Skip to main content

Full text of "Aristophanis comoediae; recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt F.W. Hall [et] W.M. Geldart"

See other formats


HANDBOUND 
AT THE UNlNERSm' OF 
TORONTO PRESS SCRIPTORUM CtASSICORUM 
BIBLIOTHECA OXONIENSIS 
OXONII 

E TYPOGRAPHEO OLARENDONIAKO 

LOXDINI ET NOVI EBORACI 
APUD HENRICUM FROWDE « - - - » > 

l^ ARISTOPHANIS 

COMOEDIAE RECOGNOVERVNT 
BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXERVXT 

F. W. HALL 

COLLEGII UIVI JOHANXIS BAPTISTAE SOCIVS ET TVTOR 

W. M. GELDART 

COLLEGII S.iNCTAE ET INDIVIDVAE TRINITATIS 
APVD OXONIESSES SOCIVS TO.MVS I 

ACHARNENSES, EQVITES, NVBES 
VESPAS, PACEM, AVES 

CONTINENS . OXONII 

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO PR 

3915 

PtX oxox// 

Exciidehat Horatius F/art 
Typographzis academicits PRAEFATIO Ne ignoret lector quid ex hac editione exspectan- 
dum slt summatim et breviter rationes quas in textu 
constituendo secuti simus subiungimus. Et cum 
omnis editio suum quasi colorem ex aestimatione 
codicum ducat, quanti nos codices aestimemus et 
quomodo eorum testimonio usi simus id primum 
explicandum esse censemus. 

Lubrica nobis in re versari videntur qui quasi stem- 
mate unde quisque ducat originem codex ostendere 
conati sunt. Vix autem dubitandum est quin omnes 
ex uno fonte profluxerint, cui proximc accedunt anti- 
quissimi codices R et V. Suidam quoque codem fonte 
derivatum exemplar usurpasse apparet, et quidem, ut 
arbitratur Buengerus \ Ravennati simillimum. Neque 
ceterorum codicum, sint licet multis annis inferiores, 
auctoritas omnino contemnenda est : primum enim 
veras lectiones nonnullis in locis soli praebent, quas 
non omnes emendatori acceptas referre facile possis : 
deinde, cum Ravennatem et Venetum in septem fabulis 
quas alter cum altero communes habet non eandem 

' Cf. Bursian^s Jahfe^hcric/if, 1892, p. 33 sqq. PRAEFATIO 

semper rationem inter se tenere videas, sed m quibus- 
dam (ut in N^^ibibns) conspirare magis, in quibusdam 
magis inter se repugnare (ut in Equitibns), facilius in 
his diiudicari poterit utri potius credendum sit, si testes 
non optimos quidem, sed suo iure loquentes adhibueris: 
denique cum Venetus haud raro ab rccentioribus starc 
videatur, muneri eius ubi abest aliquo modo succedunt, 
ne unius Ravennatis testimoniis res agenda sit. 

Sequitur ut quantum universae codicum auctoritati 
tribuendum videatur fidei paucis dicamus. Quos cuni 
multis in locis mendosas in lectiones consentire faten- 
dum sit, non tamen pro pessimis haberi vohimus, ut 
habet Cobetus ^, qui non dubitat affirmare Ravenna- 
tem codicem et Venetum Marcianum inter deterrimos 
corruptissimosque libros esse, unde antiquitatis monu- 
menta in lucem revocata sint. Nimia enim, si quo in loco 
haerebant,fiducia codicum testimonia viri docti videntur 
sprevisse, cum non reputarint, minimam ad nos Graeci- 
tatis praesertim comicae pervenisse partem, comico vero 
sermoni utpote ex vita cotidiana desumpto multa vel 
propria vel non aliena fuisse, quae nobis inconcinni 
quiddam et inusitati prae sc ferre videantur. Adde 
quod non veri simile est maxima ex parte Byzantinorum 
ineptiis depravatum esse textum nostri, sed multis ante 
saeculis (ut fidem facit fragmentum Fayoumense -) et 
fortasse iam Alexandrinorum temporibus talem exsti- 
tisse qualis ad nos traditus est. Quibus perpensis hanc 
nobis normam statuimus ut nihil damnaremus nisi 
quod pro certo haberemus Aristophanis non csse, multa 
nollemus loco movere aut immutarc quae suspecta 

' Novae Lectiones, p. 253 sq. (1858. 

- H. Weil, Reime de Phil., 1882, p. 179 sq. PRAEFATIO 

essent. Multis igitur in locis ad codicum lectiones 
revertimus, subscriptis tamen virorum doctorum con- 
iecturis, ut moneretur lector esse quibus indigna 
Aristophane vel sententia vel loquendi ratio videretur. 

Aliud est coniecturarum genus quas numerorum 
causa praeter necessitatem critici videntur fecisse. 
Canticorum enim partes, sive orpoc/)^? et ayrtcrrpo0oy 
sive dbijs et avTcobrjs sive alio quo nomine libet appellare, 
non ita inter se respondere accipimus ut semper syl- 
laba syllabam atamussim aequiparet, sed modo sylla- 
bam longam aXoym pro brevi poni, modo totius pedis 
vice fungi, nonnunquam etiam pedes inter se com- 
niutari ut paeonem cum ditrochaeo videas in Lys. 
781-820*. Temere etiam plerique senario octonario 
ceterisque huiusmodi numeris iura videntur dedisse, 
dum quae raro fieri apparet, partim omnino fieri negant, 
partim subtilissimis concedunt conditionibus, quarum 
si aliquando oblivisceretur poeta dignissimus venia 
esset. Quo pacto versum, ut cum nostro loquamur 
api(jT ktiSiv iyovTa, Vesp. 496 r\v oe y?/retoi' irpocraiTi] 
rai? acjivaLs TJbvajxd tl, frustra emendare ideo conati 
sunt quod offendebantur dactylo : item Bernhardius 
atque alii in senariis multa mutare voluerunt, ne 
incideretur anapaestus, cum tamen versus Av. 1226 
d tQv }xiv akkcov apyop.^v, vy.ils 8' o\ deoi neque legibus 
quas de incisione constituebant pareat neque ullo modo 
emendationem patiatur. 

Vocabulorum formas ad inscriptionum veterumque 
grammaticorum normam accommodavimus, ita tamen 
ut usu inveterata non sine certissimis indiciis repu- 
diaremus. Diversis enim modis nonnulla scripsisse 

' Cf. Wilamowitz-MoUendorf, Orestie, ii. p. 264. PRAEFATIO 

Aristophanis aequales et verisimile est et ipsae test- 
antur inscriptiones. Et ne in hac quidem re codicum 
testimonia omnino despicatui habuimus nisi ubi mani- 
festum est Hbrarios formas suo ex saeculo petitas 
intulisse. Itaque es insequente consonanti more tra- 
laticio scripsimusj cum vetere Atticorum litteratura 
ES ambigue pro d-i et e? scriberetur : vlos constanter 
codices secuti dedimus cum tamen in inscriptionibus 
v6s frequentius legatur : denique modo i)v modo ?/ 
(i^™ sing. impf) alternantibus codicibus manere passi 
sumus, quorum alterum duobus nostri locis postulatur, 
alterum Atticis in usu fuisse testantur grammatici. 

Codicum lectiones in iis fabulis quas Velsenus edidit 
(sc. £(/^y Thesni., Ran., EccL, Plut.) ex illius accuratis- 
sima collatione arcessivimus ; in ceteris varia virorum 
doctorum auctoritate partim nostra ipsorum adnotavi- 
mus. Nam Ravennatem et Venetum,cum Bekkeriana 
collatio iamdiu suspecta esset, Cobetus et Herwerde- 
nus aliis in locis correctius contulerunt: in aliis auteni 
errasse eos vel graviter suspicamur vel pro certo habe- 
mus. Ravennatis enim collatio quae est in bibliotheca 
societatis nostratis Hellenicae, non incuriose ut videtur 
textui Meinekiano adscripta, magna apud nos fide fuit, 
praesertim ubi ab illo textu discrepantes praebet 
lectiones: Veneti autem alter nostrum quattuor in 
fabulis (sc. Nub., Vesp., Pac. et Av^ plurimas inspecto 
codice lectiones notavit, etiam paginarum quibus con- 
tinentur Pax et Aves exemplar photographicum a se 
factum reportavit. Recentiorum codicum lectiones 
(ubi deerat Velseni auctoritas) plerumque ex Blaydesii 
editione mutuati sumus. 

' Iterum cdidit Zacherus 1899. PRAEFATIO 

Ineuntibus singuHs fabulis indicavimus quos in 
quaque plerumque citaverimus codices, ut sciat lector 
qualia sint textus fundamenta vcl adminicula : eos- 
demque siglis, ceteros vero (si quando inde opem 
petivimus) integro aut lcviter breviato titulo citare 
placuit. 

F. W. H. 
W. M. G. Qxovit, 

Metise lanuario m.dcccc. In prioribus sex fabuHs denuo edendis operae 
pretium duximus totum apparatum criticum ad exem- 
plaria photographica codicum R et V examinare, 
quorum alterum Lugduni Batavorum anno 1904, 
alterum Londini anno 1902 prodiit. Vnde ex anti- 
quioribus collationibus nonnulla nos perperam rettu- 
lisse cognovimus, alia quoque aliis ex causis emendanda 
videbamus. Pauca igitur, quae quidem maximi mo- 
menti essent, in ipso textu vel apparatu corrigere 
potuimus : cetera quae corrigenda vel adicienda 
videbantur in appendice adnotavimus. 

F. W. H. 

W. M. G. 

Oxottii, 

Mense Septembri, mcmvi -{ SIGLA 

R = cod. Ravennas 137. 4 a. 

V = cod. Venetus inter Marcianos 474 

A = cod. Parisinus inter Regios 2712 
cod. Laurentianus plut. 31. 15 ) 
cod. Leidensis Voss. Gr. F. 52 j 

= cod. Laurentianus 2779. 140 

B = cod. Parisinus inter Regios 2715 
C = cod. Parisinus inter Regios 2717 
A = cod. Laurentianus plut. 31. 16 

Ald. = editio Aldina (a. d. 1498) 

yp. = scriptura signo yp{d(f>eTai) addito adscripta 
vulg. = plerique codices saec. 


XI 


saec. 


xii 


saec. 


xiii 


saec. 


xiv 


saec. 


xiv 


saec. 


xvi 


saec. 


XV i 


saec. 


xvi ORDO FABVLARVM TOMVS I 

ACHARNENSES 

EQVITES 

NVBES 

VESPAE 

PAX 

AVES 

TOMVS II 

LYSISTRATA 

THESMOPHORIAZVSAE 

RANAE 

ECCLESIAZVSAE 

PLVTVS 

FRAGMENTA 

INDEX NOMINVM AXAPNH2 ARISTOPH. ACH. TnO0E3;E12 I 'EKKKTjaia vtpearrjKfv \K6rjvrjcnv ev t(S (^ai^fpw, Ka6' ^v 7roXt/^o- 
Tioiovvras tovs prjTopas Kni 7Tpo<pavoii tov 8rip.ov i^airaTuivTas AiKaio'- 
TroXif Tts Tatv avTOvpycbv e^eKey)(o}V Trapeia^dyfTai. tovtov 8e Sui 
Tivos Afi(f)i6eov Ka\ovp.evov, (nreKTapevov Kar Ibiav toIs AdKaxTiv, 
5 AxapviKol yepovres Trenvapevoi t6 npdypa TTpoaepxovTai 8ia>K0VTes 
ev xopov (Txi]paTL' Ka\ /jLeTa TavTa BvovTa tov AiKaiunoXiv opcovTes uis 
eaneicrpLevov toTs TroXf/ucoraToiff KaTaXevaeiv oppamv, 6 8e vnocrxo- 
fievos vnep eni^rjvnv rfjv Ke^PaXfjv ex<ov dnoXoyfjcraa-dai, e(p coTe, e'dv 
p>] neiar) to. Si*cata Xeycov, tov Tpdx^jKov dnoKonfjcrecrdai, eXdaiv ws Eu- 

10 pmiSrjv aiTel nTcox^Krjv oToXfiv. Ka\ aToXicr6e\s tols TrjXecpov paKapaai 
napcodei tov eKeivov \6yov, ovk d\apiTcos KaBanTopevos TleptK\eovs 
nep\ Tov MeyapiKOv '^r^cpicrpaTos. napo^vvdevTcov 8e tivcov e^ avTo)^ 
eni Tco 8oKe'iv (rvvi]yope'tv toIs noXepiots, eira enicftepopevcov, evicTTn- 
pevcov 8e erepcov cos Ta 8iKaia avToi' etpr^KOTOs, enKpave^s Adfjtaxos 

15 6opvfieiv neipaTai. eiTa yevopevov 8i(\Kvapov KaTevexde^s 6 xop''S 
anoXvei tov AiKuionoXiv Ka\ np^)S toIs deaTas 8ta\eyeTai nep\ Trjs tov 
noiTjrov dpeTfjs Ka\ ciWcov tivcov. toii 8e AiKaion6\i8os ayovTOS KnO' 
eavTov elpfjvrjv ro iJtev npaiTov MeyapiKos Tis naiSia eavrov SiecrKevn- 
(Tfifva els xoipi8ia (^epaiv ev crdKKco npdcripa napayiveTai' fieTa tovtov 

20 eK Boia)Tcov eTepos eyxe\eis re Ka\ navTo8ana>v opvidcov ydvov dvaTi6e- 
pevos eis Trjv ciyopdv. ois e'nL(f)avevTa)v TLvav crvKOCpavTcov avWn^o- 
pevos Tiva e^ avTcov 6 ALKai6no\is Ka\ ^dWcov ets aaKKOv, toitov tco 
BoLcoTco dvTi(popTOV e^dyeiv eK tcov 'A6r]vcov napa8i8(oat, Ka\ npoa- 
ay6vTa>v avTco n\ei6va)V Ka\ 8eopeva>v p(Ta8ovvaL twv anov8a>v, Ka6- 

25 vnepr]<pave'i. nnpoLKOvVTOS 8e avrco Aapdxov, kol eveaTrjKvias Tqs tcov 
Xoaiv eopTTjs, tovtov pev ayye\os napci tcov aTpaTTfycov T]Ka>v Ke\e\jet 
e^e\66vTa peTci Ta>v on\a>v Tas ela^o\as Ttjpelv' tov 8e AiKai6no\iv 
napd Tov ALovvaov tov lepecos tls KaXo^v en\ 8e'invov epx^Tai. Ka\ 
fUT oKiyov 6 ftev TpnvpoTias Ka\ KaKas dnaWdTTcov enavrjKei, 6 8e 

20 AiKaidrroXty 8e8einv7]Kcos Ka\ fted eraipas dva\va>v. to 8e 8papa tcov 
ev a(})68pa nenotrj pei'a>v Ka\ eK navTos Tponov Trjv elpf)VT]v npoKa\oi- 
p.evov. e^L^dxdrj en\ El6vvov apxovros ev ArjvaioLS 8id KaWtarpdTOv' 
Koi npa>Tos ^v' 8evTepos KpaT'tvos Xetpa^opevots. ov a<i)^ovTni. 
TpiTos F,vno\LS ^ovfirfviais. 

'ttroOeats I. 15 KaTevex&e\s] KaTe\eyx6e\s Mein. 16 BeaTas Elmsl. : 
SiKOffTor codd. 23 TTpocray 6vTciiv~\ TTpocranocrTeWovTcov A\d. 32 Eu- 

6iivov'\ Vat. Pal. 67 : Evdv}jtevovs vulg. ' II API2TO*ANOT2 rPAMMATIKOT 

'EK(cX»j(rias ovarjs TTapayiPovrai rtj/es 

npiafids napa JJepcrciv koi napa SirdXKOus ndXiVf 

oj fxfv aTpuTiav nyovTfs ol 8e ■)(pv<Tiov, 

irapa tHv XaKedaipoviav Be peTo. tovtovs tiv(S 

(nrov8as (f)€povTes, ovs A^apvus ovSa/xcos- 

ftaaav dXX' f^ejiaXov, iov KaddnTfTai 

(TK\r]pS)s 6 TTOirjTTjS, axjTo t6 y\ri]^i(Tp.d re 

MeyaptACoj/ [&)?; iKavSiS (f)r]at Ka\ tov HfpiKXea, 

ov Tov XaKijiva, T<i>vb( TrdvToiv aWiov . . . 

(TTrovdds \vaiv t( twv €(p(aT<i)T<ov KaKav. TA TOT APAMAT02 TlVOtaUA 

AlKAIOnOAIS MErAPEYS 

Khpth Kopa ©rrATEPE tot 

Am*I0EO;2 METAPEnS 

IIpesbeis AeHNAir.N hapa Stko<i>anth2 

BASIAEnS HKONTE2 BoinTO^ 

"^ETAAPTABA^ N1KAPXO2 

©Eflpos ©EPAnnN Aamaxot 

X0PO2 AxAPNEnN KhPTH ETEP02 

©ttathp AiKAionoAiAOS FEnpros 

KH*I20*nN nAPANTM<l>02 

ETPiniAH2 ArrEAOi 

AAMAX02 AXAPNH2 AlKAIOnOAIS 

"Ocra 8?; bibi]yfJ.aL ttjv eixavTov Kaphiav, 

7](rdr]v be /3atd, irdvv he (Said, T^Trapa- 

a 8' o)bvvrjdrjv, ^\rap.p.aKO<noydpyapa. 

(pep^ tbu), TL 5' ijcrdriv d^Lov \aLpr}b6vos ; 

iy^b' i(f)' u> ye t6 K^ap 7]V(()pdv6riv Ibcav, 5 

Tois TTevTe TaKdvTOLS ols K\((i)V e^^juecrey. 

Tavd^ ot)S €yav(a6i]v, Kal ^tAw tovs LTnrdas 

bLO. tovto Tovpyov d^Lov ydp 'EAAdSt. 

dAA' b)bvin]6r]v (Tepov av Tpay^^bLKOv, 

6t€ br] 'K€yJ]vr] lipocrboKG^v tov Al^ryvXov, lo 

6 8' dz^etTret', etcray' d) 0e'oyyt tov yopov. 

TTias TOVT eaeL^re jxov 8oKets Tr]V Kapbiav; 

dAA' €T€pov r](r6r]v, i]vlk eTTt MoVxw TTore 

Ae^t^eos €i(Ti]K&' a(T6p.€Vos Botwrtoi'. 

TrJT€S 8' diti^avov Ka\ bL€(rTpd(f)r]v ib(av, 15 

6t€ bl] TTap€KV\J/€ XotptS eTTt TOV opdiOV. 

dAA' ovb€TT(o7TOT^ i^ 6tov ^yu) pV7TT0p.aL 

ovT(t)s kbr]\6r]v vtto kovms rds d(f)pvs 

&)? vvv, 6it6t ovcyr]s Kvpias €KKXr]aias 

icvdLvrjs eprjpLOS i] ttvv^ avTi]i, 20 

Codd. hos citavimus : R F A et B C cum aliud atque Aldina tradunt 
3 ■^afjiiJLaKocnoya.pyapa A Suid. : }^aixfj.oKO(noyapyapa vulg. AP12T04>ANOY2 

ol o' iv ayopa h.a\ov(Ti Kavoj Ka\ Karui 

To cr^OLviov (f)€ijyovm t6 \x€ixiKT(joy.ivov. 

ovb' ol TTpvTaveis iJKOVcnv, aAA' aoipiav 

■iJKOVTcs, etra 8' dxrTLOvvTai ttws boKels 

i\66vT€S aWi]\oL(rL irepl -Trpojror ^\ov, 25 

adpooL KaTappiovTes' elpip'!] 8' ottoos 

icTTaL TTpOTLp(h(T Ovhh" £) ~6\lS Tt6\lS. 

eyo) 8' ael ttpcotlcttos (U eKK\y]crLav 

vocTTcav KaOrjpaL' KaT^ eTretOoz' w p.6vos, 

cTTsvoo Keyjjva crKopbLvS>pi.aL iTiphop.aL, 3° 

aTTopQ) ypa(f)(ji iTapaTLWop.aL \oyL^op.aL, 

aiToj3\eTT0L)V es tov aypbv iLpi]vi]s kpCiV, 

<TTvy5>v pikv acTTv tov b' ejxbv bijfxov tto6(s)V, 

o? ovbeTT(oTTOT eliTev, avOpaKas TTpLoo, 

OVK o^os OVK e\aLov, ovb^ 7/oet ' Trptoj,' 35 

oAA' avTos e(pepe Trdrra xo} -pioiv aTTrjv. 

vvv ovv aTe\V(as iJKOj 7iapea-Keva(T]x,evos 

ftoav VTTOKpoveLV AotSopetr tovs p?/ropas, 

edv TLS aWo tt\i]v Trept elpi']V7]s \eyi]. 

d\\ ol TTpvTaveLS yap ovtoll ]xecn]pfipLvoL 4° 

ovK r]y6pevov; tovt cKeu'' ovyio '\eyov' 

es Ti]v TTpoebpio.v ttcls dvijp oxTTi^eTo.L. 
KHPYS 

TTapLT es To TTp6cT6ev, 

7TdpLd\ Q)s dv ivTos ^re tov Ka6dp]xaTos. 
AM*ieE02 

i]bi] TLS eliTe; K?;. rtj d.yopeveLV ^ov\eTai; 45 

Ap. eyct). Ki]. rt? wr; Ap,. ' A]x(f)i6eos. Kj;. ovk 

av6pooTTos; A]x. ov, 

d\\' dddvaTos. 6 yap 'Apicfiideos Ai]]xr]Tpos i]V 

Kttl T pLTTTo\e]xov TovTov 8e KeAeo? ytyrerat* 

23 aoipiav codd. et Phrjm. : amplci Suid. 31 Kvyl^ofxaL Bergk 

33 cTTvyS) . . . iroOw Stobaeus 39 7r\^r] vp\v r AXAPNH2 

yafjiCL be KeAeo? ^awaperriv r)]6-)]v kp.r\v, 

f^ ^? Au/ctro? €yev€T' ck tovtov 8' eyo) 50 

aOdvaTos eiji'' efxol b' iTT^Tpexj/av ol deol 

(TTrovbas -Troieio-^at Trpos AaKebaiixovCovs fJiovia, 

dAA' d^di^aros cbv oovbpes icfyobi ovk ex''-'' 

ov yap bLboaaiv ol TrpvTdvsLs. K7/. 01 To^oraL. 

Ap.. u) Tpt7rrdAe/xe Kat KeAee 7reptd\//^eo"^e ju,e; 55 

At. Mvbpes TTpvTdveLS dStKetre ttjv €KKki](rLav 
Tov dvbp' aTrdyovTes, 6<ttls ypuv ijOeXe 
(TiTovbas TTOteto-^at koI KpeixdaaL rds do-7rt8as. 

K>/. KaOrjao, o"tya. At. /u.d rd:^ 'ATrdAAco 'ycb /xer ov, 

7/1' jj.!] Trept elprjvr]^ ye iTpvTav€va-r]T€ fJiOL. 60 

K?/. ot TTpea-jBeLS ol iTapd /3ao-tAe'a)s. 

At. TTotou /3ao-tAe'a)s; dy6op.aL 'yoj TTpea-jiecrLv 
Kal rots rawo-t rots r' dAa{byev/iao-tr. 

K>/. o-tya. At. fSa^aLd^. ZjKJiaTava tov (T\i]]j.aTo<i. 

nPE2BY2 

fTTejjL^lfad' rj[xds ws f3aa-L\4a tov ]xiyav 65 

fj.La-dbv (pepovTas bvo bpaxp-ds r^s rnxipas 

ctt' F.vdv[xevovs dp\ovTos. At. ot/xot rwz' bpa\]xQ)v. 

Y\p. Kal bfJT kTpv)(6]xea9a bLa KavaTpCoiv 
TTcbmv 6bot,TT\avovvT€S iaKrivr]ixevoi, 
e<^' apfxafxa^ojv [xaXOaKcos KaTaKeijxevoL, 70 

dTToKkv\xevoL. At. a(f)6bpa ydp eacD^ojxrjv eya> 

irapd r^y iTraA^ty ey (f)opvT^ KaTaKeijxevos. 

Ylp. ^evL^6]xevoL be Trpos fiCav eirCvopLev 
e^ vakCv(x)V eKTTO)]xdTo)V Kal \pvaCb(t)V 
aKpaTov oXvov rjbvv. At. 2) Kpavad iTokLS 75 

ap' ataddveL tov KaTdyekoov tGjv TTpeajieo)v; 

np. ot j3dpl3apoL ydp dvbpas r]yovvTaL [xovovs 

54 Krj.] irpuram B- schol. quod Brunck hic et in vv. 46, 59 reponit 
58 noielffBai R : iroirjffai vulg. 59 ffiya A 63 raSiffi codd. 

68 5ia Bergk : irapa twv R : Sia rQiv vulg. 71 ^op] rop' Mehler API2T0*AN0TS 

rovs TrAetcrra bvvaiJL^vovs Karacpayelv Kal Tndv. 
At. ijjxels 8e AatKacrras re Kat KaTaiTvyovas. 
Tip. ^T€i. T€TdpT(a 8' es to. ^acrik^C ijkdoixev 80 

dA.A' ets aTTorraTov wx^'"^ (iTpaTiav XafBcav, 

K^^eC^v oKTO} piijvas em \pv<j5iv opGiV. 
At. 7700-ou 8e roy irpoiKTbv xpovov ^vvriyayiv; 
Ylp. Ti] TTavcrekrjvu)' KqT aTTrjkO^v otKaSe. 

etr' e^eVt^e* Trapert^et 8' r/)uti' oAou? 85 

eK KpLfidvov l3ovs. At. Kat rts et8e TrwTrore 

/iovs Kpi^aviTas ; rwy dAa^oyeu/^iarcoy. 
rip. Kat yat p.a At' oprty TpLTTkda-tov KAecoi^i^/xov 

TTapidrjKcv rjixtv 6vop.a 8' ^y avrai (piva^. 
At. raur' ap' e<^eydKt^es o-u 8j;o hpayjxas (pepcov. 9° 

Tlp. Kal vvv dyovT^s iJKoixev "ifivhapTdfiav, 

Tov /Sao-tAeo)? 6(f)6a\p.6v, Ai. €KK6\j/€Li ye 

Kopa^ TTord^a?, ro'y re o-oi' roS 7rpe'cr/3ea)s. 
K7;. 6 /3ao-tAe'cus 6(f)daXix6s. At. Si^a^ 'HpdKAets. 

Trpos r(Sy ^ewy dv9p(jti7T€ vav(f)apKTov /3Ae'7rets; 95 

^ Trept aKpav Kdp.TTTOiV veca^roLKOv (TKOTTels; 

d^TKcojx' ex^ts TTOU Trept rov 6(p6ak[j.bv KdT(x>. 
Ylp. dy€ br] crv /3acrtAeus arra cr' diTiiTep.^iv (f)pdaov 

k^^ovT^ WdrivaCoLo-LV S) ^'eu^aprd/^a. 
vfEYAAPTABAS 

iapTafxav i^dp^av dTTLo-^xdva (rdrpa. 100 

np. ^WT^Ka^' 6 keycL; At. /xd roy 'AttoAAco 'yco p.€v ov. 

rip. 7T€p.\fr€LV fBacTLkea (prjcrlv vp.lv xpva-LOV. 

Ae'ye 8?) (tv jxelCov Kal cra(f)&s rb xpvcrLOV. 
^e. ov kijxfrL xpSo"» xavvdTTpojKT ^laovav. 104 

At. oi/jiot KaKobaip.(x)V cos cracf^ojs. YIp. tl 8' av Ae'yet; 

78 KaTa^payeTu B : Karac/^aye?;' t6 vulg : (payeTvre Morellus 85 irape- 

' riOei B' A Ald. : /col irapeTider' R : naperiOet 6' Athenaeus 93 re 

A : 76 vulg. 95 vai(papKTov Dind. ex Photio : vaxxppaKrov codd. 

98 lip. B : K77. vulg. 100 e^dp^av airi<T(r6va aarpa A : e^ap^as 

iTKTovacrTpa R : alia ahi 104 'laov av schol. AXAPNHS 

At. o Tt; \avvoTTpa)KTOvs tovs ^ldovas Aeyet, 
et TTpoa-hoKoixrL yjyvcriov e/c TUiv (iap^dpoiv. 

Ylp. OVK, dAA' axdvas obe ye \pv(Tiov Ae'yei. 

Ai. TToias dxdvas; ot; /ixey dAa^coi' ei fxiyas. 

dAA' aTn^'" eyo) Se ^aaavLw tovtov povos. no 

dye 8?) crv (ppdaov (fiol <ra(f)(as Trpos tovtovl, 

Xva p-ri ae ^d\f/(i) (3dp.fxa ^aphiavLKOV 

l3aaL\€vs 6 p.iyas jjpuv aTToiTi.p.^eL xpvcriov; 

{dvaveveL.) 

dAAcos dp' i^a7TaT(ofj.ed^ vtto tS^v iTpea-ISecov; 

{€TTLVeV€L.) 

'KXXrjvLKov y eTreVeucrai' avbpes ovTOLi, "5 

KoiiK eo-^' 0770)5 ovK elcrlv evdevb^ avToOfV. 

Kal TOLV p.\v fiVVOV\OLV TOV eT€pOV TOVTOvl 

eyw8' os ecTTL, KkfLadevrjs 6 ^L^vpTLOV. 

00 d(pp.0l30vK0V TTpOiKTOV (^vprjp.ev€, 

TOLovbe y S) TTidrjKe tov Trwycoi'' €\wv 120 

ivvovxps riixLV rjXOes eaKivaap.ivos; 

6b\ b\ Tis 7T0T iaTiv; OV bl]7T0V ^TpdToov; 
Kr]. aiya, KdOL^e. 

Tov jSaaLXioos 6(f)6a\y.ov r) ^otiA?/ /caAet 124 

is rd TTpVTavelov. Al. TuvTa brJT ov^ dyxovri; 

KaiTeLT^ eyd) brjr ivOabl aTpayyevopiaL; 

Tovs 8e ^eviC^LV ovbeiroTi y layj^i dvpa. 

dAA' ipydaopLai tl beLvov epyov Ka\ p.eya. 

dAA' 'Ap(f)i6e6s p.0L ttov 'aTiv; Ap.. ovToa\ iTdpa, 

At. ejuot crv TavTaa\ Aa/Swy okto) bpaxp-ds 13° 

aiTOvbas TToirjaaL irpos AaKebaLpoviovs p.6v(^ 

Ka\ TolaL TTaLbioiaL Ka\ Tf] TrAdrtOf 

vpiels 8e TTpea/BeveaOe Ka\ Kex^/z^are. 
Krj. TTpoairo) 0e'a)po? 6 Trapd ^LTdXKOvs. 

III TovTOpi] TovTovi Mcin. 116 KovK R : oiiff vulg. X18 os] 

SffTis R : oTi Mein. 119 i^vprifjieve Suid. : f^evpr}fj.(V( codd. 

133 /c€X'?>'""€ Herodianus API2T0a>AN0T2 

eEQPOS 

6bi. 
Ai. ^repos a\a^(ov ovros e(TKi]pvTTeTai. 135 

06. \p6vov fxkv ovK av rjpiev h' 0paK?/ ttoXvv, 
At. ixa At" ovK av, ei /xto-^oV ye fx-i] '<^epes ttoAwi'. 
0e. et /xj/ KaT€V€L\j/€ x^lovl ti]v @paKi]v okrjv 

Kal Tovs TTOTa]xovs €7Tr]^\ At. vTi' avTov Tov )(^p6vov, 
OT kvOahX Qioyvis r]ya)Vi^€T0. 140 

0e. TovTov jX€Ta 'Elto.Xkovs €7tlvov tov \p6vov 
KoX hrjTa (f)L\adi]vaLos r]V v7T€p(f)V(as, 
VjxQ>v r' epacrr?)s r]V dA?/67/s*aj(rre Kal 
iv TolcTL Toi-)(pts €ypa(p\ ^Adrjvatoi, KakoC. 
6 8' VLos, ov ^ Adr]vaiov eTT€7roLi]jX€9a, 145 

ijpa (payelv akKavTas e£ ' A-TTaTovpLoov, 
Kal Tov TTaT^p' ?/yre/3oAei (3or]6€LV ti] TraTpa' 

6 8' ^0(T€ aTTevboiV ^01]dl](T€LV €\(X)V 

(TTpaTLav ToaavTr^v uxtt ^ A9i]vaLovs ipeiv, 

6(Tov t6 xpijfxa 7Tapv67T(x)V TTpo(T€px(TaL. 150 

At. Ka/ctor' aTTo\oL]xi]v, et rt tovtoov TreC^ojxaL 

b)v etTras €VTav9oL (tv 7tXi]v tQ>v TTapr6TT(ov. 
0e. /cat vvv oiTep y.ax>-}J^(oTaTov QpqKCov i9vos 

€TT€pi.\l/ev vfxHv. Ai. ro^ro jxev y i]hr] (ra(j)€S. 

K?]. ot QpqK€S It€ hevp, ovs Qicopos ijyayev. i55 

At. rourt rt ecrrt to KaK6v; 0e. '08o/jidi'r6ji' aTpaT^s. 

At. TTOL(j)V ^Oho[xdvTa)V ; el-ne ]xol tovtI tl i]v; 

TLS tQ)V ^Ohop.CLVTO)V TO TT€OS d7TOT€9pLaK€V ; 

06. TOVTOLS edv TLs hvo hpaxp-ds p.ia'6ov 8t8a), 

KaTaTT€XTd(TovTaL Ti]v BoLcoTtav o\i]V. 160 

At. roto-8t hvo hpaxp.ds toIs diT€\lf(x)Xi]]X€VOLs; 
VTTO(rT€Voi fxivTCLV 6 6pavLTr]s Aews 
o-coo-tTToAt?. oi/jiot rdAas aTrdAAv/jiat, 

139. 14.0 vT aiiThv . . . 7iy(ovi^(T0 fueruiit Thcori, Dicaeopolidi tribuit 
Nauck 146 aKAavTOS A 153 eS^/os] ^sVos Ald. 154 o-ai^aJs A B 

158 anoTfdpiaKev Suid. Hesych. : anoTedpaKiv vel simile quiddam 
codd. AXAPNH2 

VTTO tS>v 'OboiJ.a.VT(i}v To. crKopoda T:op0ovij.€vos, 

ov KaTa(3aK€LT€ to. a-Kopob' ; 0e. S fxoxOrjpc ot> 

ov 1X7] 7rp6(rei tovtolctlv e(rKopobi(rp.evoL^, i66 

At. TavTL TrepLeLbeO' ol Trpvrdrets^ Trd(r-)(^ovT(x /xe 

iv Trj TTttTpLbL Kal TavO^ vTx' civbpSiV j3apf3dpo}v; 

dk)C dTTayopevd) p.i] TTOLelv (KKXifrrCav 

701? 0pa£t Trepl fXLcrOov' Aeyco b' vixlv otl 170 

bLo^rrifXLa Vrt Kot pavls (3el3ki]Ke ]xe, 

Ki]. Tovs &paKas diTLevaL, irapeLvaL ets h'y]V, 
ot yap TTpvTdvcLs kvovo-L ti]v €KKki](rLav, 

At. OLfxoL Tdkas fxvTTojTov 6(Tov diT(ake(Ta. 

dkk' (K AaKebaCixovos yap 'AfX(j)Ldeos obC. i75 

Xatp' 'Aju0i^ee. ApL, fxrjTroi ye TrptJ' y av (tto) Tpi)(^on" 
oet ydp p.e (j)evyovT eK^f^vyelv 'A^apvea^-. 

At. TL 8' ear'; A/x. eycb p.ev bevpo (tol (rTroi'bds ^epo)V 

ecrirevbov 61 b' oxrcPpovTo 7Tpecrj3vTaL TLves 

WxapVLKOL, (TTLTTTol yepOVTeS TTpLVLVOL i8o 

drepdfxoves Mapa6ojvop.dxaL (rcfievbdfxvLVOL. 

e~eLT dveKpayov TrdvTes, £> fXLapd^Tare 

cnrovbds (pepeLs t5>v dfxiTekoiv Terfxiffxevojv; 

Kas Tovs TpL^oivas ^vvekeyovTO t&v kCdon" 

eyo) 8' ecj)evyov ol b' ebCojKOV Kdj36o)V. 185 

At. ot 8' ovv l3o(x>VT0)v dkkd ras aTTovbds (f)epeLs; 
Ap.. eyojye' cf)rip.L, Tpia ye ravrl yevfXO.TO.. 

avraL fxev eto-t TTevreTeLs. yevcraL kaiidv. 
At. at/:3ot. ApL. tC eaTLv; At. ovk dpe(TKova-Cv fx otl 

o^ov(rL TTLTTr]s Kal TTapaa-Kevrjs veG)V. 190 

A/x. (rij b' dkkd Tacrbl Tas beKeTeLS yevcraL kaf^dv. 
At. o^^ovo-t )(avTaL 7Tpecr[3eo)V es ras TToAetj 

o^vTaTov o)a-TTep bLaTpL[3r]S T(av ^fLfxayjiDV. 
Ap. dAA' avratt o-7ror8at TpLaKOVTovTtbes 

165 ovK a.TroPa\e7re A 176 irplvy' Bergk : Trplf codd. 178 eyw 

/utf SeCpo (Toi R : iy(ii fxfv (xoi Sevpo A F C : ffo\ yutc Sevp' iyw B [Sivpo 'yo»), 
Ald. 194 aOrad (nrovSal] ainau (Toi anovSai R : a'iTad' rol (Toi Bothe API2;T04>AN0T2 

Kara yrjv re Kal OakaTTav. Ai. oi Aiovvcria, 195 

avTai yikv o^ovct aix^pocrias Ka\ veKTapos 
Kal [XIJ ^THTi-jp^iv (tltC 7]p.€p(av TpiS>v, 
Kav tS> a-TOfxaTt Keyova-i, fiaiv OTtrj ^eAeis. 
TavTas b^xop.aL Kal aTT^vhoixai KaK-niop.aL, 
\aipeLv K(\€V(ov TroAAa tovs ^ A\apvias. 200 

eyo) 8e ■noKip.ov Kal KaK^v aTraAAayets 
ofo) To, KaT aypovs etcrtcoi' AtovvcTLa. 
Ap.. (yu) 6c (f)ev^ovixai ye tovs ^ Axapveas. 

X0P02 

rrj8e -Tras eirov bicoKe Kal tov avbpa TTVvddvov [<^Tp- 

tG)V obomopoiv a7r(xvT(ji}V' r?/ 77oAet yap a^Lov 205 

^vWajSelv tov avbpa tovtov. aXXd fxoL ixr]vva-aTe, 

et rts ot8' OTTOt TeTpaTTTat yrjs 6 tcls a-TTOvbas (f^epoiv. 

eK77e'0euy', otxerat ^povbos. OLp.oL rdAas to)v €tS>v t&v 

ipLcov 210 

ovK av e7r' iixrjs ye veoTrjTos, ot eyo) (f)€p(ov av6paK0)V (f)opTiov 

rjKoXovdovv 4>avAA(j) Tpiyu)v, oioe cpavkcos av 6 215 

(nTOvbo(f)6pOS OVTOS VTt' epLOV t6t€ bLa)K6p.iV0S 

e^4(f)vy€v ovb' av eAa^po)? av aireTTXi^aTo. 

vvv 8' eTretS?/ a-Teppbv 7)877 Tovp.ov avTLKvr]p.Lov, \avT. 
KoX TTaXaL^ AaKpaTeibj] to (7/ce'Aos ^apvv^TaL, 220 

ot)(frat. bLO)KT€OS 8e'" jixt/ yap eyxctf^ Trore 
/jtrj8e Trep yepovTas ovTas €K(f)vyo)v "Ayapvias. 
6(TTLS o) Zeu TTa.Tep Ka\ ^eot rotcrty eydpoXcTLV iaTTeicraTO, 225 
otcrt TTap' e/xoS tt6X(ixos ix.6obo7Tbs av^CTaL twv ip.o)V )(0)pi(t)V' 
KOVK avr](TO) TTp\v av o-)(otro? avTolcTLV avTepTTayS) 230 

200 /ceXeuo) schol. qui Amphitheo h. v. tribuit 203 <pev^ovfji.ai R : 
(pev^ofjiai vulg. 206 ij.T]vv(TaT€ R : fi7)vv€Te vulg. 216 ToVe] 

T((0' 6 Hirschig 217 e^icpvyfv del. Bentl. 220 Aa/cpoT/S?; 

codd. : corr. Bentl. 221 iyxdvoi Brunck 230 avTffjLirayoo 

R Suid. : ar fix-Kayu A Ald. : aiT ffj.iraya) Ambrosianus L. 41 AXAPNH2 

o^vs obvvqpos . . . iTTiKcoTTos, iva 
IJiriTTOT€ TTaTuia-iv ert ras e/jtas a[XTrikovs. 

dAAa 8et ^Tjreu' roi» avbpa Kal /SAeVeii' BaAArjmSe 
/cat hiwKetv yijv -npo yrjs, eojs ay evpedi] Trore'" 235 

0)? eyo) j3dW(iiV (Keivov ovk av ep.T:\i)p]v A.L$oii. 

Ai. ei^rj/ueire, €V(f)-)]fX€LT€. 

Xo. o-iya Tray. r/Kowar' avbpcs apa Ttjs €V(f)riiJ.Las; 
0VT09 avTos ia-TLV ov ^^Tovjxev. dAAa bevpo Trds 
€K7Toh(av' dv(r(av yap avrjp ws eotK' i^epx^Tai, 240 

At. €V(f)r]p€LT€, €V(f)rilX€LT€. 

■npoLTd) 's ro iTp6(r$€v oKiyov 57 Kavri(f)6pos' 
6 s,av$Las tov (f)a\k6v 6p$ov (TTr\a-a.TO). 
KaT(x$ov t6 Kavovv S) $vyaT€p, 'iv dTrap^w/xe^a. 

evrATHP 

(O prJT€p dva.hos b€VpO T1]V €TVl]pV(TlV, 245 

IV €TVOS KaTayj€(D TOVkaTTJpO^i TOVTOVL. 

At. Kal p.r]v Ka\6v y €(tt' w AtoVuo-e oicnroTa 

K^y^pLCTpivd)^ (TOL Tl]vh€ Tr}V TropTT1]V e/jie 

TTeixyf/avTa Kal $v(ravTa /xerd tQv oIk€tS)v 

dyay^lv Tvxrjp&s tcl Kar dypovs ALOvva-La, 250 

aTpaTLai dTTaKka\$€VTa' rd? aTrovhds oe' [xol 

Kaka)9 ^vv€V€yK€lv rds TptaKOVTOVTLhas. 

dy S) $vyaT€p ottcos t6 Kavovv Kakij KaAw? 

oio-ets ^kiiTOvaa $vp.fipo(f)dyov. ojs' p.aKdpLOS 

oaTLS o-' dTTVO-et KdKTTOtT/o-erat yaAds 255 

aoi} fxrjbcv iJTTOvs /SSety, €7ret8di' 6p$pos ?/. 

TTp6(3aLV€, Kdv ro>)(A(ri (f)vkdTT€a$aL a(p6hpa 

fxri TLS ka$(j)V aov TT€pLTpdyi] rd \pvaLa, 

Z) s,av$ia, a(f)Qv 8' iaTlv 6p$6s €KT€os 

231 Kal (tk6Ko^ o|i/s Herm. ex citatione Suidae 234 BaAArjj-aSe 

r Ald, schol. : UaWr^vaSi R A C 242 Trpoirw 's Wolf : irpoid' ws 

codd. 244 matri dat Ald. : F Y N H praef. Brunck 247 Kal ixrj" 

KixKov y' iO-T filiae tribuit A 253-258 matri dat Ald. 254 olcreis 

R : oi^rei vulg. 256 tJttous Elmsl. : ■^ttoi' codd. API2T04>AN0T2 

6 ^aWos i^oTTLrrde rijs Kavrj^opov -60 

kyu) 6' aKo\ovdSiV aa-oixai, t6 ^aAAiKoy 

(Tv 8' oj yvvaL d€(a //' aTTO tov Teyovs. Trpo^Sa. 

<I>aA7/j (Talpe Ba/c)(tou 

^vyKooixe vvKTO-nepnrkavr]- 
T€ IJ.0L\€ iraLhepaaTa, 265 

e/cro) o-' Irtt 'npoa-fXTTOV e? 

roy hijjxov iXOojv a(Tp.€VOi, 

(TTTOvhas 7TOLi](T(xix€Vos efxav- 

ro), TTpayixaTojr re Kat ixaySiV 

KoX J\.ap.a\oiv aTTaXKayus. ^7° 

. TroAAo) yap eaO' ijbLov, aj <I>aArjs <i>a\rjs, 
KkiiTTOva-av €vp6v6^ wpiKTjy vkri(p6pov 
Ti]v ^Tpvixoh(apov QpaTTav ck ro{5 tt>eAAecos 

ixea-rjv kaii6vT apavTa KaTa- 

^a\6vTa KaTayLyapTL(T S -75 

•t>aA?]s «JJaAT/s. 
eay /xe^' ^/jtaiy ^vixttljjs, €k KpatTraAr/s 

€(tideV €Lpi']Vr]S pO(f)l](T€L TpV^kLOV 

7] 8' dcTTrts ev ra> ^erZ/^aAo) Kp€ixi](TeTaL, 
Xo. oSroj avros icTTLV, ovtos. ^^° 

/3dAAe /3dAAe /SdAAe /3dAAe, 
Trate Trate roz' fXLapov. 
ov /3aAets; 01; ,3aAetb%* 

At. 'H/aaKAeis rourt rt ecrrt; t7]v xvTpav (TVVTpi^^eTe. \_(TTp. 

Xo. (t\ ]xkv ovv KaTaKev(Toix(v S) ]XLapa Kec^aA^. 285 

At. drrt TToCas atrtas wx^apveoiv yepaLTaTOL; 

Xo. TovT epcoras; di-atcr^Dyros et Kat (3be\vp6s 

d) irpohoTa Trjs TTaTpCbos, octtls T]]X(av \x6vos -9° 

(TTT€L(Ta]xa'os etTa bvvarraL Trpos e/x' d7ro/3Ae7retr. 

At. drrt 8' tor emTeLcrciixqv ovk l(TTe. pidAA' dKoware. 

278 pocpricTfis codd. : corr. Elmsl. 294 ovk "((jre. u.a.\\' Mein. : 

oi/K t(raT dAA' R : ovk tcrrt o.KK' A : ovk Xcrre y' a\\' Ald. : ovk tart t AXAPNH2 

Xo. (Tov y aKOvcTMixev ; aTroAet* KaTo. ae ywa^oix^v rois 
kiOoLS. 295 

At. fxrjbaixQs Trplv av y' aK0va"r]T' dAA' dydo^eo-^' oiyadoL 
Xo. ov/c dyao-x^^o-o/xaf /x>)8e Aeye /lot o-y Adyoy 

ws y.€iJ.iai-\Ka ae KkecDVos ert fjLaWov, ov e- 300 

yci) KaTaT€fj.oi ttoO^ lTnrev(Ti KaTTV[xaTa, 

(Tov 8' eyo) Adyovj Ae'yorros oi^k aKova-oixai fxaKpovi, 

oa-TLS eo-TretVco AdKcoo-tz;, dAAd TLix(apr\(TO}xai. 
At. cbya^ot tot)? /ixei' AaKcoms e/cTToScby kaa-aTe, 305 

rcoy 8' e/ji(Sy (TTTOvbuiv aKovaaT, et Kakws iaTTnadpiriv. 
Xo. TTcSs 8e' y' dy /caAai? Ae'yot? dz', etvrep ka-TTiia^o y ava^ 

oXaiv ovre /^co/xo? oi^re TrtVrts oi;^' opKOS ix^vei; 
At. ot8' eyd) Kot rov? AaKco^-as, otj dyai' iyKei[X(da, 

ov)( aTTavTOiv ovTas inxlv ahiovs twv TrpayixdTCov. 310 
Xo. ov\ a7T<xvT(i)V o) TTavovpy^; TavTa hi] roA/x3s Ae'yet2' 

€ix(f)av<as 7/8?; 7r/)ds ijixas; etr' eyco crow (^eicrojxaL; 
At. ov)( dTrdz^ro)!', oii)( dTrdrrcoy dAA' eyd) Aeycoy d8t 

TToAA' di' dTTO(f)i]vaiix' iK(ivovs eo-^' d KdbiKovfx^vovs. 
Xo. roGro rovTro? beivov ?/8r/ Kot Tapa^iKapbiov, 315 

et o-u roA//7/o-ets i^Trep rwy TTo\eixi(t)v ijpuv Ae^yety. 
At. Koy ye /u,?/ Ae'yco biKaia /x?;8e rw TrAr/^et 8ok(o, 

VTrep iiTi^ivov '^eArJo-co rr/i' Ke0aA?/f excoy Ae^yety. 
Xo. etTie /;tot rt 0et8o'/ueo-0a raii' XiOoov S) brjixoTaL 

IXT] ov KaTa^aiveLV tov dvbpa tovtov es (poLVLKiba; 320 
At. otov av /xe'Aa? rts v/jttz; 6v[xdk(t)\{/ e7re'{ecrer. 

ovK aKovaeaO^ ; ovk aKovaead^ iTeov Z)\apvriibaL; 
Xo. ot/K dKOvaoixerrda 87/ra. At. ^etz^d rdpa TreicroixaL. 

Xo. €^oX.oiixr]v, i]v dKovau). At. ixr]bap.(^s oj^apv LKoi. 

a\\' r : oKouo-aT' dAA' Hamaker 296 irpl»/ &»/ vel TrpiV 7' &^ codd. : 

corr. Bentl. 299 ^04 a-h Herm. : trv /xoi R : o-u A r C : 5^ av Ald. 

301 TfoO' iTnTfvai Herm. : to7s 'nnrfdffi iroTe B : toIct^iv) 'nnrevai\v) ttot' 
€S vulg. 308 iriffTts oijTi fiw/xhs A 317 Af^w] Af|ai R 

321 ofov R : ofos vulg. 322 fortasse Sixapvi^Sia 323 r&pa 

Elmsl. : y ipa vel 7' &pa codd. API2TO*ANOT2 

Xo. 0)? Te6vr\^u>v IctQl vvvi. At. bi^^ojjAp^ v/uas eyw. 

avTaTTOKT€V(o yap vjxSiv tS)V (j^CXcov tovs (/)tArarous" 326 
0)S exco y' v/xdi)!' op.rjpovi, ovs a.TTO(T(f)a^co KajScav. 

Xo. eiTre /J.ot, rt tovt aTretAet rovTTO? avhpes bi^poTai 
rots 'A^^apytKoto-tf ^ju.ti'; /laii' Ix.^' '''oi^ liaihiov 
Tcav irapovTcov evbov etp^as; rj 'm rw Opacrvv^Tai; 330 

At. /3dAA.er' et (3ovK€a-9\ eyo) yap rourort biacpOepu). 
etcroixai 8' v/xwy rd;(' ocrrts avOpaKcov rt /«/§erat. 

Xo. 0)? aiT(o\6pi.€cr0\ 6 AdpKO? brjpoTrjs 08' eo"r' e/xos. 
dAAa //^ bpdcrr^s o /xeAAeis* pLrjbafxCiS (o /xj/Sa/xa)?. 

At. w? d7ro/crey(3, KiKpa^ff' eyo) ydp ovk aKovcrop.ai, [avT. 

Xo. dTroAeiy dp' 6/x7/AtKa roV8e (f)L\av9paK€a; 33^ 

At. ov3' e/xoy XeyovTOS vixeLS apTL(os ^KovcraTe. 

Xo. dAAd ydp vOy Aey', et o-ot 8oKet, tov re Aa/ce- 
baLp.6vLov favTov otl r<3 + Tpoirio aovaTl (^tAos* 
ws rd8e rd Aapxt^toy ov iTpobcoa-^o ttot^. 34° 

At. rovs \C9ovs vvv fxoL \ay.a^i TrpioTov i^epda-aTe. 

Xo. ovtolC aoL \aixaC, Ka\ crv KaTa9ov TrdAti' rd ^Ccpos, 

At. dAA' dTrco? /xt/ 'y rots TpC/BcoaLV €yKd9rjVTaC ttov \C9ol. 

Xo. €Ka-€(r€La-TaL xa[xa('' ovx dpay creLOfx^vov; 

dAAd /X7/ /xot TTp^cpacTLV, dAAd Kard^ov rd jSiXos. 345 
0)? o8e ye o-et^rrd? d/xa r^ a-Tpo(f)fj yCyveTaL. 

At. e/xeA\er' dpa Trdz^rco? di^/o-eti' r7/s /3o^?, 
dAtyoD r' CLTreQavov dvQpaKes YlapvrjQiOL, 
Kal Tavra 8td rr/y droTrtW rcoi' br^poTcov. 
VTTO Tov biovs 8e r^s fxapCkrjs p.oL crv\vi]v 350 

d AdpKOS kveTCkr](r€v &a-iT€p ai]TTCa. 
b^LVOv ydp ovTcos opL^f^aKCav ■7Te(f)VK€vaL 

325 ^■hioiJ.&p vixas Dind. : Sei^o/j.' v/j.as &p R : Sri^o/j.ai yap (vel y' 
ip' v/jLas vulg. 329 7)fxlv^ vfjwv Ald. 336 &p' 6/j.{i\iKa Reisig : 

&pa Thv ^\tKa codd. praeter B qui &pa 6' r/XiKa habet 338 yap 

habet B : om. vulg. 339 avrhv Sn rcp fortasse atviaov 0T(f 

4>'t\o5 R : <pi\ov vulg. 347 TrdvTus avT)cr€tv ttjs Dobr. : wdvTes 

avaffeietv codd. 348 Tlapvridtot Bentl. : Trapvdcrcnoi R Ald. : irap- 

vd(TtOL vulg. 351 (izeTi\riaiv T Suid. AXAPNH2 

Tov Ovfjibv avbpoiv coore /3aAAety Kal ^oav 

(O^Xeiv T aKOVcraL jjii^bev Xaov ifrco (\)ipov, 

€p.ov ^OikovTos virep i7n^i]vov Aeyety 355 

VTre/3 AaK€baLp.ovLOiV a.Tiavd' oa av Aeyw 

KaLTOL (f)Lkw ye ti^v e/xr)y \}/v)(ilv eyco. 

Xo. TL ovv ov XeyeLS, eiTL^rjvov e^eveyKOiv dvpa^\ [.^'''P- 

6 TL TTOT 0) (Tx^eVAte t6 p.eya tovt^ exets; 360 

TTavv yap ^p-eye ttoOos o tl (f)pov(LS e;(et. 
aAA' ■qirep avTos ttjv biKrjv bLcopCcrco, 
dels bevpo ToviTL^r]vov kyyj^CpeL kiyeLV. 365 

At. t8ou deaa-Oc, to fj.ev (7rL^7]vov TobC, 
6 b avrjp 6 ke^cov ovToal TvvvovToa-C. 
aixekeL fxa tov At" ovk evaa-~Lb(i)aopaL, 
ki^oi 8' VTtep AaKebaLpLOvCoov a fxot 6oKet. 
KaCTOL beboLKa TTokkd' tovs re yap TpoTTOvs 37° 

Tovs TU)v aypoCKiov olba x^aCpovTas a-(f)6bpa, 
edv TLs avTovs evkoyr] Kal Tr]v irokLV 
dvr]p dka^utv /cat bC^aLa KaSt/ca* 
KairaiJ^a Aai^^droucr' d~epiTok(Lp.evoL' 
T(t)V T av yepovToov olba tcls ^l/vxas otl 375 

ovbev (3k€7TOV(rLV dkko TTkijv y\fr](f)r]baKeLV. 
avTos T kpavTov vtto KAe'coyo? drradov 
iTTCa-TapaL bLo. Ti]v TTepva-L KcopiiobCav. 
eiaekKva-as ydp pi' e? to (BovkevTijpLov 
8te'/3aAAe Kat xj/evbrj KaTeykojTTL^e pov 380 

KaKVKkofiopeL KdiTkvvev, o)crT okCyov Trdvv 
dTTcokoprjv pokvvoTTpaypovovpevos. 
vvv ovv p€ TTpioTov TTplv key€LV ecicrare 
(vaKevdaacrOaC pC oXov dOkLcoTaTov. 

366 6eaff6i\ Beacrai R 376 if/ri(pr]daKf7v B : ^rj^poSoKuv R A : 

ypil((>ci> SoKfTv AlcL 

ARISTOPH. ACH. 2 API2T04>AN0T2 

Xo. tC Tavra crTpi^pei. Te\ydC(LS T€ Kal 77opt^eis Tpi^ds; [avT. 
Xa^€ 8' (fxov y evfKa wap' 'lepcoi^i^/xou 386 

a-KOTobaa-vTTVKvoTptxd tlv* " Xihos Kvvrjv 39^ 

dAA' e^dvoiye /XTj^^az^a? tcls ^Lo-vcpov, 
0)S a-Krj\}/LV ayMV ovtos ovk eo-8e^erat. 

Ai. a>pa ^o-TLV ijbri KapTepav yjrvxh^ Xa^elv, 

KaC jxoL jBabLarf iaTlv i)S Y^vpn:Lbr]V. 

TToi Trai. 395 

KH*I20*QN 

TLs ovTos, At. €vbov eor' Evpt77t87]s; 

Krj. ovK evbov evbov iaTLV, et yv(i>\ir\v ex^'^' 
At. TTojs (vbov eir' ovk 4vbov; Krj. opOcos S» yipov. 

6 rou? /Lier e^o) ^vXXeyoiV e7n;AAta 

ouK €vbov, avTos 8' erSoy dva^dbr]v Trotei 

rpaya)8taz;. At. S TpLo-[xaKdpL FiVpLirCbri, 400 

o^' 6 8o{!Aos oiira)o-t aacpios d-neKpLvaTO. 

iKKdkeaov avTov. Krj. dAA' dSwaroz;. At. dAA' 
6[X(os' 

ov yap dv aTtikOoLix , dAAa Ko\//^a) ti]V Bvpav. 

KvpLTrCbr], EvptTTtStoy, 

iTraKouo-oi', eiTrep TrwTTor' dv6pu>iT(i)V tlvC' a°S 

ALKaLOTTokLS KaAet o^e XoAAet87js, eyco. 
EYPiniAHS 

dAA' ov o^oA^. 
At. dAA' eKKDKA^^Tjr'. Eu. dAA' dbvvarov. At. dAA' 

OjLtO)?. 

Eu. dAA' eKKVKXija-oixaL' Kara^aCvcLV 8' ov o-xoA^* 

At. E,vpLTTLbri, Ev. tC X4\aKas; At. dva^dbrfv Trotets, 

e^oi» KaTa/Bdbrjv; ovk iTos x^^^oiiy TTOtets. 4" 

drap rt to. pdKi ex rpaywSta? exets, 

385 (TTpecpiis B Tex^^^Cf * -^^*^- • ''■*X''''C?? •^ 39° '''"'' Brunck : 

tV codd. 392 TTpocrSf^eTai Suid. 393 ^Stj] fipo /lot R 

401 <To<pws inroKplyiTai R AXAPNH2 

icrOrJT eAeiyjjy; ovk Itos TrTOixovs Trotei?. 

aA.A' di'Tt/3oAa) Trpbs tS>v yovaTutv (t FiVpnrCbr], 

bos fJ.01 poLKiov Ti Tov TTakatov bpdixaTos. 415 

§€1 ydp ju.e Ae'^at tQ X°P4* prja-iv ixaKpdv 

avTT} be ddvaTov, rjv KaK<Sy Ae'£co, fpepei. 

Eu. TO. iTola Tpv)(r]; jjlcov iv ols Oiv^vs obl 
6 bva-TTOTfxos y^paios rjycovCC^To; 

Ai. ovK Olvecos rjv, dAA' (t^ d6\LU)Tepov. 420 

Ev. TCL TOV TV(})X.OV 't>OLVLKOS; At. OV fPoLVLKOS, OV' 

dAA' €T€pos rjv ^OLVLKOS d6X.LWT€pOS. 
Ei>. TToCas 7700' avrjp AaKtSa? atretrat ireTrkMv; 

dAA' 17 4>tAoKr7jrou Ta tov tttco^^^ov Ae'yets; 
At. OVK dAAa roi;rou ttoAi; 770 Au TTToo^La-Tcpov. 4-25 

Eu. dAA' 7] ra bva-iTLvr] '0e'Aet? TreTrAco /lara, 

^ BeAAepo^o^rrj? et^' 6 x^u}X.6s ovToa-C; 
At. ow BeAAepo^ovrrjj" dAAa /cdKetz^os /ji.ei' ify 

XcoAo? TTpoa-aiTow aTU)[jLvkos b^Lvbs Ae'yetv. 
Eu. ot8' dvbpa Muo-oy Tr]X€(f)0V. At. i'at Tr]X€(f)0V' 43° 

ro?;rou 8os dvTL(3o\& ai ]xoi tol aiTdpyava. 
Kv. S) Trat bbs avTU) Tr]\e(()0v paK())]xaTa. 

KelTat 5' dv(i)6ev tS)V QveaT^Liov paK(av 

]X€Ta^v tQ>v ^Xvovs. Krj. Ihov raurt Aa/3e'. 

At. o) Zev 8t07rra Kat KaToiTTa TTavTaxfj, 435 

€va-Kevda-acr6ai ]x olov d^knaTaTov. 

F,vptTTtbr], '7ret87]7rep kyapicroi Tabi, 

KaKelvd jxot bbs TaKokovda tQiv paKwv, 

TO TTtkibLOV TTepl TTJV K€(f)akr]V Tb Mva-Lov. 

bei ydp fxe bo^at ttt(d-)(ov etvaL rqfxepov, 44° 

eti^at ]xkv ocriTep elp.i, (f)aLV€a-6at 8e /ur/* 
Tovs ]X€V deaTCLS eibevaL ]x bs et//' eyw, 
tovs 8' CLV \opevTds r]kL6iovs iTapeaTdvaL, 
0770)9 h.v avTovs pr]]xaTioLS crKLfxakia-o). 

413 €A€€»/^>' codd. : corr. Pors. 434 '\vovs] olvtos A 441 '6<nr(p 
Suid. ; &a-irfp codd. r,^ API2T0<I>AN0T2 

Ev. Scricra)* TTVKVrj yap AeTrra y.r\yava ^pevL 445 

At. evbaL[xovoLri^, T?jAe0a) 8' aycb (ppovio. 

ev y olov ijbri prjfxaTLdiV kp.TTip.iTXap.ai, 

aTap hiop.aL ye TTToyyjiKov ^aKTr^piov. 
Eu. tovtI XajSiov aTreXde KaLVcxtv aTa6p.S)V. 
At. a> ^yfi', opas yap ojs aTT(o6ovp.aL bopLCuv, 45° 

TroAAoji' Seo/xeyo? a-Kevapiayv vvv 8?/ yei^oy 

ykia^pos TTpoaaLTQv XLTTapdv t. KvpLiTibr} 

boS p.0L (TTTVpibLOV bLaK€Kavpi4v0V Al^Xl'^. 

Eu. Ti 8' S) Takas (r€ ro{58' exei iTXeKovs xp^o^; 

At. XP^^^ /^^^ ovbiv, (3ovXop.aL 8' o/xcos Xajieiv. 455 

Eu. KvTrqpos tad^ ojv Ka7Tox(i>pr]crov b6p.(x)V. 

Ai. ^eS' 

€vbaLp.ovoir]s, &(nT€p rj p.riTrip ttotL 
Eu. aTTeXde vvv p.0L. At. juaAAa )uot 8os ti" p.6vov 

KOTvXi(TKLOV TO )(etA0S aTTOK€KpOV(Tp.€VOV. 

Eu. (f)6€ipov XajBibv ro8'' tcr^' oxXtjpbs cov b6p.0LS. 460 

At. ouTro) /j,a At"* oicr^' ot' avTos epya^et /caKa. 

dAA' o) yAuKurar' KvpLTTibri tovtI p.6vov 

b6s p.OL xvTpibiov (r(f)oyyL(a ^€fiv(jp.ivov. 
Eu. (ji)v6p(i)TT^ a(f)aLpri(r€L p.€ ti]V Tpaycobiav 

CLTTeXde TavTr]vl Aa/Scoy. At. a.TTepxop.aL. 4^5 

KaiTOL TL bpd(Ta); bel yap evos ov /at; tvxcov 

ottcjAcoA'. aKOV(Tov S) yXvKVTaT KvpLiTibrf 

tovtI Aa/Scoy aTret/xt kov TTp^creLp! eTL' 

es To (TTTvpibLOV i(Txvd p.0L (f^vXXela b6s. 
Ev. OLTToXels p.\ Ibov ctol. cfipovbd p.oL To. bpap.aTa. 47° 
At. dAA ovKeT , aXX' aTTeip.L. kou yap eip.' ayav 

oxXr]pos, ov boKQ)V p.e KOLpavovs a-Tvyelv. 

otpLOi KaKobaip.(ji)V, 6)S aiT^XcoX'. eTTeXa66ixr]v 

446 6u5ai/iovo(T;j] eS (roi yfvoiro Athenaeus 448 ^e] koI Ald. 

452 EvpnriS-ov R' A Ald. 454 5] av Suid. 459 kotvAIckiov 

Athenaeus : kvMctkiov codd. 460 r6^' R : tovt' vulg. lirdi S" R 

464 a.<paipri(T(is A AXAPNH2 

(V w7re/) icTTi irdvTa (xol to. TrpdyixaTa. 

EvptTrtStoy S ^ikTdTiov Ka\ ykvKVTaTOV, 475 

KaKLa-T dTToKoi\xr]v , et rt (t' am/(rat^' tTi, 

TrXriv €V fjiovov, tovtI fxovov tovtI fxovov, 

a-KdvbiKd fxot bbs ixrjTpoOev bebeyfxivos. 
Ev. avrjp v(ipi^€L' KXr\€ Trr/zcra bwfxdTojv. 
At. a> Ovfx' dviv aKdvbiKos ifi.TTopevTea. 480 

ap' ota-0' ocroy roy dy&v' dycovKL Td^a, 

fxiKkcov virep AaKebaLfxovCm' dvbpQv Aeyeiy; 

TTpoliaLvi vvv aj 6vfX€' ypafxjxr] b' avTrfi, 

€(TTr]Kas; ovK et KaraTrtcoz^ EvpLTribrjv; 

(TTrivecr'' dye vvv a> raAatra Kapbia 485 

OTreA^' eKet(re, Kara Tr]v Ketpakr^v exet 

Trapcxo-xes eiTroCo-' cltt dv avTrj aoL boKrj. 

T6kpLr](Tov l6l \(apr](rov, dyafxaL Kapbias. 
Xo. rt bpdaeLs; Ti <^?/o-et?; ev l(t6l vvv 49^ 

dvaia-yyvTos lov aLbrfpovs t dvrjp, 

ocTTLS TTapaa^oov Tr\ TTok^L Tov avx^va 

aiTacTL fxekkeis ets keyeLV TavavTia. 

dvr]p ov TpefxeL to TTpdyfx. (Id vvv, 

kTTeLbifiTep avTos alpel, Ae'ye. 495 

At. fxrf fxoL <p6ovrja-r]T dvbpes ol dedifxevoL, 

et TTT(joyhs (bv eTretr' iv ' A6r\vaioLs keyeiv 

fxekkui Trept Trjs TTokeuis, Tpvy(obiav ttolojv. 

t6 ydp biKaLov oTbe Kal Tpvy(obia. 5°° 

eyui be ke^oi beLvd fxev St/cata be. 

ov ydp fxe vvv ye bLafiakel Kke(ov otl 

^ev(j)v TTap6vT(ov rqv TTdkLV /caK<Sj keyoi. 

avTol ydp ecrfxev ovttI Arfvaiio t dydiv, 

KOVTTOt) ^evoL TTdpeLCTLV' ovTe ydp (f)6poL 5°5 

ifKOva-LV ovT eK Toiv TT^kecov ol $^vp.p.ayjoL' 

dAA' ea-fxev avTol vvv ye TTepLeiTTLafxevoL' 

475 y^vKvTarov koI (piXTaTiov R : y\vKVTaToi> Si <Pi\t6.tiov Ald. Suid. 
490 e5 add. Mein. 496 oj] 2> R APIST04>AN0T2 

T0V9 yap p.eToiKOVs axvpa tQiV aa-Twv Aeyco. 

eycb 8e /jncra) pXv AaKebaijxovLovs (r(p6dpa, 

KavTols 6 YIo(r€i.bu)V ovttI Tatrapcp d^bi 5^° 

creicras aTracnv kp.^aXoL Tcis oiKta?' 

Kap.ol yap kdT d/x7re'Ata hiaK^Koppkva. 

aTap (pikoi yap ol irapovTes ev Aoyw, 

tC Tavra tovs AaKcavas alTi(ap.e6a; 

rjpCiV yap avbpes, kov)(1 ti]v iroXiv Xkyco, S^S 

p,€p.vi]a6€ Tovd^ OTt. ov)(l TT]V TToKiv keyoi, 

dAA' avbpapta p.ox6r]pd, TTapaKeKop.p.iva, 

aTipa Ka\ ■napdcn]pa Kal Trapd^eva, 

((rvKO(pdvTeL Meyape^coi^ tcl )(X.avi(rKia' 

Ket TTov CTLKVOV XhoLiV 1] AaywSioy 520 

7/ \OLpihLov rj CTKOpohov 1] xovhpovs dAa?, 

TavT rjv Meyapt/cd Ka-neTtpaT av6rjp.€p6v. 

KoX TavTa p.\v hr) crp.LKpd Ka-nLyoipLa, 

TT^pvTjv he ^Lp.ai6av 16vt€s Meyapdhe 

veaviat KXiirrovcrL p.e6v(roK6TTa^OL' 525 

Ka6^ OL Meyaprjs ohvvaLS 7r€(f)va-Lyyo}p.€VOt 

dvT€^€K\€^j/av ^ Acnraa-ias iT^pva hvo' 

Kavrevdev dpx}] tov TToXepov Kareppdyi] 

"EAAT/crt Trdo-ty €k TpLoov kaLKacrTpLutv. 

evTev6ev dpyf] YlepLKKe.r]s ovXvp,~LOS 53° 

ricrrpaiTT kjipdvTa ^vveKVKa ti]v 'EAAdSa, 

CTi^ei vopLovs ojcnTep (rKo'Ata yeypap.p.evovs, 

6)? xpi] Meyapias pvre yfj pr]T ev dyopa 

pLi]T ev 6aXdTTi] pr]T ev ovpavS) p.eveLV. 

ivTevOev ol Meyaprjs, ore 8?/ ^neivoiv fidhrjv, 535 

AaKeSatjuoytcoy eheovTO to i//^?/0trr/u.' 07700? 

peracrr pa^eir] to hLa Tcis XaLKaarpias' 

512 eVt' Bergk : icrrtv codd. StaKeKOfiiJ.(va R : KeKOfifjLiva vulg. 

515 Kov-x) R : oxj-x). vulg. 521 xofSpovs a\as Elmsl. : ;i^ovSpas oAos 

R : ^'^''Spous aXbs vulg. 527 -n^pvas R Athenaeus 528 Kav- 

Tfvdiv'] KOKiiQfv Ath. 533 fi7]T' iv 7p codd. : corr. Bentl. AXAPNHS 

KOVK TjOikoixeV TJlJLels b€0[XeVO}V TToWdKLS. 

KavTevOev ?/§rj TTdrayos i]V tG)V da-nihoiv. 

epei Tis, ov XPV^' dXXd tl expyjv, ctTrare. 540 

(f)€p' ei AaKehaLjxovLcov tls €K7rAei;cras (TKa^eL 

diTeboTO (f)7]vas kvvl6lov 2ept^ia)i', 

Ka6r\cr6' dv (v hofjLOLa-Lv; ■>) ttoXXou ye Sei' 

Kal KapTa [xevTav evOeons KaOeikKeTe 

TpLaKoa-ias vavs, rjV 6' dv 7/ ttoKls Trkea 545 

dopvfiov o-TpaTLMT&v, TTcpl TpLr]pdp\ov ^orj^, 

fXLo-Oov bLboixevov, TTaWabioiV xpva-ovixevoov, 

(TTods aTevayovaris, (TLTioiV p.€Tpovp.evojv, 

da-Kutv, TpoTTo^Trjpojv, Kdbovs o}Vovpievu)V, 

CTKopoboov, eXaoiV, Kpop.p.voiV ev hLKTVOLS, 550 

aTe(f)dvoiV, TpL\iho)v, avkr]Tpihu)V, vTTOiTTioiV 

To vedpLov S' av KcoTrewy TT\aTovp.evu)V, 

TV\0)V \l/0(f)OVVTU)V, 6aXa]XL(i)V TpOTTOVp.eVO)V, 

avko)V, KekevcTToiv, VLykdpo)v, (TvpLy]xaTO)V. 

TavT 018' OTL dv ebpaTe' tov he Ti]ke(pov 555 

ovK ol6p.ea9a; vovs dp' f^puv ovk evL. 
HMIXOPION A 

dkrjOei 0)TTiTpLTTTe Ka\ p.Lap(i)TaTe; 

TavTl crv Tokp,as ttto^xos o)V rjfxds keyeLV, 

Kal crvKO(f)dvTris el tls ^v (aveihLcras; 
HMIXOPION B 

vr] Tov YloaeLhu) Kal keyet y aTTep keyeL '560 

hiKaLa TrdvTa Kovhev avTU>v \f/evheTaL. 
Il/^^etr' et 8tKata, tovtov eLTTelv avT exPW' 

dkk' ovTL yaipu)V TavTa Tokp.i]aeL keyeLV. 
llp^ovToi av TTOL 6(1^; ov p.evel'i; ws et Oevel^i 

Tov dvhpa TovTov, avTo^ dpOi']aeL Tdxa. 5^5 

Hju? tcu Adp.ax o) (3keTT0)V daTpaiTdi, 

556 fifx^vl vfuv Ald. 562 avr'^ ravr' R 563 oIjti Bentl. 

ovSe codd. 566 Si Herm. : lcb codd. API2T04>ANOTS 

^orj6r](Tov S) yopyoko^f^a (paveCs, 

to) Adfjia\ 3) 0tA' 2) (pvXira' 

etre rt? Itrrt ra^iapxos i] crTpaTriybs rj 

retxo/ia)(as avQp, ^orjdria-dTOi 57° 

rts dvva-as. eyob yap €)(pfxai p-icros. 

AAMAX02 

TToOev (3oijs TjKova-a TTokeixLo-Tripias; 

TTOi xpr} ^or]6eiv; irot KvboLfj.bv ipLJiaXelv; 

TLS Topyov^ (^iiyetpev eK tov adypaTos ; 
At. oi AdfJ.a\ ijpcos, Toiv k6(j)oov Kal toov Xoxcov. 575 

H/x? <I> Aaju,a)(', ov yap ovtos av6pa)TTos TTaKaL 

aTTaa-av i]p.(av Tr]V ttoKlv KaKoppodeX; 
Aa. ovTos (Tv Tokfxas TTToy^bs ojv keyeLV Tdbe; 
Al. £) Aa/ixax' rjpoos, dkka avyyvdofxrfv Ix^» 

et TTTo^xos o)V eliTov tl KacTTOifxvkdfxriv. 
Aa. TL 8' etTras ifpds; ovk ipeXs; At. ovk olbd ttu>' 

VTTb Tov biovs ydp tu>v oiTkoiv eiAtyyto). 581 

dk}C dvTL^okia (t' diTeveyKi pov Tr]v fxoppova. 
Aa. Ibov. At. TTapd6es vvv viTTLav avTifv ifxoC. 

Aa. Ketrat. At. ^epe wv aTTO tov Kpdvovs fioi to iTTepov. 

Aa. tovtX TTTLkov aoL. At. TrfS Ke^akifS vvv pov kaj3ov, 

iV e^e/xeVw ^bekvTTOfxaL ydp tovs k6(f)0vs. 586 

Aa. ovTos TL bpda^Ls; rw iTTLkoi /ieAAets ipielv; 

TTTLkov ydp iaTLV — At. etTre' fxoL tlvos Trore 

6pvL66s ia-TLv; dpa KOfXTTokaKvdov; 
Aa. oXfx o)? re^i^Tj^et?. At. fxr]bap.ws 00 Aa/xaxc 59° 

ov ydp KaT laxyv kcTTLV et 8' la-)(vpbs et, 

rt fx^ ovK dTTe^^^okifaas; (iioiTkos ydp e?. 
i\a. raurt Ae'yet? aii Tbv aTpaTr]ybv Trrcoxo? wv; 
At. eyo) ydp (IpL ttto))(6s; Aa. dkkd tls ydp ei; 

569 i) (TTpaTTtyhs 7)1 tis t) Elmsl. 570 rfixo/^o.X"^ codd. : corr. 

Dobr. 575 \6(pwv'] (plKuiv R : TrriKcDV Thiersch 588 irriKov 

ydp fffTiv Dicaeopolidi dant codd. : corr. Bothe AXAPNH2 

At. otrn?; TroAtVrj? xprjaros, ov (nrovbapxC^tls, 595 

dAA' e^ oTov Trep 6 7ro'Ae/jto?, arTpaTMvCbrjs, 
(Tv 8' e^ orot» 77ep 6 T[6k(p.os, \xi(T6ap\ihr]s. 

Aa. k\(cLpoT6vr](Tav yap jue — At. KOKKvyis ye Tpels. 

ravT ovv eyo) /38eAi;rro//ero9 eo-TretcrajUTjy, 
opoji' TToAtov? /jtey avhpas iv rats Td^eaiv, 6oo 

veavtas h' otovs (tv hiahebpaKOTas, 
Tovs jJiev e77t ©pa/c?;? pi(TOo(f)opovvTas rpet? bpaxp^^^s, 
T€t,a-aiJL€vo(f)aivL7iTTOvs YlavovpyLTTTTapxChas, 
CTepovs 8e Trapa XapTjrt rows 8' ey Xaoo-ty, 
Tepr^ToOeohdpovs ALopaaka^ovas, 605 

roi/? 8' ey KajjiapCvr] Kav Fe^Aa /cdi' Karaye'Aa. 

i\a. ex^etporoyTj^rjcray ydp. At. atrtoy 8e rt 

i;/>ta? juey det picrdo^fiopelv dp?/ye'7rj/, 
rcof^t 8e fxrfhev^ ; (Teov £ MaptAdS?; 
?/8rj 7re7rpeV/3evKas o-v ttoXlos oov tev 7/;t 610 

dre't'efo-e* KauoL y €(tt\ o-oj^pcoy KapydTrjs. 
TL hal ApdKvXkos 1] Tlv(popLhr]s rj YlpLVLhr]s; 
(Ihev TLS vpSiV TaKfiaTav^ ?/ roi/j Xdoras; 
o{I (fyaa-LV. dAA' d Koto-?;pa? /cat Aapaxos, 
ols vtt' ipdvov re Kat xpe(av Trp^iirjv 77ore', 615 

uxTTTep aTT^VLTTTpov eK)(e'oi.'re? kcnTepas, 
OLTTavTes ' e^L(rT(x) ' TTapi]Vovv ol (pikoL. 

Aa. a» hr]poKpaTLa TavTa 87/r' drao-)(erd; 

At. ov 8^r' edi^ pr] p.Lcr6o(l>opr] ye Ad/ia)(o?. 

Aa. dAA' ovv eya> juey Trdo-t neAo7rorr?/o-tot? 620 

det TTokepi](r(i> Kal Tapd^co TravTaxfj 
KOL vaval Kal Tre^oto-t Kard rd KapTepov. 

At. eycb 8e Kr^pvTToi ye neAo7roi.'rT/frtot? 
aTTaa-L Kal Meyapero-t Kat Botcortot? 
TTcoAety dyopd^ety Trpd? epe', Aapidx4> 8e /u?/. 625 

598 -ye Reiske : om. R : re codd. 6or otos r' 608 auriyeirov 

R Ald. 610 ey fjl evTj R : fort. ev tj ov; 612 riS' 'AvBpaKvWos 

Reiske 613 eJSep] oJSev RF Ald. 615 uTr' Bentl. : inrep codd. API2T0*AN0Y2 

Xo. avrjp vlkS. Totcn XoyoLcriv, Kol tov St/jlioi/ /jteraTret^ei 

irepl TQiv (T~ovhu)v. d/\A' aT:ohvvT€S toXs avaT:ai(TT0LS eTrtco/xer. 
6^ ov ye -^iopolcnv icjiea-TriKev TpvyiKols 6 dtSaaKoAo? T]p.G)V, 
ovTTM TTapejSr] TTpos To deaTpov Ae^coy ws 8e^to'? kcrTLV' 629 
hLa^aXkofXivos 8' tJtto tS)V kyOpdv iv 'A^Tjmiot? ra)(?;/3ouAot9, 
b)S Ka)/jta)8et rTjv TToAty ^/xdii^ icat rbv hijp-ov KaOv^pL^^L, 
aiTOKpivaaOaL helTaL vvvl Trpos W9r]vaLovs fxeTaiiovXovs. 
(f)ri(rLV 8' etyat TToWciV ayadwv a^Los vpLLV 6 TTOLr\Tr\s, 
TTaiKTas vjxas ^evLKolcrL KoyoLs fj.i] Kiav i^aTraTaaOaL, 
IxrjO' ijhecrOaL 9(i)TTevop.evovs, p-ijT elvaL \avvo'iTo\iTas. 635 
TTpoTepov 8' vpLas aTTO tQ)V iToXecov oi 7rpeV/3et? e^aTrar&ji^res 
TTpG)T0v fjikv lo(rT€(})(ivovs eKtxXovv KaTTeLhi] tovto tls etTrot, 
ev9vs 8ta Tovs (TTe(f)a.vovs e:?' aKpoov tu>v 7ruyLhiu)V eKa9rjcr9e. 
ei 8e ri? v]xas VTTo9oi)7Teva-as At-apas KakecreLev ^A9i']vas, 
r]vpeTO TTCLV av 8ta tols XL~apas, a(f)V(x)V tlixi^v TTepL(x\}/as. 640 
ravTa TTOLrj^ras ttoWCov aya9(Jiv atrtos vpLLV yeyevrjTaL, 
Kal Tovs b^qpiovs ev rais iToKecrLV hei^as w? hrfjxoKpaTovvTai. 
TOLyapTOL vvv eK tG)V TToXe^ov tov ^opov vfxlv aiTayovTes 
ij^ovaLV iheXv e7TL9vp.ovvTes tov TTOLrjri^v tov apL(TTov, 
ocTTLS TTapeKLvhvvevcr^ elTTelv ev \\9y]vaioLS to. Stxata. 645 

ovra; 8' avTov TTepl Trjs ro'A/x7;? 7/8?/ TToppco KXeos iJKei, 
OTe Kal j3a(TLXevs AaKehaLpiOvicov ti]v TTpecr^eiav ^aa-aviC^nv 
r]p(iOTr](rev TTpwTa ]iev avTovs TTOTepoL raij vav^rl KpaTovcrLV, 
etra 8e tovtov tov TT0Lr]Ti]v iTOTepovs etTrot KaKo, iroAAd' 
Tovrous' yap e(^?j roiJ? av9p(>)7Tovs ttoXv jSeXTLOVs yeyevija-OaL 
Kal ro) 7roAe'/i(j) ttoAv VLKiqcreLV tovtov ^vfx^ovXov eyovTas. 651 
8id Taijd' vjxas AaKehaLjxovLOL ti]V elpi]vr\v TTpOKaXovvTaL 
KOL Ti]v AXyLvav aTTaLTOvaLV Ka\ Tijs vrfcrov ]xev eKeivrjs 
ov (ppovTi^ova^ , dAA' 'Cva tovtov tov ttoli^t^v a(peX(t)VTaL. j 

627 rovs ayaTralcrrovs Ald. 632 airoKpiuea-6at Ald. 633 S|ioj] 

afrtos Bentl. 636 oi irpfa^fis a-n-h rwv n6\eiov codd : corr. Bentl. 

640 T]vpfro] fSpfro R Siiid. : eSpe rb vulg. 645 ooTis irapeKtvSv- 

vfvcrev ABrivaiois iiTreTu codd. : corr. Herm. 646 oSrw 5'] ovrws 

Elmsl. 652 rave' R : roiO' A= A!d. AXAPNHS 

aA}C vixets tol /xj; ttot acpficrO^' d)? kco/xwStjo-ci to. hUaia' 655 
(py](rlv S' vixas Trokka StSa^etr aydd', oxtt (vbaCfj.ovas eu'ac, 
oxj Ooi-n^vuiv ovh' vttot^lvmv ixiaOovs ovh' e^aTraTvkkojv, 
ovhe iravovpySiV ovh\ KaTaphiov, dkka to. l3ekTL<rTa hLhdarKcov. 

irpbs TavTa Kkeojv Kal Trakap.daOu) 

Kal TT&y iir' e/xot TeKTaLveaOo). 660 

t6 ydp ev fxeT e/xou Ka\ to hiKatov 

^vpLiJia^ov ecTTaL, kov p.{] ttoO' dkca 

TTepl T1]V TTokLV 0)V OXTTTep (KeLVOS 

SeiAos Kal kaKaTaTTvyoiv. 664 

hevpo Mouo-' ekOe (pkeyvpd TWpbs eyovaa fxivos iVTOvos 

' AyapvLKT}. \s'"^P' 

dlov (^ dvOpdKMV TTpLVLVOiV (f>e\j/akos dvrjkaT €p€dL^6p.€V0<i 

OVpiq. pLTTLhL, 

rjVLK dv (TTavdpaKLhes Sat TrapaKeLixevai, 670 

oi 8e QaaCav dvaKVKdcTL kLtTapdinrvKa, 
ol h\ ixdTTO}(TLV, ovTOi (To^apbv ikde p.€kos €VTOvov dypOLKOTepov 
b)s e/xe kal3ov(ra Tbv hrnjLOTriv. 675 

01 yipovTes ol TTakaLol ix€ix(})6ixe(r0a Ty TToAet* 

ov ydp d^LOis (KiLVojv Sjv evavixax/lffaixev 

yripoj3oa-Kovix€(rd' ixj)' vixS>v, dkXd h(Lvd TTdayoixev, 

OLTLves yepovTas dvhpas iixl3ak6vTes is ypa(f)ds 

VTTo veavCaKOiV iaTe KaTayekdadaL prjTopojv, 680 

ovhev ovTas, dkkd KO)(f)ovs Kal Trape^rivkrjpievovs, 

ols rTo(ret8aii' da(f)dkeL6s iaTLV ri ^aKTripia' 

TOvdopv(pvT€S he. yripq. rw At^o) TTpoaiaTaixev, 

ovx 6p(ovT€S ovhev et /it) Trjs 81x77? tijv 7)kvyriv. 

6 hi, veavias iavTu> aTTOvhdaas ^vvr]yopeLV, 685 

e? Td)(os TTaieL ^vvdiTTojv aTpoyyvkoLS tols piiixaatv' 

655 a.<pr}(r0' Bergk. Fr. Com. p. 416: at^i^o-Tj^ A Ald. : SeicrTid' C: 
a.<pri(xeT( vulg. 657 ou5' . . . oiib' Suid. : otjO' . . . oijT codd. 

665 (pKiyvpov A.\d. 671 ayaKvKuxn R: kvkSxti Suid. : auaKVKKaxri 

vulg. 674 iHroyov aypoiK^Tovov codd. praeter A 685 vtavias 

codd. Suid. : veaviav Elmsl. API2T04>ANOTS 

KaT aV€kKV(ras ipcoTa crKavhaXriOp lcrTas €TTmv 
avbpa TLdojvov aTrapaTTOJV Kal TapaTTCov Kal kvkG>v. 
6 8' VTTo y7/pa)s fj.a(TTapv^€L, kut 6(f)\cbv airipxiTai, 
etra Kv^n koI baKpvet Kal Aeyet irpbs tovs (})lXovs, 690 
* ov jJL ^xprjv (Topbv TTpLacrdaL tovt" 6(f)\(i>v aTrepxojuai.' 

raCra 77co? (iKOTa, yepovT aiToXia-aL 7To\Lbv avbpa Trept 
K\e\frvbpav, \_avT. 

TToWa 87) Svp.TTovi']cravTa Kal 6€pp.bv aTTopLop^ajx^vov avbpLKbv 
IbpoiTa br] Kal 7to\vv, 
avbp* ayadov ovTa MapaOwvL TTepl tijv 7t6\lv; 
eira Mapa^coi^i iikv 6t r}p.ev eStcoKOjuej^, 
vvv S' vtt' avbpoiv TTOvrjpoiv a(f)6bpa bLU)K6fj.€6a, KiXTa TTpocra^L- 
crK6[X€6a. 700 

TTpbs T(xb€ TLS avTepel Map\}rLas; 

tS> yap etKo? avbpa KV(})bv r]\LKov QovKvbCbi^v 

i^o\icr6aL (TV]XTT\aKivTa tt] '^KvdQv eprjjxM, 

rwSe tS) Krjcf^LO-obrjpLO) rw \d\o) ^vvrjyopo); 7^5 

(ocrr' eycb pikv r]\€rjcra Ka~€p.op^a.p.r]v lbo)V 

avbpa TTpecrfivTrjv vtt^ avbpbs to^6tov KVK(apL€V0V, 

os jua Tr]V Ar^p.rjTp', e/cetro? tjvlk ■^v &0VKvbLbr]s, 

ovb' av avTi]V ti]V 'A^^aiav paStco? r]V€cr\€T0, 

aWa KaT€TTa.\aLcr€ p.ivTav TTpo)Tov Evci^Aous b€Ka, 7'° 

KaTe(36i]a-€ 8' av K€Kpayd)s To^^Tas rptcr)(iAtot)S', 

7T€pL€T6^€V(T€V b' CLV aVTOV TOV TTaTpOS TOVS ^Vyy^Vils. 

dAA' €TT€Lbi] Tovs yipovTas ovK eaO' vttvov tvx^^^V) 

\frr](pLa-acr6€ x^P'-^ elvai Tas ypacf)(xs, ottoos av fi 

tS> yipovTL p.€V y€po)v Kal vo)bbs 6 ^vvqyopos, 715 

rOtS vioLCTL b' €VpV7Tp0)KT0S KOL \d\0S X^ K\€LVLOV. 

Kd^€\avv€LV XPI To \oltt6v, Kav cfivyr] tls Qtjixlovv, 
Tov yepovTa tQ yipovTL, tov v€ov 8e r<S re'cp. 

689 fiacTTapi^fi A Hesj'cli. 690 elra X^C"] «?''■' aXuf« v. 1. apud 

schol. 702 ris] ri Elmsl. 709 'Axa.iciv A : 'Axaipav C : 'Axaiw vulg. 
710 fievrtiv Reiske : fxev R A T : fify tiv Ald. AXAPNH2 

Ai. opoL fjLev ayopas daLv offie rrji €fxf]9. 

ivTavd' ayopa^eLV Tracrt Yleko—ovvrja-LOLS 7-'o 

e^earTL Kal jVIeyapeijrrt Kal Bolcjotlols, 

ec^' (hT€ TTcoAeti' irpos e/xe, i\a/xdx<f> be /xtj. 

ayopav6p.ov^ h\ ttjs ayopas Ka6L<TTap.aL 

Tp€LS Tovs Aax^oVras Tovab' lp.dvTas (k Aeirpcav. 

(VTav6a p.r]T€ avKO(f)dvTris ela-LTa) 725 

jLiTyr' dAAo? octtls ^acTLaros laT dvr\p. 

iyoi be Ti]V a-Ti]kt]v Kad' rjv iaiT€Ladp.r]v 

p.€TeLp.\ Lva arqaoo cfyavepav kv rdyopa. 
MErAPEYS 

dyopd V ^ A.6dvaLS XOLLpe IsleyapevaLV ({)L\a. 

eTTodovv Tv val tov (})l\lov qirep p.aT€pa. 730 

dAA o) TTovrjpa K^pC ddXCio TraTpos, 

apL(3aT€ TTOTTav pLabbav, at j(' €vpr]T€ Trq. 

aKovere bi], iroTex^T ip.Lv tclv yaaT€pa' 

TTOTepa TT€TTpda6aL yj)r]hh€T r) TT€Lvrjv KaKtas; 
KOPA 

TTeTTpda^aL TT€7TpdadaL. 735 

Me. iycavya Kavros <pap.L. tls 8' ovt^hs avovs 

hs v/xe Ka TTpCaLTo (pavepdv ^ap.Lav; 

dAA' €aTL ydp p.oL MeyaptKa rts \xa\avd, 

XpLp(os ydp vp.€ aK€vdaas (f^aa^ (j)€p€LV. 

irept^ecr^e rdcrge rd? dirAd? twv \OLpLU)V. 740 

OTTOJS oe So^etr' €X]X€V e^ dya^ds vos' 

ws rat rdy 'Ep//dy, aiirep l^etr' otKaSis 

OLTTpaTa, TT€Lpaa€Xad€ rds Xl]xQ) KaK(as. 

dAA' dp.(f)Ld€ad€ Kal Tabl rd pvyxCa, 

KrjTT€LT€V €S TOV adKKOV cSd' €ajiaLV€T€. 745 

728 (pavipav\ (pavepais R 731 xwpt' Elmsl. : K6pi'AT: Kopix 

R : K6pia y' viilg. 733 oKW/eTe C : aKovfrov vulg. 738 ea-ri ^op 

ijLOi codd. : eo-Tl^ ^/urc Suid. 741 e/^ei' Dind. : eifj.\v C : ^.ue;/ R A 

Ald. 742 i|€rr'] ('lerT* R : ?|€t* T Ald. 743 &TTpara Ahrens : 

Tck TrpaTa Ald. : tA TrpwTa vulg. API2T0*AN0TS 

OTTO)? 8e ypvAAi^eiTe koI Koi^ere 

Xqa-clre (f)aivav yoipiuiv fxva-Tr^ptKOiV. 

ky^v 8e Kapv^S) AtKaLOTroXiv ottcl' 

At/catoVoAi, r) At/s irpCaadai yoipia; 
Ai. rt; dyjjp MeyaptKo?; Me. dyopacrourres tKo/xe?. 75° 
Ai. 770)? t\(Te; Me. 8ta7retm/xe? de^ ttotto iivp. 

Ai. dAA' ^8y rot r?) roy At', 7/1' avXbs Traprj. 

ri 8' dWo TTpiTTed^ ol Meyapijs vvv; Me. ota ^jj. 

oxa /xey ey^oy TrfvGidev kpuTTopevofxav, 

avbpes TTpOjiovXoi tovt' eirpaTTOv to. 7ro'Aei, 755 

OTTois Tax^ta-Ta Kal KaKLa-T' aTToXoipLeOa. 
At. avTiK ap' aTToKKa^eade TTpayp.aTu>v. Me. a-a }xav; 

At. rt h" akko Meyapot; tto)? 6 o-tro? iiivtos; 
Me. 7rap' d/xt ^roAurt/xaro? dTrep rot ^eot. 759 

Ai. dAa? ovv <^e'pet?; Me. ov^ v/xe? avTtav apyjeTe; 

At. ov8e oTKopoba; Me. 7rota aKopob' ; v/xe? rwi» dei, 

okk' ea-j3iikr]Te, ro)? apcopaXot p.ves 

■nda-a-aKt tols ayktOas e^opva-aeTe. 
At. rt 8at (pepets; Me. ■xoipcas ey(avya fj.va-TiK6.s. 

At. KaAfa)? Ae'yet?' eiTibet^ov. Me. dAAd /xdi; KaAat. 

avTetvov ai kfjs' w? Tra^eta Kat KcAd. 766 

At. rouri rt ^v to TTpayp.a; Me. xotpos val Aia. 

Ai. TiKeyeisa-v; TTobaiTr] brj^crTtxolpos; Me. MeyaptKa. 

T/ ov xotpos ead' d8'; At. ovk e/xotye (^aiveTat. 

Me. ov Setvd; 6acr6e roiSe rd? d^rio-rta?' 77° 

ou (^art rdySe \oZpov et/xei^. dAAd /xdy, 

at Ar)?, TTepibov /xot Trept 6vp.LTtbav aX&v, 

ai 1X1] '(TTLV OVTOS XOlpO? 'Ek\dv(DV VOjXU). 

746 -ypuXiferre A 749 Aj/catdiroAjs codd. praeter R 750 070- 

piffovres ?iKOfj.ev {'iKOfxev R) codd. : corr. Elmsl. 757 ain]Wa.^e(T0e 

Cobet 758 Tt 5" &\\o Megarensi continuat Ald. 759 ufA 

Elmsl. : a,ue codd. 761 ruv R : wv vulg. 766 irox«'^a« ko.1 

Ka\ai Ald. 768 5^ '(Tti xo^pos Ald. : xo^pos ViSe R : x"')"'^ ■^ ^ 

770 6aa6at B T&J5e toj Blaydes : rovSe ras codd. : T6v$f' ras Elmsl. 

771 rdvSe R : rSvSe vulg. elfiev Dind. : ■^fxev codd. AXAPNH2 

Ai. aAA' ea-Ttv avOpcaTTOv ye. Me. val tov AiOKXea 

kyLO. ya. tv bi viv etixevac rivos boKels; 775 

7j Xfjs aKoucrat (pdeyyoixevas; At. vrj tovs deovs 

iycoyc. Me. ^wvet bt] tv Tax^eoos xoipiov. 

ov yj)rj(Tda; (n.yy]S S KaKtor' aTToXovp.€va; 
iraKLV TV aTTOKrQ val tov 'Kpixav OLKabLS. 

KOPH 

KOt KOt. 780 

Mf. avTa Vrl xoipos; At. ruy ye xotpo? (paiveTaL. 

CLTap (KTpa^pets ye k^o-^os ((TTat. Me. Trerr' eroiz', 

(rd^' to-^t, TTOTTav ^arep' etKacr^T/o-erat. 
At. aA.A' ovbe 6vcrLp.6s ((ttlv avTTqyi. Me. (ra ixav; 

TTa 8' ovxi 6v(TLp.6s €(ttl; At. KipKov ovk Ixet. 785 

Me. veapa ydp kcrTLV akka b€X(f)aKoviJ.iva 

e^et p.€yaKav re Kat Traxetai' Krjpvdpdv. 

dAA' at Tpa(f)€LV Xrjs, abe tol xotpo? KoAd. 
At. wy ^yyey^? 6 Kva-dos avTris 6aT€pa. 
Me. ofxofxaTpia ydp ia-Ti ktjk TcavToi TTaTp6s. 79° 

a? 8' &y TTaxyvdfi KavaxvoLavdf] TpL^i, 

KdAAto-ros eo-rat \OLpos ^A(})pobiT(i 6veLV, 
At. dAA' ov)(l "xpXpos Ta^PpobiTr] 6v€TaL. 
Me. ov xotpos 'A(f)pobiTci; y.6va. ya baLp.6v(t)V. 

Kcu yiv€Tai ya Tavbe tclv ypipo)v to Kprjs 795 

abL(rTOV av tov obeXbv k\xTT€TTapfx€vov. 
At. 7/877 8' avev r^j fxrjTpbs k(T6ioL€V av; 
Me. vaX Tov IToret^ai; Kat k avLS ya rw iTaTpos. 
At. rt 8' i(T6i€L fx6.kLara; Me. TTav6' a Ka 8t8fa)?. 

778 ov xpVC^O' (^^yns codd : corr. Ahrens : ov xpV^rOa (riyvv Greg. Cor. 
779 rv Blaydes: r' R : tv y' vulg. 784 aur-nyi] avTifi R Ald. 

788 rpa<ptiv Muller: rpdcpev RAT Ald. : rpe<p€v BC 791 al 

S" &J'] iw' hv R : af /co Blaj'des KauaxvoavBT) codd. : corr. 

Bothe 794 Sai/jLovi B 796 &vl ^s F B 60i\bv R d^irf- 

vapfjifvov Elmsl. 798 Xloriihav Bergk : UoffftSw R : UoniZav T 

Ald : noT6i5a A «ai k i.vis Blaydes : Kh.v &vfv codd. 799 ko 

Pors. : Kal codd. API2T04>ANOT2; 

aVTOS b €p(OTTJ. At. X*''^^^ X^^^P^' ^*^' '^^^ '^^^' 

At. Tpcoyois av ip€^Cv6ovs; Ko. Kot koI' Kot 8oi 

At. rt oat; 0t/3aAeoos to-)(d8as; Ko. Kot koL 

Ai. Tt 8at (Tv; TpdyoLS av; Ko. Kot Kot koi. 

At. o)? 6^1» TTpbs Tas la-x^dbas K€KpdyaT€. 

(veyKaTco Tis €vbo6(v twv la)(^dbcov 805 

Tots yoipihioio-iv. apa Tpu>^ovTai; ^a^ai, 

oXov po6idQova^ cib TtoXvTip.-)-]^' '^WpaKkeis. 

TrobaTTa to, )(otpt"; ws Tpayaaala (paiV€Tai. 
Me. dAA ovrt Trao^as KaTeTpayov rds tcr)(d8as'. 

eyd) ydp avTciv Tdvhe p.iav dvei\6p.av. 810 

At. VI] Tov At" do"retco ye rcb ^ocTKrjjxaTe' 

Tcoaov 7rpicop.ai croi to. yoipihia; Ae'ye. 
Me. To pikv OLTipov tovtoov aKopobuiv TpOTraXibos, 

to 8' CLTepov, al krjs, yoiviKOS fxovas ako^v. 
At. d>v>]a-opLai croi' 7rept/>tev' avTov. Me. Tavra Stj. 815 

'Epftd 'inrokale Tav yvvalKa Tav e/xdz; 

ovrco /Lt' d7roSc)o-^at rdy r' ipLCovTco p.aTi.pa. 
2YK0$ANTH2 

S)v6p(OTT€ TTobaTros; Me. ^^'■PO'''''^^^^ MeyaptKos. 

2u. rd xoipibia Toivvv eycb (pavo) Tabl 

TToXepaa Ka\ cre'. Me. tovt eKeti;', tKet TrdAiz; 820 

o6€VTT€p dpxa T(OV KaKUiV ap.lv €(f)V. 

2u. KAdcov p.€yapi€is. ovk d^?/o-et? tov a-aKov; 

Me. AtKatoTToAt AtKatoVoAt <pavTdboop.ai. 

At. VTTo Tov; rt? d (paivcov (t ea-Tiv; ayopavopioi, 

Tovs (rvKO(f)dvTas ov dvpa^' i^eip^eTe; 825 

rt 87/ p.adcbv (paiveis dvev dpvaKXibos; 
Sv. ov ydp (pavS> tovs TroAe/xtou?; Ai. KAdcoi' ye crv, 

803 oru; rpdyois &v; Elmsl. : av KaTarpciyois hv ai/Ths C : ffvKa rptiyois 
avrhs av vel avKa rpwyois &i' avT^s vulg. 809 Dicaeopolidi con- 

tinuant codd. : corr. Hirschig 813 TpoTraKiSos T : TpoTraWiSos Ald. et 
vulg. 823 (pavTd^oixai codd. : corr. Valckenaer 824 vTrh tov;~\ 

Megarensi dant RF ayopav6fji.oi Elinsl. : ay. R AF : 01 S' ay. Ald. : 

S> d-y. B 826 T» 5?; Brunck : rir] codd. AXAPNH2 

€t ixTj Wepoxre (rvKO(\>avTrfcriLS rp^yuiv. 
Me. oXov To KaKov kv rai? ^Xdavais tovt crt. 
At. Oappu MeyaptV* aAA' 7/9 to. \oipihL a-nioov 830 

Ttixrjs, Aa^e raurt ra (TKopoha Kal tovs akas, 

Ka\ xcttpf TToAA'. jNIe. dAA' d/utty otiK kviywpiov. 

At. TToXvTTpayixocrvvr] vvv e? Ke0aA7/y TpaTtoiT ep.oL 
Me. ft) xotpiSia TT€Lpf](r6€ kolvls tQ> TraTpbs 

Tratety e^' dAt rdi; //dSSai', atKa rts 5t8w. 835 

Xo. evbaLixovcX y avOpcoTTOS. ovk iJKOvcras ot Trpojiaiv^L 
To TTpayjxa tov (3ov\€V[xaTos ; KapTT(L(r€TaL yap avrjp 
iv Tayopa Kadrjpievos' 
KCLV ila-Lri TLS Kr7j(rtas 
1] avKo^fidvTris dAAo?, ot- 840 

IX(ji^(JiV KaOihiLTaL' 

ov5' dAAoj av0p(aiTU)V vTT0\}/(t)V(av ce TTrnxavel tl, 
ov8' €^oix6p^€TaL YIpeTTLS Tr^v evpvTTpcoKTtav croL, 

ovS' ctxrrtet KAecozn^/ia)* 

XAatmi' 8' ex^y (^avr^v hUL 845 

Kov ^WTOxwi' o-' 'TiTeplBoXos 
btK&v avaTTkricreL' 

ovh^ evTV\iov iv Tayopq TTpoa-eLa-i (tol ftahiQjiV 
KpaTLVOs det KeKapixivos ixoLyhv ixlcL ixayaLpcL, 

6 TTepLTTOvripos 'Apre/icoi', 850 

d Tayvs ayav T-qv ixova-LKr]v, 
o^uiv KaKov Twv ixaa^yaXGiV 
TTaTpbs TpayacraLov' 

836-41 •= 842-47 = 848-53 - 854 59 

828 Tp(x<^v R : iiov vulg. 832 a\\' a.fx\v Elmsl. : aWh. /xlv R : 

aAAa /ifv [vel /u^i/) vulg. 833 iTo\vKpayiJio<Tvvr\s schol. et codd. 

praeter R 835 fxab^av Dind. : na^av codd. 842 ir-niJ.ave'i ti 

L. Dindorf: nri/j.avf^rai codd. 843 ovS' (vairo/j.6p^frai Suid, 

849 oel] «S Fritzsche : ctTro- Reisig 850 6 Bentl. : ov5' 6 codd. 

ARISTOPH. ACH. 3 API2T04>ANOTS 

ovo' avOis au ae cTKooxl/eTaL YlavcTMV 6 irafXTTovi^pos 
AvcTLa-Tparos t iv Tayopa, XoXapyicdv ov€Lbo9, 855 

6 iTepLaXovpyos toIs KaKoXs, 

pLyCov T€ Kol 7T€LV(i)V ael 

irX.eLV 7] TpLCLKovd^ 7]piepas 
Tov ixrjvbs eKacrTOV. 

B0IQT02 

LTT(j} 'HpaKXijs eKapLov ya tclv Tvkav KaKois' 860 

KaTaOov Tu TCLV y\a^U)V* aTpe}xas ^\crp.r]via' 
vpies 8' ocroi QeLfiadev avkrjTal Trdpa 

TOLS 6(rTLV0LS (fiVCrrJTe TOV TTpUiKTOV KVVOS. 

At. Trav es KopaKas. ol (TcfyrJKes ovk 0.7:0 tQv Qvpuiv; 

TToOev TTpocreiTTOvd' ot KaKcos a7To\ovp.evoL 865 

€7tI r;;i/ Ovpav p.0L \aLpLbrjs ^op.^avkLOL; 
Bo. ve\ Tov ^lokaov eTTexapiTTa y S ^eve' 

QeCfSade yap (pva-avTes e^oiTLcrde p.ov 

TOLvdLa TOLS ykdx^oivos a~eKL^av yajxaL. 

akk' et TL jBovkeL, TipLacro TSiV eyo) (^epod 870 

TUiV dpTakL)(OiV ■)] Twv TeTpaTTTepvkkCbcov. 

Al. d) X^V^ KOkkLKOcfidye BoLUiTLbLOV, 

TL cfiepeLs; Bo. ocr^ ea-Tlv ayaOa Boiwrot? aTrkQs, 

opiyavov yka^oi xj/LdidaiS dpvakkibas 
. vdcTcras KokoLujs dTTayas (})akapibas 875 

Tpo\ik(t}s Kokvpij3o}s. Al. oio-TTepel x.eLp.(i>v dpa 

opVLOias es Tr]V dyopdv ekr]kv6as. 
Bo. KoX ixdv (pepoi ^dvas Aaycoj dk(a7T€Kas 

a-KakoTTas eyjivois alekovpois TTLKTibas 

LKT^LOas evvbpois eyxekeLs KoiTTatbas. 880 

At. d) TepiTvoTaTov crv Teixayos dv9p(ii~0LS cfiepoiv, 

bos p.0L TTpoa-eLTTelv, el (fiepeLs, Tas eyxekeLS. 

867 eirexttp'''"''^ Blaydes : fTrixapiTToj R : eTrixapiTOJS vulg. 868 Qd- 
Ba9i codd. : corr. Elmsl. 869 r&vBeaH. : Kal t' &vOfaAld. : TavOeia 

vel T&v9ea vulg. 879 TrvKTiSas Ald. AXAPNIIS 

Bo. TTpi(T(3€t.pa TrfVTijKovra KMiraboov Kopav, 

fK^adi rwSe KrjTn^dpiTTaL tw ^ero). 
Ai. eb (fnkTaTri av koI TraAai Ttodovpievri, 885 

TjkOeS iroO^LVl] fxkv TpVyUlbLKols )(^OpOLS, 

0tX?j 8e Mopvx^- hp-u>€s e^eviyKOTi 
T-qv ka-yapav ftot Se^po /cat TTJy piTTtOa. 
a-Ke\f/aa-6e TTalbes ti]v dpCa-Triv €y)(^€\vv, 
rJKOvaav eKTio /jto'At? eret TTo6ovpivr\v' 890 

Trpoa-eLTTaT avTrjv o) tIkv'' dv6paKas S' eyo) 
v/iiv TTape^o) Trjabe Trjs ^evrjs x.dpLV. 
dAA' €a({)€p' avTi]V' pr]be ydp 6av(iov Trore 
a-ov xftjpt? etTjy €VTeTevTkav(X)]xivr]s. 
Bo. ejuoi 8e rtjixa Tacrhe tto. yevrjaeTaL; 895 

At. dyopds re'Aoj rai/rr]!' ye' ttoi; bdaets ipLoC' 
dAA' et rt TTOjAets rwrSe raii^ aAAcoy Ae'ye. 
Bo. twya raura Trdz^ra. At. <^epe TToaov Ae'yets; 

7; (popTL eT€p evoevO eKetcr a^ets tcoz^; 
Bo. o rt y' eor' 'A^di^ais, ev Botcoroto-tr 8e /x?). 900 

Ai. d(f)vas dp' d^ets Trptdjaeyo? 4>aArjptKds 

77 Kepa]j.ov. Bo. d(j)vas r] Kepapov; dAA' eY'r' e/cet* 

dAA' o rt Trap' d/jity p,?/ 'o-rt, rfiSe 8' aS ttoXv. 
At. eyoiSa toCvvv crvKO(pdvTi]v e^aye, 

(xiaTTep Kepapov evhr]adp.evos. Bo. i^et rw ^tco 905 

\d(3oL]XL pLevTav Kepbos dyayuiv Ka\ ttoXv, 
aTTep TTC6aKov dkLTpCas iroAAdj TTkeoiiv. 
Ai. Kat ]X7]v obl NtKapxo? epx^TaL (f^avQv. 
Bo. jxLKKos ya jxaKos ovtos. At. dAA' aTrav KaKov. 

NIKAPX02 

raurt rtros rd (^oprt" eo-rt; Bo. Tdo' e/xd 910 

QeCl3a6ev, trrco Aez^s. Nt. eyoD toCvvv dhl 

(paCvca TToke]xLa raCra. Bo. tC haX KaKov TTa6d)V 

893 ^ff(l)(p'] (Kcpfp' R 899 icii/] Bo. lu) B 905 Biw Blaydes : fftij 

codd. 911 Afvs R : Zevs vulg. 912 5al] Se Bentl. melri gratia 

3* API2T0cI>AN0T2 

6pi>aTT€TL0t(Ti nokiiiov ijpa Kal fxa\av; 

Nt. Kai (Te ye (pavc^ Trpo? roto-Se. Bo. ri aStKetjueros; 

Ni. eyo) (f)pda-u) aoi rSiV Trepiea-TcoTcov 'yapiv 915 

eK t5>v TToKefxCdiv y etcrdyets OpvaWibas. 

At. eTretra ^atVets ^Tjra 8ta dpvaXXCbas; 

Nt. aur?; yap ijXTTpria-eLev av to ve(apt.ov. 

At. V€(i)pLov OpvaWCs; Ni. oLp.aL' At. rtVt Tpoir^o; 

Nt. ey^ets ay ej TL(f)i]v avijp Botwrtos 920 

a\//-a? ay icnreixxj/eLev es ro v€(opLov 
6t' vbpoppoas, jSopeav €T:LTrip-i]a-as jxiyav, 
Kunep X(x[3oLTO tS)v rewy ro Trvp aira^, 
creXayolvT av evdvs. Ai. w KdKtar' aTToAov/ieye, 

treAayotir' ai' vtto TL(f)r]s re Kat OpvaXXibos ; 925 

Nt. fxapTvpOjxaL. At. ^vX\dfx(3av^ avTov to (rTOfxa' 

bos fxoL (popVTov, Iv avTov ivbifaas (f)ip(D 
locnTep Kepafxov Xva fxi) KaTayrj (^opovfxevos. 

Xo. evbrjo-ov S) ^eXTLCTTC roi [p"^P' 

ieV(0 KaX^S TljV €p.TT0\l]V 93© 

oi/ro)? OTTCi)? 
av pLi] (f)ep(ov KaTa^rj. 
At. e/xot ix(ki]a-(L TavT', eTret 

rot Kttt \f/o(f)€X Xd\ov TL Ka\ 

TTvpoppayes 
KaAAo)? OeoLO-LV e)(6p6v. 
Xo. rt xpjyf f^ot ■"'o^' avTU); 935 

At. 7Tdy\pi]a-Tov dyyos eo-rai, 

KpaTl]p KaKQ)V, TpLTTTl]p bLK(OV, 

(f)aLveLV vTTevOvvovs Xvxyov- 

913 ^/ja A r : 77i>a) R : Vipai vel Tjpo. vulg. 916 y om, Ald. 

Suid. dpvaWiSa Suid. 924 eueiJj Pierson, cf. schol. : ot vrjvs A 

Ald. : oj j/Tjj r : 01 c^ss R : a^ipws Brennan 931 hv firj . . . KaTa^t)] 

fXT) Ka\ . . . KaTa^fi duo codices Moeridis 933 irvpoppayh] irepip- 

payh B : irvpLppayh Pollux AXAPNH2 

XO? Kal kvXl^ . . . 

Kal TTpayfxaT (yKVKaa-Oai.. 

Xo. TTws 6' av TreTTOtdoCri tls ay- [avT. 

yeio) ToiovTc^ xpd)[j.(vos 9^i 

Kar' OLKLav 

Tocovb ael \{/o<povvTL; 
Ai, la-^vpov ia-TLV U)ya.6\ cucrr' 

OVK av KaTeayoCrj ttot', et- 

1T€p (K TTobQv 

KaToiKapa Kp^fxaLTO. 945 

Xo. v/8r; KaAws exfi o-oi. 

Bo. y.iX\bi ya tol OepChb^LV. 

Xo. dAA w ^evoov j3^\TLa-T( avv- 

6epL^€ Kol TovTov X.a^a>v 

TTp6a-l3a\\^ OTTOL [3ov\€L (^epooi/ 950 

Trpo? Traz^ra avKOcfxivTrjv. 

Al. ixoXls y ivibrjo-a tov KaKws aTTo\ovy.€vov, 
alpov \al3a>v Tov KfpapLOV £> Botwrtc. 

Bo. VTTOKVTTTe TaV TvXaV liioV ^la-pi.1]VLX€. 

At. •^(liTTcos KorotVet? avTov evka(3oviJ.(Vos. 955 

TTavTcos \xiv oto-ets oi^Sei' vyLis, dAA' ojucos* 
Kai' roSro Kfpbijvrjs ayoov To (f)opTCov, 
€vbaLixovi]a-€LS avKO(pavT(i>v y ovviKa. 

eEPAIlQN AAMAXOY 

AtKaiOTToAt. At. rts eo-rt; rt //e jScoa-Tpils; 

0e. o rt; 
(Kekevae Adixaxos o-e rai;r?]o-t bpaxp.i]S 960 

es roi/? Xoaj avroi fxeraSowat tQv KL\k{ov, 
TpLU)v bpaxp-^v 8' eKe^Aeue KooTraS' eyxeAw. 

939 post KuAil dipodiam cxcidisse suspicatur Mein. 944 /coTfo- 

7017J Cobet : Karaydr) codd. 947 yd. Bla3'des : -y* R A : 5f B 

950 oTToi Fritzsche : LVai; codd. 962 (Kf\iu<T( Vat. Pal. 67 APIST04>ANOT2 

At, 6 TToto? ovTos Aa/xaxos ri^v eyxeXw; 
0e. 6 8eu'os, 6 raXavptvos, os ti]v Fopyova 

TraAAet KpahaivMV TpLcrl /caracrKtos Xo^oi?. 965 

Ai. ovK ay fjta At" et SotTj ye ftot ti]V acnTioo/ 

dAA' eTTt Tapiyii tovs \6(f)ovs KpabawiTU)- 

^y 5' aTTokiyaivrj, tovs ayopav6p.ovs KaX5>. 

eyo) 8' ipavTS) To'Se kajSuiv to ({)opTiov 

eto-et/x' •y-at TTTfpvyoiV KLxkav Kal Ko^lriyjMV. 970 

Xo. etSes 2) et8es S» Tracra ttoAi tov <pp6viixov avhpa tov 
VTT^pa-o<pov, [p"''P' 

oV exft o'77eto-a//ei'o? €p.TTopLKa yj)i]p.aTa hL€p.TToXav, 
Sn' To. p.ev iv oLKiq. \pr](TLp.a, tcl 8' av TrpeTrei x.^tapa 
KaT€(r6i€LV. 975 

avT^fxaTa TrdvT ayaOa T(^bi ye TTopC^eTai. 
ovbeiTOT eyo) IIoAe/iov oiKa8' VTTobe^opLai, 
ov8e Trap' e/xot Trore tov ^Apfx6hLov qcreTaL 9^0 

^vyKaTaKXLveis, otl TTapoLViKos avi]p e(f)V, 
ocTTLs eTTt 7rai'r' aydd' e^ovTas kTTLK(>)]idcras 
rjpyd(TaTO iTdvTa Ka^d, KaveTpeTre Kd^e')(et 
Kdp.dx_(To Kal 7rpo(re'rt TroAAd TrpoKaXovjxivov 
' irlve. KaTaKetcro Xa/Se r7yz/8e (f)LXoTr](rLav ' 9^5 

rds x^^paKas rjiTTC ttoXv pidXXov €V tS) TTvpi, 
e£e'xet 6' i]fj.ojv (3iq tov oXvov e/c T(av d]X7TiX(ov. 

\ovTO(r\ 8'} iiTTepcoTai r' e7rt rd 8et7ri'oi' dpia Ka\ /xeydAa 
8^ (jipoveX, [dvT. 

Tov j3iov 8'e^e'/3aAe belyp.a (rd8e) rd Trrepd Trpd rcov dvpQv. 

(jt) KvTTpLbL Tf] KaXi] Ka\ Xdpto-t rats (f)iXaLs ^vvTpo(f)e 
AtaAAay?/, 

965 Tpi(r!] Tpus A R KaTo.ffKios Blaydes : KaraaKioii codd. 967 

Tcptx*' r' : Taplxv vulg. 970 Ktx^uy R 971 eiSes 5 semel Suid. 

981 irapoivios codd. : corr. Elmsl. 983 KaveTpaire codd. : corr. 

Elmsl. 986 eV] €Ti Herm. 988 outoo-J S' add. Mein. iirTfpoTai 
R (sec. Herwerden) et lemma schol. : tc/ vulg. 989 toSc add. 

Brunck AXAPNH2 

ws Ka\bv ex^ovcra t6 irpoaoiTTOv ap' iXdvOaves. 99^ 

TiQs av ([xk Kal (ri tis "E/dcos ^vvaydyoL XafSuiv, 

(tio-TTep 6 yeypappJvos €\(ov ar^^pavov dvOifxuiv. 

T} Trdvv yepovTLov 'lctcos vevoyLLKa^ /u.e av; 

dXXa o"e Xal^ojv Tpia hoKG> y av ^tl 7Tpo(rj3a\(LV' 

TTpiOTa p.iv dv a/xTTeAtSos op^ov iKdaai ixaKpov, 995 

eira TTapa Tovbe via p.oa-\LhLa avKLbcov, 

Kal t6 TpLTOv yp.epiboi op^ov, 6 yepcov 68t, 

Kal Trepi t6 xcopiov eXabas aTTav iv kvkXco, 

(oaT d\eL(pea6aL cr' ott' avT&v Kdp.\ rats vovp.r\VLaLS. 

KHPYS 

aKOveTe Aew* KaTa to. TTdrpLa tovs ^ods icoo 

TTLve.LV vtt6 Tijs adXTTLyyos' os 8' dv €KTTL1\ 
TTpcoTLaTos, daK6v KTr]aL(f>(!OVTos A7j\//-erai. 

At. d) Tratoej d> yvmi/ces ovk rjKovaaTe; 
TL bpaTe; tov Ki]pvKos ovk dKoveTe; 
dvaftpaTTeT i^oTTTaTe TpeiTeT d(^e'AKere 1C05 

To. Aaywa Ta^eois, tovs aTe(})dvovs dveLpere. 
(pepe Tovs 6l3e\LaK0vs, Xv dvaTTeCpoi Tas KL)(^\as. 

Xo. OjAo) ae Trjs ev/3oi;Ata?, [^^P- 

fJLdXXov be Trjs evoix^as 

dv9po)TTe TTJs TTapovar]s. 10 10 

At. rt brjT eiTeLbdv Tas KLX^Kas d7TT0ip.evas i8rjre; 
Xo. otjuat o-e Kat roOr' eu Ae'yetr. At. t6 TTVpvTToaKdXeve. 

Xo. ijKovaas ws p.ayeLpLKQ)S 1015 

KOfx^ois re Kat beLiTvriTLKOis 
avT(L> bLaKovelraL; 

rEQPros 

otju.ot raAa?. At. w 'HpaKAet? ri's ovToai,; 

Te. dvyjp KaKobaip.(av. At. KaTa aeavTov vvv TpeTTOV. 

997 "PXO" ^^^- ^^t. Pal. 67 : KdSov T : K\dSov vulg. 998 aira:' 

(\a5as KVK\(!i Bentl. API2T0<I>AN0T2 

Fe. 2» (f)L\TaT€, CTTTOvbal ydp eicri (Tol jxovi^, 1020 

Ix^Tprjcrov elprjvr^s tC ju.01, Kav tt^vt tTt]. 
At. tL 8' eTra^e?; Fe. kir^Tpi^riv aTToX^a-as ro) ^oe. 

At. TToOev; Te. aTTo fPvXfjs iXajBov ol Botwrtot. 

At. S) TpKTKaKohaiixov etra XevKov ap.iTix'ei; 
Fe. Kat raora )u.eWot i'?; At" ojTre/a /x' (Tpe(})iTr]v 1025 

ey Trao-t /SoAtrots. At. etra ywt roi; 8e'et; 

Fe. a7:o'AcoAa rco^^aX/xo) baKpvoov ro) /3o'e. 

aAA' et rt K?/5et AepK^TOV (PvXacriov, 

VTTdKei\}/ov (Ipyjvp fxe ra)0^aA/ixa) ra;(v. 
At. dAA' 0) TTovrjp' ov Srjjuoo-tevcoy Tvyxdva). 1030 

Fe. tf?' dyri/SoAo) o-', 7yy ttcos KOjixtVa)juat ro) /3o'e. 
Ai. owK eo-rty, dAAd KAde Trpos' roi>9 rTtrrdAoi;. 
Fe. (Tu 8' dAAd /ioi (rTa\ayp.6v elprjvrjs 'iva 

€S Tov KaKaixi(TKOV kv(TTdka^ov TOVTovi. 
Ai. ov5' av o-Tpt.j3'ALKiy^' dAA' dTTtoby ot/xa)^e' ttoi. 1035 

Fe. otjuot KaKobaipiMV tolv yeo^pyoLV (SoLbioLV. 

Xo. avljp dvrjvpriKev tl rats [dvT. 

(TTTOvbal^TLV rjbv, KOVK iOL- 

Kev ovbevl pLeTabcjaeLV. 1039 

Ai. KaTd)(^€L a-u Trjs \opbrjs to /xe'At, rds o-rj77tas o-rd^et'e. 
Xo. iJKovcTas dpdLacTpidTcov; Ai. oTrrdre rdyxe'Aeta. 

Xo. dTroKreyet? At/xai '/xe KOt 

roi»? yeiTovas Kvicri] re Kal 1045 

(f)(i)vrj TOLavTa Xd(TK(j)V. 

Ai. oTrrdre raurt Kat KaAw? ^avOi^eTe. 
nAPANYM*02 

AtKatoTToAt. At. rt? ovTO(ri; Tis ovTocri; 

Ha. kTTep.^lre Tis (tol vv[x(})ios raurt Kpea 

€K tG)v ydjxcav. At. KaXQs ye ttolG)v o(ttls r^v. 1C50 

ITa. eKfAeue 8' eyyeaL o-e tG)v KpeG)v \dpLv, 

1023 dirb] otJ» Bachmann AXAPNH2 

iva fjLTi (TTpaT(.voLT okXa ^ivoit) jJLivoov, 

€S Tov aXdjSacrTOV KvaOov elp-qvrjs (va. 

At. aTTo^ep' aTTOcfxp^ to. Kpia kol p.i] poL tCbov, 

bis ovK av (yx^aLpLL p.vpLoov bpaxjjim'. 1055 

ciAA' aVTT]L TLS ((TTLV; Ha. 7/ VVpL(f)€VTpLa 

Setrat Trapa ttjs vvp.(f)ris tl (toI Ae^at povoi. 
At. 0e'p€ 8j/ tl av Xeyeis; oos yikoLOv S ^eot 
To oiripa TTjS vvp.(f)r]s o 8etrat pov a(p6bpa, 
v7:u)s av olKovpf} to ireos tov vvpi(f)Lov. ic6o 

0e/O€ bfvpo tcls (Tirovbds, tV avTi] bQ povi], 

OTLl] yVVrj ^CTTL TOV -nokip.OV T OVK alTLa. 

vt:€\ S)bi bivpo Tov^dkf.LTiTpov S) yvvaL. 

olad^ ws iroietre; tovto ttj vvpL(f)r] (f)pd(rov, 

oTav aTpaTL(i)Tas KaTakeycocn, roi;rwt 1063 

VVKTOOp dk€L(f)€T(D TO irioS TOV VVp.(f)L0V. 
dv6(f)€pe TCLS (TTTOvbds. ^^P^ TW OLVr^pVCTLV, 

Iv olvov (yx^<^ kajBcov es Toiis Xods. 

