrog vxoflfujQov luu vno- 
^lov %M i^pvovg Duu inepfoxaxa y^g>ovtogy xm lup^fiyivai Si 
ov ^wUvxog knjxhv ovxa paqfiaffov^ oloiUvov Si fi^ pjovov iffov- 
c&tu^ akka xal xa %(^lxxova g>i^^ai xav Uav oMxf^iovmv. 
ig xm V7ti(f qwHiv 'Oii/qQm xig avmwiMg Iji^e £ixv(fogy *Hoto- 
Sa Sh Kiifxmjpy iq nliov ibtuv^ Evijvxog fuv to|f»^, Maq^iag 
S$iuw0Mfl T9 jhtollmvr Ssiifffii Sl xasMovaaig SaiivQig o 
ftatvoiuvog ' il mg 6 uilywcttog Zwpgg %al o Bmalhg SaXnLm- 
vwg xatg ovfiavUug avxiatatayovvtsg fiqovtcug tuu xotg xsQav- 
votg Sffisv avxaCXi^aittovtBg. %ata xotovxov ncevxog fi^ tsvvtiv- 
xog hnrtov [ii^oiioiov^tvov Si gnlritaig aXoyloxoig %a^aQiuuSiy 
Slxtfv §axqa%mv poadi ^oqv^Siaxatti^ xo xonovxov o Ttoitit^ 
i^i&sto SQaiia, JtaCxsvii Si xal Jlx^^ig xoiaSe xov Sqaiuicxog* 
Ttlatxexai xa noifjt^ SvOq>OQmv b Ji6vv0og Sia xo iv xoig ^io- 
waloig 1^71 stvai xqaynMv ij Tmiuxov Se^iov mifftipf. oQtv xtu 
fiovXfi^elg xdttiivai elg ^Sov^ a>g EvqutiSfjv ixti&ev ava^eisVf 
hA Jiowdaxoig xoig xo&oqvoig xal Xeovtijv xai ^ojtcdov e%m* 
xqoittp xov ^HqaxXiovg iiexa Scevd^iov olxitovy ovtp iito^oviiivovy 
xoig miioig Si avaq>OQov (piqovxog, o aXXaxxov SfiiLmS&ni(ftt>g 
xaXelxaiy elg Btj^ag ij TXqtrv^ay noXiv xov "Aqyovg^ atpixveixai 
nqog 'tlQaxXiaj oSovg xag elg ^Sov ^Q^gtav itabetv i^ avxov xal 
navSo%eia xal ixxqoTtag^ axe xov 'HqaxXiovg elg aSov TtQlv xor- 
eX&ovxog in avaya^y^ xov KEq^iqov ' el xal Svol yeveatg fCQO- 
yevioxeqog 17 v 'HqaxXiovg Jiowcog. naq* ov iuc9a>v oomv 
?Y^]2pev, aitaQ%erc(i xijg TtOQelag. naQcc xfjv Xliivfiv Si 7teg>^axe>g 
Xffv AveQOvolav avxog uiv Aiowoog Svolv o^oXotg TteQaiOvxoi 
rgof XaQcoviy Sccv^lag S avd" a>v xy TceQl ^AQytvovOag ovx ivav- 
(id%rias vav(uc%£ccy rco XaQa)vi fi^ avaXrig^d^elg fteSj xf(v X£iivip> 
xvxXcp TteQiTtOQSvsxai ' xal xC Ssi XsnxoXoyelv xo Ttdv xov avy^ 
yQciiiiiatog xiXog; AiowiSog ^svlistai nsQasg>6vy xal HXovxarvt 
xal xQiaiv Ttoifiaaiisvog Ttoirjftmvj EvQVJtiSov xal Ala%;vXovy xol 
ccQiatov x^ ovxi Ala%vXov voiiiaag xal TtuQcc TtQoaSoxiav xovxop 
Xa^av aXX* ovx EvqitcIStiv av^tg ig xovg icovxag aviQ%sxai. BJTPAXOL SAN. EtJtio rt rmv siadvtmv^ a SitSxotct^ 

ig>* olg asl yBkS^iv old-sdfievot; 
jdlO. vfj xov JC o ti povXsi ysj %kriv 7tUto[iaty 

tovto Sh q)vlccl^ai, • ycdw yaQ ict' ^diy x^^V- 
SAN. ftiyd' hsQOV afitstov rt; jdlO. xJiijv y\ «s ^Xi^o* 

(tai,. 5 

SAN. ti 8aC'j to ycavv yiXoiov stitm ; jdlO. vri Aia 

d-aQQfov ys' fidi/oi/ ix^v* ojcms ftij V^^S) SAN. 

t6 ti; 
/110. ^stafialkoiisvos tavdq>OQOV oti %siriti^s. 
SAN. [iT^S' oti to6ovtov axd^og iit ifiavtp g>i(f(ov^ 

si ft^ xad'aiQii6st tig^ d7tonaQSii6ofiLat ; 10 

jdlO. ft^ d^-d*', txstsvfo^ Ttlriv y otav ^ilXfo ^\syi.slv. 
^AN. tiSiit SSst (is tavta td 6xsvij ^iQstv 

stnsQ noir^0(o [iriSlv lovytSQ Oqvvvxos 

stmd^s jtotstv ; xal Avxvg xd(i6i^iccs 

^xsvri q)iQOVfS^ sxd^tot iv xw^ipSicf. 15 

jdlO. (iiivvvjtotijiSijg' (og iy<o d^sdiisvog^ 

otav ti tovtcDv t(ov 6oq>i6(Ldtiov tScn^ 

nkstv ^ \iMvt^ 7tQS6fivtSQog d7tiQX0(iaL. 
SAN. (o tQt6xaxoSai(ia)v aQ^ 6 tQdxrikog ovtocl ' 

otv ^kl^stai (liv^ to Sh yiXoiov ovx iQSt. 20 

^IO. sW ovx iSpQig tavt i0tl xdi Ttokkri tQvtfyq^ 

ar' iy(o (Jiiv Sv ^t6vv6og^ vtog £ta(iviov^ 

avtog paSi^o) xdl TtovcSj tovtov d' d;(cS, 174 BATPAXOl. 

tva fi^ takaiTCCDQOtto ^^8^ a%^oq fpiQOi; 
SAN. ov yaQ fpigfo ^ydj AIO. Ttag g>iQ€i^g yaQ^ og y 

0%Bl\ 25 

SAN. fpsQWV ys tavtC. /110. tCva tQOjtov; SAN. /5a- 

Qia)g Tcdvv. 
jdlO. ovxo w t6 pdQog rov^', o (Sv q)iQSig^ ovvog g>iQSi ; 
SAN. ov d^'9'' o y' ixoi V*^ ^^^ g>iQio^ nd tov /lC ov. 
jdlO. 7t£g yuQ q)iQSvg^ og y' avtog vfp* stiQov tpiQsi.; 
SAN. ovx olS* • 6 d' iSfiog ovtoisl mi%etai,. 30 

jdlO. 0v d' ovv insi,8r^ tov ovov ov ipi^g 6* mq^sXstv^ 

iv tp (liQSi 6v TOi' ovov dQd(isvog q)iQS. 
SAN. orjxofr xaKoSaCiimv * tC yaQ iy<o ovx ivavyidiovv ; 

ri tav 6s xixncvsiv dv ixiksvov (laxQd. 
/tlO. xatdfia^ xavovQys. xal yaQ iyyvg f^g dvQag 3a 

tJSti paSC^av sl(d f^iSS^ olitQfotd (is 

iSsi tQaitifSQ-ai. staiSCov^ itat^ ri(iC^ nat. 
HPA. tCg triv %vQav ijtdta^sv ; mg xsvtavQixmg 

ivi^kad'* o6ttg • sljti fto^ , tovtl tC ^v ; 
JIO. 6 nalg. SAN. tCi^tiv; JIO.ovx ivsdnjfi^^dJig; 

SAN. ro tC; 40 

/dlO. 6g 0q)6SQa (l iSsv^s. SAN.iv^^CcCy (iri (ucivoio ys. 

HPA. ov tov (id trjv jdij(iritQa Svva(iai, fi^ yskav • 
xaCtoi Sdxvoa y* i(iavt6v aAA' oftog ysXfS. 

jdlO. (S Sav(i6vts^ ^Qoeskd^s * Sio(iai, ydQ tC 0ov. 

HPA. aAA' ovx olog r' st(L d7to6op^6ai, tov yikiov^ 45 
oQfSv Xsovt^v ixl XQOXfot^ xsi(iivriv. 
tCg 6 vovg ; tC x^d^OQvog xal ^6nakov %vvriX%^itriv\ 
Ttoty^g dnsSi^(isig; ^IO. insfidtsvov KXstff&ivsi. 

HPA. xdvav(idxrj0ag ; ^IO. xal xatsSviJa(iiv ys Vixvg 
tSv noXs(iC(ov rj SdSsx^ ^ tQVfSxaCSsxa. bO 

HPA. 0g)i6; /110. vr\ t6v*An6XXio. SAN. xat iymy 

il^i^yQ6(iriv. BATPAXOL 175 

^IO. xal dijt* ijtl trjg v€(og dvayi,yvci6xovti (iol 

triv^AvdQOHbidav jtQog i(iavtdv il^cciq)Vfig nod^og 

tr^v xa(f8iav iscata^a nag otsi, iJq)68Qa. 
HPA, n^od-og; Tcoaog tig; /110. (iixQog^ iiUxogMokiov. 55 
HPA. yvvaixog; ZlIO. ov d^^t'. HPA. aXka naiSog; 

jdlO. ov6a(i(Sg. 
HPA. aXX* dv8(f6g'y jdlO.dtatat. HPA. l^vvayivovtp 

KkeiAfd^ivsi; 
jdlO. (lii 0xdinti ii\ miiXcp' • ov yaQ dXX' i%a> xaxSg' 

totovtog i(i6Q6g (is 8taXv(iaivstac. 
HPA. Tcotog tig^ (S8sXq>i8iov; zlIO. o^dx i%(o (pQaHai. 60 

OfiCDg ys (livtOL (Soi 8i^' alviy^dv igS. 

7J8rj not' ins%vyi,ri(Sag i^aCcpvrig itvovg; 
HPA. itvovg ; fiafiatdl^ , (iVQtdxtg y iv rp j3^cj. 
/110. dq ix8c8diSx(Q tb ^aipig^ ij *tiQa (pQd^m ; 
HPA. (ifi 8rjta nsQl itvovg ys • ndvv ydq (lavd^dvca. 65 
zlIO. tocovtoal tolvvv (is 8aQ8d7Ctsc n^d^og 

EvQi,nl8ov. HPA. xal tavta tov ts%vrix6tog ; 
jdlO. xov8sCg yi (i av nsCasisv dvd^Qcincov to ^a^ ovx 

iXd^stv in* ixstvov. HPA. n6tsQOV slg ^'Ai8ov 

xdt(o; 
jdlO. xal vri AC sl tC y intiv itt xatcotiQca. 70 

HPA. tCpovX6iisvog; AIO. 8ioiiai notritov Ssi^ov. 

ot(ihv yaQ ovxit sMv^ ol d' ovt sg xaxoC. 
HPA. tC8* ; ovx 'loqxSv f^; AIO. tovto ydQ tov xal 

(WVOV 

it* i€tl Xomov dyad-^v^ sC xal tovt aQa * 

ov yaQ (Sdip* ol8' ovS* avto tovd'' oncijg i%si. 75 
HPA. slt ov 2Jo(poxXiaj nQ6tsQov ovt EvQtnC8ov^ 

(liXXstg dvdysiv^ stnsQ y* ixstd^sv 8st <y' aysiv; 
AIO. ov , nQCv y dv 'Io(pSvt\ dnoXafi(Dv avtov (i^vov^ 

avsv 2Jo(poxXiovg 5 tv noist xGi8(ovC^G). 176 BATPAXOL 

xaXXag o pJv y Evfi,nldfig , navovifyog Sv^ 80 
xav ^wcocodQdvm dtUQ^ im%eLQi^66is (iol * 
6 d' svxoXog iihv iv^aS\ ^xolog d^ ixel. 
HPA. 'Aya^mv Sh xov *0ttv\ AIO. azoXLTioiv ^* anol^ 

aya^og jcoLffCfjg xal TCod-SLVog totg q>iloLg. 

HPA. ycoCy^gotXfifMOv; AIO. ig fuxxaQmv sv(Q%iav. 85 

HPA. oSl SsvoxXifigi ^IO. il^oloito vtj Aia, 

HPA. Uvd^ayysiogSi; gAN. TCSQliyLOvS' ovSslgXoyog 
imtQLfioiiivov tov afiov ovta^al 6g>6SQa. 

HPA. ovxow stSQ* ifSt ivtav&a ikSLqaxvkXia 

tQaypSiag jcoiovvta jcXstv ij [iVQiOj 90 

EvQiTCiSov nkstv ^ atncSip laU6ts(fai 

AIO. im^vXklSsg tavt iiStl xal 0tmfivXiiataj 
%sXiS6vcDv (lovosta^ X&fiijtccl ti%vrig^ 
a q>QovSa ^'attov^ rjv fiovov %oq6v Xafirj^ 
aTca^ aQ060V(fij6avta ty tQaypSitf. 95 

y6vi(iov Sh novrjf^v av ov% svQOig it^ 
iijttSv aVj odtig ^(la ysvvatov Xdxoi. 

HPA. 7C(Sgy6viiiov; AlO.aSlyoviiiov^oCtigq^d^iyistai 
tOLOvtovitt aaQaxsxvvSvvsvfiivoVj 
al^iQa Aiog Safidt lov , tj %q6vov n6Sa^ 100 

^ fpQiva (ihv ovx id^iXovtfav ofioaai xo^' CsQmv^ 
yXdittav d' imoQXij^a&av iSic^ r% q>Qsv6g. 

HPA. ol Sh tavt aQiaxsi; ZlIO. (laXXa nXstv ij fkolr 

vonat. 

HPA. ^ (lilv x6paXd y i^tiv^ 6g xal 0ol Soxst. 

AIO. iiritoviiidvotKBtvovv' i%sig yoQ olxlav. 105 

HPA. xal fi^^v dts%vmg ys ycaitmvfiQa qxtivstai. 

dlO. Ssmvstv (is SiSa0xs. SAN. tcsqI ifiov d' ovSslg 

X6yog. 

AIO. dXX' avfCSQ ivsxa ttfvSs tijv Cxsv^v l%akv BATPAXOL 177 

^kd^ov xata 671V fii(ifi0tVj tva fto^ tovg l^ivovg 
tovg 0ovg q)Qa&stag^ sl Ssoiiiriv^ ol^v 0v 110 

iXifca tod^^ iivlii ^l^sg incl tov KiQfisgov^ 
tovtovg (p^aiSov fiot , kvfiivag^ aQtoucdha^ 
X0Qvst\ avajtavlagj ixtQondg^ XQi^vag^ oSovg^ 
^oksig^ SiaCtag^ ^avSoxsvtQiag y oxov 
xoQSig oUyifStoi. ^AN. xsqI i(iov d' ovSslg 16- 

yog. 115 

HPA. <D ^xitXiS^ toX(i7]6stg yaQ livai xal 0v ys ; 

^IO. (ifjSlv Iti ^Qog tavt\ aXXa q>Qais tmv oSmv 
ojiri tax^^t a(pii6^s%'^ slg^AiSov xatto • 
xai (iijts d^sQfi^^v fii^r' ayav tl;vxQCCV fpQaiJjig. 

HPA. tpiQS Sfi^ tiv^ avtav (Soi tpQa^a jCQciti^v; tlva\ 120 
. {Ua fihv yaQ i6tiv utco xaXfo xal d^Qaviov^ 
XQSfia^avtv <Savt6v. ^IO, jcavs^ TCviyifiQav kiysvg. 

HPA. alX i^tiv&tQaTCog \vvto^og tstQL(i(iivij^ 
71 Sta d^vsidcg. AIO, aQa xdvsiov Xiystg; 

HPA. (iaXi0td ys. AIO. rlwxQdv ys xal Sv^xsiiiSQOV * 125 
svd^g yicQ ano7Cijyvv6v tavtixvri{iLia. 

HPA. fiovXsv xatdvtri xal taxsldv iSoi <pQd<S(o ; 

jdlO. vfj tov Ai\ (hg ovtog ys ^ii fiaSi^0tixov. 

HPA. xad^iQnvtf^v vvv ig KsQafisixov. AIO. xata ti; 

HPA. dva^dg i%\ tov jcvQyov tov v^^Xov AIO. tiSQfS; 

HPA. diptsfiivfiv tfiv Xa^indS* ivtsvd^sv d^sdi^ 131 

xaicsi^t insiSdv qxSiSLV oC d^sdfnsvot 
slvav^ rd'9'' slvai xal (Sv 0avt6v. AIO. fcot; HPA. 

xdtCD. 

^IO. dXX' dnoXiiSaiik dv iyxsq>dXov d^Qia Svo. 

ovxav fiaSi0ai(ittfiv6S6vtavtijv. HPA. tiSai\ 

/IIO. r^vjcsQ 6v t6ts xatfjXd^sg. HPA. dXX' 6 ocXovg 

jcoXvg. 136 

svdvg yaQ i%l XifiVfiv (isydXfiv tj^stg icdvv 

ARISTOPH. IJ. 12 178 BATPAXOL 

apv0(iov, jdlO. slta toSq itBQav(od^($oiua ; 

HPA. iv vcXoiaQC^ tvvvovtfpC 6^ aviiQ yi(fiov 

vavtijg dLa^sif dv* ofioXfo iitCd^ov Xafidv. 140 

jdlO. tpBv. dg [liya dvvaad^ov jeavta%ov tci dv* dfioXd. 
7t(Ss fiXd^itriv xaxBt06 ; HPA. ©ijcsvg ijyaysv. 
(LBta tavt otpeig xal Q^ijqC' oiI;6i, (iv(fCa 
SBtv6tata. ^IO. fiij ft' IxTtXritte ^ijdl SBiyLatov 
ov yaQ yJ aTCOtQiil^BLg. HPA. Blta poQfioQov Jto^ 

kvv 145 

xcX 6x(Sq aBCvav iv 8\ tovtp xBi^fiivovg 
bI Ttov ^ivov ttg rjdCxrixB xdjtotB^ 
fj nalda xwSv t&QyvQiov vq>BCXBtOj 
fi iirjtiQ^ rikoCrifSBV^ ^ natQog yvad^ov 
ijtata^Bv , ij ^nCoQXov oqxov Sfio^BVj 160 

7} MoQ^C^ov ti^g ^r}6i,v H^ByQa^ato. 

JIO. vq tovg d^BOvg ixQriv yB jtQog tovtoi0i, xbI 
tipf TtvQQC^riv tig Ifiad^B trjv KtvrjifCov. 

HPA. ivtBvd^Bv avX(ov tCg (Sb ftBQCBtiSiv Jtvor^^ 

otlfst tB q>(Sg xaXXiiStov^ S(f7tBQ ivd^ddBj 155 

xal (ivQQtvcSvag ^ xal ^iadovg BvdaC(M>vag 
avSQ(Sv yvvavxiSv^ xal xQotov %biq(Sv jtoXvv. 

AIO. ovtov Sh Srj tCvBg bMv ; HPA. ot (LB(ivriii,ivoi^ 

SAN. vrj tov AC iyci yovv ovog ayfov iivOtTjQia. 

ataQ ov xad^il^a) tavta tbv nXBC(o %q6vov. 160 

HPA. oZ (foif (pQa0ovO^ ccTtalidTtavd'' (Sv av Siy. 
ovtot yaQ iyyvtata rtaQ^ avtfjv triv oSov 
irtl tatiSi tov IlXovtcovog olxov6vv ^Qatg. 
xal %alQB 7t6XX\ (oSBXg)i. AIO. vri ACa xal 6v yB 
vyCatvB. 6v Sh td iStQci(iat* avQ^vg Xd(ifiavB. 165 

ISAN. itQlv xal xata^iad^ai; /110. xaX ta%icog (Uvtoi 

Ttdvv. 

SAN. (i^ d^^', CxBtBvc9 6\ dXXd (iC^d^axfaC ti,va BATPAXOL 179 

t(3v ixg)€QO(isv(ov ^ otsti^ inl tovt^ iQ%Brai. 
dlO. iav 8h ^ifVQc^ ; SAN. tot ifk ayetv. jdlO, xaktSg 

kiyevq, 
xal yaQ tw ixg)i(fov0v tovtovl vbxqov. 170 

ovtog^ 6l kiya (livtoi.^ iSl rov ted^ipcota • 
avd-QCMce^ fiovXsi 6xsvaQt^ BtgZiidov (piQstv; 
NEK. noa' atta; dlO. tavtC. NEK. 8vo SQaxfiag (li'- 

iSd^ov tsXetg; 
jdlO. (la jJC\ aXX' ikattov. NEK. vnayed'' viistg t^g 

68ov. 
jdlO. avdfistvov^ (J 8aiii6vt\ iav SvftjScai ti <Sol. 175 

NEK. sl (ifi xatadiq6sig 8vo ^Qaxfidg^ p/fi Svakiyov. 
^IO. Idp^ ivvi* ofioXovg. NEK. dvafiimiv vvv ndXiv. 
SAN. fog6s(t,vag6xatdQatog* ovx oi(icil^stat ; 

iyco fia8voviMCv. AIO. XQrjetog sl xal yswd8ag. 
XcoQfSfisv inl to nkotov. XAF. a on^ naQapa" 

kov. 180 

SAN. tovtl tiiiStL ; AIO. tovto ; ki(ivri v^ jdlia 
avtTi *6tlv riv stpQa^s^ xal nkotov y 6Q(a. 
SAN. vri tov no0si8(S , xaCtc y 6 XdQCJv ovtocL 
jdlO. jfarp' dXdQcav^ %«^p' oJXapcDv, %«?(>' mXdQCDV. 
XAP. tig slgdvanavkagixxax(SvxalnQay(i,dtGiv; 185 
tig slg to Ai^d^rig ns8iov^ rj *g oi/ov noxag^ 
rj 's KsQfisQiovg , rj *g xoQaxag , rj ^nl TaivaQov ; ^ 
/JIO. iyd. XAP. taxicng i(i§atvs. AIO. nov axriiSsiv 

8oxstg; 
ig xoQaxag ovtwg; XAP. val (id Aia^ 0ov y' fi- 

vsxa. 
i(ifiatvs 8i]. AIO. nat^ 8svqo. XAP. 8ovkov ovx 

aycD. 190 

sl (nij vsvav(idxrixs tfjv nsQl tiSv xqscSv. 

SAN. (id tov Ai\ ov y&Q dkk^ hvxov oq^d^ak^itfSv. 

12* 180 BATPAXOL 

XAP. ovxovv TCSQi^Qi^si d^ra tfiv Xifivriv xvxXtp ; 
SAN. 7C0V drjt* ava(isva; XAP. TCOQa tov AvaCvov 

kC^ov^ 
ijcl tatg avaxavkatg. jdlO. (lavd^avsi.g; SAN. 

xavv (lavd^dvfB. 195 

ot(ioi, xaxoSaificDV ^ tp l^witv%ov i%i,€iv; 
XAP> xa^^ii^ iicl xiOTCT^v. sttig iti jcXet^ ^jcsvditto. 

ovtog , ti TCOistg ; jdlO. o tv icom ; tC d' aXko y^ ^ 
X%iQ 'tcI xmnir^v^ ovjcbq ixiXsvig (is cv; 
XAP. ovxovv xa&sdst drjt' ivd^adij ydtStQfov; AIO. 

iSov. 200 

XAP. ovxovv TCQofiaXst rca XBtQS xaxtsvstg ; dlO. iSov. 
XAP. ov iifi ipXvaQ^Qasvg ixmv , aXX^ avtvfidg 

iX^g TCQodviHDg ; jdlO. x^ta ToSg Svvr^60(uu^ 
ajcsLQog^ dd^aXdttotog ^ dcaXayUviog 
191/, slt* iXavvsvv; XAP. ^^Ot ' dxov6si, yoQ 

(liXri 205 

xdXXiiSt\ insiSdv i(ifidXrjg a^a^. AIO. tivarv; 
XAP. fiatQdxov xvxv(ov ^av(ia6td. AIO. xataxiXsvs di}. 

XAP. (5 OTCOJC^ d OTCOTC. 

BAT. PqsxsxsxI^ xod^ xoceg, 

PQSXsxsxil^ xod^ xod^. 210 

Xi(ivata XQrivav tixva^ 

^rivavXov v(Lvmv fiodv 

q>d'sylici(isd'\ svyriQvv i(idv doiJtdv^ 

xod^ xodi^ 

ijv d(iq)l NvfSriLOV 215 

^iog /li^vv6ov iv 

Ai(tvaig iax^fSa^isv^ 

ififiX 6 xQaijcaX6x(0(iog 

totg [sQotifv XvtQoi^i, 

XioQst xat i(i6v ti(Lsvog Xaav oxXog^ BATPAXOL 181 

Pgexexsxk^ xoaJ^ xoa|. S20 

^IO. iym di y akytlv aLi^%o\im, 

tov OQQOV^ m xoa| xoal^ * 

v(itv d' [6(X}g ovdlv ^iXet. 
BAT. fiQBxsxaxli xoa^ xodl^. 225 

^IO, aXX' i^oXotCd'* avtp xod^ * 

ovdlv yccQ ifSt aXX* ^ xoa|. 
BAT. alxotos y\ m noXXa TtQdttav * 

ifik ya(f iatBQ^av iihv svXvQoi ts MovCai, 

xal xsQofidtag JOLdv , 6 xaXafwg^d^oyya Ttcci^Giv • 230 

nQ06SJCitiQ7estav d* 6 q)OQiiixtag ^AtcoXXcovj 

Svsxa Sovaxog^ ov rmoXvQiov 

SwSqov iv Xtfivaig tQig>c9. 

PqsxsxsxI^ xodi xod^. 236 

jdlO. iyw Sl cpXvxtaCvag y ixcj^ 

%c» TCQGixtog IdCsi JcdXav^ 

x^t* avtlx iyxvtpag iQst — 
BAT. PQSXsxsxkl^ xoa| xod^. 
^IO. dXX\ & tpiXfpdbv yivog^ 240 

navOaiSd^s. BAT. n&XXov iihv ovv 

(pd'syl^6iis6d'\ sl dij Tcot* sv- 

fjXiotg iv a(iiQai6tv 

'^Xd(is69'a 8va xvjcsCqov 

xai cpXio}^ xaCQOVtsg ^d^^g 

noXvxoXv^Poi^Ot (liXs^iv^ 246 

ij dibg g>svyovtsg ofifiQOV 

ivvdQov iv fivd^p x^Q^^'^ 

aloXav iq^d^syidfASiSd^a 

7Coiiq)oXvyo7caipXdiS(ia6iV. 

PQSXsxsxk^ xoa| xoag. 250 

^IO. tovtl jcaQ^ vficSv Xafipdvm* 
BAT. ditvd taQa nsufoiis^d^a. 182 BATPAXOL 

JIO. SsivotSQa tf ' iy(oy\ ikavvmv 

bI Si,aQQayij60fiai,. SU 

BAT. PqsxsxsxII^ xoai xoa^. 
jdllO. olficitst' ' ov yccQ \loi, (iHbi. 
BAT. aXXa fi^^v xsxQal^OfiSiSd^d y 

OTtoOov 7j qxxQvyl av fiiuov 

XavSdvij dt' fjfisQag 260 

fiQSxsxsxhl^ xodi xod^. 
^IO. tovtp yaQ ov vLxtiOsts. 
BAT. ovSh iLtiv fi^uig 6v xdvttog. 
jdilO. [ovSl [iriv v(istg y i^\ 

ovSiitots* x6XQdl^0(ua yaQ 

xav fis Sy Sv rjfiiQag^ ' 265 

(^^Qsxsxsxli xod^ xodJ^ 

Scag av Vfi(Sv iitvxQafqCto tp xoa^, 

fiQSXsxsxhi xodJ^ xod^. 

iaskkov uQa 7Cav6svv xod'* v(tdg tov xod^. 
XAP. (OTCavsnavs^TtaQafiaXovt^xaxip. 

ixfiatv^ ditoSog tov vavkov. ^IO. i%s Stj to- 

fioXci. 270 

jdllO. 6 Savd^iag. itov Savd^iag ; ij Savd^ia ; 
SAN. lav. JIO. pdSv^s Ssvqo. S^N. xatQ\ a Si6%ota. 
jdllO. ti iiSti tdvtav^ot; S^N. Cxotog xaL fioQfioQog. 
jdllO. xatstSsg ovv itov tovg jtatQakoiag avt6d'i> 

xa\ tovg invoQxovg^ ovg iXsysv imiZv} S-^N. cif 

S* ov ; 275 

JIO. vii TOi; IloCstSfS *ya}ys , xal vvvi y* OQoi. 

ays dq, tiSQ(Siisv; SAN. nQOtivav §iktv0ta vSvy 

ag ovtog 6 tonog iotlv ov td ^Qia 

td Ssiv* ifpaCx' ixstvog. AIO. Ag olfiffai^ai. 

rikalovsvs^\ Xva tpo^^sirfv iyd^ 280 

slSdg (is fidxvfiov ovta^ qnXotviLOvitsvog. ■ BATPAXOL 183 

ovShv yaQ ovtG) yavQov idd'^ (og ^HQaxlijS' 
iy(D Si y Bvl^ai(i7jv av ivxv%Btv tivv^ 
kafiBtv t aydyiC^^ a%i6v ti trjg oSov. 
JSAN. vri tov jdia • %oX yi^iiv altS^dvo^at tl;6q)0v ttv6g. 285 
^IO. 7C0V 7C0V Vni;; ^AN. il^mad^sv, /JlO. ^gd- 

SAN. aAA' ietlv iv t^ TtQ^ad^s. AIO. 71q66%b vvv l^i. 
S-^N. xal ^rjv 6q(S vrj tov ACa %^qCov (liya. 
/IIO. TtotovtVj SAN. Sbiv6v' jtavtoSaxov yovv yCy^ 

vBtat • 

t6tB (liv ys fiovg^ vvvl d' OQBiigy t6tB S* av yvvri 290 

(DQaiotcitri ttg. AIO. icov *0ti ; (piQ* i% avtrjv t(0. 
SAN. akV ovxit av yvvri ^dtiv^ akk* rjSri xvcav. 
zlIO. "Efi7tov(Sa toCvvv ietC. SAN. itvQl yovv X(i(i7tBtai 

anav to 7tQ6(S(onov. AIO. xal oxikog %akxovv ixBv ; 
SAN. vrj tov no6BvS(S , xal fioXCtvvov d^dtBQOV^ 295 

(S(i(p* t(Sd'i,. jdlO. 7totSi\t av tQa%oC^riv\ SAN. 

7totS* iyd; 
^IO. Ibqbv^ Sia(pvl.o/!i6v ^ , %v* (S 0ov iv(i7t6trig. 
SAN. a^toXovfiBd'^ , (ova^ 'HQ&xkBvg. JIO. ov [i^ xa- 

^vd^Qca^p^ , txBtBvcD , ^riSl xatBQBtg tovvofia. 
SAN. Jv6vv6b toCvvv. JIO. tovt Sd"^ ^ttov ^atiQOV* 
SAN. td'' '^TtBQ Iqxbv. Sbvqo S6vq\ cJ SiCTtota. 301 

jdlO. tCS' i(Stv; S^N. d^ccQQBV' Ttavt ayad^a TtB^tQa- 

ya(iBV^ 
S^BOtC '9'' S^TtBQ ^Hyikoxog rnitv kiyBvv • 
ix xvfidtcov yccQ avd^vg av yaXrjv 6q(S. 
^(i^7tov6a (pQovSri. AIO. xat6(io0ov. S^N. v^ 

tov ACa. 305 

JIO. xavd^vg xat6(io(Sov. SAN. v^ AC. AIO. 0(io6ov. 

SAN. vriACa. 184 BATPAXOI. 

^JO. otfiOL tdXagy mg tDXQiaO^ avtiiv Iddv 

SAN. qSX 8lSsi6ag vnBQB7tvQQCa6B 6ov. ^ 

jdlO. ot{/kOi , no&Bv fJioi ta xaxa tavtl %Qo0ijtB6Bv ; * 

tCv^ atttaCcD^ai d^Bav fi dnoHvvat; 310 

al^iqa ^iog iiOfiattov^ ^ xqovov jcoSa; 
SAN. ovtog. JIO. ti i6ttv; RAN. ov xati^xov^ecg ; 

jdlO. tlvog; 
SAN* avXSv nvoijg. AIO. iyayB^ xalS^dm/yi fis 

avga ttg Bl<sixvBV(SB fiv6ttx<x)tdtfj. 

aAA' tjqb^bI xt^lavtBg dxQoa^d^B^a. 315 

XOP. "laxxj ^"laxxB. 

"laxx y (S^IaxxB. 
SAN. tovt i0t ixBtv\ (S Si0xo&\ oC fiB^vrniivoi 

ivtavd^d 7C0V 7CaC%ov0iv^ ovg iq>Qa%B vpv. 

^Sov0L yovv tov "laxxov ovtcbq AvayoQag. 330 
dlO. xaftol SoxovCvv. fjOvxiav toCvvv ayBvv 

piXtv^tov iiStvv^ (og av BiS(3f^BV 6aq)(Sg. 
XOP. "laxx*^ (S JCoXvtv^iitotg SSQaigivd^dSB v€ci(OVj 

"laxx, ^"lax^B^ 3^ 

ikQ'^ t6vS* dvd kBL^(Sva xoqbv6(ov^ 

boiovg ig d^tadcitag^ 

noXvxaQTCOv fihv tivd06(QV 

tcbqX XQatl 0p pQvovta 

6ti(pavov iLVQt(ov * d^QatfBt S* iyxataxQov(ov 330 

noSl tdv dxoXaCtov 

(ftXojcaiy^ova tt^dv^ 

XaQit(ov 7ckBt0tov ixov6av (liQog^ dyvdv^ Ibqov 335 

hciovg fiv6t(ug xoQBiav. 
SAN. (o notvta TCoXvtifititB ^ijfifitQog xoqij^ 

(og rjSv (lOL JCQO0invBv6B xovQBimv xqbcSv. 
jJIO. ovxovv dtQifi* il^Bvg , ijv tv xal xoQSiig Kdfi^g ; 

324—336. = 340—353. BATPAXOL 185 

XOP. iyeiQB' q>koyia$ XaiijtdSag iv x^Q^^ [uvd66(Dv] 

ydg fjxsL, 340 

laxx , G> laxxs^ 

vvxtiQov teXsT^^g gxodipoQog aCtriQ. 
q>loyl fpiyystai, S\ Xsificiv - 

yovv TcdXkstai ysQOvtcov - 34& 

dno6sCovzai, 81 Xvnag 
XQOvlovg t* itSv xaXamv iviavxovg^ 
tsQ&g vno tiiutg. 

6v Sl kai/kndSi q)iyy(ov 350 

stQofidSriv llay* i% dv&fiQOv sXsvov SdnsSov 
XOQonoiov^ ^dxaQ^ fjfiav. 
svq)rjiistv XQV ^di,C6ta6^ui tolg fifistiQOKSc %o- 

QOtOlV 

o6tvg ansLQog totfSvSs koy&v , ^ yvdim fti/ xad^a- 

Qsvsv^ 355 

1] yswaCav oQyia Mov0(Sv fAiJr' slSsv ^rjt' i^o^ 

QSV0SV^ 

HuriSl KQatCvov roiJ tavQOtpdyov ykdttrig fiaxxst* 

itsXiedTij 
ri ^(OfwXoxoig InsOvv x^^Q^''^ ^V '^ xavQ^ tovto 

JtOVOVfSVV^ 

rJ6td6iv ixd^Qav iiri xataXvst^ ^rjS' svxoXog i6ti 

noXCtaig^ 
dXX^ dvsysCQSi, xal QtnC^st^ x6qS(Sv ISCcov ini- 

'9'VfACOiv, • 360 

^ trig n6ks(og %£^fta£oft^i/9}g aQX(ov xataSmQoSo- 

xsttai^ 
^ nQoSCS(A)6LV (pQovQiov ^ vavg^ ^ tdnoQQrji^ 

dnoni{insi 
ii jilyCvrjg^ ®(qqvxC(ov Sv^ slxo6toX6yog xaxo- 

SaCfKoVj BATPAXOI. 

aOHtiiittva xttl XCva xal nirxav 8iaxi(i«av elg 

'EniSttVQOVf 
V Z^^If*"^'' ^"^^S f^v ttvtiaalav vavffli' 3taffi%Etv 

Tiva xti&et, 365 

^ xcttaztX^ tav 'ExatuCov, xvxXiouSi xofiotoiv 

^ xovs (ua9ovs rmv aoitjtmv ^ta^ av tlt' «jro- 

tQtayu, 
xa>n^Stj%'el$ iv tals ^atqCois xcktxatq taZs rov 

tovtois avdo xttvd^ig anavStS xav^ts fo tfiCxov 

(laX' aaavSa 
ilCaxatJ^at (ivataiiSi x^QOl^S' vfiBig S' aveyeiqsxt 

(ioXTtrjv 370 

xalaavwxCStts xag ^(Ast/pas, ai x^a xQixovOtv 

ioifx^. 
%a()Et vvv xdg avSQtCag 
els ^oi^fi Evav&Etg ko'Asous 
XEi(idvo}v iyx^ 

xamaxcSxtav SJb 

xal aaiiav xal 
■tKfiefnxai. S' i\ 

&XX' iiifia %a% 377 

ti\v SdxEti/ttv _ 
ty ^av^ (ioXaa^av, 

^ f^v xagav ■ 3» 

udtEtv (p^e' is tag WQttS, 

xttv &a(fvxiav (iri ^ovX^xai. 381 

SyE vvv itiQav vftvav iSiati ti^v xtLQXOfpQffOv fia- 

elXEtaVy 
372—376. = 377— Ml. BATPAXOL 187 

AhqfJi/fft^ d^eavj ixcxo^^vvtBg iccd^dots lio^ieatg 

xskccSetrs. 
jdtiiLTixBQ^ ayviSv oQyCmf 

&va(S6a\ 6viixa(fa0tdt€v^ 386 

Tcal 6(5^8 roi/ 6avtfjg xoq6v * 
xaifi* a0q>aXSg navrnLSQOv 
naUiaC ts xal xoQSv^af, * 
xal nokla fikv yeXotd fi' si- 
netv^ Tcokkd 81 6nov8ata^ xal 390 

tiig Oijg ioQtijg diCog 
xaCtSavta xal Cxdifovta vt,- 
xriCavta tavvvovC^ai. 

ay' sla 394 

vvv x(d tov GiQtdov^^BOv TcaQaxakBttB 8bvqo 395 
p8at0v^ tov ^wifiTCOQOv v^08b t^g xoQsCag, 
l[axxB xoXvtCfifitB^ (liXog ioQtijg 
fj8v0tov BVQciv^ 8bvqo (SvvaxoXovd^Bv 
TCQog triv ^BOV xal 8s1^ov <Dg 400 

avsv novov TCokkTiv o86v nsQoCvsvg, 
"laxx/B <pvXoxoQsvtd , cviueQOTCS^xi ^s. 
<Sv:ydQKdts6xC<S(o fvhv inl yilGitv 
xdit svt^ksCatov ts 6av8alU0xov 405 

xavto ^dKO:g'yxdisvQsg S6t' 
difj^ovg naC^Bvv ts xal xoqsvsvv. 
"laxxs fpvkoxoQSvtd^ ifvfiXQoxsfivTci ^s. 
xal yaQ naQafiXiij/ag tv ^svQaxCtSxrig 
vvv di; xatst8ov, xal (idV svjCQOiScistoVj 410 

4Jvfixav0tQCccg^ XvtcavCov 
scaQccQQayivtog tvt^Cov JCQOxvifav. 
"Iccxx^ (pvXoxoQSvtd^ 6v(ixQ6xsfini fis. 

384—388. = 389—393 

394—397. = 440—444. s= 444—447. 188 BATPAXOL 

^JO. fya d* iilxmg q^iXaxolavO^og Biiii 7cali$6t* avtrig 

jccUiayv %oqbvbiv ^ovXoimli. SAN. xaymys JtQOg. 
XOP. povXiCt^B 8^ta xoivy 416 

OxciiffOfiBV 'AQxidfjiMv; 

og iTCtitrig Sv ovx itpv6B q>QdtoQag^ 

vwl 8^ driiiaymyBt 

iv totg av(o vBXQOtOt^ 420 

xictlv ta TCQSta trjg ixBt {M%^QCag. 

thv KXBi6^ivri d' axova 

iy tatg taq>at6i XQCJxtov 

tlXXBiv iavtov xal MaQattBiv tag yva^ovg* 

xax6mBt iyxsxvq^cigy 435 

xaxXaBy xaxBXQayBi 

Sifitvovj octcg iiStlv avatpXv0tvog. 

xal KaXXCav yi q>a6i> 

tovtov tov 'Iitnofiivov . 

xv6%^ov XBOvtijv vavfucxBtv ivrjfiiiivov. 430 

^IO. ixoit^ av ovv (pQaCac vpv 

nXovtav* oxov 'vd^dS^ olxBt; 

livo) ydQ ici^BV aQtCtog afpiyi/kivm. 
XOP, it/ijS^v fMcxQav ajciXd^gy 

IMjS* avd^cg ixaviQji iib^ 435 

dXX^ tcd'* i% avtriv trjv dvQav dg>cyiiivog. 
jIIO. atQoc dv av^vg^ a nat. 
XAN. tovtl ti r{V to nQayiia ; 

dXX* 1} ^cdg KoQvvd^og iv totg CtQciiiaCiv; 

XOP. x^Q^^'^^ ^ 

vvv Ibqov dvd xvxXov d^B&g^ dvd^oq^OQOV i%* 

aXcog 
icaHovtBg olg HLBtovcCa ^Boq>iXovg ioQt^g. 
iya Si Cvv tatctv xoQavg bIiiv xal ywmJ^iVj 444 
o^ scavwxitovcvv O^b^j q>iyyog Ibqov otCoiv. B 4TPAX0L 189 

XOQmnBV ig nokvQQoSovg 448 

IstfuSvag avd^BfMiSsig^ 

tOV fJflhsQOV XQOltOV^ 450 

rov naXXixoQcitaroVy 

naliovrsg^ ovoXpcai 

MotQai ivvayov6vv. 

IMVOvg yaQ iuLlv riXiog 

xal tpiyyog CXaQov i^rvv^ 455 

000^ ^SflVliflsd'' SV" 

6sfiri rs Sci^yofisv 
rQoitov xsqI rovg l^ivovg 
xal rovg Idtcirag. 

dJIO. aysdririvarQOXOvr^^vdvQavxoifa); riva; 460 
7t<Dg ivd^dS' aQa x6nrov6iv ovmxdQtot ; 

SjiN. ov fiilStatQitlfscg^ aXXa ysv6av r^qg d^Qag^ 
xad'* 'HQaxXia ro (J^^fta xal ro Xrjfi* ix(ov. 

^IO, nat TcaL AIA. rCg ovrog ; ^IO. ^HQaxXrig 6 xaQ- 

rsQog. 

AIA. (O fiSsXvQh x&vaUixvvrs xal roXfiriQh 6v 465 

xal ^LaQ^ xal nafifiiaQS xal fitaQcirars^ 
og rov xvv' ^fnot/ il^sXdiSag roi/ KiQfisQOV 
dx^g^ag ayx(ov xdnoSQag ^%ot; Xafidv, 
ov iy<D 'tpvXarrov. dXXd vvv ixBt fii6og' 
roia Ikvyog 6s fisXavoxdQStog icirQa 470 

^AxBQOvriog rs ^xoTCsXog alfutroorayrig 
tpQovQOvCt^ K&xvrov rs icsQiSQOfiot xvvsg^ 
"ExvSvd d"* ixaroyxitpaXog^ ^ rd 6nXdyxva 6ov 
SvatsnaQdisi ^ nvsvfiovcBv r* dvd^dtlfsrat 
TaQrrjeia fivQatva' rd vsq)Q<o Si 6ov 475 

avrotCvv ivriQOKfvv jifiarcDfiivcD 
Sia67cd6ovrav FoQyovsg Tid^Qdctai^ 
448—453. = 454— 4o9. 190 B ATPAXOl. 

ifp^ Sg iy<D dQOf/Mtov 6(>fii^<Tei icoSa. 

SAN. ovtog^ tididQaxccg; JIO, iyxi%o8a* xaXei^BOV. 

SAN^ C9 xatayikaiSt^ , ovxovv ava^ti^^et ta%v 480 

tcqCv tiva <t' listv aXXotQiov; ^lOi akiJ iQQaxtfS. 
aXk* ol0s JtQog tiiv xaQdCav [lov ^TCoyyuiv. 

SAN. ISov kafii. tcqo^^ov. xov'6tvv; d^QvCot^soCj 
ivtavd'' i%6LgtrivxaQSCav; ^IO. SsC6a6ayaQ 
slg tfiv xatm [lov xotXCav Tcad^sCQTtvtfev. 485 

SAN. (S SstXotats d^SfSv 0v xav&Qdic&v. ^dlO. iya 
TcAg SstXog^ o6ttg 0noyytav ^fqCa Os ; 
ovx av y stSQog tavi slqyaCat avi^Q. SAN. ak- 

ka tC; 

JIO. xatiKSit* av o6(pQatvo(ksvog , sItuq SstXog tJv * 

iyiD.S' avictriv Teal XQO^it aTtsipijCaiJtTiv. 490 

SAN. avSQStd y , (J IlocstSov. ^dlO. oliiat vrj ^Ca* 
6v d' ovx iSstCag tov ifOipov tmv ^iidtcn/ 
xal tdg dnstXdg; SAN. ov ^d jdC ovS^ iq>Q6v- 

tttsa. 

/110. l^t vvv , instSji Xfifiatt^g xdvSQstog sl^ 

6v fihv ysvov ^yci , ro ^ojcaXov t<^l Xa^v 495 
xal tiiv Xsovf^v , stxsQ dq)ofi66xXa/y%vog sh 
iym S* iCofnaC 6ot 6xsvoq>6Qog iv t^ fiiQSt. 