Xo. KOL IXljV obi TLS TCIS dcf)pVS dv€(T7TaK0DS 

(jjaiTfp TL b(Lv6v dyyikS)V iTTiLy^TaL. 1070 

ArrEAOS A 

lo) tt6vol re Kat p.ayaL koX Adpa\oL. 
\a. TLS dp,(f)L xaAKO(^dAapa bcapaTa ktv7T(l; 
Ay° Uvat o"' eKe^Aeiioy ot aTpaTr]yol Trip.epov 

raxe'a)s ka/BdvTa tovs k^^ovs Kal tovs k6(f)ovs' 

KaTTiLTa Trjpclv V€L(f)6p.€vov Tas iafSokds. 1075 

VTTo Tovs Xods ydp Kal XvTpovs avTolai tls 

ijyyeLkc krjaTas (pi^akiLV Botojrtovs. 
Aa. to) aTpaTTjyoX irAetoi^es 17 /SeArtores. 

ov beLvd 111] ^^elvai p.€ p.r]b^ kopTdaaL; 
At, L(j) aTpdT€V]xa TTokep.okaixaxaLK6v. 1080 

1052 KivoLi} R 1055 fJ-vpiwy R : X'^''""' ^ulg. 1062 aiTia 

Blaydes a|io codd. 106 ^ ola-d'] tcre' A iroK^Tf R : iroi^TTai 

vulg. 1071, 1084 "AyytKos <o'>, <j8'> Bergk 1078, 1079 sic 

Elmsl. : Ao. Iw . . . At. oi/ Sfiva, codd. : A*. Iw . . . Ao oli Sfiya Blaydes API2T0*AN0T2 

Aa. ot/xot KaKobaifioyv Karayekas 7/877 crv fxov. 

At. j3ovk€L iiax^crOai Tiipv6vr\ T^TpaTiTiki^; 

i\a. alal 

olav 6 Kj]pv^ ayy^Kiav ?/yyetAe \j.oi. 

At. atat Tiva 8' av p.01 TtpocTTpiyjei tis ayy^KSiv; 

ArrEAOS B 

Ai/catoVoAt. Ai. rt icTTiv; Ay? eTrt 8et- 

Trroi' Ta^ 1085 

/3a8t^e rz/y KLcrTi]v Aa/3cby Kat roy xoS- 
6 roy Atoi^i/crou yap o"' tepevs pi.€Ta7TepLTT€TaL. 
dAA' eyKovei' bcLTTveLV KaraKcoXuet? TraAat. 
ra 5' aAAa Trdi^r' ecrti' 'napecTKevacrp.iva, 
KKivaL Tpam^aL TrpocTKec^aKaLa aTp(ap.aTa 1093 

(TTic^avoi fxvpov Tpayrip.a6\ al TvopvaL Trdpa, 
afj.v\oL TrkaKOvvTes (Tr]aap.ovvTes LTpia, 
dpxricTTpLbes, to. (pLkTad^ ^App.obLOV, KoAat. 
aAA' 0)9 T(X)(^LcrTa (nrevbe, Aa. KaKobaipLOiV eyw. 

At. Kat yap (tv p.eyaKrjv e7reypd<^ov ti]v Yopyova. 1095 

o-i^yKATje, Kat b^LiTVov rts evo-Kem^eVco. 

Aa. 77at Trat (^ep' e^o) 8eSpo roy yvXibv (ixoL 

Ai. Trat -jrat 0e'p' e£co 8eupo rj/y kl^tttjv ip.OL. 

Aa. akas 6vp.LTas olcre Tral Kal Kp6p.p.va. 

At. ejiol be Tep.(X)(r]- Kpop.fj.voLs yap a^6op.aL. noo 

Aa. dplov TapL\ovs olcre bevpo iral craTTpov. 

At. Ko.pLol crv br]fxov Oplov dTTTifCTO} 8' eKet. 

Aa. eveyK€ bevpo roj Trrepo) ro) 'k roC Kpdyous. 

At. eptot 8e tcls (^aTTas ye (pepe Ka\ tcls kl\Ko.s. 

Aa. Kakov ye koI kevKov to tijs aTpovdov TrrepoV. 1105 

At. KaAdy ye Kat ^avdbv t6 ttjs (^aTTr^s Kpias. 

Aa. ajvdpooTTe TTav(TaL KaTayekiov fxov Tiov o-koiv. 

At. covdpoo-e (SovkeL p.i] /SAeVety es Tas Kt\Aa?; 

1091 (tt4<P(ivoi\ (TTf(pos Suid. 1097 om. codd. praeter B 

et Ald. 1102 ci/ 57;,ao{/ Elmsl. : {tu S?; 7ra7 R A F : Se 5?) cri/ Tro? Ald. 

1107, 1108 hos vv. post V. II 12 posuit Boissonade AXAPNH2 

Aa. To Ao^etoy k^iv^yK^ twv Tpidv \6(f)(t)V. 

Ai. Kafxol X^Kaviov Ttov Xaywcov 60? Kpeu)V, 11 10 

Aa. a\)C 1] Tpi\6i3p(i}Tes tovs k6(f)ovs ttov KaTe(f)ayov, 

At. dAA' 17 TTpb b€LTTV0v Ti]V ixLpLapKvv KoreSojuat. 

Aa. d)v6po)TT€ (BovXei /x?) TrpocrayopeveLV ejute; 

At. ovK dAA' eyo) \di) iTals epLCop.ev TrdAat. 

(SovXei TTepLboa-daL KaTTLTpe\(/aL Aa/xdxw, i ' ' 5 

Ti^Tepov aKpLhes ijbL^v iaTiv rj KtxAat; 
Aa. otpi' i)S vj^plC^ls. At. Tas aKpLhas KpiveL ttoXv. 

Aa. Trat Trat KadeX(ov [j.ol t6 bopv bevp' e^co 0e'pe. 
At. Trai Trat crv 8' d^eAcoi' SeCpo t?;i' xopbrjv (ftepe. 
Aa. ^e'pe roS Sdparos a(f)eXKva(»p.aL TovXvTpov. 1120 

ex', dyre'xou Trat. At. /cat cri/ Trat roi!8' drre'xcv. 

Aa. Tovs KLXXC^avTas oto-e Trat tt]s dcTTrtSo?. 
At. Kai TTJs ep-ijs Tovs KpL^avLTas eK^f^epe. 
Aa. (f)€pe bevpo yopy6vo)TOV dcrTrtSo? kvkXov, 
At. Kapol irXaKovvTos Tvp6vo)Tov bbs kvkXov. 1125 

Aa. TavT ov KardyeAcd? ia-TLV avOpiaiTOLS iTXaTvs; 
At. TavT ov irXaKovs bfjr co-tlv avdpcaTTOLs yXvKvs; 
Aa. KaTdx^i- oo/ Trat rovAator. iv tQ> xaAKtw 

ivopQ) yepovTa SetAtas (f)ev^ovp.evov. 
At. KaTa)(eL (tv to ixeXL. KavOab^ (vbrjXos yipcDV 113^ 

KAdeii' KeAei^oiy Adp.axoy tov Fopyacrov. 
Aa, (f)ep€ bevpo Trat dcapaKa TToXep.L(TTi']pLov, 
At. e^aipe Tral OoiipaKa Kd/xot tov x*^^' 
Aa. iv Tutbe Trpos tovs TroXep.Lovs 6o)pi]^opai. 
At. iv rwSe Trpo? tovs avp-TT^Tas 6o)py]^op.ai. 1135 

Aa. rd aTp(i)p.aT o) Trat 8?yo"oi; eK r?/? drT7rt8os', 

iyo) 8' ipavTCD tov yvXLOv otao) Xaftwv. 
At. To beLTTVov 0) Tral bfja-ov eK Trjs Kto-rt8os, 

eyd) 8e 6oL]xaTLov Xa^o)V i^epyop.aL. 

1125 Tiip({«/aiTo;'] yvp^vctiTov Plut. Mor. p. 853 C 1126 ■K\aTif\ 

iro\vs R 1128 €K Tov xo^fio" Pollux 1130 (v57}\os R: 

ei/57jA.oy vulg. ii37j 1138 inverso ordine R : om. A F API2T0cJ)AN0T2 

Aa. Ti]V dcTTriS' atpov Kal j3dbL(' S Trai XajSav. 1140 

v(i(f)€L. /3a/3aid^' ^^Lixipia ra Tipdyp.aTa. 
Ai. atpou ro SeiTrroi'" a-vinroTLKa to. TTpdyfxaTa. 

Xo. ire bi] xaipovTcs (ttI crTpaTLdv. 

w? dvop.OLav epxea-dov ohov 

t5> ]xkv TTLVCLV o-TecfiavcocrapL^vo), 1145 

aol 8e pLyCov Kal Trpoc^wAdrreti', 

Tw 8e KaOevhiLv 
/xera TratStcr/crjs' wpaioTdrTjs, 
dvaTpLfio]xtv(^ re ro 6etya. 

WvTL]xaxov Tov y\raKdho<s '^tov ivyypacfirjf tov ]xeX€cov 

'!T0Lr]T1]V, ['^Tp' 

b)S ]xkv aTrAu) Adyw, Ka/co)? e^oAeVetey 6 Zeds* 1151 

os y' e/Lte roz^ T\i]p.ova A7;z;ata yppr^yOiv dTreAiKr' dSetTrroi'. 

oy er' €TTLb0LpiL T€v6Lb0S II56 

b€6]X€V0V, 1] 8' (j}TTTr]p.€Vr] 

(TL^ovo-a TrdpaAoj eTTt TpaTT^Crj K€L]x4vr] 
dKe'AAof Kara jue'A- 

XovTos Aa/3etv avTov KvuiV 1160 

dpTTaa-acra (})€vyoL. 

TovTO ]xkv avTU) KaKov €V, Ka6* tTepov vvKTepLvov yi- 

VOLTO. [dvT. 

i]7TLaku)V ydp ot/caS' e^ tTTTrao-ta? /3a8t^coi', 1165 

etra KaTd^eL^ tls avTov ]xe6vo)V Trjs K€(f)a\rjs 'Ope'(rr?js 

]xaLv6]X€Vos' 6 8e Xl6ov ^aXelv 

/3ouAdjLtero9 ey «"Kora) XdjSoL 
Tij X^tP' TTiXedov dpTLoos Key€(Tp.ivov' 1170 

II50 '«Fa/caSos editores tJii/ liryypa^)^] fortasse ^vyypatpea, ut i|/aKa- 
5os pro iffTj^^tcryUOToj sit Trop' vtrSyotav rhv fieAfuvj ruiv ixf\fwv R 

1155 airtKvff' &5enrvov^ anfKXetffe Setirvuv R 1156 ov y' Ald. 

1157 fortasse 5at6fxfvov 1158 rpaireCv^ F Suid. 1166 Tro- 

rd^fte Dind. rrjv Kf<pa\T]v R 1168 Pa\f7v A (sec. Br.) C: 

Ao/SeT»' vulg. AXAPNHS 

Tov fj.dpiJ.apov, KaTret^' aixap- 
Tiov /3aAoi KpaTlvov. ■ 

0e. d) bpLioes 0% KaT oIkov i(rT€ Aap.d)(^ov, 

vbuip vb(op fv yvTpLhm BepfxaivtTV ii75 

oOovia, Kr]po}TT]v Trapaa-Kfvd^eTe, 

epC ola-vTTr]pd, Xap.Tidhiov TtepX to a-(f)vp6v. 

avi]p T€Tp(DTai, ydpaKi bLaTrrjbQv Td(f)pov, 

Kal t6 a-(f)vpbv Ttakivoppov (^(KOKKtaev, 

Kal Trjs K€(pakr]s KaTeaye Trepl Xidov Treawr, nSo 

Ka\ Topyov* i^qyfLpev (k r^s 00-77180?. 

tttCKov 8e To p.eya Kop.iroKaKvOov ■neaov 

TTpos rais ireTpaLcn, beLvbv (^rjvba /xeAos* 

* d) Kkcivbv 0[j.fj.a vvv iravva-TaTov (t Ibixtv 

XeLirai (f)do9 ye tovixov, ovk(t et/x' eyco.' ' 11S5 

ToaavTa Ae^ay eis vbpoppoav 'neaoiv 

av((rTaTai re Kat ^vvavra bpaTiiTaLS 

Xr^aras ekavvcav KaL KaTaa-ire px^^v bopL 

bb\ b\ KavTos' dAA' dvoLye Tr]v dvpav, 

Aa. aTTaTal aTTaTaX i ' 90 

oTvyepa Tdbe ye Kpvcpa TrdOea' rdAas eyw. 

8to'AAu/xat bopbs virb tto\([xlov rvTrets. 

iKiivo 8' ovv aiaKrbv av yivoLTo, ii95 

AtKatoTToAts et p! t8ot rer/jco/xeroy 

Kar' eyxdrot rats (fxais TvyaLaLV. 
At. drrarat drrarat 

rd)!' TLTOicov, <ws (TKXrfpa. Ka\ Kvb(avLa. 

(f^Lkrja-aTov fxe /xaA^aKws w \pvaio) t2oo 

1172 ixapfj.apov'] $6p$opou Herm. 11 74 06.] "AyyeXos Ald. 

II 77 «pi' PoUu.x Suid. : epy' codd. 1180 \idw R 1188 At;- 

ffTa7s R 1190 aTTOTat OTTaTa? R : OTraTraTTaTa vulg. Ii95 oiii' 

Ald. : om. AP: rasuram exhibet R post alaKrhv addunt oifj.evKThv 

codd. : del. Pors. yevoiTo Dind. : yivoiTo fxot codd. 1196 eX 

B : &!/ R.: h.v ("( vel 70^ «f vulg. 1 197 (yxavoi] iyxo-vuTai R 
1198 dTTaA.aTTaTo codd. praeter R API2T04)AN0T2 

t6 TtepnriTacrTov KairniavhdKoiTov, 

Tov yap xoa Trp&iro?' eKTreTrojKa. 
Aa. o) (rv[j.(f)opa TdXawa t(dv ipCiv KaK&v, 

lui 10) TpavjJLdToov ^TTcobvvodV. 1205 

At 

i^ t^ X"''^^ AajLiaxiTrTrtoy. 
Aa. a-Tvyepos kyta. At. rt /^te cry Kwets; 

Aa. jxoyepos kydi. At. rt /xe cri; SaKZ^ets; 

Aa. raAa? eyco ^vpLJBokfjs j3ap€Las. 1210 

At. rot? Xowo-t yap rts ^vixjioXas iTTpdTT(To; 
Aa. 10) to) rTatay rTatav. 
At. dAA' ov)(t i^iift Ti][X€pov riatwvta. 
iVa. kdlBecrdi fxov kdfiecrOe tov cTKikovs Ttaircii, 

'npo(T\dji€a-d^ 2» (^tAot. 12 15 

At. e/xo{5 8e' ye o-0o) rou Triovs aiJLcfxo p,€crov 

TTpoa-kdjSe^rO^ S) (f)Lkat. 
i\a. etAtyytci) /capa At^o) ■n€T:kr]yp.ivos 

Ka\ CTKOTohlViSi. 

Ai. fcdyo) Ka^e?;8ety (3ovkofxat Kal a-TvofJ.ai 1220 

Kat (TKOTO^LVM. 

Aa. 6vpa^€ p! i^eveyKaT is tov ritrrciAoi; 

Trato^i^tato-t xepaLV. 
At. u)s Tovs KpLTas p.€ (f)ip€TC Tiov ^cTTLV 6 /3aatAev9; 

aTToboTe p.0L tov dcTKov. 1225 

Aa. koyyj) tls ejuiTreVrjye' /xot 8t' do"re'o)y dSuprci. 
At. dpdre rovrovt Kevov. Tijvekka KctkkLVLKOs. 

1201 in fine versus &;/ add. Ald. : av Reiske post h. v. lacunam 
indicavimus 1206 lacunam indicavit Bothe 1208, 1209 ''■' M^ 

(Tv Kvvf7s; fMoyfphs iycli T (sec. Blaydes : fioyephs eydi' ri /U€ crv Kvve7s 
vulg. : omnes vero libri ri /xe crv Kvvf^s Lamacho, fxoyfphs iyu) Dicaeo- 
polidi dant : corr. Lenting 1210 ^v/xfio\ris Dind. : rTJs iv t^dxj} 

(vvv add. Ald.) lu^/SoAvjs codd. 1213 vvvV\ wi/ 76 R 1222 toG 

IliTTaAoi/ R : Thv XliTra\ov V : rhv Ilnra.\ov vel rhv Tlerra.Kov vulg. 
1224 jU6 (pipfrf^l fx iKcpfpfre Ald. 1226 oSuprd] o^vprr} Suid. AXAPNHS 

Xo. T-^viWa biJT, etTrep KaXds y\ 2» TrpiafSv, KaXXtVLKos. 
At. Kal Ttpos y aKpaTov kyyias ajxvuTLV k^ika\\ra. 
Xo. T-qvikka vvv u) y€V.vdba' X^P^'' ^<^l^^v ^oy do-KoV. 1230 
Ai. iTTfcrOi vvv ahovTis S) TijvekXa KakkCvLKOs. 
Xo. dAA' k\lf6p.i(T6a crrjv X^P'-^ 

TTjvekka KakkCvLKos a- 

hovTes cre Kal tov da-Kov. 

1228 y' R : om. cett. 1233 KaWiviKOv R innH2 ARISTOPH. EQ. TnO0ESEI2 I To 8pa[xa tu>v iTrneav TroiuraL els KKiiova tov tS)v ^ABrjvaiuiv 
driiiaycoyov. vnoKeiTai 8« i>s HacfAayuiv veavrjTos 8ov\eva>v Tut Ai;/i6) 
(Crtt TTpoayofxevos Trap a\jT<o nfpiTToTfpov. (mTidffifvav 8« avTO) 8volv 
TOLV 6p.n8ovXoiv Ka\ Acara Tiva \6yia novqpia hidcrrjp.ov aXkavTOTruikriv 
AyopaKpiTOv (TrayovTOiv, (ns eniTponevcrr] tov Sij/xov toiv ' A6r]vni<i)v, :; 
avTol 01 'Adrjvaiav lnnel.s avXXa^ovTes ev x^pov o-^^iy/xart napa(f)ai- 
vovrai' v(f)' S)v nponrikaxi^oixevos 6 KXecDi/ dyavoKTel, Ka\ 8ievex6e\s 
'tKavas nep\ tov dvaycoyoTepos eivai tqjv evavriovnevoiv, acftas tos arvv- 
oiiapoKOTas KaTa t^s n6\ea>s <(8ia0aXan/) npos TrjV ^ov\f]v UTai' 
biai^avTOS Be Ka\ tov dXXairon-wXou »cara nobas, ol inne'ts nepi Te lo 
Tov noirjTOv Tiva kol tcov npoy6va)v, eVi 8e Ka\ tcov avyKLvdvvev6vTcov 
cr(f)icrLv en\ rals pdxois (Inncov), npos tovs no\iTas dSpoTepcos StaXe- 
yovTai. Te d\\avTona)\r]s nepLyeyevr]p.evos ev /^ovXj) iiu\a ye\oia)s 
Tov KXecovos, Ka\ \oi8opovfifVos uvOls avTm nporrepxeTaL' eKKa\eaa- 
fjLevov 8e Tov K\fcovos tov Arjpov, npocre\da)v ovtos 8La(f)epopfv<ov j: 
aKpoaTai. Xoywi' 8e noWaiv yevopfvcov KaTa tov K\fa)Vos, tov 'Ayopa- 
KpiTov pd\ ivTfxvcos Tols fnivorjpaai Ka\ tchs 6confiaLS Ka\ npoatTi 
Tais fK Tcov \oyicov vnep^o\aLS KpaTOvvTOS^ KaTa fiiKpov to'ls \6yoLS 
6 AfjfjLos avvecf)e\K€rai. 8fiaavTos Se tov K\fcovos Kdn\ t6 yf/copi^eiv 
Tov Arjpov oppriaaVTOs, dvTL-^a)pi^eLV aTepos iy\fLpe'L. kcil Te\os Tov 20 
Aiy/uov Triv eKUTepov KiaTrjv avvevTos, eLTa Trjs fiev Keviis Trjs 8e 
Tov K\ea)vos peaTrjs fvpedeiarjs, i\eyx6e\s avTOS a)s nepLcfiavais Ta tov 
Afjfiov K\fnT(ov, e"/cet daTcpco Trjs inLTpomias. pfTa TuiTa 8e toi) 
aXXaiTOTTcoXou toi' Ar^pov d(f>e\f/r]aavT0S, etVa veanepov e^avTfiS is 
Tovfi(f)avfs yeyovoTa npodyovTos, KXecoi/ nepiKeipevos Tfjv AyopaKpiTOv 25 
aKevfjV €n\ napaSeiyfiaTiafM 8ia pearjs n6\fa)s d\\avTonco\a>v dva 
fiepos Kai TJj Texvj] xp^(^6fjLfvos nefiTreTai, Kn\ rj inLTponr] tm aXXoi/TO- 
na)\r] napa8i8oTaL. t6 8e 8papa t(ov ayav Ka\a)s nenoLr]pev(ov. 

'rir6df(rLS I est in V A r e Ald.l 5 ts eiriTpoTrevfL V A T 8 ava- 

7co7(^T6pos Vaticanu5 1294 : aKoycoTfpos^ : avooTfpos v^i\g. g Sia^aXaiv 

adci. Bergk 12 '/7nrai>/add. Bergk 21 crvviivTosV 22 neptcpavus 

Bnmck : nepLcpav^s codd. 23 fiKfL 6aTep'jj Brunck : tKfT daTepcf A T : 

fK^dWfTaL V Ald. 25 KKfcov Kuster : KXeoivos codd. 26 napa- 

SeiynaTLcTfjLOv codd. : corr. Kuster 27 xPVC^^H-evos codd. : corr. 

Zacher 

4* II 

1. 'O cncoTTOs avToJ Trpbs t6 KaSeXelv K\ea>va, ovtos yap 0vp<TO- 
ird>\r]s 0)1/ eKparei tcov ' Adrjvaiciiv eK npo(pa.aea>s TOiavTTjs. Adrjvaloi 
n6\iv nv\ov, \eyop,evriv 'S(f)aKTripLav, eTro\i6pKOVv bia Arjfjiocrdeiovs 
(TTpaTrjyov Ka\ Nt(ciou' hv arrpaTTjyaiv ^(/JoyicraiTcav e8v(T)(epaivov oi 

5 'A0r]va'toi. Koi els eKK\r](riav (rvve\66vT(i>v aiToov Ka\ ddr}fiovovvTa>v 
KXewv Tis ^vp(roTTa>\r]s dvacTTas vire(r)(eTo 8ecr[iiovs (f)epeLv roi». vire- 
vavTiovs elcroi eiKocriv f]fiep5>v, el crTpaTr]yos alpedelr]' OTiep koi yeyove. 
KaTii Tas vnocrxecreis ovv ecrTpaTr^yei kvkojv ttjv ir6\iv. e(f) ols /xf] 
fveyKcov ' ApiaTo(pdvr]s Kad'irj(n to tmv 'lmrea>v dpdixa Si' avTov, ene\ 
10 t5)v aKevoTToiwv ovde\s err^dcraTo ro rov K\eci)vos Trptxrayrrov Sia (ji6^ov, 
Ka\ To. fiev TTpaTa KVTTTei (po^ovfjievos' etVa 7rpo(f)ave\s avTos dvebiSa^e 
t6 Spdfia, 

2. eoiKev 6 Trpo\oyi(<j}v eivai Ar]poa-6evr]s, os eKeKfif)Kei Trepi Tqv 
Uv^ov 7ro\iopKiav, d(pr]pe6r] 8e tqv (rrpaTTfyiav vtto KXeoivos, vnoaxo- 

15 pevov Tore toIs "'Adrfvaiois iTapaaTf]aaa6ai ttjv IIuXoi/ eto-ta elKotriv 
r]pepa)V' o Ka\ KaTCiopdcoae 8ia t6 tu n\e7aTa Trjs d\a)aea)s nponenov?)- 
adai Arjfxoadevet. eoiKe de a)S en\ oiKias deanoTiK^s noietaBat. tov X6yov. 
f'r] 8' av SeanoTTjs 6 Afjpos, olKia fj TrdXip. oiKeVat Se 8vo tov Afjpiov 
npokoyi^ovai KaKu>s ndaxovres utto K\ea>vos. 6 8e ;^opoy eK Ta>v 

20 tnn(a)v eaTiv, 01 KaL e^r]fjLia)aav tov KXfww neVTe ToKdvTOiS en\ 8copo- 
SoKia ttXdira. Xe-youo^t 8e tu>v oiKeTwv tov fiev fivai. Arjpoa6evr]v tov 
8e Ntx/ai/, Lva coaL 8r]nr]y6poi oi 8vn. 

3. laTeov OTi eis TeTTapa pepr] 8irjpr]To 6 8rjfjLos Tav ' Adrfvaioov, eis 
nevTaKoaiope8ifivovs els inneas els ^evyiTas Ka\ eis 6f]Tas. 

25 4- e8i8dx6r] t6 8pdfia en\ 2TpaTOK\eovs apxovTos ^rjfioaiti els Afjvaia 
81 avTov Tov ApiaTo(f)dvovs. npS)Tos eviKa, 8evTepos Kparivos Sarv- 
poty, TpiTOS ApiaTOfjLevrjs 'Y\o(p6pnis. 

5. OtKia 7 n6\is, 8ean6Tr]s 6 8f]pos, 6epdnovTes oi arpaTrjyoi. 

"Tir6de(rLS II: V habet totum, TQ Ald. 1-4] 11 npocpavws Ald. III 

API2TO*ANOT2 FPAMMATIKOT 

Hapayei Tt.va K\e<ova tov Ka\ovfj.evou 
TlacpXayoi/a, kciti ^vpaonoikrjv niKpoTaTa 
KaTeadiovTci 77<uy tu Koiva xpr,p,nTa, 
Kai napaXoyiapco 8ta(j)€pfivT eppaipevcos 
hX\aVT07r(i>\r]v evdeuis (^8e y cTKaTOtpayov, 
TTeurdevra <(t'^ iinOitrOai <tvv iinTeifriv Ttaiv 
fv T<a X^PV TTopovcrt Trj Totv npaypaTav 
apxj], KXeavos t ev peaa Karqyope'iv. 
iyeviTo tovt ' i^eneaev 6 KXfcoi/ nayKaKaSf 
6 6e aKarocpdyos eTvx^ npoehplas koXtjs. 

'rir6eeais III est in Vre Ald.l 4 Kal Bekk. : iv codd. Sia- 

t(>epovT' Kuster : Stacpopovvra vel -ovvres) codd. 5 5« add. Velsen 

■6 t' add. Portus 8 KaTTryopei codd. : corr. Bergk TA TOT APAMATOS nPOSnnA 

AHMO20ENH2 01KETH2 
NlKIAS OIKETH2 
ArOPAKPIT02 AAAANTOnriAH2 

KAEnN 

X0P02 innEnN 
Ahmo2 innH2 AHMOSGENHS 

^\aTTaTai.a.^ t(dv KaKS)V, laTTaTal. 

KttK&s ria(()\ay6va tov vnovrjTov KaKov 

avTaiat /3ovAats aTToXiaeiav oi OeoL 

(^ ov yap elcn]ppr](Tev ks ti]V olKiav 

TrA^jyas dei Tr/ooorpi/^erai rots- olK^Tat^. 5 

NIKIA2 

KaKLo-Ta bfjO^ ovTos ye Trpwros na^AayoVwi' 

avrats- 8ta/3oAats. A7/. S) KaKohaL^xov Trws ex^'^'»' 

Nt. KaKUi^i KaddTTfp (Tv. Aj;. bevpo 87/ 'np6ae.kd\ Iva 

^vavkiav Kkavcrcojxev Ov\v]xttov v6]xov. 
Si]. Kal Nt. /xd/jiC ]xv]xv ]xv]xv ]xv]xv p.v]xv ]xv]xv. lo 

A77. rt Kt.vvp6p.e6^ aAAco?; ovk (XPV^ C^TCty rtm 

a-<i)Tr]pLav V(2v, dXXa ]xr] Kkdeiv €Tl; 
Nt. rts' ovv yiVOLT dv; Arj. Aeye a-v. Nt. o^i' 

]i€V ovv ]xoL k^ye, 

Lva ]xr] ]xdx(jo]xaL. A?j. ]xa tov 'A77o'AAa) 'yco /xet^ ov. 

Xi. TTWs- av o-u //ot Ae^etas a/jte XP'/ Aeyety; 16 

A77. dAA' etTre dappQv, etra /cdyw o^ot (f)pda-(A). 15 

Nt. dAA' 01//C eft )u,ot ro OpiTTi. ttws av ovv 77ore 

(LTTOLix av avTo brJTa Ko^x^j/evpLTTLK^s; 
Arj. jxi] 'poL ye, ]xi] ^]xoi, ]xr] bLacTKavbLKLfnjs' 

Codd. hos citavimus : R V A FG perraro BC 
8 5ij R : ;'{;»' vulg. 15, 16 transp. Sauppe API2T04)AN0T2 

oAA' evpi Tiv' airoKLVov airo tov heaiioTov. 20 

Nt. Aeye 8?) ixoXcoixev ^vvex^^ ^^i- £vAAa/3coy. 
Arj. Kal br] Aeyco /xoAco/xev. Nt. k^OTiLcrOd vvv 

avTo (padi Tov ix6ki»niiv. Atj. avTo. Nt. Ttavv 

KaX.(jis. 

uxTTiep b€(p6ixevos vvv aTpip.a ttpQtov Aeye 

t6 pl6\(i)ix€V, etra S' avro, xar' eTraycoy ttvkv6v. 25 

A?]. /xoAco/xer avro p.6k(op.ev avTOixoXS>[i€V. Nt. 7/y 

ot/)( i^Sv; A>;. z/t) Ata* ttA?/!' ye Trept r<S bepfxaTi 

beboLKa roirrovi roy ol(ov6v. Nt. rt 8aO 

Arj. ort?) ro bepfxa be(^op.iv(iiV aiTipxeTaL. 
Nt. KpaTL(rTa tolvvv tS>v Trap^vTcov ecrrt rwy, 3° 

6€(av l6vT€ TTpocnre^r^lv tov Trpos ^peTas. 
Ar]. t TTo^LOV /3pe'ras+; ereoi' i^yet yap deovs; 
Nt. eycoye. A77. Trotcj) xpco/xei^os T€Kfxr]pL(a; 

Ni. ort^ ^eotcrti' €x6p6s cljx^ ovk et/cc)rco9; 
Arj. eS TTpocr^L^aCdS }x. ak}C kTepci iTrj o-KeiTTeov. 35 

l3ov\€L t6 TTpayixa rot? 6€aTal(TLV (ppacr^t); 
Nt. ov x^f^poy ^y 8' avroi»? TTapaLTr](T(ji>]X€6a, 

€TTLbr]\0V r}]XLV Tols TTpO(r(jiTTOL(TLV TTOL€LV, 

T]v Tols €TT€(TL \aLp(ocrL Ka\ Tols TTpdyfxacrLV. 
Ar]. \iyoLjx av ?/8rj. v5)V ydp eort 8ecr77o'rr/s 40 

aypoLKOS 6pyr]V KvaixoTpco^ dKp(i\o\os, 
Arjfxos TTVKVLTrjs, bvarKoXov yepdvTLOv 

VTTOKCOCpOV. OVTOS Trj TTpOT€pq. vovixr]VLq. 

€7TpLaT0 bovXov, l3vp(Tob€\J/i]V Tla(f)\ay6va, 
TTavovpy^TaTOV Kal bLa(3oX(OTaT6v TLva. 45 

oilro? KaTayvovs Tov yipovTos Tovs tp6ttovs, 
6 (ivp(TOTTa(pXay(ov, vTT07T€(T(bv Toy 8eo-7ro'r?/i' 

25 Kar' iTTayiav Enger : KaTentiyccv R et vulg. : KaTfira^ciiv V F 
29 Tuv SecpoixfViDV codci. : corr. Benll. 31 tov R : ttoj vel ttoj 

vul^. 32 jSpeVos] ^pfTTfTas V : fipereTTas Ald. : ^peras fliras 

O. Ribbeck yap~\ crv R 35 ■Kpoa-fiidCfis RA 35,36 Ni a\\' 

. . . (TKCKTeov. Atj. jSouAej . . . (ppxffu) vulg. : corr. Beer innH2 

^KoAA' e^wTreu' iKoXdK€v e^irdra 

Koa-KvXfxaTioLS oKpoicrt TOLavrl keyoyv 

u) Afjfj.e kovcrai irpcoTov eKbiKaa-as }xiav, 50 

ivdov p6(f)-qaov evrpay^ e'xe TpL^ojSokov. 

^ovkei TTapado) (tol bopTrov; etr' dvapirdcrai 

6 TL dv rt? 7;/icoy aKevdar}, tS> 6ecr7ror>/ 

YIa(pkayu)V Ke\dpL(rraL tovto. Kal TTpiariv y ejxov 

fm^av iJi.ep.ay6Tos ev V\vk(^ AaKCjov lktjv , 55 

TiavovpyoTaTd ttojs TrepLhpap.uiv v(f)apTTdcras 

avTOS TTapeQrjKe ti]v vtt* ep.ov fxe[xayiJ.€vr]v. 

rjjxds 8' diTekavveL kovk ia tov beaTTOTrjv 

dkkov QepaireveLV, dXXJd ^vpa-Cvrjv e\(X)V 

heLTTVovvTos kaTuts dTToao^ei tovs prjTopas. 60 

a8et 8e xprjaixovs' 6 8e yepcov crt/3i'AAta. 

6 8' avTov ct)? opa jxeixaKKoaKOTa, 

Texyriv TTeTToirjTaL. tovs ydp evbov dvTLKpvs 

\}/€vbij 8ta/3cxAAef /cara [xaaTLyovixeda 

rjixels' Yla(f)kayu)V be TTepL6e(i)V tovs OLKeras 65 

airet TapdrTei boipoboKeZ key(DV rdbe' 

* opaTe Tov "Tkav 8t' efxe ixaaTLyovjxevov; 

ei ixri /x' dvaTretcrer', aTTodavelaOe Tinxepov^ 

rjixels be biboixev ei be p.ri, TTaTovixevoc 

VTTO Tov yepovTos OKTaTTkdaLOV yeQjixev. 70 

vvv ovv dvvaavTe (f)povTLa(t)ixev coyaOe, 

TToiav obov vco TpeiTTeov Kal Trpos rtW. 
Nt. KpdrLar eKeivrjv Tr]V piokctiixev Z)yaOe. 
Atj. dAA' ovy^ olov re tov Ylacf>kay6v^ ovbev kaOeZv 

ecf)opq ydp ovtos TrdvT. e^et ydp to aKekos 75 

To ixev iv nvk(o, t6 8' erepov ev TriKKkrfaia.. 
roadvbe 8' avrov ^i]p.a bLafiejiiiKoros 

55 TvviK^f C. F. Hermann 56 ■rrapaSpa/j.wvV 61 6 5fyf'p<i;v R : 

(W 6yepwvvu\g. 62 /xf/xaKKorjKoTa R 68 arax€i(r6T' Vat. Pal. 128 : 

avaTTficrriT' vulg. 70 dKTaTT\d(na R 73 tVj ^" R : ^" Beigk 

75 ovTos R : avThs vulg. API2T0*AN0TS 

6 TrpcoKTos k(TTLV avTo^prnx €V Xaocrty, 

rci) x^v' ^^ AtrcoAoi?, 6 i^oSs 8' ey KAcoTrtSwy. 

Ni. KpCLTKTTOV OVV VU)V aTTodavdv. Arj. aWa (TKOITei, 

oiT(i)S av d.iToddvoLiJ.€v avbpLKU)TaTa. 8r 

Nt. TTcos biJTa 7tS>s yevoLT av dvhpLKooTaTa; 

j34\.TLaT0V ■fjp.^LV aXp.a TavpeLov ttl€lv. 

6 &€ixL(rTOK\4ovs ydp OdvaTos alpeTcoTepos. 
Arj. fxd At" dAA.' aKpuTOV oXvov dyaOov haLp.ovos. 85 

to-cos ydp dv xprjcrTov tl (iovkevuaLpLeOa. 
Nt. tSov y aKpaTov. Trept ttotov yovv icTTL ctol; 

7tS>s 8' dv ixedvcov xpi^a-Tov tl (3ovX.€va-aLT dvrjp; 
Ar}. d\r}$es ovtos; Kpovvo\VTpoKi]paLov et. 

oXvov a-v To\p.as els i-JTLVOLav XoihopeXv; 90 

otz'oi; ydp evpoLS dv tl iTpaKTLKcaTepov; 

opas, OTav iTLVoiaLV dvOpcoiTOL totc 

TtXoVTOVO-L bLaTTpaTTOVa-L VLK&CTLV bLKas 

cvbaLpLOVova-LV w^eAoCcrt roi;s 0tAovs. 

dAA' e^eveyKe p.0L Ta\e(tiS olvov X^d, 95 

Tov vovv 'lv dpbo} Kal Aeyo) rt be^LOV. 
Nt. ot/xot rt TToO^ y]p.ds epydaeL tG> ctQ) ttoVo); 
Atj, dydd^' dAA' eveyK- eyoj be KaTaK\Lvi]cropLai. 

r]V ydp p.e9va9C>, iTdvTa tclvtI KaTaiTdcrdi 

(3ov\evixaTLiov Kal yviofxLbLcov /cat voLbCoov. 100 

Nt. (t)? evTV)(^(as OTL ovk e\i](f)9r]v evbo9ev 

K\e7TT(ov Tov oLVov. Arj. eliTe jxol Yla(f)\ay(ov tC bpa; 

Nt. eTTLTTacTTa Aet^a? brjjXLOTTpa^^ 6 f3da-Kavos 

peyKeL {xe9v(ov ev rat(rt ^vpcraLS vtttlos. 
Ai]. Wl vvv aKpaTov eyKava^ov ]xol 7to\vv 105 

a-iTovbi]V. Nt. \af3e b>] kol a-iTela-ov dya9ov baCpovos. 

Ar]. eAx' eA/ce ti]V tov Sat/xoro? tov npap.VLov. 

S baLfxov dya9e aov to f3ov\ev}x, ovk ep.6v. 

8r a7ro0aroi/tej' A F" : dn-oSaraj/xci/ vulg. 86 87 transponere 

vult Mein. 89 KpovvoxvrpoKTipaios O" : KpovvoxvTpoXriy.aioi' Bentl. innns 

Ni. eiir', avTL^oXG), ri ea-Ti; Atj. tovs xPTTFOus Taxv 

KXexf/as eveyKe tov Tlacpkayovos (vboOev, "o 

€0)? KaOevdei. Nt. TavT. aTcip tov oai\j.ovos 

hiooiX OTTCOS p/ TiV^O\XaL KttKobailXOVOS. 

Arj. (I)€p€ vvv iycb 'piavT^ TTpoa-aydyoi tov xoa. 

Tov vovv Lv apb(o Kal Aeyco tl be^Lov. 
Ni. ws p.eydX' 6 TiacfiXayoDV TTepbeTaL Kal peyKeTaL, 115 

oiaT eXaOov avTov tov Upov xprio-pLov Aa/3coy, 

ovirep ixdXLcrT^ €(pvXaTT(V. Arj. S) a-o(f)(aTaT€. 

(pep' avTov Iv* dvayvGi' (tv 8' ty\€OV TTLelv 

dvvcras tl. (^e'p' tSco rt dp' eveaTLV avToOL. 

u) koyLa. bos fxoL bos t6 iTOTr\pLov Ta\v. 120 

Ni. ibov. Ti (f)r]a-^ 6 xpr]a-p.6s; Atj. hepav eyyeov. 

Ni. kv TOLS koyioLS (veaTLV ' eTepav eyxeov; ' 
Arj. 0) BdKL. Nt. Tiea-Ti; Ar/. bos to TT0Tr\pL0V Taxv. 
Ni. TToAAoi y' 6 Ba/ct? kyj)iiT0 tcS TTOTrjpico. 
Atj. a> /xtape rTa^Aaycbi' TavT dp ((^vkdTTOv irdkaL, 125 

Tov Trept creavrou \pr]ap.ov oppcDbQv; Nt. rt7/; 

Atj. kvTavO' ivea-TLV, avTos o)s diTokkvTaL. 
Nt. Kai TTois; Arj. otto)s; d xprja-p.os dvTLKpvs kiyeL 

b)s TTpS^Ta p.€v (TTVTnTeioTTdkris yiyviTaL, 

os TTpG)Tos e^et ^77? 77o'Aeco9 Ta TTpdypiaTa. 13° 

Ni. ets ovToa-l TTdkrjs. Ti TovvTevdev; keye. 
Atj. juera tovtov avOLS TTpo^aToiT^kr^s bevTepos. 
Ni. bvo T(abe 7T(oka. Kal Ti Tovbe xph TiO-d^Lv; 
Arj. KpaTelv, ecos eTepos dvi]p (3bekvp(i)Tepos 

avTov yevoLTO' fxeTa be rairr' dTTO^AAvrai. 135 

eTTLyiyveTaL ydp iBvpa-oTTdjkrjs 6 Yla^pkaydv, 

dp—a^ KeKpdKTr\s KvKkolSopov (f)(j)Vi]v ex<J)V. 
Nt. Tov TTpofiaTOTTdkriv rjv dp' diTokeaOaL XP^^^ 

VTTO ^vpa-07T(okov ; A77. vi] At". Nt. oljxol beikaLos. 

114 secl. Wieland 120 Sos fxoi Zhs rh, S6$ <Tit fj.01 t6 V*Ald. 

lii ^7)0-' Bentl. : <j>ri(r\v codd. 133 xf>^»' Elrosl. API2T0*AN0T2 

TTodcv ovv av ert yevotro ttwAtj? et? ^ovos; 140 

Arj. er ia-Ttv els v—ep(f)va Texvrjv ex^t^v. 
Nt. etTr', avTLiSokw, tls kcTTLv; Arj. etTTco; Nt. vr] ACa. 
Arj. aX.\avTO-(jo\r]s ecrO^ 6 tovtov i^okCov. 
Nt. aX\avTOTTU)Xris ; o» IlocretSoi; Trjs T€.\vr]s. 

4>epe TTOv Tov avhpa tovtov e^evpr](Jop.ev; 145 

Ar]. Qi]TSiixev avTov. Nt. dAA' obl TTpoaepx^rai 

u)(T7T€p KaTO. deov et? ayopdv. Ar]. co ixaKdpie 

aWavTOTTcaXa, bevpo bevp' a> (f>LkTaT€ 

avdjiaLve acaTijp Trj 7ro'Aet Kal v(^v (paveCs. 
AAAANTOnQAH2 

TL e(TTL; TL [xe KoAetre; Atj. bevp' ek9\ tva TTvOr] 150 

ws evruxi/s et Kat /leyaAco? evbaLpoveZs. 
Nt. t^t 8t/ Kd6e?C avTov Tovkeov Kal tov 6eov 

Tov xpV^H-ov dvabCba^ov avTov ws exeL' 

eyw 8' twy 7Tpo(rKe\{/o[xaL tov Yla(f)kay6va. 
Arj. dye brj crv KaTddov iTpcaTa Ta CTKevr] xct/xa^ 155 

eiTeLTa Tr]v yfjv TrpocTKvcTov xat tovs deovs. 
AX. Ibov' TL eaTLv; Arj. o» ixaKdpC £» iTkovcne, 

2» vvv piev ov8ets avpLov 8' VTTep]xeyas, 

ot) Tcav ^Adr]vo)V Taye tcov evbaL]x6v(i)V. 
AA. rt ]x cbyd^' ov TrkvveLV eas tcls KotAtas 163 

TTcokeXv re tovs dkkdvTas, dkkd KaTayekds; 
Ar]. S) /x(3pe irota? KOLkCas; bevpl /SAeVe. 

rds (TTCxas opas rds Toovbe tG)v kaS)v; AA. opG). 

Atj. TovTOdv diTdvTCDV ovTos dpxikas ecreL, 

Kal Trjs dyopds Kal tcov kL]xev(»v Ka\ Tr]s ttvkvos' 165 

^ovkijv TTaTr](TeLS Kal (TTpaTrjyovs KkaaTdcTeLS, 

S^cret? (f)vkd^eLS, ev 7TpvTavei(a AatKao-et. 
AA. eyco; Ar/. av ]xevTOL' KovbeTTd) ye TTavd' opas. 

dAA' e~avd]irj6L /cd-t Tovkebv Tobl 

143 om. R' i^eXaiu R^ 147 Kara dehuCohet: KaTadiUav R: 

Kara Ouov vulg. 159 'KQi)vaiaiv codd. : corr. Dawes 167 Aai- 

«io-ej V^ B : AotKao-ets vu!g. innHS 

Kal KortSe Tas vrjo-ovs aTrdfra? iv kukAw. 170 

AA. KaOopGi. Ar). tl hai; TcnxTiopia Ka\ Tas oXKdbas; 

AA. ^yojye. Arj. ttws ovv ov jueydAo)? €vbaLp.ovus ; 

eri vvv Tov d(f)da\pL6v 7Tapdj3aXX' es Kap[av 
Tov h^^Lov, Tov 8' eT€pov €s Kap)(i]h6va. 

AA. evhaLfxovrifro) 8' ct hLaa-TpacfiriaoixaL; 175 

Arj. ovK dAAd 8td (toO ratira Trdz^ra Trepyarai. 
yCyvei ydp, w? d xprja-pibs ovTorrl \4y(i, 
avi]p jjiiyLa-TOS. AA. eiTre /uoi Kat ttcSs' eyo) 

dAAai^roTTwAT;? wi' avr]p yeirqa-ofjLaL; 

Arj. 81' avrd ydp tol tovto koI yiyv^L \iiyas, rSo 

dri^ TTOvripbs ko.^ dyopas ei Kal Opaavs. 

AA. OVK d^io) 'yci) ^\iavTov iayy^LV fxiya. 

At]. oX\iOL TL TTor' e(T0' dri a-avTov ov <^?}? d^Lov; 
^vvcLhevaL tl jjlol boKels a-avT(^ KaXov. 
IxSiv e/c KaAtSy ei KayaO&v; AA. ju.d rovy ^eoi»? 185 
ei )U7) 'k 7T0vr]pQ)V y. Arj. co [xaKdpLC Trjs rvx.'?? 

oa-ov TriTTovOas dyadov ks tcl TrpdyixaTa. 

AA. dAA' aiyd^' ov8e [xova-LKr]v kiTLaTafxaL 

TTkr]v ypaixp.dT(j)v, Kal TavTa [xevTOL KaKct /caKws. 

Atj. tovtl [xovov ct ejSka^l/ev, otl /cat KaKO. Ka/cws. 190 

r] hrjixayoiyCa yap ov Trpos [xovctlkov 
er' ecrriy dvhpos ovh\ \pr\a-Tov tovs TpoTTOvs, 
dAA' ets dixadrj Kal (ihekvpov. dAAd p.r] iTapfjs 
d (TOL 8t8dacr' ey rot? KoyLOLCTLV ot 0eot. 

AA. TTWS 8);rd (^Tjcr' d y^prja-p.6s; Ar]. eS z^r/ rov? Oeovs 

Kal TroiKtAo)? ttcos Kat aocfiias fjVLypLivos. 196 

dAA' OTTOTav fxdpxl/r] jBvpa-aUTOs dyKvXoxrikr]s 
yafX(f)r]Xfi(rL hpdKOVTa KodXepLOV a\p.aToiT(oTrjV, 
hi] t6t€ na(f)Xay6vojv fX€V dTrdAAwrat r] aKopohdXfxr], 
KOL\LOTT(x>XricrLV Oe ^eds ju,e'ya Kvhos OTrd^et, 200 

174 KaXxiSJfa Boeckh 177 ais] or/rojs ais R et Kock ouTOffl] 

croi Kock 197 a^/cuAox^^rjs T et schol, : ayKvKoxfi^V^ vulg. API2T0$AN0T2 

al Kcv fir] TT(t)\eLV aXXavTas fxaWov ^koiVTai. 
A\. 770)? ovv TTpos €ix€ TavT^ eaTiv ; avabCbaa-K€ /le. 
Aij. fivpa-aUTos ixkv 6 TlacpXaycov ka-Q^ ovToa-L 
AA. rt 8' ayKv\o\r]\T]s ea-TLv; Atj. avTO ttov XiyeL, 

OTL a,yKvkaLS ratj x^P""'^ apira^oov (pepeL. 205 

AA. bpaKCtiV be Trpbs tl; Arj. rouro irepLcpav^a-TaTov. 

6 bpaKcov ydp iaTL fxaKpov o t aWas av jxaKpov. 

ei^' aijnaroTTwrr;? ea-Q^ 6 t aWas x^ bpdKOiV 

Tov ovv bpaKOVTd (f)r]aL tov ^vpa-auTov 

7/877 KpaTi](TeLV, at k€ pii] 6a\(pdi] XoyoLS. 210 

AA. TCL ]j.ev XoyC alKaWeL p.e' OavpidCa 8' otto)? 

Tov bi]p.ov olos r' iTTLTpoTreveLV etjx' iy(a. 
Ar]. (pavXoTaTov epyov Tavd^ dmp TTOLels ttoUl' 

TapaTT€ Kal xop8eu' 6]xov to. TTpdyp.aTa 

cCrravTa, kol tov bfj]xov aet iTpoa-TTOLOv 215 

VTToy\vKaLva)v pr]]xaTLOLS ^xayeLpLKols. 

TCL 8' aA.A.a crot TTpoa-ea-TL brjfxayciiyLKd, 

(poivi] pLLapd, yiyovas KaKu>s, dyopalos ei' 

exets diTavTa TTpos TToXLTeiav a 8er 

"XpyfcrixoL re a-vjx[3aLV0va-L Kal to YlvdLKov. 220 

oAAa (rTe(f>avov Kal aiTivbe tQ> KoaXejuo)' 

^(0)7760? d]xvv€l Tov dvbpa. A\. Kal tls ^vpi,{xa\os 

yevi]a-€TaL fxot; Kal ydp ol re TrAowtot 

^e^tacrty avTov o re irevr^s /38yAAet Aewy. 
Atj. aAA' etcrty iiTiTrjs dvbpes dyadol ^tAtot 225 

IXLO-ovvTes avTov, 0% fiorjdrja-ova-L croL, 

Ka\ Tav TToAtrcoi' ot /caAot re KayaOoL, 

KOLL T(ov 6eaTQ>v dcTTLS ea-Tl be^Los, 

Kaya) [xeT avToiv x^ ^^os ^vX.\r]\peTaL. 

Kal ]xr] 8e'8t^'' ov ydp ecTTLV e^r]Kacrp.evos, 230 

VTTO Tov beovs ydp avTov ovbels r]6e\ev 

201 Kev] Ka R 207 '6 r aWas Bentl. : aWas r codcJ. 

213 TauO' Cobet 215 om. R: secl. Bergk 216 /j.ayfipiKws 

Lenting innHS 

t5>v (TKevoiToiSiV ilKOLcrai.. TrdvTcos ye [j.rjv 

yvuxTdrja-eTar to yap 64aTpov Se^toV. 
AA. oi/xot KaKobaCixcov 6 Ua(f>kayci}V i^epx^Tau 
KAEfiN 

ovTOL fj.a Tovs boobeKa ^eov? "x^aLprja-eTov, 235 

OTLl] Vt TU) blJIJ.(0 ^VVOpLVVTOV TTaAat. 

rourt rt bpa to XaAKtStKoy TTOTijpiov; 
ovK eo"^' oTT(DS ov XaAKtSeas a.(})La-TaTov. 
airoKeXcrBov airodavela-dov u> [XLap(aT(XT(i). 
Arj. ovTos TL (f)evy€Ls; ov juei^et?; S) yevvdba 240 

dAAayroTTCoAa jur) ■npobOts tcl TTpdyp.aTa. 
avbpes tTTTTT/s TTapayivecrdc vvv 6 Kaipos. 00 2t/xa)r. 
(b YlavaLTL OVK ikcLTe Trpbs t6 be^Lov K^pas; 
avbpes iyyvs. aAA' dp.vvov KaTTavacrT pecpov iTdXLV. 
6 KovLopTos brj\.os avTwv w? Ojuou TTpoaKeLjx^voiV. 245 
dAA' dfxvvov Kal StcoKe Kat TpoiTrjV avTov ttolov. 

X0P02 innEQN 

Trate Trate tov TTavovpyov Kal Tapa^LTnroa-TpaTov 

Kal Tekdvrjv Kal (fidpayya Kal Xapi;/38tr apTTayrjs, 

Kal TTavovpyov koX iTavovpyov TroAAaKt? yap avT ipoo. 

Kal yap ovtos rjv iTavovpyos TToKXdKLS Trjs rjfxipas. 250 

dAAa Trate Kat StcoKe Kat TdparTe Kal KVKa 

Kal [SbeXvTTov, Kal yap rjpiels, KaiTLKiLixevos ^oa' 

ivKa^ov 8e p.r] 'K(f)vyr] o-e* Kat ydp olbe ras obovs, 

da-!T(p EvKpdr?;? ccfxvyev €v6v tcov KvprifBCoiiV. 

KA. U) yipovT€S r]\Laa-TaL, (fypdT^pes TpLcojSoKov, 255 

ovs eyo) iSoa-KO) KeKpayoos Kal 8tKata KabLKa, 
TTapaliorjddd^ u>s vtt' dvbpo)v TviTTOjxaL ^vvo)p.oT(av. 

Xo. iv bLKrj y , eTret rd KOti^d Trpti^ Aa^^ety KaT(.cr6ULS, 
KaiToavKd^eLs TTLe^oov Tovs virevdvvovs o-kottoov, 

236 ^vuwfxvvTov codd. praeter R 248 <papayya\ <pa,\ayya V : 

(pipvyya Suid. 255 <pparopes codd. : corr. Dind. ex Eustathio API2T04>ANOTS 

ooTt? avTQ>v cdjuo? ia-TLv ?/ Tre-TTcoy rj fxi] TriTTuyv, 260 

Kav Tiv' avTS)V yvia^ aTTpdy^ov' ovTa Kal KexV^OTa, 
KaTayaycbv eK Xeppovi^rrov bLajBakaiv ayKvpicras 
eir' a7T0(TTpe\l/as tov u>piOV avTov kveKoXi^jiaaras' 
Kal a-KOTTeLS ye twv TroAtrwy oorts ecrrty aixvoKcav, 
ttXovo-los Kal /X7/ TTOvqpos Kal TpsfxoiV To, TTpayp.aTa. 265 

KA. ^vv€TTLKeLa-6' v/xets; eyo) 8' avbpes 8t' ?;//&? TviTTOjxaL, 
oTi kiyeLV yv(apt.r}v efxeXXov ws bUaLOv Iv TTokeL 
ka-TavaL ixvrjp.eTov vjxStv ia-TLV avbpeCas xapLV. 

Xo. 0)9 8' aka^iiiv, 0)5 8e ixda-6\.rjs' etSe? ot' virepx^eTai 

wcTTrepet yepovTas rjfxas Kal Ko^aKiK€V€TaL; 270 

dAA' eai^ TavTr\ ye vtKa, TavTrji TT€TT\7]^eTaL' 
7]v 8' VTTeKKXivr] ye bevpC, to a-Kekos Kvpr]^aa-eL. 

KA. o) TToAt? /cat Sr^ja' V(^' otW dqpLiov yaa-TpLCoixai. 

Xo. /cat KSKpayas, wo-Trep det rT/v 7rc)Ati' KaTaa-Tpic^eL; 

KA. dAA' eycd cre r?) /3of/ TavTrj ye TTpS>Ta Tpe\j/o]xaL. 275 

Xo. dAA' edy [xevToi ye vlkus r?/ /3o7/, rr/z^eAAo? et* 
?/y 8' avaLheia TTapeXdr] cr', r]pLeTepos 6 TTvpa]xovs. 

KA. rourovt rov dy^p' eyo) ^vbeLKvv]XL, Kal <pi]]JL e^dyeiv 
Tala-L YlekoTTOVvr^a^LMV Tpiripea^L ^(i>]xev]xaTa. 

AA. val ]xa ACa Kayodye tovtov, otl Kevrj rf/ KOLkia 280 

e(Thpa]XMV es to TTpvTaveZov, etra TrdAty eK^et TrAea. 

At/. ^7/ At' e^dyoiv ye Td7T6ppr]d\ a]x dpTov kol Kpeas 
Kal Tep.a-)(^os, ov IlepLKkerjs ovk r]^L(ii6r] TT(aTTOTe. 

KA. dTTo6avela6ov avTLKa ]xdka, 

AA. rpt'7rAdo"toi' KeKpd^o]xaL o-ov. 285 

KA. KaTa8oi]ao]xaL jioS)V ae. 

AA. KaTaKeKpd^o]xaL cre Kpd^u>v. 

262 5ia\al3wv Casaubonus 263 eveKo\aP-fi(Tas plerique : corr. 

Bentl. ex Hesych. 264-5 antev. 261 locat Brunck 268 la-Toi- 

vai Elmsl. 270 /cai Ko^a\iKevfTai Kock : fKKo0a\tKev{Tat codd. 

272 rh R : Ttphs vulg. 273 lacunam post h. v. indicat Sauppe 

276 fxivToi yf\ /xev T^vSi Pors. TriveWos e?] Tr,ve\\a (Toi Kock 

277 Trape\9ri <t' Ambrosianus L 39 : iTape\6Tis vulg. 278 'vSeiKvvini 
Dobr. ex schol. : delKvvjxi codd. 282 f^dyaiv Pors. : f^ayayuv codd. innHS 

KA. 8ta/3aAa> o-' eai» crTpaTriyf]^. 

AK. KVVOKOiTri(r(ii (tov t6 vG)TOV. 

KA. TrfpteAo) cr' dAa^bi^etats. 290 

AA. vitOTi\xovy.ai tols 68oi;j (tov. 

KA. ^k4\f/ov Ij /^' a^TKaphaiiVKTOi. 

AA. ey ayopq Kayu> T(.6papp.ai. 

KA. biacfiop^qa-d) a et rt ypv^ei. 

AA. KoiTpo(f)opi](Tco cr' et AaAr/(ret?. 295 

KA. opokoyG) Kk^TTTeiv av 0' ov;^t. 

AA. 1^7/ rov 'Epp.i]v Tov ayopalov, 

KaTTLopKG) ye fikoTovT^av. 
KA. akkoTpta Toivvv o-o^t^et, 

Kat (^aro) o-e rots TrpvT(xvecnv 300 

dSeKarewrous roii' ^e&ii; te- 
pas exoiTa KotAta?. 

Xo. cb p.to.p€ Kal /3oeAiipe t Kat KiKpaKTa t, rou o-oi! 
dpaaovs \p"^P' ^- 

TTaa-a p.€v yi] Trkia, Tracra 8' €KKkr\(TLa, Ka\ Tiki] 305 
Kat ypa(f)al Kal hiKacrTr]pi , S) (3opl3opoTapa^L Kal 

Tr]v TTokiv airacrav r]p.G)v avaTeTVpf3aK(os, 3'° 
oo-rt? rjp&v Tas ^Adr]vas eKKfKCixfxoKas ^oGiv, 

KaTTo tG)v TTfTpGv avcodev Tovs (f)6povs 6vvvo(tkottG)V. 313 

KA. ot8' eyoj To TTpaypa Tovd' o6ev TrdAat KaTTveTai. 

AA. et 8e /xr/ av y olada Karruju,', ovo' eyw y(pphevpaTa, 315 
oo-rt? vTtOTepLVcov eTTcoAet? heppa po)(6r]pov jSobs 
Tols aypoLKOLaLV Travovpyo^s, cwcrre (f)aLvea6aL TTayy, 
Ka\ iTp\v ijpepav cf^oprjaaL pix^ov rjv hvolv ho)Qi.aLV. 

303-313 = 382-390 
290 dA.a^o>'€i'o5 codd. : corr. Elmsl. 292 atrKapSa^tu/CToy R V Ald. : 

o(r/cop5a;uuKTa)r A r G : affKapSafxuKTi Etym. Mag. 294 ypv^fis ye\ 

ypv^fis codd. : corr. Elmsl. 295 AaAVjo-ejs-] \aKi\(Tfis B 300 /cai ai 

<pavo> codd. : corr. Pors. 301 Ipas Herm. 303 koI KfKpaKra, tov 

ffov] Kal KpaKTaTov (70V AT Q: iort. Kal KiKpdxO, ov ^12 eKKfKw<pfVKas 

Ar0: iKKeKUKpriKas v[i\g. : corr. Reiske 313 dvyvoffKOTrtis Kock 

ARISTOPH. EQ. 5 API2TO*ANOT2 

Arj. VI] ACa Ka[X€ tovt^ ebparre TavTov, (ocrre KaTa.y(XuiV 

7rd[JiTTo\vv Tols hjixoTaia-L Kal ^tXots TTapaa^eOeiv' 320 
TipXv yap etvat Ylepyaa-iirnv tviov Iv TaXs (p.j3daiv. 

Xo. apa brJT ovk cni dpx']^ eSrjAou? dvaC- [""'"p. /3. 

beiav, rjirep fJLOVr} Trpoo-TaTei prjTopcov; 325 

fl (Tv TTiaT^vctiv ajueAyet? Tiov ^^voiv tovs KapTrCp.ovs, 

TTp(aT0S biV 6 8' '^lTTTTohdp.OV XfCjifTat 6€(apL€V0S. 

dAA' ((fidvr] ydp dvi]p (Tepos ttoX.v 

(Tov ixiapcoTepos, u>a-Te jue xaCpew, 
os cre TTavcreL Kal Trapetcrt, bP]X6s kcmv avTodev, 33° 

iravovpyCq re Kat Opdcret 
Kal KofiaKtKev]xaatv. 
dAA' S» rpa^et? odevTrep eto"iy dvhpes otTrep (laCv, 
vvv 8et£oy o)? ovSey Aeyet t6 acocppovuis Tpa(prjvat. 

AA. Kat ]J.i]V aKovcraO^ olos kaTtv ovToal ttoXCtt]S. 335 

KA. ovK av ]x edcrets; AA. ]xd At" eTret /cdyo) 7iovr]p6s et/zt. 
Xo. eay 8e /x?) TavTrf y vttcCkj], Ae'y' ori Ka/c TTOviipGiV. 
KA. ovK aS jLt' edo-et?; AA. pd Ata. KA. i^at ]xd 

ACa. AA. /xa roi' rioo-etSw. 

oAA' avTo Trept rou TTpdTepos eiTreti' iTpGiTa hta]xa-)(ov]xat. 
KA. ot/xot btappayrjaojxat. AA. Kat /i7/v eyo) ov TTaprjaoi. 

Xo. Trdpes Trdpes Trpo? raiy ^ewj' aww biappayrjvaL. 341 

KA. ro) Kat TTeTTOtOoiS d^tols ijxov X^yetv evavTa; 
AA. OTtr] Kiy^LV oXos re Kayo) Kat KapvKoiTOLelv. 
KA. 1801/ K^yeLV. KaXws y dv ovv crv TTpdyfxa TrpocnTicrov crot 

bi]xoa-TTdpaKTov TTapaXajBaiV ]xeTa\eLpCcraLo \prjaTSiS. 345 

dAA' oto"^' OTrep TT€TT0v6ivaL hoKiZs; OTrep to iTXrjdos. 

et TTOv StKtStoy eliTas ev KaTa ^ivov ]X€toCkov, 

322-334 = 397-408 

319 KaToiyfKwv] Kol y4\(tiv Elmsl. 325 tu>v (iTjTSpwv codd. : corr. 

Bentl. 326 d,u6A76is] a/j.epyeis Bothe 339 secl. Dind. : ponitur 

post 336 in V A r Ald. avrh R Ald. : aiirh tovto V et vulg. post 
Sta,uaxovfj.ai add. croi R 340 iya ov Bothe : (yd d oh codd. 

342 ivavTo. Hotibius : ivavria codd. innHS 

T-i]V vvKTa OpvXSiV KoX KaXGiv kv tois ohoi^i creavTu), 

vbcop re ttCvcov KaTnheLKvvs tovs (f)c\ovs r' aviMV, 

wou bvvaTos (Ivat Xeyew. o) /xwpe Tijs avoias. 350 

AA. TL hal (Tv Trtvoov ti]v ttoXlv TreTroa^Kas, ojo-re vvvl 
VTTO (Tov fxov(x>TaTov KaT iyXoiTT L(T pivTqv (TLOiTrav; 

KA. e/jiol yap avTe6r]Kas avOp^L-mav tlv^ ; oaTLS (v6vs 
Ovvveia Oepixa KaTa^paytav, ku.t' eTTLTTiutv aKpaTov 
OLVov x^S Kaa-aXpda-co tovs ev Tlv\(^ aTpaTr^yovs. 355 

AA. eyoj 8e' y' ijVva-Tpov /3oos Kal kolXmv v(Lav 

KaTa^poyOiaas KaT iTTLiTiMV tov C<^p.6v avarriiVLirTOs 
XapvyyLUi tovs pi]Topas Kal NtKiay Tapa^ca. 

Xo. Ta p.\v aXXa /x' ifp^aas Xeyoov (v b\ov TTpoaUTai pe, 
T&v TTpayp.aT(av otlt] fxovos tov ^(oixov iKpo^p-qad. 360 

KX. aXX' ov XajipaKas KaTa(})ayu)V MLXrjcrCovs KXov^aeLS. 

AX. aXXa a^eXLbas ihrjboKu>s wvifcropaL piTaXXa. 

KX. eyo) 8' eTTea-TTrib&v ye ti]v jBovXrjV jSCci KVKrjao). 

AX. eyo) 8e KLVi]a(o ye' aov tov TTpccKTov uvtI (PvaKrjs. 

KX. eyo) bs y i^eX^co cre Ti]s TTvyrjs Ovpa^e Kvj3ba. 365 

Xo. VI] Tov YloaeLb^ Kap.i Tap, ijvTTep ye tovtov eAKr/?. 

KA. olov cre bi]croL) (^v) rw ^i^Ao). 

AA. bLco^ojxaC cre beLXCas. 

KA. 17 (3vpa-a crov 6paveva€TaL. 

AX. bepoi cre dvXaKov KXoTTrjs. 37o 

KA. 8ia7rarraAei;^?/o-ei yaixaC. 

AA. TTepLKOfxixaT eK aov cTKevaao). 

KA. Tas ^Xecj^apCbas aov iTapaTLXQ. 

AX. ToV 7Tpi]yopeQvd aovKTejxui. 

Arj. Kal vr] At" epLjBaXovTes av~ 375 

ro) TTaTTaXov ixayeLpLKws 
is t6 (TTOfx , eLTa 8' evbodev 

351-2 Demostheni dat Zacher 360 iKpo<pr,<Tfis codd. : corr. 

Elmsl. 364 Kivf](rw] BtvfiCo} R (sec. .SchOll) 365 f|f'Afeo 

Pors. : ^leAAeylco R : t^eAu vulg. 366 r&p' Bothe : 70^ codd. 

367 V post 5^(ra> add. Elmsl. 374 ■npr^yopwva. Bentl. API2T0<I)AN0T2 

Ti]V yXQiTTav e^eipavTes av- 
Tov (rKey}f6ixear9' €v /«xi^Sp t/cw? 

KexrjvoTOi 3^0 

TOV TTpcOKTOV Cl X^^^^^C^' 

Xo. rjv apa iTvpos y eT^pa Oepp-OTepa Kal koyoov [avT. a. 
iv TToAet T(av avaihS^v avaihia-TepoL- KaX to Trpayp.^ 385 
T/i/ ap' ov (^avkov al8' . . . dAA' iinOi, koX o"rpo'/3et, 

{xr]bev okCyov ttoUi. vvv yap exerat fiea-os' 
0)5 iav vvvl ixakcL^ijs avTov kv Ty Tipoa-^okfi, 
heikov evpr](T€is' iyoi yap tovs TpoTTOVs kiTi^TTajxai. 39^ 

AA. dAA' ojuco? ovTos tolovtos cov aTravTa tov (3iov, 
Kar' avr]p ebo^ev elvai, TakkoTpLov a}i(i>v Oipos. 
vvv 8e roi;? (TTaxvs e/cetVous, ots (KeWev ijyayev, 
iv ^vk(i> bi]a-as a(f)aveL KaiToboa-daL (BovkeTaL. 

KA. ov beboL^ vpLCLS, ecos av Cfj to (Bovkex/rrjpLOV 395 

Kal t6 tov by]fj.ov TTpocroiTTov fj.aKKoa Kadr}fxevov. 

Xo. ws 8e Trpo? TTav avaLbeveTaL kov [xeOC- [avT. /5. 

(rTr](TL Tov y^pdijxaTos tov TTapeaTrfKOTOS. 
et cre [xi] piLa-oj, yevoLp.r]v kv KpaTLVov Kcabiov, 4°^ 

kol bLba(TKOLp.r]v TTpoaabeiV Mopcrtixov Tpay^^bCci. 

S) Trept Trdz^r' eTrt TrSo-t re TTpayixacTL 

buipoboKOLo-LV e7r' av9ea-Lv tC^v, 
eWe (f)avk(tis wo-Trep ifvpes eK/3dAots Tr]V ev9i(riv. 

acraLfXL yap tot av jxovov, 4°5 

* TTtz^e TTtv' eTTt o"y/u.^opats.' 
Tov 'louAtov r' av olofxat yipovTa ttvpottCtti]V 
r]cr9ivT irfTraLLDvCaaL kol (3aK)(^il3aK\ov ao-at. 

KA. ovToC [x^ VTT€p(3ak(la-9^ avaLbeCci jud tov nocretSo), 

7/ p.7/ iTOT ayopaCov Atbs o-TTkayxyoLaL TTapayevoCp.i]V. 410 

386 ovS' e\a(ppby post ^5' supplet Bergk 387 0A170J'] eAoTTov R et 

schol. 394 a(pav(i] acpavet R : o^aiVet {a^luu) Ribbeck 407 'lovKiov] 

'louAieo Schnitzer : Boi/Ai(ji/ Mein, TrvppoTriirriv V Ald. innns 

AA. (yoiiye vi] tovs KOvbvXovs ovs TToWa bi] Vt TroXXot? 
TjveaxofXTjv (k Traihiiov, y.ayaiptho:)V re TrArjya?, 
VTTepftaXeXa-OaC a olop.ai tovtoktw, ?; p.aTriv y' av 
a-nop.ayhaki.as cnTovp.€Vos toctovtos iKTpa<})€(rjv. 

KA. aTTOixayhaXias toaiTep kvojv; w TTap.TTOvqpe ttQs ovv 415 
Kvvbs jSopav aiTovp.(vos ^ox^'^ ^^ /cvroKec^aAAo); 

AA. /cat y^ Ai' aAAa y' e<rri /^ov KojSaka Traibbs ovtos. 
f^TTaToiv yap tovs ixayeipovs eTTtAeycoy TotavTL' 
' aKi^aaOf. Tralhes' ov\ opaO^; u)pa via, \'iKth(Lv.'' 
01 8' 'iftXeiTov, Kayoi 'v ToaovTw tS>v Kpeojv eKAeTrror. 420 

Xo. cb he^LcoTaTov Kpias ao<pSis ye lipovvoriauo' 

oaaTTep aKa\y](})as iadto^v TTpb x,^\Lh6va)v ^KkcTTTfs. 

AA. Kal ravTa bpSv kkavOavov y'* ci 6' ovr Xbot tls avTQv, 
a.TTOKpvTTT6[xevos is Tu> Ko\<j)va Tovs Oeovs aTTCOpVVV' 
coaT eiTr' avi]p tS>v pr]T6pU)V Ihuiv p.e tovto bpQvTa' 4-5 

' OVK (a$' 6tT0)S TTals 6b' OV Tbv brjfXOV (7TLTpOTT(Va(L.' 

Xo. (V ye ^vvefBaXev avT- aTap hrjX^v y a<^' 01! ^vviyvo}' 

OTLI] 'TTLU)pK€LS 0' 1]piTaK0}S KOt Kp4as 6 TTpOiKTbs eiX^^* 

KA. iy(o a€ TTavao) tov Opdaovs, oXpiaL 8e fj.aX\ov aixtpu). 
(^cLpLL yap aot XafXTTpbs ijbr] Kal jxiyas Kadtets, 4 3° 

opLov TapaTTMV Tr]V re yi]V Kal T-i]V QaXaTTav etKrj. 

AA. ey&) 8e avaTetkas ye roi;? akkavTas etr' a(})/]ao) 

KaTct KVfx €]xavTbv ovpLov, KkacLV ae ixaKpa KeXevaas. 

Arj. Kayoiy, kav rt iTapa^aXq, ti]v avTXtav (f)vXa^o). 

KA. ovTot ]ia Ti]V Arj]xr]Tpa KaTaiTpo t^et TaXavTa ttoXXo. 435 
KXi\(/as 'Adr]vato)V. Arj. a^pet Kat tov TTobbs TrapUt' 

b)S ovTos ijht] KatKtas Kal avK0(f)avTias ttv(l. 

AA. o-e 8' €K YloT€LbaLas ex^^'''^ ^^ °^^<^ beKa TciXavTa. 

KA. rt bf]Ta; ^ovXcl tSv TaXdvTO)v ev Xa^ibv aLO)TTav; 

Xo. avi]p av T]bio)s Xd(3oL. tovs TepOpCovs TTapCeL' 44° 

To TTvevpt eXaTTOv yiyveTaL. 

412 TraiStou R 416 KuwKfcfjaAoD codd. : corr. Dind. ex Phrynicho 

418 f7riAf7a»j/ B Ald. : Ae-you' vulg. : &:/ Asyo!!/ Bernhardy 421 au<pus 

Bentl. : a>s (TO(pus codd. 437 ^StjJ ^toi R Kal^ 1) R API2T0(I>AN0T2 

KA. (})ev^€L ypa(f)as ... 

kKaTovraKdvTOvs reVrapaj. 
AA. (tv 8' a<TTpaT(ias y (ikoctlv, 

kAotttJs 8e TrXelv ^ XLXias. 
KA. €K tQv aKLTrjpCcov (ri 07j- 445 

liL yeyovivai tGiv ttjs deov. 
AA. Tov TTdTTTTOv elvai (priiiL <tov 

T(aV bopV(f)6pOi}V • KA. TTOldiV; (ppd(T0V, 

AA. tS>v Bvp^TLvrjs TT/S 'Ittttioi'. 

KA. KOjSaKos ei. AA. vavovpyos et. 45° 

Xo. TTaV dvhpLKG>s. KA. toy iov, 

TVTTTOVa-l \X o\ ^VVOijXOTaL. 

Xo. 7!af avTov dvopeioTaTa, Kal 

•ya<Trpt^e Kal toIs (VTepois 

Kal TOLS KOXOLS, 455 

XWTToos KoAa Tov avbpa. 

cb yevvLK(aTaTov Kpias \j/vxi]V t dpLCTTe TrdvTOiV, 

KOLi Trj TToAei croiiTrjp (f^avds i]p.lv re toIs TToAtrai?, 

(»)!;• e3 Tov dvbpa ttolklXoos d^ VTrfjXdes kv XoyoLcrLV. 

tt5>s dv (T i7TaLvi(raLiJLev ovto)s 0)cnTep r^hojxecrda; 460 
KA. raurt \J.d ti]V Ai]iJ.rjTpd fx ovk ikdvdavev 

T€KTaLv6jX€va Ta 7Tpdy[xaT, dAA' r]7TLaTdixi]v 

yoix^ovjxev avTa iTdvTa Ka\ Ko\\(i)[xeva. 
Xo. otfiot av 0' ovbev i^ ap.a^ovpyov Ae'yeis; 
AA. ovKODi' /x' iv "ApyeL y CH.a TTpdTTtLS kav9dv€L. 4^5 

7Tp6c()a(TLv fxev 'Apyetou? 0tAous rjjxlv Trotet, 

tSta 8' eKet iVaKeSai/uoi^tots ^fyytyrerai. 

Kat TavT i(f)' olaLV ecrrt (TV]x^vcr(t)]X€va 

iy^h^' eTTt ydp toZs bebep.ivoLS \akK€V€TaL. 
Xo. eS y eS ye, x^^^^f^' dvTl tu>v Kok\o)}xivo)v. 47° 

AA. Kal ^/KpoTovcTLV dvbpes avr iKeWev av, 

KoX TavTd }x ovT dpyvpiov ovts. xf^^^^^v 

442 ypapas crv SeiAias Mein. 453 aySpiKwTaTn codd. : corr. 

Dind. 465 irpirTii Bentl. innHS 

6180VS cwaiTeicreis ovt€ Trpoo-Tre/iTrcoy ^iAouy, 

OTTOiiS eyo) TavT ovk ^ A6r]vaioLS (ppdaoi). 
KA.. iych fxev ovv avriKa /aoA' es l3ov\'i]v icov 475 

v/xajy aTraiTcoy ras ^vvdnxocrias epw, 

Kat ras ^uro^SoDS Tci^i vvKTcpwas Tas iv TToket, 

Kal Trdvff a M7;8oi? Kal [3a(ri\(L $vv6p.vvT€, 

KoX TOLK Botcorwv TavTa (TvvTvpovp.eva. 
AA. TTci)? ovv 6 Tvpbs €V BoicoTols wrio?; 480 

KA. eyw ae vi] tov 'HpaK\ea TrapaaTopio. 
Xo. ay€ br] crv TLva vovv r\ Tiva \}/vxi]v ex^ets; 

vvvC ye 8et^ei9, eiTrep dTT€Kpv\j/(i> roTe 

is ro) Koyjiiiva to Kpias, ojs avTos Ae'yeis' 

6ev(T€L yap a^as es t6 jSovXevTi^pLov, 485 

0)9 ovTos k(T-K€(r(x)V eK€l(re 8ta/3aAet 

^/las aTraz^ras Kal Kpdyov KCKpd^eTaL. 
AA. dAA' et/xf TTp(OTov 8' ws e)(a) ras KotAtas 

Kot ra? \xa\aLpas ivOabl KaTa6i]aoixaL. 
Arj. €\e vvv, d\eL\pov tov Tpd^^jqkov TovT(^i, 490 

Xv e^okLa6dveLV bvvij Ta^ 8ta/3oAds. 
AA. dAA' ev Ae'yets Kai TraLhoTpLJiLKGiS TavTayi. 
A?/. exe vvv, eTTeyKaKJ/ov kajBoov Tabi. AA. rt 8at; 

A>). tv' d[xeLvov S) Tav e^TKOpobLO-jxevos p-dxi]. 

Kal aiTevbe ra^e^cos. AA. raCra bpQ, A?;. /xe- 

[xvrjcro vvv 495 

bdKveLV bLajSdkkeLV, tovs k6({)ovs KaTea^ieLv, 

^(WTroos rd KaAAat' dTTO(()aya)V rj^eLS TrdAir. 

Xo. dAA' Wt \aLpo)v, koI Trpd^etas 

Kard fow roy ep6v, Kai ae ^vAdrroi 

Zevs dyopOLOi' Kal vLKrja-as 500 

aS^ts eKeWev TtdkLV coj 17/^ds 

482 ^vxh"^ yvdiij.r}!' R 483 -ye Seileis Cobet : 5e ^eifejs C in marg. : 
5t5a|€iy codd. T6rf\ iroTe R 486 eVirecrwv] R (eiV.) : ifjLinaoiv 

vulg. 490-7 Demosthenis partes choro dant codd. : corr. Enger API2TO*ANOT2 . 

(Kdots (rT€(f>dvoLS /caTaTraoTos. 

ijuets 6' ijiJiiv TTpoa-ex^TC tov vovv 
Tois avaTTaLcrTOis, 

S) TTavToCas ijbrj Mova-rjs 505 

TT€Lpad€VTes Kad^ kavTovs. 
el iiiv TLS avi]p Toiv apyaiiav KiDp.(^hohLha(TKakos i]p.as 
r]vdyKa(iv Xe^ovTas tnr] TTpbs t6 OeaTpov TrapajSijvaL, 
ovK av (f)avk(os €Tvyjev tovtov vvv 6' a^Los ecr^' 6 7T0LrjTi]S, 
OTL Tovs avTovs rjjXLV ixLCTiZ To\]jLa re XeyeLV to. St/cata, 510 
Kal yevvaicas TTpbs tov Tvcf)(a X^^P^^ '^**' '^^ ^pL(a\r]v. 
a 8e daVjxd(eLV v]iG)V (f^rjcrLV ttoWovs avT(o TrpocrLovTas 
KciL jSa^raviC^LV d)S ovx} TraAai ^opbv aLToh] Ka6^ kavTov, 
r][xas vjXLV e/ceAei^e (f>pd(raL Trept tovtov. cf)r]crl yap avrjp 
ovx VTT^ dvoias tovto TTeiTOvOcbs hLaTpLJi(.LV, dXKa vopiL^oyv 
KMp.iohohihacrKaXLav etvai XP'-^^'^^''''^'^^^ epyov aTTdvTOiV 5^(> 
TToX.KQv ydp 8/) TTeLpa(rdvT(t)v avTrjV oKiyoLS \apL(racr6aL' 
vfxds re TraAat hLayiyvcocrKcav eTreretou? ti]v (f>v(rLV 6'vTas 
Ka\ Tovs TTpoTepovs Twv TTOLr]TU)V djxa ro) yrjpci TTpohLbovTas' 
TOVTO fxev ei8a)? aTTa6e Mayvrjs ap.a rats TroAtats Kartowtrat?, 
o? TrAetcrra yoplav tS)V dvTLTTdKcov viKr]s e(TTr]ae TpoTTala- 521 
TTdcras 8' v]xlv (f)Ui)vas tet? Kal xfrdKkcov Kal TTTepvyi^oov 
Ka\ \vhiC(t>v Ka\ \frr]vi((i)V Ka\ ^aTTTOfxevos ^aTpay^eioLS 
ovK €^r]pK€crev, dAAa reAeurwy eTrt yrjpcos, ov yap e</)' rj^rjs, 
(^el3\r]6ri TTps^rjBvTrjs m', otl tov (rK(oTTTeLV dTT(Kei(f)9r]' 525 
etra Kpartvou ixejxvrjfxevos, os TroAAo) pevaas ttot (TTaivco 
hid T(ov d(f>eX.(ov 7T€hi(ov eppeL, Ka\ ttjs <rrdcrec«)9 iTapacrvpojv 
€(f)6peL Tas hpvs Ka\ rds TrAardwu? Kat tovs ixl^poiis TTpo- 

6eX.v]xvovs' 
arraL 8' ovK r]V (V $^v]XTTOcri(o 7tX.-i]V 'Acopot o-vK07re'8tAe,' 
Ka\ ' T€KTOV€S evTTa\d]X(ov v[xv(ov'^ ovTOi)s {jv^rjcrev fKelvos. 

503 fiixec'.' Brunck 505-6 secl. Herm. qui ^^aipoj/rej ante 

To7s in V. 504 addit 511 x^P^^^ AFG 513 ij] irws 

Bentl. 517 0A1701J Ambrosianus L 39 : oA.i70(s 7ra»'u R : 6\iyois 

7757; vulg. innHS 

vvvl 8' vixeTs avrov opatVTes TrapaXripovvT ovk eXeetrf, 531 
(KTrnTTovcrGiV tuiv r\kiKTpu)V Ka\ tov tovov ovk^t (vovtos 
Tu>v d^ ap[j.0VL(av hLa^aaKOvcrQv ak\a yepcov ojv TtfpuppeL, 
oja-TTep Kovvas, aT^(f)avov /xer excav avov Sii/^t/ 8' dTroAcoAaj?, 
01' XPV^ ^'^ '"^^ irpoTepas vUas TTiveiv iv tS> TrpvTaveCu), 535 
Kal )Lt7/ k-qpelv akka deaa-OaL kLTrapbv Trapa roi Aiorww. 
ota? 8e KpaTrjs opyas v\x(av rjvea-y^CTO Kal (rTV(f)€kLyiJ.ovs, 
os aTTO a-p.LKpas baTTdvrjs vjias a.pLa-TL^(ov o.TTiTTep.TTev, 
diTo KpapLjSoTdTov aToixaTos fxdTT^jJv dcrretordras (ttlvolo.s' 

)(0VT0S IjAvTOL fJLOVOS dvTripKiL, TOT^k fJ.eV TTLTTTdiV T0T€ 8' 0V\L. 

TavT dppoihSiV hL^TpL^ev dei, kcll iTpbs tovtolo-lv ((f)a(TK€V 54 1 
€p€Tr]v ^(^prjvaL TTpQiTa yeviaOaL TTpXv iTrjhaXLOLS (TTLyjiLpf.lv, 
KaT (VT^vOev TTpiopaTevcraL /cat tovs dv4p.ovs hLaOprjaaL, 
KaTa Kv[3€pvdv avTbv kavT^. tovt(ov ovv ovvcKa TrdvTOJV, 
otl o"(o</)portKco? KOVK dvo7]T(j)s eo-TTTjST/o-as e(f)kvdp€L, 545 

aLpfaO^ avT(^ TTokv rb podLov, TTapaTTepLyj/aT^ e0' eroeKa Ko>—aLs 
Oopv^ov yjtricTTbv kr]vaLTrjv, 

ty' 6 TTOLr]Tl]S dtTLlJ yOLLpOJV 

KaTo. vovv TTpd^as, 

(^atSpOS kd]XTTOVTL fX€T0)7T(a. 550 

Xttttl dva^ rioVetSoi', w [(^'P- 

\akK0Kp6T0)V LTTTTCOV KTVTTOS 

Ka\ yj)€ix€TLcrp.bs dr8dyei 
Kat Kvav(.]xjiokoL OoaX 

fXLCr6o(f)6pOL TpL)]p€LS, 555 

jxeLpaKLcov O^ d[XLkka kajx- 

TTpvvoixivo^v (V dpixacTLV 
Ka\ (3apvbaLixovovvT0)V, 
8ei!p' eA^' e? ^opbv 2» yjtvaoTpiaLV* w 
b€k(f)ivo)v /xe8e'a)r 2ovrtdpare, 560 

S) Y€paicrTL€ 7701 KpoVou, 

cpopp.La)vi re </)t'Arar' c/c 

536 Aiovvcrov Elmsl. 539 Kpa/xPo^pdyov Kiehl API2T0*AN0T2 

tS)V aXKdiv re O^Siv 'A^rj- 
vaCoLS TTpbs To Trapecrro?. 

€i/Aoy?/crat ^ovXofx^crOa tovs iraTepas r}p.G)V, otl 5^5 

avbpes ija-av Trja-be ttjs yfjs a^tot koI tov 7ri7:X.ov, 

oXtLV€S TTcCo.Is p.a\aL(TLV €V T€ VaV(f)dpKT(0 CTTpaTQ) 

TTavTa\ov vikS>vt€S dei Trjvh^ kK6(Tp.r\(Tav ttoKlv 

ov ■yap ovbels TrdiiioT avT(av tovs evavTLovs Idojv 

r]pLdjxi](T€V, dA.A' 6 6vp.os evOvs rjv WjxvvLas' 57° 

£1 bi TTOu Ttia-OLev is tov wjxov kv fJidxj] tlvl, 

TOVT aTTe\}/T^a-avT dv, etr' r^pvovvTo ]xr] TTeiTTdiKivaL, 

dAAa SieTrdAatoy aS^t?. Kat (TTpaTrjyos ovh^ av els 

tQv TTpo Tov 0LTr]a-Lv fjTrjcr^ epofxevos KXealveTov' 

vvv 6' ecti' ]xi] TTpoehpiav (f^epcoa-L /cat rd (XLTLa, 575 

ov fxa^eLa-daL (f)a(rLV. rjfxels 8' d^Lovfxev t?] tt6\€L 

TTpoLKa yevva[(i)s d]xvveLV Kal ^eots eyxa)ptot9. 

KOi TTpbs ovK alTov]X€V ovbev ttX.i]v ToaovTovl fx6vov' 

ijv TTOT elpj]vr] yivr]Tai kou. ttovcov TTava-cajxeOa, 

jxr] (j)doveW^ ifjxZv KO]xS)a-L /x/78' dTTe<JTKeyyL(T]xh'OLS. 580 

'12 TToAtoDxe riaAAd?, u) [dvT. 

T7]s tepcordr?;? oTra- 

crcSy TTokifu^ re Kat TTOLrj- 

Tuls bvvd]xeL 6^ v7Tep(pepov- 

o-r]s ]xeheova-a ^copas', 585 

8ei5p' d(j)LKOv \aj3ovcra Tifv 
€V (TTpaTLals re Kat p.dxat? 

TjfxeTepav ^vvepyov 
NLKrfv, ^ )(0pLK(av ecTTLV eTaCpa 

Tols T eyOpola-L fxeS' rffxiav crracrid^et. 59° 

vvv ovv bevpo (f)dvr]9L' 8et 
ydp rot? dvbpdcTL rotcrSe Trd- 

570 Tipid/xTjcnvl TjpefjLTjav Suid. (cocJ. A) cf. schol. 589 x<'/>"f'*'»'] 

XapiTuv Kock innHS 

cTj; riyvi} TTopLcrat (re vC- 
Ki]v etirep Trore koI vvv. 

h ^vvLCT[j.ev ToZaiv tTTiroL^, fiovXop.ead' kiraLvia-ai. 595 
a^LOL 8' et(r' evkoyeladaL' TroWa yap hi] iTpdyixaTa 
^vvbirjvcyKav fie^' rip.5>v, kcr^okds re /cat p.dxai. 
dWa Tav Ty yy p.€V avTdv ovk dyav 6av[xd^opiev, 
o»? OT es ras iTnrayooyovs eicreTr-qboov dy8pt/cw9, 
TTpta/xerot K(o6u>vas, ol 8e /cat crKopoha kolL Kp6pp.va' 600 
etra ras Kcairas Xa^ovT^s uycymp r]p.els ol (ipoToX 
(pLjBaXovTes dve(3pva^av, ' tTTTraTrat, rtj ipjSaX^l; 
ki^TTTiov pidWov. TL bp&pL€v ; ovK eAo? a> crap(})6pa; ' 
f^eTn]b(i)V T es Ko'pty0oi;* etra 8' ot yecorepot 
rats OTrAats S)pVTTOV (vvas Kal iJ.€TT]aav a-TpU)p.aTa' 605 
ya-dtov 8e rovs Trayovpou? dyrt Trotas MT^StKrJy, 
et rt? e^ipiroL 6vpa^e KaK ^vOov 6r]p(Lp.evoL' 
S)(TT ecpi] ©eojpo? eiTrety KapKLvov KopCvdLov, 
' beLvd y oj noVetSoz; et p.r]T iv (3vd^ hvvr]crop.aL 
pi]T€ yfj p.r]T iv dakdTTr] biacf^vyilv Tovs iTrTre^ay.' 610 

Xo. w ^tArar' dvhpS)V Kat V€avLK(iTaT€. 

6a-r]V aTTMV TrapeV^e? rjplv cf^povTiha' 

KCLL vvv eTretSj; aois iki]kv6as TrdkLV, 

ayyeLkov r]pLV Trws to TrpdypL rjycovCaoi). 
A\. tC 8' aAAo y' et /U7/ NtKo'/3ovAos iy€v6pr]v; 615 

Xo. rSi' dp' d^to'i^ ye irdaCv kaTLV k-noKoXv^aL. \P"^P- 

u) KoXd Kiyo)v ttoXv 8' diieCvov' ert r&ii' kdycov 
€pyaadp€v\ ei^' e7re'A- 
^ots aTrayrd /uot aa(f)(j)S' 
o)? eyw /jtot 8oK(5 620 

600 /cal (TKopoSa Alcj. : (XK^poSa codd. : 01 Se (XKopoS' fXdas Kp6fj.iJ.va Bergk 
602 aufPpva^apl avefpvx^avd'V^a.\sh 604 ceciTaToi R 610 /xtjt€ 

7f) Beiitl. : /i^^t' fV 77) codd. 614 ■^YWficrai Cobct 617 &fjLiiyoi' 

codd. : corr. Bergler 618 (IpyatrfjLev' codd. : corr. Bentl. API2T0<i>AN0TS 

Kciv fiaKpav obov bieXddv 
&(TT ciKova-ai. TTpos Tab' S) fiiX- 
TLCTTe Oappricras Aey', o)? a- 
TTavTes ijboixecrOd croi. 

AA. Ka\ fxrjv aKOvcrai y d^iov t5>v TTpayixaTMV, 

(vOvs ydp avTov KaTO-mv kvOivb" Ufxrjv 6^5 

6 8' ap' €vbov kkaa-iiipovT dvappr\yvvs eVjj 

T€paTev6iJL€Vos yjpeibe KaTa tS>v iTntecov, 

Kprjixvovs fepeCbcovf Kal ^vvcojioTas Xeycov 

TTidavuiTad^ • 7/ j3ovX.i] 8' aTrao-' dKpocoixevrj 

eyived^ v-n avTov \}revbaTpacf)d^vos TrAea, 630 

Ka/3Aei//-e vuttv Kal Ta /xercoTr' dvicnracrev. 

Kdyooy oTe bi] ^yvoiv evbe\oixivriv tovs Xoyovs 

Ka\ TOLS (f^evaKKrixola-Lv i^aTTaTcoixevriv, 

' dye 87/ 2/ctVaAot Ka\ ^evaKes,^ r^v 8' eyw, 

* BepiaxeOoL re Ka\ Ko'/3aAoi Ka\ MoOcov, 635 

dyopd T kv f] iTals cbv kTTaihev6r]v eyoo, 

vvv ixoL OpdcTos Ka\ ykwTTav eviTopov 8oVe 

<poiV)]v T dvaLbj].^ ravTa (f^povTL^ovTi jxol 

(K be^Las direTTapbe KaraiTvycov dvr]p. 

Kayo) TTpocreKvcra' KqTa tQ> TrpoiKTio Oevcbv 640 

Ti]V KiyxAtS' e^rjpa^a Kdva)(^avu>v jxeya 

dveKpayov ' S /SouA?; Aoyous dyaOovs (f>epoov 

evayycXia-acrOaL TTp&TOV vixlv ^ovXop.ai' 

e£ ov yap iipXv TroXeixos KaTeppdyr], 

ovTT(i>TTOT dcpvas elbov dftcorepas.' 645 

T(av 8' evOecos Ta iTpoaoiTTa bLeyaXr]VLaev 

etr' eaTe(j)dvovv /x' evayyeXLa' Kdyo> ^(ppaaa 

avToXs diToppriTov iToiriadixevos raxv, 

tva TCLS d(f>vas otvoZvTO -n^oAAas tov^oXov, 

628 epfi^wv] fpdirwv Brunck 635 t€ Koi K6fia\oi] KoaXtfxoi re 

Dobr. ex schol. MSdwv schol. : /j.6dcDVfs codd. 639 iTrewapSf 

Halbertsma 643 TrpSiTos V" cum Phrynicho 646 tcDi' 5 ] ol S' R 

ZnyaXijVKXav R 648 TroiTjco^ueVojs Bentl. innHs 

Tuv hr]y.LovpyG>v ^vWajSdv ra rpv^^La. 650 

61 8' aveKpoTTjaav Kal Trpbs epi' €Ke)(i]ve(rav, 

6 8' VTTOVorja-as 6 Yla(f)kaya)V, eiScos apa 

ols TJhed^ rj f3ov\7] jxdKiaTa prjixacriv, 

yvcopLrjv eke^ev ' avbpes, r^jbr] p.ot. hoKel 

eTTt avp.(f)opaLS ayadalcrLV ela-r^yyeXp.evaLs 6$s 

evayyekLa dveLV eKaTov jSovs Tfj ^ew,' 

eiTeveva-ev els eKelvov rj /SouA?/ TrdAtr. 

Kaycoy^ oTe 8j/ ^yvcDV toIs ISoKltols r]TTrjp.evos, 

hLaKoaiaLCTL (Bovalv VTrepr^KOVTLcra, 

Tfi 8' ^AypoTepq. KaTO. XLXLa>v TrapTjvecra 660 

ev\i]v TTOLr^craa-QaL \Lixapoiv els avpLov, 

oX TpLyihes el yevoCad' eKaTov TovlSokov. 

eKapahoKr^crev els epC r) (3ovXr] iTakLV. 

6 he TavT aKovcras eKTTkayels e(f)kr]vd(f)a. 

Kad^ elkKOV avTov ol TTpvTaveLS xol To^oTaL. 665 

ol 8' eOopvfiovv iTepl twv a.(f)V(i)v «oTT/KoVes' 

6 8' 7/2/re/3oAet y' avTovs okiyov p.elvaL \p6vov, 

' tv cltO^ 6 Krjpv^ ovK AaKehaipiovos keyeL 

7Tvdr]a-d\ dcf^lKTaL yap iTepl aTTOvh&v,^ keyoiv. 

ol 8' e^ evos aTopiaTOS aTravTes dveKpayov 670 

* vvvl TT€pL aiTovhwv; €7rei8?/ y S) ixeke 

f]adovTO TCLS d(f)vas Trap' r]pLLV d^ias. 

ov he6)xe6a aiTovh&v 6 iTdkepos fpTreVoj.' 

eKeKpdyeadv re tovs iTpvTdveLS d(f)LevaL' 

eW vTTepeTTr]h(i)V tovs hpv(f)dKTOvs 7TavTa)(r]. 675 

eyo) he to, Kopiavv^ eTTpLdp.r]v VTTohpaixwv 

diTavTa Ta re yr^TeC oa' ryv ev Tdyopa' 

eiTeLTa rais d(f)vaLS ehihovv r]hvap.aTa 

diTopovaLV avTOLS TrpoLKa KdyapL{p]xr]v. 

652 apa] t' d.fj.a R : t' apa Dind. 655 fiffr)yy(\fj.fvats'\ ^yyiKf).4vas 

R {ai supra o), unde ayaOalai to?s r\yyi\fxivais Cobet 659 SLr^KOffirjtn 

codd. : corr. Dind. 668 \eyii Ald. : \fyri R : \eyr] ird\iv 6 : \fyei 

Trd\iv V A r 669 \4ywv\ irdKiv Pors. 674 atpUvai Brunck : 

OTrieVoi codd. API2T0*AN0T2 

ot 6' VTTepeTTrivovv inTepe—v7T7Ta(6v re /xe 680 

aTTaVT€S OVTCOS S)<TT€ TTJV jBovkrjV oXrjV 
o^oXov Kopiavvois avdka^ojv i\i^kv6a. 

Xo. TTavTa Tot. TT^TTpayas ola xp?; tov evTvyovvTa' \avT. 

rjvpe 8' 6 TTavovpyos eTepov ttoXv TTavovpyCats 

peiQycri K€Kacrpivov 685 

Ka\ hoKoia-i ttoikIXois 

prip.a(Tiv 0' alpvXois. 
aAA' 0770)9 dycortet (Ppov- 
Ti(€ TcnTiXoLTT^ apiaTa' 
cvppayovs 8' ^/xas 6)(a)y eu- 

vovs (TTL<TTao-aL TTaXaL. 6go 

A\. Kal pj]v 6 IIa(f)\aywv ovToal TTpoa^ip-^^eTai, 

(j)6Siv Ko\6Kvp.a Kal TapaTTiov Kal kvkG>v, 

&)S hr] KaTaTTL6pev6s /xe. ju.op/x&) tov dpacrovs. 
KA. et pr) (T a7To\€craLp', et tl twv avTOJV ipol 

\}f(vb(av iveCri, hLaiTicroLpL TTavTayj]. 695 

AA. ijcrdriv aTretAats, €yi\acra yj/o\oKop7TLaLS, 

aTTiTTvhapLcra p66(ova, TrepLeK^KKaa-a. 
KA. ovrot pLO. TTjv Ariixr]Tp', eav jx-q o-' eK^pdy^a 

€K TT/o-Se Trjs yrjs, ovheTTOTe ^L(i>croy.aL. 
AA. 7/1' /xr/ \(f)(iyris; eyco he y , y]V pi] cr' eK-nico 700 

KaTTeKpo(j)i]a-as avTos eTTLhLappayS). 
KA. aTTo\G) cre vr] Tr]v irpoehpiav ti]V ck IlvAoi;. 
AA. i6oi; TTpoehpiav olov oxj/opai o"' eyu) 

eK Trjs TTpoehpias ea-yaTov decopevov. 
KA. ev T(D ^v\(o hi]a(t) ae vy] tov ovpav6v. 705 

AA. o)S d^v6vpos. <^fpe Ti ctol hca KaTa^payelv ; 

eTTt tS> (})ayoLS rjhLo-T av; em /SaAAayrto); 

697 TrepieKOKKavaa R : irepieKoKKvcra vulg. : corr. Dind. ex Phot. 
698 Ari/j.r)rp', fav] Arifir)Tpd y' el R 700 ^iv] tl R y' i]v 

ixr) ff' Beiitl. : y d /j.-^ a-' K : a' i]V fii] vulg. 701 kSj' iKpo^p-fjaas 

Bothe innHS 

K\. k^apTTO.cToy.ai aov Tots ow^i TavTepa. 

AA. aTTOvv\L(a a^ov Tav TrpvTaviLca aiTia. 

KX. eX^co cre Trpos tov bijfxov, tva bQ>s fJ.OL OLKrjv. 710 

AA. Kayui 8e (t' eA^oj Kat 8ta/3aAw TrXeLOva. 

KA. dAA' o) Trovrjpe aol pL€V ovbev TreLdcTaL' 

eyu) 8' Ik€lvov KaTayeXca y ocrov OiXod. 
AA. ws a-(f)6bpa av tov hrjp.ov o-^avTOv vev6[XLKas. 
KA. iTTLa-TaiJ.aL yap avTov ols \}/(t)iJ.LC€TaL. 715 

AA. Kad^ oja-iTep al TLTOaL ye a-LTL(€LS KaKcis. 

p.a(T(I)p.€Vos yap tQ> fxkv dXiyov ivTiOrjs, 

avTos 8' (KeLVOv TpLTrXaaLov KaTiaTTaKas. 
KA. Kol VI] At" vtt6 ye be^L^rqTos Trjs ipLrjs 

bvvapLaL TTOL€LV Tov bijfjLOV evpvv Kal crT€v6v. 720 

AA. )(a) irpooKTos ovpibs TOVToyl aocf^L^eTaL. 
KA. ovK Mydd^ iv /SouAt/ [X€ b^^eLS Kadv^picraL. 

X(Dp.ev is Tov brjp.ov. AA. ovbev K(t)XveL' 

Ibov jSabL^e, p.r]bev r]p.as lo^eVoj. 
KA. 0) AijpLe bevp* e^eXOe. AA. vi] At" £> TraTfp 7-5 

e^eXOe biJT. KA. w ArifjLLbLOV "(a)) (piXTaTov 

e^eXd\ Iv elbr]S ola vepLVjipLQop.aL. 
AHM02 

rtz-'es ot fiowvTes; ovk uttlt a-no ttjs Ovpas; 

TTfv elpe(TL(i)vriv p.ov KaTecnrapa^aTe. 

TLS o) YIa(j)Xaya)V abLKel a-e; KA. Sta ae TviTTop.aL 

vTTo TOVTOvX KoX tQv veavLo-Koov. Ar]. TLj']; 731 

KA. ortTJ ^tAdi 0-' u) Atj/i' ipaarqs t elpu aos. 
Arj, a-i) 8' et tls ire^v; AA. avTepaa-Ti]s tovtovl, 

ipQ>v TToXaL a-ov fiovX6p.ev6s re o-' ev iTOLeXv, 

oAAoi Te TToAAot kol kolXol re KayadoL. 735 

dAA' ov)(^ OLoi T iap.ev 8ta TovTovi. av yap 

ojxoLos et TOLs TTaLal rotj ip(Dp.evoLS' 

726 Si post Ari,u.i5iov add. Elmsl. 727 ofaTrep vj3pi^o,uo( codd. : 

corr. Elmsl. API2T04>ANOTS 

Tovs juey KaXovs re KayaOovs ov TrpotrSe^^ei, 

(ravTov 6e kvxvoTT(a\at(ri. Kal vevpoppd(f)Ois 

Kal (TKVTOTOiJiOLS Kal ^vp(TOT:(akaL(nv bih(i)S. 74© 

K\. ev yap TTOiSt tov hi]p.ov. AX. etTre vvv tl bpQv; 

KA. o tl; troji; (TTpaTrjyutv virobpancov tS>v ck IlvAoUjt 
TrAevcras eKeio-e, roi/s AaKojya? ijyayov. 

AA. eyci) 8e 7repi7rara)z; y' aTr' epyaaTrjpCov 

exf/ovTOs eTepov Tr]v yvTpav v(p€L\6[JLriv, 745 

KA. Kttt )Li7)i; 7rot?/o-as avTLKa /laA' €KK\r](rLav 
<b A^/j,' iV etSJys OTTOTepos V(ov eaTL crot 
evvov(TTepos, btdKpLvov, tva tovtov (f^LXrjs. 

AA. yat yat bLCLKpLVov brjTa, tt\.i]v /ixt/ 'i^ tjj ttvkvL 

Ar]. ovK av Ka6L^0L]xr]V iv aAAo) ^copto). 73° 

dAA' es ro 7Tp6(rde. xpr] TTapeiv es r?/y iTVKva. 

AA. ot/^ot KaKobaC jjidiv ws a7ro'AcoA'. 6 yap yepayv 

OLKOL ]Jl.€V dvbpUtV k^TTi be^LCOTaTOS, 

OTav 8' e7rt raurrjo-i KaOrJTaL r?/? iTeTpas, 

Kexr]V€V axTTTep €p.7TobLCo)V ter^aSa?. 755 

Xo. vvv bi] (re iTdvTa 6et xaAcoy e^LevaL creavTOV, W^P- 

Kal kr]p.a OovpLov (popetv koI Xdyovs d(f)VKT0vs 
6tol(tl T6vb^ VTTep(3aX.eL. 7rotKtAo? ydp dvr]p 
KaK T(av d]xr]xdv(jiv iTdpovs ev]xr])(avos iropL^eLV. 759 

TTpos TUvO' 0770)? e^et 7roAv? Kal Aa/x7rpos e? tov dvbpa. 

dAAa (pvXdTTOv /cat Trpty eKeZvov TTpo^rKelaOaC croL 7rpo'- 

Tepos (TV 

Tovs beX^plvas ]xeTe(opC(ov Kal Tr]v aKaTov TTapajSdWov. 

KA. Trj ]xev becTTToCvr] 'Adr]vaCq t?] tijs 7roAeaj? ]xebeov(rr] 

evxp]xaL, ei ]xev TTepl tov br]]xov tov "" AOr^vaCoiv yeyevr]jxaL 

756-760 = 836-840 

742 '6 Ti; Elmsl. : oti codd. rwv crTpaTriywv^ Thv ffTpaTrjyhy 

r^ Ald. et Sauppe inro^pa/LLuf toiv^ vnoSpafj.wu Thv F^Ald. : inro- 

Spa/jLouv Toi/s Sauppe : vTroSpafxovTiiiv Mein. 748 iVa tovtov R : 

'Iv ^Ktivov vulg. 759 euiUT/xai^ous iropi^oiv codd. : corr. Bentl. 

760 €j] «TrJ Cobet 761 irpoaKfTaOai crot] irpoaiKeadai aov R innHS 

/3eArtoTO? ain^p [xeTo. AvcnK.k4a Kal Kvvvav Kal SaAa- 
l3aKX(^, 765 

axTTrep vvvl iJi.rioev bpdcras hei—velv kv r!!) TTpvraveM' 
et 8e (re p.L(TU) koI p.i} TT€pl aov p.dyopLai. jj.6vos dvTi.- 

l3e^r]KU)s, 
aTro\oLfxr]v koI bia7rpL(T6eLr]v KaTaTp.j]6€Lriv re XeTrabva. 
AA. Kaycoy oj Ar///', el pr] cre (^^lKG) Ka\ pij (TTipyoj, Kara- 
Tfxr^dels 
k\jroLiJir]v iv TTepiKOiJ.fj.aTLOLS' kh pi] tovtolcti. TreVot^as, 77° 
eirt TavTr](rl KaTaKvrj^rdeCrjv iv /xvrrcurai peTa Tvpov, 
Kal Trj Kpedypq T(av 6p\L~eh(i)V ekK0Lp.r]v es Kepa/^etKoV. 
KA. Kai 77(09 av epov ]j.dXk6v cre (f)LK(t)v cJb A}//xe yevoLTo 

7T0kLTr]S; 

os TTpS>Ta ixev rjvLK ejBovKevov crol \pi\ixaTa TrAeto-r' 

d7re'8et£a 
ev T^ KGLVio, Tovs ]xev crTpej3\C}V tovs uyxoov tovs be 
p.eTaLT(av, 775 

ov (j)povTL^(i)V tG>v ibLU)T(jiv ovbev6s, et crot xapLOLfxr^v. 
AA. TovTO pev (0 Aj//>t' ovbev (Tepv6v' Kayuj ydp tovt6 cre 

bpaCTdi. 

dpTTa^cov ydp tovs dpTOvs ctol tovs dWoTpLovs Trapadifcroo. 
(i)S b ovxl (pLkel (T ovo' ecTT evvovs, tovt avro ae 
TTpcoTa bLbd^ci), 779 

dkk' 7/ 8ta TovT avd^ ort?/ a-ov Trjs dvdpaKLas aTTokavei. 
cre ydp, bs M^Soto-t bLe^L^picTd) TrepX ttjs \(Lpas ^lapadQvL, 
KaL VLKi]aas r]pLV peydk(i)s eyyk^uTTOTV—elv TTapebooKas, 
CTTt rato-t ireTpaLS ov (f)povTLC(L aKkr]p(j)S cre Ka6r]]xevov 

OVT(i)S, 

ov\ (vCTTTep eyu) payj/dp.ev6s (TOL tovtI (pepu). dAA' 

eTTavaLpov, 784 

KqTa Kadi^ov pakaKU)s, "va pi] rpt/S?/? rrjv ev "^.akapivL. 

At/. dv6p(i)—e Tis et; ^xGv eKyovos elTG)v'Appobiov tls eKeivo)v; 

^67 a.p.<piPifii]K<is Dawes 781 iv ixapadwyi codd. : corr. Bentl. 

ARISTOPJI. EQ. '6 API2:T04>AN0T2 

TOVTO yi Toi aov Tovpyov aXrjOois y^vvalov Kol (})i\6brjfxov. 

K\. o)? aTTO fXLKpSiv (iivovs avTS) 6u>mvjxaTi(iiv yeyivija-ai. 

AA. nal (rv yap avTov tto\v pnKpoTepoLS tovtqjv b(kea.a-p.a(rLV 

etAes. 789 

K\. Kal fJLTjv (L TTOV TLS avTfp €(f)CLvrj To) brjp.(o {mXKov afxvviov 

rj /xaAAoi' ifxov (re (pL\S)v, i64k(o Trepl Trjs Ke(f)aX.r]s 

TT€pLb6cr6aL. 

AA. Kat TTcSs av (f)L\eLS, os tovtov 6pG)V oIkovvt kv TaZs 

^LbaKVaLCTL 

KoX yvTrapioLS Kal TTvpyLbioLs €tos oyboov ovk iXeaip^LS, 
aWa Kadeip^as avTov /3AiVrets; 'ApxfnroAejuou be 

(f)epovTos 794 

rrjV elp^qvrfv i^ea-Kebaa-as, tcls TTpea^eias t aTTcXavveLS 
(K Trjs TToAecos padaiTvyi^o^v, cii tcls a-iTOvbas itpoKa- 

KovvTaL. 
KA. Xva y 'EAAr/ywy «p^^?/ TraiTcoi'. eort yap iv tols 

XoyioLCTLV 

0)? TOVTOV 8et TTOT kv ^ApKabia TTevT(i>j3oXov rjXLda-acrOaL, 

rjv avafxeivrf Trdvrojs 8' avTov 6pi\fr(D 'yco koll 6(paTTeva-(i), 

€^€vpiaK(t)V €v Kal fXLapojs 6-n66ev to TpL^a^oKov e^et. 800 

AA. ovy^ Lva y ap^rf fxa At" ^ApKabias TTpovoovfxevos, aAA' 

ti'a fxakXov 

(TV fxkv apTTa^tfS KOL b(i)poboKfjS TTapOL tG)V Tt6K€(x)V, 6 5e 

brjfxos 
VTTo Tov TToX.€fxov Kal Tijs o/xt^Arj? a TTavovpyels fxif 

Ka6opq aov, 
dAA' vtt' avayKrfs afxa koll xpeias Kal fXLa6ov irpos «re 

K€xrfvr]. 804 

rfv be TTOT et? aypov ovtos aTT€X6oi)V dprfvalos bLaTpixfrri, 
Kal -)(Lbpa (f)ay(i)V ava6appifa-rf Kal aT€}X(pvX(ii es Ao'yoi' 

€X6r,, 

787 Toi R : om. NOiIg. 796 ^odoirvyl^cov Suid. et schol. 798 ■jrei/T- 
u>$6\ov Kuster 805 fjy Dobr, : el codd, 806 eAflj?] 4h6a>y 

Hirschig innHS 

yvaxrcTai oXctiv aya6G>v avTov ttj fxicrOocpopq TTapfKOTTTov 
€%&' ij^ei. (Toi bpiiJ.vs aypoLKOs KaTO. aov Tqv \lff]cf)ov 

l)(vev(tiv. 
a (Tv yiyv(o<rK(ov Tovb^ i^aTTaTos Kal oveipoiToXcls irfpl 

(ravTov. 
KA. ovKovv beLvov TavTi (re kiyeo} biJT €(rT e/^i€ Koi ota^aA- 

X.€W 8lO 

TTpbs ^Adr]vaL0vs Kal tov b^fxov, TTeTTOirjKtjTa TrXeiora 

XPWTO- 
VI] ri]v ArjixrjTpa ©f/itOTOKAeouj ttoAAw Trepl tt]v ttoXlv 

i]hr]; 
AA. d» 77oAt9 "Apyouj kXvcO* ola Aeyei. (rv 0e/xio"7-oKA<t 

avrt<^e/3t^et?,* 
os (TTOLr](rev Tr]v iTokLV r]]j.(ov \xe(rTr]V (vpoiv eTrtxetA?/, 
KOt TTpos TOVTOLS apL<rT(i}(Tri Tov YltLpaLO. TTpocrifxa^ev, 815 
aif>eK(av T ovbev tSiv apxaLOiv l\dvs Kaivovs iTapidr]Kiv 
(Tv 8' ' A9r]vaL0VS e^r^rj(raj ixiKpoTTokLTas a7TO(f)ijvai 
biaT€i\L((jov KOt yj)r](r]x(oh(j>v, 6 QefXLa-TOKkel avTKpepL^cov. 
KaK€Lvos /xef <f)€vyeL Tr]V yrjv av S' 'A)(tAAetaji; aTro- 

fxaTTeu 
KA. ovKow raurt Seti^oy okovhv o» Arj^' kcrTLV jx vtto 

TOVTOV, ^20 

ortTj o-e (f)ik(a; A77. irav' w ovtos, Kal fxr] crKip- 

ftoKke TTOvrfpa. 
TroAAou b\ TTokvv /xe \p6vov xat vvv eAeAr/^rjs iyKpv- 
<^tcl^coz;. 
AA. fXLap^araTos, on ArfjjLaKLbLov, Kal TrAeioTa Trai^oCpya 
bebpaKds, 
oTTOTav x,curpiq, Kal tovs Kavkovs 
T(ov €v6vvu>v eKKavki^cDV 825 

KaTa^po\6L^eL, KafX(f)olv xeipolv 

814 fifariip] vTJcrriv y' Piccolomini 821 £ oZros Bentl. : ovro(r\ 

codd. 822 Kol] Kov Piccolomini 826 x^po^" codd. : corr. 

BenU. 

6* API2T0<I>AN0T2 

fivaTiXaTaL tuiv hr^ixocrCoiV. 
KA. ov xatp^cft?» aAAd cre KXeTTTOvd* 

alpy](ru> 'yo) TpeT^ /xuptdSas. 
AA. tC da\aTTOKO-eis Kal TikaTvyC^ei^, 830 

fiLap(oTaTos cbv Trepl tov bijixov 

Tov AOrjvaCcov ; ko.C (t 67rtSet£a> 

vr] Ti]v Aj]pLTiTp\ 7) fjLrf C^^fV, 

ba)poboKrj(ravT €k Mxn-L\r)vris 

Trkelv 1] [Jivas TerrapdKovTa. 835 

Xo. u> TTacTLV av6p(ij—OLS (f)uvel9 ixiyLCTTOV oicpiKrjpia, 
^TjAo) o"€ Tiji ivyXoiTTLas. ei yap cS6' e~ot(7et9, 
lxtyi(TTOs 'EAAT^ycoy eo-et, Kal fxovos xa^e^eis 
rdy 7-77 TToAet rwf ^v]x]xax(x)v t ap^ets ex^^i' TpCaLvav, 
1] TTohXa y^pijjxaT ipyd(T(L aeCoiv re /cat TapaTTOiv. 840 

Kat ft^ H-^dfjs Tov dvbp^, eTretS^ crot \a(3r}v b4bo>K€v 
KaTepyaacL yap pqbCois TrAeupas excor roiawras. 

KA. o^k cibya^ot raOr' ecrrt ttco TavTi) ]xa tov rioo-eiSw. 
e/zot ydp ecrr' elpyacrjxevov tolovtov ipyov ajore 
aiTa^ditavTas tovs e/ixovs ex^poys eiTLCTTOixCCeLV, 845 

ecos ai' 17 rojy do-7rtSa>i' raii' (k OyAoi; ri Xolttov. 

AA. e7rt(T)(es et» rats d(nTC(TLV' Kaj3i]V yap ivbeboiKas. 

ov ydp (T ixPV^> etTrep ^tAeis tov br]]xov, e/c TrpovoCas 

TavTas edv avTOLCTL tols TTopTra^iv dvaTedrjvaL. 

dAA' eo-rt tovt q} Ai]]X€ ]xr])(dvr]]x , Iv rjv av (3ovKr] 850 

Tov avbpa Ko\d(TaL tovtovC, crol tovto fxrj -KyevrjTaL. 

opas ydp avTu> crrt^os otoV eo-rt j3vpcroTT(o\S)V 

veavLoiv' tovtovs 6e ttcplolkovctl ]xe\LToiTS)\aL 

KOLL TvpoTToi\aL' TOVTO 5' ets ev kcTTL cTvyKeKvcfids, 

oiCTT et av (3pi]xr]craLo Ka\ /3Ae'\//^etas darpaKCvba, 855 

vvKTOip KaOapTrdcravTes dv rds daiTCbas OeovTes 

rds e(rj3o\as Toiv d\(pCToiv dv KaTa\dj3oL€v r]pCiiv. 

^51 MTryeJ^TJT-at R 856 /coflapirocravTes] KaTa(77ra<ravTf s R F Suid. innHS 

At]. olixoi raXas* ex.ov(Ti yap TTopTraKas ; w Trovrjpe 

6<rov /ie TTapeKOTTTOv xpovov Toiavra Kpovcnhrj^uiV. 

KA. oi baLfwvt€ pLT] Tov kiyovTos icrOi, ixrjb^ olr]6j]S 860 

ifxov TTod^ evpi^creiv <f)Lkov ^ekTiov' ocms (Is <u)V 
€TTavaa tovs ^vvoifxoTas, Kai ix ov KeKr]6ev ovhev 
€V Trj TToAei ^vvicrrdjjievov, oAA' evOectiS KeKpaya. 

AA. 0776/3 yap OL TCLS eyxikeLS 6rip(ap.evoL TTeTTOvdas. 

oTav piev 1] Kijxvr] KaTacrrr], Kap.^6.vovcTLV ovhev 865 

eav 8' avui re Kal KaTui tov ^op^opov kvk&ctlv, 
alpovcri' Kal <rv Kajxjiaveis, rjv Trjv ttoKiv Tapam]s. 
^v 8' eLTTe puoi TOcrovTovi' ctkvtt] TocTavra tt(X)KG>v 
eboiKas r]dr] TOVTcal KdTTVfxa Trapa creavTOv 
Tals ejxlBdcTLV cf)dcTK(ov c})iKeiv; Ar]. ov brJTa pa 

Tov 'AtoAAo). 870 

AA. eyviOKas ovv bi]T avTov oTos ecmv; aAA' eyco croi 
^evyos TipLdp.evos epfSdbcov tovtI cf^opelv bib(i)p.L. 

Arj. Kpivo) (T ocrcov eyuiba iTepl tov brjixov dvbp^ dpLCTTOV 
evvovcTTaTov re t^ iToKeL kol tolctl baKrvKoLCTLV. 

KA. ov beivov ovv brJT eiJi(3dbas TocToirrovl bvvaadai, 875 
ejjLOV be p.r] y.veiav exeLV o<to)V TTeiTOvdas; octtls 
eTTavcTa tovs ^LVOvp.evovs, tov TpvTTOv e^aKei\j/as. 

AA. ovKovv CTe brjTa Tavra beivov ecTTL Trpo^KTOTrjpelv 

TTavcrai re tovs ^LVovp-evovs; kovk ecr&' otto)s eKeivovs 
ov)(l c})dovo)V eTTavcras, tva fxr] pr]Topes yevo)VTaL. 880 
roi;8t 8' 6pS)V dvev x'™^o? ovTa tt^Klkovtov 
ovTTioTTOT d]x<})ip.acT ydKov tov Ar^fxov ri^icDCTas 
X(i-p-o)vos ovTos' oAA' eyco ctol tovtovI biboopL. 

A17. roiouroyt &eixL(TTOKKr]S ovttcottot' e7Tev6r](Tev. 

KaiTOL cTOcf^ov KaKelv 6 YleipaLevs' ep-OLye fxevTOL 885 
ov jxeT^ov eXvaL cpaiveT e^evpr]{xa tov \itS)vos. 

KA. otpoL TdKas oXois TTL6r]KL(TpoLS p.e TTepLeKavveLS. 

872 i/x^dioiv Dind. 873 otraiv Dind. : 2(tov codd. iydp' R : 

ovr' vulg. 880 yivoivTO R API2;T0<|)AN0T2 

AA. ovk, cJOC OTtep ttCvoov avrfp T:ii:ov6^ orav \€(r€Cr}, 

Toirriv TpoiTOts Tols (ToTa-LV uxrirep ^kavrioKTi \pCi>piXxi, 

KA. d\A' ovx vTTep^akei p.e OcoTTeCais' eyo) yap avTov 890 
'irpo(Tap.(^iQ> TobC' (rv b' otp.(ii(^' w ttovtjp'. Atj. laijSot. 

ovK is KopaKas aTT0(f)d€peZ fivpa-qs KaKicrTov o^iov; 

AA. Kal TovTo (y') eTrtrTjSej (re ■nepir\p,TT€(ry^, Iva o-' aTTOTTvC^i]' 
KoX TTpoTcpov eTT€Jiov\.€V(ri (roi, tov KavXbv oXcrd' iKelvov 
Tov (riX.(f)Cov Tov a^iov yev6pt,€vov ; Ar]. olba ixivToi. 

AA. eT^irT^Ses ovros ovtov ea-TrerS' a^iov yevicrOai, 896 

tv k(rdCoiT b)vovp.€VOi, KUTretr' €V rjXiaCa 
(ibiovTes aX\i]\ovs aTTOKTeCveiav ol biKa(rTaC. 

Ai]. VI] Tov Ylocr^ihQ) Kcu Ttpos ep.e tovt eiTr' ain]p KoTTpaos. 

AA. ov yap toQ' vjxels l3be6p.€V0i bijiTov 'yevecrOc TrvppoC; 9°° 

A?;. Kal VI] At' rjv ye tovto Hvppdvbpov to fxr^yavripa. 

KA. OiOiCTi ]x S) TTavovpye ji(ap.o\.o\(Evp.ao-iv TapaTTCis. 

AA. ^ yap deos jx efce'Aeixre vuajcraC o"' dAa^oreiat?. 

KA. dAA' ov)(i viKrjcriiS. eyo) yoip ^r]p.C (roi Trapf^av 

o) Ai]fX€ fxrjbev bpS>VTi pi.i(rdov TpvlSXiov po(f)ij(rai. 9^5 

AA. eyo) 5e Kv\Cxvi6v ye' crot Kat <^a.ppuaKov bCboofxt 
Tav ToZ(riv a.vTiKvr]pt.iOis kXKvbpia 7reptaAet(/)eer. 

KA. eyo) 5e ra? TroAtds ye' (rovKX4yoi>v v4ov ■noir]cru). 

AA. t8ou biyov KepKov Xayai Tco^pdaXpnbCoi) 7Tepiyf/T]v. 

KA. aTTopLv^dfxevos S> Arjfxe fxov TTpos ti]v Ke(f)aXi]v aTToyf/Q. 

AA. (piov p.€v ovv. KA. e/ioS /iey oSi/. 91« 

eyw o-e TrotT^cra) rpt);- 
papyeZv [dvakCcrKovTa t5>v 
cravTov,] TToXaiav vavv eypvT', 

(Is ^v dvakciv ovK e<^e- 9»5 

^ets ovbe vavTTr^yovpevos' 
biap.i]xavi](rop.aC 9' ottoos 

8gi (ai;9or Dind. : oi';3or codd. 893 y' post tovtS add. Bentl. 

896 e<77reuS'] iffwevcnv R 902 Travovpyi R F: novTjpe vulg. 

903 o^o^oyeios R : dAo^offio vulg. : corr. Dind. 910 onro/ia|a/i.€ros 

V A 9 913 owa\i(rKovTa twv crauTov secl. Cobet innHS 

av lcTTiov (TaTTpov Xd^ris. 
Xo. avrip TTa(f)\a^eL, Travc irav', 

VTTepC^oiV' v(f)eKKT4ov 930 

T(ov bcLbicov aTTapvcTTiov 

T€ T(iiv aTTeiXcov TaVTljL 
KA. 8w(7et? (fxol KaXr]v bLKr]v 

LTTOvixcvos rats icr^popaL^i. 

eyo) yap e? tovs ttXovctlov^ 925 

cr7revo"(o o"' ottojs av €yypa(f)fjs. 
AA. eyo) 8' d7retA?^o-(o juei' ou- 

b4v, €vypp.aL 8e o-ot raSi* 

to fxkv Tdyrjvov T€v6Lb(t)V 

e(f)€(rTdvaL aCCov o-e 8e 930 

yv(i>ixr]v ipelv fxdXXovTa TrepX 

MtAr;o-ta)y Koi Kepbavelv 

TdkavTOV, rjv KaT€pyd(Trf, 

(TTTevbeLV OTTU)S TUIV TevdiboiV 

(p.TTXr}p.evos (f)daCi]s er' et? 935 

iKKkrjCTLav i\d(i>v eTret- 
Ta TTplv (f)ayeLV dvr]p jue^r/- 
Kot, Kat (Tv To TdkavTov Xa^iZv 
fBovkojxevos e- 

(T$L(DV €VaTT0TTVLy€Lri9. 94O 

Xo. €v ye VI] tov Aia Kal tov 'AttoAAo) Kat Tr]V Ai]ixr]Tpa. 

Ai]. Kafxol boKel' Kal raAAa y eti^at KaTa(f)av(as 
dyadbs TTokLTrjs, olos ovbd^ Trco \p6vov 
dvqp y€y€vr]TaL tol(tl ttoXXols tovjSoXov. 945 

o^ 8' oj YIa(f)\ayu>v (f)dcrK(t)v (^tAetf pi' €(rKop6bL(Tas. 

Kal VVV aTTdboS TOV baKTvkLOV, W? 0VK€TI 

ifxol TaixL€V(r€LS. KA. exe* toctovtov 8' l(t6^ otl, 

et ]xr] jx edo-fts €7TLTpo7T€V€LV, €T€pos av 

921 T««' SaSlaiv Bentl. : ruv SdSaiv codd. : Se tQu ^vKoov Ald. et ap. 
schol. 940 airoirviyei-ns codd. : corr. Bergk API2T04>AN0T2 

e/ioO TravovpyoTepos tls ava^pavricreTaL. 950 

At]. ovk (orO^ OTTO)? 6 baKTvKLos icrd^ ovTOcrl 

ovixos' To yodv o-r][xeLov eTepov cfiaiveTaL, 

dAA' 1] ov Kadopco. AA. ^ep' tSco tl croi a-qixelov tjv; 
Arj. br][xov (ioeiov dplov (^o3TTTr]pL€vov. 

Ak. ov TOVT ^veaTLv. Atj. ov to Oplov; aXXa tl; 955 

AA. Xapos Kexr]vot}S em TreTpas br][j.r]yopQ)V. 
Ar]. atj3oX TaXas. AX. tl co-tlv; Ar]. d7ro(/)ep' iKTTohcov. 

ov Tov e[x6v etxei' dAAa tov K\eu)Vvixov. 

TTap' €[xov be TovTovl ka^cav ra^xLeve [xol. 
KA. [xr] brJTCL ttu) y co becriTOT, avTL^oXG> cr eycd, 960 

TTplv av ye Tcav \pr]crp.S)V aKovcrr]s tu)V e[xSiV. 
AA. Kcu Twv epGiv vvv. KA. dAA' eav tovt(^ TTiOr], 

[xoXybv yevecrOaL bel cre. AA. Kav ye TOVTiai, 

y^taXbv yeveaOaL beX ae p^e^pL tov [xvppivov. 
KA. dAA' 01 y e[xol XeyovcTLV ws ap^ai cre bel 9^5 

-X^capas aTTaa-ris ea-Tecj)avcop.evov poboLS. 
AX. ovpiol be y av XeyovcrLv ojs aXovpyiba 

e)(^(iiv KaTaiTaa-Tov kol aTecfidvr^v ecf)' ap[xaT0S 

Xpvaov biui^eL 'EixLKvdrjv Kal KVpLov. 
Xo. Kal [xi]v eveyK avTovs lu)V, IV oiroo-t 97° 

avTcHv OLKOvar]. Ar]. iTdvv ye. Ka\ crv vvv 

c^epe. 
KA. Ibov. AA. i5ov vr] tov Al' ovbev KOi)XveL. 

Xo. ijbLO-Tov cf)dos r]]xepas [^^P* 

eaTaL roto-i TTapovcrL Ka\ 
TO^LCTL bevp dcf)LKVOVp.eVOLS, 975 

r]v KXeoov diToXr^TaL. 
KaiTOL TTpecrjivTepoiv TLvcav 
otoiv dpyaXeoiTdTMV 
ev ro) beiypiaTL Tcav bLKG)V 

955 Tovr iveffTiv R: TovT^y eo-riV vulg. 970 Xo. Enger: ATj.^odd. 
975 TOiffi Sevp' a,(piKvovfx4vois Bentl. : toIctiv ac{>iKvov/ji.€voi(Tiv codd. innHS ■}JK0V(r avTikcyovTOiv, 
b)S et jUT/ 'yere^' ovtos Iv 
Trj TToAet \xiyas, ovk av ■tj- 
crrqv (TKevr) bvo ^r](rifX(a, 

hoXhv^ Ovh\ TOpVVt]. 

akXa Kal Toh^ eyoiye 6av- 
}j.a(oi Tip voixovcTias 
avTov' (f)a(rl yap avTov oi 

TratSe? o\ ^vvecpoiToiV, 
Ti}V Acoptcrrt ixovrjv av ap- 
[xoTTecrOaL 6ap.a T-qv kvpav, 
akXrjv 8' ovK i6e\€LV p.addv 

KUTa Tov KtOapicrrtjV 
6pyi(rdi.VT aTTayeLV KeXev- 
eiv, 0)5 app.ovLav 6 Trais 
ovTos ov hvvaTaL p.a6eLV 

r]V fxr] A(x)pohoKi.(TTL. 980 [avT. 
986 990 995 KA. Ihov 6tacraL, Kovy^ airavTas e/cc^epco. 
AA. otjit' (ri? )(eo-etco, kov)(^ aTravTas €K(f)epa}. 
Ar]. TavTL TL €(ttl; KA. Ao'yta. Arj. TravT ; 

KA. k6av]xaa-as; 

Ka\ vr] A" €TL ye povdTL kl^o)tos TrXea. 1000 

AA. e/xot 8' vTiepCoov Kal ^votKLa hvo. 
Ar}. ^ep' tho), tlvos yap elcTLV ol \pr](rp.oi iTOTe; 
KA. ovfxol fxev eto-i BaKthos. Ar]. ol 8e o-ot tlvos; 

.W. TkdvLhos, ahe\(f)0v tov BcxxtSo? yepaLTepov. 
A77. eto-tr h\ TTepX Tov; KA. irept 'Adr]vu)V, irepl YlvKov, 

TtepX (Tov, TTepl ep.ov, TTepl aTTavTOiv iTpay]xaTO)V. ioc6 
Ar]. ol croX he TTepl tov; AA. Trept 'A6r]V(av, Trepi (PaKrjS, 

TTepl AaKehaLp.ovLO)v, Trepi a-K6p.^po)v veo)v, 

TTepl tS)V ixeTpovvTO)V TuXcpLT ev ayopa KaKW, 

981 'YeVeO' Scaliger : ytyoid' codd. API2:T0<I>AN0T2 

TTepl (Tov, Trept (ixov, Trcpl aTrdvTMV Trpay/uarfoy. loio 
Arj. ay€ vvv oiTOiS avTOvs dvayvw(T€(T6i /lot, 

K(u Tov irepX kjxov ^k^lvov wTrep TJbofj.aL, 

b)S iv V€(p€kat(nv aieTos y€vri(Top.aL. 
KA. oLKOve h'] vvv KaX Trp6cr€\€ tov vovv epiOL. 

(f)pd^€V ^Kpex^deibr] Xoyicov ohov, ijv (tol WttoWcov 1015 

ta^^ey e^ dbvTOLO 8ta TpLTTobcov ipLTLjxcov. 

(TioC€(T9aL cr' €K€\€V(r L€pbv Kvva Kap-yapobovTa, 

os TTpo (T€d€V X.d(TK(iiv KaX v~€p Q-ov b^Lva K€KpayCi)S 

(ToX pLLcrObv TTopL€L, KOLV /x)) bpd TttVT^ aTToAetrat. 

TToAAot yap ixl(T€l (r(f>€ KaTaKpdo^ovcrL koXolol. 1020 

Arj. raurt ixa Tqv Arfp.riTp eyo) ovk ot8' o rt Aeyet. 

rt ydp €(TT 'Epe)(^et koll koXoloIs KaX kvvl; 
KA. eyo) fj.€V €lix 6 Kvaiv iTpb aov yap aTTVOi' 

(ToX 8' etTre o-oj^eo-^at /x' 6 4>ot/3os Tbv Kvva. 
AA. ov tovto (f>ri(T^ 6 yj}ri(Tp.6s, aAA' 6 Kvooy 68t 1025 

&(TTT€p OvpaS (TOV Toiv XoyCutV TTap€(r6L€L. 

efxoX ydp ia-T opdios Trept tovtov tov kvv6s. 
A?;. Ae'ye vvv eyo) 8e iTputTa Xrj^f/oixaL \l6ov, 

Lva ixr} fx 6 )(jprj(Tp.bs rb tt€Os ovto(tX bdKrj. 
AA. (^pi^eu 'Epex^etSr/ Kvva Ke'p/3epoy d^'8pa7ro8t(rr7/y, 1030 

bs K€pK(a (TaLVOiV (T OTTOTaV b€LTTVr\S €1TLTrjpQ>V 

€^€b£TaC aov Tov\}rov, oTav (tv ttol aAAoo-e \d(TKr\s' 

€(T(f)OLT(aV r' €S TOVTTTdvLOV AT^O-ei (T€ Kvvrjbbv 

vvKToop TCLS XoTTdbas KaX Tas vri^Tovs bLaK€C\o)V. 

Arf. vq Tbv YIo(T€Lb(a ttoXv y dix€Lvov o) rAaj^t. 1035 

KA. 0) TOLv dKOV(Tov, €LTa bLdKpLvov ro8e. 

eo-rt yvvij, t€^€l 8e kiov^' tepats ey 'A^7/rat?, 
os TTept roO brnxov ttoWols Kwrwv/^t /xaxetrat 

10 10 irfpl h.iravT<iiv iTpay/j.dTwv V qui rb ■jreoy ovTOcrl SaKOi novo 
versii addit : rh irfos oiito<t\ SaKoi vulg. 1018 irph afQev Pors. cf. 

schol. : irp^crdev) codd. KaaKuv V" (in marg.) V : SaKvoiv VA0 

Ald. : x^ci«^v R 1019 Spas Hotibius 1029 rh Treos ovrorrl 

SxKri V in marg. sed rasura deletum : 6 irepl rov Kwhs SaKrj codd. 
1032 TToi Cobet : ttov codd. 1036 tJS* J. H. Voss : rore codd. innHS 

wcrre Trepi <ricvixvoi(ri ^(jSrjKa^^' rbv crv (f)v\d^at, 
reixo? 7rot7/(ras ^Klvov TTvpyovi re aiby^povs. 1040 

ra{}r'oto-^'o rt Aeyei; Atj. /ia roi' 'Atto^AAw 'yoj fxet' cv. 

KA. t(^pa^tv 6 6(6^ aoL (ra(f)(^s o^w^eii' ipii' 
eyu) yap avTl tov XiovTos (I1J.C (toi. 

Ai]. KOL 77(1)9 jx eAeA?/^7js 'ArrtAecoi' y€yevriij.evos; 

AA. €V ovK a.vahLba(rKeL <re t(dv XoyCcov (K(av, IC45 

6 pLOVov a-Lh]povv eort retxos KOt ^vKoi', 
(V S> cre a-t^^etv ro'r8' eKe^Aevo"' (5 iVo^tas. 

Ar/. 770) s 8^ra roCr' ((f)pa(€v 6 Oeos; AA. rct;rort 

ST/o-at o-' eKe'Aev' ev TT^VTeavpCyyco ^vXio. 

Arj. ravrt reAetcr^ai ra A()yt' 7/87/ /ixot 8oKet. 1C50 

KA. ft?/ TTeCOov (fiOovepal yap (iTLKpdo^ova-L KopQvaL. 
dAA' UpaKa (f^CXcL p.fp.vr]p.h'os iv (f^pecrlv os o-ot 
■ijyaye a-vvbi]aas AaKeboLpiOvCdJV KopaKCvovs. 

AA. TovTo yk tol Wa^\ay(ic>v TTap€KLvhvveva-€ [xeOvaOeCs. 

KeKpo7rt8?/ KaKolSovXc tC tov6^ rjyeL p.iya Tovpyov; 1055 
Kat Ke yvvi] (f>f.poL ayOos, e7ret k€v avi]p avadtCr]- 
dAA' OVK av p.a\i(raLTO' \iaaLTO ydp, ei pa\ia-aLTO. 

KA. dAAa Tohe (fipdrrcraL, Tipo YivXov n?;Aoi' 171; o-ot €(f)pa(ev. 
ecrrt FIwAos Trpo n?;Aoto — A?/. rt tovto Ae'yet, 

7rpo rivAoio; 

AA. TCLS TTvkXovs (f)r]cr\v KaTa\i]\ff€a-6^ kv j3aKav€C(a. 1060 

Ar/. eycb 8' d\ovTos rqfxipov y€vr]crop.aL; 

AA. ovro? yap r]]xQ)V tcls TTvekovs d^prjpTTaaev. 
dAA' ovto(tI ydp kcrTL iTCpl tov vavTLKOv 
6 )(j>r]a-p6s, (p o-e 8et 7rpoo"e'x«iv Toy vovv TTavv. 

A?/. TTpoa-€\CD' av 8' dvayCyvcocrKe, rots vavTOLaC pcv 1065 
07rc«)S 6 ]XLa6ds TTpcaTov d7ro8o^?/crerat. 

AA. Atyet8r/ (f^pdcra-aL Kvva\(aTT€Ka, /x?/ o-e 8oA&)0"?/, 

1045 If 5' Cobet 1045-6 Ikwi', 6 /jl6vov'\ fx6vov o n rh Cobet 

1046 ^vKov r Ald. : ^vKuv vulg. 1049 fKfXfv 4v Et}-m. Mag. : (k4- 

Xfvcre RF: ^KtKtvf vulg. 1052 3$] &s Bergk 1056 avaBtiji 

Cobet 1059 A.€'7€i rb irvKoio R API2:T0*AN0T2 

kaidapyov TaxvTTOvv, boXLav Kepboi TToXvihpiv. 

otcr^' o Ti icTTlv TOVTo; Arj. 4>iAoVr/3aTos rj KVvaX.(i>7Tr]^. 
AA. ov TovTO <pi](nv, ak\a vavs eKdaroTe 1070 

atret rax^etas apyvpo\6yovs -ovToai' 

TavTas aTTavbq p.rj bLbovat cr 6 Ao^Cas. 
At]. 7Tu>s brj fpir\pr\s etrrt Kvvakcairrj^; AA. ottcos; 

ort rj Tpir}pr]s €<ttl \u> kvcov Ta)(y. 
Ar], TT(as ovv oAtoTnj^ TTpoa-eTeOr] irpos t(o kvvC; 1075 

AA. oXoiTTeKiOKTL Tovs aTpaTL(aiTas fJKaa-ev, 

OTLi] (SoTpvs Tp(oyovaLV iv Tols XOipCoLS. 
Arj. elev 

TovTOLS 6 pLiaObs rots dAa)7reKtot(rt ttov; 
AA. eyo) Troptai, Kal tovtov r]p.epS)V Tpiwv. 

dAA' ert Tovb' kiTaKovcrov, ov etTre' o-ot €^a\ea(r6aL 1080 

y^pr]a-p6v Ai]T0Lbr]s, Kvk\i]vr]v, p.i] a-e bokdoa-j]. 
At]. TToCav Kvkki]vr]v ; AA. Tr]V tovtov X^V iT^oCrja-ev 

Kvkkyjvrjv opdcos, OTLr] (/)r;o-', ' €p.^ake Kvkkf].' 
KA. ovK 6pdS)S (^pd^eL' Ti]v Kvkki]vr]v yap 6 <t>ot/3os 

es Ti]v x^v' 6p9u>s TjvC^aTO ti]v ALoiTeCOovs. 1085 

dAAa ydp eoTLv ep.o\ xpr]ap.os TTepl aov TTTepvyooTos, 

aleTos <y? yCyvei Kal TTdar^s yrjs ^aa-Lkeveis. 
AA. Kat ydp epioC' Ka\ yrjs Ka\ Trjs epvOpas ye dakdcrcn^s, 

Xwrt y' ev 'E/c/Sardvoi? StKao-et?, keC\u>v eiTCTTaa-Ta. 
KA. dAA' eyoi etbov ovap, KaC jxovboKeL rj deos avTi] 1090 

Tov br]jjL0v Karaxelv apvTaCvj] irkovdvyCeLav. 
AA. vrj ACa Ka\ ydp eyco' KaC fjMvboKeL 7; 6e6s avTrj 

eK TTokeoos ekdelv Ka\ ykav^ avTrj 'TTLKadrja-daL' 

etra KaTacnTevbeLV Kard Trjs Ke(paki]S apv^dkk(a 

aix^poaCav KaTa (rov, Kara tovtov be aKopobdkpLr]v. 1095 
Ar]. Lov Lov. 

OVK Tyy dp' ovbe\s tov Tkdvibos crocfxaTepos. 

1074 rpiv,p7)s t' Mein. 1080 tJv8'] toC5' Cobet 1084 <ppi(ft 

R : ppd^eis vulg. 1087 0a<n\ev€is R : ^acnMixTfis vulg. innHS 

Kal vvv efjiarrrov kTTiTpi-ndi (toi tovtovI 

y€povTayu>yeiv Kavairaih^veiv iTdXiv. 
K\. p^TTco y , iKereuo; (j , dAA' dvapeLvov, &>? eyo) uoo 

KpiOas TTOpLca (TOL Kal (3lov Kad^ Tfixepav. 
At]. ovk dvi\opai kplOwv aKovdyv TToWaKLS 

e^rjTTanjdrjv vtto re aov Kal 0ov<pdvovs. 
KA. dAA' 8X(f)LT* ■i]br] aoi TroptcS '(rK€va(rp.4va. 
AA. eyoi be pa^a-Kas ye bLapepaypivas 1105 

Kal Tovyf/ov otttov prjhev aAA' d pr] 'o-^te. 
At]. dvvcraTG vvv 6 tl Trep TTOt^o-e^'* ws eyw, 

OTTOTepos dv (T(f)S>v vvv /ue pdkXov ev TTOLfj, 

TorjTc^ TTapah(s>(T(ti Trjs ttvkvos tcis fjVLas. 
K\, TpexoLp dv €ta-(o TTpoTepos. AA. ov 8^r'dAA'eyaj. iiio 

Xo. S) Arjpe Kakr]v y ex"? ^F"^?' 

dpyj]v, 6t€ TTavTes dv- 
6p(i)7TOL bebCaa-C o-' cocr- 

Trep dvbpa rvpavvov. 
dAA' evTrapdyooyos et, 11 15 

d(ji)TTev6pev6s re x.ci^- 
pets Kd^a7TaT(ipevos, 
irpbs Tov re kiyovr deX 
Keyr]vas' 6 vovs bi crov 

irapa^v d7ro8rjp,et. 11 20 

Atj. yous ovK eyi rats Kopais 

vpu)v, oTe p ov (fypovelv 
vopC^fT' eyo) 8' kKO)V 

TavT TjAt^td^co. 
avTOs re ydp r]bo]xat 1125 

^p6kK(i)v To KaO^ f]p.€pav, 
KkeTTTovTa re (SovkopaL 
Tp€(f)eLV eva TTpocrTdTy]v 

1108 »/Di/ Herm. ; eS codd. eS Elmsl. : om. A : &;/ e5 Ambrosianus 

L 39: &c vulg. II 10 iiaw R : ^Stj vulg. API2T04>ANOT2 

TovTov 8', oTav 7] TrAeco?, 

apa^ €TT<i,Ta^a. 1150 

Xo. x^^'''^ M^^ ^^ *^ TTOtoty, [avT. 

et (TOl TTVKVOTTjS <EV«TT 

€V ro) Tp6iT(a, cl)? Aeyets, 

TOVT(o TTavv TToXKri, 
et roi;(r8' iiTLTrjbes axr- 11 35 

Trep br]ixo(rCovs rpe^ets 
«y r?/ TTVKvC, KaO^ orav 

fJLT] (TOL TV)(r] 6\\fOV OV, 

TovToiv 6s h,v Tf TTaxys, 

6v(Tas iTTLbeLTTvels. 1140 

A?^. (TKixfraadf 5e /x', et a-0(f)<as 

avTovs TTepLipxopLaL 
Toiis oiofxevovs (fypoveLV 

KapL i^aTTaTvWfLV. 
TYjpS) yap kKa(TTOT av- 1145 

Tovs ovbk boKu>v opav 

KXeiTTOVTaS' (7T€LT cLvay- 
k6,^oi) TrdAtv i^efxdv 
ctrr' av K(K\6(f)(t)(rC piov, 

KtjpLOV KaTaixr]Xb)V. 11 50 

KA. a.TTay' is jxaKapCav iKiTob^av. AA. crv y Z) <f)66p€. 

KA. 2> A^ju,' eyo) /xeVrot iTape^rKevaa-ixevos 

TpCiTaXaL Kddr]]xaL (3ovX6]X€v6s (t' €V€py€T(LV. 
AA. eyo) 5e 8eKd7raAai ye Kat 8a)8e/cd7raAat 

Kai xiAtoTTaAat Kat TrpoTraAaiTraAatTraAat, 1155 

Arj. eyo) 8e TrpoaboKiav ye t pLa-]xvpL6iTaXaL 

fibeXvTTOjxaC o-^co Kat TTpoTTaXaLTTaXaCiTaXaL. 
AA. oto-^' oSy 6 bpaaov; Atj. et 8e /xtj, ^pdcret? ye crv. 

1134 TouT^] oD'r&> Dobr. 1151 iiTray'] epp' v. 1. in scliol. 

1 158 (i 5e R : eiyt vulg. «^/«{ereis] (ppdffTjs V F ftcrofi, tjv ^pdaps 

•yf o-i; Pors. innHS 

AA. a^e? aiTo ^aX^ihoiV (fj.4 re /cal tovtovC, 

Xva (T €v TToi.Snj.^v l^ tcrov. Arj. hpav ravra 

XPV- "60 

aTTiTov. KA. Ka\ AX. Ibov. Arj. O^olt av. 

AA. VTtOddv OVK iiO. 

Arj. aXk 7] fX€yaX(x)s €vhaiixovr\a-u) Trifxepov 

VTTo tC)V fpaarSiv vrj At" ^ 'yo) 0pvi//-o/xai. 
KX. opas; eyco (rot irpoTfpos €K(f)ep(o bL(ppov. 
AX. aAA' ov Tpaire^av, ak}C eycb Trporepairepos'. 1165 

KA. 180U (f>€p(a (Toi Trjvbe p.a^i(rKr]V eyo) 

€K tS>v d\Zv Tb)V €K rii^Aoy p.(fxayp.ivrjv. 
AA. eyo) b\ fxva^Tikas fxefxvaTiXripivas 

VTTO TTfs deov TTJ x^^P^ Tr]k((f)avTivrf. 
Arf. ws fxiyav ap ftx^^ ^ TroVi^ta roi» SdKruAoy. 11 70 

KA. eycb 8' ^TVos ye Tiiaivov ev\po)v kol Kakov 

(Topvve 8' ail^' ^ riaAAas rj YIvkaLfX(i\os. 
AX. 0) Arjfx' ivapyQs i] 6(6s o"' eTTto-KOTret, 

Kot vvv VTTipiyjeL aov \vTpav ^oofxov Trkeav. 
Arf. otet yap OLKfXa-d^ av (.tl Trfvbe ti]v irokLV, ii75 

et fXTf (f)av€pois rjfxG)V VTrepetxe ti]v yyrpav; 
KA. rovri Tifxa)(6s aovbcoKiv r/ 4>o/3e(rtoTpdr77. 
AA. f] 8' 'O^pLfxoiraTpa y t^Qov Ik ^oofxov /cpeas 

KOt xdAtKOS rfvvarpov re Kat yaaTpos TOfxov, 
Ar]. KakS)S y eTToir^ac tov TreVAou fxefxvrjfxevr]. 11 80 

KA. ^ ropyok6(f)a o-' eKeAeve roiirout (^aydv 

(kaTTJpos, tva TCLS vavs ikavvojfxfv KakSts. 
AA. Aa/3e Kat raSt vvv. Arf. Kal Ti tovtols \prfaofxaL 

Tols €VT€poLs; AA. eTTtrTjSe? avT e7reju\//e' o-ot 

es TCLS TpLTfpeLS h'T€p6v(Lav rj 6(6^' 1185 

eTTto-KOTret yap TrepL^pavios t6 vovtlkov. 

exe Kat Triety KCKpafxevov Tpia Kal bvo. 
At], b)s f]bvs 0) ZeC Kat to. Tpia (f)€poi)v KokQs. 

1163 '•yi 6pinpofj.ai] 'irtTpi^^o/xaj Kock ; cf. schol. API2TO<l>ANOT2 

AA. 7] TpLToyevrfS yap avrbv iverpiTu^vLcrev. 

KA. Aa/3e vvv TrXaKGvvTos ttlovos Trap' efxov T6p.ov. 1^9° 

AA. Trap' ep-ov 8' okov ye tov ■nXaKovvTa tovtovl. 

KA. oAA' ov AaycS' e^et? oTToOev bS)S, dAA' eyw. 

AA. OLpLOL, TTodev \ayS)d p.0L yevr}(reTaL; 

oj Ovfxk vvv\ ^co/xoAo^oy e^eupe' rt. 
KA. opas ra8' d) KaKohaLp-ov ; AA. oAtyo^' /lot jue'Aef 

eKeii^oit yap ws e/x' epxovTaC tlv^s 1196 

irpia-jieLs exoires apyvpiov (BaWdvTLa. 
KA. TToS TToi;; AA. ri 8 e' (rot roCr'; ov/c edo-ets roi/y^e^i^ous; 

<I) Arjp.LbL0v opas rd Aay(S' d o^ot (p^pco; 
KA. otjuot rdAa? d8tKa)? ye rdju,' v(f)i]pTTa(ras. 1200 

AA. y?) roy noo-et8a) xat o-i; ydp roi/s (k HvXov. 
Arj. eiTr', dvTL^oKG), 77(5? iirevoricras apird^raL; 
AA. rd yxey v6r][xa Trjs deov, To 8e KAe/ix/x' e/xo'y. 
KA. eyci) 8' eKtf8weuo-', eyco 8' wTrrjjcrd ye. 
At/. diTLd' • ov ydp dAAd roS TrapaOivTos tj X^P'-^' ^^°5 

KA. ot/xot KaKohaLp.(X)V , VTTepavaLb€v6i]aop.aL. 
AA. r^ ov StaKptyet? Ar^/x' oTTOTepos ecrrt j/oiy 

dy?jp dp.eLVuiv Trept o-e Kat rr/f yacTTipa; 
Arj. r(3 87/r' dy v/xS? yj)r](Tdp.€V0S T€Kp.T]pL<^ 

bd^aLpLL KpLveLV Tols OeaTalcTLV (ro(f)<as; 12 10 

AA. eyct) (ppda-o) o-ot. r?/v e/i.r/y KL(TTr]v iu)V 

^wAAaySe o-tcoTTT/ Kat jSaa-dvLO-ov aTT tvL, 

KOLL Tr]v Yla(j)\ay6vos' Kd/xe'Aet KpLvels KaA(3s. 
At/. ^e'p' i8co rt ovv eveaTLv; AA. ovx opas Kevr]v 

d) TTaTTTTLbLov; aTTavTa ydp ctol Trape^pdpovv. 12 15 

Arj. avTr] p.ev r] KLcrTr] tcl tov A-^jxov (})povel. 
AA. ySdSt^e' vvv Kal bevpo TTpbs t-)]v Ila(f)Xay6vos. 

opqs {Tdb' ;) Ar/. 0Lp.0L tG)V dyaOCov bacDV TTkea. 

1 196 fKiivoii Elmsl. : iKftvoi co(i(i. epxovrai — K\. (vel AA. ) rivfs ; 

codcJ. : corr. Mein. ex schol. 1200 vcpapndaas Dobr. 1206 virep- 

avaiSevdriao/j.at Elmsl.: vwepavai5ea9ri(To/j,ai codd. 1217 i^u;/ Reiske : 

yovv codd. 1218 Ta5' add. Elmsl. innHs 

o(rov t6 xPVH-^ '''o^ TTkaKovvTos aireOeTO' 

e/xot 8' €h(joK€v aTToreiJLoov tvvvovtovL 1220 

AA. TOiavTa ixevTOL koI TrpoTepov cr' rjpyd^^TO' 

a-ol fj.ev TTpoa-ehihov fxiKpov wy ekdix(3av€V, 

avTos 8' kavTio Trapert^et Ta ixd^ova. 
Arj. Qj fXLape k\4tttojv bi'} fxe TavT^ e^rjTraras; 

eyo) 8e n; €a-T€(f)dvL^a Kabcopria-dixav. 1225 

KA. eya> 8' CKXeTTTOv ctt' dya^ci) ye rf/ TToAet. 
At/. Kard^ov raxe'(09 rof aT4(f)avov, tV eyo) rovrwt 

avTov Trept^o). AA. Kard^ou raxe'a;!>' ixaaTLyia. 

KA. ov 8?)^', eTret /zot xpriaixos kcrTL YlvOLKo^i 

(f)pd^a}V v(f)^ ov fberjaeL )Lt't rjTrda-QaL [xovov. 1230 

AA. Tovixov ye (f>pdC(t)v ovofxa Kal Xiav a-a(f>(os. 
KA. Kat ixriv cr' eAe'y^at /3ovAo/iat TeKixrjpi^o, 

et rt ^vrotVets roC ^eoC rots dea(f)dTOLS. 

Kai aov ToaovTov TTpwTov eKTTeLpdaoixai' 

Trat? 0)1' e(f>oiTas i? Tivos bLbaaKdkov ; 1235 

AA. ey Talaiv evaTpaLS KovbvXoLs r}pixOTT6ixi]v. 
KA. TTO)? etTras; c2j f/ou xpriap.6s aTTTeTaL (f>p€V&v. 

elev. 

ev TTaLboTpi(3ov 8e rtra TrdAijy iixdvOaves; 
AA. KAeTrrojy iiTLopKelv Kal /3Ae7retz' kvavTiov 
KA. £) 4>or/3' "ATToAAoy AvKte rt Trore' /x' epydaeL; 1240 

Texvr\v be TLva ttot etxfs e^avbpovixevos; 
AA. i^AAai^roTrwAoDi' Kat rt Kat jBLveaKoixrjv. 
KA. ot/xot KaKobaiixcov ovKeT ovbev elix eyd. 

AeTrr?/ ris eATrts ecrr' ec^' r^s dxoi^/xe^a. 

Kat /lot ToaovTOv etTre'* iTOTepov ev dyopa 1245 

TjAAarroTTcoAets ereoy ?) 'jrt rats TrvAatj; 
AA. cTTt rais TrvAatcrtr, ov t6 Tdpixps avLov. 
KA. olixol TTeTTpaKraL tov deov t6 dea(f)aTov. 

1230 Si7i(Tei //] Scf]<r(tu AQ' : 'Setjae /x Bentl. 1237 /j.ov'] fioii 

(i. e, fxoi 6 Dind. 1239 KKfirreiv A F© eVacTia R 

ARISTOPH. EQ. 7 API2T04>ANOT2 

KvXCvbeT (ta-o) rovbe tov hvcrhaijxova. 

o) (rT€(f)av€ xaCpcov aTridi, Kil cr' aKUiv eyo) 1250 

AetTTw o-€ 8' aAAos ns \a/3a)y KeKTrjcreTat, 

KXiiTTr]'^ p.\v ovK av ixaWov, evTvxV^ 8' tcrojs. 
AA. 'EAAarie ZeS o-ov to viKr]Tr}piov. 
Xo. S X^^^P^ JcaAAiytKe Kat ixip.vrja oti 

avrjp yeyivricrai hC e/xe'" Kat cr' atTw jBpayjv, 1255 

Sttcos io-ojxai ctol (i>avb^ viToypacfyevs hiKutv. 
Arj. e/jtoi bi y o ti crot. tovvojx etir'. AA. ' AyopaKptTos' 

ev Tayopa yap Kpwofxevos e/BocrKOixr^v. 
A)j. ' AyopaKpLTia tolvvv ejxavTov kin.Tpi.TTO), 

KoX Tov Ila(f)Kay6va ■napahihu>p.i, tovtovL. 1260 

AA. Kat fxrfv iyca cr' S) ArJ/xe dcpaTrevcra} KaAcos, 

uiad' 6}xoXoyeiv cre p.r^biv' avOpcoTTOiV ifxov 

IbcLV a/xetyo) Trj Kexrfvai(tiv itoKeL. 

Xo. Ti KciAAioi' apxofxevoLCTLV [^"''P' 

ri KaTaTTavojxivoKTLV 1265 

1) Ooav LTTTTcov (KaTrjpas aeiheLv, f ixy]hev ejt Auo-icTTpaTov, 
ixrjbe &ovp.avTLV tov avicTTLOV av KvTreiv kKOVcrri Kapbiti; 
KCLL yap ovTo^ u) (piK^ "AttoKXov (det) iTeLvfj, OaXepols haKpvoLS 
(Tas aTTToixevos (papeTpas YIvOoivL bicL ixri KaKSis TrevecrOaL. 1273 
\oLboprja-aL tovs iTOvripovs ovhev e^rr^ eTri^dovov, 
akka TLixr} tolctl xpri^rTOLS, octtls ev Aoyt^eTat. 1275 

ei fiev ovv avdpoiTTos, ov 8et tt6X.)C aKov^raL Kal KaKa, 
avTOS ^v evhrjXos, ovk av avbpos eixvri^rOriv (f)i\ov. 
vvv 8' ^ Apiyv(OTov yap ovhels octtls ovk eiTicrTaTaL, 
ocTTLS 1] t6 AeuKoy otSev ?/ tov opOLOV v6ixov. 
ecTTLV ovv ahe\(f)6s avT<o tovs tp6ttovs ov (Tvyyevris, 1280 
'ApL(f>p6.bris TT0vrip6s. aXXa tovto ixev koX ^ovXeTac 

1250 Kfi Bergk : Kal codd. 1256 ea-ofxal R : ^fVcoyuai vulg. 

1263 aixfivui 'v TTi Hirschig 1266 /xr/Ser «] /utjS' ad Kock 

1270 ovTos Dind. : ovTocrl codd. ael post ''AiroAAoj' add, Dind. 

haKpvoKTi Brunck 1273 S»'o Dind. : 4v Sia RF: eVSmVAG: 6»' 

Sta Th Ald. fxij Vat. Pal. 128 : oni. vulg. innH2 

eoTt 8' 01) jxovov TiOvripos, ov yap oiio' av ri(T66y.r]v, 

ovhi TTay.'n6vi)pos, oXka Kal 7Tpo(T€^r]vpr]Kd rt. 

Tr}v yap avTOv ykuiTTav ala^pals rjbovals Kvpuaiv^Tai, 

(V KaCOipeCoKTl \ei)(^Ci}V Tqv aTT^TTTVOTOV hp6(T0V, I285 

Ka\ ixoXvviDV Trjv VTTr\vr]v Kat kvkS>v tus kaxapa^i, 
Kal Y\okvixvri(TT€ia TTOtQv Kal ^voov Oicortxw. 
octtls ovv tolovtov avhpa p.i] (T(f)6hpa /38eAvrrerai, 
ov TTOT (K TavTov p.(d' i]p.(xiv TiUTat, TTOTrjpCov. 1289 

r] TToXkaKLS lvvv\lai(TL \avT. 

(ppovTLO-L (Tvyy€yivr]\xaL, 
KoX hLi^r]Tr]\ 6tt66€V TTOre (pavkati €(t6Ul KAewjw/xos. 1294 
0ao-t (/xey) yap avTov epe7rro'//ei'oy to. t^v k\6vT0iv avepojv 
OVK av (^€K6elv cltto Trjs (TLiTvrjs' tovs 8' avTLfSok^LV av o/xojs* 
' l6 d» ava 77/309 yovaT(ov, e^ekde Kal avyyv^adt Trj rpaTre'^'/'' 
(f)a(TLV okXi^kaLS ^vv(k6elv Tas TpLi']p€Ls e? Ao'yoi^, 13°° 
Kal p.Lav ki^aL tlv uvtQv rJTLS y]v yepaLTepa' 
' ovhc TWv6a.ve(T6€ Tam S TrapdivoL tolv Tf\ 7ro'Aet; 
(f)a(Tlv aiT(l(T6aC tlv r]]x5)v eKaTov is Kapxrjb^va 
avhpa p.o^6r]pov TTokCTr^v 6^Lvr]v 'T7re'p/3oAoi;*' 
rat? 8e 8o^at heLvbv etfat tovto kovk ava(T)(CT6v, 1305 
Kat rtz^' et7rety Tjrts avhpuiv a(T(TOv ovk ekr^kvdet' 
' a77orpo7rat' ov hrJT^ iptov y ap^€L ttot, akk^ kav //e Xpr\, 
VTTo T(pr]h6v(i)V craTTeZcT^ ivTavda KaTayr\paao\xaL-^ 
' ovh\ Kav(f)avTr\s ye Trjs l^avauivos, ov hrJT S) 6(oC, 
eiTrep ck 7T€VKr\s ye Kayo) Kat ^vk(DV €TTr]yvvpLr]v. 13 10 
r]v 8' ap€(TKr\ TavT^ ^A6r]vaCots, Ka6fj(T6aC p.ot 8oKet 
es To ©T/o-etoi' 7rAeo7>o-at? rj W twv (T(\xvo)v deQv, 
ov yap r]\x(j)v ye crTpaTr^y&v eyxaz^etrat rfj 7ro'Aef 
dAAa TTkeCTO) \o)p\s avTos h K^paKas, et fBovk^Tai, 13 14 
TCLS (TKiX(f)as, ev als e^rwAet tovs kv\vovs, Ka^ekKvaas.^ 

1295 fxfi/ post (paffi add. Bentl. 1297 hv '6/xwi Bergk : &»/ Sfioiais R : 

oAA' 2/iiwj Ar-G: cwo/j.oiais v^lg. 1303 KoAxr?5<{vo (vel XoA/c.) 

schol. 1307 xpp Bekk. : xp^ codd. 1312 irAeovffoy Reiske API2T04>ANOT2; 

AA. evcfiriiJi.elv XPV '<°'' crTojxa kXjJclv Koi ixapTVpLcav aTTiyjea-Oai, 
KoX TO. bLKaa-TrjpLa (TvyKkijeLV ols rj TroAij ijbe yiyrjO^v, 
eTTt KaLvala-LV 8' evTvxLaLo-LV TraLcovC^eLV to OiaTpov. 

Xo. o) rai? lepaLS (piyyos ^Ad)]vaLs Kal rats vi]a-0L9 iirCKOvpe, 
TLv' €\(av <pr]P'r]v aya9i]v i]K€L9, i(f)' oT(i) KVLa-5>]i€v dyuias; 

AA. Tov Arjfxov a(f)e\l/r]aas v{uv KaKbv e^ al^rxpov TT€TtoLi]Ka. 

Xo. K(u TTOu Vrti' yCy d) davjxaaTCLs i^evpLa-KOiv i-nLvoias; 1322 

A\. iv TalaLV loaTecfxivoLi otKet rats apxaCaLaLV ^Adi]vaLS. 

Xo. Trws ay XboL]xev; iroiav (rty') exet a-K€Vj]v; Troto? yeyivr^TaL; 

AX. otos Trep ^ApLaTeCbj] TrpoTepov Kal MtArtdS?/ ^vv€aCT€L. 

oy^eadc bi' xat ydp avoLyvv]iivoiv yj/ocpos ?/8?/ rwy Trpo- 

TTvAatcoz'. 1326 

dAA.' dAoA?;£are (f)aLvo]iivaLaLV rats apxaCaLcrLv 'A6i]vaLs 

xat davp.aaTaXs Kal irokvv^xvoLS, Iv' 6 KKeLVos Aijfxos 

erot/cet. 

Xo. ft) rat KLirapaX Ka\ loaTi(pavoL Kal apL^r]K(aTOL ^A6i]vaL, 
Set^are tov Ti]s 'EAAdSos vp.lv Kal Trjs yrjs rijabe 
fxovapxov. 1330 

AA. 08' exeti^os opav T€TTLyo(f)6pas, apxcLC(a axrJixaTL KapiTTpos, 
ov xoLpLVMV oQdv dAAd aTTOvbdv, arixvpvi] /cardAetTrroj. 

Xo. x^^P* ^ ,3ao-tAeu tS)V 'EAA^/ycoy Kai aoL ^vyxcLCpop,ev 

7]p.€LS. 

TTJs yap TToAeco? d^ta Trpdrrets Kat tov 'y Mapa^wi^t 
rpoTratou. 
Arj. o» (^CKTaT avbpG)V iKdi bevp' WyopdKpiTe. 13 35 

do-a fX€ bibpaKas aydd' a(f)e\fr-qaas. AA. eyw; 

dAA' w /oieA' olik oto-^' olos i]a6' avTos Trdpos, 

ovb' oV ebpas' ejuie ydp vop.C^oLS av 6e6v. 
Ar]. TL 8' ebp(i)v, Kare tTre ixol, Trpo tov; Trotds rts j]; 
AA. TTp&Tov fxiv, OTTOT €L7T0i TLS iv Ti]KKKr](rCa, 1340 

1324 tdoifj.€v Brunck : iScn/j.ev codd. tiv' post Troiav add. Pors. 
TToros Reisig : koI iro7os codd. 1331 TerTiyo(p6pos codd. praeter 

Vat. Pal. 128 1339 K6.Tii.Tri /j.oi, Trph rov^ Trph rov Kdnnre R 

TTo^t^s Ald. : Ka\ nolos codd. innHS 

* u) Arjfx kpaarris (Ifxt. cros tptko) re <t€ 
Koi KrjbofjLai crov Kal TTpojSovkiiJU) p.6vos,^ 

TOVTOLS OTTOTe \pr](TaiT6 TIS TTpOOLp.l.OlS, 

avoipTdkL^iS Ko.KepovTLa'}. Arj, eyw; 

AA. etr' e^aTiaTijcras cr' o-vtI tovtcov wx^'"^' ^345 

Ar]. Ti <pr]s; 

TavTL fx ebpojv, eycb 8e tovt' ovk ijcrOop.rjv ; 
AA. To. 8' wTO. y av aov vrj AC i^^iTeTdvvvTO 

cocTTrep aKtdbeLov Kal TrdKiv ^vvy]yiT0. 
Ai]. oiVcos dv6r]T0S (y€y€vy]fji.r]V Kal yipuov; 
AA. KoX vr] AC €1 ye bvo XeyoLTr^v pr]Tope, 1350 

6 fiiv TTOteladaL vavs ixaKpas 6 8' eVepos av 

KaTafXLa-6o(})opr](TaL tov6\ 6 tov ]xl(t6ov Xeycov 

Tov Tas TpLi]p(^Ls TTapabpafXMv dv (oxeTo. 

ovTos TL KVTTTCLs; ov)(l KaTa \(3)pav fxeveTs; 
Atj. ala-yyvofxai tol Tals 7Tp6T€pov dfxapTLats. i355 

AA. dAA' ov (TV TovTOiv alTtos, fxi] (})povTL(r'i]s, 

dAA' OL cre TavT' e^r^TTaTo^v. vvvbl (f)pdaov 

idv TLS (Xttj] /3co/LioAo'xos ^vvijyopos' 

' OVK eaTLV VfXLV ToXs bLKaCTTals dk(()LTa, 

ei jU7/ KaTayv(jda€(rd€ TavTr]v Tr]v btKr^v^ 1360 

TovTov Tt bpdaets, etTre', tov ^vvrjyopov ; 
Arj. dpas fxeT4o)pov is to ^dpa6pov ^fxjiaKG), 

(K Tov Kdpvyyos iKKpefxdaas ^TiTipfioKov. 
AA. tovtX fxiv dp6(as Kal (f^povLfxoos i)br] Ae'yeis' 

rd 8' dAAa, ^e'p' t8co, tt&s iToKiTivait (f)pdaov. ii^5 

Ar]. TTp&Tov fxkv OTTdaot vavs iKavvovaiv fxaKpds, 

KaTayofx(.vots tov fxLa6ov diTob^aao) 'vTeKrj. 
AA. TToAAoty y' VTToKCa^poLS TTvyLbioLaLV k\apiao). 
Ai]. '4tt€l6' oTTKiT^s ivTe^els iv KaTaK6y(o 

1346 ijff06ixi\v Ald.: TjSetj/ codc]. 1347 7' ^j/ R : 70'p vulg. 

1350 vi) Af «5f 7« Pors. : vt) 5i" d V : i/^ 5ia 7' ei vulg. 1352 toCC' A : 

toCto 6' FG: tovtov V Ald. : tovtwv R: {Ka.rafii<jQo<popt7v^ tovtoiv 
Elmsl. 1357 j/yr5t Seidler : vvv 5« codd. APIST04>ANOT2 

ovSet? Kara «nrouSa? fX€T€yypa(f)7]cr€Tai, 1370 

dAA' u>a-TT€p 7/y t6 TrpcoTOV iyyeypa.\j/€Tat. 

AA. TovT eSttKe tov ■nopTraKa tov KXeitiVVfxov. 

Arj. ov8' ayopda-ei y ayiveios ovbeis kv ayopa. 

AA. TTOv biJTa KKeia-6an]s ayopaa-ei Ka\ Srpdrcoi^; 

Atj. to. /xetpd/cta ravrt Ae'ya) rdy r£ p.vpu>, i375 

a o-rco/xuAetrat rotaSt Kadi]p.eva' 
' a-ocfios y 6 4>ata^ be^Luts t ovk aTreOavev. 
avvepTiKOs ydp eort Kat TrepavTLKos, 
Kttt yyco//oru7rtKos Kat a-a(f)y]s Kat KpovaTiKos, 
KaTaXr^TTTLKOs T dptaTa tov 6opvj3r]TiKOV.^ 1380 

AA. ouKOUi^ KaTabaKTvAiKos av tov kaXr]TiKov; 

At/. ]xd At' dAA' dvayKdarai Kvvr]yeTelv eyo) 

TOVTovs diTai>Tas, TTava-afxevovs \l/r](f)ia-]MdTU)V. 

AA. ex^ vvv eiTt TovTots tovtovI tov oKXabtav, 

Kttt 7rat8' ev6p^i]v, da-nep oXaet Tovbe aot' 1385 

Kav TTOV boKi] aot, TovTov oKkabiav irotet. 

Aj/. ]j.aKdptos es Tapxcua bi] Ka6iaTa]x.at. 

AA. cf)i]aets y , eiretbdv Tas TpiaKovTovTtbas 

a-!T0vbds irapabS) crot. bevp' X6' at '2,TTovba\ Tayy. 

A?;. (b Zeu 7ro\vTijxrj6' o)S Kakai' Trpos tS)v 6eS)V, 1390 

e^eaTtv avTcov KaTaTptaKOVTOVTiaat; 
ttHs e\a(3es avTds eTeov; AA. ov ydp 6 na</>Aaya>r 
diTeKpvTTTe TOVTas evbov, tva av ]xi] kd(3r]s; 
vvv ovv eyw aot TTapabibu>]x^ es tovs dypovs 
avTds Uvai ka^dvTa. Ai]. tov be Yla(f)kay6va, i395 
os TavT ebpacrev, et^' o rt TTOfqcrets KaKov. 

AA. ovbev ]xey dAA' r/ Tr]v e]xr]v e^et Te\vr]V' 
eTTt rat? -TruAais dAAayro7rcoA7/o-et jx6vos, 
rd Kweia fxtyvvs tols 6v€lols irpdyixaa-LV, 

1373 oiiSeis €V ayopa Ald. : ev t' ayopa oii5e?s R : oiiSfls iv r ayopa 
vulg. 1376 roiaSl aTwjxvKXfrai Herwerden 1377 r ovk 

a.Trdeavev] i/jidvdave AO 1378 crvvepKriKhs codd. : corr. Dind. ex 

schol. 1392 ai/ras Bentl. : rairas codd. innHs 

fx^Ovcov re rais TTOpvatcri, XoLdoprjcreTaL, 1400 

KO-K tQv j3a\av€LMV Trterat t6 kovTpiov. 
A-q. ev y' (TTevorjo-as ovirep (cttlv a^LOS, 
TTopvaLCTL Kal f3a\av€V(rL bLaKCKpaydvaL, 

KttC <T h.VT\ TOVTMV is TO TTpVTaViLOV KaKQ> 

h Tr]v ebpav 6\ Xv (Kelvos rjv 6 (PapixaKo^. 1405 

(TTOv 8e ravTTjyt Xa^MV Trjv /3arpax^t8a- 
KaKehfOv €K<f)€p4T(o rts o)? (ttl ti]V Texvqv, 
tv^ tbcjiJCLV avTov oXs ekojiiad^ ol ^ivot. 1401 \oirpiov Eltnsl. : Xovrpov codd. 1408 aliquot versus chori 

deesse videntur NE^EAAI TnO0E2EI2 T6 $pa/ua Kara SwKparonf yeypanrai tov 0tXo(rd(|)ov eTriTJjSec wf 
KanoBibaa^KaXovvTOs tovs viovs ' A.drjvT^ai, twv KUfiiKuv rrpos tovs (f)i\o- 
(Tocfyovs {xpvT<j»v Tiva avTiKoyiav' 011^^ ms Tivfs St* ' ApxeXaov rbv 
^aKibovav ^aaiXfa, ori npoiJKpivfv avTov 'ApiaTotpdvovs. II 

^aal Tov 'ApiaTO(f)dvr}v ypdyffai. tos Ne(f)€\as dvayKa^rdevTa vnh 5 
'Avvtov Ka\ MeX^TOii, tVa TTpobiacrKfyfraivro ttoIoi Tives fUv ' Adr]va7oi. 
KaTu liaiKpdTOVs aKotovTfS. rjvka^oiiVTO ydp, ort noWovs flx^v ipa- 
<TT(ts Ka\ p.d\icrTa tovs Trepi ' A\Ki^id8r]v, 01 xai fTri tov SpdpaTOs 
TovTOv fiTjBf viKrjcrai fnoirj^rav tov noirjTrjV. 6 8e np6\(yy6s f(TTi tS)v 
Nf(f)f\av ApixobidoTaTa Ka\ 8f^ia)Tara avyKfipfvos. npfa^vrrjs ydp \o 
fariv (lypoiKos dxQopevos naib\ d(m.KOv (f)povr]paTOs yfp.ovTL Ka\ Trjs 
(vyevfias (Is no\vTe\eiav dno\e\avK6Ti. fj yap t(ov ' A^KpniaiviBwv 
otKio, odev rjv t6 npos prfrpos yevos 6 fifipaKivKos, f| apx^]^, ^s (f^rjaiv 
'Hp68oTos, Tf6pi.nnoTp6(f)OS tjv Koi ttoXXos dvr]pr]fifvrj viKas, tos p.fv 
'0\vpniaai tos 8f Uvdol fvias 8« *I(r^/xoi Koi Ne/x/a Ka\ iv aXXots 15 
TroXXotr dyioaiv, evboKipovcrav ovv 6pS>v 6 veavicrKos aneK\ive npos 
To ^6os tS>v npbs firjTpis npoy6vav. III 

Upea^vrrjs tis 'STpeyf^iddTjs vnb daveiwv KaTanovovp.fvos bia ttjv 
tnnoTpo(f)iav tov nai8bs fiflrat tovtov, <f)oiTT](TavTos (os rbv SwKpdrT] 
padflv Tov fjTTOva Xdyoz', ei nci>s dvvairo tci (i8iKa Xfyo)!' ev tw Si/ca- 20 
a-Tr]pict> Tovs ^(pijo^ras iiKav Ka\ fxr]8ev\ Ta>v Savfiariov fj.T]8fv anoBowai. 
nv {iov\opifvov bf Tov peipaKicTKov Siayvovs avrbs eX^<i)f p.av^dfftr, 

'TiroOeVeis : desunt in R 

II ri dariKov V : aafvKov vulg. fiadryrrjv tov ScoKparoDS fKKaXetraj Tiva 8taXey«Tat' (KKVKkTjddarjs Se 
Tijs 8tarpi/3^s o1 tc fiadrjToi KvK\a> Kadrjfifvoi Tnvapoi (TVVOpavTai Ka\ 
avTos 6 ^cDKpuTtjs fVi KpffidOpas alcdpoviJi.evos Ka\ aTroaKonuiv tci pfTeapa 
6ea)p('iTai, peTa TaiiTa reXet TrapaXn^oov tov npe(T^vTr]v, Ka\ tovs 
5 vopi^op.evovs Ttap avTa Oeovs, 'Aepa irpocren Se Ka\ Aidepa Ka\ Ne^e'- 
Xaf KaTaKaXeiTai. irpos 8e Tr]v evxrjv eltrepxovTai Ne<^eXai ev (TxrjpaTi 
Xopov Ka\ ^vcnoXoyqcravTos ovk aTTiddvois Tov ^aKpaTovs dTroKOTa- 
cTTacrai irpbs tovs QtaTas Trepi TiKeiovcov biaKeyovTai, p.fTa 8e TaiTo 6 
pev rrpecT^vTTjs diSaaKOfjLevos ev t(3 (pavep<^ tivci Ta>v padrjpidTcov ye\()i- 

lO ron-otet' kol eVetSi) 8ia tijv up.a6'iav (k rov (^povTimr)piov eV^tiXXerat, 
liyav Tipos ^av tov vlov (TvvicTTijai rw ScoK/jaret. tovtov 8e i^aya- 
yovTOS ai.T<a iv tu> dec'iTp(0 tov abiKov kcu tov SiKaiov Xoyov, Staywft- 
«r^eiff 6 uBiKOS TTpbs tov biKaiov Xdyoj/, (cai TrapaXa^oiv avrbv 6 aSiKos 
Xoyos eK8i8dcrK(i. Kop,ia-dp,evos 8e avrbv 6 naTrjp eKTreTTOvijpevov 

15 (nrjped^ei To'is ;^p;;0"ratj «ai uis KaTapdcDKcos evcoxe^ irapaXa^av, yevo- 
fxevrjs 8e Trepi Tqv evcoxiav dvTiXoyias TrXryyas XajSwi' vnb tov nai8bs 
^orjv laTrjoi, Ka\ npocTKaraXaXovpevos vnb rov nai8bs ort 8iKaiov rovs 
narepas vnb rav viwv dvrirvnrecrdai, vnfpaXyaiv 8ia rrjv npbs rbv vibv 
(TvyKpovcriv b yepcov KaracrKdnrei koi epninprjai rb cppovTKTTrjpiov tS>v 

20 "ScoKpariKMV. rb 8e 8pdpa riov ndvv 8vvaTcos nenoirfuevcov. IV 

Harifp rbv vibv acoKpari^eiv ^ouXerat' 
<cai rrjs ntp\ avrbv yjrvxpoXoyias Siarpt/Sij 
iKavrj, XcJycBi' aTrdi^ota Trpof rovvavTiov, 
Xopbv 8e 'Se(f)eXa>v ais eVco^eXfj Xey(ov, 

a^ Ka\ rrjv dae^eiav ^coKpdrovs 8i(^i(ov. 

aXXat 6' vn' dvBpbs <^e'ri) Kartjyopiai niKpai, 
Ka\ rav fia6r)T5iV eXs narpaXoias fKronas. 
fiT (finvpiafjLbs r^s axoXrjs rov 'ScoKpdrovs. 
rb 8( 8pdpa tovto rrjs oXrfs notrjafcos 

30 KaXXicrroi' etVat (jjrjai Ka\ rfxviKcoTarov. 

III I e/cKi'/cA.7j0e/(r7;s Bergk : fK\v6fi(Tr)iVu]g. 11 i-ya»;' Brunck ; 
Sidyoov vulg. 13 viK^ post SlKaiov \6yov add. Blaydes 

IV 26 fTj add. Herm. At Trpwrai Necf)eKai e8i8d^dr](rav iv aarei eiri apxovTOS 'laapxov, 
ore KpnTlvos pev evUa IlvTivr], 'Atxei^j/ias 8e Kdi';'a). dioTrep 'Apt- 
a^TO^avrjs anoppi(^6e\s napaXoyas a>Tj6r] 8e'iv avaSibd^ai ras BevTepas 
\<a\y dnopep<f)e(Tdai t-6 deaTpov. a7roTD;(o)j' de noXv paWov Ka\ ev 
Tols eneiTa ovKeri rfjv Siaa-Kevrjv elarjyayev. al 8e deirepai Ne0eXai 5 
eni Apeiviov ap)(ovTOS. VI 

ToLTO TarTOf eo-Tt tw rrpoTepci. SiecTKevaaTai 8e en\ pepovs o)? av 
df] dvaSidd^ai pev avTo tov noirjTov npodvpTjBevTos, ovKeTi 8e ToijTO 
8t rjv TfOTe aiTiav TTOiTjcravTOS. KadoXov piv oiv axe86v Trapa ndv 
fiepos yeyevrjpevT) 8i6i)6oi(rts. ra pev yap TTepirjpr]Tai, to. 8e napa- xo 
nenXeKTai Koi ev Tr\ rd^et. Ka\ ev Tfj twv npo(Ta>TT(x>v SiaXKaytj peTecrxr)- 
fidTKTTat. To. 8e oKo(TX*p^ Tiis 8taaKeviis Totavra ovra reTvxrjKev, 
aiiriKa 17 fi^v irapd^a(Tts rov x'"?^^ fjpetnrai, kcu onov 6 8iKaio{ 
Xdyo? npos rov a8iKov \a\e7, Ka\ TeXeiTaio;' ottou Knierai rj btnrpi^i] 
2(oKpdTovs. 1 5 VII 

Ti]v K(i)p(i)8iav Kadr]Ke Kara ^oiKpaTOvs cns TOtaCra vopi^ovros, Ka\ 
Ne(f)eXas Ka\ 'Aepa Koi ri yap nXX' rj ^evovs elcrdyovTOs 8nipovas. 
XOpa 8e exp^qcaro Ne(})eXS)V npos rrjv toii dvbpos KaTrjyopiav, Ka\ Ski 
toOto ovTas eneypii(f)r). 8iTTn\ 8e cf)epovrai NfC^eXai. ot 8e KaTrj- 
yopr](Tavres ^coKpdrovs MeXr^ros Kn\ Avirns. 20 

V4 Kol ante a.Trofj.e/L:(pe(Tdat add. Dind. TA TOT APAMATo:^ nposnnA 

^TPE^iAAHs Aaikos Aoros 

<l>EIAinniAH2 nA2IA2 AANEI2TH2 

©EPAnriN Stpe^i^iaaot Maptt2 

Ma0HTAI SnKPATOT2 AmtNIA2 AANEI2TH2 

^nKPATH2 XAIPE*nN 

XOPO2 NE*EAnN EPMH2 

A1KA102 Aoro2 NE^EAAI 2TPE*IAAH2 
lOV lOV 

w ZeC (3a(n\(v to xPVH-'^ "^^^ vvktuiv ocrov 
cvnipavTov. ovbiTTod' rjfxepa yevr\aeTaL; 
KoL p.T]v TTakat y aXeKTpvovos i]kov<t eyco' 
01 8' OLKiTaL piyKovcnv' dAA' ovk av TTpo tov, 
aTToXoLo bTJT^ oj TToAe/xe TroAAwi^ ovv€Ka, 
6t ovbe KoKaa e^ea-TL /a,oi tovs olKdTas. 
dAA' ovb' 6 xpT/oTos ovtoo-l vtavCas 
iyeCp^TaL tt/s vvktos, dAAa ire/oderat 
(V tt4vt€ (TLcrvpaLS iyKCKopbvKrifxevos. 
dAA' et SoKct piyK(ap.€v lyKiKaKvp.p.€VOi. 
dAA' ov bvvap.aL beCKaios (vbeLv baKvopevos 
VTTO Trjs baTTdvrjs Kal ttjs (fyaTvrjs Kal t5>v \pe<av 

bLCl TOVTOvl TOV VLOV. 6 b\ ^6^.7]^ e\(X)V 

LTTTTa^^eTai re Kai ^vva^pLKeveTaL 
oveLpOTToKel 6' lttttovs' iyoj 8' aiTokKvp.aL 
opSiV ayov(rav Tr]V (TeKr]vr]v elKabas' 
ot yap TOKOL yutpovcTLV. aiTTe Trat Kv\vov, 
KaKcfjepe t6 ypafxpaTeiov, iV avayvo) Aa/Scuy 
OTToVots 6cf)€LKoj Kal KoyLCToyfxaL tovs tokcws. 
<^ip i8a) TL 6(peLKo); b(ob€Ka ixvas nacrta. 
Tov b(ab(Ka ixvas Ilao-ta; tl ex.pfr]crap.r]v ; 

Codd. hos citavimus : R V A 9 A API2T0cI>AN0T2 

OT (TTpLdixr^v Tov KOTnraTiav. olp.oi TaKas, 
ei^' e^eKOTn^v irpoTepov tov 6(f>da\iJ.bv \[$io. 
*EIAinniAH2 

^iKaiv abLKels' €\avv€ tov aavTov bpofxov. 25 

2r. TOVT i(TTL TOVtX TO KaKOV 6 fX aTT0\ti)k€KiV' 

ovupoTToKel yap koX KaOevboiv iTTTrtKTyz/. 
<t>6. TTocrovs bp6iJ.ovs (Ka to, TToK€iJ.t.(rTripia; 
2t. e/xe p.€v (tv ttoKKovs tov TTaTep' iKavvets Spo/xous. 

aTap Ti XP^os ^/3a /^f pieTa tov Ylacriav; 3° 

Tpeis p.val bt.(f>pL(rK0v Kal Tpo^^olv ^AfxvvLq. 
^Pe. aiTay€ tov lttttov e^aKCaas OLKabe. 
2r. dAA' S) jueA.' e^?;AtKas e/ze y' e/c rwy kfiSiV, 

6t€ Ka\ bLKas &(f)Kr]Ka \aT€poL tokov 

€V€XVpda-e(r6aL (pa(rLV. <I>e. iTebv S> iTaTep 35 

TL bv(TK0KaLV€LS Kal (rTp€(f)€L TT]V vv\d' oKtjv ; 

Sr. haKV€L ix€ drj/xapxo? tls €k tS)V (rTp(oiJL(XTO)V. 

^€. eacrov oj baLfxovLe KaTabapOelv tl fxe. 

2r. (rv 8' ovv Kadevbe' tcl be xpea TavT ia-O^ otl 

€S Ti]v K€(f)aKr}v aTravTa ti]v (ri]v Tpe^lreTaL. 40 

0e{). 

eW wf^eA.' Tj TTpOfxvqcrTpL aTToKe^rOaL KaK&s, 

tJtls fx€ yrffx eiTrjpe Tr]v a-r]v fxrjTepa' 

€fxol yap TfV aypOLKOS ■qbLcrTos ^ios 

€VpO)TL&V, aKOprfTOS, etKj) K€LfX€V0S, 

^pVOdV fXeKLTTaLS Kttl TTpOJSdTOLS Kal (rT€IX(f>vKOLS. 45 

€TT€LT eyrffxa Meya/cAe'oi»? tov MeyaKKeovs 

ab€K(f)Lbr]V aypoLKOs 0)V e^ acrreo)?, 

(r€fxvr]v Tpv(f)o^a-av €yK€KOLcrvpo)fX€in]V. 

TavTrjv OT iydfxovv, crvyKaT€KKLv6fxr]v eyo) 

o^o)V Tpvybs Tpaa-LCLs ipCoov TTepLOva^ias, 5° 

r] 8' av fxvpov KpdKOV KaTayKo^TTia^fxaTOJV, 

26 rovrl R : rovro vulg. 35 erexfpatrecflat : ivex"?^^^^"''' 

vulg. NE4>EAAI 

baTTdvr]9 \a(f)vyiJ.ov KojAtaSos rereruAAtdoi'. 

oi) ixT]V (pG> y 0)5 dpyos "^v, aAA' ^a-Trdda. 

iyu) b av avTr\ Ooljxariov oeLKVVi Tobl 

TTp6({)acnv €(f)aaK0v, cb yy^'at kCoM (nradas. 55 

GEPAnON 

eAatoy Tjpuv ovk evecrr' kv tQ) Xv^viii. 
2r. otiJ.or Ti ydp /xot tov 'iroTriv T]ttt€s kvxi'ov; 

Sevp' eA^' iva KXdr]s. 0e. 8ta rt diJTa KKai(rojj.ai; 

2r. ort tG)v TrayjeiGiv eveTidets OpvaWibcov. 

p.€Ta. Tav9\ OTTOJS vcov iy^ved^ vlos ovTocri, 60 

ejuiot re 8?/ /cat r?) yui-atKt TayaOf], 

TTept Tovv6]xaTOs hr] ^VT^vdev ikoidojjov^xeda' 

1] piev ydp iTTTTOv Trpoo-ert^et Trpos Tovvo]xa, 

"EdvOiiTTTOv rj XdpiiT—ov r] KaX\i7nridr]v, 

eycu 8e tov TrdinTOV Wid(]xr]v ^€iboi)Vibr]v. 65 

re'a;9 ixkv ovv eKpivdjxeO^' etra rw xp6v(a 

KOLvfi ivv€j3r]ix€V Kdd€]xedo. <t>€ibiTnTidi]v. 

tovtov tov Viov kajxjidvovcr' cKopL^eTO, 

' OTav (Tv jx^yas cov dpp^ eXavvr]s irpos irdKiv, 

(So-n-ep iVleyaKAe'?]?, ^crTiO ^yo)v.^ kyoi 8' ^^r]v, 7=> 

* OTav ]xkv ovv Tas atyas eK tov <t>eXX€(j)S, 

&(nTep 6 TTaTr]p crov, bi(()d€pav €vr]p.p.4vos.' 

aXX ovK iiTiOeTO toIs e/iots ovbev X6yois, 

dAA' tTTTrepor p.ov KaTeyeev tS)v xpr]]xdT(i)V. 

vvv ovv 6Xr]v Ti]v vvKTa (ppovTi^oDV obov 75 

fxCav rjvpov aTpaTTov baL]xovC(as VTT€p(pvd, 

rjv i]v dvaTTeC(T(i) tovtovC, cr(i)dr](ro]xaL. 

dAA' e^eyetpat irpwTov avTov [3ovXop.ai. 

TT&s br]T dv ijbicrT^ avTov (TTeyeCpaL^XL ; ttws; 

^cibLTTTTibr] ^eibiTTirCbiov. <I>e. rt d) -ndTep; 80 

2r. KvcTov ]X€ Kal Tr]v X^^P^ ^^^ '''h^ be^Lciv. 

59 '6ti tcDi/] rS)v yap Suid. 62 5rj 'vTevdev^] S' rjuTfvBfi' R : 57)f 

fVTfvdff V : S)j ravr' A Q Ald, : Srj 'vravO' Reisig 64 XaipnrTrwi' V 

ARISTOPH. NLTB. 8 - API2T04)ANOT2 

4>e. Ibov. Ti ^(TTLv; 2r. eiTre fxoi, (^tAets e/Ae'; 

<i>e. vr; roy IlocretSa) rourot-t tov it;tiiov. 

2r. juj) '/xot ye rouroy ixrjho.jxS)s tov lirinov' 

ovTOS yap 6 deos atrto'? /lot rwt' KaKcav. 85 

dAA' etTrep eK r?/s KapbCas /x' ovtojs (^tXet?, 

d) Trat TTt^oy. ^^e. rt oSy TridM^ai hrjTa (TOi; 

2r. (KiTTpe\l/ov (t)? ra)(to-ra roi)? cravrou Tpoirovs, 
Kol fxdvOav' ekOihv av eyco Trapaivea-co, 

^€. Ae'ye 8?/, rt KeAeveis; 5)r. KaCTnreia-ei,; ^>e. 77et- 
rroju,at 90 

y?/ ro^» Ato'i^u(roy. 2r. Sevpo' i^ui' aTro/SAe-Tre. 

opa? ro Ovpiov tovto Kal TuiKtbLov; 

^e. opoi. TL ovv TovT k(TTLV (T^ov S) TrdTep; 

2r. \}/vx^P (TOfjiwv TOVT eo-rt (ppovTLaTifpLov. 

ivTavO^ (V0LK0V(T dvhpes, o\ tov ovpavov 95 

Aeyoyres dvaiT€L6ov(nv o)S ecTTiv TTVLyevs, 
Kaa-TLV Trept ///xaf ovtos, ?//>iet9 8' dvOpaKes, 
ovTOL bLbd(TKova-\ dpyvpLov ijv tls bLbS>, 
kiyovTa VLKav kox biKata KabLKa. 

4>e. eto"ii' 8e Tives; 2r. ovk 0T8' (ZKpt/3ws TOvvop.a' ic>o 

lx€pLixvo(f)povTLa-Tai /caAot re KdyadoL 

<j>e. at/3ot TTOvqpoi y , ot8a. rov? dAa^(jms 
roi;9 (oxptwyra? rov? dyuTTo^j/roD? Ae'yet?, 
wy 6 KaKobaipLoov 2a)/cpdr?/s Kat Xat/je^ciy. 

2r. 7/ 7; (TtctfTra* jx-qbev et7r//s z^j/Trtor. 105 

dAA' et rt K7/8et rcSv TTaTpcaci^v d\(f)LT(i)V, 
TOVT(av yevov jxol cr^^^aadixevos ti]v iTnTLKrjv, 

<t>e. ovK dv ixa tov Alovvctov, et boirjs yk \xol 
Tohs (f)aa-Lavovs oijs Tpicp^L Aecayopas. 

^r. 1&' dvTLl3o\(a (t 2) (f)ikTaT dvdpcaiTiov e//ot no 

€\6u>v bLbda-Kov. 4>e. Kat rt (rot p.a6i](To\xaL; 

87 TTtOoC] TTfOoD yuoi R : iridovnai V, unde 7rt6oC juoi. *f . rf Se irlOufKU 
C. F. Hermann 88 Toi;s . . . rpo-rrovs'] rhv . . . rp6irov Suid. NE4)EAAI 

27. etvcu TTap' avTols (^acrty aiJL(f)0} tu) \6yu>, 
Tov KpiLTTOv\ oVrts" eoTt, Kat Tov iJTTOva. 

TOVTOLV TOV €T€pOV Tolv \6yOLV, TOV iJTTOVa, 

viKav XiyovTa (paaL TahLKOiTepa. 115 

r]v ovv pLcidijs fxoL Tov ahLKov TOVTOV \6yov, 

a vvv d(^eiA.co 8ta ai, tovtu>v twv xp^SiV 

OVK av aTTohoLrjV ovh' av 6l3oX6v ovhivL 
(I>e. ovK av 'mdoL[j.r]V' ov yap av TkaLrjv ihelv 

Toiis LTTTTeas To xpwjua StaKe/cvatCT-jueVo?. 120 

2r. OVK apa fxa tijv Ai^ixrjTpa tQv y e/xwy eSei, 

ovT avTos ov6' 6 ^vyios oW 6 a-ap.(p6pas' 

dAX' e^eAw cr' es KopaKas e/c r^s oIkms. 
<t>e. dAA' 011 TT€pL6\}/(TaL \x 6 delos Meya/cAe'?;? 

avLTTTTOv. dAA' €LcriLp.L, crov 8' oti cppovTLU). 125 

2r. dAA' ow8' eyo) p.evT0L TTecrdov ye KeLaoixai, 

dAA' ev^afxevos toIctlv deols 8t8d^oju.at 

avros iSahC^ajv es" ro (f)povTLa-TripLov. 

TT&s ovv yepojv a>v KaTTL\y]a-p.u)V kol [Bpahvs 

k6y(t)v aKpLJiS)v (T\LvhaXaiJ.ovs fxad-^a-ofxaL; 130 

hrjTeov. TL TavT €xci)v cTTpayyevoixaL, 

dAA' o?'x't k6ttto) ti]v dvpav; iTal TTaLhiov. 
MAeHTHS 

jSdKX' es KopaKas' tls eo"^' 6 K^yjfas T-qv Ovpav; 
2r. <l>et8(oyos ftos 2rpei//^td8rj9 Kt/cvrro^^er. 
Ma. a]xadr]s ye i'^ Ai" ocrrts' oiircocrt acf)6hpa i35 

aTTepLixepLixvo^s Tr]v dvpav keXaKTiKas 

KOL (f)povTLh^ e^]x(i\o)Kas e^rjvpr][xevr]v. 
2r. a-vyyvo)dL ]xol' rrjAoC yd/» otKcS rdiy aypwv. 

dAA' eiTre' /xot ro TTpayjxa Tov^r]p.^ko)]xe.vov. 
Ma. dAA' oii ^e'f.iis' TTkr]V Tols \xa6r\TaLa-LV XeyeLV. 140 

2r. Ae'ye z'w e/xot 6appS)V eyo) yap ovtoctX 

119 T\alr]v /j.' iSelv ■ . . 5iaKeKvai(7fj.fuov Mcin. 125 avnrirov. 

aW' eftreiyut] &vnnrov uvt. aAA' «7/^t Cobet 

S* APISTO*ANOT2 

i]Kco ixaOrjTijs e? rb (ppoi'TLcrTi]ptov. 
Ma. Ae^o). voixicrai 5e Tama ^pi] p.v(TTr]pLa. 

avi]p€T apTL ^aLpe(f)m>Ta ScoKpar?;? 

"^vWav OTTOdov^ akkoLTO Tov^i avTT]S TTobai' 145 

baKov(ra yap tov ^aLpe^fiMVTo^i ti]v d(}>pvv 

eTTt Ti]V K€(f)a\i]v Ti^v 2ajKparou9 a(Pi]KaT0. 
2r. ■TTw? brjra bL€iJ.4Tpr]a€; Ma. be^L(f)TaTa. 

Kr]pov bLaTi]^as, etTa ti]v -yj/vWav kajioDV 

evef3a\lrev is tov Ki]pov avTiji rco irobe, 150 

Kara \lrv\€LO-i] TT€pLe(})va-av Tlep^rLKaL. 

TavTas VTToXvcras avefxeTpet to ^oipiov. 
2r. Z) Zeu jSaa-LKev tijs keTTTOTr^TOS tG)V (f)pev(av. 
Ma. tl bi]T av eTepov et ttvOolo ^(oKpcLTOVs 

(f)p6vTL(TiJi.a; 2r. ttoIov; avTLJiokM KaretTre fxot. i55 
Ma. avi]peT avTov X.aipe(f)(av 6 207/rrtos 

OTTOTepa Ti]v yv(i)]xr]v eyot, tcls iixTrCbas 

KaTci To a-TOjx aheLV ?) KaTa TovppoTTvyLOV. 
2r. rt br]T eKelvos etTre Trept r?/9 epiTrtSos; 
Ma. €(f)aa-Kev eimt TovvTepov Tijs ifxiTLbos 160 

a-Tevov 8ta AeTrroi! 8' ovtos avTov Ti]v TTVor]v 

ISm /3a8t(ety ev6v TOvppoTTvyiov' 

€7T€LTa Kolkov TTpos (TTevG) TTpoa-Keifxevov 

Tov TTpcaKTov v/x^''^ '^'"'^ /3ta? roS TTvev]xaTos. 
2r. o-aATTtyf 6 TTpooKToi iaTLV apa t6)V i]XTTibo)v. 165 

o) TpL(T]xaKapL0i Toij bLevTepevfxaTO-i. 

7) paStco? (f)€vyu)v av aTTO(f>vyoL biKi]v 

oa-TLs bioLbe TovvTepov r?)? ep.TrtOos'. 
Ma. TrpodT/y 8e' ye yv(l)]xi]v ]xeymki]v a(pi]pi0r] 

vtt' aaKakal3(t)Tov. 2r. rti^a TpoiTOv; KctretTre /xot. 

Ma. ^?roOi'ro? avroC r?/? o-eki']vi]s Tas obovi 171 

Kat ras TTepL^popln eir' aro) Ke^i^voTos 

144 Xaipf^u>VTa SojKpaTTjs] Xaipecpuv rbv '2ooKpa.Tr) Piccolomini 
148 Sie/jieTprjae A © : tovto 5ie/xeTp7]<T(v R : tovt' 4fj.4Tp7](re V 
151 ^/-uxeWoj Mein. 157 exei A NE*EAAI 

aTTo TTJs 6pO(f)r]i vvKTcop yakeuiTris KaTe\i(TiV, 
2r. rjad-qv yaXecaTy KaTayJ.(TavTi. ^ojKpaTovs. 
Ma. exdes be y rjpuv belirvov ovk rjv ko-ir^pas. 175 

2r. elfv ri ovv tt/jos raA^tr' kTTaXap.i](TaTo ; 
Ma. KaTO. TTjs TpaTT€(ris KaTaTTacras \e7TTr]v Tt^^pav 

Kafxy\ras o^eXicrKOV eira bia^r]Tr]v XajSoDV 

eK Trjs TTakataTpas 6olp.aTiov v(f)€L\eTo. 
Sr. rt brJT iKelvov tov Qakrjv 6av]xa^op,ev; 180 

avoty avoty avvcras to (ppovTt(TTr]ptov, 

Ka\ bel^ov bis T(x\t(TTd juot tov ^(OKpctTrj. 

fxa6r]Tt(a ydp' dkk' dvotye Tr]v 6vpav. 

S) 'HpdKkets TavTl iTobaTTa to. 6r]pia; 
Ma. rt edavpLa(Tas; tS> rrot boKova-tv (iKevat; 185 

2r. rots e/c Ylvkov kr](f)6€t(Tt toIs AaKiuvtKots. 

aTap Ti TTOT es Tr]v yrjv jikiiTOV(Ttv ovToti; 
Ma. ^r]Tov(Ttv ovTot TCt KaTci yrjs. Sr. /3oA.y8ous dpa 

Cr]Tov(rt. ixr'] vvv TOVToyt (f)povTi(eT€' 

iyu) ydp olb^ Iv (.trrX pteydkot Kat Kakoi. 190 

rt ydp oibe bpSxrtv ot rr(f)6bp^ (yK€KV(f)6T€s; 
Ma. oiJrot 8' ip(l3obL(f)(aaLv vtto tov TdpTapov. 
2r. rt 8^^' o TTp(x)KTos is tov ovpavov /SAeVet; 
Ma. avTos KaS* avTov da-Tpovo]xeiv btbd(TK€Tat. 

dkk' €'iat6\ tva fxr] \itvos vpuv Ittltv\i]. 195 

]Sr. ]xr]TTU) ye p.r]7Too y' dkk! eTTtp.(tvdvTU)V, Xva 

avTOiat Kotv^aaoi rt 7Tpay]xdTtov €]x6v. 
Ma. ciAA ov\ olov r' avTotat TTpbs tov dipa 

e^o) btaTpijietv TTokvv dyav ecrriy \p6vov. 
2r. TTpos TMV 6€0)v Ti ydp Tdb' kaTiv; etTre ]xot. 200 

Ma. daTporop.ia ]xkv avTr]i. 2r. rcvrt be Ti; 

Ma. yecDjxeTpia. "^t. tovt ovv Ti eo-rt \pi]atpLOv; 

179 tra\ai(rrpas R^ in ras. : rpavf^rii R' 0ot/j.dTwv codd. 

et Arrian. Epict. : evixdriov Herm. 186 ttjs AaKwi/tKris A 

189 rovroyl A : rovro "ye R © Ald. : rovr' (ri V A : rovro y ert Reisijj 
'95 "f^^v Bergk ex schol. : r)ixtv ccdd. 'API2T04>ANOT2 

Ma. yijv avanerprja-ai, ^t. TTOTcpa Tip KX.r\pov\iKr]v ; 

Ma. ovK, aXKa ti]v avixTracrav. 51r. ao-reiov Aeycis. 

To yap (r6(f)La-p.a bi]p.0TLKbv Kal \pi](TLixov. 205 

Ma. avTi] 8e crot yrjs TTepiohos TT(icn]s. opas; 

aibe ixev ^Adrjvai. 2r. tl a-v Aeyf ts; ov irei^o/xai, 

eTret 8tKa(rra? ovx opw Kadi]p.ivov^. 
Ma. o)? rour' aki]d5>s 'Attlkov to ^oipiov. 
22r. «ai ttov y>.LKvvvr]s el^rlv ovp.ol 87;/u,orat; 210 

Ma. evTavO' €veL(rLv. 7/ 8f' y' E{i/3oi', wj opay, 

7;8t irapaTeTaTaL ]xaKpa TTOppu) tt(xvv. 
2r. otS'* VTTo yap i]ixQ>v TTaperaOr] Kal TlepLKkeovs. 

aXk' 1] AaKebaL]X(x)V TTOV ' a-6' ; Ma. 6ttov'(ttlv; avTrjL. 
2r. wj eyyi)s ijpLoiv. tovto ttAvv (f^povTiCere, 215 

ravri]V d(^' 7][X(av aTTayayeiv iT^ppco iTavv. 
Ma. d/VA.' ovx otoV re. 2r. i»?/ At" olixoj^ecrO' apa. 

(fiepe rts yap oSro? oi^Trt rrj^ Kpe]xa.dpas avr]p; 
Ma. avr6s. 2r. ris avros; Ma. 2coKpdr7/s. 2r. oj 
SwKpares. 

W 0VT09, aval36r]a-ov avr^v fxoi fxeya. 
Ma. avrbs jxev ovv a-v KdXea-ov ov ydp p.0L (T\oKr]. 220 

2r. o) 2w/cpare9, 

S» SoDKpartStoy. 
SfiKPATHS 

ri /j.e Kakeis &)07//xepe; 
2r. TTpwrov ]xkv 6 tl hpas dvrL^oXGi KdreLTre {xol. 
2a). depo^arGi Kal TT€pL(f)povM rbv iJKlov. 225 

2r. cTretr' aTro rappov rovs deovs vTTep^fjpoveTs, 

dAA' 011 K dTTo rT/? y?"/?, etiTep; Soj. ov ydp dr Trore 

e^vpov dp6G>s ra p.ereojpa TTpdyixara, 

et ]xi] Kpep.da-as rb v6i]ixa Kal rijv <f)povrida 

keTTri^v Karap.ei^as es rbv 6]xotov depa. 230 

215 TTavv R V A e Ald. : ^«'•yo A et schol.. unde ixira^ppovri^ire Bentl. 
216 Traru] TroAir Sauppe 226 vTnp^ppovils^ irv irepi^ppovfus Blaydes NE(I>EAAI 

ei (cv \afxal Tavco KaTooOev iaKOTTOvv, 

ovK av TToO' rivpov ov yap dAA.' rj yi] j3Cq 

eA/cet TTpbs avTi]v ti]v iKixdba Tfjs (f)povTLbo9. 

7rdcr)(et he TavTO tovto Kal to. Kapha\xa. 
2r. Ti 0?/s; 235 

17 (f^povTLS eA/cet tijv iK/jtdS' es to. Kapho.pa; 

Xdi wv KaTdj3r]6^ aj 2coKpart8tor wy e/u.e', 

tVa //.e 8t8d^7/s &v7T€p ovv€k iXi]kv6a.. 
So). ijk6es 8e /card rt; 2r. ^ovXopLevos \xa6tiv KiyeLV. 

VTTO yap TOKODV ^pria^TOiV re bvo-KoXoDTdTOiV 240 

dyop.o.L (pepopaL, rd \pr}p.aT ev(:\vpd^op.o.L. 
So). -odcv 8' VTToxpeios aravTov eAa^es yevoixevos ; 
Sr. ydcros /x' e7re'rpt\//-ei' tTTTrtK?/ Setr?/ (Payeiv. 

dAAd /xe hiha^ov tov erepor rou' c-otr Adyotz", 

rdr p.rihev diTobLbovTa. p.La6ov 8' ovtlv dv 245 

TTpaTTi] ]x 6p.ovp.aL aoL KaTa6Ti]a(LV tovs 6(ovs. 
2co. TTOLOVs 6(ovs 6p.eL av ; TTpSiTov ydp 6eoL 

ilixlv v6p.Lap^ OVK eaTL. Zr. rw ydp oixvvt ; 7/ 

aLhapioLaLV u^a-JTep iv Bif^arrtw; 
2<w. jioiKeL Ta 6ela TTpdypaT elhevaL aa^pds 250 

urr' efrrty 6p6(os; 2r. r?/ At" etTrep e(rrt ye. 

2a». Kat ^vyyevea6aL Tals ^^(peKaLaLV es Adyovj, 

rats riixeTepaLaL haipoaLv; 2r. paKLaTd ye. 

2I0J. Kd^i^e TOLWV eTTt rdi' tepdi' aKLp.7Toha. 
2r. idoi' Kd6r]paL. 2co. rouroi^t tolvvv Aa/3e 255 

rdi' aTe(f)avov. 2r. eTrt rt aTe^pavov; olpoL ^(OKpaTes 

ioaiTep p.€ Tov ^A6dpLav6^ ottcos p.i] 6vaeTe. 
Soj. oiIk, dAAd TavTa iTdvTa tovs TeKovixevovs 

7/juets TTOLOvp.ev. 2r. etra 8?/ rt Kephavo); 

2oj. KiyeLV yevr]aeL Tplp.p.a KpoTaKov TTaLiTdKr]. 260 

dAA' ex' aTpepi. 2r. /xd rdi; At' ov ^j/evaeL yi p.e' 

238 /[i€ 5(5o|7?s R: /u' «K5i5a|7)5 VA0 Ald. 243 (TreTpi^'*»'] 

frpi\pfv R V 258 TTOfTas toCto Reiske 261 aTpeiJ.i R V : 

oTf)e';U*J vulg. API2TO*ANOT2 

KciTaTTaTTOfjievos yap TTanrdkr) y€vri(ro[xai. 
'^co. (:V(prni{iv xpi] Tov Tipia-^VTr]V Koi Trj^ evxvs (TTaKovav. 
S) bi<T7T0T ava^ djxeTprjT^ '^Vpy os exeis ttjv yr]V 

piiTtcopov, 
XaixTrpos t Al6j]p <T€]j.vai re 6€a\ Nec^eAat l3povTi]m- 

Kepavvot, .265 

dpdr]T€ (f)dvt]T cb bea-TTOLvaL tS> (ppovTLcrTrj f>tere'a>pot. 
^T. ]xi]7TU) ju.7/7rco )/€ TTplv av tovtI TTTV^copiO.L, JU.7) KaTafip^x^^' 
To h\ p-r]h€ Kvvrjv OLKodev (Kdetv e/xe tov KaKohaipov^ 

^xovTa. 
]^oj. eA^ere brjT^ S» ttoXvtCjj.i^tol Ne^eAat rw8' ets eTrtSet^ty 
etr' eTr' 'OAvju.Trou Kopv<pcu<s upaZs XLOvoliX.i]TOLcrL /cct- 

dr]o-6e, 270 

etr' 'iiKeai^ou TTO.Tpos iv K-qiroLs Upbv xopbv LcrTaTe 

^vpicfiaLS, 
eir' cipa NetAou iTpoxoais vbdTOJv xpvaeaLS dpvTea-de 

■npOXOLCTLV, 

r] Matwrti^ kipvi^v ex^r' ?; (TKOTTekov VLcfioevTa Mip,avTos' 
vTTaKovaaTe be^djxevaL dvaiav Kal toIs tepotcri xapelcruL. 

X0P02 

divaoL ISiecfiekaL W'''P' 

dp6Qt]xev (pavepca bpocrepdv cf)vcrLV evdyrjTov, 276 

TTaTpbs dir' ^Q,K€avov f3apvax4os 
v\f/r]k(iiv opeoiv KOpvcfihs im 

bevbpoKopiovs, Lva 280 

Ti^kecfiavels a-KOTTias dcfiopcoixeda, 
KcipTTOvs T dpbo]xivav Updv x66va, 
kcCl iTOTapoov ^a6€u>v Kekabr]]xaTa, 
kcCl ttovtov KekdbovTa fiapvfipojxov 

263 firaKovfiv R V : vwaKoveiv vulg. 268 fxr]5i Urbinas : fiii 

vulg. 272 TTpoxoaTs^ TTpoxoo.s V Suid. apvTsaOe Suid. : apixaBf 

vulg. 7rpo'xo(crti'] iTpoxovciv Ald. 274 viraKovcraTe] oviraKovaaTt 

R: (TraKovcraTi Ald. yapiicrai] <pav(7ffai V A 282 ap^oijifvqv 9' 

Re I NE4>EAAI 

o/ji/ua yap aldtpos aKaparov (reXay^TTaL 285 

lJiapiJ.ap4aLs (V avyal<i. 
dAA' aiToa-eLo-dixfvaL vt(f)0<i op^pLov 
aOavaTas ihias eTTLbcofxeda 

T-qXecTKOTTio dp.iJ.aTL yalav. 290 

Soj. 2» p^ya (Tepval Ne(^eAat (fjavepQs rjKOv^raT^ pov KoAe- 

aavTos. 

■qcrdov (fxovrjs ap.a Kal jBpovTfjs p.VKr](rap.evr]s deo(re7rTov; 

]Sr. Kdl (T(l3op.aL y u» 7To\vTLpr]TOL Kal fiovXopai dvTaTTO- 

TTapbelv 

77pov Tas jSpovTas' ovrojs avTas TiTpepaivoi Kal 7re<^o'- 

^r]p.aL' ^94 

K€i depLLS (CTTLV, wvL y ijbri, Kel p-)] 6€p.Ls kcTTL, xerrdd). 

2c0. OV /XT) (TK(ji\\f(^L p.r]b€ TTOL-qO-eLS CLTTep oi TpvyobaLpOV€S OVTOL, 

dAA' iV(f)ripeL' peya ydp tl 6t(av KLVCLTaL crprjvos doLbcds. 

Xo. 7Tap6h'OL dpl3po(p6pOL [dvT. 

^k6(Dp€V kLTTapav \66va naAAdSov, evavbpov ydv 300 
Ke/cpoTTos 6^6[j.€vaL TToKvrjpaTov 
ov crifias dppr']T(x)v Up&v, 'Iva 

p.VCTT0h6K0i h6p.os 

iv TfkeTaLS ayiaL^ dvabeLKVVTaL, 
ovpavLOLS T€ deols bodpi]paTa, 3°5 

i^aot 0' v^f/epecpels Kal dydXpuTa, 
Kal 7Tp6a-oboL p-aKdpuiV UpdTaTaL, 
€va-T^(f)avoL re diQv 6v(TLaL daXiaL re, 

TTavTobaTTaHs iv wpaLS, 310 

j/pt T eTrepxo/xeVw BpopCa X"P'S'' 
evKeAdScoi^ re yopwv ipe^LcrpaTa, 

Kal p.ov(ra (SapvjSpopos avX.u>v. 

286 fiapiJ.apeatcni' aiiyals V: ^apfj.ap4ai<T'iv) ii> avyals vulg. 289 a6a- 

vdrats ISeais codd. praeter R 296 &Kd!>\l/ei . ■ ■ irof{](reis Elmsl. : 

(TKw^pris . . . -iroi^fiffrjS codd. 307 vp6(roSoi^ ■irp6Sofj.OL R V 310 Travro- 

5aira7(riv «V Ald. API2TO(I>ANOT2 

2r. Trpos Tov Atos avTL}3o\(a tre (fipdcroi', rives elcr' £> 2(o- 

KpaT€s avTai 
al (f)dey^diJ.€vaL tovto to (T€\xv6v; [J.(av rjp^vai tlv4s 

dcTLv; 315 

So). iJKKTT dAA' ovpdvLaL Ne^eAat /xeyaAat ^eat avbpd(TLV 

dpyols' 
atTrep yv(oixrjv Kal StdAe^ti' Kat row ^juti» Trapi^ovcnv 
Ka\ TepaTeCav Kal Trepike^Lv Kal KpovciLV Kal KaTdKrjxj/Lv, 
Sr. TavT^ dp" aKovcracr avTwv to (pdeyix' 7; "^X"! /^"^ TreTTo'- 

Ti]TaL, 319 

Kat AeTrroAoyett' ?/8?; C^Tft Kat -Trept KaTryou (rret'oAe(r)(eti', 
Kat yv(oiJ.LbL(o yv(i>p.riv vv^aa kTepco \6y(o dvTLkoyricraL' 
wcTT et TTcos ecTTLV Ibelv avTas ijhrj (fiavep&s eiTLdvp.oi. 
2w. ji\eTT€ vvv bevpl Trpbs ti]v Y\dpvr]6^ • ijbr] ydp 6p(a 

KaTLOixras 
i](TV\i] avTas. 2r. </>ep^ ttov; bel^ov. 2co. \(o- 

pov(T avTaL Trdvv TroAAat 
8ta Tav KoCkdiV Kal tQv bacrio^v, avTaL irkdyLaL. 2r. rt 

t6 xPWO-> 325 

bis ov KadopG). 2co. Trapa Ti]v elcTobov. Sr. i]bi] 

VVVI jxdkLS OVT(»)S. 

]Soj. vvv yi TOL r]br] KaOopas avTds, et /x?/ ki])xqs KokoKvvTaLS. 
}£r. VI] AC eyciiy, oj ■nokvTL]xr]TOL- irdvTa yap ijbr] kut- 

eypvcTLv. 
Sco. TavTas fxevTOL crv deds ovcras ovk i]br]CT0' ovb^ iv6]XL^€s; 
2r. fxd At' dAA' 6/xtxArjr Kat bp6(T0V avTas r]yov]xr]v kol 

KaiTVov elvaL. 33° 

2cij. ov ydp ]xd At" otcr^' otli] TrAetVrous ai)rat fi6crKovcrL 

crocpLcrTds, 
@ovpLO]xdvT€LS laTpoTe)(yas (T(f)payLbowxo.pyoKO]xi]Tas, 

321 i/v|a(r'] /it|a(7' Monacensis 137 322 (pavipas Halbertsma 

324 ficTvxf) Elmsl. : iiauxws RV: i^avxos A0: rjiruxa (Tairraj) Ald. 
326 TrapaJ Trphs V oui-ws R fortasse iii vvruis correctum) : 6pu 

VG Ald. : aBpu) A 331 olad' oTti]] a\\' iffd' oti Mutinensis 2 NE4>EAAI 

KVKkLon' T€ )(op&)z' qafj.aTOKa.iJ.TTTa^i avhpai [x^Tecopo- 

(pivaKas, 
ovh\v hp(ai'Tas ^6(rK0V(T apyov<i, 6tl TavTas p.ov(TOT70L- 

ovcriv. 
2r. TavT ap^ iiTOLovv vypav Ne^eAai' n-rpe7rraiy/\or haLOv 

opjxdv, 335 

TTkoKafjLOVS d' €KaToyKe(PaKa Tv(f)(a TTpiip.aLVOvcras re 

Ovikkas, 
eir' aepias btepas, yajj.\\fov-i olaivovs acpovi^x^^L^i, 
dfjijipovs 9^ vbdToov bpo^repav Ne^€A.aj'' etr' dvT o.vtG)V 

KaTiTTLVOV 

K€(rTpdv re/j.ax'? p.eyakdv dyaOdv Kpea t opvCOeLa kl- 
XTjkdv. 
So). 8ta p.lvTOL rdcrS' ovy\ bLKaCcos; 2r. ke^ov bi] p-OL, 

TL TTadovcraL, 3-^° 

eiTTep V€(j)ikat y ei<rti' dky]QQ)S, OvrjTals el^acTL yvvaL^iv; 
ov yap cKiXvai y etcrt TOLamaL. 2a). 0epe Trotat 

ydp TLves elcTLv; 
2r. ovK olba (ra(pG)S' et^acTLv yovv €pioL(rLV iTeTTTap.ivoL(nv, 
Kov\L yvvaL^lv p.a. At' ovb^ otlovv avTai, 8e pivas (.xova^LV. 
So). diTOKptvai vvv aTT av epoi)p.aL. 2r. Aeye iwv 

Ta\€0)s 6 TL (3ovkeL. 345 

^o). ijbr] TTOT dval3k4\}/as elbes v€({)4ki]v KevTavpio ofxoiav, 
1] TTapbdkeL 1] kvK(D i) Tavpco; ^t. vi] At" eycoy'. 

etra ri tovto; 
2co. ytyroyrott iTdvd^ 6 tl fiovkovTaL' KqT^ i]v p.ev 'ibo)cn KO}j.i]Tr]v 
dypLov TLva tS)v kacriojv tovto)v, oXdvTrep tov E,€vo(f)avTOV, 
crK(i)TTT0V(TaL Tr]v fxaviav avTOV KfVTavpoLS fiKaa-av avras. 
2r. rt ydp rjv dpTTaya tS>v br]]xoa-io)v KaTibo)(TL 'S.ip.oova, Ti 
hp5)(rLv; 351 

Soj. dTTO({)aivova-aL t)]v (f)va-LV avTov kvKOL e^ai(f)vr]s eyevovTO. 

334 apyui V 337 Siepds] fortasse Sivas 343 •yoyi'] 5' oiv 

R A 348 wdvd' oTi A : ■KavQ'' '6ri tv R : Trivd' '6(Ta V API2TO*ANOT2 

2r. ravT^ apa Tavra KAewrw/xor avTat tov pi^jfacnTLV x^^'» 

Ihovaai, 

OTL bakoTaTov TOVTOV ecopoiv, ekacpoL 8ta tovt eyevovTO. 

'2(1). Kal vvv y otl KkeLcrOevri eTbov, opas, 6ta tovt kyevovTo 

yvvaiKes. 355 

Sr. yaipeTe tolvvv o) SecrTrotmf /cat vvv, etTrep rtyt KaAAw, 

ovpavop/qKr) pi]^aT€ Kap.o\ (pcov^v, w TTap.l3a(rLkeLaL. 
Xo. ^aXp^ S) TTpenrjSvTa iraXaLoyeves drjpaTa Xoyiov cfaXofxovcruiv, 
<Tv re AeTrrorarcoi/ Xi]po}v lepev, (ppd^e TTpos ///^as o rt 

XP?/C<fts- 

ov yap av aAAw y' vTTaKov(raL[j.€v t(ov vvv pLeTfoopo- 

(ro(f>L(rT(av 3^0 

7rA?/i; ?/ YIpobLKco, T(d p.ev (ro(f)Las Kal yv(ap.r]s ovveKa, aol he, 

OTL /SpevdveL T ev ratcrtv 68ots' Kat rco00aA/Acb Trapa- 

/JaAAets, 
KaiWTTobrjTos KaKo, ttoW' ave^eL Kd(f)' r^p.lv (Te]j.vo- 

TTpO(TO)TTeLS. 

2r. 0) yi] Tov (pdeypLCiTos, co? tepor Kat (rep.v6v /cat reparw8es\ 

2o). avTaL ydp tol ]i6vaL etcrt ^eat, TaXXa be TrdvT e(TTl 

(f)kvapos. 365 

2r. 6 Zevs b' rj^uv, 0e'/ie Trpos ttjs yrjs, ovkv]XTTLOs ov deos 

e^TTLv; 
2a). TTOtos Zevs; ov p.i] XrjpyaeLS' ovb' ea-TL Zevs. 2r. rt 
Ae'yets av; 
aAAa rts vet; rofrt ydp eixovy aTTo^pr^vai Trp&Tov airdvTOdv. 
2a). avTaL bijiTov p.eyd\oLS be cr' eyo) (rr]p.eLOLS avTO bLbd^o). 
(pepe TTOV ydp TTcaiTOT dvev Ne^eAwy vovt ijbr] Tedeacrca; 
KaLTOL XpTjV aidpias veiv avTov, Tamas 8' dTTobr]]xeLV. 37' 
2r. VI] Tov 'Atto^AAco roi3ro' ye toi, bi] roj vvv Ao'ya) ev 
TTpoa-e(pv(Tas' 
KaLTOL TTpoTepov Tov At" akr]6G)S <^]ir]v 8ta ko(tklvov ovpelv. 

358 izaKaiy^vfsV Q PiXd. : TroAaiyfves S> Scaliger 364 crefxvhv] 

repTTvhvV 366 ^^rj/] i^yurj/ Mutinensis 3 371 aldpias^ aWplas 

ov<rr]s VSuid. 372 St; tS) vvv Pors. : ry rut-i codd. NEa>EAAI 

dAA' OCTTLS 6 j3pOVT(OV kcTTL (f)pd(TOV' TOVTO /jtC TTOtec 

TeTpepLaiveLV. 

2w. avTUL (3povT(o(rL KvkLvh6p.ivaL. 2r. rw rpoTra) o) 

Trdj^ra (tv ToXfxciv; 375 

2co. orai/ ifjLTTXrjrrdSxT^ vdaTO^ ttoKXov KavayKacrdwfTL (f)€p€(TOaL, 

KaTaKp-qp.vap.evaL 7rA?/pet9 op.j3pov ot' dydy/c7/t', etra 

/3a/3etat 
ets dAA?/Aa? kp.TTLiTTovcTo.L pyp/vvvTaL Kal TTO.Tayov(TLV. 
2r. o 8' dvayK(xC(jov eo-rt rtj avrdj, ovx 6 Zevs, coo-re 

(j)4p€a-$aL; 
2a;. i]KL(TT dAA' aWipLos Alvos. 2r. Au-o?; rovrt /x' 

ekeXrjOeLV, 380 

6 Zev? ovK wy, dAA.' drr' avTOv Alvo9 wvl /3a(riAeva)r. 
drdp ovbev ttoo Trept rov Trardyov /cat r?'/? jSpovTijs p. 
e8t8a£as. 
2(0. ovK 7/K0V0-d9 p.ov Tcis Ne0eA.as vSaros' //eo^rds drt ^7///,t 
ip.TTLTTTovaas et? dkKi'jkas iTaTaydv 8td r7/i' TTVKVOTiiTa; 
2t. 0e'pe rovrt rai XP^/ Trt o-r eveti;; 2cu. dTTo o-aurou 

'ycd cre StSdf^co. 385 

7/8?/ ^co/xou riai^a^/^ratot? ep.TTKrjcrd€h etr' eTapdydT\s 
Ti]v yacrTepa, Kal kKovos i^aicjivqs o.vti]v OLeKopKopvyqcrev ; 
2r. VI] Tov 'ATToAAct) /cat 8eti'd Trotet y evdvs p.OL, ko.I 
TeTapoKTaL 
yJacTTTep jipovTi] to ^(op.LbLov TTCiTayel kol beLvd KeKpayev 
aTpepLas TTp&TOv TTaTnrd^ TTO.Tnrd^, KaTreLT eiTdyeL iTa-o.- 
TTaiTTTd^, 390 

y&Tav X^C(^> i^opLLbi] j3povTa 77^77^77^7:770^ cocr^rep eKetrat. 
2c»j. (rKe\{/aL tolvvv aTTo yacTTpLbLOv tvvvovtovI oXa TTeiTopbas' 
Tov 8' 'Aepa tovV ovt diTepavTov ~5)<s ovk elKos ixeya 
(ipovTav; 
2r. Tavr dpa koI rcord/iar' dAATjAoty iSpovri] Kal iTopbi] opxiLU). 

374 toCtJ] Toufl' 8 A^ aliique nonnulli 384 eJj ciAA^Aas] dAA^- 

\ai(n V TrvK^/f^TrjTo] vyp^rvra V 394 Strepsiadi V : Socrat: 

R et plcrique tribuunt &pa'] ovv V API2T0*AN0T2 

aA.A' 6 Kcpavvo^i irod^v au (^eperai Aa/^7rcoy 7ri'pt, toito 
cjiba^ov, 395 

/cat KaTa(f)pvyeL /jaAAwy 7/fxas, roi)? 8e ^oirras Trepi- 
</)Auet; 

ro{iroi' yap 87/ (^ayepws 6 Zews tr]o-' eTTt roi;? e7rto'pKoi;s. 
2a). /cat 7r<os o) [xcope (rv Kal KpovLuiv 6^(nv KaX ^eKKea€)\.i]V€, 

et7rep /3dAAet roi»? €7n6pK0vs, biJT ov)(l ^iixuiv' iveTTp-qaev 

oiiSe KAeww/jioi' ovSe 0e'copoy; KaiTOi acpobpa y et(r 

knLOpKOl' AOO 

oXka. Tov avTov ye recoi' /idAAet Kat 2owtoy aKpov 

\\6r]ve(x)v 
Kal Tas bpvs TCLs /jteydAas" rt p.ad(av; ov yap 8?) 8pCs 

y' iTTLopKeL. 
2r. ov/c ot8'' drdp eS rri» Ae'yety (^atz^et. rt ydp ecrrti' 8?/^' 

<3 K^pavvos; 
2co. oray es radras avep.os $r]pbs [J.eTe(i>pLa9€LS KaTaKXrj^rd-q, 
h'bod(v avTcis (ocTTTep kikttlv (f)vaa, KaTret^' vtt' avdyKrjs 
prj^as avTCLS e^co (pepeTaL aojSapbs 8td r7)z.' irvKVOTrjTa, 406 
v7ro ToS poL^bov KCiL TTjS pvp.r}s avTos kavTov KaTaKaaiv. 
2r. 2-'T/ At' eyoj yoiji' aTe\vS)S eTtaOov tovtl Trore Atacrtotfrty 
<)7rra)f yaaTepa tols avyyeviaLV, KaT ovk ecr^^coi' d//e- 

Ar7<ras' 409 

rj 8' dp' i(f)vaaT, etr' e^aL(f)vqs bLaXaKrjaaaa Trpbs avToi 
T(j)(f)da\iJ.(o fj-ov TTpoaeTikrjaev Kal KaT^Kavaev to iTpoa- 

(jOTTOV. 

Xo. (b TTJs p.€ydkris €TTt9vp.r}aas ao(pLas dv9po}7T€ Trap' r}p.Ci)V, 
o)S evbaipLcov ev 'A^jjratot? Kat rots "EXkrjaL yevrjaeL, 
€1 ixvqiJi(t)V et Kat (f)povTLaTr]s Kal to Ta\aLTT(t)pov eveaTLV 
kv Trj "^vxf], Kal /X7/ Kd/xretj /^?/^' e(rrco? piT^re jSabLCoiV, 415 

396 7r€pj(/)Xu€i] Tr€pj(/)Ae7et V 401 'AOrjj/eo):/ Ji sec. Schnee) : 'A0rj- 

i/afcoi/ R V : 'Adrtvwv A 402 fj.aGa}v- iradccv A 0- Ald. 409 otttwi/ 

R: ioTrTwv vu\g. 412 irap riixav^; Trap' 7],u7v V : SiKaiws Diogenes 

Laertius 413 "KW-nai ytv^ffei] &\Aoiffi Sia^fjs Diog.. unde Sidffts 

Cobet 414 el /jLvrjixuv efj el yap fxvl-iixwv Diog. 415 ^vxfi Ka\ 

fit] . . . !JLT]Q' . . . i.Lr)Te\ yvujfxri KovTe ti . . . ovd' . . . ovTe Diog. j NE*EAAI 

fj.i]Te fJLyCiV ayOii Kiav fxijr apKTTav €Tti6vfi(is, 4'^ 

oivov T a7Te\(L Kal yviJ.van-icav Kal tS>v uWmv avoi]TLOv, 
Kal fSeKTLCTTOV tovto vo[JLi(eLS, oirep eiKos be^Lov avhpa, 

VLKCLV TTpCLTTCOV KOL fBovXcVCOV KOt TtJ ykwTTl] TToAe/Xt^COy. 

21r. ctAA' ovv^Ka ye xf/vxrjs (TTeppas bvcrKokoKoiTov re \JL€pL]xvr]^ 
Ka\ (f)(Lbu>kov Kal TpvcTLjiLov yacTTpos Kal Ovp^jipeTTLheiTivou, 
afx^kcL 6app&v ovv€Ka tovtcov kirLycLkKev^LV iTapiyoLfx av. 

Zw. ukko TL brJT ovv vofXLets ijb'!] debv ovbiva TTkr]V a~ep 

r)lX€LS, 

To Xdos TovTL Kal TCLS Ne(/)e'Aa9 Kal Tr]v ykS>TTav, Tpia 

tuvtl; 
'^T. ov8' av bLake)(deir]v y dTexvias tol^ dkkoLs ovb' dv 

diTavT&v' -i-S 

ovS' dv 6v(raLix^, ovb' dv (nrdcraLpJ, ovb' eTTLdeirfv At/ia- 

VdiTOV. 

Xo. Ae'ye vvv i]pu,v o tl (tol bpojfxev 6app(t)V, ws ovk dTV)(r]a-eL<i 
ripi.ds TLjxwv Kal 6avjxd^(i)v kuI CrjToov 8e£to? eTz^at. 

2t. S) bi^TTTOLVaL bioiJ.aL ToivVV VpiUlV TOVtI TTUVV p.LKp6v, 

Toiv 'Ekk-)']V(jov elvai pte kiyeLV kKarov (TTabioLaLv dpL(TTOv. 

Xo. dAA' (CTTaL aoL tovto Trap' rjfx&v coare t6 koLiTov y 

diTo Tovbl 431 

kv ro) bi]]Xi^ yv(i>]xaj oi'6etS' z^tK^jo-et TTkeiovas t; (tv. 
2r. fxi] ']xoi ye keyfLV yvcafxas fxeydkas' ov ydp tovtojv 

eTTL6vfxS), 

dkk' d(T ifxavTU) (TTpe\l/obLKrj(TaL Kal tov9 xpr](TTas 8t- 
oAto-^eti*. 
Xo. Tev^eL Toivvv S)v IfxeipeLS' ov ydp fxeydkojv eTTL^vfxels. 
dkkd creavTov 6app&v Trapdbos rots r]p.eTepoLS Trpo- 

TTokOLO-LV. 436 

—T. hpd(T(j) Tuvd' vfXLV 7TL(TTev(rai' T] ydp dvdyKT] fxe 7rte'{et 

416 fjLriTe . . . fj.i]r' apiarav] oijrt . . . ovr' apiaraiv Diog. 417 koI 

yv/xvaa-iwt''] KaSri(payias Diog. 420 oiivfKa Elmsl. : eveuev codd. 

423 S^t' oiiv V0 Ald. : Sriets (om. vofjiteis) R: 5^t' ov codd. detL 
ijSr) elvai V ovSeva] ovSev Bentl. API2TO*ANOT2 

8ta TOVS ITTTTOVi TOIIS KOTTTTaTCaS Kal TOV yoLixov 6s fj' 
€1TiTpL\j/€V. 

vvv ovv are)(va)s o rt j3ov\ovTai. 

tovtI Tovjxov (rG>ix avTolcriv 440 

TTapiyoy, TviTTeiv iravfjv bL\j/riv 

av)QX(xv piycav acTKov beCpeiv, 

ctTrep To. XP^^ bi.a(f)ev^ov[xaL, 

rot? T av9p(oTT0is etz'at So^co 

dpacrhs evyXooTTOs ToXpii^pos Ittis 445 

/SdeAupo? \j/€vb(av (rvyKoK\i]Ti)s 

evpr]crLeTTi]S TTepLTpLixfxa dLKoiv 

KvpfSLS KpoTakov KLvabos Tpvjxri 

fxa(T9\i]s etpoiv yKoLos aka^oiv 

KevTpcov ixLapos crTp6(()LS apyakeoi 45° 

/xartoA.ot)(o's' 
TavT ei /xe KaKov(r aTTavTcavTes, 
bpcovTcov aT€XV&s 6 tl xpri^ov(rLV, 

Kei ^ovKovTaL 
vri TTjv A7//xrjrp' e/c fxov xopb^iv 455 

rot? (PpOVTL^TTOLS TTapa9ivT(iiV, 

Xo. Krina ixkv TTapea-TL TQ>bi y 

ovK aToKfxov aKK' eTOLixov. lct^l 8' ws 
TavTa ixa9a)V TTap' efxov KKeos ovpav6ixi]Kes 

ev ^poTOLCTLv e^€LS. 460 

2r. ri TTeLO-oixaL; 

Xo. Tov travTa xp6vov ixer eixov 

^riKcoTOTaTov (iiov av9p(aTTcov 8td£ets. 

2r. apd ye tovt ap' ey(a ttot 4^5 

439 xpr\<rQ(»v post olv addunt codd. : del. Cobet 440 toxj- 

fihy Cobet : t6 7' ^fxhv codd. 451 ixaToioKtxos Ven. Marc. 

473 : fxaTTvo\otx6s Harl. 5725 (pr. m.) 452 KaKova-''] Kiyova 

A e Ald. 457, 462. 466 Xo. Bentl. : 2ai. codd. 460 cfets] 

Ifwj' Suid. NEcI)EAAI 

6y\ro\xai; Xo. (oore ye crov ttoAAovs ctti raio-t 

Ovpais aet KaOrjorOai, 
(iovXoiiivovi avaKOLvova-Oai re Kal es Xo'yoy ikd^lv 47° 
TTpdyixaTa KdvTiypacpas ttoWwv TaXdvToov, 
d^ia arj cfypevl (rvix^ov\€va-0[Ji.4vovs [i€Ta aov. 475 

dAA' eyxeCpei. tov Trpca-jSvTriv 6 tl irep )ue'AAets Trpo- 
hLhda-K€LV, 

KaX hLaKLV€L Tov vovv avTov Kal Trjs yvwpLrjs d7T0TT€ip<a. 
2co. dy€ br] KaretTre' p.0L av tov aavTov Tpoirov, 

Iv avTOV etScbj oori? ecrrt p.riyavds 

ijbri 'ttI tovtols TTpbs ae KaLvds TTpoa-(f)4p(i). 480 

2r. tC 8e; Tetxojuaj^eiy ijlol Stayoet Trpo? twv Oewv; 
2a). oi/x, dAAa ^payj.a aov TTvOiaOaL j3ov\oixaL. 

rj nvriiJ.ovLKds et; 2r. Svo TpoTTOi vi] tov ACa' 

Tjv pikv ydp ocfjeCkriTaC tC [xol, pvriixcov iTdvv' 

idv 8' o^etAoj, crxe'rAto?, €TnXriaix(X)V Trdw. 485 

2&). ivea-TL brJTa ixavddveLV €V Trj (j^va-eL; 
^r. Ae^yeti' ixev ovk eveaT, diToaTeptLV 8' ei^t. 
2(0. TT&is ovv bvvriaeL pLavOdvcLv; 2r. dixekeL KakQs. 

2co. dye ruy ottcoj, oray rt Trpo/SdAAco o-ot crocpov 

TTepl Tcav ix€Te(op(i)V, evdeoos v(f)apiTda-eL. 49^ 

2r. ri 8ai; Kvvribbv r?jy ao(f)Cav aLrqaoixaL; 
"SiOi). avdpcoTTOs dixadi]s ovToal Kal ^dp^apos. 

biboLKa (T S) TTpeafSvTa ixy] iTkriycav 8e'et. 

(f>4p' Xbb) tC bpas, iiv TLs ae TVTTTr]; 2r. rviTTOixaL, 

e-jretr' e7rt07(a)y oAiyoi; eTTLixapTvpoixaL, 495 

etr' aS^t? aKapi] biakLTTojv 8tKd^o/ixat. 
2(0. t^t yuy /card^ou 6olp.dTLOv. 2r. r}8tKTjKd rt; 

2oo. ovK, dAAd yy/jiyovs elaLevaL voixC^eTai. 
2r. dAA' o^x.t (f)Oi)pdaoi)v €yo)y elaep-x^oixaL. 

467 Ta?(rt] Ta?s RV 470 «j Ao7ouy RA0: (i/Koyovs V 

483 ^ Dobr. : ti codcJ. 484 ^opl 7' VAAld. 489 Trpo/SaAAai 

Mein. : irpo)3aA(,A)co/xot codd. (rot V : om. vulg. 493 Sep VAld. 

ARISTOPH. NUB. 9 API2T04>ANOT2 

2co. KaTaOov. t( krjpds; 2r, etTre 8?^ vvv fxov 

2a). To tl; 500 

2r. rjv eTTt/^ceA?;? S) kuI TrpoOvixoiS fxavOavu), 

Tut Twv fjLadi]T&v ip.<pepi]s y€vi](ro\xaL; 
2a). ovhev bLOi(T€LS Xatpec^wrros Tr]v (f)V(rLV. 
21r. OLjxoL KaKohaL]xo)v rj]XLdvr]S yev/](ro]xaL. 
]Sa). ov [XI] Xakri(T€LS, aAA.' aKokovdr](r€LS i[xol 505 

avii(Tas TL hevpL Oclttov; 2r. ks ro) X^V^' ^^^ 

80? /xot fxekLTOvTTav TTpOTepov &)S beboLK eyo) 

eto-o) KaTa[3aLvo)V cocTrep es Tpo(f)0)Viov. 
2a). yo)p€L' Ti KviTTa^eLS ^\o)V Trepl Tr]V Ovpav; 

Xo. dAA' t^t ya'Lpo)V Trjs avbpeCas 5*° 

owe/ca rai;rrjs. 
ei;ru)(tci yevoLTO Tav- 

^pWTTO), Ort TTpor]KO)V 

es /3a^i) rr/? rjkLKLas 

V€O)T€p0LS Tr]V ({)rj(TLV ov- 5^5 

roS TTpayp.aa-LV \po)TL(,eTai 
KoX (TO(f)Lav eTrao-Ket. 

o) OecoixevoL KaTepS) Trpos v]xas ikevOepcos 

Takr]6ri vr] tov Al6vv(tov tov iKOp^xj/avTCL [xe. 

ovTO) VLKr]a-aL]xi r' eyo) Kat vo]XL^OL]xr]'v ao(p6s, 5-° 

o)S vixas r]yovjx€Vos elvaL deaTas be^iovs 

Kal TavTr]v ao(f)(OTaT e^ety tuiv i]xG)V KO)[xiobi&v, 

TTpooTovs r]^LO)(T^ avayevcT^ vfxas, ^ TrapeV^e [xol 

ipyov TTkeLCTTOv' etr' av^ywpovv vtt' avbpQ)V (f)opTLKO)V 

7]TTr]6€ls OVK a^LOs o)V' TavT ovv v[xZv [xe[X(f)0[xaL 525 

rot? ao^poTs, S)V ovv€K iyo) TavT^ iTTpay[xaTev6[xr]v. 

dAA' 0118' o)? v[xS)V TTo6' €Ko)V TTpobcacro) Tovs be^Lorjs. 

i^ OTOV yap ivddb' vtt' avbpoov, ols rjbv Kal kiyf.LV, 

500 rh Ti; edd. : to51 codd. continuato Strepsiadi sermone 507 vp6- 
Tfpo»'] TTpwTov V 520 viKricraifji,i r eyw Bentl. : viKi)(raiix tyooye codd. 

523 TT/jcoTous-] TcpiliTrjv Wclckcr : irpu7]v Pokel 527 ifiwv^ vnas A NE*EAAI 

6 (r(ia^pu)V re x<^ KaTaTTvyayv apicTT rjKov<rdrr}v, 
Kayu), TTapdevos yap €T tjv, kovk i^fjv ttu» jxoi t€K€iv, 53° 
k^idriKa, TTois 8' kripa rts ^ajSovcr^ avtik^TO, 
vixels 8' e^edpexj/aTe yevvaiuis Kairai.h^vcTaTi' 

€K TOVTOV puOi TTtOTa TTap^ VpXv yVWpLtjS t(T&' opKia. 

vvv ovv 'HAe/crpaz; KaT €K€Lvr]v ijb^ r; Kcojxiobia 
^jTOvcr i]k6\ ijv TTOv ^TTLTVxrt deaTaXs ovToi aocpols' 535 
yvcacreTaL ydp, ijViTep tS?/, TaheXcpov tov jio^TTpvypv. 
o)? 8e a-(a(ppoiV eort (pvcrei (TK€\}/a(r6^' iJTLS TrpuiTa p.\v 
ovh\v r]X.de pa\j/a}Jiivr] ctkvtlov KadeLp.4vov 
fpvdpbv e^ uKpov TTaxv, rois 7rat8tots Xv^ ?/ yeXios' 
ovb^ e(TK(ii\\r€ Tovs (pakaKpovs, oxibe Kopha^ etkKvcrev, 5-1 o 
ovbe 7r/)6(rj3vr7js 6 Aeycoy raTTTj Trj jBaKTrjpL^i 
TVTTTei Tov TTapovT a^avL^cov iTOvr]pa crKdppLaTa, 
ovh^ eicr?/fe hqhas e^ovcr', ov8' tov toi» ^oa, 
aAA' avTrj kuI tols eiiecTLV TTLO-Tevovcr ek-qkvdev. 
Kayo) fxev tolovtos avi^p (uv TTOLrjTi^s ov Kop.Q>, 545 

ovo" vjJLas C^roi '^aTTaTav hls Kal Tpls TavT eicrayojv, 
dAA' dei KaLvas iheas ea-(pep(jdv cro<pLQip.at, 
ovhev akkTjkaL(TLV ojxoCas Kal TTaa-as 8e£ias* 
os ixeyLO-Tov ovTa Kkeoov' eTTaLO-' es ti]V yacTTepa, 
KOVK €T6kjxr}(T avOts eiiep.'nr]bri(T avTQ> KeLp.ev(o. 55° 

oSrot 8', ws (iTTa^ TrapehcoKev kal3i]v ^Tirep^okos, 
TOVTOV heikaLov KokeTpSia-' aeX Kal ti]V ]xr]Tepa. 
Ei57roAt? ^xev tov M.apLKap TTpcaTtaTov TrapeikKva-ev 
iKCTTpexj/as tovs rjjxeTepovs 'liTTTeas KaKos KaKcos, 
TTpocrdels avTSi ypavv p.e6va-r]v tov KophaKos ovvex,r]v 555 
<l>pvvLxos TTakaL TreTroiT/x» V^ to KrJTOS ijcrdLev. 
et^' "EpixLTTTTOs av6LS eTToirjcrev els 'TiTepfiokov, 
akkoL T ijbr] irdvTes epeihova-LV eis 'TjTepliokov, 
TCLS cIkovs tQ)V eyyekeoiv tcls e]xas pipovpevoi. 
533 vixiv'^ vfi.u)v Sauppe 538 ffKVTiov Laur. 31. 13, Harl. 5725 : 

ffKVTlVOV VUlg. 553 ■KpwriffTOV^^ TTp^TfpOV R : ■jrpWTKTTOS Cobct 

559 ras ^fias^ twv tpLWV V 

s* API2TO«|)ANOYS 

ooTt? ovv TOVTOKTL yeAtt, ToZs ifiols fj-i] xaipiTco' 560 
i]v 6' cixol Kal Tola-LV ip.ols €V(PpaCvi]a-d^ evpTJjxaa-LV, 
es ras a>pas Tcis eTepas ev (^pov^lv 6oK7jcrere. 

v^lfLpihovTa p\v deG>v \p"^P' 

Zijva Tvpavvov es xopbv 

irpciTa jxiyav KLKk-qaKUi' 563 

Tov T€ pi^yaa-Bevrj TpLaivrjs To.piav, 
T^S re Ka\ aXpvpas OaXda-a-qs aypLOV y.o-)(\iVTriv' 

KoX fxeyaX(avvpLOV ripeTepov iraTep^ 
AWepa aepvoTaTov ^LoOpippova TrdvToov 57° 

Tov d^ LiTVov(i>pav, os virep- 

XdfXTTpOLS aKT^LCTLV KaT^yjEl 

yijs irebov piyas (v deoLs 
(V dvrjTolai re haipoiv. 

(o (ro(f>(aTaTOL OeaTal bevpo tov vovv 7rpo(rexfre. 575 

■qbLKrjpLevaL yap vplv ix€p(f)6pe(r0' kvavTiov 
TrXetcrra ydp Oeuv aTrdvToiV oi(f)iXova-ais ti]V ttoXlv, 
haipovoiv TjpLV povaLS ov 6v€T ovbe a-nivheTe, 
aLTLves Trjpovpev vp!ds. i]v ydp '/ tls e^ohos 
fxrjhevL ^vv vS>, tot ?; ^povTQipev 7/ \}faKdCop(v. 580 

eira roi' deolaLV kydpov /3vpa-ohe\lfrjv YIa(p\ay6va 
7iVL\ fipeicrde aTpaTrjydv, Tas 6(ppvs (rvvi]yopev 
KaTTOiovpev heLvd, fSpovTi] 8' eppdyr] 8t' dcrrpaTTiis' 
■)] aeXr]vr] 8' e£e'Ae67re Tas bhovs, 6 8' ?}'Atos 
t)]v dpvaXXih' eis kavTov €v6eo}S ^vveXKvaas 585 

ov (f)aveLV e(f)aa-Kev vplv, el aTpaTrjyqa-et KXecov. 
aAA' opo)s eXXeade tovtov. (f^aal ydp hvaj3ov\iav 
TJ/Se T?7 TroAet TTpocrelvaL, TavTa pevTOL tovs deovs 
aTT av vpels e^apdpTrjT eTrl to fSeXTLOv TpeireLV. 
o»? 8e Kal TOVTo ^vvoicreL pcihiois hLhd^opev 59° 

575-594 = 607-626 
577 w<pe\ov(Tai R 586 a-TpaTT)yoir] V (lemma schol.) NEa>EAAI 

r]v K\io)va tov Xdpov txapo^v tAorre? Kat K/\.07r7ys 

cTra <f)Lp.u)(Tr]T€ tovtov rw £i;Aw roz' av^eva, 

avdis (S Tap^aMv Vfuv, el rt Kd^r^fxapT^Te, 

e77t ro ^eKTiov to ■jrpdyp.a Tfj tt6K€l crvvoLa-eTai. 594 

dfj.<f)L fxot aSre ^oTjS' dva^ [dvT. 

Aj/Ate Krr^tai' e^^coy 
v\p^iK€paTa TT^Tpav, 
rj T 'E^eVou pLaKttLpa Trdyxpva-ov ^xet? 
ot/coi' ey o) Kopat o-e AfSwt' /T.eydAcos' aijiova-LV, 600 

7/ r' eTTtxwpto? rjpeT^pa 6e6s 
alyCboi TjVLOxps ttoXlovxps 'Addva, 
Ylapvaa-aiav 6' 6s KaTexcov 
TTeTpav aijv TTevKats o-eXayeZ 

^aKxo-LS Aek(f)La-Lv ep.TTpeTTOiv, 605 

KOilJ.aaTrjs Alovvo-os. 

7]VLx ^/xets bevp' d<popp.da-6ai Trapea-Kevda-pieda, 

7) aeXr]vr] avvTvxova^ rjfuv e-neaTeLkev <^pdaaL, 

TTpSiTa p.ev x«tpfti' 'A6r]vaL0LaL kol toIs ^vppidxoLS' 

etra dvpaiveLV ecf^aaKe' beLvd ydp TTeirovdevaL 610 

(ji}(f)eXova' vpids d~avTas ov Aoyotj dAA' ep(f)avws. 