SAN. q>iQS Srl ta%i(og avt* ' ov ydQdXXdicstCtiov 
xal pxiijjov sCg tov 'HQaxXsto^av&Cav^ 
sC SstXog iiSOfiat xal xatd 6i to X^fi^ i%(Qv. 500 

^IO. (id jdC dXX* dXrid^dg ovx MsXCtrjg (ucattyCag. 
q>iQ6 vvv^ iy(o td atQcifuct* atQCOiicct tadC. 

&EP. (o g>CXtad'' rjxstg 'HQaxXstg; Ssvq* st0t%t. 
ri yaQ %s6g <t' cSff ixvd'sd'* rjxovt* , svd^i^og 
ijcsttsv aQtovg , ^^£ xatSQtxtpv %vtQag 505 

itvovg Sv^ ri tQStg^ fiovv djcrivd^Qaxt^* oXoVy 
xXaxovvtag mnta^ xoXXdfiovg. dXX* st6t%t. BJTPAXOl. 191 

Si^N. xdXXi6t , iTtaivS. @EP. fta tov *An6kk(o ov fu; 

6^ iyto 
jceQioifOiiaxeXd^ovt^ inei tot xal xgia 
avifiQattsv oqvCQ^bw^ xal tqayr^yMta 5J0 

ItpQvySy x^vov avsx€(fdvw yXvxvtatov. 
aAA' sC^cd'' a(i' ifioi. SAN, icavv xalmS' 0EP. 

Xr^stg Sjpv * 
ov yuQ a' atpiiOGi. xal yaQ avXi]tQig yi <Tot 
ij8i] ^vSov iad'^ (OQatotdtfi xciQXfl<ftQidsg 
StSQat 9v' rj tQStg. SAN. ncSg Xiysig; opxfl- 

(StQidsg ; 516 

&EP. iiPvkXc<D6ai, xaQtv TCaQatsttkfiivac. 

aAA' sCaod'* , 6g 6 fidysLQog ijSri td tsfidxti 
TJfisXX' dtpaiQstv x^h tQdnal^ sl6yQsto. 

SAN* t^t vvv^ tpQd^ov %Qcitv6ta tatg OQxri^StQiCiv 

tatg IvSov ov6avg avtog (hg si<siQXOfiav. 520 

6 natg^ dxolovd^Si Ssvqo td 6xsvri (piQOiv. 

jdlO. ini^x^g ovtog. ov ti xov onovSriv itoist^ 
btvri 0s naCf^mv ^HQaxkia ^vs0xsva0a; 
ov fi^ q)XvaQfJ0stg ^x^i^, cJ tSavd^ia^ 
dXk* aQdfisvog ot(Ssig %dUv td etQcifiata; 525 

SAN. tiS* i6tvv; ov <Ji} xov [l d^pski^S^ai Stavost 

aScDxag avtog; ^IO. ov tdx\ dkV ^Srj tcoko. 
xatd^ov to SiQiuc. SAN. tavt iy^ ^QtvQOfiav 
xal totg d^sotecv imtQijtGi. ^IO. jioiovg d^sotg ; 
to S^ TCQO^Sox^^Oai <?' ovx dvor^tov xal xsvov 530 
(og SovXog c5v xal d^vrjtog ^AXx^i^vi^g i^sv; 

SAN. diiiXsij xak(Sg' ix avt\ t0(Qg ydQ toi %ots 
i^ov S^d^sir^g av, sl d^sog d^ilot. 

XOP tavta [ihv jCQog dvSQog i^tt 634 

vovv Ixovtog xal (pQivag xal 

534—548. = 590—604. 192 BATPAXOL 

xoXka jcBfixsxlBvxotog^ SS5 

fistaxvXi>vditv avtov asl 

nQog tov sv ngattovta tot%ov 

liaXkov ^ ysypa^iidvriv 

slxov* iatdvaij Xafiov^* h/ 

^XiiiMi' to 8h ^sta^tQitpstfO^ac 

XQog to fiaXd^axcitSQOv 

dsl^i,ov TtQog aviQog i^tt, 540 

xal fpv6SL &fiQa^ivovg, 
^IO. ov yaQ av yikoiov ^v, sl 

Sav^Cag fihv SovXog Sv iv 

6tQ€i^aiStv Mtkri^iovg 

avatstQaiifiivog xvvSv oq- 

Xfl6tQiS\ slt* jjtTjasv afU9\ i- 

yA Si XQog tovtov ^kintov 

tovQspivd^ov^iQatto^riv' ov- 545 

tog d* at Sv xavtog navovQyog 

slSs^ x^t^ ix f^g yvdd^ov 

nvi natd^ag ^ovl^ixoilfa 

tovg xoQOvg tovg itQOC^Covg ; 548 

IIAN. nXa&dvfiy nkccd^dvfij Ssvq* ik%'^ * b xavovQyog 

ovtocC^ 

og slg tb navSoxsiov stcskd^oiv nots 550 

ixxaCSsx* aQtovg xati^>ay tiikSv. IIAA. vii ACa 

ixstvog avtbg Sijta. tS^N. xaxbv ijxsi, tivC. 
IIAN. xal xQia ys TtQbg tovtoiCiv avd^QaOt stxoCiv 

av iiHKXiPokiata. SAN. SmCsi ttg SCxtjv. 554 
IIAN. xa\ td cxoQoSa td icokkd. AIO. kfjQstgj (S yvvai^ 

xovx olcd'' ti kiyscg. IIAN. ov fth/ ovv fis 

TCQOCsSoxagj 

oti^ xo&OQVOvg slxsg^ av yv&vaCc* fe»; 

tC SaC; tb nokv taQtxog ovx stQijxd na. BATPAXOL 198 

IIAji. fia jdC , ov$\ xov xv^ov ys xov xX&qov^ xdXaVj 

ov ovxog avxotg xotg xaXa^oig xaxi^ad^ifSv. 560 

IIAN. xajCHx* insvSii xaQyvQtov ijCQaxxofifiVj 
IfiXsifSv stg fis dQVfiv xd(ivx&x6 ys. 

SAN, xovxov naw xovQyov^ oitog 6 xQOitog navxaxov. 

IIAN. xal xo iiq>og y i^Ttaxo^ \udvsn^ai doxtiv. 

nAA. vii ACa , xakaiva. IIAN. va Sl Ssvcdifa yi tcov 
iitl xiiv xaxiihq)* sv^g avsxrjSiJ0a(t,sv • 566 

6 d' j5%«t' ii^^ag ys xdg tffidd^ovg Xapdv. 

ISAN. xal xovxo xovxov xovQyov. dXX* ^ZW^ ^^ SQdv. 

IIAN. t^v S^ xdXsCov xov XQoCxdxip/ KXicovd [lot. 

IIAA. cv d' iiLOty\ idvnsQ intxvxvs^ ^TniQfioXov^ 570 
?!/' avxbv intXQl^(oiJbsv. TIAN. A fAtaQa q>dQvyij 
iog fiSic^g av Cov Xtd^co xovg yofi^piovg 
xonxotfi av^ olg fiov xaxi(paysg xd tpoQxCa. 

IIAA. iy(D Si y slg xo pdQa^Qov i^pdXotftC Cs. 

IIAN. iy^ S% xov XdQvyy* av ixxi[iotiii cov^ 575 

SQinavov XafiovC* , p xdg xoXtxag xaxicnacag. 

IIAA. dXX* sl(i* inl xbv KXimv^ , Sg avxoH xi^fisQov 
ixnrivtstxat xavxa nQOCxaXovfisvog. 

AIO. xdxtCx* dnoXoCfiriv^ Savd^iav c/fii} ^tXS. 

SAN. oW olSa xbv vovv • navs navs xov Xoyov, 580 
ovxavysvoifirjv^HQaxX^^gav. AIO. firjSaiKDg^ 
(S Sf^vd^CStov. ISAN. xal ncSg av ^AXxiMfvrjg iyd 
vtbg ysvoCfiriv^ S(yBXog aiia xal ^rjxbg (Sv; 

AIO. olS^ oW ott ^fcor, x(d StxaC(og oAxb Sq^* 

xdv st fis tvnxotg , ovx dv dvxsCnot^C Cot. 585 

dXX^ rjv Cs xov Xotnov nox d(piX(Ofi€u XQOVOv^ 
nQOQQtiog avx6g^ fi yvvri^ xd natSCa^ 
xdxtCx* dnoXoCfuip/^ xdQxiSrjfiog 6 yXdficav. 

HAN. Sixoiiat xbv oqxov^ xdnl xovxotg Xafipdvo}. 

XOP. vvv cbv iQyov lcx\ instSri 590 

ARISTOPH. II. 13 194 BATPAXOl 

avaveaisLv * * 
xal pXsmiv aid^ig ro dsivov^ 
tov ^sov liefivfiiiivov 
^TCBQ BlxdiBis (fsavtov. 
ei dlTCaQoXfiQmv aXdiSBL 

xaxpaXets tL ^iald^axoVj 595 

avd^is alQsed^ai^* avayxri 
"ctai TCaXiv ta CtQmiiata. 
SAN. ov xaxfSsy (ovSqbsj xaQ€uvstt\ 
aXXa xavtos tvyxava tavt 

aQtV 0WVOOVflBVOS» 

OtL flhV OVVy fjV XQV^StOV 5 tty 

tavt dfpaiQsts^ai naXiv TCBir- 600 

QaCstaifi* sv olS* otv, 

akk^ 0(i(os iyto xaQd^ci 

'(lavtov avdQstov to A^fia 

xal fiXiicovt oQCyavov. 

dstv d* loiXSVy ds dxova 

t^S ^Qccs ^^ ^V i^ofpov. 
AIA. iw9 stts taxifos tovtovl tov xwoxXoicov^ 605 

tvadpdixfiv dvvstov. ^IO. ffxsit^xaixiv* 
SAN. ovx is xoQaxaSf f^^ nQOCvtov. AIA. dsvj xal 

6 Aitvkas x^ Ihtspkvas X^ IlaQdoxas 

XfOQStts SsvqI xal ^dxsC^s tovt^i. 
AIO. dt ovxji, Ssivd tavta^ tvmsi/v tovtovl 610 

xXiTCtovtaxQOCit^ dXX6tQca; AIA. fjMkX* vnsQ^ 

g>vd. 
jAIO. CxitXia iikv ovv xal isivd. iSlAN.Tcciii/qvv^ ^ia^ 

sl noinot riX^ov 8svq\ i&iXm ts&vipcivai^ i BJTPAXOL 1&5 

1} ^xlsifa t(3v 0(Sv Sii6v Ti xal T(it;|rdff. 
xai 60L xoni^cn XQ&yiuc ysvvatov naw - 615 

Pa6avits yap tov naXda tovtovl kafidvj 
xav noti {t iXyg aSixovvt^ , axoxtSLVOv fi 

ayav. 

AIA. X(A jt(Dg fia0avC6m ; SAN. icavta tgonov , iv 

xXifiaxt 
S^iSag^ XQenLaCag^ v6tQi%l8t ^aanydivj diQioVy 
CtQsfiXaVy Itv d' ig tag ^tvag o^og iyxiiovj 620 
xUvd^ovg imtt&sigj icavta taXXa^ nXrffv n(fa6ip 
firj tvnts tovtov ftqd^ yr^tsip vi(p. 

AIA. blxaiog 6 Xoyog * xav ti ntiQmCm yi 6oi 

tov naXda tvntav^ tagyvQiov 6oi xslcstai, 

IBIAN. fifj d^r' lfiovy\ ovtco Sl fia0avil* aitayaydv. 625 

AIA. avtov fihv ovv , Tva 6ol xat 6fp%aX^ovg Xiyij. 
xatc^ov 6v ta 6xsvfi taxitog^ x^^^S iQStg 
ivtav&a firiShv ipsvSog. AIO. ayoQsv(o tivl 
ifik ^^ fia6avC%siv a^avatov ovt * sl Sk fi^y 
avtog Csavtov altifS. AIA. XiysigS\tC\ 630 

AIO. ad^dvatog slvai (pi]fit Ai6vv6og Av^g^ 

tovtov 8\ SovXov. AIA. taOt axovsig\ SAN. 

q)ii(i iyd. 
xal noXv ys fiaXXov iotv ^(Stiycntiog * 
stnsQ &s6g yaQ ictvv^ ovx al6d7J6stai. 

^IO. tC Siit y insiSri xal dv <pyg slvav %^s6g^ 635 

ov xal 0v tvntsv tag t6ag nXrjyag i^oC; 

SAN. SCxaiogo X6yog' x^^6tSQ0v av vpv tSrjg 
xXav6avta nQ6tsQov ^ nQOtif$,rj<favtd tt 
tvnt6^svov , slvac tovtov fjyov firl ^s^v. 

AIA. ovx iaO^ on&g ovx sl 6v ysvvdSag dvrJQ • 640 

XO^Qstg yiiQ slg ro SCxatov. anoSvstfd^s Si^. 

ISIAN. ndSg ovv fiaaavutg v<o SixaC&g; AIA. ^ccSCtog' 

13* 196 BATPAXOL 

xkfiy^v naQa Ttkijyriv ixatBQOv. SAN. xaXdSs 

XiyeLg, 

Uovy 67t6jtei vvv ijv fi>' vjeoxtviieavt* Ufjig. 
AIA. ^Sfj ^TCaraia a\ SAN. ov ^ AC. AIA. ovS* 

ifiol doxetg. 645 

aXX* eL\^ inl tovdl xaL xataim. JIO. TCfivtxa; 
AIA. xaldri^Tcatal^a. AIO. x^raxmgovxlxtaQov; 
AIA. ovx olia- tovdl d' avd^i^ anoxei^aao(Mu. 
SAN* ovxow avvcei^g ; iattatat. AIA. tltaxxataZ; 

fUDi/ Aivvii^g; SAN. ov yM AC^ aiX iqfQOvtiCa 

onod'* *HQaxXeia tav ^iofieioig yCyvetai. 651 
AIA. avQ^QtQnog [eQ6g. devQO Tcdhv fiaSi6tiov. 
AIO. lov lov. AIA. tC l0ti.v ; AIO. t%niag 6q(S. 
AIA. tCSiitaxkaeig; AIO. xQoiifivmv oCfpQcUvoiiat. 
AIA. etiC ei nQOtL^iag ovSiv ; ^IO. ovSiv fioi, (liXei. 655 
AIA. fiaSustiov t&Q* ictlv ini tovSl nakiv. 
tSAN. offAOt. AIA. tCletL; SAN. tr^v axav^av S^eke. 
AIA. tC to nQdy(uc tovtC; SevQO naixv fiaSiCtiov. 
AIO. ''Anokkovj og nov ^ijXov ^ IIv^Ai/ l%eig. 
SAN. ^Xy^cev ovxijxovcag; AIO.ovxiyay\insl660 

Hafnfiov ^lnncivaxtog aveiuyi,w^iSx6ybriv. 
SAN. ovShv novetg yaQy akXa tag layovag 6n6Sei, 
AIA. ^a tov AC , aXk* ijSij naQe%e tijv ya6tiQa. 
AIO. n60eiSov^ SAN. '^XyriiSiv tig. 
JIO. og AlyaCov nQSvag ^ ykavxag fiiSei^ 665 

aXdg iv fiivd^eCiv. 
AIA. ov toi iMc tiiv AijiiifitQa SvvaiucC na luc^etv 

Sn6teQog vfi(oi/ icti ^e6g. akk* et^vtov * 

6 SeCn6tfig y&Q avtog viidg yv66etai, 670 

%fl 0eQ6ig)atd'* , at ovte xaxeCvco O^eai. 
JIO. dQd^mg kiyeig' ifiovk6iiipf S^ av tovt6 6e 

nQ6teQ0v voij0aL , nQlv iiih tag nkffyag kafieVv* BATPAXOL 197 

XOP. Mov^a xoQ(3v tsQcSv iitCfiri^t xal IM'* in\ rigilfi^v 

aotdag iiiag^ 675 

rdv TtoXvv 6ilfO(iivri kaav oxXov^ ov 6otp{at 

yivqCai xadipnai^ 

g>i,Xorifi6reQai KX6oq)(Svrog ^ iq>* ov S'^ 2£^A£<y£i; 

afig>iXaXotg 

d£ti/6i/ imPQifisrat 680 

BQyxCa xsXiddv^ 

inl fiaQfiaQov i^ofAivij nitaXov * 

xsXaSet S' inCxXavrov atidoviov t/o/ioi/, icog aTto- 

Xsttai^ 

xav t0ai yivaymai. 685 

rov teqov xoQov dCxaiov iart XQ^^iffta ry noXei 

IvfiTcaQaivetv xal dt8a0xsiv. nQtSrov ovv rifitv 

" SoXBt 

i%L6fSiSat rovg noXCrag xaq>sXstv ra 8sC(iara. 
xstrtg ^^aQrs 0q>aXsCg rt 9qwCxov naXaCfffia0tVj 
iyysvi^^at g>i^(il jjp^vat rotg 6Xt0^ov0tv rors 690 
alrCav ix^stat Xv6at rag nQorsQov afiaQrCag. 
slr* artfiov yi^fit ^p^vat fii]8iv* sW iv rfi noXst, 
. xal yaQ al^xQov i6rt rovg ^v vavfiaxi^^avrag 

(iCav 
xainXaratag svdi^g slvat xavrldovXtov dsffnorag. 
xovSh ravr iymy^ ^XO^f^' ^'^ /*4 ^^ icaXmg q>a0xstv 

h^tVy 695 

&XX^ inatviS' fiova yaQ avra vovv ixovr^ idQcc^ 

6ats. 
nQog dh rovrotg slxog vfiagy 6i [isd'* vficSv noXXa d^ 
Xol nariQsg ivavfiaxriifav xal nQOffi]XOV(ftv yivst^ 
rriv (iCav ravrriv naQstvat iv^q>OQav alrov^kivotg* 
aXXa rHg 6Qy^g avivrsg^ <o 0oq>cir arot q>v6st^ 700 
675—705. = 706—737. 198 BATPAXOl. 

m 

itttvtag AvO^QmTCOvg Sxovteg ^vyysvstg xtii^cifisd^a 
x&icnlHLOvg H<d nokCtag^ 06tig av iwvaviiaxg. 
bI Sh tovt dyxfo^oiisod-a xanoesiivwoviisd-a^ 
t^v nokiv xal tavt i%ovtsg xvfidt&v iv ayxa- 

Xcugy 
v0tiQp XQOvp Ttot* avd^i^g sv q>qovstv ov doiofisv. 
sl d* iy<o dgd-og Idstv fiiov avifog ^ tqoMV odtig 

it olfLmi&aav^ 706 

ov TtoXvv ovS* 6 nl^mxog ovtog 6 vvv ivoxXov^ 
KXstyivrig 6 (VMQog^ 
6 novriQotatog fiaXavsvg oicoiSoi x(fatov6t xvxni- 

CitifpQOV 710 

tlfSvdoUtqov xovCag 
xal Kt(iaiXCag y^g^ 

XQOvov ivSiatqC^si * US^ov 8% taS^ ovx 
slffivtxog liSd'^ %va yuq TCots xanodv^ fisdiimv a- 
vsv ivXov fiadCiav. 716 

nokkaxvg y iiyXv iSoisv ti n6ktg nsmvQ^ivat 
tavtov ig ts tSv TCoXttcSv tovg xaXovg ts xaya- 

%ovg^ 
ig ts t&Qxatov v6fit6fia xal to xatvov %qv0Cov. 720 
ovts y&Q tovtotiStv ov0tv ov xsxtfiSfiXsviiivoigy 
aXXa xaXXCatotg aTcdvtcjv^ mg doxsty vofu^iuitmv^ 
xal (lovotg dQd^cig X07cst6t xal xsxcDdc9vt0iLivotg 
iv ts totg^EXXfi^t xal totg paQpdjffOt0t navta%ov^ 
^ %Q(ii(isd'' ovSivy aXXa tovtotg totg Ttovi^QOtg xctX- 

xCotg^ 725 

^d-ig ts xal tcqcSi^v xoicst0t tp xaxC0tcp xoftfurr^ 
tSv TCoXttcSv ^' ovg (ikv t0(i6v svysvstg xal 0a^ 

iffovag 
uvdQag ovtag xal dtxaCovg xal xaXovg ts K&yar 

d^ovg^ BATPAXOI. 199 

mA tffwpivtais iv nakaiaxQiug noL %o^tq kuL (lov^ 

n(fO0iXoviisVy totg di xaknotg xctl ^voig xal nvQ-- 

qCaig 730 

xat nowiQOtg xax icovtiQdiv elg anavta XQcifie^a 

v6taxoig aq>iy(iivoi(ftv j ohiv ^ nokig ngo tov 

ovdh q>a(fiiaxot6iv Bix^q ^cfdta^g ix^tfat* av. 

aXXa xalvvv^ covdi^roi, (utapaX6vteg tovg tgO'^ 

jrovg, 

XQ^^^Q^B totg %(»i7<Trortfii/ avd^ig' xal xatOifd^ciiSa^i 

ya(f 736 

svXoyov* xav tv 6fpakrit^ i^ aiiov yovv tov J^v-- 

Xovy 

fjv ti xal na^xv^^y na^x^^'^ ^org ^^o^org SoxxiiSBts* 
AIA. v^i tov ACa tbv 0mt^Qa , ysvvdSag avTjQ 

6 ds6n6tfig 60V. SAN. ncSg yaQ ovxJL ysvvaSag^ 

o6tig ys nlvsiv olds xal fivvstv (i6vov ; 740 

AIA. to dh firj Tcaxa^av 6* iisXsyx^ivt avtiXQvg^ 

oxi dovkog Sv S{pa6xsg slvai 8s07c6xrig. 
ISAN. p(i<o^s (livxav. AIA. rot)>ro (livxoi dovXixdv 

svdvg nsnoCrixag^ otcsq iyto xc^Cqoo tcokSv. 
SAN. xaCQSig^ [xsxsvo); AIA. ftaAA' inonxsvsiv SoxiSj 

orat/ xaxaQa0a)(iai Xa^Qo: xp Ss0n6xji. 740 

SAN. xCSh xovQ^oQvicov ^ 'qvCx' Sv nkriyag XafiQV 

nolXag anCyg ^Qa^s ; AIA. xa\ xovd"* ^dofiav. 
SAN. xC Si noXXct nQaxxcov; AIA. mg (la AC ovShv oli* 

iyd. 
S^N. 6(i6yvvsZsv* xal naQaxovcov Ss0nox(Sv 750 

arr' av XaXcS0v ; AIA. (laXXa nXstv f^ (laCvofiav. 
SAN. xC Sh xotg ^Qa^s xavxa xaxaXaXcSv ; AIA. iyci $ 

(la jAC^ aXX' oxav SqcS xovxo^ xax(iLaCvo(iai„ 
SAN. (D 9otfi' "AnoXXov ^ S(ifiaXi(ioi xijv Ssltav^ 900 BATPAXOI. 

Kid do£ xv6€Ci xavtos KV60V , X€U fjLOt g>if£60Vj 765 

ytQog diog^ og fuUv i6rvv 6iiO(ia6tiyCagj 

tig ovtog ovvdov i0tl d^OQvfiog %iq fio^ 

%A Xoi6oqrfiyi,6g\ AIA. Al6%vkov xBvqinldov. 

SAN. a. AIA. %^y\ui^ TcqayyM \Uya xBxivfitaij nJya 
iv totg vaxQoX0L xal 6ta0vg aroiU^ navv. 760 

SAN. ix tov\ AIA. vofMfg Tt^ iv^ad* ictl X€i(Uvog 
am t<Sv t€%v^v^ o0cu (isyakcu xaideluU^ 
tov aQc0tov ovta taiv Savtov 0vvti%vcov 
0Cti/l0i,v avtbv iv XQvtavsi^ XagifiavBiv^ . 
^QOvov ts tov nXovtmvog ^S^s, SAN. fULV^ 

d^avo. 765 

AIA. €€i}g ag)ixoito t^v ti%viep/ 0oq)citSQog 

itcQog tig avtov * tote dh 7C€CQa%€9QBtv idu. 

SAN. tl S^ta tovtl te^OQvfiriTCBV Al0%vXov ; 

AIA. ixsXvog bI%b roi; tQaytpSixov ^qovov^ 

dg cSv XQatL0tog triv ti%vriv. SAN. vvvl Sh ttg ; 

AIA. otB 8ii xat^X^^ EvQivUdrig^ iaBdsixvtno 77 J 

toXg XcostoSvtaig xal toX0v fiaXXavtnoto^ig 
xal toX0L 7catQaXoiav0i xal toi%€OQv%oi$y 
onsQ i0t iv^AvSov nX^^d^og^ oC8* axQOcifVBvov 
t<Sv avtiXoyiSv xal Xvyi0iMSv X€ct 0tQO<p<Bv 775 
V7tBQB(iavri0avl xavoiivCav 0Oip<otatov' 
xauBtt^ inaQ&slg ccvtBXdfiBto tov d^Qovov^ 
Iv^ Al0%vXog xad^0to. SAN. xovx ifiaXXsto ; 

AIA. fia jdi\ aXX' 6 d^^giog avsfioa XQi^iv tcovbXv 

OTtotBQog Btri triv ti^vr^v 0oq)citBQog. 780 

SAN. 6 t<Sv scavovQycav; AIA. v^ ^dC^ ovQaviAv y* 

O0OV. 
SAN. (IBt* A10%VXOV 8' OVX ^0av BtBQOV 0Vll(UC%OVi 

AIA. oXiyov to %Qri0t6v i0tiv , S07tBQ ivd^ciSB. 
S^N. ti8'^d'' 6 nXovtcDv 8qccv TtaQaoxBviiBtcu; BATPAXOI. 201 

AIA» ayiSva MOLStv avtixa ^Xa xal KQi6iv 785 

xakeyxov avtiSv f^s tdxvtis* SAN. xaxena Tcmg 
ov Tial UoipoxXifis avtsXapeto tov ^qovov ; 

AIA. (la ^C ovx ixetvos^ ftAA' ixvHs fikv Ala%vXov^ 
ot€ d^ xatqld^Sj xavifiaXs trnv Ssl^iaVy 
xaxetvoQ vnBxtigriCBv avt^ roi; ^(»oi/oi; - 790 

vvvl S' i^kXsv^ (0£ itpri KXsidrniLCSriq^ 
itpsdqos xa^sSst^&cci ' xav i^kv Al^xvXog xgat^^ 
s^siv xata x^^^^f^ ' ^i S^ ftif , nsql t^g tixvfjg 
8tayiovut6d'* iipaiSxs jCQog y EvQtTCiSriv, 

SAN. to XQiiyi>* a(f* ictai; AIA. vij Ai\ oXiyov v^ts- 

Qov. 795 

xavtavd^a di} ta Ssiva xtvrid'i]0stai* 
xal yaQ taXdvt^ fiovtStxrl ffta^fii^^stat. 

SAN. ti Si^ iistay(Dyi]iSov6i t^v tpaypSiav ; 

AIA. xal xavovag i^oiCoviSt xai Tcr^x^^S imSv^ 

xal 7cXai0ta ^Vfinrjxta — SAN. nXivQ^sv^ov^i 

yrjv; 800 

AIA. xal SiafiitQovg xal Oip^vag. 6 yaq EvqticiSrig 
xar' inog fiaiSavtstv ipri^t tag tqaypSiag. 

SAN. fi jcov fiaqiiog ol(ua tov Ai^x^^^ov tpiqstv. 

AIA. ipXstl^s d' ovv tavQrjSov iyxvipag xcitio: 

SAN. xQtvst Sl Srj tig tavta; AIA. tovt ^v SvHxoXov* 
ooipmv yaQ avSQiSv anoQiav svQt^xitriv. 806 

ovts yicQ *A^vaiot6t ^vvifiatv' Ai^x^^^^Si 
SAN. noXXovg tiSiog ivofuis tovg totxc^Qvxovg. 
AIA. XrJQov ts taXX* r^ystto tov yvcSvat niQt 

ipriiSstgnotritiav' sltatip0ipSs07Coti^ 810 

iTcitQstl^av^ ott^ trig tixvr^g ifiTCStQog ^v. 
aXX* slaiGifisv' iog otav y* oC SsOTCotat 
iiS7CovSaxca0t^ xXavfiad-* rifitv yiyvstai. 
XOP. r] 7C0V Sstvbv iQtfiQSfiitag xoXov ivSo^sv i^st^ 

rivix* av ol^vXaXov TcaQiSy d^i^yovtog 6S6vta 816 202 BATPAXOL 

avtvtd%vov totB dfiiiaviag VTto dsi^v^g 
oiifiata (ftQofiii^etcu. 

i0t(u d* CnjcoXotp&v ts loycfv TcoQv^aiola vBtnr^^ 
6xcvdakdiMv tB naQoioviay ^fukBVfucta x iQya^Vj 
qxotog anLWOikivov (pQSVotixtovog avdfog 820 
^iffttt^' [Ttjcofiaiiova. 

g^Qil^ag d' avtoTcoiiov koq>uig kafSLav%Bva %attaVj 
deLvov ini6xvvvov l^wayov P(fv%ciiisvog iJ6BL 
^riiuxxa yo(iq>07tay^j mvaxrfiov axoffTcav 
ytiyBVSt q>v6ii(iati - 826 

Iv&Bv di) 0toiiatovQy6g ixmv fia6avt6t(fi,a U^xr^ 
yk(30iS^ , avBki,66ofiivfi ipd^ovBQOvg xvvov6a %akL- 

vovg^ 
^iqiiata daLOiiivtj ocatakBmoXoyijffSL 
ycvsvfiovmv jcoXvv jcovov. 

ETP. ovK av fiBd-Bifiriv tov d^QOVov j H'^ vovd^itsc. 830 
xQBittfov yaQ BlvaC q>i](ic tovtov trjv ti%vr^. 

^IO. Ala%vXB , ti 6i,yag ; alCd^dvBC yccQ tov loyov. 

ETP. d7C06B(ivwBttaL nQ(StoVj Stcbq ixdctotB 
iv taZg tQay(p8iav0cv itBQatBVBto. 

dlO. CD daiiwvc* dvSQCov , fifl (isydla liav XiyB, 835 

ETP. iypda tovtov xal iciaxBfiiiac TcdXat^ 

avd^Qconov dyQcoTCOLOV^ av&ado^tofiovj 
l%ovt d%dXivov dxQax\g djcvXatov tfrofkx, 
dTCBQLXdXrjtov j xo(i7Coq>axBXoQQiilMva. 

AIU. aXi^d^Bg , cJ xceS f^g dQOVQcUag d^BOv ; 840 

0v dij (is tavt\ d 6t(0[ivXioCvXXBXtdSri 
xal 7Ct0%oicotk xal ^axcoovQQantdSri ; 
dXX^ ovti %aiQa>v avt' iQstg. j^I0.7cav*yAl(f%vXBy 
xal /iij TCQog OQyr^v 67cXdy%va d^BQfn^vjjg xotp. 

AIS. ov d^ra, TCQiv y* av tovtov d7Coq>ijv(o 6a(p(Sg 84& 
tov %coXo7Coi,6v j olog mv d-QaCvvstai. BATPAXOL 203 ^IO. aqv ccQva (liXccivwxaXSsgil^sviyjlate' 
tvifdg yaq ixfiatvBiv naQaCHBva%Btai,. 

AIS, (0 KqritLxag fihv ffvXkiymv yiov^iag^ 

yafiovg d* avo^Covg slC^iQfov slg ttjv ti%vviv^ 850 

^IO. iyc{0%Bg ovtog^ cJ nokvtCyirjft A16%vXb. 

aTCo tmv %aXai(5v d\ m ycovijg^ EvQiTtCSri^ 
avays ^savtov infCoSmv^ bI 6mg>Q0VBtg^ 
Zva /11} XBtpalaCtp roi/ XQotaipov 0ov ^if/uer^ 
^Bvav vx' oQy^g ix%ijj rov TifAf^oi/ • 866 

6v dh /ii} TtQog OQyriv^ Al6%vX\ aXka nQaovmg 
iXBy%\ iXiy%ov * Xoi^SoQBtiS^av 8* ov JCQinBi, 
avdQag notfitag SansQ aQtOTcdXidag. 
6v d' Bv^vg S6JCBQ TCQtvog i(iycQri6&Blg fio^g. 

ETP. Btoi^g bI(i iytoyB^ xovx avadvofiaL^ 860 

SaxvBiVy 8axvB6%^ai iCQOtBQog, sltovtp SoxBt^ 
tanri , ta (liXri , ta VBVQa f^g tQaypSCag^ 
xal vii ACa tov UriXia ys xal tov AtoXov 
xal tov MsXiayQOv^ xati (uiXa roi/ Ti]XBipov. 

AIO. 6v Sl Srj tCfiovXBVBL TCOvBtv; Xiy\ A16%vXb. 866 

AIU. ifiovXofii^v (liv ovx iQC^Bi^v ivd^aSs * 

ovx i^ taov yuQ iativ aywv v^v. AIO. tCSaC; 

AIS. oti fi ycoCi^6tg ov%l 0wtid^xi fiot^ 

tovta Sl Cwti^vrixBv ^ &6%'^ e|«^ Xiysyv. 

OfKog S' iiCBiSri <Tot SoxBt^ SqSv tavta %Qri. 870 

AIO. td^i vvv XtpavcDtov Sbvqo ttg xal nvQ Sotoo^ 
OTCcag av Bv^a^iiat jcqo rcSv 6oipt6(uctc}Vj 
ayava xQtvai tovSs fiovatxcitata • 
vfiBtg Si tatg Mov6aig ti (liXog VTCaiSatB. 

XOP. (S Atog ivviascaQ^ivotayval 876 

Movdav^ XsTCtoXoyovg ^vvstag tpQivag at xad^o- 

Q&tB 

avSQiSv yvoifiotVTCciiVj otav slg iQtv oivfiSQCiivoig 204 BATPAXOL 

lld^coifi (StQsfiXot^t nakcU^^6vv avtvXoyovvteg^ 

iXd^st* i7to^6(isv<u dvveciuv 

detvotatoiv 0toiidtoiv mqC^u^^m 880 

vvv yccQ ayiDv 0otpCag 6 fiiyag xcoQetnQog iQyov 

dlO, Bvx&fd^s 8ri xal 6q)ci tt , tcqIv tamfi Xiyetv 885 

AIS. jdiqfir^BQ fi ^qi^^a^a trpf iybipf q^^va^ 

elvaC (is twv 0<5v aJ^tov fLVtStriQCcav. 
dlO. iTcCd^sg Xap<ov di} xal 6v Xtfiavanov. ETP. xaX<5g * 

itBQot yccQ eiiStv ol<ftv evxofiat d-eotg. 
^IO. tStoCttvig 60V, x6(i(ia xatvov; ETP. xat (uiXa. 890 
^IO. td^t 8fi XQO^evx^'^ tottStv Idtcitatg d^eotg. 
ETP. al^Q , ^fioi/ p66xi](iay xal yXdttijg 0tQ6q>tyij 

xal l^vv66t xal (ivm^Qeg o^ipQavtr^Qtoty 

OQ^mg (i iXiyx^t^v ^^ ^^ a7Ctco(icu X^ycav. 
XOP. xal (iTiv f](ietg int&v^iov^iev 895 

ycaQa ootpotv avdQotv axov6at ttva Xoyayv 

i(i(iiXetav * Intte Satav odov. 

yX<o60a (ihv yaq rjyQCcDtat^ 

Xri(ia d' ovx atoX(iov a(i<potVj 

ovd^ axCvr^tot tpqiveg. 

7CQO<s8oxav ovv elx6g i6tt 90O 

rov (ihv a0tet6v rt XS^at 

xal xateQQtvri(iivov^ 

tov 8^ ava<Sn<Bvt avt07CQi(ivotg 

totg X6yot6tv 

i(ijce<s6vta 6v(fxe8av nok- 

Xag aXtv8ri%Qag ix<3v. 

aXX* 6g taxtota xQfl Xiyetv ovtm 8' ox&giQeZ-- 

tov 905 

895— 9W. = 992—1003. BATPAXOL 205 a€tsta xal fMJt sixovag ii^qd" oi av aXlog eHTCoi. 
ETP. xal /m)v ifiavtov fiiv ya , ti^v ycoCri^iv olog Blfu, 

h/ tot^iv v6tatoi,g q>QaiS<Q^ tovtov il nffSt^ 

ikiyl(Oy 
mg ^ iia^dv xal ipivai , oXo^g ts tovg ^ecetag 
iit^xdta^ lidQOvg Xa^v naqa OifVvi%(p tqaq^iv- 

tag. 910 

%ifmtt^ta fiii/ faQ Sva ttv' av xad^t^sv iyxaXvilfag^ 
'A%ikJiia nt^' { N^6fiijv^ t6 ngo^mxov ov%l dsir- 

xvvgj 
7tQ66%fiita t^g tqayqiSiagy yQviovtag ovSl tovtC' 
JIO. nMtov/IC' ovSiid'\ ETP. oil^oqogy' riqBLSsv 

oQiiOfdiyvg av 
(liXmv iq^si^^g tittaifag ivvB%(ig av ot d' i^C- 

ytov. 916 

JIO. iym d^ i%aiQ(yv ty 6i€mg , xaC (u tovt^ IteqnBV 

ov% fittov ^ vvv ot Xakovvteg. ETP. 'qkU^iog aq^ 

^a&a^ 
($a(p l^^i. jdlO. Tt&iiavtp dox(S. tCdi taih^ ISgai^ 

oSBtva; 
ETP. vit^ aXcc^ovBCagy tv' 6 d^Batrjg nqofSSoxoiv xad^otto^ 
onod"* ^ Nt6fii] ti (pd^iyiBtav* to S(fait>a S' av 

St^^Bi. 920 

^IO. S na(in6vfiQog^ oV ag* iipBvaxit^iifiv vn' avtov. 
tC 6xoQStva x(d Sv(Sq)OQBtgi ETP. ott eevtov il^s- 

kiy%(o. 
TcanBn* inBiSii tavta kriQij^stB xal to SQafia 
fjS^q iiB^oCfj j ^iffcar' av fiosuc SmSsx* slnsvy 
6(p^g i%ovta x(d koqxwgj SsCv* atta fio^fto- 

Qoond, 925 

ayvanatotgtscifUvovg. AIS. otfiot tdkecg. dlO. 

6u6na. 206 BdTPAXOl. ETP* 6a^ls d* av elnBv ovSl iv ^IO. yi/ri xqtB tovq 

oiovtag. 
ETP* aXk* fj JSxafiavdQOvg, iitdq>Qovgy ^'sr' a6nidav 

inovtag 
yQVTCCcitovg %aht7iXatovgy xal ^i]iia&' txxoxffijgiva^ 
a iviifiaXatv ov §adv* ^v. jJIO. v^ tovg d'€Ovgy 

iyA yovv 930 

^di} not iv (utxfp XQOVf) wxtog iiriyqvnvri^a 
tov ^ov%x>v tiCTcaXBXXQVova ^ritfSv^ tCg ifStiv o^ig. 
AI2]. 6fifi£tov iv tatg vav0tvy (Siuc&i^tat^ ivsyiyqanto. 
dlO. iya Sl tbv 9^o^ivov y pfiriv^Efvliv slvai. 
ETP. dt iv tqayffiSlaig i%ifyv TcaXsxtQVOva noi^fSai, ; 
AIS. dv d^, flJ Q^BOtaw ixd^Qiy nof att ictlv att inoiBig ; 
ETP. ovx iTCTCakBxtQvovag fia ^C ovSk t(fayBXaq>ovg^ 

a7tB(f 6v^ 93T 

av tot6i naQax6tafffia0iv totg M^qdixotg yffd" 

(pOV0VV* 

akX* (og icaqiXafiov vqv tixvfiv naga 0ov t6 sr^^cJ- 

tov Bvdvg 
oidoviSav vxo xo^xa^iidtfov xal ^fjiidtcov iTca-- 

X&fSvj 940 

t0%vava fikv XQcitv^tov avt^v xal to fidfog dq^Bt" 

Xov 
invXXloig xdi XBQvytdtoig xal tBvtXtoi^i XBVxotg^ 
XvXov Sidovg 0tafivXiidta)Vj dsto fiipXt&v ajri}- 

d^cSv 
bW dvitQBipov iiovpdtmgy Krjq)v0oq)(Svta (uyvvg. 
Blt ovx iXijQOW o tv tvxoifi^ ov^ iiiXB0(av i(pvQov^ 
aXX^ ov£im/ iCQ(6ti0ta [liv fiot to yivog dri dv 

Bvdvg 946 

tov dQdfLatog ^IO. xQBtttov yoQ fyf 0o& v^ ^C 

^ ro 0avtov. j BATPAXOL 207 

ETP. hcHt* ajeo tdiv XQcitiov inSv ovdlv ;ra^^x' Sv 

OQyoVj 
akk\ IXeysv fi yvvij td yLOv %(i dovkog ovdhv rjttov^ 
Xfo de^jeotrig %^ jeaQ&ivog xfj yqavg av. AIS. elta 

d^^ta 950 

ovxaxo&avstv 6s tavt ixQV"^ tokiMOVta; ETP. 

ybatov^AnokXm* 
dfifioxQatixov yaQ avt SdQo^v. ^IO. tovto fihv 

laiSov^ (Stav. 
ov Col yag iati, nsqinatog xakkv6ta nsQv ys rot^ 

tov. 

ETP. insvta tovtov6l kakslv id(8aia AIZ. qyrnil xayd. 

ag nglv dvdaJ^av y* Sq>sksg fii0og dvaQgay^vav. 955 

ETP. ksntfSv ts xavovcov sbffiokag inSv ts ytovvafffiovg^ 

voslv^ OQaVy iwvivav^ 6tQiq>siv^ iqdv^ tsxva^siv^ 

x&x vnotonst^d^aij nsgvvostv anavta AIZ. tpri^l 

Tcayd. 
ETP. olxsta nqayyiat sUsaymv^ olgxQ^iisd'', ofjSvV- 

S0flSV^ 

i| cov y' av ilriksyxofiriv' ivvsiiotsg ya(f ovtov 
ijksyxov av ^mv tf^v tixvrjv akk* ovx ixofino- 

kdxovv 961 

ano tov ipQOvstv ano6nd0ag^ ov8* iiinkrjttov 

avtovg^ 
Kvxvovg novfSv xal Mifivovag xa}d(ovoq>akaQo- 

ncikovg. 
yvooCsi 8h tovg tovtov ts xd(iovg ixatiqov fta-OTj- 

tdg. 964 

tovtovik,svl 9o(fiii6vog Msyaivstog ^' 6 Mavijg, 
0aknvyyokoyxvnr^dSai^ 0aQxa6fionttvoxdfintat^ 
ovfiol 8h Kksitoq>Sv ts xal 0riQa(iivrig 6 xoiitjfdg. 
MO. 9riQa^ivrig ; 60(p6g y* dvriQ xal Ssvvog ig td ndvta^ 208 BATPAXOI. 

og i]v xaxotg itov 7tBQLxi6fi xal nXvifSCov naQaHx^ 

nintmxBV iim ttov xaxcSvj ov Xtog^ aXXa Ketog. 
ETP. totavta fiivtovym tpQOVBtv 971 

tovtoy^iv Bi^fiyri^dfifiv^ 

Xoyt^iiov ivd^slg t^ tixvjj 

xal 0xi^iv^ &6t ^Sfi voBtv 

aitavta xai diBidivai 975 

ta t aXka xai tag olxiag 

olxBtv afiBivov ^ nqo trot;, 

xavaiSxonBtv ^ itmgtovt ixBt; 

7C0V fiOL todi; tig tovt iXafiB ; 
dlO, vii tovg &B6vg , vvv yovv ^A^t^ 980 

vcciav anag ti,g siiStmv 

xixqayB npog tovg oixitag 

irjftBt tB , nov 'etiv 'fi %vtQa ; 

tig tr^ xBtpaXviv anBdi^doxBV 

f^g fiaiviSog ; to tQvfiXiov 985 

to nBQViSivov tid^xi fiot, - 

nov to 0x6qo8ov to %^i,%vv6v\ 

tig tiig iXaag nagitQayBv; 

ticag 8' afiBXtBffdtatoc^ , 

xB%fiv6tBg Mafifiaxvd^oij 990 

MBXbti8at xcc^vto. 
XOP. ta8B fihv XBv00Btg , q>ai8ifi *A%tXXBV • 

6v 81 ti^ tpiQB^ nQog tavta Xil^Btg ; fiovov onmg 

fii] <y' 6 d^vfiog * ♦ ♦ * aQ7ta6ag 

ixtog otCBL tmv iXamv • 995 

SBtva yag xati^yoQfjXBV. 

aXX^ OTtmg^ m yBwaSa^ 

f»^ ^r^o^ oqyii^ avtiXiiBig, 

aXXa 0viStBiXag^ &XQ0t6i 

XQcifiBVog totg tatiotg^ ICOO BATPAXGL 209 

slta lUiXlov fiaXkov a§£^$, 

xal q>vXd^6Lg^ 

rjvtx* av ro nvBvyLa XbZov 

xal xad^B^trixog Xdpyg. 

dXX' (0 n(^iBtog taiv 'EXXrjvcav itvffymiSag Qi^fiata 

^Bfivd 
xal xo6(ii]0ag tQayixov X^^qov^ d^aQQtov tov xqov^ 

vov dqtCBL. 1005 

4I2L d-vfiovfuci. (ihv t^g l^vvtv%Ca^ xcUfiov td anXdyxv^ 

dyavaxtBt^ 
bI TtQog tovtov dst ft' dvtLXiyBLV ' Xva fi^ tpd0xy 

d' dnOQBtV (IB^ 

dTCOXQLvaC (lO^, tCvog ovvBxa XQV d-avgid^Biv av^ 

dQa 7C0triti]V ; 
ETP. dB^i4tritog xdl vov&B^Cag^ or^ fiBXtCovg ts ytOL" 

OV(lBV 

tovg dvd-Qciitovg iv tatg %6Xb^iv. AI2. tavt* 

ovv bI yiii nBnoCrjxag^ 1010 
dXX* ix xQri^tcSv xal yBvvaCov (lOX^QOtdtovg 

dicidBLl^ag^ 
tC Ttad^Btv ifii^Bcg S^iog Bivacy dJO. tBd^dvac* 

fwj tovtov iQcita. 
AIE. 6xi^ai, toCvvv otovg avtovg TtaQ* ifiov TtaQBdi- 

l^ato 7tQ(StoVj 
bI yBvvaCovg xal tBtQaTCqxBig 9 xal /i^ SiadQaiStito- 

XCtag^ 
liriS* dyoQcciovg (ii]dh xofidXovg^ SifTtBQ vvv^ (iridh 

TtavovQyovg^ 1015 

dXXd nviovtag 86qv xal X6yxag xal XBvxoX6q>ovg 

tQvq>aXBCag 
xal ytijXrjxag xal xvrmtdag xal d^fwvg httafio^ 

BCovg. 