TTpwTa p.ev Tov fj.r]v6s es 858' ovk ekaTTOV 7] hpaxjJ-rfv, 

(uaTe Kal keyeLV d~avTas e^iovTas ea-nepas, 

' /X7/ 7rpt7/ 77at 8a8', e^retS)/ (f)ios aekrfvaias Kakov.' 

dkka r' ev bpdv <f)r]aLV, Vfxds 8' ovk dyew Tas f]fxepas 615 

ovbev opdios, dkk' dvo) re Kai Karo) Kv8ot8o7ray 

toar d—eLkelv (f)r](TLV avTrj tovs 6eovs eKdaTOTe 

i]VLK h.v \f/evad(aaL beiTTVov KdTTL(aaLV OLKabe, 

Trjs eopTrjs fJ.r] TVxdvTes KaTa kdyov tG)V ifpepQv. 

Kcid' oTav 6veLV berj, crTpeftkovTe /cat 8tKdCere* 620 

TToAAaKts' 8' r]fj.(av dyovTcov t5)V 6eG)V dTTaariav, 

7]viK dv TTevOCifiev ?/ t6v ^\efj.vov' r/ "E^ap—rjbova, 

614 ffeKriyalas Harl. 5725 : cfKrivcuov Cant. 2614 : cfKrivatris viilg. 
615 5' oi/K Bentl. : kovk codd. API2T0*AN0T2 

(TTrevbed' vixeXs Kot yeAar*' avd* wv Xa)(u>v *T7rep/3oXo? 
TrJT€S UpoiJLvrifxovew, KaTretO' v^f y]ixQ>v t5)V 6eQ>v 
Tov (TTi(pavov a(f)i]pedri' ixaXkov yap ovtcos elcreTai 625 
KaTO. (rekiivriv ws ayeLV XPV t'^^ /3tov rots rnxepas, 

2uj. ixa Triv 'Ava-TTVoiiv fxa To ^dos joa tov 'Aepa 
ovK etbov ovTciis avhp aypoiKov ovbsva 
ovb' aiTopov ovbe (TKaiov ovb' iinX^a-ixova' 
oo-rt? (rKakaOvpixaTL aTTa fxiKpa fxavd^xvaiV 630 

TavT^ imXeXricTTai rrplv iiaOeiv' oixcns ye ixriv 
avTov KaXu) Ovpa^e bevpl Ttpbs to (f)(Jos. 
Trod ^Tpexj/Ldbris; e^ei tov aa-KavTriv kal3(av; 

2r. dAA' ovK icoa-C ix e^eveyKcXv ol Kopeis. 

2(0. airva-as tl KaTaOov kol TrpoTexe tov vovv. 2r. Ibov. 

2co. aye bi] tC ^ovkeL TrpcjTa vvvl ixavOdveLV 636 

wy ovK kbLbdydris TrcoTTor' ovbiv; etTre juoi. 
TTOTepa TTepl fxeTpcov 7] irepX eTTcov i] pvdixQv; 

2r. Trept tu)V /xeVpojy eytoy' evay^os ydp TTOTe 

VTt' dk(f)LTapL0L(30V TTapeKOTTriV bL\OLVLK(0. 640 

2(0. ov roSr' epcoToi (t, dkk' o rt KdAAio-roy fxeTpov 
riyeL' TTOTepa to TpCixerpov 7/ to TeTpdixeTpov; 

2r. eyoj ixev ovbev iTpoTepov rjpLLeKTeov. 

2:o. ovbev keyeis ZivOpooiTe, 2r. TrepCbov vvv efxoC, 

ei ix^i TeTpdfxeTpov ea-Tiv rnxLeKTeov. ^45 

2a). es KopaKas, 6)S dypoLKos eZ Kal bvcrpLa9/]S. 
Taxv y h.v bvvaLo p.av6dveLv Trepl pv6piS>v. 

2r. rt be ix uKJyekricrova-' ol pvdixol TTpbs Tdk(f)LTa; 

^M. TTpoJTov ixev eTvaL Koix\ffbv ev avvova-L(i, 

eTTatovd' oTTolos e(TTL t5)v pv6ixS)v 650 

KaT evoTTkLOV, yd^TTOLos av KaTO. baKTvkov. 

2r. Kard 8dKruAoz'; vi] tov At', dAA' 018'. 2co. eiTie br]. 

628 ov^iva] ouSafiov V 637 oi/Sev Strepsiadi tribuunt R V 

638 -KOTfpov R et Longinus irepl ^vuv ^ pvQij.wv\ irepl pvdfj.wv fi eiruiv 

A: iiroov ^ pvOfxuvY : irepl iirwv j) irfpl pu6fiii>v Longinus ; pvQfi.liiV fi 
irepl iiTwv Herm. NE(I)EAAI 

2r. rt? akXos avTt tovtovI tov baKTvXov; 

TTpb Tov fxh', €T i[j.ov 7rat8o? ovtos, ovtocfi. 
2co. aypilos et Kal cr/cato?. 2r. ov yap w{bpe 655 

roi^rcoi; iiriOvp.ia fj,av6dv€iv ovb4v. 2a). rt 8at; 

2r. €/ceti'' kKuvo, tov ahiKbiTaTOv koyov. 
Soj. aAA' (Tepa 8et o-e TrpoTepa tovtov ixavddveiv, 

tS>v TeTpaTTobiov aTT iaTlv opduts dppeva. 
2Ir. dAA' otS' ^ycoye Tapp^v*, et jut) jLiatro/xat.* 660 

Kpto? Tpdyos Tavpos kvcov dX^KTpviav. 
2co. opas o 7rdo")(et?; r7;y re di]k€Lav Kakets 

dkeKTpvova Kard TavTo koI tov dppeva. 
^T. TTWS bri (f)€p' ; 21co. oTTcos; dkeKTpviov KdX.€KTpvcov. 

2)r. i;?/ roy noo-et8c3. i^Sy 8e 77(3? /xe x/^'/ «akelv; 665 

2co. dkeKTpvaivav, tov 8' erepov dkeKTopa. 
2r. dkcKTpvaivav; eS ye yr/ roy 'Aepa* 

(oo-r' di^rt rovrou roC 8t8dy/>iaro? jxovov 

bLak(f)LT(O(T0} (TOV KVKkfO T1]V KapboTTOV. 

2co. t8ov /xdA' aS^t? rou^' eTepov ti]V KdpboTTOV 670 

dppeva KaAets ^v/Aetay oSo-ai'. Sr. rcS rpoTTi^ 

dppeva KaAo) 'yco Kdpboirov; "^co. pi.dkL(rTd ye, 

uxTTTep ye Kat KAecow/xoi;. Er. ^rais 8?/; (^pdaov. 

2)co. TavTov bvvaTaC croL KdpboiTOs Kkectivvjjnd, 

2)r. dAA' cbyd^' ovS' ^v KapboTTOS Kkecovvp.^^, 675 

dAA' €v dv€L(i a-Tpoyyvkr] y dv €p.dTT€T0, 
drdp To koLTTOv TTw? p.€ yjii] Kakelv; 2co. ottcos; 

r^i; Kapb6-nr]v, ojo-iTep KoAets rr/i; "^ioa-TpdTTjv. 

Sr. r^i^ KapboTTijv 6r]k€Lav; 2Ico. dp^ws ydp Aeyet?. 

2)r. €K€LVO 8' i/y di', KapboTrr], KAecorv/xr/. 680 

2co. ert 87/ ye 7rept rcov ovofxaTOJV /xa^ett' o-e 8et, 

654 Trpb ToC^ TrpciTOV R 658 TOUTOw] TOUTCDl' R 662 S R V: & A Ald. 

663 Kara ravTh] KaTavTh V (ra supra /ca) : Ka\ TavTh Flor. Abbat. 2715 

664 onws Harl.6307 et Pors. : om. V: irivs viilg. 676 y' om. V 
&r iixcLTTiTO A : avefjidTTtTO vulg. 679 totum versiim Strepsiadi 
tribuunt codd. : corr. Herm. opQws yapi opO^Ttpov Ald. 681 «Tt 
Stj 7« Ald. : eti ^e R V : «t' tTt A : fortasse «t» S«' tj API2T04)ANOT2 

aTT appev itTTiv, aTTa o avToiv UrjAea. 
2r. dAA' oi8' fyo)"/ a 0^Ae' i(TTiv. Sw. €t7re Sr;. 

2r. Avo-iAAa ^tAivra KAetrayopa ArnjLrjTpLa. 
2a). appeva be irola twv dvop.aTU)v; 2r. fxvpia. 685 

<t>iAo'^6i;os MeAr](rtas 'A//i;i'tas. 
2a). oAA' 2) Ttovrjpc Tavrd y k<TT ovk appeva. 
2r. ovK app^v vp.iv koTiv; Sco. ovhap.S)S y , eTret 

TTco? av Kaki(T€La<i kvTVx^hv ^Ap.vvLq; 
2r. OTTcos ar'; wSt, 8eCpo 8eSp' 'Ap.vvCa. 690 

2a). opqs; yvvalKa Tr]v ' Ap.vvLav KoAetS'. 
2r. oi/Koui' bLKaCctis 'tJtls ov (TTpaTiV€TaL; 

aTap TL Tavd' a TrdvTes t(rp.€v pLavOdvoo; 
2a). ovb(v pLO. At" aAAa xaraK/Vtrets 8erpt — 2r. rt bp(a; 

2a). €K(f)p6vTLa-6v TL tQv (reavTOv 7rpayp,dT(av. 695 

2r. p.ri brjd' Uereva) o"' eryeray^'* dAA' et ye XP'?> 

Xa/i.at p,' €.a(rov avTo. TavT ^K^ppovTLO^aL. 
Ea). ovK eo-rt Trapa raur' dkka. 2r. KaKobaLp.oov eyo), 

otay 8tKJ]y rois Kopea-L 8(oo"a) D]p.€pov. 699 

Xo. (ppOVTLCe bl] KOL bLddpeL TtdvTa TpOTTOV T€ (TaVTOV {cTTp. 
(TTp6^€L TTVKvdiCras. 

Tayys 8', oTav ets diTopov Trea-ps, 
eTr' aAAo Trr/Sa 
v6r]p.a (^pevos' vttvos 8' dTreVro) yXvKvOvfxos 6p.p.aT(i>v. 705 2r. drrarai drrarat. 7^7 

Xo. ri Trdo-xets; rt KdpLveLs; 

2r. dTToAAv/xat 8etAatos* e/< roS (TKLpLTTobos 

bdKVOVcrC /x' e^epTToyres ot KopCvdLoi, 710 

700-706 = 804-810 

688 uyuri' Ald. : eV u/i?i' Par. Nat. 2717 : ^/1x7^ R VA 692 titis 

R V : ScTTtsvulg. 696 ej/-y€ToC0' nos: fVToCS' R VAG : ivTavOa y 

Par. Nat. 2821 : «Vea5'Ald. oAA' om. V ef 7« RVA: iXinp y( 

Ald. 705 Post h. V. lacunam indicavit Herm. NE*EAAI 

Kol Tcts TrXevpas haphaiiTOVcnv 

kolI ti]v \}n})(i]v (KTrivovcnv 

Kal Tohs opx^LS i^eXKovaLV 

Kal TOV irputKTov btopvTTOVcnv, 

KaC jx aTToXov(nv. 7^5 

Xo. ix^ vvv jSapicos aAyet Xiav. 

2t. Kal TT(as; 0T€ fXOV 

(Ppovba To. xpriixaTa, (fypovbr] xpotd, 

(f)povbri ylrvx>], ^povhr] V ijxjSds' 

Kal Ttpbs TOVTOLS eTL TOLCTL KaKols 7-° 

(ppovpas ab(t)V 

oAiyou cf)povbos ycyivrijxaL. 

2co. oSro? TL TTOLeis; ovx} 4>povTL^€Ls; 2r. eya>; 

rr; tov rioo-etSa). 2a). Kal tl 67/r' icppovTLcras; 

Sr. VTTo tG)V Kopc^cDV €t /xov rt TT€pL\(L(f)dy]aeTaL. 725 

So). aTToAet xa/ctar'. 2r. dAA' wydd^ d7ro'Aa)A apTLiDS. 

2aj. ov [xaXdaKLCTTi' dAAa TTepLKaKvTTTea. 

(vprjTios yap vovs aTTOcTTeprjTLKbs 

KaTraLoKr^ix . 2r. ot/xot rt? hv 87/r eTTLJ^aXoL 

e^ apvaKLbctiV yvcojxriv aTTO(TT(pr]TpLha; 73° 

So). </)epe i^fr a9pi]aco Trpwroy o rt 8pa tovtovl. 

ovTos KaO^vbfLs; 2r. jua roi^ 'Airo^AAa) 'yo) ju.er oij. 

So). exet? rt; Sr. [xa At" o{i 8?jr' €yo}y. 2a). oi'8ei' 

Trdri; ; 
2r. ovbiv ye ttAtji; 77 ro 7re'os kv Ty be^Ld. 
21a). ovK iyKaXvxf/dixevos Tax^cos tl cf^povTLels ; 735 

21r. Trept roC; o-u ydp [xol tovto (f>p(xa-ov o) 2a)Kparey. 
2)a). aiiros o rt j3ovKeL iTpG)Tos (^evpojv Ae'ye. 
2r. dKi]Koas fxvpLaKLS dyo) ^ovkoixaL, 

Trept rdiy tokoov, otto)? dy dTro^o) [xrjbevC. 
2a). i^t yw /caAvTrrou /cat o-^do-as ri/y (f)povTLba 74° 

728 evpnrfos G Ald. : i^tvprireos R V A : i^evpfreos Flor. Abbat. 2715 
et Siiidae duo codd. 730 a.vo<TrfpT\riK7\v R 737 i^fvpwv R V : 

(^fvptlv Vlllg. API2T04>ANOTS 

XfTTTrjv Kara [xcKpov Trepifppovet to, TTpdyfj.aTa, 
opdodi hiaLpG>v Kal (tkottwv. "Et. oifxoi, rdAa?. 

2(0. e)(' aTpip.a' kclv aTTOpfjs tl tS>v vorjpLaTMV, 
a(f)€ls cLTTeXde, {Kat) KaTO. ttjv yvwjJLTfv TTakLV 
KLvqaov avOLs avTO Kal ^vyu>6pLa-ov. 745 

2r. o) ^MKpaTLhLov (f)LKTaTov. So). TL u) yepov; 

2r. ex'^ TOKOV yvdJixrjv aTTO<TT€prjTtKriv. 

2a). iTTLbeL^ov avTijv. 2r. eiTre bi] vvv p.OL — 2aj. to tl; 

2r. yvvalKa (papiJLaKLb^ el TTpLap.(vos &€TTa\i]v 

KaOikoLfxi vvKTOjp Ti]v (T€\i]vi]v, etra bi] 750 

avT-t]V Ka6eLp^aL[x' e? XocpeXov a-Tpoyyvkov, 

UXT-iTep KCXTOTTTpOV, KaTa Trip0Ll]V €X.'^V 

2a>. tC biJTa tovt av cixfyeXria-eLev (t ; 2r. o tl; 

et fxr]KeT avaTikkoL aekr^vr] fxifbajxov, 

ovK av aTToboLrjv tovs tokovs. So). otli] tl bi]; 755 

2r. OTLT] KaTO. fxrjva TapyvpLov baveC^eTaL, 
2ci}. eS y'" dAA' eTepov av o-ol TTpof3ak(a tl be^Lov. 

et (TOL yp(X(f)OLTO TTeVTCTdkaVTOS TLS bUl], 

07TC0S av avTTfV d(pavLa-€Las eliTe fxoi. 760 

2r. OTT(x)s; 0770)?; ovk 018'* drdp 0]Tr]T€OV. 
2a). /xt; z^uy Trepl cravTov eiAAe rTJy yv(afxr]v dei, 

dAA' diroxdAa r?/^ (f^povTLb^ ey roy depa 

Atyo'8eroy axTTTcp fxrjkokovOrjv tov TTobos. 
2r. rfvprjK d(f)dvL(rLV Trjs bLKr]s (TO(p(t)TdTr]v, 7^5 

a)(rr' avTov ofxokoyelv (t (fxoC. 2a). TToCav Ttvd; 

2r. 7/87; Trapd roto-t (papfxaKOTTcokaLS ti]v kCdov 

TavTrfv (opaKas ti]v Kakrjv, ti]v bLa(f)avrj, 

d(f>^ rjs To TTvp diTTovcTL; 2a). Tr]v vakov Ae'yets; 

2r. eyojye. (f*^p^ tC bi]T dv, et TavTrjv kafSdov, 

OTTOTe ypd(f)0LT0 Tr]v bCKrfv 6 ypafXfxaTevs, 77° 

aTTooTepoo o-rd? (S8e TTpbs tov rjkLov 

TCL ypdfxp.aT eKTif^aLfXL tt]S efxrjs bCKrfs; 

744 Koi Kara Bergk : Kura R : «fra vulg. 755 driri] tjtj A0 Ald. NE<l>EAAI 

Soj. (TO(f)S)S ye vi] ras \dpLTas. 2r. ot)x' w? ■r^oofxai 

OTL irevTeTdXavTos biayiypaTTTaL }xoi Siktj. 
Soj. dy€ hi] Toyluis tovtI ^vvdpnaa-ov. 2r. to tC; 775 

2c0. OTTOO? aTTOO-Tpi^l/aL hv dvTLbLKUIV hiKYjV 

fxdXXojv ocf^X-qa-eLV p.i] TTap6vTU)V jjiapTvpm'. 
2r. (fjavXoTaTa Kal pacrT. Sco. eiTre 6?/. 2r. Ka\ 

hi] Xeyo). 

ei TTpoa-Oev eTL /ita? erecrrwo-Tj? 6t/C7j9, 

Tipty rT)i; e/Ltrp KaXelad^, aTray^aLfxriv Tpi)(oov. 780 

Sco. oiSev Ae'yet9. 2r. ri; roi;? ^eois eycoy', eTret 

o^Set? KaT (piov re^reairos etcrcx^et hU-qv. 
2co. i^Aets* aTTipp^, ovk av 8t8ci^at/x' ai' cr' ert. 
—T. oTLi] tl; val TTpbs Tcov Oecov 00 SciKpare?. 
Sco. dAA.' ei/^i^s e7rtA?;^et crv y' aTT av Kal p.d6rjs' 785 

eTret rt wv\ iTpcoTOV (hLhdxdrj?; Ae'ye. 
2r. </)e'p' tSco rt ]xh'Toi TTpQiTov rjv; tl TTpSiTov rjv; 

TLS ^v iv ff ^fjLaTTopieda ]x€vtol Td\(f)LTa; 

oXjJiOL TLS ^v; 2co. ovK is KopaKas diTO(p$€pet 

kTTLkrjo-fxoTaTov Ka\ crKaLOTaTov yepovTLOv; 790 

2r. OLfxoL TL ovv hrjO^ 6 KaKohaLjxoiv TTeCa-opLaL; 

dirb yap 6\ovp.aL [xr] fxa6u)V y\o)TToaTpo(f)eLV. 

dAA' 0) Ne<^e'Aat ^pr]aT6v tl avpLl3ovXevaaT€. 
Xo. TjpLels jxev o) TTpeaj3vTa avpjiovXevofxev , 

et o-ot rts uto's iaTiv eKTeOpapfxevos, 795 

TTefXTTeLV eKCLVov dvT\ aavTov fxavddveLV. 
2r. dAA' eaT epoLy* vlos Kakds re KdyaQos' 

ak}C ovK edekeL ydp fxavOdveLv. tl eyo) TTdOo); 
Xo. av 8' eiTLTpeTTeLS ; 2r. evcrcojuaret ydp Ka\ a(ppLyq, 

Kd(rT^ eK yvvaLKuiv evTTTepo^v tQv KoLavpas. 800 

aTap fxeTeLfXL y avTdv ifv 8e p^if 'OeXi], 

776 airo^rrpi^ai Mein. : aTTo<TTp4\l/ais R V A : airoTpe\l/ats Ald. 
783 SiSa|oi/u' &v Elmsl. : 5i5afaiyUTjc codd. 784 ri ; val] TivaccT R, 

unde Ti ; j/ol ae irphs 6fwv Herm. 786 vvvl R V : vvu (supra 5r) O : 

Stj 7« Ald. fStSixdns R V : t5i5aa-/cou A 6 Ald. API2T0*AN0TS 

OVK €<T0' OTTOiS OVK e^€A.a) 'k TTJS OlKia?. 

aX)C iiTavdiJL^Lvov ix okiyov tla-^XdoiV xpovov. 803 

Xo. ap alaOdvu TiX^icrTa hi 7;/xas dydB' avTLX ^i<^v [dvT. 
fjLovas 6i&v; &)S 
(TOLixos 08' ia-TLV aTTavTa bpdv 
0(T av Kekevrjs. 
a-v 8' dvbpos kKir^Tik-qyp.ivov Kat ^avepSis kTrrjpp.ivov 810 
yvovs d-nokd^iLS 6 tl Trkda-Tov bvvaaaL, 
Ta)(iotiS' ^iXei ydp 7ru>s Ta TOLavd^ kTepq TpiireadaL. 

2r. oijTOL p.a t->]v 'OpLLxkrjv eV ivTavdol pieveLS' 

dAA.' iaOL^ ikOibv tovs MeyaKkiovs KLovas. 815 

<I>e. a> baLp.6vL€, tl yjprjp.a TTda\^eLS S TrdTep; 

ovK cv (f>poveLS p.a tov Aia tov ^Okvp.TTLOv. 
2r. Ibov y Ihov, At' ^Okvp.TTLov ttjs p-oypias, 

Tov Aia vop.iC(LV ovTa TrjkLKovTovi. 
4>e. TL 8e tovt iyikaa-as iTcov; 2r. iv6vpx)vp.(vos 8-20 

ori TratSaptoi' et Kat (f^povds dp^aLLKd. 

vpntis ye p.i]v TTpdaekd\ 'iv elbfjs Trkeiova, 

Kai (TOL (f)pda-(i} tl TTpdypi' b p.a6ibv dvjjp ea-eL. 

OTTCdS be TOVTO p.1] 5t8a^et9 p.r]biva. 
<^e. i8oij' rt icTTLv; 2r. (i>jxoaas vvvX Ata. 825 

4»^. iy(t)y\ 2r. opqs ovv cos dyadov to p.av6dv€Lv; 

ovK iaTLV u) ^eLbLTTTTibr] TLevs. 4>e. oAAa ris; 

Zr. Ati'o? (SaaLkeveL tov Ai" i^ekr]kaK(os. 
4>e. at/3ot rt krjpels; 2r. tV^t tov6' ovtcos ex^oy. 

*l>e. ris" 0r/(Tt TavTa; Sr. ^ooKpdTr^s 6 Mr/Atoy 830 

Kat Xatpe</)&)V, 6? otSe ra \}rvkX(bv lxvt]. 
*l>e. (Ti; 8' is ToaovTov t(ov p.avL(iiv ikrjkvdas 

(t)aT dvbpdaLV TTei6eL \okS)aLv; 2)r. evaTOfxeL 

802 e|€A.w] e|oA.a) R 8ii a.wo\(vpfts1 a.Tro\av<r(is codd. dett. 

nliquot 821 apxauKa. R : a.pxotKd vulg. 825 vvfl V : 

yvv R : »'C»' j/t; A G Ald. : yvv StJ Par. Nat. 2827 I NE4>EAAI 

Ka\ fir^bev ctTTTj? (f>\avpov avbpas be^Lovs 

Kal vovv exovTas' S)V vtto rrjs (^eiScoAtas 833 

aTr€K€LpaT ovbels 7T(o7Tot ovb^ rjkeixj/aTO, 

ovb^ es jSaXavelov rjXde Aovfro/xeros' av be 

too-Trep TedvfcaTos KaToXoei p.ov tov fiiov. 

dAA' w? TayiaT kXOutv VTrep e/nou jxavOave. 
<I>e. tC 8' av TTap' kKeivoiV Kal p.a6oL yjyria-Tov rts av; 840 
2r. aXrjOes; ocraiTep ea-r iv avdpcaTTOLS a-o<pd' 

■yvda-eL be a-avTov ojs ana6i]S ct Kal TTa^^v^i. 

dAA' (TTavapLeLVov \x okCyov evTavdol yjtovov. 
$e. oXp.oL tC bpda-o} Trapa^povovvTos tov iTaTpos; 

TTOTepov TTapavoCas avTov eia-ayayu)V eKca, 845 

rj TOLS a-opoTTrjyoXs Ti]V fiavCav avTOv (l>pda-u); 
2r. (f)ep' Cbco, crv tovtov tC 6vop.dCeLs; elire p.0L. 
4>e. oXeKTpvova. Sr. KoAais ye. TavTrjvl be tC; 

<I>e. dXeKTpvov'. Sr. a\x^(j> TavTo; KaTayeXacTTOS et. 

\iri wv TO KoLTTov, dXkd Tr}vbe p.ev KoXelv 850 

oXeKTpvaLvav tovtovX 8' dXeKTOpa. 
0e. oXeKTpvaLvav; Tavr ep.ades to. be^Lo, 

eLo-oi TTapekOihv dpTL Trapd tovs yqyevels; 
2r. -xaTepd ye ttoKX' • dAA' o rt }j.d6oL\x eKdaroTe, 

eiTeXav6av6p.r]V av evdvs vtto 77A?;^ou5 eT(av. 855 

<I>e. 8ta TavTa br] koI 6olfxdTLov aTTcioXeaas; 
2r. dAA' ovK aTToXdkeK, dAAa KaTaiTe(f)p6vTLKa. 
^e. Tas 8' efx^dbas ttol TeTpo(f>as u)v6r]Te (tv; 
2r. u>a—ep VlepLKkerjs es to beov diTCiikecra. 

dkX! Wl ^db^C, X(j>]xev etra rw 77arpt 860 

TTL66\xevos e^d\xapTe' KdyaJ rot Trore, 

ot8', e^eTeL aoL TpavkCaavTL 7TL66\xevos, 

ov TTp^aTOV o^okov ekajiov i]kLa(TTLKOv, 

841 offaiTfp ftTr' iv Q Ald. : otTawfp ecrriv A: orra ■KapiCTT.iv) RV 
847 Ti ovo/xd^fis Mein. : rlva vofJ-iCft^ codd. 855 &v om. VA0 

(Toiv Ald. : Tciy fTwv RVA0 861 iTid6fj.fvos A Suid. : vfid6fj.fvot 

vulg:. API2TO*ANOT2 

TOVTOV ^iTpLdixi]v (TOL Ata(7tot? ajxa^tba. 
^e. rj ixi]V (Tv TOVTOLS tS> y^povc^d ttot a^x^decreL, 865 

]Sr. €v y OTL e-iLo-drjs. bevpo bevp^ u> EcoKpare?, 
e£eA^'* ayu) ydp (tol tov vlov tovtovI 
CLKOVT ayaTTetVa?. 2co. vqTTVTLOS yap ecTT eri, 

Kat rwr Kpep.aQpS>v ovtto) TpLlSutv tG>v ivOahe. 
$e. avTos TpLjioiV elrjs av, et KpepiaLo ye. 870 

2r. ovK e? KopaKas; KaTapq crv rw 8t8a(rKaAa); 
2a). tSoy Kpip.aL, wj tjXlOlov kcpdiy^aTO 

KOL TolcTL yeLX.€CTLV bLeppVTJKOCTLV. 

TTO)? ai' IxdOoL TTod^ OVTOS aTTOipV^LV bLKTJS 

7/ kXtjctlv 7/ )(awa)(rtr dva-7T€LcrTr]pLav; 875 

KaLTOL ye raAarrou roCr' ep.a6ev 'T7rep/3oAo?. 

2r. dp.ikeL hibacrKe' dvp.ocrocfios ecrrty (j)V(reL' 
evdvs ye tol TraLbdpLov ov tvvvovtovI 
eTrAarrey evSoy otKta? raus r' eykvcpev, 
ap.a^Lbas re cTKVTLvas rjpyd^eTO, 880 

KaK rcSy aLbmv l3aTpd-)^ovs eiToUL ttcos boKels. 
OTTcos 8' eKetVo) ro) Aoyo) p.a6r}creTaL, 
Tov KpeLTTOv' o(TTLs ecTrt Kat roy iJTTOva, 
os TabLKa Xeyoov dyarpeTret ror KpeLTTOva' 
(hv be p.1], Tov yovv dbLKOv TTdaj] re'x^i'7;. 885 

2a). avTos p.a6i](TeTaL TTap' avToZv toIv XoyoLV. 

eyo) 8' d7T€crop.aL. Slr. roGro' i-Di^ /xe^/xyjjcr', 0770)$ 

TTpos TTCifra ra StKOt' dvTLkeyeLv bvvr]CTeTaL. 

XOP02 

AIKAI02 

X^P^'' bevpC, bel^ov (ravTov 

rotcri ^earats, KaLTTep Opacrvs S>v. 890 

864 8t' eTrpidfxriv (om toutou) Suid. 869 oijira) Bentl. : ov codd. 

872 Kpe/xat' Par. Nat. 2827 : Kpf/xaio y' vulg. 876 76 R V : om. 

vulg. 880 avKiyas Naber 888 post h. v. canticum Chori nou 

adiecit poeta NE<I>EAAI 

AAIK02 

T5' OTTOL \pi]C(Ls. TToXv yap fxaXXov <r 

(V 7019 TroAAotcrt Xiyoiv aiToKG>. 
Ai. aTToAet? (tv; tls u)v; Ab. koyos. At. iJTTOiV 

y biv. 
A8. dAAd (re VLKGt tov ejuoC KpeLTTco 

(j)daKOVT elvaL. Ai. rt aocpov ttolCjv; S95 

A8. yvdfMas KaLvas k^evpLO-Kutv. 

Ai. raSra yap dr^et 8ta rotTovo-t 

TOVS dv07]T0VS. 

A8. ovK, dAAa aocjiovs. At. dTroAw o-e KaKios. 

A8. €t7re n' ttolGv; At. ra hUaLa Xiyutv. 9°° 

A8. dAA' dvaTp^\j/oi y avT dvTLkeycDV 

ovbe ydp elvaL TTavv ^rjjut bCKrjv. 
A*. ovK ctrat (f)i]s; Ab. (j)epe ydp ttov ^cttlv; 

Ai. TTapd TolcTL Oeols. 

A8. TTm brJTa bCK-qs oixrrjs 6 Zei/s 

ovK aTTokcoXev tov TraTip avTOV 9°5 

8^o"a?; At. oX^ol tovtX kox br\ 

Xftjpet TO KaKOV boTC fxoL XeKavrjv. 
A8. TV(f)oy€ p(x)v et Kdvdpp.o(TTos. 

Ai. KaTaTTvycov et KdvaC^rxyvTos. 

A8. ^o'8a /x' etprjKas. At. Kat /3oo/xoAo'xo?. 910 

A8. KpLveoTL (rT€(})avols. At. Kat TrarpaAotas. 

A8. -)(^pva-^ TTdTTO)V }X OV yLyV(i)(TK€LS. 

Ai. ov ST/ra tt/jo rou y', dAAd p.oXvfib(ii. 

A8. yCy 8e' ye Koap-os tovt ((ttIv e/uot. 

Ai. 6pa(Tvs et ttoXXov. A8. cri> 8e' y' dpxoXos. 9^5 

At. 8td o^e 8e (f)0LTdv 

ovbels e^e'Aet rwi' p.eLpaKLo)V 

Kal yvo)(T6i'](reL ttot 'Adr]vaLOLS 

901 7' nf/T' Reisig : 7' auTo R : Tavr' vulg. : '^i avr' Herm. 
916 ff( 5«] a' oi) Herm. API2;T04>AN0T2 

ota bibaa-KeLS tovs avoiqTovs. 
A8. avx^fJ.€ls al(rxpS>s. At. crv bi y ev TipaTT^is. 

KaLTOL TTpoTepov y eTTTwxeues, 921 

'Yr\ki<^os eimt Mv(ro? (f>d(rKaiv, 

€K TTrjpLbLOV 

yvcapas Tpcoyoov TIavbe)\.€T€Lovs. 
A8. a)/u.ot cro<pLas — At. w/xot ixavias — 925 

A8. Tjs €pvq(r6rjs — 

A(. TT/s (TrjS, Ttokecos 6' tjtls cre Tp€(f>€L 

Xvp.aLv6p.iV0V Tols p.€LpaKLOLS. 
Ab. OV)(l bLb<X^€LS TOVTOV KpOVOS 0)V. 

Ai. etirep y' avTov crcodijvaL xph 93° 

Kal pir) kaXLCLV p-ovov ao-KT/crat. 
A8. bevp' lOl, tovtov 8' ea patvecrOaL. 

At. KAavo-et, ti]v X^^P* V^ i~L[3(ik\r]s. 

Xo. TTava-aa-de /xax^s fcat XoLbopCas. 

d\X' eiTLbeL^aL crv re tov? TTpoTepovs 935 

ott' ebLbacTKes, crv t€ ti]V KaLvi]v 

TTaibivaLV, 0—00? ay aKOi^o^as acji^v 

avTLkeyovTOLV Kplvas (f)OLTa. 
Ai. 8pai; TavT idikco. A8. Kay(oy e^eAo). 

Xo. ^^P^ ^'/ TToVepos Ae^et iTpoTepos; 94° 

A8. TOWTO) 8coo-co" 

kSt' eK TovT(i)V S)V av ke^rf 

pr]ixaTioLcrLV KaLvols avTov 

KOLL bLavoiaLS KaTaTO^€va-oi. 

To TekiVTaXov 8', i]V avaypvQ], 945 

TO TTpoaUtTTOV CLTTaV Kal T(ji)(f)9akpcO 

KevTovpevos cuo-Trep vtt' avdprjv^v 
VTTO T(av yvcopoov aTroAeiTat. 

925-7 A5. &/J.01 (To^piai . . . Ai. TTJs arjs . . . RV: A5. &,uoi (ro<pias 
^s 4fxvr](T6r\s' Ai. Sitj.01 fj.avias TTjy arjs . . . vulg. 926 •^s ifj.vfi(rdT]s^ 

Tis invT]6r]s Mein.: fortasse p (reunVet 933 (m^aWfis ^om.^y^ Ald. 

940 Tr6repos R : Tiy vulg. rrpoTfpos Cobet : ■KpoTepov R : irporepos 

Vfiiiy vu\g, 945 dya')'p:'|j; A A!d. NE^EAAI 

Xo. vvv b€L^€TOv Too 'ui.crvvoi Tol^ TTepLbe^CoKri ['^'■P' 

Aoyotcri Kal (f)povTL(rL Kal yvo^ixoTVTTOLS jx^pLixvaL^i, 
OTTOTepos avTOLV k^ycov aix(LVO)v cf^avrja-eTaL. 
vvv yap airas evOdbe KLvbvvos dyeirat (ro(f)Las, 955 

17? Trept rots e/iots cpLkoLs eo-rtf dyoov p.iyL(TTOs. 

d\A' S» TToAAot? rovs Trpea-jSvTipovs ijOeo-L xprjo-Tols (TTe- 

(f)av(aaas, 959 

prj^ov (f)0)vi]v rJTLVL ^aCpeLS, Kal ti]V aavTov (f)vaLV etTre. 

Ai. ki^o) ToCvvv TTjv dpxo-Cav TraLbeCav o)S bLiK^LTo, 961 

OT eyo) TCi bCKaLa kiyo)V ijvdovv Kal auxf^poavvrj Vero- 

fXLaTO. 

irp&TOV fxev e8et 7rat8os (f)0)v->]v ypv^avTos [xribev aKovaaL' 
etra fSabC^CLV ev TalaLV obols ei^raKrcos es KLOapLaTOv 
Tovs KO)]xr]Tas yvfxvovs dOpoovs, Kel KpL]xv(i)br] KaTaveC(f)OL. 
etr' av Trpoixadelv aa]i ibCbaaKcv to) ^xrjpo) pi] ^vve- 

■)(0VTas, 966 

7] ' Tlakkdba TTepaiiTokLV beLvav ' rj ' Tr^kiiropov tl 

f36apLa,^ 
evT€LvapLevovs ti]V dpjxovCav, rjv ol 7rare'pes TTapibo)Kav. 
et bi TLS avT(av ^o)]xokoyevaaLT i] Kd]x\ffeLev TLva KafxiTrjv, 
oXas OL vvv Tas KaTa ^pvvLV TavTas Tas bvaKokoKo.]XTTTOVs, 
eTTeTpCjieTO TviTTo^xevos TTokkds ws Tas Mo?;o-as d(f)avCCo)v. 
ev TTaLboTpCfSov be KaOC^ovTas tov ]xr]pov ebeL TTpo^akeaOaL 
Tovs TTOLbas, 6tto)s tols e^o)6ev ^xrjbev beC^eLav diTr^ves' 
.etr' av TrdkLV avdLS dvLaTdpevov av]x\f/f]aaL, Kal TTpovo- 

elaOaL 975 

etbo)kov TolaLV ipaaTalaLv Trjs r;/37]s /x?; KaTakeCireLV. 

949-958 = 1024-1033 

953 fortasse avTo7v ow^Tepos (cf. antistr. w. 1024-1031) (t^avri- 

atTai] yevfi^rfTai V 960 ffavrov^ avTOv R V 965 KprjfivuiSr] V 

968 ivTdvafjLfvovs^ iVTvvaix4vr\s R V (non ivTriv-) : fortasse \vij.r]vdix(vos 
posito h. V. post V. 971 (o'/as 01 vvv) 969 Post hunc versum 

Brunckius intulit versum ab Suida allatum : avThs Sti^as ev 6' ap/j.oviais 
XKiCcjov fi (TKpvid^cav 975 avi(rTd/j.evov . . . Trpovoucrdai R V : av- 

KTTaixivovs . . . TTpovorjaai vulg. 

ARISTOPH. NUB. 10 API2TOc|>ANOT2 

■qkii^aTo 8' av Tovix(f)a\ov ovb^ls Trats VTrivepOev tot 

av, coo-re 
Tols atboCoi.(Tc bp6(ros Kal \vovs uxnrep p.r\\oLcnv kirr^vdei' 
oW av /iaA.aK7)v (pvpacrdixevos ti^v (f)(ji)vi]v TTpbs tov 

kpa^TTl^V 

avTos kavTov TTpoayoiiyevoov Tols o^jiOakfJLOLS kl3<xbi.^ev, 980 
ov8' dyeXeo-^at biiirvovvT k^v Kal K€(})d\aLov pacj^avlbos, 
oiib^ avvr]9ov Ta>v Trpefr/Svrepcoy apTid^eiv ovb^k (rkkivov, 
ovb^ 6-^o(pay^Xv ovh\ Ki,x\i^€.iv ov8' to-^eti' ro) 7ro8' 

kvdkkd^. 
Xb. dpxald y€ Kal AttTroXtwS?) Kat rerrtycoy dvdix€(rTa 

Kal KrjKeibov Kal Bov(})ovi<jov. At. dAA' ovv TavT 

k(rTlv kKelva, 985 

k^ o)V dvbpas Mapadoovoixdxas r}p.r] T:aibev(ns eOpe^j/iv. 
(Tv be Tovs vvv evdvs kv tjuartotcrt 8t8do-Kets errerwAt^^^ai* 
ctjo-re fx" dTTdyx€crd\ oTav 6px€lcrdaL Ylavadr]vaioLs biov 

avTOvs 
rrjv da-Triba Trjs KOdkrjs TTpoiyo^v dfxekfj Trjs TpLToyeveias. 
TTpos TavT S) ]X€LpdKLOv 6app5)V k]x\ tov KpeiTTO) Xoyov 

alpov' 993 

/cdTrto-r^o-et jXLO-elv dyopdv Kal ^aXaveiodv dTTexe(r9aL, 
Kal TOLS alcrxpols alcr)(yvecr6aL, kclv a-KcoTTTr] rts o-e (f)kk- 

yecr6aL' 
Kcu t5>v 6dK0)V Tols TTpecrjivTipoLS VTTavicrTaa6aL TTpo(r- 

LOVCTLV, 

kcCl fxr] Trept tovs a-avTov yovias crKaLOVpyeiv, dkXo re 

ixvfbev 
alcryjpov 7tol€lv, otl Trjs aibovs /xe'AAets Tayakfx dva- 

TTkaTTeLV 995 

981 aviKiadai : &»' k\e(ydaL vulg. koI Ki<pa\aiov nos : Ki(pa\aLov 

TTJs codcJ. 984 AfKo\ic!)Srj Brunck 986 Mapa6(A)voiJ.dxas V : 

Mapa6icvofj.dxovs vulg. 989 rpiroyeveirjs R V 994 irepl] irapa 

RV0 995 avan^dmiv ecid. : avaxKd^rffeiv BC : dj'a7rAacreij' A : 

a.vaTT\T)(Teiv R V 6 Ald. : om. A NE(|>EAAI 

|urj6' ets dpx^crrptSos etcrarreti', tva ixr] Trpos ravTa /ce- 

/xTjXo) j3\r]6eh vtto ■nopviOiov ttjs evKkeCas aTToOpavcrdf^s' 
/i.r]8' di^reiTrety tQ> iraTpl \xr]hi.v, p.r\h^ 'laTreroy KaXicravTa 
[xvricnKaKrjcrat. ttjv rjXcKLav e£ rjs IveoTTOTpocpriOrjs. 

A8. et raur' w p.upaKiov 7T€L(T€l tovtc^, vi] tov Alovvo-ov iooo 
rot? 'iTTTroKpdrous nteVty etfet? Kat o"e KaA.o{;o-t /3Atro- 
/Ltd/xjuai'. 

Ai. dAA' oSy XLirapos ye Kat €vav9r]s iv yv/xmcrtots hLaTpi\\fiLS, 
ov (TT(x)iiv)0\.u)V KaTOL Tr]V ayopav TpL^oXiKTpaiTt^C otdTrep 

ot vvv, 
ovh^ kkKop.cvos TTepl 7Tpay]xaTL0V yXLcr)(j)avTLkoye^€TTL- 

TpilTTOV 1004 

dAA' ets 'AKa8j]/xetay Kartojy vtto rats \iopLaLS aTTodpi^et 
aTe(pavo)crd]xevos KaXdixio AevKoi /L^erd cnixppovos rjkLKL- 

(iiTOV, 

IxCXaKos o^oov Kal d7Tpay]j.oavvr]S Kal XevKr]s (f)vXXoi3o- 

Xov(rr]S, 
r]pos €v ojpa \aLp(i)V, oTTOTav TrAdrayo? TTTeX^a ylfLdvpiQr]. 
rjv ravTa TTOLys ciyoi (ppd^U), 

Kal TTpbs TOVTOLS TTpOCTexrjS TOV VOVV, lOIO 

e^ets det 
cTTrjOos XiTTapov, xpotdv Xa]XTTpdv, 
wjbtoDs pL^ydXovs, yXGiTTav (BaLdv, 
TTvy-qv ]i^ydXr]V, iroaOrjv ixLKpdv. 
■qv 8' airep ol vvv iiTLTrjhivris, 1015 

TTpG)Ta ix\v e£ets 
yjiOLav w\pdv, w]xovs ]XLKpovs, 
aTrjdos XeiTTov, yXSiTTav ix€ydXr]v, 
TTvyr]v ixLKpdv, KcoXrjv p.iydXr]v, 
\f/rj(l)La]xa pLaKpov, Kai a dvaTTeiaei. 
t6 ixkv alayjov diTav KaXov rjyeladai, 1020 

1005 aTroepi^d'] Karadpi^eis V 1012 Ao/ttTrpd«/] \iVKi)v R V 

10* API2T04>AN0T2 

To Kakov 8' aicrx^pov 

Kal TTpOi TOVTOL^ TljS ^AvTllxdxOV 

KaTaTTvyoa"vvrjs dvaTiXria-eL. 1023 

Xo. o) KaXXiTTVpyov (TO(f)iav KAeii^oraDjy eTTa(TK(ov, [dvT. 

b)S rjhv aov Toi(Tt X.6yois aSxppov eTrecrrti^ dv6os. 
f^vbaipLoves 8' 'llcrav dp' ol ^<avT€s tot eTrt 
T&V7TpoT€p(j}vf' TTpos rd8eo-'cb KOfxxj/OTTpeTTrj p.ova-av kx^t^V) 
b€i <T€ \ey€LV Ti KaLvov, 0)9 r\vhoKip.T\K€V dvrjp. 103 1 

hiivSiV 8e' (TOi jSovkevpLaTcov eoLKe belv ■jTpbs avTov, 
etTrep tov dvbp' •i;7rep/3aAet KOt jmr) yikon d<pX.r\(Teis. 1035 
Xb. KoX p.i]V TTakai y €TTVLy6iJ.riv Ta (T-nkay^va KdTTedvpiovv 
dtravTa Tavr ivavTMLS yv(i)p.ai(ri avvTapa^ai. 
eyo) ydp rJTT(ov fxkv kdyos bi avTo tovt kKkr)6r]v 
€v ToXcTi (f^povTLa-Ta^LO-LV, oTi TTpd^TLCTTos iiTev^i^a^a 
Tolmv v6}xoiS Ka\ Tals biKais TdvavTC dvTike^ai. 1040 
Kat TOVTO Trkelv rj pLvpioov €(tt d^iov aTaT^p(j)v, 
aXpovjxevov tovs ijTTOvas kdyovs €7T€LTa VLKav. 
(TKexj/aL be ti]v TTaCbeva-LV fj tt€ttol6€V b>s ikiy^u), 

OCTTiS (T€ 6€pp.^ (pr]a-i kovadai TTp&TOV OVK €da-€iv. 

KttiTOi Tiva yv(}>p.r]v e^oiv \//'eyets Ta 6€p}m kovTpd; 1045 
Ai. oTii] KdKio-Tov €(TTi KOLi beikov TTOtet Tov avbptt. 
A8. €7TLcrx^€S' €vdvs ydp cr^ ex^ /ieVoy kajBMV d(f)VKTov. 

KaC ]xoi (fipda-ov, tS)V tov Ato? 7rat8coy tlv^ dvbp dpLaTov 

\lfV)(l]V VO]J.L^€iS, €LTT€, Kal 7Tk€LaT0VS Tt6v0VS 7T0vi]CraL. 

Ai. eyo) pikv ovbev "^HpaKkeovs ^ekTLov dvbpa Kpivo). 1050 
A8. TTOv T^XP^ brJTa tto^ttot et8e? 'Hpd.KAeta kovTpa; 

1024 K\eivoT<XTr)v r' Ald. 1029-30 ii/5aifj.oves &p ■ficrav ol rSre 

(oivTes rjVLK' ^s Twv irporepwv A et (5' &p' . . . ^s • . .) Ald. : for- 
tasse ev5aifj.oves ap' ■^aav 01 rore ^wvres rjviK ^trd', ot irporepoi : cf. 
V. 953 TTphs rdSe a' Bodl. Canon. 40 : irphs rdS' A : irphs rdS' oZv Bekk. : 
irphs ovv rdS' R VA Ald. 1036 ird\at y A : ird\at y' eyaiy A : 

iroA' ey<i>ye Ald. : 17017'' R V : ird\ai 'y&) 'Trviyo/xriv Bentl. 1046 5ei- 

\6rarov R V 1048 TraiSaiv om RV, unde elvai post api<rrov add. 

Mein. NE4)EAAI 

KaiTOL rt? avbpeiorepos ^)v; Ai. TavT ecrrt raiJr' 

eKeiva, 
a TO}V veavicTKcov ael bi rjp.€pas XoKovvTiov 
TtXrjpes To ^aXaveiov Trotei, Kevas 8e Tas TrakaCcrTpas. 

Ab. etr' €V ayopa ti]v 8tarpt/3?/i' yj/eyets' eyco b' iTraivu). io55 
et yap 'noviqpov i]v, "OpLrfpos ovbiTOT av iiroUi. 
Tov NeVrop' ayopr}TT}v av ovbe tovs crocpovs aTravTas. 
aveipi bi]T ivTevdev is tj]V yXSiTTO.v, fjv oot pikv 
ov <pr]cn xpTjvai. tovs viovs acTKelv, eyo) 8e' cf)r]ixt. 
Kal cTai(f)pov€iV av (f^rjcn \prjvaf bvo koko) p.eyicrTo}. 1060 
eTret crv but to crcocppoveu' rw ttcottot etSes 7/877 
ayaOov tl yev6p.evov, cf^pdaov, Kai /x' i^eXey^ov elTTciv. 

At. TToXXols. 6 yovv YlriXevs ekafBe bta tovto ti]v iiayatpav. 

\b. p.a\aLpav; acTTdov ye Kepbos ekajSsv 6 KaKobai]xop.\ 

'TTTep^okos 8' oiiK tQv kvyvcj^v Trketv 7/ TakavTa TTukka 
(Xkr}(f)€ bta TTOvrjpiav, akk' ov jua At' ov pLayaLpav. ic66 

Ai. Kai TJ^v 0€TLV y eyr]\xe bta to au>cf)povetv 6 YIr]k(vs. 

A8. KqT aTToknTovcrd y avTov ^X^t' ov yap rjv vl3ptaTi]s 
ov8' rjbvs iv Tols o-TpcopLacrtv T7]v vvKTa TiavvvyJiCetv' 
yvvrj 8e cTtvap.cj)pov}j.ivr\ \aipH' crv 8' et KpovtTTrros. 1070 
(rK€\f/at yap S) p.€tpdKtov iv roi crcocf^poveu' aTTavTa 
aviCTTLV, r}bov&v 6* ocrcav /xeAAets aTTOCTTepela-daL, 
TTaibu)V yvvciLKm' KOTTajicov oxf/cov ttotcov KLxkLcrp.m'. 
KaiTOL Ti cTot ^ijv fL^tov, TOVTcov iav crTepr]dr]s; 
etev. TTapeLfx^ evTevdev es tcis ttjs cpvaecos dvdyKas. 
r}}xapTes, r}pd(r6r}s, e}xoiyevcrds tl, KqT ek-qcf)dr}S' 1076 
aTTokcokas' dbvvaTos ydp et keyeLv. e}xol 8' 6}XLk<av 
\poi Tjj cf)vcreL, crKipTa, yeka, vofxL^e }xr]bev alcr\p6v. 
}xoL\os ydp 7}v Tvxys dkovs, raS' dvTepels ■npbs avTdv, 
b)S ovbev 7/8iK7/Kas* etr' es tov At" eTrarez-eyKetr, 1080 
KaKeLvos cbs rJTTcov epcoT^s eo-rt Kal yvvaLKcav 

1063 TToWovs V 1065 TaAai/Ta TroAAa] H ;i.e. (KaThv) TaAavra 

V. Leeuwen io73 '"X^"''^'^'''] Kaxa<T/j.(i)y R API2T0(I>AN0YS 

Kairoi (Tv OvqTos o)v deov ttws [xel^ov av bvvaio; 
Ai. TL 8' rjv pacf^aviboiOfj Tndo^ievos croi T^cppq re rtA^f/, 
e^et Tiva yv(i>jJi.i]v \4ycLV to /x?) evpv-npoiKTOs ^Xvai; 
Ab. rjv 8' cvpvirpoiKTOs fi, tC -TreiVerat KaKov; 1085 

Ai. rt iikv ovv av ert /jtet^of TrddoL tovtov TTore; 
A8. rt 8^r' epets, 7/y ro{!ro vLKrjOfjs kp.ov; 
Ai. o-tyTytro/xat. rt 8' dkXo; A8. <^e/)e 8?/ /xot (ppdcrov' 

(TVvriyopovcrLV €k tlvoov; 
At. e^ evpvTrpooKToov. Ao. -Tret^o/Aat. 1090 

rt 8at; rpayw^oCo-' ex TLVoiv; 
Ai. e^ evpv7rp(aKTU>v. A8. eS Ae'y€t?. 

hri\j.riyopov(TL 8' e/c TLVoiv; 
Ai. e^ €vpVT:p(aKTOiv. Ab. dpa 8^r' 

eyyco/cas ws oi/8ei' Ae'yet9; 1095 

Kttt rwy ^earoiz; OTrorepot 

TrAetou? o"Ko'7ret. At. Kat 8^ ckottw. 

A8, rt bi]d^ opqs; 

Ai. TTokv TrA-etoras i^?/ roy? ^eoi/s 

TOVS eVpVTTpdOKTOVS' TOVTOvl 

yovv ot8' eycb KaKeti^oyt iioo 

Kat Tov KO\xriTr]v tovtovl. 
A8. rt hrjT kp^Zs; 

Al. rjTTripLed^' Oi KLVOVp.€VOL 

■npos tS)v deStv 8e'^ao-^e' jjlov 
doiixaTLOv, ojs 
€^avTopLok(o TTpos vixds. 
2(0. rt 8^ra; TTOTepa tovtov d'ndy€(T6aL X.a(3oiV 1105 

l3ovK€L TOV vlov, 7] bLbdcTKOi (TOL Xiy^LV ; 

2r. 8t8ao-Ke Kat KoAa^e Ka\ iJL€fxvi]a-^ oTTOis 
ev fioi o-ro/xcoo-ets avTov, eirl yikv Odrepa 
oXov 8tKt8tots, TTjV 8' €T€pav avTOv yvo.Oov 

1093 ST]nr]yopova-i 5' R : STjjua^ai^oCcri S' A : «al STjjuoYoi^oDir' Ald. 
1105 -KoTfpov AG Ald. 1109 oTov Teuffel : oiaf codd. NEcI)EAAI 

(TToiKacrov o'iav ks to, />iet(/o TtpayjxaTa, iiio 

Sco. afxeXd. KOixLel tovtov (rotpLcrTiiv be^LOV. 
^e. d)\p6v fxev ovv olfxaC ye Kal KaKobaijxova. 
Xo. xcapiiTi wv, oljj.aL 8e crot ravTa iJ.€Taix€)\.i]cr€LV. 

Tovs Kptra? o K€pbavov(TLv, ijv tl Tovbe tov yopov 1115 
d>(f)€\<ii(r €K tG>v bLKaCcDV, j3ov\6ix€a-6^ rjixeLS (ppdcraL. 
TTp&Ta jXiV ydp, rjv veav jBovXricrd^ kv &p(i tovs aypovs, 

^(TOfXeV TTp(t)T0L(rLV Vp.LV, TOICTL 8' dkkoLS VCrTipOV, 

etra tov Kapirbv T€Kov(ras d/i7reA.ous cfyvXd^oixev, 
oocrre ixrjT av)(jx6v ttl^C^lv ixiit dyav iTioixlSpLav. 1120 
rjv 8' aTLpidcnj rts rjpJds OvrjTbs iov ovcras Oeds, 
TTpocriyiTO) t6v vovv, TTp6s rj[X(av ola 7reio"erat KaKa, 
kaixl3dv(av ovt oTvov ovt aA.A' ovbev €k tov yMpCov. 
r]VLK av ydp aC t eAaat [BKacrTdvuxr' at r' dixiTekoL, 
omoKiKoylfovTaL' TOLavraLS a-(f)€vb6vaLS TTaLrjaoixcv. 1125 
r]v 8e ttKlvOcvovt lbu)ix€V, va-ofxcv Kal tov Tiyovs 
t6v Kepafxov avTov ^akd^aLs crTpoyyvkaLS a-vvTpLyj/oixiv. 
K^v yaixr] TTOT avT6s t) t&v ^vyyev&v r] t&v (f^CkcDv, 
va-0fX€V Trjv vvKTa TTacrav cSo-r' to-cos j3ovkr]a-€TaL 
KOLV €V AiyvTTT(o ru)(ety (ov ixdkkov rj KplvaL KaKois. 113° 

2r. TTeixTTTrj, T€Tpds, TpCTr], ix€Ta TavTriv bcvT^pa, 
et^' rjv cyo) ixdkLaTa TraaG^v rjixepQv 
biboLKa Kal TTi^f^pLKa Kal j3b€kvTToixai, 
€v6vs /itera TavTr]v ia-6' €vrj re Ka\ via. 
TTas ydp Tis ofxvvs oXs 6(f)€Ck(»)v rvyxdvo), 1135 

^ets juoi TTpvTaveV aTrokelv ixt (f)r]o-L Ka^ok^LV, 
Kaixov ix^TpLd re Kat StKOt' aiTovixivov, 
' S» baLp.6vL€ t6 /jteV rt vvvl /X7/ kdjiijs, 

iiio olav] oTov RV 1112 Strepsiadi trib. RVA o7/ji.al ye] 

l^oyye R V : iycfSa Fritzsche 1 116 Tifj.€7s R V : r]/u.7v A : vfj.'tv Ald. 

1119 T€K0i5(ray] Te/cai To$ Coraes 1126 o-Teyouy A G 1137/co/uoi) 

Kock : i/xov codd. yueVpia Te] ixerpC Stto Par. Nat. 2902 1 138 /t?; 

Aaj87)s] fxkv Aaj8e Blaydtfs : fxoL \al3e Naber API2T0<I>AN0T2 

t6 8' avaj3aX.ov ixoi, to 8' a(pes\ ov (pacrCv Trore 
ovTMS d7roA?/\//'ecr0', aWa KoLbopovai /xe 1140 

ws abiKos elixL, Kal biKacreaOai (fiaai }xoi, 
vvv ovv bLKa^ecrOcov oXiyov yap ij.ol /xeA.et, 
eiTrep /xe/jia^^jKey ev Kiy^LV ^eLbLTriribrjs. 
Ta\a 8' et(ro/xat Koxlras to (ppovTLcrTrjpLov. 
TtOL, rjp.i, Trat Trai. 5)a). ^Tpe-^idbrjv dtTTra^o/xat. 

2t. Kciycoye o"'* dAAa rouroi^t TrpSiTov Aa/3e'' 1146 

)(p7/ yap kinQavp.a^^LV tl tov bLbacrKaXov. 
Kai /xot tov vlov et ixepLaOrjKe tov Xoyov 
€K€LVOV et(/)' 61» apTicos etcrr/yaye?. 
2c«). ix€p.(xdriKev. 21r. eS y' w TraixlBacriXeL 'A7rato'Ar;. 

Sco. ciijo-r' aTTOcpvyoLS av rjvTLV^ av fiovXrj biKrjv. 1151 

2r. Ket jxdpTvpes Trapij^rav, ot^ ebaveL^ofxriv; 
2co. TToXXS) ye ixaXXov, kciv TrapG^cn y^ikLOL. 
2r. i3od(roixai T&pa tclv VTrepTovov 

jiodv. to) KAcier' oi^oXocrTdTai ii55 

avToi re Kat Tapyala koI tokol tokoov 
ovbev yap dv /xe (f)X.avpov €pydcraLo-$' €TL, 
olos e/xot rpe'0erat 
rotcrS' ei'! b(ap.a(TL iraLS, 

dix(j)riK€L ykdiTTri Xdix-noiV, 1160 

irpo^oXos epios, (tcjotiip boixoLs, ex.Opols ^Xd/Sri, 
Xvcravias iraTpcoiov ixeydXcov KaKoiv 
ov KdXecrov Tpeyoiv evboOev oas e/Ae. 
2co. S TCKVOV S Trat e^eA^' otKcoy, 1165 

ate (ToC TTaTpos. 
00 eKetws avTJp. 
2r. S (piXos Si (f)iXos. 

2co. aTTt^t (TvXXal3(i)v. 

2r. ici) ico TCKvov, ico toS toO. II 70 

1141 5iK({cro(r0ai R V ii53 ■jrapcStrt] Traprjffav A, un(fe Kei Trap^- 

(rav Brunck 1169 (xvKKafiwv Ernestii la : tri; Ka^div A Ald. : 

Ka^a>v rhv vl6v <Tov R V 1170 tertium toi habet V : om. vulg. NE*EAAI 

0)9 rjboixaC (Tov Trpcora rijv \p6av lbm>. 
vvv ^iiv y ibelv et TTpcoTov k^apvr^TiKo^i 

KaVTlkoyLKOS, Kal TOVTO TOVTTI.\(Mpi.OV 

areyvSi^ kiTavdei, to ' tC Aeyets rrv;' Kal boKclv 

abiKOVVT^ abLKeL(rdaL Kal KaKovpyovvT olb' otl' ii75 

€771 Tov TTpo(ra>TTOV T eaTlv ^Attlkov /SAeVo?. 

vvv ovv 077009 (T(i(reLS [jl', iiTel KaiTcokerras. 
^e. (poi3€L be bi] rC; Sr. tj]v evrjv re Kal v4av. 

<t>e. evrj yap 1(ttl Kal vea tls r]\xipa; 

2r. et9 r]V ye 6i]rmv tci TrpvTaviXa (^a^rC fxoL. ii8o 

4>e. aTToXova^ ap avO' ol 6^vt€S' ov yap ecr^' 077009 

/xi" r]pjpa yivoLT av r]jxipa bvo. 
2r. ovK av yivoLTo; 4>e. 77(S9 yap; et /xr/ 77e'p y afxa 

avTr] yivoLT av ypavs re Kal via yvvr']. 
2r. Kal fxijv viv6jXL(TTaC y . 4>e. ov yap, o\\xaL, tov 

v6]xov 1185 

tfrao^iy opQQiS 6 tl voel. ^t. vod 6e rt; 

4>e. 6 '26X.(ov 6 TTakaLOS rjv (f)Lk6briixos Tr]v (f)V(Tiv, 
Sr. roi;rt {xev ovbev 7700 77po9 evqv re Kat v4av. 
<J>e. iKelvos ovv Tr]v Kkrja-LV is bv ■^fxipas 

edriKfV, (s ye Tr]v evrjv re Kat viav, 119^ 

tv^ al 6e(r€LS yCyvoLVTo Trj vovjxrjvC^i. 
2r. tva br] tC ti]v '{vr\v TTpocriOr]^ ; <I>e. tV 00 /xe'Ae 

TTapovTes OL (f)€vyovTes riixipa ixlo. 

TTp^Tcpov aTTakkaTTOLvd^ eKo'i're9, et 8e ixi], 

ioiOev VTTavLutvTo Tfj vovixrjvCci. 1195 

2r. 77C09 ov bi\ovTaL bfjra Tf] vovixr]vCq 

ap\al TCL TTpVTavex, akk! evrj re Kat viq; 
f^e. 077ep ot 7TpoT(vdaL yap boKova-C {xol ttol^lv 

077009 ra^t(7ra tci TTpvTaveV vcfy^koCaTO, 

1179 Tis ■r]fj,€paf] Tis; 2t. 7ifi4pa Geel I181 diroXovo"' RV: 

aTToKovvT' vulg. OI/0' ot] auTol R V 1182 TifJ-fpa 5vo R : T^fxfpai 

5vo vulg. 1184 ai/TTj RV 1194 5iaAAdTToii/0' Hirschig 

1198 iroje?;/] iroOeT»' A Ald. 1199 OTrois] 7»'' a>s Ald. API2T0*AN0T2 

8ta rovTO TTpovTevOevcrav rjiJ.ipq /xtS. 1200 

2r. ev y'* S /caKoSatjuoye?, rt Kddrjad' a[3ikT€poi, 

rjixeTcpa Keph] tS»v (to(^G)V ovt€s, Xidoi, 

api.6p.6s, TrpojiaT aAAco?, dp.<l>opris vevr]crp.ivoi.; 

&(TT ei? kpLavTov koI tov vlov tovtovI 

ctt' eiiry)(taicriy dcrT^ov p.ovyK(ap.t.ov. 1205 

' [xdKap S) ^Tpe^l/iabes, 
avTos r' e(f)vs a)S (ro(f)6s 
yolov Tov vlov rpec^ets,' 
<p-q(rova-L 8?; /x' ot c^tAoi 

)(0t brip.6Tai. 12 10 

^Aowres i^ytK' av (rv i/tKas Aeycoz; ra? 8tKa?. 

dAA' ei(raycor o"e j3ov\op.aL TTp(aTov eo-rtacrat. 
nA2IA2 

etr' dvbpa tS)V avTOv tl xpi] irpoUvaL; 

ouSeTTore y', dAAa KpelTTov ^vOvs t^v totc 1215 

dTTepvOpLdcraL /xdAAoy ?) o-xeti' Ttpdyp.aTa, 

6t€ tS)V kp.avTov y €V€Ka vvvl xpr]p.dT())V 

eAKO) (re /cArjrewovra, Kai y€vq(rop.aL 

i\9pbs €TL TTpbs TOVTOLCTLV dvbpl 8rj/jiorTj. 

drdp ovbiiTOTi ye ttiv TTaTpiba KaTaLcryyvG) 1220 

^oiz;, dAAd Kakovp.aL '2Tpe.-^Ldbr]v — 2r. ris ovtoo-l; 

ria. e? r^y evr]v re Kat ye'a2/. 2r. /xaprvpo/xat, 

ori es 8v' etTrey rjpipas. tov xpr]p.aTos; 
Yla. tG)v 8(w8eKa \xvC)v, as eAa/3es o)vovix€VOs 

Tov y\rapov tTTiTov. 2r. lttttov; ovk dKoverc; 1225 

oy Trdyres r^/xer? to^re ixL(rovv6^ L7nTLKi]v. 
Yla. Kal vrj Ai' dTroSwo-etf y' kTT(i)]xvvs tovs d^ovs. 
2r. /xd Tov At' ou ydp ttco t6t k^i^iTLdTaTo 

<i>et8t7r7rt8r/s //ot roy dKaTd^kr]Tov kdyov. 
Yla. vvv 8e 8td tovt e^apvos etz^at Staroet; 1230 

1213 €((^07076^»' A Ald. 1214 nA2IA2] 5o^ei(rT7?s R V A 1215 eu- 
Su$ ■^v] i)i' fvdvs A0 Ald. 1228 2t. fj.a, rhv Aj"] A : t2> XP^"^- 

2r. ^a Ai" R VA Ald. NE^EAAI 

2t. tC yap aAA' av aTToXava-aiixL tov fxadr]fxaTO^ ; 

ITa. KoX TavT ed€ki]a-€L9 a7:oiJ.6aaL fxoL tovs Oeovi 

tv av KeAevo-o) 'yw (re; 2r. tovs ttolov^ 6€0vs; 

Tla. Tov Ata, tov 'Epixrjv, tov rToo-etSoj. 2r. yrj Aia 

Kay TTpocrKaTadeii^v y &(tt 6[x6(TaL Tpiiajiokov. 1235 

ria. dTToAoto TOLvvv €V€K avaLbeLas ^tl. 

2r. aX(T\v hLa(T\xrw6iL<i ovaLT av ovto(tL 

ria. ot/x' 0)9 KarayeAa?. 2r. ef x""^' x^^P^/crfJ^c"- 

Ila. ov rot }xa tov Am tov ix4yav koI tovs deovs 1239 

€[xov KaTaiTpoL^eL. 2r. ^avp-acrMS ija-drjv deoh, 

Kol Zevs ye'Aotos 6p.vv\xevos rot? etSoVtv. 

ria. 17 //Tjl' (TV TOVTCOV TIO XP'^^''i' ^'^(^^i'^ StKrjv. 
dAA' etr' dTToSwo-ets fxoL to. xprjfxaT etre /xt/, 
aTT^TTefxxj/ov a.TTOKpLva.fxevo^i. 2r. exe wi/ ^(TUX*'^' 

eyo) yap ovtlk aTTOKpLvovfxaC aoL a-a(j)U)s. 1245 

ria. rt o-ot ooKet bpaa^Lv; 

MAPTY2 

d7ro8<wo-eti' /xot So/cet. 

2r. TTOu 'o-^' ovro? aTTaLT(ov fX€ TapyvpLov; Ae'ye 

rovrt ri eo-rt; ria. Tovd' 6 tl ^(ttC; KapboTTOs. 

2r. 4iT€LT aTratrets TapyvpLov tolovtos ^v; 

ovK av aiTohoCrfv ovb^ av 6j3ok6v ovbevC, 1250 

oo-rts KaAe'o-ete KdpboiTOv Tr]v Kapb6vi]v. 

ITa. ovK ap a-nobda-eLs ; 2r. ovx oa-ov ye' //' elbivai. 

ovKovv avvaras tl 6aTT0v aTToXLTapyLels 
aTTo Trjs 6vpas; Tla. aiTeLfXL, koI tovt l(t6' otl 

6ria-(o TTpVTaveT rj fxrfK^TL C<i)rfv iyco. 1255 

2r. Kat Trpoo-aTToAets ap' avTo. Trpbs rats 8w8eKa. 
KaCTOL o-e roCro' y ovxj- j3ov\ofxaL TTadelv, 

OTLrf \ak((TaS (Vrj^LKois TlfV KapboTTOV. 

1233 Iv" Uv K€\(v(T(t} 'yw (xe om. R : iniuria eiecere edd. rovs 

Ald.:om. RVAe 1235 k&c] /col R V irpo/caTo9eiV y 1243 elfT'] 
tire y' A fj.ot Ald. : om. R V AQ 1254 tovt] toi y' © Ald. 

1256 Kal TTpocrairoKus V : Kal -npoaairo^aKth R : irpoaaT:o^a\eis vulg. API2T04>AN0T2 

AMYNIA2 

lco [XOl /xot. 
21r. ea. 

t(s ovToai TiOT icrd' 6 6pr\vS>v; ovti ttov 1260 

T&v KapKLVOv TLs baip.6vcov ecfiOiy^aTo ; 
Ap,. tC 6' oVrts etjut tovto (BovXecrd^ dhivai; 

avi]p KaKohaip.(av . 2r. KaTo. creavTov vvv Tpiirov. 

Xp.. w (TK\rip€ halfxov, S ry^^at 6pav(TavTvy('i 

LTTTTcov efxQv, u) TlaWas w? IX aTt(l)X^(Tas. 1265 

2r. rt 8at (xe TA?j7ro'Af/xos Tror' e'ipya(rTai ko.k6v; 
Afx, fj.y] (TKW7TT€ [X S) TCLV, aXkd pLOt To. yj)i]p.aTa 

Tov vlbv aTTohovvai Kekevaov aXa^ev, 

aAAcos re [xivToi koX KaKuts TTCTTpayoTi. 
2r. To. TTola TavTa \pi]fxa6' ; A]x. ahaveia-aTO. 1270 

2r. KaKws ap' ovtoos etxeSj &s y iixol hoKeXs. 

AfX. LTTTTOVS kkaVVUiV €^4tT€(T0V VT] TOVS OiOVS. 

2r. rt hrfTa Kr^peXs ooa-TTep citt' ovov KaTaTTeadov ; 

Afx. Xrfp^, To, )(j)r]fxaT aTToXajSelv et ^ovkojxaL; 

2r. ovK ecrd' ottios <tv y avTos vyLaiveLs. Afx. Ti hai; 

2r. Tov €yK€(f)aXov wa-iTep crecreta-dai fxoL hoKels. 1276 

Afx. ah 8e vi] tov 'Ep/x7/y 7TpoaK€Kki]a(a6ai yk fxoL, 

et f)}i] \oh(aa€ts TapyvpLov. 2r. KaTeLiTi vvv, 

TTOTepa vofxi^ets Katvbv det Tbv Aia 

veLV vh(i)p kK<xaTOT, 1] Tbv ijkLOV 1280 

eA/cety K(XTu>d€v TavTb tov&' vhcop TTaXLv; 
Afx. ovK otS' eycoy' oiT^Tepov, ovhe fxoi fxekeL. 
2r. 77(0? ovv aTTokafielv Tcipyvpiov hiKatos ei, 

et fxrfhev ola6a t5)V fxeTecopo)v TTpayp.a.TO)v; 
Afx. dAA' et o-7rayt^eis, Tapyvpiov p.0L Tbv tokov 1285 

d7ro'8ore" 2r. tovto 8' ea6' 6 t6kos Ti 6rfpiov; 

1260 Tis ovTOcri ■KOT fcrO' 6 dprjvajv;^ rls eirO' 6 6pr)vwv ovtos RV 
1277 Trpo(rK€K\r}(r{(r6aiyf /xoi^ Trpo(rKeK\Ti(TdaL /H.01 SoKfls RV 1282 oiiSe] 
ovSfv R V 1286 awoSore R V : aTToSos ye vulg. : ctTroSoTe"' ' 2t. ovtos) 

Blaydes. toCto] tovtov Larsen NE(J>EAAT 

AfjL. tL 8' aXko y ?/ /cara [ii]va Kai KaS' r}[iipav 

ttK^ov T:\iov Tapyvpiov det yiyv^Tai 

VTToppiovTos Tov xpovov, 2r. KakOiS Xiy^LS. 

TL bfJTa; Ti]v daXaTTav ecr^' otl TrXeCova 1290 

vvvl vop.L^eLS 1] TTpb Tov; Ap. pLCi At" dAA' t(r>]v. 

ov yap hLKaLov itK^lov' ^TvaL. 2r, KaTa ttQ^s 

avTr) p.\v o) KaK6haLp.ov ovoev yCyvcTaL 

e~Lpp(6vT(i>v T&v TTOTapm' TrKeLcav, (tv 8e 

^rjrets' iroLrjcral TapyvpLOv Trkelov t6 (t6v; 1295 

OVK aTrobLco^€L (ravTov 0.116 Trjs OLKLas; 

^epe p-OL t6 KiVTpov. Ap. TavT iyco p.apTvpop.aL. 

2r. {/Traye. rt ^e'AAet?; ovk i\qs £> (Tap.<p6pa; 
A[x. ravT ovx vjBpL^i biJT €(ttlv; 21r. q^eLs; iiTLaXS) 

KevTCiV VTTO t6v TTpojKT^v (xe t6v (TeLpa(f)6pov. 1300 

<f)evy€Ls; e/xeAAoi' cr' apa KLvrjcreLV eyo) 

avrot? rpoxots rotj frotfrt Ka\ ^vctipLo-LV. 

Xo. otoy t6 TTpaypaTcov epav (fiKavpcDV 6 yap [""'■p- 

yepoiv 08' (paa-Oels 

aTToa-TeprjcraL (BovXeTaL 1305 

ra \prip.a&' ahaveLcraTO' 

KOVK eo-^' OTTO)? OV Tl]p.€pOV 

Xrj^j/eTaL tl 7Tpayp.\ 6 roi;- 

Tov TTOLi]cr€L t6v a-o(f)LcrTi]v (tVtos,) 1309 

avO^ S)v TTavovpyetv i]p^aT , e^aLcf^vi^s X.ajSeLV KaKov tl. 

olfjiaL yap avT6v avTLX evpi](TeLv oTrep [avT. 

TrdAat Tror' te7re^7/rett 1312 

eti^at t6v vl6v heLVov oi 
yv(apas ivavTLas XeyeLV 

1296 O7ro5ic6|6is codd. : corr. ElmSl. 1298 (raij.<{)6pa Ald. : 

(ra-Tcpopa A0: liaaia RV 1308 ATjiferai ri Herm. : ri Krfyirai. 

A G : \r]^irai R V Ald. 1309, 1310 '(crws, avd' Siv Reisig : Siv codd., 

nisi quod avd' ante S>v interpolatum habet A 13 10 ri KaKhv 

Ao.Seii' codd. : corr. Herm. 1312 iire^^firit RV: f(r}rfi vulg. : 

iir^rei Herm. 1314 yv(ifj.as t' R V API2T04>AN0T2 

TOLcnv bLKaLOts, uxttg vi- 1315 

Kav aiTavTas olcnrep av 
^yyivrjTat, Kav Aey^? TTajj.TTovrjp'. 
Lcrcos 6' 6crcos l3ov\i](T€TaL Ka(f)iovov avTov ^Xvai, 1320 

2r. lov lov. 

S) yeLTOves kol ^vyyevels kol hrnxoTaL, 

aixvvddeTi jxol tv7ttoij.€V(o Trdcnj Tiy(vr]. 

otixoL KaKohaijxitiv Trjs Kecf^akijs kol ttjs yvddov. 1324 

S> ixtape TVTTTeLs tov iraTepa; 4>e. 0??/^' 2i Trarep. 

2r. opdd^ oixokoyovvd' otl jxe TVTrreL. 4>e. /cat jxdka. 

2r. (b fXLape Kal iTaTpaXola Ka\ TOLyoipvye, 
<l>e. avdLS jue TavTa TavTa kol Trkeioi Ae'ye. 

dp' ola-d' oTi ^(^aipai ttoAA' dKOVcov Kal KaKa; 1329 

2r. o) kaKKOTTpooKTe. <t>e. Trarre TroAAot? rots poSots. 

2r. Tov TTaTepa TViTTeis; ^e. KaiTOcpaviii ye vr] Aia 

o)? ey 8tKT/ 0-' eTVTTTOv. 2r. w piLapcaTaTe, 

Kal 7Tu>s yevoLT dv iTaTepa TvirTeLV ev St/cTj; 
4>e. ey(jiy aTTobei^oi Kai cre rtK?/o-co keyo^v. 
2r. rourt o^ ytK^o-et?; <f>e. ttoAw ye Kat paStcos. i335 

eAoS 8' OTTOTepov toIv koyoLV jBovkeL keyeLV. 
2r. TToioLV koyoLv; ^e. tov KpeiTTov' 1) tov iJTTova. 

2r. ebiba^dpLriv fxevTOL ae vr] At" S) [xeke 

TolcTLV bLKaioLS dvTLkeyeLV, et TavTd ye 

fxekkeLS dvaTTeicreLV, d)S bi^aLov Kal Kakbv 1340 

Tov TTaTepa rviTTecrO^ eo-rtr VTTb tS)v vleoov, 
^e, dAA' otojxaL p.evTOL cr dvaiTeicreLV, coo-re ye 

ou8' avTos aKpoacrdjxevos ovbev dvTepels. 
2r. Kat ixr]v o rt Kat Ae'fets aKovo-at ^ovko]xaL. 

Xo. o-w epyov o) TTpecriSvTa cppovTi^eLv OTTrj [o''"P' 

roi' dvbpa KpaT-qcreLS, 1346 

1345-1352 = 1391-1398 

1340 avaTrfidetv A NE4>EAAI 

0)5 0VT09, et jLirj ro) ^imrol.duv, ovk av ^v 

ovTu)s aKokaoTos. 
dAA' iad^ 0T<a dpaavveTat' brjXov ye tclv- 

6p<aTT0V 'crrt t6 \7]p.a. 1350 

a\\' e^ oTov To TTp&TOv ijpiad^ t) p.dxv yevicrOai, 
■^br] Kiy^iv XPV "^pos x^P^^' TrdvTws 8e tovto bpdaets. 

2t. Kal iJ.i]v oOev ye TrpGiTov r]p^dpi.ea6a XoLbopelcrdat 
eyo) (ppdaoi' ^iretbr] yap (laTt(i)iJLed\ axnrep taTe, 
TTpSiTov p.€V avTov T7]v kvpav Ka^ovT eyo) '/<e'Aevcra 
acrat ^tixojvibov //e'Aos, tov Kptov ws e7re'x^^. 1356 

6 8' ev^ecos dpxo-lov eiz^' e(f)a(TKe to Ktdapt^etv 
qbetv re Trtvovd^ wcrTrepet Kaxpvs ywat/c' dAoucrai'. 

^'e. o^ ydp ro'r' ev^i/s XP'1^ '^' "P<^ TVTTTecrOai re KOt TraTel^rOai, 
qbetv Kekevovd^ o)(n:epel TeTTtyas ecTTtoivTa; 1360 

2r. rotaCra p.evTot Kal t6t ekeyev evbov oXdirep vvv, 
Kal Tov ^t]xo)vtbr]v e(f)a(TK elvat KaKov TTotr]Tr]v. 
Kayo) [xokts jJ.ev dAA' 6pio)s r]veax6p.r]v to TTp5)Tov' 
CTretra 8' eKekevcr avTov dkka jxvppivr]v ka^ovra 
tG>v Pdcrxykov ke^at Ti juot* Kq6' ovtos evdvs etiTev' 
' eyo) yap Al(Txykov vojxiC^o) ttp&tov ev iTOtr^Tals, 1366 
\lf6(pov 7Tkeo)v d^aTaTov aT6pL(f)aKa Kpr]p.voTTOt6v ;' 
KavTavda tto)? oteade ]xov ti]v Kapbiav dpex6elv; 
o[xo)s be Tov 6vjx6v baKCDV e(f)rjv, ' (tv 8' dAAd roi^rcoz.' 
ke^ov Tt t5)v veo)Tepo)v, aTT eorrt rd cro<^d TavTci.' 1370 
6 8' ev6vs ^o-' EiVptTTibov prjaiv Ttv\ oj? eKivet 
dbek(f)6s ooke^iKaKe T-t]V 6p.op.rjTpiav dbek(f)r]v. 
Kdyo) ovKeT e^veaxpixr^v, dAA' ev6vs e^apdTTO) 
-TToAAors JcaKots Kaiaxpotat' kcit evTev6ev, olov etKos, 
eTios TTp6s eTTos r]petb6]xea6^' eld' ovtos e-navaTTr^bq, 1375 
KaTretr' e^Aa fxe Kdavdbet KaTTVtye KdiTeOkt^ev. 

1349, 1350 TavOpwTTOv '(TtI to \riij.a Herm. : ri \rjfj.' ^«ttI TavQptinrov 
codd. 1359 Spa Tvima&ai] aWa. TvirTiadai V : apaTTfcrdai Mein. 

1376 Kav(6\ifiii> R V : KaTreTpifiiv vulg. API2T0<I)AN0TS 

<t>e. OVKOVV biKaLOOS, OarTL^ OVK EvpLTTLbrjV iTTaLVCLS 

(ro<pu>TaTOV ; 2r. (T0(f)(aTaT6v y' ^Kelvov oi — •rtcretTrw; 
dA.A.' av6LS av TvnTricroixaL, 4>e. vi] tov Ai" kv 

hLKij y av. 
Sr. Kal TTws StKaio)?; ocrrts ojvaL(TxvvTi cr' e^€dpe\f/a, 1380 
alrrOavoiJ.evo^i crov iravTa TpavXi^ovTOS, o tl vooLrjs. 
(l fx€v ye /3p5i' etTTOt?, eyco yi^ovs 01» Trteti' €tt€(t\ov' 
fjLap.iJ,av 8' ay atrr^crai^ro? rJKOv crot ^epcoy ai» apTov 
KaKKCLV 8' ai' oii/c ecfiOrjs (ftpddas, Kaycb kafioiiv 6vpa^€ 
€^i(f)€pov av Kal Trpov^ryop.rfv (tv ctv 8' e/xe i^w aTrayxwi' 
(3oa>VTa Kal K€Kpay66^ otl 1386 

XfC^rtw?;!', otiK erA?;? 
e^co '^ei^ey/cety ciij /xiape 
Ovpa^e p,\ dAAa TTVLyopevos 

avTov ^TTobfcra KaKKav. 139° 

Xo. ot/xai ye rwi' vecoTepctiV tcls KapbCas [avT. 

TTrjbav 6 TL Ae'^et. 
ei yap rotavrci y' oSro? i^€Lpyaap,evos 

\aXS)V avaTTeLcr€L, 
To beppa Tu>v yepo.LT€poi}V kdfioLfxev av 1395 

dAA' ovb* ipejBLV^ov. 

crov epyov ut KaLv5)V kiroiv KLvrjTo. Kal fj.ox\evTa 

TT€L6(a TLVa ^r]T€LV, OTTOJS b6^€LS Kiy€LV bLKttLa. 

4>e. o)S rjbv KaLvols iTpa.yp.acrLv kol Se^tots 6p.Lk€LV, 

Kal tS>v KaOea-T^aTcov v6p.o}V vTTepcfjpoveXv bvvacr6aL. 1400 
eyo) yap otc /xer iTTTTLKfj tov vovv p6vr\ TTpocrel^x.^v, 
ovb^ av Tpt^ elirelv pr]pa6^ olos t r\v irpXv k^ap.apTeLV' 
vvv\ 8' e7ret87/ p ovTOcrl TOVTOiV eiTavcrev avT6s, 
yvoopaLs be AeTrrats Kat Acjyots ^vveLpL Kal pepCpvaLs, 
olpaL bLba^eLv ws bLKaLov tov iTaTepa KokdCeLV. 1405 

1384 (ppdcras A : ((>pa.<Tai vulg. 1401 rhv vovv hovtj A : ^uocj? rhv 

voiiv AG Ald. : rhv vovv fj.6vov R : rhv vovv jjlovW 1402 irpXv e|o- 

fiapTiiv^ irpiv fj ^^afxapruv A NEcf)EAAI 

2r. iTT~eve tolvvv vi] AC, wj eixotye KpeiTTov ecmv 

LTT-nCOV Tpe(f)eLV TedpLTTTTOV 1] TVTTt6[X€V0V kiTLTpL^rivaL. 

0€. eKetfre 8' 66ev a—ea-^^Lo-a^ fxe tov K6yov p.i.TeLp.L, 

KoX TTpcaT kpr\a-op.aL cre tovtl- TTdlbd fx ovt eTVTTTei; 

2r. eycoyi cr evvoG>v re Kat Kr]h6p.evos. ^e. et-e o?/ jxol, 

ov Kap.i (TOL hLKaL^v kcTTLV evvoi.lv o/jtotojs 1411 

TVTTTeLV T, eTTeLOi^TTep ye tovt ecTT evvoelv to TVTTTeLv; 
TTO)? yap To p.ev crov crG>p.a \pi] TTXr]yG)V d6S>ov eXvo.L, 
Tovpiov Oe p.1]; kol p.i]v ec^vv eXev6ep6^ ye Kdyd). 
KkdovcTL TTaZhes, TTaTepa 8' ov KXdeLV 8oK€ts; ... 14 15 
^7/(rets vopLL^ecrdaL crv iTaLbbs tovto Tovpyov eti'af 
eyo) be y dvTeLiroLp.^ dv w? hh 7ratOe9 ot yepovTes' 
elKos be pMkXov tovs yepovTas 7/ veovs tl KXdeLv, 
o(r(£HTep e^ap.apTdveLv T]ttov bLKaLOv avTovs. 

Sr. dAA.' ovba]iov vop.L^eTaL tov TraTepa tovto TTdcrxetv. 1420 

4>e. OVKOVV dvi]p 6 TOV v6]X0V 6e\s TOVTOV i\V TO TTpU>TOV 

ooaTTep crv Kdyco, /cat Xeycav ejreL^e tovs TTaXatovs; 
rJTTov ri brJT* e^ecTTL ku]xoI KaLvov av to Xolttov 
Oelvai v6]xov rots^ vleaLV, tovs TTaTepas dvTLTvrrTeLv; 
o(ras be TTXrjyds etxo]xev vpXv tov v6]xov Te6r]vaL, 1425 
d(\>(.e]xev, kcll bCdo^xev avTols TrpolKa (rvyKeK6(f>6aL, 
aKe\j/aL be tovs dXeKTpvdvas Kal TaXXa tcl /3ora tuvtl, 
u>s Tovs TTaTepas dpcvveTaf KatTOL tC bLacf^epovcrLV 
i)]xCi>v eKelvoL, irX-qv y otl \pr](f>La-]xaT^ ov ypd(f>ov(rLv; 

2r. ri biJT, eretS?/ tovs dXeKTpvdvas diTavTa ]XL]xel, 143° 
ovK ea-dCeLS Ka\ Tr,v K6~pov Kdm ^vXov Ka6evbeLs; 

<I>e. ov TavTov S> Tav ecTTLV, ovb' dv SojKpdret boKoCr]. 

2r. TTpds TavTa ]xt] tvttt' et be }xr], cravTdv ttot alTLda-ei. 

<te. KOt ~o>s; 2r. eTret cre ]X€V bCKaLds eijx' eyw KoAd^eir, 

14 12 TVTTTetv t' A Ald. : Tvirrfiv R : TVTrrdv 5' V: tvtttovt dett. 
aliquot "y* tovt icFT A : tovt fcrriv A : tovt' fffr R V Ald. : toS' 

fffrlv Pors. 1415 sic RV: post 50««?^ add. ti^ tI Stj A (in marg.) 

: Tii) 5tj dett. aliquot : fortasse tj^ Se7v; 1418 vfovs Bentl. ; 

Tovs vfovs R A Ald. : tovs veoJTepovs V 1426 avToTs^ aiirovs R 

ARI5T0PH. NUB. 11 APISTO^ANOTS 

av b\ rjv y€V)]TaC ctol, tov vlov. ^e. i]v be fxi] 

yivi]Tai, 1435 

jxaTTqv ijjLol K€KX.av(r(Tai, ot) S' iyxavuiv Te$vi]^€Ls. 
2r. ejuot jjiev ojvbpes ijKiKes boKel keyeiv bUaLa' 
Kafxoiye avyxoipeXv boKel tovtol(ti, TaTTLeLKVj. 
KXdcLV yap r/juas elKOs lcrT , i]v ju,?/ bUaLa bpG>p.ev. 
f^e. aKe^^at be \aTipav €tl yvu>iJir]v. 2]r. aTTfi yap 

oKovjxaL. 1440 

*i^€. Kal ju?;i' L(ra)s y ovk ayOecreL TraOcbv a vvv 7re7rot'^as'. 
2r. TTws 8?j; biba^ov yap tl p^ €k tovtoov i7roo(f)e\i](reLS. 
4>e. Ti]v }Jii]Tep docrTTep Kal (re tvttti^ctoj. —t tl (/)Tjy, 

TL (firis (Tv; 
TovO^ eTepov av fxelCov KaKov. 'i>e, tl 8' i]V ex^v 

TOV rJTTOi 

koyov cre vlkt^cto) Xeyoov '445 

TTiv jJi.rjTep' 0)9 TVTTTeLV xpeoov; 
2t. tl 8' aAAo y' i]V ravrt 77017/?, 

ovbev (xe KooXvcreL creav- 
Tov efxj3aXeLV es to ^apaOpov 

fxeTa 'LoiKptxTovs 1450 

KOL TOV XoyOV TOV iJTTO}. 

TavTl 6t' vfxas 00 Nec^eAat TreVoi'^' eyw, 

vjxlv avaOels aiTavTa Taixa TrpdyixaTa. 
Xo. avTOS jxev ovv aavTca crv tovtojv atrtoj, 

aTpe-yj/as creavTOV es irovripa TrpdyixaTa. i455 

2r. rt br]Ta TavT ov fxot tot rjyopeveTe, 

dAA' dvbp' dypOLKOV Kal yepovT eTTijpeTe; 
Xo. T^juety TTOLOvixev TavO' eKd^TTod' oTav tlvo. 

yvu)fxev 7T0vripS>v ovt epacrrriv iTpayfxaTcov, 

1444 tiS'^i/]ti 5i)t' &vR V 1445 Xf^oi/om. R 1447^^117}] 

TauTa R A : TouTTji' V, unde ti 5' 6.\\oy' ^ ravr' i)v Kock 1448 /fa>- 

\vei V 1455 fj] es to RV 1456 rjyopfiKTaTe VAG 

1457 eTrrjpeTf] i-K-f]p(Te R: iiT-f^paTe vulg. 1458 ^^/xeis R V : aeJ 

vulg. oToj/ TtroJ SjTii/' oZv Leid. Ernestii ; ovtiv' &c Pors. NEf|)EAAI 

ecris av avTov eju/SaXco/xez; e? KaKov, 1460 

oTTco? ai' etSf) rovs deovs beboiKevat.. 
2r. cdjuoi TTOvqpa y a> Ne^e'Aat, hiKaia hi. 

ov ■ydp }x ixprjv to, yjirip.aS' abaveta-dixrjv 

diToa-Tepelv. vvv ovv oirois S) ^tArare 

Tov XaLp€(f)U)VTa Tov p.i.apov koI ^cuKpdTi] 1465 

cWoAeis p.(T ejxov 'A^cor, 0*1 ae Kap! k^r^-ndToiV. 
<I>e. dAA' ovK av dhLKi](Taipi.L tovs hLhacTKaKovi. 
2r. va\ vaX KaTaLhiadrjTL TiaTp(^ov Ata. 
<i>e. 180U ye Ata TraTpQov w? dp)(cttos et. 

Zevs ycip rt? tcTTLv; 2r. ecrriv. «J^e. oi/k 

ecrr', ovk, CTret 1470 

Atz^os {Saa-LkevH tov At' e^eA7]AaKc«j?. 
2r. OVK e^eKr]XaK, dAA' eyo) roCr' (hopLrjv 

8ta rovroi'! roi^ Stroz;. oijuot SetAatoj 

ore Kat o-e \VTp(.ovv ovTa Oebv rjyricrdpiriv. 
4>e. eyraC^a (ravTU) 7rapa(f)p6v€L kol (pkrjvdcfia. 1475 

2r. ot/xot irapavoLas' ctjs (p.aLv6p.rjv dpa, 

OT e^ej^aWov tovs Oeovs 8td ^ooKpdTri. 

dAA' w ^tA' ^Fipixrj ftr/8aju,(S9 6vp.aLve iiOL 

ixrjhe p. eTTLTpLxj/ris, dAAd avyyv(j!)p.r]v e^e 

ejuou 7rapayo7/(7ai^ros dSoAeo^ia* 14S0 

Kai jLtoi yevoC ^vixjSovXos, eir' avroi;? ypa(f)r]v 

hLu}Kdd(o ypa\frdp.evos et^' o rt crot SoKei. 

cjp^cis irapaLveLS ovk kQ>v hLKoppa^elv, 

dXX' cL? rdxio-r' iixTTLixTrpdvaL Tr]v olkmv 

tG)V dhoXea-yfiv. hevpo hevp^ S) "E.avOia, 1485 

KXCixaKa XafSojv e^eA^e Kat aixLVvr]v (f)ep(ji)V, 

Ka-eiT eTTava^ds (ttI t6 (f)povTLcrTi]pLov 

t6 Teyos KaTda-KaiTT , et c/^tAet? t6v hecr-oTi^v, 

1460 ((r^d.\ciifj,iv A 1466 /xer' f/iov eXOiiv A0: /xtr' (/j.ov y 

(KQtiiv R V : yuer' €/ioC y ehO' Ald. : fxfTe\6wy Herm. ot] «v Cobet 

1470 ovK iCTT , ovk\ ovk (ffrlv ovK R V : ovK (verrTiv) A 6 Ald. : ovk(t' 
effT* Pors. 1472, 1473 t6t' <i>u/jLr\v Aia Beiitl. 1474 X"'''?*''''''] 

XVTpaiovv R 1480 napavo/xi]<ravTOS V 

11* API2T04>AN0T2 NE^EAAI 

ecas av avToii k^^aXri^i ti]v olKiav 

eiJ.ol 8e 5a8' erey/<draj tls i]}xy.ivriv, 1490 

Kaybi TLv' avTu>v Ti]]iepov hovvai hiK)]v 

€p.ol ~ou]a-co, Ket cr^o'6/)' etcr' aXa^oves. 
MAeHTHS A 

lou lov. 
2-. aov epyov o} bas Uvai. 7To\ki]v (p\6ya. 
]Ma? az-^poj-e, rt Trotets'; 21r. o rt ttom; t[ 8' oAAo y' ?/ 

§taAe7rroAoyoD/xat ratj boKols Tijs otKtaj; '49^ 

MAeHTHS B 

ot/^ot rts r]]xu)V TrypTToAet rTJf otKtar; 
2r. eKeivos ovTrep dol]j.dTLOv etA7/^are. 
MAeHTHS r 

aTToAets' dTroAetj. 2r. rovr' avTo yap Kal (3ovko]xaL, 

i]V 1] (r]XLvvi] ]xoL ]xi] TTpobS) rd? eATTtSa?, 15°° 

1] 'yco TrpoTepov tto)s eKTpa\)]XL(r9ci Trecrcov. 
2(«). ovTos TL TTOLels eTeov ovTTL Tov Teyovs; 
21r. aepojSaToi Kal TTepL(f)povca tov rjkLOV. 
Sw. ot/xot raAay SetAatos dTT07TVLyi](T0]xaL. 
XAIPE^QN 

eyo) be KaKobaLfxcov ye KaTaKav0i](TO]xaL. 1505 

2r. rt ydp ]xa96vTes tovs 6eovs vjSpL^eTe, 

Kal Ti]s a-eki]vi]s ea-K07Tel(r6e ti]v ebpav; 
EPMH2 

bLcoKe [3dkke Trate, 770AA0J1; ovveKa, 

]xakL(TTa 8' etSo)? rov? ^eoi)? w? T^biKOvv. 
Xo. i^ye^L^rd' e^co- KexopevTaL ydp 15 ^^ 

/xerptcos ro' ye Ti]]xepov rjfxlv. 

1495 2t.] |of9. o(V. V 1497. 1499 ccoAc. praef. R 1503 2t.1 

|a' 9. oiV. V : oIk. R 1505 XAIPE<I>nN] ^uaO. R : eVepos <^(A.oVo(/>os V 

1507 (aK07re7a9ov AQ Tas eSpas codd. dett. aliquot 1508 EPMH5 

R V : Xo, Beer /3aA.\e ira^e] 7ra?e j8a'A/\€ A 9 2$HKE2 rnoGESEis flnAoKXeojy 'A&rjva7os ^"iXoSiKO? cov Trjv (piaiv e(})oiTa nepi ra BiKn- 
(TTrjpia avve)^a>s. B^eXvKKeuiv 8e 6 tovtov 7ra7s d)(66fjLevos Tai.Trj Tfj 
vocru) Ka\ TTeipuip.evos tov irnTepa traveiv, iyKadeip^os to7s oikois koi 
SiKTva Trepi^aXoJv ecpvXaTTe vvKTccp Ka\ p.e6 fifiepav. 6 de e^obov 

5 envTco p.!] TrpoKeipeirjs expa^ev. oi 8e crvvbiKacrTal avTov cr<p!]^\v 
iatTOvs d<popoiu>(ravTfS napeyevovTO, /^ouXo/Me^ot Sio TnvTrjs rrjs 
Ti)(vr]s vTTOK\eTTTeiv rov crvvdiKaaTrjV' e^ S)V Ka\ 6 x^pos (rvvecrTr^Ke 
Kn\ t6 8pap.a eniyeypanTai. aXX' ov8ev fjvvov ov8e ovtoi, nepas de 
Tov veaviaKov Bavpa^ovTos rivos eveKa 6 7rari;p ovtcos i]TTi]Tai tov 

10 7Tpuyfj.nTOS, e(f)r] 6 Tvpea^vTi]S to Trpayna elvai arrovdalov Ka\ (r)(eS6v 
dpxr]S t6 8iK(i^eiv. 6 8e TrnTs ineipaTO tos vno^^ias i^aipeiv tov 
TTpdyfiaTos vovdeTcov to»' yepovra. 6 8e npecr^oTrjs fir^bof^cos vovQe- 
Tovpevos ov fiediei rov nddovs' dXK avayKd^eTai 6 veos iTTiTpeneiv 
avTM cpikobiKelv, Ka\ in\ Tqs oiKias tovto noiel, Kai to7s Kara Tr]V oiKtav 

'5 StKci^et. Ka\ dvo Kvves ineicrnyoiTai 7To\iTiKa)S Trap avTco Kpivapevoi' 
Koi KaTO. TOv (pevyovTOs eK(})epeiv (rvve)(ais Tr]V "^rj^pov pe\X(ov dnaTr]de\s 
dKcou Ti)v dnoSiKa^ovaav (pepei yj/ti^pov. 

7repii}(ei 8e Kn\ BiKaioXoyiav Tiva tov xopou ex tov noiriTiKov npoa- 
WTTOV, U)S a(j)r]^\v ifi(pepe7s ela]v ol tov x^^po^'^ ^$ ^^ '^"'' '''^ 8pdfin. 

20 o'i, 6t6 pev rjaav veoi, niKpas ^Tals tiKats^ i(j)rj8pevov, ine\ 8e yepovTes 
yeyovaai, KevTOvai toIs Kevrpois. in\ TeXei 8e tou 8pdfinT0i 6 yepa^v 
in\ 8e2nvov KaXelTai, Ka\ «VI v^piv TpeneTai, Ka\ Kpivei avTOV v^pecos 
aproTTcoXis* 6 8e yepoiv 7Tp6s av\6v koi opxfjciv TpineTai Kn\ yeXco- 
TOTroifi t6 8pdfia. 

25 TOVTO t6 8pdpa n^noirjTOL niru ovk i^ vnoKeip.evr]S vnodeaeas, d\\ 
U)aave\ yevopevr^s. nen\aaTai yap t6 o\ov. fita/3nXXei 8e ' Adrjiaiovs 

'XiroQeais 1] 10 irxfSoi' apx^^] ^^ ^PXW R ^^ <rvvex^^ O"^- ^ 

18 xopoi' Ald. : TroirjTov vulg. o)? </)iXo5uoCtTa?, Koi crcocppovl^fi rliv brjfxov anoaTr]vai 8ikoov, Ka\ 8iu 
TOi ToiTo Ka\ Tois 8iKa(TTas acprj^lv aTrfi/cu^et KtvTpa i\ov(n. Kal ttXj^t- 
Tovai. TrenoirjTai 6 avT(i J^apiti/Tajy. 

fdiba^^Ot] eVt ("pxovTOS 'Aneiviov Sta ^iXcovidov iv tjj tt0 oXviiJTiadi. 
8evT€pos rjv, els Aijvaia, Ka\ iviKa rrpooTOs ^LXaividrjs IIpoayQyvi, 5 
Aei'Ka)i/ ITpcViSecri TpiTOS. 

II 

APl2TO*ANOY2 rPAMMATIKOT 

^iXovvTa SiKLi^av Trarepa nals ftp^as licfyVa) 

avTos T icpCXaTTfv fvSov oiKfTai 6, ottcos 

[j.f] Xavdavrj fxrjd f^ii] 8ia Trjv voaov. 

6 8 afTt/^iu^^frai navTi TpuTTCO Ka\ fiT])(^ai'ij. IC 

et^ 01 avvjjdfis Ka\ yipovTfS, \fyiip.fvoi 

(T(pr]Kfs, TTapayivovrai ^orjdovvTfS (r(f)68pa 

inl ro) dCvaadai KevTpov iviivai ti(t\v 

(ppovoivTts iKavov. 6 fie yipcov Trjpovpevos 

CTvpnfi6fT 'ivhov biabiKci^fiv km fiioxjV, is 

irTf\ TQ diKd^eiv KiKpiKfv fK TTarTos Tponov. 

'TiroOecris 1] 4 nO' Kanngiesser : TroAei codd. I TA TOT APAMATOS nPOSnnA 

HaN0IA2 

BAEATKAEnN 

^IAOKAEnN 

X0PO2 TEPONTnN 2*HKnN 

IIaiaes 

KTnN 
APTonnAis 

KATHrOPOS 


2$HKE2 2Q2IA2 

OvTOS Ti 7ra<TXfts S> KaKobaijJiov EavOta; 
SANeiAS 

(f)vXaKi]v KaraKveLV vvKT€pivi]v 8t8ao-KO/xat. 
Zco. KttKOV apa rat? TrAev/Jars n Trpotri^etAets jx^ya. 

ap^ oto-0d y' otoi/ Ki'w8aXoy (pvXaTToixev ; 
Ha. ot5 , dAA lin6v\j.Ci ap.iKpov aTTO[xepp.r]pL(Tai, 5 

I£co. o-u 8' oi'!' TTapaKivbvvev' , CTret Kairoi; y' e/xou 

Kara roty Kopatv vttvov tl KaTa^iA.Tai yXvKV. 
Ha. dAA' r) Trapacj^poveis (Tebv rj KopvfiavTLas; 
2!co. ovK, dAA' VTTVOS ju' ex^' ''"'^ ^'^ ^ajSa^wv. 
z.a. Tov avTov ap ep.o\ (iovKoXels Sa/id^tor. lo 

Ka/xot yap dprtojs iTTeaTpaTevcraTO 

Mijbos TLS (ttI to. ^\4(j)apa vvaTaKTris vttvos' 

Kal bfjT ovap 6o.v\xaaTov el^bov apTLMS. 
2a). Kayoiy akrjdcas olov ovh€7T(oTTOT€. 

aTap (Tv Ki^ov TTpoTcpos. Ha. ^8o'KOi;t' ateroi' 15 

KaTaTTTOfxevov is Ti]v ayopav p.iyav iTavv 

avapTTacravTa tols ovv^lv aa-jTLOa 

(f)ep€LV iTTLxaXKOV av€Kas e? tov ovpavov, 

KaiTeLTa TavTr]v aTTo[3aXeLV KXeooJwixov. 

Codd. hos citavimus : R VF et B C cum ab Aldina dissentiunt 
3 Trpov(pfi\eis Elmsl. : Trpov(p€t\fS codd. 6 ovv~\ a5 R 7 vnyov 

R V : ^Stj vnlg. 1 1 apriocs R V : apriais tIs Ald. API2T0<I>AN0T2 

2co. ovblv apa ypC(pov bi.a(f)ep€L K\e(avvp.os. 20 

s,a. TTwj b^q; Sco. Trpocrepel tls rotcrt crvjxiroTais, 

Kiycav 

' ri TttvTov ev yi} t a7re/3aXev Kav ovpav<a 

Kav Trj 6aXaTTr\ 6r\piov ti]V dcTTrtSa;' 
Ha. ot/xot rt brJTcjL jjlol KaKov yevi](reTaL 

ibovTL TOLOvTov ivvTTVLOv; 260. /xr/ (f)povTL(rvs. 25 

ovbev yap ecrTaL beLvbv ov p.a tovs 6eovs. 
"Ea. beLvov ye ttov(tt avdpcoTTos aTTo[3a\u)V oirKa. 

aTCLp (Tv t6 (tov av ke^ov. 2a). dAA' eaTLV p.eya. 

TTepl Trjs TToXeoos yap ecTTL tov a-K(i(fjovs oKov. 
Ha. \eye vvv avvaas tl ti]v TpoiTLV tov TTpay}xaTos. 3° 

2co. ebo^e jxol Trepl iTpGiTOV virvov ev Tfj ttvkvI 

eKKki](TLa^eLV TrpojBaTa a~vyKa6r]fxeva, 

l3aKT)]pLas e\ovTa Kal TpLjBojVLa' 

KaTTeLTa tovtols toIs TTpojSaTOLaL ixovboKeL 

brijxriyopelv (jraXaiva TTUvboKevTpLa, 35 

e)(^ovaa (f)(i)Vi]V e]x-iTeTTpr]aixevi]s v6s. 
Ha. aljSol. So). rt eo-rt; Ha. iTave Trave, pii] 

keye' 

6'('et KCLKLaTOv TovvvTTVLOv ^vpar]s aaTTpas. 
2a). eW^ 7] [XLapa (fidkaLV^ exovaa TpVTavr^v 

LaTr] jioeLOV h]p6v. Ha. oX]xol beikaLOS' 4° 

Tov bijpov i]]xG)v jiovkeTaL bLLaT(xvaL, 
2w. eboKeL be p.oL Qecopos avTijs TTki^aiov 

Xa[xal Kadi]a6aL ti]v Ke(f)aki]v K^paKos ex^^i'. 

etr' 'AkKLJ3Labi]s eliTe 7Tp6s jxe TpavkCaas, 

' okas; &e(okos ti]v Ke(f)aki]v KokaKos exeL.^ 45 

Ha. dp6G)s ye tovt WkKLJBLabi^s eTpavkLaev. 
2co. ovKovv eKelv' akkoKOTov, 6 ©ecopos K6pa^ 

21 TTws S^i; Xanthiae dedit Bentl. Trpoa-epft] irpoepu perperam 

ex V Mein., quem librarii compendium fefellit : irpo^aKel Blaydes 
22 TiCobet: 6'ti codd. 27 7roi/crT'] Toi/trT' Dind. 36 4iximrpr\- 

(r.ueVrjs Ald. et schol. : e/xireTrprjiiUyrjv R : {uireirpriaijJyiiv V yiyvojiivos ; Ha. {Jklctt^ aAA' apiaTov, 2co. ttS>s; 
Ha. oTTcoj; 

av6p(tiiT09 o)v etr' kyiv^T e^atipvq^i Kopa^- 

ovKovv ivapyes tovto (Tvp.^aKiiv, otl 5° 

apdels a(f)' 7]p.S>v es KopaKas olx>]a-€Tai; 
2a). etr' ovk eyco 5oi/9 8v' d/3oAa) fjLLaObiXTopai 

ovTcos VTTOKpLVOfJL^vov ao(f)o)s ovtipaTa; 
s.a. (fiipe vvv KaretTro) rot? ^earats- tov Xoyov, 

oAty' ar^' VTreLTTUJV TTpQTov avTolaLV Tahi, 55 

Hr}bev irap' r]]xG)V TTpoahoKav Xiav p.iya, 

p.r]h^ av yek(ji)Ta Meyapodev K(^KXe]x\xivov. 

■t]fXLV yap ovK taT ovt€ Kapv ck (f)Op]xibos 

bovkoi) biappLTTTOvvTe rots 6eo)p.evoLs, 

ovO' 'HpaK\i]i To beLTTVov €^aiTaT(t)]x€vos, ^o 

ovb^ avdLS avaaekyaLvofxevos E,vpLTTibrjs- 

ovb^ et KAe'foy y (\a]x\f/€ Trfs tvxtis x<^P'^» 

ail^is Tov avTov avbpa ^xvTTo^Tevaojxev . 

uAA' eaTLV ifpXv koyibLov yv(opr]v €\ov, 

vjx&v fX€V avT&v ovxl b€^L(aT(pov, 65 

K(t)p.(i)bias be (f>opTLKijs ao(p(ii>Tepov. 

eaTLV yap r^plv beaiTOT-qs (KeLVoal 

avu) Ka0€vbo)v, 6 fxiyas, ovttX tov Teyovs. 

OVTOS (f>vXdTT€LV Tov TTaT€p' iiTeTa^e viav, 

evbov Kadeip^as, 'iva Ovpa^e p.i] '^ifi. 7° 

voaov yap 6 TTaTrfp clXXokotov avTov voael, 

fjv ovb^ av et? yvoirj Tror' ovb' av SvfxfiaXoL 

ei fxi] TTvdoLd' r]po)V' eTret roTicx^ere. • 

'AfxvvCas p.\v 6 YlpovaiTovs (f)i]a^ ovToal 

elvaL (^lXokv^ov ovtov aAA' ovbev XeyeL. 75 

2co. jua At', dAA' d(^' avTOv Trjv voaov TeKfxaipeTaL. 
Ha. ovK, aXXa (\)lXo fxev kaTLV dpxh tov KaKov. 

55 TrpcDTOj' R V B : irpoTfpov Ald. 6r fvacreAyaiyofjLefos Herm. 

62 y' eAajU^'? ] ave\afJL^i Cobet 72 oii5' &r] ou5e B C API2T04>AN0T2 

6bl 8e (f}r]aL 2aj(7ta? Trpos AepKv\ov 

etmi ^ikoTTOTrjv avrov. Sco. ovbajjLOiS y , eTret 

avr?/ ye yj)y](TTSiV Io-tiv avhpG)v rj vocros. 80 

Ha. NiKoVrparo? 8' ay (pria-iv 6 ^Ka[x(3covLbr}s 

etyat (^LKodvTiiv avTov ?; (f^iXo^evov. 
2(0. /ixa roy kw' S NtKoVrpar' 01^ 0tAo'£ero?, 

eTret KaTairvyoiV kcnlv 6 ye ^^tAo^^ez^o?. 
Ha. aWcos (j)\vap€LT' ov yap e^eup^o-ere. 85 

et 8^ 'TTLOvp.elT eibivaL, o-LyaTe vvv. 

(f)pd(r(a yap 7/8/7 '"'7^ voaov tov be^TTTOTOv. 

(pLkri\LCL(rT-qs ((ttlv ws ovbds avr}p, 

epa re tovtov, tov bLKa^eLv, Ka\ a-T€V€i 

i]v pii] 'm Tov Trp(oTov KadLQi]TaL ^vkov. 90 

VTTVOV 8' opa Tijs VVKTOS ovbe TTaa-Trdkriv. 

r)v 8' ovv KaTapLva-r] kclv dyvr^v, 6p.(i)S €KeL 

6 vovs TTeTCTaL rqv vvKTa irepl Tr]v Kkexj/vbpav. 

vTTo Tov 8e Ti]v \l/r](f)6v y e)(fti' elooOevaL 

Tovs rpets ^vviyoiv tu>v baKTvkcov dvia^TaTaL, 95 

oiCTTrep ki/SavcoTbv eTrtrt^etj vovjJLrjVM. 

KOL vr] At" i]v tbr] yk ttov yeypapLixevov 

vlov YIvpLkdixTTOVS (V dvpa Aiiixov Kakov, 

LU)V TTapsypaxfre TTkr^criov ' Kr}iJ.6s koAo'?.' 

Tov dkeKTpvova b\ 6s ?]8' a^' ka-TTepas, €(f)r] ico 

6\f/ k^eyeipeLV avTov dva7T€7T€Lcrpi€vov, 

TTapd T(av VTT€v9vv(i)v ey^ovTa \pr]ixaTa. 

€v9vs 8 aTTo bopTTr](TTov K€Kpay€V eixjSdbas, 

KaiTeLT eKela-' €k9u)V iTpoKa^evbeL Trpco Trdvv, 

d)a-TT€p keiTas TTpo(r€\6ix€VOS roi KiovL. 105 

vTTo bva-Kokias 8' diraa-L tlixG>v ti]v ixaKpdv 

(oa-TTep jxikLTT r] /3o///3yA£6s eia-epxeTaL 

VTTO Tols ovv^L Kr]p6v dva7T€TTkaa-ix€V0S. 

98 vlhy R V : tJc Ald. : rbr rov Bentl. 105 ■n-po(na'xof>-^vos 

Hirschig 108 avaTm:\a(Tfii.ivos R V et v. 1. apiid schol. : viroiri- 

Tr\a(Tf.Uvos Ald. 24>HKE2 

\j/ri(f)U)V 6e detcras 1X7] hey]6eir\ TroTc, 

ly' exoi SiKa^etz^, aiytaAov evhov rpt^ii. iio 

rotaOT' dAvff rou^eroj^/ieros 8' det 

fj.a\Xov StKa^et. roSrov oSv (^vKa.TTO]i(.v 

yiO)(Koi(Tiv €vbr]a-avT€S, ws ay /u,7j '^ij/- 

6 yap vto? avroi) rrjy vocrov ^apiciis ^epet. 

Kttt irpGiTa [xkv Ao'yotcrt TrapajJ.vOovfj.evo^s ii5 

aviTT€i6ev avTov fx-r] (f)opelv TpL^^avLOV 

]XTf]6^ e^teVat 6vpaC\ 6 o ovk eTret^ero. 

etr' avTov aTriXov KaKa6aip , 6 V ov /xaAa. 

/iera tovt kKopv^avTiC > o 8' aiir<S TViJ.Trav(s} 

q^as eStKa^ey es ro Kaivbv €p.TT€(T(x)V. 120 

ore 8f/ra TavTULs rats reAerats oi^k a)0e'Aet, 

8te'7rAevo-ey et? Aiytyai', etra ^vWafioov 

vvKTdip KaTeKkLvev avTov ets 'Ao-KATjTrtoC, 

6 8' ave^pdvy] Kve^alo^s eirt rf; KtyKAtSt. 

ivTevdev ovKeT avTov (^((ppCeixev, 125 

6 8' e^eStSpao-Ke 8id re rwz; vhpoppoutv 

Kol T(ov oTrurv' 7]p.€LS 8' oo"' ^v TeTpr]p.iva 

kve^va-ap.ev paKLOLcrL KairaKT^jicrafxev, 

6 6' ixnrepel KoAoto? atiro) TrarraAoi;? 

eveKpovev e? rov rotxoi', etr' e£j/AAero. 13^ 

rjjxeLS 8e ttjv av\r]v aira^Tav bLKTVOLS 

KaTaTreTa(ravT€S ev kvkAo) (f)vXdTTo\xev. 

€(rTLV 8' ovofxa rw jixey yepovTL ^iXoKkecDV 

va\ ]xa Aia, rw 8' vtet ye rwSt B8eAuKAeajr, 

ex^oi^ TpoTTOVs (f>pvayp.o(Te]xvdKovs TLvas. ^35 

BAEAYKAEQN 

S> Hai^^ta Kat 2a)o-ta, Ka^et;8ere; 
Ha. ot//ot. 2aj. TLeaTL; Ha. B^eAuKAe^wi' drto-rarat. 

113 ifS-ficravTes T^y : eyK\ii(ravTes A\d. 121 Sjjto R V : Sj; 5e 

vulg. 125 elet^pie/uei/ Nauck : (^fppio/jLfv TiY : (^e<ppeiofj.fv \u\g. 

135 <ppvayiJi.oa-fnva.Kous rivas V Suid. : ippvayiJiO<reiivaKO\f<Trivovs R : 
o<ppvayiJ.o<reiJ.vaKov<rrivov(r Ald. AP12T0<i^AN0T2 

B8. ov TTepLbpajxelTaL cr^wy ra^^ecoj SeSp' arepos; 

6 yap 7TaTi]p es tov Ittvov eiVeAr/Au^e 

Kal ixvcnrok^L tl KaTabebvK(oi. dAA.' aOpei 140 

Kara r/;s TTvekov t6 TprjjJL ottoos /mt) 'K8weraf 

av be Trj 6vpq iTpocrKf.Lcro. Soj. TavT S bi(nT0Ta. 

B8. aya^ rioo-eiSoy rt 77or' ap' ?; Ka-nvq \//o0et; 

oSro? ris ei 0"i;; 
^IAOKAEQN 

Kairi^o? iyoy/ e^ip)(op.aL. 
B8. KaiTvos; (/)ep' t8co ^vAou riyos o-v. 4>t. ctvklvov. 

Bb. VT} Tov At" ocTTTfp y lcTTL bpLpiVTaTos KaiTvGiV. 146 

OLTap ovK€T €ppi](r€LS y€, TTOv 'q-^' f] Tr]\La; 

bvov ttoXlv (pep' k-navadSi (tol Ka\ ^vkov. 

kvTavOa vvv ^ryret rty' aWrjv p.r]yavr]V. 

CLTap aOkLos y eXpi' o)s (Tepos y ovbeLS avrjp, 150 

oo-rt? TTaTpos vvvl KaiTVLov K€Kki]crofj.aL. 
2(0. (o8e) Ti]v Bvpav oiOd' B8. 7rt€(e vvv cr^obpa, 

eS KaySptKOJS" Kayo) yap evTavd^ €pyo]xaL, 

KaL Trjs KaraKkfjbos iTTLfxekov, Kal tov /xo^Aou 

(f)vkaT9^ OTTcos jji.1] Ti]v ^akavov €KTp(o^eTai. 155 

4>t. rt bpacreT ; ovk kK<ppr]creT 00 ]XLap(>)TaTOL 

bLKacrovTa p.\ dAA' eKc^ev^eTaL ApaKOVTLbr]s; 
B8. crv be tovto (Sape^as av (f)epoLs; 4>t. 6 yap ^eos 

p.avTevo]xev<a fxov\pr]crev ev AeA^oi? Trore', 

oray rt? eK(f)vy7] /u,' aiTocrKkrjvaL TOTe. 160 

B8. ATroAAoy a-oTpoTTaLe tov jxavTevfxaTos. 
<f»t. i(?' avTL^okS) o-' eKcppes ]xe, jxi] biappayoi. 
Bb. fxa Tov rioo-etSa) <t>tAoKAe'60i' ovbeiTOTe ye. 
<i>t. bLaTpd^ofxaL tolvvv oba^ to biKTvov. 
B5. dAA' oiiK exet? obovTas. <J>t. ot/ixot oetAatos" 165 

139 e^e\T]\v9(v V 147 ovKer' eppricreis Elmsl. : ovk efftppricrfis 
V Ald. : ovK ippr)<Teis R 152 o'5e ttjj' 6vpav Herm. : rrjv 6vpav 

RV: iral, rriv 6vpav Ald. w6e7 Herm. : ^dei codd. 155 (pvAard' 

Elmsl. : (pvXaTTe 6' codd. 162 eKcppes Buttmann : eKtpepe codd. 2<I)HKE2 

TTw? av 0"' aiTOKTeCvaLfXL; ttcos; bore /xoi ^L^pos 

OTTO)? Ta)('<'"''"'> ^7 TTLVaKLOV TLjXrjTLKOV. 

Bo. av6p(j)TT09 ovTos f^^ya tl bpacreLeL KaKov. 

<t>t. /jia roy At" ov brJT, aAA' d-oSoV^at ftovkojxaL 

Tov ovov ay(x)V avTolaL TOts Kavdr]X[oLS' 17° 

vovjxi^VLa ydp eoTLV. B6. ovkovv Kav eyco 

avrw aTroboLp.riv brJT av; ^t. ol^x 'wcrTrep y' eyoj. 

B8. /;ia At" dAA' dp.€Lvov. <t>L. dAAa to7^ oror ^^aye. 

2a). otay TTp6(f)a(rLV KaOrJKev, &)? dpatVLKuis, 

IV* avTov iKiT4fx\}/€Las. B8. dAA' ovk ecr-arrev i75 

TavTr] y'* eycb yap r^o-Qofxrjv Teyv(x>p.evov. 

dAA' (.lcTKiiv [xoL Tov ovov (^dyeLV boKco 

OTTOos av 6 y€p(j)V fxrjbe TrapaKVxj/r] TrdkLV. 

Kdvdociv TL /cAdet?; oVt TTeTrpdcreL Ti]pLepov; 

/3d8t^e OdTTOV, TL (TTeveLS, et /x?/ cpepeLS i8o 

'08uo-o-e'a rti^'; 2a). dAAd rat fxd Aia (/)e'pet 

KaTO) ye tovtovl tlv virobebvKOTa. 
B6. -nolov; cpep^ tSoj/xat tovtovl. tovtI tl r)v; 

TLS et TTor' oivOpodiT heov; ^l. Ovtls vi] Ata. 

B8. OSti? ot;; 7ro8a77o'?; <I>t. "I^aKO? 'A77o8pao-t7:77t8ot'. 

B8. OvTts ixd Tov At" oi;Tt yaLpr]cr(x>v ye crv. iS6 

vcpfkKc OaTTov avTOV. o» [XLapcoTaTos 

tV vTTobibvKev ojctt e\xoLy IvbdkkeTaL 

ofxoLOTaTos KkrjTTipos elvaL TrcoAto). 
't>t. et /jir/ pl" edcreO* iicrvxov, fxa-)(pvfxeda. 19° 

B8. Trept Tov fxaxel V(ov brjTa; (t>L. Trept ovov crKLas. 

Bo. TTOvrfpbs et iToppoi) Teyvr^s kol 7rapd/3oAo9. 
4>t. eyd) TTOvrjpos; ov fxa Ai' dAA.' ovk oXcrOa o~v 

vvv /jt' oz^t' dpLCTTOv dAA' to-co?, OToy cpayrfs 

VTToydcTTptov yipovTos rjkLaaTLKOV. i95 

B8. w^et Tov ovov Kal cravrov e? tt/i' OLKLav. 

171 «&;/ €70)] KWTbs &J' Ald. 175 iV oiiTbi' R : ffa Qarrov vulg. 

177 e|ci7e(v SoKoJ] f^d^eiu Sokw Elmsl. 186 ye (rv R : 76 av co-et 

V: 7' eaet Ald. : 7' eri Hirschig 190 rjcrvxov Ald. : r,<rvx<as codd. APfSTO<I)ANOTS 

<f>i. S) ^vvbLKaa-Tal koI KAetov ajxvvaT^. 

B8. €vhov K4Kpa\6i Trjs Ovpas KeKATj/jte^'^}?. 

o)6eL crv TToAAovs TSiV Kl^cov Trpbs ti]v 6vpav, 

Kal Ti]v (3d\avov ijxjBaXXe iTakLV Is tov ixoykov, 200 

Kttt tt) 80KG) TTpotT^els Tov okfxov Tov p.iyav 

avvcras tl TrpocrKvkLCTov. 2a). olp.oL htiKaLOS' 

Tt66ev 7T0T e/x7re7rra)Ke juot ro /ScoAtor; 

Bo. lo-cos avcii6ev jxvs kvifiaXi (tol tto6€V. 

2a). /jtus; ov /ua At' dAA' viTohvop.evos tls ovToal 205 

iJtto rwy KepapLLhoov rjkLa(TTi]s opo^ias. 

BS. ot/xot KaKohaifxaiv, crTpovdos avi]p yiyveTaL' 

eKTTTl](TeTaL. TTOV TTOV ^CTTL fXOL TO hLKTVOV, 

crov crov, TTakLv aov. vi] At" 7) jxol KpelTTOV i]V 
Tr]peXv ^KLcovr]v dvTL tovtov tov iTaTpos. 210 

So). dye vvv, eTTeLhr] tovtovI aecrofii]Ka]xev, 

KovK ecrO^ OTTcos hLahvs av r]]xds eTL kddoL, 
TL ovK dTTeKOL]xi]dr]]xev dcrov ocrov arikr^v; 

B8. dAA' o) TTOvr^p' rj^ovcTLV okiyov vaTepov 

ol ^vvhLKaa-Tal TrapaKakovvTes tovtovI 215 

TovnaTepa. 2a). TikeyeLs; dkkdvvvy op6pos ^a6vs. 

Bo. VI] Tov At", o\//-e yovv dvea-Ti]Kaa-L vvv. 

o)? dTTO ]xea-cov vvktG>v ye TrapaKakovcr^ dei, 

kv)(vovs expvTes Kal ]XLvvpi^ovTes fxekrj 

dpyala pi.ekLcrLh(ovo(ppvvLyr]paTa, 220 

ots eKKakovvTaL tovtov. 2a). ovkovv, i]V hei], 

T]hr] TTOT avTovs Tols ki6oLS [3akki]a-0]xev. 

B8. dAA o) TTOvi^pe to yevos r]V tls opyia-i] 
To tS)V yep6vTU)V, ecr&' ofxoLov a-(f)r]KLa.. 
ex^ovcTL yap Kal KevTpov eK Trjs oacjivos 225 

201 TTiv SoKhu Dobr. 202 TrpocTKvXiTov Cobct : irpocTKvKie R VC : 

TrpocTKvKie y Ald. 2o8 ;uoi] ixov R V Suid. 217 yovv . . . 

vvv Kuster : yap . . . vvv R V C : yovv ... 76 Ald. 220 apxaia 

;u€Ai-] Aristarchus teste schol. : apxo.'ia jxiKif)- R : apxaiofxiXf)- V Ald. : 
apxaiofjieXi- Suid. o^raTOv, o) KevTovcn, koX K^KpayoT^s 
Trrjbuxn Kal ^aX.Kov(nv axnrep cf)e\j/a\ot, 
2io. p.1] (fypovTLaris' iav iyoj kiOovs ^X*^' 
TToAAwy bi,Kaa-T<av (r^TjKiav 8ta(rKe6(3. 

X0P02 

X^P^i- "npo^aiv^ €pp(ti[x4v(jos. S Kcojuia jBpabvveis. 230 
fjLO. Tov AC ov iiivTOL TTpo Tov y , ak}C r\uff Xp.as Kvveios' 
vvvl be KpeLTTdiv iaTL (Tov Xapivdbrjs j3abL^€LV. 
u> ^Tpvp.6b(jop€ KovOvXev, (3€\TL(rT€ avvbLKaa-Tu>v, 
Kv^pyibrjs ap* ia-TL ttov ^VTavd' 77 Xci/3rjs 6 <i>\vevs; 
■jT(xpea-d' o 87) XocTTov y W kaTLV, aTnza-nai iTaiTaid^, 235 
i](3r]s €K€Lvr]s rjVLK kv ^v^avTiio ^vfjixev 
(^povpovvT eyco re Kat crv' KOTa TrepLiTaTovvTe vvKToop 
Trjs apTOTTcokLbos kaOovT €Kk4\f/a]j.ev tov ok]xov, 
KqO' rj\\/o]X€V Tov KopKopov KaTaaxJ.(ravT€S avTov. 
aAA' kyKovG)]L€V oijvbpes, (09 earat AaxrjTL vvvL' 240 

<TLp.^kov bi (^aa-t xpr]]j.dT(jov €\€LV (XTTavTes avTOV, 
X^e? ovv Kkediv 6 KTjSe/aaji» rjpLLV k(^€LT kv oopci 
i]K€LV e^ovTas ///xeptoi' 6pyi]V TptGiV TTOvr]pav 
fTT* avT6v, (jj? Kok(o]X€Vovs <jiv r^bLKr^aev. dkka 
(nT€vb(ii]X€v Zivbpes ijkLKes TTplv r]]X€pav yivlcrOat. 245 
XU)pG)]xev d]xa re r(S kvxv^^ TTavTi] bLaaKOTTio^xev, 

]X1] 7T0V kidos TLS ifXTToboiiV r]]xds KaK6v TL bpdai]. 

nAi2 

Tov TTr]k6v S) TTdTep TTdTep TOVTOvl (f^vka^at. 
Xo. Kdp(]ios \a]xd6ev vvv ka[3u)V tov kvxvov Trpoixv^ov, 
Y\a. ovK, dkkd Tiobi p.0L boK(o tov kvyvov TTpojBvaeiv. 250 
Xo. TL br] ]xa6div tQ» baKTvk(o ti^v dpvakkib' (o^er?, 

Kat TavTa Tovkaiov aiTaviCovTOS oiVorjTe; 

244 Ko\cofji.fvovs'\ x<'^<"^M"'o^ (superscript. koXod) V : Ka\ovfifvovs 
R B : Ko^ovnfvovs Alci. 245 (Tirfv<Ta)fj.fv R V 247 \i6os V : \aGwv 

R Al(i. cum schol. 248 <tv tovtov] codd. : corr. Fl. Christianus 

249 irp6fjLv^ov Scahger : irp6fiv<rou codd. 

ARISTOPH. VESP. 12 APISTO^ANOTS 

ov yap baKvet (r, orav 6eJ/ tCixlov ■npiacrOai. 

Yla. 66 VI] At' avOis K.ovhvX.ois vov9eTi}(r€6' ■fjpias, 

aTT0(rj3i(ravTes tovs X.v)(^vovs a-m.jxiv o'Uab^ avToi' 255 
Kairetr' icrajs kv tw <tk6t(o tovtovX (rTeprjOels 
Tov TTrjkbv uxnrep aTTayas Tvpfiacreis IBabi^oov, 

Xo. ?/ [j.i]v eyo) aov xuTepovs ixei(pvas KoXa^ai. 
aAA' ovTocri [mol fiopjiopos (f)aiv€TaL TraTovvTL' 
KOVK €(t6' oTtoos ovx^ yjfxepiov TeTTdpcov to TtXelaTOV 260 
vbaip avayKaicos e;(et tov Oeov TTOirjcraL. 
eireLcrL yovv toIctlv Xvxvots ovtolI /xuKrjres' 
(^tAei 8', oTav tovt i], ttol€lv vctov ixdXLcrTa. 
betTaL 8e Kai T(av Kapiriixojv aTTa p.!] ^cttl TTpS>a 
vbcap yevio-daL KaTTLTTvevcraL fiopeLOV avTols. 265 

rt XPVH-^ ^p' ovK TT/s OLKias Trja-be crvvbiKacrTi^s 
•neTTOvOev, ws ov (jiaiveTaL bevpo TTpos to ttAt/^os; 
ov fxrjv TTpo Tov y e^oAKO? xjv, aXka TTpS>TOS rjp.S)V 
rjyelT av aboiiv <Ppvvixov' Kal yap ecrrLV avrjp 
(f)tX(ab6s. aXXd /uot 8oKet o-Tavras evOdb^ uivbpes 270 
a8oi;ras avTov eKKaXeZv, rjv Ti ttcos aKOVcras 
TOVjxov fxeXovs 1^0' ribovfjs epTTVcrr] Ovpa^e. 

Ti TTOT ov TTpo 6vpG>v (paiveT^ dp^ rjpuv 6 yepcov ovb^ 

VTTaKoveL; \F'''P' 
fiSiV diroAwAeKe Tas 

ep.^dbas, 7/ TTpocreKo^lf^ ev 275 

TW O-KoVo) TOV bdKTvXuV TTOV, 

etr' e(f)Xeyixr]vev avTov 
To a-(pvpbv yepovTos ovtos; 
Kal Tdx* av (3ov(3(avL(^r]. 
1] ]xi]v TToXv bpLp-vTaTds y rjv tu>v iTap' fj]xlv, 
Kal ix6vos ovK av eiTeideT, 

259 06p$opos^ pdpfiapos V : ij.dpfjiapos Henm. 263 orav tovt' ^ 

Fl. Christianus : oTau p tovti codd. post noiuv add. 6 Zevs R V 

274 airo\(e\fKey Herm. 276 avrov post f(j>\4y/jiriyev om. Madvig 2;4>HKE2 
aAA.' OTToV' avTi^oXoir) 

TtS, KaTOi KV7TT(DV CLV OVTOi 

' X.iQov «^//•ets,' eAeyer. 280 

rax^a 8' av oi.a tov \di^LVov av6poi~ov, os rjiJ.as 
hiebveT [uiT. 

(^aTraTUiv koX kiyoiV 

0)5 (f^iXadrjvatos ^v Kal 

TCLV 2a/jt&) TrpuiTos KartiVoi, 

8ia TovT obvvrjdels 

ctr' 1(70)? fcetrat TTvpiTTOiv. 

loTt ya/3 roto{}ro? av>']p. 285 

oAA' cbya^' avLO-Taa-o firjb^ ovToi ereavTov 

ecr^te /Ji7]8' dyaya/cret. 

Kat yap di'7)p 7ra)(i'? i^Ket 

rwy TTpobovTOiV rdTrt QpaKrjS' 

OV OTTOiS iyXVTpL€LS. 

VTiay d> ■«at vTraye. 290 

ria. e^eAj/cret? ri [x.01 ovv S [«'''■/f- 

Trdrep, r]V aov tl berjOa»; 
Xo. TTavv y cb TraLbiov. dAA et- 

Tre, rt /SouAet /xe itpLan-dai 

Kokov; oXpai 8e o-' epetv d- 295 

crrpaydAou? br^-novOev ca Trat. 
ITa. fjta At' dAA' tcr)(d8as cb TraiT- 

TTta* ^Stoy yap. Xo. orx av 

fxa At", et KpifiaLo-Oe y vpels. 
rio. /xd Ai' ov Tapa TrpoTrepxf/oi cre ro Aot7ro'r. 

Xo. dTTO ydp ro{;8e' /xe roy fXLo-OapLOV 3°° 

281 x^'C"'°*' Herm. : x^^'^^*'^'' codd. 282 «al Xtywv 

ws] Xeywv ws Kal Herm. 283 5io ante rovr' om. Madvig 

287 traxvs^ raxvs R 298 Kpffj.eaQf V : Kpf'fiot(r6f vulg. : ccrr. 

Dobr. 

12* APIST04>ANOT2 

TpiTov avTov ^x^tv aA<^tra Sei /cat ^vKa kqi>\I/ov' 
(e I.) (Tv 8e o-yKa ju,' aheXs, 

Tla. aye vvv cb TrdTep i)v fxi] [avr. 

To hiKa(TTripi.ov ap\(x)V 

Ka6Ca~p vvv, TToOev wvrj- 3°5 

a-ofxeO^ apcaTOv; ex^'^ ^^' 

TTLba yjirj(TTi)v Tiva vS^v i] 

Ttopov "EAAas Ipbv {evpelv); 
Xo. aTTaTjal 0eu, {aTraTraX (fxv^ 

fia At' ovK ^ycoye vQtv ot6* 310 

OTioOiv ye Setwoi' ^a-Tai,, 
Tla. Ti pL€ bfJT^ Si iJ.e\ea p-ijTep 4'rtKres; 

Xo. tv €\xol TTpdyixaTa /3o'crKetv Trapexps- 

ria. av6vr\T0v ap' S) dvKaKLov cr ^^ov ayaky.a. 

e I. ■jrapa v(^v oreyd^etr, 315 

t^i. (f)LXoL, Ti]KoixaL ixev 

irdAat 8td tt/s oTTT/y 

■^/xwy VTraKOva>v. 
aWa yap ov\ oto's r ei/x* 

abeLV. TL TroLija-co; 
Trjpov]xaL 8' VTTo Twvh^, eTret 

/SovAoptat ye TrdAat /^e^' v- 320 

picijy e\6ibv e-TTt rov? Ka8t- 

(TKoys KaKov tl 7rot^o"at. 
aAA' a> Zeu (ZeC) jue'ya PpovTi]a-a9 
?; /Ae TTOLrja-ov Kairvov e^aL(})vris 
7/ npo^evLbr]v i] tov ^eXkov 3^5 

rovroy ror y\fevha]xdixa^v. 

302 6 6 add. Herm. 308 tpo»' Herm. : Upov codd. eupeTy 

add. Blaydes 309 ciiraTrar (^eC alterum add. Herm. 311 ye] 

t6 Cobet 314 apo a' & OvKaKiiv y elxov codd. : corr. Herm. 

318 aSdv] lSf7v Davves 320 iraAoi] Tra\at Traj/u RVC: iroAti' Ald. 

323 ZeO alterum add. Pors. f*.fya PpovTrjfTas Dind. : neya fip6vTa 
codd. 24>HKE2 

Tokix-qarov ava^ xapicradOai fxot, 
"Trddos olKTipas' ij pf Kepavv^ 
hiaTLvdaXli^ (n:6bi(Tov ra)(ecos, 
KaTTeiT dveXoov /x' d7ro(f)V(n](ras 330 

6t9 o^dXfXTjv l/ji/3aA€ depprjv 
T] brJTa XiOov //e TToi-qaov i(f)' ov 
Tas xotpivas dpi6p.ov(Ti. 

Xo. Tts ydp ecr^' 6 TavTd (/ eipycoy [<'^/'« 

KdTroKArjojy T77 ^vpa; Ae- 

^ov TTpbs €vvovs yap (ppdcreLS. 335 

tl'i. ovpos vlos. dXXd /xt) jBoaT^' Kal yap TvyxdveL 

ovTO(rl TTpoa-dev KaOevhoiv. dAA' v^peaO^ Tov tovov. 
Xo. To5 d' i(f)e^Lv 2> p.dTaL€ TavTa bpdv o-e ^ovX^TaL; 

{koa) Tiva TTp6())a(rLV ex^ooi;; 
«JJt. ovK ea /a' oovbpes 81/cd^eii' oiiSe 8pdi^ oi8ey KaKov, 340 

dAAd /i' eiia))(ery eToi/id? eo-T'* eyo) 8' ov JBovXopat. 
Xo. toCt' lT6Xp.r](T 6 ixLapos xa- 

V€LV 6 AripioXoyoKX^(i)v (08',) 

ort Ae'yets {a-v) tl Trept t6)v V€- 343 

oii; dA»j9e'?. ov ydp dv ttoO* 
ovTos dvi]p TOVT eToXpir]- 

(T€v Xeyeiv, ei 
fxi] ^vvoiporqs tls rjv. 345 

dAA' €K TovT(j)v (x)pa TLvd (TOL fTjTety KaLvr]V (TTivoLav, 
ijTLS a-e XdOpci Tdvbpbs Tovbl KaTa^f]vaL b(vpo 7rot?/(ret. 

^L. Tts dv ovv €11]; ^rjTet^' vpeLS, u)S TTav {dv) eyioye ttololi^v 
OVTd) KLTT(^ bLa TO)V <Tavibo)v p^Ta \OLpivi]s TTepLeX6i.li'. 

Xo, eo-Tti' oTn) br]&' i]VTLV dv evbodev otds t' etr]? bLOf)V^aL, 35° 

331 6fpix6v Athenaeus 339 koI ante riva add. Bergk 

342 S7]ixoK6yos KKfiou V o5' add. Herm. 343 (tv add. Mein. 

TJ etiam V habet 346 tovtoiv'] irdvrwu R 348 &j/ post 

irav add. Benil. 350 Siopu^ai] SioKf^ai Herm. cx Hesj^ch. cf, 

Lys. 720 API2T0cI>AN0T2 

etr' eKbvvai paK^ariv Kpvcfidels wo-jrep TTo\v[Mr]Tis '06v(r- 

(revs; 

<In. ~dvTa TT4(f)apKTai kovk taTiv ott^s ovV et aep(()(o 8ta- 

Swat. 

dAA' aAAo rt 8et ^rjTeiv vfxas' oTiCav 8' ov/c ecrrt y€v4adai. 

Xo. pAp.vr\aai brjO', ot e77t (rrpartas KAe\|^as irore rois d/3e- 

AicTKOVS 351 

tets cravTov KaTO. tov Tetxovs Tax^(^s, ot€ Na^os eaAo). 

<I>t. oi8'' dAAa rt tovt^ ; ovbev yap tovt kaTlv iKeCvco iipoa- 

OpLOlOV. 

^j3(jiv yap Kadvv(iiJ,i]v KX^iTTetv, ta^vov r' avTos (ixavTOV, 
KovbeCs fx €(f)v\aTT, dAA' i^v iioi 
(f)evy€LV d8ecSs. vvv 8e ^v OTrAoty 
avbpes oTrAtrat 8tara^d/xeroi Z^o 

KaTCL Tas biobovs o-KOTn(t)povvTai, 
Tu) 8e 8^" avTav (ttI ratcrt Ovpats 
wairep /ae yaXriv Kpea KXe\}/aaav 

Trjpova-tv eyovT 6{3eX.taKOVS. 3^4 

Xo. dAAa Kat vvv eKTTopt^e [di^r. 

ixr])(avriv ottcos rd)(to-0'* e- 
tos ydp, o) \ieXCTTtov. 
'I>t. htaTpayetv toCvvv KpaTtarov iaTC p.ot ro OtKTVov. 
1] 8e' /xot At/crvrra avyyi'(j)p.i]v e)(ot ro{! StKrT^ov. 
Xo. raCra iikv irpbs avhpos ecrr' avovTos es aoorqpCav. 

dAA' e-naye tijv yvddov. 37» 

<ln. btaT€Tp(t)KTai, TovTO y . dAAd /x^ ,8odre jjtrjbafxois, 
dAAd Trip(iix€(r6^ 6tto)S /ix?; BSeAvKAe^wy aladi\aeTau 
Xo. p.i]bev a> rdf bibtOt, jxrjbev 

ws eya> tovtov y, eav ypv- 
^7/ rt, 7rot?/o-a> SaKeti^ r?/!' 

KapbCav Ka\ tov Trept \|ry- 375 

)(7/s bpopiov bpafxetv, Xv etb?] 

365 jcal vCj'] /can'T)i/ Dobr. 24>HKE2 

ixrj iraTeiv to, 

TOLV OiOLV \lrri<pC(T^aTa. 

aAA' €^d\j/as bia T7]s OvpCbos t6 Kakuibtov etra KaOLfxa 379 

bi^aas a-avTov Kal ti]V xj/vxv^ kjXTiXria-dfx^vos ALOTreLdovs. 
<Pi. dyc vvv, rjv ala-Ooixevco tovtco ^rfTrJTov jx kaKaXafxdaOaL 

Kdvaa-naaTov iroLeXv etcrco, tl Troi^frere; (f)pd^eT€ vvvL 
Xo. apLvvovpev aoL tov TrpLvcobrj dvfxov diTavTes Kak^aavTes 

u>aT ov OvvaTov a' (LpyeLV eaTaL' TOLavTa -OLijaopev i)peLS. 

4»t. bpdaui TOLVVV vp.lv TTLO-vvos, Kal — pavOdveT ; — ijv tl 

TrdOo) 'ya;, 385 

dveXovTes Kal KaTaKkavaavT^s delvaC p vTio rotcrt hpv- 

(f>dKT0lS. 

Xo. ovbev ireCaeL' prjbev Seto-T^?. dAA' S) ^ikTLa-T^ KaOCet 
aavTov 6appS)V KdTtev^dpevos TolaL iraTpiooLa-L Oeola-tv. 
01. o» AvKe beaiTOTa, yeCTcav ijpcos' av ydp ota-irep iydi 
Ke\dpriaaL, 389 

Toi? baKpvoLatv tu)V (f^evyovTcov dei Kal tols 6\o(f)VppoLS' 
(OKrfaas yovv eTrtVrjSe? Imv ivTavO* tva TavT aKpoQo, 
Kd^ov\i]6r]s povos r]p(a(j)v Trapd tov KkdovTa KadfjadaL. 
€\€7]aov KaL au)aov vvvl tov aavTov TtXrfaLo^iDpov' 
Kov p.r] TTOT€ aov Trapd rds Kdvvas ovpr]a(t) pir]b' aTTOTrdpb.u). 
Bb. ovTos iyeCpov. Ba. tC to TTpdyp' ; Bb. coo-Trep 

(f>(i)vr] jue TLS €yK€KVK\(oTai. 395 

Ha. pu)V 6 yep(t)v ttj] biabveTaL {av); Bb. pd At" ov 

brJT', dAAa Kadipa 
avTov br]aas. Ea. w jutapwrare rt TTOLels; ov pi] 

KaTa^rfaei; 
Bb. dvafiaLv dvvaas KaTa ti]V eTepav Kal TalaLV (f^vWdat Trate, 
tjV 7T(i)S Trpvpvrjv dvaKpovar]TaL TrAryyets rats €lpeaL(j)vaLS. 
'i^L. ov ^vkXT^xf/ead' oiToaoLaL btKaL r7/res pekkovatv eaeadaL, 

378 To?(/ 6(o7y Cobet : twv QiSiv R : toIv 6ea7v vulg. 383 &iravT' 

€KKaKf(ravTfs Cobet 396 av add. Dind. 397 fjLiapooTaTe] fiiip' 

avSpuv Pors. API2T0<I>AN0TS 

o) ^ixtKvOmv Koi Tdaidbr] Kal XprjfKiiV Kol <I>epe8ei7rre; 
TTore S', ei fJLTj vvv, iirapri^eT^ fxoi, Trpiv p.' eicrco paWov 
ay€<T$aL; 

Xo. eiTre' poL tl p^XXopev Kivelv CKeCvqv tijv x^^Wf l^P- 
ijvTrep, i]VLK av rts i]pG)v dpyia")] ri/y acprjKLdv; 404 

VVV €K€LVO VVV iK€LVO 

Tov^vOvpov, (1) KoAa^o- 

pL€(rda, KiVTpov tevreVar o^vf. 

dXXa dalpdTLa /3aAo'rre? o)? Td^i-o^Ta, TtaLbLa, 

6(.It€ Ka\ jBoaTe, Kal KAe'cort TavT^ dyye'AAere, 

Kal KeAeT^er' avTov rJKeLv 410 

0)9 evr' dvhpa ixl(t6t7oXlv 

ovTa KaTTokovpevov, ori 

To^rSe Aoyoy i(r<p€p€L, 

fxr] hLKd^eLV bUas. 

B8. (bya^oi ro TTpdyix aKovcraT , dXXa pj] K€KpdyaTe. 4' 5 

Xo. i'?/ Ai' es Tov ovpavov y\ B5. o)? roi38' eyo) 011 

/:Ae5?j(To;iiat. 

Xo. TavTa brJT^ ov beLvd Kal Tvpavvis kcTTLV (]x(pavi]s; 

a> TToAts Kat ©ecopoi» deoL(re\dpia, 

Ket rt? aAAos Trpoea-TrjKev r]\xG)v KoXa^. 

Ha. 'HpaKAets Kat KevTp' e\ov(TLv. ov\ opas S) bicnroTa; 

B8. 01? y aTTwAecray 4>tAt7r7roy ey 8ik?j tov Topyiov. 421 

Xo. Kot (ri y avroXs i^oXovpLev dXXa Tras €TTiaTpe<p€ 

bevpo Ka^etpa? ro KevTpov etr' ctt' avTov Ucro, 

^vcTTaXels evTaKTos dpyrjs Kal jxivovs ip~Xi]p.evos, 

0)5 av ey etS?) to Xot~bv crprjvos olov u>pyLcr€v. 425 

403-429 = 461-487 

Inter vv. 405-414 et 463-470 turbatur responsio metrica 
407 fPTerar' 6|u I ivTeTd/xeO' 6|u Mein. 408 $a\uvTes supra 

scriptum in B : Xa^6uTes codd. 411 ixi(r6iroKiv] /xicr657]ij.ov Herm. 

413 post e(r<pepei add ws XPV codd. : om. Ald. 416 toC5' Pors. : 

To'i/S' R Ald. : r6v5e 7' V 417 effriv; e/xcpavfis ye Herm. propter 

metrumcf. 474 418 eeo(rexdpl<n codd. : corr. Bentl. 422 avro7s 

Holden : airis R Ald. : avr^s V 2*HKE2 

Ea. TOVTO fxivTOL b€Lvbv 7/877 VI] A", (l yLoypvixeOa' 
ws eycoy' avTS>v 6pG>v hehoiKa Tas iyKevTpCbas. 
Xo. dAA' a(f)Ui Tov avhp' ei 8e fxr], (f)^p.' eyo) 

Tas X€\(t>vas iiaKapi^iv cre tov hipjxaTOS. 

4>t. eia vvv S ^vySt/cacrrat (rcf)rjK€s d^vKdphtoL, 430 

01 /uey e? roy TTpoyKTov avTcav ecnrdTeaO^ copyKrpierot, 
ot he T(j)(f)6akixoi) KVK\<a k€vt€lt€ Kal tovs haKTvkovs. 

B8. S> MCha Kal ^pv^ (3ori6€L hevpo Kal MacrLVTva, 
Kal Aa/36(r^e tovtovI Kal jxi] fxe6fj(T6€ p.r]h€VL' 
et 8e fxr], 'v Trehais irayeiaLS ovhev apLaTr](T€T€. 435 

C09 eyo) TToAAoiy aKovcras dlha ^pCoov tov ^6(f)ov. 

Xo. et 8e jxi] TovTov ]X€dr\(r€Ls, €V tl ctol irayr^creTaL. 

<I>i. S> KeKpoylf 7/pcos ava^ tcl Trpbs TTohwv ApaKOVTLhr], 
irepLopas ovto) fx' vt:' avhpS>v fiapjiapoiv -)(€ipovfX€VOV, 
ovs eyo) 'hiha^a KkdeLV TeTTap" is Tr]v yoivLKa; 440 

Xo. etra 87^7' ov 7ro'AA' evecTTL heLva toj y7/pa KaKa; 
hrfXahi]' Ka\ vvv ye TovTOi tov TiaXaLbv hea-noTrjV 
irpbs ^Cav yeLpovcTLV, ovhev tQv TrcxAat fiefxvrffxivoL 

hL(f)6€p(iiv Ka.^O)fXLho)V, hs OVTOS aVTOLS TffXTToka, 

K(u Kvvas' KoX Tovs TTohas x^i-H-^^'os ovTos a)^e'Aet, 445 
(Jjcrre fxrf pLyuiv kKacTTOT' dAAa tovtols y ovk evL 
ovh ev 6(p6akp.oX(rLv at8cby t5>v iiaXaLoiv kfx^6.ho)v. 

*^L. ovK a(pi](r€LS ovhe vvvi fx o> KaKLO-Tov drfpiov, 

ovh avafxvrfadeXs 06' evpcov tovs fioTpvs KXeTTTOVTa. (re 
TTpoaayayojv iTpbs Trfv eXdav e^e'8eip' ev KavhpLKcas, 45° 
u)(rT€ rre (r]\o>Tbv elvaL; av 8' dxdpto-ro? rfa-6' dpa. 
dAA' dv€S fX€ Kal av Kal av, irplv Tbv vibv €Khpap.€LV. 

Xo. dAAd TOVTo>v fxev Tay rffxlv hcoaeTOV Kakrjv hiKVjv, 

OVK€T €S fXaKpdv 'iv €Lhrf6' oX6s €(TT dvhpQv Tp^TTOS 

6^vdvfxo>v Kal hLKaio)V Kal l3k€7T6vTo>v Kdphafxa. 455 

432 KevTf^re Fl. Christianus: nevTuQ' 0/ Se codd. 433 fioi)0e7T( 

codd.: corr. Bentl. 437 evBergler: «V codd. 452 6,v(sA 6.(pis 

Cobet 453 rovTuv'] tovtu v. 1. apud schol. 454 oUs V Suid. : 
oiov vulg. API2T0(I>AN0T2 

B8. Traie 7701* cb "EavOia tovs acf^iJKas aTrb tt]9 oiKLa^. 
z.a. aXKa hpG) tovt' oXka Ka\ aii TV(f)e ttoAAo) r<S Ka-nvlh. 
'2,(1). ovxj. (TovaO^ ; ovk es KopaKas; ovk aTrtre; Trate rw ^vAw. 
Ha. Kal av Trpoadds Al(r)(ivr]v ^VTV(f>€ tov SeAAaprioy. 

ap e/AeAAojueV -nod' vixas aTToaol^ijaeiv rw )(poVw. 460 

B8. dAAa /za At' ov paSio)? ovrco? ai' avroi/? bL€(f)vy€S, [avT. 

eiTrep ^Tvyov tS)v p.€kS)V tQ)V ^lKokK^ovs ^(lipuiKOTes. 
Xo. apa 6^r' ot^x atira brjKa 

Tols 'nivrjaiv, fj Tvpavvls 

to)? \a6p(i y kkavOav viriovaa juie, t 465 

flavyo) TTovca TTOvr^pe Kal Kop.riTap.vvia 
tG)v v6p.o)v r]p.as aTretpyets S)V edrjKayrj 7ro'Ai?, 
ovTe TLv' eyo)V TTp6(f)aaLV 
ovT€ X6yov evTpaTTeXov, 

avTos apxoov p.6vos; 470 

B8. ead' ottoos avev p-axr]s kol Trjs KaTo^eCas (Borjs 
es Aoyovs eXOoLixev dAA^Aoio-t Kot StaAAayds; 
Xo. aovs X6yovs co p.La6brip.e Ka\ \xovap\Las ipaaTa, 

Ka\ ^vo)V BpaaCbq Ka\ (f)opS>v KpdaTreba 475 

aT€p.p.a.TU)v Tr]v 6' VTTr]vr]v aKovpov Tpe(f)(t)v; 
B8. VI] At" 7] juot KpeLTTov (KaTrjvaL To TTapdiTav tov Trarpo? 

PmXXov 7] KaKols ToaovTOLS vavp.ax(LV 6ar]p.epai. 
Xo. oi;6e p,rjv ovb iv aeXCvi^ aovaT\v ovb' iv TTr]ya.vo)' 480 
TovTo yap TTapefxliaXovp.ev t5)V TpLyoLVLKO)V i—Q)V. 
aXXa vvv p.\v ovbev dXyels, dAA' orav ^vvr^yopos 
TavTo. Tavrd aov KaTavTXfj Ka\ ^ytofidra? KaATj. 
Bo. ap' av S) iTpbs tG)V 6e5)V vjxeXs dTraAAax^etre' p.ov; 

7/ beboKTai ]xol bepea6aL Ka\ bipeiv bC r]]xepas; 485 

Xo. ovbeTTOTe y , ov^ ecos dv tl p.ov Xolttov ■p, 

oaTLs r]p(DV eTTt Tvpavvib' cS8' iardXr^s. 

465 y' ixdvBav' inrwvffa, /xe] y' e\dfjL0av' vniov(rd ;u6 R : fi f\d/x0av' 
viriovffa Mein. 474 crovs Hirschig : <to\ codd. fpaard 4pS>v 

Dind. 480 /x^v Hirschig : ix4v y codd, (tov(ttIv V : irov '(ttIv 

vulg. 483 ^vvuifxoTrjv Cobet B8. o)? aTTavd' vixiv rvpavvLS Icttl Ka\ ^voiixoTai, 

rjv T€ fX€LCov ijv T (XaTTOv TTpayiJ.d tls KaTtjyopf], 

^? eyo) OVK ijKovaa TovvopJ ovbk TrevTijKOin-^ tTQiV 49^3 

vvv 8e TToAAw tov Taptyovs karXv d^LiOT^pa, 

u)a-T€ Kal bi] Tovvofx avTrjs kv dyopa KvXLvbeTai. 

r}v pL€v oivijTaC rts 6p(f)oi)s ixepijSpdbas he p.i] 'Oekij, 

evdecas ^tprjx d TTCokcav Trkrjo-Lov tcls /xe/x/3pa8as- 

* ovTos 6^l/u>v€LV eotx' dvOpoiTTOS eirt TvpavvLhL. 495 

r]v he yr^jTCLov TTpocraLTrj rat? dcpvaLS rjbvap.a tl, 

7} Xa^avoTTOikLS TTapaj3X^\(/aa-d (f^rja-L daTtpoi' 

' etTre ptot, yTjrctov atrets* TroTepov eTrt TvpavvLbi, 

rj vopLL^eLS Tas ^AOr^vas aol (p^p^LV rjbvajxaTa; 

Ea. Kdp.i y 7] TTopvr] x^^^ €io-eX.66vTa r?/? ixea-i]pj3pLas, 5°^ 
ori K€X.r]TLa-aL 'KeXevov, 6^v6vp.r]6(Lcrd p.OL 
ripeT et Tr]V ^Ittttlov KadLaTap.aL Tvpavviha. 

B8. TavTa ydp tovtols dKoveLV ^8e", et Kat vvv eyo) 

Tov ■naTip' otl ^ov\op.aL tovtuiv dTTaXKa\6evTa tS>v 
6p6po(pOLToa-VKO(f)O.VTobLKOTa\aLiT(^pojv TpoTTOiv 505 

(rjv ^Cov yevvaXov wcrTrep Mdpvxos, alTLav exw 
TavTa bpdv ^woj/iorrj? U)V Ka\ (fypovutv TvpavvLKa. 

^t. vr] At" iv 8tK7/ y'' iyu> ydp ovb' dv 6pvL6u)V ydka 
dvT\ Tov I3lov Xd^OLfx' dv ov /xe vvv aTroo-repets* 
ovbe xatp*" fiaTLCTLV ovb" iyx^Xea-LV, dAA' 7/8toy dv 51° 

bLKLbLOV apLLKpOV (fidyOLpi' dv iv XoTTabL TT€TTVLyp.€VOV. 

B8. vr] At' et^tV^r/9 ydp rjbea^aL tolotjtols TTpdyixaaLV 
dXX' idv aLywv dvda-xj] Ka\ p.d6r]s dyu> Aeyoo, 
dvabLbd^€LV oiofxaL cr' ois TTdvTa Tav6' dfxapTaveLS. 

<t>t. k^afxapTdvoi bLKd^oiv; Bb. KaTay(X(op.evos ]xkv 

ovv 5^5 

ovK eiTateLS vtt' dvbpcjv, ovs av ixdvov ov TTpoa-KvveLS. 
dXXd bovXevoov XeXrj^as. 4^1. TraCe bovXeCav Xeyojv, 

496 Tois^ Tis Brunck 505 opdpo- schol. : opQo- codd. 507 rv- 

pavviKQ. V Suid. : Txjpavvi^a, vulg. 511 -KiTrviynivov^ ireiTryyfj.(vov R API2T0cI)AN0TS 

oarris oLp)(0) T(ov a-navToiv. B8. ov a"u y , aAA' 

ol6iJ.€vos apxeLV cTrei bCba^ov 7}/xas oj Trarep, 

7/rts i7 riju,?/ Vri (rot KapTT0vp.iv(a ti]v 'EAAdSa. 520 

*tt. Trdyu ye, koX tovtolo-C y iiTiTpi^aL '^eAco. B8. Kat 

/x^y eycd. 

a(f)€T4 vvv aTTavTes avTov. ^l. Kal ^L(f)os ye /xot 8o're. 

7/1' yap i]TTr]9Qi keyoiv (rov, ireptTreo-oC/jtat roi ^L(f)eL. 
B8. eiTre' /xot, rt 8' ?/i;, ro Setra, Trj bLaLTj] fxi] '[xpL€vy]9; 
tpt. ix-qbtTioT^ TrLOL]x aKpaTov }il(t6ov ayaOov baL[xovos. 525 

Xo. i;yy 87; tov Ik OijixeT^pov [o'7'P- 

yvjxvacriov 8et rt \4yeLV 

KaLVOV, OTTCO? (f)av/](T€L 

B8. eyeyKarco /xot Seupo r//y kl^ttt^v tls ws rdxKrra. 

drap (fiavel ttoIos tls wv, i]v TavTa 7TapaK€k€vr] ; 530 
Xo. /x?/ Kard roy veavCav 

Tovbl Xeyoov, opqs yap U)S 

(TOL jxeyas ecrrty dyoji' 

Kat Trept tu)V aTT<xvT(i)v, 

eXirep, o ixr] yevoL^', ov- 535 

Tos (o-') edekeL KpaTi](raL. 
B8. Kai /X7/1' o(r' av Ae'^?/ y' aTrAw? p.vi]pi6(rvva ypdyl/OjxaL 'yco. 
4>t. rt ydp 0d^' v]xels, rjv obi fxe rw Adya) Kparricrr]; 
Xo. ovKeTL TTpe^TJivTiiv ox^os 540 

XpWLpLOS ecTT ovb' cLKapr]' 

aK(i)iTT6]xevoL 8' ey rats 680 ts 

6aWo(f)6poL Ka\ov]xed', av- 

T(i)fxo(TLG)v KeXv(f)r]. 5-15 

526-545 = 631-647 

525 &Kparov Richter 527 Se? ri \4yeiv Pors. : \eyeiv ri Bei 

codd. 530 <pave7 ttoTos tis dS;/] fortasse (pavurai iroTos iiv ravr' 

Ald. : ravT' aura R VF 535 yevoiO' Bentl. : yevoiro vvv codd. 

536 (r'add. Pors. : o-' ee' eAoi (KpaTi]aas) Starkie 542 iv rals oZols 

Pors. : tiv iv raTaiv 65o?s (^-o7<Tiv V; airci(rais R V Ald. 544 Ka\oi/xe0' 

codd. : corr. Pors. 2<I>HKE2 

aAA' u> Trept rrjs Trdcrqs [xiXXoov ^acnkeCas dvTiXoyT^(r€iv 
Ttjs i]iJ.eT€pas, vvvl Oappwv Ttda-av yX5>TTav jiaa-dvi^^. 
^L. Kal jxi]v €v6vs y d-no (iak^iho^v 7T(pl r^? dpxv^ dTtohd^oi 
Trjs T]fxeTepas w? ovbefxids iJTToov (o-tIv /3a(rtAeta?. 
Ti yap (vbaiixov Kal ixaKapLo-Tov pidWov vvv eort 8t- 
/caoTOu, 55° 

7/ Tpv(f>€p(oT€pov 1] beivoTepov (iaov, Kal Tavra yipovTos; 
ov TTpGiTa fxiv (pTTovT €^ (vvtjs Tr]pov(J 6771 roto-i hpv- 

(f)dKTOLS 

avbpes fxeydXoL Kal rerpaTn/x^ '?' KaTretr' ivdvs TtpocrLovTL 
ijx^dWeL fxoL ti]v X^^P^ dTToXifv twv hr]po(TL(ov k€k\o- 

(f)vlav' 
iK(T€vova-Cv d^ VTTOKVTTTOVTes TTjV (f)(t)vr]V olKTpoxoovvTes' 
' OLKTLpov fx Z) TidTep, alTOVjxaC o-', et KavTos TrcoTro^' 

v(f)(Ckov 556 

dpxqv ap^as r] 'tti (TTpaTtds rot? ^vo-o-Ctols dyopdCoov^ 
os e/u,' ovh^ dv ^(OVT f]h(LV et ]xr] 8ta ti]v TrpoTepav dirocf^v^LV. 
BS. rovrt Trept twv dvTLlSokovvToov ecrTOi) t6 pivr^pLoavvov fxoL. 
4>t. cir' elaekOutv dvTLJBokr^Oels Kal rqv 6pyr]V dTTOixopxOds 
(vhov TOVTOiV S)V dv (f)da-KO) TTdvToov ovhkv TTCTToCr]Ka, 561 
oAA' dKpou>p.aL Trdcras (f)oovds Uvtoov ets diT6(f)V^LV. 
<P€p' ihu), tC ydp ovK (.(TTLV dKovaaL doiiT^vfx ivTavda 

bLKacTTrj; 
01 fxev y diTOKkdovTaL TTevCav avToov /cat TTpocTTLdio.a-L 
KttKa TTpbs rots ovaLV, +eajs dvL(av dv la-^aar] toIo-lv 

fp.oLcrLV'f 565 

01 8e kiyovaLV fxvdovs r]fXLV, ol 8' Ato-WTTOU rt yikoLov 
ot 8e aKcoTTTovcr', iV eyo) yeAao-w Kat tov dvfxov KaTa- 

6G)fxaL. 
Kdv fXT] TQVTOLS dvaTT€L6<i)fx((T6a, Ta TTaLhdpC €v6vs dvekK€L 
Tas 6r]keCas koll tovs vUls tijs xf'pos, eya; 8' dKpoG)fxaL' 

550 Ka\ Pors. : ^ Ka\ R V F : y ^ koI Ald. 555 viroKVTtrovres] 

inroTriirTovTfs R 565 aviwv V : om. cett. h.v lffw(Tiff\ aviaaiffij V 

KaKo. TTphs To7s oZffi KaKOiffiv Mein. qui a.viii)v omittit API2T04>ANOT2 

Tu be a-vyKvxj/avO^ a/xa ISXrjxaTaL' KUTteid'' 6 TraTr^p VTtef) 
avTwv 570 

uxTTTep Oeov avTifioXet fxe TpejJioov ttjs eidvvris a7ToXv(rai' 
' el p.\v \aipeis apvbs (fxovrj, Traibbs (fxav-qv eAe7j(rai?*' 
€1 8' av ToTs xoipibiois \aipu), OvyaTpbs (pcovrj p.e TnOicrdai. 
yjipLeis avT(a t6t€ tijs dpyyjs okiyov tov koKKott' aveip.ev. 
ap ov fieyakri tovt^ ea-T apx}] Kal tov ttKovtov KaTayi]vr] ; 
B8. bevTepov av crov tovtX ypd(f)oixai, tijv tov ttXovtov KaTa- 

xv^w 576 

Kal TayaOd p.oi ixep.vr](T a^ei? (})d(rKcov tt]S 'EWdbos 

dpyeiv. 
4>t. TTaiboiV TOivvv boKijJiaCoixevcov atboXa Trdpe^rTi 6ed(r6ai. 
Kav Olaypos ei(Tek6r] (f^evycnv, ovk dTTO(f)evyei iTplv av rjpuv 
eK TTJs Nio/3rj? eXirr] prjaiv Tr]v KaKXi(TTr]v diToXe^as. 580 
Kdv av\r]Ti]s ye biKiqv viKa, TavTrjs ijp.lv eTTiyeipa 
ev (f)opl3eia TOiai biKaaTals e^obov r]vKr](T aTrioucri. 
Kav dTTo6v>](TK(x)V 6 TTaTTjp 70) 8fa) KaTa\ei7T(DV TraiS' eiTi- 

KXr]pov, 
KXdeiv tjixe^is ixaKpd ti]v Ke(f)aXr]V elTrdvTes Trj bia6r]Kr] 
Ka\ T?] Koy^rj tt/ TTdvv (repLvQs toIs (rrjixeCoiaiv eTTOva-j], 585 
ebopiev TavTriv oaTis dv r]p.ds dvTij3oXiiaas dvaiTeiar]. 
Kal TavT dvvTTevdvvoi bpdixev, tS)V 8' dXXo)V ovbeixC dpx/]. 
B8. tovtI ydp rot aeixvov, tovt(i)V &v eXprjKas /xa/capt^w 

TTJs 8' eTTiKXripov Tiiv biadriKriv dbiKe^iS dvaKoyxyXidC^ov. 
^i, ert 8' r] fiovXi] )(&> bijixos OTav Kplvai ixeya TTpdyp^ 

diTOpriari 590 

e\f/ri(f)ia-Tai tovs dbiKOVVTas rottrt biKaaTals TTapabovvai' 
etr' FivadXos x^ ^ieyas ovtos KoXaKCowixos daTTib- 

aTTojBXiis 
oiixi 7Tpob(t>a-eiv yixds (f^aaiv, TTepl tov ttAj/^ous 8e ixaxel- 

a6ai. 

570 cifia )8A7j;^aTai] a.7ro^\rixarat V 572 4\frj(Tat Reiske 

573 X'"P'5'''"*] X"'?^"'* R 576 ypa.<poiJiat Brunck : ypa.\po/j.ai codd. 

588 ffifjivdv V Ald. : atnvuv R : (re ix6vov Reiske 2cI)HKE2 

Kav tQ) briijno yv(ji)ixr]v ovdels vcLttot ivLKrjcrev, eav //?; 
61777/ TO. bLKa(TT7]pi a(f)eivaL TTpcoTLaTa fjLLav bLKaaavTas' 
avTos 6e KKeaiV 6 KeKpa^LbdiJ.as ixovov 17/xas ov Trept- 

TpcoyeL, 596 

akXa (f)vkdTT€L bLo. xeipbs ^)(U)V Ka\ tols p-VLas aTTafxvv^L. 
(Tv be Tov TraTep^ ov8' otlovv tovtcov tov cravTov ttiottot 

ebpaaas. 
aXXa ©ecopoj, KaiTOvcTTLV dvrip Eik^tj/xioi; ovbev eAarrcoz', 
Tov acpoyyov i\(ov e/c r?/? X.eKdvris Tdp.jidbL' 7//xa)y Trept- 

Kcoret. 600 

a-Ke\l/aL /i,' a77o t^v dya6(av ot(ov diT0KX7]€Ls kol KaTepvKiLS, 
rjv bovXeiav ovaav ((jjao-Kfs Kal v—rjpea-Lav d—obeC^eLV. 
Bo. epLTTkria-o keyojv' TrdiTcos ydp tol TTavcreL T7ore Kdva- 

(f)avria-eL 
TTpcLtKTos kovTpov TT€pLyLyv6lX€V0S rT/s dpxT]s Trjs Trept- 

(refxvov. 
^L. 8e' y' rjbLaTov tovtcov ecrrti» Trctz^rcoi-', ov 'yco VeAe- 

kr]crixr]v, 605 

oray ot/ca8' ico rof ixlctOov e\(ov, KdiTeLd^ i']Kov6' dpLa 

TTavTes 
acnrcx^corrat 8ta TdpyvpLov, Kal TrpSiTa jxev r] QvyaTr^p /xe 
diTOVLQr] Kal ro) itoV dkeL(f)j] Kal TTpocrKV\f/aa-a (f)Lkri(rr] 
Kal TTa—TTL^ova-^ dp.a ttj ykcoTTr] (ro) TpLcL^okov (KKaka- 

IxaTaL, 
Kal To yvvaLov fx v—o6(OTTevaav (f)vaTi]V fJjd^av Trpoa- 

fviyKT], 6ro 

KaTTeLTa Kade^oixevr] iTap' ^ixol TTpoaavayKa^r], ' (f^dye 

TOVTL, 

evTpaye tovtl'^ TovTOLaLV eyoj ydvvpLaL, kov ixr] fxe bei]rrr} 
is ae I3k€\f/ai Kal tov TaixCav, 6770'r' dpLaTov TTapa6i]aeL 

601 fi oTrb Tuv V : S' airh tS)v vulg. : fortasse ix a<p S(ra>v . . . oltiov t 

606 KOTreiO'] Ka0' (i. e. kot*) V riKovd' o/io B : ^WiiKovB' afia R 

Alci. : (lcrriKovdanf V 609 iraTVTrd^ovcr' R Ald. t6 adci. Fl. 

Christianus 612 kov Dobr. : kuI codd. API2T0<i>AN0TS 

KaTapa(ra[Ji€Vos Kal Tovdopvcras. aX\ 7]V p.i] p.01. Toyy 

Tabe KeKTr]fj.ai 7Tp6j3Xrip.a KaKwv, a-Kevrjv jSeXeoiV aK((tipr\v. 
KCLv olvov p.01 p.1] Vx^l'^ ^^ TTulv, TOV ovov Tovh^ iaKeKo- 
]xi(Tfxai 616 

olvov ixecTTov, KaT eyxeo/xat KXCvas' ovtos 5e Kexrjvoiis 
/3p(i}fJLr]a-(3,]xevos tov aov hivov \xiya Kal CTTpaTLOv KaT^- 

TTapbfV. 

ap' ov fxeydXrjv apxi]V ^px^ '^<*' ^ov Atos ovbev 
eAarrco, 620 

ooTis aKovu) Tavd^ aTrep 6 Zews; 
7]V yovv r^jxels 6opvj3r]a(o]X€v, 
Tras Tis (f)r](rLV tCov TrapiovTOiv, 

' olov ^pOVTO. TO bLKaO-Tl]pLOV, 

u) ZeG /Sao-iXei;.' 625 

Kav aa-Tpco\ru>, TioTnrv^ovcrLV 
KayKexpbacTLV ]x ol ttXovtovvt€s 

Kal Trdvv a-efxvoL 
Kal av b€boiK(is pe /xdAtoT' avTos' 
VI] Ti]V ArjprfTpa b^boLKas, eyo) 5' 

dTrokoi^xrjv ci o-e 5e8oiKa. 630 

Xo. 0VTT(i)TT06^ OVTOi) KadapSiS \aVT. 

ovbevos rjKovaapev ov- 
b\ ^vveTws XeyovTos. 
^i. ovK, dAA.' iprjfxas we^' ovrco paSioo? Tpvyrfaeiv. 

/caAws ydp ifbeiv ws eyo) TavTi] KpdTicrTos et/xt. 635 

Xo. 0)5 8' eTTt Trdvr' i\i]\v6€V 

Kovbev TTapi]X6€V, (oor' €y(t)y' 
r]v^av6ixr}v aKOVOiV, 
Kav ]xaKdpojv biKd^av 

614 a\\' ^v F: &K\r\v vulg. post h.v. lacunam indicat Mein. 

634 ouTO)] ovros BC 636 i)S 5e travT iirf\r]\v0fv codd. : 

corr. Pors. 2c|iHKE2 

avTos ^do^a vrjcroLS, 640 

r]b6fj.€V0s kiyovTi. 

<I>1. &)S OVTOS 7/8rj (TKOphlVaTaL KaaTLV OVK €V aVTOV. 

B8. 77 jUT/v eyo) o-e nfifxepov a-KVTrj [iXiTTUv Trotr/crco. 
Xo. 8et Se o-e TTavToias "AeVet^' 

eis aTT6(f)V^tv Trakay.as. 645 

T^y yap e/jt^y dpyj/i' TreTra- 

vai ^aX^Tiov {veavLo) 
ju.7/ Trpos ipLov XeyovTi. 

Ttpos Tavra p-vKrjv aya6i]v ojpa CrjT^lv crot Kat ve^KOTTTOv, 

r]v iirf TL kiyrjs, r/rts bvvaTy] tov k]xov 6vp.ov KaT€p€L^aL. 

B8. x^^'^^^ /^^^ '^'^^ betvrjs yvcofxrjs Kal juiet^oros ?/ Vt 

rpvyojSots 650 

lao-acr^at wcroi' apxaLav kv rrj 770'Aet eyreroKvtaz'. 
drap 2> Trdrep r]p.4T€pe Kpovibi] — <I>t. -«avfTat «at 

/XT/ Trareptfe. 
et /i^ ydp oTTco? 8oi»Aev&j 'ycu, rofrt raxeojj p.e 8t- 

Sd^ets, 
ovK ecrrty OTrcos ovxt TeOvri^eLS, Kav xpf/ o-TrAdyxJ^cor fx 

aTiix^adaL. 
B6. aKp6a(TaL vvv &> Tro.TnTLbLov xctAdo-a? c)Atyoi' ro ix4t(d7tov 
Kal TTpa>T0v fikv K6yL(raL (f)av\(DS, p.i] y^rj^poLS dAA' aTTO 

X(Lp6s, 656 

roy (f)6pov rjp.lv aTTO T(av TT^keoiV cn;AAr/|38j/y roi» TTpo(y- 

toVra' 
Kd^co ror^rov rd re'Ar/ x^^P'^ Ka^ rds TroAAds eKoroo-rds, 
TTpvTavela /jte'raAA' dyopd? \Lp.ivas p.L(r6ovs koX br]p.L6- 

TTpaTa. 659 

TovTutv TT\r]pu)p.a TakavT eyyvs 8io-xtAta ytyi^erat r//j,u'. 

642 is Dind. : So-e' codd. auroC] ewToi R 643 B6. Hamaker : 

Philocleoni continuabatur 647 vtavia add. Pors. 651 eV- 

T(raKv7av Reiske : eyyeyovvlai' Naber (cf. schol. 654 redvTifffi 

(vel -7J|€i^ codd. : corr. Elmsl. 659 ixicrdovs Ka\ Ald. : fj.i(rdovs R V, 

unde fxKxdwffds Bergk 

ARISTOPH. VESP. 13 API2T04>ANOTS 

aTTo TOijTov vvv KaTaOcs fXKrdbv Tolcri hiKacrTali kviavTov 
t£ \L\ia(TLV, KovTTOi TrAetoDS kv Trj X^P^ KaTevaaO^v, 
yiyveTat rjixiv kKaTOv hr]Ttov kol Tr^vTi]KovTa TaKavTa. 

<i>t. ov8' ri Se/cdrTj tZv iTpoa-LovTccv rjfuv ap' iyiyv^O^ 6 [xLcrdo^i. 

B8. ixa Ai' ov fxivTOL. 0t. Ka\ ttol TpiiT^TaL bi] 'Tretra 

Ta xpj]ixaTa raAAa; 665 

Eb. €S TOVTOVS TOVS ' OV)(l 7r/)o8cO(7CO TOV ' Adr]VaL(l>V Ko\o- 
(TVpTOV, 

a\ka ixa\ov]xaL Trepl tov TTXi]dovs det.' o-v yap u> mire/j 

avTovs 
apyj^LV alpel cravTov tovtols toIs pi]p.aTLOLS 7repi77e^^et5. 
Ktt^' oiirot ]xkv bcopoboKOvcTLV KaTO. 7T€VTi]K0VTa TixkarTa 
aTTO tS>v TToKecov eTraTretAoOyres rotaurt KavacpoliovvTes, 
' b(6(T€T( Tov (jiopov, 7/ ^povTTjcras Ti]V ttoXlv v]X(av ava- 

Tp€\f/(t).^ 671 

(Tv 8e Tijs o.px7]S ayaTTas rrjs oijs tovs apy€\6(f)0vs -irepL- 

Tp(i>y(x}V. 

OL 8e ^vp.}xa\OL ws r](T6r]VTaL tov ]xkv (rvp(fiaKa tov aXkov 
e/c Krjdapiov KayapL(6]x^vov koX TpayaKi(pvTa to fxrjbev, 
o"e ]xlv rjyovvTaL Kovvov yf/rj^pov, tovtolo-l 8e bcopo- 

cjiopovaLV 675 

vp\as oTvov boLTTLbas rvpbv )uie'At crr](Ta]xa 7rpoo-/ce0ciAata 
(f)Ldkas xXavibas a-T€cf)(xvovs op]xovs eK7rc^yu.ara ttAou^u- 

ytetay 
o-ot 5' (av apx^LS, TTokka fxev kv yr] TTokka 8' e^' vypa 

TTLTvkeva-as, 
ovbels ovbe a-Kopobov K((f)akr]V toIs kyfrrjTolcrL bibcoa-Lv. 
'J>t. ]xa At" dAAa Trap' YAVxapibov KavTbs rpets y aykLdas 

lx€TirT€ix\p^a. 680 

dAA' avTr]V p,ot Tr]V bovkciav ovk aTTOcf>aiv(»v aiTOKvaieLS. 

661 TouTou] TovTuiv V Ald. Tov (e)yiavTov codd. : corr. Bentl. 

668 irepiirefj.pdels R V 670 vnaTrtiKovvTes V 674 \ayapv^6- 

fLevov R V B post h. V. lacunam indicat Blaydes 678 (to\ S' 

Fl. Christianus : <tv Se (sic etiam V) vel <jv Se 7« codd. B8. ov yap iJ.eyd\i] bovX.€La ^(ttcv tovtov^ /xef aTravTa^ (v 

dpxaXs 
avTovs T etvat kuI tov^s /coAa/<as tovs tovtojv jXLa^6u<^o- 

povvTas; 
aol 8' ijv rts" hS> tovs rpets' olSoXov^i, dyaTrq^' ovs avTo^i 

kXavvoyv ^84 

Ka\ TTe^op.aywv Kal TToXiopKwv eKTrjaoi TroWa TTOvi](rui. 
Kal TTpbs TOVTOLS iTTLTaTTOfj.evoi (pOLTqs, o /jtaAiord jx 

dTTayyjii, 
oTav €L(T(Kd6v peLpaKLov ctol KaTaiTvyov, yi^aLpeov vlo^, 
wbl 8ta/3as bLaKLvrjdels rw adipaTL Ka\ Tpv(f)€pav6€Ls, 
ijKeLV eLTTi] Trpfa) Kdv &pq bLKacrovd , (o^ octtls av vp.(siv 
vaTepoi €k6r] tov ar]fj.eLov, to TpL^ajBokov ov Kop.teLTaL' 690 
avTOi be (f)epeL t6 avvriyopLK^v bpa\p.i]V, Kav vaTepo^ 

ek6ir 
Ka\ KOLvoivS>v TOiv dpx^ovToiv kT€p(o TLv\ tS>v /xe^' kavTov, 
i"jv TLs TL 8i8(3 tQ)V (f)evy6vTo)v, ^vv6ivTe t6 TTpdyp.a bv ovTe 
eajTovbaKaTov, Koff o)s TTpLov6' 6 p.\v eKKei 6 8' dvTevi- 

bo)Ke' 
av be x.^^aKaCeLs t6v KO)kaKpeTr}v, t6 be iTpaTTop.evov ae 

Kikr]6ev. 695 

<l^i. TavTL p.€ TTOLova' ; olpLOL TL Aeyeis; co? p.ov t6v Blva 

TapaTTeLS, 
Ka\ t6v vovv ixov TTpoadyeis pidWov, kovk otb' u tl 

XPVI^d ixe TTOLels. 
B8. aKiyj/aL tolvvv 0)s i^ov aoL TrAowreti' Kat roto-ty airaaLv 
VTTo tG>v dei br]ixL^6vT0)v ovk 018' ottt] eyK€KVK\r]aaL, 
oaTLS tt6\€0)v dpxo)v TTkeiaToov diTO tov noVroD /^e'x/n 

'^apbovs 700 

ovK diTokaveLs tt\i]v Tovd' (^epets dKapiy Ka\ tovt 

e/3tci> 0-0 1 

684 ot>s^ ois R 694 irpiovff Dobr. : irpiov' R V avraveSoiiKe 

codd. : corr. Dobr. 701 aKapts Suid. 

1-6* ^. APIST04>ANOT2 

eva-TaCovcTLV Kara \xiKpov aet tov ^rjv eve)(' &<y"nep lA,atoy. 
^ovkovTai ydp cre irevqT etyar Kal Tovd^ S>v ovvck epu> 

(TOL, 

Lva yLyv(aa-Ki]s tov TLOacrevTi]!', KqO^ oTav ovtos y eTTtcri^Tj 
eTTt Tihv €\dp(ov TLv" eiTLppv^as, aypms avTols iTTLTrr^bqs. 
et yap k^ovkovTO jiiov TTopLcraL ro) h]p.(o, pqhLOV i]V av. 7o6 
d^TLV ye TToAet? )(tA,tat al. vvv tov (jyopov rjpXv diTdyovcrL' 
TOVToi)v etKotrtr dvbpas iBocTKeLV ei rtj TTpocr^Ta^ev kKd(rTi], 

bvo fXVpLdb^ dv TUiV bl]]J.OTLK(i)V ^C^^V kv TTaCTL kayMOLS 

Kal crT€(f)dvoL(rLV TravTobaTTOL^nv Ka\ ttv(o Kat •rruptar?/, 710 
a^ta Tijs yrjs diTokavovTes Kal tov 'r MapadQvi Tpo- 

TTaiov. 
vvv 8' cocTTrep eAaoAo'yot xiap^W^ dp.a rw roi' ]xL(r66v 

ex.oi'rt. 
^Pl, olp.oL TL TT^TTOvO' ; oos vdpKi] jxov KttTa ttjs \eLp6s Kara- 

X^etrat, 
Kat t6 ^i(f)os ov bvvapiaL KaT^x,^Lv, aAA' ?/8r/ p.ak6aK6s 

el]j.L. 
B8. aAA' oTTOTav p.€V bei<T(ji)(r^ avToi, ti]v Ev/3otay hLboacrLV 715 
vp.lv Kal ctItov vcpicTTavTaL KaTci TT^VTrjKOVTa ]j.€bijj.vovs 
TToptetf ^bocrav 8' ovTrcoTTore o-ot ttAt/z/ iTp^aijv TreVre 

p.ibijJ.vovs, 
KOL TavTa pLokis ^evias (f)evy(ii)v ikajBes KaTa ^oivLKa 

KpLd&V. 

S)V ovv€K kyd) (T diTiKkr^ov aei 

j36crK€Lv l6ik(DV Ka\ ]xi] tovtovs 720 

eyxcicTKeti' o"ot (rTO]x(f)dCovTas. 

Kttt vvv drexi^^s ideku) iTapexeLV 

6 TL [SovkeL aoL, 
7Tki]v KcoAaKpeVov ytiAa iTivcLV. 

702 eAaioj'] &\evpov R Ald. 703 rovO' wv Bentl. : tovtuv 

codd. 704 4iri(Ti^r] R Ald. 709 fj.vpia.S' h.v Dobr. : fxvptdSes 

codd. 713 irewovd' Suid. : 7r<i0' codd. ws Kust. : w<nrtp codd. 

718 f\a$(s Ald. : i\a0ey codd. 2ci>HKES 

Xo. rj TTov cro(f)6s rjv oo-ris ^(f)a<TK(v, Trplv av aixcfiol^v fxvOov 
aKOvaijs, 725 

ovK av hiKdcrais^ (tv yap ovv vvv poi viKav ttoXXm 
beboKrjcrai' 

iL<JT ybr] T7]v 6pyi]v \a\d(Tas tovs o-KiTrcoras /cara/3aAAa). 

dAA' S) Ti]s j/AtKtas 7]p.lv tijs avTrjs (TvvOLaacoTa, 

7n6ov ttlOov koyoLaL, fxrjb^ d(f)p<jov yivrj [«"t/^ 

jLt7j8' dTevi]s dyav dTepdfjio^v t dvi]p. 73° 

et^' b)(f)€kiv ixoL Kr]b€iJ.oi)v ?) ^vyyer?/? 

(tvClL TLS Oa-TLS TOLUVT^ h'0v6iT€L. 

(To\ 6e vvv TLS Oeoov Trapoov e/x0an/s 
^t'AAa/x/3aret tov Ttpdyp.aTos, 
/cat 5r/Ao's eo-rty ev Trotwi'' 735 

o-y 8e TTapuiV Se^of. 

B8. Kai /xT/y 6pi\f/(ii) y avTov Tiapkyu)V 

ocra TTpecrlSvT)] $^vjx^opa, \6vbpov 
Xiiyj^LV, yXalvav ]xa\aKr]V, cTL(yvpav, 
mpvrjv, i]TLs to 7re'os TpL\f/€L 

Kal Ti]v 6(T(f)vv. 740 

dAA' ort o-tya Kovbev ypv^eL, 

TOVT ov bvvaTaC p.€ TTpoo-i^rOaL. 

Xo. vevov6€Tr]K(v avTov is tci T:pdy}xa6\ ols [dvT. 

TOT eTTe/^taiyer'- eyvcoKe yap dpTms, 
XoyL^eTai r' eKetm Trdi'^' d//aprias 745 

a o-ou KekevovTOs ovk €7T(l6(to. 
vvv 8' lo-cos roia-i o-oi? Ao'yots Tret^erat 

Kat (r(i)(f)pOV€L pL€VT0L ]X€6l- 

aTas €S t6 Xonrbv tov Tpoirov 

ttl66]X€v6s re' o-ot. 7-19 

736 Trapaji/] iraphv Seager : Trp6<ppcov Kock 749 Trfidofifvos codd. : 

corr. Brunck API2T04)ANOT2 
<Pl. 1(0 ixoL IJ.OL. B8. ovTos TL liocLs; 

<t>L. fJil] fXOL TOVTiOV IX1]b(V VTTL(T)(VOV. 750 

K€LV(jiiV (pajxai, KeWL ya'OL]xav, 
IV o KTjpv^ (prjCTL, * TLS a^j/ijcpL- 

(TTOS; aVL(TT<X(T6iO.^ 

KaTTL(rTau]V eTrl tols K-qfxols 

ylfT](^L^o]xh'oiv 6 reAevratos. 755 

cTTreuS cb '^vx'], ttov jxol \l/vxv; 

Trapes co crKLepd. fxa tov 'HpaKAea 

yLi] wv er' eyoj 'r roto-t SiKao-rais 
KAe7rro2'ra KAecoi^a \(x13ol]xl. 
Bd. tO cb TiaTep Trpos tG>v 6eoJv ipol ttl6oi\ 760 

<I»t. rt o-ot TTL6(oixaL; Ae'y' o rt jSovKeL ttXijv kvos. 

BO. TTOLOV; (f)€p' '[doi. (pL. TOV jXl] bLK<l(eLV. TOVTO 8e 

"ALbi]s bLaKpLvel TrpoTepov i] 'yo) 7reto-o/xat. 
B8. a-v 8' ovr, eTretS?/ tovto Kexdpr]Kas ttol^ov, 

eKeto-e /xez-' ixi]k4tl l3(xbL^\ dAA' ez-^ciSe 765 

avTov \xivu)V bUaC^ toIctlv otKeVats. 
<^t. 77 ep t roS; rtA^/pets; B8. Tavd' aiTep eKeLTTpaTTeTai' 

OTL Ti]v 6vpav dveio^ev 7) (ti^kls \d6p(i, 

TavTi]s e7TLi3o\i]v yj/i^^f^Lel ^xCav ]x6vi]v. 

TrdvT(os be KaKet TavT ebpas kKaa-TOTe. 770 

Kal TavTa fxev vvv evkoyoos, r]v e^e^V 

e'A?; KaT 6p6j)ov, i]\LdcreL iTpbs ijkLov 

edv be veL(f>7], rrpbs t6 Trvp Ka6i]pevos' 

vovTos etcref Kav eypi] ixea-r]pl3pLv6s, 

ovbeCs cr' diTOKki]a-eL 6ecrp.o6eTrjs Trj KtyKAi6t. 775 

<Pt. roiirt /u' dpecTKeL. B8. Trpo!," be tovtols y , i]v bLKr]v 

Ae'y?/ ixaKpdv tls, ovxl TTeLvu>v dva[xeveLS 

baKV(i)V creavTov Kal tov dTTo\oyov]xevov. 
<t>t. -JTMs ovv bLayLyvioa-KeLV KakQs bvvr]cropi.aL 

761 ireido/uLtti codd. : corr. Pors. 767 ravO^ codd. : corr. 

Boissonade 772 eXij schol. Rav. : etA.^ Ald. KaT opBhv v. 1. 

apud schol. 20HKE5; 

u)(TTT€p TTpoTepov To. TTpdyixaT eVt p.a(Tit>p.^vos; 780 

B6. TToAAw y afMeivov Kal Aeyerat yap TovToyi, 

&s oi hiKaa-Tal ■^evboixivcov twv iiapTvpoiV 

IxoXis t6 TTpayix eyvcoaav avaixaa-cofxcvoi. 
^i. dvd Toi jue Tret^et?. dAA' kKf.lv' ovttm Kiyn^i, 

Tov fxia-dbv oTToO^v Xrjxj/oixac. B8. Trap" ip-ov. 

4>t. KaAw?, 785 

(5rtT/ Kor' eixavTov kov ixeO^ CTepov kri\}roixai. 

ato-;(tcrra ydp tol /x' ripydaaTo AvaCa-TpaTOs 

6 (T KOiTTToXrjs . hpayjxriv ix^t eixov 7Tp(ar]V \aj3(iov 

ikOoov hL€K€pixaTi^iT iv Tols lydva-iv, 

KaTTCtT' iviOriKe rpets AoTrtSa? /xot K^a-Tpioiv 790 

Kayo) 're^Kax/^'' dj3o\ovs ydp (Lopiriv kafieiv 

Kara /38eAi;)(^ets oa^pop.^vos e^iTTTvaa' 

KqO^ elXKov avTov. B8. 6 8e rt Trpos raiir' et^'; 

4>t. o rt; 

dXeKTpvovos IX €(f)aa-K€ KoiXiav eyjeiv 

' Toyy yovv Ka6€\j/€Ls TapyvpLov,' 1) 8' os Aeycoi'. 795 
B8. dpqs oaov Kal tovto brJTa Kfpbavels. 
<I>t. ov TTdvv TL p.LKp6v. dAA' oTTep ixiKXeLs ttoUl. 
B8. dvdix€V€ vvv eyo) 6e TavO^ rj^(o (f^ipcov. 
4>t. opa t6 \prjixa, to. XoyC uis TTepaLveTat, 

ilKiiKor] ydp b)s 'AdrjvaLOL TTore 800 

StKao-otey eirt rat? OLKLaLaL Tas bLKas, 

Kdv rots TTpoOvpoLS kvoLKohojxiia-oL TTas dvi]p 

aVT(D OLKaaTrjpLbLOV IXLKp6v TTavv, 

(2(T7rep 'EKdratoi^, Travraxou iTpo tmv dvpu>v. 
Bb. Ibov, TL er' epets; cos aTTavT eyco ^e'paj 805 

oaaiT€p €(Pa(rKov, kutl ttoAAw TrAetova. 
dixLS IX€V, ?)z' ovpriTLdarjs, avTril 

789 SifKfpiJ.a.Tt^(fx' R 790 e7r«07jK€ R Ald. 795 KaBe- 

ilieis] /caTairei|/€ir Hirsch. Kfywu ] ytKuy Tyrwhitt 802 eV- 

oiKoSofj.iifffi V Ald. : a.voiKoSoix-r)(Tii R : corr, Dobr. 806 'daairfp y 
R Ald. API2T04>ANOT2 

TTapd (Tot KpeixrjcreT iyyvs eTrt tov TraTTdXov. 
4>i. (T0(f)6v ye tovtI koI yepovTt TTpocr^opov 

i^rjvpes dT€\voiS <f)dpiJ.aKov (TTpayyovpias. 8io 

B8. Kal TTvp ye tovtC' Kal TrpocrecrrqKev (f)aKrj 

po(f)€lv, kdv berj rt. «J^t. tovt av 8eftov 

Kav ydp 'KvpiTTO), tov ye pitcrdbv \i]\f/opLai. 

avTov ix€VO)V ydp ttjv (f)aKT]v po(f)rf(roixaL. 

aTdp tl Tov opviv o)? e/x' i^rjveyKaTe; 815 

B6. Lva y , r]v Kadevbi^s d'noKoyovp.ivov tlvos, 

abo)V av(i)d€V k^eyeipr) (t ovtoctl. 
^L. kv eTL TToOS), Td 8' aAA' dpecTKeL fxot. B8. 70 t'l; 

<I>t. Orjp^ov et 7T(i)s iKKOjXLcraLS to tov Avkov. 

B8. TldpeCTTL TOVTL, KOVTOS dva^ 0VT0(TL. 82O 

<I>t. 0) becTTTod' ijpcos o)S ^'^^^'^os dp rjcTd* ibdv. 
B8. ol6(TTTep rjpXv (f>aLveTaL Kkedvvixos. 
4>t. ovKovv exet y ovb^ avTos rjp^as (ov OTrXa. 
B8. et OaTTov eKaOiCov crv, OaTTOv dv bUrjv 

eKdAovv. 4>t. KctAet vvv, o)S KdOrjfxaL 'yo) TraAat. 

Bb. (f)epe vvv TLv' avT^ TTpcoTOV ^{(Taydyo) bLKtjv; 826 

TL TLS KCIKOV bebpttKe tG)V iv Tt^KLCi; 

1] QpaTTa TTpocTKavcTao-a TTpcarjv Trjv xuTpav — 
4>t. e7rto-)(es ovros" cos okiyov fi dTTcaXca-as. 

dvev bpv(f)dKTov tijv btKrjv /xe^AAet? KaAeiy, 830 

O TTpS)TOV IfpXv tQ>V Up&V i(f)aLViT0; 

Bb. fxd Tov At" ov TrdpecTTLv. <J>i. aAA' eyo) bpaix(i)v 

avTos KOixtovjxat t6 ye TTapavrtK evbodev. 

Bb. TL TTore To XPVH-' > ^^ beLVov rj (^tAoxoopta. 

2co. ;3aAA' es K6paKas. tolovtovI Tpicf^etv Kvva. 835 

B8. rt 8' ea-Ttv iTe6v; 2a). ov ydp 6 Ad(3r}s dprtojs 

6 KV(uv TTapd^as es tov Ittvov v(f)ap7Td(Tas 
rpocpaXtba Tvpov St/ceAt/cr/i' Kare6^8oKei'; 

808 eVl] fK Richter : aTrh Halbertsma 819 iKKOnicTeias tov 

AvKov Reiske 826 elffdyw R 837 vtpapvdcras Elmsl. : apirdffas 

codc]. 2cl)HKES 

B8. TOVT apa TtpwTOV TahiKr\p.a ro) iraTpl 

elaaKTiov [xol' <tv 8e KaT-qyopn Trapm'. 840 

^lco. tia AC ovk lycoy'' aXX! aTepos (()r]o-LV kvcov 

KaTy]yopr}(T€LV, ijv tls eicrayT/ ypa(f)riv. 
B8. Wl wv ay avTut bevpo. Sco. TavTa \pi] ttoluv. 

B6. rouTt rt lcrri; «I^i. xpLpoKOfxdov 'Eo-ria?. 

B8. et^' lepoo-vAr/craj (pepeLs; 4>t. ovk, dAA' tVa 845 

d0' 'Eo-rtas apyop.evos e7rtrpti//-ci> rti'd. 

dAA' €L(ray avva-as' ajs eyco TLfMV ^AeTro). 
B8. <^e'pe z^t;i' €V€yKu> rds o-ayt8as Kai rds ypa(/)dy. 
<t>t. oi/jtot bLaTpCfieLs KaTroAets TpLxl/rjixepQv 

eyo) 8' dAoKtfety khe6p.r]v to \(DpLOv. 850 

B8. t8ov. 4>t. KdAet i^tT. B8. ra{}ra 87/. rt^ 

oirocrt 

d TTpclirds ia-TLv; <t>t. es KopaKas, &)s d)(^o/xat 

drt^ '~eKad6p.r]v tovs Kahia^KOVs eK(j)ipeLV. 
B8. oilros o^ TTot ^ets; <I>t. eTrl KahCcrKovs. B6. p.>;- 
Sajud)?. 

eyci) ydp et^^oi; rovo-8e tovs apvcrTL\ovs. 855 

4>t. KdAAto-ra tolvvv Trdrra ydp TiapeaTL v^v 

oaoov 8eo'p,e^a, TrAT/y ye 8?/ r7/s Kk(\lfvhpas. 
B8. T/6t 8e 87/ rt? ia-TLv; ovx} KXe\(/vhpa; 
<t>t. eu y' iKTTopL^eLS avTo. KaT:L)(U)pL(as. 
B8. dAA' 0)9 Ta.\LcrTa TTvp tls e^ereyKaro) 860 

Kat fxvppLvas Kal tov XLiSavojTov ^vhodev, 

6tt(j)S av ev^co/xeo-^a Trpoira rots ^eoty. 
Xo. Kat /jiT/y 7//u,ets eTTt rais cTTroy^ats 
Kat rat? evxals 
(f)i]p-riv ayadi]v Ae'^o//ey vp.LV, ^5 

OTL yevvaCd)^ €k tov Trokifxov 

Kal Tov veCKOVs ^vejBrjTrfv. 

849 SiaTpi/Sfis R r : SioTpii^fjj V Ald. 850 x'^p'^("''] '^VP^ov T]entl. 

S57-S58 personarum vices corr. Van Leeuwen 865 Xf^ofxfvl 

e^oixfv V API2TOcI)ANOT2: 

B8. ev(f)r][j.[a ixev Tip5>Ta vvv v-napyiTU), \y'^P' 

Xo. oj 4>ot/3' " AttoKXov YlvdC eir' ayadij tt;)(?/ 

70 TTpayjx p))(avaTat 870 

€[j.TTpoa-9ev ovTos tG>v 6vp5>v, 

aTTarriv r]pXv apfxocrai 

■T:av(Tap.ivoL<s TrKdvMV. 

h]L€ Tlaidv. 874 

B$. ci) bia-TTOT dva^ yeiTov dyuteS tovjxov TrpoOvpov irpo- 
Trvkat,€, 
hi^at T€\€T-i]v Kaivi]v Siva^, rjv tw iraTpl KaLVOTO}xov]X€v, 
TTavdov r' avTov tovto to Kiav o-Tpvcjivbv Kal irpivivov 

rjdos, 
dvTl (TipaLov ix4\ltos fXLKpbv T(D dvfXLhLco Trapapei^a^' 
rjbr] 8' etfat rot9 dvOpco-ois 

■IjTnov avTov, 
Tovs <})€vyovTds T eAeeti' ixdXKov 880 

t5)V ypa\\ra]X€V(»)V 

KdTTLbaKpVCLV dvTLj3okoVl'T(Ji}V, 

Kal irava-dpLevov tt/s bva-Kokias 

aTTo Trjs opyijs 
Tr]v dKa\r](fir]V d(l>ekia-6aL. 

\o. ^vev)(6]X€cr6a {ravTa) (tol KaTraSo/xez' [dvT. 

viaia-LV dp^als ev(Ka tG)V 7Tpokekey]X€V(i)V. 886 

evvoL ydp lcrixiv e^ ov 
Tbv bfjjxov r]cr66fX€(T6d (rov 
(pLkovvTos w? ovbels dvr]p 

Tm' ye i-ecorepcoz'. 890 

(t7/te YlaLav.) 

875 irpoOvpov Trponv\ai€ Bentl. : TrpoBvpov ■KpoffOirvKas (deleto d R : 
irpodvpov TTphs TTuAos Ald. : TrpovirvKov TrpocntvKas V 885 Tavra add. 

Reisig 888 ^St^yueirfla V 8go 76 vtwTepwv Reisig cum schol. : 

yevvaioTfpciiv R V C : vvv yt aov veuTepwv Ald. post h. v. j^<e 

Tlaiav add. Mein. 2*HKES 

B8. et TL9 Ovpacnv rjkiaorr/j^i, elcTLToy 

ws i]VLK av keyaxTLV ovk k(T(pp{\<Toixn\ 
<I>t. TLS ap' 6 (f)evyoiv; B8. 05709. ^l, 6(T0v 

a\(a<TeTaL. 
B8. a/cover' ijbrj tjjs ypa(f)i]s. eypdxl/aro 

KvoiV Kvbadrjvatevs AdjBrjT Al^covea 895 

TOV TVpOV ahLKeiv OTL p.6vOS KaT1](T6L€V 

Tov 2tKeAtKoV. rt/iTj/xa /cAwos ctvklvos. 
<t>t. ^draros /xer oSi' KvveLos, i]v aiTa^ a\S>. 
Bo. /cat iJ.-i]v 6 (f)€vyo)v ovto(tI Ad/3?;? irdpa. 
<t>t. d) [MLapos ovTos' oi)s 8e Kat KAeVroi' /JAeTret, 900 

otoy (T€(Tr]pa)s i^aTraTi]creLV jx oleTaL. 

Tiov 5' {ecTd^) 6 hL(jiKO)v, 6 l^vha6r]vaLevs kvoov; 
KYflN 

au av. 
B8. TT(xpe(TTLV ovTos. 4>t. eTepos ovtos av AdjSrjs. 

Bo. dya^o's y' vKaKTeXv Kal StaAet^etr rcts yvTpas. 

criya, KadL^e' (tv 8' dm/3ds KaTr\y6peL. 905 

<t>i. ^e/ae vw a/xa rr/y8' ey\ea]xevos Kayo) po(f)0). 
Soj. r?;s /xez' ypacf^ijs i]KOV(rad^ rjv eypa\f/djxi]v 

dvbpes StKao-rat tovtovL heLv^TaTa yap 

epyo)V bebpaKe Ka/jie Kat ro pvmra-nal. 

d-nobpds ydp es rr/y yo)VLav Tvpov t:oXvv 9'° 

KaTe(TLKekL^e KdveTrXrjT ev rw o-koVw — 
fJ>t. vr] Tov At' dAAd 8r/Ads eo-r'- e]X0Lye tol 

Tvpov KdKL(TTov dpTLO)s evTjpvyev 

6 fibeXvpos ovTOs. 2co. kov p.eTebo)K alTOVVTi 

]J.OL. 

KaLTOL TLS v/xds ev TTOLeXv bvv/^^reTaL, 9^5 

r]V ]ir] TL KajxOL tls TTpofBdWr) rai Kui^t; 
^t. ovbev ]xeTebo)K€V ovbe rw Kotz'(S y e//.oi. 

894 ypa(pris ?is codd. : corr. Bentl. 902 -n-ov 5' ead' 6 ^iJikoiv 

Toup : TroC 5' 6 SiwKCtiv R : irov 5' ouSiw/cojj' V Ald. 907 ^r] ^s B" 

917 TcHiv KOLvuiv ifxoi Dobr. API2TO*ANOT2 

dep^b^ yap av7)p ovbcv tJttov ttjs (paKtjs. 

Bb. 77/30? T&V 6€U>V pLI] TTpOKaTayLyVUXTK 0} TTaTep, 

TTplv av y aKova-tjs aix(poTepcov. ^i. dAA' (ayaOc 

To ■npayp.a (pavepov iaTLv avTo yap /3o3. 921 

2a). /U17 vvv a(f)r]T€ y' avTov, ws 6vt av ttoXv 
KvvQv aTTavToov avhpa pLovo(f)ayL(rTaTov, 

0(TTLS 7T€pLTT\eV(TaS T1]V 6v€LaV €V KVKk(a 

€K t5>v TToAetoi' To a-KLpov k^€hr]hoK€v. 925 

^L. cpol hi y ovK €(rT ovh€ Ti]V vhpLav TiXacraL, 
2(0. Ttpos TavTa TovTov KoXacraT' ov yap av ttot€ 

Tp€(f)€LV hvvaLT CLV ]XLa XoxfjLT] KkiiTTa bvo' 

Lva p,r] K€K\<xyyoL) 6ta K€vr]s aAAcos eyw* 

iav h€ ]xi], To koLirov ov K€KX.dy^op.aL. 930 

4>t. iov iov. 

oaas KaTr]y6pr](T€ tcls TTavovpyLas. 

kX€TTTov t6 -x^prjjxa Tavhpos' ov Kal aol hoK^X 

w\€KTpv6v; Vl] TOV At' €TTL]XV€L yi TOL. 

6 6€(T]xo6€Tr]s' TTOV ^cr6' ovTos; dpiha poL 8o'ra). 935 

B8. avTos Ka6€\ov' tovs ]xdpTvpas ydp €(TKakS). 

Adl3r]TL ]xdpTvpas TTap^lvaL Tpv^kLOV 

hoihvKa Tvp6Kvr]crTLV €(T\dpav yvTpav, 

Ka\ TaWa, Ta (tk€vt] ra TTpoa-K€KavfjL€va. 

dAA' €TL (Tv y ovp€LS Koi KadL^^Ls ovhiiTU); 940 

4>t. TOVTov hi y ot/jt' eyco \€CT€X(T6ai Tr]]).€pov. 
B8. ovK aS crv TTavcr^L xaX€7Tos oov Kal hvcrKoXos, 

Kal TavTa rot? (l)€vyovcrLV, dAA' ohd^ ^X^'» 

dvd^aLv\ aTToXoyov. tl cr€(TL(OTTr]Kas; Aeye. 
4>t. dAA' ovK €X€LV ovTos y €Olk€v 6 TL Xiyr]. 945 

B8. OVK, dAA' €K€LV6 p.OL 80K€t TTilTOvddvaL, 

oTTcp TTore (})€vy(t)v eTra^e Kat &0VKvhLhr]S' 
diTdTTXrjKTOs €^aL(pvr]s €y€V€TO Tas yvddovs. 
Trdpex' €K7Toh(iv. iyo) ydp dTToXoyr](rojxai. 

932 KaTriy6pri<T( R V : ' KarriyopivcTf vulg. 939 ■irpocrK(K\y)fj.4va Dobr. S<I>HKES 

^aAeTToy ixkv ci)vbpes eort bLaj3€J3\i]ix4vov 950 

virepaTTOKpiv^crOai kvvos, Ae£co 8' 6p.(as. 

ayados yap eort /cat Stw/cet roi/s Avkous. 
4>t. KkiTTTrjs ixev ovv ovto^ ye <cat ^vi^co/xott;?. 
B8. jua At dAA apicrTos ^cttl tS>v vvvl kvvcHv 

olos re TToAAots TTpof^aTtois icp^o-Tdvat.. 955 

4>t. rt o£iy oc^eAos, roy rvpov et KaTicrBUi; 
B8. o rt; o-oi; Ttpop.a\^Tai koI ^vAdrret r7;i; Ovpav 

Kal rdAA' apia-Tos ^(ttlv et 6' vcf^^CKeTO, 

^vyyvoodL. KidapLC^LV yap ovk kiTLcrTaTaL. 
4>t. eyo) 8' i(3ovk6p.r]v av ov8e ypap.iJ.o.Ta, 960 

IVa /xr) KaKOvpyStv ivdypac})^ rjfxlv tov \6yov. 
B8. aKouo-oy S baLp.6vLd pLov tojv ixapTvpoov. 

avd(3ri6L Tvp^KvrjcTTL Kal \e^ov p.iya' 

crv yap TaixLi.vov(T ^Tvyjis. aTT^KpLvaL cracpws, 

ei ju^ KaTiKvrja-as rots o-rpartcorats dAa/3es. 9^5 

(^Tjo-i KaraKy^o-ai. <J>t. y?) At" dAAd \f/evb€TaL. 

B8. £ baLp.6vL IkieL Ta\aLTT(i)povix4vovs. 

ovTos yap 6 Adj3r]s Kal rpax'/At' ((tOul 

Kal TCLS aKavOas, KOvbiiroT iv TavTio /j,e'yet. 

6 8' iTepos otd? eo-rty oiKOvpos ix6vov. 91° 

avTOV ix€V(ov yap oltt av eto-co rts 4>ip}i 

TOVTcov fxeTaLT€L To pApos' (l 8e ixr], baKveL. 
<Pl. at/3ot. rt KaKdv ttot ecr6^ dro) p.akdTTOixaL ; 

KaKov rt irepL^aLveL /xe KdvaTTeL6op.aL. 
B8. t^' dzrrt/SoAoj o-'* OLKTLpaT avTov S) TrdTep, 975 

Kai /jt^ bLacp^eLprjTe. ttov tcl TTaLbCa; 

dvajSaCveT o» TTOvrjpa Kal Kvv(pvixiva 

alTelTe Kdyrt/SoAetre Kat baKpveT^. 

950 Sio/Se/SATj^eVous R V Ald. 961 eVeypac^'] (ypa<pev Cobet 

967 6\€6i Ald. : i\4ei rovs vulg. : ^d» 5or/uo»') eAe*» touj Bentl. 968 rk 

Tpaxn^i' Hirschig 970 olKuuptly Brunck 973 post tI add. t^ 

R V : 01/30? (extra versum; tovtI rb KaKbv tl ■kot Reisig 974 Trept- 

jBoiVei] ireptfj.fV(L R 978 aireTaee Hirschig API2TO<i>ANOT2 

<i>i. KardjSa Kardfia KaTajSa Kard^a. B8. Karo- 

^r\(TO}xai. 

KaiTOL To KaTdfSa tovto ttoWovs 8?; Trdvv 980 

i^i^TrdTrjKd'. aTap o/xcos KaTajSi^croiJLaL. 
4>6. es KopaKas. ms ovk dyaOov eaTt t6 potp^lv. 

iyui yap aTrebdKpvcra vvv yvatfxrjv ip,r]v 

ovbev TTOT dAA' ?/ ttjs cf^aKrjs eju,7rA7//xei'o?. 
B8. ovKovv dTTO(f)evy€L brJTa; 'S>t. x^^^'^^^ ^lbivai. 9S5 

B8. W^ Si TTaTptbiov 6771 To, /SeArtco Tpi-rrov. 

Trjvbl \al3oav ti]v xf/ijcfiov iiTl tov vcrTepov 

pLVcras TTapa^ov KaTTokvcrov oj Trdrep. 
<l»t. ov brJTa' KtdapiC^tv yap ovk kiTicrTap.at. 
B8. (^epe vvv cre Ttjbl ti]v TaxicrTr]v TT^ptdyoi, 990 

^Pt. 08' icrd^ 6 TTpoTepos; Bb. ovtos, ^l. avTi] 

^VTavd^ €Vt. 

B8. i^i]TTdTr]Tat KdTToAeAf/cer ov^^ iKcov. 

cpep' i^epdaui. *i>i. TTcas dp' r]yoivicr]x(.da; 

B8. b^i^etv eoi/cev. iKirecfxvyas S) Adl3i]s. 

TTdTep TTdTep Ti TTirrovdas; oX]xot' ttov 'crd' vbojp; 995 
eiTatpe aavTov. 4>t. etTre' vvv iKelvo fxot, 

ovTOis ctTTecfivye; B6. vi] At'* 4>t. ovbev 

el]x dpa, 

B8. ]xi] (ppovTicri]s S) batjxovt' dAA' dvicrTaa-o, 

^t, TT&s ovv ipiavTi^ tovt' iyu) ^vveicTO]xat, 

(fievyovT diToXvcras dvbpa; Ti iroTe 7Teicro]xat; 1000 

dAA' u) 7ToX.VTi]xriTot 6eot ^vyyvojTe fxot' 
aKOiv yap avT ebpacra kov tov]xov TpoiTov. 

B8. Kttt fxrjbev dyavdKTet y . eycb ydp cr 2) TrdTep 
6pe\f/u) /caAws, dyoiv ]xeT i]xavTov TTavTa^ol, 
im betiTVOV, is ^v^xiroa-tov, iiTl 6eo)piav, 1005 

axrd' i}beo)s btdyetv cre tov XotiTov \p6vov' 

991 VtoCO' ivi Dobr. : 'vrfvOfvi codd. 994 toiKas R 997 aTrf- 

<f>vyi VAld. : iriipivye R 1004 -TrayTaxo? Brunck : ■Kavraxov codd. S4>HKE2: 

KOVK iyxav€iTai (t i^aTraroiv 'T7rep/3oAos. 

aAA' drricoiX^v. ^Pt, Tavrd vvv, (tTTfp boKeu 

Xo. dAA' tre x^V^^"''^^ ^''''O' lSovK((Td\ 

viJ.eTi be recos ai /xi>/3id8es loio 

avapt6fxr}Toi, 
vvv To, p.4k\ovT ev X^yeadat 
p.i\ TT^a-)] ({)avKu)s x^l^^C 

(vXajSelcrO^. 
TovTo yap (TKatoiv O^aToiv 
ia-TL TT(ia-)(^etv, kov TTpbs vp.5>v. 
vvv adre Aew 7rpo<re'x€re tov vovv, eXiTcp Kadapov tl 
(^iAeire. 1015 

p.ip.\lfaadat yap Tolcrt deaTals o TTOtTjrr;? vvv iirtdvp.el. 
dbtK€t(Tdat ydp (py](Ttv iTpoTepos ttoW' avTOvs ev ire- 

TTOtl]K(aS, 

To. pkv ov (pav€p(^s dAA' kiTtKovpG^v Kpvjihriv ere'poto"t 

TTOtrjrats, 
p.tp.i](Tdp.(vos Ti]v FiVpvKXiovs p.avTetav Kat btdvotav, 
ets dAAor/Jtai" ya(TTtpas kvbvs K(op.(abtKd TToAAd X^'"" 

adat' 1020 

p.€Ta TovTo 6e Kat (f)av€p(os ijbr] Ktvbvvevojv Kad^ eavTov, 
ovK dkKoTptojv dAA' olKeiojv Mova(av aTop.aGi' rjVtoyi](Tas. 
dpdels oe fxiyas Kal TtpirjOels W9 ovbds TrwTror' er 

v/xti^, 
ovK te/creAeVatt (f^r^rrlv kiTapOets ovb' oyKuxTat t6 (f^po- 

vr]p.a, 
ovbe TTaKai(TTpas TreptKco/xd^ety TTeipwv ovb' e't tls 

epaaTi]s 1025 

Ka)/xa)8eto-^at TTatbix kavTov ]iLaoiiv eo-Trevce Trpos" avroV, 
oiiSei^t TT(a7T0Te (f)i]crt TTtdeaOat, yvdfxr^v Ttv* e\ojv (TTtetKrj, 
'iva Tcis Movcras aiaLV ■^pi]TaL p.i] Trpoayojyovs dTTO(f>i]vr]. 

loii ij.kv post vvv codd. : dei. Burges 1025 ireipuv Brunck : 

TTfpiiwv R Ald. : -Kfpiuiv V 1026 t<TiTtvhe Ald. API2T04)ANOTS 

ovb^ oT€ ■npSiTov y rip^e bi.bd(rK€U', dv6p(aiT0i,s (firicr* 

i7n94(r9at, 
aA,A' 'HpaKAeovj opyriv ri.v' ^yoiv toIcti. /xeytVrots ctti- 

X^Lpdv, 1030 

9pa(r€(t)S ^v(TTds evdvs dix dpxv^ avTS> rw Kap\ap6bovTi, 
ov beLVOTaraL ixev d-n 6(f)9akp.(av Kvvvris d/crtyes tkainrov, 
(KaTov be kvkXc^ /ce^aAat Ko\dK(ov ot/xco^o/xeVcor eXtX" 

lxS)VTO 

irepl Ti]v Ke(f)aXi]v, (f)(x>vriv 6' eixei' xapdbpas 6ke9pov 

TeTOKvias, 
(f^ooKris 8' 6(Tixiiv, Aa/xtas opx^LS dTrhvTOvs, TrpcoKTov 8e 

Kaiirikov. 1035 

rotoCroi' lb(j)V Tepas ov (f)ri(rLV beCcras KaTaboopoboKrjcraL, 
dAA' vTrep vix5)v (tl /cat vvvl -TroAe/xet- ^ricrCv re /xer' avTov 

TOIS IITTLdkoLS €TTLXeLpr](raL TTepVCTLV KOLL ToZs TWpeTotcTLV, 

0% Tovs iraTepas r' iiyxov vvKTO)p Kal tovs TrdTnrovs 

direiTVLyov, 
KaTaKkLVOfjLevoL T eTTt rats KOLTaLS iirl toI(tlv aTTpdyiMO- 

CTLV vixG)v 1040 

dvT(i)ixoa-Las Kal Trpoo-KA^o-ets Kat fxapTvpCas (rvveKokku^v, 
&aT dvaTTr]bdv biLixaivovTas iTokXovs ws tov iTokiixapxpv. 
TOLovb^ evpovTes dke^CKaKov Trjs ^(apas Trjcrbe Ka9apTr]v, 
TTepvcLV KaTaiTpovboTe /cati^ordrat? a-TTeipavT avTov b^a- 

voCaLS, 1044 

as VTTO Tov 1X1] yvwvai Ka9apu>s v/;(.ets eiTOLricraT dvakbels' 
KaCTOL cTTTevboov iTokk' em ttoAAois oixvvaLV tov Alovvctov 
jxrj TT(a7T0T dixeCvov ctttj tovtcov K(t)fX(obLKd fXTjSeV dKOVfrai. 
TovTo ixev ovv eo-9^ vixiv alcrxpov toIs ixr] yvovcTLV iTapa- 

XPVIJ-CL, ^°48 

6 be TT0Lr]Tr]s ovbev x^^P<^v irapd roio"! crocjiols vevoixLoraL, 
et TTapekavv(j)v tovs dvTLTTokovs Tr]v eiTCvoLav ^vveTpL^f/ev. 

1029 avQpwTTois <J)7J(r'] afOpanriffKois Conze ex Pac. 751 1037 avrhv 

Bentl. cf. schol. : avrov codd. 1044 avThvl avrijv (sc. Tr]v x«<'pa'') 

Hecker 1050 et TropeA.awcor Bothe ex schol. : dnfp i\avvaiv codd. 24>HKE2 

aWa To AoiTToy to^v ttoltjtQv 

o) bai[x6vLot Tovs ^Tjrowras 

Katvov ri Xiyeiv Ka^evpLCTKeLv 

aTtpy^Ti fj.aK\ov Kal d^paTreveTe, 

Kal TCL voi]fxaTa a-oi^ea-d^ avTwv, 1055 

eo-/3dAAere t h tcls Kt/3coroi/? 

lieTCL t5>v jjLrjXaiv. Kav ravTa iroLT]d\ 

VIUV 5t' €TOVS T(av LixaTLcov 

0^770-61 be^LOTTjTOS. 

u> TToXaL TTOT 6vT€S i]p.eLS a\KL}xoL [xev €V xopols, ['rrp. 

akKL[X0L 8' iv fxa^^aLS, io6i 

Kal Kar avro hy\ tovto fxovov avbpes akKLixcaTaTOf 

■npLV TTOT rjv TTplv TavTa, vvv 8' 
ot;(€rai, kvkvov t (trt) irokLcaTepaL 87) 

ai8' (TTavdova-LV TpL\€s. 1065 

dAAa KCLK tS)V \€L\}fdvoiv 8et 

ToifSc po)ixr]v veavLKijv a-^^jdv' 

o)S iyu} Tovixbv voixC^ia 

yrjpas etvaL KpeLTTov 77 ttoA- 

kuiV KLKLVVOVS V€aVLS)V Kal 

a-yjijxa K^vpvTTpoiKTLav. 1070 

et rt? vixiov S) ^earat rqv kixr]V ibu)V (j^va-iv 

€tra Oavixd^eL //,' 'jpcav ixea-ov bL^aiprjKooixivov, 

iJTLS r]ix(av eo-rti; 77 ^iTLVOLa Trjs eyKez'rpt8os, 

pa8ta)S eyo) 8t8d£a), Kai; dixovaos fj t6 Ttpiv. 

(a-fxkv r]p.€LS, ols TTpda-ea-TL tovto TovppoTTvytov, 1075 

'ArrtKot fxovoL bLKams eyyevels avToxdoves, 

dvbpLK'J>TaTov yevos Kal TrAeio^ra rT/ySe ti]V ttoXiv 

1060-1090 = 1091-1121 

1062 5r7 rovTo fxovov Ald. : tovto fi.6vov R VF : Stj fx6vov tovt' Bentl. 
aKKifjiWTa.TOi. Bentl. : fiaxifJLiiTaTOi codd. 1064 «ti add. Reisig 

1067 (xifxrjv R Ald. : yva>fir]v VT yp. 1073 {}t« V : fj tij vulgo 

T^s] T^(r5e T^f Ald. : quod, v,fi.wv omisso, recipit Bentl. 

ARISTOPH. VESP. 11 AP12T04>ANOY2 

<ji)(f>€Xrj(rav ev ixdxaL(nv, rjviK t/A^' 6 ^dpjSapos, 
rw KaTTvQt Tij(p(x)V aTTaa-av rrjv ttoXlv Kal TTvpiroXQiv, 
e^eAety r}p.5>v fX€Voiv<Jiv Trpbs fiCav TdvOp-qvia, ic8o 

eii^eo)? ydp €KbpaixuvT€S ^vv bopl ^vv d^nrihi 
ejuaxo/xecr^' avTola-i, dvjxbv o^ivriv iTCiTiOKOTes, 
(TTas dvrip irap' avbp', v-n opyrji tvjv \€Xvvr)v ka-Oioiv 
VTTO 8e T(^v To^evp.dTo}v ovk rjv Ibnv tov ovpavov. 
dAA' djx(i>s koio-dp.^ada ^vv deols iTpos kcnripav. 1085 
ykav^ ydp rjix&v TTplv fxdx^crdai tov a-TpaTov hUiTT^TO' 
eira 8' fXirdix^crOa dvvvd^ovTes es tovs OvXdKovs, 
ol 8' ((pevyov Tas yvddovs Kal Tas 6(f)pvs K€VTovp.(vof 
<jL>(rT( TTapd Tols ^apjBdpoicn TTavTaxpd Kal vvv ert 
jxrjb^v ^Attikov KaXcicrdai, a(f)r]Kos dvbpiK^Tepov, 1090 

apa beivos rj t69^ cocrre Trayra ju.^ 8e8otKeVai, [dvT. 

Ka\ KaT€(rTpe\}/dixr]v 
Tovs kvavTiovs, TTXioiv eKelae rais TpvqpicrLv; 

ov ydp r]v rjixlv ottojs 
prJGTLV ev Ae'fety e/xe^AAo/xei» tot, ovb€ i095 

(rvKO(f>avTi]a-€LV TLvd 

(f>povTLS, aAA' ocrrts epe'r»js e- 

o"otr' dpL(TTos. TOLyapovv ttoA- 

Aas 7ro'Aets M?;8a>y lAo^i^res 

atricorarot (f^epea-QaL 

Tov (f)6pov bevp' €(T]xiv, ov KAe- jioo 

TTTOVaLV OL Ve(t)T€p0L. 
TToAAaXoS CrKOTTOVVT€S Tjfxds €LS aTTavd' €Vp7]a-€T€ 

Tovs TpoTTovs Kal Trjv biaLTav a(f)ri^lv e/i^epecrrctroi;?. 

TTpoiTa fX€V ydp ovbev r)]xojv C^ov r]p€dLa-]X€vov 

]xdXXov 6^0vp6v €(TTLV ovb€ bvaKokcoT^pov' iro5 

1078 ui(pf\ri(Tavfv]w<p(\^(raueuJi^ I083 Trphs avSp' Ti. 1085 fa>- 

(rdfxtffda Anecd. Ox. i. 446 : f(r<i)^6/j.fa-da V : iirav^rdfif^TOa R : aTreo»- 

(Tdfj.€(r0a Ald. rogr TrdvTa /xt?] irdvTas f/J-f Hirschig 1097 tiv 
post S<rTLs add. codd. : corr. ElmsL, 2*HKE2 

ctra TaXk^ ojuota TrdvTa o-(/)r/£t \xrjyav(x>iJ.i6a, 
^vkXcyevTis yap KaO^ ea-fxovs, wo-Trepet TdvOpi^via, 
ol [xev i]}j.S>v ovTrep dp\oov, ol be Trapa tovs evbeKa, 
01 8' (V wSetfa) 8tKa^ovo-', ot be Trpos roty Tetx^toty 
$^v\x^e^va-fxivoi TTVKvov, vevovT€s es ti]v yfjv, poKLS mo 
wa-irep oi o-kcoAtjkcs ey rots /cirrrapots kivov[X(vol. 
es re TT/y aAArjv Stairai' ia-fxev evTTopcjTaToi. 
TTavTa ydp KevTovfxev dvbpa KdK7:opL^op.ev ftiov. 
dX\d ydp K-qcprjves r]pXv daLV iyKaOrjjxevoL 

OVK ()(0VT€S KeVTpOV, o\ jxivOVTiS J/jUWy TOV (f)6pOV 1115 

Tov TTovov KaTiadiovaLV, ov TaKaLTio}povjX(.voL. 
TOVTO 8' ta-T dXyia-Tov r]]xlv, yjv tls cto-rparefro? ouv 
€Kpo(f)fj tov pLLo-Obv i]]X(^v, TTJabe Trjs x^P^^ vTrep 
p.r}Te K^air^v lxi]T€ X6y\rjv ]xr]Te (f)XvKTaLvav Xajidv. 
dAA' (fxol boK(L t6 Kolttov tQiv TroAtrwi' e]x^paxy 1120 
oVrts dv ]xi] \ij To KiVTpov, jxi] (pepeLV TpL(i>i3oXov. 

4>t. oiirot TTore C^v tovtov dTrobvOrjo-ofxaL, 

eTret ]x6vos ]x eo-coo-e TTapaT€Tay]Xivov, 

60^ 6 jSopias 6 \xeyas kTTecrTpaTtvaaTo. 
B5. dyaOov eoLKas ovbev iTTLOvfxelv TTaOelv. 1125 

01. fxd Tov At" ov ydp ovba]x&s ]xol ^V]x(f)opov. 

Kal ydp TTpoTepov kTTav6paKLbo)v ejUTrAr/jueros 

dTTebo)K 6(f)€LX(i)V T<a Kva(f)€i TpL(aj3oXov. 
B8. dAA' ovv TreTretpdo-^oj y, €TT€Lbi]TT€p y aiTa^ 

€]xol creavTov TTapabebojKas eu TTotety. 1130 

'i^L. TL ovv KeAevet? bpdv ]xe; B8, tov TpL^(DV d(f)es, 

Tr]vbl be x.A.atrai' dvajSaXov rpt/3a>2'tK(S9. 
«I^t. iiTeLTa TTalbas XPh ^i^rer^ety Kot rpe'0etr, 

00' ovToa-L ]xe vvv aTTOTTVi^ai ^ovXeTaL; 

1107 i^vWeyevTts V : ^vWi-yovm vulg. wa-nfp fh a.v6privia Kocfe 

1114 vfx^v^ Tifiatv Mein. oJ Ka6rtfj.(voi Meiii. mS secl. 

Hamaker 11 16 ir6vov Dobr. ex schol. : yovov codd. : <p6pov 

Rutherford deleto v. 1115 1118 (Kpo(p^ Reiskc : fK<pop^ codd» 

1132 Tpt^aivtKwsl yepovTtKais v. 1. apud schol. 

14* API2T0cJ)AN0T2 

B5. Ix' avaj3akov Ttjvbl AajSwy Kal /xr/ AaAet. 1135 

tj>t. Tourt To KaKov Tt eoTt Trpos TrayTcoy Oidv; 

B3. ot /iey KaAoycri riepo-tS' ot 8e KavvaKr]v. 

•f>t. eycb 8e CLoijpav (Lojxrjv ©y/uaiTiSa. 

B5. Kov 6av[xd y' es 2ap8ets yap ovk eAr/Av^a?. 

eyvu>i yap av vvv 8' ovxt ytyrwo-Ket?. <t>t. eyw; 

/xa Toy Ai" ov toivvv aTap hoKti yk \xoi 1141 

ioiKevai p.dKi(TTa llAopvyov a-dyp.aTi. 
B3. ovK, dAA' ey 'E/c/3aTat'oto-t ravO^ vcf)aLV€Tai. 
^L. €v 'EK/3aTai/oto-t yCyv€Tai KpoK-qs yjdki^; 
Bo. TToOev coydO^ ; dAAa toOto Toto-t ^apj3dpoLS 1145 

v(j)aiv€TaL TToAAatj SaTrdrats. avTT/ ye' Tot 

eptcoz/ TdXavTOV KaTaTreVwKe padtcos. 
fpt. ovKow epL(oKr}v brJT ^xprjv avTrjv KaAetr 

bLKaLOTepov r] KavvdKrjv; B8. e^' coyaOe, 

Ka\ (rTi]d' dvap.T:La-)(6p.(V0S. ^i. olixoL heikaLos' 1150 

d)? Oepjxov f] ixLapd TL ixov KaTr]pvyev. 
B3. ovK dva(3a\eL; <i>L. ixa At" ovk iyuyy. dAA' 

wya^e', 

etTrep y' dvdyKr], KpL(3av6v /x' dixTTLo-yjeTe. 
Bo. ^e'p' dAA' eyo) o-e TiepLfiakGi' crv 8' ovi' t^t. 
<I>t. Trapddov ye jxevTOL Kal Kpedypav. B8. tit) ti 8?/; 

<I>t. tv' e^e'Ar;? ju,e Trpty bL€ppvr]K€vaL. 1156 

B3. dye i^w vttoAvou to? KaTapaTOD? e]xj3dba9, 

Ta(rbl 8' drvo-as t ii7ro'8D(?t t Ta? AaKcoi^tKas. 
^L. eyclb yap di^ TkaLrjv vi:obr](Taa-6aL ttotc 

€\OpS>v Trap' dvbp5>v bva-ixevi] KaTTV]xaTa; n^o 

Bo. er^e? ttot' cb Tay KaTTo^aLv^ epp'ui]xiv(as 

e? Tr;y AaKcortKr/i' dri^o-as. ^l. dbLKels yi pe 

1142 foiKevai] TTpocTftKeuai Cobet 1148 avrriv] ravrrjv R 

Ald. 1 150 arri^ avaiJ.Tvi(Txit'-fVos R F : o-TTjSt (7') afxirKTxiH-^vos viilg. 

1155 ■Tapa^oul »caTo9oC R Ald. ii57 vJro\vou Hirschig : aTroSuou 

Ald. : virodvov R VT 1158 virSSvdt] vttoSov \a0wv (om.Tas) Hirschig 

1159 "^iraSuirao-Sai codd. : corr. Scaliger 1161 ttot'] ir<^5' Brunck 

ex schol. 2<I)HKES 

e? TYjv ToKejxiav o.iro^L^a.^u>v tov iioha. 
B8. ^epe Ka\ tov eTepov. 'Pt. /x/jSafxws tovtov y , eTret 

Tiavv iJLLa-oXaKoov avTov ^cttiv cts Tbiv baKTvkoov. 1165 
B6. ovK eoTi Trapa rairr' aXXa. <I>(. KaKohaiiJ.<x>v eyw, 

ooTts eTTt y?/pa)s \i\x€.TXov ovhtv Xi]\\foiJ.ai. 
Bo. awcrov ttoO^ VTroOTjo-a/uero?* eira 7rAoi;(rtcos 

&)6t vpoj3as Tpv(f>€p6v TL hLaaaXaKcovLcrov. 
*I>t. 180V. ^eoi ro cr^TJfxa, Kal aK^xj/at /x' oro) 1170 

p.aXLcrT toLKa ti]v ^ahLo-LV tG)V vXovcriojv. 
B8. orct); Ao^tjjrt crKopohov rifj.(f)L((TiJ.u'(o. 
<I>t. Kat /xj/y Tipo6vp.ovp.ai ye cravXoirp^sJKTLav. 
Bb. ay€ wv, e7rtcrr7yorei Ao'yov9 (r€p.vovs XeyeLV 

avhpoiv TTapovToov TToXvp.a6uiV Ka\ he^Lwv; ii75 

<I>i. h/(jiye. B8. rtVa 67/r' 02; XiyoL^s; 4't. 770A- 

Aoi/j Tra^T. 

TTpwTov p.ev ws ^ i\a/jit' ciAoiicr' eTre/joero, 

^TTeLTa 6' (Ls 6 KaphoTTidiv Ti]v p.r]T€pa. 
B6. /j17/ '/xot ye p.v6ovs, aXXa Ttov avdpoiTTivoiiv, 

ototi? X4yop.(V p.aXLcrTa tovs Kar OLKiav. 1180 

4>t. eycLSa Toivvv tQv ye Trdru Kar' OLKiav 

(Kelvov b)S ' ovTu> TTOT r]v p.vs Ka\ yaXrj.^ 
B8. a» o-KOte KaTratSetre, ©eoyeVr/s ^(f)rj 

tG> KoirpoXoyio Ka\ Tavra XoLhopovixevos, 

/jti)? Kat yaXas /xeAAets Ae'yeti; ev avhpa(rLv; 1185 

<t>t. Trotovs rti^as 8e XP/ Xey^Lv; Bd. p.€yaXo7Tp€~€ls, 

ws ^we^ewpet? 'Az^SpoKAet Kat KAeto-^eVei. 
<^t. eyo) 8e .Tfdedpr^Ka •rrwTror' ovhap.oX 

7TXy]v es ndpoi', Kat raCra 8v' d/3oAa) (f)€p(i>v. 
B6. dAA' ow X€y€LV XPV ^' ^^ (p.ax€T6 y avTLKa 1190 

'E</)ou8ia)y TTayKpaTLOv ^ Aa-K(i!>vhcL KaXS)S, 

1163 TTji/] ^TJi/ R 1167 yrjpws Hirschig : yrpoi>\': ^Tjpot ^Tjlg. 

1168 {nroSvffdfxfvos codd. : corr. Scaliger 1169 SiaaaKajcwviaou] Sta- 

(raiKwvKTov Dind. : 5iaAo«a;;'i<ro;' et 8<aAuKa);'t<roj' apud schol. 1 188 ou- 

SaiJ.o7 Bekker : ovSafj.ov codd. 1190 inixcr^ 7'] iixaxi^rar Dobr. API2TO*ANOT2 

7/8?/ yepMV ojv koI ttoXlos, exoiv 5e roi 

■nXfvpav j3advTaTi]V Kal X^P*^^ '^^'- ^o.y6va Kal 

diapaK apKTTov. <I>t. Tiav^ Tiav, ovh\v Xeycs. 

770)? av fxayio-aiTO TTayKpaTiov ddpaK i)(Oiv; J195 

B8. ovTLo bu]yii(r6ai vojJLi^ovcr ol (ro(f)Oi. 

aAA' eTepov etTre fxoL' irap^ avhpacri ^ivoi^ 

TTivcav creavTov ttoXov av Xe^at hoKeXs 

iirl veoTrjTos epyov avhptKtaTaTov; 
*t>i. iKeXv^ iKetv' avbpaoTaTov ye t<ov kp.Stv, 1200 

6t ^Epya(TL(ji)vos Tas xdpaKas v<^etAo/xrjj'. 
B8. dTToAet? ixe. TroCas \apaKas; dk)C ws i] Kdirpov 

eStw/ca^e? ttot' rj \ay(ov, 7; Aa/Li7ra8a 

eSpa/xes, dvevpoiv 6 tl veavtK(i)TaTov. 
<I>t. eywSa toCvvv t6 ye veaviK^aTaTov 1205 

6t€ tov hpofxea ^dvX\ov obv jBovTrais €ti, 

eiAoy hi(aK(t)V X.oihopias "^r^^ow hvoiv, 
Bo. Trau'* dAAa hevpX KaTaKXivels Trpo^Tfxdvdave 

^vp.iTOTiKbs elvai Koi ^vvovcna^rTtK^s. 
tt>t. TTws ovv KaTaKXivG); ^pd^^ di^vcras, B8. evcrxr]- 

]x6va)S. 1210 

(pi. b)hl KeXeveis KaTaKXivrjvat; B5. fxrfhajxm. 

<t>t. 770)? 8at; B8. Ta y6vaT eKTetve Ka\ yvjumoTtKwv 

vypov \VTXa(Tov (reavTOV ev rot? (TTp(a]xa(rtv. 

eiTeiT eTTatve(T6v n rwi' \aXKoi)[xdTOi)v, 

6po(f)i]v Oeacrat, KpeKdht avXrjs Oavpiacrov' 1215 

vho)p KaTo. x^i-pds' T^^ TpaTTe(as ecr^pepetv 

hetiTvovfxev' aTTovevtfxfxed^' 7/877 (TTTevhofxev. 
4>t. TTpo? roii' 6eoiv evvTTViov ecrTL(i)fxe6a; 
B8. avXy]Tpls eve(f)V(n]crev' ol he (rvpTrdTat 

ei(Tlv Qeo)pos Alcrxtvr]s 't^ctvos KXecov, 1220 

^ei'os TLS eTepos TTpos Ke(f)aXrjs 'AKeVropo?. 

1192 iiif Ka\ 7ro\(Jj] iiy iroKths iif V 1211 KaTaKMvrjvai, T : 

KaraKXlvai V: KaTaK\t9?}vai R Ald. 1221 'AKftXTopos schol. : 

aKearTfpos codd. 2<I>HKE2 

TovTOLS ^vvooi' TCL (TKoXt OTTcos 8e£ei KaXws. 
<Ih. aXr]6€s; ws ovbeh ^iaKpiutv bf^eTai. 
B8. eyo) eto-o/xar /cat 87/ yap et/ix' eyw KAeojr, 

aSoo 8e TTpcoTos 'Apfjiobtov' he^ai 8e o^v. 1225 

* ovbels ttwttot' ai^^p (yiVT 'A^^rats ' — 
tl>t. ov\ ovTO) ye TraroOpyos {ovbe) KkeTTT-qs. 
B8. rovrt o-i» bpdo-eis; TtapaTToXil /3o(o|uez'os' 

(f)ri<T€L yap e^oAety o-e Kat btacfyOepelv 

Kal Tijabe Trjs yrjs (^eXav. 4>t. eyai 8e' ye, 1230 

eaz' dTretAy/, n; At" erep' avTqa-op.ac 

* a)vdp(t)(p\ ovTos 6 fxaionivos to p-^ya Kpdros, 
avTpi\j/€i.9 €TL Tciv ttoXlv cl 8' exerai /JOTras'.' 1235 

B8. TL 8' oray Q4(i>pos Trpos Ttobwv KaTaKitpevoi 
qbr) Kkiuivos Aa/3o/xeros r^s 8e^tas" 

* 'x\8/x7jToii Aoyor uiTalp^ ixadwv tovs ayaOovs <|)tAet.' 
TovTO) Tt Ae'^et? (tkoKlov; ^l. (LbLK&s iy(o. 

' ovk i(TTLV a\(joi:eKLCfLV, 1240 

ov8' a\x(poTipoL(TL yLyv€(r6ai (f)LKov.* 
B8. /jteTa TovTov Aio-xtyT/s 6 2e'AAov 8e'^eTat, 
di'j/p ao(f)6s Kal p.ov(tlk6s, KqT q(TeTar 

' xprjfxaTa Ka\ ^lov 1245 

KAetTayo'pa Te xd- 

/XOt IXiTCL 0€TTa\&V ' 

<I>t. TToAAa 8^ 8teKo'/x7rao-as o-y Kayw. 

B8. TOVTl pLiV eTTteiKW? O-V y' €^€TTL(TTa(TaL' 

OTTO)? 8' eTTt 8et7ri'oi' es 4>tAoKT7//xoi'os tper. 1250 

Trar Trai, t6 beLTTVov Xpv(T€ (rva-KevaC^ v^v, 

Lva Kal fX€dv(T6oip.(v 8ta ^povov. ^Pi. /x)/8a/i(os. 

1223 ttiy oi/Sds ye SiaKpiaiv StSf^fTai codd. : corr. Fl. Christianus 
1225 Si^d R Ald. 1226 fyfvr' 'ABrivais Bentl. ct Elmsl. : lyhtr' 

'Adr]va7os codd. 1227 ou5e ante /cA.67rT7)j add. Bergk 12^1 frfpav 

aiTo/xat codd. : corr. Dobr. 1235 avrp(\f/(is Bentl. ex schol. : 

avarpe\f/(is codd. 1244 Kavracrerai Dobr. 1245 piov Tyrr- 

whitt : $lav codd. 1248 St(K6/j.ira(Tas Burges cx schol. : Skko- 

fxt(Tas R Ald. : SieK6jjii<Ta V API2TOa>ANOT2 

KaKov To •niviLV oltto yap otvov yCyverat, 
Kal dvpoKOTTTJa-ai. Kal TraTa^ai. Kal jSaXelv, 
KaTretr' 6.-noTiv(.LV apyvpiov (k KpanrdXris. 1255 

B8. ovK, r]v ^vvfjs y avbpdcn KaXols re Kayadols. 
T] yap TTaprjTrja-avTO tov TTCirovdoTa, 
?; \6yov eAe^as avTos daTdov Ttva, 

Ala-OdTTlKOV yikOLOV 57 ^VJSapLTLKOV, 

S)V efxades kv rai avpiTToaii^' kKt (s yiX(t)v 1-60 

To TTpdyp^ e-pexl/as, &(rT d<^etj (t diToix^TaL. 

't>t. ixa6>]T€ov Tap ecrrt ttoXXovs tS>v Xoyuiv, 
(LTTfp diTOTiiaio p.r]biv, rjv tl bpoi KaKov. 

B8. dye vvv Lctip.ev pLrjbev rjpLas lo-xero). 

Xo. TToWaKLS brj '80^' ep.avTQ> be^Los Tr€(f>VK€vaL W^^P- 

Kal crKaLos ovbeTTcaTTOTV 1266 

dAA' 'Ap.vvias 6 SeAAou /u.aAAoi' ovk tQ>v Kp^afivXaiv, 
ovTOS ov y ey(a ttot etbov drri /x^Aou kui pods 

beLTTVOVVTa pieTd Aeayyopov 

TTeLvfi ydp fiTTep 'AvTLcf^wv 1270 

dAAa TTpea-fievoiv ydp es 4>dpcraAoy w)(€r', etr' eKet 
povos povoLS 

Tols Ylevea-TaLCTL ^vvyv rot? 
©erraAwi', avTos TTeveaTrjs cov eXaTTcov ovbevos. 

S> fJLaKapC AvTOixeves (os ae p.aKapi(ppi.ev, '-75 

7rat8a? ecpvTevaas otl xf'pore^2'tKcordroDS' 

irpSiTa ixev diTaa-L (()ikov dvbpa re o-o(/)wraroy, 

Tov KLdapaoLboTaTov, w xdpis e<^e'o-7rero* 

Tov b v7TOKpLTr]v eTepov dpyaXeov (Ls a-0(p6v 

etr' 'ApL(f)pdbriv ttoXv tl 6vpoao(f)LK(3>TaTov, 1280 

dvTLvd TTOT (i>poae ixa66vTa TTapd pr]bev6s, 

1275-1283 = 1284 1291 

1254 iraTalai] Kara^ai R V : Karapd^ai v. 1. apud schol. 1261 oirfp- 

XeToi Cobet 1262 rSp' Elmsl. : 7' Spo vel Spo codd. 1267 «■pco- 

^uAoi»' VSuid. : Kpte^vXov R Ald. 1274 (KaTTov Bentl. 2*HKE2 

aXV CLTTo (ro(l>r}s </)Vcreos avrofxaTov tKixaQuv 
yXciiTToiTOLelv es to. rrropviV (IctlovO^ (Kaa-TOTe. [avT. (la-L TLves ot IX fXeyov b>s KaTabLrjXXayqv, 

fjVLKa KAeajy [x' vTreTapaTTfv i7rLK€Lp.(vos 1285 

t/cat fx€ KaKio-ratjt (kvlo-v Kq6' ot aTreSetpojurjZ', 

ovKTos iyeXoiv fxeya KeKpayoTa Oedixevoi, 

ovbev ap' ifxov fxe\ov, oaov be [xovov elbcvaL 

aKMfXfxaTLOv etTTore rt BkLJiofxivos (KJSaXu). 

ravTa KaTibcov vtto tl fXLKpbv iTTLGriKLaa' 1290 

etra vvv e^rjTTdTi^a-ev rf X^P°^ "^W ofxTreXov. 

Ha. to) ^^eX^vaL p.aKapLaL tov bepfxaTos, 

Ka\ Tpls fxaKapLai tov 'tti ratj irXtvpals Tf.yovs. 

ws cS KaTripe^l/aaOe Kal vov^vaTLKws 

K€pdfX(o t6 v(aTov u)aT€ Tas T:\rjyds aT(y(LV. 1^95 

(yu> 8' d7ro'Aa)Aa aTL^6pL(V0S jSaKTrfpLq. 
Xo. rt 8' eo-riy 2» Trat; 7rat8a ydp, k^v 77 y(p(j>v, 

Ka\(Xv biKaLOV o^ttls av TrXrjyas Aa/37y. 
Ha. ov yap 6 y(po>v aTrfpoTaTov dp' ^v KaKov 

Kal tS>v ^vvovtoov ttoXv TrapoLVLKdtTaTos; 1300 

KaLTOL TTaprjv "ItTTTvWoS 'AvTL(f)Q)V AvKO>V 

AvaCa-TpaTos Qov(f)pa(rTOS ot Trept 4>pvvL)(ov. 

TOVTo>v dTTavTOdV ^v v^pLCTTOTaros fxaKp(a. 

(vdvs ydp o)? (V(TT\rfTO irokXo^v KdyadS>v, 

(vrfkaT (o-KLpTa 'TTCiropb^L KaT(y(\a 1305 

&a-TT(p Ka\pvo>v ovLbiov (vooyjffxivov 

KdTVTTT(v (pik veavLKWs ' Trat Trat ' KoAwr. 

ctr' avTov w? etS' r]Kaa-(v AvaiaTparos' 

1282 <l>va(us codd. : corr. Bentl. h. v. secl. Bothe 1283 dcest 
antistrophae pars prior 1286 «aKio-Taij] /ca/ciiraj Briel 1287 ou/c- 

rhs Dind. : ol 'Krhs Ald. : (KThs vulg. 1293 rtyovs Bentl. : arfyav 

R (omissis in textu insequentibus vv. duobusy : ifjLois Ald. : om. 
VC Suid. 1295 -irXytyas B: irXevphs vulg. 1307 K&rvirrtv 

ijxf Elmsl. : K&rvirrf /<e R C : Karvvrf /ue V : K&rvirrf St} ^t Ald. API2T0<I>AN0T2 

' iOLKas S) TrpecT/SCra vcottXovtu) rpvyl 

KKijrrjpi T et? ayypixov aiTobebpaKOTL.^ 13T0 

8 avaKpayojv avTrjKaa avTov ■napvoTTL 

TOL dpla TOV TpCjSMVOS aTtO^i^XriKOTL, 

^OeveKo) re to, o-KevapLa bLaK€Kappi€vu>. 

01 h avtKpoTrjfrav, T:\y]V ye @ov(f)pda-Tov fj.6vov 
ovTos 8e bLepivWaLvev ws 8^ 8e£tos\ 1315 
6 yepodv 8e tov &ov(f)pa(rTov ijpfT' ' (liTe fxoL, 

eTrl rw KOfJias Kal Kop.\j/6s (Ivai TrpocTTTOLeT, 
KooiJL(iibo\oLX<av TTepl Tov eS TTpaTTovT deL;^ 

TOLO.VTa 1TepLVj3pL^€V avTovs h> p.€p€L, 

(TKu>~T(j)v dypoLK(DS Kot TTpo(T€TL Xoyovs A.e'ycoi' 1320 

dp.aOia^TaT ovbev dKOTas rw iTpdyp.aTL. 
€TT€LT e7ret5>/ ^fxedvev, otKaS' €p\€TaL 

TVITTCOV CLTTaVTaS, yjv TLS aVT^ ^VVTVXJh 

obl be Kal bij a-(f)aX\6iJL€vos iTpocripyeTaL. 
a/VA' €KTTobu)V OTret/xt iTplv TrXrfyds XalBeu'. 1325 

4>t. dvexe TTapexe' 

K\ava-€TaC tls t&v oiTicrdev 

€TTaKoXov6ovvT(t)v e/xot* 
otor, et p.1] 'ppy]a€d\ vpLas 

OD TTdvrjpoi TavTjfl tt) 1330 

8a8t (f)pvKTOvs cTKevda^d). 
rYMnOTHS TI2 

7] p.l]V (Tl/ b(L(r€LS avpLOV TOVTOJV bLKrjV 

rjjXLV aTTaai, k(l cr(p6bp^ et reai^tas. 
adp6oL ydp if^ofxev ae TTpoaKa\ovfX€VOi. 
^Pl. iij tev, KaAovfterot. 13 33 

dpxald y vfxOjv dpd y Xaff 
w? ov8' dKov(i)V dviy^fxaL 
biKm>; laL^OL, at/3ot. 

1309 rpvyV i>pvyl Kock 1310 axvp/.i.hv Dind. : axvpwvas Ald. : 

ixvpov R V ' 1324 Ka\ 5?? B : St) koI R Ald. : koI V C : Kavrhs Mein. 
(cf. 1360 1332 Hu.utJttjj Tij Dind. : B5. vulg. 2<I>HKE2 

Tabe fx api(rK€i' (36.\X€ kt^ixovs. 

ovK a-KiLcn; ttov Vtiz^ (w'^) ^34° 

7jkia(rTi]s; €KTToba>v. 
avd^aiv€ bevpo \pva-op.r]\oK6vdLov, 
Trj X€ipl Tovbl ka^op.h'1] tov a-yowiov. 
exov (f)vkaTT0v b\ ws aaTTpov to (T)(olv(.ov 
ofxojs ye ix^vtol TpL^ofXfvov ovk d\d(TaL. 
opqs eyci (r' ws bf^Lws v(f)€L\6pr]v »345 

fxikkova-av ijbr] Aeo-/3iai' tovs ^f/xTroVaj* 

&V 0VV€K dlToboS T(£) 1T€€L T<u8l \dpLV. 

dkk ovK dTTob(oa-€LS ovb^ ((f)Lakels ot8' otl, 

dAA' f^aTTaTTJa-cLS Kdyyavd TovT(:d jueya* 

TToAAois ydp ijbr] xaTepot? oiIt' rjpydaco. 1350 

€av yh'r] b\ pi] KaKr] vvvl yvvr], 

kyd) o-' €TT€Lbdv ovfxos vlbs diToOdvi], 

kva-diM€vos €^(o irakkaKrfv S) \oLpLov. 

vvv 8' ov KpaT(a 'yo) Tm> ifxavTov Xpr]p.dT())V 

V€os ydp €L]XL KOL (f)vkdTTopaL a(f)6bpa. 1555 

t6 yap vtbLov Trjp^L ]X€, Kaa-TL bvaKokov 

KoAAcoy KvixLVOTTpLa-TOKapbafxoykv(f)OV. 

TavT^ ovv TT€pi fxov biboLK^ fxr] bLa(f)dap(o, 

TTaTi^p yap ovb^Cs iaTLV avrai ttXt^v €fxov. 

db\ b€ KaxiTos eTri o-e Kap^ €0lk€ O^lv. 1360 

dAA' o)s Td\La-Ta aTTjOL Tdab^ Tas b^Tas 

kajSova', Lv' avTov T^oOdau) veavLKuts, 

otoLS TTOd^ OVTOS €fX€ TTpO tC)V fXVaTT] pL(t)V . 
Bd. O) OVTOS OVTOS TV(f)€baV€ Kal XOLp66kL\f/, 

TTo6€LV €pdv t' €OLKas b)paLas aopov. 1365 

ovTot KaTaiTpOL^eL fxd tov 'AttoAAo) tovto bpuiv. 
(pL, U)S r/Oeoos (f)dyoLS dv e^ d^ovs bUrjv. 