ARISTOPH. II. , 14 210 BATPAXOL 

ETP. xal d^ x(0(f6t Tovrl ro Ttaxov xqavojcoi^wv av ^* 

xal xl 6v iQa0ag ovrag avtovg yBvvaCovg il^eSi^ 

Sa^ag ; 
JIO. Al0%vkB^ A^oi^, fwjd' av^adag 6Bfivw6iisvog 

XaXdTtaive. 1020 

AIS. SQafia xonfdag "AifBafg (i€0t6v. /^IO. %olw \ AIH. 

tovg %7tt iTtl 0i^pag' 
d^sa^afisvog Tcagav tig avriq ij^atf^ ddxog elvw. 
^IO. tovtl (idv 0OL xaxov Btqya0tai* BrifiaCovg yag 

nsnoCrixag 
avSQHOtiQOvg stg tov n6Xs(iov * xal rovrot; y^ sX" 

vsxa tvjctov. 
AIS. aAA' v^jLCv avt* i^iiv a0xstv^ aXX* ovx inl tovt 

itQans0&s. 1025 

slta iidaJiag Iliq0ag fista tovt int^(istv i^s- 

iCdal^a 
VLxavasltovgavtLnciXovg^ xo6(Mj6ag iqyov a^t- 

0tov. 
^IO: ixaQrjv yovv^ i^vCx* fjxov0a jcsqI ^aqsCov ts- 

^vsStog^ 
x^9og d' sv^g rco x^^9 ^^^ 0vyxQOv6ag slnsv 

lavot. 
AIS» tavta ya(f avdfag X9V ^oi^ritag a0xstv. 0xiifai 

yuQ an' aQXVSj 1^30 

^g (6q>iXL(ioi tav jcoititfSv ot ysvvatoi ysyivrjycav. 
'Oq^svg fihv yaQ tsXstag d' rnktv xatidsi^s 90- 

vfQV t anixs^d^aiy 
Mov0atog d' il^axi^stg ts v60(dv xoL %^0yLWvg<^ 

'H0Co8og dh 
y^g iifya^Cag^ xafficiSv Sgag^ a(f6tovg' 6 81 d-stog 

DfiriQog BATPAXOI. 211 

ano tov U(ifiv xal xXdog i6%Bv nkfjv rovd* oti 

XQn^t iiCdalB^ 1085 

ta^ai^g^ aqBtaq^ 6itXi6€tg avdgfSv; jdlO. xal ^^v 

ov IlavtaxXsa ys 
idldal^sv ' oikmg tbv 6xai6tatov' nQciriv yovv, 

Jivix i7tB(ije€v^ 
to xQavog nffiStov it€Qv8ri0aik€vog tov X6g)0V 

fjfi€kk* intdr^0€iv. 
AI2» akX^ aXXovg toi mXXovg dya^ovg^ iSv fyf xal Aa- 

(laxog TJQog • 
o^€V ^fA^ g>if^ axo(iaia(iivri mXXag af€tag inol- 

ri6€Vy 1040 

IlatfoxXav^ Tbvxqov ^(ioX€6vt(ov y Xv iTcai" 

poifi* av8qa noXCtrjy 
avt€xt€iv€iv avtbv tovtoig^ on6tav ^aXiayyog 

axov^jj. 
aXX* ov (la ^C ov 9ai8fag inolovv noqvag ov8\ 

Z&€V€fioiag^ 
ov8* oW oi8€lg rjvtvv^ iqmtSav ndxot* ijtoirjtfa 

yvvatxa. 
ETP. \ia/^i\ ov8\ yccQ rjv t^g *Aq>Qo8itrig ov8iv aoi. 

AIU. firi8i y iTt^ii^. 1045 
aXX* inl (Soitoi xai totg fSotfSiv noXXri noXXov ^m- 

xa^^o, 
S0t€ ye xavtov 6€ xat ovv ifiaXsv. jAIO. vr^ tbv 

^ia tovt6 yi toi 8ij. 
' a yaq ig tag aXXotqiag inoieig^ cnitbg tovtoiCLV 

iTtXrjyrjg. 
ETP. xal ti pXamov(f\ m f$%itXC av8Qc5v^ tr(v noXiv 

afial 2^€vipoiai, ; 
AIE. oti y€vvcciag xal yewaicnv av8Q(3v aX6xovg avi- 

n€t(Sag 1050 212 BATPAXOL 

xdveta iculv^ al^xwd^ai^ag dUt tovg 6ovgBsXXs^ 

QOfpovtag. 
ETP. noxBQOV d' ovK ovta Xoyov xoikov itBQl f^g ^alr- 

SQag^wsd^Tca; 
AI2J, f*a J^^ , aAA' ovx^ • aXX' dnoxQvjtxsLv XQV xo no- 

vriQov xov ys ;rotiyriJi/, 
xal fnj naQayavv iiridh SM^xsiv. xotg fikv yoQ 

naidaQCoi6iv 
i6xi, SvSa67iakog o6xvg ^QoisVy xotg ti^S^lv Sl 

novTjftaC. 1055 

TCavv Sri Sal xQ^^sxd kiysiv fj^g. ETR ^ ovv av 

kiyrig Avxapifcxovg 
xal JlaQva^tDv rnitv iisyi&rj^ xovx' i6xl x6 XQV'' 

0xd SvSd^xsLV, 
ov XQV^ g)Qdi€vv dvd^QCDTtsCmg; AIS. dXV (S xa- 

xoSaLiwv^ dvdyxti 
HsydkcDV yvoiifSv jcal Stavoimv t<fa xal xd ^(ucxa 

XCXXSLV. 

xakkfog slxog xovg rifiLd^iovg xotg ^iffta<^t iisC^offL 

XQ^^ff^aL • 1060 

xal ydQ xotg [[laxCoLg fiiidiv XQ^xaL Ttokv 0s(ivo- 

xiQOLfSLV. 

aftov ^^iyi^TfJff xaxaSsC^avxog SLskvfnjvm 0v. ETP. 

xCSQdiJag; 
AIU. TtQiSxov fisv xovg ^aCLksvovxag ^axv a^%L6x'^'^t 

?!/' ikSLVol 

xotg dvd^QciTtOLg (paCvotvx^ slvaL. ETP. xom ovv 

ipkail^a xC SQa^ag; 
AI2. ovxovv id^iksL ys XQLr^QaQxstv Ttkovxav ovSslg 

Sid xavxa^ 1065 

aAAa $axCoLg nsQLStkd^svog xkdsi xal 9q<rl xi- 

VS^Q-OL. BATPAXOL 213 

^flO. vf^ xriv jJi^iir^tQa^ %LxmvA y i%(ov ovktov iQimv 

VTtdvsQd^e • 
xav tavxa kiycnv i}^a7taxi]0r] ^ TtaQa xovg l^d^vg 

aviTtvipBv. 
AIS. bIx* av kaXiav iTCtxriSBvtfat, xal excaiivUav id^- 

Sa^ag^ 
rj ^^6Kiv(O0BV xdg xb naXaCoxQag xal xdg nvydg 

ivixQv^B 1070 

x^v iiBiQaxic3v 6x(X)^vXkoiiivmv ^ kal xovg TCagd' 

Xovg dvi%BVfSBV 
dvxayoQBVBLV xotg aQ%ov6LV. xaixoi xoxb y\ rjvix^ 

iy(o '^CDV^ 
ovx rjTti^xavx^ dXV r^ fia^av xaXi6ai xal ^vXTta- 

%at BlTtBVV. 

^IO. vri xov ^AitoXXGi^ xal nQ067taQ8Btv y Blg xo ^xofia 

Tco d^aXdiiaxL^ 

xal fiLV&di^aL xbv %v66lxov^ xdxfidg XLvd XcoTto- 

Svx^^^aL ' 1075 

vvv d^ dvxLXiyBL xovxix iXavvov jtXst 6bvqI xav- 

d^Lg ixBt6B. 
AIH. TtoioDv dh xaxfSv ovx atxLog i6x^ ; 

ov TtQoaycoyovg xaxiSBL^' ovxog^ 

xal XLXXov6ag iv xotg tsQOtg^ 1080 

xal yi^LYVv^ivag xot6LV dSsXq^otg^ 

xal (pa6xov6ag ov ^rjv xo g^v ; 

xax' ix xovxov ri itoXLg ri(i(Sv 

vjtoyQaii^axicsv dvsfis^xcid^ri^ 

xal pcoiioX6%ov SriiioitL^rixov^ 1085 

il^a%axcivx(ov xov Srliiov dsi' 

XafiTtdSa S* ovSslg olog xs q)iQBLV 

vn dyviiva^iag ixL vvvi. 
AIO. [id ^C ov Srfii^ ^ &6xb y d(pavdv%r\v 214 BATPAXOL 

Ilavad^aioiOi ysXtSvj ots 8^ 1090 

PQadvg avd^Qajcog tig l&si xvipag 
Xsvxogy nioDv^ vnoXBixofisvogy 
Kol dsiva xovmv Tcad'* otKsQO^iig 
iv xaUSv TCvXaLg %atov6* avtov 
yaatdQa^ TcXsvQdg^ Xayovag^ TCvyi^V' 1096 

6 dh tvjctofisvog tatffL nXatsCavg 
vjcojcsQdofisvog 
q>v6Sv tTiv XaiATcdd* Sq>svys. 
XOP. ^iya to TCQayfuXj noXv to vstxog^ odQog 6 xoXs- 

^iog iQXStcu. 
XaXsTCOv ovv iQyov dutcQstVy 1100 

otav 6 fikv tsivji PjLaiag^ 

6 8* inavafftQitpsiv dvvrjtac xa7CSQsi8s6d^cci tOQtog 
aXXd fti^ *v tavtp xad^^&ov * 
slispoXal yaQ siCv jcoXXal x&tsQat, 6oq>i6iidt(DV. 
tv nsQ ovv Ixstov iQif^svVy 1105 

XiystoVj initov^ dvd d' iQS6^ov ' 
td ts TcaXaid xal td xacvd^ 
xdTCOxvvdvvsvstov XsTCtov ti x(d 6oq>ov Xiystv, 
sl 81 tovto Tcataq^opst^d^ov^ ^ tvg dita^ta 7Cqo6^ 
totg d^scofiivov^vv , agtd 1110 

Xsmd fi^ yviovai XsyovtocVy 
fiijdhv OQQodstts tovd'^ ' ag ovx Sd'* ovta tavt 

ixsi. 
i6tQatsvii,ivoi ydQ sl6c^ 
PipXiov r ' ixcov Sxa6tog (lavd^dvst td dsiid * 
cd q>v6svg t dXXmg XQdtv6taVy 1115 

vvv S^ xal TcaQijxovfivtav. 
Iiijdhv ovv dsl6ritov^ dXXd 
Tcdvt ijci^itov^ d-satdiv y ovvsx^ iigovtmv 6ofpmv* 
1099—1108. = 1109—1118. BATPAXOL ■ 215 

ETP. xal (ifiv ix^ cevtovs tovg TeQoXoyovg 6ov XQiifoyLcHy 
ojt&g ro 7tQ(Stov t^g r^ayipdtas ^iiQog 1 120 

XQcitt6tov avtov fia6avm tov Sb^iov, 
aCafprig yaQ ijv iv tij q>(fa6€i, taiv nQayiiatav. 

^IO. xal xotov avtov fia^avutg; ETP. xoXXovg icavv, 
TCQiotov Si [lOi tov il^ ^OQBCtslag kiys. 

^IO. ays 8ri 6ifona nag avqQ. Xiy , At6%vkB. 1125 

AIZ. ^EQii^^xd^ovLS^ «atQ^' iTtontsvmvxQatrij 
0mtriQ ysvov ^ot 6vniiax6g r' altoviiivp. 
^xo yccQ ig y^v ti^vSs xal xatiQXOfiai. 
tovtav ixsig ipiysvv ti ; ETP. nXstv ^ SdSsxa. 

AIZ. aiU' ovS^tavta navta y ict aXJi ij tQia. 1130 

ETP. I%«t S' sxa6tov stxo6Cv y a(iaQtiag. 

AIZ. OQ^g oti XriQstg ; ETP. aXX* oUyov yi fioi, ^iksi. 

^IO. Al^xvks 9 naQavvci 6oi ^tcanav - sl Sh f^, 

nQog tQv6lv iaiifisiov6v nQo6oq>siXcDv <pavst. 

AIZ. iya 6vanm t^S* ; AIO. iav nsid^ y ifwi. 1135 

ETP. svdvg ycLQ r^fiaQtfjxsv ovQavvov o6ov. 

AI2J. rnSg qygg fi cciiaQtstv ; ETP. avd^ig ii aQx^^g Xiys» 

AIZ. ^Egfirj x^ovts ^ natQS* inontsvcDV xQcitTi. 

ETP. ovxovv 'OQi^trjg tovt inl t^ tviifip Xiysv 

tip tov natQog tsd-vsfStog'^ AI2. ovx aXX&g kiym. 

ETP. notSQ* ovv tdv 'Eqii^^v ^ mg 6 natriQ andXsto lUl 
avtov Pcaiag ix yvvavxsiag X^Qog 
SoXovg Xad^Qcciovg^ tavt inontsvsvv iq>ri; 

AIS. ov Srit ixstvov^ aXXa tov ^Eqvovvvov 

^EQiLriv x^ovvov nQ066tns^ xaSi^Xov Xiycnv 1145 
otvrj natQ^v tovto xixtrjtav yiQag. 

ETP. itv [istiov i^TjiucQtsg ^ 'yci ^fiovXofirjv • 
^l yoQ natQpov to x^ovvov Ixbv yigag^ 

jdlO. ovtag av str] nQog natQog tvnficDQVxog. 

AlZf ^v6w66 y nivsvg olvov ovx avd^o^i/Uav» 1160 216 BATPAXOI. 

dlO. Xiy^ StSQOv avt^' ifv d' ixit^^QSL ro fiXdpog. 
AI2. 0(otriQ ysvov fioi, 6vftfiM%6g t aitovfitdvp, 

ijxo) yaQ ig yijv tr^vSs xal xatiQxoyMt. 
ETP. dlg tavtov inKXv slnsv 6 6ofp6g Al6%vXog. 
^IO, 7C(3g 8Cg\ ETP. ^xotcbi t6 ^iyft'* iym Si 6oi 

q)Qa0(o. ll^ 

r^xio yccQ ig yiiv^ tpri^C^ xal xatiQ%o(iai,' 

^x(0 dh tavtov i6tv tp xatiQ%oiiav. 
dlO. vri t6v AC , &67tsQ y stttg bItcoi. ysCtovt^ 

%Qri0ov 6v nMxtQav ^ eiSh povXst^ xaQdoxov. 
AIU. ov d^ra tovto y , m xats0t(oyA)k\kivB 1160 

avd^QcaTCs^ tayt i0t\ aXV aQiOt iiciov l%ov. 
^IO. 7C(Sg 8ri ; SCSal^ov yaQ [le xad'^ o ti, Sri kiysvg. 
AIS. iXd^stv (ikv sig yrjv i6d'' otm [ASty icatQag • 

%(OQlg yaQ akkrig 0V(i(poQag ik^^kvd^sv * 

(psvycDV S* av^Q rjxst ts xaL xatiQ%stai. 1166 

^IO. svvri t6v 'Ajcokkcj. tC6v kiysig^ EvQVTcCSri*^ 
ETP. ov (priiiX tov ^OQi^tr^v xatskd^stv otxaSs* 

kad^Qa yaQ rjkd^sv^ ov TCcd^^ov tovg xvQC(yug. 
^IO, sv vri tov ^EQfirjv • o rt kiystg d' ov (itav^avcD. 
ETP. TciQatvs toCvvv stsQov. ^IO. td^i xiQcuvs 6Vy 1170 

Ai6%vk* 5 avv6ag • 6v S^ sig t6 xaxov anofiksns. 
AIS. tviifiov S* iTc' o^d^p t^Ss xriQv66€o natQl 

xkvstv^ axov6at. ETP. tovd'' itsQov avd^ig kiyst^ 

xkvstv^ axov6at^ tavt6v ov 6a(pi6tata. 
AIS. tsdvrix66tv yccQ iksysv^ (o fioxdifiQh 6v^ 1176 

olg ovSh tQlg kiyovtsg i^txvovfisd^a. 

6v Sl 7C(og hcoCstg tovg iCQok6yovg\ ETP. iyd 

(pQa6G). 

xav 7C0V Slg stna tavtov^ ^ 6tot^v tS^gg 
ivov6av S^G) rot; koyov , xat(iictv6ov. 
dlO. td^t #17 kiy' • ov yccQ (iov6tlv dkk^ axov6tsu •1180 BATPAXOL 217 

t(Sv 6iSv TCQoXoymv tijg OQ&otrirog t<ov ijtciv, 

ETP. r^v OiSiTCOvg to 7tQ(Stov svSaificov dviJQ^ 

AI2J. ft^ tov dC ov Siit\ akkcc xaxoSaifiiov g)v66i^ 
ovtivd ys^ xqIv fpvvav fidv^ ccTtoXXcov S<pri 
aTtoxtsvstv tov natiqa^ nglv nal ysyovivai,^ 1185 
xdig ovtog ^v to XQoitov svda^fimv av^Q ; 

ETP. slt iyivst avd^tg ad^Xvdtatog fiQotmv. 

AIjS. fia tov /^C ov 8i\t\ ov ^\v ovv iitav^ato. 

TcSg yccQ ; ots dij 7tQ<Stov iiihv avtov ysvoiisvov 
XStfiiSvog ovtog i^i%s6av iv oCtQaxip^ 1190 

Zva ftij \tQa(pslg yivotto tov itatQog q^ovsvg* 
sld'* <og IIoXv^ov 7JQQi]6sv olSfSv tcs^Ttods ' 
instta yQavv iyi]fisv avtog av viog^ 
xal TtQog ys tovtotg triv savtov fifitiQa* 
slt^ il^stvq>Xco6sv avrdv. ^IO. svdalyi^v aQ* ^i/, 
si xa6tQatriyri6iv ys fist* 'EQa0tvi8ov. 1196 

ETP. XriQstg • iy<o Sh toijg TtQoXoyovg xaX<Sg 7tot<S. 

AI2. xal fwyi/ fta tbv ^C ov xat ixog yi 6ov xvi6<o 
tb ^iiiL* sxa<Stov^ aXXa <Svv tot0tv d^sotg 
aTtd Xrixvd^iov 6ov tovg %QoX6yovg dta^pd^sQ^S. 1200 

ETP. aTto Xr^xvd^iov 0v tovg i^ovg ; AI2J. ivog iwvov. 
Ttotstg yccQ ovtog S<St^ ivaQiiottstv anav^ 
xal xcodccQtov xal Xrjxvd^tov xal dvXdxtov^ 
iv totg laiiPsiot<St. Ssi^co d' avtixa. 

ETP. idov , 0v dsCistg ; AIS. ^prjfii. dlO. xal Sr^ xq^ 

Xiystv. 1205 

ETP. AtyvTttog^ <Bg 6 7tXst0tog iCnaQtat Xoyog^ 
^vv nat6l nsvtrixovta vavtiX<p nXdty 
^AQyog xata<Sxi^v AIU. Xrixvd^tov aitcaXs<Ssv. 

ETP. tovtl ti r\v to Xrixvd^tov ; ov xXav0stat ; 

^allO. Xiy* stSQOv avtp TtQoXoyov , Iva xal yv£ ndXtv. 

ETP. dtovvcog^ og %^vQ0ot6t xal vs^qSv doQatg 1211 2^18 BATPAXOL 

xad-amog iv icsvxaiiSL IlaQva^ov xara 

TtTjS^ XOQSvfov^ AIU. krixvd^iov a7CciXs6sv. 
JIO. otfiov jTfijrAiJyfta-d"' avd^ig vtco t^g Xrixvdvv. 
ETP. aix' oviiv i6tai XQayfia • TCQog yaQ tovtovl 1215 

tov XQoXoyov ovx sl^et nQO<fdil/<a kr^xv^ov. 

ovx i6tvv o6tig Tcavt aviiQ svdaiiiovBt- 

^ yaQ iceq)VX<og i^d^Xog ovx i%Bi fiCov^ 

iq 8v6ysv^g cSi/ AI£. Xrixv&iov anmXstisv. 
JIO. EvQinCdri^ EVP.tCi6tiv\ ^IO. vq^s^d^ac [Mi do~ 

xstg. 1220 

to Xvixv^tov yaQ tovto xvsv6sttat tcoXv. 
ETP. ovd' av fta rijv A^^iiifCQa q>QovtC6atiiC ys • 

vwl yaQ avtov tovto y* ixxsxotf/stac. 
/IIO. l%i Srj Xiy' stsQov xajcixov f^g Xijxvd^ov. 
ETP. UtSdvtov nox * a6tv KaSfkog ixXi7C<ov 1225 

[^yrjvoQog TCatg AI2J. Xrixv^tov a%<AXs6sv. 
JIO. <5 Saifidvi,^ dvSQ<Sv , diconQC^o fqv X^qxvd^ov^ 

tva (lii St,axvaC6ji tovg XQoXoyovg "^ikSv. ETP. to t£; 

iym nQCcDfiai t^S' ; ^IO. idv ucsCd^ y i(ioC. 
ETP. ov S^^ty insl noXXovg TCQoXoyovg s^<q Xiysiv 1230 

tv' ovtog ovx ^si jCQ06d^<u Xi^xvd^ov. 

niXoip TavtdXsiOg slg Ilt6av ^koXmv 

^•oat^LV tnnocg AIU. Xtixvd^cov dnmXs6sv. 
dlO. OQ&g^ nQ06iiilfSV avd^cg av fqv X^qxvd^ov. 

dXX\ <oyd^\ hv xal vvv dxoSog nd^^Q tixvfj * 1235 

Xi^tlfst yaQ 6fioX<yv %dvv xaXr^v ts xdyad^v. 
ETP. (id tov ^C ov7C<x> y • itc yaQ sUsC iu>v 6vxvoC. 

Olvsvg not ix y^g AIU. Xijxv^tov dic<iXs6sv. 
ETP. Sa6ov sCnstv TCQfSd'* oXov fis tov 6tCxov. 

Olvsvg Tcot' ix y^g jcoXvfistQOV Xafifov 6tdxvvj 

d^vcDv dnaQxdg AIZ. Xrixvd^i^v dnmXs6sv. ISU 
dlO. ybstaliv d^voov ; xal tCg avd'' ixpsCXsto ; BATPAXOL 219 

ETP^ ia avtov , m xav * icqoq roSi yag slndrm. 

Zsvgy mg XsXsxrat, riig aXtid^siag vjco^ 
^IO. ajcoXstg' igst yaQ ^ Xtixv&iov a7CciXs6sv. 1245 

ro Xrixv^LOv yccQ rovr^ iicl rotg nQokoyot^C oov 

StSnsQ ra 6vh ixl rot6LV o^^aX^tg itpv. 

aAA' ig ra iiikri XQog nov d^scSv avrov rQanov. 
ETP. xal ft^i/ IxG) y* ag avrov djcodsi^m xaxov 

ILskonoibv ovra xal noiovvra ravr^dsL 1250 

XOP. rl Tcors xgay^ ysvi^^srac ; 

q)QOvr£iscv ydq iycoy' ^%a), 

riv^ aQa fiiiiilfcv inoC0sc 

dvdQl r^ nokv nkst^ra Sii 

xal xdkki6ra lAikri tcol^ 1255 

6avrL rmv Irc vvvC. 

d^avfLaf^of yaQ iycoy^ onri 

liiliLipsraC nors rovrov 

rbv fiaxxstov avaxra^ 

xal diSoLx' vTciQ avrov. 1260 

EIP. ndvv ys ^ikr^ d^aviiaord • SsC^sl Sri rdxa. 

sig ?i/ yaQ avrov icdvra rd [likri ^wrs(i<o. 
^IO. xal firjv koyiovfiaL ravra r(Sv ilfi]ipG)v kaficiv, 
ETP. ^&Lmr ' 'Axtksv , rC sror ' dvSQoSdtxrov dxovcov 

Iri xoxov ov nskdd^SLg in dQoydv ; 1265 

^Eqimcv [ilv XQoyovov rCofisv yivog ot nsQl kCfivav, 

irl xojcov ov nskdd^SLg in dQcnydvj 
jdlO. Svo 6ol xoTca , Ai6xvks , rovrm. 
ETP. xvSL6r *AxaL(Sv 'ArQicng nokvxoCQavs fbdvd^avi 

fiov ndtl. 1270 

iri xonov ov nskdd-SLg in' dQtoydv\ 
^IO. rQCrog^ Al6xvks^ 6ol xonog ovrog. 
ETP. svipa^strs * itskL66ov6(iOL Sbfiov ^AQrifuSog nikag 

otysLV. 220 BATPAXOL 

iri xoicov ov TtsXdd^SLg iiC aq(Qyav\ 1275 

ytvqiog elfiv d-QOBtv oSiov xQatog at6iov avdQtSv. 
Iri Koycov ov XBXd&sig 1%^ ccQCDydv; 
JIO. m Zbv fia0vXBv^ to X9Vi^^ '^^^ xotccdv oCov. 
iy(o (ihv ovv Blg to fiaXavBtov povXofuct' 

VTtO tSv itOTCCDV yicQ tCJ VSipQfD fiov^cjviS. 1280 

ETP. inri , uqCv y av axov6yg %atiQav 0td0LV iabXcSv 
ix t(3v xid^aQ^SLXfSv vofia^v BiQyaOfiivfiv. 

/JIO. td^v Sfj niQaivBy xal xoitov inri 7CQ06t£d'BL. 

ETP. OTCcng ^A%ai&v Si&QOvov XQdtog , ^EXXdSog rjpag. 

totpXattod^Qat toipXattod^Qat. 1286 

Ucpiyya Sv6aiASQtdv TCQvtaviv xvva xifiTtBt. 

tocpXattod^Qat tog^Xattod^Qat. 

6vv SoqI xal xbqI ycQaxtoQt d^ovQtog OQVig. 

toq)Xatt6%^Qat tog^Xattod^Qat. 1290 

xvQstv naQa6x(av itaiiatg xv6lv asQO^poltOLg. 

tocpXatto&Qat to^pXattod^Qat. 

to 6vyxXtvhg iit^ Atavti. 

to(pXatt6%Qat tog^Xattod^Qat. 1296 

dlO. tC ro (pXattod^Qat tovt^ i6tCv\ ix MaQa^m-- 

vog^ fi 
Ttod^BV ^vviXsl^ag t^vio6tQ6(pov fiiXri ; 

AI£* dXX^ ovv iy(o iikv ig to xaXov ix tov xaXov 
rjvsyxov avd'\ Iva ^ij tov avtov 9QwCxp 
XsL^va Mov6(Sv tsQOv 6(p^sCriv SQiTtcav * 1300 
ovtog d' aTto ndvtcnv [ikv (piQsv jtoQviSCoVy 
6xoXCg}v MsXijtov yKaQixcSv avXrnidtcav^ 
-d-pifvoVj^o^i^^GJi/. tdxci Sh SriXmd^i^^stai. 
ivsyxdtca tvg to Xvqlov. xaCtov tC Sst 
XvQag inltovtav; icov ^6tiv ^ totg 66tQdxovg 1306 
avtri xQOtov6a; Sbvqo Mov6* EvqljcCSov^ 
XQog fjvTtSQ initr^Ssia tavt* ^Ssvv ^iXr^. BATPAXOI. 221 

ji/IO. avtfj Ttod'^ ij Mov6' ovx iXs^fiiaieVj ov. 
AIE. aXxvdvsg , aS ora^' asvdoig d^aXaiJifag 

xvfuciSi (Stofivkkete^ 1310 

tdyyov0at votCoig nteqiSv 

^avCci XQoa SQO0L^6ii€vat • 

aZd'^ vTCcnQOfptot, xara ycovCag 

BtBiBvsuuMcCBtB Saxtvkovg tpakayyBg 

htotova TCfivCdiiata xal 1315 

XBQxCSog aoiSov iiBXstag^ 

fi/' 6 q)CXavXog ijtaXXB SbX- 

q>lg TtQmQaig xvavBiip6Xoig. 

fiavtBta xal 6taSCovg. 

olvdvd^ag^ yavog afiTciXov^ 1320 

p6tQvog SXixa 7tav0Cnovov. 

7tsQCfiaXX\ cJ tixvov^ dXivag. 

OQ&g tov 7t6Sa tovtov ; ^IO. oq(S, 
AIU. tCSaC-ytovtovoQag; dlO.OQfS. 
AI21. tovavtl inivtov 6v Ttotav 1325 

toXii^g tdiid fiiXrj ifiysvv^ 

dvd to ScDSsxaiiT^xavov 

KvQrivrig fisXoTtovmv ; 

td lihv fiiXri 6ov tavta • ^ovXoi^av S^ hv 

tov tmv iiovciSvSv SvB^BX&stv tQ^TtOV. 1330 

(D Nvxtog xsXavvotpaiig 

OQtpva^ tCva fiov Sv6tavov ovbvqov 

TtifiTtsvg i^ dq^avovg^ ^AtSa nQ^TtoXoVj 

^vxdv a^vxov ix^vta , iisXaCvag 

Nvxtog natSa^ 1336 

q>QvxciSri Ssvvdv o^^vv^ 
. ^BXavovBXVsCfiova^ 

tpovva fpovva SsQX^fisvov^ 

fisydXovg ovvxag Sx^vta. 222 BATPAXOL 

ttXJia ^oi &yLq>htokot, kv%vov a^axs 

HaknL6lx* ix TCotaiMOV S(f66ov aQazs^ d^sQnsts & 

vSfOQ^ 

dg av d^stov ovslqov anoxkv^xo. 1340 

Im Ttovtis Satfiov^ 

tovt ixstv^ • la ^vvoinovy 

t&Ss tsQa d^saHaad^s. tov aksxtQVOva f»ot; 0vvaQ- 

na6a6a 
q>QOvSri rkvxfj. 
Nv(ig)aL 6Qs60iyovoiy 

co MavCa , ^vkka^s. 1345 

iyoi d' a takaiva 
nQo6i%ov0^ ltv%ov ifiavfqg 
iQyoiCi^ kivov fis0t6v atQaxtov 
s[ststSLki6(Sov6a %SQOtV^ 
xk(o6v^Qa noLOv6\ OTcag 

xvstpatog slg ayoQav 1360 

q>iQ0v6' anoSoL(iav • 
6 S* avintat avimat ig al^iQa 
xovg)OtataLg msQvyov axfuctg • 
ifiol S* a%s a%sa xatikLiis^ 
SaxQva SaxQva t a% ^iifidtcDv 
Ifiakov ifiakov a tkdfiav. 1355 

dkk\ <D KQTitsg^^ISag tsxva, 
td to^a ts kafiovtsg iytafivvatSy 
td xAkd t diindkkstSy xvxkovfisvot triv oixiav. 
aiia Sh jdixtwva natg^AQtsi^Lg xakd 
tdg xvvi6xag S%ov6' ikd^ito} 1360 

S^d SofKOV 7tavta%ij, 
6v S\ cJ jL6g , SL^vQOvg dvi%ov6a 
kafiTtdSag o^vtdtag %SLQotv , 'Exdta , naQatpipfov 
ig rkvxrig^ OTtfog av BATPAXOL 223 

JIO. nixv0a6^ov TJdrj t<Sv (isltSv. AIU. xafboiy* akig. 
ial tov 6ta^ii6v yaQ avtov ayayetv fiovXo^ai^ 
OTtBQ il^Bkiyl^et tr^v noCrifSiv vmv fiovov • 
[to yaQ PaQog v^v fiafSaviet tiSv frj^tiov.] 

^IO. ttB dsVQO VVV^ StTtSQ yS Sst Xal tOVtO flfi 

avSQ<3v TCOLfjtfSv tvQOTCCDXii^ai ti%vriv. 
XOP. inbcovoCy' otSsiiol. 1370 

toSs yaQ StSQOv av tiQag 

vsoxiiovj atonCag nXicsv^ 

tCg av i7tsv6i]<fsv aXkog ; 

fia rdi/, iyio lihv ovS* av sttig 

IXsyi fto^ tiSv imtvxovtiov^ 1375 

imd-iifirjv^ aXX* p6iii]v av 

avtov avta Xi]Qstv. 
ztlO. Id^i vvv naQCiftaiSd-ov naQO, tiS icXii6tiyy* ^ AI2J. 

xal ETP. ISov • 
ztlO. xal XafiofiivoD to ^ijfi^ ixcitSQOg stnatov^ 

xal (tri fisd^iio^ov^ tcqIv av iya iSippv xoxxv6<q. 
AIZ. xal ETP. ixofis&a. AIO. tovnog vvv Xiystov slg 

tdv CtaO^i/L^v. 1381 

ETP. st%'^ SipsX^ "AQyovg (irj SiaictaC^^iu 6xiig>og. 
AIjS. UxsQxsi^l Xiycafii pptJv6(ioi t iTCitStQOipaC. 
^IO. xoxxv , fisd^stts * xal icoXv ys xatcstiQtx) 

XiOQSt to tovSs. ETP. xal tC not i0tl tatti,ov\ 1386 
^IO. oti sl0id^xs xotaiiovy iQvojccDXcxiSg 

vyQOv jcoc^^^ag tovicog SiSJcsQ taQia^ 

6v S* siiSidTixag tovicog i7CtSQG)[iivov. 
ETP. aXX' itSQov slTCatco tv xdvti0tfi6iita). 
jJIO, Xcips^d^s toCvvv avd^cg. AI2J. xalETP. ^v iSov. 

AIO. Xiys. 1390 

ETP. ovx iiSti, Ilsi^ovg Csqov aXXo TcXriv X6yog. 224 BATPAXOL 

AIU. fi6vog ^smv yccQ d^civatog ov ddQcov iQa. 
jdlO. fisd^ette fiBQ^etts • xal to tovSi y ' av ^stcbi • 

^avatov yaQ Bloid^KB fiaqvtatov xaxov. 
ETP. iym 81 TCBv^ci y\ inog aQViSt' BlQtifiivov. 1395 

jdlO. TtBtd-a Sh xovtpov i6ti xal vovv ovx S%ov. 

aXV BtSQOv av liqtBv ti tSv paQv^tad^fi^caVy 

o ti 601 xad^iliBi , xaQtBQov tB xal ^iya, 
ETP. (piQB 7C0V toiovtov S^td fiovifti; tcov; ^IO. 

q)Qa6(0 * 

pipXrix' ^AxtXXBvg Svo xvjSgo xal tittaQa. — 1400 

Xiyoit av^ mg avtfj Vtrl koinri 0q>^v 6ta6ig. 
ETP. ^tSrjQoPQtd^ig t ikafiB Sb^iu ^vXov. 
AI2J. iq>^ aQfiatog yuQ aQfia xal vbxq^ vBXQog. 
jdlO. i^TjTcatfixBV av 6b xal vvv. ETP. tip tQonp ; 
^IO. Sv aQfiat' Bl6i%^XB xal vsxq(o Svo^ 1405 

ovg ovx av aQatrVt' ovS^ ixatov Aiyvntioi,. 
AIS. xal firjxit' SiiOiys xat iicog^ aXX^ ig tov 6ta^y}iv 

avtog^ ta 7CatSi\ rj yvi/iy, Kri<pi6o<pSv^ 

ifipicg xad^^d^ca ^vXXafimv ta fitpXia' 

iym Sh Sii* iycri tSv ififSv iQ(3 (lovov. 1410 

AIO. avSQsg (piXot^ xaym fikv avtovg ov xqlv(S. 

ov yccQ Si* ixd^Qag ovSstiQp yBvi]60fiac. 

tov iiihv yaQ riyoviAat 60(p6v^ tp S' iiSofuu, 
TIA. ovSlv aQa nQal^sig (ovtcsq "^Xd^sg ovvsxa ; 
jdlO. iav S^ XQivo) ; IIA. tbv StSQOv XafiAv ayCBtj 1415 

OTCOtSQOV av XQivrjg^ Zv^ iXd^g fwy fidtriv. 
AIO. svSatiiovoirig. q)iQS ^ nvd^s^d^i fMv taSi. 

iy(b xatrjXd^ov i%l notritriv. ETP. tov xdQtv ; 
AIO. tv* ri TCoXtg 6wd^st6a tovg xoQOvg ayri. 

OTCOtsQog ovv av tfj noXst 7CaQatvi6stv 1420 

liiXXri tv XQV^^^oVy tovtov a^siv fto^ Sox(S. 

7CQ(5tov ^sv ovv tcbqI ^AXxi^iaSov tiv i%stov BATPAXOL 225 

yvixiitTiv ixdtsQog; ri TCoXcg yccQ dvatoxst. 

IIA. ixeiSlx6QlavtovtCvay7H6iifiv; /110, tlvai 

no&Bt^iv^ iX^aCQBi Si^ ^ovXetai d' S%Btv. 1425 
akJi o ti vosttov^ Bt%atov tovtov TciQt. 

ETP. itiiSa jtoXit^^Vy o6tig mtpBkatv natQav 

PQadvg TcifpvxB^ [isyaXa dh fikdmetv ta%vg^ 
xal noQi^ov avtm^ ty ^oAct d' dfiilxccvov. 

dlO. Bv y\ d IIoiSBvdov av Sh tlva yvdiirjv ixecgi 1430 

AI£. ov XQV kiovtog ^xvfivov iv nokai tQig>Bcv. 
[(idXiata fihv kiovta fi^ 'i/ scokaL tQig)Biv^] 
rlv d' ixtQaq)y tig^ totg tQonoig vnriQBtBtv. 

^IO. vii tov dla tov ^c^f^Qay 6v6xQtt<og y' ix^ * 
6 (tkv 0oq>fSg yaQ BinBv^ 6 d' BtsQog 6aq><og. 
dXX* iti. (Uav yvoi^krjfv ixdtBQog Btnatov 1435 

nBQl trig nokBog rjvtcv' ixBtov oatr^Qiav. 

ETP. [Bt tig ntBQciaag KkBOXQitov KivrieCa^ 
atQOLBV avQav nBkayCav vnhQ nkdxa. 

AIO. yikoiov dv g>aCvoito * vovv d' ixsc tCva; 

ETP. bC vavfLaxotBv ^ x^t* iXOVtBg o^CSag 1440 

(aCvoLBv ig td pkiq>aQa tcSv ivavtCtQv.] 
iym (aIv olda^ xal d^iko) g>QdtBiv. AIO. kiyB. 

ETP. otav td vvv ani,cta nC<Sd'' riycinBd^aj 

td d' ovta nC6t aniCta. dlO. n<Dg'j ov (lav^dva. 
dfUL^ictBQOV nmg Binh xal nSatpictBQOv. 1445 

ETP. bI tmv nokitmv olci vvv niotBvoftBv^ 

tovtoig dm6tiJ0cu(iBv y olg d' ov XQciM^^ 
tovxoKSi, xjQri0aCiLB6^a^ Cmd-BCrKiBv av. 
bI vvv yB dv0tvxov(iBv iv tovtoiCi^ nmg 
tdvavtC dv nQdttovtBg ov 6aioC(iBd'' av; 1450 

^IO. Bvy^d IlaXd^riSBg^ d 6otpatdtri <pv6cg. 
[tavtl n6tBQ* avtog BVQsg ^ Ki]q>i,6oq>civ ; 

ETP. iya (lovog' xdg d' olCdag Kriq>i6o<p<Sv.] 

ARISTOPH. 11. 15 226 BATPAXOl. 

/IIO. xL 8al (Tv; tC Xeye^; AI2J. vtiv mliv vvv fioi 

tpQacov 
TCQarov^ xi0t XQrjtac notSQtt totg XQfiOtolg; JIO, 

7c6^€v; 1456 

(iL66t xdxL6ta , totg mvi^QOtg d' ijdetai. 
AI£. ov Srjt* ixeCvri y* , aXXa XQijtai HQog fiiav, 
nag ovv ttg av 6ciO€L€ toiavtriv jcoXlv^ 

Tl fA1}T£ %Aari/CK ft1^ir£ OCOVQa 0VllfpBQ€L ; 
jdlO, €VQLCX€ Vri jdC , €llC€Q dvaSv0€t TCdkLV. 1460 

AIH- ixBt q>QdiSaLii^ av ivd^aSl d' ov fiovXo(uu,. 
/JIO. firi Srjta 6v y , aAA' ivd^ivS* dviet tdyad^dm 
AIH. tr^v y^v otav vohl6<o0l tr^v tiov nokeiiicjv 

elvat 0q)€tiQav^ trjv Sh 6g>€tiQav tav noXeiiiiov^ 

jcoQOV Sl tdg vavgy dxoQiav Sh tov tcoqov. 1465 
JIO. £tJ, nki^v y' 6 StxaOtrjg avtd xatanivet [lovog. 
II A. xQivotg av. AIO. avtrj 6g>av xQi^tg y€vi^€t(u. 

aLQi]6oiiac yaQ ovxeQri il>vxri d^ilet. 
ETP. fiefivrifiivog vvv tmv d^ediv^ ovg S(io6ag^ 

fi firiv dxd^etv fi' otxaS^ , aiQOV tovg (pikovg. 1470 
AIO. ri ykfStt ofidfiox* , Al^xvXov S' aiQtfioiLat. 
ETP. tiSiSQttxag^ w (itaQOtat' dvd-QdTcan^ ; jdlO. iyio. 

ixQtva vtxdv Atox'^^^'^' ^*4 7^9 ^^5 
ETP. at6xt6tov iQyov nQ06^kiiC€Lg \i €lQya6\ihfog ; 
^ilO. ti tf ' al^XQOv, rjv ft^ ror^ d-eoiiiivotg doxg ; 1475 
ETP. (o 6xitXt€ , 7C€Qt6il>€t fi€ S'^ te&vrjxottt ; 
AIO. tig olSev el to ir\v \i€v i6tt xat^avetv^ 

to 7CV€tv Sl SetTCvetv^ to Sh xa^evSeiv xiodtov; 
nA. x^^frraro^i/vi/, cJ ^tdvvij', £f<y(». jdlO. ti SaC\ 
UA' Lva ^€vi6(o *y(6 6(p(o tcqIv aTConketv. AIO. €v Xi- 

y€Lg 1480 

vri tbv /iC • oi5 yaQ dx^oyiat t^ TCQdyiiaxt. 
XOP. (laxdQtog y' dv^Q ^;uov 

1482—1490. = 1491—1499. j BATPAXOL 227 

TcaQa Sh jtoXkot0LV iMc&etv. 

oSb yccQ sv fpQOVBtv doxijaag 1485 

nakLv aTt€i6iv oCxaS* av^ 

in' ayad^a filv totg nokCxaigy 

1% ayad-p Sh totg iavrov 

i,vyyBvi6i xb xal (pikotoi^ 

Sta ro 6vvBr6g Blvav, 1490 

XaQ^Bv ovv iirj UoDXQazBc 

naQaxad^i^liBvov kakBtv^ 

aito^akovxa ftovcTtxif i/, 

ta ts iiiyt0ta TtaQaktnovta 

f^g tQaypSix^^g tB%V7ig, 1495 

ro d' iitl 6B{ivot6tv k6yot6t 

xal 6xaQL(p7l6fl0t6t klJQGiV 

SiatQi^v OQyov TtoiBt^d^apj 
naQcupQovovvtog avSQog. 
nA. ayB Sii %aiQ(Ov^ Ai6%vkB^ X^Q^h l&^ 

xal 6(5iB Ttokiv tr^v riiiBtBQav 
yvdiiaig ayad^atg^ xal jtaiSBv6ov 
tovgavoi^tovg' stokkolS* si^iv 
xal Sog tovtl KksoqxSvtt <piQ(X)v^ 
xal tovtov6l tot6L 7toQL6tatg^ 1505 

MvQ^Tlxi d'^ ofiov xal NLXOfid^p - 
toSsS^ ^AQ%Bv6^(p' 
xal (pQcct^ avtotg ta%i(og tjxblv 
(^g i^ih SbvqI xal ^ii ^ikkBLV * 
xav firi ta%ia}g rjx(x>6LV , iy(o 1610 

vrj tov 'ATtokkcj 6tCi^ag avtovg 
xal 6vfjL7toSi6ag 

^Bt ^ASBLiidvtov tov ABVXOk6(pOV 
xatd yrig ta%icag dnoJtiii^G}. 

15* 228 BATPAXOL 

AIZ, tavxamiri6(0' (fv 8h rov d^axov ■ 1515 

tov iiiov TCaQadog UotpoxXst triQstv^ 

xa^l 6mleiv^ rjv&Q* iyci nots 

dsvQ* aq>ixmiiaL, tovtov yap iya 

fSOipCa xQivcD dsvtSQOv slvat. 

fiilivri6o d' , ojcag 6 navovQyog avfjQ 1530 

xal tlfSvSoloyog xal Pafiokoxog 

fifldiTCOt* slg tov ^axov tov ifiov 

fii/d' axav iyxa^sisttai. 
JIA. tpaCvsts toCvw vfistg tovta 

Xaiinddag tsQag^ X&f^ %QO%i^nsts 1625 

tot6iv tovtov tovtov fliks6LV 

xal fioXytat6LV xsXaSovvtsg. 
XOP. jCQiSta fikv svoSCav ayad^v ajciovti xottjfg 

ig fpdog OQWiiivp Sots^ SccCfiovsg ot xaxd yccCag^ 

tjj Sh xoksc fisydXan/ dya&av dyad-dg imvoCag 

ndy%v yaQ ix fisydkan/ d%iaiv xav6aC(is^* dv ov- 

rcig 1531 

dQyakiav t iv oickoig %vv6Saiv. Kkso^mv 8h fuc- 

%i6^& 

xaXXog 6 Povlofisvog tovtmv natQtoig iv dQOV- 

Qoig. APISIO^ANOYS EKKAHSIAZOYSAI. TA TOT jPAMATOi: npozsinA 
nPASAroPA, 

rTNAIKEZ TINEZ, 

XOPO£ FTNAIKSIN. 