1340 ri/x7v add. Herm. fortasse sic interpungendum ovk 6.irii<Tt — 

TTov 'artv rifuv; — i)\taaTT]s fKiroSuv; 1346 Xfdfiiuv vulg. : corr. 

Blaydes 1363 oluis Ald. 1365 iroQuv R Ald. : -nodih V T B 

Suid. : TTo» Qus (om. t) Kock APIST0a>AN0T2 

Bo. ov hcLva Tooda^fLV cre rrjv av\r]TpLha 

rwy ^v[JLTTOT(av KXixjravTa; 4>t. ttomv avXrjTpLba; 

TL TavTa Xrjpels (oo-Trep aTTO TvnjBov TTfo-iav; 1370 

Bo. vr] Tov At" avTr] ttov 'o-tl aoi y rj AapbavLS. 
4»i. ovK, akX. (V ayopa toXs deols bas Kaerai. 
B8. bas ijbe; <t>i. bqs brJT. ov)(^ opqs €a-TLyp.ivr}v; 

B8. TL 6e To pLeXav tovt eorty avTrjs tovv pLio-(o; 
4>t. 7] TTLTTa br^TTOV Kaopiivris e^epx^TaL. 1375 

B8. 6 5' OTTLadev ovx} ttpooktos €(ttlv ovToai; 
*\>L. 6(^os p.\v ovv TTjS bqbos ovTos e^exet. 
B8. TL Aeyeis (rv; •n^otoj o^os; ovk et Seupo frt;; 
4>t. a a rt jue^AAets bpav; B8. ayeti^ TavTr]v Aa^cbi^ 

a(f)e\6pi€v6s o-e Kat vopLLO-as etvat craTTpbv 1380 

Kovbev bvvacrOaL bpav. *I>t. aK0va-6v vvv (p.ov, 

^OkvpLTTLaaLV, T]VLK (O^dopOVV €y(0, 

'E(povbL(i)V (pia\ia-aT' 'AaK(avbq KaXws 

i]br] yepcov Stv etra rj) 7Tvy/ii7) Oevoov 

6 TTpea-jivTepos Kare'/3aAe roy veoiTepov. 1385 

7rpo9 raSra Trjpov ft?/ Aa/^Tjs VTTWTTta. 
B8. ^•// roy At" (^(p.a6is ye rr/y 'OkvpLiTLav. 
APTOni2AI2 

t^t /;xot TTapaa-Tr]6\ dvrt/SoAw irpo? rwi' ^ewy. 

68t yap ctyr/p eo-rty os /x' aTrwAeo-ey 

r?/ 8a8t TTaLOiV, Ka^(^aK(v €VT€v6€vI 139° 

apTovs beK d/3oA<Si' KaTTL6r]Kr]v TiTTapas. 
Bo. opfi? a bebpaKas; TTpayixar av 8et Kot 8tKa? 

exetv 8ta roy o-oy olvov. <I>t. oi/Sa/xws y', eTret 

Adyot StaAAd^ovo-ty avra be^Loi' 

u)aT ot8' drt?/ TavTrj bLaXXa\6r]aop.aL. i395 

Ap. oiJrot /xd ro) ^eo) KaTa7Tpoi^€L MvpTias 

Trjs 'AyKvXioiiVOS 6vyaT€pos koi 2coo-rpdr?/s, 

ovro) bLa(f)6eipas e/uoi! rd (popria. 

1369 Troiai/] TrJSfj'; Dind. 1371 (toi Ald. : roi vulg. 2*HKE2 

^i, aKov(rov ft) yvvaf \6yov ctol (3ov\ofj.aL 

Ae^at )(a.pUvTa. Ap. /xa Ata fj.ii ^fxoC y Zi \xiX^. 

4>t. Ato-coTTOi' aTTo SetVrov (^abCCovd' ka-nipas 14^^ 

Opaa-fTa Kal fxidva-rj tls vXaKTeL kvcov. 

KaTT€LT cKetro? etTrei', * w /cvo^' /cvor, 

ct yr; At' avTL r^s KaKrjs yXwTTrfs voOev 

Twpovs TxpiaLO, a-(i)(f>pov€LV av fWL 8oK6t9.' 1425 

Ap. Kot KarayeAa? //ov; TTpoa-KakovfxaL o-' ocrrt? €t 

Trpo? rov? ayopavofxovs ftkdfSrfs tS>v (PopTLCov, 

KkrfTTJp^ iyovaa XaLp€(f)(i)VTa tovtovl. 
<I't. fxa At" dAA' okovo-oi', tjv tl <tol ho^o) Xiy^LV. 

Aao^o'? TTor dvT€hLha(TK€ KOL ^LfxcjiVLOrjS' 1410 

CTret^' 6 Aao-o? etTrer, * dAtyoi> /xot //«'Aet.' 
Ao. dkTfOes ovTOs; 4>t. KOt o-i/ 8r/ /aot XaLp€(f)(av 

yvvaLKL f K\rjT€V€LV ioLKoosf da\l/LV>], 

'lyot Kp€fxafX€vrf 7rp6? TroS&iy Evpi7rt8ou. 
Bo. 68t rts eTipos, ws €Olk€v, €p\€TaL 1415 

Ka\ovfxev6s (re' t6v yk tol KX.r]Tr]p^ Cx^'* 
KATHrOPOS 

ot/zoi KaKohaLfX(ov. irpocrKaXovfxaL o-' cb yepov 

v/3peaj?. B8. v/3pea>s; /i^ pt?/ KoXicrri TTpos tojv deu)r- 

eyo) yap VTrep aurou 8tK7jy StSco/xt o-ot 

^i» ai' o-u Td^rjs, kol X^P'-^ TrpofreLcrofxaL. 1420 

4>t. eyw fx\v ovv avTio 8taAAax^J/o-o/xat 

(K(ov' ofLoXoyS) ydp TtaTd^aL /cat /3aAea'. 

dAA' eA^e hevpi' TTOTepov €TTLTpiTT€L9 (fxoi, 

o TL xprf /i' aTTOTeia-avT dpyvpLov tov —pdyfxaTOS 

f7vaL (f)iXov t6 Xoltt6v, rj crv fxoL (ppdaeLs; 1425 

Ka. crv Ae'ye. hLKO)v yap ov heofx' ovhe TTpayfxaTo^v. 
4>t. dvrfp '2v(3apiTris i^eTrea-ev e^ dpfxaTos, 

Kai TT(t)s KaTedyrf r^? K€(f)aXrJ9 fJ-kya a-(f)6hpa' 

1413 KKriTevdi B : /cA.TjTet/a;»' Dobr. «oiKar Reiske 1414 irpbs 

iroSaiv] irpoffwoKuv Herm. 1418 KaKfcrris codd. : corr. Reiske 

1423 TTOTipov Bentl. : irpoTepov codd. 1424 Trpci^/uaTOs] TpavfxaTos B API2:T04>AN0T2 

€Tvy\avev yap oh TpC^aiv oi)V linnKiji. 

KaTreir' eTrioras eiTr' avi]p avrS) <^tAos* Mj^ 

' 4pboi ris ^v eKacrro? etSeii; T6\V7]v.' 

ovTti) 8e Kai cri; T!ap6.Tp€\ es ra ritrrdAou. 
B8. opLOLa (Tov KoX TavTa roi? aAAois rpoTTots. 
Ka. dAA' ouy (Tj) p.ip.vr](T avToi aTTeKpivaTO. 
*I>t. aKoue, /xt) (\)^vy. iv Su^dpet yvi^j/ -TTore i433 

KaTea^' l\i,vov. Ka. raur' eyo) jxapTvpoixai, 

4>i. ov)(lvos ovv e)(^(t)v tiv' eTreixapTvpaTO' 

(W 7] 'LvjiapZTi.s (Xrrev, ' et yat tclv Kopav 

Tt]v pLapTvpCav TavTYjv ia(ras iv rd^et 

eiTLdeap,ov eTr/Jtco, vovv av etxes TrAetoya.' 1440 

Ka. v^pL^ eco? av t)]V biKrjv ap)(u>v KaXij. 
Bd. ovTOL /xd Ti]v Aj]]JLriTp' er' ez^rav^ot /xerets, 

dAA' apapL^vos ola-(a ae — ^t. rt TTOtets; B8. o 

rt Trotci); 

et(ra) <|)e'/)co (r' ivTevOev et 8e /xj/, rd)(a 

KKrjTijpes iiTL\(L\l/ova-L tovs Ka\ovpi4vovs. ^443 

4>t. Aio-a)7roy ot AeA(^ot Tror' — B8. okLyov p.0L /ie'Aet. 

<I>t. (jiLaXrjv kTTi]TL(avTO KXixf/aL tov deov' 

6 8' eAe^ei' avrots, cos 6 KavOapos Trore — 
Bo. ot/x' d)s dTToAcii (t' avroto^i roto"t KavdapoLS. 

Xo. C^Aci ye r?/9 ei/TTJxtas \y''P' 

Tov Tipi(T^vv oX ixiTia-Tr] 1451 

^rjpoiv TpOTTUiV Ka\ I^LOTrjs' 
€Tepa be vvv avTLp.a6(hv 
7/ ixiya TL jJLeTaTTea-eiTaL 
€TtI to Tpv(p(ov Kal ixaXaKov. '455 

1432 6j To] is rov Scaliger 1433 <rov'\ <toi R I434 ouTbs] 

ouTos Mein. 1443 ojfo-co ire R V Ald. : eyouye B I449 oiroAo» 

a' Reiske : diroX€?s codcd. I454 ^ /xtya rt ^erairecreiTai. Bergk 

post Bentl. : ^ fxiya ri nfrairdfferai V : ^ yueyo ri fxeya irfi(Terai R : ^ 
Mf7o Tt ireiaerai C : •^ neraTTfiffer' Ald. 1455 f"'^ ''"^ rpv<pwv 

Dind. : iirirpv<phv R : «ttI t^ pv<pau V : eVl tJi rpv<pfphv Ald. 2<i>HKE2 

Taxp. 8' hv icr<o? ovk i64\oi. 

To yap aTToa-Trjvai ^(^aXiTTbv 

(pvcreos, rjv €^01 tls aei. 

KaiToi TToAAoi TavT iitaOov 

^vvovTes yv(oixats Irepcoy 1460 

fliTe^akoVTO TOVS TpOTTOVS. 

TToXXov 8' (TTaCvov TTap' ijxol [avT. 

Kal TOta-LV ev (\)povovcrtv 

Tvyjbv aTT€L(rtv bta r?;y 

(ptkoTTaTpCav Kal (TO(f)tav 1465 

6 TTatS 6 <t>LX0KX4(tiV0S, 

ovb(VL yap ovTcos ayavS> 

^vveyevoixriv, ovbe TpoTTOLS 

fTT€fJi(xvr]v ovb' (^€X.v9r]V. 

Tt yap (Ketvos avTtXiyoiiV 147° 

ov KpetTTcov r)v, (SovXoixcvos 

Tov (fivaavTa (rfjxvoT^poLS 

KaTaKO(rixi](raL TTpayp.acTLv; 

Ha. VI] Tov At6vv(Tov aTTopd y r]]XLV iTpdyfxaTa 

baifxoiv Tts i(rK(KVKki]Kev is Tr]V otKtav. i475 

6 yap yepoyv ws tTrte bta ttoXXov \p6vov 

7]K0V(ri T avXov, 7T€pt\^apr]S tS> TTpay]xaTt 

6p)(ov]xevos Trjs vvktos ovbev TraveTat 

Tap\aV kKeiv ols Qea-TTts r^ycoviCeTO' 

Kal Tovs Tpayiobovs (f)r](rLV aTTobei^eLV Kp6vovs 1480 

Tovs vvv bLop^r]a-ap.evos oXiyov vaTepov. 
^L. Tis Itt' avXeiota-t Ovpats Oaaaet; 

Ha. rourt Kai bi] X^^P^^ '''^ kuk^v. 

'Ih. KXrjOpa xaAaa-^co ra8e. Kal br] yap 

(rxrilxaTos apxh — ■ ^485 

T458 (pv(Tect)s codd. : corr. Kust. 1461 i.^irafii^\r)vTai Blaydes 

^473 faTa/cotTjUijcraj] KaTaKr]\ri<rai V yp. 1481 rovs vvv Bentl. ; 

rhv vovv codd. API2T0cI>AN0T2 

Ha. ixaWov be y icrws fxavLas apx'?- 

^i. TrAeupay XvyLO-avTos vtto p(i>ixr]S' 

oXoV [JLVKTrjp pLVKCLTaL Kttl 

<r(f)6vbv\09 a)(eL. Ha. m^' ekX^l^opov, 

4>l. 7rr7/(r(ret ^t^pwtxo? ws Tts ak^KTCop — ■ 149? 

Ha. TCLxa /3aAAj/o-et9. 

<I>t. (TKeAo? ovpavLov y (KXaKTL^oov. 

TTpoiKTos \da-K€L. Ett. KaTo, (xavTov opa. 

tpi. vvv yap kv apOpoLS tols TjixfTcpoLi 

(TTpi(\)iTai \aKapa KOTvXrjbcov. i495 

ovK €v; B8. ixa At" ov brJT, dAAa p.avLKa 'npayp.aTa. 

4>t. 0epe ryy aveLTTio KavTaydiVLa-Tas KaAw. 

et rts rpay(f)8os" (f)r]a-LV 6p\€L(T6aL KaXS>s, 

e/xot biop)(j]a-6p.€Vos ivddcb^ (la-LTd). 

^rja-LV TLS rj ovbeis; Ba. eh y kK^LVoaX p6vos. 15°° 

<I>t. rtj 6 KaKobaLfJLCi)v kaTLv; Ha. i;tos KapKtVov 

6 p.i(raTos. 4>t. dAA' o5ro's ye KaraTro^^/o-erat* 

aTToAci) yap avTov e/x/xeAeta KorSvAou. 

ey rw pv9pL(o yap ovbiv (o-t. Ha. dAA' w^upe 

€T€pos Tpay(ob6s KapKLVLTT]s €p\€TaL, 1505 

ab€k(f)6s avTov. <l>t. rT/ At' b)-^(avr]K apa. 

Ha. /Aot roy At' ov8eV y' dAAo TrAjjy ye KapKLVovs' 

Trpoaipx^eTaL yap €T€pos av t5)V KapKLVov. 
fpL. tovtI tl ^v to TTpoa-ipTTOv; o^ls 1] (pdXay^; 
Ha. 6 TTLV0Tr]pr]s ovt6s €(ttl tov yivovs, 15 10 

d (rp.LKp6TaT0s, os ti]V Tpay(obLav Trotet. 
4>t. 0) KapKLv' S) ]iaKapL€ Trjs evTratSiay, 

doroi' t6 TrXrjdos KaTi-nea-^v tS)V 6pxiX())v. 

aTap KaTa(3aTiov y e7r' avTovs \x' ut^vpi, 

a\[xr]v KVKa tovtolctlv, r]v eyco KpaTa. 15^5 

1487 ^ti^Tjsl (>vfi.r}s Lobeck 1490 •in-i)<T(TeC\ ir\-!'(r(T(i Bentl. 

1491 fia\\-f}crr) R : fia\\-fi(rfi Dind. 1502 fj.effalTaTos R 1507 ir\-fiv 

ye] Tr\iiv r (i. e. Tpets) Badham 151 1 del. Hamaker 1514 /u'- 
if^vpe] fj.01' av Se Herm. S^HKES 

Xo. (j>(pe vvv 17/xets' avTOis okiyov ^vy\(»pr]cru)\j.iv aitavT^s, 
Xv 60' r](TvyJ.a^ rjix(av iTpoaOiv iSffxftLKi^uxTw earroi/y. 

ay^ S) \x(yak(i)vvp.a T^Kva \'^'''p- 

Tov daka(T(Tiov {d(ov), 
Ttr]haTi Tiapa y^ap.a6ov 1520 

Ka\ Olv^ a\6s aTpvydTov, 

Kapiboiv abekcfyoi- 

Taxvv TToba /diKAoo-o/Seire, [avT. 

Kal t6 ^pvvi\€Lov 

€K\aKTt(T(XT(0 TtS, OTT^JOS I525 

tSoVres avco a-KeXos w- 
Cdicriv oi diaTai. 

(TTpolSei., TTapdlSaive kvkK^d «at yd(rTpL(rov (T(o.vt6v, 
piTTT( (TK^kos ovpdvLov fiip.fiLK(s lyyivicfBon' . 1530 

KavT^s yap 6 iTOVTop.iho)v dva^ iTarqp iTpoaipTTit 
ijcrdels iiTL tol(tlv kavTov Traio-t rots TpLopyjoLs. 
dk>C k^dy^T, et rt (pLk^lT 6p\ovp.ivoL, 6vpa(e 1535 

fiiMLS Taxv' TOVTo ydp ovheis iTOi irdpos hihpo.K€v, 
6p\ovp.€vov 6(TTLS aTnfikka^ev \op6v Tpvy(ohon\ 

1519 dfov post 6aKa(r<TLov add. Bergk 1521 aTpvyeroio codd. : 

corr. Dind. 1523 KVKKoffo^fin Dind. : eV kvkXcji ffTpo0e7rf V (yp. 

ffofif7Te : fv KVK\(f> ffo^uTf vulg. ARISTOPH. VESP. 15 EIPHNH 16* TnO0E2EI2 Tpvydlos aypoiKos TTp(afivrt)s 'AdTjfrjaiv oxovfievos tTri Kav6dpov 
Irrtp rrjs 'EXXaSoj fls Tov ovpavov dva(f)€pfTai, yfvopfvos 8f kotu 
rfjv Tov Aios oiKiav fVTvyxdvfi tw ^PPUj <o.i dKOVfi oti p,fToiKiaa- 
pfvav rav dfS)v els ra tov ovpavov di/ooTaTtu 8ia rrjv tS)V EWriVuv 
dWrjXoKTOviav, fVOiKurdpfvos 6 TloXfpns fls livTpov TrjV Etprjvrjv tip^as 5 
\'idovs f'm(f)oprj(r€i(, Ka\ viiv peWei, Tcis TToXfis fpf3a\o}v ev Oveiu 
Tpifietv. KiCi pexpt pe" Tivos e'vayo)vios yiveTai' eneX 8e peTtinep- 
TTopevov Toii IloXepov Trapii Adrjvaio^v 8oi8vKa KXecava Ka\ napa 
\aKf8(upovi(t)v Bpa(ri8av fKdTfpoi )(pri(ravTes aTToX^oXeKevai eis QpaKtjv 
f(f)aanv, dvadappei' Koi ev d> TTepi. KaTa(rKfvfjv 8oi8vKos 6 TloXfpos lO 
yiveTai, KrjpvTTfi tovs 8rifiiovpyovs, «Vt 8f Ka\ epiTopovs apa po)(Kovs 
Ka\ (j)(Oivia Xa^dvTus mipayeveirdat, (rvv8pap6vT(Ov 8e TToXXiov ev 
XOpuv cr\r]puiTi 7Tpo6vp(os d(f)eXKei Tf tovs Xidovs dno tov livTpov, 
K(u KadiK(Tev(ras tov Epprjv (rvXXafie(rdai e^dyei. TTpos To (pSds Trjv 
Elpqvrjv, dapevccs 8e Trjs 6eds Trd^riv d(f)6ei(rr)s, Ka\ nap' avTrjv fv6eti)S 15 
Ondipas T( Kai Qea^pias dva(f)avei(r(i)v, a-vpTTapmv 6 Eppijs dvtaTO- 
povarjs T» Trjs Elprjvrjs Kn\ nvvdavopevrji T(i nepi tov Tpvyaiov 8i.aaa(f)ei 
T(i 8eovTa' ndXiv ^ dno^aivopfvrjs npos tovto ptjvvfi^, npo8ifX66vTos 
avToi) Kai nepi t/jv dp)(i]s tov noXepov Ka\ 81 ds aiTias avveaTrj, 
^fi8iov Tf Ka\ IlepiKXeovs pv)]a6evTos, to. Xomii Toii 8pdpaT0S em 20 
Trjs yijs fj8i] nepaivfTat, Ka\ d pev xopos nfp\ Trjs tov noir]Tov Tfxvt]s 
xdT€p(i)V Ttv(i)v npirs tovs deards SiaXeyeTai, 6 8e Tpvyaios, Ka6d 
avvera^tv d Epprjs, Trjv fxiv Qecopiav T17 ^ovXtj avveaTr]aev, avTOS 8( 
Trjv OnSpnv yapeiv 8iayvovs tijv Eiprjvrjv 'i8pvfTai, koi 6vaas ev Tta 
npo(f)avfi npos fv(i)xiav Tj)eneT(n. ('vrevdev 01 re T(m)V eipr^itKav onXiov 25 

'tir60((ris I tota est in V, pars in Ald.] 3 aKovei Gelcnius : aKovaas 
VAld. 4 dfajTaTOj] oewTaTa Ald. 5 fvotKtirdpfvos] evotKtaas 

Ald. (ip^as^ Koi KaOetp^as A\(S. 6 fiT((p6p-i]a( Md. 11 'dfjta^ &f).as 

Kol Herwerden 24 Bvaas Mein. : oiiaa V brjfuovpyoi ^(^aipovTes Koi ot Tciv TToXefUKCiv TovfnrnKiv KKaiovTes. u<t- 
dy€Tai 8e Ka\ €7rl TeXei tov Xdyou TraiSia Ttva to>v KeKXrjfievcov eVt t6 
8e'iTrvov Xeyovra prjaeis yeXcoTOTTOiovs. t6 8e Spapa Tav ayav eVtre- 
Tei''y/u€i'a)i', t6 Se Ke(pd\aiov Trjs Kopadias eVri tovto' avp^ovXevei 
5 ^ Adrjvaiois (nreicraadai npos AaKe8aipoviovs Ka\ tovs ciXXovs ' 'EXXrfvas. 
ov toZto 8e povov vnep elptjvrjs ' Apia-Tocpdvrjs t6 8pdpa TedeiKev, aXXa 
Ka\ Toiis A)(apve'is Ka\ tovs 'iTnreas Ka\ 'OXKadas, Kai rravraxov tovto 
eaiTov8aKev, t6v 8e KXecava Katpmhwv t6v dvTiXeyovTa Ka\ Adfiaxpv t6v 
(piXoTToXepov de\ 8ial3dXXa>v. 8i6 Ka\ vvv 8id tovtov tov 8pdpaT0s 

lo elpr]V7]S avTovs eni.6vpeiv noiel, 8eiKvvs onoa-a pev 6 TToXepos KUKa 
epyd^eTai, ocra 8e dyadd rj elprjvrj Troiel. ov povos 8e nep\ elprjvrjs 
crvve^ovXevcrev, dXXa Ka\ aXXoi tvoXXo^ TvoirjTai. ovhev ydp crvp^ovXcov 
8ie(pepov' odev avTois Ka\ fitSno"/cd\ov? djvdpa^ov, ori Trdfra rd Trpoa- 
(^opa 8id 8papdTa>v avTovs e8i8aaKOv. 

15 eviKrjcre 8e rw 8pdpaTi 6 TroirjTrjs eVt "ipxovTOS AXKuiov, ev acTTei. 
npcoTOs EvrroXis KdXa|t, Seirepo? ' ApiaTocf)di>r]s 'Elprjvr], rpiros AeuKcov 
^paTopcrt. t6 8e 8pdpa VTreKpivaTO 'ATToXX68apos, "rjviKa epprjv 
XoiOKpoTrjs'^. 

II 

"HSj; tm TJeXoTrovvricTiaKa rroXepco KeKprjKOTas tovs 'Adrjvaiovs Ka\ 

20 TOiT crvpnavTas "EXXrjvas ' ApicrTOcfidvrjs i86}v (Ikovos ydp 8iLTTTrevKei. 

TToXepovvToyv avTcov xpovos), rd 8pdpa crvveypa\f^e tovto, TTpuTpejTcov 

Tas TToXeis KaTa6e<j6ai pLev Trjv Trpdy civTas cf)iXoveiKiav, opovoiav 8e koi 

elprjvrjv dvTi ttjs TrpoTepov ex^pas eXeadai. TTapeiadyei Toivvv yecopydv, 

Tpvyalov Tovvopa, pdXioTn ttjs elpijvrjs dvTiTTOiovpevov, os daxdXXoiv 

25 eVi rw TToXepco els ovpav6v dveXdelv e^ovXevaaTO rrpos t6v Ata, TTevao- 

pevos TTap' avTov 81 rjv niTiav ovtcos eKTpvxei Ta tcov EXXrjvcjv 

TTpdypaTa, TOaovTOV TTOirjaas TrdXepov avTols. ov 8r], 8iaTT0povvTa riVa 

TpoTTOv TTfv eis ovpav6v iropeiav TTOirjaei, Trapeiadyei TpecpovTa Kdvdapov 

0)? dvaTTTr]a6p.evov ets ovpavdv 81 avTov, BeXXtpocfiovTOv 8iKT]v. TTpo- 

30 Xoyi^ovai 8e 01 8vo QepdTTOVTes avTov, ois Kcd eKTpecfyeiv TTpoaeTtTaKTo 

Toi' Kdvdapov, 8va(f>opovvTes «tti tois avTOv aiTiots. r; 8e aKr]vr] tov 

8pdpaTos eK pepovs pev eVt rJjj yjjf, e'.< pepovs 8e eVi tov oiipavov. 

6 8e xop6s avveaTtjKev eK Tiva^v 'Attikmv yea>pya)v. 

I drj!J.tovpyo\ editores : yeupyol V 17 TjviKa epnrjv \oioKp6Tris^ 

eviKa 'Elprivri AecoKpctTrjs Richter 

"tTTuQeais II est in R V Ald.] 26 cKTpvxei Kuster : eKTpexei vulg. j III 

^eperai iv Tois SiBaaKaXiais 6eSiSa;^a)y <(/cat irepav) 'ElpTjvrjv ofioias 
6 ApL(TTO(pavT]s. adriXov ovj/, (prjalv 'EpaTOcrdivr^s, noTepov rrjV avTTfv 
dvedida^fv fj eTepav KadrjKev, tjtis ov <T<i>^eTai. KpaTTjS pevTOL 8vo 
oiSev bpapaTa ypdcficov ovtcos' aXX' ovv ye ev Tols 'Axapvevcriv fj 
Ba^v\a)viois f] ev Tfj eTepq Etprjvr]. Ka\ CTTTopdBTjv Se Tiva noiT^paTa 5 
napaTiOeTai, dnep ev ttj viv (pepopevrj ovk ecTTiv. 

IV 

API2TO*ANOT2 rPAMMATIKOT 
Tu Au (f>pd(Tai <Tnei8(ov tu kut dv6p(Jinovs (KaKo) 
Tpv-yatof, (avanTetrOai) deXcov i>s tovs Oeovs, 
e^eTpe(Pev opvid'. o)S S' dvenTT], KaTeka^ev 
Epprjv povov avci)' kut eniBeiKVvcrtv cf)pdaas ic 

Tov TloXepov ^ ^pvdrjTai^ dnrjpTrjpeiov 
depios, eToipov t ovTa npos KaKovxiav 
Trjv npuTepov, Elpf]vr)v 8e KaTopoopvypevrjv 
iKeTevcrav ol Kar dypovs dvdnaXiv noieh: 

^To pe\ ^ad'^ enevevae' Kal Tore i: 

dndyovcriv avTqv eK ^epedpov Kal Tayadd. 

'Tnodecns lll est in RVAld.] i <pepeTai\ (paiveTatV SeSiSax^^s Kal 
erepav Bekk. : 8ti Kal erepav SeSiSaxev Ald. : SeStSaxo^is R V 

'fTroOecTis IV accessit ex V] 7 /ca/co add. Dind. 8 avanTe^rdat 

add. Mein. 9 e^eTpe<pov opvides V 13 KaTopojpvyfxevov V 

15 To iu.eK] To p.ev apogr. V (Ven. 475) TA TOT APAMATOS JlVOtnUA 

OlKETAI ATO TPTrAIOT Ao*OnOI02 

TPTrAios 0nPAKonnAH2 

Ta nAiAiA TOT Tpt- S AAnirronoios 

FAIOT KPANOnOIOS 

Epmhs A0PTH02 

nOAEM02 nAI2 AaMAXOT 

KTA0IM02 nAI2 KAEnNTMOT 

X0P02 rEnprnN Eiphnh \ 

IEPOKAH2 MANTI2 OnnPA i Koo<pii, Trp6(Tuira, 

APEnAN0TPr02 ©EnPIA j EIPHNH OIKETH2 A 

Atp' atpe fjLa^av ws Taxi-f^Ta Kav6ap<o, 
OIKETH2 B 

1801;. 60S avTU), TO) KciKtn-r' d77oA.ou/xeV<j). 

Kat /xTjTTor' avTijs fM^av rjbCoi (pdyoi. 
Ot? 80S /jta^av kT€pav, i^ dvibutv 7T€TTkaap.4vr}v. 
Ot^ t8ov juiaA' av^ij. tj-oS yap rjv vvv 8r/ '(^epes; 5 

/care^^ayev; Oi. oif /xa roy At" ctAA' i^apTrdaas 

oki]v ir^Kaxffe TrepiKuAtVas rotv 7ro8oty. 

dAA' 0)9 rdxtfrra rpt/3e TroAAds xat TTfKms. 
Oi? dvbpis KOTTpokoyoL TTpoaXdfi^crO^ TTpos deHv, 

ei pr) pe l3ovk€(rd^ dTTOTTViyivTa 7reptt8etr. 10 

Ot? iTipav kTipav hos, Traibos rjTaLprjKOTos' 

rerpt/x/jteVr/y ydp (f)r](Tiv (Tndvpdv. Ot7 ibov. 

(vbs fxkv Sivbpes d7Tok(\v(r6ai poi Ookw' 

ovbds yap av (paCrj /xe p.dTTovT ((rdUtv. 
Ot. at/jot, 0e'p' dk\i]v \dT€pav p.01 \dT€pav, 15 

Kai rpt/3' (e^') (T^pa^i. Ot*? /xd roy 'ATrdAAo) 'yo) 

ftey oii* 

ov ydp e^' otds' r' et/x' vTT€p€\€iv rr/s drrAtas. 

Codd. hos citavimus : R VF : B C cum aliud atque Aldina tradunt 
1-81 Personarum vices in codd. male distributas corr. Dobr., Mein., 
Beer 5 'tptpov Mein. 6 ov KaTf<payfy; — fio codd. : corr, 

Bergk 7 ir€ptKv\i<ras C : irfpiKvKKiffai vulg. 16 td' irfpas 

Dind. : frtpas R V : fTfpas yt Ald. APIST0cI)AN0T2 

Ot. avTi]v ap' oto-o) (ruAAa/3cby tijv avTkiav. 

Ok v7] tov At' ey KopaKa^ ye Kal aavTov ye Trpos. 

i/xwv be y et ris ot8' e/xot KarefTrdro), 20 

TToOev av TTpLai]xr]V piva fj.r] T€Tpr]]j,4vr]v. 

ovbev yap epyov rjv ap aOXnaTepov 

i] Kavddpio fxaTTovTa iTapex^eLV ecrdieLv. 

vi pikv yap, u>o-7T€p av X^'^}! '^'■^y V x-^^v 

(f)avKcos epetSef tovto 8' vtto (f)povr]pLaTos 25 

j3p€v6v€Tai T€ Kal (fiaydv ovk d^Lol, 

1]V jxr] irapaOS) Tpi\(/as 8t' rjpiipas o\r]s 

&<nT€p yvvaLKL yoyyv\r]v piepayfxevrjv. 

dkX. et TTiTTavTaL Trjs iboijbrjs (TKe\}ropaL 

Tr]bl irapoL^as rrjs Ovpas, tva [xr] /x' t8?/. 3° 

epetSe, p.r] iTavcraLO jxr^biiTOT' kcrOio^v 

reo)? eo)? aavTov kddoLS bLappayeis. 

olov 8e Kv\j/as 6 KaTdpaTos icrOicL, 

(t}<nT€p TTaKaLCTTTjs, TTapa/Sakoov tovs yo]X(f)iovs, 

Kal TavTa ti^v Kecf)a\r]v re Kat tu) X^^P^ '^^^ 35 

(obl TTepLdycov, &cnT€p ol to. axoLvia 

TCL TTax^a (rvpL^d\KovT€S es Tas oXKdbas. 

]XLapov To XPVI^<^ '^"' KdKocrfxov Ka\ fiopov 

X^TOv TTOT €ctt\ baipLOvcov 7} TTpoajBoXr] 

ovK otS'. ' A(f)pobLTr]s jX€V ydp ov jxol (paiv€TaL, 40 

ov ]xr]v XapiTcov ye. Ot" tov ydp €ctt ; Ot^ ovk 

eO"^' 0770)9 
TOVT €CTTL TO T€pas OV AtOS KaTaLJidTOV. 

Ot? OVKOVV hv rjbr] t(ov OeaTcov tls XeyoL 

veavias boKr]cricrocf)OS, ' t6 be TTpdy]xa ri; 

6 Kdvdapos 5e Trpos rt;' /car' avTio y dvr]p 45 

'lcovLKOs Tis (f)r]crL TTapaKadr]]X€Vos' 

' boK€co p.€V, €s KAe'a)i;a tovt alvicrcr€TaL, 

18 (TvWa^wv] iTpo(r\afiwv Ald. 28 yvvai^l Athenaeus 32 Kadois 

Reisig : KaQrjs codd. 42 ov\ tov V : unde ovk ecTTi rb Ttpas tov 

Bentl. <r/coTat/8aTou Mein. : cr/coToi.SoToi; Rutherford 47 ojViTTeTot 

codd. : corr. Dobr. • EIPHNH 

0)9 Kelvos avaihiuts ttjv (nTaTtXrjv eo-^tet.' 
Ot. dAA' ela-LciiV r<S KavOdpoi hfacTca TTteu'. 
Ot? eyw 8e tov Koyov ye Tolcn TratStots 5° 

Ka\ Tolaiv avbpLOLcn Kal rot9 avbpd<riv 

Kal Tols VTrepTdToicTLV dvhpdcTLV (l^pdcru) 

Kal Tols V7T€pr]VOpioV(TLV eTL TOVTOLS }J.dka, 

6 hecT-noT-qs jxov p.aLveTaL KaLVov TpoTTOv, 

ovx 6vTT€p vfxels, ak}C iTepov KaLvov Trdvv. 55 

8t' T}p.ipas ydp h tov ovpavov j3\4iT(t}V 

utbl Ke)(r]V(tiS KoLhopeLTaL rai Att 

Kai (f)r]crLV, ' £ Zew rt Trore (BovXeveL TTOiety; 

KaTddov t6 Kopripa' /x^ ^KKopeL ti]v 'EAAa8a. 

ea ea. 6° 

(rLyr](ra6\ ws (f)(iivris aKoveLV p.OL hoKut. 
TPYrAIOS 

ou Zev TL bpa(r€L€LS TTod' r]]xS)V tov Ke(t)v; 

A?/o-et9 creavTov Tas iTokeLS eKKOKKiaas. 
Oi. roi3r' lcrrt rot»rt t6 k^k^v avd^ ovyoi ^keyov. 

t6 ydp TTapdheLy]xa tG)V fxavLQ^v aKOveTC' 65 

a 5' etTre TTpS>Tov r]viK rjpxed^ f] X^^^V' 

■7Tevcrecrd\ ecf^aaKe ydp Trpos avT^v evOahi' 

' TToJs dv TTOT d(f)LK0Lixr]v dv ev6v Tov Ato's; ' 

eiTeLTa keiTTa KkLfxdKLa iTOLOvjxevos, 

TTpos TavT dvr]ppL)(aT dv es t6v ovpavov, 7° 

ecos ^vveTpi^r] njs Ke(f>akfjs KarappveCs. 

e^des he fxeTa TavT^ eK(f)6apels ovk oth ottol 

elcrrjyay hxTvdLOV fxeyLCTTOv Kdv6apov, 

KttTretra tovtov LTTTTOKOjxeLv ]x r]vdyKacrev, 

KavTds KaTa\ffQv avT6v u>a-rTep TTO)kLOV, 75 

' 0) nrjydfretor,' (f>r]crL, ' yevvalov iTTepov, 

48 avatSfws R V : ayaiScos Ald. : eV 'AlSew van Leeuwen tV O"^- 
Elmsl. 63 ffeavTov R Ald. 67 fvQaSi] hv raSi Lenting 

70 aveppixar' codd. : corr. ex Etym. Mag. 76 Trr^yainov R V : 

Trr]yi(n6v fioi Ald. : corr. Dind. AP12TO*ANOT2; 

oTTcoy 7r(Tr]cr(t ^x evOv Tov Alos Aa/Scor.' 
ak\ 6 TL TToiei Ti]h\ biaKV\l/as o\(/oiJ.a(,. 
oXfJ.OL Takas' tT€ bevpo bevp' aj yetroi^es* 
6 bca-TroTrjs ydp fiov /xeretopos aXpeTat 80 

LTn:i]bov h tov a.ip' em tov Kavddpov. 
Tp. rjcrvxos -Ija-vxos, rjp^p-a, Kdvdcov 

fxrf p.oL (Toj^apGis X^P^'- ^*'"^ 

(v6vs dir' dpxrjs poo[xr] ttlctvvos, 

Trplv dv Ibujs Kal 6 taA vtrr/s 85 

dpOpcov tvas TTTepvyojv pvp.r]. 

Kttl pi] 7TV€L ]XOL KaKOV, dvTL^oXG) (T' 
€1 8e TTOLy]0-(LS TOVTO, ACar' OLKOVS 

aVTOV IXilvOV TOVS rifX€T4povs. 
Oi, 00 SeVTTor' dva^ ws TrapaiTaULs. 90 

T/3. (TLya (TLyu. 

Ot? 770 1 br]T dXXcoS pi€T€C0pOKO1T€LS; 

Tp. VTTep 'F$\XTl]Va>V TTdvTOOV TT^TOfXat 

T6\p.r]fxa viov TrakafxrfG-dfxevos. 
Oi. rt Treret; rt fxdrrfv ovx vytatvets; 95 

Tp. evcpr^pelv XPV i^o.'- H-V <pko.vpov 

p-rfbev ypv((LV aAA' dAoAiy^ety 

rotj r' dv6p(aTT0L(TL (f^pd^TOv (Ttydv, 

Tovs re KOTTpSivas Kal Tas Xavpas 

KCUVals TTkLvdoL(TLV dvOLKobofX€LV lOO 

Kai TOVS TrpOOKTOVS (TTLK\fl€tV. 

Oi. ovK €(t6^ ottoos o-tyr](TOfx\ r]v p.r] fxot (f)pd(rr]s 

oTTOt TreVecr^at Staroet. Tp. tl 6' aAAo y rj 

o)S Tov AC €s tov ovpavov; Oi? rtVa vovv 

exwy; 

Tp. €pr](r6fX€Vos (Kilvov ^EXXrfvoov 7re'pt 105 

dTTa^aTrdvToov o tl TTotety ^ovXeveTaL. 

87-89 secl. Hamakcr 98 secl. Hamaker avdpdiroicri VAlcJ. : 

avBpwtrois R : ro7i t' avdpwTrois ippa^w (Tiyav Dobr. 100 ottoiko- 

So/LLfTv Fl. Christianiis EIPHNH 

Ot. kav h^k y.rj rrot Karayopcvr]; Tp. ypd\j/opaL 

M^boia-LV avTov TTpoOLbovaL tijv 'EAAa^a. 
O " p.a Tov Alovvo-ov ovhi-noTi ^(avTos y kpov. 
Tp. ovK €(TTL irapa TavT^ aAA'. Ot? lov lov lov' no 

u> TTaihC 6 TTaTTjp cnToKLTrdjv aTrepx^Tat 

vp.as epijjxovs e? tov ovpavov kaOpa. 

olAA' avTL^okelTe tov Trarep' a> Ko.Kohaiiiova. 
nAIAION 

o) TTCLTep cb TTarep ap' eTUjuo!,- ye 

h(a}xa(TLV ^jxeTepoLs (jxxTis iJKeL, H5 

0)9 (TV IJ.€T OpvtOo^V TTpokLTTcbv €p.k 

ej KopaKas /3a8tet iJ.eTaix(avLos; 

i(TTL TL TUivh* €TVp.(t)S; ttTr' S) TTaT^p, et Tt (^lKuS //€. 

Tp. 8ofa(rat eort KopaL, to h' iTi]Tvpov aydopaL vp.lv, 

ffVLK av alTLCrjT apTov 7T(XTTvav p,€ KakovaaL, 120 

€vhov 8' apyvpCov fxrjhe ^^aKas ri TTaw TTapTrav. 
i]v 8' eyoj ev iTpd^as ekdco irdkLV, e^er' er wpa 
fcoAAvpai' ]xeydkr]v /cat Kovhvkov oxlfov eii avrf]. 

Yla. Kal TLS TTopos (tol TTJs ohov yivr](T€To.L; 

vavs ixkv ydp ovk d^eL (re TavTrjv ti]v ohov. 125 

Tp. TTTijvos TTopevcret iTcokos' ov vav^rdkoixropLai. 

Ua. TLS 8' f] ^TTLVOLa arovcTTLV &a-Te KavOapov 
^cv^avT ikavveLV es deovs o) TTa-mrLa; 

Tp. kv TolcTLV Ato-criTTOu Aoyots i^r]vpe6i] 

p.6vOS TT€T€LV6iv €S dcOVS d(^Ly]xivOS. 13° 

Ha. diTL(TTov etTras pvdov w iTaTep irdTcp, 
OTTojs KaKocrpov ^^ov r\k6ev es Oeovs. 
Tp. rjkdev Kar i)(6pav alcTov iTdkaL Trore, 

w' eKKVkivhdiV KdvTLTLp(ji>pOVp.eVOS. 

lla. ovKovv expj/y ce Hjjydo^ou C^v^aL iTTepov, i35 

oTTcos €(f)aLVov rots ^eots TpaytKwrepo?. 

107 KaTayopevffri codd. : corr. Cobet 114 &p'] ij (>' schol. 

119 uuiv] v/jiaiv Mein. APISTO^ANOTS 

T/3. aAA' S) /xeA' av ^xoi cnTictiv hLTrkOiV (ber 
vvv 8' aTT av avTos KaTacjiaya) to. (TLTia, 

TOVTOLCTL Tols aVTolfrL TOVTOV XOpTCKTbi. 

ria. TL 8' riv €s vypov ttovtlov Treo-?/ (Bddos; 140 

TTW? k^oXicrdeXv 7TTr]v6s obv bvv^creTai; 
Tp. e7rtrjj8e? etx.oy TrrjbdXtov, w \pri(Top.aL' 

To 8e ttKoiov icrTaL ^a^Lovpyi]s Kdvdapos. 
Yla. kLpLrjv 8e ris cre 8e'£erat (f^opovjxevov ; 
Tp. €v rietpatet 8?/7rou 'crrt KavOdpov Xl[jli]v. 145 

ria. €K€LV0 T-qp^L, fxr] crcfiaXels KaTappvrjs 

evTevdev, etra ^'«^^os ftji^ EvpLiTLbj] 

Koyov T:apdcr\r]s Kal Tpayiob[a yivr]. 
Tp. ipLol fi€Xrj(r€L TavTa y . dXXd xtttpere. 

v/xet? 8e' y\ viTep &v tovs ttovovs iyoo itovQ>, 150 

p.r] ^b€LT€ IXr]be X^C^^' VI^^P^^ TpLS>V' 

0)5 et [X€T€(i}pos ovTOs cbv d(rcf)p-q(r€TaL, 
KaTOL>Kdpa pixffas /ute /3oi;/coA^crerat. 

dAA' dy^ Ylijyaae X^P^'' X^^P'^^» 

Xpvo-oxdkLvov TTdTayov ■v//^aAta)V 155 

8taKty7/(ra9 0at8pots uxriv. 

Ti TTOLHS; Ti TTOL^LS; TTOL TTapaKXiviis 

Tovs [xvKTrjpas; Trpbs Tas kavpas. 

tet cravTov dappu>v diTO yijs, 

KUTa bpop.aiav TTTipvy iKTeivoov 160 

opObs X^P^'- ^'os ets avXds, 

aTTO fxev KdKKr]s ti]V piv diTexoov, 

aTTO 8' rjfxepicov aiTU)v TTdvTdiv. 

dvdpooTTe Ti bpas, ovtos 6 x^C^^ 

€V rietpaiet Trapa rats iTopvaLs; 165 

aTToAets //,' aTroAetf. ov KaTopv^eLS 

KdTTL(f)opr](reLS Ti]S yijs 7toWi]V, 

138 Tao-iTiol '7&) (TiTioCobet 155 xpfcox»^'"'^'' Suid. 161 6p- 

6hs V : dpBais R et vulg. 163 rifj.epiuv] T)fi(piwv (littera v supra t 

erasai lemm. schol. Rav. : T)ij.epivwv codd. criTinv Pors. : o-itioj;' codd. EIPHNH 

KaTncjyvTiVcreis (pirvXXov avui 

Kal ixvpov einxds; ws ijv tl 7re(roiv 

kvOivhe TrdOb), Tovpiov OavaTov 170 

TT€VT€ ToXavd' 7] TToAcS 57 XlOOV 
bta TOV (TOV TTpMKTOV 6(f)kll](T€L. 

otix d)s biboLKa, kovk4tl o-KcoTrrcoy Aeyco. 

S) p.riyavoTToik 7rpo<rexe tov vovv ws e/jie'' 

rjhr] aTpo^pe^i tl TTvev[xa Trept tov diJ.(j)aX6v, i75 

Ket pi.r] (fiv\(x^€L, xoprao-co tov Kavdapov. 

CLTap cyyvs etvaL rwy ^ecSi' ejuot 8ok<3, 

Kal br] Kadopia Tr]v oLKLav ttjv tov Alos. 

TLS kv Alos 6vpaL(TLv; ovk avoL^eTe; 
EPMH2 

iTodev l3poTov fx€ TTpocrejSak' ; Siva^ *HpaKAets i8o 

rovrt rt eo^rt t6 KaKov; Tp. iTnTOKavOapoS' 

Ep. S) (SbeXvpe Kal ToXp.r]pe KavaL(r)(vvT€ crv 

Kat fJLLape Kal iTapLp.Lape Kal pLLap(t>TaT€, 

TTcSs 8eup' avrjX$€S w \xLapG)V fXLapdTaTe ; 184 

rt croi 77or' €(rT ovop^ ; ovk epet?; Tp. fXLapciTaTos. 
Ep. TTobaTTos t6 y€vos b' et; 0pci^e /xot. Tp. pLLapdTaTos. 
Ep. TTaTrip b€ aoL tls €(tt ; Tp. e/iot; ixLapoiTaTos. 

Ep. ovrot /xa r^y y7/y eo-^' ottco? ovk aTTodavel, 

et /;i?/ Karepets ixol Tovvop.' o tl ttot €(ttl (tol. 
Tp. Tpuyato? 'AOfxovevs, apLTT€Xovpy6s be^Los, 190 

ov o-vKO(f)(xvTr]s ovb' epacrr7/s TTpayp.aT^av. 
Ep. 7/Keis 8e Kara rt; Tp. ra Kpia TavTL (tol <f)€poi)V. 

Ep. S) b€LXaKpL(t)V TT(i)S TjXO^s; Tp. S) yXL(T\poi)V opas 

WS OVK€T €LVai (TOL boKoi IXLap(s)TaTOS ; 

Wl vvv k<xX€(t6v ixol tov At". Ep. irj Ir] Irj, 195 

ort ovbe /Ae'AAets iyyvs €LvaL tS>v OeG^v 
(f)povboL yap ^xOes ^Ictlv €^(OKL(Tp.€VOL. 

175 (TTpoi^eT] (rTp€(|)et Cobet 176 <pv\d^eis codd. : corr. Reiske 

180 /xe] fjLoi Blaydes 182 fiSiXvpe Suid. : /utape codd. 196 ot* 

Brunck : '6t' codd. ovS' «^eAAes Dobr. API2TO*ANOT2 

Tp. TToi yyjs; Ep. ibov yjjs. Tp. a\ka Trol; 

Ep. TToppco Trdvv; 

VTT avTov drex^fS? Tovpavov tov KVTTapov. 
Tp. 770)9 ovv cnj hrjT ivTavda KaT€k€i(f)6r]s p.6vos; 200 

Ep. ra XoLTTa Trjpio (TKevapta Tct T(dv deGiV, 

XyTpihia Koi cravibia Kd[X(f)op€ibi,a. 
Tp. e^iOKi(ravTo 8' ol Oeol Tivos ovvcKa; 
Ep. "EAAr/crty opyto-^ezTe?. etr' eirau^a /xer 

ty' T/o-ai' avrot tov YloKefjiov KaTi^Kicrav, 205 

v/ixas ■TrapaSwres 8pay aTej^yws ti ^ovKeTai,' 

avTol 8' dvi^Kicravd' ottcos dz/cordro), 

lya /ixT/ jBKeiTouv p.a\o\xivovs vp.ds ctl 

/xj/S' dvTi^oKovvTOiV iJ.T]b€v aicrOavoiaTo. 
Tp. rou 8' ovvex VH-d^i rairr' ebpacrav; eiiri p.0L. 210 

Ep. 6rt7/ TToXepielv ypelcrO^ kKeivcov TTokAaKis 

(riTOvbas TTOiovvTcov /cei pikv ol AaK(/iViKol 

VTT€pj3d\oiVTo piiKpov, ekcyov dv Tabi' 

' val ro) o-ta> vvv uiTTiKiojv bcocrei biKav.' 

et 8' av Ti TTpd^aiT dyadov aTTiKuiviKOi 215 

KaXdoiev Oi Ad/cojre? eipi^vrjs Trept, 

i\4yeT dv vp.eTs evOvs' ' e^aTTaT(ap.eda 

VI] Ti]v ^Adrjvdv, vi] Ai\ ovx' TTeiaTeov' 

ij^ova-i Kavdis, i]v e\o)]iev r)]v YlvXov.^ 
Tp. 6 yovv \apaKTi]p i]]xebaTTos tG>v pr]]j.dTUiV. 220 

f]p. <av ovv€K ovK otS' et Tror' Kipi]vr]v ert 

To XoiTTov 6\\r€crd\ Tp. dAXd ttoi ydp orxcrai; 

Ep. 6 W6ke]j.os avTi]v ivejiak^ eis dvTpov jiadv. 
Tp. Is TTOiOv; Ep. es rourt t6 KaToi, KaTrei^' dpfiy 

6(Tovs dvcoOev iTT€(p6pr](r€ Tiav kidcov, 225 

tra ]xr] kdjir^Te ]xr]bf.TT0T avT7]v. Tp. etTre' ]xoi, 

r]pds 8e 8?/ rt 8pdi' Trapaa-Kevd^eTo.L; 

211 oTi^ Bentl. : bVt codd. 214 oTTi/cia)»' 5c6(rei 5iKr;v codd. : corr. 

Hirschig 215 irpd^aivT' codd. : corr. Bekk. 219 Uv\ou Ald. : 

■ird\iv R V : utrumque apud schol. EIPHNH 

Ep. ovK oi8a irXrjv tv, otl OveCav ka-irfpai 
VTT€p(f)va To p.€ye6os il<Tr\viyKaTO. 

Tp. TL hrjTa TavTtj r?/ dveCa xpy](reTaL; 230 

Ep. TpLfSeLV iv avTi] tol^ TroAet? /3oiiAeverat. 
dAA et/L/,1' Kal yap (^LevaL yvcopLTjv ep.r]V 
/xeAAet* OopvjSeL yovv evbov, Tp. oXfxoL SeiAatos. 

0ep' avTov airohpS)' koX yap wa-Trep ■^(r66iJ.r]v 
KavTos dveCas ^6iyp.a TToXeixLcrTrjpLas. 235 

nOAEMOS 

lO) ^pOTol ^pOToX ^pOTol TToXvT\-q[JLOV€S, 

w? avTLKa [xdXa tcls yvd6ovs dAy^crere. 
Tp. ouva^ "AttoXXov r?]? 6vuas tov irXdTOVi, 

6(T0V KaKov, Kal tov noAe'ju.oi) tov j3Ae'/x/;/aT0?. 

S/)' OVTOS ICTT €K€LVOS OV Kttl (f)evy0IX€V, 24O 

6 bcLvos, 6 ToKavpLvos, 6 KaTo. ToXv a-KeXoLv; 
Ho. lo) ripao-iat Tpls d^Atat Kat TreyrdKt? 

Kai TToAAoSeKaKts, w? dTToAeto-^e Trjixepov. 
Tp. TOVTL fxev dvbpes ovbkv r]ixLV 7Tpayp.d ttco* 

To yap KaKov tovt eo-ri ttjs AaKcovLKrjs. 245 

Ho. cb Me^yapa Me'yap' ws e7rtrerpt\//-ea'0' avTiKa 

aTTa^diTavTa KaTajxeixvTTOiT^vixiva. 
Tp. [Ba^al j3aj3aLa^ ws jueydAa Kat hpL]iia 

Tola-L MeyapeSo-ti' evi^akev tcl Kkavfiara. 
Ylo. td) SltKeAta Kat (ri; 8' ws d7ro'AAi;crat. 250 

T/). oXa ttoKls ToKaLva bLaKvaLa-6r]a€Tai. 

Ylo. (f>ep' k'7TLy(J.(Ji K<XL TO ]X€\l TOVtI TaTTLKOV. 

Tp. ovTos TTapaLVcH (tol ]xi\LTL yj)r](T6dT€p(a. 
T€Tp(o^oXov TovT eo-rt* </)et8ou rdrrtKoO. 

Ylo, TTal TTOt KvboLjXe. 

233 evSoOtv R 246 5] iai Ald. firtrpt\pe(T0' codd. : corr. 

Elmsl. 251 Tp. Dobr. : vulgo noXe/xcfi continuatur oJoy 

Mein, 253 xp^<^9a' ^oTepa; codd. : corr. Dind. 254 Terpoi- 

/3<<Aou Kuster 

ARISTOPH. PAX 16 API2T0<I>AN0T2 

KYA0IM02 

ri /xe /caXeis; ITo. KXawet fxaKpd. 255 

l'crr?]Kas apyos; ovTOcri croi KovbvXos. 
Kv. ws bptixvs. olpoL jJLOi rdXas w hicnTOTa. 

p.Q>v TU)v (TKOpoboiv ivejSaXes is tov KovbvXov; 
Ylo. otcTds ak€TpCj3avov Tpi.\(tiv; Ku. dXX' a» /ueXe 

ovK ecTTiv rjixlv €\des etrrwKiVjue^a. •'260 

rio. ovKoui; TTap* ^ Adrjvaioiv p.eTa6p€^ei Toyy {riavv); 
Ku. fycoye vt] At"* et 8e fxi] ye, Kkav(Top.ai. 
Tp. aye brj tl bpG)p.ev u> TTovrjp' dv6pit>TTia; 

opare tov Kivbvvov ijixlv w? neyas' 

(lirep yap ij^a, tov dXeTpijSavov cj^epoov, 265 

rovro) Tapd^ei rd? 7ro'Xets Ka6r]p.evos. 

dXX' S» AtoVucr' dTToXotro Kat /x^ 'X^ot ^e'pcoy. 
rio. ovro?. Kv. rt €(ttlv; Uo. ov <p€p(Ls; 

Kv. TO belva ydp 

d7ro'Xa)X' ^A^rjvaioLaLV dkeTpi(Bavos, 

6 (3vp(ro7r(akris, os eKVKa tijv 'EXXd8a. 270 

Tp. eS y' u) TTOTVLa bicnTOLV* ^A6r]vaia ttol&v 

d7ro'XcoX' (Kelvos Kav beovTL rfj iTokeL, 

7; Trpti' ye tov ixvttojtov ijplv eyyeaL. 
ITo. ovKovv irepov brjr eK AaKebaipovos jxeTeL 

dvvcras tl; Kv. TavT^ a> becnTo6\ Ylo. ^Ke 

vvv Tayy. 275 

Tp. covbpes Ti TTeLo-oixecrda; vvv dyoov jxeyas. 

dXX' et rts vjxoov ev '^ap.o6paKri Tvy^dveL 

p.ep.vr\p.evos, vvv ecTTLV ev^acr6aL KaXbv 

dTroa-Tpacf)rjvaL tov jxeTLovTOS tu> TTobe. 
Kv. OLjxoL TaXas, otpLOL ye KdT otpoL /udXa. 280 

256 ouTocri croi R : oiiro <rl V in ras. : o\jToa\ yap Ald. 257-8 Tp. ws 

Spiixvs. Kv. oi/xoi — Tp. fjLwv — Herm. ivf^aMv Herm. 259 ot- 

o-eir] olff ol(r Dobr. 261 ■navv ac3d. Dobr. 266 Topo|ej] 

(caTopa|€( Herwerden 269 'Mrivalois codd. : corr. Pors. 270 secl. 
Cobet 273 secl. Dind. irp\v "t 7« Buttmann 274 5^t' V 

Ald. : 7« Tt R : y4 tiv Dind. EIPHNH 

Ylo. TL ea-TL; ix<av ovk av (pipets; Kv. aTroAojXe yap 

Koi TOLS AaKebaLiJiovLOLcrLV aXeTpijSavos. 
rio. 77c5s S iiavovpy ; Ku. ks Tcnn 0pqKr]s xcopCa 

\pi](ravT€s (TcpoLS avTov etr' a7T(iX.€(rav. 
Tp. €v y ev ye TrotJ/craiTe? o) ALOcrKopoi. 285 

t(rcos av eS yivoLTO- dappcLT S) ^poToL 
Ylo. aTT6(f)epe Ta (TKtvr] ka/Sibv Taxrrl TrdXLV 

eyci) 8e boCbvK eicicby 770tr;o-o//at. 

Tp. vCv TOUt' €K€Lv' rJK€L TO AdtTLboS fJL^koS, 

b€(f)6iJ.€v6s TTOT f]be TT]S pL€(rr]pL(3pLas, 290 

* bis rjbojxaL Kal )(aLpop.aL Kev(ppaLVop.aL.* 

vvv kaTLv r]]uv ojvbpcs "EAATjres koAoi' 

aTraAAayeto-t TTpaypL<xTOi)v re KOt p.a)(G)V 

i^eXKVcraL Tr]V Tta(TLV Yilpr]vr]v (f)LX.r]V, 

TTplv (Tepov av boCbvKa KcakvaaC TLva. 295 

aAA' S) yecopyoL KafXTTopoL Kal TfKTOves 

Kal brjpLLOvpyoL Kal ix4tolkol kol ^evoL 

Kal vr]a-L(aTaL, bevp' lt o) TTavTes Aeo), 

b)s rdxiorr' aiJ.as XajSovTes Kal fxoxXovs koI o^otrta* 

vvv yap Tjijuv apTTa.(raL iTo.pi.crTLV ayaOov baLfxovos. 300 

X0P02 

beVpO TTOLS X<i)p€L TTpoOvpLOOS €v6v Trjs (T(x)Tr]pLaS. 

o) YlaveXXr]ves [ior]6r]ao)ixev, (tTTep TTciTTore, 
Ta^ecov aiTakXayevTes kul KaKxov (poLVLKLKav 
Tjixepa yap e^eKa]x\\rev ijbe fXL^rokajxaxos. 
TTpbs rci8' r^fxlv, et rt xpi] bpav, cppd^e KdpxLTeKTOvei- 
ov ydp e(r6' otto)s aTTeLTrelv av boKut [xol Ti^fxepov, 3^6 
TTplv ixoxkoLS Kal jxrixavaLaLV is t6 c^ws dvekKvcraL 
rr]v 6eS)v TTa(ro)V ixeyCcrTr]V Ka\ <f)L\aix7TeXo)TdTr]v. 
Tp. ov (rLo)TTr](re(r6' , otto)s p-r] Trept^apets r<S iTpdyixaTL 

282 AaKfSMfioviotffiu in V notavimus 291 xoipoM"" Kiv<ppaivoiJM.i 

R V Suid. : r4pTro/j.ai /col xonVoM*" Ald. 303 tpoiviKiSaiv Mein. cum 

schol. Rav. 

16* API2T0*AN0T2 

Tov Yl6\eixov ^K^u>TTvpT^(reT evboOev KeKpayoTcs; 310 
Xo. dAA' aKovcravTes tolovtov \aipop.ev Kr\pvyp.aT0S. 

ov yap T/y e^^oiras i]Keiv ctltC i}p.epQ)V tplQ>v. 
Tp. evXajieLcrde vvv iKelvov tov KaTu^dev Kepl^epov, 

/x?; TTacpXdCoov Kal /ce/cpayo)? uxmep tjvlk ivddb' rjv, 

efXTTobaiV TjfxZv yevrjTaL ti^v Oeov p.i] ^^ekKvaat. 315 

Xo. ovTi Kal vvv ((TTLV avTi]v ooTts i^aipr}(r€Tat, 

1]V aTTa^ es xelpas (X61] ra? efid?. iov lov. 
Tp. efoAeire /x' covbpes, et /jit) r^s /Sot/s dvi/orere* 

eKbpaixcov yap TrdvTa TavTt a-vvTapd^eL Tolv irobolv. 
Xo. bis KVKdTco Ka\ Trareiro) Tidi^ra Kal TapaTTeTco, 320 

ov yap av ■^^aipovTes r]p.eXs Tr]\xepov TTav^raLixed^ dv. 
Tp. rt ro KaKov; tl Trda-^^eT u>vbpes; fxrjbaix&s iTpos tG>v deSiv 

TTpayixa KdXkLo-Tov bLa(f>6€Lpi]T€ bLCL To, (r)(j^ixaTa. 
Xo. dAA' eyojy ov a-yr]p,aTLC^LV fiovXojx\ dk)C v(f) r]bovrjs 

ovK eixov KtvovvTos avTui rcb 0-Ke'Aet yppeveTOV. 325 

T/). 1X1] Tt Kou vvvC y er', dAAd Trave trav 6p\ovix€Vos. 
Xo. Tjv ibov Kal bi] TTeiTavixaL. Tp. ^7/9 ye, Travei 8' 

ovbeiTu). 
Xo. ev ixev ovv tovtl ju,' eaa-ov kXKva-at, Kal ixr]K€TL, 
Tp. tovt6 vvv, Kal pr]KeT dAAo jxr]bev 6p\r]a-i]a-0' (tl, 
Xo. OVK av 6p\r]a-aLp.ed\ etiTep b)(f)€X.-qaaL]X€V tl ae. 33° 

Tp. dAA' opdr' ovtto) ireTTavcrde. Xo. TovToyX vr) tov Ata 

To a-KeXos pL\j/avTes ybr] X^yoixev to be^Lov. 
Tp. eTTtSt^ajjut tovt6 y vpxv S)(TTe p.!] Xvirelv eTL. 
Xo. dAAd Kcxi TdpL(TTep6v tol \x eaT dvayKaL^os e^ov. 

T/So/xat ydp >cat yeyr]da Kal iTeiTopba kol yeAoj 335 

/idAAor 1] To yrjpas eKbvs eK(f)vyoi)V ti]v daiTLba. 
Tp. 1X1] Tt Kat vvvL ye )(atper'* ov yap to-re tto) aa(f>(as' 

3T3 f-vKa^ucrOf vvv eKeivov rhv KdruBfv Ktp^epov RV: (v\a$f7<T9' 
^KeTvov rhv Kfp^epov Ka\ SeSirreffde Ald. : evAa^elcrde vvv eKetvov 5e5io- 
res rhv Kepfiepov Brunck 316 Kal vvv'] xaip^" Mein. 329 6p- 

XV<re(r0' codd. : corr. Bekk. 334 /j.' iar'] fxoii(rr' Dind. 337 /u^ ri 

Kal R V : fijjKer' olv Ald. 1 EIPHNH 

oAA' orav Aa/Swju.cy avTrjv, TrjVLKavra \aipeT€ 
Koi (3oaT€ Kal y^XaT' tJ- 

^ri yap i^ecrTaL Tod' vfuv 340 

7T\eLV fji4v€Lv ^LveLV Ka6(vbeLV, 
is TravrjyvpeLS Oecsipelv, 
ea-Ttaa-dai KOTTa^i^eLV, 

fo-vliapCCeLvf 
lov iov KeKpayevau 345 

Xo. ei yap eKyivoLT Ibelv TavTi^v p.e ti]v rjpepav [ttot€], [crrp. 
TToXXa yap aveay6pr]v •npaypaTa re Kcit (TTLJSdbas, as 

eAaxe i>oppL(ov' 
KOVKiT av jx (vpoLs bLKaa-Tr]V bpLpvv ovbe bvcTKokov, 
ovbe Tovs TpoTTOvs ye brjirov a-K\r]pov Sianep Ka\ Ttpo tov, 
aAA' aTTaXbv av p XboLS Kal ■ttoXv vedTepov, 351 

aiTaXXayevTa TTpaypaToov. 
Ka\ yap iKavbv \p6vov aTTokXvpeda Ka\ KaTaTeTpLppeda 
TTXavdpevoL 355 

es AvKeLov kclk AvKeiov ^vv bop\ ^vv aa-TTLbu 
oAA' o TL paXLara ■yapLovpe6a 7tolovvt€S, aye 
4>pd(e' ae yap avTOKpdTop' etXer dya6r] tls i^plv Tvyi]. 

^p. (j)ep€ bi] KaTLbo) TTOt tovs Xl6ovs d(f)eX^opev. 3^' 

Ep. S) pLape Kol ToXpripe tl TTOLelv bLavoel; 

Tp. ovbev TT0vr]p6v, dXX' oTTep koX KtAAtKcSr. 

Ep. a7ro'AcoAa? w KaKobaLpov. Tp. ovkovv i]V Aci^^co. 

'Epprjs yap cov KXi']p(o TTOtTjcrets ot6' ort. ^ 365 

Ep. diToXcaXas, e^oXcoXas. Tp. es tlv ijpepav; 

Ep, els avTLKa ixdX\ Tp. dAA' ovbev r]pTT6Xr]Kd 7Tu>, 

ovT dX(pLT^ ovT€ Tvp6v, u)S aTToXovpevos. 

346-360 = 385-399 -= 582-600 

341 /Sii/fii' Dind. : Kiyuu codd. 344 a-ujSopio^fn' Mein. 346 tic- 

yfvoir' (yfvoiTo y ) ISfTv TavTr]v yue rrtv riixfpav ■Kori RV: fioi yfvon 
iSf?v TavTTqv Tr]v rifxepav iroTf Ald. : fKyevoiT iSf7v t^v r]fj.(pav TavTriv irore 
Pors. iroTf secl. Bergk 347 fivf<Txofi-r]>' codd. : corr. Brunck 

364 ouKOvv ^v~\ oiK, ^v fiij Dobr. 368 Tvpdv^ rrvpiv Suid. API2T0c|>AN0T2 

E/). Kal }xi]V e7nrerpt\/^at' ye. Tp. KOTa to> Tp6i:(a 

ovK T^crOoiJ.rjv ayaOov ToaovTovl \a(i(av; 37° 

Ep. ap' oXcrOa OdvaTOV ort 7rpoei<^' 6 Zevs 6? av 

Tavrrjv dvopvTTOiV evpeOf]; Tp. vvv dpd /xe 

dTTa(r dvdyKTj ^ctt* aTToOav^w; Ep. c5 icr^' ort. 

Tp. e? yotpihiov p.oi vvv bdveicrov rpets Spaxfias* 

oet ydp iJ.vr]9i]vaC /j.e Trpty T^dvrjKevat. 375 

Ep. 0) ZeO KepavvojBpovTa. Tp. f/?/ Trpos rcSy ^ewi' 

ijpLiov KaTeCm^s, dvTil3o\S> (re SeVirora. 
Ep. ovK av 0"ta>7n/crat/jit. Tp. val Trpos roii' Kpdav, 

dyM TTpo$vp,(os croi (ftipcov d(f>LK6p.riv. 
Ep. dAA' w /xeA' vtto rou Atos dp.aXhvvdi]o-op.ai, 380 

et /i?) TtTopria-(ii TavTa xat AaKr/o-o/xai. 
Tp. ]xr] vvv XaKr\(Tris, KCcrcro]xaC o*' o^p^ir^iov, 

ihzi jxoi, tC Trdo^er' Sivbpes; eorar' (KTT€TTXr]y]iivoi. 

oi TT6vr]pot //7/ o-tcoTrdr'' ei 8e /a?/, Aaxr/o-erat. 

Xo. ]xr]ba]X0i9 S) bicnTod^ 'Ep/x^, ]xr]ba]x5>9, ]xr]ba]X(os, \dvT. a. 
et rt K(\apt(T]xivov yotpCbtov otcrOa iTap e]xov ye /care- 
br]boK(as, 386 

rouro //r/ cftavXov vojxt^* iv roiSe rw (i^Cr) Trpdy/xart. 
Tp. ov/c d/covets ota 9(OTTevov(rC cr Siva^ bicnroTa; 
Xo, tjur/ yivT] iTakCyKOTOs dvTi[3o)\.ovcrtv r)ixtv,f 390 

(So-re rr/i/Se /xr/ Xa^etv 
dAAd x«P"^' ^ (^tXav^poiiTTOTaTe Kal /xeyaAoScopoVare 

Sat/xoVo)!^, 
€t Tt net(rdy5pou /3deAi;rret rous X6(f)ovs Kal rds 
ocfypvs. 395 

Kat o"e 9vcrCaicrtv tepato-t 7rpocro'8ots re /zeyd- 
Aatcrt 6td iTavTos Si bicnroT' dyakov]xev r//iets det. 

373 Vr'] y Alci. 374 fjLOt vvv etiam V : vvv fxoi Cobet 382 Z 

p/j.idiov codd. : corr. Schwabe 385 fj.r)Safiu>s ^ijSa^wr V : ^u^ firiSafj.cos 

/urjSo^cir R : fi-rjSa/xus fih fi.rjSafJ.ois Ald. 387 vSfitC Bentl. : vofJiCoiv 

codd. vw add. Bentl. 390 jxii . . . rifj.iv secl. Dind. lacunam 

notans EIPHNH 

Tp. id\ avTL(3o\(a (T, tk^riaov avruiv Ti]V otto, 4°° 

CTret (re Kal Tiixuxn ixakkov rj Ttpo tov. 

KA.e7rrat ydp el^rt vvv ye fxaXkov r] iTpo tov. 

Kai (TOL (f)pd(rai tl Trpayixa beivbv Kal p.iya, 

o Tots OeoLS aTTacTLV €7rL(3ovXev€TaL. 
Ep. tdi. brj KaTetTr'' to-cos yap av TteLcraLS e/xe. 405 

Tp. 7] yap '2€\i]vri )(a) Travovpyos "HAio? 

vfXLV iTTLjSovkevovTe tto\vv ybr] yjiovov 

rots (3apl3dpoL(rL TTpobCborov Tr]v 'EAAa8a. 
Ep. tVa 87; rt TovTo bpaTov; Tp. otli] vi] Ata 

ijixels ]xkv v]XLV dvofxev, tovtol^tl be 4'° 

ot j3dp^apoL OvovcTL. 8ta tovt' etKoVojs 

(3ov\oLVT av r]]xas TTavTas e^oAcoAeVat, 

tVa Tas TeXeTas \dj3oLev avTol t^v 6eu)V. 
Ep. TavT apa TrdAai t(ov r]]xep(t)V TTapeKkeirreTr^v 

Ka\ Tov kvkKov 7TapeTp(ji}yov v<f)' a]xapTco\Las. 415 

Tp. val fxa Ata. TTpos TavT^ a> 0tA' 'Ep/u.?/ ^vk\a(3e 

r]]xlv TTpodv]X(i)s Trjvbe Kal ^vveAKvaov. 

KaC a-oL TOL ]xeyd)C i]]xeLS YlavaOr^vaC a^o]xev 

TTd(Tas re Tas dXXas reAeras Tas tu>v Oewv, 

]xva-TrjpL 'EpjLiTj, AtiTToAet', 'Ab(avLa' 420 

aAAat re' o-ot 7ro'Aeis TteTTav]xevaL KaKwv 

dAe^tKciKa) dvaovaLV 'Ep/ji7j Trai^raxou. 

X^Tep eTL TrdAX' e^ets dyaOd. TrpuiTov be croL 

bcipov bLb(D]XL Tr]vb\ Lva aiTevbeLV ^XV^' 
Fip. oX]x ws e\er]]x(DV el]x de\ TuiV xpva-ibdiV. 425 

vixeTepov evTevdev epyov oivbpes. dWa rats afxuLS 

ela-LovTes w? rd)(toTa tovs Xl6ovs d(\)ekKeTe. 
Xo. TavTa bpda-ofxev av 8' ■f]]x'LV S) dewv a-o(p(>)TaT€ 

402 sic Ald. : om. R : /cAfirTo» tc (ai t« in ras.) yap vvv ixaWov ilaXv V: 
Trygaeo continuavimus cum schol. 405 &>/ ireiVatj] di/airfKreiy 

Hirschig 409 Sr; Tt Bentl. : t/ Stj vel 6«) codd. 415 ap/uo- 

TwKias codd. : corr. Bentl. 417 T^j/Se] Tiii/Se Mein. {uj/eA/ffao»'] 

^uvaveKKvcrov Dobr. 420 Anr6\ei Pors. API2T0*AN0TS 

uTTa xph TTOLelv e(f)e(TTU)9 (ppdCe brjfjiiovpyLKSis' 
TaWa 8' (vpj](r€LS VTTovpyelv ovTas ijixas ov KaKovs. 43^ 
Tp. aye hi] (tv raxeco? virexe ti]V (fyLdiX-qv, ottcjos 
^pyc^ ^(}>LaXoviJ.€v ev^dfxevoi toZ^tlv Oeols. 

Ep. aTTOvbl] (TTTOvh]' 

eiKfyrjfjLelTe e^^Tj/xetre. 

Tp. (TTTevbovTes evx6]j.((rda ti]v rvv i]fx€pav 435 

"EAArjcrty dp^ai TTacrL ttoXXc^v KayaOQtv, 
\S}(TTLS 7Tpo6vixoos $vXXd(3oL t5)V cr\OLvioL)V, 
TovTOV Tov dvhpa /ar) Xa^elv ttot dcnTLba. 

Xo. ]xd At" dAA' kv elpi^vrj bLayayelv tov (iiov, 

e\ov9^ kTaipav Kal aKaXevovT dvdpaKas. 44° 

T^. ooTt? 8e TToXifxov fxaXXov elvaL ftovXeTai, 
[xi]b€~OTe TTavaaaO^ avTov S AtoVixr' dva^ 
€K tQ)v oXeKpdvoiv aKLbas k^aLpov\xevov. 

Xo. Ket TLS kTTL6v]X(av Ta^Lapx^lv crot <^6ov€L 

fS (/)WS dv€X6eXv U) TTOTVL, €V TttXaLV [xd)(aLS 445 

"Trdo-^^ot ye rotau^' old-jTep KXedvvpLos. 

Tp. /cet rts bopv^os rj KdTTijXos daTTLbcov, 
'iv ifXTToXa (3eXTL0v, €TTl6vpl€l ixa)(G>v, 
Xr](f)6els VTTo XrjaTQv eadioL Kpi^ds ixovas. 

Xo. /cet rt? aTpaTrjyelv ^ovXofxevos fxi] ^AAd/3oi, 450 

1] bovXos avTOfxoXe^LV TTapeaKevaafxevos, 
eTTt Tov Tpo-)(^ov y (Xkolto [xaaTLyovfxevos. 
iffuv 8' dya6a yevoiT. ii] TraLoiV h]. 

Tp. d(f)eX€ t6 TTaieLV dAA' ii] fxovov Ae'ye. 

Xo. iif ii] Toivvv, ii] fxovov Xeyoi. 455 

Tp. 'Epfxfj XdpLaLV "Q.paLaLv ^ A(f)pobLTrf Tl66(o. 

432 '(pia.\ovfj.ev Eustathius : <pia\ovfj.ev codd. 435 (vxofJie(r6a 

Hamaker : evx^lJ-e(r6a V (in ras.) Ald. : evxtiiiieOa R 439 Sia- 

yaye7v Lenting : Stdyfiv RVF: Sidyeiv ue Ald. 446 ira- 

irxoi ye Toiav6' R Ald. : ndffxotTO ToiavTaO' V : Trdtrxoi TOiavT' &t6' 
Dind. 447 Kei] €? R V Sopv^hs etiam V: Sopv^6oi Suid. 

450 ^vWdfir) codd. : corr. Mein. 454 iraUtv] Traiifv Elmsl. cuni 

schol. EIPHNH 

Xo. "Apet 8e /xr/. Tp. /zjy. Xo. /X7]8' 'Ei^uaXtw 

ye. Tp. /X7/. 

Xo. vTToVeti^e 87/ TrSs koI Karaye toIctlv /caAo)?. Ep. 


tt) eta. 


[<TTp. 


Xo. 


eta fxaka. 


460 


E/>. 


o) eta. 
Xo. 


eta ert ixdka. 
Ep. 


S) eta, w eta. 
Tp. 


dAA' ot^x eA/couo"' avbpes 6fj.0L0)s. 


ov ^i.'AAr/\//eo-^'; ot' dy/cwAAeo-^'* 


465 
ollJ.(i>^€(r6^ ol Botcorot. 
Ep. 


eta rur. 
Tp. 


eta w. 
Xo. 


(dAA') ayere ^ware'A/cere Kat o-^oJ. 
Tp. 


ovKovi' eAKco Kd^apTuifxat, 
Kd7re/jt77t7rrcio Kat crTrofSct^td; 


470 


Xo. 


770)9 ovz^ o^ X^P^^ Tovpyov; 

Tp. cb Aa/xax' dStKet? (pTTobojv Kadi][X€vos. 

ovhev 8eo'/xe0' SjvOpcoTre ttjs crrjs [xopp.6vos. 
Ep. 0118' ot8e y' etAKoy oi^Sey dpyetot 7rdAat 475 

dAA' r/ KaTey4\cov tQ)V TaXaLTTCopovixevccv, 

Kal TavTa hL)(j66ev pLLcrOocpopovvTes dXcpLTa. 
Tp. dAA' ot AaKoiives ojydd' eAKovo-' drSptKcos'. 
Xo. ap' ola-O' oaoi y avrSiV e\ovTaL tov ^vXov, 

fxdvoL Trpo6v}xovvT' dAA' 6 ^aAKei.? oi^K eS. 480 

Ep. ovbi' ot Meyap^? bpuia'' ovb^v (Xkovo-lv 8' o/jico? 

y\La-)(p6TaTa a-apKd^ovTes cSo-Trep KvvihLa, 

VTTo Tov ye XLp.ov vrj At' e£oAa)Ao're?. 

459-472 = 486-499 

457 MT)"' Tp. /ii) Benll. : Tp. /.f); /irj codd. 469 &yeTot' ^weKKerov 

(^vvd\Kfrov V) codd. : corr. Dobr. : fortasse &yfT' oiv ^vvave\K(Te 
475 Ep. codd. : Xo. Dind. ouS' R : «55' V : «S Ald. APISTO^ANOTE 

Tp. ovbev TTOLOvixev ojvbpes' aA.A' dp.o6vixahov 

aTTa<TLV rip.iv avOL^ avTL\i]TTTiov. 485 

E/3. co eta. \avT, 

Tp. eia juaAa. 

Ep. d) eia. 

Tp. eta r»; Ata. 

Xo. p.LKp6v ye KLVovp^v. 49^ 

T/3. oiS/cow oetrov ..... 

rovj ju.ey T€LV€LV Tovs 8' avTLO-nav; 
TrXrjyas A7/\//eo-^' ajpyetot. 
Ep. etci i;ui;. 

Tp. eta S. 495 

Xo. wj KaKovoL TLves ela-Lv kv i^ptv. 
Tp, vpels pev yovv ol kltt<j^vt€s 

Tijs (.lpi]vr]s (TTrar' avbpeLoos. 
Xo. dAA' eto"' 0% KojS.vovaLV. 

Ep. avbpes Meyap)/? ovk e? KopaKas kpprjcreTe; 5°° 

/xto-et yap v/xas ^ ^eos jxep.vrip.ivr]- 

TtpGjTOL yap avTi]v tols (TKopoboLS ■q\cL\l/aT€. 

Kol TOLS ' A9i]vaL0La-L Tiavcraa-QaL Xiyoi 

(VTevdev exo/xeVots oOev vvv eA/cere* 

ovbev yap aWo bpaTC irXi^v 8tKd{ere. 505 

dAA' etTrep (TTLdvpeLTe r>/r5' e^eXKvaaL, 

TTpos T7]v OdkaTTav oXiyov VTT0\<X)pr]a-aTe. 
Xo. ay Sivbpes avTol bi] ]x6vol kajScaixeO^ ol y€(apyoC. 
Ep. x^^P^^ y^ '"*'' '"^ TTpaypa ttoAAw ]xakkov oovbpes vp.LV. 
Xo. \u>peLV To TTpayp.d (p-qaLV' dkka ttcls dviip iTpoOvpov. 510 
Tp. ot rot yecopyot Tovpyov i^ekKova-L Kakkos ovbeCs. 
Xo. dye vvv dye TTas. 

490 Xo. RV: Ep. alii 491 S^to t(^5* «VtiV post Seirov supplet 

Dind. 493 ap^ejoj Mein. 496 ^/trj/ Suid. : u^ij' codd. 497 7'oCi' 

Bentl. : oiv codd. : vw Lenting 498 avZpiiws Bentl. : avSpiKws 

codd. 511 e|e\Koi;irj] iKTfKoviri Herwerden J EIPHNII 

Ep. Koi [xrjv oixov '(ttiv ybrj. 

Xo. /x?; vvv avGijxev aAA.' eirey- 

T(iv(i)ix€v avhpiK(t)Tepov. 5^5 

Ep. 7/8r7 'crrt rour' iKiZvo. 

Xo. w eta i^w, 2» eia Trfis. 

w eta eia eta eta eta eta. 
d) eta eta eta eta eta 7709. 
Tp. w TTori^ta l3oTpv6bot)pe tl Trpoo-etTroi o-' eiros; 520 

TTO^ey ai' Aa/3ot/xt p^/ia pivpidp.(f)opov 
OT(a Trpo^TfLTToo (T ; ov yop eTx^ov OLKodev, 
o) X^^p' 'OTT(opa, Kal av 8' 2) ©eojpta. 
0101» 8' exet? ro TTpo^rdiTTOv S QiOipia, 
oXov 8e Tn^ets, ws 7781/ Kara r^s Kaphias, 5^5 

yAvKvraroy uxnTfp acrTpaTiLas Ka\ p.vpov. 

Ep. /XCdl' oSl' OfXOLOV Kal yvXLOV (TTpaTLOJTLKOV; 

Tp. aiTe.iTTV(T eyjdpov (fxoTo^ iy6L(TT0V 7rAe'/co?. 
Tov jxev yap o^et KpofXfxvo^vpeyp.Las, 
TavTrjs 8' oTrwpa?, V7ro8ox^?> ALOVva-L(ov, 53o 

avXGiV, Tpay(Db(ov, 2o(^oKAe'ovs [xekojv, Kt)(Awi', 
fTTvkkCoov EwptTrtSot' — Ep. Kkavadpa av 
TavTTjs KaTaxj/evhopifvos' ov yap ijbeTaL 

aVTTI TTOLTJtT] prilXaTLCOV bLKaVLKU>V. 

Tp. /ctrrot;, TpvyoLTTOv, Trpo^aTLOov fikriyuiixivoiiv, 535 

tKoATTOvt yvvaLK(i)V hLaTpi\ov(rS)V eis aypov, 
hovkr]^ lx(6vovari9, dvaTeTpap.ixevov \oS)S, 
dkko)V re TTokkQv KayaOuiv — Ep. t^i vvv ddpu 
olov irpos dkkrikas kakovaLV ai Tro^Aetj 
8taAAayeto-at Kat yeAcoo-iy daixevaL, 54° 

Kat TavTa haiixovCoos vTTooTTLaapevai 
CLTTa^dTTaa-aL Kal Kvddovs iTpo(rK€Lix(vai. 

Tp. Kat r(Si'8e tolvvv tS)V d((Dp.iv(»v a-KoiTiL 

524 S) Qeupia] Elprivrj <pi\Tj Mein. 531 rpuycfB&v Reiske 

536 fortasse fio\iTov,yvvaiK(iiv tls ayp6v] ts IwSv schol. 537 x^^^^ 
Suid. API2T04>AN0T2 

TCL TTpoa-cixp^ ira yvfas ras T€)(^vas. Ep. alj3ol TaAas, 

Tp. €K€LVovl yovv Tov kocpoTTOLov ov^ opas 545 

tlXXov6' kavTov; Ep. 6 hi ye ras crjj.Lvvas t:olS>v 

KaT€.TTaphev apTi tov ^L(f)ovpyov \eLvovL. 

Tp. 6 5« bpeTTavovpybs ov)(^ opas ois ijbeTaL, 
Kal Tov hopv^ov oLov e(rKLpi,d\L(r€v; 

Ep. Wl vvv aveLire tovs yeoipyovs aTTLevaL. 55° 

Tp. cLKOveTe Aew* tovs yeoopyovs aiTLevaL 
TCL yecopyLKa crKevr] \aj36vTas els aypov 
o)S ra)(ioT' avev bopaTLov Kal ^Ccf^ovs KaKOVTLOV 
w? a-avT ijbi] Vrt pLecTTa Tavddb' elpi)vrfs a-a-npas. 
akka TTas X^P^'- T^po^ epyov els aypov TTaLcavCcras. 555 

Xo. o) TTodeLVi] Tols bLKaioLS Kal yeu>pyoZs ijpepa, 

a(rp.ev6s (t iSojy TTpocreLTTeZv jiovXopaL tcls ap.TTekovs, 
Tas Te crvKas, as eyo) ^(f)VTevov cov vedtTepos, 
acrTTdcracrOaL Ovpbs i]pXv ecTTL 7To\Xo(rT(o ^^povio. 

Tp. vvv p.ev ovv S)vbpes 7Tpo(Tev^(ajJ.ea-6a Trpwroy rfj ^ew, 560 
ijiTep rjfxuiv tovs k6(f)ovs d(f>eLke Kal Tas Topy6vas' 
eW^ 0TT(i)s kLTapyLovjxev oiKab' es to. yjMpia, 
epiToXr]a-avTes tl ^pr^cTTbv els dypbv Tapi^Lov. 

Ep. Z) Y\.6aeLbov o)s KaKbv Tb a-TX(f)os avTuiv (f^aCveTaL 

Kal TTVKvbv Kal yopybv oocnTep fjid^a Kal TTavbaLO-ia. 565 

Tp. yj) Ai' 77 ycip cr(f)dpa \a]X7Tpbv 7/r dp' e^o)TTXL(rpevr], 
at re dpivaKes bLaaTiX(3ovcrL iTpbs Tbv j^Xlov. 
■)] KaXo)S avT(ov diTaXXd^eLev dv ]xeT6p\Lov. 
tocrr' eyo)y ijbrj 'ttlQvpG) KavTbs eXOelv els dypbv 
Kal TpLaLvovv Trj biKeXXi] 8ta \p6vov Tb yijbLOV. 57^ 

dAA' dvajj.vr]a-6evTes oi)vbpes 
Ty]S dtatrjj? Ti]S TTaXaLas, ^ 5 » f)V TTapeLX^ avTT] ttov rjpLV, 
T(av Te TTaXaa-LO)V eKeivo)v 

548 Tov Se ^peiravovpyhv Cobet 557 ff' B : y Ald. : om. R V 

574 TTakaOiwv Suid. EIPHNH 

rwy Te crvKuiV t5>v t€ /xvprojr, 575 

r?/? Tpvyos T€ Tijs yXvKdas 
Trjs l(i>vt.as re r?/? Trpbs 
rw (jbpeari Tciv t ikacav 

Siv TToQovjxev, 
ovtX tovtoov Tijvbe iwvl 580 

Trjv deov TTpoa-ciiraTe. 

Xo. xaZpe xalp', o)? aap.4voi.(nv ?)A0e?, S (\>LkTaTr]. \avT, /3. 

cro) yap khdp.r]v 7r66(a, SaijuoVta /3ovAo'/jieroy ets dypov 

dvepTTV(rai, 5^5 

7j(r^a yap p.€yL(TTov rjpuv K^pbos 2) Tro^ov/xeVj/ 
Trao-tj; oTTOo-ot ye^apyov (3lov iTpLJSoix^v. 

p.6vr) yap r\p.ds oi)(f)4\€LS, 59° 

TToAAa yap iiTd^rxoixev iTpLV ttot ctti o-oi) yAvxea Kd8a- 

Trai^a Kat (pCXa, 
rots dypoLKOLCTLV ydp rj^rda ^tSpa /cat crcoTr^pLa. 595 

cu(rre (re ra r' dp.TTiXia Kal Ta rea avKL^La 
raAAa ^' (jttoV e(rrt 0ura TrpofryeAdcrerat Ka^ovT dap.tva. 

akka TTov TTOT ^v d(f)' rjjx&v tov ttoXvv tovtov \p6vov 60 r 
7/8e; roC^' r]pjds hCba^ov Z> Oewv evvov^rraTe. 
Ep. u) (TO(f)(i>TaTOL yecopyoL, Tdp.d hi] ^vvUtc. 

pr]p.aT , et ^ovke^rd' dKovaaL Tr]vb' o-Trcoy d77ojAero. 
TrpoJra /xey ydp favTrjs r/p^ez^t <t>et8ta5 Trpd^as KaKwy 605 
etra HeptKAe'?/? 0o/3r/5ets /x?/ /ierd(r)(ot r^? rt/x»/?» 
ra? (f)V(r€LS vp.G>v 8e8oiKa>y Kat roi' avTobd^ Tpd-nov, 
TTplv TTa6e.LV Ti beLvov avT6s, e^e'^Ae^e Tr]v tt^Klv. 
i]j.(3a\oi>v (T7TLv6ripa fXLKpdv MeyaptKoC \l/r](f>L(T]xaTos, 

582 xo'p') ^ <pi\rad', ws afffievoiffiv rifiiv fi\6es codd. : corr. Bergk 
584 fSa.fi.riv . . . fiov\6fXfvos Dind. : iSdfirjfxfv . . . Pov\6iJ.fvoi codd. 
(ctiam V) 588 yf wpyiKov codd. : corr. Bothe 600 dir^ff^ 

Bentl. : '6ff' codd. 603 ao<p(iTaTot] \nrfpvrJTfs Diodorus Srj 

^vvifTf^ Tir ^vvifToi Diod. 605 avrrjs "^p^fv codd. et Diod. : ^p^fv 

avTTjs Bentl. : ^p^fv Sttjs Seidler 606 Tvxr]s] SiKrjs Ald. API2T04>ANOT2 

f^€(})V(rr}(T€V TOcrovTOV TToAe/xoy cuore rw KaTTvS) 6io 

TTCLVTas "EiWrjvas baKpv(rai, tovs t eKei tovs t evddbc. 
us 8' aTTa^ tro irpi^Tov aKot;cr'+ €\j/6(f)T](rev ap.7TeXos 
Kal —idos TrXrjyels v^n 6pyi]s avT€X.aKTL(rev TTidco, 
ovKiT T]v ovbels 6 Tiava-uiV, ijbe 8' rj^pavi^eTO. 

T/3. TavTa Toivvv }j.a tov 'Atto^AAo) 'ya; '7T€iTvap.r]v ovbevos, 615 
oi»8' OTTOJS' avTT/ iTpoar]KOi ^eibias i]Kr]K6r]. 

Xo. owS' lycoye 7rA7/y ye i-'uz't. raCr' ap' evTTp6(roiTTOS T/f, 
ouo-a oTjyyfrT/s ^Ktivov. TToXXa y r]p.as \av6avei.. 

Ep. Kar' e7ret5?; 'yrcoo-ai' {'/xa? al 7j-o'Aets iav r^jpxeTe 

r]ypnii]xivovs e7r' aAAj/Aoto-t Kat aea-qp^Tas, 620 

TTavT ejxr^^avCiiVT e^' ■i;/jiti' rovs (p6povs (f)ol3ovp.€vaL, 
Kave~eL6ov tG>v \aK(i>v(j)v tovs ixeyiaTovs \pi]]j.aaLv. 
OL 8' CLT^ ovTes aia)(j}OK€pbeLS Kal bieipcov^^evoL 
r7/y8' aiToppi^lravTes alaxpws tov TT^kefj.ov avi]pTTaaav' 
KUTa TaKfivoJV ye Kepbr] tols yedjpyols r]v KaKa' 625 

at yap evdevf av TpLrjpcLS avTLTLp.(Dpov]X€vaL 
ovbev alTioiv av avbpcav Tas Kpdbas Kart^a^Lov, 

Tp. iv 8tK7/ fxev ovv, eiTeC tol ti]V Kopd^ve^av ye ]xov 
i^eKO\(/av, rjv eycb '(f)VTevaa Ka^e6pe\\fa]xr]v. 

Xo. vr] At' Z) /xe'A' evbiKojs (ye) br]T, eiTel Kap.ov Xl6ov 630 
eix^akovTes e^pebLfxvov KVxf/eXrjv aTrdXeaav. 

Ep. KUTa 8' b)S eK tS)V aypS>v ^vvr]k6ev ovpyaTrjs Aews, 
Tov Tp^TTov TTO)Xovfxevos Tov avTov ovK kfxavdavev, 
dAA' OLT o)V avev yLyapTO)v Ka\ (f)L\(av tcls ia\abas 
e^keTTev irpos tovs keyovTas' ol be yLyv(l)aKovTes ev 635 
Tovs TTevTfTas aa6evovvTas KaTTopovvTas ak(f>iTO)V, 
Ti]vb€ fxev bLKpols €(odovv TTfv 6eov K€KpaypaaLV, 
TTokkaKLS (f^avelaav avTTjv Tijabe Trjs x^P*^^ tto^co, 
t5)V be crvfxpa\o)v eaeLov tovs 7ra>(ets Kat TrAouo-toi;?, 

610 Ka.le<pv(n\(T(v Bentl. commate post v6\iv in v. 608 posito 

612 rb TrpuTOv iKOVff'] rh irpwTov a<p6f7ff' Blaydes 628 ttjv^ koI Pors. 

629 <(>vTev(ras e^edpcipdfniv codd. : corr. Bentl. 630 ye add. Bentl. 

633 fixdvdavev] iKavdavfv T Ald. et apud schol. 637 KeKpaydTfs 
Blaydes EIPHNH 

alrCas av Trpoa-TLdevTes, w? (fypovel ra Bpaa-ihov. 640 
ctr' av vpLels tovtov coaTiep KvvihC ia-TrapaTTeTV 
rj TToXts yap b)y^pLG>a-a kclv (^o^i^ KadrjpAvr], 
aTTa bLaj3d\oL tls avTj], TavT av ijbLaT i^o-Bl^v. 
0% 8e Tas irXrjyas 6pG)VT€s as €Tvtttov&' ol ^^voi 
Xpva-(<a twv TavTa ttolovvtcov ijBvvovv to a-T6p.a, 645 
coot' Ik€lvovs fJ.^v TTOLrjaaL TTXovaiovs, ?/ 8' 'EAAa? av 
i^epr][X(i)6€La^ av vpxis ekaOe. TavTa 8' r]V 6 hpdv 
^vpa-0TT(i>Xr]s. Tp. TTave TTav oi biaTTod^ 'Ep/x?J, 

fj.1] kiye, 
oAA' ea tov avhp* kKetvov ovTTep ear elvaL Karco' 
ov yap rj[j.4T€pos er' eaT iKelvos avr]p dAAa aos. 650 

OLTT hv ovv Aeyrjs (kclvov, 

Kel TTavovpyos r]V, ot e^r], 

KoX AdAo? kolL a-vK0(f)dvTr]s 

Kal KVKr]6pov Kal TapaKTpov, 

Tav6^ aira^dTTavTa vvvl 655 

Tovs a-eavTov XothopeXs. 
dAA' o TL aLoiiTTas w TTOTvia KaretTre juoi. 
Ep. dAA' ovK h.v (lttol iTpos ye tovs deoofxevovs' 

opyr]v yap avTols Siv (Ttade TroAArjy ^xei. 
Tp. 77 8' dAAa TTpbs ae p.LKpbv eiTrdrco fxovov. 660 

Ep. et0' o rt z^oetj aiirotcri Trpos epJ S» (jiLkTdTr]. 
Xd^ u) yvvaLK(x)V ]XLaoiTopiTaKLaTdTr]. 
ilev, aKovoi. TavT eTTiKaXeis; fxavdavu>. 
aKovaad' vfxels S>v ev(Ka fxop.((>r]v ex^'* 
eA^oCo-d (f)r]a-Lv avTOjxdrr] fxcTo, rdv TIv\(o 665 

(TTTOvhcov (f)4povaa rf) 7ro'Aet KLaTr]V TTXeav 
dTTO)(eipoTovr]6r]vaL Tpls ev Tr]KKXr]aLq. 
Tp. r]pi.dpTopL€v ravT' dAAa (rvyyv(afxr]v exe* 

6 vovs ydp rjfxoiv r]v tot ev rots aKVTe(TLV. 
Ep. Wt vvv aKovaov olov dpTL /x' ijpeTo, 670 

640 Bpa(r(5a Suid. 643 oTra Fl. Christianus : ott' &»' codd. API2T0*AN0T2 

ocTTLS KaKovovs avTrj /xaAior' TJv kvOahe, 
yJixrTis (I)l\os KacrTTevbev etrat fj.r] fxd)(^as. 

Tp. (VVOVCTTaTOS lJi€V ^V IXaKp^ K\((i)VVIJLOS. 

E,p. TTolos TLS ovv (IvaL 5oKet To, TToAe/xi/ca 

6 Kkidvvixos; Tp. yjwx-^v y apLo-TOS Tr\i]V y otl 

ovK -qv ap' ovirep (f)ricrLV etvaL tov TraTpos. 676 

et ydp TTOT e^ekdoL o-TpaTLWTrjs, evdeo)S 

diToPoXLfxa^Los tQ>v oirXoiv kyiyveTO. 
E/). Irt vvv aKovcrov olov dpTL jx ijpeTO, 

ocTTLS KpaTel vvv Tov Kidov Tov V T?] TTVKVi, 68o 

Tp. 'TTrep^oAos vvv tovt exet to yjapLov. 

avTT] TL Trotetj; ti]v Kecf)a\i]v ttoI Treptayets; 
Ep. dTTOcrrpe^erat tov bijixov d)(^9ea-6el(r^ otl 

avT(a iTovr]pov TTpocTTdTr]v kTTeypd\\faTo. 
Tp. dK}C ovK€T avTU) )(pri(r6]xe9' ovbev, dkXd vvv 685 

diTopS^v 6 bi]]xos eiTLTpoiTov Kal yv]xv6s (ov 

TovTOv Te(os Tov dvbpa TTepie^cacraTO. 
Ep. 77(3? ovv ^vvoLcreL Tavrr epoiTq Tfj TToAei. 
Tp. evjBovkoTepoL yevrj(r6]xe6a. Ep. TpoTT^o tlvl; 

Tp. OTL Tvyx_dveL \v\yoTTOLos &v. TTpo Tov ]xev ovv 690 

e\}rriKa(pS)]xev ev crKoro) Ta 7Tpdy]xaTa, 

vvvl 8' diTavTa iTpos \v\vov jiovkevcroixev. 

Kp. U) Oi, 

old /x' eKeXevcrev dvaiTv6e(r6aL (rov. Tp. Ta tl; 
Ep. TTd]XTToX\a Kal Tapx^aT a KaTekLTTev T^Te' 

iTpCiTov 8' o rt Trparret ^oc})OKker]s dvt]peT0, 695 

Tp. evbaLp.ovel, TTdcT)(eL be 6av]xacrT6v. Ep. to tl; 
Tp. eK Tov "Eocf^oKkeovs yiyveTaL 2t/u.a)rt8r]9. 
Ep. ^L]X(t)vibr]s; ttu^s; Tp. ort yepodv o)V kol craiTpos 

Kepbovs eKaTL Kav em ptTro? iTkeoL. 699 

Ep. rt 8at; Kpartyo? o a-ocf)os ecTTLv; Tp. diTedavev 

66'' oL AdKO)ves eve^akov. Ep. Ti-nadoov; Tp. otl; 

676 ouTTfp Bentl. : S-n-ep RVT: SicrTrep A\d. 684 aur^] oStw 

Cobet 693 rh ri; Reiske 694 KaTfKfiirei^ V EIPHXH 

wpa/ctao-as* ov yap k^v^cjyjETO 

lb(hv ttCOov KaTayvvixevov olvov 77A.eaj2'. 

XCLTepa TToa cltt otet yeyevTJcrO' ev ttj TroAei; 

coot' ovbeTTOT Si bicntoiv CKprjaoixeadd (tov. 705 

Ep. Wi wv (7:1 TovTois Ti]v ^OTTuipav Xd}x(iave 

yvvaiKa aavTi^ Ti]vbv kut iv tols dypols 

TavTT] ^vvoiKuiv eKTTOLov (ravT^ jioTpvs. 
Tp. a> cf)L\TdTr] bevp^ i\6e Kal ho^i ju.ot Kwat. 

dp av (i\ajir]vai ota \p6vov tl (tol ookoj 7^° 

o» hecTTTod' 'Ep/xT/ Ti]^ '077wpa? KaTcXdcTas ', 
Ep. ovK et ye KVKec^v eTrt-tots ftXiqyuiviav. 

dXX! ojs Ta)(toTa Ti]vhe ti]v Qeo^piav 

aTtdyay^ Tr\ (3ovXf] XafBdv, r]cntip ttot r]v. 
Tp. oj ixaKapCa jiovXi] a-v Trjs ©ecopta?, 7^5 

oaov pocprjaeL ^co/zoy 7//jiepaji' TpLQv, 

oaas 8e Kare'8et )(o'AtKas ecpOd^ Kal Kpia. 

aAA.' cb ^t'A' 'Ep/XT/ X^V'^ TToAAct. Ep. Kot (t?; ye 

ojvOpcoTTe x.oipcoy aTTLOi Kal p.e}j.vr]cr6 ptov. 
Tp. cb KdvOap^ oiKa8' otKoo' d'noTTeT(i>p.eda. 720 

Ep. oi^K evOdh^ ui Tav e(TTL. Tp. ttol yap oty^eTai; 

E/5. v^ apptar eXOojv Z.r^vos dcTTpaiTi^^popeL. 
Tp. TTdOev ovv d TAr/ptcoy ei^^cto' efet aLTLa; 
Ep. T?/^' To{5 rat'i;/x7/8ofs diJ.(3po(rLav (TLTi]creTaL. 
Tp. 77(5? Sj/t' eyo) KaTa(ir](TO]xai; Ep. OdppeL, KaXwi- 

Ti]hl 77ap' avTr]v Tr]v Oeov. Tp. 5eiSp' (b Kopat 7^6 

e7Te(rOov d]x ep.ol OaTTov, cLs ttoXXoI Trdvv 

TToOovvTes vp.ds dva]xevova' eaTVKOTes. 

Xo. aAA' t<?t yaipoiV' r]p.el^ he Te'co9 Tctoe to aKevr] TTapahdvTes 
Totj dKoXovOoLi h(s)]xev au)(eLV, o)? eldOaaL pdXLaTa 73" 

703 tSiiJi/ R V Ald. : dpui/ B 705 a<pT](T6fj.«T6d R : a<pf^6/xf6d. V 

(in ras.) Ald. {(T6a.) 715 /SouAv; tru schol. : o-i; )3oi/A.7) codd. 

716 ()o<pr,crfts codd. : corr. Elmsl. 729 raSe to CKtvrt TrapaSovres] 

T-i^uSe (rKfvTji' a.iroSvvTfs Hamaker 730 da>/j.fv] <puifj.fv Mein. 

ARISTOPH. V.\X 17 API2TOa>ANOT2: 

■Trept Tcis (TKi]vas TrAetcrrot KAeTrrat KVTrra^cty Kat kuko- 

TTOieU'. 

aA\a (pvXdTTere ravT avbpeicas' 7]iJ.e'is 8' av rotcrt ^earats 
?/y '^xpiiev ooov X6yu>v etTTco/xey oVa re i^ovs ex^'* 
XP^y /xei' ri^Trreti' tovs pafihov^ovs, ei rt? K(i)iJ.(^ho~ot.i]Ti]S 
avTov €TTijvet TTpbs t6 6io.Tpov TTapalSas (V rots ava- 

TTaicTTOis' 735 

et 8' oSi' et/co'^ rtra Tip.r](rai, OvyaTep Alos, octtls apLcrTos 
K(tijj.(obobLb(x(rKa\os av6p(x>7T(ov Kal KkeLVOTaTos yeyevijTaL, 
a^tos etrat </)JJo-' evAoytas /xeyctA?;? 6 St8cio-/(aAos i]]xS)V. 
TTpQTOV jxev yap tovs avTLTTakovs jxovos dv9p(07T(av KaT- 

€~avcr€V 
es TCL paKLa (TK(j>TTTOVTas det Kal toIs (()9€Lpcrlv 77oAe- 

]j.ovvTas, 74° 

Tovs 9^ 'HpaKXias tovs jxdrTOVTas Kal tovs 7T€LV(0VTas 

€K€LVOVS 

e^Aacr' aTLixdicras TTpGiTOS, Ka\ tovs bovXovs TTapekvaev 
Tovs (f)€vyovTas Kd^aiTaTQvTas Kal tvittojx€1'ovs e7rtr>jOe?, 
ovs €^rjyov KXdovTas dd, Kal tovtovs ovveKa Tovbi, 
'iv 6 aijvbovKos crK(o\l/as avTov Tas TTXrjyds etr' dv^poLTO, 
' 00 KaKobanxov rt to bepfx eTra^es; /x<Sy v(TTpLy\s ^lcrifia- 

AeV o-ot 746 

e? Tas TrXevpas 770AA7/ cTTpaTLa Kdb€i'bpoT6]xr]ae to vu>tov; 
TOtavT d(()e\u)V Ka/ca Kat (()6pTov Kal j3(D]xo\o\€V]xaT 

dyevvT] 
iTT0Lr](T€ T€xvr]v iX€yakr]V i]]xiv KdTTvpycccr^ olKobojxi](ras 
€TT€crLV ]X€yd\oLS Kal bLavoiaLS Kal crK(l)]X]xa(TLV ovk dyo- 

paioLS, 750 

ovK tStcoras dv9p(j)TTicrKovs KO)ix(obu>v ovbe yvvalKas, 
dAA' 'HpaKAe'ous opyrjv tlv excof rotcrt p.€yLaTOLS €TT- 

€X€ip€L, 

740 To7s] Tovs R 742-3 inverso ordine codd. : transp. Bergk 

742 irape\v<riv] KareXvffev Ald. 744 secl. Hamaker 745 elr' 

avtpoiTO Bentl. : firavepoiTo codd. 752 €7rix«ipe? Ald. EIPHNH 

biajiias ^vpa-QiV ocr/xas Setras Kd7reiA.as (Bopj3opo6v[xovs, 
Kal TTpGiTov p.\v fJLdxop.at TrdvToov avTU) tQ> Kap\ap6hovTL, 
ov oeLVOTaTac p.ev aTr' dcf)6aXp.())v Kvvvqs ciKTlves eXap.irov, 
eKaTov h\ kvkKm Ketpakal KoXdKcov olfxco^opLeveov fAti(- 

jXoivTO 756 

TTepl Ti]v Ke(pa\i]v, <p(i)vi]v 8' eix^ev \apdbpas o\e6pov 

reroKuias, 
(^(tiK-qs 8' 6(TpLi]v, AajjLtas opxets dirkvTovs, iTpiiOKTOv he 

Kap.i]X.ov. 
TOLOVTOV ibojv Tepas ov KareSeto"', dAA' VTrep vpdv 
'noXe]XL^(i)V 759 

dvTe.v)(pv del Ka\ rcoy dWoiV vi](r(DV. Stv ovveKa vvvl 
diTobovvaL poL ti]V ^dpLV t^juas eiKOS Kai ixvi]fxovas eTvat. 
Kal yap TrpoTepov irpd^as KaTa vovv ov)(l iraXaLCTTpas 

TrepLvoaTCov 
■zalbas e-neLpdiv, dAA.' dpdfxevos Tr]v (TKevi]v ev6vs eywpovv, 
Travp dvidcras, 7ro'AA' evffypdvas, irdvTa Tiaparryjhv tci 
beovTa. 
TTpbs ravTa xpecbi; etmi fier' epLov 7^5 

/cat Tovs dvbpas Kal tovs Tratbas' 
Kal Tols (l)a\aKpoL(TL TrapaLvovpiev 
^v(rTTOvbdC(LV irepl Trjs vUrjs. 
ttSs ydp TLS epet vlkSivtos epov 

kuttI TpaTTeCij Kal ^vfXTTOcTLOLS, 770 

* <\)epe r<S (paXaKp^, bos rw cf^aXaKpS) 
t5)v Tp(i)ya\LO)v, Kal ixdfpaipet 
yevvatoTdTov tS)V ttolt^tG^v 

dvbpos To peT(i)TTOV eyovTos.^ 

MoCcra (Tv fxev TToXefxovs aTTOicrafxevi] fxeT epov [o"r/i. 
Tov (\)l\ov yopevcTOV, 775 

753 $apPapo/Jiv6ovs Mein. ex schol. 754 Kal . ■ . iravroiv] Opacrfcos 

^ucTras €v6vs air' apxris Hamaker ex Vesp. 103 1 756 Kt(pa\ai^ 

y\<j)Trai Bentl. eKixvuvro schol. et Ald. 759 vfMoiv^ rjiJLwv V 

774 av^phs] AafJiirpov schol. 

17* APISTO^ANOTS 

K\eiov(ra deQv re yd[xovs avhpQv re haXras 

Kai OaXias ixaKapcov' crot yap rdS' e^ otpxv^ /JieAet. 783 

T]V 8e (re KapKLVOs eA^cbi^ 
avTLJSoKfj ix€Ta tG)v Traiboiv yopevcrai, 

1X1]$' vTTaKOvs ix7]t cA" 785 

67]s (TvvipiOos avTols, 

aXKa vojxi^^ TrdvTas 
opTvyas oiKoyeveis yvXiav^ivas 6pyr](TTas 
vavvo(pvHs a-(f)vpdb(i)V d7T0KVi(TjxaTa fxr])(^avobi(f)as. 79^ 
Kal yap ecpaax' 6 7raTi]p o Trap' eXTTibas 
etx.f To bpafxa yakijv Trjs ((nrepas diTdy^ai. 795 

TOidbe xph ^o-pLTcov bafxdfxaTa KaWiKOfxctiV IdvT. 

TOV (TO^pbv TT0L1]T1]V 

vfxvdv, oTav i)pLvd fxev (pcovrj xeXLb(t)V 800 

kCofxivi] Kekab?], \opov 8e ]xi] \i] Mopa-Ljxos 

ixrjbe MekdvdLos, ov bi] 
TTLKpoTdTr]v OTTa yrjpvcravTos i]K0V(t, 805 

TjViKa tS)v Tpay(^bQ)V 

Tov \opov ii\ov dbeX- 

(f)6s re Kai avTus, d]X(f)(o 
Topyoves 6\f/o(f>dyoi jiaTLboa-KOTTOi " ApTTVLai, 810 

ypaoa-ojBai paapol t payofxdcrxakoi lydvokvixai' 

&v KaTayj)i]x\ffapiivr] fxeya Kal TrkaTv 815 

Movaa ded fx^T €]xov ^vfXTTai^e ti]V kopTi]v. 

Tp. o)S xak^TTOv ikOelv i]V dp' evOv Tcav OeSiV. 

eycoyi tol TreiTOvr^Ka Koixibi] tco a-Kikei. 820 

fXLKpoX 8' dpdv dvcoOev r](rr'. efxoLye tol 

dTTo Tovpavov '(paLveaOe KaKoifdeLS Trdvv, 

ivTevdevl be iTokv tl KaKor]dea-TepoL. 
Ol. 0) bea-TToO' rJKeLs; Tp. ws eyd> 'TTv96p.r]v tlv6s. 

785 vTTaKovffrii codd. : corr. Bentl. 821-3 /J-txpol 5 opau avwdev 

iir' e/j.oiyf toi ivrevdeyl (paifecrde KaKoi^dets ■navv Rutherford 822 ctT' 

ohpavov Ald. EIPHNH 

Oi. ri 6' eiTades; Tp. ijkyovv tu) (TKeAei fxaKpav olov 

hieKr]Xv9(as. Ot. Wi vvv KaretTre /lot — Tp. ro ri; 

Ot. aAAoy rti»' etSe? avhpa KaTO, tov aepa 

7rX.av(t>ix€vov ttXijv aavTov; Tp. ovk, et fj.i] ye' ttov 

\j/v)(as hv 7/ rpet? bLOvpaix^obLbacrKdXctiv. Sr^ 

Ot. rt 6' eopcor; Tp. ^vvcXeyovT ava(3o\as Troroj/ierot 

ras ivbtaepLaveptvrj-x^eTovs Ttvas. 

Ot. ov/c ?/y ap' o^S' a kiyova-L, KaTo. tov aipa 
ws dcTTepes yLyv6p.€d\ oTav Tts dzoOdvi]; 

Tp. p.dkt(TTa. Ot. Kat rts ia-Ttv daTi^p vvv eKet; 

Tp. "liiiv 6 Xtos, oairep eTTOLrjcrev irdXaL 835 

evddbe TOV doloV TTOO^ ' b)S 8' tJA^', €v6tOJS 

dolov avTov TidvTes eKdXovv dcTTepa. 
Ot. rtVes ydp eto-' ot 8tarpe'xorres dcrre'pes, 

0*1 Kaofxevot Oeovatv; Tp. 01770 betirvov Tives 

Twv TTXovatcov ovTot /3a8t^ot'0"' da-Tepoiv, 840 

tTrrovs e\ovTes, iv be rots t7ri'ot(rt TrOp. 

ciAA' etcray' («)? raxto^ra raiTTjrt Xa^UiV, 

Kat r?/!' Tri^eAoz/ KarcxKAr^e Kat depp.atv vb(op, 

cTTopvv T e/xot Kat r?]8e Kovptbtov keyps. 

KcCt TavTa bpdcras 7/Ke 8erp' ail^t? TTciAty S45 

eyo) 8' dTToScoo-o) r^/rSe r?) [SovXij re'a;?. 
Ot. 77C)^ey 8' eAa/3es rai^ra?; Tp. OTTodev; (KTOvpavov. 

Ot. oiiK 01» ert ^otJ/r rwi' ^ewy TptoyfioKov, 

et TTopvojioa-Kova-' (oaiTep 7'/p.ets ot fipoToi. 
Tp. oi;k, dAAa KdKet ^wcrti' d770 roi^rcoi' rtre?. 850 

ciye vvv tco/xer. Ot. etTre' pot, bQ> KaTacf^aye^tv 

TavTi] Tt; Tp. fxr]bev ov ydp edfXijaet (^ayeiy 

ovT apTov ovT€ /xd^dr, el(i)6vV del 

TTapd Tots deolaLV djxftpoaiav Aet^etv dvdi. 
Ot. XeL\eLV dp" avTi] Kavddbe aKevaaTeov. 855 

831 sVSiaepaupirTJxeVous Dind. 837 eQov Mein. 847 6tt66(1' 

Elmsl. : arv; Tp -zoQiv ccdd. 851 &-/€ fi)»' foj.uej/ Trygaeo cciUin. 

Boissonade API2T04^AN0T2 

Xo. (vbaLfj.oi'LK(>)S y 6 Trpe- [f^P- 

(rj3vTJ]s, oaa y (L8' IhtZv, 
TCL vvv Tabe ■npa.TTei. 
Tp. TL hrJT iireLbav vvixcfyCov [x 6paT€ KafXTrpov ovTa; 
Xo. Qiik(iiTo<i ecreL, yipov, 860 

avdLS veos o)V TraAtr, 
[xvpio KaraAetTrro?. 
Tp. oTp.aL. TL bj]6^ OTav ^vvoiv tS)V tltOmv ^\u)p.aL; 
Xo. ivbaLp.ovi.fTTepa ^avel tG)v KapKivov orpo/itAcoi'. 
Tp. ovKovv bLKaCcos; oarLs et? 865 

6)(i]p.a KavOapov ^■nLJias 
ecrooa-a tovs "EAATjva?, ojot' 

ey rots dypoto-ty avTovs 
aTtavTas ovTas do-0aAco? 
ftLvelv re Kot Ka^ei/Setr. 

Ot. 1] Tials k4\ovTaL Kal tcl ttjs TTvyijs KoAd' 

6 TTkaKovs TriiTeiTTaL, (rrjcrajxr] ^vixTTkaTTeTai. 

Ka\ Takk^ aTra^aiTavTa' tov iriovs be 8et. 870: 

Tp. t^i vvv aiTob^ixev Tijvbe ti]v QecopCav 

avvaavTe Tij jBovkrj. Ot. tls avTr]C; Tp. rt0j;s; 

avTi] Qe(opCa ^cttCv. Ot. rjv yixels TTore 

iiraCoixev Bpavpavdb^ VTTo-neiTUiKOTes; 
Tp. cracl)' Xo-Ql, Ka.kr](f)9r] ye pokLS. Ot. oj bicnTOTa 875 

oo"/jy ex^et r7/y TTpcoKTOTTevTeTr]pCba. 
Tp. etej', rts eo-5' TJ/xwi' bCKaLos, tCs Trore; 

rts bLacpvka^eL Tr]vbe Trj jSovkrj kajSdv; 

ovTos tC TTepLypd^j^eLs; Ot. to belv^ els "l^rOjXLa 

856-867 = 910 921 

860 -yepcoy B 863 olfjiat] otuoi Lenting 864 Xo. add. Bcnll. 

<|>aveis Ald. 866 avTohs Ald. : om. vulg. 867 ^iv^7v Fl. 

Christianus : Kivelv codd. 872 avvffavTf tt? $ov\^. Oi. tls avTr]i; 

{Tp. addidimus) tj <py]s; Dobr. : avvaavTes ttj 0ov\r} tj TavTT]vi tj' 
(^jjs V : dcu<rayT€ t^ /SouAtj TavTTjt ti ^j?s; R : avvcravTe tt) jSouXt). 
0fp. Tis ead' avTtj; tj' (ff/j Ald. 873 Oj. addidit Dobr. 

874 viroireTTToiKoTes R V Ald. EIPHNH 

(TKr]Vi]V kixavTov rw Treet KaTa\a[xj3dvoj. 880 

T/3. oviru} Aeye^' i'/x€tS' Ttii' 6 (^fAafcoz--. Sefpo (ri;' 

KaTa6j](T0iJ.aL yap avTos e? }xi(Tov<s aya)v. 
Ot. iKetvocrl vevd. Tp. ri?; Ot. octtls; 'Api(/)pd6rj?, 

ayeti' -iTa/)' airrov avTL^ok5>v. Tp. dAA' o; jue^Ae 

roi' ^Mfxov avTTjS TrpoaTrecrcbv eKAd\//-erat. 885 

ctye 01] av KaT(x6ov TrpQiTa tcl (tkcvi] ycnj.ai. 

ftovkt], TTpvTdveLs, opaTi. Ti]v QicapLav. 

(rK€\}fa(T6 6(T vpiv dyada Trapa^wcrco (pepcav, 

djcrr' €v6^(i)S dpavTos vpids toj crKe'Aet 

TavTTjS p.eTi(apa KaTayayelv dvdppva-LV. 890 

TOVTL h OpaT OTTTdvLOV IJp.LV b)S KakoV. 

Ot. Otd TavTa Kal KCKdvvLK dp'' H'Tav6oL ydp {pvv} 
TTpo Tov TToXep^ov Ttt Ko.a-ava rf) l3ov\fj ttot 7/r. 

Tp. eTretr' dycDrd y' €v6vs i^4(TTaL TTOLtiv 

ravTi]v ^xpvaLv avpiov Kakov Trdvv, 895 

em y?/? TraAateir, TiTpa-obrjbdv ecrrdrat, 

TrXayiav KaTojidWeLV, is ydvo.Ta KvjSo^ ecrrarat, 

Kat TTayKpdrLov y v—aXeL^j/apevoLs veavLKws 

Traietv opvTTeLv ttv^ opov Kal tQi 77e'ef 

rptr?; 8e //erd raC^' l—vobpojXLav d^eTe, 9^0 

im 07/ KeXrjs Ke'A7/ra TTopaKeXr^TLiL, 

app.aTa eTr' dAA7/Aotcrty dvaTe.Tpap-p.iva 

(j)V(ToiVTa Kal TTveovTa TTpocTKLvr^creTaL' 

erepoL 8e Ketcrorrat y' dTTexj/ooXrjixevoL 

Trept ratcrt Kap.-als r]v'L0\0L TTe-TojKOTes. 9°5 

dAA' S Trpvrdz-etj (]e\e(T6e ti]v Qeoipiav. 

6ea(T (1)? TTpodvjxojs d "npvTavLS Trapebe^aTO. 

dAA' oiiK dy et rt iTpolKa TTpoaayayelv o^' e6et, 

dAA' i]vpov dv (T VTTe\cvTa ti]V eKe^eLpiav. 

582 oyToi/y ej /jLfaovi V : ety (es R) /xfcrovi a''TOvs R Ald. : corr. 
Seiciler 891 6pa.Ti rovirraviov codd. : corr. Bcntl. 892 Oi. Beer : 

vulgoTryg. co.ntinuatur ivTavdacodd.: correximus oScadd. Herm. 
897 om. codd. praeter R 900 fi|eTe] €|eTe R' 907 daff Dind. api2;to*anot2 

Xo. 7] xpricTTbi ain]p ttoAi- [gvt. 

r/]s (cttIv aiTaa-LV oa-- 91 1 

TtS y 1(Tt\ TOIOVTOS. 

Tp. OTav TpvyaT, etcreo-0e ttoKXS) /laAAor oto'? et/jtt. 
Xo. Kat vvv av ye brjXos er 

a-u)Tr]p yap airaa-Lv av- 

Op^aiTOLS yeyh'r\a-ai. 915 

Tp. (^?/(ret? e-€Lbav iK-hjs otvov viov ke—aaTi}V. 
Xo. Kat 77A?/r ye r<Sy 6(S>v aeL a^ i]yi]a6jj.€a-6a TrpCiTov. 
Tp. TToAAwz' yap v[mv ci^los 

Tpvyalos adp.ovi.vs iyca, 
hiLvSiV airaKka^as i:6voiv 920 

Tov hr]]x6Tr]v op.L\ov, 
Kal Tov yecopyLKov Xeiov 

Ttt€p^o\6v re Travo-as. 921 

Ot. ciye hi] TL V(^v evTevOevl ttoli]t(ov; 

Tp. TL h akXo y 1] Tavrrjv )(yTpaLS IhpvTeov; 

Xo. xvTpaia-LV, u>a--ep /jte/x<^o'/:xei'oi' 'EppijhLOv; 

Tp. TL hal So/cet; l3ov\ea-de XapLvQ ftoi; 925 

Xo. jioi; /jH/oa/xwj, tz-a ]xi] jSorideXv TTOt oe'?;. 

Tp. oAA' vl TTa^eicL Ka\ ij.eyaXi]; Xo. /X7/ //?/. Tp. rt?/; 

Xo. tra /x?/ y€vi]TaL Qeoyivovs vi]VLa. 

Tp. rw 8?/ 8oKet crot 8^ra tQ>v \ol—u>v; Xo. 6l. 

Tp. 6l; Xo. rat p.a AC. Tp. aAAa tovt6 y 

i.(TT 'lcOVLKOV 930 

ro pi]]J.\ Xo. e7rtrrj8e's y', ti'' {oTav) kv TrjKKXqcTLCi. 

ws xph "oAe/ieiy Ae'y?/ rt?, ot Ka6i]p.evoL 
vTTo Tov hiovs Xeycocr luiVLKcas 61 — 
Tp. ey rot Ae'yet?. Xo. Kot raAAa y' ojo-ti' ijttlol. 

uiCTT eo"o'/xe0' dAA^/Aoio-ti' d/xrot roii!» Tpo-ovs 935 

910 ttoA/tojj Herm 926 Sfj; Dind. : 5e'o« codd. 928 Oeayfvovs 

codd. : corr. Diiid. 929 ry 5r/ R : t( Stj V Ald. : tw 5o1 Mein. 

931 orav add. Mein. 932 A677? V : Acyti vulg. EIPHNH 

Koi Tola-L (TV[j.iJ.dxoi(ri Trpaorepoi zoXv. 
Tp. Wl vvv ay w? Td\L(TTa to TTpojSaTov XajSoov' 
eyo) 8e iTopLW fi(jo}j.ov e</)' otov 6v(rofj.ev. 

Xo. ws ~dvd^ 6(r av Oeo^ Oekrj ^rj TV)(r] KaTopOol, [c^P- 

Xoopet KaTo. vovv, (Tcpov 8' lT€p(o 940 

TOVToov KaTO. Kaipov d~avTq. 
Tp. ws" Tavra bijXd y ecrO'- 6 ydp /3aj/xo9 BvpacTL Ka\ h]. 
Xo. €7:eLy€T€ vvv kv o(r(o 

crojSapa deodev KaTex^^L 

"oXefxov [X€TdTpo7Tos avpa. 945 

vvv ydp baLpidiv ({^avepws 
eh dyaOd pLeTa(3L^d(eL. 
Tp. To Kavovv 7:dp€(rT okds ^xov Ka\ ore/^yxa Ka\ p.d\aLpav, 
Ka\ TTvp ye tovtl, Kovbev lo-xet tt\-)]v t6 7Tp6j3aTov viJ.ds. 
Xo. ovKovv dpiLW/](Tea6ov; ws 950 

ijv XalpLS vjua? Xbr], 

■7Tp6(T€L(rLV av\l](T(i)V a/cXT]- 

Tos, KqTa TOVT^ eS 018' ort 

(j)V(r(OVTL Kttl 7T0V0V]J.iV(O 

7Tp0(Tb(i)(TeT€ bl]7T0V. 955 

Tp. dye 01] To Kavovv /\a/3dii' crv kol ti]V xepvLiSa 
TTepudL Tov l3cop.dv Ta\e(as e7rt8e'^ta. 

Ot. tooi;" Ae'yots dv dWo' 7T€pLe\rf\v6a. 

Tp. </)epe bi] To baXiov rdb e]x^a\\f(ji Xaj3(i)V, 

(T€Lov (Tv ra)(e'cos* (tv 8e 77po'retye tQv oAwy, 960 

KavTos ye \epvLTTTov TTapabovs TavTrjv (fJOL, 

kcl\ Tols deaTals pLiTre tQ>v kpl6S>v. Ot. Ibov. 

Tp. ibooKas ijbi]; Ot. vi] tov 'Kp]xi]V ojaTf ye 

TOVTCOV dcTOLTTep elcTL tQv d€(O[J.eVC0V 

ovK fo-TLV ovb€\s o(TTLS ov KpL^rfV ex^t. 965 

939-955 = 1023-1038 

959 SaAiW schol. Ven. : ^aViov codd. 960 i transponere vult 

Engcr API2T0*AN0T2 

Tp. ovx al yvvaiKis y eAa^oi». Ot. dAA' eis kcriTepav 

h<ji)(Tovcnv avToi^i avbpes. Tp. dAA' ev\(^iJ.€da. 

TLS Trjbe; ttov ttot etcrt TToAAot KayaOoi; 
Oi. TOto-8t (^epe Sa)' TToAAot ya/a eto-i Kayadoi. 
Tp. royroDs dya^oys eyo'//tcras; Ot. ou ydp, otrtres 97^ 

?//xcoy KaTayj^ovTMV vbcop toctovtovI 

es TavTo TovO^ ko-Taa i6vT(s yjj^piov; 
Tp. dAA' («)? rcxx^to-r' ^v')(^bijxed\ Xo. €V)(^u>iJ.€a-Oa 8?/. 

Tp. S» cre/xyorczrTj j3a(riXeLa Oea 

TTOTVL Elpi]V7], 975 

bicTTTOiva )(op(iiV, bicTTiOLva ydixdiv, 
bi^ai OvcTLav ti]v ijp^eTepav. 
Xo. Oe'£at 0>/r' cib 7toX.vtlij.i]ti] 

vij Ata, /cat />t?/ Trotet y' aTre/? at 

lxoi)(^ev6ixevaL Spwo-t yyratxie?. 980 

Kat yap sKdvaL TTapaKXivacrai 

TYjs avAetas TTapaKviTTOvcTLV, 

Kav TLS TTpO(Ti)(l] TOV VOVV aVTOLS 

ava)(jjipovcrLV, 
Kar' i]v cLTTii] iTapaKVTTTovcrLV. 985 

TOVTcav (Tv TTOtet fJLTjbev 10' r//xas. 
T/). /xa At' dAA' aTT6(j)rjvov oXi]v (ravTi]V 

yevvaLOTTpsTrSts toIctlv epa^TTals 
i]}j.lv, o'l (tov Tpv)(6]xe9^ ijbi] 

Tpia Kal biK eTT], 990 

ACo^oz; be jxa)(^as Kal KopKopvyas, 
Lva 2\v(TL]xd)(r]v cre Ka\(a]xev. 
—avcrov 8' ?//icoy Tas v~ovoias 

TaS TTepLK6]X\l/0VS, 

ats crT(jL>]xvX\6]X€6^ et? d\Xi]\ovs' 995 

]xsL^ov 8' r]]ids Tovs "EWr^vas 

966 y' om. V 973 Xo. acid. Bergk : vulgo Trygaeo continuatur 

936 Tiix7i' V EIPHXH 

(hLkias X^'*^'? '^'^' (rvyyi'U)[j.i] 

Tivl TTpaoT€pa K^paaov tov vovv 

Kal Tijv dyopav i^pXv dyaOwv 

ip.TrkrjcrdijvaL, fxeydkoiv (TKopodon', looo 

(TiKVcov irpiooov, ixi]Kiov, poim'. 

hovXoLO-L \kaVL(TKLhL(X)V p.LKpG>V' 

KaK BotojTojy ye (f)ipovTas Ibeu' 

Xfjvas vy]TTas (pdTTas Tpoxikovs' 

KOL KojTraScoy (kOelv (T-nvpibas, 1005 

Kol TTepl TavTas 7/jua? ddpoovs 

o^^o^vovvTas Tvp^d^iaOaL 

Mopi;)((t) TtAea TkavK€Tij, dkkoLS 

Tev0aLS TToAAotj' xara ^l(kdv6L0V 

iJK€LV va-Tcpov es rrjv dyopdv, loio 

TOLS be TreiTpda-OaL, tov 8' ototvC^lv, 

ilTO. p.oviobdv (K Mr/Oeta?, 

* dkoixav 6k6p.av, dTT0)(r]p(a6els 

Tas €v TevTkoLo-L koxevojxevas'^ 

TOVS 8' dv6p(i)TT0VS (~ LyjOLLpeiV . IOI5 

TavT o) TTokvTLp-riT evxojJievoLS rjplv hihov. 
Ot. Aa/3e ti]v p.dya.Lpav' et^' otto^s p.ayeipLKoos 

o-(f)d^eLS Tov oXv. Tp. dkk' ov 6eiJ.LS. Ot. Tt(/ 

rt 8?/; 
Tp. o^x ijheTaL b/jTTovdev EtpT/yTj a^f^ayals, 

ov8' at/jiaroCrat /3a)/xo'?. aAA' etcra) (f)ep(x)V ic^o 

^vcras ra /XT/pt" e^ekoov bevp' eK(f)€pe, 

XoiiTO) t6 TTpOfiaTov T(o xopiiy^ rTte^erat. 

Xo. o^e' rot 6vpaaL \pi] . . . jxevovTa Toivvv idvT. 

cr^i^as bevpl TLOevaL Taxecos 

Td re vp6a-(f)opo. TTdvT e—l tovtols. 1025 

1000 fx.eyd\iai''\ 'k JtUydpinv Hamakcr ex schol. 1012 secl.Damstc 

1013 ctTroxfpwSfJy R Ald. Suid. 1023 o-e toi RV: oe 5t; V -yp. 

Ald. Ovpaat Dind. : 0vpai(n cod<\. xpV 1^^^'^^'' ic^ f^^fofra Kichtcv API2;T04>AN0TS 

Tp. ovKovv boK(a (701 fxavTiKQ^i To (f)pvyavov TtOeG-OaL; 
Xo. TTW? 8' ovxC; tC ydp ae 7re(f)€vy' 

6(ra xph (^o(f)6v avhpa; tC 8' ov 

(Tv (fypovels OTToa-a xpfwi' f- 

(ttlv tov ye (ro(j)ri hoKLixov 1030 

(f^p^vl TTopCpn^ re Tokixr]; 
Tp. 1] o-)(t{a youv kv)]p.\xivr] tov ^TtkjBCbrjv Trte^ei, 

Kal Ti]V Tpd-TT^Co.v ol(TO}xai, Kal TTatbos ov oeTjcret. 
Xo. rts oSy ai^ ovK eTratfecret- 

6y avhpa tolovtov, o(r- 

TLS 7ro'AA' dyarAas ea-o)- 1035 

cre Ti}v Upav ttoXlv; 

M(TT ovyX p.1] TTava-rf ttot oiv 

^1]k(i>T0S a7Ta(TLV. 

Ot. raurt 8e6parat. tCO^^to tm [xrjpo) Xa^diV. 

eyo) 8' eTTt (rTrAay^^y' 6t/xt /cat 6vkr]}xaTa. 1040 

Tp. e/xot ixs\7](r€L TavTd y'* (lAA' ?'//ceti' ^Xp^jV. 
Ot. tSoy TTapet/jit. /xwy e7rio")(ety o-ot Soko); 
Tp. o^Trra KaA(Ss i'uy avrti" Kai yap ovto(t\ 

7Tpoa-€px(TaL bd(f)vr] tls eore^ayco/xeVo?. 

rt? cipa TTor' eorCv; Ot. cos dAa^coy (^atVeraf io-i5 

]xdvTLS tCs ((ttlv. Tp. ov /jia Af dAA' 'lepoKAe'?/? 

o5rc)j ye ttow 'ctO' 6 \pr](T]xoX6yos ov^ ^D.p€ov. 
Oi. rt TTor' apa Ae'^et; Tp. bijXos eo-0' oSro's y' ori 

ei^ai^rtcoo-erat rt ratf StaAAayat?. 
Ot. ovK, dAAa KaTCL ti]v Kvl^Tav eto"eA?/Au^er. 1050 

Tp. ]xi] vvv opav boKWjxev avT6v. Ot. eS Xiyets. 

IEP0KAH2 

rt9 7/ OvcrCa ttoO^ avTi]l Kal rw de&v; 

1029 oKocra Al(i. : «jTrocr' &v R V -xpediv icTri RVF: (<tt\ xptuiv 

A\d. : xpf^'^ Suidae aliquot cocdd. 1030 76 Ald. : om. vulg. 

1034 Tis 6c ovv ovK R V : Tis ovic &r Ald. : corr. Dind. 1047 Trygaeo 

contin. Mcin. : Oi. vulg. ovtSs'] aiiTos V Ald. 1048 Oj. add. 

Mein. EIPHNH 

Tp. OTTTa (Tv (TLyfj KaTiay a~o Tijs 6(r(()Vos. 

le. orw oe OveT ov (fipda-ed' ; Tp. i) KepKOS iroiet 

KaAw?; Ot. KaAws biJT^ u> ttotvl Klpy^vy] (f)LAi]. 

le. dye vvv airdpy^ov KaTa bos TdTidpyp.aTa. 1056 

Tp. OTTTav dp.€LVov TtpSyTov. le. dAAa TavTayl 

yjbrj 'oTtv OTTTd. Tp. TToXXa TTpdTTeLs, o(ttls ei. 

KaTdTep.ve. ttov Tpd-ne^a; r?/y o-TTOvbijv (f)epe. 
le. ?/ yAfairra )(copts TepveTOL. Tp. [xepvy^ixeOa. 1060 

dAA' oto-0' 6 hpdcrov; le. 7/t' (f)pday]s. Tp. p.y\ 

hLakeyov 

vQ)V p.y]bev Klprjvy] ycip lepd Oiiopev. 
le. ft) ixeKeoL 6vr]To\ kol vy^iTLoi, Tp. e? KecbaXyjv q-ol. 

le. olTLve^i d(f)pahLy](TL 6eu>v vdov ovk dwvTe^ 

a-vv9y]Ka^ TTeTToCr^aO^ dvhpes x.apoTTol<TL TTLdyjKOLS, 1065 
Tp. ail3oL(3ou le. tl yeAas; Tp. yjaOy^v X^P^' 

TTOtO-t 7rt0?/KOt?. 

le. Kal KeTT(f)OL Tpy^pooves dkooTTeKLbevrrL TTeTTeLa-Qe, 

S)V hokLaL yffV)(aL, hokLaL (f)peves. Tp, eXOe aov 

elvaL 

b)(f)ekev S)kaCd>v ovTioal OepjjLos 6 7Tkeyjp(ov. 
le. el ydp /x?; vvpi.(f)at ye ^eat BctKti' e^airdTaaKOV, 1070 

IJ.y]he BaKts OvrjTovs, jur/S' av vvp(f)aL BaKtv avTov — 
Tp. e£ojAr/? d7ro'Aot', ct /x?/ 7rai;o-ato (3aKL^oi)v. 
le. ovTTO) 6ea(f)aT0V rjv Etp?/vr/s hea]x dvakvaaL, 

dkkd Tohe TTpoTepov — Tp. roto-8' dAo-t ye TraaTea 

TaVTL. 

le. ov ydp tto) tovt eaTi (f^Ckov fxaKdpeaai deolaLV, 1075 
(f^vkoTTLhos kij^ai, TTpCv Kev kvKos dlv vixevaLol. 

Tp. Kal TTciis u) KaTdpaTe kvKOs ttot dv oXv vfxevaLol^; 

\e. (l)s 7/ a(povhvkri (f)evyovaa TTovr] poTaTov /38et, 

i)(y) K(ahoovf dKakavdls eireLyopevr] TV(f>kd tCkt^l, 

1066 T/». . . . le. . . .Tp Dind. : Oi. . . . Tp. . . . Oi. viilg. 1074 roSe 

Dobr. : Toye R : r6rf V '56 supra) Ald. 1076 Kfy\ Kal R 1078 xv 

KtiSwy] ^ t' w5t/ van Lennep API2T04>AN0T2 

TOVTaKts ovTroa XPV^ '''V ^lpwrjv TreTroLrjcrOaL 

T/3. aWa TL XPV^ rjjJLas; ov Ttava-aa-Oai 'noXcfxovvTas, ic8o 
r; hiaKavviaa-ai. iTOTepoi K^ava-ovfxeOa ixel^ov, 
€^6v aiTeiaap.evoLs KOtvfj ttjs 'Ekkdbos apxeLv; 

le. ovTTOTe TtoLi^aeLs tov KapKLVov 6p6a ^ahiCeLv. 

Tp. ovTTOTe heLTTVi]aeLS eTL tov \olttov V TTpvTaveLc^, 

ovb' em ro) TipaxQevTL 7T0Li]aeLS vaTepov ovbev. 1085 

le. oySeTTor' av deu]s Xelov tov Tpaxyv ex^vov. 

Tp. apa (pevaKL^MV ttot 'AOrjvaLOvs eTL TTavaei; 

\e. TTolov yap KaTo. xPl^P-ov eKavaoTe p.fjpa OeoZaLv; 

Tp. ovTTep Kd\.XLarov brjiTov TTeTToCrjKev "0)j.r]pos' 

' (x>s ol jxev ve(pos exdpbv d-iT(X)ad]xevoL iToXqxoLo 1090 
F,lpr]vr]v etXovTO koX ihpva-avO' lepeiw. 
avTap 67761 KaTo. pirjp' eKar] Kal aTrXdyxv eiTdaavTo, 
eaiTevbov heiTdeaaLV' eyo) S' ohov rjyepLovevov' 
Xpr](TjxoX6y(o 8' ovhels ehChov K(i)doi)va (^aeLVov. 

le. ov ]xeTex(^ TOVTcav ov yap TavT eiTre ^CjSvXXa. 1C95 

Tp. aAA.' 6 ao(f)6s tol vi] At" "O]xr]pos he^tov eLTrev 
' d(ppii]T(op d9e]XLaTOS dveaTL^s eaTLV eKelvos, 
6s TToXe]xov epaTai eTTLhr]]xCov oKpv^evTos.' 

\e. (ppdCeo hr] ]ii] ttw? ae b6X(^ (ppevas e^aiTaTijaas io99 
Iktlvos jxdpxj/i]. Tp. tovtI [xevTOL av (pvXdTTOv, 

ft)? ovTos (poj3ep6s TOLS aTTXdyxvoLS eaTtv 6 xPVf^P'^^' 
ey^et hr] aiTovhr^v kol tQ)V aiTXdyxvoiiV (f>epe bevpC. 

le. dAA' et TavTa ooKei, Kaycb '[xavTi^ fiaXavevaoi. 

Tp. aiTovhi] aiTovbi]. 

\e. eyxet bi] (cd/xot /cat aTTXdyxvoiV ]xolpav ope^ov. 1105 

Tp. dAA' ovTToi TovT^ ecrrt (pCXov [laKdpeaaL OeoLaLV 

dX\d Tdbe TTpoTepov, aiTevbeLV 7//>id9, ae 8' aTTeXOelv. 
oi 7t6tvl F,ipr]vr] iTapdfxeLVOv t6v ftCov rjixlv. 

le. 7Tp6a(f)epe ti]v yAcorrar. Tp. av he rr/y aavTov 

y direveyKe. 

1081 yiie/^a) Ald. EIPHNH 

Te. (TTTovbi]. Tp. Kol tuvtI [xeTa Trjs cnrovbrji Aa/Se 

daTTOv. ixio 

le. ovbels Trpoa-Swcret rwy (T~\dy\vcov ; Tp. cv yap 

olov re 

yjlxLV TTpoa-bibovai, iTpLV k€V \vkos otv vpLevaLol. 
le. val TTpbs TU)V yovaTOJV. Tp. aAAco? aj ray Uereretj" 

ov yap TTOH/o-et? Aetoy tov Tpa\vv ^ylvov. 

liye bi] OeaTal bevpo a-va-TrXayxveviTe 1115 

/jtera vu>v. le. tl bi) 'yco; Tp. ti]v 2t/3i'A- 

Aay eadi€. 
le. oi;rot /xa r?)f y^y raJra KaT^beadov p.6vu), 

ciAA' apTrdaoiiai acpQiv avTd- «etrat 8' ei» yuecrw. 
Tp. S) Trate Trate rw Ba/ctr. le. p.apTvpop.ai. 

Tp, Kaycoy^ ort Tivdijs et cri; KaAa^oji' ai'7/p. 1120 

77at' avTov kTT€\(tiv rw £i^A(i) tov dka^ova. 
Ot. cru juey ovv eyoj 8e rouroyt rwf Kiiibicov, 

d\dp.[3av^ avTos i^airaTQv, eK/3oA/3ta;. 

ov Kara/3aAets ra KcdSt' w dvq-oke; 

iJKovcras; 6 Kopa^ oXos rjkO^ e^ 'Xlpeoy. 1125 

ovK ctTroTrerv/o-et OaTTov ets 'EAvjUftoi'; 

Xo. i]bop.ai y i]bop.ai v^^^P' 

Kpdvovs di:r\X\ayp.ivos 
Tvpov re Kat Kpopp.v(i>v. 
ov ydp (fjikrjbC) p.dxais, i'3o 

aAAa ■npos TTVp 8te'A- 
Kcoz^ /jter' dvbpbiv kTaipoiV (pi\oi)V, 
(KKeas Tbiv ^vkuiv aTT av 7) 
bavoTaTa tov depovs 

feKTTeTTpiapevaf, i'35 

KdvdpaKi((X)V Tovpe^Lvdov 

1127-1158 = 1159-1190 
II II fioi ante ruiv codd. : om. Bekk. 11 12 iijxiv irptv StSovat .'Md. 

II 16 ri 577 'yw] Ti 5' iyaiye Ald. I135 iKirfnptffixfva. RV: e/c- 

7reT£€0-/ieVo Ald. : eKTreiTpefivicriJ.eva Bergk praeeunte Bothc API2T0*AN0T2 

TYiv re (f>r]y6v iixirvptVMV, 

\aixa TTjV QpaTTav kvv&v 

Ttjs yvvaLKOs AoDjneVrjs. 
011 yap i(T&' ijbiov t] Tvxelv fxkv ijbi] 'cr7rapjuez'a, 114^ 
Tov deov 8' iTnxj/aKd^etv, KaC tiv (iiretv ydTova, 
etTre ixol tC Tr]VLKavTa bpcofxev Si Kco/xap)(to?;; 
e/xTrieii' €]xoLy apia-KeL tov 6eov bpc^vTos KaXcas. 
dAA' CKpeve tS>v (pacrrjkoov 2» yvvaL rpets yoLVLKas, 
T(ov re TTvpojv jxel^ov avTols, tu>v re avKcnv e^eAe, ii45 
Tov re May/Ji' 7; 2vpa (3(i)a-Tpr]a-(iT(o 'k tov \(j)pL0v. 
ov yap oXov r' ecrrt T:dvT(as olvapi^eLV Ti']]xepov 
ovhe TvvTkaCeLV, eTretS// TrapbaKov t6 \(i>pLov. 
Ka^ e/xou 8' eyeyKaro) rt? ti]v KLyXr^v /cat ru) aTTLVco- 
r]v he Kal ttvos tls evbov /cat Aaywa TeTTapa, ^'53 

et rt p.)] ^^r]veyKev aiiT&v ?; yaXrj rz/s ea-irepas' 
e\j/6(f)eL yovv evhov ovk oth' aTTa KaKvhoLhoTra- 
&v eveyK w Trat rpt" r]puv, ev he hovvaL rai iraTpL- 
fxvppCvas T aiTr](Tov e£ Ato-^^tydSou TOiV KapTrCixcov' 
yap-a Tijs avrrjs ohov XapLvdhrjv tls (3coa-dT(t), ii55 

cos av e//.7rtT/ /xe^' i]p.(ov, 

eV 7T0L0VVT0S K(j)(f)e\0VVT0S 

Tov 6eov Tdp(Lp.aTa. 

jjvCk av 8' dx^^TUS [dvT. 

qhr] t6v ijhvv v6]xov, 1160 

8tao-/co7r(Si' i]bop.ai 
Tas i\r]]xvCas d]xiTekovs, 

et TTeTTaCvovaLV ij- 
8t/ (t6 yap (f)LTV 7TpS>ov (pva-eL), 
Tov re (l)r]kr]y^ opcov olbdvovT' 1165 

1142 Tr\viKavTa Bentl. : rriviKdZf codd. 1144 ^<peve RV yp. 

et lemma schol. : &<paue V Ald. : &((>avae v. I. apud schol. Ven. : 
&cpav(Tov V. 1. apud schol. Ald. 1148 Trop^aKhv Strabo 1159 ^ik' 

&1' 8' Herm. : TjviKa 5' tiv RV: TjviK' &y Ald. 1165 oldaivovr 

codd. : corr. Bentl. EIPHNH 

eW OTTOTaV TJ TTiTTOiP, 

€(r6i(i} KaTT^yui 
X^-lJ-a <^Tj/x', ' Sipai (f)L\aL'' Kal 

TOV 6vy.0V TpLJBcaV KVKOOfJiaL' 

Kqra yLyvoiiaL Trax^vj 1170 

TTjVlKaVTa TOV 64pov9 

fxaWov rj ^eoLcriv kx6pov Ta^iapyov 7r/x>(r/3Xe77ajy 

rper? kocfeovs €\ovTa kol (PoLVLKLb^ o^elav irdvv, 

rjv eKetros (prja-LV etvaL /3a/i/jia ^aphLavLKov 

Tjv 8e TTOV beri {j.(x\(crd' expvTa Trjv (f>oiVLKLba, ii75 

TrjvLKavT^ avTos fii^aTiTai ^d\xp.a KvCLKrjvLKOv 

KCLTa (f)€VyeL TTpoJTOS aXTTTep ^Ov66s XTTTTaXeKTpVMV 

Tovs X6(f)ovs (T€L(i}v eyo) 8' icrrqKa tAtroTrrw/xerof.t 
TjVLK av 8' otKoi yivoiVTai, bp&a-LV ovk dvaa^eTd, 1179 
Tovs fxkv eyypd(f)0VT€S rjjxQv tovs 8' arw re Kal fcarco 
i^a\€L(f)OVTes bls rj rpt?. avpiov 8' €cr6' r} '^obos' 
roi 8e o-trt" ovk k(i)vr]T' ov ydp rjb^LV e^idv 
€LTa TTpoaTas iTpbs tov dvbpidvTa tov Ylavbiovos 
et8ey avTov, KaTTopQtv del roi KaKU) jSXeTTcov ottov. 
TavTa 8' rjpMs tovs dypoLKovs 8p<Scrt, rois 8' e^ da^Tcois 
TfTTOv, OL deoLaLV ovTOL KdvbpdcTLV pLyj/daTnbes. 1186 

&v er' €v6vvas e/xot 8wcrovo-ti', rjv ^eos ^e'AT/. 
TToWa yap brj /u.' r\bLKr\a-av, 

6VT€S oIkOL fJL€V X€OVT€S 

€v fxd\r] 8' oAcuTreKey. 1190 

ip. LOV LOV. 

oaov To XPVH'^ ^■''■' ^etTrrov i^A^' e? tovs ydfxovs. 
€X dTT0Kd6aLp€ Tas TpaTT^Cas TavTrfL' 
irdvTOds ydp ovb€V 6(f)€\6s ecrr' avrffs €tl. 

€TT€LT €TTL(f)6p€L TOVS dfXvkoVS Kal TaS KLX^aS II95 

II 75 f/v SfTi 5« TTou V II 76 xfOKVvticSv Markland 1183 irpoc- 

(TToy Lenting 1188 yap Stj etiam R II95 iitiip6pei Dobr. : 

fTTKTtpSpfi R : 4Trfia<p6p(i V F ; iirelcr^pepe Ald. 

ARISTOPH. PAX 18 API2TO*ANOTS 

Kal T&v Xay(ao}v TToWa Kal tovs Kok\dj3ovs. 
APEnANOYPrOS 

TTov Ttov Tpvyalos (cttlv; Tp. avajBpdTTOi KixA.a?. 

Ap. d) (piXraT 2» TpvyaV ocr* rjixas TayaOa 

hihpaKas (Iprjvrjv 7T0ii](ras' ws Trpo tov 

ovbels kTTpiaT av bpiiravov ovbe koX\v(3ov, 1200 

vvvl be irevTriKovTa bpaxp.S)v ifXTTokoi' 

obl 8e TpLbpaxjxovs tovs Kabovs is Toiis dypovs. 

dXA' J) Tpvyate tS>v bpeiTdvMv re Kdp.fiavi 

KoX T(avb' o TL (3ov\€L TTpoLKa' Ka\ TavTl bexov 

&(}) 3>v yap aTTeboiJico-da KaKepbrjvaixev 1205 

TCL b(^pa TavTL (Tot (f)^poii€v is Tovs ydp-ovs. 
Tp. XOl vvv KaTaBiixevoL irap epLOL TavT^ et<rtre 

CTTt beliTVov ois TdxL(rTa' Kal yap ovto^tl 

o7t\(ov KaTDjAo? d)(66ixevos TTpo(rip\eTaL. 
A0*0n0I02 

ot/x' o)? TTpo0i\vixv6v IX o) TpvyaV aTrwAeo-a?. 12 10 

Tp. TL b icTLV o) KaK^baLixov ; ovtl ttov \o(f)ds; 
Ao. aTTwAeo-as ixov ti]v T€xvr]v Kal tov ^lov, 

KaL TOVTOVI Kal TOV bopV^OV ^KCLVOvL 

Tp. TL brJTa TOVTOLvl KaTaOSt a-oL toXv \6<poLv; 

Ao. avros cry rt bCbcos; Tp. 6 tl bLbcop.'; al(rxyvop.aL. 

ojLto)? 8' ort To (r(^r]K(j)ix exet tt6vov 7To\vv, 1216 

boLrjv av avTOLV la-xdb(ov rpet? xoti^iKas. 

IV aTTOKadaLpco Trjv Tpdire^av tovt(oC. 
Ao. iveyKe tolvvv etcrtcby Tas to^dSas* 

Kp^LTTOv ydp S) Tav icTTLV rj pir^bev Aa^ety. 1220 

Tp. aTTO({)€p dTT6(f)ep' e? KopaKas aTro ttjs otKtay. 

TpLXOppVelTOV, Ovbiv l(TTOV TO) \6(f)(0. 

ovK dv TTpLaLixi]V ovb' dv lo^dSos /xtds. 

1201 vvvl S' iyw fjLfv iTfVTfSpaxfia toCt' e/xTroAai Elmsl. 1204 /co2 

TuvS'} KiSciiv t' F1. Christianus 1210-64 quinque mercatorum 

vices uni (sc. '6ir\a>v KanrjKcji ex v. 1209^1 dant Bergk, Mein. 1217 ou- 

To7vB: ouTaJf R V Ald. 1218 secl. Hamaker 1221 oTr&je/cAld. EIPHNH 

GQPAKOnOAHS 

TL bal b(KdfJLV(D r(S8e 6(Lpr]Kos kvtci 

evrjfjLixivto KaAAtcrra \prj(Joy.ai Tixkas; 1225 

Tp. ovTos fj.€v ov p.r\ (TOL TTOiTjorei ^rjfxCav. 

dAA' atpe ixol tovtov ye Trjs lcro^vias' 

(vaTTOTTaTclv ydp eor' e7rir?/8eto? Trdvv — 
0(0. TtavcraL jx vjBpL^cov tols €fxol(rL \priixaaLV. 
Tp. wh\ TTapaOivTL rpei? At^ovs. ov Se^tois; 1230 

0CO. Trota 0' dTTO\l/r](T€L ttot S)p.a64aTaT€; 
Tp. Tjjbl biels Trjv X^^P^ ^'^ '''V^ 6aXap.Lds 

Kal rf)6'. &(!). d\x d/x^otj' hrjT ; Tp. (yooye 

vrj Ata, 

ti^a jxri y dK& TpvTTr^ixa Kki-nTOiV r^s v(.a)S. 
00). eTretr' eTTt 8eKd/jtz-'<o x^*''^' Kadrjfxevos; 1235 

T/3. €y(x>y€ vr) At" 2>7rtrpt7rr'. otet ydp 01» 

rov TTp(»KTov aTTohocrdaL [xe XL\L(i^v hpaxy.5)v; 
00). t^i 8^ ^^eveyK€ TdpyvpLov. Tp. dAA' wya^e 

6Kl^€L tov oppov. d7ro'^ep', ov/c Qivr](Top.aL. 

2AAnirronoio2 

rt 8' dpa Tr\ o-dATTtyyi rrjSe xpr}<rop.aL, 1240 

^i; €TTpLdp.-i]v hpaxp^wv tto^' k^]K0VT iyoj; 
Tp. fxokv^hov €s tovtI to Kolkov iyx^as 

€7T€LT dv(t)6€V pdfthoV €v6€\s VTTOpaKpOV, 
y€Vq(T€TaL (TOL tS)V KaTaKTS)V K0TTdj3(0V. 

2a. OLfxoL KaTay€kas. Tp. dAA' €T€pov TrapaLvicro). 1245 

Tov p.€v jxokv^hov, a)cnT€p ^Tttov, €yX€OV, 
€VT€vd€v\ 8e (TTTapTLOLS ripTr]ix€vriv 
TrkdaTLyya 7Tp6cr6€s, KavTo ctol yey7/crerai 
rd (TVK €V dyp5> rots olK€TaL(TLV lo-rdi^ai. 

KPANOnoiOS 

(b hv(TKd6apT€ halfxov co? p.' dTro^Aeo-a?, 1250 

1224 OdpaKos A\d. 1225 ffvvTifj.fXfvtjiMein. 1229 iravcrai 'vv$pi- 

^cD^ Elmsl. 1248 KavT6] Kari FI. Christianus 1249 iaTdvai] 

iffTwai R V ;i supra i) 1250 ws] Ss Ald. API2TO<I>ANOT2 

OT* avT^bdiKa y avrX rwySe ^xvav iiorv 

Koi vvv TL hpa(Tu>; tls yap avT d^vqcrerai; 
Tp. TTwAei ^ahC^oiv airra rois AiyuTjrioij* 

€(rTLV yap eTTirjjSeia (TvpiiaCav ixeTpeXv. 
A0PYS02 

otp.' oi KpavoTToi' wj d^Aio)? Tmrpayaixev, 1255 

Tp. OVTOS p.\v OV TT€TT0vd€V Ovhiv. Ao. dAAc TL 

er' eo-rt roto-i Kpav^crLV 6 tl rt? xprjcreTai; 
Tp. iav TOLavracrl ixdOrj X.a(3as TTOietr, 

ap.eLvov 7] vvv avr aTTobda-eraL ttoXv. 
Kp. aTTL(tip.€v Sj bopv$€. Tp. /i7)8a/x(3s y, eTret 1260 

rovro) y' eyo) ra 8opara raur' b)vi](rop.aL. 
Ao. TTOcrov bLb(os brjr' ; Tp. et SiaTrpto-^etey 8ixa, 

Ad/3otp,' av avr' es ^'^P^'^^^ kKarov ttjs 6pax/x7/s. 
Ao. v^pL^6p.e6a. )(jx)p5>ixev S» rdy iKiTobdv, 
Tp. vri Tov At", 0)? rd 7rat6t" 7/877 ''^epx^Tai 1265 

ovpr\(r6p.€va tcl tQv iTTLKXrjTcov b€vp\ Xva 

&TT a(r€TaL Trpoava^akrjTaC fxoL boKei. 

dAA' ri Trep aSeti; eTrtroet? oi TTaibLov, 

avTov Trap' e/xe a-rdy TTporepov ava^akov vOahu 

nAi2 (aamaxoy) 

vvv av9' oTTkoTepcdv avbpQ)V apx^P-^do. — • Tp. Trauo^ai 
OTrAorepov? aSoz^, Kat Tavr' 2» TpLo-KaK6baLp.ov 1271 

elprjvrjs ov(rr]S' ap.a9es y et /cat KaTaparov. 

Ila^ ot 8' ore 8?) o^e8oy 7/o-av eTr' dAA^/Aoto-tr toi^re?, 
oT^i» /5' €(3clKov pLvovs T€ Kal acriTLbas 6p.(f)aX.o€(r(ras. 

Tp. acTTTLbas; ov TTavcreL pL€p.vr]p.ivos acnTLbos rjp.lv; 1275 

Tla^ €v9a 8' d//,' ot/xa)y7/ re /cat evx^^^/ ■"'eAei' avbpu>v. 

Tp. avbp5)v ot/xa)y7j; KAavo-ei r^ roy Atdyuo-oz; 
ot/xcoyd? a8a)i', Kat ravras 6p.(paKo€a-(ras. 

1251 y post avTfBwKa om. RV 1257 er' etrTl V ^p. Ald. : 

ive(TTi{v) RV 1258 yuaeijj RV 1262 Siairpi(reeiv Dind. 

1267 So/ferj/ Bergk 1270 AAMAXOY add. Brunck 1271 aSov'] 

iSuv RJ) V : &Sov V^ 1278 (J5«j/] &5ov V : SSo;' Ald. EIPHNH 

Ha^ aWa ri hriT ahu»; crv yap ciTre /lot oXaricn yaip^is. 

Tp. o)? 01 p.\v haivvvTo ^ouiv Kpea, Kal ra rotatiTt* 1280 

apL(TT0v TtpoTide.vTO Ka\ a.Td' ijbia-Ta Trda-aaOai,. 

ITa* o)? 01 ixev baCvvvTo ^o^v Kpia, Kav)(J.vas ittttcoi' 
€kXvov IbpuiovTas, (TTel TToAe/jtou (Kopeadev. 

Tp. ftev; CKopeadev tov TToXeixov kut ija-Oiov. 

ravT^ abe, Tav6\ o)? ijadiov KeKopr]p.h'oi. 1285 

Ha^ duipria-a-ovT ap' eTreiTa -neTiavixivoi — Tp. acr/xevoi, 

ot/xat. 

Oa^ TTupycov 8' k^ex^ovTo, (Sor] 8' da^eaTos opcopet. 

Tp. KaKtoT' d7ro'Aoto TratSdptoi^ avrat? /xdxats" 

oiiSei' ydp a8ets Trkrjv 7roAe'/xoi;?. rou Kot Tror et; 

Ha^ eyu); Tp. cri; fxivTOL vrj At'. Ha^ vlos 

Aapidxov. 

Tp. at/3ot- 129 1 

77 ydp eyo) Oavpa^ov aKovcav, et crv /xt/ et7]s 
dvbpbs /SovAo/xd^ou Kat KAaiKrt/xaxov rtros Dtdy. 
drreppe Kal rots koyx^ocpopoia-iv ub l(av. 
TTOv fxoL t6 tov KXecovvpov Vrt TTaLbCov; 1295 

qaov TTplv elaLevaL rt* o-v ydp eS ctd ort 
ov TTpdyixaT acref a-<a<f)povos ydp ei TTaTpos. 

nAI2 (kaeqnymoy) 

da-iTLbL jxev 2atcoi; rts dydAAerat, 7^y Trapd Odixvio 
€VT09 dfxatfxriTOV KdXXLiTOv ovk edeXcov. 

Tp. eiTre' /xot 2» Trdcr^coy, ej rdi' cravroi} iTaTep^ aSetj; 1300 

Ha* ^vxnv 8' e^eadona-a — Tp. KarTjo^vras 8e TOKrjas. 

dAA' eto-tco/xer. eS ydp 018' eyo) o-a<^a)s 
ort rau^' ocr' ^o-a? dprt Trept rTj? do-7rt8os 
ov ixrj ^TTLXdOr} ttot ojv eKeCvov tov Trarpds. 

1280-1 in marg. pr. man. V iracraffOai R B : fiacraaGai V Ald. 

1286 ■n-fTra(r/j.(voi Fl. Christianus 1292 tfTjrVin ras. : fis R : ^aOa 

B : ^s Ald. 1294 Mf R B 1297 aaeis codd. : corr. Dawes 

1298 KAEfiNTMOTadd. Brunck irfpl 0a/ul/oj' Strabo 1300 hic 

desinunt F B 1301 Kar-^crxvvas Se R V : KaTi](rxwds ye V- : KUTai- 

axivas 7« Lenting AP1ST0<I>AN0TS 

v/xcSr To \oLiTov epyov ijbrj ^vTovOa Totv fxevovTcov 1305 
(f)\av TavTa TrdvTa Kal a-Trobeiv, Kal jurj K€vas Trap^XKCiv. 

aA.A' avbpiKU)S eju/3aAAere 
Kal (Tp.(3iyjET aii(f)oiv Toiv yvdOoiv ovbev yap o) TTOvrjpoL 
X.(vkS>v obovTcov ^pyov i<TT^, i]v p.r\ rt Ka\ iJ.a<TU)VTaL. i3^° 

Xo. TjixLV /xeATjcrei TavTa y' eS iroters 5e KOt (rv ^pdCfnv. 
Tp. dAA' S 7r/)o rou Tretywyres €ixj3dkK€(r0€ t5)v Aaywcoy 
0)? ov)(t Trao-ai' 7]ixepav 

TTkaKovcTLV €(TTLV kvTvyjdv irXavcojxevoLS (prjixoL^. 

TTpbs TavTa fipvK€T 7) Td\ r]ixlv (ftrjjXL ]X€Taix€Kr)(r€LV. 1315 

Xo. €V(f)r]ix€LV XPl '^^'- '^V^ vvpL(f>riv e£a) rtya b€vpo koixl^€LV 
babdi T€ (p€p€LV, Kal TrdvTa Aecbi' (Tvyxaip^LV KaiTLyo- 

p€V€LV. 

KoX To. (TK€vr\ TTdkLV €s Tov dypov wv\ XPV TrdvTa KO}Xl(€LV 
6pXT](Ta]X€VQvs Ka\ cnT€L(TavTas koX 'T7rep/3oAoy €Q€ka- 
aavTas, 
KdiT€v^aix€vovs rotcrt O^olctlv 1322 

bLbovaL ttXovtov toXs "EXXr^^TLV, 
KpLOds re TTotety rjpias TToAAa? 
irdvTas 6]xoi(DS olvov re ttoXvv, 

(TVKd T€ TpdycLV, 
rds T€ yvvoLKas tlkt€lv rjplv, 1325 

Ka\ TayaOa TrdvO' '6a d-TrcoAeVajuey 
(Tv\X€^a(TOaL TrdAty e^ dpxvs, 
Xrj^ai r' atOcova (ribrjpov. 
Tp. b€vp o» ywat ets dypov, 

X^oTTcos ]X€T ipiov KaXr] 133° 

KaAws KaTaK€i(T€L. «^ 

1305-1310 = 1311 1315 
1307 efj.^ak\(Tov codd. : corr. Portus 1317 Kairixopivfiv V 

in ras. : KaiviKiKivnv R Ald. 1318 vvv\ Kuster : vvv R Ald. : 

om. V EIPHNH 

HMIXOPION A 

'TfjLr]v 'Tfx4vat S). 
HMIXOPION B 

o) Tpls iiaKap 0)? biKai- 

co? Tayada vvv ex.ets. 
H//I 'Tfirjv 'T/xeVat' S), 

Up? 'Tp.r}v 'TpLivat' S). 1335 

Hjuf? t[ bpd(ro[X€V avrrjv; 

H/ji? tI hpdcroiiev avT-qv; 

H/x? Tpvyi]a-op.ev avT^v, 

Vip.? Tpvyri<Top.€V avTrjV. 
Hfi^ dXA' dpdp.€V0L (f)€p(a- 

p.i.v ol TTpoTeTayp.ivoi 1340 

TOV VVIX(f)L0V OJVbpiS. 

H/jt? 'Tp.r\v 'TfxevaC S), 

HpH 'Tp.r]v 'TfiivaC S). 
Tp. oiKTjo-erc yovv koAcos 

ou irpdyiiaT iyovT^s, dX- *345 

Xa (rvKoA.oyouire?. 
H/x? 'Tp.r]v 'Tp.ivai S), 

H/x? 'T/xr/y 'T/xeVai' S. 
H/x^ roi! /xei' /xeya /cat 7ra)(V. 

H/x'? TTjS 8' 178V ro o-uKor. 135° 

Tp. <^7?creis y' oray icrdCr^s 

otvOV T€ TTtT/S TToXl/l'. 

Xo. 'TjjLr^v 'TfxevaC 6), 

'Tp.r]v 'Tp.ivaC o). 
Tp. o) xaCp^TC xaCpeT^ av- *355 

Spey, KOi' ^vv€iTr](rde pxn 
T:\aKovirras c8ecr^e. 

1332-1350 hemichoriis vices sicut apud V extant tribuimus 
1336-9 secl. Dawes (cf. schol.) 1340 vpo<TreTayfj.eyoi cocJd. : corr. 

Bentl. OPNI0E2 YnO0E2EI2 Avo tl<r\v ^Adrjvridev (KKe)(copi]K6T(s 7rpe(T/3{)rat dia ras 8iKas. TTopev- 
ovTai 8« irpos tov Trjpea enona yevofievov, TTevcrofjievoi nap airov nola 
ecTTi TToXif eis KaToiKiafiov /SeXWffr»/. XpuvToi 8e Trjs 68ov Kadtjyeficaiv 
opveois 6 fiev Kopavrj 6 8e KoXoia. ovofxd^ovTai 8e 6 fiev Heia^OeTaipos 
6 8e 'EveXjri8r]S, os Kul irpoTepos ap;^erat. 17 aKrjvfj e'v 'Adfjvais. ro 5 
8pafia TOVTO TQ)V ayav 8vvaTais neTroirjfievoiV. 

e8i8d)(dq em Xa(3piov 8ia KaXAtffrpaVov ev aoTei, os rjv 8evTepos 
To7s Opviai, TTpaTos 'A/i£t\//iaf KaifiacTTals, rpirof ^pvvt-xos Movo- 
TpoTTO). ecTTL 8e \e. (po^epa 8e Tore roTs 'Adrfvaiois tu npdyfiaTa. 
t6 re yap favrtKoz' aTTtoXero jrept StKeXtar, Adfia)(os ovk cti tjv, 10 
HiKLas eTedvrjKei, AeKeXeiav rjaav Tei\!.aavTes \aKe8atp6vioi, Aytf 6 
AaKeSatpowo)»' aTpaTrjyos nepieKddifTO Tt]v Arrt/ci;»', 'A\Ki^id8r]s Ta 
AaKe8aifiovia>v e(f)p6vei Kn\ eKKXrjaid^cov avvef:iovXeve to. xprjaTci AaKe- 
8aipoviois. Tavra al 'A0r)vai<ov avfiCpnpai, 8ia ravTa ai Adrjvaicov 
(fivyai. Ka\ ofiois ovK anti)(0VT0 tov KaKonpayfioveiv (cai avKo^avTeiv. 15 II 

Trjs TU)V 'Adrfvaiccv noXireias t6 fjteyiaTOv rjv >cXeof avrSxdoai 
yeveadai, Ka\ avTrf (piXoTipia npcoTrj t6 fir]8en<i) pr]8(fiias noXecas 
(f)avfiar]s avTrjv npa)Tov dva^Xaariiaai. dXXa rw XP*'*'? ^""^ TTpo- 
ecJTWTcov novr]pQ>v Kn\ noXiroJv 8vaxepcbv dvererpanTo, Ka\ 8ici)p6oiiro 
ndXiv. f'n\ ovv rov AeKeXeiKoiJ noXefiov, novrjpwv rivav ra npdyp-ara 20 
e'yxetpia6evT(t)v, enia(l)aXf]s yeyovev f] nap' avTu>v Kardaraais. kih ev fi(V 
aXXois 8pdfiaai 8ia r^? (cwpcoStK^f tiSetaf ^Xty^ev ApiaTO(f)dvr]s roi s 
KaKas noXirevofievovs, (pavepoos pev ol8nfia>s {ov yap e'n\ rovrov rjv), 

"fir^deffis I 9 eo-Tt 5€ Ae' Ald. V : om. R 13 <rvve$ov\ev(raTO Ald. 
II 20 eirl Kuster : enel RVAld. 23 post ^v add. «'/c/cArjo-ta RV: 

irappr]cria Dind. ^eXrjdoTCii 8e, ocrov dvtjKev dnb K(Ofimbias TtpocrKpoveiv. tv he toTs 
"Opvicri Kol peya ri Siavevorjrai. u>s yap a8i6p6a)Tov fjbr] vocrov Trjs 
TToKiTeius vocTovarjs Ka\ die(f)dappevr]s vno Tiov TrpoecTToiTcov, aWrjv Tiva 
TToXiTeiav atviTTeTai Ka\ npoecTTSiTas eTepovs, oxraj/ei twv ovtcov Kcviav 
5 Kadea^TciiTcov' ov povov 5f tovto, dWa Ka\ t6 crxrip^ oXov Kai Trjv (f)vcnv, 
el 8eoi, avfi^ov\evei peTaTideadai irpos t6 rjpepaicos ^iovv. Ka\ r; pev 
dnoTaais avTr). ra 8e KaTa deoov pXucT(f)rjp.a eniTrjbeicos coKOvoprjTai. 
Kaivav ydp (firjai Trjv ttoXiv Trpoaheladai 6eS)v, a(f>poVTiaTovvT(ov Trjs 
KaroiKias Adrjvcov tcov ovtcov Koi TravTeXcos r]WoT pKOKorcov avTovs Tr^s 

lo X^P^^' o^^' o pev Ka66\ov aToxos toiovtos. eKaaTov 8e Ta)v KaTo. pepos 
oiiK eiKrj, dXX avTiKpvs 'A6qvai(ov Koi tSdv nap* avTois eyxfip^C^P^^^f 
Ta KOiva eXeyxei rqv (f)uv\r)v Siddeaiv, ewidvpiav eyKaTacmeipcov To^is 
aKovovaiv dTraWayrjvai Tijs eveaTcoarjs pox6r}pds noXiTeias. vTT0Ti6eTai 
yap Trepi tov depa ndXiv, Trjs yrjs dnaWdaacov, dpa Kal ^ovXds Kal 

15 avv68ovs 6pvi6(ov, Tciis 'Adrjvaicov 8vaxepaiv(OV. dWd Kal oaa nai^et, 
emaKonov ^ yfrr](f)iapaToypdcf)ov f) tovs Xomovs eladycov, ovx dn\S)S, 
aWd yvnvoi rds ndvTcov npoaipeaeis, wr alaxpoKepbeias eveKev XP1~ 
fiaTiCovTai. ei6' vaTcpov Kcii to 6e'iov els dnpovorjaiav K(opu>8ei. 

Ta 8e ovopaTa tS)v yep6vT<ov nenoirjTai u>s et nenoidoirj eTepos T(o 

20 eTepco Ka\ eXniCoi eaea6ai ev ^eXTioai. Tives 8e cf>aai tov noirjTrjv Tas 
ev Tais Tpaycobiais TepoToXoyias ev pev aXXois 8ieXeyxeiv, ev 8e to7s 
vvv Trjv Trjs yiyavTopaxias avp.nXoKrfv ecokov dno(f)aivcov opviaiv e8a)Ke 
8ia(f)epecr6ai npos 6eovs nep\ tcjs dpxrfS. 

eni Xa^piov t6 8pdpa Ka6rjKev ets aarv 8ia KaXXtCTTpaTOi;' ets 8e 

85 Arfvaia t6v 'Ap(f)idpaov e8i8a^e 8id ^iXtoviBov. Xd^oi 6' dv tis tovs 
Xpdvovs eK tS)V nepvai yevopevcov en\ ' ApifxvTjaTOV tov np6 Xa^piov. 
A^Tjvaioi ydp nefj.novai tijv 2aXapiviav, tov 'AXKi^idSrjv peTacrreX- 
Xdfievoi in\ Kpiaei ttjs tS)v pvarrjpicov eKpiprjaecos. 6 8e dxpi pev 
Qovpiov elncTO Tots pe6r]Kovaiv, eKel6ev 8e 8paap6v noirfadpevos ets 

30 UeXonovvrfaov inepaiS)6rf, Trfs 8e peTUKXrjaecos pefivrfTai kcli 'ApiaTO- 
<f)dvr]S, dnoKpvnTcov fxev t6 ovopa, t6 8e npdypa 8r]XS)V ev ols ye (f>r)(ri, 

pT]8apS)S 
r]]xiv napa (rrjvy 6dXaTTav, Iv' dvaKv^^^eTai 
KXr]TT]p dyova eco6ev t] ^aXapivia. 

3-5 SWtji' . . . KaQe<TTii)T(iiv om. R 4 Kol irpoecTTciTas eTepovs om. A 

Twv ovToov KaKuv^ cTvyKexvfievtov tuv A 9 'AOrjvciv Brunck : 'AStj- 

vaiwv codd. riav ovtcov om. R lo <tt6xos Dobr. : cttIxos codd. 

14 afxa Mein. : aWa codd. 19 6 eTepos rw eraipcj) Ka\ ts ^Air/^o» 

Mein. : Tleta-Beraipos rif eTaipcf Ka\ Eve\mSr)s eKTciCoi Rutherford III 

Avo irpfa^vTai ^Adrfvaiau TleiaOiTaipos Kai 'EijiKTtn TrjV avKO- 
<f)avTiav (^tvyovTes Trjv ^ Ad^vrjaiv ixfTaviaTaadai doKipa^ovai, kuI 
KoXoLov Kol KopQ)vr]v TTpidpfvoi TTapayivovTai irpos opvidas Trjs nap' 
avTols iniQvpovvTis Siaycoy^j. o\ 8e opvides t6 pev irpaTov apvftadai 
(pnaiv, el pera dvdponroiv noXepiav ovT<itv olKr^aovaC paddvTes fie 5 
vaTepov a u>(^e\r]&rjaovTai, avyxapovai peveiv avTOvs' oi 8e ndXtv 
KriaavTes ev tw depi 'Ne(pe\oKOKKvyiav wvdpaaav' aXX' ov8e TaiTrjv 
avevdx^TjTov eS>aiv ol 'Adrjvaioi, fjidvTeis yap Kal xpriap.o\dyoi (f)oi- 
Tcoai \aj3e2v ti ^ov\dpevoi, ev ois Ka\ MeTUiv. ovtol Se ndvTes 
dnone pnovTai anpaKToi, Te\evTa'iov be Koi 6eo\ tia t6 prj edadai tov 10 
Kanvbv tcov lepeiiov dvievai Xt/xw (pdeipdpevot npea^evovTui npds tovs 
opvtdas. 6 8e aKonos tov 8pdpaTos Btaavpat nd\iv tovs Aarjvaiovs 
o»s cj)t\o8iKovs. Tj 8e aKTjvrj e'v neTpats Ka\ opveots. eypdcfir] 8e peTO 
rd 'AX/cii3taS(ji/ vnb rrjS ^a\aptvias veuis p.eTanep(pdrjvai 8tci Trjv 
neptKonfjv ruv 'EppS)V Ka\ (jivyeiv eis AaKeSat/iova. 15 IV 

API2T0*AN0Y2 rPAMMATIKOY 

Aia ras 8iKas (f)evyovatv 'A6r]vas 810 Tives, 
ct npbs Tbv enona tov \eydpevov Trjpea 
f\6dvTes r]pu)T<t)V anpaypdvcov nd\tv. 
eif 8' opvts fnoni avpnapuv pfTa n\fiov<ov 
nTTjvcov 8t8aaKfi ri 8vvaT dpvidav yfvos, 
Ka\ ncos, fdvnfp KaTci peaov rbv d(pa 
nd\iv KTiacoai, tcov 6ecov to. npdypaTa 
avTo\ napoKrjyf/^ovT' , eK 8e Tov8e (f>dppaKov 
nTepvyds t tnoiovv' i]^icoaav 8 oi 6eot, 
ini6eaiv ov fitKpav opcovTes yfvopevrjv. 
III habent V Ald. : om. R TA TOT APAMATOS nPOSnnA 

ETEAniAH2 ^H*I2MATOnnAH2 

ni20ETAIPO2 ArrEAOI 

©EPAnnN Enono2 Ipi2 

Enov IIatpaaoia^ 

X0PO2 OPNieriN KlNH2IA2 AI0TPAMBO- 
OpNI2 TI2 noio2 

Khpth Stko*anth2 

IePET2 nPOMH0ET2 

n0IHTH2 n02EIAnN 

XPH2MOAOr02 TpIBAAA02 

METnN rEnMETPH2 Hfakahs 
Eni2Kono2 OPNI0E2 EYEAniAHS 

^Opdriv K€k€veLS, fi t6 hivhpov ^aiviTai; 
ni2eETAIP02 

btappayeCrjs' rjbe 8' av Kpw^ei irdX.iv. 
Ey. rt a> iTovrjp' av(o KaTOi T:XavvTTop.ev ; 

aTToXovp.e^' aAAcus rrjv obbv TTpo(f)opoviMV(D. 
YIi. To 8' e/xe Kopu>vri TreLdopLevov tov a6X.iov 5 

obov TTepteXOelv oraSta TrXelv r] \L\La. 
Ev. To 8' e/ue KoAotw TfeLdojxevov tov bv(riJLopov 

aTTOCTTTobrjcraL tovs ovvxas tS>v baKTvKoiv. 
rii. dAA' ov8' OTTOU y7/9 kapkv olb^ iyu^y* (Tl. 
Eu. evTcvOevL Tr]V TTaTpib' av e^evpois crv ttov; io 

rit. 01/8' av /la Ata y' ei^reC^ei' 'E^TjKeo-TtSr/s. 
Euj. oi[j.OL. YIi. (Tv fX€V S ray rrV oSoi» TavTrjV Wl. 

Eu. r] ^eiya vm bebpaKev ovk TOiV opvioov, 

6 T:LvaKOTT(iikr\s ^^tAoKpdrrjs /xeAayxoAaJi;, 

os T(ab^ €(f)a(rKe vS>v (f)pd(TeLV tov Trjpia 15 

Tov eiTO^f)^ bs opvLS eyeveT^ ck tS)V dpviuiV 

KaTTeboTO tov fxev ©appeAetSou tovtovI 

KokoLov d/3oAou, rrjy8e8t TpLOjftokov. 

to) 8' 01UK dp' rjCTTriv ovbev akko irkrjv bdKveLV. 

Codd. hos citavimus : R V A T, et B C cum aliud atque Aldina tradunt 

2 et identidem iretarOeraipos codd. : coi r. Mein. 9 Hnov Dawes : 

TTO? R VA Ald. : iroC C : tttj B 16 secl. Cobet 17 @appaAeiSov 

Lobeck 19 ^arr\v Pors. ex Et. Mag. : ijtrrriv V A Ald. : VjVtj;/ R : 

fffrbv B : iffrrjv v. 1. ap. schol. API2T04>AN0T2 

Koi vvv TL K€)(r]vas; €<r6^ ottoi KaTo. rwr TTCTpS^v 20 

rjiMS €T a^€t.s. ov- ydp k(TT kvTavOd ris 

65o?. ITt. ovh\ p.a AC ivTavdd y' arpaTro? ovbafxov. 

Eu. ovb' T) KopcavT) rj/s obov tl Aeyei Trepi; 
rit. ou ravra /cpw^et /xa Ata i^Cy re Kat t6t€. 
Eu. rt 8rj Aeyet irept r^s oSoC; rit. rt 8' 5AAo y' 77 

jSpvKovcr' aTribecrdai (f))]a-L p.ov tovs baKTvXovs ; 26 

Eu. ou beLvov ovv brJT i<rTlv 57/xa? beopiivovs 

€s KopaKas iXOeXv Ka\ Trapea-Kevaa-p.ivovs 

€TTeLTa /x)/ '^€vp€LV bvvaaOaL ti]v obov; 

57/xets ydp, S)vbpes oi irapovTes iv Aoyo), 30 

voaov vo(Tovp.€V TTjv evavTLav '2dKq.' 

6 iJ.€V ydp cov ovK diTTos ecr/3td^erat, 

TjlXiis be (pvkfj Ka\ yivcL TLixdpievoL, 

dcrTo\ ixeT dcTTcav, ov croliovvTOS ovSei^o? 

dveTTT6p.€cr9' e/c Trjs TraTpCbos dp-cfyoLV TTobolv, 35 

avTr]v jxev ov ixLcrovvT ckclvtiv Tr]v tt6\lv 

To 1X7] ov p.€yd\r]v eTyat (f)Vcr€L K€vbaL]xova 

/cat Tracrt kolvi]v kvaiTOTelcraL \pr]]xaTa. . ^ 

OL ix€V yap ovv T€TTLy€S €va ]xriv r) bvo 

€Tt\ TuiV KpabQv a8ou(r', 'AdrjvaloL b' det 40 

CTTt Tcav StKcSy aSoDO"t Trdz^ra tov (3lov. 

8ta TavTa Tdvbe tov ^dbov j3abC(opL€v, 

Kavovv b' €xovT€ Ka\ \vTpav Kax ixvppCvas 

TT\av(i)]X€6a Qr]TovvT€ t6ttov aTTpdyixova, 

OTTOL Ka6Lbpvd€VT€ bLay€VoC]X€d' dv. 45 

6 8e aTdXos vQ)V eart Trapd tov Tripia 

TOV €TT0TTa, TTap' €K€CvOV TTvdiadaL b€0IX€V(O, 
et TTOV TOLaVTTjV et8e 7t6\lV fj 'tT€TTT€TO. 

Hl. ovtos. Eu. rt €crTLv; YIl. t] KopcLvr] ixol TrdAai 

dv(x) TL (ppdCei. Eu. x^ KoAotos ovTOcrl 5° 

23 ovf V Ald. : ^5' R A r : ti 5' (om. tO Cobet 45 Siroi] ^trn B : 

iTTov lemm. schol. Ven. 46 iropo] irphs A 48 «iSe] olSe A ^] ^ 
Tyrwhitt OPN10E2 

avoi Ki)(r\vev oicnTepiX beiKvvs ~i [lOi, 

KOVK eO"^' OTTCOS OVK €(TTIV ivT0.v9' OpV€a. 

el(r6p.eda 8' avTLK, ijv TTOii^crcopev xj/ocfyov. 
YIl. aAA' olcrd^ o bpacrov; rw (r/ceAet ^ere tijv TreTpav. 
F.V. crv he tT] K€(pa\i] y', tV ?'/ StTrAdcrto? o \l/6(f)os. 55 

rit. (Tv 8' ovv Xidco Koyf/ov Aa/3wr. Ev. ttuvv y , et ooKet. 

Trat —at. rit. tl XeyeLs ovtos; tov tiTo-a Tral KaXels ; 

ovK avTL Tov TratSos (o-') expfjv €Ttottoi Kakeiv; 
El'. eTroTTOt. 770t7;(rets' ert /xe KoVreti' av^t? av. 

e-TTOTrot. 

eEPAnflN Enonos 

rtres oSrot; rts 6 /Sowi* roy 8e(T7ror7ji'; 6o 

El». " kTToWoV (ITTOTpOTTaLe TOV )(a(Ty.r]paTos. 

0e. o"nxoL Takas dpVL6odi]pa tovtcol. 

Et'. OVTOiS TL beiVOV Ovbe K(xk\LOV kiytiv. 

0e. (jTroAetir^oi'. Ev. ak^C ovk icrfxkv avOpcaTTco. 

0e. rt 8ai; 
Eu. 'T7ro8e8t(jbs eycoye AlIBvkov opveov. 65 

0e. of^ei' Ae'yets. Eu. Kat //?/i' epou Tot, TTpos ttooQv. 

0e. 68t 8e 8t/ rts €(ttlv opvLs; ovk ipe^Ls; 
rii. 'E7rt/cexo8(iL)? eycoye ^Pao-LavLKo^. 
Eu. cLTap av TL 6r]piov Tror' et 7rpos tcov deQv; 
0e. opvLS eycoye bovkos. Et'. riTTi]di]s tlvos 7° 

akeKTpvovos; 0e. oiik (zAA' ore Tre/) 6 hecrzoT-q^i 

erro^ eyeveTo, TOTe yevecrdai ]x r]v^aTO 

opviv, IV aKokovdov bidKovov r' exj]. 
Ei'. 8etrai yap opvis KOt 8taKoVoy rti'o'?; 
0e. ovTos y , ar' ot/u.at TTpoTepov ai^^pcoTro'? Tror' c!ji', 75 

TOTe ]xev epa (})ayelv a(f)vas ^aXr]piKdi' 

Tpi\(o '7r' d(f)va<i kaftojv eyco to TpvjikLOV. 

eTVovs 8' eTTL^vjxeL, 8et Topvvr]s Ka\ x.^'''^^^' 

58 0-' acid. Beck 59 om. R cti B : ti Ald. : toi VA 

61 Ev.] 7rei(Td. R 63 ouTois Tt A : ovtoi 'ffTi R V Ald. 69 aTa^ 

R : aWa. vulg. 78 Se?] 5e? t€ B 

ARISTOPH. AV. ID api2;to*anots 

rpiyoi '-l Topvvrjv. Ev. TpoxCXos opvts ovtoctL 

olcrO'' ovv hpadov S) Tpo\L\€; tov bea-TTOTrjv 80 

r]p.iv Ka\^(rov. 0e. oAA' aprtcos vi] tov Ata 

ei/8et KaTa(f)aycbv fxvpTa Kal aepipovs Tivas. 

Et'. 0/U.C09 e-eyeipov avTov. 0e. otSa y^^iey (lacp^s 

OTL a\6i(T€Tai, (T(P(av 0' avTov ovv€K effeyepw. 

rit. KaKcS? cry y' a7ro'Aot', cus ju' aiT^KTeLvas oe'et. 85 

Eu. ot/iot KaKohaLp.(jdv yoi koXolos p-ol^eTaL 

v-b Tov biovs. rit. S) beLXoTaTOV (tv drjpLOV, 

heicras a(f)-?]Kas tov koXolov; Ew. et-e' p.0L, 

(Tv 6e Ti]v Kopdvrjv ovk CKprJKas KaTa-ea-dv ; 

rit. /x?i AC ovk eycoye. Eu. ttoO ycip ecrr'; ITt. 077- 

iiTTeTo. 9° 

Eu. o^K ap' a(p7]Kas; wydO' o)s avbpclos ei. 

Eno^ 

avoLye Tr]V vkrjv, tV e^eXOu) ttotL 

Eu. cb Hpa/cAet? rourt rt 77or' ecrrt to Orjpiov; 
TLS 1] 77re'pcocrt?; rts 6 rpo'770? r?]y TpLXo(pLas; 

E7r. rti^es etcrt /x' ot ^Tjrowres; Ey. ot bcabeKa deoL 95 

eX^aCTLV €7TLTpL\l/aL Cre. E77. /XcSi' /Xe (TKCOTTTeTOV 

6p5)VTe Ti]v TTTep(j)(TLv; Tjv yap S) ^evoL 

avOpcoTTOS. Ev. ov crov KaTaye\(o[j.ev. E77. dAAa 
Tov; 
Ey. ro pa\x(Pos r]p.lv crov yiXoiov (paCveTaL. 
E77. TOtavTa fj-evTOL "^o^poKkerjs \vp.aLveTaL 100 

ev Tals TpaycjdbiaLcrLV ep.e tov Trjpea. 
Eu. Tr]pevs yap el crv; TTOTepov opvLS ?) racSs; 
E77. opz^t? eycoye. Eu. Kcirci crot 7705 tcl iTTepa; 

E77. e^eppvrjKe. Eu. TTOTepov vtto voctov tlvos; 

E77. ovK, dAAa roy \eniG)va TTcivTa TU)pvea ^°5 

TTTepoppveZ re KaS^t? eTepa cpvoixev. 

87 etjpluv R C 93 tJ) om. A AW. 97 ^f] ^ Choeroboscus, 

Bekk. Anecd. p. 1379 106 TTTfpoppvuTai A : TrTepoppvovfiev Cobet OPNI0ES 

aA.A' etTTaTov ixol acf)cb tiv iaTov; Ev. v<a; (SpoTcii. 

Ett. TTobaTToi t6 yevos; Ev. 66ev al TptripeLs al mXat. 

Ett. ij.u>v rjXtaa-Ta; Ev. pLaXka 6aTe.pov Tpoirov, 

aTTrjXtaa-Td. Ett. aTTitpeTat yap tovt €K(1 ho 

t6 aTiippi^ ; Eu. oXiyov C^rwi; av (^ dypov XdjSois. 

Ett. TTpdyovs hk 8?) tov beopitvco bevp' ijXdeTov; 

Ev. aol ^vyyeviadat ^ovXop.iv(x>. Ett. rtros Tripi; 

Eu. 6Vt TTpSiTa [x^v rjad^ dv^pojTTOs cofnrep vo) ttot^, 

Kapyvptov b)(f)et\riaas waiTep vo) 7tot4, i • 5 

KovK aTTobtbovs excttpe? coaiTep va> ttotI' 

eir' avdts opvtdoiv /xeraAAd^as (f)vatv 

Kal yrjv kireTtTov Kal OdkaTTav ev kvkXco, 

Kal TTdvd^ oaaTTep dv6po)7TOS daa r' opvts (ppovetS' 

TavT ovv t/cerat vo) 7Tp6s ae SeCp' d(f)typ.€6a, 120 

€t rti^a TToXtv (ppdaetas rjp-lv evepov 

0)aTTep atavpav iyKaTaKXtvijvat p.aX6aKi~iv. 

Ett. tTretra /xet^w rcoy Kparawy {Vjreis TToXtv; 

Eu. ixii^d) piev ovbiv, TTpoa(f)op(»)Tepav be v^v. 

Ett. dptaTOKpaTeXadat brjXos et ^rjTwv. Kv. eyw; 125 

ijKtaTa' Kal {ydp) t6v ^KfXiov fibeXvTTop.at. 

Ett. TToiav TLV^ ovv rjbtaT dv oIkolt dv ttoXiv; 

Ev. OTTOV Ta pteytaTa TTpdyp.aT etrj Totdbe' 

eTTt Tr}v 6vpav p.ov Trpca tls eXdd)V tS)V <piXo)v 

XiyoL Tabi' ' TTpos tov Al6s TovXvp.TTiov 130 

OTTco? TTapeaet p.ot KOt (rv Kal Ta Tratbia 

Xovadpieva TTpi^' p.eXko) ydp eaTtdv ydpiovs' 

Kal ptr]bapL(i)S dXXa)S TTOtrjaijs' el be p.i], 

ptri p.oL TOTe y eX6r]S, oTav eyo) iTpaTTO) KaKiHs. 

Ett. vi] Aia TaXatTT(3)po)v ye TTpay)xdTO)v epTis. '35 

109 rp6iTov] yivovs (yp. Tp^irov) V 112 Sv/ tcv] tov 2»; A 

n8 eTreWoi; Kol Pors. : (-Kfrov Kal r7}U codd. 122 iyKaraK\ivrivo.i 

R et schol. : iyKar aKKiQ7)vaiV civ\i\g. 126 Ka\ rhv 'S.KiWiov codd. : 

corr. Kirchhoff 129 irp<f ris ikOuv Ald. : irpwriaT iKBwv R : irpwi 

el(rf\6wv V : irpwi i\6wv A 134 tJte 7'] ttot' Suid. 

19* API2T0a>AN0T2 
Ti hal (Tv; Ylt. TOLOVTOJV epca Kayu). Ett. Ttrcoz'; 

Yli. OTTOV ^VVaVT&V jJLOL Tahi TiS ^^[X\j/eTaL 

uxnrep abiKr]9els Traibbs oipatov TraTijp' 

' KaXSis yi ijlov tov vlov u> '2Ti\(3u>ribi] 

evpcbv aiTiovT airb yvp.va(Tiov XeKovp.h'ov 140 

ovK eKvcras, ov Trpoa-eiTras, ov ■npoa-rjyayov, 

ovK (apxiTribia-as, ccv i[xol TrarptKos ^iAos.' 
Ett. cb bei\aKp[(ov a-v tG>v ko-kwv otcov epas. 

aTap eoTt y' oiroiav kiyeTov evbaifxojv 7ro'At? 

irapa ti]v ipvSpav OakaTTav. Ev. ot/xoi p.i]bap.Q>s 145 

ifpLiV ■napa t)]v ddkaTTav, tf' avaKV\}/eTai 

KAjjrj/p' ayov(r^ euiOev r/ ^akapavia. 

'EWi]ViKi]v be Ttokiv ex^'^ i]pilv (ppda-ai; 
Ett. rt ov Tbv 'HAetoi' Aiirpeov oiKi^eTov 

ekOovd ; Eu. ort?/ vi] tovs deovs 6V ovk lbu)v 

(3bekvTT0[jLai Tbv Ai-npeov aTro MeAaf^tou. 151 

E77. aAA etcrti' erepot ti]s AoKpibos ^O-novvTiOi, 

'iva xpi] KaToiKelv. Ev. dAA' ey(ay ^OTiOvvTios 

ovK av yevoipLr]v eTTt raAarro) )(pva-iOv. 

ovTos be bi] Tis ecrd' 6 p.eT opviOcov (3ios; i55 

ai) yap otcr^' dKpt/Sw?. Ett. ovk a^apt j es ti]v Tpij3r]v' 

ov TtpSiTa p.ev bel ^ijv avev l3akkavTL0V. 
Ev. 7roAA?/y y' dc^etAes tov /Blov KLJ^br^kLav. 
Ett. vejxoixea-da 8' ev Ki]noLS tol kevKO. (rrjo-aixa 

Kal jxvpTa Ka\ [xi^Ku^va Kal a-io-ii[x(3pia. 160 

Ei'. vixeXs [xev apa {"j/re vvpLCJiicov (3iov. 
rit. (^eC (f)ev' 

1] ixiy evop(a ^ovkevp.^ ev opviddiv yivei, 

Kal bvvaixiv rj yivoiT av, el ■niOoiaOi /Liot. 
Ett. rt o^ot TTiOdpLea-O' ; Tli. 6 rt Tridrja-Oe; TrpoiTa p.ev 

142 wpxiirfSritras codd. : corr. L. Dindorf 150 ^titj; Halbertsma 

o<t' Bothe : ts codd. 163 ?;] ^ Dobr. ■irWoicrBe Dawes : irel- 

0e(Tdai R : ireieeiTde vulg. : neidoicrde Junt. 2 164 TriBTjaOe Dawes : 
■treidoKrde R : iridoKrde vulg. OPNIGES 

/^*/ 77ept7reVe(7^e TravTaxfi Kex^i'oVes* 165 

ws rour' aTL\xov Tovpyov ((ttlv. avTLKa 

eKet TTap' ^//xii' tovs TTeTOfxevovs i]V (pi], 

' TL^ opvLS ovTos;^ 6 TeAe'a? epei Tabi' 

' av6p(DTT0S opvLS a(TTd6pi]T0S TTero/xeros, 

aTeKjxapTos, ovbev ovbeiroT ev TavTU) /ue^rcor.' 170 

Ett. VI] Tov Alovvctov eS ye /jtco/xa ravrayi. 

rt at' ow TTOLoXfxev; YIl. olKL(raTe jxtav ttoXlv. 

Ett. TTOLav 8' ay olKL(raL\xev opvLdes ttoXlv; 
YIl. d\r]6€s; S) (TKaLOTaTOV dprjKojs eiTos, 

j3\4\lfov Karo). Ett. Kat bi] /SAeVco. rit. /3Ae'7re 

i^w a/^co. 175 

Ett. ,8Ae'7rco. rit. TrepCaye tov Tpd\i]Xov. Ett. r?/ Atct 

CLTTokava-oixaL tl y , et bLa(TTpa(p7]aoixaL. 
YIl. et8e's" ri; Ett. ras i'e(^e'Aas" ye Kat rof ovpavov. 

llt. oi^x oi^Tos oSf 8?/77ov 'o^rti' opvLdoiv TTokos; 
Ett. ttoKos; TLva TpoTTOv; YIl. (xicnrep {dv) (lttol rts 

tottos. 1 80 

ori 8e ^roAeirat tovto Kal 8te'pxfTat 

ctTraz^ra 8ta tovtov, KaAetrat rCy 7ro'Ao9. 

?}y 8' OLKL(ri]T€ TovTO Kal (f)dp^r]6^ diTa^, 

eK roC 7ro'Aoi; rovrov KeKAvjcrerat 7ro'At9. 

coo-r' dp^eT dv6p(0TT(i)V fxev oxnTep TTapvoTTOiV, '85 

Tovs 8' av 6eovs d^roAetre At/jtw Mr/At<i). 
Ett. ttws; rit. ei^ /ue^cro) SrjTrou^ei' d?/p ecrrt y?'/s. 

et^' uxnrep rjfxeLS, i]V UvaL PovX(s)]Xi6a 

Ylv6(ab€, Botoorovs' biobov alTov]xe6a, 

ovTOi^s, oTav 6v(r(oaiv dv6p(t)TT0L ^eois, 19^ 

i]v jxr] (f)6pov (l)€p(i)(rLV vpXv ol 6(ol, 

168 vpvis ouTos^l ouTOS opvis Ald. : icTTtv 0VT05 Herm. 172 n ovi> 

TToiu/jLfv Cobet 177 Ti y Ald. : y' VA: 5' R : ti S' Reisig 

180 tiuadd. Dobr. iiffirfp u Kfyois Toiros Cobet 181-2 eicit Cobet 

182 tovtov Dind. : tovto ye Ald. : tovto codd. 183 a7ra|] 'diravB' R 

191 VfjilV^ T)fUV R V API2T0cI>AN0T2 

[bt,a TTJs TroAeoj? rfjs dAAor/3ta? koI tov )(^dovs] 
Ti2v \u]ptoiv Ti]v Kvlcrav ov bi,a(})p7](T€Te. 
Ett. lov lov' 

p.a y7]v fj.a. T^ayihas fxa vetp^kas /xa bUTva, 
fxr] 'yo) vo-qpia Kopi\j/6T€pov rjKovcrd ttco- 195 

(ticrr av KaToiKi^oifxi p.€Ta (tov ti]v ttoXlv, 
el ^vvboKOLT] TolcTLv aAAot? opviois. 
Yli. Tis av ovv To TTpdyp.^ avTo^is bir]yi](ratTo; Ett. (TV. 

iyco yap avTOvs ^ap(3dpovs ovTas TTpb tov 
ibiba^a Tr]V (Pcovqv, ^vvcov ttoXvv xpovov. 200 

riu TT^i §//7' av avTovs ^vyKaXecretas; E77. padtcoj. 

bzvpl yap €(T(3ds avTLKa )u.dA' is ti]v K6yjxr]V, 
eTTctr' dveyeipas Tr]V e]XT]v dr]b6va, 
KaXovp.ev avTovs' ol be nSy tov (pOeypiaTos 
edvirep eiraKovcrooa-i OevaovTai bp6]X(a. 205 

rii. d) (^iXTaT opvidcov crv p.r] vvv eora^t" 

d\A' dvTij3oX(a o-' dy^ <i)S rdx^Kxr' es ti]v X6^ixr]v 
ea^iaive Kaveyeipe Tr]v dr]b6va. 
Ett. dye (Tvvvop.e p.01 Travcrai fxev vttvov, 

Avcrov be v6p.ovs lep&v vfxvcov, 210 

ovs bid OeCov crT6]xaTos 6pr]veLs 

Tov ep.ov KoX crbv TToXvbaKpvv "Itvv 

eXeXL(op.evr]s 8' tepot? peXecrtv 
yevvos ^ovdijs 

KaOapd xcopel 8td (f)vXXoK6p.ov 215 

jxlXaKos ?}xto TTpbs Alos ebpas, 

tV 6 -)(^pvcroK6p.as ^^ot/Sos aKOVCdV 

rot? o-ots eXeyoLS dvTL\j/dXXu>v 

eXe(f)avT6beTov (f)6p]XLyya Oeoiv 

t(rr?7o-t x^opovs' 8td 8' dOavaTCtiV 220 

192 eicit Eeck 204 KaXov/j.ev'] Ka\o7iJ.' hv Urbinas et v. 1. apud 

schol. Rav. 205 eTra/coi/ffaxri R Ald. : inraKovadxn A (?) : aKov- 

(ToxTi V 213 i\€\i^ojj.€vr) 5iepo7s codd. : corr. Ivlein. 216 /uiAa 

Kas VA Ald. : ffjxihaKos R OPNI0E2 

(TTOlXaTOiiV X^^P^' $VIJ.(f)(OVOS Sixov 

Oiia ixaKapcav dkokvyri. 
(avKei) 
Ot. 0) Zev jSacriXev tov ^OiyfxaTo^s Tovpvidiov 

olov KaT€[j.€XCT(oa-€ Ti]v X6\pLr]v okrjv. 224 

Eu. ovTos. rit. TL eaTtv; ov (Ti.(i)7n](T€L; Eu. rt 8ai; 

rTt. ovTTo^j/ /xeAwSeiy av ■napaaK^va^^Tai. 

EtT. eiTOTTol TTOTTOTTOTTOTTOTTOTTOH, 

ico tco trw troj irco trw, 

Xtco Tis ojbe TGiV ipiwv o/LtOTrrepcoz^* 

oo"ot r' (vaiTopovs aypoLKUJV yvas 230 

V€ix€(r9e, (f)vka p.vpia KptOoTpo.ycov 

aTTepixok6y(x)V re y^vr] 
Toxy TTeT^p.eva, iJ.ak6aKi]v UvTa yr\pvv' 

6(Ta T iv akoKt 6ap.a 
^wkov api(f)tTtTTv(3iC(6^ c£8e keiTTov 235 

rjboixevci (f)(t)vq.' 
Ttb rto rto Ttb rio rto rto rto. 
ocra 6' vjxQv KaTo. K-qirovs CTTt Ktcrcrov 

KXdhea-t voixov exet, 
To. re KaT^ opea to. re KOTtvoTpa.ya tu. re Koixapo(f)(xya, 240 
avvcraTe Trero/xei^a Trpos e/>iai' avbdv 

TptOTO TptOTO TOTOJipi^' 

oX 6' eAetas Trap' avkS)vas o^vcttoixovs 

(IxTTibas K(XTTTe6\ ocra t evhp6aovs yrjs t^ttovs 245 

e^ere ketp.o)vd t ip6evTa Mapa6S)Vos, op- 

vis 7TT€pvyoTToiKtk6s T aTTayas aTTayas. 

S)V T eTTt TT^VTtov olojxa 6akacr(Trjs 250 

227 sic V : iTTOTronrol iroTroTroTTonroiroi R : alia alii : fortasse firoiro- 
TronroTTo7 TroTronoTroTroiroTro? ut duo dochmii fiant 235 fiu:\ov dju(f i-] 

$oo\ov a/j.(pl V 242 av5dv R A Ald. : aoiSdv V F 243 sic R : 

TpiOTTO. TpiOTTO. To^pi^ V 244 ot] oVo Ald i\(ias j eKfiovs F' 

246-8 TrTepvyoiroiKi\6s t' Wieseler : TTTfpoiToiKi\os codd. : re iTTfpo- 
TToiKi\os Ald. : TTTfpwv iTOiKi\os Mein. : fortasse opvi' fpoeyra Aet^oira 
t^apaOctiVOS ex*" I ''"^ TTTipvyoiToiKi\6s t' APIZTO^ANOTS 

(f)v\a \X^T akKv6v((TaL TTOTTJTai, 

bevp' iT€ TTevaoixevoL to. veuiTepa, 
TidvTa yap ivOdbe 0{?A' a6poi^op.iv 

oluivSiV Tavaob(Lp(x>v. 
i]K€L ydp TLS hpLfjLVS 7rpe(r/3u? 255 

KaLVos yvdi<xr)v 
KaLvojv T epycov ey)(etprjTj)s. 
dAA' It es" \6yovs airavTa, 
bfvpo bevpo bevpo b(vpo. 
X0P02 OPNieQN 

TOpOTOpOTOpOTOpOTL^. 260 

KLKKaf3av KLKKaj3av. 

TOpOTOpOTOpGTOpoXLXLXC^. 

Ul. opqi TLv' opvLv; Eu. }xa tov 'ATroAAco 'yw \x\v ov' 

KaLTOL Ke)(j-\vd y Is tov ovpavov /3Ae7rcoi'. 

Tlt. ak\(Sis dp ov~o\}/, o)? (olk, es T-i]V k6xP-T'^ -^5 

ecr/3as eTTcS^e xapabpLov pLL\xovix€vos. 

0PNI2 TI2 

TOpOTL^ TOpOTL^. 

rit. cbyci^' dAA' (ets) ovrocrt Kal 8?/ rts 6'pvL9 epxerat. 
Eu. VI] At' dprt? brJTa. tls itot ((ttlv; ov bj]TTOv TaSis; 
YIl. ovtos avTos Vi^v (f)pdcr€L' tls iaTLV opvLS c>vto(tl; 270 
Ett. ovtos ov tu>v r\Odb(iiv rwyS' uv SpdO^ v\X€LS deL, 

dkkd kL^xvaHos. Eu. jBa^al Kakds ye Kat (poLVL- 

KLOVS. 

E-. etKorcos (ye)' Kat yop ovofx" avT(o 'o-rt (poLVLK^-Tepos. 
Ev. ovTos cb o-e' roi. rTt. rt iBoixrTpels; Ei;. eTcpos 

OpVLS 0VT0(rL. 

VIl. vi\ Ai erepos brJTa \ovtos e^ebpov \p6av €\mv. -15 

TLS TTOT eV^' 6 \X0V(T6\XaVTLS aTOTTOS OpVLS 6p€Li3dTl]S; 

251 TTOT/jTOi Cobet ex schol. : iroTarai vulg. 256 Kaivbs yvw/XTjv 

om. A 257 t' ep7a>i/j epya>v t' R V 268 a\\' efs nos : dXA' 

cocici. : &\\o! Pors. 273 7« adcJ. KOchly 275 xpoa^' SuicJ. et 

schol. : xt^pa" codci. 276 a^pofidrijs Reisig ex schol. et Suid. OPNI0E2 

Ett. ovofxa TovT(i> Mrjbos ia-Tt. ITt. MTySos; Sjva^ 

'IIpaKAets* 

eira 770» s avev KajjLi^Kov Mt/Oos cui' eicreTrrero; 278 

Eu. eVe/ao? aS X6(\)0V KaT€tkr](f)(i)s rt? opi^ts ovTocri. 
rit. rt ro T€pas tovti ttot^ eaTLv; ov av jjlovos ap' ijad^ eT:o\fr, 

aAAct x.o5ros €T€pos; Ett. ovroo-t /ueV eo-rt ^'tAo- 

KAe'ou? 

e^ eTTOTTo?, eya> 8e tovtov TrdTnros, axnrfp et Ae'yois 

'iTTTTo^rtKos KaAAtou ko^ 'iTTTroz^t/cou KaAAtas". 
rit. KaAAtas ap' ovtos ovpvLS ((ttlv ws TTTipoppviL. 
Ev. aT€ yap utv yevvoLos vtto (re) crvKO^avTG^v TikXiTai, 

al re ^7/Aetat irpocreKTLkXova-LV avTOv tcl TiTepa. ^86 

ITi. d) rioVeiSoi' €T(pos av rt? IScltttos opvLS ovToat. 

TLs ovopLaCeTaC ttoO" ovtos; Ett. oiirocrt KaTO)(Payas. 
Ot. eVrt yap KaTixxf^ayas tls aXXos 1] KAecow/xos'; 
Eu. TTWS ^i; oSv KAe&jvvjLto'? y' ojv ovk a7re'/3aAe rw Xocpov; 290 
rit. aAAa ix^vtol tls ttoO' tj Ao</)cocrts ^ raii^ dpvea^v; 

7) 'tti rov StaDAov riXOov; Ett. oxnTep ol Kapes /lei' ow 

eTTt Xo(f)0)v oIkov^tlv S)yd6' ao"<^aAetas owexa. 
Ilt. a> ITcjcretdoy ovx opas ocrov crvveLXeKTaL KaKov 294 

dpvio)v; Ef. oJi^a^ "ATroAAoy roi! vecpovs. lov lov, 

ovb^ ibfiv eV ecr^' vtt' avTwv iTf.Top.^vojv ti]V (.'(.(Tohov. 
Ett. ovTocn Tre'p8t^, kK^LVoaL ye r?; At" drrayaj, 

ovroo-t 8e TTrjv^Xoxj/, (KeLvrjl 8e' y' dXKvdv. 
YIl. tls ydp icr$' oviTLcrOfv avTrjs; Ett. oo-rts eVrt; 

Keip7;Ao?. 
ITt. KCipvXos ydp icTTLV opvis; Ett. ov yup Icttl '^-op- 

yiXos; 300 

XavTrji ye yXav^. Eu. rt (f)r]s; rts yAaO/c' 'A^?/- 

vaC rjyayev; 

279, 287 invicem transponit Wilamowitz 281 ovto(tI Blaydes : 

ouTos codd. 285 T« add. KOchly 287 fT(pos Bentl. : i>s (Tfpos 

codd. 297 ye'] 5( Elmsl. 298 e/cfivjjJ Leutsch : (Kavoal codd. 

299-300 /cfjpi^Aor Urbinaset V. 1 apud schol. : KipvKos t\ : «•TjpyAoj vulg. API2T0cI>AN0T2 

Ett. KLTTa rpvyoov Kopvbbs eAea? vTToOvpus TrepLcrTepa 
vepTos Upa^ (paTTa kokkv^ ipvOpoTTOVS Ke/SA^/TTvpts 
■7Top(f)vpls Kepxvfis KoAi);u./3ts d//7reAts (pi]vr] bpvo^j/. 

TIl. lov lov tCjv opveoiv, lov lov tG>v Koylfi)(jMV' 305 

oXa TTLTTiTL^ovcn Kol TpiyovaL bLaKeKpayoTes. 
ap' aTTeLkova-LV ye vl^v; olp.oL, KexrjvaaLV yk tol 
KoX ^XkTTovcTLV Is (jk Ka\i.i. Eu. TOVTO fxev Kapi.ol 

h0K€L. 
Xo. TTOTTOTTOTrOTTOTTOTTO-OTTOTTol TTOV /x' ap' 6s 3^° 

e/caAeo-e; rtVa tottov apa irore vep.eTaL', 
Ett. ovTocn TTtxXaL 7rapet/xt kovk aTTOCTTaToi (f)L\cdV. 
Xo. rt rt rt rt rt ri rt rt* rtz'a Xoyov apa TTore 

Trpo? kp.\ (f)L\ov e\(j)v; V5 

Ett. kolvov a(r(f)a\rj bLKaLov ■)]hvv (j)(f)eX.i]a-Lp.ov. 

avhpe yap AeTrro) KoyLo-Ta hevp a(ln\dov &)? kp.i. 
Xo. TTov; TTa; tto)s (prjs; 

Ett. <f)rjp.^ oltt' avdpdoTToov cKf^lyOaL bevpo TTpeafSvTa bvo' 320 

rJKeTov 8' e\ovTe TTpepLVOv iTpdypLaTos TTeXoopLOV. 
Xo. 0) p.eyLcrTov e^ajxapTutv e^ otov 'Tpd(f)r]v eyd, 

TTws XeyeLs; Ett. p.i]iToo (f)o(3r]drls tov Xoyov. Xo. rt 

/x' ■qpyda-o); 

Ett. dvbp^ ebe^dpL-qv epaaTa Trjabe Tijs ^vvovcrLas. 

Xo. Kttt bebpaKas tovto Tovpyov; Ett. Kat bebpaKcos 

y rjbopLaL. 325 

Xo. KacrTov -tjbr] ttov TTo.p' rjp-u'; Ett. et Trap' {ip.w etpi' eyca. 

Xo. ea ea, W'''P' 

TTpobebopLeO' dvoa-Ld r' e7Td9op.ev 
os yap (f)L\os '^v SpLOTpocfid 6' ■rjpLLV 
evep.eT0 TTebCa TTap ■qp.a', 33° 

327-335 = 343-351 
307 ot/j.01] ol/j.ai Dobr. 315 fx^'" "'''pe' Siiid. 318 \e-irroj 

KoyiaTo] \e-KToao<pi(TTa. Urbinas : A.e7rra) <TO(pt(TTa Dawes acpTx^oi'] 

acptKoud' W yp. A\d. 322 t ^6t ov Ald. : (^6(Tov vu]g. 326 irop' 

^^Tr Epopi dant VA Ald. : non R OPNI0E2 

TrapejSrj fxkv ^ecrjuoii? apxaiovs, 

7Tape(3r] 8' opKovs opvidcov 
es be b6^.ov e/caAeo-e, iTape(3a\^ r' e//.e Trapa 
yivos avocriov, oirep f^oT (yever e-Tr' e/iol 

TToAe/xtoy iTpd(j)r]. 335 

dAAa Trpo? Tovrov /uei' //juti' eo-rty wrepo? Ao'yos* 
TU) 8e TTp((Tl3vTa 8oKet /jiot rwSe Sowat r?/!- OLKrjv 
biacpopriOrjvaL &' v(^ r]p.SiV, ITt. ws d7rcoAo'jueo-5' apo. 

Eu. atrto? \i.ivToi (tv vS)V et r&iy KaK&v tovtoov p.6vos. 339 
eTTi rt yap )u' e/cet^ev r/yes; rit. iV aKo\Gv6o[r]s ip.ot. 

Ev. tra jotei' ov^ Kkaoip.i. fx^ya.Xa. ITt. royro //ey A?/- 

pet? e)(ajy 
KapTa' ttCos KAawet ydp, ?/j' aTra^ ye rco^^aA/jtcb 'k/cottt/s; 

Xo. lo) tco, [drr. 

tiray eTrt^' iTTL^pepe TToKip.Lov 

6pp.a.v (j)ovLav, iTfipvyd re TravT& 345 

€TTLJ3aX€ Trept re /ci^KAcocraf 
w? 8et rcij8' oljKaC^LV api^fxa 
Kal oovvaL pvyyjEL (popf3dv. 
ovT€ yap opos (TKLepbv ovt€ v€(f)os alOiptov 
ovT€ ttoXlov TT€\ayos eo-TLV 6 TL 8e'^erat 35° 

rcoo' d7T0(f)vy6vTe p.e. 

dAAa p.)] p.eW(i)p.(v 7/8t/ rco8e rtAAety Kat baKveLV. 
TTOV 'o-^' 6 Ta^Lap\os; e7raye'roj to be^Lov Kepas. 
F.V. roirr' e/cetro* ttoI (f)vyo) bva-Tr]vos ; YIl. ovtos ov fxevels; 
Ei'. tf' tiTTo ror^rajy bLa(poprr]05); Ilt. ttoj? ydp dz; row- 

rous 8oKet? 355 

kK^vyelv; Ev. ot^/c ot8' ottco? dr. Ift. dAA' 

eyoj rot cot Xiyco, 

336 aWa irphi toitov /uev Pors. : oAAo irphi /xey toitovs Suid. : irphs 
ixkv odv Thv opviv codd. 337 tt/i/] vvv Dobr. 338 a.w():\6p.«iQ' 

Eentl. : airo\ovfMe[(r)d' codd. 348 pdfi^fi v. 1. apud schol. API2T0cI>AN0T2 

ori fxivovTe Set fxd\€(r9ai Xa[x^dvnv re tQv \VTpQ>v. 
Eu. rt 6e ^vTpa vu> y' a)0eA?;(rei; rit. yAaC^ /xey oli 

TTpoa-eLo-L vS)V. 
Eu. rois 8e yap.\l/(avv^L TOLa-hC; YIl. tov 6j3€Xl(tkov 

apirdcra^ 

elTa KaTdTTr]^ov TTpo (xavTOv. Eu. rorcrt V 6(p6a\- 

p-ol^TL tl; 360 

rit. 6^vj3a(f)ov evTevOevl Trpocrbov Aa/3ajy */ TpvjSXLov. 
Ew. (b ao(f)(OTaT, ev y dvrivpes avTo /cat a-TpaTrjyLKuis' 

virepaKOVTL^eLS (xv y ijh) ^LKLav rats" ixrj-x^avals. 
Xo. eAeAeAeu x^P^'- i^dOes t6 pvyxos' ov p.eWeLV €\pi]V. 

eA/ce rtAAe Trate 8etpe, KoirTe Trpo^Trjv t^v xjuTpav. 3*^5 
Ett. etTTe' p.0L tl />te'AAer' o) 7rat'raji' KdKLdTa OrjpLoov 

diioKecraL TradovTes ovbev dvbpe Kal StacrTrao^at 

Trjs ep-rjs yvvaLKos 6vt€ ^vyyevel kol cfivXeTa; 
Xo. (f)eL(r6pLea-da ydp tl T(avhe /jtaAAoy ?//jtets ?/ Xvkoov; 

7/ rtya? TeLa-aLp.eff' dXXovs rcorS' ay exOCovs eTL; 37° 

Ett. et 8e ri/y (f^va-Lv iiev ex^pot ror 8e roOz^ eto-ti' (^lXol, 

Ka\ bLbd^ovTes tl bevp' rJKOva-LV vixds xpi]arLp.ov; 
Xo. -nois 8' av ot'8' 7//;iay rt )(pi]a-Lp.ov bLbd^eLdv TTore 

j/ (fypda-eLav, ovTes exOpol roto-t TraTTTrot? rots" ep.0Ls; 
Ett. dAA' aTr' ex^pSiV brJTa iToXXd ]xav6dvovaLV ol a-o(f)OL. 375 

r] yap evAci/3eta o-w^et Trdyra. Trapd ixev ovv (f^CXov 

01) ixd6oLS av Tov6\ 6 8' ex6pbs €v6vs e^r^vdyKaaev. 

avTLX CLL TToXeLS TTap dvbpwv y eixa.6ov ex6p(av kov (f)LX(i)v 

eKTTOvelv d^ vxf/rjXd. TeCxV i'o.vs re KeKTrja^aL p.aKpas' 

To be ixa6qp.a tovto o-co^et TratSa? olkov XPVI^^'''^' ^^° 
Xo. eo-rt piev Xoycav aKova-aL Trpwroz*, w? fnxlv boKel, 

XPW-}^^^' P-o.6oL ydp dv tls KaTTo tQv ex^pwv o-o(f)OV. 

358 y' wcpeK^fiaei] 'ircii<pe\r^ffii Dobr. 360 Trpo ffavrov Bentl. : 

TTphs avTov codd. 361 irpoffSov Haiipt : irpoffOov codd. 362 y' 

avrjvpss] yap tvpes T B 364 /j.fWfiv'] /i^vfiv R Suid. 368 ^vy- 

ytvU codd. : correximus 371-2 et 5e . . . XP^<'''A""'>"1 0'^^^ ■ • ■ 

XPV^/i/J-oy. Dobr. 373 oVS' Pors. : 0" y codd. xP^hc^f^''*' ^^'^- '■ 

XPVO^if^ov ^ R V A r 377 TOV0'] ovSev Ald. evdvs R : auTls vulg. OPNI0E2 

rit. ot'8e T^? opyrjs \aX.av (L^acnv. avay kiTl (TKiKos. 
Ett. Kal biKatov y €(ttI Kafxol 8et vefxeiv Vfjias \dpu'. 
Xo. dWa p,i]V ovb^ uAAo crot ttw Trpdypi' ivqvTtcafxeda. 385 
Ht. fxdWov elpyfvrjv dyov(TL vi] At", cocrre rrjv yvTpav 

T(t> re TpvjSkioo KadUf 

Kai To hopv XPV> '''ov 6(3e\CaKov, 

TTepLTTaTelv (x^^''''^^ rifxdi 

Tcov ott\oov kvTos, Trop' avTTfv 393 

Ttfv yvTpav (XKpav 6pS>vTas 

kyyvs' &)? ov (fxvKTeov vS)V. 
Ev. iTeov i]v 8' ap' aTToddviofxev, 

KaTopv)(6r](T6fX€(Tda ttov yfjs; 
rit. 6 Kepa/xetKo? 5e'^erai i;w. 395 

brjfxocTLCi ydp tva Ta^pCiifxev, 

(f)y]rrofX€V iTpbs tovs aTpaTrfyovs 

fxaypp.ivut rot? TroXifXLOLCTLV 
aTToOavfLV €V 'Opi^eat?. 
Xo. ayay' e? Ta^Lv iTdX.LV es TavTov, 400 

Kat roy dvfxbv KaTadov Kv\j/as 

TTapd Tifv 6pyr]v (ocrTrep OTrAtrTjj* 

KavaTTvddpL^Oa Tova-be riVes Trore 
Kai TTodev €fxo\ov 
+ e77t rtVa r' e7rtyotai;.+ 405 

to) eTTor//- o-e' rot /caAoi. 
Ett. KaAets 8e rou KAueiv 6i\(av; 

Xo. rtves 7700' ot8e Kat TTodev; 

E7r. ^etvio a-o(f)r]s d(f)' 'EAAcxSoy. 

Xo. Ti^x^ 8e 7rota ko^ll- 410 

^et 7ror' avTU) iTpbs op- 

410-412 = 413-415 

385 T)vavTi(i>fj.tOa codd. : fyavricifitOa Ald. : corr. Rcntl. 386 vyj 

Ai" Mein. : 7}fj.7v codd. : ^ TrpJ;/ Pors. 390 Trap' oiitV] Topa R VAId. 
391 po.st ixKpav add. avTriv codd. et Ald. : del. Dawcs 394 (caro- 

pvxVTo/xeffda Elmsl. 405 fortasse t^^j/ t' (irifoiav tiv exc^Tfs; 

409 leVo) Dind. AP12T04>ANOTS 

VL6as kkOiiv; Ett. e/acos 

/3iou hiaiTTf]^ re Ka\ 

(TOV ^VOLKeiV t4 (TOL 

Kal ^vveXvaL to Trav. 415 

Xo. TL (t>j]s; 

Xiyov(TL hq TLvas Xoyovs; 
En". aTTL(TTa Ka\ irepa kX.v(lv. 

Xo. opa TL Kepbos evOdh^ d- 

^LOV [XOVTJS, 6t<0 TT^TTOlO^ 

ejJLol ^WO)!^ 

KpaTelv av rj tov kyOpbv rj 420 

(j)Lk0L(rLV (ji)(j)e\€LV ^\€Lv; 

Ett. Aeyei p.iyav tlv' oK^ov ov- 

re keKTov ovt€ irLaTov u)S 

(TOL yap {to) TiavTa Tama koX 

To T?]he Kal To Keicre Kal 425 

To hevpo TTpoafiLl^a Keyiov. 
Xo. TTOTepa p.aLv6jxevos ; 

Ett. a(paTov ws ^p6vLiios. 

Xo. evL ao(j)6v tl (ppevi; 

EtT. TTVKV^TaTOV KLvahos, 43° 

a6(pL(Tp.a Kvpjxa TpLjxp.a 7rat7raA?7/u.' oXov. 
Xo. XeyeLV Xeyeiv KeXeve [xol. 

kKvidv yap S>v crv fJLOL XeyeLS 
X6yo)V aveTTTepo)p.aL. 
E77. aye hi] (tv Kal av ti]v TTavoTTXiav p.ev TTaXLV 435 

TavTr]v Xaf36vTe Kpejxd^raTov TV)(aya6f] 

eS TOV ItTVOV eifTCO TtXt^^TLOV TOVTTL^TTaTOV 

av he Tov(Th' e^' oX^TiTep Tols XdyoLS a~vveXe^' eyu) 
(})pa(Tov, hiha^ov. llt. jita tov ^AttoXXo) 'yco p.ev oii, 
418-421 = 422-426 

416 5); Herm. : 56S?;VAAld. : Se R 420 rhu exOphv A\d. : rwv 

exOpltiV codd. 421 (piKoiaiv'] (piXovs hv Blaydes 424 crii 

yap ravTa nivTa codd. : cra. ravTa yap 55) Trdvra Ald. : corr. Mein. 
432 \tyeiv KfKfve fj-oi \eyeiv V A Ald. OPNI0E2 

rjv pj bLadoovTai y oiSe hca9i]KTjv (fxol 440 

ijvirep 6 TTCdrjKos tt) ywaiKi hiiO^TO, 

6 [XaXO.I.pOTTOL6s, fJLriT€ boLKVeLV TOVTOVS kjxk 

IxrjT op)( tTreS' eA/cety [xrjT dpvrreLV — Xo. ovtl ttov 
Tov — ; ovbap.(iiS. Hl. ovk, aXka ToocpdaXixu) Aeyco. 

Xo. bLaTLOifxaL ^yca. YIi. KaTOjxoo-ov vvv TavTo. [xol. 

Xo. OlXVVfX €TtI TOVTOLS, Trao-L VLKCiV Tols KpLTaLS 445 

Kal Tols OeaTals ttcktlv. Hl. ccrTaL TavTayi. 

Xo. et h\ TTapa(3aLr]v, evl KpLTrj vLKav p.6vov. 

KHPY3 

aK0V€T€ Aecri' T0V9 OTrAtras vvvp.evl 

av€\o[X€Vovs ^wttA' aTTLevaL TTakLV o'(.Kahe, 

a-KOTTelv 8' o TL av TTpoypdcfxjopev er rot? TTLvaKLOL?. 45° 

Xo. bokepbv ixev det Kara Trdvra 87/ TpoTTov [^TP- 

TT€(pvKev dvdpooTTOs' o-v 8' d//cos Ae'ye /xoi. 

rd^a ydp rdxotj dv 
XprjcTTov egeLTTOJV 6 tl poL Trapopas, i] 

hvvapiv TLva /xet^co 455 

■napaX€L7TopL4vr]v vir iprjs (ppevbs d^vvdTOV 
av he TOvO^ ovpas Ae'y' es kolv6v. 
6 ydp dv oij rdx??? poL 
dyadbv TTopLcras, tovto kolvov ecTTaL. 

dAA' e<^' drcpTrep iTpdypaTL ti]v o-i]v iJKeLS yi^ooixrjv dva- 

TTeLcras, 460 

Ae'ye 6appi]aas' o)S tus aiTovhds ov ixr] iTpdTepoL irapa- 

PG>pev. 

Ot. Kttt pr]v opyS) vi] tov Alcl Kal TTpoTTecfwpaTaL Adyos ets /xot, 

bv bLaixdTTeLV ov KcoAdef (^e'pe Trat aTecfjavov KaTa- 

yela-QaL 

451-459 = 539-547 
444 tJi/1 t(^i/S' Valckenaer 454 irapopaT Bentl. 457 oupai 

Mein. : bpas codd. 460 irpdyfiarL ttji/ (xriv rjKSis Dawes : rjKeis ri)v cttiv 

Trpayixari codd. 461 ■jrpJrcpoi Herm. irporipov codd. 463 Karo- 

X(t(TQe codd. praeter A Urbinatemque API2TO*ANOT2 

Kara x.^ipo? vboop (/jeperco Ta)(y tis. Eu. beLirvrj- 

(TeLV fxekkofMev; i] tl; 
rii. iJ.a At" aWa kiy^LV C^tw tl Trakai ^ieya Ka\ kapLvov 

eiTOS TL, 465 

o TL Ti]v TovTU)V OpavaeL "yj/vx^fV' ovtcos vixdv VTtepakySi, 
otTLves ovTes irpoTepov (iaa-Lkr]S — Xo, r//xet? (3aa-L- 

krjs; TLVos; TIl. vp.els 

TTJ.VTMV oTToa' eaTLV, i]j.ov irpoiTov, Tovhi, Kal tov Atoj 

avTOv, 
ap^aLOTepoL TrpoTepoC re Kpovov Kal TLTavcov eyevea-de, 
Ka\ yi]S. Xo. Kal yrjs; YIl. vr] tov 'Atto^AAoj. 

Xo. rovrt ]xa At" ovk eTTeTTV<rfj.r]v. 470 

rit. a]xaOr]s yap e(f)vs kov TTokv~pdy]xu>v, ovb' ALaoiTTOv ire- 

7TaTi]Kas, 
os e^aoTKe key(*>v Kopvbbv iTavToov TrpdTr^v opvL0a yeve- 

crOaL, 
TTpoTepav Trjs yijs, KaTreLTa roVw tov TraTep' avTijs aiTO- 

Ovrja-KeLV 
yijv 8' ovK elvaL, tov he TrpoKeXcrOaL TTefxiTTalov' Tr]v 8' 

aTTopovaav 
v~' a]xr])(avLas tov iTaTep' avTijs ev Trj Ke(f)aki] KaTo- 

pv^ai. 475 

Ev. 6 TTaTi]p apa Tijs Kopvbov vvvl KelraL TeOvecos Ke(f)akij(rLV. 
Ot. oijKovv hi]T^ ei TTpoTepoL ]xev yi]s irpoTepoL he OeC^v eye- 

VOVTO, 

o)s TTpecrl3vTdTu>v avTo)v 6vtu>v opOws ecrO' ?/ ftaa-Lkeia; 
Ei). vi] Tov 'AttoAAo)* Tidvv Toivvv \pi] pvyxps jioaKeLV ae 

TO kOLTTOV 479 

OVK diTobcoaeL Ta\eu>s 6 Zeys to aKijiTTpov tu> bpvKokdiTTii. 

rit. fa)? 8' ovx} Oeol Toivvv i]pxov tQ)V dvOp(OTTu>v to TrakaLOV, 

dAA' opvLOes, Kdf3aaikevov, 7ro'AA' eo-rt TeK]xi]pLa tovtu)V. 

465 Ti ira.\ai\ TpiwoKai Cobet 480 ouk] ws Hamaker 481 ^pxof 
rwv avQpdi-Kuv Bentl. : twv avdpdTrwv ^pxoi' codd. OPNI0E2 

avTLKa 8' vjjuv Trpojr' eTTiSet^co rbv aXeKTpvov' , ws eru- 

pdvvei, 
il/pxe re rTepo-wy TtpCi>Tov TrdvTcov Aapeiou KOt Meya/3a^ov, 
(oore KaAeirat Ilepo-tKos' opyts aTro Trjs apx^s er' eKetf?]?. 
Eu. 8ta TavT' ap' e)(coy Kot i^Ci' coo-Trep /3ao-tAei;s 6 p.iya^ 

bLa^daKei 486 

eTTi ttJs Ke(})aX.rjs Tr]v Kvp^aaiav twv opviOcov p.ovos 6p6r\v. 

rit. ovTio 8' to^vo-e re KOt p.iyas r]V totc Kal Trokvs, coot' 

ert Kat vvv 
VTTO Trjs p(ap.r]S Trjs roV €K€Lvrjs, oiroTav p.6vov opOpiov 

ayaTj7j8<So-ty -Trai^res k-n epyov x.a\Kr]s K€pa[xr]s crKvko- 
be^j/aL 490 

CTKVTrjs l3aXavr]S d\(l)LTap.OLfiol TopV€VToKvpaaTTLhoTtr]yoL' 

ol 8e ^ahC^ova-' vTrohr^rrdpL^voL vrjKTwp, Eu. e/xe 

TOVTo y epciiTa. 

\Kaxvav ydp aTrojAeo-' o p.oy6r]pos ^pvyCuiV ^pCcav 8ta 

TOVTOV. 

e^ 8eKarrji; ycip Trore TiaLhapCov Kkr^dels vtt^ttlvov (V ao-ret, 

Kaprt KaQr]vhov, Ka\ TTplv heLiTvelv tovs dWovs ovtos 

dp' fia-ev 495 

Kayo) vojxCaas opdpov lyjiapovv 'AKLixovvTdhe, KupTL Trpo- 

KVTTTCO 

e£co retx^ou? Kot AcoTroSvrrj? Tratet poTraAco jLte to vQtov 

Kayo) ttCttto) p,e'AAco re l3odv, 6 8' dTT€^\La-( OolpdTLov \xov. 

rit. tKrtyo? 8' ow rcoi^ 'EAATjycoy r]p\ev totc Ka/iaaCKevev. 

Xo. rwi' 'EKKrjvcav; TIl. Kal KaTeheL^ev y ovtos TTput- 

Tos (Baa-iKevoov 5°° 

TTpOKDAti^^eto-^at rots IktCvols. Eu. vr] tov Ato'- 

waov, eyco yow 
eKvKivhovixrjv IktIvov lOcLv Kad' vtttlos (ov dva\daK(i)V 

484 irpuToy irdvTciiv] TravTonv irpoTfpos Hirschig 489 /j.6vov^ 

vofjiov Pors. 490 (rKv\oSEt|/a( Bentl. : ffKvToSi^at vel (TKvroSf^ol codci. 

499 oZv^ aZ Hamaker 

ARISTOPH. AV. 20 API5:TOcI>ANOT2 

o/3oAoy KaTe^po^Oicra' Kara Kevbv rov OvkaKov ot/caS' 

a(f)eX\Kov. 503 

rit. AlyvTTTov 8' av Kal 'i>OLVLKrjs Trdo-ry? kokkv^ /3ao-tAevs t/v 

XWTTO^' 6 KOKKV^ eiTTOt * KOKKvj' TOT aV ol ^olvLKf^S aiTaVTii 

Tovs TTvpovs av Kal Tas KpLdas iv rots 7re8tots iO^pL^ov. 

Ei». Tour' dp' eKety'r]i;rov770sdA775ci)S" '/co'KKUi//-a)Aot TreStopSe.' 

rit. t)pX0V 8' ovrco a-(f)6bpa ti]V apyi^Vf u>a-T et rt? /cat ^aa-L- 

Aevot 508 

ey rat9 7To'Aeo-ty rwy 'EAAr/ycov ^ Ayap.ip.vuiv r] MeveAaos^ 

em rwy a-KrjTTTpoov eKadriT^ opvLS p.iTi\(iiV 6 ri bu)poboKOLri. 

Eu. rouri TOLVVV ovk fjbri 'yco' /cat 8f/rd /x' iXdpjSave 6avp.a, 

OTTOT e^iXdoL YipLapLOS tls e)(6oi' opvLV kv tolctl Tpayu>boLS, 

6 8' dp' eio-rT/Ket rov Auo-i/cpdrTj Trjp&v o tl bcopoboKOLt]. 

rit. 6 8e ^eti^o^raro'^ y' eo-rtr aiTdvTcov, 6 Zevs ydp 6 rw 

(3a(TL\€V(x)V 5M 

aleTov opvLV icrTriKev excoy eTrt r?}? Ke^aA?/? /SacrtAevs aii', 

7/ 8' aS OvydTTip ykav^, 6 8' 'A7ro'AAcoy (oaiTep OepaTTcov 

UpaKa. 

Eu. i^^ r^y AiiixriTp eS raCra Ae'yets. rii^os ovv€Ka Tavr 

ap €)(ova-Lv; 

rit. ti'' oray ^i/cov rt? iiTeLT avTols e? r^y X^^P'' '^^ I^d/Aos 

ka-TLV, 

To. a-nXdyxya bLbS), tov Alos avTol TTpoTepoL to. a-7T\dy\va 

\dj3a)a-LV. 

&p.vv T ovbds TOT^ (av) dv6p(oiT0t)v 6e6v, dAA' opvLdas 

aTTavTes' 520 

Adp.TTu^v 8' op.vva' eTL Ka\ vvv\ tov xV^^> oTav e^airaTa tl. 

ovTU)s ^/xas TrdvTes iTpoTepov p.eyd\ovs ayCovs r' ev6p,L^ov, 

vvv 8' dvbpdTTob^ 7)\l9lovs Mavds' 

523-538 = 611-626 

505 t6t' tiv Pors : t6t ad B : t6t R V : t69' A Ald. 515 upviv 

fffTTiKfv Tyrwhitt : e(TTr)K{(v) opviv codd. Kf^aKrjs^ <tkvt6,\7)s Kock 

5:6 QepixTrovB' Blaydes 520 H^vvf codd. : corr. Bentl. hv add. 

Pors. 521 vvvl Kuster : vvv codd. OPNI0E2 

Siairep 8' 7/8rj tov^ imivoixevovs 

^dXXovir vfj.as, kom rots lepols 525 

7ra? TLS i(f>' vpAV opvLdevTrjs 

XaTrjcn fipoypvs "nayihas pafibovs 

(pKt) v€(f)€Kas biKTva Tnjfcras' 

ctra \a/36vTes TTOiXova^ a£p6ovs' 

01 8' wvovirrai ^kip.d(pvTes' 53° 

/coi8' ovv, et 776/3 raOra 8o»cet 8/3ay, 

OTTTrjo-dfievoL Trapedevd^ vp.as, 

dAA' e7nKz;c5<rii' Tvpbv ekaioif 

a-Lk(pLOV O^OS KOL TpC\j/aVT€S 

KaTdxva-jx (Tepov ykvKV kol knrapov, 535 

KaiTeLTa KaTeaKfbaaav depfxbv 

TOVTO Ka0* vfxQv 

avTGiV co(nre/) K€ve^peL(i)V, 

Xo, Tiokv hi] TTokv hr} xakeTTatTaTovs koyovs [avT. 

ijveyKas avOpcoif)^' b)s ibdKpvad y lp.G)V 54° 

TTaTepcov KdKrjv, ot 
rcicrSe Tas rt/ta? TTpoyovcov TTapahovTOiV 

€7r' €px)v KaTekvaav. 
(Tv hi yuoL KaTOL haLfxova Kai {rLva) (TVVTV\Lav 

dyadi]V r]K€LS eptx)! (TU)Ti]p. 545 

avadeLS yap iyca o"oi 
TO. veoTTLa KafxavTov olKT](r(a. 

ctAA' o rt XPV bpav, (tv hihcL^TKe TTap^Lv o)S Cw o^k 

a^toy rjp.LV, 548 

€t //r/ KopLovpeOa TravTl TpoTTio Tr]V i]]xeTepav (3acrLkeLav, 

TIl. Kal hr] Toivvv 7Tpa>Ta 8t8(xcrKa) p.iav 6pvi6(i)V TT^kLV €LvaL, 

KaTTeLTa tov dipa iTdvTa kvkAo) Kat Tray rourt to fxeTa^v 

526 S' post v/llTi' add. Seidler 534-5 xal Tpi\iiavres . ■ . '4rt- 

pov eicit Rutherford koX Tpfif/avTesJ awrpii^iavrts schol. : Kara- 

rp'i\^avres Hertn. 538 a(juv Reiske 543 eV t/iol A 544 riva 

add. Bentl. 547 to Ald. : ra re codd. oiKfrivaw Herm. 

20* API2T0*AN0T2 

7repiretxt'^ety /xeydAai? Tr\Lv9ois otttols uxnrep Ba/3u- 

Kcava, 
Ett. a> Yi.(fipi6vrj Kal YlopcpvpLcov o)? (rpLepbaXeov to 7roAt(rjua. 
rit. KaiT€LT rfv TOVT (TravecmjKr], T7]v apxv^ tov AC aTraLTelv 
Kav fJLev fxi] (pfj /XT/S' e^eAr/cn; ixr]b^ evOm yv(X)(rL]iayr]aif], 
lepov TToAe/jtoy Trpcavhav avT^, koj, toIctl deolo-LV aiTeLTrelv 
bLCL Trjs x<«5pc? T^s vjJLeTepas^ ecrrvKoo-i fxr} bLa(f)0LTav, 557 
uxnrep irpoTepov fJLOL^ewrovTes tcls ^ A\Kfxi]vas KaTejSaLVOV 
Kal TCLS 'AAoTra? Kat tcls 2e/LteAas* ijvirep 6' tTrtcoo-', 

e77t/3ciAAeti^ 
(T^payZh" avTOLS ctti r?/!^ y{/oi>Xriv, Xva fjLi] ^LvSicr' er' 

eKeCvas. 560 

rois 8' avOpdiroLs opvLV eTepov Tre fx^aL KVfpvKa Ke\ev(o, 
w? opvCOcov ^acTLkevovTcov dveLV opvLcrL to \oltt6v, 
KaireLTa deoZs vcrTepov avBLS' TtpocrveCfxacrOaL he iTpe- 

tt6vt(os 
roto^t OeoHcTLv tG>v opvCdoiV bs av apfx^TTi} KaO^ eKacrrov 
r}v ^A(f>pohCTi] dvi], TTVpovs opvLdL 0aA?jpt8i dveLV S^^S 
7/y 8e YlocreLhiJivC tls otv dvrf, vrfTTr] TTvpovs KaOayCCeLV 
j]V 8' 'Hpa/<Ae'et 6vr] tl, X.ap(o vacTTOvs OveLV /xeAtrowras* 
Kav Att 6v7] /3ao-tAet KpL6v, ^acrLkevs ecTT opyJiKos 

opvLS, 
<j) TTpoTepio 8et Tov Ato? avTOV crep(\>ov ev6p\r]v a-({)a- 

ytcz^etr. 
Ev. rja-drfv (rep(f)(o cr(f)ayLa^Ofxev(o. (3povTaT(i) vvv 6 fxeyas 

Zdv. 570 

Xo. Kat 7t5)s iffxas vofxiova-L Oeovs avdpioTTOL kov)(l koXolovs, 
ot TTeTOfxea-da TTTepvyas r' exppiev; YIl. Ar/pets' kol 

VT] At" o y' 'Ep//^9 

553 Ke^pwya codd. ; corr. Brunck 554 K&TreiT &v R V Ald. : 

Ka.TreiB' tiv B : /cajretSai' Pors. 560 »f/coA.^r] KcoAi)!' Ald. 564 op- 

^o'^'»? codd. : corr. Lobeck 565 ■jrupousl 7upoi;j Mein. 566 olv^ 

vv Ald. 567 0UTI rt Bergk : Ovri ris R V : 6vt) tis jSoCc A Ald. : 

Ouri<Ti Mein. fxeXiTovTras codd. : corr. Mein. OPNI0ES 

viTerai 6eos u>v ■nripvyas Te (popet, /caA.Aot ye Oeol Trdvv 

■TToXkoL 
avTiKa Nlkt] TriTeTaL TTTepvyoi.v xpvaaXv xai vtj Ai" 

"Epctis ye* 

"Hpr]v 8e y' "Op.rjpos e(f)a(rK iKik-qv ^lvai Tprjpmvi. 

7reA.etr/. 575 

Eu. o Zev? 8' rjpXv ov ^povrricras Tre fx^cL TrrepoevTa Kepavvov; 

YIl, i]v 8' ovv vpas pev v-n ayvoias elvai vopicruxrL t6 

fJLTjbiv, 

TovTovs 8e Oeovs tovs ev 'OAv/xttm t6t( xpi] a-TpovdotJV 

V€(f)os apQ\v 
KOi airepp.oKoyutv e*c tS)V aypwv to (n:ippL uvtQv ava- 

Kaxf/aL' 
KaTT€LT avTO^LS T] Arj]ji7]Tr]p TTvpoiis 7reir<Scri ]j.€Tp€LT<ii, 580 
Eu, ovK e^eA?/o-et /xa At", dAA' o\}/€l TTpo(})(x(T€LS avrrjv Trap- 

4yov(Tav. 
rTt. ot 8' av K6paK€S twv (^vyapCcov, olcrtv ti]V yi]V KaT- 
apovaLV, 

Ka\ TU)V TTp0^dTCi)V TOVS d(f)6aXpOVS €KK0\frdvT(t)V €7TL TT€lp(l' 

et^' o y' ^AttoKXcov laTpos (y') ojv ld(r6a)' pL(T6o(f)op€L 8e'. 
Ev. jtx^ TTpLV y av eyo) rw ^oLhapid) Twpo) TTpcoTLaT^ cltto- 
butpaL. 585 

rit. i]v 8' rjywvTat o-e ^eor cre /3toy o-e Se y^i» (re KpoVoi' o-e 
noo-et8(S, 
aya^' avTol(rLV iTdvTa TTapiaraL. Ett. Ae'ye 8j) //ot 

Twy dya6oiv €V. 
Yli. TTpuiTa p.€V avTcav Tas olvdv6as ol 7TdpvoTT€S ov KaT- 
ibovTai, 
dWa yXavKwv Ao')(o? et? avTovs Kal K€p\vf]h(i)v €TTLTpi\f/€L. 
et^' ot KVLTT€S Ka\ \f/)]V€S aet Tas avKas ov KaTihovTaL, 59° 
dAA' dvak€^€i irdvTas Ka6apS)s avTovs dyikr] pia kl)(XCov. 

575 "Hpijr Bentl. : "^lpiv codd. fhai'] BTJuai Mein. 576 v/xTv 

Ald. TTfjxnet Tyrwhitt 584 -y' add. Brunck 591 KiyKXwv 

Dobr. API2TO*ANOT2 

Ett. TtXoxrrelv be TtoOev t(auoy.ev avroL^; koI yap tovtov 

a(f)6bp' €p5)(TLV. 

YIl. Ta fx^ToXX' avTols iiavTevoy.ivoLS ovtol hdxrovcTL tcl 
XP^crra, 
rds T €iJi-opCas tcls /cepSaAeas irpbs tov fJLtxvTLV KaT- 

epovcTLV, 

uxTT dTroAeiTat tiov vavKkripoiv ovSeij. Ett. Trws" 

ovK aTToXiLTai; 595 

rit. TTpoeptl TLS det twv opvCOaiV ixairrevojxivc^ irepL tov Trkov' 

'irwL fxrj TrAet, xeLfxcov ecTTar' 'wvl -jrAet, Kepbos eTreorrai.' 

Ey. yaGAoi' KT(op.aL /cat vavKXripG), kovk av p.eCvaLp.L ■nap^ vp.iv. 

rii. Tovs 6r}(ravpovs t' avTOts 8et£oua-' ovs oi TrpoVepot xaT- 

46evTo 

TOiV apyvpCoiv ovtol yap tcracrf KiyovcrL 8e' rot TaSe 

TTavTes, 600 

* oi/5ets otSey tov drjaavpbv Tbv ep.bv TfXrjV et rt? ap' opvLS.' 

Eu. 7rcoA(5 yaoAoi', KT&ptaL (Tp.LVW)v, /cat tos vbpCas avopvTTdi. 

Ett. Trws 6' vyLeCav bdocrovcr avTols, ovcrav ■jrapa toi(tl 6eoL(TLv; 

rit. 7/^ ev 7:p<xTT0i(r*, ov^ vyLeCa p.eyd\r] tovt ecTTC; (rdc})' 

t(rdL, 604 

0)5 avdpoiiTos ye KaK(os TrpaTTcor dTe^^i^ws o^Sets vyLaCveL. 

E-. Trws 5' ej yijpds TroT* acfiC^ovTaL; Kal yap tovt ecTT ev 

0At;p,7r(j)* 

Tj TratSdpt' arr' dTTodvr^aKeLV bel; Ilt. fid At' dAAd 

TpLaKOCTL aVTOLS 

eTL TTpo(T6i)(Tov(r opvL6es eTrj. Ett. Trapd toC; TIl. 

Trap' oTOv; Trap' eavrav. 608 

ovK OLcrd' OTL TtevT dvhpGiv yeveds C^eL XaKepv^a Kopcovr]; 

Eu. aljioL TToAAw KpeCrTovs ovtol tov Alos ripuv ^a^nXeveLV. 

599 vp6r€poi A V^ : TrpSrfpov wlg. 603 Sufrovcr'^ Suxro/Lt^r KOchly 
607 iraiSdpi' ovT* Bentl. : Tta.iSa.pt6v t* Ald. : TratSdpiov ov B : ratSdptov 
A : TTaiSdpi er' ovt' R V 608 ITi. irap' '6tov Bekk. : rii. irapa. tov 

codd. 609 ireWe yevfas av5pa>v codd. : corr. Bentl. 610 ai^ol 

aii codd. : corr. Blaydes : ai;3or (extra metrum) ws 5?) Mein. OPNI0E2 

rTi. ov yap ttoAAw; 6ii 

TrpcoTov }xev (y') ovyX recbs i]jxas 
oIkoOojx^iv hfA, XiOivovs avTols, 
ovhi 6vp5i(Tai \pv(Tai(TL Bvpais, 
aK\' vTTo 6cx[j.voLs Kal iTpivihioLs 615 

oIki'](tov(tiv. rot? 8' av aepivols 
Ttiiv 6pvi6o}v bivhpov eAda? 
6 reo)? ea-Tai' kovk is A(\(povs 
ovh^ eij "Ap.p.cov' i\66vTes e/cet 
6v(Toix€V, dAA' iv raWtv KOixapOLS 620 

Kal TOLS KorivoLS (ttAvtcs ex^^'''^^ 
Kptdas TTVpovs ev^6[xe6^ avTo^is 
avaTeivovTcs Toi x^'p' o.ya6(ov 
8t6oVai TL ixepos' Kal Tav6^ ijp-lv 

i:apa\prip.^ ea-TaL 625 

Tivpovs okiyovs TTpoj3aXov(TLV. 
Xo. u) (f)i\TaT ep.OL ttoXv 7Tp€(T(3vT^v e£ i\6i(TT0v jueraTrtTiTcur, 
ovK i.aTLV oTTCtis av iyco tto^' kK(bv TT]s a-rjs yvcoixr]s iT 

a(p€i\xr]V. 
kTTavyJ]a-as h\ toZctl (tols \6yoLS 
iTTr]7Teikr](Ta Kal KaToopoaa, 630 

r]v (Tv TTOp' e/xe 6i]x(vos 
6ix6(f)povas X6yovs hLKaiovs 

ah6\ovs oa-Lovs 
iiTL 6eovs Lr]s, i]xoX 

(Ppoviov ^vv(iih(i, p.r] TToXvv xp6vov 635 

Oeovs eTL (TKrJTrrpa Tafxa Tpi\}/€LV. 
dAA' o(Ta pikv hel pcapLj] TTpaTTeLv, iiTL ravTa TeTa^6]xe6' 

rjpLels' 
ocra 8e yv(^ixrj Sei /SouAevetr, eTrt o-ot Tahe ttAvt ava- 

KeLTaL. 

612 y' add. Bentl. 619 «is'' ws Mein. 631 fjv] (av Mein. 

632 3 SiKaios &So\os Hcrios Mein. efTectis tribus senariis ex vv. 631 5 
634 lois codd. : corr. Pors. 638 iirl] hl Hamaker API2T04>AN0T2 

Ett. Kot fxrjv fia tov Ai' ovxl vvaTd^eLV eri 

copa 'oTty fjfuv ovbe ixeWoviKiaVi 640 

aAA' 0)5 rax^tcrra Sei tl bpav iTpSiTov hi ye 

dari^deT e? reorrtdy ye r?)y ifxifv 

Kal Tdpia Kdp(j)i] Kal Ta irapovTa (ppvyava, 

Kal Tovvojx' f)p.iv (f)pd(TaTov. III. dk\a pa8toy. 

(jjiol p-ev ovop.a ritcr^eratpos', rwSeSt 644 

EweA7rt8?js Kptw^ei'. Ett. dAAa xaip^Tov 

dix(f)M. ITt. dexd/xe^a. Ett. bcvpo tolvvv eio-troi'. 

rit. icojiiei^' €L(Ti)yov a-v kajSojv 7//jid?. Ett. i^t. 