BAEnTPOi:. 

ANHP TIS. 

XPEMH2. 

O KATASELS. {ANHP A ) 

O MH KATABEIZ. (ANHP B.) 

KHPTS^ 

rPAEH TINEH. 

NEANI2. 

NEANIAX 

eEPAHAINA. 

AEHnOTHS, rnoeEZEiz, 
1. At yvvalMQ avvi&svxo Ttdvta fifixavi^isaa^ai elg to So^ai 
avd^sg slvai xal ixTiJirfiidcaiSai neicai Ttaqadovvat a^lai r^i/ 
noliv, drjfiriyoQffidiSrig (iiag i| avtcSv. al 8e (irixaval xov do^ai 
avtag avdgag stvai toiavtat, nciycDvag neQi^hovg xal avdQslav 
avaXafifidvovaiatok^qv j itqovotfiafSai nal nQoafSxr^Oaaai to C^ 
(la avtoSvj d>g oti (idli&ta aviqiriov Blvai do^ai. (ila 6h i| av- 
tmv nqa^ayoQa Ivxvov fyyutSa 7iqoiq%«tai naxd tctg iSvv&riruxg 
%a\ qnfilvj oo XafATtQOv ofi(ia. 11. 

APISTOOANOTZ: rPAMMATIKOT. 

Ev toig £iilQOtg td yvvaC inQtvev iv atokaHg 

aviqcov TtQOHa^lf^ovta y yevo^ivr^ ixxkrfilagj 

TtcQi&ifievat Tttoycavag aXlotQlcDV T^i;|fco>v. 

inoCrfiav otnroo^. vfSteQOvvteg ovv (StoXalg 

dvSqeg yvvatxciv ixdd^iaav * xal drj fiia 5 

drifirjyoQet fteQl tov Xa^ovCag tmv oXav 

trjv iTtttQonriv ^iXtiov aQ^eiv fivQia ' 

iniXevci t' elg koivov q^iqeiv td xQrifiata 

Tial XQiic^^ dnaatv e^ Taov tatg ovaiaigy 

xal tatg yvvai^l iietatl^eo^ai tovg vofiovg. lo EKKAHSIAZOTSAl IIPA. ^Q, la(inQdv oi^iux, xov rqo%riXatov kv%vov 
xaXli6t* iv bv6x6jcoi0lv iJ^riQtTifiivov^ 
yovdg ts yuQ 6ag aal tv%ag driXoi^ofisv ' 
tQO%^ yaQ ila&elg xsQafiLxijg (vfiijg ano 
fivxf^Q^i kafiXQag riliov tviiag i%eig * 5 

OQfMc fpkoyog 6fifiBUi ta %vyxBiiuva. 
iSolyaQ fiovpdfjXovfiBv^ elxotagj ijCBl 
xav totOi 8ci)fiatioi,6LV ^A(pQodit7jg tQonmv 
XBLQa)fiivai6t, ickrifSiog noQa^tatBtg^ 
loQdovfiivmv tB 6iOfLat(ov im6tdtriv lo 

Sg^d^akfiov ovSslg tov 6bv iiBiQysv dofiav. 
fiovog 8h firiQtSv Blg anoQQr^ovg fiv%ovg 
XdfinBigy aq>BVC9v f^v in(xvdw6av tQi%a* 
6todg tB xaQnov fiax%iov tB vdfuctog 
nXijQBig vnoiyvv6av6v 6vfinaQa6tatBtg* 15 

xal tavta 6w8q(Sv ov KakBtg totg nXri6iov, 
av&' av 6vvBi6BL xal td vvv fiovkBVfiataj 
o6a UTciQOig l8o^s tcctg ifuetg (pikaig. 
dkk* ovSsfUa naQB6tiv ag rptBiv i%Qrjfv. 
xaitoi nQog OQd^Qov y i6ttv* 17 8* ixxkrf^ia 20 
avtixa fidV i6tai,' xatakafistv 8* fifi&g S8Qagj 
ag 0vQ6fia%6g not slnsv^ sl fiifivrf^d'* itty 
8Bttdg itiQag nag xdyxad^siofiivag kad^stv. 
ti d^r ' dv stri ; n6tBQOv ovx iQQafifiivovg 
i%ov6i tovg ndycovag^ ovg stQrft i%siv; 25 EKKAHSIAZOTHAL 2SS 

^ d^ccifiatuc tavdQSta xkei^dciug Xad^ctv 
iqv %aks%ov avtatg ; aAA' OQm tovdl kv%vov 
XQ06i6vta. q>d(fs vw ixava%iO(fi^6a} TCakvVy 
fifj xaitig Sv av^Q 6 nQ06imv tvy%avsi. 
XOP, Sga fiaSi^svv ^ Ag 6 xr^Qvl^ a(ftC&g 30 

^fUDl/ nff06l6vtGyV SsVtSQiOV xsxoxxvxsv. 

nPA. iya Si y vfidg XQO68oxai0* iyQViy^QSvv 

tiiv vvxta 7ca0av. akka ipiQS^ trjv ysCtova 
tijvS* ixxaki^ofiai^d^Qvyavaca ri}i/ dvQav. 
Sst yaQ tbv avSQ* avfqg kad^stv. FT. A. ijxov^d 

tOL 36 

VTCodovfiivTi to xvviid 6ov t(ov iaxtvkmv^ 
at ov xataiaQd^ov^^ 6 y&Q dvi^Q^ ol fptktdtri^ 
Ikckaiitviog ydQ i6tiv p ivvstfi* iydy 
tr^v vv%^^ okfiv ijkavvi fi* iv totg '6tQcifut6i,v^ 
S6t aQti tovtl d-olfidtiov avtov kafistv. 40 

IIPA. xccl fiiiv OQiS xal KksivaQitriv xal Zco^tQdtrjv 
naQiov6av ijdrj tr^vSs xal Qikavvitrjv. 

XOP. ovxovv ijcs£l^s6d'^ ; mg Fkvxri xatoi(io6sv 
ti^v v6tdtrfv rixov6av otvov tQStg %6ag 
riimv dn0tC6SLV xaQsfiCv&ov %oCvixa. 45 

FT.A. f^v JSiuxvd^Ccn/og 8* ov% oQ&g Mski6tC%riv 

6nsv8ov6av iv taXg i^fid6cv\ IIPA. xdfiol 8oxst 
xatd 6%okiiv TCaQa tdvSQog i^skd^stv n6vi]. 

rr.A. tijv rov xaicrikov 8* ov% oQag rsv6i6tQdtriv^ 

l%ov6av iv vj Ss^ca tijv kaiijcdSa ; 50 

nPA. xal tijv 0iko8aQiitov ts xal XmQritd8ov 
oQcS ycQ06iov6ag %dtiQag jcokkdg ycdvv 
ywatxag^ o tt niQ i6t oq>skog iv t^ ic6ksi. 

FT. B. xal ndvv takatneiQaig iya}y\ cd iptktdtrj^ 

ix8Qa6a ycaQiSvv. 6 yaQ dvijQ tijv vv%d'* okriv 55 
ifirjtts^ tQL%C8a>v i67ciQag i^iTck^^iisvog. 234 EKKAH£1AZ0TI:AL 

TIPA. xd^iSd^s tolvw^ &Q av aviQioiiat xads 
v(iagy ijiBidri 6vXXsl6yiiivag OQta^ 
ooa IJ9ci(fOig idol^ev si dsdQdxaTS. 

rv. A. iycjys. nQ^ixov luv y ixto tag ^6%akag 60 

k6ji}ivig 8a6vtiQag, xa^dxsQ vjfv J^vyxsiiisvov' 
iicBi%'^ osrod' aviiQ aig ayogav ot%oix6 fiot;, 
aksiitaiUvri tb 6AyJ okov dt i^iUQag 
i%Qaiv6^f(v iiStaaa nQog tov ijJUov. 

rr. B. xay&ys • ro I^vqov 8i y ix t^g oixiag 6t 

iQQiifa nQfStov , tva daCwQ^airiv okq 
x(d iirjdiv striv itt ywatxl %Q06^BQr^g. 

nPA. i%etsShtovg%fiymfag^ovgBtQVi[t i%Bi/v 
jcd6iu6t,v ri(UVy OTCots ^vXlsyoiiisd-a; 

rr. A. vri trjv 'Exdtrjv , xak6v y ' iyeyys tovtovi. 70 

rv. B. xayfoy* 'EhtvxQdtovg ovx oUy^ xaXUova. 

nPA. viistg8htiq>ati; FT. A.^a0i' xatavsvov^LyaQ. 

nPA. Tcal (iriv td y aXX* v(jCtv OQiS ^jtQayfUva. 
Aaxcovixdg yoQ i%sts xal fiaxtr^Qic^ 
xal ^aifidtca tdvdQsta^ xa^dxsQ stjcafisv. 75 

PT.A. iy&yitoi to 6xvtaXov i^rivsyxdfiii^v 

to tov Aafiiov tovtl xccdsvdovtog Xa^Qq,. 

nPA. tovt i6t ixsivmv t(5v 6xvtdX&v mv xiQdstai; 

FT.A. vri tov Aia tov 6mt^Q* ijcctii8st6g y av f^v 

tfjv tov nav6nxov 8up^iQav ivrntiUvog 80 

stnsQ tig aXXog fiovxoXstv tov 8ijiuov. 

FT. B. tavti yi toi vrj tbv AC itpsQ^^uriv , Zva 
JcXfiQovfiivfig laivoviiL t^g ixxXf^6iag. 

IIPA. nXriQOViiivfjg , tdXaiva; JTT. B, vrj trp/^AQtsiuv^ 
iymys. ti yaQ av %sIqov aTCQopfifjv aQag 86 (91) 
%aivov6a\ yvfivd 8* i6ti fiot td naidia. 

UPA. l8ov yi 6s loUvovoav^ rjv tov 6diicetog 
ov8iv %aQaq>rj;v€u, totg xa^fiivoig i8su 


EKKAHHIAZOTZAL 285 

ovxovv xaXd y av na^oifiep , bI xXijftig rv%OL 
d^^fios Sv^ x&itsid'^ vnBQ^aCvov6a tig 90 (96) 
avapaXXoiidvti dsi^siB tov 0OQfii6iov. 
iqv d' iyxa^sidfuo^a XQOtspai^ Xi^aofiBV 
iv0tBik4(i^ai d^aifidtLa * Tot/ Ttdyava ts 
otav xad^cifisv^ ov XBQt^fj^oiiso^* ixst^ 
tig ovx av ijfiaff SvdQag '^yn^aat^' OQfSv; 95(101) 
l4yvQQiog yovv rov IIqovoiiov nmymv* i^cov 
kikfid^B ' xaitoi TtQotBQOv rjv oitog ywij • 
vvvl d\ oQag^ nQattst ta (iiyt6t' iv tij nolsL, 
akV Sys^* onog xal tanl tovtotg dgd^oiiBv^ 
sag #r' i^tlv atftga xatd tov ovgavov • 100 (83) 
'^xxXi]6ia S\ sig fjv naQsaxsvd^fisd^a 
'^(istg fiadiisiv , i^ sa> ysvijastat. 

rV. A. vi\ tov Ai\ SfSts dst ^s xataXafistv sSgag 
vno tp Xid^p tav nQvtdvsov xatavttxQv. 

nPA, tovtov yi tot vrj trjv intov6av '^^sQav 105 

toX^rilia toX^iSiisv tocoikov ovvsxa^ 
ijv nog naQaXafistv f^g noXsag td nQdyfiata 
SvvmpLS%'*^ cStfr' dya^ov tt nQal^at f^v noXtv • 
vvv (ilv yaQ ovts ^iofisv ovt* iXavvo(iBv. 

rr.A. xal nmg ywatxcSv d7iXvq)Qmv J^wov0ia 110 

dfigiTiyoQi^Bt; UPA. noXv (ilv ovv aQtOtd nov. 
liyov6t yaQ xal tAv vsaviaxtDV o6ot 
nXstCta 6no8ovvtat^ Sswotdtovg slvat Xiystv 
rilttv S* vndQxst toOto xatd tvxr^v ttvd, 

n?,A. ovx olSa' Sstvov S* i6tlv rj pLri '^nstQia, 115 

nPA. ovxovv initriSsg ^wsXiyijiiBv iv^dSs , 
onag nQ0jiBXsti^6G)iisv dxst Sst Xiystv. 
ovx dv (p^dvotg to yivstov av nsQtSov^iivri , 
aXXat d^* o6at XaXstv itBitsXstijxa^i nov ; 

rV.A. tig S\ cJ ft^A*, rni&v ov XaXstv ini6tatat; 120 236 EKKAHHIAZOTSAl. 

nPA. t^i 8fi 6v %BQi8ov %al ta%i&g avqQ ysvov * 
iym 81 d^st^a tovg 6t€g>dvovg TtSQiSr^ao^Lai, 
xavtri ftsd-* v^Avy ijv r^ftot 86iji kiysvv. 

rr. A. 8bvq\ €0 yXvxvtatf) IlQa^yoQa^ cxii^ai , takav^ 
iig xal xatayikafStov to jcQay^ qxdvatai. . 135 

nPA. nag xatayilaatov; rT.A.ScxsQ e[tLg6iiiniaig 
nmymva naQi8rfisiBV iataQ^BvnLivatg. 

nPA. 6 %BQi6tCaQ%og^ ^BQitpiQBiv Xfiii tfiv yakrjv. 

nagit ig to nQoO^Bv. ^A(fCq>(fa8Bg^ nav6m.kakSv. 
Ttad^tis naifidv. tCg ayoQsvsiv fiovkstai; 130 

FT.A. iyd. IIPA. TtSQCd^v 8ri tov 6tiq>avov tv%aya^. 

rT.A.l8ov. nPA. Xiyotg av. FT. A. slta %qIv mslv 

kiyfo; 

TIPA. l8ov mstv. TT.A. vL y&Q^ cJ /^^^% i6tsipava- 

6aiifiv; 

nPA. axtd'' ixjto8(6v toiMvt av inuig slQya6m 

xaxst. FT. A, ti 8* ; ov nlvov6i xav tfixxkfi^Uf^ 

nPA. l8ov yi 60L %Cvov6i. FT. A* vii tfiv^Aftsfuv^ 136 
x(d tavta y sv%mQov. ta yovv povksvfi4xta 
avtfSv 06' av nQa%ai6LV ivdv^viiivoig 
S6nsQ iisdvovtav i6tl naQansnkriyiAiva. 
Ttal vfj ^Ca 6niv8ov6C y * ^ tCvog %a^iv 140 

to6avt av sv%ovt\ stnsQ olvog fi^ na^v; 
xal koi8oQOvvtaC y* S^asQ i(insx€i)x6tsgj 
xal tov na(foi,vovvt ixq>ioov6' ot roldra». 

nPA. 6v fihv fia8tis xal xddij6* ' .ov8iv yag sL 

FT. A. vfi tov ^C^ f{ ftoe yLfi ysvsiav xgstttov ^v • 145 

8Ctlyfj yaQj dg iotx\ a^pavav^&ffio^i. 

nPA. i6d'* fjtig itiga fiovkstat kiysLv; rT.B.iym. 

nPA. t^i 8fi 6tsipavov ' xaL yag to XQ^^fC iQyaistat. 
ays vw onmg av8Qt6tl xal xakcSg iQStgj 
8ts(fst6ayJvn to 6%fip!a vq fiaxxfiQCa. 160 EKKAHIIIAZOTHAL 237 

rP. B. ipavk6(iriv fihv Stsqov &v tmv '^^adav 

Xdysiv ra fiiXtiO^' , ?v' ii€adi^iii]v fjavxog' 

vvv d ovx ia6(o^ xatd ye tiiv i(nivj (liav 

iv totg xaTtfjXBiot^i, Xdxxovg ifiytotstv 

vSatog. ifiolfihvovdoxstfidtad^sci. 156 

IIPA. (id tw ^sd ; tdXaiva^ jeov tov vovv ixstg; 

rv. B. ti d' iotiVy ov yaQ 8fi mstv y* iffcrfid 6s. 

IIPA. (id jdC , ttAA' dvy\Q mv t(o d^sm xatciito6ag^ 
xaitoi td y* aXk* slnovOa dsiMotata. 

rv, B. m vTi tov ^Anokkio. IIPA. navs toivvv^ dg iym 160 
ixxXr\6id6ov6^ ovx.dv XQofiaifiv rov xoSa 
tov stSQOv^ sl^ri tavt dxQtfifBdii^stat. 

rv. B. ipiQS tov 6tiq>avov iym yoQ av Xi^io ndXvv. 
ol^iai yaQ ijdri fisfisXstrjxivaL xaXag. 
ifiol ydQ , a ywatxsg aC xcc^fisvccL^ 165 

nPA. ywatxagav^ dv6trivs ^ tovg avSQag Xiysig ; 

rr. B. SC *E7tiyov6v y ixstvovi' pxiipa6a yoQ 
ixst6s XQog ywatxag poiirjv Xiystv. 

nPA dscsQQS xal 6v xal xddTj^* ivtsvd^svi. 

avtfj ydQ vftav svsxd fiot XH^siv SoxfSj 170 

tovSl Xafiov^a' totg d^sotg iih^ svx^^i''^ 
tvxstv xatOQ^fD6a6a td fisfiovXsvfiiva. 
ifiol S* t6ov fihv f^^Ss tijg x^Q^S l^^'^^ 
o6ov7CSQVfitv ax^ofiat Sh xal (piQO) 
td f^g noXsag anavta fiaQimg TCQdyfiata. 175 

6q(S yaQ avtij^ rcQ06tdtat6t ^^oft^i^ 
dsl TCOvriQOtg - xav ttg rifiiQav fiiav 
XQrj6tog yivrjtat^ Sixa xovriQog yiyvstat. 
iTcitQS^ag stiQp * nXsiov* itt SQd6st xaxd. 
XccXsxov fihv ovv avSQag Sv6aQi6tovg vov^ststv^ 
ot tovg fptXstv (ikv fiovXofiivovg SsSoixats^ 18] 
tovg S' ovx i&iXovtag dvttfioXstd'' sxd6tots. 238 EKKAHHIAZOTSAL 

iKxkri6lai,6i.v ^v ot ovx ixQ&ike^a 

ovdlv to naqanav aXka tov y 'AyvQQi^v 

TeovriQOviiyovfisc^a' vvv dh xQfOfiBvcav 185 

6 ^lhv XafifOV OQyVQtOV VJt£Q€7tyV£6€V^ 

oS' ov kafiatv €lvai ^avatov tpi^a' a^iovg 
tovg (iied-og^oQetv ^ritovvtag iv t^xxkriala. 

rV. A, vri tijv ^AtpQoditriv ^ ev ye tavtayl kiy eig. 

JIPA. takaiv^ 'AipQoSCtr^ dvofiaaag. xaQCevta y av 190 
iSQaaagj €l tovt' elxag iv f^xxkriaCa. 

rV. A. aAA' oix av ^licov. HPA. (iriS^ id^C^ov vvv Xiy€iv. 
to avfifiaxMOv av tovd'' , ot' iaxoxovfie&a^ 
€l fi^ yivoit* y a%ok€tv ifpaaxov trjv jtokiv ' 
St€ diy d' iy€V€t , ^jK^D-ovro, t(Ov Sh ^rftOQav 195 
6 tovt* avaiC€C0ag evdvg anoSQag Sx€to. 
vavg S€t xa%ikx€i,v * tip nivrjfti, fihv Sox€t^ 
totg TtkovaCoig Sh xal y€a)Qyotg ov Sox€t. 
KoQivd^Coig ijxd^ead^ey xax€tvoC yi aot * 
vvv €Cal xQf^^toCy Tcal av vvv XQ^i^l^ftog y€vov. 200 
*AQy€toga(iadiigj akk* 'leQiDVViiog aog>6g* 
amtrjQCa 7CaQixvrl)€v ^ akk' OQC^^tac 
0Qaavpovkog avtog ov^l TtaQaxcckovfievog. 

FT. A. (og J^vv€tdg avi^Q. IIPA. vvv xakfSg ini^v€aag. 

vfietg yaQ iat , J d^fic, tovtmv attcoi. 205 

ta Srifioaca yaQ (iia&oq>OQovvt€g xQVf^^^ 
ISCcf axo7t€tad'* ixaatog o tc tig x€QSav€t' 
ro Sh xocvov SaneQ Atacnog xvkCvS€tac. 
ijv ovv iiiol jt^Cdriad-^^ aadi^a^ad'' iti. 
tatg yuQ yvvavll ^(il xQrjvac tr^v Ttokiv 210 

il(iagnaQaSovvac. xal yaQ iv tatg oCxCacg 
tavtaig imtQonocg xal tafiCaiac xQc^ned^a. 

CT. A. €v y\ €v y€ vrijdC\ €v y€. FT.B. kiy€^ kiy\ cSya^i. 

nPA. dg d' €Calv ii(i(Sv tovg tQonovg fiektCoveg EKKuiHHlAZOTZAL 239 

iyta SLda^ci}. %Q(Ota [liv yaQ zaQia 216 

pdmov6t d^BQfup xard tov aQxatov vofiov 
anai,dica0ai , tcov')/), fiBtayteLQcaiiivag 
tSotg av avtdg. ^ d' ^AQ^vaiGiv noXig^ 
etnov ti,%Qri0tf^g slxsv^ ovk av i6(i%6to^ 
si fii^ Tt xaivov aXXo jteQiSLQydieto. 220 

xad^i^fisvac (pQvyov0Lv a6%eQ xal jcqo rotJ* 
iTcl f^g xe^paX^qg q>SQ0v6LV S^tcsq xal tcqo tov • 
td ®s0^o(p6ql' dyov0Lv S^itSQ xal tcqo tov' 
nittov0L tovg nkaxovvtag &0%sq xal tcqo rov • 
tovg avSQag inLtQifiov0LV Sotcsq xal tcqo tov * 
(lOLXovg ixov0Lv ivSov S0nsQ xal jcqo tov • 226 
avtatg 7caQorl^mvov0LV S^nsQ xal tcqo tov * 

olvOV ipLkOV0^ Svi&QOV S07CSQ Xol TCQO TOtJ ' 

PLVOV(isvaL x^QOV0LV S07CSQ xol yCQO tov. 

tavtaL0LV ovv^ (ovSQsg^ jcaQaSovtsg tr^v jcoXlv 

ft^ 7CSQLXal(Sfisv j fiflSh nwd^avci^sd^a 230 

tlnot aQU SqSv fiiXXov0LVj dXl* dnXm tQoncji 

i(Siisv aQXSLV , 0xsifdfisvoL tavtl fiova^ 

(og tovg 0tQatL(jitag tcqcStov ov0aL firitiQsg 

^d^SLV i7CLdvfLrJ0ov0Lv • slta 0LtLa 

tCg tiig tsxov07ig ^dttov i7CL7ciiii;sLSV av ; 236 

XQi](JLara 7Coq£^slv svTCOQcitatov yvvri^ 

aQxov0d t ovx dv i%a%atyi%SLr{ nots, 

avtal ydQ sl0Lv il^anatdv sld^L^fiivaL. 

rd S' akJf id0ci} • ravr' idv nsL%^0^i (iol^ 

svSaLfiovovvrsg rov fiCov Sidl^srs. 240 

rV.A. sv y' y (o ykvxvrdrri tlQa^ayoQa^ xal SsiL(Sg. 
nod^sv^ cS rdXaLva^ ravr ifiad^sg ovraj xaX(Dg; 

ITPA. iv ratg (pvyatg fLsrd rdvSQog Sxri0^ iv nvxvC- 
SnsLr dxovov0* i^i^iad^ov rSv ^riroQcov. 

rij A. ovx irog aQ* ^ (S fiiX* , ^<y#a SsLvrj xal (ToqpiJ • 246 240 EKKAHHIAZOTHAL 

xai 6B 6tQaxriy6v at yvvatxeg avtod^sv 
a[(fi>v(Asd'* , fjv tav&* axivoBtg xateQyaOij. 
atag iqv KiipaXog ^OLkoidoQ^^tat, ^QOCq^d^ageig^ 
mSg avteQstg ^Qog avtov iv f^xxXri^ia ; 

IIPA. q>i^6(o TCaifaipffovetv avtov. rV.A.akkatovto ys 
t6a6inavteg. HPA. alka xal (lelayxoXav. 251 

rv. A. xal tovt* t6a6vv. IIPA. akka xal ta tQvfikia 
xaxiSg xeQafieveiVj tiiv de nokiv ev xal xccktSg. 

rV. A. ti d' 5 rjv Nsoxkeidrig 6 ykdficiyv 6e kotdoQ^ ; 

nPA. tovtp iihv eljtov ig xvvvg nvy^voQotv. 265 

rv. A. ti d\ i]v V7C0XQ0v6io6iv 6e ; IIPA. %Qo6xvvr^6oiuu^ 
at ovx asteiQog ov6a icokkAv 7tQ0V(iatmv. 

rV.A. ixetvo fjLovov aoxentov^ ^v 6* ol tol^otat 

SkxmCiv ^ o ti, dQaCetg not . IIPA. iiayxavtw 
(odi* fii6ti yaQ ovdinote ki^(pd^iSo^i. 260 

rv. A. ijfietg di y , rjv alQfa^* , iav xekev6oiiev. 

rV.B. tavtl (ihv rifitv ivtsdviiritai xakSg^ 

ixstvo d' ov nsipQomixafiev^ otp tQOTC^ 
tdg xetQag atQsvv f»,vrjnovev6o(iev rdr^. 
eid^v^iiivaL yaQ i^fiev aiQevv rco cxikrj. 25S 

nPA. x(^Xen6v to nQdy(i^ ' SiMog Sh x^tQotovritiov 
iJ^iDlii6d6iug t6v eteQOV fiQaxiova. 
aye vvv dva6tikke6%'^ avio td xi^tiOPta' 
vnoSet6^e d' mg tdxv6ta tdg Aaxcavixdgj 
&6neQ TOf/ avdQ^ i^ea6^^ , ot elg ixxkri6iav 370 
{i^ikkot fiaSiieiv { ^Qa^^ ixd6tofe. 
ineit inetSav tavta ndvt' ixy xakiSgj 
neQtSet6^e tovg moytovag. ffvix* av Si ye 
tiyvtovg dxQiPmg ^e neQtriQiio^fiiviu^ 
xal d^aiiMMtia tdvSQetd y dneQ ixkhffate 275 

inavafidke6^e^ xata tatg fiaxtrjQiaig 
ineQetSoiievat fiaSi^et , aSov6at fiikog EKKAH21AZ0T2AL 241 

XQBe^VtlXOV tl , tOV tQOTtOV (At^V[l6VaL 

tov tav ayqoCxfov, FT. B. bv liyBLs ' i](iBtg Ss ya 

TCQOtmilBV ttVtfSv, Xttl yCCQ BtiQttQ oto^L 280 

ix tmv ayQ(6v ig r^v nvxv tjiBiv avtixQvg 
yvvatxag, IIPA. alXa 6nBv6a%'* , mg BHcod'' ixBl 
toXg (iri jeaQ0v6iv OQd^Qiovg ig ti^v nvxva 
vnanotQi%Biv i%ov6i, {i/q8l nattaXov. 
XOP. mQtt TCQopaivBLv^ (SvdQsg^ iifitv icti * toiko yocQ xQi^ 
li,B(ivrifiivag ccbI Xiystv^ <og iiij not i\oU6%r^^ 286 
i\\li,ag, xivSvvog yaQ ov^l [itXQog^ ijv aXafiBv 
ivSvoiiBVtti xata Oxotov ToAfti^fta trjXtxovtov, 
%(X}Q<Sft,Bv Blg ixxXri^iav j mvSQBg* rjXBiXriaB yaQ 
6 d^Befiod^itrig^ og av 290 

liri 7CQP Tcavv rotJ xviipovg 
rjxy xsxovifiivog^ 
CtiQyoDv 6xoQoSdXiij]^ 
pxincov vjtotQLfiiia^ fiij 
Sd^Biv ro tQLcipoXov, 
aXX\ m XaQtttybCSri 
xal E^Cxv^B xal AQaxrig^ 
Bfcov xatSTCsCymVy 
Oavtm nQ06i%(QV on(og 

fir^S^v 7CaQa%0QScEtg 3!I5 

(ov Sst 6* dicoSBttjai - 
OTC^og S\ ro 6vfifioXov 
Xa^ovtsg insita nXrj^ 
6Coc xccd^sSoviiBd-^ (ig 

av %BLQOtOV(SllBV 

anavd'^ 6n66* av Siy 
tag ijfitciQag (pCXag. 
xaCtoc tC Xiycoi ; (pCXovg 

289 -299. = 300—310. 

ARISTOPH. II. 16 242 EKKAHHIAZOTHAI. 

OQa d' o^ag ddijaoiiBv tov6ds tovg i^ &6t€(og 300 

rixovtag^ o6o^7C(f6 tov 

fidvj iivix* idsi, kafistv 

iX^ovt^ ofioXov iiovov^ 

Tiad^vto kaXovvtsg 

iv totg 6tS(pavci(ia6LV' 

vvvl d* ivo%Xov6^ ayav. 

aXX^ ov%t^ MvQO^vCdrig 

ot TiQXSV 6 ysvvdSag^ 

ovSslg av itdXfia 

ta tiig 7c6ks(og Slol- 305 

KStV aQyVQLOV q)SQG)V' 

akk^ ^TCSv Sxa6tog 
iv aOXLdCqi q^iQCDV 
TCLstv afia t aQtov av^ 
ov xal Svo XQOfiiiva 
xal tQstg av iXaag. 
vvvl Sl tQLfifiokov 
tijtov^L kafistv otav 

TCQattCOaC tL XOLVOV S^- 

7CSQ TCfilocpOQOvvtsg. 310 

BAE. tC to TCQayiia ; icot 7Co%^ ^ yvvri cpoovSi] ^6tC yLOL \ 
insl TCQog sco vvv y i6tLV^ ri d' ov cpaCvstaL. 
iyd Sh xatdxsLfiaL ndkaL ^j^^^i^rtcDi', 
tdg ifipdSag irjtcSv Xafistv iv tp 6x6tp 
xal d^olfidtLOv ots Sri d' ixstvo tlnjkacptSv 315 
ovx iSvvdfiriv svQStv^ 6 d' rjSri tijv diJQav 
instxs XQOVcav 6 xojCQsatog^ XaiipdvG) 
tovtl to r^g yvvaLXog rj^idL^XoCSLOv^ 
xal tdg ixsCvrjg IIsQ^Lxdg vcpikxottaL. 
dXk* iv xad^aQp tcov nov ug av x^^^S tvxoL ; 390 EKKAH21AZ0TZAL 243 

^ navxa%ov zol vvxtog i6riv iv xaXm ; 

ov yaQ ii€ vvv %ilovxa y' ovdBlQ o-^szav, 

otfioc xaxodaifMOVj otc yiQCJv Sv "^yofiijv 

ywaZ% • o6aQ Bt^L a^vog nkriyaQ ka^Btv, 

ov yaQ Tcod'' vychg ovdhv H^BilTjXvd-sv 325 

dQa6ov6\ SiicDg d' ovv i6tLV anoTcatrfciov. 

dN. tCg i6tLV ; 6v Stjtcov BXiTCVQog & y€itvt<3v ; 
vri tov jdC avtbg d'^' ixBtvog. Blni fLOL^ 
xl tovto 60L ro nvQQov i^tiv ; ov t{ tcov 
KvvTi^tag 6ov xatatBttXrjxiv no^Bv ; 330 

BAE. ovx, aXXa tiig ywavxog i^BXijXvd^a 

to XQOxattdcov aiA7Ci6%6(iBvog^ ovvdvBtac. 

AN. to d* tfidtiov 6ov 7C0V ^OtLv; BAE. ovx i%a 

q)Qa6aL. 
^rjtiSv yaQ avt ov% bvqov iv totg 6tQci^6LV. 

AN. dt oivSk triv ywatx ixiXsvaag 6ol <pQa6aL ; 335 

BAE. fia tov AC • ov yaQ ivdov ovafa tvy%dvBL^ 
aXk* ixtstQvnrixBV kad-ovtfd /x' h/dod^Bv 
xal SidoLxa fii^ tL Sq^ VBcitBQOv. 

AN. vri tov no0BLSc5j tavta toCvvv avtLXQvg 

i^ol Tcinov^ag. xal yccQ ^ J^vvBLfi* iym 340 

tpQOvSri *6t\ l%ov6a Q^olnMtLOV ovym ^tpoQOW* 
xov tovto kvTCBtiC , akka xal tdg i^fidSag. 
ovxovv XapBtv y avtdg iSvvd^iriv ovSa^ov. 

BAE. (id roi/ AlowOov^ ovS^ iyd yaQ tdg iiidg 

AaxcavLxdg^ dXX* ag itV%ov %eirjtL<Sv^ 345 

ig ta xod^oQvca tfo noS^ ivd^slg LBiiaL^ 

Lva firi 'y%i6aL(i^ ig trjv ^dSvQav tpavri ydQ rjv. 

dN. tC Sr^t dv Btrj ; [icSv iit aQL6tov yvvri 

xixXriXBv avtiiv tmv tpCXcov; BAE. yvdfiriv y 

i\iriv. 

ovxow TCovrjQa y i6tlv 8 xl x&iC BlSivai. 350 

16* 244 EKKAHZ1AZ0T2AL 

AN, aXka 6v (ihv t^viav vlv' anonatBtg • ^ftol d' 
mQa fiadiiecv i6tlv slg ixxXri6iav, 
ijv7C€Q kafio d^ol^dtLOv^ 07CSQ riv (IOL fWVOV. 

BAE. Tcayayy* , iTCBcSdv djt07tatij6a • vvv de fiov 

dxQag TLS iyxX6i6a6* ixsL td CLtla, 355 

AN, iic5v ^v ®Qa6vfiovXog elitB totg Aaxcm/vxotg ; 

BAE. vii toy Al6vv6ov^ ivi%BtaL yovv iiot 6q)6dQa^ 
dtoQ ti SQaacD ; xal ydq ovSl tovt6 (is 
(lowv to kvnovv ictLV^ dkk^ otav q^dyno^ 
OTtOL fiaSLBttai (iol ro XoLjtov rj x6n(fog. 360 

vvv (ihv ydQ ovtog ^e^kdvaxe tijv d^Qav^ 
oOtLg not i6t avd^Qmnog^ dxQaSov^tog. 
tig av ovv latQ6v (iol ^iBtdXd^OL xal tiva ; 
tig t(Dv xataitQoixtcDv SBLv6g ictL r^v tixvriy; 
aQ* olS* 'A(ivv0v; dXX* t^cogdQvi^OBtaL. 365 

^AvtLOd^ivriv tLg xalBCdtco nd6ij tixvy. 
ovtog yaQ dvriQ SvBxd ys 6tBvay(idta>v 
oISbv ti TtQGixtbg fiovXBtav ^j^fgi^rtcDi/. 
cJ 7c6tvL EilBid-VLa^ (irj (is nsQLiSrjg 
SiaQQayivta (irjSh fispakavcj^iivov^ 370 

Vva fii) yiva(iaL 0xci)Qa(ilg xcD(iaSLXij. 

XPE. ovtog , ti noLStg ; ov ti tcov xit^f^S ; BAE. iyd ; 
ov Srjt* itL ys (id tov Al , «AA' dvl6tayML. 

XPE. to f^g yvvaLXog S' d(i7tixBL x^tcivLOV ; 

BAE. iv t^ 0x6tG) yaQ tovt itv^ov IvSov Xapmv. 375 
dtaQ Tt^d^sv rjxBLg itB6v ; XPE. i^ ixxXri^iag. 

BAE. rjSrj kiXvtaL ydQ ; XPE. vrj Ai\ oq^qlov (ihv ovv. 
xal S^^ta nokvv ^ (liXtog^ m Zsv q>iXtatB^ 
yiXcov TtaQi^x^v^ rjv itQOOiQQaLVOv xvxXp. 

BAE totQLcipoXovSrit iXafiBg; XPE. si ydQ aq)sXov. 
dkk' vOtSQog vvv rjkd^ov , a6t^ ai6xvvo(ucL 381 
(id tov AC ovSiv^ dkkov rj tov d"ukaxov. EKKAHZIAZOTZAL 245 

BAE. ro d* ahvov ti; XPE. nkst^rog av^-QciTC&v o%kog^ 
o6og ovdBitmTCot^ rikd'* ad^QOog ig triv Ttvxva. 
xal drjfca stavtag 6xvtot6fiotg '^xdtofiev 385 

o^vtsg avtovg. ov yaQ akX^ vitBQtpv&g 
mg kBVXonkifi%^g tjv iSstv tjxxXrifSla ' 
Sat* ovx ilapov ovt avtog ovt akkoi, 6vxvoC. 

BAE. ovS^ ag av iy(i kafioiiii vvv ikd^dv ; XPE. nod^sv ; 
ovS* sl i/La ACa tot r^kd^sg^ ots to SsvtsQov 390 
aksxtQvAv itpd^Byyst*. BAE. oCiwt SsCkaiog. 
^AvtCkox , a7toC(ic9l^6v (is tov tQimp6kov 
tov ^avta [idkkov. taiia yccQ SioC%BtaL. 
ataQ tCto TCQayii^ r^v^ oti t66ovtov %Q^(x o%kov 
ovtcDg iv mQa ^wskiyri ; XPE. tC d' akko y ' ^ 396 
iSoi^B tolg nQvtavs6i nsQl amtriQCag 
yv(6(iag JtQod^stvai tijg n6ksG}g; Xflrr' sv^img 
jtQatog NsoxksCSrig b ykdinov naQsCQnvOsv. 
xaTtsid'* 6 S^fiog dvafioa n66ov Soxstg^ 
ov SsLvd tokfidv tovtovl Sri(iriyoQStv^ 400 

xal tavta nsQl HGnriQCag nQOXSL^svov^ 
Sg avtog avt^ fiksipaQCS* ovx icdoato $ 
6 S* dvafiorfiag Tcdi nsQi^ki^ag lq>ri * 
tC SaC iL i%Q^v SQdv; BAE. 6x6qoS* 6(iov tQt^ 

^javt ojta 
tL^vftakkov i(ipak6vta tov AaxmvLXOv 405 

(fatrtov TtaQaksCfpsLV td pkifpaQa r^g sCniQag^ 
iycoy^ av slnov^ sinaQGiv itvy%avov. 

XPE. [LStd tovtov EvaCcov 6 Ss^Lcitatog 

TtaQ^^kd-s yviivog^ tog iS6xBL totg jtksCoCLV' 
avt6g ys iiivtovfpaCxsv [(idtLOv i%SLV, 410 

xansLt iks^s SrmotLxcntdtovg k6yovg' 
OQ&ts (liv i/LS Ss6fisvov CcatrjQCccg 
tstQa0tatijQOv xavt6v dkk* oyicag iQcS 248 ERKAHHIAZOTSAL 

Xoyog yi toi tig §6X1 tmv yspcutdifmv^ 

So^ av avofft i} luoQa fiovXeveap^&a, 

anavt ijd to fidltiov iiiUv iviupi^siv. 475 

Tud iviupi(fOi y , m notvia IlaXXag xal d^eoL 

akiJ eliM' 6v d* vykuvs. BAE. xol ov y* ^ & 

Xifiiifig. 
XOP. liifia^ xmQsi. 

ap' hti tmv avd^av tig tnUv oCtig inaMoXov^el^ 
6tifiip0Vj 6%6icsi^ 480 

(pvXatts ^avtfjv a6q>aXdig^ noXXol yccQ oC xa- 

vovQyo^^ 
IM^ nov tig ix tovniO^sv Av to 6%iifM xatag)v- 

Xalri' 
aXX^ mg iiaXi,6ta totv nodotv inLXtvn&v fiadi^* 
illitv d' av al6%vvriv q>iQOv 
na6av6b nttpa totg avdQa6iv to nQayiia tovt 

iXsy%tiv. 486 

nQog tavta 6v6tiXXov 6sav^ 

tfpf^ Xal TtSQiOXOTtOVIlivfl 

* ♦ taxst6sxal 

tax ds^tag^ f^^ ^viKpoQa ysvq^staL ro itQayiuc. 
aXX* iyxovdSiiev' tov tonov yaQ iyyvg i^iisv ijdfi 
o^evneQ elg ixxXfj^iav aQiiwiied'^ fivlx ^iiev 490 
rriv S' olxCav llie6d'* oq&v od^evneQ ii 6tQatfiy6g 
16%^^ il to nQ&yii' evQ0v6' o vvv Idol^s totg aco- 

Xitavg. 
S6t slxog iiiiag f^ pQaSiivsvv i6t inavan^e^ 

vov6ag, 
nciyavag iifiQtfHiivag^ 

fi^ xai tLg iiiidg oilfstai %fjiicSv l6(og xateinfi. 496 
aXX' sla dsvQ* inl 6xt,ag 

483—492. = 493— 60a. « 9 EKKAHHIAZOTZAL 249 

iX^ov6a TCQog tb tsi%Cov^ 

JtaQufikiTCovCa d-atiQco^ 

nahv (leta^xsva^s Cavtriv avd-ig fJTtSQ rjad^a^ 

xal ft^ fiQaSvv* • cSg trjvSs xal Srj tijv atQatr^yov 

fifi(Dv 600 

XfOQOvCav i^ ixotkriolag 6(fc5fisv. aXX' iTtsCyov 
anaffa xal [iC^si Oaxov stQog tatv yvad^oiv ixovCa * 
Xavtai yaQ ^xov6lv nalai, ro iSx^^^a tovt ixovCai,. 
nPA. tavtl ^iv^ (o ywatxsg^ rniXv svtv%Ag 

ta TCQayn^at ix^i^r^xsv apovksv(Sa(isv. 505 

akl' (Dg tixi^ita^ itQCv tiv* avd^Qci^v ISstv^ 
$mtstts xXaCvag^ i^fiag ixjtoStDv ttm^ 
xdka Ovvaittovg rjvCag Aaxaovixag^ 
fiaxtrjQCag atpsCd^s * xal yiivtoi Cv (ihv 
tavtag xatsvtQini%^ - iya Ss fiovkoiiav 510 

si'0c} naQSQTCvOaOa^ TtQiv tov avSQa fis 
ISstv^ xatad^iad^ac d^oifidtLOV avtov ndUv 
o^svnsQ iXafiov takXa '9'' aJ^rivsyxdfiriv. 
XOP. xsttai xal Sij Ttdvd-' Stcsq slnag' Oov S* iQyov 

takka SiSddxsiv^ 
tL 0OL SQa6aL ivfKpoQOv fjfistg Sol^o^sv oQd^cog 

vnaxovsLV. 515 

ovSs(ua yaQ SsLVOtiQcc 6ov ^vii(iCl^a6* olSa yv- 

vaLxC. 
JJPA. TCSQHLsCvati vvv^ Iva trjg aQXfjg^ rjv aQtL xsxsi" 

Qotovri^ac^ 
l^vfifiovXoL6LV itddaLg v(itv xQV^^l^'" ^^^ V^Q 

ixstfiOL 
iv tp ^OQv^m xal totg SsLVOtg dvSQSLOtataL ys- 

yivri^^s. 
BAE. avtriy nod^sv fjxsLg^ IlQa^ayoQa} IIPA. tCS\ cJ 

(Liks^ 520 250 EKKAH2IAZ0T2AL 

Col rovd'' ; BAE. 8 tC [aoi rovt' i6t(v; mg Bvif^ 

nPA. ov tot^ naQct tov fwixov y€ q>i^6sig. BAE. ovk t^tog 
Bvogys. nPA. xal ^'^v pa0av£6aL tovti yd 0OV 
lis6tt. BAE. nag\ IIPA. sl v^g xsq^aX^^g o^o 

^v^v. 

BAE. tCd^'j ovjjjL ^vvsltaLyvvrixavsv HLVQOV^ 526 

nPA» ovdijtaj talav^ iymys. BAE. Tttog ovv oif&Qiov 
^iov CicDTC"^ d^oliiatcov kafiovaa ^ov ; 

nPA. yvvY^ iii tcg vvxtOQ staCqa xaL tpCkri 

^sts%iii^at &dCvov6a, BAE. xcLt^ ovx ^v i/iol 
(pQa6a6av livav; IJPA. v^g Xsxovg d' ov q>QOv- 

tC6at, 530 

ovt(og ixov^fjg ^ (SvsQ ; BAE. slnovCav yi ^ioi. 
akX^ i6tvv ivtavd^d tv xaxov. UPA. fm td d^soij 
aXk* SiSnsQ slxov px^M^' i^^tto d% 
rinsQ (led^xi fi* il^tivaL na6ri tixvy. 

BAE. slt ov to 6avtijg CfLatLOv ixQ^i^ ^' ix^LV ; 635 

aXJi i^L^ ajtodv6a6* , imfiaXov6a tovyxvxXov^ 
pxo^ xataXLjeov6' m6jtsQsl nQoxsC^svov, 
fiovov ov 6tsq>av(66a6' ovd* i%L^st6a Xipcvd^ov. 

IIPA. il>vxog ya(f 1J1/, iyio 8h Xsjttrj xa^d^svqg • 

insLd'* Iv aXsccCvoLfLL^ tovt '^(iTtL^xdiiijv 540 
6i d* iv aXi(f xataxsCfisvov xal 6tQ(6(ia6iv 
xatiXLHOVj (SvsQ. BAE. at Ss Sij AaxcsvLxal 
&XOVto [ista 60V xata tCx^h ^cLxtriQCa; 

nPA. Xvad^oln^tLOv^^a^aLH^L^ {Ls^ns8ri6a^r]fv 

^L^ovfiivr^ 6s xal xtvnov6a totv noSotv 545 

xal tovg XCd^ovg naCov6a fg fiaxtriQCcc. 

BAE. ol6%^ ovv anoXmXsxvta nvQcSv ixtia^ 
ov XQVV i(J^' ii ixxXri6Cag slXri^pivaL; 

UPA. ^fj q>Q0vtC6rjg' Sqqsv yaQ itsxs naLSCov» EKKAH2IAZ0T:SAL 251 

BAE TjxxXi^^ia ; UPA. (la Ai\ akX ig> ijv iypxofLriv. 550 
citaQ ysyivfitai; BAE.val yi,aAC, ovx ydsv^d^d [is 
(pQa6avta 6oi %^ig\ HPA. aqxi, y* avai/LiiJLvr^ 

^xofiaL. 

BAE. ovS^ aga ta So^avt* oliSd^a; IIPA. fia AC iym 

\Ckv ov. 

BAE. 9cddij6o toCvvv 6rinCaQ iia^miiivfj. 

vfitv Si tpaCi TtaQaSsSodd^ai trjv^okiv. 555 

JIPA. tCSQav; vtpaCvsvv; BAE. ov (laAC^ aklC «p- 

%svv. nPA. tCvofv; 

BAE. a7Cai,a7cavt(Qv tSv xatd tcoXlv 7CQayiidtG>v. 

nPA. vrj tf^v ^AtpQoSCtriv ^ (laxaQCa t&Q^ rj Tcokig 

i6tai to kovicov. BAE. xatd tC; UPA. noXkSv 

ovvsxa. 
ov ydg itv totg tok(ii50vv avtfjv al0%Qd Sqdv 560 
i6tav to Xovnov^ ovSa^iov Sl (laQtvQstv^ 
ov 0vxog)avtstv. ANHP.iiriSafidig TCQog tdiv d^smr 
tovtl Tcovq^m iirfS^ d(pikri [lov rov fiCov. 

BAE. (o SaviLOvi avSQtSv^ triv yvvatx^ la Xiysvv. 

nPA. firi kcDJCoSvtrj6aVj (lij tpd^ovstv totg TCkricCov^ 565 
fi^ yv^vov slvav^ fti) nivr^ta iir^Sivcc^ 
lifj XovSoQSt0d^av^ iirl^vs%VQa^6fisvov q)iqsvv. 

AN. vri tov no6svS(3^ ^sydXa y* , si fi^ i^svCstav. 

UPA. dXk^ d%0(paviB rovO*' , Sots ci yi ^ov fiaQtvQstv^ 
xal tovtov avtov iirjSiv dvtsvnstv ifioC. 570 

XOP. vvv Srj SstHs ycvxvqv tpQiva xal tpvkoCoipov iysC- 

QSVV 

(pQovtCS^ ijcviftafiivi^v 

tat6v q)CXav6vv dfivvsvv. •* 

xovvfi ydp iiC svtv%Cav6vv 

iQ%stav yvdfii^g inCvova^ nokCtr^ 

Srjfiov inayXatov6a 576 252 EKKAH21AZ0TSAL 

fkVQlaiiSiv (oq)sUav6v fiCov ^ dfi^ 

Xovv o xl neQ Svvatai, 

xavQog 8d' Sstxai yaQ xi 60(pov xwoq S^iv^ 

Q7]fiaxog ^ Tcokcg riyitiSv, 

aXka niQaivB fiovov 

ILiqxe SeSQafiiva \j^x^ el- 

Qij^dva nfo nQoxeQov 

fii0ov6v yaQ rjv xa naXaia 580 

nokkaxig d^edivxat. 

aXX' ov iiiXXeiv^ aAA' anxe^d^av xal S^ %Qfj xalg 

SiavoULig^ 
mg xo xaxvveiv %aQixciv fi€xi%ec nketoxov nagcL 

xot6L ^eaxaZg, 
nPA. xal fAi)v oxc [lev %Qriaxa ScSd^m nv^xeva • xovg Sh 

d^eaxdg:^ 
el xatvoxofietv i^e^0ov6LV xal ft^ xotg '^d'd6t kiav 
xotgdQ%aioLg ivStaxQifieiv ^ xovx* S6d'' S iuiki6xa 

SiSotxa. 585 

BAE. negl (ihv xoivvv xov xavvoxo^etv /xi^ Sei^ijg' xovxo 

ydg iiiitv 
Sq&v dvx' akXrig d^x^g i6xiv^ t(3v d' dQ%aicyv 

dfieX^^^at. 
nPA. fiif vvv nQoxegov ^riSelg vfidiv dvtsin^Q ^riS* vno- 

XQ0V6jl^ 

nQlv ini^xa^d-ai.xiiv inivoiav xaL xov ^Qdiovtog 

dxov6aL. 
xoLvcDvetv yaQ ndvxag fpr^^Gi %Q^vaL ndvxmv tjte- 

xi%ovxag^ 590 

xd§t xavxov t,iiv xal ^ii xov lihv nXovxetv^ xov S' 

dd^kcov elvai^ 
firiSh yetDQyetv xov (ikv nokkiqv^ tp S* elvai p/i/dl 

xaq)iivaL * EKKAH2IAZ0TSAL 253 

fii}d' avdQaTCoSocg tov fikv XQV^^^c sroAAorg, tov 

d' ovd' dxoXovd^o}' 
ak}! eva 7Cot<S xocvov TCaCiv ^Cotov xal tovtov 

OflOtOV. 

BAE. 7Cc5g ovv latav xoi.v6g anatSiv ; IIPA. xatiSei (Sni- 

Xed-ov nQotsQog fLOv. 595 
BAE. xal t£v Ojcskid^Gfv xoiviovovfiev; UPA. [id A£\ 

dXX^ ifp^rig ft' vnoxQOvOag. 
tovto yaQ ij^sXXov iyd li^svv • trjv yr\v nQciti0ta 

7Coir]0(o 
xocvTjv navtmv xal taQyvQLOv xal taXl' onotf 

ictlv ixdetp, 
dt^ dno tovtav xoivcSv ovtG}v ijiiBtg potfx^^tfofLSv 

v[idg 
taiLisvoiisvai xal q>scS6(isvai, xal f^v yvdiirj^ 

7CQoai%ov0ai. 600 

BAE. ncSg ovv o6tig ft^ xixti]tai y^v fnitSvy dQyv^ 

QCOV Sl 

xalAaQSixovg^ dq>av^ nkovtov; IIPA. tovt ig 

to fii0ov xata%"^0si. 
BAE. xal (ifj xatad^slg '^svSoQxiq^si. xdxtYj0ato yaQ 

Scd tovto. 
IIPA. dXX^ ovSiv tOL xqi^0c(iov S0tav ndvtcog avtp: 

BAE. xatd Srj ti; 
nPA. ovSslg ovShv nsvla SQd0SL' ndvta yaQ s%ov0lv 

anavtsg^ 605 

aQtovg^ tsfidxrj^ fw^S^ffj XXccivag^ olvov^ 0ts(pd- 

vovg^ iQsfiivd^ovg. 
S0ts ti xiQSog (i^ xata&stvav ; 0v yaQ i^svQ^v 

dnoSscl^ov. 
BAE^ ovxovv xcct vvv ovtOL (laXXov xkintov0\ olg 

tavta ndQS0ti ; 254 EKKAHZIAZOTSAL 

nPA. XifoteQOV y\ mrat(f\ ote totdi v6(iois ^uxQd^ks^a 

tOtg TtQOtiQOCif^V' 

vvv d\ l6t(u yicQ fiCog ix xoivovj tl to xi(fdog f^i^ 

xatad^etvav ; 610 

BAE. fjv iiel(fax* I8mv iai&viiijey xai ^ovXtftai 6xaht^ 

^^ai^ 
IS^Bi tovtmv aip$X(^v dovvav' tcSv ix xovvov dh 

(isd^il^ei 
ivyxatadaQd^civ. IIPA. aAA' il^i^tav n(fotx* avtp 

l^vyxatadccQd^etv. 
xal tavtag ya(f xoLvag tcokS totg avd(fa6i ffvyxa- 

taxet^d^av 
xal naidoTCoutv t^ povXofiivp. BAE. nSg ovv ov 

TCavtBg ta6iv 615 

inl triv mQavotdtfiv avtciv xol iijtTj6ov6LV i(f£i- 

Setv^ 
nPA. al ipavX6ts(faL xal 6L(i6teQat xa(fa tag 6€(ivag xa 

^sSovvtat* 
xo^t ^v tavtrjg i7CLdv(iii6y, trfu al6%(fav yc(f<Sd'' 

V7C0XQ0V6SL. 

BAE. xal TCiSg fifiagtovg nQs6§vtag^ iiv tatg4tl6xQat6i 

6vvS(isv^ 
ovx iTCiXstifSt' toniog TCQ^tSQOv %qlv ix8t6' ol^g 

atpixi^d^ai; 620 

nPA. ovj^l (Mcxovtnai. BAE. 7CS(fltov; IIPA. d^ccQ^fsiy 

fti^ dsi^yg^ ovxl (laxovvtat. 
BAE. ns(fltov; nPA.tov (i^^l^vyxataScc^fd^stv. xal6ol 

tOlOVtOV VTCaQX^^' 

BAE. to (ikv v(iit6QOV yvci(Mjv ttv* ix^i' n^fofis^ovXsv- 

tatyaQ^oncogav 
(ji/q8s(Liag r^ tQV7Cfi(ia xsv6v * to Sl tmv av8(fmv xt 

noLij6st ; EKKAHZIAZOTZAl. 255 

tpavl^ovtaL ya(f tovg ala%Covg^ iicl xovq 61 xakovg 

padiovvrcu. 625 

nPA. akXa ffyvXal^ovO^ ot fpavXqtSQOi tovg xaXXCovg 

amovtag 

axo tov deCxvov xal tfiQi^iSov^* inl tot6tv dfj^o^ 

6Coi0LV 

[oC q)avl6tSQ0i] - xovx iii&tai jcaQa totoi, xaXolg 

xatadaQd^stv 
tal6L yvvatl^lv nglv totg aCcxQotg xal totg luxQOtg 

XaQCoovtai. 
BAE. ii Av6iX(fatovg aqa t vvl ^lg t6a totai xaXotai Kpqo • 

vq6aL. 630 

nPA. vij rof^ ^AjcoXXg)' xal dfiiiotLXTj y ii yvdfiri xal 

xata%Yivri 
tmv 6siivoti(fav i6taL noXXri xal tSv 0^(faytdag 

i%6vtGiV^ 

otav iiifiad* i%(Qv sCnri^ itQOtSQog naQa%(0(feL^ xat 

inLtriqsL^ 
otav ijdri ^y(o dLajCQaia(isvog 7ta(faSdS 6ol Ssvts- 

(fLaf^SLV. 

BAE. TCiSg ovv ovta f^civtcav ri(imv tovg avtov natdag 

lxa0tog 635 

i0t€CL dvvatog 8LayLyv(60xsLv; IIPA. tC dh Sst; 

natiqag yaQ anavtag 
tovg fC(fS0fivtiifOvg avtmv slvm totCL %q6vol0lv 

VOflLOVCLV. 

BAE. ovxow ayiov6^ sv xal %(fri0tc5g ig^g roi/ nivta 

yi(fovta 
Slu triv ayvoLav, insl xal vvv yLyvci0xovtsg ica- 

tSQ ovta 
&y%ov0L. tC Srjd'^ otav ayvmg jt, Tcmg ov t6ts xa- 

7CL%s0ovvtaL ; 640 256 EKKAHSIAZOTUAL 

IIPA. aAA' 6 nuQeexmq ovx imtQi^BC' xote 8* avrot% 

0V7C liisk^ ovSlv 
tdiv cck^otQiav^ oCtig xvjctoi • vvv d' iqv xXfjyiv* 

tog axov6f]^ 
ft^ avtov ixstvog tvictri Ssdidg^ totg dgSciv tovto 

fiaxettai. 
BAE. ta fikv akka Xiysig ovdhv 6xamg * si Sh %qo6bX- 

d^mv ^ETtixovQog^ 
7] AsvxoXoipag^ naiCTiav fis xakot^ tovt ijdTi Ssi- vov axovOai, 645 IIPA, nokv (livtoc SsivotSQov tovtov tov nqayiuctog 

ictc BAE. to Jtotov ; 
IIPA. st 6s (pvliq6suv ^AQi6tvkXog^ fpa6xoyv avtov na- 

tiQ slvai. 
BAE. oifidioc tav xal xcdxvol. UPA. 6v Si ^'o^oigav 

xaXafiivd^ijg. 
akV ovtog (ihv nQotSQov yiyovsv^ tcqXv xb in^ 

q)c6fia ysvi^d^ac^ 
S6t ov%L Siog (171 6s q^cXi^^y. BAE. Ssivov ii4v- 

xav ijcsTCovd^SLV. 650 

tfjv yqv Sh tig fo-d*' 6 ysG)Qyi]6&v; HPA. oCSov- 

Xoc. 6ol Si fLsX^^^si^ 
otav y Ssxanow xo 6xoL%stov^ XmaQip xm(fstv ixl 

Sstnvov. 
BAE. tcsqX d' Liiaxi(ov xig noQog i6xaL; oeal yoQ xovt 

i6tLV i^i^d^aL. 
nPA. ta ft^i' 01/'^'' v^i^tv 7CQ(Stov vnaQisL , xa Sh Xoig) 

fjlistg vfpavoviisv. 
BAE. Sv ixL %r^m - nag^ ffv XLg o^ph^ jcaQa xotg aQXov6L 

Sixrjv xip^ 655 

no^sv ixxi6sL xavxfjv; ov ya(f xmv xoLvmv y i6tl 

Sixcuov. EKKAHSIAZOTZAL 257 

nPA. akk^ ov8\ 8C%m TCQfStov l6ovtai. BAE. xovxl 81 

no^ovg inLXQC^BL ; 
AN. x&y^ xavtfjv yvcifLriv id^ifx/riv. TIPA. xov yaQ^ ta" 

kav , ovvBX lafovtai ; 
BAE. nokXSv ivsxsv vrf tov ^A^oXkw * ytQfStov d' ivog 

stvsxa dif^rov, 
fjv xig ofpsCkmv i^aQV^tai. IIPA. no^sv ovv i^a- 

V€i6* 6 8avsC6ag 660 

iv t^ xoiv^ navtmf ommv; xXintmv 8iqicov *6t* 

inC8rikog. 
BAE. vri xr[v AijiirfXQ* sv ys StSoufxstg. tovtl toCvvv 

fpqa6at(o fioi^ 
t^g alxlag oC tvntovtsg xod^sv ixtC6ov6iv^ insi- 

Sav 
sv(oxv^ivtsg vpQC^a}6tv; tovto yaQ olimcC 6* ano- 

(f^6SlV, 

nPA. ano trjg luii^rig ^qg 6itsltav' tavtr^g yaQ otav tig 

aipatQy^ 665 

ovx v^QLsttai (pavkag ovtsDg av^ig tfj ya6tQl xo- 

ka6^sCg. 
BAE. ov8* av xkiTttrjg ov8slg i6t(Ui IIPA. 7C(Sg yccQ 

xkitl^sL i/LStov avtp} 
BAE. ov8' ano8v6ov6^ aQa tdSv vvxt(Sv; IIPA. ovx, 

^v ofxot ys xad^svSyg, 
BAE. ov8* r(v ys ^Qai\ &6nsQ nQotsQOV; IIPA. pCo" 

tog yaQ 7ta6iv vnccQ^si, 
fjv if ajco8vri y\ ccvtog 8(66sl. tC yccQ ait^ JtQayiia 

liaxs6&(u ; 670 

stsQov yccQ Imv ix tov xoivov XQstxtov ixsCvoxf 

xo^isttai. 
BAE. ov8h xvfisv6ov6' uq avd^QCDTtOL; IIPA. nsQl tov 

yocQ tovto noiri^SL; 

ARISTOPH. II. 17 258 EKKAHS1AZ0T2A1. 

BAE. tffi/ dl dtaitav tiva 71011^6 e^g^ IIPA. xo^v^ na6iv, 

to yaq &6tv 
(Uav oCxfi0iv qnifu notijiSeiv 6v(f(^l^aa* eig fi^ 

axavt€Cj 
SctB fiadiisLV eig aXki^kovg. BAE. to Sh detnvov 

7C0V 7Ca(fad^0sig ; 675 

nPA* ta dixa6tijQUc xal tag atoiag avdfdwag navta 

BAE. to dh fi^iia ti 601, %(ffi6vii4yv l6tac ; IIPA. tovg xifa- 

f^ifag xataXHflm 
xal tag vd(fiag^ xal fa^fpSetv l6tat totg fcai6a(fi- 

0V6VV 
tovg avd(f6iovg iv t^ noXiiA^ , xsttig dscXog ysyi-- 

vrftca^ 
Zva (171 ds9,nviS6^ ai6%w6iLsvoi. BAE. vq tov 

*An6kXa %aqiiv ys. 680 
ta Sh xXfi(fmtij(fta nott(fitlfsig; IIPA. slg t^ ayo^ 

(fav xata%^6(o * 
x^ta 6tij6a6a na(f* ^AQfiodi^ xkfiQsi^a nivtaq^ 

scDgav 
sidag 6 ka%Av axijj %ai(f(ov iv OTCoicp y^fanfiaxi 

SsLTCVSt' 

xal xfKfvlisL tovg ix tov piit^ inl tfjv 6t0Lav axo^ 

kovd^stv 
tfjv fiaaiksLOv dsLXvil6ovtag' ro dh d^t^ ig t^ 

fCOQa tavtfjv^ 685 

tovg d' ix tov xan% ig tfjv 6toiav %m(fstv t^ 

aK(pLt6n(aXvv. 
BAE. Xva xantm6iv\ HPA. (la Ai\ aAA' iv ixst dsL- 

nvm6Lv. BAE. ot^ Sh to y(fdmui 
fftQ ^islxv^d^y xa%'* o dsLnv^6si^ tovtovg anslm^ 

6lv anavtsg; EKKAHHIAZOTHAL 259 

IIPA. aXX* ovx idtcu tovto xag' rifitv. 

nS6v yag atp^ova navta xaQil^ofisv * 690 

S6tB iied^^^alg avtm 6tBq>avGi 

naq tLg a7CBL6(,v triv SaSa Xaficiv. 

aC dh ywatxBg xata tag diodovg 

7tQ067cixtov6aL totg Mo dBlnvov 

tdSs Xi^ov6LV * Sbvqo xaQ ' fjiiag * 695 

ivd^dSs fJLBtQdlg i^d'* (OQaia. 

naQ* ifiol S\ itiQa 

q>ri6BL tig avcDd'^ il^ vtcbq^ov^ 

xal xukkl6t7i xal XBvxotdttj * 

TCQOtBQOv [livtov Sst 6b xad^BvSsLV 700 

avtijg naQ^ i(ioL 

totg BV7CQBni6iv d' dxoXov^ovvtBg 

xal (iBLQaxioig ot tpavXotBQOL 

tovdS* iQ0v6LV * not d^Btg ovtog ; 

ndvtmg ovSiv SQd6BLg iXd^dv * 

totg yaQ ^Lfiotg xal totg aUs%QOtg 705 

iin^ipL^tCCL TCQOtiQOig fiLVBtV, 

viiSg Sh tic^g ^Qta Xapovtag 
SLq>6Q0V ^vx^^g 

iv tOtg TCQOd^VQOL^L SiffB^d^aL. 

q)iQB wv^ fpQdeov fiOL, tavt uQi^xBL 6tp^v \ BAE. 

Tcdw. 710 

nPA. fiaSL6tiov t&Q* i6tlv Big dyoQav ifioi^ 
%v djcoSixcDfiaL td iCQO^LOvta XQi^fiata^ 
Xafiov6a xffQvxaLvav Bvq)Cov6v tLva. 
i[ih yaQ dvdyxrj tavta SqoIv riQi][iivfiv 
UQXBLV , xata6trj6ai tB td l^v66itLa^ 715 

onoig av bvc^xv^^^ TCQcStov ti^fiBQov. 

BAE. rjSrj yaQ Bvmxfl^6fiB6^a; IIPA. (p^^fi* iyd. 

iTCBLta tdg n^Qvag xatanav6aL fiovXofiaL 

17* 260 EKKAHSIAZOTZAL 

aTCa^axd^ag, BAE. Iva r/; AN. d^^Xov rovxQyC' 
Xva rciv vienv i%(o6iv avral rag axfidg, 720 

IIPA. xal rag ys SovXag ovxl ist xo6iAov(idvag 
rriv rmv ikevd^dQiOv vtpa^aiBiv KvTtQiVy 
aXXd TcaQa rotg SovXot6v xoiiiS^d^aL [lovov 
xarcovdxri roi/ xotfov-dxorsnXfiivag. 

BAE. tpiQB vvv iyd 6oi xaQaxoXovd^iS nXri^Cov^ 726 

11/' dxofiXiTtca^ua xal Xiya^ifLOL raSC- 
roi/ riig 6r(far7iyov rovrov ov d^av^^srs ; 

AN. iyfo S\ %v slg dyoQdv ys rd 6xsvri q>iQiOy 
XQOXSLQLOViiav Tcd^srd^m rrjv bv6Cav. 

XOPOT. 

AN.A. X^9^^ ^^ SsvQO xivaxvQa xaXrf xaXfSg 730 

r(DV XQW^^^^^^^Q^^^ nQcirri rmv iiMDV^ 
oncag dv ivrsrQLiifiivri xavrjq^oQrjg^ 
TCoXXovg xdrco Srj d-vXdxovg 6rQiifa6* i(iovg. 
nov '6d'^ ri SLq)Q6q)6Qog;fi xvrQa Ssvq' i^Ld^L^ 
vri ACa [liXaLvd y\ mg av si ro q)dQ[Laxov 736 
Silf0v6' Irvxsg p Av^LXQdrrjg (isXaCvsraL. 
L6rm naQ* avrrjv^ Ssvq' t%^* rj xoiifidrQLa* 
fpiQS SsvQO ravrriv rr^v vSQCav , vSQLaKpOQS^ 
ivrav^a* 6v Sh Ssvq* 17 XLd^aQ^Sog U^Ld^L^ 
noXXdxLg dva6ri^6a6d ft' slg ixxXrj6Cav 740 

dcOQl VVXrCDQ SlU rOt^ OQd^QLOV v6(iov. 

6 rrjv 6xd(priv Xafimv iCQotrm - rd xr^QCa 
xo^L^s^ rovg ^aXXovg xad^t^rr^ nXrj^Cov^ 
xal rm rQCicoS* i^ivsyxs xal rrjv Xi^xvd^ov • 
rd xvtQCSL* ^Srj xal rov oxXov diplsrs. 743 

AN, B. iym xarad^6c3 rdfid ; xaxoSaCiLoyv aQa 

dvriQ i6oiiaL xal vovv oXCyov xsxrri(iivog. 
^d roi/ no6sLSc5 'ym ovSi7tor\ dXXd fia6avLcS 
nQmxL6rov avrd noXXdxLg xdi 6xiflfO(iaL. EKKAHZIAZOTZAI 261 

ov yccQ tov i(i6v CSQwta xalfpsLSaXiav 750 

ovShv XQog iTCog ovttog avoi^rcjg ixpaktS^ 

TtQlv ixicvd-miiav %av xo 7CQay(i' OTtcog ixBv, 

ovxog^ xl xa 0xsvdQia xavxl povksxat ; 

noxBQOv fisxoLXL^ofisvog i^svijvoxag 

avx\ iq (piQSvg ivi%vQa di]6(X)v;AN.A, ovSafiaig. 
AN.B. xi Srjx' inl exoixov '6xlv ovxcsg ; ov xl fny 756 

'liQoyvi xp xriQvxL TCOfinfjv nifixsxs; 
AN.A. [la Ai\ aAA' anoq>iQSLV avxa fiikXc^ xjj noksi 

sig xijv ayoQov xaxa xovg SsSoy^ivovg voiiovg. 
AN.B.iiiXksLg a7to(piQSLV\ AN,A. Ttdvv ys. AN. B. xa- 

xoSaifLC3v aQ^ sl 760 

vri xov Aia xov ^cjxr^Qa. AN.A. %&g\ AN. B. 

nSg ; ^aSicjg. 
AN.A. xi S' ; ovxl nsL^aQ%slv (is xotg vofiOLOL Sst; 
AN.B. noioL6tv , cJ Sv0xfivs ; AN. A. xotg SsSoyfiivotg. 
AN.B.SsSoyfiivoL0Lv; dg avoiytrog ij<y^' aQa. 
AN.A. avorixog; AN. B. ov ydQ ; ijAt^frCorarog ftit/ ovv 

anaiandvxcDV. AN. A. oxl xo xaxxofisvov tcolcS ; 766 
AN.B. x6 xaxxofisvov yccQ Sst notstv x6v 0ciq)QOva; 
AN.A. iidkL0xa ndvxcov. AN. B. x6v ^lv ovv dfiikxsQov. 
AN.A. 0v S\ ov xaxad^stvaL S^avost; AN. B. fpvXd^oiiaL^ 

TtQlv av y tScD xo nX^^&og o xl povXsvsxat. 770 
AN.A.xiyaQ aXXo y' ^ q>iQSLV 7taQS0xsva0iiivoL 

xd xQriyim si0iv\ AN. B. dkX' iS<6v insLd^ofiriv. 
AN.A. Xiyov0L yovv iv xatg oSotg. AN. B. Xi^ov0L ydQ. 
AN.A. xai (pa0Lv ot0SLV dQdfisvoL. AN. B. (pri0ov0L ydQ. 
AN.A.dnoXstg dm0x(Sv ndvx\ AN. B. dnL0xri0ov0L 

ydQ. llb 

AN.A. 6 Zsvg 0i y ' intxQi^SLSv. AN. B. inLXQiifOv0L ydQ. 

ot0SLV Soxstg XLV* o0XLg avxcSv vovv i^SL ; 

oiJ yaQ TtdxQLOv xovx* i0xiv , dXXd XanfidvsLV 262 EKKAHi:iAZOT£AL 

ijiuig fLOvov dst vri AUt. Tcal yoQ ot d^eoi' 
yvm6Bi d* axo tdSv xecQav ys xmv aytcXiucterv^ 780 
otav ya(f evxioiis^d^a didovai taya^a^ 
latrixsv ixteivovta f^v x^tQ* VTCtCav^ 
ovx Sg th doi^ovt^ aXX* omog ti X^qifStai, 

AN^. & daifiovi* avdQdSv , ia {ks tmv XQOVQyov tc dQ&v, 
tavtl yuQ i6tL 6vv8etda. nov itov6^' t^ag ; 786 

AN.B. ovtmg yoQ oH&sigi AN. A. vtd fia Ata^ xaL dii iikv 

ovv 
tofdl iwajctio ta tQtnods. AN. JB. tHg fUOQtagy 
to iiriSi JcsQiiielvavta tovg aXXovg o tc 
SQa6ov6vVj elta triVLxavt* rjSri AN A, ttSQ&v; 

AN,B, iTtavaiiivecv , iiteyta SiMtQtfievv ity, 790 

AN.A. iva Sri tt; AN, B, 6ei6iiog el yevovto xoikaxigy 
ri xvQ anotQOitov^ ^ Sia^ei^ y^^Vy 
navOaivt^ av el6q>iQovt6g^ mft^ovtifte 6v, 

AN.A. x^Qtevta yovv Tcdd^oiii' av^ el (iri *x^^C'* oaro* 794 
taika xaxa^etr^. AN. B, \tri yaQ ov Xafioig oarot 
^aQQei , 7iata^6evg^ xav Jhrig iXd^jg, AN. A, tvrj ; 

AN.B. iy^Sa tovtovg xsiQOtovovvtag iikv roxv, 

att* av Si Sol^jiy tavta naki/v aQvoviiivovg. 

AN.A. ot6ov6vv^ (0 tdv. AN. B, ^v Sh iirj xoiit6a}6iy ti; 

[AN.A.aiiiXev xoiilov6lv, AN.B. ^i/ Si fti^ xoiit6Q)6t^ 

tt\\ 800 

AN.A. liaxotiiied^ avtotg. AN.B, rjv Si XQstttovg cJtft, tt; 

AN.A. aiceL ^ ia6ag. AN. B. ^i/ Sh 7CaXm6* avta^ tt; 

AN.A. SiaQQayetrig. AN, B. rjv SmQQaym Siy tt; 

AN,A. xaXSg noLi^6eLg. AN, B, 6v d' iTCi^iiii^eig ^i- 

Qetv; 

AN.A. iymye* xal yuQ tovg inavtov yettovag 805 

OQ(S g)iQ0vtag. AN. B. naw y av ovv ^Avti" 

O&ivrig EKKAH21AZ0TSAL 263 

• 

TCQoteQOv %i0ai nkstv ^ tQianovd'^ fi(iifas- 

AN.A. ofjEicoS^. AN. B. KaXUfiaxog 8* 6 xoQoS^Sa^xaXog 
avtoUStv sl6oC6SL ti ; AN. A. nXsiei KaXkCov. 810 

AN.B. avd^QOMOs oitog ano^kstt^ ov6Cav. 

AN.A. Ssivd ys Xiysig. AN. B. tC Ssivov ; S^asQ ovx 

opdiv 
asl toiavta yi^yvoiisva ^riq)C6fMtta. 
ovx ol6%'* ixstv* ovSois^ to %sqI tmv aXfSv; 

AN.A. iy&ys. AN. B. tovg xalxQvg d' ixsCvovg i^vCxa 815 
i^q^i^diis^d'^ ovx ol^d^a; AN.A. xalxaxovyi 

^oi 
To xoftft' iyivst' ixstvo. icmXcSv ya^ ^otQvg 
fis0v^v dxiJQa triv yvddvv x^Axcoi; ^%coi;, 
xaxsit' ixsigow slg dyofdv ijt* aktpi^ta. 
iitsid'* VTtixovtog aQtv fiov toi/ dvkaxov^ 820 

dvixQay^ 6 xi^qv^^ fti} Sixs^d^ai fi,ijSiva 
XaXxov to kotxov dfyvgm yoQ XQ^I^^^^- 

AN.B. to d' Ivayxog ovx anavtsg '^[istg Sfiwfisv 
tdXavt^ i6s6%av icsvtax66ia tjj xoXsc 
tijg tsttaQaxo^f^g , ijv inoQi^^ EvQLieCStjg ; 825 
xsv^g xatsxQv6ov %ag dvrjQ EvQinCSijv 
ots Sij d' dva6xo7COviiivovg iq>aCvsto 
6 Atog KoQivd^og xal t6 jCQayii ovx iJQxs6sVj 
Tcdktv xatSTcCttov ndg dvriQ EvQixCSfjv. 

ANA. Qv tavtov , & tdv. tots fthf iifistg iJQxoiisVj 830 
vvv d' at ywatxsg. AN. B. ag iym qyvkdl^o^t 

V^ tOV no6StSfS fil] XCCtOVQfJ6m6C IMV. 

AN.A. ovx olS' o tt XfiQstg. q>iQS 6v tdvdtpOQOv 6 natg. 
KHP. 0) ndvtsg d6toC^ vvv yaQ ovrio tavt ix^h^ 

%fOQStt\ ixsCys^d-* svdv tijg 6tQatr^CSog^ 835 

o%(og dv v^v ii tvxri xkriQOVfLBvotg 264 EKKAHZIAZOTZAL 

fpQa&fj xad'' Sxa0tov avS^ oxov SBtxvi]<f€rs' 
(og at xQanBi/Ki y' sl^lv intvsva^iUvav 
ayad^tSv anavxmv xal naQS0xeva6nivM^ 
xXlvaC xs 0i0vQmv xal danCdw vsva^iidva^. B40 
xQax^^Qag iyxtQvS^cv^ aC fLVQondXidss 
i0xd0' iq^si^^g' xa xsiiM%ri ^cnClisxai^ 
Xay^* ava7CriYVva0L ^ TCOTCava nixxsxai^ 
0xiq>avov nkixovxai.^ fpQvysxai, XQay^^xUy 
%vxQag ixvovg silfov0tv at v^sdxaxai * 846 

Snotog d' iv avtatg t%%ixfiv 0xoXfiv i%ayv 
xa xmv yvvavxtSv Sucxad^aiQst XQvfikia, 
riQov 8i %a}Qst %kavl8a xal xovCicoSa 
i%&v, xa%a%iov [isd'* sxiQov vsavCov * 
ili^ag S\ xstxav xal XQCp&v iQQC(i^ivog. 850 

XQog xavxa %mQSt&\ mg 6 xijv (uciav fpiQatv 
S0xifixsv' akka xag yvdd^ovg ScoCywxs. 
AN,B. ovxovv fiaSiovnMv Siixa. xC yccQ s^xt^x^ S%mv 

ivxavd'^ inscS^ xavxa xfi noksL Soxst; 
AN.A. xai xot fiaSvst 0v (lii xaxad^slg xtiv ov0Cav ; 865 
AN.B. iicl Sstnvov. AN> A, oiJ Srjx% ijv y ixsCvaig vovg 

%qIv av y dnsviyxrjg. AN. B. dkk* dicoC0Q). AN.A. 

TCfivCxa ; 

AN.B. ov xovftov , d xdv , iyMoSdv i0x(u. AN. A. xC Sij ; 

AN.B. sxiQOvg d%oC0SLV qyr^ik id'' v0xiQOvg ifiov. 

AN.A. fiaSist Sh Ssmvii0a)v ofimg ; AN. B. xC ydQ nd^m ; 
xd Swaxd yaQ Sst xij icoksv ^vkka^^vsvv 861 
xovg sv q>Qovovvxag. AN. A. fivSh xmkv0{O0i^ xC\ 

AN.B. 6(160' slfiv xvijfag. AN. A. ijvSh na0xtym0t^xC\ 

AN.Bfxakov(is^' avxdg. AN. A. ijv Sh xaxayska0tj xC; 

AN.B.iicl xatg dvQatg i0tmg AN. A. xC SQd0stg; slxi 

(iOt. EKKAH2IAZ0T£AL 265 

AN> B, xfDV si0q)€Q6vta}v a(fnd0O[iaL xa 0iria. 866 

AN.A. pddL^e toivvv vctegog • 6v S\ (S ZH^cnv 
xal IlaQiidvmv^ atQB0^s tr^v 7Caii^7Cfi<j£av. 

AN. B. q)6(f6 vw iyci 6oy J^vfiq>iQa. AN. A. [i% [iriSaiicSg. 
SiSoixa yaQ iirj xaL xccqcc ty atQatfjyiScy 870 

otav xatattd^fOj XQO^TCOty t<DV %QifiiLatc}v. 

AN. B. vri Tov Aia Sst yovv nrixavT^fiatog tcvog^ 
07CCi}g ta fihv ovta xQfifAccd'^ ^g>9 totoSs Sh 
tmv {lattoyiivGiv xoivfj fisd^i^cD ncag iyd. 
OQ^ag i^ot^ys tpaivstaL- paSt^tiov 875 

0^06* i6tl Ssv7Cvri6ovta xov fisXlrjtiov, 

XOPOT. 

rP. A. ti Tcod'* avSQsg ov% f}xov6tv ; Sqcc d' ^v ndXat • 
iym Sh xata7CS7Cka6\iivri ilfiftvd^ip 
s6trixa xal xQOxcotov '^ng>ts6fiivri^ 
aQyog^ lUvvQoiiivri ti, ^CQog ifiavf^v iiikog, 880 
7cai^ov6' , 07CG}g av 7CSQiXdpOL[i' avtcSv ttvd 
7caQt6vta. Mov6av^ Ssvq' tt iTcl tovfibv 6t6fLa^ 
(isXvSQtov svQov6ai tt t<Sv 'Icavtxdiv, 

NEANIIJ. vvv [liv fta 7caQaxvtl;a6a 7CQ0vq)^rigy d 6a7CQd. 
pov S' iQrifLag ov TCaQOV^rjg sv&dSs 885 

ifiov tQvyTJ6stv xal ^CQO^d^s^d^ai tiva 
^dovtf' • iyd} d' , f^v tovto SQ^g^ dvt^6o(iat. 
xsi yaQ St o%kov tovt' i6tl totg d^SG^fiivotg^ 
oftQg ixst tsQ7Cv6v tt xal xa}fipStx6v. 

rP. A. tovtcf} StaXiyov xd7COxciQri6ov • 6v Si^ 890 

<ptlottdQtov avXritd^ tovg avlovg Xapdv 
a^tov ifLOv xal 6ov 7CQo6avkij6ov fiikog, 
stttg dyad^ov fiovkstat ^ca- 
^stv tt^ TCaQ^ ifkol XQ"^ ^cc&BvSstv. 
ov yoQ iv viatg to 6oq>6v iv- 895 

s6ttVj dXk* iv tatg ^STCsiQatg* S66 EKKAHHIAZOTSAI. 

ovddrig ^tsQyeiv av i&iioc 
lUiXlov ^ V^ ^^ fpU&v^ ch' 

akX^ iq>* SxBQOV av TcitOLto. 
NEANI£. fifl g^d^ovBi taUfiv viai6t. 900 

to tifv^BQOv yuQ ifikxifpvxs 

totg axaXot6i iMjQotg^ 

xaxl totg ftijAotg ixccv- 

^6r* 6vd\ &yQaVj xaQoXiXd^ai xavrivQiifaiy 

tp d^avat^ fiiXifi(ia. 905 

rP.A. ixxi0oc 60V to tQTJfia^ 

to t ixixkLVtQov anofiaXoiO^ 

PovXofikivfi 6%oSBt6^ai^ 

xanl t^g xUvifig otpLV 

svQOig xal 7CQo6sXxv6ai,o 910 

^vXofiitni tpiXii^aL. 
NEANI2. alat^ti7tot€XBi6ofiai'y 

ovx ijxBL fikovtcctQog ' 

fiovri d' avtov XiixofLaL' 

17 yaQ fto^ (M^tfiQ aXXfi 

pifirixe^ xat* — aXX* ov fis tama dsC Xiysiv. 

dXX\ (D fiaf^ CxBtsvofiai^ xA* 915 

Xbl tov ^OQd^ayoQov , on&g — 

^avv^g xat6vai\ avtifioXm 6b, 
rP. A, fjdfi tov dic *Ian/iag 

tQoxov tdXaiva xvfi^iag * 

doxBtg di^oi xal Xdfifida xatd tovg AB0ffitovg. 910 
NEANI£, dXX* ovx av xo^* wpaQna6aio 

tdiid Ttaiyvca * tfiv d* ifii^ 

mQav ovx dxoXstg ov8* dxoXijtlfBL. 
rP.A. aS* onoCa ^ovXbi xal naQaxvfpd'* &6nBQ yaX^* 

ovSslg yaQ dg ffi nQotBQov Bt6Bi6* dvt ifLOV. 9)5 EKRAHZIAZOTZAL 267 

{FP. A.) ovxovv iar' infpoQiv ys. (NEANIU.) xaivov y\ 

{TP. A.) ov dijttt, (NEANIIJ.) tC yoQ &v yQot xatvd ttg 

Xiyoi ; 
{FP. A.) ov tov^ov 6dvvij6£i 6s yr^Qag. {NEANIZ.) oJU- 

ka ti; 

fjyX0v6a fiaXXov xal to o6v ^lfifiv&^ov; 
NEANIU. ti [101 diaXdyei; FP. A. 6v 6h ti dvaxwctei^; 

NEANIZ. iyd; 930 

ada fCifog iiucw^v ^Exiyivst rcofial (piXf), 
TP. A. 6ol yaQ tpiXog tig ictiv aXXog ^ Fifijg; 
NEANIE. dsij^ei ye xal 6oi. ta%a ya^ sl6w &g ifii. 

oSl yoQ avtog i6Uv. FP. A. ov 6ov y\ aXs^QS^ 

SsoiiBvog ovSiv. NEANIU. v^ AC^ cS tptiwXXa 6v^ 

Ssi\si,ta% avtog^ cig J^ay aitiQXo^ai. 936 

rP. A. xaycDy* , Zva yvpg <Dg noXv 6ov iistiov q>Qov(S. 
NEANIAE. si^' i^^v naga tjj via xccd^svSstv^ 

xal fi^ *SsL iCQOtsQov Sia6noSr^6ai 

avd^Lfiov 7j itQS6pvtiQav * 940 

ov yd(f dva6%stbv tovto y iXsvd^iQp. 
TP.A. oliimiiov aQa vri Aia 6%oS^6sig. 

ov ydg tdnl XaQL%ivrig tdS^ i6tiv. 

xaxd tov vofwv tavta noutv 

l6ti Sixatov^ si SrjfioxQatovfis^a. 945 

dXX' sl^L tfj(fi]6ov6* o n xal SQd6Bv noii. 
N^EANIAU. st%'* 5 cJ ^soi^ Xd^oiint trjv xaXrjv fwvriv^ 

iq)* ^v TtSTtmxmg lQ%o(iai %dXai Ttod-cSv. 
NEANIE. i%ri7rdtri6a to xatdQatov yQqSiov • 

q>QOvSri ydQ iotcv oloiiivr^ ^i* ivSov ^ivsiv. 9M) 

dXX* ovto6l yaQ avtog ov ' fisiivi^^sd^a. 

SsvQO Srj SsvQo dif, 

q>iXovi^6v, SsvQO iiOL 

938— 941. = 942— 945. 268 EKKAHi:iAZOr£AL 

%(f60BX^B xal ivvewd iioi 

triv evfpQOVfiv oxmg i6€L, 

%aw yaQ ttg igcog fia dovBl 

tiSvSs tmv 0(5v fio6tQvxav. 955 

atonog d' iyxBttal iioC tvg 

Ttodvg^ og ii€ dtaxvai6ag i%ei. 

fiid^Bg^ txvoviMd c^^EQmg^ 

xol 7Colri6ov tovS* ig eMiv 

tijv iii^v Ixi^^ai^. 
NEANIAS. Sbvqo S^ SevQO Sii, 960 

xal 6v ftot xataSQait^ov- 

6a tTjv diJQav avoiJ^ov 

tr^vS* * bI S\ (iT^ , xataxt6(6v xBl6o{iai,. 

qilkov^ akX* iv t^ 6p ^vXoiuu 

xokn^ nXfixtLtB6dBav iiBta 

f^g 6"^^ Tcvy^g. 

KwcQv , ti ft' ixfiaivBig ixl tavtij ; 965 

liid^sg , CxvoviiMi <r ' , ''EQ(Dgj 

xal Tcoirj^ov tijvS* ig svv^v 

tfiv i(i^v Ixi^d^ai.. 
NEANIZ. xal tavta fiivtoi iiBtQlmg XQog t^ ififiv 

avayxrfu 

BlQTjfiiv i6tiv. 6v Si fM)t, q>iXtat0Vy m /x£T£i;id,970 

avotJ^ov^ a6itaiov fiB' 

Slu tOL 6l xovovg i%ci. 
NEANIAU. (o %Qv6oSaiSaXtov i^idv [liXijiia^ KvjCQidog 

iQvog^ 

liiXcttaMov6fig^ XaQitmv d^QifiLiia^ TQvgy^g iCQO- 

6<OX0Vj 

avoL^ov , a6%diov iie - 

Sid toi 6h TCovovg i%m. 975 

969—972. = 973—976. EKKAHS1AZ0T2AL 269 

rP. A. ovtog 5 ri xoietHg ; (uov i(ih iritstg ; NEANIAS, 

Ttod^sv ; 
rP. A. xal tTjv dvQccv y' iJQattsg, NEANIAE, ano^^a^ 

voLii aQa. 
rP. A. tov dal Ssofisvog dad* ix&v iki^kv^ag ; 
NEANIAE. ^AvafflvOttov ^vitmv tiv av^Qaxov. FP. A. 

tCva ; 
NEANIAU. ov t6v Usfitvov^ Sv 6v iCQoadoxag t6(og. 980 
jTP. A. vii triv ^AipQodCtriv ^ ijv ts fiovkrj y ijv ts fwy. 
NEANIAS. akk^ ovjjjL vvvl tag VTCSQsirjxovtitSLg 
sl6ayoiAsVy akk* sl^avd^ig avafispki^fis^a. 
tag ivtog stxo6iV yaQ ixdi^xd^Ofisv. 
rP. A. iid trig itQOtiQag aQxrig ys tavt ^i/, co ykvxtov • 985 

vvvl 8\ 7CQ(Stov si6dysiv fjfidg Soxst. 
NEANIAU. tp fiovkofiivp ys^ xatd tov iv nsttotg vofiov. 
rP. A. dkV ovSh Ssmvstg xatd tov iv xsttotg vofiov. 
NEANIAE. ovx olS^ o tv kiysig* trjvSsSCiiov xQOv6tiov. 
rP. A. otav ys XQov6jig tr^v ifi^^v TCQfStov &vQav. 990 
NEANIAZt. dkk oi};fl vvvl XQri6iQav aitovfis^a. 
VP. A. oW rt q)ikov[iai, • vvv Sh i^av^id^stg otv 

d^Qa6C fi' svQsg * dkkd iCQO^ays to 6t6[U)c. 
NEANIAU. dkk\ m fiik^ oQQmSci tov iQa6ti]v 6ov. 

rP. A. tCva ; 
NEANIAU. tov t(Sv yQaq)i(x>v aQi6tov. FP. A. ovtog 

d' i6tL tCg ; 995 

NEANIAU. og totg vsxQot6L i(X)yQaq>st tdg krjxri^ovg. 

dkk^ aicid'^ , ojcmg ^i^ <y' iTcl %^QaL6LV oij^staL. 
rP. A. olS' olS' o tL fiovksL. NEANIAZ. xal ydQ iy6 

6s vri ACa. 
rP.A. fta riji/ ^Ag>QoSCtriv j rj ft' ikaxs xkrjQOVfiivri, 

ft^ ^yci 6^ dq)T^6(X). NEANIAU. naQaq>Qovstg^ m 

yQaSLOv. 1000 270 EKKAHZIAZOTHAl 

rP. A. kriQetg' iyd 8* &i€D tf' inl rafio: 6tQ(6fLata. 

NEANIAU. tC 8iita xQsay^ag totg xd8oig dvoCii^sd'^ avj 
iJ^ov xa^ivta yQ^8iov tovowovl 
ix tdiv ififedtcov tovg xd8ovg l^vXiap,fidv€iv ; 

rP> A. (if^ 0xomi ii\ cJ tdvj aXX* S%ov 8evQ mg i^ii. 1006 

NEANIA£. akX^ ov8* avdyxfi fiov^tiv, bI fifi tSv iiiav 
tifv n^taxo6to0triv xati%^xag ty noXav. 

rP. A. vfj tiiv *Aq>Qo8it7iv , 8€t ye [livtoi tf '. Ag iym 
totg tijkvxovtoig ^vyxad^sv^ovc* 7J8o(iav. 

NEANIAU. iya 8h tatg ys trjXixavtcug a%%oybai^ 1010 
xovx av xvd^oifiriv ov8inot\ FP. A. dXXd vtj Aia 
dvayxdOBi tovtC 0b. NEANIAS. toOto 8* iati tC; 

rP. A. in^ipi6(ia^ xad"' 5 0b 8Bt fia^C^Biv (og i^ii. 

NEANIAS. Xiy avto tCxotB x&ati. FP. A. xaL 81^ 6ov 

Xiy&. 
l8oiB tatg yvvav^v , r^ dv^Q viog 1015 

viag im^fifj^ /li^ 6ito8Btv avttiv xqIv av 
triv y(favv nQoxQov^^jj nQStov* ^i/ 8\ (Ati d^iXij 
TCQotBQOv nQoxQOVBiv^ dXX^ ixidvfi^ t^g viag^ 
tatg XQs6fivtiQaLg ywai^lv i6ta tov viov 
bXxbvv dvaxl Xafiofuivag tov accttdXov. 1030 

NEANIAZt. oti^oi' nQ0XQ0v6tijg tii(ABQov ysTni^oiuci. 

rP. A. totg yaQ vofioig totg fi(iBtiQ0i6i 7CSi6tiov. 

NEANIAU. tC 8* , ijv dtpaiQ^qtaC (i dv^Q tav 8ri(iot&v 
^ tSv ffCXciyf/ iX^civ tig ; FP. A. dXX^ ov xvQiog 
vxIq (Li8i(iv6v i6t dv^Q ov^slg iti. 1025 

NEANIAU. iicD(io6Ca 8' ovx i6tiv; FP. A. w> yuQ 8sl 

^tQoq)'^^. 

NEANIAJS. dXX^ S(/,noQog slvai 6xi]ilf0(iai. FP. A. xXd" 

ov ys 6v. 

NEANIAE. tC 8rjta xQfj 8Qav^ FP. A. 8bvq* dxoXov^ 

d^stv mg i(ii. j EKKAH^IAZOTHAL 271 

NEANIAU. xal tavt* avdyxfj (iov6tii FP. A. jdMiiti^ 

Ssia ys. 
^ NEANIAU. vno^toQs^aC vvv n^mta tijg OQi^yavovy 1030 
xal xX^qiMx^* vjcod^ov 0vyxXa5a6a tittaqa^ 
xal taivia6ai^ xai naqa^ov tag Xrpcvd^ovg, 
•vdatog ta oeatadov tovOtfaxov nQo tijg d"vgag. 

rP. A. ^ yLvpf h^ mvr^0Bi, 6v xal 6t6ipdvfiv i{ioL 

NEANIAZi. vr^ tov ^l\ ijv^eQ y yi nov tmv xriQlvmv. 
' oliuu yicQ Ivdov diaM^Bta^at tf ' avtCxa. 1036 

NEANIE. TCOt tovtov iXxaig avdga; FP. A. tbv iyiav^ 

f^g ayo). 

NEANIU. ov 6aq>QOvov0d y . ov yccQ fiXcxiav ixBi 
noQa 6ol xad^svdBtv tfiXvxovtog Sv^ ixsl 
li^iittif av avtm lUcXXov stifig ^ yvvq. 1040 

m6t* bI xat aj6t7i6B6^B tovtov tbv voiiov^ 
fqv y^v a%a6av Oldinodaiv iiixXi^^^B. 

rP. A. flJ na^^BXvQd^ fpd^ovovaa tovds tbv Xoyov 
i^BVQBg' aXX^ iyd 6b tciiaiifii^oiuci. 

NEANIAE. vii tbv jdla tbv 6mtiiQa^ xB%dQi6aC yi ilol^ 
m yXvxvtatov , t^ y^avv avcaXXa%a6d iiov * 1046 
S6t^ avtl tovtmv twv dyad^cSv slg B6niQav 
IkBydXriv dno6m6m xal 7ta%Btdv 6oi %dQvv. 

rP. B. avtfi 6v^ 7eot%a(fdpa6a tovSs tbv voiiov 

SXxBig^ TiaQ iiiol tcSv yfaiiiidtayv BlQrixbtarv lO&O 
mfotBQOv xa^BvdBvv avtov; NEANIAE. otnot 

dsCXaiog. 
xod^BV iiixvifag^ m xd7u6t* dTCoXovi^ivri; 
tovto yoQ ixsCvov tb xaxbv i^caXi^tSQOV. 

rP.B.fiddiis i^Qo. NEANIAJS. iiri8aii(Sg iis nsQir- 

iXxoiuvov vnb t^6d\ dvtv^Xm 6\ FP. B. dXX* 

ovx iydy 1055 272 EKKAHSIAZ0T2AJ. 

«AAr* 6 vofiog SkxBi, (f\ NEANIAJS. ovx if^By^^ 

akV i\i7C0v6a ttg 
ii cSiiatog ipXvKtcuvav tjfMpvs^iiivii. 

rP. B. eitov^ ^Xaximv^ dsvQ^ avvCag xal ^17 Xdksi. 

NEANIAE. td^i vw ia6ov slg atpodov ic(fmtufta fis 

iW^ovta^aQQfi^at^QdgiiMCvtov' sldhiiij^ 1060 

avtov tv dQ(Svta xvqqov oifst fi' avtiTca 

vxo rot; Siov^. FP. B.^aQQSv^fiddti* • ivdov xsost, 

NEANIAS. didoixa xaym iiii nXiov ijnsQ fiovXoiucc. 
dXX* iyyvritdg oov xata6ti^0m dtio 
dicoxQBmg. FP. B. firj (loc xa&idtij. FP. F. jtot 

crv, ycot . 1066 

XCOQBtg [istd tavtiqgy NEANIAH. ovx iyay\ dXX' 

sXxoiiML. 
dtccQ ijtvg slyQav^ ndXX* dya^d yivoixo 601^ 
otv fi' ov TCSQvstSsg imtQcfiivt. cJ 'HQaxXsig, 
dUavsg, ci KoQvfiavtsg^ <S Avo^xoQm^ 
tovt av noXv tovtov to xcjxov i^coXi^tSQOv. 1070 
dtaQ tCto iCQ&y^ ict\ dvtcfioXiSj tovtinots; 
notSQOV nid^rjxog dvdnXscDg ^fciLv^iov^ 
^ yQavg dvs^tr^xvta naQa tc5v nXscovcDv; 

rP.r.iiri 0x<Snti (i\ dXXd Ssvq* snov. FP.B, SsvqI 

liiv ovv. 

rP. r. (og ovx dq>ri0ci> <y' ovSinot*. FP. B. ovSh fv^v iyd. 

NEANIAU. Sia0nd0s0^i li^ m xaxdg dnoXovfisvac. 1076 

rP. B. iiiol yaQ dxoXov^stv 6s Sst xatd tov vofiov. 

rP. r. ovx^ rjv itiQa ys yQavg it ai^x^^^ fpav^. 

NEANIAE. rjv ovv vtp* vficSv nQtStov dnoXmyMc xaxnSg^ 
ipiQs , nmg in ixsivr^v trjv xaXr^v dfpil^oiuct ; 1060 

rP. r. avtog Oxonsc 0v • tdSs Si aot nocritiov. 

NEANIAZ. notiQag nQOtiQag ovv xatsXdaag dnccX-^ 

XaycS; EKKAHSIAZOTZAL 273 

rP. B. ovx ol6»a; fiadist d€VQ\ NEANIAI]. a^itci) vvv 

fi' avxriC. 

rp. r. dsvQi ^y ovv cd'' 6g i^\ neaniaz. fiv nsi 

rP. B. aXk' ovx dipiJ6ci} fta ^ia 6\ FP. F. ov8l (irjv iyd. 

NEANIAU. xaXsnai y av ^6ts ysvofusvai noQd^iiijg. 

rP.B. XLil; 1086 

NEANIAZt. slxovts tovg xXcjtiJQag av axsxvaists. 

rP. B. 6Lyri /Satftffi Ssvqo. FP. F. (la AC' aXX' 6g ifis. 

NEANIAU. tovtl to XQayfia xatd to Kavvdvov 6a(p(5g 
ifi^q)i6fia , fiLvstv Sst fis SLaXslTiiifiivov. 1090 

x<Sg ovv StxmTCstv d(iq)oti(fag Svv7]6o[iav ; 

jTP. B. xaXmg^ iitstSdv xataq)dyyg poXfiSv %vtQav. 

NEANIAE. ot(iOL xaxoSaCiiisov ^ iyyvg ijSri f^g dvQag 

£Xx6fisv6g slfi. rP. r. aAA' ovSlv i^tau 6oi xXiov. 
iwsi6ns6oviiaL yaQ [istd 6ov. NEANIAU. iifj 

ycQog d^sfSv. 1095 

ivl yaQ ivvixs6^aL xQstttov rj Svotv xaxotv. 

rP. r. v^ trjv 'ExdtrjVj idv ts fiovXy y rjv ts ftif. 

NEANIAU. d tQL6xaxoSaCiia)v y elyvvatxa Sst6a7tQdv 
pLvstv oXijv trjv vvxta xal trjv rj^iQav^ 
xaTCSLt insLSdv trj6S* dnaXXaydi^ jtdXLV 1100 
^Qvvrjv ixov6av Xrjxv^ov XQog tatg yvd&OLg. 
aQ* ov xaxoSaC^ov slfiC; fiaQvSaCfiC9v ^lv ovv 
vrj tov ACa tov ^cof^Q* dvrjQ xal Sv6tvxi]g^ 
06tLg tOLOvtoLg dTjQCoLg ^vvsCQ^o^aL. 
ofi&g d' idv tL noXXd jcoXXdxLg %d%(0 1105 

VTcb tatvSs tatv xa6aXpdSoLV Ssvq* sl^TcXicav^ 
^d^aL ft' STC^ avtp t^ 6t6^atL trjg sl6poXffg • 
xal tiqv^ avGi^sv imTCoX^^g rov 6i^fiatog 
^^(56av xataiCLttd^avtag^ slta tm icoSs 
HoXvpSoxoi]6avtag xvxXo) xsqI td 6q>vQdj 1110 

ARTSTOPH. IT. 18 274 EKKAH2IAZ0T2AL 

avo) ^m^itvm nQog^Miv avtl ktiHvd^ov. 

XOPOT. 

9EP. (D lULKaQioq fihv d^fiog, svdccip^v d' iyd^ 
avtri ti fiot SiMoiva iMcxaQLtotatfj^ 
vfistg d'* o6at jcaQi0iat* ijtl tat0iv dvQaig^ 
ot ysitovig ts jcavtsg ot ts Sti^otat^ 1 115 

iyd re JCQog tovtoi^iv ri dtaxovog^ 
'^tig (is(ivQi6(iai ti^v xsq>akiiv (ivQsi(iaiSLV 
ayad-otatv^ d Zsv* icokv S* vnsQTciicaixsv av 
tovtmv atcavtmv ta 0a6i afiupoQsiSuc, 
iv fg xsipaX'^ yoQ ifiiiivsi xoXvv xqovov * 1120 
ta S' akk* a%av9ri0avta icdtn* animaxo • 
S0t ictl jcokv pikti0ta^ icokv S^^t , d d^soi. 
xiQa0ov axQatov^ svipQavst ttjv vv%%'^ Skfiv 
ixksyofiivag o ti av {LaXi^t oiJn^^v ixrj. 
aAA^ (D yvvidxsg^ tpQa^ati ^c tbv Ss6^6tijv^ 1125 
tov clvSq* 5 01C0V ^iSti^ f^g ifiijg xsxtri(iivrig. 

XOP. avtov iiivova' '^fitv y av i\svQStv Soxstg. 

&EP. iiakiiSd'^ ' 6Sl yaQ inl to Sstnvov iQ%stai. 
(D Si^TCOt^ , (D (laxaQiS xal tgi^okfiis. 

^EZ. iyci ; &EP. Cv (livtot vri AC &g y ovSAg aviiQ. 1130 
tig yaQ yivoit av luikXov okfitoitSQog^ 
oOtig TCoXitfSv nXstov ^ tgt^iivQicDV 
ovtav tro JcX^^d^og ov SsSsixvrixag [lovog; 

XOP. svSai[L0vix6v y avd^QCDicov stQijxag 6aq>(Sg. 

0EP. TCotTCotfiaSiisig; AE2J. inl to Sstnvov iQ%0(ua. 

®EP. vii triv 'Aq)QoSiti^Vy noXv y anavtatv vOtatog. 1136 
o^kmg S' ixiXsvs HvXXapovcdv (i ri ywri 
aysiv 6s xal ta^Sl iistd 6ov tdg (isiQaxag. 
olvog Sh Xtog i^ti 7CSQvXsXsi(i,{Livog 
xal taXX^ dyad^d. jCQog tavta fi^ fiQaSvvsts^ 1140 
xal tSv d^satiSv sttig svvovg tvy%dvsc^ EKKAH2IAZ0T2AL 275 

Htd xSv xQi^tiiv si liijug itsQaifs fiXixBt^ 
ha iisd'* tiimSv' nivta yccQ naQdl^oiisv. 

AE2. ovxovv ana6i, d^^tcc yswncimg iQstg 

xal iiri naifaksCifSLg ^ffiiv* , &kX^ iXsv^iQmg 1145 
xaXstv yiQOvta^ iisiQaxiov^ TUciSiiTxov; dg 
to dsl%vov avtotg i6t ins0xsva6{Livov 
ana^dnaOiVy ijv aniixHfiv otxaSs. 

&EP. iyto Ss nQog to dsticvov n^diti 'nsH^Ofiai^ 

i%oi Si rot xal S^Sa tavtrivl xaXwg. 1150 

XOP. tiSijta StatQifistg i%(ov^ akX* ovx aysig 

ta0Sl Xafidv; iv o(Sp Sh xatafi^ivsig^ iya 
in^ffoiMct (liXog ti [AsXXoSstnvtxov. 
OliiXQov S' vnod^i^d^ac totg XQttat6c fiovXofiac * 
totg 6oq)otg iiiv^ t(3v 6og}(5v fisiivfifiivocg XQi- 

vscv ifii' 115^ 

totg ysX(30c d' i^^^og, Sia tov yiX(ov xQivsiv i^ii • 
6%sSdv anavtag ovv xsXsv(d SrjXaSri xQivsiv ifii. 
fwydi tov xXiJQOv ysviad^ac iiriShv riiitv atttov^ 
otc itQOsiXri% * icXX* anavtu tavta %Qri iisiivrjiii" 

vovg 
ft^ ^ncoQxstv^ aXXa xQivsiv tovg %OQOvg OQd^dSg 

asiy 1160 

lirjSh tatg xaxatg staiQaig tov tQonov itQOOscxivac^ 
at icovov iivi^iiriv i%ov0c tcav tsXsvtai(ov asi. 
(o o cDQa ori^ 

m (piXac yvvatxsg^ stnsQ iiiXXoiisv to ^Q^^ica Sqccv^ 
inl tro Sstnvov vnavaxvvstv. KQritixmg ow t(o 

noSs 1165 

xal 6v xivsi. ^EJS. tovto Sq(o. XOP. xal taoSs 

[vw\ XayaQccg 
totv CxsXiCxocv tov ^vd^^ov. t(i%a yccQ inscOc 
XonaSotiiia%og 0sXa%oyaXso^ 

18* 276 EKKAHJSIAZOTSAI. 

KQccvtol€Lifavo8(fiiivnotQLfifLato- 1170 

0ikfpionaQaoikBXttOHata%s%viLBvo- 

XLxlBmxo60vq>oq>atto^BQi,0tSQa 

lBKt(fV0V01ttB7CBq>aXXV0HiyKX07tB~ 

XsiokayfDoOi^QaiofiaqyritQayav- 

ontBQvycDV' 6vSitavt* axQoa0afiB- 1175 

vog ta%v xdt ta%dmg lafih tQvpXcov. 

Blta xoviCai kafiav 

kixid^ov^ vv' iTtidBtnvgg. 

aXXa laifiattov0i nov^ 

atQBOd'^ avto^ lal^ laL 

dBt7tV1j60^BV^ BVol^ BVcd^ 1180 

Bval^ dg iitl vixy 
Bval Bvat Bvcd Bval. APISTO*ANOYS n A O Y T o s TA TOr JPAMATOS nPOESiJIA 

KAPmN. 

XPEMTAOS. 

UAOTTOZ. 

X0P02 ArpoiKsm. 

BAEWIJHMOH, 

UENIA. 

TTNH XPEMTAOT, 

JIKAIO£ ANHP. 

2TK0Q>ANTH2. 

FPATL. 

NEANIAZ. 

EPMHZ. 

lEPETE AIOX. Tn09ESEIS. 

I. 

BavXofUvog ^A^iato^ccvrig tfxiStfiori tovg Ad^tivddovg admia 
nal &u%0(pavtla nal totg toioinoig awovtag^ nai dta tovto TtXov- 
xovvtag , %Xavtu nQB6§vtf(if tiva ysG>^6v X^BfivXov tovvofiaj 
ilKaiov fiev ovta xorl tovg t^onovg %infit6v^ Tthrjta H aXX<og' 
og fista ttvog avv<p ^e^wtovtog iXd-mv elg ^AtcoXXg) iqma m^l 
tov Idiov natdogj el xf^ii tovtovl t^onmv %Qriatmf afneXrifSavta 
adi/nlag avtmoteto^ai nal Tavra toVg aXXotg iTCitrjdeveiVy iitei- 
6i^7teQ ot (ilv toiovtot hcXovtovvj ot dh ta aya^a nqattovteg 
nevrpseg rjCav^ Ka^aTteg avtog ovtog 6 XQefivXog. ixQrjOev ovv 
avt^ ^eog aaq>hg fiiv ovdiv^ otm 6h i^ia>v ivtv%oiy tovttj} &r£- 
ad^at. xai og yiqovtt ivtvy%avet tv(pX^^ r^v dh ovtog o IlXovtogj 
%al axoXov&et Kata tag fiavtelag^ fin sldag oti 6 IJXovtog ifStt. 
4v<S%BQalv(ov dh inl tovttp %ad' iavtov 6 ^BQcinmv uoXig avtov 
iqnofta tivog h/Bfux tovtm anoXovd^ovOi, xorl oXQBfivXog Xiysi av^ 
t^ tr^v fkavtsiav. btBixa fiav^ccvovOi naq* avtov tov IlXovrov 
o6tig iiStl Hal otov %aqiv tvcpXog iyByovBt naQa rot; Atog. ot Sh 
awyviSavtBg rfl^rfiav tB xal PovXrjv ij^ovXBvcavto anayaystv av- 
tov Blg AaxXrptiov xorl trjv tmv oqi^aXfL&v ^BQansvOai nriQ<o(Stv. 
aal tva Ttf iv uiom naQ^a^ tac tB tov BXstpidi^fiov avtiXoyiag nal 
trjg Hsviag avtiigy anrjyayov tB avtov o ti ta%i<Sta xorl vyia ht* 
avrjyayov otKaSB^ inXovtrfiav re ticavag ov» avt ol fiovov^ aXXa 
xal o<soi fiiov %Qri<Stov nQO^&Bv avte%6(iBvoi nivfftsg ri<sav. ini" 
yiyQOTttcu dh to dQafna IlXovtog ^AQL<Sto<pavovg. n. 

IlQB^^vtrig tig XQBfivXog nivrjg cSv tr^v ov<Siav a^pinvBitai 
slg ^BOv * iQcot^ 8h tov ^bov ncig av slg SndriXov a^Qov ra fteror- 
^tairi piov, totovdB dh iyyByvrjtai b %Qri<Sfi6g. %q^ yccQ ait^ o 280 TUOBEZEIZ. 

^eog i^iovtt tov vaov^ xovxtp ^hte^d^at^ tp nqmtm cvv%v%ii^. xa2 
8i^ tvtpXm yiqovtt (Svvtvxaw etiteto nkriQW tov %i^^6v * i^v Sk 
nXovtog ovtog. vate^ov dh nQOCdiakex&slg avtm eladyei elg 
^AditXfpcioVy Uc66\uvog avtov trjg Tri/^iotffcog, nal ot;ro> nXoviSiog 
ylvetat. i(p fp 8v(S%eQavaCa fi Ilevla naqaylvttai lotdooovfAivfi 
totg tovto %axo(fi(aCaCi * %qog ^V %al didXoyog ovx a<pvfig yCve- 
taiy CvyxQtvofiivoiv to>v wavXav tijg Ilevlag %al t&v tovIIXov^ 
tov aya^mv vfco BXe^tdfi(iov xal XQefivXov. jcoXXmv te aXXmv 
ijcet(SQe6vtmv j iv tm ojci<S^o66^k<p tiig ^Ad^vag ag>u^<o<Savto 
nXovtov IvddXiiata. rci; luv ovv tng vrco&iiSemg tavta. n^Xo- 
yliei de ^e^dfcoiv j 8v0%eqalv<»v nqog tov SetSTCOtfiVj oti tvtpX^ 
%al yi^ovti tuxtaKoXov^etv ovk yiS%vvevo. m. 

n^eispvtfjg tcg XgefivXog fcivfig £v nal i%iovvt6vy nata- 
voff^ag d}g ot tpavXoi to tfivcnavta ev icqdttov^cv^ ot Sl %(nfito\ 
atv%oviSiVj aipixvettai elg d^eov^ ^Qffioiuvog noteqov roy natda 
CiOipQ^viog ava^qi^ece xal ofiotov iavtm tovg toonovg dtdd^euv 
(17 V yciQ ovtog %f i/tftog), ij ipavXov^ dtg xAv qnxvXwv tote mcf a- 
yovvtmv. iX&mv ovv elg to (lavtetovy neql fikv <ov ^^eto ovdhv 
fJK0v6evj n^oiStdttet de avtipy ip ttvt nqmov i^tiov iSwtvxji, 
axoXov&etv, xciL td Xotnd &iSavtfog. IV. 

^ESt6d%^ hcl a^xovtog ^Avttndt^ov^ dvtaytovttiOfUvov 
avt^ Ntxo%d^g (lev AdftioOtv yAqitSto^tivovg dl^Adit^ipj IVi- 
ftotpmvtog Sk AiiovtSt^ *AXiialov'6iIIaiStg>di/. teXevtalav Si dt- 
8d^ag tf^v Hcofimdiav tavTfivint tip Idltp ovofutxt, xal xov vtov 
aircov iSviStfjiSat ^Aqaqixa St* avtfjg totg ^eatatg ^ovXofievog, xa 
vnoXotna dvo St ixelvov xa^ijxef KdkaXov xal AloXootxanm. rnOBEZEIZ. 281 

V. 

fitftioi; di oti xa tov d^ifiatog nqo^fxma TtSTtXaiSiiiva elcl 
fCaQa tov Ttotfftov. XQSfivXog yaq ajco tov %Qiog Tial tov af- 
fiviAoo to aTtatai stQrjxai^ 6 OTtatmv dfiladij tovg %Qe(og>etlitag 
dia mvlav. xal to KaQltav i^skkriviiofievov tov dovlov drilot' 
KaQeg ya^ ot dovloty o^ev xal fi Ttagoifilaj iv Kaqog atHfjy iftot 
iv Sovlov td^ei. %al to Bke^^ldri^iog ii fftot nxmiog^ o j^kirtciiv 
iei ftote elg tov diifiov.] VI. 

APIZTO^ANOTH rPAMMATIKOT. 

Mavtevetat dUaiog &v tig %al fcivrig 

el fietaPakmv fckovtov tv%elv Svvflcetai. 

^qrfiev o ^eog OvvaKokov&etv mce^ av 

avioi fteQitv%ri. Ukovtog ofctdvetat tvq)kog. 

yvovg 6* avtov^ rjyay* otxor^' , akkovg drjfwtag 6 

Tcakiaag (Uta<S%etv ' el&^ vyiddat tag lioqag 

loftevdov elg Aonkrpttov 6* aTtfjyayov. 

n d' . . aq)va} Hevla SieKcikvev. 

oiimg dva^ki^tlfavtoQ avtov% tc5v xanciv 

ovdelg htkovteiy tgov d' aya&mv rjv tdya^d. 10 


n AOTTO s. KAP. ^Sig aQyaXiov TCQayii* i^tiv^ cJ Zbv xal d^soi^ 
SovXov y&vi^^^ai itaQaipQovovtnos SsCTtotov. 
f^v yaQ ta piktiOd'* 6 d^sQajcav Xil^ag tvxjj^ 
Sol^y Sh (irj Sq&v tavta tp xextri(iivp^ 
listixsiv avdyxfi tov ^'BQaTtovta t(3v xaxcSv. 5 
tov iJoifiatog yaQ ovx i^ tov xvqiov 
xQatstv 6 ScUiiov^ dXXa tov iavrniivov. 
xal tavta iihv d^ tavta. t^ Sh Ao^ia^ 
og d^eifm^SsttQiTtoSog ix XQvHrjkdtov^ 
(niliilfLV Sixaiav iiiiiq)0(iai tavtrjVj oti 10 

latQog av xal (idvtig^ Sg tpaOiv^ 0oq>6g, 
(lekayxoXfSvt dninsfitl^i iwv tov SsiS^otrjv^ 
o6tig dxoXovd^st xatojtiv dvd^Qci^tov tvq^lov^ 
tovvavtiov SqSv rj nQOiS^^x* avtp Ttoistv." 
ot yccQ pxinovtsg totg tvtpXotg riyovfisd-a • 15 

ovtog S* dxoXovd^st^ xdiih ^Qoapidistcu^ 
xal tavt dTtoxQivofiivq) to itaQdnav ovSk yQV. 
iya (ihv ovv ovx i6% OTtoDg aiyi^^ofjLaL^ 
ijv lifj q^Qa^jjg o ti tpS* dxoXovd^ovfiiv nots^ 
(D Si67tot y dXXd ^ov ndQi^Gi nQdyiucta. 20 

ov ydQ (is tvntri0sig 6tiq>avov ixovtd ys. 

XPE. (id Ai\ dXX^ dipsXoiv ys ^ticpavov^ ^v Xvn^g tifu^ 
%va iiaXXov dXygg. KAP. X^^Qog- ov yaQ 7tm6oiiat 
xqIv Sv g)Qd0jig (lob tig Ttot i^tXv ovto6i* 
svvovg yaQ Sv 0oi> Jtvvd^dvoiiai itdvv 0q>6SQa. 26 \ nAOTTOS. 28S 

XPE. liAJl' ov ti XQVipfo * tSv ifidiv yccQ olxetav 
ni0t6tatov 7iyov(uti 6b xal xXBmC^tatov. 
iyto d^soifsprig xal S(xa^og mv aviiQ 
xaxfSg ingattov Tcal itivrig ^v, KAP. oldd toi. 

XPE. stsQoi d' iieXovtovv^ tsQo^vloi^ ^toQsg 30 

xal 6vxofpavtai xal novriQoL KAP. Tcsid^ofiai. 

XPE. ijtSQri<f6(isvog ovv ip%6iMfiv mg tov I&s6v^ 

tov ifiov nhv avtov tov talcujcciQov 0%sd6v 

r^Sri vo(i£ia»v ixtstol^sv^d^ai fiCov^ 

rov S^ vt6v^ 06XSQ mv (i6vog fu>i tvy%dvsi^ 35 

nsv66iAsvog si%^ fistafiaX^vta tovg tQ6novg 

slvav navovQyoVj aSvxoVy vyihg (iriSs Sv^ 

mg tp §Cm tovt avto vo(U0ag 0v(iq>iQSi.v. 

KAP. ti Srjta Ootfiog iXaxsv ix tmv 6tS(i(idtaiv ; 

XPE. nsvost. 0aq}(Sg yaQ 6 d^sog slni (Jlol toSi- 40 

otm iwavti^0avfit nQmtov H^iciv^ 
ixiXsvs tovtov fi^ (isd^isiSd^ai ft' itv^ 
nsid-svv S* ifiavtp iwaxoXovd^stv oixaSs. 

KAP. xal rjo ^wavt^g Srita n^oit^ ; XPE. tovttpi. 

KAP. sltov^vvisvgtrivinivoiavtovd^sov^ 45 

g)Qdiov6av m 6xai6tati 0oi 6aq>i0tata 
d^xstv tov vtov tov ini%oi(fiov tQ6nov ; 

XPE. rf5 tovto xQivsvg; KAP. S^^Xov otvrj xal tvtpX^ 
yvmvat Soxsttov^\ dtg 0q>6SQ* i0tl 6v(upiQov 
to (iriShv daxstv vychg iv t^ vvv %Q6vp. 50 

XPE. ovx S0d'* onag 6 %Qri0(i6g sig tovto ^insi^ 
dXX^ slg stSQ6v tv (Lstli,ov. iqv S' ri(itv g>Qd0y 
o0tvg not' i0tlv ovtoai^ xal tov %dQvv 
xal tov Ss6(isvog "^Xd^s (istd v&v ivd^aSi^ 
nvd'oi(jisd'* av tov %QriC(i6v fi(idiv o tv vost. bS 

KAP. ays Sij^ 6v n6tSQ0v 6avt6v o6tvg d^ q>Qd6svg^ 
rj tdnl tovtovg SqS; Xiysvv ^Q'^ ta%v ndvv. 284 nAOTTOZ. 

JIA. iya (ihv olnciisiv kiyci) (toi: KAP. (Mcvd^avHg 
og q>ij6iv elvai ; XPE. 0ol kiyai tovt\ ovx i^oi. 
6xcci(Sg ya(f avtov xal xaksn&g ixavvd^dvst, 60 
aAA' sHti, %aCQBig avSQog svoqxov tQOJtotgj 
il^ol q>qa0ov. TIA. xlaeiv Sycoys iJol Xiyc}. 

KAP. Sixov tov avSQa xal tov oqvvv tov d^eov. 

XPE. ov toi, [la tfjv ^i^firitQa ;|^(upff (T£&^ iti^. 

KAP. el fifj ipQd06tg yaQ , dno 0* oka xaxov xaxSg. 65 

nA. (0 tdv^ dnakXdx%^tov dx* ifiov. XPE. TcdiuAa. 

KAP. xal iifiv kiyo) fiiXtt^tov i6t\ cJ Sicnota. 
dTtoXtS tbv avQ^Qionov xdxi6ta tovtovC. 
dvad^slg yaQ inl xQtnivov ti^v^ avtov xatakmfov 
a7C€tii\ IV* ixst&sv ixtQaxfiktiJdTJ ns6civ. 70 

XPE. dXk' alQStaxiiog. 11 A. (i7iSaiic5g. XPE. ovxow 

iQStg; 

nA. dXk* flv nvdi^ad^i ft' oiStig stii\ sv olS* oti 
xaxov tCfi* iQydcsod^s xovx difq^stov. 

XPE. vfi tovg d^sovg fifJLStg y\ idv fiovky ys Cv. 

nA. liid^siSd^i vvv iwv jCQiStov. XPE. fjv^ iis^Csiisv. 75 

il/f . dxovstov Sf^. Ssl yaQ ag Soixi ^is 

kiysiv a XQvntsw ^ naQS0xsva0p,ivog. 
iyio ydQ slfu Tlkovtog. KAP. (o (itccQcitats 
dvSQfov aTtdvtCDv, slt ifiCyagTTkovtog Sv; 

XPE. 0v nkovtog , ovtcag dd^kCcDg StaxsCnsvog ; 80 

cJ Oor/3' 'jiTtokkov xal d^sol xal SaCykOvsg 
xal Zsvj tC g>yg; ixstvog ovtd^g sl 0v ; TTA. uaC. 

XPE. ixstvogavtdg; TIA. avtotatog. XPE. Ttod-sv ovVj 
, ipQdcov^ 

avxiitiSv fiaSCisig; TIA. ix TlatQOxkiovg iQxoym^ 
og ovx ikoviSat ii, StovnsQ iyivsto. 85 

XPE. tovtl Sh to xaxov nc5g iTta^sg ; xdtstTti ^ioc. 

TIA. 6 Zsvg (is tavt* iSQa0sv dvd^Qcinotg ipO^ovmv. UAOTTOZ. 285 

ifw yaQ Sv fjL€iQdxiov i^netXria' otc 

ws tovg Sixaiovg xal 0Oipovg xal xoaiiiovg 

(lovovg fiadioififiv' o Ss^' inoiti^ev rv^^Aoi/, 90 

tva ft^ SiayvyvfoCxoiiLL tovtav (iriSiva. 

ovtfog ixetvog tol0L %QriOtol6i ipd^ovet 

XPE. xal (ifiv SiM tovg XQfi6tovg ys tnL&tav ^vovg 

xal tovg Sixcciovg. 11 A. Ofiokoydi (foi. XPE. tpiQS^ 

ti ovv ; 
sl nakiv avafikiifsiag, S67tsQ xal icqo tov^ 95 

g)Svyotg av ijSfi tovg TCovfiQOvg; TIA. q>iiii' iyci. 

XPE. (og tovg Sixaiovg S* av fiaSi^oig; 11 A. icdvv ^ikv 

ovv 
ytokXov yaQ avtovg oxf% ioQaxd nci %q6vov. 

XPE» xal d^avfux y ovSiv • ovS^ iyd yaQ 6 pXiTCfov. 

IIA. aq)st6v ^s vvv. t6tov yaQ ^Si^ tdn ifiov. lOO 

XPE. fia ^i\ dkXd nokXp iiakkov ii^fieOd^d 6ov. 

TIA. ovx fjyoQSvov ow TCaQi^siv itQdy^ata 

iliikkst6v 1^1 ; XPE. xal 6v y\ dvtc^oXA^ ici^ov^ 
xal fii} (i dnokinrig * ov yaQ svQi^6sig iyiov 
tfltav Ir * avSQa tovg tQonovg fisXtiova • , 105 
fta tov j4C • ov yaQ i6tiv aXXog nXfjv iyd. 

11 A. tavtl Xiyov6v ndvtsg* iivix' av Si (wv 
tv%m6^ dXfid^iog xal yivavtai 7tXov6voi^ 
dts%vSg v7tsQpdXXov6i tfj (w^d^riQia. 

XPE. S%ei {l\v ovtmg , el6l S' ov itdvteg xaxoi. 110 

TLA. iid Ai\ dXX' axaJ^dnavtsg. KAP. olfidis^ iiaxQd. 

XPE. 6ol S* (Dg av slSyg o6a^ naQ^ rifitv fiv.iiivjig, 

ysv^6st dya%d^ 7tQ66s%s tov vovv^tva Ttvdij. 
oliiai ydQ , olfiai^ , 6vv d^sS S* slQi^6staij 
tavtfig dTtaXXd^siv 6s f^g og^d^aXiiiag^ 115 

' fiXiifat 7C0i,ri6ag. IIA. iiriSaiMBg tovt iQyd^fj. 
ov fiovXofiair yaQ ndXiv dva^Xiipai. XPE. ti g>jjgf 286 nAOTTOZ. 

KAP. civbQmnoq ovtog iativ ad^Xcog g)v6st. 

nA. 6 Zevg fikv ovv oW mg^ ta tovtmv imSq^ insl 

Tiv^oit Sv^ imtQiil;€i ^e. XPE. vvvd^ ovtovto 

8q% lao 

o0ti>g 66 7tQ06itta£ovta nsQivo^tstv ia; 

JIA. ovx olS^ ' iyto d' ixstvov OQQaddi navv. 

XPE. aXijd^sg , cJ Ssikotats ndvtcav Sai(wvayv ; 
otsv yaQ slvai triv zliog tVQavvlda 
xal tovg xsQawovg a^iovg tQvwfioXoVy 126 

iav avafiXiinig 6v tucv ^iirXQOv xqovov ; 

JIA- «5 iirj Xiy\ (o novi^Qi^ tavt\ XP. i% 7i6v%og. 
iy<o yccQ ajtoSsil^c9 Cs tov Ahog nokv 
listiov Swdfisvov. IIA. ifih 6v ; XPE. vri troi/ ov 

Qavov, 
avtlxa yccQ aQ%sv Svd tlv* 6 Zsvg tmv ^scSv ; 130 

KAP. Sid taQyvQiov' nXst6tov ydQ i6t* avtp. XPE. 

• tpiQs^ 

tlg ovv 6 naQi%<ov i6tlv avtp tovd'' ; KAP. oSC. 

XPE. d^ov6i d' avt^ Sid tlv ; ov Sid tovtovi; 

KAP. xal vfj ^C sv%ovtai ys nXovxstv avtixQvg. 

XPE. ovxovv oS' i6tlv attiog^ xal ^tfSlmg 135 

^av6sv ' aVySi fiovXoito , tavd'* ; IIA. owij ti dij ; 

XPE. otv ovS^ dv slg dv6svsv dvd^Qionaiv iti^ 

ov fiovv av^ ov%l ^av6t6v , ovx akX^ ovS\ «/, 

fi^ fiovXofiivov 6ov. IIA. 7t<3g; XPE. Sxog^ ovx 

16%^^ on<og 
<ovij6stav Si^Ttov^sv^ flv 6v ft^ TtaQtov 140 

avtog SvS^g taQyvQioVj &6ts tov ^iog 
tviv Svvafivv^ ^V XvTtjj tt^ xataXv6svg fiovog. 

IIA. tiXiysvg; Sv' ifih d^vov^vv avtip; XPE. qyijn^ iyd. 
xal vri AC slti y* i6tv XafjvjtQOv xal xaXov 
rj %dQvsv dif^Qcoitov^v , Svd 6h yiyvstav. 145 nAOTTOZ. 287 

aTCavta t^ icXovtstv yaQ i0d'* vnijxoa. 
KAP. iyayi toi 8ta lux^ov oQyvQidiov 

Sovkog ysydvrjiMUy 8ia ro fi^ nXovtstv toag, 
XPE* xal tag y StaiQccg q>aiSl tag Koffw^Cag^ 

otav iilv avtag tig Ttdvfig nsiQtSv tvxy^ 150 

ovSh n(fo6i%avv tov yovv^ iav 8\ nkov^iog^ 

tov X(fm7itbv avtag svdifg (og tovtov xffiTiBiv* 
KAP. xal tovg ys natSag q>a6l tavtb tovto Sq&v^ 

ov tfSv iqa^tmv , akka tagyvQCov %aqtv. 
XPE. ov tovg ys xQfiOtovg^ akka tovg icoQvovg • insl 165 

aitov0iv ovx agyvQiov oC x^0toi, KAP. tiSai; 
XPE. 6 (ilv innov aya^v^ 6 Sh xvvag d^fjQsvri^xovg. 
KAP. eci^xwofisvoc yap agyvQiov altstv t0wg 

ovoiuctc ns(fcnittov6c f^v (loxd^riQiav. 
XPE. tixvccc Sh na0ac dcic 6h xaL aofpio^ta^ 160 

iv totOiv avd^QionociSiv i(T^' svQtiiiiva. 

6 [ikv yccQ avtSv (Sxvtotofist xadijiisvog^ 
KAP. stSQog Si ;|raAx£i;£t tcg^ 6 Sh tsxtaivstac. 
XPE. 6 Sh %(iv<^o%ofir ys , ;|rp v<yfoi/ naQa 6ov kapdv^ 
KAP. 6 Sh kcanoSvtst ys vii Ai\ 6 Sh tocxcoQvxst^ 165 
XPE. o Sh xvatpsvsc y* . KAP. 6 Si ys nXvvsc xaSiaj 
XPE. 6 Si pvQ6oSsilfst y. KAP. 6 Si ys nmkst xQomnva^ 
XPE. 6 d' aXovg ys (locxbg Sca 6i nov naQatikkstac. 
JIA. otfioc takag , tavti (i^ ikdv^avsv nakai. 
KAP. fdyag Sh paCiksvg ov^l Sca tovtov xoi/l^ ; 170 

ixxkriaia S' ovxl Scic tovtov yiyvstac ; 
XPE. ti Si; tag tQcijQScg ov Cv nkfiQOtg ; slni fioc. 
KAP. tb S' iv KoQiv^tp %svcxbv ovx ovtog tQitpscy 

6 ndiiq>ckog S' ovjJL Sia tovtqv xkav6stac; 
XPE. h Bskovondkfjg d' ov^l fcstd tov IlafKpikov ; 175 
KAP. 'AyvQQcog d' ovxl Scd tovtov niQSstac ; 
XPE. Oikiifcog S' ovx ^vsxa 0ov (cvd^ovg kiysc ; 288 nAOTTOS. 

fj l^vfiiMcxfa 8* ov diM 6\ totg AtyvittCoig\ 
i(f^ 8h Aatg ov di^a ^i^iXmvidov ; 

KAP. 6 Tiiiod^iov 8h nvgyog XPE. iiini^oi yi fSoi. 180 
ta dl npdyiiat' ovxl Sia 0h jtavta iCQattBtmy 
liovdtatog yaQ sl 6v navtcov attiog^ 
xal tSv xaxfSv xal tav dyad^mv^ bv Ar^' oti, 

KAP. xQatov6i> yovv xdv totg noXifiocg ixddtots 

iip* olg dv ovtog imxa^ilTftav {lovov. 185 

TIA. iym tooavta dwatog sifi* slg Sv noLStv ; 

XPE. xal val fid Ala tovtcov ys kokX^ nXsCova - 

&0t ovd^ (is0t6g 60V yiyov* ovdslg ncijtots. 
tc5v fihv yaQ aXXoDv i6tl ndvtmv nkri6fiL0vri * 
iQfotog KAP. aQtcDV XPE. fwv^ixrjg KAP. tQa- 

yijfidta^v 190 

XPE. tiii^^g KAP. nkaxovvta^v XPE. dvSQayad^iag KAP. 

l6%dS(av 

XPE. q>iXoti{Llag KAP. iidtrig XPE. 6tQatr^y{ag KAP. 

^axHg. 

XPE. 6ov S' iyivst ovSslg iis6t6g ovSsnciytots. 
dXk' rjv tdXavtd ttg Xdpjj tQiaxatSsxa^ 
TtoXv lucXXov ini^viist Xafistv ixxaiSsxa - 195 

xdv tavt dvv6ritai^ tsttaQdxovta fiovXstair^ 
ij ipri6i,v ov Pi,ayt6v avtp t6v piov. 

nA. sv toi Xiysvv iiioiys tpcfivs^d^ov Tcdw • 

nXiiv hf liovov SiSoixa. XPE. fpQa^s^ tov niQi. 

nA. on(og iym trpf Svvafiiv rjv viistg g)ath 200 

Ixsvv (is^ tavtrig Ss6n6trig ysvij6oiiai. 

XPE. vrit6vAi*' dXXd xal Xiyov6i ndvtsg mg 

SsvXotatov i6%^* 6 nXovtog. HA. rjxL6t\ dXXd fu 
toix^QVxog tig StipaX*. si6Svg ydQ nots 
ovx slxsv slg trfv olxiav ovSiv Xafistv, 206 

svQ^v aita^dwvta xataxsxXsvfiiva* UA0TT0 2, »0 

slr dv6(i€c0iv iiov tiiv HQOvoiixv dsiUav, 

XPE. fw} wv (iBkitd} 001 p,7iSiv • ciff , iav yivy 
avriif xQodvnog avtog eig ta nQaypMta^ 
pXinovt aicoSBl^ia 6* ol^vtsifov tov Avyxifog. 210 

IIA* rnSg ovv 8vv7^6Bt tovto SgS^ai ^t^tog Sv ; 

XPE. ixfo tiv ayad^v ihxlS^ i% dv tlni [loi 

6 9otfiog avtog Ilvd^txijv 6si0ag SatpvTiv. ' 

UA. xaxstvog ovv evvokds tavta. XPE. tprn»,^ iyei. 

nA. bqatB. XPE. (lil (pQovtiis iiijSiv ^ fSyad^i. 215 
iym yap, sv toHt^ tod^i^ xav Sfj n* ino^avstv^ 
avtog SiaTCQaliSi) tavta. KAP. x&v fiovXy y\ iyci, 

XPE. noXXol S* i^ovtav x&tBQOi v^v l^vfiiiaxov^ 
O06tg SvxaCoig ov6tv ovx r^v aktpita. 

nA. nanaX^ novrjQovg y slnag rj(itv 0v(i(iaxovg. 220 

XPE. ovx , ijv ys nXovtr^afO^iv i^ aQXVS ^^Xiv. 

akV t^t 0v (ihv taxiiog SQa(iLciv. KAP. tCSQS\ 

Xiys. 

XPE. rovg l^yyBciQyovg xdXs^ov^ svQi]0Big S* t0mg 
iv totg ayQotg avtovg takain(OQOV(kivovg^ 
onmg av t0ov Sxa0tog ivtavd^ot naQav 225 

fi(itv (ista0xji tovSs tov Ilkovtov (liQog. 

KAP. xal Sr^ fiaSCf^a * tovtoSl to xQsaSiov 
tSv IvSod^iv ttg Bl0svsyxdtco kafidv. 

XPE. i(iol (iski^0SL tovto y* - dkk^ dvv0ag tQixs. 

0vS\ (o XQdtL0ts nkovts ndvtfov Sat(i6va>v^ 230 
st0G> (ist^ i(iov SsvQ* Bt0i^* ' ^ yaQ olxCa 
avtrj *0tlv rjv Sst XQ^^C^tayi^ 0s tij(iSQov 
(iS0triv noLri0ai xal ScxaCag xdSCxag. 

nA. dkk^ ax^o(kav (ihv sl0uov vrj tovg ^sovg 

sig oixCav ixd0tot* dkkotQCav ndvv * 235 

dya^ov yaQ dnikav0* ovSlv avtov ncinots. 
ijv (x^v yocQ slg tpsvSakov sl^skd^mv tvxco^ 

ARISTOPH. II. 19 290 nAOTTOZ. 

svdvg xtttdQviiv fie xata v^g yijg xatfo* 

xav ttg nqo^ik^ XQriOtog avd^Qaxog g>iXog 

altSv Xafistv tv (mxqov aQyvQlSiOV^ 240 

iittQvog i6ti (iriS* tSstv {lb ycdnotB. 

rjv d' &g naQaalijy* avd^Qanov siCsMfov tv%my 

noQvaiCi, xal xvfiovCi naQapsfiXrjfiivog 

yvykvbg ^(»a£' il^ins6ov iv dxaQstxQOv^. 

XPE. iistQiov yaQ avSQog ovx initvxsg ncinots. 245 
iyw Si tovtov rot; tQonov ndg slfi asi. 
XttiQca ts yaQtpstSofisvog &g ovSslg avfjQ 
ndktv t dvaXtSv^ i\vix av tovtov Sijj. 
dkk* sl(SiaiisVj fogiSstv 6l fiovXoiiaL 
xal tiiv yvvatxa xal tov vtov tov fiovov^ 250 

ov iym g>tkdS fukU^ta (istd ai. IIA. nsidviuu. 

XPE. ti yaQ ai/ tig ov^l nQog 0h tdXrjd^ Xiyoi ; 

KAP. (S noXXd Sti t^ Ssifnotij tavtov dvykov g>ay6vtsg^ 
avSQsg ipiXoi xal Si]fi6tai xal tov novstv iQa6tai^ 
tt iyxovstts^ ^nsvSsd"*^ dg 6 xaLQog ovxl f^A- 

Xsiv^ 255 

dXX* iiJt* in* aiutrjg tijg dxfi^^g^ ^ Sst naQ6vt 

dflVVSLV. 

XOP. ovxovv OQ^g OQii&fiivovg ri(uig naXai nQO^fuogj 
dg slx6g i0tiv d^d^svstg yiQOVtag avSQCcg ijSfi ; 
0v d' d^iotg t0oig iis d^stv^ nQlv tavta xal q^Qa^ 

0ai l/LOL 

otov xttQiv fi 6 Ssenovrig 6 6bg xixXtixs Ssvqo. 260 
KAP. ovxovv naXai Si^nov Xiy(o; 0v S* avtbg ovx 

dxovstg. 
6 Ss0n6tifig yaQ q>ri0i,v vyLagiiSiiog anavtag 
ifn^XQOv fiiov xal Sv0x6Xov ir^^siv dnaXXayivtag. 
XOP. l0tiv Sh Sij ti xal n^d^sv tb nQayiia tovd'^ 8 ipti^iv ; 
KAP. Ixfov dfptxtai Ssvqo nQs0fivt7^ nv' , cJ ^rovijpo/. TIA0TT02. 291 

^vnSvttt^ xv^Svy ad^Xiov^ ^vCov^ (laSdlvta^ i/fi>« 

Sov • 266 

olfiai Sh vr^ tov ovgavov xal ^csAoi/ avtov alvai, 
XOP. aJ XQveov ayystXag intSv^ ix(5g qygg; itdXiv ^pQd" 

60V ^l. 

SrjXotg yccQ avtov 6(oqov fjxeiv XQrj^tfov ixovta. 
KAP. TCQsapvtixfSv ^v ovv xaxmv iyoy ixovta 0g}q6v. 
XOP. ^wv a^iotg tpsvaxCeag ijiiag anaXXay^vai, 271 

a^T^livog^ xal tavt' ifiov fiaxtrjQCav ixovtog; 
KAP. 7cdvt(og yaQ avd^Qfonov tpv6Bi toiovtov slg ta 

ndvta 

fjystc^d f*' slvat xovSlv av voiil^s^* vyiig slTCstv ; 
XOP. <og 0s^v6g ovnCtQintog* at xvrjiiac Ss 6ov /So- 

S6iV 275 

lov lov , tdg xoCvtxag xal tdg niSag nod^ov^ai. 
KAP. iv ty 60Qqi vvvl Xaxov tro yQdfipia 6ov Sixd^siVj 

6v 8' ov paSC^SLg; 6 Sh XdQ(ov to J^vfipolov SC- 

S(Q6lV. 

XOP. SiaQQaysCrjg. cSff (lod-cav sl xal (pv6si xo^aXog^ 279 

o6tig (psvaxC^stg ^ €pQd6ai d' ovn(D tstXrjxag fi(itv 

[Stov xdQiv fi' 6 Ss67c6trig 6 66g xixXrjxs Ssvqo •] 

otvcokkd noxd^i^^avtsg^ ovx ov6rjg ^xoXrjg^ tcqo- 

d^viKDg 

SsvQ* ^Xd-opisv^ noXX(Sv d^v^cav ^C^ag Sisxics- 

QcSvtsg. 

KAP. aXX' ovxit av xQVtpatHL. t6v UXovtov ydQ , cJt/- 

SQsg^ ^xsc 

aycov 6 S66n6trig^ Sg viidg 7cXov6Covg 7Coii^6si. 285 

XOP. otna)g yaQ i6ti 7cXov6Coig ayca6iv fnmv slvac ; 

KAP. vri toifg d^sovgj MCSag (ihv ovv^ riv cJr' ovov Xd" 

firits. 

XOP. (og ^dofuei xal tiQTCOfiat, xal povXoiuci X0Qsv6ac 

19* 292 nAOTTOS. 

vq>* flSov^g^ bItc^q kiysvg ovtag 6v tavt* alri&^. 
KAP' Mcl ft^i/ iya fiovliiaoiiai d^Qettaveko tbv Kv- 

xXana 290 

fLLiiov(ievog hoH tolv noSoXv mSl naQsvOaXBvayv 
v(jLdg aynv. akk^ ala tixaa d-aiUv^ inavapoaivtes 
^kri%ioiuvol te nQofiatimv 
cclyav te xtvafiQcivtGyv (iiX% 
ene6^^ aneifmlfUiivoi' tQayoi S^ axQatut6&B. 295 
XOP. fiiistg Si y av ^fitifio^ev d-Qettaveko rov Kv- 

xkmna 
pXrixciiievoi^ ch tovtovl nivSvta xataXafiovteg^ 
nr^Qav i%ovta la%ava t ayQiaSQ06eQa^ XQama-^ 

XSvta^ 
riyoviievov totg nQofiattotg^ 
eix^q Sh xataSccQd-ivta nov^ 500 

fi,iyav kafiovteg int^ivov iJgyipciifxov ixtvq>kiS0a$. 
KAP. iyi» Se trjv KiQxrjv ye trjv ta ipaQitax avaxv- 

XiSoav^ 
fj tovg itatQOvg tov OikcaviSov not' iv Kogiv&m 
Inetaev mg wtag xanQOvg 
liefiayiiivov 0X(5q i^d^ieiv^ avt^ S* Ifuxtrev av- 

totg^ 305 

liilii^aofiav ndvtag tQonovg * 
v^etg Sh yQvkiiovteg vno ipikr^Siag 
eneed^e ^iritQl %otQOL. 
XOP. ovxovv 0h ti^v KiQXi^v ye tr^v ta ipaQnax* avtmv^ 

xiScav 
xal fiayyavevov0av ^iokvvov6av te tovg etidQOvg^ 
Xafiovteg vno ipikrjSiag 311 

tov AaQtiov ^Liioviievov ttSv 0Q%emv xQe(iiSiiev^ 
luvd^daoiiiv d'* ScneQ tQayov 
triv ^tva * 6v d' ^AQiiStvXXog vno%a0xmv iQetg* UAOTTOS. 293 

MnB6%^B ^ritQl xoTqol. 515 

KAP. ay* Bla vvv ttav (TxofificvTGii/ aitaXkayBvteg T^Srf 
, vfLBtg iit alX* slSog tQd7t66d'\ 
iy<6 d' l^v rjdi] kdd^Q^ 
PovXi]6oiiaL tov SB67c6tOV 

lafidv tiv' aQtov xal XQincg 320 

fLaed^Bvog to koiicbv ovtG) ttp »6%m ^vvBlvai, 

XOPOT. 

XPB. xatQBiv fikv vfiag i^tiv , dvSQBg Sriykotai^ 
aQXalov rjSr^ nQOOayoQBVBvv xal ^axQOv 
a6itdf^0(uu, S^ , otcijifvtQodvftaig rjxBts 
xal 6vvtBta(iivG>g xov xcctBpXaxBvy^ivag. 326 
OTCmg SiyLOL xal taXXa 0v(iitaQa0tdtaL 
i^BO&B xal OcatiJQBg ovtmg tov ^bov. 

XOP. d^dQQBv pXixBcv yicQ avtiXQvg Soiscg fi* Z^Qrj. 
Sblvov ydQ , Bi tQlC3^X0V (Jkkv BivBxa 
(o6tii6fiB0^^ £xd6tot^ iv t^qxxXrjOCa^ 330 

avtov Sh tov JlXovtov vcaQBCrjv tm Xa^Btv. 

XPE. xal (i^^v OQtS xtd BXB^iSrniov rovroi/l 

itQ06t6vta * S^^Xog d' i6tlv oti tov XQdyfiatog 
dxi\xoiv tc tfj paSi6Bi xal tcp tdxBi. 

BAE. ti av ovv to nQ&yfi^ Biri ; fCod^Bv xaL tivL tQOTtp 335 
XQBfivXog TCBnXovvqx* i^anivrjg; ov nsid^OfiaL. 
xaitoc Xoyog y* r^v vr\ tov ^HQaxXia noXvg 
iytl tot6i xovQBiot6L tfSv ocaQrrifiivciiv^ 
cSg i^aicivrig avfjQ ysyivr^tac nXov6cog. 
i6tiv SifiOL tovt avto d^avfLd^ioVy ojtmg 340 
XQri6t6v tL nQdttav tovg g)iXovg (iBtani^nstaL. 
ovxotn/ inLXciQL6v ys nQccy^* iQyd^staL. 

XPE. aXX* ovSlv dnorcpvtlfag iQfS' vri tovg Q^sovg^ 
m BXs^iSri^^ , aykBLVOv ^ x^^^ nQdttoyLSv^ 
SatB fLBtixBLV i^B6tLV * BL yaQ t^v tpiXcov. 345 294 nAOTTOH. 

BAE. yiyovagS* aXrid^Sg, <ogkeyov0i,^ nXoviJtog^ 
XPE, ieo^v (ihv ovv avrixa fidX* , ijv d^sog d^dky, 

ivi yaQ tcg^ ivi, xivSvvog iv tqi ^Qciyiiat^. 
BAE. nolog rtg; XPE. olog^ BAE. Xiy* avv0ag o tL 

XPE. rlv (ihvxatOQd^ciafDfisv^ svTtQcittBivasi' 350 

ijv Sh 0g)ak<Spiev^ i%vtBtQCtp^av ro naQaTCav. 

BAE. tovtl novriQov tpalvBtat to q>oQtCov^ 

7caC{i ovx aQiexBv. to te yuQ i^ccCg>vrjg ayav 

ovtcag vnBQnkovtBlv ^ toS^ av SBSoixivai, 

nQog avSQog ovSlv vyiig icft* BiQya6fLivov. 355 

XPE. 7C(3g d' ovSiv vyiig; BAE. Bt ti XBxXofpoig vii ACa 
ixBtd^BV ^xBig aQyvQiov ^ xqv^Cov 
jcaQa tov ^BOv^ xanBi^t t0cog 001, fLBtaiiiXBi. 

XPE. ^AnoXXov anotQonau^ (la ^C* iym fikv ov. 

BAE. navoat, <pXvaQ<Sv ^ coydd'* ' olSa yccQ 0a<p&g. 360 

XPE. 0v y^fiShv Blg ifi* vnovoBi toiovtovC. 

BAE. <pBV' cjg ovShv atBxvcig vyiig i0tw ovSBvog^ 
aXV BI0I toii xiQSovg anavtBg fjttovBg. 

XPE. ov toi na tiiv ^i^fifitQ' vyyaCvBiv fM)i SoxBlg. 

BAE. <og noXv fiBd^i^trix <ov nQOtBQov bIxbv tQoncav.^S 

XPE. (iBlayxoX^g^ ^Dvd^QcnnB^ vi^ tov ovQavov. 

BAE. aXX" ovS\ to fiXiiifi* avto xatd x^Qav ixBi^y 
aXX^ i0tlv inCSrjXov tl nBnavovQyrix or^. 

XPE. 0v filv olS* o xQci^Btg * <og ifMv ti xBxXo<p6tog 
. tntBlg ftBtaXafiBtv. BAE. ftBtaXafiBtv %rjftA\ tCvog; 

XPE. to d* i0tlv ov tovoikov^ dXX^ BtiQcag ixov. 371 

BAE. fi<Sv ov xixXo<pag^ dXX' rJQnaxag; XPE. xcauH 

SavyLOV^g. 

BAE. dXV ovS\ fii^v dnBOtiQrjxdg y ovSiva; 

XPE. ov Sift iy<oy . BAE. » 'HQdxXsi^^ g>iQB, not tig av 
tQanoito ; tdXrjd^hg yaQ ovx id-iXsv q>Qd0ai. 375 UAOTTOZ. 295 

XPE. HatriyoQBtg yoQ nQlv ^ia^stv ro TCQ&yiUL ^iov. 
BAE. (D tav^ iyd tot tovt axo ^iimqov tcccvv 

id^iXco diayCQa^at tcqIv vcvd^i^^ac triv tcoXiv^ 
to 6t6^ imfiv6as xiQ(ia6iv tAv ^ritoQav. 
XPE. xal ft^v 9)^Afi>g y' av ^ioc Soxstg vfj tovg d-eovg 380 

tQ€tg iivag avakd^ag KoyC^a^d^ai ddSBxa, 
BAE. 6q(S tcv* ijci tov pi^(iatog xa^sdovnavov^ 
txstrjQtav ixovta lista tav nai8C<ov 
xal t^g yvvavxog^ xov SioC6ovt avtiXQvg 
tSv ^HQaxksiSSv ovS^ btiovv tdSv IlafLfpCXov. 386 
XPE. ovx^ d xaxoSacfiov ^ aXXa tovg XQV^tovg (lovovg 
iytoys xdl tovg Ssl^iovg xal 0dtpQovag 
ccTCaQtl icXovtTJ6ac noc7J0(x>. BAE. tC Cv Xiystg ; 
ovtG) naw nokka xixXoq)ag; XPE. otiiot t(Sv 

xaxcSv^ 
aTCoXstg, BAE. Cv fihv ovv csavtov^ Sg y* i(iol 

Soxstg. 390 

XPE. ov d^r' , iicsl tov Tlkovtov^ <S ^x^VQ^ ^^? 

iX(x>' BAE. 0v Ilkovtov; ycotov; XPE. avtov 

tbv ^sov. 
BAE. xal nov ' cftvv ; XPE. BvSov. BAE. jrov; XPE. 

icaQ' ifioC. BAE. naQa 0oC; XPE. jcdvv. 
BAE. ovx ig xoQaxag; IlXovtog icaQa 6oC; XPE. v^ 

tovg d^sovg. 
BAE. kiysig «Ai?^; XPE. q)7i(iC. BAE. yCQbg f^c; 

'EatCag; 395 

XPE. vfjtbv IloiSsiSS. BAE. tbv ^aXattiov Xiysig; 
XPE. sl d' i6tiv stsQog tig IIo^siSSv , tbv StSQOV. 
BAE. slt* ov Siafciiivcstg xal iCQog ri^dg tovg q>CXovg ; 
XPE. ovx ieti 7C(o ta nQayiiat iv tovttp. BAE. tC qyrig \ 
ov rp ^staSovvai ; XPE. (la /ICa, Sst yaQ iCQfota 

BAE. tC; 400 996 UAOTTOS. 

XPE. pUifiu XQ^^^^ai V1D BAE. tlva fikBflfm% tpqaflw. 

XPE. roi/ Illovtov (os to XQOtSQOV iv£ yi t^ tQOJt^. 

BAE. tvtpkoQ y^Q ovtC9g i6tC\ XPE. vri tbv ovQavov. 

BAE. ovx itog Sq* iig i^i'^ ^k^sv ovSBxdxot^. 

XPB' akl' ^v ^sol &ikm6k 9 vdy atpCiatai. 406 

BAE. ovxow latQOV ei0ayayBiv ixQ^v twa ; 

XPE. tlg 8iit latQog i6tt vvv ivt^ nolei ; 

ovtB yoQ [K^C&bg ovdii^ it Itfr* otJd-' ^ ti%vri. 

BAE. 0xo7t($ii^BV. XPB» aXX' ovx icti^v. BAE. ovd^ ifiol 

SoXBt. 

XPE. ^a AC y akli o%bq leaXcu xaQB^KBva^oitrfif 410 
iyd , xataxXivstv avtbv Blg *AiSxXi^aiov 
xQati,0t6v idtL. BAE. nokv {ikv ovv vrl tovg 

d^Bovg. 
/iif vvv diatQifi^ j aXX^ avvB TCQatt&v bv yi ti. 

XPE. xal fLfiv fiaSiia. BAE. 67tsvSiwv. XPE.tovt 

avtb Sqio. 

IIEN. m d^BQ^ibv iQyov xav66iov xdi TCaQavofiov 415 

toXfkSvtB Sqccv avd^Q&TtaQio) xaxoSaifLOVS^ 
not aot; tC tpBvyst ; ov fLBVSttovi BAE. ^HQa- 

xksug. 

IIEN. iy(b yaQ vf/L&g i^oXfS xaxovg xaxdg * 

tokiiriiia yaQ tolfiatov ovx avac(%Bt6vy 

aXX* olov ovSslg akXog ovSsjccijcotB 420 

ovtB d^sbg ovt^ avd^QOXog' Sct^ axokdXcctov. 

XPE. 6vS* sl tCg ; (o%Qa iihv yaQ slvaC [loc Soxstg. 

B4E. l0cog ^EQivvg ietiv ix tQaycpSCag * 

fikiiCBL ys tOL (iavix6v ti xal tQay^^xov. 

XPE. dkk* ovx ixsi yaQ S^Sag. BAE. ovxovv xXav^ 

6Btai. 42$ 

IIEN. ots^^B S* slvai tCva^; XPE. JCavSoxBvtQuev, 
7j XBXi^6ncaXiv. ov yccQ av to0ovtovl » 9 UAOTTOS, 29? 

ivixQayeg rnitv ovSiv rjStxijfiivri. 
TIEN, Skridtsg; ov yag SBivoxaxa SaS^Axatov^ 

i^rovvteg ix na0rig fi^ XciQag ixfiaXflv ; 430 

XPE. ovxovv vnoXoucov 6ot to pagad^ov yfyvatai ; 

akV rjtig bI Xiysiv 0* iXQV^ avtCxa f&aAa, 
IIEN. fj 0q>A ^0^1^(0 ti^^SQOv Sovvat SCxriv 

av^* Sv ifil iritsStov iv^ivS* a^avC^ai* 
BAE. aQ* ietlv ^ xanriXlg ri% tcSv yeitov&v^ 435 

^ tatg xotv^avg asC (is StaXvfiaCvstac ; 
ilEN. UavCa ^hv ovv^ ^ etp^v gwotxa %6XX' hri. 
BAE. aval^AmhXov xal %-boC^ nottig fpvYn\ 
XPE. ovtog , tC SQ^g } aJ SsUotatov 0v ^qCov^ 

ov jcaQafievstg; BAE. r}xi0ta ytdvtanf, XPE. ov 

fiivstg } 44a 

aAA' avSifS Svo yvvatxa q^svyofisv fiCav; 
BAE. IlBvCa yuQ iattv^ a xov7^q\ ^g ovSapLOv 

QvSlv niq)VX£ t£0V ili(X)k^0t6QOV. 

XPE. atrjd'^ avtifioXA 0s^ 0t^d^t. BAE. fia AC iycD 

fikhv ov. 
XPE. xal firjv Xdy&j Sstvotatov iQyov naQa nokv 445 

iQymv aicavtfov iQya06fisd'\ sltov d^sov 

iQrifiov ajsoXiieovts xoi ipsv^oviisd^a 

trivSl SsSvotSj [AriSh ScaiJLaxovfied^a. 
BAE. TCoCoig onXov0i.v ri Svva^sv nsTtoid^otsg ; 

notov yaQ ov d-mQaxay noCav d' a0nCSa 450 

ovx ivixvQOV tCd^rj^iv 17 ^taQcotdtri ; 
XPE. ^'aQQsi' (wvog yccQ 6 d^sog ovtog oJtf' oti 

tQOTtatov av 0tii0aito tSv tavtr^g tQomav. 
nEN. yQv^SLV Sh xal. toXftatov^ a xad^dQfiatSj 

iit avtoqxoQ^ Ssiva $QeSvt* sCXrjiifiivco ; 455 

XPS* 0v S\ cJ xaxifit* aTCoXovfiivri^ tCXotSoQst 

fifitv itQO^sXd^ov^* ovd* otiovv dStxov(iivri; 298 nAOTTOS, 

IIEN. ovdiv yaQ , d TCQog xSv d^smv^ voiiC^stB 

aSiXstv lis T01/ nkovtov novslv nsiifm^ivm 
fiki^ai Tcakiv ; XPE. xl ovv aSvxov^sv xovxo 6s^ 
sl 7C&61V avd^feheouftv ixnoQi^oiisv 461 

ayad^^v ; IIEN. xC d* av viistg aya&ov i%s^QoiJ&* ; 

XPE. o XI ; 
0h nqSxov ixfiakovxsg i% xiig^Ekkadog. 

IIEN. 1(1* ixfiakdvxsg; xal xi av voiU^sxs 

xaxov iQydiJdifd-av fisttov avd-Qcinovg; XPE. o xi\ 
sl xovxo dgav (likkovxsg inikccdvCfisd^a. 466 

IIEN. xal lirjv nsQl xovxov 6<ppv id^ikm dovvav koyov 
xo ngSxov avxov * xav fihv anotpi^m (lovrfv 
ayad^mv anavxmv ov0av alxtav i(ii 
v(itv di* i(ii xs %Svxag Vfiag ' sl 8\ fti^, 470 

noLStxov fjSrj xovd^* o xi av v^Uv Soxfj. 

XPE. ravrl ffv xok^iag , cJ iiucQmxaxrj , kiysiv ; 

IIEN. xal 6v ys SiSd^xov^ ndw yaq olfiaL ^aSCmg 
anavd"* aiiaQxdvovxd 6* dnoSsCl^svv iym^ 
sl xovg SvxaCovg q)jjg noti^iJstv nkoveCovg. 475 

XPE. m xv^nava xal xvipmvsg ovx dQ^q^sxs ; . 

IIEN. ov Sst 6%sxkidlsiv xal fioav nglv av (id^g. 

XPE. xal xCg Svvaix* &v ftij fioav tov iov 

xoiavx* dxovmv ; IIEN. o0xvg i0xlv sv q>ifOvmv. 

XPE. xC Sijxd 601 xCiififi imyQdtl;m x^ SCxji^ 480 

idv akmg ; IIEN. o xi 601 Soxst. XPE. xakmg kiysig. 

HEN. xo yaQ avx\ idv fixxae^^s^ xal 6tpm Sstna&stv. 

XPE. txavovg vofUts^g Siixa d^avdxovg stxo6iv; 

BAE. xavxfi ys • v^v Sh Sv^ dnoxQTj0ov6vv iMvm. 

UEN. ovx av (pd^dvoixov xovxo nQdxxovj^* ' f^xCydQ 48d 
Sxoi xtg av SCxaiov dvxsmstv Iti ; 

XOP. dkk^ f^Sri XQV'^ ^^ kiysiv viidg. 6oq>ov p vtxi^sts 

xr^vSl nAOTTOH. 299 

iv toHcfi Xoyoig avtvXdyovtBg" [lalaxov d' ivdd^ 

osts inifiSiv. 
XPE, ipavBqov (ihv iymy* ol^ua yvSva^ tovt* Blvai n&r- 

0LV ofLoimg^ 
ow tovg XQfi^tovg t(Sv avd^Qcijcav bv nfattBiv 

idtl SixaLOV^ 490 

tovg dh aovriQOvg xal tovg ad^iovg tovtmv tav^ 

avtCa Si^Ttov, 
tovt ovv fjiiBtg ixidvfiovvtsg fioXtg bvqo^bv SiftB 

yBvicd^ai 
fiovXBV^a xaXov xal yswaZov xal XQi^0Lfiov slg 

aitav igyov. 
^v yccQ 6 nXovtog vwl pXiify xal ^i) tvtpXog mv 

nsQivoCtfi^ 
fog tovg aya&ovg tdSv avd-Qoizcov fiaSisttai xovx 

anoXsC^si^ 4d5 

roi;^ S\ novriQOvg xal tovg ad^iovg ipsv^sttaf 

xata noiTi^si 
navtag xif^^^^ovg xai nXovtovvtag Siqnov ta ts 

^sta eipovtag. 
xaCtot tovtov totg avd^Qcinoig tCg av H^bvqol not^ 

a^sivov ; 
BAE. ovSslgav iyo tovtov ^oQtvg' (iriShv tavtrjv y* 

avsQoita» 
XPE. i&g lihv y&Q vvv fj^v 6 pCog totg av^Qcinoig Sia- XBvtai^ 500 tCg av ovxiiyott slvai (uxvCav ^ xaxoSai^i^vCav t 

itc iiaXXov j 
noXXol ^v yaQ tdSv av&Qdnmv ovzsg nXovtov6i 

novfiQoC^ 
aSCxcng avta l^vXXsiankBvov * noXXol S* ovtsg navv 300 nAOTTOS. 

XQottovffi xaxmg xaL ne^v&fiv luva 6qv ta ta 

xXeUfta Cvvsiifiv. 
QVTtovv slvai ^ft>\ bI Mxv6ai tain a^fikiims 

xo^* 6 nXovtogy 505 

oiov fiv t%g iov toig av^QOTto^ aya%'* av ^itfo 

%oqC6aiav. 
IIEN. aJU' a navtmv ^6t avd^Qeinwv avaate^^d-dvr 

ovx vyuUvBtv 
dvo X(fe6fivtay l^wd^ia^ata toiJ kfiQStv sud naQa- 

ncUstVy 
eitoiko yivoi^^ o no^alQ'^ vyi^lgy ov qyqii av kv^ 

6LtBketv 6g)pv. 
el yccQ 6 nXovtog fiXi^ais naXtv duivaifLsuv t [60V 

avtovy 5W 

ovt$ tdpniv av t&v av^qdndv ovt av 60iplar 

liskatpri 
ovisig' afiAfotv d' vy^tv tovtotv aq^avt^^ivtoiv 

tig xaXxsvstv ^ vavnr^slv ^ Qantstv ^ t^x^ 

noLstv 
ij 6uvtotonstv ri nXcvQ^ovffystv ^ nXvvsvv ^ oxv- 

Xodstlfstv 
V yVS aQotQotg fijiag SdnsSov xaQnov jdijovg^s^ 

Qi^a^d^aty 515 

V^ ^iv iv^ aQyotg Vfitv tovtmv navtmv afLS^ 

Xov6iv ; 
XPE. X^^QOv XfjQstg. tavta yoQ riyiZv ndvd'* o6a vvv dij 

xatdXs^fxg 
oC Q^sQanovtsg (iLoxd^6ov6tv. JIEN. nod-sv ovv 

s^SLg ^SQanovtag ; 
XPE. ovri^oiisd'' aQyvQiov di^nov. IIEN. tig *' l6tai 

nQiStov 6 naXdSv^ IIAOTTOS. 301 

oxav ttQyv^vov xaxetvog Ixfji XPB. xefdcUvetv 

Povkofisvog tig 520 

iliTCOQog ^x&v ix 9stxttXtag xaQ^ aitidt&v av^ 

dQanoSi^tSv. 
IIEN. aXX^ ovS* i6tai ^ifmtov axivtav ovislg ov9' 

av8Qano8i0trig 
xata tbv Xoyov ov 0v Hyeig drpiov. xigyoQ xkov^ 

xmv id^sXriCBi 
xivdwsvav xsqI tijg ifv^^g x^g avtov tovto nov^ 

'^Cai; 
Sttt* avtog aqovv inavayxa^^slg xai ^xantaiv 

taXXa te iLOjfi^stv 525 

odwriQotSQOv tQC^sig fiiotov noXv xov vvv. XPE. 

ig xstpaki^ 0oL 
UEN. ixi d' ov% il^si^g ovt* iv xXiv^ xaxaiaQd^stv ov 

y&Q i6ovtai,' 
ovt* iv Sam0yv\ tig yaQ vipalvsiv iO^sXf^^si xqv^ 

eiovovxog; 
ovxs ii,vQoi0iV iiVQC6a^ 0xaxxotg^ onoxav vvfMpriv 

ayayrj^d^ov • 
ot;^' [fiaxianf fianxcSv Sandvccig xo^ftii^a^ notxir^ 

Xofi6Qg>(x>v. 530 

xaCxot xC nXiov nXovxstv i6xai xo^&t&v ndvxov 

anoQovvxa ; 
naQ' ifiov S* iexiv xavx^ svnoQa ndv%'* vfitv mv 

Sst^d^ov • iyA yaQ 
xov xsvQOxi%vrfv S^nsQ Si^novv* inapoyxd^ov^a 

xddrifiai 
Sta xriv %QsCav xal xijv nsvCav irixstv onod-sv fiiov 

^si. 
XPE. ov yaQ av noQCtfat xC Svvav aya^ov^ nXr^v fptfh- 

Smv ix fiaXavsCov 535 302 JIAOTTOIL 

xat nctgdaffCoiv vaaMivcivtayv xal yfoldiav xoXo^ 

0vift6v; 
ip^BiQiSv t^ aQi^iiov xal xavcinfov xal ^XXdiv 

ovdh Xiyto (fov 
vxo tov xXij^evg^ al fioiifiovea^ ^£(/1 tilv xeq^a-- 

Xrjy avi(S6LVy 
iTieyeiifov^ai' xal g^Qdtowfai^ xeivi^iJsigy aXX* ina- 

viatm. 
itffoq 8i ye tovtoig dvd'* t\iatlov (ihv i%ei,v fdxog- 

dvtl 8i xXCvrig 540 

6ti,fid8a 6%oCvmv xoffemv (ie6tiivy ^ tovg ev8ovta(; 

iyeCQBi' 
xaL (popiidv i%eiv dvtl tdnffeog ^aiCQov dvtl d) 

TCQoCxetpaXaioVy 
Xi^ov evikeyi^ srpog vg xeipaXij' 6neXc%at, 8' 

dvtl (ihv &Qta}v 
liaXd%fig ntOQd^ovg y dvtl 8h (ic^fig ipvXXet' l^xifSv 

^aq>avC8(oVy 
dvtl 8\ ^Qdvov 6tdfLvov xeg^aX^^v xateuyotog^ 

dvtl 8h (idxtQag 545 

aid^dxvrig nXevQav iQQayvtav xai tavttiv. aQa ye 

noXXSv 
dya^oSv na6iv tolg dv^Qcinotg d7Cog>aCvc9 6* af- 

tiovov6av; 
TIEN. 6v (lev ov tov ifiov fiCov eCQfixag^ tov tmv ma%6v 

8* vnexQov6ci}. 
XPE. ovxovv 81JICOV tiig nt0%eCag icevCav g>afCkv elvai 

d8eX<pi^v. 
nEN. viietg y oXneQ xal 0Qa6vpovXp J*o%v6iov elvai 

OflOlOV. 650 

dXX* ov% oviiog tovto ninovd^ev fiCog ov iul AC^ 

ov8i ys (liXXei^, UAOTTOZ. 303 

mmxov ftiv yicQ fiiogy ov 6v Xeystg^ {^v i6uv /ii^ 

dlv Sxovta' 
tov dh nivfitog ii^v q^eMiiBvov xcci totg iQyocg 

XQoeixovta^ 
MQLyiyvs^^ai 8* ccvt^ ^TiSiv^ ftij fiimot fitiS^ 

iTCikBlxew. 
XPE. fogfucxaQitfiVy S^afMtBQ^ tov fiiov avtov xati- 

^B^ag^ 555 

si q>Bv0aykBVog xal {jLOx^tfag xataXBiipBt fifiSh ta- 

g^^qvat, 
IIEN. ^xdntBiv TCBiQa xal xo^fipSBtv tov 63CovSaiBLV 

aiiBX^^tfag^ 
ov ycyvoi<fxc9v otc tov IlXovtov naQixco ^Bktio^ 

vag avSQag 
xal triv yvcipiriv xai f^v ISiav. TCaQa t^ {ikv yaQ 

TCoSayQfSvtBg 
xal ya^tQciSBig xal naxvxvtipiOL xal aiovig bIcIcv 

a0Bky(Dg^ 560 

TCaQ iyLol ^ laxvol xal 0g)fixoiSscg xal totg ix^Qotg 

aviaQoi, 
XPE. afcb tov Xcfiov yccQ t^cog avtotg to 6q>fixSSBg 0v 

noQi^Hg. 
IIEN. nsQl 6ciitpQO0vvfig r^Sfi toivvv nsQavS 6q>pv xa- 

vaScSd^a 
otc xo6(ii6ti]g oixst ikst ifioi;, tov IlXovtov d' 

ietlv ipQiistv. 
XPE. Tcaw yovv xXimscv xo^iicov i0tiv xal tovg toi- 
N jjov^ SiOQVttsiv. 565 

[EAE. Vfi tov Ji\ si Sst Xa^stv avtoVy icSg ovjjjL xo^iiiov 

i0tti] 
IIBN. 0xiiMU toiwv iv tcOg noXs^cv tovg^OQag^ 6g 

hnotav (ihv a04 nA0TT02, 

m0i ndvfftsg^ xbqI xov di}iiov Tcal zipf xoXlvsM 

nkovx^ffiavtBg d* ano xSv xoivSv naQaxQ^(i^ adi-- 

xoi ys^^ivr^ai^ 
iiufiovXsvov<fi %s x^ nkri^si, xcA t^ dif^ff noks- 

flOV6tV. 570 

XPB* &Xk* ov flfsvdsu xovtmv y* oviiv^ xaiasQ 0q>6SQa 

fid6xavog ov0a. 
itaQ ov% ffttovy* ovShv xXav6si^ (Affisv tavtti ys 

xofii^^rjg, 
6ttfi iiftstg tovt* avaTCsiO^svv '^fiag^ ag i6tiv afLsi- 

vov 
jtsvia TcXovtov. IIEN^ xal 6v y iXiy\av \jb ovjcib 

dvvacav nsQl tovtov^ 
aXXa ^XvccQstg xal msQvyif^svg. XPE. xal jcfog 

(psvyov0i <y' anavtsg ; 575 
IIEN. ott fisXtiovg avtovg xoi£. 6xii>a6^m d' i6tc fid'- 

XuJta 
ano tSv naiSav tovg yoQ natiQug q>svy<yo<SVj 

ipQOVovvtag aQi6ta 
avtoZg. ovtm 8vaytyv(66xsiv %aXsn6v nQayfi' i<sx\ 

dixavov. 
XPE. tov ^ia q)i]0sig aQ* ovx OQ^mg Stayvyvm^xaiv x6 

XQatiOtov 
x&xstvog yaQ t6v nXovtov i%sc. BAE. tavxriv d' 

illiXv anonifinsc. 580 

TIBN. &XX* ti KQOVtxatg Xi^iiacg ovtmg XfHMSvtsg rag 

ipQivag afupc}^ 
6 Zsvg 81JXOV nivstat^ xal tovt f}8fi ^avsQSg iss 

diSdJ^iD. 
sl yoQ ixXoiitscy TCiSg av nomv t6v 'OAvftatixov 

avt6g aySva^ UAOTTOS. 305 

tva xov^ '^EXXrjvag Sytavtag ubI di* itovg xiiiyttov 

^vvayBiQSC^ 
avsxijQvttsv tSv a6Kfit<Sv tovg vixSvtag ^tBtpa- 

vd&ag 585 

KOtCvG} 0t6q>dvp; xaitot %Qv^A (laXXov ixQ'^'^^ ^^" 

ytBQ iTtXbvtBt. 
XPE. ovxovv tovtfp dijstov driXot tt(i<Sv tov itkovtov 

ixBtvog' 
q>Bv86iiBvog yaQ xal ^vXofisvog tovtov ^ridlv da- 

jtavdod^aiy 
XijQOvg avadSv tovg vixwvtag tov Ttkovtov ia 

jtaQ* iavtp. 
TIEN. itoXv tiig TtBvCag TtQayfb at6%L0v ^ritBtg avt^ nBQV" 

dtlfai^ 590 

sl 7tXov0cog wv avsXsvd^SQog icd*^ ovtiool xal ipt- 

XoxsQdTjg. 
XPE. dXXd 6iy o Zsvg il^oXi&Btsv xotCvip tftsq>dvp 0ts- 

q>avci6ag. 
TIEN. to yaQ dvtiXiysvv toXiidv viidg (og ov itdvt i6t 

dyd%'* v(itv 
8cd tfivIIsvCav. XPE. naQa tiig'Exdtrig i^s0tiv 

tovto nvd^i^d^aLy 
stts to nXovtstv stts to nsvviiv fiiXtiov. q»i6l yaQ 

avtti 595 

tovg (ihv i%ovtag xal nXovtovvtag Sstnvov nQoC" 

dysirV xatd (i^^va^ 
tovg 8h nivTitag t(Sv dvQ-Qdntov dQnd%siv nQlv 

xatad^stvai. 
dXXd (pd^sCQoy xal (irj yQv^rjg 
iti iirj8^ otvdyv. 

ov yaQ nsiiSsig^ ov8^ ijv nsCifrig. 600 

IIEN. d noXig^AQyovg ^ xXvs^-^ ola Xiysi. 

ARISTOPH. 11. 20 306 UAOTTOZ. 

XPE. Ilavit&va xakai tov J^vaoitov. 

IIEN. ti jedd-cD tXi^fiG^v ; 

XPE. iQQ* ig KOQaxag ^attov aq>* ri^fSv. 

UEN. sliuSln^oty^^g; 606 

XPE. ig tbv xvqxov' • alX' ov ^bXXsiv 

jj^il 6 , akX avvBLV. 
IIEN. ^ [irlv vfistg y Iti yJ ivtav^ol 

\itta%i^H>B6^ov. 
XPE. totBvoctri^svg' vvv6\q>^BLQov. 610 

xQstttov yaQ (lot ukovtBtv i^tCv^ 

6h d' iav xkaBiv (AaxQa tfjv XBq>aki]v. 
BAE. vri AC iym yovv i^ikfQ sckovtav 

svmxBttfd^aL (iBta tcSv scaiSmv 

f^g tB yvvavxog^ xal kov0d(iBVog 615 

kiJtaQog xc)Q(Sv ix ^akavsiov 

tmv xBiQOtsxvmv 

xal trlg Ilsviag xatanaQSsiv. 
XPE. avtri fihv fjiitv rjTcitQvmog otxstat. 

iym Sh xal 0v y <og tdxt^ta tov d^sov 620 

iyxataxkivovvt* aymfiBV slg 'A0xki^ntov. 
BAE. xal firi diatQCfimihiv ys^ iirj Tcdkcv tig av 

ik^mv diaxcDkvaji ti tSv TCQOVQyov Tcocstv. 
XPE. ^atKaQimv^ td OtQcifkat ixq>EQBiv <y' iXQV"^^ 

avtov t* aystv tov Ilkovtov , mg vofiC^staij 625 

xal takV ocr' i6tlv IvSov svtQSTaOfiiva. 

XOPOT. 
KAP. cJ nkstota ©riOsCoig fiBfLvatikriiiBvoi 

yiQOvtsg avSQsg in bkiylOtolg dkq>Ctoig^ 

<og svtvxBtd'^ mg iiaxaQCmg TCBJCQdyccts^ 

akkoi d"' oOOLg iiBtB0tc ToiJ XQV^'^^'^ tQOTCov. 630 
XOP. vC S' ianv c5 ^iktiats tmv 6avtov q>Ckmv ; 

q>aCvBi yaQ rjxBi.v ayyskog xQiJ^^cov tcvog. IIA0TT02. 307 

KAP* 6 ds0x6tfig stdTtQaysv Bvxv%i0taxa^ 

fi&XXov d' 6 nXovtog avxog • avtl yaQ tv<pkov 
ilofiliatGnaL xal XsXdfiXQWtaL xoQag^ 635 

'A0HXrjntov 7tai(Qvog svfievovg tv%(6v. 

XOP. XiyBcg (wt %a^av , kiysig [hol fiodv. 

KAP. JcdQsatt %aiQSiv^ ijv ts ^vXfiad'^ ijv ts (n^. 

XOP. dvafiodaofiat tov svjtavSa xal 

(liya pQotot0i tpiyyog ^Aaxlrjjtiov, 640 

PT. tig fj ^ori Ttot' i<Stiv; «p' aTtayysXst 

%Qi]<ft6v w; tovto yaQ nod-ovo^ iya ndkai 
ivSov xd^fiai 7tSQi(iivov0a tovtovi. 

KAP. ta%i(og ta^iwg (pig* olvov^(S 8i(S7totv\ Iva 

xuvtri Jtiyg • q>cXstg Sh 8q(S6* avto 0(p6SQa • 645 
c)g dyad^d 6vXXi^pSriv aitavtd aov q>iQ(D. 

FT. xal Ttov 'attv ; KAP. iv totg ksyo^ivoig stasi td%a. 

FT. TtiQatvs toivvv 8 tv kiysig dvv0ag jtoti. 

KAP. axovs toivvv^ (og iyA td stQdyfiata 

ix t(Sv 7toS(Sv ig tfjv xs(paXi^v (Tot ndvt^ iQ(o. 650 

FT. firj dijr' ifiovy^ ig tr^v xs(paXi^v. KAP. ftrj tdyad^d 
a vvv ysyivrjtai; FT. fiij (ilv ovv td ytQdyiiata. 

KAP. (og yaQ td%iCt d^pixofisd^a TtQog tbv ^sov 
ayovtsg avSQa t6ts lihv d^Xmtatov^ 
vvv S* sttcv' dXXov (laxaQtov xsvSaifiova, 655 
TtQoitov fihv avtov inl ^dXattav ^yofisv^ 
i%sit iXovfisv. FT. vrj Ai svSai\i(QV ccq' r^v 
dvfjQ yiQCDV rlfV%Qa d-aXdttrj Xovfisvog. 

KAP. Ixsita stQog ro ti^svog '^fisv tov d^sov. 

insl S\ pcofi^ 7t67tava xal d^vXi^iiata 660 

xad^cjCLcid^rj iiiXavog *H(pai6tov (pXoyi^ 
xatsxXivafisv tov IlXovtov^ ScitsQ sixbg ^v 
fifi(Sv <$' SxaCtog 6tv^dSa TtaQsxattvsto. 

FT. riCav Si tcvsg xaXXoi Ss6^svol trov %bov ; 

20* 308 nAOTTOZ. 

KAP. alg fidv ysNeoxXBi8rig^ogi0ti(ihvTvq)X6g^ 665 
xXimm^ dh tovg fiXsnovtag vne^rixovtixev' 
StSQoi t€ jcoXXol navtodaTCa vo^rn^ata 
ixovtsg • (og dh tovg Xv%vovg a%o6fii0ag 
'^litv TtaQijyyeiX^ iyxad^evdstv tov d^sov 
6 jtQOTtolog , sijtdv , ijv tig at<fdi]tai ^6q>ov^ 670 
fSvyaVy anavtsg xo6^i(og xatsxsiinsd^a. 
xayio xad^svSstv ovx iSwa(iriv^ aXXa fbs 
ad^aQag xvtga tvg i^ijtXrjtts xstfiivri 
okiyov aTtfDd^sv trig xsq>akrig tov ygadiov, 
iip^ rjv insd^fiovv datfiovi(og iq)S(fjtv6at. 675 

Instt* avafiXi^ag 6q<S tov Isqia 
tovg tp^otg aq>aQnd^ovta xal tag l6%a8ag 
ano irig tffani^rig f^g tsQ&g. (ista tovto Si 
nsQf^kd^s tovg ficofiovg anavtag iv xvxXtp^ 
stnov n6navov stri tt xataXsXstiiiiivov • 680 

instta tavd'^ ^yt^sv slg odxtav ttvd. 
xdy<D vofiiifag noXXriv b^iav rov nQdyfJtatog 
inl tr^v %vtQav tr^v trig dd^aQag dvi^tafiat. 

FT. taXdvtat dv8Q(Sv^ ovx i8s8oixstg tov d^sov; 

KAP. vrj tovg d^sovg iytoys fi'^ tp^^dcsti fis 685 

inl trjv %vtQav iX&tov i%(ov td 0ti(ifjtata. 
6 yaQ CsQsvg avtov ^s nQOv8t8di,ato. 
tb yQOiStov 8^ dg yCd^sto nov fiov tbv tl>6(pot , 
ri}i/ %stQ^ vnsQ^QS' x(fta 6vQil^ag iydf 
oSdl^ iXapoiirjv^ (og naQsiag Sv OKptg. 690 

ri #' Bvd^icag trjv %stQa ndXtv dvi(Sna0s^ 
xatixstto 8' avtrjv ivtvXC^ad' ri0v%i\^ 
vnb tov Siovg fiSiovOa SQt^vtSQOv yaXrjg. 
xdy(D t6t rjSri trjg dd^dQag noXXiiv l(pX(XiV • 
Snstt instSrj fis^tbg r^v^ dvsnaXX6(iriv. 695 

rv. 6 Sh d^sbg v^itv ov nQO^fristv; KAP^ ovSinm. nAOTTOZ. S09 

fi«r« tovxo 8\ TJdfi xal yikoiov d^qtd ti 
iTtoirjiSa. nQoOiovtog yag avtov fiiya xavv 
aniTCaQdov * rj ya0trl(f yaQ insq>v07it6 fiov, 

FT. ij Tcov 0e dia tovt sv%^g ifidsXvttBto, 700 

KJP. ovx 5 aXX^ 'Ia0(o giiv y inaxoXovd^ovO^ afia 
vnrjQvd^QiaOs XV Ilavaxei aneiStQatpri 
trjv i^tv' imXapova* • ov Xi^avmtbv yaQ fidio). 

rr. avtog d' ixetvog} KAP. ov (m ^C ovd^ iq^Qot^- 

tL0ev. 

FT. Xiyeig ayQOtxov aQa 6v y elvai tov ^eov. 705 

KAV. (la ^C ovx iycoy^ aXXa <Sxatoq>dyov. FT. at 

taXav. 

KAP. fieta tavt* iya fihv evd^vg ivexaXvtl^diirjv 
8si<Sagj ixetvog d^ iv xvxXip ta vocr^^ta 
OxontSv nsQirist ndvta xoa^icDg ndvv. 
insita natg avt^ Xitivov d^sCdiov 710 

naQid^rjxs xal SoCSvxa xal xifidtirOv. 

FT. Xid^LVOv; KAP. (id AC ov d^^t^ ovjjL to ys xifid- 

tvov. 

FT. <Sv Sl n(Sg sdQag^ cJ xdxi6t dnoXov(isvs^ 

og iyxsxaXvtpd^ai <pygy KAP. 8id tov tQtfiaviov. 
ondg yaQ sl%sv ovx oXiyag fid tov ACa. 7 1 5 

nQcStov Si ndvtiov tp NsoxXsCSy g)dQ(iaxov 
xatanXa0t6v ive%sCQri6s tQCfisvv^ ifi^aX^v 
OxoQoStDV xstpaXdg tQstg TrjvCcov. insit* i<pXa 
iv tfj d^vsCa 6vfinaQaiityvvci}v onov 
xal 6%tvov slt^ o^si Sii^isvog U^prjttC^^ 720 

xatinXaOsv avtov td §Xi(paQ* ix6tQiil^ag , tva 
oSvv^to fidXXov. 6 Sl xsxQay<ig xal fiociv 
i<psvy' dv^^ag* 6 Sh ^sog ysXdoag i<pri • 
ivtavd^a vvv xd^6o xatansnXa0(iivog^ 
iv* ino(ivv(isvov navOco- <Js t^g ixxXrieCag. 726 310 nAOTTOZ. 

KAP. fista xovto t^ UlovttDVL xaQsxad^disto^ 
xal TCQmta (ikv d^ t^^ xstpak^^g iq>7Ji;ato^ 
Inaita xad^aQov ii^itv^iov Xafiav 
ta fiXeq>aQamQiiini6BV' ri navaxBUt 8h 730 

xatenitaa' avtov tiiv xBtpaXriv ipotvixUft, 
xal nav to nQoa&nov * Bld"' 6 ^edg inonnvCBv. 
ilrj^dtfiv ovv Siio d^axovt ix tov vb<d 
V7tBQ<pvBtg to iniyBdvg. PT. cJ g)iXot d^Boi. 

KAP. tovto d' vno vqv tpoivMid* vnodvvd'^ V^^^XV 735 
ta fiXiq)a(fa nBqtikBi%ov^ Sg y iyLOvSoxBi * 
xvX nqlv iSB xotvXag ixniBtv otvov Sixa 
6 nXovtog^ (J Si6noiv\ avB6trjxBi§XiniQV' 
iyto Sl t(o x^tQ^ avBXQOtrjif^ vq>' ^doi/^g, 
tov Ss^notrjv t ^ysiQov. 6 d-sog d' svd^icDg 7W 
rjq>dvt0BV avtov oZt oqtsig slg tov vsoiv. 
oC d' iyxataxsCiisvov naq xtvt^ naig SoxsCg 
roi/ nXovtov rj0nd%ovto otal trjv vv^d'' oXrjv 
iyQtiyoQsCav ^ scog StiXaiiifSV fjiLiQa. 
iya S' inrjvovv tbv d^sov ndvv 6q>6Sqa^ 745 

oti pXinsiv inoCrj6B tov UXovtov ta%v^ 
rov Sl NsoxXeCSrjv ^XXov inoCri^sv tvq>X6v. 

rv. o^rjv i%SLg trjv Svvafuv^ tava^ Sinnota. 

dtdQ q>Qd&ov fiot , nov 'ad"' 6 IlXovtog; KAP. iQ- 

%Btai. 
dXX ' rjv nsQl avtov o%Xog vnsQqyufig o0og. 750 
oC yaQ SCxatoi nQ^tsQov ovtsg ocal fiCov 
i%ovtsg oXCyov avtov ricnd^ovto xal 
iSsl^iovvd'^ anavtsg vno fqg ijSov^g • 
oiJo^ S' inXovtovv ov6Cav t sl%ov 0v%vri;v 
ovx ix SixaCov toi/ fiCov xsxtri[iivoi^ 755 

6q>Qvg ovv^yov icxvd^Qcinaf^ov 'd*' offia. UAOTTOZ. 311 

o£d' vixoXov^ovv xatoxLV i0t6q)av(D(iivoij 

y6k£vr$gj sv^flfMvvtss' ixxvxsttodh 

ififiag ysQOVtov svQv^iwig nQoflii^aifiv. 

aXX^ eV ajtal^dTcavtsg iJ^ ivog koyov 760 

oQXstoQ^s xal 0xt(ftat6 xal xoQsiists * 

ovSslg ya(f Vfitv sl0iov6iv ayysXst 

(hg &Xq>it ovx Ivsduv iv t^ d^vXaxp, 

rr. v^ trjv^ETtdtfiv^ xaya^ d' avaSii^av fiovko^iai 

svayyiXia 0s XQifiavcntiSv oQfiad^p^ 766 

toiavt^ axayysCkavta. KAP. (ii] vvv (likX* Iti^ 
ag avSQsg iyyvg sl0$v ^Sij tciv ^qiSv, 

PT, q>iQS vvv lov(S* s[0(o xoiiv0(O xata%v0iMita 
&C7tSQ vs(x)vijtoi0t.v 6(p^aXiwtg iyd. 

KAP. iyd S' aitavtii^aC y* ixsCvoi^ povXofMcv. 770 

XOPOT. 

IIA. x(d nQ06xvv(o ys TCQcSta (ihv tbv^Hkiov^ 
insita ^sfiv^g UaXXdSog xkst,v6v xiSov^ 
XciQav ts 7Ca0av KixQonog^ ij ft' iSi^ato. 
aicxvvoym Sh tdg i^vtov 0viupoQdgy 
oloog aQ* dvd^Qcinoig ^w(ov ikdvd^avov^ 776 

toifg diCovg Sh f^g i[ii}g OfiikCag 
i(psvyoVj siS(^g ovSiv * (J tkijiici>v iyd. 
dg ovt ixstv^ aQ^ ovts tavr' oQ^^Sg iSQG^v 
dkk* avtd ndvta ndkvv dva0tQitpag iyA 
Ssd^G) to komov naCiv dv^Qcinoig on 780 

oxcot^ iyMVtov totg novriQotginsSlSovv. 

XPE. fidkk* ig xoQaxag - 6g x^^ksnov sioiv ot (pCkoi 
ot (pcuv6(isvoi naQaxQ^^fi' otav nQdttjj tig sv. 
vvttovifi yaQ xal (pkA^i tdvtixvijiiia^ 
ivSsixvv^isvog Sxa6tog svvoidv tiva. 786 

ifil yaQ tCg ov nQOifstns; notog ovx oxkog 
nsQu0ts(pdv(Xi6sv iv dyoQa nQSiffivtiXog; 812 nAOTTOS.' 

PT. (0 fpCXtax* avSQiSv , xal 0v xal 0v %aiQ6tB. 
fpiQB vvv^ vo^og yaQ iiStv^ ta xataxvtffiata 
tavtl xata%im 6ov Xa§ov0a. IIA. iifidafiSg. 790 
ifiov yag aiaiovtog sig v^v ohUav 
nQ(6tL6ta xal filitlfavtog ovdhv ixg>iQBtv 
nQ67C(Sdig i^tiv^ akXa pMkkov sl<Sg>iQ6tv. 

rr. 6lt ovj^ di^Bi d^ta ta xatax;v0pLixta ; 

IIA. IvSov y6 TcaQa triv 60tCav^ S(fjC6Q vofiog * 795 

ix6Lta xal tbv q^oQtov ixtpvfOiiiBv av. 
ov yaQ 7CQ6ndiSig i6tv tp SvSa0xakip 
i6%dSta xal tQa)ydXta totg ^6io\i,ivovg 
7CQ0fiak6vt\ inl tovtovg 6lt avayxdiBvv yBkav. 

FT. BvndvvXiyBvg* ^gA^^Cvvxogy^ ovto0l 800 

dvCetad'* <og aQxa06ii6vog tdg ItfxdSag. 

XOPOT. 

KAP. ^gijSv nQdtt6vv^ <DvSQ6g^ i6t 6vSavfi6vmgy 
xal tavta firjShv i^6V6yx6vt oHxod^^v. 
ri^tvyaQ aya^Sv ^coQog 6ig tfjv oixCav 
in6v0ninavx6v ovShv '^Svxrix^^vv. BOb 

[ovta to nXovt6tv i6tvv rjSv nQdy(ia Sij.] 
ri fihv 0vnvri (i60tri ^0tv XevxtSv dXipCtmv^ 
o[ S' dii^OQrlg otvov fiiXavog dvd^0(iCov. 
anavta S* rjiitv d^yvQCov xal xqv0Cov 
td 0x6vdQva nXi^Qrj '0tCv^ m0t6 ^avfvd^av. 
to q>QiaQ d' iXaCov fi60t6v * at Si Xijxt^d^ov 810 
fivQov yi(iov0v^ to S' vn6Q^ov i0%dSmv. 
oilg Sh nd0a xal XondSvov xal %vtQa 
XaXxri yiyov6 • tovg Si nvvaxijSxovg tovg CaxQOvg 
tovg ixdvriQOvg dQyvQOvg naQe^d"^ &qSv. 
6 d' invog yiyov^ fi(itv i^anCvrig iXBipavtvvog. 816 
0tatf}Q0v d' oC d^BQdnovt^g dQtvdio(i6V 
XQv0otg, dnojl>m(L60^a d' ov XC^ovg itv^ UAOTTOZ. 818 

aXka (JxoQoSioig vxo tQvgy^g iHa<ftot6, 

xal vvv 6 SsifTCottig (liv ivdov fiov^tst 

vv xal tifdyov xal xqi^ov iffteg^avcafidvog^ 830 

i(ih d' iiinep^ifsv 6 xanvog. ovx olog te yaQ 

ivSov liivevv ^v. idaxvs yaQ ta fiXiq^aga ^v. 

^IK. inov ft£r ' i^v naf^aQiov , iva JCQog tov ^eov 
tcofisv. KAP. ia^ ttg i6%^ 6 7Cqo6i,&v ovto6i'j 

^IK. avriQ jtQOtSQOv ftii/ ad-Xiog^ vvv #' eitvxfjg' 825 

KjiP. dijXov oti tSv XQV^tav tig^ (ig ioixag^ el. 

/IIK. [iaXi0t\ KAP. ijesitaiov Siev; AIK. TCQogtov 

^BOV 

i}xc9 ' fisyaXcDv yaQ iiov6tlv aya^Sv attiog. 
iyd yaQ txavipf ovtsiav naQa TOt; natQog 
Xafiav ixriQXOW totg dsoiiivocg tiSv (pCXoiv^ 8d0 
slvat vo{Uiciiv xjQriOLibov nQog tbv fitov. 

KAP. fj nov 0s taxicDg iniXmsv ta xQ^^^ata. 

udlK. xo^lS'^ fiiv ovv. KAP. ovxovv fista tavt ^<y^' 

ad^Xiog. 

AIK. xofiLdij (ikv ovv. xayio ^v 0(iriv ovg ticng 

svriQyhri^a 8so(iivovg s^siv tpiXovg 835 

ovta>g fispcciovgy sidsrj^sirjv noti' 

oi d' il^stQinovto xovx iSoxovv oq&v fi' itv. 

KAP. xal xatsyiXoiv 8\ sv ol8' oti. AIK. xofivS"^ (isv ovv. avx[Ji^g yaQ c5v t<Sv 6xsvaQi(Qv fi' andXsOsv. 

aXX* ovxl vvv. av^' cav iyd nQog tov d^sov 840 

nQo^sv^ofisvog rjxcn Svxaioig ivd^aSs. 
KAP. to tQtfidvtov 81 ti Svvatat nQog tbv d^sov^ 

6 (piQSt ftsta 0OV tb natSoQtov tovti; q>Qa6ov. 
AIK. xal tovt avad^i^^ov iQXO(iat n^bg tbv d^sov. 
KAP. ii(3v ivsfLvqd-rig 8r}t^ iv avt^ ta (isydXa ; 845 

AIK. ovx 5 dXX* ivsQQiyc^a* itrj tQtaxaiSsxa. 314 TIAOTTOZ. 

KAP. ta 8* ifipadta; dlK. xai tavta 0vvB%BmaiBto. 

KAP. xal tavt avad^6av lq>6(fBg ovv ; ^ilK. vri tov^ia. 

KAP. xaQievtd y ^x^^g S&^a tp d^s^ q>iQav. 

2TK. ot(ioi TcaxodaifLiov , (og aitoktoka dsUaiog^ 850 

x<d tglg xaxodccifiov xal tstQaxig xal nsvtaxig 
xal S&dexaxig xal (AVQtdxLg ' loif iov. 
ovtm nokvtpoQ^ 0vyxdxQa(iat datfiovi,. 

KAP. ^Aieokkov dnotQonais xal ^sol q>ikoi^ 

ti not i6tlv ti ninovd-sv avd^Qtonog xaxov ; 866 

STK. ov ydff 6xitkia ninov^a vwl nQaynata^ 
dnokfoksxcig anavta tdx tijg oixiag 
8id tov ^sov tovtovj tov iffofisvov tvipkov 
ndkiv avd^ig , ijvnsQ ftij 'kkin06iv at 8ixai ; 

JIK. iy<o 0%bS6v to nQayfia yvyvci<fXBvv 8ox<S. 860 

nQO0iQ%Btta ydq tig xaxSg nQdttcDv dvijQ^ 
ioLXB 8^ Blvat tov novrjQOV xoniMctog. 

KAP. vii dia , xakfSg toiwv noiSv dnokkvtav. 

£TK. nov nov ^0%"^ 6 (lovog anavtag "^(lag nkov0iovg 

vno0%6[iBvog ovtog noiij0BLV Bvd^ic^g^ 865 

bI ndkiv dva^ki^BUV ii aQ^ijg ; 6 8h 
nokv fiakkov iviovg i0tlv i^okakixcig. 

KAP. xai tiva SiS^axB Sijta tovt ; ZTK. ifih tovtovi. 

KAP. ij tSv novfjQciv '^^d^a xal tot%ci}(fv%av ; 

2JTK. fid ^i\ ov fihv ovv l0d'* vyihg vf^tSv ovSsvog^ 870 
xovx i^d^* onmg ovx S%Eti fiov td ^Qi^fiata» 

KAP. (og 0ofia(f6g , <S ^d(iatBQ , si^Bkijkvd^BV 
6 0vxotpdvtijg. Sijkov oti fiovkiiua. 

JSTK. 0v (ihv slg dyoQdv imv ta%i(og ovx dv tpO^dvotg. 

inl tov tQO%ov yoQ Sst <t' ixst 0tQBfikovii8VOv 875 
slnstv a nsnavovQyijxag. KAP. oliicilaQa 0v. 

JIK. vri tov ^ia tov 0aniJQa^ nokkov y a\iog 
ana0i totg"Ekkfi0iv 6 Osog ovtog^ sl i UAOTTOi:, 315 

xovg (fvxo^dvtag iioXst xanovg xaxfSg. 
2^TK. ol!(iOLtciXag' ii,(qv xal 0v iLati%Giv xarayak^g\ 880 

inBl no^BV d^oiiidtvov Btkriq>ag todC\ 

i%^^g S* i%ovt bISov tf' iym tQtficivLOv. 
^IK. ovdiv jeQOtifiio 0OV. tpoQdi yaQ it^ia^BVog 

roi/ SaHtvkiov tovdl scaQ' Evddfiov SQa^ii^qg. 
KAP. dXV ovx ivB6tL 6vKoq>dvtov Si^y^iatog. 885 

UTK. ap' ov% v^Qig tavt ictl tcoXXi]; ihcdxtBtov^ 

ti S% TtovBttov ivd^dS* ovx BlQiqxatov. 

ovK i% dyad"^ yaQ ivd^dS* i6t6v ovSbvL 
KAP. fid tov AC ovxovv ta yB (fp, 6d<p' t0^' oti. 
UTK. dno tiSv ifitSv ydq val fid ACa SBtnvr^0Btov. 890 
KAP, iog Sij ^% dhf{^Bia Ov (iBtd tov iiaQtVQog 

StaQQayBCrig^ lirjSBVog y' ifijeXi^fiBvog. 
ZTK. dQVBtffd-ov ; ivSov i6tCv , cJ fiiaQG}tdt(o^ 

TtoXv ^Q^^fia tB(La%(Dv xal xqbcpv (OTttrifLivav. 

vvvvvvvvvvvv. 895 

AIK. xaxoSaiiiov^ otJipQaCvBctv; KAPi tov tl}V%ovgy' 

l'6(og, 

iTtal toiovtov y' dfixi^Btat tQifiaiviov. 
UTK. tavt ovv dva0%Bt i^tCv^ d Zbv xal ^boC^ 

tovtovg vfiQC^Bcv Big i(i ; ofjLt' (og a%&OfiaL 

otL %Qri6t6g mv xal (piXoTtoXig 7td6%(a xax(Sg. 900 
AIK. 0v (pcXoTtoXtg xal %Qi](ft6g; UTK. e^g ovS^Cg y' 

dvYiQ. 
ATK. xal firjv ivcBQmtrj^Blg dnoxQtvaC ^ot^ UTK. t6 tC; 
AIK. yBG}Qy6g bI; £TK. (iBXay%oXav |[t' ovt(og otBt ; 
AIK. dXX' ifiTtOQog; 2TK. vaC^ 6xi]3tto(iaC y\ otav 

tV%(0. 

AIK. tCSaC; ti%vriv ttv' ifiad^Bg ; 2TK. ov fid t6v ACa. 
AfK. 7t(og ovv Stiirig ^' Ttod^BV firiShv not(ov ; 906 

STK tmv trjg jtoXBcig Bifi intfiBXritr^g TtQayfidtiov 316 nAOTTOZ. 

xal t(Sv Idimv xdvtov. /IIK. <fv ; ti (lad-CDv; ZTK, 

fiovXofiai. 
JIK. yemg ovv av sHtig XQti(ft6g^ m totxaQvxs,' 

st 001 TCQoaijxov iifidhf elt^ OTCSx^avH ; 910 

£TK ov yaQ 3t(fo<fiix€i tiqv ifLavtov i^o^ nokiv 

svsQyatstVy J nin^ps^ xa^* o6ov av ^d^ivm ; 
/dlK svsQyststv ovv i0tt to nolvxQayfUfvstv; 
UTK to iithv ovv fiofid^stv totg vofioLg totg xstp^voig 

xal fi^ ^TCugixsLV iav tig iiafucQtAuti. 9X5 

jdlK ovxovv Sixaatag iJ^sxitriisg fi nokig 

aQx^f''^ xad-i^tfi^iv ; JSTK xatrjyoQst Sh tlg ; 
/IIK fiovloiisvog. ETK ovxovv ixstvog sli^ iy<6. 

Sot* sig iik ijxsi f^g xoXsog ta jCQdyiuna. 
JIK vii Jia , novriQOV t&Qa JCQoatdtviv ixsi. 920 

ixstvo 8* ov fiovXoi' 5v, ii^vxiav lx<ov 

i^v aQyog; STK dkka scQofiatiov fiiov Xiysig^ 

sl [nri g)avsttav 8iatQi§ri tig t^ fiip. 
JIK ovS^ av (istaiidd-ovg ; 2JTK ovS^ av si Soirfg yifLot 

tov nXovtov avtov xal ro Bdttov 6iXq>vov. 925 
JIK xatdd^ov taxiag d^oliidtvov. KAP. ovtog^ (Sol kiysi. 
jdlK Sxsid'* VTCokvOai. KAP. tavta ndvta 6ol kiysc. 
ETK xal ft^tr TCQoaskd-itio nQog i[i VfKSv ivd^aSl 

6 fiovkoiisvog. KAP. ovxovv ixstvog sin' iyd. 
2TK otiiov tdkag^ dnoSvonav iisd"* rniiQav. 930 

KAP. 0v yccQ dl^iotg tdkkotQianQdttcov ia^isiv ; 
2JTK. OQ^g a «ocst; tavt' iyA iiaQtvQOiiai. 
JIK. aAA' otx^tav ^svycov ov sl^Bg iidQtVQa. 
UTK otiiot, nsQvsikriiiiiav inovog. KAP. vvvl fioag; 
2TK otinot (idV av^ig. KAP, Sog 0v fiot to tQvfidvvov^ 

1v* diupvi^Gi tbv 0vxog)dvtrjv tovtovi. 9S6 

AIK iirj S^d'* * CsQov ydQ i<ftt tov Ilkovtov ndkav. 
KAP. insvta nov xdkkcov dvats%^0stai nAOTTOZ. 317 

^ itB^l novriQov avSQcc xal tocxGiQvxov ; 
niovtov dl xoa^etv ifiatioig aefivotg XQdjtei, 940 

^IK. totg d* iiifiadioig ti xQil^fstai tig 5 slni (loi. 

KAP. xal tavta nQog to [nitoxov avtixa d^ iiaXa 
SensQ xotiv(p ieQO0itattaXev(Scii tovt^. 

ZITK. anBviiL • yiyvd^ixcD yaQ Tjttcjv av nokv 

vfiSv • iav Sh av^vyov Xa^cn tiva 945 

xai 0VXVVOV 5 tovtov tov laxvQov d^BOV 

iy& novijaco tri^BQOV Sovvat SixrjVy 

otiri xataXvBi nBQVipavSg Blg Sv (wvog 

tr^v SrjiioxQatiav , ovtB tr^v fiovX^^v 7Cc^(ov 

tiiv tcSv noXvtfSv ovtB tr^v ixxkriaiav. 950 

zlIK. xal (irjv inBiSri tr^v navonUav tfjv i^iriv 
iX^v paSi^Bcg^ Blg to ^alavBtov tQixB* 
inBLt ixBt xoQVfpatog i0ti]x<og d^iQOV. 
xaya yaQ bIxov tr^v 6ta6vv tavtrjv noti. 

KAP. a}X paXavBvg aA§£t ^vpag' avtov Xafimv 955 
t(Sv OQX^niSov • IScov yaQ avtov yvdastai 
oti iiSt ixBivov tov novriQOv xo^fiatog. 
v<o tJ' BleicniLBVy tva nQOfSBv^rj tov d^BOV. 

XOPOT. 

rP. aQ\ cJ g)iXoL yiQOvtBg , inl tr^v oixiav 

aipiyiiBd'' ovtcag tov viov tovtov d^BOv^ 960 

rj t^g oSov to naQctnav '^(laQti^xaiiBV ; 

XOP. dXX' tad'' in^ avtag tag d^vQag atpiy^ivri^ 
cn liBLQaxiaxrj • nvv^avBi yaQ <DQLXc5g. 

rP. (pBQB vvv iyto t<Sv ivSod^Bv xakiaoi tiva. 

XPE. ^ri Siit • iyd yccQ avtog i^BkiiXvd-a. 965 

aXk tL iiaXviSt iXijkvd^ag XiyBvv a' ix9V^' 

rP. ninov^a Sbvvcl xal naQ<ivoii\ <d cpiXtatB • 
«9?* ov yaQ 6 d^Bog ovtog ijQ^ato ^kinBvv^ 
ipicotov slvai fiov nBnoiijxB tov pcov. 818 nAOTTOS. 

XPE. tC d* lanv ; 37 Ttov xal 6v 6vxog>avTQui 970 

iv tatg yvvM&v ria^a ; FP. [la ^C iy& liiv oii. 

XPE. aXk* ov Xa%ov0* Imvsg iv t^ yQafifnm; 

rP. ^KmmBig* iya dh xataxixv^0(iai deikdxQa. 

XPE. ovxow ifBtg avv0a<fa rot' xvuffMV riva ; 

FP. axovivvv, ^ iioitt iieiQaxiov g>iXoVj 975 

7tBvi%ifov fiiv^ aXXag d' BVTtQOOGmov xal xaXov 
xal jifirfltov • al yaQ tov Serj^eiiiiv iyd, 
anavt ixolBL xo<J(iimg [iol xal xaXtSg * 
iy<D d' ixeivp navt av avd^xiiQitovv. 

XPE. ti d' ^v tv 0OV iidXi6t idst^' ixd^tote ; 980 

rP. ov noXXd * xal ydq ixvoi/Umg ft' jfi%vveto. 
dXX^ dqyvifiov dQa%iLdg av ^riif' stxo^iv 
slg CyMtLOv^ oxtm S* av slg vxoSi^^ta' 
xal taZg dSsX^atg dyo^doav %i.tcivLOV 
ixiXsveav av , rg ftijtQi ^* CftatiS tov * 965 

nvQfSv t dv iSeiid'!] iisSifiv(ov tsttdQav. 

XPE. ov scoXXd toivvv fid tov ^AnoXXm tavtd ys 
stQTixag^ dXXd S^^Xov ort tf' ^0%vvsto. 

rP. xal tavta toivvv ov% Bvsxsv (ucrfciag 

altstv [i* l(pa6xsvy dXXd fpiXiag ovvsxa^ 990 

tva tovfMV [fidtLOv ^OQfSv iisfivyto [lOV. 

XPE. Xiysig iQavt* avO^Qcoaov ixvoinicitata. 

rP. dXX' ov%l vvv 6 pSsXvQog irt tov vovv l%si 
TOi/ avtov^ dXXd tcoXv ins^ictfjxsv jcdvv. 
ifhov yaQ avtS tov nXaxovvta tovtovl 995 

xal taXXa tdicl rov nivaxog rQayrjfiara 
iicovra nsfhil^dorig v7Cst7Cov6i]g d'* Stc 
slg icniQav ^gotp, XPE. ti0* iSQaa* ; sixifioi. 

rP. &(irira TCQoCajcinsfitlfsv inLtv rovrovi^ 

iq>^ ^r ixst0s iirjSijcori (i* iXd^stv hc, iuut 

xai nQog inl rovroig slnsv dnoniiinaiv ori UAOTTOE, 319 nilai 7C0X* rj^av akxiiiot MvX^^^ioi. 
XPE. Sakov oti tovg tQonovg tig ov iiox^Qog ^». 

IjtBtta %XovtfDV ovxid"' rjdetai g)axij' 

nQO tov S' VTCo r^g ^avCag aicavt ixi^^d^iBv. 1005 
nP. xal iLrjfif %q6 rot; y* 60i^(iiQai vri t& d6(o 

inl trjv diJQav ipdSi^sv asl f^v ifii^v, 
XPE. i% ixtpoQav; FP. iia /li\ aXXa tr^g gxov^g (wvov 

ifSv axov6ai. XPE. tov kafietv ^v ovv xccqlv. 
rP. xal v^ /lC €t XvTCOv^ivriv aH^d^Oito ft£, 1010 

vrittaqiov av xal pdtiov VTCBXOQi^sto. 
XPE. iiCBit l!0mg yti^(j' av slg vnoSi^iiata. 
rP. (iv0tri(f£oig Sl totg iieydXoKSi v^ ^ia 

ixl t^^g a^^i^g oti TCQO^ipXstlfiv fii tig^ 

itvTCtoiirjv Sid rovd** okrjv tijv rjiiiQav. 1015 

ovtcD 0(p6SQa irjlotvnog 6 vBavC<Sxog rjv. 
XPE. ^LOVog yaQ rjSsd'\ 6g Soixbv^ i^^ioov. 
JTP. xal tdg ys x^^Q^S TcayxdXag ixBiv ft' Stpri. 
XPE. onotB TCQOtBivoiiv yB SQaxiidg BtxoCiv. 
rP. o^Biv tB f^g XQoag i<pa0XBv rjSv fAOv, 1020 

XPE. bI 0d0iov ivixBig , Blxotcag yB vrj /ICa. 
rP. ro piiniia '9'' <og ixoifii (lakaxov xal xaX6v. 
XP. ov 0xai6g ^v avd^QcoTCog^ aAA' ijarttfraro 

yQaog xaicQciiST^g td<p6Sia xatstSd^CBiv. 
rP. tavt' ovv 6 '9'fos, oJ g>Ck* avsQ^ ovx ^Qd^Sg icoisl^ 

(pdcxcav fioT^d^stv totg dSiXOviiivoig dsC. 1026 

XPE. tC yaQ noi^q^y ; tpQdis , xal jCBJCQdl^stai. 
rP. dvayxddai SCxai6v iHti vrj ^Ca 

tov Bv 7ta^6v%^ vn i^iov jcdhv (i dvt sv %OiBtv • 

Xi lirjS^ otiovv dya^ov SCxai6g i^t^ i%Biv. 1030 
XPE. ovxovv xa%^ ixdotrjv aTCsSCSov trjv vvxta 0oi ; 
rP. dlX ovSsTCOti fiB i<S0av dicoXsC^Siv Ig^rj. 
XPE. OQd^fSg ys • vvv Si 0^ ovxiti f^v otstai. 320 UAOTTOS. 

rP. vno tov yccQ aXyovg xatardnjKy J tpiktats. 
XPE. ovx , aXXa xataadai^ycag ^Sgy' ifwl Soxstg. 1036 
rP. dca daxtvkCov (ihv ovv iiisy' av disXxv0acg. 
XPE. si tvyxdvoL y 6 SaxtvXiog c5v ttikiag. 
rP. xal /lm)i/ ro i/,SLQcauov toSl nqo0iQ%st(u^ 

ovjts(f xdXcu xat7iyoQOv0a tvyxdv(o • 

ioixs d' inl x<3fiov fiadi^stv. XPE. tpaCvstai. 1040 

0ts<pdvovg ys tot xal daS^ i%(QV icoQSvstai. 
NEA. dcjtd^onav. XPE. 0s tpriOi^v. NEA. dq%aia (piXfjy 

Ttohd ysyivTiCai ta%v ys v^ tov ovqovov. 
rP. tdXatv* iyto t^g vfiQSog ^g vPQi^o(iaL. 
XPE. loixs Sid noXXov %q6vov 0^ soQaxsvai. 1045 

rP. itoiov %q6vov , takdvta^\ og TtaQ ' i^l ^d^lg iji/ ; 
XP. tovvavtiov ninov^s totg noXkoZg a^a - 

fisd^vcDv ydQ^ ag Iolxsv ^ ol^vtSQOv fikinsi. 
rP. ovXj aAA' dx6Xa0t6g iotiv dsl tovg tQ^Ttovg. 
NEA. (D novton66siSov xal d^sol TtQsafivtixoi^ 1050 

iv rc5 nQO^cinco t<Sv ^vtiSov 06ag i%si. 
VP. dd^ 

f^v SaSa fiif (lOL itQ6<S(psQ\ XPE. sv [livtot Xiysi. 

idv yaQ avtriv slg ^ovog HTtiv^iiQ Xdfiy^ 

ScitsQ naXacdv slQS^vdvriv xavastat. 
NEA. fiovksi Scd %q6vov 7tQ6g iis naloai ; FP.not^ tdkav\ 
NEA. avtovj Xafi()v6a xdQva. FP. TtatSidv tiva; 1056 
NEA. 7t60ovg i%SLg 6S6vtag. XPE. dXXd yvd^ofucv 

xaycay^ • i%si yaQ tQStg t(Scag ^ tittaQag. 
NEA. d7t6tL(Sov ' sva yaQ y6^(pL0V ii6vov (poQst. 
rP. takdvtat dvSQ(QVj ov% vyuaivstv ftot Soxstg^ 1060 

nXw6v its notSv iv todovtoig dvSQdoiv. 
NEA. ovaio ^ivtav^ st tig ixnkvvsii (Ss. 
XPE. ov d^r', insl vvv ftiv xani^kLX^ag l%SLy 

sl S* ixnkvvsttai, tovto to il^i^vd^ioVy IIAOTTOZ, 321 

o^£^ xaxadriXa tov nQo0(onov ta ^axi^, 1065 

rP. yiQOV av^Q Sv ovx vyiatveiv (loi doxstg, 
NEA, neiQa {l\v ovv Haog 0€ xal t£v tit^Cfov 

itpaittstaC 0ov Xav^dvstv Sox(Sv ifid, 
rP. (la triv ^AtpQoSCtriv ^ ovx i^Lov y\ (S fiSsXvQi av, 
XPE, iia tijv ^Exatriv , ov Sijta • fiavvoCfiriv yaQ av, 1070 

aXk\ (0 vsavC0x\ ovx i(3 tr^v (isCQaxa 

litdstv <Ss tavtriv. NEA. aAA' iycay^ v%SQ(piX(5. 
XPE, xal fwji/ xatriyoQst yi <Sov, NEA, tC xatrjyoQst; 
XPE, slvaC 0^ v^QLiStiqv (priiSi xal Xiysiv oti 

naXai not r^Cav akxi^^OL Mi,Xr^0^oi. 1075 

NEA. iy(o jcsqI tavtrjg ov iucxovimcC 6ol, XPE. to tC; 
NEA. ai(Sxvv6iisvog tr^v rikixCav riji/ tfifv, insl 

ovx av jror' aXX^ tovt* indtQstl^^ iy(o noistv 

vvv d' antd'!, x^^Q^'^ CvXXafi^av trjv ^LsCQaxa, 
KPE, o?d' olSa tov vovv • ovxit' d^iotg ta(og 1080 

slvai ^st avtrig. FP. 6 d' inctQiipcsv i(Stl tCg ; 
NEA, ovx av SiaXsx^sCrjv Sis^nXsxcDiiivji 

vnb iivqCcdv itcSv ts xal tQi0x^XCci)v. 
XPE, oiicag d' insvSri xal tbv olvov ri^Covg 

nCvsvVy (Svvsxnoti* iotCco^ xal trjv tQvya, 1085 
NEA, dXX* latt xofLiS^ tQv^ naXaid xal (SanQa, 
XPE. ovxovv tQvyomog tavta ndvt idastai,, 
NEA. dXX^ st(Sid'* st(SCD ' tp ^S(p yaQ povXofiac 

iXd^^ov dvad^stvai tovg <StS(pdvovg tovoS^ ovg ixcD. 
rP, iy(b Si y avtp xal (pQdoai ti fiovXoiiai. 1090 

NEA, iy(b Si y ovx slcsi\3ii, XPE. d^dQQSt^^ ft^ (pofiov, 

ov yaQ PcdastaL, NEA. ndvv xaX(Sg toCvvv Xiysig, 

Cxavbv yaQ avtr^v nQOtSQOv vnsnCttovv XQOVOV, 
rP. fidSii' ' iy^ Si dov xatoniv si(SiQxoiiaL, 
XPE. (ag svtovcag , © Zsv fiaCiXsv^ tb yQaSiov 1095 

S(SnsQ Xsndg t(p fisiQaxCp nQ06C(Sxstai.. 

AftlSTOPH. II. 21 322 UAOTTOS. 

XOPOT. 

KAP. %Cg l0d'* 6 xoTttcav trjv dvQav ; tovtl tC ^v \ 
ovSelg loiHsv aXXa 9ijta ro dvQtov 
(p&eyyoiisvov aXXmg xkav^i^. EPM. 6itoi Xiymy 
(S KaQCcov^ avd^Bivov. KAP. ovtog^ eCxi iiov^ 1100 
0v tiiv dvgav Ixontsg ovtmol 0(p6SQa; 

EPM. fia AC\ aXX* IfisXXov* eW avi(p%ag (is (pd^a^fag. 
aXX* ixxdXsi tov Sscnotriv tQi%(Ov ta%Vy 
insita tr^v yvvatxa xal td naiSCaj 
insita tovg ^SQdicovtag , slta tr^v xvva^ 1105 

instta davtov^ slta trjv vv. KAP. sCxi ^ioij 
tCS* i0tiv\ EPM. 6 Zsvg^ cJ novriQi^ fiovXstai 
ig tavtbv v(iag (Jvyxvxi^(fag tQvfiXiov 
ana^dicavtag sCg to fidQaO^QOV i^^aXstv. 

KAP. fj yXStta rp xt^qvxv tovtmv yCyvstai. 1110 

ataQ Sid tC Sr^ tavt imfiovXsvsL noutv 
^ftcrg ; EPM. bti>ri Ssivotata ndvtcav nQayjidtan/ 
stQya^Jd"*. d(p* ov yuQ rJQlat' i^aQx^^g fiXinsiv 
6 nXovtog^ ovSslg ov Xifiavoitov^ ov Sd(pvrpf^ 
ov ^aKStov^ ov% tsQstov^ ovx aXX* ovSi h/ 1116 
Tifitv ItL &1JSL totg d^sotg. KAP. fid ^C\ ovSi ys 
d^vesi. xax(3g yaQ insiisXst^d'* fifKSv tots. 

EPM. xal t(Sv ^lv aXX(ov ftot ^sdv r^ttov fiiXsi^ 

iy(a S* dnoXcoXa xdnctitQL^fiac. KAP. (fC9q>Q0vstg. 

EPM. TtQotsQOv yaQ sl%ov iilv naQa tatg xanriXCciv 1120 
ndvt dydd'* scod^sv svdvg^ oivovttaVy ^iXi^ 
C(S%dSagy otf' sCxog ictvv^EQfifjv i^d^Csvv 
vvvl Sh nsLV(3v dva^dSriv dvanavoiiat. 

KAP. ovxovvScxaCcDg^ o^ttginoCstgiri^Cav 1124 

ivCots toiavt dydd'^ l%ci)v; EPM. otiioi tdXag^ 
otiiot, nXaxovvtog tov V tstQdSv nsnsiiiLivov, 

KAP. nod^stg tov ov naQovta xal (uctriv xaXstg nAOTTOH. 323 

EPM. oHfioi 6^ xoA^g ijv iyd xccti^^d^iov • 

KAP. aCxtoklat^ ivtavd^cc TCQog f^v ald^Qiav. 

EPM. iSnXay%v(Qv ts d^SQiiSv £v iyca xati^od^i^ov. 1130 

KAP. oSvvri 0s nsQl ta 0nXdyxv' ioLni tvg 0t(fig>svv. 

EPM. offto^ 81 xvUxog C0OV tHfp xsxQafiivrjg. 

KAP. tavtfiv imniav anotqi%aiv ovx av tp^avo^g ; 

EPM. aQ* dg^sXi^^aLg av t^ tbv (Savtov tpilov; 

KAP. st tov disi y (Sv dvvatog sl(i( 0' dipsXstv. 1135 

EPM. sHiioi noQi0ag ccQtov tcv^ sv jtsnsiiiiivov 

8oCifig xataipaystv xccl xQiag vsavvxov 

c5v %vs%'^ vyistg iv8ov. KAP. aXk* ovx ixcpOQa. 
EPM. xal i^iiv onots tv axsvdQiov tov 8s07c6tov 

vtpikoL^^ iyci ^' av Xav^dvsLV inoCow asC. 1140 
KAP. ig)* p ts yLsti%siv xavtog , cJ tOL%(aQv%^. 

rixsv yccQ av (Soi vadtbg sv nsns^ix^ivog. 
EPM. insita tovtov y* avtbg av xati^Od^tsg. 
KAP. ov yccQ ^stst%sg tag taag TcXtjydg ifioC^ 

OTCots ti kfiq^&^sCrjv 7cavovQyi]0ag iyd. 1145 

EPM. ft^ ^vi^0ixaxTj0yg^ sl 0v OvXrjv xatika^sg. 

dkkd ^vvoixov TCQbg d^scSv ^il^aGd^i ftf. 
KAP. insit* dnokv7C(bv tovg d^sovg ivd^d^s ^svstg; 
EPM. td yaQ TcaQ* vyitv idtt ^sktCco nokv. 
KAP. tC 8i; tavtoyiokstv d(Ststov slvaC (Sol 8oxst; 1 150 
EPM. natQlg yaQ iatt 7ca6* tv* av jCQdtty tig sv. 
KAP. tC d^r' av str^g o(pskog rni^tv ivd^d^^ Sv ; 
EPM. TcaQa tr(v ^vQav 0tQog)atov t^QvOa^sQ^i [is. 
KAP. 0tQO(patov; dkk' ovxiQyov i0t ov88V 0tQO(p(Qv. 
EPM. dkk* i^TCokatov. KAP.dkkdnkovtovyLsv tCovv 

'EQiirlv nakiyxdnrikov '^(lag 8st tQi(pstv ; 1156 

EPM. dkkd 86kLOV toCvvv. KAP. 86kiov ; ^xt0td ys • 

ov yaQ 86kov vvv iQyov^ dkk* ank(Sv tQoncov. 

EPM. dkk' fjys^6vL0V. KAP. dkk* d^sbg ^di^ ^kinst^ 

21* 324 UAOTTOZ. 

Scd"* TjyBflOVOg OVdlv dB1^06flS0d'' hi. 1160 

EPM. ivaydviog roivvv S^oiiaL. xalt( h' iQstg; 
nXovtq} yaQ i^ti tovto 0v(iq>oQ(6tatov^ 
noisZv aySvag iioviSLXOvg xal yvfivLXOvg. 

KAP. 6g aya^ov iat^ ixoivvfUag TCoXkag i%siv • 

ovtog y&Q il^svQfixsv avt^ fii^otiov. 1 1 6S 

ovx itog ajcavtsg ot dfixa^ovtsg %a^ 
<Snsv8ov6iv iv noXXotg ysyQatp^ai, yQagi^iSvv. 

EPM. ovxovv ijtl tovtoig sl0((o ; KAP. xal itkvvi ys 
avtog 7tQO0sXd^dv nQog xro (pQiaQ tag xoiklag^ 
1v* svd^icag dtaxovLXog slvai Soxyg. 1170 

XOPOT. 

lEP. t{g av (pQaCsis tcov '0tL XQSiivXog fioi (SaqxSg ; 

XPE. tC 8' iatvvy (S piXtc0ts; lEP. tC yaQ aXX* ^ xa- 

x(Sg; 
a(p* ov yaQ 6 UXovtog ovtog ^Q^ato fiXinsiv^ 
aic6X(oX^ vnb Xinov. xataq>aystv yaQ ovx Ix^y 
xal tavta roi) 0(atiJQog CsQSvg Sv Av6g. 117& 

XPE. ri d* altCa tCg iatLV ^ (S TCQog t(5v d^sdvy 

lEP. d^vsvv it ovSslg al^tot. XPE. tCvog ovvsxa; 

lEP. oti navtsg shsl nXov6tot * xaCtOi t6tSy 
ot sl%ov ovSivy 6 ithv av r^xcnv iiinoQog 
i^viSsv CsQst6v ti (S(0^sCg , 6 Si tvg av 1180 

SCxi^v ano(pvyciv' 6 S* av ixaXXLSQStt6 tvg^ 
xa(ii y* ixaXsi tov CsQia' vvv S* ovSh slg 
d"usc to naQccnav ovSiv^ ovS' sl(siQxstai^ 
nXfjv dnonatfjOofisvoC ys nXstv ^ (ivqCov. 

XPE. ovxovvtavoi».ii6^sva0vtovta)vXa(iPcivsLg'j 1185 

lEP. tov ovv dCa tov (ScatfiQa xavt6g fiot SoxS 
XaCQSLV ia(Sag iv^aS^ avtov xatafiivsvv. 

XPE. d^ccQQSc ' xaX(3g i0tav yccQ , ijv d^sog d^iXy. 
6 Zsvg 6 (Scof^Q yaQ nccQSOtcv ivd^dSsy UAOTTOZ. 325 

avtoiLato^ iX^dv. lEP. icivt dya&^a voivvv ki- 

ystg. 1190 

XPE. CdgviJonsd'* ovv avtCna fidX\ dXkd X£(fC(i€V€j 
tov nXovtoVy ovn€Q nQOtsQOv i^v CdQviiivogy 
tov omad^oSofiOV dsl tpvXdttav tiig d^sov. 
aAA' sxdotG) tig Ssvqo SaSag iqiiitivagy 
Xv^ i%Giv nQoi^yjj tp d^sp 0v. lEP. ndvv fihv ovv 
Sqdv tavta XQij. XPE. tbv IlXovtov ^|co tig 

xdlsL 1196 

jTP. iy(Q Ss tC noiA ; XPE. tdg ^cvtr^aff, alg tov d^sov 
CSQvCofisd^a , Xa^ova^ inl f^g xstpaXijg tpiqs 
6siivag' ixoviSa d' riXQ^sg avtri xoixCXa. 

rP. mv S* ovvsx' ^Xd^ov ; XPE. ndvta 0oi nsn(fd%stai. 
r^%si yaQ 6 vsavC0xog Sg <r' sCg soniQav. 1201 

rP. dXX^ st ys (livtoi vq jdC iyyvSi 6v ^01 
i]^st.v ixstvov dg ifi\ oCecD tdg j^vr^ag. 

XPE. xal /xi)t/ noXv tSv aXX&v x^tQAv tdvavtCa 

avtav noiovCi ' tatg (ilv aXXaig ydQ xvtQavg 1205 
^ yQavg ixs0t' dv&tdttOy tavttig Sh vvv 
f^g yQaog imnoX^g insv6vv aC xvtQav. 

XOP. ovx itv toCvvv sCxog (liXXsvv ovS' ^(iLdgy dXX* dva- 

XCDQStV 

sCg tovTCiad^sV Sst yaQ xatonvv tovttav aSovtag 

snsdd^av. AiiBtoph.n. 21**