Ilt. drdp TO Setya, Seup' €iTavdKpovaaL TrakLV. 
(fyip' tSo), (f)pda-ov vSiv, Trciis eyco re xovroo-t 
^vvea-6p.€d' vp.lv ■n^Top.ivoLS ov TT€Top.€V(j); 650 

Ett. Ka\u)9. TIl. opa vvv, &>? ei' Ato-coTroi; Adyots 

ecrrty X€y6p.€Vov b/j tl, ti]V d\(aTT€\, ws 
(f)Xavp(j)S €KOLV(avi]a-€V auTSt irore'. 

Ett. /i.TjSey (^ojir]^?]^' eaTL ydp tl pL^iov, 

o bLaTpayovT eaeaOov eTrrepco/jteVco. 655 

rii. ovTci) ]j.€V €LaLO)]X€V. dy€ br] "S.avOCa 
Kal Mav6bo)p€ \a]xl3dv€t€ to. a-TpdfxaTa. 

Xo. ovTos ae Ka\(a, cre Xeyco. Ett. rt KaAets; Xo. tov- 
Tovs ]X€V dy(j)v /xerd aavTov 
dpia-TLo-ov €v- Tqv b' 7]bv]X€krj ^vp(f)(i)Vov dr]b6va M.ovaaLS 
KardAet^' f]]XLV 8e0p' e/c/3t^dcras, tra ■Trato-co/i.er /xer' 

€K€ivr]S. 660 

rTt. S roOro ]X€vtol vi] At" avTolaLV ttlOov- 

€K^i^aa-ov e/c roO ^ovT6p.ov TOvpvidLOV. 
Eu. €K^Lfiaaov avTov Trpos ^eciii; avTi]v, Lva 

Kal vci) d€aa(l)p.€a-6a Ti]V dr]b6va. 
Ett. dAA' et 8oKet a(f)(ov, Tavra xph bpdv. fj HpoKvr] 665 

639 «T»] 7' €T« Pors. : 76 tto) Pliitarchus 641 yt Dobr. : re codd. 

642 yf^ T« Dobr. 644 T(f>Sf5l Dind. : rfSi (yp- t<^51" 5e' ri V: toji 51 

Se Ti R : r(j> 5« ti Ald. 645 dpiriBiv Ald. ; epiuOev T : epirjBfv A 

658 (7« \fyai V A B ; cre \iyoiv Ald. : ct KoAi R cranToD] (rov V OPNI0E2 

iK^aive KoX (ravTrjv iTnbeLKvv toIs ^erot?. 
rTt. oj Zev TToXvT iixriO' oj? koXov Tovpvidiov, 

(Ls 8' aTTaKov, ws 6e A.evKoV. Ev. apa y oiaO OTt 

eyo) hi.ap.r]pi^0L\x av avTi]v rjbicos; 
YIi. oaov 8' e\€i tov \pvo-6v, ojo-Trep irapOivos. 670 

Ev. eyo) //ei' avTi]v Kav ^iXr^aai ]xoi hoKw. 
rii. dAA' oj KaKobaipLov pvy\os 6j3(XiaK0LV e)(ei. 
Ev. akX.' uia-TTep (^ov vi] At" aTtoX(.\lravTa \pi] 

aTTo Trjs Ke(f)aXrjs t6 Xip]xa Ka.ff' ovtu» (f)iXeiv. 
Ett. tco/jtei'. rTi. yjyov br] av v£)V Tv\aya6rj. (575 

Xo. oj (f)iXr], (b ^ou^?/, 

d) (f)iXTaTov 6pve(i)v 
TrdvT^DV, ^vvvofxe t&v fjxoiV 
vjxvcov, ^vvTpo(p' ar]boL, 

1]X9€S T]Xd€S b)(f)dr]S, 680 

y]bvv (f)96yyov ijxol (f)ipov(T • 
dA.A' Z) KaXXi^oav KpiKOvcr* 
avXbv (f>9^ypLaaLV rjpLVols, 
apyov tG)v avaTTai(TT(i)v. 
aye. bi] (f>va-LV avbpes a]xavp6^L0L, (f)vXX(j)v yereS irpocr- 

6]X0L0L, 685 

6XLyobpav4(s, 7rAdo-//ara ttt^Xov, crKLoeLbea (f)vX' d/xevTjrd, 
aiiTrjves i(f)r]fxepLOL raXaol fSpoTol avipes etKeAoVetpoi, 
TTpo(re\eTC tov vovv toIs a9avaT0LS i^^xlv toXs alev eovcru', 
Tols aWepioLS Tolaiv ayi]p(os toIs a(f>9LTa ]xi]bo]xevoL(TLV, 
Lv' aKOV(ravTes TrdvTa Trap' rjjx^av 6p9S)s Tre/ai tS)v fxeTe(ap(i)v, 
(f)V(rLV ol(i)V(av yeveaiv re 6e(t)v ttotojxuiv t 'Epe(3ovs re 

Xdous re 691 

ei8o're? 6p9CJs, ripoSt/ca) Trap' efxov KXaecv eiTnjre to Xolttov. 
Xdos rjv Kal Ni)^ "Epe/So'? re [xeXav TrpuiTOV Kal TdpTapos 

evpvs, 

671 (c&j/Dobr. : «oJ codd, 685 AHAHN praef. Bentl. 687 t' 

oAooi V. 1. apud schol. 692 wap' ijxov XlpohiKtfi R schol. ad Nub. 

361 et Suid. API2TO*ANOT2 

yrj 8' ou8' arjp ov8' ovpavbs tji;' 'Epe/Sou? 8' €V a/nupocri 

k6\ttois 
tCkt€1 TTp(i)TiaTOv inrqvep.i,ov Nv^^ jxeXavoiTTcpos <h6v, 695 
(^ ov TTeptreAAo/Aeyaij (iopais e/SAaorei/^Epcos 6 7ro0eii'o's, 
(TTLkjSinv v5>Tov TTT€pvyoi,v yjyvdalv, (Ikcos avefxdoKeai 

hivais. 
ovTos 8e Xaet TTT(p6(VTL jutyet? yvxttp KaTaTdpTapov €vpvv 
€ve6TTeva-(v yevos i)p.€Tepov, Kal TrpSiTov avrjyayev es 

TTpoTepov 8' oiiK T/y yivos dOavdTcov, TTplv "Epcos $vv- 

(fxei^ev OLTTavTa' 7°° 

^v}xp.Lyvvp.ivoiv 8' kT€p(i)V erepots yiv^T ovpavos u)K€a- 

v6s re 
Kat /7/ Trarraji; re OeQv p.aKdp(i)V yivos d(f)dLTov. <58e 

p-ev iajjL^v 
TTokv TTpea-jivTaTOL TTdvTUiV ixaKdpojv. 7//J.ets 8' biS €a-p.kv 

"Epcoros 
TToWoLS brjXov TTeTdp.iaOd re ydp Kal TolaLV ipQaL 

avveap.ev' 
TToXkovs oe KaXovs dTTop.(ii}xoK6Tas Tralhas iTpbs Tep[xaaLV 

u>pas 705 

8ta Ti]V layyv Tr]v fjpLCTepav hLe\xr]pLaav dvhpes epaaraL, 
6 fxkv opTvya hovs 6 8e TTop^pvpLojv^ 6 8e x^^' o 8e riep- 

aLKOV OpVLV. 

TTdvTa 8e OvrjTOLS ecrrty «^' 7//xwi' rwi' 6pVL$(ji)V tcl ]xi- 

yLaTa. 
TTp5>Ta fxev u)pas (fiaLVopiev 7;/xets ripos xet/j.(Si'o? oiTdpas' 
o-7reipety /xei», oray yipavos Kpoo^ova' Is Tr]v AL/3vr]v 

]xeTa\(opT]' 710 

Kat 7Tr]hdkLov t6t€ vavKkrjp^a ^pd^€L KpefxdaavTL KaOev- 

Setv, 

698 ovTos Xoei riepSevTi Herm. 701 yfvfr' Ald. ; iyever' R V A F ; 

yiyov Kiehl 703 fka.Ka.pmv fjixus. ws 5' Dobr. 708 iToivra^ 

ravTa V OPNI0E2 

clTa 8' 'Opea-Trj xXalvav v(f)aa'eLV, iva jxi] piyfav airobvr}. 
IktIvos (8') av fxeTa TavTa (f^av^ls (.T^pav ojpav aTTO- 
(f)aiV€L, 7 1 3 

rfVLKa TT€KT€LV &pa TrpOjSarcoy ttokov r^pLvov etra yiXihdiv, 
0T€ XPV X^""^^^^ TT(t)X€LV ijbrj Kal XrjbdpLov tl TTpiaadaL. 
k(Tp.\v 8' vpXv" Ap.p.oov AfX^pol Ao)b(t)vrj (i>ol^o5 'AttoWcdv. 
ckdovTes yap TTpwTov eir' opvLs ovtu) Trpos uTTavTa Tpt- 

TT€(Td€, 

TTpoi T iixTTopLav, Kal TTpbs ^LOTOV KTrj(TLv, Kal irpos 

ydpov dvbpos. 
opvLV re vopiL^(T€ TTavd^ baaTTfp Trepl fxavT^Las bLaKpCveL' 
(prjpLr] y vpXv opvLS ((ttl, TTToppov t opvLOa KaAetre, 720 

^Vp.^oXoV OpVLV, (f)0)V1]V OpVLV, OipdTTOVT OpVLV, OVOV 
OpVLV. 

ap' ov (f)avep(j)s J/nxei? viuv icr]ikv ixavTelos 'A-TToAAcor; 
r]V ovv fj pids vop.L(Tr]T€ deovs, 
e^ere \pr](T6aL fxdvTeaL MoTvo-aiy 
avpaLS (opaLS xeipcovL Oep^L 725 

fX€TpL(a TTVLyeL' KovK aTTobpdvTes 
Kadebovfxed^ dvo) (T(]xvvv6ix€vol 
TTapa Tals ve(f>€X.aLS axTTTfp xo) Zcvs* 
dAAa TTapovTcs b(o(roix€V vfXLV 
avTOLs, TTaLo-LV, TTaCbui^v TTaLfTLV, 730 

TTXov6vyL€Lav 
evbanxovCav j3Cov €lpr]vr]v 
veoTr^Ta yiXo)Ta \opovs daXCas 
ydXa T 6pvC6o)V. o)(tt€ TTapi(TTat, 
KOTTLCLV vfxlv VTTO TU)V dya6&v 735 

OVTO) TTX0VTrj(T€T€ TTdvTCS. 

Mouo-a XoxpiaCa, [p"''P' 

TLO TLO TLO TLO TLO TLO TLOT^y^, 
737-768 = 769 800 

713 5* add. Kuster 718 dvSpc^s] S^/Spes Brunck : 6x\o% Mein. API2T04>ANOTS 

va-naL<Ti ((cat) Kopvcpals iv op^Lais, 74« 

Tto rto rto TioTiy^, 
lCop-evos /xeXtas eTTt (pvXXoKOfjLov, 

rto Tto Tto rtoTty^, 
^t' e/x.?;? yivvos ^ovdijs /J.eAea;y 

riai/i v6p.ovs iepovs avacpaiva} 745 

(r€p.vd re pLTjTpl yop€vp.aT opeCq, 

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTiy^, 

ivOev a)0-7repet p.4kiTTa 
<I>/>t/i'txos a.p.(ipo(Ti(tiv ixekicov dTre^ocrKeTO Kapirov dei 
(f)€p(DV yXvKeiav tabdv. 75° 

Tto rto rto TLOTiy^. 

et /xer' opvCdcov tls vp.Giv S) OeaTa] ^ovXeTai 

6ta7rAeKety ^coz^ 7/8e'a)s ro AotTToV, ws 77/xas tro). 

oo-a yap ((ttlv evOdh^ alcxy^pd tQ) v6p.(^ KpaTovp.€va, 755 

TavTa TtdvT eaTlv Trap' rjpiLV tolo-lv opVLO-LV KoXd. 

et ydp h'6db' ia-Tlv ala^bv tov TraTepa tvttt€lv 

v6p(ji, 
tovt eKei koXov irap' rjpLW kcTTLV, ijv tls Tta Trarpt 
TTpoa-bpap.cov etTrr/ TtaTd^as, ' atpe TrXrJKTpov, et /iaxei.' 
€1 8e Tuy^ai^et rt? vp.(iiv bpamTrjs laTLypevos, 760 

arrayaj ovtos Trap' 77/xti' ttolklXos KeKki)a-eTaL. 
et 8e ruyxayet rt? wz^ ^pv^ p.rjbev tjttov ^irLvOdpov, 
(ppvyiXos opvLS evOdb' earaL, tov ^L\r]povos yivovs. 
et 8e bovKds iaTL Kal Kdp (oa-irep 'E^?/Keo-rt8?/s, 
<})va-aT(i) TTdTTTTovs irap i^p.Xv, koll (pavovvTaL (/jpdrepes. 
et 8' 6 Ileto-tou irpobovvaL toXs dTLp.0LS Tas iTvXas 7^6 
f3ovS.eTaL, TTepbL^ yeveado), tov iTaTpos veoTTiov 
i>)S TTap f)p.LV ovbev alay^p6v eaTLV eKiTepbLKLaaL. 

740 Kal Kopv<pa7s Thiersch : KopxKpaTcri r codd. 748 ixrirtpd 

Keiske : Sxrirep ri codd. 763 eV6o5'] ovtos Dobr. 765 {ppdtTopfS 

codd. : corr, Dind. 766 n<(riou codd. : corr. Dind. OPNI0ES 

TOtaSf KVKVOi, [ai'T. 

TIO TIO TLO Tlb TLO TLO TLOTLy^, 77° 

trrjixjMiy^ /3o7/r oixod 
TTTipoLi KpiKOVTes laK)(ov ^AttoWo), 

TIO TIO TtO TLOTLy^, 

0x0(0 k(\>€^6fxivoL irap' "ElBpov TT0Tayt.6v, 

TLO TLO TLO TLOTLy^, 775 

8ta 6' aid^pLov ve(pos TJKde fioo.- 
TTTrj^e be (()v\(i Te TTOLKLka dripSiV, 
KVfxaT(x T i.(TJie(Te v/jvefxos aWprj, 

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTiy^' 

TTaS 8' lTT€KTVTni](T' "OkvjXTTOS' 7^0 

ttAe 8c ddixjSo^ avaKTas' 'OAv/^7rtd8es bi ixikos XdptTC? 
MoCo-at t' (TT(o\6\v^av, 

TLO TLO TLO TLOTLy^. 

ovbiv ((TT afX€Lvov oib* rjbiov rj (f)V(raL TTTfpa,. 785 

aVTL\ VfXoiv Toiv OcaT^OV €L TtS ^V VTTOTTTepOS, 

elTa TTeivoiv tois x^P^to-t Toiv Tpay(i>b(ov i]\6eT0, 

(KTTTOjxevos av ovTos ripLaTrjcrev iX.6(i)V OLKabe, 

KUT av e/uiTrAr/o-^ets €(f>' rjixas avdLS av KaTeiTTeTo. 

et Te riaTpoKAetSrj? Tts vixoiv Tvy^aveL xfC^Ttwr, 79° 

OVK av e^LbLaev es OoIixoltlov, dAA' aveiTTeTO, 

KaTTOTTapb(ov Kava7Tvev(ras avdis av KaTe-nreTO' 

et Tf ixoL\ev(tiv tls vixwv e(TTLV 6(ttls TvyyaveL, 

KaO^ opa Tov avbpa tjJs yvvaLKOs ev ^ovXevTLKui, 

ovTos av TTdX.LV irap vixSiv TTTepvyi^ras dveTTTeTo, 795 

etTa iSLvrj^ras eKeWev avdis av KaTe-jTTeTo. 

ap' VTT^TTTepov yeveadaL iTavT^s e(TTLV d^Lov; 

b)S ALeLTpe(f)r}s ye TTVTLvala ix6vov eyjav iTTepa 

T]-] TToiKiKa <pv\d re codd. : corr. Herm. 778 aWpri'] alditp V 

l8i Tpaycf>Su>v\ Tp\ry(fiSu)v Scaliger 796 KaTfirreTO Mein. ; kot- 

fTrraro Suid. : Kadf(fTo codd. API2T0<I)AN0T2 

■fjpidr] (pvKapxos, etO^ 'Limapyos, eir' k^ ovbevbs 
fji.eyd\a Trparrei Kacrrt vvvl ^ovOos iTrTraAe/crpuwz/. 800 

rit. Tavrl Toiavrr ):ia At" eyo) fjiev TTpaypid tto) 
yekoLOTepov ovk ^tbov ovbeTTu>TTOT€. 

Eu. eTTt ro) yeAas; ITt. eTTt rot(rt ctols cixvTTTepoLS. 

oXcrO' (I) /xaAto-r' eoLKas eTrrepoj/xeVo?; 
ets €VT€X€Lav x^^' avyy€ypap.iJ.€V(D. 805 

Eu. (ri; 8e ko\j/lx(^ ye (7Kd(f)Lov dTTOTeTL\p.€V(a. 

YIl. raurt ftei' fiKdcriiecTOa KaTO. tov AWyykov' 

Tdb^ ov\ vtt' dkkdiv dkka tols avTiav TTTepoXs. 

Ett. dye brj ri XP^ bpdv; YJl. irpSjTov ovopLa tt} TToAet 

Oia-QaL tl p.iya Ka\ k\€lv6v, etra rots ^eots 810 

Ova-aL iJ.€Td TOVTO. Eu. TavTa Kdp.ol a-vvboKeX. 

Ett. (f)ip' i8cri, rt b' r]p.lv tovvojx ea-TaL Tr\ 7ro'Aet; 

Ev. (3ov\€a-6€ TO jJ-iya tovto tovk AaxeSat/xoyos 

^TrdpTrjv ovop.a KaX(ap.€V avTr\v; YIl. 'HpcwcAetS' 

^TTdpTrjv ydp dv 6€Lp.r]v eyo) r?7ju,fy TroAet; 815 

ovb' dv yap.€vvr\ TTdvv ye KeLpiav y €\(iiv. 

Eu. rt br\T 6vo\j! avTfj 6r]a6p.€a-6^ ; Ett. €VT€v6€vI 

€K Toiv V€(f)€X(OV Kal TUiV p.€T€(t>p(J)V )(U>pLOdV 

yjxvvdv TL TTdvv. ITi. ^ovkeL Kecf^eXoKOKKvyCav; 

Ett. loi» lov* 

KaAor y' aT^xvoiS {(tv) Kal p.iy' rivpes Tovvop.a. 820 

Eu. dp" €(tt\v avTqy\ Ne<^eAoKOKKuyta, 

Xva Ktti Ta 0€oy€V6vs rd TroAAa \pr\p.aTa 
Td T Ala-yivov y aTravTa; Dt. Kat XSxttov [jl€V ovv 

To 4>\€ypas TTebiov, 'w ol 6€o\ tovs yr\y€V€LS 
dka^ov€v6\x€VOL Ka6vTT€pr\K6vTL(rav. 825 

Ett. KLTTapov To \pr\\j.a Trjs ■TroAeo)?. rts 8at deos 
tto\lov)(os €aTaL; rw ^avov\x€V tov TreVAoy; 

799 ffl-iropxoS' <?r'] STrapxos, S)(rT'' V 805 <Tvyyeypanixiv(f] (Tv ye 

yfypafxjxfvif Mein. 812 toHvoix Bentl. : ovvofx' Ald. ; ovofx' vulg. 

820 (Tu add. Bentl. 82 1 0UT777I Elmsl. : oi/TTj 7' ^ codd. 822860- 

yevovs codd. : corr. Dind, OPNI0E2 

Eu. tC 8' oiiK ^A9r]vaCav ecS/xey TloXidba; 

TIl. Kal TrcSs av en yeVotr' ay evTaKTos ttoXls, 

oTiov debs yvvT} yeyovvla iravoTTkCav 830 

(.(TTr]K t^ova-a, KK(L(rdevr]s be KepKCba; 
Eu. tCs bal KaO^^eL tijs TrdAecos t6 HeXapyLKOv; 
Ett. opvLS acf)' Tjfxutv Tov yevovs tov YlepaLKov, 

oo-TTep KiyeTaL beLvoTaTos (IvaL TravTaxov 

"Apeoos veoTTOs. Ei». ai veoTTe bia-TTOTa' 835 

O)? 8' 6 ^eOS kTtLTl]beLOS oIk€LV €TtI TTeTpGiV. 

Tlt. dye vvv a-v fxev /3a8t{e TTpbs Tbv depa 
Kal Tola-L TeL\C(ova-L TrapabLaKoveL, 
yakLKas TTapa^pdpeL, 7Tr]\bv diTobvs opyacrov, 
X.€Kdvr]v dveveyKe, KaTdTTea d-nb ttjs KXCpiaKOS, 840 

(})vkaKas KaTda-Trjo-aL, Tb TTvp eyKpVTTT deC, 
K(i)boivo(f)opQv TTepCTpe^e Kal Kadevb^ eKet* 
Ki]pvKa be TTefixf/ov rbv pikv es 6eovs dvo), 
(T€pov 8' dv(j)dev av irap^ dv6p(!)TTovs KaTo), 844 

KdKeWev av6LS irap^ e/jie. Eu. av 8e y' a^iroi; p.evo)v 

otjLtco^e TTap ept'. rii. W Siya^' ot tt€ixtto) (t eyw. 

ovbev yap dvev crov rwrS' a keyo) TTeiTpd^eTaL. 
iyd) 8' tva dxxro) roto-t KaLVolaLV deols, 
Tbv Upea TTepLyj/ovTa Tr]V 7roju,7njy /caAw. 
■jrat Trai, Tb Kavovv atpecrde Kal ti]v \epvL^a, 850 

IEPEY2 

d]xoppo65), (Tvv6iko), ['^■'"P' 

(TvpLiTapaLviaas eyo) 
TTpoa-obLa ixeydka cre\xvd TTpocrLevaL 6eoXa-LV, 
afxa 8e TTpocriTL \dpLTos eveKa TTpo^aTLOv tl 6veLV. 855 

irco troj 8e rTii^ta? j3oa 0e<3, 

a-vvabeTO) 8e Xatpts w8cii'. 

851-858 = 895-902 

851 1EPET2 Wieseler : Xo. coc]d. 855 irpi^aT^v cocid. : corr. 

Bentl. 856 Xtw bis Ald. : ter codd. efcp Bentl. : Tcfi Qfif codd. 

857 (rwoSeTo»] (TvvavKiiTdi Herm. ((>Za.v~\ cfSa Herm. API2T0<I>AN0T2 

TTt. TTavfraL (tv (pvcrcov, Hpa/cXeij tovtI t[ Tjy; 

TovTL /xa Ai' eyo) TToXXa brj KOt 8eiV iScby 860 

ovTra) KopaK etbov efjL7Te(f)Op^€LOi)ixevov. 

Upev crbv epyov, 6v€ rot? Katyots ^eotj. 
le. bpacru) Tab\ akX.a ttov ^cttlv 6 t6 Kavovv ex<wy," 864 

€V)(^ea9€ Trj Eorta ttj 6pvLdeL(o xat rw Iktlv(o rw eoTt- 

OVX.<f' '^Ct' OpVLCTLV^OkviJLTTLOLS KOt ^OXvpLTTLIfO^L TTCLCrL Kal TTa- 
(TrjCTLV < 

rit. o) 'SiOvvLepaKe xalp' ava^ YleKapyLKe, 

le. Kat KVKV(o riu^tcrf /<at AtjAio) Kot AtfToT ^OpTvyoix^Tpq Kal 

'A/)rejut8t 'AKaAay^tSt — 
ITt. ovKeTL KoAatvts dAA' 'AKaAaz^^i? ""Aprejixts. 
le. Kat (ppvyLk(^ SajSa^tw Kat crTpov-Ocd pLeydKr] fxrjTpl Oewv 

Ka\ av9p(aTT(ov — - 876 

ITt. bi^TTTOLva KuySe^Arj, (TTpov^e, jJirJTep KAeoKptrou. 
le. StSoVat Nec^eAoKOKKuyteScrty vyLeCav Kal (TOiTrjpLav av- 

T0Z(TL KoX ^LOLCTL 

rit. Xtoto^ty ij(r9r]v 7rayra)(ou TTpo^TKeLiievoLS. 880 

le. Kat r]p(t)(rLV opVLcrL Ka\ rjpcooov TTaLo-L, iTop^fiVpLOiVL Ka\ 

TTekeKCLVTL Ka\ TTekeKLV(o Ka\ (^Ae'^t8t Kat TeTpaKL Ka\ rawi^t 

Kal eAea Ka\ ^acrKq kol ekaa-q Ka\ epcoStw Kat KaTappaKTr\ 

KoX iJ.ekayKopv(f)(^ Ka\ atyt^aAAa) — 
rit. TraG' e? KopaKas, TTavaaL Kak(^v. iov lov, 

em TTolov S) KaKobaLpLOV lepelov Kakels 890 

aAtateVoii? Kat yuTra?; ovx opqs otl 

Iktlvos ets av tovto y oX\ol9^ apTrdcras', 

ttTreA^' d0' r]\xQ)V kcu (tv koll tcl crTep.p.aTa' 

eycb yap avTos TOVToy\ 9va(t) fxovos» 

e. etr avoLS av Tapa (tol lavT. 

beX jue bevTepov ixekos 896 

881 Vipwffi Kol opviffi codd, : corr. Herin. 888 post alyiOa,\\<f 

add. Kol r]piffa\iriyyi Halbertsma ex schol. coll. Hesychio 895 1«.] 

Xo. Dobr. €?t'] ir' Blaydes OPNI0E2 

X^pvi(3i ^fOcre/3es o(riov iTTt^oav, KaXciv be 
IxaKapas, €va Tiva ixovov, etirep LKavov e^er' 6\}/ov. 900 
Ta yap TrapovTa OvpiaT ovbev a\ko T:ki]v 
ycvetov ecTTt Kal KepuTa. 

YIl. 6vovT€i €v^(i)jji€(rda Toij irreptvoLS ^eotj. 
nOIHTHS 

N€(f)eX.OKOKKvyLav Tav evbaCpLOva 
KXf](rov o) Mo{5(ra T€als ev vp-vcov aoLbals. 9^5 

rit. Tovri To TTpayiia TTobaiTov; diTi jxol tls ei; 
ITo. eycb /ueAtyA.cdcrcrcoi; kTrioiV tets aoLbav 
MoiKracoy OepaiTOiV OTprjpos, 

KaTCL Tov "Op.ripov. 910 

ITi. €TT€LTa brJTa bovXos oov Kopirjv exets; 
ITo. ovK, aXXa iravTes eapkv ol StSao-KaAot 
Mouo-acoi' depdiTOVTes oTprjpOL, 
KaTCL Tov "OpLrjpov. 
ITi. ovK (Tos OTprjpbv Kal to XrjbdpLov ^xcls. 9^5 

aTap 2) TTOirjTCL KaTO. tl bevp^ ave({)ddpr}S ; 
TIo. /MeAi; TTeTTOLrjK es Ta^ Ne^PeXoKOKKvyCas 
To? vp.€T€pas kvkXlu re ttoXXcl Kal KaXa 
Kal TTapdeveLa Kal KaTo. tcl St/xcoytoou. 
rTi. TOUTt (Tv TTOT eTTOLr]aas; aTTO TTOLOV xpdvov; 920 

ITo. TTdXaL TTaXaL br] Tr]vb' eyo) kAt/^co ttoXlv, 
rit. ovK apTL 6voj Tr]v beKdrrjv TavTr]s eyco, 

Kat TOVvo]x axnrep TraLbm vvv br] ^dep.r]v; 
ITo. dAAci Tt9 co/ceta Movo-cxcoi' ^OTts 

oldiTep 'LTTTTiov djxapvya. 9^5 

(TV be TTCtTep KTL(TTOp AlTVaS, 

^a^eoiv Up(ov o]x(i)vvp.€, 

boS (jxlv O TL 7T€p 

rea KecjyaXa deXrjs 

902 yfvei6v lemm. schol. : yivii6v t codd. 905 K\ii(Tov R : 

K\i'C(Tov Mein. 920 itoiov] Tr6(Tov Bentl. 

ARISTOPH. AV. 21 API2T04>AN0T2 

TTp6(f)p(X)V bofxev eiJ.lv reiv. 930 

rit, tovtI TTape^ei t6 kukov iipXv Trpayp.aTa, 
el /x?; Ti TovTi^ hovTes aiTocf^ev^ovpLeOa. 
ovTos, (Tv ixevToi, cnroXaha Kal \LT(siv' ex^**» 
aiTobvdt Kal 5o? tQ) Trotrjrfj ro) ao(f)(a. 
e\e TTjV CTTroAdSa* Trdircos 8e jaoi piySiV hoKei^s. 935 

rTo. To'8e /iey ovk a€K0V(ra </)tAa 

MoScra b(apov b€)(€TaL' 
Tv be Tea cfypevl fxdOe IlLvbdpeLov eiTos — 
rit. av6p(OTTOS 7]pL(ov ovK aTTaWaydri^TeTaL. 940 

ITo. vop.dbea(yL ydp ev ^Kvdats 

dAarat ^TpdTUiv, 
os ixpavTobdvaTov e(r6os ov TTeTraTat' 
dKXerjs 8' l/3a o-TroAas dvev xltQ>vos. 

^vves o TOL Xey(jo. 945 

rit. ^vvijx OTL /3ov\eL Tov yj.T(jivi(TKov \aj3eLV. 
diTobv^i' beZ ydp tov ttoltjti^v co^eAetr. 
d7Te\6e tovtovl \a(3(iv. Uo. dTTepxofxac, 

/cds Ti]v tt6\iv y e\6(k)V TTOL-q^roi rotaSt* 
' K\fi(Tov o» xpvcT66pove Tuv Tpo]xepdv Kpvepdv 950 

VL(f)6j3o\a TTebCa TTo\vTTopd r' j]\v6ov d\a\dv.^ 
rTt. VI] Tov At" dAA' 7/8/7 TTe^pevyas TavTayl 

rd Kpvepd Tovbl tov \lt(i)vl(tkov \a{3(3)V. 955 

rowrt p.d At" eyw to KaKOV ovbeTTOT T]\TTL(Ta, 
ovTo) Ta)(e'co? tovtov TreTTVcr^aL ti]v tt6\lv, 
av6LS (Tv TTepL\(j)peL \a^(i)V ti]V \epvL^a. 
ev(f>r]ixLa 'crrco. 
XPH2MOAOr02 

fxy] KaTap^i] tov Tpdyov. 

930 Teiv] Ttiiov Kock 937 Suipov A : rSSe Sccpov vulg. 943 txpav- 

ToSivriTOv A Ald. 946 lufTJx' Brunck : ^vvirjfx codd. 949 i\6wv'\ 

iOiKaiv Mein. toioSi Dind. : Stj toSj Ald. : toSi vulg. 951 ttoAu- 

Tropd T V : Tro\inrvpa. t F : TcoXvaTtopa. t' R A Ald. a.\aKa.v ex d\o- 

ATj.uai fingit pessimus poeta : a\a\ai Bcntl. 959 fv(pr]fj.ia 'ffTto dant 

'Upel R V Ald. : corr. Beer OPNI0ES 

rTi. o-u8'eiTi?; Xp. 6(ttls; xpr](Tiio\6yos. ITt. oX- 
fico(,V vvv. 960 

Xp. co batixovu To. 6(la /u.?; (f)avk(os (f)ip€' 

W9 eoTi Ba/(t8o9 xpi-jo-p.bs avTLKpvs Aeycoy 

es ras Ne(/)eAoKO/CKi;ytas. Ht. KaTreira ttwj 

raCr' ovk €Xpi]a[j.o\6yeLs a-v irplv e/tie rrp 7:6\lv 

Tijvb' olKLaaL; Xp. to ddov ei;e7ro'8t^e' /xe. 965 

ITt. dAA' ovSey oto'y ear' aKoCcat rwy kirwv. 

Xp. dAA' oraz' otKrjo-coo-t Xvkol iToXLai re Kopdvai 
€V TavT^ To [xeTa^v KopLvOov Kal StKfwros, — 

rit. rt ovv TTpo(n]K€L brjT e/xot KopLvOmv; 

Xp. r]VL^ad^ 6 BaKts tovto Ttpos tov aepa. 97° 

TtpSiTov YlavhdipcL QvcraL XevK^TpLya Kpt^v 
os 8e' K i]j.(iiv iTteoiv eXOi] Trp^aTLcrTa Ttpo(l)r]Ti]S, 
rw h6]X€.v IpLaTLOV KaOapov Kal KaLva 7re'8tAc — 

rTt. €V€(TTi Kal TCL 77e'8tAa; Xp. Aa^e t6 (BiftXLov. 

Kal (j)L(xkriv bovvaL, kol a-TTXayxvoiV X^'P' iTTLTTXij^rat. 975 

ITt. Kat o-TrAdyxi^a bLb6v^ eVeo-rt; Xp. Aa/3e ro (Bl^Xlov. 

KCLV [xkv Oecnnc Kovpc TTOLrjs Tavd^ ws e7rtre'AAco, 
atero? ev V€(^iXr]aL y€vr'](r€aL' al b4 k€ ixr] bS)s, 
ovK €(r€L ov Tpvyu)V ovb^ ateros ov bpvKoXaiTTr^s. 

Yli. KoiX TavT €V€aT (VTavda; Xp. Aa/3e t6 ^l^Xlcv. 

rTt. ovb€V ap' ojuoto's eo-^' 6 xp^o-^o? rourwt, 981 

oy eycb 7rapd Tcnr^XXdiVos €^€ypa\lra]xr]V' 
avTCtp €TTr]V aKXr]TOS lo)V avdpa^TTOS dAa^coz' 
XvTTr] OvovTas kcu cnTXayyy€V€LV €7TLdvp.rj, 

br} t6t€ XPh TV7TT€LV OVTOV TTX^VpWV t6 ]X€Ta^l 985 

Xp. ovbev Xiy^LV OLfxaC crc. ITt. Aa/3e t6 ^l^Xlov. 

Kal (f)€Lbov [xr]b€V /xtj6' ateroi; €V v€(j)€Xr]aLV, 
]xr]T r]v Ad]XTTO)v rj ]xi]t r]V 6 /xe'yas Ato^ret^Tjs. 

Xp. Kai TavT €V€crT ivTavOa; ITi. Aa^Se t6 ^l(BXlov. 

ovK ct dvpa^^ ; es K^paKas. Xp. oi/zot 8etAatos\ 990 

975 fViie\ri<Tai Cobet 979 ovV otcrij] ov XaCCos Mein. 

21* APIST04>ANOT2 

rTt. ovKOvv kTepcocre xprj(riJLo\oyi](T€i,s kKTpiyuiv; 

METQN 

tJko) Trap' v\xas — rTt. '^Tepov av tovtX KaKov. 
TL 8' av (rh hpcKTiov; tls 8' iSea ^ovK€vyi.aTOS ; 
TLS 7] '/Ttrota, rts 6 KoOopvos ttjs obov; 

Me. yediixeTpTJcraL j3ovko}j.aL tov aipa 995 

v/xiy SteXetv re /cara yT;a?. rit. Trpos rwy ^ewy 

cry 8' ei rt? avhpQ>v; Me. o(ttls et/x' eyw; 

MeVcor, 
oy oiSey 'EA.Aa9 \^ KoAcoz^o?. rit. etTre' jj.ol, 

raurt 8e' o-ot rt ecrrt; Me. Kavoves aepos. 

o.vTLKa yap 0.7] p ((ttl ti]V Ihiav oXos looo 

KaTO. TTViyea [xd\L(rTa, Trpoo-^ets ovv eyo) 
Tov Kav6v\ avojOev tovtovI tov Ka]XTrukov 
kvOels hLal3i]Tr]v — ]xav6dveLs; Ilt. ov fxavddvca. 

Me. dp9(o /xerpTjo-o) Kavovi TrpocrTiOeCs, tva 

b kvkXos yivr]TaL croL TeTpdyojvos Kav /xeVcj) 1005 

dyopd, (f}€pov(TaL 5' cbcrty et? avTi]v ohol 
opdal TTpbs avTO to ]xi(T0v, uxTTrep 8' da-Tepos 
avTov KVKkoTepovs ovTos opOal TravTaxv 
d/crtz^es d7roAcx//7rc/jcrtr. IIi. dvOpay—os &akTJs. 

Me'rc«)y — Me. rt ecrTLv; Ot. otcr^' 6rt7/ (\>LkQ> 

(T iyco, loio 

Ka/XOt TTLd6]X€V0S VTraTTOKLV€L Ttjs ohov. 

Me. ri 8' eo-rt heLvdv; ITt. u>a-TT€p iv AaKehaL]xovL 

^evr]kaTovvTaL Kal K^KLvrjVTai tlv€S' 

7rA>/yat a-V)(yal KaT daTv. Me. ]X(av a-Tacrid^eTe; 

YIl. fxd Tov At" ov hrJT. Me. dAAa Trwj; Ilt. ojxo- 

dvixahbv 10 15 

993 Tis iSea R ^ovXriixaros codd. : corr. Bcrglc 994 tis u 

Kodopvos^ Tts ttot' opvis Vafi Eldik 996 (coTa yvas Dawes : /cot' 

d-yuios codd. 1007 acTTfpos B' Urbinas : diTTfpej vulg. i o 10 oI(rfl'] 

fcrd' Mein. loii irfiQ6n(vos codd. : corr. Bentl. 1013 ^erTj- 

XaToxjffi Elmsl. : ^fvriKaTovfjnv Dind. post Ttves punctum tollit 

Brunck OPNI0E2 

(TTTobel^v uTravTas rovs aka^ovas SoKei. 
Me. VTrdyotixL Tap av. ITi. vi] At" &>? ovk otS' av v. 

(f)0aCT]i av €TTLK€U'Tai. yap kyyv^i avTaLL. 
Me. oijbioi KaKohaLp.(i)v. YIl. ovk 'dktyov eyco TraXaL; 

ovK avafj.€Tpi]cr€LS (ravTOV aTTLchv dXkaxfj; i°2o 

Eni2Kono2 

TTOv TTpo^ivoL; YIl. tls 6 ^apbavaTTaXXos ovto(tl; 

Ett. Ittlctkottos iJKOi bevpo tS> Kua/xw Xa^^^cov 

€S TCLS NecPekoKOKKVyCaS. YIl. kTTLCTKOTTOS; 

€TT€fJ.\f/€ 8e TLS (T€ hevpo; Ett'. (fiavkov l3L(3kLOV 

TeAeou. rit. rt; (Bovkec bfJTa tov p.L(Td6v kajSwv 

fX7/ TTpdyp.aT €\€LV dXk^ dTnivat; Ett'. vi] tovs 

deovs. 1026 

eKKkt](rtd(raL 8' ovv eb€6p.r]v oXkol ixivoov. 

€(TTLV ydp a bC €]xov TTiTTpaKTaL ^apvdKJ]. 
rit. OTTt^t kajBdv €(TTtv 8' 6 ixktOos ovtoctl. 
Ett'. royrt rt ^]v; Ylt. e/c/cA7jo-t'a Trept ^apvaKOV. 1030 

Ett! ixapTvpop.at tvttt6]j.€Vos ow (ttlctkottos. 
Ylt. ovK d7Toaofir](T€ts; ovk diTOt(T€ ts ro) KaSco; 

ov betvd; KOt TT^jXTTOv^Ttv ijbr] ^taKdiTovs 

is Ti]v TToktv, TTplv Kal T€dv(T9aL Tols deo^ts; 
St^H^ISMATOnCAHS 

idv 8' 6 Ne^eAoKOKKvytei;? tov 'A6i]vatov dbtKi] — 1035 
rTt. Tourt rt €(TTtv av KaKov to fii(3ktov; 
^r]. \j/r](f)tcriJ.aTOTT(i>kr]s €t]j.l Kal voixovs viovs 

rJKco Trap' vixds bevpo TT(i>ki](T(i)v. Ylt. t6 rt'; 

^r]. •)(j)rj(Tdat !>* ((fxkoKOKKvy tds rotcrSe rots [xeTpotat Kat 1040 

cTTaOiiolcTt Kot \f/r](f)t(Tixa(Tt KaOdirep 'Oko(f)V^LOL. 
YIl. ctv 8e' y' otcrTrep cbroTT^^tot xp^cret Td)(^a. 

1017 T&p' &v Dind. : 70^ &v R V A : yap &v ye Ald. olS' hv Flor. 

Laur. 31. 16: oI5' &p' vulg. 1020 avafiiTp7]afi V 1025 TfAfou 

Ti. rii. ^ovXiL Elmsl. 1027 5' oSf] yovv Dobr. 1040 TotoZt 

To?s] ToTy avTols Hamaker 1041 T\iri<p'i.iTiJ.a(rC\ vo/xicrfxaat Bergk 

1042 olcnrep Dind. : ofo^t irep codd. API2T04>ANOT2; 

4'/;. OVTOS tC 7Td(T)^€L9; ITt. OVK aT7o[(TiLS TOVS v6[JLOV5 ; 

TTLKpohs eyco croi TyfjLepov 8et£a) vofxovs. 1045 

Ett'. KaXovfxaL TlLcrOiTaLpov i;/3pecos es roy Mowi^^twya 

jLi7/ra. 
ITt. a\r}9es ovtos; ^tl yap evTavO^ rjcrOa crv; 
^)]. iav 8e TLS e^eAaw?; tovs apxpvTas Kal /x?) Sex^rat 1050 

/cara r//y (rrT/A?]i' — ■ 
rit. ot/xot KaKobaLpLoov, Kal o-v yap kvTavO^ ^<t6^ €tl; 
Ett. aTToAci) (Te Kat ypa(f)(i> cre /xuptay bpa^^^fxds. 
rTt. eyo) 8e «rou ye ro) Ka8co StacrKeSw. 
4^?/. ixijjLVqcr' 6t€ ttjs o-n/AT/? KarertAa? kcr7T€pas; 
rit, aljBol' Aa/3eVco rts avTov. ovtos ov [xev€Ls; 1055 

aiTLdiixev r]ix€LS ct)S ra)(tcrr' ez^reu^ei^t 

6vcrovT€s etcrco rots ^eoto-i roz^ Tpdyov. 

Xo. 7/8?/ '/iOt ro) TTaVTOTTTa [''■^P- 

Kat TTavTdp\(i 6vrjTo\ irdvTes 

6v(Tovcy' (VKTaCaLS (v^x^als. 1060 

TTacrai' /xei' yap yat' c)7rrej;a), 

crco^co 8' €v6akeLS KapiTovs 

KT€LVOi)v 7Taix(f)v\(av yivvav 

6r]pu>v, a TTdvT ev yaia. 
eK KakvKos av^av6ix€Vov yivvcTL Trajx^dyoLS 1065 

hivhpicri T k(pr\ixiva KapiTov aTT0^6crK€TaL' 

KTeCvd) 8' o"t KJ/TToy? evcoSet? 

cf)d€Lpov(rLV \v[xaLS ex^tVrat?, 

epTTerci re Kai 8czKera {Trdvd^) ocraiTep 

€(TTLV v-n €[xas TTT€pvyos €V (f)ovaLS okXvTaL. 1073 

1058-1087 = I088-III7 

1052 ypd\f/!i3 Mehler 1060 i/croiois Wieseler evxous Bentl. : 

euxaTo-t codd. 1064 & Dobr. ; ol codd. et frag. Fay. 1065 oii|o- 

vSixivov Urbinas : av^av6fj.eva vulg. Tra/ji.(pdyois Dobr. : TroXvcpdyoii 

codd. 1066 t' Ald. et frag. Fay. : 5' R V A i(pi)ixiva Dobr. : 

((pi^ofjLiva codd. 1067 KTelvcev 5' Kock 1069 SdKera iravd' 

Dissen : SdKed' codd. 1070 -n-Tepvyos^ (pdpvyos Mein. iv (povaTs 

iWvTai Ald. : (pova7(nv i^oWvTai codd. : tK (pova7s oWvTai Reisig OPNI0E2 

TTjbe jj.4vT0L Orjfxepa jxdXtcrT kiravayopiveTo.i, 
Tjv cmoKT^ivij TLs vp.Q)V Aiayopav tqv M?//\t02', 
ka[xj3dv€LV TdkavTov, rjv re Toiv Tvpdvvutv rts Tiva 
TGiV TiOvrjKOTcov diTOKTeLVij, TaXavTOv \a[j.[3dv€LV. 1075 
^ov\6p.(.(j&' ovv vvv dvetTreiv TavTO. XW^^^ ivOdbe. 
TjV d7rOKT€iVrf TIS VjJ.S>V ^iXoKpdTr] tov ^TpovOLov, 
\ri\}/eTaL TdkavTov, r]v 8e ^CiiVTd {y) dydyrj, T€TTapa, 

OTL a-VV€Lp(OV TOVS O-TTLVOVS TTCoXel Ka&' kTTTO. TOVfSoXoV, 

€LTa (Pva-Qv tcls Ki)(Aas beLKVva-i Kal XvixaCveTaL, 1080 
ToXs re Koy\fLyoLa-LV e? tols plvas eyx^i Ta TTTepd, 
TCLs TTcpLa-Tepds 6' oixoLOis ^vXkal^cbv etp^as e^et, 
KaTraz^ayKa^et TraAeveti' bebefxevas iv bLKTV(o. 
TavTa ^ovXofxead^ dveLTrelv /cet rts opvLOas Tpecpct 
elpyfxevovs vp.G)V iv avXfj, (ppdCopiev fxeOLevaL. 1085 

7]v be fxr} TTLdrjo-Oe, (rv\Xri(f)6evTes vtto TUiV opvecov 
avBLS vfxels av irap' ijixlv bebefxevoL TTaXevcreTe. 

evbaLixov (f)vkov TTTrjvcav [dvT. 

olctivcav, ol x^'-h'-^^^^ H-^^ 

XkaLvas ovK dp.iTLo-yvovvTaL' IC90 

ovb^ av depfxi] TTvCyovs r]p.ds 

d/crt? Tr]\avyi]s OdkiTeL' 

dAA' dvOripuiv keL\x(Lvo)V 

cf)v\k(t}v {t) ev koXttols vaCct), 
i]vCk av 6 OeaTTecTLOs o^v fxekos ayeTas i095 

OdkiTecrL ixeo~r][j.j3pLvo'LS r;AtOjuai'?/? (3oq. 

XeLfxd^o) 8' ev KoCkoLS dvTpoLs 

vvfX(f)aLs ovpeCaLS ^vfXTTaCCo)V' 
■qpLvd re ^ocrKOfxeOa TrapOevLa 
kevKOTpocf^a fxvpra XapCTa)v re KrjiTevfxaTa. uoo 

1078 y add. Burges C^yr airayayy} frag. Fay. (sec. Weil) 

1080 iracrt post SfiKvvfft add. codd. : om. Ald. et frag. Fay. 1086 ir€t- 

0T}(r06 codd. : corr. Dind. i094 T'add. Bentl. yaiooC: ivvaia 

vulg. 1095 o|t/ /ueA.os Brunck : d^v$e\ris R : 6^v/j.e\^s vulg. 

1096 r]Kiofi.ay^s Suid. : v<p7\\iofj.avT)s R : v<p' r)\i'( p.avils V A Ald. API2T04>ANOY2 

TOIS KpLTOLS 617761^ TL /BovXofXecrda TIJS VLKrjS Trepi, 

o(T ayd0\ rjv KpivuxTLV rjixas, "nacTLV avroHs huxrojXiV, 
coore KpeLTTOi hQpa ttoWS) tu>v 'AXe^dvbpov XajSfLV. 
'np5>Ta p.\v yap ov p.d\L(rTa ttSs KpLTi]S i(f)UTat, 1105 

y\aVK€S VpiaS OVTTOT eTTLX€L\lfOV(TL AavpeLooTLKaL' 

dXA' ivoLKi](rov(TLV evbov, €V re tols BaXXavTLOLS 

(VV€0TTev(T0V(TL KdK\4\}/ova-L p.LKpd Kipp.aTa. 

etra irpos tovtolo-lv (xta^Trep kv lepols oIk7](T€TV 

Tas ydp vp.Q>v olKLas kpi\lrop.€v Txpds aUTOv ii'o 

Kav XayovTes dp\LhLov eW dpTTdaat ^ovXrjadi tl, 

o^vv UpaKLO-Kov €S Tas xeipas vpLLv h(a(Top.€V. 

7]V 8e TTOV beLTTvrJTC, TTpr]yop€S)vas vpiv TT€]x\\rop.(.v. 

Tjv 8e 1X7] KpLvr]T€, \a\Kevea9e p.r]VL(TKOvs (popelv 

uxTTTep dvbpLdvTes' o)? vp.(av os dv fir) fxrjv' exVy ^'^5 

orai' ex^jre xXavLba X.evKi]v, t6t€ ixdkLcrS' ovtco bUrjv 

bda-ed^ rnxlv, Tracrt tols opvLcrL KaTaTLk^ajxevoL. 

YIl. Ta pev lep r^jxZv ecTTLV ojpvLOes Ka\d' 

dAA' fa)? dTTO Tov TeLXpvs TTdpecTTLV dyyeXos 

ovbeCs, OTov TTevaofxeOa rd/cet iTpdyp.aTa. 1120 

dAA' ovroo-t Tpex^i- Tts ^AX^peLov TTveoov. 

ArrEAOS A 

TTOV TTOV ^CTTL, TTOV TTOV 7T0V 'cTTL, VOV TTOV TTOV ^CTTL TTOV, 

TTOv TlLcrOeTaLpos eaTLV dpxutv; YIl. ovtoo-L 

Ay? e^cdKob6p.r]raL aoL ro relxos. YIl. ev KeyeLS. 

Ay. KdXkLarov epyov Ka\ ixeyaXoTTpeiTecTTarov' 1125 

coo-r' dv eiTdvu) p.ev Ylpo^evibr^s 6 Yio]XTTaa-€VS 

Ka\ Qeoyevr]s evavrCo) bv^ dp^xare, 

Xttttojv VTrdvToiV p.eye6os dcrov 6 bovpLOS, 

V7T0 Tov TrXdrovs dv TTapeXaa-aCrr^v. ITt. *H/)d/cAei?. 
Ay. To be fxrJKOs earL, Kal ydp ejxeTpr^a' avT eyd, 113° 

1103 oV Dawes : oTs codd. 1115 ^^/ Dobr. : firjviv R : fir]VT]>' 

V Ald. II 19 iis etiam frag. Fay. : ovk Dobr. 1127 eearyevris 

codd. : corr. Dind. OPNI0ES 

kKaTOVTopoyvLov. ITt. S TIoaeLbov tov \xdKpovs. 

TLves wKobojjLria-av avTo ttiXlkovtovl; 
Ay? opvLOes, ovbels aWos, ovk AlyvTTTLOs 

TrXLvOocpopos, ov \L6ovpy6s, ov t^ktmv 7Tapj]v, 

oAA' avroxftpes, wcrre OavpidC^LV tpL 1135 

€K ixiv ye. AL(3vrjs rJKov o)? TpLapvpLOL 

yipavoL OejxeXLOvs KaTaTreiTCOKvlaL X.l6ovs. 

TovTovs 8' Itvkl^ov ol Kp^Kes ToXs pvyx(o-iv. 

eTcpoL 8' iTT\Lv6o(f)6povv irekapyol pvpioL' 

vb(op b* €(p6povv KaTOidev is tov aipa 1140 

01 \apabpLol Kal raAAa iTOTdp.C opvea. 
ITt. iTTrjkocjidpovv 8' avTolcTL tlv(.s; Ay. ipo^hLOL 

AeKoraKn. Ilt. tov 8e 7Tr]\bv ivf^akXovTO ttQs; 

Ay. TOVT ojydd^ i^rjvprjTO Ka\ a-o(f)(aTaTa' 

OL XV^'^^ VTTOTVTTTOVTfS COCTTTfp Tals dpaLS "45 

is TCLS XeKavas ivi^aWov avTols toIv TTobou'. 

YIl. tl biJTa irdbes av ovk av ipyacraiaTo; 

Ay? Kot VI] At" at vrjTTai ye TTepLeCctio-pivat. 
iTTXLv6o(l)6povv' dv(o 8e roi' vTray^oyia 
iiTiTOVT ixpvcraL KaT^iTLV iaxriTep iTaLbLa 1150 

Tov TTr]\6v iv Tols (Tro'/u.ao-tyt at x^^t8oi'es'. 

rTt. ri 8?Jra p.La6(oTovs hv (tl ]XLa-6olT6 tls; 

(l)ip Xboi, TL baC; tcl ^vkLva tov TeCxovs tlv€S 
aTTripydaavT ; Ay? dpvL^es rja-av T^KTOves 

ao(f)(aTaTOL ireXeKavTes, ot rots pvy\(.aLV 1155 

aTTeTTeXiKr^aav tcls TTvkas' r]v 8' 6 ktvttos 
avToiv TTek€K(LvTOiv oiaTTep iv vavTTrjyCfo. 
Kal vvv diTavT iKelva TreTTvkoiTaL TTvkaLS 
Kal ^eftakdvcoTaL Kal ^fAarrerat KVKkco, 
i(f)obeveTaL, KO)bo)vo(f>opuTaL, TTavTaxy 11 60 

1131 fKaTOVT{a)6pyv(i)oycodd. : corr. Hotchkis 1139 (TrXtvdovp- 

70u>' Bergk 1146 aiiTols^ avrhv B : avTo7v Junt. 1150-1 S>air(p 

. . . <TT6nacriv e glossemate conflatum arbitratur Rutherford : post 
KaT^TTiy lacunam indicat Mein. API2TO*ANOTS 

(pvkaKal Kade(TTr]Kaai Kal cjipvKToopLai 

kv Toicn TTvpyois. aAA' iyu> ixev cmoTpi^uiV 

airovi^lfojxai' av 8' avTos ijbr] Ta\Xa bpa. 
Xo. ovTos tL TTOtets; apa Oavixd^eis oti. 

ovTCD To ret^oj 6Krerei)(tcrrat Taxv; 1165 

rit. vrj Tovs 6eovs eyooye* Kat yap a^iov 

Xcra yap aXrjOQts ^atVerat /xot xl/evbea-LV. 

dAA.' o8e (f)v\a^ yap tG>v eKeWev ayyeXos 

ka-QiL TTpbs rjpias bevpo TTvppL)(rjv I3\€ttu)V. 
ArrEAOS B 

lov lov, lov lov, lov lov. 1170 

rTt. ri To TTpayp.a tovtl; Ayf Seti^oVara TreTTOvQap.ev. 

tQ)V yap Oewv tls apTi. t5)v irapa tov Alos 

8ta Tcov TTvkwv ela-eTTTeT e? tov aepa, 

kaOojv K0X.OLOVS (pvkaKas rjp.epoa-K6TTOVS. 
rit. 2» beivbv epyov koll (TyJ.TkLov elpyacrpLivos. ii75 

Tts rwy 6e(av; Ay? ovk X(Tp.ev otl 8' etxe Trrepa, 

ToOr' La-p.ev. TTt. ovkovv brJTa TTepLTTokovs exprjv 

TTip.yj/aL KaT avTov evdvs; Ay? dAA' eiTip.^ap.ev 

Tpia-p.vpLOVS lepaKas tTTTToro^oVa?, 

Xwpet 8e TTOLS TLS ovvxas 'qyKvkcop.evos, ^iSo 

Kepxyrjs TpLopyr^s yv\jf Kvp.LvbLS aleTos' 

pvp.r] re kol TTTepola-L koX poL^r]p.aa-LV 

ai0i]p boveLTaL tov deov ^r]Tovpievov' 

KaaT ov ixaKpav aTTcadev, dAA' evTavdd ttov 1184 

?/8j] 'o-rtV. Ilt. ovKovv crcpevbovas 8et kaix^dveLV 

Kal TQ^a; x^P^'- bevpo Trds V7Tr]peTr]s' 

To^eve TTOLe, cr(f)evb6vriv tls fxoi b^Tca. 

Xo. TT6ke]xos aXpeTaL, TToke^xos ov (f)aTbs [(^'^P' 

TTpbs epie Kal 6eovs. dkka (f)vkaTTe Tras np^ 

I 188-1 195 = 1262-1268 
1181 Tpiopxos Hirschig OPNI0ES 

aipa irepivicfieXov, ov epe/3os ir^KeTo, 

fJil] (T€ ka6r\ O^GiV TLS TaVTT] TT€pS}V 1195 

.... a6peL 5e Tra? kvkXco ctkott^v, 

fe)? eyyvs 17677 baCp.ovos irebapa-Lov 

bivris 7TT€po}Tos (f)66yyos i^aKov^Tai. 
rTi. avTi] av, iioZ TTot ttoi Treret; p.iv' T]av\os, 

i\ aTpijxas' avTov (TTr]d'' eTrtV^^es' tov bpofxov. 1200 

tCs a; 7ro8a7n/; Aeyety ^XPV^ oiTod^v ttot et. 
IPI2 

Trapa rcSy ^eajy eycaye tu>v 'OXvixttCcov. 
TJi. 6vo]xa bi (TOt rt ecrrt; ttXoZov i] Kvvrj; 
Ip. 'Ipts ra)(eta. ITt. IldpaAos 17 ^aka]XLvCa; 

\p. tC 8e TovTo; YIl. TavTr]vC tls ov (TvXkr]y\r(Tai 1205 

avaiTToixevos TpCopyos; Jp. e/ie (Tvkkr]-^iTai; 

tC ttot ecrrt rovri to KaKov; Yii. ot/xoj^et paKpa. 

Ip. aTOTTOV ye rourt Trpayixa. Ilt. Kora TToCas TTvkas 

da-rjk6€s es ro retx^os 2» ixtap(t}T(xTi] ; 
Ip. ovK ot8a /xa Ai' iyoiye KaTO. iToCas TTvkas. 1210. 

ITt. i]K0vaas avTrjs dlov etpcoyeverat; 

Trpoj rovs KokoLap\as TTpocrr^kdes; ov Ae'yet?; 

(r(f)paylb' exets Trapa r<3i; TreAapycSi'; Ip. rt ro KaKov. 
rit. oii/c eAa/3e9; Ip. vyiaCv^LS ]xiv; ITt. ot8e 

crv/x/3oAoi' 

€TTi^ak€V 6pvC6apyos ovbeCs (tol TTapuiv; 1215 

Ip. /xa At' ovK efxoLy' (Tre fiakev ovbels co /xeAe. 

rit. KafTeLTa brjd' OVTOi (TLdiTTf] bLaiT^TeL 

bLo, TTJs TTokeois TTJs okkoTpCas Kal Tov xaovs; 
Ip. TTota yap akkij XP^ TTeTea-daL tovs deovs; 
rit. ovK olba ]xa At" eycoye* rf/8e /xer yap ov. 1220 

1 196 lacunam indicavit Mein. : ffiyare ff^iy add. Herm. 1207 fiaxpa 
Urbinas : jxaKpav vulg. 1208 tovtX Elmsl. : rovro tJ) C : tovt\ 

rb vulg. 1212 Ko\oii.pxo-^ Ald. : Ko\oidpxovs ttus R : koKoiovs Traij 

VAr : Trws Toi/y Ko\oidpxovs Traprj\6es Bergk ov Ktyfis^ Ip. irws 

\4yfis! Bachmann : fortasse Ip. tI ffv \fyeis! API2T0<I>AN0T2 

aStKets 8e Kal vvv. apd y ola-Oa Tovd^ oti, 

hiKaioTaT hv Xr](f>6e1(Ta iTaaS>v ^lpihcDV 

aTT^daves, et ttjs a^tas iTvyxaves; 
Ip. dAA' aOdvaTos elix'. ITt. dAA' ojMas av cnreOaves. 

heivoTaTa ydp rot 7ret(TO/u.ecr5', e/xot 8oKet, 1225 

et Toiv ixkv akku)V apyopLev, vp.€LS 8' ot ^eot 

aKoXaa-TaveXTc, KOvb4iT(o yvcoa-ecrO^ otl 

cLKpoaTiov vpi.lv €V p-epeL rwy KpeiTTovoiv. 

(ppaaov bi tol fxoL ro) iTTepvye ttol vavaToXels ; 
1/3. eyco; Trpbs dvdpcaiTOvs TTeToixaL TTapd tov TTaTpbs 1230 

(f)paaovaa 9v€LV tols 'OAu/UTTtots ^eots 

p-ilXoacpayeTv re ^ovOvtols ctt' kaydpaLS 

KVLadv T dyi;tds. ITt, rt av Ae'yets; ttolols Oeols; 

Ip. TTOLOLaLv; i]puv rot? (V ovpavC^ deols. 
rit. ^eot ydp u/jtets; \p. tls ydp iaT dkXos deds; 1235 

rit. opvides CLvdpcaTTOLaL vvv elaLV OeoC, 

oTs 6vT€0V avTovs, dXkd /nd At' ov rai Att. 
Ip. u) p.G)pe ixStpe /jir) deoiv klvcl (f)pevas 

beLvds, oTTcos p.r\ aov yevos TTavcaXe^pov 

Atd? jxaKeWy] TTav dvaaTpexf/r] Alkti, 1240 

\Lyvvs 8e a(ap.a Kal bofxoiv TTcpLTTTVxds 

KaTaLda\(aar] aov A.LKV]xvLaLS jBokaXs, 
YIl. aKovaov avTr]' TTave tG)V 7Ta(f)kaap.dTcov' 

ex' aTpejxa. (f>ep^ Xbco, TTOTepa Avbbv rj ^pvya 

TavTl keyovaa ]xopp.okvTTea6aL boKels; 1245 

S/o' oto-0' ort Zevs et ]xe kviTrjaeL iTepa, 

]xeka6pa ]xev avTov Kal b6p.ovs ^ApL(f>Lovos 

KaTaL6ak(t)aco TTvp(p6poLaLV aterois; 

TTep.\f/o} be 7Top(f)vpL(x>vas es tov ovpavov 

opvLS e-n avTbv TTapbakds evr\]X]xevovs 125? 

TrkeXv e^aKoaiovs Tbv dpL6]x6v. Kat br'] Trore 

1225 5o;c6?j/ Cobet 1226 &plofji(v Cohei 1228 a/cpooTe" Elmsl. 

1237 oyro^^y R : avrors vulg. 1239 ttivas'] SeiVax Pors. OPNI0E2 

et? Hop(f)vpioiV avT^ Trap€(r\€ TrpdyfxaTa. 

(Tv 5' et ix€ \v7rqcreLS tl, r?/s hLaKovov 

TrpajTTjs avaT€tvas tu» crKeAet ota/x?]ptoj 

7171; ^IpLV avTrjv, uxTTe Oavpid^eLV ottcos 1255 

ovTco yepoiv COV <TTVOp.aL TpL€iJ.j3o\ov. 
1/5. hLappayeir]^ cb /xeA' avTols pi][xa(TLV. 
rit. oi^K dTTOcrol37](reLs; ov Tax^^cus; evpa^ TraTd^. 
Ip. r] p.i]v cre irava-cL Tijs vjBpecos ovp.6s TTaTi]p. 
rit. otpoL rdAa?. ovkovv eTepcoae TreTO/iei^Tj 1260 

Karat^aAwo"ets Toiv vecoTepoiv TLvd; 

Xo. dTTOK€K\r]KapL€v Stoyeyetj ^eoiis [ai^r. 

lir]K€TL Tr]v €p.i]v bLairepdv ttoXlv, 

/xr/oe (ye) rty' iepodvTov dva bdTTebov €TL 1265 

T7j8e l3poT<jiV OeoZa-L tt€p.it€LV KaiTvov. 

Hl. 0€lv6v ye tov Ki]pVKa tov TTapd tovs j3poTovs 

OLy6p.€Vov, et /xT/SeTrore yoo-TTjo-et TrctAtr. 1270 

KHPY3 

Zi YlLo-QiTaLp' u) fxaKdpC w (ro<p(j>TaT€, 

0} KXeLvoTaT w o-o^jxaTaT o) yka(f)vp(i)TaT€, 

S) TpLo-ixaKdpC 0) KaTaK€\€va-ov. YIl. tl crv Aeyety; 

Kr/. a-T€(f)dv(a ae xpww Tfobe cro^ias ovv€Ka 

(TT€(l)avovcri koX tlixGxtlv ol TrdvTes Acw. 1275 

ITt. bexop-0.1: TL 8' ovTcos ol Aew TLixQaC /xe; 

Kr/. S) Kk€iVOTdTr]v aldepLov olKLcras TTokLV, 

OVK oX(T&' Oa-r]V TLfXl]V Trap' dvdp(OTTOlS (f)€p€L, 

oa-ovs T epaa-Tas Trjabe Trjs x^P'^^ ^X^'-^' 

TTplv ]x€V ydp OLKiaai cre Tr]vh€ ti]v irokiv, 1280 

€\aKU)voixdvovv dnavTes dv6po)7TOi t6t€, 

1255 eav/j.d(eis Suid. : eavfj.d((if cr' B]aydes 1259 -^ /xV Bentl. : 

f)v ^r; codd. 1265 ye add. Blaydes 1271 & UicrefTatp' his 

vom. S) ffo<p(inaTi'i Dobr. 1272 Si Tpifffj.aKdpi' & k\(iv6t' Si ffo<pw- 

TOT€ R 1273 S) TpifffiaKdpi~\ i) y\a(pvpu>TaTi R : KaTaKe\fVffov 

iterat (omisso S) TpifffxaKapi) Mein. API2T04)ANOT2 

(KOIXCOV €Tr€LVOdV ippVTTCOV €(TCOKpdTOVV 

cTKVTdXC ((f>6povv, vvvt S' VTrocrTpe\fravT€S av 

opviOoixavovcn, TrdvTa 8' virb Ttjs rjbovrjs 

iroiovcTLV direp opviOes kKp.i.p.ovix^vof 1285 

irpwTov p.\v evOvs TrdvTCS i^ evvfjs api.a 

€TreTov9^ eoiiOev cocrTrep rjfjiels eirl vop.6v 

KaiTeLT hv dpLa KaTrjpav es to. ^L^kia' 

evT dTTevep.ovT eVTavda Ta '^(f^LcrpLaTa. 

oipvLdojjidvovv 8' ovT(t} irepLcpavws cocrTe Kal 1290 

TToWoXcTLV dpvLdiav dv6}xaT r^v Ketixeva. 

TTiphi^ ixev els KdiTrjXos oiVop.d^eTO 

X(o\6s, MeriTTTrw 8' ijv x^^i-^^^ Tovvofxa, 

'OiTOvvTLia 8' 6^QaXp.ov ovK e^oiiv K6pa^, 

Kopvbos 4>t/\oKAeet, yjjvakbiTTri^ Qeoyevei, 1295 

tjSLS AvKovpyu>, XaLpecficavTL vvKTepCs, 

^vpaKoaCta be KLTTa' MetSta? 8' eKeZ 

opTv^ eKaXelTo- Kal ydp r^KeLV opTvyL 

VTTo CTTvcfiOKOTTOv Ti]v Kecf)a\i]V TTeTTXrfyjxevia, 

fjbov 8' VTTo (pLXopvidLas TTdvTes fxeXri, 130° 

OTTOV XfA.tSo)!' ^V TLS epLTTeTTOLT^IXeVT] 

7; TTr]veXo\f/ 7] xv^ '"'? V TrepLCTTepd 
■q irrepvyes, ?/ iTTepov tl kcu cryi.LKpov 7rpo(rT]V. 
TOLavTa ixev TaKeWev. ev be croL Xeyco' 
ij^ovcr^ eKeWev bevpo TrXelv 7) p.vpLOL 1305 

TTTepu)v bedpLevoL Kal Tp6iTcov yaix\f/(i)vv\(tiv' 
uxTTe TTTepCov croi toZs eTToUoLS bel TToQev, 
YIl. ovk dpa ixa At" rjixlv er epyov ecrTdvai. 
dXX^ b)S raxtora av piev lcdv Tas dppCxovs 
Kal Tovs KocpLVOVS uTTavTas eixTTLixTrXr] iTTepa>V' 13 'o 

1282 (ffuKpiraiv R 1283 ((TKVTa\io<p6povv , vvv Pors. 1289 flT 

h.v eviixovT' Cobet ex schol. 1295 (dtayevfi codd. : corr. Dind. 

1298 ^Keiv Dawes : ijKiv R : riKiv V A Ald. : elKtv B T 1299 inrh 

(TTv<poK6nov Brunck : vTrh cTTVcpoK^/xv-ov codd. : vtt' 6pTvyoK6fXTrov Diony- 
sius apud schol.: vir' oprvyoK^Trov Bentl. 1308 ovk Stpa] ov r&pa 

Elmsl. OPNI0E2 

MavT]S 8e (f)ep€TOi \xoi Ovpa^e to. TTTfpd' 
eyo) 8' €K€LVcov tovs Trpoa-LovTas hi^op.ai, 

Xo. Ta)(y hi] TtoXvdvopa Tdvbe TTokLV [""^P- 

KoAei rt? dvdpooTTOiv. 
YIl. Tvxrj piovov TTpo(T€Lr]. 13 15 

Xo. KaTiyovcTL 8' epMTes e/xa? 7ro'Aea)s. 
rit. ^arroi' (f)ep(LV KeAevco. 

Xo. rt yap o{ik eVt raT^rr; 

Ka\bv dvbpl [j.eT0LK€Lv; 
So</>ia no'^os 'Api(3poa-La Xaptres 1320 

ro re r^? dyav6(f)povos 'Ho-vxta? 

e{n]pLepov TrpoaojTTOV. 

YIl. fa)? /3AaKtK(3s StaKovets* 

0^1 QaTTov eyKoyrjo-ets; 

Xo. (f)epiT(ti KokaOov Toyy tls TTTepvyo)V, [dvT. 

a-h 8' aS^ts k^opixa — 1326 

rTt. rvTT rcoy ye roCroy o)8t. 

Xo. 77ayv yap fipabvs ka-TL rts coaiTep ovos. 
rit. Mayj/s yap eo-rt 8etAo'9. 

Xo. o^i) 8e Tci TTTepa irpoJTOv '33^ 

8td^es rd8e Ko'o-/jt(o, 
ra re p.ov(TL)<^ ojxov Ta re \iavTLKd KaL 
Ta OakdTTL. eTretra 8' ottcos (f>povLp.o)s 

TTpbs dvOp 6p5)V TTTep(0(r€LS. 

ITt. ou rot p,d rd? Kepx^'l8as ert aov (T)(i]a-oixaL, i335 

ovTO)S bpG)v ae 8etAdy ovTa Kal jBpabvv. 
nATPAAOIAS 

yevoLjiav aterd? vxf/LiTeTas, 
0)? d[MTT0Ta6eLriv viTep dTpvyeTOV 

1313-1322 = 1325-1334 
T313 Stj Pors. : 5' &»' codd. 1330 afj.$p6(rLat A 1325 irTepu- 

yoii^ Pors. : irrfpSiv codd. 1328 icFTi ris Bentl. : ris fffrlu R V A 

Ald. : ia-riv B C 1338 a/xTvoTaOfiriv Blaydes : hv TroTaSeiiji' codd. API2T0*AN0T2 

yX.avKas kir otbfxa kijxvas. 

Y\i\ €OLK€V ov \l/evbayy€k^(r€tv ayyeXos. 1340 

abcav yap o8e tls ateTovs Trpoa-epx^Tai,. 

Yla. at/Sot' 

ovK ^a-Tiv ovh\v Tov TreTeaOaL yXvKVTepov 
6pvi6op.av(a yap koX 77eVo/.iat /cat ^ovkofxai 
olKelv ixeO^ vfxoiv Ka'!Ti.9v[xoi tSiv vojxciyv. 1345 

rii. TToiwv vofXMv; TTokkol yap opvidcov vofxot. 

Tla. TTavToiV' pLaktaTa 8' ort Kakbv vop-iC^Tat 
Tov TTaTepa rotj opvtaLV ayyetv Kot haKvetv. 

rTi. /cat vt] At" avhpelov ye iTavv voixi^ofxev, 

os av TTeTTkijyj] tov iraTepa veorrbs uiv. 135° 

ria. 8ta raura \x€vtol hevp' avotKtadels eyo) 

ay)(ety iTTtOvjxoi Tbv iraTepa Kal ttcivt iyjEtv. 

rit. dAA' eoTty r^pXv Totatv opvta-tv vojxos 

TTakatbs iv tols tu>v TTekapycov Kvp^ea-tv' 

iTTi]V 6 TTaTi]p 6 TTekapybs eKTTerqa-ijxovs i353 

TTCLVTas TTOLrja-r] tovs TTikapyLbias Tpecpojv, 

8et Tovs veoTTOVs Tbv TTaTepa TrdkLV Tpi(f)€i,v. 

Yla. aTTekava-d Tapa vr] At' ikOcov evdabi, ' 
etTrep ye' jxot Kal Tbv iraTepa (ioaKr]Tiov. j 

rit. ovhiv y. €TTethT]7T€p yap rjkdes S [xekc 1360 

cvvovs, TTTepcoau) o"' ooa-nep opvtv opcpavov. 
aol 8' S) veaviaK ov KaKOJS VTTod-qa-oixat, 
dkk^ oldTTep avTbs efxaOov ot€ iraLS rj. av ydp 
Tbv ]xev TTaTepa ]x-i] TviTTe' TavTrjvhl kalSuiV 
Ti]v TTTepvya Kal tovtI Tb TrkrJKTpov OdTepa, 1365 

vofxiaas dkeKTpvovos exfty roy^t k6(f)ov, 

1340 \lifv5ayy(\iis eh' codd. : corr. Bentl. 1343 post h. v. 

spurium versum add. codd. ipw 5' e^c^ tj (c^iij-ye Ald.) twu iv opviffiv 
v6ixa>v 1347 voixi^eTai] vofj.lCeT€ Mein. : supra scriptum e habet R 

1356 treXapyiSfas nos : TreKapyiSels codd. 1357 Sei] Se7v Reiske 

1358 T&pa Mein. : yap tiv R V T : yap A Ald. vi) Thv Ai" Ald. 

1364 TavTTivSX Elmsl. : Tainriv Se (Se ye Ald.) codd. 1366 tovSI 

Dind. : TSvSe Thv RY AT : ye Thv Ald. OPNI0E2 

<f)povp€i <TTpaT€vov ixLcrOotpopQv cravTov Tpicpe, 

Tov iraTep' ea ^rjv aAA' eTreiS?) /xd)(t/xos' et, 

e? raTrt QpqKrjs d—0'ni.Tov KaKel ju.d)(ov. 
Ha. vrj Tov Alovvo-ov ev ye p.ot SoKets Ae'yety, 137° 

Kat 7reto"o/jiat a^ot. ITi. row ap' e^ei? i^?) Ata. 

KINH2IA2 

avaT:iTop.ai hi] irpos "OX.VjjiiTov TiTepvyeaai Kov^ais' 

TriTop.ai. d' obbv akkoT eTr' aWav p.e\i(x>v — 
Hi. Tourt To irpayixa (f)opTLOv Setrat TiTepwv. i375 

Kt. a(j)6j3(o (})p€vl (T(i)p.aTi re z^eW ((f^iircov — ■ 
ITt. a(nTa^6[j.€cr6a (f^tXvpivov Y^ivr^aiav. 

tC bevpo Ttoba (tv kvXXov ava kvkKov kvkXw; 
Kt. opvL9 y€v4a6ai j3ovXop.aL Xcyv(f)6oyyos ar]b(av. 1380 

rTi. TTavcraL /xeXwScSy, aXX^ 6 tl Aeyets etTre /xot. 
Kt. VTTO (Tov Trrepoj^ets (3ovXop.aL jxeTapaLos 

avaTTTOixevos ex toov v€(f)eX(av KaLvas Xa^eiv 

aepohovrjTovs koX vL(f>of36Xovs ava^oXas. 1385 

rTi. eK T<av V€(f)eX5)v yap av rt? ava^oXas Xa^OL; 
Kt, Kp€[xaTat fxev ovv ivTev^ev rip.u>v rj re'x^''?. 

T&v bL6vpdix(3(ov ydp rd Xafx-npd ytyyerat 

de'pta /<at (rKortd ye Kat Kvavavyia 

KoX TrTepob6vr]Ta' (tv 8e kXvcjov eio^et rdx^a. 139° 

ITt. ov br]T eyo)y€. Kt. v?) roy 'HpaKXia crv ye. 

uTrayra ydp bUL\xi crot tov depa. 
eiScoAa Treretyoiy 
atd€pobp6ix(i)v 
oioovoiv Tavaobetpcov — 
rit. woTr. 1395 

Ki. Tov dXdbpojxov dXd]X€vo<5 

a/x,' dvep.(i)v ■nvooLCTL j3aLr]v. 

1376 a<p60Cf> (ppevhs ofifj.aTi yfvehv etpeiruv Herm. yfutav etiam Ald. 
et schol. Rav. etJ^eVa);'^ iirtaiv v. 1. apud schol. 1380 \tyvfiv6os V 

yp. r yp. Ald. : \tyv/j.oxOos T yp. et apud schol. 1389 ffKortd ye 

Ald. : (TKOTia codd. : (TKOTfiv^ Herm. 1395 "rhv &\a5€ Sp6/nov Herm. 

ARISTOPH. AV. 22 API2T0*AN0T2 

Ilt. vrj Tov A" 7] 'ycri crou KaTa7Tav(ru> Tas ttvo6.s» 
Ki. TOTe fxev voTiav (rTei\(tiV irpos obov, 

TOTe 8' av jBopiq. cr&jJLa TreAa^coy 
akCfXivov aidepos avkaKa T€ij.vu>v. 1400 

Xo.pUvT<x y w Tip^cT^vT i(ro(f)[(ro) Kal (ro(f)(i. 
rii. ov yap av yal.ps.is TTTepobovrjTOS yevojxevos; 
Kt. raurt Tmroii^Kas tov KVKXiobibda-KaXov, 
bs ratcrt (pvXaXs TiepnxdyrjTos elfx deC; 
rit. /3oyAet 8t8ao"Kety Kat Trap' j^ix^iv ovv p.ivo)v 1405 

A€(i)TpO(f)ibri yopbv TTeTOIX€V(i)V 6pV€(i)V 

KeKpoTTiba (pvkr]v; Kt. KarayeASs fxov, brjXos et. 

aAA' ovv ey(i)y' ov TTavaop.ai, tovt iad' ort, 

TTplv av 7TT€p(j)9els biabpdixu) tov depa. 
2YK0<I>ANTH2 

opvides Tives otS' ovbev eyovTes TTTepoiToiKikoi, 141° 
TavvdiTTTepe TTOiKika xeAtSot; 
ITt. rowrt t6 KaKov ov (f)avkov e^eypriyopev, 

08' av ixivvpi^cDV bevpo TiS TTpoaepyeTai. 
2u. Tavv(TiTTTepe iTOiKika jxd^C avOis. 1415 

rit. es 6olp.(XTiov To a-Kokiov abeiv fxoi boKel, 

bela-dai 8' eoiKev ovk 6kiyo)V yekibovo^v. 
2r;. rts 6 iTTepiav bevp^ ecrrt tovs d^fnKVovfxevovs; 
rit. 68t TTapecrTiV' dkk^ otov 8et xpr] keyeiv. 
2)u. TTTep5)v TTTep&v 8et* /x?/ Try^?/ ro bevTepov. 1420 

rit. jLtwi^ ev^u Ylekkr]vi]s TreVecr^at biavoel; 
2u. /xa At" aAAa KkrjTi^p et//t vr]a-iO)TiKos 

Kal (rvK0(f>dvTris — rTt. 2) fxaKdpie ttjs Texvr]s. 

2u. Kat 7TpaypiaTobL(f)r]s. etra beofxai TTTepa kaficav 

kukAcj) TTepio-ojieiv Tas 770'Aets KaAov/xero?. 1425 

rTt. VTTO TTTepvyoov Ti TTpoa-Kokei a-o(f)(OTepov; 
2u. /xa At' ciAA' tV ot kr^a-Tat re /x^ AuTrwcrt fie, 

1407 KepKcoTTiSa Palmer : KpfKowlSa Kock 1420-1491 perierunt 

ex r 1426 {,Tral R V tj] rf V A Ald. OPNI0E2 

fj.€Ta tQv y€pdv(ov t (KeW^v avayj£)p5> Trakiv, 

avd' (pjxaTos TroXAa? KaTaTreTrooKcbs biKas. 
rTt. TovtI yap epya^ei cri/ Tovpyov; el-ni px)i, 143° 

veavCas a>v a-vKO(f)dvT€LS tovs ^evovs; 
2u. TL yap TTado}; (TKaTmiv yap ovk iiTLcrTaixai. 
rit. dAA' lcrrty eTcpa vrj AC epya (roixf^pova, 

d0' (av bia^fiv avhpa XPV^ toctovtovI 

€K Tov biKaiov piaXkov r/ bLKoppa^fyelv. 1435 

]Su. S) baipovie /xry vovQeTei ju,' oAAa irTepov. 
ITi. vvv Tot Aeycoy TtTepS) cre. Si». Kat 77(3? Si' Ao'yois 

avbpa Trrepojcretas cn;; rit. TTCXi^res rot? Ao'yot? 

dvaTtTepovvTai. 2v. Trctfre?; ITt. ovk 

dKT^Koas, 

^ray Xeyutcnv 01 Trarepes e/ccxcrrore 1440 

rois' [xetpaKCoLS kv rotcri KovpeCois Tabt; 

' beivws yk \i.ov to jxeLpdKiov AieLTpe^prjs 

Xiycov dveTTT€po)K€v u>ad' tTTTnjAareti'.' 

6 Se' rts roy avroC (prjatv eTTi Tpay^abCci 

dve7rT€pS>a-6aL /cat TTeTroTfjcrdat Tas (f)pevas. ^445 

2u. Ac)yotcrt rapa /cat TtTepovvTat; Ylt. (pr]\x ey(a. 

VTTO yap Xoyoov 6 vovs re /xerecopt^erat 

eiraCpeTaC r' av6po)TTOs. ovto) KaC cr eyon 

dvaTTTepdaas (iovkop.ai ■^(jirja-ToXs XoyoLS 

Tpi\f/at TTpos epyov v6p.ipA)v. 2u. dAA' ov jBov- 

Aojuat. 1450 

ITt. rt 8at -Trotr/crets; 2u. to yevos ov KaTaia-)(yv&. 

iraTTTTc^os 6 ^Cos a-vKO(\)avTetv ea^C /xot. 

dAAa TTTepov p.e Ta\ecrL Ka\ kovcPols Trrepois 

tepaKO? r] Kepxvfjbos, o)S av tovs ^evovs 

KaX.ea-dpL€vos Kar eyKe/cArjKo)? evdabt 1455 

KttT av TT€TO)pLai trdktv eKeTcre. ITt. p.av6dvo). 

1438 Tois] roi Dobr. 1441 to7s fjnipaKiois iv"] to?j <pvX(rais iv 

Mein. : rh. fieipaKta rav Blaydes 1442 ye Bentl. : re codd. 

1456 Kar' aZ Dobr. : Kir ad codd. 

22* APIST0<I>AN0T2 

fc)8i Aeyew ottco? av oxpkriKy] biKijv 

cvOdbe TTplv r]K€Lv 6 ^4vos. Su. Trdvv iJ.av6dv€is. 

Ul. KdTTCLO^ 6 fxev 7t)\.€l b^vpo, av S' eKeicr' av tt€T€L I459 

apTTaa-ofxevos tcl y^piqjxaT avTov. 2i;. TrdvT ^x^i-S. 

^ep.j3LKos ovbev biacpepeLV 8a. Ilt. p.avddv(a 

/8e/i/3tKa' /cal /aj)y lort jitot vt] tov ACa 

KaXkLCTTa KopKvpaXa rotairrt iTTepa. 
2u. oi/xot raAa? fxda-TLy exeis. Ilt. Trrepo) /ley oSy, 

ot(rt cre 7rot7/(rft> Trip.epov ^epL^LKLav. 1465 

2u. oi/xot raAas. rTt. ov TTTepvyLeXs evTevOevC; 

ovK aTToAt/Sa^et? S> KdKLcrT' dTToKovp.evos ; 

TnKpav Ta^ oxjrei, (rTpexj/obLKOTTavovpyCav. 

aTTLCoiJLev 7//i.ets ^vXXa^ovTes tcl TTTepd, 1469 

Xo. TToAAa brj /cat Katya Kat 6av- [o^Tp- 

fjida-T eTTeTTTdp.earda Kal 

beLva TTpdyp.aT etboixev. 
ea-TL yap bevbpov TTetpvKos 
eKTOTTOv TL KapbCas d- 

TTiOTepoi KXecavvfxos, i475 

Xpy]<TLixov y.ev ovbev, aA- 

Acos be beLKov Ka\ fxeya. 
TOVTO (tov) fxev 7/pos dei 
pXaoTTaveL Kal o-vKocpavTeL, 
tov be \eLp.Givos ndXLV tcls 1480 

aa-TTCbas (fivXkoppoeu 

ecTTL 8' av X^P^ TTpbs avT(o [avr. 

T& a-KOTCO TTOppca TLS ev 

Trj kv)(voov eprip.CcL, 

evda Tols 'fjpoia-LV dvdpua- 1485 

TTOL ^vvapLa-TcacTL Kal $vv- 

1470-1481 = 1482-1493 

1467 a.iro?\avfieve Suid. 1468 aTpovdoSiKovavovpyiav v. 1. apud 

schol. 1478 Tov add. Bentl. OPNI0E2 

cto-i TTX.r]v TTJs kcnrepas, 
TrjvLKavra 8' ovk4t ^v 
a(r<paX€s ^vvTvyx^dveLV. 
€t yap fVTVxoi rts rjp(a 149° 

TU)V ^pOTCaV VVKTCOp ^Op^CTTrj, 

■yv[j.v6s ^v TTkrj-yels V'n avTOV 
irdvTa Tainhi^La. 

nPOMHeEYS 

oXp.01 TaXas, 6 Xojs ottcos pi.ri ft' o^lreTai. 
TTov rTicr^eratpos ((tt; JJl. ea roirrt rt ■^v; i495 

rts 6 cn}yKaXvp.p.6s; Tlp. tcov 6€S>v opas TLva 

([J.OV KaTOTTLV kvTavOa; ITt. jLta At' eyo) [xkv ov. 

TLS 8' et (Tv; IIp. TrrjVLK 1(tt\v apa Tijs rjixepas; 

rit. OTTTjVLKa; (Tp.LKp6v TL IJ.€Ta fJL€(Tr]p.^pLaV. 

aWa (Tv tCs et; YIp. PovXvtos rj TTepaLTepoo; 1500 

Tlt. oXyL u)S ^ht\vTTop.aL ae. Ylp. tC yap 6 Zeis 

TTotet; 

aTraLdpLaCa tcls v€(f)^\as t] ^vvv€<f)€L; 
Ilt. ot//co^e /LteyaA'. IIp. ovtoo /xei' €KK€KaX.vy}/onaL. 

YIl. S) (f)Lk€ IIpop.ridev. TIp. TTave Traue, fj.r] (36a. 

rit. rt yap ^o-tl; TIp, crLya, p.r] koXcl jxov Tovvofxa' 

CLTTo yap jj.^ oAets, et jw.' kvOah^ 6 Z,(vs 6\p^eTaL. 1506 

aAA' tva 0pdo-co o-ot TTavTa t&voo TTpayp.aTa, 

tovtX Xafi(i)V jxov to o-KtdSetoy viTipexe 

&,v(»)6€V, o)s ^v ixri /x' opSxTLv ol 6eoL. 
ITt. lov tov* 1510 

ev y eTTev6r]a-as avTo Kal 7Tpo[xr]6LKO)s. 

VTT^hvdL Taxv hi] KaTa dappi](ras keye. 
TIp. CLKove hri vvv. ITt. o)? aKovovTos kiye. 

TIp. aTT^kcokev 6 Zevs. ITt. tttjvlk cltt a.TT(!)keTo; 

1496 ovyKa\vfiix6s Dawes 1503 f /c/f e/caAw|>o;ua« V A : (kkoXv- 

ypofj.ai, R Ald, 1506 /x' 6\f7s Mein. : /x' oKfaei R : oKfads 

Ald, : oAeVet VAr API2T0<I)AN0T2 

TJp. e^ ovTTcp v/iets <fKL(TaT€ tov aipa. 1515 

6v€L yap ovbels ovhev av9p(^TTU)V ^tl 

Q^olcrLV, ovh\ KVLcra p.r\pL(av oltto 

avfjXOev bis ■t]p.as 077' eKeLvov tov \p6vov, 

dAA' ajcTTrepet QscrpLOipopLOLS vr]aTevoiJ.(v 

avev 6vr]\G)V' ol 6e jBdp/SapoL Qeol 1520 

7reLvS)VT€s uxnrep 'IXAvpiot KeKpiyores 

CTrL(TTpaTev(r€LV (f>(X(r' avoodev tS> All, 

ei /x?) irape^eL Tap.T:6pL ave(^yp.iva, 

Xv €l(Ta.yoLTO cn:X6Ly)(ya KaTaTeTp.rjp.iva. 
YIl. elcrlv yap eTepoL jSaplSapoL deoi TLves 1525 

avoidev v]xQ)v; Ylp. ov yap eio-i ^apjSapoL, 

69ev 6 TTaTpQ^^s ecTTLV 'E^rjKe^rTLbr]; 
IIl. ovofxa 8e roi^rois rots ^eots rots j3apl3apoLS 

TL €(TTLv; Hp. o TL iCTTLv; Tpt/3aAAot. Ht. fJLav- 
6av(o. 

kvTev6ev apa TOVTTLTpLJSeLrjs eyeveTo; 153° 

Hp. /xaAtora tt(xvt(ov, ev be ctol Ae'ya) cTa(f)es' 

rj^ovcTL TTpecT^eLS bevpo Trepl bLaXXayc^v 

TTapa Tov Alos Kal tG)V TpL^aXkGv tS)v avdi' 

vp-eXs Se /at) cnTevhecrd\ eav p.i] TrapaStSw 

To a-K7]TTTpov 6 Zevs TolaLV opvLCTLV TTaXLV, 1535 

Kat T^v BacTiXeLav ctol yvvalK eyeLv 8t8w. 
rit. TLs ea-Tiv 7] BacrtAeta; Ilp. KaAAtcDj KopTj, 

rJTTep TafXLeveL tov Kepavvbv tov Atos 

Kat raAA' aiTa^aiTavTa, T7]V ev^ovkiav 

Ti]v evvofXLav tijv a-(ocf>poa-vvr]v tcl vecopLa, 1540 

Tr]v koLbopCav tov Ko)XaKpeTi]v tol TpLcLjioXa, 
YIl. CLTTavTa y ap avTu» Tap.LeveL; TIp, cf^rfpL' eyca. 

rjv y i]v av irap' eKeivov TrapaXa^ris, TravT e\eLS. 

1519 oxTirfpfi] wffirep iy Suid. : wffirfp A 1524 eladyoiTO V: 

flffdyoivTO R A Ald. ; uffdyicvTcu Brunck 1527 'E^-qKeffTiSrjs codd. : 

corr. Brunck 1538 To^i€i'ei] Kepaueiiei R i sec. Mein.) Ald. 

1541 XotSopiav] afiPpo<riai' Kock, coll. schol. ad v. 1536 1542 7' 

Sp'] T&p' Elmsl. OPNI0ES 

TovTOdv €V€Ka bfvp' i]\6ov, Iva (f)pd(Tai[Ji[ croL. 

det TTOT av6pu)TT0is yap evvovs eljx' eyco. 1545 

rit. jjiovov 6€(ov yap bia (t aTTav6paK[^o[xev. 
Yip. fxLdSi 8' aiTavTas tovs 6eovs, 00? oX(r6a (tv. 
rit. VT} Tov At' det hriTa 6iOfxicri]s e(fivs. 
YIp. Ti/xcoy Kadapos. dAA' ojs av aTTOTpiyjx» TTaXiv, 

(p^pe t6 aKtabetov, iva fxe Kciv 6 Zevs 'ihr] 155° 

av(o6ev, aKoXovdtlv 8ok(S Kavrj(l)6p(p. 
rit. /cat Tov b[(f)pov ye bL(f)po(j)6p€L Tovbl A.a/3(ay. 

Xo. Trpo? be toIs ^KtdiToaLV At- W'''P' 

{xvr} TLS e(TT aXovTos ov 

■^vxp.y(DyeL ^oiKpaTrjs' i555 

evda Kal YIeL(ravbpos ifA^e 
beofxevos \f/vxr]V IbeXv rj 

(StVT eKeXvov TTpovkLTre, 

(T(f)ayL e)(jj)V Kaixr\Xov a- 
y.v6v TLv', T]s XaLfxovs Tcp-oiv S)(t- 1560 

TTep {tto6') ovbva-(T€VS aiTrfk^e, 
Kqr avffkd' avTut KaTCtidev 
TTpos To kalTfxa Trjs Kafxrjkov 

\aLpe(f)S)V t] vvKTep[s. 

nOSEIAQN 

To fxev TT^kLafxa Tijs Ne^eAoKOK/cuytay 1565 

opav Tobl TTapecTTLV, ol 7Tpe(T(3evopLev. 

ovTos t[ bpas; eTr' apLaTep' ovtlos afXTT€\(Ei; 

ov ju,era/3aAets doip.dTLOv (S8' eiTLbe^La; 

t[ S) KaK^baLfxov ; AaLaiTob^as et ti]V (fivaLv; 

0) bi]fxoKpaT[a TTOt 7Tpo(3Lf-ias iffxas ttotc, 1570 

et tovtov[ y e\eipoT6vr\aav o\ 6eo[; 
1553-1564 = 1694-1705 
1561 TTofl' add. Herm. olZvaaivs Benll. : 'OSufftreuj codd. 

o.-Kr\\di\ KaTTJXee Kock 1563 AalTf^a V : Aa?Mo viilg. : \a7y/j.a Bcntl. 

1566 dpSs A\d. (non V) 1568 /x6Ta/3oA.€r Cobet 1571 y' e'xei- 

poT6vy\(Tav\ Kex^^poTOvfiKaa' Elmsl. AP12T0*AN0TS 

TPIBAAA02 

e£et? aTpiiias; Ylo. oXjxut^e' no)^ yap 8^ a eycb 

kopaKa TTCLVTcov fiapfiapwTaTov Oefov, 

aye bi] tL hp5>ii(V 'HpaKAets; 
HPAKAH2 

aKriKoa^ 

kfxov y oTi Tov avOpoiTTOv aY)(^eiv l3ov\op.ai, i575 

ooTt? TTOT €(t6' 6 Tovs deovs aTToretxtVa?. 
ITo. dAA' oi)yad^ fjpripiecrOa Trept StaAAayoii' 

irpia-li^is. Hp. bLirXao-Lcos paXkov &.y)(jeLV [xol boKcl. 

Ht. Tr]V TVpOKVrjO-rCv TLS boTCO- (p€p€ (TLk^LOV' 

Tvpov (f)ep€T(t} TLS' TrupTToAei Tovs CLvOpaKas. 1580 

Ho. Tov dvbpa yaLp^LV ol ^eot KeXevopiev 

rpets 6vT€s r]p.€LS. Ht. dAA' e7rLKvu> to aCk^pLov. 

Hp. To. b\ Kpia Tov TavT kcrTLv; Ht. opvLOis tlv€S 

€1TaVL(TT(X]J.eV0L Tols br]p.0TLK0laLV opveoLS 

ebo^av dSticety. Hp. etra brJTa crLk^LOV 1585 

€TTLKvfjs TTpoTepov avToXcTiv ; Ht. S> x^^tp' 'HpdKAet?. 
rt eo^rt; Ho. iTpea-fievovTes yjpels r]Kop.ev 

TTapa tQ>v OeQv Trept TtoXepov KaTakkayijs. 

Ht. ekaLov ovK eveaTLV iv Tfj kr]Kv9(o. 

Hp. Kat pirjv Ta y opvLdeLa kLirap' elvaL TrpeVet. 1590 

Ho. r]p.eis re yap TTokepovvTes ov Kepbatvopev, 
vpeLS T av i]pLV toIs OeoLS ovTes (f)LkoL 
op.fipLov vboip av etxer' ev tols TekpaaLV, 
akKvovCbas r' av ijyeO' i]p.epas aeL 
TovT(ov Trept Trdyrcov avTOKpaTOpes rJKopLev. '595 

Ht. dAA' oijTe iTpoTepov TrwTro^' 7;/xets rjp^a]xev 

TTokep.ov TTpos vixas, vvv T edekopev, el boKeZ, 
eav TL bLKaLov dAAd vvv edekriTe bpav, 
aTTOvbas TTOLeTaBaL. tcl be biKaL earlv TabC, 

1579 TtsAld. : fioi RVA: ij.oItisT' 1582 i-iriKva Dobr. 1588 sic 

Ald. : TTfpl Tov TToKf/xov Kol KaTaWayfisV A : irfpl tov TfoAefxov Koi Trjs Sia\- 
Aa^^sR 1598 ToSi/caJoyElmsl.jcf.schol. dAAoTyrwhitt : SAAocodd. OPNI0E2 

TO (TKrjTTTpOV rjfUV TolcTLV OpVLCTLV TTaXLV 160O 

Tov Ai' aTTobovvaL' Kciv StaAAarrcojue^a 

€ttI rotcrSe, tovs iTp^(r^€LS ctt' apLCTTOV KaX&. 
Hp. ejuot jjiev aTTo^pt] TavTa Ka\ \lrr](j)[^op.aL. 
Ylo. TL S KaKobaLfxov ; tiXlOlos kol ydarpLs et. 

aTroa-Tepets tov TTOTipa Tjjs TVpavvCbos; 1605 

ITi. a\r]d€s; ov yap pLCL^ov v/^teis ot ^eot 

lo-xwer', rjv opvLdes ap^caa-LV kcltco; 

vvv p.iv y VTTo rats vecpiXaLcrLV lyK^KpvyLixivoL 

Kv\}/avT€S iiTLOpKovcTLV v/xas Ot l3pOTOL' 

iav 8e Tovs opvLS e^Tjre (rvfxp.ayovs, 1610 

oTav opLVvr] tls tov KopaKa kol tov ACa, 

6 KOpa^ TTap(\6cOV TOVTTLOpKOVVTOS XaOpcL 
TTpoaTTTOpLeVOS (KKO^^eL TOV 6(f)6a\p6v 6eV(i)V. 

ITo. vr} Tov YlocTiLhS) TavT(x yi tol koXws Ae'yet?. 
Hp. Kafxol hoK€L. Ht. rt 8at (tv (pr]s; Tp. vajSaL- 

(TaTp^v. 1615 

Ht. opas; kiTaLVtL \ovtos. erepov vvv (.tl 

aKovcra6^ ocrov vpias aya6ov TTOLr]cro]XiV, 

kav TLS av6p(aTT(i)V tepetoV rw 6eS}V 

ev^djxevos etra bLao-o(f)L^r]TaL Xiycov, 

' jxeveTOL 6€0L,' Kal /xa7ro8t8o) /Ltto-Tjrta, 1620 

avaiTpd^opLfv Kal TavTa. Ho. (pip' tSo) roi 

rpoTro); 
Ht. oTav hLapL6}xS>v dpyvpChLov tvxj] 

av6p(iiTTos ovTos, r] KadrJTaL Xovfxevos, 

KaTaTTTOfxevos IktIvos dpTTdcTas Xd6p(i 

TTpojSdTOLV hvoLV TLpirjv dvoLaeL rw ^eoi. 1625 

Hp. t6 aKrJTTTpov aTTohovvaL iTdXLV \}/r](f}LCoixaL 

TOVTOLS eycrf. Ho. Kat tov TpLJSaXXov vvv epov. 

Hp. 6 Tpi/SaAAo'?, oi/xco^ety 80/cet o-ot; Tp. aavvdKa 

1601 /c&j/ Seager : Kal codd. kuI 5ia\\aTToi/Ji.(6' hv B 1615 ro- 

fiaia-aTpev] /Sa/SoKaTpeG Suid. et supra scriptum in B 1618 tcjj BfSiv 

B: T^i ^€95 R V A Ald. 1620 /ui<r7jTia Suid. : eriTiaA: juto-TjTio;' vulg. API2T0^AN0T2 

fiaKTapiKpov(ra. Hp. (f)r](ri jx €V Kiynv 'navv. 

Ylo. et roi hoK^l (rcpStv Tavra, Kap.o\ awboKei. 1630 

Hp. ovTos, boK€L hpav TavTa tov crKrjTrTpov Trept. 
YIl. Kal vr] At" eTepov y iaTlv ov ^p.vr](Tdr]v kyta. 
Tr]V p.\v yap "Vipav TrapaSiSwjiit rw Att, 
Tr]v 5e BacriAetay Tr]v Koprjv yvvoLK lp.o\ 
iKhoTiov k(TTLV. Ylo. ov hLokkayGiV epas. 1635 

aTrtw/xei' ot/caS' aS^t?. Hi. oXCyov jxol /xe'Aet. 

IxdyeLps to Karaxi^cr/^ci XPV ttol^Xv yXvKV. 
Hp. 0) baL]x6vL av6p(aTT0iv OoVeiSoy ttoi (pepeL; 

r]ix€Ls Trepi yvvaLKos ixlcls TTok€]xr]a-opev ; 
Ylo. TL hcLL TTOL(a]X€v; Hp. 6 tl; hLakXaTTdOfX^Oa. 1640 

Ho. rt 8' w^vp'; ovK oto-^' e^aTrarwjaevos TrdAat; 
/SAaTrrets 8e rot o-y o-auroi'. ^y yap aTToddvr] 
6 Zevs TTapahovs tovtolo-l Tr]v TVpavviha, 

TT€Vr]S €(T€L (TV, (TOV yap CLTTaVTa yLyv€TaL 

TCL -)(jpr]]xa&' , 6(T av 6 Zews aTToOvrja-Koov KaTaXLTTrj. 1645 

Ht. oX]XOL TaXaS Ol6v 0"e TT€pL(T0(f)LC€TaL. 

hevp' ws €pL aTTO\(iipr]crov, Xva tl croi (f)pd(roi). 

8ta/3aAAerat o-' 6 ^etos S) 7T6vr]p€ crv. 

tS>v yap TTaTpiocov ovh' aKapr] ]X€T€crTL aoL 

KaTO. Tovs v6]xovs' v69os yap et kov yvqa^LOS. 1650 

Hp. eyo) v6dos; tl Ae'yet?; Ht. av ]X€vtol vr] Ata 

o)V ye i€vr]s ywatKo'?. 7) ttoos av ttot€ 

€TTLKXr]pov ^XvaL Tr]v 'A6i]vaLav h0K€LS, 

ovaav 6vyaT€p\ ovtoi)v ah€X(f)u>v yvr]cr[o)v; 
Hp, rt 8' r]v 6 TTaTr]p e/itot 8t8w tcl \pr]ixaTa 1655 

voO^V CLTTodvr^a-Koov; YIl. 6 v6p.os avTov ovk efi. 

OVTOS 6 YIo(T€Lh(OV TTpWTOS, OS ilTaCpCL (T€ VVV, 

av6€^€TaL crov t(ov TTaTp^oMV xprjixaToov 
(f>aaKO)V ah€X(f)6s avTos etyat yvr^aLos. 

1629 (pr](Ti fj.' Dobr. : </)7/(rlj/ codd. 1641 ti 5' Bergk : tI Sal R : 

ri vulg. 1644 (ToC] erol B : (ro Lenting 1652 -ye] -y' « Cobet 

1656 yo6u airoOvrjaKMV Dobr. ex schol. : v69cj> '^anodvi,(TKa>v codd. OPNI0E2 

epo) be brj koI tov ^oXoivos (tol voiiov 1660 

' vodio 8e y.ri etvai ay^tareLav TraLOcov ovtcov 

yvrja-Loov. eav 8e TratSes /jir/ ojaL yvrjo-LOL, tols 1665 

eyyvToiTOi y^vovs ixeTelvaL twv xprniaTuiv.^ 
Hp. ejutoi 8' 3p' ovh\v TUiV TTaTpuxtiv )(pr][jidTcov 

^eTea-TLv; Ylt. ov fxevTOL fj.a Ata. ki^ov 6e /lot, 

7/8t/ cr' 6 TraTTjp doTJyay' is tovs (^paTepas; 
Hp. ou 8^r' e/xe ye. KOi 8^r' €6avp.aCov TraAat. 1670 

Hi. rt 8^r' av<x> Keyr]vas aLKfLav /3Ae'xcoi'; 

dAA' r]v /xe^' 17/xwi' fy?, /caracrrT/cras cr' eyo) 

Tvpavvov opvLOcov Trape^fco crot yaAa. 
Hp. StKat' epLOLye Kal TrctAat 80/cets XeyeLV 

Trept r?/s Koprjs, Kayoiye 7rapa8t8co/xt crot. 1675 

Ht. ri 8at crv (f)fis; Ho. TavavTLa \l/r]^'L^op.aL. 

Ot. ei» roi Tpt/SaAAo) Trai' ro Trpayixa. tl crv Aeyets; 
Tp. KotAciri Kopavva Kal /xeyoAa /Sao-iAtrau 

opvLTo TTapabLhoipLL. Hp. 7rapa.3o{;rat Aeyet. 

Ho. /jta roi' At' oiix^ ovtos ye Trapabovvat XeyeL, 1680 

et pt^ t|3a8t(eti'''' (uo-Trep at )(eAi8()yey. 
Ht. ovKovv TrapabovvaL ratj Xf^t^ocrti' Aeyet. 
Ho. o-(^co i;{}i' 8taAAcirreo-^e Kal ^vp.^aLV(.TV 

kyoi 8', e7ret8ry (r(f)(av 8oKet, (TLy)](T0fJ.aL. 
Hp. 17/xti' a Ae'yets o-i; Trdrra ooiyxcopetf 8oKet. 1685 

dAA' t^t pte^' r]iJ.(DV avTos es roi^ ovpavov, 

Lva T-i]v BaaikeLav Kal tcl TtavT kKei Xa^rjs. 
Ht. es KaLpov apa KaTeKOTTrj^rav ovtou 

es Tovs ydp.ovs. Hp. /3ovAecr^e 8^r' eyo) recos 

()7rra) ra Kpia TavTl jjLevojv; vixds 8' tre. 1690 

Ho. 6-Tas TCL Kpea; TioXXr^v ye TivOeiav Ae'yet?. 

1669 (ppdropas codd. : corr. Dind, 1672 ^s] (Trris A Kora- 

CT^^cras Hirschig: KaTaffT-ficrta codd. Karaffriffo} . . . opvi&oiv re (v. 

1673) Mein. 1674 TroAat A Ald. : iraXiv R V 1679 Ae-yei 

Bentl. : AeVeis codd. 1681 /SoSiYei»'] /3aj3aCef7' Bcntl. 1684 criy^- 

(To/ioi] ffvfx.$rtffofxai V F -yp. API2T0<I>AN0TS 

ovK ei fxeO^ r]ixu>v; Hp. eil ye fxivTciv bL€T(6r]V. 

Ilt. aWa yaiJ-LKr]V x.A.ai'^8a boTO) rt? bevpo /xot. 

Xo. eoTi 8' ev <I>ayaro-t Trpos rr; [avT. 

KXe^jrubpq. Travovpyov iy- 1695 

yXoiiTToyacTTopcov yevos, 
o\ 6epiC,ov(r(.v re Kat o-7ret- 
povdL Kal TpvySxTL TaZs yXfoT- 

TaLCTL (rVKd^0V(TL T€' 

l3(xp(3apoL 8' eto-ti; ykvos, 17°° 

Fopytat re Ka\ <t>tAt7r7rot. 
KaTTo tG)V iyyXoiTToya^TTo- 

pCOV iK€LV(DV tS>V <$> LXL7nT(t)V 

7TavTa)(pv Trjs 'ArrtKr/s 77 

yXGiTTa ^(coptj T€p.v(TaL. 1705 

ArrEAOS 

w 77az/r' aya^a irpdTTOVTes, aj juetX"^ Aoyou, 

a> TpLapLaKdpLov ttti^vov dpVL6(ov yevos, 

be\€o-6€ Tov Tvpavvov oX^lols bopLOLS. 

TTpocrepyjETaL yap oXos oilre 7rajLt0ar/s 

aa-Tr]p Ibelv ekafx^pe XpvcravyeX 8o'/xo), 1710 

ov^' rjKiov Tr]Kavyes aKTLVOiV (reXas 

TOLOVTOV i^i)\.a]X\l/€V, oXoV €p\€TaL 

€\(x)v yvvaLKos k(xK\os ov ^aTov XeycLV, 

Trdkkoyv Kepavvov, iTTepo^fiopov Atoj /3eAos' 

oa-fxr] b' avoiv6p.acrTos is ^d6os kvkXov 1715 

Xcopet, KaXov ^iapa' 6vp.La]xdT0iV 8' 

avpat bLa\f/aLpov(TL 7T\€KTdvr]v KaTTVOV. 

obl 8e KavTos (o-tlv. dWa ^(^pr] ^eds 

Movarfs dvoCyeLV iepbv ev(f)r]p.ov aTOfxa. 17 19 

Xo. avaye 8texf irdpaye iTdpeye. \p"^P' 

1692 SteTeOrj»'] Steri6r)v Hamaker 1693 aWa B et schol. metricus : 
om. vulg. 1709-11 otre . . . ovei'] ovSf . . . ovS' Mein. 1710 SoVy] 
Sp6ixtf Kiehl 1720 post Sitx^ ^^'^- S^a^e Ald. OPNI0E2 

Tov fj.dKapa fxaKapi crvv tv}(?« 

Sj (f)ev (pev TTJs copas tov KaXXovs- 

S} jxaKapLcrTov av ydjxov rrjSe TToAet yr\p.as. 1725 

ixeyakai fxeydXaL KaT€\ov(TL TV-)(aL 

yevos opvLOuiv 
bia Tovbe tov avbp\ oAA.' vfXivaCois 
Kal vvpLcpLbCoLcrL 8e)(ecr^' (Lbais 

avTov Kal Ti}v BacrtAetay. 173° 

"Hpa 77or' 'OAw/x77ta [''"'"P' 

Tcov TjAt/Sdrcoy Opovcnv 
dpxovTa ^eots p.eyav 
Motpat ^vveKOLpLcrav 

kv rotwS' v[X€vaL(o. i735 

ifx-qv o) IfxevaL oi, 
('T/x7/y o) 'TjxevaL £».) 

d 8' d/x^t^aA?/? "Epcos [di^r. 

Xpva-OTTTepos rjVLas 
rjvdvve TTakLVTovovs, 

Zrjvos 7rdpoi(os ydpiojv 174° 

r^s r' evbaLfxovos "Hpa?. 
'TpLrjv S) 'T/xeVat' ai, 
l/jtrjy co I/xei'at co. 

ni. kxdpnqv vfxvoLS, exdprjv (Lbals' 

ayafxaL 8e Ao'yajy. dye itv avTOv 

Kal rds )(6ovLas KX.j]craT€ jSpovTas i745 

rds re TrupwSeis Atos dcTTepoiTds 
1731-1736 = 1737-1742 
1722 ^o/tapo(om. rbi') Dind. /io/copi] Mafoipo Cobct 1725 TjJSe 
iroAejRVA: rriSf rfi irSKei Ald. : eicitWeise 1732 TcJKAAld. : Thv 

RVr i734'|uj'€K(i^t(raj' codd. : corr. Bentl. 1735 eV om. Dawes 

1736 h. V. iteravit Dind. 1741 ttjs t' (vSaifxovos'^ KfvSaifjLovos Dawes 
1745-6 hos w. invicem transponendos censet Blaydes : fortasse 
recte APIST0<I>AN0T2 OPNI0ES 

beivov T apyiJTa Kepavvov. 
Xo. w pieya \pv(T€OV aa-TepoTrrjs (pdos, 

S Aibs dpi^poTov eyxps TTvp^f^opov, 

0) \06viai ^apvayies ^75° 

6p.(3po(p6poi B' dfxa ^povTaC, 

als obe vvv -)(jd6va (retet. 
8ta cre tol irdvTa KpaTi^a-as 
Kal Trdpehpov Ba(rtAetay e^^et Atds. 

'T/X7/1' 2) '^Tp.evai o». 
ITt. eTreo-^e vvv ya/xottrty oi I755 

(f)v\a TTavTa avvvdjx^jiv 
7rT€pocf)6p^ eTTt bdiTebov Aibs 

Kal Xe'xo? yap.rikiov. 
ope^ov o) ixdKaipa a-rfv 

Xftpa Kat TTTepcov kp.G>v 1760 

Xa^ovcra crvyxopevcrov aX- 

pcov 8e Kov(f)Lco (T eyco. 
Xo. dAaA.aAat t^ Tratcov, 

TTjveXXa KaXXivLKos, o) 

haLix6vo)V vTTepTaTC. 1765 

1755-1758 = 1759-1762 

1753 5ia (Te To] Sra Se Haupt : 5?^ (TKTJirTpa (om. itoi/to) Dobr. 
1757 SoTreSoy Mein. : irfSov codd. 1763 a\a\a\al RVT: a\a\al 

A : aAAa\al Ald. APPENDIX 

In hac appendice, ne nimias mutationes subiret apparatus criticus, 
lectiones quasdam ex exemplaribus photographicis codicum R et V 
arcessitas, item alia quaedam notatione digna, subiungere placuit. 

AcHARNENSES. — 73 5e ctiam R 296 irplv y' R 798 K&vev 

non Kav avev R 869 T&vOia edd. : T&vBfa diserte R 965 rpus 

etiam R 988 eTrTepTot id est eirTtpan-ai R 

Eqvites. — 'fiT^Oeffts I i 5pa/io] Spaiia tovto V tJ);/ twv] tIv V 

6 oiiTol 5e oj V 9 /coTo] e/c V 15 Sia<f>epoii4vuv^ Sia<pdiipo- 

fifvoov V 21 avvUvTos V 25 Trpoaya-y6vTos V 

'T7r<JS€(rty II 11 irpo(pavfs V 

364 Pivria-ai R 

NvBES. — 'TTTcifletns I 4 outJ)»/ om. V 'T:rj06(7is III 19 (poiT^fi- 

(TovTos V 3 «Trl TTjj Kpefj.a.dpas V 4 TeXe?»' V 7 aTroiTTatraj V 

9 na6r]Tci>v V 11 koto )3i'of V 12 Ka\ StayuviaBels V 

14 5t5a.(TKet V 17 TrpoaKaAov/jifvos V 18 ^Trb] oTrJ» V 'TirJ- 

fiecrjs IV 23 AcJ-ytoc t' V 24 ve(peXSiv ws iirt\fya)v V 26 i77r'] 

i(7rep V 29 TovTo om. V 30 flvai (pr)crt diserte V 'TiroBfffts V 

I eV &(TTet ante eSt5dx6ri(rav V 2 ^ej/ 7 eVjVo V 3-5 tos SevTepas 

. . . eTreiTo om. V 'Trr66ecrts VI 8 ouTtii V 12 & 5e ^Aoo'- 

XepVsV 13 ouTi/co juaA.O'^ V 14 /coieTOj] /cal eTj V 'TTrJ^eo-jj VII 

1 7 ej^ffayovTO V 18 /col om. V 19 eireypd^pr} ri SpafJta V 

39 (Ti; 5' ou^ etiam V 177 TparreCrjs R sine ulla litura 439 

Xfrfi(rOciiv post oiiv vel post dTex^iiJs addunt codd. 489 o-oj etiam R 

500 To Ti] cf. 748 : to5j' eliam R V 744 /coto V 821 apxatiKd 

etiam R 995 oj^oirA^o-eji/ etiam R 1090-1093 om. V 1182 

ri/xepa Svoii R 14 12 toOt' effTtv V 

Vespae. — 'T7rj0eo-is I I (pt\6StKos R : (pi\oStKacrTrjs V 5 oiitcD /j.ri 

rteptKet/xevris V : eavrc^ /u^ TrepiKei/Jtevov R 10 elvat om. R 17 

iK(pepet TTjf \pri<pov R V omissis o-wexws et quae sequuntur i /cal 

5ici] 5ja R V 

21 rrpoepet discrte R 186 ^e aii e<ret etiam R 'eo-ei punctis 

deletum) 245 (rrrexKrai/Jiev etiam R 378 to tcSi' 6S1V \l/r]<pi<r/j.aTa 

R 432 Tw <p6a\fxu R V : Tu><pda\/j.u V Elmsley KevTe^Te 

/col Fl. Christianus : KevTetd' 01 5e codd. 772 e\ri R : et^Ajj V 

788 Sapxfxhi' R 825, 826 desunt in V 865 e^o/jtev R httera 

A supra addita 867 ^we^-fiTriv Elmsley : ^vve^riTov R : ^vveKTOv 

V (cuius apographon Ven. Marc. 475 ^wieTov praebet) 932 KaTT^yopriffe etiam R 950 hia^i^\r)ixivovs diserte R 978 cuTf7rt\ 
alreT R 1029 (prjcrl TrideaOai R scilicet ex v. 1027 1073 ri ris 

vel 7J Tis R rrjffSe om. R 1117, 1118 rinTv . . . ixiadhv om. V 

1294, 1295 hos vv. in inferiore margine adscriptos habet R 1307 

KarvTVTf fie V 

Pax. — 'X-rroOecris I 2 ava(j>ep6fievos V 3 fjLeroiKiarafjievwv Dind. : 

/xeToiKr](ra/j.evccv V 5 evotKr](Td/j.evos V 10 Kara (TKevris V 

13 a(pe\Keiv V 15 rrjs Oeov V 17 re ante ra V 18 Seovra] 

Seo) V 23 TT^j' fi.ev Qecoplav om. V 11 rrepl rrjs elprivr]S V 

13 oT»] o0e»/ V 16 irpuiTov V Sevrepov V 'Apiarocpavovs 

elprivri V 17 eviKa"Epixoov vTTOKpir-fis coni. V. Rose 'T7rj0eo-ts II 

33 avSpaiv post T(j'&)J' R V 

42 aKaTai^arov R' et schol. Rav. : Karat^drov RW 63 aeavrov 

V 341 j8(i/€rj' ut videtur V 469 dAA.' add. Hermann 542 
Kvidovs non KuaSois R V 705 acpriaofxeOa R 864 ipavet etiani 
R 926 5eoj V in ras. 1078 x''?M'^5coi' ut videtur V iiii 
irpoaBdaei V : TrpoStiaei R 11 12 TrpoaSiSovai V : rrpoSibovai R 
1144 S<^6U6 etiam R: a(j)ave V in ras. 1^75; 1176 in margine 
interiore add. V 1188 yap Sri diserte R 1224 BwpaKos V^ 
1271 &tS(av R' : SiSoi' R^ 

AvES. — 'tTTodeats I 7 €7rl Xa^ptov &pxovros els aarv Sta KaWtarpdrov 

V 9 eart Se \e etiam V 13 avve&ovAevaaro etiam V 
'trrSdeais 11 17 koI avrri om. V 21 j] rrap' avToh V 22 KWfxiKrjs 
aSetas V 9 a6r]vwv ovroiv ut videtur V' : a9r]vaioov V^ 14 
arrdar]s post yris V 18 t6 0e?o»' R : rovs Beovs V 21 eV fiev 
&\\ois om. V : el fxev R 23 Trspi] Tropd V 24 KaWiov R V 

34 'euidev'} eauiOev V 'T7r({0€O-is III est in V 14 rb 'A\Kt^tdSr]v 

V 'TrroOeats IV 18 aTrpayfx6vo}v diserte V : aTrpa^^oj-o R 

122 eyKaraK\t9rjvai V (v supra ( addito) 164 rreidotade etiam V 

202 ea^as Mein. : e/x0as codd. 242 avSav etiam R 266 

ea$as Mein. : efx^as codd. 270 ovpvis V 318 \eirraj aocpiara 

Urbinas (sec. Piccolomini) a(p7x6ov A r : a(pix9ov9' R 500 in mar- 
gine inferiore add. V 575 lectio codicum^^Ip^c respicit fortasse ad 

hymn. Hom. ad Apoll. 114 644 tw(515«t( R 658 crauToD] 

aarov R 996 /cot' 07U0S R (( supra i; addito) 1020 ava/xe- 

rpijaeis eavrhv R : avafierpriaet aeavrhv V 1057-1081, 1101-1127 

hos vv. continet frag. Fayoumense 1442 6 Stirpe(pr]s codd. : corr. 

Elmsley, Kock 1447 Te Ald. : ye B : om. R VA 1503 e/c/co- 

\v^ofxai R 1524 eladyotvro R 1534 arrevSea9' Voss : arrevSrja^' 

codd. ^ 1538 TO;U(ev€( diserte R 1568 w5'] oij R 1636 aii9ts 

edd. : o^T^y codd. OXFORD 
CLASSICAL TEXTS The prices given of copies on ordinary paper are for copies bound 

in limp cloth ; uncut copies may be had in pajier covers at 6d. less 

per volume (Is. less for those priced from 6s. in cloth). 

All volumes are also on sale interleaved with -writing-paper and 
bound in stout cloth ; prices on application. March 1909 Greek 

AeSchylllS. A. Sidgwick, Ss. ed. (India paper, 4s. 6d.) 
AntoninUS. J. H. Leopold. Ss. (Indla paper, 4s.) 

Apolloniiis Rhodius. R. c. Seaton. ss. 

Aristophanes. F. W. Hall, W. M. Geldart. Indiapaper, 8s. 6d.) 

I. Ach., Eq., Nub., Vesp., Pax, Aves. 3s. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

II. Lys., Thesm., Ran., Eccl., Plut., fr. 3s. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

Bucohci Graeci. U. vox Wilamowitz-Moellexdorff. 3s, (India 
paper, 4s.) 

Demosthenes. s. h. Butcher. 

I. Orationes I-XIX. 4s. 6d. II. i. Orationes XX-XXVI. 3s. 6d. 
Together on India paper, 12s. 6d. 

EuripideS. Gileert Murhay. Vols. I and II. (India paper, 9s.) 
I. Cyc, Alc, Med., Heracl., Hip., Andr., Hec. 3s. 6d. 
II. Suppl., Herc, lon, Tro., El., I. T. 3s. 6d. 
III. Hel., Phoen., Or., Bacch., Iph.AvI., Rh. (In the Press.) 

HerodotUS. K. Hude, (Indla paper, 12s, 6d.) 

Vol. I (Books I-IV). 4s, 6d, Vol. II (Books V-IX). 4s. 6d. 
Honier, 3s. per volume. 

Ihad. (Volsland II.) D.B.Monro,T. W. Allek. (India paper, 7s.) 
OdySSey. (Vols. III and IV.) T. W. Allex. (India paper, 6s.) 

Hyperides. F. g. Kenyox. ss. ed. 
Longinus. a. o. Prickard. 2s. ed. 

X lato. J. Burnet. Vols. I-III,6s. each (India paper, 7s. each). Vol. IV. 
7s. (India paper, 8s. 6d.) Vol. V. 8s. (India paper, lOs. 6d.) 
I. Euth., Apol., Crit., Ph. ; Crat., Tht, Soph., Polit. 
II. Par., Phil., Symp., Phdr. ; Alc I, II, Hipp., Ara. 

III. Thg., Chrm., Lch., Lys. ; Euthd., Prot., Gorg., Men. ; Hipp. ma., 

mi., lo, Menex. 

IV. Clit., Rep., Tim., Critias. AIso Republic, separately, 6s. ; on quarto 

writing-paper, lOs. 6d. 
V. Minos, Leges, Epinomis, Epistulae. Definitiones, Spuria. 
First and fifth tetralogies separately, paper covers, 2s. each. 

Theophrastus. Characteres. H. Diels. (in the press.) 

ThucydideS. H. Stuart Jones. (Indiapaper, 8s. 6d,) 

I. Books 1-4. II. Books 5 8. 3s. 6d. each. 
Xenophon. E. C. Marchant. VoIs. I-III. (India paper, 12s. 6d.) 

I. Historia Graeca. 3s. 
II. Libri Socratici. 3s. 6d. 

III. Anabasis. 3s. 

IV. Cyropaedia. (In the press.) Latin 

Asconius. a. c. Clark. ss. ed. 

Caesar, Commentarii. r. l. a. Du Pontet. (india paper, ts.) 

Bellum Gallicum. 2s. 6d. Bellum Civile. 3s. 

CatulluS. R. Ellis. 2s. 6d. (With Tibullus and Propertius, on India 
paper, 8s. 6d.) 

CicerO, Epistulae. L. C. Plrser. (India paper, 21s.) 

I. Epp. ad Fam. 6s. ; II. ad Att., Pars i (1-8), Pars ii (9-16), 4s. 6d. each ; 
III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragm. 3s. 

OrationeS. (Indiapaper, 18s. 6d.) 

Rosc. Am., I. Pomp., Clu., Cat., Mur., Cael. A. C. Clark. 3s. 

Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. A. C. Ciark, 3s. 

Verrinae. W. Petersox. 4s. 

Pro Quinctio, Pro Roscio Comoedo, Pro Caecina, De lege Agraria, 
Pro Rabirio perduellionis reo, Pro Flacco, In Pisonem, Pro 
Rabirio Postumo. A. C. Clark. (In the press.) 

Rhetorica. A. S. Wilkins. (India paper, 7s. 6d.) 
I. De Oratore. 3s. II. Brutus, etc. 3s. 6d. 

Horace. E. C. Wickhaji. Ss. (India paper, 4s. 6d.) 

LucretiuS. C. Bailey, Ss. (India paper, 4s.) 

Martial. W. M. Lindsay. 6s. (India paper, 7s. 6d.) 

NepOS. E. O. WlNSTEDT. 2s. 

PersiuS and Juvenal. S. G. Owen. 3s. (Indla paper, 4s.) 

PlautUS. W. M. Lindsay. (India paper, 16s.) 
I. Amph. — Merc. II. Miles — fragm. 6s. each. 

PropertiuS. J. S. Phillimore. 3s. (Indiapaper, see Catullus.) 

StatiuS. (Complete on India paper. lOs. 6d.) 

Silvae. J. S. Phillimore. 3s. 6d. 

Thebais and Achilleis. H. w. Garrod. 6s. 
Tacitus, Opera JNIinora. H. Furneaux. 2s. 

AnnaleS. C. D. Fisher. 6s. (India paper, 7s.) 
Terence. R. Y. Tyrrell. 3s. 6d. (India paper, 5s.) 
TibulluS. J. P. Postgate. 2s. (India paper, see Catullus.) 
Vergil. F. A. HiRTZEL. 3s. 6d. (India paper, 4s. 6d.) 

Appendix Vergihana. R. Ellis. 4s. BINDING SECT. OCT 2 4 1968 PA Aristophanes 

3875 Aristophani,<3 comoediae 

A2 

1906 
t.l PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY